YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: AÐUSTOS 2011 PAZAR / 75 Kr Muðla nýn Mi las il çe sin de çý kan or man yan gý ný, a ra zi nin sarp ol ma sý ve rüz gâr ne de niy le kon trol al tý na a lý na mý yor. FO TOÐ RAF: A A ARTAN YANGINLAR ÞÜPHELÝ Ormanlarda PKK alarmý Türkiye nin deðiþik bölgelerinde son dönemde çýkan orman yangýnlarýnýn ardýnda, terör ör gü tü PKK nýn par ma ðý ol du ðu tes bit e dil di. Ýz mir de i ki or man yan gý nýy la il gi li so ruþ tur ma baþ la tan e kip ler, bun la rý çý kar dý ðý id di a sýy la i ki si te rör ör gü tü ü ye si üç ki þi yi gö zal tý na al dý. Ad li ye ye sevk e di - len üç zan lý tu tuk lan dý. Ha be ri 5 te ÝSTANBUL EMNÝYET'ÝNÝN TESBÝTÝ Ramazan da suçlar azaldý Rah met ve be re ket a yý Ra ma zan bu yýl da suç la rýn a zal dý ðý ay ol du. Ýs tan bul Em - ni yet Mü dür lü ðünün ve ri le ri ne gö re, þe - hir de ca na ve ma la kar þý iþ le nen suç lar da ö nem li bir dü þüþ gö rül dü. Em ni yet kay - nak la rý, top lam suç o ra nýn da yüz de 19 luk bir a zal ma tes bit et ti. Ha be ri 6 da YAZ KUR ÂN KURSLARINDAKÝ 12 yaþ sýnýrý protesto edildi MAZ LUM DER, Kur ân a yý Ra ma zan da yaz Kur an kurs la rýn da ki 12 yaþ sý nýr la - ma sý ný pro tes to et ti. Ko ca te pe Ca mii av - lu sun da ger çek le þen pro tes to da 28 Þu - bat gül le si de vam e di yor, Ýlk der si miz Ku r'ân gi bi ya zý lý dö viz ler ta þý yan grup, tem si lî o la rak 12 ya þýn dan kü çük ço cuk - la ra Kur ân e ði ti mi ver di. Ha be ri 4 te MÝLYAR DOLARA ULAÞTI Özel sektörün dýþ borcu arttý Mer kez Ban ka sý ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, dö viz kur la rýn da ki ar tý þýn et ki si tar tý þý lan ö zel sek tö rün yurt dý þý kre di bor cu, Ha zi ran so nu i ti ba riy le ký sa va de de 27.2 mil yar, u zun va de de 124,7 mil yar do la - ra u laþ tý. 27 mil yar 177 mil yon do lar lýk kýsa vadeli bor cun 23 mil yar 662 mil yon do lar lýk bö lü mü ban ka la ra a it. Ha be ri 11 de Ýsrail i de görün SURÝYE DEKÝ ÖLÜMLER SEBEBÝYLE ESAD A GÝT DÝYEN BATI, ÝSRAÝL ÝN YENÝDEN ARTTIRDIÐI CÝNAYETLERE GÖZ YUMUYOR VE HÂLÂ ONU KOLLAMA ÇABASINDA. Ýsrail uçaklarýnýn gece boyunca süren bombardýmanlarýnda, biri 5 yaþýnda bir çocuk ve biri doktor olmak üzere 5 kiþi daha can verdi. FO TOÐ RAF: A A Er do ðan: Ý ÝT zir ve sin de um du ðu muzu bu la ma dýk Baþ ba kan Recep Tayyip Er do ðan, So ma li ye yar dým i çin Ýs - lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ týnýn Ýs tan bul da top lan dý ðý ný, an cak top - lan tý ya ka tý lan la rýn ken di le ri nin bek le di ði ne ti ce yi ver me di - ði ni di le ge ti re rek, Ma a le sef ra kam o la rak bu ra kam la rýn fev kin de, üs tün de ol ma sý lâ zým de di. Ha be ri sayfa 4 te ÝHH DEN SOMALÝ YE YENÝ YARDIM GEMÝSÝ Ha be ri sayfa 4 te Balyoz da 5 tutuklama daha Ha be ri sayfa 5 te Genelkurmay: 85 hedef daha vuruldu Ha be ri sayfa 4 te Baraj gölünde mühimmat bulundu Ha be ri sayfa 5 te ISSN ÝSRAÝL YANLISI BÝLDÝRÝYE LÜBNAN ENGELÝ 8 Ýs ra il li nin Mý sýr'dan Ýs ra il'in gü ne yi ne ge çen si lâh lý ki þi ler ce öl dü rül me si ni ba ha ne e den Ýs ra il Gaz ze'ye bom ba yað dýr ma yý sür dü rür ken, Ýs ra - il'in sal dý rý la rý ný de ðil, Ýs ra il'e yö ne lik sal dý rý lar ý ký na mak i çin BM Gü ven lik Kon se yi ne su nu lan bil di ri ye, Kon sey ü ye si Lüb nan vi ze ver me di. 2'SÝ ÇOCUK 10 FÝLÝSTÝNLÝ DAHA KATLEDÝLDÝ Fi lis tin li BM göz lem ci si Ri yad Man sur, Gü ven - lik Kon se yi ne Ýs ra il'in mi sil le me si so nu cu 2'si ço - cuk 10 Fi lis tin li nin öl dü ðü nü, çok sa yý da si vi lin ya ra lan dý ðý ný ve bir e lek trik je ne ra tö rü nün ha va - ya uç ma sýy la Gaz ze'nin mü ba rek Ra ma zan'da ka ran lýk ta kal dý ðý ný bil dir di. Ha be ri sayfa 7 de MISIR, BÜYÜKELÇÝSÝNÝ GERÝ ÇEKTÝ Mý sýr-ýs ra il ger gin li ði Ýs ra il Ha va Kuv vet le rine a it bir u ça ðýn Mý sýr gü ven lik kuv vet le ri ni vur ma sý ü ze ri ne Mý sýr i le Ýs ra il a ra sýn da ki i - liþ ki ler ge ril me ye baþ la dý. Mý sýr hü kü me ti, 5 as ke rin öl - dü ðü sal dý rýy la il gi li o la rak Ýs ra il hü kü me tin den so ruþ - tur ma aç ma sý ný is ter ken, El Av ja ti ca rî sý nýr ka pý sý ný ka - pat tý ðý ný a çýk la dý. Kahire, Ýs ra il ö zür di le yin ce ye kadar bü yü kel çi sini ge ri çek me ka ra rý da al dý. Ha be ri 7 de So ma li de ya þa nan la rý an lat ma ya ke li me ler yet mez A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci So ma li de aç lýk ve ça týþ ma la rýn iç i çe ol du ðuna ve ger çek an lam da bir in san lýk dra mý ya þan dý ðý na dik - kat çe ke rek, Ya þa nan la rý an lat ma ya ke li - me ler yet mez de di. Bu gün i çin ya pý la cak yar dým la rýn ya ra la rý sar mak i çin son de re ce ö nem li ol du ðu nu i fa de e den Bez ci, Tür ki - ye nin So ma li de ka lý cý ya tý rým la ra im za at - ma sý lâ zým di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 4 te

2 2 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR Y LÂHÝKA Ulvî bir hasletle iktisadý unutmak! O üç arkadaþým, gerçi müstakîm ve iktisadý takdir edenlerdendi. Fakat, her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okþamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisadý unuttular. BEÞÝNCÝ NÜKTE Cenâb-ý Hak, kemâl-i kereminden, en fakir adama en zengin adam gibi ve gedâya, yani fakire, padiþah gibi, lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlýk ve iktisat vasýtasýyla aldýðý lezzet, bir padiþahýn ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iþtahsýzlýkla yediði en âlâ baklavadan aldýðý lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Câ-yý hayrettir ki, bazý müsrif ve mübezzir insanlar, böyle iktisatçýlarý hýsset ile itham ediyorlar. Hâþâ! Ýktisat, izzet ve cömertliktir. Hýsset ve zillet, ehl-i israf ve tebzîrin zâhirî merdâne keyfiyetlerinin içyüzüdür. Bu hakikati teyid eden, bu risalenin telifi senesinde Isparta da hücremde cereyan eden bir vakýa var. Þöyle ki: Kaideme ve düstur-u hayatýma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya yakýn bir balý, bana hediye kabul ettirmeye ýsrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadý. Bilmecburiye, yanýmdaki üç kardeþime yedirmek ve Þâbân-ý Þerif ve Ramazan da o baldan iktisatla otuz kýrk gün üç adam yesin ve getiren de sevap kazansýn ve kendileri de tatlýsýz kalmasýn diyerek, Alýnýz dedim. Bir okka bal da benim vardý. O üç arkadaþým, gerçi müstakîm ve iktisadý takdir edenlerdendi. Fakat, her ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okþamak ve kendi nefsine tercih etmek olan, bir cihette ulvî bir hasletle iktisadý u- nuttular. Üç gecede iki buçuk okka balý bitirdiler. Ben gülerek dedim: Sizi otuz kýrk gün o bal ile tatlandýracaktým. Siz otuz günü üçe indirdiniz. Âfiyet olsun! dedim. Fakat ben, kendi o bir okka balýmý iktisatla sarf ettim. Bütün Þâban ve Ramazan da hem ben yedim, hem, lillâhilhamd, o kardeþlerimin herbirisine iftar vaktinde birer kaþýk (HA- ÞÝYE) verip, mühim sevaba medar oldu. Benim halimi görenler, o vaziyetimi belki hýsset telâkki etmiþlerdir. Öteki kardeþlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmertlik telâkki edebilirler. Fakat, hakikat noktasýnda, o zâhirî hýsset altýnda ulvî bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiðini gördük. Ve o civanmertlik ve israf altýnda, eðer vazgeçilmeseydi, bir dilencilik ve gayrýn eline tamahkârâne ve muntazýrâne bakmak gibi, hýssetten çok aþaðý bir hâleti netice verirdi. Haþiye: Yani, büyükçe bir çay kaþýðý iledir. Lem alar, 19. Lem a, s. 360 SAADET ASRINDAN Gündüz oruç tutmak için sahur yemeðinden; gece kalkýp ibâdet etmek için öðlen uykusundan yardým isteyiniz. Câmiü's-Saðîr, No: 567 / Hadis-i Þerif Meâli Çocuk sahabelerden Hazret-i Peygamber le (asm) ilgili hatýralar -2 SELÝM GÜNDÜZALP Bir insanýn hayatýnýn nasýl deðiþtiðini öðrenmek istiyorsanýz, o insanýn kendisine örnek aldýðý þahsiyetlere bakýnýz. Onlar dün olduðu gibi bugün de hayatýmýza yön vermeye devam ediyorlar. Onlar semamýzýn hiç sönmeyen yýldýzlarý Onlar bizim ebedî kahramanlarýmýz. Rabbim bizi onlarýn þefaatine nail eylesin. Buyurun o güzel hayatlardan günümüze pýrýltýlar taþýmaya, hayatýmýza yön vermeye HZ. PEYGAMBER ÝN ÖÐRETTÝÐÝ SÖZLER Abdullah b. Abbas anlatýyor: Bir gün Allah Resûlü nün (asm) terkisine binmiþtim. Yolda bana þöyle dedi: Çocuðum! Sana bazý sözler öðreteceðim, onlarý ezberle, hiçbir zaman aklýndan çýkarma: Allah ýn hakkýný korursan Allah da seni korur, onu istediðin zaman yanýnda bulursun. Geniþ zamanda Allah ý taný ki, Allah da dar zamanda seni tanýsýn. Bir þey isteyeceðinde Allah tan iste! Yardýma ihtiyacýn olduðunda, Allah tan dile! Ýyi bil ki, bütün insanlar sana yardým etmek istese, Allah dilememiþse hiç kimse sana yardým edemez. Ýsteseler de Allah ýn dilediði bir musibeti kaldýramazlar. Ýyi bil ki, zafer sabýrla elde edilir. Hoþuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayýr vardýr. Geniþlik sýkýntýdan sonra gelir. Zorlukla birlikte kolaylýk vardýr. Ýyi bil ki, baþýna gelenler bir hatandan dolayý gelmediði gibi, yapmýþ olduðun hatalar musibetine sebep olmaz. Allah ýn yazýp takdir ettiðinden baþkasý olmaz. Kalem kurudu, sahifeler dürüldü. Allah a severek, isteyerek ve yakîn ile yani görüyormuþçasýna ibadet et! (Müsned, 1/293; Taberânî, 1/123; Ýbn ül-esir, Üsdü l-gâbe, 3035.) KUR ÂN DAN ÖNCE ÝMANI ÖÐRENDÝK Cündüb bin Abdullâh (radýyallahu anh) anlatýyor: Ergenlik çaðýmýzda Resûlullah (asm) ile beraberdik. Biz ondan Kur ân öðrenmeden daha önce imaný öðrendik, sonra Kur ân ý öðrendik; onunla imanýmýzý arttýrdýk ve kuvvetlendirdik. (Ýbni Mace, Mukaddime, Babu Ýman 1 / 23) (Zaman, ) BUNLAR NE GÜZEL ÝNSAN! Üsâme b. Zeyd anlatýyor: Bir gün Allah Resûlü (asm) beni yanýna çaðýrdý. Bir kap içerisinde biraz et vererek onu Hz. Osman ýn evine götürmemi emir buyurdu. Hediyeyi evlerine götürüp içeri girdiðimde Hz. Osman, eþi Hz. Rukiyye ile beraber oturuyordu. Onlarýn birbirlerine karþý davranýþlarýna hayran kaldým. Þimdiye kadar onlar gibi birbirine güzel davranan kimse görmedim. Hayranlýktan bir Hz. Osman a bir Hz. Rukiyye ye bakýyordum. Onlarý seyrederken dalýp kalmýþým. Durumu fark ettiðimde zaman epeyce ilerlemiþti. Hemen Allah Resûlü nün (asm) yanýna geri döndüm. Allah Resûlü (asm) bana: Nerede kaldýn? diye sordu. Ben daha bir þey söylemeden: Ýstersen seni alýkoyan sebebi ben söyleyeyim. Bir Osman a baktýn, bir Rukiyye ye. Sonra içinden Bunlar ne güzel insan! dedin. buyurdu. Evet ya Resûlallah! Seni hak ile gönderen Allah a yemin ederim ki bu yüzden geciktim. dedim. (Ýbn Manzûr, Muhtasar, 16/113; Suyûti, Tarih-i Hulefâ, 147.) HAZRETÝ PEYGAMBER ÝN (ASM) HAYATINI GÜN GÜN KAYDEDEN SAHABE Selma Hatun anlatýyor: Bir gün Abdullah b. Abbas ý gördüm. Elinde bir levha vardý. Ebu Râfi ye gidiyordu. Yanýna varýnca ona: Allah Resûlü (asm) þu gün ne yapýyordu? diye sordu. Verdiði cevabý o levhaya yazdý. (Ýbn Sa d, 2/371; Ýbn Hacer, Ýsâbe, 4783.) HÝÇ KESÝLMEYEN SAÇLAR Enes bin Malik anlatýyor: Uzun kâküllerim vardý. Beni sevmek için onu tutar, acýtmadan çekerdi. Annem kâkülüme dokunmaz: Onlarý kesmeyeceðim, Allah Resûlü (asm) onlarý tutarak çekerdi. derdi. (Taberânî, el- Mu cemü l-kebîr, 1/249.) BÝR PARÇA ÝP ÝLE DAHÝ OLSA Bir Ramazan da Zeyd b. Sâbit e fýtýr sadakasýný vermesini tavsiye eden Allah Resûlü (asm) þöyle buyurdu: Ey Zeyd! Verecek bir þeyin yoksa bir parça ip ile dahi olsa halkla birlikte fýtýr sadakasýný ver! (Taberanî, 5/123) *** Bin aydan hayýrlý olan mübarek Kadir Gecenizi tebrik ediyoruz. Dualarda buluþmak ve dualarda u- nutulmamak ümidiyle

3 Y HABER 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 21 Ramazan 1432 Rumî: 8 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Okul çantalarý hafifleyecek MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI, ÝLKÖÐRETÝM ÖÐREN- CÝLERÝNÝN ÇANTA YÜKÜNÜ HAFÝFLETMEK A- MACIYLA BAZI DERSLERÝN DERS KÝTAPLARI Ý- LE ÇALIÞMA KÝTAPLARINI BÝRLEÞTÝRDÝ. 21 MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý (MEB), ilköðretim 1-5. sýnýf öðrencilerinin çantalarýnýn aðýrlýðýný hafifletmek amacýyla eðitim-öðretim yýlýnda yeni bir proje uygulamaya koyuyor. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baþkan Vekili Merdan Tufan, öðrencilerin çanta yükünü hafifletmek amacýyla uygulamaya konulan projeye iliþkin açýklama yaptý. Ders programlarýnýn yenilenmesi çerçevesinde kitaplarýn artýk ders kitabý, öðrenci çalýþma kitabý ve öðretmen kýlavuz kitabý olarak üçlü set halinde hazýrlanmaya baþladýðýný anlatan Tufan, öðrencilerin her bir ders için bir ders kitabý, bir de çalýþma kitabý bulunduðunu ifade etti. Öðrencilerin, o gün hangi dersler varsa o derslerin ders kitabý ile çalýþma kitabýný okula getirmek zorunda kaldýðýný belirten Tufan, þunlarý kaydetti: Örneðin 150 sayfalýk bir ders kitabý düþünün. Bu kitabýn çalýþma kitabý daha da kapsamlý. Öðrencinin o gün dört dersi varsa o dört dersin hem çalýþma kitabýný hem ders kitabýný okula götürmesi gerekiyordu. Bir de defterleri eklenince çanta daha da aðýrlaþýyordu. Bunu ortadan kaldýrmak için, öðrencilerin yükünü hafifletme çalýþmasý yaptýk. Ders kitabý ile çalýþma kitabýný birleþtirdik ama birleþtirdiðimiz kitabý da ikiye böldük. Yani bir dersin hem ders kitabý hem çalýþma kitabý birleþtirildi ve birleþtirilen bu kitap eðitim öðretim yýlý boyunca iþlenecek konulara ve sayfa sayýsýna göre ortadan ikiye bölündü. Ýki ayrý kitap oluþturuldu. Böylece öðrenciler tüm yýl boyunca okuyacaklarý konularý içeren kitabýn tümünü okula götürmek yerine bölünmüþ ve dolayýsýyla incelmiþ, aðýrlýk olarak hafiflemiþ kitabý götürecekler. Öðrenci örneðin okula 8 kitap götürmek yerine 4 kitap götürecek. Bu projeyle öðrencilerin yükü yarý yarýya hafifliyor. UYGULAMA YAYGINLAÞTIRILACAK BÝRLEÞTÝRÝLMÝÞ ve bölünmüþ kitap uygulamasýný geçen yýl ilköðretim 1, 2 ve 3. sýnýflarda baþlattýklarýný, geri bildirimlerin çok olumlu olduðunu söyleyen Tufan bu yýldan itibaren ilköðretimin ilk 5 sýnýfýnýn tümünde bu projenin yürütüleceðini bildirdi. Tufan, projenin sonraki sýnýflara da yaygýnlaþtýrýlmasýnýn planlandýðýný, kitap yayýncýlarýna da bundan böyle bu þekilde uygulama yapýlacaðýný ilettiklerini belirtti. Tufan, gelecek eðitim öðretim yýlýnda, birleþtirilmiþ ve bölünmüþ kitap uygulamasýnýn, ilköðretim Türkçe 1, 2 ve 3. sýnýf; ilköðretim matematik 1-5. sýnýf, ilköðretim Hayat Bilgisi 1-3. sýnýf; ilköðretim Sosyal Bilgiler 4 ve 5. sýnýf, ilköðretim Fen ve Teknoloji 4 ve 5. sýnýf ile ilköðretim Ýngilizce 4 ve 5. sýnýf derslerinde yapýlacaðýný bildirdi. Ankara/aa Ekip çalýþmasý baþarýyý getirdi BÝTLÝS Milli Eðitim Müdürü Emin Korkmaz, i- ki yýldýr Lisans Yerleþtirme Sýnavý nda (LYS) Türkçe-sosyal (TS) grubunda elde edilen baþarýdan dolayý, Bitlis in eðitimdeki prestijinin yükseldiðini söyledi. Korkmaz, yaptýðý açýklamada, Bitlis in Türkiye birinciliðini elde etmesiyle, deðiþik illerde yaþayan öðrencilerin, artýk gönül rahatlýðýyla kentteki okullara tercih ettiðini belirtti. Daha önceden Bitlis e atanan bürokratlarýn, eðitim konusunda kafalarýnda soru iþareti olduðu için, çocuklarýný Bitlis e getirmediðini ifade eden Korkmaz, iki yýldýr Bitlis in LYS de TS grubunda Türkiye birincisi olduðunu ve kentin baþarýlý iller sýralamasýnda 6. olmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Korkmaz, þehrin eðitimde elde ettiði baþarýlarla, Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde ön plana çýktýðýný vurguladý. Hükümetin yaný sýra hayýrseverlerin, Bitlisli iþ a- damlarýnýn, kamu kurumlarýnýn eðitim alanýnda çok büyük yatýrýmlar yaptýðýný dile getiren Korkmaz, bu yatýrýmlarýn tutarýnýn yaklaþýk 80 milyon lira olduðunu bildirdi. Korkmaz, yatýrýmlar sayesinde ilk ve orta öðretimde fiziki altyapýnýn iyileþtirildiðini bildirdi. Korkmaz, ekip çalýþmasýyla baþarýyý saðladýklarýný ifade etti. Bitlis/aa Güvenli internette test süreci baþlýyor TTNET Genel Müdürü Tahsin Yýlmaz, Güvenli Ýnternet Hizmeti altyapýsý için gerekli olan yatýrýmlarý neredeyse tamamladýklarýný belirterek, 22 Aðustosta buna yönelik test sürecini baþlatacaklarýný ve öngörüldüðü gibi 22 Kasýmda da bu hizmeti verebiliyor olacaklarýný bildirdi. Yýlmaz, Güvenli Ýnternet Hizmeti konusunda ilk günden itibaren düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu nun (BTK) çizdiði çerçevede adým attýklarýný ve gereken yatýrým çalýþmalarýna baþladýklarýný anlattý. Hizmetin altyapýsýna iliþkin ö- nemli bir aþama kaydettiklerini belirten Yýlmaz, Yakýn zamanda BTK ile beraber bir test yaptýk. Kurum bazý küçük düzenlemeler istedi. Altyapý için gerekli olan yatýrýmlarý neredeyse tamamladýk. 22 Aðustosta test sürecini baþlatacaðýz. Öngörüldüðü gibi 22 Kasýmda da bu hizmeti verebiliyor olacaðýz dedi. Ankara/aa Ýlâhî ikaz kriz ve 7 ölümcül günah 2008 deki kriz dalgasý 2009 a sarkarak sürerken, gazete olarak o yýl 23 Mart ta bu krizi ilâhî ikaz olarak yorumlayan bir ek vermiþ ve ayný yýldaki Üstadý anma programlarýnýn konusunu da buna tahsis edip, krizi Risale-i Nur daki izahlar ýþýðýnda tahlile çalýþmýþtýk. Sonraki süreçte, Hýristiyan âleminde de benzer yaklaþýmlarýn ortaya konulduðunu gördük. Þu günlerde bir kez daha gündeme oturan yeni kriz dalgasýný Hýristiyan inançlarý çerçevesinde yorumlayan tahliller, bunun ilginç bir örneði. Buna göre, dünya ekonomisini uçurumun eþiðine getiren 7 ölümcül ekonomik günah þunlar: 1. Tembellik: Global ekonominin büyümesini saðlayan geliþmekte olan ülkelerin aksine sýrtlarýný üyesi olduklarý birliklere dayayýp sistemden nemalanan ülkeler var. Bu ülkeler ü- rettiklerinden fazla tüketen yapýlarýyla küresel ekonomik sistemi alaþaðý edebiliyor. Euro bölgesinde mâlî bataða saplanan Yunanistan, Ýrlanda ve Portekiz için þu âna kadar onaylanan kurtarma yardýmý 380 milyar euro. 2. Açgözlülük: 2008 krizinde batamayacak kadar büyük olarak tanýmlanmakta olan Lehman Brothers artýk yok. Nedeni ise týpký Lehman ýn o dönemdeki CEO su olan Dick Fuld a takýlan lâkap: açgözlülük. Uluslararasý þirketlerin yöneticilerinin gelirleri 2008 öncesinde, çalýþanlarýnýn aldýðý maaþýn 277 katý idi. Krizde bu oran tepkiler üzerine 185 kata düþtü, ama þimdi yine 200 katý aþtý. 3. Hýrs: Krizleri fýrsat bilerek piyasalarý manipüle etmekten çekinmeyen hedge fon þirketleri ve spekülatörlerin hýrsý kendilerine milyarlarca dolarlýk getiri saðlasa da küresel ekonomiye faturasý aðýr oluyor. Son üç haftada küresel hisse senedi piyasalarýndaki kayýp 6.8 trilyon dolar. 4. Ýþgüzarlýk: Krizin çýktýðý andan itibaren rasyonel kararlar alamayýp ülkeleri âdil ve doðru þekilde notlamayan kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn piyasalarý dalgalandýrmasý da krizdeki domino etkilerinden biri. Moody s, S&P ve Fitch, euro bölgesindeki krizde ülke notlarýný u- zun süre düþürmedi. Sonrasýnda ard arda dörder basamak not indirerek de piyasalarý vurdu. 5. Oburluk: Mart 2009 da ilk tur varlýk alýmýna giderek piyasaya 1 trilyon dolarlýk ek likidite süren Amerika, 2010 Mart ýnda ikinci tur varlýk alým programýyla piyasaya 600 milyar dolar sürdü. ABD nin üçüncü bir parasal gevþeme programýna baþlamasý beklenirken, Avrupa Merkez Bankasý da tahvil a- lýmýna baþlayarak euro basmaya yeþil ýþýk yaktý. Paradan para kazanma alýþkanlýðý ile oluþan balonlar mâlî sistemi tehdit ediyor. 6. Hýrsýzlýk: Kurduklarý saadet zincirleri ile piyasalarý 65 milyar dolar dolandýran Bernard Madoff gibi isimler, krizle birlikte ortaya çýktý. Dolandýrýcýlar, kýrýlgan bir ortamda yatýrýmcýlarýn güven kaybýna uðramasýnda çok etkili. Buna paralel olarak, kara para aklama ve vergi kaçakçýlýðý ile dünya ekonomisi her yýl yaklaþýk 1.7 trilyon dolar kayba uðruyor. Sistemdeki bu kara delikler yüzünden küresel ekonomi bir türlü toparlanamýyor. 7. Bencillik: Küresel ekonomik krizde kendi üreticilerini korumak adýna korumacýlýk kalkanýna sarýlarak uluslararasý ticarete darbe vuran devlet anlayýþý her dönemde mevcut. Bunun en somut örneklerini ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte Arjantin, Çin ve Rusya sergiliyor. Bu yorumlara ilham kaynaðý olan, Hýristiyanlýktaki 7 büyük günah, Roma Katolik Kilisesinin görüþleri çerçevesinde Papa I. Gregory tarafýndan sýralanan þekliyle þunlarmýþ: 1. Tembellik, 2. Açgözlülük, 3. Þehvet düþkünlüðü, 4. Kýskançlýk, haset, 5. Oburluk, 6. Öfke, yýkýcýlýk, gazap, 7. Kibir, kendini beðenmiþlik (Sabah, ). Ýslâmdaki 7 en büyük günah ý da hatýrlarsak: 1. Katl, 2. Zina, 3. Þarap, 4. Ana-baba hukukunu ihlâl, 5. Kumar, 6. Yalancý þahitlik, 7. Dini bozacak bid alara taraftarlýk (Barla Lâhikasý, s. 534). Ýki dinin büyük günah listelerindeki fark, Hýristiyanlýkta amelî bir þeriatýn bulunmayýþýndan kaynaklanýyor ve bu eksiði Ýslâm þeriatý, somut günah tanýmlarýyla tamamlýyor. Hýristiyanlýðýn listesi ise Ýslâmda zaten var.

4 4 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR Y HABER 85 he def daha vuruldu GENELKURMAY Baþ kan lý ðý, ha va ha re kâ tý i le ko - or di ne li o la rak Zap, A va þin-bas yan ve Ha kurk böl - ge le rin de tes pit e di len 85 he de fin, top çu si lâh la rý i le yo ðun o la rak a teþ al tý na a lýn dý ðý ný bil dir di. Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin den yer a lan ba sýn a çýk la ma sýn da, I rak ýn ku ze yin de Kan dil Da ðý, Si - nath-haf ta nin, Ha kurk ve Ga ra böl ge le rin de tes pit e di len bö lü cü te rör ör gü tü ne a it 20 he def gru bu nun Türk Ha va Kuv vet le ri u çak la rý ta ra fýn dan 19 A ðus - tos 2011 gü nü sa bah ve mü te a ki ben ak þam sa at le - rin de ic ra e di len ha va ha re kâtý i le et ki li o la rak vu rul - du ðu be lir til di. Gö rev le ri ni ba þa rýy la ta mam la yan u - çak la rýn em ni yet le üs le ri ne dön dü ðü i fa de e di len a - çýk la ma da, ha va ha re kâ tý i le ko or di ne li o la rak Zap, A va þin-bas yan ve Ha kurk böl ge le rin de tes pit e di len 85 he de fin, top çu si lâh la rý i le yo ðun o la rak a teþ al tý na a lýn dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, he def ler ü ze rin de sað la nan ha sar ve za yi a týn de ðer len di ril me si nin, ke þif u çu þu da hil çe þit li kay nak lar dan el de e di len bil gi le re gö re sür dü rül dü ðü bil di ril di. Bu a ra da, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, I rak ýn ku ze yin de ki bö lü cü te rör ör gü tü - nün he def grup la rý na yö ne lik dü zen le di ði ha va ha re - kâ tý nýn ye ni gö rün tü le ri ni med ya ku ru luþ la rý na da - ðýt tý. Ka yýt lar da, A va þin-bas yan böl ge si mal ze me de - po su ma ða ra, te rö rist ba rý na ðý; Ha kurk böl ge si te rö - rist ba rý na ðý; Kan dil böl ge si mal ze me de po su i le Zap böl ge si köp rü ve te rö rist ba rý na ðý nýn nok ta a tý þý i le bom ba lan dý ðý gö rü lü yor. An ka ra / a a 2 gün de 4 te rö rist öl dü rül dü ÝÇÝÞLERÝ Ba kan lý ðý, Per þem be ve Cu ma gün le ri çý - kan ça týþ ma lar da 4 te rö ris tin öl dü rül dü ðü nü, te rör kam pýn dan ka çan 1 te rö ris tin tes lim ol du ðu nu bil dir - di. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer a lan ba - sýn a çýk la ma sýn da, gü ven lik güç le rin ce son gün ler de ic ra e di len fa a li yet le re i liþ kin ba zý hu sus la rýn ka mu o yu i le pay la þýl ma sýn da fay da gö rül dü ðü i fa de e dil di. A çýk - la ma da, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri ta ra fýn dan Ku zey I - rak ta bu lu nan Kan dil, Ha kurk, Zap, A va þin, Si de ka ve Me ti na da ki bö lü cü te rör ör gü tü kamp la rý na yo ðun ha va ve top çu a týþ la rý so nu cu a ðýr za yi at ver di ril di ði ha týr la týld ý. Tun ce li de bö lü cü te rör ör gü tü men sup - la rýy la Jan dar ma tim le ri a ra sýn da Per þem be gü nü çý - kan ça týþ ma da, gü ven lik güç le rin de her han gi bir za yi at mey da na gel me di ði be lir ti len a çýk la ma da, o lay ye rin de ön ce ki gün ya pý lan a ra ma da 1 ka dýn te rör ör gü tü ü ye - si nin ö lü e le ge çi ril di ði kay de dil di. Si irt in E ruh il çe si Bil gi li Üs böl ge si ne, ön ce ki gün bir grup te rör ör gü tü ü ye si ta ra fýn dan u zun nam lu lu si lah ve ro ket mer mi le - riy le ya pý lan sal dý rý da 1 ast su bay ve 1 e rin þe hit ol du ðu, 3 as ke rin ya ra lan dý ðý an la tý lan a çýk la ma da, sal dý rý son - ra sý baþ la tý lan o pe ras yon so nu cun da 19 A ðus tos gü nü 1 ka dýn te rör ör gü tü ü ye si nin si lah ve teç hi za týy la bir - lik te ö lü o la rak e le ge çi ril di ði be lir til di. Te rör ör gü tü ü ye le ri nin Per va ri Ýl çe Em ni yet A mir li ði ve bi ti þi ðin de - ki Per va ri Jan dar ma A sa yiþ Ko man do Bö lük Ko mu - tan lý ðý na, ay ný gün ro ket ve u zun nam lu lu si lâh lar la sal dý rý ger çek leþ tir di ði ve 3 si vil va tan da þýn ya ra lan dý ðý an la tý lan a çýk la ma da, o lay son ra sý ya pý lan o pe ras yon so nu cu, ön ce ki gün 2 te rö ris tin si lâh la rýy la bir lik te ö lü e le ge çi ril di ði bil di ril di. Bö lü cü te rör ör gü tü kamp la - rýn dan ay rý lýp ka çan 1 te rör ör gü tü ü ye si nin i se Si lo pi jan dar ma sý na tes lim ol du ðu kay de dil di. An ka ra / a a ÝHH dan So ma li ye ye ni yar dým ge mi si ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý, So ma li ye 6 bin ton luk yar dým mal ze me si u laþ tý ra cak ye ni bir ge mi ha zýr lý - yor. ÝHH dan ya pý lan a çýk la ma da, vak fýn, So ma li de et ki si her ge çen gün ar tan ku rak lý ðýn se bep ol du ðu aç lýk kri zi nin, bü yük bir fe lâ ke te dö nüþ me me si i çin Mart a yýn dan bu ya na a ra lýk sýz ça lýþ tý ðý be lir ti le rek, ül ke de ki in san lýk dra mý na se yir ci kal ma yan Türk hal ký nýn, Ra ma zan a yý i çe ri sin de böl ge ye yö ne lik yar dým se fer ber li ðin de ön sý ra lar da yer al dý ðý bil di - ril di. Böl ge de ger çek leþ ti ri len a cil yar dým or ga ni zas - yon la rý nýn ar dýn dan Tür ki ye de ki ha yýr se ver le rin kat ký la rýy la top la nan yar dým mal ze me le ri nin ge mi - ler le So ma li ye ta þýn dý ðý vur gu la nan a çýk la ma da, vak - fýn, So ma li de ki kamp lar da sað lýk tan te miz su ya, te - mel gý da mad de le rin den ka lý cý pro je le re ka dar her tür lü ih ti ya cý kar þý la mak i çin se fer ber ol du ðu ve ha - yýr se ver le rin ba ðýþ la rý ný ül ke hal ký na u laþ týr mak ü ze - re i kin ci yar dým ge mi si nin de ha zýr lýk la rý na baþ la dý ðý kay de dil di. 6 bin ton luk te mel gý da mad de siy le týb bi mal ze me ta þý ya bi le cek yar dým ge mi si nin, ha yýr se - ver ler den ge le cek yar dým lar la ký sa sü re de dol du rul - ma sý nýn bek len di ði i fa de e di len a çýk la ma da, ba ðýþ çý - lar dan ge le cek yar dým la rýn, 22 A ðus tos Pa zar te si gü - nü yük len me ye baþ la na ca ðý ve ge mi nin, ký sa sü re son ra Mer sin Li ma ný ndan de mir a la ca ðý bil di ril di. ÝHH nýn ha zýr la dý ðý Gaz ze ge mi si i se 3 bin ton dan faz la in sa ni yar dým mal ze me siy le 12 A ðus tos ta Ýs - tan bul dan ha re ket et miþ ti. Ýs tan bul / a a TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Ramazan, Adnan ve Gökmen Turan ýn muhterem babalarý EMÝN TURAN ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder; taziyetlerimizi sunarýz. Y Ýstanbul zirvesinde umduðumuzu bulamadýk BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn Somali için Ýstanbul da toplandýðýný, ancak toplantýya katýlanlarýn kendilerinin beklediði neticeyi vermediðini söyledi. Erdoðan, Somali den döndükten sonra Atatürk Havalimaný nda, ATV nin Somali ye yardým amacýyla düzenlediði programa canlý baðlantýyla katýldý. Bazýlarýnýn Somali ye yardýmlar konusunda kafa bulanýklýðý içerisinde bulunduðunu, Türkiye de bu kadar aç, sefil varken orada ne iþiniz var? dediðini belirten Baþbakan Erdoðan, Sevgili milletime bunu özellikle hatýrlatmak istiyorum. Somali görülmeden buranýn kýymeti anlaþýlmaz, bir defa bunu bilmeleri lazým. Mukayesesi kabil deðil, ancak görülünce o anlaþýlýr, her þeyiyle A den Z ye dedi. Erdoðan, dünyanýn Somali deki duruma duyarsýz kaldýðýný belirterek, Ben hayýrseverlerimize þunu hatýrlatmak istiyorum; Bunu lütfen kendi evinizin içerisindeki bir yangýn gibi görün. Bu yangýný nasýl söndürmeye gayret ediyorsanýz, Somali deki yangýnýn da böyle bir yangýn olduðunu görün dedi. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn Ýstanbul da toplandýðýný, ancak toplantýya katýlanlarýn kendilerinin beklediði neticeyi vermediðini dile getiren Erdoðan, þöyle devam etti: Maalesef rakam olarak bu rakamlarýn fevkinde, üstünde olmasý lazým. Fakat biz bu Ramazan sonrasýna kadar inanýyorum ki bu tabi sadece Baþbakanlýk hesabýna gelenler deðil, biz geneli hep konuþuyoruz, inþallah 200 milyon dolarýn üzerine çýkacaðýmýzý bekliyorum. Ama Ramazan sonrasý da biz bu süreci devam ettirme niyetindeyiz. Ve bu konuda da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz çok hassas davranýyor, bizzat bu iþin takipçisi olacak. Ýstanbul / aa BAÞKENTTE, Ýnsan Haklarý ve Mazlumlar için Dayanýþma Derneði (MAZLUMDER) üyeleri, yaz Kur ân kurslarýnda 12 yaþ sýnýrlamasýný protesto etti. Kocatepe Cami avlusunda, aralarýnda MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal ýn da bulunduðu bir grup, Kocatepe Camisi nde bir araya geldi. 28 Þubat güllesi devam ediyor, Ýlk dersimiz Kur ân gibi yazýlý dövizler taþýyan grup, temsili olarak 12 yaþýndan küçük çocuklara Kur ân eðitimi verdi. Cami avlusunda, sergi üzerine kurulan rahlelere alýnan çocuklara, yazý tahtasýnda Kur an harfleri tanýtýldýktan sonra, basýn açýklamasý yapýldý. MAZLUMDER Genel Baþkaný Ünsal, yaptýðý basýn açýklamasýnda, 28 Þubat iradesinin, Türkiye Cumhuriyeti nin, bu topraklarda yaþayan insanlarýn alnýna kara bir leke olarak sürdüðünü, o dönemde Kur ân eðitimiyle ilgili yaþ sýnýrý getirildiðini belirtti. ATO Baþkaný Bezci, Somali'de gerçek anlamda bir insanlýk dramý yaþandýðýna dikkat çekti. FOTOÐRAF: AA ATO Baþkaný Bezci: Ya þa nan la rý an lat ma ya ke li me ler yet mez ANKARA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Sa lih Bez ci, So ma li de aç lýk ve ça týþ ma la rýn iç i çe ol du ðu ve ger çek an lam da bir in san lýk dra mý ya þan dý ðý na dik kat çe ke rek, Ya þa ný lan la rý an lat ma ya ke li me ler yet mez de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve be ra be rin de ki sa - nat çý, i þa da mý, mil let ve ki li ve Ba kan lar dan o - lu þan ka fi le i le bir lik te So ma li ye gi den A TO Baþ ka ný Bez ci iz le nim le ri ni an lat tý. Yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, aç lýk ve se fa le ti ye rin de gör mek i çin So ma li ye git ti ði ni ve bu ve si ley le A TO nun dü zen le di ði yar dým kam pan ya sýn - da top la nan 1 mil yon 180 bin li ra yar dý mýn ye ri ni bul du ðu nu göz le riy le gör dü ðü nü ve kam pan ya nýn a ma cý na u laþ ma sýn dan mem - nun luk duy du ðu nu di le ge ti ren Bez ci, Tür - ki ye bu gün So ma li de a cil yar dým i çin ol sa da, So ma li Tür ki ye nin a ða bey li ði ne muh taç bir ül ke de di. So ma li de aç lýk ve ça týþ ma la rýn iç i çe ol du ðu ve ger çek an lam da bir in san lýk dra mý ya þan dý ðý na dik kat çe ken Bez ci, Tür ki - Kocatepe Cami avlusundaki eylemde, aralarýnda MAZLUMDER Genel Baþkaný Ünsal ýn da grup, temsili olarak 12 yaþýndan küçük çocuklara Kur'ân eðitimi verdi. FOTOÐRAF: AA Kur ân-ý Kerim a yýn da yaþ sý ný rý na pro tes to MAZ LUM DER Ü YE LE RÝ, KUR ÂN KURS LA RIN DA KÝ YAÞ SI NIR LA MA SI - NI, KO CA TE PE CA MÝ AV LU SUN DA TEM SÝ LÝ O LA RAK 12 YA ÞIN AL TIN - DA KÝ ÇO CUK LA RA KU RAN E ÐÝ TÝ MÝ VE RE REK PRO TES TO ET TÝ. ye nin her þe yiy le se fer ber ol du ðu nu, an cak, bu yar dým la rýn ye ter li ol ma dý ðý ný belirtti. Bez ci, a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: Bu gün yar dým lar ya ra la rý sar mak i çin son de re ce ö - nem li. An cak Tür ki ye nin So ma li de ka lý cý ya - tý rým la ra im za at ma sý la zým. Ba rý þýn sað lan - ma sý ve böl ge nin i ma rý i çin Tür ki ye e lin den ge le ni yap ma lý. Çün kü So ma li Tür ki ye nin a - ða bey li ði ne muh taç bir ül ke. Böl ge de su ve e - lek trik yok. Yol yok, doð ru dü rüst bi na yok. Hu zur ve gü ven li ðin ne ka dar ö nem li ol du - ðu nu So ma li ye git tik ten son ra gö rü yor su - nuz. Nay lon, ku maþ ar týk la rý ve ça lý lar dan ya pý lan ça dýr la rýn ol du ðu di ðer kamp la rý da gez dik le ri ni an la tan Bez ci, Bu kamp la rýn du - ru mu nu an lat ma ya ke li me ler yet mez. Der me çat ma bi na lar i se kur þun de lik le rin den ge çil - mi yor. Bun ca aç lýk ve se fa let a ra sýn da So ma - li de bir suç e ko no mi si nin ol du ðu nu söy le - mek müm kün. Bu nun da ne de ni gü ven lik ve o to ri te boþ lu ðu de di. An ka ra/ a a Kur ân kurslarýnda yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Ünsal, Bunu, insan haklarý ihlâli ve uluslararasý sözleþmelerle velilerin çocuklar üzerindeki velâyet hakkýný gasp eden ceberut bir devlet anlayýþýný, laikperestliðin bir uygulamasý olarak, burada telin ettiðimizi, kabul etmediðimizi göstermek için toplandýk. MAZLUMDER olarak eþ zamanlý 20 ilde bir sivil itaatsizlik eylemi gerçekleþtiriyoruz. Þuanda hep beraber bir suç iþliyoruz ve yetkilileri bizler hakkýnda yasal iþlem yapmaya davet ediyoruz þeklinde konuþtu. Yaz Kur ân kurslarýnýn yaný sýra, kýþ Kur ân kurslarýnda da yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasýný istediklerini söyleyen Ünsal, ayrýca Kur ân eðitiminin, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kontrolü altýnda yürütülmesini de kabul etmediklerini ifade ederek, Devletin, devletçi, tekçi, kontrolcü zihniyetini, yaklaþýmýný kabul etmiyoruz. Bunun deðiþmesiyle ilgili olarak siyasi taleplerimizi siz basýn a- racýlýðýyla iletmiþ bulunuyoruz diye konuþtu. Eyleme destek verenlere de teþekkür e- den Ünsal, Bu suça iþtirak ettikleri için çocuklarýmýza ve velilerimize teþekkür ediyorum dedi. MAZLUMDER Ankara Þube Baþkaný Þerife Gül Arýman da devletin, anne babanýn kendi dini ve felsefi inançlarýna göre çocuklarýna eðitim verilmesini isteme hakkýna saygý gösterme ve bu anlamda gerekli kolaylýklarý saðlama ödevi bulunduðunu kaydederek, Buna aykýrý olarak yapýlan düzenlemeler ve din eðitimi alanýnda getirilen yasaklar, eðitim hakkýnýn, din ve vicdan hürriyetinin ihlali anlamýna gelmektedir diye konuþtu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan, çocuklara ücretsiz Elif-Ba cüzü daðýtýldý. Ankara/ aa HABERLER Baðýþ: AB itici güç AVRUPA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Tür ki ye de çok ö nem li re - form lar ger çek leþ ti ði ni de i fa de e de rek, bu - nun en ö nem li i ti ci gü cü nün AB sü re ci ol du - ðu nu kay det ti. Ba kan Ba ðýþ, genç le re üc ret siz e ði tim des te ði sað la yan Ham le E ði tim Kül tür Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði (HAM - LE DER) i le A na do lu in sa ný nýn ö zel lik le ri ni ken te yer le þen ya ban cý la ra ta ný tan An tal ya Kül tür le ra ra sý Di ya log Mer ke zi nin (AK - DÝM) Ri xos Down town O te li nde or tak la þa dü zen le di ði if ta ra ka týl dý. Bu ra da ko nu þan Ba ðýþ, Tür ki ye nin, me de ni yet ler ça týþ ma sý ný en gel le ye cek bir pan ze hir ol du ðu nu i fa de e - den Ba kan Ba ðýþ, AB in san lýk ta ri hi nin en kap sam lý ba rýþ pro je si dir de di. AB ü ye si ül - ke le rin ta rih le rin de ken di a ra la rýn da a sýr lar ca sa vaþ týk la rý ný, mil yon lar ca in sa nýn ha ya tý ný kay bet me si ne se bep ol duk la rý ný, kan ve göz - ya þýn dan göl ler yap týk la rý ný di le ge ti ren Ba ðýþ, AB ça tý sý al týn da ba rýþ ve hu zur i çe ri sin de ya - þa ya bi len ül ke le rin Tür ki ye nin hak et ti ði ye ri al ma sý na kar þý çýk ma ma sý ge rek ti ði ni kay det - ti. Tür ki ye de çok ö nem li re form lar ger çek - leþ ti ði ni de i fa de e den Ba kan Ba ðýþ, bu nun en ö nem li i ti ci gü cü nün AB sü re ci ol du ðu nu kay det ti. Bu na kar þýn hâ lâ ya pý la cak iþ ler ol - du ðu nu be lir ten Ba kan Ba ðýþ, þöy le ko nuþ tu: Hâ lâ bu ül ke de ma a le sef 80 dar be si son ra sý ka le me a lýn mýþ bir as ke ri a na ya say la yö ne til - me nin a yý bý ný ta þý yo ruz. Bu ül ke de si vil, bü - tün va tan daþ la rý ný e þit ev lat o la rak ku cak la ya - cak, her ke sin be nim di ye ce ði bir a na ya sa ya ka vuþ ma mý zýn vak ti gel di. Ýn þal lah ar týk si vil i ra de nin se çil miþ tem sil ci le ri o lan mil let ve kil - le ri mi zin ka le me al dý ðý bir a na ya sa yý ik ti da - rýy la, mu ha le fe tiy le bu ül ke ye hep be ra ber ka - zan dý ra ca ðýz. An tal ya / a a DP Lideri Zey bek: As ker lik a ma tör le rin ya pa ca ðý iþ de ðil DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, zo run lu as ker li ðin kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni be - lir te rek, As ker lik a ma tör le rin ya pa ca ðý iþ de - ðil dir. As ker lik sa vaþ çý lýk, sa vaþ mak sa na tý dýr de di. Zey bek, par ti si nin Kon ya Ýl Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen if tar ye me ði ne ka týl - mak i çin gel di ði Kon ya da, DP nin ye ni gö re - vi nin, Tür ki ye yi bil gi ça ðý na ü re te rek sok - mak ol du ðu nu söy le di. DP nin ik ti dar da ol - du ðu dö nem de ne te rö rün ne de bö lü cü lü - ðün ol du ðu nu sa vu nan Zey bek, te rör ör gü tü PKK nýn ken di ba þý na ka rar lar ve re rek ha re - ket e den bir ör güt ol ma dý ðý ný, te rör ör gü tü - nün bir ta kým güç le rin o yun ca ðý ol du ðu nu söy le di. Te rör ör gü tü nün kul la ný la rak Tür - ki ye ü ze rin de o yun lar oy nan dý ðý na i þa ret e - den Zey bek, te rör ör gü tü nün Kürt me se le - siy le bir il gi si ol ma dý ðý ný be lirt ti. Te rör ör gü - tün den en çok Kürt le rin za rar gör dü ðü nü vur gu la yan Zey bek, Te rör ör gü tü di ye bir ör güt kar þý mýz da var sa, bun lar sa vaþ ma ya ka - rar ver miþ ler se, bun lar la mü ca de le de on lar - dan da ha i yi sa va þa cak pro fes yo nel sa vaþ çý lar an cak ne ti ce a la bi lir de di. Or du nun pro fes - yo nel ol ma sýn dan ya na ol du ðu nu de fa lar ca i - fa de et ti ði nin al tý ný çi zen Zey bek, Zo run lu as ker lik kalk ma lý dýr. As ker lik a ma tör le rin ya - pa ca ðý iþ de ðil dir. As ker lik sa vaþ çý lýk, sa vaþ - mak sa na tý dýr. Bi zim ta ri hi miz de 19. yüz yý lýn or ta la rý na ka dar, 1840 a ka dar zo run lu as ker - lik yok tu, or du mu zun ta ma mý pa ra lý as ker di. Sü rek li sa vaþ e ði ti mi gö ren, sa va þý bi len, be - de ni ve ru hu sa va þa gö re ge liþ ti ril miþ in san - lar dý di ye ko nuþ tu. Zey bek, Tür ki ye yi böl - me ye kim se nin gü cü nün ye te me ye ce ði ni söz le ri ne ek le di. Kon ya / a a Te rö rün a ma cý kar deþ li ði yok et mek KALKINMA Ba ka ný Cev det Yýl maz, ar tan te rör sal dý rý la rýy la il gi li o la rak Bun lar (te rör ör gü tü) kar deþ li ði yok et mek is ti yor lar. Ýn san - lar bir bi ri ne yan göz le bak sýn is ti yor lar. An cak Tür ki ye geç mi þin den al dý ðý güç le bu ba di re le ri at la ta cak týr de di. Ba kan Cev det Yýl maz, Ma - lat ya Ak tif Ý þa dam la rý Der ne ði nin 17. ku ru luþ yýl dö nü mü çer çe ve sin de dü zen le di ði if tar ye - me ðin de i þa dam la rý na hi tap et ti. Ko nuþ ma sýn - da son dö nem de ar tan te rör o lay la rý na de ði - nen Ba kan Yýl maz, sal dý rý lar la ül ke de ki o lum lu or ta mý bal ta la ma nýn, her a lan da kal kýn ma nýn ö nü ne ge çil mek is ten di ði ne dik kat çek ti. Ba - kan Yýl maz, þöy le de vam et ti: Son dö nem ler - de ar tan te rör ha di se le ri ni dü þün me miz ge re - ki yor. Ni çin te rör o lay la rý du rup du rur ken ar - tý þa geç ti? Bu nun ü ze rin de he pi mi zin de rin dü þün me si ge re kir di ye dü þü nü yo rum. Tür ki - ye doð ru yol da ol du ðu i çin bun lar ger çek le þi - yor. Tür ki ye de mok ra si de da ha ön ce ha yal da - hi e di le me yen yer le re gel di ði i çin bun lar o lu - yor. An cak bun lar Tür ki ye yi dur du ra ma ya - cak, bu nu ba þa ra ma ya cak lar. Bun la rý ya pan lar kar deþ li ði yok et sin is ti yor lar. Ýn san lar bir bi ri - ne ters göz le bak sýn is ti yor lar. An cak biz on la - rýn ak si ne bir lik ve be ra ber li ði pe kiþ ti re ce ðiz in þal lah. Mil le ti miz geç mi þin den al dý ðý güç lü bu ba di re le ri ni de at la ta cak týr. Bir ta raf tan te - rör le mü ca de le yi ya par ken di ðer ta raf tan de - mok ra tik leþ me ye kal kýn ma ya dö nük ça lýþ ma - la rý ha ya ta ge çi re cek tir. Ma lat ya / ci han

5 Y HABER 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR 5 Somali felâketinin perde arkasý (1) Balyoz da 5 tutuklama daha BALYOZ PLANI soruþturmasý kapsamýnda mahkemeye sevk edilen 6 muvazzaf askerden tuðamiraller Þafak Yürekli ve Osman Kayalar ýn da aralarýnda bulunduðu 5 i tutuklandý. Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesinde, Balyoz Planý na iliþkin soruþturmayý yürüten özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Ayar tarafýndan ifadeleri alýndýktan sonra tutuklanmalarý istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 muvazzaf askerin sorgularý tamamlandý. Mahkeme, tuðamiraller Þafak Yürekli ve Osman Kayalar, deniz kurmay albaylar Erhan Þensoy, Cem Okyay ve Gürsel Çaypýnar ýn tutuklanmasýna karar verdi. Deniz Kurmay Albay Aþkýn Öztürk ise serbest býrakýldý. Ýstanbul / aa Yoksulluk, kýtlýk ve açlýk ile iç savaþ pençesinde inleyen Somali de dehþetli bir fâcia yaþanýyor. Her gün yüzlerce insanýn hayatýný kaybettiði, son üç ay içinde BM nin resmî raporlarýyla 29 bin çocuðun öldüðü, 3.7 milyon nüfusun felâketin cenderesinde olduðu, 7.5 milyon insanýn elan yardýma muhtaç durumunda bulunduðu, bir kaht ve belânýn sürdüðü belirtiliyor. Ýþin gerçeði þu ki; özellikle Ramazan a- yýnda yardým kampanyalarýnýn yoðunlaþtýrýldýðý Somali deki felâketin vaziyeti konuþuluyor. Birçok Afrika ülkesi gibi daha önce kendi kendine yeten ve gýda maddesi ihraç eden ülkelerden olan Somali nin nasýl ve kimler tarafýndan bu hale getirildiði, iç çatýþma ve iç savaþ fitnesinin hangi hâricî mihraklarca, hangi amaçlarla dayatýldýðý sorgulanmýyor. Yeni Asya nýn Somali bu hale nasýl düþtü? manþetiyle dikkat çektiði gibi, Deccal gibi tek gözü ve kör dehâyý taþýyan, sefâhet ve dalâlette bozulmuþ, çürük ve esassýz esaslarla insanlýðý cehennemî bir halete sürükleyen ve her þeyi menfaatine feda eden bozulmuþ ikinci Avrupa anlamýndaki Avrupa nýn sömürgeci zâlimleri sömürgeleri yapýp acýmasýzca sömürdüler. (Lem alar, ) Özellikle tarýma elveriþli topraklara, zengin maden yataklarýna, yeraltý ve yerüstü kaynaklara sahip olan Somali, 19. yüzyýl Avrupalý sömürgecilerin küresel hegemonya ve çýkarlarý hesâbýna iþgal ve istilâ edildi. KARGAÞA VE KAOS DERÝNLEÞTÝRÝLDÝ Afrika boynuzu daki stratejik coðrafî konumundan dolayý, geçen yüzyýlýn ilk yarýsýnda Ýngiltere den Portekiz e, Fransa dan, Almanya dan, Ýtalya ya kadar Batýlýlarýn egemenliði uðruna çatýþma alaný haline getirildi. O denli ki ülke Ýngiliz Somalisi ve Ýtalyan Somalisi olarak parçalanýp, Somalililer uzun yýllar savaþtýrýldý, birbirine kýrdýrýldý. Asýrlarca Batý nýn köle pazarý na dönüþtürülüp Avrupa ve Amerika ya, zengin maden yataklarýnda çalýþtýrýlmak üzere götürülen 200 milyon Afrikalýnýn içinde Somaliler büyük bir yekûn tutar. Ecnebiler, tarih boyunca koca Afrika kýt asýyla birlikte Somali üzerinden hesaplaþýp aralarýnda paylaþtýrdýlar, âdeta peþkeþ çektiler. En son Ýtalyanlarýn vesâyetinde olan ülkede, 1960 ta baðýmsýzlýðý na kavuþmasýndan sonra da ayný sömürgeci zihniyet örtülü bir biçimde devam etti. Bu kez peþpeþe darbelerle ecnebilerin iþbirlikçileri iþbaþýna getirildi; ülke iç savaþ bataklýðýna itildi. Ayný oyun Somali nin komþularý ismi Eritre olarak deðiþtirilen Habeþistan ve Etiyopya da da oynandý. Somali, Sovyetler Birliði desteðindeki Etiyopya yla savaþtýrýlarak ortada býrakýldý den sonra Avrupa zâlimleri nin iþgal ve savaþlarla sürdürdüðü sömürüyü, bu kez ikinci Avrupa kulvarýna giren ABD üstlenip, ekonomik ve askerî yardým paravanýnda ülkeyi kontrolü altýna aldý. Darbelerle ülke içten çökertildi den beri ise Somali yerel güçlerin ve kabilelerin çatýþma sahasý olarak tam bir bataklýða dönüþtürülmüþ durumda. ABD nin müdahâlesi, güdümündeki BM nin devreye girmesi, týpký Irak ta ve Afganistan da olduðu gibi ülkedeki iç savaþla kargaþa ve kaosu daha da derinleþtirdi YA ÇALIYOR VEYA GASP EDÝYOR Bu arada, iþgal ve sömürü þekil deðiþtirdi. Düþük ücretli iþgücü ve ucuz ürün dönemi baþlatýldý. Kara kýt a nýn baþýna üþüþen Batýlý akbabalar, Afrika insanýný köleleþtirilerek Batý nýn iþgücü nde çalýþtýrdýklarý gibi, sanayi çarklarýný döndürmek, pazarlarýnýn ucuz hammaddelerini saðlamak maksadýyla, kýt ada tarýmý tektipleþtirdiler. Afrika tarlasý bu kez perdeli bir biçimde sömürüldü. Toprak aðalarý, yabancý iþgalcilerin iþbirlikçi mahallî kâhyalarý oldular. Ticarî ürün yetiþtirmek paravanýnda, verimli tarlalarý, Batýlý büyük þirketlerin çiftlikleri, uluslararasý tröstlerin ve tekellerin kolhozlarý yapýldý. Bölge insaný geleneksel tarýmdan, öncelikle kendine yarayacak mahsulden koparýldý, göçe zorlandý, periþan edildi. Dahasý, Batýlýlarýn el altýndan ifsad ve tahrikiyle tedhiþ ve terör örgütleri türetilip ülkenin baþýna belâ edildi. Ýdâre ve istikrar bir yana, cehâlet ve vahþetin kol gezdiði ülke, devlet ve hükûmet düzen ve otoritesinin olmadýðý herc-ü merc le mahvedildi. Kýsacasý, Bediüzzaman ýn tesbitiyle, Pürþer beþerin zâlim ihtiyarý ve müdahâlesi yle bütün Afrika yla birlikte Somali de açlýða düþtü. Son 20 yýlda bir milyon insan kýrýldý Zira Bediüzzaman ýn ifâdesiyle, Zarûrî kuttan (geçinecek kadar gýdadan) ziyâde Müslümanlarýn elinde bir þey býrakýlmadý. Ya Avrupa kâfir zâlimleri veya Asya münâfýklarý, desiseleriyle ya çaldý veya gasbetti. (a.g.e., 174) Görünen o ki, Somali felâketinde zarûrî kut da býrakýlmamýþ. Afrika münâfýklarý tâbir edilebilecek yerli iþbirlikçileriyle birlikte Somali yi soyup felâkete teþne hale getirmiþler. FOTOÐRAF: AA Siyaset literatürüne girdi Çiçeði burnunda milletvekili ve Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar geçen günlerde öyle bir laf etti ki, bu söz siyaset literatürüne girmeye hak kazandý. Bayraktar, Oy verenleri de vermeyenleri de kucaklayacaksýn. Oy verenlerle vermeyenler de bir deðil tabii bunu bir kenara koymak lazým dedi. Peþinden Meclis e soru önergeleri ve sert eleþtiriler geldi. Daha sonra da gelen eleþtiriler üzerine sözlerinden geri adým attý, ama ne demek istediði yine de tam olarak anlaþýlamadý. Zira Bayraktar bu sözüne açýklýk getirirken, Tabii ki oy verenle oy vermeyeninin farký var. Niye? Oy vermeyenlere yaklaþacaðýz, onlarýn da oyunu almak için özel bir gayret göstereceðiz. Bizim söylediðimiz budur dedi demesine, ama önceki sözünü pek düzeltmiþe benzemedi. Hiç verenlerle vermeyenler bir olur mu? Ne diyelim hayýrlýsý olsun HÝÇ YAPILAMAYAN YOK MU? AKP kuruluþunun 10. yýlýný bu sene Afrika da yaþanan açlýk nedeniyle farklý kutlama kararý alýrken, bazý medya (!) organlarýnda 10 senelik AKP iktidarýnýn icraatlarý sayfalarca anlatýldý. Biz de AKP nin kuruluþ yýldönümünü kutluyor ve yaptýklarýndan dolayý tebrik ediyoruz. Çünkü yapýlanlar millet içindir. Millet adýna yapýlanlarý tebrik etmek gerekir. Ancak, AKP nin bu 9 senesinde milletin beklediði, fakat yapýlamayan icraatlarýn da anlatýlmasý beklenirdi. Meselâ, ekonomideki cari açýk, meselâ Kur ân kurslarýna yaþ sýnýrlamasýnýn kalkmamasý, meselâ meslek liselerine uygulanan katsayý adaletsizliðinin tamamen bitirilmemesi, meselâ kaldýracaðýz diyerek kaldýrýlmayan YÖK, meselâ baþörtüsü sorunu Meselâ Meselâ HABERLER Basýn Ýlan Kurumu, borç tutarýný arttýrdý BASIN Ýlan Kurumu Genel Kurulu nun 26. Dönem 3. Toplantýsý nda gazetecilere verilen borç para, muhtaçlýk ve ölüm yardýmý miktarlarý artýrýldý. Kurum tarafýndan 1963 yýlýndan beri basýnda fikren ve bedenen çalýþanlara verilen borç para miktarý, 3 bin 600 liradan 4 bin 200 liraya yükseltildi. Her yýl yüzde oranýnda arttýrýlan borç para miktarý 2010 yýlýnda, kurum tarihinde ilk kez ayný yýl içinde yüzde 222 oranýnda artýrýlarak bin 620 liradan 3 bin 600 liraya yükseltilmiþti. Son yapýlan zamla birlikte borç para miktarý son bir buçuk yýlda yüzde 262,5 oranýnda artmýþ oldu. Genel Kurul da ayrýca, muhtaçlýk yardýmýnýn 3 bin 500 liradan 4 bin liraya; 5 bin lira olan ölüm yardýmýnýn ise 6 bin liraya yükseltilmesi kararlaþtýrýldý. Borç para ve ölüm yardýmý 1 Eylül 2011, muhtaçlýk yardýmýyla ilgili düzenlemeler ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüðe girecek. Ýstanbul / cihan Baraj gölünde mühimmat bulundu MUÐLA NIN Milas ilçesindeki baraj gölünde yaklaþýk 150 adet mermi ve 2 þarjör bulundu. Edinilen bilgiye göre, Akgedik Barajý nda yaz ayý olmasý sebebiyle sularýn çekildiði alanda siyah bir poþet içerisinde mermeriler olduðunu gören vatandaþlar, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede inceleme yapan Muðla Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri, poþette uzun namlulu silâhlara ait yaklaþýk 150 adet mermi ve 2 a- det þarjör bulunduðunu belirledi. Mühimmatlarýn incelenmek üzere Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna götürüldüðü ve barajýn bekçisinin i- fadesine baþvurulacaðý öðrenildi. Milas Kaymakamý Bahattin Atçý, gazetecilere yaptýðý a- çýklamada, soruþturmanýn Milas Jandarma Bölük Komutanlýðý tarafýndan yürütüldüðünü belirterek, Güvenlik güçlerimizi konuyu tüm detaylarýyla araþtýrýyor dedi. Milas / aa 6 üniversitede 6 yeni birim EGE, Gaziosmanpaþa, Hakkari, Kafkas, Þýrnak ve Yüzüncü Yýl üniversitelerinde toplam 6 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. 6 üniversitede fakülte, enstitü ve yüksekokullarýn kurulmasýna iliþkin Bakanlar Kurulu kararý, Resmi Gazete nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Karara göre, Ege Üniversitesi ne baðlý Moda ve Tasarým Yüksekokulu, Gaziosmanpaþa Üniversitesi ne baðlý Eðitim Bilimleri Enstitüsü, Hakkari Üniversitesi ne baðlý Yabancý Diller Yüksekokulu, Kafkas Üniversitesi ne baðlý Güzel Sanatlar Fakültesi, Þýrnak Üniversitesi ne baðlý Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Yüksekokulu, Yüzüncü Yýl Üniversitesi ne baðlý Eczacýlýk Fakültesi kuruldu. Ankara / aa Milas taki yangýnda kasýt þüphesi/ Muðla nýn Milas ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple çýkan orman yangýnda 10 hektardan fazla alan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Olukbaþý köyünün Akdað mevkisinde, sabah saatlerinde iki farklý noktada ayný anda baþlayan ve þiddetli rüzgârýn etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýna 3 uçak, 8 helikopter ile Muðla, Aydýn, Milas, Yataðan, Kavaklýdere, Bodrum, Köyceðiz orman iþletme müdürlüklerine baðlý arazözlerle müdahale e- dildi. Yaklaþýk 200 orman iþçisinin de yer aldýðý söndürme alýþmalarýna, vatandaþlar da katýlýyor. Ekipler, yangýnýn çýktýðý bölgede i- ki nokta dýþýnda alevleri kýsmen kontrol altýna aldý. Muðla Orman Bölge Müdürü Ali Yýldýrým, yangýnýn sabah saatlerinde bir dere yataðýndaki iki farklý noktadan ayný anda baþladýðýný belirterek, Arkadaþlarýmýz bu nedenle yangýnda bir kasýt olduðunu düþünüyor. Bu konuda çalýþmalarýmýz sürüyor. Bölgede etkili olan þiddetli rüzgâr ekiplerin çalýþmasýný güçleþtiriyor dedi. Yýldýrým, yangýnýn havadan ve karadan yapýlan yoðun müdahaleyle kontrol altýna alýnmaya çalýþýldýðýný belirterek, Yangýna toplam 11 hava aracý ile müdahale ettik. Ýlk tespitlerimize göre, yangýnda yaklaþýk 10 hektarlýk bir alan zarar gördü diye konuþtu. Muðla / aa Ormanlarda PKK alarmý SON DÖNEMDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PAR- MAÐI OLDUÐUNUN TESBÝT EDÝLMESÝ EMNÝYET EKÝPLERÝNÝ ALARMA GEÇÝRDÝ. TÜRKÝYE NÝN deðiþik bölgelerinde son dönemde çýkan orman yangýnlarýnýn ardýnda, terör örgütü PKK nýn parmaðý olduðu tesbit edildi. Birçok yangýnýn failini yakalayan güvenlik güçlerinin soruþturmalar sonucunda yangýnlarýn terör örgütü üyelerince çýkarýldýðý sonucuna varmasý, illerdeki terörle mücadele ekiplerini alarma geçirdi. Ýzmir de iki orman yangýnýyla ilgili soruþturma baþlatan ekipler, bunlarý çýkardýðý iddiasýyla ikisi terör örgütü ü- yesi üç kiþiyi gözaltýna aldý. Adliyeye sevk edilen üç zanlý tutuklandý. Son dönemde týrmanýþa geçen terör saldýrýlarý, orman yangýnlarýný da içine almaya baþladý. Terör örgütü üyeleri ve sempatizanlarý, çeþitli bölgelerde orman yangýnlarý çýkararak Türkiye nin akciðerlerini yakmaya çalýþýyor. Orman Genel Müdürlüðü istatistiklerine göre, yangýnlarýn yüzde 12 si kasýtlý çýkarýlýyor Ocak ayýndan bugüne kadar Türkiye genelinde 285 orman yangýný çýktý, bunlarda 214 hektar alan zarar gördü yýlýnda ise 457 yangýnda 351 hektar alan zarar görmüþtü. Bu yýlki yangýnlarýn beþ tanesinin çýkýþ sebebi olarak terör gösterilirken 73 ünün sebebi ise bilinmiyor. Uzmanlar, bunlardan birçoðunun da terör kaynaklý olduðunu düþünüyor. Ýzmir in Foça ilçesinde iki orman yangýný çýkaran ikisi terör örgütü üyesi üç kiþinin tutuklanmasýndan sonra son dönemde çeþitli yerlerdeki yangýnlar da mercek altýna alýndý. Bu olaydaki zanlýlarýn Hakkari den geçen Cuma günü Ýzmir e geldiði, iki gün bir otelde konakladýðý ve Pazar günü Foça ya geçtiði belirlenmiþti. Zanlýlardan M.Ö. nün terör örgütü üyesi olduðu, örgüt adýna eyleme ve gösterilere katýldýðý belirlenirken F.T. nin sýrt çantasýnda da örgüt dökümanlarý ele geçirilmiþti. Terör örgütü üyeleri ve sempatizanlarýnýn çýkardýklarý yangýnlar arasýnda, geçen temmuz ayýnda Hatay ýn Dörtyol ilçesindeki orman yangýný da bulunuyor. Buna müdahale eden ekiplerin a- raþtýrmalarý sonucu, yangýný terör örgütü üyelerinin çýkardýðý anlaþýlmýþtý. Balýkesir in Havran ilçesinde yine Temmuz ayýndaki orman yangýnýyla ilgili soruþturmayý tamamlayan uzmanlar da yerleþim yerleri dýþýnda çýktýðý ve terör örgütü baðlantýlý olabileceði sonucuna vardý. Terör örgütü tarafýndan çýkarýlan orman yangýnlarýnýn en yoðun olduðu bölge ise Güneydoðu Anadolu. Ýstatistiklere göre Türkiye de son 10 yýlda çýkan orman yangýnlarýnýn yüzde 94 ü insan kaynaklý. Ýzmir Orman Bölge Müdürü Ýbrahim Aydýn, yoðunlukla mayýs ile eylül arasýndaki yaz döneminde yangýnlarýn arttýðýný belirterek, Aðustos, sýcak ve kuru havayla birlikte nem oranýnýn düþmesi sebebiyle yangýnlar açýsýndan en riskli dönem dedi. Ýzmir Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü yetkilileri, bölgedeki orman yangýný soruþturmalarýnda kendilerinin de görev yapacaðýný a- çýkladý. Polis, uzmanlarýn yangýnýn sabotaj sonucu çýktýðý yönünde rapor vermesi halinde geniþ çaplý soruþturma yürütecek. Bu çalýþmanýn sadece Ýzmir le sýnýrlý kalmayacaðý, yurdun deðiþik noktalarýnda çýkan yangýnlarda da ayný þekilde uzman raporlarý doðrultusunda soruþturma yürütülebileceði belirtildi. Ýzmir / cihan Eski Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül Onay yazýsý kuruluma deðil, tedarike yönelik ESKÝ Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Genelkurmay Baþkanlýðý nýn internet andýcýnda imzasý bulunduðuna dair iddialarla ilgili olarak, Benim tarafýmdan imzalanan onay yazýsý internet sitesinin kurulmasýyla ilgili olmayýp, ihtiyacýn doðrudan temin yöntemiyle tedarik edilmesine yöneliktir dedi. Gönül, yaptýðý yazýlý açýklamada, bazý basýn yayýn organlarýnda internet andýcý soruþturmasýyla iliþkilendirilen bir belgede imzasýnýn bulunduðuna dair haberler verildiðini hatýrlattý. Milli Savunma Bakanlýðý nýn, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan tespit olunacak ilke ve önceliklere göre Türk Silâhlý Kuvvetleri nin her çeþit lojistik malzemesinin tedarik hizmetlerini yürütmekle görevli olduðunu belirten Gönül, bu amaçla bakanlýk tarafýndan 8 yýl içinde 85 bin civarýnda ihale yapýldýðýný belirtti. Gönül, iddialarýn dayandýðý internet hizmetinin de, Genelkurmay Baþkanlýðý nýn doðrudan temin yöntemiyle tedarik edilmesine iliþkin uygun görme yazýsýna istinaden onay yazýsýný imzalamasýnýn ardýndan temin edildiðini anlatarak, þöyle devam etti: Genelkurmay Baþkanlýðýnca Milli Savunma Bakanlýðý na gönderilen ve yukarýda söz konusu edilen uygun görme (andýç) yazýsý, kamuoyunda internet andýcý olarak isimlendirilen andýç deðildir. Benim tarafýmdan imzalanan onay yazýsý da adý geçen internet sitesinin kurulmasýyla ilgili olmayýp, ihtiyacýn doðrudan temin yöntemiyle tedarik edilmesine yöneliktir. Diðer taraftan, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda, TR.NET ORTADOÐU Yazýlým Hizmetleri A.Þ tarafýndan bakanlýðýmýza yönlendirildiði belirtilen IP bloglarý içerisinde yer alan bir takým internet siteleri numaralarý hakkýnda bilgi verilmesi istenmiþtir. Milli Savunma Bakanlýðý tarafýndan yapýlan inceleme sonucunda, bu internet sitelerinin Milli Savunma Bakanlýðý ile ilgisi bulunmadýðý, ancak adý geçen firmadan 10 Mbps Metro Ethernet internet hizmetinin 17 Ocak 2008 tarihli sözleþmeyle TSK nýn tedarik makamý olarak Genelkurmay Baþkanlýðý ihtiyacý için tedarik edildiði konusunda baþsavcýlýða yazýlý cevap verilmiþtir. Ankara / aa

6 Y 6 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR YURT HABER HABERLER TEB RÝK ve DU YU RU Li sans Yer leþ tir me Sý na vý na (LYS) gi ren tüm öð ren ci le ri teb rik e de riz. Ye ni As ya Vak fý'nýn tem sil ci li ði o lan tüm il ler de, ü ni ver - si te yi ka za nan öð ren ci le re ka la cak yer ko nu sun da yar dým cý o lun mak - ta dýr. Bü yük þe hir ler de ki tem sil ci lik ler de, ka la cak yer ve burs im kân la rý i le bir lik te ka yýt sü re cin de ö zel o la rak il gi le nil mek te dir. YGS ve LYS sý - nav la rý na ilk de fa gi re cek o lan ve ya tek rar ha zýr lan mak is te yen ler Ü ni - ver si te Ha zýr lýk Hiz met Mer kez le ri mi ze mü ra ca at e de bi lir ler. Ay rýn tý lý bil gi i çin ir ti bat te le fo nu: ZA YÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nafiye Cansýz DUYURU Kahramanmaraþ Sütcü Ýmam Üniversitesini Kazanan Bay ve Bayan Öðrencilere kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonlar. (0 533) (0 535) Kahramanmaraþ Yeni Asya Vakfý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mesut Serim' in babasý muhterem aðabeyimiz, Cemal Serim' in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk' tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý Cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý BAHÇELÝEVLER DEKÝ Þi ri nev ler U lu Ca - mi si nde, pe da go jik for mas yon a lan, yük sek li sans ve dok to ra ya pan 42 öð ret men, yaz Kur ân kur su na ge len 1570 ço cu ða Kur ân-ý Ke rim ve di nî bil gi le ri, sos yal ak ti vi te ler le zen gin leþ ti re rek öð ret ti. Ca mi nin Ý mam Ha ti bi Ýb ra him Er döl, yap tý ðý a çýk la ma da, sa hip ol du ðu 3 bin 500 met re ka re a lan la Ýs - tan bul da ki sur dý þý böl ge si nin en bü yük 2 nci ca mi si o lan Þi ri nev ler U lu Ca mi si nin 10 bin ki þi ye ay ný an da hiz met ve re bil di ði ni be lirt ti. Ca mi de, a çýl dý ðý 1972 yý lýn dan bu ya na dü zen le nen yaz Kur ân kurs la rý na bü - yük ö nem ver dik le ri ni i fa de e den Er döl, ge - çen yýl uy gu la ma ya koy duk la rý sis tem le i - mam ha tip kö ken li pe da go jik for mas yon a - lan, yük sek li sans ve dok to ra ya pan öð ret - men ler le ço cuk la ra di nî e ði tim ver me ye baþ la dýk la rý ný an lat tý. Er döl, yaz kurs la rý na çok sa yý da e ðit me - nin mü ra ca at et ti ði ni be lir te rek, Bun lar sý - nav ko mis yo nu ta ra fýn dan sý na va ta bii tu - tu lu yor. Öð ret me nin bil gi si, ye te ne ði ve te - bes sü mü ne dik kat e di li yor de di. Bu yýl a ra - la rýn da 4 týp fa kül te si öð ren ci si i le ma ki ne mü hen dis le ri nin de bu lun du ðu 42 öð ret - me nin ka yýt yap tý ran 1570 öð ren ci ye Kur ân-ý Ke rim öð ret ti ði ni kay de den Er - döl, þöy le ko nuþ tu: Ca mi yi pa ra van lar la bö le rek 42 sý nýf yap týk. Ya ni ca mi nin her ta ra fýn da e ði tim ve ri li yor. Ar týk ka pa si te al mý yor. Ço cuk la ra 9 haf ta lýk bir e ði tim ve ri yo ruz. Her öð ren ci ye bir rah le ve ril - di. Öð ren ci le re, üc ret siz o la rak Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ya yý ný Di ni mi Öð re - ni yo rum se tiy le bir lik te Hz. Mu ham - med ve sa ha be le rin ha yat la rý ný an la tan ki tap lar, i ba det reh ber le ri ve Kur ân-ý Ke rim ve ri yo ruz. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan - lý ðý nýn e ði tim müf re da tý ný uy gu lu yo ruz. Ýlk haf ta sev dir me der si ve ri yo ruz. Öð - ret men le re öð ren ci ye ken di ni, ca mi yi, di ni sev dir me for mas yo nu ve ri yo ruz. Kur sa ge len ço cuk la rýn dü zen le di ði Be - nim Kum ba ram So ma li ye kam pan ya sý kap sa mýn da 2 bin 500 li ra yar dým top lan dý - ðý ný be lir ten Er döl, Mer ha me tin yo lu di nin e ði ti min den ge çi yor di ye ko nuþ tu. Þi ri nev ler Yaz Kur ân Kur su nu bi ti ren 1570 öð ren ci, Prof. Dr. Müm taz Tur han Sos yal Bi lim ler Li se si Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen et kin lik le me zun ol du. Ve li ler, kur sa ka tý lan öð ren ci le rin o luþ tur du ðu Þi - rin ler Ý lâ hî Ko ro su nun din le ti le ri ni ve gös - te ri le ri ni il giy le iz le di. Er döl, kurs ta ço cuk la ra çev re te miz li ði, ah lak, bi linç, va tan, an ne ve ba ba sev gi si nin iþ len di ði ni, kur sa ge len ço cuk la rýn faz la ol du ðu ma hal le le rin da ha te miz ol du ðu - na yö ne lik bil gi ler al dýk la rý ný an lat tý. E ði - tim sý ra sýn da çe þit li gör sel ak ti vi te ler yap - týk la rý ný be lir ten Er döl, ders iþ le me me tot - la rý hak kýn da þu bil gi le ri ver di: Öð ret - men le ri miz a yak ta du rup hi lâl sis te mi ku - ra rak öð ren ci le ri et ra fý na al mak ve ta ma - men on la rýn ba kýþ la rý ný ken di si ne o dak la - mak su re tiy le sý nýf ha ki mi ye ti ni ku ru yor. Bir de ka rý þýk ders al ma sis te mi ni ta kip e - di yo ruz. Öð ret men bi rin ci sý ra dan baþ la - yýp so nu na ka dar git mi yor, ka rý þýk o la rak i ler li yor. Do la yý sýy la öð ren ci bu sis tem de te yak kuz da o lu yor. Öð ret me ne ken di ni o - dak lý yor. Bu nun dý þýn da i lâ hi ler, þar ký lar ve çe þit li þi ir ler le on la rýn he ye ca ný ný ar týr - ma ya yö ne lik fa a li yet le ri miz o lu yor. Can lý ens trü man lar eþ li ðin de ça lýþ ma lar ya pan 30 ki þi lik i lâ hî ko ro muz var. Ti yat ro e ki bi - miz var. Þi ir o ku yan ço cuk la rý mýz var. 10 ki þi lik se ma gru bu muz var. Kur ân-ý Ke - rim öð ret me nin ya nýn da her tür lü e ði tim var. Ý lâhi ler, ka si de ler, di nî i lim ler, kýs sa - lar, pro jek si yon or ta mýn da çiz gi film ler, si ne viz yon yar dý mýy la an la tým lar... Ço - cuk la rý din len di re rek, ca zi be li bir e ði tim su nu yo ruz. Ço cuk la ra kýz ma dan, a zar la - ma dan e ði tim ve ri yo ruz. Din ha yat ta ya - þa mak i çin dir, bil gi i çin de ðil dir. Öð ret ti - ði miz bil gi ler ya þa ma ge çi ri li yor. Di nî at - mos fer on la rý ku cak lý yor. Top lu mun ma - ne vi de ðer le ri ne, 7 den 70 e her ke se sa hip çý ka rak bu top lum yük se le cek. Bu ço cuk la - ra sev gi nin yo lu nun ca mi den geç ti ði ni gös - ter mek zo run da yýz. Ýs tan bul/a a Ramazan da asayiþ olaylarý azaldý ÝSTANBUL DA ra ma zan a yýn da a sa yiþ o lay la rý yüz de 19 o ra nýn da a zal dý. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, a ðus tos a yý i ti ba riy le baþ la yan ra - ma zan a yýn da kent te ca na ve ma la kar þý iþ le nen suç lar - da dü þüþ gö rül dü Tem muz i le ra ma zan a yý nýn ilk 2 haf ta sý ký yas lan dý ðýn da, a dam öl dür me su çu yüz - de 36, a dam ya ra la ma yüz de 21, gasp yüz de 34, iþ ye rin den hýr sýz lýk yüz de 16, ev den hýr sýz lýk yüz de 15, kap kaç yüz de 12 o ra nýn da düþ tü. Ca na ve ma la kar þý iþ le nen suç lar, top lam da yüz de 19 o ra nýn da a zal dý. Ge - çen yý lýn ra ma zan a yý na gö re i se a dam öl dür me su çu yüz de 18, iþ ye rin den hýr sýz lýk yüz de 5, o to mo bil hýr sýz lý ðý yüz de 8, yan ke si ci lik yüz de 14 o ra nýn da düþ tü. Bu a ra da, hal kýn a ra sý na si vil ký ya fet le ri i le ka - rý þa rak su çun iþ len me si ni en gel le yen ve sa yý la rý 1600 o lan Ýs tan bul A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý Gü - ven Tim le ri nin Ra ma zan Bay ra mý nýn ar dýn dan bu þu be bün ye sin den ay rý la rak So kak Suç la rý i le Mü ca - de le Þu be Mü dür lü ðü ne dö nüþ tü rü le ce ði, per so nel sa yý sý nýn da 3 bi ne çý kar tý la ca ðý be lir til di. Ýs tan bul/a a Halkýn yüzde 67 si orucunu düzenli tutuyor BAREM Re se arch, 6 yýl dýr sür dür dü ðü ve 12 bin ki þi i le ger çek le þen O ruç, na maz ve ö te si ko nu lu a raþ týr ma sý nýn so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re 6 yýl - dýr de vam e den a raþ týr ma or ta la ma la rý na gö re Türk hal ký nýn yüz de 67 si Ra ma zan a yýn da sü rek li o ruç tu tu yor. Ra ma zan a yý nýn yaz sý cak la rý na denk gel - me siy le sü rek li o ruç tu tan la rýn o ra ný a zal mak la bir - lik te, o ruç tut ma yan ki þi le rin ça lýþ ma dýk la rý gün ler - de o ruç tut ma la rý dik kat çe ki yor. Na maz a lýþ kan lýk - la rý da in ce le nen a raþ týr ma da o ruç tu tan 67 ki þi den 24 ü nün dü zen li, 22 si nin i se sýk sýk ve ya a ra sý ra 5 va kit na maz kýl dý ðý gö rü lü yor. Dü zen li o ruç tu tan 67 ki þi nin 24 ü ay ný za man da dü zen li 5 va kit na ma zý ný da ký lý yor. 22 si sýk sýk ve ya a ra sý ra 5 va kit na maz kýl - dý ðý ný söy ler ken, sey rek na maz ký lan ya da hiç kýl - ma yan ki þi sa yý sý i se 21. A raþ týr ma so nuç la rý na gö - re her 4 ki þi den bi ri si gün de 5 va kit na maz ký lý yor. Ka dýn lar a ra sýn da 5 va kit na maz kýl mak da ha yay - gýn. Top lu mun yüz de 25 i, er kek le rin yüz de 18 i, ka dýn la rýn i se yüz de 31 i 5 va kit na ma zý ný sü rek li ký lý yor. Na maz kýl ma o ra ný ya þa, e ði tim du ru mu na ve me de ni ha le gö re de de ði þim gös te ri yor yaþ gru bu i çin yüz de 14 o lan o ran yaþ gru bun - da yüz de 53 e ka dar çý ký yor. A raþ týr ma o ru cun top - lum da çok da ha yay gýn bir i ba det ol du ðu so nu cu nu or ta ya koy du.ýs tan bul/ Ye ni As ya Ýki katlý ev toprakla birlikte uçuruma kaydý ORDUNUN Per þem be il çe sin de de et ki li o lan ya ðýþ ta i çin de i ki ki þi nin de ol du ðu be lir ti len i ki kat lý bir e vin top rak la bir lik te yak la þýk 500 met re lik u çu ru ma kay dý. Böl ge de a ra ma kur tar ma ça lýþ ma baþ la týl dý. Or du Va li si Or han Düz gün, he ye lan böl ge si ne gi de rek in ce le me - ler de bu lun du ve yet ki li ler den son du rum hak kýn da bil - gi al dý. Ýl çe ye bað lý Ye ni köy kö yün de ya þa nan he ye lan la il gi li a çýk la ma ya pan Va li Düz gün, ön ce ki ge ce ge ce baþ la yan ya ðý þýn et ki si ni il mer ke zi ve il çe ler de his set - tir di ði ni söy le di. Per þem be il çe si ne bað lý Ye ni köy kö - yün de ya þa nan he ye lan da i ki kat lý bir e vin top rak la bir lik te u çu ru ma kay dý ðý ný i fa de e den Va li Düz gün, böl ge ye kur tar ma e kip le ri nin sevk e dil di ði ni ve e kip le - rin ça lýþ ma la ra ký sa sü re de baþ la dý ðý ný söy le di. Or - du da ön ce ki gün ge ce sa at le rin de baþ la yan ya ðý þýn et - ki si ni ar tý ra rak de vam et me si, il mer ke zi ve il çe ler de o lum suz luk la ra ne den ol muþ, Per þem be il çe si ne bað lý Ye ni köy kö yün de ki ba zý böl ge ler de top rak kay ma sý mey da na gel miþ ti. Ý ki kat lý be to nar me bir e vin, he ye - lan la bir lik te yak la þýk 500 met re lik u çu ru ma kay ma sý so nu cu böl ge ye e kip ler sevk e dil miþ, böl ge de za man za - man de vam e den he ye lan ne de niy le gü ven lik güç le ri teh li ke al týn da ki dört e vi de bo þalt mýþ tý. Or du/a a Gü ven Tim le ri hu zur ge tir di ÝZMÝR Em ni yet Mü dür lü ðü ta ra fýn dan suç o ran la - rý nýn yük sek ol du ðu böl ge ler de gasp, hýr sýz lýk, do - lan dý rý cý lýk, kap kaç ve yan ke si ci lik gi bi suç lar la da ha et ki li mü ca de le et mek a ma cýy la 5 yýl ön ce ku ru lan Gü ven Tim le ri ba þa rý lý bir þe kil de mü ca de le ve ri - yor. Gü ven Tim le ri nin 5 yýl da 26 bin o la ya mü da - ha le et ti ði, 27 bin 947 þüp he li yi ya ka la dý ðý, ön ce ki yýl la ra o ran la suç o ran la rýn da dü þüþ ol du ðu bil di ril - di. A lý nan bil gi le re gö re, Ýz mir Em ni yet Mü dür lü ðü ta ra fýn dan kent te suç o ran la rý nýn yo ðun ol du ðu böl ge ler de ö zel lik le hýr sýz lýk, gasp, kap kaç, do lan - dý rý cý lýk ve yan ke si ci lik gi bi suç lar la da ha et kin mü - ca de le et mek i çin 2006 yý lý nýn Tem muz a yýn da Gü ven Tim le ri ku rul du. A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü bün ye sin de fa a li yet gös te ren Gü ven Tim le ri nde ö zel lik le genç yaþ ta ki po lis ler gö rev len di ril di. Suç o - ran la rý nýn yük sek ol du ðu semt ler de sey yar sa tý cý, pi yan go ve bi let sa tý cý sý, a yak ka bý bo ya cý sý, hat ta so kak ta ya þa yan ki þi gi bi dav ra na rak gö rev ya pan Gü ven Tim le ri 5 yýl da yak la þýk 26 bin o la ya mü - da ha le et ti. Bu o lay la ra ka rýþ tý ðý be lir le nen 27 bin 947 þüp he li yi ya ka la dý. Ya ka la nan þüp he li le rin bü - yük kýs mý nýn gasp, hýr sýz lýk, do lan dý rý cý lýk, kap kaç, yan ke si ci lik, u yuþ tu ru cu kul lan ma gi bi suç la ra ka rý - þan lar ol du ðu öð re nil di. A ni ge li þen o lay la ra ye rin - de mü da ha le e dip þüp he li le ri ya ka la ya rak ba þa rý lý ça lýþ ma la rýy la göz dol du ran Gü ven tim le ri ký sa sü re de va tan daþ la rýn da gü ve ni ni ka zan dý. Gü ven Tim le ri nin ça lýþ ma la rý nýn ar dýn dan ba zý böl ge ler - de ki suç o ran la rýn da dü þüþ ya þan dý ðý ný i fa de e den em ni yet yet ki li le ri, tim le rin ça lýþ ma la rý ný bun dan son ra da ba þa rýy la sür dü re ce ði ni kay det ti. Ýz mir/a a U la þým po li ti ka sý çok iyi göz den ge çi ril me li AVRUPA U la þým Uz man la rý Mer ke zi, A me ri ka Bir - le þik Dev let le ri U la þým Mü hen dis le ri Bir li ði (I TE) ve Tür ki ye Ka ra yo lu Tra fik Gü ven li ði Ku ru lu ü ye si Me te O rer, Tür ki ye nin u la þým po li ti ka sý nýn göz den ge çi ril me si ge rek ti ði ni be lir te rek, ka za la ra ilk mü da ha - le e den le rin bil gi dü ze yi nin yük sel til me si ni sað la ya cak bir ens ti tü nün ku rul ma sý nýn zo run lu luk ol du ðu nu söy le di. Ýn þa at Yük sek Mü hen di si O rer, ka ra yol la rýn da can ve mal ka yýp la rý nýn a zal tý la bil me si i çin yap tý ðý ça - lýþ ma la rý, Tür ki ye de Ka ra yo lu Gü ven li ði Pro je si a dý al týn da top la ya rak, ül ke le ri tra fik gü ven li ði ko nu sun da sý nýf lan dý ran Dün ya Sað lýk Ör gü tü ne (WHO) sun du. Ra po ra i liþ kin a çýk la ma lar da bu lu nan O rer, Tür ki - ye de ka ra yo lu gü ven li ði nin çok sý nýr lý ol du ðu nu i le ri sü re rek, bu gü ven siz li ðin can ve mal ka yýp la rý na ne - den ol du ðu nu söy le di. O rer, Tür ki ye de ki tra fik ka za - la rý nýn Av ru pa dan 5, A me ri ka dan 11 kat faz la ol du - ðu nu i fa de et ti. U la þým sis te mi nin uy gun suz lu ðu nun Tür ki ye ye yýl lýk ma li ye ti nin 12 mil yar do lar ol du ðu nu be lir ten O rer, tra fik gü ven li ði nin ar tý rýl ma sý i çin ka ra - yol la rý nýn her nok ta sýn da ki tra fik a ký mý nýn bi lin me si ge rek ti ði ni an lat tý. O rer, Her þey den ön ce bir u la þým po li ti ka sý or ta ya ko nul ma lý ve bu nun uy gu lan ma sý ný sað la ya cak her tür lü ya sal ve tek nik ön lem a lýn ma lý, po li ti ka nýn fi nans man kay nak la rý da ta ným lan ma lý dýr de di. Tra fik ka za la rýn da ö len le rin le rin sa yý sý nýn res mi ra kam la rýn ü ze rin de ol du ðu nu id di a e den O rer, Van dan Ýs tan bul a o to büs le yol cu ta þýn dý ðý ný ha týr la - ta rak, yak la þýk 2 bin ki lo met re o to büs le yol cu ta þý ma - nýn dün ya nýn hiç bir ye rin de gö rül me di ði ni kay det ti. O rer, mev cut de mir yol la rý nýn ye ter siz ve e ko no mik ol ma dý ðý ný i le ri sür dü. 3 ki þi ta þý yan o to mo bil köp rü den be da va geç sin Ýs tan bul un tra fik so ru nu na or tak o to mo bil kul - la ný mý yön te mi nin ça re o la ca ðý ný sa vu nan O rer, Bo ðaz Köp rü sü nden ge çen o to mo bil le rin yüz de 70 in de tek ki þi nin bu lun du ðu na dik ka ti çek ti. O rer, Ýs tan bul Bo ðaz Köp rü sün de ge çiþ üc re ti ni, i çin de bir ki þi bu lu nan o to mo bil i çin 10 li ra ya çý kar ta lým, i çe ri sin de 2 ki þi o lan o to mo bil den þu an ki pa ra yý a - la lým, 3 ki þi bu lu nan o to mo bil ler be da va geç sin. Her o to mo bil de üç ki þi geç ti ði an da si zin ye ni köp - rü yap ma mec bu ri ye ti niz or ta dan kal ký yor. Tra fik de yüz de 30 dü þü yor. Or tak o to mo bil kul la ný mý nýn çev re ye de fay da sý var. Ya ban cý ül ke ler de ya pý lý yor bu, be nim keþ fim de ðil di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul/a a ÞÝ RÝ NEV LER U LU CA MÝ Ý NDE PE DA GO JÝK FOR MAS YON A LAN, YÜK SEK LÝ SANS VE DOK TO RA YA PAN 42 ÖÐ RET MEN, 1570 ÇO CU ÐA KUR ÂN-I KE RÝM VE DÝ NÎ BÝL GÝ LE RÝ ÖÐ RET TÝ. 9 haftalýk bir eðitimin verildiði Kur ân kursunda cami paravanlarla bölünerek 42 sýnýf yapýldý. Kur ân kursuna katýlan her öðrenciye bir rahle verildi. FO TOÐ RAFLAR: A A ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU Þirinevler Ulu Camii nde, bu yýl a ra la rýn da 4 týp fa kül te si öð ren ci si i le ma ki ne mü hen dis le ri nin de bu lun - du ðu 42 öð ret me nin ka yýt yap tý ran 1570 öð ren ci ye Kur a n-ý Ke rim öð ret ti. SELÇUKLULAR A bað lý Sal tuk lu Sul ta ný Me lik Ýz zed - din in is te ði i le dö ne min ve zi ri Fi ruz A kay ta ra fýn dan 858 yýl ön ce yap tý rý lan ta ri hi Kars Ka le si nde ilk kez se - ma tö re ni ya pýl dý. Kars O tel ler ve Lo kan ta lar Der ne ði (KAR SOD) ta ra fýn dan ta ri hi Kars Ka le si nde dü zen le - nen E bu-l Ha san Ha ra ka ni den Mev la na ya Gi den Yol, Ta sav vuf Mü zi ði Eþ li ðin de Se ma zen Gös te ri le ri prog ra mýn da 18 ki þi lik grup la se ma zen tö re ni ic ra e - dil di. Va li Ah met Ka ra, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ha ra ka ni den Mev lâ nâ ya gi den yo lun Haz re ti Pey - gam ber den baþ la yan ve ký ya me te ka dar de vam e de - cek o lan sev gi, say gý ve gü ven a ký þý ný sað la yan bir yol ol du ðu nu söy le di. Bu yo lun mer ha met yo lu, güç lük le - re kat lan ma, her zor lu ða ta ham mül et me, az ye me, az u yu ma ve fe da kâr lýk yo lu ol du ðu nu vur gu la yan Ka ra, Bu yol, Ha ra ka ni Haz ret le rin den, Mev lânâ haz ret le - rin den, Yu nus Em re ler den, Ha cý Bek ta þý Ve li ler den da ha bir çok is mi ni sa ya ma dý ðý mýz Al lah dost la rýy la do lu dur. Bu yol da kut lu yü rü yüþ le ri ni ger çek leþ tir di - ler. Bu pir ler öy le e min a dým lar la yü rü dü ki ha yat la - rýn da bü tün fe tih le re ön cü lük et mek ü ze re mâne vî fe - tih le ri ken di le ri yap tý lar de di. Kars/a a Ta ri hî Kars Ka le si nde ilk kez se ma tö re ni ya pýl dý

7 Y 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR DÜNYA 7 Kýnama bildirisine Lübnan engel oldu Filistinliler saldýrýlar sonrasý kaybettikleri yakýnlarý için gözyaþý dökerken, Ýsrail ordusu, en küçük bir bahanede sivilleri öldürmeyi sürdürüyor. FOTOÐRAF: AA ÝSRAÝL'E yönelik saldýrýlarý kýnamak a- macýyla BM Güvenlik Konseyine sunulan bildiri, Konsey üyesi Lübnan ýn imzalamayý reddetmesi sebebiyle kabul e- dilmedi. ABD nin BM Güvenlik Konseyine sunduðu bildiri taslaðýnda, 8 Ýsraillinin Mýsýr dan Ýsrail in güneyine geçen silâhlý kiþilerce öldürülmesi kýnanýyordu. BM Güvenlik Konseyindeki kapalý oturuma katýlan diplomatlar kabul edilmesi için 15 Konsey üyesinin imzasýnýn gerektiði bildiriye Lübnan imza koymayý kabul etmediðini belirtti. ABD nin BM Daimi Temsilcisi Vekili Büyükelçi Rosemary DiCarlo, bildirinin kabul e- dilmemesinin hemen ardýndan basýna yaptýðý açýklamada bildiride BM Konseyince daha önce pek çok defa kabul gören, terörist eylemlerin ardýndan söylenen standart bir dilin kullanýldýðýný söyledi. Filistinli BM gözlemcisi Riyad Mansur yaptýðý açýklamada BM Güvenlik Konseyine Ýsrail in yaptýðý misilleme sonucu 2 si çocuk 10 Filistinlinin hayatýný kaybettiðine, ayrýca çok sayýda sivilin yaralandýðýna ve bir elektrik jeneratörünün havaya uçmasý sonucu tüm Gazze nin mübarek Ramazan ayýnda karanlýkta kaldýðýna iliþkin bir mektup gönderdiðini bildirdi. Elbette nerede o- lursa olsun ayrým gözetilmeksizin tüm masum sivillerin öldürülmesini kýnýyoruz diye konuþan Mansur, Filistinlilerin BM Güvenlik Konseyinden Ýsrail in son 24 saat içinde düzenlediði saldýrýlarý kýnamasýný ve bu saldýrýlarýn derhal durdurulmasýný istediðini belirtti. Mansur, Ne yazýk ki BM Güvenlik Konseyi, Gazze Þeridi ndekiler de dahil olmak ü- zere ayrým gözetmeksizin tüm masum sivillerin öldürülmesinin kýnanmasýna yönelik dengeli bir ortak mutabakata varmakta ve Gazze deki halkýmýza yönelik þiddetli saldýrýlarýn derhal sona erdirilmesi yönünde çaðrýda bulunmakta baþarýsýz kaldý diye konuþtu. BM / aa Dünya, Ýsrail in yaptýðý katliâmlarý da görsün DÜNYA, SURÝYE DEKÝ ESAD ZULMÜNE GEREKEN TEPKÝYÝ GÖSTERÝRKEN, GAZZE ÞERÝDÝ NDE GERÝ- LÝMÝ TIRMANDIRARAK YÝNE ÇOCUK VE KADINLARI KATLEDEN ÝSRAÝL E KARÞI SESSÝZ KALIYOR. ÝSRAÝL ile Gazze Þeridi arasýndaki tansiyon giderek týrmanýrken, Ýsrail uçaklarýnýn gece boyunca Gazze Þeridi ndeki bombardýmanlarýnda, biri 5 yaþýnda bir çocuk olmak üzere 5 kiþi daha hayatýný kaybetti. Gazze Þeridi ndeki Filistinli örgütlerin roket saldýrýlarý da durmadý; Ýsrail in Gazze ile sýnýrý yakýnlarýndaki Aþdod a atýlan roketler ise bu bölgedeki organize sanayi bölgesinde çalýþan 3 Filistinli nin aðýr yaralanmasýna sebep oldu. Hamas ýn Ýzzeddin El Kassam Tugaylarý, Ýsrail le ateþkesin bittiðini duyurdu. Ýsrail uçaklarýnýn gece yarýsý Gazze kentindeki bombardýmanlarýnda 3 kiþi öldü. Gazze nin Telatini caddesinde füze ile vurulan bir araçta, Þifa hastanesi yoðun bakým ünitesi doktorlarýndan, 32 yaþýndaki Munter Kriva ile kardeþi Mutaz (29) ve 5 yaþýnda yeðeni Ýslam Mutaz Kriva hayatlarýný kaybettiler. Gazze nin orta kesimlerindeki El Bureyc mülteci kampý yakýnýna düzenlenen bir hava akýnýnda da Ýslami Cihad ýn askeri kanadý Kudüs Tugaylarý üyesi 2 kiþi öldü. Ýsrail uçaklarýnýn bölgenin güneyindeki Han Yunus ta bir grup Filistinli nin üzerine yönelik füze saldýrýsýnda ise yaralanan olmadý. Böylece, Perþembe akþam üstünden bu yana Ýsrail in Gazze Þeridi ndeki bombardýmanlarýnda ölenlerin sayýsý, aralarýnda kadýn ve çocuklar da dahil olmak üzere 15 e yükseldi. Yaralananlarýn sayýsýnýn ise 44 ü bulduðu bildirildi. israil, çocuklarý katletmekten vazgeçmiyor. FOTOÐRAF: AA MISIR IN BÜYÜKELÇÝYÝ ÇEKMESÝ ÝSRAÝL Ý ÜZDÜ MISIR'IN Ýsrail deki büyükelçisini geri çekme kararý Ýsrail tarafýndan üzüntüyle karþýlandý. Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý, Kahire nin kararýný ü- züntü verici diye deðerlendirdi ve Ýsrail in Mýsýr la iyi iliþkilerini sürdürme arayýþýnda olduðunu vurguladý. Dýþiþleri Bakanlýðý üst düzey yetkililerinin de Mýsýr ýn kararýyla ilgili olarak istiþarelerde bulunduklarý belirtiliyor. Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak, gerilime sebep olan sýnýrdaki olayla ilgili, Mýsýr ýn Sina da otoritesinin zayýfladýðýný ifade etmiþti. Mýsýr, Ýsrail in Ortadoðu ülkeleri arasýnda barýþ anlaþmasý bulunan iki ülkeden biri. Ýsrail ile Mýsýr, 1979 de barýþ anlaþmasý imzalamýþlardý. Tel Aviv / aa ATEÞKES BÝTTÝ HAMAS'IN askeri kanadý Ýzzeddin El Kassam Tugaylarý Sözcüsü Ebu Ubeyda, Ýsrail le ateþkese artýk uymak durumunda olmadýklarýný açýkladý. Filistinli gruplarla Ýsrail arasýnda Mýsýr ýn arabuluculuðunda saðlanan ateþkes artýk bitti diyen Ebu Ubeyda, yaptýðý açýklamada bu sonuçtan Ýsrail in sorumlu olduðunu belirtti. Açýklamada, Ýsrail gerilimi týrmandýrýrsa, halkýmýzý savunmaya hazýrýz ifadeleri kullanýldý. Hamas ýn Ýzzeddin El Kassam Tugaylarý nýn geçen Nisan ayý baþýnda attýðý bir roketin okul otobüsüne isabet etmesiyle yaþanan karþýlýklý saldýrýlardan sonra, her iki taraf arasýnda Nisan ayýnýn ortalarýnda ateþkes saðlanmýþtý. Filistin Yönetimi Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ise BM Güvenlik Konseyi nden Gazze Þeridi üzerindeki Ýsrail saldýrýlarýnýn durdurulmasý için acil olarak toplanmasýný istedi. Tel Aviv / aa Mýsýr-Ýsrail iliþkileri geriliyor MISIR ile Ýsrail arasýndaki iliþkiler, Ýsrail in Eliat þehri yakýnlarýnda düzenlenen saldýrýnýn ardýndan Ýsrail Hava Kuvvetleri ne ait bir uçaðýn Mýsýr güvenlik kuvvetlerini vurmasý üzerine gerilmeye baþladý. Mýsýr hükümeti, üç askerin öldüðü Ýsrail hava saldýrýsýyla ilgili olarak Ýsrail hükümetinden soruþturma açmasýný istedi. Ýsrail i protesto eden Mýsýr hükümeti, iki ülke arasýndaki Nitelikli Sanayi Bölgeleri Anlaþmasý çerçevesinde ticari mallarýn geçiþinde kullanýlan El Avja sýnýr kapýsýný kapattýðýný açýkladý. Sina yarýmadasý ile ilgili olarak iki ülke yetkililerinin tartýþmasý ile baþlayan ve Eliat saldýrýsý sonrasý doruk noktasýna çýkan gerginlik, baþkent Kahire de gösterilere neden oldu. Ýsrail in Kahire Büyükelçiliði önünde toplanan onlarca gösterici, Ýsrail yanacak sloganlarý attýlar. Mýsýr Yüksek Askeri Konseyi Baþkaný Mareþal Hüseyin Tantavi den Mýsýr güvenlik güçlerine yönelik saldýrýya tepki göstermesini isteyen göstericiler, Ýsrail saldýrýlarýnda ölen Mýsýr güvenlik güçleri ve Filistinliler için gýyabi cenaze namazý kýldýlar. Kahire / aa Cal lud, Lib ya lý mu ha lif le re sý ðýn dý LÝBYA li de ri Mu am med Kad da fi re ji mi nin bir za man lar i ki nu ma ra lý is mi o la rak bi li nen Ab düs se lam Cal lud un Lib ya lý mu ha lif le re sý ðýn dý ðý bil di ril di. Lib ya lý mu - ha lif le rin söz cü sü Me sud A li, Cal lud un mu ha lif le rin kon tro lün de ki Ba tý Dað la rý böl ge si ne sý ðýn dý ðý ný du yur du. Me sud, Cal lud ke sin lik le bu ra da Zin tan da. Bu - ra da ki as ke ri kon se yin de ne ti min de di ye ko nuþ tu. Lib ya lý mu ha lif ler Re u ters ha ber a jan sý na, Cal lud o la rak ad lan dýr dýk la rý bir ki þi yi ken di a ra la rýn da a yak ta du rur ken gö rün tü le yen bir vi de o ka set gös ter di. Kad da fi yi ik ti da ra ge ti ren 1969 dar be si ni ya pan cun ta i çin de ye ra lan Cal lud, 1990 lar da Kad da fi nin gö - zün den dü þe ne ka dar Lib ya nýn i ki nu ma ra lý is mi o la rak bi li ni yor du. Zin tan / a a Cuma namazý sýrasýnda bir camiye intihar saldýrýsý düzenlenmiþti. FOTOÐRAF: AA Ca mi sal dý rý sýn da ö lü sa yý sý ar tý yor PAKÝSTAN'IN ku zey ba tý sýn da ki bir ca mi de ön ce ki gün dü zen le nen sal dý rý da ö lü sa yý sý 51 e çýk tý. Ye rel yet ki li ler, Cu ma na ma zý sý ra sýn da dü zen le nen in ti har sal - dý rý sýn da 51 ki þi nin öl dü ðü nü, 121 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Pa kis tan da 3 ay - dýr dü zen le nen en kan lý sal dý rý yý Pa kis tan ta ki Ta li ban a dý na, is mi nin Mu ham - med Tal ha ol du ðu nu söy le yen bir ki þi üst len di. Pe þa ver / a a Suriye de insanlýk suçu iþlendi mi? BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil ci si Na vi Pil lay, Su ri ye de in san lý ða kar þý suç iþ len di ði ne da ir de lil - le rin bu lun du ðu nu söy le di. Pil lay, Fran sa nýn Fran ce 24 te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, de lil - le rin in san lý ða kar þý suç iþ len di ði ni gös ter di ði ni be - lir te rek, BM Gü ven lik Kon se yi nden bu ko nu nun U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne sevk e dil me si ni is te di ði ni be lirt ti. Na vi Pil lay Su ri ye de gös te ri le rin kan lý bas tý rýl ma sýn dan so rum lu ö nem li gö rev ler de bu lu nan 50 Su ri ye li nin a dý nýn yer al dý ðý bir lis te ye sa hip ol du ðu nu söy le di. Vah þet de vam e di yor. Hâlâ in san hak la rý ih lal e di li yor di yen Pil lay, Su - ri ye re ji mi nin, a ra la rýn da ço cuk la rýn da bu lun du ðu gös te ri ci le ri öl dür dü ðü ne, tu tuk lu la ra iþ ken ce et ti - ði ne da ir gü ve ni lir ve sað lam de lil le re sa hip o lun - du ðu nu vur gu la dý. Pil lay, hü kü me tin ba zý du - rum lar da, ya ra lý la rýn te da vi e dil me me si i çin has ta - ne le ri ka pat tý ðý ný da i fa de et ti. Pa ris / a a Ko so va kri zi çö zül me den, Sýr bis tan AB ü ye si o la maz ALMAN hü kü me ti nin, Ko so va kri zi çö zül me - den Sýr bis tan ýn AB ü ye si ol ma sý ný müm kün gör me di ði bil di ril di. Al man Ha ber A jan sý (DPA), Baþ ba kan An ge la Mer kel in haf ta ba þýn da Hýr va - tis tan, da ha son ra da Sýr bis tan a ya pa ca ðý zi ya ret ön ce sin de ba zý hü kü met yet ki li le ri ne da ya na rak ver di ði ha ber de, ba zý Sýrp po li ti ka cý la rýn, Ko so va kri zi çö zül me den de Sýr bis tan ýn AB ye ü ye o la - bi le ce ði ni dü þün dü ðü nü, an cak bu nun müm kün ol ma dý ðý ný be lirt ti. Hü kü me tin tu tu mu nun, Ko - so va yý ta ný ma dan Sýr bis tan i le AB ü ye li ði pers - pek ti fi ko nu sun da gö rüþ me le re baþ lan ma ya ca ðý an la mý na gel me di ði ni i fa de e den yet ki li ler, an cak Mer kel in Bel grad a ya pa ca ðý zi ya ret sý ra sýn da Gü ney Av ru pa da sý nýr la rýn ar týk de ðiþ ti ril me si - nin müm kün ol ma dý ðý ný a çýk bir þe kil de di le ge - ti re ce ði ni kay det ti. Ber lin / a a

8 8 21 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 PAZAR Y Medyave Genelkurmay ýn epiktiyatrosu Kürt meselesi çözülecek mi? UMUTSUZLUÐUN sürekli ve dört koldan pekiþtirilmeye çalýþýldýðý bir ülke burasý. Maalesef gerçek bu. Sen bir iþe koyul, onca yol kat et, sonra? Haydii, 20 yýl öncesinin savaþ ortamý pat diye yeniden hortlasýn! Adalet ve vicdan duygularýndan birazcýk nasiplenmiþ herkesi isyan ettiren bir tablo... PKK denen canavar savaþ baronlarýný ayaða kaldýrmak için vursun. Öldürmeye doymasýn. Provoke etmeye, gel bana saldýr demeye doymasýn... Ve sonra? Sonra tam da onun istediði öfke bulutu dört bir yaný sarsýn diye dört bir koldan hareketlenme... Olacak iþ deðil! Deðil ama oluyor iþte... Birkaç gündür bize sunulan tabloya bakýyorum da... Tam bir hayal kýrýklýðý, derin bir býkkýnlýk hissini yenemiyorum bir türlü. Bu yazý o hislerin gölgesinden çýkan bir yazý. Bugün benim eleþtirim ve çaðrým hem medya hem de Genelkurmay a... *** Bakýn dünkü gazetelerden birkaç örnek: Hürriyet (dev bir sürmanþet): Sahurda sorti Habertürk (dev bir sürmanþet): Akýllý bombayla 60 hedef vuruldu. Vatan: (dev bir sürmanþet): Parola: Yavuzlar ölmez. Diðer gazetelerin neredeyse tamamýnýn manþet ya da sürmanþeti hava operasyonuna, Kandil in nasýl bombalandýðýna, hangi hedeflerin nasýl vurulduðuna ayrýlmýþ. Gelelim internet sitelerine: Birçoðunda operasyonun saniye saniye görüntüleri. Harita üzerinden patlayan noktalar, bombalayan uçaklar... (Genelkurmay daðýtmýþ) Ya televizyonlar? Onlar da iki gündür normal akýþlarýný kesip, sabah akþam savaþ uçaðý efektiyle baþlýyor, nereye nasýl saldýrýldýðý ve daha ne gibi saldýrý planlarý yapýldýðý ile devam ediyorlar. *** (...) Bu ülkede hepimizin terörden, þiddetten anasý aðladý. Belli ki son saldýrý ile PKK þiddetin týrmanmasýný, gerginliðin artmasýný istiyor. Þimdi lütfen elinizi vicdanýnýza koyun: Bu ajitasyonlar, bu yurt sathýnda savaþ psikolojisi yaratma teknikleri gerginlik ve þiddeti çoðaltmak dýþýnda ne iþe yarar? Kamuoyu gaza gelince PKK bitecek mi? Sokaktaki insan kendini savaþta hissedince Kürt meselesi çözülecek mi? Tabii ki hayýr! Aksine, PKK nýn istediði tam da bu. Türk medyasý günlerdir PKK nýn istediði çizgide yayýn yapýyor. Bravo doðrusu! *** Terörü lanetlemek ayrý þeydir, güvenlik gerekçesiyle yapýlan operasyonlarý bütün detaylarý ile büyüterek ülkenin bir numa- Kamuoyu gaza gelince PKK bitecek mi? Sokaktaki insan kendini savaþta hissedince ralý gündem maddesi haline getirmek ayrý. Ýkincisi insanlarýn psikolojilerini bozmak ve öfkelerini katlamaktan baþka hiçbir iþe yaramaz. Oysa medyanýn bu zamanlarda kamuoyuna karþý çok önemli ödevleri var. Böyle bir savaþýn Kürt meselesi ile özdeþleþtirilmesini önlemek gibi mesela. Ve Kürt vatandaþlarýmýzý özellikle gözeten haberler yapmak gibi. Hem terörü hem savaþý lanetlemek gibi... Ama nerdee? Yarýn öbür gün, hortlatýlmaya çalýþýlan bu savaþ havasý Kürtlere yönelirse ne olacak? O zaman kim hesap verecek? Bu manþetleri atanlar bunu göremiyorlar mý? Yoksa içlerindeki savaþ ruhu gözlerini böylesine mi kör etmiþ? *** Bir sözüm de Genelkurmay a: Yaptýðýnýz operasyonlarý kare kare medyaya daðýtarak biz ne mükemmeliz mesajý mý vermeye çalýþýyorsunuz? Keþke bu þeffaflýk içinizdeki darbecileri korumaya çalýþýrken de aklýnýza gelse... Yoksa zamanýnda çok mu epik tiyatro izlediniz? Kamuoyunun bir operasyonun detaylarý bilmeye neden ihtiyacý olsun? Acaba verilen þehitlere karþýlýk vicdanýnýzý rahatlatmaya çalýþýyor olabilir misiniz? *** Yeter artýk! Silahýn, sortinin, savaþýn kutsallanmasýna yeter artýk! Basta! Nagehan Alçý / Akþam, Terör sabýr taþsýn ister Sakin, kararlý ve çok yönlü düþünülmesi gereken bir dönemden geçiyor Türkiye. BU günlerde gazetelerde iki tip fotoðraf göze çarpýyor. Birincisi Somali de kucaðýnda açlýktan ölmek üzere olan yavrusuyla bir annenin fotoðrafý, diðeriyse ellerini baþýnýn arasýna almýþ, kara kara düþünen bir borsa simsarýnýnki. Belki buna bir üçüncüsü de eklenebilir: Avrupa nýn herhangi bir kentinde meydanlara toplanmýþ, galeyanýn eþiðindeki öfkeli gençlerin fotoðrafý. Özneleri farklý olsa da mizanseni deðiþmeyen bu fotoðraflar bize ne anlatýyor? Ýlkinden baþlayalým. Coðrafya ve iklimin doðal sonucuymuþ gibi gösterilen açlýðýn iktidarýndaki Somali fotoðrafýndan. Hikâye biraz eskiye uzanýyor lara kadar. SANKÝ 1990 lý yýllardayýz! 45 günde 42 þehit! Günde þehit verdiði oldu son günlerde ülkenin! Günde cenaze ve tabii milyonlarca feryat, figan, aðýt! Ateþ düþtüðü yeri yakar. Yakýyor da! Cenaze evinde söylenenler de farklý oluyor tabii. Beddua... Ýntizar ve intikam yeminleri! Acýnýn öfkeyle karýþýp zirve yaptýðý anlar bu anlar. Kin ve nefretin insanýn benliðini sardýðý, iradesini alýp götürdüðü günler. Baþka türlü olmasý da beklenemez zaten? Adý üstünde cenaze evi; iþin tabiatýnda var bu. Da... ya bir de ayný öfke sokaða yansýyýverirse? 90 larý vurgulamamýn nedeni bu iþte. Yaþandý o tarihle bunlar ve öfkeyle hareket etmenin teröristin ekmeðine yað sürmekten baþka bir iþe yaramadýðýný yaþayarak gördük hepimiz. Tekrar ayný hatalara düþmemek lazým. Sokaða dökülüp her þey söylendi ama bunlarýn hiçbirisi teröristi eylem yapmaktan alýkoymadý. Binlerce ocak söndü. 10 binlerce yürek daðlandý! Paniklemeden, hata yapmadan bitirilsin terör. Bu da ülkeyi yönetenlerin aklýselimi kaybetmemesiyle mümkün. Onlarýn bizler gibi sýradan insanlardan farký, kontrollü olmalarý. Öfkelerini kontrol edebilmeleri lazým. Ýntikam duygularýný kontrol e- debilmeleri lazým. Acý ve üzüntünün kendilerini kontrol altýna almasýna müsaade etmeden hareket etmeleri lazým. PKK daðda, ovada, þehirde ve diðer ülkelerde farklý pozisyon almýþ organize bir güç. Böyle bir örgütle mücadele ederken, öç ve intikam duygularýndan fazla þeye ihtiyaç var. Kati sonuç alacak stratejilere, mantýklý düþünmeye ve en önemlisi de metanetle hareket etmeye ihtiyaç var. Olaylara geniþ bir perspektiften bakmalý ki, hata yapmadan sonuca gidebilme imkâný olsun. Yoksa terörün oyununa geliverir koca ülke. Bu hataya düþmemek lazým. Devletin gücünün üstünde güç olmadýðýný herkes biliyor. Ancak, sadece güç Somali, Londra, borsa kapitalizmin kara þafaðý Yoldaþ Siad ýn türküsü Ýngiliz ve Ýtalyanlarýn ikiye bölüp yýllarca boyunduruða aldýðý Somali, kendisine bahþedilen baðýmsýzlýktan sonra bilinenin aksine önemli bir tarým ülkesi oluyor. Özellikle Arap coðrafyasýna yaptýðý ihracatla ayaða kalkýyor. Derken ortaya Siad Barre diye bir adam çýkýyor. Kendini Yoldaþ Siad diye tanýtan bu zat, darbeyle el koyduðu Somali ye sosyalizm getirdiðini iddia ediyor. Hem Marksist- Leninist hem de Ýslami Pan Somalist gibi kavramlardan bahsediyor. Belki de bu kafa karýþýklýðýndan yararlanan Yoldaþ Siad, 1980 de herkesi þaþýrtýp daha güçlü bir e- konomi kurmak için IMF ile stand-by anlaþmasý yapýyor. Baþlangýçta her þey güzel, okuma-yazma oraný yükseliyor, eðitim kalitesi artýyor. Fakat klasik IMF reçetesi kamudan kes, özelleþtirmeyi harla devreye girince iþler sarpa sarýyor te 183 milyon dolarlýk yeni bir kredinin ardýndan kaos baþlýyor. Yoldaþ Siad, 1991 de devrildiðinde yüzlerce fraksiyon ve aþiretlere bölünmüþ bir ülke ve bugün de devam eden bir iç savaþý miras býrakýyor. Gerisini, Ridley Scott ýn Kara Þahin Düþtü filmi, Çevik Bir in anýlarý ve Somali korsanlarý haberlerinden biliyoruz zaten. Ýkinci fotoðraf kara kýta dan çok uzaklarda çekildiyse de ilkine göbekten baðlý. Hikâye üç yýl önceye uzanýyor ama kökleri çok daha derinde. Olay yeri ABD. Ülkenin en köklü bankasý sayýlan Lehman Brothers 600 küsur milyar dolar borçla iflas ediyor. Diðer finans devlerini kurtaran devlet Lehman ý kaderine terk ediyor ve kriz baþlýyor. Borsada gerçek deðerlerinin çok üstünde gözüken þirketler, hedge fonlar, bankalar ardý ardýna çöküyor. ABD de baþlayan bunalým Avrupa yý sallýyor. Kapitalizmin anavatanýnda devlet, kurtarma paketleriyle sistemi ayakta tutmaya çalýþýyor ama piyasaya basýlan yardým paralarý daha uzaklara, Asya borsalarýna ve Çin e kaçýyor. Bunun bir sistem krizi olduðu anlaþýldýðýnda, sanal biçimde þiþen ekonominin reel acýlarý ortaya çýkýyor. Ekonomistler krizi Latin alfabesi eþliðinde W, L, U gibi harflerle açýklamaya çalýþýrken halk sokaklara dökülüyor. kullanarak bu örgütü etkisiz hale getirmenin imkansýz olduðunu da hatýrdan çýkarmamak lazým. Teröristin arkasýnda baþka ülke ya da ülkelerin olmasý da mümkün. Hepsi mümkün. Bunlarý bilmeden intikam duygusuyla saldýrmanýn fayda getirmediði tecrübeyle sabit. Dolayýsýyla, öfkeyle kalkan zararla o- turur sözünü unutmadan hareket etmeye özen göstermek gerekiyor. PKK nýn maksadý belli: Ankara yý çatýþma ortamýna çekmek. Ankara þiddet çukuruna düþmeye görsün, daha çýkamaz oradan. Sakin, kararlý ve çok yönlü düþünülmesi gereken bir dönemden geçiyor Türkiye. Sabýrlý ama ne yaptýðýn bilen bir kararlýlýkla hareket etmekten baþka çaresi yok. Metiner Sezer / Türkiye, Avrupa da kara isyan Üçüncü fotoðraf da esasen bununla baðlantýlý. E- konomik sarsýntýnýn faturasýný ödemek zorunda kalan, kamudaki iþini kaybeden, sosyal yardýmlarý kesilen ya da geleceði satýn alýnan gençlerin fotoðrafý. Önce Fransa da, ardýndan Yunanistan ve Ýspanya da ayaklanýyorlar. Son olarak, Türk basýnýnýn Londra da siyah isyan baþlýklarýyla duyurduðu Britanya da sokaklara dökülüyorlar. Öfkeliler. Yakýp, yýkýyor, devlet-polis dinlemiyorlar. Aslýnda kolaya kaçýp buna Bir grup yaðmacýnýn iþi demek mümkün. Fakat bu isyan diðer fotoðraflarla yan yana geldiðinde derin bir sistem krizini ortaya koyuyor. Somali deki açlýktan elleri baþýndaki borsa simsarýna, Britanya daki isyana uzanan fotoðraflar sancýlý bir deðiþimin, kapitalizmin kara þafaðýnýn belgesi. Bugün IMF reçetesinin körüklediði iç savaþla açlýk sýnýrýnýn altýna düþen Somali de piyasanýn çöküþüne üzülen borsa simsarý da benzer yardýmlarla sisteme kazandýrýlmaya çalýþýlýyor. Ama borsacý sokakta karþýlaþtýðý öfkeli gençleri gördüðünde korkuyor. Britanya, kapitalizmi polisiye tedbirlerle koruyabileceðini düþünüyor. Zamanýnda yapýlan yanlýþ politikalarýn bedelini ödeyen Somali nin de yardýmlarla elinden tutup ayaða kaldýrýlabileceði düþünülüyor. Oysa bugün piyasa oyuncularý kadar kara kýtadakiler ve Avrupa nýn kara çocuklarý sistemin kaderini elinde tutuyor. Gökçe Aytulu / Radikal, T. C. YUMURTALIK KADASTRO MAHKEMESÝ ÝLAN Esas no: 1997/111 Karar no: 1999/38 Yumurtalýk Kadastro Mahkemesinin 14/07/1999 tarih ve 1997/111 esas, 1999/38 karar sayýlý ilamý ile dava konusu Adana Ýli, Yumurtalýk Ýlçesi, Kaldýrým köyünde kain 64 parsel sayýlý taþýnmazda davacýlar Hazine, Cafer Sadýk Kýyýlan ve Mehmet Nuri Sabuncu'nun subut bulmayan davalarýnýn ayrý ayrý Reddine, dava konusu taþýnmazýn tespit gibi tespit malikleri adýna TAPUYA TEÞBÝT VE TESCÝLÝNE karar verilmiþ olup, davacýlardan adresi meçhul olan Cafer Sadýk KIYILAN ile davalýlardan Mehmet Mirasçýlarý, Hakký Mirasçýlarý, Ali Mirasçýlarý, Durdu Mirasçýlarý, Elife Mirasçýlarýna ilanen tebliðine, adý geçen davacý ve davalýlarýn ilan tarihinden itibaren yasal süresi olan 15 gün içerisinde karan temyiz etmemesi durumunda kararýn kesinleþeceði hususu 7201 sayýlý tebligat kanunu uyarýnca ilanen teblið olunur. 15/08/2011 B: T. C. YUMURTALIK KADASTRO MAHKEMESÝ ÝLAN Esas no: 1997/185 Karar no: 1997/35 Yumurtalýk Kadastro Mahkemesinin 28/10/1997 tarih ve 1997/185 esas, 1997/35 karar sayýlý ilamý ile dava konusu Adana Ýli, Yumurtalýk Ýlçesi, Kaldýrým köyünde kain 511 parsel sayýlý taþýnmazda davacýlara usulüne uygun þekilde 3402 sayýlý yasanýn 28/2. maddesi gereðince meþruhatlý davetiye teblið edilmiþ olmasýna raðmen duruþmaya gelmedikleri gibi delillerini ve belgelerini de ibraz etmedikleri anlaþýldýðýndan davalarýnýn davalarýnýn Açýlmamýþ Sayýlmasýna, dava konusu taþýnmazýn tespit gibi tespit malikleri adlarýna TAPUYA TESBÝT VE TESCÝLÝNE karar verilmiþ olup, davacýlardan adresi meçhul olan Cafer Sadýk KIYILAN'a ilanen tebliðine, adý geçen davacýnýn ilan tarihinden itibaren yasal süresi olan 15 gün içerisinde kararý temyiz etmemesi durumunda kararýn kesinleþeceði hususu 7201 sayýlý tebligat kanunu uyarýnca ilanen teblið olunur. 15/08/2011 B: TEBRÝK Kýrþehir AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTE 'sini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Kýrþehir'de kalacak yeriniz hazýr, okul kayýt iþlemlerinizde de özel olarak ilgilenilecektir. Ýrtibat telefonlarý: Ayhan SARI : (0 505) Gürbüz KAYA : (0 533) Necati CEYLAN : (0 543)

9 MAKALE 9 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Kadýnýn bir saç teli Þefika Haným: Kadýnýn bir saç telinin bile görünmesinin dinimizce zina hükmünde olup olmadýðýný ve kadýnýn örtünmesinin hikmetini âyet ve hadisler ýþýðýnda açýklar mýsýnýz? Dinimiz ölçü ve denge dinidir. Her o- lumsuz davranýþýn cirmi kadar günahý, günahý kadar da mânevî mes ûliyeti vardýr. Bir günahtan caydýrmak için daha aðýr bir günahýn adýný onun yerine kullanmaya baþlarsak, aðýr günahý hafifletmiþ, diðer günahý da içinden çýkýlmaz bir hâle getirmiþ oluruz. Zina olmayan bir þeyin zina hükmünde olmasý akla da, dine de, gerçeðe de uygun deðildir. Ancak þu kadar söylenebilir: Kadýnýn namahremleri yanýnda baþýný örtmesi farzdýr. Örtmez ise, Allah ýn koyduðu sýnýrý ihlâl etmiþ olur, yani haram iþlemiþ olur. Bilindiði gibi vücudumuz bize âit deðildir. Vücudumuz üzerinde binde dokuz yüz doksan dokuz hisse sahibi, Hâlýk-ý Rahîm dir, yani vücudumuzu Yaradan dýr. Vücudumuzla ilgili tasarruf hakký ve yetkisi de, elbet vücudumuzu Yaradan a aittir. Biz emri uygulamakla mükellefiz. Örtünmenin bir çok hikmeti zikredilebilir. Fakat en mühimi, emri uygulamaktýr. Hikmetlere fazla kafa yorup emri görmezden gelirsek, emre haksýzlýk etmiþ oluruz. Örtünmekle Allah ýn emrini uygulayan kadýn, böylece kem gözlerden, kötü bakýþlardan, ahlâksýz nazarlardan da kendini korumuþ olur. Kur ân a göre giyinmede iki maksat gözetilir: 1- Örtünmek (tesettür), 2- Güzel görünmek (ziynet). Örtünmeyi de, güzel giyinmeyi de þu âyetler teþrî kýlmýþtýr: Ey insanoðullarý! Ayýp yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbîseler gönderdik. Takvâ örtüsü ise bunlardan daha hayýrlýdýr. Allah ýn bu âyetleri öðüt almanýz içindir. Ey Ýnsanoðullarý! Þeytan, ayýp yerlerini kendilerine göstermek için elbîselerini soyarak ananýzý, babanýzý Cennetten çýkardýðý gibi sizi de þaþýrtmasýn. 1 Ey in sa no - ðul la rý! Her mes ci de gü zel el bî se le ri ni zi gi yi - ne rek gi din! Yi yin, i çin; fa kat is raf et me yin. Çün kü Al lah is râf e den le ri sev mez. 2 Ka dýn fýt ra tý nýn sü se tut kun ve ziy ne te el ve - riþ li ol ma sý yü ce dî ni mi zin de dik ka te al dý ðý bir hu sus tur ki, er kek le re ha ram ký lý nan i pek ve al - týn, ka dýn la ra he lâl ký lýn mýþ týr. Fa kat ka dýn bu ay rý ca lý ðý ný ve im ti ya zý ný, ken di sü sü nü ve ziy - ne ti ni ya ban cý er kek ler nez din de a ça rak ve if þâ e de rek kul la na maz. Bu meþ rû de ðil dir. Ka dýn ken di si ne nâ mah rem o lan la rýn ya nýn da ör tün - me li dir. Ka dý nýn ör tün me sý ný rý ný Kur ân, ken di li ðin den a çý lan yer ler dý þýn da 3 is tis na cüm le siy le çiz miþ; ken di li ðin den a çý lan yer ler hu su su na da Pey gam ber E fen di miz (asm) el ve yüz 4 i fâ de le riy le a çýk lýk ge tir miþ tir. Nûr Sû - re si 31. â ye ti i le, Ah zâb Sû re si 59. â ye ti a çýk bir be yan la te set tü rü em re der. Bun lar dan Nûr Sû - re si 30. â ye ti mü min er kek le re if fet le ri ni ko ru - ma ya; 31. â ye ti i se mü min ka dýn la ra if fet le ri ni ko ru ma ya dâ ir e mir ler i çe rir. Bu ra da, baþ ör tü le - ri ni ya ka la rý nýn üs tü ne sal sýn lar 5 hük mü gâ yet a - çýk týr. Baþ ör tü sü ko nu sun da â mir hü küm i çe ren bir di ðer â yet de Ah zâb Sû re si 59. â ye ti dir. Bu â - yet de me â len þöy le dir: Ey Ne bî! Eþ le ri ne, kýz - la rý na ve mü min le rin ka dýn la rý na söy le! Dý þa rý çý kar ken ü zer le ri ne ör tü al sýn lar! 6 Haz ret-i  i þe nin (ra) ri vâ ye ti ne gö re, ör tü â ye ti nâ zil o lun ca En sâr ka dýn la rý e tek lik le ri ni or ta dan yýr ta rak baþ ör tü sü yap mýþ lar ve si - yah baþ lýk lar la Haz ret-i Pey gam ber in (asm) ar ka sýn da na maz kýl mýþ lar dýr. 7 Bir di ðer ri vâ yet de Haz ret-i Haf sa dan (ra): Kýz kar de þim sor du: Yâ Re sû lal lah! Ör tü bu - la ma dý ðý mýz za man dý þa rý ya ör tü süz çýk sak bu nun mah zu ru var mý dýr? Al lah Re sû lü (asm): Ar ka da þý ör tü sü nü o na ver sin de, o da ha yýr lý i þi ne öy le çýk sýn! bu yur du. 8 Kur ân ýn ve Re sû lul lah ýn (asm) te mel öl - çü le ri bun lar dýr. Bu öl çü le ri na za ra al dýk tan son ra ay rýn tý yý, de tay ter ci hi ni, zevk ve renk se çi mi ni, bi çim ve tar zý, þe kil ve çiz gi le ri ken - di zev ki mi ze gö re be lir le ye bi li riz. Hiç bir sa - kýn ca sý yok tur. Ö zet ler sek; ka dýn, el ve yü zü dý þýn da bü tün vü cû du nu ört me li dir. Bu is tis na ya, to puk la ra ka dar a yak la rýn da dâ hil e di le bi le ce ði ni be yan e den â lim ler de var dýr. Gi yim dar ol ma ma lý, vü cu da ya pýþ ma ma lý, vü cu du be lir gin leþ tir me - me li; vü cut ta ra hat dur ma lý, þýk lý ðý boz ma mak kay dýy la ge niþ ol ma lý dýr. Gü zel gi yin dik ten son - ra, bu nun la ki bir len mek meþ rû de ðil dir. Ka dý nýn er ke ðe, er ke ðin ka dý na ben ze me si he lâl de ðil dir. Ýn ce ve þef faf gi yin mek he lâl de ðil dir. An cak ör fün, ge le nek le ri mi zin ve i çin de bu - lun du ðu muz çev re nin de gi yim de be lir le yi ci ro lü bu lun du ðu u nu tul ma ma lý, ör fün ve çev re nin ka - bû lü ol ma yan gi yim tar zý ter cih e dil me me li dir. Ýþi niz de, mes le ði niz de, sa na tý nýz da ve sos yal ha yat ta ba þa rý lý ol mak mý is ter si niz? Ýlk i þi - niz, ön ce ken di ni zi keþ fet mek ol ma lý. Pe ki ken di ni zi na sýl keþ fe de cek si niz? Coð ra fî ke þif - ler den da ha ko lay dýr ken di ni keþ fet mek. Bu na, nef si ni ta ný mak da de nir. Ya pa ca ðý nýz ilk þey, Ýs ti da dým han gi yön de dir, han gi mes le ðe da ha ka bi li yet li, han gi i þe da ha yat ký ným? so ru su nun ce va bý ný ver mek tir. E ðer ka bi li ye ti ni zin ol ma dý ðý bir sa ha se çer - se niz; ya ra tý lýþ ka nun la rý na ay ký rý ha re ket e der - si niz. Ya ni, fýt rat ka nun la rý na i ta at siz lik e der si - niz. 1 Fýt rat de nen ya ra tý lýþ, ta bi at ka nun la rý na, ya ni sün ne tul la ha, â de tul la ha is ya nýn ce za sý i se pe þin dir: Ce vab-ý red! E vet, ken di ni zi ta ný maz sa nýz, baþ ka sý ný keþ fe - de mez si niz. Ken di ni zi keþ fe de mez se niz, baþ ka - la rý ný an la ya maz sý nýz. Ve hem cins le ri niz le sað - lýk lý i le ti þim ve di ya log ku ra maz sý nýz. Fi kir ve bil gi a lýþ ve ri þin de bu lu na maz sý nýz. U nut ma ya lým: Al lah, her in sa ný fark lý ya rat - mýþ týr. Na sýl yü zü müz, se si miz, par mak iz le ri - miz vs. fark lý fark lý ya ra týl mýþ i se, bir bi ri ne ben - ze mi yor sa, is ti dat ve ka bi li yet le ri miz de fark lý - dýr. Do la yý sýy la her in sa nýn müs ta id, ya ni is ti da - dý yat kýn ol du ðu mes lek fark lý dýr. Bran þý ný zý be lir le yip ken di ni zi o sa ha ya ver - me li si niz. Ya ni i þi niz de fa ni ol ma lý sý nýz. Zi ra, Bir in san, bir kaç fen de, sa ha da, branþ ta uz man o la maz. Gör mü yor mu yuz ki, dok tor lar bi le bir or gan da uz man laþ mýþ lar dýr: Kalp, göz, si nir vs. U mu ma el a tan, hep si ni kay be der. Ba þa rý nýn i kin ci a dý mý, sa ha nýz da a raþ týr ma - lar ya pýp de rin lik ka zan mak týr. Ü çün cü ka i de: Ý þi ni zi sev me li si niz. Ýs ter se niz ken di niz den, is ter se niz çev re niz den test e de bi - lir si niz: Ba þa rý lý o lan lar, mes le ði nin öl çü le ri ne u yan lar ve i þi ni se ven ler dir. Dör dün cü düs tur: Mes le ðin ka nun la rý ne yi ge rek ti ri yor sa on la ra uy ma lý sý nýz. Be þin ci a dým: Fe na fi s-sa nat ol mak týr. Ya ni, bü tün duy gu la rý, is ti dat ve ka bi li yet le ri niz le ken di ni zi i þi ni ze ver me li si niz. On da yo ðun laþ - ma lý sý nýz. Al týn cý a dým: Ýþ bö lü mü, tak si mü l-a mal. Her kes, her me se le de uz man, ih ti sas sa hi bi o la - maz. Öy le i se,..ça re-i ye gâ ne, da i re-i va hi de - nin hük mün de o lan mü der ris le ri, da rül fü nun gi bi çok de va i re [da i re le re] teb dil ve ter tip et - mek tir. Tâ, her kes sevk-i in sa nî siy le hak ký na git mek le, hik met-i e ze li ye nin emr-i mâ ne vî si ni, meyl-i fýt rî siy le im ti sal e dip ka i de-i tak si mü la mâ le tat bik e dil sin. 2 Al lah her ke si fark lý ya rat mýþ. Her ke se fark lý ka bi li yet ler ih san et miþ. Þu hal de, ya ra tý lýþ ka - nun la rý na u ya rak, her kes ka bi li ye ti ol du ðu sa - ha da de rin leþ me si ge re kir. Ya ni, branþ laþ ma ya gi dil me si, me sa i le rin tan zi mi ve iþ bö lü mü dür. Ýþ te Müs lü man la rýn bir kaç a sýr dýr sý kýn tý sý ný çek ti ði prob le min vu ru cu cüm le si: Bir a dam müs ta id ve ka bil ol du ðu þe yi terk ve e hil ol ma yan þe ye te þeb büs et mek, þe ri at-ý hil ka te bü yük bir i ta at siz lik tir. 3 Ya ni, branþ laþ - ma ya gi dil me li, me sa i ler tan zim e dil me li, iþ bö - lü mü sað lan ma lý dýr. Dip not lar: 1-Be di üz za man, Mu ha ke mat, YAN, 2006, s. 78.; 2-A ge, s. 79.; 3-A ge, s. 78. Ba þa rý nýn sýr rý kendini keþfetmekte saklý fer sa dog ni as ya.com.tr Gü nah la rý kü çük gör mek! Bi lin di ði gi bi in kâ ra sap ma dýk ça bü yük gü - nah la rý da hi iþ le mek le din den çý kýl maz. Þir kin, ya ni Al lah a or tak koþ ma nýn dý þýn - da ke bî re de di ði miz bü yük gü nah la rý iþ le yen in - san la rý Yü ce Al lah is ter se af fe der. Fa kat bu ra da Yü ce Al lah ýn hak ký mýz da ki bu rah met do lu af fe - di ci lik mer ha me ti ni su is ti mal et me mek lâ zým. Ya ni Na sýl ol sa Al lah af fe der de yip gü nah la ra de vam et me yi a lýþ kan lýk ha li ne ge tir mek af fe dil - me hak ký mý zý ip tal e de bi lir. O nun ve re ce ði mü - câ za tý na za ra al ma yýp, sýrf mü kâ fa tý ný dü þü nüp, af fý na gü ve nip gü nah la rý iþ le mek te ýs rar et mek, e - be dî ha ya tý mý zý teh li ke ye a tan bir du rum dur. Bu me yan da Be di üz za man ýn Bü yük gü nah la - rý ser best iþ le yip is tið far et me mek ve al dýr ma - mak, o i man dan his se si ol ma dý ðý na de lil dir. (E - mir dað La hi ka sý, s. 177) tes bi ti ni i yi o ku mak ge - re kir. De mek o lu yor ki, bü yük gü nah la rý iþ le yen in sa nýn bir piþ man lýk ve ne da met i çin de bu lun - ma sý ve o gü nah lar dan en ký sa za man da vaz geç - me a ra yý þý i çe ri sin de ol ma sý lâ zým. Yok sa bu çe - þit, Al lah ýn a çýk ça ya sak la dýk la rý ný çe kin me den, sý kýl ma dan iþ li yor sa ve bun dan da her han gi bir ü zün tü ve piþ man lýk duy mu yor sa, böy le in san la - rýn din i le o lan ba ðý ný sað la yan i ma ný teh li ke de dir de mek tir. Bu nok ta da yi ne Be di üz za man ýn Her bir gü nah ta küf re gi den bir yol var dýr i ka zý ný da her ehl-i di nin dik ka te al ma sý ge re kir. Be di üz za - man ýn bu ra da bü yük ve kü çük gü nah a yý rý mý ný yap ma ma sý da dik kat çe ki ci dir. Çün kü kü çük gü - nah la rý kü çük gö rüp ha fi fe a la rak gü nah lar da ýs - rar et me nin de za man la bü yük gü nah la ra in ký lap e de ce ði ni göz ö nün de bu lun dur ma mýz ge re kir. Bu du rum da Be di üz za man, kur tu luþ yo lu o la rak ku lun der hal is tið far da bu lu nup ne da met du yup, o gü nah tan vaz geç me si tav si ye sin de bu lu nu yor. Yok sa a lýþ kan lýk ha li ne ge ti ri lip de vam lý iþ le nen bu çe þit gü nah la rýn kal bi mi zi ý sý ran bi rer kü çük yý lan ha li ne ge le ce ði ni be yan e di yor. Bü tün bun la rý na za ra al dý ðý mýz da ön ce lik li va - zi fe ve so rum lu lu ðu mu zun gü nah lar dan ka çýn - mak ol du ðu nu, bu nok ta da çok dik kat li ol ma - mýz ge rek ti ði ni gö rü yo ruz. Gü nah lar dan ka çýn - ma nýn, se vap iþ le mek ten da ha ö nem li ve ön ce - lik li ol du ðu nu göz ö nün de bu lun dur ma mýz þart. A dý na men fî i ba det de di ði miz, do la yý sýy la bün - ye sin de bir çok farz ve sün ne ti ba rýn dý ran böy le bir di ni ya þan tý an cak mü mi nin kur tu lu þu nu ne ti ce ve rir. Yok sa bir ta raf tan i ba det le ri ya pýp, di ðer ta raf tan ku sur ve gü nah la ra de vam et mek bek le nen ve ar zu la nan bir di nî ya þan tý de ðil dir. Gü nü müz de ki di ni ya þan tý la ra bak tý ðý mýz da, ma a le sef bir çok di ni du yar lý lýk ve has sa si ye tin kal ma dý ðý ný ve ya za a fa uð ra dý ðý ný gö rü yo ruz. Ma ne vi ha ya ta me sa fe li dur ma yý mes lek ha li ne ge ti ren le rin her tür lü gü na hý iþ le mek te ki per va - sýz lýk la rý ný bel ki an lý yo ruz; lâ kin din dar kim lik le - riy le bi li nen bir çok ehl-i di nin ha ram ve gü nah - lar kar þý sýn da ki lâ kayt lýk ve du yar sýz lýk la rý ný ger - çek ten an la mak ta zor luk çe ki yo ruz. Mad diy yun lu - ðun, men fa a tin, hi le ve al dat ma nýn ehl-i di nin ha - ya tý na ar týk ra hat lýk la gir me si he men bü tün di ni has sa si yet le rin a la bo ra ol ma sý ný ne ti ce ver di. Böy le bir du rum, her þe yi mad de de a ra yan, gü nah ve ha - ram la rý ö nem se me yen, lüks bir ya þan tý tar zý ný a lýþ - kan lýk ha li ne ge ti ren, nev-i þah sý na mün ha sýr bir çe þit söz de din dar la rý ne ti ce ver di. Ya zý mý zýn ba þýn da in san la rýn þir kin ha ri cin de iþ le dik le ri bü tün gü nah la rý Al lah ýn is ter se af fe - de bi le ce ði ni, ve lâ kin gü nah lar da ýs rar et me nin de ðil af fa, bü yük fe lâ ket le re se bep o la ca ðý ný söy le dik. Be di üz za man a ku lak ve re lim: Mâ si - ye tin [gü nah la rýn] ma hi ye tin de, bil has sa de vam e der se, kü für to hu mu var dýr. Çün kü, o mâ si ye - te de vam e den, ül fet pey da e der, son ra o na â þýk ve müp te lâ o lur; ter ki ne im kân bu la ma ya cak de re ce ye ge lir. tes pi tin den son ra gel mek te o - lan teh li ke yi de þöy le ce na zar la ra ve ri yor: Son - ra o mâ si ye ti nin i ka ba [ce za ya] mû cip ol ma dý - ðý ný te men ni ye baþ lar. Bu hal böy le ce de vam et tik çe, kü für to hu mu ye þil len me ye baþ lar. En ni ha yet, ge rek i ka bý ve ge rek dâ rü l-i ka bý in kâ ra se bep o lur. (Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 107) Bir ha ki ka ti ör nek ler le a çýk la mak et - ki li e ði ti min te mel ö zel lik le rin den bi ri dir. Ýþ te, Kur ân-ý Ke rim de ki pey gam ber kýs sa la rý bu a çý dan a sýr lar bo yu i na nan la ra yol gös ter miþ, na si hat et miþ tir. Bu kýs sa lar dan bi ri de Hz. Mu sa ya (as) a it tir. Ger çek ten de Kýs sa-ý Mu sa da ki (as) ka dýn lar her a çý dan de tay lý in ce len me ye lâ yýk bir ko nu dur. Kur ân da muh te lif su re ler de fark lý yön - le riy le e le a lýn sa da ö zel lik le Ka sas Su re - si nde i fa de e di len le ri, ka dýn la ra te mas e - den yön le riy le ký sa ca ha týr lat mak is te riz. An ne psi ko lo ji si, ko ru yu cu an ne lik, kýz - kar deþ psi ko lo ji si, bir er ke ðin ka dýn la ra ne za ket le na sýl mu a me le et me si ge rek ti ði, kýz ço cuk ve ba ba la rý a ra sýn da ki i le ti þim, er ke ðin bir eþ ve da mat o la rak na sýl dav - ran ma sý ge rek ti ði gi bi ka dýn lar â le mi a çý - sýn dan son de re ce ak tü el o lan mev zu la rý Ka sas Su re si nde mü þa he de et mek müm - kün dür. Ýþ te, Hz. Mu sa nýn (as) ha ya týn dan ke sit - ler le be þe rî mü na se bet ler a çý sýn dan çok ö - nem li o lan bu ko nu lar i na nan la ra pey - gam ber me to du o la rak su nu lur FÝ RA VUN UN KA DIN PO LÝ TÝ KA SI Hz. Mu sa (as), Ýs ra i lo ðul la rýn dan kýz la - rýn sað bý ra ký lýp er kek ço cuk la rýn öl dü rül - dü ðü Mý sýr top rak la rýn da dün ya ya gel miþ - tir. Mý sýr ýn i da re ci si Fi ra vun un Ýs ra i lo - ðul la rý na uy gu la dý ðý za yýf lat ma po li ti ka la - rýn dan bi ri bu þe kil de ne sil le ri ku rut mak, bu gün kü ta bi riy le a si mi le et mek tir. Ne var ki, Fi ra vu nun he sa bý var sa, Rab - bi mi zin de bir he sa bý var dýr. Bu du rum Kur ân da Biz i se, o mem le ket te za yýf dü þü rü len le re lü tuf ta bu lun ma yý, on la rý in san la ra i man ve hi da yet te ön cü ler yap - ma yý ve Fi ra vun i le eh li nin mül kü ne va ris kýl ma yý mu rad et miþ tik söz le riy le i fa de e di lir. Ka sas Sû re si bo yun ca bu ib ret li ve he ye - can lý he sap laþ ma i na nan la rýn te fek kü rü ne su nu lur BE BEK MU SA NIN AN NE SÝ VE KO RU YU CU AN NE SÝ Hz. Mu sa yý (as) böy le bir or tam da do - ðu ran an ne si, be be ði nin öl dü rü le ce ði en - di þe si i le te dir gin lik ya þar. Ka sas Su re si nde an ne ye il ha men ve ri len te sel li ler i fa de e di lir. An cak bu þe kil de, an - ne be be ði ni bir san dý ða ko yup Nil Neh ri ne sa lý ve rir. Bu a ra da ko ru yu cu an ne o la rak Hz. A - si ye nin dev re ye gir me si il ginç tir. Fi ra - vun un e þi o lan bu sa li ha ha ným be be ði gör dü ðün de e þi ne Ýþ te be nim ve se nin i - çin bir göz nu ru di ye rek sa hip le nir. Ger çek ten de Hz. A si ye ö lün ce ye ka dar Mu sa ya hep göz nu ru o la rak mu a me le e der, de ðer ve rir. Pey gam ber li ði ni a çýk la - dý ðýn da o na i man e der. Bu ne den le e þi ta - ra fýn dan iþ ken ce i le öl dü rü lür. Hz. A si ye, rab lik dâ vâ e den ko ca sý na kar þý ö lü mü gö ze a lýp bo yun eð me yen i na - nan hür bir ka dýn mo de li o la rak Kur an da ki ye ri ni a lýr. Kýs sa-i Mu sa (as); a sýr lar ar ka sýn da di zi - len tüm i na nan la ra Her a sýr da Fi ra vun ve fi ra vun meþ rep i da re ci ler, eþ ler var dýr. A - ma her fi ra vu nun da bir Mu sa sý bu lu nur der si ni ve rir. HZ. MU SA NIN (as) KIZ KAR DE ÞÝ Fi ra vun kav mi i çin Nil Neh ri kut sal dýr. Kim bi lir Fi ra vun bel ki de tan rý la rý nýn bir he di ye si o la rak gö rür suy la ge len bu be be - ði Bu yüz den o nu ka bul le nir. Kur ân da Fi ra vun ve a dam la rý i çin bu ha di se Ý le ri de ken di le ri ne düþ man ve baþ - la rý na dert o la cak o lan Mu sa yý bu lup al dý - lar. Fi ra vun, Ha man ve as ker le ri in kâr ve zul me sa pa rak ha ta ya düþ müþ kim se ler di. Al lah da on la ra ken di el le riy le böy le bir ha ta yap týr dý söz le riy le ib ret al ma mýz i çin ak ta rý lýr. Be be ðin den ay rý ka lan an ne nin te dir gin hâ li Ý lâ hî hi tap ta Ak lý ba þýn dan u ça cak gi - biy di söz le riy le an la tý lýr. De vam e di lir: O nun kal bi ne sa býr ve me ta net ver me - sey dik o nun ken di ev lâ dý ol du ðu nu a çý ða vu ra cak tý. An ne, Rab bin den ik ram e di len sa býr ve me ta net le ký zýn dan be be ði ta kip et me si ni is ter. Ze ki ve iþ bi ti ri ci dir kü çük Mu sa nýn ab la sý. Öy le gü zel bir þe kil de, kim se ye fark et tir me den an ne si nin ver di ði va zi fe yi ya - par ki, so nun da an ne sü tan ne o la rak Fi ra - vun un sa ra yý na a lý nýr. Böy le lik le ev la dý na ka vu þur. Bu o lay Kur ân da Mu sa ya süt an ne le - ri ni ya sak la mýþ týk; hiç bir ka dýn dan süt em mi yor du. Kýz kar de þi Fi ra vun un a dam - la rý na, O na gü zel ce ba kýp ter bi ye e de cek bir a i le yi si ze tav si ye e de yim mi? de di. Böy le ce o nu an ne si ne ka vuþ tur duk. Ta ki gö zü ay dýn ol sun, ü zül me sin ve Al lah ýn va di nin hak ol du ðu nu bil sin. Lâ kin çok la rý bu nu bil mez ler söz le riy le i fa de e di lir.. HÜ L SA Bir ev lat lýk, er kek kar deþ, eþ, da mat, ba - ba, ka dýn la ra ne za ket le mu a me le e den bir er kek mo de li o la rak Hz. Mu sa nýn (as) kýs - sa la rýn dan a lý na cak ne be vî â dâb ders le ri çok tur Ö nü müz de ki haf ta, Hz. Mu sa nýn if fet li ha ya týn dan ka dýn lar la i le ti þi me da ir ke sit - ler su na lým Böy le lik le bir pey gam be rin, bir baþ ka pey gam be re na sýl da mat ol du ðu nu siz ler le pay la þa lým. Bu a ra da siz le ri Ka sas Su re si ni bir de bu a çý dan te fek kür et me ye da vet e de lim Kýs sa-i Mu sa da ki (as) ka dýn lar -1 Dip not lar: 1- A râf Sû re si, 7/26,27 2- A râf Sû re si, 7/31 3- Nûr Sû re si, 24/31 4- Sâ bû nî, 2/154, Nûr Sû re si, 24/31 6- Ah zâb Sû re si, 33/59 7-  lû sî, R. Me â nî, 22/88 8- Bu hâ rî, Hayz, 23

10 Yiyecek, içecek ve kilimlerini yanlarýna alan vatandaþlar, sahur vaktine kadar sohbet ediyor. FO TOÐ RAFLAR: A A E yüp Sul tan sa hur da da do lu Birçok vatandaþ, sahur yapmak için Eyüp Sultan Camii önüne geliyor. SA HUR LA RI NI E yüp Sul tan Ca mi si ö nün de yap mak is te - yen çok sa yý da va tan daþ, sa hur vak tin den ön ce ca mi ö - nün de ki park a la ný na ge li yor. Yan la rýn da yi ye cek le ri ni, i - çe cek le ri ni, ki lim ve ha lý la rý ný ge ti ren va tan daþ lar, sa hu ra ka dar za man la rý ný soh bet e de rek ve din le ne rek ge çi ri yor. Ýn gil te re den ge len ço cuk la rý ný a la rak ca mi ö nü ne ge len va tan daþ lar dan ev ha ný mý Ze li ha A car (65), Þiþ li de o tur - du ðu nu, yurt dý þýn dan ge len ço cuk la rý ve to run la rý nýn ma ne vi ya týn dan do la yý E yüp Sul tan Ca mi i ni gös ter mek is te di ði ni an lat tý. Bu ra sý çok gü zel bir yer. Kýz la rým ve to - run la rým Lon dra dan gel di. Mü ba rek Ra ma zan a yýn da bu ra da hem sa hur yap sýn lar, hem de bu ma ne vi ya tý ya þa - sýn lar di ye gel dik de di. A car ýn kýz la rýn dan Ha ti ce Çav ga (47) da ev de ha zýr la dýk la rý yi ye cek ler le sa hu ru E yüp Sul - tan Ca mii nde yap mak is te dik le ri ni söy le di. Çav ga nýn oð - lu Fa tih Çav ga (27) da or ta mýn çok gü zel ol du ðu nu, in sa - nýn duy gu la rý ný ka bart tý ðý ný be lir te rek, Tür ki ye ye dü ðün i çin gel dik. Ra ma za na denk gel di ði i çin bu ra da bir çay i çip sa hu ru mu zu ya pa lým is te dik. Da ha ön ce de gel miþ tim, çok gü zel bir or tam. Ay rý ca po li sin ca mi çev re sin de al dý ðý gü ven lik ön le mi de çok i yi di ye ko nuþ tu. Ýz mir den 45 ki - þi lik bir grup la ge len Fik ret Tan yel (55) de Ra ma za nýn ma ne vî bir ay ol du ðu nu i fa de e de rek, bu a yý öz lem le bek - le dik le ri ni, Ra ma zan a yý na sað lýk ve se lâ met le e riþ tik le ri i - çin mut lu ol duk la rý ný söy le di. E yüp Sul tan Ca mi i ne gel - me den ön ce Ýs tan bul da ki baþ ka ma ne vî me kân la ra da uð ra dýk la rý ný di le ge ti ren Tan yel, Haz re ti Mu ham med i (asm) mi sa fir e den ar ka da þý nýn kab ri ni zi ya ret e de rek, o - nun þe fa a tin den fay da lan mak is te dik le ri ni i fa de et ti. Her Ra ma zan a yýn da bu ra ya gel me nin ken di le ri i çin bir ge le - nek ha li ne gel di ði ni be lir ten Tan yel, Mü ba rek Ra ma zan a yý i çe ri sin de bu ma ne vi yat tan fay da lan mak ge re kir. Biz bu ra ya gel di ði miz de gö nül le ri miz nur la ný yor. O ruç tut sýh hat bul de miþ a ta la rý mýz. Ýn þal lah biz de bu ma ne vi - yat tan na sip le ni riz þek lin de ko nuþ tu. Bu a ra da, a i le le riy le sa hu ra ge len ço cuk la rýn u yu duk la rý gö rül dü. Ye ni len sa - hur ye me ði nin ar dýn dan va tan daþ lar, E yüp Sul tan Tür be - si ni zi ya ret et ti. Tür be ö nün de du â lar e dil di. Sa bah e za ný - nýn o kun ma sýy la na maz la rý ný ký lan va tan daþ lar, sa hur i çin gel dik le ri E yüp Sul tan dan ay rýl dý. Ýs tan bul / a a

11 MÝL LÎ Pi yan go Ý da re si nin yýl ba þý çe ki li þi i çin be lir le - di ði 35 mil yon li ra ký sa yol dan zen gin ol mak is te - yen le rin ha yal le ri ni süs - ler ken, da ha ön ce bu þan - sý ya ka la yan lar i se pa ra nýn ken di le ri ne mut lu luk ge - tir me di ði ni be lir ti yor. Sam sun da 17 yýl ön ce Mil lî Pi yan go dan bü yük ik ra mi ye Ka za nan Sü ley - man Or han (52), ik ra mi - yey le bir lik te ken di e me ði i le ka zan dýk la rý ný da kay - bet ti ði ni söy le di. Or han, 1993 yý lýn da pas ta ha ne sa hi biy ken, iþ ye ri nin ö - nün den ge çen pi yan go cu - nun ýs ra rýy la al dý ðý bi le te 2 mil yar TL çýk tý ðý ný söy - le di. Bü yük ik ra mi ye ken - di si ne çýk týk tan son ra ha - ya týn da ta lih siz lik ler ya þa - ma ya baþ la dý ðý ný an la tan Or han, ka zan dý ðý pa ra yý ti ca rî iþ ler de kul lan dý ðý ný, an cak yap tý ðý her iþ ten za - rar et ti ði ni i fa de et ti. Bu sü reç te er kek kar de þi nin ve ye ðe ni nin tra fik ka za - sýn da vefat et ti ði ni an la - tan Or han, þun la rý kay - det ti: Be nim dü ze nim var dý, kar de þim var dý, hu - zu rum var dý. 2 mil yar gel - di her þe yi mi zi al dý git ti. A ma ben ce o pa ra da da bir u ður suz luk var. Bi ze bir ge ti ri si ol ma dý, ta ma - men gö tü rü sü ol du. Bu pa ra bi ze çok sý kýn tý ya - rat tý. He lâl o la rak ka zan - dý ðý mýz pa ra la rý ta ma men kay bet tik. Bir an da if lâ sýn e þi ði ne ka dar sü rük len - dik. Ka zan dý ðý ik ra mi ye - nin he lâl ol ma dý ðý ný dü - þün dü ðü nü söy le yen Or - han, Mil yon lar ca in sa nýn gö zü nün ol du ðu pa ra yý gü zel ce yi ye me dik. O pa - ra bir ki þi ye gi di yor. E li ne ik ra mi ye den 5 ku ruþ geç - me yen in san la rýn u mut la - rý he ye can la rý hep si se nin e lin de ol muþ o lu yor, ben - ce bu yüz den pa ra nýn hiç bir hay rý ný gö re me dik di ye ko nuþ tu. PA RAM YOK DA HA HU ZUR LU YUM Mil lî Pi yan go dan 1982 ve 1984 yýl la rýn da 2 ke re bü yük ik ra mi ye ka za nan pi yan go tir ya ki si Mus - ta fa Sav gan da, pa ra nýn mut lu luk ge tir me di ði ta - lih li ler den. Pi yan go dan ka zan dý ðý pa ra nýn ço ðu - nu, bel ki da ha çok ka za - ný rým di ye yi ne bi let le re ya tý ran Sav gan, þu an da i - ki bü yük ik ra mi ye ka zan - mýþ bir a yak ka bý bo ya cý sý o la rak ha ya tý ný sür dü rü - yor. Yak la þýk 35 yýl dýr Ýs - tan bul Ca ða loð lu nda a - yak ka bý bo ya cý lý ðý ya pan Sav gan, Þu an da da ha çok hu zur lu yum. Ne den hu zur lu yum, en a zýn dan pa ram yok yo ru mu nu ya pý yor. Sav gan, yol da bi - le te dir gin ol du ðu nu be - lir te rek, Zen gin lik de ba - þa be lâ. Ar kan dan 2 ki þi hýz lý hýz lý gel se A ca ba be - ni mi ta kip e di yor? di yor - sun di ye ko nuþ tu. BÝR DEN AK RA BA - LA RIM ÇO ÐAL DI De niz li nin Çiv ril il çe - sin de ha pis ten çýk týn dan son ra Sa yý sal Lo to dan 345 mil yar ka za nan Os - man Kap lan, 3 yýl lüks i - çin de ya þa dý ðý ný son ra pa - ra bi ter ken 2004 yý lýn da al dý ðý bi le te çý kan 125 mil yar li ra yý da lüks i çin - de ye di ði ni an lat tý. Pa ra al dýk ça ken di si ne se lâm ve ren le rin art tý ðý ný ve ta - ný ma dý ðý bir çok ak ra ba sý - nýn or ta ya çýk tý ðý be lir ten Kap lan, Ýk ra mi ye yi ka za - nýn ca ak ra ba la rým ço ðal dý. Da ha ön ce borç pa ra is te - rim en di þe siy le her kes ben - den ka çar ken, ne re dey se bü tün Çiv ril ak ra bam ol du. Kars, Kay se ri ve Zon gul - dak tan bi le ak ra ba la rým çýk tý. Ya ný ma gel di. O ka - dar yol gel miþ ler di ye, her bi ri ne mil yon li ra pa ra ver dim di ye ko nuþ tu. Kap lan, þu an da ha ya tý ný e - mek li ma a þý ve ki ra ge lir le - riy le sür dür dü ðü nü be lirt - ti. de di. ÇAYCILIÐA GERÝ DÖNDÜM Ordu nun Perþembe ilçesinde bir bankada çaycýlýk yaparken 7 yýl önce oynadýðý Sayýsal Loto dan 844 milyar lira kazanan 39 yaþýndaki Hayri Kaya da, diðer pek çok Talihli gibi baþladýðý yere geri döndü. Sürekli þans oyunlarý oynadýðýný, 2003 yýlýnda þanslý 6 numarayý bilerek büyük ikramiyeyi kazandýðýný belirten Kaya yaþadýklarýný þöyle anlattý: Ýlk olarak sýfýr bir araba aldým, daha sonra Efirli Köyündeki arazisine 4 katlý ev yaptýrdým. Ondan sonra da bazý akrabalarýmla PVC iþine girdik. Bununla da yetinmedim ve bal alým-satým iþine baþladým. Bunlarýn ardýndan Perþembe ilçesine hayýr için bir halý saha yaptýrdým. Ama ne yazýk ki daha sonra baþladýðým bütün iþlerim zarar etmeye baþladý. Önce PVC iþim iflas etti. Ardýndan balcýlýk iþimde zarar edince ciddî sýkýntýlar içine girdim. Çünkü her iki iþimde de senetlerin borcunu ödeyememiþtim. Sonra bu borçlarýmý ödeyemeyince köye yaptýrdýðým 4 katlý evim ve 35 dönümlük arazim hacze girdi. Sýfýr aldýðým araba da hacze girince onu da kaybettim. Yine borçlarýn tamamýný ödeyemeyince senetler yüzünden 5 ay kadar hapiste yattým. Ailemle de o zamanlar aram açýldý. Parayý doðru dürüst kullanamadýðým için bütün ailem bana kýzmýþtý. Bu olaylarýn yaþanmasýnýn ardýndan 7 yýl gibi bir süre geçti. Artýk eski mesleðime geri döndüm. Þu anda P e r þ e m b e Kaymakamlýðý nýn çay ocaðýný iþletiyorum. 7 yýl önceki mutluluðumu yeniden buldum. 7 yýl önce milyarderdim, ama þimdi parayý kuruþ kuruþ topluyorum. Ankara / aa

12 AN KA RA DA Yýl dýz O to Sa na yi Si te si nde o to ye - dek par ça la rý ve hur da la - rýn bu lun du ðu 3 kat lý bi - na da çý kan yan gýn sön dü - rül dü. Yýl dýz O to Sa na yi Si te si so kak ta bu lu - nan o to mo bil hur da la rý ve ye dek par ça la rý nýn bu lun - du ðu 3 kat lý bi na da sa at da baþ la yan yan gý na, An ka ra Bü yük þe hir Be le - di ye si Ýt fa i ye si, çok sa yý da e kip le mü da ha le et ti. Ýt fa i - ye e kip le ri ne Bü yük þe hir, Ke çi ö ren ve Ye ni ma hel le be le di ye si ne a it tan ker ler a ra lýk sýz su ta þý dý. A lev le - rin met re ler ce yük sel di ði yan gýn da, çok sa yý da hur - da o to mo bil de ki LPG tank la rý i le iþ ye rin de ki ok - si jen tüp le ri pat la dý. Çe vik kuv vet e kip le ri ya nan iþ ye ri nin çev re sin de gü ven - lik çem be ri o luþ tur du. Ýþ ma ki ne le ri nin de des tek ver di ði sön dür me ça lýþ ma - la rý sý ra sýn da i ki it fa i ye e ri du man dan et ki len di, bi ri de ba ca ðýn dan ya ra lan dý. Ýt fa i ye er le ri o lay ye rin de bek le yen am bu lans lar la has ta ne ye kal dý rýl dý. Çev - re de ki LPG dö nü þüm sis - te mi ya pý lan iþ yer le ri ne ve hur da mal ze me le re sýç ra - ma sýn dan en di þe e di len yan gýn, yak la þýk 5 sa at son ra kon trol al tý na a lýn dý. A lev ler, 3 kat lý bi na yý ve i - çin de ki çok sa yý da o to ye - dek par ça sý ný kul la ný la maz ha le ge tir di. An ka ra/a a

13 ÝS TAN BUL Müf tü sü Prof. Dr. Mus ta fa Çað rý cý, Jet i - mam o la rak ün sa lan din gö rev li le ri ne, Her kes na - ma zý ný ta dil-i er kâ na uy - gun gü zel gü zel kýl dýr sýn de di. Ra ma zan a bir kaç gün ka la, so ru la rý ce vap la - yan Mus ta fa Çað rý cý, geç - ti ði miz yýl lar da nor mal - den hýz lý bir þe kil de kýl dýr - dýk la rý te ra vih na ma zýy la halk a ra sýn da Jet i mam o - la rak ad lan dý rý lan i mam - la ra u ya rý da bu lun du. Ý ba - det te e sas o la nýn Al lah rý - za sý ol du ðu nu söy le yen Prof. Dr. Çað rý cý, Ý ba det ce ma at ra zý ol sun di ye ya - pýl maz. Al lah ra zý ol sun di ye ya pý lýr. Siz ce ma a te i - yi lik e de cek se niz baþ ka tür lü e din. Mih ra bi ye yi, e - za ný, ka me ti u zat ma yýn. Bun lar zo run lu de ðil dir. A ma na ma zý Al lah ýn is te - di ði þe kil de kýl mak bi zim boy nu mu zun bor cu dur. Na maz farz dýr ve u sû lü ne uy gun o la rak ký lýn mak zo - run da dýr. Ý mam la rý mý zýn ce ma at mem nun ol sun, kar þý ma hal le nin ca mi sin - den da ha ça buk çý ka ra yým ben ce ma a ti di ye böy le na maz ký lýn maz, i ba det ol maz. di ye ko nuþ tu. Te ra vih na ma zý nýn hýz lý kýl dý rýl ma sý nýn din a da mý na ya kýþ ma ya cak bir dav ra nýþ ol du ðu nu di - le ge ti ren Ýs tan bul Müf - tü sü, na ma zýn da bir e de - bi ol du ðu nu be lir te rek bu nun ak si nin e dep siz - lik o la ca ðý ný di le ge tir di. Her ke sin na ma zý ný ta dil-i er kâ ný na uy gun ve di ðer rü kûn le riy le kýl dýr ma sý ge rek ti ði u ya rý sýn da bu - lu nan Çað rý cý, Na maz sû re le ri o ku du ðu nu din - le yen an la ya cak gi bi ký - lýn ma lý. Bir bi ri miz le Türk çe ko nu þu yo ruz ve bir bi ri mi zi an lý yo ruz. Mu ha ta býn sað lýk lý bir þe - kil de an la ya bi le ce ði þe kil - de ko nu þu lan Türk çe doð ru su dur. Al lah ýn ke - lâ mý ný ko nu þur ken biz öy le yay ga ra ya ge tir mek þek lin de de ðil, o ku nun ca ce ma a tin an la ya ca ðý þe - kil de o ku ma lý yýz. Rü kû - nun, sec de nin ga yet gü - zel ya pýl ma sý, ta hiy ya týn ge rek ti ði þe kil de ya pýl ma - sý ge rek mek te dir. i fa de - si ni kul lan dý. MÜF TÜ DEN TE RA VÝH - TE CA MÝ LE RE DE NET LE - ME Ge çen se ne Ra ma zan bo yun ca fark lý ca mi ler de te ra vih na ma zý kýl dý ðý ný ve da ki ka tut tu ðu nu bil - di ren Çað rý cý, hýz lý ký lý nan na maz i le ya vaþ ký lý nan na maz a ra sýn da ki far kýn or ta la ma 5 da ki ka ol du - ðu nu be lirt ti. Müf tü Çað - rý cý þöy le ko nuþ tu: Bun - dan çok ra hat sýz ol du - ðum i çin çe þit li ca mi le ri zi ya ret et ti ðim de sa at tu - tu yo rum. Hýz lý ký lý nan na maz i le ya vaþ ký lý nan te ra vi a ra sýn da 7-8 da ki - ka yý geç mez, as la 10 da ki - ka yý bul maz. Or ta la ma 5 da ki ka dýr. Ya ni hýz lý ký lar - sa nýz di ye lim ki 20 da ki - ka da kýl dý rýr sý nýz, ya vaþ ký lar sa nýz 25 da ki ka. Bu ka dar dýr. 5 da ki ka i çin ce - ma a tin de i mam o la rak ken di mi zin de na ma zý ný za yi et mek ap tal ca bir þey dir. Ra ma zan a yýn dan ön ce na maz la rýn ge re ði ne gö re kýl dý rýl ma sý ko nu su da da - hil bütün din gö rev li le ri ne il çe müf tü lük le ri a ra cý lý - ðýy la top lu bir u ya rý gön - der dik le ri ni ak ta ran Mus - ta fa Çað rý cý, Jet i mam so - ru nu nun da es ki si ka dar çok ya þan ma dý ðý ný ak tar - dý. Ca mi ce ma a ti ne da çað rý da bu lu nan Ýs tan bul Müf tü sü, Ce ma a ti mi zin a buk sa buk þey le re i ti bar e de cek ka dar yü zey sel ol - ma ma sý ge re ki yor. Fa lan i mam hýz lý kýl dý rý yor Siz o ca mi ye Al lah rý za sý i çin gi - di yor su nuz. Çar ça buk o - ra dan git mek i çin çýk mý - yor su nuz. de di. Ýs tan bul / ci han

14 10 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT Barla da Ramazan NUR HACINEBÝOÐLU Þehir hayatýnýn gürültüleri arasýnda yapraklarýn zikirle sallanýþýndan çýkan o lahuti sesi kaç kez duyabiliriz. Aðaçlar þehrin ortasýnda da olsa Rabbini zikretmeye devam etse de paslanan bizim kulaklarýmýzdýr. Biraz kaçsak yüksek binalardan, rahatýmýzdan, kolaylýklarýmýzdan kalbini açar bize daðlar. Orucun nefesi açlýk kokan takatsizliðinde týrmanmak, bir yere kadar araçla geldiðiniz mekândan zirveye doðru. Çoðu kere kalabalýklarla geldiðiniz mekânda ne yenecek derdiyle uzayan kollarýnýza bedel, bir küçük þiþe su bile almadan özgür kalan elleriniz. Rüzgâr bir baþka eser daðlarda. Hele oruçluysanýz ve Çam daðýndaysanýz, esintiler sanki Üstaddan hakikatler fýsýldar kulaðýnýza. Dudaklarýnýz kurumaktan çatlarken, gönlünüzde yeni filizlerin tohumu çatlar bu hakikatlere münbit mekânda. Gökyüzüne daha yakýn uçacak gibi açýlýrken kollarýnýz, gönlünüz çoktan pervaz açmýþtýr ufka. Yeryüzünün kiri pasý, kederi gamý daha aþaðýlarda kalmýþtýr. Zira ruha yakýn mekânda Çam daðýnýn þehit katrandan yadigâr mekânda gönlünüzü ufka açmýþsýnýzdýr. Ramazanda kimselerin uðramayacaðý sanýlan mekânda aslýnda her meþrepten Nur talebesi, kimisi e- linde kitabý, kimisi cevþeni hep birlikte uhrevi þirketin hâsýlatýný yükseltme peþinde. Ramazan belki kutsal mekânlarda herkese nasip olmasa da, Barla da, adeta o kutlu beldelerden bir koku yayýlýr etrafa. Zira etrafta dünyaya çaðýran pek bir hal yoktur. Sair günlerde açlýklarý bastýrmayý geçim yolu yapan gözleme mekânlarý da perdesini bir aylýðýna çekmiþtir çoktan. Büyük þehirlerde maalesef hassasiyetini yitiren oruca saygý, burada çok farklý bir renkte yaþanýr. Zira oruç yediðini göremezsiniz kimsenin. Barla da Ramazan huzurun cisimleþmiþ þeklidir. Temel ihtiyaçlardan öte bir þey yoktur zira etrafta gözü, gönlü yoran. Modern hayatýn arttýrdýðýmýz ihtiyaçlarýndan sýyrýlmýþ mekânda ruh kemalata kamçýlanýrken cisim özde gerekli olanla yetinmeyi öðrenir. Bir yanda üzerinde yalçýn kayalýklarla çevrilmiþ mekânýn, bodur aðaçlarla yer yer bezenmiþ yüzü pýrýl pýrýl Eðridir e bakarken ay bir ayrý aydýnlatýr suyu. Sanki cisimleþmiþ týlsýmlý bir masalýn içindesinizdir Barla da. Zamanýn billurlaþtýðý, mekânýn tarih içre farklý bir boyutu yaþattýðý, anlatýlmaz yaþanýr bir iklimdir Barla da Ramazan. Üstadýn mânevî kiþiliðinin sanki daðlara taþarla sindiði bu coðrafyada Risalelere yeniden lebbeyk üstadým demeye ne dersiniz? Akraba, dost evi sýcaklýðýnda Yeni Asya tesislerimiz de barýnma noktasýnda Üstadýn evine yürüme mesafesi yakýnlýðýnda. Öyleyse Barla ya gelme noktasýnda hemen plân yapamaya ne dersiniz? Eskiden iftar vesahur vakitlerini muvakkithaneler belirliyordu ARTIK UNUTULMAYA YÜZ TUTAN MUVAKKÝTHANELER, BÝR ZAMANLAR RAMAZANLARDA EN FAZLA RAÐBET EDÝLEN KURUMLARIN BAÞINDA GELÝYORDU. ÝSLÂM HUKUKUNDA YERÝ ÖNEMLÝYDÝ KARADENÝZTeknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçað Tarihi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Temel Öztürk de muvakkithanelerin Osmanlý döneminde hukuksal yapýdan sosyal yaþama kadar önemli iþlevler gördüðünü belirterek, þunlarý kaydetti: Ýslam Hukuku, Osmanlý da ö- nemli bir hukuk yapýsý oluþturuyordu. Ýçerisinde hem þer i, hem örfi hukuk var. Ýbadetle a- lakalý, Ýslamiyet ile alakalý her alan zaten þer i hukuk içerisine girdiðinden namaz gibi her türlü zaman ayarlamalarýnda þer i nokta göz önünde bulundurularak hareket ediliyordu. Zaman da güneþin hareketleriyle iliþkiliydi. Güneþin dünya üzerindeki batýþý, doðuþu, gün ortasýndaki yeri, bulunduðu seviye gibi vakitleri tespit etmek amacýyla o dönemde güneþe baðlý hareket edilerek bir ölçme sistemi kullanýldý. Bunlar muvakkithanelerde yapýlýrdý. Güneþin belli bir noktadan ölçü birimleri üzerine bir gölge þeklinde düþtüðünde yapýlan hesaplamalarla zamanýn belirlenmesi saðlanýyordu. Haliyle muvakkithaneler ramazanda da etkin bir yapýya dönüþüyordu. Fatih Sultan Mehmet in Trabzon u fethetmesinin ardýndan camiye çevrilen Ortahisar Camisi yanýndaki muvakkithane, Osmanlý döneminde uzun yýllar iftar ve sahur vakitlerinin belirlenmesini saðlýyordu. Muvakkithanede yer alan çalýþýr durumdaki iki tarihi saat þu an camide kullanýlýyor. FOTOÐRAFLAR: AA ARTIK unutulmaya yüz tutan muvakkithaneler, bir zamanlar ramazanlarda en fazla raðbet edilen kurumlarýn baþýnda geliyordu. Güneþe bakarak namaz vakitlerini bildiren kimsenin görev yaptýðý muvakkithaneler, iftar ve sahur vakitlerinin belirlenmesinde de etkin rol oynuyordu. Trabzon da yaklaþýk 1100 yýl önce kilise olarak yaptýrýlan ancak Fatih Sultan Mehmet in Trabzon u fethetmesinin ardýndan camiye çevrilen Ortahisar Camisi yanýndaki muvakkithane, Osmanlý döneminde uzun yýllar iftar ve sahur vakitlerinin belirlenmesini saðlýyordu. Müezzine bildirilen iftar vaktinde caminin minaresinde kandiller yanýyor, kente hakim Boztepe deki görevli de kandilin yandýðýný görerek iftar topunu ateþliyordu. Ortahisar Camisi imamý Aydýn Murutoðlu, 9. yüzyýlda yapýldýðý bilinen muvakkithanenin günümüzde caminin kütüphanesi ve imam o- dasý olarak kullanýldýðýný söyledi. Teknolojinin geliþmediði eski dönemlerde her evde saat bulunmadýðýný, bu nedenle o dönemlerde muvakkithanelerin büyük önem taþýdýðýný anlatan Murutoðlu, Camimizin yanýndaki muvakkithane, özellikle namaz vakitlerinin tayininde Trabzon için büyük önem arz etmiþ bir yapýdýr lü yýllarda burada bulunan iki saat yardýmýyla namaz vakitleri vatandaþlara bildirilirdi dedi. ÝFTAR TOPU, KANDÝLLE YANDIÐINDA PATLARDI Yapýnýn, özellikle ramazan a- yýnda iftar ve sahur vakitlerinin belirlenmesi için de kullanýldýðýný anlatan Murutoðlu, þöyle devam etti: O dönemlerde ramazan aylarýnda iftar ve sahur vakitlerinin belirlenmesi, orucun dini kurallara göre vaktinde tutulmasý gerekliliðinden dolayý ö- nem taþýyordu. Muvakkithanedeki görevlinin iftar vaktini bildirmesiyle camimizin müezzini minarenin kandillerini yakar, kenti yüksekten gören Boztepe deki görevli de kandil yanýnca iftar topunu ateþlerdi. Sahurda da ayný þekilde vakit belirlenirdi. Top sesini duyan diðer cami görevlileri de kendi minarelerindeki kandilleri yakar, ezaný okurlardý. Artýk muvakkithanelere ihtiyaç duyulmadýðýný, herkesin cep telefonu, kol ya da duvar saatleriyle zamaný öðrenebildiðini dile getiren Murutoðlu, Muvakkithanede yer alan çalýþýr durumdaki iki tarihi saati, artýk camimizde kullanýyoruz diye konuþtu. Trabzon /aa Edirne ye ziyaretçi akýný BARINDIRDIÐI kültürel ve tarihi miras sebebiyle adeta açýk hava müzesi konumundaki Edirne, Ramazan günlerinde, Ýnanç turizmi çerçevesinde daha yoðun günler yaþýyor. Mimar Sinan ýn Ustalýk eserim diye nitelediði Türk-Ýslam eserlerinin þaheserlerinden sayýlan Selimiye Camii baþta olmak üzere, duvarlarýnda hat örnekleri ve Kabe deki Hacer-ül Esved taþýndan bir parçayý barýndýran Eski Cami, Osmanlý mimarisinde ilk revaklý avlunun denendiði Üç Þerefeli Cami, Hz. Muhammed in (asm) II. Murat a rüyasýnda yapýmý için emir verdiði rivayet edilen Dar-ül Hadis Camii ve nice dini mabet Ramazan ayýnda ziyaretçi akýnýna uðruyor. Çevre il ve ilçe belediyelerinin düzenlediði ücretsiz turlar ve turizm acentelerinin, Ýnanç turizmi kapsamýnda hazýrladýklarý paket programlar sayesinde Edirne yi bugüne kadar binlerce kiþi ziyaret etti. Kutsal mekânlarý gezerek, Ramazan ayýný en iyi þekilde deðerlendirmek isteyen ziyaretçiler, þehir ekonomisine de hareketlilik getiriyor. Selimiye Camii altýndaki arasta, Eski Cami nin arkasýndaki bedesten ve tarihi Alipaþa Çarþýsý esnafý da Ramazan ayýndaki ziyaretçi sayýsý artýþýnýn beraberinde getirdiði ekonomik canlýlýktan oldukça memnun. Edirne yi ziyarete gelenler tarihi çarþýlardan Edirne iþi havlular, meyveli sabun ve þehri hatýrlatýcý el iþi ürünlerden satýn alarak, sevdiklerine armaðan ediyor. Edirne / aa Edirne, Ramazan günlerinde, Ýnanç turizmi çerçevesinde daha yoðun günler yaþýyor. FOTOÐRAF: AA Maharetlieller,mezar taþlarýnýtemizliyor BÝTLÝS ÝN Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanýn en büyük Müslüman mezarlýðý olarak bilinen Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlýðý nda, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Recai Karahan baþkanlýðýnda sürdürülen Eski Ahlat Þehri Kazýlarý kapsamýnda, mezarlýktaki binlerce taþ temizleniyor. Kazý baþkanlýðý bünyesinde oluþturulan uzman ekip, mezar taþlarýný yosun, liken ve buna benzer yabancý maddelerden temizliyor. Eski Ahlat Þehri Kazýsý Baþkaný Prof. Dr. Karahan, bu yýlki çalýþmalar kapsamýnda, Selçuklu Meydan Mezarlýðý ndaki, Kadýlar Mezarlýðý etrafýnda aðýrlýklý olarak çalýþtýklarýný söyledi. Burada hem kazý çalýþmasý hem de mezar taþlarýnýn likenlerden temizlenme iþlemlerini yaptýklarýný belirterek, Öncelikle mekanik temizleme yapýyoruz. Çeþitli koruyucularla da mezar taþlarýný korumayý düþünüyoruz dedi. Ahlat / aa Ahlat takidünyanýnenbüyükmüslümanmezarlýðýolarakbilinentarihî SelçukluMeydanMezarlýðýndakitaþlartemizleniyor.FOTOÐRAF:AA Ýstanbul Sazendeleri, Bursa da müzikseverlerle buluþtu BURSA Büyükþehir Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen Temaþa-i Ramazan faaliyetlerinde konser veren Ýstanbul Sazendeleri, sanatseverleri müzik yolculuðuna çýkardý. Merinos Parký nda vatandaþlarý bir araya getiren Temaþa-i Ramazan etkinlikleri kapsamýnda sahneye çýkan Ýstanbul Sazendeleri, Bursalýlardan büyük ilgi gördü. Vatandaþlarýn keyifle izlediði konserde usta sanatçýlar, enstrümantal eserler ve sözlü þarkýlardan oluþan repertuarlarýyla dinleyicilerine eþsiz bir müzik ziyafeti çekti. Keyifli þarkýlarla Bursalýlarýn gönlüne hitap eden usta sanatçýlar, geleneksel Türk Müziði ni modern müzikle harmanlayarak beðeniye sunduklarý performanslarýyla dinleyicilerinden bol bol alkýþ topladý. Bursa / cihan BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Anadolu'nun çeþitli yörelerinde domatase verilen ad. - Kemiklerde yuvarlak uç. 2. Yafta. - Sýnýrlarý belirli bölge, dar a- lan. 3. Felâkete uðramýþ, çok zarar görmüþ olan. - Çocuk dilinde çikolata. 4. Yazý ile haber verme, yazý ile bildirme. - Çocuk sahibi erkek. - Telli bir müzik aleti. 5. Kur'ân Alfabesinde son harf. - Tiyatro konuþmasýnda, "s" harfinin yerine "þ" ve "u" harflerini söyleme. 6. Asgarisi, minimumu manalarýnda bir kelime. - Büyük erkek kardeþ. - Yabani hayvan yakalama iþi. 7. Ceylan, ahu. - Otomobil, kamyon vb. motorlu taþýtlarda motoru örten açýlýr kapanýr biçimdeki kapak. 8. Alým satým akdinde bir tarafýn taahhüdüne karþýlýk olarak diðer tarafýn vermek veya yapmakla yükümlü olduðu þeyler. - Trabzon Spor'un kýsasý. 9. Çok olmayan. - Selin geride býraktýðý çamur. - Yurt, vatan. 10. Yozgat ýn 45 km güneydoðusunda, BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Aliþar köyünün kuzeyinde bulunan bir höyük. - 2 A D A T Ý S H K R E M A 1 F E R E T Ý K O O N U R Eski çaðda bir ön 3 S A B O T A J N U Y U Z asya ülkesi. 4 O V A L O K E N T A M A 5 N A T E Þ A L A U Z Ý K 6 E T A T E L A E B U D Ý 7 R A B E R A T Ý E Z A L 8 H A L F E T Ý E T A L Ý 9 A L B A F O N Ý A M A S 10 V A N T E N E E L A N A YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Kayseri' de satýcý. 2. Deniz ateþesi. 3. Açýk mor renk. - Ekilebilir topraklarýn hepsi. 4. Halý, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaþayan, astýma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarýyla ve parçacýklarýyla beslenen bir canlý türü. - Muazzez kelimesinde ikinci hece. 5. Bir iþin, bir durumun sona erdiði zaman veya yer, kadar, deðin. - Tecrübe; imtihan; deneme. 6. Haya, ar, hicap. - Tarla kýyýlarýný belirlemek için yapýlmýþ toprak set. 7. Bayýrlardan akarak yýðýn haline gelen çakýl. 8. Kýrk haramiler masalýnda baþ karakter. 9. Mersingillerden, asýl yurdu Avustralya olan, boyu 100 metreyi aþabilen, topraðýn suyunu çekerek yerin bataklýk duruma gelmesini önleyen bir aðaç. 10. Web sitelerinde arayüzün önümüze koyduðu o- nay butonu. - Toplumu, çevresini rahatsýz etmeyen, edepli, müeddep. 11. Bilgi. - Kuruþun kýsasý. 12. Ekilme kývamýna gelmiþ toprak. - Bir baðlaç.

15 Y EKONOMÝ 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR 11 DO LAR DÜN 1,7865 ÖN CE KÝ GÜN 1,7865 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,5695 ÖN CE KÝ GÜN 2,5695 DÜN 106,52 ÖN CE KÝ GÜN 106,52 DÜN 720,97 ÖN CE KÝ GÜN 720,97 Ýspanya da yeni ekonomik tedbirler ÝSPANYA DA sosyalist hükümet, kamu açýðýný azaltmayý, ekonomiyi canlandýrmayý ve vergi sistemini saðlamlaþtýrmayý amaçlayan yeni önlem paketini kabul etti. Yaklaþýk 5 milyar avroluk tasarruf öngören yeni önlem paketiyle, ilaç sektöründe kýsýtlamaya gidilerek 2,4 milyar avroluk tasarruf yapýlmasý ve büyük çaplý 3900 þirketten alýnacak vergilerin öne çekilerek 2,5 milyar avroluk ek gelir saðlanmasý hedefleniyor. Hükümet ayrýca, krizden en çok etkilenen inþaat sektörünü desteklemek için yýl sonuna kadar yeni konut alýmýndaki vergi oranýný yüzde 8 den 4 e indirdiðini açýkladý. Hükümet sözcüsü ve Bayýndýrlýk Bakaný Jose Blanco, Ýnþaat sektörü, krizden en çok zarar görenlerden biri ve bu önlemin çok olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz dedi. Madrid / aa HABERLER Özel sektörün dýþ borcu artýþta YILIN ÝLK YARISINDA, ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIÞINDAN SAÐLADIÐI KISA VADELÝ KREDÝ BORCU YÜZDE 40 ARTARAK, 27,2 MÝLYAR DOLARI BULDU. TÝCARÝ KREDÝLER DAHÝL, ÖZEL SEKTÖRÜN 1 YIL ÝÇÝNDE ÖDEMESÝ GEREKEN KREDÝ BORCU 84,5 MÝLYAR DOLAR. Ö ZEL sek tö rün yurt dý þý kre di bor cu ar tý yor. Mer - kez Ban ka sý ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, dö viz kur la rýn da ki ar tý þýn et ki si tar tý þý lan ö zel sek tö - rün yurt dý þý kre di bor cu, Ha zi ran so nu i ti ba riy le ký - sa va de de 27,2 mil yar do - lar, u zun va de de de 124,7 mil yar do la ra u laþ tý. Ö zel sek tö rün ký sa va de li kre di bor cu, O cak-ha zi ran dö - ne min de yüz de 40,8 ar týþ gös ter di. 27 mil yar 177 mil yon do lar lýk bor cun, 23 mil yar 662 mil yon do lar lýk bö lü mü ban ka la ra a it. Ban ka cý lýk dý þý fi nan sal ku ru luþ la rýn da ký sa va de li kre di bor cu 1 mil yar 413,7 mil yon do lar. Kriz üzdü, kur rahatlattý Ankara-Konya YHT, 23 Aðustos ta açýlýyor ANKARA-KONYA Yüksek Hýzlý Tren (YHT) hattý, 23 Aðustos 2011 Salý günü hizmete girecek. TCDD Genel Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, teknik testleri ve haberleþme yazýlým çalýþmalarý sorunsuz þekilde tamamlanan hattýn açýlýþý için 23 Aðustos akþamüstü Ankara Garý ndan YHT kalkacak. Törene katýlacaklara Konya da verilecek iftar yemeði sonrasýnda Gar da tören düzenlenecek ve hat iþletmeye açýlacak. Geçen yýl Aralýk ayýnda teknik, Haziranda da ticari deneme seferleri baþlayan hatta, baþlangýçta saatte 300 kilometre hýz yapabilen 12 YHT seti kullanýlacak, kýsa süre içerisinde de 350 kilometre hýz yapabilen 6 tren seti için ihaleye çýkýlacak. Ýki il arasýnda 1 saat 30 dakikalýk sefer süresi, Ankara-Sincan arasýnda hizmete geçecek Baþkentray ýn tamamlanmasýyla 1 saat 20 dakikaya, saatte 350 kilometre hýz yapabilen YHT setlerinin iþletmeye alýnmasýyla da 1 saat 15 dakikaya inecek. Ýlk etapta 4 gidiþ, 4 geliþ olmak üzere 8 sefer düzenlenecek hattaki seferlerin bazýlarýnda, ara durak olarak Polatlý daki YHT Garý nda durulacak. Ankara / aa Organik tarým göçü yavaþlattý ORGANÝK Tahýl Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Nazmi Ilýcalý, Erzurum çiftçisinin yýllarca yanlýþ yöntemlerle tarým yapmasýndan dolayý ilden göçün yaþandýðýný söyledi. Ilýcalý, organik tarýmýn yaygýnlaþmasýnýn bölgeden göçü de frenlediðini belirtti. Tarým sektöründe uygulanan yanlýþ politikalar ve üretim tekniklerinin yýllarca Doðu Anadolu Bölgesi nden ve Erzurum dan göçe sebep olduðu belirtildi. Çiftçilerin yýllarca dededen kalma yöntemlerle tarýmsal üretim yapmaya çalýþtýðý ve bunda da baþarýlý olamadýðý bildirildi. Verimli tarýmsal üretim yapamayan ve girdi maliyetlerini karþýlayamayan çiftçilerin son 30 yýl içerisinde topraðýný terk ederek, büyük þehirlere göç ettiði ifade edildi. Organik tarýmýn yaygýnlaþmasýyla birlikte köyden kente göçün yavaþladýðýný belirten Nazmi Ilýcalý, yakýn bir gelecekte kentten köylere göçün baþlayacaðýný iddia etti. Erzurum / cihan KI SA VA DE LÝ TÝ CA RÝ KRE DÝ LER 24,6 MÝL YAR DO LAR TARIM sa na yi ve hiz met ler sek tö rü nü kap sa yan fi nan sal ol ma yan ke si min ký sa va de li kre di bor cu, 2 mil yar 141 mil yon do lar ol du. Sa na yi sek tö rü 1 mil - yar 267,4 mil yon do - lar, hiz met - ler sek tö rü 871,5 mil yon do lar, ta rým sek tö rü 2,7 mil - yon do lar lýk kýs - mý ný o luþ tur du. Fi nan sal ol ma yan ke si min 2010 yý - lýn da 22,8 mil yar do lar o lan ký sa va - de li ti ca ri kre di le ri de 2011 Ha zi ran so - nu i ti ba riy le 24,6 mil yar do la rý bul - du. U LUS LA RA RA SI pi ya sa da bu yý lýn ba þýn da to nu 130 do lar o lan sa týþ fi ya tý 215 do la ra yük se len taþ kö mü rü, fi yat ar tý þýn da a de ta al týn la ya rý þý yor. Fi yat ar tý þýy la sü rek li re kor ký ran sa rý ma den de ol du ðu gi bi ye rin met - re ler ce al týn dan çý ka rý lan ve de mir çe lik sa na - yi nin vaz ge çil mez gir di si ko nu mun da ki kok - la þa bi lir ö zel lik te ki taþ kö mü rü de sü rek li de - ðer ka za ný yor. Kok la þa bi lir kö mür ti ca re ti nin mer kez le rin den A vus tral ya da bu yý lýn O cak a yýn da ya þa nan sel fe lâ ke tin de ül ke nin en bü yük kö mür ü re ti ci si Qu e ens land e ya le tin - de yýl lýk 90 mil yon ton ü re tim ya pan ma den - le ri su bas ma sý, Çin ve Hin dis tan da ki ar tan yo ðun ta lep, kö mür fi yat la rý nýn yýl ba þýn da 130 li ra o lan ton fi ya tý ný sü rek li yük sel ti yor. Ni san a yýn da 190 do lar ci va rý na çý kan kö mür fi ya tý, ö zel lik le yer üs tün de a çýk ü re tim ya - pan iþ let me le rin re zer vi nin a zal ma sýy la da ar ta rak 215 do la ra u laþ tý. Tür ki ye Taþ kö mü rü Ku ru mu (TTK) Ge nel Mü dü rü Bur han Ý nan, hav za dan ü ret tik le ri yak la þýk 1 mil yon 700 bin ton kö mü rün 1 mil yon 100 bin to nu nu 1 YIL Ý ÇÝN DE 84,5 MÝL YAR DO LAR KRE DÝ BOR CU Ö DE NE CEK Ö ZEL sek tö rün u zun va de li kre di bor cu da Ha zi ran so nun da, 124,7 mil yar do lar ol du. U zun va de li borç ta, fi nan sal ol ma yan ke sim ö ne çýk tý. Bu ke si min yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va - de li kre di bor cu, 84,9 mil yar do - lar ol du. Fi nan sal ke si min bor cu da 39,7 mil yar do lar o la rak he - sap lan dý. Bu nun, 33 mil yar do la - rý ný ban ka la rýn bor cu o luþ tur du. Ö zel sek tö rün u zun va de li kre di bor cu nun, 32,8 mil yar do la rý 1 yýl i çin de ö de ne cek. Ký sa va de li borç lar ve ti ca ri kre di ler da hil ö - zel sek tö rün Ha zi ran 2012 ye ka - dar 84,5 mil yar do lar lýk kre di bor cu ö de me si ge re ki yor. Taþ kömürü altýnla yarýþýyor Ça ta lað zý Ter mik San tra lý na sat týk la rý ný söy - le di. Ma den o cak la rýn dan bin ton a - ra sýn da me ta lür jik ka rak ter li kö mür ü re tik le - ri ni an la tan Ý nan, þun la rý kay det ti: Se lin A - vus tral ya da ki kö mür ü re ti mi ni o lum suz et - ki le me si dün ya da kok la þa bi lir me ta lür jik ka - rak ter li kö mür fi yat la rý nýn hýz la yük sel me si ni te tik le di. Çin den son ra Hin dis tan da çok bü - yük tü ke ti ci o la rak pi ya sa ya gir di. Ja pon ya ter mik san tral ler ko nu sun da da ha is tek li dav ra ný yor. Ar týk es ki si gi bi a çýk iþ let me ler - den bü yük ma ki ne ler le ya pý lan ü re tim ler de yok. Ü re tim ler yer al tý na çe kil di. Bu da ma li - yet le ri art týr dý. Bü tün bun lar bir a ra ya gel di - ðin de ka ra el ma sýn fi ya tý sü rek li art ma ya baþ la dý. Kö mür de fi yat ar tý þý nýn sür me si bek le ni yor. Ham mad de ih ti ya cý baþ lý ba þý na bü yük prob lem. Kö mür sa týþ fi yat la rý ný ta kip e di yo ruz, biz de o na gö re sa týþ la rý mý zý be lir li - yo ruz. Ý nan, Tür ki ye nin taþ kö mü rü ih ti ya - cý nýn yýl lýk 20 mil yon ton ci va rýn da ol du ðu nu, bu nun yüz de 8-9 u nu an cak te min e de bil - dik le ri ni kay det ti. Zon gul dak / a a ÖZEL SEKTÖRÜN EN FAZLA BORÇLANDIÐI ÜLKE; ÝNGÝLTERE Antalya Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný Mustafa Satýcý, döviz kurunun þu anki seviyesinin ihracatçýyý memnun ettiðini belirterek, Avrupa daki ekonomik krizden olumsuz etkilenen ihracatçýnýn döviz kuruyla rahatladýðýný söyledi. Mustafa Satýcý, Avrupa daki ekonomik kriz sebebiyle dýþ pazardaki durgunluðun ihracatý olumsuz etkilediðini belirterek, Avrupa da yaþanan kriz tüketim azalmalarýný da beraberinde getiriyor. Ancak, döviz kuru ihracatçýyý rahatlattý dedi. Kurdan en fazla etkilenenlerin baþýnda ihracatçýlarýn geldiðini kaydeden Satýcý, Döviz kurunun yükselmesi ihracatçýnýn rekabet gücünü artýrdý. Kurun daha fazla yükselmesi ileride tekrar birden düþmesi sonucunu getirebileceðinden kurun bu hali ihracatçýyý memnun ediyor. Kurda sert hareket istemiyoruz. Bu düzeyin altýna inmesi de ihracatçý için sýkýntý yaratacaktýr diye konuþtu. Antalya / aa Kara elmas olarak bilinen taþ kömürü, fiyat artýþýnda adeta altýnla yarýþýyor. FO TOÐ RAF: A A NEW York ile birlikte dünyanýn en büyük finans merkezi olan Londra, özel sektörün kredi temini için en fazla baþvurduðu ülke oldu. Türkiye deki özel sektörün yurtdýþý kýsa vadeli kredi borcunun yüzde 41 ini Ýngiltere - den saðlandý. 27,2 milyar dolarlýk kýsa vadeli kredi borcunun 11,2 milyar dolarý Ýngiltere, 2,9 milyar dolarý Hollanda, 2,4 milyar dolarý Fransa, 1,5 milyar dolarý Avusturya, 1,4 milyar dolarý Almanya, 1,3 milyar dolarý Lüksemburg ve 1,2 milyar dolarý da ABD den temin edildi. Uzun vadeli kredi borcunun da 25,3 milyar dolarý Birleþik Krallýk taki (Ýngiltere, Galler, Ýskoçya, Kuzey Ýrlanda) kuruluþlardan alýndý. Toplama bakýldýðýnda 124,7 milyar dolarlýk uzun vadeli kredi borcunun 90,3 milyar dolarýný Avrupa oluþturdu. ABD 15,8 milyar dolar, Bahreyn de 12,4 milyar dolarla en fazla kredi temin edilen ülkeler arasýnda yer aldý. Ankara / aa Cep kul la ný mý Ra ma zan da a zal dý A VE A Ge nel Mü dü rü Er kan Ak de - mir, Ra ma zan da ge nel lik le o ruç tu - tu lan sa at ler de cep te le fo nu kul la ný - mý nýn dü þük ol du ðu nu, if tar dan son ra i se kul la ný mýn art tý ðý ný bil dir - di. Ak de mir, CER Mo dern de ki if - tar ye me ðin de ba sýn men sup la rýy la bir a ra ya gel di. Þir ke ti nin 2011 yý lý - na i liþ kin ve ri le ri hak kýn da bil gi ve - ren Ak de mir, bu yý lýn ilk ya rý sýn da a bo ne sa yý sý nýn 12,2 mil yo na u laþ tý - ðý ný, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö - re 756 bin a bo ne ar tý þý kay de dil di ði - ni bil dir di. A bo ne ba þý na 309 da ki - ka ko nuþ ma tra fi ði i le sek tör de bi - rin ci sý ra da yer al dýk la rý ný an la tan Ak de mir, a bo ne ba þý na ge lir de 20,5 li ra i le sek tör li de ri ol duk la rý ný, i le ti - þim ku le sa yý sýn da e çýk týk la - rý ný söy le di. Ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný da ce vap la yan Ak de mir, Ra ma zan da te le fon tra fi ði ne i liþ kin bir so ru ü ze ri ne, þun la rý kay det ti: Ra ma zan da tü ke - tim a za lý yor. Fa kat sa at le ri de de ði þi - yor. Ge nel lik le o - ruç lu sa at ler de cep te le fo nu kul la ný - mý dü þük. Ýf tar - dan son ra kul - la ným ar tý yor. Nor mal bir gün lük ko - nuþ ma pa ter - ni nin dý þýn da, if tar dan son - ra sý na kay mýþ bir ko nuþ ma tra fi - ði var. An ka ra / a a Ýhtiyaçtan fazla kayýsýnýn satýlmamasý tavsiye ediliyor. Ka yý sý ü re ti ci le ri ne u ya rý MA LAT YA'DA 35 bin a i le nin ge çim kay na ðý ka yý sý da fi yat lar, ta le bi a þan ü rün ar zý se be biy le yüz de 35 o ra - nýn da düþ tü. Ti ca ret Bor sa sý ve ri le ri ne gö re Ni san a yý - na ka dar 7.5 TL ye a lý cý bu lan ku ru ka yý sý bu yýl 4.20 i le 5.20 TL a ra sýn da iþ lem gör me ye baþ la dý. Ma lat ya Zi - ra at O da sý Baþ ka ný Bay ram Po lat baþ, ha sat dö ne mi nin so nu na yak la þýl ma sý se be biy le iþ çi lik gi der le ri nin kar þý - lan ma sý a ma cýy la pa za ra faz la ü rün ge ti ril di ði ni, bu - nun da fi yat la rý dü þür dü ðü nü söy le di. Dü þü þün ge çi ci ol du ðu nu be lir ten Po lat baþ, Ü re ti ci le ri miz ih ti yaç la rý ka dar ka yý sý la rý ný sat sýn. Ka yý sý yý pa za ra ge tir me de a - ce le et me sin ler. Pa za ra faz la mik tar da ka yý sý ge lin ce ha liy le fi yat da dü þü yor de di. Ma lat ya Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný Meh met Ta hir Ka lay cý oð lu, ka yý sý fi yat la rý nýn faz la arz ne de niy le a þa ðý yön lü se yir iz le di ði ni i fa de et - ti. Bu yýl do lu se be biy le ka yý sý lar da çil o luþ tu ðu na dik - kat çe ken Ka lay cý oð lu, ka li te li ka yý sý la rýn da ha yük sek fi yat lar dan sa týl dý ðý ný söy le di. Ül ke dý þýn dan ta lep le rin þim di lik az ol du ðu nu an la tan Ka lay cý oð lu, Böy le o - lun ca da ka yý sý fi yat la rý da dü þü yor. Ka yý sý ü re ti ci le ri ne tav si yem, ih ti yaç la rý ka dar ka yý sý yý pa za ra sun sun lar. Ýh ti yaç tan faz la sý ka yý sý la rý ný sat ma ma la rý ný is ti yo rum. Ya ni 10 ton ka yý sý sý o lan ih ti ya cý o lan 1.5 i le 2 to na ya - kýn ka yý sý sý ný sat sýn. Ge ri ye ka lan ka yý sý sý ný sat ma sýn di ye ko nuþ tu. Ma lat ya / ci han Buð day da ve rim yük sek a ma ka li te so ru nu var KON YA Sel çuk Ü ni ver si te si Zi ra at Fa kül te si Top rak Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Sa it Gez gin, bu yýl Tür ki ye de ye ti þen buð day mik ta rý nýn se vin di ri ci ol - du ðu nu an cak ü rün de ka li te so ru nu ya þan dý ðý ný söy - le di. Prof. Dr. Gez gin, ya ðýþ la rýn geç miþ yýl la ra gö re da ha faz la ol ma sýy la Kon ya ve Es ki þe hir gi bi buð day ye ti þen, hem ku ru, hem de su lu ta rým a lan la rýn da ve - rim li li ði ar týr dý ðý ný kay det ti. Buð day re kol te si nin bek - le ne nin çok çok üs tün de ol du ðu nu ha týr la tan Gez gin, u zun yýl la rýn or ta la ma sý a lýn dý ðýn da 230 ki log ram o lan ve ri min, ku ru ta rým a lan la rýn da 400 ki log ra mýn üs tü - ne çýk tý ðý bil gi si ni ver di. Bu ra ka mýn geç miþ yýl lar da el de e di le nin 2 3 kat faz la sý ol du ðu nu söy le yen Sa it Gez gin, Bu yö nüy le se vin di ri ci an cak bu yýl geç miþ yýl lar dan da ha faz la ka li te so ru nu ya þa dýk. Biz ül ke o la - rak ih ti ya cý mýz dan faz la ü ret me mi ze rað men, bu yýl ka li te nin dü þük ol ma sýn dan do la yý un cu lar dý þa rý dan 1. sý nýf ek mek lik buð day a lý yor. Bu da yýl da 3 ton gi bi bir ra kam o lu yor. Oy sa bu yýl ve rim du ru mu di ðer yýl - la ra gö re da ha faz la de di. Kon ya / ci han Güm rük mü þa vir le ri o da kur mak is ti yor GÜM RÜK mü þa vir le ri, o da ça tý sý al týn da fa a li yet yü rüt me yi is ti yor. Bu ko nu mu an cak ya sa i le el de e - de bi le cek le ri ni be lir ten Ýs tan bul Güm rük Mü þa vir le - ri Der ne ði (ÝGMD) Baþ ka ný Tur han Gün düz, ka nun gü ven ce sin de bir mes lek ör gü tü ne ka vuþ ma yý ar zu et tik le ri ni di le ge tir di. ÝGMD Baþ ka ný Gün düz, Güm rük Mü þa vir le ri O da sý ve Bir li ði Ya sa sý nýn bir an ev vel TBMM den geç me si ni ta lep et ti. Bu ta le bi da ha ön ce Dol ma bah çe Ça lýþ ma O fi si nde bir a ra ya gel dik le ri Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý - cý ya da i let tik le ri ni de kay det ti. Gü düz, Ba kan Ya zý - cý ya, 2023 i çin 500 mil yar do lar ih ra cat he de fi nin ko nul du ðu bir di lim de güm rük mü þa vir li ði ba ðým sýz bir ya pý ya da ha çok ih ti yaç duy mak ta dýr. Güm rük mü þa vir li ði nin di sip li ni ni, gü ve ni lir li ði ni ve say gýn lý - ðý ný ko ru mak la bir lik te ül ke men fa at le ri a dý na i yi hiz met þart la rý ný ya ra ta bil mek i çin ça ba sarf e di yo - ruz. Tür ki ye nin ilk Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný o la - rak u zun za man dýr öz le mi ni çek ti ði miz Güm rük Mü þa vir le ri O da sý na bi zi ka vuþ tu ra ca ðý ný zý ü mit et - mek te yiz de di ði ni de ak tar dý. Ýs tan bul / ci han BÝM þu be si ni Tür koð lu na aç tý TOP TAN fi ya tý na pe ra ken de sa týþ slo ga nýy la Tür - ki ye ge ne lin de hiz met ve ren BÝM, Tür ki ye ge ne lin de - ki ma ða za la rý na bir ye ni si ni da ha ek le di. BÝM þu be si ni Kah ra man ma raþ ýn Tür koð lu il çe sin de Ga zi - ler Cad de si nde hiz me te aç tý. Va tan daþ la rýn yo ðun il gi gös ter di ði a çý lý þa Tür koð lu Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Taþ han, Ýl çe Em ni yet A mi ri Ha ni fi Öz kan da ka týl dý. Kur de le ke si mi nin ar dýn dan ma ða za ya gi ren va tan - daþ lar a çý lý þa ö zel fi yat lar la sa tý lan ü rün le re hü cum et - ti. Ba zý va tan daþ la rýn in di rim li ü rün ler den çok sa yý da al ma sý dik kat çek ti. Kah ra man ma raþ / ci han

16 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR 12 ÝLAN Y 2011/37 TLMT. Örnek No: 64 Sa týl ma sý na Ka rar Ve ri len Ta þýn ma zýn Cin si, Kýy me ti, A de di Ev sa fý: Ta þýn ma zýn Ad re si : Ko ca e li i li, Ba þis ke le il çe si,bah çe cik kö yü Ta þýn ma zýn Ö zel lik le ri : 4240 VE 4241 Par sel ler pik nik so ka ðý na cep he li o lup boþ par sel ler dir par sel ü ze rin de bi na bu lun mak ta dýr. i ki gi riþ li i ki ba ðým sýz bö lüm þek lin de ol du ðu in þa at a la ný nýn 200 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ týr.lsýn ma þek li kom bi li dir. Ve ya kýt o la rak do ðal gaz kul la nýl mak ta dýr. Ar sa lar ü ze rin de sa tý lýk ta be la sý bu lun mak ta dýr. Ý mar Du ru mu : Ko nut a la nýn da kal mak ta o lup ay rýk ni zam ze min de %20 kul la ným a la ný ol mak ü ze re 2 kat in þa at ya pý mý na uy gun ol du ðu an la þýl mýþ týr. To poð ra fik o la rak e ðim li bir ya pý ya sa hip tir. a) 4240 par sel sa yý lý ta þýn maz 1. Sa týþ Gü nü : 27/09/ :00-14:10 Sa lý 2. Sa týþ Gü nü : 07/10/ :00:14:10 Cu ma Mu ham men be de li : ;00 TL b) 4241 par sel sa yý lý ta þýn maz 1.Sa týþ Gü nü : 27/09/ :20:14:30 Sa lý 2.Sa týþ Gü nü : 07/10/ :20:14:30 Cu ma Mu ham men Be de li : ,00 TL c) 4246 Par sel sa yý lý ta þýn maz 1.Sa týþ Gü nü : 27/09/ :40:14:50 Sa lý 2.Sa týþ Gü nü : 07/10/ :40:14:50 Cu ma Mu ham men Be de li : ,00 TL Yu ka rý da ö zel lik le ri ya zý lý ta þýn maz/lar bir borç ne de ni i le a çýk art týr ma su re tiy le sa tý - la cak týr. Sa týþ Þart la rý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te KO CA E LÝ 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ' nde a çýk ar - týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60 ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/37 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (ic.if.k.126) 17/08/2011 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No :27 B: T. C. MERKEZ / KOCAELÝ 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/422 Esas. Örnek No:64 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti,adedi,evsafý; TEKÝRDAÐ ÝLÝ, ÇERKEZKÖY ÝLÇESÝ, FEVZÝPAÞA MAH, TAPUNUN 29 LIA PAFTA, 624 ADA, 24 NOLU PARSELDE KAYITLI, 40/600 ARSA PAYLI, 1. KAT 1 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM. CÝLT NO: 36, SAHÝFE NO: 3469 taþýnmazdaki: Bodrum kat, zemin kat, 5 normal katlý B. A. Yapý tarzýnda inþa edilmiþ binanýn 1.katýndadýr. Mesken salon, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve koridordan ibarettir. Mesken 80 m 2 alanlýdýr. Salon ve oda tabanlarý ahþaptýr. Ýmar Durumu : 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planýnda konut +kentsel ve bölgesel iþ merkezi alanýnda kalmakta olup, ayrýk nizam 6 kat imarlý T.A.K.S.: 0,40 ' týr. SATIÞ ÞARTLARI 1- Satýþ 10/10/2011 Pazartesi saat 14:45-14:55 de Çer kez köy Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 20/10/2011 Per þem be gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da a çýk ar týr ma ya çý kar tý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra na ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gün geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la - li ye res mi, 1/2 ta pu harç la rý, bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. KDV i le i ha le dam ga res mi, tah li ye tes lim gi der le ri, i le 1/2 ta pu a lým har cý a lý cý ya a it o la cak týr. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý larla di ðer il gi li le rin (X) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý Ta pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týl ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka bil gi al mak is te yen le rin 2011/422 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/08/2011 (Ýc.ÝfK.126) (X) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir Yö net me lik Ör nek No..: 27 B: T. C. ÇERKEZKÖY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No : 2010/86 TLMT. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; TAPU KAYDI : Siirt Merkez, Yeni mah. Mahallesi, 296 ada- 36 parsel, yüzölçümü: 384,00 m 2, zemin kat, baðýmsýz bölüm no. 1, arsa pay/payda: 5/18, Mesken nitelikli taþýnmaz ÖZELLÝKLERÝ : 296 ada, 36 nolu parsel üzerinde bulunan dört katlý apartman olarak inþa edilmiþ taþýnmazýn daire olarak kullanýldýðýný, Birinci, ikinci, üçüncü kattaki dairelerin yaklaþýk 120m 2 olduðunu dördüncü katta bulunan teras dairesinin yaklaþýk 70m 2 den oluþtuðu, yapýda kalorifer ve asansörün bulunmadýðýný ve yapýnýn 4 katlý olduðu, Belediye imar planýnda arsanýn imar durumunun ayrýk nizam gözüktüðü yapý bu haliyle 3. sýnýf, A grubu yapýlar arasýna girdiði tespit edilmiþtir. Taþýnmaz hakkýndaki detaylý bilgi dosyasýnda mevcuttur. ÝMAR DURUMU : Ayrýk nizam 5 kattýr, Taks = 0,35, Kaks= 1,75 Çekme mesafeleri önbahçe 5m yan bahçe 3,5m hmax= 15,50dir. DEÐERÝ : ,00-YTL Satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ Salý günü saat 10:30-10:40 arasýnda Siirt Ýcra Müdürlüðü'nde adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetinin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla Cuma günü saat 10:30-10:40 a ra sýn da Si irt Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde ad re sin de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le - me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra ný nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye ni nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay - laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ye ni Türk Li ra sý ve dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik tar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa - tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le % 1 KDV, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de ra ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. SÝÝRT ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TAL. NO: 2009/145 Örnek No; 27 Satýlmasýna karar verilen gayri menkullerin cinsi, kýymeti, adedi, evsafý : a) 293 ada, 15 nolu parsel tapu kayýtlarýnda 403,00 m 2 büyüklüðünde arsadýr, söz konusu taþýnmazýn bulunduðu binanýn adý Batur apt. olup, Zemin+6 kattan oluþan yapý asansörlü, kaloriferli ve yaklaþýk 5 yýllýk olan betonarme bina olup, söz konusu taþýnmaz Batur apartmanýnýn 1. kat, 6 nolu dairesi olup yaklaþýk 188,00m 2 büyüklüðündedir, söz konusu gayrimenkulün tapu kayýtlarýna göre arsa payý olduðu ayrýca yapý 3. sýnýf B grubu yapýlar arasýna girdiði tespit edilmiþtir. TAÞINMAZIN MUHAMMEN BEDELÝ : ,94-TL b) 302 ada, 86 nolu parsel tapu kayýtlarýnda m 2 büyüklüðünde arsadýr, söz konusu taþýnmazýn bulunduðu binanýn adý Doðan apt. olup, Zemin+5 kattan oluþan yapý asansörsüz, kaloriferli ve yaklaþýk 15 yýllýk olan betonarme bina olup, söz konusu taþýnmaz Doðan apartmanýnýn B blok. 4. kat, 6 nolu dairesi olup yaklaþýk 107 m 2 büyüklüðündedir, söz konusu gayrimenkulün tapu kayýtlarýna göre arsa payý 34,89 m 2 olduðu ayrýca yapý 3. sýnýf B grubu yapýlar arasýna girdiði tespit edilmiþtir, TAÞINMAZIN MUHAMMEN BEDELÝ : ,58-TL Satýþ þartlarý: 1- Satýþýn günü ; a. Siirt Merkez Bahçelievler Mah. 293 Ada 15 parselin satýþýnýn saat 10:00-10:10 arasýnda b. Siirt Merkez Kooperatif Mah. 302 Ada 86 parselin satýþýnýn saat 10:30-10:40 arasýnda Si irt Ad li ye si Ýc ra. Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len kýy me tin %60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, Tel la liye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (Ý ÝK m.126 ; il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa - hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak - dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133 'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir, i ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, Ýþ bu i lan teb lið ya pý la ma ma sý Ýh ti ma li ne bi na en tüm a la ka dar la ra teb lið ma hi - ye tin de o lup, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/145 tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/08/2011 (Ýc.Ýf.K. 12) Yönetmelik örnek no: 27 B: T. C. SÝÝRT ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Davacý BOTAÞ vekili tarafýndan Mahkememize açýlan kamulaþtýrma davasý nedeniyle; a) Davacý Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma A.Þ. vekili tarafýndan aþaðýda isimleri yazýlý davalýlar hakkýnda Kamulaþtýrma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasý açýldýðý; b) Aþaðýda belirtilen taþýnmazlarla ilgili olarak ilgililerin taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize bildirmesinin gerektiði; c) Ýlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý, idari yargýda iptal ve adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davacý açýlabileceði, bu davalarda husumetin Maliye Hazinesine yöneltilmesi gerektiði; d) Süresi içinde idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði; e) Kamulaþtýrma bedelinin Ziraat Bankasý Bayburt Þubesine yatýrýlacaðý hususu 4650 Sayýlý Yasa ile deðiþik 2942 Sayýlý Yasanýn 10/5 maddesi uyarýnca ilan olunur. B: T. C. BAYBURT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Dosya No: Es. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- TAPU KAYDI : Kýrklareli il, Babaeski Ýlçesi, Çengerli Köyü Yedimeþeler mevkii 30225/31440 hisseli m 2 yüzölçümlü 417 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz ÖZELLÝKLERÝ : Kýrklareli ili, Babaeski Ýlçesi, Çengerli Köyü sýnýrlarý içerisinde Yedimeþeler mevkiinde m 2 yüzölçümlü olan 417 parsel sayýlý arazinin toprak yapýsý Týnlý-Kumludur. Su tutma kapasitesi orta derecede olmasý nedeniyle verim potansiyeli orta derecededir. Erozyon sorunu olmayýp 1.sýnýf tarým arazisidir. Köye Yaklaþýk 1.5 km yakýnlýðýnda olup Çengerli Köyü-Pehlivankoy Ýlçesinin Ýmam pazarý köyü asfalt yolunun kuzeyindedir. Kuru tarým uygulanmakta olan taþýnmazda þu an ayçiçeði ekilidir.tarlanýn topografik yapýsý bakýmýndan % 05 eðimli olduðu mevkisi toprak yapýsý ve verimlilik durumuna göre 1 dekarýnýn deðeri 2.500,00.-TL'dir. Borçlunun hissesine düþen miktar ,50.-TL'dir. ÝMAR DURUMU : Tapu Kaydýnýn Aynýsýdýr. SATIÞ SAATÝ : 11:00-11:05 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,50 TL 2- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili, Babaeski, Ýlçesi Çengerli Köyü Baðlýk mevkii Tam hisseli m 2 yüzölçümlü 554 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz ÖZELLÝKLERÝ : Kýrklareli ili, Babaeski Ýlçesi, Çengerli Köyü sýnýrlarý içerisinde Baðlýk mevkiinde m 2 yüzölçümlü olan 554 parsel sayýlý arazinin toprak yapýsý Týnlý-Kumludur. Su tutma kapasitesi orta derecede olmasý nedeniyle verim potansiyeli orta derecededir. Erozyon sorunu olmayýp 1. sýnýf tarým arazisidir. Köye Yaklaþýk 2 km yakýnlýðýnda olup Çengerli Köyü-Pehlivanköy Ýlçesinin Kuþtepe köyü yolunun batýsýndadýr. Kuru tarým uygulanmakta olan taþýnmazda þu an ayçiçeði ekilidir. Tarlanýn topografik yapýsý bakýmýndan % 05 eðimli olduðu mevkisi toprak yapýsý ve verimlilik durumuna göre 1 dekarýnýn deðeri 2.000,00.-TL'dir. Borçlunun hissesine düþen miktar ,00.-TL'dir. ÝMAR DURUMU : Tapu Kaydýnýn Aynýsýdýr. SATIÞ SAATÝ : 11:10-13:15 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ba ba es ki Ýc ra Mü dür lü - ðü nün ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler,tel la li ye be de li sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la - zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133 'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi a lamk is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan i lgi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝKm.12) (*)Ýl gi li le rer ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. BABAESKÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS NO : 2006/253 Esas. KARAR NO : 2010/244 Davacý BOTAÞ-BORU HATLARI ÝLE PETROL TAÞIMA A.Þ. ta ra fýn dan da va lý lar EB RU ZEY NEP TO PAL VS. a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Ka mu laþ týr ma (Ka mu laþ týr ma Yo - luy la ir ti fak Hak ký Te si si) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me miz ce ve ri len 11/06/2010 ta rih 2006/253 e sas, 2010/244 ka rar sa yý lý ka ra rý tem yiz e dil miþ o lup, ya pý lan tem yiz in ce le me si so nu cun da Yar gý tay 18. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý nýn 07/03/2011 ta rih 2010/11921 e sas, 2011/3041 ka rar sa yý lý i la mý i le mah ke - me miz ka ra rý bo zul muþ o lup, tüm a raþ týr ma la ra rað men da va lý lar E mir Ö mer To pal ve Ö mer Lut fi To pal'ýn ad res le ri tes pit e di le me di ðin den da va lý lar E mir Ö mer To pal ve Ö mer Lut fi To pal'a Yar gý tay ka ra rý nýn i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup, Da va lý lar E mir Ö mer To pal ve Ö mer Lut fi To pal'a da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 30/03/2011 B: TARSUS 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya No: 2010/395 TAL. Örnek No: 27 TAPU KAYDI : Zonguldak ili, Gökçebey ilçesi, Çarþý içi Mahallesi Dedeçayý mevkiinde katlý 12 pafta, 1521 parselli Kargir Dört Katlý bina ve arsasý üzerindeki 1562/ arsa paylý zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu dükkân ÖZELLÝKLERÝ : A na ta þýn maz 182,06 m 2 o lup bod rum kat+ze min kat+3 kat tan o luþ - mak ta dýr. Gök çe bey Be le di ye sý nýr la rý i çin de o lup Be le di ye nin tüm alt ya pý hiz met le rin - den fay da lan mak ta dýr. He men ö nün den i mar yo lu geç ti ðin den u la þý mý ko lay dýr. Çev re - sin de çok sa yý da az kat lý ve yük sek ko nut ve iþ yer le ri bu lun mak ta dýr. Mer ke ze yak la þýk 250,00m dir. Ti ca ri sir kü las yo nun yo ðun ol du ðu bir böl ge de dir. Bi na kar gir tarz da ya - pýl mýþ, dý þý sý va lý bo ya lý, ça tý sý ki re mit ör tü lü, ý sýn ma sis te mi so ba lý dýr. Ba yýn dýr lýk ba - kan lý ðý nýn ýýý.sý nýf (A) ya pý gru bun da dýr. Es ki ya pý o lup yýp ran mýþ gö rün tü sü var dýr. Sa - tý þa ko nu iþ ye ri nin dýþ cep he si ca me kân lý plas tik doð ra ma, ze min dö þe me si ka ro se ra - mik kap lý, du var la rý ba da na lý, kul la ný lan fay da lý in þa at a la ný 13,12m 2 dir. Kat yük sek li ði 3 m o lup tek göz lü me kân o la rak ta sar lan mýþ týr. Ka pý nu ma ra sý 83/a 2 dir. Ö nü is met pa - þa cad de si ne cep he li dir. ÝMAR DURUMU : Bitiþik Nizam 5 kat ticari alan SATIÞ SAATÝ :14:30-14:40 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ Pa zar te si gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da HÜ KÜ MET KO NA ÐI Ö NÜ GÖK ÇE BEY/ZON GUL DAK ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be - de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Per þem - be gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 1O gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Ay nýn dan do ðan ver gi ler ve tel la li ye har cý sa týþ be de lin den ö de nir. Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer Ýl gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya - na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 3- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let Ý çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 4- Þart na me, i lan ta ri hin den Ý ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 5- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur (TÝK m ) (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hýp le ri de da hil dir. B: T. C. GÖKÇEBEY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 1. Satýþ Memurluðu 2010/2 Satýþ. DÜZCE ÝZALEYÝ ÞUYUU SATIÞ MERMURLUÐU Düzce 1.Sulh Hukuk Mahkemesince Satýþýna karar verilen G.menkulün cinsi.kýymeti. ad. evsafý 1- Düzce Merkez Konuralp Beldesi Tapunun 666 parselinde kayýtlý 2.160,00 m 2 lik tarla 1688,50 m 2 lik kýsmý fýndýk tarlasý kalan 471,50 m 2 lik kýsmý boþ alan olan yer bilirkiþi raporuna göre tamamý ,00,-TL. üzerinden açýk artýrma suretiyle satýlýcaktýr. 1- Satýþ 26/09/ den kadar Düzce Adliyesi 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ DURUÞMA SALONUNDA açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrma da tahmin edilen kýymetin %60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla 06/10/2011 günü ayný yerde saat 14,45 de ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ masraflarýný geçmesi þartýyle en çok artýrana ihale olunur. % 40 ý geçme þartý vardýr. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin %20 si Nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para ile dir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu,1/2 tapu harç %18 KDV alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarým dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirilmeleri lazýmdýr.; aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra Ýflas Kanunun 133.maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýki ihale arasýndaki farktan ve % 10 faiz den alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý,baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/2 Sa týþ sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le sa týþ me mur lu ðu mu za baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 03/08/2011 (Ý Ýc.Ýf.K.126) (+) Ýl gi li le re ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No.27 B: T. C. DÜZCE 1. SULH HUKUK HAKÝMLÝÐÝ (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

17 Y SPOR 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR 13 YILDIRIM ISRAR EDÝYOR HABERLER FUTBOLDA ÞÝKE ÝDDÝALARINA YÖNELÝK SORUÞTURMADA TUTUKLU BULUNAN FENERBAHÇE KULÜBÜ BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM, ''SAYIN CUMHURBAÞKANIMIZA DA ÝLETTÝÐÝM SAYIN SAVCININ 'SON 5 MAÇIN SONUCUNU BÝLÝYORDUK' SÖZLERÝ TAMAMEN GERÇEKTÝR, SEVENÝM DE SEVMEYENÝM DE BENÝM ASLA YALAN SÖYLEMEYECEÐÝMÝ BÝLÝR'' DEDÝ. Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým. UEFA'DA HAKEMLER BELLÝ OLDU UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanþýnda Beþiktaþ, Trabzonspor ve Bursaspor'un rakipleriyle yapacaðý maçlarýn hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada; Beþiktaþ, Trabzonspor ve Bursaspor'un 25 Aðustos Perþembe günü yapacaklarý rövanþ maçlarýnda görev yapacak hakemler duyuruldu. Beþiktaþ'ýn, Rusya ekibi Alania i- le deplasmanda oynayacaðý karþýlaþmayý Romanya Futbol Federasyonu'ndan Alexandru Dan Tudor'un yöneteceði, Vladikavkaz kentindeki Republican Spartak Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de baþlayacak. Trabzonspor'un, Ýspanyol ekibi Athletic Bilbao ile Türk Telekom Arena'da oynayacaðý karþýlaþmayý Almanya Futbol Federasyonu'ndan Knut Kircher yönetecek. Karþýlaþma saat 21.30'da oynanacak. Bursaspor'un Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda oynayacaðý karþýlaþmayý Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Manuel Jorge Neves Moreira De Sousa'nýn yönetecek. Brüksel kentindeki Constant Vanden Stock Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.30'da baþlayacak. YÝÐÝDO'DAN SOMALÝ'YE YARDIM ELÝ SÝVASSPORLU futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin, açlýk ve susuzlukla karþý karþýya kalan Somalililere 30 bin lira tutarýnda yardýmda bulunacaðý açýklandý. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan ''Sivassporumuz'dan Anlamlý Davranýþ'' baþlýklý açýklamada, ''ATV ile A Haber'in dün gece gerçekleþtirdiði ortak yayýnda, tüm Türkiye Somali'ye yardým i- çin yarýþken, Sivassporumuz da sessiz kalmadý'' ifadesine yer verildi. Açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Müge Anlý ve Cem Öðretir'in sunduðu gecede bütün Türkiye tek yürek oldu. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda telefonla canlý yayýna katýlan teknik direktörümüz Rýza Çalýmbay, Somali'ye 30 bin lira yardýmda bulunacaðýmýzý söyledi. Somali'ye yapýlacak 30 bin lira tutarýndaki baðýþa yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Rýza Çalýmbay, teknik kadromuz ve kýrmýzýbeyazlý futbolcularýmýz da katkýda bulunacak.'' ÝTALYA'DA ÖZEL MAÇ Palermo-F.Bahçe Stat: Renzo Barbera Saat: FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, soruþturmayý yürüten Özel Yetkili Savcý Mehmet Berk'in ''Son 5 maçýn sonucunu biliyorduk'' sözlerini söylediði þeklindeki iddialarýný tekrarladý. Yýldýrým, avukatlarý aracýlýðý ile yaptýðý yazýlý açýklamada, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e yazdýðý ve basýna da yansýyan mektubunda, tutuklu bulunduðu soruþturmayý yürüten savcý Mehmet Berk'in, Fenerbahçe'nin, ligin son 5 haftasýnda oynadýðý maçlarýn sonuçlarýný müsabakalar oynanmadan bildiðini kendisine ve avukatlarýna söylediðini ifade ettiðini hatýrlatarak, ''Bu mektubumun ardýndan Sayýn Savcý yazýlý bir açýklama yaparak, kendisinin ENGÝN VE EBOUE G.SARAY'A ÇABUK UYUM SAÐLADI böyle bir þey söylemediðini belirtmiþ ve benim bunu kendisine karþý kamuoyu oluþturmak adýna öne sürdüðümü iddia etmiþtir'' dedi. Savcý Mehmet Berk'in kendisine ve avukatlarýna söylediði ''Son 5 maçýn sonucunu biliyordum'' iddiasýný, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar ve beraberindeki TFF heyetine de aynen ifade ettiðini ileri süren Yýldýrým, þu iddialarda bulundu: ''Sayýn Aydýnlar ve TFF heyetinin Sayýn Savcý Berk ile görüþmesinin ardýndan bu iddia basýna da yansýmýþ, çok sayýda gazete tarafýndan haber yapýlmýþ, TV programlarýnda gazeteciler ve yorumcular tarafýndan da tartýþýlmýþtýr. Söz konusu tarihte yayýnlanan gazete ve internet sitelerinde de Sayýn Savcý GALATASARAY 3. etap hazýrlýk kampýný Slovenya'nýn Bled kasabasýnda sürdürüyor. Galatasaraylý futbolcular günün ilk anrenmanýnda, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet gözetiminde, istasyon çalýþmasý yaptý. Galatasaray'ýn yeni transferleri Emanuel Eboue ve Engin Baytar'ýn ise takýma çabuk adapte olduðu gözlendi. Eboue, antrenmanlarda Kazým Kazým ile þakalaþýrken, Engin Baytar ise dün kampa katýlmasýna raðmen dünkü antrenmanda rahat tavýrlarýyla takýma uyum saðladýðýný gösterdi. Antrenmanýn son bölümde taktik aðýrlýklý çift kale maç yapan Galatasaraylý futbolcular, teknik direktör Fatih Terim tarafýndan Berk'in maç sonuçlarýný bildiðini söylemesi son derece çarpýcý baþlýklar ve içeriklerle haber yapýlmýþtýr. Öte yandan, bu iddialar üzerine Beþiktaþ Kulübü a- vukatlarýndan Sayýn Ahmet Akpýnar da Sayýn Savcý Berk'e yönelik, son 5 maç ile ilgili neden suçüstü yapýlmadýðý ve bu maçlar ile ilgili bahis oynanýp oynanmadýðýna dair sorular yöneltmiþtir. Dolayýsýyla mektubumda Sayýn Cumhurbaþkanýmýza da ilettiðim Sayýn Savcý'nýn ''Son 5 maçýn sonucunu biliyorduk'' sözleri tamamen gerçektir. Bu noktada þunu da samimiyetle belirtmek isterim ki; sevenim de sevmeyenim de benim asla yalan söylemeyeceðimi bilir. Dolayýsýyla bu konuda da doðruyu söylememem mümkün deðildir. Ancak Sayýn Savcý'nýn tüm kamuoyu tarafýndan bilinen ve hatta günlerce tartýþýlan bu sözlerini kalkýp bugün yalanlamasý, kendisinin nasýl bir soruþturma yürüttüðünün görülmesi açýsýndan da son derece önemli bir örnektir. Þunun da net olarak bilinmesi gerekmektedir ki, soruþturmanýn en baþýndan bu yana gizlilik kararý ihlal edilmiþtir. Dosyanýn tarafý olmayan TFF'ye bilgilerin verilmesi de bunun net bir örneðidir. Benzer þekilde daha ilk günden bizleri kamuoyunun gözünde suçlu ve mahkum ilan etmek adýna her tür bilgi basýna sýzdýrýlmýþ ve bizlere karþý bir kamuoyu oluþturma çabasý içerisine girilmiþtir. Bu ruh hali ve görev anlayýþý i- çerisindeki yetkililerin yürütmekte olduðu soruþturma ile ilgili deðerlendirmeyi kamuoyuna býrakýyorum.'' sýk, sýk uyarýldý. Maçý birçok kez yarýda kesen Terim, futbolcularýna yapmalarý gereken hareketleri gösterdi ve birçok futbolcuyu deðiþik alanlarda denedi. Dün Bled kasabasýndaki yüksek hava sýcaklýðý futbolcularý önemli derecede etkiledi. Antrenmanda sýk sýk su içme molasý verildi. 1 saat 10 dakika süren antrenmanýn ardýndan futbolcular dinlenmek üzere otellerine döndü. Bu arada, Galatasaraylý taraftarlar dün de takýmlarýný yalnýz býrakmadý. Az sayýdaki Galatasaray taraftarý antrenmaný saha kenarýndan izledi. Galatasaray dün akþam yaptýðý akþam antrenmanýný yerel saatle 18.30'da gerçekleþtirdi. FOTOÐRAF: A.A Türkiye'nin çim profesörü ESKÝÞEHÝRSPOR STAT MÜDÜRÜ TARIK USLU, TÜRKÝYE'DEKÝ BÝRÇOK SPOR KULÜBÜNE SAHA ÇÝMLERÝ KONUSUNDA YARDIMCI OLUYOR. USLU, BARCELONA KULÜBÜNDEN ÇÝM KONUSUNDA DAVET ALDI. Eskiþehir Atatürk Stadý Müdürü Tarýk Uslu, "Eskiþehirspor sahasýndaki kaliteyi öðrenen Barcelona stat yetkilileri beni Ýspanya'ya davet etti. Ýspanya'ya gitip yetkililerle bilgi alýþveriþinde bulunacaðým" dedi. FOTOÐRAF: A.A ÜLKELERÝN iklimlerine ve bölgenin zeminlerine göre çim tohumlarýnýn uygulanmasý konusunda eðitim alan ve bu konuda Türkiye'deki birçok spor kulübüne yardýmcý olan Eskiþehirspor Stat Müdürü Tarýk Uslu, Ýspanya'nýn ünlü kulübü Barcelona'dan davet aldý. Uslu, yaptýðý açýklamada, 11 yýl Eskiþehirspor'da tesisler sorumlusu o- larak görev yaptýðýný, son 3 yýldýr da stat müdürlüðü görevini yürüttüðünü söyledi. Çocukluðundan beri çim tohumu yetiþtiriciliði konusunda a- raþtýrma yaptýðýný ve bu konuda eðitim aldýðýný belirten Uslu, bununla ilgili Ýngiltere ve Hollanda'da seminerlere katýldýðýný kaydetti. Türkiye'de saha zeminlerinin ve çimlerinin çok sorunlu olduðunu ifade eden Uslu, þöyle konuþtu: BEBEÐE BAKAR GÝBÝ BAKILMALI ''Ülkelerin iklimlerine ve bölgelerin zeminlerine göre çim tohumlarýnýn uygulanmasýna yönelik eðitim aldým. Zemin ve çim çok sorunlu bir konu, bir bebeðe bakar gibi bakmanýz lazým. Eskiþehir'in zeminini görüp beðenen diðer kulüp yöneticileri beni statlarýna davet edip yardým istiyor. Gidemediðim yerlerde ise telefonla bilgi vermeye çalýþýyorum. 'Fenerbahçe, Galatasaray, Beþiktaþ' gibi Süper Lig takýmlarýnýn büyük çoðunluðuyla görüþtüm. Tohumun hangi zemine hangi oranda uygulanmasý konusunda toplantýlara katýldým. Neyin nasýl yapýlmasý konusunda bilgiler verdim. Özellikle kentin iklimine uygun çim tohumlarýný önerdim.'' Eskiþehirspor sahasýnýn çimlerinin Ýspanya'daki Nou Camp Stadý'ndaki çimlerle ayný olduðunu anlatan Uslu, ''Eskiþehirspor sahasýnýn çimleri Edirne'nin Ýpsala ilçesinde yetiþiyor. Barcelona stat yetkilileri de saha çimini Ýpsala'dan aldý. Çünkü o bölgenin iklimine uygun çim, Ýpsala'da yetiþiyordu. Bunun yanýnda Eskiþehirspor sahasýndaki kaliteyi öðrenen Barcelona stat yetkilileri beni Ýspanya'ya davet etti. Ýspanya'ya gidip yetkililerle bilgi alýþ veriþinde bulunacaðým'' dedi. ESKÝÞEHÝRSPOR SAHASI TÜRKÝYE'DE TEK Uslu, Eskiþehir Atatürk Stadý'na kanal sistemi yaptýðýný dile getirerek, ''Bu proje tamamen bana ait. Yaptýðým drenaj sistemi sayesinde 90 dakika boyunca yaðmur yaðsa bile sahada su durmuyor. Bu sistem þu an sadece Eskiþehir'de var. Eskiþehirspor sahasý Türkiye'de tek. Bu sistem Türkiye'deki diðer statlarda da uygulansa zemin sorunu kalmaz'' diye konuþtu. Sinan Balcýkoca / Eskiþehir Eto'o Rus Anzhi Makachkala ile 3 yýllýk sözleþme imzaladý. Eto'o Rus takýmýnda yýlda 20.5 milyon avro alacak KAMERUN Devlet Radyosu, Ýnter'in Kamerunlu forveti Samuel Eto'o'nun Rusya Birinci Futbol Ligi takýmlarýndan Anzhi Makachkala ile 3 yýllýk sözleþme imzaladýðýný ileri sürdü. Haberde, 30 yaþýndaki Eto'o'nun önceki gün Rus takýmýyla sözleþme imzaladýðý ve oyuncunun yýllýk yaklaþýk 20,5 milyon avro alacaðý iddia edildi.ýki kulübün henüz anlaþmadýðýný duyuran Ýtalyan basýnýnda ise Ýnter'in Rus takýmýna son olarak 29 milyon avroluk bir teklif yaptýðý, Rus takýmýnýn ise Eto'o için en fazla 24 milyon avro bonservis ücreti vermek istediði yazýldý. Daðýstan kulübü Anzhi, geçen ocak ayýnda Rus milyarder Süleyman Kerimov tarafýndan satýn alýnmýþtý. Efes'in yenileri Vujacic ve Kinsey'e saðlýk kontrolü BEKO Basketbol Ligi takýmlarýndan Anadolu Efes'in yeni transferleri Sasha Vujacic ve Tarence Kinsey, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Johns Hopkins Anadolu Saðlýk Merkezinde saðlýk kontrolünden geçti. Sporcular göz, kulak-burun-boðaz, ortopedi, kardiyoloji, dahiliye servislerinde muayene edildi ve efor testi yaptýrýldý. Anadolu Efes'in NBA takýmlarýndan New Jersey ekibinden transfer ettiði 27 yaþýnda ve 2.01 metre boyundaki forvet oyuncusu Vujacic, 2009 ve 2010 yýllarýnda LA Lakers formasý altýnda iki kez þampiyonluk yaþamýþtý. Geçen sezon Fenerbahçe Ülker'de oynayan 27 yaþýnda ve 2 metre boyundaki forvet oyuncusu Tarence Kinsey ise lacivert-beyazlý ekip ile 1 1 yýllýk sözleþme imzaladý. Süper Lig'in en genç takýmý Kayserispor Futbolda þike soruþturmasý nedeniyle 9 Eylül'de baþlayacak olan Süper Lig'de, Kayserispor 23 yaþ ortalamasý ile ligin ''en genç'' takýmý durumunda. Ligin ''en yaþlý'' takýmý ise 28 yaþ ortalamasý ile Antalyaspor. Süper Lig sezonunda mücadele edecek 18 takýmdan Kayserispor 23 yaþ ortalamasý ile ligin ''en genç' takýmý unvanýna sahip olacak. Onlarý 24 yaþ ortalamasý ile Gaziantepspor izliyor. Kayserispor ve Gaziantepspor'un ardýndan 25 yaþ ortalamasýna sahip Bursaspor, Gençlerbirliði ve Sivasspor da ligin diðer genç takýmlarý arasýnda yer alýyor. Lig'in en yaþlý takýmý ise 28 yaþ ortalamasýna sahip Antalyaspor olacak. Lig'de yaþ ortalamasý þöyle: 23 yaþ: Kayserispor, 24 yaþ: Gaziantepspor, 25 yaþ: Bursaspor, Gaziantepspor ve Sivasspor, 26 yaþ: Galatasaray, Beþiktaþ, Trabzonspor, Eskiþehirspor, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, Ankaragücü, Manisaspor, Orduspor, Samsunspor, 27 yaþ: Fenerbahçe, Mersin Ýdman Yurdu ve Karabükspor, 28 yaþ: Medikalpark Antalyaspor. Kewell Melbourne Victory ile 3 yýllýk sözleþme imzaladý GALATASARAY ile sözleþmesi sona eren Avustralyalý futbolcu Harry Kewell, (32) ülkesinin 1. Lig takýmlarýndan Melbourne Victory ile sözleþme imzaladý. Melbourne Victory kulübünün baþkaný Anthony Di Pietro, yaptýðý açýklamada, Harry Kewell'ýn Avustralya'da sporun simgesi olduðunu ve futbolla daha fazla ki- Henry Kewell þinin ilgilenmesini saðlayacaðýný söyledi. Kewell da kulübün internet sitesindeki açýklamasýnda, ''Avustralyalý olmaktan gurur duyuyorum ve buradaki futbola katkýda bulunmak istiyorum. Ülkemde oynamak her zaman tutkumdu ve Melbourne Victory'de forma giyme fýrsatý bulduðum için mutluyum'' ifadesini kullandý. Yerel basýna göre Melbourne Victory, Galatasaray'ýn serbest býraktýðý Kewell ile 3 yýllýk sözleþme imzaladý. Leeds United ve Liverpool'da oynadýktan sonra 2008'de Galatasaray'a transfer olan Kewell, sarýkýrmýzýlý takýmda 3 sezon forma giydi. Engel tanýmayan kürekçiler bugün Sapanca'da yarýþacak ENGELSÝZ Engelli Küreði projesi ile kürekle tanýþan engelliler Pazar günü Sapanca da gerçekleþecek Gençler Türkiye Þampiyonasý Yarýþlarý nda kürek çekecek. Sabancý Üniversitesi Toplumsal Duyarlýlýk Projeleri kapsamýnda Türkiye de ilk kez hayata geçen, Türkiye Kürek Federasyonu, Marmara Üniversitesi BESYO, Fenerbahçe Spor Kulübü iþbirliðinde yürütülen ve gönüllü antrenör, sporcu ve öðrencilerin de desteklediði "Engelsiz Engelli Küreði" projesi çerçevesinde kürek çekmeye baþlayan engelli kürekçiler Pazar günü saat 10:30 da yapýlacak Gençler Türkiye Þampiyonasý Yarýþlarý na katýlacaklar.

18 14 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR SPOR Y SADRÝ ÞENER NEYAPTI 30 GÜN CEZA ALDI? TRABZONSPOR Kulübü Asbaþkaný Nevzat Þakar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanþ maçýnda tur endiþesi taþýmadýklarýný, aksine bu turu atlayýp UEFA gruplarýna katýlacaklarýný belirtti. Þakar, Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri'nde gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bordo-mavilierin, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçýnda Athletic Bilbao ile golsüz berabere kaldýðý karþýlaþmada Burak Yýlmaz'ýn kýrmýzý kart görmesini deðerlendiren Þakar, Burak'ýn maçýn baþýnda haksýz bir þekilde oyundan atýldýðýný düþündüklerini söyledi. Yapýlan hareketin normal bir faul olduðunu anlatan Þakar, ''Fakat faul yaptýðý rakibi, üzerine gelerek diziyle beraber kafasýna tekme savurdu. Burak atýlacaksa en azýndan rakibi de atýlmalýydý. Ben o pozisyonun sarý kart ile geçiþtirebileceðini düþünüyorum ama çok haksýz bir þekilde atýldý. Diðer bütün oyuncularýmýz sanki Burak atýlmamýþ gibi 90 dakika aslanlar gibi mücadele edip arkadaþlarýnýn yokluðunu aratmadýlar'' dedi. Oyuncularýnýn çok onurlu, þerefli bir mücadele verdiklerini ifade eden Þakar, þöyle konuþtu: UEFA'DA TUR ENDÝÞEMÝZ YOK ''Bu mücadele sadece Trabzonspor a- dýna deðil Türkiye adýna oldu. O bakýmdan aldýðýmýz netice her ne kadar avantajlý gözükse de ikinci tur maçýnda da 3 oyuncumuzdan yoksun çýkacaðýz ama onlarýn yerini dolduracak oyunlarýmýz da çok yetenekli, kaliteli. O bakýmdan biz hiçbir zaman bir tur endiþesi taþýmýyoruz. Aksine bu turu atlayýp UEFA gruplarýna katýlacaðýmýzý düþünüyorum.'' PFDK'NIN KARARI DOÐRU DEÐÝL Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Trabzonspor Kulübü Baþkaný Sadri Þener'e 30 gün hak mahrumiyeti cezasý vermesini deðerlendiren Þakar, ''Ben bu cezayý çok doðru bulmuyorum. Sadri Þener ne yapmýþ bir kere onu sormak lazým. Sadri Þener 13 Trabzonspor Asbaþkaný Nevzat Þakar, kulüp baþkaný Sadri Þener'e 30 gün hak mahrumiyeti cezasý verilmesine tepki gösterdi. Þakar, "Sadri Þener ne yapmýþ bir kere onu sormak lâzým. Þener, 13 yýldýr Türk futbolunun geliþmesi adýna bütün emeðini, sermayesini veren, çoluk çocuðunun rýzkýný Türk futboluna katký saðlama adýna heba eden bir büyüðümüz" dedi. yýldýr Türk futbolunun geliþmesi adýna bütün emeðini, sermayesini veren, çoluk çocuðunun rýzkýný Türk futboluna katký saðlama adýna heba eden bir büyüðümüz. Futbol Federasyonu onu disiplin kuruluna veriyor. Bu kararý çok doðru bulmuyorum'' diye konuþtu. Þakar, ''Þike soruþturmasý yeni sezonda ligi etkiler mi'' yönündeki soruyu, ''Biz kulüp olarak bütün hazýrlýklarýmýzý, transferlerimizi, kadromuzu þekillendirdik. Hiçbir þey yokmuþ gibi çýkýp ligde futbolumuzu oynayacaðýz. Federasyon ligin dizaynýný yapýyor. Onlarýn yaptýðý her þeye saygý duyarak çýkýp futbolumuzu oynayacaðýz'' þeklinde cevapladý. AVRUPA'DA HAKEMLERE DÝKKAT Bir gazetecinin, ''Þike soruþturmasý nedeniyle Avrupa'da oynadýðýnýz maçlarda hakemlerin ön yargýlý davranýþýný görüyor musunuz?'' þeklindeki sorusu üzerine Þakar, þu cevabý verdi: ''Ýçtenlikle cevap vermek istiyorum, evet. Avrupa'da Türk futbolu adýna bir kýyým olduðunu düþünüyorum. Burada tabi ki yetkililerin önlem almasý gerektiðini düþünüyorum. Burada da tabi ki TFF ve Þenes Erzik beyin de Trabzonspor'a ülke futbolu adýna katký yapmasý gerekir diye düþünüyorum. Çünkü ilk maçta fahiþ hakem hatalarý oldu. 2 golümüz sayýlmadý, ikinci maçta bir golümüz. Adrian basit bir þekilde atýldý. Bunlar bizim için çok büyük handikaptý ama hiçbir kurum ve kuruluþtan haklarýmýzý savunacak bir destek gelmedi. Onun için çok üzgünüz.'' Þakar, TFF'nin þike konusuyla ilgili kararýnýn bunda etkili olup olmadýðý konusunda ise, ''Bunlarý düþünmek dahi istemiyoruz. Hala TFF'ye olan inancýmýzý da kaybetmiþ deðiliz ama bizi çok açýk Avrupa'da yalnýz býraktýklarýný düþünüyorum'' dedi. SERKAN BALCI'NIN ÝFADE VERMESÝ Þike soruþturmasý kapsamýnda Serkan Balcý'nýn ifadesinin alýnmasýna deðinen Nevzat Þakar, ''Bizi üzen, Serkan'ýn bir Avrupa maçýndan, Türkiye'yi temsil edecek maçtan bir gün önce çaðrýlmasýydý. Herkes gidip Türk adaletine hesap verecektir. Adalete yardým etmek hepimizin görevidir. Çaðrý maçtan sonra yapýlabilirdi diye düþünüyorum'' diye konuþtu. Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener GÖKÇEK DÂVÂ AÇTI ANKARA Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaþkaný Þekip Mosturoðlu ile Kulüp Baþkaný Aziz Yýldýrým arasýnda geçtiði bildirilen bir telefon görüþmesindeki ifadeleri nedeniyle Mosturoðlu hakkýnda ''hakaret, iftira ve suç uydurma'' iddialarýyla suç duyurusunda bulundu. Gökçek'in avukatý Fatih Atalay'ýn Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna verdiði suç duyurusu dilekçesinde, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda halen tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaþkaný Þekip Mosturoðlu ile Kulüp Baþkaný Aziz Yýldýrým arasýnda geçtiði bildirilen bir telefon görüþmesine iliþkin kaydýn basýnda yer aldýðýna dikkat çekildi. Görüþmede Most u r o ð l u ' n u n, Gökçek hakkýnda gerçeðe aykýrý ve çirkin yakýþtýrmalar yaptýðý ve þahsi haklarýna saldýrýda bulunduðu Melih Gökçek kaydedilen dilekçede, ''Müvekkilimizin (Gökçek) ortam dinlemesi yapan aracý bulunduðu iddiasý gerçek dýþýdýr. Müvekkilimizin böyle bir aracý olduðu, bunu Ýstanbul'a bile götürdüðü sözleri müvekkilimize atýlan iftiradan baþka bir nitelik taþýmaz'' denildi.

19 Y Þüphesiz ki, bu, dünyada ve ahirette faydasý pek çok, Allah katýnda þerefli bir Kur an dýr. O, Levh-i Mahfuz da korunmuþtur. Ona tertemiz olanlardan baþkasý dokunamaz. O, Âlemlerin Rabb i tarafýndan indirilmiþtir. Yoksa siz bu kitabý yalanlayarak küçük mü düþüreceksiniz?! Ve bu nimetten bütün nasibiniz, onu yalanlamaktan ibaret mi kalacak? (Vakýâ/56:77-82) Her þeyin bir zekâtý vardýr; bedenin zekâtý da oruçtur. (Ýbni Mâce, Sýyâm: 44) Derleyen: ORHAN GÜLER 21 RAMAZAN 1432 / 21 AÐUSTOS 2011 PAZAR ÝKTÝSAT KAPISI RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Cenab-ý Hak, rýzkýný göndermediði hiçbir canlýyý dünyaya göndermemiþtir. Atalarýmýzýn dediði gibi, Aðýlda oðlak doðsa, ovada otu biter. Dünyanýn kaynaklarý israf edilmezse, herkesi doyurmaya yeter. Cenab-ý Hak, Yiyin, için fakat israf etmeyin buyuruyor. (A raf suresi, 31) Ýnsan için en büyük zenginlik kaynaðý, kanaat ve iktisattýr. Mal istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder; iktisat eden bereket bulur. (Mektubat, 23. Mektub) Ýktisat, Cenâb-ý Hakk ýn verdiði nimetlere karþý bir mânevî þükür olduðu gibi, ayný zamanda Ýlâhî rahmete karþý bir hürmet, hem bereket, hem bedene perhiz olduðu için bir sýhhat, hem insaný baþkalarýna muhtaç olmaktan kurtaran bir izzet, hem de farkýnda olmadýðýmýz lezzetleri hissettiren bir sebeptir. Ramazan da insan hem maddî, hem de manevi nimetlerde azamî derecede bir iktisat yaptýðý için, bütün bu nimetlerin farkýna varýr, nimet içindeki lezzeti hisseder. Ýktisat kapýsýndan giren israftan kurtulur, hem izzet, hem lezzet, hem sýhhat bulur. ZÝYAFET KAPISI Ziyafet, misafirlerle birlikte yemek, içmek, onlara güzel ikramlarda bulunmaktýr. Ýnsan da bu dünyada Cenab-ý Hakk ýn bir misafiri olmasý hasebiyle, dünya sarayýnda Rahmanî sofralara ziyafete davet edilmiþtir. Ýnsan normal zamanlarda böyle bir sofrada olduðunu fazla hatýrlamaz. Serbestçe yiyip içtiði için, sofrada bulunan nimetlerin de fazla farkýnda olmaz. Oruçlu bir insan iftar saatinde boþ mide ve susuzluktan kurumuþ dudaklarla Buyurunuz emrini beklerken, dünya sarayýnda misafir olduðunun farkýna varýr. Sofrasýndaki nimetlerin ne kadar kýymetli olduðunu idrak eder. Açlýðýn verdiði iþtahla, nimetlerin lezzetini derinden hissederek yer içer ve sofra sahibine de minnetle teþekkür eder. Beden midesi taam sofrasýndan nimetlendiði gibi, kalp ve ruh midesi de iman sofrasýndaki ziyafetten beslenir. Ruhun, Ramazan ýn manevi sofralarýndan aldýðý gýda ve lezzet, midenin aldýðý lezzet çok daha fazladýr. Oruçla ziyafet kapýsýndan girenler, maddi ve manevi nimetlerin lezzetleri ile lezzetlenmiþ olurlar. Çocuðumuzu nasýl terbiye ediyoruz? BÝR HADÝS - BÝR YORUM DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI Çocuklarýnýzý þu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun ehl-i beytinin sevgisi ve Kur ân okumak. Çünkü Kur ân okuyanlar, Allah ýn arþýnýn gölgesinden baþka hiçbir gölgenin bulunmadýðý kýyamet gününde, peygamberler ve asfiyalarla beraber Arþýn gölgesinde bulunacaklardýr. (Camiüssaðir, I.s. 114) Çocuklarýmýzý terbiye etmek biz anne ve babalarýnýn en birinci görevlerinden birisidir. Peygamberimiz (asm) bizlere Allah tan aldýðý terbiye metodunu bildiriyor. Buna göre çocuklara ilk öðreteceðimiz þey, Hz. Muhammed (asm) sevgisidir. Bunun için de çocuklarýmýz okuma yazma öðrenince onlara ilk okutacaðýmýz þey Peygamberimizin (asm) hayatý olmalýdýr. Bizler de onun hayatýný çok iyi bilirsek, onu bütün özellikleriyle sohbetlerimizle çocuklarýmýza anlatýr, onu örnek aldýðýmýzý yaþantýmýzla gösterirsek elbette onlarýn kalbinde Peygamber (asm) sevgisini oluþturmuþ oluruz. Çünkü bir çocuk herþeyden önce benzeyeceði bir kimse arayacaktýr. Hayalinde benzeyeceði kimsenin kim olduðuna biz karar verir, aklýný ve hayalini Peygamberimizin (asm) güzel ahlâký ile doldurur ve doyurursak, çocuðumuz hep onu örnek almaya çalýþacaktýr. Ama baþka kötü örneklerle doldurursak, bu bu konuda bilinçsiz davranýrsak, çocuðumuz ona benzemeye çalýþacaktýr. Biz çocuðumuzun zihnine, ruhuna, hayaline, duygularýna neyi ekersek, ileride de onu biçeðeceðiz. Tabi burada bizim Peygamberimiz in (asm) ahlâkýný yaþatmak için çaba sarfetmemiz de onlarýn üzerinde çok etkili olacaktýr. Yoksa kuru kuruya öðretim fazla etkili olmaz. Diðer taraftan ehl-i beyt sevgisi de önem arzetmektedir. Tabii bu Peygamberimizin (asm) yolundan giden ehl-i beyt demektir. Onun yolundan gitmeyenler, ehl-i beyt bile olsa ehl-i beyt sayýlmazlar. Onun yolundan gidenler, neseben ehl-i beyt olmasa bile ehl-i beyttirler. Bu yüzden Hz. Peygamber in yolundan giden Ýslâm büyüklerinin sevgisini de çocuklarýmýza aþýlamamýz gerekir. Diðer önemli bir husus da onlara Kur ân öðretmektir. Günümüzde Kur ân öðretmek denildiði zaman, çocuklarýmýza sadece Kur ân ýn okunmasýný öðretmek anlaþýlýyor ki, Hz. Peygamber in (asm) kastettiði öðretme sadece böyle bir öðretme deðildir. Elbette içinde Kur ân ýn lafzýný da öðretmek vardýr. Ama asýl öðretme, Kur ân ýn bir Allah kelâmý olduðu þuurunu kazandýrmaktýr. Allah kelâmý olarak Kur ân bizim hayatýmýza yön veren bir rehber olduðunu onlara öðretmek ve bazý âyetlerin, imanla, ibadet ve ahlâkla ilgili âyetlerin arapçalarýný ve türkçelerini onlara ezberletmek gerekir. Çünkü baba olarak çocuða benim namaz kýl demem ile, Allah namazý emrediyor. Ýþte þu âyetler bunu i- fade ediyor demek arasýnda çok büyük fark vardýr. Allah ýn emirlerini yerine getirmede, insanlarýn sözü deðil, Allah ýn sözü etkilidir. Ne yazýk ki, günümüzde Kur ân öðrenme ve öðretme sadece Kur ân harflerini öðrenme ve öðretme þeklinde algýlandýðýndan bir taraftan Kur ân öðretirken, diðer taraftan Kur ân ýn özünden uzaklaþma gerçekleþiyor. Ýnsanlar Kur ân ý mezarlýkta okunmak için nazil olmuþ bir kitap olarak düþünmeye baþlýyorlar. Kur ân sadece ölüler için deðil, diriler içindir. Diri olan, hayatta olan insanlarýn hayatlarýna hayat vermek içindir. Bu yüzden çocuklarýmýza Kur ân ý kesinlikle öðretelim ve Kur ân ýn bazý ayet ve surelerini, anlamlarý ile birlikte onlara ezberletelim. Ve bunlarý da tefsirlerden istifade edip açýklayalým. Ki, çocuðun Allah ýn kelâmý, Allah ýn emriyle baðlanmasýný saðlamýþ olalým. ESMA-Ý HÜSNA AYNASI M. FAHRÝ UTKAN Yâ Habîb! Yâ Habib, Ya Mahbub! Sen çok sevilen, çok istenen, çok aranan, çok arzu edilen ve sonsuz muhabbet ve sevgi duyulan, rýzasý istenen, emrine razý olunan, tazim ve hürmet gösterilen ve itaat edilensin. Sen i sevdiðimiz ve Sana muhabbet duyduðumuzda, Senin rýzana nail olacaðýmýzý, daha sonra da ebedî saadeti kazanacaðýmýzý biliyoruz. Bu mânâ ile baþta insanlar olarak bütün yarattýklarýný Sen in hesabýna sevmeye çalýþýyoruz. Sen in sevgine lâyýk olmaya çalýþýyoruz, bizlere Sen in muhabbetini kazandýr Ya Mahbub! Kuyular buzdolabý idi! ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ Ramazanlarda yaz aylarýnda susuzluk insanlarý çok etkiler. Benim aklýmýn erdiði zaman, zannýmca, yalnýzca saðlýk memurluðunda -ilçede daha hastahâne ve diðer saðlýk kuruluþlarý yoktu- ismi frigidaire olan, ilâç saklamakta kullanýlan bir buzdolabý var olduðunu sonradan iþitmiþtim. Ama ilçede devamlý elektrik olmadýðýndan, bunun nasýl çalýþtýðý hakkýnda kimseden bilgi alamamýþtým. Ýlçede su þebekesi henüz çekilmemiþti. Her mahallede bulunan birkaç pýnar, içme suyu için kullanýlýrdý. Çeþme baþýnda kadýnlar hem çene çalar, hem sýra beklerlerdi. Sýrasý gelen güðüm denilen karný geniþ, aðzý dar, kulplu kaplarda suyu alýr; kabýn tabanýný kalçasýnýn bir tarafýna iliþtirir, kolunu kulpundan geçirir ve bu sûretle suyu eve taþýrdý. Kullanmak için ekser evde birer kuyu vardý. Bu kuyularýn suyu içilmeyecek kadar sertti. Kuyu suyu ya baþýndaki tahta çýkrýk vâsýtasýyla çevirilerek, ipin ucundaki helke tâbir edilen bir kovayý yukarý çekerek kullanýlýrdý veyâ devamlý kuyu kenarýnda duran ucunda ip baðlý bir kabýn içeri atýlýp, dolduktan sonra elle asýlarak alýnmasý sûretiyle istifâde edilirdi. Kasabanýn suyu çok kireçli olduðundan, çamaþýrda kullanýlmak üzere kuyularýn yan tarafýnda içine odun külü konmuþ, banma diye isimlendirilen çok büyük bakýr kazanlarda dinlendirilen yumuþamýþ su hazýr bulundurulurdu. Hattâ bu sudan, yalnýzca saç yýkamada kullanýlmak üzere bir miktarý, çarþýdaki hamama gidildiði zaman birlikte götürülürdü. Ýþte evlerin buzdolabý olarak kullandýklarý vâsýta, o zamanlar, bu kuyulardý. Ýçine sarkýtýlan pýnar suyu dolu testi burada serinlerdi. Sepetlere konup kuyuya sallanan yiyecekler burada bozulmadan saklanabilirdi. Kavun, karpuz ve sâir meyveler uygun usûllerle kuyuya daldýrýlýr ve yemek esnasýnda soðuk servis imkâný bulunurdu. Ramazanlarýn yaza rastladýðý vakitlerde her kuyu, istiâb haddinin üstünde dolardý. Yalnýzca o evin deðil, kuyusu olmayan konu komþunun da yiyecekleri orada bekletilirdi. *** Ýlçenin yaylalarýnda ve yüksek daðlarýnda kýþýn yaðan kar, çukurlara doldurup bastýrýlýr ve üzerine saman sererek korunurdu. Yazýn satýlmak üzere bu kar, çullara sarýlmýþ olarak, merkep sýrtýnda kasabaya getirilirdi. Satýn alýnan kar bir þekilde muhafaza edilerek iftara yetiþtiði takdirde hoþaf, ayran, þerbet gibi içeceklerin içine atýlýr; yaz sýcaðýnýn kavurduðu oruçlu sîneler bu þekilde serinletilirdi. Sonralarý bir buz imâlâthânesi ilçenin bütün soðutma ihtiyacýný karþýlar olmuþtu. Ancak bunun kuruluþ zamanlarýný tam olarak hâtýrlayamýyorum. Ýmâlâthâneden kalýp þeklinde çýkan buzlar, belli miktarlarda testere ile kesilerek satýlýrdý. Bunlar, aðzý kapalý kaplarda uzun süre erimeden kalabilirdi. Buz imâlinden sonra kasabada dondurma imâli de yapýlmaya baþlamýþtý. O dondurmada kullanýlan bütün malzemelerin en tabiî hâlde olmalarýndan mýdýr, yeni bir yiyeceðin farklýlýðýndan mýdýr, çocukluðun verdiði lezzetten midir, bilmiyorum; tadýný hâlâ unutamadýðýmý ifâde edeyim. Medeniyetin mahsûlleri, yavaþ yavaþ tabiî olan besinlerin yerini almaya baþlamýþtý. Ýnsanlar süte, ayrana, hoþafa, çaya, kahveye doymuþ; sun î içeceklere meyletmiþlerdi. Ýlk gazoz kahvelerde, dükkânlarda satýlmaya baþlamýþ; erkekler ve çocuklar eliyle evlere de girmeye baþlamýþtý. Halk, boyalý ve halkalý þeker, akîde, lokum, bisküvi derken çikolatanýn varlýðýný da keþfetmiþti. Ama, öyle hemen herkesin eline geçebilen bir nesne deðildi. Yine de çocuklarýn en imrendiði ve zengin fakir demeden bütün çocuklarýn sevdiði bir yiyecek mertebesine kurulmuþtu. Önce yakýtý ispirto olan, küçük ýsýtma iþlerinde kullanýlan ispirto ocaðý görülmeye baþlandý. Bununla kahve yapýlýr, bebeklerin yiyeceði ýsýtýlýrdý. Çok geçmeden gazyaðlý lüks lambalarýnda olduðu gibi bir sistem ile çalýþan, pompalý gazocaðý evlerdeki maltýzlarýn, yer o- caklarýnýn, kuzine tipi yerli imâl sac sobalarýnýn yerini almaya baþlamýþtý. Bu güzel âlet ile yemekler daha çabuk piþiyor, hanýmlar çalý çýrpýya üfürmekten, is ve duman kokmaktan kurtuluyordu. Hele ramazanlarda bu mübârek îcâd ne büyük iþe yarýyordu! Bilhassa sahûrda, geç bir zamanda bile kalkýlsa, hamur iþleri tavada birkaç dakîka zarfýnda kýzarýyor, sofraya konabiliyordu. Misâfirler için çay kaynatmak, kahve yapmak bu güzel ocakla artýk çocuk oyuncaðý olmuþtu

20 Ey Mukaddir-i Hakim! Nasibimi hayýrdan yaz, helâlinden yaz, marziyatýndan yaz! Beni hayra yönelt, helâli sevdir, marziyatýna sevk et! Zerre kadar da olsa hasenatýmdan vazgeçme! Daðlar kadar da olsa günahlarýmý baðýþla! Seyyiatýmý hasenata tebdil eyle! Beni, annemi, babamý ve bütün ehl-i imaný maðfiret eyle! Âmin! Y 21 RAMAZAN AÐUSTOS 2011 PAZAR Fadime Ramazan ayýnda aðacýn altýnda uzanýp gölgelenen Temel in kendi kendine güldüðünü görünce: Ula Temel aklini mu kaçýrdun da kendi kendine güleysun? der. Temel Fadime ye bakarak: Ramazan dan önce ben aðlardum midem gülerdu, þimdi de ben güleyrum midem aðlar Onun için güleyrum der. SÜLEYMAN KÖSMENE SEMA CEYHAN RAMAZANNÂME ABDULLAH ÞAHÝN Atýmýzý sürdük savmýn yirmi birine Kalbini baðlama masivanýn geldi-gittisine Fanisin gönlünü baðla Ebedî Bir ine Hablullah la baðlan Sultan Bir ine Ýçimden geldi Kâinat vahye mazhar HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN ACBÜ Z-ZENEB Dr.BAHRÝ TAYRAN Çocukluðumuz, Ankara kalesinin hemen yanýndaki mahallemizde geçmiþti. Ramazan ayý geldiðinde, iftar vakti atýlan toplar, bizim çok hoþumuza giderdi. Ve her sene bu iþ devam edince anlardýk Ramazanýn geldiðini. Bazen annem rahmetli, iftar olup olmadýðýný anlayamazdý ve bizi top atýlýp atýlmadýðýný gözle- Ramazan topu ÞEÂÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN mek için görülecek, duyulacak bir yere gönderirdi, biz de oradan bakardýk. Topun atýldýðýný görünce de, koþarak ve baðýrarak gelirdik eve Top atýldýýýý. diye. Ne güzel günlerdi o günler Yâ Rabbi! Dinî özelliði olmayan ve güzel bir âdet olan bu top atma hadisesi, Ramazanýn iþâretlerindendir. Hâlâ da bu âdet bir çok vilâyetimizde devam ediyor ama, þehirler eski yerleþim merkezlerinden uzaklaþtýkça, genellikle merkezlerde bulunan kalelerden atýlan top her yerden duyulamýyor. Fakat yine de, bazý yerlerde teknolojinin nimetlerinden istifade edilerek, havaî fiþek v.s. tarzýnda olsa da, bu Ramazan topu atma hadisesi devam etmektedir. Bir bayan kardeþimiz bütçesinin kýsýtlý olmasýndan dolayý, iktisat sünnetine uyarak yaþamaya çalýþýyor. Hâl böyle olunca cep telefonunun limiti de hep aþaðýlarda. Yükleme yapmasý gerektiði zamanlardan birinde bir baþka kiþinin limitsizliðini duyuyor. Çok yorgun olmasýna raðmen akþamüstü ihtiyacý olan o kiþiye limit yüklüyor. Bu yaptýðý iyilikten o kiþiye ve bir baþkasýna hiç söz etmiyor. Sað elinin verdiðini, sol eliniz görmesin diye buyuran Allah a da teþekkür ediyor. Aradan bir hafta geçmiþ. Bu fedakâr kardeþimizin telefonuna mesaj geliyor. Kendisine yükleme yapýldýðýný yazan yazýyý okuyunca çok þaþýrýyor. Kimden limit yüklendiðini bilmeden içinden teþekkür ediyor. Az sonra telefonu aranýyor. Karþý taraftan gelen ses, kardeþimizin içini ürpertiyor: Yengeciðim kendime yükleme yaparken içimden geldi sana da yükledim. Evet. Bizlerin de içinden hep hayýrlar yapmak gelsin. Ahirete varmadan daha dünyada bile karþýlýðý size ulaþmak için bekliyor. Hiç olmazsa temiz aðzýmýzla duâ hediyeleri gönderebiliriz. Benim içimden de sizlere dua etmek geldi. Kabul o- lur inþaallah. ÝÇÝMDEN GELDÝ. Evren de (semâvât), dünya da, arý da, peygamber de vahiy alýr. Kur ân da semavat olarak geçen bütün kâinatýn iki günlük yaratýlýþ programýnýn Yüce Yaratan tarafýndan uygulandýðýndan ve bütün evrenin 7 sema olarak alt birimlerinin oluþturulmasýndan bahsedildikten sonra bir baþka konu üzerine de dikkat çekilmektedir. O da 7 semanýn her birine Ýlâhî emrin vahyedilmesidir. Yani kâinat enformasyon almaktadýr. Þimdi a- þaðýdaki âyet mealleriyle bu vahyetme alanýný görelim. Bu suretle onlarý iki günde 7 sema halinde yerine koydu (fe kadà) ve her semaya emrini vahyetti (Fussilet 41/12) Sonra duman halinde bulunan göðe yöneldi. Ona ve Arz a/ yerküreye: Ýsteyerek veya istemeyerek buyruðuma gelin dedi. Her ikisi de: Ýsteyerek geldik dediler (Fussilet 41/11) Meleklere vahiy ediyordu (Enfal 8/12) Hepsi bu âyetlerden ibaret deðildir. Semavata vahyeden Yüce Yaratýcý Biz emaneti göklere, yere ve daðlara teklif ettik, hepsi de onu yüklenmekten kaçýndýlar ve ondan korktular (Ahzab 33/7) âyetinde olduðu gibi, Arýya vahyettik (Nahl 16/68) âyetiyle ifade edildiði gibi ve peygamberlere (Þura 42/51) vahyedildiði gibi Maddeler atom seviyesinde, daðlar, dünya, yýldýzlar ve galaksiler seviyesinde ve bütün evreni oluþturanlarýn 7 alt birim içerisinde Ýlâhî vahyi ve e- mirleri algýlamakta ve yerine getirmektedir. Bu, her þeyi ihata eden Allah ýn ilmî kanununun atom altýndan bütün kâinatý kuþatmasýnýn ifadeleridir. Bu varlýk âlemiyle ilgili örneklerden mahkeme-i kübra daki mutlak adaletin uygulanmasý i- çin bir de dünyaya vahyedileceðini görüyoruz, üzerinde iþlenmiþ gizli cinayetleri haber vermek için. O gün yer, Rabbi nin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktýr. (Zilzal 99/5) Biz anlayamasak da yeryüzü üzerinde iþlenen cinayetlerin kaydýný tutmaktadýr.

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı