YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni ye ti ko nu lu pa nel de ko nu þan Bos na Mil lî Þa i ri Prof. Dr. Ce ma let tin La tiç, Be di üz za man bü yük bir â lim dir, bir mü ced did dir. Hat ta biz o nu Boþ nak bir mü ced did o la rak ka bul e di yo ruz de di. u Ba tý nýn s lâ mi ye te ve Müs lü man la ra yak la þý mý nýn doð ru ol ma dý ðý ný vur gu la yan Prof. Dr. La tiç, Söz ve ri yo ruz. Be di üz za man ýn dü þün ce le ri ni ya ya ca ðýz. Ba tý yý dö nüþ tü re ce ðiz ve on la rýn yüz le ri ni ye ni den l lah a ve e sû lü ne dön dü re ce ðiz di ye ko nuþ tu. numut YVUZ U HB SYF 11 D Prof. Dr. Ce ma let tin La tiç YG Ç T H B V i Be di üz za man Birecik te rah met le a nýl dý nhmt HMD ÇÇ HB SYF 16 D YIL: 43 S YI: S Y I BH TI I MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 27 MT 2012 SLI/ 75 r ni as ya.com.tr ðitim özgür olmalý TOBB Baþkaný ifat Hisarcýklýoðlu TOBB BÞ I FT H S CI LI OÐ LU Ð TM D, DV L T T TP S Y TÞ T M MO D L S I Y TI LI ÞI Y I I OL DU ÐU U SÖY L D. TÜY, ÐTMD B ÖC FOM YPMLI u Tür ki ye'nin e ði tim re for mu nu yap ma sý ge rek ti ði ni, bu ko nu nun bu gün si ya se tin de tar týþ ma a la ný nda ol du ðu nu söy le yen Hi sar cýk lý oð lu, Pren sip o la rak din, vic dan, te þeb büs ve fi kir öz gür lü ðün den ya na yým. þin te me lin de e ði tim de öz gür lük ten ya na ol ma mýz ge re ki yor. a lýp, zih ni yet, bel li bir gö rüþ, bu nun dý þý na çýk ma... n sa nýn ya ra dý lý þý na ay ký rý. Be yin dü þün mek ü ze re ya ra týl mýþ di ye ko nuþ tu. LL ÇOCULI STDÐ ÐTM VDBLML unsan la rýn ço cuk la ra is te dik le ri e ði ti mi al dýr ma la rý ge rek ti ði ni di le ge ti ren TOBB Baþ ka ný, i le ler ço cuk la rý na di nî e ði tim al dýr mak is ti yor sa, bu nun ö nü nün ka pa týl ma sý ka dar bü yük yan lýþ o la maz. Bu nun ö nü nü aç mak lâ zým. O kut mak is te me yen de o kut maz. Mes le kî e ði tim de de be nim ne e le ma na ih ti ya cým o la ca ðý na ben de ðil dev le tim ka rar ve ri yor. Yan lýþ lýk bu ra da de di. nha be ri say fa 3 te Mý sýr da ger gin lik u Müs lü man ar deþ ler in si ya sî ko lu o lan Hür ri yet ve da let Par ti si nin Yük sek s ke rî on sey ta ra fýn dan a ta nan e mal Gen zu ri Hü kü me ti nin is ti fa et me si ni is te me si ve hü kü met hak kýn da gen so ru ö ner ge si ver me ye ha zýr lan ma sý i le baþ la yan ger gin lik, kar þý lýk lý a çýk la ma lar i le i yi ce sert leþ ti. n7 de ijer deki açlýk felâkete dönüþüyor u n gi liz yar dým ku ru lu þu Ox fam, i jer de baþ gös te ren aç lýk so ru nu nun bir fe lâ ke te dö nüþ mek ü ze re ol du ðu i ka zýn da bu lun du. Ox fam, i jer de 1,9 mil yon in sa nýn cid dî risk al týn da bu lun du ðu nu ve bu sa yý nýn ge le cek ay i çin de 3,5 mil yo na çý ka bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. nha be ri say fa 7 de Þili, 7.2 ile sallandý u Þi li nin or ta ke sim le rin de mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem de bir kaç ki þi ha fif ya ra lan dý, ö nem li bir ha sar o luþ ma dý. n7 de Hira ve Sevr e teleferik kuruluyor uhz. Mu ham med in (asm) Mek ke de bu lun du ðu 800 met re de ki Sevr i le 300 met re yük sek lik te ki Hi ra ma ða ra la rý na ko lay lýk la çý ký la bil me si i çin te le fe rik sis te mi ku ru la cak.n7 de ISS Su ri ye de son þans u us ya Dev let Baþ ka ný Di mit ri Med ve dev, BM Ge nel Sek re te ri Ban i-mun un Su ri ye ö zel tem sil ci si o fi n - nan ýn yük len di ði mis yo nun Su ri ye de ki iç sa va þý ön le me ko nu sun da ki son þans o la bi le ce ði ni söy le di. n7 de SUY SHPSZ MZLL DOLU Suriye de güvenlik güçlerinin muhaliflere yönelik operasyonlarýnda sivil kayýplarýn artmasý, ülkede ciddî insan haklarý ihlâllerini de beraberinde getiriyor. aybolan yakýnlarýný aramak için Humus skerî Hastanesi ne gelen bir çok Humuslu ya göre hastane morgu yüzlerce kimliði belirsiz cesetlerle dolu. Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir hastane yetkilisi, üst üste yýðýlmýþ cesetlerden bir kýsmýnýn askerî kamyonlarla taþýnýp bilinmeyen yerlere gömüldüðünü, bir kýsmýnýn ise civar köylerin camilerine gönderildiðini ifade etti. Hal kýn e zil me di ði bir dev let is ti yo ruz u Su ri ye Müs lü man ar deþ ler Ha re ke ti Li de ri i yad Þik fa, Su ri ye de hal kýn bek len ti le ri ne ce vap ve re bi len bir de mok ra si, her ke sin e þit ol du ðu bir hu kuk, hal kýn e zil me di ði, çað daþ ve me de nî bir dev let is te dik le ri ni söy le di. n7 de FO TOÐ F: TBMM BÞI CML ÇÇ: Ye ni a na ya sa, Tür ki ye nin i ti ba rý ný yük sel te cek utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, va tan daþ la rýn ta lep le ri ne uy gun ye ni bir a na ya sa ya pýl ma sý nýn Tür ki ye nin de mok ra tik i ti ba rý ný da ha yu ka rý la ra çý ka ra ca ðý ný söy le di. nha be ri say fa 9 da SLV D 57. DUUÞM lker Baþbuð hakim karþýsýna çýktý u r ti ca i le Mü ca de le y lem Pla ný dâ vâ sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral l ker Baþ buð ha kim kar þý sý na çýk tý. nha be ri say fa 9 da GCYISI BSI YPILDI Özgür Gündem gazetesi kapatýldý uöz gür Gün dem ga ze te si 24 Mart ge ce si ya pý lan bir bas kýn la ka pa týl dý. Maz lum der den, ko nuy la il gi li ya pý lan a çýk la ma da, Öz gür lü ðe yö ne lik bas ký lar ko nu sun da ki kay gý la rý mýz en üst se vi ye ye çýk tý de nil di. nha be ri say fa 8 de Muþ taki depremde evler hasar gördü u8

2 2 27 MT 2012 SLI Y LÂ H Â Y T llah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardý. Fakat verdikleriyle sizi imtihan etmek için farklý ümmetlere ayýrdý. Mâide Sûresi: 48 / Â ye t-i e ri me Me â li H D S Farzlarý yerine getirdikten sonra, llah ýn en çok sevdiði amel bir Müslümaný sevindirmektir. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 120 / Ha di s-i Þe rif Me â li manýn mertebeleri man, yalnýz icmalî ve taklidî bir tasdike münhasýr deðil; bir çekirdekten, ta büyük hurma aðacýna kadar ve eldeki aynada görünen misali güneþten ta deniz yüzündeki aksine, ta güneþe kadar mertebeleri ve inkiþaflarý var. man, yal nýz ic ma lî ve tak li dî bir tas di ke İ mün ha sýr de ðil; bir çe kir dek ten, ta bü - yük hur ma a ða cý na ka dar ve el de ki ay - na da gö rü nen mi sa li gü neþ ten ta de niz yü zün de ki ak si ne, ta gü ne þe ka dar mer - te be le ri ve in ki þaf la rý ol du ðu gi bi; i ma - nýn o de re ce kes ret li ha ki kat le ri var ki, bin bir es - ma-i lâ hi ye ve sa ir er kân-ý i ma ni ye nin kâ i nat ha - ki kat le riy le a lâ ka dar çok ha ki kat le ri var ki, Bü tün i lim le rin ve ma ri fet le rin ve ke ma lât-ý in sa ni ye nin en bü yü ðü i man dýr ve i man-ý tah ki ki den ge len taf - sil li ve bür han lý ma ri fet-i kud si ye dir di ye ehl-i ha - ki kat it ti fak et miþ ler. vet, i man-ý tak li dî, ça buk þüp he le re mað lûp o - lur. On dan çok kuv vet li ve çok ge niþ o lan i man-ý tah ki kî de pek çok me ra tip var. O me ra tip ler den il - mel ya kîn mer te be si, çok bür han la rý nýn kuv vet le - riy le bin ler þüp he le re kar þý da ya nýr. Hal bu ki tak li di i man bir þüp he ye kar þý ba zan mað lûp o lur. Hem i man-ý tah ki kî nin bir mer te be si de ay nel - ya kîn de re ce si dir ki, pek çok mer te be le ri var. Bel ki es ma-i lâ hi ye a de din ce te za hür de re ce le ri var. Bü tün kâ i na tý bir ur ân gi bi o ku ya bi le cek de re ce - si ne ge lir. Hem bir mer te be si de hak kal ya kîn dir. O nun da çok mer te be le ri var. Böy le i man lý zat la ra þü be hat or du la rý hü cum da et se bir halt e de mez. Ve u le - ma-i ilm-i ke lâ mýn bin ler cild ki tap la rý, ak la ve man tý ða is ti na den te lif e di lip, yal nýz o ma ri fet-i i - ma ni ye nin bür han lý ve ak lî bir yo lu nu gös ter miþ - ler. Ve ehl-i ha ki ka tin yü zer ki tap la rý keþ fe, zev ke is ti na den o ma ri fet-i i ma ni ye yi da ha baþ ka bir ci - het te iz har et miþ ler. Fa kat, ur ân ýn mu ci ze kâr cad de-i küb ra sý, gös ter di ði ha ka ik-i i ma ni ye ve ma ri fet-i kud si ye, o u le ma ve ev li ya nýn pek çok fev kin de bir kuv vet ve yük sek lik te dir. þ te, i sâ le-i ur bu câ mî ve kül lî ve yük sek ma - ri fet cad de si ni tef sir e dip, bin se ne den be ri ur ân a ley hi ne ve s lâ mi yet ve in sa ni yet za ra rý na ve a - dem â lem le ri he sa bý na tah ri bat çý kül lî ce re yan la ra kar þý ur ân ve i man na mý na mu ka be le e di yor, mü da fa a e di yor. l bet te had siz tah þi da ta ih ti ya cý var dýr ki, o had siz düþ man la ra kar þý da ya nýp ehl-i i ma nýn i ma ný ný mu ha fa za sý na ur ân nu ruy la ve - si le ol sun. Ha dis-i þe rif te var dýr ki: Bir a dam se - nin le i ma na gel me si, sa na sah ra do lu su kýr mý zý ko yun lar dan da ha ha yýr lý dýr. Ba zan bir sa at te - fek kür, bir se ne i ba det ten da ha ha yýr lý o lur. Hat ta ak þî le rin ha fî zik re ver di ði bü yük e hem mi yet, bu ne vî te fek kü re ye tiþ mek i çin dir. U mum kar deþ le ri me bi rer bi rer se lâm ve du â e - di yo ruz. mir dað Lâ hi ka sý, s. 91 LÜ GT Ç ic ma lî: ý sa ca, top lu o la rak, taf si lat sýz. in ki þaf: çýl ma. Mey da na çýk ma. kes ret: Çok luk. er kân-ý i ma ni ye: - man e sas la rý. ma ri fet: Bil gi, bil me, ta ný ma. ke ma lât-ý in sa ni ye: n sa na a it mü kem mel - lik ler, ol gun luk lar. i man-ý tah ki kî: - nan dý ðý þey le rin as lý ný, e sa sý ný bi le rek i nan ma; sar sýl maz i man. bür han: De lil. ma ri fet-i kud si ye: ud sî bil gi, ma ri fet. i man-ý tak li dî: Tak lit yo luy la e di ni lip, o þe kil - de de vam et ti ri len i - man. me ra tip: Mer te be ler. il mel ya kîn: lim yo - luy la ke sin o la rak bil - mek. ay nel ya kîn: Göz i le gö rür de re ce de ke sin o - la rak bil me. hak kal ya kîn: Ma ri - fet mer te be si nin en yük se ði; en ke sin bir su ret te ha ki ka ti gö rüp ya þa mak ha li. þü be hat: Þüp he ler. u le ma-i ilm-i ke - lâm: e lâm â lim le ri. ma ri fet-i i ma ni ye: - ma nî i lim, e ði tim, ter - bi ye. mu ci ze kâr: Mu ci ze sa hi bi. cad de-i küb ra: Bü - yük cad de. fevk: Üst, ü ze ri. a dem: Yok luk. kül lî: Bü tü ne men - sup par ça lar dan ve ferd ler den mey da na ge len, u mu mî, bü tün. tah þi dat: Top la ma - lar, yýð ma lar, bir þe yin ü ze rin de faz la dur ma - lar. ha fî: Giz li. Be di üzz a man ýn i zin de i tap la ra ol duk ça a þi na bi ri ol ma ma rað men o za ma na ka dar he nüz bu min val de bir e ser gör me miþ tim. O sebep le ilk genç lik yýl la - rým da o ku du ðum Be di üz - za man ýn ha yat hi kâ ye si ni an la tan bir ki ta bý bü yük bir he ye can i çin de çar ça - buk bi tir di ði mi ha týr lý yo rum. Ha yat hi - kâ ye si di yo rum, çün kü Üs ta dýn ta rih - çe-i ha ya tý ný bi len ler ke sin lik le tak dir e der ler ki; o nun ha ya tý, an cak bir hi kâ - ye ye ko nu o la bi le cek en te re san ve o la - ða nüs tü o lay lar la ö rü lü dür. Öy le ki; bir zât bu ka dar çok ha di se yi þu ký sa cýk öm rü ne na sýl sý ðýþ tý ra bi lir di ye dü þün - mek ten in san ken di ni a la maz. s yan lar, sa vaþ lar, sür gün ler, ha pis ler gör müþ bir pir-i fa ni. De mek bu a le lâ de bir þa - hýs o la maz. Ya ni sa de ce ze ki de ðil, sa - de ce â lim de ðil, sa de ce ve li de de ðil, Biz sa na feth-i mü bi ni ver dik (doð ru - su biz sa na a pa çýk bir fe tih ih san et tik.) (Fe tih Sû re si: 1) Fe tih Sû re si Me de nî (Me di ne de i nen) bir sû re dir ve Hu dey bi ye Ba rý þýn dan son ra in miþ tir. 29 â yet tir. s mi ni bi rin ci â ye tin den al mýþ týr. Fe tih, söz lük te aç - mak de mek tir. Bu ra da ki fe tih ke li me si ba zý mü fes sir le re gö re Mek ke-i Mü ker - re me nin fet hi nin müj de si dir. Bu ma na sý i le mad dî bir fe tih tir. Fa kat bu ke li me ay - ný za man da ma ne vî fe tih le ri an lat mak i - çin de kul la ný lýr. Yi ne bir ký sým mü fes sir - le re gö re s lâ mi yet in mad dî ma ne vî a - lan da mu vaf fa ki yet ka zan ma sý dýr. Meselâ Ya Fet tah! i le ka pý la rý aç mak, en müþ kül so run la rý hal let mek ve be nim i çin en ö nem li o lan kalp le rin ve gö nül le - rin fet hi vs. Mü bîn i se; a þi kâr, par lak, a - çan, a çýk ma na la rý na gel mek te dir. Bu â yet-i ke ri me i le e sûl-i k rem - ley his se la tü Ves se lâm a pa çýk bir fe tih i le müj de len miþ tir. Bu ra da ben ye ri ne biz di ye bu fet hin müj de len me si i se fet hin sa de ce bir fe tih le son bul ma ya ca ðý, bun - dan son ra da s lâ mi yet in neþ vü ne ma bu la ca ðý na i þa ret tir. Çün kü Fet he di len ne dir? so ru su nun ce va bý ný ve re mi yo ruz. Gö nül ler mi? Mek ke-i Mü ker re me mi? Ya Fet tah i le gö nül ler fet he di lir, kalp - ler fet he di lir, ka pý lar a çý lýr, zor lar ko lay - la þýr, þe hir ler fet he di lir, bil gi ler keþ fe di lir, i lim ka pý la rý a çý lýr ve ha ke za Ba zen iþ le ri miz ol duk ça müþ kül le þir. c zi mi zi ve fak rý mý zý þe fa at çi ya pa rak O nun der gâ hý na el a ça rýz. Ya Fet tah! Bü - SD TÞ bel ki bun la rýn im ti za cýy la vü cu da gel - miþ ve i na yet o lu nan ne v'î þah sý na mün ha sýr bir zat tan bah so lu nu yor. O nun ha ya tý ný mü ta lâ a e den bir ki þi ev ve lâ þar kî na do lu gi bi ge le nek sel s - lâ mî e ði tim ku rum la rý o lan med re se le - rin ve bir tas ni fe gö re halk s lâ mý di ye bi - le ce ði miz ta sav vu fun hâ kim ol du ðu bir coð raf ya da par lak bir ze kâ, yük sek bir an la yýþ, gö zü ka ra bir ce sa ret ve de ði þik bir ba kýþ a çý sýy la di ðer le rin den fark lý ol - du ðu her ha lin den bel li o lan bir gen ci gö rür. i te kim bu cev val genç ar týk ka - bý na sýð ma ya rak bir sü re son ra a de ta dev dal ga lar mi sâ li s tan bul sa hi li ni döv - me ye baþ la dý ðýn da, o ra da ken di i çin de Ya Fet tah! HBB IÞI Fettah ismi ile her þeye yeni sûretler veren ve baharýn gelmesiyle birlikte haþri gözümüze sokan Zât-ý erîm diyor ki adeta: Her þeye yeni vücutlar verip sûretlerinizi açtýðým gibi bütün hâcet kapýlarýný da açan Benim tün ka pý la rý a çan Sen sin. Hiç bir þey yok ki Se nin em rin den zer re ka dar ta viz ver sin. Zer re den þem se ka dar her þey Se nin tahtý ta sar ru fun da. Hat ta be nim kal bim be - nim de ðil, o nun kal bi o nun de ðil. alp le re da hi hük me den Sen sin. Bir ta þý su yun yo - lun da top rak e dip yo lu nu a çan ve o na a þýk e den Zat-ý e rim, bü tün halk la rýn sev gi si - ni sa na mu sah har e dip yal nýz bi ri nin sev - de be le nen ve ha li ha zýr da ki fel se fe nin or ta ya at tý ðý ba týl na za ri ye le re kar þý bir çý kýþ yo lu bu la ma yan ve müþ kül so ru la - ra ce vap ver mek te zor la nan bir u le ma man za ra sý i le kar þý la þýr. Di ðer ta raf tan s tan bul un iþ ga liy le Os man lý Dev le ti nin ar týk in ký ra za yüz tut tu ðu bir hen gâ me - de müs tem le ke güç le ri nin baþ pa pa zý nýn hi lâ fet-i s lâ mi ye den küs tah ça sý na sor - du ðu su al le re kar þý ver di ði kat i ce vap - lar la Be di üz za man, a de ta Os man lý nýn dün ya ya söy le ye cek son sö zü o lur. Der ken gök ler ay ný gök, yer ler ay ný yer ol du ðu hal de si ya set ay ný si ya set, dü - þün ce ay ný dü þün ce, dev let ay ný dev let de ðil dir ar týk na do lu da. Os man lý Dev - le ti ta ri hin me nek þe ko ku lu say fa la rýn da müm taz ye ri ni a lýr ken, genç Tür ki ye Cum hu ri ye ti bey nel mi lel sah ne de çok - tan boy gös ter me ye baþ la mýþ týr bi le. Sa - id i se bam baþ ka duy gu lar i çin de yu var - la nýp dur mak ta dýr. a sýl ki ev vel ce s - tan bul da Yu þa Te pe si ne çýk tý ðýn da bir ne fis mu ra ka be siy le ru hun da in ký lâp lar ol muþ tu. y nen öy le de Van da rek Da ðý na çýk ma sýy la da ha ya týn da is ter is - te mez bü yük de ði þim le re ma ruz kal dý. a der o nun dað da ya þa yan mün ze vî bir ve li ol ma sý na as la mü sa a de e de mez di ve et me di. ma o na be del Bar la da Çam Da ðý na çý ka ra rak â le mi a lâ ka dar e den bir va zi fey le tav zif e de rek te sel li et ti. sýl hi kâ ye i se bun dan son ra baþ lý - yor. Hat ta bun dan son ra sý na hi kâ ye de ðil des tan de nil se da ha uy gun dü þer. Zi ra mem le ket te si ya sî ha va nýn en bu - la nýk ol du ðu bir za man da ve sür gün son ra sý zo run lu i ka me tin ver di ði ka sa - vet ha lin dey ken a de ta kül le rin den ye - ni den do ðan bir züm rü dü an ka gi bi ru hun da ta ký lý bu lu nan is ti dat la rýn i yi - den i yi ye in ki þa fa baþ la ma sý, ar týk kýrk ya þýn dan geç me nin ver di ði bir ke mal ve dün ya dan geç me nin hu sû le ge tir di - ði bir ih lâs so nu cun da ve tam da ih ti - yaç a nýn da ur ân ýn ta li miy le i sâ le-i ur lar o la rak þöh ret bul muþ bir lâ hî sýr lar ha zi ne si mey da na ge lir. Ha kîm is mi nin bir cil ve siy le her hâ lin de ta le - be le ri ne ders ve ren Üs tad, ba sü ba de l-mevt ma na sý ta þý yan ve yaz mev si mi nin mu kad di me si o lan bir ilk - ba har da e bed ta ra fý na göç tü ðün de ve - fa týy la da biz le re þöy le ders ve rir: Be - nim bu fa ni be de nim fe na ya git miþ ol sa da ur ân ha ki kat le ri ne ay na o lan i sâ - le-i ur in þal lah öl mez ler. Be nim bu ha yat ma ce ram i se uð ru na her þe yin fe - da e di le ce ði ur ân ha ki kat le ri uð run da ö de nen kü çük bir be del dir an cak. gi si ni mu sah har et mi yor sa el bet bir bil di ði var dýr. a pý lar a çý lýr, yal nýz mü him o lan o ka pý yý vur ma bi çi mi miz. Sa býr ve te vek - kül le O nun ka pý sý ça lýn dý ðýn da a çýl ma yan ka pý ol ma ya cak týr in þa al lah. Biz sa na a pa çýk bir fe tih ih san et tik der ken an lý yo ruz ki e sûl-i k rem ley - his se la tü Ves se lâm a a çýk o lan bü tün fe - tih ka pý la rý bi ze de a çýk. u lum sen is te ye ter ki. Be nim e mir da i rem ha ri cin de hiç bir þey ger çek leþ mez di yor a de ta Ya - ra tý cý. Sen is te di ðin ka dar se bep le re mü - ra ca at et. Bü tün se bep le rin bir a ra ya gel - me si bir þe yin ol ma sý mâ nâ sý na gel mez. Bü tün se bep ler bir a ra ya gel di ði hal de e - li mi zin ye tiþ me di ði þey ler ol du ðu gi bi; se bep ler ya ra týl ma dan da ha ce ti mi zi ger çek leþ ti re cek bir ah met sa hi bi var. O her þe ye ka dir dir. Ol der o lu ve rir. s ter se bü tün se bep ler sü kût et sin... i sâ le-i ur da i se Fet ta hi yet sýr rýn - dan þu þe kil de bah se dil miþ tir: Fet tah is - mi nin te cel li si i le ba sit bir mad de den, ay rý ay rý, çe þit çe þit, had siz mun ta zam su ret le rin, be ra ber, her ta raf ta, bir an da, bir fi il i le a çýl ma sý dýr. (Þu â lar; 153) De - va mýn da i se Fet ta hi yet ha ki ka ti nin vah - da ni ye tin en kuv vet li bür han la rýn dan ol - du ðu söy len miþ tir. Fet tah is mi i le her þe ye ye ni sû ret ler ve ren ve ba ha rýn gel me si i le bir lik te haþ - ri gö zü mü ze so kan Zât-ý e rîm di yor ki: Her þe ye ye ni vü cut lar ve rip sû ret le ri ni zi aç tý ðým gi bi bü tün hâ cet ka pý la rý ný da a - çan Be nim Her þey O nun iz ni i le. Fe - tih ler bi zi bek li yor hu se yi ne ni as ya.com.tr Ya rý ay en di i le ken di iç yol cu lu ðu na çýk mak; bin dün ya o yun ca ðý i - le oy na mak tan i yi dir. O ya lan - ma nýn fay da et me di ði, dur ma nýn der man sýz bý rak tý ðý, ha re ket siz li ðin bi tap dü þür dü ðü dem de; yo la düþ - mek, yol da yü rü mek, yol da i ler le - mek, yol ol mak; yok lu ða e riþ me nin, var lý ðýn ö zü nü er me nin, ha yat ha ki - ka ti ni kav ra ma nýn yo lu, yö nü ve yön te mi de ðil mi? Su a kar, yýl dýz lar a kar, eh ke þan lar a kar, gün a kar, gü neþ a kar, ay a kar ç su lar, iç yýl dýz lar, ay lar, gün ler, gü - neþ ler var ol mak i çin ak ma lý de ðil mi? ki neh rin bir leþ ti ði, i ki â le min bu luþ tu ðu, yol la rýn ke siþ ti ði yer; hik - met pý nar la rýnýn ak tý ðý, ba lýk la rýn i þa - re tiy le le dün nî yol cu luk la ra çý kýl dý ðý za man üs tü za man dýr. lk za man dan be ri za man ne za man dur muþ? Za - ma ný dur muþ san mak, me kâ ný sa bit zan net mek bir ne vî ö lüm de ðil mi? Me kâ na ça ký lý, za ma na a sý lý kal mýþ y ne ý þýk ve rir, ne de tak vim o lur. Tak vim siz ve ý þýk sýz y; ö lü bir me kân, öl müþ bir za man de ðil mi? ya hep ay - ný ba kýþ la bak mak, gü ne þi hep ay ný göz ve göz lük le sey ret mek, se ma yý hep ay ný pen ce re den sey ret mek, i ki gü nü e þit say mak; te fek kü rî tem bel lik, zih nî dur - gun luk, kal bî te vak kuf, his sî a ta let ol - ma lý. Böy le o lun du ðun da i le ri ye git - mek, ye ni ý þýk lar keþ fet mek, hik met gü - zel lik ler sey ret mek, ak lý ve kal bi do yur - mak, ru hun his se si ni ver mek müm kün mü? Dur der ne fis, git me der þey tan. Yü rü mek din len mek tir, ak mak can lý lýk týr, yol cu luk þevk tir, ye ni len - mek tir, ye nil me mek tir. Mev sim ler ak ma sa, harf ler bir bi ri ni ta kip et me - se, su ve su yun ü ze rin de ki ý þýk huz - me le ri an lýk de ðiþ me se; han gi gü zel - lik ka lý cý ka lýr, han gi var lýk de vam lý lý - ðý ný sür dü rür, han gi ý þýk var ka lýr? m kân dan vü cu ba gi den yol cu luk bi ten bir yol cu luk mu? Bo yut el bi se - le ri ni bý ra kýp sid re le rin mün te ha sý na u laþ mak i çin kaç kâ i na tý ge ri de bý - rak ma lý? ab-ý kav sey ne gi de bi le ne yol a çýk; gi dip de ge len var. y ný gün de dur mak, ay ný an da a - sý lý kal mak, ay ný me kân da sa bit len - mek le na sýl ha ki kat yol cu lu ðu na çý - ký la cak, hik me te e ri þi le cek, bo yut lar ge ri de bý ra ký la cak, vü cu ba yak la þý la - cak? Çi çek dün kü çi çek de ðil, gü neþ dün kü gü neþ de ðil, ay dün kü ay de - ðil; dü þün ce ler, his ler, ba kýþ lar, a kýl e diþ ler, fark e diþ ler na sýl dün kü gi bi o lur. Yol da yol cu, yol cu da yol cu Harf ler harf le ri, ke li me ler ke li me - le ri, a tom lar a tom la rý, mo le kül ler mo le kül le ri, yýl dýz lar yýl dýz la rý, eh - ke þan lar keh ke þan la rý ko va lý yor ken yol cu nun dün de dur ma sý müm kün mü? Ya rý yol la, ya rý ay la, ya rý gü neþ le ha ki kat mi' ra cý na na sýl çý ký la cak?

3 Y HB 27 MT 2012 SLI 3 Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met UT LU L Ge nel Ya yýn Mü dü rü â zým GÜ LÇ YÜZ Ge nel Mü dür e cep TÞ CI Ya yýn o or di na tö rü b dul lah ÇI BÞ Ya zý þ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ Ü L s tih ba rat Þe fi Mustafa GÖM Spor di tö rü rol DO YU Ha ber Mü dü rü ecep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met ek lam oordinatörü Mesut ÇOB Görsel Yönetmen: brahim ÖZDB bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. Tel: (0212) TM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ Tel: (312) , , Fax: L M Y TM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: TC TM SL C L Ð: v ni fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISS MZ V T L Hic rî: 5 Cemaziyelevvel 1433 u mî: 14 Mart 1428 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý l ler s tan bul z mir as ta mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý Hi sar cýk lý oð lu: Di nî e ði ti mi en gel le mek bü yük yan lýþ TOBB BÞI, LL ÇOCULI DÎ ÐTM LDIM STYOS, BUU ÖÜÜ PTILMSI D BÜYÜ YLIÞ OLMZ. BUU ÖÜÜ ÇM LÂZIM. OUTM STMY D OUTMZ DD. TÜY O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný i fat Hi sar cýk lý oð lu, e ði tim de öz gür lük ten ya na ol ma la rý ge rek ti ði ni be lir te rek, s ter a dý na i mam ha tip, is ter di nî e ði tim... e der se niz de yin. i le ler ço cuk la rý na di nî e ði tim al dýr mak is ti yor sa, bu nun ö nü nün ka pa týl ma sý ka dar bü yük yan lýþ o la maz. Bu nun ö nü nü aç mak lâ zým. O kut mak is te me yen de o kut maz de di. Hi sar cýk lý oð lu, ko no mi Ga ze te ci le ri Der ne ði nce ar te pe de dü zen le nen ar te pe ko no mi Zir ve si nde, e ði tim re for mu nu Tür ki ye nin yap ma sý ge rek ti ði ni, bu ko nu nun bu gün si ya se tin de tar týþ ma a la ný na ol du ðu nu söy le di. na do lu da ni te lik li e le man bu la ma dýk la rý ný, in san la rý i yi e ði tim ve re me dik le ri ni di le ge ti ren Hi sar cýk lý oð lu, þun la rý kay det ti: Pren sip o la rak din, vic dan, te þeb büs ve fi kir öz gür lü ðün den ya na yým. þin te me li de e ði tim de öz gür lük ten ya na ol ma mýz ge re ki yor. a lýp, zih ni yet, bel li bir gö rüþ, bu nun dý þý na çýk - Ve li le re YGS u ya rý sý SMYOLU Li se le ri reh ber lik ve psi ko lo jik da nýþ man lýk öð ret me ni Fer di Öz de mir, a i le le ri nin hem ken di le ri ni hem de ço cuk la rý ný ra hat lat ma la rý ge rek ti ði ni be lirt ti. i le si ni ya nýn da his se den ço cu ðun ba þa rý sý nýn art tý ðý ný ha týr la tan Öz de mir, n ne- ba ba, ço cuk la rý nýn er gen lik ça ðýn da ol du ðu nu u nut ma ma lý. Bu dö ne mi ken di le ri nin de ya þa dý ðý ný ha týr la ya rak da ha o lum lu ve ya pý cý yak laþ ma lý. Ço cuk la rýný ra hat lat ma lý ve öz gü ven le ri ni can lý tut ma la rý ný sað la ma lý lar de di. Sý nav yak laþ týk ça a i le le rin ço cuk la rý na ke sin lik le bas ký yap ma ma la rý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Öz de mir, i le ler ço cuk la rý ný a zar la ma ma lý ya da sos yal ha yat la rý ný ký sýt la yý cý tu tum ve dav ra nýþ lar da bu lun ma ma lý. Bu tür o lum suz dav ra nýþ lar ço cu ðun mo ti vas yo nu nu ze de ler di ye ko nuþ tu. Ço cuk la rýn mo ti vas yo nu nu art týr mak i çin bu ça lýþ may la sý na vý ka za na maz sýn, ya ta ya ta sý nav ka za nýl maz, sen za ten hiç ka zan ma dýn gi bi söz ler sarf e dil di ði ni ha týr la tan Öz de mir, Bu i fa de ler mo ti vas yo nu de ðil ço cu ðun bi ze kar þý ta výr al ma sý na ve sý nav kay gý sý o luþ tur ma sý na ne den o lur. i le le rin ço cu ðu mo ti ve e di ci ve öz gü ven sað la yý cý söz ve dav ra nýþ lar da bu lun ma la rý ge re kir u ya rý sýn da bu lun du. n ka ra / ci han s ki lip te ev yan gý ný: 4 ö lü SLP il çe sin de bir ev de çý kan yan gýn da, a ra la rýn da 20 gün lük bir be be ðin de bu lun du ðu 4 ki þi öl dü. lý nan bil gi ye gö re, il çe nin ki çi se ö yün de, u ret tin a ra ya (52) a it 2 kat lý ev de sa bah sa at le rin de he nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. ý sa sü re de bü yü yen yan gýn, çev re de ki 5 e ve da ha sýç ra dý. Va tan daþ la rýn mü da ha le siy le kon trol al tý na a lý nan yan gýn, it fa i ye e kip le rin ce sön dü rül dü. O lay da, yan gý nýn baþ la dý ðý ev de ya þa yan u ret tin a ra i le e þi Þe ri fe a ra (38), 20 gün lük be bek le ri Fat ma a ra i le ev de mi sa fir o la rak bu lun du ðu öð re ni len da let Çi men (28) öl dü. Yan gý nýn sýç ra dý ðý ev ler i se kim se nin ya þa ma dý ðý, bu ev ler de yal nýz ca mad dî ha sar o luþ tu ðu bil di ril di. O la ya i liþ kin baþ la tý lan so ruþ tur ma sü rü yor. Ço rum / a a Tak si ci ci na ye ti zan lý sý ya ka lan dý ÞLIUF D o to mo bi lin de ö lü bu lu nan tak si ci nin ci na yet zan lý sý, Sý ra ge ce si ne gi der ken ya ka lan dý. lý nan bil gi ye gö re, Cu ma gü nü ak þam sa at le rin de en dir ci Ma hal le si nde ki a ra so kak ta bir tak si de si lâh la öl dü rül müþ hal de bu lu nan 38 ya þýn da ki Ze ki ah ra man ýn fa il le ri nin bu lun ma sý i çin Þan lý ur fa sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü Ci na yet Bü ro mir li ði nde 40 ki þi lik ö zel bir e kip ku rul du. Tak si ci nin ça lýþ tý ðý du rak ta a raþ týr ma la rý na baþ la yan Ci na yet Bü ro mir li ði e ki bi, þehrin çe þit li yer le rin de ki 150 ci va rýn da ki gü ven lik ka me ra sý na a it yak la þýk 300 sa at lik gö rün tü yü in ce le di. Bu ra lar da þüp he li ye a it ol du ðu tah min e di len 8 fark lý nok ta da gö rün tü le re rast la yan e kip, bu ki þi yi ta ki be al dý. Öl dü rü len ki þi nin te le fo nu nun da gas be dil di ði ni öð re nen e kip ler, te le fo nun i kin ci el te le fon a lýp sa tý lan bir iþ ye ri ne, kim lik kul la nýl ma dan sa týl dý ðý ný be lir le di. Bu nun ü ze ri ne el de e di len bil gi ve gö rün tü ler den zan lý nýn ro bot res mi çý ka rýl dý. Bu nun ü ze ri ne kim li ði ni be lir le dik le ri zan lý yý ta ki be a lan po lis e kip le ri, sý ra ge ce si nin ya pýl dý ðý ye re ge len zan lý yý, bi na nýn gi ri þin de gö zal tý na al dý. Þan lý ur fa / a a FO TOÐ F: ma... n sa nýn ya ra dý lý þý na ay ký rý. Be yin dü þün mek ü ze re ya ra týl mýþ. s ter a dý na i mam ha tip, is ter di nî e ði tim... e der se niz de yin. i le ler ço cuk la rý na di nî e ði tim al dýr - OSMY Müf tü lü ðü ta ra fýn dan Meh met  kif r soy Ma hal le sin de çok a maç lý kul la ný la bi le cek ve Çu ku ro va böl ge si ne hi tap e de bi le cek do na ným ve fi zi kî þart la ra gö re ta sar la nan er kek ya tý lý ur ân kur su i çin ilk kep çe ler vu rul du. l Müf tü sü a ma zan Çor tul, bin 450 met re ka re lik a lan ü ze ri ne in þa e di le cek ur ân kur su i çe ri sin de loj man, sos yal te sis, ha fýz lýk ve ur ân-ý e rim o ku ma sý nýf la rý nýn yer al dý ðý ný söy le di. Ça lýþ ma la rý Be le di ye Baþ ka ný a dir a ra i le baþ la tan Müf tü a ma zan Çor tul, Os ma ni ye li le rin des tek le ri i le Çu ku ro va böl ge si ne hi tap e de bi le cek bir ya pý da ya tý lý bir ur ân kur su ya pa cak la rý ný kay det ti. Çor tul þöy le de vam et ti: Tür ki ye ge ne lin de ilk de fa uy gu la nan pro je yi ha ya ta ge çi ri yo ruz. Bu ra sý bü yük bir hiz met ve e ði tim mer ke zi o la cak týr. Do la yý sýy la ur ân kur sun da ha fýz lar ye tiþ ti ði gi bi, sos yal te sis bö lü mün de de hiz met i çi e ði tim kur su na a la ca ðý mýz di nî hiz - mak is ti yor sa, bu nun ö nü nün ka pa týl ma sý ka dar bü yük yan lýþ o la maz. Bu nun ö nü nü aç mak lâ zým. O kut mak is te me yen de o kut maz. Mes le kî e ði tim de de bu gü ne ka dar ya pý lan ha ta dev let ben bi li rim, pay da þým bil mez di yor du. Yi ne mes le kî e ði ti min i çin de biz yo kuz. Be nim ne e le ma na ih ti ya cým o la ca ðý na ben de ðil dev le tim ka rar ve ri yor. O na gö re ben ya tý rým yap mak du ru mun da yým. Yan lýþ lýk bu ra da. Ö nü müz de ki dö nem de bu ya pý sal de ði þim le ri ve ye ni na ya sa sü re ci ni çok ö nem si yo ruz. Hi sar cýk lý oð lu, dün ya da iþ yap ma ko lay lý ðý en dek sin de 65. sý ra da o lan Tür ki ye nin bü yü me þam pi yo nu ol du ðu nu, o sebeple bu sis te me rað men ö zel sek tö re, 1 mil yon 400 bin fir ma ya tek tek ma dal ya tak mak ge rek ti ði ni söy le di. Sis te min dü zel til me si nin te me li nin ye ni a na ya sa dan geç ti ði ni, 74 mil yon i çin ye ni a na ya sa nýn ö nem li or tak lýk söz leþ me si ol du ðu nu di le ge ti ren Hi sar cýk lý oð lu, a dýn la rý i þe, e ði ti mi her ke se, re form la rý da peþpe þe ge ti rir sek bi zim ya pa ma ya ca ðý mýz hiç bir þey yok de di. me ti ve ren kar deþ le ri miz i çin hiz met ve e ði tim mer ke zi o la cak týr. Bu ve si le i le s tan bul dan n ka ra dan ge len mu al lim ler bu ra da ka la cak lar, di nî e ði tim ler i çin çe þit li kurs lar a çý la cak týr. Bu te sis bü tün böl ge ye hi tap e de bi le cek fi zik ve e ði tim do na ný mý na sa hip o la cak týr. Bu ar sa nýn va ris le ri i le gö rü þe rek bu e ði tim yu va sý na ar sa nýn sa hi bi o lan rah met li müf tü müz Ha cý Bes ta mi k su nun is mi ni ver me ye uy gun gör dük. TÜ Y, V U P B L Ð ST D L I U LÞ M LI HSCILIOÐLU, Tür ki ye nin B stan dart - la rý na u laþ ma sý ný is te dik le ri ni, ça ba la rý nýn bu yön de ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin B ye gi rer mi, gir mez mi be nim u mu rum da de ðil. Ben o stan dart la rý ya ka la dýk tan son ra gir mi þiz gir me mi þiz, bi zi ka bul et miþ et me - miþ hiç de u mu rum da de ðil. Be nim i çin yol ha ri ta sý. ma tam ü ye ol mak is ter mi yim? s - te rim de di. B nin en bü yük sý kýn tý sý li der lik ve viz yo ner lik sý kýn tý sý ol du ðu nu di le ge ti ren Hi sar cýk lý oð lu, v ru pa lý li der le rin kriz de hýz lý ka rar a lýp ya pý sal re form la rý hýz lý uy gu la ya ma - dýk la rý ný söy le di. Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye, Cum - hu ri yet ta ri hi nin en bü yük kri zi ni 2001 de ya - þa dý. e mal Der viþ in or ta ya koy du ðu e ko no - mik prog ra mý des tek le dik bi ze va tan ha i ni den di. Tür ki ye hýz lý ka rar a lýp hýz la o ted bir le ri or ta ya koy ma say dý bu gün bu ba þa rý hi kâ ye si - ni ya za maz dý di ye ko nuþ tu. ar te pe / a a Çok a maç lý ya tý lý ur ân kur su nun te me li a týl dý Bin 450 met re ka re lik a lan ü ze ri ne in þa e di le cek ur ân kur sunun temelinin kazýlmasýna duâlar ile baþlandý. en di si ni bu ra dan bir kez da ha rah met le a ný yo ruz. n ký sa za man da bu pro je mi zi ta mam la mak is ti yo ruz. Bu ra dan ha yýr se ver va tan daþ la rý mý za ses le ne rek bu ça lýþ ma ya des tek ol ma la rý ný di li yo rum. Be le di ye Baþ ka ný a dir a ra i se her ge çen gün ge li þen ve bü yü yen Os ma ni ye miz de her a lan da ol du ðu gi bi di nî a çý dan da müf tü lü ðün ön der li ðin de böl ge sel bir hiz met ve re cek te sis le rin art tý ðý ný söy le di. Os ma ni ye / ci han UPO: 27 FO TOÐ F: CH ir ti ni as ya.com.tr Bosna programý dolayýsýyla yazýlara çok kýsa bir ara veriyoruz. Tekrar buluþmak dileðiyle.. G. He ye lan da ka pa nan yol u la þý ma a çýl dý ndzl Ho naz il çe si Men te þe ö yün de mey da na ge len he ye lan dolayýsýyla ka pa nan, kö yün ý zýl yer i le bað lan tý sý ný sað la yan Bu lan cýk öp rü sü, ya pý lan ça lýþ ma lar la u la þý ma a çýl dý. He ye la nýn mey da na gel di ði böl ge de in ce le me ler de bu lu nan Ho naz ay ma ka mý Tur gut Gü len, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, il çe nin ý zýl yer bað lan tý yo lun da ak þam sa at le rin de mey da na ge len he ye la nýn ar dýn dan e kip le rin mü da ha le siy le u la þým sý kýn tý sý nýn ký sa sü re de or ta dan kal dý rýl dý ðý ný kay det ti. l Ö zel da re si ve DS e kip le ri nin Bu lan cýk öp rü sü nü kon trol e de ce ði ni kay de den Gü len, n þal lah va tan daþ la rý mý zýn mal ve ca ný ný teh li ke ye sok ma dan köp rü baþ tan a þa ðý göz den ge çi ri le cek de di. Ho naz Be le di ye Baþ ka ný Tur gut De ve ci oð lu i se he ye lan dolayýsýyla can kay bý nýn mey da na gel me me si nin ken di le ri ni se vin dir di ði ni, Bu lan cýk öp rü sü nün da ha ön ce de sel dolayýsýyla u la þý ma ka pan dý ðý ný ha týr lat tý. De niz li / a a 320 bin do lar la ka çan iþ çi ya ka lan dý nçliþtiði fir ma nýn he sa býn dan ö de me yap mak i çin çek ti ði 320 bin do lar la kaç tý ðý id di a e di len iþ çi, z mir de ya ka lan dý. lý nan bil gi ye gö re, s tan bul da ki bir ma den ci lik fir ma sýn da ça lý þan 27 ya þýn da ki B. C nin, fir ma sa hi bi nin ta li ma týy la ban ka þu be sin den çek ti ði 320 bin do la rý, ö de me yap ma sý ge re ken he sa ba ya týr ma ya rak kaç tý ðý id di a e dil di. Fir ma sa hi bi nin baþ vu ru su ü ze ri ne o la yý so ruþ tu ran po lis, þüp he li nin z mir e git ti ði ni be lir le di. z mir m ni yet Mü dür lü ðü sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, yap týk la rý ça lýþ ma so nu cun da Bor no va il çe sin de bir ya ký ný nýn e vi bu lun du ðu nu tes bit et tik le ri B. C yi z mir Met ro su Bor no va s tas yo nu nda ya ka la ya rak gö zal tý na al dý. Ü ze rin de pa ra e le ge çi ri le me yen B. C nin sor gu su nun sür dü ðü bil di ril di. z mir / a a Po lis le es naf a ra sýn da ar be de nfth T po lis le bir iþ ye ri nin ça lý þan la rý a ra sýn da çý kan kav ga da 2 si po lis me mu ru 3 ki þi ya ra la nýr ken, o la ya ka rýþ týk la rý be lir le nen 10 ki þi gö zal tý na a lýn dý. t fa i ye Cad de si a dýn lar Pa za rý mev ki in de, bir ev den hýr sýz lýk ya pýl dý ðý ih ba rý ný a lan po lis e kip le ri, eþ kal tes bi ti i çin o lay ye ri ya ký nýn da ki bir ke bap çý nýn gü ven lik ka me ra sý ný in ce le mek is te di. Po li sin bu ta le bi ne o lum suz ce vap ve ren iþ ye ri ça lý þan la rýy la, po lis a ra sýn da çý kan tar týþ ma kav ga ya dö nüþ tü. O lay da 2 po lis me mu ru nun darp e dil me si ü ze ri ne o lay ye ri ne çok sa yý da çe vik kuv vet po li si sevk e di lir ken, po lis e kip le ri ne mu ka ve met gös te ril me si ü ze ri ne, po lis ta ra fýn dan ha va ya u ya rý a te þi a çýl dý. O lay da 2 si po lis me mu ru 3 ki þi ya ra lan dý. Po li sin mü da ha le si i le grup ü ye le ri sa kin leþ ti ril dik ten son ra, o lay ye ri ne ge len am bu lans la Ha se ki ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý la rýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu öð re nil di. av ga ya ka rýþ tý ðý be lir le nen 10 ki þi gö zal tý na a lý na rak, Fa tih Þe hit Tev fik Fik ret r ci yes Po lis Mer ke zi ne gö tü rül dü. Po lis, o lay la il gi li ge niþ çap lý so ruþ tur ma baþ lat tý. s tan bul / a a

4 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da YU I D Þ ÐI Y- 1. a lýn lýk, yo ðun luk, ke sif lik. - (Tersi) Baðýþlama. 2. lý þýl mýþ o lan, nor mal. - Bir kim se nin i þi, mes le ði ve ya top lum i çin de ki du ru mu i le il gi li o la rak kul la ný lan ad, un van, titr. 3. Ge viþ ge ti ren ler den, Gü ney me ri ka'nýn dað lýk böl ge le rin de ya þa yan, yük hay va ný o la rak kul la ný lan, ka ra dan a ka ka dar tür lü renk ler de o la bi len, tüy le ri u zun, bo yu yük sek ve boy nu u zun hay van. - Bir no ta nýn se si ni ya rým ton yük selt mek, al çalt mak ve ya es ki du ru mu na ge tir mek i çin no ta nýn so lu na ko nu lan di yez, be mol ve be kar i þa ret le ri nin or tak a dý. 4. rap ça gra mer de bi rin ci þa hýs za mi ri. - Yav ru ye tiþ ti re cek du ru ma gel miþ o lan hay van. 5. l man ýrk çý sý. - Gör me ö zür lü. 6. Bir bi nek hay va ný. - Di nî e mir le re ri â yet, din dar lýk. 7. Bü yük lük, u lu luk, yü ce lik. 8. Hal kýn bü - yük kýs mý, u mum, her kes. - ki ül ke a ra sýn da ya pý lan a lýþ ve ri þin kar þý lýk lý o la rak mal la ö den me si. 9. Sýr tý çok tüy lü av kö pe ði. - Yok ol ma yan, sü rek li ve ka lý cý o lan, bü tün var lýk lar yok o lur ken yok ol ma yan ve bü tün var lýk lar yok ol duk tan son ra da za týy la var o la cak tek var lýk; l lah. 10. Dün ya mý zý o luþ tu ran büyük her bir ka ra par ça sý. 11. Mec bu rî, zo run lu, is ter is te mez. 12. Ta rih te Ye - men ta raf la rýn da bu lun du ðu bil di ri len Hûd Pey gam ber'e is yân e dip i man et me yen ve bu yüz den l lah'ýn ga za bý na uð ra yýp he lâk o lan ka vim. - Ha tý ra tü rün de ya zýl mýþ e ser ler. SOL D S Ð 1. Þid det li is hal ve kus ma lar la ken di ni gös te ren, çok bu la þý cý, sal gýn ve öl dü rü - cü bir has ta lýk. - as ta mo nu'nun bir il çe si. 2. Þim di, þu an da, hâ lâ, he nüz, da ha. - Bir ya pý nýn, ka pa lý bir ye rin üst bö lü mü nü o luþ tu ran düz ve ya tay yü zey. 3. Ge lin le bir lik te kýz e vin den ge - len mi sa fir ler. - Bir þe yin, bir o la yýn yol aç tý ðý çý kar kay bý ve ya o lum suz, kö tü so nuç. 4. Halk a ra - sýn da sa yý lan ve sö zü ge çen er kek le re ve ri len un van. - dak ta bu lun mak. 5. Mü zi kal ses di zi le - rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. - i yet li, ke sin ka rar lý. - O la ca ðý Ce nâb-ý Hak ta ra fýn dan bi li nen ve tak dir o lu nan þey le rin za ma ný ge lin ce ya ra týl ma sý, her ko nu da l lah'ýn hük mü - nün yü rü me si. 6. en di ni be ðen me, ben cil - lik, e go ist lik. - Gök gür le me si, gök gü rül tü - sü. 7. ah me tul la hi aley hin ký sa sý. - rt vin yö re sin de oy na nan bir halk o yu nu. 8. Fa re - den i ri, za rar lý bir çok tü rü bu lu nan ke mir - gen, me me li hay van. - i lo am pe rin ký sa sý. - Hüc re le rin a þý rý ço ðal ma sýy la in san, hay van ve ya bit ki do ku la rýn da o lu þan ve bü yü me e ði li mi gös te ren yum ru, tü mör, ne op laz ma. 9. lek trik ge ri li min de ev re. - Bir þe yi an la - mak ve ya öð ren mek i çin du yu lan is tek. - (Tersi) amus. 10. na yol, e sas ta þý yý cý ka nal gi bi ma na lar da kul la ný lan ke li me. - Hal ka þe kil li çö rek. BULMC Y ÜLTÜ ST 27 MT 2012 SLI L T M Z M Y H P L P O D F S T L S O T L Y U H H Ü T O S S O Ü M Z M L V T H L U O T S T B ÖC BULMCI CVBI D L B M L M O H Y Þ S M V S Bü tün can lý la rýn fýt rat la rýn da yav ru la rý na sev gi ve þef kat his si ve ril miþ tir. Ce nâb-ý Hak k'ýn ya rat tý ðý mah lû ka tý na o lan sev gi si nin ve þef - ka ti nin bir lem a sý, bir zer re si o la rak te za hür e den bu duy gu i le do na tý lan can lý lar ev lât la rý i çin her þe - yi ni ve rir, ha ya tý ný fe da e der ler. Bü tün can lý lar da gö rü len bu ko ru ma, kol la ma, sa hip le nip bü yüt me, þef kat le mu a me le et me so - rum lu lu ðu i çe ri sin de ol duk la rý gi bi; yav ru lar da a - ciz lik ve muh taç lýk i çer isin de an ne le ri nin si ne si ne gü ve ne rek sý ðý nýr, ver di ði ni yer ler. Can lý lara, yav ru la rý na yi ye cek rý zýk te min et me so - rum lu lu ðu ve gay re ti ve ril miþ tir. Yav ru la ra da aç lýk his si, gý da ya iþ ti ha duy gu su i le an ne le ri nin ge tir di ði her þe yi te red düt süz yer ler. Per de ö te si ne ba kýl dý ðý za - man ez zak-ý Ha ki kî, ka nun lar dâ hi lin de can lý la rýn rý - zýk la rý ný su da, ha va da, top rak ta da ðýl mýþ va zi yet te ki yi ye cek le ri, mi ne ral le ri, zer re le ri, gý da la rý top la yýp rý - zýk o la rak ya ra týp can lý la ra ik ram ve ih san et miþ tir. n ne kuþ, yav ru su nun rýz ký ný sa de ce bu lup ge ti - rip yav ru su nun að zý na koy mak la mü kel lef tir. ciz ve hiç bir ka bi li ye ti ol ma yan yav ru da ve ri len yi ye - ce ði sa de ce yu tar ve mi de si ne in di rir. sas dü þün - dü rü cü fa a li yet ler bu saf ha dan son ra baþ lar. Can lý la rýn hiç bir þe kil de i ra de si ka rýþ ma dan, ye dik - le ri gý da la rý çe þit li mer ha le ler den, ha ri ka ve mü kem - mel bir þe kil de iþ lem ler den ge çip ni zam, in ti zam i çer - isin de ha zým e di li yor. Can sýz, ku ru, þu ur suz be sin ler - de ki zer re ler vaz e di len ka nun ve prog ram dâ hi lin de or gan lar, da mar lar i çin de ki dar ve ka ran lýk men fez - ler den, yol lar dan þu ur luy muþ ça sý na yo rul ma dan, þa - þýr ma dan ge çe rek be den de ki or gan lar da ih ti yaç o lan yer le re, hüc re le re yer le þe rek can lý bir un sur o la rak l - lah ýn i na ye ti ve mun ta zam ka nun la rý i le va zi fe le ri ni yap týk la rý Yir mi Do ku zun cu, O tu zun cu Söz de ve baþ ka ri sâ le ler de en gü zel þe kil de an la tý lý yor. u ru ot lar dan, çöp ler den, to hum lar dan, ta hýl lar - dan rý zýk o lan zer re le rin sev ki yat la bel li mer ha le - ler den, iþ lem ler den ge çe rek bir i ra de, bir kast ve ih - ti yar la can sýz lar â le min den can lý ha le gel me si ta rif e di li yor: Me se lâ Tev fik in göz be be ði ne emr-i ab - ba ni i le gi rer, o tu rur, ça lý þýr. di ye rek þu ur suz bir zer re nin, e mir da i re sin de ha re ket e de rek en zor bir i þi, en kar ma þýk yol lar dan, da mar lar dan, si nir ler den ge çe rek öl çü lü, ni zam lý, a kýl lý ve i lim sa hi biy miþ gi - bi va zi fe si ni i fa et me si i zah e di li yor. n san lar da da ev lâ dý na o lan sev gi, þef kat ve mer ha met duy gu su faz la sýy la ve ril miþ tir. n ne ve ba ba lar ço cuk la - rý ný her tür lü teh li ke, mad dî ve ma ne vî mu sî bet le re kar þý ko ru yup, ted bi ri ni al mak la mü kel lef tir. Ço cuk la rý tek ta - raf lý, sa de ce bu dün ya da bek le yen teh li ke le re kar þý ko ru - yup hu zur ve mut lu lu ðu nu dü þü ne rek ye tiþ ti rip, bü yü - tüp, ev len di rip ve bir mes lek sa hi bi yap mak la sý nýr la ma - nýn ne ka dar yan lýþ ol du ðu nun bi lin me si ge re kir. Ço cu ðun hem bu dün ya da hem de e be dî â lem de sa a de ti ni te min et mek i çin ça lýþ mak, gay ret gös ter - mek ge re kir. Di ni mi zin gü zel lik le ri, eh be ri miz sev - gi li Pey gam be ri mi zin (asm) ah lâ ký, fa zi le ti ve va zet ti - ði yü ce di ni mi zin pren sip le ri i ki ci han sa a de ti ni te - min e de cek o lan e sas lar ve fa zi let ler öð re til me li dir. Bu gay ret sev di ði miz, göz be be ði miz ço cuk la rý mý zý e be dî o la rak bi zim le ol ma sý ný sað la ya cak týr. Haz re ti Ya kup (a.s) Mý sýr da oð lu Haz re ti Yu suf a (a.s) ka vuþ tuk tan son ra, has ret gi de rir ler ken Hz. Yu - suf þef kat li ba ba sý Hz. Ya kup'a (a.s.) de di ki: Ba ba cý - ðým, o ka dar að la dýn ki, göz le ri ni kay bet tin. Hâl bu ki ký ya met gü nün de bir a ra ya ge le ce ði mi zi bi li yor dun. Öy le i se bu ka dar ü zün tü nün se be bi ne i di? Hz. Ya kup (a.s.) e vet, bi li yor dum. de di. Lâ kin se - nin din den çý ka ca ðýn dan ve bu se bep le dün ya da ol du - ðu gi bi ký ya met gü nün de de sen den ay rý ka la ca ðým dan kork tum da, o nun i çin bu ka dar að la dým. de di. Canlýlarda þefkat OTTDM s lâm Ü ni ver si te si ek - tö rü Prof. Dr. h met k gün düz, ve fa - tý nýn 52 nci yýl dö nü mün de, Be di üz za - man Sa id ur sî nin kar deþ li ðe ver di ði ö ne mi an lat tý. Be di üz za man ýn, yýl lar ca ýrk çý lýk ve ürt çü lük i le suç lan dý ðý ný be lir ten Prof. k gün düz, 1920 de r - me ni o bor Pa þa i le ürt Þe rif Pa þa ta - ra fýn dan müs ta kil bir ürt dev le ti i le r me nis tan ku rul ma sý mü ca de le le ri ne de ilk tep ki nin, Be di üz za man ýn ba þý ný çek ti ði â lim ler ko mi te sin den gel di ði ni söy le di. Ha mi di ye ül tür ve ði tim Vak fý ta ra fýn dan ter tip e di len s lâm ar deþ li ði ve Dün ye vî leþ me ad lý kon - fe rans ta, Be di üz za man Sa id ur sî, 52. ve fat yýl dö nü mün de say gýy la a nýl dý. o ter dam s lâm Ü ni ver si te si ek tö rü Prof. Dr. h met k gün düz i se Be di üz - za man Sa id ur sî nin ýrk çý lýk ko nu - sun da yap tý ðý ça lýþ ma la rý di le ge tir di. Be di üz za man ýn, Ba tý me de ni ye ti i le s - lâm me de ni ye ti nin te mel 6 e sa sý ný bir - bi riy le mu ka ye se et ti ði ni be lir ten k - gün düz, lk mad de de top lum da ki in - san la rý bir bir le ri ne bað la yan bað ol du - ðu nu söy le miþ. Di yor ki ma a le sef bu, Ba tý me de ni ye tin de ýrk çý lýk týr. Ya ni o - lum suz mil li yet çi lik tir. Irk çý lý ðýn ne ti - ce si nin i se baþ ka sý ný yut mak la bes len - mek ol du ðu nu, s lâm me de ni ye ti nin i - se bu nu red det ti ði ni söy lü yor. s lâm me de ni ye tin de bu ba ðýn din kar deþ li ði ol du ðu nu an la tý yor. Son ra sýn da va tan ba ðý dýr. Son ra sýn da da sý nýf ba ðý dýr, ya - ni mes lek ba ðý. Bu se bep le de Müs lü - man lar a ra sýn da ki ay rý lý ðý, ki ni, öf ke yi, düþ man lý ðý or ta dan kal dý ra cak bir ki - tap ka le me al mýþ, bü tün bu ö zel lik le ri - ne rað men Be di üz za man ýrk çý lýk la, o - lum suz mil li yet çi lik ve ürt çü lük le suç lan mýþ týr. Bu çok a cý bir ger çek tir. Bu, o nun s lâ mî þah si ye tin den kay nak - lan mak ta dýr. Çün kü o nun â lim li ði ne, din dar lý ðý na dil u za ta ma yan lar, o nu vur mak ve Türk mil le ti nin na za rýn da i ti ba rý ný dü þür mek i çin ma a le sef ürt - çü ol du ðu nu, hat ta çok il ginç tir ay rý bir ürt dev le ti kur mak is te di ði ni sa vun du di ye cek ka dar i le ri git miþ ler dir. i fa de - si ni kul lan dý. s tan bul / ci han Be di üz za man, ýrk çý lý ða kar þýy dý OT T DM S LÂM Ü V S T S TÖ Ü POF. D. H MT GÜ DÜZ, B D ÜZ Z M I V S LÂM M D Y T I ÇI LI ÐI D DT T Ð SÖY L D. Prof. Dr. hmet k gün düz, ve fa tý nýn 52 nci yýl dö nü mün de, Be di üz za man Sa id ur - sî nin kar deþ li ðe ver di ði ö ne mi an lat tý. FO TOÐ F: C H SULTGZ Be le di ye Baþ ka ný Ca hit l tu nay, s - tan bul bi ze Fa tih Sul tan Meh med Han ýn e ma ne ti - dir de di. e þan lý Yö ne ti ci ve þ dam la rý Der ne ði ( Y D) 2012 Ye rel Yö ne tim ler Fo ru mu na ev sa - hip li ði yap tý. The P Ho tel de dü zen le nen fo rum - da ko nuþ ma cý o la rak es ki s tan bul Bü yük þe hir Be - le di ye Baþ ka ný li Mü fit Gür tu na, Sul tan ga zi Be - le di ye Baþ ka ný Ca hit l tu nay, e þan Be le di ye Baþ - ka ný Meh met Öz can ve Prof. Dr. Mu rat Fer man ka týl dý. Prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný Y D Baþ ka ný h met ler yap tý. ler, ye rel yö ne tim le rin yü rüt tü ðü hiz met ler, gün lük ha ya tý mý zýn çe þit li yön le ri ni kap sa dý ðý na dik kat çe ke rek, Bir bel de i - çin de ya þa yan ve ya bü yük bir met ro pol de i ka met e den bi rey ler, mer ke zi yö ne tim den ön ce ye rel yö - ne tim ku ru luþ la rý i le te mas ha lin de dir. y rý ca ye - rel yö ne tim ler, de mok ra si pra tik le ri nin ve ye rel si - ya se tin ge liþ ti ði ye gâ ne ku ru luþ lar dýr de di. Son yýl lar da kü re sel leþ me, ye rel leþ me, yö ne ti þim, he sap ve re bi lir lik ve hiz met ka li te si gi bi kav ram lar, ye rel yö ne tim le rin ö ne mi ni bir kat da ha ar ttýr dý ðý na i þa ret e den ler, Tür ki ye de ge nel ka mu yö ne ti mi ol - du ðu ka dar ye rel yö ne tim ler de de ye ni den ya pý lan ma sü re ci ni or ta ya çý kar dý ðý ný be lirt ti. Sul tan ga zi Be le di ye Baþ ka ný Ca hit l tu nay, Dün - ya da ül ke ler de ðil, ar týk þe hir ler ya rý þý yor söz le riy le baþ la dý ðý ko nuþ ma sýn da s tan bul un ö ne mi ne dik kat çek ti. Baþ kan l tu nay, s tan bul bi ze Fa tih Sul tan Meh med Han ýn e ma ne ti dir de di. Baþ kan l tu nay ko nuþ ma sýn da Sul tan ga zi Be le di - ye si o la rak ya pý lan ça lýþ ma lar hak kýn da da bil gi ver di. e þan Be le di ye Baþ ka ný Meh met Öz can i se ye rel yö - ne tim le rin ö ne mi ne vur gu yap tý ve e þan Be le di ye - si nin ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ver di. Prof. Dr. Mu rat Fer man ýn mo de ra tör lü ðü nü yap tý ðý fo rum da söz a lan es ki s tan bul Bü yük þe - hir Be le di ye Baþ ka ný li Mü fit Gür tu na al dý. Gür tu na, ken di be le di ye baþ kan lý ðý dö ne min de yap tý ðý ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi ver di. Gür tu na þun la rý söy le di: Me de ni yet le rin mer ke zi, kül tür - le rin bu luþ ma nok ta sý, ze ra fe tin, es te ti ðin ve gü - zel li ðin ha ki mi ye ti ni sür dür dü ðü ye gâ ne dün ya ken ti s tan bul dur. s tan bul da ye ni den su ve ye þil me de ni ye ti ni kur duk. Ta ri hi ye ni den can lan dýr - ma ya ve s tan bul u ye ni den bir dün ya ken ti o la rak i mar et me ye gay ret et tik. s tan bul / Ye ni s ya stanbul bize Fatih in emaneti 2012 YL YÖTML FOUMU D OUÞ SULTGZ BLDY BÞI CHT LTUY, STBUL BZ FTH SULT MHMD H I MTD DD Fo rum a ko nuþ ma cý o la rak es ki s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný li Mü fit Gür tu na, Sul tan ga zi Be le di ye Baþ ka ný Ca hit l tu nay, e þan Be le di ye Baþ ka ný Meh met Öz can ve Prof. Dr. Mu rat Fer man ka týl dý. Va vey la o yu nu zi ya ret çi le ri ni bek li yor DÜYD bir yýl da yak la þýk 100 bin in sa nýn in ti har et me si ne a týf ta bu lu nan ve in - san la rýn bu kö tü dü þün ce si ne mer hem ol mak i çin ya zý lan ko me di-dram tü rün - de ki Va vey la o yu nu sah ne le ni yor. Fa tih Meh met a ra ca lý nýn ka le me al dý ðý Va vey la, her Pa zar gü nü Fa tih Fýn dýk za de de ki Zü bey de Ha ným ül tür Mer ke - zi nde sah ne le ni yor. ki per de den o lu þan o yun, i nanç sýz lý ðýn pen çe sin de ki Hý ris - ti yan bir dok to run in ti har gi ri þi mi ni ve da ha son ra la rý s lâm di niy le ta nýþ ma sý ný es pri li bir dil le su nu yor. Va vey la nýn çýð lýk an la mý na gel di ði ni be lir ten Fa tih Meh met a ra ca lý, Müs lü man ol ma yan in san la rýn, biz de ki o lan de ðer le re ne ka - dar ih ti ya cý ol du ðu nu an lat mak i çin bu o yu nu yaz dýk de di. s tan bul / ci han na do lu duy gu la rý ný çok i yi can lan dý rýr dý TÜ e de bi ya tý nýn u nu tul ma yan si mâ la rýn dan hi kâ ye ci ve ro man cý, Ye din ci Þe - hir ki ta bý nýn ya za rý Öz kan Yal çýn ya kýn la rý, dost la rý, hem þeh ri le ri ve o ku yu cu la rý ta ra fýn dan ve fa tý nýn 14. yý lýn da rah met ve say gýy la a nýl dý. Mer ke zi Þi ri nev ler de bu lu nan Gü rün ül tür Vak fý ta - ra fýn dan dü zen le nen top lan tý da Bes ta mi Yaz gan, Meh met u ri Yar dým ve Bu rak Yal çýn, Öz kan Yal - çý nýn muh te lif yön le ri ü ze rin de dur du lar. Bes ta mi Yaz gan, Öz kan Yal çýn ýn na do lu duy gu la rý ný çok i - yi can lan dý ran bir e de bi yat us ta sý ol du ðu nu be lir te - rek, O nun la ay ný þi ir ya rýþ ma la rý na ka týl dýk, ay ný or tam - lar da bu lun duk. O i yi bir þa ir, de ðer li bir ya zar ol du ðu gi bi mü - kem mel ve er dem li bir in san dý. de di. ül tür Sa nat Ser vi si Öz kan Yal çýn YZ ÖZ YLÇI, VFTII 14. YILID HMTL ILDI Öz kan Yal çýn ý anma programýna yakýnlarý, dostlarý, hemþehrileri ve okuyucularý katýldý. MÜTF ya zar Sâ mi ha y ver di, ve fa tý nýn 19. yý lý mü na se be tiy le Zey - tin bur nu Mer ke ze fen di Me zar lý - ðý nda ki kab ri ba þýn da yâd e dil di. n - ma prog ra mý na ub be al tý ka de mi si ül tür ve Sa nat Vak fý yö ne ti ci le ri ve ça lý þan la rý, Sâ mi ha y ver di na do lu Li se si ho ca la rý ve öð ren ci le ri ka týl dý. Me zar ba þýn da ko nu þan Sâ mi ha y - ver di na do lu Li se si Mü dü rü Ze ki Bâ ki U zun, o kul o la rak ad la rý ný ta þý - dýk la rý Sâ mi ha y ver di nin kül tür ha - ya tý mý zýn mü him þah si yet le rin den bi ri ol du ðu nu be lir te rek, Biz de öð - ren ci le ri mi ze bu de ðer li ya za rý, mü te - fek ki ri ta nýt ma ya ça lý þý yo ruz. ser le ri - ni o kut ma ya ve fi kir le ri ni an lat ma ya gay ret e di yo ruz. en di si ni rah met le a ný yo ruz. de di. ub be al tý ka de mi si ül tür ve Sa nat Vak fý Mü dü rü d ris l han lý oð lu da, Sâ mi ha y ver di nin bu gün fi kir le ri ne ih ti yaç du yul du ðu - nu, e ser le ri ne il gi ol du ðu nu be lir te - rek, O me de ni ye ti mi zin ih ti þa mý ný e ser le rin den genç ne sil le re an la tý yor. c da dý mý zý ta ný ya bil mek i çin, bu ki - tap la rý dik kat le o ku ma lý yýz. Sâ mi ha y ver di, bil has sa ya kýn ta ri hi mi zi i yi öð ren me miz ge rek ti ði ni söy lü yor - du. di ye ko nuþ tu. ub be al tý ka de - mi Mec mu a sý Ya zý iþ le ri Mü dü rü Meh met u ri Yar dým da fi kir, sa nat ve e de bi yat dün ya mýz da seç kin bir ye ri bu lu nan Sâ mi ha y ver di nin her ge çen se ne da ha i yi an la þýl dý ðý ný be lir te rek, þöy le de di: Öð ren ci ler ve genç ler ki tap la rý ný dü zen li o kur lar sa is ti fa de e der ler. Muh te þem ta ri hi mi - zi bi ze ta ný tan ve sev di ren bir â bi de þah si yet o la rak Sâ mi ha y ver di her za man say gýy la ve rah met le a ný la - cak týr. Cum hu ri yet dev ri nin, hat ta Türk e de bi ya tý nýn bel ki de en çok e - ser ver miþ o lan is mi dir Sâ mi ha y - ver di. 42 e ser den o lu þan kül li ya týy la i lim ve ir fan ha ya tý mý za ý þýk saç ma ya de vam e di yor. 30 MT T ZY T BU U D I L C Ö te yan dan Sâ mi ha y ver di hak - kýn da 30 Mart Cu ma gü nü sa at da Zey tin bur nu ül tür ve Sa nat Mer ke zi nde bir an ma top lan tý sý ger - çek le þi yor. Meh met u ri Yar dým ýn yö ne te ce ði Zey tin bur nu nun be dî Sâ kin le ri top lan tý sýn da Sâ mi ha y - ver di yi, ya kin ta le be si, hu su si kâ ti be si e de bi yat çý ya zar y sel Yük sel an la ta - cak. ül tür Sa nat Ser vi si c da dý ta ný ya bil mek i çin o ku ma lý yýz Mütefekkir ya zar Sâ mi ha y ver di, ve fa tý nýn 19. yý lý mü na se be tiy le Zey tin bur nu Mer ke ze - fen di Me zar lý ðý nda ki kab ri ba þýn da anýldý.

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Po pü list bir yak la þým it ham la rý na he def ol ma komp lek si ne ka pýl ma dan he men be lirt me li yiz: s lýn da din i le ba rý þýk fen-fel se fe ve po zi tif i lim ve ki þi sel ge li þim yak la þým la rý; ur ân i le o nun ilk ve o ri ji nal yo ru mu Ha dîs-sün net te ki mi yer de öz/nü ve, bâ zen to hum-çe kir dek, ki mi za man da ay rýn tý la rýy la yer a lýr. Bu tür söy lem le ri mi ze kar þý þöy le bir i ti raz da ya pý lýr: Ba tý lý lar, gayr-i müs lim i lim a dam la rý, ye ni bir ke þif, o ri ji nal bir bu luþ yap týk la rýn da; Bu s lâm da var! di ye rek sa hip çý ký yor, o na u yar lý - SIM L GÜGÖ Ta if ral Fahd Has ta ne si nde 12 gün 1983 yý lýn da i yad da ö zel sek tör de ça lý þýr ken hac mev si mi ge lin ce, ken di ö zel a ra bam la, te va fu ken i ki Türk ar ka da þý da a la rak, i yad dan, ak þam na ma zý ný yo lun ke na rýn da e da e dip rah met li Be kir Berk ða be yim le te le fon da ko nu þa rak, Mek ke de ve ya Müz de li fe de bu luþ mak ü mi diy le ka rar al mýþ týk. Bu þe kil de yo la çýk týk. i yad-mek ke a ra sý yak la þýk 1000 ki lo met re dir. i yad dan 100 ki lo met re son ra Check Po int ya ni kon trol nok ta sý na gel dik. raç kuy ru ðu na gir dik, bir sü re son ra sý ra bi ze gel di. s ker ne re ye git ti ði mi zi sor du. Biz de Hac ca de dik. He pi niz Türk mü sü nüz? di ye sor du, vet de yin ce, i ka met gâh la rý ya ni o tu rum mü sa a de si sað la yan kâ ðýt la rý is te di. He pi miz bel ge le ri mi zi ver dik ve kon tro lü mü te a kip geç me mi ze i zin ver di ler. O za ma nýn þart la rýn da yol lar pek düz gün de ðil di. O u zun yo lu ilk de fa a ra ba i le kat et me ye ça lý þý yor dum. Bir de ge ce yol a lý yor duk ki lo met re git tik ten son ra, ar ka daþ la ra de dim, Ya a ce le i þi miz yok. Bi raz mo la ve rip u yu ya lým. Sa bah na ma zý ný e da e dip yo la de vam e de riz. r ka daþ lar ka bul e din ce, bir ben zin is tas yo nu nun ya ný na park e de rek, bir i ki sa at u yu mak i çin kum la rýn ü ze ri ne u zan dýk. n cak ne ka dar u yu ma ya ça lýþ sak da bir tür lü uy ku tut ma dý. m sak vak ti nin çýk ma sýy la bir lik te ab dest a lýp sa bah na ma zý ný e da e dip, tek rar yol la ra düþ tük. Tah mi nen Ta if e 150 ki lo met re bir me sa fe de Zu lüm di ye bir ka sa ba var. O ra dan ge çer ken, tra fik lam ba sýn da kýr mý zý ý þýk yan dý, ben de en ön ta raf ta yým. Ye þil ya nýn ca he men ha re ket et tik. Bi raz git tik ve on dan son ra i se hiç bir þey ha týr la mý yo rum. Da ha son ra a ra ba da ki üç ki þi de am bu lan sýn i çin de göz le ri mi zi aç týk. m bu lan sýn si ren se si i le ar ka ta raf ta ki ar ka da þý mýn se si ni du yu yor dum. en di ken di me, De mek ka za yap mý þýz de dim. Bi zi am bu lan sa Ta if te ki ral Fahd Has ta ne si ne gö tür dü ler. ki gün de an cak sa ða so la dön me ye baþ la dým. Ü çün cü gün, a ya ða kalk tým ve has ta ne i çin de do laþ ma ya baþ la dým. Der ken bir o da nýn ö nün den ge çer ken bak tým Türk çe ko nu þu yor lar. Geç miþ ol sun, ha yýr dýr in þal lah, ne ge zi yor su nuz bu ra da? di ye so run ca, Hac ca gi der ken ka za yap týk. Bir ar ka da þý mýz ve fat et ti, bir ar ka da þý mýz da i çer de ya tý yor, du ru mu da a ðýr, o nun ba þýn da bek li yo ruz de di ler. Bu de fa da on lar ba na Sen ne ge zi yor sun bu ra da? de di ler. Ben de a za yap tým de yin ce, on lar da ba na Geç miþ ol sun de di ler. Ve on la ra de dim, Si ze bir te le fon nu ma ra sý ver sem, bu nu ma ra ya te le fon e de bi lir mi si niz? a bul et ti ler. Ben de he men is mim le be ra ber Cid de de ki kah ra man a ða be yim rah met li Be kir Berk in te le fo nu nu ver dim. Ta biî Be kir ða bey hac fa ri za sý ný ya pýp e ve dön müþ tü. Te le fo na ce vap ve rin ce, ar ka daþ lar du ru mu i zah et miþ ler. O da he men Ta if te ha len i ka met et mek te o lan la ed din ö se oð lu ða be ye te le fon et miþ. Bu nun ü ze ri ne la ed din ða bey he men has ta ne ye gel di. l lah on dan ra zý ol sun, ta bur cu o la na dek, 12 gün bo yun ca ba þý mýz dan ay rýl ma dý. Son gün has ta ne den ay rý lýr ken, bi ze o ra da ki va zi fe li ar ka daþ lar, fa lan ca ka ra ko la gi dip, e ma net le ri ni zi a la bi lir si niz de di ler. Doð ru la ed din ða bey le gi de rek e ma net le ri mi zi al dýk. Ha þat ol muþ a ra ba nýn ya ný na git me ye deð mez di ye rek, ga ra ja gi dip i yad o to bü sü ne, la ed din ða bey be ni bin di re rek ku cak la þýp Ta if ten yol cu et ti. Ya ným da ki ar ka daþ lar dan ar ka da o tu ran da bir þey yok tu. O bi zi has ta ne ye ya tý rýn ca Hac ca git miþ, ya ným da o tu ran ar ka daþ da 8 gün son ra ta bur cu o lup i yad a dön müþ tü. vet, Os man Zen gin ða be yin, m bu lan sýn Si ren Se si ya zý sý ve ge çir di ði tra fik ka za sý ný o ku yun ca, ya þa dý ðým bu ka za yý ha týr la ma ma ve si le ol du. Muh te rem a ða be yi me tek rar geç miþ ol sun der ken, en ký sa za man da ku cak laþ mak u mu du i le, l lah a e ma net o lu nuz. Ferdî geliþim tekniklerinin kaynaðý yor su nuz. Mâ dem var dý; ne den Müs lü man lar da ha ön ce bul ma dý, bul mu yor ve a çýk la mý yor? lk ba kýþ ta hak lý gi bi gö zü ken bu i ti ra za i ti raz hak ký mý zý þim di lik bir kaç pa rag raf la sý nýr lý tu ta ca ðýz. (Ye ri gel dik çe de rin le me si ne kri ti ði ni ya pa ca ðýz.) Mev zu la rý iþ le dik çe za ten bu a pa çýk gö rü le cek tir. Þim di lik þu ka da rý ný i fâ de e de lim: Ön yar gý la rýn mah su lü o lan bu ar gü man lar ya nýl tý cý ve al da tý cý dýr. Bu söy lem ler; * ur ân, Ha dîs-sün net in i câz (mu ci ze li ði, yâ ni in san lý ðýn mey da na ge tir me si müm kün ol ma yan il mî-fik rî yö nü, bin ler ce sýr lý, giz li ha ki ka ti a sýr lar ca ön ce ha ber ver me cep he si, tak lit e dil me si nin im kân sýz lý ðý) ve î câ zýn dan (ký sa i fâ de ler le çok mâ nâ la rý an lat ma sý) ve yük sek be lâ gat (sö zün düz gün, ku sur suz, ye rin de, za ma nýn da, öl çü sün de, hal ve ma ka mýn ge rek tir di ði gü zel lik ve san at pren sip le ri in ce lik le riy le i fa de e dil me si) ta þý ma sýn dan ha ber siz o lan la rýn; 27 MT 2012 SLI ML 5 * s lâm top lum la rý nýn ta rih sey ri i çin de ge çir di ði sü reç le ri; il me, tek no lo ji ye, ke þif ve i cad la ra yap tý ðý kat ký yý fark et me yen le rin; * Med re se/ü ni ver si te, tek ke-zâ vi ye nin e ði tim ve ter bi ye me tod la rý ný; s lâm bil gin, mü fes sir/ur ân yo rum cu su, mü te fek kir/dü þü nür, mu ta sav výf ve ah lâk çý la rý nýn e ser le ri ni in ce le me fýr sa tý bu la ma yan ve ya a raþ týr ma zah me ti ne kat lan ma yan la rýn ve ya gör mez lik ten ge len le rin; * Fen ve sa na yi in tek no lo jik kit le i le ti þim va sý ta la rý ný e lin de bu lun du ran ki mi ard ni yet li or yan ta list (Þar ký yat çý, Do ðu ve bil has sa Müs lü man top lum la rý in ce le yen a raþ týr ma cý lar. i, hep si ay ný ka te go ri de de ðer len di ri le mez) ve on la rýn et ki sin de ka lan se fih çev re le rin dil le ri ne pe le senk et tik le ri na ka rat lar; ka sýt lý ve o lum suz pro pa gan da lar dýr. s la s lâ mî ha ki kat ler le bir ký yas yap ma dan (çün kü, e ze lî ve e be dî ger çek ler, be þe ri ve son lu ol gu lar la ký yas la na maz) þu nu ra hat lýk la söy le ye - bi li riz ki: ur ân ve Sün net in a sýl he de fi; in san rû hu nu te kâ mül, duy gu la rý ný ge liþ tir me, ah lâ kî norm lar la do nan ma be ce ri si ni; nef sî, süf lî, hay va nî, o lum suz duy gu la rý ný ka na li zey le a þý rý lýk lar dan ko ru ma ma ha re ti ni ka zan dýr mak týr. Doð ru söy le yen ta ri hin tes bi ti dir: l min, kül tü rün, san a týn, ah lâ kýn, hu ku kun, hat tâ mi ma ri, mü zik ve tek no lo ji nin kay na ðý din dir. Hak, hür ri yet, me de ni yet, ne zâ ket ve ne zâ he tin kay na ðý da se mâ vî din ler ve s lâ mi yet tir. ur ân ve Sün net, fer di, â i le yi, top lu mu, eþ ya yý, var lý ðý bü tün yön le riy le e le a lýr. Bi re yi, en gü zel bir þe kil de bil gi len di rir, e ði tir. Za ten di nin ilk plan da mu ha ta bý bi rey dir. Ö te yan dan, sos yal mü na se bet le ri, en in ce de tay la rý na ka dar dü zen le miþ tir. Baþ ta an ne-ba ba hak ký ol mak ü ze re, eþ, ço cuk, ya kýn/u zak ak ra ba, kom þu, in san, hat tâ hay van, eþ ya ve çev re hak ký or ta ya kon muþ, i zâh e dil miþ; her ke sin iþ, va zi fe, me su li yet le ri nin sý nýr la rý be lir len miþ tir. ur ân kâ i na tý o ku yor â i nat mes cid-i ke bi rin de ur ân kâ i na tý o ku yor, o nu din le ye lim. O nur i le nur la na lým. Hi da ye tiy le a mel e de lim. Ve o nu vird-i ze ban e de lim (sü rek li o ku ya lým). vet, söz o dur ve o na der ler... Be di üz za man ýn i fa de siy le kâ i nat bü yük bir mes cid dir. Ye di gök, yer ve bun la rýn i çin de ki ler l lah ý tes bih e der; O nu öv gü i le tes bih et me yen hiç bir þey yok tur. Bu mes ci di an la þý lýr ký lan i se ur ân dýr. ur ân, Gü ne þin Dün ya yý ay dýn lat tý ðý ve ý sýt tý ðý gi bi kalp le ri mi zi ay dýn la týr, ý sý týr. Þid det li ý þýk göz le ri kör e der ken, ur ân ýn ký yas la na ma ya cak güç te ki lâ hî ý þý ðý gö re me yen göz le ri a çar. n san la rýn kalp le ri i man la, ruh la rý da ur ân ah lâ kýy la nur la nýr ur ân, say gýy la i çi tit re ye rek abb in den kor kup sa ký nan la rýn yol gös te ri ci si dir. n sa na, hep doð ru yö nü gös te ren bir pu su la gi bi reh ber lik ya par. ur ân, in sa ný ve kâ i na tý an la ma yý ko lay laþ tý rýr. Her o ku ma da, in sa na ve kâ i na ta da ir bir ön ce ki o ku ma dan fark lý sýr lar ö nü müz de a çý lýr. O nu o ku yan, l lah ýn hik met le ya rat tý ðý sa yý sýz gü zel li ði, sa rýp ku þat tý ðý ha ri ka la rý fark e der ve þu ur ka pý sýn dan i çe ri ye gi rer. ur ân â yet le ri, göz le ri kâ i nat ki ta bý na yön len di rir.... þ te gö zü(nü) çe vi rip-gez dir; her han gi bir çat lak lýk (bo zuk luk ve çar pýk lýk) gö rü yor mu sun? Son ra gö zü nü i ki ke re da ha çe vi rip-gez dir; o göz u mu du nu kes miþ bir hal de bit kin o la rak sa na dö ne cek tir. (Mülk Sû re si, 3-4) buy ru lur â yet te ve l lah ýn Sa ni sý fa tý na dik kat çe ki lir. ur ân, bü yük Sa nat çý nýn e ser le ri ni ka re ka re bi ze iz le tir. Her ka re O nun bir tab lo su dur. þ siz ben zer siz bir tab lo su... lâ hî i ra de den ge len þe ri at-ý fýt riy ye l lah, kâ i na týn iþ le yi þi ni dü zen le yen ka nun lar koy muþ tur. â i nat ta ki sa yý sýz var lý ðýn bir bir le riy le o lan u yu mu i le o luþ muþ muh te þem bir dü zen var dýr. Bu dü zen, a kýl la rý hay re te dü þü ren de tay lar la ku sur suz ca ya ra týl mýþ ve in ce a yar lar la den ge len miþ tir. Bu, Þe ri at-ý fýt ri ye dir. abb i miz, ya rat tý ðý sis tem le ri ve dü ze ni kon tro lün de tu tar, bü tün kâ i nat ta ki u yu mu ko rur. â i nat bü tü nüy le l lah ýn ku sur suz ya rat ma sý ný, o la ða nüs tü dü ze ni ve öl çü yü i þa ret e der. Be di üz za man, her þe yin öl çü i le bað lan dý ðý ný, ka de rin her þe ye bir mik tar ver di ði ni þöy le i fa de e der: ak kaþ-ý ze li gö zü mü zün ö nün de ký þýn be yaz say fa sý ný çe vi rip, ba har ve yaz ye þil yap ra ðý ný a çýp, yer yü zü say fa sýn da üç yüz bin den faz la çe þit mah lû ka tý kud ret ve ka der ka le miy le en gü zel þe kil de ya zar. Bir bi ri i çin de bir bi ri ne ka rýþ maz; be ra ber ya zar bir bi ri ne ma ni ol maz. Teþ kil ce, su ret çe bir bi rin den ay rý, hiç þa þýrt maz, yan lýþ yaz maz. ak kaþ-ý ze li kud ret ve ka der ka le mi ni ek sik siz ve ku sur suz kul la nýr. â i nat ta ki bü tün o lay lar, abb i mi zin i ra de sin den ge len þe ri at- ý fýt ri ye i le dü zen le nir. â i nat ta ki mu ci ze vî u yum Yü ce l lah ýn â ye ti dir. Sa mi mi yet le ba ka bi len bir göz, bü tün var lýk â le mi nin yal nýz ca l lah ýn â yet le rin den o luþ tu ðu nu kav ra ya bi lir. â i nat ta ki her mi li - FUT TÜ met re ka re de ki â yet ler, son suz gü zel lik le ri sa na tý nýn i çin de ya ra tan abb i mi zin var lý ðý ný ve sý fat la rý ný bi ze gös te rir, bil di rir. n san yal nýz ca ken di ya ra tý lý þý ný, ya da bir var lý ðý in ce le di ðin de, sis tem ler de ki müt hiþ u yu mu ve plan la yan bü yük ve eþ siz gü cü gö re bi lir. â i nat ta ki dü zen, te sa dü fe ke sin lik le yer ol ma dý ðý nýn ve l lah ýn var lý ðý nýn a çýk de lil le rin den bi ri dir. Me se lâ Dün ya, Gü neþ çev re sin de dö ner ken öy le bir yö rün ge çi zer ki, her 29 km de bir doð ru çiz gi den yal nýz ca 2.8 mi li met re lik bir sap ma gös te rir. (Bi lim ve Tek nik Der gi si, Tem muz 1993) ðer bu sap ma 0.3 mi li met re az ve ya 0.3 mi li met re da ha faz la ol sa, yer yü zün de ki can lý lar do na rak ve ya kav ru la rak ö lür ler di. ü çük bir bil ye de ðil söz e di len, dev küt le siy le Dün ya nýn bu ha re ke ti, mil yar lar la i fa de e di len bü yük lük te ki sis tem le rin mi li met rik den ge ler le ko run ma sý mu ci ze si dir. Yal nýz ca Dün ya ve Gü neþ mi? Mil yar lar ca yýl dýz ve ga lak si ku sur suz bir u yum la, tes bit e dil miþ yö rün ge le rin de sü rek li ha re ket e der ler. Yýl dýz lar, ge ze gen ler ve uy du lar hem ken di et raf la rýn da, hem de bað lý bu lun duk la rý sis tem ler le bir lik te dö ner ler. Hat ta ba zen i çin de yak la þýk 300 mil yar yýl dýz bu lu nan ga lak si ler bir bir le ri nin i çin den ge çer ler; an cak kâ i nat ta ki dü zen ve u yum as la bo zul maz. Ve gök ten bel li bir öl çü i le i nen yað mur. Yað mu run sa hip ol du ðu öl çü ler den bi ri, her yýl dün ya ya ya ðan yað mu run ve bu har la þan su yun öl çü sü nün ay ný ol ma sý dýr. Bir di ðe ri i se yað mu run dü þüþ hý zý dýr. ðer yað mur dam la sý ken di siy le ay ný a ðýr lýk ve bü yük lük te ki bir ci sim le ay ný yük sek lik ten ay ný þe kil de dü þe cek ol say dý, bu du rum da tar la lar, ev ler ve a ra ba lar ha sar gö rür dü. Ha yat kay na ðý mýz su yun i se ö zel lik le ri ve ö ne mi ka dar o lu þu mu da ol duk ça dü þün dü rü cü dür. ki hid ro jen a to mu ve bir ok si jen a to mu nu su mo le kü lü o luþ tu ra cak þe kil de bir leþ tir mek, yüz ler ce yýl da bek le se niz ol duk ça zor dur. n cak dün ya nýn her ye rin de ki de niz ler, ne hir ler ve göl ler; ta ma mý l lah ýn üs tün ya rat ma sý na ör nek tir. ur ân kâ i nat ki ta bý ný o ku yor, o ku tu yor, þif re le ri ni çö züp, sýr la rý ný a çý ða çý ka rý yor. ur ân, kâ i na týn ya ný sý ra dün ya ha ya tý nýn ve a ma cý nýn, ö lü mün ve son suz a hi re tin ger çe ði ni bi ze öð re ti yor. Me se lâ dün ya ha ya týn da ki im ti ha ný kav ra ya ma yan in san la rýn zor luk za man la rýn da ya da bir fe lâ ket le kar þý kar þý ya kal dýk la rýn da is ya na va ran söz le ri ne þa hit o lu ruz. Ma dem l lah kul la rý na kar þý çok mer ha met li, ne den böy le zor lu o lay la rý ya ra tý yor? di ye dü þü nür ler. n cak in san, i man ve ur ân pen ce re sin den bak tý ðýn da bu nun en ö nem li se be bi nin, in sa nýn dün ya ha ya týn da zor luk ve sý kýn týy la e ði til me si ol du ðu nu gö re bi lir. Zor luk lar ol ma lý ki in san l lah a o lan bað lý lý ðý ný, sev gi si ni ve sa da ka ti ni is pat la ya bil sin. Ya þa dý ðý her zor luk in sa na, abb i nin üs tün gü cü kar þý sýn da ki ac zi ni ha týr la týr. n san, ya þa nan fe lâ ke te en gel o la ma dý ðýn da, ac zi nin ve l lah ýn yar dý mý na ne den li muh taç ol du ðu nun far ký na va rýr; ve ri len ni met le rin ö ne mi ni da ha i yi tak dir e der. Be di üz za man ur ân ýn, kâ i na týn en bü yük yo rum cu su ve ter cü ma ný ol du ðu nu þöy le i fa de e di yor: vet, ur ân-ý Ha kîm, þu ur ân-ý zîm-i â i na týn en â li bir mü fes si ri dir (yo rum cu su dur) ve en be lið (en uy gun ve gü zel söz söy le yen) bir ter cü ma ný dýr. vet, o Fur kan dýr ki, þu kâ i na týn say fa la rýn da ve za man la rýn yap rak la rýn da ka lem-i kud ret le ya zý lan â yât-ý tek vi ni ye yi (gö rü nen â yet le ri) cin ve in se ders ve rir... Þu sa ni ye de Siz ses siz sa kin bir or tam da bu ya zý yý o kur ken, ha be ri niz bi le ol ma dan â i na týn her san ti met re ka re sin de tek bir sa ni ye de bi le sa yý sýz fa a li yet sü rü yor. Þu sa ni ye, vü cu du nuz da 20 tril yar me ta bo lik re ak si yon ger çek leþ ti. Da ha sý bu iþ lem et ra fý nýz da ki in san lar, an ne niz ba ba nýz, kar deþ le ri niz, dost la rý nýz, iþ ar ka daþ la rý nýz, te le viz yon ve ga ze te ler de gör dü ðü nüz, ký sa ca sý þu an ya þa yan mil yar lar ca in san da ger çek leþ ti. Þu sa ni ye, bir si nek 500 kez ka nat çýrp tý. Ve yer yü zün de ki tril yon lar ca si nek, ge çen 1 sa ni ye i çin de 500 kez ka nat çýrp tý. Þu sa ni ye, 300 mil yar ga lak si den bi ri o lan Sa man yo lu Ga lak si sin de ki yýl dýz lar dan bi ri o lan Gü neþ, 564 mil yon ton hid ro je ni 560 mil yon ton hel yu ma çe vir di. Böy le ce Dün ya ya ý sý ve ý þýk e ner ji si sað la dý. vet, Üs tad ýn i fa de siy le, bü yük bir ur ân gi bi in ce ve de rin ma na lar i fa de e den kâ i na týn göz le gö rü nen â yet le ri, o â yet le rin nok ta la rý ve harf le ri sa yý sýn ca mu ci ze ler gös te ri yor lar. Þim di su sun lüt fen ve din le yin; â i nat mes cid-i ke bi rin de ur ân â i na tý o ku yor! TH ÇD ltur han Cel kan (0 505) Ya Umeyr! e oldu senin nugayr? Mer sin/boz ya zý dan Hav va Ge dik: l - lah ýn se lâ mý üs tü nü ze ol sun. Say gý de ðer a - bi ve ab la la rým; Biz Boz ya zý lý kar deþ le ri niz o la rak he pi ni ze duâ lar gön de ri yo ruz. Biz ler bu ra da l lah ýn iz niy le siz le rin duâ sýy la bir ker mes yap ma yý dü þü nü yo ruz. i me ne gö - rev ri ca et miþ sem, çok þü kür ka bul et ti ler. n þal lah be re ket li ve ha yýr lý bir ker mes o la - cak. Mek tu bu ma baþ la ma dan ön ce siz le re çok þey yaz ma yý dü þü nü yor dum. Ga ze te ni - zi ta ný ya lý he nüz bir yýl ol ma dý. Bir gün ön ce ne dü þü nüp i çin den çý ka ma dý ðým bir prob - lem o lur; bir gün son ra l lah ýn iz niy le ga ze - te miz den o ku yo rum. Boz ya zý da yað mur ya ðý yor. Yað mur ta ne le ri a de din ce ab bim he pi niz den ay rý ay rý ra zý ol sun. O ku yu cu muz u zun mek tu bun da duâ dan son ra ço cuk yaþ ta i ken hay van öl dür me nin hük mü nü de so ru yor. Ön ce lik le sev gi li o ku yu cu mu zu il gi si, duâ sý ve hiz met i çin plân la nan ker me se ver di ði ak tif des tek dolayýsýyla teb rik e di yo rum. Ha yýr lý ve be re ket li bir ker mes di li yo rum. Plân la nan ker me sin Boz ya zý da ki hiz met ler i çin ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e di yor, Boz ya zý lý o ku yu cu la rý mý zý bu ve bu na ben zer ve rim li ça lýþ ma la rý ne de niy le kut lu yo rum. Ço cuk yaþ ta hay van öl dür me me se le si ne ge lin ce Bu bir hay van da ol sa, hay van yav ru su da ol sa, öl dü ren ki þi nin tek lif ve rüþt ya þý na gö re hü küm a lýr. Ço cu ðun öl dür me si ço cu ða gü nah ka zan dýr maz. Çün kü ço cuk tek lif ve rüþt ça ðýn da de ðil dir. Hay va na ve ya yav ru ya za rar ver me nin ve on la rý öl dür me nin gü nah ol du ðu bi lin ci ni ver me le ri þar týy la, an ne ve ba ba da bu öl dür me den do la yý gü nah kâr ol maz. Bi lâ ha re ço cu ðun mer ha me te ge lip, yap tý ðý bu iþ ten piþ man ol ma sý i se in þal lah töv be ye ri ne ge çer. Ve ken di si ni l lah ka týn da mu af ký lar. Di ðer yan dan, o lay lar da ka der hâ kim dir. n san se bep ol sa da, hük mü nü ic ra e den ka der dir. De mek o ku þun, o yav ru nun ve ya o hay va nýn öm rü o ka dar mýþ ki, e ce li o ra da ge lip ken di ni bul muþ. O ço cuk da va sý ta ol muþ. Ö lüm ler de ve o lay lar da in san mü kel lef ol mak kay dý þar týy la so rum lu dur. k si tak dir de in san dan so rum lu luk kal dý rýl mýþ, in san af fe dil miþ tir. Ye ri gel miþ ken Pey gam ber fn di miz in (asm) ko nuy la a lâ ka lý bir lâ ti fe si ni zik ret me den ge çe me ye ce ðim. nes bin Mâ lik (ra) an la tý yor: Pey gam ber fen di miz in san la rýn en gü zel ah lâk lý sý i di Be nim U meyr a dýn da kü çük bir kar de þim var dý Bir gün çok se vip oy na dý ðý u gayr a dýn da ki kü çük ku þu ö lü ver di. (u gayr, ser çe ye ben ze yen kýr mý zý ga ga lý bir kuþ tur) Pey gam ber fen di miz (asm) bi zim e ve gel di ðin de U meyr çok ü zün tü lüy dü. fen di miz (asm) bu yur du ki: U meyr i çok üz gün gö rü yo rum, se be bi ne dir? Ba bam, Yâ e su lal lah, bir nu gayr ku þu var dý; o nun la oy nar dý. uþ ca ðýz öl dü. U meyr de bu na ü zül dü. de di Pey gam ber fen di miz (asm) U meyr i o gün te sel li et ti. Fa kat bun dan son ra Pey gam ber fen di miz (asm), U meyr i her ne za man gör se; Ya U meyr! e ol du se nin nu gayr? di ye ta kýl ma dan e de mez di. vet, ço cuk da ol sa bir ö lü me se bep ol du ðun da þe ri at-ý fýt ri ye nin þef kat ka nu nu na mu ha le fet et miþ o lur. Fa kat ço cuk ol ma sý dolayýsýyla, iþ mah þe re kal maz. n ni ha yet, ken di si ne fýt rî o la rak, hiss-i þef ka te mu ha le fet ce za sý ge le bi lir. Fa kat o gün bu gün dür e ðer gel me miþ se, l lah ýn o nu af fet miþ ol du ðu an la þýl mýþ o lur. Çün kü ço cuk ol ma sý ken di si ni a zab-ý lâ hi den kur ta rý yor, af fa ka bi li yet ve ri yor. i te kim Be di üz za man di yor ki: Bir ço cuk, e li ne al dý ðý bir kuþ ve ya bir si ne ði öl dür se, þe ri at-ý fýt rî ye nin ah kâ mýn dan o lan hiss-i þef ka te mu ha le fet et miþ o lur. þ te bu mu ha le fet ten do la yý dü þüp ba þý ký rý lýr sa müs ta hak o lur. Çün kü bu mu sî bet o mu ha le fe te ce za dýr. 1 Böy le ço cuk luk ta kal mýþ ve ya gaf let te i ken yap tý ðý mýz ha ta ve yan lýþ la rý ha týr la dý ðý mýz da piþ man lýk duy mak, töv be et mek, bi zi o ha ta dan kur tar dý ðý i çin l lah a þük ret mek ve ha yýr ve ha se na tý mý zý art týr mak, i ba det le ri mi ze de vam et mek, e li miz den gel di ði ka dar hiz met le ri mi ze kat ký mý zý sür dür mek in þal lah l lah ka týn da ta ma men ba ðýþ lan ma mý za da ve si le o lur. Dipnot: 1- Mes ne vî-i u ri ye, s. 64.

6 6 27 MDY - POLT MT 2012 SLI Y mi ka il yap il.com Se kiz yýl mec bu ri yet, son ra sý ser bes ti yet! ði tim ve öð re ti min ilk ve or ta ka de me le ri nin (li se da hil) 12 yý lý nýn da mec bu rî ol ma sý, Tür ki ye þart la rýn da ye ni prob lem ler ü re te cek gi bi gö zü kü yor. Fark lý bir sis te me prob lem siz bir ge çiþ is te ni yor sa, ilk se kiz yý lýn ke sin ti li ve mec bu rî; son ra sý nýn i se is te ðe bað lý bý ra kýl ma sý da ha ma kul, da ha de mok rat ve da ha ev ren sel o la cak týr. þ te si ze slo gan gi bi bir söz: Se kiz yýl mec bu ri yet, son ra sý ser bes ti yet! *** Sa yýn Ba kan Ö mer Din çer, li se dü ze yin de o kul laþ ma o ra ný nýn az lý ðýn dan ya ký na rak, 12 yýl lýk mec bu rî sü re ye li se nin de da hil e dil me siy le, bu çað da ki o kul laþ ma o ra ný ný art týr ma nýn da a maç lan dý ðý ný i fa de e di yor. ca ba, li se dü ze yin de ki düz ve mes le kî o kul la rý, mec bu rî sü re ye da hil et me yen ve is te ðe bað lý bý ra kan ül ke ler, bu se vi ye de ki o kul laþ ma o ran la rý ný na sýl art tý rý yor lar? n ce le meye de ðer! Her þey den ev vel, is te ðe bað lý sü re nin ca zi be ve ka li te si nin art tý rýl ma sý lâ zým. sýl ma ri fet ve dev le te dü þen a sýl yü küm lü lük de bu a lan da ken di si ni gös te rir. ði tim li ve güç lü dev let le rin e ði tim a la nýn da ki ro lü böy le dir. Ya ni; e ði tim ve öð re tim de ki e mek le ri bo þa çý kart ma mak, hak la rý ný za yi et tir me mek, top tan ka li te yi art týr mak, im kân sað la mak, yar dým et mek ve yol gös ter mek! ðer siz, is te ðe bað lý o lan bir a la ný, is tik bâl va a diy le gü zel leþ ti rip, ha yat bah þe den bir ca zi be o da ðý ha li ne ge ti rir se niz, me rak et me yi niz, öð ren ci gö zü nü o ra ya di ke cek, gön lü nü de o ra ya bað la ya cak ve da ha i le ri ye gö tür mek i çin iþ ti yak la ça lý þa cak týr. Hat ta zo run lu sü re yi de bir an ön ce ta mam la yýp, o ser best a la na ka vuþ mak is te ye cek tir. Sa de ce zo run lu luk sa i kiy le o ku ma dý ðý ný, had di za týn da o ku ma nýn muh ta cý ve hay ra ný ol du ðu nu is pat e de cek tir. Söz ko nu su o lan, in sa nýn e ði ti mi i se, du rup dü þün mek ge re kir. Bel li bir yaþ tan son ra in sa nýn zor lan ma sý doð ru de ðil dir. k la ka pý a çý lýr, i ra de si e lin den a lýn maz. He le bir de, Be þik ten me za ra ka dar i lim öð re ni niz emr-i Pey gam be rî si ni bi len bir Müs lü man ev lâ dý i se, i lim ve bi lim yol cu su o la rak yo lu na de vam e de cek tir. Ye ter ki, siz o nun ö nü ne en gel ler koy ma yý nýz! (12 y lül ve 28 Þu bat sü reç le rin de ol du ðu gi bi.) *** Bu gün Tür ki ye de li se ye rað bet ol ma ma sý nýn bir yý ðýn se bep le ri var dýr. þ siz, mes lek siz ka lan li se me zun la rý na, ü ni ver si te me zun la rý da da hil o lun ca, ü ni ver si te ye ge çiþ te en ö nem li ba sa mak o lan li se nin þa ný na göl ge düþ müþ, li se li nin key fi kaç mýþ týr. Hiçbir hak lý ge rek çe si ol ma dan, bas ký ve da yat ma i le ka nun la þan se kiz yýl lýk ke sin ti siz sis tem, e ði tim ve öð re ti mi bü yük çap ta sek te ye uð rat mýþ týr. s lýn da ik ti dar dan bek le nen, bir an ön ce bu uy gu la ma ya son ver di re rek, ke sin ti li e ði ti me ge çir mek ti. ma çok ge cik ti. Þim di ya pý lý yor sa, des tek len me si ge re kir ve des tek li yo ruz. Hat ta düz ve mes le kî li se le ri kap sa yan son 4 yý lýn mec bu rî ol ma sý na i ti ra zý mýz da, bu sis te me kuv vet li bir des tek tir. Zi ra ka lý cý ol ma sý ný is ti yo ruz. Zo run lu sü re, vus tur ya da ol du ðu gi bi, öð ren ci nin le hi ne bir a maç la 1 yýl da ha u za tý la bi lir. ma (or ta ký sým la rý ha riç) düz ve mes le kî li se ler ser best bir a lan da kal ma lý dýr. vus tur ya e ði tim sis te min de zo run lu sü re þek lin de di zayn e dil miþ tir. Ya ni 4 yýl il ko kul, 4 yýl or ta o kul (ve düz li se le rin or ta kýs mý). Son 1 yýl da, düz li se ve mes le kî li se le re de vam e de me yen le re çý rak lýk e ði ti mi yap tý rýp, iþ ha ya tý na ha zýr la mak i çin dir. Böy le ce 6 ya þýn da o ku la baþ la yan ço cuk, 15 ya þý na ge lin ce zo run lu e ði ti mi ni ta mam la mýþ o lur. Hat ta son 1 yýl lýk çý rak lýk e ði ti mi, öð ren ci ye, bir fýr sat da ha ta ný yor, e ði ti me de vam aþ ký ný da a þý lý ya bi li yor. Zi ra öð ren ci bu ra da ba þa rý sað lar sa, not la rý ný dü zel tir se, düz ve mes le kî li se ler den bi ri ne de vam e de bi li yor. Bun dan son ra sý ta ma men ser best, es nek, al ter na tif li ve en faz la 5 yýl sü re li dir. Bu sü re so nun da mes le kî ve tek nik ka ri yer ka za nan lar, ü ni ver si te ye de vam et me se ler-e de me se ler bi le ca zip ça lýþ ma a lan la rý bu la bi li yor lar. *** Be di üz za man, Bi rin ci Mil let Mec li sin de me bus la ra hi ta býn da, Þar ký in ti ba ha ge tir di niz; fýt ra tý na mu va fýk bir ce re yan ve ri niz. Yok sa, sa yi niz ya he bâ en gi der, ve ya mu vak kat, sat hî ka lýr di yor du. ma si ya sî i ra de, o na ku lak ver me di, bu mil le tin fýt ra tý na uy gun ol ma yan bir ce re yan da ýs rar et ti. Be di üz za man i se, mil le tin fýt ra tý na uy gun ur â nî bir ce re ya ný, bir a ký mý baþ lat tý. l bet te ki, fýt ra ta uy gun o lan ga lip ge le cek tir. Ha dis-i Þe rif te buy ru lu yor: Her do ðan s lâm fýt ra tý ü ze re do ðar; a ma an ne-ba ba sý o nu Hý ris ti yan, Ya hu di ve ya Me cu si ya par. ca ba biz de ki dev let ba ba nýn res mî zih ni ye ti, ço cu ðu ne yap ma ya zor lu yor? Ve þim di zo run lu luk sü re si nin u zun tu tul ma sýy la bu zor la ma lý a lan a ra sýn da bir i lin ti o la bi lir mi? OSMLI I UCUD, BDÜZZM I ZD S Y BOS BOS-HS yýl lar dýr hep gý ya ben sev mi þim dir. Bu nu vi ca hi ye çe vir mek, Bos na nýn des tan sý top rak la rý na a yak bas mak, ye ni na sip ol du. s tan bul mer kez li i sâ le-i ur ns ti tü sü nün dü zen le di ði ye din ci i sâ le-i ur on gre si i çin, bir grup a ka de mis yen ve fi kir a da mýy la bir lik te s tan bul dan kal kýp gel dik bu ra ya. Bir baþ ka de yiþ le, Os man lý nýn pa yi tah týn dan çý kýp Bal kan lar da ki uç bey li ði ne u zan dýk. Hem de Os man lý nýn Cum hu ri yet e, o Cum hu ri yet in tüm kýy met bil mez li ði ne rað men mi ras bý rak tý ðý en bü yük kýy met ler den bi ri ni tar týþ ma ya: Be di üz za man Sa id ur sî yi... Üs tad Be di üz za man a ge le ce ðim... n cak ön ce, Sa ray bos na ya da da ir gör me yen ler i çin bir not: Bu þeh re Ga zi Bos na den se ye ri dir, çün kü her ka rý þýn da Müs lü man Boþ nak la rýn 90 la rýn ilk ya rý sýn da ma ruz kal dý ðý kor kunç sal dý rý ve soy ký rý mýn iz le ri var. Bin ler ce bi na, yüz bin ler ce kur þun de li ðiy le ya ra lý. Þeh ri çev re le yen te pe ler den bi ri nin ü ze rin de de dev bir þe hit lik u za ný yor. i mi le ri da ha ya þýn da top ra ða düþ müþ kah ra man la rýn i sim le ri, bem be yaz me zar taþ la rý na ka zý lý. Hep - B o ku run, Bir di zi de sub li mi nal me saj ve ri li yor id di a sý ný yaz dým, or ta lýk a ya ða kalk tý... (...) Be nim a sýl bu gün yaz mak is te di ðim bir baþ ka ko nu var... Ve ba na gö re bu her þey den çok da ha ö nem li... Þu nu sor mak ve ya pým cý lar dan, se na rist ler den, yö net men ler den ya ný tý ný al mak is ti yo rum. Di zi ler de ne den na maz ký lan in san gö re mi yo ruz? Yýl da 100 e ya kýn di zi çe ki li yor, her ka nal da 3-4 di zi ya yýn la ný yor, an cak hiç bi rin de na maz a du ran in san yok. Di zi le ri miz de na maz ký lan bir a i le ne den gö re mi yo ruz? Bý ra kýn, baþ rol o yun cu su nun na maz kýl ma sý ný, yaþ lý baþ lý o yun cu la rýn di ya log la rýn da da hi i ba det le il gi li bir cüm le duy mak im kân sýz. a nu ni Sul tan Sü ley man ha li fe de ðil mi? Ör ne ðin di zi le rin hiç bi rin de, a maz dan son ra bu lu þu ruz ya da Ca mi ye gi dip öð len na ma zý ný ký la yým, son ra o nu a ra ya ca ðým gi bi bir di ya log a ra ma yýn, bu la maz sý nýz... Me se la Muh te þem Yüz yýl di zi si ya yýn la ný yor de ðil mi? Çok þü kür, Os man lý pa di þah la rý l lah sev gi si ve l lah kor ku su i le ye tiþ miþ ve s la mi yet i yay ma yý ken di le ri ne va zi fe bil miþ ler dir. n cak, ne den se ha bi re ha re min i çin den ge çer ken gör dü ðü müz a nu ni Sul tan Sü ley man ý, bir kez bi le sec ca de ü ze rin de gö re me dik! Bi zim ya pým cý lar, di zi ler de o yun cu la rý ný ca mi den u zak tu tar ken, ya ban cý di zi le re bir ba kýn. Di zi nin kah ra man la rý her pa zar a i le ce ki li se ye gi der ler... Baþ rol o yun cu la rý ki li se de mum di ker, ba zen de pa pa za gü nah çý kar týr lar. Bu ko nu ya de vam e de ce ðim. Di zi ler de Müs lü man lýk a lay i çin ko nu e di lir? Bu kö þe de, te le viz yon di zi le rin de ne den na maz ký lan in san gö re me di ði mi zi sor muþ tum. Öy le ya, her yýl yak la þýk 100 di zi çe ki li yor a ma ne den se hiç kim se yi i ba det e der ken gö re mi yo ruz. GÜÞ ba týn ca bak tým da, ev le rin ço ðun da ý þýk yok. a pý ya a teþ yak mýþ lar, o nun çev re si ne top lan mýþ lar. lek ti rik gel miþ as lýn da; e lek trik a la cak pa ra la rý yok. Su yok ki, ça ma þýr ma ki na sý, bu la þýk ma ki na sý, buz do la bý ol sun. Te le viz yon da yok. Ba zý ev ler den so luk bir ý þýk tit rer gi bi o lu yor. 60 lý yýl lar dan bi li yo rum, da re der dik, te ne ke den, ters bir hu ni dü þü nün, te pe sin de bir fi til, al sa na gaz lam ba sý.. Cam yok. Fe ner, lam ba da var dý. On lar cam lý i di.. s ki den kan dil de kul la ný lýr dý, on da zey tin ya ðý ya ký lýr dý. Bir de lüks var dý. O da ha pa ha lý, da ha çok ay dýn la tan. Baþ þe hir den u zak la þýn ca bir an da Tür ki ye nin 1960 la rý i le kar þý la þý yor su nuz. er piç ve bri ket ev ler i ki kü çük o da dan o lu þu yor met re ka re lik ev ler. Yað mur, vah þi hay van teh li ke si ne kar þý baþ la rý ný so ka cak la rý bir ev. Saz ve ka mýþ dan ya pý lan, ça mur la sý van mýþ se pet ev ler den da ha mo dern.. vi nin i ki o da sý o lan lar, bi ri ni, e ðer ay rý ca bir hay van ba rý na ðý yok sa o ra ya a lý yor.. Þe hir mer kez le rin de hü kü met, i þi-ge li ri o lan lar i çin or tak tu va let, ban yo ve ça ma þýr ha ne si o lan top lu ko nut lar in þa et me ye baþ la mýþ. Se vin di ri ci bir ge liþ me, IDS in ar týþ hý zý dur muþ. ü fu sun % 8 i HIV vi rü sü ta þý yor ve bun la rýn % 10 u ço cuk! ö tü bir ha ber: Ül ke de u - si nin or ta ye rin de de, hem kah ra man lý ðý ný hem de bil ge li ði ni i ma e den mü te va zi me za rýy la, mer hum li ya z zet be go viç ya tý yor. v ru pa i ki dir Bu ra da, bi zim hü kü me tin des tek le riy le 2003 yý lýn da a çý lan U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver - Be di üz za man ýn s lâ mi yet e da ya lý bir me de ni yet viz yo nu na sa hip ol du ðu na kuþ ku yok. n cak bu, i çi ne ka pa lý de ðil, ak si ne dý þa a çýk bir viz yon. si te si nde Be di üz za man Sa id ur sî nin me de ni yet an la yý þý ný ko nu þu yo ruz. Be di üz za man ýn s lâ mi yet e da ya lý bir me de ni yet viz yo nu na sa hip ol du ðu na kuþ ku yuþ tu ru cu tü rü bit ki ler den bi ri o lan gat e ki mi ve kul la ný mý ar tý yor.. Gat ö zel lik le Ye men e ih raç e di li yor ve ö nem li bir ge lir ka pý sý.. Bir yan dan da lüks vil la lar gö rü yor su nuz. s tan bul dan ge lir ken, u ça ðýn first clas bö lü mün - de tek bir be yaz yok tu ve en az ya rý sý do lu i di.. Ya ni hýz la zen gin le þen bir ke sim de var.. HH nýn i þi zor.. Han gi si ne na sýl ye ti þe cek bil mi yo rum, a ma he pi mi ze so rum lu luk dü þü yor ve da ha faz la ça ba gös ter me miz ge re - yok. n cak bu, i çi ne ka pa lý de ðil, ak si ne dý þa a çýk bir viz yon. Bu nu bil has sa Be di üz za man ýn Ba tý ya ba ký þýn da gö rü yo ruz. Bu me de ni ye ti, Do ðu nun tek bo yut lu an ti-em per ya list le ri nin yap tý ðý gi bi her yö nüy le red de dil me si ge re ken bir düþ man o la rak tas vir et mi yor. k si ne, Ba tý i çin de ki nü ans la rý gö rü yor. v ru pa i ki dir di yor, ör ne ðin, Be di üz za man. Bi ri si, se vî lik din-i ha ki kî sin den al dý ðý feyz i le ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye ye nâ fi san at la rý ve a da let ve hak ka ni ye te hiz met e den fü nun la rý ta kib e den... bi rin ci v ru pa. Di ðe ri i se, ma ter ya liz min et ki siy le ah la ki de ðer le rin den ko pan, be þe ri se fâ he te ve da lâ le te sevk e den bo zul muþ i kin ci v ru pa. Ya ni Ba tý nýn i çin de kö tü lük ler ka dar i yi lik ler de var. Hem de bu i yi lik ler, sa de ce bi lim ve tek no lo ji de ðil, top lum sal ha ya ta, a da let ve hak ka ni ye te hiz met e den fü nun lar. (Me se lâ, bel ki di ye bi lir si niz ki, o pen hag ri ter le ri!) Be di üz za man ýn, ki mi Se le fi s lam cý la rýn ya kýn za ma na ka dar ya pa gel di ði gi bi, de mok ra si yi sýrf Ba tý i ca dý ol du ðu i çin red det me yi þi nin, ak si ne s lâm dün ya sýn da ki is tib dad so ru nu na kar þý ça re bi lip sa vun - Türk mil le ti di ni ne bað lý, l lah kor ku su, l lah sev gi si o lan in san la rýn ço ðun luk ta ol du ðu bir u lus de ðil mi? n san la rý mýz gün lük ya þan tý la rý nýn bir bö lüm le ri ni i ba de te a yýr mý yor lar mý? O hal de ha ya ta da ir her þe yi an la tan di zi ler de ne den na maz ký lan kim se yi gö re mi yo ruz? Ben o kur gö rüþ le ri ne çok ö nem ve ri rim... Ya za rýn dü þün dü ðü nü yaz ma sý gü zel de ba ka lým o kur be - Di zi ler de ne den na maz ký lan in san gö re mi yo ruz? Yýl da 100 e ya kýn di zi çe ki li yor, her ka nal da 3-4 di zi nim yaz dý ðým i le il gi li ne dü þü nü yor. Bu ko nu da da ya zý ma o kur lar dan ge len gö rüþ ler le de vam et mek is ti yo rum. þ te o kur lar dan ge len ba zý yo rum lar Ya ban cý di zi ve film ler de mut la ka ki li se var dýr pa paz var dýr ve sü rek li in san la ra hep doð ru yu gös te rir ler. Biz dey se az da ol sa ba zen ca mii ve i mam çý kar a ma mut la ka sah te kâr o la rak. (Sev gi) eþ ke bir de di zi ler de kim se ne den ur an o ku mu yor, di ye sor say dý nýz. (Mü ca hit ký man) (...) Çok me rak e de rim a ca ba bu di zi ler de ne den Müs lü man lýk sa de ce a lay ya da a þa ðý lan mak a ma cýy la ko nu e di lir di ðer tür lü hiç e dil mez... e her han gi bir i ba de te ne de bir Müs lü man ýn ya þam bi çi mi ne de ði nil mez as la. Bu in san lar v ru pa da me ri ka da ya þý yor ol sa lar bi le bu ka dar i nan ca, di ne u zak bir ha - ki yor. þ a dam la rý mý za, ST la rý mý za da ö nem li gö rev ler dü þü yor.. ýt kay nak la rýn da ha ve rim li o la rak kul la nýl ma sý i çin ye ni plan lar ya pýl ma sý ge re ki yor.. Dün HH nýn des tek ver di ði 700 ye ti min ba rýn dý ðý ve öð re nim gör dü ðü o fe le kam pýn day dýk.. U ru mi ye böl ge sin de, Müs lü man la rýn yo ðun luk ta ol du ðu bir böl ge bu ra sý.. HH nýn t yop ya da 1100 ye ti mi var. Da ha doð ru su bun lar si zin ye tim le ri niz, bi zim ye tim le ri miz.. Gün bo yu o yun lar, ya rýþ ma lar var dý. e re de i se böl ge de ya þa yan her kes, genç-yaþ lý, ka dýn-er kek her kes gel miþ ti. HH bu ra da yar dým la rý ný kar deþ ku ru lu þu o lan CD i le bir lik te ya pý yor.. Ya rýn da kamp zi ya re ti miz de vam e de cek ve son ra s tan bul a dö ne ce ðiz ve ta bii gö zü müz ar ka da ka la rak.. o fe le kam pýn da bir ye tim þun la rý yaz mýþ þi ir þek lin de: a ran lýk ta kal mýþ tým, çok kor ku yor dum./ Bir da ha hiç ay dýn lýk ol ma ya cak san dým/ Bir de bak tým ki, i yi lik me lek le ri yer yü zü ne in miþ ler../ l le rin den ý þýk sa çan me þa le ler/ Tür ki ye den HH ve t yop ya dan CD dan a ða bey ler, ab la lar gel miþ/ Be ni e lim den tu tup o fe le ye ge tir di ler../ Gün düz gü ne þim, ge ce le ri a yým ol du lar./ a ran lýk ge ce den son ra ay dýn lýk bir sa ba hýn se he rin de yim/ Yur du mun uf kun da ma sý nýn sýr rý da sa ný rým bu ra da giz li. çýl ma nýn i la hi ya tý s lýn da, Ba tý da ki i yi un sur la rý it hal e de lim fik ri, s lâm dün ya sýn da son i ki yüz yýl dýr çok ça sa vu nul du. n cak bu it hal in sað lam bir i la hi yat ý ya pý la ma dý ðý nok ta da, ba zý it hal ci ler, tüm den Ba tý lý la þýp ken di me de ni yet le ri ni ter ke kalk tý lar. (Bkz: e ma lizm.) Ba zý din dar lar i se, Ce mil Me riç in ken di ken di ni tah rip cin ne ti de di ði bu sap ma kar þý sýn da an la þý lýr bir tep ki gös te re rek, kül tü rel i zo las yo na sav rul du. Biz bi ze ye te riz de di ler. Be di üz za man ýn v ru pa i çin de ki me ha sin le ri (gü zel lik le ri) se vî lik din-i ha ki kî si ne bað la ma sý i se, dý þa a çýl ma yý din den ta viz ha li ne gel mek ten kur ta rý yor. Mev lâ nâ nýn meþ hur per gel i nin her u cu na da i la hi bir an lam ka zan dý rý yor. ü re sel le þi yo ruz, ka pi ta list le þi yo ruz, bu gi diþ le ne o la ca ðýz di ye son yýl lar da hak lý o la rak so ran din dar la ra u fuk a ça bi le cek bir an lam bu. Ya ni za man, Be di üz za man ý yi ne ve ye ni den o ku ma nýn za ma ný... Mus ta fa k yol, 26 Mart 2012 Pa zar te si Di zi ler de ne den kim se na maz kýl mý yor? ya yýn la ný yor, an cak hiç bi rin de na maz a du ran in san yok. tiyopya dan bakýnca Bu ra da da her in sa nýn bir baþ ka hi ka ye si var. Dost luk - lar, i ha net ler, ha in ler, kah - ra man lar. Bu ra dan ba kýn ca Tür ki ye bir ma sal ül ke si ne ben zi yor. Pe ki o ra dan bu ra sý na sýl gö rü nü yor? yat tar zý ser gi le ye mez ler. Ha yýr, an la mý yo rum, ya sak de sem de ðil, ta bu de sem de ðil. Pe ki ne o za man? (Ber ra) urt lar Va di si nde Ö mer Ba ba ký lý yor na maz, bü tün der ken o nu ay rý tu ta lým. ðer iz le me diy se niz, çok de ðil 2-3 bö lüm ön ce ye ba kýn. (b ra him) * Di zi ler de ne den kim se na maz kýl mý yor di ye sor muþ tum, sek tör den týk yok... n cak o ku rum fik ri ni yaz ma ya de vam e di yor. Be nim i çin o ku run ya ni hal kýn dü þün ce si, yo ru mu çok ö nem li. Çün kü so nuç ta her þe ye ka rar ve ren hal ký mýz de ðil mi? Ba na ge len e-ma il ler den bu ko nu da va tan da þýn gö rüþ le ri ni yan sýt ma ya de vam e di yo rum. (...) er dey se ta ma mý Müs lü man o lan bir ül ke de sa de ce na maz mý göz den ka çan. ve a yak ka bý i le gi ril me si hat ta, ya ta ða... Ma sa lar dan iç ki þi þe le ri nin ek sik ol ma ma sý hat ta en fa kir ve mu ha fa za kâr a i le de bi le san ki bu þe kil ya þa yan bir mil let mi þiz gi bi... nan dý rý cý o la ma mak tan mý kor ku lu yor na maz ko nu sun da... (y su) La ik lik din siz lik o la rak ka bul e dil di Bir çok ne den o la bi lir: 1) Di zi le ri ya pan la rýn bir çe þit komp leks i çe ri sin de ol ma la rýn dan, 2) Dev le tin ge nel yön len dir me si ne ti ce sin de, 3) La ik lik ko nu su na din siz lik a çý sýn dan yak la þýl ma sý ne de niy le, 4) Di nin hal kýn re a liz min de ye ri ol ma ma sý ge rek ti ði ni em po ze et mek i çin, 5) Müs lü man hal kýn bi linç siz li ðin den; re ak si yon ver me me sin den, ta lep et me me sin den, 6) Se na rist le rin o yun cu la rýn na ma zý ken di le ri ne ya kýþ tý ra ma dý ðýn dan (1. nok ta ya bknz), 7) Din siz bir top lu mun ye tiþ ti ril me si ne kat ký da bu lun ma ya yö ne lik tel kin ve ta li mat al dýk la rý i çin... (H.) Bi lal Öz can, Bu gün, Mart 2012 tan a ðar mak ta/ Ye ni a yak ka bý la rým, el bi se le rim, ya ta cak bir ya ta ðým, yi ye cek ek me ðim, i çe cek su yum/ O ku ya cak ki ta bým, ya za cak ka le mim, def te rim var ar týk/ Ba þý mý ok þa yan bir el, sýr tý mý da ya ya ca ðým dost la rým var/ Bu gün ba ba sý ha yat ta o lan ço cuk lar be ni kýs ka ný yor lar.. Bu ra da da her in sa nýn bir baþ ka hi ka ye si var. Dost luk lar, i ha net ler, ha in ler, kah ra man lar. Bu ra da da in san lar gü lü yor ve að lý yor lar. Þa ka la þý yor lar.. Dý þa rý dan ba kýn ca, böy le bir ha yat çe ki le mez gi bi ge li yor a ma, bu ra da da ha yat de vam e di yor bir þe kil de.. Bir beþ yýl son ra gel di ðim de bu ra yý çok fark lý bu la ca ðým mu hak kak.. O za man bu gün kü prop lem ler çö zül müþ ol sa da baþ ka so run lar ya þa na cak.. Ve ha yat böy le de vam e dip gi de cek.. Ser vet ve ik ti dar, halk lar ve ül ke ler a ra sýn da el de ðiþ tir me ye de vam e de cek.. Bir gün bu si yah de ri li ço cuk lar ta rih ya za cak.. Ve o za man bu gün ken di le ri ne u za tý lan bu dost e li ni þük ran la ha týr la ya cak lar. Bu ra dan ba kýn ca Tür ki ye bir ma sal ül ke si ne ben zi yor. Pe ki o ra dan bu ra sý na sýl gö rü nü yor? Se lam ve du a i le. b dur rah man Di li pak, Ye ni kit, 26 Mart 2012

7 Y DÜY 27 MT 2012 SLI 7 Hi ra ve Sevr Ma ða ra la rý na te le fe rik ya pý la cak HC ve um re i ba de ti i çin Su u di ra bis tan a ge len zi ya ret çi le rin en çok zi ya ret et ti ði Hz. Mu - ham med in (asm) Mek ke de bu lun du ðu i ki ma ða ra ya te le fe rik sis te mi ku ru lu yor.üm mül ur ra Ü ni ver si te si Hac raþ týr ma lar ns ti tü sü Baþ ka ný b dul ziz Sa ro ji, va hiy me le ði Ceb ra - il in (as) ilk ur ân â ye ti ni ge tir di ði Ce bel-i ur Da ðýn da ki Hi ra Ma ða ra sý i le Hz. Mu ham med in (asm) Hz. bu be kir i le Me di ne ye hic ret e der ken giz len di ði Sevr Da ðýn da bu lu nan Sevr Ma ða - ra sý na te le fe rik sis te mi ku ru la ca ðý bil di ril di. Yo ðun ta lep ü ze ri ne ha re ket ge çen yet ki li ler, i ki yýl i çin de ku ru la cak te le fe rik sis te mi sa ye sin de zi ya ret çi le rin â be nin bu lun du ðu böl ge den her i ki ma ða ra ya da ha ko lay u la þa cak la rý ný kay det ti ler. Sarp ve dik ka ya lar la çev ri li ma ða ra la rý zi ya ret et mek is te yen ler den her yýl on lar ca sý nýn dü þe rek vefat et ti ði ni bil di ren yet ki li ler, te le - fe rik sis te mi nin bü yük ko lay lýk sað la ya ca ðý ný ve 800 met re de bu lu nan Sevr i le 300 met re de - ki Hi ra Ma ða ra sý na yaþ lý la rýn da ra hat lýk la gi de bi le ce ði ni söy le di ler. Cidde / aa ü re sel u düs Yü rü yü þü dur ma ya ca k VUP ül ke le ri, ran, n do nez ya ve Hin dis tan dan u düs e doð ru yo la çý kan ü re sel u düs Yü rü yü þü ka fi le si nin, gü zer gâ hýn da bu lu nan Ür dün de her han gi bir en gel le mey le kar þý laþ ma ya ca ðý bil di ril di. Ür dün Dev let Ba ka ný ve Hü kü met Söz cü sü a kan el-me ca li, ü re sel u düs Yü rü yü þü faaliyeti nin ön len me si ne yö ne lik s ra il Hü kü me ti i le her han gi bir te mas kur ma dýk la rý ný, faaliyete yö ne lik her han gi bir en gel bu lun ma dý ðý ný a çýk la dý. l- Me ca li, yü rü yü þe ka tý lan la ra, i fa de öz gür lü ðü ve mil lî has sa si yet ler çer çe ve sin de mil li yet çi ve s lâm cý ke sim le rin gü ven li ði ni teh dit et me dik le ri ve þid de te baþ vur ma dýk la rý sü re ce mü da ha le et me ye cek le ri ni i fa de et ti. Ö te yan dan, ka fi le den ge len a çýk la ma ya gö re, Türk e kip le rin de Lüb nan a gi de ce ði, v ru pa ve f ri ka dan ge le cek kon voy lar la bir le þe rek, Su ri - ye ve Ür dün ü ze rin den ge çe rek 30 Mart ta u düs te o la ca ðý kay de dil di. mman / aa s.bu id nur si.de Ha ki ka ten f ga nis tan da i þi miz ne? Bu so ru si ze klâ sik ve lü zum suz ca gel diy se, lüt fen a ce le i le ka rar ver me yin. f ga nis - tan a as ker gön der me ye kar þý ol du ðum var sa yý mýy la he men ce cik ke sip at ma yýn, lüt - fen... Bü yük dev let ol du ðu muz dan glo bal it ti - fak la ra bu i þin hik me ti ni an lat ma ya ça lý þan kýy - met li ya zar la rý mý zý din le dim... Hat ta, f ga nis - tan ý iþ gal e den em per ya list le re kar þý f gan hal - ký ný yal nýz bý rak ma ma yý id di a e den a ka de mis - yen le ri mi zi de. Bü yük oy na ma nýn ri zi ko la rý ný an la tan li be ral le ri mi ze ka dar. De dik ya, biz me - se le nin ni te li ði ni me rak e di yo ruz. O ra da ki as - ke rî var lý ðý mý zýn key fi ye ti ni sor mak is ti yo ruz. Bi li yor su nuz ki, f ga nis tan hi kâ ye si bi ze a it de ðil. Se le fi le rin is yan kâr ruh la rý ný der le yen e o - con la rýn or ga ni ze et tik le ri 11 y lül den son ra gös ter dik le ri bir he def ti, Hin du kuþ. u le le rin du - man la rý he nüz da ðýl ma mýþ ken e o con la rýn ya - þa yan pi ri is sin ger, a bil i gös ter miþ ti, genç Troç kist le re... Ve dün ya nýn gir di ði þok tan is ti fa - de i le TO i çin de ki Pen ta gon lu e o con cu lar da du rum dan va zi fe çý ka ra rak Ta li ban ve ya Bin La den i ba ha ne i le f ga nis tan ý iþ gal et miþ - ler di. þ gal ci me ri ka ve ya TO gö rü nü yor - du, fa kat i da re de o am Chomsky nin de i fa de et ti ði gi bi mo dern bol þe vik de di ði miz e o - con lar var dý. me ri kan yüz yý lý ya la ný ný uy du - ran la rýn, can la rý kan, zu lüm ve ö lüm is ti yor du. Suriye Özel Temsilcisi n nan mis yo nu nun, in sa nî yar dý ma ih ti ya cý o lan böl ge le re yar dý mýn u laþ tý rýl ma sý nýn gü ven ce al tý na al ma ve bu sa ye de Su ri ye de ni haî ba rý þýn sað lan ma sý na kat ký da bu lun ma a ma cý güt tü ðü nü söy le di. FO TOÐ F: SUY D SO ÞS USY DVLT BÞI DMT MDVDV, SUY ÖZL TMSLCS OF 'I YÜLDÐ MSYOU SUY'D Ç SVÞI ÖLM OUSUD SO ÞS OLBLCÐ SÖYLD. USY Dev let Baþ ka ný Di mit riy Med ve dev, BM Ge nel Sek re te ri Ban i-mun un Su ri ye ö zel tem - sil ci si o fi n nan ýn yük len di ði mis yo nun Su ri - ye de ki iç sa va þý ön le me ko nu sun da ki son þans o - la bi le ce ði ni söy le di. Med ve dev, te mas lar da bu lun - mak i çin Mos ko va ya ge len n nan i le Vnu ko va-2 Ha va a la ný nda ki gö rüþ me sin de yap tý ðý a çýk la ma - da, Ça ba la rý ný zý tak dir e di yo ruz. Bel ki de bu Su ri - ye nin kan lý bir iç sa va þý ön le mek i çin son þans. Ça lýþ ma nýz o lum lu so nuç la na ca ðý ko nu sun da çok bü yük ü mit le ri miz var de di. us ya nýn n nan ýn mis yo nu na müm kün o lan her tür lü des te ði ve re - ce ði ni i fa de e den Med ve dev, Si zin Su ri ye de ki a - ra cý lýk gö re vi ni ze bü yük de ðer ve ri yo ruz. Si ze her a þa ma da e li miz den ge len her tür lü des te ði ve re ce - ðiz di ye ko nuþ tu. n nan da mis yo nu nun, in sa nî yar dý ma ih ti ya cý o lan böl ge le re yar dý mýn u laþ tý rýl - ma sý nýn gü ven ce al tý na al ma ve bu sa ye de Su ri - ye de ni haî ba rý þýn sað lan ma sý na kat ký da bu lun ma a ma cý güt tü ðü nü söy le di. Moskova / aa s pan ya da ye ni dev let sesleri SPY'D e ko no mik kriz, ül ke nin do ðu sun da ki ay rý lýk çý a ta lon ya böl ge sin de ki mil li yet çi i de o lo ji le ri ar tý rýr ken, ö zerk yö ne tim de ki a ta - lon ya De mok ra tik maç Bir li ði (CDC), ilk kez ken di si ne dev let ol ma he de fi ni koy du. a ta lon ya da ki en bü yük par ti o lan ve mev cut du - rum da böl ge de ki bü yük kent ler de yö ne ti mi e lin de bu lun du ran CDC, geç ti ði miz haf ta so nu e us ken tin de ger çek leþ tir di ði kon gre de, he - def le ri a ra sýn da ilk kez a ta lon ya dev le ti i ba re si ne yer ver di. a ta - lon ya ö zerk yö ne tim baþ ka ný o lan r tur Mas, yap tý ðý ko nuþ ma da, ya - þa nan e ko no mik kri ze vur gu ya pa rak, a ta lon ya yý kriz den çý kar mak ve i le ri ye gö tür mek i çin al dýk la rý ve ya a la cak la rý ka rar la rýn, s pan ya mer ke zi hü kü me tin ce say gý du yul ma sý ge rek ti ði ni sa vun du. a ta lon - ya da ö zel lik le ma lî ko nu lar da da ha faz la ba ðým sýz lýk is te yen Mas, a ta lon ya bir gün ken di ma li ye si ni in þa e de cek tir de di. Mad rid / a a Saldýrgan Fran sa da ye tiþ ti FS Cum hur baþ ka ný i co las Sar kozy, To u lo u se da ki son sal dý rý - la rýn ar dýn dan, a þý rý sað par ti nin, göç men ler le il gi li ya sa la rýn sert leþ ti - ril me si teklifi ne kar þý çýk tý. Fran ce in fo rad yo ka na lý na ko nu þan Sar - kozy, son sal dý rý lar la il gi li o la rak, göç ya sa la rý nýn suç lan ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý ný söy le di. To u o lu se da ki sal dý rý yý ger çek leþ ti ren ki þi nin Fran - sýz va tan da þý ol du ðu nu, ya ban cý kö ken li ol ma sý na rað men Fran sa da do ðup bü yü dü ðü ne dik ka ti çe ken Sar kozy, Göç ko nu su da ha i yi yö - ne til me li, an cak son sal dý rý lar la il gi li o la rak sý nýr ka pý la rýn da ki kon trol - le ri suç la mak ger çek ten çok an lam sýz de di. Pa ris / a a Þi li de 7,2 lik dep rem ÞL' or ta ke sim le rin de mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep - rem de bir kaç ki þi ha fif ya ra lan dý, ö nem li bir ha sar o luþ ma dý. me ri - kan Je o fi zik ns ti tü sü, dep re min TS de Tal ca þehri ne 32 km me sa fe de ve 30 km de rin lik te mey da na gel di ði ni bil dir di. Þi li ma kam - la rý i se, dep re min bü yük lü ðü nü 6,4 o la rak ölç tük le ri ni ve tsu na mi a - lar mý ve ril me si i çin ge rek li þart la rýn o luþ ma dý ðý ný a çýk la dý. Yet ki li ler, þid det li dep rem son ra sýn da can kay bý bil gi si nin gel me di ði ni, bir kaç ki - þi nin ha fif ya ra lan dý ðý ný kay det ti. Þi li med ya sý da, dep re min ar dýn dan Tal ca ve Cons ti tu ci on þehirle rin de e lek trik le rin ke sil di ði ni, te le fon hat - la rýn da so run mey da na gel di ði ni du yur du. San ti a go / a a i yad Þik fa: Hal kýn e zil me di ði bir dev let is ti yo ruz SUY Müs lü man ar deþ ler Ha re ke ti Li de ri i yad Þik - fa, Su ri ye de hal kýn bek len ti le ri ne ce vap ve re bi len bir de - mok ra si, her ke sin e þit ol du ðu bir hu kuk, hal kýn e zil me di - ði, çað daþ ve me de ni bir dev let is te dik le ri ni söy le di. s - tan bul da dü zen le nen bir top lan tý da ko nu þan Þik fa, Su ri - ye nin kri tik bir dö nem den geç ti ði ni be lir te rek, öz gür bir ül ke is te dik le ri ni söy le di. Þik fa, Hal kýn bek len ti le ri ne ce - vap ve re bi len bir a na ya sa, de mok ra si, her ke sin e þit ol du - ðu bir hu kuk, in san hak la rý nýn bu lun du ðu, hal kýn e zil me - di ði, çað daþ ve me de ni bir dev let is ti yo ruz de di. i yad Þik fa, ya sa ma, yü rüt me ve yar gý nýn bir bi rin den ay rý ol du - ðu, her tür lü te rör ve te rö rizm den u zak bir dev let is te dik - le ri ni söz le ri ne ek le di. stanbul / aa n san Hak la rý z le me ör gü tü: SVLL CLI L OL ULLILIYO S Hak la rý z le me ör gü tü, Su ri ye de as ker le rin hal ký can lý kal kan o la rak kul lan dý ðý ný bil dir di. l ra bi ya nýn ha be ri ne gö re mer ke zi ew York ta bu lu nan ör gü tün böl ge de ki gör gü þahitlerine da ya na rak ha zýr la dý ðý ra por da, ay rý ca hü kü met güç le ri - nin ken di o to büs le ri ne ve tank la ra ço cuk la rý yer leþ tir di ði be lir - til di. Ör güt yet ki li si O le Sol vang, Su ri ye or du su nun si vil le ri can lý kal kan o la rak kul lan ma sý nýn, BM Gü ven lik on se yi nin Su ri ye yi U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne ha va le et me si i çin bir baþ ka ge rek çe ol du ðu nu söy le di. Ül ke nin ku zey ba tý sýn da ki d lib vi la ye ti nin sa kin le ri, as ke rî bir lik le rin, mu ha le fe tin kont - ro lün de ki þeh ri ye ni den a la bil mek i çin dü zen le di ði sal dý rý lar sý - ra sýn da si vil le ri ö ne sür dü ðü nü an lat tý. nkara / aa i jer de ki aç lýk fe lâ ke te dö nüþ mek ü ze re n gi liz yar dým ku ru lu þu Ox fam, i jer de baþ gös te ren aç lýk so ru nu nun bir fe lâ ke te dö nüþ mek ü ze re ol du ðu u ya rý sýn da bu lun du. i jer de 1,9 mil yon in sa nýn cid dî risk al týn da bu lun du ðu nu ve bu sa yý nýn ge le cek ay i çin de 3,5 mil yo na çý ka - bi le ce ði ne dik ka ti çe ken Ox fam, ül ke i çin a ci len mil yon lar ca av ro yar dý ma ih ti yaç bu lun du ðu nu vur gu la dý. Ox fam i - jer Di rek tö rü Sa mu el Bra i mah, 17 mil yon nü fus lu ül ke de 6 mil yo nu aþ kýn ki þi nin a cil yar dý ma ih ti ya cý bu lun du ðu nu söy le di. Tüm gös ter ge ler bir fe lâ ke tin çok ya kýn da ol du ðu na i þa ret e di yor. Dün ya bu nun ol ma sý na i zin ve re mez di - ye ko nu þan Bra i mah, ör gü tün ül ke ye yar dým et mek i çin ih ti ya cý o lan 15 mil yon av ro nun sa de ce 2,9 mil yon av ro luk kýs mý ný al dý ðý na i þa ret et ti. Ox fam dan ya pý lan a çýk la ma lar da, i jer de ki aç lýk so ru nu nun kýt lýk, sü rek li de ði þen ya ðýþ dü ze ni, yük sek gý da fi yat la rý, ke mik leþ miþ ha le gel miþ yok sul luk ve kom þu Ma li den bin ler ce mül te ci nin i jer e gel - me si ne yol a çan böl ge sel ih ti lâf gi bi so run la rýn bir a ra ya gel me si so nu cu o luþ tu ðu bil di ri li yor. iamey / aa S Y TF SZ T T F L t ti fak lar da ki in isi ya tif si zli ðin bir mâ nâ sý da il - ti hak týr. a mu o yu nu ya lan lar la ge çi ci o la rak ið fal e den ler, bi le rek bir zil le te gir miþ o lur lar. Bu hu - sus ge nel lik le mil let i ra de si ne ters, yan lýþ ve bir - kaç ki þi nin men fa a ti ni e sas al dý ðý mýz da or ta ya çý - kar. Tür ki ye nin I I. Dün ya Sa va þýn da n gil te - re nin ya nýn da yer al ma sý gi bi. Bi rin ci Dün ya Sa - va þý ve Lo zan da ki ka yýp la rý mý zý is te me ye lim di - ye, ne ti ce si be lir le nen sa va þa n gil te re son an da lü zum kal ma dý! di yor. Yan lýþ yer de ve yan lýþ ki - þi ler le it ti fa ðýn bu ze lil ör nek le ri ni ör fez Sa vaþ - la rýn da da bu la bi li riz. n isi ya tif siz Tür ki ye ye yal - nýz ca lo jis tik des tek va zi fe si ve ril miþ. ar þý lý ðýn da i se, mad dî ve ma ne vî bü yük za rar lar. Te lâ fi si bel - ki de el li se ne tu ta cak. y ný mu sal la tý Lib ya da ya þa dýk. ar deþ kav ga sý na P o la rak kan ta þý - dýk. a ný da ha çok a ký ta cak is yan cý e ði ti mi ni ve - rir ken mil yon lar ca do la rý u çak lar la ta þý dýk, Trab - lus garp a. Ve Su ri ye ör ne ði. y lar ca va tan da þý ný ek si yir mi de re ce de ça dýr lar da ya þa tan hü kü met, Su ri ye sý ný rý bo yun ca kon tey ner þehir ler ku ru yor ve Su ri ye ye kar þý Türk top rak la rýn da cep he ler o - luþ tu ru yor. Beþ þar a kar þý sa va þýn e o con des - te ðin de ki Se le fi ler bu ra da da or ta ya çý ký yor lar. Ha re ke tin ar ka sýn da ki pa ra lý ak ti vist ve med ya - tör le rin hep si mo dern bol þe vik le rin kla vuz lu - ðun da yü rü yor lar bu gün. Bü tün bun lar, dev le - tin mil le te da yan ma yan ve gayr-ý in sa nî po li ti - ka la rýn dan kay nak la ný yor, ka na a tin de yiz. TÜ S ZUL M O T OL M LI MI? e o con la rýn kýs men et ki li ol duk la rý - TO nun f ga nis tan da ki kat li âm bi lân ço su nu el - bet te bi li yo ruz. Son za man lar da se ma vî ö lüm ma ki ne le ri o la rak dev re ye so ku lan in san sýz u - çak la rýn f ga nis tan ve Pa kis tan ýn ba tý sýn da kat - let tik le ri nin sa yý sý ný, me ri ka da bil mi yor. Bu kir li ve des sas po li ti ka lar dýr ki, Pa kis tan ý Çin e yak laþ tý rý yor ve me ri ka i le Pa kis tan ýn ge le nek - sel it ti fak la rý boz ma nok ta sý na ge ti ri yor. as mus - sen li TO, za man i çin de gi de rek bir kat li âm or du su na dö nü þü yor... n san sýz u çak ve he li kop - ter ler le Lib ya da kat le di len Müs lü man lar dan do - la yý en çok se vi nen Sar kozy ve as mus sen, bu ha re ket le ri nin dev ri mi hýz lan dýr dý ðý ný i ti raf tan çe kin me di ler. fga n is tan ve Pa kis tan ý ço cuk ve ka dý nýy la ka na bu la yan bir lik ler de ki as ker le ri miz si lâh kul lan mý yor lar mýþ. Bel ki ta þý yor lar dýr... Bel - ki de ka til le re ye mek ta þýr ken düþ tü he li kop te ri - miz. Troç ki ci le rin mil le ti ga le ya na ge ti rip kat li â - mý ge niþ let mek ü ze re ur ân yak týk la rýn da, ko - mu tan la rý mýz o ra lar da de ðil ler di mut la ka... Ba tý v ru pa yý ka sýp ka vu ran u yuþ tu ru cu tra fi ði ne de ka rýþ týr maz lar as ker le ri mi zi. Pe ki ne yap tý rý yor - lar, TO lu ko mu tan lar as ker le ri mi ze. s ker le ri miz u zak la ra git me sin de mi yo ruz. ni si ya ti fin kim de ol du ðu nu so ru yo ruz. me ri ka, n gi liz ve Fran sýz a yý rý mý yap ma dan, ba rýþ i çin mi o ra da yýz, yok sa ne o con ve ne o li be ral le re hiz met i çin mi f ga nis tan a, Mo ga di þu ya ve Lüb nan a as ker gön de ri yo ruz? Tür ki ye a ðýr lý ðý ný mil let i ra - de si ne bað lý o la rak dün ya ba rý þýn dan ya na koy - ma lý. Bu i se iç po li ti ka sýn da ne o li be ral le ri, dýþ po - li ti ka sýn da ne o con la ra gö re yön ta yin e den hü - kü met ler le ol mu yor ve ol maz da... Mil le te da - yan ma yan ser ma ye nin kur du ðu med ya or gan - la rýy la ül ke yi i da re ye kal ký þan la rýn mil lî ini si ya - ti fi ol ma ya ca ðýn dan, þu gün i çin dý þa rý ya ver di - ði miz kuv vet, ba rýþ ve in sa ni ye tin a ley hin de kul la ný la bi le ce ðin den do la yý di ba ce de ki so ru yu sor duk: Ha ki ka ten f ga nis tan da i þi miz ne?

8 8 27 MT 2012 SLI H B Y z ber ci, e ði tim terk e dil sin ca ni as ya.com.tr i le le ri din le yin! Tür ki ye yi i da re e den le rin ve on la ra yön ve ren et ki li mer ci le rin en bü yük has ta lý ðý, mil le te ku lak ver me me le ri dir. Bu sa de ce si ya sî me se le ler de de ðil, baþ ka ko nu lar da da ö nü mü zü tý ký yor. Te me lin de tek par ti an la yý þý o lan bu dü þün ce, ne ya zýk ki tek bir par ti ve yö ne ti ci le ri i le de sý nýr lý de ðil. hir za man has ta lý ðý gi bi si vil top lum ku ru luþ la rý na da si ra yet et miþ du rum da. Son gün ler de ka fa la rý meþ gul e den e ði tim ko nu sun da da ben zer prob lem ler ya þa ný yor. n öz gür lük çü, en ser best dü þün me si bek le nen ba zý ku ru luþ lar, e ði tim söz ko nu su ol du ðun da tu tu cu mu tu tu cu bir ta výr ser gi li yor. San ki bu gü ne ka dar uy gu la nan e ði tim sis te mi ha ta sýz mýþ gi bi, dört el le o na sa rý lý yor ve a yak ta tut ma ya ça lý þý yor lar. n çok i ti raz et tik le ri þey de, sis te me da ha faz la din e ði ti mi nin da hil ol ma ih ti ma li. Uy gu la ma nýn na sýl bir ne ti ce ve re ce ði çok net ol ma mak la be ra ber, is te ye ne din e ði ti mi ve ril me si yö nün de a tý la cak a dým lar ba zý la rý ný çok ra hat sýz e di yor. Pe ki, bu i ti raz la rý ma kul gör mek müm kün mü? Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný i fat Hi sar cýk lý oð lu, doð ru dan de ðil se de do lay lý o la rak bu i ti ra zý di le ge ti ren le re i ti raz et miþ. ko no mi Ga ze te ci le ri Der ne ði nce ar te pe de dü zen le nen ar te pe ko no mi Zir ve si nde ko nu þan Hi sar cýk lý oð lu, e ði tim de öz gür lük ten ya na ol ma la rý ge rek ti ði ni be lir te rek, s ter a dý na i mam ha tip, is ter di nî e ði tim... e der se niz de yin. i le ler ço cuk la rý na di nî e ði tim al dýr mak is ti yor sa, bu nun ö nü nün ka pa týl ma sý ka dar bü yük yan lýþ o la maz. Bu nun ö nü nü aç mak lâ zým. O kut mak is te me yen de o kut maz de miþ. (, 26 Mart 2012) e, da ha ne de sin? Me se le nin ö zü bu ra da: Bil has sa e ði tim de, a i le le rin ta lep le ri nin dik ka te a lýn ma ma sý ka dar bü yük bir yan lýþ ol maz. y ný þe kil de, doð ru bir e ði tim sis te mi de an cak a i le le rin ta lep le ri dik ka te a lý na rak müm kün o lur! y rý ca, din e ði ti mi de ön ce lik li o la rak is te ye ne ve ril me li, ve ri le bil me li dir. Din de zor la ma yok sa, din der si nde ni çin ol sun? Zor la ve ri len din e ði ti mi, kalp le ri fet he de bi lir mi? Zor la din e ði ti mi ol ma ya ca ðý na en bü yük de lil, i mam ha tip li se le rin den me zun ol duk la rý hal de (ma a le sef, az da ol sa) ca mi le rin yo lu nu u nu tan la rýn ol ma sý de ðil mi? Ge lin, ço cuk la rý mý zýn ü ze rin den kav ga et me den ger çek le ri gö re lim: Tür ki ye de ki e ði tim sis te mi nin çok cid dî prob lem le ri var. Bü yük ek se ri yet, mev cut e ði tim sis te min den mem nun de ðil. Hat ta ve hat ta, si ya sî ha yat la rý pa ha sý na ke sin ti siz e ði tim i da ya tan la rýn da bu sis tem den mem nun ol du ðu söy le ne mez. O hal de, geç mi þi mi ze ba ka lým. Geç mi þi mi zi be ðen me yen ler var sa, i yi bir sis tem ku ra bil miþ o lan baþ ka dün ya ül ke le ri ne ba ka lým. Hiç de ðil se on la rýn yap tý ðý yan lýþ la rý biz tek rar la ma ya lým. Mak sa dý mýz, doð ru iþ le yen bir sis tem kur mak i se bu nu yap mak du ru mun da yýz. k si hal de bir yan lýþ tan baþ ka bir yan lý þa yu var la ný rýz ki, bun dan da en bü yük za ra rý yi ne biz çe ke riz, ço cuk la rý mýz çe ker. Ta biî ki e ði tim de ki sý kýn tý lar sa de ce Tür ki ye nin prob le mi de ðil. Baþ ka ül ke ler de de cid dî prob lem ler var, a ma on lar bu prob lem le ri kav ga et me den a þa bi li yor. Me se lâ bir ha ber de, BD de ki bir or ta o kul da öð ren ci le rin ku cak laþ ma sý nýn ya sak lan dý ðý i fa de e dil miþ ti. Ha be re gö re bu nun se be bi ba zý uy gun suz o lay lar ve kar þý lýk lý fi zi kî i liþ ki ler miþ. u cak laþ ma nýn ya sak lan dý ðý or ta o kul da yaþ la rý 11 i le 14 o lan ço cuk lar o ku yor muþ. (, 23 Mart 2012) Ben zer bir ka rar Tür ki ye de ki her han gi bir o kul da a lýn mýþ ol sa, o ka ra rý a lan yö ne ti ci yi ne ya par lar? ca ba ni çin böy le bir ka rar al dý, bir a raþ tý ra lým, din le ye lim de me den hiç bir þey ya pa ma sa lar bi le, mür te ci i lân e der ler! Lüt fen, e ði tim le il gi li cid dî ka rar lar a lýr ken a i le yi ve e ði tim ci le ri de din le ye lim. Öz gür Gün dem ga ze te si ka pa týl dý nyptiði ya yýn lar la te tör ör gü tü P ya ya kýn du ran Öz gür Gün dem Ga ze te si, Te rör ve þid de ti öv dü ðü ge rek çe siy le ka pa týl dý. Tür ki ye nin dar be dö nem le rin de gör dü ðü ga ze te ka pat ma o la yý nýn son ör ne ði o lan Öz gür Gün dem in ka pa týl ma sý na Maz lum der den tep ki gel di. Der nek ten ya pý lan a çýk la ma da, Dar be dö nem le ri ni ge ri de bý rak tý ðý mý zý um du ðu muz bir dö nem de bü tün u mut la rý mýz bo þa çý ka rý la rak 24 Mart ge ce si Öz gür Gün dem Ga ze te si an sý zýn ka pa týl dý. U zun za man dan be ri dir C lý ol duk la rý ge rek çe si i le bir çok ga ze te ci nin gö zal tý na a lýn ma la rý ve ya tu tuk lan ma la rý na ek o la rak 24 Mart ge ce si Öz gür Gün dem Ga ze te si nin ka pa týl ma sý, ba sýn öz gür lü ðü ne yö ne lik bas ký lar ko nu sun da ki va ro lan kay gý la rý mý zý en üst se vi ye ye çý kar mýþ týr." "Tür ki ye de mey da na ge len bir çok ge liþ me de, al ter na tif ba kýþ a çý sý su nan bir ya yý nýn ka pa týl mýþ ol ma sý, ay ný za man da çe þit li li ði or ta dan kal dýr ma ya, tek ses li li ði da yat ma ya yol a ça cak bir uy gu la ma dýr" denilen açýklamada, " fa de Öz gür lü ðü en te mel hak lar dan o lup, bu na sý nýr la ma ge tir mek, þid de tin yo lu nu gös ter mek an la mý na ge le bi le cek tir. þa ðý la ma, þid de te çað rý ve ha ka ret i çer me di ði sü re ce fi kir le rin öz gür ce ba sýn ya yýn or gan la rý da da hil, i le ti þim va sý ta la rý i le be yan e di le bil me si ge rek ti ði ni ve Ba sýn öz gür lü ðü nün te mi nat al tý na a lýn ma sý ge rek ti ði ni, bu ve si le i le tek rar be lirt mek is te riz. Tek ses li li ði da ya tan uy gu la ma la rýn va ro lan so run la rý mý za çö züm ge tir me ye ce ði gi bi, so run la rý i çin den çý kýl maz bir ha le ge ti re ce ði a çýk týr. s tan bul / Ye ni s ya DS GL BÞI GÜ VCI, DSHL ZBCLÐ TÞV TTÐ, SOU ÇÖZM, DÜÞÜM, DÜÞÜDÜÐÜÜ FD TM V HYT GÇM Y ", B, C" ÞI- LID B ÞTLDÐ, BU SSTM T DLMS GTÐ YDTT. FTH GÖZ D MO T ði tim ci ler Sen di ka sý (DS) Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý, çi dol du rul muþ mo de li ya ný sý ra Mil lî ði tim Ba kan lý ðý (MB) ve YÖ ta ra fýn dan ya pý la cak ba zý re form lar la e ði tim sis te min de ki YGS ve SBS gi bi sý nav la ra en deks li e ði tim an la yý þý nýn ve ders ha ne çar pýk lý ðý nýn so na e re ce ði ni söy le di. lk ve or ta öð re ti min son sý nýf la rýn da o ku yan i ki mil yo na ya kýn öð ren ci nin bü yük bö lü mü YGS, LYS ve SBS sý nav la rý na ha zýr lan mak i çin sah te dok tor ra po ru a la rak o kul sý ra la rý ný bo þalt ma ya baþ la dý ðý na dik kat çe ken v cý e ði tim sis te min de ki sý nav ve ders ha ne çar pýk lý ðý ný or ta ya ko yan v cý, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, sý nav cý ve ez ber ci e ði tim sis te mi nin genç le ri o nur suz bir ya rý þa, stres ve bu na lý ma sok tu ðu nu ak tar dý. v cý, ði tim sis te mi mi zi de ðer len di ren sý nav lar da e vet ve ha yýr a yer var; gri ton lar a, bel ki ve o la bi lir gi bi kav ram la ra yer yok. Bu nu pe da go jik o la rak ge ri ci ve sa kýn ca lý bu lu yo ruz de di. Ü ni ver si te sý na vý na ha - MUÞ T or ta þid det li dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si an dil li a sat ha ne si ve Dep rem raþ týr ma ns ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, mer - kez üs sü Muþ un Bu la nýk l çe si nde sa at te mey da na ge len dep re min bü yük lü ðü 5,0 o la rak öl çül dü. Muþ Valisi li Çýnar, 5.0 büyüklüðündeki depremin ardýndan ilk belirlemelere göre can kaybý olmadýðýný bildirdi. Vali Çýnar yaptýðý yazýlý açýklamada, Bulanýk merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Sultanlý köyünde, 5.0 þiddetin bir deprem meydana geldiðini hatýrlattý. Çýnar, þu bilgileri verdi: Gereken yardýmlarýn saðlanmasý için l fet ve cil Durum Müdürlüðü ekipleri, ýzýlay ekipleri ve l Saðlýk Müdürlüðü UM ekipleri bölgeye gönderilmiþtir. Sultanlý köyüne giderek incelemelerde bulunan Bulanýk aymakamý Ferit Görükmez de, Bulanýk ilçe merkezinde bazý binalarda çatlaklar olduðunu belirterek, üstemgedik Beldesindeki bir okulda da çatlak var. Bunun dýþýnda Sultanlý köyündeki evlerde çatlaklar var. Can zýr la nan genç le rin 10 da 8 i nin ders ha ne ye git ti ði ni, an ne ba ba la rý nýn, ço cuk la rý nýn sý na vý ka zan ma sý i çin ders ha ne ye git me si ni zo run lu luk o la rak gör dü ðü nü i fa de e den Gür kan v cý, ü ni ver si te ve li se ye gi riþ sý nav sis te min de ya pý lan ço ðu de ði þik lik le rin de ders ha ne le re hiz met et ti ði ni vur gu la dý. v cý, ders ha ne le rin ez ber ci li ði teþ vik et ti ði ni, so run çöz me, dü þün me, dü þün dü ðü nü i fa de et me ve ha ya ta ge çir me ye ri ne, B, C þýk la rýn dan bi ri ni i þa ret le ten re ak tif bir ba kýþ a çý sý öð ret ti ði ni i fa de et ti. v cý, a i le le rin, e ko no mik þart la rý ne o lur sa ol sun diþ ten týr nak tan ar tý rýp ço cuk la rý ný ders ha ne ye gön der mek zo run da his set ti ði ni be lir te rek, Ders ha ne le re öð ren ci ba þý na 2 i le 25 bin TL a ra sýn da üc ret ö de yen ve li ler, ço cuk la rý ný ders ha ne ye gön der me di ði tak dir de an ne - ba ba o la rak ken di le ri ni so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir me miþ his set mek te dir ler. Bu du ru mu bi len ders ha ne ler de çe þit li pro mos yon lar, he di ye ler ve va at ler le öð ren ci le ri ka zan ma ya ça lý þý yor. Böy le ce ders ha ne ler ta ma men ti ca ri ku ru luþ lar ha li ne dö nüþ tü rül me ye; ders ha ne ler de as ga ri üc ret le ça lýþ tý rý lan öð ret men ler i se is tis mar e di le rek, ka rar me ka niz ma la rýn dan u zak laþ tý rýl ma ya ça lý þýl mak ta dýr di ye ko nuþ tu. FOM L BO Þ Y PIL MIÞ O LU DS Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý ÐTMD ez ber ci an la yý þýn o luþ ma sýn da en bü yük so rum lu lu ðun YGS ve SBS sis - te mi ol du ðu na dik kat çe ken v cý þu de - ðer len dir me ler de bu lun du: Sý nav lar ha - ya týn her sa ha sýn da genç le rin ka de ri ne hük me der ha le gel miþ tir. Ge rek YGS, Muþ, 5,0 þid de tin de dep rem le sallan dý CHP'li Top rak tan pro vo kas yon u ya rý sý CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý r do ðan Top rak, bu gün Tan do ðan da ya pý la cak mi tin ge, ço cu ðu nun hak ký ný ve ül ke nin ge le ce ði ni dü þü nen; e þit, bi lim sel ve pa ra sýz e ði tim den ya na o lan her ke si bek le dik le ri ni be lirt ti. Top rak, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, grup top lan tý sý ný mil let le ya pa cak la rý ný i fa de et ti. Top rak, þun la rý kay det ti: Bi zi TBMM nin yü ce ça tý sý al týn da ko nuþ tur ma yan, ar ka daþ la rý mý zý yer ler de tek me le yen an ti-de mok ra tik zih ni ye te kar þý de - CHP Gen. Bþk. Yrd. r do ðan Top rak mok ra tik tep ki mi zi sa lý gü nü Tan do ðan da or ta ya ko ya ca ðýz. CHP li o lan, ol ma yan bin ler ce in sa nýn Tür ki ye nin dört bir ya nýn dan Tan do ðan a a ka ca ðý ný bil di ren Top rak, Bu ne den le mi tin gi miz ön ce sin de, mi ting es na sýn da ve son ra sýn da ya þa na cak her pro vo kas yon dan P so rum lu o la cak týr. P de mok ra tik tep ki mi zi ka ra la ma ya, kü çüm se me ye ve il le gal gös ter me ye ça lý þa ca ðý na hü kü met ol ma so rum lu lu ðu nun bi lin ciy le ha re ket et me li dir i fa de le ri ni kul lan dý. Mi tin gi hal ka du yur mak i çin haf ta so nu n ka ra nýn tü mün de as týk la rý da vet a fiþ le ri, pan kart la rý ve fla ma la rýn ö nem li bir kýs mý nýn ka ran lýk el ler ta ra fýn dan yýr týl mýþ, sö kül müþ ve par ça lan mýþ ol du ðu nu ö ne sü ren Top rak, þun la rý be lirt ti: P yet ki li le ri bi ze sal dý ra cak la rý na, a fiþ le ri mi ze sal dý ran la rý bu lup he sap sor sun lar. n de mok ra tik hak ký mý zý du yur ma mý za i zin ver me yen bir zih ni yet bu ül ke ye na sýl de mok ra si ge ti re cek tir? n ka ra / a a kaybýmýz yok, ancak hafif sýyrýklarý olar bir kaç vatandaþýmýz var. Vatandaþlarýmýzýn tedavileri ambulanslarýmýzda yapýlýyor. Yýkýlan ahýrlarýn altýnda kalan 3-5 hayvanýmýz telef oldu. Onun dýþýnda ön incelemelerimizi yapýyoruz. Muþ tan gelecek teknik ekip de daha sonra hasar tesbitini yapacak dedi. Görükmez, köydeki toprak evlerde çatlaklar oluþtuðunu, bazý ahýrlarýn da çöktüðünü ve göçük altýnda hayvanlarýn kaldýðýný kaydetti. Türk ýzýlayý nýn, Muþ ta merkez üssü Bulanýk Sultanlý olan 5.0 büyüklüðünde meydana gelen depremin ardýndan bölgeye, afet müdahale ekibi ile çadýr ve battaniye gönderdiði bildirildi. ýzýlay dan yapýlan yazýlý açýklamada, depremin komþu illerde de hissedildiði belirtilerek, þunlar kaydedildi: Meydana gelen deprem sonrasýnda alarm durumuna geçen Türk ýzýlayý fet Operasyon Merkezi (FOM), Doðu nadolu Bölge fet Yönetim Merkezi nden bölgeye öncü ekip yönlendirdi. Muþ / aa n ka ra B ye ha zýr la ný yor Bü yük þe hir Be le di ye si nin v ru pa Bir li ði Ba kan lý ðý ve n ka ra Va li li ði i le or tak la þa yü rü te ce ði n ka ra B ye Ha zýr la ný yor pro je si nin iþ bir li ði pro to ko lü ybu gün im za la na cak. Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, pro to kol im za tö re ni ne, B Ba ka ný ge men Ba ðýþ, n ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek, n ka ra Va li si la ad din Yük sel ka tý la cak. Pro to ko lün im za lan ma sý nýn ar dýn dan baþ la ya cak e ði tim sü re cin de, n ka ra nýn tüm ye rel i da re ci le ri, B Ba kan lý ðý nca B mük te se ba tý ve u yum sü re ci i le fon lar hak kýn da dü zen le nen e ði tim le ri a la cak. n ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si, il çe be le di ye le ri, kay ma kam lýk lar, n ka ra Va li li ði ne bað lý il mü dür lük le ri ve n ka ra li v ru pa Bir li ði U yum Da nýþ ma ve Yön len dir me u ru lu ü ye ku ru luþ la rý nýn ka tý la ca ðý e ði tim ler le n ka ra, v ru pa Bir li ði ne bir a dým da ha ya kýn la þa cak. Ye rel yö ne tim le rin B i le il gi li ko nu lar da ye ter li bil gi ve ka pa si te ye sa hip ol ma la rý ný a maç la yan e ði tim ler le mük te se ba týn ye rel dü zey de doð ru ve et ki li uy gu la na bil me si, ye rel yö ne tim le rin ve ye rel de hiz met ve ren ku rum la rýn Tür ki ye nin B ye ka tý lým sü re ci ni des tek ler ni te lik te ha re ket e de bil me le ri ve B nin bu sü reç te sun du ðu fýr sat la rýn i yi þe kil de de ðer len dir me le ri gi bi ko nu lar da ye rel i da re ler da ha da güç len di ri le cek. n ka ra / a a SBS ve PSS sis te mi ve ge rek se test tek ni ði bil gi kay nak la rý na u laþ ma nýn ser - best ol du ðu bir an la yý þa gö re ol ma lý dýr. z ber ci, sý nav cý ve ders ha ne ci e ði tim sis - te mi nin de ðiþ me me si du ru mun da re - form ve ye ni lik ça lýþ ma la rý nýn ve YÖ ün ça ba la rý nýn ye ter li so nu cu ve re ce ði ni zan net mi yo rum. Ve li le rin sýr tý na eks tra - dan ders ha ne üc re ti yük len me me si ge - rek ti ði ni ve ders ha ne le rin öð ren ci le ri stre se sok tu ðu nu, on la rýn sos yal, duy gu - sal ve psi ko lo jik ge li þim le ri ne za rar ver di - ði ni ve bu ne den le öð ren ci le re a ðýr yük - ler ve so rum lu luk lar yük le me nin doð ru ol ma dý ðý ný söy le yen v cý, Türk e ði tim sis te mi nin ka na yan ya ra la rýn dan bi ri si o - lan ders ha ne le re bi ran ön ce çö züm ü re - til me si ge re ki yor. Ders ha ne le rin dev let o kul la rý nýn ye ri ni al ma ya baþ la dý ðý ný, genç le rin ders ha ne ler a ra sýn da pa zar lan - dý ðý ný, öð ren ci le rin o ku la a yýr ma dýk la rý e - me ði ve za ma ný ders ha ne ler de har ca dýk - la rý ný gö rü yo ruz de di. HBL ði tim de ki ka li te öð ret men ler le sað la nýr nyö Baþ ka ný Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya, e ði tim de ka li te yi be lir le yen en ö nem li un su run, öð ret men ni te li ði ol du ðu na i þa ret e de rek, Öð ret men ni te li ði i se hem hiz met ön ce si e ði tim hem de hiz met i çi e ði tim i le ol duk ça i liþ ki li dir de di. Çe tin sa ya, Baþ kent Öð ret me ne vi nde dü zen le nen e ði tim fa kül te le ri de kan la rý top lan tý sýn da, her ke sin, Tür ki ye nin 2023 he def le ri ni tut tu ra bil me si i çin e ði tim ni te li ði nin art tý rýl ma sýn da hem fi kir dir ol du ðu nu be lirt ti. Prof. Dr. Çe tin sa ya, Dün ya da ki ge liþ me ler dik ka te a lýn dý ðýn da öð ret men li ðin ha yat bo yu öð ren me pers pek ti fin den, sü rek li bir hiz met i çi e ði tim ge rek tir di ði gö rül mek te dir de di. YÖ Baþ ka ný Prof. Dr. Çe tin sa ya, söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Bir baþ ka i fa dey le, öð ret men ler dün ya da ki ge liþ me ler kar þý sýn da her ge çen gün, ye ni be ce ri ler ge liþ tir mek zo run da dýr. þ te bu nok ta da, e ði tim fa kül te le ri nin sü rek li e ði tim mer kez le ri man tý ðýy la ve mil lî e ði tim ba kan lý ðýy la or ga nik bir i liþ ki ku ra rak hiz met i çi e ði tim sun ma la rý ol duk ça ö nem li dir. Ö zet o la rak, gö re vi miz e ði tim fa kül te le ri nin de ði þen Tür ki ye ve dün ya ko þul la rý ný gö ze te rek ken di le ri ni bu de ði þi me a dap te et me le ri ve bun dan son ra ki mis yon la rý ný net leþ tir me le ri ge rek li li ði dir. Tür ki ye e ði tim sis te mi nin da ha ni te lik li ha le ge ti ril me si hu su sun da biz le re çok ö nem li gö rev ve so rum lu luk lar düþ mek te dir. n ka ra / a a Mil le tin ta li ma tý ný ha ya ta ge çi ri yo ruz nbþ B Yar dým cý sý Be kir Boz dað, zo run lu e ði ti min mo de liy le 12 yý la çý ka rýl ma sý ný ön gö ren ya sa tek li fi ne i liþ kin, e sin ti siz e ði tim na do lu in sa ný nýn söz sa hi bi ol ma sý nýn ö nü nü ka pa tan zu lüm uy gu la ma sýy dý. Mil le tin ta li ma tý ný ha ya ta ge çi ri yo ruz de di. Boz dað, par ti si nin U þak l on gre si nde yap tý ðý ko nuþ ma da, ha ya ta ge çi ri le cek ye ni sis tem le e ði tim de e þit li ði sað la ya cak la rý ný söy le di. Tür ki ye de ha len uy gu lan mak ta o lan 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði tim sis te mi nin, 28 Þu bat sü re ci nin ü rü nü ol du ðu nu be lir ten Boz dað, þöy le ko nuþ tu: Tank lar Sin can da yü rü dü, r ba kan baþ ba kan dý, hü kü met dü þü rül dü. ði tim sis te mi ni de ðiþ tir di ler. na do lu ço cu ðu nun ü ni ver si te le re gi den ka pý la rý ka pa týl dý. 8 yýl lýk e ði ti me ge çil di ðin de öð ret men sa yý sý az o lun ca ço cuk lar ü ni ver si te sý na výn da ya rý þa ma dý lar. Bi zim yap tý ðý mýz, zu lüm sis te mi ne son ve re rek, ço cuk la rýn ka bi li yet le ri doð rul tu sun da e ði tim al ma la rý. De mok ra si dý þý güç le rin, Tür ki ye ye da yat tý ðý bir a yýp tan da ha mem le ke ti kur ta rý yo ruz. U þak / a a Gül, rek tör ler le buluþtu ncum HU BÞ I b dul lah Gül, rek tör le re bü yük bir sý nav la kar þý kar þý ya ol duk la rý u ya rý sýn da bu lu na rak, Bu ka dar ü ni ver si te var. Siz ler ü ni ver si te le ri ni zin rek tör le ri si niz. Bu ü ni ver si te ler a ca ba na sýl ü ni ver si te ler o la cak lar? Han gi se vi ye de, han gi ka li te de ü ni ver si te o la cak? Þim di he pi mi zin kar þý kar þý ya kal dý ðý sý nav bu dur de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Çan ka ya öþ kü nde YÖ Baþ ka ný ve ü ye le ri i le ü ni ver si te le rin rek tör le riy le bi ra ra ya gel di ði öð le ye me ðin de, fi zi ki an lam da Tür ki ye de ü ni ver si te ler ol duk ça i le ri bir nok ta ya gel di yý lýn da Tür ki ye nin u laþ ma sý ge re ken he de fe Tür ki ye 2010 yýl la rýn da u laþ tý. Ü ni ver si te le ri miz ba þa rý la ra im za at ma ya baþ la dý lar. Bu ba þa rý lar ge rek u lu sal, ge rek se u lus la r a ra sý çap ta dik kat çek me ye baþ la dý. Dün ya nýn ö nem li lis te le ri ne gi ren ü ni ver si te le ri miz var ar týk. Bun dan hep gu rur du yu yo ruz di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a

9 Y 27 MT 2012 SLI H B 9 cev ni as ya.com.tr Yo ðun gün dem de göz den ka çan ol du bit ti ler den bi ri de, n ka ra nýn s ra il le i liþ ki le ri sür dür me ça ba sý Ger çek þu ki po li tik a re na da Baþ ba kan ýn o ne mi nu te çý ký þýy la s ra il e mey dan o ku yan sert söy lem ler sav ru lur ken, Tür ki ye nin s ra il le, baþ ta sa vun ma sa na yii ol mak ü ze re, as ke rî, e ko no mik, si ya sî her tür lü i liþ ki le ri stra te jik iþ bir li ði i çin de i ler le til miþ. P hü kû me ti nin Mil lî Sa vun ma es ki Ba ka ný nýn ik ra rýy la 60 ý a þan iþ bir li ði an laþ ma la rý, mu tâ ba kat za být la rý yü rür lük te. s ra il li fir ma la ra ve ri len si lâh a lý mý i hâ le le ri de vam e di yor. s ra il le i liþ ki le rin gü ya en di be vur du ðu bu dö nem de i ki ül ke a ra sýn da söz de si ya sî kriz e rað men Tür ki ye-s ra il a ra sýn da ki ti ca ret hac mi art mýþ. Dev le tin res mî a jan sý - nýn, s ra il Sa na yi, Ti ca ret ve Ça lýþ ma Ba kan lý ðý i le n ka ra da ki Ti ca ret ta þe li ði nden der le di ði bil gi le re gö re, baþ ta kim ye vî mad de ler i le ta rým ve ra fi ne pet rol ü rün le ri ol mak ü ze re, ih ra cat ta kar þý lýk lý o la rak yüz de 30 luk bir ar týþ sað lan mýþ. Oy sa u lus la r a ra sý su lar da Türk Bay ra ðý ný ta þý yan Ma vi Mar ma ra yar dým ge mi si ne ge ce ya rý sý bas kýn dü zen le yip ay lar ca a lý ko yan, do kuz va tan da þý kat le den, yüz ler ce si ni psi ko lo jik ve fi zi kî iþ ken ce ye ta bi tu tan s ra il, 'Balyoz Sanýðý' mekli Orgeneral rgin Saygun Say gun, sa vun ma yap ma dý O G L Bil gin Ba lan lý, es ki Ha va uv vet le ri o mu ta ný e mek li Or ge ne ral Ha lil b ra him Fýr tý na, es ki De niz uv vet le ri o mu ta ný e mek li O ra mi ral Öz den Ör nek, es ki 1. Or du o mu ta ný e mek li Or ge ne ral ler Çe tin Do ðan ve r gin Say gun i le Gü ney De niz Sa ha o mu ta ný o ra mi ral b dul lah Can re noð lu nun da a ra la rýn da bu lun du ðu 250 si tu tuk lu 365 sa nýk lý Bal yoz Pla ný dâvâ sý nýn 86 ýn cý du ruþ ma sý baþ la dý. s tan bul 10. ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za ve n faz u rum la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da ya pý lan du ruþ ma ya, hak kýn da ya ka la ma em ri bu lu nan ve 14 Mart Çar þam ba gü nü a çý lan a ra du ruþ ma da bu ka ra rýn yü zü ne kar þý o kun ma sý nýn ar dýn dan tu tuk la nan e mek li Or ge ne ral r gin Say gun, ilk kez ka týl dý. vu kat la rýn sa lo nu bo þalt ma sý nýn ar dýn dan sa vun ma yap ma sý i çin di ye cek le ri so ru lan tu tuk lu sa nýk e mek li Or ge ne ral r gin Say gun, Ha pis ha ne i da re si bil gi sa yar kul lan ma ma i zin ver me di ði i çin dos ya yý in ce le ye me dim. Ben ger çek ten ken di mi i yi his set mi yo rum. Dok to ra git mek is ti yo rum. Sa vun ma mý ya rýn ya pa ca ðým de di. Du ruþ ma, id di a na me de Say gun i le il gi li bö lü mün o kun ma sýy la de vam et ti. s tan bul / a a Muh tar lar i çin a ka de mi ha zýr lý ðý TÜ Y Muh tar lar Fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný a ma zan Ö zü nal, kur ma yý plan la dýk la rý Muh tar lar ka de mi si i le muh tar la rýn hiz met ka li te si ni art týr mak is te dik le ri ni söy le di. Ö zü nal, yö ne tim ku ru lu ü ye le ri i le Çu ku ro va Ga ze te ci ler Ce mi ye ti nde (ÇGC) dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Tür ki ye ge ne lin de 53 bin ci va rýn da muh ta rýn hiz met ver di ði ni i fa de et ti. Muh tar la rýn va tan daþ la ra çok ya kýn hiz met ve ren gö rev li ler ol du ðu nu be lir ten Ö zü nal, þöy le de vam et ti: Muh tar lar ki þi le rin do ðu mun dan ö lü mü ne ka dar çok sa yý da iþ ve iþ lem le riy le uð ra þan bir ca mi a. Bu ca mi a nýn 21. yüz yý la ya ký þýr þe kil de hiz met ver me si ge re kir. ur ma yý plan la dý ðý mýz Muh tar lar ka de mi si i le muh tar la rýn hiz met ka li te si ni art týr mak is ti yo ruz. Ö zü nal, ku rul ma sý dü þü nü len a ka de mi de muh tar la ra ka nun lar dan ya zýþ ma la ra, halk la i liþ ki ler den çev re bi lin ci ne ka dar çok ge niþ a lan da e ði tim ver me yi he def le dik le ri ni söy le di. Ö zü nal, a ka de mi nin ku ru la bil me si i çin ü ni ver si te ler, ye rel yö ne tim ler ve il gi li ba kan lýk lar dan des tek bek le dik le ri ni söz le ri ne ek le di. da na / a a srail le iliþkileri ilerletme lobiciliði... hâ lâ en u fak bir ö zür da hi di le miþ de ðil. e za Tür ki ye nin i ti raz la rý nýn ba þýn da ge len Gaz ze ye in þa at mal ze me sin den gý da ve i lâ ca ka dar her tür lü yar dý mý kap sa yan a man sýz ab lu ka ve am bar go yu sür dü rü yor. Ço ðu ço cuk, ka dýn ve yaþ lý bin beþ yüz Fi lis tin li nin öl dü rül dü ðü, al tý bi ni nin ya ra lan dý ðý mâ lum Gaz ze kat li â mý nýn a ka bin de s ra il jet le ri, hiç bir u lus la r a ra sý hu kuk ve in sa nî de ðer ta ný ma dan Tür ki ye nin bü tün ri câ la rý na ve i kaz la rý na rað men Gaz ze ye sal dý rý lar de vam e di yor M D LT B LI ÐI I PO U Ö zet le o ne mi nu te ve Ma vi Mar ma ra sal dý rý sýn dan son ra n ka ra nýn Te la viv le as ke rî, si ya sî ve e ko no mik a lan lar da i liþ ki le ri ni göz den ge çi re bi le ce ði teh di di ne kar þý lýk, s ra il Ti ca ret ta þe si Do ron v ra ha mi nin tes bi tiy le, gö rü nür de ki si ya sî ger gin li ðe mu ka bil, i ki ül ke nin iþ çev re le ri a ra sýn da iþ bir li ðini da ha da de rin leþ ti rip art tý rýl mýþ Da ha sý bu sü reç te her i ki ül ke de hü kû met ler iç ka mu oy la rý na yö ne lik kar þý lýk lý po li tik a týþ ma lar da bu lu nur ken, el al týn dan ya kýn laþ ma ve iþ bir li ði ça lýþ ma la rý yü rü tü lü yor. Bun la rýn ba þýn da, Tür ki ye nin Ma vi Mar ma ra sal dý rý sý dolayýsýyla zâ hi ren de ol sa çýk ma za gi ren s ra il le i liþ ki le ri dü zelt mek he sa bý na P hü kû me ti nin giz li lo bi fa a li yet le ri ge li yor. Çar pý cý o lan, n ka ra nýn yi ne Ya hu di lo bi si nin tah ri kiy le r me ni di as po ra sý nýn r me ni soy ký rý mý id di a sý na kar þý, lo bi ci lik i çin ta ma mý na ya ký ný me ri ka da ki Ya hu di lo bi siy le bað lan tý lý lo bi þir ket le ri ne, gü ya me ri kan on gre si ü ze rin de ki et ki si ni kul lan mak bek len ti siy le bu sü reç te mil yon lar ca do lar ver me si. Da ha ön ce me ri kan da let Ba kan lý ðý nýn web si te sin de a çýk la nan ra po ruy la, 2003 te P hü kû me ti nin lo bi ci lik i çin P CO Worl dwi de, Har bo ur Gro up, Li ving ston Gro up ve So larz s so ci a tes in de a ra la rýn da bu lun du ðu ye di lo bi ve i maj mar ker þir ke ti ne top lam 3 mil yon 201 bin do lar dan faz la ö de di ði be lir til miþ; an laþ ma lar, þir ket le rin web si te le rin de ya yýn lan mýþ tý. (e fe rans ) Lâ kin so nuç, bir dö nem baþ ta r do ðan a ce sâ ret ö dü lü ve ren Ya hu di lo bi si ku ru lu þu DL (n ti De for ma ti on La un ge) f ti ra ve n kâr la Mü ca de le Bir li ði gi bi ör güt le rin il gi siz tu tum la rý ve hat ta soy ký rý mý ta ný ma çark la rýy la r me ni Soy ký rý mý nýn ong re de ye ni den gün de me ge ti ril me si ba þa rý sýz lý ðýy la or ta da. Öy le si ne ki n ka ra nýn mil yon lar ca do lar ak tar dý ðý me ri ka da ki Ya hu di lo bi þir ket le ri nin soy ký rým me se le sin de s ra il he sâ bý na Tür ki ye a ley hi ne tu tum la rý, bes le kar ga yý, oy sun gö zü nü yo rum la rý na yol aç mýþ tý Y HU D LO B S ML YO L C DO L! e var ki P hü kû me ti nin bu kez s ra il le i liþ ki le ri dü zelt mek i çin BD de Ya hu di lo bi þir ke tiy le an laþ tý ðý ha ber le ri med ya da yer a lý yor. BD de lo bi i çin en faz la pa ra har ca yan ül ke ler a ra sýn da o lan Tür ki ye nin 12 lo bi þir ke tiy le ça lýþ tý ðý be lir ti li yor. Ger çi Tür ki ye nin bu sü reç te, Ya hu di lo - bi si gü dü mün de ki bir di zi me ri kan lo bi ku ru lu þu na, kaç yüz bin/mil yon do lar üc ret ö den di ði ra por da yer al mý yor. Me se lâ Mer cer&s so ci a tes ve Pub lic Stra te gi es þir ket le ri i le Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ki ra la nan us tin-tek sas mer kez li Hill&nowl ton i le Du bai bað lan tý lý Pub lic Stra te gi es ad lý fir ma la ra ö de nen pa ra mik ta rý be lir til mi yor. n cak es ki dip lo mat Lenny Ben Da vid ta ra fýn dan ku ru lan ve ay ný za man da s ra il in de lo bi si ni ya pan s ra el Con sult Inc i le a ra sý dört yýl bo yun ca ça lý þan P hü kû me ti, 2008 den i ti ba ren Tür ki ye i le s ra il a ra sýn da ki i liþ ki le rin ge liþ ti ril me si ve si ne ma, sa nat ve kül tü rel a lan lar da iþ bir li ði i çin e us ner Com mu ni ca ti ons ve Di o vo Stra te gi es ad lý þir ket ler le im za la dý ðý an laþ ma yý 2009 da da de vam et tir miþ. Ve ra por da me ri kan da let Ba kan lý ðý nýn, a ra la rýn da Ya hu di li der ler le i liþ ki ku rup bu nu BD i le i liþ ki le rin i ler le me sin de kul lan ma gö rev ta ným la ma sý yap tý ðý Fle ish man Hil lard ve 30 Po int Stra te gi es LLC þir ket le ri nin bu lun du ðu lo bi ku ru luþ la rý na Tür ki ye nin s ra il le i yi i liþ ki ler kur mak i çin sa de ce ge çen yýl mas raf lar ha riç top lam 3 mil yon 600 bin do lar ö de di ði ya zý lý yor. e ti ce de ka mu o yu ö nün de rest ler le s ra il e kar þý mey dan o ku du ðu pro pa gan da sý ya pý lýr ken, per de ge ri sin de s ra il le i liþ ki le ri da ha da i ler let mek i çin Ya hu di lo bi si ne mil yon lar ca do lar ak ta rý lý yor... a mu o yu nu ya nýl tan bu çe liþ ki ye bi r an ev vel son ve ril me si ge re ki yor Çiçek: Yeni anayasa, itibarýmýzý yükseltir TBMM BÞI CML ÇÇ, VTDÞLI TLPL UYGU Y B YS YPILMSII TÜY' DMOT TBII DH YUIL ÇICÐII SÖYLD. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'nda konuþtu. TÜY Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek, vatandaþlarýn taleplerine uygun yeni bir anayasa yapýlmasýnýn Türkiye nin demokratik itibarýný daha yukarýlara çýkaracaðýný söyledi. Samsun tatürk Spor Salonu nda yeni anaya çalýþmalarý kapsamýnda düzenlenen toplantýya katýlan TBMM Baþkaný Cemil Çiçek Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý nda gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýnda konuytu. Çiçek, nanýyorum bundan sonraki Türkiye nin kalkýnma mücadelesinde, daha güçlü daha büyük bir Türkiye nin inþasýnda aynen 1919 da olduðu gibi Samsun yine üzerine düþen görevleri yapýyor ve yapacaktýr. lk adýmýn atýlmasýndan 93 yýl geçti. 93 senede Türkiye nin nereden nereye geldiðimizin iyi bilinmesi lâzým. Türkiye dirliðini, birliðini hep muhafaza etti. Bugün Türkiye, sözü sohbeti dinlenen bir ülke oldu ve bundan sonra da olacaktýr dedi. Çiçek, yeni anayasaya ihtiyaç duyulduðunu; ancak anayasanýn Türkiye deki bütün dertlerin çaresi olmayacaðýný vurguladý. Çiçek, þöyle devam etti: Bu iþin baþarýlmasýnda en evvel siyasî partilerimizin deðerli genel baþkanlarýna teþekkür ediyorum. Onlar destek vermeseydi karar almasýydý bugün bu toplantýlarý yapamazdýk. Dört siyasi partimiz onlarýn saygý deðer genel baþkanlarý, parti yöneticileri bu dönem yeni bir anayasayý birlikte yapabilme noktasýnda irade ortaya koydular, destek ortaya koydular. Bunda sonra da bu desteðe çok daha fazla ihtiyacýmýz var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný M. ýfat Hisarcýklýoðlu ise yeni anayasa çalýþmalarý kapsamýnda gerçekleþtirilen toplantýlarýn sivil toplum örgütlerinin yüksek katýlýmýyla hummalý bir þekilde devam ettiðini dile getirdi. Samsun / cihan 10 YILD DÐÞT? CHP rt vin Mil let ve ki li U ður Bay rak tu tan, Bu gün, f ga nis tan a ko þar a dým git me miz ge rek ti ði ni söy le yen si ya set çi ler, bun dan 10 yýl ön ce TBMM de git me o la yý na a çýk ça ha yýr o yu ver miþ ler dir de di. Bay rak tu tan, TBMM de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Türk as ke ri nin, f ga nis tan da bu lun ma sý na yö ne lik Hü kü met ten ge len a çýk la ma la ra i þa ret et ti. Bay rak tu tan, TBMM Ge nel u ru lu nda, te rö riz me kar þý baþ la tý lan Sü rek li Öz gür lük Ha re kâ tý ve de va mý nýn ic ra sý kap sa mýn da TS nýn ya ban cý ül ke le re gön de ril me si ne i liþ kin Hü kü me te yet ki ve ren tez ke re nin 10 kim 2001 de ki gö rüþ me le rin de, P Gru bu a dý na b dul lah Gül ün, Bu ka dar ge niþ, kap sa mý, sý ný rý, sü re si bel li ol ma yan bir yurt dý þý na TS nýn gön de ril me si ni uy gun bul mu yo ruz de di ði ni söy le di. 52 ki þi lik P Gru - bu ndan oy la ma ya ka tý lan 47 si nin ret o yu ver di ði ni be lir ten Bay rak tu tan, bun lar a ra sýn da b dul lah Gül, Sa lih a pu suz, b dül ka dir k su, Fa ruk Çe lik, Sa dýk Ya - CHP rt vin Mil let ve ki li U ður Bay rak tu tan kut ve Bü lent rýnç ýn da yer al dý ðý ný i fa de et ti. Bay rak tu tan, þun la rý kay det ti: 2001 de f ga nis tan a as ker gön de ril me si ne þid det le kar þý du ran, baþ ta Cum hur baþ ka ný ol mak ü ze re ret o yu ve ren P nin, bu gün hiç bir þey ol ma mýþ gi bi biz bü yük dev le tiz, bun la rýn uf ku, bun la ra yet mi yor þek lin de ki ta ným la rý, en ba sit an la tým la i ki yüz lü lük, sa mi mi yet siz lik, viz yon suz luk, si ya set bil me mek tir. Ül ke ve dün ya nýn ger çek le rin den u zak ol mak týr. Bu gün bi zim f ga nis tan a ko þar a dým git me miz ge rek ti ði ni söy le yen si ya set çi ler, bun dan 10 yýl ön ce TBMM de git me o la yý na a çýk ça ha yýr o yu ver miþ ler dir. Bay rak tu tan, da ha son ra ga ze te ci le re TBMM Ge nel u ru lu nun 10 kim 2001 ta rih li tu ta nak la rý ný ve oy la ma so nuç la rý ný ga ze te ci le re da ðýt tý. n ka ra / a a nayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim ýlýç ý lýç: Ma yýn tar la sýn da yü rü yo ruz Y S Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim ý lýç, Þu an da mah ke me o la rak ma yýn tar la sýn da yü rü yo ruz. e za - man han gi ma yý nýn pat la ya ca ðý bel li ol maz de di. s tan - bul y dýn Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si ta ra fýn dan dü - zen le nen na ya sal Hak h lâl le ri ve Bi rey sel Baþ vu ru ko nu lu kon fe rans, na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim ý lýç ýn ka tý lý mý i le ger çek leþ ti. Son dö nem de ül ke miz de gün dem ko nu su o lan na ya sa de ði þik lik le ri ve bu de ði - þik lik le rin top lum ü ze rin de ki et ki si nin de ko nu þul du ðu kon fe rans ta na ya sal Hak h lal le ri ve Bi rey sel Baþ vu ru ko nu lu kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim ý lýç, Þu an da mah ke me o - la rak ma yýn tar la sýn da yü rü yo ruz. e za man han gi ma - yý nýn pat la ya ca ðý bel li ol maz di ye rek ko nuþ ma sý na baþ la dý. Ge nel o la rak na ya sa dan bah se den ý lýç, Bi - zim a sýl ko nu muz te mel hak ve öz gür lük ler. na ya sa - nýn te me li in san o nu ru nu ko ru ma or ga ni zas yo nu dur. Ya sa ma da yü rüt me de yar gý da in sa nýn o nu ru nu ko ru - ma ve yü celt me i çin var dýr ve ça lý þýr. Bun la rýn hep si nin ar ka sýn da in san var dýr. Baþ ka bir þey yok tur, a ra ma yýn de di. na ya sa lar da çe þit li norm la rýn ko yul muþ o la bi le - ce ði ni be lir ten na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim ý - lýç, ö nem li o la nýn bun la rý yü rür lü ðe ko ya cak o lan hu - kuk çu lar dýr de di. ðer hu kuk çu lar ge re ði gi bi o norm - la rýn i çi ni dol dur mu yor sa öz gür lük ten bah se de me yiz di yen na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný ý lýç, na ya sa da de ði þik lik ya pýl mak is ten me si nin ne de ni a na ya sa mah - ke me si nin hu ku ku ya pa ma ma sýn dan kay nak la ný yor. - ðer a na ya sa mah ke me si ü re ti mi ni i yi ya pa bil sey di, bel ki bu gün a na ya sa de ði þik li ði gi bi bir tar týþ ma mýz ol maz dý. Bi rey le rin kut sal la rýy la bi rey ler a ra sý na dev let gir di. Dev - let ken di ge le ce ði a dý na bu kut sal la rý ko ru ma sý al tý na al - dý. De mok ra si sos yal prob lem le ri mi ze ça re bul ma ta ra fý - dýr. ðer bu nu ha ya ta ge çi re me miþ se niz de mok ra si den bah se de mez si niz. Biz de mok ra si nin hoþ gö rü sü nü, ço - ðul cu lu ðu nu ve ka tý lým cý lý ðý ný ev ren sel leþ tir me su re ti i le hal ký mý za sun ma lý yýz. Bu gö rev de par la men to nun dur. ðer par la men to uy gu la ya mý yor sa bu iþ a na ya sa nýn dýr di ye ko nuþ tu. on fe rans son ra sýn da na ya sa Mah ke - me si Baþ ka ný Ha þim ý lýç a s tan bul y dýn Ü ni ver si te si Mü te vel li He yet Baþ ka ný Dr. Mus ta fa y dýn ta ra fýn dan bir plâ ket tak dim e dil di. s tan bul / Ye ni s ya l ker Baþ buð, ilk kez ha kim kar þý sý na çýk tý T C i le Mü ca de le y lem Pla ný dâ vâ sý nýn dün kü du ruþ ma sýn da tu tuk lu sa nýk la rýn dan es ki Ge nel kur - may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral l ker Bað buð Du ruþ - ma da Baþ buð ilk kez ha kim kar þý sý na çýk tý. Baþ - buð un a vu ka tý l kay Se zer, gö rev siz lik ve yet ki siz - lik ka ra rý ve ril me si ni ta lep et ti. Dâ vâ ya ba kan mah - ke me he ye ti, es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or - ge ne ral l ker Baþ buð hak kýn da gö rev siz lik ve yet ki - siz lik ka ra rý ve ril me si ta le bi ni red det ti. s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za ve n faz u - rum la rý Yer leþ ke si nde ki kü çük sa lon da gö rü len dâ - vâ nýn dün kü 57 in ci du ruþ ma sý na ka tý lan tu tuk lu sa - nýk lar dan l ker Bað buð un kim lik tes bi ti ya pýl dý. Bað buð, i ka met gâh ad re si so ru lun ca, Ön ce den Fe - ner bah çe ko ru ma lý ko nut la rýn da ka lý yor dum. n cak 6 O cak 2012 den be ri Si liv ri 5 o lu ce za e vin de yim de di. Bað buð, 7 bin li ra e mek li ay lý ðý ol du ðu nu, ay rý - ca ki ra ge li ri nin bu lun du ðu nu i fa de de et ti. Bað buð da ha son ra i ka met gâ hý nýn ko ru ma lý ko nut ta ol du - ðu nu söy le di. Du ruþ ma da söz a lan Bað buð un a vu - ka tý, na ya sa nýn 148. mad de si ne gö re mü vek ki li hak kýn da yar gý la ma da gö rev li o lan mah ke me nin Yü ce Di van ol du ðu nu kay det ti. Mü vek ki li nin o dö - nem de ge nel kur may baþ ka ný ol ma sý do la yý sýy la, gö - re vin den do la yý ba sýn a çýk la ma la rý yap tý ðý ný di le ge - ti ren Se zer, gö rev siz lik ka ra rý ve ri le rek, dos ya nýn Yü ce Di van sý fa týy la yar gý la ma ya pý la bil me si i çin - na ya sa Mah ke me si ne gön de ril me si ni is te di. Ta lep ü ze ri ne gö rü þü so ru lan Sav cý Meh met li Pek gü zel de bu ta lep le rin red de dil me si ni is te di. Du ruþ ma ya a ra ve ren he yet Baþ buð hak kýn da gö rev siz lik ve yet ki siz lik ka ra rý ve ril me si ta le bi ni red det ti. Du ruþ - ma da da ha son ra, Ö zel Yet ki li s tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han an sýz ta ra fýn dan ha zýr la nan Baþ buð hak kýn da ki 39 say fa lýk id di a na me nin o ku nul ma sý na ge çil di. Du ruþ ma ya, Baþ buð un oð lu Mu rat ve ký zý Fe ri de i le e mek li or ge ne ral ler Tun cer ý lýnç i le r dal Cey la noð lu da iz le yi ci o la rak ka týl dý. s tan bul / a a

10 OOM MT 2012 SLI Y HBL DÖ VZ F TF M Z B SI DÖ VZ U L I 2012 Cin si Cin si 1 BD DO L I 1 VUS TL Y DO L I 1 D M O U 1 U O 1 G LZ ST L 23 MT DÖ VZ F TF LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ S VÇ F GI 1 S VÇ O U 1 D DO L I 1 U VYT D I 1 O VÇ O U 1 SU U D BS T Y L 100 J PO Y LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO L DÜ 1,7927 Ö C GÜ S B S T P Y S U O L TI C. L TI I DÜ 2,3757 Ö C GÜ 2,3898 p p DÜ 95,75 Ö C GÜ 96,30 DÜ 643 Ö C GÜ 647 p p 2 mil yo na ya kýn me mur var SD Yönetim urulu Baþkaný Saadettin orkut. m ba laj sek tö rü nün 2023 he de fi 30 mil yar do lar nm B LJ Sa na yi ci le ri Der ne ði (SD) Yö ne tim u - ru lu Baþ ka ný Sa a det tin or kut, Cum hu ri ye ti mi zin 100. yý lýn da am ba laj sek tö rün de 30 mil yar do lar lýk sek tö rel bü yük lük ve 10 mil yar do lar lýk bir ih ra cat he - def li yo ruz de di. or kut, sek tör de ki ge liþ me le ri de ðer - len dir di ði ve he def le ri ni pay laþ tý ðý ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, SD nin sek tö rün ge liþ me sin de ö nem li fa a li yet ler de bu lun du ðu nu be lir te rek, am ba la - jýn ü rü nün giy si si ol du ðu nu ve ta ný tým i çin ö nem az et ti ði ni kay det ti. Tür ki ye nin am ba laj sa na yi nin 2005 yý lýn da 4,7 mil yar do lar bü yük lü ðe sa hip ol du ðu nu ha - týr la tan or kut, ge çen yýl bu ra ka mýn, 9 mil yar do lar bü yük lü ðe u laþ tý ðý ný ve bu nun 3 mil yar do lar lýk kýs mý - nýn 180 in ü ze rin de ül ke ye ya pý lan ih ra cat tan sað lan - dý ðý ný söy le di. Tür ki ye nin 2023 yý lýn da 500 mil yar do - lar lýk ih ra cat he de fi ni ha týr la tan or kut, Cum hu ri ye - ti mi zin 100. yý lýn da am ba laj sek tö rün de 30 mil yar do - lar lýk sek tö rel bü yük lük ve 10 mil yar do lar lýk ih ra cat he def li yo ruz de di. or kut, sek tör de, yak la þýk 3 bin iþ ye ri nin fa a li yet gös ter di ði ni ve yak la þýk 100 bin ki þi nin is tih dam e dil di ði ni an lat tý. s tan bul / a a Ver gi ge lir le rin de re kor ar týþ nm L Y Ba ka ný Meh met Þim þek, 2002 yý lýn da ver gi ge lir le ri nin 60.3 mil yar TL i ken 2011 yý lýn da mil yar TL o la rak ger çek leþ ti ði ni bil dir di. Ha - berx.com da ki ha be re gö re, CHP n ka ra Mil let ve - ki li y lin az lý a ka nýn so ru ö ner ge si ni ce vap la yan Ba kan Þim þek, 2002 yý lýn da Mer ke zi Yö ne tim Büt çe Ge lir le ri nin 79.4 mil yar i ken 2011 yý lýn da mil - yar TL o la rak ger çek leþ ti ði ni a çýk la dý. Ba kan Þim þek, 2002 yý lýn da ver gi ge lir le ri nin 60.3 mil yar TL i ken 2011 yý lýn da mil yar TL o la rak ger çek leþ ti ði ni be lir te rek, Ver gi ge lir le rin de ki kü mü la tif ar týþ yüz - de e te ka bül et mek te dir de di. Þim þek, þöy le de vam et ti: Ver gi ge lir le rin de gö rü len bu kü mü la tif ar tý þýn ya nýn da bir ön ce ki yý la gö re ar týþ o ra ný na ba - kýl dý ðýn da i se 2011 yý lý ver gi ge lir le ri 2010 yý lý na gö re yüz de 20.5 o ra nýn da art mýþ týr. Ma li ye Ba ka ný nýn ver di ði bil gi ye gö re, yýl la rý a ra sýn da ver gi ge lir le ri ar týþ o ra ný (kü mü la tif) 2003 te yüz de 36.7 i - ken bu ra kam 2011 de yüz de e ol du. Ge nel büt çe ge lir le ri ar týþ o ra ný (kü mü la tif) 2003 te yüz de 27 i ken 2011 de yüz de o la rak ger çek leþ ti. Ban ka la rýn pat ro nu de ði þi yor nb CILI Dü zen le me ve De net le me u ru - mu nda (BDD) üst yö ne tim de ði þi yor. u ru mun 9 yýl dýr baþ kan lý ðý ný ya pan Tev fik Bil gin in gö rev sü - re si, 6 i san da do lu yor. BDD i le Ta sar ruf Mev - du a tý Si gor ta Fo nu nda (TMSF) i ki dö nem baþ kan - lýk ya pa bil me nin ö nü nü a çan ya sal dü zen le me, he - nüz Mec lis ko mis yon la rýn da gö rü þül me ye baþ lan - ma dý. Dü zen le me nin ya sa laþ ma sý, ký sa sü re de müm kün gö rün me di ðin den Bil gin in ye ni den a tan - ma sý zor gö rü nü yor. Hü kü met ka na dý, BDD baþ - kan lý ðý na a ta na cak i sim ko nu sun da he nüz bir me - saj ya da i þa ret ver me di. n cak ku lis ler de ko nu þu - lan bil gi le re gö re, BDD Baþ ka ný ha len ku rul ü ye si o lan i sim ler a ra sýn dan se çi le cek. Ö ne çý kan a day i se ha len BDD kin ci Baþ ka ný o lan Mu ta lip Ü nal. y - lül 2009 ta ri hin den bu ya na ku rul ü ye si o lan Ü - nal ýn Bil gin den son ra BDD baþ ka ný o la ca ðý be lir - ti li yor. BDD da ha len bir ü ye lik kol tu ðu da boþ. Hü kü me tin, baþ kan a ta ma sýy la bir lik te boþ ü ye lik i - çin de i sim be lir le ye ce ði be lir ti li yor. Pet rol fa tu ra sý 1.5 tril yon do lar nu LUS L SI ner ji jan sý (I ), pet rol fi yat - la rýn da ki yük se li þin kü re sel e ko no mi ye fa tu ra sý ný a - çýk la dý. I Ba þe ko no mis ti Fa tih Bi rol, pet rol fi yat - la rý nýn bu dü zey de kal ma sý ha lin de, it ha lat fa tu ra sý - nýn ön de ge len e ko no mi ler i çin 1.5 tril yon do lar ar - ta ca ðý ný söy le di. Bi rol, böy le bir yü kün dün ya e ko - no mi si ni dur gun lu ðu e þi ði ne ge ti re bi le ce ði ni be lirt ti. Bu a ra da ran ýn pet rol ih ra ca tý nýn Mart ta cid dî o - ran da ge ri le di ði bil di ril di. Da nýþ man lýk þir ke ti Pet ro - Lo gis tics, ran ýn gün lük or ta la ma pet rol ih ra ca tý nýn 300 bin va ril a za la rak 1 mil yon 900 bin va ri le ge ri le - di ði ni a çýk la dý. e u ters a ko nu þan baþ ka bir kay nak da ran ýn ih ra ca týn da a zal ma ol du ðu nu kay det ti. Brent ham pet ro lü - nün va ril fi ya tý, Gü - ney Su dan ýn ham pet rol ü re ti mi ni ye - ni den baþ lat ma sý bek len ti si nin ran ýn pet rol ih ra ca týn da dü þü þe i liþ kin en di - þe le ri den ge le me siy le 125 do la rýn al týn da iþ lem gö rü yor. DVLT PSOL BÞLIÐI'I VL GÖ, TÜY'D 1.9 MLYO DVLT MMU- U BULUUYO. MU UUM V UULUÞLID TOPLM ÇLIÞ SYISI S 2.8 MLYO. DV LT Per so nel Baþ kan lý ðý nýn (DPB) ve ri le - rin den der le nen bil gi le re gö re, ge nel o la rak ba - kýl dý ðýn da, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da dev let me mu ru, söz leþ me li per so nel, sü rek li ve ge çi ci iþ çi, öð re tim ü ye si, ha kim ve sav cý i le as - ke rî per so nel da hil top lam 2 mil yon 832 bin 115 ki þi ça lý þý yor. Mart 2012 i ti ba rýy la, DPB nýn gö rev a la ný na gi ren ka mu da ku rum la rýn da top - lam 1 mil yon 856 bin 942 dev let me mu ru, 50 bin söz leþ me li per so nel, 89 bin 752 sü rek li iþ çi, 7 bin 194 ge çi ci iþ çi, 17 bin 496 ge çi ci per so nel is tih dam e di li yor. a mu ik ti sa dî te - þeb büs le rin de i se 5 bin 993 me mur, 76 bin 844 söz leþ me li per so nel, 65 bin 127 sü rek li iþ çi, bin 873 kap sam dý þý per so nel ça lý þý yor. BOS -H S ger çek leþ tir dik le ri iþ ge zi si ni de ðer len di ren na do lu s lan la rý Der ne ði (S O) Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa o ca, bu ül ke nin ö - zel lik le O B ler i çin uy gun im kân lar sun du ðu hu su sun da fi kir bir li ði ne var dýk la rý ný be lirt ti. Sa ray bos na, Te - sanj, Vi tez kent le rin de o dak la nan in - ce le me ve te mas lar ne ti ce sin de, ge zi - ye ka tý lan i þ a dam la rýn dan bir ço ðu - nun yap týk la rý i ki li gö rüþ me ler le he - men iþ bað lan tý la rý kur duk la rý ný ve ba zý la rý nýn da bel li ko nu lar da mu ta - býk ka lýp ü ze rin de ça lýþ ma ya baþ la - dýk la rý ný kay de den o ca, ya pý lan iþ bað lan tý la rý dý þýn da, Bos na Dev let me mur la rý nýn yak la þýk 62 si ni er - kek, yüz de 38 i ni i se ka dýn ça lý þan lar o luþ tu - ru yor. Üst dü zey dev let me mur la rý na ba kýl - dý ðýn da i se top lam üst dü zey 3 bin 503 dev - let me mu ru bu lu nu yor. Üst dü zey dev let me mur la rý nýn 3 bin 503 ü nü er kek ler, 410 u - nu i se ka dýn lar o luþ tu ru yor. FZ L M MU, Ð TM V ÖÐ TM D Bu a ra da, Tür ki ye de en faz la dev let me mu - ru, e ði ti m-öð re tim hiz met le rin de is tih dam e - di li yor. ði ti m-öð re tim hiz met le rin de dev let me mur la rý nýn yüz de 39,3 ü is tih dam e di lir - ken, bu nu yüz de 20,1 i le ge nel i da re hiz met le - ri, yüz de 13,4 i le sað lýk hiz met le ri, yüz de 12,4 Bos na-her sek O B ler i çin im kân lar la do lu Ü çün cü köp rü i ha le si ne DV er te le me si S T BUL ü çün cü köp rü da hil u zey Mar ma ra o to yo lu i - ha le sin de da ha ön ce 5 i san o la rak be lir le nen tek lif ver me ta ri hi, TBMM de gö rüþ me le ri de vam e den ve ö nü müz de - ki haf ta ya sa laþ ma sý bek le nen Yap-þ let-dev ret (YD) pro - je le ri ne DV is tis na sý ta nýn ma sý ný ön gö ren dü zen le me nin ge ti re ce ði kat ký dan da ya rar la nýl ma sý a ma cýy la 20 i san a er te len di. tvmsnbc.com da yer a lan ha be re gö re, e u - ters a ko nu i le il gi li bil gi ve ren üst dü zey bir a ra yol la rý Ge - nel Mü dür lü ðü yet ki li si, YD pro je le rin de DV is tis na sý ge ti ren tek li fin Mec lis te gö rüþ me le ri de vam e di yor. Bu dü zen le me ne de niy le i ha le 20 i san a er te len di. DV i le il gi li de ði þik lik il gi yi de ar tý ra cak týr de di. YD pro je le ri ne DV is tis na sý ge ti ril me si ni ve böy le lik le ger çek leþ ti ri len ya - tý rým la rýn ka mu ya dö nüþ sü re si nin ký sal tý la rak YD mo de - li ne da ha faz la iþ ler lik ka zan dýr ma yý a maç la yan ka nun tek - li fi yak la þýk i ki haf ta ön ce TBMM Plan ve Büt çe o mis yo - nu nda ka bul e dil miþ ti. Yet ki li, ü çün cü köp rü ye DV is tis - na sý ge ti ril me si du ru mun da, tek lif ve re cek þir ket le rin tah - mi ni iþ let me sü re si ni ký salt ma sý nýn da bek len di ði ni kay det - ti ve, lk i ha le de de is tek li le rin ne ka dar iþ let me sü re si ön gör dük le ri ni bil mi yor duk ta bi, a ma DV is tis na sý bu sü re yi ký sal ta cak týr di ye ko nuþ tu. Þu a na ka dar i ha ley le yer li fir ma lar dan Park Hol ding, M P, STF,Gü riþ, t lý Ma ki na, Ya pý Mer ke zi, u rol, n ka, Li mak, Tür - ker ler, Cen giz n þa at ve Gün sal ýn; ya ban cý fir ma lar dan i se tal yan s tal di, Gü ney o re li POS CO, Fran sýz Vin - ci, s pan yol OHL, Ja pon I HI ve Mit su bis hi il gi len di ði do kuz þir ke tin þart na me al dý ðý be lir ti li yor. Her sek li i þ a dam la rý i le baþ la tý lan gö - rüþ me ler sü re ci nin de, de ði þik sek tör - ler de iþ bir li ði im kân la rý ge tir me si ni bek le dik le ri ni söy le di. Te sanj þehri - nin dün ya nýn en gü zel kay nak su yu ve mi ne ral li su kay nak la rý na sa hip ol - du ðu nu gör dük le ri ni i fa de e den o - ca, bu ken tin ay ný za man da bir çok v ru pa ül ke si ta ra fýn dan bir tür fa - son ü re tim mer ke zi o la rak kul la nýl dý - ðý ný ve ö zel lik le de mir çe lik ve o to ye - dek par ça sý a la nýn da ça lý þan fir ma la - rýn bu ra da or tak ya tý - rým im kân la rý bu la - bi le cek le ri ni vur gu - l a d ý. i le em ni yet hiz met le ri iz li yor. Yar dým cý hiz - met ler de ça lý þan lar me mur la rýn yüz de 5,65 i - ni, tek nik hiz met ler de ça lý þan lar yüz de 4,5 i ni, din hiz met le rin de ça lý þan lar yüz de 4,2 si ni, a - vu kat lýk hiz met le rin de ça lý þan lar yüz de 0,12 si ni, mül kî i da re a mir li ði hiz met le rin de ça lý þan lar yüz de 0,10 u nu o luþ tu ru yor. BU YIL, 34 B M MU LI B L C Ö te yan dan, 2012 yý lý Büt çe a nu nu na gö - re, 2011 yý lýn da e mek li lik, ö lüm, is ti fa ve ya na - kil so nu cu ay rý lan me mur sa yý sý nýn yüz de 50 si ni geç me ye cek þe kil de a çýk tan ve ya di ðer ka mu i da re, ku rum ve ku ru luþ la rýn dan na kil su re tiy le a ta ma ya pý la bi le cek. h ti ya cýn bu þe - Bos na Her sek Dýþ Ti ca ret O da sý yet - ki li le ri nin Tür ki ye den ge le bi le cek ya - tý rým ve iþ bir li ði tek lif le ri ne son de re - ce sý cak bak týk la rý ný da ha týr la tan o - ca, Bos na Her sek in, iþ gü cü, e ner ji ve ya tý rým teþ vik le ri ko nu sun da ma kul fi yat lar va ad et me si nin ya nýn da, ö zel - lik le v ru pa nýn mer ke - zin de ol ma sý nýn nak li ye ma li - yet le ri ni de dü þü re bi le - ce ði ni be lirt ti. s tan bul / Ye ni s ya kil de kar þý la na ma ma sý ha lin de, yük se köð re - tim ku rum la rý i çin 5 bin a det, di ðer ku rum lar i çin i se 29 bin a det a ta ma iz ni ve ril di. Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý ve ri le ri ne gö re, en çok a - ta ma iz ni ve ri len ku rum, 4 bin 800 i le Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý o lur ken, bu ku ru mu bin 206 a ta ma iz ni i le Tür ki ye a mu Has ta ne le ri u - ru mu ve 900 a ta ma iz ni i le i le ve Sos yal Po - li ti ka lar Ba kan lý ðý iz le di. Ma li ye Ba kan lý ðý 675, Or man Ge nel Mü dür lü ðü 550, çiþ le ri Ba kan - lý ðý 525, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý da 500 me mur a la - bi le cek. Bu a ra da, Mil lî ði tim Ba kan lý ðý na da ha ön ce 12 bin 230 a det kad ro a çýl mýþ tý. Mil lî ði tim Ba kan lý ðý na ay rý ca 200 a det da ha a ta ma iz ni ve ril di. n ka ra / a a Merkel,BBC'de yayýnlanan ewsnight programýnda açýklamalarda bulundu. Yu na nis tan ýn B den çýk ma sý na i zin ver mek bü yük si ya sî ha ta o lur L M Y Baþ ba ka ný n ge la Mer kel, Yu na nis tan ýn u ro böl ge - sin den çýk ma sý na i zin ver me nin, bü yük bir si ya sî ha ta o la ca ðý ný söy le di. Mer kel, n gi liz ya yýn ku ru mu BBC de ya yým la nan ews - night prog ra mý na yap tý ðý a çýk la ma da, l man ya nýn u ro böl ge si ni bir a ra da tut mak i çin e lin den ge le ni ya pa ca ðý ný kay det ti. u ro böl ge si nin sa de ce pa ra bi ri mi bir li ði de ðil, si ya sî bir lik de ol du ðu nu i fa de e den Mer kel, Bi zim le bir lik te ol mak is te yen bi ri ne, Si zi ar - týk is te mi yo ruz de mek fe lâ ke te sebep o lur de di. n ge la Mer kel ay rý ca, Yu na nis tan ýn u ro böl ge sin den çýk ma sý nýn bir li ði za yýf la - ta ca ðý ný kay de de rek, þöy le ko nuþ tu: Yu na nis tan ýn ay rýl ma sý na i - zin ver mek bü yük bir si ya sî ha ta o lur. Bu sebep le Yu na nis tan a kar þý a çýk o la ca ðýz; Or tak pa ra bi ri mi nin bir par ça sý ol mak is ti yor - sa nýz, ö dev le ri ni zi yap ma lý sý nýz, a ma ay ný za man da si ze her za - man des tek ve re ce ðiz di ye ce ðiz. Ya þa nan borç kri zi so nu cu v - ru pa nýn son i ki yýl dýr çok þey öð ren di ði ni söy le yen Mer kel, u ro böl ge si nin bir lik te da ha güç lü ol du ðu nu vur gu la dý. Lon dra / a a S&P den not ar tý þý þar tý D de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s (S&P), Tür ki - ye nin kay nak la rý ný hýz la ih ra cat o - dak lý bü yü me ye yön len di re bi le cek bir es nek lik gös ter me si ha lin de kre di no tu nu yük sel te bi le ce ði ni be - lirt ti. S&P ta ra fýn dan ya yým la nan ve kre di no tu i le gö rü nüm ko nu - sun da her han gi bir de ði þik lik yer al ma yan de ðer len dir me de, sos yal gü ven lik re form la rý nýn bek len ti ler - den da ha kap sam lý ol ma sý ha lin de de kre di no tu nun yük sel ti le bi le ce ði be lir til di. De ðer len dir me de, Sos yal gü ven lik re form la rý bek len ti le ri - miz den kap sam lý o lur ve ma lî per - for man sýn güç len me si i le ka mu bor cu nun be lir gin o ran da a zal ma - sý na yol a çar sa kre di no tu nu yük - sel te bi li riz de nil di. Di ðer ta raf tan, Tür ki ye nin mak ro e ko no mik den - ge siz lik le ri nin bu yýl i çin de dü zel til - me me si ve ül ke yi dýþ þok la ra ký rýl - gan hal de bý rak ma ya de vam et me si ha lin de kre di no tu nun mev cut se - vi ye de ka la ca ðý i fa de e dil di. Tür ki - ye nin kre di no tu nu 19 Þu bat 2010 dan bu ya na ya tý rým ya pý la bi - lir se vi ye nin se vi ye nin i ki ba sa mak al týn da o lan BB se vi ye sin de tu tan S&P, gö rü nü mü i se po zi tif te bu - lun du ru yor. s tan bul / a a TB Yeni sya Gazetesi Yönetim urulu Baþkaný Mehmet utlular ve evin utlular'ýn kýzý ümeysa Hanýmefendi ile Zekeriya ve Havva aya'nýn oðlu Ferit Beyefendinin Mehmet ymen adýný verdikleri bir evlâtlarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. utlular ve aya ailelerini tebrik eder, masum yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Can ardeþ Çocuk öþkleri

11 Y 27 MT 2012 SLI PL 11 ur ân me de ni ye ti, hayatý yardýmlaþma ve dayanýþma olarak görür i sâ le-i ur ns ti tü sü ve U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si ta ra fýn dan, Mart ta rih le ri a ra sýn da dü zen le nen Sa id ur sî nin Me de ni yet n la yý þý baþ lýk lý VI I. i sâ le-i ur on gre si nin, Yar dým laþ ma, Da ya nýþ ma ve Me de ni yet ko nu lu Dör dün cü Ma sa sý nýn ö zet mad de le ri: 1. Sa id ur sî, me de ni yet le ri de ðer len di rir ken, in san lý ðýn mad dî ve ma ne vî sa a de ti ne ne öl çü de kat ký da bu lun du ðu a çý sýn dan e le al mýþ týr. Beþ a sýr dan bu ya na ba þta o lan Ba tý me de ni ye ti nin, in san lý ðýn an cak yüz de yir mi si ne ya lan cý bir sa a det ver di ði ni, bu na kar þý lýk yüz de sek se ni ne sý kýn tý ve zu lüm ya þat tý ðý ný be lirt miþ, in san o nu ru na uy gun bir me de ni ye tin, in san lý ðýn ta ma mý ný en a zýn dan ek se ri ye ti ni mut lu et me si ge rek ti ði ni vur gu la mýþ týr. 2. Sa id ur sî nin, in san lý ðý mut lu e de bi le - DÖDÜ CÜ M S DLÂSYO cek bir me de ni yet o la rak sun du ðu ur ân me de ni ye ti, kay na ðý ný ur ân-ý e rim ve ha dis-i þe rif ler den a lan pren sip ler ve bu pren sip le rin pra tik te za hür le rin den o luþ mak ta dýr. 3. ur ân me de ni ye ti, ha ya tý bir yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma o la rak gö re rek, ça týþ ma e ði lim le ri ni yok et me ye ça lýþ mýþ týr. ur ân me de ni ye ti nin in san lý ða yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma a çý sýn dan hu zur ve kar deþ li ðe gö tü ren il ke ler den en ö nem li si hiç kuþ ku suz ze kât uy gu la ma sý dýr. Bu uy gu la ma i le fa kir ve zen gin a ra sýn da ki fark lý lý ðýn de rin leþ me si ön le ne rek, fer di ve sos yal hu zu run sað lan ma sý he def len miþ tir. 4. Gü nü müz de za ru rî ol ma yan ih ti yaç la rýn za ru rî ha le ge ti ril me si i le top lum zen gin leþ ti ði hal de fert fa kir leþ ti ril miþ top lum da ki yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma duy gu su ze de len miþ tir. 5. Sa id ur sî ye gö re, top lum da yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma an la yý þý ný bo zan, hu zur suz luk, ça týþ ma ve nef re ti art tý ran en ö nem li uy gu la ma fa iz dir. Fa iz uy gu la ma sý sen ça lýþ ben yi ye yim dü þün ce si ni e sas al dý ðýn dan, top lum sal ke sim ler a ra sýn da kin ve nef re ti bü yüt müþ tür. Top lum da ki den ge yi fa kir ler a ley hi ne boz du ðun dan, ih ti lâl le ri, ka rý þýk lýk la rý ü ret miþ tir. 6. Bu gün a dil pay la þým cý ve hak sýz lýk la rý ön le mek i çin, fa i zin ya ný sý ra ka ra bor sa cý lýk, e me ðin sö mü rül me si, fýr sat çý lýk, ça lý þa na hak et ti ði üc re tin ve ril me me si ve mev cut ol ma yan var lýk la rýn mü ba de le sin den e di ni len ka zanç la rýn en gel len me si ge rek mek te dir. 7. Sa id ur sî, frenk il le ti de di ði mil li yet çi lik has ta lý ðý na kar þý, va ta nî, sý ný fî ve di nî bir li ði ö ne re rek ça týþ ma e ði li min den ka çý nýl ma sý ný ö ðüt le miþ, fark lý ýrk la rýn ya ra týl ma sý nýn hik me ti ni yar dým laþ ma, da ya nýþ ma ve ta nýþ ma i çin ol du ðu nu be lirt miþ tir. 8. Be di üz za man in san lý ðýn ba þý na sö mür ge ci lik ve mil li yet çi lik gi bi pra tik le riy le bas ký ve zu lüm ge ti ren ka pi ta liz min bi te ce ði ni ve hür ri ye tin ha kim ol du ðu ma li ki yet ve ser bes ti yet dö ne mi nin baþ la ya ca ðý ný ön gör müþ tür. Ba tý da ki kü re sel kriz bu ge liþ me nin i puç la rý ný ver mek te dir. Bu gün dün ya da bir yan da kriz ya þa nýr ken, di ðer yan da rap ba ha rý de di ði miz öz gür lük i çin yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma nýn ör nek le ri ve ri len bir dö ne me gi ril mek te dir. 9. Bu gün bu kon gre mü na se be tiy le, Sa ray bos na dan Ba tý me de ni ye ti nin vah þi yü zü nü gör mek da ha ko lay gö rü nü yor. Bi rin ci Dün ya Sa va þý ný a teþ le ye rek, in san lý ða bü yük bir fe lâ ket ya þa tan, geç ti ði miz yýl lar da da bin ler ce ma sum in sa nýn vah þi ce öl dü rül me si ne þa hit lik e den bu top rak lar da, in san lý ðýn vic da ný na hi tap et mek da ha an lam lý gel mek te ve ur ân me de ni ye ti ne o lan ih ti yaç a çýk ça gö rül mek te dir. BÞC M S DLÂSYO Batý medeniyeti, buhraný ur ân ile aþacak Panele katýlanlar (soldan saða) Prof. Dr. ecep Þentürk, âzým Güleçyüz, adir kbaþ, Prof. Dr. hmet Battal, Prof. Dr. Cemalettin Latiç. FOTOÐF: Batýyý, Bediüzzaman ile dönüþtüreceðiz SYBOS'D PLD OUÞ CMLTT LTÇ: "SÖZ VYOUZ. BDÜZZM'I DÜÞÜCL YYCÐIZ. BTIYI DÖÜÞTÜCÐZ V OLI YÜZL YD LLH' V SÛLÜ' DÖDÜCÐZ." UMUT YVUZ SYBOS BOS Her sek in baþ þehri Sa ray bos na da i sâ le-i ur ns ti ti ü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 7. i sâ le-i ur on gre si çer çe ve si ne U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nin kon fe rans sa lo nun da bir pa nel dü zen len di. Yö ne ti ci li ði ni a dir k baþ ýn yap tý ðý pa nel de Bos na Mil lî Þa i ri Prof. Dr. Ce ma let tin La tiç, Me de ni yet ler t ti fa ký ns ti tü sü Mü dü rü Prof. Dr. e cep Þen türk, Tur gut Ö zal Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. h met Bat tal ve Ye ni s ya Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni â zým Gü leç yüz söz al dý. Pa ne lin a çý lý þýn da i sâ le-i ur ns ti tü sü Ge nel Sek re te ri h met Dur sun ve Ye ni s ya Med ya Grup Yö ne tim u ru lu Ü ye si Meh met ut lu lar a çý lýþ ve se lâm la ma ko nuþ ma la rý ger çek leþ tir di ler. Pa ne li Bos na lý üst dü zey yö ne ti ci ler, Boþ nak ü ni ver si te öð ren ci le ri, halk ve Tür ki ye den de ka la ba lýk bir grup din le yi ci o la rak iþ ti rak et ti. Pa nel de ko nu þan Bos na Mil lî Þa i ri Prof. Dr. Ce ma let tin La tiç, Be di üz za man bü yük bir â lim dir, bir mü ced did dir. Hat ta biz o nu Boþ nak bir mü ced did o la rak ka bul e di yo ruz söz le riy le sa lon dan bü yük bir al kýþ al dý. Fel se fe ci le rin ur ân me de ni ye ti nin ö lü mü nü ön gör dük le ri ni ha týr la tan La tiç, Be di üz za man gi bi mü ced did le rin i se ur ân me de ni ye ti nin ký ya me te ka dar ba ki ka la ca ðý ný müj de le di ði ni ha týr la ta rak, ur ân me de ni ye ti biz zat l lah ta ra fýn dan ku ru lan bir me de ni yet ol du ðun dan ge le cek te hü küm fer ma o la cak tek me de ni yet o la cak týr de di. Ba zý Ba tý lý la rýn di ni mi ze sal dýr dýk la rý ný be lir ten La tiç, Pey gam ber fen di mi zi (asm) te rö rist ve s lâ mý da ö cü gi bi gös te ren bu pro pa gan da la ra kar þý di ni mi zi doð ru bir þe kil de an lat mak üm met o la rak boy nu mu zun bor cu dur de di. La tiç söz le ri ni þöy le nok ta la dý: Söz ve ri yo ruz. Be di üz za man ýn dü þün ce le ri ni ya ya ca ðýz. Ba tý yý dö nüþ tü re ce ðiz ve on la rýn yüz le ri ni ye ni den l lah a ve a su lü ne dön dü re ce ðiz Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz â zým Gü leç yüz i se, Be di üz za man yer yü zü nün kü çük bir köy ha li ne ge le ce ði ni da ha ge çen yüz yý lýn baþ la rýn da gö rüp dik kat çek ti ði glo bal leþ me ça ðý na gi ri lir ken, Müs lü man la rý kim lik le rin den ta viz ver me den bu ça ðýn ge rek le ri ni kar þý la ya bi le cek do na ný ma sa hip kýl ma ya yö ne lik i zah, ir þad ve i kaz lar da bu lun muþ tu. y ný þe kil de, in san lýk â le mi nin kay det ti ði sos yal ge liþ me ler de dik kat le ta kip et miþ, gi di þa týn va ra ca ðý ye ri bü yük bir i sa bet le ön gör müþ, bu nun so nu cu o la rak de mok ra si, hu kuk, hak ve hür ri yet kav ram la rý ný sa mi mi yet le sa hip len miþ ti de di. Be di üz za man ýn bu na lým lar dan çý kýþ yo lu o la rak fen, sa nat ve it ti fa kýn ba þa rýl ma sý ný i þa ret et ti ði ni vur gu la yan Gü leç yüz, þ te Med re se tüz zeh ra s lâm top lu mun da bü tün bu ma na la rý yo ðu ran bir me de ni yet ham le si nin il mî, fik rî ve sos yal alt ya pý sý ný ha zýr lar ken böl ge ve dün ya ba rý þý nýn da te mel le ri ni in þa e de bi le cek güç ve muh te va ya sa hip bir pro jey di de di. Prog ram da kon gre de 5 ay rý ma sa da 50 ka dar a ka de mis yen ta ra fýn dan ha zýr la nan dek lâ ras yon lar o ku nur ken, U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si rek tö rü, yö ne ti ci le ri, Ye ni s ya Med ya Grup Yö ne ti ci le ri ve ka tý lým cý a ka de mis yen le re plâ ket tak dim e dil di. 1. n san lý ðýn ya þa dý ðý me de ni yet buh ra ný, ça ðýn so run la rý ný i lik le ri ne ka dar his se den Be di üz za man ýn ur ân me de ni ye ti yo ru muy la a þý la cak týr. O nun or ta ya koy du ðu bu s lâm me de ni ye ti te zi i lim, ir fan, hik met ve sa nat bað la mýn da kri zin a þýl ma sýn da ki lit rol oy na ya cak týr. 2. Gü nü müz me de ni ye ti nin in san lý ða sun du ðu mut lu luk for mü lü, bü yük öl çü de es ki Yu nan ýn ve o ma nýn ma ter ya list, na tu ra list ve he do nist fel se fi an la yýþ la rý na da yan mak ta dýr. Bu an la yýþ in sa nýn l lah i le ba ðý ný ke sip o nu sa de ce, mi de si nin, he ve si nin, nef si nin ve cin sel li ðin pe þin de ko þa rak mut lu ol ma ya sevk et mek te dir. 3. Gü nü müz me de ni ye ti nin in san al gý sýn da, di ne, ma ne vi ya ta, ruh ve kal be yer yok tur. kýl ve bi li min i lah laþ tý rýl dý ðý bu me de ni yet, in sa ný an lýk haz la rý nýn e si ri, ben cil bir var lýk ha li ne ge tir miþ tir. 4. Sa id ur sî, me de ni ye tin be ra be rin de ge tir di ði in sa ný ba þý boþ lu ða, se fa ha te sevk e den ve l lah i le ir ti ba tý ný ke sen ah lâk pren sip le ri ni ka bul et mez. Çün kü bu me de ni yet al gý sý in san lý ðý ön gö rül dü ðü gi bi mut lu lu ða de ðil, tam ter si ne mut suz lu ða, mad dî ma ne vî has ta lýk lar ve buh ran la ra sü rük le miþ tir. 5. ur ân me de ni ye ti, in san i le ken di si ni ve kâinatý ya ra tan ab bi a ra sýn da ki ba ðý tek rar kur ma yý ve in sa ný fýt ra tý na ve ak lý na uy gun tec did çer çe ve sin de i man i le ye ni den in þa et me yi a maç la mak ta dýr. 6. Bu ye ni den in þa yý ger çek leþ ti rir ken ur sî, ur â nî ve e be vî bir dil kul lan mak ta dýr. Bu di lin te mel ba kýþ a çý sý da, var lýk la ra ma nay-ý har fi di ye i sim len dir di ði l lah he sa bý na bak ma yý, s ma-i Hüs na yý var lýk la rýn ger çek ha ki kat le ri o la rak te lâk ki et me yi i fa de et mek te dir. 7. ur ân me de ni ye ti nin in san ru hu na ka zan dýr dý ðý es te tik an la yýþ ta, ya ra týl mýþ o lan her þey ya biz zat ya da so nuç la rý i ti ba riy le gü zel dir. l lah ýn gü zel i sim le ri nin te cel li si o la rak muh te þem bir gü zel lik, süs le me ve sa n'at kâ i na týn her ta ra fýn da mü þa he de e dil mek te dir. Bu gü zel lik son suz ve eþ siz bir gü zel li ðe sa hip o lan Sa ni-i Zül ce mal den yan sý mak ta dýr. ur ân me de ni ye ti en gü zel sa nat te cel li si o lan in sa na fark lý bir es te tik an la yý þý ka zan dý ra rak o nu ru hen, ak len, his sen ve kal ben yü celt mek te, san at la sa n'at kâr a ra sýn da kop maz bir bað kur mak ta dýr. 8. Sað lam i nanç te mel le ri ü ze ri ne ku ru lan bu me de ni yet an la yý þýn da i ba det ve gü zel ah lâk ön pla na çýk mak ta dýr. ur ân me de ni ye ti sý nýr ko yul ma yan in sa nýn kuv ve le ri ne, an cak böy le bir i nanç i le sý nýr ko nu la bi le ce ði ni bil dir mek te dir. Bu na gö re va sat yo lu bu lan bir in san, he lâl ha ram sý nýr la rý ný bi le cek ve o sý nýr lar i çin de ka la cak ka dar if fet li, mad dî ve ma ne vî hu ku ku nu sa vu na cak ve zul me kaç ma ya cak ka dar ce sur, hak ký ba týl dan a yý ra cak ka dar hik met li, ya ni a da let li ve is ti ka met li in san o la cak týr. 9. s tik bal de s lâ mi ye tin kuv ve tiy le me de ni ye tin i yi lik le ri üs tün ge le cek, ze min yü zü nü pis lik lik ler den te miz le ye cek, u mu mî ba rý þý te min e de cek tir. 10. v ru pa me de ni ye ti fa zi let ve hü da üs tü ne te sis e dil me di ðin den, bel ki he ves, he va, re ka bet ve ta hak küm ü ze ri ne bi na e dil di ðin den, þim di ye ka dar me de ni ye tin kö tü lük le ri i yi lik le ri ne üs tün gel miþ, kurt lan mýþ bir a ðaç ha li ne dö nüþ müþ tür. Bu da ur ân me de ni ye ti nin üs tün gel me si ne kuv vet li bir de lil hük mün de dir ve az va kit le ga lip ge le cek tir. 11. s lâ mi yet na sýl ca hi li ye dö ne mi in san la rý ný yan lýþ ve ba týl o lan i nanç ve a det ler den dön dür müþ i se, þim di de din siz fel se fî a kým la rýn et ki sin de ka la rak i ti ka dý ný ve ah lâ ký ný kay bet mek ü ze re o lan in san lý ðý kur ta ra cak po tan si ye le sa hip tir. ur ân me de ni ye ti in san lý ða e ðer bir ký ya met kop maz sa hem dün ya hem de a hi ret mut lu lu ðu nu ka zan dý ra cak týr. Ö lü mü e be dî bir yok o luþ ol mak tan kur ta ra cak týr. Þu nu bil me li yiz ki, ur ân me de ni ye ti hu zur i çin de ha ya tý, hu zur i çin de ö lü mü ve e be dî o la rak mut lu ol ma yý a maç la mak ta dýr.

12 27 MT 2012 SLI 12 L Y TB Muhterem aðabeyimiz Mehmet utlular ve evin utlular'ýn kýzý ümeysa Hanýmefendi ile Zekeriya aya ve Havva aya'nýn oðlu Ferit Beyefendinin Mehmet ymen adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. nne babayý tebrik eder, masum yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. rnail antar, li ölemen, Selahattin Vatansever, yhan Demiröz ZY nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma Baþ n tarihinde ski Yaka kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gürkan Ceylan DOSY O: 2008/737 sas. Ö O: 27 Tapu aydý : Mersin ili namur lçesi vciler öyü iþvan mevki 151 ada, 2 parsel, 4 cilt, 309 sayla noda kayýtlý 9524,14 m 2 Tarla vasýflý taþýnmazýn tamamý Hali Hazýr Durumu: Par sel, sos yal te sis le re, þe hir mer ke zi ne, a lýþ ve riþ böl ge le ri ne u - zak ko num da dýr. öy ta rým sa ha sýn da dýr. Par sel ü ze rin de in þa i ve zi ra i muk te sat bu lun - ma mak ta dýr. Par se lin % 5'i ne 250 m 2 o tu ru mu nu geç me mek ü ze re 2 kat lý ta rým sal ya pý ve ya % 40'ý na ta rý ma yönelik sanayi yapýsý yapýlabilme imkâný vardýr. Parsel zirai yönden % eðimde o lup, a ra zi kul lan ma ka bi li ye ti ba ký mýn dan I I I.sý nýf ta rým a ra zi si dir. mar Durumu : mar planý kapsamýnda deðildir. Muhammen Bedeli : ,98 TL Satýþ Saati : 09:50-10:00 Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da MU B L D Y S MC LS S LO U ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e - di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar - tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la gü nü MU B L D Y S MC LS S LO U ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na ve rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le - bi lir. la cak lý var lýk yö ne tim þir ke ti ol du ðun dan iþ bu sa týþ iþ le mi DV'den is tis na tu tul - muþ tur. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý nýn hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si hal de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gü le bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri lebilir. 6- Þatýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur þ bu ilan teb li ga tý ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (c.f.. 126) B: T. C. MU C MÜDÜLÜÐÜ (TÞIMZI ÇI TTIM LI) Dosya o: 2011/386 TL. Örnek o: Tapu aydý : Mersin ili, na mur l çe si, Sa ray Mah., Ban ka lar Cad. So ka ðý, 5 cilt, 439 say fa, 155 a da, 26 par sel de ka yýt lý, 810,00 yü zöl çü mün de, BL.Z.ÜS.3T.BBL.T...B.. cin sin de ki a na ta þýn ma zýn ü ze rin de, kat mül ki ye ti te sis e dil miþ, 68/5640 ar sa pay lý, Blok. bod - rum kat, 28 Ba ðým sýz bö lüm no lu. dük kân ni te li ðin de ki ta þýn maz, his se si tam Hali Hazýr Durumu : Taþýnmazýn bulunduðu parsel Ban ka lar Cad de si ne cep he li o lup, Ban ka la ra, sos yal te - sis le re, þe hir mer ke zi ne, a lýþ ve riþ böl ge si ne ve o kul la ra ya kýn dýr. U la þý mý ko lay dýr. Be le - di ye nin tüm alt ya pý hiz met le rin den ya rar la nýr ko num da dýr. Ta þýn ma zýn çev re si tü müy le ya pý laþ mýþ ko num da o lup a ðýr lýk lý o la rak iþ yer le ri ve ban ka la ra var dýr. Ta þýn ma zýn bu lun - du ðu par sel ü ze rin de bir blok ha lin de þ ha ný ve gü ney kýs mýn da bir müþ te mi lat var dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu ya pý be to nar me kar kas sis tem de in þa e dil miþ, bir bod rum, bir ze min ve üç nor mal kat tan mü te þek kil dir. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu pa sa jýn a na mer di ve ni ve a na ge zin ti sa ha la rý nýn ta ba ný mer mer kap lý o lup, kor ku luk lar de mir pro fil dir. Ta þýn - maz iþ ha ný nýn bod rum ka tý nýn do ðu bö lü mün de o lup, iç av lu ya cep he li dir. De po o la rak kul la nýl mak ta dýr. 29 m 2 kul la ným a lan lý dýr. De mir pro fil doð ra ma lý, ki reç harç sý va lý ki reç ba da na lý dýr. Ta ban se ra mik kap la ma dýr. Dük kân i çe ri sin de a lü min yum doð ra ma i le ay rýl - mýþ mut fak bö lü mü var dýr. Mut fak tez gâ hý mer mer o lup, tez gâh al tý do la bý MDF'dir. - lek trik ve su yu mev cut tur. mar Durumu : mar planý dahilindedir. Parsele B-4 nizamda yapýlaþma imkâný vardýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:30-11:40 rasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da MU B L D Y S MC LS S LO U ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e - di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü MU B L D Y S MC - LS S LO U ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým - dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le.d.v. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tari hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( m. 126) B: T. C. MU C MÜDÜLÜÐÜ (TÞIMZI ÇI TTIM LI) SS O : 2012/101 DVCI : TÜY LT LTM.Þ. GL MÜDÜLÜÐÜ VL : v. Olcay TIM DVLIL : hmet Laçiner, ynur öylü, Firdevs Laçiner, Osman Laçiner, Münevvere, Münire, Þahin DV : MULÞTIM BDL TSPT V TSCL DV TH : 21/02/2012 Da va cý i da re ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta - þýn ma zýn da re a dý na tes ci li da va sý a çýl mýþ ol mak la; Da va cý da re ta ra fýn dan a lý nan, f yon ka ra hi sar li Mer kez l çe si k çin kö yü. a ra hýr mev ki i 3 cilt, 225 say fa 225 par sel de ka yýt lý 7150 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn ma zýn 2281,24m 2 lik kýs mýn da ir ti fak hak ký te sis e dil me si ne ka rar ve ril miþ tir. a) lgi li le rin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de teb li gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da va cý i da re a - ley hi ne da ri Yar gý da ip tal ve ya d li Yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi - le cek le ri, b) lgi li le rin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da ri Yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka mu laþ týr - ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin - den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan da re a dý na tes cil e di le ce ði, c) Mahkemece tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T. C. Va kýf - bank f yon ka ra hi sar Þu be si he sa bý na ya tý rý la ca ðý, da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i - liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ta raf la ra teb lið ta ri hin den i ti ba ren 2 haf ta i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si, d) lgili le rin da va yý ta kip e dip gel me di ði ve ya de lil ve sa vun ma la rý ný bil dir me dik le ri tak dir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý lýp ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. B: FYOHS SLY 2. HUU MHMSD L SS O : 2012/94 DVCI : TÜY LT LTM Þ. GL MÜDÜLÜÐÜ VL : v. Olcay TIM DVLI : HMT BL YUT DV : MULÞTIM BDL TSPT V TSCL DV TH : 21/02/2012 Da va cý da re ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta - þýn ma zýn da re a dý na tes ci li da va sý a çýl mýþ ol mak la; f yon ka ra hi sar li Mer kez l çe si k çin ö yü, Ö vez Te pe si Mev ki in de 12 Cilt, 1166 say fa, 1174 par sel de ta pu ya ka yýt lý 9132 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn ma zýn 607,34 m 2 'lik kýs mýn da ir ti - fak hak ký te sis e dil me si ne ka rar ve ril miþ tir. a) lgi li le rin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de teb li gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da va cý i da re a - ley hi ne i da ri Yar gý da ip tal ve ya d li Yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi - le cek le ri, b) lgi li le rin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da ri Yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka mu laþ týr - ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin - den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan da re a dý na tes cil e di le ce ði, c) Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T. C. Va kýf - bank f yon ka ra hi sar Þu be si he sa bý na ya tý rý la ca ðý, da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i - liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ta raf la ra teb lið ta ri hin den i ti ba ren 2 haf ta i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si, d) lgi li le rin da va yý ta kip e dip gel me di ði ve ya de lil ve sa vun ma la rý ný bil dir me dik le ri tak dir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý lýp ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. B: FYOHS SLY 2. HUU MHMSD L SS O : 2012/98 DVCI : TÜY LT LTM Þ. GL MÜDÜLÜÐÜ VL : v. Olcay TIM DVLI : YÞLOV HFYT UM MOTOLU Ç LIM STIM TCT LMTD ÞT DV : MULÞTIM BDL TSPT V TSCL DV TH : 21/02/2012 Da va cý da re ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta - þýn ma zýn da re a dý na tes ci li da va sý a çýl mýþ ol mak la; f yon ka ra hi sar li Mer kez l çe si Ör ne kev ler Ma hal le si, ý zýl bey li Mev ki in de 30 Cilt, 2882 say fa, 58 da, 14 par sel de ta pu ya ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü ta þýn ma zýn 361,76 m 2 'lik kýs mýn da ir ti fak hak ký te sis e dil me si ne ka rar ve ril miþ tir. a) lgi li le rin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de teb li gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da va cý i da re a - ley hi ne da ri Yar gý da ip tal ve ya d li Yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi - le cek le ri, b) lgililerin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da ri Yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka mu laþ týr - ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin - den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan da re a dý na tes cil e di le ce ði, c) Mahke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T. C. Va kýf - bank f yon ka ra hi sar Þu be si he sa bý na ya tý rý la ca ðý, da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i - liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ta raf la ra teb lið ta ri hin den i ti ba ren 2 haf ta i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si, d) lgililerin davayý takip edip gelmediði veya delil ve savunmalarýný bildirmedikleri takdirde yargýlamanýn yokluklarýnda yapýlýp karar verileceði ilan olunur. B: FYOHS SLY 2. HUU MHMSD L SS O : 2012/97 DVCI : TÜY LT LTM.Þ. GL MÜDÜLÜÐÜ VL : v. Olcay TIM DVLIL : amile DV : MULÞTIM BDL TSPT V TSCL DV TH : 21/02/2012 Da va cý da re ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta - þýn ma zýn da re a dý na tes ci li da va sý a çýl mýþ ol mak la; Da va cý da re ta ra fýn dan a lý nan, f yon ka ra hi sar li Mer kez l çe si Ör ne kev ler Mah. Ço - mak mev ki i 1 cilt, 67 say fa 57 da 59 par sel de ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü ta þýn ma zýn 456,62 m 2 lik kýs mýn da ir ti fak hak ký te sis e dil me si ne ka rar ve ril miþ tir. a) l gi li le rin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de teb li gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da va cý i da re a - ley hi ne da ri Yar gý da ip tal ve ya d li Yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi - le cek le ri, b) l gi li le rin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da ri Yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rýný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka mu laþ týr - ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin - den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan da re a dý na tes cil e di le ce ði, c) Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T. C. Va kýf - bank f yon ka ra hi sar Þu be si he sa bý na ya tý rý la ca ðý, da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i - liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ta raf la ra teb lið ta ri hin den i ti ba ren 2 haf ta i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si, d) l gi li le rin da va yý ta kip e dip gel me di ði ve ya de lil ve sa vun ma la rý ný bil dir me dik le ri tak dir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý lýp ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. B: FYOHS SLY 2. HUU MHMSD L SS O : 2012/100 DVCI : TÜY LT LTM Þ. GL MÜDÜLÜÐÜ VL : v. Olcay TIM DVLI : BDULLH VY DV : MULÞTIM BDL TSPT V TSCL DV TH : 21/02/2012 Da va cý da re ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta - þýn ma zýn da re a dý na tes ci li da va sý a çýl mýþ ol mak la; f yon ka ra hi sar li Mer kez l çe si Ör ne kev ler Ma hal le si, ý zýl bey li Mev ki in de 3 Cilt, 242 say fa, 58 da, 99 par sel de ta pu ya ka yýt lý 8809 m 2 yü zöl çüm lü taþm ma zýn 121 m 2 'lik kýs - mýn da mül ki yet, 2204,59 m 2 'lik kýs mýn da da ir ti fak hak ký te sis e dil me si ne ka rar ve ril - miþ tir. a) l gi li le rin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de teb li gat ve i lan ta ri hin den i ti ba ren ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da va cý i da re a - ley hi ne da ri Yar gý da ip tal ve ya d li Yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi - le cek le ri, b) l gi li le rin 2942 sa yý lý a mu laþ týr ma a nu nu nun 14. mad de sin de ön gö rü len sü re i çe - ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý da ri Yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka rarý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak tir de ka mu laþ týr - ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin - den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan da re a dý na tes cil e di le ce ði, c) Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T. C. Va kýf - bank f yon ka ra hi sar Þu be si he sa bý na ya tý rý la ca ðý, da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i - liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ve ta raf la ra teb lið ta ri hin den i ti ba ren 2 haf ta i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si, d) l gi li le rin da va yý ta kip e dip gel me di ði ve ya de lil ve sa vun ma la rý ný bil dir me dik le ri tak dir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý lýp ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. B: FYOHS SLY 2. HUU MHMSD L TZY brahim, dnan ve Süleyman Þencan'ýn abisi dem, Selahattin, Besim ve bdullah Üçkardeþ'in halasýnýn oðlu rfan Þencan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Fatih, yüp Yeni sya Okuyucularý TZY rkadaþlarýmýz brahim, dnan ve Süleyman Þencan'ýn aðabeyi dem, Selahattin, Besim ve bdullah Üçkardeþ'in halalarýnýn oðlu rfan Þencan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y

13 BLÞM - TOLOJ Y 27 MT 2012 SLI 13 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu SBL M OÐ LU Samsung 2012 vizyonunu açýkladý Sam sung 2012 de müþ te ri le ri nin ih ti yaç la rý ný ve is tek le ri ni kar þý la mak i çin sý nýr la rý ný zor lu yor. Þir ket 2012 ü rün ye ni lik le ri ni üç a na grup ü ze rin den a çýk la dý: kýl lý t ki le þim, kýl lý çe rik ve kýl lý Ge li þim. Da ha faz la muhteva su nan ye ni ü rün se ri le ri, da ha a kýl lý a ra yüz, ku man da sýz kon trol ve i na nýl maz bir re sim ka li te si i le çar pý cý bir ta sa rý ma sa hip. l Sam sung S8000 LD TV ta sa rý mý, ka vis li þýk a yak i le ta mam la na rak ek ran bo yu tu 75 inç e ka dar bü yü tül dü. Sam sung S8000 in i çin de ki çift çe kir dek li iþ lem ci i le kul la ný cý lar bir yan dan web ü ze rin de ge zi nir ken, di ðer yan dan bir kaç uy gu la ma yý ça lýþ tý ra bi lir ve ya in dir me iþ le mi ya pa bi lir. y rý ca, sek tö rün ter cih et ti ði TV uy gu la ma la rý plat for mu o lan Sam sung pps ü ze rin den de çe þit li muhte- valara u la þý la bi li nir. l Sam sung S8000 Smart LD TV ve Sam sung S7500 Smart LD TV se ri le ri nin her i ki si de, 2D ve ya 3D o la rak net gö rün tü ler sað la yan en i le ri tek no lo ji le re sa hip. Sam sung S8000 de ki Mic ro Dim ming Ul ti ma te iþ le vi, gö rün tü yü yüz ler ce par ça ya a yý ra rak a na li zi ni ya pa rak her par ça i çin ger çek za man lý o la rak LD ar ka ý þý ðý ný ve vi de o sin ya li ni op ti mi ze e der. Bu nun i çin dü þük ton lar da ki a lan lar da GO OG L Z G L Ð O UÞ TU DU T T ta ra yý cý la rý, in ter net te ge zi ne bil - mek i çin her kul la ný cý nýn mut la ka e din me si ge re ken ya zý lým la rýn ba þýn da ge li yor. n cak ta ra yý cý la rýn bün ye sin de bu lu nan muh te mel gü ven lik a çýk la rý da kul la ný cý lar i çin bü yük risk ler arz e di yor. Go og le da, Chro me ta ra yý cý sý i çin ol ma sý muh te mel a çýk la rý bu la cak ge liþ ti ri ci ler i çin fark lý mik tar lar da ö dül ler ve ri yor. Þir ket yap - tý ðý a çýk la ma da brow ser i çin de 14 fark lý a çý ðý or ta ya çý ka ran 4 ge liþ ti ri ci ye top lam 47 bin $ ö dül ver di ði ni a çýk la dý. n dü þük ö dül 500$ o lur ken, en yük sek ö dül i se 3000$ ol du. 3 ke - re tek se fer de ve ri len 10 bin $ lýk ö dül i se Chro me ta ra yý cý sý nýn gü ven li ði ne sý ra dý þý kat ký ya pan 3 ge liþ ti ri ci ye ve ril di. Ge liþ ti ri ci le rin or ta ya çý kar dý ðý a çýk lar i se 4 Mart ta ri hin de ya yýn la nan bir ya ma i le ta ma - men ka pa týl dý. Go og le, ta ra yý cý sý i çin a sýl bü yük ö dü lü bu haf ta baþ la ya cak Can Sec West gü ven lik kon - fe ran sýn da ve re cek. Go og le top lam 1 mil yon do lar lýk ö dü lü 3 fark lý ka te go ri de bu lu nan ha - ta lar kar þý lý ðýn da da ðý ta cak. Doð ru dan Chro me ta ra yý cý sý i le il gi li bu lu - nan ha ta la ra 60 bin $, Win dows 7 iþ le tim sis - te min de ki bir so run i le Chro me da ki bir ha ta - nýn bir leþ me si i le or ta ya çý kan gü ven lik a çýk - la rý na 40 bin $ ve son o la rak ta ra yý cý dan ba - ðým sýz stan dart iþ le tim sis te mi ve ek len ti le ri i le il gi li ha ta la ra 20 bin $ do lar ö dül ve ri le cek. Ge çen yýl Chro me ta ra yý cý sý na il gi gös te - ril me me si dolayýsýyla Go og le ö dül mik ta rý ný bu yýl yük selt ti. be yaz te pe nok ta la rý ný ar ttý rýr. Bu iþ lem so nu cun da ge nel par lak lýk ta yüz de 20 ar týþ el de e di lir ve böy le ce ev eð len ce si tut kun la rý na da ha zen gin renk ler, da ha par lak gö rün tü ler ve da ha yük sek kon trast o ran la rý sað la nýr. Bu tek no lo ji i le ay ný za man da ha le et ki si ve ý þý ðýn ya yýl ma sý i le i liþ ki li o lan gö rün tü bo zul ma sý so run la rý nýn da ö nü ne ge çi li yor. l Sam sung S8000 ve Sam sung S7000 LD TV ler müþ te ri le ri Smart TV tek no lo ji si nin ge le ce ði ne ha zýr la yan üç te mel fel se fe yi ihtiva edi yor: *Sam sung D-750 u di o Dock, Sam sung un ö zel hib rid va kum lu tüp amp li fi ka tör tek no lo ji si ne sa hip ses ve da ha net bir din le me de ne yi mi sun mak ü ze re ge liþ tir di ði ilk ho par lör dock u dur. Ö zel hib rid va kum lu tüp amp li fi ka tör tek no lo ji sin de; va kum tüp le ri zen gin ve sý cak bir ses per for man sý el de et mek ü ze re bir di ji tal amp li fi ka tör i le bir leþ ti ril miþ tir. *Sam sung D-750 du al dock ya pý sýy la, Ga laxy S a kýl lý ci haz lar ve i Pod, ip ho ne ve i - Pad ler da hil ol mak ü ze re pp le i OS ü rün le ri ta ra fýn dan des tek le nen sek tö rün ilk ci ha zý ol ma ö zel li ði ni ta þý yor. 2.1 ka nal ho par lör ö zel li ði su nan u di o Dock ay ný za man da 100 watt de ðe rin de ses ya ya bil me ka pa si te si ne sa hip ve a na log gi riþ ve USB port des te ðiy le, mü zik ça - ST ta ra fýn dan ya yýn la nan Þu bat a yý Dün ya Teh dit a po ru na gö re, son bir ay da web si te le rin de ö dül va ad e de rek, kul la ný cý la rý do lan dý ran uy gu la ma lar da bü yük ar týþ mey da na gel di. Dün ya teh dit sý ra la ma sýn da bir an da 5. sý ra ya yer le þen bu tu zak la ra HTML/Fra ud.bg a dý ve ri li yor. HTML/Fra ud.bg uy gu la ma la rý na ö zel lik le an ket ve ya ka yýt for mu dol dur duk tan son ra bir þey ler ka zan ma þan sý su nan web si te le rin de rast la ný yor. n cak ne ya zýk ki kim se ö dül ka zan mý yor. i þi sel bil gi le ri ni zi ver di ði niz ki þi ler den i se bil gi sa ya rý ný za tru va at la rý i çe ren SMS ve e-pos ta lar ge li yor. Hac ker ler, böy le ce þif re-pa ro la gi bi has sas de tay la ra u laþ ma yý he def li yor. Si ber teh dit le re kar þý pro ak tif ko ru ma li de ri ST in bu lut-ta ban lý za rar lý ya zý lým ra por la ma sis te mi Li ve Grid e gö re HTML/Fra ud.bg o la rak ni te len di ri len ka te go ri, % 1.64 lik bu laþ ma o ra ný i le teh dit ler dün ya sý na ilk 10 dan gi riþ yap tý ve 5. sý ra da ye ri ni al dý. Do lan dý rý cý lýk çe þit le - la rý nýz dan ya da ha ri ci hard dis ki niz den doð ru dan mü zik ak tar ma ný za ya rý yor. u di o Dock MP3, WM ve WV for mat la rý ný des tek li yor. *y rý ca, Sam sung D-750 Sam sung Ga laxy ci haz la rý i çin ll Sha re ve pp le ci haz la rý i çin irp lay ü ze rin den ve ya Blu e to oth kul la nan ci haz lar dan kab lo suz ses oy na tý mý ný des tek le ye rek en üst dü zey de es nek lik ve kul la ným ko lay lý ðý su nu yor. Ödül beklerken, kurban olmayýn! Lis te nin ilk i ki sý ra sý ST Dün ya Teh dit a po ru nun ilk sý ra sýn da i se ge çen ay ol du - ðu gi i bi yi ne HTML/ScrIn ject.b ad lý za rar lý ya zý lým bu lu nu - yor. Glo bal o la rak % 3.93 lük bu laþ ma o ra ný na sa hip o lan HTML/Scrlnject.B, HTML web say fa la rý nýn kar ma þýk kay - nak kod la rý nýn bu lun du ðu ko mut dos ya la rýn da yer al ma ve ya kö tü a maç lý ya zý lým la rý o to ma tik o la rak in dir me, bu si te le re yön len dir me gi bi et ki le ri i çe ri yor. kin ci sý ra da i se % 3.77 lik bu laþ ma o ra nýy la IF/ u to run bu lu nu yor. IF/ u to - run, ge nel lik le USB flash disk ve ben ze ri ci haz la rýn o to ma tik o la - rak ça lý þa rak, bil gi sa ya ra vi rüs bu laþ týr ma sý ný ta ným lý yor. me le rin den o lan HTML/Fra ud ka te go ri si, do lan dý rý cý lýk-sah te kâr lýk i çe ren web si te le rin de tes bit e dil di. Bu za rar lý uy gu la ma i le il gi li bil gi ve ren ST Mal wa re raþ týr ma cý sý o bert Li povsky, Ö zel lik le an ket ve ya ka yýt for mu dol dur duk tan son ra bir þey ler ka zan ma þan sý su nan web si te le rin de bu vi rü se rast lan mak ta dýr. Ta biî ki, kur ban lar ö dül ka zan ma mak ta dýr. i þi sel bil gi le ri ni zi ver di ði niz bu ki þi ler den ge le cek o lan, tru va at la rý i çe ren SMS ve e-pos ta la ra kar þý da ha zýr lýk lý ol ma lý sý nýz. HTML/Fra ud. BG, da ðý tým vek tö rü o la rak klâ sik e-pos ta spam i ni kul lan mak ta dýr a çýk la ma sý ný yap tý. Si ber suç lu lar, bu sa ye de kul la ný cý la rýn o la bil di ðin ce çok ve has sas bil gi le ri ne u la þa rak, bun la rý pa ra ya dö nüþ tür me ye ça lý þý yor. G LXY TB 2 GÜCÜÜ n dro idtm 4.0 dan a lan Sam sung G LXY Tab 2 (7.0) ve Sam sung G LXY Tab 2 (10.1) Sam sung G - LXY Tab 2 se ri si i le müþ te ri le ri ne sun du ðu tab let se çe nek le ri ni ge - niþ le ti yor. Sam sung G - LXY Tab 2 se ri si 7 inç lik ve 10,1 inç lik mo del ler den o lu þu yor. Muhtevasýnýn ö - te sin de, Sam sung G LXY Tab 2 se ri si i le bað lan tý kur mak ve sos yal o la rak pay laþ mak da her za man kin den da ha ko lay. Go og le+ vi de o gö rüþ me le rin den ya rar la na rak a nýn da vi de o kon fe rans çað rý la rý prog ram la ya bi lir. y rý ca, Sam sung un plat - form lar a ra sý i le ti þim hiz me ti Cha to sos yal að de ne yim le ri ni da ha da i le ri bir nok ta ya ta þý yor. Sam sung G LXY Tab 2 se ri si nin Ma yýs a yý ba þýn da Or ta do ðu ve u zey f ri ka böl ge sin de kul la ný cý la ra su nul ma sý bek le ni yor. Bilgisayar Mühendisi Ve ri gü ven li ði Ve ri gü ven li ðin den bah se der ken ön ce lik le ve ri nin ne ol du ðu na ba ka lým: Ve ri, göz le nen ve kay de di len þey dir. Ve ri gü ven li ði son za man lar da ol duk ça sýk kar þý laþ tý ðý mýz bir so run ha li ne gel di. en di gü ven li ði miz ka dar ve ri le ri mi zin gü ven li ði de ö nem li. a sýl ki gün lük ya þan tý mýz da bir a sa yiþ söz ko nu su i se ay nen sa nal or tam da bir çok þey pay laþ tý ðý mýz ve ri ler i çin de bir a sa yiþ ol ma lý dýr. Bu nun i çin þart la ra gö re gü ven lik dü ze yi de ge liþ ti ril miþ tir. n ter ne ti kul la ným o ra ný art týk ça ve ri gü ven li ði teh di di baþ gös ter miþ git tik çe bu o lay so run ha li ne gel miþ tir. n ba si tin den bir ço ðu muz in ter net ban ka cý lý ðý kul la ný yo ruz ve sa hip ol du ðu muz þif re nin kim se ta ra fýn dan bi lin me me si ge re kir. s te nen bu i ken gü nü müz de e lek tro nik or tam da ki bil gi le re sal dý rý da bu lu nan ki þi ler (at tac ker) ve ya da ha gün cel is miy le hac ker lar o la rak ta ným la dý ðý mýz bir grup in san gü ven lik tedbir le ri ni a þa rak is te dik le ri bil gi ye u laþ mak ta dýr. Bu tür sal dý rý lar art týk ça gü ven lik tedbir le ri de art tý rýl mak ta dýr. Bil gi sa yar sis te mi nin gü ven li ði ni teh dit e den 4 öge bu lun mak ta dýr: Ve ri dü ze ni ni boz ma (in ter rup ti on): Bu iþ le min so nu cun da bil gi sa yar sis te min de ki ve ri ler kay bo lur, e ri þi le mez ve ya kul la ný la maz ha le ge lir. Dur dur ma (in ter cep ti on): zin ve ril me yen grup la rýn, u laþ ma ma sý ge re ken ve ri le re e ri þim hak ký ka zan ma sý dýr. Bu çe þit bir teh di de ör nek o la rak, að or ta mýn da ki bir prog ra mýn ve ya dos ya nýn ka nu na ay ký rý bir þe kil de kop ya lan ma sý gös te ri le bi lir De ðiþ tir me (mo di fi ca ti on); Sa de ce e ri þim le kal ma yýp, bir de ðiþ tir me o la yý söz ko nu su o lur sa, bu da sis tem gü ven li ði ni teh dit e der. Meselâ bir ki þi, iz ni ol ma dan her han gi bir ve ri ta ba nýn da ki de ðer le ri de ðiþ ti re bi lir. Fab ri kas yon (fab ri ca ti on): zin ve ril me yen grup ya da ki þi ler bil gi sa yar sis te mi ü ze rin de ki nes ne le rin tak li di ni ya pa bi lir ler. Ve ri gü ven li ði ni sað la mak a dý na ya zý lým sal tedbirler a lýn dý ðý gi bi bü yük fir ma lar bu iþ i çin yük sek ko ru ma lý gü ven lik du var la rý kul lan mak zo run da kal mýþ týr. Gü ven lik du var la rý nýn te mel iþ le vi gü ven lik ge di ði o lan uy gu la ma la ra a it ve ri pa ket le ri nin iç a ða u laþ ma sý ný en gel le mek tir. Böy le lik le, i yi ve ya kö tü ni yet li ol du ðu na ba kýl mak sý zýn, hiç kim se að dý þýn dan að i çi ne i zin ve ri len uy gu la ma lar dý þýn da e ri þim sað la ya ma ya cak týr. Böy le lik le ve ri ta ba ný na dý þa rý dan ger çek leþ ti ri le bi le cek her tür lü iþ lem en gel le ne cek tir. Ge nel o la rak fi re wal lar, ku rum i le dýþ dün ya a ra sý na yer leþ ti ri lir. Fa kat bü yük bir or ga ni zas yon, iç (in ter nal) fi re wall e de ih ti yaç du ya bi lir. ç gü ven lik du va rý kur mak i çin bir çok sebep o la bi lir; bun lar dan en ö nem li si, bir ku rum da ça lý þan la rýn þir ket i çin de ki bütün bil gi le re e ri þi mi nin is ten me me si dir. Bu gi bi du rum lar da, iç gü ven lik du var la rý, ki þi le re fark lý yet ki ler ve re rek, e ri þil me si ge re ken ve ri le rin de fark lý o la ca ðý dü þün ce siy le yet ki ký sý tý kul la nýl mak ta dýr. Her ki þi sa de ce i þi nin ge rek tir di ði ve ri ye yet ki si da hi lin de e ri þe bil mek te dir. Ve ri nin gü ven li gön de ri min de krip to yön te mi kul la ný la bi lir; krip tog ra fi, ö nem li bil gi le rin de po lan ma sý ný ve ya gü ven li ol ma yan að or ta mýn da yol lan ma sý ný, bil gi le rin a lý cý dan baþ ka sý ta ra fýn dan o ku na ma ya cak ve an la þý la ma ya cak þek le ge ti ril me si ni sað la mak ta dýr. rip tog ra fý ba zý me ka niz ma la ra sa hip tir. Bu me ka niz ma lar, kay nak la ra e ri þi mi kon trol al tý na al mak i çin kul la nýl mak ta dýr. rip tog ra fý, dün ya da ki mev cut gü ve ni nin e lek tro nik or ta ma ta þýn ma sýn da ö nem li bir rol oy nar. Bu ba kýþ a çý sýy la, krip tog ra fi ol ma say dý, krip to a na list ler ve ya di ðer a dýy la hac ker lar, e lek tro nik pos ta la rýn i çi ne gi re rek ö zel me saj la rý o ku ya bi lir; kre di kart nu ma ra la rý ný a la rak kul la na bi lir, cep ve di ðer te le fon la rý mý zý din le ye bi lir, ban ka he sap la rý na gi re rek pa ra yý sa hi bi nin a dý na har ca ya bi lir ler di. Þif re le me, ve ri gü ven li ði ni sað la ma da en güç lü a raç o la rak gö rül mek te dir. Þif re le me ve ri ler i çin giz li li ðin ya nýn da, doð ru lu ðu da sað la ma yý a maç la mak ta dýr. Çün kü ve ri ler ge nel lik le o ku na ma dý ðý gi bi, an lam lý yön tem ler le de de ðiþ ti ri le me mek te dir. Þif re le me bil gi sa yar gü ven li ðin de ö nem li bir a raç týr, an cak þif re le me, ve ri gü ven li ði i le il gi li bü tün prob lem le ri çö ze mez. Þu an i çin en i yi bi li nen ve en çok kul la ný lan yön tem Ve ri Þif re le me Stan dar dý (Da ta ncr ypti on Stan dard - DS) dýr. lk o la rak 1970 le rin ba þýn da ge liþ ti ri len ve me ri ka Bir le þik Dev let le ri ta ra fýn dan 1977 de son ha li ve ri len DS, çö zül me si en zor al go rit ma o la rak ka bul e dil mek te dir.

14 SPO MT 2012 SLI Y SÜP LG' SÜP FL FDSYO DH ÖC PLY-OFF SM TÞIY SÜP LG ÞMPYOU L VUP UPL- I TILC TIMLI BLLYC MÇLI SM SÜP FL OL DÐÞTD SÜP FL' FOMTI BÞ SÜ P Fi nal'in for ma tý nýn, Sü per Lig'den fark lý o la ca ðý a çýk lan dý. Çift dev re li lig u su lü - ne gö re oy na na cak kar þý laþ ma la ra, lig de ilk 4 sý ra yý a la cak ta kým lar, pu an la rý nýn ya rý sýy la baþ la ya cak. Bu pu an la rýn bu çuk lu ol ma sý ha - lin de, bu çuk, tam sa yý ya yük sel ti le cek. n - cak, Sü per Fi nal so nun da ay ný pu a na 2 ya da 3 ta kým ol ma sý ha lin de, bu çuk pu - a ný ta mam lan mýþ ta kým, sý ra la ma da alt ta ka la cak. Sü per Lig'de, oy na nan kar - OL DO YU e ni as ya.com.tr þý laþ ma lar da a tý lan gol ler ve a ve raj lar Sü per Fi nal'e yan sý ma ya cak. YI PUD BTM HLD Süper Final sonunda iki takýmýn ayný puanda olmasý halinde, öncelikle Süper Final'e baþlarken buçukla tamamlanmýþ takýmlar geride kalacak. ki takýmýn da bu açýdan durumu ayný ise takýmlarýn kendi aralarýndaki Lig Grubu ve Süper Final'de oynadýklarý 4 maçtaki puan üstünlüðüne bakýlacak. Bunda da eþitlik olmasý halinde, kendi aralarýnda oynadýklarý maçlardaki gol averajýna bakýlacak. yný olmasý halinde, 34 haftalýk lig grubunda puan sýralamasýnda üstte olan takým, üst sýrada yer alacak. Süper Final'i 3 veya 4 takým ayný puanda bitirirse, ayný þartlar bu kez 3 veya 4 takým için aranacak. VUP'Y GDC TIML Süper Final'i ilk sýrada tamamlayan takým Süper Lig þampiyonu olarak UF Þampiyonlar Ligi gruplarýna direkt olarak katýlacak. Bu grubu 2. sýrada tamamlayan takým ise, UF Þampiyonlar Ligi'ne katýlmak için ön eleme maçý oynayacak. Türkiye upasý þampiyonu olan takým, UF vrupa Ligi'ne gidecek, Süper Final'i 3. sýrada tamamlayan takým ise, UF vrupa Ligi'ne katýlacak 2. takým olacak. Süper Final'i 4. olarak tamamlayacak takým ile 5.-8.'lik grubunu 1. sýrada tamamlayacak takým arasýnda, UF vrupa Ligi'ne gidecek 3. ekibi belirlemek için maç oynanacak. Yaklaþýk bir ay sürecek Süper Final ve play-off grubunda 25 maç yapýlacak. Fenerbahçeli taraftarlar otobüs hareket ettikten sonra da meþaleler yakýp bir süre otobüsün önünde yürüdüler. vrupa Þampiyonu böyle karþýlandý VOLYBOL a dýn lar v ru pa Þam pi yon lar Li - gi'nde þam pi yon o lan Fe ner bah çe U ni ver sal'i, - zer bay can dö nü þü s tan bul'da coþ ku lu ta raf ta rý kar þý la dý. Fe ner bah çe U ni ver sal ka fi le si ni ta þý yan THY'ye a it ö zel u çak, sa ba ha kar þý Sa bi ha Gök çen Ha va li ma ný'na i ner ken, sa rý la ci vert li ler ta raf ta rý nýn yo ðun sev gi gös te ri le riy le kar þý laþ tý. Ta ký mýn a lan - dan çý ka ca ðý ka pý nýn ö nü ne o to büs ya naþ tý rý lýr ken, ba ri kat la, ka fi le nin o to bü se bi ni þi i çin kor don o - luþ tu rul du. Sa rý la ci vert li le ri, þam pi yon luk ku pa sý - nýn ta kým kap ta ný Se da To kat lý oð lu'nun e lin de ha - va li ma nýn dan dý þa rý çýk tý ðý an da bek le yen ta raf tar - la rýn coþ ku lu te za hü rat la rý baþ la dý. Ta ký mýn o to - bü se bin me si nin ar dýn dan da o to bü sün ö nü ne ge çen ta raf tar lar u zun bir sü re a ra cýn ö nün de kal - dý. Sporcularýn i sim le ri ni te za hü rat lar la ses len di - ren, sev gi gös te ri le rin de bu lu nan ta raf tar lar, me þa - le ler ya kýp, þam pi yon luk þar ký la rý söy le di ler. Süper Lig ''Süper Final''i, Çýraðan Sarayý'nda gerçekleþtirilen toplantýyla tanýtýldý. Tanýtým toplantýsýna, TFF Baþkaný Yýldýrým Demirören ve 1. Baþkanvekili Ufuk Özerten (saðda) katýldý. FOTOÐF:. TÜY Fut bol Fe de ras yo nu (TFF), da ha ön ce play-off is mi ni ta þý yan ve Sü per Lig þam pi yo nu i le v ru pa ku pa la rý na ka tý la cak ta kým la rý be lir le ye cek kar þý laþ ma la rýn is mi ni ''Sü per Fi nal'' o la rak de ðiþ tir - di. Sü per Lig ''Sü per Fi nal''i, Çý ra ðan Sa ra yý Ma beyn Sa lo nu'nda ger çek leþ ti ri len top lan týy la ta ný týl dý. Ta - ný tým top lan tý sý na, TFF Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö - ren ve 1. Baþ kan ve ki li U fuk Ö zer ten de ka týl dý. TFF Mü sa ba ka O pe ras yon Mü dü rü U fuk Þe pik, ''Sü per Fi nal''in i san haf ta sýn da baþ la ya ca ðý ný be lir - te rek, þam pi yo nu be lir le ye cek son Sü per Fi nal haf - ta sý nýn i se Ma yýs ta rih le rin de oy na na ca ðý ný söy le di. Þe pik, Sü per Fi nal'de 2. haf ta nýn i - san, 3. haf ta nýn i san, 4. haf ta nýn 2-3 Ma yýs, 5. haf ta nýn i se 5-6 Ma yýs ta rih le rin de oy na na ca ðý ný kay det ti. U F v ru pa Li gi'ne ka tý la cak ü çün - cü ta ký mý be lir le ye cek ve Sü per Fi nal 4'ün cü - süy le, lig de 5 i le 8. sý ra a ra sýn da ki ta kým la rýn o luþ tu ra ca ðý play-off gru bu nun 1.'si a ra sýn da ki kar þý laþ ma i se 20 Ma yýs Pa zar gü nü oy na na cak. OLÐÜSTÜ B SZO GÇYOUZ Fut bol Fe de ras yo nu 1. Baþ kan ve ki li U fuk Ö zer - ten bu se zon de ði þik bir sü reç ya þan dý ðý ný i fa de e - de rek, ''Yak la þýk se ne dir fut bo lun i çin de yim. Hiç bu se ne ki ka dar o la ða nüs tü ko þul lar da bir se - zon oy nan ma dý. Sý ra dý þý, zor ko þul lar da bir se zon ge çir dik'' de di. Üst te ki gru bun bel li ol du ðu nu, an - cak i kin ci gru bun he nüz o luþ ma dý ðý ný kay de den Ö zer ten, ''Bu ne den le Sü per Fi nal'in ku ra sý ný çe ke - mi yo ruz. Bu maç la rýn çe kiþ me li geç me si ne de niy le hoþ haf ta lar ge çi ri yo ruz. Sü per Fi nal'in de dost luk, kar deþ lik i çin de geç me si ni te men ni e di yo rum. ''Cen til men Lig'' se ri miz de Sü per Fi nal so nu na ka - dar de vam e de cek, o ra da da a lý nan pu an lar ku lüp - le ri mi zin ar tý sý ya da ek si si o la cak'' di ye ko nuþ tu. ZZ YILDIIM BT STD ''FUT BOL D þi ke'' da va sý nýn tu tuk lu sa nýk - la rýn dan Fe ner bah çe u lü bü Baþ ka ný ziz Yýl dý rým, ''Bu da va son ra sý za ten her kes na mus lu ol du, bir biz na mus su zuz'' de di. Çað la yan'da ki s tan bul 16. ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü len du ruþ ma da sa - vun ma sý a lý nan tu tuk suz sa nýk lar dan Fe - ner bah çe u lü bü Yö ne tim u ru lu Ü ye si la ed din Yýl dý rým, id di a e di len ziz Yýl dý - rým li der li ðin de ki suç ör gü tü nü ve söz ko - nu su ör gü te ü ye ol du ðu id di a la rý ný ka bul et me di ði ni be lir te rek, ''Bu suç la ma, ak la ve man tý ða ay ký rý dýr. Gö rev yap tý ðým Fe ner - Hayýr duâsýyla mesaiye baþladý BÞTÞ u lü bü Baþ ka ný Fik - ret Or man, Be þik taþ'ýn, Be þik taþ - lý la rýn is te di ði þe kil de yö ne ti le ce - ði ni söy le di. Si yah-be yaz lý ku lü - bün pazar günü ya pý lan o la ða - nüs tü se çim li ge nel ku ru lun da baþ kan lý ða se çi len Fik ret Or man, dün yö ne tim ku ru lu ü ye le riy le bir lik te, ku lü bün fut bol þu be si nin ku ru cu la rýn dan Þe ref Bey'in Yah - ya fen di Tür be si'nde ki me za rý ný zi ya ret e dip, du a o ku du. Or man, da ha son ra yap tý ðý a çýk la ma da, ku lü bün bu ka dar ta raf ta rý nýn ol - ma sý na, bu ka dar in sa nýn gön - lün de yer et me si ne se bep o lan ve ku lü bün ku ru lu þun da har cý o lan in san la rýn bu lun du ðu nu be lir te - rek, þun la rý kay det ti: ''Biz bu gün bu ra day sak, bu ka dar i ti bar gö rü - yor sak on la rýn sa ye sin de. On la - rýn çiz miþ ol du ðu viz yon sa ye sin - bah çe u lü bü'nde du - rum or ta da. Hak sýz ka zanç de ni len pa ra lar Fe de ras yon dan a lý nan pa ra lar dýr. 107 yýl lýk Fe ner bah çe ku lü bü Cum hu ri ye tin göz be - be ði dir. s ki þe hirs por-fe ner bah çe ma çýy la il gi li o la rak l han k þi oð lu i le gö rüþ tü ðüm id di a la rý doð ru de ðil dir. l han k þi oð lu, Bü lent Uy gun'un o maç tan bir ay ön ce bir Fe ner bah çe ma çý ný iz le mek is te di ði ni söy - le di. o nuþ ma bu nun la il gi li dir'' de di. Fe - de. Be þik taþ lý lý ðý mýz dan gu rur du yu yor sak her þe yi on la ra borç - lu yuz. Þe ref Bey bi zim i çin ö - nem li bir in san. On dan son ra ge - len Ba ba Hak ký gi bi bü tün bü - yük le ri miz de çok ö nem li. Bu i þe ilk har cý ko yan Þe ref Bey'i zi ya ret et mek is te dik, ar ka daþ la rý mýz la bir lik te ha yýr du a mýz la i þi mi ze baþ la ya lým is te dik.''fik ret Or man, sta dýn du ru muy la il gi li bir so ru ü ze ri ne de, ''e bir stat pro je si gör düm, ne de bir stat iz ni gör - düm. Çar þam ba gü nü gün dem - le ri miz den bi ri o dur. s ki yö ne ti - ci miz, de ðer li bü yü ðü müz Or - han Sa ka'dan bil gi a la ca ðýz. Be - þik taþ'ta de vam lý lýk e sas týr. Bil gi - le ri a la lým, son ra pay la þý rýz'' di ye ko nuþ tu. Orman, transferle ilgili bir soruya, ''Transfer döneminde deðiliz" diye cevap verdi. ner bah çe li es ki fut bol cu Gök çek Ve der - son'la il gi li Sa met Gü zel i le yap tý ðý ko nuþ - ma sý so ru lan Yýl dý rým, ''U F kri ter le ri ne gö re yýl so nun da ku lüp le rin a la cak ve re ce - ði kal ma ma sý ge re ki yor du. Ve der son'un da bir im za sý ek sik ti. u lüp ler a ra sýn da ki i ti laf ne de niy le o fi si me ça ðýr dým, gö rüþ tüm'' ce - va bý ný ver di. Mah ke me Baþ ka ný kin ci'nin ''e den te le fon da is mi ni söy le mek ye ri ne o ar ka daþ di yor sun?'' so ru su na Yýl dý rým, ''Ya - pý o la rak öy le ko nu þu rum'' ce va bý ný ver di. d di a na me de hak kýn da ki id di a la rý red de - den Yýl dý rým, be ra a ti ni ta lep et ti. Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman ve yönetimim kurulu üyeleri kulübün kurucularýndan Þe ref Bey'in Yah ya fen di Tür be si'nde ki me za rý ný zi ya ret e dip, du a o ku du. TBZOSPO CÜYT ÇI' ÖFL SÜP Lig'de Galatasaray iledeplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un genel sekreteri Hasan Yener, karþýlaþmada galibiyeti kaçýran taraf olduklarýný belirtti, hakem Cüneyt Çakýr'ýn yönetimine tepki gösterdi. Hasan Yener, Galatasaray karþýsýnda iyi bir mücadele ortaya koyduklarýný ve farklý kazanabilecekleri karþýlaþmada 2 puan kaybettiklerini savunarak, ''Maçýn geneline baktýðýmýzda Galatasaray deðil, galibiyeti kaçýran taraf bizdik. lk yarýda üç, dört gol bulabilirdik. Ondan sonra da puan kaybetmemiz mümkün olmazdý. Oyunun gidiþatýna bakýldýðýnda penaltý olmazsa Galatasaray'ýn gol atma þansý yoktu'' dedi. lanzinho'nun eline topun deðdiði penaltý pozisyonunda, Sabri'nin çok yakýn mesafeden vuruþ yaptýðýný kaydeden Yener, ''lanzinho'nun ayaðýndan sekerek top eline vuruyor. lanzinho, eli yukarýda kayarak topa müdahalede ediyor. Fakat vücudunun denge saðlamasý için elini açmak zorunda. Hakem burada yorumunu ve tercihi penaltý kararý vererek kullandý'' þeklinde konuþtu. lmander olmayýnca forvet hattý çöktü G.Sa ray um ma dý ðý þe kil de i ki pu an kay bet ti. Trab zons por is ta tis ti ki o la rak da, fut bol o - la rak da G.Sa ray'a o ran la da ha i yi oy na yan ve pu a ný hak e den ta raf tý. Trab zons por ilk ya rý da ken di sa ha sýn da oy na dý ðý G.Sa ray ma çýn da, mah - kum bir o yun la sa ha dan si lin miþ ti. O maç ta Zo - ko ra, Vol kan, Ol can gi bi o yun cu lar yok tu. Or ta sa ha sý bu maç ta bir bi ri ni çok i yi ta mam la dý. Col - man, Zo ko ra ve lan zi ni o bu böl ge nin en i yi o - yun cu la rýy dý. Bu rak bu ma çý Trab zons por'un ka - za na ma ma sý nýn baþ ak tö rüy dü. et po zis yon la rý go le çe vi re me di. De fans ta Gi ray ve Mus ta fa Yum lu, Ba ros ve e ca ti'yi çok i yi kon trol et ti ler. G.Sa ray cep he sin de du rum par lak de ðil di. l - man der'in ol ma ma sý G.Sa ray'ýn for vet hat tý nýn çök me si ne se bep ol du. Ba ros. Te rim'in tut tu ðu bir for vet de ðil. e ca ti'nin son de re ce et ki siz o lu - þu, G.Sa ray'ý do la yý sýy la Te rim'in e li ni zo ra sok tu. Hiç he sap ta ol ma yan Meh met Bat dal, son da ki - ka da G.Sa ray'ýn ga lip ge le bi le ce ði ö nem li fýr sa tý go le çe vi re me di. Böy le si ne bü yük ta ký mýn ye de ði de bü yük ya ni ka li te li ol ma lý. Yi ðit Gö koð lan, Sab ri, i e ra o yu nu çe vir me ka li te si dü þük o yun - cu lar. ý sa ca sý G.Sa ray'ýn play-off lar da al ter na tif for vet o yun cu sý kýn tý sý ya þa ya bi lir. u lü be zen - gin li ði ol ma ma sý G.Sa ray'ýn sý kýn tý sý. Trab zons - por'un ye dek ku lü be si da hi G.Sa ray'ýn çok da ha i - le ri sin de. Son ra dan o yu na gi ren Ha lil, n ri qu e, d ri an klas sa yý la bi le cek o yun cu lar. G.Sa ray ta ký mý ný bu maç ta her za man ki fut bol fel se fe si nin ge ri sin de bul dum. Çok faz la te laþ, faz la i ti raz ve o yu na kon san tre ol ma ma gi bi ek sik le ri ön pla na çýk tý. Me se lâ ye ni len gol de o yun cu la rýn, fa ul ol ma mýþ ol sa da po zis yo na i ti raz e der ken Trab - zons por'un ser best a týþ kul la ný þý ný sey ret me si ve go lün ye nil me si, G.Sa ray'lý o yun cu la rýn ilk ya rý da, dü þün ce o la rak ne ka dar ek sik ol du ðu nu gös te ri yor. Ha ke min yan lýþ ka ra rý ol sa da ser best vu ru þun, ha - ke min dü dü ðü nü bek le me ye ge rek kal ma dan kul la - nýl dý ðý ný, G.Sa ray'lý o yun cu la rýn bil me si ge re kir di. Böy le si ne bir maç ta ha ke min ger gin li ði dü - þür me ye hiç kat ký sý ol ma dý. Cü neyt Ça kýr'ýn bu maç ta ki yö ne ti mi "e lit ha kem" e ti ke ti ne hiç mi hiç ya kýþ ma dý. lk ya rým sa at te 6 ta ne sa rý kart gös ter me si, "ma çý e lin de tut ma" be ce ri si yö nüy - le za yýf tý. Her po zis yo na kart gös te re rek ya rým sa at te or ta lý ðý ký rýp ge çi rip, son ra sýn da ve ri le cek fa ul ler le, gös te ri le cek kart la rý at la mak Cü neyt Ça kýr'ýn yurt i çin de ki maç la rý, de ði þik he let-i ru - hi yey le yö net ti ði ni gös te ri yor. ýlýç: Beþiktaþ'ýn yeni stat için hakký deðerlendirilmeli n GÇL ve Spor Bakaný Suat ýlýç, Beþiktaþ ulübü'nün dün yapýlan genelkurulunda 11 bin üyeden sadece 4 bininin oy kullanmasýný, ''Sanki önceden sonucu belli olan bir genel kurula gidildi gibi bir algý oluþtu bende'' diye konuþtu.beþiktaþ ulübü Baþkanlýðý'na yeni seçilen Fikret Orman'ýn yeni stat için bakanlýða geleceði hatýrlatýlmasý üzerine Bakan ýlýç, þunlarý söyledi: ''Beþiktaþ eski baþkanýnýn ilk konusu da buydu. Dönemimizde Fenerbahçe çok modern bir stada kavuþtu. Galatasaray çok modern bir stada kavuþtu. Bu Beþiktaþ'ýn da hakký olarak deðerlendirilmeli. ski yapýlarýn yenilmesi kaçýnýlmaz. Bu stat yenilenecek. Beþiktaþ bir semt takýmý. Stadý bu semtten uzaklaþtýrdýðýnýz takdirde farklý bir sorun ortaya çýkabilir. Bu stadýn yeniden inþasýna gayret gösterilmesi gerekir.'' uri Þahin takasla Benfica'ya gidecek iddiasý npotz spor gazetelerinden ecord, eal Madrid'deki ilk sezonunda bekleneni veremeyen Türk futbolcu uri Þahin'in takas yoluyla gelecek sezon Benfica'ya gidebileceðini iddia etti. Verilen haberde, eal Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Benfica'da oynayan Belçikalý ortasaha oyuncusu xel Witsel'i istediði belirtilerek, bonservis fiyatýný indirmek için Portekiz kulübüne uri ile Witsel takasýnýn önerileceði ileri sürüldü. Bu arada, Þampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, bugün deplasmanda ýbrýs um esimi'nin poel takýmý ile karþýlaþacak olan eal Madrid'de 19 kiþilik aday kadroya milli futbolcular Hamit ltýntop ve uri Þahin de alýndý. Trabzonsporlular Çakýr'ýn penaltý kararýna uzun süre itiraz etti.

15 Y DZ 27 MT 2012 SLI 15 ttihad-ý slâmýn tam zamaný T T H D-I S LÂM MÂ Â SI, B DI ÜZ Z M I ZH T T Ð ÖL ÇÜ V P MT L Ç Ç V S D T I D BU LU UP UV VT V C Ç LIÞ M L, H Y TI I U HZ M T V FT MÞ F D Â L I Ö M L H DF L D B OL M LI. ÇÜ Ü G LÞ M L T T H D-I S LÂ MI TM Z M I I GL D Ð GÖS T YO. ÂZIM GÜLÇYÜZ ni as ya.com.tr 5 U huv vet ve si ya set Bi rin ci mir dað ha ya týn da yaz dý ðý mek tup lar dan bi rin de ur Ta le be le ri nin hiç si ya se te ka rýþ ma dýk la rý ný ve hiç bir par ti ye gir me dik le ri ni i fa de e den Be di üz za man, bu nun en ö nem li ve te mel se be bi ni þöy le a çýk lý yor: Çün kü i man, mâl-i u mu mî dir (her ke sin or tak de ðe ri dir). Her ta i fe de muh taç la rý ve sa hip le ri var dýr. Ta raf gir lik gi re mez. Yal nýz küf re, zýn dý ka ya, da lâ le te kar þý cep he a lýr. ur mes le ðin de mü min le rin u huv ve ti e sas týr. ( mir dað Lâ hi ka sý, s. 311) ur Ta le be le ri nin a sýl iþ ti gal a la ný o lan i man hiz me ti ve ders le ri, si ya sî ta raf gir lik ve kar þýt lýk la rýn ü ze rin de bir ko num da kal ma yý ge rek ti rir. ma ak tar dý ðý mýz mek tup ta be lir ti len küf re, zýn dý ka ya ve da lâ le te kar þý cep he al ma tav rý, yi ne Sa id ur sî nin 1950 den son ra ka le me al dý ðý mek tup lar la Mü nâ za rât ve Hut be-i Þa mi ye gi bi es ki e ser le ri ne ek le di ði not lar da i fa de et ti ði gi bi, si ya se ti din siz li ðe â let et me gay ret le ri ne kar þý müm kün ol du ðu tak dir de ay ný si ya se ti di ne â let, dost ve hiz met kâr kýl ma yý a maç la yan yak la þým lar la so mut la þa rak uy gu la ma ya yan sý tý lýr. Ta biî bu yak la þým lar da da a sýl o lan si ya sî ek sen li ta raf gir lik ve kar þýt lýk lar de ðil, di ne hiz met tir. Bu an lam da ki di ne hiz met mis yo nu, gö nül lü le ri ni doð ru dan si ya se te a tý lýp ka týl mak tan men e der. Çün kü di ne hiz met le ak tif si ya se ti bir lik te gö tür mek çok zor, hat tâ im kân sýz dýr. Si ya se tin i cap la rý i le din hiz me ti nin ge rek le ri ço ðu za man çe li þir. k tif si ya set, din dar kim lik le ri a þýn dý rýr. Ya ni, si ya set to pu zuy la nur bir a ra da ol maz. O lur di yen ler, el le rin de ki nu run si ya set pro pa gan da sý gi bi al gý lan ma sý na yol aç ma ve i lâ ve ten ik ti dar gü cü nü el le ri ne ge çir dik ten son ra ya pa bi le cek le ri yan lýþ lar la, si ya se ten kar þý la rý na al mak du rumun da o la cak la rý bü yük bir ek se ri ye ti nur dan mah rum et me ve ba li ni üst le nir ler. Do la yý sýy la, din hiz me ti ne ha ya tý ný vak fe den ler mut lak su ret te ak tif si ya se tin dý þýn da kal ma lý ve Be di üz za man ýn de di ði gi bi, ya pý cý ir þad ve i kaz lar la, ehl-i si ya se ti di ne hiz met i çin yön len dir me ye ça lýþ ma lý. Bu nu da yi ne o nun or ta ya koy du ðu te mel öl çü ve pa ra met re le ri e sas a la rak yap ma lý. Çok has sas ve in ce nü ans la rýn söz ko nu su ol du ðu bir a lan bu. Doð ru an la yýp i sa bet li bir þe kil de uy gu la ya bil mek i çin, her bir öl çü yü ken di ma ka mýn da e le a lýp, tat bi kat ve ter ci ha tý, hak ký ve ri le rek ya pý la cak is ti þa re ler de be lir le mek þart. Ve her hal ve þart ta â dil, den ge li, ger çek çi bir çiz gi ta kip et mek ge re ki yor ki, Sa id ur sî nin bah set ti ði si ya set te muk te sit mes lek ten ay rý lýn ma sýn. e Hay dar a ða, ne Hay do; ben Hay dar di yo rum be ya nýn da ki an lam da bu nu i fa de e di yor. Bu ta výr ve çiz gi, si ya set le il gi li de ðer len dir me ler de if rat ve tef rit ten u zak, cer be ze ye ka pa lý, a bar tý lý yak la þým la ra prim ver me yen, a da let ve i ti dal den sap ma yan bir ol gun lu ðu ge rek ti ri yor. Be di üz za man a Þey tan dan ve si ya set ten l lah a sý ðý ný rým de dir ten en ö nem li se bep ler den bi ri o lan, din dar ve sa lih bir in sa ný sýrf si ya se ten fark lý dü þün dü ðü i çin ye rin di bi ne ba tý rýr ken, fâ sýk ve mü na fýk da ol sa si ya set da þý ný gök le re çý kar ma ha ta sý na düþ me mek de bu nun i cap la rýn dan bi ri. Bu çe þit ko nu lar da Sa id ur sî nin Sa kýn, sa kýn, ha ri ce ba kan ce re yan lar, hu su san si ya set ce re yan - la rý si zi tef ri ka ya dü þür me sin (as ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 164) þek lin de ki u ya rý sý ný hiç bir za man ha tý rý mýz dan çý kar ma ma mýz da. ðýr lýk lý kýs mý Be ya nat ve Ten vir ler i sim li ça lýþ ma da der le nen öl çü ler ý þý ðýn da si ya sî gö rüþ ve ter ci hi miz el bet te o la cak. ma bu ka na a ti i fa de ve sa vun ma üs lû bu muz, ur mes le ðin de mü min le rin u huv ve ti e sas týr çer çe ve sin de þe kil len me li. *** h lâs ve he lâl leþ me Be di üz za man, h lâs i sâ le si nde h lâ sý ka zan mak ve mu ha fa za et mek ve ma ni le ri def et mek i çin reh be ri niz ol sun di ye rek sý ra la dý ðý dört düs tur dan ü çün cü sün de y i sâ le-i ur þa kird le ri (ta le be le ri) ve ur ân ýn hiz met kâr la rý hi ta býn dan son ra þu i fa de ler le de vam e di yor: Siz ler ve biz ler (...) in san-ý kâ mil is mi ne lâ yýk bir þahs-ý ma ne vî nin â za la rý yýz. Ve ha yat-ý e be di ye i çin de sa a det-i e be di ye yi ne ti ce ve ren bir fab ri ka nýn çark la rý hük mün de yiz. Ve sa hil-i se lâ met o lan dâ rüs se lâ ma üm met-i Mu ham me di ye yi (a.s.m.) çý ka ran bir se fi ne-i ab ba ni ye de (ab bi mi zin ge mi sin de) ça lý þan ha de me le riz. Ve bü tün bun la rý þu ne ti ce ye bað lý yor: l bet te dört fert ten 1111 kuv vet-i ma ne vi ye yi te min e den sýrr-ý ih lâ sý ka zan mak la te sa nüd ve it ti had-ý ha ki kî ye muh ta cýz ve mec bu ruz. h lâs i sâ le si nde ki di ðer mâ nâ lar gi bi bu ha ki ka ti de her za man ha týr da tut ma mýz ve ge re ði ni ye ri ne ge tir me miz i cab et ti ði i çin, Sa id ur sî baþ ka hiç bir e se rin de ol ma yan bir no tu bu ri sâ le nin ba þý na ko yup n a zýn dan her on beþ gün de bir de fa o kun ma lý de miþ (Lem a lar, s. 389). Çün kü za man sür at le a kýp gi der ken, ha ya týn ve hiz me tin ge tir di ði de ði þik hal ler kar þý sýn da in sa nýn bun la rý u nu tup bir ta kým ge lip ge çi ci þey le re ta ký la rak bu mâ nâ lar dan u zak laþ ma ris ki her an i çin mev cut. Ve l lah mu ha fa za, a yak la rý en faz la sürç tü ren zor lu ve çet re fil li im ti han lar da böy le du rum lar da söz ko nu su o la bi li yor. Mü na ka þa ve kav ga ya deð me di ði çok son ra dan ve ba zan da iþ iþ ten geç tik ten son ra an la þý lan son de re ce ba sit se bep ler, ki þi ye in san-ý kâ mil vas fýn da ki o þahs-ý ma ne vî nin â za sý, e be dî sa a de ti ka zan dý ran fab ri ka nýn çark la rýn dan bi ri ve üm me ti kur tu luþ sa hi li ne u laþ tý ra cak ab ba nî ge mi nin ha de me si ol du ðu nu u nut tu ra bi li yor. þ te bu u nut ma ha li nin o la bil di ðin ce ký sa sü re de at la tý lýp, ur Ta le be si nin ha ya tý na a sýl mâ nâ sý ný ka zan dý ran o as lî he def le re tek rar yo ðun la þýl ma sý i çin, h lâs i sâ le si çok sýk o kun ma lý. O ku nup, dört fer de 1111 lik bir kuv ve-i ma ne vi ye ka zan dý ran da ya nýþ ma ve it ti ha dý muh kem þe kil de te sis i çin el den ge len kat ký ve ril me li. Be di üz za man, bu bað lam da ko nu nun bü tün bo yut la rý ný en in ce de tay ve nü ans la rý na ka dar i fa de et miþ. Bun la rý tek rar tek rar dik kat ve te fek kür le o ku yup, ya þa dý ðý mýz tec rü be le ri de on la rýn ý þý ðýn da ye ni den göz den ge çi re rek du ru þu mu zu, i liþ ki ve mu ha ta bi yet le ri mi zi tan zim et me li yiz. Ger çek þu ki, ha ya tý ný ay ný hiz me te vak fet miþ in san lar a ra sýn da bi le has bel be þer mi zaç u yum suz lu ðun dan ve her han gi bir tâ lî ko nu da fi kir ay rý lý ðýn dan kay nak la nan tat sýz lýk lar o la bi li yor. Ö nem li o lan, bun la rý da ha faz la bü yü me le ri ne im kân ver me den i za le et me ye ça lýþ mak ve ya müm kün ol du ðu öl çü de kü çül te rek, te sa nüd ve it ti had mâ nâ la rý ný tah rip e de cek bo yut la ra u laþ ma la rý ný en gel le mek ol ma lý. Bu nun i çin de is ti þa re ze min le ri en i yi þe kil de de ðer len di ril me li. Her han gi bir ko nu da or ta ya çý ka bi le cek fark lý fi kir ve yak la þým lar, ol gun, se vi ye li ve sa kin üs lûp lar la mü za ke re e dil me li; ha þin, ka ba ve ký rý cý söy lem ler den mut lak su ret te u zak du rul ma lý. Çün kü bil has sa has sas mi zaç sa hip le ri a çý sýn dan, gö nül ler bir kez ký rýl dý mý, bi lâ ha re ta mir et mek pek ko lay, hat tâ müm kün o la ma ya bi li yor. Yi ne has bel be þer kýr gýn lýk lar ol ma sý ha lin de He def ve mis yo nu nu rý za-yý lâ hî ye e riþ mek ve ön ce ken di si nin, son ra baþ ka la rý - nýn i man la rý ný ve e be dî ha - yat la rý ný kur tar mak o la rak ta rif e den hiz met er ba bý, tev hid-i i ma nî ye da ya lý gö - nül bir li ði ü ze ri ne in þa e di le - cek vah det-i iç ti ma i ye yi ger çek leþ tir mek i çin da ha faz la ge cik me me li. i za le ve ta mi ri a çý sýn dan bü yük ö nem ta þý yan bir çý kýþ for mü lü nü i se þu i fa de ler de gö rü yo ruz: Sý kýn tý dan neþ et e den (kay nak la nan) ger gin lik ler ve ku sur lar yü zün den h lâs i sâ le si nin düs tur la rý mu ha fa za e dil me di ðin den, siz bir bi ri niz le ta mam he lâl leþ mek lâ zým dýr ve za ru rî dir. Siz bir bi ri ni ze en fe da kâr ne se bî (öz) kar deþ ten da ha zi ya de kar deþ si niz. ar deþ i se, kar de þi nin ku su ru nu ör ter, u nu tur ve af fe der. (Þu â lar, s. 544) De niz li hap sin den çý kýþ vak ti nin yak laþ tý ðý gün ler de Sa id ur sî nin yaz dý ðý bir mek tup ta yer a lan bu söz ler he pi miz i çin ge çer li. Biz ler de is te me den da hi ol sa kay na ðý ve ya mu ha ta bý ol du ðu muz ger gin lik ve ku sur lar dan do la yý he lâl leþ me li yiz. Þahs-ý ma ne vî *** Ta rih bo yun ca i man la kü für a ra sýn da ce re yan e den mü ca de le nin, a hir za man o la rak ni te le nen ça ðý mýz da da ha da þid det le ne rek de vam e de ce ði, bir ger çek. Bu mü ca de le de her tür lü ya lan, if ti ra, tu zak, komp lo ve hi le ye baþ vu ru la ca ðý ve in san la rýn bi lu mum za af ve boþ luk la rý nýn kul la ný lýp de ðer len di ril - mek is te ne ce ði de. O nun i çin her an çok dik kat li ve mü te yak kýz o lun ma sý i cab e di yor. Bu da yet mi yor. Þah sî plan da ki dik kat ve te yak ku zun ö te sin de, sað lam ve sar sýl maz ha ki kat ve öl çü ler ü ze ri ne bi na e dil miþ güç lü bir þahs-ý ma ne vî nin þem si ye si al tý na gir mek ge re ki yor. Fert dâ hi de ol sa, tek ba þý na hü cum la rý gö ðüs le ye mez. Vâ ki sal dý rý la ra da ya na bil mek ve da ha da ö te sin de on la rý püs kür te bil mek i çin, mut la ka muh kem bir ce ma at da ya nýþ ma sý na ih ti yaç var. Ce ma at de yin ce de, ke sin lik le þa hýs ek sen li ha re ket le ri an la ma mak lâ zým. Hiç bir þe kil de þah sý ön pla na çý kar ma yan, þahs-ý ma ne vî mâ nâ sý ný mut lak mâ nâ da ha kim ký la bil miþ ih lâs lý, yek vü cut, mü te sa nid be ra ber lik ler ge re ki yor. Çün kü de rin le re kök sal mýþ, ma ne vî bað lar la tah kim e dil miþ, her me se le nin hak ký ve ri le rek ya pý lan meþ ve ret ler le so nu ca ve ka ra ra bað lan dý ðý, lâ hî bir is tih dam la ih lâs ve te sa nüd mâ nâ la rý ü ze ri ne bi na e dil miþ bir þahs-ý ma ne vî yi hiç bir fit ne ve ya da yat ma çö ker tip da ðý ta maz. Bu öl çü le rin ýs rar la vur gu lan dý ðý i sâ le-i ur ül li ya tý ný o ku yan in san lar ta ra fýn dan teþ kil e di len þahs-ý ma ne vî nin, ba þýn dan be ri bir nu ma ra lý he def ol ma sý na rað men, bü tün bas ký, da yat ma, tu zak, fit ne ve komp lo la rý bo þa çý ka ra rak hiz me te de vam e de bil me si nin sýr rý iþ te bu ra da. Sa id ur sî nin ve fa týn dan son ra ur ha re ke ti nin za a fa dü þüp da ðýl mak þöy le dur sun, da ha da güç le ne rek dün ya yý ku cak lar bo yu ta e riþ me si nin de. e mut lu o þahs-ý ma ne vî sýr rý na e ren le re... Ta bi î, i çin de bu lun du ðu muz sý kýn tý lý or tam da, bu sýr ve mâ nâ nýn çok da ha kap sa yý cý bir çer çe ve de dü þü nü lüp ya þan ma sý na ih ti yaç var. hl-i da lâ le tin tam bir te sa nüd ha lin de, a de ta ce ma at leþ me nin ge tir di ði bir þahs-ý ma ne vî nin de ha sýn dan al dý ðý i lâ ve güç le hü cu mu na kar þý, ehl-i hak kýn o kuv ve ti den ge le yip gö ðüs le ye cek güç ve a ðýr lýk ta bir mu ka bil þahs-ý ma ne vî çý ka ra rak hak ka ni ye ti mu ha fa za ve hak ký bâ tý lýn sav le tin den kur tar ma va zi fe si son de re ce ö nem li. Bu nun i çin, meþ rep ve me tod la rý fark lý ol sa da he def le ri ay ný o lan hiz met e kol le ri a ra sýn da re ka bet kâ ra ne ih ti lâ fýn bu lun ma ma sý yet mez. Ha ki kî ve sa mi mî mu hab be te da ya nan bir it ti fak ve da ya nýþ ma i çi ne gi ril me si ge re kir. Be di üz za man, Bi rin ci h lâs Lem a sýn da, ha ri cî düþ ma nýn hü cu mun da da hi lî mü na ka þa la rý terk e dip, ehl-i hak ký mað lû bi yet ve zil let ten kur tar ma yý en bi rin ci ve en mü him bir uh re vî va zi fe te lâk kî e de rek, yüz ler ce â yet ve ha di sin þid det le em ret ti ði kar deþ lik, sev gi ve yar dým laþ ma yý hak kýy la ya þa ma mýz ge rek ti ði ni i fa de i le þöy le di yor: Bü tün his si ya tý nýz la ehl-i dün ya dan da ha þid det li bir su ret te din daþ la rý nýz la it ti fak e di niz. (Lem a lar, s. 383) Bu it ti fa kýn, ol ma sý ge re ken se vi ye de ba þa rý la ma yý þý yü zün den dir ki, ma ruz ka lý nan sý kýn tý lar bir tür lü a þý la mý yor. r ta rak de vam e den hak sýz lýk la rýn yol aç tý ðý mað du ri yet ler gi de ri le mi yor. Mu sî be tin de va mý i çin ka de re fet va ver di ren bu du ru mun ar týk so na er di ril me si ge re ki yor. y ný i nanç ve de ðer le ri pay la þýp hak ka hiz met or tak pay da sýn da bu lu þan in san la rýn saf la rý sýk laþ týr ma sý nýn vak ti çok tan gel di de geç ti bi le. He def ve mis yo nu nu rý za-yý lâ hî ye e riþ mek ve ön ce ken di si nin, son ra baþ ka la rý nýn i man la rý ný ve e be dî ha yat la rý ný kur tar mak o la rak ta rif e den hiz met er ba bý, tev hid-i i ma nî ye da ya lý gö nül bir li ði ü ze ri ne in þa e di le cek vah det-i iç ti ma i ye yi ger çek leþ tir mek i çin da ha faz la ge cik me me li. *** t ti had-ý s lâ m'ýn tam za ma ný Hut be-i Þa mi ye de ki çok ö nem li me saj lar dan bi ri de þu: Biz za rar ver mi yo ruz, fa kat men fa at ver me ye ik ti da rý mýz yok, o nun i çin ma zu ruz di ye, böy le ö zür be yan et me yi niz. Bu öz rü nüz ka bul de ðil. Tem bel li ði niz ve e me lâ zým de yip ça lýþ ma ma nýz ve it ti had-ý s lâm i le, mil li yet-i ha ki ki ye-i s lâ mi ye i le gay re te gel me di ði niz, siz ler i çin ga yet bü yük bir za rar ve bir hak sýz lýk týr. (s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, s. 351) O nun i çin, e me lâ zým de yip ken di ni tem bel lik dö þe ði ne at mak za ma ný de ðil. (a.g.e.) Ben ku sur lu feh mim le (an la yý þým la), þu za man da hey et-i iç ti ma i ye-i s lâ mi ye yi (s lâ mýn sos yal ha ya tý ný teþ kil e den ya pý yý), çok çark ve do lap la rý bu lu nan bir fab ri ka su re tin de ta sav vur e di yo rum. O fab ri ka nýn bir çar ký ge ri kal sa, ya hut bir ar ka da þý o lan baþ ka bir çar ka te ca vüz et se, ma ki na nýn mi ha ni ki ye ti (a henk li ha re ket ka bi li ye ti) bo zu lur. O nun i çin, it ti had-ý s lâ mýn tam za ma ný gel me ye baþ lý yor. Bir bi ri ni zin þah sî ku sur la rý na bak ma mak ge rek tir. (a.g.e., s. 352) Bu i fa de le rin mu ha ta bý, y bu söz le ri mi din le yen bu Ca mi-i me vî de ki kar daþ lar ve kýrk-el li se ne son ra â lem-i s lâm ca mi in de ki h van-ý Müs li mîn (Müs lü man kar deþ ler) di yen hi tap cüm le sin de be lir ti li yor. ma on la rýn da ö nün de ki ön ce lik li mu ha tap lar i se, hiç þüp he yok ki, ken di si ni i sâ le-i ur Ta le be si o la rak ta ným la yýp, kül li yat ta ki ve Hut be-i Þa mi ye de ki me saj la rý bu göz le o ku yan lar... Þu hal de, bil has sa ur cu la rýn þu ve ya bu ge rek çey le kö þe ye çe ki lip, ni yet le ri öy le ol ma sa da ne me lâ zým cý bir ta výr ser gi le me lüks le ri yok. Ö zel lik le it ti had-ý s lâm mâ nâ sý na, yi ne Be di üz za man ýn i zah et ti ði te mel öl çü ve pa ra met re ler çer çe ve sin de kat ký da bu lu nup kuv vet ve re cek ça lýþ ma lar, ha ya tý ný ur hiz me ti ne vak fet miþ fe da kâr la rýn en ö nem li he def le rin den bi ri ol ma lý. Çün kü ge liþ me ler ve ha di se ler it ti had-ý s lâ mýn tam za ma ný nýn ar týk gel di ði ni gös te ri yor. Ve bu mâ nâ nýn ta hak ku ku nok ta sýn da dik kat e dil me si ge re ken çok ö nem li pren sip ler den bi ri, bir bi ri nin þah sî ku sur la rý na ba kýp ta kýl ma mak. Þah sî ku sur lar la uð ra þa rak on la rý sür tüþ me ve ça týþ ma ko nu su ha li ne ge tir mek, bu nu ya pan la ra, it ti had-ý s lâm i de a li ni ge cik tir me, hat tâ en gel le me ve ba li nin so rum lu lu ðu nu yük ler. Bu i ti bar la, her ko nu ya bu pers pek tif ten ba kýp, u fak me se le le re, he le þah sî ku sur la ra ta kýl ma dan it ti had-ý s lâm he de fi ne yö ne le rek o nun i çin gay ret gös ter mek ge re ki yor. { YI: P BHI V SL- U {

16 Bir a lo i le 5 o to mo bil çal dý lar S T BUL'D o to park gö rev li le ri ni a ra cýn sa hi biy miþ gi bi te le fon - la a ra yýp hýr sýz lýk yap týk la rý id di a e di len 2 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Te le - fon la park gö rev li si ne, Be nim e le man bi raz dan a ra ba yý al ma ya ge le cek. nah ta rý o na ve rin. de dik ten son ra hýr sýz lý ðý ger çek leþ ti - ren þüp he li ler, bu yön tem le 5 a raç çal mýþ. s tan bul / ci han Ü MT VÂ O LU UZ: ÞU S T BL I LÂ BI Ç D YÜ S GÜ S DÂ S LÂMI S DÂ SI O L C TI Y27 MT 2012 SLI HBL Birecik Belediyesi Mehmet kan onferans Salonu'nda gerçekleþtirilen programda yazar slâm Yaþar, ur'ân Medeniyeti konulu konferansta Bediüzzaman'ýn hayatýnda ur'ân'ýn yerini ve önemini anlattý. Be di üz za man ah met le a nýl dý ÞLIUF'I BC LÇSD BDÜZZM SD USÎ'Y M POGMI PSMID DÜZL "U'Â MDYT" OULU OFS LG BÜYÜ OLUC SLO LMDI. HMT HMD ÇÇ BC ÞLIUF'I Bi re cik il çe sin de, Be di üz za man Sa id ur sî yi an ma proð ra mý kap sa mýn da ur ân Me de ni ye ti ko nu lu kon fe rans dü zen len di. Prog ra - ma Þan lý ur fa ve çev re il çe ler den de din le yi ci ler ka - tý lýr ken, Bi re cik hal ký nýn il gi si de bü yük o lun ca 500 ki þi lik sa lon da yer kal ma dý. Bi re cik Be le di ye si Meh met kan kon fe rans sa lo nun da ger çek le þen kon fe rans, aþ r-ý þe rif o ku na rak baþ la dý. on fe ran - sýn a çý lý þýn da ko nu þan Be di üz za man ði tim, ül - tür ve sa nat Vak fý Bi re cik tem sil ci si Meh met Gök - do ðan, vak fýn fa a li yet le ri hak kýn da bil gi ver di. ü - çük ço cuk lar i sâ le-i ur i le il gi li i lâ hî söy ler ken, mi nik kýz lar i se Be di üz za man i çin ya zýl mýþ þi i ri o - kur ken hem ken di le ri hem de sa lon da bu lu nan lar göz yaþ la rý na en gel o la ma dý. Ga ze te miz ya zar la - rýn dan s lâm Ya þar ur ân Me de ni ye ti ad lý kon fe - rans da Be di üz za man ýn ha ya týn da ur ân ýn ye ri ve ö ne mi ni an lat tý. Be di üz za man Vak fý ta ra fýn - dan, prog ram son ra sý kon fe ran sa ka tý lan bütün din le yi ci le re s lâm Ya þar ýn yaz mýþ ol du ðu Be di - üz za man Beþ le me si se ri sin den Sa id ur sî i sim li ro man da ðý týl dý. i ta bý a lan lar s lâm Ya þar a im - za lat mak is te yin ce iz di ham ya þan dý. Ya þar, kon - fe ran sýn bi ti min den bir sa at son ra sý na ka dar ken di si ne u za tý lan bütün ki tap la rý im zala ya rak o ku yu cu la rýn dan ki ta bý bi tir me le ri i çin söz al dý. Çocuklar 'Pala emzi' türküsünü isâle-i ur'a uyarlayarak okumalarý seyircilerden tam not aldý. Cameron'un dalýþý yaklaþýk 5 saat sürdü. Yö net men Ca me ron Dün ya nýn ta ba ný na dal dý ntt, Ter mi na tör, li ens ve va tar gi bi ö dül lü Holl ywo od film le ri nin yö net me ni Ja mes Ca me ron, Dün ya nýn ta ba ný di ye ad lan dý rý lan, de niz le rin en de - rin ye ri Bü yük Ok ya nus un ba tý sýn da ki Ma ri a na Çu ku - ru na tek ba þý na da lýþ yap ma yý ba þar dý. me ri kan coð raf ya ve bi lim a raþ týr ma la rý der gi si a ti o nal Ge og - rap hic ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ve De ep Se a Chal - len ge a dý ve ri len yak la þýk 11 ki lo met re lik da lý þýn ka tý - lým cý la rý nýn Twit ter a at tý ðý me saj lar da, ün lü yö net - me nin mi ni de ni zal tý sýy la dün ya nýn ve Pa si fik in en de rin nok ta sý na ta ri hî da lý þý ný ba þa rýy la ta mam la ya rak su yü zü ne çýk tý ðý be lir til di. Bek le nen den da ha ký sa 70 da ki ka sü ren yü ze ye çý kýþ tan son ra Ca me ron ýn di key tor pil a dý ve ri len mi ni de na zal tý sý TS da BD ye a it Gu am a da sý nýn 500 km gü ney ba tý sýn da su yü zün de gö rün dü. Ca me ron ýn dün ya nýn en de rin nok ta sý na gö rün tü çek mek ve o ra ya öz gü can lý lar dan nu mu ne al mak ü ze re yap tý ðý da lý þý yak la þýk 5 sa at sür dü. Ün lü yö net men böy le ce son 50 yýl dýr bu ra ya u - laþ ma yý ba þa ran ilk in san ol du. n ka ra / a a Fab ri ka lar, e lek tri ði ni rüz gâr dan ü re te cek n J Pi ya sa sýn da Li sans sýz lek trik Ü re ti mi - ne liþ kin Yö net me lik de ði þik li ði ve uy gu la ma e - sas la rý nýn yer al dý ðý teb lið çýk tý. Bu na gö re is te - yen her kes rüz gâr tür bi ni ku ra rak ih ti ya cý o lan e - lek tri ði ü re te cek, hat ta faz la sý ný da ðý tým þir ke ti - ne sa ta bi le cek. en di e lek tri ði ni ü ret mek is te yen sa na yi, ko nut, tu rizm ve teks til sek tö rün den rüz - gâr tür bi ni kur mak i çin bü yük ta lep var. Tür ki - ye nin ilk ve tek yer li rüz gâr tür bi ni ü re ti ci si So - yut Wind in Ge nel Mü dü rü Ser hat y, 150 da i re lik bir si te nin ih ti ya cý o lan 500 kw lýk e lek tri ði ü ret - mek i çin bir a det rüz gâr tür bi ni kur ma nýn ye ter li ol du ðu nu, 500 da i re lik bir si te i çin de üç a det 500 kw lýk rüz gâr tür bi ni ku ru la bi le ce ði ni söy le di. 500 kw lýk bir tür bi nin a nah tar tes li mi ma li ye ti - nin 700 bin do lar la 750 bin do lar a ra sýn da de ðiþ - ti ði ni be lir ten y, ya tý rý mýn ken di ni 3 i le 5 yýl i çin - de a mor ti e de ce ði ni an lat tý. s tan bul / Ye ni s ya

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı