YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni ye ti ko nu lu pa nel de ko nu þan Bos na Mil lî Þa i ri Prof. Dr. Ce ma let tin La tiç, Be di üz za man bü yük bir â lim dir, bir mü ced did dir. Hat ta biz o nu Boþ nak bir mü ced did o la rak ka bul e di yo ruz de di. u Ba tý nýn s lâ mi ye te ve Müs lü man la ra yak la þý mý nýn doð ru ol ma dý ðý ný vur gu la yan Prof. Dr. La tiç, Söz ve ri yo ruz. Be di üz za man ýn dü þün ce le ri ni ya ya ca ðýz. Ba tý yý dö nüþ tü re ce ðiz ve on la rýn yüz le ri ni ye ni den l lah a ve e sû lü ne dön dü re ce ðiz di ye ko nuþ tu. numut YVUZ U HB SYF 11 D Prof. Dr. Ce ma let tin La tiç YG Ç T H B V i Be di üz za man Birecik te rah met le a nýl dý nhmt HMD ÇÇ HB SYF 16 D YIL: 43 S YI: S Y I BH TI I MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 27 MT 2012 SLI/ 75 r ni as ya.com.tr ðitim özgür olmalý TOBB Baþkaný ifat Hisarcýklýoðlu TOBB BÞ I FT H S CI LI OÐ LU Ð TM D, DV L T T TP S Y TÞ T M MO D L S I Y TI LI ÞI Y I I OL DU ÐU U SÖY L D. TÜY, ÐTMD B ÖC FOM YPMLI u Tür ki ye'nin e ði tim re for mu nu yap ma sý ge rek ti ði ni, bu ko nu nun bu gün si ya se tin de tar týþ ma a la ný nda ol du ðu nu söy le yen Hi sar cýk lý oð lu, Pren sip o la rak din, vic dan, te þeb büs ve fi kir öz gür lü ðün den ya na yým. þin te me lin de e ði tim de öz gür lük ten ya na ol ma mýz ge re ki yor. a lýp, zih ni yet, bel li bir gö rüþ, bu nun dý þý na çýk ma... n sa nýn ya ra dý lý þý na ay ký rý. Be yin dü þün mek ü ze re ya ra týl mýþ di ye ko nuþ tu. LL ÇOCULI STDÐ ÐTM VDBLML unsan la rýn ço cuk la ra is te dik le ri e ði ti mi al dýr ma la rý ge rek ti ði ni di le ge ti ren TOBB Baþ ka ný, i le ler ço cuk la rý na di nî e ði tim al dýr mak is ti yor sa, bu nun ö nü nün ka pa týl ma sý ka dar bü yük yan lýþ o la maz. Bu nun ö nü nü aç mak lâ zým. O kut mak is te me yen de o kut maz. Mes le kî e ði tim de de be nim ne e le ma na ih ti ya cým o la ca ðý na ben de ðil dev le tim ka rar ve ri yor. Yan lýþ lýk bu ra da de di. nha be ri say fa 3 te Mý sýr da ger gin lik u Müs lü man ar deþ ler in si ya sî ko lu o lan Hür ri yet ve da let Par ti si nin Yük sek s ke rî on sey ta ra fýn dan a ta nan e mal Gen zu ri Hü kü me ti nin is ti fa et me si ni is te me si ve hü kü met hak kýn da gen so ru ö ner ge si ver me ye ha zýr lan ma sý i le baþ la yan ger gin lik, kar þý lýk lý a çýk la ma lar i le i yi ce sert leþ ti. n7 de ijer deki açlýk felâkete dönüþüyor u n gi liz yar dým ku ru lu þu Ox fam, i jer de baþ gös te ren aç lýk so ru nu nun bir fe lâ ke te dö nüþ mek ü ze re ol du ðu i ka zýn da bu lun du. Ox fam, i jer de 1,9 mil yon in sa nýn cid dî risk al týn da bu lun du ðu nu ve bu sa yý nýn ge le cek ay i çin de 3,5 mil yo na çý ka bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. nha be ri say fa 7 de Þili, 7.2 ile sallandý u Þi li nin or ta ke sim le rin de mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem de bir kaç ki þi ha fif ya ra lan dý, ö nem li bir ha sar o luþ ma dý. n7 de Hira ve Sevr e teleferik kuruluyor uhz. Mu ham med in (asm) Mek ke de bu lun du ðu 800 met re de ki Sevr i le 300 met re yük sek lik te ki Hi ra ma ða ra la rý na ko lay lýk la çý ký la bil me si i çin te le fe rik sis te mi ku ru la cak.n7 de ISS Su ri ye de son þans u us ya Dev let Baþ ka ný Di mit ri Med ve dev, BM Ge nel Sek re te ri Ban i-mun un Su ri ye ö zel tem sil ci si o fi n - nan ýn yük len di ði mis yo nun Su ri ye de ki iç sa va þý ön le me ko nu sun da ki son þans o la bi le ce ði ni söy le di. n7 de SUY SHPSZ MZLL DOLU Suriye de güvenlik güçlerinin muhaliflere yönelik operasyonlarýnda sivil kayýplarýn artmasý, ülkede ciddî insan haklarý ihlâllerini de beraberinde getiriyor. aybolan yakýnlarýný aramak için Humus skerî Hastanesi ne gelen bir çok Humuslu ya göre hastane morgu yüzlerce kimliði belirsiz cesetlerle dolu. Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir hastane yetkilisi, üst üste yýðýlmýþ cesetlerden bir kýsmýnýn askerî kamyonlarla taþýnýp bilinmeyen yerlere gömüldüðünü, bir kýsmýnýn ise civar köylerin camilerine gönderildiðini ifade etti. Hal kýn e zil me di ði bir dev let is ti yo ruz u Su ri ye Müs lü man ar deþ ler Ha re ke ti Li de ri i yad Þik fa, Su ri ye de hal kýn bek len ti le ri ne ce vap ve re bi len bir de mok ra si, her ke sin e þit ol du ðu bir hu kuk, hal kýn e zil me di ði, çað daþ ve me de nî bir dev let is te dik le ri ni söy le di. n7 de FO TOÐ F: TBMM BÞI CML ÇÇ: Ye ni a na ya sa, Tür ki ye nin i ti ba rý ný yük sel te cek utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, va tan daþ la rýn ta lep le ri ne uy gun ye ni bir a na ya sa ya pýl ma sý nýn Tür ki ye nin de mok ra tik i ti ba rý ný da ha yu ka rý la ra çý ka ra ca ðý ný söy le di. nha be ri say fa 9 da SLV D 57. DUUÞM lker Baþbuð hakim karþýsýna çýktý u r ti ca i le Mü ca de le y lem Pla ný dâ vâ sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral l ker Baþ buð ha kim kar þý sý na çýk tý. nha be ri say fa 9 da GCYISI BSI YPILDI Özgür Gündem gazetesi kapatýldý uöz gür Gün dem ga ze te si 24 Mart ge ce si ya pý lan bir bas kýn la ka pa týl dý. Maz lum der den, ko nuy la il gi li ya pý lan a çýk la ma da, Öz gür lü ðe yö ne lik bas ký lar ko nu sun da ki kay gý la rý mýz en üst se vi ye ye çýk tý de nil di. nha be ri say fa 8 de Muþ taki depremde evler hasar gördü u8

2 2 27 MT 2012 SLI Y LÂ H Â Y T llah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardý. Fakat verdikleriyle sizi imtihan etmek için farklý ümmetlere ayýrdý. Mâide Sûresi: 48 / Â ye t-i e ri me Me â li H D S Farzlarý yerine getirdikten sonra, llah ýn en çok sevdiði amel bir Müslümaný sevindirmektir. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 120 / Ha di s-i Þe rif Me â li manýn mertebeleri man, yalnýz icmalî ve taklidî bir tasdike münhasýr deðil; bir çekirdekten, ta büyük hurma aðacýna kadar ve eldeki aynada görünen misali güneþten ta deniz yüzündeki aksine, ta güneþe kadar mertebeleri ve inkiþaflarý var. man, yal nýz ic ma lî ve tak li dî bir tas di ke İ mün ha sýr de ðil; bir çe kir dek ten, ta bü - yük hur ma a ða cý na ka dar ve el de ki ay - na da gö rü nen mi sa li gü neþ ten ta de niz yü zün de ki ak si ne, ta gü ne þe ka dar mer - te be le ri ve in ki þaf la rý ol du ðu gi bi; i ma - nýn o de re ce kes ret li ha ki kat le ri var ki, bin bir es - ma-i lâ hi ye ve sa ir er kân-ý i ma ni ye nin kâ i nat ha - ki kat le riy le a lâ ka dar çok ha ki kat le ri var ki, Bü tün i lim le rin ve ma ri fet le rin ve ke ma lât-ý in sa ni ye nin en bü yü ðü i man dýr ve i man-ý tah ki ki den ge len taf - sil li ve bür han lý ma ri fet-i kud si ye dir di ye ehl-i ha - ki kat it ti fak et miþ ler. vet, i man-ý tak li dî, ça buk þüp he le re mað lûp o - lur. On dan çok kuv vet li ve çok ge niþ o lan i man-ý tah ki kî de pek çok me ra tip var. O me ra tip ler den il - mel ya kîn mer te be si, çok bür han la rý nýn kuv vet le - riy le bin ler þüp he le re kar þý da ya nýr. Hal bu ki tak li di i man bir þüp he ye kar þý ba zan mað lûp o lur. Hem i man-ý tah ki kî nin bir mer te be si de ay nel - ya kîn de re ce si dir ki, pek çok mer te be le ri var. Bel ki es ma-i lâ hi ye a de din ce te za hür de re ce le ri var. Bü tün kâ i na tý bir ur ân gi bi o ku ya bi le cek de re ce - si ne ge lir. Hem bir mer te be si de hak kal ya kîn dir. O nun da çok mer te be le ri var. Böy le i man lý zat la ra þü be hat or du la rý hü cum da et se bir halt e de mez. Ve u le - ma-i ilm-i ke lâ mýn bin ler cild ki tap la rý, ak la ve man tý ða is ti na den te lif e di lip, yal nýz o ma ri fet-i i - ma ni ye nin bür han lý ve ak lî bir yo lu nu gös ter miþ - ler. Ve ehl-i ha ki ka tin yü zer ki tap la rý keþ fe, zev ke is ti na den o ma ri fet-i i ma ni ye yi da ha baþ ka bir ci - het te iz har et miþ ler. Fa kat, ur ân ýn mu ci ze kâr cad de-i küb ra sý, gös ter di ði ha ka ik-i i ma ni ye ve ma ri fet-i kud si ye, o u le ma ve ev li ya nýn pek çok fev kin de bir kuv vet ve yük sek lik te dir. þ te, i sâ le-i ur bu câ mî ve kül lî ve yük sek ma - ri fet cad de si ni tef sir e dip, bin se ne den be ri ur ân a ley hi ne ve s lâ mi yet ve in sa ni yet za ra rý na ve a - dem â lem le ri he sa bý na tah ri bat çý kül lî ce re yan la ra kar þý ur ân ve i man na mý na mu ka be le e di yor, mü da fa a e di yor. l bet te had siz tah þi da ta ih ti ya cý var dýr ki, o had siz düþ man la ra kar þý da ya nýp ehl-i i ma nýn i ma ný ný mu ha fa za sý na ur ân nu ruy la ve - si le ol sun. Ha dis-i þe rif te var dýr ki: Bir a dam se - nin le i ma na gel me si, sa na sah ra do lu su kýr mý zý ko yun lar dan da ha ha yýr lý dýr. Ba zan bir sa at te - fek kür, bir se ne i ba det ten da ha ha yýr lý o lur. Hat ta ak þî le rin ha fî zik re ver di ði bü yük e hem mi yet, bu ne vî te fek kü re ye tiþ mek i çin dir. U mum kar deþ le ri me bi rer bi rer se lâm ve du â e - di yo ruz. mir dað Lâ hi ka sý, s. 91 LÜ GT Ç ic ma lî: ý sa ca, top lu o la rak, taf si lat sýz. in ki þaf: çýl ma. Mey da na çýk ma. kes ret: Çok luk. er kân-ý i ma ni ye: - man e sas la rý. ma ri fet: Bil gi, bil me, ta ný ma. ke ma lât-ý in sa ni ye: n sa na a it mü kem mel - lik ler, ol gun luk lar. i man-ý tah ki kî: - nan dý ðý þey le rin as lý ný, e sa sý ný bi le rek i nan ma; sar sýl maz i man. bür han: De lil. ma ri fet-i kud si ye: ud sî bil gi, ma ri fet. i man-ý tak li dî: Tak lit yo luy la e di ni lip, o þe kil - de de vam et ti ri len i - man. me ra tip: Mer te be ler. il mel ya kîn: lim yo - luy la ke sin o la rak bil - mek. ay nel ya kîn: Göz i le gö rür de re ce de ke sin o - la rak bil me. hak kal ya kîn: Ma ri - fet mer te be si nin en yük se ði; en ke sin bir su ret te ha ki ka ti gö rüp ya þa mak ha li. þü be hat: Þüp he ler. u le ma-i ilm-i ke - lâm: e lâm â lim le ri. ma ri fet-i i ma ni ye: - ma nî i lim, e ði tim, ter - bi ye. mu ci ze kâr: Mu ci ze sa hi bi. cad de-i küb ra: Bü - yük cad de. fevk: Üst, ü ze ri. a dem: Yok luk. kül lî: Bü tü ne men - sup par ça lar dan ve ferd ler den mey da na ge len, u mu mî, bü tün. tah þi dat: Top la ma - lar, yýð ma lar, bir þe yin ü ze rin de faz la dur ma - lar. ha fî: Giz li. Be di üzz a man ýn i zin de i tap la ra ol duk ça a þi na bi ri ol ma ma rað men o za ma na ka dar he nüz bu min val de bir e ser gör me miþ tim. O sebep le ilk genç lik yýl la - rým da o ku du ðum Be di üz - za man ýn ha yat hi kâ ye si ni an la tan bir ki ta bý bü yük bir he ye can i çin de çar ça - buk bi tir di ði mi ha týr lý yo rum. Ha yat hi - kâ ye si di yo rum, çün kü Üs ta dýn ta rih - çe-i ha ya tý ný bi len ler ke sin lik le tak dir e der ler ki; o nun ha ya tý, an cak bir hi kâ - ye ye ko nu o la bi le cek en te re san ve o la - ða nüs tü o lay lar la ö rü lü dür. Öy le ki; bir zât bu ka dar çok ha di se yi þu ký sa cýk öm rü ne na sýl sý ðýþ tý ra bi lir di ye dü þün - mek ten in san ken di ni a la maz. s yan lar, sa vaþ lar, sür gün ler, ha pis ler gör müþ bir pir-i fa ni. De mek bu a le lâ de bir þa - hýs o la maz. Ya ni sa de ce ze ki de ðil, sa - de ce â lim de ðil, sa de ce ve li de de ðil, Biz sa na feth-i mü bi ni ver dik (doð ru - su biz sa na a pa çýk bir fe tih ih san et tik.) (Fe tih Sû re si: 1) Fe tih Sû re si Me de nî (Me di ne de i nen) bir sû re dir ve Hu dey bi ye Ba rý þýn dan son ra in miþ tir. 29 â yet tir. s mi ni bi rin ci â ye tin den al mýþ týr. Fe tih, söz lük te aç - mak de mek tir. Bu ra da ki fe tih ke li me si ba zý mü fes sir le re gö re Mek ke-i Mü ker - re me nin fet hi nin müj de si dir. Bu ma na sý i le mad dî bir fe tih tir. Fa kat bu ke li me ay - ný za man da ma ne vî fe tih le ri an lat mak i - çin de kul la ný lýr. Yi ne bir ký sým mü fes sir - le re gö re s lâ mi yet in mad dî ma ne vî a - lan da mu vaf fa ki yet ka zan ma sý dýr. Meselâ Ya Fet tah! i le ka pý la rý aç mak, en müþ kül so run la rý hal let mek ve be nim i çin en ö nem li o lan kalp le rin ve gö nül le - rin fet hi vs. Mü bîn i se; a þi kâr, par lak, a - çan, a çýk ma na la rý na gel mek te dir. Bu â yet-i ke ri me i le e sûl-i k rem - ley his se la tü Ves se lâm a pa çýk bir fe tih i le müj de len miþ tir. Bu ra da ben ye ri ne biz di ye bu fet hin müj de len me si i se fet hin sa de ce bir fe tih le son bul ma ya ca ðý, bun - dan son ra da s lâ mi yet in neþ vü ne ma bu la ca ðý na i þa ret tir. Çün kü Fet he di len ne dir? so ru su nun ce va bý ný ve re mi yo ruz. Gö nül ler mi? Mek ke-i Mü ker re me mi? Ya Fet tah i le gö nül ler fet he di lir, kalp - ler fet he di lir, ka pý lar a çý lýr, zor lar ko lay - la þýr, þe hir ler fet he di lir, bil gi ler keþ fe di lir, i lim ka pý la rý a çý lýr ve ha ke za Ba zen iþ le ri miz ol duk ça müþ kül le þir. c zi mi zi ve fak rý mý zý þe fa at çi ya pa rak O nun der gâ hý na el a ça rýz. Ya Fet tah! Bü - SD TÞ bel ki bun la rýn im ti za cýy la vü cu da gel - miþ ve i na yet o lu nan ne v'î þah sý na mün ha sýr bir zat tan bah so lu nu yor. O nun ha ya tý ný mü ta lâ a e den bir ki þi ev ve lâ þar kî na do lu gi bi ge le nek sel s - lâ mî e ði tim ku rum la rý o lan med re se le - rin ve bir tas ni fe gö re halk s lâ mý di ye bi - le ce ði miz ta sav vu fun hâ kim ol du ðu bir coð raf ya da par lak bir ze kâ, yük sek bir an la yýþ, gö zü ka ra bir ce sa ret ve de ði þik bir ba kýþ a çý sýy la di ðer le rin den fark lý ol - du ðu her ha lin den bel li o lan bir gen ci gö rür. i te kim bu cev val genç ar týk ka - bý na sýð ma ya rak bir sü re son ra a de ta dev dal ga lar mi sâ li s tan bul sa hi li ni döv - me ye baþ la dý ðýn da, o ra da ken di i çin de Ya Fet tah! HBB IÞI Fettah ismi ile her þeye yeni sûretler veren ve baharýn gelmesiyle birlikte haþri gözümüze sokan Zât-ý erîm diyor ki adeta: Her þeye yeni vücutlar verip sûretlerinizi açtýðým gibi bütün hâcet kapýlarýný da açan Benim tün ka pý la rý a çan Sen sin. Hiç bir þey yok ki Se nin em rin den zer re ka dar ta viz ver sin. Zer re den þem se ka dar her þey Se nin tahtý ta sar ru fun da. Hat ta be nim kal bim be - nim de ðil, o nun kal bi o nun de ðil. alp le re da hi hük me den Sen sin. Bir ta þý su yun yo - lun da top rak e dip yo lu nu a çan ve o na a þýk e den Zat-ý e rim, bü tün halk la rýn sev gi si - ni sa na mu sah har e dip yal nýz bi ri nin sev - de be le nen ve ha li ha zýr da ki fel se fe nin or ta ya at tý ðý ba týl na za ri ye le re kar þý bir çý kýþ yo lu bu la ma yan ve müþ kül so ru la - ra ce vap ver mek te zor la nan bir u le ma man za ra sý i le kar þý la þýr. Di ðer ta raf tan s tan bul un iþ ga liy le Os man lý Dev le ti nin ar týk in ký ra za yüz tut tu ðu bir hen gâ me - de müs tem le ke güç le ri nin baþ pa pa zý nýn hi lâ fet-i s lâ mi ye den küs tah ça sý na sor - du ðu su al le re kar þý ver di ði kat i ce vap - lar la Be di üz za man, a de ta Os man lý nýn dün ya ya söy le ye cek son sö zü o lur. Der ken gök ler ay ný gök, yer ler ay ný yer ol du ðu hal de si ya set ay ný si ya set, dü - þün ce ay ný dü þün ce, dev let ay ný dev let de ðil dir ar týk na do lu da. Os man lý Dev - le ti ta ri hin me nek þe ko ku lu say fa la rýn da müm taz ye ri ni a lýr ken, genç Tür ki ye Cum hu ri ye ti bey nel mi lel sah ne de çok - tan boy gös ter me ye baþ la mýþ týr bi le. Sa - id i se bam baþ ka duy gu lar i çin de yu var - la nýp dur mak ta dýr. a sýl ki ev vel ce s - tan bul da Yu þa Te pe si ne çýk tý ðýn da bir ne fis mu ra ka be siy le ru hun da in ký lâp lar ol muþ tu. y nen öy le de Van da rek Da ðý na çýk ma sýy la da ha ya týn da is ter is - te mez bü yük de ði þim le re ma ruz kal dý. a der o nun dað da ya þa yan mün ze vî bir ve li ol ma sý na as la mü sa a de e de mez di ve et me di. ma o na be del Bar la da Çam Da ðý na çý ka ra rak â le mi a lâ ka dar e den bir va zi fey le tav zif e de rek te sel li et ti. sýl hi kâ ye i se bun dan son ra baþ lý - yor. Hat ta bun dan son ra sý na hi kâ ye de ðil des tan de nil se da ha uy gun dü þer. Zi ra mem le ket te si ya sî ha va nýn en bu - la nýk ol du ðu bir za man da ve sür gün son ra sý zo run lu i ka me tin ver di ði ka sa - vet ha lin dey ken a de ta kül le rin den ye - ni den do ðan bir züm rü dü an ka gi bi ru hun da ta ký lý bu lu nan is ti dat la rýn i yi - den i yi ye in ki þa fa baþ la ma sý, ar týk kýrk ya þýn dan geç me nin ver di ði bir ke mal ve dün ya dan geç me nin hu sû le ge tir di - ði bir ih lâs so nu cun da ve tam da ih ti - yaç a nýn da ur ân ýn ta li miy le i sâ le-i ur lar o la rak þöh ret bul muþ bir lâ hî sýr lar ha zi ne si mey da na ge lir. Ha kîm is mi nin bir cil ve siy le her hâ lin de ta le - be le ri ne ders ve ren Üs tad, ba sü ba de l-mevt ma na sý ta þý yan ve yaz mev si mi nin mu kad di me si o lan bir ilk - ba har da e bed ta ra fý na göç tü ðün de ve - fa týy la da biz le re þöy le ders ve rir: Be - nim bu fa ni be de nim fe na ya git miþ ol sa da ur ân ha ki kat le ri ne ay na o lan i sâ - le-i ur in þal lah öl mez ler. Be nim bu ha yat ma ce ram i se uð ru na her þe yin fe - da e di le ce ði ur ân ha ki kat le ri uð run da ö de nen kü çük bir be del dir an cak. gi si ni mu sah har et mi yor sa el bet bir bil di ði var dýr. a pý lar a çý lýr, yal nýz mü him o lan o ka pý yý vur ma bi çi mi miz. Sa býr ve te vek - kül le O nun ka pý sý ça lýn dý ðýn da a çýl ma yan ka pý ol ma ya cak týr in þa al lah. Biz sa na a pa çýk bir fe tih ih san et tik der ken an lý yo ruz ki e sûl-i k rem ley - his se la tü Ves se lâm a a çýk o lan bü tün fe - tih ka pý la rý bi ze de a çýk. u lum sen is te ye ter ki. Be nim e mir da i rem ha ri cin de hiç bir þey ger çek leþ mez di yor a de ta Ya - ra tý cý. Sen is te di ðin ka dar se bep le re mü - ra ca at et. Bü tün se bep le rin bir a ra ya gel - me si bir þe yin ol ma sý mâ nâ sý na gel mez. Bü tün se bep ler bir a ra ya gel di ði hal de e - li mi zin ye tiþ me di ði þey ler ol du ðu gi bi; se bep ler ya ra týl ma dan da ha ce ti mi zi ger çek leþ ti re cek bir ah met sa hi bi var. O her þe ye ka dir dir. Ol der o lu ve rir. s ter se bü tün se bep ler sü kût et sin... i sâ le-i ur da i se Fet ta hi yet sýr rýn - dan þu þe kil de bah se dil miþ tir: Fet tah is - mi nin te cel li si i le ba sit bir mad de den, ay rý ay rý, çe þit çe þit, had siz mun ta zam su ret le rin, be ra ber, her ta raf ta, bir an da, bir fi il i le a çýl ma sý dýr. (Þu â lar; 153) De - va mýn da i se Fet ta hi yet ha ki ka ti nin vah - da ni ye tin en kuv vet li bür han la rýn dan ol - du ðu söy len miþ tir. Fet tah is mi i le her þe ye ye ni sû ret ler ve ren ve ba ha rýn gel me si i le bir lik te haþ - ri gö zü mü ze so kan Zât-ý e rîm di yor ki: Her þe ye ye ni vü cut lar ve rip sû ret le ri ni zi aç tý ðým gi bi bü tün hâ cet ka pý la rý ný da a - çan Be nim Her þey O nun iz ni i le. Fe - tih ler bi zi bek li yor hu se yi ne ni as ya.com.tr Ya rý ay en di i le ken di iç yol cu lu ðu na çýk mak; bin dün ya o yun ca ðý i - le oy na mak tan i yi dir. O ya lan - ma nýn fay da et me di ði, dur ma nýn der man sýz bý rak tý ðý, ha re ket siz li ðin bi tap dü þür dü ðü dem de; yo la düþ - mek, yol da yü rü mek, yol da i ler le - mek, yol ol mak; yok lu ða e riþ me nin, var lý ðýn ö zü nü er me nin, ha yat ha ki - ka ti ni kav ra ma nýn yo lu, yö nü ve yön te mi de ðil mi? Su a kar, yýl dýz lar a kar, eh ke þan lar a kar, gün a kar, gü neþ a kar, ay a kar ç su lar, iç yýl dýz lar, ay lar, gün ler, gü - neþ ler var ol mak i çin ak ma lý de ðil mi? ki neh rin bir leþ ti ði, i ki â le min bu luþ tu ðu, yol la rýn ke siþ ti ði yer; hik - met pý nar la rýnýn ak tý ðý, ba lýk la rýn i þa - re tiy le le dün nî yol cu luk la ra çý kýl dý ðý za man üs tü za man dýr. lk za man dan be ri za man ne za man dur muþ? Za - ma ný dur muþ san mak, me kâ ný sa bit zan net mek bir ne vî ö lüm de ðil mi? Me kâ na ça ký lý, za ma na a sý lý kal mýþ y ne ý þýk ve rir, ne de tak vim o lur. Tak vim siz ve ý þýk sýz y; ö lü bir me kân, öl müþ bir za man de ðil mi? ya hep ay - ný ba kýþ la bak mak, gü ne þi hep ay ný göz ve göz lük le sey ret mek, se ma yý hep ay ný pen ce re den sey ret mek, i ki gü nü e þit say mak; te fek kü rî tem bel lik, zih nî dur - gun luk, kal bî te vak kuf, his sî a ta let ol - ma lý. Böy le o lun du ðun da i le ri ye git - mek, ye ni ý þýk lar keþ fet mek, hik met gü - zel lik ler sey ret mek, ak lý ve kal bi do yur - mak, ru hun his se si ni ver mek müm kün mü? Dur der ne fis, git me der þey tan. Yü rü mek din len mek tir, ak mak can lý lýk týr, yol cu luk þevk tir, ye ni len - mek tir, ye nil me mek tir. Mev sim ler ak ma sa, harf ler bir bi ri ni ta kip et me - se, su ve su yun ü ze rin de ki ý þýk huz - me le ri an lýk de ðiþ me se; han gi gü zel - lik ka lý cý ka lýr, han gi var lýk de vam lý lý - ðý ný sür dü rür, han gi ý þýk var ka lýr? m kân dan vü cu ba gi den yol cu luk bi ten bir yol cu luk mu? Bo yut el bi se - le ri ni bý ra kýp sid re le rin mün te ha sý na u laþ mak i çin kaç kâ i na tý ge ri de bý - rak ma lý? ab-ý kav sey ne gi de bi le ne yol a çýk; gi dip de ge len var. y ný gün de dur mak, ay ný an da a - sý lý kal mak, ay ný me kân da sa bit len - mek le na sýl ha ki kat yol cu lu ðu na çý - ký la cak, hik me te e ri þi le cek, bo yut lar ge ri de bý ra ký la cak, vü cu ba yak la þý la - cak? Çi çek dün kü çi çek de ðil, gü neþ dün kü gü neþ de ðil, ay dün kü ay de - ðil; dü þün ce ler, his ler, ba kýþ lar, a kýl e diþ ler, fark e diþ ler na sýl dün kü gi bi o lur. Yol da yol cu, yol cu da yol cu Harf ler harf le ri, ke li me ler ke li me - le ri, a tom lar a tom la rý, mo le kül ler mo le kül le ri, yýl dýz lar yýl dýz la rý, eh - ke þan lar keh ke þan la rý ko va lý yor ken yol cu nun dün de dur ma sý müm kün mü? Ya rý yol la, ya rý ay la, ya rý gü neþ le ha ki kat mi' ra cý na na sýl çý ký la cak?

3 Y HB 27 MT 2012 SLI 3 Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met UT LU L Ge nel Ya yýn Mü dü rü â zým GÜ LÇ YÜZ Ge nel Mü dür e cep TÞ CI Ya yýn o or di na tö rü b dul lah ÇI BÞ Ya zý þ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ Ü L s tih ba rat Þe fi Mustafa GÖM Spor di tö rü rol DO YU Ha ber Mü dü rü ecep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met ek lam oordinatörü Mesut ÇOB Görsel Yönetmen: brahim ÖZDB bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. Tel: (0212) TM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ Tel: (312) , , Fax: L M Y TM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: TC TM SL C L Ð: v ni fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISS MZ V T L Hic rî: 5 Cemaziyelevvel 1433 u mî: 14 Mart 1428 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý l ler s tan bul z mir as ta mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý Hi sar cýk lý oð lu: Di nî e ði ti mi en gel le mek bü yük yan lýþ TOBB BÞI, LL ÇOCULI DÎ ÐTM LDIM STYOS, BUU ÖÜÜ PTILMSI D BÜYÜ YLIÞ OLMZ. BUU ÖÜÜ ÇM LÂZIM. OUTM STMY D OUTMZ DD. TÜY O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný i fat Hi sar cýk lý oð lu, e ði tim de öz gür lük ten ya na ol ma la rý ge rek ti ði ni be lir te rek, s ter a dý na i mam ha tip, is ter di nî e ði tim... e der se niz de yin. i le ler ço cuk la rý na di nî e ði tim al dýr mak is ti yor sa, bu nun ö nü nün ka pa týl ma sý ka dar bü yük yan lýþ o la maz. Bu nun ö nü nü aç mak lâ zým. O kut mak is te me yen de o kut maz de di. Hi sar cýk lý oð lu, ko no mi Ga ze te ci le ri Der ne ði nce ar te pe de dü zen le nen ar te pe ko no mi Zir ve si nde, e ði tim re for mu nu Tür ki ye nin yap ma sý ge rek ti ði ni, bu ko nu nun bu gün si ya se tin de tar týþ ma a la ný na ol du ðu nu söy le di. na do lu da ni te lik li e le man bu la ma dýk la rý ný, in san la rý i yi e ði tim ve re me dik le ri ni di le ge ti ren Hi sar cýk lý oð lu, þun la rý kay det ti: Pren sip o la rak din, vic dan, te þeb büs ve fi kir öz gür lü ðün den ya na yým. þin te me li de e ði tim de öz gür lük ten ya na ol ma mýz ge re ki yor. a lýp, zih ni yet, bel li bir gö rüþ, bu nun dý þý na çýk - Ve li le re YGS u ya rý sý SMYOLU Li se le ri reh ber lik ve psi ko lo jik da nýþ man lýk öð ret me ni Fer di Öz de mir, a i le le ri nin hem ken di le ri ni hem de ço cuk la rý ný ra hat lat ma la rý ge rek ti ði ni be lirt ti. i le si ni ya nýn da his se den ço cu ðun ba þa rý sý nýn art tý ðý ný ha týr la tan Öz de mir, n ne- ba ba, ço cuk la rý nýn er gen lik ça ðýn da ol du ðu nu u nut ma ma lý. Bu dö ne mi ken di le ri nin de ya þa dý ðý ný ha týr la ya rak da ha o lum lu ve ya pý cý yak laþ ma lý. Ço cuk la rýný ra hat lat ma lý ve öz gü ven le ri ni can lý tut ma la rý ný sað la ma lý lar de di. Sý nav yak laþ týk ça a i le le rin ço cuk la rý na ke sin lik le bas ký yap ma ma la rý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Öz de mir, i le ler ço cuk la rý ný a zar la ma ma lý ya da sos yal ha yat la rý ný ký sýt la yý cý tu tum ve dav ra nýþ lar da bu lun ma ma lý. Bu tür o lum suz dav ra nýþ lar ço cu ðun mo ti vas yo nu nu ze de ler di ye ko nuþ tu. Ço cuk la rýn mo ti vas yo nu nu art týr mak i çin bu ça lýþ may la sý na vý ka za na maz sýn, ya ta ya ta sý nav ka za nýl maz, sen za ten hiç ka zan ma dýn gi bi söz ler sarf e dil di ði ni ha týr la tan Öz de mir, Bu i fa de ler mo ti vas yo nu de ðil ço cu ðun bi ze kar þý ta výr al ma sý na ve sý nav kay gý sý o luþ tur ma sý na ne den o lur. i le le rin ço cu ðu mo ti ve e di ci ve öz gü ven sað la yý cý söz ve dav ra nýþ lar da bu lun ma la rý ge re kir u ya rý sýn da bu lun du. n ka ra / ci han s ki lip te ev yan gý ný: 4 ö lü SLP il çe sin de bir ev de çý kan yan gýn da, a ra la rýn da 20 gün lük bir be be ðin de bu lun du ðu 4 ki þi öl dü. lý nan bil gi ye gö re, il çe nin ki çi se ö yün de, u ret tin a ra ya (52) a it 2 kat lý ev de sa bah sa at le rin de he nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. ý sa sü re de bü yü yen yan gýn, çev re de ki 5 e ve da ha sýç ra dý. Va tan daþ la rýn mü da ha le siy le kon trol al tý na a lý nan yan gýn, it fa i ye e kip le rin ce sön dü rül dü. O lay da, yan gý nýn baþ la dý ðý ev de ya þa yan u ret tin a ra i le e þi Þe ri fe a ra (38), 20 gün lük be bek le ri Fat ma a ra i le ev de mi sa fir o la rak bu lun du ðu öð re ni len da let Çi men (28) öl dü. Yan gý nýn sýç ra dý ðý ev ler i se kim se nin ya þa ma dý ðý, bu ev ler de yal nýz ca mad dî ha sar o luþ tu ðu bil di ril di. O la ya i liþ kin baþ la tý lan so ruþ tur ma sü rü yor. Ço rum / a a Tak si ci ci na ye ti zan lý sý ya ka lan dý ÞLIUF D o to mo bi lin de ö lü bu lu nan tak si ci nin ci na yet zan lý sý, Sý ra ge ce si ne gi der ken ya ka lan dý. lý nan bil gi ye gö re, Cu ma gü nü ak þam sa at le rin de en dir ci Ma hal le si nde ki a ra so kak ta bir tak si de si lâh la öl dü rül müþ hal de bu lu nan 38 ya þýn da ki Ze ki ah ra man ýn fa il le ri nin bu lun ma sý i çin Þan lý ur fa sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü Ci na yet Bü ro mir li ði nde 40 ki þi lik ö zel bir e kip ku rul du. Tak si ci nin ça lýþ tý ðý du rak ta a raþ týr ma la rý na baþ la yan Ci na yet Bü ro mir li ði e ki bi, þehrin çe þit li yer le rin de ki 150 ci va rýn da ki gü ven lik ka me ra sý na a it yak la þýk 300 sa at lik gö rün tü yü in ce le di. Bu ra lar da þüp he li ye a it ol du ðu tah min e di len 8 fark lý nok ta da gö rün tü le re rast la yan e kip, bu ki þi yi ta ki be al dý. Öl dü rü len ki þi nin te le fo nu nun da gas be dil di ði ni öð re nen e kip ler, te le fo nun i kin ci el te le fon a lýp sa tý lan bir iþ ye ri ne, kim lik kul la nýl ma dan sa týl dý ðý ný be lir le di. Bu nun ü ze ri ne el de e di len bil gi ve gö rün tü ler den zan lý nýn ro bot res mi çý ka rýl dý. Bu nun ü ze ri ne kim li ði ni be lir le dik le ri zan lý yý ta ki be a lan po lis e kip le ri, sý ra ge ce si nin ya pýl dý ðý ye re ge len zan lý yý, bi na nýn gi ri þin de gö zal tý na al dý. Þan lý ur fa / a a FO TOÐ F: ma... n sa nýn ya ra dý lý þý na ay ký rý. Be yin dü þün mek ü ze re ya ra týl mýþ. s ter a dý na i mam ha tip, is ter di nî e ði tim... e der se niz de yin. i le ler ço cuk la rý na di nî e ði tim al dýr - OSMY Müf tü lü ðü ta ra fýn dan Meh met  kif r soy Ma hal le sin de çok a maç lý kul la ný la bi le cek ve Çu ku ro va böl ge si ne hi tap e de bi le cek do na ným ve fi zi kî þart la ra gö re ta sar la nan er kek ya tý lý ur ân kur su i çin ilk kep çe ler vu rul du. l Müf tü sü a ma zan Çor tul, bin 450 met re ka re lik a lan ü ze ri ne in þa e di le cek ur ân kur su i çe ri sin de loj man, sos yal te sis, ha fýz lýk ve ur ân-ý e rim o ku ma sý nýf la rý nýn yer al dý ðý ný söy le di. Ça lýþ ma la rý Be le di ye Baþ ka ný a dir a ra i le baþ la tan Müf tü a ma zan Çor tul, Os ma ni ye li le rin des tek le ri i le Çu ku ro va böl ge si ne hi tap e de bi le cek bir ya pý da ya tý lý bir ur ân kur su ya pa cak la rý ný kay det ti. Çor tul þöy le de vam et ti: Tür ki ye ge ne lin de ilk de fa uy gu la nan pro je yi ha ya ta ge çi ri yo ruz. Bu ra sý bü yük bir hiz met ve e ði tim mer ke zi o la cak týr. Do la yý sýy la ur ân kur sun da ha fýz lar ye tiþ ti ði gi bi, sos yal te sis bö lü mün de de hiz met i çi e ði tim kur su na a la ca ðý mýz di nî hiz - mak is ti yor sa, bu nun ö nü nün ka pa týl ma sý ka dar bü yük yan lýþ o la maz. Bu nun ö nü nü aç mak lâ zým. O kut mak is te me yen de o kut maz. Mes le kî e ði tim de de bu gü ne ka dar ya pý lan ha ta dev let ben bi li rim, pay da þým bil mez di yor du. Yi ne mes le kî e ði ti min i çin de biz yo kuz. Be nim ne e le ma na ih ti ya cým o la ca ðý na ben de ðil dev le tim ka rar ve ri yor. O na gö re ben ya tý rým yap mak du ru mun da yým. Yan lýþ lýk bu ra da. Ö nü müz de ki dö nem de bu ya pý sal de ði þim le ri ve ye ni na ya sa sü re ci ni çok ö nem si yo ruz. Hi sar cýk lý oð lu, dün ya da iþ yap ma ko lay lý ðý en dek sin de 65. sý ra da o lan Tür ki ye nin bü yü me þam pi yo nu ol du ðu nu, o sebeple bu sis te me rað men ö zel sek tö re, 1 mil yon 400 bin fir ma ya tek tek ma dal ya tak mak ge rek ti ði ni söy le di. Sis te min dü zel til me si nin te me li nin ye ni a na ya sa dan geç ti ði ni, 74 mil yon i çin ye ni a na ya sa nýn ö nem li or tak lýk söz leþ me si ol du ðu nu di le ge ti ren Hi sar cýk lý oð lu, a dýn la rý i þe, e ði ti mi her ke se, re form la rý da peþpe þe ge ti rir sek bi zim ya pa ma ya ca ðý mýz hiç bir þey yok de di. me ti ve ren kar deþ le ri miz i çin hiz met ve e ði tim mer ke zi o la cak týr. Bu ve si le i le s tan bul dan n ka ra dan ge len mu al lim ler bu ra da ka la cak lar, di nî e ði tim ler i çin çe þit li kurs lar a çý la cak týr. Bu te sis bü tün böl ge ye hi tap e de bi le cek fi zik ve e ði tim do na ný mý na sa hip o la cak týr. Bu ar sa nýn va ris le ri i le gö rü þe rek bu e ði tim yu va sý na ar sa nýn sa hi bi o lan rah met li müf tü müz Ha cý Bes ta mi k su nun is mi ni ver me ye uy gun gör dük. TÜ Y, V U P B L Ð ST D L I U LÞ M LI HSCILIOÐLU, Tür ki ye nin B stan dart - la rý na u laþ ma sý ný is te dik le ri ni, ça ba la rý nýn bu yön de ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin B ye gi rer mi, gir mez mi be nim u mu rum da de ðil. Ben o stan dart la rý ya ka la dýk tan son ra gir mi þiz gir me mi þiz, bi zi ka bul et miþ et me - miþ hiç de u mu rum da de ðil. Be nim i çin yol ha ri ta sý. ma tam ü ye ol mak is ter mi yim? s - te rim de di. B nin en bü yük sý kýn tý sý li der lik ve viz yo ner lik sý kýn tý sý ol du ðu nu di le ge ti ren Hi sar cýk lý oð lu, v ru pa lý li der le rin kriz de hýz lý ka rar a lýp ya pý sal re form la rý hýz lý uy gu la ya ma - dýk la rý ný söy le di. Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye, Cum - hu ri yet ta ri hi nin en bü yük kri zi ni 2001 de ya - þa dý. e mal Der viþ in or ta ya koy du ðu e ko no - mik prog ra mý des tek le dik bi ze va tan ha i ni den di. Tür ki ye hýz lý ka rar a lýp hýz la o ted bir le ri or ta ya koy ma say dý bu gün bu ba þa rý hi kâ ye si - ni ya za maz dý di ye ko nuþ tu. ar te pe / a a Çok a maç lý ya tý lý ur ân kur su nun te me li a týl dý Bin 450 met re ka re lik a lan ü ze ri ne in þa e di le cek ur ân kur sunun temelinin kazýlmasýna duâlar ile baþlandý. en di si ni bu ra dan bir kez da ha rah met le a ný yo ruz. n ký sa za man da bu pro je mi zi ta mam la mak is ti yo ruz. Bu ra dan ha yýr se ver va tan daþ la rý mý za ses le ne rek bu ça lýþ ma ya des tek ol ma la rý ný di li yo rum. Be le di ye Baþ ka ný a dir a ra i se her ge çen gün ge li þen ve bü yü yen Os ma ni ye miz de her a lan da ol du ðu gi bi di nî a çý dan da müf tü lü ðün ön der li ðin de böl ge sel bir hiz met ve re cek te sis le rin art tý ðý ný söy le di. Os ma ni ye / ci han UPO: 27 FO TOÐ F: CH ir ti ni as ya.com.tr Bosna programý dolayýsýyla yazýlara çok kýsa bir ara veriyoruz. Tekrar buluþmak dileðiyle.. G. He ye lan da ka pa nan yol u la þý ma a çýl dý ndzl Ho naz il çe si Men te þe ö yün de mey da na ge len he ye lan dolayýsýyla ka pa nan, kö yün ý zýl yer i le bað lan tý sý ný sað la yan Bu lan cýk öp rü sü, ya pý lan ça lýþ ma lar la u la þý ma a çýl dý. He ye la nýn mey da na gel di ði böl ge de in ce le me ler de bu lu nan Ho naz ay ma ka mý Tur gut Gü len, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, il çe nin ý zýl yer bað lan tý yo lun da ak þam sa at le rin de mey da na ge len he ye la nýn ar dýn dan e kip le rin mü da ha le siy le u la þým sý kýn tý sý nýn ký sa sü re de or ta dan kal dý rýl dý ðý ný kay det ti. l Ö zel da re si ve DS e kip le ri nin Bu lan cýk öp rü sü nü kon trol e de ce ði ni kay de den Gü len, n þal lah va tan daþ la rý mý zýn mal ve ca ný ný teh li ke ye sok ma dan köp rü baþ tan a þa ðý göz den ge çi ri le cek de di. Ho naz Be le di ye Baþ ka ný Tur gut De ve ci oð lu i se he ye lan dolayýsýyla can kay bý nýn mey da na gel me me si nin ken di le ri ni se vin dir di ði ni, Bu lan cýk öp rü sü nün da ha ön ce de sel dolayýsýyla u la þý ma ka pan dý ðý ný ha týr lat tý. De niz li / a a 320 bin do lar la ka çan iþ çi ya ka lan dý nçliþtiði fir ma nýn he sa býn dan ö de me yap mak i çin çek ti ði 320 bin do lar la kaç tý ðý id di a e di len iþ çi, z mir de ya ka lan dý. lý nan bil gi ye gö re, s tan bul da ki bir ma den ci lik fir ma sýn da ça lý þan 27 ya þýn da ki B. C nin, fir ma sa hi bi nin ta li ma týy la ban ka þu be sin den çek ti ði 320 bin do la rý, ö de me yap ma sý ge re ken he sa ba ya týr ma ya rak kaç tý ðý id di a e dil di. Fir ma sa hi bi nin baþ vu ru su ü ze ri ne o la yý so ruþ tu ran po lis, þüp he li nin z mir e git ti ði ni be lir le di. z mir m ni yet Mü dür lü ðü sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, yap týk la rý ça lýþ ma so nu cun da Bor no va il çe sin de bir ya ký ný nýn e vi bu lun du ðu nu tes bit et tik le ri B. C yi z mir Met ro su Bor no va s tas yo nu nda ya ka la ya rak gö zal tý na al dý. Ü ze rin de pa ra e le ge çi ri le me yen B. C nin sor gu su nun sür dü ðü bil di ril di. z mir / a a Po lis le es naf a ra sýn da ar be de nfth T po lis le bir iþ ye ri nin ça lý þan la rý a ra sýn da çý kan kav ga da 2 si po lis me mu ru 3 ki þi ya ra la nýr ken, o la ya ka rýþ týk la rý be lir le nen 10 ki þi gö zal tý na a lýn dý. t fa i ye Cad de si a dýn lar Pa za rý mev ki in de, bir ev den hýr sýz lýk ya pýl dý ðý ih ba rý ný a lan po lis e kip le ri, eþ kal tes bi ti i çin o lay ye ri ya ký nýn da ki bir ke bap çý nýn gü ven lik ka me ra sý ný in ce le mek is te di. Po li sin bu ta le bi ne o lum suz ce vap ve ren iþ ye ri ça lý þan la rýy la, po lis a ra sýn da çý kan tar týþ ma kav ga ya dö nüþ tü. O lay da 2 po lis me mu ru nun darp e dil me si ü ze ri ne o lay ye ri ne çok sa yý da çe vik kuv vet po li si sevk e di lir ken, po lis e kip le ri ne mu ka ve met gös te ril me si ü ze ri ne, po lis ta ra fýn dan ha va ya u ya rý a te þi a çýl dý. O lay da 2 si po lis me mu ru 3 ki þi ya ra lan dý. Po li sin mü da ha le si i le grup ü ye le ri sa kin leþ ti ril dik ten son ra, o lay ye ri ne ge len am bu lans la Ha se ki ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý la rýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu öð re nil di. av ga ya ka rýþ tý ðý be lir le nen 10 ki þi gö zal tý na a lý na rak, Fa tih Þe hit Tev fik Fik ret r ci yes Po lis Mer ke zi ne gö tü rül dü. Po lis, o lay la il gi li ge niþ çap lý so ruþ tur ma baþ lat tý. s tan bul / a a

4 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da YU I D Þ ÐI Y- 1. a lýn lýk, yo ðun luk, ke sif lik. - (Tersi) Baðýþlama. 2. lý þýl mýþ o lan, nor mal. - Bir kim se nin i þi, mes le ði ve ya top lum i çin de ki du ru mu i le il gi li o la rak kul la ný lan ad, un van, titr. 3. Ge viþ ge ti ren ler den, Gü ney me ri ka'nýn dað lýk böl ge le rin de ya þa yan, yük hay va ný o la rak kul la ný lan, ka ra dan a ka ka dar tür lü renk ler de o la bi len, tüy le ri u zun, bo yu yük sek ve boy nu u zun hay van. - Bir no ta nýn se si ni ya rým ton yük selt mek, al çalt mak ve ya es ki du ru mu na ge tir mek i çin no ta nýn so lu na ko nu lan di yez, be mol ve be kar i þa ret le ri nin or tak a dý. 4. rap ça gra mer de bi rin ci þa hýs za mi ri. - Yav ru ye tiþ ti re cek du ru ma gel miþ o lan hay van. 5. l man ýrk çý sý. - Gör me ö zür lü. 6. Bir bi nek hay va ný. - Di nî e mir le re ri â yet, din dar lýk. 7. Bü yük lük, u lu luk, yü ce lik. 8. Hal kýn bü - yük kýs mý, u mum, her kes. - ki ül ke a ra sýn da ya pý lan a lýþ ve ri þin kar þý lýk lý o la rak mal la ö den me si. 9. Sýr tý çok tüy lü av kö pe ði. - Yok ol ma yan, sü rek li ve ka lý cý o lan, bü tün var lýk lar yok o lur ken yok ol ma yan ve bü tün var lýk lar yok ol duk tan son ra da za týy la var o la cak tek var lýk; l lah. 10. Dün ya mý zý o luþ tu ran büyük her bir ka ra par ça sý. 11. Mec bu rî, zo run lu, is ter is te mez. 12. Ta rih te Ye - men ta raf la rýn da bu lun du ðu bil di ri len Hûd Pey gam ber'e is yân e dip i man et me yen ve bu yüz den l lah'ýn ga za bý na uð ra yýp he lâk o lan ka vim. - Ha tý ra tü rün de ya zýl mýþ e ser ler. SOL D S Ð 1. Þid det li is hal ve kus ma lar la ken di ni gös te ren, çok bu la þý cý, sal gýn ve öl dü rü - cü bir has ta lýk. - as ta mo nu'nun bir il çe si. 2. Þim di, þu an da, hâ lâ, he nüz, da ha. - Bir ya pý nýn, ka pa lý bir ye rin üst bö lü mü nü o luþ tu ran düz ve ya tay yü zey. 3. Ge lin le bir lik te kýz e vin den ge - len mi sa fir ler. - Bir þe yin, bir o la yýn yol aç tý ðý çý kar kay bý ve ya o lum suz, kö tü so nuç. 4. Halk a ra - sýn da sa yý lan ve sö zü ge çen er kek le re ve ri len un van. - dak ta bu lun mak. 5. Mü zi kal ses di zi le - rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. - i yet li, ke sin ka rar lý. - O la ca ðý Ce nâb-ý Hak ta ra fýn dan bi li nen ve tak dir o lu nan þey le rin za ma ný ge lin ce ya ra týl ma sý, her ko nu da l lah'ýn hük mü - nün yü rü me si. 6. en di ni be ðen me, ben cil - lik, e go ist lik. - Gök gür le me si, gök gü rül tü - sü. 7. ah me tul la hi aley hin ký sa sý. - rt vin yö re sin de oy na nan bir halk o yu nu. 8. Fa re - den i ri, za rar lý bir çok tü rü bu lu nan ke mir - gen, me me li hay van. - i lo am pe rin ký sa sý. - Hüc re le rin a þý rý ço ðal ma sýy la in san, hay van ve ya bit ki do ku la rýn da o lu þan ve bü yü me e ði li mi gös te ren yum ru, tü mör, ne op laz ma. 9. lek trik ge ri li min de ev re. - Bir þe yi an la - mak ve ya öð ren mek i çin du yu lan is tek. - (Tersi) amus. 10. na yol, e sas ta þý yý cý ka nal gi bi ma na lar da kul la ný lan ke li me. - Hal ka þe kil li çö rek. BULMC Y ÜLTÜ ST 27 MT 2012 SLI L T M Z M Y H P L P O D F S T L S O T L Y U H H Ü T O S S O Ü M Z M L V T H L U O T S T B ÖC BULMCI CVBI D L B M L M O H Y Þ S M V S Bü tün can lý la rýn fýt rat la rýn da yav ru la rý na sev gi ve þef kat his si ve ril miþ tir. Ce nâb-ý Hak k'ýn ya rat tý ðý mah lû ka tý na o lan sev gi si nin ve þef - ka ti nin bir lem a sý, bir zer re si o la rak te za hür e den bu duy gu i le do na tý lan can lý lar ev lât la rý i çin her þe - yi ni ve rir, ha ya tý ný fe da e der ler. Bü tün can lý lar da gö rü len bu ko ru ma, kol la ma, sa hip le nip bü yüt me, þef kat le mu a me le et me so - rum lu lu ðu i çe ri sin de ol duk la rý gi bi; yav ru lar da a - ciz lik ve muh taç lýk i çer isin de an ne le ri nin si ne si ne gü ve ne rek sý ðý nýr, ver di ði ni yer ler. Can lý lara, yav ru la rý na yi ye cek rý zýk te min et me so - rum lu lu ðu ve gay re ti ve ril miþ tir. Yav ru la ra da aç lýk his si, gý da ya iþ ti ha duy gu su i le an ne le ri nin ge tir di ði her þe yi te red düt süz yer ler. Per de ö te si ne ba kýl dý ðý za - man ez zak-ý Ha ki kî, ka nun lar dâ hi lin de can lý la rýn rý - zýk la rý ný su da, ha va da, top rak ta da ðýl mýþ va zi yet te ki yi ye cek le ri, mi ne ral le ri, zer re le ri, gý da la rý top la yýp rý - zýk o la rak ya ra týp can lý la ra ik ram ve ih san et miþ tir. n ne kuþ, yav ru su nun rýz ký ný sa de ce bu lup ge ti - rip yav ru su nun að zý na koy mak la mü kel lef tir. ciz ve hiç bir ka bi li ye ti ol ma yan yav ru da ve ri len yi ye - ce ði sa de ce yu tar ve mi de si ne in di rir. sas dü þün - dü rü cü fa a li yet ler bu saf ha dan son ra baþ lar. Can lý la rýn hiç bir þe kil de i ra de si ka rýþ ma dan, ye dik - le ri gý da la rý çe þit li mer ha le ler den, ha ri ka ve mü kem - mel bir þe kil de iþ lem ler den ge çip ni zam, in ti zam i çer - isin de ha zým e di li yor. Can sýz, ku ru, þu ur suz be sin ler - de ki zer re ler vaz e di len ka nun ve prog ram dâ hi lin de or gan lar, da mar lar i çin de ki dar ve ka ran lýk men fez - ler den, yol lar dan þu ur luy muþ ça sý na yo rul ma dan, þa - þýr ma dan ge çe rek be den de ki or gan lar da ih ti yaç o lan yer le re, hüc re le re yer le þe rek can lý bir un sur o la rak l - lah ýn i na ye ti ve mun ta zam ka nun la rý i le va zi fe le ri ni yap týk la rý Yir mi Do ku zun cu, O tu zun cu Söz de ve baþ ka ri sâ le ler de en gü zel þe kil de an la tý lý yor. u ru ot lar dan, çöp ler den, to hum lar dan, ta hýl lar - dan rý zýk o lan zer re le rin sev ki yat la bel li mer ha le - ler den, iþ lem ler den ge çe rek bir i ra de, bir kast ve ih - ti yar la can sýz lar â le min den can lý ha le gel me si ta rif e di li yor: Me se lâ Tev fik in göz be be ði ne emr-i ab - ba ni i le gi rer, o tu rur, ça lý þýr. di ye rek þu ur suz bir zer re nin, e mir da i re sin de ha re ket e de rek en zor bir i þi, en kar ma þýk yol lar dan, da mar lar dan, si nir ler den ge çe rek öl çü lü, ni zam lý, a kýl lý ve i lim sa hi biy miþ gi - bi va zi fe si ni i fa et me si i zah e di li yor. n san lar da da ev lâ dý na o lan sev gi, þef kat ve mer ha met duy gu su faz la sýy la ve ril miþ tir. n ne ve ba ba lar ço cuk la - rý ný her tür lü teh li ke, mad dî ve ma ne vî mu sî bet le re kar þý ko ru yup, ted bi ri ni al mak la mü kel lef tir. Ço cuk la rý tek ta - raf lý, sa de ce bu dün ya da bek le yen teh li ke le re kar þý ko ru - yup hu zur ve mut lu lu ðu nu dü þü ne rek ye tiþ ti rip, bü yü - tüp, ev len di rip ve bir mes lek sa hi bi yap mak la sý nýr la ma - nýn ne ka dar yan lýþ ol du ðu nun bi lin me si ge re kir. Ço cu ðun hem bu dün ya da hem de e be dî â lem de sa a de ti ni te min et mek i çin ça lýþ mak, gay ret gös ter - mek ge re kir. Di ni mi zin gü zel lik le ri, eh be ri miz sev - gi li Pey gam be ri mi zin (asm) ah lâ ký, fa zi le ti ve va zet ti - ði yü ce di ni mi zin pren sip le ri i ki ci han sa a de ti ni te - min e de cek o lan e sas lar ve fa zi let ler öð re til me li dir. Bu gay ret sev di ði miz, göz be be ði miz ço cuk la rý mý zý e be dî o la rak bi zim le ol ma sý ný sað la ya cak týr. Haz re ti Ya kup (a.s) Mý sýr da oð lu Haz re ti Yu suf a (a.s) ka vuþ tuk tan son ra, has ret gi de rir ler ken Hz. Yu - suf þef kat li ba ba sý Hz. Ya kup'a (a.s.) de di ki: Ba ba cý - ðým, o ka dar að la dýn ki, göz le ri ni kay bet tin. Hâl bu ki ký ya met gü nün de bir a ra ya ge le ce ði mi zi bi li yor dun. Öy le i se bu ka dar ü zün tü nün se be bi ne i di? Hz. Ya kup (a.s.) e vet, bi li yor dum. de di. Lâ kin se - nin din den çý ka ca ðýn dan ve bu se bep le dün ya da ol du - ðu gi bi ký ya met gü nün de de sen den ay rý ka la ca ðým dan kork tum da, o nun i çin bu ka dar að la dým. de di. Canlýlarda þefkat OTTDM s lâm Ü ni ver si te si ek - tö rü Prof. Dr. h met k gün düz, ve fa - tý nýn 52 nci yýl dö nü mün de, Be di üz za - man Sa id ur sî nin kar deþ li ðe ver di ði ö ne mi an lat tý. Be di üz za man ýn, yýl lar ca ýrk çý lýk ve ürt çü lük i le suç lan dý ðý ný be lir ten Prof. k gün düz, 1920 de r - me ni o bor Pa þa i le ürt Þe rif Pa þa ta - ra fýn dan müs ta kil bir ürt dev le ti i le r me nis tan ku rul ma sý mü ca de le le ri ne de ilk tep ki nin, Be di üz za man ýn ba þý ný çek ti ði â lim ler ko mi te sin den gel di ði ni söy le di. Ha mi di ye ül tür ve ði tim Vak fý ta ra fýn dan ter tip e di len s lâm ar deþ li ði ve Dün ye vî leþ me ad lý kon - fe rans ta, Be di üz za man Sa id ur sî, 52. ve fat yýl dö nü mün de say gýy la a nýl dý. o ter dam s lâm Ü ni ver si te si ek tö rü Prof. Dr. h met k gün düz i se Be di üz - za man Sa id ur sî nin ýrk çý lýk ko nu - sun da yap tý ðý ça lýþ ma la rý di le ge tir di. Be di üz za man ýn, Ba tý me de ni ye ti i le s - lâm me de ni ye ti nin te mel 6 e sa sý ný bir - bi riy le mu ka ye se et ti ði ni be lir ten k - gün düz, lk mad de de top lum da ki in - san la rý bir bir le ri ne bað la yan bað ol du - ðu nu söy le miþ. Di yor ki ma a le sef bu, Ba tý me de ni ye tin de ýrk çý lýk týr. Ya ni o - lum suz mil li yet çi lik tir. Irk çý lý ðýn ne ti - ce si nin i se baþ ka sý ný yut mak la bes len - mek ol du ðu nu, s lâm me de ni ye ti nin i - se bu nu red det ti ði ni söy lü yor. s lâm me de ni ye tin de bu ba ðýn din kar deþ li ði ol du ðu nu an la tý yor. Son ra sýn da va tan ba ðý dýr. Son ra sýn da da sý nýf ba ðý dýr, ya - ni mes lek ba ðý. Bu se bep le de Müs lü - man lar a ra sýn da ki ay rý lý ðý, ki ni, öf ke yi, düþ man lý ðý or ta dan kal dý ra cak bir ki - tap ka le me al mýþ, bü tün bu ö zel lik le ri - ne rað men Be di üz za man ýrk çý lýk la, o - lum suz mil li yet çi lik ve ürt çü lük le suç lan mýþ týr. Bu çok a cý bir ger çek tir. Bu, o nun s lâ mî þah si ye tin den kay nak - lan mak ta dýr. Çün kü o nun â lim li ði ne, din dar lý ðý na dil u za ta ma yan lar, o nu vur mak ve Türk mil le ti nin na za rýn da i ti ba rý ný dü þür mek i çin ma a le sef ürt - çü ol du ðu nu, hat ta çok il ginç tir ay rý bir ürt dev le ti kur mak is te di ði ni sa vun du di ye cek ka dar i le ri git miþ ler dir. i fa de - si ni kul lan dý. s tan bul / ci han Be di üz za man, ýrk çý lý ða kar þýy dý OT T DM S LÂM Ü V S T S TÖ Ü POF. D. H MT GÜ DÜZ, B D ÜZ Z M I V S LÂM M D Y T I ÇI LI ÐI D DT T Ð SÖY L D. Prof. Dr. hmet k gün düz, ve fa tý nýn 52 nci yýl dö nü mün de, Be di üz za man Sa id ur - sî nin kar deþ li ðe ver di ði ö ne mi an lat tý. FO TOÐ F: C H SULTGZ Be le di ye Baþ ka ný Ca hit l tu nay, s - tan bul bi ze Fa tih Sul tan Meh med Han ýn e ma ne ti - dir de di. e þan lý Yö ne ti ci ve þ dam la rý Der ne ði ( Y D) 2012 Ye rel Yö ne tim ler Fo ru mu na ev sa - hip li ði yap tý. The P Ho tel de dü zen le nen fo rum - da ko nuþ ma cý o la rak es ki s tan bul Bü yük þe hir Be - le di ye Baþ ka ný li Mü fit Gür tu na, Sul tan ga zi Be - le di ye Baþ ka ný Ca hit l tu nay, e þan Be le di ye Baþ - ka ný Meh met Öz can ve Prof. Dr. Mu rat Fer man ka týl dý. Prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný Y D Baþ ka ný h met ler yap tý. ler, ye rel yö ne tim le rin yü rüt tü ðü hiz met ler, gün lük ha ya tý mý zýn çe þit li yön le ri ni kap sa dý ðý na dik kat çe ke rek, Bir bel de i - çin de ya þa yan ve ya bü yük bir met ro pol de i ka met e den bi rey ler, mer ke zi yö ne tim den ön ce ye rel yö - ne tim ku ru luþ la rý i le te mas ha lin de dir. y rý ca ye - rel yö ne tim ler, de mok ra si pra tik le ri nin ve ye rel si - ya se tin ge liþ ti ði ye gâ ne ku ru luþ lar dýr de di. Son yýl lar da kü re sel leþ me, ye rel leþ me, yö ne ti þim, he sap ve re bi lir lik ve hiz met ka li te si gi bi kav ram lar, ye rel yö ne tim le rin ö ne mi ni bir kat da ha ar ttýr dý ðý na i þa ret e den ler, Tür ki ye de ge nel ka mu yö ne ti mi ol - du ðu ka dar ye rel yö ne tim ler de de ye ni den ya pý lan ma sü re ci ni or ta ya çý kar dý ðý ný be lirt ti. Sul tan ga zi Be le di ye Baþ ka ný Ca hit l tu nay, Dün - ya da ül ke ler de ðil, ar týk þe hir ler ya rý þý yor söz le riy le baþ la dý ðý ko nuþ ma sýn da s tan bul un ö ne mi ne dik kat çek ti. Baþ kan l tu nay, s tan bul bi ze Fa tih Sul tan Meh med Han ýn e ma ne ti dir de di. Baþ kan l tu nay ko nuþ ma sýn da Sul tan ga zi Be le di - ye si o la rak ya pý lan ça lýþ ma lar hak kýn da da bil gi ver di. e þan Be le di ye Baþ ka ný Meh met Öz can i se ye rel yö - ne tim le rin ö ne mi ne vur gu yap tý ve e þan Be le di ye - si nin ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ver di. Prof. Dr. Mu rat Fer man ýn mo de ra tör lü ðü nü yap tý ðý fo rum da söz a lan es ki s tan bul Bü yük þe - hir Be le di ye Baþ ka ný li Mü fit Gür tu na al dý. Gür tu na, ken di be le di ye baþ kan lý ðý dö ne min de yap tý ðý ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi ver di. Gür tu na þun la rý söy le di: Me de ni yet le rin mer ke zi, kül tür - le rin bu luþ ma nok ta sý, ze ra fe tin, es te ti ðin ve gü - zel li ðin ha ki mi ye ti ni sür dür dü ðü ye gâ ne dün ya ken ti s tan bul dur. s tan bul da ye ni den su ve ye þil me de ni ye ti ni kur duk. Ta ri hi ye ni den can lan dýr - ma ya ve s tan bul u ye ni den bir dün ya ken ti o la rak i mar et me ye gay ret et tik. s tan bul / Ye ni s ya stanbul bize Fatih in emaneti 2012 YL YÖTML FOUMU D OUÞ SULTGZ BLDY BÞI CHT LTUY, STBUL BZ FTH SULT MHMD H I MTD DD Fo rum a ko nuþ ma cý o la rak es ki s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný li Mü fit Gür tu na, Sul tan ga zi Be le di ye Baþ ka ný Ca hit l tu nay, e þan Be le di ye Baþ ka ný Meh met Öz can ve Prof. Dr. Mu rat Fer man ka týl dý. Va vey la o yu nu zi ya ret çi le ri ni bek li yor DÜYD bir yýl da yak la þýk 100 bin in sa nýn in ti har et me si ne a týf ta bu lu nan ve in - san la rýn bu kö tü dü þün ce si ne mer hem ol mak i çin ya zý lan ko me di-dram tü rün - de ki Va vey la o yu nu sah ne le ni yor. Fa tih Meh met a ra ca lý nýn ka le me al dý ðý Va vey la, her Pa zar gü nü Fa tih Fýn dýk za de de ki Zü bey de Ha ným ül tür Mer ke - zi nde sah ne le ni yor. ki per de den o lu þan o yun, i nanç sýz lý ðýn pen çe sin de ki Hý ris - ti yan bir dok to run in ti har gi ri þi mi ni ve da ha son ra la rý s lâm di niy le ta nýþ ma sý ný es pri li bir dil le su nu yor. Va vey la nýn çýð lýk an la mý na gel di ði ni be lir ten Fa tih Meh met a ra ca lý, Müs lü man ol ma yan in san la rýn, biz de ki o lan de ðer le re ne ka - dar ih ti ya cý ol du ðu nu an lat mak i çin bu o yu nu yaz dýk de di. s tan bul / ci han na do lu duy gu la rý ný çok i yi can lan dý rýr dý TÜ e de bi ya tý nýn u nu tul ma yan si mâ la rýn dan hi kâ ye ci ve ro man cý, Ye din ci Þe - hir ki ta bý nýn ya za rý Öz kan Yal çýn ya kýn la rý, dost la rý, hem þeh ri le ri ve o ku yu cu la rý ta ra fýn dan ve fa tý nýn 14. yý lýn da rah met ve say gýy la a nýl dý. Mer ke zi Þi ri nev ler de bu lu nan Gü rün ül tür Vak fý ta - ra fýn dan dü zen le nen top lan tý da Bes ta mi Yaz gan, Meh met u ri Yar dým ve Bu rak Yal çýn, Öz kan Yal - çý nýn muh te lif yön le ri ü ze rin de dur du lar. Bes ta mi Yaz gan, Öz kan Yal çýn ýn na do lu duy gu la rý ný çok i - yi can lan dý ran bir e de bi yat us ta sý ol du ðu nu be lir te - rek, O nun la ay ný þi ir ya rýþ ma la rý na ka týl dýk, ay ný or tam - lar da bu lun duk. O i yi bir þa ir, de ðer li bir ya zar ol du ðu gi bi mü - kem mel ve er dem li bir in san dý. de di. ül tür Sa nat Ser vi si Öz kan Yal çýn YZ ÖZ YLÇI, VFTII 14. YILID HMTL ILDI Öz kan Yal çýn ý anma programýna yakýnlarý, dostlarý, hemþehrileri ve okuyucularý katýldý. MÜTF ya zar Sâ mi ha y ver di, ve fa tý nýn 19. yý lý mü na se be tiy le Zey - tin bur nu Mer ke ze fen di Me zar lý - ðý nda ki kab ri ba þýn da yâd e dil di. n - ma prog ra mý na ub be al tý ka de mi si ül tür ve Sa nat Vak fý yö ne ti ci le ri ve ça lý þan la rý, Sâ mi ha y ver di na do lu Li se si ho ca la rý ve öð ren ci le ri ka týl dý. Me zar ba þýn da ko nu þan Sâ mi ha y - ver di na do lu Li se si Mü dü rü Ze ki Bâ ki U zun, o kul o la rak ad la rý ný ta þý - dýk la rý Sâ mi ha y ver di nin kül tür ha - ya tý mý zýn mü him þah si yet le rin den bi ri ol du ðu nu be lir te rek, Biz de öð - ren ci le ri mi ze bu de ðer li ya za rý, mü te - fek ki ri ta nýt ma ya ça lý þý yo ruz. ser le ri - ni o kut ma ya ve fi kir le ri ni an lat ma ya gay ret e di yo ruz. en di si ni rah met le a ný yo ruz. de di. ub be al tý ka de mi si ül tür ve Sa nat Vak fý Mü dü rü d ris l han lý oð lu da, Sâ mi ha y ver di nin bu gün fi kir le ri ne ih ti yaç du yul du ðu - nu, e ser le ri ne il gi ol du ðu nu be lir te - rek, O me de ni ye ti mi zin ih ti þa mý ný e ser le rin den genç ne sil le re an la tý yor. c da dý mý zý ta ný ya bil mek i çin, bu ki - tap la rý dik kat le o ku ma lý yýz. Sâ mi ha y ver di, bil has sa ya kýn ta ri hi mi zi i yi öð ren me miz ge rek ti ði ni söy lü yor - du. di ye ko nuþ tu. ub be al tý ka de - mi Mec mu a sý Ya zý iþ le ri Mü dü rü Meh met u ri Yar dým da fi kir, sa nat ve e de bi yat dün ya mýz da seç kin bir ye ri bu lu nan Sâ mi ha y ver di nin her ge çen se ne da ha i yi an la þýl dý ðý ný be lir te rek, þöy le de di: Öð ren ci ler ve genç ler ki tap la rý ný dü zen li o kur lar sa is ti fa de e der ler. Muh te þem ta ri hi mi - zi bi ze ta ný tan ve sev di ren bir â bi de þah si yet o la rak Sâ mi ha y ver di her za man say gýy la ve rah met le a ný la - cak týr. Cum hu ri yet dev ri nin, hat ta Türk e de bi ya tý nýn bel ki de en çok e - ser ver miþ o lan is mi dir Sâ mi ha y - ver di. 42 e ser den o lu þan kül li ya týy la i lim ve ir fan ha ya tý mý za ý þýk saç ma ya de vam e di yor. 30 MT T ZY T BU U D I L C Ö te yan dan Sâ mi ha y ver di hak - kýn da 30 Mart Cu ma gü nü sa at da Zey tin bur nu ül tür ve Sa nat Mer ke zi nde bir an ma top lan tý sý ger - çek le þi yor. Meh met u ri Yar dým ýn yö ne te ce ði Zey tin bur nu nun be dî Sâ kin le ri top lan tý sýn da Sâ mi ha y - ver di yi, ya kin ta le be si, hu su si kâ ti be si e de bi yat çý ya zar y sel Yük sel an la ta - cak. ül tür Sa nat Ser vi si c da dý ta ný ya bil mek i çin o ku ma lý yýz Mütefekkir ya zar Sâ mi ha y ver di, ve fa tý nýn 19. yý lý mü na se be tiy le Zey tin bur nu Mer ke ze - fen di Me zar lý ðý nda ki kab ri ba þýn da anýldý.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN dan Ömer Döngeloðlu: Yeni sya yý tebrik ediyorum GR ÇK T H BR V RiR Y BRU OUR U RÖPORTJI SYF 11 D YI: 42 S YI: 15.040 S Y I BH TI I F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR 4 OCK 2012 ÇRÞB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı