YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: AÐUSTOS 2011 PAZAR / 75 Kr Muðla nýn Mi las il çe sin de çý kan or man yan gý ný, a ra zi nin sarp ol ma sý ve rüz gâr ne de niy le kon trol al tý na a lý na mý yor. FO TOÐ RAF: A A ARTAN YANGINLAR ÞÜPHELÝ Ormanlarda PKK alarmý Türkiye nin deðiþik bölgelerinde son dönemde çýkan orman yangýnlarýnýn ardýnda, terör ör gü tü PKK nýn par ma ðý ol du ðu tes bit e dil di. Ýz mir de i ki or man yan gý nýy la il gi li so ruþ tur ma baþ la tan e kip ler, bun la rý çý kar dý ðý id di a sýy la i ki si te rör ör gü tü ü ye si üç ki þi yi gö zal tý na al dý. Ad li ye ye sevk e di - len üç zan lý tu tuk lan dý. Ha be ri 5 te ÝSTANBUL EMNÝYET'ÝNÝN TESBÝTÝ Ramazan da suçlar azaldý Rah met ve be re ket a yý Ra ma zan bu yýl da suç la rýn a zal dý ðý ay ol du. Ýs tan bul Em - ni yet Mü dür lü ðünün ve ri le ri ne gö re, þe - hir de ca na ve ma la kar þý iþ le nen suç lar da ö nem li bir dü þüþ gö rül dü. Em ni yet kay - nak la rý, top lam suç o ra nýn da yüz de 19 luk bir a zal ma tes bit et ti. Ha be ri 6 da YAZ KUR ÂN KURSLARINDAKÝ 12 yaþ sýnýrý protesto edildi MAZ LUM DER, Kur ân a yý Ra ma zan da yaz Kur an kurs la rýn da ki 12 yaþ sý nýr la - ma sý ný pro tes to et ti. Ko ca te pe Ca mii av - lu sun da ger çek le þen pro tes to da 28 Þu - bat gül le si de vam e di yor, Ýlk der si miz Ku r'ân gi bi ya zý lý dö viz ler ta þý yan grup, tem si lî o la rak 12 ya þýn dan kü çük ço cuk - la ra Kur ân e ði ti mi ver di. Ha be ri 4 te MÝLYAR DOLARA ULAÞTI Özel sektörün dýþ borcu arttý Mer kez Ban ka sý ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, dö viz kur la rýn da ki ar tý þýn et ki si tar tý þý lan ö zel sek tö rün yurt dý þý kre di bor cu, Ha zi ran so nu i ti ba riy le ký sa va de de 27.2 mil yar, u zun va de de 124,7 mil yar do la - ra u laþ tý. 27 mil yar 177 mil yon do lar lýk kýsa vadeli bor cun 23 mil yar 662 mil yon do lar lýk bö lü mü ban ka la ra a it. Ha be ri 11 de Ýsrail i de görün SURÝYE DEKÝ ÖLÜMLER SEBEBÝYLE ESAD A GÝT DÝYEN BATI, ÝSRAÝL ÝN YENÝDEN ARTTIRDIÐI CÝNAYETLERE GÖZ YUMUYOR VE HÂLÂ ONU KOLLAMA ÇABASINDA. Ýsrail uçaklarýnýn gece boyunca süren bombardýmanlarýnda, biri 5 yaþýnda bir çocuk ve biri doktor olmak üzere 5 kiþi daha can verdi. FO TOÐ RAF: A A Er do ðan: Ý ÝT zir ve sin de um du ðu muzu bu la ma dýk Baþ ba kan Recep Tayyip Er do ðan, So ma li ye yar dým i çin Ýs - lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ týnýn Ýs tan bul da top lan dý ðý ný, an cak top - lan tý ya ka tý lan la rýn ken di le ri nin bek le di ði ne ti ce yi ver me di - ði ni di le ge ti re rek, Ma a le sef ra kam o la rak bu ra kam la rýn fev kin de, üs tün de ol ma sý lâ zým de di. Ha be ri sayfa 4 te ÝHH DEN SOMALÝ YE YENÝ YARDIM GEMÝSÝ Ha be ri sayfa 4 te Balyoz da 5 tutuklama daha Ha be ri sayfa 5 te Genelkurmay: 85 hedef daha vuruldu Ha be ri sayfa 4 te Baraj gölünde mühimmat bulundu Ha be ri sayfa 5 te ISSN ÝSRAÝL YANLISI BÝLDÝRÝYE LÜBNAN ENGELÝ 8 Ýs ra il li nin Mý sýr'dan Ýs ra il'in gü ne yi ne ge çen si lâh lý ki þi ler ce öl dü rül me si ni ba ha ne e den Ýs ra il Gaz ze'ye bom ba yað dýr ma yý sür dü rür ken, Ýs ra - il'in sal dý rý la rý ný de ðil, Ýs ra il'e yö ne lik sal dý rý lar ý ký na mak i çin BM Gü ven lik Kon se yi ne su nu lan bil di ri ye, Kon sey ü ye si Lüb nan vi ze ver me di. 2'SÝ ÇOCUK 10 FÝLÝSTÝNLÝ DAHA KATLEDÝLDÝ Fi lis tin li BM göz lem ci si Ri yad Man sur, Gü ven - lik Kon se yi ne Ýs ra il'in mi sil le me si so nu cu 2'si ço - cuk 10 Fi lis tin li nin öl dü ðü nü, çok sa yý da si vi lin ya ra lan dý ðý ný ve bir e lek trik je ne ra tö rü nün ha va - ya uç ma sýy la Gaz ze'nin mü ba rek Ra ma zan'da ka ran lýk ta kal dý ðý ný bil dir di. Ha be ri sayfa 7 de MISIR, BÜYÜKELÇÝSÝNÝ GERÝ ÇEKTÝ Mý sýr-ýs ra il ger gin li ði Ýs ra il Ha va Kuv vet le rine a it bir u ça ðýn Mý sýr gü ven lik kuv vet le ri ni vur ma sý ü ze ri ne Mý sýr i le Ýs ra il a ra sýn da ki i - liþ ki ler ge ril me ye baþ la dý. Mý sýr hü kü me ti, 5 as ke rin öl - dü ðü sal dý rýy la il gi li o la rak Ýs ra il hü kü me tin den so ruþ - tur ma aç ma sý ný is ter ken, El Av ja ti ca rî sý nýr ka pý sý ný ka - pat tý ðý ný a çýk la dý. Kahire, Ýs ra il ö zür di le yin ce ye kadar bü yü kel çi sini ge ri çek me ka ra rý da al dý. Ha be ri 7 de So ma li de ya þa nan la rý an lat ma ya ke li me ler yet mez A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci So ma li de aç lýk ve ça týþ ma la rýn iç i çe ol du ðuna ve ger çek an lam da bir in san lýk dra mý ya þan dý ðý na dik - kat çe ke rek, Ya þa nan la rý an lat ma ya ke li - me ler yet mez de di. Bu gün i çin ya pý la cak yar dým la rýn ya ra la rý sar mak i çin son de re ce ö nem li ol du ðu nu i fa de e den Bez ci, Tür ki - ye nin So ma li de ka lý cý ya tý rým la ra im za at - ma sý lâ zým di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 4 te

2 2 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR Y LÂHÝKA Ulvî bir hasletle iktisadý unutmak! O üç arkadaþým, gerçi müstakîm ve iktisadý takdir edenlerdendi. Fakat, her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okþamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisadý unuttular. BEÞÝNCÝ NÜKTE Cenâb-ý Hak, kemâl-i kereminden, en fakir adama en zengin adam gibi ve gedâya, yani fakire, padiþah gibi, lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlýk ve iktisat vasýtasýyla aldýðý lezzet, bir padiþahýn ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iþtahsýzlýkla yediði en âlâ baklavadan aldýðý lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Câ-yý hayrettir ki, bazý müsrif ve mübezzir insanlar, böyle iktisatçýlarý hýsset ile itham ediyorlar. Hâþâ! Ýktisat, izzet ve cömertliktir. Hýsset ve zillet, ehl-i israf ve tebzîrin zâhirî merdâne keyfiyetlerinin içyüzüdür. Bu hakikati teyid eden, bu risalenin telifi senesinde Isparta da hücremde cereyan eden bir vakýa var. Þöyle ki: Kaideme ve düstur-u hayatýma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya yakýn bir balý, bana hediye kabul ettirmeye ýsrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadý. Bilmecburiye, yanýmdaki üç kardeþime yedirmek ve Þâbân-ý Þerif ve Ramazan da o baldan iktisatla otuz kýrk gün üç adam yesin ve getiren de sevap kazansýn ve kendileri de tatlýsýz kalmasýn diyerek, Alýnýz dedim. Bir okka bal da benim vardý. O üç arkadaþým, gerçi müstakîm ve iktisadý takdir edenlerdendi. Fakat, her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okþamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisadý u- nuttular. Üç gecede iki buçuk okka balý bitirdiler. Ben gülerek dedim: Sizi otuz kýrk gün o bal ile tatlandýracaktým. Siz otuz günü üçe indirdiniz. Âfiyet olsun! dedim. Fakat ben, kendi o bir okka balýmý iktisatla sarf ettim. Bütün Þâban ve Ramazan da hem ben yedim, hem, lillâhilhamd, o kardeþlerimin herbirisine iftar vaktinde birer kaþýk (HA- ÞÝYE) verip, mühim sevaba medar oldu. Benim halimi görenler, o vaziyetimi belki hýsset telâkki etmiþlerdir. Öteki kardeþlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmertlik telâkki edebilirler. Fakat, hakikat noktasýnda, o zâhirî hýsset altýnda ulvî bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiðini gördük. Ve o civanmertlik ve israf altýnda, eðer vazgeçilmeseydi, bir dilencilik ve gayrýn eline tamahkârâne ve muntazýrâne bakmak gibi, hýssetten çok aþaðý bir hâleti netice verirdi. Haþiye: Yani, büyükçe bir çay kaþýðý iledir. Lem alar, 19. Lem a, s. 360 SAADET ASRINDAN Gündüz oruç tutmak için sahur yemeðinden; gece kalkýp ibâdet etmek için öðlen uykusundan yardým isteyiniz. Câmiü's-Saðîr, No: 567 / Hadis-i Þerif Meâli Çocuk sahabelerden Hazret-i Peygamber le (asm) ilgili hatýralar -2 SELÝM GÜNDÜZALP Bir insanýn hayatýnýn nasýl deðiþtiðini öðrenmek istiyorsanýz, o insanýn kendisine örnek aldýðý þahsiyetlere bakýnýz. Onlar dün olduðu gibi bugün de hayatýmýza yön vermeye devam ediyorlar. Onlar semamýzýn hiç sönmeyen yýldýzlarý Onlar bizim ebedî kahramanlarýmýz. Rabbim bizi onlarýn þefaatine nail eylesin. Buyurun o güzel hayatlardan günümüze pýrýltýlar taþýmaya, hayatýmýza yön vermeye HZ. PEYGAMBER ÝN ÖÐRETTÝÐÝ SÖZLER Abdullah b. Abbas anlatýyor: Bir gün Allah Resûlü nün (asm) terkisine binmiþtim. Yolda bana þöyle dedi: Çocuðum! Sana bazý sözler öðreteceðim, onlarý ezberle, hiçbir zaman aklýndan çýkarma: Allah ýn hakkýný korursan Allah da seni korur, onu istediðin zaman yanýnda bulursun. Geniþ zamanda Allah ý taný ki, Allah da dar zamanda seni tanýsýn. Bir þey isteyeceðinde Allah tan iste! Yardýma ihtiyacýn olduðunda, Allah tan dile! Ýyi bil ki, bütün insanlar sana yardým etmek istese, Allah dilememiþse hiç kimse sana yardým edemez. Ýsteseler de Allah ýn dilediði bir musibeti kaldýramazlar. Ýyi bil ki, zafer sabýrla elde edilir. Hoþuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayýr vardýr. Geniþlik sýkýntýdan sonra gelir. Zorlukla birlikte kolaylýk vardýr. Ýyi bil ki, baþýna gelenler bir hatandan dolayý gelmediði gibi, yapmýþ olduðun hatalar musibetine sebep olmaz. Allah ýn yazýp takdir ettiðinden baþkasý olmaz. Kalem kurudu, sahifeler dürüldü. Allah a severek, isteyerek ve yakîn ile yani görüyormuþçasýna ibadet et! (Müsned, 1/293; Taberânî, 1/123; Ýbn ül-esir, Üsdü l-gâbe, 3035.) KUR ÂN DAN ÖNCE ÝMANI ÖÐRENDÝK Cündüb bin Abdullâh (radýyallahu anh) anlatýyor: Ergenlik çaðýmýzda Resûlullah (asm) ile beraberdik. Biz ondan Kur ân öðrenmeden daha önce imaný öðrendik, sonra Kur ân ý öðrendik; onunla imanýmýzý arttýrdýk ve kuvvetlendirdik. (Ýbni Mace, Mukaddime, Babu Ýman 1 / 23) (Zaman, ) BUNLAR NE GÜZEL ÝNSAN! Üsâme b. Zeyd anlatýyor: Bir gün Allah Resûlü (asm) beni yanýna çaðýrdý. Bir kap içerisinde biraz et vererek onu Hz. Osman ýn evine götürmemi emir buyurdu. Hediyeyi evlerine götürüp içeri girdiðimde Hz. Osman, eþi Hz. Rukiyye ile beraber oturuyordu. Onlarýn birbirlerine karþý davranýþlarýna hayran kaldým. Þimdiye kadar onlar gibi birbirine güzel davranan kimse görmedim. Hayranlýktan bir Hz. Osman a bir Hz. Rukiyye ye bakýyordum. Onlarý seyrederken dalýp kalmýþým. Durumu fark ettiðimde zaman epeyce ilerlemiþti. Hemen Allah Resûlü nün (asm) yanýna geri döndüm. Allah Resûlü (asm) bana: Nerede kaldýn? diye sordu. Ben daha bir þey söylemeden: Ýstersen seni alýkoyan sebebi ben söyleyeyim. Bir Osman a baktýn, bir Rukiyye ye. Sonra içinden Bunlar ne güzel insan! dedin. buyurdu. Evet ya Resûlallah! Seni hak ile gönderen Allah a yemin ederim ki bu yüzden geciktim. dedim. (Ýbn Manzûr, Muhtasar, 16/113; Suyûti, Tarih-i Hulefâ, 147.) HAZRETÝ PEYGAMBER ÝN (ASM) HAYATINI GÜN GÜN KAYDEDEN SAHABE Selma Hatun anlatýyor: Bir gün Abdullah b. Abbas ý gördüm. Elinde bir levha vardý. Ebu Râfi ye gidiyordu. Yanýna varýnca ona: Allah Resûlü (asm) þu gün ne yapýyordu? diye sordu. Verdiði cevabý o levhaya yazdý. (Ýbn Sa d, 2/371; Ýbn Hacer, Ýsâbe, 4783.) HÝÇ KESÝLMEYEN SAÇLAR Enes bin Malik anlatýyor: Uzun kâküllerim vardý. Beni sevmek için onu tutar, acýtmadan çekerdi. Annem kâkülüme dokunmaz: Onlarý kesmeyeceðim, Allah Resûlü (asm) onlarý tutarak çekerdi. derdi. (Taberânî, el- Mu cemü l-kebîr, 1/249.) BÝR PARÇA ÝP ÝLE DAHÝ OLSA Bir Ramazan da Zeyd b. Sâbit e fýtýr sadakasýný vermesini tavsiye eden Allah Resûlü (asm) þöyle buyurdu: Ey Zeyd! Verecek bir þeyin yoksa bir parça ip ile dahi olsa halkla birlikte fýtýr sadakasýný ver! (Taberanî, 5/123) *** Bin aydan hayýrlý olan mübarek Kadir Gecenizi tebrik ediyoruz. Dualarda buluþmak ve dualarda u- nutulmamak ümidiyle

3 Y HABER 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 21 Ramazan 1432 Rumî: 8 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Okul çantalarý hafifleyecek MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI, ÝLKÖÐRETÝM ÖÐREN- CÝLERÝNÝN ÇANTA YÜKÜNÜ HAFÝFLETMEK A- MACIYLA BAZI DERSLERÝN DERS KÝTAPLARI Ý- LE ÇALIÞMA KÝTAPLARINI BÝRLEÞTÝRDÝ. 21 MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý (MEB), ilköðretim 1-5. sýnýf öðrencilerinin çantalarýnýn aðýrlýðýný hafifletmek amacýyla eðitim-öðretim yýlýnda yeni bir proje uygulamaya koyuyor. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baþkan Vekili Merdan Tufan, öðrencilerin çanta yükünü hafifletmek amacýyla uygulamaya konulan projeye iliþkin açýklama yaptý. Ders programlarýnýn yenilenmesi çerçevesinde kitaplarýn artýk ders kitabý, öðrenci çalýþma kitabý ve öðretmen kýlavuz kitabý olarak üçlü set halinde hazýrlanmaya baþladýðýný anlatan Tufan, öðrencilerin her bir ders için bir ders kitabý, bir de çalýþma kitabý bulunduðunu ifade etti. Öðrencilerin, o gün hangi dersler varsa o derslerin ders kitabý ile çalýþma kitabýný okula getirmek zorunda kaldýðýný belirten Tufan, þunlarý kaydetti: Örneðin 150 sayfalýk bir ders kitabý düþünün. Bu kitabýn çalýþma kitabý daha da kapsamlý. Öðrencinin o gün dört dersi varsa o dört dersin hem çalýþma kitabýný hem ders kitabýný okula götürmesi gerekiyordu. Bir de defterleri eklenince çanta daha da aðýrlaþýyordu. Bunu ortadan kaldýrmak için, öðrencilerin yükünü hafifletme çalýþmasý yaptýk. Ders kitabý ile çalýþma kitabýný birleþtirdik ama birleþtirdiðimiz kitabý da ikiye böldük. Yani bir dersin hem ders kitabý hem çalýþma kitabý birleþtirildi ve birleþtirilen bu kitap eðitim öðretim yýlý boyunca iþlenecek konulara ve sayfa sayýsýna göre ortadan ikiye bölündü. Ýki ayrý kitap oluþturuldu. Böylece öðrenciler tüm yýl boyunca okuyacaklarý konularý içeren kitabýn tümünü okula götürmek yerine bölünmüþ ve dolayýsýyla incelmiþ, aðýrlýk olarak hafiflemiþ kitabý götürecekler. Öðrenci örneðin okula 8 kitap götürmek yerine 4 kitap götürecek. Bu projeyle öðrencilerin yükü yarý yarýya hafifliyor. UYGULAMA YAYGINLAÞTIRILACAK BÝRLEÞTÝRÝLMÝÞ ve bölünmüþ kitap uygulamasýný geçen yýl ilköðretim 1, 2 ve 3. sýnýflarda baþlattýklarýný, geri bildirimlerin çok olumlu olduðunu söyleyen Tufan bu yýldan itibaren ilköðretimin ilk 5 sýnýfýnýn tümünde bu projenin yürütüleceðini bildirdi. Tufan, projenin sonraki sýnýflara da yaygýnlaþtýrýlmasýnýn planlandýðýný, kitap yayýncýlarýna da bundan böyle bu þekilde uygulama yapýlacaðýný ilettiklerini belirtti. Tufan, gelecek eðitim öðretim yýlýnda, birleþtirilmiþ ve bölünmüþ kitap uygulamasýnýn, ilköðretim Türkçe 1, 2 ve 3. sýnýf; ilköðretim matematik 1-5. sýnýf, ilköðretim Hayat Bilgisi 1-3. sýnýf; ilköðretim Sosyal Bilgiler 4 ve 5. sýnýf, ilköðretim Fen ve Teknoloji 4 ve 5. sýnýf ile ilköðretim Ýngilizce 4 ve 5. sýnýf derslerinde yapýlacaðýný bildirdi. Ankara/aa Ekip çalýþmasý baþarýyý getirdi BÝTLÝS Milli Eðitim Müdürü Emin Korkmaz, i- ki yýldýr Lisans Yerleþtirme Sýnavý nda (LYS) Türkçe-sosyal (TS) grubunda elde edilen baþarýdan dolayý, Bitlis in eðitimdeki prestijinin yükseldiðini söyledi. Korkmaz, yaptýðý açýklamada, Bitlis in Türkiye birinciliðini elde etmesiyle, deðiþik illerde yaþayan öðrencilerin, artýk gönül rahatlýðýyla kentteki okullara tercih ettiðini belirtti. Daha önceden Bitlis e atanan bürokratlarýn, eðitim konusunda kafalarýnda soru iþareti olduðu için, çocuklarýný Bitlis e getirmediðini ifade eden Korkmaz, iki yýldýr Bitlis in LYS de TS grubunda Türkiye birincisi olduðunu ve kentin baþarýlý iller sýralamasýnda 6. olmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Korkmaz, þehrin eðitimde elde ettiði baþarýlarla, Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde ön plana çýktýðýný vurguladý. Hükümetin yaný sýra hayýrseverlerin, Bitlisli iþ a- damlarýnýn, kamu kurumlarýnýn eðitim alanýnda çok büyük yatýrýmlar yaptýðýný dile getiren Korkmaz, bu yatýrýmlarýn tutarýnýn yaklaþýk 80 milyon lira olduðunu bildirdi. Korkmaz, yatýrýmlar sayesinde ilk ve orta öðretimde fiziki altyapýnýn iyileþtirildiðini bildirdi. Korkmaz, ekip çalýþmasýyla baþarýyý saðladýklarýný ifade etti. Bitlis/aa Güvenli internette test süreci baþlýyor TTNET Genel Müdürü Tahsin Yýlmaz, Güvenli Ýnternet Hizmeti altyapýsý için gerekli olan yatýrýmlarý neredeyse tamamladýklarýný belirterek, 22 Aðustosta buna yönelik test sürecini baþlatacaklarýný ve öngörüldüðü gibi 22 Kasýmda da bu hizmeti verebiliyor olacaklarýný bildirdi. Yýlmaz, Güvenli Ýnternet Hizmeti konusunda ilk günden itibaren düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu nun (BTK) çizdiði çerçevede adým attýklarýný ve gereken yatýrým çalýþmalarýna baþladýklarýný anlattý. Hizmetin altyapýsýna iliþkin ö- nemli bir aþama kaydettiklerini belirten Yýlmaz, Yakýn zamanda BTK ile beraber bir test yaptýk. Kurum bazý küçük düzenlemeler istedi. Altyapý için gerekli olan yatýrýmlarý neredeyse tamamladýk. 22 Aðustosta test sürecini baþlatacaðýz. Öngörüldüðü gibi 22 Kasýmda da bu hizmeti verebiliyor olacaðýz dedi. Ankara/aa Ýlâhî ikaz kriz ve 7 ölümcül günah 2008 deki kriz dalgasý 2009 a sarkarak sürerken, gazete olarak o yýl 23 Mart ta bu krizi ilâhî ikaz olarak yorumlayan bir ek vermiþ ve ayný yýldaki Üstadý anma programlarýnýn konusunu da buna tahsis edip, krizi Risale-i Nur daki izahlar ýþýðýnda tahlile çalýþmýþtýk. Sonraki süreçte, Hýristiyan âleminde de benzer yaklaþýmlarýn ortaya konulduðunu gördük. Þu günlerde bir kez daha gündeme oturan yeni kriz dalgasýný Hýristiyan inançlarý çerçevesinde yorumlayan tahliller, bunun ilginç bir örneði. Buna göre, dünya ekonomisini uçurumun eþiðine getiren 7 ölümcül ekonomik günah þunlar: 1. Tembellik: Global ekonominin büyümesini saðlayan geliþmekte olan ülkelerin aksine sýrtlarýný üyesi olduklarý birliklere dayayýp sistemden nemalanan ülkeler var. Bu ülkeler ü- rettiklerinden fazla tüketen yapýlarýyla küresel ekonomik sistemi alaþaðý edebiliyor. Euro bölgesinde mâlî bataða saplanan Yunanistan, Ýrlanda ve Portekiz için þu âna kadar onaylanan kurtarma yardýmý 380 milyar euro. 2. Açgözlülük: 2008 krizinde batamayacak kadar büyük olarak tanýmlanmakta olan Lehman Brothers artýk yok. Nedeni ise týpký Lehman ýn o dönemdeki CEO su olan Dick Fuld a takýlan lâkap: açgözlülük. Uluslararasý þirketlerin yöneticilerinin gelirleri 2008 öncesinde, çalýþanlarýnýn aldýðý maaþýn 277 katý idi. Krizde bu oran tepkiler üzerine 185 kata düþtü, ama þimdi yine 200 katý aþtý. 3. Hýrs: Krizleri fýrsat bilerek piyasalarý manipüle etmekten çekinmeyen hedge fon þirketleri ve spekülatörlerin hýrsý kendilerine milyarlarca dolarlýk getiri saðlasa da küresel ekonomiye faturasý aðýr oluyor. Son üç haftada küresel hisse senedi piyasalarýndaki kayýp 6.8 trilyon dolar. 4. Ýþgüzarlýk: Krizin çýktýðý andan itibaren rasyonel kararlar alamayýp ülkeleri âdil ve doðru þekilde notlamayan kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn piyasalarý dalgalandýrmasý da krizdeki domino etkilerinden biri. Moody s, S&P ve Fitch, euro bölgesindeki krizde ülke notlarýný u- zun süre düþürmedi. Sonrasýnda ard arda dörder basamak not indirerek de piyasalarý vurdu. 5. Oburluk: Mart 2009 da ilk tur varlýk alýmýna giderek piyasaya 1 trilyon dolarlýk ek likidite süren Amerika, 2010 Mart ýnda ikinci tur varlýk alým programýyla piyasaya 600 milyar dolar sürdü. ABD nin üçüncü bir parasal gevþeme programýna baþlamasý beklenirken, Avrupa Merkez Bankasý da tahvil a- lýmýna baþlayarak euro basmaya yeþil ýþýk yaktý. Paradan para kazanma alýþkanlýðý ile oluþan balonlar mâlî sistemi tehdit ediyor. 6. Hýrsýzlýk: Kurduklarý saadet zincirleri ile piyasalarý 65 milyar dolar dolandýran Bernard Madoff gibi isimler, krizle birlikte ortaya çýktý. Dolandýrýcýlar, kýrýlgan bir ortamda yatýrýmcýlarýn güven kaybýna uðramasýnda çok etkili. Buna paralel olarak, kara para aklama ve vergi kaçakçýlýðý ile dünya ekonomisi her yýl yaklaþýk 1.7 trilyon dolar kayba uðruyor. Sistemdeki bu kara delikler yüzünden küresel ekonomi bir türlü toparlanamýyor. 7. Bencillik: Küresel ekonomik krizde kendi üreticilerini korumak adýna korumacýlýk kalkanýna sarýlarak uluslararasý ticarete darbe vuran devlet anlayýþý her dönemde mevcut. Bunun en somut örneklerini ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte Arjantin, Çin ve Rusya sergiliyor. Bu yorumlara ilham kaynaðý olan, Hýristiyanlýktaki 7 büyük günah, Roma Katolik Kilisesinin görüþleri çerçevesinde Papa I. Gregory tarafýndan sýralanan þekliyle þunlarmýþ: 1. Tembellik, 2. Açgözlülük, 3. Þehvet düþkünlüðü, 4. Kýskançlýk, haset, 5. Oburluk, 6. Öfke, yýkýcýlýk, gazap, 7. Kibir, kendini beðenmiþlik (Sabah, ). Ýslâmdaki 7 en büyük günah ý da hatýrlarsak: 1. Katl, 2. Zina, 3. Þarap, 4. Ana-baba hukukunu ihlâl, 5. Kumar, 6. Yalancý þahitlik, 7. Dini bozacak bid alara taraftarlýk (Barla Lâhikasý, s. 534). Ýki dinin büyük günah listelerindeki fark, Hýristiyanlýkta amelî bir þeriatýn bulunmayýþýndan kaynaklanýyor ve bu eksiði Ýslâm þeriatý, somut günah tanýmlarýyla tamamlýyor. Hýristiyanlýðýn listesi ise Ýslâmda zaten var.

4 4 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR Y HABER 85 he def daha vuruldu GENELKURMAY Baþ kan lý ðý, ha va ha re kâ tý i le ko - or di ne li o la rak Zap, A va þin-bas yan ve Ha kurk böl - ge le rin de tes pit e di len 85 he de fin, top çu si lâh la rý i le yo ðun o la rak a teþ al tý na a lýn dý ðý ný bil dir di. Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin den yer a lan ba sýn a çýk la ma sýn da, I rak ýn ku ze yin de Kan dil Da ðý, Si - nath-haf ta nin, Ha kurk ve Ga ra böl ge le rin de tes pit e di len bö lü cü te rör ör gü tü ne a it 20 he def gru bu nun Türk Ha va Kuv vet le ri u çak la rý ta ra fýn dan 19 A ðus - tos 2011 gü nü sa bah ve mü te a ki ben ak þam sa at le - rin de ic ra e di len ha va ha re kâtý i le et ki li o la rak vu rul - du ðu be lir til di. Gö rev le ri ni ba þa rýy la ta mam la yan u - çak la rýn em ni yet le üs le ri ne dön dü ðü i fa de e di len a - çýk la ma da, ha va ha re kâ tý i le ko or di ne li o la rak Zap, A va þin-bas yan ve Ha kurk böl ge le rin de tes pit e di len 85 he de fin, top çu si lâh la rý i le yo ðun o la rak a teþ al tý na a lýn dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, he def ler ü ze rin de sað la nan ha sar ve za yi a týn de ðer len di ril me si nin, ke þif u çu þu da hil çe þit li kay nak lar dan el de e di len bil gi le re gö re sür dü rül dü ðü bil di ril di. Bu a ra da, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, I rak ýn ku ze yin de ki bö lü cü te rör ör gü tü - nün he def grup la rý na yö ne lik dü zen le di ði ha va ha re - kâ tý nýn ye ni gö rün tü le ri ni med ya ku ru luþ la rý na da - ðýt tý. Ka yýt lar da, A va þin-bas yan böl ge si mal ze me de - po su ma ða ra, te rö rist ba rý na ðý; Ha kurk böl ge si te rö - rist ba rý na ðý; Kan dil böl ge si mal ze me de po su i le Zap böl ge si köp rü ve te rö rist ba rý na ðý nýn nok ta a tý þý i le bom ba lan dý ðý gö rü lü yor. An ka ra / a a 2 gün de 4 te rö rist öl dü rül dü ÝÇÝÞLERÝ Ba kan lý ðý, Per þem be ve Cu ma gün le ri çý - kan ça týþ ma lar da 4 te rö ris tin öl dü rül dü ðü nü, te rör kam pýn dan ka çan 1 te rö ris tin tes lim ol du ðu nu bil dir - di. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer a lan ba - sýn a çýk la ma sýn da, gü ven lik güç le rin ce son gün ler de ic ra e di len fa a li yet le re i liþ kin ba zý hu sus la rýn ka mu o yu i le pay la þýl ma sýn da fay da gö rül dü ðü i fa de e dil di. A çýk - la ma da, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri ta ra fýn dan Ku zey I - rak ta bu lu nan Kan dil, Ha kurk, Zap, A va þin, Si de ka ve Me ti na da ki bö lü cü te rör ör gü tü kamp la rý na yo ðun ha va ve top çu a týþ la rý so nu cu a ðýr za yi at ver di ril di ði ha týr la týld ý. Tun ce li de bö lü cü te rör ör gü tü men sup - la rýy la Jan dar ma tim le ri a ra sýn da Per þem be gü nü çý - kan ça týþ ma da, gü ven lik güç le rin de her han gi bir za yi at mey da na gel me di ði be lir ti len a çýk la ma da, o lay ye rin de ön ce ki gün ya pý lan a ra ma da 1 ka dýn te rör ör gü tü ü ye - si nin ö lü e le ge çi ril di ði kay de dil di. Si irt in E ruh il çe si Bil gi li Üs böl ge si ne, ön ce ki gün bir grup te rör ör gü tü ü ye si ta ra fýn dan u zun nam lu lu si lah ve ro ket mer mi le - riy le ya pý lan sal dý rý da 1 ast su bay ve 1 e rin þe hit ol du ðu, 3 as ke rin ya ra lan dý ðý an la tý lan a çýk la ma da, sal dý rý son - ra sý baþ la tý lan o pe ras yon so nu cun da 19 A ðus tos gü nü 1 ka dýn te rör ör gü tü ü ye si nin si lah ve teç hi za týy la bir - lik te ö lü o la rak e le ge çi ril di ði be lir til di. Te rör ör gü tü ü ye le ri nin Per va ri Ýl çe Em ni yet A mir li ði ve bi ti þi ðin de - ki Per va ri Jan dar ma A sa yiþ Ko man do Bö lük Ko mu - tan lý ðý na, ay ný gün ro ket ve u zun nam lu lu si lâh lar la sal dý rý ger çek leþ tir di ði ve 3 si vil va tan da þýn ya ra lan dý ðý an la tý lan a çýk la ma da, o lay son ra sý ya pý lan o pe ras yon so nu cu, ön ce ki gün 2 te rö ris tin si lâh la rýy la bir lik te ö lü e le ge çi ril di ði bil di ril di. Bö lü cü te rör ör gü tü kamp la - rýn dan ay rý lýp ka çan 1 te rör ör gü tü ü ye si nin i se Si lo pi jan dar ma sý na tes lim ol du ðu kay de dil di. An ka ra / a a ÝHH dan So ma li ye ye ni yar dým ge mi si ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý, So ma li ye 6 bin ton luk yar dým mal ze me si u laþ tý ra cak ye ni bir ge mi ha zýr lý - yor. ÝHH dan ya pý lan a çýk la ma da, vak fýn, So ma li de et ki si her ge çen gün ar tan ku rak lý ðýn se bep ol du ðu aç lýk kri zi nin, bü yük bir fe lâ ke te dö nüþ me me si i çin Mart a yýn dan bu ya na a ra lýk sýz ça lýþ tý ðý be lir ti le rek, ül ke de ki in san lýk dra mý na se yir ci kal ma yan Türk hal ký nýn, Ra ma zan a yý i çe ri sin de böl ge ye yö ne lik yar dým se fer ber li ðin de ön sý ra lar da yer al dý ðý bil di - ril di. Böl ge de ger çek leþ ti ri len a cil yar dým or ga ni zas - yon la rý nýn ar dýn dan Tür ki ye de ki ha yýr se ver le rin kat ký la rýy la top la nan yar dým mal ze me le ri nin ge mi - ler le So ma li ye ta þýn dý ðý vur gu la nan a çýk la ma da, vak - fýn, So ma li de ki kamp lar da sað lýk tan te miz su ya, te - mel gý da mad de le rin den ka lý cý pro je le re ka dar her tür lü ih ti ya cý kar þý la mak i çin se fer ber ol du ðu ve ha - yýr se ver le rin ba ðýþ la rý ný ül ke hal ký na u laþ týr mak ü ze - re i kin ci yar dým ge mi si nin de ha zýr lýk la rý na baþ la dý ðý kay de dil di. 6 bin ton luk te mel gý da mad de siy le týb bi mal ze me ta þý ya bi le cek yar dým ge mi si nin, ha yýr se - ver ler den ge le cek yar dým lar la ký sa sü re de dol du rul - ma sý nýn bek len di ði i fa de e di len a çýk la ma da, ba ðýþ çý - lar dan ge le cek yar dým la rýn, 22 A ðus tos Pa zar te si gü - nü yük len me ye baþ la na ca ðý ve ge mi nin, ký sa sü re son ra Mer sin Li ma ný ndan de mir a la ca ðý bil di ril di. ÝHH nýn ha zýr la dý ðý Gaz ze ge mi si i se 3 bin ton dan faz la in sa ni yar dým mal ze me siy le 12 A ðus tos ta Ýs - tan bul dan ha re ket et miþ ti. Ýs tan bul / a a TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Ramazan, Adnan ve Gökmen Turan ýn muhterem babalarý EMÝN TURAN ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder; taziyetlerimizi sunarýz. Y Ýstanbul zirvesinde umduðumuzu bulamadýk BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn Somali için Ýstanbul da toplandýðýný, ancak toplantýya katýlanlarýn kendilerinin beklediði neticeyi vermediðini söyledi. Erdoðan, Somali den döndükten sonra Atatürk Havalimaný nda, ATV nin Somali ye yardým amacýyla düzenlediði programa canlý baðlantýyla katýldý. Bazýlarýnýn Somali ye yardýmlar konusunda kafa bulanýklýðý içerisinde bulunduðunu, Türkiye de bu kadar aç, sefil varken orada ne iþiniz var? dediðini belirten Baþbakan Erdoðan, Sevgili milletime bunu özellikle hatýrlatmak istiyorum. Somali görülmeden buranýn kýymeti anlaþýlmaz, bir defa bunu bilmeleri lazým. Mukayesesi kabil deðil, ancak görülünce o anlaþýlýr, her þeyiyle A den Z ye dedi. Erdoðan, dünyanýn Somali deki duruma duyarsýz kaldýðýný belirterek, Ben hayýrseverlerimize þunu hatýrlatmak istiyorum; Bunu lütfen kendi evinizin içerisindeki bir yangýn gibi görün. Bu yangýný nasýl söndürmeye gayret ediyorsanýz, Somali deki yangýnýn da böyle bir yangýn olduðunu görün dedi. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn Ýstanbul da toplandýðýný, ancak toplantýya katýlanlarýn kendilerinin beklediði neticeyi vermediðini dile getiren Erdoðan, þöyle devam etti: Maalesef rakam olarak bu rakamlarýn fevkinde, üstünde olmasý lazým. Fakat biz bu Ramazan sonrasýna kadar inanýyorum ki bu tabi sadece Baþbakanlýk hesabýna gelenler deðil, biz geneli hep konuþuyoruz, inþallah 200 milyon dolarýn üzerine çýkacaðýmýzý bekliyorum. Ama Ramazan sonrasý da biz bu süreci devam ettirme niyetindeyiz. Ve bu konuda da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz çok hassas davranýyor, bizzat bu iþin takipçisi olacak. Ýstanbul / aa BAÞKENTTE, Ýnsan Haklarý ve Mazlumlar için Dayanýþma Derneði (MAZLUMDER) üyeleri, yaz Kur ân kurslarýnda 12 yaþ sýnýrlamasýný protesto etti. Kocatepe Cami avlusunda, aralarýnda MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal ýn da bulunduðu bir grup, Kocatepe Camisi nde bir araya geldi. 28 Þubat güllesi devam ediyor, Ýlk dersimiz Kur ân gibi yazýlý dövizler taþýyan grup, temsili olarak 12 yaþýndan küçük çocuklara Kur ân eðitimi verdi. Cami avlusunda, sergi üzerine kurulan rahlelere alýnan çocuklara, yazý tahtasýnda Kur an harfleri tanýtýldýktan sonra, basýn açýklamasý yapýldý. MAZLUMDER Genel Baþkaný Ünsal, yaptýðý basýn açýklamasýnda, 28 Þubat iradesinin, Türkiye Cumhuriyeti nin, bu topraklarda yaþayan insanlarýn alnýna kara bir leke olarak sürdüðünü, o dönemde Kur ân eðitimiyle ilgili yaþ sýnýrý getirildiðini belirtti. ATO Baþkaný Bezci, Somali'de gerçek anlamda bir insanlýk dramý yaþandýðýna dikkat çekti. FOTOÐRAF: AA ATO Baþkaný Bezci: Ya þa nan la rý an lat ma ya ke li me ler yet mez ANKARA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Sa lih Bez ci, So ma li de aç lýk ve ça týþ ma la rýn iç i çe ol du ðu ve ger çek an lam da bir in san lýk dra mý ya þan dý ðý na dik kat çe ke rek, Ya þa ný lan la rý an lat ma ya ke li me ler yet mez de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve be ra be rin de ki sa - nat çý, i þa da mý, mil let ve ki li ve Ba kan lar dan o - lu þan ka fi le i le bir lik te So ma li ye gi den A TO Baþ ka ný Bez ci iz le nim le ri ni an lat tý. Yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, aç lýk ve se fa le ti ye rin de gör mek i çin So ma li ye git ti ði ni ve bu ve si ley le A TO nun dü zen le di ði yar dým kam pan ya sýn - da top la nan 1 mil yon 180 bin li ra yar dý mýn ye ri ni bul du ðu nu göz le riy le gör dü ðü nü ve kam pan ya nýn a ma cý na u laþ ma sýn dan mem - nun luk duy du ðu nu di le ge ti ren Bez ci, Tür - ki ye bu gün So ma li de a cil yar dým i çin ol sa da, So ma li Tür ki ye nin a ða bey li ði ne muh taç bir ül ke de di. So ma li de aç lýk ve ça týþ ma la rýn iç i çe ol du ðu ve ger çek an lam da bir in san lýk dra mý ya þan dý ðý na dik kat çe ken Bez ci, Tür ki - Kocatepe Cami avlusundaki eylemde, aralarýnda MAZLUMDER Genel Baþkaný Ünsal ýn da grup, temsili olarak 12 yaþýndan küçük çocuklara Kur'ân eðitimi verdi. FOTOÐRAF: AA Kur ân-ý Kerim a yýn da yaþ sý ný rý na pro tes to MAZ LUM DER Ü YE LE RÝ, KUR ÂN KURS LA RIN DA KÝ YAÞ SI NIR LA MA SI - NI, KO CA TE PE CA MÝ AV LU SUN DA TEM SÝ LÝ O LA RAK 12 YA ÞIN AL TIN - DA KÝ ÇO CUK LA RA KU RAN E ÐÝ TÝ MÝ VE RE REK PRO TES TO ET TÝ. ye nin her þe yiy le se fer ber ol du ðu nu, an cak, bu yar dým la rýn ye ter li ol ma dý ðý ný belirtti. Bez ci, a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: Bu gün yar dým lar ya ra la rý sar mak i çin son de re ce ö - nem li. An cak Tür ki ye nin So ma li de ka lý cý ya - tý rým la ra im za at ma sý la zým. Ba rý þýn sað lan - ma sý ve böl ge nin i ma rý i çin Tür ki ye e lin den ge le ni yap ma lý. Çün kü So ma li Tür ki ye nin a - ða bey li ði ne muh taç bir ül ke. Böl ge de su ve e - lek trik yok. Yol yok, doð ru dü rüst bi na yok. Hu zur ve gü ven li ðin ne ka dar ö nem li ol du - ðu nu So ma li ye git tik ten son ra gö rü yor su - nuz. Nay lon, ku maþ ar týk la rý ve ça lý lar dan ya pý lan ça dýr la rýn ol du ðu di ðer kamp la rý da gez dik le ri ni an la tan Bez ci, Bu kamp la rýn du - ru mu nu an lat ma ya ke li me ler yet mez. Der me çat ma bi na lar i se kur þun de lik le rin den ge çil - mi yor. Bun ca aç lýk ve se fa let a ra sýn da So ma - li de bir suç e ko no mi si nin ol du ðu nu söy le - mek müm kün. Bu nun da ne de ni gü ven lik ve o to ri te boþ lu ðu de di. An ka ra/ a a Kur ân kurslarýnda yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Ünsal, Bunu, insan haklarý ihlâli ve uluslararasý sözleþmelerle velilerin çocuklar üzerindeki velâyet hakkýný gasp eden ceberut bir devlet anlayýþýný, laikperestliðin bir uygulamasý olarak, burada telin ettiðimizi, kabul etmediðimizi göstermek için toplandýk. MAZLUMDER olarak eþ zamanlý 20 ilde bir sivil itaatsizlik eylemi gerçekleþtiriyoruz. Þuanda hep beraber bir suç iþliyoruz ve yetkilileri bizler hakkýnda yasal iþlem yapmaya davet ediyoruz þeklinde konuþtu. Yaz Kur ân kurslarýnýn yaný sýra, kýþ Kur ân kurslarýnda da yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasýný istediklerini söyleyen Ünsal, ayrýca Kur ân eðitiminin, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kontrolü altýnda yürütülmesini de kabul etmediklerini ifade ederek, Devletin, devletçi, tekçi, kontrolcü zihniyetini, yaklaþýmýný kabul etmiyoruz. Bunun deðiþmesiyle ilgili olarak siyasi taleplerimizi siz basýn a- racýlýðýyla iletmiþ bulunuyoruz diye konuþtu. Eyleme destek verenlere de teþekkür e- den Ünsal, Bu suça iþtirak ettikleri için çocuklarýmýza ve velilerimize teþekkür ediyorum dedi. MAZLUMDER Ankara Þube Baþkaný Þerife Gül Arýman da devletin, anne babanýn kendi dini ve felsefi inançlarýna göre çocuklarýna eðitim verilmesini isteme hakkýna saygý gösterme ve bu anlamda gerekli kolaylýklarý saðlama ödevi bulunduðunu kaydederek, Buna aykýrý olarak yapýlan düzenlemeler ve din eðitimi alanýnda getirilen yasaklar, eðitim hakkýnýn, din ve vicdan hürriyetinin ihlali anlamýna gelmektedir diye konuþtu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan, çocuklara ücretsiz Elif-Ba cüzü daðýtýldý. Ankara/ aa HABERLER Baðýþ: AB itici güç AVRUPA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Tür ki ye de çok ö nem li re - form lar ger çek leþ ti ði ni de i fa de e de rek, bu - nun en ö nem li i ti ci gü cü nün AB sü re ci ol du - ðu nu kay det ti. Ba kan Ba ðýþ, genç le re üc ret siz e ði tim des te ði sað la yan Ham le E ði tim Kül tür Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði (HAM - LE DER) i le A na do lu in sa ný nýn ö zel lik le ri ni ken te yer le þen ya ban cý la ra ta ný tan An tal ya Kül tür le ra ra sý Di ya log Mer ke zi nin (AK - DÝM) Ri xos Down town O te li nde or tak la þa dü zen le di ði if ta ra ka týl dý. Bu ra da ko nu þan Ba ðýþ, Tür ki ye nin, me de ni yet ler ça týþ ma sý ný en gel le ye cek bir pan ze hir ol du ðu nu i fa de e - den Ba kan Ba ðýþ, AB in san lýk ta ri hi nin en kap sam lý ba rýþ pro je si dir de di. AB ü ye si ül - ke le rin ta rih le rin de ken di a ra la rýn da a sýr lar ca sa vaþ týk la rý ný, mil yon lar ca in sa nýn ha ya tý ný kay bet me si ne se bep ol duk la rý ný, kan ve göz - ya þýn dan göl ler yap týk la rý ný di le ge ti ren Ba ðýþ, AB ça tý sý al týn da ba rýþ ve hu zur i çe ri sin de ya - þa ya bi len ül ke le rin Tür ki ye nin hak et ti ði ye ri al ma sý na kar þý çýk ma ma sý ge rek ti ði ni kay det - ti. Tür ki ye de çok ö nem li re form lar ger çek - leþ ti ði ni de i fa de e den Ba kan Ba ðýþ, bu nun en ö nem li i ti ci gü cü nün AB sü re ci ol du ðu nu kay det ti. Bu na kar þýn hâ lâ ya pý la cak iþ ler ol - du ðu nu be lir ten Ba kan Ba ðýþ, þöy le ko nuþ tu: Hâ lâ bu ül ke de ma a le sef 80 dar be si son ra sý ka le me a lýn mýþ bir as ke ri a na ya say la yö ne til - me nin a yý bý ný ta þý yo ruz. Bu ül ke de si vil, bü - tün va tan daþ la rý ný e þit ev lat o la rak ku cak la ya - cak, her ke sin be nim di ye ce ði bir a na ya sa ya ka vuþ ma mý zýn vak ti gel di. Ýn þal lah ar týk si vil i ra de nin se çil miþ tem sil ci le ri o lan mil let ve kil - le ri mi zin ka le me al dý ðý bir a na ya sa yý ik ti da - rýy la, mu ha le fe tiy le bu ül ke ye hep be ra ber ka - zan dý ra ca ðýz. An tal ya / a a DP Lideri Zey bek: As ker lik a ma tör le rin ya pa ca ðý iþ de ðil DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, zo run lu as ker li ðin kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni be - lir te rek, As ker lik a ma tör le rin ya pa ca ðý iþ de - ðil dir. As ker lik sa vaþ çý lýk, sa vaþ mak sa na tý dýr de di. Zey bek, par ti si nin Kon ya Ýl Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen if tar ye me ði ne ka týl - mak i çin gel di ði Kon ya da, DP nin ye ni gö re - vi nin, Tür ki ye yi bil gi ça ðý na ü re te rek sok - mak ol du ðu nu söy le di. DP nin ik ti dar da ol - du ðu dö nem de ne te rö rün ne de bö lü cü lü - ðün ol du ðu nu sa vu nan Zey bek, te rör ör gü tü PKK nýn ken di ba þý na ka rar lar ve re rek ha re - ket e den bir ör güt ol ma dý ðý ný, te rör ör gü tü - nün bir ta kým güç le rin o yun ca ðý ol du ðu nu söy le di. Te rör ör gü tü nün kul la ný la rak Tür - ki ye ü ze rin de o yun lar oy nan dý ðý na i þa ret e - den Zey bek, te rör ör gü tü nün Kürt me se le - siy le bir il gi si ol ma dý ðý ný be lirt ti. Te rör ör gü - tün den en çok Kürt le rin za rar gör dü ðü nü vur gu la yan Zey bek, Te rör ör gü tü di ye bir ör güt kar þý mýz da var sa, bun lar sa vaþ ma ya ka - rar ver miþ ler se, bun lar la mü ca de le de on lar - dan da ha i yi sa va þa cak pro fes yo nel sa vaþ çý lar an cak ne ti ce a la bi lir de di. Or du nun pro fes - yo nel ol ma sýn dan ya na ol du ðu nu de fa lar ca i - fa de et ti ði nin al tý ný çi zen Zey bek, Zo run lu as ker lik kalk ma lý dýr. As ker lik a ma tör le rin ya - pa ca ðý iþ de ðil dir. As ker lik sa vaþ çý lýk, sa vaþ - mak sa na tý dýr. Bi zim ta ri hi miz de 19. yüz yý lýn or ta la rý na ka dar, 1840 a ka dar zo run lu as ker - lik yok tu, or du mu zun ta ma mý pa ra lý as ker di. Sü rek li sa vaþ e ði ti mi gö ren, sa va þý bi len, be - de ni ve ru hu sa va þa gö re ge liþ ti ril miþ in san - lar dý di ye ko nuþ tu. Zey bek, Tür ki ye yi böl - me ye kim se nin gü cü nün ye te me ye ce ði ni söz le ri ne ek le di. Kon ya / a a Te rö rün a ma cý kar deþ li ði yok et mek KALKINMA Ba ka ný Cev det Yýl maz, ar tan te rör sal dý rý la rýy la il gi li o la rak Bun lar (te rör ör gü tü) kar deþ li ði yok et mek is ti yor lar. Ýn san - lar bir bi ri ne yan göz le bak sýn is ti yor lar. An cak Tür ki ye geç mi þin den al dý ðý güç le bu ba di re le ri at la ta cak týr de di. Ba kan Cev det Yýl maz, Ma - lat ya Ak tif Ý þa dam la rý Der ne ði nin 17. ku ru luþ yýl dö nü mü çer çe ve sin de dü zen le di ði if tar ye - me ðin de i þa dam la rý na hi tap et ti. Ko nuþ ma sýn - da son dö nem de ar tan te rör o lay la rý na de ði - nen Ba kan Yýl maz, sal dý rý lar la ül ke de ki o lum lu or ta mý bal ta la ma nýn, her a lan da kal kýn ma nýn ö nü ne ge çil mek is ten di ði ne dik kat çek ti. Ba - kan Yýl maz, þöy le de vam et ti: Son dö nem ler - de ar tan te rör ha di se le ri ni dü þün me miz ge re - ki yor. Ni çin te rör o lay la rý du rup du rur ken ar - tý þa geç ti? Bu nun ü ze rin de he pi mi zin de rin dü þün me si ge re kir di ye dü þü nü yo rum. Tür ki - ye doð ru yol da ol du ðu i çin bun lar ger çek le þi - yor. Tür ki ye de mok ra si de da ha ön ce ha yal da - hi e di le me yen yer le re gel di ði i çin bun lar o lu - yor. An cak bun lar Tür ki ye yi dur du ra ma ya - cak, bu nu ba þa ra ma ya cak lar. Bun la rý ya pan lar kar deþ li ði yok et sin is ti yor lar. Ýn san lar bir bi ri - ne ters göz le bak sýn is ti yor lar. An cak biz on la - rýn ak si ne bir lik ve be ra ber li ði pe kiþ ti re ce ðiz in þal lah. Mil le ti miz geç mi þin den al dý ðý güç lü bu ba di re le ri ni de at la ta cak týr. Bir ta raf tan te - rör le mü ca de le yi ya par ken di ðer ta raf tan de - mok ra tik leþ me ye kal kýn ma ya dö nük ça lýþ ma - la rý ha ya ta ge çi re cek tir. Ma lat ya / ci han

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

PKK YI ABD ÞÝRKETÝ SÝLAHLANDIRDI

PKK YI ABD ÞÝRKETÝ SÝLAHLANDIRDI DERGAH CAMÝÝNDE OKUNACAK ÞANLIURFA MEVLÝDÝ BUGÜN HABER SAY FA u3 TE SON ÞAHÝTLERDEN AHMET GÜMÜÞ VEFAT ETTÝ OSMAN ZENGÝN'ÝN YAZISI SAY FA u8 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.261 AS YA NIN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban HER KESÝMDEN TEPKÝ VAR Müslüman fiþlemesine tepkiler büyük ual man ya Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans- Pe ter Fri ed rich in, baþ ta genç ler ol mak ü ze re dav ra nýþ la rýn da de ði þik lik göz le nen Müs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı