GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr"

Transkript

1 Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 6 ELÜL 2011 SALI / 75 Kr ni as ya.com.tr Terör, cumhuriyetin kuruluþunda yapýlan yanlýþlarýn eseri ÇÖZÜM Bediüzzaman MODELÝNDE GÝTTÝKÇE DERÝNLEÞEN KÜRT SORUNUNUN SOSOLOJÝK TAHLÝLÝNÝ APAN DR. ADEM PALABIIK, PROBLEMLERÝN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN MÜSBET HAREKET MODELÝNÝ ÖRNEK GÖSTERDÝ. DÝN ADAMLARININ BOÞLUÐU DOLDURULAMADI Kürt me se le si nin hal lin de din a dam la rý na bü yük gö rev düþ tü ðü nü be lir ten Muþ Al pas lan Ü ni ver si te si Sos yo lo ji Bö lü mü öð re tim ü ye le rin den A dem Pa la bý yýk, Cum - hu ri ye tin i lâ nýn dan son ra a lý nan ra di kal ka rar lar ve son ra sýn da ge len de ði þik lik ler bu sos yo lo jik ya pý yý tah ri fe uð rat mýþ týr. Ýs tik lâl Mah ke me le rin de i dam e di len din â lim le - ri nin o luþ tur du ðu boþ luk lar, son ra ki yýl lar da dol du ru la ma mýþ týr de di. MÜSBET HAREKET PROBLEMLERÝ ÇÖZER Cum hu ri yet ten ön ce ki med re se sis te mi nin Kürt hal ký ü ze rin de sos yo lo jik a çý dan et ki li ol du ðu nu be lir ten Pa la bý yýk. O dö nem mev cut þeyh ler, a þi ret re is le ri nin çö ze me di ði so run la ra çö züm bu la bil mek te ve top lum sal kon sen - sü sü sað la ya bil mek tey di. Be di üz za man Sa id Nur sî nin bir dö nem yap tý ðý da bu dur. O nun a þi ret re is le ri i le o lan mü na se be ti, o dö nem bir din â li mi nin ne ka dar ö nem li bir ko num da o la bi le ce ði nin en ö nem li ka ný tý dýr" diye konuþtu. H. HÜSEÝN KEMAL'ÝN RÖPORTAJI 12. SAFADA A dem Pa la bý yýk Gün cel si ya set i çin de Sa id Nur sî ye ku lak ver me li Ak þam ya za rý Ser dar Tur gut, Türk si ya se ti nin ge li þi mi ni ve dýþ po li ti ka da ki bü yük de ði þi min þif re le ri ni an la mak i çin Mil lî Gö rüþ çü ler i le Nur cu lar a ra sýn da ki çe liþ ki ve tar týþ ma la rý tam an la ma mýz ge rek ti ði ni belirterek, Bu bað lam da Sa id Nur sî nin ha ya tý nýn ve gö rüþ le ri nin ü ze rin de ça lý þýl ma sý da gün cel bir si ya sî gö rev o la rak kar þý mý za çý ka bi li yor. Kürt so ru - nu nun çö zü mün de de bu ça lýþ ma la rýn çok ö nem li o la ca ðý ný his se di yo rum de di. AZISI MEDA-POLÝTÝK SAFASINDA FOTOÐRAF:AA Havalimanýnda gü ven lik ge rek çe siy le ü ze rin de ki el bi se le rin çý ka rýl ma sý nýn is ten di ði ni ö ne sü ren Mus ta fa Te ke o la yý þöy le an lat tý: TH ye a it u ça ða bin mek i çin sý ra ya gir dik. Va liz le ri miz en in ce nok ta sý na ka dar a ran dý. Po lis ler le bir lik te gü ven lik o da sý na gir dik. Ü ze rim de ki her el bi se yi çý kar ma mý is te di ler. Bir çok ül ke yi zi ya ret et tim. Ben böy le bir a ra ma gör me dim. DÝÐER OLCULARA APILMAAN ÇÝRKÝN UGULAMA APILDI Ýsrail den Türklere arama eziyeti Olmert: Tür ki ye düþ man de ðil Ýs ra il in es ki Baþ ba ka ný E hud Ol mert, Tür ki ye, Ýs ra il in düþ ma ný de ðil di ye rek, Ýs ra il hü kü me ti ni Tür ki ye i le dip lo ma tik kri zi çöz me ye ça ðýr dý. Olmert, Ýliþkileri düzeltmek bizim çýkarýmýza dedi. 7 de Mý sýr, tü nel le ri ka pa tý yor Ha be ri sayfa 7 de Ku düs ü zi ya ret et mek i çin Ýs ra il e gi - den Türk tu rist ler, dö nüþ te Te la viv de ki Ben Gu ri on Ha va li ma nýnda iç ça ma þýr la - rý na ka dar di dik di dik a ran dýk la rý ný be lir - te rek e zi yet gör dük le ri ni i fa de ettiler.. Tarih Kültür Rehberi Eyüp Ensar Uður: Kâðýt mendilimi bile 3 kez kontrol ettiler. Paçalarýmý, çoraplarýný kontrol ettiler. Çantalardaki çamaþýrlarý ortaya çýkardýlar. Arama dolayýsýyla uçaðýmýz rötarlý kalktý. 6 da Ýran dan füze kalkaný tepkisi Ha be ri sayfa 7 de Erdoðan ýn ziyareti hata olur Ýs ra il in 2. Ka na lý, üst dü zey bir yet ki li nin Baþ ba kan Er do ðan ýn Gaz ze zi ya re ti nin An ka ra i çin stra te jik bir ha ta o la ca ðý ný, ABD-Tür ki ye i liþ ki le ri nin bu se bep le bo zu - la bi le ce ði ni söy le di ði ni ak tar dý. 7 de ABD de yeni kasýrga korkusu Ha be ri sayfa 7 de Enf las yon týr ma nýþ ta TÜ ÝK, A ðus tos a yýn da Tü ke - ti ci Fi yat la rý En dek si nin yüz de 0,73, Ü re ti ci Fi yat la rý En dek si - nin (yüz de 1,76) o ra nýn da art tý - ðý ný a çýk la dý. Do la yý sýy la, A ðus - tos i ti ba riy le yýl lýk enf las yon i se TÜ FE de yüz de 6,65, Ü FE de yüz de 11,00 e çýk tý. 11 de ISSN Tuna kýyýsýndaki Viyana Camii bahçesinde geniþ katýlýmlý bir resepsiyon verildi.fo TOÐ RAF: A A AVUSTURA CUMHURBAÞKANI: La ik lik, din dý þý lýk de mek de ðil A vus tur ya Ýs lâm ce ma a ti bu yýl ilk kez Ra ma - zan Bay ra mý dolayýsýyla ver di ði re sep si yo na ka tý - lan A vus tur ya Cum hur baþ ka ný He inz Fisc her, A - vus tur ya da Din ve dev let iþ le ri nin bir bi rin den ay rýl dý ðý la ik bir sis tem ol du ðu na i þa ret e de rek, An cak bu te mel il ke nin, din i le dev let a ra sýn da bir bi riy le te mas e den nok ta o la maz an la mý na gel me di ði ni söy le di. Ha be ri sayfa 16 da

2 2 6 ELÜL 2011 SALI LÂHÝKA Mü minin en büyük düþmanýyla bir nevî kardeþliði vardýr ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ aratýr yoktan hususi Hâlýkým ölçü ile apar aðaç tohumu O rahmeti olan yüce Halk eden icâd edendir hiçten O tüm varlýðý Kâinat hem eseri hem þâhidi yaratýðý Hadsiz O eþyayý halden nice hale çevirir Kudretiyle yaratýþtan yaratýþa geçirir Kâinat Rabbimizindir Hàlikýyet eseri Ay ve yýldýzlar güneþ kudretinindir neferi O sebepleri hazýrlar daha sonra yaratýr Perdeler Zâtýný kullarýna hem de aratýr Sivrisinek gözünü icâd eden elbet O dur Ay güneþi yaratýp me mur eden elbet O dur El- Hàlýk Kâinat halk edemeyen halk edemez zerreyi eri göðü yaratandýr hem sayýsýz küreyi Hem hayat giyer O nun kudreti ile her izâm aratýp her varlýðý ruh giydirip verir nizâm Çaðýrýr kullarýný O hem tefekkür etmeye Nazar-ý ibretle bakýp Hakk yolundan gitmeye Hiç yok iken nutfeden insaný yaratan O dur HayyuKayyumhükmünâfýzRabbimizAllahbudur HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Haþri icâd kudretine en kolay misâl bahar Gece vaktinden hemen sonra gelen vakt-i nehâr Haþr-ý âzamýný icâd kudretinedir kolay Evvelinde nasýl icâd hem edilmiþ bu saray? Fail-i hakikî Ol dur bilmeli her zihniyet oksa her bir zerreye nisbet eder ulûhiyet Ehl-i akýl Rabbini bilmeli tam üzre kemâl Görmeli her bir köþede nurlu cilve-i cemâl Bir emirle meyve sünbül oluyor her bir tohum Ancak O nun rahmetinin cilvesi bu oluþum... Allah size tevbe nasib ederek günahlardan temizlenmenizi ister. Nefislerinin arzularýna uyanlar ise, sizin de kendileri gibi haramý helâl bilerek hak yolundan iyice ayrýlmanýzý isterler. Nisâ Sûresi: 27 / Âyet-i Kerime Meâli Ýman, bütün eþya arasýnda hakikî bir uhuvveti, irtibatý, ittisali ve ittihad rabýtalarýný tesis eder. Bunun içindir ki, mü minin ruhunda adâvet, kin, vahþet yoktur. En büyük bir düþmanýyla bir nevî kardeþliði vardýr. Ýsviçre hatýralarý-6 Ecnebi dinsizleri Arkadaþ! Ýman, bütün eþya arasýnda hakikî bir uhuvveti, irtibatý, ittisali ve ittihad rabýtalarýný tesis eder. Küfür ise, bürudet gibi, bütün eþyayý birbirinden ayrý gösterir ve birbirine ecnebî nazarýyla baktýrýr. Bunun içindir ki, mü minin ruhunda adâvet, kin, vahþet yoktur. En büyük bir düþmanýyla bir nevî kardeþliði vardýr. Kâfirin ruhunda hýrs, adâvet olduðu gibi, nefsini iltizam ve nefsine itimadý vardýr. Bu sýrra binaendir ki, dünya hayatýnda bazan galebe kâfirlerde olur. Ve keza, kâfir, dünyada hasenatýnýn mükâfatýný filcümle görür. Mü min ise, seyyiatýnýn cezasýný görür. Bunun için dünya, kâfire cennet (yani âhirete nisbeten), mü mine Cehennemdir (yani saadet-i ebediyesine nisbeten) yoksa, dünyada dahi mü min yüz derece ziyade mesuttur denilmiþtir. Ve keza, iman insaný ebediyete, Cennete lâyýk bir cevhere kalb eder. Küfür ise, ruhu, kalbi söndürür, zulmetler içinde býrakýr. Çünkü, iman, kabuðunun i- çerisindeki lübbü gösterir. Küfür ise, lüble kabuðu tefrik etmez. Kabuðu aynen lüb bilir ve insaný cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. Mesnevî-i Nuriye, s. 60 *** Ý lem eyyühe l-aziz! Kâfirlerin medeniyetiyle mü minlerin medeniyeti arasýndaki fark: Birincisi, medeniyet libasýný giymiþ korkunç bir vahþettir. Zahiri parlýyor, bâtýný da yakýyor. Dýþý süs, i- çi pis; sureti me nus, sîreti mâkûs bir þeytandýr. Ýkincisi, bâtýný nur, zahiri rahmet; içi muhabbet, dýþý uhuvvet; sureti muâvenet, sîreti þefkat, câzibedar bir melektir. Evet, mü min olan kimse, Ýmân ve tevhid iktizâsýyla, kâinata bir mehd-i uhuvvet nazarýyla baktýðý gibi; bütün mahlûkatý, bilhassa insanlarý, bilhassa Ýslâmlarý birbiriyle baðlayan ip de, ancak uhuvvettir. Çünkü, Ý- mân bütün mü minleri bir babanýn cenah-ý þefkati altýnda yaþayan kardeþler gibi kardeþ addediyor. Küfür ise, öyle bir burudettir ki, kardeþleri bile kardeþlikten çýkarýr. Ve bütün eþyada bir nevî ecnebîlik tohumunu ekiyor. Ve herþeyi herþeye düþman yapýyor. Evet, hamiyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkattir. Ve ezelî, ebedî iftirak ve firakla muttasýl ve mahduttur. Ama kâfirlerin medeniyetinde görülen mehâsin ve yüksek terakkiyât-ý sanayi-bunlar tamamen medeniyet-i Ýslâmiyeden, Kur ân ýn irþâdâtýndan, edyân-ý semâviyeden in ikâs ve iktibas edildiði, Lemeat ile Sünûhat eserlerimde istenildiði gibi izah ve ispat edilmiþtir. Onlara müracaat et; orada insanlarýn gaflet ettikleri büyük bir hakikat bulacaksýn. [Arapça ibarenin meâli] Mesnevî-i Nuriye, s. 77 *** Husûmet ve adâvetin vakti bitti. Ýki harb-i umumî adâvetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehþetli zulüm olduðunu gösterdi. Ýçinde hiçbir fayda olmadýðý tezahür etti. Öyleyse, düþmanlarýmýzýn seyyiatý tecavüz olmamak þartýyla adâvetinizi celb etmesin. Cehennem ve azab-ý Ýlâhî kâfidir onlara... (...) Madem muhabbet adâvete zýttýr; ziya ve zulmet gibi hakikî içtima edemezler. Hangisinin esbabý galip i- se, o hakikatiyle kalbde bulunacak; onun zýddý hakikatýyla olmayacak. Meselâ, muhabbet hakikatiyle bulunsa, o vakit adâvet þefkate, acýmaya inkýlâp eder. Ehl-i imana karþý vaziyet budur. ahut adâvet hakikatiyle kalbde bulunsa, o vakit muhabbet, mümaþat ve karýþmamak, zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehl-i dalâlete karþý olabilir. Hutbe-i Þamiye, s. 58 LÛGATÇE: uhuvvet: Kardeþlik. ittisal: Ulaþmak. Bitiþmek. * Birbirine dokunmak. akýnlýk. Baðlýlýk. Kavuþmak. bürudet: Soðukluk. adâvet: Düþmanlýk. iltizam: Tarafgirlik etme, birinin tarafýný tutma. hasenat: Ýyilikler, güzellikler. filcümle: Bir hayli. seyyiat: Günahlar, kötülükler. lübb: Öz. mümaþat: Hoþ geçinmek. Karýþmamak. * Bir maslahat yolunutakipetmek. gibi olma(ma)k ediüzzaman ýn yetmiþ beþ Byýl önce söylediði sözleri bazýlarýna hayal gibi gelse de aslýnda gerçeklerin ta kendisidir. Meyve Risâlesi nin Üçüncü Meselesini okurken aklýma Ecnebi dinsizleri gibi sözü takýlýrdý. Türkiye den binlerce km. uzaklara gidip ekmek parasý(!) kazanmak bahanesiyle gurbetin kahrýný çeken insanlarýn yaþadýðý bir Avrupa ülkesinde gördüklerimle Bediüzzaman ýn Eskiþehir hapishanesinde gördükleri arasýnda bir fark bulamadým. Ýlk gelenler canhýraþ bir þekilde dünyaya çalýþmýþlar, çokca para kazanmýþlar; kazandýklarýyla yatýrým da yapmýþlar. Bu arada bazýlarý çocuklarýna zaman ayýramamýþlar. Öyle ya, anneler de babalar gibi para kazanmanýn peþine düþmüþler. Çocuklarý büyürken sýkýntýlarý da büyümüþ. Batýlý tasvir etmek safi zihinleri bulandýracaðýndan o konulara girmek istemiyorum. Bazýlarý memlekete dönmüþler, ama a- kýllarý çalýþtýklarý yerde kalmýþ. Bazýlarý dönmekle kalmak arasýnda tercih sýkýntýsý çekiyorlar. Bu konuyu ayrýca tahlil etmekte fayda var. Kim kazandý, kim kaybetti? Kaybedilen þeyin yeri ne ile doldurulacak? Kâinat boþluk kabul etmediðine göre... Bazý Nur Talebeleri asrýn helâket ve felâketinden hem kendilerini, hem de çocuklarýný korumak için medrese-i nuriyeler açmýþlar. Buralarda dersler ve okuma programlarý yapýyorlar. Geçen sene Almanya da erkek çocuklara yönelik düzenlenen iki programa katýlma fýrsatým olmuþtu. Bu arada kýzlara ve hanýmlara yönelik programlarýn yeterli olmadýðýný belirtmeliyim. Üstadýn hayal dünyasýna misafir o- lalým mý? Bediüzzaman, Eskiþehir Hapishanesinin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramýnda otururken karþýsýndaki lisenin büyük kýzlarýný, okulun bahçesinde gülerek raks ettiklerini, eðlendiklerini görür. Ona, birden mânevî bir sinema ile o kýzlarýn elli sene sonraki vaziyetleri gösterilir. Gördüðü þudur: O elli altmýþ kýzlardan ve talebelerden kýrk ellisi, kabirde toprak olmuþlar, azap çekiyorlar. On tanesi, yetmiþ seksen yaþýnda çirkinleþmiþ, gençliðinde iffetini, namusunu muhafaza etmediðinden sevmek beklediði nazarlardan nefret görüyorlar. Sonra onlarýn o acýnacak hallerine aðlar. Hapishanedeki bir kýsým arkadaþlarý aðladýðýný iþitince niçin aðladýðýný sorarlar. O ise kendi hali ne býrakýlmasýný ister. aþadýðýmýz yaz ve güz mevsimlerinin sonu kýþ olduðu gibi; gençlik yazý ve ihtiyarlýk güzünün arkasý da kabir ve berzah kýþýdýr. Geçmiþ zamanýn elli sene önceki olaylarý sinema vb. ile þimdi gösterildiði gibi, gelecek zamanýn elli sene sonraki istikbal hadiselerini gösteren bir sinema bulunsa ve ehli dalâlet ve sefahetin elli altmýþ sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi (kurgu filmler o- labilir mi?), þimdiki güldüklerine ve gayrý meþrû keyiflerine nefretlerle ve teellümlerle aðlayacaklardý. Bediüzzaman, Eskiþehir Hapishanesindeki müþahede ile meþgul olurken, sefahet ve dalâleti terviç eden bir þahsý mânevî, insî bir þeytan gibi karþýsýna dikilip, Biz hayatýn herbir çeþit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattýrmak istiyoruz; bize karýþma. der. Bu talepler içinde ecnebî dinsizleri gibi yaþamak da vardýr. Bediüzzaman ýn cevabý günümüz Türkiyesi ni olduðu kadar dýþ dünyada yaþayan insanlarýmýzý da ilgilendirmektedir: Bir Müslüman, ecnebi dinsizleri gibi olamayacaðýna göre, ona yakýþan Ýslâm a uygun bir hayat tarzýný devam ettirmektir. Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsýn. Neden? Çünkü onlar bir peygamberi inkâr etse, diðerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de, Allah a i- nanabilir. Bunu da bilmezse, kemâlâta medar bazý seciyeleri bulunabilir. Burada yaþayan insanlardan bazýlarý peygamberlere inanmýyorlar, hatta Allah a inanmayanlar da var. Onlarýn dünyasýnda Allah ve peygamber kavramlarý nasýldýr? Bizim inandýðýmýz tarzda olmadýðý kesin. olda hiç tanýmadýðýnýz insanlar size selâm verebilir, yanlýþ yaptýysa özür dileyebilir. Kemâlâta medar bazý özellikleri vardýr. Meselâ burada insana saygý önce gelir. Arabalý, yürüyene saygý duyduðundan o- nun karþýya geçmesini bekler. Ýnsanlarýn zaafýndan faydalanýp kandýrmaya çalýþmaz. Halbuki dinimizde insan yaratýlmýþlarýn en þereflisidir. Sýdk (doðruluk) Müslümanlarýn niþanýdýr. Müslümanýn durumu ecnebilere hiç de benzemez. Çünkü Bir Müslüman, en âhir ve en büyük ve dini ve dâveti umumî olan âhirzaman Peygamberini (asm) inkâr etse ve zincirinden çýksa, daha hiçbir peygamberi, hattâ Allah ý kabul etmez. Neden? Çünkü bütün peygamberleri ve Allah ý ve kemâlâtý O nunla bilmiþ. Onlar onsuz kalbinde kalmaz (...) Hiçbir Müslüman, hakiki ahudi veya Mecusi veya Nasranî olmaz. Belki dinsiz olur; seciyeleri bozulur, vatana, millete muzýr bir hâlete girer. Müslüman Hz. Ýsa yý (as) da, Hz. Musa yý (as) da Hz. Muhammed (asm) ile tanýmýþtýr. Allah ý bize bildiren, iyi insan özelliklerini öðreten Resuli Ekrem dir (asm). Onun zincirinden çýkan kimse cemiyete zehir olup pislik çukurlarýna yuvarlanýr, tutulacak bir tarafý kalmaz. Böyle bir kimseyi zaten ecnebiler de kabul etmiyorlar. Bir Müslüman, ecnebi dinsizleri gibi olamayacaðýna göre, ona yakýþan Ýslâm a uygun bir hayat tarzýný devam ettirmektir. Cemal Serim Aðabeyin vefatý ine bir vefat haberini aldým. Pazar sabahý mübarek Ramazan ayýnda. Geçmiþlere gittim, maziye daldým. Sanki vefat eden Cemal Aðabey benim yanýmda. Allah sana rahmet eylesin. Ramazan ayýnda rahmet olmuþtur bu vefatýn. Kabrin nurla dolsun, yerin cennet olsun. Ölüm yoktur, devam eder hayatýn. ýllarca kucaðýnda sakladýn. O hastalýk sana olmuþtu arkadaþ. Sabrettin, þükrettin Allah dedin. Allah sana imanýný etsin yoldaþ. Ýzmit dershanesinin temelini attýlar. Bizler de merasimine katýldýk. Sonralarý bizleri evlerine aldýlar. Þükrederek anlatýrdý ondaki hastalýk. Bizler üzüldük o ise gülerdi. Risâle-i Nurlardan dersini almýþ. Bu bahçemi dershaneye verdim derdi. Ýnþâallah Allah ýn cennetine varmýþ. Cennete vardýðýný nerden bilirsin? Risâle-i Nur u okuyanlar imanla kabre girer. Ýmanla ölünce sen de bu müjdeyi alýrsýn. Hz. Üstadýn müjdesi, Risâle-i Nur da vermiþ haber. Umreye gidiyormuþ benden helâllik aldý. Haklarýmýz sana helâl olsun. Umreden sonra bilmem kaç gün kaldý. Cennete gitmen için umren sana yol olsun. Ýzmit cemaati baþlarýmýz sað olsun. Cemal Aðabeyin ismini bir dershaneye verin. Allah ýn rahmeti senin üzerine olsun. Ýnþâallah evlâtlarýn doldururlar yerin. Cemal Aðabey Risâle-i Nur hizmetiyle bilinir. Ýnþâallah Resulullah ýn yanýnda Üstadýmýz seni yanýna alýr. akýndýr bizler de sýraya girmiþiz. Taþýdýðýmýz emanete sadýk kalabilsek. Risâle-i Nur dan iman dersi almýþýz. Hz. Resulullah ýn yanýnda Üstad bizi de yanýna alsa. Cümle cemaat bu duâya diyelim âmin. Ýnþallah duâlarýmýza ortaksýn. Ruhuna hatimler iniyor, Fatihalar ve asin. Cesedini topraða býraktýn Ahirette ruhen saðsýn. TEVFÝK BOZ

3 HABER 6 ELÜL 2011 SALI 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 Þevval 1432 Rumî: 24 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Okullarda devamsýzlýða sýký takip MEB, ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN OKULA DEVAMSIZLIKLARINI AÞAMALI DEVAMSIZLIK ÖNETÝMÝ ÝLE TAKÝP EDECEK. DE- VAMSIZLIKAPANÇOCUÐUNVELÝSÝÝLEGÖRÜÞÜLECEK.ÇOCUÐUNUOKULAGÖNDERMEENVELÝEAPTIRIMUGULANACAK. MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý nýn (MEB), ilköðretim öðrencilerinin okula devamsýzlýklarýný takip etmek amacýyla hazýrladýðý Aþamalý Devamsýzlýk önetimi kapsamýnda, yarým veya bir tam gün özürsüz devamsýzlýk yapan çocuðun velisi aranacak veya yüz yüze görüþme yapýlacak. Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Emin Zararsýz Aþamalý Devamsýzlýk önetimi konulu bir genelge yayýmladý. Zararsýz, ilköðretim öðrencilerinin okula devamlarýný saðlayarak çocuklarýn ilköðretimi zamanýnda diploma alarak tamamlamalarý için devamsýzlýðýn erken tanýmlamasýný, deðerlendirilmesini, devamsýzlýk yapan çocuða yönelik bireyselleþtirilmiþ uygun müdahalelerin yapýlmasýný saðlamak ve takibini yapmak amacýyla Aþamalý Devamsýzlýk önetimi nin (ADE) geliþtirildiðini kaydetti. Genelgeye göre, ADE in uygulama kýlavuzu hazýrlanarak, Ýlköðretim Genel Müdürlüðü nün internet sitesinde yayýmlandý. Bu doðrultuda ilköðretim okullarýnda Okul Risk Takip Kurulu kurulacak. e-okul sistemi ekranlarýnda Öðrenci Ýþlemlerinde yer alan Risk ve Ýhtiyaç Deðerlendirme Formu her öðrenci için doldurulacak. ADE için öðrenci devamsýzlýklarý her gün düzenli olarak e-okul sistemine girilecek. e-okul sisteminde yer alan çocuk ve veli bilgileri sýnýf öðretmeni/þube rehber öðretmeni tarafýndan her eðitim dönemi baþýnda güncellenecek. arým veya bir tam gün özürsüz devamsýzlýk yapan çocuk hakkýnda sýnýf öðretmeni/þube rehber öðretmeni veya ilgili müdür yardýmcýsý tarafýndan telefonla velisi aranacak veya yüz yüze görüþme yapýlacak. Üniversitelere kayýtlarbaþladý ÜNÝVERSÝTEÝ kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri bütün üniversitelerde dün baþladý. Kayýtlar, 9 Eylül Cuma gününe kadar yapýlacak. Üniversitelerdeki her program için ayrý kayýt tarihi belirlendiðinden, a- daylarýn sýnav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. Belirtilen tarihte kayýt yaptýrmayan adaylar kayýt hakkýný kaybedecek. Ölçme Seçme ve erleþtirme Merkezi (ÖSM), üniversiteyi kazanan adaylarý gösteren fotoðraflý sýnav sonuçlarýný, adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine elektronik ortamda gönderdi. ÖSS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, üniversiteler tarafýndan internet adresinde görülebilecek. Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya ükseköðrenim Kredi ve urtlar Kurumuna baþvurmalarý gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Merkezi Açýköðretim Programlarýný kazanan adaylar, kayýt iþlemleri ve kayýt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüðüne baþvuracaklar. A- daylarýn kayýt için bizzat kendilerinin ilgili üniversiteye baþvurmasý gerekiyor. Postayla kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle üniversite tarafýndan onaylý örneði kabul edilecek. Belgeler eksik ise kayýt yapýlmayacak. Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday, herhangi bir hak iddia edemeyecek. Ankara / aa OKULA DEVAMI SAÐLANAN AKINDAN ÝZLENECEK Okula devamý saðlanan çocuðun devam durumu, en az iki eðitim dönemi yakýndan izlenecek. Okul tarafýndan çocuðun okula devamý saðlanamazsa yasal yaptýrým baþlatýlacak ve bu durum Ýlçe Risk Takip Kuruluna bildirilecek. Okul rehber öðretmenlerinin ilçe genelinde yaptýklarý aylýk toplantýlarda devamsýzlýk konusu gündeme alýnacak ve bu konuda yapýlacak çalýþmalar belirlenecek. Okul Risk Takip Kurulu, çocuklarýn devamsýzlýklarýyla ilgili izleme deðerlendirme raporlarýný her öðretim dönemi sonunda ilçe Risk Takip Kuruluna gönderecek. Ýlçe ve Ýl Risk Takip Kurullarý, ilköðretim okullarýnda devamsýzlýk konusunda yapýlan çalýþmalarý yakýndan izleyerek hazýrladýklarý izleme deðerlendirme raporlarý elektronik ortamda her öðretim dönemi sonunda ilçeler illere, iller ise Millî Eðitim Bakanlýðý na gönderecek. Kýlavuzda, devamsýzlýk türüne ayrý ayrý eylem planý belirlendi. Kýlavuza göre, okul yöneticilerince çocuklarýn devamsýzlýk yapmasýný etkileyen okul yakýnýndaki internet kafe, oyun salonu gibi mekânlarýn belli aralýklarla ziyaret edilmesi için emniyet yetkililerine bilgi verecek. EVE MEKTUP DA GÖNDERÝLECEK Ýki gün üst üste okula gelmeyerek ardýþýk ö- zürsüz devamsýzlýk yapan öðrencinin üçüncü gün velisine ev ziyareti yapýlacak. Çocuðun hale okula gelmemesi halinde eve mektup gönderilecek. Çocuðun yaptýðý devamsýzlýk konusunda veliyi haberdar etmek, bilgilendirmek ve uyarmak amacýyla eve gönderilen mektup, iadeli taahhütlü o- lacak. Buna raðmen okula gelmeyen çocuðun velisi uyarýlarak, kendisine durumun mülki amirliðe bildirileceði, çocuðun okula gönderilmeme sebebinin a- raþtýrýlacaðý, çocuðu okula göndermeyen veliye yaptýrým uygulanacaðý, durumun Çocuk Koruma Kanunu kapsamýnda sosyal hizmetler ile müdürlüklerine bildirileceði ve çocuk hakkýnda sosyal bir inceleme yaptýrýlmasýnýn talep edileceði ve yapýlacak sosyal inceleme sonucuna göre çocuðun velâyet durumuna iliþkin dâvâ açýlabileceði bildirilecek. Kendi il ve ilçesine mevsimlik gezici ve geçici tarým iþçisi olarak geldiði belirlenen çocuklar için valilik, kaymakamlýk ve il, ilçe millî eðitim müdürlükleri bu çocuðun ÝBO lar da dahil olmak üzere mevcut okullarda eðitimine devamýný saðlayacak. SÖZLEÞME ÝMZALANACAK Devamsýzlýðýn ardýndan çocuðun okula gelmesi durumunda Okula Devam Sözleþmesi yapýlacak. Bu sözleþme, çocuk, öðretmen ve velinin imzalayacaðý, çocuðun okula devam niyetini yazýlý hale getirdiði bir sözleþme niteliðini taþýyor. Sözleþmeyle, öðrencinin vereceði sözün daha ciddî hale getirilmesi, çocuk ve velisi tarafýndan durumun öneminin daha iyi anlaþýlmasýnýn saðlanmasý amaçlanýyor. Sözleþme, çocuk ve velisi ile çocuðun okula devamý konusunda anlaþýldýðý durumlarda yapýlacak. Ev ziyaretinde, ilk ziyaretteki deðerlendirmelere göre eriþilebilir olduklarý takdirde muhtar, toplum merkezlerinden sosyal çalýþma görevlisi, hukukî bir sorun varsa Baro Çocuk Haklarý Merkezlerinden bir yetkili, kanaat önderi ve din görevlisi de ziyarete katýlabilecek. Ýhtiyaç varsa kolluk kuvvetleriyle birlikte ziyarete gidilebilecek. Ankara / aa Tekdersikalankayýtolabilecek ÖK, ortaöðretim kurumundan mezun olamadýðý için kazandýðý programa kayýt olamayan ve ortaöðretim sorumluluk sýnavý veya ek sýnav sonucunda ortaöðretimden mezun olan öðrencilerin durumlarýný belgelemeleri kaydýyla kayýtlarýný yaptýrabileceði kararýný aldý. Kayýt Ýþlemleri konulu genelgede, ortaöðretim kurumlarýnýn sorumluluk sýnavlarýnýn Eylül ayýnýn ilk haftasýnda yapýlacaðý ve daha sonra Eylül ayý içerisinde tekrar bir ek sýnav hakký verileceðinin belirtildiði hatýrlatýldý. Buna göre, ÖK ün üniversitelere gönderdiði genelgede þunlar kaydedildi: Üniversiteye kayýt iþlemlerinin yapýlacaðý 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasýnda ortaöðretim kurumundan mezun olamadýðý için kazandýðý programa kayýt olamayan ve ortaöðretim sorumluluk sýnavý veya ek sýnav soncunda ortaöðretimden mezun olan öðrencilerin bu durumlarýný belgelemeleri kaydýyla 2011-ÖSS de kayýt hakký kazandýklarý programlarýn kontenjanlarý dikkate alýnmadan 2011-ÖSS de kayýt hakký kazandýklarý programlara kayýt yaptýrabilmelerine karar verilmiþtir. Ankara / aa urt baþvurularý açýklandý öðretim yýlýnda URT- KUR yurtlarýnda barýnmak üzere müracaat edenlerin baþvuru sonuçlarý açýklandý. Adaylar sonuçlarýný internet adresinden öðrenebilecek. URT- KUR Genel Müdürü Hasan Albayrak yaptýðý yazýlý açýklamada, yeni eðitim-öðretim yýlýnda yurtlarda barýnmak üzere baþvuruda bulunanlarýn sonuçlarýný kurumun internet adresinden öðrenilebileceðini bildirdi. Asýl listeden yurda girmeye hak kazanan öðrencilerin kayýtlarýný 16 Eylül e kadar yapabileceðini belirten Albayrak, yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öðrencilerin kesin kayýtlarýn 19 Eylül 2011 tarihinden itibaren baþlayacaðýný ifade etti. Albayrak, Bundan sonraki her Pazartesi günü ilân edilecek olan yedek listedeki öðrencilere 5 er gün kayýt süresi tanýnacaktýr. edek listeler bölge müdürlüðünün bulunduðu illerde bölge müdürlüðünce bölge müdürlüklerinin olmadýðý il/ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilân edilecektir dedi. urtlar 12 Eylül 2011 tarihinde hizmete açýlacak. Ankara / aa URTKUR, öðrencilere danýþmanlýk hizmeti verecek ÜKSEKÖÐRENÝM Kredi ve urtlar Kurumu (URTKUR), fakülte, yüksekokul ve yurtlara kayýt için gelen öðrencilere danýþmanlýk hizmeti sunuyor.urt- KUR dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, öðrencileri kurum hakkýnda bilgilendirmek ve yurtlara yönlendirmek amacýyla Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Adana, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak, Kocaeli ve Aksaray daki þehirlerarasý otobüs terminallerinde 5-16 Eylül 2011 tarihleri arasýnda hizmet vermek üzere danýþma masalarý kuruldu. Uygulamayla ailesinin bulunduðu þehirden ayrýlarak baþka bir ilde öðrenime baþlayacak gençlerin, geldikleri þehir, barýnacaklarý yurt, burs/ kredi hizmetlerine iliþkin izleyecekleri yol, imkânlar, hizmetler ve ulaþým hakkýnda doðru bilgiye u- laþmalarý hedeflendi. Ankara / aa 100TemelEser uygulamasý kýsmen baþarýlý ANKARA NIN farklý ilçelerinde yapýlan bir araþtýrma, Millî Eðitim Bakanlýðýnýn 2005 te yayýmladýðý genelgeyle okutulmasý zorunlu tutulan 100 Temel Eser uygulamasýnýn kýsmen baþarýlý olduðunu ortaya koydu. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bülent ýlmaz ýn danýþmanlýðýnda Sinem Arýcan tarafýndan hazýrlanan araþtýrma için Ankara nýn Mamak, enimahalle ve Çankaya ilçelerindeki 54 ilköðretim okulunda görev yapan 141 Türkçe öðretmenine anket uygulandý. Ankette sorulan Öðrencilerinizin okuduklarý ders dýþý kitap sayýsý sizce hangi aralýktadýr sorusuna öðretmenlerin yüzde 12,1 i iki ayda bir kitap ve daha az, yüzde 46,8 i ayda bir kitap, yüzde 41,1 i bir ayda iki ve daha fazla cevabýný verdi. Hiç okumayan öðrencinin bulunmadýðýnýn belirlendiði a- raþtýrmada, Öðrencileriniz 100 Temel Eserin kaç tanesini okumuþtur sorusuna cevap olarak öðretmenler, öðrencilerin sadece yüzde 0,7 sinin 100 kitaplýk listeden 51 ve daha fazlasýný okuduðunu belirtti. Öðretmenlerin verdikleri cevaba göre, öðrencilerin yüzde 68,8 i sözü edilen listeden 1-20 arasýnda kitap okurken, yüzde 1,4 ü hiç kitap okumadý. Öðretmenlere göre, öðrencilerin yüzde 29,1 i ise eserlerden a- rasýnda okudu. Okuduklarýnýza dayanarak, 100 Temel Eseri öðrencileriniz için ne kadar uygun buluyorsunuz? sorusunda ise öðretmenlerin yüzde 53,2 si eserlerin öðrencilere az uygun olduðu karþýlýðýný verdi. Sizce, 100 Temel Eser uygulamasý, öðrencilerin okuma alýþkanlýklarýný arttýrma açýsýndan ne kadar baþarýlý oldu? sorusunu cevaplayan öðretmenlerden yüzde 53,9 una göre, 100 Temel Eser Uygulamasý kýsmen baþarýlý oldu. Ankara / aa Meteorolojik radarlar yaygýnlaþtýrýlýyor ORMAN ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü bünyesinde meteoroloji radarlarýný ülke genelinde yaygýnlaþtýrmaya devam ediyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ndan alýnan bilgiye göre, kuvvetli meteorolojik olaylar ve bu olaylar neticesi oluþan tabiî a- fetler öncesi erken uyarý sistemlerinin oluþturulmasý için en geliþmiþ gözlem sistemi olan meteoroloji radarlarýna yenileri ekleniyor. Þu an aktif olarak çalýþan Ankara, Ýstanbul, Balýkesir ve Zonguldak radarlarýna ek olarak geçen yýl Ýzmir ve Muðla, bu yýl ise Antalya ve Hatay radarlarýnýn kurulum ve montaj çalýþmalarý tamamlanarak hizmete a- çýldý. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, ülkede meydana gelebilecek tabiî afetlere karþý erken uyarý sistemini uygulayabilmek için þimdi de Trabzon a meteoroloji radarý kuruyor. Bakanlýk yetkilileri, erken uyarý maksatlý meteoroloji radarlarýnýn ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlacaðýný bildirdi. Ankara / aa RTÜK ten, Medya Okuryazarlýðý Dersinin aygýnlaþtýrýlmasý Paneli RADO ve Televizyon Üst Kurulu nca (RTÜK), Medya Okuryazarlýðý Dersinin aygýnlaþtýrýlmasý Paneli düzenlenecek. RTÜK ten yapýlan yazýlý a- çýklamada, Millî Eðitim Bakanlýðý ile iþbirliði içerisinde yürütülen Medya Okuryazarlýðý Projesi kapsamýnda 7 Eylül 2011 Çarþamba günü Medya O- kuryazarlýðý Dersinin aygýnlaþtýrýlmasý Paneli düzenleneceði kaydedildi. Açýklamaya göre, Medya Ýçerikleri ve Medya Okuryazarlýðý Dersinin Önemi ve "nternet Okuryazarlýðý ve Eðitim Sürecine Etkisi baþlýklý iki oturumdan oluþacak panelin açýþ konuþmasýný RTÜK Baþkaný Prof. Dr. Davut Dursun yapacak. Panele, Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Emin Zararsýz, Müsteþar ardýmcýsý Salih Çelik, bazý akademisyenler ve bürokratlar konuþmacý olarak katýlacak. Ankara / aa 37

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban HER KESÝMDEN TEPKÝ VAR Müslüman fiþlemesine tepkiler büyük ual man ya Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans- Pe ter Fri ed rich in, baþ ta genç ler ol mak ü ze re dav ra nýþ la rýn da de ði þik lik göz le nen Müs

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Türkiye nin Gandi si Said Nursî AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 MART 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

Türkiye nin Gandi si Said Nursî AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 MART 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. SiyahMaviKýrmýzýSarý Türkiye nin Gandi si Said Nursî Amerika da Columbia Üniversitesinde düzenlenen panelde Prof. Dr. Reþat Kasaba nýn Türkiye de Nehru çok, ama bir Gandi yok sözüne cevap veren Prof. Dr.

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 MAYIS 2011 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 MAYIS 2011 SALI/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝMAN- HAYAT-ÞERÝAT TA SÝYASETÝN YERÝ Ýman ve hayat aþamalarýyla iç içe yaþanacak olan "þeriat" merhalesi, siyaseti de içine almayacak mý? Elbette alacak. Ama bu da fýtrî bir akýþ içinde,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı