YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: AÐUSTOS 2011 PAZAR / 75 Kr Muðla nýn Mi las il çe sin de çý kan or man yan gý ný, a ra zi nin sarp ol ma sý ve rüz gâr ne de niy le kon trol al tý na a lý na mý yor. FO TOÐ RAF: A A ARTAN YANGINLAR ÞÜPHELÝ Ormanlarda PKK alarmý Türkiye nin deðiþik bölgelerinde son dönemde çýkan orman yangýnlarýnýn ardýnda, terör ör gü tü PKK nýn par ma ðý ol du ðu tes bit e dil di. Ýz mir de i ki or man yan gý nýy la il gi li so ruþ tur ma baþ la tan e kip ler, bun la rý çý kar dý ðý id di a sýy la i ki si te rör ör gü tü ü ye si üç ki þi yi gö zal tý na al dý. Ad li ye ye sevk e di - len üç zan lý tu tuk lan dý. Ha be ri 5 te ÝSTANBUL EMNÝYET'ÝNÝN TESBÝTÝ Ramazan da suçlar azaldý Rah met ve be re ket a yý Ra ma zan bu yýl da suç la rýn a zal dý ðý ay ol du. Ýs tan bul Em - ni yet Mü dür lü ðünün ve ri le ri ne gö re, þe - hir de ca na ve ma la kar þý iþ le nen suç lar da ö nem li bir dü þüþ gö rül dü. Em ni yet kay - nak la rý, top lam suç o ra nýn da yüz de 19 luk bir a zal ma tes bit et ti. Ha be ri 6 da YAZ KUR ÂN KURSLARINDAKÝ 12 yaþ sýnýrý protesto edildi MAZ LUM DER, Kur ân a yý Ra ma zan da yaz Kur an kurs la rýn da ki 12 yaþ sý nýr la - ma sý ný pro tes to et ti. Ko ca te pe Ca mii av - lu sun da ger çek le þen pro tes to da 28 Þu - bat gül le si de vam e di yor, Ýlk der si miz Ku r'ân gi bi ya zý lý dö viz ler ta þý yan grup, tem si lî o la rak 12 ya þýn dan kü çük ço cuk - la ra Kur ân e ði ti mi ver di. Ha be ri 4 te MÝLYAR DOLARA ULAÞTI Özel sektörün dýþ borcu arttý Mer kez Ban ka sý ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, dö viz kur la rýn da ki ar tý þýn et ki si tar tý þý lan ö zel sek tö rün yurt dý þý kre di bor cu, Ha zi ran so nu i ti ba riy le ký sa va de de 27.2 mil yar, u zun va de de 124,7 mil yar do la - ra u laþ tý. 27 mil yar 177 mil yon do lar lýk kýsa vadeli bor cun 23 mil yar 662 mil yon do lar lýk bö lü mü ban ka la ra a it. Ha be ri 11 de Ýsrail i de görün SURÝYE DEKÝ ÖLÜMLER SEBEBÝYLE ESAD A GÝT DÝYEN BATI, ÝSRAÝL ÝN YENÝDEN ARTTIRDIÐI CÝNAYETLERE GÖZ YUMUYOR VE HÂLÂ ONU KOLLAMA ÇABASINDA. Ýsrail uçaklarýnýn gece boyunca süren bombardýmanlarýnda, biri 5 yaþýnda bir çocuk ve biri doktor olmak üzere 5 kiþi daha can verdi. FO TOÐ RAF: A A Er do ðan: Ý ÝT zir ve sin de um du ðu muzu bu la ma dýk Baþ ba kan Recep Tayyip Er do ðan, So ma li ye yar dým i çin Ýs - lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ týnýn Ýs tan bul da top lan dý ðý ný, an cak top - lan tý ya ka tý lan la rýn ken di le ri nin bek le di ði ne ti ce yi ver me di - ði ni di le ge ti re rek, Ma a le sef ra kam o la rak bu ra kam la rýn fev kin de, üs tün de ol ma sý lâ zým de di. Ha be ri sayfa 4 te ÝHH DEN SOMALÝ YE YENÝ YARDIM GEMÝSÝ Ha be ri sayfa 4 te Balyoz da 5 tutuklama daha Ha be ri sayfa 5 te Genelkurmay: 85 hedef daha vuruldu Ha be ri sayfa 4 te Baraj gölünde mühimmat bulundu Ha be ri sayfa 5 te ISSN ÝSRAÝL YANLISI BÝLDÝRÝYE LÜBNAN ENGELÝ 8 Ýs ra il li nin Mý sýr'dan Ýs ra il'in gü ne yi ne ge çen si lâh lý ki þi ler ce öl dü rül me si ni ba ha ne e den Ýs ra il Gaz ze'ye bom ba yað dýr ma yý sür dü rür ken, Ýs ra - il'in sal dý rý la rý ný de ðil, Ýs ra il'e yö ne lik sal dý rý lar ý ký na mak i çin BM Gü ven lik Kon se yi ne su nu lan bil di ri ye, Kon sey ü ye si Lüb nan vi ze ver me di. 2'SÝ ÇOCUK 10 FÝLÝSTÝNLÝ DAHA KATLEDÝLDÝ Fi lis tin li BM göz lem ci si Ri yad Man sur, Gü ven - lik Kon se yi ne Ýs ra il'in mi sil le me si so nu cu 2'si ço - cuk 10 Fi lis tin li nin öl dü ðü nü, çok sa yý da si vi lin ya ra lan dý ðý ný ve bir e lek trik je ne ra tö rü nün ha va - ya uç ma sýy la Gaz ze'nin mü ba rek Ra ma zan'da ka ran lýk ta kal dý ðý ný bil dir di. Ha be ri sayfa 7 de MISIR, BÜYÜKELÇÝSÝNÝ GERÝ ÇEKTÝ Mý sýr-ýs ra il ger gin li ði Ýs ra il Ha va Kuv vet le rine a it bir u ça ðýn Mý sýr gü ven lik kuv vet le ri ni vur ma sý ü ze ri ne Mý sýr i le Ýs ra il a ra sýn da ki i - liþ ki ler ge ril me ye baþ la dý. Mý sýr hü kü me ti, 5 as ke rin öl - dü ðü sal dý rýy la il gi li o la rak Ýs ra il hü kü me tin den so ruþ - tur ma aç ma sý ný is ter ken, El Av ja ti ca rî sý nýr ka pý sý ný ka - pat tý ðý ný a çýk la dý. Kahire, Ýs ra il ö zür di le yin ce ye kadar bü yü kel çi sini ge ri çek me ka ra rý da al dý. Ha be ri 7 de So ma li de ya þa nan la rý an lat ma ya ke li me ler yet mez A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci So ma li de aç lýk ve ça týþ ma la rýn iç i çe ol du ðuna ve ger çek an lam da bir in san lýk dra mý ya þan dý ðý na dik - kat çe ke rek, Ya þa nan la rý an lat ma ya ke li - me ler yet mez de di. Bu gün i çin ya pý la cak yar dým la rýn ya ra la rý sar mak i çin son de re ce ö nem li ol du ðu nu i fa de e den Bez ci, Tür ki - ye nin So ma li de ka lý cý ya tý rým la ra im za at - ma sý lâ zým di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 4 te

2 2 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR Y LÂHÝKA Ulvî bir hasletle iktisadý unutmak! O üç arkadaþým, gerçi müstakîm ve iktisadý takdir edenlerdendi. Fakat, her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okþamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisadý unuttular. BEÞÝNCÝ NÜKTE Cenâb-ý Hak, kemâl-i kereminden, en fakir adama en zengin adam gibi ve gedâya, yani fakire, padiþah gibi, lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlýk ve iktisat vasýtasýyla aldýðý lezzet, bir padiþahýn ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iþtahsýzlýkla yediði en âlâ baklavadan aldýðý lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Câ-yý hayrettir ki, bazý müsrif ve mübezzir insanlar, böyle iktisatçýlarý hýsset ile itham ediyorlar. Hâþâ! Ýktisat, izzet ve cömertliktir. Hýsset ve zillet, ehl-i israf ve tebzîrin zâhirî merdâne keyfiyetlerinin içyüzüdür. Bu hakikati teyid eden, bu risalenin telifi senesinde Isparta da hücremde cereyan eden bir vakýa var. Þöyle ki: Kaideme ve düstur-u hayatýma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya yakýn bir balý, bana hediye kabul ettirmeye ýsrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadý. Bilmecburiye, yanýmdaki üç kardeþime yedirmek ve Þâbân-ý Þerif ve Ramazan da o baldan iktisatla otuz kýrk gün üç adam yesin ve getiren de sevap kazansýn ve kendileri de tatlýsýz kalmasýn diyerek, Alýnýz dedim. Bir okka bal da benim vardý. O üç arkadaþým, gerçi müstakîm ve iktisadý takdir edenlerdendi. Fakat, her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okþamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisadý u- nuttular. Üç gecede iki buçuk okka balý bitirdiler. Ben gülerek dedim: Sizi otuz kýrk gün o bal ile tatlandýracaktým. Siz otuz günü üçe indirdiniz. Âfiyet olsun! dedim. Fakat ben, kendi o bir okka balýmý iktisatla sarf ettim. Bütün Þâban ve Ramazan da hem ben yedim, hem, lillâhilhamd, o kardeþlerimin herbirisine iftar vaktinde birer kaþýk (HA- ÞÝYE) verip, mühim sevaba medar oldu. Benim halimi görenler, o vaziyetimi belki hýsset telâkki etmiþlerdir. Öteki kardeþlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmertlik telâkki edebilirler. Fakat, hakikat noktasýnda, o zâhirî hýsset altýnda ulvî bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiðini gördük. Ve o civanmertlik ve israf altýnda, eðer vazgeçilmeseydi, bir dilencilik ve gayrýn eline tamahkârâne ve muntazýrâne bakmak gibi, hýssetten çok aþaðý bir hâleti netice verirdi. Haþiye: Yani, büyükçe bir çay kaþýðý iledir. Lem alar, 19. Lem a, s. 360 SAADET ASRINDAN Gündüz oruç tutmak için sahur yemeðinden; gece kalkýp ibâdet etmek için öðlen uykusundan yardým isteyiniz. Câmiü's-Saðîr, No: 567 / Hadis-i Þerif Meâli Çocuk sahabelerden Hazret-i Peygamber le (asm) ilgili hatýralar -2 SELÝM GÜNDÜZALP Bir insanýn hayatýnýn nasýl deðiþtiðini öðrenmek istiyorsanýz, o insanýn kendisine örnek aldýðý þahsiyetlere bakýnýz. Onlar dün olduðu gibi bugün de hayatýmýza yön vermeye devam ediyorlar. Onlar semamýzýn hiç sönmeyen yýldýzlarý Onlar bizim ebedî kahramanlarýmýz. Rabbim bizi onlarýn þefaatine nail eylesin. Buyurun o güzel hayatlardan günümüze pýrýltýlar taþýmaya, hayatýmýza yön vermeye HZ. PEYGAMBER ÝN ÖÐRETTÝÐÝ SÖZLER Abdullah b. Abbas anlatýyor: Bir gün Allah Resûlü nün (asm) terkisine binmiþtim. Yolda bana þöyle dedi: Çocuðum! Sana bazý sözler öðreteceðim, onlarý ezberle, hiçbir zaman aklýndan çýkarma: Allah ýn hakkýný korursan Allah da seni korur, onu istediðin zaman yanýnda bulursun. Geniþ zamanda Allah ý taný ki, Allah da dar zamanda seni tanýsýn. Bir þey isteyeceðinde Allah tan iste! Yardýma ihtiyacýn olduðunda, Allah tan dile! Ýyi bil ki, bütün insanlar sana yardým etmek istese, Allah dilememiþse hiç kimse sana yardým edemez. Ýsteseler de Allah ýn dilediði bir musibeti kaldýramazlar. Ýyi bil ki, zafer sabýrla elde edilir. Hoþuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayýr vardýr. Geniþlik sýkýntýdan sonra gelir. Zorlukla birlikte kolaylýk vardýr. Ýyi bil ki, baþýna gelenler bir hatandan dolayý gelmediði gibi, yapmýþ olduðun hatalar musibetine sebep olmaz. Allah ýn yazýp takdir ettiðinden baþkasý olmaz. Kalem kurudu, sahifeler dürüldü. Allah a severek, isteyerek ve yakîn ile yani görüyormuþçasýna ibadet et! (Müsned, 1/293; Taberânî, 1/123; Ýbn ül-esir, Üsdü l-gâbe, 3035.) KUR ÂN DAN ÖNCE ÝMANI ÖÐRENDÝK Cündüb bin Abdullâh (radýyallahu anh) anlatýyor: Ergenlik çaðýmýzda Resûlullah (asm) ile beraberdik. Biz ondan Kur ân öðrenmeden daha önce imaný öðrendik, sonra Kur ân ý öðrendik; onunla imanýmýzý arttýrdýk ve kuvvetlendirdik. (Ýbni Mace, Mukaddime, Babu Ýman 1 / 23) (Zaman, ) BUNLAR NE GÜZEL ÝNSAN! Üsâme b. Zeyd anlatýyor: Bir gün Allah Resûlü (asm) beni yanýna çaðýrdý. Bir kap içerisinde biraz et vererek onu Hz. Osman ýn evine götürmemi emir buyurdu. Hediyeyi evlerine götürüp içeri girdiðimde Hz. Osman, eþi Hz. Rukiyye ile beraber oturuyordu. Onlarýn birbirlerine karþý davranýþlarýna hayran kaldým. Þimdiye kadar onlar gibi birbirine güzel davranan kimse görmedim. Hayranlýktan bir Hz. Osman a bir Hz. Rukiyye ye bakýyordum. Onlarý seyrederken dalýp kalmýþým. Durumu fark ettiðimde zaman epeyce ilerlemiþti. Hemen Allah Resûlü nün (asm) yanýna geri döndüm. Allah Resûlü (asm) bana: Nerede kaldýn? diye sordu. Ben daha bir þey söylemeden: Ýstersen seni alýkoyan sebebi ben söyleyeyim. Bir Osman a baktýn, bir Rukiyye ye. Sonra içinden Bunlar ne güzel insan! dedin. buyurdu. Evet ya Resûlallah! Seni hak ile gönderen Allah a yemin ederim ki bu yüzden geciktim. dedim. (Ýbn Manzûr, Muhtasar, 16/113; Suyûti, Tarih-i Hulefâ, 147.) HAZRETÝ PEYGAMBER ÝN (ASM) HAYATINI GÜN GÜN KAYDEDEN SAHABE Selma Hatun anlatýyor: Bir gün Abdullah b. Abbas ý gördüm. Elinde bir levha vardý. Ebu Râfi ye gidiyordu. Yanýna varýnca ona: Allah Resûlü (asm) þu gün ne yapýyordu? diye sordu. Verdiði cevabý o levhaya yazdý. (Ýbn Sa d, 2/371; Ýbn Hacer, Ýsâbe, 4783.) HÝÇ KESÝLMEYEN SAÇLAR Enes bin Malik anlatýyor: Uzun kâküllerim vardý. Beni sevmek için onu tutar, acýtmadan çekerdi. Annem kâkülüme dokunmaz: Onlarý kesmeyeceðim, Allah Resûlü (asm) onlarý tutarak çekerdi. derdi. (Taberânî, el- Mu cemü l-kebîr, 1/249.) BÝR PARÇA ÝP ÝLE DAHÝ OLSA Bir Ramazan da Zeyd b. Sâbit e fýtýr sadakasýný vermesini tavsiye eden Allah Resûlü (asm) þöyle buyurdu: Ey Zeyd! Verecek bir þeyin yoksa bir parça ip ile dahi olsa halkla birlikte fýtýr sadakasýný ver! (Taberanî, 5/123) *** Bin aydan hayýrlý olan mübarek Kadir Gecenizi tebrik ediyoruz. Dualarda buluþmak ve dualarda u- nutulmamak ümidiyle

3 Y HABER 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 21 Ramazan 1432 Rumî: 8 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Okul çantalarý hafifleyecek MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI, ÝLKÖÐRETÝM ÖÐREN- CÝLERÝNÝN ÇANTA YÜKÜNÜ HAFÝFLETMEK A- MACIYLA BAZI DERSLERÝN DERS KÝTAPLARI Ý- LE ÇALIÞMA KÝTAPLARINI BÝRLEÞTÝRDÝ. 21 MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý (MEB), ilköðretim 1-5. sýnýf öðrencilerinin çantalarýnýn aðýrlýðýný hafifletmek amacýyla eðitim-öðretim yýlýnda yeni bir proje uygulamaya koyuyor. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baþkan Vekili Merdan Tufan, öðrencilerin çanta yükünü hafifletmek amacýyla uygulamaya konulan projeye iliþkin açýklama yaptý. Ders programlarýnýn yenilenmesi çerçevesinde kitaplarýn artýk ders kitabý, öðrenci çalýþma kitabý ve öðretmen kýlavuz kitabý olarak üçlü set halinde hazýrlanmaya baþladýðýný anlatan Tufan, öðrencilerin her bir ders için bir ders kitabý, bir de çalýþma kitabý bulunduðunu ifade etti. Öðrencilerin, o gün hangi dersler varsa o derslerin ders kitabý ile çalýþma kitabýný okula getirmek zorunda kaldýðýný belirten Tufan, þunlarý kaydetti: Örneðin 150 sayfalýk bir ders kitabý düþünün. Bu kitabýn çalýþma kitabý daha da kapsamlý. Öðrencinin o gün dört dersi varsa o dört dersin hem çalýþma kitabýný hem ders kitabýný okula götürmesi gerekiyordu. Bir de defterleri eklenince çanta daha da aðýrlaþýyordu. Bunu ortadan kaldýrmak için, öðrencilerin yükünü hafifletme çalýþmasý yaptýk. Ders kitabý ile çalýþma kitabýný birleþtirdik ama birleþtirdiðimiz kitabý da ikiye böldük. Yani bir dersin hem ders kitabý hem çalýþma kitabý birleþtirildi ve birleþtirilen bu kitap eðitim öðretim yýlý boyunca iþlenecek konulara ve sayfa sayýsýna göre ortadan ikiye bölündü. Ýki ayrý kitap oluþturuldu. Böylece öðrenciler tüm yýl boyunca okuyacaklarý konularý içeren kitabýn tümünü okula götürmek yerine bölünmüþ ve dolayýsýyla incelmiþ, aðýrlýk olarak hafiflemiþ kitabý götürecekler. Öðrenci örneðin okula 8 kitap götürmek yerine 4 kitap götürecek. Bu projeyle öðrencilerin yükü yarý yarýya hafifliyor. UYGULAMA YAYGINLAÞTIRILACAK BÝRLEÞTÝRÝLMÝÞ ve bölünmüþ kitap uygulamasýný geçen yýl ilköðretim 1, 2 ve 3. sýnýflarda baþlattýklarýný, geri bildirimlerin çok olumlu olduðunu söyleyen Tufan bu yýldan itibaren ilköðretimin ilk 5 sýnýfýnýn tümünde bu projenin yürütüleceðini bildirdi. Tufan, projenin sonraki sýnýflara da yaygýnlaþtýrýlmasýnýn planlandýðýný, kitap yayýncýlarýna da bundan böyle bu þekilde uygulama yapýlacaðýný ilettiklerini belirtti. Tufan, gelecek eðitim öðretim yýlýnda, birleþtirilmiþ ve bölünmüþ kitap uygulamasýnýn, ilköðretim Türkçe 1, 2 ve 3. sýnýf; ilköðretim matematik 1-5. sýnýf, ilköðretim Hayat Bilgisi 1-3. sýnýf; ilköðretim Sosyal Bilgiler 4 ve 5. sýnýf, ilköðretim Fen ve Teknoloji 4 ve 5. sýnýf ile ilköðretim Ýngilizce 4 ve 5. sýnýf derslerinde yapýlacaðýný bildirdi. Ankara/aa Ekip çalýþmasý baþarýyý getirdi BÝTLÝS Milli Eðitim Müdürü Emin Korkmaz, i- ki yýldýr Lisans Yerleþtirme Sýnavý nda (LYS) Türkçe-sosyal (TS) grubunda elde edilen baþarýdan dolayý, Bitlis in eðitimdeki prestijinin yükseldiðini söyledi. Korkmaz, yaptýðý açýklamada, Bitlis in Türkiye birinciliðini elde etmesiyle, deðiþik illerde yaþayan öðrencilerin, artýk gönül rahatlýðýyla kentteki okullara tercih ettiðini belirtti. Daha önceden Bitlis e atanan bürokratlarýn, eðitim konusunda kafalarýnda soru iþareti olduðu için, çocuklarýný Bitlis e getirmediðini ifade eden Korkmaz, iki yýldýr Bitlis in LYS de TS grubunda Türkiye birincisi olduðunu ve kentin baþarýlý iller sýralamasýnda 6. olmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Korkmaz, þehrin eðitimde elde ettiði baþarýlarla, Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde ön plana çýktýðýný vurguladý. Hükümetin yaný sýra hayýrseverlerin, Bitlisli iþ a- damlarýnýn, kamu kurumlarýnýn eðitim alanýnda çok büyük yatýrýmlar yaptýðýný dile getiren Korkmaz, bu yatýrýmlarýn tutarýnýn yaklaþýk 80 milyon lira olduðunu bildirdi. Korkmaz, yatýrýmlar sayesinde ilk ve orta öðretimde fiziki altyapýnýn iyileþtirildiðini bildirdi. Korkmaz, ekip çalýþmasýyla baþarýyý saðladýklarýný ifade etti. Bitlis/aa Güvenli internette test süreci baþlýyor TTNET Genel Müdürü Tahsin Yýlmaz, Güvenli Ýnternet Hizmeti altyapýsý için gerekli olan yatýrýmlarý neredeyse tamamladýklarýný belirterek, 22 Aðustosta buna yönelik test sürecini baþlatacaklarýný ve öngörüldüðü gibi 22 Kasýmda da bu hizmeti verebiliyor olacaklarýný bildirdi. Yýlmaz, Güvenli Ýnternet Hizmeti konusunda ilk günden itibaren düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu nun (BTK) çizdiði çerçevede adým attýklarýný ve gereken yatýrým çalýþmalarýna baþladýklarýný anlattý. Hizmetin altyapýsýna iliþkin ö- nemli bir aþama kaydettiklerini belirten Yýlmaz, Yakýn zamanda BTK ile beraber bir test yaptýk. Kurum bazý küçük düzenlemeler istedi. Altyapý için gerekli olan yatýrýmlarý neredeyse tamamladýk. 22 Aðustosta test sürecini baþlatacaðýz. Öngörüldüðü gibi 22 Kasýmda da bu hizmeti verebiliyor olacaðýz dedi. Ankara/aa Ýlâhî ikaz kriz ve 7 ölümcül günah 2008 deki kriz dalgasý 2009 a sarkarak sürerken, gazete olarak o yýl 23 Mart ta bu krizi ilâhî ikaz olarak yorumlayan bir ek vermiþ ve ayný yýldaki Üstadý anma programlarýnýn konusunu da buna tahsis edip, krizi Risale-i Nur daki izahlar ýþýðýnda tahlile çalýþmýþtýk. Sonraki süreçte, Hýristiyan âleminde de benzer yaklaþýmlarýn ortaya konulduðunu gördük. Þu günlerde bir kez daha gündeme oturan yeni kriz dalgasýný Hýristiyan inançlarý çerçevesinde yorumlayan tahliller, bunun ilginç bir örneði. Buna göre, dünya ekonomisini uçurumun eþiðine getiren 7 ölümcül ekonomik günah þunlar: 1. Tembellik: Global ekonominin büyümesini saðlayan geliþmekte olan ülkelerin aksine sýrtlarýný üyesi olduklarý birliklere dayayýp sistemden nemalanan ülkeler var. Bu ülkeler ü- rettiklerinden fazla tüketen yapýlarýyla küresel ekonomik sistemi alaþaðý edebiliyor. Euro bölgesinde mâlî bataða saplanan Yunanistan, Ýrlanda ve Portekiz için þu âna kadar onaylanan kurtarma yardýmý 380 milyar euro. 2. Açgözlülük: 2008 krizinde batamayacak kadar büyük olarak tanýmlanmakta olan Lehman Brothers artýk yok. Nedeni ise týpký Lehman ýn o dönemdeki CEO su olan Dick Fuld a takýlan lâkap: açgözlülük. Uluslararasý þirketlerin yöneticilerinin gelirleri 2008 öncesinde, çalýþanlarýnýn aldýðý maaþýn 277 katý idi. Krizde bu oran tepkiler üzerine 185 kata düþtü, ama þimdi yine 200 katý aþtý. 3. Hýrs: Krizleri fýrsat bilerek piyasalarý manipüle etmekten çekinmeyen hedge fon þirketleri ve spekülatörlerin hýrsý kendilerine milyarlarca dolarlýk getiri saðlasa da küresel ekonomiye faturasý aðýr oluyor. Son üç haftada küresel hisse senedi piyasalarýndaki kayýp 6.8 trilyon dolar. 4. Ýþgüzarlýk: Krizin çýktýðý andan itibaren rasyonel kararlar alamayýp ülkeleri âdil ve doðru þekilde notlamayan kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn piyasalarý dalgalandýrmasý da krizdeki domino etkilerinden biri. Moody s, S&P ve Fitch, euro bölgesindeki krizde ülke notlarýný u- zun süre düþürmedi. Sonrasýnda ard arda dörder basamak not indirerek de piyasalarý vurdu. 5. Oburluk: Mart 2009 da ilk tur varlýk alýmýna giderek piyasaya 1 trilyon dolarlýk ek likidite süren Amerika, 2010 Mart ýnda ikinci tur varlýk alým programýyla piyasaya 600 milyar dolar sürdü. ABD nin üçüncü bir parasal gevþeme programýna baþlamasý beklenirken, Avrupa Merkez Bankasý da tahvil a- lýmýna baþlayarak euro basmaya yeþil ýþýk yaktý. Paradan para kazanma alýþkanlýðý ile oluþan balonlar mâlî sistemi tehdit ediyor. 6. Hýrsýzlýk: Kurduklarý saadet zincirleri ile piyasalarý 65 milyar dolar dolandýran Bernard Madoff gibi isimler, krizle birlikte ortaya çýktý. Dolandýrýcýlar, kýrýlgan bir ortamda yatýrýmcýlarýn güven kaybýna uðramasýnda çok etkili. Buna paralel olarak, kara para aklama ve vergi kaçakçýlýðý ile dünya ekonomisi her yýl yaklaþýk 1.7 trilyon dolar kayba uðruyor. Sistemdeki bu kara delikler yüzünden küresel ekonomi bir türlü toparlanamýyor. 7. Bencillik: Küresel ekonomik krizde kendi üreticilerini korumak adýna korumacýlýk kalkanýna sarýlarak uluslararasý ticarete darbe vuran devlet anlayýþý her dönemde mevcut. Bunun en somut örneklerini ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte Arjantin, Çin ve Rusya sergiliyor. Bu yorumlara ilham kaynaðý olan, Hýristiyanlýktaki 7 büyük günah, Roma Katolik Kilisesinin görüþleri çerçevesinde Papa I. Gregory tarafýndan sýralanan þekliyle þunlarmýþ: 1. Tembellik, 2. Açgözlülük, 3. Þehvet düþkünlüðü, 4. Kýskançlýk, haset, 5. Oburluk, 6. Öfke, yýkýcýlýk, gazap, 7. Kibir, kendini beðenmiþlik (Sabah, ). Ýslâmdaki 7 en büyük günah ý da hatýrlarsak: 1. Katl, 2. Zina, 3. Þarap, 4. Ana-baba hukukunu ihlâl, 5. Kumar, 6. Yalancý þahitlik, 7. Dini bozacak bid alara taraftarlýk (Barla Lâhikasý, s. 534). Ýki dinin büyük günah listelerindeki fark, Hýristiyanlýkta amelî bir þeriatýn bulunmayýþýndan kaynaklanýyor ve bu eksiði Ýslâm þeriatý, somut günah tanýmlarýyla tamamlýyor. Hýristiyanlýðýn listesi ise Ýslâmda zaten var.

4 4 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR Y HABER 85 he def daha vuruldu GENELKURMAY Baþ kan lý ðý, ha va ha re kâ tý i le ko - or di ne li o la rak Zap, A va þin-bas yan ve Ha kurk böl - ge le rin de tes pit e di len 85 he de fin, top çu si lâh la rý i le yo ðun o la rak a teþ al tý na a lýn dý ðý ný bil dir di. Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin den yer a lan ba sýn a çýk la ma sýn da, I rak ýn ku ze yin de Kan dil Da ðý, Si - nath-haf ta nin, Ha kurk ve Ga ra böl ge le rin de tes pit e di len bö lü cü te rör ör gü tü ne a it 20 he def gru bu nun Türk Ha va Kuv vet le ri u çak la rý ta ra fýn dan 19 A ðus - tos 2011 gü nü sa bah ve mü te a ki ben ak þam sa at le - rin de ic ra e di len ha va ha re kâtý i le et ki li o la rak vu rul - du ðu be lir til di. Gö rev le ri ni ba þa rýy la ta mam la yan u - çak la rýn em ni yet le üs le ri ne dön dü ðü i fa de e di len a - çýk la ma da, ha va ha re kâ tý i le ko or di ne li o la rak Zap, A va þin-bas yan ve Ha kurk böl ge le rin de tes pit e di len 85 he de fin, top çu si lâh la rý i le yo ðun o la rak a teþ al tý na a lýn dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, he def ler ü ze rin de sað la nan ha sar ve za yi a týn de ðer len di ril me si nin, ke þif u çu þu da hil çe þit li kay nak lar dan el de e di len bil gi le re gö re sür dü rül dü ðü bil di ril di. Bu a ra da, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, I rak ýn ku ze yin de ki bö lü cü te rör ör gü tü - nün he def grup la rý na yö ne lik dü zen le di ði ha va ha re - kâ tý nýn ye ni gö rün tü le ri ni med ya ku ru luþ la rý na da - ðýt tý. Ka yýt lar da, A va þin-bas yan böl ge si mal ze me de - po su ma ða ra, te rö rist ba rý na ðý; Ha kurk böl ge si te rö - rist ba rý na ðý; Kan dil böl ge si mal ze me de po su i le Zap böl ge si köp rü ve te rö rist ba rý na ðý nýn nok ta a tý þý i le bom ba lan dý ðý gö rü lü yor. An ka ra / a a 2 gün de 4 te rö rist öl dü rül dü ÝÇÝÞLERÝ Ba kan lý ðý, Per þem be ve Cu ma gün le ri çý - kan ça týþ ma lar da 4 te rö ris tin öl dü rül dü ðü nü, te rör kam pýn dan ka çan 1 te rö ris tin tes lim ol du ðu nu bil dir - di. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer a lan ba - sýn a çýk la ma sýn da, gü ven lik güç le rin ce son gün ler de ic ra e di len fa a li yet le re i liþ kin ba zý hu sus la rýn ka mu o yu i le pay la þýl ma sýn da fay da gö rül dü ðü i fa de e dil di. A çýk - la ma da, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri ta ra fýn dan Ku zey I - rak ta bu lu nan Kan dil, Ha kurk, Zap, A va þin, Si de ka ve Me ti na da ki bö lü cü te rör ör gü tü kamp la rý na yo ðun ha va ve top çu a týþ la rý so nu cu a ðýr za yi at ver di ril di ði ha týr la týld ý. Tun ce li de bö lü cü te rör ör gü tü men sup - la rýy la Jan dar ma tim le ri a ra sýn da Per þem be gü nü çý - kan ça týþ ma da, gü ven lik güç le rin de her han gi bir za yi at mey da na gel me di ði be lir ti len a çýk la ma da, o lay ye rin de ön ce ki gün ya pý lan a ra ma da 1 ka dýn te rör ör gü tü ü ye - si nin ö lü e le ge çi ril di ði kay de dil di. Si irt in E ruh il çe si Bil gi li Üs böl ge si ne, ön ce ki gün bir grup te rör ör gü tü ü ye si ta ra fýn dan u zun nam lu lu si lah ve ro ket mer mi le - riy le ya pý lan sal dý rý da 1 ast su bay ve 1 e rin þe hit ol du ðu, 3 as ke rin ya ra lan dý ðý an la tý lan a çýk la ma da, sal dý rý son - ra sý baþ la tý lan o pe ras yon so nu cun da 19 A ðus tos gü nü 1 ka dýn te rör ör gü tü ü ye si nin si lah ve teç hi za týy la bir - lik te ö lü o la rak e le ge çi ril di ði be lir til di. Te rör ör gü tü ü ye le ri nin Per va ri Ýl çe Em ni yet A mir li ði ve bi ti þi ðin de - ki Per va ri Jan dar ma A sa yiþ Ko man do Bö lük Ko mu - tan lý ðý na, ay ný gün ro ket ve u zun nam lu lu si lâh lar la sal dý rý ger çek leþ tir di ði ve 3 si vil va tan da þýn ya ra lan dý ðý an la tý lan a çýk la ma da, o lay son ra sý ya pý lan o pe ras yon so nu cu, ön ce ki gün 2 te rö ris tin si lâh la rýy la bir lik te ö lü e le ge çi ril di ði bil di ril di. Bö lü cü te rör ör gü tü kamp la - rýn dan ay rý lýp ka çan 1 te rör ör gü tü ü ye si nin i se Si lo pi jan dar ma sý na tes lim ol du ðu kay de dil di. An ka ra / a a ÝHH dan So ma li ye ye ni yar dým ge mi si ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý, So ma li ye 6 bin ton luk yar dým mal ze me si u laþ tý ra cak ye ni bir ge mi ha zýr lý - yor. ÝHH dan ya pý lan a çýk la ma da, vak fýn, So ma li de et ki si her ge çen gün ar tan ku rak lý ðýn se bep ol du ðu aç lýk kri zi nin, bü yük bir fe lâ ke te dö nüþ me me si i çin Mart a yýn dan bu ya na a ra lýk sýz ça lýþ tý ðý be lir ti le rek, ül ke de ki in san lýk dra mý na se yir ci kal ma yan Türk hal ký nýn, Ra ma zan a yý i çe ri sin de böl ge ye yö ne lik yar dým se fer ber li ðin de ön sý ra lar da yer al dý ðý bil di - ril di. Böl ge de ger çek leþ ti ri len a cil yar dým or ga ni zas - yon la rý nýn ar dýn dan Tür ki ye de ki ha yýr se ver le rin kat ký la rýy la top la nan yar dým mal ze me le ri nin ge mi - ler le So ma li ye ta þýn dý ðý vur gu la nan a çýk la ma da, vak - fýn, So ma li de ki kamp lar da sað lýk tan te miz su ya, te - mel gý da mad de le rin den ka lý cý pro je le re ka dar her tür lü ih ti ya cý kar þý la mak i çin se fer ber ol du ðu ve ha - yýr se ver le rin ba ðýþ la rý ný ül ke hal ký na u laþ týr mak ü ze - re i kin ci yar dým ge mi si nin de ha zýr lýk la rý na baþ la dý ðý kay de dil di. 6 bin ton luk te mel gý da mad de siy le týb bi mal ze me ta þý ya bi le cek yar dým ge mi si nin, ha yýr se - ver ler den ge le cek yar dým lar la ký sa sü re de dol du rul - ma sý nýn bek len di ði i fa de e di len a çýk la ma da, ba ðýþ çý - lar dan ge le cek yar dým la rýn, 22 A ðus tos Pa zar te si gü - nü yük len me ye baþ la na ca ðý ve ge mi nin, ký sa sü re son ra Mer sin Li ma ný ndan de mir a la ca ðý bil di ril di. ÝHH nýn ha zýr la dý ðý Gaz ze ge mi si i se 3 bin ton dan faz la in sa ni yar dým mal ze me siy le 12 A ðus tos ta Ýs - tan bul dan ha re ket et miþ ti. Ýs tan bul / a a TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Ramazan, Adnan ve Gökmen Turan ýn muhterem babalarý EMÝN TURAN ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder; taziyetlerimizi sunarýz. Y Ýstanbul zirvesinde umduðumuzu bulamadýk BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn Somali için Ýstanbul da toplandýðýný, ancak toplantýya katýlanlarýn kendilerinin beklediði neticeyi vermediðini söyledi. Erdoðan, Somali den döndükten sonra Atatürk Havalimaný nda, ATV nin Somali ye yardým amacýyla düzenlediði programa canlý baðlantýyla katýldý. Bazýlarýnýn Somali ye yardýmlar konusunda kafa bulanýklýðý içerisinde bulunduðunu, Türkiye de bu kadar aç, sefil varken orada ne iþiniz var? dediðini belirten Baþbakan Erdoðan, Sevgili milletime bunu özellikle hatýrlatmak istiyorum. Somali görülmeden buranýn kýymeti anlaþýlmaz, bir defa bunu bilmeleri lazým. Mukayesesi kabil deðil, ancak görülünce o anlaþýlýr, her þeyiyle A den Z ye dedi. Erdoðan, dünyanýn Somali deki duruma duyarsýz kaldýðýný belirterek, Ben hayýrseverlerimize þunu hatýrlatmak istiyorum; Bunu lütfen kendi evinizin içerisindeki bir yangýn gibi görün. Bu yangýný nasýl söndürmeye gayret ediyorsanýz, Somali deki yangýnýn da böyle bir yangýn olduðunu görün dedi. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn Ýstanbul da toplandýðýný, ancak toplantýya katýlanlarýn kendilerinin beklediði neticeyi vermediðini dile getiren Erdoðan, þöyle devam etti: Maalesef rakam olarak bu rakamlarýn fevkinde, üstünde olmasý lazým. Fakat biz bu Ramazan sonrasýna kadar inanýyorum ki bu tabi sadece Baþbakanlýk hesabýna gelenler deðil, biz geneli hep konuþuyoruz, inþallah 200 milyon dolarýn üzerine çýkacaðýmýzý bekliyorum. Ama Ramazan sonrasý da biz bu süreci devam ettirme niyetindeyiz. Ve bu konuda da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz çok hassas davranýyor, bizzat bu iþin takipçisi olacak. Ýstanbul / aa BAÞKENTTE, Ýnsan Haklarý ve Mazlumlar için Dayanýþma Derneði (MAZLUMDER) üyeleri, yaz Kur ân kurslarýnda 12 yaþ sýnýrlamasýný protesto etti. Kocatepe Cami avlusunda, aralarýnda MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal ýn da bulunduðu bir grup, Kocatepe Camisi nde bir araya geldi. 28 Þubat güllesi devam ediyor, Ýlk dersimiz Kur ân gibi yazýlý dövizler taþýyan grup, temsili olarak 12 yaþýndan küçük çocuklara Kur ân eðitimi verdi. Cami avlusunda, sergi üzerine kurulan rahlelere alýnan çocuklara, yazý tahtasýnda Kur an harfleri tanýtýldýktan sonra, basýn açýklamasý yapýldý. MAZLUMDER Genel Baþkaný Ünsal, yaptýðý basýn açýklamasýnda, 28 Þubat iradesinin, Türkiye Cumhuriyeti nin, bu topraklarda yaþayan insanlarýn alnýna kara bir leke olarak sürdüðünü, o dönemde Kur ân eðitimiyle ilgili yaþ sýnýrý getirildiðini belirtti. ATO Baþkaný Bezci, Somali'de gerçek anlamda bir insanlýk dramý yaþandýðýna dikkat çekti. FOTOÐRAF: AA ATO Baþkaný Bezci: Ya þa nan la rý an lat ma ya ke li me ler yet mez ANKARA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Sa lih Bez ci, So ma li de aç lýk ve ça týþ ma la rýn iç i çe ol du ðu ve ger çek an lam da bir in san lýk dra mý ya þan dý ðý na dik kat çe ke rek, Ya þa ný lan la rý an lat ma ya ke li me ler yet mez de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve be ra be rin de ki sa - nat çý, i þa da mý, mil let ve ki li ve Ba kan lar dan o - lu þan ka fi le i le bir lik te So ma li ye gi den A TO Baþ ka ný Bez ci iz le nim le ri ni an lat tý. Yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, aç lýk ve se fa le ti ye rin de gör mek i çin So ma li ye git ti ði ni ve bu ve si ley le A TO nun dü zen le di ði yar dým kam pan ya sýn - da top la nan 1 mil yon 180 bin li ra yar dý mýn ye ri ni bul du ðu nu göz le riy le gör dü ðü nü ve kam pan ya nýn a ma cý na u laþ ma sýn dan mem - nun luk duy du ðu nu di le ge ti ren Bez ci, Tür - ki ye bu gün So ma li de a cil yar dým i çin ol sa da, So ma li Tür ki ye nin a ða bey li ði ne muh taç bir ül ke de di. So ma li de aç lýk ve ça týþ ma la rýn iç i çe ol du ðu ve ger çek an lam da bir in san lýk dra mý ya þan dý ðý na dik kat çe ken Bez ci, Tür ki - Kocatepe Cami avlusundaki eylemde, aralarýnda MAZLUMDER Genel Baþkaný Ünsal ýn da grup, temsili olarak 12 yaþýndan küçük çocuklara Kur'ân eðitimi verdi. FOTOÐRAF: AA Kur ân-ý Kerim a yýn da yaþ sý ný rý na pro tes to MAZ LUM DER Ü YE LE RÝ, KUR ÂN KURS LA RIN DA KÝ YAÞ SI NIR LA MA SI - NI, KO CA TE PE CA MÝ AV LU SUN DA TEM SÝ LÝ O LA RAK 12 YA ÞIN AL TIN - DA KÝ ÇO CUK LA RA KU RAN E ÐÝ TÝ MÝ VE RE REK PRO TES TO ET TÝ. ye nin her þe yiy le se fer ber ol du ðu nu, an cak, bu yar dým la rýn ye ter li ol ma dý ðý ný belirtti. Bez ci, a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: Bu gün yar dým lar ya ra la rý sar mak i çin son de re ce ö - nem li. An cak Tür ki ye nin So ma li de ka lý cý ya - tý rým la ra im za at ma sý la zým. Ba rý þýn sað lan - ma sý ve böl ge nin i ma rý i çin Tür ki ye e lin den ge le ni yap ma lý. Çün kü So ma li Tür ki ye nin a - ða bey li ði ne muh taç bir ül ke. Böl ge de su ve e - lek trik yok. Yol yok, doð ru dü rüst bi na yok. Hu zur ve gü ven li ðin ne ka dar ö nem li ol du - ðu nu So ma li ye git tik ten son ra gö rü yor su - nuz. Nay lon, ku maþ ar týk la rý ve ça lý lar dan ya pý lan ça dýr la rýn ol du ðu di ðer kamp la rý da gez dik le ri ni an la tan Bez ci, Bu kamp la rýn du - ru mu nu an lat ma ya ke li me ler yet mez. Der me çat ma bi na lar i se kur þun de lik le rin den ge çil - mi yor. Bun ca aç lýk ve se fa let a ra sýn da So ma - li de bir suç e ko no mi si nin ol du ðu nu söy le - mek müm kün. Bu nun da ne de ni gü ven lik ve o to ri te boþ lu ðu de di. An ka ra/ a a Kur ân kurslarýnda yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Ünsal, Bunu, insan haklarý ihlâli ve uluslararasý sözleþmelerle velilerin çocuklar üzerindeki velâyet hakkýný gasp eden ceberut bir devlet anlayýþýný, laikperestliðin bir uygulamasý olarak, burada telin ettiðimizi, kabul etmediðimizi göstermek için toplandýk. MAZLUMDER olarak eþ zamanlý 20 ilde bir sivil itaatsizlik eylemi gerçekleþtiriyoruz. Þuanda hep beraber bir suç iþliyoruz ve yetkilileri bizler hakkýnda yasal iþlem yapmaya davet ediyoruz þeklinde konuþtu. Yaz Kur ân kurslarýnýn yaný sýra, kýþ Kur ân kurslarýnda da yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasýný istediklerini söyleyen Ünsal, ayrýca Kur ân eðitiminin, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kontrolü altýnda yürütülmesini de kabul etmediklerini ifade ederek, Devletin, devletçi, tekçi, kontrolcü zihniyetini, yaklaþýmýný kabul etmiyoruz. Bunun deðiþmesiyle ilgili olarak siyasi taleplerimizi siz basýn a- racýlýðýyla iletmiþ bulunuyoruz diye konuþtu. Eyleme destek verenlere de teþekkür e- den Ünsal, Bu suça iþtirak ettikleri için çocuklarýmýza ve velilerimize teþekkür ediyorum dedi. MAZLUMDER Ankara Þube Baþkaný Þerife Gül Arýman da devletin, anne babanýn kendi dini ve felsefi inançlarýna göre çocuklarýna eðitim verilmesini isteme hakkýna saygý gösterme ve bu anlamda gerekli kolaylýklarý saðlama ödevi bulunduðunu kaydederek, Buna aykýrý olarak yapýlan düzenlemeler ve din eðitimi alanýnda getirilen yasaklar, eðitim hakkýnýn, din ve vicdan hürriyetinin ihlali anlamýna gelmektedir diye konuþtu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan, çocuklara ücretsiz Elif-Ba cüzü daðýtýldý. Ankara/ aa HABERLER Baðýþ: AB itici güç AVRUPA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Tür ki ye de çok ö nem li re - form lar ger çek leþ ti ði ni de i fa de e de rek, bu - nun en ö nem li i ti ci gü cü nün AB sü re ci ol du - ðu nu kay det ti. Ba kan Ba ðýþ, genç le re üc ret siz e ði tim des te ði sað la yan Ham le E ði tim Kül tür Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði (HAM - LE DER) i le A na do lu in sa ný nýn ö zel lik le ri ni ken te yer le þen ya ban cý la ra ta ný tan An tal ya Kül tür le ra ra sý Di ya log Mer ke zi nin (AK - DÝM) Ri xos Down town O te li nde or tak la þa dü zen le di ði if ta ra ka týl dý. Bu ra da ko nu þan Ba ðýþ, Tür ki ye nin, me de ni yet ler ça týþ ma sý ný en gel le ye cek bir pan ze hir ol du ðu nu i fa de e - den Ba kan Ba ðýþ, AB in san lýk ta ri hi nin en kap sam lý ba rýþ pro je si dir de di. AB ü ye si ül - ke le rin ta rih le rin de ken di a ra la rýn da a sýr lar ca sa vaþ týk la rý ný, mil yon lar ca in sa nýn ha ya tý ný kay bet me si ne se bep ol duk la rý ný, kan ve göz - ya þýn dan göl ler yap týk la rý ný di le ge ti ren Ba ðýþ, AB ça tý sý al týn da ba rýþ ve hu zur i çe ri sin de ya - þa ya bi len ül ke le rin Tür ki ye nin hak et ti ði ye ri al ma sý na kar þý çýk ma ma sý ge rek ti ði ni kay det - ti. Tür ki ye de çok ö nem li re form lar ger çek - leþ ti ði ni de i fa de e den Ba kan Ba ðýþ, bu nun en ö nem li i ti ci gü cü nün AB sü re ci ol du ðu nu kay det ti. Bu na kar þýn hâ lâ ya pý la cak iþ ler ol - du ðu nu be lir ten Ba kan Ba ðýþ, þöy le ko nuþ tu: Hâ lâ bu ül ke de ma a le sef 80 dar be si son ra sý ka le me a lýn mýþ bir as ke ri a na ya say la yö ne til - me nin a yý bý ný ta þý yo ruz. Bu ül ke de si vil, bü - tün va tan daþ la rý ný e þit ev lat o la rak ku cak la ya - cak, her ke sin be nim di ye ce ði bir a na ya sa ya ka vuþ ma mý zýn vak ti gel di. Ýn þal lah ar týk si vil i ra de nin se çil miþ tem sil ci le ri o lan mil let ve kil - le ri mi zin ka le me al dý ðý bir a na ya sa yý ik ti da - rýy la, mu ha le fe tiy le bu ül ke ye hep be ra ber ka - zan dý ra ca ðýz. An tal ya / a a DP Lideri Zey bek: As ker lik a ma tör le rin ya pa ca ðý iþ de ðil DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, zo run lu as ker li ðin kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni be - lir te rek, As ker lik a ma tör le rin ya pa ca ðý iþ de - ðil dir. As ker lik sa vaþ çý lýk, sa vaþ mak sa na tý dýr de di. Zey bek, par ti si nin Kon ya Ýl Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen if tar ye me ði ne ka týl - mak i çin gel di ði Kon ya da, DP nin ye ni gö re - vi nin, Tür ki ye yi bil gi ça ðý na ü re te rek sok - mak ol du ðu nu söy le di. DP nin ik ti dar da ol - du ðu dö nem de ne te rö rün ne de bö lü cü lü - ðün ol du ðu nu sa vu nan Zey bek, te rör ör gü tü PKK nýn ken di ba þý na ka rar lar ve re rek ha re - ket e den bir ör güt ol ma dý ðý ný, te rör ör gü tü - nün bir ta kým güç le rin o yun ca ðý ol du ðu nu söy le di. Te rör ör gü tü nün kul la ný la rak Tür - ki ye ü ze rin de o yun lar oy nan dý ðý na i þa ret e - den Zey bek, te rör ör gü tü nün Kürt me se le - siy le bir il gi si ol ma dý ðý ný be lirt ti. Te rör ör gü - tün den en çok Kürt le rin za rar gör dü ðü nü vur gu la yan Zey bek, Te rör ör gü tü di ye bir ör güt kar þý mýz da var sa, bun lar sa vaþ ma ya ka - rar ver miþ ler se, bun lar la mü ca de le de on lar - dan da ha i yi sa va þa cak pro fes yo nel sa vaþ çý lar an cak ne ti ce a la bi lir de di. Or du nun pro fes - yo nel ol ma sýn dan ya na ol du ðu nu de fa lar ca i - fa de et ti ði nin al tý ný çi zen Zey bek, Zo run lu as ker lik kalk ma lý dýr. As ker lik a ma tör le rin ya - pa ca ðý iþ de ðil dir. As ker lik sa vaþ çý lýk, sa vaþ - mak sa na tý dýr. Bi zim ta ri hi miz de 19. yüz yý lýn or ta la rý na ka dar, 1840 a ka dar zo run lu as ker - lik yok tu, or du mu zun ta ma mý pa ra lý as ker di. Sü rek li sa vaþ e ði ti mi gö ren, sa va þý bi len, be - de ni ve ru hu sa va þa gö re ge liþ ti ril miþ in san - lar dý di ye ko nuþ tu. Zey bek, Tür ki ye yi böl - me ye kim se nin gü cü nün ye te me ye ce ði ni söz le ri ne ek le di. Kon ya / a a Te rö rün a ma cý kar deþ li ði yok et mek KALKINMA Ba ka ný Cev det Yýl maz, ar tan te rör sal dý rý la rýy la il gi li o la rak Bun lar (te rör ör gü tü) kar deþ li ði yok et mek is ti yor lar. Ýn san - lar bir bi ri ne yan göz le bak sýn is ti yor lar. An cak Tür ki ye geç mi þin den al dý ðý güç le bu ba di re le ri at la ta cak týr de di. Ba kan Cev det Yýl maz, Ma - lat ya Ak tif Ý þa dam la rý Der ne ði nin 17. ku ru luþ yýl dö nü mü çer çe ve sin de dü zen le di ði if tar ye - me ðin de i þa dam la rý na hi tap et ti. Ko nuþ ma sýn - da son dö nem de ar tan te rör o lay la rý na de ði - nen Ba kan Yýl maz, sal dý rý lar la ül ke de ki o lum lu or ta mý bal ta la ma nýn, her a lan da kal kýn ma nýn ö nü ne ge çil mek is ten di ði ne dik kat çek ti. Ba - kan Yýl maz, þöy le de vam et ti: Son dö nem ler - de ar tan te rör ha di se le ri ni dü þün me miz ge re - ki yor. Ni çin te rör o lay la rý du rup du rur ken ar - tý þa geç ti? Bu nun ü ze rin de he pi mi zin de rin dü þün me si ge re kir di ye dü þü nü yo rum. Tür ki - ye doð ru yol da ol du ðu i çin bun lar ger çek le þi - yor. Tür ki ye de mok ra si de da ha ön ce ha yal da - hi e di le me yen yer le re gel di ði i çin bun lar o lu - yor. An cak bun lar Tür ki ye yi dur du ra ma ya - cak, bu nu ba þa ra ma ya cak lar. Bun la rý ya pan lar kar deþ li ði yok et sin is ti yor lar. Ýn san lar bir bi ri - ne ters göz le bak sýn is ti yor lar. An cak biz on la - rýn ak si ne bir lik ve be ra ber li ði pe kiþ ti re ce ðiz in þal lah. Mil le ti miz geç mi þin den al dý ðý güç lü bu ba di re le ri ni de at la ta cak týr. Bir ta raf tan te - rör le mü ca de le yi ya par ken di ðer ta raf tan de - mok ra tik leþ me ye kal kýn ma ya dö nük ça lýþ ma - la rý ha ya ta ge çi re cek tir. Ma lat ya / ci han

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı