GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr"

Transkript

1 Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 6 ELÜL 2011 SALI / 75 Kr ni as ya.com.tr Terör, cumhuriyetin kuruluþunda yapýlan yanlýþlarýn eseri ÇÖZÜM Bediüzzaman MODELÝNDE GÝTTÝKÇE DERÝNLEÞEN KÜRT SORUNUNUN SOSOLOJÝK TAHLÝLÝNÝ APAN DR. ADEM PALABIIK, PROBLEMLERÝN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN MÜSBET HAREKET MODELÝNÝ ÖRNEK GÖSTERDÝ. DÝN ADAMLARININ BOÞLUÐU DOLDURULAMADI Kürt me se le si nin hal lin de din a dam la rý na bü yük gö rev düþ tü ðü nü be lir ten Muþ Al pas lan Ü ni ver si te si Sos yo lo ji Bö lü mü öð re tim ü ye le rin den A dem Pa la bý yýk, Cum - hu ri ye tin i lâ nýn dan son ra a lý nan ra di kal ka rar lar ve son ra sýn da ge len de ði þik lik ler bu sos yo lo jik ya pý yý tah ri fe uð rat mýþ týr. Ýs tik lâl Mah ke me le rin de i dam e di len din â lim le - ri nin o luþ tur du ðu boþ luk lar, son ra ki yýl lar da dol du ru la ma mýþ týr de di. MÜSBET HAREKET PROBLEMLERÝ ÇÖZER Cum hu ri yet ten ön ce ki med re se sis te mi nin Kürt hal ký ü ze rin de sos yo lo jik a çý dan et ki li ol du ðu nu be lir ten Pa la bý yýk. O dö nem mev cut þeyh ler, a þi ret re is le ri nin çö ze me di ði so run la ra çö züm bu la bil mek te ve top lum sal kon sen - sü sü sað la ya bil mek tey di. Be di üz za man Sa id Nur sî nin bir dö nem yap tý ðý da bu dur. O nun a þi ret re is le ri i le o lan mü na se be ti, o dö nem bir din â li mi nin ne ka dar ö nem li bir ko num da o la bi le ce ði nin en ö nem li ka ný tý dýr" diye konuþtu. H. HÜSEÝN KEMAL'ÝN RÖPORTAJI 12. SAFADA A dem Pa la bý yýk Gün cel si ya set i çin de Sa id Nur sî ye ku lak ver me li Ak þam ya za rý Ser dar Tur gut, Türk si ya se ti nin ge li þi mi ni ve dýþ po li ti ka da ki bü yük de ði þi min þif re le ri ni an la mak i çin Mil lî Gö rüþ çü ler i le Nur cu lar a ra sýn da ki çe liþ ki ve tar týþ ma la rý tam an la ma mýz ge rek ti ði ni belirterek, Bu bað lam da Sa id Nur sî nin ha ya tý nýn ve gö rüþ le ri nin ü ze rin de ça lý þýl ma sý da gün cel bir si ya sî gö rev o la rak kar þý mý za çý ka bi li yor. Kürt so ru - nu nun çö zü mün de de bu ça lýþ ma la rýn çok ö nem li o la ca ðý ný his se di yo rum de di. AZISI MEDA-POLÝTÝK SAFASINDA FOTOÐRAF:AA Havalimanýnda gü ven lik ge rek çe siy le ü ze rin de ki el bi se le rin çý ka rýl ma sý nýn is ten di ði ni ö ne sü ren Mus ta fa Te ke o la yý þöy le an lat tý: TH ye a it u ça ða bin mek i çin sý ra ya gir dik. Va liz le ri miz en in ce nok ta sý na ka dar a ran dý. Po lis ler le bir lik te gü ven lik o da sý na gir dik. Ü ze rim de ki her el bi se yi çý kar ma mý is te di ler. Bir çok ül ke yi zi ya ret et tim. Ben böy le bir a ra ma gör me dim. DÝÐER OLCULARA APILMAAN ÇÝRKÝN UGULAMA APILDI Ýsrail den Türklere arama eziyeti Olmert: Tür ki ye düþ man de ðil Ýs ra il in es ki Baþ ba ka ný E hud Ol mert, Tür ki ye, Ýs ra il in düþ ma ný de ðil di ye rek, Ýs ra il hü kü me ti ni Tür ki ye i le dip lo ma tik kri zi çöz me ye ça ðýr dý. Olmert, Ýliþkileri düzeltmek bizim çýkarýmýza dedi. 7 de Mý sýr, tü nel le ri ka pa tý yor Ha be ri sayfa 7 de Ku düs ü zi ya ret et mek i çin Ýs ra il e gi - den Türk tu rist ler, dö nüþ te Te la viv de ki Ben Gu ri on Ha va li ma nýnda iç ça ma þýr la - rý na ka dar di dik di dik a ran dýk la rý ný be lir - te rek e zi yet gör dük le ri ni i fa de ettiler.. Tarih Kültür Rehberi Eyüp Ensar Uður: Kâðýt mendilimi bile 3 kez kontrol ettiler. Paçalarýmý, çoraplarýný kontrol ettiler. Çantalardaki çamaþýrlarý ortaya çýkardýlar. Arama dolayýsýyla uçaðýmýz rötarlý kalktý. 6 da Ýran dan füze kalkaný tepkisi Ha be ri sayfa 7 de Erdoðan ýn ziyareti hata olur Ýs ra il in 2. Ka na lý, üst dü zey bir yet ki li nin Baþ ba kan Er do ðan ýn Gaz ze zi ya re ti nin An ka ra i çin stra te jik bir ha ta o la ca ðý ný, ABD-Tür ki ye i liþ ki le ri nin bu se bep le bo zu - la bi le ce ði ni söy le di ði ni ak tar dý. 7 de ABD de yeni kasýrga korkusu Ha be ri sayfa 7 de Enf las yon týr ma nýþ ta TÜ ÝK, A ðus tos a yýn da Tü ke - ti ci Fi yat la rý En dek si nin yüz de 0,73, Ü re ti ci Fi yat la rý En dek si - nin (yüz de 1,76) o ra nýn da art tý - ðý ný a çýk la dý. Do la yý sýy la, A ðus - tos i ti ba riy le yýl lýk enf las yon i se TÜ FE de yüz de 6,65, Ü FE de yüz de 11,00 e çýk tý. 11 de ISSN Tuna kýyýsýndaki Viyana Camii bahçesinde geniþ katýlýmlý bir resepsiyon verildi.fo TOÐ RAF: A A AVUSTURA CUMHURBAÞKANI: La ik lik, din dý þý lýk de mek de ðil A vus tur ya Ýs lâm ce ma a ti bu yýl ilk kez Ra ma - zan Bay ra mý dolayýsýyla ver di ði re sep si yo na ka tý - lan A vus tur ya Cum hur baþ ka ný He inz Fisc her, A - vus tur ya da Din ve dev let iþ le ri nin bir bi rin den ay rýl dý ðý la ik bir sis tem ol du ðu na i þa ret e de rek, An cak bu te mel il ke nin, din i le dev let a ra sýn da bir bi riy le te mas e den nok ta o la maz an la mý na gel me di ði ni söy le di. Ha be ri sayfa 16 da

2 2 6 ELÜL 2011 SALI LÂHÝKA Mü minin en büyük düþmanýyla bir nevî kardeþliði vardýr ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ aratýr yoktan hususi Hâlýkým ölçü ile apar aðaç tohumu O rahmeti olan yüce Halk eden icâd edendir hiçten O tüm varlýðý Kâinat hem eseri hem þâhidi yaratýðý Hadsiz O eþyayý halden nice hale çevirir Kudretiyle yaratýþtan yaratýþa geçirir Kâinat Rabbimizindir Hàlikýyet eseri Ay ve yýldýzlar güneþ kudretinindir neferi O sebepleri hazýrlar daha sonra yaratýr Perdeler Zâtýný kullarýna hem de aratýr Sivrisinek gözünü icâd eden elbet O dur Ay güneþi yaratýp me mur eden elbet O dur El- Hàlýk Kâinat halk edemeyen halk edemez zerreyi eri göðü yaratandýr hem sayýsýz küreyi Hem hayat giyer O nun kudreti ile her izâm aratýp her varlýðý ruh giydirip verir nizâm Çaðýrýr kullarýný O hem tefekkür etmeye Nazar-ý ibretle bakýp Hakk yolundan gitmeye Hiç yok iken nutfeden insaný yaratan O dur HayyuKayyumhükmünâfýzRabbimizAllahbudur HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Haþri icâd kudretine en kolay misâl bahar Gece vaktinden hemen sonra gelen vakt-i nehâr Haþr-ý âzamýný icâd kudretinedir kolay Evvelinde nasýl icâd hem edilmiþ bu saray? Fail-i hakikî Ol dur bilmeli her zihniyet oksa her bir zerreye nisbet eder ulûhiyet Ehl-i akýl Rabbini bilmeli tam üzre kemâl Görmeli her bir köþede nurlu cilve-i cemâl Bir emirle meyve sünbül oluyor her bir tohum Ancak O nun rahmetinin cilvesi bu oluþum... Allah size tevbe nasib ederek günahlardan temizlenmenizi ister. Nefislerinin arzularýna uyanlar ise, sizin de kendileri gibi haramý helâl bilerek hak yolundan iyice ayrýlmanýzý isterler. Nisâ Sûresi: 27 / Âyet-i Kerime Meâli Ýman, bütün eþya arasýnda hakikî bir uhuvveti, irtibatý, ittisali ve ittihad rabýtalarýný tesis eder. Bunun içindir ki, mü minin ruhunda adâvet, kin, vahþet yoktur. En büyük bir düþmanýyla bir nevî kardeþliði vardýr. Ýsviçre hatýralarý-6 Ecnebi dinsizleri Arkadaþ! Ýman, bütün eþya arasýnda hakikî bir uhuvveti, irtibatý, ittisali ve ittihad rabýtalarýný tesis eder. Küfür ise, bürudet gibi, bütün eþyayý birbirinden ayrý gösterir ve birbirine ecnebî nazarýyla baktýrýr. Bunun içindir ki, mü minin ruhunda adâvet, kin, vahþet yoktur. En büyük bir düþmanýyla bir nevî kardeþliði vardýr. Kâfirin ruhunda hýrs, adâvet olduðu gibi, nefsini iltizam ve nefsine itimadý vardýr. Bu sýrra binaendir ki, dünya hayatýnda bazan galebe kâfirlerde olur. Ve keza, kâfir, dünyada hasenatýnýn mükâfatýný filcümle görür. Mü min ise, seyyiatýnýn cezasýný görür. Bunun için dünya, kâfire cennet (yani âhirete nisbeten), mü mine Cehennemdir (yani saadet-i ebediyesine nisbeten) yoksa, dünyada dahi mü min yüz derece ziyade mesuttur denilmiþtir. Ve keza, iman insaný ebediyete, Cennete lâyýk bir cevhere kalb eder. Küfür ise, ruhu, kalbi söndürür, zulmetler içinde býrakýr. Çünkü, iman, kabuðunun i- çerisindeki lübbü gösterir. Küfür ise, lüble kabuðu tefrik etmez. Kabuðu aynen lüb bilir ve insaný cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. Mesnevî-i Nuriye, s. 60 *** Ý lem eyyühe l-aziz! Kâfirlerin medeniyetiyle mü minlerin medeniyeti arasýndaki fark: Birincisi, medeniyet libasýný giymiþ korkunç bir vahþettir. Zahiri parlýyor, bâtýný da yakýyor. Dýþý süs, i- çi pis; sureti me nus, sîreti mâkûs bir þeytandýr. Ýkincisi, bâtýný nur, zahiri rahmet; içi muhabbet, dýþý uhuvvet; sureti muâvenet, sîreti þefkat, câzibedar bir melektir. Evet, mü min olan kimse, Ýmân ve tevhid iktizâsýyla, kâinata bir mehd-i uhuvvet nazarýyla baktýðý gibi; bütün mahlûkatý, bilhassa insanlarý, bilhassa Ýslâmlarý birbiriyle baðlayan ip de, ancak uhuvvettir. Çünkü, Ý- mân bütün mü minleri bir babanýn cenah-ý þefkati altýnda yaþayan kardeþler gibi kardeþ addediyor. Küfür ise, öyle bir burudettir ki, kardeþleri bile kardeþlikten çýkarýr. Ve bütün eþyada bir nevî ecnebîlik tohumunu ekiyor. Ve herþeyi herþeye düþman yapýyor. Evet, hamiyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkattir. Ve ezelî, ebedî iftirak ve firakla muttasýl ve mahduttur. Ama kâfirlerin medeniyetinde görülen mehâsin ve yüksek terakkiyât-ý sanayi-bunlar tamamen medeniyet-i Ýslâmiyeden, Kur ân ýn irþâdâtýndan, edyân-ý semâviyeden in ikâs ve iktibas edildiði, Lemeat ile Sünûhat eserlerimde istenildiði gibi izah ve ispat edilmiþtir. Onlara müracaat et; orada insanlarýn gaflet ettikleri büyük bir hakikat bulacaksýn. [Arapça ibarenin meâli] Mesnevî-i Nuriye, s. 77 *** Husûmet ve adâvetin vakti bitti. Ýki harb-i umumî adâvetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehþetli zulüm olduðunu gösterdi. Ýçinde hiçbir fayda olmadýðý tezahür etti. Öyleyse, düþmanlarýmýzýn seyyiatý tecavüz olmamak þartýyla adâvetinizi celb etmesin. Cehennem ve azab-ý Ýlâhî kâfidir onlara... (...) Madem muhabbet adâvete zýttýr; ziya ve zulmet gibi hakikî içtima edemezler. Hangisinin esbabý galip i- se, o hakikatiyle kalbde bulunacak; onun zýddý hakikatýyla olmayacak. Meselâ, muhabbet hakikatiyle bulunsa, o vakit adâvet þefkate, acýmaya inkýlâp eder. Ehl-i imana karþý vaziyet budur. ahut adâvet hakikatiyle kalbde bulunsa, o vakit muhabbet, mümaþat ve karýþmamak, zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehl-i dalâlete karþý olabilir. Hutbe-i Þamiye, s. 58 LÛGATÇE: uhuvvet: Kardeþlik. ittisal: Ulaþmak. Bitiþmek. * Birbirine dokunmak. akýnlýk. Baðlýlýk. Kavuþmak. bürudet: Soðukluk. adâvet: Düþmanlýk. iltizam: Tarafgirlik etme, birinin tarafýný tutma. hasenat: Ýyilikler, güzellikler. filcümle: Bir hayli. seyyiat: Günahlar, kötülükler. lübb: Öz. mümaþat: Hoþ geçinmek. Karýþmamak. * Bir maslahat yolunutakipetmek. gibi olma(ma)k ediüzzaman ýn yetmiþ beþ Byýl önce söylediði sözleri bazýlarýna hayal gibi gelse de aslýnda gerçeklerin ta kendisidir. Meyve Risâlesi nin Üçüncü Meselesini okurken aklýma Ecnebi dinsizleri gibi sözü takýlýrdý. Türkiye den binlerce km. uzaklara gidip ekmek parasý(!) kazanmak bahanesiyle gurbetin kahrýný çeken insanlarýn yaþadýðý bir Avrupa ülkesinde gördüklerimle Bediüzzaman ýn Eskiþehir hapishanesinde gördükleri arasýnda bir fark bulamadým. Ýlk gelenler canhýraþ bir þekilde dünyaya çalýþmýþlar, çokca para kazanmýþlar; kazandýklarýyla yatýrým da yapmýþlar. Bu arada bazýlarý çocuklarýna zaman ayýramamýþlar. Öyle ya, anneler de babalar gibi para kazanmanýn peþine düþmüþler. Çocuklarý büyürken sýkýntýlarý da büyümüþ. Batýlý tasvir etmek safi zihinleri bulandýracaðýndan o konulara girmek istemiyorum. Bazýlarý memlekete dönmüþler, ama a- kýllarý çalýþtýklarý yerde kalmýþ. Bazýlarý dönmekle kalmak arasýnda tercih sýkýntýsý çekiyorlar. Bu konuyu ayrýca tahlil etmekte fayda var. Kim kazandý, kim kaybetti? Kaybedilen þeyin yeri ne ile doldurulacak? Kâinat boþluk kabul etmediðine göre... Bazý Nur Talebeleri asrýn helâket ve felâketinden hem kendilerini, hem de çocuklarýný korumak için medrese-i nuriyeler açmýþlar. Buralarda dersler ve okuma programlarý yapýyorlar. Geçen sene Almanya da erkek çocuklara yönelik düzenlenen iki programa katýlma fýrsatým olmuþtu. Bu arada kýzlara ve hanýmlara yönelik programlarýn yeterli olmadýðýný belirtmeliyim. Üstadýn hayal dünyasýna misafir o- lalým mý? Bediüzzaman, Eskiþehir Hapishanesinin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramýnda otururken karþýsýndaki lisenin büyük kýzlarýný, okulun bahçesinde gülerek raks ettiklerini, eðlendiklerini görür. Ona, birden mânevî bir sinema ile o kýzlarýn elli sene sonraki vaziyetleri gösterilir. Gördüðü þudur: O elli altmýþ kýzlardan ve talebelerden kýrk ellisi, kabirde toprak olmuþlar, azap çekiyorlar. On tanesi, yetmiþ seksen yaþýnda çirkinleþmiþ, gençliðinde iffetini, namusunu muhafaza etmediðinden sevmek beklediði nazarlardan nefret görüyorlar. Sonra onlarýn o acýnacak hallerine aðlar. Hapishanedeki bir kýsým arkadaþlarý aðladýðýný iþitince niçin aðladýðýný sorarlar. O ise kendi hali ne býrakýlmasýný ister. aþadýðýmýz yaz ve güz mevsimlerinin sonu kýþ olduðu gibi; gençlik yazý ve ihtiyarlýk güzünün arkasý da kabir ve berzah kýþýdýr. Geçmiþ zamanýn elli sene önceki olaylarý sinema vb. ile þimdi gösterildiði gibi, gelecek zamanýn elli sene sonraki istikbal hadiselerini gösteren bir sinema bulunsa ve ehli dalâlet ve sefahetin elli altmýþ sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi (kurgu filmler o- labilir mi?), þimdiki güldüklerine ve gayrý meþrû keyiflerine nefretlerle ve teellümlerle aðlayacaklardý. Bediüzzaman, Eskiþehir Hapishanesindeki müþahede ile meþgul olurken, sefahet ve dalâleti terviç eden bir þahsý mânevî, insî bir þeytan gibi karþýsýna dikilip, Biz hayatýn herbir çeþit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattýrmak istiyoruz; bize karýþma. der. Bu talepler içinde ecnebî dinsizleri gibi yaþamak da vardýr. Bediüzzaman ýn cevabý günümüz Türkiyesi ni olduðu kadar dýþ dünyada yaþayan insanlarýmýzý da ilgilendirmektedir: Bir Müslüman, ecnebi dinsizleri gibi olamayacaðýna göre, ona yakýþan Ýslâm a uygun bir hayat tarzýný devam ettirmektir. Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsýn. Neden? Çünkü onlar bir peygamberi inkâr etse, diðerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de, Allah a i- nanabilir. Bunu da bilmezse, kemâlâta medar bazý seciyeleri bulunabilir. Burada yaþayan insanlardan bazýlarý peygamberlere inanmýyorlar, hatta Allah a inanmayanlar da var. Onlarýn dünyasýnda Allah ve peygamber kavramlarý nasýldýr? Bizim inandýðýmýz tarzda olmadýðý kesin. olda hiç tanýmadýðýnýz insanlar size selâm verebilir, yanlýþ yaptýysa özür dileyebilir. Kemâlâta medar bazý özellikleri vardýr. Meselâ burada insana saygý önce gelir. Arabalý, yürüyene saygý duyduðundan o- nun karþýya geçmesini bekler. Ýnsanlarýn zaafýndan faydalanýp kandýrmaya çalýþmaz. Halbuki dinimizde insan yaratýlmýþlarýn en þereflisidir. Sýdk (doðruluk) Müslümanlarýn niþanýdýr. Müslümanýn durumu ecnebilere hiç de benzemez. Çünkü Bir Müslüman, en âhir ve en büyük ve dini ve dâveti umumî olan âhirzaman Peygamberini (asm) inkâr etse ve zincirinden çýksa, daha hiçbir peygamberi, hattâ Allah ý kabul etmez. Neden? Çünkü bütün peygamberleri ve Allah ý ve kemâlâtý O nunla bilmiþ. Onlar onsuz kalbinde kalmaz (...) Hiçbir Müslüman, hakiki ahudi veya Mecusi veya Nasranî olmaz. Belki dinsiz olur; seciyeleri bozulur, vatana, millete muzýr bir hâlete girer. Müslüman Hz. Ýsa yý (as) da, Hz. Musa yý (as) da Hz. Muhammed (asm) ile tanýmýþtýr. Allah ý bize bildiren, iyi insan özelliklerini öðreten Resuli Ekrem dir (asm). Onun zincirinden çýkan kimse cemiyete zehir olup pislik çukurlarýna yuvarlanýr, tutulacak bir tarafý kalmaz. Böyle bir kimseyi zaten ecnebiler de kabul etmiyorlar. Bir Müslüman, ecnebi dinsizleri gibi olamayacaðýna göre, ona yakýþan Ýslâm a uygun bir hayat tarzýný devam ettirmektir. Cemal Serim Aðabeyin vefatý ine bir vefat haberini aldým. Pazar sabahý mübarek Ramazan ayýnda. Geçmiþlere gittim, maziye daldým. Sanki vefat eden Cemal Aðabey benim yanýmda. Allah sana rahmet eylesin. Ramazan ayýnda rahmet olmuþtur bu vefatýn. Kabrin nurla dolsun, yerin cennet olsun. Ölüm yoktur, devam eder hayatýn. ýllarca kucaðýnda sakladýn. O hastalýk sana olmuþtu arkadaþ. Sabrettin, þükrettin Allah dedin. Allah sana imanýný etsin yoldaþ. Ýzmit dershanesinin temelini attýlar. Bizler de merasimine katýldýk. Sonralarý bizleri evlerine aldýlar. Þükrederek anlatýrdý ondaki hastalýk. Bizler üzüldük o ise gülerdi. Risâle-i Nurlardan dersini almýþ. Bu bahçemi dershaneye verdim derdi. Ýnþâallah Allah ýn cennetine varmýþ. Cennete vardýðýný nerden bilirsin? Risâle-i Nur u okuyanlar imanla kabre girer. Ýmanla ölünce sen de bu müjdeyi alýrsýn. Hz. Üstadýn müjdesi, Risâle-i Nur da vermiþ haber. Umreye gidiyormuþ benden helâllik aldý. Haklarýmýz sana helâl olsun. Umreden sonra bilmem kaç gün kaldý. Cennete gitmen için umren sana yol olsun. Ýzmit cemaati baþlarýmýz sað olsun. Cemal Aðabeyin ismini bir dershaneye verin. Allah ýn rahmeti senin üzerine olsun. Ýnþâallah evlâtlarýn doldururlar yerin. Cemal Aðabey Risâle-i Nur hizmetiyle bilinir. Ýnþâallah Resulullah ýn yanýnda Üstadýmýz seni yanýna alýr. akýndýr bizler de sýraya girmiþiz. Taþýdýðýmýz emanete sadýk kalabilsek. Risâle-i Nur dan iman dersi almýþýz. Hz. Resulullah ýn yanýnda Üstad bizi de yanýna alsa. Cümle cemaat bu duâya diyelim âmin. Ýnþallah duâlarýmýza ortaksýn. Ruhuna hatimler iniyor, Fatihalar ve asin. Cesedini topraða býraktýn Ahirette ruhen saðsýn. TEVFÝK BOZ

3 HABER 6 ELÜL 2011 SALI 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 Þevval 1432 Rumî: 24 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Okullarda devamsýzlýða sýký takip MEB, ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN OKULA DEVAMSIZLIKLARINI AÞAMALI DEVAMSIZLIK ÖNETÝMÝ ÝLE TAKÝP EDECEK. DE- VAMSIZLIKAPANÇOCUÐUNVELÝSÝÝLEGÖRÜÞÜLECEK.ÇOCUÐUNUOKULAGÖNDERMEENVELÝEAPTIRIMUGULANACAK. MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý nýn (MEB), ilköðretim öðrencilerinin okula devamsýzlýklarýný takip etmek amacýyla hazýrladýðý Aþamalý Devamsýzlýk önetimi kapsamýnda, yarým veya bir tam gün özürsüz devamsýzlýk yapan çocuðun velisi aranacak veya yüz yüze görüþme yapýlacak. Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Emin Zararsýz Aþamalý Devamsýzlýk önetimi konulu bir genelge yayýmladý. Zararsýz, ilköðretim öðrencilerinin okula devamlarýný saðlayarak çocuklarýn ilköðretimi zamanýnda diploma alarak tamamlamalarý için devamsýzlýðýn erken tanýmlamasýný, deðerlendirilmesini, devamsýzlýk yapan çocuða yönelik bireyselleþtirilmiþ uygun müdahalelerin yapýlmasýný saðlamak ve takibini yapmak amacýyla Aþamalý Devamsýzlýk önetimi nin (ADE) geliþtirildiðini kaydetti. Genelgeye göre, ADE in uygulama kýlavuzu hazýrlanarak, Ýlköðretim Genel Müdürlüðü nün internet sitesinde yayýmlandý. Bu doðrultuda ilköðretim okullarýnda Okul Risk Takip Kurulu kurulacak. e-okul sistemi ekranlarýnda Öðrenci Ýþlemlerinde yer alan Risk ve Ýhtiyaç Deðerlendirme Formu her öðrenci için doldurulacak. ADE için öðrenci devamsýzlýklarý her gün düzenli olarak e-okul sistemine girilecek. e-okul sisteminde yer alan çocuk ve veli bilgileri sýnýf öðretmeni/þube rehber öðretmeni tarafýndan her eðitim dönemi baþýnda güncellenecek. arým veya bir tam gün özürsüz devamsýzlýk yapan çocuk hakkýnda sýnýf öðretmeni/þube rehber öðretmeni veya ilgili müdür yardýmcýsý tarafýndan telefonla velisi aranacak veya yüz yüze görüþme yapýlacak. Üniversitelere kayýtlarbaþladý ÜNÝVERSÝTEÝ kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri bütün üniversitelerde dün baþladý. Kayýtlar, 9 Eylül Cuma gününe kadar yapýlacak. Üniversitelerdeki her program için ayrý kayýt tarihi belirlendiðinden, a- daylarýn sýnav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. Belirtilen tarihte kayýt yaptýrmayan adaylar kayýt hakkýný kaybedecek. Ölçme Seçme ve erleþtirme Merkezi (ÖSM), üniversiteyi kazanan adaylarý gösteren fotoðraflý sýnav sonuçlarýný, adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine elektronik ortamda gönderdi. ÖSS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, üniversiteler tarafýndan internet adresinde görülebilecek. Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya ükseköðrenim Kredi ve urtlar Kurumuna baþvurmalarý gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Merkezi Açýköðretim Programlarýný kazanan adaylar, kayýt iþlemleri ve kayýt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüðüne baþvuracaklar. A- daylarýn kayýt için bizzat kendilerinin ilgili üniversiteye baþvurmasý gerekiyor. Postayla kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle üniversite tarafýndan onaylý örneði kabul edilecek. Belgeler eksik ise kayýt yapýlmayacak. Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday, herhangi bir hak iddia edemeyecek. Ankara / aa OKULA DEVAMI SAÐLANAN AKINDAN ÝZLENECEK Okula devamý saðlanan çocuðun devam durumu, en az iki eðitim dönemi yakýndan izlenecek. Okul tarafýndan çocuðun okula devamý saðlanamazsa yasal yaptýrým baþlatýlacak ve bu durum Ýlçe Risk Takip Kuruluna bildirilecek. Okul rehber öðretmenlerinin ilçe genelinde yaptýklarý aylýk toplantýlarda devamsýzlýk konusu gündeme alýnacak ve bu konuda yapýlacak çalýþmalar belirlenecek. Okul Risk Takip Kurulu, çocuklarýn devamsýzlýklarýyla ilgili izleme deðerlendirme raporlarýný her öðretim dönemi sonunda ilçe Risk Takip Kuruluna gönderecek. Ýlçe ve Ýl Risk Takip Kurullarý, ilköðretim okullarýnda devamsýzlýk konusunda yapýlan çalýþmalarý yakýndan izleyerek hazýrladýklarý izleme deðerlendirme raporlarý elektronik ortamda her öðretim dönemi sonunda ilçeler illere, iller ise Millî Eðitim Bakanlýðý na gönderecek. Kýlavuzda, devamsýzlýk türüne ayrý ayrý eylem planý belirlendi. Kýlavuza göre, okul yöneticilerince çocuklarýn devamsýzlýk yapmasýný etkileyen okul yakýnýndaki internet kafe, oyun salonu gibi mekânlarýn belli aralýklarla ziyaret edilmesi için emniyet yetkililerine bilgi verecek. EVE MEKTUP DA GÖNDERÝLECEK Ýki gün üst üste okula gelmeyerek ardýþýk ö- zürsüz devamsýzlýk yapan öðrencinin üçüncü gün velisine ev ziyareti yapýlacak. Çocuðun hale okula gelmemesi halinde eve mektup gönderilecek. Çocuðun yaptýðý devamsýzlýk konusunda veliyi haberdar etmek, bilgilendirmek ve uyarmak amacýyla eve gönderilen mektup, iadeli taahhütlü o- lacak. Buna raðmen okula gelmeyen çocuðun velisi uyarýlarak, kendisine durumun mülki amirliðe bildirileceði, çocuðun okula gönderilmeme sebebinin a- raþtýrýlacaðý, çocuðu okula göndermeyen veliye yaptýrým uygulanacaðý, durumun Çocuk Koruma Kanunu kapsamýnda sosyal hizmetler ile müdürlüklerine bildirileceði ve çocuk hakkýnda sosyal bir inceleme yaptýrýlmasýnýn talep edileceði ve yapýlacak sosyal inceleme sonucuna göre çocuðun velâyet durumuna iliþkin dâvâ açýlabileceði bildirilecek. Kendi il ve ilçesine mevsimlik gezici ve geçici tarým iþçisi olarak geldiði belirlenen çocuklar için valilik, kaymakamlýk ve il, ilçe millî eðitim müdürlükleri bu çocuðun ÝBO lar da dahil olmak üzere mevcut okullarda eðitimine devamýný saðlayacak. SÖZLEÞME ÝMZALANACAK Devamsýzlýðýn ardýndan çocuðun okula gelmesi durumunda Okula Devam Sözleþmesi yapýlacak. Bu sözleþme, çocuk, öðretmen ve velinin imzalayacaðý, çocuðun okula devam niyetini yazýlý hale getirdiði bir sözleþme niteliðini taþýyor. Sözleþmeyle, öðrencinin vereceði sözün daha ciddî hale getirilmesi, çocuk ve velisi tarafýndan durumun öneminin daha iyi anlaþýlmasýnýn saðlanmasý amaçlanýyor. Sözleþme, çocuk ve velisi ile çocuðun okula devamý konusunda anlaþýldýðý durumlarda yapýlacak. Ev ziyaretinde, ilk ziyaretteki deðerlendirmelere göre eriþilebilir olduklarý takdirde muhtar, toplum merkezlerinden sosyal çalýþma görevlisi, hukukî bir sorun varsa Baro Çocuk Haklarý Merkezlerinden bir yetkili, kanaat önderi ve din görevlisi de ziyarete katýlabilecek. Ýhtiyaç varsa kolluk kuvvetleriyle birlikte ziyarete gidilebilecek. Ankara / aa Tekdersikalankayýtolabilecek ÖK, ortaöðretim kurumundan mezun olamadýðý için kazandýðý programa kayýt olamayan ve ortaöðretim sorumluluk sýnavý veya ek sýnav sonucunda ortaöðretimden mezun olan öðrencilerin durumlarýný belgelemeleri kaydýyla kayýtlarýný yaptýrabileceði kararýný aldý. Kayýt Ýþlemleri konulu genelgede, ortaöðretim kurumlarýnýn sorumluluk sýnavlarýnýn Eylül ayýnýn ilk haftasýnda yapýlacaðý ve daha sonra Eylül ayý içerisinde tekrar bir ek sýnav hakký verileceðinin belirtildiði hatýrlatýldý. Buna göre, ÖK ün üniversitelere gönderdiði genelgede þunlar kaydedildi: Üniversiteye kayýt iþlemlerinin yapýlacaðý 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasýnda ortaöðretim kurumundan mezun olamadýðý için kazandýðý programa kayýt olamayan ve ortaöðretim sorumluluk sýnavý veya ek sýnav soncunda ortaöðretimden mezun olan öðrencilerin bu durumlarýný belgelemeleri kaydýyla 2011-ÖSS de kayýt hakký kazandýklarý programlarýn kontenjanlarý dikkate alýnmadan 2011-ÖSS de kayýt hakký kazandýklarý programlara kayýt yaptýrabilmelerine karar verilmiþtir. Ankara / aa urt baþvurularý açýklandý öðretim yýlýnda URT- KUR yurtlarýnda barýnmak üzere müracaat edenlerin baþvuru sonuçlarý açýklandý. Adaylar sonuçlarýný internet adresinden öðrenebilecek. URT- KUR Genel Müdürü Hasan Albayrak yaptýðý yazýlý açýklamada, yeni eðitim-öðretim yýlýnda yurtlarda barýnmak üzere baþvuruda bulunanlarýn sonuçlarýný kurumun internet adresinden öðrenilebileceðini bildirdi. Asýl listeden yurda girmeye hak kazanan öðrencilerin kayýtlarýný 16 Eylül e kadar yapabileceðini belirten Albayrak, yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öðrencilerin kesin kayýtlarýn 19 Eylül 2011 tarihinden itibaren baþlayacaðýný ifade etti. Albayrak, Bundan sonraki her Pazartesi günü ilân edilecek olan yedek listedeki öðrencilere 5 er gün kayýt süresi tanýnacaktýr. edek listeler bölge müdürlüðünün bulunduðu illerde bölge müdürlüðünce bölge müdürlüklerinin olmadýðý il/ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilân edilecektir dedi. urtlar 12 Eylül 2011 tarihinde hizmete açýlacak. Ankara / aa URTKUR, öðrencilere danýþmanlýk hizmeti verecek ÜKSEKÖÐRENÝM Kredi ve urtlar Kurumu (URTKUR), fakülte, yüksekokul ve yurtlara kayýt için gelen öðrencilere danýþmanlýk hizmeti sunuyor.urt- KUR dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, öðrencileri kurum hakkýnda bilgilendirmek ve yurtlara yönlendirmek amacýyla Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Adana, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak, Kocaeli ve Aksaray daki þehirlerarasý otobüs terminallerinde 5-16 Eylül 2011 tarihleri arasýnda hizmet vermek üzere danýþma masalarý kuruldu. Uygulamayla ailesinin bulunduðu þehirden ayrýlarak baþka bir ilde öðrenime baþlayacak gençlerin, geldikleri þehir, barýnacaklarý yurt, burs/ kredi hizmetlerine iliþkin izleyecekleri yol, imkânlar, hizmetler ve ulaþým hakkýnda doðru bilgiye u- laþmalarý hedeflendi. Ankara / aa 100TemelEser uygulamasý kýsmen baþarýlý ANKARA NIN farklý ilçelerinde yapýlan bir araþtýrma, Millî Eðitim Bakanlýðýnýn 2005 te yayýmladýðý genelgeyle okutulmasý zorunlu tutulan 100 Temel Eser uygulamasýnýn kýsmen baþarýlý olduðunu ortaya koydu. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bülent ýlmaz ýn danýþmanlýðýnda Sinem Arýcan tarafýndan hazýrlanan araþtýrma için Ankara nýn Mamak, enimahalle ve Çankaya ilçelerindeki 54 ilköðretim okulunda görev yapan 141 Türkçe öðretmenine anket uygulandý. Ankette sorulan Öðrencilerinizin okuduklarý ders dýþý kitap sayýsý sizce hangi aralýktadýr sorusuna öðretmenlerin yüzde 12,1 i iki ayda bir kitap ve daha az, yüzde 46,8 i ayda bir kitap, yüzde 41,1 i bir ayda iki ve daha fazla cevabýný verdi. Hiç okumayan öðrencinin bulunmadýðýnýn belirlendiði a- raþtýrmada, Öðrencileriniz 100 Temel Eserin kaç tanesini okumuþtur sorusuna cevap olarak öðretmenler, öðrencilerin sadece yüzde 0,7 sinin 100 kitaplýk listeden 51 ve daha fazlasýný okuduðunu belirtti. Öðretmenlerin verdikleri cevaba göre, öðrencilerin yüzde 68,8 i sözü edilen listeden 1-20 arasýnda kitap okurken, yüzde 1,4 ü hiç kitap okumadý. Öðretmenlere göre, öðrencilerin yüzde 29,1 i ise eserlerden a- rasýnda okudu. Okuduklarýnýza dayanarak, 100 Temel Eseri öðrencileriniz için ne kadar uygun buluyorsunuz? sorusunda ise öðretmenlerin yüzde 53,2 si eserlerin öðrencilere az uygun olduðu karþýlýðýný verdi. Sizce, 100 Temel Eser uygulamasý, öðrencilerin okuma alýþkanlýklarýný arttýrma açýsýndan ne kadar baþarýlý oldu? sorusunu cevaplayan öðretmenlerden yüzde 53,9 una göre, 100 Temel Eser Uygulamasý kýsmen baþarýlý oldu. Ankara / aa Meteorolojik radarlar yaygýnlaþtýrýlýyor ORMAN ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü bünyesinde meteoroloji radarlarýný ülke genelinde yaygýnlaþtýrmaya devam ediyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ndan alýnan bilgiye göre, kuvvetli meteorolojik olaylar ve bu olaylar neticesi oluþan tabiî a- fetler öncesi erken uyarý sistemlerinin oluþturulmasý için en geliþmiþ gözlem sistemi olan meteoroloji radarlarýna yenileri ekleniyor. Þu an aktif olarak çalýþan Ankara, Ýstanbul, Balýkesir ve Zonguldak radarlarýna ek olarak geçen yýl Ýzmir ve Muðla, bu yýl ise Antalya ve Hatay radarlarýnýn kurulum ve montaj çalýþmalarý tamamlanarak hizmete a- çýldý. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, ülkede meydana gelebilecek tabiî afetlere karþý erken uyarý sistemini uygulayabilmek için þimdi de Trabzon a meteoroloji radarý kuruyor. Bakanlýk yetkilileri, erken uyarý maksatlý meteoroloji radarlarýnýn ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlacaðýný bildirdi. Ankara / aa RTÜK ten, Medya Okuryazarlýðý Dersinin aygýnlaþtýrýlmasý Paneli RADO ve Televizyon Üst Kurulu nca (RTÜK), Medya Okuryazarlýðý Dersinin aygýnlaþtýrýlmasý Paneli düzenlenecek. RTÜK ten yapýlan yazýlý a- çýklamada, Millî Eðitim Bakanlýðý ile iþbirliði içerisinde yürütülen Medya Okuryazarlýðý Projesi kapsamýnda 7 Eylül 2011 Çarþamba günü Medya O- kuryazarlýðý Dersinin aygýnlaþtýrýlmasý Paneli düzenleneceði kaydedildi. Açýklamaya göre, Medya Ýçerikleri ve Medya Okuryazarlýðý Dersinin Önemi ve "nternet Okuryazarlýðý ve Eðitim Sürecine Etkisi baþlýklý iki oturumdan oluþacak panelin açýþ konuþmasýný RTÜK Baþkaný Prof. Dr. Davut Dursun yapacak. Panele, Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Emin Zararsýz, Müsteþar ardýmcýsý Salih Çelik, bazý akademisyenler ve bürokratlar konuþmacý olarak katýlacak. Ankara / aa 37

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.872 / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr D P G N L B Þ N I N I L Z B O N U Þ U : Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı