Maðduriyetimiz devam ediyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maðduriyetimiz devam ediyor"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be ri sayfa 7 DE ÝSLÂM VE DEMOKRASÝ BAÐDAÞIOR Ha be ri sayfa 7 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Maðduriyetimiz devam ediyor AÞZEDELERÝN MAÐDURÝETÝNÝ TELÂFÝ GEREKÇESÝLE HAZIRLANAN KANUN MECLÝSTEN GEÇTÝ, AMA ÝTÝRAZ VE TARTIÞMALAR BÝTMEDÝ. AÞ'SIZ ATILANLAR: ÝKÝNCÝ KEZ MAÐDUR EDÝLDÝK u Dos ya la rý AÞ'a gö tü rül me yip ba kan o na yý ve ka rar na me ler le or du dan ih raç e di len mað dur lar, Mec lis ten ge çen AÞ ze de ler le il gi li ka nu na tep ki li: Biz ler kap sam dý þý bý ra ký la rak i kin ci defa mað dur e dil dik. Üs te lik mað du ri ye ti miz TBMM e liy le a de ta top lum ö nün de ye ni den o nay lan dý. GÜL'E MEKTUP: EÞÝTLÝK ÝLKESÝLE BAÐDAÞMAZ umað dur lar a dý na Cum hur baþ ka ný Gül'e gönderilen mek tup ta, Ay ný ge rek çe ler le i li þi ði ke si len le rin bir bö lü mü kap sa ma da hil e di lir ken, bir bö lü mü nün kap sam dý þýn da kal ma sý nýn e þit lik il ke si i le bað daþ ma dý ðý ný za t-ý â lî le ri ni zin tak dir le ri ne arz e di yo ruz de nil di. Ha be ri sayfa 5 te ERDOÐAN: Deðiþime direnen kaybeder ubaþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, her li de rin de ði þi me set çe ki le me ye ce ði ni gör mek du ru mun da ol du ðu nu be lir te rek, Top lu mun de ði þim ta lep le ri ne ku lak tý ka yan, top lu mun ar zu ve ta lep le ri ne du yar sýz ka lan her li der, de ði þim rüz gâ rý kar þý sýn da er ya da geç ye nil gi ye uð ra ya cak týr de di. Ha be ri sayfa 4 te 12 HAZÝRAN A DOÐRU Seçim süreci dün baþladý uük sek Se çim Ku ru lunun be lir le di ði se çim tak vi mi ne gö re, 12 Ha zi ran 2011 de ya pý la cak 24. dö nem mil let ve ki li ge nel se çi mi i çin sü reç dün baþ la dý. Ha be ri sayfa 4 te Çiftçide kar sevinci Ha be ri say fa 6 da Suud ordusu Bahreyn e girdi Ha be ri say fa 7 de SANATÇI, TV PROGRAMI ÇIKIÞINDA SÝLÂHLI SALDIRIA UÐRADI Tatlýses uyutuldu u Ön ce ki ge ce uð ra dý ðý sal dý rý da ka fa sýn dan ya ra la nan ün lü sa nat çý Ýb ra him Tat lý ses, ya pý lan a me li yat son ra sý u yu tul du. A me li ya tý ya pan Prof. Dr. Ýl han El ma cý, Sa ba ha kar þý u yan dýr ma yý plan lý yo ruz de di. Tat lý ses in ha ya tî teh li ke si nin de vam et ti ði ni be lir ten El ma cý, Bi ze gel di ðin de sol ta ra fýn da ta ma men felç var dý di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 4 te Kafasýna kurþun isabet eden Tatlýses, 2 defa ameliyata alýndý. Dua anonsu uþan lý ur fa Be le di ye Baþ - ka ný Ah met Eþ ref Fa ký ba - ba, be le di ye ho par lör le rin - den a nons yap tý ra rak, hem þeh ri le ri nin, Ýs tan - bul da uð ra dý ðý si lâh lý sal dý - rý da a ðýr ya ra la nan Ýb ra him Tat lý ses i çin du a et me le ri ni is te di. Ha be ri sayfa 4 te Kaddafi nin saldýrýlarý sürüyor/ 7 de Japonya daki depremden sonra Fukuþima nükleer santralinde Çernobil benzeri bir kazanýn meydana gelme ihtimalinin bulunmadýðý bildirildi. Hükümet nükleer sýzýntýya karþý bütün tedbirleri aldýðýný açýkladý. JAPONA DAKÝ SIZINTI DÜNAI ENDÝÞELENDÝRDÝ Nükleer tartýþmasý yeniden alevlendi u Ja pon ya da Fu ku þi ma nük le er san tra lin de mey da na ge len hid ro jen pat la ma sý, dün ya da nük le er e ner ji tar týþ ma sý ný ký zýþ týr dý. Al man ya'da Mer kel te sis ler de ki gü ven lik ted bir le ri ni sý ký laþ týr ma sö zü ve rir ken, Fran sa da E ko lo ji ve e þil Ha re ke ti, ge le cek yýl ya pý la cak cum hur baþ kan lý ðý se çim le rin de bu ko nu yu ö ne çý ka ra ca ðý ný bil dir di. Ha be ri 7 de BÝZ NEDEN HÂLÂ NÜKLEERDE ISRAR EDÝORUZ? Radyasyon yasal seviyede uja pon ya da hid ro jen pat la ma sý mey da na ge len Fu ku þi ma Da i çi re ak tö rü nün 3 nu ma ra lý bi ri min de rad yas yon se vi ye si nin, nük le er san tra lin hu ku kî o la rak hü kü me te ra por sun ma ya mec bur ol du ðu 500 msv nin çok al týn da, ya ni ya sal se vi ye de ol du ðu bil di ril di. Ha be ri 7 de ISSN uumut AVUZ UN AZISI SAFA 8 DE SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Þüphesiz Allah çok baðýþlayýcýdýr ve tevbe etmeleri için kullarýna yumuþaklýkla muâmele eder, cezalandýrmakta acele etmez. Âl-i Ýmran Sûresi: 155 / Âyet-i Kerime Meâli Zel ze le gi bi vâ ký a lar, te sa düf o yun ca ðý de ðil ler Hem ken di ni ba þý boþ zan net me. Zî râ, þu mi sa fir hâ ne-i dün ya da, na zar-ý hik met le bak san, hiç bir þe yi ni zam sýz, gâ ye siz gö re mez sin; na sýl, sen ni zam sýz, gâ ye siz ka la bi lir sin? Zel ze le gi bi vâ ký a lar o lan þu hâ di sât-ý kev ni ye, te sa düf o yun ca ðý de ðil ler. Dün ya ha ya tý al da tý cý bir men fa at ten baþ ka bir þey de ðil dir (Âl-i Ým ran Sû re si: 185) [Ga fil ka fa ya bir tok mak ve bir ders-i ib ret tir.] Ey gaf le te da lýp ve bu ha ya tý tat lý gö rüp ve â hi re ti u nu tup dün ya ya tâ lip bed baht nef sim! Bi lir mi sin, ne ye ben zer sin? De ve ku þu na. Av cý yý gö rür; u ça mý yor, ba þý ný ku ma so ku yor. Tâ av cý o nu gör me sin. Ko ca göv de si dý þa rý da; av cý gö rür. al nýz, o, gö zü nü kum i çin de ka pa mýþ; gör mez. Ey ne fis! Þu tem si le bak, gör: Na sýl dün ya ya hasr-ý na zar, a zîz bir lez ze ti, e lîm bir e le me kal be der. Me se lâ, þu kar ye de, ya ni Bar la da, i ki a dam bu lu nur; bi ri si nin yüz de dok san do kuz ah ba bý Ýs tan bul a git miþ ler, gü zel ce ya þý yor lar. al nýz bir tek bu ra da kal mýþ; o da hi o ra ya gi de cek. Bu nun i çin, þu a dam, Ýs tan bul a müþ tak týr, o ra yý dü þü nür, ah ba ba ka vuþ mak is ter. Ne va kit o na de nil se, O ra ya git! ; se vi nip, gü le rek gi der. Ý kin ci a dam i se, yüz de dok san do kuz dost la rý bu ra dan git miþ ler. Bir kýs mý mah vol muþ lar; bir kýs mý ne gö rür, ne de gö rü nür yer le re so kul muþ lar. Pe ri þan o lup git miþ ler, zan ne der. Þu bî ça re a dam i se, bü tün on la ra be del, yal nýz bir mi sa fi re ün si yet e dip te sel li bul mak is ter; o nun la o e lîm â lâm-ý fi râ ký ka pa mak is ter. Ey ne fis! Baþ ta Ha bî bul lah, bü tün ah ba býn kab rin ö bür ta ra fýn da dýr lar. Bu ra da ka lan bir i ki ta ne i se, on lar da gi di yor lar. Ö lüm den ür küp, ka bir den kor kup, ba þý ný çe vir me; mer dâ ne kab re bak, din le ne ta lep e der. Er kek çe si ne ö lü mün yü zü ne gül; bak, ne is ter. Sa kýn gâ fil o lup i kin ci a da ma ben ze me. Ey nef sim! De me, Za man de ðiþ miþ, a sýr baþ ka laþ mýþ; her kes dün ya ya dal mýþ, ha ya ta pe res tiþ e der, derd-i ma î þet le sar hoþ tur. Çün kü, ö lüm de ðiþ mi yor; fi râk be kâ ya kal bo lup, baþ ka laþ mý yor. Acz-i be þe rî, fakr-ý in sa nî de ðiþ mi yor; zi yâ de le þi yor. Be þer yol cu lu ðu ke sil mi yor, sür at pey dâ e di yor. Hem de me, Ben de her kes gi bi yim. Çün kü, her kes sa na ka bir ka pý sý na ka dar ar ka daþ lýk e der. Her kes le mu sî bet te be ra ber ol mak de mek o lan te sel li i se, kab rin ö bür ta ra fýn da pek e sas sýz dýr. Hem ken di ni ba þý boþ zan net me. Zî râ, þu mi sa fir hâ ne-i dün ya da, na zar-ý hik met le bak san, hiç bir þe yi ni zam sýz, gâ ye siz gö re mez sin; na sýl, sen ni zam sýz, gâ ye siz ka la bi lir sin? Zel ze le gi bi vâ ký a lar o lan þu hâ di sât-ý kev ni ye, te sa düf o yun ca ðý de ðil ler. Me se lâ, ze mi ne ne bâ tât ve hay va nât en vâ ýn dan giy di ri len bir bi ri üs tün de, bir bi ri i çin de, ga yet mun ta zam ve ga yet mü nak kaþ göm lek ler, baþ tan a þa ðý ya ka dar gâ ye ler le, hik met ler le mü zey yen, mü ceh hez ol duk la rý ný gör dü ðün ve ga yet â lî gâ ye ler i çin de ke mâl-i in ti zam i le mec zub Mev le vî gi bi dev re dip dön dür me si ni bil di ðin hal de, na sýl o lu yor ki, kü re-i ar zýn be nî â dem den, bâ hu sus ehl-i i mân dan be ðen me di ði bir ký sým et vâr-ý gaf le tin sýk let-i mâ ne vi ye sin den o muz silk me ye ben ze yen zel ze le gi bi HA ÞÝ E mev tâ lûd hâ di sât-ý ha ya ti ye si ni, bir mül hi din neþ ret ti ði gi bi gâ ye siz, te sa dü fî zan ne de rek bü tün mu sî bet ze de le rin e lîm zâ yi â tý ný be del siz, he bâ en men sur gös te rip, müt hiþ bir ye i se a tar lar. Hem, bü yük bir ha tâ, hem bü yük bir zu lüm e der ler. Bel ki, öy le hâ di se ler, bir Ha kîm-i Ra hî min em riy le ehl-i i mâ nýn fâ nî ma lý ný sa da ka hük mü ne çe vi rip, ib kâ et mek tir ve küf rân-ý ni met ten ge len gü nah la ra ke fâ ret tir. Na sýl ki bir gün ge le cek, þu mu sah har ze min, yü zü nün zî ne ti o lan â sâr-ý be þe ri ye yi þir kâ lûd, þü kür süz gö rüp çir kin bu lur. Hâ lýk ýn em riy le bü yük bir zel ze le i le bü tün yü zü nü si ler, te miz ler. Al lah ýn em riy le, ehl-i þir ki Ce hen ne me dö ker; ehl-i þük re, Hay di, Cen ne te bu yu run der. Ha þi ye: Ýz mir in zel ze le si mü nâ se be tiy le ya zýl mýþ týr. Söz ler, 14. Söz, Hâ ti me, s. 275 LÜ GAT ÇE: hâ di sât-ý kev ni ye: a ra tý lý þa ve ta bi a ta â - it ha di se ler. sýk let-i mâ ne vi ye: Ma ne vî a ðýr lýk. mev tâ lûd: Ö lüm gi - bi; ö lüm lü; kor kunç. â sâr-ý be þe ri ye: Ýn - san la rýn e ser le ri. þir kâ lûd: Al lah a or tak ka bul et mek o lan þirk le ka rý þýk, þirk bu laþ mýþ. Dep rem ler ve mu si bet ler ha san gu ma il.com a pon ya bü yük bir dep rem ve J tsu na mi fe lâ ke tiy le sar sýl dý. Fe lâ ket þim di ye ka dar ka yýt la ra ge çen be þin ci bü yük dep rem o la rak ka bul e di li yor. Dep rem le de niz de mey da na ge len dev dal ga lar da ay ný þe kil de en bü yük tsu na mi ler den bi ri si Dep re min mer kez üs sü nün ka ra ya u zak ol ma sýn dan do la yý can ve mal ka yýp la rý faz la ol ma dý. Mu si bet le re kar þý el bet te be þer o la rak ted bir al mak ge re ki yor, çün kü ne ti ce nin ne ol du ðu nu bi le mi yo ruz. An cak mu si bet de her za man bü tün ted bir le re rað men ka der de tak dir e di len va zi fe si ni ya pý yor. Nük le er sa vaþ la ra ve sal dý rý la ra kar þý sa vun ma ted bir le ri niz ek sik siz i se, yüz ler ce a tom bom ba sý gü cün de ki dep rem ler le ve on la rýn teh dit a la ný na gi ren nük le er san tral ler de ki teh li ke ler le kar þý kar þý ya ka la bi li yor su nuz. Dep re me kar þý her tür lü ted bi ri al dýy sa nýz, bu se fer de dev de niz dal ga la rý si zi ça re siz bý ra ka bi li yor. Av ne ka dar yol bil se, av cý o ka dar hâl bi lir mi sâ lin de ol du ðu gi bi ka der her za man bir a dým i ler de  fet ler den, dep rem ler den ve di ðer mu si bet ler den a lý na cak ders tam ol ma lý dýr. Ha di se nin sa de ce mad dî ta ra fý na bak mak mu si be tin þid det len me si ne, de va mý na ve tek ra rý na se bep o la cak týr. Es ki çað lar da ya þa mýþ o lan Se mud kav mi bü yük bir zel ze le i le he lâk ol muþ tu. Ad kav mi on lar dan ders a lýp, ka ya la rý o ya rak ka le ler gi bi yý kýl maz sa ray lar in þâ et miþ ler di. An cak Kur ân-ý Ke rim de sar sar is miy le zik re di len kor kunç bir rüz gâr ma ða ra la rýn ko vuk la rý na ka dar nü fuz e dip can lý bý rak ma mýþ tý. U nu tu lan ve ih mal e di len; der sin mâ ne vî ta ra fýy dý.  lem le rin Rab bi nin mü sa a de si ol ma dan bir yap ra ðýn bi le ký pýr da ma dý ðý ha ki ka týn dan ders a lýn ma ma sý ve is ya na de vam e dil me siy di. Sü rek li de ði þip dö nü þen þu â lem de, her þey za man ve me kân bo yut la rýn da de vam e dip gi di yor. Bi zi et ki le yen ler ge nel lik le za man ve me kân çiz gi le ri nin ke siþ ti ði an lar - dýr. An cak çiz gi le ri ta kip e dip ge le ce ðe ted bir al mak da in sa nýn va zi fe si Za man ve me kân der ken me se lâ; Ja pon ya ve ya En do nez ya da ki tsu na mi mi, yok sa Nuh tu fa ný mý bi ze da ha ya kýn dýr? E ðer bu gün kü ha ber leþ me im kân la rý ol ma say dý, Ja pon ya da ki dep rem ve tsu na mi hak kýn da ki bil gi miz tu fan dan az o la cak tý. Bi ri siy le ay ný za man da yýz, an cak me kâ ný mýz fark lý. Di ðe ri i le bin ler ce se ne son ra yýz an cak ay ný me kân da yýz. Me kân bir li ði as lýn da da ha kor ku tu cu ol ma lý dýr. Ay ný me kân lar da ay ný ha di se le rin ve ay ný mu si bet le rin tek rar et me ih ti ma li her za man da ha faz la dýr. Za man ve me kân çiz gi le ri nin þim di lik u za ðý mýz dan geç me si bi zi ya nýlt ma ma lý dýr. Çün kü ka der he nüz son nok ta yý koy ma mýþ týr. Ri sâ le-i Nur da i fa de e dil di ði gi bi mu si bet ler ka der den a tý lan i kaz taþ la rý gi bi dir. Bir sü rü de ki ko yun bi le sa hi bi nin at tý ðý ta þýn i kaz ol du ðu nu an lar baþ ka sý nýn me ra sý na gir mek ten vaz ge çer. An cak ga fil in sa noð lu, ka der ca ni bin den ge len ta þa, kýrk tür lü ge rek çe ve ma ze ret bul mak ta ma hir dir. Mu si bet le rin di ðer bir yö nü de in san la rý mo no ton luk tan kur ta ra rak i çin de bu lun duk la rý teh li ke nin ve ni me tin far kýn da ol - ma la rý ný sað la mak týr. Dep rem ler ger çek te na sýl bir yer yü zün de ya þa dý ðý mý zýn far ký na va ra bil mek i çin bir ha týr lat ma dýr. Bir yýl dýz dan kop muþ ce hen ne mî bir a teþ le ya nan, taþ la rýn ve ma den le rin sý cak lýk tan e ri yip ak tý ðý, sü rek li kay na yan ve ha re ket e den bir a teþ kü re nin ü ze rin de o tu ru yo ruz. Ü ze ri bir mey ve ye nis pe ten ka buk ka lýn lý ðýn da bir top rak ü ze ri ne, e be dî ka la cak mýþ gi bi ev ler, sa ray lar, yol lar ve da ha ni ce me kân lar yap mý þýz. Et ra fý de rin de niz ler ve dev ok ya nus lar i le çev ri li in ce ve ký rýl gan bir top rak ü ze ri ne gü ya a ya ðý mý zý sað lam bas mý þýz. Böy le bir yer kü re de ya þa yan in sa noð lu a dý mý ný her za man dik kat li at ma lý. Ce nâb-ý Hak Kur ân-ý Ke rim de bi ze ver di ði ni met le ri sa ya rak: Si ze ze mi ni, gü zel se ril miþ bir be þik; dað la rý ha ne ni ze ve ha ya tý ný za de fi ne li di rek, ha zi ne li ka zýk yap týk de miþ tir. er yü zü, uç suz bu cak sýz u zay i çe ri sin de teh li ke ler a ra sýn da bir be þik gi bi em ni yet li ve ra hat o la rak ya ra týl mýþ týr. er ka bu ðu, di ðer ta ba ka la ra nis pet le bir mek tup kâ ðý dý ka dar in ce ol ma sý na rað men, mil yar lar ca bit ki nin ve hay va nýn va ta ný, pet rol den, el ma sa; de mir den u ran yum gi bi rad yo ak tif mad de le re ka dar pek çok e le men tin ha zi ne si Es se la mu A ley küm Ja pon ya da yak la þýk o la rak 150 yýl dýr dep rem öl çüm le ri ya pý lý yor. Ja pon ya, þim di ye ka dar öl çü len en bü yük dep re mi ya þa dý ve art çý dep rem ler de de vam e di yor. Þu an da ö lü ve ka yýp sa yý sý 1400 ci va rýn da ve art ma ya de vam e di yor. Su lar al týn da ka lan in san sa yý sý i se 10 bi nin ü ze rin de. Dep re min mer kez üs sü Tok yo dan yak la þýk 350 km ve Na go ya dan 700 km u zak lýk ta ki Sen dai þeh ri. Ham dol sun Tok yo ve Na go ya da bu lu nan ders ha ne le ri miz de ve bu þe hir ler de ya þa yan ar ka daþ la rý mýz da her han gi bir o lum suz du rum yok. Be di üz za man Haz ret le ri nin i fa de siy le..bu â hir de, be þe rin bir de re ce u mu mi yet þek li ni a lan zu lüm lü, zu lü mât lý is ya nýn dan, kâ i nat ve a nâ sýr-ý kül li ye kýz dýk la rýn dan ve Hà lýk-ý Arz ve Se mâ vât da hi, de ðil hu su si bir Ru bû bi yet, bel ki bü tün kâ i na týn, bü tün â lem le rin Rab bi ve Hâ ki mi hay si ye tiy le, kül lî ve ge niþ bir te cel lî i le kâ i na týn he yet-i mec mû a sýn da ve Ru bû bi ye tin da i re-i kül li ye - o la rak, her bir har fin de bir ki tap ka dar mâ nâ o lan Ý lâ hî bir mek tup ha lin de ya ra týl mýþ týr. Her bir mu si bet te ve fe lâ ket te bu ni met ler ha týr lan ma lý ve sa yý sýz teh li ke ler den de ko run du ðu muz i çin Ce nâb-ý Hakk a þük ret me li yiz. Has ta lýk gi bi mu si bet ler na sýl vü cu du mu zun taþ tan de mir den ol ma dý ðý nýn bir i ka zý i se, dep rem gi bi fe lâ ket ler de ü ze rin de ya þa dý ðý mýz top ra ðýn, yý kýl maz ve da i mî ol ma yýp, her an da ðý lýp alt-üst ol ma ya ha zýr ol du ðu nun þid det li bir ha týr lat ma sý dýr. Na sýl ki, kü çük kü çük de re ler çay lar bir le þip ne hir o lur ve en ni ha ye tin de de ni ze dö kü lür se, dep rem ler gi bi bü yük fe lâ ket ler de en ni ha ye tin de da ha bü yük bir dep re min ya ni ký ya me tin ha ber ci si dir. Fe lâ ket le rin bü yük lü ðü ký ya me tin çok da u zak ol ma dý ðý nýn i þa re ti dir. a zý mý zý On Dör dün cü Söz den bir pa rag raf i le bi ti re lim: Na sýl ki bir gün ge le cek, þu mu sah har ze min, yü zü nün ziy ne ti o lan â sâr-ý be þe ri ye yi (in san la rýn e ser le ri ni) þirk-â lûd, þü kür süz gö rüp, çir kin bu lur. Hâ lýk ýn em riy le bü yük bir zel ze le i le bü tün yü zü nü si ler, te miz ler. Al lah ýn em riy le ehl-i þir ki Ce hen nem e dö ker; ehl-i þük re Hay di, Cen net e bu yu run der. Japonya dan bir nur mektubu sin de nev-i in sa ný u yan dýr mak ve deh þet li tuð yâ nýn dan vaz ge çir mek ve ta ný mak is te me dik le ri Kâ i nat Sul ta ný ný ta nýt týr mak i çin em sâl siz, ke sil me yen bir su, ha va ve e lek trik ten; zel ze le yi, fýr tý na yý ve Harb-i U mu mi gi bi u mu mi ve deh þet li â fâ tý, nev-i in sa nýn yü zü ne çar pa rak o nun la Hik me ti ni, Kud re ti ni, A dâ le ti ni, Kay yû mi ye ti ni, Ý râ de si ni ve Hâ ki mi ye ti ni pek zâ hir bir sû ret te Ja pon ya da gös ter di. Bu dep rem ve si le siy le, 125 mil yon nü fus lu bu mem le ket in san la rý nýn in ti ba ha ge lip i ki ci han sa a de ti ni te min e den Ýs lâm nu ruy la nur lan ma la rý ný Ce nab-ý Hak tan ni yaz e di yo ruz. Ge rek Tür ki ye ge rek se dün ya nýn dört bir ta ra fýn dan te le fon ve e-ma il ler le biz ler le ir ti bat ku rup hâl ve ha týr la rý mý zý so ran, bi zi a ra yýp da u la þa ma yan bütün dost la rý mý za min net ve þük ran la rý mý zý arz e di yor müs te cap du â la rý ný zý is tir ham e di yo ruz. M. Em re Ay han Na go ya/ja PON A SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN Si mit çi po lis i le o kul lar gü ven de AN TAL A EM NÝ ET MÜ DÜR - LÜ ÐÜ NÜN Ü RÜT TÜ ÐÜ GÜ - VEN LÝ O KUL LAR PRO JE SÝ LE PO LÝS ME MUR LA RI, O KUL ÖN - LE RÝN DE SÝ MÝT ÇÝ VE TE MÝZ LÝK ÝÞ ÇÝ SÝ GÝ BÝ DAV RA NA RAK NÖ - BET TUT TU, SUÇ O RAN LA RI BÜ ÜK ÖL ÇÜ DE A ZAL DI. ANTALA Em ni yet Mü dür lü ðü ta ra fýn dan son i ki yýl dýr ak tif þe kil de uy gu la nan Gü ven li O kul lar pro je si i le po lis me mur la rý, ilk ve or ta öð re tim o kul la rý nýn ö nün de, si mit sa tý cý sý ve te miz lik iþ çi si gi bi dav ra na rak nö bet tu tu yor. Uy gu la ma i le o kul ön le rin de ki suç iþ le me o ra ný nýn bü yük o ran da a zal dý ðý bil di ril di. An tal ya Em ni yet Mü dür lü ðü, Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü des te ðiy le son i ki yýl dýr uy gu la dý ðý Gü ven li O kul lar Pro je si i le o kul lar da gü ven li e ði tim or ta mý nýn sað lan ma sý a ma cýy la ko ru yu cu ve ön le yi ci ted bir ler a lý ný yor. Po lis me mur la rý, o kul ön le rin de res mi ký ya fet ler ye ri ne si mit çi, çöp çü, pa muk þe ker ci ký lý ðýn da nö bet tu tu yor. Ba zý po lis me mur la rý i se ço cu ðu nu bek le yen ve li gi bi dav ra na rak o kul ön le rin de o lu þa bi le cek o lum suz o lay la rý ön le me yi a maç lý yor. Uy gu la ma hak kýn da bil gi ve ren An tal ya Ýl Em ni yet Mü dü rü A li ýl maz, pro jey le öð ren ci le rin o kul la ra gü ven li bir þe kil de ge lip git me si ni sað la ma yý dü þün dük le ri ni i fa de et ti. An tal ya ge ne lin de 202 o kul da bi ri ba yan i ki po lis me mu ru nun o kul ir ti bat gö rev li si o la rak gö rev yap tý ðý na de ði nen ýl maz, ya pý lan se mi ner ler le de öð ren ci, ve li ve i da re ci le rin suç ve suç lu la ra yö ne lik bi linç len di ril di ði ni söy le di. Pro je kap sa mýn da o kul ser vis le ri nin et kin de ne ti mi ve sü rü cü le ri nin bi linç len di ril me si nin de a maç lan dý ðý ný kay de den ýl maz, O kul gi riþ ve çý kýþ la rýn da gö rev len di ri le cek o kul ge çi di gö rev li le ri nin e ði tim ve uy gu la ma nýn ge niþ le til me si ne dö nük ça lýþ ma lar ya pý lý yor. Uy gu la ma i le o kul ya kýn çev re sin de risk o luþ tu ra bi le cek þa hýs la rýn ta kip ve kon tro lü sað la ný yor. Kö tü ve za rar lý mad de le rin ko nu la rýn da öð ren ci le ri bi linç len di re cek ça lýþ ma lar ya pý lý yor. O kul çev re sin de ki park, in ter net ka fe, o yun sa lo nu gi bi yer le rin de ne tim ve kon tro lü sað la ný yor. Ba zý bi rim ler ce o kul ve öð ren ci o dak lý is tih ba ri fa a li yet ler gi bi ça lýþ ma lar ya pý yo ruz. þek lin de ko nuþ tu. NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 10 R. Ahir 1432 Ru mî: 2 Mart 1426 O LA LAR 59 DAN 1 E DÜÞ TÜ Pro je sa ye sin de o kul lar da mey da na ge len o lay - la rýn a zal dý ðý na dik kat çe ken ýl maz, Mil li E ði - tim Mü dü rü Os man Nu ri Gü lay ýn ver di ði bil gi ye gö re, e ði tim öð re tim dö ne min de o - kul üst di sip lin ku ru lu na i le ti len o lay sa yý sý 59 ol du. Bu ra kam yý lýn da 26 ya yý lýn da 9 a, yý lýn da þu a na ka dar 1 e düþ müþ de di. O kul ön le rin de ki suç o ran la - rýn da a zal ma göz len di ði ni kay de den ýl maz, e ði tim öð re tim i kin ci dö ne min de o - kul i da re ci le ri ve öð ret men le ri ta ra fýn dan o kul ir ti bat gö rev li le ri ne top lam 280 ko nu nu i le til di - ði ni söy le di. An tal ya/a a-ci han Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý DES: 113 bin öð ret men e mek li e dil me li DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ - ka ný Gür kan Av cý, e mek li li li - ði gel miþ 113 bin öð ret me - nin teþ vik e di le rek e mek li e dil me si, bun la rýn ye ri ne 270 bin öð ret men a da yý a - ra sýn dan a ta ma ya pýl ma sý tek li fin de bu lun du. De mok - rat E ði tim ci ler Sen di ka sý A - raþ týr ma Mer ke zi (DE SAM) ta ra fýn dan dü zen le nen E - ði tim Sis te mi nin So run la rý ve Çö züm le ri-5 pa ne lin de ko nu þan Av cý, e ði tim sis te - mi nin a na so run la rýn dan o - lan a tan ma yý bek le yen öð - ret men ler i le öð ret men a çý - ðý ko nu su nun da, e mek li li li - ði gel miþ 113 bin öð ret me - nin teþ vik e di le rek e mek li e dil me si, bun la rýn ye ri ne 270 bin öð ret men a da yý a - ra sýn dan a ta ma ya pýl ma sý tek li fi yap tý. E mek li o lan la - rýn ye ri ne a ta na cak o lan öð - ret men ler den ge ri ye ka lan öð ret men a day la rý nýn da ö - zel o kul lar ma ha re tiy le is - tih dam e di le bi le ce ði ni be lir - ten Av cý, Bu nun i çin de ha - len yüz de 2 ler de sey re den ö zel o kul cu lu ðun des tek le - ne rek yüz de 10 se vi ye le ri ne yük sel til me si ge rek. Dev let, ö zel o kul lar dan a lý nan ver - gi le ri sý fýr la ya rak ya hut çok a þa ðý la ra çe ke rek ve ö zel o - kul yap mak is te yen mü te - þeb bi se o kul ar sa sý ný be da - va ve re rek bu so ru nun çö - zü mü ne kat ký da bu lun ma - lý dýr de di. Bu þe kil de prob - le min çö zü le ce ði ni sa vu nan Av cý, ko nuy la il gi li bir ra po ru Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a gön der dik le ri ni bil dir di. An ka ra/a a Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý ir ti ni as ya.com.tr AKP nin AB al dat ma ca sý Se çim de AKP den a day ol mak i çin is ti fa e - den bü rok rat lar dan bi ri, 2009 Ka sým ýn dan be ri AB Ge nel Sek re ter li ði ni yü rü ten Bü yü kel çi Vol kan Boz kýr dý. Ýs ti fa sý ný ve a day lý ðý ný Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn te vec cü hü ne maz har ol mak tan do la yý gu rur ve he ye can du yu yo rum di ye rek a çýk la yan Boz kýr ýn, AB Ge nel Sek re ter li ði kol tu ðu na o tur duk tan 7 ay ka dar son ra sarf et ti ði þu sö zü de ka yýt la ra geç miþ ti: Bi zim i çin AB rü ya sý ar týk bit miþ tir. O za man bi ze AB rü ya sý bit ti mi? baþ lýk lý bir ya zý yaz dý ran (e ni As ya, ) bu ta lih siz be yan, se kiz bu çuk yý la ya kýn AKP ik ti da rý nýn AB po li ti ka la rýn da va rý lan son nok ta yý i fa de e di yor. Boz kýr ýn se lef le rin den, te ay ný gö re vi üst len miþ o lan Mu rat Sun gar ýn, O dö nem de Bý ra ka lým bu si ya sî kri ter le ri, da ha tek nik gi de lim di yor dum i ti ra fý da, ay ný çiz gi de bir baþ ka ö nem li ki lo met re ta þý. (Ki, o sö zü de ta rih li Va him bir i ti raf ya zý mýz da e leþ tir miþ tik.) Sa de ce bu i ki söz bi le, bu hü kü met dö ne min de AB sü re ci nin bü rok ra tik bo yu tu nun, ger çek te Tür ki ye nin AB sü re ci nde bi ze dü þen görev le ri kav ra ya ma mýþ, hat tâ AB he de fi ni be nim se - me miþ kad ro la ra e ma net e dil di ði ni gös te ri yor. Sü re cin ta ki bi ni bu zih ni yet te ki bü rok rat la ra tes lim e den si ya sî i ra de nin yak la þý mý na ge lin ce: 3 Ka sým 2002 se çi min den tek ba þý na ik ti dar o la rak çý kan AKP nin ilk baþ ba ka ný Gül, Ýlk i þi miz AB me sa jý ver miþ ti. Gül cum hur baþ ka ný se çil dik ten son ra da her fýr sat ta AB sü re ci nin ön ce li ði ni vur gu la yan a çýk la ma lar da bu lun du. A ma a ra a ra Gü nün bi rin de AB ye gir mek ten vaz ge çe bi li riz lâf la rý sý kýþ týr ma yý ih mal et me di. Er do ðan ýn se kiz yýl lýk baþ ba kan lý ðýn da AB i le il gi li o la rak ver di ði me saj lar da ge nel de çe liþ ki li. Ki mi za man Tür ki ye nin AB he de fin de ki ka rar lý lý ðýn dan dem vu rur ken, sýk sýk da bu me saj la çe li þen rest ler çek me yi a lýþ kan lýk ha li ne ge tir di Er do ðan. Ve bunla rýn bir ör ne ði ni de, son dö nem de ki ba sýn öz gür lü ðü ih lâl le riy le il gi li kes kin e leþ ti ri le rin yer al dý ðý Av ru pa Par la men to su ra po ru na gös ter di ði çok sert tep kiy le or ta ya koy du. On lar ra por yaz mak la, biz de bil di ði mi zi o ku mak la gö rev li yiz sö zü i se, bir an lam da AB i le il gi li ger çek ni yet ve dü þün ce si ni e le ve ri yor du. Bil di ði ni o ku ya rak bu gün le re gel di de ne ol du? Ý le ri de mok ra si de han gi a þa ma ya u laþ týk? Er do ðan ýn sýk ça tek rar la dý ðý bir söz var: E ðer AB bi zi al maz sa, Ko pen hag kri ter le ri ni An ka ra kri ter le ri ya pýp yo la öy le de vam e de riz. A ma bu nun pra ti ðe yan sý ma sý ma a le sef hiç de söy len di ði gi bi ol ma dý ve o la cak gi bi de gö rün mü yor. Çün kü An ka ra da ki te mel zih ni ye ti de ðiþ ti re cek kök lü re form lar ya pýl ma dý ðý sü re ce, An ka ra kri ter le ri o na gö re þe kil a lý yor ve bu nun so nu cun da Ko pen hag kri ter le ri gel mez ken, An ka ra kri ter le ri Ma mak kri ter le ri ne dö nü þü yor. E vet, Tür ki ye nin ü ye li ði ne AB i çin den de cid dî en gel le me ler var. Ve bun la rýn bü yük kýs mý, Fran sa ve Al man ya gi bi, bir li ðin lo ko mo tif ül ke le rin den ge li yor. A ma Tür ki ye nin re form lar da i pe un se ren tav rý da on la ra ye ni koz lar ve ri yor. Da ha sý, yi ne Tür ki ye, bu en gel le me le re kar þý, yi ne AB i çin de ken di si ni des tek le yen di ðer ül ke ler le da ha sý ký iþ bir li ði ne git mek ve ma ni le ri on la rýn des te ðiy le aþ mak ve ya hiç de ðil se a zalt mak gi bi bir stra te ji uy gu la ma ya da gerek duy mu yor. So nuç ta, her fýr sat ta ha týr lat ma ya ça lýþ tý ðý mýz gi bi, 17 A ra lýk 2004 te Brük sel den mü za ke re le re baþ la ma ta ri hi al dýk tan ve 3 E kim 2005 te de res men mü za ke re le re baþ la dýk tan son ra re form sü re cin de fre ne ba sýp kay da de ðer hiç bir ye ni a dým at ma mak gi bi bir ga ra be te im za at tý AKP. AB den so rum lu Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ i se Fa sýl la rý An ka ra da a çýp ka pý yo ruz gi bi gay ri cid dî be yan la rýy la bu tab lo ya ye ni kat ký lar da bu lu nur ken, AB sü re cin de A pla ný tam ü ye lik tir, þu an da B pla ný uy gu la ný yor di ye rek de bak la yý að zýn dan çý ka rý yor. Bu nu da ha a çýk ses len dir sin ler ki, halk se kiz bu çuk yýl lýk AKP ik ti da rý nýn AB po li ti ka la rýy la na sýl o ya la nýp al da týl dý ðý ný da ha i yi gö re bil sin... SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER De ði þi me di re nen kay be der DEÐÝÞÝM LÝDERLERÝ ZÝRVESÝ NDE KONUÞAN BAÞ BA KAN ER DO ÐAN: HER LÝ DER, DE ÐÝ ÞÝ MÝN Ö NÜN DE DU RUL MA A CA ÐI NI, DE ÐÝ ÞÝ ME SET ÇE KÝ LE ME E CE ÐÝ NÝ GÖR MEK DU RU MUN DA DIR. ca ni as ya.com.tr Bi ze mah sus yan lýþ lar Za man za man as ke rî dar be le rin ül ke mi ze ver di ði za ra rý gün de me ge ti rip, Tek ra rý ol ma sýn ta le bin de bu lu nu yo ruz. Dar be le rin mad dî za rar la rý tar tý þý lýr ken, bün ye de se bep ol du ðu mâ ne vî tah ri bat pek de di le ge ti ril mi yor. Çün kü mad dî za rar la rý ölç mek nis be ten ko lay, a ma mâ ne vî za rar la rý öl çe bi len kan tar her yer de yok. Tür ki ye nin be li ni ký ran dar be ler den bi ri de 12 Ey lül 1980 de ya þa nan as ke rî dar be dir. 27 Ma yýs 1960 tan da ders a lan dar be ci ler da ha mü na fý kâ ne ha re ket e de rek 12 Ey lül dar be si ni yap mýþ lar dý. Dar be i le yö ne ti me el ko yan la rýn en çok tek rar la dý ðý þey, si ya set çi le rin ten ce re yi pis let ti ðiy di! Si ya se ti ve si ya set çi le ri top tan ka ra la yan bu ba kýþ a çý sý, mey dan mey dan tek rar lan dý ve bir ba ký ma in san la rýn bey ni yý kan dý. Öy le ki, yýl lar dan be ri be ðen di ði si ya set çi nin pe þin den gi den, her fýr sat ta o na oy ve ren in san lar bi le Doð ru ya, bu si ya set çi ler bi zi kan dýr dý. Mem le ke ti u çu ru ma sü rük le di de me ye baþ la dý. Ne ti ce de de mil le te da yat týk la rý a na ya sa ne re dey se yüz de yüz ka bul le uy gu lan ma ya baþ la dý. 12 Ey lül dar be si nin ve do la yý sý i le a na ya sa sý nýn Tür ki ye nin ba þý na sar dý ðý dert ler den bi ri de ÖK ol du. Ü ni ver si te le re çe ki dü zen ver mek i çin o luþ tu ru lan bu ya pý, dost-düþ man ço ðun lu ðun it ti fa kýy la hür fi kir le rin ze mi ni ol ma sý ge re ken ü ni ver si te le rin se vi ye si ni dü þür dü. Hem e ði tim o la rak, hem de an la yýþ o la rak. Dar be son ra sý ye ni den ha re ke te ge çen si ya sî par ti ler, ik ti da rý ve mu ha le fe tiy le bir lik te bu ya pý ya son ver mek ge rek ti ði ni her fýr sat ta i fa de et ti. Öy le ki, ço ðu par ti se çim be yan na me le rin de ÖK ü kal dý ra ca ðýz yol lu va ad ler de bu lun du. Ne hik met se bu par ti ler ik ti da ra gel dik le rin de ÖK ü kal dýr mak ye ri ne ken di men fa at le ri is ti ka me tin de ic ra at la ra im za at ma yý dü þün dü. Bu gün bi le ik ti dar ve mu ha le fe te so rul sa ta ma mý ÖK kalk ma lý, bu sis tem ü ni ver si te le rin ö nü nü tý ký yor der. Fa kat sý ra bu tes bi ti ha ya ta ge çir me ye ge lin ce çe þit li ba ha ne ler i le ri sü rü lüp ÖK ün de vam et me si sað la nýr. Mar ma ra Ü ni ver si te si Öð re tim ü ye si ve ay ný za man da ÖK Baþ kan Da nýþ ma ný Prof. Dr. Ta lip Kü çük can, ÖK e te mel bir e leþ ti ri ge ti rip þöy le de miþ: Dün ya nýn hiç bir ye rin de ÖK ün sa hip ol du ðu yet ki le re sa hip o lan bir ku rum yok. (Dün ya da var o lan) Bu ku rum lar da ha çok böl ge sel ya da ü ni ver si te ler de ki ça lýþ ma la rýn des tek len me si hu sus la rýn da ya da ka li te nin ar tý rýl ma sý na yö ne lik ça lýþ ma lar da or ta ya çý ký yor lar. Bu gün Tür ki ye de hem ik ti dar, hem de mu ha le fet ÖK ün çok cid dî þe kil de re for me e dil me si ge rek ti ði ni dü þü nü yor. An cak yal nýz ca ÖK ün de ðil, ü ni ver si te le rin de ken di le ri ni re for me et me si ge re ki yor. (Mos tar der gi si, Mart 2011) Pe ki, o za man so ra lým: Na sýl o lu yor da dün ya nýn hiç bir ye rin de ol ma yan bir ya pý, bir uy gu la ma Tür ki ye de o la bi li yor? Biz bu na lâ yý kýz! di ye rek yan lý þa i ti raz et me mek, sus mak ve ke na ra geç mek müm kün mü? Þu nu di yen ler hak lý o la bi lir: Na sýl ki dün ya da en pa ha lý ben zin biz de o la bi li yor, o hal de ÖK gi bi e þi ben ze ri ol ma yan bir uy gu la ma da o lur! Her ke sin bil di ði gi bi ÖK, 12 Ey lül dar be si nin mi ra sý dýr ve bü tün dar be ka lýn tý la rý gi bi bu nun da a ci len ýs lah e dil me si ge re kir. Bu nu da her hal de ÖK ün ken di si ya pa cak! Ýlk le rin ya þa na ca ðý se çim sü re ci baþ la dý nüksek Se çim Ku ru lu nun (SK) be lir le di ði se çim tak vi mi ne gö re, 12 Ha zi ran 2011 de ya pý la cak 24. dö nem mil let ve ki li ge nel se çi mi i çin sü reç dün baþ la dý. Bu se çim de bir çok ilk uy gu la na cak. Se çim tak vi mi ne gö re, se çi min baþ lan gýç gü nü ka bul e di len dün muh tar lýk böl ge si as ký lis te le ri nin dö kü mü ne baþ lan dý. Si ya si par ti ler den 16 Mart ta han gi se çim çev re le rin de han gi u sul ve e sas lar la a day tes pi ti ya pa cak la rý ný ük sek Se çim Ku ru lu na bil dir me le ri is te ne cek. Muh tar lýk böl ge si as ký lis te le ri, 18 Mart 2011 Ccu ma gü nü as ký ya çý ka rý la cak, 31 Mart Per þem be gü nü as ký dan in di ri le cek. Si ya si par ti ler, a day lis te le ri ni SK ya 11 Ni san da en geç sa at ye ka dar ve re cek. Mil let ve ki li ke sin a day lis te le ri i le ba ðým sýz a day lar 29 Ni san da rad yo, te le viz yon, res mi ga ze te ve il ler de i lan e di le cek. Güm rük ka pý la rýn da oy ver me iþ le mi ne 10 Ma yýs ta baþ la na cak. Se çi me 27 si ya si par ti ka tý lý yor. Ýlk kere bu se çim de 25 ya þýn da ki ler mil let ve ki li a da yý o la bi le cek. Bu se çim de ilk defa Türk çe dý þýn da ki dil ler de pro pa gan da ya ha pis ce za sý ve ril me ye cek. Tah ta oy san dýk la rý ta ri he ka rý þa cak. oy san dýk la rý þef faf, ý sý ya ve ký rýl ma ya da ya nýk lý sert plas tik ten o la cak. Se çim de TBMM ye, An ka ra 31, Ýs tan bul 85, Ýz mir 26, Bay burt i se 1 mil let ve ki li gön de re cek. Se çi me 27 si ya si par ti ka tý la bi le cek. An ka ra / a a BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, her li de rin, de ði þi min ö nün de du rul ma ya ca ðý ný, de ði þi me set çe ki le me ye ce ði ni gör mek du ru mun da ol du ðu nu be lir te rek,, Top lu mun de ði þim ta lep le ri ne ku lak tý ka yan, top lu mun ar zu ve ta lep le ri ne du yar sýz ka lan her li der, de ði þim rüz ga rý kar þý sýn da er ya da geç ye nil gi ye uð ra ya cak týr de di. Er do ðan, Ýs tan bul Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen De ði þim Li der le ri Zir ve si nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ya þa nan ve et ki le ri ha len de vam e den son kü re sel kri zii yi a na liz et mek, i yi o ku mak ve ge rek li ders le ri çý kar mak ge rek ti ði ne de vur gu ya pa rak, son kü re sel fi nans kri zi nin, e ko no mik kal kýn ma nýn e þit lik ve a da let duy gu su nu ke na ra it me si nin, dýþ la ma sý nýn bir ne ti ce si ol du ðu nu be lirt ti. Er do ðan, þöy le de vam et ti: CUHURBAÞKANI GÜL: A KIN DAN TA KÝP E DÝ O RUM Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Tat lý ses e dü zen le nen si - lah lý sal dý rý nýn ü zü cü ol du ðu nu be lir te rek, Ko nu yu ya kýn - dan ta kip e di yo rum. U ma rým sað lý ðý na ka vu þur de di. BAÞ BA KAN ERDOÐAN DEV RE DE Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn has ta ne yi a ra ya - rak Tat lý ses in sað lýk du ru mu na i liþ kin bil gi al dý ðý ve Ge re ken her þey ya pýl sýn ta li ma tý ver di ði öð re nil di. HO PAR LÖ RDEN DU Â E DÝN ÇAÐ RI SI Þan lý ur fa Be le di ye Baþ ka ný Ah met Eþ ref Fa ký ba ba i se be le di ye ho par lör le rin den a nons yap tý ra rak, hem þeh ri le - ri nin, Ýs tan bul da uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý da a ðýr ya ra la nan Ýb ra him Tat lý ses i çin du â et me le ri ni is te di. ÝSTANBUL'DA uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý da a ðýr ya ra la nan sa nat çý Ýb ra him Tat lý ses in ha ya ti teh li ke si nin de vam et ti ði ni bil dir di. E di ni len bil gi ye gö re, Nu rol Pla za da ki Be yaztv de Ý bo Show prog ra mý ný ger çek leþ ti ren Tat lý ses, prog ram çý ký þýn da a ra cý na bin dik ten son ra kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi le rin si lâh lý sal dý rý sý na uð ra dý. Ba þýn dan ya ra la nan Tat lý ses ön ce Ö zel Le vent Has ta ne si ne ar dýn dan da Mas lak A cý ba dem Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Bu ra da a me li ya ta a lý nan ve a me li ya tý yak la þýk 4 sa at sü ren Tat lý ses, da ha son ra yo ðun ba kým a lýn dý. Tat lý ses i le ay ný a raç ta bu lu nan ba sýn da nýþ ma ný Bu ket Ça ký cý da ayný has ta nede te da viye a lýn dý. Mas lak A cý ba dem Has ta ne si Baþ he ki mi Çað lar Çu ha da roð lu, Tat lý ses in ha ya ti teh li ke si nin de vam et ti ði ni an cak sa nat çý nýn, Kü re sel leþ me di yo ruz... Dün ya nýn ar týk her kö þe si ne te le viz yon ya yýn la rý u la þý yor. Ýn san lar, te le viz yon ek ran la rýn dan, lüks ya þam la rý, sý nýr sýz ca tü ke ti mi, sý nýr sýz ca ya pý lan har ca ma la rý sey re di yor lar. Ser ma ye nin kü re sel leþ ti ði, dün ya nýn kü re sel bir kö ye dö nüþ tü ðü böy le bir çað da, re fa hýn, a da le tin, ba rýþ ve de mok ra si nin kü re sel leþ me me si, in san lýk a dý na a cý so nuç lar do ðu ra cak týr ve ni te kim de do ðu ru yor. Na sýl ki a da let siz kal kýn ma, kü re sel kriz le ri te tik li yor sa, bi li niz ki de mok ra si ta lep le ri ne du yar sýz kal mak da kü re sel sos yal ve si ya sal kriz le ri te tik le ye cek; týp ký kü re sel fi nans kri zin de ol du ðu gi bi, kü re sel sos yal ve si ya sal kri zin de fa tu ra sý a ðýr o la cak týr. Tak dir e der si niz ki de ði þim o lum lu yön de o la bi le ce ði gi bi, o lum suz yön de de sey re de bi lir. Ýþ te o nun i - has ta ne ye ilk gel di ði nok ta dan da ha i yi du rum da ol du ðu nu bil dir di. Kur þu nun, Tat lý ses in ba þý na ar ka dan gi rip ön den çýk tý ðý ný ve sað ka fa ke mi ðin de ký rýk o luþ tur du ðu nu kay de den Çu ha da roð lu, sa nat çý nýn vü cu du nun bir bö lü mü nün felç ka la bi le ce ði ni be lirt ti. Mas lak A cý ba dem Has ta ne si Be yin ve Si nir Cer ra hi si Uz ma ný Prof. Dr. Ýl han El ma cý i se Tat lý ses in kon trol to mog ra fi si nin çe kil di ði ni, du ru mu nun ge ti ril di ði a na gö re da ha i yi ol du ðu nu, ka fa i çi ba sýn cý dü þür me ye yö ne lik te da vi uy gu lan dý ðý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: Tat lý ses in ha ya ti teh li ke si ha len de vam et mek te dir. Ka fa i çi ba sýn cý is te di ði miz dü zey de de vam e di yor. Plan la rý mýz, Ýb ra him Tat lý ses i þim di u yu ta ca ðýz ya rýn (bu gün) sa ba ha kar þý u yan dýr ma yý plan lý yo ruz. TAZÝE Deðerli kardeþlerimiz Arif, Mehmet, Erol, Mesut ve Perihan Turgut' un kardeþi Ubeyd Usluhan ve Ufuk' un babasý muhterem kardeþimiz Ali Turgut' un ve deðerli aðabeyimiz Kemal Kotay' ýn aðabeyi Þefik Kotay' ýn vefatýný teessürle öðrendik. Her iki kardeþimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailelerine sabr-ý cemil niyaz ederiz, taziyetlerimizi sunarýz. Mustafa Kale, Hüseyin Küçükoðlu, Mahmut Demirdöðmez, Kemal Kotay, Bülent Oktan, Hamit ýldýz, Osman Ýlhan, Said Küçükoðlu, Ömer Alpargan, Ahmet Aydýnbaþ, Velid Menek, Ahmet Sevinç, Basri Özdemir, Ramazan Sarýgeçi, Ahmet Gökçe, Volkan Aktaþ, Mehmet Bað, Hüseyin üksekdað, Fuat Dede / Mersin çin li der, de ði þi me hük me de bi len, de ði þi mi kon trol e de bi len, de ði þi me is ti ka met çi zen ki þi dir. Li der, ay ný za man da, de ði þen, de ði þi me a yak uy du ran ki þi dir. De ði þi min ge ri sin de ka lan, dün ya nýn git ti ði is ti ka me tin, hal ký nýn ge ri sin de ka lan li der, ön cü ol mak tan çý kar ve bir za li me dö nü þür. Her li der, de ði þi min ö nün de du rul ma ya ca ðý ný, de ði þi me set çe ki le me ye ce ði ni gör mek du ru mun da dýr. Top lu mun de ði þim ta lep le ri ne ku lak tý ka yan, top lu mun ar zu ve ta lep le ri ne du yar sýz ka lan her li der, de ði þim rüz gâ rý kar þý sýn da er ya da geç ye nil gi ye uð ra ya cak týr. Li der kol tu ða zen gin lik ka tan ki þi dir, kol tuk tan zen gin lik ka za nan ki þi de ðil dir. E sa sen li der, top lum da ki de ði þi mi i yi o ku ma lý; li der li ði ni, bu de ði þi min o lum lu yön de þe kil len me sin de gös ter me li dir. HEM ÞEH RÝ LE RÝ PRO TES TO ET TÝ Tat lý ses e yö ne lik si lâh lý sal dý rý mem - le ke ti Þan lý ur fa da pro tes to e dil di. Be - le di ye Bi na sý ö nün de top la nan bir grup, el le rin de sa nat çý nýn pos ter le ri ve Tat lý ses e u za nan el ler ký rýl sýn, He - pi miz Ý bo yuz ya zý lý dö viz ler le bir sü re sal dý rý yý ký na yan slo gan lar at tý.bir sü re ku rul du ðu be lir ti len Ýb ra him Tat lý ses i Se ven ler Der ne ði Baþ ka ný Tev fik De de can, grup ta ki ler a dý na yap tý ðý a çýk la ma da, si lâh lý sal dý rý yý ký na dýk la rý ný söy le di. Silâhlý saldýrýda baþýndan yaralanan sanatçý Ýbrahim Tatlýses önce Özel Levent Hastanesi'ne ardýndan da Maslak Acýbadem Hastanesine kaldýrýldý. Tatlýses uyutuldu UÐ RA DI ÐI SÝ LÂH LI SAL DI RI DA A ÐIR A RA LA NAN SA NAT ÇI ÝB RA HÝM TAT LI SES, A PI LAN A ME LÝ AT SON RA SI U U TUL DU. TAT LI SES ÝN HA A TÎ TEH LÝ KE SÝ NÝN DE VAM ET TÝ ÐÝ, SOL TA RA FIN DA TA MA MEN FELÇ OL DU ÐU KA DE DÝL DÝ. KA LI CI BÝR HA SAR O LA BÝ LÝR Ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný da ce vap la yan Prof. Dr. El ma cý, a ra lan ma son ra sý ka lý cý bir ha - sar o lu þa cak mý? so ru su na, Ka lý cý bir ha sar o la bi - lir, bu ra da a sýl a maç ha ya ti ris kin or ta dan kalk ma - sý dýr. An cak bu yap mýþ ol du ðu muz a me li yat za - man i çe ri sin de or ta ya çý ka bi le cek ka lý cý ha sa rý da ön le me ye yö ne lik bir a me li yat týr ce va bý ný ver di. MER MÝ LER TEK SÝ LÂH TAN ÇIK MIÞ Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, saldýrýnýn bir a raç tan gerçekleþtirildiðini belirterek, þunlarý söyledi: Kul lan mýþ ol duk la rý a ra ca i sa bet e den 4 mer mi var. 11 el a teþ e di li yor, 4 ü a ra ca i sa bet e - di yor. A ra ca i sa bet e den mer mi ler den 2 ta ne sin - den bi ri Tat lý ses e, di ðe ri a sis ta ný na i sa bet e di yor. 2 mer mi de a raç tan ay rý lý yor. Kul la ný lan top lam mer mi a de di 11 dir. Tek bir si lâh tan çý kan mer mi söz ko nu su. Kul la ný lan si lâ hýn tü rü nün þu an da ka laþ ni kof ol du ðu nu bi li yo ruz. 11 a det mer mi ko - va ný da o lay ma hal lin de bu lun du. Ýs tan bul / a a AS KE RÝ O PE RAS ON FA DA SIZ BAÞBAKAN Er do ðan, De ði þi mi ar zu e den top lum la rýn çý kýþ yo lu bul ma la rý i çin de or - tak bir ta výr be lir le mek du ru mun da yýz. a ni dün ya yý bir lik te de ðiþ tir mek, de ði þi min is ti - ka me ti ni hep bir lik te, uz laþ may la, hoþ gö - rüy le, pay la þým ve da ya nýþ ma te me lin de be lir le mek du ru mun da yýz. Dý þar dan ya pý la - cak mü da ha le le rin, ö zel lik le as ke ri yön tem - le rin, çö zü me kat ký sað la ma dý ðý ný, so ru nu çok da ha de rin leþ tir di ði ni ne ya zýk ki baþ ka ör nek ler de gör dük ve ya þa dýk. Do la yý sýy la, Lib ya ya ve ya bir baþ ka ül ke ye ya pý la cak bir NA TO mü da ha le si ni, bir as ke ri o pe ras yo nu son de re ce fay da sýz gö rü yor, fay da sýz ol - ma sý nýn ö te sin de teh li ke li so nuç lar do ðu ra - bi le ce ði kay gý sý ný ta þý yo ruz de di. AÝM: A çý ða al ma hu ku ka aykýrý deðil ASKERÝ ük sek Ý da re Mah ke me si (A ÝM) Da i re ler Ku ru lu nun, Tüm ge ne ral Gür büz Ka ya, Jan dar ma Tüm ge ne ral Ha lil Hel va cý oð lu ve Tu ða mi ral Ab dul lah Gav re moð lu nun a çý ða a lýn ma iþ lem le ri nin ip ta li ta le bi nin red di ne i liþ kin ge rek çe li ka ra rý a çýk la dý. Ge rek çe li ka rar da, Ýd di a na me dü zen len me sin den son ra a çý ða al ma iþ le mi te sis e di le bi le ce ði göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, id di a na me ye (Bal yoz Pla ný id di a sý na i liþ kin id di a na me) ko nu e di len ey le min 2003 yý lýn da mey da na gel miþ ol ma sý ve a çý ða al ma iþ le mi nin id di a na me den dört ay son ra ger çek leþ ti ril miþ ol ma sý a çý ða al ma iþ le mi ni sub jek tif ha le ge tir mez. Ay ný id di a na me de þüp he li o la rak yer a lan bü tün per so ne lin a çý ða a lýn ma sý ge rek me ye bi lir. Ýd di a na me de bu lu nan her per so ne lin fi i li ve ha len yap tý ðý gö rev fark lý o la bi lir. Fark lý ko num da bu lu nan per so nel i çin de ay ný iþ lem te sis e dil me miþ ol ma sý e þit lik il ke si ne ay ký rý lýk o luþ tur maz. Da va cý hak kýn da te sis e di len a çý ða al ma iþ le min de a çýk ha ta ol du ðu na, ob jek tif te sis e dil me di ði ne i liþ kin bir hu sus gö rül me miþ, dâ vâ ko nu su iþ le min ka mu ya ra rý dý þýn da ki þi sel hu su met gi bi sub jek tif ne den ler le te sis e dil di ði ne da ir so mut ve ri ler de ol ma dý ðýn dan ya pý lan iþ lem de hu ku ka ay ký rý lýk bu lun ma mýþ týr. An ka ra / a a Güneri Ci va oð lu, dâvâ aç ma ya cak ER GE NE KON so ruþ tur ma sý kap sa mýn da Cum hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz i le gö rü þen ga ze te ci Gü ne ri Ci va oð lu, þi kâ yet çi ol ma dý ðý ný söy le di. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de, so ruþ tur ma yý yü rü ten sav cý lar dan Ze ke ri ya Öz i le yak la þýk 15 da ki ka gö rü þen Ci va oð lu, ad li ye çý ký þýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Þi kâ yet çi ol du nuz mu? so ru su na ha yýr ce va bý ve ren Ci va oð lu, þun la rý söy le di: Böy le bir þe yin mu ha ta bý ol mak is te mi yo rum. e ni bir dâ vânýn fi lan. Çün kü Naz lý Ha ným (I lý cak) za ten ay ný ko nu da bir dâvâ aç tý. Ben ay rý ca mah ke me le re gi dip bu ko nu lar la uð raþ mak is te mi yo rum. Kâ ðýt ta ya zý lan la rýn ger çek dý þý ol du ðu da Naz lý ha ný mýn da va sýy la a da let ta ra fýn dan tes cil e di le cek. Þi kaâyet çi ol ma dým. Çün kü þi kaâyet çi ol du ðum tak dir de ye ni bir dâvâ a çý la cak. e ni bir dâ vâda da mü da hil ol mak da söz ko nu su de ðil miþ. O nun i çin ye ni bir dâ vâ o la cak. Bu yaþ tan son ra gi dip mah ke me de i fa de ver, bil mem ne le re gir mek is te me dim. Naz lý ha ným za ten da va yý aç tý. Ay rý ca bir da va aç ma nýn an la mý ol du ðu nu dü þün mü yo rum. Gü ne ri Ci va oð lu, sav cý i le ne ler ko nuþ tuk la rý na da ir so ru ya kar þý lýk da, Sav cý Ze ke ri ya Öz i le soh bet ha va sýn da Ga la ta sa ray i le il gi li ve maç lar dan ko nuþ tuk la rý ný i fa de et ti. Ýs tan bul / a a TAZÝE Deðerli kardeþlerimiz Arif, Mehmet, Erol, Mesut ve Perihan Turgut' un kardeþi Ubeyd Usluhan ve Ufuk' un babasý muhterem kardeþimiz Ali Turgut' un ve deðerli aðabeyimiz Kemal Kotay' ýn aðabeyiþefik Kotay' ýn vefatýný teessürle öðrendik. Her iki kardeþimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailelerine sabr-ý cemil niyaz ederiz, taziyetlerimizi sunarýz. Erol Toros, Abbas Beydoðan, Timur Aras, Ýhsan ýldýrým, Muzaffer Durak, Cuma Bahçeci, aþar Kýlýnç, Ahmet Demirdöðmez, Mikail Turan Ýþeri, usuf Seydanoðlu, Ali Kale, Said Erdem, Ahmet Gökçe, Bekir Kara, Þerif Akay, Feyzullah Adýyaman, Haþim Çeken, Mustafa Aktürk, Mehmet Aktürk, Ýdris Kale, Ramazan Dede / Mersin

5 5 Tür ki ye nin An ka ra da si ya se tin bü yük ba lýk ve en bü yük ba lýk kar þý lýk lý po - le mik le riy le ve son ga ze te ci tu tuk la ma - la rýy la çal ka lan dý ðý kar ga þa da, An ka ra nýn AB sa mi mi ye ti â de ta bir de fa da ha sý nan dý. Av ru pa Par la men to su (AP) Tür ki - ye ye i liþ kin bu gü ne ka dar ki en sert ra - po run da Tür ki ye de ba sýn öz gür lü ðü - nün gi di þa týn dan en di þe li yiz me sa jý na kar þý, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn tep ki si, bu - nun ilk te zâ hü rü ol du. AP nin Tür ki ye ka ra rýn da, i fâ de ve ba sýn öz gür lü ðü nü ký sýt la yan bir ül ke nin kül tü rü - nü de ký sýt la dý ðý ve her þe yi a çýk ça tar týþ ma - nýn her ül ke i çin ha ya tî ol du ðu nun ya zýl dý ðý ra por da, ga ze te ci le rin tu tuk lan ma sý nýn, yar - gý la ma lar da gü ven kay bý na yol a ça bi le ce ði kay de dil me siy le ka lýn ma dý. ar gý ba ðým sýz lý ðý ve ta raf sýz lý ðý nýn ço - ðul cu de mok ra si nin iþ le yi þin de ki lit rol oy - na dý ðý na i þa ret e di len ra por da, An ka ra ya yar gý re for mu nun ö ne mi i le til mek te. Bu bað lam da, ü ni ver si te ler de ki ba þör tü sü so ru nu nun ka dýn la rýn öz gür ter ci hi ne say gý lý þe kil de çö zül me si çað rý sý nýn ya pýl dý ðý ra - por da, Tür ki ye de re form la rýn ya vaþ i ler le - me si ne kar þý, ça ba la rýn yo ðun laþ týrýl ma sý nýn is ten me si, AB nin An ka ra ya tu tu lan son ay na sý ol mak ta. Tür ki ye de te mel öz gür lük le rin ve in san hak la rý nýn gü ven ce al tý na a lýn ma sý ve ge liþ - miþ ço ðul cu de mok ra si ye dö nü þüm i çin a - na ya sa nýn bü tü nüy le de ðiþ ti ril me si nin vur - gu lan ma sý, Tür ki ye nin de mok ra si ba ro met - re si ni or ta ya koy mak ta AP KA RA RI NDA TÜRKÝ E NÝN SO RUN LA RI Ay rý ca Tür ki ye de si ya se tin ye ni a na ya sa ve de mok ra tik leþ me de var dý ðý mu tâ ba ka - týn u mut ve ri ci ol du ðu be lir ti le rek, ye ni a na - ya sa sü re ci ne bütün si ya si par ti le rin ve si vil top lu mun dah li nin gü ven ce al tý na a lýn ma sý na za ra ve ril mek te. Ýk ti da rýn bü tün id di a la rýn ak si ne son Sa yýþ tay ya sa sý nda as ke rî har ca ma la rý de ne tim dý þý tu tma sý nýn yan lýþ lý ðý na a týf ta bu lu nu la rak, Mec lis in sa vun ma büt çe si ü ze rin de tam de ne tim yet ki si nin gü ven ce al tý na a lýn ma sý, si vil o to ri te nin sað lan ma sý i le as ker-si vil i liþ ki le ri nin de mok ra tik bir dü ze ne ka vuþ tu rul ma sý; par ti ço ðul cu lu - ðu nu, hal kýn ço ðul cu ya pý sý ný da ha i yi yan sý ta cak, si ya sî par ti ler ve se çim ya sa - sýn da re form ta le bi yi ne len mek te; bu nun i çin yüz de 10 se çim ba ra jý nýn in di ril me si â ci len ö ne ril mek te Ký sa ca sý, AP ka ra rý nda ço ðu Tür ki ye nin ger çek le ri ve so run la rý sý ra lan mýþ. Kýb rýs ko nu su gi bi hu sus lar da i se An ka ra nýn AB yi güç lü bir dip lo ma siy le ik na et me si i - câb e di yor. Ne var ki Dý þiþ le ri nin, AP ra po run da ki ta - lep le re, tek ta raf lý, ger çek ler le bað daþ ma yan ve ka bu lü müm kün ol ma yan un sur lar ih ti va et ti ði a çýk la ma sýy la cid dî bir a na li ze ta bi tu - tul ma dan kar þý çý kma sý, AKP si ya sî ik ti da rý - nýn AB sa mi mi ye ti ni söz ko nu su e di yor. i ne AB mü zâ ke re sü re ci nin ak sama - dan i ler le me sin den so rum lu Baþ mü zâ ke - re ci Dev let Ba ka ný nýn, AP nin Tür ki ye yi ta ný ma dý ðý ný söy le ye rek, ö zel lik le Kýb rýs so ru nu ve ba sýn öz gür lü ðü a la nýn da bir - ta kým ön ka bul ler ve ön yar gý lar i çin de ol - mak la e leþ ti rip, Bun la rý ka bul et me miz müm kün de ðil di ye pe þi nen ke sip at ma - sý çar pý cý. i ne A da let Ba ka ný nýn, ar - gý nýn ta sar ru fu hü kû me te mal e di le mez de me ciy le son tu tuk la ma la ra da ir AP nin i fâ de öz gür lü ðü ne da ir u ya rý la rý ge çiþ tir - me si, en te re san HER VE SÝ LE LE AB E REST! A ma en çar pý cý sý, Er do ðan ýn bu ve si ley le bir de fa da ha AB ye rest çek me si AP nin Tür ki ye den u zak ve Tür ki ye yi bu ka dar ta ný ma dý ðý ndan ya ký nan Er do ðan, Bu ra por da bir de fa den ge di ye bir þey söz ko nu su de ðil; ku su ra bak ma sýn lar, ha zýr la - yan la rýn da den ge li ol du ðu na i nan mý yo rum di ye yük le nip, ra po run Tür ki ye de ki ba sýn öz gür lü ðü or ta ya ko ya ma dý ðý ný kay det me si. Da ha sý, On lar ra por ha zýr la mak la gö - rev li, biz de bil di ði mi zi o ku ruz! cüm le siy - le ba sit ce va bý ve rip, Her han gi bir a dým at ma mý za ge rek yok za ten di ye a çýk ça mey dan o ku ma sý Bi lin di ði gi bi da ha ev vel de Baþ mü zâ ke re - ci, Tür ki ye nin gün geç tik çe AB ye ih ti ya cý kal mý yor de miþ; Baþ ba kan, AB i le da na nýn kuy ru ðu nun kop ma sý ndan bah set miþ ti Ve bü tün bun lar, AKP ik ti da rýn da An ka - ra, AB tre nin den at la yýp bir Kör fez sul tan lý ðý gi bi u lus la ra ra sý a re na da ABD ve kü re sel iþ - gal ci iþ bir lik çi le riy le ha re ket et mek i çin ba - ha ne mi a rý yor? so ru su nu sor du ru yor AB ye bahane mi? HABER Ýs te yen öð ren ci ye kre di im kâ ný n ÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Öz can, Bah çe þe hir Ü ni ver si te si i le ya pý lan an laþ ma ba þa rý lý o lur sa is te yen öð - ren ci ye, yýl a ra sýn da ge ri ö de - mek þar týy la e ði tim kre di si bul mak müm kün o la cak de di. ük se köð re - tim Ku ru lu (ÖK), Bah çe þe hir Ü ni - ver si te si ve Co lum bi a Ü ni ver si te si iþ - bir li ði i le Bah çe þe hir Ü ni ver si te si nin Be þik taþ ta ki er leþ ke si nde dü zen le - nen ük se köð re ti min Fi nans ma ný baþ lýk lý kon fe ran sýn a çý lý þýn da ko nu - þan u suf Zi ya Öz can, ü ni - ver si te ye gö re ta sar lan mýþ bir ük se - köð re tim Ku ru lu muz var. Bu ku rul ar týk sa yý la rý 164 e u la þan ü ni ver si te ve yük sek o ku lun yü kü nü kal dý ra cak du rum da de ðil de di. Söz ko nu su o - lan bü yü me nin çok ö nem li fi nan sal so nuç la rý da ol du ðu nu be lir ten Öz - can, öð ren ci sa yý sýn da ki mu az zam ar tý þýn, a ðýr lýk lý o la rak ka mu kay nak - la rý i le e ði ti min fi nan se e dil me si ni zor laþ týr dý ðý ný söy le di. Öz can, ar týk va kýf ü ni ver si te le ri nin de öð ren ci ler - den yük sek harç al ma ya de vam et - me le ri nin, fi nan sal o la rak sür dü rü le - bi lir bir po li ti ka o la rak gö rün me di ði ni i fa de et ti. Bah çe þe hir Ü ni ver si te si Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný En ver ü - cel i le bir kaç ko nu hak kýn da an laþ - ma ya var dýk la rý ný be lir ten Öz can, E - ðer bu ko nu lar da ba þa rý ya va rýr sak, is te yen öð ren ci ye yýl a ra sýn da ge ri ö de mek þar týy la e ði tim kre di si bul mak müm kün o la cak týr. Bu bu lu - nun ca zan ne di yo rum ki sis te mi miz - de bü yük bir ra hat la ma o la cak týr di - ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Ký lýç da roð lu ve Te kin ta nýk, Bay kal mað dur n O DATV mu ha bi ri Ýk lim Bay rak - tar ýn ta ciz id di a la rýy la il gi li o la rak CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da - roð lu ve Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Gür sel Te kin in ta nýk, es ki CHP Ge - nel Baþ ka ný De niz Bay kal ýn da mað - dur sý fa týy la i fa de le ri nin a lý na ca ðý bil - di ril di. A lý nan bil gi ye gö re, ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri - ya Öz, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý - lý ðý na gön der di ði ta li mat la, Er ge ne - kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da or ta - ya çý kan O datv mu ha bi ri Ýk lim Bay - rak tar ýn ta ciz id di a la rýy la il gi li o la rak CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu i le Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Te kin in ta - nýk, es ki CHP Ge nel Baþ ka ný ve An - tal ya Mil let ve ki li De niz Bay kal ýn mað dur sý fa týy la i fa de le ri nin a lýn ma - sý ný is te di. Ýs tan bul / a a Ha ne fi Av cý i fa de ver di n DEV RÝM CÝ Ka rar gah Ör gü tü da - va sý nýn tu tuk lu sa ný ðý es ki em ni yet mü dü rü Ha ne fi Av cý ýn Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si nde i fa de si a lýn dý. Tu tuk lu bu lun du ðu Si liv ri Ce za e vin - den ring a ra cýy la ge ti ri len Av cý, Çý ra - ðan Cad de si nde ki sav cý ve ha kim le - rin kul lan dý ðý ka pý dan Ýs tan bul Ad li - ye si ne a lýn dý. Av cý nýn bir so ruþ tur - ma kap sa mýn da i fa de si ne baþ vu rul - du ðu be lir til di. Ýs tan bul / a a AÞ zedelerin maðduriyetlerini telafi gerekçesiyle hazýrlanan tasarý, 10 Mart 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul dilerek, kanunlaþtý. Ancak, itiraz ve tartýþmalar bitmedi. BA KAN O NA I VE A KA RAR NA ME LER Ý LE E MEK LÝ E DÝ LEN AS KER LE R, KA NUN KAP SA MI NA A LIN MA A RAK Ý KÝN CÝ DE FA MAÐ DUR E DÝL DÝ. ÜK SEK As ke ri Þu ra ya (AÞ) gö tü rül - me den Ba kan o na yý ve ya ka rar na me - ler i le re sen e mek li e di len ve ken di le - ri ni TSK Mað dur la rý o la rak ad lan dý - ran bir grup TSK per so ne li, ken di le ri - nin AÞ ze de le re hak la rý ný i a de a ma - cýy la ha zýr la nan ka nun kap sa mý na a lýn - ma mak su re tiy le i kin ci de fa mað dur e - dil dik le ri ni bil dir di. AÞ ze de le rin mað du ri yet le ri ni te la fi ge re çek siy le ha zýr la nan ta sa rý, 10 Mart 2011 ta ri hin de TBMM Ge nel Ku ru lun da ka bul di le rek, ka nun laþ tý. An cak, i ti raz ve tar týþ ma lar bit me di. TSK Mað dur la rý gru bu ta ra fýn dan Cum hur baþ ka ný Ab - dul lah Gül e gön de ri len mek tup ta, 28 Þu - bat 1997 ta ri hin de gün yü zü ne çý kan a ma te me li da ha es ki ta rih le re da ya nan or du - dan i nanç lý in san la rýn tas fi ye sü re cin de bir çok mes lek taþ la rý nýn TSK Per so nel Ka nu nu nun 50/c ve ya 94/b mad de le ri ge re ðin ce, i nanç la rýn dan do la yý ya da di - sip lin siz lik ge rek çe gös te ri le rek hak la rýn - da hiç bir yar gý ka ra rý ol mak sý zýn re sen e mek li e dil dik le ri be lir til di. Bu as ker le rin bir bö lü mü nün AÞ ka rar la rý i le bir bö - lü mü nün i se AÞ a bi le gö tü rül me ye ge - rek du yul ma dan ay ný ge rek çe ler le, Ba - kan o na yý ve ya ka rar na me ler i le re sen e - mek li e dil dik le ru kay de di len mek tup ta þu i fa de le re yer ve ril di: Ba kan o na yý i le ve ya ka rar na me ler i le i li þi ði ke si len mes lek taþ la rý mý zýn, ka nun kap sa mý na dâ hil e dil me yiþ le ri ne yar gý yo lu o la rak gös te ri len As ke ri ük sek Ý - da re Mah ke me si nin (A ÝM) ge rek Türk ka mu o yun da ge rek se Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A ÝHM) nez din de ne den li ya sal bir ku rum ol du ðu tar týþ - ma la rý ma lu mu nuz dur. Ha ke za bu yön - tem i le a tý lan ki þi le rin A ÝM de hak la rý ný a la bi le ce ði ni dü þün mek de doð ru bir ka - na at de ðil dir. Bu ge nel ka na at ten do la yý bir çok mes lek ta þý mý zýn yar gý yo lu nu ter - cih et me di ði ni ve baþ vu ran la rýn da do ðal o la rak red de dil dik le ri ni de bil gi le ri ni ze arz et mek is te riz. 12 Ey lül 2010 ta ri hin - de ki re fe ran dum da AÞ ka rar la rý na yar - gý yo lu a çýl mýþ ve biz mað dur lar i çin çý - ka rý la cak o lan u yum ya sa la rý bi rer u mut kay na ðý ol muþ tur. An cak mað du ri yet le - rin gi de ril me si a dý na Hü kü met ta ra fýn - dan ha zýr la nýp Mec lis Ge nel Ku ru lun da ka bul e di len TSK Per so nel Ka nu nu na ek le nen ge çi ci 32 nci mad de nin ilk pa - rag ra fý i le yar gý de ne ti mi ne a çýk i da ri iþ - lem ler le re sen e mek li e di len biz ler kap - sam dý þý bý ra ký la rak i kin ci kez mað dur e - dil miþ bu lun mak ta yýz! ýl lar dýr TSK dan ne den a týl dý ðý mý zý, en ya kýn la rý mý za da hi i zah e de mez ken, ka nun kap sa mý na a lýn - ma mak su re ti i le i kin ci de fa TBMM e li i - le a de ta top lum ö nün de mað du ri ye ti miz ye ni den o nan mýþ týr. Bu o na ma dan do la yý, ka mu o yun da biz le rin TSK dan a týl ma mýz hu su su - nun as lýn da ne ka dar ye rin de bir ka rar ol du ðu fik ri per çin len miþ o la cak týr. Ka nun kap sa mý na gi ren mes lek taþ la rý - mýz la ay ný ge rek çe ler le TSK dan re sen e mek li e dil di ði miz hal de ka nun kap sa - mý na da hil e dil me ye rek ve a de ta i kin ci de fa o na na rak, ze de le nen hay si ye ti mis ve al ça lan i ti ba rý mýz dan do la yý, biz ve a i le le ri mi zin top lum i çin de ne ka dar güç du rum da ve mah zun ka la ca ðý mý zý, es ki si ne na za ran kat be kat da ha da hor gö rü le ce ði mi zi, Ön ce Al lah ýn son ra si zin tak dir ve vic da ný ný za ha va - le e di yo ruz. Ýstanbul / eni Asya AS DER: U yum ya sa la rý a ci len çý ka rýl ma lý A DA LE TÝ Sa vu nan lar Der ne ði (AS DER), Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nden (TSK) u zak laþ - tý rý lan la rýn ge ri dö nü þü nü sað la yan ya sal dü zen le mey le il gi li a dil ka rar ve ri le bil me si i çin as ke ri ha kim ba ðým sýz lý ðý il gi li u yum ya sa la rý nýn a ci len çý ka rýl ma sý ný is te di. AS - DER den ya pý lan a çýk la ma da, 28 Þu bat 1997 zih ni ye ti nin ka bus gi bi çök tü ðü bir dö nem de, TSK dan hu kuk suz bir þe kil de ük sek As ke ri Þu ra (AÞ) ka rar la rý i le tas - fi ye e di len as ker le rin, TBMM de ka bul e di - len ya sa i le ak lan dýk la rý be lir til di. A çýk la - ma da, ar gý ya a çýk iþ lem ler le re sen e - mek li e di len ba zý ar ka daþ la rý mýz kap sam dý þý kal mýþ ve mad dî ve mâ ne vî ka yýp la rýn bir kýs mý kar þý la na ma mýþ ol sa da, bu ya sa i le AÞ mað dur la rý ak lan mýþ ve ze de le nen i ti bar la rý i a de e dil miþ; ye ni den Si lâh lý Kuv - vet ler e mek li si sta tü sü nü el de et miþ; ge - niþ bir sos yal gü ven ce ye ka vuþ muþ; çok zor du rum da ki ar ka daþ la rý mýz da ka mu da bir iþ ve ça lýþ ma gü ven ce si ka zan mýþ o la - cak lar dýr de nil di. A çýk la ma da, ya sa i le 12 Mart 1971 ve 12 Ey lül 1980 mað dur la rý nýn da hak la rý ný ka zan mýþ ol ma la rý nýn AS DER ca mi a sý ný ay rý ca mem nun et ti ði ne i þa ret e dil di. Çý ka cak ya sa nýn uy gu la ma sý nýn a dil ol ma sý is te nen a çýk la ma da, A ÝM in a dil ka rar ve re bil me si i çin, as ke ri ha kim ba ðým - sýz lý ðý i le il gi li u yum ya sa sý nýn bir an ön ce çý ka rýl ma sý is ten di. A çýk la ma da, bü tün mað dur la rý kap sa ya cak ye ni bir ya sa nýn çý - ka rýl ma sý i çin ça lýþ ma la rýn a ra ve ril mek si - zin baþ la týl ma sý is ten di. Ankara / cihan Ýkinci kez maðdurlar Her gelecek yakýndýr Her ge le cek ya kýn dýr. Gün de lik te lâþ lar la a sýl o lan la rý er te le di ði miz, bin yýl ya þa ya - cak mýþ te veh hü müy le vur dum duy maz - lýk lar i çin de ön ce lik le ri u nut tu ðu muz bir ha yat ta sýk sýk ha týr la ma mýz ge re ken; çok u zak lar da san - dýk la rý mý zýn bi ze ne ka dar da ya kýn ol du ðu nu, hiç gel me ye cek san dýk la rý mý zýn her an ka pý mý zý ça la - bi le ce ði ni ha týr la tan bir söz dür bu. Bi ze her þey ya - kýn dýr; ö lüm de dert de, ne þe de çi le de Kýy met li el mas la rý ký rý la cak cam þi þe le ri ne ter cih e den le rin, dün ya nýn þa þa a sýy la ba þý dö nen le rin, e be dî ha ya tý ný bir hi çe fe da e den le rin hiç ak lýn dan çý kar ma ma sý ge re ken bir ha ki kat Her ge le cek ya kýn dýr. Ja pon ya in san lýk ta ri hi nin en bü yük be þin ci dep re mi ni ya þa dý; a de ta ký ya me tin pro va sý ný gör - dü. Biz ler bek le nen Ýs tan bul dep re miy le il gi li öy - le si ne tar tý þýr ken Ja pon ya dan ký ya me ti an dý ran gö rün tü ler pe þi sý ra ge li yor du. Dün ya nýn ek se ni ni kay dý ra cak de re ce de ki bü yük dep rem, tek no lo ji de vi Ja pon ya yý sars tý. Bi na la rý nýn dep re me da ya - nýk lý lý ðý i le ö vü nen, tek no lo ji siy le dün ya ya mey - dan o ku yan Ja pon lar, dep rem son ra sý o lu þan tsu - na mi kar þý sýn da ça re siz kal dý lar. Ýn san lýk; kud ret gös te ri le ri ya par ken ac ziy le bir defa da ha ta nýþ tý ve gü cü nün sý nýr la rý ný bir kez da ha gör dü, e li nin ne ye ye ti þip ye tiþ me ye ce ði ni an la dý. Dep rem ve tsu na mi ar dýn da a cý lar ve ib ret ler bý ra ka rak sa hil - le ri yu tu yor, þe hir le ri vu ru yor. Biz yi ne bil di ði mi zi o ku ya du ra lým; Ja pon ya dep re mi bü tün dün ya ya ders ler ve ri yor, ger çek Kud ret ve Ce lâl sa hi bi nin kim ol du ðu nu gö zü mü ze so ku yor. Göz yý lar ön ce, son ra ka nýk sar ö lü mü di yen þa - ir çok hak lý dýr. Deh þe te ka pý la rak iz le di ði miz tsu - na mi gö rün tü le ri, ön ce le ri bi raz yü re ði mi zi bur ku - yor, ah vah lar a ra sýn da dep rem ze de le re bi raz a cý - yor ve ký sa sü re son ra ka nal de ðiþ ti ri ve ri yo ruz. Biz ne a cý lar gör dük, ne a cý lar tat týk, Al lah sa býr lar ver - sin. de yip i þi mi ze dö nü yor, bu dep rem le rin bi ze ba kan yü zü nü hep ýs ka lý yo ruz. Ja pon ya dan bin ler ce ki lo met re u zak lar da be - nim ül kem fark lý dep rem ler le sar sý lý yor. Bir yan da Bal yoz dâ vâ la rý, di ðer yan da kay na tý lan ca dý ka - zan la rý ak la þan se çim ler ön ce si ik ti dar par ti - sin den a day ol mak is te yen ler a de ta bir bi ri ni e zi - yor, ik bal rüz gâ rýn dan ne fes len mek is te yen ler kuy ruk lar o luþ tu ru yor. Ne þat ýn bol ol du ðu yer de hiz met aþ ký ne gü zel de a lev le ni yor. Men fa at-i þah si ye has ta lý ðý böy le za man lar da ha mi yet el - bi se si ni gi yi ve ri yor. Na bi nin Biz ne þâ týn da ga - mýn da rû zi gâ rýn gör mü þüz mýs raý her as rýn þar - ký sý gi bi. Bu mýs ra dan son ra ge len be yit ler de Çok da mað rur ol ma mey ha ne-yi ik bal de/biz he zâ ran mest-i mað ru run hu ma rýn gör mü þüz (Ýk bal mey ha ne sin de faz la gu rur lan ma. Biz bin ler ce mað rur sar ho þun a yýl dýk tan son ra ki ha li ni de gör - mü þüz) den mek te dir ya; an la ya na. Mu kad de ra tý mýz bek le ye dur sun, þim di ler de çok meþ gu lüz. Ýs tan bul da bir kaç yýl dýr hum ma lý fa a li yet ler var ya. Dep rem ha zýr lý ðý o lan ca hý zýy la de vam e di yor. Ka mu bi na la rý güç len di ri li yor, bü - yük meb lað lar kar þý lý ðýn da o kul lar o na rý lý yor. Ne var ki ah lâk sýz lý ðýn in san ca ný ný bi le hi çe sa yan ne kö tü bir has let ol du ðu bu ça lýþ ma lar sý ra sýn da bir kere da ha an la þý lý yor. Bir ran ta dö nü þen ça lýþ ma - lar son ra sýn da dep re me kar þý güç len di ril miþ bi - na lar bin bir ek sik le hâ lâ im dat di yor. Ýs tan bul sö züm o na dep re me ha zýr la ný yor. Kül li â tin ka rîb. Gün ge le cek ik bal yað mur la rý di ne cek, gam fýr tý na la rý her ya ný sa ra cak. Ge ri de yal nýz ya pý la cak de ni lip de ya pý la ma yan la rýn piþ - man lý ðý ka la cak. Gün ge le cek, bel ki ya rýn bel ki ya rýn dan da ya kýn bir dep rem Ýs tan bul u vu ra cak. Biz öy le si ne tar tý þa du ra lým, ted bir ler a lý yor muþ gi bi ya pa lým, öy le si ne tat bi kat lar la bu i þi cid di ye al dý ðý mýz ha va sý ný ver me ye ça lý þa lým. Bil mi yo - rum, yi ye ce ði miz to kat öy le si ne mi o lur? CHP den fa i li meç hul ö ner ge si n CHP, fa i li meç hul ci na yet le rin ay dýn la týl ma sý i çin Mec lis a raþ týr ma ko mis yo nu ku rul ma sý ný is te di. Ga - zi an tep Mil let ve ki li A kif E ki ci ve çok sa yý da mil let ve - ki li nin im za sý ný ta þý yan ö ner ge, TBMM Baþ kan lý ðý na ve ril di. Ö ner ge nin ge rek çe sin de, Sa ba hat tin A li, Tu - ran Dur sun, Mu sa An ter, O nat Kut lar, Ca vit Or han Tü ten gil, U ður Mum cu, Ab di Ý pek çi, Çe tin E meç, Ke mal Türk ler, Me tin Al tý ok, Mu am mer Ak soy, Hrant Dink, Ah met Ta ner Kýþ la lý, Bah ri ye Ü çok ve Do ðan Öz ün de a ra la rýn da ol du ðu ba zý ki þi le rin ha - in sal dý rý lar so nu cu kay be dil di ði vur gu lan dý. Bu ci - na yet le rin ay dýn la týl ma sý ko nu sun da Ge rek bir ta - kým ki þi ve ya ku rum la rýn in ci ne ce ði en di þe siy le, ge - rek se dev let i çin de ki ba zý ör güt len me le rin en gel le - me si so nu cu þim di ye ka dar ka rar lý ve so mut bir a - dým a tý la ma dý ðý be lir ti len ö ner ge de, Fa i li meç hul si - ya si ci na yet le rin ay dýn la týl ma sý na yö ne lik ça ba la ra gös te ri len vur dum duy maz lýk, a ðýr dan al ma, te tik çi le - rin, ka til le rin, plan la yý cý la rýn i þi ne ya ra mak ta dýr. Bir þey yap ma dan ge çi ri len her gün, de lil le rin ka rar týl - ma sý, o lan la rýn u nut tu rul ma sý, so rum lu la rýn a da let - ten kaç ma sý i çin ze min ya rat mak ta dýr. Ankara / aa argý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý nýn çoðulcu demokrasinin iþleyiþinde kilit rol oynadýðýna iþaret edilen raporda, Ankara ya yargý reformu nun önemi iletilmekte. ah met dur ma il.com

6 6 15 URT HABER MART 2011 SALI HABERLER 3 ku laklý üç aylýk kedi yavrusu, kontrolleri yapýldýktan sonra 10 gün karantinada tutulacak. FO TOÐ RAF: A A 3 ku lak lý ke di gö ren le ri þa þýrt tý nan TAL A NIN Kaþ il çe si ne bað lý Kal kan bel de sin de, Ýn gi liz tu rist ler ta ra fýn dan bu lu na rak bir ve te ri ne re tes lim e di len ve üç ay lýk ol du ðu be lir le nen 3 ku lak lý ke di, gö ren le ri þa þýr tý yor. Ve te ri ner He kim Ba bür Bi lir, yap tý ðý a çýk la ma da, li te ra tür de 3 ku lak i le il gi li bil gi ye u la þa ma dý ðý ný i fa de e de rek, Bu lez yo nun La tin ce ya da Türk çe o la rak bi lim sel kar þý lý ðý ný ver mek ten a ci zim, bu yüz den bu ke di ye 3 ku lak de mek yan lýþ ol ma ya cak týr de di. Bi lir, ke di nin 3 ku lak lý ol ma sý nýn ya ný sý ra, sol gö zü nün re ti na sý ü ze rin de kist ter mo it o la rak ad lan dý rý lan de ri ka lýn tý sý bu lun du ðu nu be lir te rek, so kak tan ge len yav ru ke di nin o la ðan kon trol le ri nin ya pýl dý ðý ný ve 10 gün ka ran ti na da tu tu la ca ðý ný kay det ti. An tal ya/a a a ban hay van la rý i çin yem bý ra kýl dý nart VÝN DE, ya ban hay van la rý nýn bes len me le ri a ma cýy la kýrlýk alana yem bý ra kýl ma iþ le mi ger çek leþ ti ril di. Art vin Çev re ve Or man Mü dür lü ðü Do ða Ko ru ma ve Mil li Park lar Þu be Mü dü rü Fa ruk Bu cak, yap tý ðý a çýk la ma da, il ge ne lin de, kar dan do la yý yem bul mak ta güç lük çe ken ya ban hay van la rý i çin 2 ton ar pa ký rý ðý, 2 ton buð day ve 2 ton çe þit li ye mi ta bi a ta bý rak týk la rý ný söy le di. Kýþ mev si mi a ðýr geç ti ðin de, tabiatta bu lu nan ka nat lý ve kü çük me me li hay van la rýn yem ih ti ya cý ný kar þý la mak a ma cýy la yem le me ça lýþ ma la rý yap týk la rý ný ha týr la tan Bu cak, 2010 ve 2011 yý lýn da top lam 6 ton da ne yem i le ye þil yem do ða ya bý ra kýl dý. Bi lin me li dir ki, ya ban hay van la rý in san la rý mý za bý ra ký lan bir e ma net tir, e ma ne te sa hip çý kýl ma lý dýr de di. Bu cak, ö zel lik le ka nat lý tü rü hay van la rýn aç kal dýk la rýn dan a na yol ü zer le ri ne çýk týk la rý ný ve bu ra da a raç lar ta ra fýn dan e zi le rek te lef ol duk la rý ný i fa de e de rek, Bu nun ö nü ne geç mek i çin gay ret gös ter mek te yiz. Ça lýþ ma la rý mýz sa de ce kuþ lar la sý nýr lý ol ma yýp ka ra ca, ya ban ke çi si gi bi me me li le ri de yem le mek te yiz di ye ko nuþ tu. Art vin/a a Gü müþ ha ne li ler balýk ölümlerini merak ediyor ngü MÜÞ HA NE Ýk ti sa di ve Kül tü rel Der ne ði ö ne tim Ku ru lu Ü ye si Me tin Se vin dik, Har þit Ça yý nda ki top lu ba lýk ö lüm le ri i le il gi li o la rak Çev re ve Or man Ýl Mü dür lü ðünden ka mu o yu nu tat min e di ci bir a çýk la ma ya pýl ma ma sý ha lin de, TBMM Çev re Ko mis yo nu i le Çev re ve Or man Ba kan lý ðý na baþ vu ru da bu lu na cak la rý ný bil dir di. Se vin dik, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Gü müþ ha ne mer kez il çe ye bað lý Mes cit li kö yün de, 15 Þu bat ta Har þit Ça yý nda top lu ba lýk ö lüm le ri ya þan dý ðý ný ha týr la ta rak, o la yýn ü ze rin den yak la þýk bir ay geç me si ne rað men, Çev re ve Or man Ýl Mü dür lü ðü nün ne den hâ lâ ses siz li ði ni sür dür dü ðü nü an la ya ma dýk la rý ný be lirt ti. Ba lýk ö lü mü ne yol a çan kir li li ðin se bep le ri nin ne den hâ lâ tes pit e dil me di ði ni me rak et tik le ri ni vur gu la yan Se vin dik, þöy le de vam et ti: E ðer tes pit e dil diy se, bu kir li li ðin se bep le ri ne ler dir? Çok ký sa sü re i çe ri sin de su yun te miz ol du ðu ka mu o yu na a çýk lan mýþ ken, ö lü bu lu nan ba lýk la rýn tah lil so nuç la rý bir ay geç me si ne rað men ne den hâ lâ ka mu o yu na a çýk lan mý yor? Har þit Ça yý ndan, yö re hal ký nýn ba lýk tut ma ya sa ðý hâlâ de vam e di yor mu? Har þit Ça yý nýn kir len me si ne yol a çan ve ba lýk ö lüm le ri nin mey da na gel me si ne se bep o lan o lay la il gi li her han gi bir ku rum ve ya ku ru lu þa ce za ke sil di mi? Gü müþ ha ne/a a Eðitimciler tespit için sahaya inecek nýzmýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Sahaya Ýnme Projesi kapsamýnda ev ve kahvehaneleri dolaþarak þehirde okuma yazma bilmeyenleri belirleyecek, mobil araçlarla okullara ulaþtýrarak eðitim almasýný saðlayacak. Ýzmir Ýl Milli Eðitim Müdürü Raðip Üye yaptýðý açýklamada, þehirdeki okur yazar sayýsýnýn artýrýlmasý için çalýþtýklarýný, mevcut kampanyalar ve hedefler çerçevesinde okul, ilçe ve illerde komisyonlar oluþturarak okuma yazma bilmeyenlerin tespit edilmesini hedeflediklerini söyledi. Öncelikle okullarda okuma yazma bilmeyen velilere yönelik tarama yaptýklarýný ifade eden Üye, öðretmenlerin velilerin eðitim durumunu araþtýrdýklarýný ve okuma yazma bilmeyenlere eðitim vermeye baþladýklarýný anlattý. Üye, sivil toplum kuruluþlarýndan destek aldýklarýný, pazar yeri, hastane, büyük market gibi alanlarda stantlar açarak vatandaþlarý okuma yazma öðrenmeye davet ettiklerini dile getirerek, mobil araçla vatandaþýn ayaðýna gideceklerini ve okullara taþýyacaklarýný söyledi.. Ýzmir/aa Kar çift çi nin yü zü nü gül dür dü SEL ÇUK LU ZÝ RA AT O DA SI BAÞ KA NI ÇÖK LÜ, E KÝ LÝ A RA ZÝ LE RE U ZUN IL LAR OR TA LA MA SI NIN Ü ZE RÝN DE DÜ ÞEN O ÐUN KAR A ÐI ÞI NIN ÇÝFT ÇÝ Ý SE VÝN DÝR DÝ ÐÝ NÝ KA DET TÝ. TÜRKÝE DE e ki li a ra zi le rin bu lun du ðu böl ge ler de et ki li o lan kar ya ðý þý nýn çift çi nin de yü zü nü gül dür dü ðü, top rak ta ki nem o ra ný nýn san ti met re al tý na ka dar u la þa ca ðý ve ü rün ka li te si nin art ma sýn da et ki li ol du ðu bil di ril di. Sel çuk lu Zi ra at O da sý Baþ ka ný Fa ruk Çök lü, Kon ya O va sý nda bu ü re tim yý lý nýn ol duk ça ve rim li geç ti ði ni be lir te rek, E ki li a ra zi le ri mi ze dü þen ya ðýþ mik ta rý u zun yýl lar or ta la ma sý nýn ü ze rin de dir. Son o la rak top ra ðý mý za dü þen yo ðun kar ya ðý þý çift çi yi se vin dir miþ tir. Kon ya çift çi si bir sü re ön ce ü re güb re si i le sül fat lý güb re yi hu bu bat e ki li a lan lar la bu luþ tur muþ tu. Hat ta ba zý çift çi le ri miz a mon yum nit rat lý güb re yi de tar la la rý na at mýþ tý. Son ya ðýþ lar i le bir lik te e ki li a lan la ra a tý lan bu güb re e ri ye rek çö zül müþ ve bek le ni len fay da ya u la þýl mýþ týr de - di. a ðan kar ýn i yi bir re kol te nin de sin ya li ni ver di ði ne dik ka ti çe ken Çök lü, þun la rý kay det ti: Di ðer ta raf tan Kon ya ya ya ðan kar e ki li a lan la rý mý zýn ü ze ri ni ör te rek bir yor gan va zi fe si gör mek te ve o la sý don teh li ke si ne kar þý bü yü mek te o lan hu bu ba tý ko ru mak ta dýr. So nuç o la rak Kon ya o va sý Mart a yý nýn ta ma mýn da a la ca ðý ya ðýþ o ra ný ný bir se fer de al mýþ, hu bu ba týn ge liþ ti ði bu dö nem de et ki li o lan ya ðýþ lar i yi bir re kol te nin de sin ya li ni ver miþ tir. Ni san ve Ma yýs ay la rýn da da bek le nen ya ðý þýn düþ me si ha lin de Kon ya O va sýn da bu yýl i yi bir re kol te el de e di le cek tir. Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) ö ne tim Ku ru lu Ü ye si, TZOB Ýç A na do lu Böl ge Baþ ka ný Mus ta fa He po kur, yap tý ðý a çýk la ma da, son gün ler de bütün yurt ta et ki si ni gös te ren kar ya ðý þý nýn çift çi le rin yü zü nü gül dür dü ðü nü, nem o ran la rý nýn top ra ðýn san ti met re al tý na ka dar u la þa ca ðý ný söy le di. Tür ki ye nin buð day ih ti ya cý nýn ö nem li bir bö lü mü nü hu bu bat am ba rý o la rak bi li nen Kon ya baþ ta ol mak ü ze re Ýç A na do lu Böl ge si nin kar þý la dý ðý ný ha týr la tan He po kur, Ýç A na do lu Böl ge si nde çift çi nin buð day tar la la rý na to hum la rý ge çen yýl Ey lül a yý nýn ba þýn dan i ti ba ren ek me ye baþ la dý ðý ný be lirt ti. Top rak ta kar ýn nem o ra ný ný ta ba na ver di ði ni i fa de e den He po kur, að mur bu har laþ tý ðýn dan do la yý nem o ra ný ný ça buk kay be der. O nun i çin kar, top rak ta nem o ra ný ný ta ba na ver di ðin den mah sul le ri miz ilk ba ha ra so run suz gi re cek de mek tir. Ba har yað mur la rý Ni san-ma yýs ay la rýn da de vam e der se, çift çi mi zin yü zü gü le cek de di. Kon ya/a a Gün de 50 mil yon li ra si ga ray la du man ol du KAPALI a lan lar da si ga ra iç me ya sa ðý, et ki si ni en faz la ge çen yýl his set tir di. Tür ki ye de i çi len si ga ra mik ta rý, u zun yýl lar son ra ilk defa ge çen yýl 100 mil yar a de din al tý na düþ tü. Tü tün ve Al kol Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu ndan (TAPDK) der le nen ve ri le re gö re, dö ne mi ni kap sa yan son 5 yýl da, Tür ki ye de 524 mil yar 131 mil yon a det si ga ra sa týl dý. Bu þe kil de 5 yýl da, tir ya ki ler 26 mil yar 206 mil yon 550 bin pa ket si ga ra iç ti. Bu ra kam la ra gö re Tür ki ye de ki þi ba þý na yýl da or ta la ma 7 bin 731 a det si ga ra tü ke til di. Pa ket he sa býy la da yýl da or ta la ma 387 pa ket si ga ra i çil di. 5 yýl lýk sü reç te si ga ra i çin tir ya ki le rin ce bin den her yýl or ta la ma 18 mil yar li ra çýk tý. Bu ra kam la ra gö - re ül ke miz de her ay 1,5 mil yar li ra lýk, her gün de 50 mil yon li ra lýk si ga ra tü ke til di. Bu a ra da TAPDK ve ri le ri ne gö re, ü re ti ci fir ma lar ge çen yýl 21 mil yar 897 a det, bir baþ ka i fa dey le 1 mil yar 94 mil yon 850 bin pa ket si ga ra ih ra ca tý ger çek leþ tir di. Ýh raç e di len si ga ra mik ta rý 2009 yý lýn da 25 mil yar 358 mil yon a det, 1 mil yar 267 mil yon 900 bin pa ket o la rak be lir len miþ ti. TAPDK nýn ve ri le ri ne gö re, 2005 yý lýn da 106 mil yar 717 mil yon a det o lan Tür ki ye de sa tý lan si ga ra mik ta rý, 2006 yý lýn da 107 mil yar 908 mil yon a de de yük sel di. Söz ko nu su ra kam, 2007 yý lýn da i se 107 mil yar 455 mil yon a det o la rak ger çek leþ ti. Ka pa lý a lan lar da si ga ra iç me ya sa ðý nýn 19 Ma yýs ta uy gu la ma ya gir di ði 2008 yý lýn da i se iç pi ya sa da 107 mil yar 859 mil yon a det si ga ra sa týl dý yý lý nýn Tem muz a yýn da ka pa lý a lan lar da ki si ga ra ya sa ðý nýn kap sa mý ge niþ le til di ve kah va he ne, bar, ka fe ve res to ran lar da da si ga ra iç mek ya sak lan dý yý lýn da, ül ke miz de i çi len si ga ra mik ta rý, ya sa ðýn ge niþ le me si ne pa ra lel 107 mil yar 555 mil yon a de de ge ri le di yý lýn da i se si ga ra sa týþ la rýn da bir ön ce ki yý la yüz de yüz de 13,2 o ra nýn da dü þüþ kay de dil di. Uz man lar, si ga ra sa týþ la rýn da ki bu dü þüþ te ka pa lý a lan lar da ki si ga ra iç me ya sa ðý nýn ya ný sý ra, du man sýz ha va sa ha sý ve si ga ra nýn za rar la rý na i liþ kin kam pan ya la rýn et ki li ol du ðu nu be lir ti yor. An ka ra/a a Ci lo Da ðý e tek le rin de bu lu nan e ni ý þýk kö yü Ba sa mak mez ra sýn daki 5 öðrenci, bütün o lum suz luk la ra rað men öð ret men le ri sa ye sin de o ku ma-yaz ma öð ren me nin se vin ci ni ya þý yor. FO TOÐ RAFLAR: A A 5 öðrencili mezraya öðretmen atandý HAKKARÝ NÝN ük se ko va il çe si ne bað lý Ba sa mak mez ra sýn da e ði tim den mah rum ka lan 5 öð ren ci i çin va tan daþ lar ta ra fýn dan ya pý lan ders li ðe, Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü ta ra fýn dan öð ret men a tan dý. Ýl çe ye 30 ki lo met re u zak lýk ta, Ci lo Da ðý e tek le rin de bu lu nan e ni ý þýk kö yü Ba sa mak mez ra sýn da ya þa yan be den sel en gel li Mus ta fa az gül, mez ra da o kul bu lun ma dý ðý i çin e ði ti me de vam e de me yen 2 ço cu ðu i le kom þu la rý nýn 3 ço cu ðu nun ca hil kal ma ma sý i çin ký sýt lý im kân la rý na rað men 6 ay ön ce e vi nin bi ti þi ði ne 12 met ra ke re lik tek göz lü bir bi na yap tý. Bi na nýn ders lik o la rak kul la nýl ma sý i çin Ýl çe Mil li E ði tim Mü dür lü ðün den di lek çey le öð ret men ta le bin de bu lu nan az gül ün baþ vu ru su nu de ðer len di ren yet ki li ler, bi na yý en ya ký nýn da bu lu nan A la cýk Kö yü Ýl köð re tim O ku lu nun ek ders li ði o la rak o nay la ya rak, e ði tim öð re tim yý lý nýn i kin ci dö ne min den i ti ba ren mez ra ya üc ret li öð ret men gön der di. Öð ret men Þa ha bet tin Çel çok un mez ra ya ge li þiy le,me li ke az gül (7), u suf az gül (8), A li Hoz man (7), Ra bi a Hoz man (8) ve Fat ma Ba kin (7), bütün o lum suz luk la ra rað men öð ret men le ri sa ye sin de o ku ma-yaz ma öð ren me nin se vin ci ni ya þý yor. Ýl çe Mil li E ði tim Mü dür lü ðün ce gön de ri len 4 sý ra i le va tan daþ la rýn te min et ti ði so ba nýn an cak sýð dý ðý o da da, öð ret men ma sa sý ve san dal ye si bu lun mu yor. Ö ret men le ri ni ders sý ra sýn da can ku la ðýy la din le yen öð ren ci ler, te nef füs sa at le rin de de ders lik le ri ka dar kü çük o lan kar la kap lý bah çe de yi ne öð ret men le riy le be ra ber va kit ge çi ri yor. ük se ko va/a a Ýs ke le ça lý þan la rý, in san lýk der si ver di ALOVA Ýs ke le si ça lý þan la rý, Ýs tan bul De niz O to büs le ri A.Þ ye (Ý DO) a it fe ri bot ta bul duk la rý, i çin de 10 bin li ra nýn ü ze rin de de ðe re sa hip dö viz ve al týn i le çe þit li ev rak bu lu nan çan ta yý, cep te le fo nun dan u laþ týk la rý sa hi bi ne tes lim et ti. E mek li Meh met Ay dýn, yap tý ðý a çýk la ma da, Av ru pa ül ke le rin de ih ra cat ve it ha lat ya pan iþ a da mý ar ka da þýy la Pen dik ten Ý DO ya a it fe ri bo ta bin dik le ri ni ve a lo va ya gel dik le ri ni söy le di. a lo va dan da Bur sa ya doð ru ha re ket et tik le ri ni, bir sü re son ra cep te le fon la rý nýn çal dý ðý ný an la tan Ay dýn, þun la rý kay det ti: A ra yan nu ma ra, ar ka da þý mýn çan ta sýn da bu lu nan di ðer cep te le fo nu na a it ti. O an da, i çin de 10 bin li ra nýn ü ze rin de de ðe re sa hip dö viz ve al týn i le 2 pa sa port ve çe þit li ev rak bu lu nan ar ka da þý mýn çan ta sý ný fe ri bot ta u nut tu ðu mu zu an la dýk. a lo va Ýs ke le si nin genç ça lý þan la rý, fe ri bo tun üst ka týn da bul duk la rý çan ta nýn sa hi bi ne, bi ze u laþ ma ya ça lý þý yor du. Ge ri dön dük ve çan ta yý tes lim al dýk. Çan ta da en kü çük bir ka ðýt par ça sý bi le ka yýp de ðil di. Ay dýn, genç ça lý þan la rýn ör nek bir dav ra nýþ ser gi le di ði ni i fa de e de rek, Bu de vir de, is ke le de ça lý þan ki þi le rin mut la ka pa ra ya pu la ih ti ya cý var dýr. A ma on lar bul duk la rý bu pa ra ya te nez zül et me di ler ve bi ze tes lim et ti ler. Ken di le ri ne son suz te þek kür le ri mi zi su nu yo ruz. Ha ri ka bir dav ra nýþ ser gi le di ler de di. Bur sa/a a 1 sa at sü rey le ý þýk lar ka pa na cak WWF-Tür ki ye (Do ðal Ha ya tý Ko ru ma Vak fý) ta ra fýn dan ik lim de ði þik li ði ko nu sun da far kýn da lýk mey da na ge tir mek a ma cýy la 4 yýl ön ce baþ la tý lan 1 sa at sü rey le ý þýk ka pat ma ey le mi nin bu yýl 26 Mart ta ri hin de ger çek le þe ce ði bil di ril di. WWF-Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Tol ga Baþ tak, A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, bu yýl be þin ci si ger çek leþ ti ri le cek o lan Dün ya Sa a ti (E arth Ho ur) Kam pan ya sý nýn 26 Mart 2010 Cu mar te si gü nü i le sa at le ri a ra sýn da ger çek le þe ce ði ni be lir te rek, sür dü rü le bi lir bir ge le cek i çin dün ya nýn dört bir ya nýn dan mil yon lar ca in sa nýn ý þýk la rý ný bir sa at li ði ne ka pa ta ca ðý ný söy le di yý lýn da A vus tral ya da baþ la yan ve 2008 de kü re sel bir ha re ke te dö nü þen ý þýk ka pat ma ey le mi nin 2010 yý lýn da bir re ko ra im za at tý ðý ný ve dün ya ça pýn da yü rü tü len en bü yük kam pan ya ol du ðu nu be lir ten Baþ tak, Mil yon lar ca in sa nýn des tek ver di ði kam pan ya da ý þýk lar bu gü ne dek kü re sel ý sýn may la mü ca de le i çin ka pa tý lý yor du. Kam pan ya kap sa mýn da 2010 yý lýn da Bo ða zi çi Köp rü sü nün ya ný sý ra 250 ku rum, 7 be le di ye, Ýs tan bul Va li li ði ve bin ler ce ko nut sa hi bi kam pan ya ya des tek ver di de di. Baþ tak, kam pan ya ya Türk hal kýn dan da des tek bek le dik le ri ni vur gu la dý. A da na/a a Me sir Fes ti va li i çin ge ri sa yým baþ la dý 471. U lus la ra ra sý Ma ni sa Me sir Fes ti va li kap sa mýn da, 26 Mart ta ki sa çým gü nün de da ðý tý la cak me sir ler, ge le ne ðe uy gun o la rak ka dýn ça lý þan lar ca ü re ti li yor. Ma ni sa yý, Me sir i Ta nýt ma ve Tu rizm Der ne ði Baþ ka ný U fuk Ta nýk, fes ti val ha zýr lýk la rý nýn sür dü ðü nü, Sul tan Ca mi si kub be ve þe re fe le rin den hal ka sa çý la cak 3,5 ton me si rin der nek le ri nin i ma lat ha ne sin de ha zýr lan dý ðý ný söy le di. Me si rin ge le ne ðe uy gun þe kil de ya pýl dý ðý ný an la tan Ta nýk, þu bil gi le ri ver di: Mer kez E fen di, Ma ni sa da gö rev dey ken Haf sa Sul tan ýn ra hat sýz lý ðýn da, ma cun la rýn bir kýs mý ný o dö nem ler de Da rüþ þi fa da te da vi gö ren ka dýn has ta la ra sar dýr mýþ. Bi zim i ma lat ha ne miz de de 20 hü ner li ka dýn ça lý þa ný mýz, 26 Mart ta ki sa çým gü nü i çin ö zen le me sir ü re ti mi ya pý yor. Me sir ler er kek e li deð me den ha zýr la ný yor. U lus la ra ra sý fes ti va le bir çok ül ke nin il gi gös ter di ði ni, ta ný tým ça lýþ ma la rý nýn so nuç la rý ný al mak tan mut lu ol duk la rý ný di le ge ti ren Ta nýk, Mart ta ki fes ti val de, sa çým gü nü nün, GS se be biy le 27 Mart Pa zar gü nün den 26 Mart Cu mar te si gü nü ne a lýn dý ðý ný ha týr lat tý. Ta nýk, her ke si ge le nek sel fes ti va le bek le dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Ma ni sa/a a

7 DÜNA 7 Ýs lâmi yet de mok ra siy le bað da þý yor RUS A Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka da ya þa nan ge liþ me le ri de ðer len dir di. Ra di kal grup la rýn böl ge de ki a yak lan ma la rýn ar ka sýn da ol du ðu ve yö ne tim le re ge le bi le cek le ri yö nün de ki id di a la rýn doð ru ol ma dý ðý ný kay de den Lav rov, Ýs lâ mi yet ve de mok ra si ör tü þü yor. Bu nun en gü zel ör ne ði ni de Tür ki ye o luþ tu ru yor de di. Rus te le viz yon la rýn da ko nu þan Lav rov, Or ta Do ðu ve Ku zey Af ri ka da ya þa nan son si ya si o lay la ra de ðin di. Böl ge de ki RE AK TÖR DE SO ÐUT MA SÝS TE MÝ A RI ZA LAN DI JA PON A DA KÝ Fu ku þi ma 1 san tra lin de ki 2 nu ma ra lý re ak tö - rün so ðut ma sis te mi nin a rý za lan dý ðý bil di ril di. Ji ji ha ber a jan sý - nýn Tok yo E lek trik E ner ji si Þir ke ti TEP CO ya da ya na rak ver di ði ha ber de, re ak tör de ki so ðut ma sis te min de a rý za ol du ðu kay - de dil di. Ja pon ya da cu ma gü nü mey da na ge len 8.9 bü yük lü - ðün de ki dep re min ar dýn dan nük le er san tral ler de yük sek mik - tar da rad yas yon sý zýn tý sý ol ma sýn dan kor ku lu yor. Tokyo / aa o lay la rýn ra di kal grup lar la bir bað lan tý sý ol ma dý ðý ný sa vu nan Lav rov, Lib ya da ve Mý sýr da ya þa nan ge liþ me ler de ki ön cü güç ler ge nel lik le e ði tim li genç ler den o lu þu yor. O ra da mu ha le fe tin or ta ya at tý ðý slo gan lar ik ti da rýn, re ji min de ðiþ ti ril me siy le il gi li. Fa kat, þe ri at ya sa la rý nýn yü rür lü ðe ge ti ril me si de ðil, de mok ra si bað la mýn da ik ti da rýn de ðiþ ti ril me siy le il gi li slo gan lar de di. Ra di kal grup lar la il gi li yak la þým la ra de ði nen Lav rov, Ýs lâ mî ge le nek ler ta bii ki bu sü reç ler de or - ta ya çý ka cak. Ýs lâ mî güç ler Or ta Do ðu nun her ül ke sin de var. On lar da ken di ko nu mu nu güç len di re bil mek i çin du rum dan ya rar la na cak. A ma ben bu du ru mu dra ma ti ze et mek is te mi yo rum. Tec rü be þu nu gös te ri yor; Ýs lâm ve de mok ra si ta ma men bað da þý yor. Tür ki ye bu nun en gü zel ör ne ði. Ý ran ý da ör nek ve re bi li riz. Ki her ne ka dar ba zý söz le re, söy len ti le re rað men Ý ran da de mok ra tik sü reç ler yi ne de ge li þi yor. de di. Moskova / cihan ÇER NO BÝLÝH TÝ MA LÝ OK Ja pon ya da ki dep rem den son ra Fu ku þi ma nük le er san tra lin de Çer no bil ben ze ri bir ka za nýn mey da na gel me ih ti ma li nin bu lun ma dý ðý bil di ril di. U lu sal Stra te ji Ba ka ný Koy çi ro Gen ba, Nük le er Gü ven lik ku ru mu na da ya na rak, Ji ji a jan sýn da ya yým la nan a çýk la ma sýn da, Çer no bil o la sý lý ðý ke sin lik le yok i fa de si ni kul lan dý. Uk ray na da, 1986 da dün ya nýn en bü yük nük le er ka za sý o lan Çer no bil de ki nük le er re ak tö rün pat la ma sý se be biy le böl ge den 130 bin ki þi tah li ye e dil miþ, Uk ray na ve Av ru pa da yüz bin ler ce ki þi rad yas yon dan et ki len miþ ti. Pat la ma da 31 ki þi öl müþ tü. Ja pon hü kü me ti, Fu ku þi ma nük le er san tra li nin 3 nu ma ra lý bi ri min de mey da na ge len pat la ma da bi ri a ðýr 11 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný a çýk la mýþ tý. Tokyo / aa Nükleer tartýþmasý büyüyor JAPONA DA FUKUÞÝMA NÜKLEER SANTRALÝNDE MEDANA GELEN HÝDROJEN PATLAMASI, NÜKLEER ENERJÝ KARÞITLARININ ELÝNÝ GÜÇLENDÝRDÝ. FRANSA DA DA NÜKLEER ENERJÝ TARTIÞMASI ALEVLENDÝ. JA PON A DA Fu ku þi ma nük le er san tra lin de mey da na ge len hid ro jen pat la ma sý, Fran sa da nük le er e ner ji tar týþ ma sý nýn tek rar a çýl ma sý na ne den ol du. Ja pon ya da ki ka za, e ner ji san tral le ri nin in þa sý na kar þý çý kan si ya set çi le rin e leþ ti ri le ri ni ar týr ma la rý na yol a çar ken, E ko lo ji ve e þil Ha re ke ti, ge le cek yýl dü zen le ne cek cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri i çin yü rü tü le cek kam pan ya da, bu ko nu yu ön pla na çý kar ta ca ðý sö zü nü ver di. E ko lo ji ve e þil Ha re ke ti nin, se çim ler de a da yý ol ma sý bek le nen Av ru pa Par la men to su ü ye si E va Joly, bir te le viz yon ka na lý na yap tý ðý a çýk la ma da, nük le er e ner ji san tra li in þa sý ko nu su, kam pan ya mý zýn en ö nem li un su ru o la cak de di. Fran sa da ki e þil Par ti nin ö nem li i sim le rin den Da ni el Cohn-Ben dit, nük le er e ner ji san tral le ri nin in þa sý ko nu sun da ül ke de re fe ran dum dü zen len me si ni is te di. Baþ ba kan Fran co is Fil lon, bu e leþ ti ri ler kar þý sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, ül ke de ki nük le er e ner ji san tral le rin gü ven li ol du ðu nu ve bu a lan da ki ya tý rým la rýn dur du rul ma ya ca ðý ný bil dir di. Fran sa, nük le er e ner ji san tra li ü re ti min de dün ya da i kin ci sý ra da yer a lý yor. 58 nük le er e ner ji san tra li nin bu lun du ðu Fran sa, top lam e ner ji ih ti ya cý ný yüz de 80 i ni bu san tral ler den kar þý lý yor. Paris / aa MU HA FA ZA KA ZA NI ZA RAR GÖR ME DÝ U LUS LA RA RA SI A tom E ner ji si Ku ru mu (U A EK), Ja - pon ya nýn, Fu ku þi ma nük le er san tra lin de mey da na ge len hid ro jen pat la ma sý nýn a na mu ha fa za ka za ný na za rar ver me di ði ni bil dir di ði ni du yur du. U A EK den ya - pý lan a çýk la ma da, Re ak tör bi na sý pat la dý an cak a na mu ha fa za ka za ný za rar gör me di. 3 nu ma ra lý bi ri min kon trol o da sý fa a li yet te de nil di. Viyana / aa RAD O AK TÝ VÝ TE NOR MA LE DÖN DÜ RAD AS ON SE VÝ E SÝ KON TROL AL TIN DA ar dým ye ter siz kal dý JA PON A DA bu lu nan ÝHH Ýn sa ni ar dým Vak fý A cil ar dým Ko or di na tö rü Re cep Gü zel, Ül ke de ma a le sef u lus lar a ra sý dü zey de bir yar dým ça lýþ ma sý gör me dik de di. Gü zel, dý þa rý dan ye te ri ka dar yar dým gel me me si du ru mun da Ja pon ya da da ha bü yük fa ci a la rýn ya þa na ca ðý ný be lirt ti. Re cep Gü zel, dep re min et ki le ri nin en a ðýr þe kil de his se dil me ye baþ lan dý ðý ný i fa de et ti. ÝHH gönüllüsü Recep Gü zel, ül ke de sü rek li e lek trik le rin ke sil di ði ni, te miz iç me su yu ve gýda ko nu sun da sý kýn tý ya þan dý ðý ný be lirt ti. Gü zel, Ja pon ya ne ka dar güç lü bir ül ke o lur sa ol sun ken di im kân la rýy la ya ra la rý sa ra cak du rum da de ðil. Ja pon hal ký çok bü yük bir yý kým la kar þý kar þý ya. Ja pon ya bir yan da ya ra la rý sar ma ya ça lý þýr ken di ðer ta raf tan nük le er te sis ler de ki sý zýn tý la rý kon trol al tý na al ma ya ça lý þý yor di ye ko nuþ tu. Gü zel, Mar ma ra dep re min de bi zi yal nýz bý rak ma yan, her tür lü des tek te bu lu nan Ja pon hal ký Tür ki ye den çok þey bek li yor de di. Dýþ Haberler Servisi JA PON yet ki li le rin, U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu na (U - A EK) O na ga wa nük le er e ner ji san tra li sý nýr la rý i çin de rad yo ak - ti vi te se vi ye si nin nor ma le dön dü ðü nü bil dir di ði be lir til di. Mer ke zi Vi ya na da ki U A EK dan sa bah ya pý lan a çýk la ma da, þid det li dep re min vur du ðu Ja pon ya da O na ga wa nük le er san - tra lin de a cil du rum i lan e dil di ði kay de dil miþ ti. U A EK, san tral - de yük sek rad yo ak ti vi te sap tan dý ðý ný bil dir miþ ti. Viyana / aa JA PON A DA hid ro jen pat la ma sý mey da na ge len Fu ku þi ma Da i çi re ak tö rü nün 3 nu ma ra lý bi ri min de rad yas yon se vi ye si nin ya sal se vi ye de ol du ðu bil di ril - di. Tok yo E lek trik Þir ke ti, 3 nu ma ra lý bi rim de ki rad yas yon se vi ye si nin 10,65 msv ol du ðu nu be lirt ti. Þir ket ten ya pý lan a çýk la ma da, bu o ra nýn, nük le er san - tra lin hu ku ki o la rak hü kü me te bir ra por sun ma ya mec bur ol du ðu 500 msv nin çok al týn da ol du ðu da kay de dil di. Bi ri min de mey da na ge len pat la ma da, 3 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný, 7 ki þi nin kay bol du ðu nu a çýk lan mýþ tý. Cu mar te si gü nü 1 nu ma ra lý bi rim de mey da na ge len pat la ma nýn ar dýn dan ba sýn cýn art ma sý so - nu cun da üç nu ma ra lý bi rim de ye ni bir pat la ma ya muh te mel gö züy le ba ký lý yor du. Böl ge den 180 bin den faz la ki þi tah li ye e dil miþ ti. Tokyo / aa Ý ki bin ce set ký yý ya vur du Ja pon ya yý ge çen cu ma gü nü vu ran 8,9 bü yük lü ðün de dep rem ve tsu na mi nin ar dýn dan Mi ya gi sa hil le rin de 2 bin ki þi nin ce se di nin bu - lun du ðu bil di ril di. Kyo do a jan sý, Mi ya gi de bu gün i ki sa hil de yak la - þýk 2 bin ki þi nin ce se di nin bu lun du ðu nu du yur du.miyagi / aa Ku düs te i sim ler deðiþti ri li yor n SON dö nem de Ýs ra il in Ku düs Be le di ye si, ba zý cad de ve so kak i sim le ri ni de ðiþ tir me ye baþ la dý. Ýs ra il, Ku düs te ki bütün ma hal le le rin, cad de le rin ve so kak la rýn i sim le ri ni de ðiþ tir me iþ le mi ni 2020 yý lý na ka dar bi tir me yi a maç lý yor. Mes cidi Ak sa ve Ku düs ün a hu di leþ ti ril me pro je si nin bir par ça sý o lan yer le þim bi rim le ri nin ye ni den ad lan dý rýl ma sýy la ta ri hi kül tü rün ta lan e dil me pro je si iv me ka zan mýþ o lu yor. Es ki Ku düs te bu lu nan Ba bü l Ca did (e ni ka pý Ma hal le si) sem ti nin is mi kal dý rý lýp ye ri ne Deyr Pa si los ya pýl dý ðý be lir til di. Kudüs / cihan Brezilya yý sel vurdu n BRE ZÝL A NIN gü ne yin de 4 gün dür et ki li o lan þid det li ya ðýþ lar yü zün den 20 bin den faz la ki þi nin tah li ye e dil di ði bil di ril di. Böl ge de ki si vil sa vun ma e kip le ri, top rak kay ma la rý ve e lek trik ke sin ti le riy le bo ðu þan böl ge de top lam 11 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði ni a çýk la dý. a ðýþ la rýn yýl ba þýn dan bu ya na cid dî mad dî za ra ra yol aç tý ðý da be lir ti li yor. Brasillia / aa Su u di as ker le ri Bah reyn e gir di n SU U DÝ A ra bis tan or du sun dan 1000 ka dar as ke rin Þi i le rin ço ðun luk ta ol du ðu Bah reyn e gir di ði id di a e dil di. Su u di A ra bis tan lý bir kay nak, son za man lar da or ta ya çý kan ka rý þýk lýk lar ü ze ri ne hü kü met bi na la rý ný ko ru mak i çin as ker le rin Bah reyn e gel dik le ri ni söy le di. Su u di kay nak, as ker le rin, Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi çer çe ve sin de Bah reyn e gir dik le ri ni i fa de et ti. Ri yad / a a Ja pon ya dan ders aldýk mý? Ja pon ya dan her gün ye ni gö rün tü ler u la þý yor ek ran la ra. Ön ce ki gün böy le bir gö rün tü ye eþ lik e den ha be rin baþ lý ðý bun dan ö te si ký ya met i di. Ger çek ten de iz le nen gö rün tü ler, Ce nâb-ý Hakk ýn dur de me me si ha lin de, de niz le rin de va sa dal ga lar ha lin de bütün dün ya yý na sýl yu ta bi le ce ði ni ve ký ya me tin ne ka dar ko lay ger çek le þe bi le ce ði ni gös te ri yor du. Fe lâke tin bo yut la rý na i liþ kin ra kam lar her gün bi raz da bü yü yor. Þim di lik bi nin ü ze rin de ol du ðu söy le nen ö lü sa yý sý nýn on bin le ri ge çe ce ði tah min e di li yor. Ha len i ki nük le er e ner ji san tra lin de sý zýn tý teh li ke si sü rü yor. üz bin ler ce in san bu yüz yý lýn en þid det li dep re min den ve o nun se bep ol du ðu tsu na mi den et ki len di. An cak tu haf bir bi çim de i kin ci gün den i ti ba ren bi zim te le viz yon lar da bu fe lâ ke te da ir ha ber ler çok az yer tut ma ya baþ la dý. San ki bu fe lâ ket baþ ka bir ge ze gen de mey da na gel miþ ve bi zi hiç il gi len dir mi yor du. Hal bu ki Tür ki ye bir dep rem ler ül ke si. Ö zel lik le Ýs tan bul geç miþ te bü yük dep rem ler ya þa mýþ, ta ri hi ka yýt la ra gö re Ja pon ya öl çe ðin de ol ma sa bi le tah rip e di ci tsu na mi ler gör müþ bir þe hir. Da ha 1999 yý lýn da dep rem ger çe ði ne ve mer ke zi Göl cük te bu lu nan bir dep re min Ýs tan bul u ne ka dar a ðýr bir þe kil de et ki le di ði ne ta nýk ol duk. Ja pon ya da Göl cük dep re min den kat kat þid det li o lan dep rem de ö len le rin sa yý sý i ki e lin par ma ðý ný geç mi yor. Ge ri ye ka lan ö lüm ler ve a ðýr ha sa rýn ne de ni tsu na mi. Çün kü on lar dep rem le ya þa ma ya, o nun þart la rý na gö re bi na lar in þa et me ye ka rar lý bir ya þam tar zý sü rü yor lar. Biz i se, her gün bek le nen Ýs tan bul dep rem ta ri hi ni bi raz da ha ge ri ye a tan bi lim a dam la rý nýn a çýk la ma la rý ný bir ra hat la ma duy gu suy la iz le yip, bu þeh rin ya pý la rý nýn yüz de yet mi þi nin ka çak ve do lay sýy la da ya nýk sýz, alt ya pý sý nýn ko run ma sýz, cad de le ri nin böy le si ne bü yük bir fe lâ ket ha lin de a çýk tu tu la ma ya cak ka dar dar, þeh rin dep rem le or ta ya çý ka bi le cek yan gýn ve pat la ma lar la fe la ke ti ar tý ra cak ka dar sa na yi ku ru luþ la rýy la iç i çe ya þa dý ðý ný u nut muþ gö rü nü yo ruz. Bir çok uz man Ýs tan bul un dep re me da ya nýk lý ha le ge ti ril me si nin be de li nin 15 mil yar li ra ci va rýn da o la ca ðý ný he sap lý yor. E ðer 17 A ðus tos dep re min den he men son ra yýl da 1 mil yar li ra har ca ya rak i þe baþ la say dýk, i þin yüz de sek se ni ni ta mam la mýþ o lur duk. Bu na va tan daþ ve ö zel sek tör kat ký la rý ný da i la ve e der sek, hep si ni bi tir miþ bi le o la bi lir dik. A ma biz hã lã han gi yön tem le bu i þin ya pý la ca ðý, kay na ðýn na sýl te min e di le ce ði, dev let le ö zel sek tör ve va tan daþ a ra sýn da so rum lu lu ðun na sýl pay laþ tý rý la ca ðý, i þin ba þýn da ki min o la ca ðý gi bi te mel so ru lar la meþ gu lüz. Bi rin ci de re ce dep rem böl ge si o lan bir çok A na do lu þeh rin de i se, bu tar týþ ma lar Ýs tan bul ka dar da ya pýl mý yor. Da ha ba sit bir ko nu ya dö ne lim. Siz Ah met Bey, Ay þe Ha ným, Ha san Bey, ya rýn sa bah siz iþ te, e þi niz ev de, ço cuk lar o kul da i ken, bü yük bir dep rem ol ma sý ha lin de ne ler ya pa ca ðý ný zý, a i le yi ne re de bir a ra ya ge ti re bi le ce ði ni zi, ne re de ba rý na ca ðý ný zý, Al lah na sip e der de sað ve sa lim bir hal de ka lýr sa nýz, kur tar ma fa a li yet le ri nin ne re sin de yer a la ca ðý ný zý bi li yor mu su nuz? Siz dep rem þehir le ri nin sað lýk mü dür le ri, o an da e vin de dep re me ya ka la nan per so ne li ni zi bý ra kýn ken di a i le si nin der di ne düþ me si ni- ev le rin den ka pa nan cad de le ri ge çe rek has ta ne le re ve a cil top lan ma yer le ri ne na sýl u laþ tý ra ca ðý ný zýn pla ný ný yap tý nýz mý? O plan la rý nýz gün cel mi? ok sa i ki yýl ön ce ta yin o lan, e vi ve has ta ne si de ðiþ miþ o lan per so nel hã lã plan da yer a lý yor mu? Siz Mil li E ði tim mü dür le ri miz, siz o kul da dep re me ya ka lan ma sý ha lin de bin ler ce öð ren ci yi na sýl tah li ye e de ce ði ni zi, on la rý ne re de ba rýn dý ra ca ðý ný zý, a i le le riy le na sýl te mas ku ra ca ðý ný zý plan la dý nýz mý? Bu so ru la rý þe hir le ri mi zi yö ne ten bütün i da re ci le re gö re çe þit len dir mek müm kün. U ma rýz bu so ru la ra ve ri le cek ye ter li ce vap la rý mýz var dýr. ok sa dep rem de ðil, ih mal öl dü rür slo gan la rý ü re te rek, o kul lar da ce nin po zis yo nu al ma e ði tim le ri ya pa rak dep re me ha zýr ol ma mýz müm kün de ðil. Ja pon ya fe lâ ke ti bi zi u yan dýr ma lý. et ki li ve so rum lu ol du ðu hal de hiç ön lem al ma yan la rýn, im kân la rý ol du ðu hal de bu lun duk la rý me kân la rý güç len dir me yen, a i le si ni böy le bir du rum da ne ya pý la ca ðý na da ir e ði tim plan la ma yan la rýn, ne ya pa lým ka der de yip, ken di tem bel lik le ri ve ih mal le ri ni ört bas et me ça ba la rý na yal nýz ca ken di le ri i na na cak lar dýr. An cak ted bi ri a lýp, Ja pon ya ör ne ðin de ki tsu na mi gi bi tak dir ted bi ri aþ tý ðýn da te vek kül et mek bi zim hak ký mýz o la bi lir. Ak si ve bal o la cak týr.

8 8 MEDA-POLÝTÝK Biz ne den hâ lâ nük le er de ýs rar e di yo ruz? Ýn sa noð lu yer yü zün de ki en þe ref li mah lûk o la rak bi li nir. Zi ra kâ i nat ta ki he men her þey in sa noð lu na hiz met e de cek þe kil de var e dil miþ ve hiz me ti ne su nul muþ tur. Gü neþ bi zim i çin do ðar, çi çek ler bi zim i çin a çar, yað mur bi zim i çin ya ðar bu dün ya da Bun ca ni met ve im kân in sa noð lu na þý mar sýn ve gön lü ne gö re tü ket sin di ye ve ril me miþ tir þüp he siz. Ýn sa na ha ya tý bir e ma net o la rak su nul du ðu gi bi, bu dün ya ve bu kâ i nat da bir e ma net tir. Do la yý sýy la in sa noð lu nun dün ya da ki ni met ler den fay da la nýr ken is raf tan ve hor ve hun har ca kul la ným dan sa kýn ma sý bek le nir. Ay ný þe kil de, in san lýk dün ya ni met le rin den is ti fa de e der ken ta bi a ta za rar ver me me yi ve müm kün ol du ðun da ter cih le ri ni hep ta bii o lan dan ya na kul lan ma yý il ke e din me li dir. Zi ra ta bii o la nýn, ta bii öl çü ler de kul la nýl ma sýn da hiç kim se ye bir za rar ve zi yan yok tur. An cak in san ya pý i ti ba riy le ol duk ça ca hil, za lim ve aç göz lü o la bil mek te dir. Bu se bep le dir ki, bil has sa sa na yi dev ri mi nin ya þan ma sý ve tü ke tim çýl gýn lý ðý nýn ya þan ma sý ve ta bii ki ar tan nü fus o ra ný se be biy le son i ki yüz yýl da ta bi a tý a cý ma sýz ca tü ke tip, bi tir me ye baþ la dýk. Ar tan ih ti yaç la rý mýz, za ru ri o lan ka lem le ri bir den bi ne yük selt ti. Bun la rý tat min et mek i çin de ö nü nü so nu nu dü þün me den tü ket me ye ve yok et me ye baþ la dýk. Tü ke te cek þey le ri ü ret mek i çin i se, o la ðan dan faz la de re ce de e ner ji ye ih ti yaç var dý. Pet rol, kö mür gi bi ya kýt lar bu nun i çin bi çil mez kaf tan dý ve bel li bir za ma na ka dar ta bi a ta za rar ve ren bu ma den le ri kul lan ma ya de vam et tik. Bir sü re son ra bu kay nak lar da a za lýn ca, nük le er e ner ji gi bi çýl gýn bir kay na ða yö nel dik. Ýþ te o gün den be ri dir in san lýk bü yük bir teh li ke yi koy nun da sak la ma ya baþ la dý. Sü per güç lü ül ke ler ris kin far kýn day dý ve ba rýþ çýl nük le er fa a li yet a dý al týn da, az ge liþ miþ ül ke le re nük le er re ak tör ler kur ma ya ve bu ra lar da bu yük sek risk li e ner ji ü re ti mi ne baþ lan dý. An cak bu nun ne den li çýl gýn ca bir iþ ol du ðu en ya kýn za man da Çer no bil fe lâ ke tiy le a cý bir þe kil de öð ren di in san lýk. i ne de a kýl lan ma dý. Ja pon ya da ya þa nan son bü yük dep rem fe lâke ti ve ar dýn dan ge len nük le er kor ku bu mev zu u ye ni den cid dî bir þe kil de gün de me al ma mý zý ge rek tir di. Ni te kim med ya ra por la rýn da Ja pon ya da ki nük le er san tral ler de cid dî sý zýn tý teh li ke le ri ol du ðu nu ve cid dî pat la ma lar ya þan dý ðý söy le nil di. Þim di an lý yo ruz ki, dep rem tek no lo ji si ko nu sun da dün ya nýn en ö nem li ül ke si o lan ve hiç bir þey ol maz na za rýy la ba ký lan Ja pon ya da bi le böy le bir fe lâ ke tin ya þa ný yor ol ma sý, biz le re çok cid dî dü þün me miz ge rek ti ði ni ha týr lat ma lý dýr. Bi li yor su nuz son dö nem ler de Tür ki ye de e ner ji ko nu sun da Hid ro e lek trik San tra li (HES) in þa fa a li yet le ri hýz lan dý an cak bun dan da ha va hi mi nük le er san tral ya pý mýy la il gi li an laþ ma lar da im za lan dý. HES ler in þa e di lir ken ta bi a ta za rar ve ri lip ve ril me di ði tar tý þý lýr ken, nük le er san tral le rin in þa e di le cek ol ma sý i se kor kunç bir ris ki top rak la rý mý za ka bul et me an la mý ta þý mak ta dýr. Pek ta bii ki, e ner ji ve e ko no mi çok mü him me se le ler dir fa kat hiç bir þey in san ha ya tý ve ta bi a tý ko ru mak ka dar cid dî o la maz. Bi lin me li dir ki, nük le er san tral le ri si gor ta þir ket le ri bi le si gor ta la ma mak ta dýr. Do la yý sýy la o la sý ka za lar da o lu þa cak e ko no mik so rum lu luk hal kýn sýr tý na yük len mek te dir. An cak hal kýn sýr tý na ve ge le ce ði ne yük le nen e sas risk e ko no mik de ðil, ha ya ti risk tir. Zi ra nük le er bir fe lâ ket yal nýz bu gü nü mü zü de ðil ge le ce ði mi zi de risk al tý na al mak ta dýr yý lýn da mey da na ge len Çer no bil sý zýn tý sý nýn et ki le ri nin ha len de vam et ti ði ni u nut ma ma lý yýz. Bü tün dün ya ye ni le ne bi lir ve gü ven li e ner ji kay nak la rý na yö ne lir ken biz ne den bir nük le er çöp lük ol ma ya yö ne li yo ruz? Ne den yýl ön ce si nin e ner ji an la yý þý ný tat bik et me ye ça lý þý yo ruz? Biz ce bu ül ke yi yö ne ten le rin der hal bu so ru la rý ken di le ri ne yö nelt me si ve ge le ce ði mi zi risk al tý na al mak tan vaz geç me si ge rek mek te dir. Pe ki, na sýl mý e ner ji ü re ti le cek? Ta biî ki dün ya da ki bü yük ve ge liþ miþ ül ke le rin yap tý ðý gi bi. On lar ken di top rak la rýn da ki bü tün nük le er san tral le ri ka pa ta rak, su, rüz gâr ve gü neþ e ner ji si gi bi te miz e ner ji kay nak la rý na yö nel di ler. Biz ne den hâ lâ nük le er de ýs rar e di yo ruz? E ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl dýz, bu ve bu nun gi bi en di þe le ri ta þý mak ye ri ne þim di kalk mýþ nük le er san tral pro je le ri ni sa vun ma ya baþ la mýþ. Tür ki ye de bir tsu na mi teh di di bu lun ma dý ðý nýn uz man lar ca a çýk lan dý ðý na dik ka ti çe ken Ba kan ýl dýz, ay rý ca Fu ku þi ma nýn 1. ne sil, Tür ki ye de ku rul ma sý plan la nan nük le er san tra lin i se 3. ne sil san tral o la ca ðý na dik ka ti çek miþ. ýl dýz, Ö zel lik le 1986 da ki Çer no bil ka za sýy la be ra ber ta sa rým cý lar gü ven li ði çok ön pla na al dý lar. a ni nük le er san tra lin ken di si ka dar gü ven lik sis te mi ne de pay a yýr dý lar de miþ. Hiç þüp he miz yok ki, Çer no bil in þa e dil di ði za man da, çev re ci le ri ya týþ týr mak ve hal ký tes kin et mek i çin Uk ray na da ki o dö ne min E ner ji ba ka ný da ben zer þey ler söy le miþ tir E vet bel ki Tür ki ye de tsu na mi ris ki yok tur E vet, bel ki Si nop ta ya pýl ma sý plan la nan nük le er san tral ol duk ça gü ven li bir tek no lo ji ye sa hip tir. A ma u nut ma ma lý dýr ki, bu tür den a çýk la ma lar nük le er bir fe lâ ket ya þan dýk tan son ra an la mý ný yi tir mek te dir. Zi ra bu çok bü yük bir risk tir Pe ki, bu ris ki al ma ya de ðer mi? TEÞEKKÜR Geçirdiðim kalp ameliyatýný baþarýyla gerçekleþtiren Doç. Dr. Ahmet Hakan Bey, yardýmcýsý Ýbrahim Ber Beye ve bizzat ziyaret ederek, telefon ve gazete ilânlarý vasýtasýyla geçmiþ olsun dileklerini ileten tüm dostlarýma teþekkür ediyorum. Tevfik Boz Hiç bir si ya sî par ti ba þör tü lü ka dýn a day is te mi yor, ne den? SA IN Baþ ba kan ýn geç ti ði miz haf ta 8 Mart Dün ya E mek çi Ka dýn lar Gü nü do la yý sýy la grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da yak la þan mil let ve ki li se çim le riy le il gi li o la rak ka dýn a day la ra i liþ kin söy le dik le ri ol duk ça dik kat çe ki ciy di. Sa yýn Baþ ba kan, Ýn þal lah 12 Ha zi ran se çim le ri ne AK Par ti o la rak bu gü ne o ran la da ha faz la ha ným kar de þi mi zi a day gös te re rek gi re ce ðiz. Ka dýn lar ken di hak la rý na da ha faz la sa hip çý ka cak. Ýn þal lah, biz zat ka dýn lar e liy le so run lar çö zü me ka vu þa cak. Ka dýn la rýn so run la rý ný par la men to nun kür sü sün de er kek le rin ko nuþ ma sý ný, an lat ma sý ný an lam sýz bu lu yo rum. Dam dan dü þen ka dýn, ge li yor so ru nu er kek an la tý yor... A sýl so ru nu ko nuþ ma sý, an lat ma sý ge re ken ka dýn a ma or ta da yok. Ni ye? Kür sü ye ge ti ril mi yor ki. Se çim de biz in þal lah bu sa yý yý da ha da ar tý ra rak, ka li fi kas yo nu i ti ba rýy la da ha da yük sek ar ka daþ la rý mýz la o lu þan bir kad roy la, 12 Ha zi ran dan son ra par la men to da bu tem si li çok da ha güç lü ha le ge tir miþ o la ca ðýz de miþ ti. Bun dan ön ce, Ka dýn A day la rý Des tek le me ve E ðit me Der ne ði KA-DER, 12 Ha zi ran 2011 de ya pý la cak mil let ve ki li ge nel se çim le rin de da ha çok ka dý nýn a day gös te ril me si, da ha çok ka dý nýn mil let ve ki li o la bil me si i çin kam pan ya baþ lat mýþ Mec lis in ya rý sý nýn ya ni 275 mil let ve ki li nin ka dýn lar dan o luþ ma sý ný is te miþ ti. Petar Pismestrovic Kleine Zeitung Avusturya MED A DA gö rev al mak, ga ze te ci ya da te le viz yon ha ber ci si, prog ram cý sý ol mak göz ö nün de ol mak de mek tir. Ga ze te ci le rin, ha ber ci le rin yap týk la rý i þin ö ne mi ni gös te ren, on la ra ay rý ca lýk ta ný yan ve bu nu da hak lý ký lan bir çok uy gu la ma söz ko nu su dur. Halk a dý na ha ber top la mak, bil gi top la mak hat ta giz li bil gi le re u laþ mak ve ka mu o yuy la pay laþ mak, el de et tik le rin den ye ni bil gi ü re te rek gün de lik ha yat ta in san la rýn gö re me ye cek le ri, ha ber dar o la ma ya cak la rý ný on la ra sun mak top lu ma kat ký yap mak an la mý na ge le bi lir. ýl lar dýr ga ze te le re bak tý ðým da, te le viz yon la rý iz le di ðim de, Ga ze te ci lik bu mu de dirt ti ren il ginç o lay la rý göz lem le di ði mi söy le me den ge çer sem, ken dim le çe liþ miþ o lu rum. Bu ül ke nin en çok sa tan ga ze te sin de gö rü nen, bir çok te le viz yo nun da arz-ý en dam e den ba zý ga ze te ci gö rü nüm lü a dam la rýn var lý ðý, do ðan gö rü nüm lü þa hin ler ký lý ðýn da gez me le ri nin, be nim le bir lik te bir çok in sa ný na sýl ra hat sýz et ti ði ni þim di an lý yo rum. KÝ MÝN HA BER CÝ SÝ Son gün ler de O datv nin ka pý la rý a çýl dý ðýn da or ta ya dö kü len mal ze me nin, Tür ki ye nin cid di bir so run la kar þý kar þý ya ol du ðu nu gös ter me si ba ký mýn dan Þim di bu is tek i çin bir çok kim se nin hoþ a ma boþ de di ði ni du yar gi bi yim. Ki bir ga ze te nin bir er kek kö þe ya za rý bu nu de di bi le hem de hoþ ol ma yan ke li me ler le. An ne si að zý na a cý bi ber sür sün in þal lah. Hat ta bu kam pan ya kap sa mýn da ö zel lik le gün de me ge ti ril me si ge re ken ba þör tü lü ka dýn la rýn Mec lis e gir me si ko nu sun dan þim di ye ka dar hiç söz et me yen KA-DER i çin cid di e leþ ti ri ler de var. KA-DER in ba þör tü sü ne öz gür lük ko nu su nu baþ ka der nek le re ha va le et ti ði ni bi li yo ruz. Bir Ka dýn A day la rý Des tek le me der ne ði o lan, fa a li yet le ri bu a maç la sý nýr lý o lan KA-DER, ge nel o la rak ba þör tü sü ne öz gür lük so ru nu nu ken di gö rev a la ný dý þýn da gö re bi lir an cak ö zel o la rak ba þör tü lü ka dýn la rýn da Mec lis e gi re bil me si nin der nek ler i çe ri sin de en çok KA-DER i il gi len dir me si ge rek mez mi? Her þey den ön ce þu ger çe ði ka bul et me li yiz ki ba þör tü lü ka dýn lar mil let ve kil li ði ne a day ol ma yý dü þü ne me ye cek ka dar çe kin gen bir ko nu ma i til miþ, a de ta mah kûm e dil miþ du rum da lar. Zi ra Sa yýn Mer ve Ka vak çý ya ya pý lan ha ka ret ler, hak sýz lýk lar hâ lâ her ke sin ha fý za la rýn da... Her ne ka dar Tür ki ye de Mer ve Ka vak çý o la yýn dan son ra bir çok þey de ðiþ tiy se de ne ya zýk ki he pi miz bi li yo ruz Mec lis te þim di de tek rar ra hat lýk la þu ka dýn/lar/a had di ni bil di rin di ye cek çok sa yý da mil let ve ki li var. Bu - dik ka te de ðer dir. Me se le il ginç tir, o la yýn bu þe kil de et ra fa sa çýl mýþ ol ma sý ü ze ri ne ya pý lan çok sa yý da tar týþ ma prog ra mýy la gün de me ta þýn dý. Her þey de ol du ðu gi bi bu ra da da saf lar be lir len di. Tar týþ ma nýn bir ta ra fýn da yer a lan lar, as lýn da ga ze te ci lik fa a li ye ti nin as ker den, po - lis ten, mah ke me den ö zel ha ber kay nak la rý ol ma sý nýn, o ga ze te ci nin ba þa rý sý ol du ðu nu söy le di ler. Bu ö zel i liþ ki le re ne ka dar çok sa hip o lu nur sa, ö zel kay nak lar la ne ka dar de rin te mas lar i çin de bu lu nu lur sa, ga ze te ci li ðin de o ka dar i yi o la ca ðý ný, hat ta bu nun la ye tin me ye rek bu ça lýþ ma la rý ya pan la rýn ha ber ci lik ten a raþ týr ma cý ga ze te ci li ðe ter fi e de cek le ri ü ze rin de dur du lar. Geç miþ te bu tür ga ze te ci ler den ba þa rý lý bul duk la rý nýn ad la rý ný ve re rek sa vun duk la rý fik ri des tek le dik le ri ni gös ter miþ ol du lar. Kar þý saf ta ki ler i se el bet te ki ga ze te ci le rin as ker den po li se, is tih ba rat çý dan yar gý ca ka dar bir çok ö zel ha ber kay na ðý nýn o la bi le ce ði ni a ma bu bil gi le rin an cak ga ze te ci lik mak sa dýy la kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni ya ni mak sa dýn a þýl ma ma sý ný, bu gün ya þa nan ör nek ler de i se, bu nun baþ ka bir mec ra ya kay dý ðý ný söy le di ler. Be nim ak lý ma ta ký lan nok ta i se baþ ka bir hu su sa i þa ret e di yor. Bir ga ze te ci nin atmayý bir baþka bahara Çaðrýyý cevapsýz býrakan AKP bu meselede adým býrakmýþ gibi görünüyor. nu sa de ce er kek ler i çin söy le miþ ol ma yý çok is ter dim an cak ve ne ya zýk ki bu gün Mec lis te ba þör tü lü ler le mü ca de le e den ka dýn mil let ve kil le ri miz de var. Ge çen ler de A na ya sa Pro fe sö rü Se rap a zý cý bü tün par ti le re ba þör tü lü ka dýn mil let ve ki li a da yý gös te rin çað rý sý yap tý. Bu a day lý ðýn gös ter me lik ol ma ma sý, ye ni bir Mer ve Ka vak çý o la yý nýn ya þan ma ma sý ge rek ti ði ni dü þün dü ðü nü, ya þan ma ma sý ný ü mit et ti ði ni çün kü o gün den bu gü ne Tür ki ye nin li be ral leþ me ve de mok ra tik leþ me düz le min de zi hin sel o la rak çok me sa fe kat et ti ði ni, söy le di. Bu se çim de de çok id di a lý o lan AK Par ti ne ya zýk ki bu ko nu da ki sus kun lu ðu nu ko ru yor. Çað rý ya o lum lu tep ki ver me si bek le nen si ya si par ti ler i çe ri sin de en baþ ta yer al ma sý ge re ken AK Par ti ol ma lý di ye dü þü nü yo rum. Ne var ki ay lar ön ce par ti nin yet ki li i sim le rin den Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Hü se - Med ya nýn is tih ba rat la sý na vý Egemen ideolojik yapýnýn ürettiði özel gazetecilik ya da medya iliþki biçimini analiz edip onun üzerindeki örtüyü kaldýrmadan bu derin yapýnýn çýkardýðý krizi anlamak imkânsýz. o lay la rý nýn ar ka sý ný a raþ týr mak, ir de le mek ve or ta ya koy mak i çin çe þit li ke sim ler le ir ti bat ta ol ma sý ga yet an la þý la bi lir bir du rum dur. Sa ný rým Tür ki ye de ku rum sal laþ mýþ o lan, so ru nun e sas kay na ðý ný o luþ tu ran du rum tam ter si dir. Tür ki ye nin e ge men si ya sal i de o lo jik ya pý sý nýn ya rat tý ðý ö zel bir ga ze te ci lik ya da med ya i liþ ki bi çi mi ni a na liz et me den, o nun ü ze rin de ki ör tü yü kal dýr ma dan bu de rin ya pý nýn ya rat tý ðý kri zi an la mak müm kün ol ma ya cak týr. HAN GÝ ÝS TÝH BA RAT Bu ya pý lan ma yý þöy le ta ným la mak müm kün gö rün mek te dir. As ker, po lis, is tih ba rat, yar gý ký sa ca dev le tin i çe ri sin - yin Çe lik in gün de mi miz de böy le bir ko nu yok de di ði ni ha týr la yýn ca u mut suz lu ða ka pý lý yo rum. Kal dý ki Sa yýn Baþ ba kan da ka dýn mil let ve ki li sa yý sý ný ar tý ra ca ðýz der ken bi le ba þör tü lü ka dýn la rýn mil let ve ki li a day lý ðý ko nu sun da tek ke li me et me di. AK Par ti bu ko nu yu gün de mi ne al mak is te mi yor gi bi gö rü nü yor. An cak Sa yýn Se rap a zý cý dan ön ce ba þör tü lü mil let ve ki li a da yý ko nu su nu gün de me ge ti ren yi ne bir AK Par ti li. Hem par ti nin ku ru cu la rýn dan hem ka dýn hem de ba þör tü lü o lan Sa yýn Fat ma Bos tan Ün sal ge çen yýl ko nu yu AK Par ti nin Ký zýl ca ha mam Kam pý nda di le ge tir di. Par ti si ne, ba þör tü lü le rin Mec lis e gir me si yö nün de a dým a týl ma sý çað rý sý ya pan Sa yýn Ün sal, a ba þör tü lü a day gös te rin ya da ben ba ðým sýz a day o la ca ðým de di. Çað rý yý ce vap sýz bý ra kan AK Par ti bu me se le de a dým at ma yý bir baþ ka ba ha ra bý rak mýþ gi bi gö rü nü yor. Par ti li le rin bek len ti si i se ye ni dö nem de ye ni A na ya sa i le bu so ru nun çö zü le ce ði yö nün de. Oy sa so ru nun çö zü mü nün ye ni bir a na ya sa i le na sýl bir il gi si nin ol du ðu nu an la ya bil miþ de ði lim. Bir çok a lan da ki ba þör tü sü ya sa ðý nýn ya sa lar dan kay nak la nan hu ku ki bir du rum ol ma dý ðý ný, te mel hak ve öz gür lük le re a çýk ça ay ký rý bir bi çim de da ya tý lan fi i li bir du rum ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Bu fi li du ru mun de vam et me si bir þe kil de bü tün si ya si par ti le rin i þi ne mi ge li yor yok sa. Hiç bir si ya si par ti ba þör tü lü ka dýn a day is te mi yor, ne den? So ru nu çok i yi bir is tis mar mal ze me si o la rak mý gö rü yor lar. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si, mil let i ra de si nin en i yi ve en ge niþ þe kil de te cel li et ti ði yer de ðil mi, biz yan lýþ mý bi li yo ruz yok sa. U nut ma ya lým ki, mil let i ra de si nin tam o la rak tem sil e dil me di ði, ek sik yan sý dý ðý bir Mec lis ten çý ka cak o lan ye ni bir a na ya sa, ne ka dar ye ni o lur sa ol sun ek sik o la cak týr. Mil le ti mi zin ken di a dý na ta þý yan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nde er ke ðiy le, ka dý nýy la, ba þör tü lü süy le, baþ a çý ðýy la her ke sim den in sa nýy la tam o la rak ve hak kýy la tem sil e dil me si nin ar týk za ma ný gel me di mi? ok sa þa ir-ya zar Su a vi Ke mal az gýç ýn a vi ke mal yaz gic.com ad re sin de ya yýn la dý ðý ye ni þi ir ki ta bý Kay na ma Nok ta sý nda ki bir þi i rin de de di ði gi bi mi de me li yim:...a da let na me ler ya yýn la dýk a da let el den git ti / gâ vu ra gâ vur den me ye cek za man la ra gel dik / þe ref li ye nil gi ler al dýk o gün ler de / mað lup sa yýl dýk müt te fik le ri miz yü zün den / þa ný bü yük os man pa þa plev ne den çýk tý / ça nak ka le ge çil di / ve bir þar ký kal dý e li miz de / tit re rim bir müc rim gi bi bak týk ça is tik ba li me... Te o do ra Do ni, e ni Þa fak, de ki çe þit li bi rim ler de med yay la i liþ ki le ri dü zen le yen res mî da i re le rin dý þýn da baþ ka un sur lar söz ko nu su dur. Bun lar Tür ki ye nin a çýk a na ya sal dü ze ni nin dý þýn da bir i liþ ki bi çi mi ni, med ya dan dev þir dik le ri ya da mü na se bet ha lin de bu lun duk la rý un sur lar ü ze rin den top lu mu yön len dir mek i çin kul lan mak ta dýr lar. Bu ya pý lan ma nýn, Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me sin den ra hat sýz o lan, top lum da ki e ko no mik ve si ya sal ge liþ me le rin kon trol e di le me miþ ol ma sý na tep ki gös te ren, ký sa ca is tik rar i çin de sür dü rü le bi lir bir de mok ra tik leþ me prog ra mý ný en gel le me ye dö nük ba zý o pe ras yon lar la iç i çe ol du ðu an la þýl mak ta dýr. a ni or ta ya çý kan o lay lar, ga ze te ci le rin ya da ha ber ci le rin ha ber kay na ðý o la rak is tih ba rat un sur la rý na yö nel me si ni de ðil is tih ba rat gö rü nü mü al týn da ba zý ka ran lýk un sur la rýn o luþ tur duk la rý ha ber að la rý ü ze rin den, med ya va sý ta sýy la Tür ki ye yi bir kri ze sü rük le ye cek ya lan ha ber, ka os ve is tik rar sýz lýk ya ra ta cak bir ça lýþ ma i liþ ki si ni gös ter mek te dir. Tür ki ye de bu gün kü so run, ga ze te ci le rin kul lan dýk la rý kay nak lar de ðil kim le rin kul lan dý ðý bel li ol ma yan med ya tik bir a ðýn, hiç ol maz sa ba zý un sur la rý nýn a çý ða çýk ma sý dýr. Ve dat Bil gin, Bu gün,

9 9 os man zen ni as ya.com.tr MAKALE GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Ba yan o ku yu cu muz: Mü min le rin ha ta ve ku sur la rý, hat ta kö tü lük le ri kar - þý sýn da u huv ve ti mi zi boz ma dan na sýl bir dav ra nýþ ser gi le me li yiz? Nef si mi zin, baþ ka sý ye ri ne sýrf ken di ni ký na - ma sý ve bu hâ lin bir ay dýn lýk gi bi bütün dav ra - nýþ la rý mý zý kap sa ma sý, sü rek li bir mâ ne vî yük - se li þin de a dý dýr. Bu nu u nut ma ma lý yýz. Ken di - mi zi her ký na ma yý bir mer di ven, her ha ta i ti - ra fý ný bir yük se liþ, her ku sur dan dö nü þü bir tev be bil me li yiz. Fa kat ay ný si lâ hý baþ ka sý i çin, ö zel lik le mü min le re kar þý, has sa ten kar deþ le re kar þý as la kul lan ma ma lý yýz. Kar deþ ler a ra sýn da kur mak la, ko ru mak la ve ya þat mak la yü küm lü ol du ðu muz u huv vet, e leþ ti ri si lâ hý nýn o mah rem a la na gir me si ni en gel ler. Þüp he siz nef sin ken di si ni it ham e dip, baþ - ka sý ný ser best bý rak ma sý ko lay bir re çe te de ðil - dir. Nef si mi ze bu nu ka bul et tir mek her za man pek ko lay ol maz. Çün kü o nun ta bi a týn da ha - ta sýz bi lin mek, ö vül mek, üs te çýk mak... vb. gi bi za yýf nok ta lar var dýr. Þey ta nýn sev di ði nok ta - lar dýr bun lar. Za yýf nok ta la rý mý zýn bi rin den ve ya bir ka çýn dan her gün gi ri yor ve bi zi her za man ye nik dü þür me ye ça lý þý yor. Bir mü min de bir ek sik lik gör me ye lim; he - men- ken di i çi miz de de ol sa, o nu na kýs ve ku sur lu i lân e de riz. A ma nef sin bu duy gu su kar þý sýn da kal bi miz de a zý cýk du yar lý lýk var sa, kal bi miz nef si mi zi din le mez, bu hal den Al lah a sý ðý nýr, töv be e der. E sas o lan da bu nu sað la mak ve kal be bu sâ lih a me li iþ let tir mek tir. Çün kü kal bin her Al lah a il ti câ sý, Al lah ka týn da yük - sek le re doð ru bir ba sa mak týr, her is tið fâ rý bir yük se liþ tir. Ne ti ce de as lýn da kalp du yar lý bu - lun du ðun da, nef sin her hâ li Al lah ýn iz niy le ken di le hi ne dö ne bil mek te dir. A ma kal bin bir za yýf â nýn da, þey ta nýn fýr sat bu lup ne fis men fe - zin den gi re rek a da vet to hu mu e ke bi le ce ði ni de hiç bir za man a kýl dan u zak tut ma ma lý yýz. Ý çi miz de ki- þey ta nýn dur ma dan ek ti ði a dâ - vet to hum la rý ný da ha çim len me den ku rut ma lý - yýz. Ö lün ce ye ka dar sa va þý mýz bu dur bi zim. Çün kü a dâ vet en baþ ta ken di mi ze ci na yet tir. Mü min ler an cak kar deþ tir ler; kar deþ le ri - ni zin a ra sý ný ýs lâh e di niz. 1, Kö tü lü ðe i yi li ðin en gü ze liy le kar þý lýk ver. Bir de ba kar sýn ki, a - ra nýz da düþ man lýk bu lu nan kim se can dan bir dost o lu ver miþ tir. 2 ve On lar bol luk ta ve dar - lýk ta ba ðýþ ta bu lu nur lar, öf ke le ri ni yu tar lar ve in san la rýn ku sur la rý ný af fe der ler. Al lah i yi lik ya pan la rý se ver. 3 â yet le ri ni u huv vet a na baþ lý - ðý al týn da tef sîr e den Üs tad Sa îd Nur sî Haz - ret le ri, mü mi nin mü mi ne üç gün den faz la küs me si ni ha ram ký lan ha dîs-i þe ri fe de a týf ta bu lu na rak, mü mi ne ha tâ la rýn dan, ku sur la rýn - dan ve za af la rýn dan do la yý ke sin lik le a dâ vet du yul ma ma sý ge rek ti ði ni, bi la kis a cýn ma sý ve af fe dil me si ge rek ti ði ni kay de der. Üs tad Be dî üz za man haz ret le ri ne gö re, fe nâ - lý ðý kar þý sýn da he men mü mi ne küs mek ve yük len mek i çin a ce le et me me li yiz. Zî râ, baþ ka pay sa hip le ri de var dýr. Me se lâ, fe nâ lý ðýn dört te bi ri ka de re a it tir. Bu his se yi bir a yýr ma lý yýz. Ka de rin his se sin den do la yý mü mi ne a dâ vet et me me li yiz; en a zýn - dan ka de rin his se si ni çý ka rýp ka der ve ka zâ his se si ne kar þý rý zâ i le mu kâ be le et me li yiz. Son ra bu fe nâ lýk ta ne fis ve þey ta nýn da bir pa - yý var dýr. Fe nâ lýk sa hi bi mü min, ni hâ yet ne fis ve þey ta ný na ye nik düþ müþ tür. Bu du rum da i se, mü mi ne a dâ vet de ðil, bi la kis a cýn ma lý ve ne dâ - met e de ce ði ni bek le me li dir. Çün kü o mü min ne fis ve þey ta ný na mað lu bi yet gi bi zâ ten a cý na - cak bir hâ lin i çin de dir. Bu pay da çý ka rý lýr sa, mü mi ne du ya ca ðý mýz a dâ vet ya rý ya in miþ o lur. Son ra ken di nef si miz de gör me di ði miz ve gör mek is te me di ði miz ku su ru mu zu da gör - me li yiz. O fe nâ lýk ta bir pay da ken di nef si mi ze ver me li yiz. Bu pa yý da çý kar dý ðý mýz da, mü mi - ne du ya ca ðý mýz a dâ ve tin dört te ü çü nü ha va ya sa vur muþ o lu ruz. Ge ri ye dört te bir kal mýþ týr. Fe na lý ðýn sa de ce son dört te bir lik pa yý nýn yan lýþ dav ra nýþ sa hi bi mü mi ne ve ril me si ge rek - ti ði ni be yan e den Üs tad Be dî üz za man Haz ret - le ri, böy le dört te bir lik bir pay i çin de mü mi ne a da vet du yul ma sý ný hak sýz ve yer siz bu lur. Mu - hak kak afv ve safh i le ve u luv vü ce nap lýk la mu - ka be le e dil me si ni tav si ye e der. Çün kü af vý, saf - hý, ba ðýþ la ma yý ve öf ke le ri yut ma yý em re den ni - ha yet Ce nâb-ý Hak týr. Ni te kim Al lah bu yu rur ki: E ðer on la rý af fe der, ku sur la rý na bak maz ve ba ðýþ lar sa nýz, mu hak kak ki, Al lah da çok ba ðýþ - la yý cý ve çok mer ha met e di ci dir. 4 De mek ken di sin den fe nâ lýk gör dü ðü müz mü mi ne kar þý en se lâ met li yol; kin, nef ret ve a dâ vet ye ri ne af fet mek, ba ðýþ la mak ve â li ce - nap lýk la mu ka be le et mek tir. 5 DU Â Ey Ra him-i Ha lim! Bi ze hil mi sev dir. Bi ze rýf ký sev dir. Bi ze re fe ti sev dir! Bi ze uh huv ve ti sev dir! Bi zi mu hab bet fe da i si kýl! Bi zi, a da ve te a da vet, mu hab be te mu hab bet ver di ðin kul la - rýn dan ey le! Â min! Dip not lar: 1- Hu cû rât Sû re si, 49/10 2- Fus si let Sû re si, 41/34 3- Âl-i Ým rân Sû re si, 3/ Te gâ bün Sû re si: Mek tû bât, S Bu se ne kýþ ol ma dý, gel me di di - yen le re biz, Ce nâb-ý Hakk ýn i þi ve hik me ti hiç bel li ol maz. Mart ka pý dan bak tý rýr der ler ya, Mart gel sin de bir ba ka lým ne o lu yor? di yor duk. Çün kü, bun dan yir mi beþ se ne ön ce de bu na ben - zer bir ha di se ya þa mýþ týk. Bi raz da o nu ha - týr la dý ðý mýz dan öy le söy lü yor duk. a nýl mý yor sam, 1986 se ne si nin 5 6 Mart ta rih le riy di. O za man Ba lý ke sir de ça lý þý yor - duk. O se ne de böy le, kýþ mev si min de pek kar yað ma mýþ tý. Fa kat Mart a yý nýn ilk haf ta sýn da bas tý rýp ya ðan kar ve ne ti ce sin de de üç haf ta ka dar de vam e den bir so ðuk ve kar lý ha vay la kar þý laþ mýþ týk. O gün biz Ba lý ke sir den, rah - met li Ha san Ak tunç a ða be yin de i çin de ol du - ðu bir grup ar ka daþ la, Dur sun bey ka za sý na soh be te git miþ tik. Â ni den bas tý ran kar ve fýr - tý na ne ti ce sin de ak þam zor dö ne bil miþ tik. Köy Hiz met le ri il mü dür lü ðü nün beþ yüz ci va rýn da per so nel ve bir o ka dar da ma ki ne - le ri nin sevk ve i da re si ni ya pan bir bi ri min ba þýn da i da re ciy dik o za man. Er te si gün da i - re de; ka pa nan köy yol la rý nýn a çýl ma sý i çin ça lýþ ma ya par ken, i çe ri ye bir kaç ki þi gir di. Me ðer ta nýn mýþ bir o to büs fir ma sý nýn þo för ve yol cu la rýn dan mýþ ge len ler. O to bü sü müz þa ram po le yan yat tý, yol cu lar zor da, yar dý - mý nýz i çin gel dik de di ler. Ýþ ye ri miz Ba lý ke - sir in çý ký þýn da, Bur sa dev let yo lu ü ze rin dey - di. Nor mal de bi zim teþ ki la týn yap tý ðý iþ ler a - ra sýn da, böy le bir iþ yap ma mýz uy gun de ðil - di. A ma va tan daþ lar yol da kal mýþ tý. Bu þe kil - de ki iþ ler de biz ba zen, u sûl le re pek bak ma - dan, va tan da þýn men fa a ti ne uy gun ka rar a - lýp, ken di i ni si ya ti fi mi zi kul la na rak iþ ya pý - yor duk. Bu ra da da öy le yap týk. Per so ne li mi - ze, o ra ya bir grey der (yol ya pým ve kar aç ma ma ki ne si) yol la ma la rý ný söy le yip, i þin ba þý na da biz git tik. Fa kat gön der di ði miz grey der de, o to bü sü çe ker ken ka ra bat tý. ol cu lar fa - lan te laþ ta ta bi i. Bir ta ne da ha ma ki ne ge tir - me le ri ni söy le dim ve çift ma ki ne i le bi ri ön - den, bi ri ar ka dan o to bü sü çe ke rek, las tik le ri ü ze rin de doð rul tup yo la çý kar dýk. O o to büs per so ne li ve yol cu la rý nýn, te þek kür ve du â la rý hâ lâ gö zü mü zün ö nü ne ge lir. Ta bii biz de, Ýn san la rýn ha yýr lý sý, in san la ra fay da lý o lan - dýr ha dis-i þe ri fi mu ci bin ce, ö zel lik le de yol - da ça re siz ka lan in san la ra yap tý ðý mýz yar - dým dan do la yý çok se vin miþ tik bu i þe. Ýþ te, yir mi beþ se ne ön ce ba þý mýz dan ge çen bu ha di se yi ha týr la dý ðý mýz þu â ni den bas tý ran son Mart ký þý na ka dar, kýþ ay la rý o lan A ra lýk, O cak ve Þu bat ay la rýn da bu ka dar kýþ ol ma - mýþ tý. Bir tür lü za ma nýn da gel mek bil me - yen(!) kýþ i çin ha va tah min le ri de ma a le sef tut mu yor du. Bu ra da bi zim de dik ka ti mi zi çe - ki yor du, a hu di yor duk, Her ne ka dar i lim de ol sa, Ce nâb-ý Hak la an laþ ma nýz mý var? O is te me dik ten son ra, si zin tah min le ri ni zi de bo þa çý ka rýr el bet te di yor duk. Ta bii bu me te - o ro log la rýn i lim le ri de; â lem-i gayb ta i ken de - ðil, â lem-i þe ha de te çý kýn ca an cak tah min sû - re tin de te za hür e di yor du. a ni gö rün me yen â lem de i ken de ðil; o ta bi at ha di se le riy le il gi li zer re ler emr-i Ý lâ hî i le gö rü nen â le me doð ru yo la çýk tý ðýn da bi li ne bi li yor du ki o da yi ne i - ra de-i kül li ye ye, ya ni Ce nâb-ý Hakk ýn i ra de si - ne bað lý bir þey di, ke sin de ðil di ta bi i. Ba tý böl ge le ri miz de bu lu nan bir çok bel - de de a ðaç lar to mur cuk lan mýþ, ba zý la rý çi - çek da hi aç mýþ tý. Hat ta ba zý yer ler de çað la da hi çýk mýþ tý. A ma iþ te, Rab bi mi zin em ri, ilk ba ha rý bi raz da ha te hir et miþ ti. Bu þe kil - de bel ki de, bir çok a ða cýn er ken çi çek a ça - rak, son ra dan so ðu ða ma ruz kal ma sý ne ti - ce si mey da na ge le bi le cek bir mey ve a la ma - ma du ru mu na kar þý, böy le te cel lî et tir miþ ti i ra de si ni. ü ce Al lah ým, Mer ha met li le rin en Mer ha met li si, Er ha mü r-ra hi mîn Al lah ýn i pi ne hep bir lik te sým sý ký sa rý lý nýz. Son ra da ðý lýr ve gü cü nüz kay bo lur 1 â - ye ti, bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm, yâ ni Müs lü man la rýn bir li ði 2 ol du - ðu nu ha týr la týr. Bir baþ ka sýn da da, On lar za ten si - zin din kar deþ le ri niz ve dost la rý nýz dýr 3 bu yu ru la - rak kar deþ li ðin ve dost lu ðun ge re ði nin yi ne bir lik - ten, it ti had dan geç ti ði vur gu la nýr. Mü ces sem Kur ân o lan kâ i nat ta ki zýt o lan eþ ya ve var lýk lar a - ra sýn da ki it ti fak ve yar dým laþ ma da hi it ti ha dý mü - te ma di yen ders ver mek te dir. Ba zý Müs lü man ce - ma at ler, bu ve ben ze ri hü küm le re da ya na rak Müs lü man la rýn bir li ði ni ön ce lik le si ya set te a ra - mýþ lar dý: Ül ke nin si ya sî bir li ði te min e di lir se, it ti - ha dýn di ðer nok ta lar da da ger çek le þe bi le ce ði ni san dý lar. Her ne ka dar it ti had-ý Ýs lâm mef hu mu, si yâ sî bir li ði çað rýþ tý rý yor sa da; as lýn da Müs lü man - la rýn ön ce lik le i mân, fi kir, i bâ det, i lim, duy gu bir li - ði ni i fâ de e der. E ðer, i mân, i bâ det ve fi kir bir li ði yok sa, iç ti mâî ve si ya sî bir lik de ger çek leþ mez. Çün kü, i mân er kâ ný, Ýs lâm þart la rý, i bâ det ler, e mirne hiy ve pren sip le ri bir bi ri ne bað lý, bi ri di ðe ri ni tak vi ye e di yor, bir bi ri ni ta mam lý yor. Ýt ti ha dýn te mel ta þý i mân dýr. â ni, i mân þart - la rý ný doð ru an la mak ve Kur ân nýn ta rif et ti ði tarz da öð re ne rek ya þa mak; mâ ri fet-i Ý lâ hî yi, tev - hid-i ha ki ki yi el de et mek tir. Þüp he siz ki, sa de ce, Ben kal bim le i nan dým, di lim le ik rar et tim di yen, ha ki kî i mâ na ka vu þa maz. Kur ân, mü min le ri ha - ki ki i mâ na ça ðý rýr. ok sa, i mân e den le re Mü min de nil di ði ne gö re, Kur ân ýn Ey i man e - den ler! Al lah a, Pey gam be ri ne, Pey gam be ri ne in - dir di ði Ki tab a ve da ha ön ce in dir di ði ki ta ba î mân e di niz... 4 di ye em re de rek, i na nan la rýn ger çek i - mâ na ka vuþ ma la rý i çin tah þi dat yap ma sý, ma lû - mu i lâm ol maz mýy dý? Öy le i se bu, Tak li dî i mâ ný terk e de rek, tah ki kî i mâ ný el de e di niz de mek tir. Þu hal de ger çek it ti had da an cak tah ki kî i mân i le sað la na bi lir. As lýn da her þe yin i mân-i nanç ol ma sý me se le si sa de ce Müs lü man lar i çin söz ko nu su de ðil dir. Han - gi din ve ya i de o lo ji de o lur sa ol sun, a sýl o lan i nanç ve fi kir dir. Ba con, i mâ ný bi rin ci sý ra ya, tec rü be yi i - kin ci sý ra ya a la rak, tec rü be nin ya nýn da bir de bâ tý nî tec rü be yi ka bul e de rek 5 bu na i þâ ret e der. Top lu mun i nanç la rýn da mey da na ge len a þýn ma, za af ve ya þüp he ler; ferd, â i le ve sos yal ha ya týn bü - tün kat man la rý na si râ yet e der. Öy le i se, si ya sî bir - lik ten ön ce, i mân bir li ði ge re ki yor. Ý mân þart la - rý nýn ka fa ve gö nül le re nak þe dil me si, Al lah ýn a za - me ti nin zi hin le re yer leþ ti ril me si, i bâ det le re in ký ya - dý ge ti rir. Ýs lâm þart la rý da, â hi ret sa a de ti nin ya nýn - da, dün ya iþ le ri nin tan zi mi ne, þa hýs ve top lum o la - rak (prog ram lan ma ya), ol gun laþ ma ya se bep tir. 6 Me se lâ, Al lah yo lun da mad dî-mâ ne vî ci had i le sa vaþ, cö mert lik ve ce sâ re ti ge rek ti rir. Ce sâ re tin men baý i se i mân dýr. Nef si ni na maz ve ci had i çin ca mi ye, kü tüp ha ne ye koþ tu ra ma yan, ci had ve harp mey da ný na a ta maz! De mek ön ce lik le i mân e - sas la rý, Es mâ-i Hüs nâ gi bi Kur â nî mef hum lar, i bâ - det ve sâ ir pren sip le rin zi hin ve gö nül ler de tes pit e dil me si za rû ri. Dip not lar: 1- Âl-i Ým rân Su re si, Di vân-ý Harb-i Ör fî, s Ah zab Su re si, A ge, Ni sâ Su re si, Prof. Dr. Ýr fan ýl maz vd., Ý lim ve Din, Ýst., 1998, c. 1, s Ý þâ râ tü l-ý câz, s fer sa dog ni as ya.com.tr Ýt ti had-ý Ýs lâm: Ön ce i mân ve i bâ det bir li ði Fe na lý ðýn dört te bi ri ir mi beþ se ne ön ce de böy le olmuþtu Ne ka dar in kâr e di lir se e dil sin, yýl la rýn da Der sim ve çev re sin de fi i len ve a le nen kat li - âm ya pýl mýþ týr. Bu kat li âm, üs te lik e mir ko mu ta zin - ci ri i çin de dev le tin gü ven lik bi rim le ri - nin e liy le iþ let ti ril miþ tir. (Ni te kim, Baþ - ba kan Er do ðan da, ge çen se ne bu ger çe - ði dil len dir di.) E vet, bu va tan da bun dan yet miþ se ne ev vel on bin ler ce mâ su mu he def a lan kor kunç bir kat li âm ya pýl mýþ. Ha va dan ve ka ra dan ö lüm ku san bom ba lar la, ken di öz va tan da þý mýz yok e dil me ye ça - lý þýl mýþ. Üs te lik, ay lar sü ren bu sal dý rý lar es na sýn da, bü yük kü çük, ka dýn er kek, genç ih ti yar ay rý mý hiç ya pýl ma dan, top ye kûn bir can ve mal te le fa tý na se - bep o lun muþ. A ma, gel gör ki, bu vah þet tab lo la rý na se be bi yet ve ren le re kar þý, iç kà nun lar çer çe ve sin de hiç bir þey ya pa mý yor su nuz. Dâ vâ aç sa nýz bi le, ne ti ce a la mý yor su nuz. Ýþ te bu nun de li li, i za hý, is pa tý... Ge çen se ne, an ne si ni, ba ba sý ný ve kar deþ le ri ni "Der sim kat li â mý"nda kay - be den ler den i ki üç va tan da þý mýz "in - san lý ða kar þý suç iþ len di ði" id di a sýy la yar gý ya baþ vur du lar. Bu mâ nâ da baþ vu ru da bu lu nan lar dan bi ri de E fo Boz kurt i sim li va tan daþ týr. Lâ kin, ya kýn za man da (dâ vâ nýn a çýl dý - ðý) Tun ce li Ho zat ad li ye sin den ge len "red ka ra rý", i çin de bu lun du ðu muz a cý ger çe ðin bir i fa de si ma hi ye ti ni ta þý yor. Dâ vâ i çin ya pý lan baþ vu ru, "ko vuþ tur - ma ya ge rek ol ma dý ðý" ge rek çe siy le red de - di lir ken, dâ vâ di lek çe sin de i fa de e di len "in san lý ða kar þý suç" id di a sý nýn da "Der sim 38" i çin uy gu la na ma ya ca ðý be lir ti li yor. Ne tu haf de ðil mi? Or ta da ha ki ka ten bir "in san lýk su çu" var dýr; an cak, iç hu kuk an la yý þý na gö re böy le bir suç yok tur. Do la yý sýy la, bu mak sat la dâ vâ da a çý la maz mýþ... Pe ki, ne o la cak bu du ru mda? Dâ vâ sa hip le ri, is ter is te mez bu ka ra ra i ti raz la be ra ber, ay rý ca Tür ki ye'nin im za koy du ðu u lus la ra ra sý hu kuk yo lu nu da al ter na tif o la rak dü þün mek du ru mun da. a ni, bu ra dan bir ne ti ce çýk maz sa, muh te me len A ÝHM'e gi di le cek ve in san - lýk nâ mý na ya pý lan meþ rû mü ca de le de - vam e dip gi de cek. Bu mü ca de le nin a sýl ga ye sin de ve te - mel he de fin de mal mülk, pa ra pul yok - tur, ol ma ma lý da... a pý lan mü ca de le nin he de fi, mâ dem ki in san lýk a dý na dýr, o hal de, in san lýk su - çu iþ le yen bir zih ni ye tin, ev ve lâ tes bit ve i lân e dil me si, ar dýn dan da mut lak su ret - te ta rih ve in san lýk vic da ný na za rýn da mah kûm e dil me si ge re kir. A ca ba, böy le bir ne ti ce nin hâ sýl ol - ma sýn dan kim kor kar, kim çe ki nir, kim go cu nur? De mek ki, bu nok ta da hâ lâ te dir gin o - lan lar ve bu tarz dâ vâ lar dan ra hat sýz lýk du yan lar var dýr ki, iç hu kuk yol la rý tü ke - ni yor, sür dür ülen mü ca de le bu ra da bir çýk ma zýn i çi ne gi ri yor. i ne de ü mi di kay bet me me li ve meþ rû ze min ler de ki mü ca de le ye so nu na ka dar de vam et me li: Tâ ki, in san lýk su çu iþ le - yen bir zih ni yet, in san lýk ö nün de ha ki ka - ten suç lu ol du ðu an la þý la na ka dar... N ur cu la ra karþý ka tý düþ - man lý ðý i le bi li nen Org. Ce mal Tu ral, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na ge ti ril di. (15 Mart 1966) Bu ma ka ma ge lir gel mez Nur cu la rýn a ley hin de be ya - nat ve ren Tu ral, da ha da i - le ri gi de rek "Nur cu luk teh - li ke si" hak kýn da bir res mî ge nel ya yýn la dý. Ge nel ge, bü tün bir lik te gön de ril di. O ta rih ten i ti ba ren, or du da Nur - cu luk a ley hin de ya - lan yan lýþ bil gi su - num la rý baþ la mýþ ol du. Nur cu la ra düþ man - lýk ta sý nýr ta ný ma yan Tu ral Pa þa, ga ze te le - re a çýk la ma lar da, "Bü tün Nur cu la rýn bir a da ya top la tý la rak, ü - zer le ri ne kib rit su yu dö kül me sin den" bah - se di yor du. O nun Nur cu la ra bu de re ce hu su met bes - le me si nin se be bi tam o la rak an la þý la ma dý. An cak, Tu ral Pa þa - nýn ma son la ra ya kýn bir ki þi ol du ðu ve 1960 dar be sin den son ra Be di üz za man Haz ret le ri nin Ur fa'da ki me za rý nýn baþ ka ye re nak le dil me sin de de ak tif rol oy na dý ðý bi li ni yor. Be di üz za man Haz ret le ri - nin kar de þi Ab dül me cid E - fen di, me zar nak li i le il gi li res mî ev ra ký ken di si ne zor la im za la tan lar dan üç ge ne ra - lin is mi ni þu þe kil de i fa de e - di yor: Ce mal Tu ral, Re fik Tul ga ve Mu cip A tak lý. Ne var ki, Tu ral Pa þa nýn Nur cu la ra o lan düþ man lý ðý - nýn ta ri hi da ha da es ki le re da ya ný yor. Üs tad Be di üz za man'ýn en ce lâl li, heybetli ta le be le rin - den bi ri o lan Meh med Ka ya - lar'ýn ha týra la rýn dan öð re ndi - ði mi ze gö re, Tu ral Pa þa nýn bu me se le di sa bý ka sý bir hay li ka ba rýk tý. Bu ha tý ra bil gi le ri nin bir kýs mý Son Þa hit ler i sim li e - ser de var; di ðer bir kýs mý ný i - se e mek li mu al lim Ýr fan Has - po lat'tan biz zat din le dik. Me ðer se, Ce mal Tu ral'ýn da ha 1950'li yýl lar da hem Üs tad Be di üz za man'a, hem de ta le be si Meh med Ka ya lar'a kar þý þid det li bir hu sû me ti var mýþ. Mer hum Ka ya lar, as ke ri - ye de ken di si yüz ba þý, Tu - ral'ýn i se al bay rüt be sin de bu lun du ðu gün ler de, za man za man kar þý kar þý ya gel dik - le ri ni ve rüt be si yük sek ol - ma sý na rað men Tu ral'ýn ken - di sin den tit re ye cek de re ce de kork tu ðu nu be yan e di yor. üz ba þý Ka ya lar e mek li o lup Di yar be kir'de ge niþ ka - tý lým lý Nur ders le ri ne baþ la - dý ðý gün ler de, Tu ral Pa þa da ay ný yer de Ko lor du Ko mu - ta ný ol muþ ve bü tün kuv ve - tiy le bu ders le re ma ni ol ma ya ça lýþ mýþ. Meh med Ka ya lar'ýn bu du rum dan bü yük ra - hat sýz lýk duy du ðu nu ve bir þe kil de ha re ke te geç me ih ti ma li nin be - lir di ði ni öð re nen Üs tad Be di üz za man, ha ya tý - nýn bu son de min de ta - le be si ni An ka ra'ya ça ðý - rýr ve Bey rut Pa las o te - lin de o na þi fa hî tarz da "müs bet ha re ket" der - si ni ve rir. O ra da bu lu - nan di ðer ta le be le ri de bu der si pür dik kat din - ler ve çok be ðe nir ler. He men ar dýn dan, bu der sin ka le me a lýn ma sý ci he ti ne gi di lir. Ýþ te, E mir dað Lâ hi ka sý - nýn so nun da yer a lan müs - bet ha re ket i le il gi li bu ba - his, Üs tad Be di üz za man'ýn ta le be le ri ne ver miþ ol du ðu "son ders" hü vi ye ti ni ka - zan mýþ ol du. Ce mal Tu ral, 27 Ma yýs Dar be sin den son ra 485 ki þi i le bir lik te tu tuk lat týr mýþ ol du ðu Meh med Ka ya lar'a, Si vas Kam pýn da tam bir "ga vur e zi ye ti" çek tir di. 15 MART 1966 TARÝHTE BUGÜN E mek li üz ba þý Meh med Ka ya lar, ev lâ dý gi bi gör dü ðü as ker le re þef kat le yak la þý yor. Cemal Tural'ýn Nurcu düþmanlýðý Dersim'de zamanaþýmý

10 10 KÜLTÜR SANAT Ýs ra il i yi ne film kri zi tut tu Gök yü zün de ki bu lut lar ka dar Sa ba hýn er ken sa at le rin de, De niz li is ti ka me ti - ne doð ru se ya hat e di yo ruz. Var o luþ ga ye si - ni ve ha yat ta ol ma nýn mâ nâ sý ný, rý za-yý Ý la - hi yi ka zan ma yý, ih lâs ve e mir da i re sin de ha re ket et me yi pren sip e din miþ in san lar la yol cu luk yap - ma nýn hu zu ru nu i çi miz de his se di yo ruz. Sa ba hýn ay dýn lý ðý nýn dal ga lar ha lin de yan sý ma sý i le gö zü - mü zün u za na bil di ði ka dar u zak la rý, dað la rý, u fuk - la rý ve bu lut la rý te fek kür e de rek sey re da lý yo ruz. Gü ne þi ay dýn lý ðý nýn yan sý ma sý i le renk le ri, na kýþ - la rý ve de sen le ri i le gök yü zü nün de rin lik le rin de bir tül gi bi sav ru lan bu lut lar, rü ya ha fif li ðin de biz - le ri a lýp gö tü rü yor u zak la ra, ma vi lik le re Gö zün a la bil di ði ka dar u za yýp gi den gü zel lik le rin, ý þýk la rýn, ay dýn lýk la rýn gös ter di ði u fuk la rýn i çe ri sin - den te fek kür huz me le ri i le sü zü lüp ha ki ki mâ nâ la ra, sýr la ra, nur la ra va sýl o la rak ru hu nu din len dir mek is - ti yor in san. Her tür lü gü zel lik ve renk li man za ra lar, ha ki ki mâ nâla rý ný, us ta sý ný, sa nat kâ rý ný id rak, þu ur ve a kýl sa hi bi o lan in san la ra ta rif e dip gös te ri yor lar. Gö - re rek, bi le rek, an la ya rak, o ku ya rak ve id rak e de rek de vam e den yol cu lu ðu muz biz le ri; mü ba rek in san - la rýn bu lun du ðu mü nev ver ler mec li si ne u laþ týr dý. Ý man, Kur ân ha ki kat le ri nin ve hiz met le ri nin ko - nu þul du ðu, mü ta la a lar ya pýl dý ðý sa lon da bu lu nan la - rýn her ko nuþ ma la rýn dan Ý la-yý ke li me tul lah ve rý zayý Ý la hi den baþ ka bir ga ye si nin ol ma dý ðý ra hat ça an - la þý lý yor du. Ha ya tý nýn ga ye si ni bu i nanç ve i de a le a - da mýþ muh te rem in san la rýn yüz le rin den ih lâs, sa da - kat, se bat, ve fa gi bi kâ mil in san lar da bu lu na bi len bü - tün va sýf la rý o ku nu yor du. O tur ma la rý, ko nuþ ma la rý, du ruþ la rýy la va kar lý, te va zu i çer sin de, ne za ket, ne za - fet do lu ve mer ha met li ol duk la rý ra hat ça gö rü lü yor - du. Par lak a lýn la rý, te bes süm lü si ma la rý ve yüz le rin - de ki sec de a lâ met le ri ne ba kýl dý ðýn da; sa a det as rý nýn müj de le ri, ý þýk la rý ve i þa ret le ri his se di li yor du. Al lah ýn rý za sý ný ka zan mak, ha yýr iþ ler le meþ gul ol - mak ve sa lih a mel ler iþ le mek ni ye tiy le u zak me kân - lar dan gel miþ nu run hiz met kâr la rý, i man ha ki kat le - ri ni muh taç o lan gö nül le re teb lið et me nin u sul le ri ni mü ta la a e di yor lar dý. ap týk la rý bir bi rin den gü zel ça - lýþ ma la rý an la týl dý ðý ko nuþ ma la rýn at mos fe rin de, in - san ken di si ni ma nen Asr-ý Sa a det te his se di yor. Hüs ran da ki as rý mýz in san la rý, dec ca li yet fikr-i küf ri - siy le da la let le re, gü nah la ra ve in kâr la ra sü rük le miþ - tir. A hir za man fit ne le ri i çer sin de hu zur suz, mut suz, bu na lým ve þaþ kýn lýk i çer sin de ne sil ler he der o lup gi - di yor lar. Bu in san la rýn e lin den, sa de ce Al lah rý za sý i - çin tu tup kal dý ran fe da kâr in san la rýn hiz met le ri ne hay ran ol ma mak el de de ðil. On la rý o ku mak ge re ki - yor. On la rýn ha li sa ne gay ret le ri ni ve kah ra man lýk la - rý ný gör mek ge re ki yor. On la rýn bü yük ve kud si bir dâ vâ nýn ha di mi ol duk la rý ný, ha ya tý ný ul vî i man ha ki - kat le ri ne a da mýþ ol duk la rý ný an la mak ge re ki yor. On lar, des sa sa ne ve mü na fý kâ ne her tür lü kö tü lü - ðü i çe ri sin de bu lun du ran in kâr cý lýk fik ri ne, ne fis ve þey ta nýn hi le le ri ne kar þý þid det le yýl ma dan ma ne vi mü ca he de e di yor lar. Kur ân ah lâkýy la ter bi ye ol mak, emr-i bi l ma ruf ve nehy-i a nil mün ker em ri ne u - ya rak i yi li ði e mir, kö tü lük ten u zak laþ týr mak en ö - nem li va sýf la rý dýr. Al lah ýn em ri ne im ti sal et miþ, Pey - gam be ri mi zin (asm) sün ne ti ni reh ber e din miþ, As - rýn Kur ân tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur ha ki kat le ri i le ken di ha ya tý na is ti ka met, Be di üz za man a gö nül ver - miþ in san la rýn soh bet le rin de bu lun ma nýn ver di ði hu zur, sa a det ve mut lu lu ðu ta rif et mek müm kün de ðil. On la rýn sa de ce yü zü ne bak mak kal bi ni zi, ru - hu nu zu ve bü tün la ti fe le ri ni zi ay dýn la týr, la hu ti bir ik sir kap lar. Ken di ni zi gök yü zü nün ma vi de rin lik le - rin de dert ten, ke der den, a cý dan u zak; dal ga dal ga u - çu þan bu lut lar ka dar ha fif ve zin de his se der si niz. Ýs ra il, ye tim ha ne de ye ti þen ök süz bir Fi lis tin li ký zýn ha ya tý ný an la tan "Miral" fil minin BM de ki gös - te ri mi ne kar þý çýk tý. Ýs ra il en son Kurt lar Va di si-fi lis tin'inin Al man ya gös te ri mi ni engellemiþti. Slum dog Mil li o na i re in yýl dý zý oy nu yor Mi ral de, Do ðu Ku düs te bir ye tim ha ne de bü yü - yen Fi lis tin li ký zý Hint li o yun cu Fre i da Pin to can lan dý rý yor. Pin to, Slum dog Mil li o na i re in de yýl dý zýy dý. Film de di ðer rol le ri Fi lis tin li ün lü ak tris Hi am Ab bas ýn ya ný sý ra Va nes sa Red gra ve, Wil lem Da fo e, Stel la Schna bel, Ru ba Blal, Jas min El mas ri, A le xan der Sid dig ve Ö mer Met va li pay la þý yor. Mec lis te Re sim ler le Ýs tik lâl Mar þý ser gi si TÜRKÝE Bü yük Mil let Mec li sin de (TBMM) bu gün, Re sim ler le Ýs tik lâl Mar þý ko nu lu ser - gi a çý la cak. TBMM Ý le ti þim Da i re Baþ kan lý - ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ýs tik lâl Mar þý nýn Bü yük Mil let Mec li si nde ka bul e - di li þi nin 90. yýl dö nü mü ve Meh met A kif Er - soy u an ma et kin lik le ri kap sa mýn da, TBMM Kül tür, Sa nat ve a yýn Ku ru lu i le Meh met A kif Er soy Ü ni ver si te si iþ bir li ðiy le ha zýr la nan Re sim ler le Ýs tik lâl Mar þý ko nu lu re sim ser - gi si nin a çý lý þý bu gün ya pý la cak. Mec lis Þe ref Sa lo nun da, TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa - hin ta ra fýn dan a çý la cak ser gi de, TBMM Kü - tüp ha ne-do kü man tas yon ve Ter cü me Mü - dür lü ðün ce ha zýr la nan, Ýs tik lâl Mar þý na ve Meh met A kif Er soy a a it ta ri hi ni te lik te ki ya - yýn ve do kü man lar da ser gi le ne cek. A çý lýþ ta ay rý ca, TBMM Ço cuk Ba ký me vi nde ki 6 yaþ gru bun dan 10 ço cuk, Ýs tik lâl Mar þý nýn her bir ký ta sý ný, o ký ta yý tem sil e den tab lo nun ya - nýn da o ku ya cak. TBMM / a a Ça nak ka le o yu nu na bü yük il gi ÝSTANBUL Dün ya Sah ne si o yun cu la rý Öz le - nen Ça nak ka le ad lý ti yat ro o yu nu nu Bay - burt ta sah ne le di. Er dem li Ka lem ler Der ne ði ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ti yat ro o yu nun da Ýs tan bul Dün ya Sah ne si Ti yat ro o yun cu la rý per for mans la rýy la al kýþ al dý. ö net men li ði ni Cen giz De mir in yap tý ðý o yun, Bay burt Þa ir Zih ni Kül tür Mer ke zi nde 2 se ans o la rak sah - ne ye ko nul du. O yu na bü yük il gi gös te ren Bay burt lu lar, duy gu sal an lar ya þa dý. O yu nu e þiy le bir lik te iz le yen Bay burt Be le di ye Baþ - ka ný H. A li Po lat, çok be ðen di ði ni di le ge - tir di. O yu nun, Ça nak ka le Za fe ri nin da ha i - yi an la þýl ma sý na ve si le ol du ðu nun al tý ný çi - zen Baþ kan Po lat, o ra da þe hit o lan la rýn bin bir zor luk i çe ri sin de sa vaþ týk la rý na, ken - din den son ra ki le re gü zel bir mem le ket bý - rak mak i çin göz le ri ni kýrp ma dan ö lü me git tik le ri ne vur gu yap tý. Bay burt / ci han ÝSRAÝL, ye tim ha ne de ye ti þen ök süz bir Fi lis - tin li ký zýn ya þa mý ü ze rin den Ýs ra il-fi lis tin ça - týþ ma sý nýn an la týl dý ðý Mi ral ad lý fil min BM de gös te ril me si ne kar þý çýk tý. A me ri ka lý a hu di o yun cu ve yö - net men Ju li an Schna - bel in, Fi lis tin li ga ze te ci Ru la Jib ri el in ki ta býn - dan yo la çý ka rak çek ti ði fil min gös te ri mi ne biz - zat BM Ge nel Ku ru lu Baþ ka ný Jo seph De iss in o nay ver di ði be lir ti li yor. net si te si nin ha be ri - ne gö re, Ýs ra il in BM de - le gas yo nu fil min gös te - rim ka ra rý ný pro tes to e - de rek ip tal e dil me si ni is te di. Ýs ra il li kay nak - lar, BM Ge nel Ku rul sa lo nu nun ilk kez ti - ca ri bir fil min ga la sý i çin kul la ný la ca ðý ný be lir te rek, fil min ta ný tý mý a ma cýy la BM de ki de le gas yon la rýn tem sil ci le ri nin da vet e dil me si ni ve gös te ri min ar dýn dan pa nel dü zen len me si ni de e leþ tir di ler. BM ye Ýs ra il de le gas yo nun ca gön de ri len Konferansa katýlanlardan bir grup, konferans sonrasýnda hatýra fotoðrafý çektirdi. FO TOÐ RAFLAR: HALÝL ÝBRAHÝM GÖLELÝ- ALÝ OKÇULU mek tup ta, Ýs ra il in Mi ral de an la tý lan lar dan da ha sert ve e leþ ti rel film ler yap tý ðý, an cak bu film le rin BM Ge nel Ku ru lu nda de ðil ti ca ri si ne ma lar da gös te ril di ði i fa de e - dil di. Ýs ra il in BM de ki Da i mi Tem sil ci ar dým cý sý Ha im Wax man, net e, Prob lem fil - min gös te ril me si de ðil, BM Ge - nel Ku ru lu Baþ ka ný nýn si ya si ni - te lik te bir film gös te ri mi ne ka rar ver miþ ol ma sý. Bu gö rül me miþ bir þey de di. Wax man, da ha ön ce BM Ge nel Ku ru lu sa lo - nun da baþ ka po li tik i çe rik li film - ler gös te ri lip gös te ril me di ði ni sor duk la rý ný, an cak BM yet ki li - le ri nin bu so ru la rý na ve re cek ce - vap la rý ol ma dý ðý ný sa vun du. Film, A me ri kan a hu di Ko mi te si baþ ta ol mak ü ze re çe þit li grup lar ca Ýs ra il a - leyh tar lý ðýy la suç la ný yor. Fil min yö net - me ni Schna bel i se fil mi nin se vip i nan dý ðý Ýs ra il e za rar ver me yi de ðil, ko ru ma yý a - maç la dý ðý ný söy lü yor. Schna bel, E ðer di - ðer ta ra fý din le mez sek as la ba rý þa sa hip o - la ma yýz di yor. Tel A viv / a a Seyyid Burhaneddin, Mevlânâ, sevgi ve aþk ILDIZ FIRTINA - BUÞRA SABIR KASERÝ MERKEZÝ Kay se ri de bu lu nan Sey yid Bur ha ned - din Haz ret le ri Der ne ði, Sey yid Bur ha ned din Haz ret le ri ve Mev lânâ ya Gö re Sev gi ve Aþk ko nu lu kon fe rans ter tip le di. Ýs tik lâl Mar þý nýn o kun ma sýy la baþ la yan kon - fe rans, Ke mal Ho ca nýn Kur ân-ý Ke rim ti la ve ti i - le de vam et ti. Prog ra mýn a çýþ ko nuþ ma sý ný ya - pan Sey yid Bur ha ned din Der ne ði ö ne tim ö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ek rem Kork maz, Ba zý an lar var dýr ki, ge le ce ðe ön cü lük et ti ði i çin ö - nem li dir. A sýr lar mý ça buk geç ti; yok sa o a sýr la ra dam ga sý ný vu ran lar mý çok iz bý rak tý di ye in san dü þü nün ce, þüp he siz Sey yid Bur ha ned din Haz - ret le ri ve Mev lâ nâ ak la ge lir. Bu i ki þah si yet za - ma nýn geç me si i le u nu tul ma nýn ak si ne; da ha i yi an la þýl ma la rý na ve si le ol muþ tur. Bi ri bu lun du ðu as rý nýn i ma mý, mü ced di di ve mür þi di Di ðe ri i - Ek rem Kork maz Halil Uslu se bu dâvâ a da mý ný ye tiþ ti ren ho ca sý de di. Kork maz, kon fe ran sýn kalp le ri aþk-ý me ca zi den aþk-ý ha ki ki ye u laþ týr ma ya ve si le ol ma sý di le ye - rek, ge len le re te þek kür et ti. Prog ra mýn ko nuþ ma cý sý a raþ týr ma cý-ya zar Ha lil Us lu i di. Us lu, Mev lâ nâ nýn ho ca sý nýn þeh rin de ol mak tan do la yý he ye can lý ol du ðu - nu be lir te rek, Hz. Mev lâ nâ nýn ve Hz. Sey yid Bur ha ned din in ken di le ri ni, ah fâ dý ný ve mu - az zam Sel çuk lu e ser le ri ni Kon ya dan ve Kay - se ri den çý kar dý ðý nýz za man, bu gün kü ca zi be mer kez li ðin den çok þey ler kay be der ve su suz kal mýþ çö le ve ta ri hî bir vi ra ne ye dö ner de di. Ýl gi ve me rak la din le nen kon fe rans sa mi mi bir ha va i çe ri si ne ge çen kon fe rans son ra sýn da Ha lil Us lu ki tap la rý ný im za la dý. Sey yid Bur ha ned din Haz ret le rin den öz lü söz ler l Ýba de tin ö zü nef sin e ri me si dir. Ge ri ka la - nýn hep si de i ba de tin ka bu ðu dur. ldost; yi ðit dos tu se ver! l E ðer â lim i sen ken di ne söy le, söy le di ðin söz ken di ne a it ol sun. l Hak sö zün, doð ru sö zün mut la ka söy len me - si ge re kir, a ma öf ke li i ken söy len me me si ge re kir. l Gü neþ ý þýk la rý pen ce re ne ka dar i se o ka dar i çe ri vu rur. l Mü 'min kim se ken di ne i yi lik e di yor muþ gi bi mü 'min kar de þi ne i yi lik te bu lu nur. SOL DAN SA ÐA 1. Sý kýn tý, çar pýn tý, a fa kan. - Saç la rýn da ðýl ma ma sý i çin kul la ný lan að bi çi min de ör gü. 2. Ge nel lik le ka re kâ ðýt par ça la rý ný kes me den ve ya pýþ tý rý cý kul lan ma dan sa de ce kat la yýp çe þit li can lý ve can sýz fi gür ler o luþ tu ru - la rak ya pý lan kâ ðýt kat la ma sa na tý.- Ýn san öl dür me vb. bir su ça kar þý lýk ve ri len ve suç lu nun ö lü müy le so nuç la nan ce za. 3. Tren, tram vay vb. ta þýt lar da te ker - lek le rin ü ze rin de ha re ket et ti ði de mir den yol.- A ra la rýn da her han gi bir ba kým - dan il gi ve ya ben zer lik bu lu nan þey le rin ta ma mý, grup. 4. Sý ðýr la rýn to puk ke - mi ði. - Vak tin de ký lý nan na maz. - Vi ra da ses siz ler. 5. Di van e de bi ya týn da Hz. Mu ham med (a.s.m.) ve dört ha li fe yi ö ven, on la rýn va sýf la rý ný an la tan þi ir ler. - Bil gi sa yar sis tem le rin de ye rel að.- An ti gu a ve Bar bu da'nýn Ýn ter net Ül ke A lan Ko du. 6. Ki mi yö re le ri miz de bü yük ev. 7. Ýs lâm ti yat ro sun da ki þi le rin söy leþ - me le ri nin tak li di ne da ya nan hikâye bi çi mi. - Ba þak tut ma ya en gel o lan bir çe þit ta hýl has ta lý ðý. 8. Ö len in sa nýn vü cu du, ce set. - De de, bü yük ba ba, a ta. - Mi latt - tan Son ra nýn ký sa sý. 9. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Kur'ân-ý Ke rim'in 103. su re si. - Te miz, le ke siz Ka re le re ay rýl mýþ ze min 1 K A B E L A Ý L E O O K ü ze rin de on al tý taþ la i ki 2 A D A L E T S A R A I ki þi a ra sýn da oy na nan o - 3 M Ý S A F Ý R E A A Z yun. 10. Kul la nýl ma sý Ýs - 4 Ý L A M F N A F M A L A lâ mi yet'de sün net o lan, K A Z E O A E M A D A Ý M Ý O A R N A N E T L A L N M I A K Ý R A K K T A K Þ A E M M A L A K Ý P E K A L R A Z S T E T E T B A R A K A Hz. Mu ham med'in (a.s.m.) e hem mi yet le tav si ye et ti ði, diþ fýr ça sý va zi fe si ni gö ren, u cu el - yaf lý dal. - ü zün göz, ku lak ve bu run a ra sýn da - ki bö lü mü. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Ka ra de niz böl ge sin de ke men çe i le oy na nan halk o yu nu. - e ni - çe ri ma a þý. 2. Bi ri ni ve ya bir þe yi bul ma ya ça lýþ mak. - Baþ kal dý - ran, is yan kâr. 3. A lým ve ya sa - tým da bir þe yin pa ra kar þý lý ðýn - da ki de ðe ri, e der, pa ha.- Gü - neþ'e o lan u zak lý ðý, ye rin Gü - neþ'e o lan u zak lý ðýn dan da ha çok o lan dýþ ge ze gen le rin il ki o - lan ký zýl ge ze gen. 4. Gü müþ e le - me ti nin sim ge si. - Çe kir dek li ka yý sý ku ru su. 5. Da ha çok ge - mi ler de gö rü len bir çeþit ha - mam bö ce ði. - Es ki dil de a yak. 6. Gör me ö zür lü. - Sa pý ký sa, kü çük o dun bal ta sý. 7. Bir þe yin ni te li ði ni be lirt mek. 8. Bir iþ i çin ge rek li o lan mal ze me le rin, par - ça la rýn bütü nü. 9. Ba ðý ra rak að - la ma, in le me. - Rus ça da e vet. 10. Put pe ret le rin ta pýn dýk la rý hey kel. - Ü çün cü ha li fe miz. 11. Kurt çuk. - Ü züm bit ki si. 12. Ýs - tan bul'un Sa rý yer il çe si ne bað lý, Bo ða zi çin de bir semt. - Be ya zýn bir söy le ni þi.

11 EKONOMÝ 11 HABERLER Dep rem Ja pon o to mo tiv þir ket le ri ni vur du JA PON A DA KÝ dep rem o to mo tiv ü re ti mi ne de dar be vur du. Dün - ya nýn en bü yük o to mo tiv þir ke ti To yo ta, ge çen haf ta ül ke nin ku - zey do ðu sun da mey da na ge len dep rem ve tsu na mi fe la ke tin den son ra ül ke de ki 12 fab ri ka sý nýn ta ma mýn da ü re ti mi ni 16 Mart a ka - dar dur dur du ðu nu a çýk la dý. Þir ket, Dün den i ti ba ren ge çer li o la cak ka rar la a raç ü re ti mi nin 40 bin ka dar a za la ca ðý ný be lirt ti. A raç ü re ti - mi nin yüz de 38 i ni Ja pon ya da ya pan To yo ta, o cak a yýn da bu ül ke - de 234 bin 45 a raç ü ret miþ ti. Ül ke de ki tüm ü re ti mi ni 20 Mart a ka dar dur dur du ðu nu a çýk la yan Hon da da, ül ke de ki tüm fab ri ka la - rý ný ka pat tý ðý ný be lirt ti. Hon da, Ja pon ya da O cak a yýn da 69 bin 170 a det o to mo bil ü ret ti. Bu mik tar, tüm ü re ti mi nin yüz de 22 si ni teþ - kil e di yor. Nis san da al tý fab ri ka sýn da ki ü re ti mi dur dur du. Tok yo/a a DO LAR DÜN 1,5800 ÖN CE KÝ GÜN 1,5870 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2040 ÖN CE KÝ GÜN 2,1880 DÜN 72,65 ÖN CE KÝ GÜN 72,50 DÜN 487,22 ÖN CE KÝ GÜN 484,23 p p p Meyve sebze ihracatçýlarý denetmen azlýðýndan dertli. Mey ve seb ze ih ra ca týn da ins pek tör sý kýn tý sý n AN TAL A aþ Mey ve Seb ze Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (AM SÝB) Baþ ka ný Mus ta fa Sa tý cý, ins pek tör (de net men) sa yý sý nýn az lý ðý ne de niy le Rus ya ya ger çek leþ ti ri len mey ve seb ze ih ra ca týn da sý kýn tý lar ya þan dý ðý ný bil dir di. AM SÝB Baþ ka ný Sa tý cý, ins pek tör sa yý sý nýn az lý ðý ne de niy le Rus ya ya ger çek leþ ti ri len yaþ mey ve seb ze ih ra ca týn da, her par ti ü rü ne ya pý lan a na liz ve de ne tim uy gu la ma la rý nýn ih ra ca týn u zun sür me si ne yol aç tý ðý ný söy le di. Ü re tim a la nýn da ya pý la cak de ne tim le rin da ha i yi o la ca ðý ný sa vu nan Sa tý cý, söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Ýh ra ca ta ya pý lan de ne ti min Rus ya i çin her par ti ye uy gu lan ma sý ný yan lýþ bu lu yo ruz. Dün ya da böy le bir uy gu la ma yok. Ken di ken di mi ze za rar ve ri yo ruz. Ýh ra ca ta ko nu ü rün le rin ta ze li ði bo zul ma dan bir an ön ce a lý cý ya na sýl u laþ tý rý lýr bu nu ge liþ tir me miz ge re kir ken, ya rat tý ðý mýz bü rok ra siy le, re ka bet gü cü mü zü o lum suz et ki li yo ruz. An tal ya/a a Do ðan: Med ya var lýk la rý sa týl madý Kâr dan fe da kâr lýk ya pýn DEV LET O LA RAK VER GÝ LE RÝ SA BÝT TU TA RAK, A KAR A KIT Ü ZE RÝN DE KÝ VER GÝ Ý A ZALT TIK LA RI NI SA VU NAN ÞÝM ÞEK, RA - FÝ NE RÝ, DA ÐI TIM ÞÝR KET LE RÝ VE BA Ý LER DEN DA HA MA KUL KÂR LAR LA BU Ý ÞÝ AP MA LA RI NI BEK LE DÝK LE RÝ NÝ SÖ LE DÝ. MA LÝE Ba ka ný Meh met Þim þek, ar tan pet rol fi yat la rý kar þý sýn da ver gi le ri sa bit tu ta rak, a kar ya kýt ü ze rin de ki ver gi yi a zalt týk la rý ný be lir te rek, ra fi ne ri, da ðý tým þir ket le ri ve a kar ya kýt ba yi le ri ne, Kâr marj la rý cid dî bir so run. Her kes fe da kâr lýk yap ma lý. Si zin de da ha ma kul kar lar la bu i þi yap ma ný zý bek li yo ruz de di. Tür ki ye-ka tar Kar ma E ko no mik Ko mis yon (KEK) top lan tý la rý i çin Ka tar ýn baþ ken ti Do ha da bu lu nan Ba kan Þim þek, so ru la rý ce vap la dý. AKP hü kü me ti dö ne min de a kar ya kýt ü rün le rin de ki ver gi yü kü nün art ma dý ðý ný, tam ter si ne a zal dý ðý ný kay de den Þim þek, 2002 de 100 li ra lýk ben zin a lýn dý ðýn da 70,3 li ra lýk kýs mýn Ha zi ne ye ver gi o la rak git ti ði ni, bu gün i se 100 li ra lýk ben zi nin 61,40 li ra sý nýn Ha zi ne ye ve ril di ði be lirt ti. An cak bu dö nem de pet rol fi yat la rý nýn 4 kat art tý ðý ný vur gu la yan Ma li ye Ba ka ný, þöy le de vam et ti: Pet rol fi yat la rý i çin de ra fi ne ri, da ðý tým þir ket le ri, ba yi kâr pa yý var. Bir de ü re ti ci le rin pa yý var. Pet rol fi yat la rý ný biz be lir le mi yo ruz. A ma dev let o la rak a kar ya kýt ü ze rin de ki ver gi yü kü nü ar týr ma dýk, tam ter si ne a zalt týk. Çün kü biz, mak tu ver gi yi sa bit tu ta rak, a kar ya kýt ü ze rin de ki ver gi le rin a zal ma sý ný sað la dýk. Di ðer pay daþ la rýn da ar tan pet rol fi yat la rý nýn müm kün ol du ðun ca tü ke ti ci ye yan sý týl ma sý nýn sý nýr lý tu tul ma sý ko nu sun da ya pa bi le cek le ri çok þey var. 1 li ra nýn yüz de 9 u 9 ku ruþ e der, 4 li ra nýn yüz de 9 u 36 ku ruþ e der. 2 kâr ra ka mý ay ný mý? Kâr marj la rý nýn ay ný kal ma sý cid dî bir so run. Her ke sin fe da kâr lýk yap ma sý la zým. Biz, dev let o la rak a kar ya kýt ü ze rin de ki ver gi pa yý nýn, enf las yo na kar þý e ri me si ni ka bul len dik. A kar ya kýt ver gi le ri nin re el o la rak düþ me si ne ra zý ol duk. A kar ya kýt pa ha lý la nýr ken, ver gi yü kü nün dü þük kal ma sý ný sað la dýk. Þim di ra fi ne ri, da ðý tým þir ket le ri ve ba yi ler gi bi di ðer his se dar lar dan da da ha ma kul kar lar la bu i þi yap ma sý ný bek li yo ruz. Þim þek, a kar ya kýt ü ze rin de ki ver gi le ri a þa ðý çek me si du ru mun da, bu nun Tür ki ye ye yük sek büt çe a çý ðý, da ha yük sek fa iz ve da ha dü þük ya tý rým o la rak dö ne ce ði ni id di a et ti. TPA O-KA TAR GAZ OR TAK LI ÐI Tür ki ye-ka tar, KEK top lan tý la rý na i liþ kin Mu ta ba kat Zap tý Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek i le Ka tar Ýþ ve Ti ca ret Ba ka ný Þeyh Bin Ab dü la ziz Bin Ces sim Bin Ha mid El Ta ni a ra sýn da Do ha da im za lan dý. Mu ta ba kat Zap týn da, Tür ki ye i le Ka tar ýn ti ca ri i liþ ki le ri ar týr mak ve çe þit len dir mek a ma cýy la a lýn ma sý ge re ken ted bir ler ve Ka tar da Türk ih raç ü rün le ri i çin sü rek li bir Ser gi Mer ke zi ku rul ma sý ça lýþ ma la rý ný de ðer len dir di. Mu ta ba kat Zap tý u ya rýn ca, Tür ki ye Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý (TPA O) i le Ka tar Gaz ta ra fýn dan or tak bir gi ri þim ku ru la rak, Ka tar da or tak a ra ma ve ü re tim fa a li ye ti i çin ça lýþ ma ya pa cak. Do ha/a a REKABETTE 'BEDAVA AKARAKIT' DÖNEMÝ E NER JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu nun (EPDK), al dý ðý ka rar la pro mos yon da ðýt ma sý ya sak la nan a kar ya kýt fir ma - la rý, müþ te ri le ri ni kay bet me mek i çin be da va a kar ya kýt re ka be ti ne gir di. EPDK nýn 15 A ra lýk 2010 ta rih li ka ra rýy la 31 O cak 2011 ta ri hin den i ti ba ren a kar ya kýt fir ma la rý nýn, a kar - ya kýt ve ma de ni yað sa týþ la rýn da hiz met pro mos yon la rý ve fi nan sal pro mos yon lar ha riç, he di ye, e þan ti yon, kam pan - ya ve sa ir ad lar la pro mos yon yap ma la rý ya sak lan dý. Söz ko nu su a kar ya kýt fir ma sý nýn kart la rýn da bi ri ken pu an lar, 31 O cak 2011 den bu ya na ta bak, bar dak, o yun cak, de ter jan gi bi ü rün le rin ye ri ne be da va a kar ya kýt a dö nü þü yor. Pro - mos yon ya sa ðýn dan son ra re ka be ti ay ný hýz la sür dü ren fir - ma lar, müþ te ri le ri ne sun duk la rý kart lar a ra cý lý ðýy la, ya pý lan be lir li o ran lar da ki a lýþ ve riþ le re he di ye o la rak a kar ya kýt ve ri - yor. Ben zi nin lit re si nin 4 li ra nýn ü ze ri ne çýk tý ðý bir dö nem - de a kar ya ký týn be da va ve ril me si, ca zip gi bi gö rün se de he - di ye ya ký týn o ra ný nýn dü þük ve ma li ye ti nin za ten tü ke ti ci - den a lý ný yor ol ma sý, tü ke ti ci le ri dü þün dü rü yor. Su nu lan kam pan ya lar dan han gi si nin a van taj lý ol du ðu nu tes pit e - de bil mek i çin de i yi he sap yap mak ge re ki yor. LPG is tas - yon la rý da dü zen le dik le ri kam pan ya lar da 250 li ra lýk a lýþ ve - ri þe 25 li ra ya ka dar be da va a kar ya kýt ve ri yor. Bur sa/a a n DO ÐAN a yýn Hol ding A.Þ, med ya var lýk la rý nýn sa týl dý ðý yö nün de ki ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný du yur du. Do ðan a yýn Hol ding A.Þ nin, Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu nda (KAP) ya yým la nan a çýk la ma sýn da, þir ket bün ye sin de fa a li yet gös te ren med ya var lýk la rý nýn sa tý þý i le il gi li o la rak, haf ta so nu ve dün ba zý med ya or gan la rýn da yer a lan med ya var lýk la rý nýn sa týl dý ðý yö nün de ki ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, Mev cut du rum i ti ba riy le, med ya var lýk la rý nýn sa tý þý ko nu sun da þir ke ti miz ta ra fýn dan ka mu ya a çýk la ma ya pýl ma sý ný ge rek ti re cek her han gi bir ge liþ me ve du rum bu lun ma mak ta dýr. Bu ve si le i le þir ke ti miz kay nak lý ol ma yan ha ber ve söy len ti le re ke sin lik le i ti bar e dil me me si hu su su nu tek ra ren ha týr lat mak is te riz de nil di. Ýs tan bul/a a Pa re ken de de yer li ler bü yük le ri geç ti Or ta la ma o la rak yýl lýk 130 mil yar do lar lýk bü yük lü ðe sa hip ol du ðu he sap la nan Tür ki ye pe ra ken de pa za rýn da bü yük o yun cu lar la ye rel zin cir ler a ra sýn da ki re ka bet ký zý þý yor. e rel zin cir le rin o luþ tur du ðu Tür ki ye Pe ra ken de ci ler Fe de ras yo nu nun (TPF) Baþ ka ný Se la met Ay gün, kriz de bü yük ler le a ra yý ka pa ta rak ci ro ve bü yü me de ö ne geç me yi ba þar dýk la rý ný sa vu na rak, Ar týk bu i þi öð ren dik, a ra yý a ça ca ðýz de di. Fe de ras yo nun o luþ tur du ðu te da rik þir ke ti Fay da A.Þ nin Baþ ka ný Tu ran Öz bah çe ci i se or ta va de de en az 15 bü yük o yun cu çý ka ra cak la rý ný id di a et ti. TPF Baþ ka ný Ay gün, ye rel mar ket zin cir le ri nin pek ço ðu nun geç miþ te bak kal lýk yap tý ðý ný, u lus la ra ra sý zin cir le rin pa za ra gir me siy le or ga ni ze pe ra ken de i þi ni öð ren me ye baþ la dý ðý ný söy le di. Fe de ras yon bün ye sin de ki 260 þir ke tin 2 bin 350 mar ke ti nin bu lun du ðu nu, bu nun hýz la art tý ðý ný, yüz de 50 si ge le nek sel pa za rýn e lin de bu lu nan pe ra ken de sek tö rü i çin de ye rel zin cir le rin yüz de 25 lik pa ya u laþ tý ðý ný i fa de e den Ay gün, kriz dö ne min de bü yük ler le e þit ko nu ma gel dik le ri ni, 2010 ra kam la rýn da i se bü yük le ri, ci ro ve bü yü me o ran la rý ba ký mýn dan geç tik le ri ni ö ne sür dü. Ay gün, hi per mar ket ya sa ta sa rý sý nýn bi ran ön ce ya sa laþ ma sý ný, pi ya sa ya bir dü zen gel me si ni ar zu et tik le ri ni, pa zar gün le ri de ka pa lý ol mak is te dik le ri ni i fa de et ti. Ýz mir/a a O cak ta ta vuk e ti ü re ti mi yüz de 37 art tý n TÜR KÝE DE ta vuk e ti ü re ti mi bu yý lýn O cak a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na ký yas la yüz de 37,2 ar ta rak, 134 bin 592 ton ol du. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2011 ý lý O cak A yý na i liþ kin Kü mes Hay van cý lý ðý Ü re tim Ýs ta tis tik le ri ni a çýk la dý. TÜ ÝK ra kam la rý na gö re, O cak a yýn da 134 bin 592 ton ta vuk e ti ü re til di. Ta vuk e ti ü re ti mi O cak a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na o ran la yüz de 37,2, yi ne 2010 un A ra lýk a yý na o ran la da yüz de 3 ar týþ gös ter di. Ta vuk yu mur ta sý ü re ti mi de O cak a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na ký yas la yüz de 13,1 ar ta rak 1,09 mil yar a det ol du. Ke si len ta vuk sa yý sý i se O cak a yýn da 2010 un A ra lýk a yý na gö re yüz de 3,8, yi ne 2010 un O cak a yý na gö re de yüz de 33,3 art tý. Ke si len ta vuk sa yý sý 77 mil yon a det o la rak he sap lan dý. An ka ra/a a Semt pazarýnýn yürüyen merdivenden güvenliðe, servisinden kafesine kadar AVM konforunda olduðu için vatandaþlara cazip geldiðine iþaret eden Gün, bu uygulamayla yeni birþeylere öncülük ettiklerini dile getirdi. Mil yon do lar lýk AVM semt pa za rý ol du AN KA RA DA yak la þýk 15 mil yon do lar ya tý rým la 2008 de hiz me te a çý lan Mal te pe A lýþ ve riþ Mer ke zi (AVM), ün lü mar ka la rýn müþ te ri az lý ðý ge rek çe siy le ta þýn ma sý nýn ar dýn dan semt pa za rý o la rak hiz met ver me ye baþ la dý. Ki þi ba þý na dü þen AVM a la nýy la Av ru pa or ta la ma sý nýn ü ze rin de yer a lan Baþ þehir de, bir yan dan ye ni AVM ler in þa e di lir ken di ðer yan dan re ka be te ge ri ka lan lar ya ka pan - mak ya da kon sept de ðiþ tir mek zo run da ka lý yor. Ý ri li u fak lý 30 AVM nin hiz met ver di ði An ka ra da, son o la rak Mal te pe AVM, müþ te ri ye ter siz li ði se be biy le ka pan mak zo run da kal dý. ak la þýk 6 ay ka pa lý ka lan AVM, semt pa za rý na dö nüþ tü rül me siy le þim di ler de ha re ket li gün ler ya þý yor. Pa za rý or ga ni ze e den Ý sa Gün, 9 bin met re ka re a la ný ki ra la ya rak sos ye te pa za rý a dýy la hiz met ver me ye E lek trik li o to mo bil son ba ha ra yol lar da O AK Re na ult Ge nel Mü dü rü Ta rýk Tu na lý oð lu, Bur sa da ki fab ri ka la rýn da e lek trik li ver si yo nun se ri ü re tim ha zýr lýk la rý nýn ya za ka dar bi te ce ði ni ve Ey lül a yýn dan i ti ba - ren Flu en ce ZE nin se ri ü re ti le rek dün ya ya ih ra ca tý na baþ la ya cak la rý ný be lirt ti. Alt - ya pý ça lýþ ma la rý nýn hýz lý bit me si doð rul tu sun da da yer li müþ te riy le bu lu þa bi le cek le - ri ni vur gu la yan Tu na lý oð lu, Ey lül e ka dar bu ça lýþ ma la rýn mey ve le ri ni a lýp bu a ra - ba la rý yer li pa zar da Türk müþ te ri si ne de sa tar ha le ge le bi li riz de di. Re na ult un 2011 yý lýn dan baþ la ya rak ge niþ ve fark lý kit le le re hi tap e den 4 e lek trik li o to mo bi li pa za ra sun ma yý he def le di ði ni i fa de e den Tu na lý oð lu, e lek trik li mo del le rin i ki si nin Fran sa da, bi ri si nin Ýs pan ya, bi ri si nin de Bur sa O yak Re na ult Fab ri ka sý nda ü re ti le - ce ði ni ha týr lat tý. Tu na lý oð lu, Re na ult-nis san it ti fa kýn, bütün dün ya da e lek trik li a raç prog ra mý nýn ge liþ ti ril me si i çin 4 mil yar av ro ya tý rým yap tý ðý ný bil dir di. Ga zi an tep/a a baþ la dýk la rý ný be lir te rek, Sa lý ve Cu ma ol mak ü ze re haf ta nýn i ki gü nü a çýk ol duk la rý ný söy le di. Pa za rýn ye ni ol ma sý na rað men va tan daþ la rýn gös ter di ði il gi nin ken di le ri ni mem nun et ti ði ni di le ge ti ren Gün, þun la rý kay det ti: Gün de 25 i la 30 bin ki þi pa za rý mý zý zi ya ret e di yor. Bu ra ka mýn ço ðun lu ðu nu ka dýn lar o luþ tu ru yor. Bu ra sý AVM ol du ðun da bi le bu ka dar zi ya ret çi si ol mu yor du. An ka ra/a a A TO Baþ kan lý ðý na Sa lih Bez ci ge ti ril di AHMET TERZÝ ANKARA SI NAN Ay gün ün is ti fa sý i le bo þa lan An ka ra Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ kan lý ðý na, ön ce ki dö nem ler de baþ kan ve ki li o la rak gö rev ya pan Sa lih Bez ci ge ti ril di. An ka ra Ti ca ret O da sý ö ne tim Ku ru lu, ö ne tim Ku ru lu Baþ kan lý ðý se çi mi i çin14 Mart Pa zar te si (Bu gün) gü nü se çim mad de siy le top lan dý. Ýs ti fa lar se be biy le bo þa lan ve ye dek lis te den ge len Buð ra a þar ve E min Þan lý nýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri len ve 11 ki þi nin ka týl dý ðý ö ne tim Ku ru lu top lan tý sýn da, TOBB ya sa sý ge re ði Ay gün den bo þa lan ö ne tim Ku ru lu Baþ kan lý ðý i çin se çim ya pýl dý. a pý lan se çim ler de 11 ü ye nin 7 si nin o yu nu a lan ve 12 yýl dýr ö ne tim Ku ru lu Baþ kan Ve kil li ði gö re vi ni yü rü ten Sa lih Bez ci, A TO nun 18. Baþ ka ný ol du. A TO ö ne tim Ku ru lu þu i sim ler den o lu þu yor: Sa lih Bez ci (Baþ kan), Ci han gir Dur sun (Baþ kan Ve ki li), Gür kan ýl maz, Meh met Ay pek, Ko ray Gün gör Þa nal, Hal dun Hak cý, a þar Ku nar, A la ad din Do ðan, Si nan a man, Buð ra a þar, E min Þan lý. Avrupa atýrým Bankasý ndan 2 milyar euro destek AV RU PA a tý rým Ban ka sý Baþ kan ar dým cý sý Matt hi as Kol latz Ah nen, Tür ki ye ye bu yýl 2 mil yar e u ro ya ya kýn des tek ve re cek le ri ni söy le di. An ka ra da ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Av ru pa a tý rým Ban ka sý Baþ kan ar dým cý sý Ah nen, dün ya da e ko no mik kri zin bit me di ði ni an cak Tür ki ye nin çok i yi bir to par lan ma sü re ci ge çir di ði ni an lat tý. Ban ka o la rak Tür ki ye nin u zun va de li or ta ðý ol duk la rý nýn al tý ný çi zen Matt hi as Kol latz Ah nen, 2011 yý lýn da ö nem li alt ya pý pro je le ri ne des te ðin de vam e de ce ði ni di le ge tir di. Ah nen, 1 mil yar 850 mil yon e u ro i le 2 mil yar e u ro a ra sýn da des tek ver me yi plan lý yo ruz. Bu kay na ðýn üç te bi ri alt ya pý pro je le ri ne, üç te bi ri KO BÝ ler, üç te bi ri de e ner ji ik lim a la nýn da ki pro je le re ve re ce ðiz. Her bi ri ne 600 mil yon e u ro ak ta rý la cak de di. ük sek Hýz lý Tren pro je si ne fi nans man kat ký sý na de vam e de cek le ri ni i fa de e den Ah nen, Bu gü ne ka dar 700 mil yon e u ro mu ta býk ka lýn dý. Bu yýl 100 mil yon e u ro ve ri le cek. Ö nü müz de ki yýl da 100 mil yon e u ro fi nan se e di le cek. Pro je nin i ler le me si ne bað lý o la rak ver di ði miz kay nak ar ta cak ce va bý ný ver di. Belediyeler ve daha küçük projelere odaklanmayý hedeflediklerini, ayrýca yeni iþbirliði programalarý baþlatacaklarýný da dile getiren Ah nen, dün ya yý de rin den sar san e ko no mik kri zin ar dýn dan Tür ki ye nin çok güç lü bir þe kil de to par lan dý ðý ný da kay det ti. Ankara / cihan üz de 25 prim li ko nut kam pan ya sý FÝA PI, Bah çe þe hir de ki ko nut pro je si Fi-Si de pro je sin de yüz de 25 prim ga ran ti li ko nut kam pan ya sý baþ lat tý. Kü çük ya tý rým cý la rýn pa ra la rý ný gay ri men kul de de ðer len dir me si ni sað la ma yý a maç la yan kam pan ya da, müþ te ri da i re söz leþ me si ni ya pýp pa ra sý ný ö de dik ten son ra ta pu su nu a la cak. 15 Mart 2011 de baþ la yan kam pan ya 3 Ni san 2011 de so na e re cek. Müþ te ri, Ma yýs 2012 de pro je tes lim e dil di ðin de is ter da i re si ni a la cak is ter se Fi ya pý müþ te ri nin a dý na da i re si ni yüz de 25 kâr la 60 gün i çin de sa ta cak. 60 gün i çin de sa týl maz sa da i re yi yüz de 25 prim le Fi ya pý a la cak. Kam pan ya pe þin sa týþ lar i çin ge çer li o la cak. Kam pan ya 500 da i re i le sý nýr lý tu tu la cak ve bir ki þi ye bir da i re den faz la sa týl ma ya cak. Fi-Si de pro je sin de ki da i re nin 500 ü ya tý rým cý i çin yüz de 25 prim ga ran ti li kam pan ya i le sa tý la cak ka lan 565 da i re i se ö zel lik le ev sa hi bi ol mak is te yen o tu rum cu müþ te ri i çin sý fýr pe þi nat, sý fýr tak sit ve sý fýr fa iz li 3-0 kam pan ya sý (ko nut tes li min de ö de me) i le sa tý la cak. Ýs tan bul/a a

12 12 Ý LAN se ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) E LE MAN nözel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur Antakya/Hatay nbeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman ýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö - rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m ük sek ze - min Her þe yiy le Lüx e ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Arnavutköy Nakaþ mahallesinde sahibinde yeni yol güzergahýna cephe 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Takas,taksit yapýlýr. Muhtelif yerler için bizi arayýnýz n KA SE RÝ E 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban ü ce türk n BUR SA E NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖ DUR - SUN KÖ'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK ü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) n Hadýmköy içinde sahibinden TOKÝ'ye yakýn bahçeli ev yapmaya müsait elektriði,suyu çekilebilir. 2500m 2 tamamý yarý peþin yarýsý vadeli arsa VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nateþ oto LPG' de ÞOK Kampanya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: Topkapý Þube: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu a ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ AT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAÝ n Mehmet Nuri Gördük tarihinde ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür. Süleyman Söylemez ayda ltd.þti/diyarbakýr n Açýköðretim Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdulkadir Said Çýnar Baþak Traktör Turhal Bayii Musa Top Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 /Turhal Tel: TAZÝE Merzifon cemaatinden muhterem kardeþimiz Av. Ýsmail Atmaca' nýn babasý, Burhan Atmaca' nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan Rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Ýsmail Ceylan ve Ailesi T. C. TÜRKELÝ ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2010/34 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU ER : Sinop ili, Türkeli ilçesi, usuflu köyü Emrelli Mahallesi MEVKÝÝ : Meþelik altý PAFTA NO : ADA NO : 128 PARSEL NO : 4 VASFI : ÜZÖLÇÜMÜ : 33826,70 m 2,lik kýsmýn 3844,83 m 2 'lik kýsmý MALÝKÝN ADI VE SOAD : 1- HANÝFE ÖZTÜRK 2-MAHMUT ÖZTÜRK- Ayten sk. Cevizli mah. No: 24 Ýç kapý No: 1 Maltepe /ÝSTANBUL 3- NERÝMAN ÖZTÜRK 4- ÞÜKRÝE ÖZTÜRK 5- MÜNEVVER DÝNCEL - Þehit Recep Çetin Sokak No: 4 Türkeli/ SÝNOP 6- PERÝHAN DENÝZ - unus Emre Cad. Baþak Mah. No: 33 C Ýç Kapý No: 25 Baþakþehir/ ÝSTANBUL 7- AHMET ÝLHAN ÖZTÜRK - Merkez Mahalllesi Tombullar Sokaðý No: 14 Güzelkent Türkeli/ SÝNOP 8- HANÝFE TÜRKAN ÜKSEL- Oðuzhan Sk. Siyavuþpaþa Mah. No: 34 iç Kapý No: 6 Bahçelievler/ ÝST. 9- AÞE ÞERMÝN SÖNMEZ - Bülent Sk. Kayýþdaðý Mah. No: 83 Ýç Kapý No: 9 Ataþehir/ ÝSTANBUL 10- FATMA BÝNNAZ ÖZTÜRK - Ceylan Sk. Kayýþdaðý Mah. No: 70 Ýç Kapý No: 3 Ataþehir/ ÝSTANBUL DAVALI : MUSTAFA ÖZTÜRK (ÖLÜM: 23/08/1966) DAHÝLÝ DAVALILAR : 11- HURÝE ÖZTÜRK - Samipaþa Sk. Haseki Sultan Mah. No: 19/1 ÝçKapý No: 2 Fatih/ÝSTANBUL 12- ÜMÝT HAMDÝ ÖZTÜRK sok. CUMHURÝET MAH. No: 5 B ÝÇ KAPI No: 9 GEMLÝK/BURSA 13- FATMA MERAL SAIN Sokak. Bostanlý Mah. No: 7 Ýç Kapý: 3 Karþýyaka/ ÝZMÝR 14- EMEL DEMÝRER - ahyakaptan Mh. Akasyalar Cd. No: 11 /30 Merkez/ KOCAELÝ DAVALI : MEHMET SABRÝ ÖZTÜRK (ÖLÜM: 14/08/1997) DAHÝLÝ DAVALILAR : 15- ESRÝN ÖZTÜRK - Berin Taþan Sk. Bahriye Üçok Mah. No: 56 Ýç Kapý No: 8 Karþýyaka/ ÝZMÝR 16- ZARÝFE GÜNA ÖZTÜRK Sk. Cumhuriyet Mah. No: 18 Ýç Kapý No: 5 Gölcük/ KOCAELÝ 17- HANÝFE TÜLA ÞENOCAK - Atatürk Mah. Ervatan Sitesi Defne Apt. D: 10 Deðirmendere Gölcük/ KOCAELÝ 18- BARAM OÐUZ ÖZTÜRK - Dostlar Sitesi C Blok D: 10 Alaplý/ ZONGULDAK GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz, Hidayet ýldýz 'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Ermenek eni Asya Okuyucularý TAZÝE Merzifon eþrafýndan Amasya Barosu avukatlarýndan kardeþimiz Av. Ýsmail Atmaca' nýn babasý, Burhan Atmaca' nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. y 19- SAFÝNAZ HATÝCE ILMAZ - Hacý Halit Erkut Cad. Atatürk Mah. No: 12 Ýç Kapý No: 8 Gölcük/ KOCAELÝ 20- MURAT SEÝT ÖZTÜRK - Arapzade Mh. Eyüp Topçu Cd. 1 Nolu Aralýk Erem Sitesi A Blok D. 10 Orhangazi/ BURSA 21- NURHAAT BUZOGLU - Ýbrahim Efe Cad. Müftü Mah. No: 42 Ýç Kapý No: 13 Kdz. Ereðli/ ZONGULDAK 22- CELAL SAVAÞ ÖZTÜRK - Berin Taþan Sk. Bahriye Üçok Mah. No: 56 Ýç Kapý No: 8 Karþýyaka/ ÝZMÝR DAVALI : DOÐAN ÖZTÜRK (ÖLÜM: 16/10/1998) DAHÝLÝ DAVALILAR : 23- AÞE ÖZTÜRK - Bükreþ Fatma Bayraktar Cad. Merkez Mah. No: 10 Güzelkent Beldesi Helaldý Bucaðý Türkeli/ SÝNOP 24- NUMAN OGÜN ÖZTÜRK - apý Kredi Bankasý Merkez/ SÝNOP 25- SEÝT MEHMET ÖZTÜRK - Ulaþ Beldesi Çamlýk Mah. Bülbül Sok. No: 10 Çorlu/ TEKÝRDAÐ 26- HASAN FEHMÝ ÖZTÜRK - Kazým Karabekir Cad. Kuzeykent Mah. No: 361 Ýç Kapý No: 2 Merkez/ KASTAMONU 27- HURÝE SEÇÝL TÜKÜÇ - Kazým Karabekir Cad. Kuzeykent Mah. No: 36 B Ýç Kapý No: 20 Merkez/ KASTAMONU KAMULAÞTIRMAI APAN ÝDARENÝN ADI : TÜRKÝE ELEKTRÝK DAÐITIM A. Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ /ANKARA KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Davacý Kurum atýrým programýnda 04.D /126 proje numarasý yer alan ve Sinop Ýli hudutlarý dahilinde tesis edilecek olan km uzunluðundaki Türkeli-Güzelkent Enerji Nakil Hattý güzergâhýnda bulunan pilon yerleri için 500 m 2 lik sahanýn mülkiyetinin kamulaþtýrýlmasý, hat emniyet sahasý içinde kalan m 2 lik saha üzerinde de kamulaþtýrma yolu ile Müvekkil Kurum lehine irtifak hakký tesis edilmesi hususunda Müvekkil Kurum önetim Kurulunca alýnan 24/03/2006 tarih, numaralý karar, Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan alýnan ilgili Bakanlýðýn 26/04/2006 tarih ve 170 sayýlý Oluru ile onaylanarak kesinleþtiðini, bu kapsamda Sinop Ýli Türkeli ilçesi, Emrelli MahaÝlesi, Meþelik altý mevkiinde kain tapuda 128 ada, 4 parsel noda kayýtlý davalýlara ait olan m 2 lik taþýnmazýn m 2 lik kýsmýnýn irtifak hakký tesis edilmek suretiyle kamulaþtýrýlmasýna karar verildiðini, Kamulaþtýrma Kanununun 27. maddesi gereði taþýnmaz için Müvekkil Kurumca acele kamulaþtýrma suretiyle el koyma davasý açýlmýþ ve Türkeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/135 Esas sayýlý dava dosyasý ile "Taþýnmaza El Konulmasý" yönünde hüküm kururluðunu, dava konusu yerin kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn m 2 lik kýsmýnýn irtifak hakký olarak Müvekkil Kurum adýna tesciline, ödeme esnasýnda tapu kaydýndaki haciz ve buna benzer haklarýn kararda gösterilmesine, yargýlama giderleri ve vekâlet ücretinin davalýlara yükletilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiþ ayrýca dava konusu yere acele el koyma kararý ile Tedaþ Genel Müdürlüðü adýna tapuya þerh düþüldüðünden 2492 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 8, maddesindeki satýn alma usulü denenmediðini beyan etmiþlerdir. Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/34 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr Sayýlý Kamulaþtýrma asasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 20/01/ B: 4131 TAZÝE Merzifon eþrafýndan Amasya Barosu avukatlarýndan kardeþimiz Av. Ýsmail Atmaca' nýn babasý, Burhan Atmaca' nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Merzifon - Suluova - Amasya eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Ýhsan Uyar' ýn annesi, Enes ve Faruk Uyar 'ýn babaannesi Ayþe Uyar' ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Ankara Týp, Diþ, Ecz. ve diðer Saðlýk Böl. Öðrencileri ERDEMLÝ KADASTRO MAHKEMESÝNDEN E SAS NO: 1995/1342 Da va cý lar Fat ma Baþ ve ar ka daþ la rý ta ra fýn dan da va lý Kum ku yu Be le di ye si Tü zel Ki þi li - ði a ley hi ne aç mýþ ol duk la rý iþ bu ka das tro tes pi ti ne i ti raz da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da: Da va dos ya mýz da da va cý o lan A li Çü rük, E lif Kal çýk, Fat ma Ça kýr, A li Ço lak, Ay þe Çü rük, Ah - met Ço lak mi ras çý la rý Fat ma Ço lak, E lif Ço lak, Ay þe Ço lak, Dur du Ço lak, Fat ma Ço lak, Hü rü Ýl - ban mi ras çý la rý Ah mit Nu ri Ýl ban, A li Ýl ban, Ha lim Bal kan, Ha va na Ýl ban ve Fa di me Ýl ban'ýn ya pý - lan tüm a ra ma la ra rað men teb li ga ta ya rar a çýk ad res le ri tes pit e di le me di ðin den, Mah ke me - miz ce ve ri len ve a þa ðý da be lir ti len ka rar hük mü ve tem yiz di lek çe si nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup, hü küm ö ze ti a þa ðý ya çý kar týl mýþ týr; "Da va cý Ha zi ne'nin da va sý nýn KA BU LÜ i le di ðer da va cý la rýn da va la rý nýn RED DÝ i le Er dem li il - çe si Kum ku yu Ka sa ba sý A yaþ Ma hal le si 184 a da 41 ve 43 par sel sa yý lý ta þýn maz la ra i liþ kin ka - das tro tes pit le ri nin ÝP TA LÝ i le Ha zi ne a dý na TA PU A TES CÝ LÝ NE, da va ko nu su ta þýn maz lar dan 184 a da 41 par se lin 3. de re ce sit a la ný i çe ri sin de kal dý ðý, 43 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn i se gü ney - do ðu kö þe sin de 6000 m 2 'lik kýs mý nýn 1. de re ce sit, ge ri ka lan kýs mý nýn 3. de re ce sit a la ný i çe ri - sin de kal dý ðý nýn ta pu kü tü ðü nün be yan lar ha ne sin de þerh dü þül me si ne." Ý liþ kin ve ri len ka rar hük mü ve tem yiz di lek çe si nin da va cý lar A li Çü rük, E lif Kal çýk, Fat - ma Ça kýr, A li Ço lak, Ay þe Çü rük, Ah met Ço lak mi ras çý la rý Fat ma Ço lak, E lif Ço lak, Ay þe Ço lak, Dur du Ço lak, Fat ma Ço lak, Hü rü Ýl ban mi ras çý la rý Ah mit Nu ri Ýl ban, A li Ýl ban, Ha - lim Bal kan, Ha va na Ýl ban ve Fa di me Ýl ban'a ka rar hük mü ve tem yiz di lek çe si ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: ERDEMLÝ KADASTRO MAHKEMESÝNDEN E SAS NO: 1999/453 Da va cý Meh met Ak ça oð lu, E min Ak ça oð lu ve ar ka daþ la rý ta ra fýn dan da va lý lar Meh met Sa bah Ka - ra ca ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan Ka das tro Tes pi ti ne Ý ti raz da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la - ma sýn da ve ri len a ra ka rar u ya rýn ca; Da va lý lar dan Ze ki ve Hik met mi ras çý la rý Ab dul ke rim Al tuð, Gi ray Al tuð, Ke ri men Al tuð, Ýr fan Al - tuð, Re ca i Al tuð ve Gül þen Al tuð'un ya pý lan tüm a ra ma la ra rað men teb li ðe ya rar a çýk ad res le ri tes - pit e di le me di ðin den, du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup, a dý ge çen le rin du ruþ ma gü nü o lan 27/04/2011 gü nü sa at: 09.00'da ki du ruþ ma ya gel me le ri ve ya ken di le ri ni ka nu ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, ak si tak tir de du ruþ ma nýn yok luk la rýn da ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði hu su su, du ruþ - ma gü nü nün ve da va di lek çe si nin teb lið ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 16003

13 13 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ BÝLÝÞÝM HABER ZÜBEÝR ERGENEKON Biliþimde komplo teorileri: Mic ro soft a hu di u þa ðý mý dýr? Cis co, In let Tech no lo gi es i sa týn a lý yor VERÝ að la rý ko nu sun da dün ya li de ri o lan Cis co, A dap ti ve Bit Ra te (ABR) di ji tal med ya iþ le me plat form la rý li der sað la yý cý la rýn dan In let Tech no lo gi es i sa týn al ma ya ha zýr lan dý ðý ný du yur du. Mer ke zi Ku zey Ca ro li na da ki Ra le igh de bu lu nan In let in, Cis co nun Vi de os ca pe TV plat for mu nun ö zel lik le ri nin ar tý rýl ma sý na kat ký da bu lun ma sý ve ser vis i le i çe rik sað la yý cý la ra In ter net Pro to ko lü (IP) ü ze rin den her han gi bir ci haz dan vi de o de ne yi mi sun ma im kâ ný ný sað la ma sý plan la ný yor. Cis co Hak kýn da ký sa bil gi: Ve ri að la rý ko nu sun da dün ya li de ri o lan Cis co, sun du ðu tek no lo ji i no vas yo nu ve o pe ras yo nel mü kem mel lik i le i le ti þim ve iþ bir li ði uy gu la ma la rý ný dö nüþ tür mek te dir. Cis co i le il gi li de tay lý bil gi i çin: co.com/tr dem li ye ni as ya.com ERDEMLÝ e ni As ya si te si, Er dem li e ni As ya bü ro su ve hiz met le ri ni ta nýt mak ve ge liþ tir mek i çin ku rul muþ tur. Si te de e ni As ya Med ya Gru bu si te le ri, E u ro Nur si te - le ri ve Ri sa le-i Nur si te le ri ne sýk ça a týf ya pýl mýþ týr. Be di üz za man Kim dir bö lü mü ne, Be di üz za man Haz ret le ri ni ta ný tý cý vi de o lar ek len miþ ve Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü nün lin ki ve ril miþ tir. Si te de al Win dows 7 Mes sen ger gö rev çu bu ðun da i ki ta ne gö zük me so ru nu Win dows 7 de gö rev çu bu ðun da Li ve Mes sen ger in i ki defa a çýl ma sý so ru nu i çin: Baþ lat, A ra kýs mý na ge lip Win dows Li ve Mes sen ger ya zýn. Da ha son ra çý kan li ve mes sen ger sim ge si ne sað týk la týp ö zel lik ler de yin. Çý kan me nü den u yum lu luk bö lü mün den Win dows Vis ta Ser vi ce Pack 2 yi se çip uy gu la ve ta mam de yin. Da ha son ra Mes sen ge ri ka pa týp ye ni den a çýn. Mes sen ge ri ye ni den aç tý ðý nýz da ar týk system tray de sa a tin ya nýn da Mes sen ger sim ge si ni gö re bi lir si niz. (ce lil can.com dan der len miþ tir. ) gö tür-o ku ge tir sis te mi ve te le-ki tap sis te mi hak kýn da bil gi - len dir me ler yer al mak ta dýr. Bu sis tem ler e ni As ya Bü ro - su o la rak ça lý þan iþ yer le ri ne ör nek o la bi lir. Zi ya ret çi ler ay rý ca çev ri mi çi o la rak her han - gi bir ki tap ta le bin de bu lu na bil mek te dir - ler. Ay rý ca ye ni as ya e-sa týþ sis te mi ne de des tek i çin yön len dir me ya pýl mýþ. BUNLARI BÝLÝOR MUSUNUZ? a ra sýn da kay da ge çen tüm a na log ve di ji tal bil gi ler sa bit disk le re kay de dil mek is ten se kaç GB lýk a lan ge re kir di? Ki tap lar dan sa bit disk le re, DVD ler - den el bor þür le ri ne ka dar bütün bil gi de po la ma a ra cý la rýn da ki top lam bil gi nin bü yük lü ðü ne ka dar dýr? U zun sü re dir bu he sap ü ze rin de ça lý þan a raþ týr ma cý la rýn 2007 yý lý i çin cevabý 295 eg za bayt, ya ni 295 mil yar gi ga bayt. So ut hern Ca li for ni a Ü ni ver si te si nde yü rü tü len a raþ týr ma da, 25 tek no lo ji fir ma sýn dan ve ba zý ya yýn cý lar dan yýl la rý a ra sý na a it bil gi ka yýt ve de po la ma bil gi le ri der len di, bu ra dan da tah mi ni bü yük lük le re u la þýl dý. E kip CD ler den sa bit disk le re, rönt gen film le rin den kre di kart la rýn da ki çip le re, ki tap ve ga ze te ler den bro þür le re bütün mev cut ka yýt lý bil gi yi dik ka te al dý. El de e di len tah mi ni ra ka ma gö re ha len a na log ve di ji tal or tam lar da mu ha fa za e di len her türlü bil gi, or ta la ma ka pa si te ye sa hip 1,2 mil yar sa bit dis ke sý ða bi li yor. E kip li der Dr. Mar tin Hil bert, bu bil gi le rin ki tap o la rak ba sýl ma sý ha lin de or ta ya çý ka cak ki tap yý ðý nýy la ABD ve ya Çin in yü zöl çü mü nün 3 ka tý ka dar a la nýn kap la na bi le ce ði ni söy le di. Bil gi ler CD ye ya zýl mýþ ol say dý, bun lar üst üs te di zi le rek Ay ýn ö te si ne u za nan bir ku le el de e di le bi lir di. Ön ce le ri ki lo bayt bi ri miy le öl çü le bi len di ji tal de po la ma mik tar la rý me ga bay tý da ge ri de bý ra ka rak gi ga bayt ve te ra bayt bü yük lük le ri ne u laþ tý. Bun la rý, pe ta bayt ve eg zo bayt bi rim le ri iz li yor. 1 eg zo bayt 1 mil yar gi ga bay ta denk ge li yor. Bi li þim say fa mýz da yer al ma sý ný is te di ðim bir bö lüm de komp lo te o ri le ri i di. Bu ký sa ya zým la bu bö lü me a dý mý mý zý at mýþ o la lým. Geç ti ði miz gün ler de bir blog da o ku du ðum ya zý be ni e pey þa þýrt tý. a zý nýn baþ lý ðý Mic ro soft a hu di U þa ðý mý þek lin de i di ve Of fi ce Word ya zý lý mýn da yer a lan bir du rum dan do la yý bu þe kil de kýz gýn bir baþ lýk a týl mýþ. a zar, ay ný za man da bu du ru mu öð ren dik ten son ra, Mic ro soft Of fi ce prog ra mý ný he men kal dýr dý ðý ný ve ye ri ne O pen Of fi ce ya zý lý mý ný kur du ðu nu i fa de e di yor. Bah set ti ði du rum þu: Ýl gi li ya zý lým da a hu di, Ýn gi liz, Fran sýz gi bi ke li me le ri kü çük ya zý yor su nuz ve baþ har fi ni ken di si o to ma tik o la rak bü yük ya pý yor! (Þu an ya zar ken kü çük yaz dým, ger çek ten bü yüt tü! Þa hi di be nim:)) A ma türk, kürt, a cem, a rap yaz dý ðý nýz za man bun la rýn ilk har fi o to ma tik o la rak bü yü mü yor (Ben de tas dik e di yo rum ) Bu du rum ih mal mi dir, yok sa ar ka sýn da blog ya za rý nýn þüp he len di ði gi bi baþ ka bir du rum var mý dýr, bi lin mez. A ma ilk komp lo te o ri si o la rak o ku yu cu ya su na yým de dim. Tak dir si zin! *** Lib re Of fi ce de ne re den çýk tý de me yin! Of fi ce prog ram la rýn dan bah set miþ ken Par dus un son sü rü mü 2011 de O pen Of fi ce ye ri ne Lib re Of fi ce ya zý lý mý ter cih e dil me si dik kat le ri çek ti. Bu du ru mu Par dus ken di si te sin de Par dus Lib re Of fi ce i le da ha da öz gür baþ lý ðý al týn da du yur du. Lib re ke li me si, Ýn gi liz ce de ve Fran sýz ca da üc ret siz an la mý na ge li yor. Ben lib re ke li me si nin an la mý na bak ma dan bu ke li me yi li berty: öz gür lük i le a la ka lý bir ke li me san mýþ tým. Ýs min kim ta ra fýn dan ve na sýl ve ril di ði ni bil mi yo ruz a ma bu ka dar yak laþ mýþ ken Li bery tof fi ce de o la bi lir di, is mi:) Her ney se Lib re Of fi ce öz gür ya zý lým top lu lu ðu ta ra fýn dan ge liþ ti ril miþ. O pe nof fi ce ya zý lý mýn dan bo yut o la rak da ha kü çük. A ma gö rü nü mü, ça lýþ ma sý, ta sa rý mý Her þe yi i le O pe nof fi ce in kar de þi gi bi du ru yor. O la yý bi raz da ha a raþ týr dým. O la yýn O rac le fir ma sý nýn O pen Of fi ce, Mysql vb. gi bi ö nem li pro je le ri sa týn al ma sý i le baþ la dý ðý ný gör düm. Öz gür a zý lým Top lu lu ðu bu du ru mun i le ri ye yö ne lik teh dit o luþ tu ra bi le ce ði ni dü þü nü yor ve Bel ge Vak fý, bu pro je yi dev ra lý yor. 3.2 sü rü mün den son ra da pro je ye Lib re Of fi ce a dý ný ve re rek de vam e di yor. U bun tu ve Fe do ra da ye ni sü rüm le rin de Lib re Of fi ce kul la na cak la rý ný a çýk la mýþ lar. (Par dus un da bu ta vý ra ka týl ma sý gü zel ol muþ tur.) O rac le in bu pro je le ri sa týn al ma sý ve Bel ge Vak fý ü ye le ri nin O pen Of fi ce ku ru lun dan çýk ma la rý ný is te me si, bir çok öz gür ya zý lým gö nül lü sü nün O rac le in çok ses li li ðe ve re ka be te kar þý ta výr al dý ðý ný dü þün dürt müþ tür. O rac le ýn ü rün le ri ni kul lan ma ya lým kam pan ya la rý bi le gör düm. O rac le Of fi ce kul lan ma ya ca ðýz vb. a fiþ ler O pen Of fi ce öl dü, ya þa sýn Lib re Of fi ce! di yen ler So nuç ta, öz gür ya zý lým top lu lu ðu bir þey ler ü ret mek te ka rar lý! El bet te bu bi li þim dün ya sý i çin fay da lý o la cak týr. Oh be! So nun da ra hat la dým, Lib re Of fi ce o la yý da ne de yip du ru yor dum ken di ken di me! *** O pen Su se yi de ne dim! Li nux se ya ha ti me O pen Su se i le de vam e di yo rum. U bun tu i le baþ la yan Par dus i le de vam e den Li nux se ya ha tim O pen Su se i le de vam e di yor. Sis tem prog ram la ma der si i çin ih ti yaç o lun ca bu se fer O pen Su se yi seç tim. Kul la ný cý dos tu a ra yü zü, hý zý, pra tik li ði, bir çok do na ný mý o to ma tik ta ný ma sý, Li ve CD im kâ ný i le O pen Su se yi ku rar ken in ter net te do la þa bil mem vb. bir çok ö zel lik le ri i le çok ho þu ma gi den bir sis tem ol du. Ar ka sýn da za ten No vell gi bi kök lü bir fir ma nýn ol ma sý, O pen Su se yi ter cih et mem de et ki li ol muþ tu. Li nux ve öz gür ya zý lým dün ya sý i le ta nýþ ma yan la rýn bir an ön ce bu dün ya ya gir me le ri ni is te rim. Al ter na tif ler her za man gü zel dir; de ne yin, mem nun ka la cak sý nýz HAFTANIN ÝPUCU Sen tez Ha ber Sen tez Ha ber.com un sun muþ ol du ðu son da ki ka ha ber le ri ni si te ni ze, blo gu nu za vs. ek le ye bi lir si niz. Böy le ce, si te nin hem ta ný tý mý na kat ký da bu lun muþ o lur su nuz, hem de si te niz de gün cel ha ber ler yer al mýþ o lur. Sen tez Ha ber in son da ki ka ba þa rý sý ar týk dik kat çek mek te dir. Bir çok zi ya ret çi de bu nu i - fa de et mek te dir. Ha ber le ri, re sim li, ya tay ve di key ol mak ü ze re 3 bo yut lu o la rak a la bi lir si niz. Ha ber sa yý sý ný da 15, 20, 30 vb. gi bi de ðer ler de a yar la ya - bi lir si niz. Si te ni ze ek le mek i çin ge rek li kod la rý tez ha ber.com/si te ne-ek le.html ad re sin den te min e de bi lir si niz Bi rim ler Hak kýn da 8 Bit = 1 Byte 1024Byte = 1 Ki loby te 1024KB = 1 Me gaby te 1024MB = 1 Gi gaby te 1024GB = 1 Te raby te 1024TB = 1 Pe taby te 1024PB = 1 Ek saby te 1024EB = 1 Zet taby te 1024ZB = 1 ot taby te *** E ver no te i le ar týk her no tu nuz on nu ma ra! Be nim gi bi in ter ne ti ve bil gi sa ya rý kul la nýr ken sýk sýk not al ma yý se vi yor sa nýz si ze ö ne re ce ðim çok gü zel bir ya zý lým var. Not la rý ný zý al mak i çin me tin bel ge si, ta ra yý cý lar, e-ma il ad res le ri miz vb. gi bi bir çok fark lý or tam kul la ný rýz. A ma bun la rýn hiç bi ri pra tik de ðil. Ay ný za man da ta þý na bi lir de ðil! Not la rým her an ya ným da ol sun ve ko lay ca ye ni not lar a la bi le yim di yor sa nýz; e ver no te tam si ze gö re. Bir e ver no te desk top ya zý lý mý ný bil gi sa ya rý ný za ku run, ge rek ti ðin de ye ni not lar a çýn. Ýs te di ði niz za man da fark lý yer ler den not la rý ný za u la þýn. Mo bil ci haz lar i le not la rý ný za u la þa bil me niz de i þin bir baþ ka gü zel li ði. E ver no te i le bil gi yi yö net me nin key fi ni çý ka rýn!

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR G.Saray Cuma akþamý F.Bahçe'yi yenebilir mi? ýl lar dýr li gin son haf ta la rý na gi ri lir ken, yö - ne ti ci ler ta ra fýn dan baþ la tý lan de meç sa - vaþ la rý na bir kez da ha þa hit ol duk geç ti ði - miz gün ler de. Se zo nun son dü dü ðü ne ka dar de - vam e de ce ðe de ben zi yor. Bu ger gin or tam ka fa - ya oy na yan ta kým la rýn fut bol cu la rý ný ve ha kem - le ri is ter is te mez o lum suz þe kil de et ki li yor. Cu - mar te si Trab zons por'lu, Pa zar gü nü de Fe ner - bah çe'li kram pon la rýn yüz i fa de le rin den bu stre - si o ku mak hiç de zor ol mu yor du. Kü me de tu - tun ma ya ça lý þan ra kip le ri kar þý sýn da þam pi yon - luk a day la rýn dan bi ri kar þý laþ ma yý 1-0 ta mam la - ya bi lir ken bir di ðe ri i se ma çý an cak son da ki ka - lar da ko pa ra bi li yor du. Ay kut Ko ca man ce za lý ve sa kat la rýn bol lu ðun - da bir i la ve ham le da ha ya pýp I si ar Di a'nýn ye ri ne Mi ros lav Stoch'u ilk 11' de sa ha ya sür dü. Bü yük u mut lar la Ýs tan bul'a ge lip, Se ne gal' li nin göl ge - sin de ka lan ve kay bol ma ya yüz tu tan Slo vak o - yun cu çok koþ tu, i yi mü ca de le et ti ve bol ca da po zis yo na gir di. Ne var ki maç ek si ðin den ya da ken di ne gü ve ni ni kay bet me sin den o la cak ka le - ciy le kar þý kar þý ya kal dý ðý tüm top la rý bo þa har ca - dý. Bun lar dan bir ta ne si ni fi le ler le bu luþ tu ra bil - sey di ho ca sý nýn ve coþ ku lu tri bün le rin stre si ni çok er ken yok e de bi lir di, a ma ol ma dý. Sa kat la nýp çý ka na ka dar sa ha da bir Em re Be lö - zoð lu var dý ki sey ret me ye do ya ma dýk. Öy le hü - cum pres ler yap tý ki, ar ka daþ la rý ný da a teþ le yip, Kon yas por'lu fut bol cu la rý a bon de ne et ti. 16. da - ki ka da ön de ba sa rak kap tý ðý to pu yak la þýk 30 met re sü re rek Ma ma do u Ni ang'a at týr dý ðý gol le ga li bi yet te bü yük pay sa hi bi ol du. An cak ma çýn son la rýn da, bir gün ön ce en bü yük ra kip le ri nin, en ö nem li a da mý nýn ba þý na ge len sa kat lýk þo ku - nu ay ný sý ný ya þa mak zo run da kal dý. Þim di ö nü müz de bü tün Tür ki ye'nin tek ma ça o dak lan dý ðý bir der bi haf ta sý o la cak. Bir ta raf ta pres tij mü ca de le si ve re rek a la ca ðý ga li bi yet le se - zo nu kur ta ra ca ðý ný dü þü nen Ga la ta sa ray i le di - ðer ta raf ta þam pi yon luk yo lun da ka za na ca ðý 3 pu an ne ti ce sin de bü yük a van taj ya ka la ya cak Fe - ner bah çe'nin mü ca de le sin de ki min gü le ce ði her - ke sin en bü yük me rak ko nu su. Türk Te le kom A re na' da hiç kay bet me yen sa rý kýr mý zý lý la rýn Cu ma ge ce si bu ün va ný ný sür dür me si zor gö rü - nü yor. Fa kat der bi ler de fa vo ri le rin de çok sýk kay bet ti ði ni de u nut ma mak ge rek. Þampiyon Kenan Sofuoðlu business uçacak nmo TO SÝK LET Fe de ras yo nu, Ke nan So fu oð lu'nu bu se zon ya rýþ i çin gi de ce ði ül ke le re u çuþ la rý ný bi rin ci sý nýf ger çek leþ tir me si ni sað la ya cak. Mo to sik let Fe de - ras yo nu Baþ ka ný Be kir u nus U çar, bu se zon Mo - to2'de da ha ra hat bir ya rýþ çý kar ma sý i çin Ke nan So - fu oð lu'na ge rek li des te ði ve re cek le ri ni söy le di. Mo - to2'de se zo nun 1920 Mart'ta Ka tar'da ki ge ce ya rý þý i - le baþ la ya ca ðý ný be lir ten U çar, þöy le ko nuþ tu: ''Ke nan So fu oð lu, son i ki se zon dur bü tün ya rýþ ma la ra ken di im kan la rýy la git ti. Fe de ras yon dan 300 bin li ra a la ca ðý bu lu nu yor. Pa ra sý ný ö de ye ce ði miz gi bi bu se zon mas raf la rý ný da biz kar þý la ya ca ðýz. Spor cu yu bi raz ol - sun ra hat lat mak is ti yo ruz. Ke nan, bi zim yýl dý zý mýz. O na yýl dýz ol du ðu nu his set tir mek is ti yo ruz.'' Bursaspor vites küçülttü n SÜPER Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte þampiyonluk yarýþý içinde olan Bursaspor, son 8 maçta kaybettiði 11 puanla avantaj yitirdi. Geçen yýlýn þampiyonu, bu sezon da þampiyonluðun en güçlü adaylarý arasýnda gösterilen yeþilbeyazlý takým, ikinci yarýda þu ana dek oynadýðý 8 maçta adeta vites küçülttü. Ýkinci yarýdaki ilk puan kaybýný 0-0 biten deplasmandaki Konyaspor maçýnda yaþayan Bursaspor, ardýndan Galatasaray ve Sivasspor galibiyetleriyle moral buldu. EMRE EN AZ 1 A OK FENERBAHÇE'NÝN Konyaspor'u 2-0 yendiði maçta sakatlanan Emre Belözoðlu'nun sað arka adalesinde ikinci dereceden yýrtýk tespit edildi. Kulübün resmi internet sitesinde yapýlan açýklamada, Konyaspor maçýnýn 81. dakikasýnda sakatlanarak oyundan sedyeyle çýkan Emre'nin, maçýn ardýndan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sakatlýðý ile ilgili muayeneden geçtiði bildirildi. Kulüp doktoru Ertuðrul Karanlýk, çekilen ultrason sonrasý Emre'nin sað arka alt adalesinde ikinci dereceden yýrtýk tespit edildiðini ve tecrübeli oyuncunun tedavisine hemen baþlanýldýðýný kaydetti. Emre, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile deplasmanda yapacaðý maçta forma giyemeyecek. F.BAHÇE ÇALIÞIOR SÜPER Lig'de averajla liderliðini sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Sarý-lacivertli ekipte, Konyaspor maçýnda sakatlanmasýnýn ardýndan sað arka alt adalesinde ikinci dereceden yýrtýk tespit edilen Emre, sað kaburga bölgesine darbe alan kaleci Volkan, sað ayak bileðine darbe alan Alex, sað dizine darbe alan Niang, genel aðrýlarý bulunan Mehmet Topuz ve sol alt adale grubunda aðrýlarý bulunan Dia'nýn antrenmana çýkmadýðý, bu oyuncularýn tedavi ile çalýþmalarýný tesislerde sürdürdükleri bildirildi. Öte yandan, A2 takýmýnýn kadrosunda bulunan Okan Alkan, Gökay Iravul, Berk Elitez ve Ertuðrul Taþkýran'ýn da çalýþmada yer almadýklarý ifade edildi. Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek 57 puanla liderliðini averajla devam ettirirken, takipçisi Trabzonspor ayný puanla yarýþý sürdürüyor. FOTOÐRAF: A.A DERBÝ KORKUSU SA HA SI NIN KA PA TIL MA SIN DAN KOR KAN FE NER BAH ÇE KU LÜ BÜ DER BÝ KAR - ÞI LAÞ MASI ÖN CE SÝN DE Ý ÞÝ SI KI TU TU OR. GA LA TA SA RA MA ÇI Ý ÇÝN F.BAH ÇE TA RAF TAR LA RI NA A RI LAN BÝ LET LER SA DE CE ÝN TER NET TEN SA TI LA CAK. FENERBAHÇE Kulübü, 18 Mart Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda yapýlacak karþýlaþmada, Fenerbahçe taraftarlarýna ayrýlan biletlerin yalnýzca internetten satýlacaðýný bildirdi. Kulüpten yapýlan açýklamada, bugün bir gazetede Ali Sami en Spor Kompleksi TT Arena'da oynanacak maça 'ceza alýrýz çekincesiyle' taraftarlarýn götürülmeyeceði iddiasýnda bulunulduðu ifade edilerek, þöyle denildi: ''Söz konusu haber doðru deðildir. Galatasaray deplasmanýna, TFF kurallarýnýn öngördüðü sayýda taraftarýmýz götürülecektir. Büyük Fenerbahçe taraftarýnýn, Türk Telekom Arena'da da takýmýný sonsuz bir güçle destekleyeceðine, kulübümüze ceza getirecek ve takýmýmýzý önümüzdeki maçlarda yalnýz býrakacak herhangi bir davranýþta bulunmayacaðýna inancýmýz tamdýr. Deplasmanda oynayacaðýmýz maça iliþkin biletler, yalnýzca internetten satýlacak, bilet satýþýna dair detaylar, önümüzdeki günlerde kulübümüz tarafýndan resmi bir açýklama ile duyurulacaktýr.'' DERBÝDE EN UCUZ BÝLET 60 TL SÜPER Lig'de 18 Mart Cuma günü yapýlacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri bugün satýþa sunulacak. Sarý-kýrmýzýlý kulüpten yapýlan açýklamada, yarýn saat 10.00'dan itibaren Biletix üzerinden GS Bonus sahiplerine sunulacak. 16 Mart Çarþamba günü ise genel satýþa çýkarýlacak biletlerin fiyatlarýnýn 60 ile 700 TL arasýnda olacaðý belirtildi. Derbi maçýnýn kale arkasý tribünlerinin biletlerini 60 TL, standart tribün biletlerinin TL, VIP biletlerin 350 TL, yiyecek ile içecek ve aðýrlamanýn da dahil olduðu çok sýnýrlý sayýdaki Özel VIP biletlerin ise TL fiyat aralýðýnda olacaðý duyuruldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatlarý þöyle: Kategori 1: 700 TL, Kategori 2: 600 TL, Kategori 3: 450 TL, Kategori 4: 350 TL, Kategori 5: 200 TL, Kategori 6: 100 TL, Kategori 7: 60 TL, Kategori 8 ve Rakip Takým: 60 TL. Kaleci Onur sezonu kapadý DOKTORLAR, MÝLLÝ KALECÝNÝN 4-6 A SAHALARDAN UZAK KALACAÐINI AÇIKLADI. SÜPER Lig'de Ka sým pa þa i le Ko ca e li Ýs met pa þa Sta dý'nda ya pý lan kar þý laþ - ma nýn son an la rýn da sa kat la nan Trab - zons por'un milli ka le ci si O nur Re cep Kýv rak'ýn, a me li yat o la ca ðý ve se zo nu ka pa dý ðý bil di ril di. Bor do -ma vi li ku lü - bün in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la - ma da, sa kat lýk la rý bu lu nan o yun cu lar - dan O nur Re cep Kýv rak ve En gin Bay - tar'ýn MR'la rý nýn çe kil di ði bil di ril di. Ku lüp dok to ru Ha kan A yaz, Ka sým pa - þa kar þý laþ ma sý nýn son da ki ka la rýn da a ya ðý nýn ü ze ri ne den ge siz düþ me si so - nu cu sa kat la nan ka le ci O nur Kýv rak'ýn MR tet kik le ri nin dün ger çek leþ ti ril di - ði ni be lir te rek, ''Tet kik ler so nu cun da ön çap raz bað da yýr týk, dýþ yan bað da 1., iç yan bað da i se 2. de re ce es ne me, me nüs küs te de yýr tý ða ya kýn de je ne - ras yon tes pit e dil miþ tir. Bu ve ri ler le a - me li ya tý ön gö rü len O nur'un a me li yat tek ni ði ve ya pý la cak mü da ha le nin tü - rü, o pe ras yo nu ger çek leþ ti re cek cer ra - hýn kon tro lün den son ra net lik ka za na - cak týr. Bu na gö re or ta la ma 4 i le 6 ay sa ha lar dan u zak kal ma sý bek le nen O - nur'un a me li ya tý nýn yurt i çi ya da yurt dý þýn da ya pý lýp ya pýl ma ma sý ko nu sun - da ka rar, o yun cu mu zun fut bo la en er - ken dön me si ni sað la ya cak mer ke zin be lir len me siy le ke sin leþ ti ri le cek tir'' i - fa de le ri ni kul lan dý. Onur Recep Kývrak býçak altýna yatacak. 1 LÝRA A BASKETBOL MAÇI ÝZLEME FIRSATI BEKO Bas ket bol Li gi'nde cu mar te si gü nü oy na na - cak Pý nar Kar þý ya ka-a li a ða Pet kim ma çý nýn bi let le - ri nin 1 li ra dan sa tý la ca ðý bil di ril di. Pý nar Kar þý ya ka Ba sýn Söz cü sü Gök han Þen san, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, 19 Mart Cu mar te si gü nü sa at 18.00'de Kar þý ya ka Spor Sa lo nu'nda oy na ya cak la rý A li a ða Pet kim ma çý nýn bi let fi yat la rý ný 1 li ra o la rak be lir le - dik le ri ni, bu ka ra rý FI BA Er kek ler E u roc hal len ge Ku pa sý çey rek fi nal ilk ma çýn da BC Spar tak Sa int Pe ters burg i le Rus ya'da oy na ya cak la rý maç ön ce - sin de ta ký mý ta raf tar lar eþ li ðin de u ður la mak i çin al - dýk la rý ný söy le di.bi let le rin, per þem be gü nü Kar þý ya - ka Çar þý gi ri þin de, Ma vi þe hir E ge Park'ta ve Kar þý - ya ka Spor Sa lo nu'nda sa tý la ca ðý ný i fa de e den Þen - san, 24 Mart Per þem be gü nü BC Spar tak Sa int Pe - ters burg i le Kar þý ya ka Spor Sa lo nu'nda oy na ya cak - la rý çey rek fi nal rö vanþ ma çý nýn bi let le ri nin de tam 30 li ra ve öð ren ci 20 li ra dan sa tý la ca ðý ný kay det ti. Zirve ikisine kaldý Sü per Lig'de son 9 haf ta ya gi ri lir ken, 57 pu a na u la þan Fe ner bah çe ve Trab zons por þam pi yon luk ya rý þýn da tek ba þý na kal dý. Li der Fe ner bah çe sa ha sýn da a ðýr la dý ðý düþ me teh li ke si i çin de bu lu nan Kon yas por kar þý sýn da faz la zor lan ma dan 2-0 ga lip gel di ve üst üs te 8. de fa 3 pu an al ma ba þa rý sý ný gös ter di. Bu haf ta Ga la ta sa ray der bi si ne çý ka cak o lan sa rý- la ci vert li e kip ar ka sýn dan Bur sas por'u Ka dý köy'de mi sa fir e de cek. Trab zons por i se ce za lý ol du ðu ge rek çe siy le Ko ca e li Ýs met pa þa Sta dý'nda kar þý laþ tý ðý li gin di bin den kur - tul ma ça ba sý i çin de o lan Ka sým pa þa ö nün de 1-0 ga lip ge le - rek bir en ge li da ha ka yýp sýz geç ti. Ka ra de niz e ki bin de ka le ci O nur'un di zin den sa kat lan ma sý ve sa ha lar dan en az 6 ay u - zak ka la ca ðýnýn bil di ril me si ca mi a da ü zün tü ye se bep ol du. Zir ve mü ca de le si ve ren ta kým lar dan Bur sas por dep las - man da Ka ra büks por i le 1-1 be ra be re kal arak, yarýþtan uzakaþtý.. e þil be yaz lý lar, 4. da ki ka da Mil ler i le ö ne geç me si ne kar þýn Ka ra büks por'dan Ýl han'ýn 20. da ki ka da at tý ðý go le en - gel o la ma dý ve 2 pu an bý ra ka rak sa ha dan ay rýl dý. Pu a ný ný 50'ye yük sel ten ye þil be yaz lý lar, sý ra la ma da yine üçüncü ol - du. Son haftalarýn baþarýlý takýmlarýndan Gaziantepspor Bucaspor deplasmanýnda 2-1 yenilerek sürpriz bir kayýp yaþadý. Gürcü teknik direktör Þota yönetiminde bu sezon baþýrýlý bir sezon geçiren Kayserispor ise Sivas deplasmanýnda eli boþ dönerek, ilk üçe girme iddiasýnýn gerisinde kaldý. ýldýz futbolcular topluluðu Be þik taþ, Ma ni sas por i le dep - las man da 0-0 be ra be re kal arak yine üzdü. Lig de kö tü gün ler ge çi ren Be þik taþ, al dý ðý bu be ra ber lik le pu a ný ný 36'ya yük selt - ti ve sý ra la ma da 7. sý ra ya düþtü. Be þik taþ, se zo nun 2. ya rý sýn - da oy na dý ðý 8 maç ta sa de ce 2 ga li bi yet el de e de bil di. 4 maçtan ye nik ay rý lan si yah be yaz lý lar, 2 kar þý laþ ma da i se 1 pu an la ye tin mek du ru mun da kal dý. Diðer sancýlý bir takým olan Galatasaray'ýn bu hafta da yüzü gülmedi. Ankaragücü deplasmanýnda Aydýn ve Pino'nun golleriyle maçýn son dakikalarýna kadar önde götüren sarý-kýrmýzýlý ekip, Slovak Sestak'ýn üst üste attýðý gollere mani olamayarak sahadan 3-2 yenik ayrýldý ve taraftarlarýn büyük bir tepkisini çekti. TOPLU SONUÇLAR Ma ni sas por-be þik taþ : ( 0-0 ) Kar de mir Ka ra büks por-bur sas por : ( 1-1 ) Ýs tan bul Bü yük þe hir Ble di yes por-es ki þe hirs por : ( 0-2 ) Trab zons por-ka sým pa þa : ( 1-0 ) Me di cal Park An ta la yas por-genç ler bir li ði : ( 0-0 ) An ka ra gü cü-ga la ta sa ray : ( 3-2 ) Bu cas por-ga zi an teps por : ( 2-1 ) Si vass por-kay se ris por : ( 1-0 ) Fe ner bah çe-kon yas por : ( 2-0 ) GOL KRALLIÐI GOL kral lý ðý ya rý þýn da Fe ner bah çe li A lex, 18 gol le zir - ve de ki ye ri ni ko ru yor. Bu fut bol cu yu 13'er gol le yi ne Fe ner bah çe'den Ni ang, Ka ra büks por lu E me ni ke ve Trab zons por lu Bu rak iz li yor. Ma ni sas por'dan Simp - son'ýn 11 ve Trab zons por lu Ja ja'nýn 10 go lü bu lu nu yor. HAFTANIN KARMASI Ra ma zan (Genç ler bir li ði), Nav ra til (Si vass por), Klu - kows ki (An ka ra gü cü), Bur han (Es ki þe hirs por), Em re (Fe ner bah çe), Mu sa Ay dýn (Bu cas por), Ýl han (Ka ra - büks por), Ses tak (An ka ra gü cü), Ja ja (Trab zons por), Ped ri el (Si vass por), Sezer (Eskiþehirspor) HAFTANIN FUTBOLCUSU Sestak (Ankaragücü) HAFTANIN HAKEMÝ Halis Özkahya (ANKARAGÜCÜ - GALATASARA) HAFTANIN TAKIMI Eskiþehirspor 26. HAFTANIN PROGRAMI 18 Mart Cu ma: Ga la ta sa ray - Fe ner bah çe. 19 Mart Cu mar te si: Ka sým pa þa - Ma ni sas por, Kon yas - por - Me di cal Park An tal yas por, Be þik taþ - Kay se ris por. 20 Mart Pa zar: Es ki þe hirs por - Kar de mir D. Ç Ka ra büks - por, Ga zi an teps por - Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por, Bu cas por - Si vass por, Genç ler bir li ði - Trab zons por. 21 Mart Pa zar te si: Bur sas por - An ka ra gü cü. PUAN DURUMU TA KIM LAR O G B M A Av P 1. FE NER BAH ÇE TRAB ZONS POR BUR SAS POR KA SE RÝS POR GA ZÝ AN TEPS POR ES KÝ ÞE HÝRS POR BE ÞÝK TAÞ MA NÝ SAS POR BÜ ÜK ÞE HÝR BLD K. D.Ç. KA RA BÜK GA LA TA SA RA MKE AN KA RA GÜ CÜ MP AN TAL AS POR GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ SÝ VASS POR BU CAS POR KON AS POR KA SIM PA ÞA SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Çocuklar sanal risk altýnda DÝANET-SEN ÝN HAZIRLADIÐI RAPORA GÖRE GÜVENLÝ ÝNTERNET VE SOSAL AÐ KULLANIMI KONUSUNDA ÇOCUKLARIN BÜÜK BÖLÜMÜ BÝLGÝSÝZ. Kursiyerler ekolojik oyuncak üretecek FATÝH KARAGÖZ AN KA RA Vü cu du nuz ra hat la sýn KON FÝ EN ZA i lâç koz me tik fir ma sý - nýn ü rü nü o lan Moby a ro ma te ra - pik ma saj kre mi bütün vü cut böl - ge le rin de kul la nýl mak ü ze re ge liþ - ti ril miþ. Ý çe ri ðin de bu lu nan ba lýk ya ðý ve a ro ma te ra pik yað lar vü cut ta ra fýn dan ra hat ça e mi le bi li yor. Ha ri cen kul la ný lan krem ro ma tiz ma ve a da le að rý la rý ný gi de rir ken ek - lem le ri güç len dir me ye, ek lem að rý - la rý nýn gi de ril me si ne yar dým cý o lu - yor. Krem dü zen li kul la nýl dý ðýn da zin de lik ve rir ken, kan do la þý mý ný da hýz lan dý rý yor. Ko nuy la il gi li dah a - ge niþ bil gi ne li.com in - ter net ad re sin den a lý na bi lir. Ýs tan bul / Bü lent Tok mak ZARARLI olduðu tespit edilen ucuz Çin malý oyuncaklar yerine ekolojik Türk çocuk oyuncaklarý geliyor. Ardahan da 4 ay önce açýlan kursla çocuklar için ekolojik oyuncak üretimi yapýlacak. Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliði tarafýndan yürütülen Avrupa Birliði destekli projeyle meslek eðitimi kursu açýldý. Kursa devam eden Ýþ-Kur a kayýtlý 18 yaþ üzeri iþsiz 25 bayana ekolojik oyuncak üretebilmesini saðlayacak mesleki yeterlilik, giriþimcilik ruhu ve pazarlama bilgisi kazandýrýlacak. Proje ile ilde yaþayan kadýnlarýn mesleki eðitim yoluyla istihdam edildiðini anlatan Proje Koordinatörü Candar ýlmaz, eðitim sonunda tam yetiþtirilmiþ kursiyerler seçilerek, bir atölye kurulacaðýný, oyuncak ve eðitim malzemesi üretileceðini ifade etti. Plastik olan ve özellikle Çin den üretilen oyuncaklarýn yerine ekolojik oyuncaklarýn geleceðini anlatan ýlmaz, çocuklara zararlý olan plastik maddelerin yerine insanlarýn bu ürünleri tercih edeceðini kaydetti. Kursiyerler ise hem para kazandýklarýný, hem de el becerilerini geliþtirdiklerini belirterek, kurs sonunda oyuncak üretim atölyesi açarak ekolojik oyuncaklarý yaygýnlaþtýrmak istiyor. Ardahan / cihan Ku lak i çin kon takt lens! DAHA ön ce S se ri si ve Zon se ri si i - le ka zan dý ðý ý lýn En Ý yi Ta sa rým ve Mü hen dis lik ö dü lü ne, bu defa de dün ya nýn ilk gö rün mez ve ki þi ye ö - zel i þit me ci ha zý So und Lens i le la - yýk gö rül dü. Ý þit me kay bý ya þa yan lar i çin ü ret ti ði ki þi ye ö zel i þit me ci haz - la rý i le dik kat çe ken Star key i þit me ci haz la rý, dün ya nýn ilk gö rün mez ve ki þi ye ö zel i þit me ci ha zý So und - Lens i le A me ri ka nýn ön de ge len Tü ke ti ci Tek no lo ji le ri Der ne ði ta ra - fýn dan CES 2011 Ta sa rým ve Mü hen - dis lik Ö dü lü ne la yýk gö rül dü. 12 yýl - dýr Tür ki ye pa za rýn da bu lu nan, dün - ya nýn ön cü, ABD nin bir nu ma ra lý i - þit me ci ha zý mar ka sý Star key, do - kun ma tik kon trol yü ze yi tek no lo ji - si ne sa hip S Se ri si ve Zon se ri si i le da ha ön ce de bu ö dü lü ka zan mýþ tý. DÝ A NET ve Va kýf Gö rev li le ri Sen di ka sý (Di ya net- Sen) A raþ týr ma e ki bi ta ra fýn dan ha zýr la nan in ter net ra po ru a çýk lan dý. Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku - ru mu (BTK), Te le ko mü ni kas yon Ý le ti þim Baþ kan lý ðý (TÝB) ve u lus lar a ra sý ku ru luþ la rýn ve ri le ri baz a lý na - rak ha zýr la nan ra po ra gö re, Tür ki ye de in ter net kul - la nan 24 mil yon ki þi var. 24 mil yon in ter net kul la ný - cý sý nýn yak la þýk 21 mil yo nu gün de bir de fa mut la ka in ter ne te gi ri yor. Kul la ný cý la rýn yüz de 86 sý her gün, yüz de 13 ü haf ta da bir kaç defa, ge ri ye ka lan yüz de 1 i se na di ren in ter net kul la ný yor. ÇO CUK LAR ÝN TER NE TÝN BA ÞIN DAN KALK MI OR! 24 mil yon kul la ný cý nýn yüz de 22 si ni 12 i le 17 yaþ a - ra sýn da ki ço cuk lar o luþ tu ru yor. Gü nün 2 sa a ti ni in ter - net ba þýn da ge çi ren ço cuk la rýn yüz de 80 den faz la sý sos yal að la ra ü ye ol muþ du rum da. Gü nün 2 sa a ti ni in - ter ne te a yý ran ço cuk lar, en u zun za ma ný sos yal að lar - da ge çi ri yor. Ýn ter ne ti kul la nan ço cuk la rýn yüz de 66 sý gün de en az bir ke re sos yal að la rý kul la ný yor. ÇO CUK LAR RÝSK AL TIN DA! Gü ven li in ter net ve sos yal að kul la ný mý ko nu sun da ço cuk la rýn bil gi siz ol du ðu nu da or ta ya ko yan ra po ra gö re, ço cuk lar or ta la ma yüz de 30 u nun ev ad res le - rin den, te le fon nu ma ra la rý na ka dar bü tün bil gi le ri ni her kes le pay la þý yor lar. Hiç ta ný ma dýk la rý ki þi ler le ar - ka daþ o lan la rýn o ra ný i se yüz de 65. Ço cuk la rýn sa de - ce yüz de 0.4 ü ders ve bir þey ler öð ren mek i çin sos yal að la rý kul la nýr ken, ar ka daþ la rýy la iletiþim kur mak i çin gi ren le rin o ra ný yüz de GA RÝ AH LÂ KÎ SÝ TE O RA NI ÜZ DE 15 A raþ týr ma da in ter net si te le ri nin yüz de 15 i nin ah lâ - kî bir za af i çin de ol du ðu, yak la þýk yüz de 12 si nin i se sa kýn ca lý i çe rik li ol du ðu i fa de e di li yor. Ýs ta tis tik le re gö re, a ra ma mo tor la rýn da gay ri ah lâ kî ve sa kýn ca lý i - çe rik a ra yan la rýn o ra ný i se yüz de 60 la ra u laþ mýþ du - rum da. Ah lâk dý þý i çe rik le rin bu lun du ðu web si te le ri - nin ço ðu ABD bað lan tý lý. Bu si te le rin sa yý la rý nýn 200 mil yon dan faz la ol du ðu tah min e di li yor. A raþ týr ma - da, þu an da in ter net kul la ný cý sý sa yý sý nýn dün ya da 2 mil ya ra u laþ tý ðý da i fa de e di li yor. Günün ortalama iki saatini internette dolaþan çocuklar, en uzun zamaný sosyal aðlarda geçiriyor. BA RAK TU TAR: TOP LUM HA ZIR LIK SIZ A KA LAN DI APTIKLARI ra po ru de ðer len di ren Di ya net- Sen Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, mil le ti a yak ta tu tan en güç lü ba ðýn mâ ne vî de ðer ler ol du ðu nu, in ter net ba - ðým lý lý ðý nýn i se mâne vî ha ya tý o lum suz yön de et ki le di ði ni söy le di. Bay rak tu tar, tek - no lo jik a lan da hýz lý ge liþ - me ye i ti ra zý nýn ol ma dý - ðý ný an cak top lu mun bü - yük o ra ný nýn in ter ne ti doð ru kul lan ma ma sýn - dan do la yý sý kýn tý lar la kar þý la þýl dý ðý ný vur - gu la dý. Ýn ter ne tin bek le ni len den çok da ha hýz lý ya yýl dý - ðý ný ve top lu mun ha zýr lýk sýz ya ka - lan dý ðý ný vur gu la - yan Bay rak tu tar, ço - cuk la rýn þid det e ði li mi nin art ma sý, kö tü a lýþ kan lýk la ra kü çük yaþ ta baþ la nýl ma sý, bo þan ma o ran la rý nýn yük - sel me si, ah la ki e roz yo nun ge niþ le me si ve ki þi - nin sos yal ha ya tý nýn bo zul ma sý nýn baþ lý ca se - bep le rin den bi ri nin yan lýþ in ter net kul la ný mýn - dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. Ço cuk la rýn din, e - ði tim, spor, kül tür sa nat gi bi ya rar lý bil gi ler dý - þýn da in ter ne ti kul lan dýk la rý nýn yap týk la rý a raþ - týr ma i le bel ge le dik le ri ni vur gu la yan Bay rak tu - tar, a i le le ri de u yar dý. BU U A RI LA RA DÝK KAT! Bay rak tu tar, Gü nü müz de 24 mil yon dan faz la ço cuk ko ru ma sýz ca in ter net te sa at ler ce sörf yap mak ta dýr. Ço cuk la rýn dün ya yý keþ fet me le ri i - çin in ter ne ti kul lan mak ye ri ne, fark lý kul var la ra sü rük len di ði yap tý ðý mýz a raþ týr ma da gö rün mek - te dir. Ýn ter net te ço cuk gü ven li ði ve ço cuk la rýn in ter ne ti kul lan ma la rý na yar dým cý ol mak i çin dev let dev re ye gir me li, a i le ler i se is ter ev de ol - sun is ter in ter net ka fe de ol sun ço cuk la rý mý zý bek le yen bü yük teh li ke le re kar þý kal kan ol ma lý - dýr. A i le ler ço cuk la rý nýn gün lük bil gi sa yar kul la - ným sü re si ni a yar la ma lý, sos yal að la ra a yýr dýk la rý za ma ný ký sýt la ma lý dýr lar. Ýn ter net ba þýn da ço cuk - la rýn dav ra ný þý iz len me li, on la ra bil gi sa yar dý þýn - da za man ge çi re bi le cek le ri a lan lar mey da na ge - ti ril me li dir di ye u yar dý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R PE GAM BE RÝ MÝZ (ASM) KA DI NA DE ÐER VE RÝR DÝ PE GAM BER E fen di mi zin (asm) ka dýn la ra çok bü yük de ðer ver di ði ni an la tan Doç. Dr. Ka ra taþ, Ýn san la rýn kýz ço cuk la rý ný sev me di ði za man da bi le O (asm), ca mi de kýz ço cu ðuy la bir lik te na maz kýl dý rýr dý. Ýn san la ra ör nek o lur du, Kýz ço cuk la rý na de ðer ve rin di ye. Bir dev rim yap tý de di. Ka dýn la rýn da er kek ler gi bi e - þit hak la ra sa hip ol du ðu nu söy le yen Doç. Dr. Ka ra taþ, ka dýn la - rýn ça lýþ ma sýn da her han gi bir sa kýn ca ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ha ným la rýn ça lýþ ma sý na mü sa a - de et tik le ri ni söy le yen Ka ra taþ, Ka dýn ça lý þa bi lir, e vi ni ge çin di - re bi lir ve ko ca sý i le ço cuk la rý na ba ka bi lir de di. 16. yüzyýlda yazýmýna baþlanan Kur'ân-ý Kerim, Bursa Kitap Fuarý'nda büyük ilgi görüyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Ka nu ni nin em ri i le ya zý lan Kur ân, fu a rýn göz de si ol du KA NU NÝ Sul tan Sü ley man ýn em ri i le 16. yüz yýl da ya zý mý na baþ la nan Kur ân-ý Ke rim, Bur sa Ki tap Fu a rý nda bü yük il gi gör dü. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Ge le nek sel El Sa nat la rý ve Ma ða za lar Ýþ let me Mü dür lü ðü, Bur sa Ki tap Fu a rý nda bir bi rin den de ðer li ta ri hî ha zi ne le ri ser gi le di. Stant ta en bü yük il gi yi, za ma ný nýn en bü yük hat tat la rýn dan Ah met Ka ra hi sa rî ta ra fýn dan ya zý lan Mus haf-ý Þe rif gör dü. O ri ji na li, Top ka pý Sa ra yý Mü ze sinde bu lu nan Kur ân-ý Ke rim in týpký bas ýmý o lan ve 61.5x42.5 san ti met re lik dev bo yu tu i le muh te þem e se ri Bur sa lý lar hay ran lýk la iz le di. Nor mal fi ya tý 600 li ra o lan Mus haf-ý Þe rif, fu ar do la yý sý i le 540 TL den sa tý þa su nul du. Ba zý ku rum la rýn da a ra la rýn da bu lun du ðu bir çok va tan daþ, fi ya tý na bak ma dan bu þa he se ri sa týn al dý. Stant yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, va tan daþ lar, muh te þem e se re yo ðun il gi gös ter di. Bursa / cihan Nes li tü ke nen tu raç, ko ru ma al tý na a lýn dý ÇEV RE ve Or man Ba kan lý ðý Do ða Ko ru ma ve Mil li Park lar Ge nel Mü dür lü ðü, nes li tü ken me teh di di al týn da o lan ve son yýl lar da sa yý sý ol duk ça a za lan tu raç ad lý kuþ tü rü nü ko ru ma al týn da al dý. u mur ta la rý top la nan tu ra cýn ü re ti mi ne bir kaç ay i çin de Ga zi an tep te ki ü ret me is tas yo nun da baþ la na cak. Do ða Ko ru ma ve Mil li Park lar Ge nel Mü dü rü a þar Dost bil, Tür ki ye nin bi yo lo jik çe þit li lik ba ký mýn dan ol duk ça zen gin bir ül ke ol du ðu na dik ka ti çek erek, bu zen gin li ðin kay bol ma ma sý i çin çok çalýþmalarý gerektiðini söy le di. Ankara / aa AH MET KA RA HÝ SA RÝ MUS HAF-I ÞE RÝ FÝ KA NU NÝ Sul tan Sü ley man ýn em ri i le Hat tat Ah met Ka ra hi - sa ri ta ra fýn dan ya zýl ma ya baþ la nan Kur ân-ý Ke rim, 16. yüz yý - lýn en bü yük þa he ser le rin den bi ri si o la rak ka bul e di li yor. O ri ji - na li 61.5x42.5 san ti met re bo yu tun da o lan e se rin 220 yap ra ðý yýl la rý a ra sýn da Ah met Ka ra hi sa ri, 80 yap ra ðý i se yýl la rý a ra sýn da mâ ne vî ev lâ dý Hat tat Ha san Çe le bi ta ra fýn dan ya zýl mýþ. Süs le me le ri ve cil di i se yýl la rý a ra sýn da nak kaþ lar ta ra fýn dan ta mam lan mýþ. Ka nu ni Sul tan Sü ley man, 3. Mu rat ve 3. Meh met ol mak ü ze re 3 pa di þah dö ne min de ya zý la bi len Os man lý dün ya sý nýn en gü zel ve en bü yük Kur ân-ý Ke rim in de nak kaþ lar, mü zeh hip ler ve cilt çi ler bütün hü ner le ri ni or ta ya ko ya rak bu þa he se ri or ta ya koy - muþ lar. Ah met Ka ra hi sa ri Mus haf-ý Þe ri fi a dýy la bi li nen Kur ân-ý Ke rim, Top ka pý Sa ra yý Mü ze si Kü tüp ha ne si, Hýr ka-i Sa a det ki tap la rý a ra sýn da 5 nu ma ra i le ka yýt lý bu lun mak ta. umurtalarý toplanan turaç adlý kuþ türünün üretimine bir kaç ay içerisinde Gaziantep 'te baþlanacak. Doç. Dr. Mustafa Karakoç'un katýldýðý Gönül Sohbetleri'nde Ýslâm dininin kadýna verdiði deðer konuþuldu. Kadýnlar, Ýslâmla haklarýna kavuþtu GÜNÜMÜZDE HÂLÂ KADIN HAKLARI TARTIÞILIRKEN, ÝSLÂM DÝNÎ CAHÝLÝE DÖNEMÝNDEN SONRA KADINA HAKETTÝÐÝ DEÐERÝ VERMÝÞTÝ. E SEN LER Be le di ye si nin dü zen le di ði Gö nül Soh bet le ri nde ko nu þan Doç. Dr. Mus ta fa Ka ra taþ, Ýs lâm di ni nin ka dý na ver di ði de ðe ri an la mak i çin Ýs lâm ön ce si ni de bil mek ge rek ti ði ni söy le ye rek, Ýs lâm ön ce si ya þa nan ca hi li ye dö ne min de A ra bis tan da ka dýn la rýn du ru mu iç ler a cý sýy dý. Pey gam ber E fen di miz (asm); e þi ni, kýz la rý ný, sü tan ne si ni bi le çok se ver ve sa yar dý. O, bir dev rim yap tý de di. E sen ler Be le di ye si Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek le þen soh be te çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. 7 den 70 e her yaþ tan va tan da þýn ka týl dý ðý soh be te kol tuk deð nek le riy le ge len yaþ lý lar da ol du. Doç. Dr. Ka ra taþ, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da Ýs lâm dün ya sýn da ka dý nýn ö ne mi ne dik kat çe ke rek, Ce nâb-ý Hak en kýy met li duy gu la rý on la ra koy muþ. Al lah-ü Te â lâ, an ne le ri o ka dar de ðer li say mýþ ki Kur ân-ý Ke rim de bi le on la ra sa kýn öf bi le de me yin di ye buy ru lu yor de di. Ka dý nýn de ðe ri ni bil mek i çin Ýs lâm ön ce si ni bil mek la zým di yen Doç. Dr. Ka ra taþ, Ýs lâm ön ce si ya þa nan ca hi li ye dö ne min de A ra bis tan da ka dýn la rýn du ru mu nun iç ler a cý sý ný ol du ðu nu ha týr la ta rak, kýz ço cuk la rý nýn di ri di ri top ra ða gö mül dü ðü nü ve ya ku yu la ra a týl dý ðý ný söy le di. Ýstanbul / eni Asya EÞ LER BÝR BÝ RÝ NÝN KI ME TÝ NÝ BÝL ME LÝ KA DIN LAR LA er kek le rin hak ve hür ri yet ler ba ký mýn dan e þit, an cak fi zi ki, mad di ve mâ ne vî ba kým dan e þit ol ma dý ðý ný kay de den Doç. Dr. Ka ra taþ, kýz ço cuk la rýy la er kek ço - cuk la rýn ya ra tý lýþ ta fark lý ol du ðu nu söy le ye rek, O yun tarz la rý bi le ay ný de ðil dir. Ce nâbý Al lah her þe yi fark lý ya rat mýþ týr. Ni ye? Ýn san lar sý kýl ma sýn, ü zül me sin di ye de di. Mut - lu bir yu va i çin eþ le rin bir bi ri nin kýy me ti ni bil me si ge rek ti ði ni be lir ten Ka ra taþ, ko nuþ - ma sý ný þöy le ta mam la dý: Bir bi ri mi ze þef kat le yak laþ mak zo run da yýz. Bir bi ri ni zi se vi - niz. Þu an bir rü ya da gi bi yiz, ö lün ce u ya na ca ðýz. Bir bi ri mi zi her za man san ki kay be de - cek gi bi sev me li yiz. Her þe ye bu gün va rýz, ya rýn yo kuz di ye ba kar sa nýz o za man bütün düþ man lýk lar or ta dan kal kar. Ne e ker se niz o nu bi çer si niz. Ma lýn, mül kün hiç bir ö ne mi yok tur. Ö nem li o lan in san lýk týr. Mem le ke ti miz de bir lik ve be ra ber li ðe ih ti yaç var. e ni mo del i Pad 3 gün de tü ken di TAB LET bil gi sa yar pa za rý nýn li de ri o lan App le i Pad in ye ni mo de li, ABD de pi ya sa ya su nul ma sý nýn ü çün cü gü nün de App le ma ða za la rýn da tü ken di. App le ýn en çok ma ða za sý nýn bu lun du ðu New ork baþ ta ol mak ü ze re ül ke ge ne lin de ki pek çok sa týþ ye ri ne gi den müþ te ri ler, ye ni mo de li bu la ma yýn ca si pa riþ lis te si ne a dý ný yaz dýr dý. Wall Stre et Jo ur nal ga ze te si, ilk üç gün de top lam sa tý þýn 600 bin ci va rýn da ol du ðu tah mi ni ne yer ver di. Ga ze te nin ha be rin de, bu ra ka mýn, ge çen yýl pi ya sa ya sü rü len dün ya nýn ilk tab let bil gi sa ya rý ol ma ö zel li ði ni ta þý yan i Pad in ilk mo de li nin bir haf ta lýk sa tý þýy la ay ný ol du ðu be lir til di. New ork / aa El konulan gýdalar fakirlere daðýtýlýyor Ýzmir in Konak Belediyesi, zabýta operasyonlarýnda seyyar satýcýlardan el konulan gýda mallarýný, ihtiyaç sahibi vatandaþlara daðýtýyor. Kabahatler Kanunu nca iþlem yapýlan meyve ve sebzeler için kesilen para cezalarýnýn iki gün içinde ödenmemesi durumunda mallar Çocuk Esirgeme Kurumu, yurtlar ve geliri düþük kiþilere veriliyor. Ýþlem yapýlan mallarýn Gýda Bankasý nda toplandýðýný belirten Konak Belediye Baþkaný Hakan Tartan, zabýta ekiplerinin haftada 50 kasa meyve ele geçirdiðini, iki günlük kanunî süreleri dolanlarý, geliri düþük ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrdýklarýný açýkladý. Ýzmir / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı