AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi"

Transkript

1 AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ ÝSTANBUL DA BULUÞTU nha BE RÝ SA FA 16 DA IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr EÐÝTÝMDE ENDÝÞELÝ ÇÝÇEK TEN TERÖRE KARÞI ULUSAL MUTABAKAT ÇAÐRISI Terörle mücadele millî bir mesele BEKLEÝÞ utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Te rör tek bir par ti nin, gü ven lik güç le ri nin, yar gý nýn de ðil he pi mi zin ca ný ný ya kan bir so run dur. O nun i çin ben te rör me se le si ni mil lî bir me se le o la rak gö rü yo rum. Bu ay ný za - man da par ti ler üs tü, hü kü met ler üs tü bir me se le dir di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 8 de Ekonomiye de büyük zarar veriyor utürkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye de terör olaylarýnýn can kayýplarýnýn yanýnda ülkeye, özellikle de Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerine ekonomik olarak da büyük zararlar verdiðini bildirdi. nha be ri say fa 10 da DENGÝR MÝR MEHMET FIRAT: PKK SALDIRILARI ARTACAK Provokasyonlara dikkat DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU NUN ÝSLÂM DÜNASI DEÐERLENDÝRMESÝ Ýnsan haklarý karnemiz iyi deðil udýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ýslâm dünyasýnýn insan haklarý pratiði açýsýndan çok ciddi bir þekilde deðerlendirmeye ihtiyaç duyduðunu belirterek Maalesef bütün temel ilkelere ve çok güçlü referanslara raðmen bugün Ýslâm dünyasýnýn insan haklarý karnesi parlak bir karne deðil. Açýk bir þekilde masaya yatýrmaya ihtiyacýmýz var dedi. n8 de ENÝ 2 AFÝÞ HAZIRLATTI TSK, o sloganý deðiþtirdi uge nel kur may Baþ kan lý ðý, 30 A - ðus tos Za fer Bay ra mý sebebiy le ha zýr la dý ðý i ki a fi þi in ter net si te sin - de ya yýn la dý. A fiþ ler de da ha ön ce kul la ný lan Güç lü Or du, Güç lü Tür - ki ye slo ga ný na yer ve ril me me si dik kat çek ti. nha be ri say fa 8 de uakp Genel Baþkan eski ardýmcýsý Dengir Mir Mehmet Fýrat, PKK nýn yaptýðý saldýrýlarýn giderek artacaðý uyarýsýnda bulundu. Gaziantep teki gibi yeni provokatif eylemlerin olabileceðini de bildiren Fýrat, bunu kontrol edebilmenin çok kolay bir iþ olmadýðýný dile getirdi. nha be ri say fa 8 de Türk Silâhlý Kuvvetlerinin hazýrlattýðý yeni afiþler. FOTOÐRAF: AA ACELEE GETÝRÝLEN VE BELÝRSÝZLÝKLERLE DOLU OLAN ENÝ EÐÝTÝM SÝSTEMÝ AÝLELER VE EÐÝTÝMCÝLER ÝÇÝN ENDÝÞE KANAÐI OLDU. ENÝ SÝSTEM BELÝRSÝZLÝKLERLE DOLU u4+4+4 þek lin de ö zet le nen ye ni e ði tim sis te min de - ki be lir siz lik ler en di þe len di ri yor. Uy gu la ma da ki ak - sak lýk lar ve o ku la baþ la ma ya þý sor gu la ný yor. E ði tim- Bir-Sen Mil li E ði tim Ba kan lý ðýna bir ya zý gön de re rek, il em ri uy gu la ma sý ve öð ret men le rin norm du ru mu baþ ta ol mak ü ze re, ye ni e ði tim sis te mi nin uy gu la ma - ya ko nul ma sýy la ya þan ma sý muh te mel mað du ri yet - le rin ö nü ne ge çil me si i çin a dým a týl ma sý ný is te di. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi u Mýsýr da selefi eðilimli gruplar, Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi nin tarihî Ýran ziyaretini, Suriye de artan þiddet olaylarý çerçevesinde uluslararasý kamuoyuna yönelik yanlýþ mesaj verileceði gerekçesiyle eleþtirdi. n7 de Demokrasi onlara uygun deðil miþ uözbekistan da düzenlenen uluslararasý bir konferansta konuþan Kazakistan Strateji Araþtýrma Enstitüsü Baþkaný Bolat Sultanov, Batýlý devletlerin Orta Asya için sunduklarý demokrasinin bu ülkeler için henüz uygun olmadýðýný söyledi. n7 de EÐÝTÝMCÝLERDEN PROTESTO u Tür ki ye Ka mu-sen ve Türk E ði tim-sen Ge nel Baþ - ka ný Ýs ma il Kon cuk i se, Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer'in ba kan lýk uy gu la ma la rý ný be ðen me dik le ri ni be lir te rek, ön ce ki ba kan la rý a ra dýk la rý ný i fa de et ti. Türk E ði tim-sen ü ye le ri, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ö - nün de; ''eþ du ru mu, sað lýk, öð re nim öz rü, il i çi ve il de ðiþ tir me mað dur la rý'' i çin pro tes to gös te ri sin de bu - lun du. nfatýh KARAGÖZ ÜN HA BE RÝ SA FA 9 DA Sýnýrda geçiþler durduruldu u Son ra kam la ra gö re sa yý la rý 80 bi - ni a þan Su ri ye li le rin Ha tay sý ný rýn dan gi riþ le ri ge çi ci o la rak dur du rul du. et ki li ler, ça dýr kent in þa at la rý nýn ta - mam lan ma sý nýn ar dýn dan ka bu lün ye ni den baþ la ya ca ðý ný a çýk la dý. EL SALVADOR AÇIKLARINDA 7.4 LÜK DEPREM u7 ISSN AÐIÞ GELÝOR, HAVA SOÐUOR u9

2 2 L HÝ KA  E T Eðer seni yalanlayacak olurlarsa de ki: Rabbiniz geniþ rahmet sahibidir; tevbeleri kabul edip günahlarý baðýþlar. Ama Onun azabýný da mücrimler gürühundan, kimse geri çeviremez. H AD Ý S Biriniz su içtiðinde içtiði kabýn içine nefesini salmasýn. Su içtiðinizde emerek için. Aðzýnýza dökercesine boþaltmayýn. En'âm Sû re si: 147 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: / Ha di s-i Þe rif Me â li  lem-i Ýs lâm ü ze rin de ki fit ne kâ râ ne si ya set Þim di be þer de in san su re tin de þey ta nýn ve ki li o lan ruh-u gad dar, fit ne kâ râ ne si ya se tiy le ci ha nýn her ta ra fý na kun dak so kan el-han nas, al tý hu tu va týy la â lem-i Ýs lâ mý if sad i çin in san lar da ve in san ce ma at le rin - de ki ha bis men ba la rý ve ta bi at la rýn - da ki mu zýr ma den le ri, fi i lî pro pa gan da i le iþ let ti ri yor, za yýf da mar la rý bu lu yor. Üs tad Be di üz za man ve Hu tu vat-ý Sit te Eû zü bil la hi mi ne þ-þey ta ni r-ra cîm Ve lâ tet te bi û hu tu vâ ti þ-þey tân. [ Þey ta nýn al dat ma la rý na uy ma yý nýz (Ba ka ra Sû re si, 2: 168)] Her bir za ma nýn in sî bir þey ta ný var dýr. Þim di be þer de in san su re tin de þey ta nýn ve ki li o lan ruh-u gad dar, fit ne kâ ra ne si ya se tiy le ci ha nýn her ta ra fý na kun dak so kan el-han nas, al tý hu tu va týy la â lem-i Ýs lâ mý if sad i çin in san lar da ve in san ce ma at le rin de ki ha bis men ba la rý ve ta bi at la rýn da ki mu zýr ma den le ri, fi i lî pro pa gan da i le iþ let ti ri yor, za yýf da mar la rý bu lu yor. Ki mi nin hýrs-ý in ti ka mý ný, ki mi nin hýrs-ý câ hý ný, ki mi nin ta ma hý ný, ki mi nin hum ku nu, ki mi nin din siz li ði ni, hat tâ en ga ri bi, ki mi nin de ta as su bu nu iþ le tip si ya se ti ne va sý ta e di yor. BÝ RÝN CÝ HAT VE SÝ Der ve ya de di rir: Siz ken di niz de der si niz ki: Mu si be te müs te hak ol du nuz. Ka der za lim de ðil, a da let e der. Öy ley se, si ze kar þý mu a me le me ra zý o lu nuz. Þu ves ve se ye kar þý de me li yiz: Ka der-i Ý lâ hi is ya ný mýz i çin mu si bet ve rir. O na rý zâ dâ de ol mak, o gü nah tan tev be de mek tir. Sen ey mel un! gü na hý mýz i çin de ðil, Ýs lâ mi ye ti miz i çin zul met tin ve e di yor sun. O na rý za ve ya ih ti yar la in ký yad et mek ne û zü bil lâh Ýs lâ mi yet ten ne da met ve yüz çe vir mek de mek tir. E vet ay ný þe yi hem mu si bet tir Al lah ve rir, a da let e der. Çün kü gü na hý mý za, þer ri mi ze zec ren on dan vaz ge çir mek i çin ve rir. O þe yi ay ný za man da be þer ve rir, zul me der. Çün kü, baþ ka se be be bi na en ce za ve rir. Na sýl ki düþ man-ý Ýs lâm, ay ný þe yi bi ze ic ra e di yor. Çün kü Müs lü ma nýz. Ý KÝN CÝ HAT VE SÝ Der ve de dir tir: Baþ ka kâ fir le re dost ol du ðu nuz gi bi ba na da dost ve ta raf tar o lu nuz. Ne den çe ki ni yor su nuz? Þu ves ve se ye kar þý de riz: Mu â ve net e li ni ka bul et mek ay rý dýr. A dâ vet e li ni öp mek de ay rý dýr. Bir kâ fi rin her bir sý fa tý kâ fir ol mak ve küf rün den neþ et et mek lâ zým ol ma dý ðýn dan, Ýs lâ mýn es ki ve mü te ca viz bir düþ ma ný ný def i çin, bir kâ fir mu â ve net e li ni u zat sa, ka bul et mek Ýs lâ mi ye te hiz met tir. Se nin i se, ey kâ fir-i mel un, se nin küf rün den neþ et e den tes kin ka bul et mez hu su met e li ni öp mek de ðil, te mas et mek de Ýs lâ mi ye te a dâ vet et mek de mek tir. Ü ÇÜN CÜ HAT VE SÝ Der ve ya de dir tir: Þim di ye ka dar si zi i da re e den ler fe na lýk et ti ler, ka rýþ týr dý lar. Öy ley se ba na ra zý o lu nuz. Bu ves ve se ye kar þý de riz: Ey el-han nas! On la rýn fe na lýk la rý nýn a sýl se be bi de sen sin.  le mi on la ra dar laþ týr dýn, da mar-ý ha ya tý kes tin, ev lâd-ý nâ meþ ru u nu on la ra ka rýþ týr dýn. Din siz li ðe sevk e de rek di ni rüþ vet is ter din. On la ra be del se ni ka bul et mek, yal nýz mü te nec cis su i le ne cis ol muþ bir li ba sý, hýn zý rýn bev liy le yý ka mak de mek tir. Sen yal nýz hay van ca sý na mu vak kat bir ha yat-ý se fi lâ ne yi bi ze bý ra ký yor sun; in san ca, Ýs lâm ca ha ya tý öl dü rü yor sun. Biz i se hem in san ca sý na, hem Müs lü man ca sý na ya þa mak is ti yo ruz. Se nin rað mý na ya þa ya ca ðýz! Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Hu tu vat-ý Sit te, s. 449 LÛ GAT ÇE: el-han nas: Si ne rek fýr sat bu lun ca ves ve se ver mek i çin dö nüp ge len sin sî þey tan. kun dak sok mak: Mc: A ra bo za cak bir söz söy le mek ve ya böy le bir ha re ket te bu - lun mak. an gýn çý kar mak. hu tu vat: A dým lar. Þey ta - nýn al dat ma la rý. ha bis: Fe sad cý, hi le kâr, al çak, kö tü, pis, soy suz. hýrs-ý câh: Ma kam, mev - ki ve rüt be hýr sý. ta mah: Hýrs la is te me, þid - det le is te me. Aç göz lü lük. humk: Ah mak lýk, bön lük, ap tal lýk. ne û zü bil lâh: Al lah a sý - ðý ný rýz. ne da met: piþ man lýk. zec ren: Zor la ya rak, zor la. Ce za o la rak. â dâ vet: düþ man lýk. mü te nec cis: Pis len miþ, kul la nýl maz hâ le gel miþ. ne cis: Pis, mur dar. li bas: el bi se. hýn zýr: do muz. bevl: id rar. ha yat-ý se fi lâ ne: Se fâ let, sý kýn tý ve pe ri þan lýk i çe ri - sin de bir ha yat. l tý a dým ve ya al tý ''A þey tâ nî a dým mâ nâ sý na ge len Hu tu vat-ý Sit te, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin te lif et ti ði bir e ser dir. Hu tu vat-ý Sit te ad lý e ser, yýl la rýn da Ýs tan bul un iþ ga li sý ra sýn da ya zý lýp, iþ gal ci le re kar þý giz li ce neþ re dil miþ tir ve el al týn dan da ðý týl mýþ týr. 1 Hu tu vat-ý Sit te, ha cim ve ci sim o la rak kü çük bir ki tap çýk týr. Fa kat mâ nen ve ma hi ye ten ve ya zýl dý ðý za man ve ze min i ti ba rýy la çok bü yük ve çok mü him bir e ser dir. Hu tu vat-ý Sit te neþ re dil di ði za man Ça nak ka le de mu ha re be o lu yor du. 2 Ýs tan bul Ýn gi liz ler ta ra fýn dan iþ gal e dil miþ ti. O deh þet li gün ler de A na do lu nun dört bir ya ný iþ gal ci kuv vet ler le sa rýl dý ðý bir sý ra da, baþ ta Ýn gi liz o la rak is ti la cý la rýn yüz le ri ne tü kü rür ce si ne mat ba a li sa nýy la, Ýs lâ mýn iz zet ve þe re fi ni hay ký ran ve þe ha met-i i ma ni ye si ni çe kin me den iz har e den kah ra man Üs ta dýn, bin ler me ha sin-i ul vi ye ve hiz met-i â li ye si ne yal nýz þu kü çük ki tap da hi bir par lak a yi ne dir. 3 E vet, Ýs tan bul da en bü yük ve en e hem mi yet li ve te sir li hiz met-i va ta ni ye ve mil li ye sin den bi ri si de Hu tu vat-ý Sit te ad lý e se riy le gad dar za lim le rin yüz le ri ne tü kü rüp, iz zet-i di ni ye yi ve þe ref-i Ýs lâ mi ye yi mu ha fa za et me si dir. 4 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin her za man ol du ðu gi bi, bu deh þet li iþ gal dö ne min de de çok bü yük kah ra man lýk lar or ta ya koy du ðu nu gör mek te yiz. Ýs tan bul da Ýn gi liz ler de si se le riy le Þey hü lis lam ve di ðer ba zý u le ma yý leh le ri ne çe vir me ye ça lýþ ma la rý na mu ka bil, Be di üz za man Hu tu vat-ý Sit te ad lý e se ri ve Ýs tan bul da ki fa a li ye ti i le; Ýn gi liz le rin, â lem-i Ýs lam ve Türk ler a ley hin de ki müs tem le ke ci lik si ya se ti ni ve en tri ka la rý ný, ta ri hî düþ man lý ðý ný et ra fa neþ re de rek, A na do lu da ki mil lî kur tu luþ ha re ke ti ni des tek le miþ, bu hu sus ta en bü yük a mil ler den bi ri si ol muþ tu. 5 Ha re kât-ý mil li ye de Ýs tan bul da, Ýn gi liz ve u nan a ley hin de ki Hu tu vat-ý Sit te e se ri mi tab ve neþr i le bel ki bir fýr ka as ker ka dar hiz met et tim. 6 Ve ken di mi teh li ke ye a týp, Ýn gi liz le rin Ýs tan bul a ta sal lu tu al týn da, Ýn gi liz le rin baþ la rý na vur dum 7 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, o za man ki ga ze te le rin de yaz dýk la rý gi bi, is tik lal har bin de Hu tu vat-ý Sit te na mýn da bir ma ka le i le Ýs tan bul da ki ef kâr-ý u le ma yý Ýn gi liz a ley hi ne çe vi rip ha re kât-ý mil li ye le hin de e hem mi yet li hiz met ler yap mýþ týr. 8 Ýn gi liz le rin, baþ ta Ýs tan bul Müs lü man la rý o la rak iç le rin de i ti laf ve ih ti laf grup la rý ný bir bi riy le çar pýþ týr dý ðý ve Ýs tan bul un ef kâr-ý u mu mi ye si ni ken di le hi ne çe vir me ye ça lýþ tý ðý, hat ta Þey hü lis lam lýk tan bir fet va çý kar ta rak ve Ýs tan bul un ba zý ca mi le rin de ken di le hin de du a lar et ti re rek ef kâr-ý u mu mi ye yi bu lan dý rýp al dat tý ðý bir hen gâm da; Be di üz za man Haz ret le ri Hu tu vat-ý Sit te e se ri ni Türk çe ve A rap ça o la rak te lif e dip, mer hum Eþ ref E dip be yin gay re tiy le ta bet ti rip Ýs tan bul un her ta ra fý na ta le be le ri va sý ta sýy la da ðýt týr dý. Bu nun ü ze ri ne Ýs tan bul un u mu mi ef kâ rý bir an da ken di ne ge le rek a yýl dý ve Ýn gi liz in a ley hi ne geç ti. Bu ha di se yi mü te a kip, Ýn gi liz baþ ku - man da ný, Be di üz za man ý öl dürt mek ü ze re ver di ði e mir mu ci bin ce, Ýs tan bul þeh ri ta ran ma ya baþ lan dý. Hýfz-ý Ý lâ hî ve mu ha fa za-i Kur ân'i ye i le Be di üz za man a bir þey ya pý la ma dý Ni san 1920 ta ri hin de Þey hü lis lam Dür ri za de Ab dul lah E fen di, ku va-yý mil li ye nin ve kur tu luþ sa va þý nýn a ley hin de sa yý la cak beþ fet va ver miþ ti. Bu fet va ya kar þý ha re ke te ge çen 76 müf tü, 36 i lim a da mý ve 11 me bus bu fet va yý te sir siz ha le ge ti ren mu ka bil fet va lar ver di ler. Ýs lâm â le min de ki san cý ve sý kýn tý lar, iç sa vaþ lar ve is tib dat lar hep dýþ güç le rin þey ta nî si ya set le ri y le de vam et miþ tir. Be di üz za man Haz ret le ri, Hu tu vat-ý Sit te Ri sâ le siy le hem u le ma yý ve Þey hü lis la mý Ýs tan bul u iþ gal e den ec ne bî ta raf tar lý ðýn dan kur tar mýþ, hem de Müs lü man ka mu o yu nu u yan dý ra rak bü yük bir fü tu ha tý baþ la ta rak, Ýs tan bul un ve A na do lu nun, do la yý sýy la ül ke mi zin kur tul ma sý na ve si le ol muþ tur. ah met de mir dog ma il.com Bu fet va ya Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri de kar þý çýk mýþ týr. Þöy le di yor du: Ýþ gal al týn da ki bir mem le ket te Ýn gi liz le rin em ri ve taz yi ki al týn da bu lu nan bir i da re nin ve me þi ha týn fet va sý mu al lel dir, mes mu o la maz. Düþ man is ti la sý na kar þý ha re ke te ge çen ler a si de ðil ler dir, fet va ge ri a lýn ma lý dýr. 10 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin bu fet va sý sin si Ýn gi liz le rin o yu nu nu bo zan i kin ci bir þa mar dý. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ýn gi liz le re ü çün cü bir þa ma rý da du â sýy la vur du. Tam da o gün ler de, u nan Baþ ve ki li Ve ni ze los, Ýn gi liz Baþ ve ki li Lloyd Ge or ge dan el li bin ki þi lik si lâh a lý yor. Bu si lâh lar la A na do lu ya ta ar ruz e de cek le ri sý ra da, bir Cu ma ge ce si Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri na maz dan son ra du a ya baþ la dý. O ge ce sa ba ha ka dar u yu ma dý. De vam lý du â ve i ba det et ti: a Rab bi, se nin as ke rin da ha çok tur. Bu mel un la ra fýr sat ver me. Sa bah le yin ga ze te ler u nan kra lý 1. A lek san dors u may mun ý sýr dý ðý ný ve may mu nu i se öl - dür dük le ri ni ya zý yor lar dý. 11 Bu sa ye de A na do lu kur tul muþ tu. E vet, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, bu þan lý mü ca de le siy le, e se riy le, du â sýy la ve fet va sýy la iþ gal ci Ýn gi liz ve u nan ý pe ri þan et miþ, baþ ta Ýs tan bul o la rak A na do lu nun kur tul ma sý na ve si le ol muþ tu. A de ta Ýs tan bul ye ni den fet he dil miþ ti. Ýs tan bul fet he di le cek tir. O nu fet he den ku man dan, ne gü zel ku man dan, o nu fet he den or du ne gü zel or du dur 12 ha dis-i þe ri fi nin te cel li si tek rar la ný yor du. Za ten Kur ân ýn, Al lah ýn nu ru nu üf le mek le sön dür mek is ter ler. Al lah i se nu ru nu ta mam la mak tan baþ ka bir þe ye ra zý ol maz kâ fir ler is ter se hoþ lan ma sýn lar. 13 â ye ti nin i þa re tiy le, Av ru pa kâ fir le ri nin dev let-i Ýs lâ mi ye nin nu ru nu sön dür mek ni ye tiy le müt hiþ su-i kast plan la rý ný ve zu lü mat la rý ný Haz ret-i Meh dî ve þa kirt le ri nin da ðý ta ca ðý 14 an la þýl mak ta dýr. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Hu tu vat-ý Sit te e se riy le Ýn gi liz le rin sin si ve mü na fý ka ne fa a li yet le ri ni de þif re e dip plan la rý ný bo zar ken, her za man yü rür lük te o lan þu tes pit le ri yap mýþ týr: Her bir za ma nýn in sî bir þey ta ný var dýr. Þim di be þer de in san sû re tin de þey ta nýn ve ki li o lan ruh-u gad dar, fit ne kâ râ ne si ya se tiy le ci ha nýn her ta ra fý na kun dak so kan el han nas (þey tan) al tý hu tu va týy la (a dý mýy la) â lem-i Ýs lâ mý if sat i çin in san lar da ve in san ce ma at le rin de ki ha bis men ba la rý ve ta bi at la rýn da ki mu zýr ma den le ri, fi i lî pro pa gan da i le iþ let ti ri yor, za yýf da mar la rý bu lu yor. Ki mi nin hýrs-ý in ti - ka mý ný, ki mi nin hýrs-ý ca hý ný, ki mi nin ta ma ý ný (aç göz lü lü ðü nü), ki mi nin hum ku nu (ah mak lý ðý ný), ki mi nin din siz li ði ni, hat ta en ga ri bi ki mi nin de ta as su bu nu iþ le tip si ya se ti ne va sý ta e di yor. 15 Ýs lâm â le min de ki san cý ve sý kýn tý lar, iç sa vaþ lar ve is tib dat lar hep bu þey ta nî si ya set ve o nun na meþ ru ev lat la rý yü zün den de vam et mek te dir. Bu nun ge nel is mi, dün ya da Dec ca lizm, Tür ki ye de Süf ya nizm dir. Bu men hus ruh, þey tan gi bi ha sis his le ri, fe na ah lâk la rý teþ ci ve hi ma ye e der, i yi his le ri sön dü rür. Hem in sâ nî, Ýs lâ mî ha ya tý men et mek le be ra ber mu vak kat hay va nî bir ha ya tý, i ki gen ci mü ceh hez pen çe li, ek se ri ye ti ka zan mak i çin, im ha yý e sas prog ram yap mýþ. 16 a ni bu ni fak ce re ya ný ve bu bed baht ru hun he de fi, ha yat an la yý þý ve ya þa yý þý ci he tin den mil le ti is ti lâ e dip ken di mak sa dý na ça lýþ týr mak, Ýs lâ mî fa a li yet le rin i çi ne mü na fý ka ne ya ni sin si ce ve su re ti hak tan gö rü ne rek dâ hil o lup, on la ra di ne ay ký rý dü þen an la yýþ ve ha re ket le rin lü zu mu nu tel kin e de rek, on la rý Ýs lâm a ley hin de ki an la yýþ ve ya þa yý þa çe vir mek tir. a ni he def, baþ ta Tür ki ye de di ni öl dür mek, Kur ân ý or ta dan kal dýr mak ve ya Müs lü man la rý Kur ân dan so ðut mak týr. Çün kü dün ya ca meþ hur sin si [Ýn gi liz] si ya se ti nin has sai mü mey yi ze si [a yý rý cý ö zel li ði], fit ne kâr lýk, ih ti lâf tan is ti fa de, men fa at yo lun da her al çak lý ðý ir ti kâp et mek, ya lan cý lýk, tah rip kâr lýk, ha riç te men fî lik tir. (...) Fe na lýk ve ah lâ ký sey yi e, si ya se ti ne va sý ta ol du ðu i çin, her yer de ah lâ ký sey yi e yi hi ma ye e de rek teþ cî e der. 17 A hir za ma nýn Süf yan ve Dec cal gi bi ni fak ve zýn dý ka ba þý na ge çe cek eþ has-ý müt hi þe-i mu zýr ra la rý, Ýs lâ mýn ve be þe rin hýrs ve þi ka kýn dan is ti fa de e de rek, az bir kuv vet le nev-i be þe ri herc-ü merc e der ve ko ca â lem-i Ýs lâ mý e sa ret al tý na a lýr. 18 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, o dö nem de Hu tu vat-ý Sit te Ri sâ le siy le hem u le ma yý ve Þey hü lis la mý Ýs tan bul u iþ gal e den ec ne bi ta raf tar lý ðýn dan kur tar mýþ 19, hem de Müs lü man ka mu o yu nu u yan dý ra rak bü yük bir fü tu ha tý baþ la ta rak, Ýs tan bul un ve A na do lu nun, do la yý sýy la ül ke mi zin kur tul ma sý na ve si le ol muþ tur. Bun dan son ra ki sü reç te i se, mil le ti mi zin ve â lem-i Ýs lâ mýn i ma ný nýn se la me ti ve mad di ma ne vi kal kýn ma sý i çin hem de bü tün in san lý ðýn hu zu ru i çin Ri sa le-i Nur e ser le ri ni te lif e de rek dün ya ba rý þý na çok bü yük bir kat ký yap mýþ týr. Bu nok ta dan, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin ve Ri sa le-i Nur un pa ha bi çil mez kýy me ti ve bü yük lü ðü ve hiz me ti tar tý þýl maz dýr. Ve þu an la þý la cak týr ki, Üs tad Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur, Tür ki ye nin me dar-ý if ti ha rý, dün ya ba rý þý nýn da te mi na tý dýr. Dip not lar: 1-Sü nu hat 215 (ye ni tan zim e ni As ya Neþ ri yat), 2-Ta rih çe-i Ha yat 217, 3-Sü nu hat 216, 4-Ta rih çe-i Ha yat 216, 5- Sü nu hat 230, 6-Þu a lar 839, 7-Mek tu bat 125, 8-Þu a lar 711, 9-Mu fas sal Ta rih çe. c.1 s.362, 10-Bi lin me yen Ta raf la rýy la Be di üz - za man Sa id Nur si 250 e ni As ya a yýn la rý N.Þa hi ner, 11-a ge.233, 12-Mek tu bat 181, 13-Tev be Su re si 32. A yet, 14-Sik ke-i Tas - dik-ý Gay bi 156, 15-Sü nu hat 234, 16-a - ge.251, 17-Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri 575, 18-Mek tu bat 455, 19-E mir dað La hi ka sý 277

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 10 Þevval 1433 Ru mî: 15 Aðustos 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý FO TOÐ RAF: A A A cil ser vis te bu ay rýn tý yý ka çýr ma yýn De de-to run Bu luþ ma sý pro je si ne ka tý lan 80 öð ren ci, 6 il de dü zen le nen ge zi i çin Ýz mir den u ður lan dý. De de-to run Bu luþ ma sý i le ta ri hi öð re ne cek ler ÝZMÝR Em ni yet Mü dür lü ðü nce, Tür ki - ye nin ta rih sel sü re ci ve ö nem li þah si yet le - ri nin ye ni ku þak la ra ta ný týl ma sý a ma cýy la ha zýr la dý ðý, De de-to run Bu luþ ma sý pro - je si ne ka tý lan 80 öð ren ci, 6 il de dü zen le nen ge zi i çin Ýz mir den u ður lan dý. Ýz mir Em ni yet Mü dür lü ðü Top lum Des tek li Po lis Þu be Mü dür lü ðü, u lu sal dü - zey de uy gu la nan Gü ven li Ha yat ve Gü - ven li Ge le cek Ý çin Ço çuk ve Genç ler Sos - yal Ko ru ma ve Des tek Prog ra mý kap sa - mýn da, ço cuk ve genç le re ta rih sel sü re ci ve þah si yet le ri ta nýt ma a ma cýy la, De de-to - run Bu luþ ma sý pro je si ni ha zýr la dý. Pro je - nin bi rin ci e ta bý kap sa mýn da Ko nak il çe - sin de ki o kul lar dan 80 öð ren ci be lir len di. Öð ren ci ler i çin Os man lý Dev le ti nin ku ru - lu þun dan, cum hu ri ye tin i la ný ve ge li þi mi ne ka dar o lan sü re cin, ta rih sel ö ne me sa hip kent ler Bi le cik, Bur sa, Ýs tan bul, Ça nak ka le, Kü tah ya, Af yon ka ra hi sar ve An ka ra da ta - ný ma sý i çin ge zi dü zen len di. Ge zi ye ka tý lan öð ren ci ler i çin Ýz mir Va li - li ði ö nün de u ður la ma tö re ni dü zen len di. Tö re ne Ýz mir Va li ar dým cý sý Ar da han To tuk, Ýz mir Em ni yet Mü dü rü A li Bil - kay, po lis me mur la rý, öð ret men ler ve öð - ren ci ve li le ri ka týl dý. Ýz mir Va li ar dým cý - sý Ar da han To tuk, Ýz mir Em ni yet Mü - dür lü ðü nün ko or di nas yo nun da ve ku - rum la rýn iþ bir li ðiy le uy gu la nan pro je nin Ýz mir den baþ la týl dý ðý ný be lirt ti. ÖRÜKLER, Türk-Gü ney Ko re dost luk ve kar deþ lik köp rü sü nü ge liþ tir mek i çin 40 a i - le yi ö rük ça dý rýn da mi sa fir e de cek. To - ros ö rük le ri Kül tür ve Di ya log Der ne ði (TO Ö KÜD), Türk le rin A na do lu yu yurt e di niþ le ri nin 941 in ci yýl dö nü mü et - kin lik le ri çer çe ve sin de Gü ney Ko re den ge le cek o lan 40 a i le yi, An tal ya nýn Gün - doð muþ il çe si yay la la rý i le Kon ya Bey þe - hir Du man lý ay la sý nda bu lu nan ö rük ça dýr la rýn da a ðýr la ya cak. Der nek Baþ ka ný Ö mer Gür ler, yap tý ðý a çýk la ma da, Gü ney Ko re-türk Dost luk ve Kar deþ lik Der ne ði i le yap týk la rý gö rüþ me so nu cu, Türk-Gü - ney Ko re dost luk ve kar deþ li ði ni ge liþ tir - mek i çin 40 a i le yi ö rük ça dý rýn da a ðýr - la ya rak, Türk mi sa fir per ver li ði ni gös te re - cek le ri ni söy le di. Ge çen yýl 20 Gü ney Ko re li öð ren ci yi To - Ýz mir Em ni yet Mü dü rü A li Bil kay da pro jey le Tür ki ye de bir il ki ger çek leþ tir - dik le ri ni di le ge ti re rek, genç le rin, ül ke yi yurt ya pan bü yük le ri, ön der le ri ta ný ya - rak, ül ke i çin ca ný ný ve ren þe hit le rin ka - ný nýn dö kül dü ðü, ta rih sel ö nem ta þý yan yer le ri gö re cek le ri ni vur gu la dý. Ge zi ye ka tý la rak des tek ve ren ti yat ro sa nat çý la rýn dan Ah met e nil mez de Tür - ki ye nin Ra ma zan Bay ra mý ný a cýy la ge - çir di ði ni i fa de e de rek, Ba la la rý mý za, ba - rýþ i çin de ne den ya þa ma dý ðý mý zý sor duk, ce vap a la ma dýk. Bu pro je i le de de le ri mi - ze, a sýr lar ca na sýl ba rýþ i çin de ya þa dýk la - rý ný, þim di ne yi mi zi kay bet ti ði mi zi ve bir bi ri mi ze ne den düþ tü ðü mü zü so ra ca - ðýz. Ce va bý ný bul ma ya ça lý þa ca ðýz. Ço - cuk la rý mý za 650 yýl lýk ma ce ra mý zý an la - ta ca ðýz di ye ko nuþ tu. Tö re nin ar dýn dan i ki o to büs le Ýz mir den ay rý lan öð ren ci ler, Va li ar dým cý sý To tuk, Em ni yet Mü dü rü Bil kay, di ðer yet ki li ler ve a i le le ri ta ra fýn dan u ður lan dý. Ge zi ye ka tý lan öð ren ci le re git tik le ri yer - ler de ya pý lan kar þý la ma lar da, ta ri hi þah si - yet ler 25 ti yat ro sa nat çý sý ta ra fýn dan ül ke - nin ba ðým sýz lý ðý i çin ve ri len mü ca de le yi an la tan gös te ri ler le can lan dý rý la cak. Bi le cik Sö güt ten baþ la ya cak ge zi de öð - ren ci le re, ti yat ro sa nat çý la rý nýn ya ný sý ra 11 em ni yet gö rev li si, 8 öð ret men ve bir dok - tor da eþ lik e de cek. Ýz mir / a a ö rük ler, 40 Gü ney Ko re li a i le yi To ros lar da ça dýr da a ðýr la ya cak ros lar da gez di re rek ö rük ça dý rýn da a ðýr la - dýk la rý ný ha týr la tan Gür ler, a maç la rý nýn, Tor so lar da kýr sal ve ag ro tu riz mi ni yay gýn - laþ týr mak is te dik le ri ni söy le di. To ros la rý ag - ro tu riz mi ne ka zan dýr ma da Kül tür ve Tu - rizm Ba kan ar dým cý sý Dr. Ab dur rah man A rý cý nýn her za man des tek ol du ðu nu be - lir ten Gür ler, Gü ney Ko re li le rin de de niz, kum ve gü neþ tu riz mi ni faz la ter cih et me - me si nin böl ge de ag ro tu riz mi nin yay gýn - laþ ma sý i çin i yi bir fýr sat ol du ðu nu kay det ti. To ros lar da ya þa yan ö rük le rin, Sul tan Al pars lan ýn 1071 Ma laz girt Za fe ri son ra sý A na do lu nun Türk leþ me si i çin gön der di ði Türk men ler ol du ðu nu be lir ten Gür ler, Ma laz girt Sa va þý Za fe ri nin 941. yýl dö nü - mün de A na do lu yu yurt e din me le ri ni sað - la yan Sul tan Al pars lan ý rah met ve min net - le an dýk la rý ný kay det ti. An tal ya / ci han HAS TA NE LE RÝN A CÝL SER VÝS LE RÝ ÜC RET SÝZ HA LE GE TÝ RÝL DÝ. AN CAK, A CÝL DE KÝ AD LÎ VA K A, TRA FÝK KA ZA LA RI A DA ÝÞ KA ZA LA RI GÝ BÝ VA K A LA RIN TE DA VÝ SÝ NÝN AR DIN DAN GE REK LÝ TU TA NAK LA RI HAS TA NE E U LAÞ TIR MA AN LAR ÝC RA LA KAR ÞI KAR ÞI A KA LA BÝ LÝ OR. HÜKÜMETÝN has ta ne le rin a cil ser vis - le ri ni üc ret siz o la rak hiz me te sok ma - sý va tan daþ lar ca mem nu ni yet le kar - þý lan dý. An cak a cil de ki ad li va ka, tra - fik ka za la rý ya da iþ ka za la rý gi bi va - ka la rýn te da vi si nin ar dýn dan ge rek li tu ta nak la rýn has ta ne ye u laþ tý rýl ma sý is te ni yor. Bu ay rýn tý yý ka çý ran va tan - daþ lar ic ray la kar þý la þa bi li yor. A cil va ka la rýn te da vi gi der le ri nin ta - ma mý dev let ta ra fýn dan ö de ni yor. A - ma tra fik ka za sý, ad li va ka ve ya iþ ka - za sý gi bi va ka la rýn tu ta nak la rý nýn has ta ne ye u laþ tý rýl ma sý þart. Tu ta - nak la rý has ta ne le re u laþ týr ma yan lar ya sal yap tý rým la ra uð ra ya bi li yor. U - SAADET Par ti si Ýs tan bul Ýl Genç lik Kol la rý Sul ta nah met Ca mi si nde þe hit ler i çin Kur ân-ý Ke rim o kut tur du ve te rö rü la net le yen bir pro tes to ey le mi dü zen le di. Sul ta - nah met Ca mi si nde baþ la yan Ku r'ân ti la ve ti ön ce si Sul - ta nah met Ca mi Es ki Baþ Ý ma mý Em rul lah Ha ti poð lu bir ko nuþ ma yap tý. Ha ti poð lu, Ýs lam üm me ti nin i çi ne bu gün ler de fit ne gir di ði ni be lir te rek, Ýs lam coð raf ya sýn - da ya þa nan so run la rýn bir ço ðu nun u lus la ra ra sý kay - nak lý komp lo lar dan kay nak lan dý ðý ný be lirt ti. Ha ti poð lu, lu dað Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si nde te da vi o lan, an cak is te ni len tu ta nak - la rý ge tir me yen 650 ki þi hak kýn da ya sal iþ lem baþ la týl dý. U lu dað U ni ver si te si Týp Fa kül te si Baþ he ki mi Prof.Dr. Tah sin a kut, Dev le ti miz a cil va ka, ad li va ka, tra - fik ka za la rý ya da iþ ka za la rý gi bi va - ka la rýn üc ret le ri ni ki þi le rin sos yal gü ven ce le ri ol sun ya da ol ma sýn ö - de mek te dir. Do ðal o la rak bu sað lýk gi der le ri ni ö de ye bil mek i çin bu o - lay lar la il gi li tu ta nak ya da res mi bel - ge ler ge rek mek te dir. Ör ne ðin tra fik ka za sý tu ta na ðý, iþ ka za sý tu ta na ðý ya da ad li va ka tu ta na ðý gi bi. Ü ni ver si te has ta ne miz de i se a cil ser vi se mü ra - ca at e den has ta la rý mý za te da vi le ri bi te ne ka dar hiç bir bel ge ya da ev rak so rul ma mak ta ve is ten me mek te dir. Baþ la rý na ge len o lay la il gi li has ta la ra se net im za lat mak de ðil, bu ge rek li bel ge le ri ge ti re cek le ri ne da ir te mi - nat for mu dol dur tul mak ta dir ki bu bü tün ül ke de ki sað lýk ku ru luþ la rýn da ru tin o lan bir uy gu la ma dýr. Bu has - ta la rý mý zýn bü tün te da vi iþ lem le ri bit tik ten haf ta lar hat ta ay lar son ra - sýn da is ten mek te dir. Böy le ce hem te da vi gi der le ri ö den mek te, hem de il gi li ad li o lay dev le tin il gi li ku rum la - rý na bil di ril mek te dir de di. A cil va ka la rýn te da vi gi der le ri nin ta ma mý dev let ta ra fýn dan ö de ni yor. A ma tra fik ka za sý, ad li va ka ve ya iþ ka za sý gi bi va ka la rýn tu ta nak la rý nýn has ta ne ye u laþ tý - rýl ma sý þart. U lu dað Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si nde te da vi o lan, an cak is te ni len tu ta nak la rý ge tir me yen 650 ki þi hak kýn da ya sal iþ lem baþ la týl dý. FO TOÐ RAF: A A Sul ta nah met te Kur ân ti la ve ti ve te rö rü pro tes to ey le mi Müs lü man la rýn bu o lay lar kar þý sýn da u ya nýk ol ma sý ge - rek ti ði ni i fa de et ti. Ha ti poð lu nun ko nuþ ma sý nýn ar dýn - dan E yüp Ca mi si Baþ Ý ma mý Me tin Ça kýr, Çor lu lu A li Pa þa Ca mi si Ý ma mý Fa tih Ka ya, Sü ley ma ni ye Ca mi si Mü ez zi ni Mu ham med Du ran, Sü ley ma ni ye Ca mi si Ý - ma mý Ek rem Nal bant, Þeh za de ba þý Ca mi si Ý ma mý Er can Ça ký roð lu, E yüp Ca mi si Ý ma mý Er kan Me te ve Sul ta nah met Ca mi si Ý ma mý Ha san Ka ra Kur an-ý Ke - ri o ku du ve et kin lik so nun da þe hit ler i çin du a e dil di. TU TA NAK LAR TES LÝM E DÝL ME ÝN CE HAS TA NE SO RUM LU O LU OR HASTANIN is te ni len o lay tu ta nak - la rý nýn is te ni len sü re de has ta ne ye tes lim et me dik le rin de has ta ne nin bü yük so rum lu luk al týn da bý ra kýl dý - ðý na i þa ret e den Baþ he kim a kut, Hem il gi li ad li o lay giz li kal mak ta hem de ha ya li has ta ko nu mu na düþ mek te dir ler. Bu yüz den ya sal sü re si geç me si ne rað men da ha son ra da ge tir me yen va tan daþ la rý - mý za u ya rý da bu lu nul mak ta dýr. Bu da ru tin bir uy gu la ma dýr. Ve va tan - daþ la rý mý zýn da bu ka dar zah me - te kat lan ma sý ge rek mek te dir. Zi ra þu nu id di a e di yo rum ki Tür - ki ye miz dün ya da sað lýk hiz me ti - nin en ka li te li, en ça buk ve en u - cu za a lýn dý ðý ül ke le rin ba þýn da gel - mek te dir di ye ko nuþ tu. A CÝL LER ÞU BAT A IN DA ÜC RET SÝZ HA LE GE TÝ RÝL MÝÞ TÝ GEÇTÝÐÝMÝZ Þu bat a yýn da Res mi Ga ze te de ya yým la nan ve ka mu o - yun da Tor ba a sa o la rak bi li nen 6111 sa yý lý Ba zý A la cak la rýn e ni den a pý lan dý rýl ma sý Ý le Sos yal Si gor ta - lar ve Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ka nu - nu ve Di ðer Ba zý Ka nun ve Ka nun Hük mün de Ka rar na me ler de De ði - þik lik a pýl ma sý Hak kýn da Ka nun o la rak bi li nen ya sa da tra fik ka za la - rýn dan üc ret a lýn ma ya ca ðý a çýk ça ya zý lý yor. Ka nu nun 98 in ci mad de - sin de Tra fik ka za la rý se be biy le ü ni - ver si te le re bað lý has ta ne ler ve di - ðer bü tün res mi ve ö zel sað lýk ku - rum ve ku ru luþ la rý nýn sun duk la rý sað lýk hiz met be del le ri, ka za ze de - nin sos yal gü ven ce si o lup ol ma dý - ðý na ba kýl mak sý zýn Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ta ra fýn dan kar þý la nýr i fa - de si yer a lý yor. Bur sa / ci han Kur ân-ý Ke rim ti la ve ti nin ar dýn dan Al man Çeþ - me si ö nün de top la nan Sa a det Par ti si Ýs tan bul Ýl Genç lik Kol la rý na ü ye si bir grup Biz Bi riz! Biz Kar - de þiz! Tek Bir Üm me tiz pan kar tý ar ka sýn da top lan - dý. Türk de Sec de de - Kürt de Sec de de, He pi miz Hz. A dem in Ço cuk la rý yýz, Te rö rün Çö zü mü Ýs lam Kar deþ li ði, Se la hat tin Ey yu bi Ka dar Kür düz Fa tih Ka dar Tür küz þek lin de dö viz ler ta þý yan grup çe þit li slo gan lar at tý. Ýs tan bul / a a

4 4 KÜLTÜR SANAT Bosna da 550 yýllýk gelenek Herkesin kendine ait dünyasý Du var da a sý lý te le fo nun kab lo su nun yet ti ði ka - dar, ö nün de ki kol tu ðun ü ze rin den u zan ma ya ça lý þa rak ko nu þu yor du. E lin de ki a hi ze ye bað lý kab lo yu a sýl ma mak i çin mi, yok sa kar þý ta raf ta ki ki þi - ye i let mek is te di ði bek len ti si nin, ar zu su nun a ðýr lý ðýn - dan mý? Bu ka dar e zi li yor, e ði li yor ve se si nin to nu ha fif le te rek hi tap et me ye ça lý þý yor du, bel li de ðil. Ken di si ne yak laþ tým ve mü sa a de is te yip te le fo nu e lin den al dým ve kar þý da ki ki þi ye ken di mi ta ný týp sa kin bir i fa dey le ko nuþ ma ya baþ la dým. Ka dir Am - ca, e lin de ki te le fo nu ba na ve rin ce bir yük ten kur - tul muþ ka dar ra hat la dý. Be nim ko nuþ ma la rý mý dik - kat le ve mem nu ni yet le din le me ye baþ la dý. Oð lu i le ko nuþ tu ðu nu öð ren dim. aþ lý in sa nýn oð lu i le ko - nu þur ken i çin de bu lun du ðu psi ko lo jik du ru mu nu, sý kýn tý sý ný ve oð lu na söy le mek te zor lan dý ðý ih ti ya cý - ný tah min et miþ tim. Bir e li mi yaþ lý nýn om zu na ko ya rak, ö te ki e lim de - ki te le fon la da oð luy la gö rüþ me ye de vem e di yor - duk. aþ lý ba ba sý nýn sað lý ðý, mut lu lu ðu ve bu ra da ki ya þan tý sý i le ge rek li bil gi le ri ay rýn tý lý bir þe kil de ver - dik ten son ra ba ba sý nýn sý kýn tý i çer sin de o lup söy le - mek is te yip de i fa de et mek te güç lük çek ti ði ko nu ya gel miþ ti sý ra. Ba ba nýn, oð lun dan pa ra yar dý mý ve des tek is te me si nin ne ka dar zor bir du rum ol du ðu - nu tah min e de bi li yor dum. Ka dir Be ye ba ba sý hak kýn da ge rek li bil gi le ri ver - dik ten son ra, i çin de bu lun du ðu sý kýn tý sý ný da an lat - mak zo run da his set tim ken di mi. Ba ba sý An ka ra ya i zi ne git ti ðin de ma a þý ný al mýþ tý. Bo þalt tý ðý e vi nin ka lan e lek trik, su, do ðal gaz borç la rý ný ö de miþ, to - run la rý na da har ca ma yap mýþ. Ý zin den dön dü ðün - de pa ra sý nýn kal ma dý ðý ný söy le miþ ti. Ben, oð lu na bu du ru mu an la týp ba ba sý nýn harç lýk sýz kal dý ðý ný an la týr ken, Ka dir Am ca nýn göz le rin den ses siz ce a - kan yaþ lar, sa ka lý nýn üs tün den sü zül me ye baþ la dý Ka dir Am ca nýn ma sum, mah cup tav rý, te va zu ve tak va sa hi bi ol gun bir in san o la rak bu ha li, o nun gi - bi ay ný ka de ri pay la þan ö te ki in san la rýn ü ze ri ne na - zar la rý mý çe vir di. Bu ra da her ke sin ken di ne a it bir dün ya sý var. O dün ya, ya þa yan in san lar i çin çok ö - zel, kýy met li ve ö nem li. Her ke sin bu lun du ðu dün - ya sý nýn i çer sin de ya þa dý ðý bir ha yat hi kâ ye si var. Ay rý lýk la rý, hü zün le ri, a cý la rý i çin de sak la yan, mem - le ke ti nin dað la rý ný, o va la rý ný, a kar su la rý ný, a ðaç la rý - ný öz le yen in san la rýn, ev lat ve to run sev gi si nin has - re ti ni yü re ði nin de rin lik le ri ne hap se dip ken di si de dört du var a ra sýn da ki ha ya týn a ðýr laþ mýþ yü kü nü ta þý ya rak ya þa yan in san la rýn ken di le ri ne a it, ger çek ve ö zel bir dün ya la rý var dýr. Ge çen za man di li mi nin ken di si i çin can sý kýn tý la - rý i çer sin de, gel di ði çev re den yer ler den ve yaþ lý lýk - tan kay nak la nan ra hat sýz lýk la rýy la uð ra þan, tit rek el le riy le si ga ra sý ný tüt tü ren geç mek bil me yen vak ti - ne ha yýf la nan lar a kýn la rý na kah re de rek on ca mad dî ve ma ne vî gü zel lik le ri, gün le ri, mev sim le ri fark et me den, a ðaç la rý, kuþ la rý, çi çek le ri ve on lar - da ki la hu ti mâ nâ la rýn sýr rý na er me den ken di si ni sü rek li ör se le yen, kah re den ha yat hi kâ ye si nin de - rin lik le ri i çer si ne da lýp gi den, fa sit da i re le rin çýk - maz la rýy la sü rük le nen in san lar Bir de ha ya týn bü tün yü kü nü ve sý kýn tý la rý ný ka - de rin bir cil ve si o la rak gö rüp her ha lü kâr da gön lü - nü, ru hu nu, ak lý ný ve bü tün var lý ðý ný e ma net o la rak gö ren ler. Mül kün sa hi bi Rab bi ne te vek kül ve tes li mi - yet le yö ne len ler. On dan ge len her þe ye ra zý o lan lar. Kay bet tik le ri nin ar ka sýn dan ba kýp kal mak ye ri ne, ka - zan dýk la rý nýn hu zur ve sü rû ru nu þük re der, te vek kül ve te fek kür e den ler Ý ba det le, du a i le ve ni yaz i le fa - ni, ge çi ci ha ya tý ný ba ki ye teb dil et me nin gay re tiy le kay bet tik le ri ne de ðil, ka za na cak la rý na yö ne len ler, e - mir da i re sin de ha re ket e der ler. Fa nî þi þe le ri kay bet - me ye be del, ba ki el mas la rý ka zan ma nýn þu u ru i çer sin - de e be di ve ser me di ha ya tý ka za nan lar... Te le fon da gö rüþ tü ðü müz Ka dir Bey, ba ba sý nýn ih ti ya cý o lan bir mik tar pa ra yý gön der miþ ti, gön - der me si ne. An cak o pa ra nýn, bir haf ta son ra ba ba - sý nýn ce na ze si ni Ço rum a gön der mek i çin kul la ný - la ca ðý ný kim se tah min e de mez di. aþ lý Ka dir Am - ca nýn ses siz lik i çer sin de, ma sum ca du ru þu ve sa - ka lý nýn üs tün den sü zü len bil lur ta ne le ri nin e be di mem le ke te, gur bet ten vus la ta doð ru yol cu lu ðun i - þa ret le ri ol du ðu nu þim di da ha i yi an lý yo rum. TEBRÝK Diyarbakýr Dicle Üniversitesini kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Kalmak isteyen kardeþlerimize yer temin edilir. Ýrtibat Tel: (0 532) (0 505) (0 505) (0 534) (0 533) Diyarbakýr eni Asya Temsilciliði BOSNA DA AVAZ DEDE ÞENLÝKLERÝ ÝLE BOÞNAK MÜSLÜMANLARIN OSMANLI DÖNEMÝNÝN ANISINA APTIÐI EN ÖNEMLÝ ETKÝNLÝKLERDEN BÝRÝ OLAN KIZ MAÐARASI GÜNLERÝ DUÂLARLA SONA ERDÝ. BOS NA DA Ay vaz De de Þen lik le ri i le Boþ nak Müs lü man la rýn Os man lý dö ne - mi nin a ný sý na ya þat tý ðý en ö nem li et - kin lik ler den bi ri o lan Kýz Ma ða ra sý Gün le ri, Kla dany ken ti ya kýn la rýn da bu lu nan ve Kýz Ma ða ra sý o la rak bi li - nen ma ða ra nýn ya ký nýn da ký lý nan top lu na maz ve e di len du â lar la so na er di. Prog ra mýn or ga ni za tö rü Tuz la Müf - tü sü Hu se yin Ka va zo viç, ül ke nin kar þý - laþ tý ðý ku rak lýk dö ne min de yað mur du - â sý nýn ö ne mi ni vur gu la dý. Ka va zo viç, Ge çen yýl bu ra da yað mur du â sý ný yap - týk tan 24 sa at son ra yað mur yað dý. Bu - ra ya ge len va tan daþ lar du â et mek i çin ge li yor. Bu ra da ha ya tý ný kay be den genç ký zý an ma ya ge li yor. Ge ce or ta sýn da bu ma ða ra ya ge len ve bu ra da ö len kýz, as - lýn da ger çek ce sur Boþ nak ka dý ný sim - ge li yor di ye ko nuþ tu. Kla dany Be le di ye si Baþ ka ný Fu ad Ý - ma mo viç i se bu et kin li ðin sa va þýn bit ti - ði 1995 yý lýn dan bu ya na da ha yo ðun bi çim de ya pýl dý ðý ný, her yýl ka tý lý mýn da ha yo ðun ol du ðu nu söy le di. Bos na Her sek in or ta ke sim le rin de yer a lan Kla dany ken ti ya ký nýn da ki Bra tel ye vi çi kö yün de bu lu nan ve Kýz Ma ða ra sý o - la rak ad lan dý rý lan ma ða ra nýn ya ký nýn - da ki a çýk a lan da top la nan yak la þýk 10 bin ki þi nin ka tý lý mýy la, ge le nek sel yað - KIZ MAÐARASI B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Bir bi ri ne uy ma, uy gun gel me. - Ba yýn dýr ma mur. 2. Hris ti yan lýk ta ki li se ta ra fýn dan ve ri len ce ma at ten kov ma ce za sý. - ABD baþ ka ný nýn so ya dý 3. Mü zik li eð len ce le rin ya pýl dý ðý yer, ge ce ku - lü bü. - O lu þan, mey da na ge len. 4. As ya'da bir göl. - Lan ta nýn sim ge si. - Bazen ile yerine kullanýlýr. 5. Ka pý, pen ce re ke nar la rý na a çý lan, ge nel - lik le dik a çý lý gi rin ti. 6. Pa kis tan'lý ba yan ün lü si ne ma sa nat çý sý. 7. Hz. Ý sa'ya (a.s.) ilk ön ce le ri Nâ sý ra Kar ye sin de ki a ha li yar dým et tik le rin den do la yý on la ra ve ri len i sim. - an ký. 8. Ýmtihan etmek, denemek. 9. Bilin me yen es ki DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI M E T A B BO L Ý ZMA E G E M Ý S Ý N A R K T A K A T T Ý H A A L A Ý L E H Ý Z B F E M R A M A R E Ý Ü Ý L E T M E K Z A L E M E Ý R A Ý L S Z E K A V E T K E T A K N E M A T E B A R E K E A Ç mur du a sý ya pýl dý. Halk o yun la rý ve i lâ hî kon ser le ri gi bi kül tü rel et kin lik le ri kap sa yan ve 22 A - ðus tos ta baþ la yan Kýz Ma ða ra sý Gün le - ri et kin lik le ri nin son gü nü, renk li tö ren - le re sah ne ol du. Sa bah sa at le rin de Kla - dany ken tin de top la nan va tan daþ lar, Os - man lý dö ne mi giy si le ri kýr mý zý fes ler ve ge le nek sel el bi se ler le, Os man lý ön ce sin - de, su al ma ya git ti ði ve bu ra da ha ya tý ný kay bet tik ten son ra i çin de gö mül dü ðü, do la yý sýy la me za rý nýn bu ra da ol du ðu na i - na ný lan genç ký zýn a ný sý na Kýz Ma ða ra sý o la rak bi li nen ma ða ra ya doð ru yo la çýk tý. KUR ÂN-I KE RÝM O KUN DU Sa ba hýn er ken sa at le rin de Bra tel ye vi - çi de top lan ma ya baþ la yan ve Bos na Her - sek in her ye rin den ge len va tan daþ lar, u - gos lav ya dö ne min de a ra ve ri len ve Bos na sa va þý nýn bit me siy le ye ni den ya þa týl ma ya baþ la nan ge le nek sel et kin lik ler kap sa mýn - da dü zen le nen, i lâ hî le rin ses len di ril di ði ve Kur ân-ý Ke rim in o kun du ðu prog ra ma ka týl dý. Va tan daþ lar da ha son ra, gi ri þi yak - la þýk 30 met re yük sek li ðin de o lan her yýl A ðus tos a yý nýn son Pa zar gü nün de mer - ke zi et kin li ðin ya pýl dý ðý an cak yýl bo yun ca sýk ça zi ya ret e di len ma ða ra yý gez di, me za rý ma ða ra da ol du ðu i na ný lan genç ký zýn ru - hu na du â e dil di. Klan day /a a FATÝH Sultan Mehmed in ordusu tarafýndan 1463 yýlýnda fethedilen Bosna Hersek te fetih öncesi buraya gelen ve yerel halký Ýslamiyet e hazýrlayan derviþlere ait gelenekler arasýnda yer alan Kýz Maðarasý Günleri, Bosna Hersek in Tuzla kenti Turizm Müdürlüðü, Kladany Belediyesi ve Tuzla Müftülüðü tarafýndan her yýl düzenleniyor. Eski ugoslavya döneminde yasaklanan ve Bosna savaþýnýn ardýndan yeniden hayata geçirilen etkinlikler, Bosna nýn uluslararasý alanda bilinen Ayvaz Dede Þenlikleri nin yaný sýra, ülkedeki en ünlü dini etkinliklerin arasýnda yer alýyor. Ma lat ya Gün le ri Fes ha ne de baþ lý yor RECEP BOZDAÐ ÝSTANBUL MALATA Va li li ði nin ko or di nas yo nun da dü - zen len mek te o lan Ma lat ya Gün le ri, 28 A ðus - tos 2 Ey lül 2012 ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul Fes - ha ne U lus la ra ra sý Fu ar ve Kon gre Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri le cek. Ýs tan bul da i kin ci kez dü zen - le ne cek o lan Ma lat ya Gün le ri Ma lat ya Va li li - ði nin ko or di nas yo nun da ya pý lý yor. Ma lat - ya nýn sa hip ol du ðu ta bi î, ta ri hî ve kül tü rel tu - rizm po tan si ye li ni u lu sal a lan da ta nýt mak; zen - gin ve sað lýk lý mut fak kül tü rü ve da mak ta dý ný ül ke ge ne li ne du yur mak; yö re sel de ðer le ri ve ü rün le ri ni ser gi le mek; Ma lat ya lý iþ a dam la rý nýn sa hip ol du ðu ö nem li mar ka ve ti ca ri ü rün le ri ül ke ge ne lin de ta nýt mak ve Ma lat ya yý il sý nýr - la rý dý þý na ta þý ra rak an lat mak ve ak tar mak týr i - çin dü zen le nen Ma lat ya Gün le ri Ýs tan bul Fes ha ne de 6 gün sü rey le sa at le ri a ra sýn da üc ret siz o la rak ge zi le bi le cek. Bu gün E yüp te Fes ha ne bi na sý I I. Mah mut ta rih. - H rýs ti yan - lýk ta ba yan din gö - rev li si. 10. Ba zý has ta lýk lar sý ra sýn - da gö rü len an la - ma, duy ma ve ha - re ke tin büs bü tün ve ya az çok kay - bol ma sýy la be li ren de rin dal gýn lýk du - ru mu. - U za ðý gör - me, se ziþ, sez gi Sa lo nu nda m²lik ka pa lý a lan da baþ la - ya cak o lan et kin lik te; çe þit li sek tör ler den ka - tý lan Ma lat ya lý fir ma lar hem ü rün le ri nin ta - ný tý mý ný, hem de sa tý þý ný ya pa cak lar. Ö zel sek tö rün ya nýn da ka mu ku rum ve ku ru luþ la - rý da gö rev a lan la rý ve pro je le ri i le il gi li ta ný - tým fa a li yet le ri ger çek leþ ti re cek. Ay rý ca et - kin lik sü re sin ce her gün Fes ha ne o to par kýn - da ku ru la cak o lan sah ne de Ma lat ya Mu si ki Ce mi ye ti eþ siz kon ser ler ve re cek. Ma lat ya Gün le ri nin bu gün sa at:11.00 da a çý lýþ tö re ni ya pý la cak. * Programa katýlanlar, 30 met re yük sek li ðin de o lan her yýl A ðus tos a yý nýn son Pa zar gü nün de mer - ke zi et kin li ðin ya pýl dý ðý an cak yýl bo yun ca sýk ça zi ya ret e di len Kýz Ma ða ra sýný gez ip duâ ettiler. Prog ra mýn or ga ni za tö rü Tuz la Müf tü sü Hu se yin Ka va zo viç, ül ke nin kar þý laþ tý ðý ku rak lýk dö ne - min de yað mur du â sý nýn ö ne mi ni vur gu la dý. Ka va zo viç, Ge çen yýl bu ra da yað mur du â sý ný yap týk - tan 24 sa at son ra yað mur yað dý dedi. FO TOÐ RAFLAR: A A Be þik taþ Be le di ye si Dün ya Ba rýþ Gü nü nü kut lu yor BEÞÝKTAÞ Be le di ye si, 1 Ey lül Dün ya Ba rýþ Gü nü nde Türk ve u nan lý halk o yun la rý e kip le ri ni bir a ra ya ge ti ri yor. Bar ba ros Mey da ný nda ger çek le þe cek et kin lik te yak la þýk 400 ya ban cý ko nuk yer a la cak. Halk o yun la rý grup la rý Be - þik taþ ýn cad de ve so kak la rý ný tur la ya - cak. Best FM den Ser dar Gö kalp in de bir stand-up gös te ri si ya pa ca ðý et kin li ðin a çý lý þý na Be þik taþ Be le di ye Baþ ka ný Ýs ma il Ü nal ýn ya ný sý ra u - na nis tan dan çe þit li pro to kol ü ye le ri de ka tý la cak. Be þik taþ Be le di ye Baþ ka - ný Ýs ma il Ü nal, ko nuy la il gi li o la rak þun la rý söy le di: Ba rýþ, in san la rýn mut lu luk, gü ven ve hu zur i çin de ya - þa ya bil me si, sa vaþ lar ve an laþ maz lýk - lar ne de niy le mey da na ge len can kay - bý nýn or ta dan kalk ma sý i çin ö nem li bir un sur dur. 1 Ey lül Dün ya Ba rýþ Gü nü nü u na nis tan lý kom þu la rý - mýz la bir a ra ya ge le rek Be þik taþ lý lar la bir lik te renk li bir et kin lik le kut la ya - ca ðýz. Kül tür Sa nat Ser vi si Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. I rak cum hur baþ ka ný'nýn so ya dý. 2. Ça ba, güç. - Na zi hü cum ký ta sý. - A teþ, nar. 3. Mü zik tür le rin de so lis ti ar ka plan da des tek le yen ses. 4. Peh li van la rýn ilk de fa gü re þip ye niþ me le ri. - Bir no ta. 5.Ta vuk la rýn yu murt la ma sý i çin bý ra kýl mýþ yu - mur ta.- Fars ça da yý lan. 6. A rap mil le ti nin tek u lus o - la rak bir leþ me si ni sa vu nan sos ya list par ti. 7. Tan rý ça. - Ka rak ter, se ci ye. 8. Bü yük gö çe be ça dý rý. - Kýr gýz la - rýn ün lü des ta ný. 9. Ka lýn, ka ba ku maþ.- Bir þart e ki.- A hi lik teþ ki la tý na men sup kim se. 10. Hiç ol maz sa, hiç de ðil se. - Ha dit su re sin de dik kat çe ki len e le ment. 11. Gün de lik le ça lý þan iþ çi, e mek çi. - Ta va ný ah þap tan o - lup, ku zey do ðu du va rý 12.63; ku zey ba tý du va rý 11.03; gü ney ba tý du va rý 13.10; gü ney do ðu du va rý ve yük sek li ði 13 m o lan 145 m² a lan ü ze ri ne ku ru lu yer yü zü nün en mu kad des ma be di. 12. As lýn da ken di le ri e ko no mik ol ma yan an cak e ko no mi dün ya sý ný dý þa rý - dan ku þa tan ve ya çer çe ve le yen, nü fus, tek nik bil gi, hu kuk dü ze ni ve yö ne tim bi çi mi ö ge le rin den her bi ri. - A týþ sý ra sýn da me ka nik o la rak yön ve ri len, yö rün ge - si nin baþ lan gý cýn da öz it me li o la rak yol a lan ve da ha son ra yal nýz ba lis tik ka nun la rý na bað lý ka lan mer mi.

5 MAKALE 5 Kolay mý ha, kolay mý? fer sa dog ni as ya.com.tr Kur ân ýn emr-i bi l-ma ruf ve nehy-i a ni l-mün ker, ha dîs-i þe ri fin Bir yan lý þý gör dü ðü nüz de gü cü nüz yet ti ðin ce (e li niz, di li niz ve ya kal ben buð ze de rek) tep ki gös te rin mâ nâ sýn da ver di ði ders çer çe ve sin de ik ti da rýn ba zý ic ra at la rý ný þöy le bir e leþ ti ri ye tâ bi tut tu ðu nuz da: Baþ tan a ya ða ya sak lar la do lu A na ya sa dur du ðu müd det çe a dam gi bi ic ra at ya pý la maz. Er ge ne kon cu ge nel kur may baþ kan la rý ný bi le mah ke me ye ve rip hap se at tý ran bir güç le ri ol - du ðu nu id di a et tik le ri hal de, ne den 10 se ne dir, ka mu o yu ha zýr la nýp a dam gi bi bir a na ya sa ya pý la ma dý, dar be ye yol ve ren ka nun lar de ðiþ ti ri le me di? Ko lay de ðil, de rin güç ler var! PKK te rö rü nü ne den en gel le ye me di? Ko lay de ðil, 1980 dar be sin den son ra 1984 e ka dar ya pý lan ma sý ný ta mam la dý; de rin güç le rin, dýþ güç le rin, hat ta müt te fik le ri mi zin des te ði var! Mu az zam rant lar var: O böl ge de gö rev ya pan bir pýr pýr lý ça vuþ 10 kat lý a part man sa hi bi ol du. U yuþ tu ru cu dan, si lâh tan rant sað la yan dýþ güç ler var Pe ki, ne den ge lir da ðý lý mý â dil de ðil, sen di kal hak lar yok, in san lar li ra ya 16 sa at ça lýþ tý rý lý yor? Dü zelt me ye ça lý þý yo ruz, ko lay de ðil! Se çim ka nu nu, par ti ler ka nu nu de mok ra - tik de ðil, ni çin de ðiþ tir mi yor su nuz? Ko lay de ðil, en gel le ni yor! As ke rî ve sa yet de vam e di yor, 35. mad de de ðiþ ti ril me miþ, Mil li Sa vun ma Ba ka ný hâ len Ge nel kur may Baþ ka ný nýn ar ka sýn da Ko lay de ðil, geç miþ ten ge len bi ri kim ler var, on la rý aþ mak ko lay de ðil E ko no mik hak sýz lýk lar, çek-se net sý kýn tý la rý de vam e di yor. Ko lay de ðil, bir rant o luþ muþ geç miþ ten ge len. Be le di ye ler ha len ruh sat ve sa ir me se le ler de sý kýn tý ver me ye de vam e di yor! Ko lay de ðil, bir sek tör o luþ muþ! Ne den Tür ki ye bir zi ra at ül ke si ol du ðu hal de süt to zu it hal e di li yor, et it hal e di li yor, þe ker it hal e di li yor! Bu gün kü e ko no mik kriz ler de ko lay de ðil! ýl la rýn bi ri ki mi, yýl la rýn o luþ muþ ön yar gý la rý var... Pe ki, þim di 2002 ler den 90 la ra, 80 le re, 70 le re, 60 la ra ve 50 le re gi di niz. O za man lar da geç miþ ten ge len yýl la rýn bi ri ki mi yok muy du? Du var lar yok muy du? Bas ký grup la rý yok muy du? Çý kar çev re le ri yok muy du? Si ya sî mu ha le fet ya nýn da ba sýn mu ha le fe ti yok muy du? As ke rî ve sa yet yok muy du? Dýþ güç le rin bas ký la rý yok muy du? Çok mu ko lay dý da, Bak biz ne ler yap týk, geç miþ ik ti dar lar hiç bir þey yap ma dý! di yor lar. Se ne Dün ya da du var lar yý kýl dý. a sak lar kalk tý. Hak ve hür ri yet ler de mu az zam ge liþ me ler var. Bu ka dar za man ik ti dar sý nýz, bu ka dar ço ðun lu ðu nuz var. Med ya vs. ar ka nýz da. Et ki li mu ha le fet yok! Ba ha ne le re sý ðýn ma ya, siz den çok da ha i yi per for mans gös ter miþ geç miþ dö nem le rin de mok rat ik ti dar la rý ný ten kit et me ye ve on dan si ya si rant çý kar ma ya u tan mý yor mu su nuz? (0 505) Örtünmede anne rýzasý Si nem Kör kü: Ben ü ni ver si te son sý nýf öð - ren ci si yim. An nem a çýk bir ba yan ve be nim de ör tün me mi is te mi yor. Han gi yo lu de ner - sem de ne ye yim ka bul et mi yor ve i ler de de bu nu ya par sam hak ký ný he lâl et me ye ce ði ni söy lü yor. Ýlk ön ce Al lah ýn em ri ni yap mam mý ge re kir, yok sa an ne min i zin ver me si ni bek le me li mi yim? Gel Eylül az yý kýl dý, so luk suz mev sim sö kün et mek ü ze re. Gün dön dü; cem re ler düþ mü yor yük se li yor. Renk ler so lu yor, sû ret ler si lik le þi yor, pas to ral se her le re yak la þý lý yor. Gün düz ler ay ný gö rün se de ge ce nin a ký þý, su yun sey ri, dev rin ren gi de ðiþ ti. Mev sim ar týk es ki mev sim de ðil; za man da es ki za man... Mev si me ve za ma na da ya na bi lir mi me kân? O da de ði þe cek. Rüz gâr de ðiþ mez; de ðiþ ti rir. Rüz gâ rýn ö nün de han gi sa rý yap rak du ra bi lir; Za ma ný geç miþ fi kir, öm rü nü bi tir miþ yýl dýz, so nu gel miþ yol, kay na ðý ný bi tir miþ ý þýk? Öl müþ mev si min ar dýn dan að la mak ne yi ge ri ge ti rir? Uç muþ ý þýk, kay mýþ yýl dýz, ký rýl mýþ dal; ö lü mün mev si mi var mý? ok sa mev sim siz mi ö lüm? Mev sim ler üs tü mü ger çek ha yat? An ö lür, gün ö lür de mev sim öl mez mi? Gi den han gi mev sim bir da ha ge ri gel di; her þe yi ay nýy la, ay ný sýy la ya þat tý; saç la rý, þa kak la rý, þa ka la rý, ke der le ri ay ný na ka rat la tek rar et tir di? Ey lül gel; gel ey lül. Bi raz se nin le de eð le þe lim; yý ký lan yaz dan ders çý ka ra ma dýk, sen bi ze ne ya za cak sýn, öð re tin ne o la cak, ne i le bu luþ tu ra cak sýn? An de ni zi kaç mev sim yut tu, kaç vus lat ge mi si ni kay bet tir di, kaç se vinç tay fa la rý ný da ðýt tý? Ey lül bo ða zý i ki de ni zi ye ni den bu luþ tu ra bi le cek mi? Kar þý ký yý ya a dým a ta bi le cek mi in san lýk? Ýn san lar aç, in sa ni yet aç; in san lýk bir di lim ek mek bir mev sim öz gür lü ðe muh taç Ey lül gel; gel ey lül. Ne di ye ge le cek, ne ler ge ti re cek, ne ler gö tü re cek sin? Ýn san lý ða a yak ta tu ta cak ne in sâ nî de ðer kal dý ki? Ýç sa vaþ lar, en fü sî ça týþ ma lar, dün ya harp le ri; yor gun luk tan ih ti ya rý ný yi tir mek ü ze re ih ti yar dün ya Ý yi lik a dý na bir ý þýk, gü zel lik a dý na bir ay dýn lýk, doð ru luk a dý na bir þavk a rý yor. Ge li yor mu sun ey lül? a zýn yý ký lý þýn dan ders al ma yan ey lül de ne dev þi rir? Zi hin ler de ki te rör, kalp ler de ki sa vaþ, a kýl lar da ki if sat sö ner mi ey lül de, ge len ay lar da, mev sim ler de, se ne ler de? Ýf tar vak ti in san öl dür mek, ek mek bek le yen ço cu ðu kat let mek, bay ra mý bom ba la mak; bun lar zem he rî kýþ ta in san lý ðý don muþ lar ol ma lý. az, bun la ra bir þey ya za ma mýþ; in san sýz lý ðýn, in saf sýz lý ðýn, i zan sýz lý ðýn kýþ uy ku su na yat mýþ la ra ne ya pý la bi lir ki? Ca ni li ðin mev si mi ve me kâ ný var mý? Ra ma zan bil me yen, bay ram bil me yen, ço cuk bil me yen, ih ti yar bil me yen, ka dýn bil me yen; ey lü lü ne bi lir, ya zý ne bi lir? Me kâ nýn kut sa lý, za ma nýn kut sa lý, in sa ni ye tin kud si ye ti ya þa yan in san lar i çin. Sön müþ kalp le rin, öl müþ ruh la rýn kut sa lý ve kud si ye ti yok, mev si mi, renk le ri yok. Han gi yaz, yaz; han gi kýþ, kýþ? Ý çi yaz o lan lar her kýþ tan son ra ge le cek ya zý bi lir ler ve bu lur lar, iþ le ri; sa býr, te en nî ve hik met i le dir. Ýç le ri kýþ o lan lar mev sim siz öl dü rür ler; ba har gel miþ, yaz gel miþ on la rýn ne yi ne. Gö nül le ri ka ra, a kýl la rý ka ra, ruh la rý ka ra la ra ý þýk ne ya par, yýl dýz ne ya par; ey lül uð rar mý on la ra, on lar ey lü le uð rar mý? az lar yý kýl maz, ey lül ler git mez, mev sim ler dön mez; za ma nýn üs tün den za ma nýn hüc re le ri ne nü fuz e din ce, me kâ nýn üs tün den zer re le ri de lip ge çin ce Ey lül; sen yi ne de gel, gel ey lül. Ýnsanlýk bunun neresinde? Da ha ev vel de fa lar ca ser gi len miþ bir vah þet tab lo su, geç ti ði miz haf ta so nu Do ðu be ya zýt'ta bir kez da ha tek rar lan dý. Te rö rist ler, Að rý'nýn Do ðu beyazýt il çe si ne ya kýn bir mevkide yol ya pým ça lýþ ma sý ný sür dü ren bir þan ti ye ye bas kýn dü zen ler di ler ve bu ra da ki bir iþ ma ki ne si i le kam yon la rý a te þe ve re rek yak tý lar. Al lah i çin söy le yin, in san lýk bu iþin ne re sin de? Ýn san lýk tan zer re ce na si bi o lan bir kim se, gi dip yol ya pým a raç la rý ný, kamyonlarýný ya kar mý? O yol lar ne i çin, ki min i çin ya pý lý yor? ukarýdaki tabloyu sergileyenlerin, insanlýklabir alâkasý olabilir mi? A raç la rý ya kan za val lý lar, ki me ve ne ye hiz met et tik le ri ni bi li yor lar mý a ca ba? Hiç san mý yo rum. On la ra bir yer ler den e mir ve ril miþ. On lar da tam bir akýn Tarih azýlarý Teþ ki lât ý E sâ si ye Kà nu nu (2) Mad de ler kýs mý Bu gün kü A na ya sa'nýn te me li, 20 O - cak 1921'de a týl dý. O gün Mec lis'te ka bul e di len 20 mad de yi aþ kýn bu A na ya sa, Os man lý Dev le ti nin (I. Meþ rû - ti yet, 1876) ka bul et ti ði "Kà nun i E sâ - si"ye i le si ya sî de ðil, an cak hu ku kî yön - den pa ra lel lik arz e di yor du. "Teþ ki lât ý E sâ si ye Kà nu nu", ka bul e - dil dik ten yak la þýk üç yýl son ra ku ru la cak o lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nin de ilk A na ya sa sý ný teþ kil e di yor. Ba zý mad de le ri ü ze rin de u fak te fek de ði þik lik ya pýl ma sý na rað men, Tür ki ye 1927'le re ka dar a ðýr lýk lý o la rak yi ne bu a - na ya sa i le yö ne til di. Da ha son ra ki yýl lar da i se bir ön ce ki bö lüm de de i fa de et ti ði miz gi bi A na ya - sa'da öy le si ne kök lü de ði þik lik ler ve çok - ça ya ba nî dü þen ek le me ler ya pýl dý ki, ilk A na ya sa a de ta ta nýn maz ha le gel di. Me se lâ, "Dev le tin di ni, din i Ýs lâm dýr" i ba re si nin çý ka rýl ma sý, la ik lik ve CHP'nin amb le min de ki alt ok il ke si nin a na ya sa met ni ne so kul ma sý gi bi ve '80 Dar be le ri son ra sýn da i se, A na ya sa nýn hu kuk ve de mok ra si ka nat - la rý sün gü le ne rek pe ri þan e dil di. Ýlk bir kaç mad de 1921 A na ya sa sý nýn ilk bir kaç mad de si - ni, bu ve si ley le ha týr la mak ta ya rar var. Za být Ce ri de si 7. Cilt, s. 336'da yer a - lan bil gi le re gö re, 20 Ka sým 1921'de ka - bul e di len Teþ ki lât ý E sa si ye Kà nu nun ilk bir kaç mad de si þöy le dir: Mad de 1) Ha ki mi yet, bi lâ kayd û þart mil le tin dir. Ý da re u sû lü, hal kýn, ken di mu kad de ra tý ný biz zat ve bil fi il i da re et - me si e sa sý na müs te nit tir. Mad de 2) Ýc ra kud re ti ve teþ ri sa la hi - ye ti mil le tin ye gâ ne ve ha ki ki mü mes si li o lan BMM'de te cel li e der. Mad de 3) Tür ki ye Dev le ti, BMM ta ra - fýn dan i da re o lu nur ve hü kû me ti "Bü yük Mil let Mec li si Hü kû me ti" un va ný ný ta þýr. (He nüz TC ku rul ma mýþ.) ma þa ol ma li ya ka týy la gi dip in san lýk la u zak tan ya kýn dan a lâ ka sý ol ma yan mel'a ne ti iþ li yor lar. Bir dü þü nün. Bu in san lýk dý þý su çu iþ le yen ler, gü yâ bu i þi "Kürt hal ký na hiz met" a dý na ya pý yor. Ý yi de, o ra lar da ya pý lan yol lar dan en çok is ti fa de e den, en çok i þi ni gö ren Kürt ler de ðil mi? De mek ki, bu þe na a tin Kürt ler ve Kürt lük dâ vâ sýy la da bir a lâ ka sý yok tur. Þa yet, ha yal et tik le ri bir Kürt hü kü me ti, ya hut bir Kürt dev le ti ku ru la cak o lur sa, o yol lar yi ne de lâ zým de ðil mi? E sa sen, in san lýk la il gi si ol ma yan bir ha re ke tin Kürt le re fay da ver me si de dü þü nü le mez, dü þü nül me me li. Ge ri ye, i za hat is te yen þöy le bir me se le ka lý yor: Te rör, bir in san lýk su çu dur. El bet te... An cak, te rör ey lem le ri nin de ken di man tý ðý i çin de bir i za hý ný ya pa bil mek ço ðu za man müm kün. Ne var ki, bü tün in san lý ða hiz met i çin ya pý lan bu yol ya pým ça lýþ ma sý ný en gel le mek ve þan ti ye ler de bu lu nan a raç la rý a te þe ver mek, bam baþ ka bir ga ra bet. E vet, ya pý lan bu tür ey lem le rin i za hý ný "ken di man tý ðý i çin de" da hi bu la mý yor su nuz. Ý za hý ný bu lan, bi len var sa þa yet, lüt fen bi ze de bil dir sin. Mad de 4) BMM, vi la yet ler hal kýn ca mün te hap a za dan mü rek kep tir. Mad de 5) BMM a za sý nýn her bi ri ken - di ni in ti hap e den vi la ye tin ay rý ca ve ki li ol ma yýp, u mum mil le tin ve ki li dir. Mad de 7) Ah kâm ý Þer'i ye nin ten fi zi (Þe ri at hü küm le ri nin ic râ sý), u mum ka - va ni nin vâ zý ý, tâ di li, fes hi, mu a he de ve sulh ak ti ve va tan mü da fa a sý i lâ ný gi bi hu kuk u e sa si ye, BMM'ye a it tir. * * * Mi lî Mü ca de le ru hu nun þe kil len dir di - ði Mil let Mec li si nin ka bul et ti ði "Din i Ýs lâm" ve "Ah kâm ý Þer'i ye" gi bi mev - hum ve tâ bir ler da hi, bi lâ ha re me tin - ler den çý ka rýl dý ve or ta ya bam baþ ka bir ruh, bir zih ni yet çýk tý. Müs lü man mil le ti miz, sek sen kü sur se ne dir, ceb ren ve hi le i le e lin den a lý - nan te mel hak la rý ný ka zan ma mü ca de - le si ve ri yor. Ba ka lým, ne za man bu te mel hak la rý - na ka vuþ ma bah ti yar lý ðý na ya þa ya cak... TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan LÂ Ý LÂ HE ÝL LAL LAH UÐ RU NA NÝ CE BAÞ LAR VE RÝL MÝÞ Al lah ýn e mir le ri ni ol du ðu gi bi e ðip bük me den, sa ða so la çek me den al gý la mak ve uy gu la mak as lýn da hem ko lay, hem ko lay laþ tý rý cý ol ma sý na rað men; ba zen bu e mir ler dün ye vî be de li çok a ðýr bir fi il yu ma ðý ha li ne ge le bi li yor. Bu, yal nýz gü nü mü zün prob le mi de ðil dir! Bi zim þim di ko lay ca söy le ye bil di ði miz Lâ i lâ he il lal lah ke li me si uð ru na ta rih ca ný ný fe da e den in san lar la do lu dur! Al lah ýn e mir le ri ni doð ru al gý la ma nýn böy le si ne a ðýr be del is te di ði yer ve za man lar ol muþ tur; a ma a cý sý nis pe tin de se va bý, çi le si o ra nýn da yük sek de re ce si, sab rý de re ce sin de de üc re ti hep bü yük ol muþ tur. GÖR DÜ ÐÜ MÜZ E ZÝ E TÝN KAR ÞI LI ÐI NI AL LAH Ö DER Çün kü Al lah Lâ tîf tir, Ha bîr dir, Ra hîm dir, Ke rîm dir, Þe kûr dür, Ha kîm dir, Â dil dir. a ni Rabb-i Zül ce lâl hoþ tur, lü tuf ve ne za ket Sa hi bi dir, her yap tý ðý mýz dan ha ber dar dýr, mer ha me ti son suz dur, cö mert tir, ik ram la rý ge niþ tir, her ya pý lan hay rýn ve Ken di rý za sý i çin kat la ný lan her e za nýn ve ce fa nýn be de li ni tas ta mam ö de yen dir, hik met ve a da let Sa hi bi dir. BÝZDEN CANIMIZI VE MALIMIZI ÝSTER Ni te kim Kur ân ýn na za rýn da i man ve hi da yet bir a lýþ ve riþ tir. 1 Bu a lýþ ve riþ; dün ya nýn ge çi ci ve gü nü bir lik yar gý la rý na kar þý lýk â hi re tin e be dî ve yük sek de ðer le ri ni ter cih et mek de mek tir. Ve as lýn da bi zim men fa a ti miz de bun da dýr. Zi ra ca ný mý zý ve ma lý mý zý Al lah a sat ma dý ðý mýz da, ken di miz on la rý za ten dün ye vî medd-i ce zir ler de te lef ol mak tan, tah rip ol mak tan ve yok ol mak tan kur ta ra ma ya ca ðýz. Sat tý ðý mýz da i se bü tün tah ri bat lar dan, yý kým lar dan e be di yen kur tu la ca ðýz; çün kü, in þal lah ye ni den ha yat, sa a det ve hu zur bu la ca ðýz. AL LAH Ý ÇÝN E ZÝ ET GÖR MEK O NUR VE RÝ CÝ DÝR Öy ley se as lýn da zor luk la rý e ðer Al lah rý za sý i çin çe ki yor sak, sý kýn tý la ra e ðer Al lah ýn rah me ti ni um du ðu muz i çin kat la ný yor sak hiç prob lem yok tur. Çün kü he men ar ka sý büs bü tün rah met tir, ta ma men rý za dýr, ek sik siz ba ðýþ lan mak týr. KEÞ KE AN NE CÝ ÐÝ MÝZ DE HOÞ GÖ RÜ OL SA Hiç þüp he siz is te riz ki, bi zim le be ra ber o lan in san lar la- me se lâ an ne ci ði miz le ay ný i nan cý ve ay ný de ðer le ri pay la þa lým. Hiç ol maz sa ay ný an la yýþ ve hoþgö rü yü, ay ný say gý ve sev gi yi bir bi ri mi ze kar þý e sir ge me ye lim ve in san lý ðý bir lik te ta da lým. Biz o nun ba zý dav ra nýþ la rý ný ve de ðer yar gý la rý ný si ne mi ze çe ki yor i sek, o da bi zim bir ta kým ka na at le ri mi zi ve vic da nî ka rar la rý mý zý, ter cih le ri mi zi hoþ gör sün. An cak, bu her za man müm kün ol ma ya bi li yor. KUR ÂN SAB RI TAV SÝ E E DÝ OR Kur ân, Haz ret-i Nûh (as) i le Haz ret-i Lût un (as) kâ fir zev ce le ri ni, Haz ret-i Ýb ra him in (as) kâ fir ba ba sý ný ve Fir a vun un mü min e þi ni ör nek ve rir ve i na nan la ra sab rý tav si ye e der. 2 DÝ NÝN ÜK SEK DE ÐER LE RÝ NÝ AN NE MÝZ LE PA LA ÞA LIM Bir mü min o la rak, yap ma mýz ge re ken iþ; ya þa dý ðý mýz di nin en gin hoþ gö rü sü nü, yük sek per for man sý ný, yü ce de ðer le ri ni müm kün mer te be, e li miz den gel di ði ka dar, an ne ci ði miz le pay laþ mak, on la ra his set tir mek. Ý te rek, dýþ la ya rak, tar tý þa rak, ký na ya rak, yar gý la ya rak de ðil; as la de ðil! Bi lâ kis se ve rek, sev di re rek, müj de le ye rek, sev giy le, say gýy la ve þef kat le ku cak la ya rak, de ðer ve re rek, sa hip çý ka rak; dýþ la ma dan, it me den, hiç bir dav ra ný þý ný ký na ma dan, yar gý la ma dan, tar týþ ma dan, söz dü el lo su na gi riþ me den, say gý sýz lýk yap ma dan; hâ li miz le, tav rý mýz la, ya þa yý þý mýz la, se ve cen li ði miz le, say gý mýz la...! Es ki ye na za ran bin kat da ha ya kýn, se ve cen, ol gun ve say gý lý dav ra na rak. Tat lý dil den as la vaz geç me ye rek! A ta la rý mýz, Tat lý dil yý la ný de li ðin den çý ka rýr. de mez ler mi? U nut ma ma lý ki, hak di nin, hi da ye tin ve teb li ðin ö zün de kavl-i ley yin, ya ni yu mu þak söz ve tat lý dil var dýr. Ni te kim bun dan a sýr lar ca ön ce, o vah þet ça ðýn da Al lah Haz ret-i Mû sâ ya (as) bi le, Fi ra vun gi bi bir þid det li zâ li me kar þý kavl-i ley yin le (yu mu þak söz le) dav ran ma yý em ret miþ tir. 3 Üs lûp: Tat lý dil! Dav ra nýþ: Sev gi ve þef kat! Hâl: Di ni miz le bü tün leþ me ye de vam, an ne ci ði mi zin ka na at le ri ne sa býr, i nan cý mýz da ve ter ci hi miz de se bat! a ni siz an ne ni zi ik na et me ye ça lýþ ma yýn; çün kü siz ör tün me yi o na tek lif e di yor de ðil si niz. Si zin i nan cý nýz da, ya þa yý þý nýz da ve ye ni ter ci hi niz de sa bit du ru þu nuz an ne niz de za man la say gý u yan dý ra cak ve Al lah ýn iz niy le an ne niz si zi an la ya cak týr. Bun dan e min o lun. Dip not lar: 1- Tev be Sû re si, 9/ Tah rîm Sû re si, 66/10, Tâ hâ Sû re si, 20/44.

6 6 URT HABER HABERLER Kas ta mo nu nun ci ðer le ri yan dý nkastamonu NUN Taþ köp rü il çe si ne bað lý Çam - ba þý kö yü Bar dak çý lý Ma hal le si nde çý kan or man yan gý - ný ge niþ bir a la na ya yýl dý. Mü da ha le le re rað men en gel - le ne me yen yan gýn bü yük za ra ra se bep ol du. Taþ köp rü Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü ve Taþ köp rü Be le di ye si it fa i ye e kip le ri i le çev re il ve il çe ler den ge len it fa i ye e kip le ri nin mü da ha le et ti ði or man yan gý nýn da yak - la þýk 5 ki lo met re ka re lik bir a lan kü le dön dü. er yer e kip le rin zor du rum da kal dý ðý yan gýn da can kay bý ya þan maz ken, yan gý nýn her han gi bir yer le þim ye ri ni teh dit et me di ði öð re nil di. Sön dür me ça lýþ - ma la rý i le il gi li bil gi ve ren Taþ köp rü Or man Ýþ let me Mü dü rü Mu zaf fer Bü yük ter zi, yan gý nýn kon trol al tý na a lýn dý ðý ný be lirt ti. Mü dür Bü yük ter zi, za ra rýn i se tam o - la rak, so ðut ma ça lýþ ma la rý bit tik ten son ra bel li o la ca ðý - ný söy le di. Kas ta mo nu / ci han a ba nî hay van lar kö yü is ti lâ et ti nerzurum UN O lur il çe si ne bað lý bir köy ya ba nî hay van la rýn is ti lâ sý na uð ra dý. Ýl çe ye 35 ki lo met re u - zak lýk ta bu lu nan es ki a dý Ta vus ker o lan Ça tak su kö - yü ne son gün ler de a yý ve ya ban do mu zu gi bi hay - van lar a kýn a kýn in me ye baþ la dý. Kö yün yu ka rý la rýn da bu lu nan or man lýk a lan dan i nen ya ba ni hay van lar köy de ki bað ve bah çe le ri ta lan et ti. Köy sa kin le ri kü - çük ço cuk lar la bir lik te ko yun ve i nek gi bi hay van la rý da ra hat ça bah çe ye sa la mý yor. Köy de do muz lar la mü ca de le e de bi le cek do na ným lý ve av cý ku lüp le ri ne bað lý av cý lar ol ma dý ðý i çin, köy hal ký ça re siz lik i çe ri - sin de hay van la rýn köy den bir an ön ce ken di li ðin den u zak laþ ma sý ný bek li yor. Ça tak su kö yü sa kin le ri muh - te mel bir a yý sal dý rý sýn dan kork tuk la rý i çin ak þam le - yin ev le rin den dý þa rý çý ka mý yor. Va tan daþ lar ak þam - la rý nö bet le þe yap týk la rý tar la su la ma i þi ni de ar týk ya - pa maz ha le gel di. Köy sa kin le ri yet ki li ler den bu du - ru ma el at ma la rý ný ve mað du ri yet le ri nin gi de ril me si - ni is ti yor. Er zu rum / ci han Kü tah ya da 150 hek tar a lan yan dý nkütaha NIN Tav þan lý il çe sin de ki or man yan gý nýy - la il gi li o luþ tu ru lan Kriz Mer ke zi nin baþ kan lý ðý ný yü rü - ten Kü tah ya Va li ar dým cý sý Mus ta fa Ha luk Say gý, yak - la þýk 150 hek tar lýk a la nýn yan dý ðý ný söy le di. Say gý, ay - la cýk Da ðý nda ki 6 ay rý mev ki de he nüz be lir le ne me yen bir se bep le baþ la yan yan gý nýn, 200 or man iþ çi si ve 185 as ker den o lu þan e kip ler ce 70 a raç kul la ný la rak, çev re - de ki köy lü le rin yar dý mýy la kon trol al tý na a lýn ma ya ça lý - þýl dý ðý ný bil dir di. Çe þit li il ler den böl ge ye sevk e di len 4 he li kop te rin ça lýþ ma sý na, ha va ka ra rýn ca a ra ve ril di ði ni di le ge ti ren Say gý, an gýn cid di ye ti ni ko ru yor. ak la þýk 150 hek tar a la nýn yan dý ðý ný tah min e di yo ruz di ye ko - nuþ tu. Kü tah ya / a a 1 Ey lül de kal ka cak av lan ma ya sa ðý i le Vi ra Bis mil lah de me ye ha zýr la nan balýkçýlar son hazýrlýklarýný yapýyorlar. FO TOÐ RAF: AA Ba lýk se zo nu be re ket li ge çe cek 1 E LÜL DE VÝ RA BÝS MÝL LAH DE ME E HA ZIR LA NAN BA LIK ÇI LAR, BU SE NE VA TAN - DAÞ LA RIN BOL BOL ÝS TAV RÝT, PA LA MUT, ÇÝ NE KOP VE HAM SÝ Ý E CE ÐÝ NÝ SÖ LÜ OR. TÜRKÝE ge ne lin de bin ler ce ba lýk çý 1 Ey - lül de kal ka cak av lan ma ya sa ðý i le Vi ra Bis - mil lah de me ye ha zýr la ný yor. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn Ti ca ri A maç lý Su Ü rün le ri Av cý lý ðý ný Dü zen le yen Teb lið i le ba lýk çý lý ðýn de va mý ve ba lýk ne sil le ri nin ko - run ma sý a ma cýy la ye ni se zon da ba lýk av cý lý - ðý na bir di zi ye ni lik ge ti ril di. 3 böl ge de gýr - gýr la av lan ma ya sý nýr la ma ge ti ril me siy le ba - lýk çý lar, bu se ne va tan da þýn bol bol is tav rit, pa la mut, çi ne kop ve ham si yi ye ce ði ni söy lü - yor. Bur sa Gem lik Ba lýk çý lar Der ne ði Baþ ka - ný Hü se yin Da la rel, bu se ne de ni zin i yi gö - rün dü ðü nü be lir te rek, Ba lýk bu se ne bol o - la bi lir de di. Ba lýk çý la rýn ha zýr lýk la rý ný ta - mam la dýk la rý ný, ar týk de ni ze a çýl mak i çin gün say dýk la rý ný an la tan Da la rel, Ka ra de niz ta ra fýn dan Mar ma ra ya Pa la mut, lü fer, çi ne - kop ve ham si a ký þý o la ca ðý ný i fa de e di yor. FÝ AT LAR AR TA BÝ LÝR Mar ma ra De ni zi nde ba lýk var lý ðý nýn ar tý - rýl ma sý ve ko ru ma a lan la rý o luþ tu rul ma sý a - ma cýy la Ýz mit Kör fe zi, A da lar ci va rý ve Bü - yük çek me ce Ko yu nda ba zý a lan la rýn gýr gýr av cý lý ðý na ka pa týl dý ðý ný ha týr la tan Gem lik Ba lýk çý lar Der ne ði Baþ ka ný Hü se yin Da la rel, þun la rý ak ta rý yor: Mar ma ra De ni zi nde ka - çak trol av cý lý ðý nýn en gel len me si i çin man yat ve al gar nay la ge ce ya pý lan av cý lýk da ya sak - lan dý. Gýr gýr av cý lý ðýn da 18 met re o lan de - rin lik me sa fe uy gu la ma sý, teb lið le 24 met re - ye yük sel ti li yor. Uy gu la may la AB ül ke le rin - de 50 met re o lan av lan ma de rin li ði ne ka de - me li o la rak u la þýl ma sý ön gö rü lü yor. 24 met - re de rin lik te ki ba lýk lar an cak E kim-ka sým a - yýn da gö rü le bi lir. Bu nun dü zel til me si ni is ti - yo ruz. Bu bi zim i çin bü yük bir sý kýn tý. Hal böy le o lun ca fi yat lar ar ta bi lir. Bur sa / ci han Tür ki ye, AB ba lýk çý la rý ný e ði te cek ÇANAKKALE On se kiz Mart (ÇO MÜ) ve Ba lý ke sir Ü ni ver si - te le ri (BÜ) ta ra fýn dan ha zýr la nan FISH FARM pro je si çer - çe ve sin de Tür ki ye Av ru pa Bir li ði (AB) ü ye si 5 ül ke nin ba lýk çý la rý ný 2 yýl sü re sin ce e ði te cek. De niz ve çev re te - me lin de da ha sað lýk lý ve bi lim sel ü re tim ya pý la bil me si a - ma cýy la ha zýr la nan pro je, AB ta ra fýn dan 287 bin e u ro i le des tek le ni yor. Tür ki ye nin ön cü lü ðün de Por te kiz, Lit - van ya, Ma ca ris tan, Po lon ya ve Ýz lan da dan sek tör de fa - a li yet gös te ren bi lim a da mý ve uz man lar ca ger çek leþ ti - ri le cek e ði tim ça lýþ ma la rý ný Prof. Dr. Ke mal Çe lik ve Prof. Dr. Er gün De mir ko or di ne e de cek. Ça nak ka le / ci han Kor san o to park çý la ra ha pis ce za sý ge li yor et ki bel ge si ol ma dý ðý hal de a raç sa hip - le rin den o to park üc re ti a lan lar 6 ay dan 2 yý la ka dar ha pis ce za sý i le yar gý la na cak. Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nu na gö re kor - san o to park çý lýk ve deð nek çi lik ya pan ki - þi le re da ha ön ce 72 TL lik pa ra ce za sý uy - gu la ný yor du. Ka nun da ya pý lan de ði þik lik - le ce za lar ar tý rýl dý. Bu na gö re kor san o to - park çý lýk ya pan hak sýz ye re va tan daþ lar - dan o to park üc re ti a lan ki þi ve ku rum la - ra 6 ay dan 2 yý la ka dar de ði þen ha pis ce - za sý uy gu la na cak. Ha pis ce za sý pa ra ce - za sý na çev ri len ki þi ve ya ku rum la ra gün - lük 20 i le 100 TL a ra sýn da de ði þen ve 5 bin gü ne ka dar de ði þe bi len ad li pa ra ce - za sý uy gu la na bi le cek. Ay rý ca, o to park üc - re ti a dý al týn da a raç sa hip le rin den zor la o to park üc re ti a lýn ma sý du ru mun da üc - re ti a lan ki þi ler gasp su çun dan hu ku ki iþ - lem ya pý la cak. Ka ra rýn yü rür lü ðü gir me - sin den son ra E dir ne Tra fik Tes cil De - net le me Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri ta ra - fýn dan 6 ki þi ye ka nun da ki ye ni de ði þik lik kap sa mýn da iþ lem ya pýl dý. E dir ne Tra fik Tes cil De net le me Þu be Mü dü rü Al pay Er dem, ka nun da ya pý lan de ði þik lik le kor - san o to park çý lýk ya pan ve ya hak sýz o la - rak a raç sa hip le rin den o to park üc re ti a - lan ki þi le re 6 ay i le 2 yýl a ra sýn da de ði þen ha pis ce za sý nýn gel di ði ni be lirt ti. Va tan - da þýn mað dur ol ma ma sý i çin de ne tim le - ri ni sür dür dük le ri ni i fa de e den Er dem, ka nu nun yü rür lü ðü gir me sin den son ra 6 ki þi hak kýn da iþ lem yap týk la rý ný kay det ti. Er dem, kor san o to park çý lar la kar þý la þan a raç sa hip le ri nin ver dik le ri üc ret kar þý lý - ðýn da mut la ka fiþ al ma la rý ný ve 155 a ra - ma la rý ný is te di. E dir ne / ci han TAZÝE Muhterem kardeþimiz Levent Ertekin'in Hanýmý Refika Ertekin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Halil Çaðdýr Ürkmez- Payamlý/ÝZMÝR TEBRÝK ve DUURU Muðla Üniversitesini kazanan öðrencilere kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Mehdi Tekin (0 506) Muðla eni Asya Temsilciliði FO TOÐ RAFLAR: CÝ HAN A þa ðý se yit kö yün de bu yýl 839. su dü zen le nen ya rýþ ma ya Çal ve Çiv ril il çe le ri i le köy le rin den ge len 24 ço ban, ko yun sü - rü süy le be ra ber ka týl dý. Çobanlar yarýþmada sürüleri Bü yük Men de res Neh ri ne so ka rak kar þý ya ge çir me ye ça lýþ tý 839. kez sudan koyun geçirdiler DE NÝZ LÝ NÝN Çal il çe si ne bað lý A þa ðý se yit kö - yün de, se kiz as rý aþ kýn sü re dir dü zen le nen Su dan Ko yun Ge çir me a rýþ ma sý ge le ne ði de vam e di yor. Türk le rin, Or ta As ya da ki ö - nem li ge le nek le rin den Su dan Ko yun Ge çir - me a rýþ ma sý, 11. yüz yýl dan i ti ba ren, A na do - lu nun Türk ler ta ra fýn dan yurt e di nil me ye baþ la ma sýy la bir lik te, Çal yö re si nin en ö nem li kül tü rel fa a li yet le rin den bi ri ol du. A þa ðý se yit kö yün de yüz yýl lar dan be ri sür dü rü len bu ge - le nek, in sa nýn hay va na ver di ði de ðe ri ve o - nun la kur du ðu sý cak i liþ ki yi gös ter me si nin ya - ný sý ra top lum da ki bir lik ve be ra ber lik ru hu - nun da gös ter ge le rin den. a rýþ ma nýn a maç la - rýn dan bi ri de sað lýk lý hay va na sa hip ol mak, te miz yün ve ya pa ðý el de et mek. Köy de bu yýl 839. su dü zen le nen ya rýþ ma ya Çal ve Çiv ril il çe le ri i le köy le rin den ge len 24 ço ban, ko yun sü rü süy le be ra ber ka týl dý. o - ðun il gi gös te ri len ya rýþ ma da, ço ban lar sü rü le - ri ni Bü yük Men de res Neh ri ne so ka rak kar þý - ya ge çir me ye ça lýþ tý. De niz li / ci han ay la la rý ge le cek ne sil le re bý ra ka lým ÇEVRE ve Þe hir ci lik Ba kan ar dým cý sý Mu ham met Bal ta, ay la la rý ko ru ya rak, ge le cek ne sil le re bu do ðal gü zel lik le ri ve e ser le ri bý rak mak is ti yo ruz de di. Çev re ve Þe hir ci lik Ba - kan ar dým cý sý Mu ham met Bal ta, be ra be rin de AKP Trab - zon Ýl Baþ ka ný Ad nan Gün nar, par ti yö ne ti ci le ri ve Va li lik Ba sýn Bü ro su ndan Sa lih Öz kan, Bey pý na rý ay la sý nda hem þeh ri le riy le bir a ra ya gel di. Soh bet ten son ra ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap lan dý ran Bal ta, ay la - la rýn çok gü zel do ðal gü zel lik le ri var a ma bir ü zün tü - mü de pay laþ mak is ti yo rum. Köy le ri miz de ol du ðu gi bi yay la la rý mýz da be ton la þa rak be ton yý ðýn la rý na dön dü. Bu do ðal gü zel lik ler or ta dan kalk tý. Ge li þi gü zel ev le rin ve yol la rýn ya pýl ma sý bu do ðal gü zel lik le ri boz du. Be - nim is te ðim, dü þün cem, ço cuk lu ðu muz da o ha yal et ti - ði miz yay la lar yok, þu ha li i le de ol sa. Bun la rý ko ru ma - mýz la zým. Bun la rý ko ru mak i çin de hem va tan daþ la rý - mý za gö rev dü þü yor hem de muh tar la rý mý za, be le di ye baþ kan la rý mý za ve bü tün i da re ci le re gö rev dü þü yor. di ye ko nuþ tu. Kü re sel leþ me nin, kü re sel ý sýn ma ne ti ce - sin de yay la la rýn da ha da ö nem ka za na ca ðý ný söy le yen Ba kan ar dým cý sý Bal ta, Ö zel lik le biz Trab zon da Ka - ra de niz de tu riz mi can lan dý ra ca ðýz di yo ruz. A rap tu - rist ler ge li yor. Dý þar dan in san lar ge li yor. A ma bu be - ton yý ðýn la rý ný gör dük le ri za man da bir za man da bu ra - dan da ka ça cak lar. Ö zel lik le bu do ðal gü zel lik le ri gör - mek i çin bu in san lar bu ra la ra ka dar ge li yor lar. O nun i - çin do ða yý ko ru ya lým. Ge le cek ne sil le re bu do ðal gü - zel lik le ri ve e ser le ri bý ra ka lým di yo rum. di ye i fa de et ti. Ge liþ miþ ül ke ler de, yay la yol la rýn da do ðal ya pý yý boz - ma mak i çin as falt ve be ton yol bu lun ma dý ðý ný di le ge - ti ren Ba kan ar dým cý sý Bal ta, þöy le de vam et ti: E ðer bu yol lar as falt ve be ton yol o lur sa bu in san lar bu ra ya gel mez. Bu in san lar yay la yo lun da a ra ba la rý i le sal la na - rak gel me yi ve bu to zu gör mek is ti yor lar. Ec da dý mýz da Os man lý da ka lý cý o la rak bin yýl lýk ca mi ler yap tý lar ve ya þý yor lar. A ma ko nut la rýn hep si ni, in sa nýn fa ni ol - du ðu gi bi ko nut la rý da fa ni o la rak ge çi ci o la rak yap tý - lar. Bu do ða dan sað lýk lý bir þe kil de in san lar fay da lan sýn di ye. Trab zon / ci han SATILIK DEVREMÜLK Ýhlas Armurtlu'da 5 Ocak -19 Ocak arasý devremülk satýlýktýr. Tel: (0 535)

7 DÜNA 7 Mursi ye Ýran tepkisi Mýsýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si El Sal va dor da 7,4 lük dep rem n EL SAL VA DOR a çý ðýn da 7,4 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. ABD Je o lo jik A raþ týr ma Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma da, ye rel sa at le de mey da na ge len dep rem se be biy le tsu na mi u ya rý sý ya pýl dý ðý be lir til di. Ku ru mun in ter net si te sin de yer a lan bil gi de, de ni zin 53 ki lo met re al týn da mey da na ge len dep re min mer kez üs sü nün, El Sal va dor a a it Pu er to El Tri un fo li ma ný nýn 111 ki lo met re gü ne yin de, Bü yük Ok ya nus ü ze rin de ol du ðu kay de dil di. Dep rem se be biy le Cos ta Ri ca, Ni ka ra gu a, El Sal va dor, Hon du ras, Gu a te ma la, Pa na ma ve Mek si ka ya ya pý lan tsu na mi u ya rý sý nýn da ha son ra kal dý rýl dý. Gol den / a a Tür ki ye, Ýs ra il i ký na dý n DI ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, Ýs ra il in iþ gal al týn da ki Fi lis tin top rak la rýn da yü rüt tü ðü yer le þim fa a li yet le ri ne ye ni le ri ni ek le ye rek, Do ðu Ku düs te bu lu nan Har Ho ma yer le þim le rin de 130 i la ve bi rim in þa sý i çin i ha le aç ma ka ra rý ný þid det le ký na dý ðý ný bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Ýs ra il in, u lus lar a ra sý top lu mun il gi si nin Su ri ye de ya þa nan ge liþ me le re yo ðun laþ tý ðý bir dö nem de bu du ru mu is tis mar e de rek, u lus lar a ra sý hu ku ka ay ký rý bir þe kil de ve u lus lar a ra sý top lu mun tüm çað rý la rý na rað men yer le þim fa a li yet le ri ni ýs rar la sür dür me si, ba rýþ sü re ci nin can lan dý rýl ma sý nýn ö nün de ki en bü yük en gel ol ma ya de vam e den ve i ki dev let li çö züm viz yo nu nu cid dî bi çim de teh li ke ye so kan va him bir ha ta dýr de nil di. An ka ra / a a Bi den, I rak ý zi ya ret e de cek n ABD Baþ kan ar dým cý sý Jo e Bi den ýn, Su ri ye de ki ge liþ me le ri e le al mak ü ze re I rak ý zi ya ret e de ce ði bil di ril di. Dip lo ma tik kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, ge le cek haf ta ya pýl ma sý plan la nan zi ya ret sý ra sýn da Bi den a, ABD li üst dü zey yet ki li ler den o lu þan bir he yet de eþ lik e de cek. Su ri ye re ji mi ve mu ha lif ler a ra sýn da ki ça týþ ma la rýn þid det len di ði bir dö nem de ger çek leþ ti ri le cek zi ya ret, ABD nin I rak tan çe kil me si nin ar dýn dan Was hing ton i le Bað dat a ra sýn da ki en üst dü zey te mas ol ma ö zel li ði ni de ta þý yor. Bað dat / a a Ni jer ya da sel ler: 10 ö lü n NÝ JER A NIN ku zey do ðu sun da et ki li o lan þid det li ya ðýþ la rýn yol aç tý ðý sel ler de 10 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. et ki li ler, A da ma va e ya le tin de sel su la rý na ka pý lan 10 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði ni a çýk la dý. Ev le ri sel su la rý al týn da ka lan bin ler ce ki þi, böl ge den tah li ye e dil di. Sel su la rý nýn e ki li a lan lar da da a ðýr ha sa ra yol aç tý ðý ay rý ca çok sa yý da hay va nýn te lef ol du ðu be lir til di. o la / a a ÖZ BE KÝS TAN IN baþ þeh ri Taþ kent te dü zen le nen u lus lar a ra sý bir kon fe rans ta ko nu þan Ka za kis tan Stra te ji A raþ týr ma Ens ti tü sü Baþ ka ný Bo lat Sul ta nov, Ba tý lý dev let le rin Or ta As ya i çin sun duk la rý de mok ra si nin bu ül ke ler i çin he nüz uy gun ol ma dý ðý ný söy le di. Ka za kis tan ýn ve Öz be kis tan ýn iþ bir li ði nin Dü nü, Bu gü nü ve a rý ný ad lý kon fe rans ta ko nu þan Bo lat Sul ta nov, böl ge ül ke le ri i çin þu an da en uy gun yö ne tim bi çi mi nin dev let baþ kan lý ðý sis - MISIR DAKÝ SELEFÝ EÐÝLÝMLÝ GRUPLAR, CUMHUR- BAÞKANI MURSÝ NÝN ÝRAN ZÝARETÝNÝ, ÝSABETSÝZ VE ZAMANSIZ OLARAK ORUMLUOR. MISIR DA se le fi e ði lim li grup lar, Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si nin ta ri hi Ý ran zi ya re ti ni, Su ri ye de ar tan þid det o lay la rý çer çe ve sin de u lus lar a ra sý ka mu o yu na yö ne lik yan lýþ me saj ve ri le ce ði ge rek çe siy le e leþ tir di. Mý sýr da Se le fi e ði lim li o la rak bi li nen grup la rýn bir a ra ya gel di ði cep he nin res mi söz cü sü Ha lid Sa id, Su ri ye de si vil le ri he def a lan sal dý rý lar dan, Þam re ji mi ne des tek ve ren Ý ran ýn da so rum lu ol du ðu nu di le ge ti re rek, Mur si nin zi ya re ti nin, Ý sa bet siz ve za man sýz ol du ðu nu i le ri sür dü. Sa id, Bu zi ya ret ip tal e dil me liy di ve ya Mur si ye ri ne bir baþ ka sý git me liy di. Zi ya ret ten ön ce Ý ran ýn Su ri ye ye ver di ði des te ði so na er dir me si ve Kör fez ül ke le ri nin gü ven li ði ne teh dit o luþ tur mak tan vaz geç me si þart ko þul ma lýy dý de di. Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si, üç gün lük Çin zi ya re ti son ra sýn da Ý ran a ge çe rek, Tah ran da dü zen le nen Bað lan tý sýz lar Ha re ke ti Zir ve si ne ka tý la cak. Mur si nin zi ya re ti, 1979 yý lýn da ger çek le þen Ý ran dev ri min den son ra bu ül ke ye cum hur baþ ka ný dü ze yin de ya pý lan ilk zi ya ret o la cak. Kahire / a a APP: Sün ne tin fay da sý çok AV RU PA DA Al man ya, Da ni mar ka ve A vus tur ya gi bi ül ke ler de sün ne tin ya sak lan ma sý tar tý þý lýr ken, A me ri kan Pe di at ri Ce mi ye ti (APP) sün ne tin fay da la rý nýn, za rar la rýn dan çok da ha faz la ol du ðu nu a çýk la dý. Geç ti ði miz haf ta i çe ri sin de ya yýn la nan ve sün ne tin, A IDS ve ben ze ri has ta lýk lar baþ ta ol mak ü ze re bir çok has ta lý ða ya ka lan ma ris ki ni a zalt tý ðý ný or ta ya ko yan a raþ týr ma nýn ar dýn dan ko nuy la il gi li ö zel bir bil di ri ya yýn la yan APP, sün net le il gi li ka ra rýn e be veyn ler ta ra fýn dan ve ril me si ge rek ti ði ni sa vun du. Jo ur nal Pe di at rics Der gi si nde ya yýn la nan bil di ri de, APP, VE NE ZU E LA NIN Fal con e ya le tin de ki pet rol ra fi ne ri sin de Cu mar te si sa ba hý mey da na ge len pat la ma da ö len le rin sa yý sý nýn 41 e yük sel di ði bil di ril di. Co ro mo to Has ta ne si yet ki li le ri, a ðýr ya ra lý o la rak has ta ne ye kal dý rý lan 2 ki þi nin ha ya tý ný kay bet me si ü ze ri ne ö lü sa yý sý nýn 41 e çýk tý ðý ný, 84 ki þi nin de pat la ma dan ya ra lý o la rak kur tul du ðu nu a çýk la dý. Ül ke nin ku ze yin de ki Pa ra gu a na a rý ma da sý nda yer a lan A mu ay ra fi ne ri sin de i ki tank ta yan gý nýn hâ lâ de vam et ti ði ni, an cak du ru mun kon trol al tý na a lýn dý ðý ný be lir ten Ma den ci lik Ba ka ný Ra fa el Ra mi rez i se, dün ya nýn en bü yük ra fi ne ri le rin den bi ri o lan A mu ay da ü re ti me 2 gün i çin de tek rar baþ la na ca ðý ný söy le di. Ra mi rez, ra fi ne ri de ki pat la ma nýn her han gi bir e ner ji sý kýn tý sý na yol aç ma sý nýn bek len me di ði ni söy le di. Cu mar te si gü nü ye rel sa at le 1.15 te mey da na ge len pat la ma so nu cu 200 den faz la ev ve 11 iþ ye ri nin a ðýr ha sar gör dü ðü be lir len di. Punto Fijo / a a sün net i le il gi li o la rak e be veyn le re ta raf lý bil gi le rin ve ril me me si ge rek ti ði ni sün ne tin id di a e dil di ði gi bi ik ti dar sýz lýk ve ben ze ri has ta lýk la ra se bep ol ma dý ðý ný be lirt ti. Der gi ye ko nu þan A me ri kan Pe di ar ti Ce mi ye ti yet ki li le rin den Dr. An drew Fre ed man, ço cuk la rý ný sün net et tir mek is te yen e be veyn le re des tek ver di: Biz kim se ye ço cu ðu nu zu sün net et tir mek zo run da sý nýz de mi yo ruz. Bu e be veyn le rin ver me si ge re ken bir ka rar. An cak bir a i le, sün ne tin ço cuk la rý i çin fay da lý bir þey ol du ðu nu dü þü nü yor sa bu nun i çin ye te rin ce se bep var. Stockholm / cihan Cumartesi günü meydana gelen patlamanýn ardýndan Devlet Baþkaný Chavez bölgeyi ziyaret etmiþti. FO TOÐ RAF: A A Ra fi ne ri pat la ma sýn da öl ü sayýsý 41 e çýktý te mi ol du ðu nu be lir te rek, Ba tý lý dev let le rin bu coð raf ya ya sun duk la rý de mok ra si nin yi ne Ba tý lý dev let le rin çý kar la rý na hiz met e de ce ði ni i fa de et ti yý lý nýn son la rý na doð ru dün ya da ki ba zý je o po li tik du ru mun lar da de ði þik lik ler o la bi le ce ði ni göz lem le dik le ri nin al tý ný çi zen Sul ta nov, çok mer kez li bir dün ya nýn o luþ ma sý nýn çok net bir þe kil de ken di ni i yi ce his set tir di ði ni vur gu la dý. Ba tý lý dev let le rin sü rek li kul lan dýk la rý de mok ra si söz cü ðü nün ken di çý - Fran sa da nük le er tar týþ ma FRAN SA DA i ki ba ka nýn nük le er e ner ji ü re ti mi ne des tek ver - me si, sol hü kü me ti des tek le yen e þil ve Çev re ci Par ti yi kýz dýr dý. Hü kü met i çin de i ki ba ka ný bu lu nan e þil ve Çev re ci Par ti, Sos ya - list hü kü me tin i ki ba ka ný nýn nük le er e ner ji yi des tek le yen son a - çýk la ma la rý nýn hü kü me ti de ðil ken di le ri ni bað la dý ðý gö rü þü nü di le ge tir di. E ko no mik kal kýn ma dan so rum lu Ba kan Ar na ud Mon te bo urg un, nük le er e ner ji nin ül ke nin ge le ce ði i çin vaz ge - çil mez ol du ðu nu söy le me si ve Ý çiþ le ri Ba ka ný Ma u nel Valls in bu a çýk la ma ya des tek ver me si, e þil ve Çev re ci Par ti ü ye le ri ta - ra fýn dan tah rik o la rak de ðer len di ri li yor. Paris / a a Ba tý lý de mok ra si Or ta As ya ya uy maz kar la rý na do kun du ðun da bu i fa de nin söz de kal dý ðý ný söy le yen Sul ta nov, De mok ra tik re ji min Or ta As ya ül ke le rin de hýz lan dýr ma sü re ci bu ül ke le re za rar ve re cek tir de di. Ka za kis tan ve Öz be kis tan gi bi bu coð raf ya da güç lü i ki dev le tin ka der le ri nin bir baþ ka ül ke ve ya ül ke ler ta ra fýn dan çi zi le me ye ce ði ni de söz le ri ne ek le yen Sul ta nov, Dev let Baþ kan lý ðý sis te mi nin bu coð raf ya i çin en uy gun bir yö ne tim bi çi mi ol du ðu nu di le ge tir di. Almatý / cihan Mý sýr da sessiz devrim DR. GÖKTÜRK TÜSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi A rap Ba ha rý dal ga sý nýn ilk du rak la rýn dan bi ri o lan ve bu bað lam da ger çek leþ ti ri len halk a yak lan ma sý so nu cun da Hüs nü Mü ba rek in dik ta yö ne ti min den kur tu lan Mý sýr da geç ti ði miz gün ler de ya þa nan bir ge liþ me, dev ri min gi di þa tý na yön ve re cek ö nem li bir mi henk ta þý ol ma ni te li ði ne ha iz dir. Zi ra Ha zi ran a yýn da ger çek leþ ti ri len dev let baþ kan lý ðý se çim le ri son ra sý, Mý sýr Dev let Baþ kan lý ðý kol tu ðu na o tur ma ya hak ka za nan, an cak, Mü ba rek son ra sý ge çiþ sü re ci ne yön ver me yi a maç la yan ve gü cü e lin de tu tan ük sek As ke ri Kon sey in, si ya sal ve hu ku ki yön le ri de bu lu nan bas ký la rý son ra sý Mý sýr ýn as ke ri ve sa yet re ji mi al týn da yö ne til me si ne cid di bir i ti raz ge ti re me yen Mu ham med Mur si nin, se çim le ge len par la men to yu da hi fes he de bi le cek bir gü cü iç sel leþ tir miþ o lan ük sek As ke ri Kon sey Baþ ka ný Mu ham med Hü se yin Tan ta vi i le bir lik te Ge nel kur may Baþ ka ný ve kuv vet ko mu tan la rý ný gö rev den a la rak e mek li ye sevk et me si, Mý sýr da ki si ya sal dö nü þüm sü re ci nin si vil o to ri te le hi ne ku rum sal laþ ma ya baþ la dý ðý ný gös ter mek te dir. Mý sýr Dev let Baþ ka ný Mur si nin bu ey le mi ne kar þý lýk o la rak ABD ve Ýs ra il i le çok ya kýn i liþ ki le ri o lan ük sek As ke ri Kon sey ve Mý sýr Or du su ndan her han gi bir i ti raz gel me me si, Mur si i le bu ak tör le rin üs tü ka pa lý bir ant laþ ma ya var dýk la rý ný gös te ren ö nem li bir de lil o la rak gö rü le bi lir. Dev let baþ kan lý ðý se çim le ri ön ce si a day be lir le me sü re ci ne mü da ha le e den ve bir çok is min a day ol ma sý ný en gel le yen, Mü ba rek dö ne mi nin son baþ ba ka ný Ah med Þe fik i Mur si nin kar þý sý na a day o la rak çý ka ran ve yi ne se çim ön ce si Müs lü man Kar deþ ler in hâ kim ol du ðu par la men to yu it ti fak i çe ri sin de ol du ðu A na ya sa Mah ke me si a ra cý lý ðýy la fes he den ük sek As ke ri Kon sey in ge li nen nok ta da Mur si ta ra fýn dan ko lay lýk la ber ta raf e di li yor ol ma sý, yal nýz ca Mý sýr hal ký nýn ük sek As ke ri Kon sey e ve or du ya yön ve ren i sim le re kar þý duy du ðu nef ret i le a çýk la na maz. Zi ra Mý sýr, Or ta do ðu ya yön ve ren en ö nem li ül ke ler den bi ri dir ve bu gün Su ri ye bað la mýn da çok cid dî bir di renç le kar þý la þan A rap Ba ha rý dal ga sý nýn sü rek li li ði nin sað la na bil me si nok ta sýn da çok ö nem li bir ro le sa hip tir. So ðuk Sa vaþ dö ne min de or ta ya çý kan ve Or ta do ðu ge ne li ne ya yý lan A rap Mil li yet çi li ði nin baþ lan gýç nok ta sý nýn Mý sýr ol ma sý, bu ül ke nin böl ge nez din de sa hip ol du ðu ö ne min al tý ný çi zen kay da de ðer bir ör nek tir. Bu min val de, A rap Ba ha rý nýn or ta ya koy du ðu ve halk ta ban lý meþ ru i ye te da ya nan si ya sal de ði þim sü re ci ni des tek le yen ve ken di çý kar la rý na za rar ver me ye cek ve hat ta bu çý kar la rý kon so li de e de cek þe kil de bu ha re ke ti yön len dir me ye ça lý þan Av ro-at lan tik Ýt ti fa ký nýn Mý sýr gi bi de ðer li bir ül ke yi kay bet me lük sü yok tur. Bu za ma na ka dar Mý sýr da ki de ði þim sü re ci ni yön len dir me nok ta sýn da ük sek As ke ri Kon sey in ön de ri Mu ham med Hü se yin Tan ta vi yi ve Mý sýr Or du su nu kul la nan ABD, bu i sim le rin si ya sal de ði þim sü re ci ni yön len di re bil me nok ta sýn da ver dik le ri ka rar lar ve or ta ya koy duk la rý ey lem ler i le Mý sýr hal ký nez din de bi rer nef ret ob je si ha li ne gel dik le ri ni gör dü ðün den, Mu ham med Mur si nin al dý ðý ka ra ra her han gi bir i ti raz da bu lun ma mýþ ve hem Mur si nin halk nez din de ki meþ ru i ye ti nin art ma sý na kat ký da bu lun muþ hem de ABD yi de mok ra tik dö nü þüm sü re ci ne ak tif bir þe kil de des tek ve ren bir dýþ ak tör ko nu mu na sok muþ tur. Mu ham med Mur si, ük sek As ke ri Kon sey Baþ ka ný, Ge nel kur may Baþ ka ný ve kuv vet ko mu tan la rý i le Ýs tih ba rat Þe fi ni gö rev den a la bil mek i çin uy gun bir ze mi nin o luþ ma sý ný bek le miþ tir. Ni te kim bu ze mi ni ya ra ta cak ký výl cým i çin faz la ca bek le me si de ge rek me miþ tir. A ðus tos a yý ba þýn da Mý sýr-ýs ra il Sý ný rý ný o luþ tu ran Si na a rý ma da sý nda ya þa nan ve ra di kal din ci ge ril la lar ta ra fýn dan, Ýs ra il yan lý sý o la rak gör dük le ri, Mý sýr Or du su na kar þý gi ri þi len sal dý rý lar son ra sý 16 as ke rin ya þa mý ný yi tir me si ve çok sa yý da si vil i le as ke rin de ya ra lan ma sý, Mur si ye ge rek li ham le yi ya pa bil me nok ta sýn da cid di bir mev zi sað la mýþ týr. Mu ham med Mur si, bu o lay dan he men son ra ük sek As ke ri Kon sey Baþ ka ný, Ge nel kur may Baþ ka ný, kuv vet ko mu tan la rý ve is tih ba rat baþ ka ný ný gö rev den a la rak, Mý sýr Or du su nez din de or ta ya çýk ma sý o la sý o lan ger gin li ði, as ke ri ve is tih ba ri ba þa rý sýz lýk ge rek çe siy le ký lýf lan dýr mýþ ve böy le ce u zun za man dýr ger çek leþ tir mek is te di ði de ði þim ham le si ni baþ lat mýþ týr. ük sek As ke ri Kon sey Baþ ka ný Tan ta vi i le Ge nel kur may Baþ ka ný Sa mi An nan ve kuv vet ko mu tan la rý, Mý sýr hal ký nez din de Ýs ra il yan lý lý ðý i le yaf ta lan dý ðý i çin, Mur si nin al dý ðý a zil ka ra rý o nun halk nez din de ki meþ ru i ye ti ne ar tý bir pu an da ha yaz dýr mýþ týr. Mur si, or du nun si ya set te ki ro lü nü a zalt ma yö nün de ki gi ri þi mi i le si vil yö ne ti þi min güç len di ril me si ni ar zu la yan li be ral ve sol ke sim le rin is tek le ri ne ce vap ve rir ken, ay ný za man da Ýs ra il kar þý tý bir ey le me gi ri þe rek Müs lü man Kar deþ ler i le ra di kal din ci Se le fi le re de o lum lu yön de bir me saj yol la mýþ týr. Ta bii ge çek leþ ti ri len bu de ði þik lik ler son ra sý ük sek As ke ri Kon sey in bir ku rum o la rak or ta dan kal dý rýl dý ðý söy le ne mez. Mý sýr Or du su nun Mur si nin ka ra rý na çok bü yük bir tep ki gös ter me miþ ol ma sý nýn en ö nem li ne den le rin den bi ri de bu ger çek lik tir. Ne var ki, ger çek leþ ti ri len bu de ði þik lik ler son ra sý Tan ta vi ön der li ðin de ki ük sek As ke ri Kon sey in dev let baþ ka ný nýn yet ki le ri ni sý nýr lan dýr ma nok ta sýn da or ta ya koy du ðu ve Mý sýr A na ya sa sý na da yer leþ ti ri len mad de ler ip tal e dil miþ ve Mý sýr Or du su nun baþ ko mu ta ný nýn da dev let baþ ka ný Mu ham med Mur si ol du ðu a çýk lan mýþ týr. Böy le ce se çil miþ dev let baþ ka ný nýn yet ki le ri art tý rýl mýþ ve si vil yö ne tim güç len di ri le rek as ke ri ve sa ye tin za yýf la týl ma sý nok ta sýn da çok ö nem li bir a dým a týl mýþ týr. Bu ka rar son ra sý, Mu ham med Mur si, Mý sýr da ki en güç lü ak tör ha li ne gel miþ tir. Mu ham med Mur si nin at tý ðý bu a dým, Müs lü man Kar deþ ler in Mý sýr da ki si ya sal et kin li ði ni zir ve nok ta sý na var dý ra cak bir gi ri þim o la rak gö rü le bi lir. Ni te kim ABD ve Ýs ra il de ya yýn la nan ga ze te ler, as ke ri ve sa ye ti or ta dan kal dýr ma yö nün de a týl mýþ bu a dý mý ve ö zel lik le Tan ta vi i le An nan ýn e mek li ye sevk e dil me si ni, Ýs ra il kar þý tý Müs lü man Kar deþ ler i güç len di re cek bir ey lem o la rak gör mek te dir ler. Bu nok ta da, ABD nin A rap Ba ha rý son ra sý iz le me ye baþ la dý ðý stra te ji nin he nüz an la þý la ma dý ðý ný ya da an la þý la ma mýþ gi bi gös te ril me ye ça lý þýl dý ðý ný söy le ye bi li riz. ABD, A rap Ba ha rý i le halk nez din de hiç bir meþ ru i ye ti kal ma mýþ an cak ken di si i le it ti fak ha lin de o lan Mü ba rek gi bi dik ta tör le rin dev ril me si ne i zin ve re rek, ken di si i le i yi i liþ ki ler i çe ri sin de o la cak ve ay ný za man da halk nez din de meþ ru bir gö rü nü me de ha iz o la cak ye ni ik ti dar o dak la rý ya ra ta bil me nin pe þin de dir. Ýs ra il kar þý tý bir söy le me sa hip o lan an cak, Se le fi le rin ak si ne, iç ve dýþ po li ti ka bað la mýn da þid de ti red de den ve ev rim sel bir de ði þim den ya na o lan Müs lü man Kar deþ ler in güç len di ril me si, ge rek Mý sýr da, ge rek se de Or ta do ðu ge ne lin de halk ta ban lý meþ ru i ye te sa hip çok güç lü bir müt te fi ke sa hip o lun ma sý an la mý na ge le cek tir. ABD, Mý sýr ek se nin de ya þa na cak ba þa rý lý bir ge çiþ sü re ci nin ge rek Lib ya da ge rek se de Su ri ye baþ ta ol mak ü ze re A rap Ba ha rý ndan et ki le nen ve et ki le ne cek o lan di ðer ül ke ler de de i þi ne ya ra ya bi le cek ö nem li bir fak tör ha li ne ge le ce ði ni ön gör mek te dir. Hem ABD hem de Ýs ra il çok i yi bil mek te dir ler ki, Mý sýr da ki si ya sal de ði þim sü re ci ni ko or di ne e den Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü nün Ýs ra il e sal dýr mak ya da Camp Da vid Ant laþ ma sý ný or ta dan kal dýr mak gi bi bir e ði li mi yok tur. Bu ne den le, mev cut kon jonk tür çer çe ve sin de çok bü yük bir bö lü mü ABD de ya da Av ru pa da e ði tim gör müþ ve dün ya den ge le ri ni çok i yi o ku yan, ay ný za man da be nim se di ði mu ha fa za kar söy lem i le Mý sýr hal ký nýn is tem le ri ne de ce vap ve ren Müs lü man Kar deþ ler in Mý sýr da ik ti da rý dev ral ma sý nýn her han gi bir mah zu ru yok tur. Müs lü man Kar deþ ler, top lum nez din de sa hip ol du ðu meþ ru i ye ti ABD, AB ve hat ta Or ta do ðu da ger çek le þe cek si ya sal de ði þi me ön der lik et me si bek le nen Tür ki ye den ge le cek dýþ des tek i le bir leþ ti re rek gü cü nü ve et kin li ði ni art týr ma nýn pe þin de dir. ABD, Mý sýr da ük sek As ke ri Kon sey in ta ma mýy la or ta dan kal dý rýl ma sý nýn ö nü ne ge çe rek ve Mý sýr Or du su i le kur muþ ol du ðu bað la rý ko ru ya rak, Müs lü man Kar deþ ler ve Mur si nin kon trol den çýk ma sý du ru mun da sü re ce mü da hil o la bil me yö nün de i ra de or ta ya ko ya ca ðý ný gös ter mek te dir. Bu bað lam da, ge rek Or ta do ðu da böl ge sel li der lik ro lü nü iç sel leþ tir me ye ça lý þan Tür ki ye nin, ge rek se de böl ge den ge le ri ni ya kýn dan ta kip e den di ðer ak tör le rin, Mý sýr da ki de ði þim sü re ci ni ya kýn dan ta kip et me ye de vam et me le ri ge rek mek te dir. Zi ra Mý sýr, Or ta do ðu da ki de ði þim sü re ci ni þe kil len di re cek ve et ki le ye cek a nah tar ül ke ko nu mun da dýr. Not: i ne PKK te rö rü, yi ne kay bo lan can lar La net le ký ný yor, þe hit le re Al lah tan rah met, a i le le ri ne ve mil le ti mi ze baþ sað lý ðý ve sa býr lar di li yo rum.

8 8 28 AÐUSTOS 2012 SALI HA BER Çi çek ten te rö re kar þý 11 maddelik mu ta ba kat çað rý sý TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ka mu o yun da tar tý þýl mak ü ze re 11 mad de lik Te rö re Kar þý U lu sal Mu ta ba kat ö ne ri sin de bu lun du. Çi çek, u lu sal ga ze te ve ha ber a jans la rý nýn An ka ra tem sil ci le ri i le TBMM de bir a ra ya gel di. Top lan tý da te rör ko nu sun da dü þün ce le ri ni di le ge ti ren Çi çek, Te rö re Kar þý U lu sal Mu ta ba kat ý tar týþ ma ya aç tý. Çi çek in tek li fe et ti ði 11 mad de lik met nin il ke le ri þun lar: 1- Þid de ti ve te rö rü be nim se yen hiç bir an la - yýþ ve ya ha re ket tar zý ka bul e di le mez. Bu ne - den le, han gi mak sat la o lur sa ol sun, te rör ve þid det yön tem le ri ne baþ vu rul ma sý ný, bu nun ma zur gös te ril me si ni, des tek len me si ni ve teþ - vik e dil me si ni red de di yo ruz. Bu an la yýþ la te - rör ör güt le ri ne ka týl mýþ her ke se, ya sa lar ta ný - nan im kân lar dan ya rar la na rak si lâh la rý ný bý - rak ma la rý çað rý sýn da bu lu nu yo ruz. 2- Te rör dev le tin be ka sý ný ve bi rey sel hak ve öz gür lük le ri teh dit e den ve top lu mun tüm ke sim le ri nin ka tý - la cak la rý çok yön lü mü ca de le yi ge rek li ký lan bir so run dur. Bu so run sa de ce gü ven lik ted bir le riy le çö zü le bi le cek bir ni te lik ta þý ma mak ta dýr. Bu çer çe ve de, te rör le mü ca de le hü kü me tin, TBMM de yer a lan ve ya TBMM de tem sil e dil me yen tüm si ya si par ti le rin, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ve top lu mun her ke si mi nin or tak bir so rum lu luk an la yý þý çer çe ve sin de bir lik te ve yum i çe ri sin de ha re ket et me le ri ni ge rek ti ren bir gö rev dir. 3- Bu an la yýþ doð rul tu sun da te rör le mü ca - de le de mok ra tik hu kuk dev le ti nin te mel il ke - le ri ve in san hak la rý na say gý sý nýr la rý çer çe ve - sin de yü rü tü le cek, bu te mel de yak la þým çer - çe ve sin de be nim se ne cek ted bir ler par ti ler üs - tü bir an la yýþ ve yak la þým la ve her ha lü kar da tüm si ya si mü la ha za la rýn dý þýn da tu tu la rak bu ko nu da ki top lum sal da ya nýþ ma yý ser gi le - ye cek su ret te e le a lý na cak ve uy gu la na cak týr. 4- Her tür lü te rör ey le mi ve þid de te kar þý çý kýl ma sý hü kü me tin ve si ya si par ti le rin ol du ðu ka dar tüm de - mok ra tik ku ru luþ la rýn, si vil top lum ör güt le ri nin ve bü tün yurt taþ la rýn da gö re vi dir. Bu çer çe ve de tüm si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ve bü tün yurt taþ la rýn ö zel lik le genç le rin ve ka dýn la rýn te rör ey lem le ri ne ve te rö riz min her tü rü ne kar þý du ruþ la rý ný top lum sal da ya nýþ ma yý or ta ya ko ya cak ma hi yet te ki ba rýþ çý ve de mok ra tik yön tem ler le ser gi le me le ri bü yük ö nem ta þý mak ta dýr. 5- Te rör le mü ca de le dev le tin, va tan da þý nýn can ve mal gü ven li ði i le te mel hak ve öz gür - lük le ri nin ko run ma sý ko nu sun da ki a na ya sal gö re vi ve bu çer çe ve de il gi li ya sa la rýn gü ven - lik güç le ri ne ver di ði yet ki doð rul tu sun da ka - rar lý lýk la sür dü rül me ye de vam e di le cek tir. Bu bað lam da gü ven lik güç le ri nin ih ti yaç du ya - cak la rý im kân ve ye te nek le rin ge liþ ti ril me si ön ce lik li ö ne me ha iz dir. 6- Da ha de mok ra tik, da ha e þit lik çi ve da ha öz gür lük çü bir dev let top lum i liþ ki si te si si i çin yurt taþ la rý mý zýn bi rey sel hak ve öz gür lük le ri ni ço ðul cu luk an la - yý þý çer çe ve sin de ve da ha ge niþ bir ba kýþ a çý sýy la gü ven ce al tý na a la cak ye ni bir a na ya sa top lu mun tüm ke sim le ri nin ka tý lý mý ve mu ta ba ka tý da sað lan mak su re tiy le sü rat le ha zýr la na cak týr. 7- Gü ney do ðu A na do lu böl ge si nin te mel so run la rýn dan bi ri e ko no mik kal kýn ma dýr. Kal kýn ma he de fi bü tün cül bir yak la þým la e le a lý na cak bu doð rul tu da top lum sal ve kül tü rel ya þam dan i da ri ya pý lan ma ya, e ko no mik kal - kýn ma dan böl ge sel ge liþ me ye ka dar bir di zi, ik ti sa di ve kül tü rel ted bir et kin bir þe kil de uy - gu la ma ya ko nu la cak týr. Bu ted bir le rin uy gu - lan ma sýn da ü ni ter ve u lus dev let ya pý sý na, i - da re nin bü tün lü ðü ne ve i da ri ve sa yet il ke le ri - ne za rar ver me ye cek þe kil de, ye rel yö ne tim - le rin da ha güç lü bir i da ri ve ma li ya pý ya ka - vuþ tu rul ma sý yak la þý mý be nim se ne cek tir. 8 - Te rör le mü ca de le nin bir di ðer ö nem li veç he si de et kin u lus lar a ra sý iþ bir li ði nin sað lan ma sý dýr. Bu bað lam da ge rek ül ke ler le te mas lar da, ge rek böl ge sel ve u lus lar a ra sý ör güt ve plat form lar da, te rör le mü ca de le de ser gi le nen iþ bir li ði ve ül ke miz de bu a lan da mil li bir mu ta ba kat çer çe ve sin de yü rü tü len or tak mü ca de le nin an la týl ma sý i çin bir lik te ça lý þý la cak týr. 9 - Þe hit a i le le ri nin, te rör mað dur la rý nýn ve bun la rýn ya kýn la rý nýn du rum la rý nýn da ha da i - yi leþ ti ril me si i çin ge rek li ted bir ler a lý na cak týr Bu mu ta ba ka ta ta raf o lan si ya si par ti ler ve STK o la rak, bu mu ta ba kat ta ki il ke ler doð rul tu sun da ki her tür lü iþ bir li ði ne par ti ler üs tü bir yak la þým la yak la þa ca ðý mý zý i lan e di yo ruz Bu çer çe ve de bü tün yurt taþ la rýn baþ ta ol mak ü ze re te mel hak ve öz gür lük le ri ni ko - ru mak ve da ha da ge liþ tir mek i çin bir lik te ça - lý þa ca ðý mý zý be yan e di yor ve top lu mun tüm ke sim le ri ni bu mu ta ba kat ta i fa de si ni bu lan yak la þý mý be nim se yip des tek le me ye de vam e di yo ruz. Ankara / a a Ký lýç da roð lu: Kamp la ra ABD li ler gi ri yor, ve kil ler gi re mi yor nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Bi zim mil let ve kil le ri mi zin gi re me di ði kamp la ra ABD li ler Al man lar Fran sýz lar gi ri yor her kes gi ri yor an cak ve kil ler gi re mi yor. Þid det le pro tes to e di yo rum de di. Af yon ka ra hi sar da par ti si nin il bi na sý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Ký lýç da roð lu, 2002 de Tür ki ye yi sý fýr te rör ve sý fýr so run la dev ra lan AKP nin gü nü müz de bü tün kom þu la rýy la kav ga lý ol du ðu nu söy le di. Ma lat ya ya bir fü ze kal ka ný ku rul du ðu nu an cak bu nun a ma cý ný bir tür lü öð re ne me dik le ri ni be lir ten Ký lýç da roð lu, A ma cý ne Ýs ra il in gü ven li ði ni sað la mak. An cak bu ra ya bi zim mil let ve kil le ri miz git ti gi re mi yor. Bu top rak lar da bi zim mil let ve kil le ri mi zin gi re me di ði bir top rak o la bi lir mi? Ay ný þe kil de Ha tay da ki kamp la ra da gi re mi yo ruz. Bu top rak lar Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin top ra ðý mý yok sa AK Par ti nin bi ri le ri ne peþ keþ çek ti ði top rak lar mý? di ye sor du. Ký lýç da roð lu, bu ko nu nun bir an ev vel net li ðe ka vuþ ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek þun la rý söy le di: Bi zim mil let ve kil le ri mi zin gi re me di ði kamp la ra ABD li, Al man lar Fran sýz lar gi ri yor her kes gi ri yor an cak ve kil ler gi re mi yor. Þid det le pro tes to e di yo rum. Bu ra dan Sa yýn Baþ ba ka na so ru yo rum bu kamp lar da ne ya pý lý yor? Bu kamp lar TBMM nin o na yýn dan geç miþ bi ri le ri ne tah sis e di len kamp lar mý? yok sa si zin i ra de niz le bi ri le ri ne peþ keþ çe ki len Tür ki ye Cum hu ri ye ti top rak la rý mý dýr? Bu bi zim ba ðým sýz lý ðý mý za doð ru dan sal dý rý dýr. Böy le bir an la yý þý ka bul et me miz müm kün de ðil dir. Afyonkarahisar / cihan Den gir Mir Meh met Fý rat: Pro vo kas yon la ra dik kat nakp es ki Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Den gir Mir Meh met Fý rat, PKK nýn yap tý ðý sal dý rý la rýn gi de rek ar ta ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. Gün dem de ki ko nu la ra i liþ kin a çýk la ma lar da bu lu nan Fý rat, PKK nýn son dö nem yap tý ðý sal dý rý lar da dýþ ül ke bað lan tý sý nýn a ran ma sý ný pek doð ru bul ma dý ðý ný i fa de et ti. PKK nýn yap tý ðý ey lem ler le son dö nem ler de ye ni bir ev re ye gir me ye ça lýþ tý ðý ný vur gu la yan Fý rat, bu ye ni ev re nin ör güt yö ne ti ci le ri a ma cý nýn dev rim ci halk a yak lan ma sý nýn baþ la týl ma sý ol du ðu nu ha týr lat tý. PKK nýn Kürt hal ký ný dev le te ve mil le te kar þý a yak lan dýr ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý nýn al tý ný çi zen Fý rat, halk lar a ra sý mü ca de le yi PKK nýn bir ta kým pro vo ka tif ey lem ler le ha ya ta ge çi ri le bi le ce ði ni ve Ga zi an tep te de bu nun fi ti li nin a teþ len me ye ça lý þýl dý ðý na i þa ret et ti. Fý rat, PKK nýn böy le bir sa va þý baþ lat mak i çin Si irt i seç me si müm kün de ðil. Bu nun i çin hem Kürt hem de Türk va tan daþ la rýn ya þa dý ðý bir yer o lan Ga zi an tep se çil di. Bu na pro vo kas yon, ek le ye rek i ki hal ký ça týþ týr mak is te di ler. Bu ça týþ ma baþ la dý ðý za man da bu nu dur dur mak im kân sýz dý. Ba ru tun a teþ al ma sý gi bi hýz lý ya yýl ma sý teh li ke si i le kar þý kar þý ya ka lý na bi lir di. al nýz Ga zi an tep i le kal maz bu di ðer il le re de ya yý la bi lir di. Do la yý sýy la, dev rim ci halk a yak lan ma sý da ha ya ta bu þe kil de ge çi ril miþ o la cak tý. Ankara / cihan Sa kýk: Mü za ke re sü re ci ka çý nýl maz nbdp Muþ Mil let ve ki li Sýr rý Sa kýk, Kürt so ru nuy la il gi li mü ca de le yön te mi nin if las et ti ði ni ö ne sü re rek, Mü za ke re sü re ci ka çý nýl maz dýr i fa de si ni kul lan dý. TBMM Ý da re A mi ri Sa kýk, BDP li mil let ve kil le ri nin te rör ör gü tü men sup la rýy la bu luþ ma sý nýn ar dýn dan, bu mil let ve kil le ri nin do ku nul maz lýk la rý nýn kal dý rýl ma sý na i liþ kin ba zý si ya si le rin de meç le ri ni ha týr la ta rak, 1994 ler de yi ne böy le bir fýr tý na ko pa rýl mýþ tý, DEP li mil let ve kil le ri nin do ku nul maz lý ðý kal dý rýl mýþ tý. Se ne 2012, bu gün yi ne BDP li mil let ve kil le ri nin do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý ta lep e di li yor. Geç miþ ten ders al sa lar dý, bun la rý ses len dir mez ler di di ye ko nuþ tu. BDP li mil let ve kil le ri ne yö ne lik tep ki ye CHP nin de ka týl mýþ ol ma sýn dan ü zün tü duy duk la rý ný di le ge ti ren Sa kýk, AKP yö ne ti min de de git tik çe þa hin ler o la rak ni te len di ri len i sim le rin a ðýr lýk ka zan ma ya baþ la dý ðý ný i le ri sür dü. Sa kýk, Sa yýn Baþ ba ka ný u zun za man dýr yön len di ren ler, on lar ye nil di ler. O nun i çin der hal bu e kip le ri gö rev den al ma lý dýr, ba rýþ tan ya na o lan lar la mü za ke re yo lu nu aç ma lý dýr. Biz de mok ra tik ze mi nin bu so ru nu çö ze ce ði ne i na ný yo ruz de di. MHP E E LEÞ TÝRÝ Sa kýk, MHP nin Kan dil e Türk bay ra ðý dik me an la yý þýn da ol du ðu nu be lir te rek, Siz kim si niz? Ken di top rak la rý ný za gi de mi yor su nuz, Þem din li ye gi de mi yor su nuz, A da na nýn ö te si ne gi de mi yor su nuz. Ön ce Þem din li ye gi din, bir kar puz ke sin in san lar la þek lin de ko nuþ tu. Ankara / a a Türk ga ze te ci nin gö rün tü le ri ya yýn lan dý SU RÝ E NÝN Ha lep þeh rin de kay bo lan Türk ka me ra man Cü neyt Ü nal ýn gö rün tü sü, Su ri ye nin res mi te le viz yon ka na lý El-Ah ba ri ye de ya yým lan dý. I rak ýn El-Hur ra te le viz yo nu a dý na gö rev ya pan Türk ka me ra man Cü neyt Ü nal ýn ne za man çe kil di ði tam o la rak bel li ol ma yan gö rün tü le rin de yü zün de darp iz le ri ol du ðu ve ez ber le til miþ met ni ka me ra ya o ku du ðu gö rü lü yor. Türk çe ko nuþ ma sý A rap ça alt ya zýy la ya yým la nan Ü nal ýn gö rün tü de; A dým Cü neyt Ü nal, Ýs tan bul dan Ha tay a u çak la gel dim. Ha tay dan Ki lis e a ra bay la gel dim. Ki lis ten A zez kö yü ne si lâh lý grup la bir lik te geç tim. a ným da ki grup la rýn hep si nin e lin de si lâh var dý. Si lâh lý grup la rýn i çin de, Çe çen li, Lib ya lý, Ka tar lý, Su u di A ra bis tan lý grup lar var dý de dir ti li yor. Ü nal, Fi lis tin li ga ze te ci Beþ þar Feh mi i le i ki haf ta ön ce Ha lep te kay bol muþ ve ken di le rin den ha ber a lý na ma mýþ tý. Ýs tan bul / a a Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu ile toplantýnýn ardýndan yaptýðý basýn toplantýsýnda, Suriye den gelen mültecilerin Türkiye de insani bir çerçevede misafir edildiðinin herkes tarafýndan bilinmesi gerektiðini söyledi. Suriye de yaþanan insanlýk dramýnýn son aylarda gittikçe arttýðýný ifade eden Davutoðlu, Türkiye de bulunan Suriyeli mülteci sayýsýnýn 80 bini aþtýðýný belirtti. Türkiye nin bir taraftan tarihi bir kardeþlik içinde baðlý olduðu Suriyelilere karþý hangi etnik ve dini kökenden olursa olsun, insanlýk, kardeþlik ve dostluk Ýnsan haklarý karnemiz iyi deðil DIÞÝÞLERÝ BAKANI AHMET DAVUTOÐLU: DI ÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Bü tün te mel il ke le re ve çok güç lü re fe rans la ra rað men bu gün Ýs lam dün ya sý nýn in san hak la rý kar ne si par lak bir kar ne de ðil. A çýk bir þe kil de ma sa ya ya týr ma ya ih ti ya cý mýz var de di. Da vu toð lu Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (Ý ÝT) Ba ðým sýz Da i mi Ýn san Hak la rý Ko mis yo nu top lan tý sý nýn çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ýs lam dün ya sýn da ki in san hak la rý uy gu la ma la rý na de ðin di. Dün ya da ki ge nel al gý i ti ba riy le Ýs lam me de ni ye ti kül tü rü ne son de re ce hak sýz bir þe kil de san ki in san hak la rý kav ra mýy la u yuþ maz mýþ ca sý na bir ta výr ser gi len di ði ni be lir ten Da vu toð lu, þun la rý kay det ti: Bu gün, ö zel lik le son 20 yýl i çe ri sin de ve me de ni yet ler ça týþ ma sý na te zi ne de da pa ra lel bir þe kil de da ha da ar tan bir hýz la Ýs lam dün ya sý nýn Ýs lam me de ni yet de ðer le ri nin san ki in sa nýn ge ne li nin a ký þýn dan, ge ne li nin be nim se di ði de ðer ler den ko puk ya da uz laþ maz bir gö rün tü i çe ri sin de ol du ðu al gý sý o luþ tu rul ma ya ça lý þý lý yor. Bu na kar þýn bi zim in san hak la rý et ra fýn da bu me de ni yet de ðer le ri ni in þa et me gi bi ö nem li bir mis yo nu muz var. Çün kü bu Ýs lam me de ni yet de ðer le ri ne ve Ýs lam ta ri hi ne kar þý ya pý lan bü yük bir hak sýz lýk týr. Biz bir ta raf tan bu me de ni ye ti ye ni den in þa e der ken mo dern in san hak la rý de ðer le riy le bu de ðer le rin mut lak u - Cü neyt Ü nal yum lu ol du ðu nu or ta ya koy ma lý yýz. Bun lar bi zim de ðer le ri miz, dý þa rý dan em po ze e di len de ðer ler de ðil. Ýn san hak la rý kav ra mý nýn Ýs lam dün ya sý na dý þa rý dan mo dern dün ya ta ra fýn dan en jek te e dil di ði fik ri ta ma men bir ya nýl sa ma dan i ba ret tir. Ý ÝT ta ra fýn dan ku ru lan Ýn san Hak la rý Ko mis yo nu nun da bu na çö züm ge ti re bi le cek dev rim sel ni te lik te bir o lu þum ol du ðu nu be lir ten Da vu toð lu, Bü tün Müs lü man la rý tem sil e dip kü re sel bir kit le yi tem sil et me bi lin ciy le bun la rý a çýk bir þe kil de tar tý þa cak þe kil de u sul ve pro se dür or ta ya koy mak, Ýs lam dün ya sý nýn tü mü nü kap sa ya cak ye ni bir in san hak la rý me ka niz ma sý o luþ tur ma so rum lu lu ðu muz var di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han TEDÝRGÝNLÝÐÝ GÖRÜNTÜE ANSIOR Ü NAL IN ta þý dý ðý te dir gin lik gö rün tü le re de yan sý yor. Zor la me tin o kut tu rul du ðu ve ba zý ez ber le ti len cüm le le ri söy le me ye zor lan dý ðý an la þý lan gö rün tü de Ü nal, te rö rist o la rak lan - se e di yor. Tec rü be li ga ze te ci Cü neyt Ü nal ýn Su ri ye te le viz yo nu na çý ka rýl dý ðýn da A rap ça yer i sim le ri ni ve ö zel i sim le ri yan lýþ te laf fuz et me - si, tu tuk ko nuþ ma sý dik te et ti ri le rek ez ber le - til miþ bir met ni o ku du ðu iz le ni mi ve ri yor. MÜLTECÝ ÜKÜ PALAÞILMALI görevini yerine getirmek istediðini belirtti. Davutoðlu, Ama diðer taraftan da tabii bu mülteci sayýsýndaki artýþýn getirdiði büyük bir yük var. Bu çerçevede de bu yükün uluslararasý toplum tarafýndan paylaþýlmasý lazým. Bir þekilde bundan sonra, inþallah olmaz ama daha da büyük dalgalar halinde mülteci akýnlarý olmasý durumunda alýnacak tedbirlerin gözden geçirilmesi lazým dedi. Bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi nin perþembe günü sadece bu gündemle bakanlar düzeyinde mülteciler sorununu ele alacaðýný söyleyen Davutoðlu, bu konudaki mekanizmalarý harekete geçireceklerini söyledi. DA VU TOÐ LU, ÇOK GÜÇ LÜ RE FE RANS LA RA RAÐ MEN ÝS LAM DÜN A SI NIN ÝN SAN HAK LA RI KAR NE SÝ NÝN PAR LAK BÝR KAR NE OL MA DI ÐI NI SÖ LE DÝ. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu A DIM LA RA ÝH TÝ AÇ VAR PO ZÝTÝF ve in þa e di ci bir in san hak la rý kav ra mý nýn Ýs lam dün ya sýn da e ge - men ký lýn ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Da vu toð lu, bu gün bu na el ve riþ li bir za man di li mi nin ya þan dý ðý nýn al tý ný çiz di. Da vu toð lu, Ýs lam dün ya sý nýn in - san hak la rý pra ti ði a çý sýn dan çok cid dî bir þe kil de de ðer len dir me ye ve o ko - nu da yi ne bü yük de ði þim le rin ger çek - leþ ti ril me si ni sað la ya cak a dým la rýn a - týl ma sý na ih ti yaç duy du ðu nu söy le di. Ýn san hak la rý kar ne miz i yi bir kar ne de ðil. Bu nu bil mek du ru mun da yýz. Ken di e vi mi zin du ru mu nu bil mez sek o e vi ye ni den tan zim e de me yiz di - yen Da vu toð lu, sa de ce Ýs la mi de ðer - le re ve geç miþ te ki gü zel uy gu la ma la - ra a týf la me se le nin çö zü le me ye ce ði ni i fa de et ti. Da vu toð lu, Ma a le sef bü - tün te mel il ke le re ve çok güç lü re fe - rans la ra rað men bu gün Ýs lam dün ya - sý nýn in san hak la rý kar ne si par lak bir kar ne de ðil. A çýk bir þe kil de ma sa ya ya týr ma ya ih ti ya cý mýz var de di. Türk: He def gös te ril dik nmar DÝN Ba ðým sýz Mil let ve ki li Ah met Türk, Ga zi an tep te ki o la yýn he men ar dýn dan bi zi he def gös te ren ler, Türk ve Kürt le rin kar deþ li ði ne göl ge dü þür müþ ler dir de di. BDP Ký zýl te pe Ýl çe Baþ kan lý ðý nca il çe o to ga rýn da dü zen le nen, Kürt So ru nu na De mok ra tik Çö züm Mi tin gi nde Ga zi an tep te ki bom ba lý sal dý rý yý ký na yan Türk, þöy le ko nuþ tu: Ga zi an tep te ki o la yýn he men ar dýn dan bi zi he def gös te ren ler Türk ve Kürt le rin kar deþ li ði ne göl ge dü þür müþ ler dir. Par ti o la rak a ma cý mýz kar deþ halk lar la e þit bir þe kil de ya þa mak týr. Kürt ler hiç bir hal ka düþ man de ðil dir. Türk le rin ve A rap la rýn, Fars la rýn düþ man la rý de ði liz. Biz de mok ra tik bir Tür ki ye de kar deþ çe ya þa mak is ti yo ruz. Mi tin ge, BDP Van Mil let ve ki li Öz dal Ü çer ve BDP Að rý Mil let ve ki li Ha lil Ak soy da ka týl dý. te yan dan, mi tin gin ar dýn dan Öz gür lük Mey da ný na doð ru slo gan lar eþ li ðin de yü rü yü þe ge çen bir grup, iþ ye ri ve ban ka la rý taþ la dý. Po lis, gru ba taz yik li su ve bi ber ga zýy la mü da ha le et ti. Mardin / a a Os ma ni ye de 2 bin ça dýr da 10 bin Su ri ye li ba rý na cak nos MA NÝE Va li si Ce la let tin Cer rah, il de ku ru la cak 2 bin ça dýr lýk ça dýr kent te 10 bin Su ri ye li nin mi sa fir e di le ce ði ni söy le di. Cer rah, ül ke le rin de ki o lay lar dan ka ça rak Tür ki ye ye sý ðý nan ve Os ma ni ye de ki öð ren ci yurt la rý na yer leþ ti ri len Su ri ye li ler i çin Cev de ti ye bel de sin de ya pý mý de vam e den ça dýr kent te in ce le me ler de bu lun du. Cer rah, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, 249 dö nüm a ra zi ü ze ri ne ku ru la cak ça dýr kent i çin ça lýþ ma la ra 9 A ðus tos ta baþ lan dý ðý ný ha týr lat tý. Ça dýr ken tin 5 ma hal le den o lu þa ca ðý ný be lir ten Cer rah, Ku ru la cak 2 bin ça dýr da 10 bin ki þi yi mi sa fir e de ce ðiz. A i le le ri bi rey sa yý sý na gö re bü yük ya da kü çük ça dýr la ra yer leþ ti re ce ðiz de di. Cer rah, Su ri ye li le rin her tür lü ih ti yaç la rý ný kar þý la ya bi le cek le ri bir ça dýr kent kur duk la rý ný i fa de e de rek, e lek trik, su ve ka na li zas yon dö þe me ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði ni, gün de ci va rýn da ça dýr kur duk la rý ný ve ça lýþ ma la rý hýz lan dýr dýk la rý ný bil dir di. Ça dýr ken tin 1 Ey lü le ka dar ta mam lan ma sý ný plan la dýk la rý ný an la tan Cer rah, þu an da Os ma ni ye de bin 491 Su ri ye li nin bu lun du ðu nu bil dir di. Cer rah, ça dýr ken tin Su ri ye li ler mem le ket le ri ne dön dük ten son ra da do ðal a fet du rum la rýn da kul la ný la bil me si i çin mu ha fa za e di le ce ði ni kay det ti. Osmaniye / a a TSK, o slo ga ný de ðiþ tir di nge NEL KUR MA Baþ kan lý ðý nýn bir dö nem sýk ça kul lan dý ðý Güç lü Or du Güç lü Tür ki ye slo ga ný geç ti ði miz yýl Güç lü Tür ki ye Güç lü Or du þek lin de de ðiþ ti ril miþ ti. Bu yýl ya yýn la nan TSK 30 A ðus tos a fi þin de i se Za fer, Za fer Be nim dir di ye bi le nin dir slo ga ný kul la nýl dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý se be biy le ha zýr la dý ðý i ki a fi þi in ter net si te sin de ya yým la dý. Mil li Mü ca de le nin Za fe re Gi den o lu baþ lý ðý i le ya yým la nan bi rin ci a fiþ te Za fer, za fer be nim di ye bi le nin dir sö zü nün ya ný sý ra Bü yük Ta ar ruz un 90. yý lý kut lu ol sun sö zü yer al dý. Ý kin ci a fiþ te i se Türk U lu su nun Öz gür lük ve Ba ðým sýz lýk la Za fer le Taç la nan Öy kü sü baþ lý ðý nýn ya ný sý ra 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý nýz Kut lu Ol sun cüm le si ne yer ve ril di. A fiþ ler de Türk bay rak la rý, A ta türk re sim le ri nin ya ný sý ra Türk Si lah lý Kuv vet le ri nin en van te rin de ki u çak, ge mi, tank, he li kop ter fo toð raf la rýn dan o lu þan ko laj lar kul la nýl dý. A fiþ ler de da ha ön ce kul la ný lan Güç lü Or du Güç lü Tür ki ye slo ga ný na yer ve ril me me si i se dik kat çek ti. Ankara / cihan

9 HA BER LER HA BER 9 e ni den ku cak laþ ma lý yýz ný NÖ NÜ Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ce mil Çe lik, e ni den ku cak la þýp bir vic dan ve bi lim mu ha ke me - si yap týk tan son ra Tür ki ye de i yi þey ler yap mak du - ru mun da yýz de di. Prof. Dr. Çe lik, 18. U lu sal As tro - no mi ve U zay Bi lim le ri Kon gre si nin Ý nö nü Ü ni ver - si te si Tur gut Ö zal Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde ki a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, böl ge sin de say gýn lý ðý o lan Tür ki ye nin bi lim ve tek no lo ji de is te dik le ri yer - de ol ma dý ðý ný söy le di. Tür ki ye de bi lim ve tek no lo ji - nin ö nü nü a ça cak ku rum lar o la rak gö rü len ü ni ver si - te le rin, bir dö nem i de o lo jik ku rum lar ha li ne ge ti ril - me ye ça lý þýl dý ðý ný ný an la tan Çe lik, Bel li dö nem ler de bi lim in san la rý mý zý de ði þik sa ik ler le ü ni ver si te nin dý - þýn da tut tuk. Bir çok ye tiþ miþ in sa ný mýz ül ke yi terk et ti. Dün ya da i de o lo jik o lan ve de ðil ilk 500 e, ilk bi - ne gi ren bir ü ni ver si te ta ný mý yo rum. Ü ni ver si te ler bi lim ve tek no lo ji ek sen li o la rak ça lý þýr lar de di. Ü ni - ver si te le rin ça lýþ týr dýk la rý bi lim in san la rý nýn bo yu, po su, e li, en da mý ve si ya si ka na a ti i le uð raþ ma ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Çe lik, þöy le ko nuþ tu: Si ya si ik ti dar lar ge lir ge çer. Fa kat ba ki o lan bi lim an la yý þý - dýr, bi lim kül tü rü dür, bi lim ah la ký dýr. Do la yý sýy la Tür ki ye ü ni ver si te le ri nin en ký sa za man i çe ri sin de bu de di ðim i de a list an lam da ya pý lan ma la rý ge re kir. Ýþ te bu ye ni ya pý lan ma da de ðer li bi lim in san la rý na, he pi mi ze gö rev dü þü yor. Bi lim ve tek no lo ji ü ret me - den, ton lar ca týr do lu su mey ve, seb ze sa ta rak bir kaç cep te le fo nu a lan bir ül ke nin ge liþ miþ li ðin den, re fa - hýn dan, mut lu lu ðun dan bah set me miz müm kün de - ðil dir. Ü ni ver si te le rin bir kal kýn ma se fer ber li ði nin baþ la tý cý sý o lan ku rum lar ol ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti - ren Çe lik, e ni den ku cak la þýp bir vic dan ve bi lim mu ha ke me si yap týk tan son ra Tür ki ye de i yi þey ler yap mak du ru mun da yýz de di. Malatya / a a Öð ret men ler: Biz de a çý lý m is ti yo ruz ntür KÝ E Ka mu-sen ve Türk E ði tim-sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, Mil li E ði tim Ba ka ný Ö - mer Din çer in ba kan lýk uy gu la ma la rý ný be ðen me - dik le ri ni be lir te rek, ön ce ki ba kan la rý a ra dýk la rý ný i fa de et ti.türk E ði tim-sen ü ye le ri, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ö nün de; eþ du ru mu, sað lýk, öð re nim öz rü, il i çi ve il de ðiþ tir me mað dur la rý i çin pro - tes to gös te ri sin de bu lun du. El le rin de dö viz ler ta - þý yan grup ü ye le ri, Ba kan Din çer a ley hi ne slo gan da at tý. Kon cuk, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Din - çer in ba kan lýk la il gi li uy gu la ma la rý ný e leþ ti re rek, yap týk la rý i le es ki Mil li E ði tim Ba kan la rýn dan Hü - se yin Çe lik ve Ni met Çu buk çu yu a rat tý ðý ný sa - vun du. Ba kan Din çer in ço cuk la rý a i le le rin den a - yýr dý ðý ný i fa de e den Kon cuk, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a ses le ne rek, O ka dar ço cu ðu - nuz var bi rin den vaz ge çe bi lir mi si niz? di ye sor - du. Si ya si ya da i de o lo jik o la rak top lan ma dýk la rý - ný sa de ce mað du ri yet le ri nin gi de ril me si ni is te - dik le ri ni be lir ten Kon cuk, Biz de öð ret men a çý lý - mý is ti yo ruz de di. An ka ra / a a Kum bur gaz da tek ne a la bo ra ol du: 1 ö lü, 3 ka yýp nku MU BUR GAZ DA ba lýk tut mak i çin de ni ze a - çý lan an cak a la bo ra o lan tek ne de kay bo lan 4 ki þi - den bi ri nin ce se di ne u la þýl dý ðý bil di ril di. Tek ne - nin de ni ze a çýl dý ðý Gü zel ce Ýs ke le si ne ge le rek a - ra ma kur tar ma ça lýþ ma la ra i liþ kin bil gi a lan Bü - yük çek me ce Be le di ye Baþ ka ný Ha san Ak gün, o - lay da kay bo lan ki þi ler den bi ri nin ce se di ne u la þýl - dý ðý ný kay det ti. Ha san Ak gün, Ce na ze ye, Bü yük - çek me ce Ko yu nun 9 ki lo met re a çý ðýn da rast la - dýk. Teþ his i çin a i le si ni ça ðýr dýk. Ay ný yer de bir de can ye le ði bul muþ lar. Ý kin ci ki þi nin de o ra da ol du ðu nu tah min e di yo ruz de di. Ak gün, Gü zel - ce Ýs ke le si ya kýn la rýn da da bir ki þi nin ol du ðu nu san dýk la rý ný, bu böl ge ye de dip ta ra ma sý ya pa bi - len tek ne ler ça ðýr dýk la rý ný kay det ti. A ra ma kur - tar ma ça lýþ ma la rý nýn yön len di ril me si a çý sýn dan sað lýk lý bil gi a lýn ma sý nýn ö nem li ol du ðu na dik kat çe ken Ak gün, tek ne nin poy raz ne de niy le a la bo ra ol du ðu nun dü þü nül dü ðü nü i fa de et ti. Ýstanbul / a a Bal yoz sa nýk la rý sa vun ma yap mak is te me di nbal OZ dâvâ sýn da sav cý mü ta la a sý na kar þý son sa vun ma la rý i çin söz ve ri len tu tuk lu sa nýk la rýn bü yük ço ðun lu ðu, a dil yar gý lan ma dýk la rý ný i le ri sü re rek sa vun ma yap ma ya cak la rý ný söy le di. Ýs - tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si nde gö rü len Bal yoz da va sý nýn 102. du ruþ ma sýn da, es ki 1. Or - du Ko mu ta ný Çe tin Do ðan, MHP Mil let ve ki li En gin A lan ve es ki Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Ha lil Ýb ra him Fýr tý na nýn da a ra la rýn da bu lun du - ðu 221 tu tuk lu sa nýk i le 12 tu tuk suz sa nýk ha zýr bu lun du. ak la þýk 5 ay dýr mah ke me he ye ti ni ve uy gu la ma la rý ný pro tes to e den ve bu se bep le du - ruþ ma ya ka týl ma yan sa nýk a vu kat la rýn dan, sa de ce Ha luk De mir Ký lýç du ruþ ma ya ka týl dý. Kim lik yok la ma sý nýn ar dýn dan A vu kat Ha luk De mir Ký - lýç, tem sil et ti ði üç sa nýk i çin sa vun ma ya pa ca ðý ný söy le di. An cak ba zý tu tuk lu sa nýk lar dan a ya ðý ya da ko lu ký rýk ol du ðu i çin sað lýk se be biy le ken di le - ri ne ko nuþ ma ön ce li ði ta nýn ma sý ný is te di. A vu kat Ký lýç ýn ýs ra rý, sa nýk lar ta ra fýn dan Sað lýk bu sað - lýk de ni le rek tep ki i le kar þý lan dý. Bu di ya lo ðun ar dýn dan Mah ke me Baþ ka ný Ö mer Di ken, sað lýk so run la rý bu lu nan sa nýk la ra ko nuþ ma ön ce li ði ver dik le ri ni a çýk la dý. Ko lu ký rýl dý ðý i çin du ruþ ma - ya al çý da ka týl dý ðý ný be lir ten Bur han Göð ce, a ya ðý ký rýl dý ðý i çin kol tuk deð nek le ri i le du ruþ ma ya ka - tý lan Ah met Dik men ve a ya ðýn da sað lýk so ru nu ol du ðu nu söy le yen Fik ret Gü neþ, sý ray la ko nuþ tu. Sa nýk lar bu a þa ma da sa vun ma yap ma ya cak la rý ný di le ge tir di. Üç sa ný ðýn ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan sað lýk so run la rý bu lu nan yak la þýk 10 sa nýk du ruþ - ma sa lo nun dan ay rýl dý. Ýstanbul / cihan ol suz luk lar ön len me li. Ta ma men ön le ne mez. O hal de a zal týl ma lý. Her ik ti dar a da yý par ti, va ad le rin de bu ko nu yu en ön sý ra ya koy muþ tur. AKP ik ti - da rý da öy le. Pe ki on yýl da bu ko nu da ne ka dar me sa - fe a lýn dý? ol suz luk la rý ön le me ted bir le - rin de ne öl çü de ba þa rý lý o lun du? e te rin ce ba þa rý lý o lu na ma dýy sa bu nun so nu cu ne? AKP gi bi din dar la rýn ik ti da - rý ný tem sil e den bir par ti i le bu nun i liþ ki si ne? Ba ka lým: ol suz luk lar ik ti dar la i liþ ki li. Zi ra bu nü - fuz su i is ti ma li ni u mu mi yet le si ya set çi ve bü rok rat or tak la þa ya pý yor. ol suz luk lar ik ti da rýn i ma jý i le de il gi li. Ger çek ten, bu gü ne ka dar nor mal yol dan yý ký lan ik ti dar la rýn ço ðun da se bep ler den bi ri ve bel ki de en et ki li si yol suz luk la rýn bi ti ri le me di ði var sa yý mýy la hal kýn des te ði - ni kes miþ ol ma sý dýr. Zi ra hal kýn bir kýs mý yol suz luk tan bir bi - çim de ne ma lan sa da se çim za ma ný gel di - ðin de sað du yu ha re ke te ge çi yor ve yi ne ö - nem li bir ço ðun luk yol suz luk la rýn o ik ti dar dö ne min de de sür dü ðü ih ti ma li ni cid di ye a la rak ter cih ya pý yor. Bu nun te yi di i çin on se ne ön ce ki se çi mi ha týr la mak ye ter li. TBMM ü ye le ri nin yüz - de sek sen be þi de ðiþ miþ ti. En ö nem li et - ken ler den bi ri de ve kil le rin ik ti sa dî za fi yet - le ri hak kýn da ki de di ko du lar i di. Bu ik ti dar dö ne min de ih la le mev zu a tý, ban ka cý lýk ve fi nans mev zu a tý çok de ðiþ ti. e ni len di. A maç yol suz luk la rý as ga ri ye in - dir mek ti. Pe ki ger çek ten in di mi? Pek i yim ser de ði liz. Zi ra de di ko du lar de vam e di yor. Zi ra in san ka li te si i yi leþ ti ril me dik çe, ka - nun ka li te si nin i yi leþ ti ril me si nin bir i þe ya - ra ma dý ðý tec rü bey le sa bit ol muþ bir a da let ha ki ka ti dir. Ve zi ra in san ka li te si de ni len þey to hum ka li te si ne ben zi yor, ko lay i yi leþ mi yor, a ma ça bu cak bo zu la bi li yor. O hal de re ha ve te ge rek yok. Bu ra dan, sav cý la rý, bil has sa ban ka la rýn ge nel mü dür lük le ri nin, böl ge mü dür lük le - ri nin ve mer kez þu be le ri i le ku rum sal þu - be le ri nin bu lun du ðu yer ler de ki sav cý la rý - mý zý gö re ve da vet e di yo rum. Ti ca ret te ö de me ler ar týk ban ka va sý ta - sýy la ya pý lý yor. Ban ka þu be le rin den al týn cý - lar ve ku yum cu lar dý þýn da na kit pa ra çýk - ma ma sý bek le nir. Ban ka dý þý her ö de me ya ni na kit çý ký þý su i is ti mal þüp he si ni da vet e der. O hal de sav cý la rý mýz þu ça lýþ ma yý yap - sýn lar: Dev let i ha le le ri ne gi ren ti ca ret er ba bý nýn ve gü ven di ði a dam la rýn ban ka lar dan na kit çek ti ði pa ra la rý iz le sin ler. Hep si ni de ðil se de en a zýn dan yük lü mik tar da o lan la rý ný. Ey sav cý lar! Ha di gay ret, ik ti da rýn he def le ri ni des tek - le yin, ik ti da rýn sah te a dam la rý ný hal laç pa - mu ðu gi bi a týn, ha va lan dý rýn, çü rük le ri a - yýk la yýn. Her kes de si ze he lal ol sun de sin. Kork ma yýn kim se si ze ik ti da rýn a da mý de me ye cek. A da le tin sav cý sý ve ha ki ki sa - vu nu cu su ol muþ o la cak sý nýz. Ak si hal de ik ti dar za rar gö re cek. Dev let za rar gö re cek. Ka mu sal i liþ ki ler za rar gö - re cek. En ö nem li si de (si zi il gi len di rir mi ya da il gi len dir me li mi bil mem a ma) din dar la rýn ik ti da rýn da ya pý lan ha ta lar di ne mal e di le - ce ðin den din duy gu su ve a hi ret i nan cý za - rar gö re cek. Ha di gay ret ol suz luk lar ne du rum da? a ðýþ lý ha va ge li yor, ha va lar se rin leyecek nme TE O RO LO JÝ Ge nel Mü dür lü - ðü, Tür ki ye nin ya ðýþ lý ha va nýn et - ki si ne gi re ce ði ne dik kat çe ke rek, ha va sý cak lý ðý nýn his se di lir de re ce - de a za la ca ðý ný bil dir di. Me te o ro lo - ji den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye nin Bal kan lar dan ge len se rin ve ya ðýþ lý ha va nýn et ki si ne gi - re ce ði be lir til di. A çýk la ma da, mev - sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey re - den ha va sý cak lý ðý nýn, bu gün ku - zey ba tý ke sim ler de his se di lir de re - ce de (10-12 de re ce) ol mak ü ze re ku zey, iç ve ba tý böl ge ler de, ya rýn iç ve do ðu ke sim ler de a zal ma sý nýn bek len di ði be lir til di. An ka ra / cihan E ge de 4 bü yük lü ðün de dep rem ne GE De ni zi nde 4 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü - ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re sa at te E ge De ni zi nde mer kez üs sü Sa kýz A da sý a çýk la rý o lan 4 bü yük lü ðün de dep - rem ol du. An ka ra / a a Er do ðan, Gül ü zi ya ret et ti nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do - ðan, Ha cet te pe Ü ni ver si te si Týp Fa - kül te si nde te da vi si sü ren Cum hur - baþ ka ný Ab dul lah Gül ü zi ya ret et ti. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, ku la ðýn da ki ra hat sýz lýk ne de niy le Ha cet te pe Ü ni ver si te si Týp Fa kül te - si Has ta ne sin de te da vi gö ren Cum - hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ü zi ya ret et ti. Has ta ne de yak la þýk bir sa at ka - lan Baþ ba kan Er do ðan, da ha son ra bu ra dan ay rýl dý. An ka ra / a a Sa man lýk ta sak la nan 100 bin li ra yan dý nor HAN GA ZÝ il çe sin de, bir ço cu - ðun çak mak la oy na dý ðý sý ra da çý kan yan gýn da, ço cu ðun a i le si nin 100 bin li ra sý ný sak la dý ðý ö ne sü rü len sa man lýk ta ma men yan dý. Ýd di a ya gö re, Ge de lek kö yün de ya þa yan Hak ký Ün cü nün 8 ya þýn da ki oð lu Sa mi Ün cü, ku ze niy le sa man lýk ta oy na dý ðý sý ra da çak mak la sa man la rý tu tuþ tur du. Ço cuk la rýn ha ber ver - me si ü ze ri ne sa man lý ða ko þan an - ne ýl dýz ve ba ba Hak ký Ün cü, ça - ba la rý na rað men a lev le ri sön dü re - me di. Bü yü yen yan gýn, sa man lý ðýn yan kýs mýn da ki hay van a ðý lý na da sýç ra dý. Hay van la rý ba rý nak tan çý - kar ma yý ba þa ran Hak ký Ün cü nün yar dým is te me si ü ze ri ne köy hal ký - nýn ya ný sý ra Or han ga zi ve Gem lik be le di ye le ri it fa i ye ve Or man Ýþ let - me Þef li ði e kip le ri yan gý na mü da - ha le et ti. E kip le rin mü da ha le si ne rað men sa man lýk ve hay van ba rý - na ðý ta ma men yan dý. Hak ký Ün cü, bir sü re ön ce sat tý ðý hay van la rýn ge li ri o lan 100 bin li ra sý ný sa man lý - ða sak la dý ðý ný ö ne sü re rek, göz yaþ - la rý na ha kim o la ma dý. Fe na la þan ýl dýz Ün cü i se tüm bi ri kim le ri nin yan gýn da yok ol du ðu nu i fa de et ti. Ün cü ye böl ge de ki sað lýk e kip le ri mü da ha le et ti. an gýn la il gi li so ruþ - tur ma baþ la týl dý. Bursa / a a E ÐÝTÝM-BÝR-SEN, Mil li E ði tim Ba kan lý - ðý na bir ya zý gön de re rek, il em ri uy gu la - ma sý ve öð ret men le rin norm du ru mu baþ ta ol mak ü ze re, ye ni e ði tim sis te mi nin uy gu la ma ya ko nul ma sýy la ya þan ma sý muh te mel mað du ri yet le rin ö nü ne ge çil - me si i çin a dým a týl ma sý ný is te di. Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn hiz met a la ný ve kap sa mý i ti ba rýy la top lu mun ge ne li ni il - gi len di ren bir ba kan lýk ol du ðu be lir ti len E - ði tim-bir-sen in ya zý sýn da, Al dý ðý ve a la ca - ðý ka rar lar top lum ha ya týn da a nýn da kar þý - lýk bul mak ta, ka rar da i sa bet e dil di ði tak dir - de top lu mun mem nu ni ye ti art tý ðý gi bi, ak si du rum da i se hu zur suz lu ðun mer ke zi ha li - ne gel mek te dir. Bu nok ta dan ha re ket le, ye - ni e ði tim sis te mi top lu mun bü tün fert le ri ni il gi len dir mek te; ha ya ta ge çi ril me a þa ma sýn - da ih mal e di len, göz den ka çý rý lan hu sus lar ye ni so run la rý te tik le ye bil mek te dir de nil di. E ði tim öð re ti min baþ la ma sý na az bir za - man ka la öð ret men, öð ren ci, ve li ve yö ne ti - ci ler a çý sýn dan ba zý ko nu lar da ha la be lir siz - lik ler de vam et ti ði ni vur gu la nan ya zý da, bu du ru mun kay gý la rý ar týr dý ðý, sis te min so run - suz baþ la ma sý nýn ö nün de en gel o la rak dur - du ðu i fa de e dil di. a zý da, Öð ret men le rin iþ hu zu ru, ay ný za man da iç hu zu ru na bað lý dýr. Be lir siz lik le rin or ta dan kalk ma sý, iç hu zu run ve iþ hu zu ru nun ya ka lan ma sý i çin ký sa va de - de ba zý hu sus la rýn i ve di lik le ye ri ne ge ti ril - me si ge rek mek te dir gö rü þe ne yer ve ril di. VE LÝ NÝN ÝS TE DÝ ÐÝ DÝK KA TE A LIN MA LI E ði tim-bir-sen in ya zý sýn da þu tek lif ler - de bu lu nul du: *Geç miþ yýl lar da ol du ðu gi bi il em ri ye ni den uy gu lan ma lý dýr. *Ýl dý þý is te ðe bað lý yer de ðiþ tir me dâ hil ta yi - ni çý kan öð ret men le rin, a i le bü tün lü ðü nün sað la na ma ma sý söz ko nu su i se is tek le ri dâ hi - lin de ge re kir se il dý þý a ta ma sý ip tal e dil me li dir. *Zo run lu hiz me te ta bi per so ne lin öð ret - men eþ le ri nin norm faz la sý ol ma sý ha lin de bi le ö zür gru bu a ta ma sý ya pýl ma lý dýr. *SBS i le ço cuk la rý or ta öð re tim ku rum - la rý na yer le þen öð ret men le rin a ta ma la rý ya pýl ma lý dýr. *A lan de ði þik li ði, yan a la ný kap sa ya cak ve il ler a ra sý da o la cak þe kil de ilk a ta ma - dan ön ce ya pýl ma lý dýr. *A na do lu li se le ri ne dö nüþ tü rü len o kul - la rýn öð ret men le ri nin da ha faz la mað dur e dil me me si i çin sý nav ka za nan la ra ön ce - lik le ça lýþ týk la rý ku rum da A na do lu sta tü sü ve ri le cek þe kil de dü zen le me ya pý la rak bir an ön ce a ta ma la rý ya pýl ma lý dýr. *Ýl ler a ra sýn da öð ret men le rin kar þý lýk lý o - la rak yer de ðiþ tir me si ne im kân ta ný mak i - çin be ca yiþ uy gu la ma sý na i zin ve ril me li dir. *Öð re nim öz rü do la yý sýy la ta yin is te ye - me yen le rin mað du ri ye ti gi de ril me li dir. *O ku la ka yýt ta, ay a ra sý ço cuk lar da ve li le rin is te ði baz a lýn dý ðý gi bi, ay a ra - sý ço cuk lar da da ve li nin is te ði nin dik ka te a - lýn ma sý ya da sý nýf öð ret me ni-reh ber öð ret - men ve o kul i da re si nin yer a la ca ðý ka yýt ko - mis yo nu nun in ce le me si ye ter li gö rül me li dir. *Ö zür gru bu ta yin ta lep le rin de ilk baþ - vu ru sü re cin de þart la rý tut ma dý ðý i çin baþ vu ra ma yan, fa kat i ler le yen gün ler de þart la rý o lu þan öð ret men le rin ö zür gru bu ta yin ta lep le rin de ilk baþ vu ru da ter cih te bu lun muþ ol ma þar tý a ran ma ma lý dýr. *Sý nýf öð ret men le rin den norm faz la sý o - la bi le cek du rum da o lan la rýn mað dur e dil - me me si i çin, *Norm faz la sý o lan öð ret men ler e ði tim böl ge si dý þý na çý ka rýl ma ma lý dýr.norm faz - la sý o lan sý nýf öð ret me ni ol du ðu tak dir de en az 3 yýl ken di o ku lun da kad ro su nun tu tul ma sý na im kân ve ril me li ve i ler le yen za man lar da o lu þa bi le cek fýr sat lar i çin öð - ret me ne za man ta nýn ma lý dýr. *5. sý nýf la rýn ba zý ders le ri ne sý nýf öð ret - men le ri nin gir me si ne mü sa a de e di le rek, norm faz la sý öð ret men le rin bir son ra ki ta yin dö ne min de o lu þa bi le cek norm a çýk - la rýn da ta yin is te ye bil me si ya da ku ru - mun da nor ma dâ hil ol ma sý na im kân ve - ril me si i çin ye ni sis te me ge çiþ sü re cin de es nek dav ra nýl ma lý dýr. * Ý ki li e ði tim ya pan ve ders lik o luþ ma ih - ti ma li o lan o kul lar da sý nýf öð ret me ni norm faz la lý ðý o luþ ma ih ti ma li nin ö nü ne ge çil me - si i çin 4. sý nýf la rýn or ta o kul kýs mý i le ay ný za man di lim de o ku la gel me si yö nün de a - lan dan ge len ta lep ler dik ka te a lýn ma lý; 1, 2 ve 3. sý nýf lar da sý nýf mev cut la rý ye ni den a - yar la na rak, ye ni þu be ler o luþ tu rul ma lý dýr. EÐÝTÝMDE en di þe li bek le yiþ A CE LE E GE TÝ RÝ LEN VE BE LÝR SÝZ LÝK LER LE DO LU O LAN E NÝ E ÐÝ TÝM SÝS TE MÝ A Ý LE LER VE E ÐÝ TÝM CÝ LER Ý ÇÝN EN DÝ ÞE KA NA ÐI OL DU drbat ho o.com Bu iktidar döneminde ihlale mevzuatý, bankacýlýk ve finans mevzuatý çok deðiþti. enilendi. Amaç yolsuzluklarý asgariye indirmekti. Peki gerçekten indi mi? Pek iyimser deðiliz. FATÝH KARAGÖZ ANKARA

10 EKONOMÝ 10 HABERLER Boy dak Hol ding Mo bil ya Gru bu Pa zar la ma Ko or di na tö rü Bi lal U ya nýk Te rör, e ko no mi ye de bü yük za rar ve ri yor Ýs tik bal, en se vi len mo bil ya mar ka sý nme DI A CAT ve Ip sos KMG iþ bir li ðiy le her yýl dü zen le nen Tür ki ye nin Lo ve mark la rý a raþ - týr ma sý na gö re Ýs tik bal Tür ki ye nin En Se vi - len Mo bil ya Mar ka sý se çil di. 21 Ma yýs - 10 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri len a - raþ týr ma 12 il de yaþ a ra sý bin 156 ki þi i le dü zen len di ve be yaz eþ ya dan bil gi sa ya ra, o - to mo tiv den ha va yo lu þir ke ti ne, gi yim den de - ter ja na top lam 22 ü rün ve hiz met ka te go ri sin - de En be ðen di ði niz mar ka han gi si dir? so ru - su na ce vap a ran dý. Tü ke ti ci nin en sev di ði mar ka la rý or ta ya çý ka ran a raþ týr ma so nuç la rý - na gö re, Ýs tik bal mo bil ya ka te go ri sin de en yük sek o yu a la rak En Se vi len Mo bil ya Mar - ka sý se çil di. Ko nu ya i liþ kin bir a çýk la ma ya - pan Boy dak Hol ding Mo bil ya Gru bu Pa zar la - ma Ko or di na tö rü Bi lal U ya nýk, 55 yýl dan bu ba ya na mar ka mý za yap tý ðý mýz ya tý rým la rý mý - zýn ve ver di ði miz e me ðin kar þý lý ðý ný gör mek - ten bü yük mut lu luk du yu yo ruz. A raþ týr ma so - nuç la rý da bu nu gös te ri yor. Ýs tik bal o la rak he - def le ri mi zin ilk sý ra sýn da; Tür ki ye nin tüm sek tör le ri i çe ri sin de lo ve mark ý ol mak var de di. E ko no mi Ser vi si ok sul luk sý ný rý 3 bin 48 li ra ntürk-ýþ, A ðus tos a yý aç lýk ve yok sul luk ra - kam la rý ný a çýk la dý. Bu dö nem de mut fak enf las - yo nu yüz de 1,77 o ra nýn da ar tar ken, dört ki þi lik a i le nin aç lýk sý ný rý 936 li ra, yok sul luk sý ný rý i se 3 bin 48 li ra ol du. TÜRK-ÝÞ ta ra fýn dan, ça lý þan la - rýn ge çim ko þul la rý ný or ta ya koy mak ve te mel ih ti yaç mad de le rin de fi yat de ði þik li ði nin a i le büt çe si ne yan sý ma la rý ný be lir le mek i çin ya pý lan aç lýk ve yok sul luk sý ný rý a raþ týr ma sý nýn 2012 A - ðus tos a yý so nuç la rý a çýk lan dý. A raþ týr ma ya gö re dört ki þi lik bir a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil me si i çin yap ma sý ge re ken gý da har - ca ma sý tu ta rý (aç lýk sý ný rý) 935,76 li ra, gý da har - ca ma sý i le bir lik te gi yim, ko nut (ki ra, e lek trik, su, ya kýt), u la þým, e ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti - yaç lar i çin ya pýl ma sý zo run lu di ðer har ca ma la - rýn top lam tu ta rý (yok sul luk sý ný rý) i se 3 bin 48,06 li ra o la rak he sap lan dý. Bir ön ce ki a ya gö re gý da har ca ma sý yak la þýk 16 li ra ar týþ gös te rir ken, son bir yýl da mut fa ða ge len ek yük 54 li ra ol du. A i le nin ya þam ma li ye ti i se bir ön ce ki yý la gö re 176 li ra ar tar ken, ön ce ki yý lýn ay ný dö ne min de aç lýk sý ný rý 882 li ra ve yok sul luk sý ný rý 2 bin 872 li ra o la rak he sap lan mýþ tý. Ankara / cihan TEBRÝK ve DUURU ozgat Bozok Üniversitesini kazanan öðrenci kardeþlerimizi tebrik ederiz. Erkek ve kýz öðrenciler için kalacak yer temin edilir. Ýrtibat: Erkekler için: (0532) (0530) Bayanlar için: (0505) ozgat eni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUURU Ankara' da Üniversite kazanan kardeþlerimizi tebrik eder. Erkek ve kýz öðrencilerimize yer hususunda yardým edilecektir. Ýrtibat: eni Asya Cebeci Fidan Dersanesi/ ANKARA Tel: (0 507) / (0 507) Ankara eni Asya Temsilciliði SAHÝBÝNDEN SATILIK KANGO 2005 model, 1.5, camlý, çok temiz ve bakýmlý km de beyaz renkli Kango sahibinden satýlýk. Tel: (0 536) ZAÝ nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þükran ýldýz, Merve Nur ýldýz nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Kýrmýzýtaþ TZOB GENEL BAÞKANI ÞEMSÝ BARAKTAR: "TERÖR, CAN KAIPLARININ ANINDA EKONOMÝK OLARAK DA ÜLKEMÝZE VE ÖZELLÝKLE DOÐU VE GÜNEDOÐU ANADOLU BÖLGELERÝNE BÜÜK ZARARLAR VERÝOR." RECEP GÖREN ANKARA TÜR KIE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, Tür ki - ye de yüz ler ce as ker, po lis, gü ven lik gö - rev li si ve si vi lin ha ya tý ný kay bet ti ði te rör o lay la rý nýn can ka yýp la rý nýn ya nýn da ül - ke ye, ö zel lik le de Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le ri ne e ko no mik o la rak da bü yük za rar lar ver di ði ni be lirt ti. Bay rak tar, te rör o lay la rý nýn yo ðun gö rül - dü ðü il ler ve kýr sal la rýn da, a lý nan bir çok ted bi re ve teþ vik ka rar la rý na rað men ye ter li ya tý rým la rýn ya pý la ma dý ðý ný; top ra ðýn ye te - rin ce ve ge re ðin ce iþ le ne me di ði ni; ta rým ve hay van cý lý ðýn ge liþ me bir ya na, ya ye rin de say dý ðý ný ya da ge ri le di ði ni bil dir di. Bay rak tar, ül ke miz coð raf ya sý nýn yer al - dý ðý böl ge nin du ru mun dan da fay da la na - rak, mil le ti miz ü ze rin de kor ku ya rat mak ve bu yol la bas ký kur mak is te yen þer güç - le rin, on la rýn ma þa sý te rör ör gü tü PKK ve yar dak çý la rý nýn son gün ler de te rör ey lem - le ri ni ar týr dý ðý ný, ve ri len þe hit le rin yü rek - le ri bir kez da ha dað la dý ðý ný vur gu la dý. Bay rak tar, yýl lar dýr sü ren ve bin ler ce ma - sum in sa nýn ha ya tý na kast e den te rör o - lay la rý nýn ö zel lik le böl ge ye ve böl ge in sa - ný na e ko no mik nam lu o la rak da dö nük ol du ðu nu be lirt ti. Böl ge de yýl lar dýr a lý nan bü tün ön lem le re ve teþ vik le re kar þýn e ko - no mik kal kýn ma nýn te rör ne de niy le is te - ni len dü ze ye ge ti ri le me di ði ni bil di ren Bay rak tar, bu fa kir lik, iþ siz lik ve göç de - mek tir. Bü tün bu o lum suz luk lar da te rö rü a de ta bes le mek te dir. Böl ge ö zel lik le ri ni dik ka te al dý ðý mýz da, bu ký sýr dön gü den kur tul ma nýn i lâ cý ta rým dýr de di. HA VAN CI LIK BÜ ÜK DAR BE E DÝ Bay rak tar, þun la rý kay det ti: 1984 yý lýn - da baþ la yan ve hâlâ bü tün a cý ma sýz lý ðýy la de vam e den te rö rün ha kim ol du ðu Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le ri nin il le - rin de bi rin cil e ko no mik fa a li yet o la rak ta - rým ve ta rým i çin de de baþ ta hay van sal ü - Pet rol fi yat la rý ný fýr tý na ve pat la ma lar be lir li yor TZOB Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar re tim ol mak ü ze re bit ki sel ü re tim ya pýl - mak tay dý. An cak, kýr sal da ü re tim ya pan ta rým iþ let me le ri, gü ven lik so ru nu ne de - niy le yýl lar i çin de tas fi ye ol du, köy ler bo - þal dý. Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl - ge le rin de te rör ne de niy le da ha çok hay - van cý lýk dar be ye miþ ve ha la da to par la na - ma mýþ týr. Me ra hay van cý lý ðý ya pan la rýn hay van la rý ça lýn mýþ, gasp e dil miþ, me ra - lar da can gü ven li ði so run la rý ya þan mýþ týr. Hay van la rý nýn bir bö lü mü nü bu ne den le kay be den köy lü ler, gü ven lik so ru nu ne de - niy le me ra la rý da kul la na ma dýk la rý i çin sü rü le ri ni el den çý kar mýþ, do la yý sýy la hay - van cý lýk bü yük bir dar be ye miþ tir. U LUS LA RA RA SI pi ya sa lar da ham pet rol fi yat la rý yük se liþ te. Fi yat lar da ki ar týþ ta Mek si ka Kör fe zi nde ki I sa ac fýr tý na sý nýn pet rol ü re - ti mi ni teh dit et me si ve Ve ne zü e la da ki pet rol ra fi ne ri sin de bir çok ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan pat la ma et ki li o lu yor. E kim tes lim ABD ham pet ro lü nün va ril fi ya tý þu sý ra lar da 1,04 do lar yük se le rek 97,19 do lar dan iþ lem gö rü yor. Kon trat Cu ma gü nü nü 96,15 do lar se vi ye sin den ta mam la mýþ tý. Brent pet ro lün va ril fi ya tý i se 18 sent yük se le rek 113,77 do lar dan iþ lem gö rü yor. Pet rol a na lis ti Step hen Schork bu haf ta I sa ac fýr tý na sý na bað lý o la rak fi yat lar da vo la ti li te bek le dik le ri ni be lirt ti. Bu a ra da, Ve ne zu e la nýn Fal con e ya le tin de - ki pet rol ra fi ne ri sin de cu mar te si sa ba hý mey da na ge len pat la ma da ö len le rin sa yý sý nýn 41 e yük sel di ði bil di ril di. A mu ay ýn da yer al - dý ðý Pa ra gu a na Ra fi ne ri komp lek sin de gün de 900 bin va ril ham pet rol ü re ti li yor. Ýstanbul / aa Çin e ko no mi si ya vaþ lý yor DÜN A NIN en bü yük i kin ci e - ko no mi si Çin de ki sa na yi fir ma - la rýn üst üs te kâr kay bet me si, ül ke de ki e ko no mik ya vaþ la ma en di þe le ri ni ar týr dý. Çin Baþ ba - ka ný Wen Ji a ba o da geç ti ði miz gün, i kin ci çey rek te yüz de 7,6 o ra nýn da bü yü yen e ko no mi de ki bü yü me is tik ra rý ný ko ru ma zor - luk la rý nýn hâ len sür dü ðü nü ve ih ra cat bü yü me si nin des tek len - me si nin sür dü rül me si çað rý sýn - da bu lun muþ tu. Wen, ý lýn ü - çün cü çey re ði, Çin in bir yýl lýk ih ra ca - ta yö ne lik bü yü me he de fi ni ka rar laþ - týr ma sý i çin çok ö nem li bir dö nem ve bü yü me yi is tik ra ra ka vuþ tur mak i çin ge rek li a dým la rý at ma lý yýz de miþ ti. A çýk la nan res mi ra kam la ra gö re, Çin li sa na yi fir ma la rý dört ay dýr kâr kay be di yor. Çin li þir ket le rin ge li ri geç ti ði miz ay yýl lýk baz da yüz de 5,4 a za la rak, 366,8 mil - yar yu a na (57.9 mil yar do lar) ge ri le di. Sa na yi þir ket le rin kâ rý Ha zi ran a yýn da yüz de 1,7, Ma - yýs ta i se yüz de 5,3 ger çek leþ ti. Ve ri le re gö re ay rý ca Çin li sa - na yi þir ket le ri nin kâ rý, yý lýn ilk ya rý sýn da yüz de 2,7 a za la rak, 2,7 tril yon yu a na (426 mil yar do lar) ge ri le di. Za ra rýn se be bi - nin i se Çin mal la rý na kü re sel pa zar da gös te ri len ta le bin a zal ma sý ve iç tü ke tim de ki can sýz lýk o la rak gös te ril di. Pekin / cihan GAP: BÖL GE NÝN CAN DA MA RI BU böl ge le rin kal kýn ma sý i çin a lý na cak gü ven - lik ön lem le ri ve di ðer ted bir ler le de ta rým sal ü re ti min ye ni den a ya ða kal dý rýl ma sý ge rek ti - ði ni kay de den Bay rak tar, böl ge nin can da ma - rý o lan Gü ney do ðu A na do lu Pro je si nin (GAP) ha ya ti ö nem de ol du ðu nu be lirt ti. Bay rak tar, uy gu la ma la rý e tap e tap de vam e den bu pro - je nin baþ ta Þan lý ur fa ol mak ü ze re, Di yar ba kýr, Mar din, A dý ya man, Bat man, Si irt ve Þýr nak il le ri nin e ko no mik ve sos yal ya pý la rýn da çok ö nem li de ði þik lik ler ya ra ta ca ðý ný; bu nun da hem böl ge, hem de ül ke kal kýn ma sý a çý sýn - dan ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. HA VAN SA I SI A ZAL DI TÜR KÝ E Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ra kam - la rý na gö re, 1991 de Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le rin de ko yun sa yý sý 19 mil - yon 98 bin 482 baþ i ken 2011 yý lýn da yüz - de 32,3 a za la rak 11 mil yon 975 bin 644 ba - þa ge ri le di ði ni bil di ren Bay rak tar, 1991 yý - lýn da böl ge de ki ke çi sa yý sý 3 mil yon 944 bin 195 baþ ken, 2011 de yüz de 27,6 dü þüþ - le 2 mil yon 856 bin 409 ba þa in miþ tir. Böl ge de ki sý ðýr sa yý sý dö ne min - de 3 mil yon 280 bin 100 baþ tan 3 mil yon 525 bin 497 ba þa yük sel miþ tir. Ot ku rak lý ðý süt ve ri mi ni de et ki le di nmuþ TA e ki li a lan la rý ku ru tan a þý rý sý - cak lar, bu kez de hay van ve rim li li ði ni vur du. Köy lü ler ku rak lýk ne de niy le süt ü - re ti min den bü yük dü þüþ ya þa dý ðý ný be lir - te rek, es ki süt ve rim le ri nin ol ma dýk la rý ný söy le di. Son 30 yý lý nýn en çe tin ký þý nýn geç ti ði Muþ ta va tan daþ lar, a þý rý kar ya ðý - þý ve so ðuk lar dan son ra bu kez de yaz ay - la rýn da ku rak lýk la mü ca de le ye e di yor. Ku rak lýk yü zün den e ki li a lan la rýn bü yük bö lü mü ku rur ken, hay van sal ü re tim de de cid di za rar lar o luþ ma ya baþ la dý. On bin - ler ce bü yük ve kü çük baþ hay va nýn bu lun - du ðu mer kez ve il çe le re bað lý köy ler de ve rim siz lik köy lü le ri ka ra ka ra dü þün dü - rü yor. Hay van lar dan el de et tik le ri tek þe - yin süt ol du ðu nu di le ge ti ren köy lü ler, süt ü re ti min de yüz de 50 gi bi bir dü þü þün ya þan dý ðý ný di le ge tir di. Muþ / cihan O pel den ký sa me sai çö zü mü nal MAN o to mo bil de vi O pel ye ni bir iþ - ten çý kar ma dal ga sý ný en gel le mek i çin yýl so nu na ka dar ký sa me sa i ye git me ka ra rý al - dý. Sen di ka tem sil ci le ri nin de iþ gü ven ce si o la rak ni te le di ði ka rar sa ye sin de muh te - mel bir iþ ten çý kar ma dal ga sý nýn en a zýn - dan þim di lik en gel len di ði be lir ti li yor. An - cak ký sa me sai ka ra rý nýn O pel in i çin de düþ tü ðü kri zi çö züp çö ze me ye ce ði he nüz bi lin mi yor. O pel baþ ta Gü ney Av ru pa ül - ke le ri ol mak ü ze re ya þa dý ðý ge nel ci ro kri - zi ne bað lý o la rak yak la þýk 10 bin ça lý þa ný ný ký sa me sa i ye gön der me ka ra rý al dý. Ka rar - dan Rüs sels he im da ki a na te sis le rin ça lý - þan la rý i le mo tor ve çe þit li o to mo bil ak sa - mý nýn ü re til di ði Ka i sers la u tern te sis le rin de ça lý þan lar et ki le ne cek. Böy le lik le dün 150 nci ku ru luþ yýl dö nü mü nü kut la yan þir ket muh te mel bir iþ ten çý kar ma dal ga sý - ný en gel le miþ ol du. Frankurt / cihan O to mo tiv ya kýt tü ke ti mi yüz de 6 art tý npet ROL Sa na yi Der ne ði (PET DER) Sek - tör Ra po ru na gö re ilk ya rý da o to mo tiv ya - kýt tü ke ti mi, ge çen se ne nin ay ný dö ne mi ne o ran la yüz de 6 ar týp 12,1 mil yon met re küp ol du. Bu dö nem de mo to rin tü ke ti mi yüz de 9,1 ar ta rak 8,8 mil yon met re kü pü, o to gaz tü ke ti mi i se yüz de 0,8 ar ta rak 2,1 mil yon met re kü pü bul du. Ben zin tü ke ti mi i se yüz de 5,9 a za la rak 1,2 mil yon met re kü pe ge ri le di. Mo to rin tü ke ti min de ilk ya rý da ge nel e ko no mik bü yü me yi a þan ar týþ, o to - mas yo na ve ka yýt dý þý na kar þý a lý nan ted - bir le re bað la ný yor. Ýstanbul / cihan

11 MEDA POLÝTÝK 11 Bay ram dü þün ce le ri Bay ra mýn yal nýz a dý mý kal dý ne? Her yýl ye ni ü mit ler le bek le di ði miz; bil has sa Ýs lâm â le mi - nin bir li ði ni öz le yen le rin has ret le bek le dik le ri çe þit ten bir bay ram, bir tür lü gel me ye cek mi? Kar ný tok, sýr tý pek ve ma lý-ca ný em ni yet te o la nýn ak lý ye - mek te, eð len mek te, gez mek te, toz mak ta Ma a le sef pek çok in san, bir çok Müs lü man, ka dýn ve ço cuk, yaþ lý ve has ta i çe cek su, yi ye cek lok ma, ca ný ný ve ýr - zý ný kur ta ra cak e min bir sý ðý nak a ra yý þýn da Ge çen ler de Öz da bak çiz miþ ti: Ýs lam â le mi nin ü ze ri ne ö lü top ra ðý ya ðý yor! Hem me caz, hem de ger çek mâ nâ - da, ma a le sef Pet rol zen gi ni A rap Dev let le ri, sýrt la rý ný güç lü bir dev le te yas lan mýþ lar, ne hak ne de halk kay gý sý ol mak sý zýn re fah gaf le ti i çin de ya þý yor lar. Cet vel le çi zil - miþ sý nýr lar i çin de, ken di le ri i çin be lir len miþ rol le ri oy na - ma ya de vam e di yor lar. Ýs lam â le mi ni bu þe kil de lok ma - la ra bö len a hu di dü þün ce si ve Hýris ti yan tat bik çi le ri za - ten hiç bir þe kil de Müs lü man la rýn bir lik ve dir lik i çin de ol ma la rý ný ar zu et mi yor lar. Müs lü man lar da, eh, bu bek - len ti le re mi li mi mi li mi ne uy mak ta ih mal gös ter mi yor lar. Hal ký na rað men Ýs lam dý þý da yat ma lar da bu lu nan ik ti - dar lar ka dar, söz de þe ri at-ý Mu ham me di ye yi (asm) uy - gu la yan ceb bar ve gad dar hü küm dar lar da ken di le ri ni oy na tan el le re â let ol mak tan ge ri dur mu yor lar. Ki min i pi ki min e lin de bel li ol ma yan bir kuk la lar ti yat ro su, ay ný o - yu nu bin bi rin ci ke re oy na mak tan u san ma dý ðý gi bi bun - la rýn se yir ci le ri de ar týk ez ber le dik le ri sah ne le ri gör mek - ten ve al kýþ la mak tan býk mý yor lar. A ra da bir, u fak te fek bir ih ti mal be li rip de Müs lü man - la rýn it ti had-i Ýs lâm dü þün ce si ni di le ge tir dik le ri za man - lar, re ji sö rün sah ne â mi ri ne kü çük bir i þa re ti kuk la la rý bir bi ri ne kat ma ya ye ti yor. Keþ ke Ka ra göz le Ha ci vat ýn da ný þýk lý ve þýk kav ga la rý gi bi ol sa; ma a le sef, her kes bir bi - ri ne ký ya sý ya ve or ta dan kal dý ra sý ya hü cum e di yor. Ne ti - ce de ö len de öl dü ren de Müs lü man lar dan o lun ca, o yun ya za rý nýn bi le ha ya li ne gel me yen bu do ðaç la ma dan gü - zel bir bo ðaz la ma or ta ya çý ký yor ki, Os car la ra la yýk!.. De mek ki, ger çek bay ram la rý ya pa bil mek o ka dar ko - lay ol ma ya cak! Ol say dý, as rýn mü ced di di i kin ci ve ü çün - cü va zi fe le ri ni de ik mal e de rek gi der di. Þart la rýn te þek kül et me di ði bir ze min de, ne ti ce le rin is ten di ði gi bi ol ma sý ný bek le mek bir ha yal den baþ ka bir þey de ðil dir. Ha ni, sos - yo log la rýn ü top ya a dý ný ver dik le ri hal Dö nüp do la þýp yi ne gel di ði miz yer de, þa hýs lar da ki Ýs lam i nan cý nýn te mel le ri ni eþ mek, ü ze ri ne sý ra la nan çü rük ker piç le ri, bri ket le ri a týp ye ri ne sa pa sað lam taþ ve be ton dan mal ze me yi kul la na rak ye ni den bir bi na ör mek ge re ki yor. Fert le rin i man ve ih lâs e sas la rý ný tas - hih ve tah kim et mek i cap e di yor. Ý nan cý mý za gir miþ o - lan din dý þý fi gür le rin ter ki i le Mu ham me dî (asm) bir ya kîn, sa ha be gi bi bir ya þa yýþ la zým ge li yor. Ak lý ný, ruh ve kal biy le it ti had et ti rip, þey tan ve ne fis cep he si ni mað lup et me yi ba þa ra ma yan bir ki þi, mü - min kar de þiy le de ðil ne se bi kar de þiy le bi le bir lik o la mý - yor. Ne re de kal dý, ma hal le, þe hir, ka vim, mil let, mem - le ket bir li ði?.. E na ni yet le rin ku tup buz la rý gi bi bin ler ce yýl lýk cu mu di ye ti ni e ri te cek bir ha vu zu bu la ma yan la - rýn, her bi ri bi rer buz da ðý ce sa me tin de, ok ya nus lar da yü zü yor ol ma sý teh li ke yi da ha da bü yü tü yor. Vay, yol - la rý na çý ka cak Ti ta nik le re! Hü la sa, ne ka dar dü þü nür sek dü þü ne lim; ne tür lü bir fi kir yü rü tür sek yü rü te lim, ge le ce ði miz son nok ta, a hir za - man mü mes si li o lan Hz. Üs tad ýn bu mev zu da ki tav si ye le - ri ve re çe te le ri dý þýn da bir ih ti mal bu lun ma dý ðý o la cak týr. O hal de, bir za man fi kir ve ha re ket a dam la rý nýn çok se vip kul lan dýk la rý þu sö zü, iz ni niz le, ben de niz de söy le ye ce ðim: A me ri ka yý ye ni den keþ fet mek i çin yo rul ma! Ýl let de der man da or ta ya ko nul muþ ken, boþ ye re der - din teþ hi si ne ve i laç a ran ma sý na ça lýþ mak, za man kay - býn dan baþ ka bir i þe ya ra maz! Bü tün si ya sî ih ti mal ler, la bi rent bul ma ca la rý gi bi, bin ler ce çýk maz so kak ta son bu la cak týr. Ý þin ba þý, þa hýs la rýn i man la rý ný tas hih, tah - kim ve tak vi ye dir. Ý nan cýn ha re ket ha li ne gel me si ni teþ vik ve tes hil dir. Bu nun da þüp he siz tür lü yol la rý var dýr. An cak, za ma ný mý za en uy gun ol du ðu na ka na - at ge tir di ði miz ve tec rü be e dil miþ, þaþ maz-þa þýrt maz bir tarz o lan Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ný o ku ya rak, an la ya - rak, ka bul e de rek i man ve Ýs lâm hu su sun da ki ek sik - lik le ri mi zi gi der mek bi rin ci va zi fe miz ol ma lý E ðer, nef si miz de bir ý þýk ya ka bil miþ i sek, biz is te me sek de o ý þýk et ra fý mý za nur ve re cek, yol gös te re cek tir. DUURU Alaplý Meslek üksek Okulunu kazanan öðrenci kardeþlerimizi tebrik eder. Erkek öðrencilere kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonu: (0 538) Alaplý eni Asya Temsilciliði PÝKNÝÐE DÂVET Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezunlar Pikniði Cumartesi Günü Erzurum / Tortum / Þenyurt Beldesi'nde yapýlacaktýr. Bütün mezunlar dâvetlidir. Ýrtibat Tel : (0 532) Erzurum eni Asya Temsilciliði STRATEJÝK Or tak lýk i le Mo del Or tak lýk a ra - sýn da ken di si ne bir yer a ra yan Türk-A me ri kan i liþ ki le ri, O ba ma i le baþ la yan ve çer çe ve si A rap Ba ha rý i le þe kil len di ril me ye ça lý þý lan müt te fik - lik i liþ ki le rin de Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin - ton un Ýs tan bul zi ya re ti i le bir lik te ye ni bir sü re - ce da ha gir miþ du rum da... Baþ kan O ba ma nýn beyz bol so pa lý po zu son ra sý Clin ton un Tür ki ye zi ya re tin de mes lek - ta þý Ah met Da vu toð lu i le ger çek leþ tir di ði 11 A - ðus tos ta rih li top lan tý da ku rul ma sý na ka rar ve ri - len ve Tek nik Ni te lik te Ýs ti þa re Top lan tý sý o la - rak da ad lan dý rý lan O pe ras yo nel Me ka niz ma ; i ki baþ kent a ra sýn da bir sü re dir de vam e den Su - ri ye mer kez li ya kýn ko or di nas yon a ra yýþ la rý nýn so mut bir te za hü rü o la rak kar þý mý za çý ký yor. Bu nok ta da, söz ko nu su Me ka niz ma nýn ilk top lan tý sý nýn PKK nýn te rör ey lem le ri ni yo ðun - laþ týr dý ðý bir dö ne me, sü reç te bir ký rýl ma nok ta sý o la rak ka bul e di len Ga zi an tep te ki think-tank bom ba lar la pat la týl ma sý na denk gel me si ve E - sad son ra sý na yö ne lik bir ta kým se nar yo la rý da ih ti va et me si, a çýk ça sý dik kat ler den kaç ma dý. Bir di ðer i fa dey le Ga zi an tep bom ba la rý nýn Tür ki ye yi tek yan lý bir Su ri ye mü da ha le si ne it(tir)me ü ze ri ne ku ru lu sa vaþ o yun la rý çer çe - ve sin de, ABD nin ön de ge len dü þün ce ku ru luþ - la rýn dan Bro o kings, A me ri can En ter pri se ve Sa vaþ Ça lýþ ma la rý Ens ti tü le ri ta ra fýn dan ön ce pat la týl ma sý, hiç kuþ ku suz bir çok ke si mi kir li se nar yo lar ü ze ri ne kur gu lu zo ra ki it ti fak i liþ ki - le ri ve ye ni den ya pý lan dýr ma ça lýþ ma la rý na yön - len dir miþ va zi yet te. Ö zel lik le de, dev let le rin se - nar yo lar ü ze rin den vu ruþ tu ðu bir dö nem de... Bu da bi zi, ha liy le Türk-A me ri kan i liþ ki le rin - de böy le si bir Me ka niz ma nýn ku ru luþ ge rek çe - le ri ne, o la sý he def ve so nuç la rý na gö tü rü yor. Ön ce lik le ta raf lar ca or ta ya ko nu lan res mi ni - te lik te ki ge rek çe ye ba ka lým. Bu nok ta da Clin - ton un Su ri ye mu ha le fe tiy le bað la rý ný ge niþ let - me yi a maç la dý ðý yo ru mu nu ya pan Was hing - ton Post da þu i fa de le rin yer al dý ðý ný gö rü yo - ruz: En te pe de ki ABD li dip lo mat, Tür ki ye i le da ha faz la as ke ri ve is tih ba rat iþ bir li ði sö - zü nü ver di. New ork Ti mes ga ze te si i se, ABD ve Tür ki ye Su ri ye ko nu sun da ko or di - nas yo nu sý ký laþ tý ra cak baþ lý ðý ný kul lan dý ðý ha be rin de i ki ül ke nin E sad re ji mi nin düþ me - si o la sý lý ðý kar þý sýn da ha zýr lýk la rý hýz lan dýr ma mu ta ba ka tý na var dýk la rý ný be lir ti yor. Ni te kim, Su ri ye i çin ku ru lan o pe ras yo nel me ka niz ma çer çe ve sin de An ka ra da ilk kez bir a ra ya ge len Türk ve A me ri ka lý yet ki li le rin, top - lan tý da, Su ri ye mu ha le fe ti ne des tek ve ril me si, Beþ þar E sad re ji mi nin son bu la ca ðý ve ge çiþ dö - ne mi nin baþ la ya ca ðý gü nün hýz lan dý rýl ma sý, mül te ci ler, bun dan son ra kar þý la þý la bi le cek se - nar yo lar ve E sed re ji mi son ra sýy la a la ka lý ko nu - la rý ma sa ya ya týr ma sý, bu ge rek çe le ri ve he def le ri bir kez da ha te yit e di yor. Di ðer ta raf tan, böy le si bir me ka niz ma ya ih ti - yaç du yul ma sý i se ilk e tap ta ta raf la rýn sü reç i çe ri - sin de ye ni bir yol ka za sý is te me dik le ri ni, bir di ðer i fa dey le E sad son ra sý i çin a ra la rýn da cid di an - lam da bir ih ti la fýn, gü ven so ru nun ol du ðu nu ve bun dan do la yý da bir bir le ri ni kol la ma ya yö ne lik böy le si bir a dý mý at ma mec bu ri ye ti ni his set tik le - ri ni or ta ya ko yu yor. Ö zel lik le de Tür ki ye bo yu tu i ti ba rýy la... Bu kap sam da, F-4 Phan tom o la yý i le baþ la yan ve Ku zey Su ri ye (ya da Ba tý Kür dis tan) i le zir ve ya pan ye ni kriz or ta mý, An ka ra-was hing ton hat týn da ör tü lü kri zi bir kez da ha te yit e di yor. Bu ra da, ö zel lik le ABD nin bir em ri va ki si o la rak kar þý mý za çý kan, ha mi li ði ni üst len di ði Ba tý Kür - dis tan sür pri zi, i ki li i liþ ki le rin ö nün de bir Ý kin ci Ku zey I rak ve Kan dil o la rak dur ma ya de vam e di yor. Ka ra yý lan Ha di se si i le i kin ci bir A po sü re ci ya þa mak is te me di ði ni or ta ya ko yan Tür ki ye nin sý nýr böl ge sin de PKK nýn Su ri ye ver si yo nu o lan Kürt grup la rýn (ö zel lik le de PD ve KUK) kur - du ðu de ne ti min o luþ tur du ðu teh di de gön der me ya pa rak, bu ra ya yö ne lik as ke ri bir o pe ras yo na ha zýr ol du ðu nu sýk lýk la be lirt me si ve Baþ ba kan Er do ðan ýn; Sý nýr da, þu an da tat bi kat lar ya pan üç tu ga yý mýz var... Su ri ye nin ku ze yin de te rö rist bir ör güt ya pý lan ma sý ný hoþ gör me miz söz ko - nu su de ðil dir... u ya rý sý, hiç kuþ ku suz bu ye ni sü - reç te ki ö nem li ki lo met re taþ la rýn dan bi ri o la rak kar þý mý za çý ký yor. Do la yý sýy la, Tür ki ye nin ö zel lik le So ðuk Sa vaþ son ra sý dö nem de PKK ü ze rin den ABD i le ya þa - dý ðý so run lar, ka çý nýl maz o la rak An ka ra da ki mil li ref leks le ri ha re ke te ge çir mek te, bu da i ki ül ke a ra sýn da Kü ba Kri zi ve John son Mek tu bu i - le baþ la yan, 1 Mart Tez ke re si Kri zi ve a ka bin - de Çu val Ha di se si i le ta van ya pan i niþ li-çý kýþ lý it ti fak i liþ ki le rin de ki ta rih sel ha fý za yý sü rek li o - la rak di ri tut ma mý za yol aç mak ta dýr. Bu hu sus i se, hiç kuþ ku suz, ABD nin Tür ki ye ü ze rin de da ha faz la bas ký ve de ne tim-kon trol kur ma sü re ci ne yol aç mak ta dýr ki, söz ko nu su me ka niz ma bu nun bir so nu cu dur. A çýk ça sý ABD yö ne ti mi, Tür ki ye ye gü ven me mek te ve An ka ra nýn a ta ca ðý o la sý a dým la rý en gel le me ya da yön len dir me doð rul tu sun da bu tür den ko - or di nas yon-o pe ras yon mer kez le ri ne ih ti yaç duy mak ta dýr. Da ha ön ce sin de ol du ðu ü ze re... Doç. Dr. Meh met Sey fet tin E rol, Mil li Ga ze te, 27 A ðus tos 2012 TERÖR; e ko no mik kriz ve yay gýn yol suz luk skan dal la rýy la bir lik te Tür ki ye de se çim so - nuç la rý ný her za man et ki le yen en cid di so - run. Þe hit sa yý sý nýn art ma sý ik ti dar la rýn öm rü - nü be lir le yen te mel ko nu la rýn ba þýn da ge lir. Te rör o lay la rý nýn týr man ma sý ge çi ci bir du rum ol ma nýn ö te si ne ta þar sa si ya sal so - nuç lar ü ret me ye baþ lar. Ö nü müz de üç yýl var ve her bi rin de se çim ya pý la cak. PKK yý giz li ve ya a çýk tan des tek le yen ler, dev le te bir po li ti ka em po ze et me ye ça lýþ - týk la rý gi bi, stra te jik o la rak ik ti dar de ði þik li - ði a maç lý yor da o la bi lir ler. Muh te me len de böy le. San dýk ma ra to nu ge le cek yýl ye rel se çim - ler le baþ la ya cak. Ül ke mi ze da ir i çe ri de ve ya dý þa rý da he sap ya pan lar a çý sýn dan bel ki de en kri tik ya rýþ ön ce be le di ye ler de sah ne le ne cek. Dü þü nün, be le di ye ler... Ýs tan bul ve An ka ra sýy la, Di yar - ba kýr ve Hak ka ri siy le... Te rö re lo jis tik ve zi hin sel des tek ve ren u - lus la ra ra sý güç o dak la rý ný gö zü mü zün ö nü ne ge ti re lim. E mi nim, Baþ ba kan Er do ðan ýn o ku ma sý da bu yön de. Er do ðan, bü tün se çim dö nem le ri ne te rö - rün gö re ce a zal dý ðý ve si lah la rýn sus tu ðu bir or tam da gir me yi ba þar dý. Ýç ve dýþ dip lo ma si yi, san dý ðýn yak laþ tý ðý her dö nem de bir þe kil de te rö rü mar ji na li ze et mek te kul la na bil di. De mok ra tik i ra de nin þe kil len me si, te rör - den a za de bi çim de ger çek leþ ti ri le bil di. E vet, ka bul et mek ge re ki yor ki; ma ruz kal - dý ðý mýz te rör ay ný za man da dip lo ma tik si lah o la rak kul la ný lý yor. Dev let a dam la rý söy le ye me se de biz ga ze - te ci ler i çin da ha a çýk ko nuþ ma za ma ný gel - miþ gi bi gö rü nü yor. As lýn da bü tün me se le Tah ran da dü ðüm - le ni yor. ÞÝÝ ÝM PA RA TOR LU ÐU NA KÝM KAR ÞI ÇI KI OR? Ar ka plan da Tür ki ye i le Ý ran a ra sýn da 600 yýl dýr sü ren giz li mü ca de le ya tý yor. Kü re sel sis tem, Ý ran ýn kur ma ya ça lýþ tý ðý Þii Ým pa ra tor luk i çin yi ne Türk le ri ö ne sü rü - yor. Kar þý blok ta Rus ya da var. A ma Mos ko va a sýr lar dýr iþ ta hý ný bir an bi - le kay bet me di ði sý cak de niz le re in me kar tý na sa rý lý yor. Dün ya a lem bi li yor, Rus ya nýn bu gün Su - ri ye de as ke ri de niz üs sü var. Bu ne de mek? Þam dü þer se Tah ran dü þer... Tah ran dev ri lir se Mos ko va çok a ma çok bü yük dar be a lýr. Bir yýl ön ce ne re dey se bit me nok ta sý na ge - len PKK te rö rü nün yük se li þi ne bu göz le ba - ka lým. Biz Su ri ye de mu ha le fe ti des tek li yor mu - yuz? O ra da iç sa vaþ var, bu ne an la ma ge lir? Þam yö ne ti mi nin, Tah ran ýn me tot la rý giz - li mi? Bu na kar þý ne ya par lar? Pe ki ABD bun la rý bil mez mi? Was hing ton bu kez çok a kýl lý stra te ji uy - gu lu yor, çok... Þii Ým pa ra tor lu ðu, a vuz Sul tan Se lim- Þah Ýs ma il dö ne min den bu ya na bit me yen ka bus tur A na do lu i çin. A sýr lar ca Os man lý Ým pa ra tor lu ðu set çek - miþ ti Þi i le re kar þý. Þim di de Cum hu ri yet Tür ki ye si ön plan - da. BÜ ÜK OR TA DO ÐU DE DÝK LE RÝ NE DÝ? Or ta do ðu nun ve Af ri ka nýn þe kil len di ril - me si, Ýs lam dün ya sý nýn ya pý lan dý rýl ma sý 50 yýl lýk pro je. Kü re sel sis tem, ar týk dik ta tör lük - ler le bu bü yük coð raf ya yý yö ne te me ye ce ði ni bi li yor. Çün kü baþ ta fa na tik te rör ol mak ü ze - re çok bü yük komp li kas yon lar ü re ti yor. Dün - ya nýn bu gün kü dö ne min de A rap Ba ha rý de di - ði miz ha re ket, bu ül ke le ri de mok ra tik leþ tir - mek ve Was hing ton a en deks le mek is ti yor. Ka çý nýl maz... Su ri ye dö nü þe cek, son ra Ý ran... Ar dýn dan Pa kis tan, Af ga nis tan... Mý sýr, Lib ya, I rak, Tu nus gi bi o la cak. El bet te dö nü þür ken bu ül ke ler de or ta lýk ka rý þý yor. Pay al mak is te yen bü tün ül ke ler ba zen et - nik, ba zen mez hep kart la rý ný a çý yor. Ýs tik rar - sýz lýk ya ra tý yor lar. Tab lo bu dur. De mem o ki; Su ri ye so ru nu çö zül me den Tür ki ye de te rör bit mez. Sý ný rý mýz da ki üç ül ke PKK yý des tek le me - ye baþ la mýþ. Tür ki ye nin çok da faz la se çe ne ði yok. Kü - re sel sis te me ve ABD ye en deks len mi þiz bir ke re. Ben bu o yun da yo kum di ye bi lir mi - yiz? A cý a ma ger çek bu... Ýs ma il Kü çük ka ya, Ak þam, 27 A ðus tos 2012 BALOZ Dar be Se mi ne ri nin baþ mi ma rý Ge ne - ral Çe tin Do ðan, Si liv ri mah ke me sin de ki sa vun - ma sý ný, Da va ko nu su plan tat bi ka týn da, hem cep he de uy gu la na cak as ke rî ha re kât, hem de cep he ge ri sin de ki sý ký yö ne tim pla ný e le a lýn mýþ - týr. A dil dü ze nin ül ke mi ze kan lý mý yok sa kan sýz mý ge le ce ði baþ ta Er ba kan ol mak ü ze re tüm þe ri - at çý lar ta ra fýn dan per va sýz ca dil len di ril di ði gün - ler de, or du nun ge ri böl ge sin de zu hur et ti ði var - sa yý lan bö lü cü ve ir ti cai kal kýþ ma la rýn, sý ký yö ne - tim pla ný çer çe ve sin de tar tý þýl ma sý mak sa dýy la se nar yo ya dâ hil e dil me sin den a ca ba ne den bu ka dar çok ra hat sýz lýk du yul mak ta dýr?, di ye rek bi tir miþ. Du yu lan ra hat sýz lý ðýn e sa sen or du nun dar be yap ma sý na ol du ðu nu, zi ra Tür ki ye nin si ya sal ve top lum sal so run la rý nýn Si lah lý Kuv vet le rin üs - tü ne va zi fe ol ma dý ðý ný ka lýn ka fa la ra bir tür lü an la ta ma mýþ ol ma nýn bed baht lý ðý bir ya na, a ca - ba ger çek ten or du nun ön ce den ta sar la ya bi le ce ði ve za man za man da tat bi ka tý ný ya pa bi le ce ði bir Sý ký yö ne tim Pla ný o la bi lir mi? Si lah lý Kuv vet ler, yurt sa vun ma sý ný hak kýy la ya pa bil mek i çin ül ke coð raf ya sý na, be þe rî ve e ko - no mik kay nak la ra ve ça ðýn si lah sis tem le ri ne uy - gun dü þe cek tarz da ön ce den ta sar lan mýþ bir ku - ru luþ þe ma sý na gö re teþ ki lat la na rak, e mir ko mu - ta hi ye rar þi si i çin de iþ le yen bir me ka niz ma dýr. Do la yý sýy la gö rev le ri da ha ba rýþ za ma nýn dan i ti - ba ren bel li ol du ðu i çin, sa vaþ ha zýr lýk la rý ný da i mi o la rak plan lar ve ge liþ ti rir; e ði tim ve tat bi kat la rý ný da pe ri yo dik u sul ler le ic ra e der. Ne ki, bu plan la ma la rýn ve tat bi kat la rýn a ra - sýn da sý ký yö ne tim e yer ol ma mak ge re kir. Çün - kü sý ký yö ne tim hem sý ra dý þý hem de sis tem dý þý bir uy gu la ma ol ma sý ba ký mýn dan, bu gö re vin ki - me ne re de tev di e di le ce ði ön ce den bel li de ðil dir. Kal dý ki iþ bu nun la da bit mez. Zi ra uy gu la ma - lar da ya pý la nýn ak si ne, sý ký yö ne tim, i fa e dil me si doð ru dan doð ru ya mev cut bir lik ler hi ye rar þi si ne ve e mir ko mu ta zin ci ri ne bý ra kýl ma mýþ, bý ra kýl - ma sý ön ce lik le ter cih e dil me miþ eks trem bir dü - zen le me dir. 12 Mart fa þiz mi nin ilk ü rün le rin den o lup da, de mok ra si ye kat iy yen ya kýþ ma dý ðý ve as ke rî bir - lik le rin lü zu mu hâ lin de kul la nýl ma sýy la ye tin - mek du rur ken il kel ve gad dar bir mi li ta rist yö - ne tim i ön gör dü ðü i çin, e sa sen fýr la tý lýp a týl ma sý ge re ken yü rür lük te ki Sý ký yö ne tim Ka nu nu da hi su i is ti mal e dil miþ; san ki sý ký yö ne tim gö rev len - dir me le ri, bir lik le rin hâ li ha zýr da ki hi ye rar þi le ri ne gö re ol ma lý i miþ gi bi uy gu la na gel miþ tir. Oy sa ya sa ya ken di bü tün lü ðü i çin de ba kýl dý - ðýn da, ka nun ko yu cu nun sý ký yö ne tim den mu ra - dý nýn ra ti o le gis in Sý ký yö ne tim Ko mu ta ný o la rak rüt be si en az kor ge ne ral o lan bi ri ni seç mek su - re tiy le, hi ye rar þik ya pý yý dev re dý þý bý ra ka rak di - rekt Ge nel kur may Baþ ka ný na bað la mak ol du ðu gö rü le cek tir. Bun dan mak sat, mu ha re be gö re vi al mýþ bir lik le rin ve bir lik ko mu tan la rý nýn, i lâ ve - ten bir de sý ký yö ne tim me se le le riy le uð ra þa rak, as li iþ le ri o lan sa vun ma gö rev le rin de her han gi bir za fi ye te uð ra ma la rý na mey dan ver me mek tir. E ðer bu kay gý du yul ma mýþ ol say dý, ne re de sý - ký yö ne tim i lân e di le cek i diy se o böl ge de ki ko - mu ta nýn mev cut gö re vi nin ya ný sý ra o to ma tik - man sý ký yö ne tim ko mu ta ný da ya pýl ma sý yo lu na gi di lir di. Ka nu nun ru hun dan çý kan bu de ðil dir. O ka dar ki, sý ký yö ne tim gö re vi da hi ye ni tef rik e - di le cek as ke rî bir lik ler i le yü rü tü lür. Sý ký yö ne tim ka rar gâ hý bi le ye ni ve ay rý o la rak ku ru lur. Fa kat ya sa nýn va rol ma ne de ni böy le ol du ðu hâl de, bu gü ne ka dar ki uy gu la ma lar e leþ tir di ðim is ti ka met te ge liþ ti ril miþ tir. Bu nun se be bi, ge ne - ral le rin, dar be ler sü re ci o la rak ta ným la ya ca ðý mýz son el li yýl da, yurt sa vun ma sý ný da ha bir i kin cil ký la rak, a sýl iþ le ri nin bu run la rý ný iç po li ti ka ya sok mak ol du ðu nu ö ne çý kar ma la rý dýr. Ni te kim sý ký yö ne tim ka rar gâ hý da an cak sý ký - yö ne ti min i lâ nýy la bir lik te ku ru la bi le cek ken, sý - ký yö ne tim ko mu tan lý ðý kad ro la rý Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nca ön ce den ha zýr la nýr hük mü mu ci - bin ce; ha ni si vil top lu mun nab zý ný giz li den giz li - ye tut tuk la rý bir ta kým fiþ le me ler ve an dýç la ma lar yü zün den þim di Si liv ri de yar gý la nan bü yük ka - rar gâh la rýn Ba tý Ça lýþ ma Gru bu gi bi un sur la rý ve ak tör le ri var dý ya, iþ te on lar gü nü ge lin ce dev re - ye so ku la cak þe kil de da ha ön ce den ça lýþ ma lar ya pan e kip ler di, e sa sýn da. Ne ti ce o la rak, Sý ký yö ne tim Ka nu nu nun gö - rev ve yet ki ler i dü zen le yen 3. mad de si ne ba kar - sa nýz, yar gý la nan la rýn ne ler le iþ ti gal et tik le ri ni o - ra dan da çý ka ra bi lir ve gö re bi lir si niz. Çün kü bu mem le ket te yal nýz ca ku rum lar de ðil ki, ya sa lar da çü rü müþ tür. O sý ký yö ne tim ler de, as ke rî dar - be le rin da i ma bir ön ce ki a þa ma sý ol muþ lar dýr. Ba þa dö ner sek, Ge ne ral Çe tin Do ðan ýn Or - du Ge ri Böl ge si de di ði Ýs tan bul, A da pa za rý, Bur - sa gi bi yer ler yur ti çi böl ge si o lup, or du nun mu - ha re be sa ha sý dý þýn da kal mak ta dýr. Ge nel Sa vun ma Mev zi le rin de ter tip len miþ bir or du nun Trak ya da ki de rin li ði, Bal kan Har - bi nden be ri dir Mid ye-e nez hat týn dan i ti ba ren a þa ðý yu ka rý km. i çer lek dü þü nür sek, Çor - lu O va sý do lay la rýn da fa lan son bu lur. Ve an lat ma ya ça lýþ tý ðým gi bi, sý ký yö ne tim ko - mu tan lý ðý ve ri le cek se de o na de ðil, me se lâ Ý ki ve - ya Ü çün cü Or du dan bu ta ra fa kay dý rý la cak bir - lik le re tev di e di le cek tir. O ne den le düþ man kar þý sýn dan ge ri çe ki lip, sý - ký yö ne tim gö re vi i fa e de mez ler. Ni yet, dar be de ðil de mu ha re be yap mak sa, ta - bi i. Na mýk Çý nar, Ta raf, 27 A ðus tos 2012 Or ta do ðu denk le mi ve ABD Türkiye nin çok da fazla seçeneði yok. Küresel sisteme ve ABD ye endekslenmiþiz bir kere. Ben bu oyunda yokum diyebilir miyiz? Acý ama gerçek bu... Bu memlekette yalnýzca kurumlar deðil ki, yasalar da çürümüþtür. Sýkýyönetimler de, askerî darbelerin daima bir önceki aþamasý olmuþlardýr. Mekanizma nýn ilk toplantýsýnýn PKK nýn terör eylemlerini yoðunlaþtýrdýðý bir döneme, süreçte bir kýrýlma noktasý olarak kabul edilen Gaziantep teki thinktank bombalarla patlatýlmasýna denk gelmesi dikkatlerden kaçmadý. O pe ras yo nel mer ke zi ye... Or du nun sý ký yö ne tim pla ný o lur mu?

12 12 Ý LAN DUURU Karabük Üniversitesini kazanan Erkek ve Kýz öðrencileri tebrik ederiz. Öðrenciler için merkez ve ilçelerde kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonlarý: (0 505) (0 533) (370) Karabük eni Asya Temsilciliði SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (az) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0 532) SATILIK OTO Opel Insignia Cosmo Turbo, Abs-Ebd-Hba-Bas-Esp-Dsc-Esc-Asr-Afl Orijinal deri koltuk, 180 beygir, boya ve deðiþeni yoktur km'de TL Op. Dr. Aytekin COÞKUN Tel: (0532) TEBRÝKve DUURU Diyarbakýr Dicle Üniversitesini kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Kalmak isteyen kardeþlerimize yer temin edilir. Ýrtibat Tel: (0 532) (0 505) (0 505) (0 534) (0 533) Diyarbakýr eni Asya Temsilciliði TEBRÝKveDUURU Konya Selçuk Üniversitesi ve Necmeddin Erbakan Üniversitesini kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Erkek ve Kýz öðrenciler için kalacak yer temini hususunda yardým edilir. Ýrtibat Tel: (0 505) (0 531) (332) Konya eni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUURU Zonguldak Karaelmas (Bülent Ecevit Üniversitesi), Karadeniz Ereðli Eðitim Fakültesi'ni kazanan Erkek ve kýz öðrencilerimi tebrik eder. Kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Erkekler için : (0 539) (0 553) Bayanlar için : Karadeniz Ereðli eni Asya Temsilciliði ESAS NO: 2012/404 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU VER : KASTAMONU MERKEZ BAÞÖREN KÖÜ MEVKÝÝ : PAFTA NO : ADA NO : 123 PARSEL NO : 16 VASFI : TARLA ÜZÖLÇÜMÜ : 869,30 MALÝKÝN ADI VE SOADI : ÞÜKRÝE AKKAA-MEHMET ÇACI-ALÝ AKKAA- SEHER AKKAA-SEBAHAT DOÐAN-HASAN AKKAA- HASAN AKKAA-HASAN DOÐAN-DUDU AKKAA- MELAHAT KÜÇÜK-NAZMÝE SÖNMEZ-ÞEHRÝ ÖZGE- ABÝDÝN ÇACI KAMULAÞTIRMAI APAN ÝDARENÝN ADI : ENERJÝ PÝASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me - mi zin 2012/404 E sas E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma a sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 09/08/ B: T. C. KASTAMONU 1. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2008/ Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Zonguldak ili merkez, eþil Mah. 594 ada, 46 Parselde kayýtlý 19/912 arsa paylý E Blok, Zemin kat, 1 Nolu Baðýmsýz bölüm Taþýnmaz 85,31 m 2 yüzölçümlüdür. Zonguldak Belediye sýnýrlarý içerisinde ve imar planý dahilindedir. Bele di ye nin tüm alt ya pý hiz met - le rin den ya rar lan mak ta dýr. Þe hir mer ke zi ne me sa fe si 3000 m.dir. Tra fik yö nün den u - la þým ko lay lýk la sað lan mak ta dýr. To poð ra fik o la rak e ðim li a ra zi ya pý sý na sa hip tir. Çev - re sin de çok sa yý da mes ken ni te li ðin de ya pý lar mev cut tur. Ö nü de niz man za ra lý dýr. Çev - re ye ha kim man za ra sý var dýr. Bah se ko nu 1 ba ðým sýz bö lüm no lu da i re E blok ze min kat ta bu lunmaktadýr. aklaþýk 25 senelik binadýr. Dýþý sývalý-boyalý üzeri kiremit çatý örtülü, ýsýtma sistemi kaloriferlidir. Mimarii olarak; 2 oda-salon-banyo-wc-mutfak-2 balkon -giriþ holü þek lin de di zayn e dil miþ tir. Ay rýk Ni zam 4 Kat Ko nut A la ný dýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:00-11:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk artýrma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da AD LÝ E BÝ NA SI 1. Ý CAR MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA LE MÝ ZON GUL DAK ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü AD LÝ E BÝ NA SI 1. Ý CAR MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA LE MÝ ZON GUL DAK ad re sin - de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40 'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 15/08/2012 Ýþ bu ilan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi liler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hipleride dahildir. (ÝÝK m.126) B: T. C. ZONGULDAK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/3307 Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- TAPU KADI : Kütahya i li, Tav þan lý Ýl çe si, e ni Mah. Kab ris ta nal tý mev ki i, 146 a da 467 par se le ka yýt lý Bah çe li ka gir ev. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz Ha ným çeþ me Ma hal le si, Ad nan Men de res Bul va rý na cep he li Bi ti þik ni zam Bor dum + 4 ka ta mü sa de li mes ken a la nýn da ka lan i mar par se li o lup, ta þýn ma zýn yo la cep he li kýmýn da bir mik tar yo la terk e dil me si ge re ken a lan ve bi na nýn i mar yo lu na te ca vü zü var dýr. Üze rin de yak la þýk 125 m 2 ta ban a lan lý i ki kat lý i çe ri sin de 4 o da, 1 mut fak, tu va let ve ban yo su bu lu nan ze min kat çer çe ve le ri pvc, üst kat çer çe ve le ri ah þap doð ra ma lý, ça tý sý ör tü lü ve ü ze ri ki re mit kap lý top lam 250 m 2 a lan lý bi na bu lun mak ta dýr. Top lam a la ný 254 m 2 dir. ÝMAR DURUMU : Ýmar Planý Ýçinde SATIÞ SAATÝ : 14:10-14:15 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL Satýþ Þartlarý 1- Satýþ günü yukarýda be lir ti len sa at ler a ra sýn da Tav þan lý Be le di ye si Me - zat Sa lo nu a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç hün lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 1O gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver - gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133 ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ý ÝKm.12) Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi rine irtifak hakký sahipleride dahildir. B: T.C. TAVÞANLI 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. ESAS NO: 2012/395 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU ER : KASTAMONU MERKEZ BAÞÖREN KÖÜ MEVKÝÝ : PAFTA NO : ADA NO : 112 PARSEL NO : 13 VASFI : TARLA ÜZÖLÇÜMÜ : 745,54 m 2 MALÝKÝN ADI VE SOADI : HASAN ILDIZ KAMULAÞTIRMAI APAN ÝDARENÝN ADI : ENERJÝ PÝASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me - mi zin 2012/395 E sas E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma a sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 09/08/ B: T. C. KASTAMONU 1. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/164 Talimat. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAÞINMAZIN TAPU KADI : Muðla i li, Bod rum Ýl çe si, Türk bü kü Kö yü, Çe ti li Mev ki i, 1626 par sel de ka yýt lý 4.195,09 m 2 yü zöl çüm lü Bir A det Ta mam e di A det Na ta mam Ý ki Kat lý Be to nar me Bi na ve ar sa sý va sýf lý a na ta þýn maz da, A2 Blok, Ze min bir Kat, 2 Ba - ðým sýz Bö lüm no lu, 10/80 ar sa pay lý PAN SÝ ON va sýf lý ta þýn maz dýr. HALÝ HAZIR DURUMU : Taþýn maz Türk bü kü Çe ti li mev ki in de yer al mak ta dýr. FU GA ev le ri nin ba tý sýn da yer a lan PARK EV LE RÝ si te si i çer sin de dir. Si te i çer sin de 8 a - det taþ bi na var dýr. Bi na lar da 1.sý nýf i ma lat ya pýl mýþ týr. Ke þif a nýn da gö rül dü ðü ka da rý ve si te yö ne ti ci le rin den e di ni len bil gi ye gö re ta þýn maz dub leks kul la ným lý dýr. Gi riþ ka tý - nýn a çýk mut fak sa lon, üst kat la rýn ya tak o da sý ban yo, WC kul la ným lý ol du ðu bil gi si ne u la þýl mýþ týr. Ay rý ca bod rum kat ta 1 mut fak ve ya þam a la ný bu lun mak ta dýr. Bah çe pey - za jý ya pýl mýþ du rum da dýr. Vi la nýn ka pý sýn da LA CA SA MÝ A is mi bu lun mak ta dýr. Bi na 2 kat lý dýr. Be to nar me tarz da in þa e dil miþ tir. Ka das tral öl çü le re gö re bi na nýn ta ban a la ný 90 m 2 'dir. Top lam da 180 m 2 'lik in þa at a la ný na sa hip tir. A çýk de niz man za ra sý bu lun - mak ta dýr. Si te i çi ko nu mu gi riþ te sol dan 2. bi na dýr. Bod rum þe hir mer ke zi ne u zak lý ðý 28 km'dir. Ci var par sel le rin de ya pý laþ ma mev cut o lup, yaz lýk ko nut o la rak kul la nýl mak - ta dýr. Be le di ye hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. U la þý mý ra hat bir ko num da dýr. ÝMAR DURUMU : Göltürkbükü Belediye Baþkanlýðýnýn 24/04/2011 tarih ve sayýlý ya zý la rý e kin de ki i mar du rum bel ge si ne gö re; i mar pla nýn da Tu rizm Te sis A la ný i çer sin de kal mak ta dýr. TAKS %15 KAKS %30, h=6,50 m, 2 kat i mar lý ya zý lý dýr. TAÞINMAZIN MUHAMMEN BEDELÝ : Taþýnmazýn tam hissesi satýþa çýkartýlmýþ olup; tüm unsurlar gözönüne alýndðýnda arsa payý dahil toplam deðeri ,00.TL'dir. SATIÞ ÞARTLARI : 1-Satýþ 09/10/2012 Salý günü ; saat; den 10.35'a kadar Bodrum Adliye Sarayý 2.Ýcra Müdürlüðü Odasý Önü koridoru - Bitez - Bodrum - Muðla ad re sin de; a çýk art týr - ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy - le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týyla, 19/10/2012 Cu ma gü nü Bod rum Ad li ye Sa ra yý 2.Ýc ra Müdürlüðü Odasý Önü koridoru - Bitez - Bodrum - Muðla adresinde saat: 10:30-10:35' de ikinci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar týr ma i ha le o lu rur. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin %40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. KDV, tel lâ li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra iha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilân tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþý iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/164 ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 17/08/2012 (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. NOT: Ýþbu taþýnmaz satýþ ilaný, tebligat yapýlamayan tüm taraflara (haciz koyduran, takyidatý olan, alacaklý, borçlulara,3. þahýslara) ilanen tebligat yerine geçerlidir. B: T. C BODRUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar DUURU Sivas Cumhuriyet Üniversitesini kazanan Bay ve Bayan öðrenciler için kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonlarý: Ziya Sabýr : (0 507) Hamdi Aktaþ : (0 539) Sivas eni Asya Temsilciliði 2011/2604 ESAS Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Denizli Merkez Sýrakapýlar Mah Ada 5 Parselde kayýtlý 183 m 2 tapu kaydýna göre arsa vasýflý taþýnmazýn tamamý. Taþýnmazýn Adresi : Sýrakapýlar (Akkonak)Mah Sok.No: 8 Merkez/ DENÝZLÝ Taþýnmazýn Özellikleri : Denizli Merkez Sýrakapýlar Mah Ada 5 Parselde kayýtlý 183 m 2 tapu kaydýna göre arsa vasýflý taþýnmazýn tamamý. Sýrakapýlar Mah. 18 K- I pafta 5820 ada 5 parsel üzerinde B+3 kat lý ko nut a maç lý ya pý o lup Bod rum ka tý müþ - te mi lat o la rak kul la nýl mak ta Ze min, Bi rin ci Kat Ýkin ci Kat ko nut o la rak kul la nýl mak ta - dýr. Ta þýn ma zýn bod rum ka tý müþ te mi lat o lup 130 m 2 bü yük lü ðün de dir. Ka ba in þa at du ru mun da dýr, bi na nýn müþ te mi la tý o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ze min kat 3 o da sa lon mut fak WC ban yo var dýr. Sa lon ve o da la rýn dö þe me kap la ma sý ah þap ra bý ta du var ve ta van la rý sý va ü ze ri ne renk li plas tik ba da na ya pýl mýþ týr. Mut fak dö þe me kap la ma sý se - ra mik du var ve ta van la rý sý va ü ze ri renk li plas tik ba da na lý dýr. Lb WC ban yo dö þe me kap la ma la rý ve du var la rý se ra mik kap la ma o lup ta van la rý sý va ü ze ri ne be yaz ki reç ba da - na lý dýr. An tre hol dö þe me kap la ma la rý se ra mik du var lar sý va ü ze ri ne renk li plas tik ba - da na lý dýr. Ýç ka pý la rý pa nel ka pý o lup bo ya ya pýl mýþ týr. Ta þýn ma zýn dýþ doð ra ma la rý PVC doð ra ma dýr. Ta þýn ma zýn mer di ven kap la ma la rý mo za ik kap la ma dýr. Bi rin ci kat 3 o da sa lon mut fak WC Lb ban yo var dýr. Sa lon ve o da la rýn dö þe me kap la ma sý ah þap ra bý ta du var ve ta van la rý sý va ü ze ri ne renk li plas tik ba da na ya pýl mýþ týr. Mut fak dö þe me kap - la ma sý se ra mik du var ve ta van la rý sý va ü ze ri renk li plas tik badanadýr. Lb WC banyo döþeme kaplamalarý ve duvarlarý seramik kaplama olup tavanlarý sýva üze ri ne be yaz ki reç ba da na dýr. An tre hol dö þe me kap la ma la rý se ra mik du var lar sý va ü ze ri ne renk li plas tik ba da na dýr. Ýç kapýlarý panel kapý olup boya yapýlmýþtýr. Taþýnmazýn dýþ doðramala rý PVC doð ra ma dýr. Ta þýn ma zýn mer di ven kap la ma la rý mo za ik kap la ma dýr. Ta þýn ma zýn ý sýt ma þek li do ðal gaz o lup fer di ka lo ri fer sis te miy le ý sý týl mak ta dýr. Ta þýn - maz da do ðal gaz o lup mut fak ta kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn maz 145 m 2 brüt a la na sa hip tir. Ta þýn ma zýn ý sýt ma þek li do ðal gaz o lup fer di ka lo ri fer sis te miy le ý sý týl mak ta dýr. Ý kin ci kat 3 o da sa lon mut fak WC Lb ban yo var dýr. Sa lon ve o da la rýn dö þe me kap la ma sý ah - þap ra bý ta du var ve ta van la rý sý va ü ze ri ne renk li plas tik ba da na ya pýl mýþ týr. Mut fak dö - þe me kap la ma sý se ra mik du var ve ta van la rý sý va ü ze ri renk li plas tik ba da na dýr. Lb WC ban yo dö þe me kap la ma la rý ve du va ra la rý se ra mik kap la ma o lup ta van la rý sý va ü ze ri ne be yaz ki reç ba da na dýr. An tre hol dö þe me kap la ma la rý se ra mik du var lar sý va ü ze ri ne renk li plas tik ba da na dýr. Ýç ka pý la rý pa nel ka pý o lup bo ya ya pýl mýþ týr. Ta þýn ma zýn dýþ doð ra ma la rý PVC doð ra ma dýr. Ta þýn ma zýn mer di ven kap la ma la rý mo za ik kap la ma dýr. Ta þýn ma zýn ý sýt ma þek li do ðal gaz o lup fer di ka lo ri fer sis te miy le ý sý týl mak ta dýr. Ta þýn - maz da do ðal gaz o lup mut fak ta kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn maz 145 m 2 brüt a la na sa hip tir. Ta þýn maz a ra so kak ta o lup kö þe ba þý par sel dir. Ak ko nak par ký al týn da dýr. TEK. PTT ve Be le di ye hiz met le ri nin ta ma ma ný dan fay da lan mak ta dýr. Ta þýn maz De niz li es ki yer le - þim a lan la rý i çin de yar a lýp u la þý mý ko lay dýr. Ta þýn maz yak la þýk 32 yýl lýk bir yapýdýr. Ýmar Durumu : Taþýnmaz Denizli Belediye si ta ri hi 1/1000 öl çek li uy gu la ma pla - ný na gö re ko nut a la nýn da o lup üç ya pý iz ni ve ril mek te dir. Ta þýn maz ü ze rin de B+3 kat lý ko nut a maç lý ya pý bu lun mak ta dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 01/10/2012 Pazartesi 14:50-15:00 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 11/10/2012 Perþembe 14:50-15:00 saatleri arasýnda ukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve sa at te De niz li Ad li ye Sa ra yý 101 No lu Sa týþ o da - sý'da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i - le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma - da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal - mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. Ý ha le pu lu, ½ ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenle ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2604 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 15/08/2012 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir tifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek No :27 B: T. C. MERKEZ/DENÝZLÝ 9. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar

13 13 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ BUNLARI BÝLÝOR MUSUNUZ? Mp3 ne dir? MP3, di ðer a dýy la MPEG la yer 3 bir co dec (sý kýþ týr ma/aç ma) mo dü lü dür. Ses ve ri le ri ni müm kün ol du ðu ka dar az ka yýp la da ha az ye re sýð dýr ma ya ya rar. Mp3, çok az ka yýp la or ji nal sý kýþ tý rýl mýþ ses dos ya sý ný 12/1 o ra ný na ka dar kü çül te bi lir. Bun dan da ha yük sek o ran lar da sý kýþ týr ma yap mak da müm kün dür; an cak ka yýp lar da ha yük sek ol ma ya baþ la ya cak týr ve ses ka li te si dü þe cek tir. Bu þe kil de sý kýþ tý rýl mýþ bir ses dos ya sý mp3 dos ya sý o la rak ad lan dý rý lýr ve bu þý kýþ týr ma yön te mi ni ta ný yan prog ram lar(wi namp, Gom Pla yer,vlc Pla yer) a ra cýy la din le ne bi lir. Ay rý ca dos ya nýn be lir li bir ta ným la yý cý kýs mý ol ma dý ðý ve ta ma men ve ri den o luþ tu ðu i çin her bir mp3 dos ya sý par ça sý din le ne bi lir du rum da dýr. a ni mp3 dos ya la rý ný bö le bi lir ya da in ter net ten ger çek za man lý din le ye bi lir si niz, tüm dos ya nýn e lin de ol ma sý ge rek mez. Bu haf ta siz le re Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný PDF for ma týn da prog ram ha lin de ya yýn la yan bir si te yi ta ný ta ca ðým. Si te, e ni As ya Neþ ri yat ýn Ri sa le-i Nur bas ký sýy la hiz met ve ri yor. RÝ SÂ LE MEK TE BÝ SÝ TE SÝN DEN NA SIL DA HA Ý Ý ÝS TÝ FA DE E DÝ LÝR? l Ýlk ön ce a þa ðý da ki me nü den KÝ - TAP LIK bu to nu na týk la ya rak o ku ya ca ðý mýz ki ta bý se çi yo ruz l Ki tap a çýl dýk tan son ra sol ta raf ta bu lu nan i çin de ki ler bö lü mün den o ku ya ca ðý mýz kýs mý se çi yo ruz. l Say fa a la ný nýn ge niþ le me si i çin i çin de ki ler bö lü mü nü ka pa týp alt ta ki me nü den tam ek ran bu to - nu na týk lý yo ruz. l Say fa lar da i ler le ye bil mek i çin; i le ri-ge ri bu ton la rý ný kul la na rak, say fa yap ra ðý ný üst u cu nu ma u se i le tu ta rak, klav ye mi zin yön tuþ la rý ný kul la na rak ay rý ca Web cam ý kul la na rak i ler le ye bi li riz. l Ma u se i le o ku ya ca ðý mýz say fa nýn ü ze ri ne týk la ya rak da ha bü yük font ta o ku ya bi li riz. l Ay rý ca PDF say fa la rýn al týn da bu lu nan say fa nu ma ra la rý ki tap lar i le ay ný dýr. NOT: Ý çin de ki ler bö lü mün de ki ya zý - lar da ka rak ter ha ta sý ba zý bil gi sa yar lar da gö zü ke bi li - yor. Bu nun ne de ni i se bil gi sa yar la rý nýz da ek sik o lan ek len ti den kay nak lan mak ta dýr. sâ lemek te bi.com SÝ TE NÝN Ö ZEL LÝK LE RÝ; 1 - PDF For ma týn da ol ma sý, pdf çýk tý a lý na bil me si, a - kýl lý zo om i le ko lay o ku ma im kâ ný. 2 - Say fa lar da ki tap gö rü nüm e fek ti ve ay rý ca say fa - la rý web cam den el i le çe vi re bil me ö zel li ði. 3 - Say fa lar da Not tu ta bil me ve say fa yý i þa ret le me ö - zel li ði. 4 - Say fa link le ri ni sos yal pay la þým si te le rin de pay laþ - ma im kâ ný, 5 - O ku du ðu nuz ki ta ba a it ke li me ve ya cüm le a ra ya - bil me ö zel li ði, 6 - Fih rist, Ýn deks ve lü gat çe ö zel li ði gi bi pek çok ö - zel li ði ba rýn dýr mak ta dýr. Buy run >>> sa le mek te bi.com 20. yüz yý lýn ilk i ca dý ne dir? 1990 DAN baþ la ya rak tüm yüz yý lýn hýz lý bir tek no lo jik ge liþ me siy le sar sýl dý ðý he pi miz bi li yo ruz. Tek no lo jik bu luþ lar ar dý ar ka sý ke sil me den ya pýl dý ve dün ya mý zýn þek li ni de ðiþ tir di. Ha ya tý mý zýn ko lay laþ tý ran ve renk ka tan bu bu luþ lar a ra sýn da ne yok ki? Te le viz yon, rad yo, bil gi sa yar, süper jet ler, sa vaþ ma ki ne le ri v.s. Tüm bu bu luþ lar bir ya na, 20. yüz yý lýn ilk i ca dý ný kimin yap tý ðý ný bi li yor mu su nuz? 1900 yý lýn da Kont Fer di nand Von Zep pe lin ta ra fýn dan Zep lin i cad e dil di. Ay ný yýl Char les Se e ber ger, Jes se Re no ya a it o lan yü rü yen mer di ve ni ye ni den ta sar la dý ve gü nü mü zün mo dern yü rü yen mer di ve ni ni i cat et ti. 1 gram DNA i çi ne 700 te ra bayt ve ri kay de dil di HAR VARD Wyss Ens ti tü sün de bi yo mü hen dis ve ge ne tik çi o lan bir a raþ týr ma cý 1 gram DNA i çe ri si ne, ön ce ki de ne me le rin bin ler ce ka tý de ðe rin de, 700 te ra bayt lýk ve ri sýð dýr ma yý ba þar dý. Ge or ge Church ve Sri Ko su ri ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len ça lýþ ma da DNA di ji tal bir ve ri de po la yý cý sý o la rak e le a lýn mýþ. Bir hard disk ü ze rin de ki man ye tik a lan la ra kod la nan i ki li sis tem bi rim le ri ye ri ne bu ça lýþ ma da her bir ba zýn bir i ki li sis tem de ðe ri i fa de et ti ði (T ve G= 1; A ve C=0) 96 bit lik ve ri ta þý yan DNA ip lik le ri sen tez len miþ. De po la nan ve ri yi o ku ma nýz i çin se kans la ma nýz ve ar dýn dan her ba zýn de ðe ri ni gi re rek i ki li sis te me dö nüþ tür me niz ye ter li o lu yor. Se kans la ma iþ le mi ni ko lay laþ týr mak i çin her ip lik baþ lan gýç ta (alt ta ki re sim de gö rü len kýr mý zý par ça lar) 19 bit lik bir di ziy le i þa ret len miþ, do la yý sýy la tüm DNA ip lik le ri bu þab lo na gö re se kans la na bi li yor ve son ra sýn da i ki li sis te me dö nüþ tü rü le bi li yor. Bi lim in san la rý u zun yýl lar dýr DNA yý ve ri de po la ma or ta mý o la rak in ce li yor lar. DNA baþ lý ca üç se bep le bu iþ i çin çok uy gun: A kýl lý te le fon lar da ki bil gi ler gü ven de! Pet rol do nar mý? ÝL KO KUL DAN be ri bi ze öð re til di ði gi bi su 0 de re ce de do nar. i ne do ða da her þe yin bir don ma nok ta sý var dýr. Pe ki, gü nü müz de en bü yük e ner ji kay na ðý mýz o lan Pet ro lun bir don ma nok ta sý var mý dýr? Var sa kaç de re ce dir. Pet rol çok çe þit li mad de le rin ka rý þým la rýn dan o lu þur. Ý çin de de ði þik hid ro kar bon lar yer a lýr. Bu yüz den sa bit bir don ma nok ta sý ol ma sý ný bek le ye me yiz. An cak Pet ro lun don ma ya ca ðý an la mý na ge le mi yor. Do ða da ki her þey gi bi pet rol de do nar. Sa de ce i çe ri sin de çe þit li mad de ler ol du ðu i çin sa bit bir don ma nok ta do nar di ye me yiz. Pet ro lün a lev a lýp yan ma sý i çin ge rek li en dü þük sý cak lýk yak la þýk o la rak -72 de re ce dir. Bu ra dan yo la çý ka rak pet ro lün -72 de re ce den da ha dü þük bir sý cak lýk ta do na ca ðý nýz tah min e de bi li riz. (ak tu el bi lim.com dan der len miþ tir.) 1- DNA ol duk ça yo ðun bir ya pý ya sa hip. Bir ba za bir bit lik bil gi kod la ya bi li yor su nuz ve bir baz sa de ce bir kaç a tom dan o lu þu yor. 2- DNA ve ri sak la mak i çin ha cim sel o la rak da çok a van taj lý. 3- DNA yý ver sak la mak i çin en i yi or tam lar dan bi ri ya pan bel ki de en ö nem li ö zel li ði sta bil ol ma sý. Di ðer ve ri sak la ma ü ni te le ri ni ö zel ko þu lar al týn da sak la ma nýz bi le bir sü re i çin ye ter li o lur ken DNA yý bir ku tu i çin de ga ra jý nýz da bin ler ce yýl sak la ya bil me niz müm kün. Þim di ler de mik ro a kýþ kan lar ve mik ro çip ler a ra cý lý ðýy la çok hýz lý bir þe kil de DNA se kans la ma ve sen tez le mek müm kün. Ýn san Ge nom Pro je si kap sa mýn da tek bir in san ge no mu ha ri ta la mak yýl lar al mýþ ol ma sý na kar þýn gü nü müz de bu iþ lem mik ro a kýþ kan çip ler le sa at ler sür mek te dir. Bu ça lýþ ma da bu hý zýn ü ze ri ne çý kýl dý ðý kas te dil me mek te an cak yi ne de bil gi de po la mak i çin ol duk ça i yi bir hýz ol du ðu na de ðin mek ge rek. Du rup bi raz dü þü ne lim: Bir gram DNA 700 te ra bit lik bil gi de po la ya bi li yor. Bu ta ne 50 gb lýk Blu e Ray dis ke eþ de ðer dir. Ay ný de ðer de bil gi yi hard disk le re yük le mek ge re kir se 233 a det 3 tb lýk sü rü cü ye ih ti yaç var dýr ki bu top lam 151 kg de mek tir. A raþ tý rý cý lar i ler le yen dö nem de her han gi ký sýt la ma ol mak sý zýn her þe yi kay de de bi le ce ði miz bir dün ya yý ön gö rü yor. Bu gün dün ya nýn ta ma mý ný ka me ra lar la dö þe yip in san lý ðýn her a ný ný, ge le cek ku þak lar i çin ka yýt al tý na al ma yý ha yal et sek bi le e il miz de ye te rin ce ka yýt ka pa si te si bu lun ma mak ta dýr. An cak bu ça lýþ ma ý þý ðýn da in san lý ða da ir tüm bil gi le ri -tüm ki tap la rý, her ke li me yi, ko mik ke di vi de o la rý ný - kay det mek is te sek, hep si ni bir kaç yüz ki lo DNA ya sýð dý ra bi le ce ðiz. Dik kat çe ken bir baþ ka nok ta da bu bil gi yi nis pe ten ký sa ö mür lü de ol sa ya þa yan hüc re ler de ki DNA ya kay de de bil me ih ti ma li Her hal de de ri ni ze bil gi de po la mak çok muh te þem bir bil gi trans fer yön te mi o lur du! (bi lim.org) CEP te le fo nu nuz ça lýn dý ðýn da ar týk en di þe len me ye ge rek yok. Kas persky Lab in mo bil ci haz lar i çin ge liþ tir di ði ve pa ten ti ni al dý ðý tek no lo ji, te le fon lar da ki en has sas ve ri le ri ta ným la ya rak, mo bil ci haz ça lýn dý ðý za man, bu ve ri le re e ri þi mi blo ke e di yor. Gü ven li i çe rik yö ne tim çö züm le ri a la nýn da ki li der þir ket Kas persky Lab, bir mo bil ci ha zýn bel le ðin de de po la nan ki þi sel ve ri le ri gü ven ce al tý na al mak i çin son tek no lo ji ü rü nü bir sis te min pa ten ti ni al dý ðý ný du yur du. Rus nu ma ra lý bu pa tent, kul la ný cý la rýn en has sas ve ri le ri ni ta ným la ya rak, mo bil ci haz ça lýn dý ðý za man, bu ve ri le re e ri þi mi blo ke e de bi len bir tek no lo ji yi kap sý yor. A kýl lý te le fon lar ve tab let ler, her ge çen gün ha ya tý mý za da ha çok gi ri yor. Kul la ný cý lar da bu na pa ra lel o la rak, bu mo bil ci haz lar dan da ha çok e ri þim sað la dýk la rý gi bi, ar tan mik tar lar da ve ri le ri ni de ci haz lar da sak lý yor. Bun lar a ra sýn da, fo toð raf ve vi de o gö rün tü le mek, ya zý lý do kü man o luþ tur mak ve dü zen le mek, in ter net te do laþ mak ve sos yal að lar da i le ti þim kur mak ka dar, çev ri mi çi ban ka cý lýk ve a lýþ ve riþ iþ lem le ri gi bi kri tik iþ lem ler de sý ra la ný yor. Tüm bu ak ti vi te ler, ci haz bel le ðin de de po la nan kri tik ki þi sel bil gi mik ta rý ný da ar tý rý yor. Ö zel lik le, ci haz lar da kay do lan ban ka bil gi le ri (çev ri mi çi ban ka þif re le ri ve kre di kar tý nu ma ra la rý), ci haz ça lýn dý ðý tak dir de en bü yük teh di di o luþ tu ru yor. BÝLÝÞÝM HABER CÝHAZ ÇALINDIÐI AN VERÝLER SÝLÝNÝOR KAS PERSK Lab ta ra fýn dan ge liþ ti ri len tek no lo ji i se, kul - la ný cý la rýn mo bil ci haz la rý ný gü ven al tý na al ma la rý ný sað lý - yor. Bir mo bil ci haz ü ze rin de de po la nan bil gi yi a na liz e den bu tek no lo ji, ça lýn dý ðý tak dir de en çok za rar ve re bi le cek giz li bil gi le ri de ta ným lý yor. SMS ve MMS me saj la rý, uy gu - la ma ve ri le ri ve bir di zi bi rey sel kul la ný cý dos ya la rý ný ta ra - yan bu tek no lo ji, ay ný za man da iþ le tim sis te mi pa ra met re le ri, ka yýt la rý vb. gi bi bil gi le ri de i - çe ren bir di zi a raþ týr ma ya pý yor. Kas persky Mo bi le Se cu rity gi bi, Kas persky Lab in mo bil ci haz lar i çin ö zel o la rak ta sar lan mýþ ko ru ma sis - tem le rin de de yer a lan bu tek no lo ji, ci haz ça lýn dý ðý tak - dir de, ci ha zý blo ke e den ya da i çin de ki tüm ve ri yi si len ha - zýr bir ko mut yol lu yor. Kas persky Lab ta ra fýn dan ge liþ ti ri - len bu ye ni tek no lo ji, ö nem li ki þi sel bil gi le ri, da ha az de - ðer li ve ri ler den a yý ra bil me siy le de ra kip le rin den ay rý lý yor. Bu tek no lo jiy le has sas ve ri ler, e ri þim en gel le ne rek ya da ci haz dan se çi lip si li ne rek ko ru na bi li yor. Tüm bun lar, o to - ma tik ya da ya rý o to ma tik bir bi çim de ger çek leþ ti ri le bi li - yor. a rý o to ma tik mod da kul la ný cý, ve ri ko ru ma sis te mi - nin a yar la rý ný de ðiþ ti re bi li yor ve e ðer mo bil ci haz la rý ça lý nýr ya da kay bo lur sa ne ya pýl ma sý ge rek ti ði ni se çe bi li yor. Kas persky Lab ta ra fýn dan ge liþ ti ri len bu i le ri dü zey tek - no lo ji, Rus ya, A.B.D., Av ru pa ve Çin de pa tent ler i le ko ru - ma al týn da. Fark lý ül ke ler de ki pa tent yet ki li le ri, an i ti ba - riy le Kas persky Lab ta ra fýn dan ya pý lan 160 tan faz la pa - tent baþ vu ru su nu in ce le mek te dir. a kýn da þif re ler ta rih o la cak! HE MEN her in sa nýn gün lük ha ya týn da kul lan dý ðý þif re ler ya kýn da ta ri he ka rý þa cak. IBM den Da vid Na ha mo o nun ön gö rü sü ne gö re 5 yýl i çin de þif re le re ih ti yaç kal ma ya cak ve bu gün þif re gi re rek kul lan dý ðý mýz bir çok þe yi gö zü müz le a ça bi le ce ðiz. Her in sa nýn ken di ne öz gü bi yo met rik kim li ði ol du ðu na dik kat çe ken Na ha mo o, bu gün i çin gün lük ha yat ta bu tek no lo ji nin yay gýn bir þe kil de kul la nýl ma dý ðý ný; an cak 5 yýl son ra i Pad ler den, vi de o o yun la rý na ve hat ta a ra ba la ra ka dar bir çok a lan da bi yo met rik kim li ðin yo ðun bir þe kil de kul la ný la ca ðý ný kay det ti. AN DRO ID 4 Ý LE GÖ ZÜ NÜZ ÞÝF RE NÝZ O LA CAK An dro id 4'ün or ta ya çýk ma sýy la be ra ber yüz ta ný ma tek no lo ji si nin de cep te le fon la rýn da yay gýn bir þe kil de kul la nýl ma sý bek le ni yor. Bu sa ye de þif re gi re rek te le fon la rý ný aç mak ye ri ne, kul la ný cý lar göz le riy le ay ný iþ le mi ger çek leþ ti re bi le cek.

14 14 28AÐUSTOS 2012 SALI SPOR BURAK ILMAZ'A ÖFKE DER BÝ DE G.SA RA'IN KA ZAN DI ÐI PE NAL TI NIN TAR TIÞ MA SI SÜ RÜ OR. BE ÞÝK TAÞ 2. BAÞ KA NI AH MET NUR ÇE BÝ, KEN DÝ SÝ NÝ E RE A TAN BU RAK IL MAZ'A TEP KÝ GÖS TE RE REK, "BEN O NA FUT BOL CU DE ME E U TA NI O RUM. A KIÞ MA DI, AR KA DAÞ LA RIN E ME ÐÝ - NÝ ÇAL DI. HER FUT BOL CU KAR ÞI DA KÝ TA KI MIN O UN CU SU NUN E ME ÐÝ NE SA GI SI OL MA SI LA ZIM" SUÇ LA MA SIN DA BU LUN DU. BEÞÝKTAÞ Ku lü bü Ý kin ci Baþ ka ný Ah met Nur Çe bi, Ga la ta sa ray i le 3-3 be ra be re kal dýk la rý mü ca de le de ga li bi ye ti hak e den ta raf ol duk la - rý ný i fa de et ti.ba sýn men sup la rý na a çýk la ma da bu lu nan Çe bi, maç ta ya þa nan tar týþ ma lý po zis - yon la rý ka mu o yu nun tak di ri ne bý rak týk la rý ný be lir te rek, ''Ma çý al mak bi zim hak ký mýz dý. Ü - zül düm sa de ce'' de di. Çe bi, ha kem yö ne ti miy - le il gi li her han gi bir a çýk la ma ya pýp yap ma ya - cak la rý so ru su ü ze ri ne, ''Fut bol þu be si bu ko - nu da ge re ke ni söy le ye cek tir. ö ne tim ku ru lu da top la nýp ne a çýk la ma sý ge re ki yor sa ya pa - cak týr. Be nim tek ba þý ma bir a çýk la ma yap - mam müm kün de ðil'' i fa de le ri ni kul lan dý. RES MEN KEN DÝ NÝ E RE BI RAK TI Be þik taþ lý yö ne ti ci Çe bi, Ga la ta sa ray'ýn pe nal tý ka - zan dý ðý po zis yo nun i çin de yer a lan sa rý-kýr mý zý lý fut - bol cu Bu rak ýl maz'a tep - ki gös te re rek, ''Gör dü ðüm ka da rýy la ken di ni ye re bý - rak tý. Ben o na fut bol cu de - Burak ýlmaz me ye u ta ný yo rum. a kýþ - ma dý, ar ka daþ la rýn e me ði - ni çal dý. Her fut bol cu bir bi ri ne say gý lý ol ma lý. Kar þý da ki ta ký mýn o yun cu su nun e me ði ne say gý - sý ol ma sý la zým'' di ye ko nuþ tu. Kar þý laþ ma da Ga la ta sa ray'ýn fa vo ri o la rak gös te ril di ði nin be - lir til me si ü ze ri ne Çe bi, ken di si nin Be þik taþ'ý fa - vo ri gör dü ðü nü an la týr ken, kad ro dý þý bý ra ký lan fut bol cu la rý Ri car do Qu a res ma i le il gi li so ru la ra ce vap ver mek ten ka çýn dý. Ga la ta sa ray lý yö ne ti - ci le ri stat ta kar þý la ma ma la rýy la il gi li so ru ya i se Çe bi, bu ko nu da da ha ön ce yap tý ðý a çýk la ma la - rýn yan lýþ an la þýl dý ðý ný be lir te rek, bu yön de ki so - ru la ra ce vap ver mek is te me di ði ni söy le di. G.Saray derbiden ders çýkaracak GALATASARA'IN Çek sa vun ma o yun cu su To - mas Uj fa lu si, 3-3 be ra be re ta mam la dýk la rý Be - þik taþ ma çýn dan çý ka ra cak la rý o lum lu ve o lum - suz ders ler ol du ðu nu söy le di. Uj fa lu si, yap tý ðý a - çýk la ma da, ''Bu maç tan çý ka ra ca ðý mýz o lum lu ve o lum suz ders ler var. Bir pu an i çin as lýn da se vin - me miz la zým, Ra ki bi miz 3 kez ö ne geç ti ve biz ka rar lý ðý mýz la ya ka la ma sý ný bil dik. Bu nun i çin se vin me li yiz. Ta bii ki biz Ga la ta sa ray'ýz ve ne o - lur sa ol sun ka zan ma lýy dýk. Ka za na bi lir dik de. 4-5 net po zis yo nu muz var dý. De ðer len dir sek fark lý HAKEMÝ ANILTTI: Süper Lig'de Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Beþiktaþ, lig tarihinde 500. kez eþitliði bozamadý yýlýnda baþlayan ligde toplam maçýna çýkan siyah-beyazlýlar, 500. kez sahadan beraberlikle ayrýldý. Öte yandan, Beþiktaþ o la bi lir di. Ay rý ca ders de çý kar ma lý yýz çün kü bi - rey sel ha ta lar dan ge len gol ler var dý'' di ye ko nuþ - tu. Tec rü be li o yun cu, Ga la ta sa ray'ýn yap tý ðý 3 res mi maç ta da bi rey sel ha ta lar dan gol ye di ði nin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne i se, ''ap ma mýz ge re ken da ha çok ça lý þýp bun la rý dü zelt mek. Ý yi kon san - tre ol mak çok ö nem li. Ö nü müz de Av ru pa maç - la rý ve mut la ka zor ra kip ler bi zi bek li yor. Þam pi - yon lar Li gi'nde ki ra kip le re bu ha ta la rý ya par sak, fa tu ra sý a ðýr o lur. Tek yol kon san tras yo nu mak - si mum se vi ye ye ta þý mak'' i fa de le ri ni kul lan dý. Johan Elmander ile Galatasaray arasýndaki bir lig maçý ilk kez 3-3 sona erdi. Bu arada Burak ýlmaz'ýn ceza sahasý içinde düþmesine penaltý düdüðü çalan hakem Bülent ýldýrým'a Beþiktaþlý oyuncular uzun bir süre itirazda bulundular. FOTOÐRAF: A.A Bireysel hata yapýyoruz GA LA TA SA RA'IN Ýs veç li for - vet o yun cu su Jo han El man der i se ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, ''Ra kip ten da ha i yi oy na yan, ma çý do mi ne e den, gol po zis yon la rý na gi ren bir Ga la ta sa ray var dý ilk ya rý da. Bun la rý de ðer len dir mek ge re ki - yor. Bi rey sel ha ta lar da ge len gol ler var. i ne de 1 pu a na se - vin mek ge re ki yor. Ga la ta sa ray ga li bi ye ti hak e den bir ta kým dý. Fýr sat la rý de ðer len di re me dik. i ne de 1 pu an fe na de ðil'' þek - lin de ko nuþ tu. U mut Bu lut i se Be þik taþ kar þý sýn da çok gol po - zis yo nu na gir dik le ri ni an cak bun la rý de ðer len di re me dik le ri - ni be lir te rek, "3 de fa fe ri ye düþ - tü ðü müz bir maç tan ye nil me - den ay rýl mak da i yi bir so nuç - tur" þek lin de ko nuþ tu. nso il.com Terim yapýlan hatalarý görmeli Der bi dü þü nü le nin dý þýn da bir skor la bit ti. Be þik taþ'ýn üç gol a ta ca ðý ný, G.Sa ray'ýn üç gol yi ye ce ði ni kes tir mek zor du. Se be bi üst dü zey ta kým o yun cu la rý nýn yap ma ya ca ðý ha ta la - rýn faz la lý ðý böy le bir ne ti ce yi ge liþ tir di. O yu nun baþ lan gý cýy la da ha yir min ci sa ni ye de, G.Sa ray net gol po zis yo nu nu U mut'la kul la na ma dý. Böy le bir er ken po zis yon bul ma G.Sa ray'a "na sýl ol sa çok po zis yon ve do la yý sýy la gol bu lu ruz" dü þün ce si - nin, ra hat lý ðý so nu cu nu ge tir di. Ta ki Be þik taþ'ýn le hi ne Me lo'nun ka fa go lü ge le ne ka dar. Son ra - sýn da yi ne Be þik taþ'ýn ö ne geç me si ve tek rar be ra - ber li ðin gel me si G.Sa ray'da ki ra hat lýk dü þün ce si - nin pa nik ol ma ha li ne dö nüþ me si ne se bep ol du. Ö zel lik le de i kin ci ya rý da Ha kan Bal ta'nýn i na - nýl maz ha ta sýy la tek rar ye nik du ru ma dü þen G.Sa ray'ýn o yun dü ze ni ta ma men bo zul du. Son on da ki ka ya ka dar da ðýl mýþ bir G.Sa ray var dý sa - ha da. Be þik taþ sko run i kin ci ya rý da le hi ne ge liþ - me sin den son ra, gü ven duy gu su nun art ma sý na ve da ha i yi oy na ma sý na se bep ol du. Ý kin ci ya rý da Be þik taþ o yu nu so ðut ma da da çok ba þa rý lý ol du. Sa kat lýk o lan po zis yon lar da o yun cu lar u zun ca sü - re yer de yat tý, So nu cun da G.Sa ray ta ma men o - yun dan düþ tü. Ta bi bu da bir tak tik. Ra ki bi nin ne ol du ðu nu bi lip o na gö re oy na mak - ta be ce ri dir. E ðer Be þik taþ G.Sa ray'la ba þa baþ oy - na ma yý dü þün sey di, sko run G.Sa ray'ýn le hi ne ol - ma ih ti ma li yük sek ti. A ma Be þik taþ o yu nu G.Sa - ray'ýn is te di ði gi bi de ðil de, ken di is te ði doð rul tu - sun da oy na ma yý ba þar dý. Ne ti ce de G.Sa ray'ý ye ne - bi lir di. Ha kem Bü lent ýl dý rým çok kö tü bir maç yö net ti. Bu rak'ýn dü þü rül me si pe nal tý de ðil di. Ay - rý ca fa ul ol muþ ol sa da po zis yon dý þa rý day dý. Bu - nun dý þýn da po zis yon süz me de çok çok ba þa rý sýz - dý. Fa ul le rin bir ço ðun da ters ka rar lar ver di. Ça lýn - ma ya cak bir çok i ki li mü ca de le ye dü dük çal ma sý, kö tü ha kem pro fi li çiz me si ne se bep ol du. G.Sa ray bu ma çý ke sin lik le ka yýp ha ne si ne yaz ma - lý dýr. Öy le rü ya ta kým fa lan ko lay o lun mu yor. Bu - nun i çin is tik rar ve stan dar týn sü rek li li ði e sas týr. Gol yi yin ce da ðý la cak sa Be þik taþ da ðýl ma lýy dý. Çün ki G.Sa ray kad ro ka li te si ve o yun cu tec rü be siy le çok da ha i yi bir ta kým. A ma i kin ci ya rý da gör dük ki; bu ha le G.Sa ray'lý o yun cu lar düþ tü. Pas yüz de si düþ tü. an lýþ pas la rýn faz la lý ðý tüm o yun cu la ra ya yýl dý. Ta - ký mý bu pa nik ha lin den kur ta ra cak o yun cu ol ma - ma sý il ginç ti.bu ra da Be þik taþ'ýn pres uy gu la ma sý ve a tý lan i kin ci ve ü çün cü gol son de re ce ba þa rý lýy dý. G.Sa ray'ýn Þam pi yon lar Li gi ön ce si bu ma çý i yi de - ðer len dir me yap ma sý lâ zým. Ha kan Bal ta, Ha mit, Se - mih, Uj fa lu si çok kö tü gü nün dey di. Ha va top la rýn da ki yan lýþ a dam al ma lar, ö zel lik le du ran top lar da ki pay la - þým ha ta la rý nýn dü zel me me si, Fa tih Te rim in ü ze rin de ö nem le dur ma sý ge re ken ö nem li ko nu lar. Trabzonspor geçen sezondan daha iyi SÜ PER Lig'de Sa ni ca Bo ru E la zýðs por'u sa ha sýn da 2-0 ye ne rek pu a ný ný 4'e yük sel ten Trab zons por, ge çen se - zo na o ran la i yi bir baþ lan gýç yap tý. Ge çen se zon li gin ilk 2 haf ta sýn da 1 be ra ber lik ve 1 mað lu bi yet a la rak 1 pu an el de e de bi len bor do-ma vi li ler, bu se zon ay ný dö nem de 1 ga li bi yet ve 1 be ra ber lik i le 4 pu an top lan dý. Bu se zon 1-1'lik Kar de mir Ka ra büks por ve U E FA Av ru pa Li - gi'nde ki 0-0'lýk Vi de o ton be ra ber li ðiy le e leþ ti ri len bor - do-ma vi li ta kým, lig de 2. haf ta so nun da li der Fe ner bah - çe i le ay ný pu an da 3. sý ra da ken di ne yer bul du. Ge çen se zo na dep las man da 1-1'lik Ma ni sas por be ra ber li ði i le baþ la yan, i kin ci haf ta da sa ha sýn da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'a 1-0 mað lup o lan Ka ra de niz e ki bi, ilk 2 haf ta yý 14. sý ra da ta mam la mýþ tý. SAPARA-SERDAR TAKASI GÜNDEMDE Trabzonspor ile Gaziantepspor'un Sapara-Serdar Kurtuluþ takasý konusunda görüþme yaptýklarý bildirildi. Trabzonspor Kulübü Asbaþkaný Nevzat Þakar, yaptýðý açýklamada, Slovak futbolcularý Marek Sapara konusunda Gaziantepspor'un bir teklifinin olduðunu belirterek, ''Bunun karþýlýðýnda da daha önce istediðimiz oyuncularý Serdar Kurtuluþ'u takas edebileceklerini söylediler'' dedi. Real Madrid'in ilk transferi Modriç ÝSPANA'NIN Real Madrid takýmý yeni sezonun ilk transferini, Tottenham'da forma giyen Hýrvat futbolcu Luka Modriç'i alarak yaptý. Real Madrid resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, 26 yaþýndaki orta saha oyuncusu Modriç'in 5 yýllýk bir sözleþmeye imza atacaðý bildirildi. Ýspanyol kulübü yeni futbolcusunu "hücuma yönelik oyun kurma yeteneði çok yüksek, kaliteli" olarak tanýttý yazýnda Dinamo Zagreb'ten Tottenham'a gelen Modriç, bu takýmda oynadýðý toplam 160 maçta 17 gol attý. HASTANEE KOÞTULAR: Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman, yöneticçiler ve Beþiktaþ Teknik Direktörü Samet Aybaba'nýn yaný sýra Galatasaraylý yöneticiler Sedat Doðan ve Emir Sarýgül de hastaneye giderek Mustafa Pektemek'in durumu hakkýnda bilgi MUSTAFA PEKTEMEK AMELÝAT OLACAK SÜ PER Lig'de Ga la ta sa ray'la oy na dýk la rý der bi maç ta cid di bir sa kat lýk ge çi ren Be þik taþ lý fut bol cu Mus ta fa Pek te - mek'in sað diz ön çap raz bað la rýn da kop ma tes pit e dil di ði a çýk lan dý. Ful ya A cý ba dem Has ta ne si'ne ge ti ri len Mus ta - fa'nýn MR'ý çe kil di. MR'ýn so nu cu nu a çýk la yan Be þik taþ Ku - lü bü Dok to ru Ýs ma il Ba þöz, Mus ta fa'nýn sað diz ön çap raz aldýlar. Baþkan Ormanhastanede yaptýðý açýklamada Mustafa Pektemek'in durumu ve Galatasaray maçýyla ilgili olarak, ''Sakatlýk sporun içinde olan bir þey. Oyuncularýmla ve teknik kadroyla gurur duyuyorum" dedi. FOTOÐRAF: A.A bað la rýn dan tam kop ma mey da na gel di ði ni be lir te rek, Prof. Dr. Ö mer Ta þer i le bir de ðer len dir me ya pa cak la rý ný ve bü - yük ih ti mal le fut bol cu nun a me li yat e di le ce ði ni kay det ti. Dok tor Ba þöz, Be þik taþ lý fut bol cu nun 56 ay lýk bir sü re sa - ha lar dan u zak ka la ca ðý ný an la ta rak, si yah be yaz lý o yun cu yu en ký sa sü re de i yi leþ tir mek i çin ça lý þa cak la rý ný i fa de et ti. Alex görüþmeye suratý asýk geldi FE NER BAH ÇE Ku lü bü Baþ ka ný A ziz ýl dý rým i le ta - kým kap ta ný A lex de So u za a ra sýn da ya pýl ma sý plan - la nan gö rüþ me baþ la dý. A ziz ýl dý rým'ýn, Ga zi an teps - por ma çý son ra sý sert söz ler le e leþ tir di ði ve dün i çin gö rüþ me ye ça ðýr dý ðý A lex, Fe ner bah çe Þük rü Sa ra - coð lu Sta dý'nda bu lu nan ku lüp bi na sý na gel di. ýl dý - rým ve A lex a ra sýn da ki gö rüþ me baþ lar ken, ba sýn men sup la rý nýn gi riþ te gö rün tü a la ma ma sý i çin ku lüp gi ri þin de ki pa ra van lar da in di ril di. Bre zil ya lý fut bol - cu nun su ra tý nýn a sýk ol du ðu gö rül dü. A lex'in Spar - tak Mos ko va ma çýn da ye dek so yun ma sý nýn ar dýn - dan sos yal med ya da yer a lan a çýk la ma la rýy la baþ la - yan ve tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man'ýn Bre zil ya lý yýl dý zý lig de ki Ga zi an teps por ma çý nýn kad ro su na al - ma ma sýy la da ha da yük se len ger gin lik son ra sý A ziz ýl dý rým, A lex'le il gi li a ðýr e leþ ti ri ler de bu lun muþ, o - yun cuy la biz zat gö rü þe ce ði ni a çýk la mýþ tý. Spartak maçýna Alman hakem FENERBAHÇE'NÝN Spartak Moskova ile yarýn Þükrü Saracoðlu Stadý nda oynayacaðý Þampiyonlar Ligi play-off turu rövanþ maçýný Alman hakem Felix Brych yönetecek. UEFA nýn resmi web sitesinden verilen bilgilere göre maçta yine Almanya Futbol Federasyonu ndan Mark Borsch ve Stefan Lupp yardýmcý hakem olarak görev yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Markus Hacker, ilave yardýmcý hakemleri ise Felix Zwayer ve Guido Winkmann yýlýndan bu yana uluslararasý platformda düdük çalan 37 yaþýndaki Felix Brych, sezonundan bu yana Þampiyonlar Ligi maçlarýnda görev alýyor. Geçtiðimiz sezon Þampiyonlar Ligi nde biri yarý final olmak üzere toplam 7 maçta düdük çalan Alman hakem, bu maçlarda 30 sarý, 4 de kýrmýzý kart çýkartýrken; 4 kez de penaltý noktasýný gösterdi.

15 AÝLE - SAÐLIK 15 Tü tün le mü ca de le ders ki tap la rý na gir me li MA NAV GAT Sað lýk Der ne ði (MA SA DER) Baþ ka ný Diþ He ki mi Re cep De mir taþ, e ni Ze lan da ve A - vus tral ya da tü tün kon tro lü ve si ga ra nýn za rar la rý - nýn dan ko run ma nýn ders ki tap la rý na gir di ði ni, bu - nun Tür ki ye de de ya pýl ma sý ný bek le dik le ri ni söy le - di. MA SA DER Baþ ka ný De mir taþ, a çýk la ma sýn da, e ni Ze lan da ve A vus tral ya da tek tip pa ket uy gu - la ma sý nýn ya ný sý ra o kul lar da tü tün kon tro lü ne yö - ne lik müf re dat ha zýr lan ma sý ný gö nül den des tek le - dik le ri ni be lirt ti. De mir taþ, ay ný uy gu la ma yý, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ndan ye ni e ði tim ve öð re tim yý lýn - da gör mek is te dik le ri ni kay det ti. e þi lay Ce mi ye - ti nin yap tý ðý is ta tis ti ki ça lýþ ma ya gö re, ül ke de si ga - ra iç me ya þý nýn 11 e düþ tü ðü ne dik kat çe ken De - GÜ RÜL TÜ kir li li ði ye ni do ðan be bek le rin uy ku dü ze ni ni bo zu yor. Uz man lar, be bek le rin u yu du - ðu yer de gü rül tü çý ka rýl ma sý nýn be bek le rin uy ku dü zen le ri ni bo za rak gün lük uy ku la rý ný al ma lar ný zor laþ týr dý ðý be lir ti yor. An tal ya Ma nav gat Dev let Has ta ne si Baþ he ki mi ve Ço cuk Has ta lýk la rý Uz - ma ný Dr. Meh met Ku ru, ye ni do ðan bir be be ðin gün lük sa at u yu du ðu nu söy le di. Gü rül tü kir li li ði ne ma ruz ka lan ço cuk la rýn ye ni den uy ku - ya dal ma la rý nýn zor laþ tý ðý ný be lir ten Ku ru, 3 haf - ta lýk be be ðin sa at, 6 haf ta lýk la rýn sa at ve 6 ay da sa at u yu du ðu nu i fa de et ti. Be bek - le rin ra hat bir þe kil de uy ku la rý ný al ma la rý i çin an - ne le rin ço cuk la rý ný bes ler ken ko nuþ ma sý ný tav si - ye e den Ku ru, ge ce le ri bes ler ken ses siz o lun ma sý - ný ge ce i le gün düz far ký ný al gý la ma sý ný sað la mak i - mir taþ, o kul bah çe le rin de ve li ve öð ret men le rin si - ga ra i çi mi nin ya sak lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Dün ya ge ne lin de her yýl 150 bin ki þi nin ak ci ðer kan se ri ne bað lý has ta lýk tan ha ya tý ný kay bet ti ði ni be lir ten De mir taþ, si ga ra i le mü ca de le nin bir in - san lýk gö re vi ol du ðu nu kay det ti. De mir taþ, Ma a le - sef ül ke miz de her ge çen gün si ga ra kul la ným ya þý dü þü yor. Son 15 yýl i çin de ül ke miz de si ga ra kul la - ný mý 15 den 11 e düþ tü. Si ga ra; al kol, e ro in, ko ka in ve es rar gi bi çok kuv vet li ba ðým lý lýk ya pan mad de. Tü tün kon tro lün de e ði tim þart. Tü tün le mü ca de - le nin o kul lar da ders ki tap la rý na gir me si ni is ti yo ruz. Ge le cek ku þak la rýn sað lýk lý ya þa ma sý i çin tü tün kon tro lün de e ði tim þart. de di. An tal ya / ci han Ev de ki gü rül tü be be ðin uy ku dü ze ni ni bo zu yor çin ý þýk ya kýl ma ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Ku ru, e ni do ðan be bek le ri mi zin ra hat bir þe kil de uy - ku la rý ný al ma la rý i çin ev i þin de gü rül tü kir li li ðin - den u zak du ra lým. Be be ðin ya nýn da yük sek ses çý - ka ran ci haz la rý bu lun dur ma ya lým. E lek trik sü - pür ge le ri yük sek ses çý kar dý ðý i çin be bek le rin uy - ku dü zen le ri ni bo za bi lir. An ne ler gün düz le ri be - bek le ri ni bes ler ken mut la ka ko nuþ ma lý. Bu ko - nuþ ma ço cuk la rýn er ken ko nuþ ma la rý ný ve gün - düz le ri ra hat u yu ma la rý ný sað la ya cak týr. Be bek le ri ak þam bes ler ken ý þý ðý aç ma ya lým, so luk bir ý þýk la bes le ye lim. I þýk ve ses ak ti vi te le ri be bek ler de be - lir li sü re son ra gün düz ve ge ce fark lý lý ðý ný al gý la - ma la rý ný sað la ya cak týr. U yu ma zor lu ðu çe ken be - bek le re kla sik be bek mü zi ði din le til me li. U ya nan her be bek aç u ya nýr de di. An tal ya / ci han De de ve ni ne en gü zel ör nek PSÝ KO LO JÝK DA NIÞ MAN NEV ZAT Ö ZER, ÇO CUK VE GENÇ LE RÝN GÜ NÜ MÜZ DE DE DE VE NÝ NE GÝ BÝ TOP LU MUN EN Ö NEM LÝ DE ÐER LE RÝN DEN OK SUN OL DUK - LA RI Ý ÇÝN RO TA SI OL MA AN GE MÝ GÝ BÝ SA ÐA SO LA GÝT TÝ ÐÝ NÝ BE LÝR TÝ OR. PSÝ KO LO JÝK Da nýþ man ve E ði tim ci a zar Nev zat Ö zer, yaþ lý la rýn ço cuk ve genç le rin ha - ya týn da ö nem li rol mo del ol duk la rý ný, ha yat tec rü be le ri ba ký mýn dan da her ke sin ör nek al - ma sý ge rek ti ði ni söy le di. 21. yüz yý lýn ço cu ðu ve gen ci nin de de ve ni ne gi bi top lu mun en ö - nem li de ðer le rin den yok sun ol duk la rý i çin a - de ta ro ta sý ol ma yan ge mi gi bi sa ða so la git ti ði - ni be lir ten Psi ko lo jik Da nýþ man Nev zat Ö zer, Çe kir dek a i le, e li miz den yüz yýl lýk çý nar a ðaç - la rý ný al dý. Bu çý nar a ðaç la rý ya ni de de le ri miz ve ni ne le ri miz a i le nin dý þýn da kal dý. Bu in san - la rýn ha yat tec rü be le rin den, ha ta la rýn dan çý - kar dýk la rý ders ler den, tek nik le rin den, hoþ gö - rü lük le rin den u zak kal dýk. On la rý sis te min dý - þý na çý ka rýp biz her þe yi bi li riz ve ken di ken di - mi ze ye te riz de dik. Ve müt hiþ bir ha ta yap týk ve ha len de ya pý yo ruz. Ni ne le ri mi zi ve de de le - ri mi zi ge ri is ti yo ruz. On la rýn ço cuk la rý mýz la tek rar bir lik te ol ma sý ný is ti yo ruz de di. ÇO CUK LAR AR TIK BA KI CI LA RA E MA NET Ar týk gü nü müz de an ne ve ba ba la rýn iþ yo - ðun lu se be biy le ço cuk la rý ný ö zel ba ký cý la ra e - ma net et ti ði ni söy le yen Ö zer, Ý çin de ya þa dý - ðý mýz yüz yýl da çok meþ gu lüz. An ne le ri miz ve ba ba la rý mýz da ha çok ça lýþ mak ta ve da ha çok pa ra ka zan mak i çin a de ta çýr pýn mak ta. Bu du rum da ço cuk la rý mýz ya kreþ le re ya ba ký cý la - ra ya da e lek tro nik ba ký cý la ra (te le viz yon, bil - gi sa yar) e ma net. Bun la rýn da on la ra ne ka dar yar dým cý ol duk la rý ya da o la cak la rý or ta da. Dr. Bra yer, Os man lý a i le sin den bah se der ken bil - has sa ye tiþ kin ço cuk la rýn an ne-ba ba la rý i le bir lik te o tur mak tan de rin bir haz duy duk la rý - ný be lir te rek þöy le di yor; Ço cuk lar ye ti þip a - dam ol duk la rý za man, (Os man lý top lu mun da) a na la rýy la ba ba la rý ný yan la rýn da bu lun dur - mak la if ti har et tik le ri ve kü çük ken on lar dan gör dük le ri þef ka te mu ka be le et mek le bah ti yar ol duk la rý ný di le ge ti rir ler di der. Prof. Gas ton Jezz i se Ben ba tý lý bir a i le hu ku ku pro fe sö rü o la rak di yo rum ki; Türk mil le ti nin e lin den a - i le ni za mý ný a lý nýz, ge ri ye hiç bir þey kal maz di yor. Türk top lu mun da a i le, son bü yük ka le - dir ve güç lü bir ka le. Bu gün, Av ru pa da a i le ku ru mu nun ne den li sý kýn tý lar da ol du ðu nu bi - li yo ruz. Biz le rin bu müs tes na ku ru mu nu par - ça la mak ve bu ku ru mun i çi ne ze hir a kýt mak i - çin a de ta fýr sat kol lu yor lar. Ba zý has sas nok ta - la rý mýz dan gir me ye ça lý þý yor lar ki bun da da ba þa rý sað la mak ta lar di ye ko nuþ tu. A Ý LE BÜ ÜK LE RÝ NÝN KI ME TÝ BÝ LÝN ME LÝ Her ço cu ðun ya þa mýn da ör nek al dý ðý ö - nem li i sim ler ol du ðu nu i fa de e den Ö zer, Bun lar ço cuk la rýn e da ta kah ra man la rý dýr. Bu kah ra man lar ba zen ba ba, an ne, a ða bey, öð ret men ya da de de ve ya ni ne ler dir. Bun - la rýn ye ri ni i se þim di ler de i çe ri ði þid det do - lu çiz gi film ve ya bil gi sa yar o yun la rýn da ki in san si ma sý na da ben ze me yen ki þi ler al dý. Ta bi bun la rýn ruh la rý ve fi zik sel te mas la rý ol ma dýk la rý i çin sü rek li sev gi ve il gi aç lý ðý çe ken bi rey ler or ta ya çý kar dýk. Bir çok Av - ru pa ül ke sin de an ne ve ba ba lar ço cuk la rý - nýn bü yük ba ba ve ya bü yü kan ne öz le mi ni ve bu duy gu yu tat min i çin ki ra lýk de de ki - ra la dýk la rý ný bi li yor muy du nuz? Uy gu la ma sa ye sin de hem yal nýz ya þa mak zo run da ka - lan yaþ lý in san lar ye ni bir a i le ye ka vu þu yor hem de kü çük ço cuk lar bir þe kil de bü yük - ba ba ya da bü yü kan ne sev gi si ya þý yor. Ne ka dar dra ma tik ve bir hay li ü zü cü. Hiç bir can lý a ta sý nýn tec rü be le rin den yok sun kal - mak is te mez. On lar da ders var, bil gi de po - la rý, nos tal ji, sa býr, þü kür, hoþ gö rü, ta ham - mül var þek lin de ko nuþ tu. Ýn san la rýn de de ve di ðer a i le bü yük le ri nin kýy me ti ni bil me - si ge rek ti ði ni vur gu la yan Ö zer, On lar hiç - bir za man bi zim a cý çek me mi zi, ü zül me - mi zi is te mez ler. Çün kü on lar bu ya þa ka - dar her tür lü a cý yý ve zor luk la rý a þa rak bu gün le re gel miþ ler dir. Biz le rin de ay ný a cý la - rý ya þa ma mý zý as la is te mez ler. Bu ba kým - dan on lar ha yat ta i ken kýy met le ri ni bi le - lim. Çün kü on lar ya þam ü ni ver si te sin den me zun o lan bi rer ha yat öð ret men le ri dir i - fa de le ri ni ku lan dý. oz gat / ci han A ni ha va ge çiþ le rine dik kat UZ MAN LAR, son gün ler de ha va sý cak la rýn da ya þa nan a ni yük se liþ ve düþ me nin has ta lý ða da ve ti ye çý kar dý ðý - ný her ke sin bu ko nu da bi linç li ha re ket et me si ge rek - ti ði ni söy le di. Sam sun Bü yük A na do lu Has ta ne si Ku - lak Bu run Bo ðaz (KBB) Uz ma ný Op. Dr. u suf Þen - türk, son gün ler de ha va nýn de ðiþ ken ol ma sý nýn has - ta lýk la ra da ve ti ye çý kart tý ðý ný be lirt ti. u suf Þen türk, Ö zel lik le so ðuk al gýn lý ðý, nez le ve grip gi bi so lu num yo lu en fek si yon la rý i çin dik kat li o lun u ya rý sýn da bu - lun du. Mev sim ge çiþ le rin de ya þa nan a ni ý sý de ði þik - lik le ri, vü cu dun sa vun ma me ka niz ma sý ný za yýf lat tý ðý - ný ha týr la tan Þen türk, mev sim ge çiþ le rin de ki ý sý de ði - þik lik le rin den et ki le nip has ta ol ma mak i çin dik kat li ve ön lem a lýn ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. A ni ha va de - ði þik lik le ri nin grip ve so ðuk al gýn lý ðý gi bi has ta lýk la rýn ya yýl ma sýn da ö nem li bir fak tör o luþ tur du ðu nu i fa de e den Uz ma ný Op. Dr. u suf Þen türk, Ne den has ta o lu yo ruz? so ru su i le il gi li o la rak i se þöy le ko nuþ tu: Ha va ko þul la rý nýn de ðiþ me si ý sý dü zen le me me ka - niz ma la rý ný ha zýr lýk sýz ya ka la ya rak has ta lýk ne de ni o - la bi lir ler. Ba ðý þýk lýk sis te mi de bu me ka niz ma lar la be - ra ber ça lýþ tý ðýn dan vü cut di ren ci dü þe bi lir. a þa mýn de va mý i çin in san be de ni nin 36,5-37 de re ce ol ma sý ge rek mek te dir. Ö zel lik le mev sim ge çiþ le ri a ni ha va de ði þik le ri nin ya þan dý ðý dö nem ler dir. Ge ce gün düz ý - sý far ký, nem ve ba sýnç fark la rý ha va da do la þan par ti - kül mik tar la rýn da de ði þim ler ya ra týr. Do la þan par ti - kül le rin en fek si yon et ke ni o la bil me si, par ti kül sa yý sý - nýn yü kü, has ta lýk yap ma gü cü, ko nak çý nýn sa vun ma - sý nýn di ren ci ne bað lý dýr. Opr. Dr. u suf Þen türk son o la rak gün lük ya pýl ma sý ge re ken ler hak kýn da þu bil - gi le ri ver di: Bol su tü ke tin. Si ga ra ve al kol den u zak du run. Dü zen li ve ka li te li uy ku çok ö nem li dir. Ý yi bir vi ta min ve mi ne ral des te ði sað la yýn, be sin çe þit li li ði i - le bes le nin. Ka pa lý or tam la rý i yi ha va lan dý rýn ve te - miz le yin. Ba ðý þýk lýk sis te mi ni güç len di ri ci tak vi ye ler a la bi lir si niz. Ba lýk ya ðý, a rý po le ni, Be ta ka ro ten, vi ta - min komp leks le ri, ko en zim, ye þil çay bun lar a ra sýn da sa yý la bi lir. En fek si yon be lir ti le ri var sa mut la ka bir uz - ma na mu a ye ne o lun. Dü zen li spor ya pa rak ba ðý þýk lýk sis te mi ni zi güç len di rin. Sam sun / ci han

16 Ark tik bu zul la rýn da re kor e ri me JAXA, 1979 DAN BU ANA KUZE KUTUP BÖLGESÝNÝN UDUDAN GÖZETLENDÝÐÝNÝ, REKOR ERÝME ÝLE BUZULLARIN 4,21 MÝLON KÝLOMETREKAREE DÜÞTÜÐÜNÜ AÇIKLADI. JA PON U zay Ke þif A jan sý (JA XA) 1979 dan bu ya na ku zey ku tup böl ge si nin uy du dan gö zet len di ði ni, re kor e ri me i le bu zul la rýn 4,21 mil yon ki lo met re ka re ye düþ tü ðü nü a çýk la dý. JA XA ya gö re bu sü reç te ya pý lan öl çüm ler de en faz la e ri me 2007 de ger çek leþ miþ ve bu zul la rýn kap la dý ðý a lan 4,25 mil yon ki lo met re ka re ye ge ri le miþ ti. Ri a No vos ti ye a çýk la ma da bu lu nan St. Pe ters burg Ark tik ve An tar ti ka A raþ týr ma Mer ke zi uz ma ný A lek san der Da ni lov, a þý rý sý cak bir yaz mev si mi nin ya þan dý ðý ný, bu zul lar da e ri me nin Ey lül or ta sý na ka dar sü re bi le ce ði ni kay det ti. Da ni lov, Bu zul yo ðun luk la rý da za yýf la dý. Çok faz la de ðil, an cak ye te rin ce in ce. Ba zý böl ge ler de bu zul ka lýn lý ðý san ti met re ye ka dar dü þü yor de ðer len dir me sin de bu lun du. 800 MÝL ON KÝ ÞÝ SU LAR AL TIN DA KA LA BÝ LÝR ABD U lu sal Kar ve Buz Ve ri Mer ke zi ne (NSIDC) gö re, A ðus tos ba þýn - dan bu ya na gün lük e ri me Tem muz a yý na gö re i ki kat art tý. Güç lü rüz gâr la rýn et - ki si i le par ça la nan bu zul lar da e ri me sü re ci ni hýz lan dý rý yor. Bu zul la rýn kon san tras yo nun da dü þüþ ol ma sý da o lum suz fak tör o la rak de ðer len di ri li yor. Da ni lov da NSIDC ýn at mos fe rik o lay la rýn art ma sý nýn ku tup böl ge sin de a þý rý rüz gâr la rýn o luþ ma sý ve e ri me sü re ci ni hýz lan dýr ma sý tes pi ti ne ka tý lý yor. Rus uz ma na gö re, rüz gâr lar la par ça la nan bu zul lar yi ne rüz gâr lar la At lan tik e doð ru sü rük len di ði ne de dik kat çe ki yor. Rus ya O la ða nüs tü Hal Es ki Ba ka ný Ser gey Þoy gu ge çen yýl dü zen le nen çev re kon fe ran sýn da yap tý ðý a çýk la ma da kü re sel ý sýn ma nýn ö nü ne ge çi le me me si du ru mun da, en az 800 mil yon ki þi nin su lar al týn da ka la ca ðý ný id di a et miþ ti. Ri a No vos ti ye a çýk la ma da bu lu nan Rus ya Me te - o ro lo ji Ser vi si Baþ ka ný A lek san der Fro lov a gö re de, kü re sel ý sýn ma nýn ö nü ne ge çi le mez se, ö nü müz de ki yýl i çin de bu zul kal ma ya cak. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERLER RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ ÝSTANBUL DA BULUÞTU DÜNADA ÝLK DEFA GERÇEKLEÞEN ULUSLARARASI RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ TOPLANTISI DÜN ÝSTANBUL DA BAÞLADI. DÜN A DA ilk de fa ger çek le þen o lan U lus la ra ra sý Ri sa le-i Nur Mü ter cim le ri Top lan tý sý dün Ýs tan bul da baþ la dý. Top lan tý da beþ gün bo yun ca fark lý prog ram lar ic ra e dil miþ o la cak. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri ta ra fýn dan te lif e di len Ri sa le-i Nur e ser le ri dün ya nýn bir çok di li ne ter cü me e dil miþ ve e dil mek te dir. Dün ya ça pýn da ter cü me yap - Si ga ra ya sak la rý kalp kriz le ri ni a zalt tý A PILAN a raþ týr ma lar, Al man ya da si ga ra ya sak la rý nýn yü rür lü ðe gir me si nin kalp kriz le ri va ka la rý nýn a zal ma sý na se bep ol du ðu bul gu su nu or ta ya çý kar dý. Dr. Jo han nes Schmuc ker in yap tý ðý ye ni a raþ týr ma ya gö re, Al man ya nýn Bre men ken tin de yýl la rý a ra sýn da kalp kri zi o ran la rý pa sif i çi ci ler de yüz de 24 ve si ga ra i çen ler de yüz de 4 düþ tü. Bu ra kam la rý Al man Me mur lar Sað lýk Si gor ta Ka sa sý sý nýn 3,7 mil yon ü ye si ü ze rin de yap tý ðý göz lem de doð ru lu yor. Beþ yýl lýk göz le me gö re kalp kri zin den do la yý has tan de de te da vi al tý na a lý nan has ta la rýn o ra ný si ga ra ya sa ðýy la bir lik te yüz de 8 a zal dý. Al man Kar di o lo ji Top lu mu Baþ ka ný Prof. Dr. Ge org Ertl, si ga ra ya sa ðýn dan ö zel lik le pa sif i çi ci le rin fay da lan dý ðý ný be lir tip, si ga ra ya sa ðý na ve ka mu ya a çýk a lan lar da si ga ra iç me yen le rin ka rar lý lýk la ko run ma ya de vam e dil me si ni ta lep et ti. Münih / cihan mýþ ve yap mak ta o lan mü ter cim ler tec rü be ve bi ri kim le ri ni pay laþ mak ü ze re Ru ba Vak fý nýn ön cü lü ðün de dün baþ la yan top lan tý 31 A ðus tos 2012 ta ri hi ne ka dar de vam e de cek. Top lan tý sü re sin ce Ri sa le-i Nur la rýn dün ya dil le ri ne ter cü me e dil me si i le il gi li te mel me se le ler e le a lý na cak ve de tay lý mü za ke re ler ya pýl mýþ o la cak. Beþ gün bo yun ca muh te lif ül ke ler den 50 fark lý li san da mü ter cim le rin ha zýr bu lun du ðu top lan tý da öð le den ön ce or tak sa lon da su num lar ya pý la cak, öð le den son ra da üç ay rý sa lon da Ýn gi liz ce, A rap ça ve Türk çe o la rak teb lið ler su nu la cak. Top lan tý ya Ri sa le-i Nur la rýn A rap ça mü ter ci mi Ýh san Ka sým Sa li hi ve muh te lif plat form lar da Ri sa le - le rin ta ný tý mýy la il gi li ça lýþ ma lar ya pan Prof. Dr. u nus A li Çen gel, Prof. Dr. Ah met Ak gün düz, Prof. Dr. Fa ris Ka ya ve bir çok a ka de mis yen iþ ti rak e der ken,be di üz za man Haz ret le ri nin ya kýn ta le be le ri nin de prog ra ma ka tý la cak la rý bil di ril di. Ko nuy la il gi li ge niþ bil gi no lu te le fon dan a lý na bi lir. Ýs tan bul / e ni As ya Uydu takip cihazlý kaplumbaðalar denizle buluþtu Muðla nýn Ortaca ilçesine baðlý Dalyan beldesindeki Deniz Kaplumbaða Araþtýrma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi nde (DEKAMER) uydu takip cihazý takýlan 4 caretta caretta düzenlenen törenle denize býrakýldý. Antalya ve Muðla bölgesinde yaralý bulunan ve tedavileri tamamlanan 4 caretta carettanýn kabuklarýna DEKAMER yetkilileri tarafýndan uydu takip cihazý takýldý. Dalyan beldesindeki Ýztuzu Plajý ndan denize býrakýlan caretta carettalarýn doðal yaþamlarýnýn izlenmesi amacýyla takýlan uydu takip cihazlarý, kaplumbaðalar hava almak için su yüzüne çýktýklarýnda sinyal göndererek nerede olduklarýnýn tespit edilmesini saðlayacak. Bugüne kadar 13 deniz kaplumbaðasýna uydu takip cihazý takýldý. Uydu takip cihazý takýlan kaplumbaðalara Ayþegül, Osman, Hakan ve Çoban isimleri verildi. Muðla / aa Dünyanýn en tehlikeli pazarýnýn ortasýndan günde 8 kez tren geçiyor. En teh li ke li pa zar n TA LAND DA KÝ Ma ek long pa za rý, dün ya nýn en il ginç ve teh li ke li pa zar ye ri ol ma ö zel li ði ne sa hip. Ýlk ba kýþ ta nor mal gi bi gö rü nen bu pa za rýn or ta sýn da gün de tam 8 kez tren ge çi yor. Nor mal ha lin de sey re den pa zar ye rin de u zak tan du yu lan bir si ren se si i le ha re ket li lik baþ lý yor. He men tez gâh lar i çe ri a lý ný yor, ke penk ler kal dý rý lý yor; halk i se bul duk la rý boþ yer ler den tre nin ge çi þi ni 1-2 san ti met re u zak lýk tan iz li yor. Tre nin geç me sin den son ra i se sa ni ye ler i çe ri sin de her þey es ki ha li ne dö nü yor. Bu he ye ca ný ya þa mak i çin 120 ki lo met re u zak tan gel di ði ni be lir ten bir Ý tal yan tu rist, Sa de ce i ki da ki ka sü ren tre nin ge çi þi sý ra sýn da, tre nin ba na çar pa ca ðýn dan çok kork tum. Ýn san la rýn tren geç tik ten son ra, san ki hiç bir þey ol ma mýþ gi bi he men to par la nýp, nor mal ha le ge ri dö nü yor ol ma la rý þa þýr tý cý þek lin de dü þün ce le ri ni i fa de et ti. Pa zar ye rin de bu gü ne ka dar her han gi bir ka za ya þan ma dý ðý be lir til di. Bangkok / cihan Ka dýn hat tat la ra Çan ka ya hi ma ye si n CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül ün e þi Hay run ni sa Gül ün hi ma ye sin de ve Tuz la Be le di ye si nin kat ký la rýy la, ka dýn sa nat çý la rýn e ser le rin den o lu þan Bir De met Du a hüsn-ü hat ser gi si ve i ca zet tö re ni, Ce mal Re þit Rey fu a ye sa lo nun da dü zen le ne cek. 31 A ðus tos Cu ma gü nü CRR Alt Fu a ye sa lo nun da ger çek le þe cek prog ram da, geç ti ði miz yýl Cum hur baþ kan lý ðý Sa na ta Hiz met Bü yük Ö dü lü a lan dün ya ca ün lü hat sa nat çý sý Ha san Çe le bi nin ka dýn öð ren ci le ri nin du a ko nu lu e ser le rin den o lu þan hüsn-ü hat e ser le ri ser gi le ne cek. 21 ka dýn hat ta týn e ser le ri ni ser gi le ye ce ði prog ram da, 6 ka dýn hat tat da i ca zet a la cak. Ýs tan bul Müf tü sü Doç. Dr. Rah mi a ran ýn da ka tý la ca ðý Bir De met Du a hat ser gi si nin a çý lý þý ný, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün e þi Hay run ni sa Gül ya pa cak. Ýstanbul / cihan Ýn gi liz po li si as lan pe þin de n ÝN GÝLÝZ po li si ül ke nin Es sex böl ge sin de do la þan as la ný a rý yor. Son o la rak ül ke nin gü ney do ðu sun da ki St. Osyth de ön ce ki ak þam sa at le rin de gö rü len as la ný si lâh lý po lis ler, po lis he li kop ter le ri ve hay va nat bah çe si yet ki li le ri bul ma ya ça lý þý yor. Hay va nat bah çe sin den kaç ma dý ðý be lir le nen as la nýn, böl ge ye na sýl u laþ tý ðý me rak ko nu su. Ýn gi liz ha ber ka nal la rý ko nu ya ge niþ yer ve rir ken, as la nýn Es sex böl ge sin de ki bir sirk ten kaç tý ðý tah min e di li yor. Böl ge sa kin le ri ne ön ce ki ak þam ev le rin den çýk ma ma la rý tav si ye e di lir ken, as la ný gö ren le rin po lis le ir ti ba ta geç me si çað rý sýn da bu lu nul du. Londra / cihan

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı