GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr"

Transkript

1 Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 6 ELÜL 2011 SALI / 75 Kr ni as ya.com.tr Terör, cumhuriyetin kuruluþunda yapýlan yanlýþlarýn eseri ÇÖZÜM Bediüzzaman MODELÝNDE GÝTTÝKÇE DERÝNLEÞEN KÜRT SORUNUNUN SOSOLOJÝK TAHLÝLÝNÝ APAN DR. ADEM PALABIIK, PROBLEMLERÝN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN MÜSBET HAREKET MODELÝNÝ ÖRNEK GÖSTERDÝ. DÝN ADAMLARININ BOÞLUÐU DOLDURULAMADI Kürt me se le si nin hal lin de din a dam la rý na bü yük gö rev düþ tü ðü nü be lir ten Muþ Al pas lan Ü ni ver si te si Sos yo lo ji Bö lü mü öð re tim ü ye le rin den A dem Pa la bý yýk, Cum - hu ri ye tin i lâ nýn dan son ra a lý nan ra di kal ka rar lar ve son ra sýn da ge len de ði þik lik ler bu sos yo lo jik ya pý yý tah ri fe uð rat mýþ týr. Ýs tik lâl Mah ke me le rin de i dam e di len din â lim le - ri nin o luþ tur du ðu boþ luk lar, son ra ki yýl lar da dol du ru la ma mýþ týr de di. MÜSBET HAREKET PROBLEMLERÝ ÇÖZER Cum hu ri yet ten ön ce ki med re se sis te mi nin Kürt hal ký ü ze rin de sos yo lo jik a çý dan et ki li ol du ðu nu be lir ten Pa la bý yýk. O dö nem mev cut þeyh ler, a þi ret re is le ri nin çö ze me di ði so run la ra çö züm bu la bil mek te ve top lum sal kon sen - sü sü sað la ya bil mek tey di. Be di üz za man Sa id Nur sî nin bir dö nem yap tý ðý da bu dur. O nun a þi ret re is le ri i le o lan mü na se be ti, o dö nem bir din â li mi nin ne ka dar ö nem li bir ko num da o la bi le ce ði nin en ö nem li ka ný tý dýr" diye konuþtu. H. HÜSEÝN KEMAL'ÝN RÖPORTAJI 12. SAFADA A dem Pa la bý yýk Gün cel si ya set i çin de Sa id Nur sî ye ku lak ver me li Ak þam ya za rý Ser dar Tur gut, Türk si ya se ti nin ge li þi mi ni ve dýþ po li ti ka da ki bü yük de ði þi min þif re le ri ni an la mak i çin Mil lî Gö rüþ çü ler i le Nur cu lar a ra sýn da ki çe liþ ki ve tar týþ ma la rý tam an la ma mýz ge rek ti ði ni belirterek, Bu bað lam da Sa id Nur sî nin ha ya tý nýn ve gö rüþ le ri nin ü ze rin de ça lý þýl ma sý da gün cel bir si ya sî gö rev o la rak kar þý mý za çý ka bi li yor. Kürt so ru - nu nun çö zü mün de de bu ça lýþ ma la rýn çok ö nem li o la ca ðý ný his se di yo rum de di. AZISI MEDA-POLÝTÝK SAFASINDA FOTOÐRAF:AA Havalimanýnda gü ven lik ge rek çe siy le ü ze rin de ki el bi se le rin çý ka rýl ma sý nýn is ten di ði ni ö ne sü ren Mus ta fa Te ke o la yý þöy le an lat tý: TH ye a it u ça ða bin mek i çin sý ra ya gir dik. Va liz le ri miz en in ce nok ta sý na ka dar a ran dý. Po lis ler le bir lik te gü ven lik o da sý na gir dik. Ü ze rim de ki her el bi se yi çý kar ma mý is te di ler. Bir çok ül ke yi zi ya ret et tim. Ben böy le bir a ra ma gör me dim. DÝÐER OLCULARA APILMAAN ÇÝRKÝN UGULAMA APILDI Ýsrail den Türklere arama eziyeti Olmert: Tür ki ye düþ man de ðil Ýs ra il in es ki Baþ ba ka ný E hud Ol mert, Tür ki ye, Ýs ra il in düþ ma ný de ðil di ye rek, Ýs ra il hü kü me ti ni Tür ki ye i le dip lo ma tik kri zi çöz me ye ça ðýr dý. Olmert, Ýliþkileri düzeltmek bizim çýkarýmýza dedi. 7 de Mý sýr, tü nel le ri ka pa tý yor Ha be ri sayfa 7 de Ku düs ü zi ya ret et mek i çin Ýs ra il e gi - den Türk tu rist ler, dö nüþ te Te la viv de ki Ben Gu ri on Ha va li ma nýnda iç ça ma þýr la - rý na ka dar di dik di dik a ran dýk la rý ný be lir - te rek e zi yet gör dük le ri ni i fa de ettiler.. Tarih Kültür Rehberi Eyüp Ensar Uður: Kâðýt mendilimi bile 3 kez kontrol ettiler. Paçalarýmý, çoraplarýný kontrol ettiler. Çantalardaki çamaþýrlarý ortaya çýkardýlar. Arama dolayýsýyla uçaðýmýz rötarlý kalktý. 6 da Ýran dan füze kalkaný tepkisi Ha be ri sayfa 7 de Erdoðan ýn ziyareti hata olur Ýs ra il in 2. Ka na lý, üst dü zey bir yet ki li nin Baþ ba kan Er do ðan ýn Gaz ze zi ya re ti nin An ka ra i çin stra te jik bir ha ta o la ca ðý ný, ABD-Tür ki ye i liþ ki le ri nin bu se bep le bo zu - la bi le ce ði ni söy le di ði ni ak tar dý. 7 de ABD de yeni kasýrga korkusu Ha be ri sayfa 7 de Enf las yon týr ma nýþ ta TÜ ÝK, A ðus tos a yýn da Tü ke - ti ci Fi yat la rý En dek si nin yüz de 0,73, Ü re ti ci Fi yat la rý En dek si - nin (yüz de 1,76) o ra nýn da art tý - ðý ný a çýk la dý. Do la yý sýy la, A ðus - tos i ti ba riy le yýl lýk enf las yon i se TÜ FE de yüz de 6,65, Ü FE de yüz de 11,00 e çýk tý. 11 de ISSN Tuna kýyýsýndaki Viyana Camii bahçesinde geniþ katýlýmlý bir resepsiyon verildi.fo TOÐ RAF: A A AVUSTURA CUMHURBAÞKANI: La ik lik, din dý þý lýk de mek de ðil A vus tur ya Ýs lâm ce ma a ti bu yýl ilk kez Ra ma - zan Bay ra mý dolayýsýyla ver di ði re sep si yo na ka tý - lan A vus tur ya Cum hur baþ ka ný He inz Fisc her, A - vus tur ya da Din ve dev let iþ le ri nin bir bi rin den ay rýl dý ðý la ik bir sis tem ol du ðu na i þa ret e de rek, An cak bu te mel il ke nin, din i le dev let a ra sýn da bir bi riy le te mas e den nok ta o la maz an la mý na gel me di ði ni söy le di. Ha be ri sayfa 16 da

2 2 6 ELÜL 2011 SALI LÂHÝKA Mü minin en büyük düþmanýyla bir nevî kardeþliði vardýr ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ aratýr yoktan hususi Hâlýkým ölçü ile apar aðaç tohumu O rahmeti olan yüce Halk eden icâd edendir hiçten O tüm varlýðý Kâinat hem eseri hem þâhidi yaratýðý Hadsiz O eþyayý halden nice hale çevirir Kudretiyle yaratýþtan yaratýþa geçirir Kâinat Rabbimizindir Hàlikýyet eseri Ay ve yýldýzlar güneþ kudretinindir neferi O sebepleri hazýrlar daha sonra yaratýr Perdeler Zâtýný kullarýna hem de aratýr Sivrisinek gözünü icâd eden elbet O dur Ay güneþi yaratýp me mur eden elbet O dur El- Hàlýk Kâinat halk edemeyen halk edemez zerreyi eri göðü yaratandýr hem sayýsýz küreyi Hem hayat giyer O nun kudreti ile her izâm aratýp her varlýðý ruh giydirip verir nizâm Çaðýrýr kullarýný O hem tefekkür etmeye Nazar-ý ibretle bakýp Hakk yolundan gitmeye Hiç yok iken nutfeden insaný yaratan O dur HayyuKayyumhükmünâfýzRabbimizAllahbudur HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Haþri icâd kudretine en kolay misâl bahar Gece vaktinden hemen sonra gelen vakt-i nehâr Haþr-ý âzamýný icâd kudretinedir kolay Evvelinde nasýl icâd hem edilmiþ bu saray? Fail-i hakikî Ol dur bilmeli her zihniyet oksa her bir zerreye nisbet eder ulûhiyet Ehl-i akýl Rabbini bilmeli tam üzre kemâl Görmeli her bir köþede nurlu cilve-i cemâl Bir emirle meyve sünbül oluyor her bir tohum Ancak O nun rahmetinin cilvesi bu oluþum... Allah size tevbe nasib ederek günahlardan temizlenmenizi ister. Nefislerinin arzularýna uyanlar ise, sizin de kendileri gibi haramý helâl bilerek hak yolundan iyice ayrýlmanýzý isterler. Nisâ Sûresi: 27 / Âyet-i Kerime Meâli Ýman, bütün eþya arasýnda hakikî bir uhuvveti, irtibatý, ittisali ve ittihad rabýtalarýný tesis eder. Bunun içindir ki, mü minin ruhunda adâvet, kin, vahþet yoktur. En büyük bir düþmanýyla bir nevî kardeþliði vardýr. Ýsviçre hatýralarý-6 Ecnebi dinsizleri Arkadaþ! Ýman, bütün eþya arasýnda hakikî bir uhuvveti, irtibatý, ittisali ve ittihad rabýtalarýný tesis eder. Küfür ise, bürudet gibi, bütün eþyayý birbirinden ayrý gösterir ve birbirine ecnebî nazarýyla baktýrýr. Bunun içindir ki, mü minin ruhunda adâvet, kin, vahþet yoktur. En büyük bir düþmanýyla bir nevî kardeþliði vardýr. Kâfirin ruhunda hýrs, adâvet olduðu gibi, nefsini iltizam ve nefsine itimadý vardýr. Bu sýrra binaendir ki, dünya hayatýnda bazan galebe kâfirlerde olur. Ve keza, kâfir, dünyada hasenatýnýn mükâfatýný filcümle görür. Mü min ise, seyyiatýnýn cezasýný görür. Bunun için dünya, kâfire cennet (yani âhirete nisbeten), mü mine Cehennemdir (yani saadet-i ebediyesine nisbeten) yoksa, dünyada dahi mü min yüz derece ziyade mesuttur denilmiþtir. Ve keza, iman insaný ebediyete, Cennete lâyýk bir cevhere kalb eder. Küfür ise, ruhu, kalbi söndürür, zulmetler içinde býrakýr. Çünkü, iman, kabuðunun i- çerisindeki lübbü gösterir. Küfür ise, lüble kabuðu tefrik etmez. Kabuðu aynen lüb bilir ve insaný cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. Mesnevî-i Nuriye, s. 60 *** Ý lem eyyühe l-aziz! Kâfirlerin medeniyetiyle mü minlerin medeniyeti arasýndaki fark: Birincisi, medeniyet libasýný giymiþ korkunç bir vahþettir. Zahiri parlýyor, bâtýný da yakýyor. Dýþý süs, i- çi pis; sureti me nus, sîreti mâkûs bir þeytandýr. Ýkincisi, bâtýný nur, zahiri rahmet; içi muhabbet, dýþý uhuvvet; sureti muâvenet, sîreti þefkat, câzibedar bir melektir. Evet, mü min olan kimse, Ýmân ve tevhid iktizâsýyla, kâinata bir mehd-i uhuvvet nazarýyla baktýðý gibi; bütün mahlûkatý, bilhassa insanlarý, bilhassa Ýslâmlarý birbiriyle baðlayan ip de, ancak uhuvvettir. Çünkü, Ý- mân bütün mü minleri bir babanýn cenah-ý þefkati altýnda yaþayan kardeþler gibi kardeþ addediyor. Küfür ise, öyle bir burudettir ki, kardeþleri bile kardeþlikten çýkarýr. Ve bütün eþyada bir nevî ecnebîlik tohumunu ekiyor. Ve herþeyi herþeye düþman yapýyor. Evet, hamiyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkattir. Ve ezelî, ebedî iftirak ve firakla muttasýl ve mahduttur. Ama kâfirlerin medeniyetinde görülen mehâsin ve yüksek terakkiyât-ý sanayi-bunlar tamamen medeniyet-i Ýslâmiyeden, Kur ân ýn irþâdâtýndan, edyân-ý semâviyeden in ikâs ve iktibas edildiði, Lemeat ile Sünûhat eserlerimde istenildiði gibi izah ve ispat edilmiþtir. Onlara müracaat et; orada insanlarýn gaflet ettikleri büyük bir hakikat bulacaksýn. [Arapça ibarenin meâli] Mesnevî-i Nuriye, s. 77 *** Husûmet ve adâvetin vakti bitti. Ýki harb-i umumî adâvetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehþetli zulüm olduðunu gösterdi. Ýçinde hiçbir fayda olmadýðý tezahür etti. Öyleyse, düþmanlarýmýzýn seyyiatý tecavüz olmamak þartýyla adâvetinizi celb etmesin. Cehennem ve azab-ý Ýlâhî kâfidir onlara... (...) Madem muhabbet adâvete zýttýr; ziya ve zulmet gibi hakikî içtima edemezler. Hangisinin esbabý galip i- se, o hakikatiyle kalbde bulunacak; onun zýddý hakikatýyla olmayacak. Meselâ, muhabbet hakikatiyle bulunsa, o vakit adâvet þefkate, acýmaya inkýlâp eder. Ehl-i imana karþý vaziyet budur. ahut adâvet hakikatiyle kalbde bulunsa, o vakit muhabbet, mümaþat ve karýþmamak, zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehl-i dalâlete karþý olabilir. Hutbe-i Þamiye, s. 58 LÛGATÇE: uhuvvet: Kardeþlik. ittisal: Ulaþmak. Bitiþmek. * Birbirine dokunmak. akýnlýk. Baðlýlýk. Kavuþmak. bürudet: Soðukluk. adâvet: Düþmanlýk. iltizam: Tarafgirlik etme, birinin tarafýný tutma. hasenat: Ýyilikler, güzellikler. filcümle: Bir hayli. seyyiat: Günahlar, kötülükler. lübb: Öz. mümaþat: Hoþ geçinmek. Karýþmamak. * Bir maslahat yolunutakipetmek. gibi olma(ma)k ediüzzaman ýn yetmiþ beþ Byýl önce söylediði sözleri bazýlarýna hayal gibi gelse de aslýnda gerçeklerin ta kendisidir. Meyve Risâlesi nin Üçüncü Meselesini okurken aklýma Ecnebi dinsizleri gibi sözü takýlýrdý. Türkiye den binlerce km. uzaklara gidip ekmek parasý(!) kazanmak bahanesiyle gurbetin kahrýný çeken insanlarýn yaþadýðý bir Avrupa ülkesinde gördüklerimle Bediüzzaman ýn Eskiþehir hapishanesinde gördükleri arasýnda bir fark bulamadým. Ýlk gelenler canhýraþ bir þekilde dünyaya çalýþmýþlar, çokca para kazanmýþlar; kazandýklarýyla yatýrým da yapmýþlar. Bu arada bazýlarý çocuklarýna zaman ayýramamýþlar. Öyle ya, anneler de babalar gibi para kazanmanýn peþine düþmüþler. Çocuklarý büyürken sýkýntýlarý da büyümüþ. Batýlý tasvir etmek safi zihinleri bulandýracaðýndan o konulara girmek istemiyorum. Bazýlarý memlekete dönmüþler, ama a- kýllarý çalýþtýklarý yerde kalmýþ. Bazýlarý dönmekle kalmak arasýnda tercih sýkýntýsý çekiyorlar. Bu konuyu ayrýca tahlil etmekte fayda var. Kim kazandý, kim kaybetti? Kaybedilen þeyin yeri ne ile doldurulacak? Kâinat boþluk kabul etmediðine göre... Bazý Nur Talebeleri asrýn helâket ve felâketinden hem kendilerini, hem de çocuklarýný korumak için medrese-i nuriyeler açmýþlar. Buralarda dersler ve okuma programlarý yapýyorlar. Geçen sene Almanya da erkek çocuklara yönelik düzenlenen iki programa katýlma fýrsatým olmuþtu. Bu arada kýzlara ve hanýmlara yönelik programlarýn yeterli olmadýðýný belirtmeliyim. Üstadýn hayal dünyasýna misafir o- lalým mý? Bediüzzaman, Eskiþehir Hapishanesinin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramýnda otururken karþýsýndaki lisenin büyük kýzlarýný, okulun bahçesinde gülerek raks ettiklerini, eðlendiklerini görür. Ona, birden mânevî bir sinema ile o kýzlarýn elli sene sonraki vaziyetleri gösterilir. Gördüðü þudur: O elli altmýþ kýzlardan ve talebelerden kýrk ellisi, kabirde toprak olmuþlar, azap çekiyorlar. On tanesi, yetmiþ seksen yaþýnda çirkinleþmiþ, gençliðinde iffetini, namusunu muhafaza etmediðinden sevmek beklediði nazarlardan nefret görüyorlar. Sonra onlarýn o acýnacak hallerine aðlar. Hapishanedeki bir kýsým arkadaþlarý aðladýðýný iþitince niçin aðladýðýný sorarlar. O ise kendi hali ne býrakýlmasýný ister. aþadýðýmýz yaz ve güz mevsimlerinin sonu kýþ olduðu gibi; gençlik yazý ve ihtiyarlýk güzünün arkasý da kabir ve berzah kýþýdýr. Geçmiþ zamanýn elli sene önceki olaylarý sinema vb. ile þimdi gösterildiði gibi, gelecek zamanýn elli sene sonraki istikbal hadiselerini gösteren bir sinema bulunsa ve ehli dalâlet ve sefahetin elli altmýþ sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi (kurgu filmler o- labilir mi?), þimdiki güldüklerine ve gayrý meþrû keyiflerine nefretlerle ve teellümlerle aðlayacaklardý. Bediüzzaman, Eskiþehir Hapishanesindeki müþahede ile meþgul olurken, sefahet ve dalâleti terviç eden bir þahsý mânevî, insî bir þeytan gibi karþýsýna dikilip, Biz hayatýn herbir çeþit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattýrmak istiyoruz; bize karýþma. der. Bu talepler içinde ecnebî dinsizleri gibi yaþamak da vardýr. Bediüzzaman ýn cevabý günümüz Türkiyesi ni olduðu kadar dýþ dünyada yaþayan insanlarýmýzý da ilgilendirmektedir: Bir Müslüman, ecnebi dinsizleri gibi olamayacaðýna göre, ona yakýþan Ýslâm a uygun bir hayat tarzýný devam ettirmektir. Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsýn. Neden? Çünkü onlar bir peygamberi inkâr etse, diðerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de, Allah a i- nanabilir. Bunu da bilmezse, kemâlâta medar bazý seciyeleri bulunabilir. Burada yaþayan insanlardan bazýlarý peygamberlere inanmýyorlar, hatta Allah a inanmayanlar da var. Onlarýn dünyasýnda Allah ve peygamber kavramlarý nasýldýr? Bizim inandýðýmýz tarzda olmadýðý kesin. olda hiç tanýmadýðýnýz insanlar size selâm verebilir, yanlýþ yaptýysa özür dileyebilir. Kemâlâta medar bazý özellikleri vardýr. Meselâ burada insana saygý önce gelir. Arabalý, yürüyene saygý duyduðundan o- nun karþýya geçmesini bekler. Ýnsanlarýn zaafýndan faydalanýp kandýrmaya çalýþmaz. Halbuki dinimizde insan yaratýlmýþlarýn en þereflisidir. Sýdk (doðruluk) Müslümanlarýn niþanýdýr. Müslümanýn durumu ecnebilere hiç de benzemez. Çünkü Bir Müslüman, en âhir ve en büyük ve dini ve dâveti umumî olan âhirzaman Peygamberini (asm) inkâr etse ve zincirinden çýksa, daha hiçbir peygamberi, hattâ Allah ý kabul etmez. Neden? Çünkü bütün peygamberleri ve Allah ý ve kemâlâtý O nunla bilmiþ. Onlar onsuz kalbinde kalmaz (...) Hiçbir Müslüman, hakiki ahudi veya Mecusi veya Nasranî olmaz. Belki dinsiz olur; seciyeleri bozulur, vatana, millete muzýr bir hâlete girer. Müslüman Hz. Ýsa yý (as) da, Hz. Musa yý (as) da Hz. Muhammed (asm) ile tanýmýþtýr. Allah ý bize bildiren, iyi insan özelliklerini öðreten Resuli Ekrem dir (asm). Onun zincirinden çýkan kimse cemiyete zehir olup pislik çukurlarýna yuvarlanýr, tutulacak bir tarafý kalmaz. Böyle bir kimseyi zaten ecnebiler de kabul etmiyorlar. Bir Müslüman, ecnebi dinsizleri gibi olamayacaðýna göre, ona yakýþan Ýslâm a uygun bir hayat tarzýný devam ettirmektir. Cemal Serim Aðabeyin vefatý ine bir vefat haberini aldým. Pazar sabahý mübarek Ramazan ayýnda. Geçmiþlere gittim, maziye daldým. Sanki vefat eden Cemal Aðabey benim yanýmda. Allah sana rahmet eylesin. Ramazan ayýnda rahmet olmuþtur bu vefatýn. Kabrin nurla dolsun, yerin cennet olsun. Ölüm yoktur, devam eder hayatýn. ýllarca kucaðýnda sakladýn. O hastalýk sana olmuþtu arkadaþ. Sabrettin, þükrettin Allah dedin. Allah sana imanýný etsin yoldaþ. Ýzmit dershanesinin temelini attýlar. Bizler de merasimine katýldýk. Sonralarý bizleri evlerine aldýlar. Þükrederek anlatýrdý ondaki hastalýk. Bizler üzüldük o ise gülerdi. Risâle-i Nurlardan dersini almýþ. Bu bahçemi dershaneye verdim derdi. Ýnþâallah Allah ýn cennetine varmýþ. Cennete vardýðýný nerden bilirsin? Risâle-i Nur u okuyanlar imanla kabre girer. Ýmanla ölünce sen de bu müjdeyi alýrsýn. Hz. Üstadýn müjdesi, Risâle-i Nur da vermiþ haber. Umreye gidiyormuþ benden helâllik aldý. Haklarýmýz sana helâl olsun. Umreden sonra bilmem kaç gün kaldý. Cennete gitmen için umren sana yol olsun. Ýzmit cemaati baþlarýmýz sað olsun. Cemal Aðabeyin ismini bir dershaneye verin. Allah ýn rahmeti senin üzerine olsun. Ýnþâallah evlâtlarýn doldururlar yerin. Cemal Aðabey Risâle-i Nur hizmetiyle bilinir. Ýnþâallah Resulullah ýn yanýnda Üstadýmýz seni yanýna alýr. akýndýr bizler de sýraya girmiþiz. Taþýdýðýmýz emanete sadýk kalabilsek. Risâle-i Nur dan iman dersi almýþýz. Hz. Resulullah ýn yanýnda Üstad bizi de yanýna alsa. Cümle cemaat bu duâya diyelim âmin. Ýnþallah duâlarýmýza ortaksýn. Ruhuna hatimler iniyor, Fatihalar ve asin. Cesedini topraða býraktýn Ahirette ruhen saðsýn. TEVFÝK BOZ

3 HABER 6 ELÜL 2011 SALI 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 Þevval 1432 Rumî: 24 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Okullarda devamsýzlýða sýký takip MEB, ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN OKULA DEVAMSIZLIKLARINI AÞAMALI DEVAMSIZLIK ÖNETÝMÝ ÝLE TAKÝP EDECEK. DE- VAMSIZLIKAPANÇOCUÐUNVELÝSÝÝLEGÖRÜÞÜLECEK.ÇOCUÐUNUOKULAGÖNDERMEENVELÝEAPTIRIMUGULANACAK. MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý nýn (MEB), ilköðretim öðrencilerinin okula devamsýzlýklarýný takip etmek amacýyla hazýrladýðý Aþamalý Devamsýzlýk önetimi kapsamýnda, yarým veya bir tam gün özürsüz devamsýzlýk yapan çocuðun velisi aranacak veya yüz yüze görüþme yapýlacak. Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Emin Zararsýz Aþamalý Devamsýzlýk önetimi konulu bir genelge yayýmladý. Zararsýz, ilköðretim öðrencilerinin okula devamlarýný saðlayarak çocuklarýn ilköðretimi zamanýnda diploma alarak tamamlamalarý için devamsýzlýðýn erken tanýmlamasýný, deðerlendirilmesini, devamsýzlýk yapan çocuða yönelik bireyselleþtirilmiþ uygun müdahalelerin yapýlmasýný saðlamak ve takibini yapmak amacýyla Aþamalý Devamsýzlýk önetimi nin (ADE) geliþtirildiðini kaydetti. Genelgeye göre, ADE in uygulama kýlavuzu hazýrlanarak, Ýlköðretim Genel Müdürlüðü nün internet sitesinde yayýmlandý. Bu doðrultuda ilköðretim okullarýnda Okul Risk Takip Kurulu kurulacak. e-okul sistemi ekranlarýnda Öðrenci Ýþlemlerinde yer alan Risk ve Ýhtiyaç Deðerlendirme Formu her öðrenci için doldurulacak. ADE için öðrenci devamsýzlýklarý her gün düzenli olarak e-okul sistemine girilecek. e-okul sisteminde yer alan çocuk ve veli bilgileri sýnýf öðretmeni/þube rehber öðretmeni tarafýndan her eðitim dönemi baþýnda güncellenecek. arým veya bir tam gün özürsüz devamsýzlýk yapan çocuk hakkýnda sýnýf öðretmeni/þube rehber öðretmeni veya ilgili müdür yardýmcýsý tarafýndan telefonla velisi aranacak veya yüz yüze görüþme yapýlacak. Üniversitelere kayýtlarbaþladý ÜNÝVERSÝTEÝ kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri bütün üniversitelerde dün baþladý. Kayýtlar, 9 Eylül Cuma gününe kadar yapýlacak. Üniversitelerdeki her program için ayrý kayýt tarihi belirlendiðinden, a- daylarýn sýnav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. Belirtilen tarihte kayýt yaptýrmayan adaylar kayýt hakkýný kaybedecek. Ölçme Seçme ve erleþtirme Merkezi (ÖSM), üniversiteyi kazanan adaylarý gösteren fotoðraflý sýnav sonuçlarýný, adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine elektronik ortamda gönderdi. ÖSS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, üniversiteler tarafýndan internet adresinde görülebilecek. Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya ükseköðrenim Kredi ve urtlar Kurumuna baþvurmalarý gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Merkezi Açýköðretim Programlarýný kazanan adaylar, kayýt iþlemleri ve kayýt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüðüne baþvuracaklar. A- daylarýn kayýt için bizzat kendilerinin ilgili üniversiteye baþvurmasý gerekiyor. Postayla kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle üniversite tarafýndan onaylý örneði kabul edilecek. Belgeler eksik ise kayýt yapýlmayacak. Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday, herhangi bir hak iddia edemeyecek. Ankara / aa OKULA DEVAMI SAÐLANAN AKINDAN ÝZLENECEK Okula devamý saðlanan çocuðun devam durumu, en az iki eðitim dönemi yakýndan izlenecek. Okul tarafýndan çocuðun okula devamý saðlanamazsa yasal yaptýrým baþlatýlacak ve bu durum Ýlçe Risk Takip Kuruluna bildirilecek. Okul rehber öðretmenlerinin ilçe genelinde yaptýklarý aylýk toplantýlarda devamsýzlýk konusu gündeme alýnacak ve bu konuda yapýlacak çalýþmalar belirlenecek. Okul Risk Takip Kurulu, çocuklarýn devamsýzlýklarýyla ilgili izleme deðerlendirme raporlarýný her öðretim dönemi sonunda ilçe Risk Takip Kuruluna gönderecek. Ýlçe ve Ýl Risk Takip Kurullarý, ilköðretim okullarýnda devamsýzlýk konusunda yapýlan çalýþmalarý yakýndan izleyerek hazýrladýklarý izleme deðerlendirme raporlarý elektronik ortamda her öðretim dönemi sonunda ilçeler illere, iller ise Millî Eðitim Bakanlýðý na gönderecek. Kýlavuzda, devamsýzlýk türüne ayrý ayrý eylem planý belirlendi. Kýlavuza göre, okul yöneticilerince çocuklarýn devamsýzlýk yapmasýný etkileyen okul yakýnýndaki internet kafe, oyun salonu gibi mekânlarýn belli aralýklarla ziyaret edilmesi için emniyet yetkililerine bilgi verecek. EVE MEKTUP DA GÖNDERÝLECEK Ýki gün üst üste okula gelmeyerek ardýþýk ö- zürsüz devamsýzlýk yapan öðrencinin üçüncü gün velisine ev ziyareti yapýlacak. Çocuðun hale okula gelmemesi halinde eve mektup gönderilecek. Çocuðun yaptýðý devamsýzlýk konusunda veliyi haberdar etmek, bilgilendirmek ve uyarmak amacýyla eve gönderilen mektup, iadeli taahhütlü o- lacak. Buna raðmen okula gelmeyen çocuðun velisi uyarýlarak, kendisine durumun mülki amirliðe bildirileceði, çocuðun okula gönderilmeme sebebinin a- raþtýrýlacaðý, çocuðu okula göndermeyen veliye yaptýrým uygulanacaðý, durumun Çocuk Koruma Kanunu kapsamýnda sosyal hizmetler ile müdürlüklerine bildirileceði ve çocuk hakkýnda sosyal bir inceleme yaptýrýlmasýnýn talep edileceði ve yapýlacak sosyal inceleme sonucuna göre çocuðun velâyet durumuna iliþkin dâvâ açýlabileceði bildirilecek. Kendi il ve ilçesine mevsimlik gezici ve geçici tarým iþçisi olarak geldiði belirlenen çocuklar için valilik, kaymakamlýk ve il, ilçe millî eðitim müdürlükleri bu çocuðun ÝBO lar da dahil olmak üzere mevcut okullarda eðitimine devamýný saðlayacak. SÖZLEÞME ÝMZALANACAK Devamsýzlýðýn ardýndan çocuðun okula gelmesi durumunda Okula Devam Sözleþmesi yapýlacak. Bu sözleþme, çocuk, öðretmen ve velinin imzalayacaðý, çocuðun okula devam niyetini yazýlý hale getirdiði bir sözleþme niteliðini taþýyor. Sözleþmeyle, öðrencinin vereceði sözün daha ciddî hale getirilmesi, çocuk ve velisi tarafýndan durumun öneminin daha iyi anlaþýlmasýnýn saðlanmasý amaçlanýyor. Sözleþme, çocuk ve velisi ile çocuðun okula devamý konusunda anlaþýldýðý durumlarda yapýlacak. Ev ziyaretinde, ilk ziyaretteki deðerlendirmelere göre eriþilebilir olduklarý takdirde muhtar, toplum merkezlerinden sosyal çalýþma görevlisi, hukukî bir sorun varsa Baro Çocuk Haklarý Merkezlerinden bir yetkili, kanaat önderi ve din görevlisi de ziyarete katýlabilecek. Ýhtiyaç varsa kolluk kuvvetleriyle birlikte ziyarete gidilebilecek. Ankara / aa Tekdersikalankayýtolabilecek ÖK, ortaöðretim kurumundan mezun olamadýðý için kazandýðý programa kayýt olamayan ve ortaöðretim sorumluluk sýnavý veya ek sýnav sonucunda ortaöðretimden mezun olan öðrencilerin durumlarýný belgelemeleri kaydýyla kayýtlarýný yaptýrabileceði kararýný aldý. Kayýt Ýþlemleri konulu genelgede, ortaöðretim kurumlarýnýn sorumluluk sýnavlarýnýn Eylül ayýnýn ilk haftasýnda yapýlacaðý ve daha sonra Eylül ayý içerisinde tekrar bir ek sýnav hakký verileceðinin belirtildiði hatýrlatýldý. Buna göre, ÖK ün üniversitelere gönderdiði genelgede þunlar kaydedildi: Üniversiteye kayýt iþlemlerinin yapýlacaðý 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasýnda ortaöðretim kurumundan mezun olamadýðý için kazandýðý programa kayýt olamayan ve ortaöðretim sorumluluk sýnavý veya ek sýnav soncunda ortaöðretimden mezun olan öðrencilerin bu durumlarýný belgelemeleri kaydýyla 2011-ÖSS de kayýt hakký kazandýklarý programlarýn kontenjanlarý dikkate alýnmadan 2011-ÖSS de kayýt hakký kazandýklarý programlara kayýt yaptýrabilmelerine karar verilmiþtir. Ankara / aa urt baþvurularý açýklandý öðretim yýlýnda URT- KUR yurtlarýnda barýnmak üzere müracaat edenlerin baþvuru sonuçlarý açýklandý. Adaylar sonuçlarýný internet adresinden öðrenebilecek. URT- KUR Genel Müdürü Hasan Albayrak yaptýðý yazýlý açýklamada, yeni eðitim-öðretim yýlýnda yurtlarda barýnmak üzere baþvuruda bulunanlarýn sonuçlarýný kurumun internet adresinden öðrenilebileceðini bildirdi. Asýl listeden yurda girmeye hak kazanan öðrencilerin kayýtlarýný 16 Eylül e kadar yapabileceðini belirten Albayrak, yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öðrencilerin kesin kayýtlarýn 19 Eylül 2011 tarihinden itibaren baþlayacaðýný ifade etti. Albayrak, Bundan sonraki her Pazartesi günü ilân edilecek olan yedek listedeki öðrencilere 5 er gün kayýt süresi tanýnacaktýr. edek listeler bölge müdürlüðünün bulunduðu illerde bölge müdürlüðünce bölge müdürlüklerinin olmadýðý il/ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilân edilecektir dedi. urtlar 12 Eylül 2011 tarihinde hizmete açýlacak. Ankara / aa URTKUR, öðrencilere danýþmanlýk hizmeti verecek ÜKSEKÖÐRENÝM Kredi ve urtlar Kurumu (URTKUR), fakülte, yüksekokul ve yurtlara kayýt için gelen öðrencilere danýþmanlýk hizmeti sunuyor.urt- KUR dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, öðrencileri kurum hakkýnda bilgilendirmek ve yurtlara yönlendirmek amacýyla Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Adana, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak, Kocaeli ve Aksaray daki þehirlerarasý otobüs terminallerinde 5-16 Eylül 2011 tarihleri arasýnda hizmet vermek üzere danýþma masalarý kuruldu. Uygulamayla ailesinin bulunduðu þehirden ayrýlarak baþka bir ilde öðrenime baþlayacak gençlerin, geldikleri þehir, barýnacaklarý yurt, burs/ kredi hizmetlerine iliþkin izleyecekleri yol, imkânlar, hizmetler ve ulaþým hakkýnda doðru bilgiye u- laþmalarý hedeflendi. Ankara / aa 100TemelEser uygulamasý kýsmen baþarýlý ANKARA NIN farklý ilçelerinde yapýlan bir araþtýrma, Millî Eðitim Bakanlýðýnýn 2005 te yayýmladýðý genelgeyle okutulmasý zorunlu tutulan 100 Temel Eser uygulamasýnýn kýsmen baþarýlý olduðunu ortaya koydu. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bülent ýlmaz ýn danýþmanlýðýnda Sinem Arýcan tarafýndan hazýrlanan araþtýrma için Ankara nýn Mamak, enimahalle ve Çankaya ilçelerindeki 54 ilköðretim okulunda görev yapan 141 Türkçe öðretmenine anket uygulandý. Ankette sorulan Öðrencilerinizin okuduklarý ders dýþý kitap sayýsý sizce hangi aralýktadýr sorusuna öðretmenlerin yüzde 12,1 i iki ayda bir kitap ve daha az, yüzde 46,8 i ayda bir kitap, yüzde 41,1 i bir ayda iki ve daha fazla cevabýný verdi. Hiç okumayan öðrencinin bulunmadýðýnýn belirlendiði a- raþtýrmada, Öðrencileriniz 100 Temel Eserin kaç tanesini okumuþtur sorusuna cevap olarak öðretmenler, öðrencilerin sadece yüzde 0,7 sinin 100 kitaplýk listeden 51 ve daha fazlasýný okuduðunu belirtti. Öðretmenlerin verdikleri cevaba göre, öðrencilerin yüzde 68,8 i sözü edilen listeden 1-20 arasýnda kitap okurken, yüzde 1,4 ü hiç kitap okumadý. Öðretmenlere göre, öðrencilerin yüzde 29,1 i ise eserlerden a- rasýnda okudu. Okuduklarýnýza dayanarak, 100 Temel Eseri öðrencileriniz için ne kadar uygun buluyorsunuz? sorusunda ise öðretmenlerin yüzde 53,2 si eserlerin öðrencilere az uygun olduðu karþýlýðýný verdi. Sizce, 100 Temel Eser uygulamasý, öðrencilerin okuma alýþkanlýklarýný arttýrma açýsýndan ne kadar baþarýlý oldu? sorusunu cevaplayan öðretmenlerden yüzde 53,9 una göre, 100 Temel Eser Uygulamasý kýsmen baþarýlý oldu. Ankara / aa Meteorolojik radarlar yaygýnlaþtýrýlýyor ORMAN ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü bünyesinde meteoroloji radarlarýný ülke genelinde yaygýnlaþtýrmaya devam ediyor. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ndan alýnan bilgiye göre, kuvvetli meteorolojik olaylar ve bu olaylar neticesi oluþan tabiî a- fetler öncesi erken uyarý sistemlerinin oluþturulmasý için en geliþmiþ gözlem sistemi olan meteoroloji radarlarýna yenileri ekleniyor. Þu an aktif olarak çalýþan Ankara, Ýstanbul, Balýkesir ve Zonguldak radarlarýna ek olarak geçen yýl Ýzmir ve Muðla, bu yýl ise Antalya ve Hatay radarlarýnýn kurulum ve montaj çalýþmalarý tamamlanarak hizmete a- çýldý. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, ülkede meydana gelebilecek tabiî afetlere karþý erken uyarý sistemini uygulayabilmek için þimdi de Trabzon a meteoroloji radarý kuruyor. Bakanlýk yetkilileri, erken uyarý maksatlý meteoroloji radarlarýnýn ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlacaðýný bildirdi. Ankara / aa RTÜK ten, Medya Okuryazarlýðý Dersinin aygýnlaþtýrýlmasý Paneli RADO ve Televizyon Üst Kurulu nca (RTÜK), Medya Okuryazarlýðý Dersinin aygýnlaþtýrýlmasý Paneli düzenlenecek. RTÜK ten yapýlan yazýlý a- çýklamada, Millî Eðitim Bakanlýðý ile iþbirliði içerisinde yürütülen Medya Okuryazarlýðý Projesi kapsamýnda 7 Eylül 2011 Çarþamba günü Medya O- kuryazarlýðý Dersinin aygýnlaþtýrýlmasý Paneli düzenleneceði kaydedildi. Açýklamaya göre, Medya Ýçerikleri ve Medya Okuryazarlýðý Dersinin Önemi ve "nternet Okuryazarlýðý ve Eðitim Sürecine Etkisi baþlýklý iki oturumdan oluþacak panelin açýþ konuþmasýný RTÜK Baþkaný Prof. Dr. Davut Dursun yapacak. Panele, Millî Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Emin Zararsýz, Müsteþar ardýmcýsý Salih Çelik, bazý akademisyenler ve bürokratlar konuþmacý olarak katýlacak. Ankara / aa 37

4 4 6 ELÜL 2011 SALI HABER Cilâlý hastanenin, küf kokulu mescidi Saðlýk sektöründeki pek çok mesele tartýþýlýyor, bazý iyileþtirmeler de yapýlýyor, ama sýkýntýlarýn tamamen aþýldýðýný söylemek mümkün deðil. Hastalar þifa ararken, bazý iþgüzarlar da onlarýn sýrtýndan haksýz kazançlar elde ediyor. Teknolojik imkânlarýn artmasýna raðmen, bilhassa ilâç konusunda yapýlan yolsuzluklar önlenemiyor. Çatýda 1 milyon liralýk ilâç bulundu baþlýklý haber (Radikal, 22 Haziran 2011) bile yaþanan sýkýntýlarýn devam ettiðinin göstergesi. Bir de bazý özel hastahanelerde yaþanan mescid sýkýntýsý var ki, bu mesele gündeme dahi gelmiyor. Birileri muhtemelen Baþka iþiniz mi yok, hastahane ile mescidin ne ilgisi var? diyebilir. Öyle düþünenlere ve temsilcilerine ifade etmek isteriz ki, namaz ýn, dolayýsýyla mescid in her yer ile ve her zaman iliþkisi vardýr ve olmalýdýr. Geçen gün, özel bir hastahanede ameliyat olan akrabamýzý ziyarete gittik. Akþam namazý vaktiydi ve namaz kýlmak için tarif üzerine mescide indik. Hastahane, kendi sýnýfýnda birinci sýnýf kabul edilen, bizim tabirimizle cilâlý bir hastahane. Mescid, binanýn eksi 2 katýnda, küçücük bir yer. Allah kabul etsin, namazýmýzý eda ettik; ama böyle cilâlý bir hastahanede, mescidin -2 katýnda yer almasý ve çok çok küçük olmasýný da yadýrgadýk. Mesele sadece mescidin küçük olmasý da deðil. Mescidin hemen köþesinde bir lavabo var ve abdestler de orada alýnýyor. Haliyle etraf ýslak, mescidin boyalarý kabarmýþ ve aþýrý rutubet kokuyor. Mescidde, ancak 7 ya da 8 kiþi ayný anda namaz kýlabilir. Namaz sonrasý hastahanede çalýþtýðý kýyafetinden belli olan alt kat taki bir görevliye serzeniþimizi ifade ettik. Netice deðiþir mi bilmiyoruz, ama hakikaten cilâlý bir hastahaneye böyle bir mescid kesinlikle yakýþmýyor. Bahsedilen hangi hastanedir? diye merak e- denler olabilir. Maksadýmýz bu ve benzer sýkýntýlarýn sona ermesi, her hastahaneye ihtiyacý karþýlayacak þekilde en az iki mescidin açýlmasý olduðundan hastahane ismini anmadýk. Çünkü bu sýkýntý sadece bir hastahanede yaþanan çarpýklýk deðil. Bildiðimiz ya da bilmediðimiz onlarca hastahanede, binlerce okulda, alýþ veriþ merkezlerinde, yollarda velhâsýl her yerde yaþanabiliyor. O halde bu sýkýntýlarý sona erdirecek geniþ çaplý bir kampanyaya ihtiyaç var. Her okula iki mescid, her hastahaneye iki mescid, her alýþ veriþ merkezine iki mescid diyerek yola çýkýlmalý ve ihtiyaç duyulan her yerde mescidlerin açýlmasý temin edilmelidir. Hiç kimse, Namaz kýlacak bir yer buldun, bununla yetin, baþka isteme, þikâyet de etme! demesin. Tamam herhangi bir hastahanede küçük ve küf kokan bir mescid de olsa onu açanlara teþekkür edelim. Ama hemen ardýndan da ihtiyacý karþýlayacak þekilde yeni ve küf kokmayan, eksi i- kinci katlara atýlmayan, görünür yerlerde bir mescid açýlmasýný da talep edelim. Bu, hem hasta hem de hasta yakýný olarak hakkýmýz... Geçenlerde namaz kýldýðýmýz bir alýþ veriþ merkezi yöneticilerine, mescidin yetersiz olduðu yönünde bir dilekçe vermiþtik. Bir süre sonra ayný a- lýþ veriþ merkezine gittiðimizde mescidin çok daha iyi, büyütülmüþ, güzel ve rahat olan baþka bir yere nakledildiðini gördük. (Teþvik olmasý bakýmýnda bu alýþ veriþ merkezinin ismini anmakta fayda var. Bahsettiðimiz alýþ veriþ merkezi, Bayrampaþa daki Forum Ýstanbul Alýþveriþ Merkezi ydi. eni mescid ortalama 70 kiþi alabilir.) Elbette bu deðiþiklik sadece bizim talebimizle olmadý. Muhtemelen mescidin yetersiz olduðunu düþünen onlarca kiþi bu yöndeki taleplerini yöneticilere ulaþtýrdý ve mescid, mescid e uygun bir hale getirildi. Her okula, her hastaneye, her alýþ veriþ merkezine, velhâsýl ihtiyaç duyulan her yere iki mescid açýlsýn! TEBRÝK Kýymetli kardeþimiz Ali Þahinile Aysel Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti dileriz. Antalya eni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Bayramiç eni Asya okuyucularýndan Þemsettin Arýkan aðaçtan düþerek bir kaza geçirmiþtir. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çanakkale ve Ýlçeleri eni Asya Okuyucularý Sý nýr la rý SARP ko ru ya cak A SEL SAN, da ha ön ce sa vaþ ge mi le ri i çin ge liþ tir di ði STAMP ve STOP a dý ve ri len u zak tan ko mu ta lý si lâh sis tem le ri ne, son o la rak ka ra da kul la nýl mak ü ze re SARP (Sta bi li zed Ad van ced Re mo te Plat form) sis te mi ni ek le di. SARP sis te mi, ü ze ri ne ta ký la bi len 12.7 mm ve 7.62 mm ça pýn da ma ki na lý tü fek ler ve 40 mm bom ba a tar i le u zak ta ki bir ko mu ta o da sýn dan ku man da i le yön len di ri li yor. Ü - ze rin de ter mal ve TV ka me ra la rý o lan SARP, la zer me sa fe bu lu cu ve o to ma tik he def ta ki bi sa ye sin de ha re ket ha lin de de çok has sas a týþ ya pa bi li yor ve he de fi þaþ mý yor. A lý nan bil gi ye gö re, sý nýr böl ge - le rin de ki as ker le rin gü ven li bir nok ta dan çev re yi gö zet le me si ne ve Eþi için Tunceli yi tercih etmiþti HA LI SA HA DA KÝ SAL DI RI DA ÞE HÝT O LAN KO MÝ SE RÝN, E ÞÝ NÝN ÖÐ RET MEN - LÝK A TA MA SI Ý ÇÝN SA KAR A'DAN TUN CE LÝ'E TA ÝN ÝS TE DÝ ÐÝ ÖÐ RE NÝL DÝ. TUN CE LÝ DE ha lý sa ha da fut bol ma çý ya pan po - lis le re yö ne lik dü zen le nen ha in sal dý rý da þe hit o - lan ko mi ser Cem Ker man ýn öð ret men e þi Di lay Tu ran Ker man ýn, öð ret men lik a ta ma sý nýn o la - bil me si i çin Sa kar ya dan Tun ce li ye ta yin is te diði öð re nil di. Mo ðol tay Ma hal le si nde ki Mun zur Ça yý ke - na rýn da ki ha lý sa ha da ön ce ki ak þam fut bol oy na - yan po lis le rin ü ze ri ne te rö rist ler ce u zun nam lu - lu si lâh lar la a teþ a çýl ma sý so nu cu Tun ce li Em ni - yet Mü dür lü ðü A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý Ci na yet Bü ro da gö rev li 5 yýl lýk po lis me mu ru Ko mi ser Cem Ker man (27) i le öð ret men e þi Di - lay Tu ran Ker man þe hit ol du, 3 ü a ðýr 8 po lis me mu ru da ya ra lan dý. Sal dý rý ya po lis le rin a teþ le kar þý lýk ver me si so nu cu 1 te rö rist ö lü e le o la rak ge çi ril di. Ko mi ser Cem Ker man i le e þi Di lay Tu - ran Ker man ýn þe hit ol du ðu ha be ri, Ker man a i - le si ne bil di ril me si nin ar dýn dan, E dir ne de ki Mey dan Ma hal le si, As ma lý Mes cit So kak ta ya - þa yan Ba ba Er can Ker man ve an ne Gül sen Ker - man a ta zi ye zi ya ret le ri sü rü yor. E dir ne Em ni yet Mü dü rü Meh met a zý cý da, a cý lý a i le ye ta zi ye zi - ya re tin de bu lu na rak, baþ sað lý ðý di le di. Þe hit ko - mi ser Cem Ker man ýn ce na ze si nin bu gün Se li - mi ye Ca mii nde ya pý la cak tö re nin ar dýn dan, þe - hit ko mi se rin ge çen yýl ev len di ði e þi öð ret men Di lay Tu ran Ker man ýn da mem le ke ti An ka ra da top ra ða ve ri le cek le ri öð re nil di. Sözkonusu sivil itaatsizlik ise, þiddet dýþlanmalý BAÞTARAFI 12. SAFADA Kürtçü hareketin bir sivil itaatsizlik örneði gösterebildiklerini düþünüyor musunuz? En baþlarda sosyolojik anlamda böyle bir þeyden bahsedilebilirdi. Fakat artýk bu pek de mümkün deðil. Sivil itaatsizlik çok farklý bir durum. Dünyada bilinen en ö- nemli örneði ise Gandhi dir. Fakat Gandhi hiçbir zaman þiddeti tasvip etmemiþtir. Hatta iç çatýþma yaþandýðýnda ölüm orucuna giriþmiþtir. Ýç çatýþma bittiði anda açlýk protestosuna son vermiþtir. BDP oturma eylemleriyle ya da Cuma Namazý eylemleriyle sivil itaatsizliði temsil edemez. Cuma namazý örneði Kürt halkýný sekülerleþtirmekteyken, oturma eylemi de çok kýsa sürmüþtür. Sivil itaatsizlik bu kadar kýsa süren bir þey asla deðildir ve baþarýya ulaþma önemlidir. BDP genellikle bu tür eylemleri seçimlerin olduðu dönemlerde yapmakta ve sonrasýnda vazgeçmektedir. Ayný zamanda sonuçlarý hep baþarýsýzlýk olmuþtur. Gandhi nin sivil itaatsizliði yýllarca sürmüþtür. Sivil itaatsizliðin en büyük özelliði ise þiddeti dýþlayýcýlýðýdýr. BDP de bunu hâlâ görememekteyiz yýlýnda ABD de beyazlarýn siyahlara sahip çýkmasý, onlarýn trenlere binmesi ya da 1950 lerdeki Nükleer Santrallere karþý yapýlan eylemler de sivil itaatsizlik eylemleridir. Fakat BDP nin kendisine örnek aldýðý ETA ya da IRA gibi olgular, sivil itaatsizlik örneðinde tutmamýþtýr. a ni a teþ li sal dý rý ya kar þý lýk ver me si ne o la nak sað la yan SARP, sý nýr gü ven li ði i çin ö zel o la rak ge liþ ti ril di. Has sas gö zet le me ye te ne ði ni, yük sek i sa bet o ra ný ve et kin a teþ gü cü i le bir leþ ti ren SARP sis te mi, hem tak tik ka ra a raç la rýn da, hem de sa bit te sis ler de ha va ve ka ra teh dit le ri ne ve a si met rik teh dit le re kar þý kul la ný la bi li yor. Türk sa - vun ma sa na yi nin ön cü ku ru lu þu A SEL SAN ta ra fýn dan öz gün o la - rak ge liþ ti ri len SARP Sis te mi, Le o pard2a4 tank la rý ve mil lî tank AL TA da da kul la ný la cak. Ka ra kol lar ve a raç lar i çin ay rý ay rý ta - sar la nan SARP sis te mi sa ye sin de Meh met çik, gü ven li bir nok ta - dan si lâ hý ku man da ko luy la kon trol e de cek. An ka ra / a a Ha lý sa ha da fut bol oy na yan po lis le re te rö rist ler ce u zun nam lu lu si lâh lar la a teþ a çýl ma sý so nu cu 1 ko mi ser i le e þi þe hit ol muþ, 3'ü a ðýr 8 po lis me mu ru da ya ra lan mýþ tý. VÝC DAN LA RI NI KA RART MIÞ DU RUM DA LAR Al dý ðý a cý ha ber i le yý ký lan Ker man a i le si ne sað - lýk e ki bi mü da ha le et ti. An ne Gül sen Ker man a sa - kin leþ ti ri ci ið ne ya pýl dý. Bir yýl ön ce ev le nen çif tin ö lüm ha be ri ni a lan ya kýn la rý da ba ba e vi ne gel di. Ba ba Ker man, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, oð - lu i le ge li ni nin þe hit ha be ri ni al ma sýy la bü yük ü - zün tü ya þa dýk la rý ný söy le di. Bu te rö rü bi tir me yen - ler u tan sýn di yen Ker man, þöy le de vam et ti: Ger - çi on lar da u tan ma duy gu su yok. Vic dan la rý ný ka - rart mýþ du rum da lar. Sa yý he sa bý, par mak he sa bý, kel le he sa bý ya pý lýr ha le gel di. Oð lum i le ge li ni min ev li li ði 19 Ey lül de bir yýl o la cak tý. Ev li lik yýl dö - nüm le rin de bir þey ler gön de re cek tik, on la rý ha zýr lý - yor duk. Oð lum la de vam lý ko nu þu yor duk da bu ak - þam te le viz yon da ki o alt ya zý yý gör dük ten son ra ne ge li ne u la þa bil dik, ne de ço cu ða u la þa bil dik. Te le - fon ça lý yor ça lý yor a çan yok. O za man u fak u fak pi - re len me ye baþ la dýk. Bi lâ ha re de a cý ha be ri al dýk. Ba ba Ker man, þe hit o lan oð lu Cem Ker man ýn, öð - ret men e þi Di lay Tu ran Ker man ýn, öð ret men lik a - ta ma sý nýn o la bil me si i çin Sa kar ya dan Tun ce li ye ta yin is te dik le ri ni be lir te rek, Cem a ka de mi den son ra ku r'a çe ke rek Sa kar ya da gö re ve baþ la dý. 5 yýl son ra Tun ce li ye ta yin is te di. Ge lin KPSS ye gir - miþ ti. O nun ta yi ni çýk sýn di ye Tun ce li yi seç ti ler. Ha ni An ka ra yý, Ýs tan bul u yaz sa lar ka za na ma ya - cak. O ne den le Tun ce li yi seç ti ler de di. Edirne / a a -Son dönemde BDP nin farklý kesimlere açýlmasýný nasýl yorumluyorsunuz. Altan Tan ýn öne çýkarýlmasý bazýlarý için þöyle yorumlara sebep oluyor: O kadar bu dâvânýn içinde mücadele etmiþ kiþiler Altan a neden önde söz hakký versin. Bu tür yorumlarý analiz ederken ne dersiniz? Bu parti için bir sorun, bunu dýþarýdan deðerlendirmek pek uygun düþmez. Fakat þöyle bir yorum yapýlabilir. Bu hareket içerisinde yýllardýr mücadele veren kiþiler var, bu kiþiler farklý yüzlerin onlarý temsil etmelerine pek sempatiyle yaklaþmayabilir. Altan Tan da Kürt olgusunda önemli bir figür, ama onun geçmiþte durduðu zeminle þimdiki zemin bir deðil, bunu ben deðil birçok yazar dile getirmektedir. Sayýn Tan ýn þimdi savunuculuðunu yaptýðý hatta Biz de Cudi kriterlerinden bahsederiz söylemi onu artýk farklý bir zemine taþýmýþtýr. Kendisi popüler bir sima, onu ileri saflarda görmek isteyenler de olabilir. Bazýlarý bu durumdan memnuniyet duyar, bazýlarý da memnuniyetsizlik. Bu açýdan sorun parti içinde ele alýnmalýdýr. Bizim bu konuda pek bir þey söylememiz uygun düþmeyebilir. Vanlý barýþ anneleri inisiyatifi Çukurca ya gelip baþörtülerini yola attýlar. Sosyolojik açýdan bunu nasýl yorumluyorsunuz? Bu hareket bir gelenektir. Annelerin bu BÝN GÖL DE DE PO LÝ SE SÝ LÂH LI SAL DI RI: 2 A RA LI BÝN GÖL ÜN Genç il çe sin de kay ma kam lýk loj ma ný nýn ö - nün de ki po lis nok ta sý na dü zen le nen si lâh lý sal dý rý da 2 po lis me mu ru ha fif þe kil - de ya ra lan dý. Bin göl Va li li - ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk - la ma da, si lâh lý sal dý rý nýn u - zun nam lu lu si lâh lar la ya - pýl dý ðý be lir til di. A çýk la ma - da, þu gö rüþ le re yer ve ril di: 5 Ey lül gü nü sa at sý ra la rýn da i li miz Genç il çe mer ke zin de bu lu nan kay - ma kam lýk loj ma ný na bir a - raç tan u zun nam lu lu si lâh - lar la a çý lan a teþ so nu cu 2 em ni yet gö rev li si ha fif þe - kil de ya ra lan mýþ týr. a ra lý - lar Bin göl Dev let Has ta ne - si ne sevk e dil miþ tir. O la yýn ar dýn dan jan dar ma ve em - ni yet güç le ri ta ra fýn dan baþ la tý lan ta kip de vam et - mek te dir. Bingöl / a a hareketi Artýk kan dursun, akmasýn. Bu kan dâvâsý bitsin anlamýna gelmektedir. Annelik çok yüce bir duygu, bu duygunun siyasete â- let edilmesi güzel bir þey deðil. Hislerle, toplumsal olgularý karþý karþýya getirmek vicdana pek uygun düþmez. Sosyolojik anlamda i- se bu hareketin boyutu þu açýdan farklý olabilir. BDP, bu hareketi farklý boyutlarda kullanmaktadýr. Annelerin canlý kalkan olarak tanýmlanmasýndan sonra Çukurca ya yürümesi ne kadar doðru bir düþünce olabilir ki? Bugün Van dahil, Doðu ve G. Doðu nun bir çok ilinde þehit cenazesi ile PKK lý birinin cenazesi ayný yerlerde olabilmektedir. Her iki anne de aðlamakta ve harap olmaktadýr. Bakýn nedenler farklý, fakat sonuçlar aynýdýr. Ama ortak olan þey anneliktir. Bu yüce duygunun, dil meselesi gibi siyasete âlet edilmesi ve böyle sürdürülmesi bence vicdanlarýn kabul etmeyeceði bir yaklaþýmdýr. BDP nin meclise gelip yemin etmemesini nasýl yorumluyorsunuz? BDP nin yemin etmemesi demek bana verilen temsil hakkýný istediðim gibi kullanýyorum, izleyin demekten baþka bir þey deðildir. Eðer hakikaten BDP çözümden yana olsaydý, böyle bir þeyin yapýlmasý bile gündeme gelmeyecekti, fakat BDP çözümsüzlükten kazanç saðladýðý için, böylesine bir gerginlik iþine geliyor. Her þeyin yolunda gittiði bir ortamda BDP zaten barýnamaz, çünkü bu mümkün deðil. Halbuki önlerinde tarihî bir fýrsat var. Geçen bu Ýs pan ya i le 3. zir ve bu gün BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ve Ýs pan ya Baþ ba ka ný Jo se Lu is Rod ri gu es Za pa te ro nun ka tý lý mýy la 3. Tür ki ye-ýs - pan ya Zir ve si bu gün An ka ra da ya pý la cak. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, her a lan da gi de rek ge li þen, yo ðun luk ve de rin lik ka - za nan Tür ki ye-ýs pan ya i liþ ki le ri nin ku - rum sal bir çer çe ve ye o tur tul ma sý a ma cýy - la Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve Ýs - pan ya Baþ ba ka ný Jo se Lu is Rod ri gu es Za - pa te ro nun i ki ül ke a ra sýn da her yýl hü kü - met le ra ra sý zir ve top lan tý la rý ya pýl ma sý ko nu sun da var mýþ ol duk la rý mu ta ba kat u ya rýn ca 3. Tür ki ye-ýs pan ya Zir ve si nin ya rýn An ka ra da ger çek leþ ti ri le ce ði be lir - til di. 5 Ni san 2009 ve 22 Þu bat 2010 ta - rih le rin de Ýs tan bul ve Mad rid de i ki ül ke - den çok sa yý da ba kan ve üst dü zey bü rok - ra týn ka tý lým la rýy la dü zen le nen bi rin ci ve i kin ci Tür ki ye-ýs pan ya zir ve le ri ve si le siy le mü kem mel bir se yir iz le yen Tür ki ye-ýs - pan ya i liþ ki le ri nin da ha da güç len di ril me - si ne yö ne lik kap sam lý gö rüþ me ler de bu - lu nul du ðu ha týrl tý lan a çýk la ma da, 3. Tür - ki ye-ýs pan ya Zir ve si mü na se be tiy le Tür - ki ye ye ge le cek Ýs pan ya Baþ ba ka ný Za pa - te ro ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Tri ni dat Ji me nez ve Alt ya pý Ba ka ný Jo se Blan co Lo pez in ya ný sý ra üst dü zey bü rok rat lar i le ba sýn men sup la rý nýn re fa kat et me le ri, Baþ ba kan Er do ðan a i se Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da - vu toð lu i le U laþ týr ma Ba ka ný Bi na li ýl dý - rým ve di ðer üst dü zey yet ki li le rin eþ lik et me le ri nin ön gö rül dü ðü i fa de e dil di. Zir ve de ta raf lar a ra sýn da ya pý la cak gö rüþ - me ler de, i ki li i liþ ki le rin si ya sî ve e ko no - mik bo yut la rý, Tür ki ye-ab i liþ ki le ri, Kýb - rýs, kü re sel e ko no mik du rum, G-20 i le böl ge sel ve u lus la r a ra sý plan da ki gün cel ge liþ me ler hak kýn da gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lu nul ma sý ön gö rü lü yor. Me de ni yet ler Ýt ti fa ký gi ri þi mi i le bað lan tý lý son ça lýþ ma - la rýn da gö rüþ me ler sý ra sýn da göz den ge - çi ri le ce ði bil di ril di. An ka ra / a a As ker oð lu nun in ti har et ti ði ne i nan mý yor AÐ RI NIN E leþ kirt il çe sin de ki bir li ðin - de 4 Ey lül 2009 da in ti har et ti ði id di a e - di len er Vol kan Ka ma lak i çin a i le si an - ma tö re ni dü zen le di. Ba ba Hay ri Ka ma - lak, oð lu nun in ti har et ti ði ne hiç i nan ma - dý ðý ný be lir te rek, o lay la il gi li aç tý ðý dâ vâ - da iç hu kuk yol la rý nýn bit ti ði ni, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin ve re ce ði ka ra rý bek le dik le ri ni söy le di. Es ki Ge nel - kur may Baþ ka ný I þýk Ko þa ner in in ter ne - te dü þen ses ka yýt la rýn da sa mi mî i ti raf - lar da bu lun du ðu na dik kat çe ken Ka ma - lak, Bu ses ka yýt la rý þüp he li as ker ö lüm - le ri ni id di a e den a i le le rin ne ka dar hak lý ol duk la rý ný as ke rî mah ke me le rin ne den ta raf ol duk la rý ný a de ta bel ge le ye rek be - nim gi bi in san la rýn yü re ði ne su serp miþ - tir de di. Ka ma lak, in ti har ol du ðu id di a e di len o lay lar da ki sýr per de le ri a ra la nýp suç lu lar bu lu nun ca ya ka dar top lum sal mü ca de le si ni sür dü re ce ði ni bil dir di. Ka - ma lak, i ki yýl geç me si ne rað men oð lu - nun a cý sý ný ha len yü re ðin de his set ti ði ni ha týr la ta rak a cý sý na or tak o lan la ra te þek - kür et ti. Bu a ra da, Hay ri Ka ma lak kur - du ðu der ne ðin o da sý ný oð lu Vol kan ýn fo toð raf la rýy la do nat tý. A da na / ci han kadar yýl boyunca ilk defa devlet, temsil ettikleri Kürt kesimini muhatap alýyor ve çözüm getirebilecek yaklaþýmlar sergiliyor. Ama BDP çözümsüzlüðün odaðý gibi davranmaktan asla vazgeçmiyor. BDP ilk kurulduðu zaman Demir Çelik þunlarý söylemiþti: Biz, DTP nin yedeði, DTP nin kapatýlmasý durumunda onun boþluðunu doldurmak için kurulan bir siyasî yapý deðiliz. Biz, aksine DTP nin, toplumun farklý kesimleri ile iliþkilenememiþ olmasý, e- mek, demokrasi cephesi ile buluþamamýþ olmasý, Kürt sorunu ile sýnýrlý kalmýþ olmasýndan dolayý, daha kapsamlý daha büyük, Türkiye nin her alanda emek ve demokrasi cephesi ile buluþmayý öngörüyoruz. Bu anlamda daha büyük daha kapsamlý bir projeyiz. Fakat BDP nin 1. Olaðanüstü Kongresi, bu cephede gerçeklerin pek fazla deðiþmediðini göstermiþtir. Partinin yeni Genel Baþkanlýðý na seçilen Selahattin Demirtaþ, aþamýnýn son 18 yýlýný barýþýn gerçekleþmesine adayan ve bunun 11 yýlýný bir hücrede iþkence altýnda geçiren bir þahsiyeti bütün yönleriyle Türkiye kamuoyu ne kadar tanýyor acaba? diyerek yeniden Ö- calan ý muhatap göstermiþtir. BDP böyle bir parti, olacaklara ya da yapýlacaklara ben parti içinden karar verildiðini zannetmiyorum. Bir yerlere baðlý gibi görünüyor. Ýþte bu yüzden ne zaman baðlý olduðu yerler meclise git derse BDP o zaman meclise gidecektir. Bu da milletin onlara verdiði temsil hakkýna en büyük haksýzlýktýr. Çünkü kendilerine oy verenler, onlarýn sorunlarýný dýþarýda deðil meclis içinde duyurmasýný talep etmiþtir.

5 HABER 6 ELÜL 2011 SALI 5 HABERLER Korgeneral Ýsmail Hakký Pekin tutuklandý. Korgeneral Pekin de tutuklandý KAMUOUNU yönlendirme amaçlý internet siteleri davasý kapsamýnda hakkýnda yakalama emri çýkarýlan 14 sanýk arasýnda bulunan Korgeneral Ýsmail Hakký Pekin tutuklandý. Ýstanbul Merkez Komutanlýðýna teslim olmasýnýn ardýndan Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý erleþkesi ne getirilen Pekin, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesine çýkarýldý. Duruþmada kimlik tesbiti yapýlan Pekin e Mahkeme Heyeti Baþkaný Hasan Hüseyin Özese tarafýndan yasal haklarý hatýrlatýlarak, yakalama emrine karþý beyaný alýndý. Mahkeme, Pekin i, cebir ve þiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldýrmaya veya görevlerini yapmasýný kýsmen veya tamamen engellemeye teþebbüs etmek ve terör örgütü yöneticisi olmak suçlarýndan tutukladý. Ýstanbul / aa Ýnternet Andýcý nda Baþbuð un þahitliði istendi KAMUOUNDA Ýnternet Andýcý olarak bilinen iddianame mahkeme tarafýndan kabul edildi. Ýlk duruþma ise 12 Eylül de yapýlacak. Sanýklardan Korgeneral Mehmet E- röz ün avukatý Ýlkay Sezer, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna bir dilekçe vererek, emekli Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð un tanýk olarak dinlenmesini talep etti. Sezer, dilekçede, Ýddianamede müvekkil Korgeneral Mehmet Eröz ün soruþturma konusu siteler aracýlýðý ile yürütülen illegal faaliyetlere hukuk korumasý saðlamak amacýyla, sitelerin yeniden yapýlandýrýlmasý yönünde düzenlemeleri içeren andýcýn hazýrlanmasýnda ara yönetici olarak görev aldýðý iddia edilmektedir ifadelerine yer verdi. Müvekkilinin soruþturma konusu andýcýn hazýrlandýðý tarihte Genelkurmay Baþkanlýðý Harekat Baþkanlýðý görevini yürüttüðünü dile getiren avukat Ýlkay Sezer, Soruþturma konusu andýç ile ilgili olmak üzere dönemin Genelkurmay Baþkaný emekli Orgeneral Sayýn Ýlker Baþbuð un tanýk olarak dinlenmesini talep ediyoruz dedi. Ankara / cihan Baþoðlu yoðun bakýmda TÜRKÝE Saðlýk Ýþçileri (Saðlýk-Ýþ) Sendikasý eski Genel Baþkaný Mustafa Baþoðlu yoðun bakýma kaldýrýldý. Kadir Gecesi fenalaþan ve solunum yetmezliði teþhisiyle hastaneye kaldýrýlan Baþoðlu, Ankara da Türkiye Diyanet Vakfý 29 Mayýs Hastanesi nde yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý. Baþoðlu, kurduðu Saðlýk-Ýþ Sendikasý nýn baþýnda 50 yýl genel baþkan olarak görev yapmýþ, 14 Mart 2011 tarihinde yapýlan olaðan genel kurulda aday olmamýþtý. Ankara / eni Asya Maden ocaðýnda kaza: 1 ölü BURSA NIN Harmancýk ilçesinde, bir maden ocaðýnda meydana gelen kazada, 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, ilçeye baðlý Ýshaklar Köyünde bulunan özel bir maden maden ocaðýnda, tünelde çalýþan iþçilerin üzerine taþlar düþtü. Taþlarýn altýnda kalan maden iþçileri Recep Aktan (29) ve Muhammet Akkuþ (19) aðýr yaralandý. Maden iþçilerinden Recep Aktan, Harmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlýrken, yolda vefat etti. Muhammet Akkuþ ise burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Kütahya nýn Tavþanlý ilçesindeki Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü bildirildi. Harmancýk / aa TEBRÝK ve DUURU Konya Selçuk Üniversitesi'ni tercih edip kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Konya ve ilçelerinde kalacaklara yer ve ev temin edilir. Ýrtibat Tel: (0505) (0531) (0332) Sivilleþme zihinlerde olmalý CHP GENEL BAÞKAN ARDIMCISI TANRIKULU: SÝVÝLLEÞMENÝN SEMBOLÝK ADIMLARDA DEÐÝL, ZÝHÝNLERDE OLMASI LÂZIM. CHP Genel Baþkan ardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, sivilleþmenin sembolik adýmlarda deðil, zihinlerde olmasý gerektiðini belirtti. Tanrýkulu, genel merkezde düzenlediði basýn toplantýsýnda, açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin dün bir gazetede yer alan 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan dünya genelinde 35 binin üzerinde kiþinin terör suçundan hüküm giydiði, bunlarýn üçte birinin Türkiye de olduðu yönündeki haberi hatýrlatarak deðerlendirmesini sormasý üzerine Tanrýkulu, AKP iktidarýnýn Terörle Mücadele asasý nda yaptýðý deðiþiklikleri hatýrlattý. eni yasal düzenlemelerle suç tanýmlarýnýn geniþletildiðini ve belirsiz hale getirildiðin savunan Tanrukulu, böylece herkesin terör suçlusu haline getirilmesinin mümkün olduðunu, CHP olarak bunu þiddetle eleþtirdiklerini söyledi. Tanrýkulu, Önümüzdeki dönemde Meclisteki hedeflerimizden biri de bu yasayý gerçek anlamda yeniden düzenlemek olmalýdýr. Hatta benim kiþisel görüþüm bu yasaya hiç gerek yoktur. Ceza yasasýnda bu yasada olan neredeyse bütün tedbirler vardýr dedi. Tanrýkulu, protokol listesinin yenileneceði, ayrýca TBMM de konuklarýn oturma düzenine iliþkin düzenleme yapýlacaðý, askerlerin localarýnýn yerinin deðiþtirilebileceði yönünde haberler olduðunun ifade edilmesi üzerine de devletin bütün kurumlarýnýn temsil yerlerinin belirli olduðunu hatýrlattý. Bu gibi adýmlarýn bu hükümet tarafýndan Türkiye de sivilleþme olarak gösterilmesini biz çok anlamlý bulmuyoruz. Her türlü sivilleþme adýmýna da destek veriyoruz, ama bütün bunlarýn, oturma düzeninin neyi saðlayacaðýnýn anlaþýlmasý lazým diyen Tanrýkulu, þöyle konuþtu: Bunlar semboliktir. Fakat bize göre sivilleþmenin sembolik adýmlarda deðil, zihinlerde olmasý lazým. Bir taraftan vesayet düzenine karþý çýkacaksýnýz diðer taraftan da kendi vesayet düzeninizi kuracaksýnýz. Asýl Türkiye de tartýþýlmasý gereken budur. Kuþkusuz sivilleþme olmalýdýr, ama bir baþka vesayet düzeni de oluþturulmamalýdýr. Altýný çizdiðim konu tam da budur. argý iktidarýn sivil vesayet kurumu haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Biz AKP iktidarýnýn ve zihniyetinin çok da bu noktada olduðunu düþüncesinde deðiliz. Kafalarýnýn sivil olduðunu düþünmüyoruz. Sivil bir zihniyete, gerçek anlamda demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarýna saygýlý bir düzen oluþturma konusunda bir zihin dünyasýna sahip olduklarý görüþünde deðilim ben. Ankara / aa Görmez: Önemli olan milletimizin gönlündeki yerimiz DÝANET Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, son günlerde basýnda yer alan protokol sýralamasý haberlerine iliþkin Biz itibarýmýzý, protokoldeki yerimizle ölçmeyiz. Bizim için önemli olan milletimizin ve gönül coðrafyamýzda yaþayan kardeþlerimizin gönüllerindeki yerimizdir dedi. Baþkanlýk merkez teþkilatý ile konferans salonunda bayramlaþan Görmez, burada yaptýðý konuþmada Türkiye de olduðu gibi dünyanýn pek çok bölgesinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna gösterilen itibarýn üst düzeyde olduðuna dikkati çekti. Son günlerde yayýmlanan protokol sýrasýna iliþkin bazý haberlere deðinen Görmez, Biz itibarýmýzý, protokoldeki yerimizle ölçmeyiz, ölçtürtmeyiz. Biz halkýmýzýn gönlünde, halkýmýzýn nezdinde ve gönül coðrafyamýzdaki itibarýmýzýn nerede olduðunu daima dikkate almak zorundayýz. Bizim i- çin önemli olan milletimizin ve gönül coðrafyamýzda yaþayan kardeþlerimizin gönüllerindeki, yüreklerindeki yerimizdir. Son günlerde basýnda yer alan haberlere yansýyan sarýk, postal mukayesesi haber üretirken kelime seçme nezaketinden bile uzak oldukça özensiz bir kurgulamadýr diye konuþtu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn millet nezdindeki itibarýný korumak için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ettiklerini belirten Görmez, Beyaz sarýða zerre kadar bir leke dokundurmamak gibi bir görevimiz var. Milletimizin nezdindeki itibarýmýzý korumak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmemiz gerekiyor dedi. Ramazan ayýnda tüm milleti can evinden vuran þehit haberleri geldiðini de ifade eden Görmez, þehitlere Allah tan rahmet, ailelerine ve tüm millete de baþ saðlýðý diledi. Görmez, Ýnþallah Cenab-ý Hak, milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza ederek bütün dünya Müslümanlarýyla birlikte, huzur ve barýþ içerisinde daha nice bayramlara kavuþmayý bizlere nasip eylesin dedi. Zabýtalarýn sorunlarý bir an önce görülsün E REL yö ne tim ler hiz met ko lu yet ki li sen di - ka sý Bem-Bir-Sen Ge nel Baþ ka ný Mür sel Tur bay, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 4-11 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da kut la nan Za bý ta Haf ta sý nýn bu yýl ol duk ça bu ruk baþ la dý ðý ný, Kâ ðýt ha ne Be le di ye si za bý ta ça lý þa ný Ö mer ýl maz ýn Ra - ma zan Bay ra mý ndan ön ce iþ por ta cý la rýn sal - dý rý sý so nu cu kal bin den ya ra la na rak vefat et - ti ði ni be lirt ti. Þe hir le rin kol luk kuv ve ti gö re vi ya pan za bý ta ça lý þan la rý nýn can gü ven lik le ri - TAZÝE Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv'in muhterem babasý Etem CÝLÝV'in vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. nin bu lun ma dý ðý ný, he men her gün ül ke ge - ne lin de bir den faz la za bý ta me mu ru nun bý - çak, si lâh ve so pay la ya ra lan dý ðý na da ir ha - ber le rin gün de me gel di ði ni i fa de e den Tur - bay, za bý ta la rýn gö rev le ri sý ra sýn da uð ra dý ðý sal dý rý la rý ge çen yýl ki top lu gö rüþ me ler sý ra - sýn da fo toð raf la rýy la bir lik te hü kü me te sun - duk la rý ný ve çö züm bek len ti le ri ni i let tik le ri ni an cak bu gü ne ka dar a dým a týl ma dý ðý ný sa - vun du. Tur bay, þun la rý kay det ti: Za bý ta ça lý - þan la rý nýn fe da kar lýk la rý ný gör mez den ge len, ça lýþ ma ko þul la rýn da ki mem nu ni yet siz li ði hi - çe sa yan yö ne tim ler ve hü kü met ler, bu ger - çe ði bir an ön ce gö re bil me li, za bý ta teþ ki lât la - rý nýn be le di ye i çin de ki ö ne mi ni kav ra ya rak bu ça lý þan la rýn 657 sa yý lý ka nun da ay rý bir sý - nýf o la rak ta ným lan ma la rý ný sað la ma lý dýr. Za - bý ta ça lý þan la rý nýn iþ ris ki ve ça lýþ ma ko þul la rý a lý na rak ö zel hiz met taz mi na tý ö den me si ge - rek li ve zo run lu dur. An ka ra / Re cep Gö ren Adlî yýl açýlýþ kokteyli iptal edildi 1 AÐUSTOS TA baþlayan adlî tatil, bugün sona eriyor. eni adlî yýlýn açýlýþý sebebiyle verilen resepsiyon da iptal edildi. Adlî tatilin bitmesi sebebiyle bugün tören düzenlenecek. argýtay Baþkaný Nazým Kaynak ýn açýlýþ konuþmasý yapacaðý törene, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, argýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Erbil ile Danýþtay ve Sayýþtay baþkanlarý ile askeri ve sivil yüksek yargý üyelerinin katýlmasý bekleniyor. argý reformu sonrasý üye sayýsýnýn 250 den 387 ye çýkmasýndan dolayý bu yýl tören, argýtay binasýnda deðil Ankara Ticaret Odasý nda yapýlacak. Bu yýl adlî yýlýn açýlýþý sebebiyle verilen resepsiyon da iptal edildi. Konuya iliþkin argýtay dan yapýlan açýklamada, Vatandaþlarýmýzýn birlik, beraberlik ve kardeþliðine yönelik son günlerde meydana gelen terör saldýrýlarý nedeniyle, vatan savunmasý ve kamu düzeninin korunmasý gibi ulvî bir görevi ifa eden Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilâtý mýza, þehit ve gazilerimiz ile acýlarýný en derinden paylaþtýðýmýz ailelerine duyduðumuz saygý ve açlýkla mücadele ile hayatta kalabilme savaþý veren kardeþ Somali ve diðer Afrika insanýna karþý hissettiðimiz üzüntüden dolayý, 6 Eylül de saat de Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde yapýlacaðý bildirilen adlî yýl açýlýþ kokteyli iptal edilmiþtir denildi. Ankara / aa Ýlk kim dedi? Geçen hafta okudunuz. Ertuðrul Özkök Bediüzzaman ýn bir sözünü kýsmen dönüþtürerek aktardý: Suçsuzu mahkûm etmek, suçluyu affetmekten daha kötüdür. Aslýnda bu bilgi, bir soru olarak, Bediüzzaman tarafýndan, 1909 da Örfî Ýdare Mahkemesinde yargýlanýrken, mahkemeyi adalete dâvet etmek ve adalet felsefesi hakkýnda bir çaðrýþým içermek üzere sorulmuþtu. Tarihçi Murat Bardakçý bu cümlenin Bediüzzaman a deðil Voltaire e ait olduðunu tesbit ederek onun malý imiþ gibi gösterilmesinin de yanlýþ olduðunu iddia etti. Bediüzzaman ýn adalet felsefesine ait görüþlerinin Ýslâm düþünce geleneðine nazaran yeni olduðunu iddia edenlerden biri de bir hukukçu olarak acizane bendenizim. Onun görüþleri, Kur ân a dayandýðý için, elbette, Batý dünyasýndaki adalet teorisyenlerinin görüþlerine nazaran da yenidir. Ancak Beþerî ilimler sahasýnda söylenmemiþ söz hemen hemen yok gibidir denir, sanýrým vecizeler için önemli ölçüde doðrudur. Nitekim Bediüzzaman da Ýþaratü l- Ý câz da vecize hakkýnda þunu söyler: Þu terakkiyat-ý hazýra, tamamýyla dinlerden a- lýnan iþaretlerden, vecizelerden hasýl olan ilhamlar üzerine vücuda gelmiþlerdir. Dolayýsýyla bu veciz cümlenin kime ait olduðu kadar, kim tarafýndan, hangi baðlamda ve hangi samimiyetle ileri sürülüp istimal edildiði de önemlidir. Diðer ifadeyle, önemli olan, vecizeler ve prensipler vazetmekten ziyade, prensipleri hayata uyarlayabilmektir. Bediüzzaman ýn ilminin de elbette çeþitli kaynaklarý vardýr ve bu son derece normaldir. Bu kaynaklarýn atýfla gösterilmesi usûlü yenidir ve çaðýmýzda diploma öncesi denetim usûlünün bir parçasýdýr. oksa bir â- limin atýflar yaparak ilminin dayanaklarýný bildirmemesi ilmine bir noksanlýk getirmez. Hele yüz sene önceki bir siyasî dâvâda sanýk durumundaki bir dâvâ adamýnýn, söylediði bir sözün daha önce kimler tarafýndan da söylendiðini saymasý gerekmez. Bu, müdafaanýn da, neþrinin de mantýðýna uymaz. Bu vesileyle bir hafýzamý paylaþayým. Bediüzzaman Birinci Said iken neþrettiði ve sonradan Sözler in sonuna da aldýðý Lemaat isimli manzum kýsa risâlesinin bir parçasýnda Dimaðda meratib-i ilmiye yi anlatmaktadýr. Burada bilgiyi öðrenme, kullanma ve sahiplenerek hükme dönüþtürme sürecinin yedi basamakta gerçekleþtiðini belirtmekte ve bu basamaklarýn hükümlerini tarif etmektedir. Bir süre önce, Nabizade Nazým adlý Osmanlý dönemi romancýsýnýn 1896 da neþrettiði Zehra isimli romanýn Mustafa Nihat Özön tarafýndan tertiplenen ve 1969 da Remzi Kitabevince basýlan nüshasýnýn 50. sayfasýnda gördüðüm þu cümle dikkatimi çekmiþti: Zehra vehimden tereddüde geçtikten sonra þüphe, zan derecelerini çabuk çabuk atlayýp hüküm mertebesine varmak onun için beþ dakikalýk bir tefekkürden ibaret kaldý. Görülüyor ki, bir romancý, 1896 da romanýný, bilgi basamaklarýna ait bu cümlelerle süsleyebiliyor. O halde, Bediüzzaman ýn Lemaat ý yazdýðý 1921 yýlýnda meratib-i ilmiyenin dimaðda oluþma sürecine ait bilgi, Bediüzzaman tarafýndan yeni ihtira edilmiþ, yani ilk kez ortaya konulmuþ bir bilgi deðildir. Ama her bir bilgi basamaðýnýn nasýl bir hükme kapý açtýðý hususundaki tesbitleri, o tarih i- tibariyle Bediüzzaman için de okuyucusu i- çin de yenidir. Zaten ilgili metni yazmasýnýn amacý da bu basamaklar arasýndaki iltibasý gidermektir. Bilhassa itikat etmekteki salâbet yani baðlýlýk ile itikat düzeyine ulaþmamýþ hükümde ýsrar mânâsýndaki taassup arasýndaki fark, sanýrým bugünün dünyasýnda ö- zellikle önemlidir. Ben Özkök olsaydým, Bardakçý ya þöyle derdim: Bir metni okuyanýn niyetinin ne olduðu özellikle önemlidir. Aynen birini dinlerken olduðu gibi. Sadece öðrenmek mi istiyorsunuz? Öðrenince beðenirseniz sahiplenmek mi? oksa Nasýl eleþtirmiþ, ama... desinler diye eleþtirmek için mi okuyorsunuz? Hangi basamaktasýnýz? Ara basamakta durmayýnýz. Kapý çarpar!

6 TEBRÝK veduuru Konya Selçuk Üniversitesi'ni tercih edip kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Konya ve ilçelerinde kalacaklara yer ve ev temin edilir. Ýrtibat Tel: (0505) (0531) (0332)

7 6 6 ELÜL 2011 SALI URT HABER HABERLER Sakarya ya 70 milyon liralýk baraj SA KAR A Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ze ki To çoð lu, Sa - kar ya nýn es ki yay la hav za sý na top lam ma li ye ti 70 mil yon TL o lan ba raj ya pa cak la rý ný be lirt ti. Sa kar ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný To çoð lu yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ya pa cak la rý pro je - ler hak kýn da bil gi ver di. Beþ a det ye ni a rýt ma te si si kur duk la - rý ný i fa de e den Top çu oð lu, A da pa za rý, A ri fi ye, Hen dek, Ka - ra pür çek ve Sa pan ca il çe le rin de ku ru lan a rýt ma te sis le ri mi zin ma li ye ti 20 mil yon li ra de di. Ha ya ta ge çi re cek le ri Gey ve-pa - mu ko va es ki yay la hav za sý na ku ru la cak ba raj, hid ro e lek trik san tra li (HES), su ve ka na li zas yon pro je le ri i le a rýt ma te sis le - ri nin top lam be del le ri nin 165 mil yon TL yi bu la ca ðý na dik ka ti çe ken Top çu oð lu, ya pý la cak o lan ba ra jýn ma li ye ti nin i se 70 mil yon li ra o la ca ðý ný di le ge tir di. Sakarya / a a Çý nar göl ge sin de tý raþ key fi A DA NA NIN bu nal tý cý sý ca ðý ve nem li ha va sýn dan kur tul - mak i çin yay la la ra a kýn e den va tan daþ lar, Ko zan ýn Çul lu u þa ðý Kö yün de çý nar göl ge sin de tý raþ key fi ya þý yor. Ko zan i le Fe ke ka ra yo lu a ra sýn da ki çý na rýn al týn da nos tal ji i çe ren bir or tam - da tý raþ o lan lar yol dan ge çen le rin de dik ka ti ni çe ki yor. Ko - zan da ber ber lik yap tý ðý ný be lir ten Meh met Baz, yaz ay la rýn da yay la cý la rýn çok ol ma sý dolayýsýyla tah ta dan bir iþ ye ri dü zen - le di ði ni ve 4 yýl dýr bu ra da hal ka hiz met ver di ði ni söy le di. aþ lý çý nar a ða cý nýn göl ge sin de o tu ran yay la cý lar da a çýk ha va da tý - raþ ol ma nýn key fi ni ya þa dýk la rý ný di le ge tir di ler. Adana / cihan 9 günlük Ramazan Bayramý tatilinde yollardaki görüntüler deðiþmedi. Ta ti lin ka za bi lân ço su: 162 ö lü, 907 ya ra lý RA MA ZAN Bay ram ý ta ti li sü re sin ce yurt ge ne lin de mey da na ge len tra fik ka za la rýn da 162 ki þi öl dü, 907 ki þi ya - ra lan dý. Bay ram ta ti li nin son gü nün de sa at e ka dar yurt ge ne lin de mey da na ge len ka za lar da 20 ki þi öldü. Ka - za lar da ya ra la nan 48 ki þi i se çe þit li has ta ne ler de te da vi al tý - na a lýn dý. Bay ram ta ti li nin ilk gü nün den bu ya na tra fik ka - za la rýn da ö len le rin sa yý sý i se 162 ye yük se lir ken, ya ra lý la rýn sa yý sý da 907 ol du. An ka ra / a a Fre ni bo þa lan mi di büs de mir yo lu na düþ tü KÜ ÇÜK ÇEK ME CE DE fre ni bo þa la rak de mir yo lu na dü þen mi di büs, çe ki ci yar dý mýy la çý ka rýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ka - nar ya Ma hal le si A kas ya So kak ta ser vis mi di bü sü iþ le ten Ce mil Kurt kan (43), ser vis son ra sý 59 VA 803 plâ ka lý mi di - bü sü nü e vi nin ö nü ne park e de rek a raç tan in di. Ký sa sü re son ra a ra cýn yo kuþ a þa ðý i ler le di ði ni fark e den Kurt kan, a ra - ca bi ne rek, mi di bü sü dur dur ma ya ça lýþ tý. Bu sý ra da kon trol - den çý kan a raç, yak la þýk 150 met re son ra Ka nar ya Tren Ýs - tas yo nu du va rý na çar pa rak yýk tý ve yak la þýk 2 met re yük sek - lik ten a þa ðý düþ tü. A raç i çe ri sin den çý kan sü rü cü, du ru mu po li se ve it fa i ye e kip le ri ne bil dir di. O lay ye ri ne ge len it fa i ye, dü þen a ra cý çe ki ci yar dý mýy la de mir yo lun dan çý kar dý. Ka za dolayýsýyla bir sü re ak sa yan tren se fer le ri, a ra cýn de mir yo - lun dan kal dý rýl ma sýn dan son ra nor mal a ký þý na dön dü. Esenevler Mahalle Muhtarý Sesli, kampanyayý öðrencilerle baþlattý. En gel li le ri sevindiren kapak toplama kam pan yasý OS MA NÝ E DE bir muh tar ve bir grup ü ni ver si te öð ren ci si - nin ön cü lük et ti ði ka pak top la ma kam pan ya sý sa ye sin de en - gel li ler te ker lek li san dal ye ye ka vu þu yor. Kam pan ya nýn ma ne - vî yö nü nün in sa na hu zur ver di ði ni kay de den E se nev ler Ma - hal le Muh ta rý Ta rýk Ses li, böy le ce bir en gel li nin sa hip o la ca ðý te ker lek li san dal ye de top lu mun her ke si mi nin kat ký sý o la ca ðý - na dik kat çek ti. Ma hal le sin de 10 bin plas tik þi þe ka pa ðý top la - ya rak kam pan ya ya des tek ve ren Ta rýk Ses li, Os ma ni ye de bu kam pan ya yý bir kaç ü ni ver si te öð ren ci si i le baþ lat týk la rý ný ve her ge çen gün des te ðin ar ta rak bü yü dü ðü nü i fa de et ti. Sa de ce ken di ma hal le sin de Ha zi ran a yýn dan bu gü ne ka dar 10 bin - den faz la þi þe ka pa ðý top lan dý ðý ný be lir ten Ses li, Bu ka pak lar 250 ki lo ol du ðun da bir en gel li kar de þi mi zi te ker lek li san dal ye sa hi bi ya pa bi le ce ðiz. de di. Osmaniye / cihan Tel Aviv'den Ýstanbul'a dönen Türk turistler havaalanýnda, Ýsrail'de kendilerine yapýlan kötü muameleleri anlattýlar.... FOTOÐRAF: AA ÝSRAÝL DEN, ARAMA ÝÞKENCESÝ RAMAZAN BARAMI NDA KUDÜS Ü ZÝARET ETMEK ÝÇÝN ÝSRAÝL E GÝDEN TÜRK TURÝSTLERE, TEL AVÝV DEKÝ BEN GURÝON HAVALÝMANI NDA BAÞKA HÝÇBÝR ÜLKENÝN VATANDAÞLARINA APILMAAN ARAMA EZÝETÝ APILDI. KUDÜS Ü ziyaret etmek için Ýsrail e giden Türk turistler, dönüþte Tel Aviv deki Ben Gurion Havalimaný nda iç çamaþýrlarýna kadar didik didik arandýklarýný söyledi. Birleþmiþ Milletler (BM) nin Mavi Marmara raporunun ardýndan Ýsrail ile Türkiye arasýndaki iliþkiler kopma noktasýna geldi. Türkiye iliþkileri 2. Kâtiplik düzeyine indirgerken, Ýsrail tarafý da özür dilemeyeceðini yineledi. Gerilen iliþkilerin ardýndan Telaviv deki Ben Gurion Havalimaný nda Türk turistlere olumsuz anlamda farklý uygulama yapýldýðý belirtildi. Havalimanýnda, geçiþlerde, camilere giriþlerde Türk misafirlere Ýsrailli görevliler tarafýndan belirgin bir þekilde farklý uygulama yapýldýðýný kaydeden Tarih Kültür Rehberi Eyüp Ensar Uður, Ýsrail askerlerinin kendilerine Fatiha Sûresini okuttuðunu söyledi. Farklý güvenlik uygulamasýna dikkat çeken U- ður, Eþyalarýmýzý didik didik aradýlar. Kâðýt mendilimi bile 3 kez kontrol ettiler. Paçalarýmý, çoraplarýmý kontrol ettiler. Ayakkabýlarýmýzdan bile numune aldýlar. Çantalardaki en kirli çamaþýrlarý bile ortaya çýkardýlar. Diðer ülkelerden gelen turistlere olumsuz anlamda bir þey yapmazlarken, bizleri rahatsýz ettiler. Bu aramalar nedeniyle uçaðýmýz yarým saat rötarlý kalktý. dedi. Uður, bu TATÝLLERÝNDEN fedakârlýk ederek Somali ye giden gönüllü doktorlar, yaralý ve yardýma muhtaç halkýn dertlerine derman oldu. Kimse ok Mu Derneði organizesi ile Somali ye giden Mersin, Adana ve Osmaniyeli 7 doktor Türkiye ye döndü. 10 gün boyunca açlýðýn yanýnda birçok hastalýk ile boðuþan halkýn yaralarýný sarmaya çalýþan doktorlar, yýllýk izinlerini Somali de geçirerek önemli bir fedakârlýk yaptý. Somali ile ilgili genelde açlýðýn konuþulduðunu belirten Taner Kaynar, fakat gittiklerinde iç savaþýn yýktýðý bir ülkeyi gördüklerini söyledi. Kimse ok Mu Derneðinin 5 kampý olduðunu belirten Kaynar, Þu anda Kimse ok Mu olarak týp fakültesinde yatan herkesin üç öðün yemeðini çýkarmaya baþladýk. Hastanenin Kadýn doðum ve çocuk bölümünün yeniden yapýyoruz. Kenya sýnýrýnda geçici bir hastane kurulmak üzere çalýþmalar sürüyor. Doktor arkadaþlarýmýzýn sür'atli bir þekilde sevkleri de yapýlýyor. Ülke olarak yýkýlmýþ ve yakýlmýþ bir yer. Ýshal, kýzamýk hastalýklarý çok sayýda var. Ben meslek hayatýmda görmediðim kadar kýzamýðý orada gördüm. Sýtma ve enfeksiyon hastalýklarý çok fazlaydý. Sað olsun bütün arkadaþlar can ciðer çalýþtýlar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþtýk. Organizeyi yapan Kimse ok Mu derneði bizi sanki kendi ülkemizde gibi iþimizi kolaylaþtýrdýlar. dedi. Doktor Zeynel Abidin Demir ise Ýnsanlýðýn bitti yerde onlara çok cüz'î de olsa bir þeyler yapabilmemiz. Onlar için çok büyük bir þey. Tatilimi orada geçirdiðim için çok mutluyum diye konuþtu. Arkadaþlarýnýn büyük fedakârlýk yaparak yýllýk izinlerini kullanarak bayram tatilinde Somali halkýnýn Türklerle kaynaþmasýna vesile olduklarýna dikkat çeken Aþkýn Ö- zer de bunun gelecek adýna büyük bir baþarý olduðunu söyledi. Özer, Ýnþallah bunun semeresini daha sonra göreceðiz diye düþünüyoruz. Bundan sonra da gelecek arkadaþlarýn bu düþünceyle geleceklerini tahmin ediyoruz. Biz her sene yýllýk iznimizin en azýndan yarýsýný Somali de geçirmeyi taahhüt ettik arkadaþlar olarak inþallah çok güzel ortamlar olacak þu an kötü gibi görünse bile Somali Türkiye nin kalkýnmasýna faydalý olabilecek bir yer diye düþünüyorum. þeklinde konuþtu. Adana / cihan durumun gündemle alâkalý olduðunu ileri sürerek, Aramalarýn uzun sürmesi nedeniyle uçaða son anda yetiþen Türk vatandaþlarýndan bir bayan uçakta fenalaþtý çok koþarak geldiði için. Bu arkadaþýmýzýn fenalaþmasý üzerine uçak, Antalya ya acil iniþ yaptý dedi. Bu olaylarýn ardýndan uçakta gerginliðin had safhaya yükseldiðini anlatan Uður, Uçaðýn içinde bizim hükümet de onlara yapmalý gibi baðrýþmalar oldu. Bu sýrada uçak içinden bazýlarý itiraz etti bu her ülkede oluyor dedi. Bu da ciddî tartýþmalara neden oldu diye konuþtu. Diðer turistler rahatlýkla girip çýkarken, Türklerin didik didik arandýðýný belirten Ýnþaat Mühendisi Arif Çýnar, Herkese Niye geldiniz? diye soruyorlardý. Bazýlarý, Bunlar Ýstanbul dan deðil, Bükreþ den geldi denince, geçirildi. Biz Ýstanbul Grubu deyince Niye geldiniz? diye durdurulduk. Bizi soyunma odalarýna aldýlar. Soyunma odasýnda, genç bayanlarýn taciz edildiðini düþünüyorum. Elle vücut tamamen arandýktan sonra, dedektörle arama yapýldý. Vücutta ve çamaþýrlarda patlayýcý ve uyuþturucu madde var mý diye arandý. Ayakkabým iki kez x -ray'den geçirildi. Hurma almýþtým. Ýki kez hurmadan numune alýndý diye konuþtu. Ýstanbul / aa-cihan Balýkçýlarýn yüzü güldü AV sezonunun 1 Eylül de baþlamasýyla Ýstanbullu balýkçýlarýn yüzü güldü. Sezonun baþlamasýyla Vira Bismillah diyerek denize açýlan Ýstanbullu balýkçýlar, oldukça bereketli bir sezon yaþýyor. Ýstanbul Kumkapý Balýk Hali nde satýþ yapan Erdal Ateþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yeni sezonun açýlmasýyla bolca avlanan palamut ve istavritin hem kendilerinin hem de vatandaþýn yüzünü güldürdüðünü söyledi. eni sezonda yapýlan satýþlardan memnun olduklarýný ifade eden Ateþ, Ancak son 2 gündür deniz sýcaklýðýnýn biraz yükselmesiyle palamut ve hamside çok küçük o- randa azalma oldu dedi. Ateþ, bu tür balýklarda azalma olmasýna karþýn fiyatlarda çok fark olmadýðýný dile getirerek, palamutun iki gün önce 10 TL den, bugün de 12,5-20 TL den alýcý bulduðunuve havanýn serinlemesiyle yine palamut ve hamsi oranýnda artýþ olacaðýný vurguladý. Balýk halinde tezgâhlarda satýþa sunulan istavrit kilosu 5 liradan, palamut ise büyüklüðünegöretanesi12,5ila20lirafiyataralýðýndaalýcýbuluyor. Ýstanbul / aa ARAMA ODASINDA ELBÝSEMÝ ÇIKARTTILAR HA VA LÝMA NIN DA gü ven lik ge rek çe siy le ü ze rin de ki el bi se - le rin çý ka rýl ma sý nýn is ten di ði ni ö ne sü ren Mus ta fa Te ke de o la yý þöy le an lat tý: TH ye a it u ça ða bin mek i çin sý ra ya gir - dik. Va liz le ri miz en in ce nok ta sý na ka dar a ran dý. Po lis ler le bir lik te gü ven lik o da sý na gir dik. Ü ze rim de ki her el bi se yi çý - kar ma mý is te di ler. Bir çok ül ke yi zi ya ret et tim. Ben böy le bir a ra ma gör me dim. Ben so yun mam de dim. Te rö rist mu a - me le si ni hak et me di ði mi zi söy le dim. Pan to lo nu mun fer - mu a rý ný ö zel lik le çý kar ma mý is te di ler. Zor la fer mu a rý mý aç - týr dý lar. Bu mu a me le nin di ðer ba yan la ra da ya pýl dý ðý ný gör - dük. Bu o lay bi zi da ha da üz dü. Ö zel lik le bu nu Türk le re yap - týk la rý ný öð ren dik. Bin ler ce in san ge çi yor. An cak, sa de ce Türk le ri böy le a rý yor lar. An cak böy le bir uy gu la ma Tür ki - ye de ya pýl mý yor. On lar böy le bir uy gu la ma ya pý yor sa, biz de yap ma lý yýz. A maç la rý nýn o ra da ki gü ven lik uy gu la ma sý ný an lat mak ol du ðu nu be lir ten yol cu lar dan bi ri, gü ven lik gö - rev li le ri nin ta ci ze va ran a ra ma la rý nýn u zun sü re de vam et ti - ði ni, ba zý yol cu la rýn i se iç ça ma þýr la kal dý ðý ný i le ri sür dü. Ta til le ri ni So ma li de ge çir di ler Ýs tan bul, Per þem be ye ka dar gü neþ li ÝS TAN BUL DA 8 Ey lül Per þem be gü nü ne ka dar gü neþ li bir ha va nýn et kin ol ma sý, 9 Ey lül Cu ma gü nü i se sa ða nak ya ðýþ ger çek - leþ me si bek le ni yor. Dev let Me te o ro lo ji Ýþ - le ri Ge nel Mü dür lü ðü ve ri le rin den a lý nan bil gi ye gö re, kent ge ne lin de 8 Ey lül Per - þem be gü nü ne ka dar gü neþ li bir ha va et kin o la cak ve en dü þük sý cak lýk 20, en yük sek sý cak lýk i se 30 de re ce o la cak. 8 Ey lül Per - þem be gü nün den i ti ba ren par ça lý bu lut lu bir ha va et ki si ni gös ter me ye baþ la ya cak 9 Ey lül Cu ma gü nü i se gök gü rül tü lü sa ða - nak ya ðýþ ger çek le þe cek. Mar ma ra Böl ge - si nde ki ba lýk çý la rýn da bu na gö re ted bir le - ri ni al ma sý tav si ye e dil di. Ýs tan bul / a a HT, Mev lâ nâ dan Ha cý Bay ram a köp rü ol du AN KA RA-KON A a ra sý ný 1,5 sa a te dü þü ren ük sek Hýz lý Tren (HT), her i ki þeh rin ma - ne vi de ðer le ri o lan Mev lâ nâ ve Ha cý Bay ram-ý Ve li a ra sýn da a de ta köp rü ol du. Bi let le rin üc - ret siz ol ma sý dolayýsýyla Kon ya lý lar, bay ram ta - ti li ni de fýr sat bi le rek, Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca - mi i ni zi ya ret i çin An ka ra ya, An ka ra lý lar da Mev lâ nâ Mü ze si ni zi ya ret et mek i çin Kon - ya ya git ti. Kon ya dan An ka ra ya HT i le gi den yol cu lar dan Ay han Gür soy (68), bay ram zi ya - re ti i çin Düz ce den Kon ya ya gel di ði ni söy le di. Kon ya nýn ma ne vî de ðe ri o lan Mev lâ nâ Tür - be si ni zi ya ret et ti ði ni be lir ten Gür soy, Kon - ya da Mev lâ nâ Mü ze si ni zi ya ret et tim. HT i - le An ka ra ya gi de rek ak þam na ma zý mý da Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mi i nde ký la ca ðým de di. ol - cu lar dan Ha san A kar (38) i se HT nin, Mev - lâ nâ ve Ha cý Bay ram-ý Ve li a ra sýn da a de ta bir köp rü ol du ðu nu söy le di. Mü ze yet ki li le ri, bay - ra mýn ilk 3 gü nün de Mev lâ nâ Mü ze si ne zi ya - ret çi sa yý sý nýn i ki kat ar ta rak, 2 bin 67 si ya ban - cý, 26 bin 673 ü yer li ol mak ü ze re top lam 28 bin 740 tu ris tin gel di ði ni be lirt ti. Konya / a a

8 DÜNA 6 ELÜL 2011 SALI 7 Aç lýk da ha da ya yý la cak! BM, So ma li de et ki li o lan aç lýk fe lâ ke - ti nin ül ke de bir böl ge yi da ha et ki si al tý na al dý ðý ný ve ya yýl ma ya de vam e de ce ði ni bil dir di. BM Gý da Gü ven li ði Ýn ce le me Mer ke zi nin bil di ri sin de, aç lý ðýn ül ke nin gü ne yin de ki Bay böl ge si ni de et ki si al tý - na al dý ðý be lir ti le rek, in sa nî kri ze ve ri len cevabýn þu an ki dü zey de de vam et me si du ru mun da, aç lý ðýn ge le cek dört ay da da ha da ya yýl ma sý nýn bek len di ði kay de - dil di. Bil di ri de, So ma li de dört mil yon ki þi nin kriz du ru mun da ol du ðu, bu in - san la rýn 750 bi ni nin i se ge le cek dört ay - da vefat et me ris kiy le kar þý kar þý ya bu - lun du ðu u ya rý sý ya pýl dý. Mer ke zin bil di - ri sin de, on bin ler ce in sa nýn öl dü ðü, bu ki þi le rin ya rý sýn dan faz la sý nýn i se ço cuk ol du ðu be lir til di. Nairobi / aa Mü ba rek in du ruþ ma sýn da o lay MI SIR IN es ki Cum hur baþ ka ný Hüs - nü Mü ba rek in yar gý lan dý ðý dâ vâ nýn ü - çün cü du ruþ ma sýn da çý kan o lay lar da al tý ki þi ya ra lan dý. Mü ba rek, o ðul la rý A - la ve Ce mal i le es ki Ý çiþ le ri Ba ka ný Ha - bib El Ad li nin, halk a yak lan ma sý es na - sýn da gü ven lik kuv vet le ri ne gös te ri ci le - rin öl dü rül me si em ri ni ver mek, ül ke kay nak la rý ný ken di çý kar la rý i çin kul lan - mak ve yol suz luk suç la ma la rýy la yar gý - lan dýk la rý dâ vâ da, sa vun ma a vu kat la - rýn dan bi ri nin mah ke me de Mü ba rek in bir pos te ri ni a ça rak slo gan at ma sý ü ze - ri ne mah ke me sa lo nu ka rýþ tý. A vu ka týn ha re ke ti ne si nir le nen mü da hil a vu kat - lar la pro tes to gös te ri le rin de ö len ki þi le - rin ya kýn la rý nýn a vu ka ta sal dýr dýr ma la rý ü ze ri ne baþ la yan o lay la rýn ar dýn dan Mah ke me Baþ ka ný Ah med Feh mi Rý fat du ruþ ma ya a ra ver di. Kahire / aa E TA nýn a teþ ke si 1 yý lý ný dol dur du ÝS PAN A NIN ku zey do ðu sun da ki Bask böl ge si nin ba ðým sýz lý ðý i çin mü ca - de le e den ve AB te rör ör güt le ri lis te sin - de yer a lan E TA nýn son a teþ kes i lâ nýn - dan bu ya na 1 yýl geç ti. 5 Ey lül 2010 ta ri - hin de BBC te le viz yo nu na gön der di ði bir vi de o i le a teþ kes i lân e den E TA, ge çen 1 yýl i çin de bu a teþ ke si ka lý cý, ge nel ve u - lus lar a ra sý a lan da doð ru lu ðu te yit e di le - bi lir dü ze ye çý kar sa da ken di sin den bek le nen si lâh bý rak ma ka ra rý ný he nüz al ma dý. Bask ve Na var ra böl ge le rin de ki i þ a dam la rýn dan ha raç kes me yi de bý ra - kan E TA nýn ol duk ça kü çül dü ðü ve son yýl lar da bü yük dar be al dý ðý be lir ti li yor. Ý - çiþ le ri Ba kan lý ðý kay nak la rý na gö re, 2008 yý lýn dan bu ya na 336 E TA ü ye si ya ka la - nýr ken, bun lar dan 46 sý a teþ ke sin ol du ðu son 1 yýl da ol du. Ýs pan ya nýn yük sek ti - raj lý ga ze te le rin den El Pa is, te rör le mü - ca de le bi rim le ri ne da ya na rak ver di ði ha - ber de, mev cut du rum da E TA nýn ak tif du rum da sa de ce 50 te rö ris ti nin kal dý ðý - ný i le ri sür dü. Madrid / aa Ý ran dan PJAK a ret Ý RAN Dev rim Mu ha fýz la rý, te rör ör gü tü PJAK ü ye le ri sý nýr da bu lun du - ðu sü re ce ör gü tün a teþ kes tek li fi nin an lam sýz ol du ðu nu be lirt ti. a rý res mî Fars a jan sý na ko nu þan Al bay Ha mid Ah me dî, ör güt ü ye le ri nin sý nýr böl ge - le rin den çe kil me si du ru mun da a teþ - kes tek li fi nin de ðer len di ri le bi le ce ði ni söy le di. Ý ran, geç ti ði miz haf ta PJAK a yö ne lik ka ra sal dý rý la rý baþ lat mýþ, ça - týþ ma lar da 30 te rö ris tin öl dü rül dü ðü - nü a çýk la mýþ tý. Tahran / cihan TEÞEKKÜR Muhterem büyüðümüz, merhum Cemal Serim'in vefatý dolayýsýyla; cenazesine katýlarak, bizzat eve gelerek, telefonla arayarak, gazetemize taziye ilâný vererek acýmýzý paylaþan deðerli parlamenterlerimize, sayýn valimize, belediye baþkanlarýna, gazetemiz yönetim kurulu baþkaný sayýn Mehmet KUTLULAR'a, Üstadýmýzýn talebesi muhterem Mehmet Nuri GÜLEÇ'e (FIRINCI ABÝ), yönetim kurulu üyesi Ali ILMAZCAN'a, yönetim kurulu eski üyesi Raþit ÜCEL'e, yazarlarýmýz Lâtif SALÝHOÐLU ve Ali FERÞADOÐLU'na, çevre il ve ilçelerden gelen akrabalarýmýza, gönül dostlarýmýza, dâvâ arkadaþý deðerli aðabey ve kardeþlerimize, komþularýmýza ve bütün sevenlerine TEÞEKKÜR EDERÝZ. Eþi: Emine Cemile SERÝM, oðlu: Mesut SERÝM, kýzlarý: Mesude EROL, Vesile GENCER, Nuray HASBAÞ, Nuran BAINDIR, torunlarý: Cemal Salih SERÝM, Þeyma Sevda Nur SERÝM, Rabia SERÝM, Ahmet GENCER, usuf GENCER, Þule Nur ÖNDER, Elif EROL, Enes EROL, Nuriye BAINDIR Bahçecik- ÝZMÝT MISIR TÜ NEL LE RÝ KA PA TIOR MISIR IN, Gaz ze Þe ri di i le sý ný rýn da ki Re fah ka sa ba sý a la nýn da ki yer al tý tü nel le ri ni ka pat ma ya ve yýk ma ya baþ la dý ðý bil di ril di. Fi lis tin ba sý nýn da yer a lan ha ber le re gö re, gör gü þa hit le ri, Gaz ze Þe ri di i le yak la þýk 12 ki lo - met re lik sý ný rýn Mý sýr ta ra fýn da son bir kaç gün dür tü nel le rin ka pa týl ma sý ça lýþ ma la rý ya pýl dý ðý ný bil dir di. Ma an ha ber a jan sý, Mý sýr gü ven lik kuv - vet le ri nin, tü nel le rin yý ký mý ve ka pa týl ma sý iþ lem le ri nin dü zen li bir þe kil - de yü rü dü ðü nü ve tü nel le rin yer le ri nin be lir len me sin de de dek tör ler kul - la nýl dý ðý ný bil dir di. Ve ri len bil gi ye gö re, yý kým iþ lem le rin de þim di ye ka dar 3 tü nel be lir le ne rek yý kýl dý. Gaz ze de ki ba zý kay nak lar da tü nel le rin i çi ne, yak la þýk met re ka dar de ri ne i nen a let ler le su ve ri le rek, dip ten çö - ker til di ði ni, tü nel gi riþ le ri nin de ka ya lar la dol du ru la rak ve ya çi men to dö - kü le rek ka pa týl dý ðý ný bil dir di ler. Bu a ra da, üst dü zey bir Mý sýr gü ven lik kay na ðý, Ma an a, Mý sýr lý yet ki li ler le Gaz ze Þe ri di nde yö ne ti mi e lin de bu lun du ran Ha mas a ra sýn da bu ko nuy la il gi li giz li gö rüþ me ler ya pýl dý ðý - ný ö ne sür dü. Ha mas ýn Mý sýr ýn bü tün tü nel le ri tah rip e dip yý ka ca ðý kay - Eski baþbakan Ehud Olmert, Ýsrail hükümetini Türkiye ile diplomatik krizin aþýlmasý yönünde uyardý. Türkiye düþman deðil, krizi çözün TÜRKÝE NÝN ÝSRAÝL ÝN DÜÞMANI OLMADIÐINI BELÝRTEN EHUD OLMERT, NETANAHU HÜKÜMETÝNE ÝLÝÞKÝLERÝMÝZÝ ÝÝLEÞTÝRMEK MÝLLÎ ÇIKARIMIZADIR, BUNU APMAK ZORUNDAIZ ÇAÐRISINDA BULUNDU. ÝS RA ÝL ÝN es ki Baþ ba ka ný E hud Ol mert, Tür ki - ye, Ýs ra il in düþ ma ný de ðil di ye rek, Ýs ra il hü kü - me ti ni Tür ki ye i le dip lo ma tik kri zi çöz me ye ça - ðýr dý. Ýs ra il rad yo su nun ha be ri ne gö re Ol mert, bir kon fe rans ta, Tür ki ye i le i liþ ki le ri mi zi i yi leþ - tir mek müm kün ve bu Ýs ra il in mil lî çý ka rý na dýr. Bu yüz den bu nu yap mak zo run da yýz di ye ko - nuþ tu. Tür ki ye nin, Ma vi Mar ma ra o la yý dolayýsýyla Ýs ra il in ö zür di le me me si ü ze ri ne uy - gu la ma ya koy du ðu ve ko ya ca ðý ný bil dir di ði yap - tý rým lar la il gi li a çýk la ma la rý nýn ar dýn dan, Ýs ra il in bu na i ti dal li bir þe kil de ce vap ver me si nin ken di - si ni mem nun et ti ði ni söy le yen Ol mert, Ben Tür ki ye de ki li der le ri þah sen ta ný yo rum. Tür ki - ye, Ýs ra il in düþ ma ný de ðil, Ýs ra il de Tür ki ye nin düþ ma ný de ðil. Tür ki ye, geç miþ te çý kar la rý mýz i - çin çok ö nem at fe den, ö nem li ve has sas te mas - lar i çin bir köp rü ol muþ tur ve i le ri de de böy le o - la bi lir i fa de si ni kul lan dý. Ko nuþ ma sýn da ba rýþ sü re ci ne de de ði nen ve Fi lis tin ö ne ti mi nde ki li der le ri, Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ý ve Baþ ba kan Se lam Fey yad ý i yi ta ný dý ðý ný be lir ten es ki Ýs ra il Baþ ba ka ný, Þu an ki Fi lis tin ö ne ti mi li der li ðin den da ha faz la ba rýþ is te yen bir Fi lis tin li der li ði bu la maz sý nýz de di. Tel Aviv / a a gý sý ta þý dý ðý ný be lir ten yet ki li, söz ko nu su gö rüþ me nin Ha mas hü kü me ti Ý çiþ le ri Ba ka ný Fet hi Ha mad ýn geç ti ði miz gün ler de Ka hi re ye yap tý ðý zi - ya ret sý ra sýn da ger çek leþ ti ði ni i fa de et ti. Ýd di a la ra gö re, Mý sýr bu gö rüþ - me de El A riþ þeh rin de ki po lis ka ra kol la rý na ya pý lan sal dý rý la ra ka rý þan ve Si na da te rör grup la rý o luþ tu ran þüp he li ba zý Fi lis tin li ler in de i a de si ni ta - lep et ti. Mý sýr lý yet ki li le rin, Re fah sý nýr ka pý sý ný a ça rak, Gaz ze ü ze rin de ki ab lu ka nýn yu mu þa týl ma sýn da ö nem li bir a dým a týl dý ðý ný söy le dik le ri, bu - na kar þý Ha mas ýn i se bu a dý mýn ab lu ka nýn son lan dý rýl ma sý i çin ye ter li ol ma dý ðý ný vur gu la dý ðý kay de dil di. An cak ay ný Mý sýr lý kay nak lar, tü nel le - rin tah rip e dil me si nin, Fi lis tin li ler in Si na ya sý za rak, ya rý ma da yý bir Ýs - lâm e mir li ði ne dön dür me a ma cýn da ci had grup la rý na yar dým et me sin - den son ra, te rö riz me kar þý u lu sal gü ven li ði ni ko ru mak is te me sin den kay nak lan dý ðý ný söy lü yor lar. Mý sýr lý gü ven lik yet ki li le ri nin, Mý sýr ka çak - çý lý ða son ver mek ve bü tün te rör un sur la rýn dan kur tul mak a ma cýy la tüm tü nel le ri yýk ma ka ra rý al dý de di ði de bil di ril di. Tel Aviv / a a ER DO ÐAN IN GAZ ZE ZÝ A RE TÝ HA TA O LUR BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn, Ey lül a yýn da Ha mas ýn kon tro - lün de ki Gaz ze Þe ri di ni zi ya ret et me ih ti ma li Ýs ra il de de ya kýn dan ta kip e di li yor. Ýs ra il in 2. Ka na lý, üst dü zey bir Ýs ra il li yet ki li nin, Gaz ze zi ya re ti - nin An ka ra i çin stra te jik bir ha ta o la ca ðý ný, ABD-Tür ki ye i liþ ki le ri nin bu se bep le bo zu la bi le ce ði ni söy le di ði ni ak tar dý. et ki li, Fi lis tin Dev let Baþ - ka ný Mah mud Ab bas ýn e li nin de bu zi ya ret dolayýsýyla za yýf la ya ca ðý ný ö - ne sür dü. Baþ ba kan Er do ðan ýn 12 Ey lül de ki Mý sýr zi ya re ti nin ar dýn dan Gaz ze ye ge çe bi le ce ði be lir ti li yor. KA RAR LAR TEB LÝÐ E DÝL DÝ ÝS RA ÝL ÝN An ka ra Bü yü kel çi ði Müs te þa rý El la Ap hek in Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðý na çað rýl dý ðý bil di ril di. Dip lo ma tik kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, Müs te þar Ap hek Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na çað rý la rak Tür ki ye nin Ýs ra il i le il gi li ka rar la rý ken di si ne söz lü o la rak teb lið e dil di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu - toð lu, BM nin Ma vi Mar ma ra sal dý rý sý na i liþ kin Pal mer Ra po ru nun ba sý na sýz ma sý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Türk-Ýs ra il dip lo ma tik i liþ ki le ri nin i - kin ci kâ tip dü ze yi ne in di ri le ce ði ni ve i ki ül ke a ra sýn da ki as ke rî an laþ ma la rýn tamamýnýn as ký ya a lýn dý ðý ný kay det miþ ti. Tür ki ye ay rý ca, Do ðu Ak de niz de sey rü se fer ser bes ti si i çin ge rek li gör dü ðü her tür lü ted bi ri a la ca ðý ný ve Ýs ra - il in Gaz ze ye uy gu la dý ðý ab lu ka yý ta ný ma dý ðý ný du yur muþ tu. Ankara / a a Ý ran dan Tür ki ye ye fü ze kal ka ný tep ki si TÜR KÝE NÝN fü ze kal ka ný nýn top rak la rý na yer leþ ti ril - me si ne ye þil ý þýk yak ma sý Tah ran da tep ki le re yol aç tý. Ý ran Mec li si Mil lî Gü ven lik ve Dýþ Po li ti ka Ko mis yo - nu Baþ ka ný A la ad din Bu ru cer di, Tür ki ye yi kas te de - rek, Müs lü man ül ke ler NA TO nun çý kar la rý na hiz - met et me me li de di. Mehr Ha ber A jan sý na ko nu þan Bu ru cer di, Müs lü man ül ke ler, iþ bir li ði ve imkân la rý ný bir leþ tir me yo lu ya bir bir le ri ne o lan gü ve ni art tý ra rak gü ven lik le ri ni sað la ma lý ve böl ge de gü ven li ði a zal ta - cak bir du ru ma i zin ver me me li. Böl ge de NA TO nun çý kar la rý na hiz met et me me li de di. NA TO KEN DÝ ÇI KAR LA RI NIN PE ÞÝN DE NA TO nun böl ge de gü ven li ðe kat ký da bu lun ma dý ðý gi bi, bü yük bir is tik rar sýz lýk kay na ðý ol du ðu nu sa vu nan Ý ran lý li der, Af ga nis tan ve I rak ta ki mü da ha le le ri de, NA TO nun böl ge de sa de ce ken di çý kar la rý nýn pe þin de ol du ðu nu gös ter di a çýk la ma sý ný yap tý. Tahran / aa HABERLER Irene Kasýrgasý, ülkede büyük bir yýkýma yol açmýþtý. ABD de ye ni bir fe lâ ket se nar yo su AT LAN TÝK Ok ya nu su ü ze rin de güç le ne rek i ler le yen Ka ti a Ka sýr ga sý dolayýsýyla ABD de ye ni bir ta biî fe lâ ket en di þe si ar tý yor. ABD U lu sal Ka sýr ga Mer ke zi, Ka ti a Ka - sýr ga sý nýn i kin ci de re ce ka sýr ga ka te go ri si ne yük sel di ði ni, an cak ABD nin do ðu ký yý la rý na yüz ler ce ki lo met re u zak - lýk ta ol du ðu nu a çýk la dý. He nüz At lan tik or ta sýn da ki Ber - mu da A da sý ci va rýn da o lan ka sýr ga nýn sa at te ki hý zý nýn 165 ki lo met re ye u laþ tý ðý be lir ti li yor. Ka ti a nýn haf ta ba þýn - da bü yük bir ka sýr ga ya dö nü þe ce ði tah min e di li yor. ABD li yet ki li ler, ka sýr ga nýn ül ke nin do ðu ký yý la rý ný et ki le - yip et ki le me ye ce ði ko nu sun da bir tah min de bu lun mak i - çin er ken ol du ðu nu bil dir di. et ki li ler, ka sýr ga nýn ABD sa hil le ri ni doð ru dan et ki le me se bi le, yük sek dal ga la rýn ve a kýn tý la rýn ö nü müz de ki bir kaç gün i çin de ký yý böl ge le rin - de ya þa yan lar i çin teh dit o luþ tu ra bi le ce ði ni kay det ti. Ka ti - a, ge çen haf ta 40 dan faz la ki þi nin ö lü mü ne sebep o lan I - re ne in ya ra la rý ný sar ma ya ça lý þan ABD de, Ha zi ran i le Ka sým ay la rý a ra sý ný kap sa yan ka sýr ga mev si mi nin i kin ci ka sýr ga sý o la rak ni te len di ri li yor. Miami / aa Av ru pa, ruh sal bo zuk luk so ru nuyla mücadele ediyor AV RU PA nü fu su nun ne re dey se yüz de 40 ý nýn ruh sal ve nö ro lo jik has ta lýk lar la mü ca de le et ti ði a çýk lan dý. Al man ya mer kez li bir a raþ týr ma, Av ru pa ül ke le rin de ya þa yan lar dan 165 mil yon ki þi nin her yýl dep res yon, ank si ye te, uy ku suz - luk, þi zof re ni, ba ðým lý lýk, e pi lep si, Par kin son ve ya bu na ma gi bi ra hat sýz lýk lar la mü ca de le et ti ði ni or ta ya koy du. Bu has - ta lýk la ra ya ka la nan la rýn sa de ce üç te bi ri nin te da vi ve ya te ra - pi gör dü ðü nü or ta ya çý ka ran a raþ týr ma ya gö re, Av ru pa lý la - rýn ruh sal has ta lýk la rý, ký ta ya her yýl yüz ler ce mil yar av roy la öl çü len e ko no mik ve sos yal yük ge ti ri yor. Bu nun se be bi i se has ta la rýn ça lý þa ma ya cak du rum da ol ma sý ve ki þi sel i liþ ki le - rin çök me si. A raþ týr ma yý yü rü ten bi lim a dam la rý, zi hin sel bo zuk luk la rýn Av ru pa da 21. yüz yý lýn en bü yük sað lýk so ru - nu ol du ðu nu söy le di. So nuç la rý Av ru pa Nö rop si ko far ma - ko lo ji Ko le ji ta ra fýn dan ya yým la nan a raþ týr ma, 27 AB ü ye si ül ke i le Ýs viç re, Ýz lan da ve Nor veç in da hil ol du ðu 30 Av ru - pa ül ke sin de 3 yýl lýk bir ça lýþ ma nýn so nun da or ta ya çýk tý. Bu ül ke ler de yak la þýk 514 mil yon ki þi ya þý yor. Londra / aa Tür ki ye de 6 bin 774 Su ri ye li bu lu nu yor BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum ö ne ti mi Baþ - kan lý ðý (A FAD), bu gün i ti ba rýy la Tür ki ye de ki Su ri ye A - rap Cum hu ri ye ti va tan da þý sa yý sý nýn 6 bin 774 ol du ðu nu bil dir di. A FAD dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, sý ný rýn he - men ö te sin de bu lu nan yak la þýk bin 200 Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan da þý na gün lük ku man ya da ðý tý mý ya - pýl dý ðý be lir til di. 4-5 Ey lül 2011 ta rih le rin de 61 Su ri ye A - rap Cum hu ri ye ti va tan da þý nýn ken di is tek le ri i le ül ke le ri - ne dön dü ðü, 50 ki þi nin i se Tür ki ye ye gi riþ yap tý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, bu gü ne ka dar Tür ki ye ye 17 bin 132 Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan da þý nýn gel di ði, ge ri dö - nüþ ya pan la rýn sa yý sý nýn 10 bin 358 ol du ðu, bu gün i ti ba - rýy la Tür ki ye de ki Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan da þý sa yý sý ný da 6 bin 774 ol du ðu du yu rul du. Ankara / aa TAZÝE DP Ýlçe Baþkaný Halil Ýbrahim Bakali'nin annesi Ayþe Bakali'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz ederiz. Biga eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Kardeþlerimiz Mehmet Fýratve Merve'nin izdivaçlarýný tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Kahramanmaraþ eni Asya Okuyucularý

9 MEDA POLÝTÝK 8 6 ELÜL 2011 SALI Akdeniz de sular ýsýnýyor Cumhurbaþkaný Gül ve Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu nun Ýsrail le iliþkilerimiz ile ilgili yapmýþ olduðu sert açýklamalar Akdeniz de havalarýn soðumasýna raðmen sularýn daha da ý- sýnacaðýný gösteriyor. Açýklanan tedbirler ilk aþamadýr. Ýsrail in davranýþlarýna göre ileride baþka tedbirler söz konusu olabilir diyen Cumhurbaþkaný, BM nin raporu, açýkçasý bizim için yok hükmündedir dedi. Ýsrail e karþý beþ baþlýkta toplanan yaptýrýmlarýn uygulanacaðýný söyleyen Davutoðlu ise Ýsrail in bedel ödeme zamanýnýn geldiðini söyledi. Bunun üzerine birçok uzman Akdeniz de Türkiye ile Ýsrail arasýnda sýcak bir çatýþmanýn çýkabileceðini dile getirmeye baþladý. Emekli Koramiral Atilla Kýyat: Gazze ye açýk bir abluka var. Ýsrail in uyguladýðý abluka uluslar arasý sularý da içeriyor. Bu uluslar arasý sularýn serbest olmasý gerekmektedir. Ancak bu sularda da bir ambargo söz konusu. Türkiye, Ýsrail e ve dünyaya Bu ablukayý tanýmýyorum. Tanýmadýðýma göre uluslar arasý sularý da kapsayan coðrafî bölgeyi de tanýmýyorum mesajý veriyor. Türkiye ayrýca, Doðu Akdeniz de seyrüsefer serbestliði de saðlarým diyerek bunu, donanmayla saðlarým diyor. ani ticaret gemilerini korurum diyor. Uluslar arasý sularda ticaret gemilerine müdahale ettirmem, buna izin vermem deniliyor. Bakan Ahmet Davutoðlu nun mesajlarýnýn, söyleminin ciddî olduðunu düþünüyorum. Eðer alýnan kararlar bu þekilde uygulamaya geçerse, yani Gazze ye Türk Bayraklý gemi giderse, yollanýrsa o geminin emniyetini Türkiye donanmasý saðlar. Türkiye de Güvenliðini saðlarým, güvenli de götürürüm diyor. Güvenli götürülmesinde de tabiî ki Ýsrail ve Türk deniz kuvvetleri karþý karþýya gelebilir. Deniz kuvvetlerini karþýlýklý çatýþmaya götürebilir diyor. Ýsrail e karþý seyrüsefer serbestliði kararý alýnmasýnýn ardýndan gözler Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý na çevrildi. Gazze ye gitmesi muhtemel yardým gemilerinin güvenliði için bundan böyle Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý nýn destek vermesi ayrýca Hava Kuvvetleri nin de hava desteði saðlamasý gerekiyor. Deniz Kuvvetlerimizin envanterinde 4 deðiþik sýnýfta 17 fýrkateyn, 6 korvet, 3 deðiþik sýnýfta 14 denizaltý, 27 hücumbot, 6 karakol gemisinin yaný sýra lojistik destek için 6 akaryakýt ve 4 de su tankeri bulunuyor. Bu arada ayný gün ABD, Türkiye ye kurulacak erken uyarý sisteminin 2011 sonunda hizmete gireceðini açýkladý. Daha sonra Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, ABD tarafýndan NATO ya tahsis edilen erken uyarý radarýnýn Türkiye de konuþlandýrýlmasýnýn öngörüldüðünü bildirdi. Ardýndan da Pentagon dan yapýlan açýklamada Türkiye de kurulacak erken uyarý sistemi (füze kalkaný) 2011 sonunda hizmete girecek denildi. Davutoðlu nun, Türkiye nin Doðu Akdeniz de seyrüsefer serbestîsi için gerekli gördüðü her türlü önlemi almasý olarak özetlediði yaptýrým ise uygulamada büyük bir öneme sahiptir. Zira Türkiye nin, bu yaptýrým çerçevesinde uluslar arasý sularda, 12 millik sýnýrýn dýþýna gemi sokabileceðini, Ýsrail gemi ya da uçaklarýnýn Türk gemilerine karþý olasý hareketlerinde donanmanýn ve uçaklarýn karþýlýk verebileceði anlaþýlmaktadýr. Birçok kiþinin fark edemediði, fakat Mavi Marmara katliâmýndan daha önemli bir konuyu ise ben dile getireyim. Asýl kritik süreç Kýbrýs Rum yönetimi Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli nin açýklamalarýnýn ardýndadýr. Rum yönetimi, sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesi içerisinde ayýrýp Afrodit olarak isimlendirdiði Akdeniz deki 12. parselde, petrol ve doðalgaz sondaj çalýþmalarýnýn iki haftaya kadar baþlayacaðýný açýkladý. Dýþiþleri Bakaný Markulli, Ýsrail de yayýmlanan Jerusalem Post gazetesine verdiði demeçte, 12. parseldeki sondaj çalýþmalarýnýn 1 Ekim den çok daha erken, önümüzdeki iki hafta içerisinde baþlayacaðýný söyledi. Bu arada, Rum basýnýna göre, Rum yönetiminin 12. parselde imtiyaz haklarýný verdiði, sondaj çalýþmalarýný yapacak Amerikan Noble Energy þirketi, Ýsrail in Delek adlý þirketi ile anlaþma imzaladý. Delek in Afrodit parselindeki petrol ve doðalgaz sondaj çalýþmalarýna katýlmasýný öngören anlaþmayý, Rum yönetiminin de onaylamasý gerekiyor. Rum yönetiminin, Afrodit te Noble- Delek ortak sondajlarýna herhangi bir itirazý olmadýðý belirtiliyor. Anlaþmanýn, Rum Dýþiþleri Bakaný Markulli nin Ýsrail ziyaretinin hemen ardýndan olmasý bir tesadüf deðildir. Zaten Rum Politis gazetesi, söz konusu anlaþmayla, Ýsrail in 12. parsele daha aktif þekilde girdiðini ve bu þekilde projenin, Türk tehditlerine karþý zýrhlanmýþ olacaðýna inanýldýðý yorumunu yaptý. Fileleftheros gazetesi de Ýsrail den kuyruklu destek baþlýklý haberinde, Ýsrail in, doðalgaz aramalarýnda ve Türkiye nin tehditleri karþýsýnda Kýbrýs Rum kesimine destek beyan ettiðini, ancak bunun karþýlýðýnda, Filistin in BM deki tanýnma hareketlerine destek vermemesini istediðini yazdý. Ýþte bütün bu geliþmeler Doðu Akdeniz de artýk sonbahar olmasýna raðmen sularýn iyice ýsýnacaðýný gösteriyor. NATO bünyesinde bulunan unanistan, NATO dýþýndaki Kýbrýs Rum önetimine ve Ýsrail e açýkça destek vermektedir. Türkiye ise NATO nun Libya operasyonlarýndaki aktif çabasýnýn karþýlýðýný almak isteyerek Ýsrail e meydan okumaktadýr. Bugüne kadar daima Ýsrail i desteklemiþ olan ABD nin alacaðý tavýr, þimdi daha da önem kazanmýþtýr. Fü ze kalkaný anlaþmasý ile birlikte NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanlýðý, 17 Haziran Cuma günü yapýlan bir törenle Türk Deniz Kuvvetlerinden Tuðamiral Sinan Azmi Tosun tarafýndan devralýnmýþ, görev Hollanda dan Türkiye ye geçmiþti. Bu geliþmeler Türkiye nin elini güçlendirecek gibi görünüyor. Artýk eskiden daha çok Karadeniz de yapýlan deniz tatbikatlarý bundan böyle Akdeniz de yapýlmaya baþlanacak. Türk ve Rum deniz araþtýrma gemileri halen Akdeniz de petrol aramaya devam ediyor lerdeki Sismik-1 Araþtýrma Gemisinin Türk- unan iliþkilerini ne derece bozduðu hatta bir savaþ çýkmasýna ramak kala ABD tarafýndan durdurulduðu unutulmamalýdýr. Fakat Türkiye, düþmanlarýna kafa tutacak kadar güçlü ve çevresindeki ülkeler nezdinde itibar sahibi. ABD ise ekonomik sorunlarý ile boðuþuyor. Sonuç olarak bu kýþ Akdeniz de sular asla soðumayacak, devamlý sýcak kalacak. Ýnþâallah bu sýcaklýk sýcak bir savaþa yol açmadan giderilir ve ülkemizin baþýna bir çorap örülmeden problemler halledilir. Bizim tavsiyemiz; düþmanlarla sulhkârane muamele, dostlarla mürüvvetkârane muaþerettir, vesselâm TEBRÝK ve DUURU Çukurova Üniversitesini kazanan bay ve bayan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Kayýt ve kalacak ev konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Erkekler için : (0531) Bayanlar için : (0507) Adana eni Asya Temsilciliði Sahibinden satýlýk Kartal 1993 model, LPG li (ruh sa ta iþ li), be yaz renk, kol - tuk ve ta van de ri dö þe me, mo tor ve 4 las tik ye ni, çe lik jant, u zak tan ku man da a larm. Fi ya tý: TL. (pa zar lýk pa yý var) Tel: (0536) TEBRÝK ve DUURU Kýrýkkale Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Mustafa Erünsal: (0505) Recep Ölmez : (0533) Ahmet Akçay : (0533) Kýrýkkale eni Asya Temsilciliði MECLÝSÝMÝZÝN dört ta ra fý Kuv vet Ko mu - tan lýk la rý i le çev ril miþ du rum da.mec lis in so lun da De niz Kuv vet le ri, o nun ya nýn da Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý var. Sol çap raz da ki Ge nel kur may Baþ kan lý ðý i se haþ met li ya pý sýy la par la men to ya ba ký - yor. Tam kar þý sýn da i se Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý mev cut. Mec lis in ar ka sýn da i se ta bur var. Dar be du ru mun da tank lar E ti mes - gut ta ki zýrh lý bir lik ler den yo la çýk ma dan, ve kil le ri der dest et me si i çin. Mec lis in dört bir ya ný nýn Kuv vet Ko - mu tan lýk la rý i le çev ri li ol ma sý da hi Baþ - kent e ya rý-as ke ri bir gö rün tü ve ri yor. De mok ra si ler de sim ge le rin ye ri nin bü - yük ö nem ta þý dý ðý dik ka te a lý nýr sa, si vil leþ - me nin sað la na bil me si i çin bu gö rün tü nün kal dý rýl ma sý ge re ki yor. ük sek As ke ri Þu ra sý ra sýn da is ti fa e den ko mu tan la rýn ye ri ne, jet hý zýy la ye ni a ta - ma la rýn ya pýl ma sý çok ö nem li bir a dým dý. A ma Baþ ba kan Er do ðan ýn AÞ a tek ba - þý na baþ kan lýk et ti ði, O fo toð raf la ta - mam lan ma sa ek sik ka lýr dý. Si vil leþ me a çý sýn dan çok ö nem li bir a - dým da MGK da a týl dý. MGK nýn o tur ma dü ze nin de, as ker ler le si vil le rin kar þý ya kar þý ya ol du ðu, i ki ay rý dev let, i yi ay rý i ra de gö rün tü sü nün ha kim ol du ðu bir dü zen le - me var dý. 27 Ma yýs dar be sin den son ra o - luþ tu rul muþ, ve sa yet çi bir gö rün tüy dü. Si vil ler le as ker le rin ka rý þýk o tur du ðu, se çil miþ le rin ön plan da ol du ðu bir o tur - ma dü ze ni ne ge çil di. (...)30 A ðus tos Za fer Bay ram ýn da Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan teb rik le rin ka bul e dil me siy le bir lik te, as - ker-mil let kay naþ ma sý a çý sýn dan ta ri hi bir a dým a týl dý. Si vil leþ me a dý mý nýn Mec lis e de yan sý - ma sý ge re ki yor. TBMM 1 E kim de a çý la cak. Mil let i ra - de si nin tem sil e dil di ði ye ga ne mer ci; Mec lis tir. Kur tu luþ Sa va þý ný yö net miþ, ga zi bir mec li se sa hi biz. Mec lis te de de mok ra si ye uy gun düþ me yen gö rün tü le rin si lin me si - nin za ma ný gel di. As ke ri er kan lo ca sýn - dan söz e di yo rum. As ke ri lo ca, Cum hur - baþ kan lý ðý lo ca sýn dan da hi ön de ge li yor ve par la men to ya te pe den ba ký yor. 27 Ma yýs tan son ra AP li le re, DP nin ar tý ðý dü þük ler, kuy ruk lar di ye bak týk - la rý, 12 Mart ta Cum hur baþ kan lý ðý se çi - mi sý ra sýn da Fa ruk Gür ler i seç tir mek is te yen as ker le rin a þa ðý ya doð ru e ði lip mil let ve kil le ri ni teh dit et ti ði, 28 Þu bat sü re cin de Re fah Par ti si mil let ve kil le ri ne kü çüm ser ba kýþ lar fýr lat týk la rý, As ke ri lo ca dan söz e di yo rum. Es ki Baþ ba kan lar dan Bü lent E ce vit e, Fa ruk Gür ler in Cum hur baþ kan lý ðý se çi - mi sý ra sýn da Mec lis ko ri dor la rý ný dol du - ran as ker ler, mil let ve kil le ri ne o muz a tý - yor muþ. Si ze de at mýþ lar mýy dý? di ye sor - muþ tuk. ok ba na at ma dý lar, a ma duy - muþ tum de miþ ti. E ce vit o gün ko ri dor lar da ve as ke ri lo - ca da ki ha va yý þöy le ak tar mýþ tý: Mec lis in gi ri þi, ko ri dor la rý týk lým týk - lým yük sek rüt be li ge ne ral ler le, su bay lar la do luy du. Hep si gel miþ ler di. Ni te kim son - ra dan Mec lis a çýl dý ðýn da da bü tün bal - kon la rýn (Lo ca la rýn) yi ne yük sek rüt be li ge ne ral ler le ve su bay lar la dol du rul muþ ol - du ðu nu gör dük. Ko ri dor da han gi mi zi gör se ler, ba zý la rý ne za ket le, ba zý la rý a ðýr dil le, ge rek ti ðin de teh dit e de rek ve ya be - nim o da ma te le fon e de rek bas ký lar da bu - lu nu yor lar dý 12 Mart muh tý ra sý nýn Mec lis ten o kun - ma sý na tek i ti raz e den, yü rek li De mok - rat Ha san Kork maz can i se, Gür ler i seç - tir mek is te yen as ker le rin lo ca la rý dol du ru - þu nu ön ce sin den baþ la ya rak þöy le an lat - mýþ tý: De di ler ki a Fa ruk Gür ler e oy ve re cek si niz ve ya A na ya sa yý de ðiþ ti rip Cev det Su nay ýn gö rev sü re si ni u za ta cak - sý nýz. Biz bun la rý ka bul et me dik. Bi zim gru bun bu nu ka bul et me ye ce ði ni tah min e dip söy le di ðim i çin Ge nel kur may Ý kin ci Baþ ka ný Tur gut Su nalp da Biz siz le ri top - la rýz. de di. Ben de O ay rý bir du rum. Biz ken di bil di ði mi zi ya pa rýz, siz de ken di ni ze dü þe ni ya par sý nýz. O nun so nuç la rý na her - kes kat la nýr. Bu ka dar ba sit ce va bý ný ver - dim. Da ha son ra Mec lis in bir lo ca sý ta - ma men üst rüt be li su bay lar ta ra fýn dan dol du rul du. Se çim o at mos fer de ya pýl dý Nor mal dö nem ler de de mok ra si ye uy - gun düþ me yen gö rün tü le ri var As ke ri Er - kan lo ca sý nýn. A ma a ra dö nem ler de fark lý fonk si yon ic ra e de bi li yor. Mec lis ta ra fýn dan yap tý rý lan, Par la - men to Lo ca la rý ko nu lu bir ça lýþ ma var. 35 Par la men to ve Se na to da bu lu nan ö - zel lo ca lar in ce len miþ. Dün ya par la men to la rýn da, As ke ri Lo - ca yok. Sa de ce Rus ya, Po lon ya, Lit van ya ve Ma ca ris tan da, bü rok rat la ra ay rýl mýþ bir lo ca var. Bun la rýn da ha dü ne ka - dar, Do ðu Blo ku ül ke le ri ol du ðu nu ha týr - lat ma ya bil mem ge rek var mý? Bir de Bel çi ka böy le bir lo ca ya sa hip. A ma dik kat bu yu run as ke ri er kan lo ca - sý de ðil, bü rok rat lo ca sý. Av ru pa Kon se yi Par la men ter ler A - samb le si, Ýs ra il, Gür cis tan, Nor veç, Le ton - ya, Ýn gil te re A vam ka ma ra sý, Da ni mar ka, Ro man ya en faz la lo ca nýn bu lun du ðu par la men to lar. Bun lar da As ke ri lo ca yok. Ý tal ya, Çek Cum hu ri ye ti, u na nis tan, Ýs veç gi bi ül ke ler de i se sa de ce i ki lo ca var. Halk lo ca sý ve ba sýn lo ca sý. Ha ri ta da ye ri ni zor bu la ca ðý nýz, An dor - ra Prens li ði nde bi le as ke ri lo ca yok. A vus tur ya Mil let Mec li si nde Dev let Baþ ka ný da hi ö zel mi sa fir ler i çin ay rý lan bö lü mü kul la ný yor. Bu ra sý Þük rü Sa ra çoð - lu Stad yu mu de ðil, Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si. Lo ca da da hil ol mak ü ze re her þey, de mok ra si nin se vi ye si ni gös ter me si a çý sýn dan bir an lam ta þý yor. 1 E kim de TBMM ye ni ya sa ma dö ne - mi ne baþ lar ken, ya rý as ke ri gö rün tü ve ren, As ke ri Er kan Lo ca sý uy gu la ma sý na son ve ril me li. Ab dül ka dir Sel vi, e ni Þa fak, 5 Ey lül 2011 ÜLKELER e ko no mik kriz den çýk ma ya ça lý þý - yor. Dün ya pi ya sa sý-pa za rý ye ni den þe kil le ni - yor. Bu ye ni ya pý lan ma dan Tür ki ye nin ya rar - la na bil me si, da ha çok kü re sel ser ma ye ve ya - tý rým çe ke cek bir ül ke o la rak ö ne çýk ma sý, çok hem de çok çok ö nem li. Ýþ te tam bu sý - ra da Ýs ra il So ru nu nu a teþ li ye rek, Fü ze Kal - ka ný na e vet di ye rek Tür ki ye yi kü re sel ser - ma ye ve ya tý rým cý lar i çin risk li bir ül ke ha li - ne ge ti ri yo ruz. Bu nun fa tu ra sý ný ya tý rým da, ü re tim de ya vaþ la ma, iþ siz lik, fa kir lik o la rak hal ký mýz ö de ye cek. Bü yük le ri miz ön ce ol maz di yor. Son ra he - men ik na o lu yor. Na sýl ki Lib ya da NA - TO nun ne i þi var de dik ten son ra NA TO i le bir lik te Lib ya ya gir di i sek, na sýl ki, Su ri ye bi - zim ca ný mýz, fe da ol sun ka ný mýz de dik den son ra dost ve müt te fik güç le ri miz le bir lik te E - sad ý de vir me o pe ras yo nu na ka týl dý i sek, Fü ze Kal ka ný Tür ki ye de ku ru la maz söy lem le ri nin ar dýn dan ABD nin Ýs ra il i gü ven ce al tý na al - ma yý he def a lan Fü ze Kal ka ný pro je si ne de e - vet de dik. Hem de Ýs ra il i le i liþ ki le ri kes me ye kalk tý ðý mýz gün de. Fü ze Kal ka ný iz le me ve a teþ le me sis tem - le rin den o lu þu yor. ABD ta ra fýn dan Tür ki ye top rak la rýn da, Ak de niz in do ðu sun da ve Do ðu A na do lu da AN/TP 2 di ye ad lan dý - rý lan 2 er ken u ya rý sis te mi (ra dar) te si si ku - ru la cak. E ge böl ge si ne i se Pat ri ot fü ze le ri yer leþ ti ri le cek. Dön dü do laþ tý ku ca ðý mýz da kal dý Üç yýl ön ce Fü ze Ýz le me Sis te mi nin Çe kos - lo vak ya da, fü ze ram pa la rý nýn Po lon ya da ku - rul ma sý gün de me gel di ðin de bu i ki ül ke de genç ler ve halk so kak la ra dö kül dü. Bu ül ke le - re ku ru la ma dý. ABD yö ne tim le ri 1990 la rýn ba þýn dan bu ya na, mil li bir pro je o la rak Sa vun ma Fü ze Kal ka ný (MDS) kur ma ça ba sý i çin de. Öz gün Du ruþ ta ya zan Nev zat Çi çek in an - la tý mýn dan ö zet le ye yim: Fü ze Kal ka ný nýn a - ma cý, dün ya nýn her han gi bir böl ge sin den ýl - dýz Sa vaþ la rý Pro je si nden ABD ye, Ýn gil te - re ye, Ýs ra il e ve ya bu üç ül ke nin çý kar la rý na yö ne lik sal dý rý la rýn he de fi ne u laþ ma dan tes pi ti ve ha va da im ha e dil me si dir. ABD yö ne tim - le ri u zun sü re dir, Av ru pa da bu sis te min ku - ru la ca ðý mer kez i çin yer a ra yý þý i çin de i di. ABD nin pro je si NA TO nun ol du Za man la Fü ze Kal ka ný Pro je si ABD nin pro je si ol mak tan çýk tý. NA TO Pro je si ol du. ABD gü dü mün de ki NA TO ka rar gâ hý sis te - min Tür ki ye de ku rul ma sý nýn uy gun ol du ðu ko nu sun da fet va ver di. Ne i çin Tür ki ye? Çün kü he def Ý ran ve Ý ran a en ya kýn, ABD ye ha yýr di ye me ye - cek tek ül ke Tür ki ye de o nun i çin. Rus ya, Ma dem ki he def Ý ran, A zer bay can sý ný - rýn da ki üs le ri kul la nýn de di. A ma ABD bu ö ne ri yi be nim se me di. He def ne den Ý ran? ABD i çin pet rol ü re - ti ci le ri ve Ýs ra il in gü ven li ði çok ö nem li. Böl ge de bu ül ke le ri ra hat sýz e de bi le cek tek ül ke Ý ran. Ý ran ý ön ce kor kut mak, kork ma - yýp da ya ra maz lýk yap ma ya kal kar sa ce za - lan dýr mak ge re ki yor. Fü ze Kal ka ný nýn Tür ki ye de ko nuþ lan - dý rýl ma sý Tür ki ye ye ne ge ti rir, ne gö tü rür? Her hal de bir þey ge tir mez de çok þey gö - tü rür a ma, bun lar ka mu o yun da (ma a le sef) tar tý þýl mý yor. Bel ki de biz ka mu o yu nun bil gi si dý þýn da o lup bit ti le re þer bet len dik. Ha týr la yý nýz: ABD in 1961 yý lýn da Tür ki ye ye Jü pi ter fü - ze le ri yer leþ tir di ði ni, Kü ba Kri zi çýk tý ðýn da Khrus hev in Ken nedy e gön der di ði mek tup ne de niy le ha be ri miz ol du. Mek tu bun da Khruc hev, ABD nin Tür ki ye de ki fü ze le ri sök me si ha lin de SSCB nin de Kü ba da ki le - ri sö ke ce ði ni, Tür ki ye nin top rak bü tün lü - ðü ne ve ba ðým sýz lý ðý na say gý gös te re ce ði ni, i çiþ le ri ne ka rýþ ma ya ca ðý ný ve iþ gal et me ye - ce ði ni ya zý yor, Kü ba da ki fü ze le rin sö kül - me si nin kar þý lý ðý o la rak ABD nin de ay ný gü ven ce le ri Kü ba i çin ver me si ni is ti yor du. Da ha son ra Ýn cir lik Üs sü dev re ye gir di. Ýn cir lik in han gi a maç la kul la nýl dý ðý ný, han gi si lah la rýn bu lun du ðu nu, Tür ki ye de ne re ler de kaç a det a tom baþ lýk lý fü ze ol du - ðu nu bil mi yo ruz. Gün gör U ras, Mil li yet, 5 Ey lül 2011 Fü ze Kal ka ný nýn fa tu ra sý bü yük o lur Si vil leþ me bir zih ni yet me se le si (...)AK Par ti Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Sa yýn Hü se yin Çe lik in 2023 se ne si ne ka - dar Tür ki ye nin si vil leþ me si doð rul tu sun - da a týl ma sý ge re ken a dým lar ko nu sun da bir a çýk la ma sý ya yýn lan dý. Bu a çýk la ma ve i çe ri ði Sa yýn Hü se yin Çe lik in ken di ça lýþ - ma sý mý, AK Par ti nin yet ki li or gan la rýn da tar tý þýl mýþ, ü ze rin de be lir li bir mu ta ba kat sað lan mýþ bir pers pek tif mi, doð ru su bi le - mi yo rum a ma a þa ðý da 15 mad de o la rak ak tar dý ðým prog ra mýn her mad de si ni çok o lum lu bu lu yo rum, ü ze rin de ça lý þýl mýþ bir i çe rik ol du ðu nu gö rü yo rum, Sa yýn Çe lik i kut lu yo rum. Ta bi î, me se le ye bi raz ters ten de bak - mak ge re kir ve Sa yýn Çe lik in a çýk la dý ðý 15 mad de Tür ki ye de ha la si vil-as ker i liþ - ki le rin de so run ni te li ði ta þý yor i se, ül ke nin si vil leþ me ko nu sun da da ha i þin ba þýn da bi le ol du ðu nu dü þü ne bi li riz ve ben ce de du rum böy le dir. A þa ðý da, Sa yýn Çe lik in a çýk la dý ðý 15 ko nu yu ay nen ak ta rý yo rum: *1- Ge nel kur ma yýn Mil li Sa vun ma Ba - kan lý ðý na bað lan ma sý. *2-35 in ci mad de nin kal dý rýl ma sý. *3- Jan dar ma nýn ya pý sý, ko nu mu ve gö - rev ta ný mý. *4- Pro fes yo nel or du ya ge çiþ. *5- As ker lik sü re si nin ký sal týl ma sý. *6- Zo run lu as ker lik. *7- TSK da ve ri len as ke ri e ði tim. *8-O kul lar da ki Mil li Gü ven lik ders le ri. *9- Kaç or du ko mu tan lý ðý o la ca ðý, bun - la rýn ne re ler de bu lu na ca ðý. *10- Mus ta fa Muð la lý gi bi i sim le ri nin kýþ la lar dan si lin me si. *11- As ke re da yak, kö tü mu a ma le sý fýr - lan ma lý. *12- Mil li gün ler de tank lý, top lu gö rün - tü le re son ve ril me li. *13- As ke ri har ca ma lar þef faf laþ ma lý. *14- O AK ýn var lý ðý ve iþ le vi göz den ge çi ril me li 815- TSK da VET (ve rim li lik, et kin lik ve tu tum lu luk) pren si bi uy gu lan - ma lý. Hü se yin Çe lik in a çýk la ma la rý, tek ra ren i fa de e di yo rum, son de re ce ö nem li, ü mit ve ri ci a ma, ben de ni zin, bir yurt taþ o la rak, bu a çýk la ma la ra üç e leþ ti ri si var. *Bi rin ci e leþ ti rim 2023 pers pek ti fi ne; yu ka rý da sö zü e di len re form lar, i ki ge nel se çim de ar ka ar ka ya yüz de 47 ve yüz de 50 oy a la bil miþ, ö nem li bir re fe ran dum da yüz de 58 e vet o yu çý ka ra bil miþ bir si ya si for mas yo nun ger çek leþ tir mek i çin 12 se - ne bek le me si ne ih ti yaç duy ma ma sý ge re - ken re form lar. *Ý kin ci e leþ ti rim, lis te de ö nem li ek sik - lik le rin var lý ðý; ak lý ma ilk ge len çift baþ lý yar gý, A ÝM, as ke ri yar gý tay gi bi ku rum - lar. Bu ek sik ler lis te si da ha da u za tý la bi lir. *Ü çün cü ve en te mel e leþ ti rim i se, Tür - ki ye nin si vil leþ me pers pek ti fi nin sa de ce si vil-as ker i liþ ki le rin de ki nor mal leþ me ye bað lý ol ma dý ðý yö nün de; A na ya sa nýn di - ba ce si, 66. Mad de o ra da du rur ken, DÝB in mev cut ya pý lan ma sý ve fi nas man bi çi mi sü rer ken, Sa yýn Çe lik in çok i yi bil di ði bir mev zu, Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu zih ni ye ti e ði ti me e ge men i ken,vs. si vil leþ me sa de ce si vil-as ker me se le si ol mak tan ö te bir me - se le.(...) E ser Ka ra kaþ, Star 5 Ey lül 2011 Mec lis te ki as ke rî lo ca kal dý rýl ma lý Said Nursî nin üzerinde çalýþýlmasý lâzým (...)TÜRK siyasetinin iç çeliþkilerini ve geliþimini ve da ha da ö nem li si dýþ po li ti ka da ki bü yük de ði þi - min þif re le ri ni an la mak i çin Mil li Gö rüþ çü ler i le Nur cu lar a ra sýn da ki çe liþ ki ve tar týþ ma la rý tam an - la ma mýz ge re ki yor ve hat ta bu bað lam da Sa i d-i Nur si nin ha ya tý nýn ve gö rüþ le ri nin ü ze rin de ça lý - þýl ma sý da gün cel bir si ya si gö rev o la rak kar þý mý za çý ka bi li yor. Kürt so ru nu nun çö zü mün de de bu ça - lýþ ma la rýn çok ö nem li o la ca ðý ný his se di yo rum. Serdar Turgut, HaberTürk 5 Ey lül 2011 TEBRÝK eðenimiz Merve ýlmaz'ýn Mehmet Fýrat'la izdivaçlarýný tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Hasan, Güzin, Sertaç ve Þeyma ýlmaz Ailesi ZAÝ 42 KN 805 ve 42 H 0540 plâkalý araçlarýmýn ruhsatlarý ile no'lu ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Abdullah Arýkan Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Baran Örnek

10 MAKALE 9 6 ELÜL 2011 SALI GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Namaz vakitleri Sakarya dan Ramazan Gündoðdu: Namaz vakitleri nasýl ve ne ile bilinir? Namaz vakitlerini tayin etmek için þu metotlar kullanýlýyor: 1) Astronomi hesaplarý. Günümüzde astronomi hesaplarýna dayanýlarak takvimler hazýrlanmakta, vakitlerin saatleri yýllar öncesinden bilinmektedir. Kur ân ýn da ifadesiyle, Allah ýn emriyle güneþ ve ay dakik bir hesap üzerine döndüðünden 1, ön ce den ya pý lan he sap lar sa ni - ye bi le þaþ ma dan doð ru vak ti gös ter mek te dir. 2) Gü neþ ve göl ge he sap la rý i le. Ýbn-i Ab bâs tan (ra) ri va yet e dil miþ tir ki, Re - sû lul lah (asm) þöy le bu yur muþ tur: Ceb ra il (as) Kâ be nin ya nýn da ba na i ki kez i - mam ol du. Bi rin ci de fa sýn da göl ge, na lý nýn tas - ma sý ka dar i ken öð le na ma zý ný kýl dý. Son ra her þe yin göl ge si bo yu ka dar o lun ca i kin di na ma zý ný kýl dý. Son ra gü ne þin bat tý ðý ve o ruç lu nun if tar aç tý ðý va kit te ak þam na ma zý ný kýl dý. Þa fak ba týn - ca yat sý na ma zý ný kýl dý. Son ra fec rin doð du ðu ve o ruç lu ya ye mek ha ram ol du ðu va kit te sa bah na - ma zý ný kýl dý. Ý kin ci de fa sýn da, her þe yin göl ge si bo yu ka dar o lun ca ve dün kü i kin di vak tin de öð - le na ma zý ný kýl dý. Son ra her þe yin göl ge si bo yu - nun i ki mis li o lun ca i kin di na ma zý ný kýl dý. Son ra ak þam na ma zý ný ev vel ki vak tin de kýl dý. Son ra ge ce nin üç te bi ri ge çin ce yat sý na ma zý ný kýl dý. Son ra or ta lýk a ða rýn ca sa bah na ma zý ný kýl dý. Son ra Ceb ra il (as) ba na dö ne rek: a Mu ham med! Sen den ön ce ki pey gam ber - le rin va kit le ri bun lar dýr! Na maz va kit le ri bu i ki vak tin a ra sý dýr! de di. 2 E bû Hü rey re den (ra) ri vâ yet e dil miþ tir: Re sû - lul lah (asm) þöy le bu yur du: Na maz va kit le ri nin ev ve li ve so nu var dýr. Öð le vak ti nin ev ve li, gü ne þin ba tý ya dön dü ðü va kit ve so nu i kin di vak ti nin gi riþ za ma ný dýr. Ý - kin di vak ti nin ev ve li, bu vak tin gi riþ za ma ný ve so nu gü ne þin sa rar dý ðý za man dýr. Ak þam na ma - zý nýn ev ve li gü ne þin bat tý ðý ve so nu u fu ðun bat - tý ðý za man dýr. at sý vak ti nin ev ve li u fuk bat tý ðý za man ve so nu ge ce ya rý la dý ðý za man dýr. Sa bah vak ti nin ev ve li fec rin doð du ðu za man ve so nu gü ne þin doð du ðu za man dýr. 3 Câ bir bin Ab dul lah (ra) an la tý yor: Na maz va kit le ri ni öð ret mek i çin Ceb râ il (as) Re sû lul lah a (asm) gel di, i mam ol du. Re sû lul lah (asm) o nun ar ka sýn da, in san lar da Re sû lul lah ýn (asm) ar ka sýn da gü neþ te pe den dön dü ðü sý ra da öð le na ma zý ný kýl dýr dý. Her þe yin göl ge si bir mis li o lun ca yi ne Re sû lul lah a (asm) gel di. Ön ce yap tý ðý gi bi; Ceb râ il (as) ö ne geç ti. Re sû lul lah (asm) ar ka - sýn da, ce ma at de Re sû lul lah ýn (asm) ar ka sýn da ol - du ðu hal de i kin di na ma zý ný kýl dýr dý. Son ra gü neþ ba týn ca gel di. Ceb râ il (as) ö ne geç ti. Re sû lul lah (asm) ar ka sýn da, ce ma at da Re sû lul lah ýn (asm) ar ka sýn da ak þam na ma zý ný kýl dýr dý. Da ha son ra u - fuk ta ki ký zýl lýk kay bo lun ca tek rar gel di. Ceb râ il (as) i ler le di. Re sû lul lah (asm) ar ka sýn da, ce ma at da Re - sû lul lah ýn (asm) ar ka sýn da yat sý na ma zý ný kýl dýr dý. Son ra þa fak sö kün ce gel di. Ceb râ il (as) i ler le di. Re - sû lul lah (asm) ar ka sýn da, ce ma at da Re sû lul lah ýn (asm) ar ka sýn da sa bah na ma zý ný kýl dýr dý. Ý kin ci gün in sa nýn göl ge si bir mis li o lun ca gel - di. Ön ce ki gün yap tý ðý gi bi öð le na ma zý ný kýl dýr - dý. Son ra in sa nýn göl ge si i ki mis li o lun ca gel di. Ön ce yap tý ðý gi bi i kin di na ma zý ný kýl dýr dý. Son ra gü neþ ba týn ca gel di. Ön ce ki gün yap tý ðý gi bi ak - þam na ma zý ný kýl dýr dý. Ak þa mý kýl dýk tan son ra u - yu duk. Son ra u yan dýk, tek rar u yu duk. Tek rar u - ya nýn ca, Ceb râ il (as) gel di. Dün kü yap tý ðý gi bi yat sý na ma zý ný kýl dýr dý. Da ha son ra tan ye ri nin be yaz lý ðý ya yý lýn ca, yýl dýz lar mey dan da i ken gel di. Dün kü yap tý ðý gi bi sa bah na ma zý ný kýl dýr dý. Son - ra da: Dün kü kýl dýr dý ðým na maz la rýn va kit le riy le, bu gün kü kýl dýr dý ðým na maz la rýn va kit le ri a ra - sýn da ki za man lar na maz va kit le ri dir. de di. 4 Bu va hiy bil gi le ri ý þý ðýn da ö zet le me miz ge re - kir se: Sa bah na ma zý fecr-i sâ dýk ýn, ya ni i kin ci fec rin doð ma sýn dan i ti ba ren baþ lar. Fecr-i sâ dýk, ge ce nin bi ti miy le be râ ber, do ðu uf kun da ya yý la - rak bütün uf ku kap la yan ve yay gýn bi çim de gö ðe yük se len ý þýk týr. Sa bah na ma zý, gü ne þin do ðu þu - na ka dar de vam e der. Öð le na ma zý gü ne þin tam te pe nok ta sý na var - ma sýn dan he men son ra, gü ne þin ba tý ya mey let me - sin den i ti ba ren baþ lar; her þe yin göl ge si nin ken di si - nin i ki mis li ne var dý ðý a na ka dar de vam e der. Ý kin di na ma zý nýn vak ti, her þe yin göl ge si ken - di si nin i ki mis li ol duk tan son ra baþ lar, gü neþ ba - týn ca ya ka dar de vam e der. Ak þam na ma zý nýn vak ti, gü ne þin ta ma men bat ma sýy la bir lik te baþ lar, ba tý uf kun da ki ký zýl lýk kay bo lun ca ya ka dar de vam e der. at sý na ma zý nýn vak ti, u fuk ta ki kýr mý zý lý ðýn kay - bol ma sýy la, ya ni ak þam na ma zý nýn vak ti nin çýk ma - sýy la bir lik te baþ lar, i kin ci fec rin do ðu þu na ka dar, ya - ni sa bah na ma zý nýn vak ti gi re ne ka dar de vam e der. Te hec cüd ve vi tir na maz la rý i se, yat sý na ma zý vak tin de, yat sý na ma zý ký lýn dýk tan son ra, ký lý - na bi le cek se ön ce te hec cüd ký lý nýp, ar dýn dan vi tir na ma zý ký lý nýr. (0 505) VECÝZE Günahlar, hayat-ý ebediyede daimî hastalýklardýr; bu hayat-ý dünyeviyede dahi kalb, vicdan, ruh için mânevî hastalýklardýr. Lem'alar, 25. Lem'a, 8. Devâ Ne den iþ le ri miz düz gün git mi yor, prob lem - ler yu ma ðýn da bo ca la yýp du ru yo ruz? Ni - çin fert, a i le, top lum-sos yal ve si ya sî ha ya - tý mýz da kriz siz gün ler, se ne ler geç mi yor? Na sýl o lur da, kriz üs tü ne kriz ü re ten men fa at ü ze ri ne dö nen ca na var si ya set in la bi rent le rin den kur tu - la mý yo ruz? Ne den bir tür lü hak ve hür ri yet le re da ya lý bir a na ya sa mýz yok? Ni çin 87 se ne dir dev - let or gan la rý nýn ço ðu yer li ye ri ne o tur ma mýþ? Tek dü þün ce ye da ya lý, gön lü mü ze ve bey ni mi - ze pran ga lar vu ran müs te bit e ði tim sis te min de i - nim i nim in le me miz ne za ma na ka dar sü re cek? Ne den caf caf lý si ya set mad ra baz la rý nýn si hir le - yi ci söz le ri, cer be ze li söy lem le riy le za man kay be - di yo ruz? Ne den dec ca liz min kýs ka cýn dan, bo yun du ru - ðun dan kur tu la mý yo ruz? Bu nun tek bir se be bi o la bi lir: Has ta lýk i çin mü te has sý sý na, prob lem le ri çöz mek i çin uz ma na mü ra ca at et mi yo ruz. Ne ken di mi zi, ne baþ ka la rý ný kan dý ra lým: Ha zýk/uz man bir dok tor, hat ta e kip; has ta lýk - la rý mý zý teþ his e dip, re çe te ya zýp te da vi et me - dik ten son ra prob lem ler yu ma ðýn da bo ca la - ma ya de vam e de ce ðiz. Pal ya tif, sun î ted bir ler has ta lý ðý da ha da art tý - rýr, müz min ha le ge ti rir. Men fa at ü ze ri ne dö nen (gü nü müz) ca na var si ya se ti iþ le ri bü tün bü tün ka rýþ tý rý yor, ge ri yor, ma ni pu le e di yor. Fi ra vu na kar þý kur tu luþ stra te ji si ni kim ge liþ ti - re bi lir? Hz. Mu sa (as). Nem ru da kar þý? Hz. Ýb ra him (as). Dec ca liz me kar þý stra te ji yi, mü ca de le me tot la - rý ný kim or ta ya ko ya bi lir? Sa hi büz za man Öy le i se, kâ i na týn ya zý lý mý, prog ra mý o lan Kur ân ý o - ku yan; Kur ân ýn a çý lý mý, mü ces se mi o lan kâ i nat ki tab-ý ke bî ri ni o ku yan; Re sû lul lah ý (asm) ve Sün net-i Se niy ye yi o ku yan ve bun la rýn pen ce re - sin den ça ðý o ku yan Be di üz za man ý, Ri sâ le-i Nur u o ku ma lý yýz. Ri sâ le-i Nur re çe te si ni uy gu la ma lý yýz ki, prob - lem le ri mi zi çö ze lim, has ta lýk la rý mý zý te da vi e de - bi le lim. E vet, yol ha ri ta mý zý Sa hi büz za man Be di - üz za man mý çi zi yor, baþ ka sý mý, ken di miz mi? Pu su la mýz Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin gü - nü müz de ki en et ki li tef si ri Ri sâ le-i Nur mu? Prob lem le ri mi zi ki me gö re çö zü yo ruz? Ýç ti maî ve si ya sî prob lem le ri mi zin de Be di üz za man a gö re çö zü mü nü an lat ma ya, yaz ma ya ça lý þý yo ruz. Fa kat, ki mi za man o ku ta mý yor ve ya din le te mi yo ruz. Bu hâl kar þý sýn da ne yap ma lý yýz? az mak tan, an lat mak tan vaz mý ge çe lim? Ha yýr! Çün kü, bi - zim va zi fe miz yal nýz ca an lat mak týr, teb lið dir, ka - bul et tir mek de ðil dir. Bi lâ kis da ha bir gay ret ve ha ra ret le an lat mak týr. Al lah yo lu na hik met le, gü - zel lik le an lat ma nýn yol la rý ný bul mak týr. Siv ri si nek tan ta na sý kes se, bal a rý sý dem de me - si ni bo zsa, ya ni her þey tam ters yüz ol sa, ü mi di - mi zi yi tir me me li, aþk ve þevk i le an lat ma ya de - vam et me li yiz. Çün kü, bi zim i þi miz bu dur! Krizlerin sebebi fer sa dog ni as ya.com.tr Bir Ra ma zan da ha ge ri de kal dý ve ya bâ ki ye ka lan, e be di ye te a - kan i le ri ye gön der di ði miz ol du. Ý le ri ye gön der di ði mi zin bi ze, bu gü - ne bý rak tý ðý na bak ma mýz, bin a ya be - del bir a yýn mu ha se be si ni yap ma mýz, bir da ha ki ne da ha ha zýr lýk lý ol ma mýz, i ki on bir ay a ra sýn da da ha zin de ve di ri bir u bu di yet i çin de bu lun ma mýz a çý sýn dan ö nem li. Ra ma zan ön ce si i le son ra sý a ra sýn - da fark yok sa zi yan da yýz. Rah me tin, be re ke tin, ba ðýþ lan ma nýn, mað fi re tin sa ða nak gi bi yað dý ðý za man da ka bý ný, kal bi ni, ak lý ný, lâ ti fe le ri ni ye te rin ce dol dur ma mak, ma ri fe tul lah ta, mu - hab be tul lah ta, lez zet-i ru ha ni ye de i - ler le me mek; ah lâ ka, ya þan tý ya gü zel has let ler ka zan dý ra ma mak, i ba det leþ - tir di ði â det le ri ni ço ðal ta ma mak ka - zanç sýz lýk týr, kay be diþ tir, zi yan dýr. Kim se nin his se siz kal ma dý ðý na þüp he yok. Kim se nin ye te rin ce ve hak kýy la is ti fa de et me di ði ne de þüp he yok. Mu ha se be; þüp he le ri a zalt mak, ek sik le ri tesbit et mek, ta mir e di le cek - le ri bul mak i çin. Ba ki ye-i kalp ve a kýl - da ka la ný bu lup e le, di le, gö ze, ku la ða, gön le yan sý ya ný a na liz e dip ye ni sen - tez le re u laþ mak i çin. Bu her kes i çin, her ferd i çin, her bir bi rey i çin de ði - þir, te mel o lan þey ler i se de ðiþ mez: Acz, fakr, ih ti yaç i çin de bu lun mak, öm rün hýz la a ký þý, fi rak rüz gâr la rý nýn her yön den e si þi, in sa nýn e be de a day ol ma sý. Bu göl ge ler di ya rý nýn bir göl - ge lik du ru la cak yer ol ma sý. De ðiþ ken lik; her bir bi re yin ka bý, al gý la yýþ bi çi mi ve yan sýt ma sý nýn fark lý o lu þun dan. Her bir dün ya lý nýn dün ya lar sa yý sýn ca hu su sî dün ya sý ol - ma sý mi sâ li mü min ler sa yý sýn ca Ra - ma za ný id rak, ya þa yýþ ve mu ha se be bi çi mi de fark lý dýr. Has ta la rýn çe þit le ri ne gö re ve ri len i - lâç lar de ði þe ce ði gi bi ay ný i lâ cý i çen le re i lâ cýn gös te re ce ði te sir de de ði þik o la - cak týr. Va hi di yet ve e ha di yet o ku ma la - rý ný bü tün leþ ti re rek bir lik te o ku ma nýn ku þa tý cý lý ðý Ra ma zan o ku ma sýn da da ken di ni gös te rir; öy le ki bir da ha ki Ra - ma za na ka dar te si ri ni ic ra e der. Ýc ra et mi yor sa bir yer ler de ek sik lik var dýr, a rý za var dýr, prob lem var dýr; na za ra ver mek is te di ði miz zi yan da bu dur. Kur ân ý kâ i nat la be ra ber o ku ma eg zer siz li ði gün lük ha ya ta pra tik le þe - rek yan sý mý yor sa, ek sik bir Ra ma zan ge çir mi þiz ve ya ye te rin ce is ti fa de e - dil me miþ bir Ra ma za ný i le ri ye gön - der mi þiz. Vü cut tan a tý lan tok sin ler le be ra ber þüp he ler, ves ve se ler, kem zan lar a týl ma mýþ sa u bu di yet sað lýðý - mýz a çý sýn dan ve rim li bir ay geç me - miþ tir. Bu sað lýk la bir da ha ki Ra ma - za na na sýl çý ka rýz? Be den sað lý ðý ya nýn da, u bu di yet ve te fek kür sað lý ðý i le bir lik te ni ce Ra - ma zan lar da bu luþ mak di le ði i le Zi yan sýz Ra ma zan Dip not lar: 1- â sîn Sû re si, 36, 38, 39, Tir mi zî, Na maz Va kit - le ri, Tir mi zî, Na maz va kit - le ri, Ne sâ î, Me vâ kît, 10. Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da ki dip lo ma - tik mü na se bet ler de, "Ma vi Mar ma - ra" ha di se si se be biy le ye ni bir saf ha - ya ge lin miþ ol du. Böl ge nin bu i ki göz de ül ke si, þim di lik güç den ge le ri ni ko nuþ tur mak tan zi ya de, dün ya ça pýn da ki dip lo ma tik ma ha ret le ri ni ser gi le me nin yo lu nu tu ta cak lar. Her ke s þu nu me rak e di yor: A ca ba, ge - liþ me le rin sey ri ne re ye ka dar gi de cek? Þid det le nen ge ri lim, han gi rad de ye çý ka - cak? Ge liþ me ler, be ra be rin de ne le ri ge ti - re cek ve na sýl bir ne ti ce ha sýl o la cak? Her þey den ev vel ü mit ve te men ni e de - riz ki, her saf ha sý risk li gö rü nen bu ha di - se ler zin ci rin den de ni ce ha yýr ve gü zel lik - ler çýk sýn. Bir a hu di dev le ti o lan Ýs ra il, 1948'de lo bi tak vi ye li bir di zi dip lo ma tik at rak si - yon lar ne ti ce si ku rul du. Gü nü müz dün ya sýn da ki dev let le rin he - men ta ma mý ken di öz gü cüy le ku ru lur - ken, bir tek Ýs ra il BM'nin ka ra rýy la res mî dev let ol ma hü vi ye ti ni ka zan dý. Bu du rum a çýk ça gös te ri yor ki, dün ya - nýn he men her ül ke sin de güç lü a hu di lo - bi le ri var. Mil let o la rak az, za yýf ve ür kek ol mak la be ra ber, si ya set te, ti ca ret te, dip - lo ma si de, med ya da ve has se ten si lâh sa - na yi in de he men her dev le te ka fa tu ta bi le - cek bir nü fû za sa hip tir. Bun dan do la yý, Ýs ra il'e "üç beþ mil yon - luk bir ül ke" na za rýy la ba kýp o nu kü çüm - se me ci he ti ne git me me li. Ýs ra il i le Tür ki ye bi re bir kar þý kar þý ya gel dik le ri takdir de, Tür ki ye'nin he men her yö nüy le üs tün ve ga lip ge le ce ði tar týþ - ma sýz bir ger çek. Ne var ki, bu gün kü dün ya da böy le si bir kar þý kar þý ya ge liþ ha di se si söz ko nu su de - ðil. Si zin ya ný nýz da ve ar ka nýz da des tek çi - le ri niz ol du ðu gi bi, di ðe ri nin du ru mu da ay ný dýr. Bu de mek tir ki, ne ya pa cak sa nýz, dün ya i le bir lik te ve has se ten BM'ye ka bul et ti re - rek yap ma nýz ge re ki yor. Ak si hal de, ön ce hak sýz, ar dýn dan yal nýz bir du ru ma düþ - me niz söz ko nu su. Ýþ te, Tür ki ye'nin bu ras yo nel lik kar þý sýn - da ön ce lik le yap ma sý ge re ken þey, dip lo - ma tik ma ha re ti ni ko nuþ tur mak ve or ta ya ser mek tir. Ýs ra il, dün ya nýn gö zü ö nün de yý ký cý ve kan dö kü cü ol du ðu i çin, ya þa ma hak ký ný te mel a lan in san lý ðýn na za rýn da da suç lu ve müc rim bir po zis yo na düþ müþ va zi yet - te dir. Þim di lik, o nun en za yýf ve mað lûp e di le - bi lir ta ra fý bu dur. Bu nu yap ma yýp, her þe yi bir ta ra fa bý ra - ka rak ka ba kuv vet le ça ta çat vu ruþ ma ci - he ti ne git mek, o nun nis be ten güç lü ta ra - fýy la kar þý kar þý gel mek o lur. Da ha sý ve en kö tü sü, dün ya da ta raf tar la rý ný ço ðal týr. Zi - ra, en bü yük ül ke ler de ki en et ki li pro pa - gan da a ra cý o lan med ya a ðýr lýk lý o la rak Ýs - ra il ve a hu di ta raf ta rý dýr. Ýn san lý ðý fe sa da ve ren ve has se ten Or ta - do ðu coð raf ya sý ný kan la, kin le su la yan a - hu di Ýs ra il'e kar þý, dün ya da ki nis be ten din - dar ve mer ha met li gö rü nen "ha ki kî Ý se vî le - rin" des te ði ni sað la ma yý da ih mal et me me li. A rap ve Müs lü man ül ke ler, tek ba þý na BM des tek li Ýs ra il'le baþ e de mi yor. O nu dip lo ma si de hak sýz du ru ma dü þü re mi yor. Zu lüm ve sal dýr gan lýk ta sý nýr ta ný ma dý ðýný bir tür lü an la ta mý yor, ya da dün ya yý ik na et me ye güç ye ti re mi yor. Ýþ te, böy le bir du rum da, Tür ki ye Hý ris - ti yan la rýn mü vah hid ke si miy le (Tev hid eh li o lan la rý) ve bil has sa din dar Ý se vî ler le ir ti ba ta geç me li, on lar la sý ký bir teþ rik i me sai i çi ne gir me li ve dur mak bil me yen bir zu lüm kâr lý ða kar þý müþ te rek bir stra - te ji ge liþ tir me li. E sa sýn da, Ý s ra il'le ya þa nan ge liþ me ler, Tür ki ye'yi böy le si bir dip lo ma si di li ni ge - liþ tir me ye mec bur e de cek gi bi gö rü nü yor. Vak tiy le ko mü niz me, din siz li ðe ve ah - lâk sýz lý ða kar þý, Müs lü man lar la Ý se vî ler pa ra lel bir mü ca de le me to du nu ta kip et - tik le ri gi bi, gü nü müz de de sý nýr ta ný maz bir zu lüm kâr lýk kar þý sýn da ben zer bir stra - te ji pe kâ lâ uy gu la na bi lir ka na a tin de yiz. S ar sý cý dep rem lere, ilk kez li se yýl la rýn da i ken þa hit ol dum. Dep rem a dýn dan zi ya de, sar týn tý nýn ön ce si ve son ra - sýn da þa hit ol du ðu muz tab - lo lar et ki li ol du. 6 Ey lül 1975'te mey da na ge len 6.9 þid de tin de ki bü - yük Li ce (Di yar ba kýr) dep re - min de, böl ge ye ya kýn me - sa fe de bu lu nu yor duk. Bir kaç gün son ra da, dep - rem böl ge sin den ge çe rek Bin göl'e git tik. Et raf ha ra - be ye, or ta lýk ö lüm ko kan bir ma tem ye ri ne dön müþ tü. Tam da gün or ta sýn da (sa at: 12.30) vu ku bu lan Li - ce dep re mi, yak la þýk üç bin in sa ný mý zýn ha ya tý na mal ol du. a ra la nan la rýn sa yý sý çok da ha faz lay dý. Bu a ra da çev re de ki il ve il çe ler de de kuv vet li ce his - se di len dap re min yý ký cý et - ki si, bil has sa yu var lak taþ - lar la in þa e di len ev ler de ve hay van ba rý nak la rýn da gö - rül dü. ý ký lan, ya da o tu ru - la maz ha le ge len ha ne le rin sa yý sý, on bin ler le i fa de e di - le cek ka dar çok tu. Dep rem son ra sýn da, dün - ya nýn bir çok ül ke sin den böl ge ye yar dým e li u zan dý. Bir "a lâ im i se mâ" gör dük Li ce dep re mi nin 12 sa at ka dar ön ce siy di. Ge ce nin ko - yu ka ran lý ðýn da, Dic le Neh ri - nin bir ko lu o lan Ba þür Ça yý - nýn yük sek ya maç la rýn dan bir ma ða ra ev de (Þi kef tân) mi sa fir o la rak bu lu nu yor duk. Beþ al tý ki þi lik ha ne hal - kýy la bir lik te dý þa rý da, ma - ða ra ka pý sý ö nün de o tur - muþ soh bet e di yor duk. Soh bet a la bil di ði ne ko yu - laþ mýþ tý ki, bir den e vin sa - hi be si nin se si yük sel di: "Ber ayn i Mu ham med sa lâ vât!" di ye rek, he ye can la "Þu gök - yü zü ne bir ba kýn" de di. Hep bir lik te yýl dýz lar la süs len miþ se mâ sa hi fe si ne bir bak týk ki, ne gö re lim... A man Al lah'ým, o a na ka - dar hiç bu lut suz o lan ber rak gök yü zün de, â ni den pa muk gi bi bem be yaz bir bu lut to - pu te pe miz de be lir miþ du - rum da gör dük. Da ha sý, o be yaz bu lut to - pu, gö ren le re ür per ti ve re - cek þe kil de hýz la bü yü ye rek üs tü müz de ki se mâ say fa sý - ný kap la ma ya baþ la dý. Biz ler de bir i ki da ki ka ya ka dar öy le ce ba ka kal dýk. Ý ki da ki ka son ra i se, o ko ca - man gaz ve toz bu lu tu göz - ler den kay bol du, git ti. O ge ce, bu es ra ren giz "a - lâ im i se mâ"ya her han gi bir mâ nâ ve re me dik. Du â ve sa lâ vât lar eþ li ðin de ma - ða ra da is ti ra ha te çe kil dik. Er te si gün, ze min þid det li bir ze lze le i le sar sýl dý. Dep - re min mer ke zi o lan Li ce'nin ha ra be ye dön dü ðü nü du - yun ca, bu o la ða nüs tü i ki ha di se a ra sýn da ken di miz ce bir ir ti bat kur ma ya ça lýþ týk. 6 Eylül 1975 TARÝHTE BUGÜN Lice Depremi sebebiyle harabeye dönen bölgenin yeniden imar ve inþasý için seferber olan hükümet, iki ay gibi kýsa bir zamanda yeni deprem konutlarýný inþa ettirdi. Deprem gecesi gökyüzü manzarasý Diplomaside kritik dönem

11 10 6 ELÜL 2011 SALI KÜLTÜR SANAT HaymeAnaayný Ýnsan manzaralarý Gecenin ilerlemiþ saatinde, omuzunda heybe ile yorgun, argýn otele gelen köylü, yer olup olmadýðýný sorar. Otel görevlisi onu kenardaki bir iskemleye oturtarak boþ yer olup olmadýðýný araþtýrmak için defterleri, dosyalarý karýþtýrmaya, boþ oda anahtarlarýnýn olduðu panoya bakmaya baþlar. Zavallý yaþlý adam da sabahleyin istasyondaki eski bir vagona baðlayýp gittikten sonra; iþini bitirip döndüðünde yerinde bulamadýðý ve gecenin o saatine kadar aradýðý eþeðini düþünmektedir, üzülmektedir. Otel görevlisi dalgýn, yorgun ve üzgün görünen yaþlý insana yardýmcý olmak ister, ama bir þartla: Otelimizde yer yok. Ancak gündüzden yer ayýrtan evli bir çift bu saate kadar gelmedi. Seni oraya alýrým. Þayet sahibi gelirse kaldýrýrým. Zaten gelecek olsalar bu saate kadar gelirlerdi. Bu teklif oturduðu yerde uyuklayan adamýn canýna minnet, zaten baþka çare de, imkân da kalmamýþtý. Gösterilen odaya çýkar ve Neme lâzým sahipleri gelirse yatak bozulmasýn, yattýðým belli olmasýn, hemen çýkarým diye üstüyle baþýyla karyolanýn altýna uzanýverir. Ve öylece de uyur kalýr. Az sonra evli çift gülüþerek, neþeli bir þekilde otele gelirler. Otelciyi bir korku ve telâþ alýr. Onlarý oturtur, bir çay verir ve koþarak ayýrdýðý odaya varýr. Kapýyý a- çar, ama eþeðini kaybeden adamý göremez. Kendi kendine söylenerek aþaðý inerken merdivenlerde tahmin yürütür. Olsa olsa yakýnlardan kulaðýna bir eþek sesi gelince kalkýp koþarak, bana da söyleme fýrsatý bulamadan gitmiþtir diye düþünüp kendini rahatlatýr. Evli çiftlere de odalarýnýn hazýr olduðunu söyler ve a- nahtarlarýný verir. Genç evliler el ele tutuþarak, gülüþerek odalarýna çýkarlar ve bugün Ýstanbul'da gezdikleri yerleri konuþurlar, gülüþürler. Beyefendi eþine nazik ve edebî bir iltifatta bulunur: -Sevgilim mavi gözlerinden bütün ihtiþamý ile Ýstanbul u seyrediyorum! Dalgýn uykusunun arasýnda Ýstanbul u dürbün gibi bir aletle seyredildiðini zanneden þahýs, yarý uykulu bir þekilde karyolanýn altýndan boðuk bir sesle mýrýldanýr: -Aðabey bak bakalým oralarda sahipsiz bir eþek görünüyor mu! Bu günkü yazýmýzda hayat aynasýndan insan manzaralarý seyredelim bakalým neler göreceðiz: Millî Eðitimde Müdür ardýmcýsý Ýbrahim Çakal, Rehberlik Araþtýrma Merkezinde görevlilerin kendisine aktardýklarýndan bahsediyor. Genç iki insan tanýþýp, konuþup, birbirleriyle anlaþýp evleniyorlar. Mutlu ve huzurlu bir yuva kuruyorlar. Mutluluklarý özürlü bir çocuklarý oluncaya kadar devam ediyor. Özürlü çocuklarýnýn yükünü, sýkýntýsýný kaldýramayan baba, evde huzursuzluk çýkarmaya baþlar. Kadýn ne kadar tevekkül ehli olsa da erkek bu hayata katlanamayacaðýný söyler. Boþanýrlar. Baba özürlü çocuðu ve eþini terk ederek baþka bir evlilik yapar. Belli zaman sonra eþine de baþka bir bey talip olur. Haber gönderir, evlenmek istediðini söyler. Haným ö- zürlü çocuðu olduðunu, bu sebeple evlenmesinin mümkün olmadýðýný söyler. Þayet her þartlarda ve ö- mürlerinin sonuna kadar özürlü çocuðunu da kabul ederse evlenebileceðini bildirir. Evlenmek isteyen þahýs bu þartlarý kabul eder ve evlenirler. Mutlu ve huzurlu baþlayan evlilik uzun sürmez. Bu sefer çocuðun annesi bir trafik kazasýnda vefat e- der. Özürlü çocuða þimdi üvey babasý itina ile bakmaktadýr. 06 Çocuk uvasýnda bulunduðum bir sýrada genç ve modern giyimli, bakýmlý bir bayan çocuðunu getirdi. Elindeki evraktan ve tutumundan belli ki çocuðunu yuvaya býrakmaya gelmiþti. Çocuk iki- üç yaþlarýnda, alabildiðine güzel, dünya tatlýsý, mavi gözlü bir melek gibiydi. Ýþlem bitince bayan kucaðýndaki yavrusunu görevlilere uzatýnca zavallý çocuk çýðlýklarla aðlýyor, annesinden ayrýlmýyordu. Görevliler biraz beklemesini, alýþtýrmak için yardýmcý olmasýný istediler. Annesi biraz durur gibi ettiyse de çocuðunun çýðlýklarý arasýnda gözden kaybolup gitti. Bu insan manzaralarýndan sonra Aðustos ayýnýn sýcaðýnda apartmanýn güney cephesinde telefon kabininin üzerine yuva yaparak yavru çýkarmýþ o- lan güvercini hatýrlýyorum. Bulunduðu yer güneþe tam cephe ve üzerinde gölgeliði yok. Güneþin sýcaklýðýyla beraber duvarýn sýcaklýðý birleþince tam bir fýrýn alevini hatýrlatýyor. Ben yukarýda ki üçüncü kattan ibretle o güvercinin yavrularýný güneþten korumak için gayretini seyretmek için baþýmý çýkarýp aþaðý bakarken sýcaða beþ dakika dayanamýyordum. Gölgesiz, susuz, sýcaðýn karþýsýnda akþam serinliðine kadar yavrularýna kanadýyla dönerek gölge olan anne güvercinin fedakârlýðý unutulur gibi deðil. Anne güvercin olmasa, o tüysüz yavrular sýcaðýn altýnda on dakikada hepsi ölürler. Allah ýn emrini, verdiði görevi hakkýyla yerine getiren, þaþýrmayan, tembellik göstermeyen, vefasýzlýk yapmayan canlý ve cansýz mevcudat aynalarýndan insan olarak bizlerin alacaðýmýz ibretlerin, derslerin, örneklerin olmasý gerekmez mi? zamandafilozoftu KÜTAHA VALÝSÝ ÇÝFTÇÝ: HAME ANA SADECE BÝR ANA DEÐÝL, ARICA BÝR FÝLOZOF KÝ HER ÖÐÜDÜ BÝZE OL GÖSTERÝR. Osmanlý Devleti nin kurucusu Osman Gazi nin babaannesi, Ertuðrul Gazi nin annesi ve 'Devlet Ana' diye tanýnan 'Hayme Ana', Kütahya nýn Domaniç ilçesine baðlý Çarþamba Köyünde 730. kez anýldý. FOTOÐRAFLAR: AA OSMANLI Devleti nin kurucusu Osman Gazi nin babaannesi, Ertuðrul Gazi nin annesi ve Devlet Ana diye tanýnan Hayme Ana, Kütahya nýn Domaniç ilçesine baðlý Çarþamba Köyündeki kabri baþýnda bu yýl 730. kez düzenlenen törenle anýldý.kütahya Valisi Kenan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri, Hayme Ana nýn Türbesi ve külliyesini ziyaret ederek, kabri baþýnda duâ etti. Daha sonra Valilik, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Domaniç Kaymakamlýðý ve Domaniç Belediye Baþkanlýðýnca tören alanýnda düzenlenen 730. Hayme Ana yý Anma ve Göç Þöleni faaliyetlerine geçildi. Çiftçi, burada yaptýðý konuþmada, geçen ocak ayýnda atandýðý Kütahya ya geldiði ilk gün Hayme Ana yý ziyaret edip onu anlamaya çalýþtýðýný, kabri baþýnda duâ ettiðini söyledi. Her vatandaþýn, Hayme A BULMACA 1 Kütahya Valisi Kenan Çiftçi 39. Uluslararasý Arhavi Kültür ve Sanat Festivali nin üçüncü gününde çay toplama yarýþmasý düzenlendi. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ na nýn torunlarý olarak onun verdiði felsefeyle ilerlemesi gerektiðine iþaret eden Çiftçi, Hayme Ana eþiyle 800 çadýr idare etmiþ. Eþi öldükten sonra 400 çadýrla geldiði bu topraklarda, en güzel ve en mükemmel þekilde 630 yýl süren bir imparatorluðun tohumlarýný atmýþtýr. Bu topraklar, suyu, havasý ve ormanlarýyla þifa daðýtan topraklardýr. Hayme Ana nýn söylediði her söz ýþýk tutar. Hayme Ana sadece bir ana deðil, ayrýca bir filozof ki her öðüdü bize yol gösterir dedi. Þölen kapsamýnda, halk oyunu gösterisi, mehter takýmý gösterileri yapýldý, Türk Halk Müziði sanatçýsý Emel Örgün, Kültür ve Turizm Bakanlýðý sanatçýlarý Sanem Gül ile Abdullah Gündüz tarafýndan konser verildi. örüklerin yöresel kýyafetleriyle tören geçiþi yapmasý ve yazlýktan kýþlýða göçü canlandýrmasýyla tören sona erdi. Törene, AKP Kütahya milletvekilleri Hasan Fehmi Kinay ve Ýdris Bal, Kütahya Garnizon ve Hava Er Eðitim Tugay Komutaný Hava Piyade Tuðgeneral Sami Fýndýkoðlu, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Domaniç Kaymakamý Bedir Deveci, Domaniç Belediye Baþkaný akup ardýmcý, çevre ilçelerin kaymakamlarý ve belediye baþkanlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. FOTOÐRAF: AA HAME ANA KÝMDÝR? HAME Ana, Gündüz Alp in eþi, Ertuðrul Gazi nin annesi ve Osmanlý Devleti nin kurucusu Osman Gazi nin babaannesidir. Kocasý Gündüz Alp in Fýrat Nehri ni geçerken boðularak ölmesi üzerine Kayý Boyu nun baþýna geçen Hayme Ana, Selçuklu Sultaný Alaaddin Keykubad ýn yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadað ardýndan da Domaniç ve Söðüt e yerleþti. Domaniç aylasý ný yazlýk, Söðüt ü kýþlýk olarak seçen Hayme Ana, oðlu Ertuðrul Gazi ve torunu Osman Gazi yi yetiþtirerek imparatorluðun temelini attý. Ertuðrul Gazi, Devlet Ana diye de anýlan annesi Hayme Ana yý, öldüðünde Çarþamba da her yýl çadýr kurduðu bir tepenin üzerinde defnettirdi. Sultan 2. Abdülhamid, 1892 de büyük ninesi Hayme Ana nýn kabrinin ü- zerinde bugünkü türbeyi yaptýrdý. Kütahya / aa aðmur altýnda festival yarýþmasý ARTVÝN ÝN Arhavi ilçesinde düzenlenen 39. Uluslararasý Arhavi Kültür ve Sanat Festivali nin üçüncü gününde çay toplama yarýþmasý düzenlendi. Festivalin geleneksel yarýþmasý için Musazade Mahallesi Beþevler Sitesi yanýndaki çay bahçesine giden yarýþmacýlar, en fazla çayý toplamak için çaba gösterdi. aðmur altýndaki yarýþma, erkek ve bayanlar olmak üzere iki kategoride gerçekleþtirildi. Toplam 20 yarýþmacýnýn katýldýðý çay toplama yarýþmasýnda bayanlar kategorisinde 16 kilo 20 gram yaþ çay toplayan Hatice Birinci birinciliði elde etti. Erkeklerde ise 18 kilo 800 gram yaþ çay toplayan Ýbrahim Erin birinci oldu. Dereceye giren yarýþmacýlara Arhavi Tarým Kredi Kooperatifinden çay gübresi, özel bir þirket tarafýndan kömür ve ÇAKUR dan çeþitli hediyeler verildi. Artvin / aa SOLDAN SAÐA 1. Motorlu araçlarýn bakým ve onarým iþlerinin yapýldýðý birim, bakýmevi. - Tahta döþeme. - (Tersi) Ýlâve, lâhika. 2. Sýtma mikrobunu aþýlayan bir tür sivrisinek. - Hýyarýn topak, yamru yumru çeþidi. 3. Ýspanya'da bir þehir. - Turpgillerden, yapraklarý salata olarak yenen baharlý bir bitki. 4. Ýslâm dinini kabul etme. - Daha çok kadýnlarýn kullandýðý bir hitap sözü. - Bir gazete veya derginin günlük yayýmýndan ayrý ve ücretsiz olarak verdiði parça. 5. Çin tiyatrosundaki dört ö- nemli tip öbeðinden biri. - Askerî birliði ve onunla ilgili iþleri yönetme görevi, kumanda. 6. Birlikte veya ayrý ayrý etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, þartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör. - Ýplik gerilen çarkýn uzun ucu, demir tel. - Bir çokluk eki. 7. Bora'da sesliler. - ABD Uzay merkezinin kýsasý. 8. Ýyileþtirme inancýyla, yatýrlardan getirilerek, hastalara dokundurulan aðýrlýk. - Baþýna geldiði sýfatlarýn üstün derecede olduðunu gösteren kelime. - Entropi deðiþimi. 9. Âlimler heyeti. - Çok tanrýcýlýkta var olduðuna inanýlan insanüstü varlýklardan her biri, ilah. 10. Duvarlarý boyamak için sulandýrýlmýþ kireç veya plastik boya sürmek. UKARIDAN AÞAÐIA 1. Osmanlý donanmasýnda çektiri türünden bir savaþ gemisi. - Eski kitaplarda bölüm. 2. Canlý bir biçimde (çalýnmak). - Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. 3. Bir devletin deniz kuvvetleri, armada. - Arapçada bayram. 4. Kimi yörelerimizde kolay. - Avrupa Para Anlaþmasý. 5. Kiþi, birey. - Ýmam-ý Azam'ýn adý. 6. Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ, gözenekli tel, kýl, bez vb.nden oluþan araç. - Sodyum elementinin simgesi. 7. Huzur, gönül rahatlýðý. 8. Elektrikte i- letkenin direnç birimi. - emek piþirilip satýlan yer, aþevi. 9. Gölge oyunumuzda çalýnan zile Karagöz ustalarýnýn verdiði ad. - Amerikyum elementinin simgesi. 10. Restriksiyon enzimi. - Osmanlýlarda, protokolda Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinden sonra gelen bir sivil aþama. - Bir olumsuz ön ek. 11. Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. - Su cetveli. 12. Ýðnesi pek aðrý veren ve boyu 35 milimetreye varan kula renginde iri bir çeþit yabanarýsý Þirket-i Hayriye Galerisinden Somali için ÞÝRKET-Ý Hayriye Sanat Galerisi san'at dünyasýndaki konumunu, sahip olduðu sosyal sorumluluk adýna, Somali de yaþanan insanlýk dramýna seyirci kalmak istemeyen sanatçýlarla el ele, sergi düzenleyerek kullanýyor. Bu amaçla 6 Eylül 10 Eylül 2011 tarihleri arasýnda resim, heykel, fotoðraf sergisi düzenleyen Þirket-i Hayriye Sanat Galerisi, katýlýmcý sanatçýlarýn baðýþlarý ve yapýlacak satýþlardan alýnacak % 25 bedelin tamamý Somali ye yardým olarak gönderecek. Herkesin ayný duyarlýlýða sahip olmasý gerektiðini vurgulayan Galeri öneticisi Ayþegül Abay, sorumluluk sahibi herkesi bu sergiye dâvet ediyor. Kültür Sanat Servisi Ýðne oyasýný dünyaya tanýtmak istiyorlar MERSÝN ÝN Çamlýyayla ilçesinde genç kýzlarýn ve ev hanýmlarýnýn geleneksel Türk kültürünü yansýtan örgü tekniðiyle yaptýðý iðne oyasýnýn dünya genelinde tanýtýlmasý amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan destek isteyecek. Çamlýyayla Belediye Baþkaný Ýsmail Tepebaðlý, Ýlçe genelinde hemen hemen her evde genç kýzlar ve ev hanýmlarýnýn iðne oyasý yaptýðýný söyledi. ýllardýr geleneksel Türk kültürünü yansýtan örgü tekniðiyle yapýla gelen iðne oyasýnýn yörede ev ekonomisine önemli katkýda bulunduðunu belirten Tepebaðlý, ü- rünlere ilginin son dönemlerde arttýðýný i- fade etti. Tepebaðlý, yörede, geçmiþte boþ zamanlarý deðerlendirmek ve çeyiz oluþturmak amacýyla yapýlan iðne oyasýnýn dünya genelinde tanýtýlmasý için Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan yardým istediklerini belirterek, El yordamýyla renk renk ve birbirinden farklý motiflerle üretilen iðne oyalarýnýn sadece yurt içinde ve bazý ülkelerde deðil artýk dünya genelinde tanýnmasýný istiyoruz dedi. Tarsus / aa Ýnsan Haklarý logosunu oylayýn ARALARINDA Almanya nýn da bulunduðu dokuz ülke ve birçok sivil organizasyonun ortaklaþa giriþimi ile dünya çapýnda bir Ýnsan Haklarý için bir Logo yarýþmasý düzenlenmiþtir. arýþma jürisine dünyanýn birçok ülkesinden binlerce logo önerisi gönderilmiþtir. Bu önerilerin arasýndan jüri 10 logo seçmiþtir. Bu 10 logo ile ilgili dünya çapýndaki oylama 27 Aðustos 2011`de baþlamýþ olup 17 Eylül 2011 tarihine kadar devam edecektir. Oylamaya bütün dünyadan istisnasýz herkes katýlabilir. Oylama ve daha ayrýntýlý bilgi için internet sayfasýna girilebilir. Kültür Sanat Servisi BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI A B D E E L M E A D B Ý A T E P A P A I H A A T Ý F O N D Ý K O D U S A D A A M A N M Þ A K A K K A N Ý K H M Ý K A Z L T S A M U R A R D A T K M E T Þ T A A B A N Ý K E T Z A T P R A K A M E O Ý Ý Z A F Ý E T R O L A L Ý M A L E

12 6 ELÜL 2011 SALI EKONOMÝ 11 E ko no mi de kri tik Ey lül KÜRESEL EKONOMÝDE ARTAN BELÝRSÝZLÝK DOLAISILA, ELÜL'ÜN KRÝTÝK TAKVÝMÝ ENDÝÞE ÝLE ÝZLENECEK. GE LÝÞ MÝÞ e ko no mi ler de dur gun luk ris ki - nin art tý ðý bir dö nem de, dün ya e ko no mi si son ba ha ra te dir gin bir bek le yiþ le gi ri yor. Ý - kin ci dip ris ki, yük sek iþ siz lik ve borç so - run la rýy la bo ðu þan ABD ve Av ru pa da Ey - lül a yý tak vi mi, ya tý rým cý la rýn di ken ü ze rin - de ol ma sý na sebep o lu yor. Ey lül a yý nýn kri - tik gün de mi ni pi ya sa lar a de ta ne fe si ni tu - ta rak iz le ye cek. Ey lül de ki ilk ö nem li gün - dem mad de si, 7 Ey lül Çar þam ba gü nü Al - man ya da a na ya sa mah ke me si nin kur tar - ma pa ket le riy le il gi li ka ra rý o la cak. Mah ke - me, so run lu ül ke le re sað la nan kur tar ma pa ket le ri nin a na ya sa ya uy gun o lup ol ma - dý ðý na ka rar ve re cek. 8 Ey lül Per þem be gü - nü, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma is tih dam pa ke ti ni a çýk la ya cak. 8 Ey lül de ay rý ca Fed Baþ ka ný Ben Ber nan ke Mýn ne so ta E ko no - mi Ku lü bü nde bir ko nuþ ma ya pa cak. Ay - ný gün Av ru pa Mer kez Ban ka sý fa iz le ri gö - rüþ mek i çin top la na cak. Bu top lan tý, fa iz in di ri mi bek len ti le ri nin art tý ðý bir dö nem - de bü yük ö nem ta þý yor. 9 Ey lül Cu ma, ban ka la rýn u na nis tan ýn tah vil ta ka sý prog ra mý na gö nül lü ka tý lý mý i çin son gün Ey lül de Fed kri tik bir pa ra po li ti ka sý top lan tý sý ger çek leþ ti re cek. Fed, ön ce bir gün o la rak plan la nan bu top lan tý nýn sü re - si ni i ki gü ne çý kar mýþ tý. Ber nan ke, Jack son Ho le da yap tý ðý ko nuþ ma da, bu top lan tý da Fed in e lin de ka lan pa ra po li ti ka sý a raç la rý - ný gö rü þe cek le ri ni a çýk la mýþ tý. Bu a ra da Ey lül de Av ru pa par la me to la rý AB li der le - ri nin 21 Tem muz da al dý ðý kur tar ma fo nu - na i liþ kin ka rar la rý oy la ya cak. 21 Tem - muz da, fo nun ge niþ le til me si ne ve fo na ye - ni yet ki ler ve ril me si ne ka rar ve ril miþ ti. Av - ru pa da ki oy la ma la rýn en kri tik o la ný þüp - he siz 29 Ey lül de Al man Par la men to - su nun ya pa ca ðý oy la ma o la cak. (cnbc-e) Enf las yon týrmanýþta RA MA ZAN a yý na denk ge len A ðus - tos ta enf las yon bek len ti le rin ha fif ü - ze rin de ger çek leþ ti. A ðus tos a yýn da ay lýk TÜ FE yüz de 0.73, Ü FE yüz de 1.76 art tý. ýl lýk baz da i se TÜ FE yüz de 6.65, Ü FE yüz de 11 ol du. TÜ FE de a na har ca ma grup la rý i ti - ba riy le bir ay ön ce ye gö re en yük sek ar týþ yüz de 4.55 i le çe þit li mal ve hiz - met ler gru bun da gö rül dü. A ðus tos a - yýn da en deks te yer a lan grup lar dan u - laþ týr ma da yüz de 1.90, gý da ve al kol - süz i çe cek ler de yüz de 1.38, ev eþ ya - sýn da yüz de 0.83, eð len ce ve kül tür de yüz de 0.83, lo kan ta ve o tel ler de yüz de 0.64, ko nut ta yüz de 0.54, e ði tim de yüz de 0.31, sað lýk ta yüz de 0.06, al kol lü i çe cek ler ve tü tün de yüz de 0.01 ar týþ mey da na gel di. Ha ber leþ me de yüz de 0.09, gi yim ve a yak ka bý da yüz de 4.35 dü þüþ ger çek leþ ti. ýl lýk baz da TÜ - FE de en yük sek ar týþ yüz de i le çe þit li mal ve hiz met ler gru bun da ya - þan dý. O nu u laþ týr ma (yüz de 12.08), ev eþ ya sý (yüz de 8.13), lo kan ta ve o tel - ler (yüz de 7.98), gi yim ve a yak ka bý (yüz de 7.42) iz le di. An ka ra / a a TA RIM DA FÝ AT LAR DÜÞ TÜ Sek tör le re ba kýl dý ðýn da ta rým - da fi yat lar yüz de 0.76 dü þer ken, sa na yi de ar týþ yüz de 2.24 art tý. ýl lýk baz da ta rým da yüz de 2.34 dü þüþ o lur ken, sa na yi de yüz de ar týþ ger çek leþ ti. Ü FE so - nuç la rý sa na yi nin alt sek tör le ri ba zýn da de ðer len di ril di ðin de en yük sek ay lýk ar týþ yüz de 7.01 i le me tal cev he ri alt sek tö rün de gö rül dü. Sa na yi nin üç sek tö rün - den, e lek trik, gaz ve su sek tö - rün de yüz de 4.68, ma den ci lik ve ta þo cak çý lý ðý sek tö rün de yüz de 2.24, i ma lat sa na yi sek tö rün de yüz de 1.99 mey da na gel di. A - ðus tos a yý nýn zam þam pi yo nu yüz de lik ar týþ la kar puz o - lur ken o nu yüz de la li mon, yüz de yla mü cev her, yüz - de le sa la ta lýk, yüz de yle sa rým sak ve yüz de 9.10 la ta vuk e ti iz le di. Fi ya tý en çok dü þen ü rün yüz de yle el ma ol du. Türk ler le iþ yap ma mak ma li yet li o la cak ÝS RAÝL Mer kez Ban ka sý, Tür ki ye i le ti ca ret yap ma ya cak ol ma nýn so nuç - la rý nýn Ýs ra il i çin ma li yet li o la ca ðý ný a çýk la dý. Tür ki ye nin Ýs ra il e kar þý yap tý rým ka rar la rý nýn yan ký la rý sü rü - yor. Ýs ra il Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Stan ley Fisc her, Tür ki ye i le ti ca ret yap ma ya cak ol ma nýn so nuç la rý nýn Ýs ra il i çin ma li yet li o la ca ðý ný söy le di. Ý ki ül ke a ra sýn da ki ti ca ret hac mi nin bu yýl so nun da 4 mil yar do la ra u laþ - ma sý bek le ni yor du. ý lýn ilk ya rý sý na ba kýl dý ðýn da, Tür ki ye nin Ýs ra il e ih - ra ca tý yüz de 20 ar týþ la 1.2 mil yar do - lar o la rak ger çek leþ ti. Ýs ra il in yý lýn ilk 6 a yýn da Tür ki ye ye ger çek leþ tir - di ði ih ra cat yüz de 40 ar týþ la 650 mil - yon do lar da kal dý. TÜR KÝ E, ÝS RA ÝL ÝN 6 NCI PA ZA RI Ýs ra il, Tür ki ye nin 17 nci en bü yük ih ra cat pa za rýy ken, Tür ki ye nin ye ri Fischer, Tel Aviv'de konferansta konuþtu. Ýs ra il i çin çok da ha ö nem li. Tür ki ye, Ýs ra il in en bü yük 6 ncý ih ra cat pa za - rý ko nu mun da bu lu nu yor. Tür ki ye, Gaz ze ye yar dým gö tü ren Ma vi Mar ma ra ge mi si ne ya pý lan bas ký na i liþ kin BM nin Pal mer ra po ru nun Tür ki ye nin bek len ti le ri ni kar þý la - ma ma sý nýn ar dýn dan Ýs ra il i le dip lo - ma tik i liþ ki le ri ni 2. kâ tip dü ze yi ne in dir di ve as ke ri an laþ ma la rýn tü - mü nü as ký ya al dý. Tel Aviv / aa TEBRÝK veduuru Isparta Süleyman Demirel Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Isparta'da kalmak için erkek ve bayan öðrencilerimiz için yerlerimiz vardýr. Ýrtibat telefonlarý: eni Asya Temsilciliði (0 246) (0 505) Sidre Eðitim Kültür ve Saðlýk Derneði (0 532) Isparta eni Asya Temsilciliði IMF: A ÇIK BÝR KRÝZ ÝNAN CI VAR U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, IMF de kü re sel e ko no mi de du ru - mu cid dî bi çim de kö tü leþ ti ren a çýk bir kriz i nan cý ol du ðu nu gör dük le ri ni söy le di. La gar de, Al - man ya da ya yým la nan Der Spi e gel e haf ta so nu ver di ði de meç te, kü re sel e ko no mi de ki ge liþ me - le rin ya ný sý ra Av ru pa i le ABD e ko no mi si hak kýn da gö rüþ le ri ni di le ge tir di. Kü re sel e ko no mi nin ya vaþ la ma sý, pi ya sa lar da ki ký rýl gan lýk ve ban ka la rýn ne re dey se ta ma mý nýn bir bi ri ne kre di ver me yi dur dur ma sý, 2008 yý lýn da ki du ru mu mu ha týr la tý yor so ru su na La gar de, Ta rih te her an ön ce ki du rum lar dan fark lý dýr ve ben zet me ler yap ma ya ça lýþ mak yan lýþ. IMF de biz, ö zel lik le yaz bi ti min - de du ru mu cid dî bi çim de a ðýr laþ tý ran a çýk bir kriz i nan cý ol du ðu nu gö rü yo ruz. Bu ký sýr dön gü yü kýr mak i çin tedbirle rin a lýn ma sý ge re ki yor ce va bý ný ver di. La gar de, dün ya ye ni le nen bir re ses yo - nun e þi ðin de mi? so ru su na da, Hâ lâ re ses yon dan ka çý na bi le ce ði miz bir du rum da yýz. Fark lý hü - kü met ler ve mer kez ban ka la rý i çin uy gun po li ti ka spek trum la rý da ral dý, çün kü cep ha ne nin bir ço - ðu 2009 yý lýn da kul la nýl dý. An cak hü kü met ler, u lus lar a ra sý ku ru luþ lar ve mer kez ban ka la rý bir lik - te ça lý þýr sa re ses yo nu sa vuþ tu ru ruz de di. Av ru pa da bü yü me yi teþ vik e di ci tedbirler le ma lî sað - lam laþ týr ma ya pýl ma sý ve Av ru pa lý ban ka la rýn ser ma ye le ri nin art tý rýl ma sý ge rek ti ði ni, bu i ki si nin bir lik te i ler le me si ge rek ti ði ni vur gu la yan La gar de, Kü re sel fi nan sal is tik rar ça lýþ ma mýz da, Av ru - pa da ki du ru ma ba ký yo ruz. Da ha ge nel o la rak, Av ru pa lý ban ka la rýn, borç lu lar ve za yýf bü yü me den kay nak la nan risk le re kar þý ye te ri ka dar di ren me si i çin ser ma ye art týr ma ya ih ti ya cý ol du ðu nu gö - rü yo ruz. Bu laþ ma zin ci ri ni kýr mak i çin bu ö nem li i fa de le ri ni kul lan dý. Ber lin / a a O kul a lýþ ve ri þi te lâ þý baþ la dý- Ve li le ri, bay ram ta ti li do la yý sýy la son haf ta ya bý rak týk la rý o kul a lýþ ve ri þi te lâ þý sar dý. Bir ço cuk i çin ya pý lan kýr ta si ye har ca ma la rý, 80 li ra dan baþ la yýp, 250 li ra ya ka dar çý ka bi li yor. Kon ya da yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, 12 Ey lül de baþ la ya cak a na o kul la rý i le il köð re tim 1. sý nýf öð ren ci le ri i çin o kul a lýþ ve riþ le - ri baþ la dý. O ku la ye ni baþ la ya cak bir il köð re tim o ku lu öð ren ci si i çin ge çen yýl 70 li ra ya ta - mam la nan gi yim har ca ma sý bu yýl li ra yý bu lu yor. En u cuz ü rün ler se çi le rek ya pý lan kýr ta si ye a lýþ ve ri þin de i se o ku la ye ni baþ la ya cak bir öð ren ci i çin top lam har ca ma tu ta rý 80 li - ra yý bu lur ken, pa ha lý ü rün ler se çi le rek ya pý lan a lýþ ve riþ te bu ra kam 250 li ra ya ka dar çý ka bi li - yor. O ku la ye ni baþ la ya cak ço cuk la rýn a i le le ri i çin en ö nem li har ca ma ka lem le rin den bi ri o lan ön lük i se 20 li ra dan sa tý lý yor. O kul ü rün le ri i çin de en bü yük ar týþ i se ge çen yýl ol du ðu gi bi bu yýl da o kul har ca ma la rý nýn en bü yük ka le mi o lan çan ta lar da ya þan dý. Ge çen yýl en faz la 90 li - ra o lan stan dart o kul çan ta la rý nýn bu yýl ki fi ya tý 120 li ra ya ka dar u la þý yor. Kon ya / a a Ýn gil te re ye ti ca ret a ta ðý TÜR KÝ E, Lon dra da bu lu nan ti ca ret mü þa vir li - ði ne, Bir ming ham ve E din burgh þe hir le rin de ki a ta þe lik le ri de ek le ye rek, Ýn gil te re i le kar þý lýk lý ti - ca ret ve ya tý rý mý da ha da art týr ma yý a maç lý yor. Tür ki ye nin Lon dra Bü yü kel çi li ði Ti ca ret Baþ - mü þa vi ri ük sel Ak ça, ge çen yýl ti ca ret mü þa vir - le ri kad ro su nun 115 den 250 ye çý ka rýl ma sý ka ra - rý doð rul tu sun da, Ýn gil te re nin Bir ming ham ve E din burgh þe hir le rin de ye ni ti ca ret a ta þe lik le ri - nin a çýl ma sý na ka rar ve ril di ði ni söy le di. Ak ça, Böy le ce ül ke nin gü ne yin de, or ta sýn da ve ku ze - yin de hem Türk le re, hem Ýn gi liz le re, hem de Tür ki ye ye ya tý rým yap mak is te yen Ýn gi liz fir ma - la rý na da ha et kin bir þe kil de hiz met ver me im kâ - ný bu la ca ðýz de di. Bir ming ham ve E din - burgh nun, bu þe hir le rin e ko no mik ve ti ca rî mer kez i le ya tý rým cý la rýn ve iþ a dam la rý nýn yo - ðun laþ tý ðý yer ler ol ma sý do la yý sýy la se çil di ði ni kay de den Ak ça, Bir i kin ci ter cih ne de ni de bu þe hir le rin coð ra fi o la rak, ül ke nin ku ze yi, or ta sý ve gü ne yin de yer al ma sý, her ke sin ko lay ca e ri - þim sað la ma sý ve gö rev ya pý lan yer le rin bir bi ri - ne ya kýn ol ma ma sý di ye ko nuþ tu. Ak ça böy le - ce, Türk le re ve Ýn gi liz le re bu þe hir ler de de hiz - met su na rak ti ca re ti ve ya tý rým la rý art týr ma yý he def le dik le ri ni i fa de et ti. Tür ki ye nin ge çen yýl ih ra ca tý nýn yüz de 15 i ne ya ký ný ný Ýn gil te re ye yap tý ðý ný ve Ýn gil te re nin Tür ki ye nin i kin ci bü - yük pa za rý ol du ðu nu kay de den Ak ça, Bu yý lýn 7 ay lýk ra kam la rý na bak tý ðý mýz da o lum suz gös - ter ge le re rað men Ýn gil te re ye ih ra ca tý mýz yüz de 20 o ra nýn da art tý di ye ko nuþ tu. Lon dra / a a Fýn dýk ta yük sek fi yat lý a çý lýþ SER BEST pi ya sa da ge çen yýl 3,60 li ra se vi ye sin - den a çý lan Gi re sun ka li te tom bul fýn - dýk fi yat la rý, bu yýl re kol te nin de az ol ma sý nýn et ki siy le 6,10 li - ra dan iþ lem gör me ye baþ la - dý. Bu yýl ha va þart la rý do la - yý sýy la geç miþ yýl la ra o ran la pa za ra da ha geç i nen fýn - dýk, ge çen yý lýn a çý lýþ fi ya tý na gö re ser best pi ya sa da yüz de 70 lik ar týþ la a lý cý bu lu yor. Tüc - car, ge çen se zon 3,60 se vi ye le rin den baþ la dý ðý Gi re sun ka li te tom bul fýn dýk a lým la rý - na bu yýl 6,10 li ra se vi ye sin den baþ la dý. Trab zon Ti ca ret Bor sa sý Mec lis Baþ ka ný Meh met Ci rav, Fýn dýk ge çen se zo na o ran la yüz de 25 re kol te az lý ðý ya þý yor an cak fi yat o la rak yüz de 70 da ha pa ha lý. Bu du rum ü re ti ci - nin le hi ne. Ü re ti ci i çin bu fi ya týn i yi ol du ðu nu dü þü - nü yo rum de di. Ci rav, a çý lýþ fi ya tý o la rak 6 li ra nýn ü ze rin de o lu þan ki log ram fi ya tý nýn de ðer len - di ril me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Trab zon / a a DO LAR DÜN 1,7640 ÖN CE KÝ GÜN 1,7520 S E R B E S T P Ý A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,4900 ÖN CE KÝ GÜN 2,4870 HABERLER DÜN 107,50 ÖN CE KÝ GÜN 106,40 DÜN 732,58 ÖN CE KÝ GÜN 725,00 Barroso, AB ve euro'nun güçlü ve esnek olduðunu belirtti. Bar ro so: AB nin re ses yo na gir me si ni bek le mi yo ruz AV RU PA Ko mis yo nu Baþ ka ný Jo se Ma nu el Bar ro - so, Av ru pa Bir li ði nin (AB) re ses yo na gir me si ni bek - le me dik le ri ni ve böl ge nin borç so run la rý nýn üs te sin - den ge le bil mek i çin her þe yi yap týk la rý ný söy le di. A - vus tral ya da Baþ ba kan Ju li a Gil lard ve ba kan lar la yap tý ðý gö rüþ me den son ra ga ze te ci le re ko nu þan Bar - ro so, AB nin ve e u ro nun güç lü ve es nek ol du ðu nu, böl ge nin bü yü me si ni sür dü re ce ði ni be lirt ti. Bar ro so, AB nin re ses yo na gir me si ni bek le mi yo ruz. Av ru pa Ko mis yo nu nun son tah min le ri ma kul se vi ye de bü - yü me o la ca ðý ný gös te ri yor. AB ve e u ro, güç lü ve es - nek. Re ka bet e de bi lir li ði mi zin dü zel til me si i çin sý ký fi nan sal dü zen le me nin ya ný sý ra E u ro Böl ge si nin i - da re si nin güç len di ril me si a ma cýy la büt çe so run la rý - nýn üs te sin den ge le bil mek i çin her þe yi ya pý yo ruz de di. Gil lard i se Av ru pa lý yet ki li le rin borç so ru nu nu hal let mek i çin ö nem li a dým lar at ma la rýn dan mem - nun ol duk la rý ný be lir te rek, Bu zor ka rar la rý bi li yor ve an lý yo ruz, an cak bu zor ka rar la rýn fi nan sal pi ya sa la rý is tik ra ra ka vuþ tur mak i çin ge rek li ol du ðu nun far kýn - da yýz di ye ko nuþ tu. Can ber ra / a a ECB: E u ro böl ge si de ne ti mi güç len di ril me li AV RU PA Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Je an-cla u de Tric het, e u ro pa ra bi ri mi böl ge si de ne ti mi ni güç len - dir me nin ke sin lik le zo run lu ol du ðu nu söy le di. Pa - ris te ki Mon ta ig ne Ens ti tü sün de ko nu þan Tric het, AB mev zu at la rý nýn ve ü ye ül ke ya sa la rý nýn, u lu sal büt çe ler de ki de ði þi mi ya kýn dan iz le ye bi le cek þe kil de ol ma sý ný is te di ve bu ko nu da ge rek li ya sal dü zen le - me le rin va kit ge çi ril me den ya pýl ma sý çað rý sýn da bu - lun du. Kü re sel e ko no mik kri zin, e u ro pa ra bi ri mi böl ge si nin i yi yö ne ti mi nin ö ne mi ni bir kez da ha gös - ter di ði ni be lir ten Tric het, e u ro böl ge sin de mak ro e - ko no mik po li ti ka lar la il gi li ye ni de ne tim le ri ya kýn da ha ya ta ge çir mek is te dik le ri ni i fa de et ti. Tric het ay rý - ca, 21 Tem muz'da u na nis tan da ki kriz le il gi li a lý nan ka rar la rý nýn a ci len ha ya ta ge çi ril me si ni ta lep et ti. AB ül ke le ri nin, e u ro pa ra bi ri mi ne gi re bil me le ri i çin be - lir li kri ter le ri yer le ri ne ge tir me si ge re ki yor. Be lir le nen kri ter le rin e u ro pa ra böl ge sin de ki ül ke ler ta ra fýn dan ih lâl e dil me si, AB Ko mis yo nu ve il gi li ül ke ler a rý sýn da cid dî so run o luþ tu ru yor. Brük sel / a a Et fi ya tý ný fýr sat bi len ka çak çý lar Su ri ye ye yö nel di TÜR KÝ E DE et fi yat la rý nýn yük sek o lu þu ve Su ri ye de ya þa nan ka rý þýk lýk, hay van ka çak çý la rý ný ha re ke te ge çir - di. Su ri ye den da ha u cu za al dýk la rý kü çük ve bü yük baþ hay van la rý sý nýr dan ge çi rip, Tür ki ye de bir kaç mis li faz - la sý na sa ta rak ge lir el de et me ye ça lý þan lar, sýk sýk hay - van ka çak çý lý ðý na te þeb büs e di yor. Þan lý ur fa nýn sý nýr hat týn da ki Ak ça ka le, Cey lan pý nar ve Su ruç il çe le rin de sý nýr da ki tel ör gü le rin al týn dan ge çi ri le rek, Tür ki ye ye ge ti ril mek is te nen hay van lar Türk as ker le rin ce ya ka la - ný yor. a ka la nan hay van lar, Ýl çe Ta rým Mü dür lü ðün de ve te ri ner he kim le rin sað lýk kon tro lün den ge çi ril dik ten son ra, a çýk art týr ma u sû lüy le sa tý þa çý ka rý lýp, en uy gun fi - ya tý ve ren ka sap lar a ra cý lý ðýy la ki lo su TL a ra sýn da de ði þen fi yat lar la tü ke ti ci ye su nu lu yor. Þan lý ur fa / a a TAZÝE Kardeþlerimiz Refik ve Feridun Üzgün'ün babasý muhterem Rasim Düzgün'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Samsun eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ahmet Özbabalýk'ýn kýzý Ayþenur Hanýmefendi ile Kâzým Bey'in evliliklerini tebrik eder. Ýki dünya saadeti dileriz. Akþehir eni Asya Okuyucularý

13 12 6 ELÜL 2011 SALI RÖPORTAJ Ýstiklâl Mahkemelerinde idam edilen din adamlarýnýn yeri dolmadý MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ SOSOLOJÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM ÜELERÝNDEN ADEM PALABIIK: CUMHURÝETÝN ÝLÂNINDAN SONRA ALINAN RADÝKAL KARARLAR VE SONRASINDA GELEN DEÐÝÞÝKLÝKLER SOSOLOJÝK APII TAHRÝFE UÐRATMIÞTIR. ÝSTÝKLÂL MAHKEMELERÝNDE ÝDAM EDÝLEN DÝN ÂLÝMLERÝNÝN OLUÞTURDUÐU BOÞLUKLAR, SONRAKÝ ILLARDA DOLDURULAMAMIÞTIR. eni Meclisin yasama faaliyetlerine sayýlý günler kaldý. Artýk tatil bitiyor ve farklý siyasî görüþlerin meclisteki sesleri duyulmaya baþlayacak. Acaba Türkiye için demokratik bir yasama dönemi olacak mý? En büyük sorunlardan biri de Kürt vatandaþlarýn istekleriyle ilgili olacak gibi duruyor. Biz de bu meseleyi Muþ Alparslan Üniversitesi Öðretim Ü- yesi Sosyoloji Bölümü hocalarýndan Adem Palabýyýk la konuþtuk. Bir çok gazete ve dergide makaleleri olan Palabýyýk, Kürtçe nin çatýþma aracý olarak kullanýlmaya baþlandýðýný söylüyor. Kürt hareketi dediðimiz þeyin gerçekten saðlam bir temeli var mý? Aslýnda bu soruya cevap vermek oldukça zor. Çünkü Kürt hareketi dediðimiz þeyin birden fazla ayaðý mevcut. Tabii ki geçmiþte. Bu yüzden þöyle oldu ya da böyle oldu diyemeyiz. Genellikle Kürt hareketi ya da Kürt Sorunu dediðimiz þeyi sosyolojik olarak Cumhuriyet tarihiyle veya Türk Modernleþmesiyle baþlatmaktadýrlar. (Bu dönemde özellikle dünya konjonktüründen de kaynaklý olarak ulus devlet sürecini en son tamamlayan bir ülke olmasý ve bunun getirdiði deðerleri kendi devlet sisteminde uygulamaya koyan bir Türk ulus yapýsýna tepki olarak doðmasýdýr. Tabiî bu aþamanýn Kürtçülük bilincinin daha da derinleþmesinin en önemli nedeni de Doðu ve G. Doðu da hakim olan medrese sisteminin bitirilmeye çalýþýlmasýdýr.) Cumhuriyetin kuruluþuna kadar buralarda mevcut olan medrese sistemi, Kürt halký açýsýndan oldukça ö- nemlidir. Sosyolojik açýdan halkýn eðitilmesinin ve belki de halka yön verilmesinin en önemli etkeni sayýlabilir. O dönem mevcut þeyhler, aþiret reislerinin çözemediði sorunlara çözüm bulabilmekte ve toplumsal konsensüsü saðlayabilmektedir. Bediüzzaman Said Nursî nin bir dönem yaptýðý da budur. Onun aþiret reisleri ile olan münasebeti, o dönem bir din âliminin ne kadar önemli bir konumda olabileceðinin en önemli kanýtýdýr. Ýþte Cumhuriyetin ilânýndan sonra alýnan radikal kararlar ve sonrasýnda gelen deðiþiklikler bu sosyolojik yapýyý tahrife uðratmýþtýr. Ýstiklâl Mahkemelerinde idam edilen din âlimlerinin oluþturduðu boþluklar, sonraki yýllarda doldurulamamýþtýr. Düþünün, o dönemki medreselerde eðitim dili yerine göre Kürtçe dir. Siz, medreseleri kapatýp, din dilini deðiþtirirseniz ve Türkçeye geçiþi radikal anlamda kabul ettirmeye çalýþýrsanýz, o yöredeki halk da size bir süre sonra düþmanlýk besleyebilir te Cumhuriyet in i- laný ile baþlayan sancýlý sürecin arkasýnda iþte bu sosyolojik etkenler mevcuttur. Cumhuriyet böylesine bir boþluðun üzerine inþa edilmiþtir ve kabul edilen Laiklik ilkesiyle de halk iyice din ve devlet arasýnda býrakýlmýþtýr. Bu açýdan Kürt sorunu ile ya da Kürt hareketi ile ayrýlýkçý Kürt hareketini ayýrmak gerekir. Ayrýlýkçý Kürt hareketi farklý bir sosyolojik yapý izler. PKK nýn baþýnda olduðu Kürt hareketi, halkýn sahip olduðu Kürt sorunlarýndan tamamen farklýdýr. PKK, ETA ve IRA gibi ýrkçý ve ayrýlýkçý söylemler dile getirmiþtir li yýllarda idam edilen Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn ardýndan Devrimci-Sol da ortaya çýkan boþluk PKK tarafýndan doldurulmuþtur. PKK, bir din âlimi olan Þeyh Said i hiçbir zaman kullanmamýþtýr. Buna karþýn Engels, Lenin, Stalin ve Marx gibi sosyalist düþünürlerden referans saðlamýþtýr. PKK ya en baþta gönül verenler de kýrsal kesimden giden gençler olmuþtur. Geçmiþte mevcut olan, ama sonraki yýllarda ortadan kaldýrýlan medreselerin en önemli sonucunun da bu olduðu söylenebilir. Ýþte sizin sorduðunuz, Kürt hareketi dediðimiz þeyin gerçekten saðlam bir temeli var mý? sorusunun temel cevabý da ancak bu olabilir. Çünkü Kürt hareketi dediðimiz þeyin iki ayrý geçmiþi mevcuttur. PKK nýn ya da BDP nin savunduðu Kürt sorunu yaklaþýmý ile geçmiþten günümüze gelen Kürt sorunu arasýnda pek de bir paralelliðin olduðu þu an itibariyle söylenemez. Amaç ve araçlarýn farklýlaþtýðý toplumsal zeminde ayný sonuçlarýn elde edilmesi mümkün deðildir lý yýllarda Van da, Muþ ta ya da Diyarbakýr da Kürtçe þarký dinleyen birinin karþýlaþtýðý davranýþlar ile bugün ki konjonktür kesinlikle ayný deðildir. Aþýrý Kürtçü siyasetin sizce ideolojik olarak beslendiði kaynak nedir? Tabii ki kendisinden olanlardan beslenmektedir. Ayrýlýkçý Kürt hareketinin beslendiði kaynak, geçmiþte yaþananlardýr. Geçmiþ yýllarda Kürt halkýnýn çektiði sýkýntýlar, bugün ardý arkasý gelmeden dile getirilmektedir. BDP milletvekillerinin sürekli söylediði þey þudur: Artýk Kürt halkýna sorun yaþatýlmasýn, bu eziyet bitsin vb. söylemler Ama bugüne baktýðýnýz zaman böylesine bir þey kesinlikle mevcut deðildir. Geçmiþ dönemde yaþanan sýkýntýlarla devlet þu an yüzleþmektedir. Fakat bazý kesimler bunu görmezden gelmektedir. Çünkü bunun böyle olduðunu kabul etmek, yani devletin Kürt sorunu ile yüzleþtiðini kabul etmek, kendilerinin varoluþ sebebinin sonu demektir. PKK nýn ideolojik yapýsýna geldiðimizde ise iki ayrý tarihsel sürekliliðin olduðu söylenebilir. PKK nýn kuruluþ felsefesi devrimcisosyalizmdir. ukarýda da söylediðim gibi Öcalan ýn fotoðraflarýnýn arkasýnda Marx, Engels gibi sosyalist düþünürlerin fotoðraflarý mevcuttur. Fakat kendilerinden önceki Kürt ayaklanmasýný temsil eden Þeyh Said in fotoðraflarý yoktur. Bu da PKK nýn din ile arasýndaki iliþkiyi ortaya koymakta en güzel örnektir. O yýllarda kýrsal kesimlerden gençleri koparabilmek için izlenen yol budur. Devlet 1980 darbesini yapmýþ, sol kesim büyük bir darbe yemiþ ve devlete karþý bir nefret o- luþmuþtur. PKK nýn ilk kullandýðý bu nefrettir. Devletten intikam almak isteyen sol bile bir dönem PKK ya sempatiyle bakmýþtýr. Hatta o ideoloji doðrultusunda hareket eden kiþilerin sol partilerde yer almasýnýn temel sebebi de budur. Sonraki yýllarda ise (1990 dan sonra) PKK nýn ideolojisinde farklýlaþma yaþanmýþtýr. BDP nin izlediði siyasetin ulusalcý bir siyaset olduðunu düþünüyor musunuz? Ulusalcý hareket bu dönemde hayat bulur mu? sistemi, Kürt halký açýsýndan Cumhuriyetin kuruluþuna kadar buralarda mevcut olan medrese oldukça önemlidir. Sosyolojik açýdan halkýn eðitilmesinin ve belki de halka yön verilmesinin en önemli etkeni sayýlabilir. O dönem mevcut þeyhler, aþiret reislerinin çözemediði sorunlara çözüm bulabilmekte ve toplumsal konsensüsü saðlayabilmektedir. Bediüzzaman Said Nursî nin bir dönem yaptýðý da budur. Onun aþiret reisleri ile olan münasebeti, o dönem bir din âliminin ne kadar önemli bir konumda olabileceðinin en önemli kanýtýdýr. Muþ Alparslan Üniversitesi Öðretim Üyesi Sosyoloji Bölümü hocalarýndan Adem Palabýyýk Aslýnda evet. BDP hâlâ ulusalcý bir siyaset izliyor. Konuyu Kürt meselesi ve dil dinamiði içinde düþündüðümüzde bu durum daha da anlamlý bir hal almaktadýr. Ýzlenen paradigmanýn hangi paradigma olduðu açýktýr. CHP döneminde okunan Türkçe Ezan dan sonra, BDP nin okuttuðu iddia edilen Kürtçe Ezan, bu izlenen paradigmanýn açýklýðýný gözler önüne sermektedir. Modern sonrasý dünyada iflâsýn eþiðine gelen bir Resmî Ýdeoloji kopyasýný oluþturmaya çalýþan BDP, iki dil söylemini de bu iflâstan medet umar hale getirmeye ve onu bir parçasý yapmaya çalýþmaktadýr. Belirli bir dönem yaþanan ulusalcý söylem, yani aþýrý söylem ideolojisi þimdi aþýrý Kürt ideologlarý tarafýndan dile getiriliyor. Bir dönem ulusalcýlarýn yaptýðý þeyi, þimdi Kürt Ulusalcýlarý yapýyor. Mümtaz er Türköne de buna dikkat çekmiþti. Bir konuþmasýnda, DTP yi, 1930 lardaki CHP ye benzetiyor: 1930 larýn, 40 larýn demir cenderesi olan tek parti yönetimiyle (ki oldukça faþist bir CHP dir), þiddet araçlarýyla Kürt halký üzerindeki baskýyla var olan DTP yi birbirine benzetebiliriz. Ýkisi de egemen olduðu toplumda tepeden inmeci bir modernleþme projesi uyguladý demiþti. Türköne ye göre, Kürt Kemalizmi nin iki kaynaðý var: Bizim Kürtler ne de olsa Cumhuriyet in resmî tarihi ile büyüdü. Bildikleri en yakýn uluslaþma ve ulus devlet inþa etme modeli Türkiye. Ýkincisi, PKK-DTP çizgisinin Stalinist geçmiþinden kaynaklanan, aydýnlanmýþ öncü kadrolarýn halký aydýnlatmalarý ve rehberlik etmeleri. Bu iki kaynaðý laiklik birleþtiriyor. Kürtler in bir ulusa dönüþmesi dindarlýðýn zayýflamasý ile mümkün. Öcalan ýn, Kemalizm adýný sýk telâffuz etmesi ve kendisini Kürtler in Atatürk ü yerine koymasý boþuna deðil. Bence de doðru tesbitler, BDP de kendi halkýný modernleþtirmek istiyor, ama bu istek kendi modernleþme anlayýþlarý ile alâkalý bir proje. Bizim bildiðimiz modern Batý modernleþmesi gibi deðil. Lâkin görmedikleri bir þey var. Dünya gibi Türkiye de deðiþiyor ve Türkiye bu defa farklý deðiþiyor. Hatta bazý deðiþimlere öncülük ediyor bile. BDP de bunun farkýnda, bu mücadele de bunun için aslýnda. Onlar da yeni oluþan bu düzende kendilerine bir þekilde yer edinmek istiyor. Fakat izlenen metot yanlýþ, ulusalcýlýða yakýn bir politika bu dünya düzeni içinde pek devam edecek gibi görünmüyor. Kimine göre ayrýþmacý hareketler bölge halký üzerinde etkili, kimine göre ise beraber yaþama isteði... Ayrýþmacý hareketler hem birleþtirici hem de ayrýþtýrýcý bir yapý sergilemekte. Birleþtirici olduðu nokta þu: Bu tür ayrýlýkçý hareketler ayný ideolojide olanlarý ancak bir araya getirebilir. Böylelikle bu hareketleri, kendi karþýtlarýný da oluþturur. PKK da böyle yapýyý oluþturdu bölgede. Devletin kendisine zulüm ettiðine inanan Kürtler, ayrý bir devlet ideolojisine büründükleri için PKK ve BDP saflarýnda birleþiyor. Fakat bunun devlet ile çözülebileceðine inanan Kürtler ise, tam karþý safta yer alýyor. Bölgeden örnek verirsek bir tarafýn BDP de, diðer tarafýn da AK Parti de birleþtiðini görüyoruz. Ýþte bu birleþtirici bir yapý arz etmektedir. Ayrýlýkçý anlamda ise bölgenin iki ideolojiye ayrýþtýðýný görmekteyiz. ani Kürtler PKK ya gönül verenler ve vermeyenler, Son olarak sizce devletin iþlevi bu aþamada ne olmalýdýr? BUGÜNÜN Türkiye si, 1990 larýn Türkiye si deðil, öncelikle bunu bilmek lâzým. Artýk Doðu ve G. Doðu ya devlet daha fazla özen gösteriyor. O bölgeler geçmiþ yýllar gibi kaderine terk edilmiyor. Özellikle son yýllarda yapýlanlar gözler önünde, hükümet kýrgýn olan Kürt halkýný kazanmak için büyük bir çaba harcýyor. PKK ya en baþýnda gönül verenler ise devletle tanýþmayan ya da devletin farklý ve istenmeyen yüzüyle tanýþan insanlar. PKK, IRA ve ETA gibi kuruluþ aþamasýnda gönüllü bulmakta pek fazla bir zorluk çekmedi, çünkü PKK kýrsala yöneldi ve kýrsal alandan gençleri kendisine baðladý. Temel hedefi devrimci bir yapý arz ettiði için bunun sorgulanmasý da pek gerçekleþtirilemedi. Fakat bugün bölge gençleri daha farklýlar. Evet belki i- deolojik anlamda ayný paralelde olabilirler, ama hayat konformizmi, yeniden daða yönelmeye pek izin vermeyecek gibi görünüyor. Leyla Zana nýn bahsettiði fýrtýna gençliði bence böyle bir yapý içinde, gönüllerinin bir kýsmý daðda, ama bir kýsmý da içinde yaþadýklarý hayatta gibi. PKK nýn da en çok çekindiði iþte bu, yeni nesilin devletle barýþýk olmasý ve devlet de bunu çok hýzlý olmasa da baþarýyor. Devleti oluþturan kurumlar, halka gerekli olan mal ve hizmetlerin saðlanmasýný organize etmekle yükümlüdür. Bunlardaki herhangi bir aksama bu kurumlar üzerinde baskýnýn artmasýna ve toplumsal yapýnýn devamlýlýðýnýn sekteye uðramasýna yol açabilir. Bu hizmetlerdeki aksaklýklarýn giderilmesi ise sürtüþmeleri, çatýþmalarý giderici bir rol oynar ve var olan yapýyý güçlendirir. Þu an olanlarda iþte bu tür geliþmeler, devlet sürtüþmeleri azaltmak için elinden geleni yapýyor gibi. Ayný zamanda devlet, toplumsal kurumlarýn devamlýlýðýný saðlamak için halkýn gözünde kendi kurumlarýnýn haklý temellere dayandýðýný anlatmak zorundadýr, aksi takdirde geçmiþteki bunalým devam edebilir. Bugüne baktýðýnýz da devlet bunu da yapýyor. Geriye kalan kararý ise halkýn vermesini beklemekten baþka yapabileceði bir þey yok. Umarýz, halkýmýzýn vereceði karar en doðru karar olur. ya da AK Parti ye oy verenler ya da vermeyenler olarak ikiye bölünmüþ durumda. Bunun bir örneðini de ETA ve IRA da görmekteyiz. Ýrlanda da ayrýlýkçý düþünce yanlýlarý IRA ya gönül verirken ve onlarý IRA etrafýnda birleþtirirken, Kuzey Ýrlanda yý onlardan farklý bir konuma getirmekteydi. Fakat oradaki durum biraz daha Katoliklik ve Protestanlýk ile alâkalýydý. ETA da ise durum daha farklý. Burada kiliseler bile iþin içine girmiþti. Dil konusu üzerine yapýlan tartýþmalarý nasýl yorumluyorsunuz? Sizce BDP yeterince emek veriyor mu bu konuda? Dil toplumun ürünüdür. Toplum onu, tecrübesini dile getirmek için bir araç olarak kullanýr. Klâsik sosyoloji geleneði içinde dil ile düþünce a- rasýndaki iliþkiyi ilk ele alan sosyolog Durkheim dir. Durkheim e göre dil ve dilin naklettiði kavramlar sistemi, kolektif bir inceden inceye iþlemenin ürünüdür. Durkheim e göre dil topluma, düþünceyse dile baðlýdýr. Baþka bir deyiþle, düþüncenin belirleyicisi dil, dilin belirleyicisi ise toplumdur. Dil, düþünmenin ve düþüncenin aracýdýr. BDP nin sürekli olarak dillendirdiði iki dil meselesini de yukarýdaki izahatla beraber okumak faydalý olacaktýr. Ýki dil tecrübesinde bu tür sosyo dinamiklerin göz ardý edildiði ve meþrû istemin amacýndan saptýrýldýðý gün gibi ortadadýr. Tabii bir de iþin ikinci boyutu mevcuttur: Dilin devletle kurmuþ olduðu iliþki, ya da devletin bir dil ile kurmuþ olduðu iliþki o dilin kaybolmasý ya da canlandýrýlmasý konusunda belirleyici bir iþlev görmektedir. Öte yandan dil-iktidar iliþkisi devlet sýnýrlarýný a- þan bir alana iþaret etmektedir. Dilin toplumsal a- landaki iþlevselliði, bireysel ya da kolektif olarak yeni olanaklar meydana getirmesi, yeni güç ya da iktidar iliþkileri saðlamasý dilin geleceðini belirleyen bir diðer önemli faktördür. Bu baðlamda dil meselesini, toplumsal baðlarýndan koparan, dildevlet-iktidar iliþkisini görmezden gelen ve meseleyi kiþisel bir tercihe indirgeyen bireysel kültürel haklar politikasýnýn, dil kaybýný hedefleyen bir siyaseti perdelemekten öteye bir anlam ifade etmediði açýktýr. Özellikle ikinci kýsýmda belirtilen dildevlet ve iktidar iliþkisi, bu siyasî oluþum tarafýndan bilerek görmezden gelinmektedir. Halbuki sürekli olarak dile getirilen AK Parti nin çabalarý, devlet-dil ve hükümet baðlamýnda ele alýndýðýnda ortadadýr. Özellikle TRT6 gibi bir devlet kanalýnda sürekli olarak yapýlan Kürtçe yayýn, devletin, daha doðrusu hükümetin atmýþ olduðu önemli a- dýmlardan sayýlabilir. Fakat siyasî bir amaç uðruna her þeyin heba edilmesi, bizim siyasî geleneðimiz için de her zaman olagelen bir yaklaþým olduðu için, bu dönemde yine ayný metot izlenmektedir. BDP, bu konuda en baþta mücadele anlamýnda makul yaklaþýmlar sergileyebiliyordu. Fakat ne zaman KCK dâvâlarýnda Kürtçe savunma talebi gündeme geldi, o zaman iþler farklýlaþtý. Dil sorunu sosyolojik bir sorun olmaktan çýktý ve bir rant alaný haline getirildi. Anadilini argümanlaþtýran ve araçsallaþtýran Kürt siyasî söyleminin ve anadil aktivizmi yapan kurum ve þahýslarýn, dilin araçsal ve hissi boyutlarýný enstrümantalize etme þansý olmadýðý gibi, anadilde eðitimi hakikî bir gereksinim olarak ikna edici bir söyleme oturtmalarý da mümkün deðildir. Þehirde tabelâlarýn çift dilli olmasý sorunu çözer mi? Kesinlikle hayýr. Çünkü sorunun boyutu farklýlaþtý artýk. Sorun dil sorunu deðil, bazýlarýnýn ayrý yaþama isteði sorunu. Bugün Diyarbakýr ya da Van Belediyelerinde ünvanlar ve iþlem odalarý ayný zamanda Kürtçe tabelâlara da sahip. Birçok doðu ilinde Nevruz, Kurban Bayramý ya da Ramazan aylarý artýk Kürtçe afiþlerle de kutlanýyor. Reklâm panolarýnda Kürtçe reklâmlar yapýlýyor, ama olaylarda bu panolar haþat ediliyor. Bu karmaþýk bir durum. Öfke toplumsal sorunlarla alâkalý bir þey deðil. Bir dil özgürlüðünden çok, bir çatýþma özgürlüðünün bir parçasý haline getirilmek istenmektedir Kürtçe. Hâlbuki Kürtçe ve Türkçe yazýlan tabelâlar ortak bir kültür dilinin en önemli göstergesidir. Tartýþýlan gerçekliðin birkaç harf- X,W,Q dýþýnda olduðu açýk bir biçimde ortadadýr, hedef, bu söylemler ile yeniden oluþan eylem ve þiddet ortamýný kýzýþtýrmaktýr. Dil meselesi insanlarýn kiþisel tercihleriyle, anne-babalarýnýn ev içinde çocuklarýyla hangi dilde konuþtuklarý ile sýnýrlý bir mesele deðildir. Aksine, mevcut sosyokültürel, sosyopolitik ve sosyoekonomik koþullardan baðýmsýz ele alýnamayacak, bu dinamiklerle birlikte analiz edilmesi gereken bir husustur. DEVAMI 4. SAFADA

14 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 6 ELÜL 2011 SALI 13 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý B U N L A R I B Ý L Ý O R M U S U N U Z? EXPER ILDIZ Holding Biliþim Grubu þirketlerinden Datateknik bünyesinde 1994 yýlýnda faaliyetlerine baþlayan Exper, kýsa sürede Türkiye nin lider yerli bilgisayar üreticisi konumuna geldi. Exper, 2010 yýlýnda Grup bünyesinde gerçekleþtirilen yeniden yapýlanmayla yoluna, Exper A.Þ. olarak devam ediyor. AR-GE çalýþmalarýyla rakiplerinden farklýlaþan, her yeni ürününde tüketicilerinin beklentilerinin ötesinde ürünler tasarlayan Exper, düzenlediði kampanyalarla da tüketicilerin kolayca bilgisayar sahibi olabilmesini saðlýyor. Ürünlerin yanýnda hediye ettiði yazýlýmlarla da tüketicilerine deðer katan muhtevalar sunan Exper, üç yýl üst üste (2006, 2007, 2008) masaüstü bilgisayar gelirlerinde liderlik koltuðuna oturdu. Türkiye genelinde hizmet veren bütün perakende zincir marketlerinde son kullanýcýlara ulaþan Exper in, 1000 i aþkýn da bayisi bulunuyor. Microsoft, biliþim devlerine Exper i örnek gösterdi A ZI LIM de vi Mic ro soft, ma sa üs tü, di züs tü ve tab let PC ü rün le riy le tü ke - ti ci le re trend tek no lo ji le ri su nan Ex - per i Bil ge Pi si ü rü nü i le dün ya ça - pýn da ör nek pro je ge liþ ti ri ci si se çe rek an lam lý bir ö dül le o nur lan dýr dý. Los An - ge les ta Mic ro soft un üst dü zey yö ne ti ci - le ri nin ya ný sý ra bin ler ce iþ or ta ðý nýn ka - tý lý mý i le ger çek le þen Dün ya Ýþ Or tak la rý Kon fe ran sý nda, Ex per in Bil ge Pi si ü rü - nü i le Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si or - tak lý ðýy la yü rüt tü ðü Her Öð ren ci ye Net bo ok pro je si, dün ya ça pýn da ör nek pro je o la rak su nul du. Mic ro soft, bi li þim dev le ri ne Ex per i ör nek gös ter di. a zý lým de vi Mic ro - soft, ma sa üs tü, di züs tü ve tab let PC ü - rün le riy le tü ke ti ci le re trend tek no lo ji - le ri su nan Ex per i Bil ge Pi si ü rü nü i le dün ya ça pýn da ör nek pro je ge liþ ti ri ci si se çe rek an lam lý bir ö dül le o nur lan dýr - dý. Los An ge les ta Mic ro soft un üst dü zey yö ne ti ci le ri nin ya ný sý ra bin ler ce iþ or ta ðý nýn ka tý lý mý i le ger çek le þen Dün ya Ýþ Or tak la rý Kon fe ran sý nda, SON SON Cor po ra ti on, son kul la ný cý ve pro fes yo nel pa - zar la ra yö ne lik ses, gö rün - tü, o yun, i le ti þim ve bil gi tek no lo ji le ri ve tü ke ti ci e - lek tro ni ði a la nýn da ki ye ni - lik çi ü rün, muhteva (film, mü zik, o yun) ve ta sa rým la rý i le dün ya nýn li der Ja pon e - lek tro nik þir ke ti dir yý - lýn dan be ri Tür ki - ye de de Sony E u ra - si a o la rak fa a li yet gös te ren Sony Cor - po ra ti on, kul la ný cý - la ra sa týþ ve sa týþ son ra sý mak si mum ka li te an la yý þýy la hiz met ve ren yay gýn bir ba yi ve ser vis a - ðý na sa hip tir. Ma ke.be li e ve fel se fe si nin bir par ça sý o la - rak, muh te þem ha yal ler i le o ri ji nal fi kir le ri ger çe ðe dö - nüþ tü ren Sony nin, çev re dos tu ye þil tek no lo ji, ü rün ve hiz met le ri i le il gi li da ha ay rýn tý lý bil gi i çin lüt fen ad re si ni zi ya ret e din.. Ex per in Bil ge Pi si ü rü nü i le Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si or tak lý ðýy la yü - rüt tü ðü Her Öð ren ci ye Net bo ok pro je si, dün ya ça pýn da ör nek pro je o - la rak su nul du. Dün ya ge ne lin de 135 ül ke den 16 bi ne ya kýn iþ or ta ðý nýn ka - týl dý ðý kon fe rans ta, Mic ro soft un tek - no lo ji viz yo nu, stra te ji le ri ve iþ or tak lý - ðý yak la þý mý na i liþ kin çe þit li ko nu lar din le yi ci ler i le pay la þýl dý. Kon fe ran sýn 2011 yý lý ö dül le ri i çin de an lam lý bir yer e di nen Ex per i se Bil ge Pi si i le son i ki yýl dýr Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si i le yü rüt tü ðü Her Öð ren ci ye Net bo ok pro je si i le dün ya ça pýn da ör nek pro je ö dü lü nün sa hi bi ol du. Tür ki ye de ilk de fa on bin ler ce öð ren ci yi Bil ge Pi si i le E I SA Ö dül le ri jü ri he ye ti, Sony nin di ji tal gö rün tü le me den ev eð len ce sis tem le ri ne ka dar dört ka te go ri de ki ü rün - le ri ni En Ý yi Ü rün ö dü lü ne lâ yýk gör dü. -Sony BRA VI A KDL-55HX920, Av ru - pa da yý lýn LCD Te le viz yo nu : Si - ne ma tik per for mans i le Ýn ter net ye te nek le ri a ra sýn da mü kem mel bir den ge ku ran Sony BRA VI - A KDL-55HX920 mo de li, is te di ði ni zi, is te di ði niz za - man iz le me ni zi da ha da ko lay laþ tý rý yor. -Sony BDP-S780: Av ru - pa da yý lýn Blu-ray Oy na tý - cý sý : En i yi re - sim ka li te si ve High De fi - ni ti on 3D söz ko nu su ol - du ðun da, E I SA ta ra fýn dan Av ru pa da ý - lýn En Ý yi Blu-ray Oy na tý cý sý se çi len Sony Blu-ray BDP-S780 in bi le ði ni bük mek ol - duk ça zor. Ad van ced IP Con tent No i se Re duc ti on Pro tek no lo ji si, can lý, kes kin in ter net i çe ri ði su nu yor. -Sony Hand ycam HDR-PJ10E: Av ru - pa da yý lýn A i le Vi de o Ka me ra sý : Da hi li pro jek tö rü i le Sony Hand ycam HDR-PJ10E mü kem mel bir ye ni den oy na - tým de ne yi mi su nu yor. Ci haz, vi de o ve gö - rün tü le rin her yer de, her za man du var la ra ve ya di ðer düz yü zey le re yan sý týl ma sý na im - bil gi sa yar lý e ði ti me ter fi et ti ren pro je - nin ö dü lü Ex per Pa zar la ma Di rek tö rü Mert E rinç e Mic ro soft Or ta do ðu ve Af ri ka böl ge yö ne ti ci si Ce li ne Bre ma - ud ta ra fýn dan ve ril di. Ex per in son i ki yýl da tü ke ti ci le rin be ðe ni si ne sun du ðu ü rün le riy le Tür ki ye ve böl ge sin de ki ye ni lik çi li ði nin ya ný sý ra pa zar da ki id - di a sý ný da en i yi þe kil de göz ler ö nü ne ser di ði ni be lir ten Mic ro soft Tür ki ye O EM den So rum lu Ge nel Mü dür ar dým cý sý Ça ða tay Ço pu roð lu, 10 bi ni aþ kýn bi li þim þir ke tin den o lu þan Mic ro soft Tür ki ye e ko sis te mi, ül ke e - ko no mi si ne kat ký sað la yan çö züm le ri ve ü rün le riy le ül ke mi zin bi li þim le ye ni ve ön de o la bil me si i çin kat ký sað la ma - ya de vam e di yor. E ði tim a la ný na ye ni bir ba kýþ a çý sý ge ti ren bu pro je Tür ki - ye nin bütün ku rum la rýn da bil gi nin ve tek no lo ji nin ön pla na çýk ma sý ve e ði ti - min ya ný sý ra, is tih dam, sað lýk gi bi ben ze ri so run la rýn, bi li þim sek tö rü nün ön cü lü ðün de çö ze bi le ce ði ni a çýk ça or - ta ya ko yu yor. de di.. Sony, EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliði) tarafýndan ödüllendirildi kân ve ri yor. Cle ar Pha se ve S-Mas ter di ji tal amp li fi ka tör lü ste re o ho par lör ler ber rak, di - na mik ses ü re ti yor. -Cyber-shot DSC-HX9V: Av ru pa da yý - lýn Kom pakt Fo toð raf Ma ki ne si : Da ha kü çük ve ha fif o lan Sony Cyber-shot HX9V di ji tal fo toð raf ma ki ne si, DSLR ka li - te sin de yük sek per for - mans su nar ken, Ex mor R CMOS Sen sö rü, Full HD vi de o çe kim, A kýl lý Pa no ra mik Çe kim, 3D çe kim op si yon la rý se çe - ne ði, ar ka plan flu laþ týr ma ve GPS/Pu su la fonk si yo - nu nun da a ra la rýn da bu - lun du ðu i le ri tek no lo ji ye sa hip ye ni lik ler le yük lü. E I SA Ö dül le ri, 2 Ey lül de ö zel bir tö ren le sa hip le ri ni bu ldu 19 Av ru pa ül ke sin den 50 ö zel ses, vi de o, fo toð raf ve mo bil e lek tro nik der gi si nin o - luþ tur du ðu öz gün bir bir lik o lan E I SA, her yýl dü zen le ni yor. Ö dül ka za nan lar, ga ze te - ci ler ve ba ðým sýz tek nik uz man lar dan o - lu þan bir jü ri he ye ti nin yap tý ðý de ðer len - dir me so nu cun da be lir le ni yor E I SA Ö dül le ri, bu yýl, 2 Ey lül de dü zen le nen bir tö ren le bir li ðin ü ye le ri ta ra fýn dan sa hip - le ri ne ve ril di. Malwarebyte's Anti-Malware PROGRAM TANITIMI MALWAREBTE'S AntiMalware programý isminden anlaþýlacaðý gibi bir malware temizleme programý. Küçük boyutuna raðmen bilgisayarýnýza herhangi bir yol ile bulaþmýþ kötü niyetli yazýlýmlarý bulmak ve temizlemek için kullanabileceðiniz bu güçlü güvenlik aracý en güncel tehditlere karþý bilgisayarýnýzý korumanýzda en büyük yardýmcýlarýnýzdan biri olabilir. Ýster hýzlý bir arama ile bilgisayarýnýzýn önemli sistem bölümlerindeki zararlý yazýlýmlarý tarayabileceðiniz, isterseniz de derin bir araþtýrma ile bilgisayarýnýzýn her noktasýný kötü niyetli programlardan temizlemek için kullanabileceðiniz Malwarebyte s Anti- Malware sürekli olarak güncellenen veritabaný ile en son çýkan tehditlere karþý hazýr durumda bulunuyor. Virüs, worm, trojan, spyware, adware ve rootkit gibi zararlý yazýlýmlara karþý güçlü bir çözüm aracý olan bu ücretsiz program Türkçe dil seçeneðine de sahip. Programýn geliþmiþ tam sürümü ise ücretsiz versiyona göre anlýk koruma seçeneðine ve bazý ek özelliklere sahip. Prog ram ö zel lik le ri: Hýz lý ve de tay lý de rin ta ra ma se çe nek le ri. Ge liþ ti ril miþ ta ra ma mo to ru. Vi rüs, so lu can, tru va a tý vb. za rar lý dos ya ve prog - ram te miz le me. Do na ným sü rü cü le ri ni ta ra ma. Gün cel le nen ve ri ta ba ný i le en son çý kan teh dit le re kar þý sa vun ma. Türk çe da hil çok lu dil des te ði. 64bit iþ le tim sis te mi des te ði. Bu ra dan ba ka bi lir si niz? sa link.tk/2zp

15 14 6 ELÜL 2011 SALI SPOR SERCAN ILDIRIM 5 IL G.SARA'DA BURSASPOR'UN GENÇ ILDIZI SERCAN ILDIRIM ARTIK G.SARA FORMASI GÝE- CEK. BU TRANSFER ÝÇÝN BURSASPOR'A 3 MÝLON EURO PARA ÖDEECEK OLAN SARI-KIRMIZILI TAKIM ARICA MUSA ÇAÐIRAN'I DA BURSASPOR'A VERECEK. Türkiye, 2 Eylül'deki son maçýnda Kazakistan'ý, 2012 Avrupa Þampiyonasý Elemeleri'nde Arda Turan'ýn dakikadaki golüyle 2-1 yenmiþti. FOTOÐRAF: A.A VÝANA'DA ZOR GECE A MÝLLÝ TAKIMI 2012 AVRUPA ÞAMPÝONASI ELEMELERÝNDE BU AKÞAM AVUSTURA ÝLE VÝA- NA'DA KARÞILAÞACAK. SAAT 21.30'DA BAÞLAACAK KARÞILAÞMA NTV TARAFINDAN CANLI A- INLANACAK. SAKAT EMRE BELÖZOÐLU ÝLE KART CEZALISI SELÇUK ÝNAN FORMA GÝEMEECEK. A MÝLLÝ Futbol Takýmý, bugün Viyana'da Avusturya ile yapacaðý 2012 Avrupa Þampiyonasý elemeleri A Grubu 8. maçýyla birlikte 484. karþýlaþmasýna çýkacak. NTV SPOR saat 21.30'da baþlayacak karþýlaþmayý canlý olarak yayýnlayacak. Türk Milli Takýmýnda sakatlýðý devam eden Emre Belözoðlu ile kýrmýzý kart cezalýsý Selçuk Ý- nan forma giyemeyecek. Türk Milli Takýmý, 88 yýllýk tarihinde, 254'ü resmi, 229'u özel olmak üzere geride kalan toplam 483 maçta, 174 galibiyet, 114 beraberlik alýrken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yýldýzlý ekip, bu maçlarda toplam 627 gol a- tarken, kalesinde ise 724 gol gördü. Türkiye, son randevusunda, 2 Eylül 2011 tarihinde Türk Telekom Arena'da karþýlaþtýðý Kazakistan'ý, 2012 Avrupa Þampiyonasý e- lemelerinde Arda Turan'ýn dakikadaki golüyle 2-1 yenmiþti. DEPLASMAN KARNEMÝZ KÖTÜ Öte yandan A Milli Takým'ýn son dönemdeki rakip saha karnesi kötü. Türkiye, Dünya Kupasý ve Avrupa Þampiyonasý elemelerinde deplasmanlarda yaptýðý son 8 maçýn sadece 1'ini kazanabildi, diðer 7'sinde puan yitirdi. Ay-yýldýzlý ekip, elemelerde rakip sahalarda yaptýðý son 8 maçtan 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldý, bu süre içinde sadece 1 kez, o da zayýf rakibi Kazakistan karþýsýnda 3 puana ulaþabildi. Milliler, bu 8 maçlýk periyotta deplasmanlarda 5 kez gol yollarýnda suskun kalýrken, Azerbaycan'a 1-0 yenilip, Estonya ile de 0-0 berabere kalarak, büyük düþ kýrýklýðý yaþattý. BURSASPOR'UN golcü oyuncusu Sercan ýldýrým, Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray ve Bursasporlu yöneticiler arasýnda yapýlan görüþmelerin ardýndan Sercan ýldýrým'ýn Galatasaray'a 5 yýllýk imza attýðý belirtildi. Galatasaray bu transfer sonucunda Bursaspor'a 3 milyon euro para ödeyecek ve Musa Çaðýran'ý verecek. Galatasaray'a transfer olduðu için çok mutlu olduðunu belirten Sercan ýldýrým, bu zamana kadar aldýðý haksýz eleþtirileri futboluyla sileceðini söyledi. Radyospor'a konuþan Sercan ýldýrým, Galatasaray'da ve milli takýmda baþarýlý olacaðýný da iddia etti. Ýþte Sercan ýldýrým ýn çok özel açýklamalarý: FATÝH HOCA SEVÝNCÝ ''Galatasaray, Avrupa da ses getirmiþ tek Türk takýmý, büyük bir camiaya geldim; çok mutluyum. Umarým, transferim benim ve kulübüm için hayýrlý olur. Büyük bir camiaya gelmenin heyecanýný yaþýyorum. Galatasaray, Türkiye de bence, Avrupa da ses getirmiþ tek takým. Bu nedenle büyük bir camiaya geldim; son derece mutluyum. Fatih hocamla milli takýmda çalýþtým ve her BURSA'DA GÖZDEN DÜÞTÜ: Bursaspor yönetimi, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçýnda Anderlecht ile Bursa'da oynanan ve 2-1 kaybedilen maçýn ardýndan, Teknik Direktör Ertuðrul Saðlam'ýn raporu doðrultusunda, Volkan Þen ve Ýbrahim Kaþ ile birlikte Sercan ýldýrým'dan da kendisine kulüp bulmasýný istemiþti. Sercan ile birlikte yeþil-beyazlý kulübün altyapýsýndan yetiþen Volkan Þen, daha önce Trabzonspor ile anlaþmýþtý. zaman her yerde Fatih hocayla çalýþmak istemiþimdir. Þimdi böyle bir fýrsat elde ettim; çok mutluyum. Umarým hep birlikte güzel günler göreceðiz. eni takýmýmda elimden geleni sahaya yansýtacaðým. Çok çalýþacaðým. Goller atmak, attýrmak istiyorum. Tek amacým gollerimle Galatasaray ýn baþarýsýna katkýda bulunmaktýr. Umarým bunu baþarýrým. Haksýz eleþtirilere uðradým; ama artýk sadece futboluyla konuþulan bir Sercan olacak. Her zaman, her konuda haksýz eleþtirilere uðradým. Bu nedenle kimse þüphe duymasýn; ben kulübüm ve Fatih hocaya layýk bir görüntü çizeceðim. Çok çalýþan ve her zaman baþarýlarýyla konuþulan bir Sercan olacak. Herkese bu konuda söz veriyorum. GÖZLERARDATURAN'DA KAZAKÝSTAN'A ATTIÐI SON SANÝE GOLÜLE TÜRKÝE'Ý GALÝBÝETE TAÞIAN MÝLLÝ FUTBOLCU, BUGÜNKÜ AVUSTURA KARÞILAÞMASINDA DA A-ILDIZLI EKÝBÝN GOL OLLARINDA EN GÜVENDÝÐÝ ÝSÝM OLACAK. Hiddink'in 12. sýnavý TÜRK MÝLLÝ TAKIMI, HOL- LANDALI TEKNÝK ADAM ÖNETÝMÝNDEKÝ 11 MAÇ- TAN 6'SINI KAZANDI, 3'Ü- NÜ KABETTÝ, 2'SÝNDE DE BERABEREKALDI. A MÝLLÝ Futbol Takýmý, bugün Viyana'da Avusturya ile yapacaðý 2012 Avrupa Þampiyonasý e- lemeleri A Grubu 8. maçýyla birlikte, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 12. sýnavýný verecek. Hollandalý teknik adam, Ayyýldýzlý ekibin baþýnda þimdiye dek 11 maça çýkarken, Türk Milli Takýmý bunlardan 6'sýný kazandý, 3'ünü yitirdi, 2'sinde de berabere kaldý. 7'si resmi, 4'ü özel bu 11 maçta Türkiye toplam 16 gol atarken, kalesinde i- se 9 gol gördü. EN ETKÝLÝ ÝSÝM: Arda Turan Avrupa Þampiyonasý elemelerinde forma giydiði 5 maçta 4 gol atýp, 1 de gol pasý vererek Türkiye'nin hücumda en etkili ismi oldu. FOTOÐRAF: A.A A MÝLLÝ Futbol Takýmý'nýn 2012 Avrupa Þampiyonasý elemelerinde yarýn Viyana'da Avusturya ile yapacaðý A Grubu 8. maçýnda gözler Arda Turan'ýn üzerinde olacak. Kazakistan'a attýðý son saniye golüyle Türk Milli Takýmý'ný galibiyete taþýyan Arda Turan, ayyýldýzlý ekibin gol yollarýndaki en etkili ismi olarak dikkati çekiyor. Çiçeði burnunda Atletico Madridli futbolcu Arda, 2012 Avrupa Þampiyonasý elemelerinde Türkiye'nin yaptýðý 7 maçýn 5'inde forma giyerken, toplam 444 dakika sahada kaldý ve bu süre içinde 4 gol attý, 1 de asist yaptý. Milli futbolcu, Kazakistan deplasmanýnda 30 galip gelinen maçýn ilk golünü kaydederken, Ýstanbul'daki Belçika maçýnda skor 22'yken, 78. dakikada attýðý golle ayyýldýzlý ekibi 32 galibiyete taþýdý. UMUTLARIN BÝTTÝ ANDA SAHNEE ÇIKTI ine Ýstanbul'daki 20'lýk Avusturya galibiyetinde gol perdesini açan isim olan Arda, deplasmanda Belçika ile 11 berabere kalýnan maçta ise Burak ýlmaz'ýn golüne müthiþ bir asist yaptý ve grup ikinciliði açsýndan çok büyük önem taþýyan müsabakada beraberlikte büyük rol oynadý. Arda son olarak da Ýstanbul'daki Kazakistan maçýnda umutlarýn bittiði anda dakikadaki golüyle ayyýldýzlý ekibi 21'lik galibiyete taþýdý. Türk Milli Takýmý, Arda Turan'ýn sakatlýðý nedeniyle forma giyemediði Almanya (30) ve Azerbaycan (10) maçlarýný ise yitirdi.türkiye, Arda'dan yoksun maçlarýnda gol yollarýnda suskun kalýrken, Arda'nýn forma giydiði müsabakalarda ise gol açýsýndan etkili oldu.a Milli formayý 46 kez giyen 24 yaþýndaki Arda Turan, 11 kez fileleri havalandýrdý. FENERÝUM'A HÜCUM: aþanan sýkýntýlý süreçte F.Bahçe'yi yalnýz býrakmak istemeyen taraftarlar, "Ben Fenerbahçeliyim! Kulübüme 1 günde 1 milyon TL kazandýrýrým" sloganýyla, Feneriumlara akýn etti. Çeþitli organizasyonlarla Fenerbahçe Spor Kulübü ne desteklerini sürdüren taraftarlar Pazar günü "Ben Fenerbahçeliyim! Kulübüme 1 günde1milyontlkazandýrýrým" sloganýylafenerbahçe ninlisanslýürünlerinisatanfeneriumlarayoðunilgigösterdi.. Minderde3madalyaumudu ÝSTANBUL'DA ELÜL TARÝHLERÝNDE APILACAK DÜNA GÜREÞ ÞAMPÝ- ONASI'NDA TÜRK MÝLLÝ TAKIMIMIZ SERBESTTE 3 ALTIN MADALA BEKLÝOR. GÜREÞ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker, Eylül tarihleri arasýnda Ýstanbul'da yapýlacak 2011 Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda hem organizasyon, hem sportif açýdan mükemmel iþlere imza atacaklarýný söyledi. Spor Genel Müdürlüðü'nün internet sitesine açýklamalarda bulunan Çeker, Türkiye'nin yapacaðý organizasyonla, Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði (FILA) tarihinin en görkemli þampiyonasýnýn gerçekleþtirileceðini ifade ederek, ''Hem organizasyon açýsýndan, hem de sportif baþarý açýsýndan o tarihler Türk güreþi için milat olacak'' ifadelerini kullandý. Ýstanbul'da düzenlenecek Dünya Þampiyonasý'na rekor sayýda ülkenin katýlacaðýný ve þampiyonanýn her açýdan mükemmel geçmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Çeker, Türkiye olarak son yýllarda çok önemli spor organizasyonlarýný büyük bir baþarýyla gerçekleþtirdiklerini kaydetti.universiade, Avrupa Gençlik Oyunlarý, Dünya Basketbol Þampiyonasý'nýn bunlara örnek olduðunu kaydeden Çeker, ''Þimdi ö- nümüzde bir büyük þampiyona daha var Eylül tarihleri arasýnda dünyanýn kalbi bir kez daha Ýstanbul'da atacak. Dünya Güreþ Þampiyonasý'ný hem görsel açýdan hem de Türkiye'nin sportif baþarýsý açýsýndan en mükemmel þekilde gerçekleþmesi için geceli gündüzlü çalýþýyoruz. Bu þampiyona FILA tarihinde de uzun yýllar konuþulacak bir þampiyona olacak'' þeklinde görüþlerini aktardý. Çeker, 3 altýn madalyanýn yaný sýra toplamda ise 7 madalya hedeflediklerini belirterek, güreþseverlerin bu önemli þampiyonada sporcularý yalnýz býrakmamasýný istedi. Devlet büyüklerinin de Dünya Güreþ Þampiyonasý'na çok büyük önem verdiðini ifade eden Bekir Çeker, þampiyonanýn açýlýþýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yapacaðýný söyledi. Bienvenu F.Bahçe'de FENERBAHÇE Ýsviçre'nin oung Boys Kulübü'nün Kamerunlu forvet futbolcusu Henri B i e n v e n u ' n u n transferi konusunda kulübü ile görüþmelere baþlandýðýný Borsa'ya bildirdi.

16 Süper Lig yine TEHLÝKEDE SPOR HUKUKU ENSTÝTÜSÜ BAÞKANI VE CAS ÜESÝ AVUKAT KIS- MET ERKÝNER, ''SÜPER LÝG MÜSABAKALARI STATÜSÜNDE PLA OFF SÝSTEMÝNÝN AINLANMAMASI HALÝNDE, BU SENE ONANA- CAKLÝGÝNHUKUKÝBÝRDAANAÐIOLMAZ''UARISINDABULUNDU. SPOR Hukuku Enstitüsü Baþkaný ve U- luslararasý Spor Tahkim Kurulu (CAS) üyesi Avukat Kýsmet Erkiner, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uygulanacak play-off sistemi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) uyarýda bulundu. etkiner, yaptýðý açýklamada, ''Süper Lig Müsabakalarý Statüsü''nde play off sisteminin yayýnlanmamasý halinde, bu sene oynanacak ligin hukuki bir dayanaðýnýn olmacaðýný söyledi. Konuyla ilgili olarak kamuoyuna yazýlý bir açýklamada bulunduklarýný kaydeden etkiner, ''Açýklamamýzda, süper lig fikstür çekimi sýrasýnda bu play-off sisteminin iþleyiþi sözlü olarak izah edilmiþ olmasýna ve TFF'nin sitesine ''play-off statüsü'' þeklinde bir açýklama konmasýna raðmen, bu hususu yürürlüðe koyacak olan hukuki gereðin, yani ''Süper Lig Müsabakalarý Statüsü'' deðiþikliðinin u- sulüne uygun þekilde yerine getirilmediðini belirttik. TFF bu iþi atladý. Bir çok hukuki hata yapýyorlar. Bu durumun farkýna varmalarý ve düzeltmeleri için u- zun süre bekledik'' dedi. TFF'nin sitesinde ''Süper Lig Müsabakalarý Statüsü'' kýsmýnda bu sezon uygulanacak play off sisteminin yayýnlanmasý gerektiðini vur- CAS üyesi avukat Kýsmet Erkiner. gulayan etkiner, þunlarý söyledi: ''Bu sistem yayýnlamadýðý taktirde hukuki dayanaðý olmayan bir lig oynanmýþ olur. Çünkü statüde þu anda karþýlaþmalarýn nasýl oynanacaðý, nasýl küme düþüleceði gibi önemli konular eski sisteme göre yazýlmýþ durumda. Dolasýyla bu durumu düzeltmeden oynanacak maçlarýn hiç bir hukuki dayanaðý olmaz. TFF'nin tutumu son zamanlarda çok garip. 'Her þeyi ben biliyorum' þeklinde bir tutum i- çerisindeler. Karþýlaþmalar 9 Eylül'de baþlýyor. 4 gün içinde o statüye gerekli deðiþikliði yapýp yayýnlayabilirler ve hiç bir sorun çýkmaz. Ancak 'bunu deðiþtirmeye gerek yok' gibi bur tutum içerisine girerlerse o zaman hukuki bazý sonuçlara katlanýrlar.'' Þanlýurfaspor yeni sezonu açtý 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Þanlýurfaspor, sezon açýlýþý kapsamýnda Bursaspor ile yaptýðý dostluk maçýnda 1-0 maðlup oldu. GAP Arena Stadyumu'nda yapýlan karþýlaþma öncesi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve Þanlýurfa Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba tribünleri selamladýktan sonra kurban kesildi. Havai fiþek gösterilerinin ardýndan baþlayan karþýlaþmayý Ekrem Gerginci yönetti. Ev sahibi ekibin yeni transferleriyle, konuk takým ise aralarýnda Vederson, Svensson ve Ozan Ýpek gibi as futbolculardan kurulu bir kadroyla çýktýðý maçta iki takým da oynadýðý futbolla göz doldurdu. Ahmet Hamdi Çiçek / Þanlýurfa SPOR Trabzonspor'da Eylül ayý yoðun geçecek. Eylül'de Þampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de olmak üzere 17 günde 6 maç yapacak olan bordo-mavili takýmý Ýtalya'nýn ünlü ekibi Ýnter ile deplasmanda, Fransa'nýn Lille takýmý ile Avni Aker Stadýnda oynayacak. ÞENER: TRABZONSPOR ÇOK ÝÝ KADRO KURDU TRABZONSPQOR Kulübü Baþkaný Sadri Þener, Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde gruplarýna baktýklarýnda üst tura çýkma ihtimallerinin bulunduðunu ve bunu deðerlendirmeleri gerektiðini söyledi. Þener, açýklamada, geçen hafta sonu Trabzon'a geldiðinde bazý çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, ''Ýnter ile Milano'da yapacaðýmýz maçýn deplasman programýna baktýk. Hocayla görüþtüm. Gelir gider dengeleri, ödenecek ve gelecek paralara baktýk. 4 senedir bu kulüp gidiyor. Baþarýlý olursak 4 yýl daha böyle gider'' dedi. Avrupa Kupasý maçlarýna çok önem verdiklerini ifade eden Þener, ''Þampiyonlar Ligi grup maçlarýna ilk defa katýlýyoruz. Grubumuza baktýðýmýzda üst tura geçme ihtimalimiz var. Bunu iyi deðerlendirmeliyiz. Gruptan çýkma barajý Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener, "Lig ve Þampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için alternatifli ve iyi bir kadro oluþturduk" dedi. Þener, Avni Aker Stadý'nýn Þampiyonlar Ligi maçlarýna kadar hazýr olacaðýný söyledi. için 78 puan yeterli diyorlar. Inter ve Lille maçlarýyla gruba iyi bir baþlangýç yaparsak bu hedefimizi gerçekleþtirebiliriz'' diye konuþtu. Þener, Eylül ayýnda çok zorlu bir maç programlarýnýn olmasýnýn kendilerini endiþelendirmediðini kaydederek, þunlarý söyledi: ''Bizim kadromuz 30 kiþiden fazla. Ne kadar maç trafiði sýkýþýrsa sýkýþsýn, sahaya 23 tane kadro çýkaracak oyuncu sayýmýz var. Ýyi transferler yaptýk. Kadromuzu güçlendirdik. Lig ve Þampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edebileceðimiz alternatif bir kadro o- luþturduk. Lig ve Þampiyonlar Ligi'ne iyi baþlayarak, iyi devam etmek istiyoruz.'' UEFA heyetinin yarýn Hüseyin Avni Aker Stadý'nda incelemelerde bulunacaðýný dile getiren Þener, ''Þu anda çimlerde bir sýkýntý var. Bakým çalýþmalarý yapýldý ve ilaçlandý. Ligde ilk maçýmýzý Manisaspor ile deplasmanda oynayacaðýz. Inter maçý da deplasmanda. Zaman var ve bu sorun da giderilir. Stat UEFA kriterlerine de uygun, bir problem olmaz. Þampiyonlar Ligi maçlarý burada oynanýr'' diye konuþtu. 6 ELÜL 2011 SALI ALEX TÜRK VATANDAÞI OLAMIOR 15 F.BAHÇE KAPTANI ALEX DE SOUZA, ''BRE- ZÝLA ASALARI, TÜRK VATANDAÞI OLMA- MI ENGELLÝOR. TÜRKÝE'DE KENDÝMÝ BÝR ABANCI GÝBÝ HÝSSETMÝORUM'' DEDÝ. FENERBAHÇE'NÝN Brezilyalý futbolcusu Alexsandro de Souza (Alex), internetteki resmi sitesinde yayýmladýðý yazýda, Türk vatandaþlýðýna geçmeyeceðini duyurdu. Alex, geçtiðimiz Nisan ayýnda, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan kabul edildiðinde kendisine teklif edilen Türk vatandaþlýðý konusunu araþtýrdýðýný, ancak Brezilya yasalarýndan dolayý bunu gerçekleþtiremeyeceðini kaydetti. Bir çok Türk'ün sokakta ve internet aracýlýðýyla kendisine, ''Ne zaman Türk pasaportuna sahip olacaksýn?'' diye sorduðunu belirten Alex, ''Sizi bilgilendiriyorum ki, bu olmayacak. Brezilya Konsolosluðu tarafýndan çaðýrýldým ve bir Türk vatandaþý olmamý engelleyen Brezilya yasalarý hakkýnda beni bilgilendirdiler. U- zun süre konuþtuk ve Konsolosluðun söyledikleri doðrultusunda en iyi kararýn ayný þekilde devam etmek olduðuna ikna oldum'' ifadelerini kullandý. AÝLEME ÇOK ÝLGÝ GÖSTERÝLÝOR Alex, ''Her þeye raðmen, Türk halkýna karþý sevgim ve sempatim her zamankinden daha büyüktür. Kim olursa olsun, herkes tarafýndan her zaman iyi muamele gördüm. Bu, beni buraya daha çok baðlýyor ve sadece bir belge, baþta halký olmak üzere bu ülkeye olan hislerimi deðiþtirmeyecektir. Türkiye'de kendimi bir yabancý gibi hissetmiyorum. Kendimi gerçekten evimde, kendi ülkemdeymiþ gibi hissediyorum. Bana ve aileme gösterdiði muameleden dolayý Türk halkýna bir kez daha teþekkür ediyorum. Çok teþekkürler'' dedi. Alex ayrýca, Baþbakan Erdoðan'ýn Ankara'da kendisini kabul etmesinden dolayý çok mutlu olduðunu ve onur duyduðunu dile getirerek, ''Gerçekten bir baþbakanýn yanýnda oturmayý ve o aný yaþamayý asla hayatýmda düþünmemiþtim. Bu yüzden Türk Baþbakanýna sonsuza dek teþekkür edeceðim'' ifadelerine yer verdi.

17 Viyana Camii bahçesinde geniþ katýlýmlý bir resepsiyon verildi. Lâiklik, din dýþýlýk demek deðildir A VUS TUR A Ýs lâm ce ma a ti bu yýl ilk kez Ra ma - zan Bay ra mý dolayýsýyla Vi ya na Ca mii bah çe sin - de ge niþ ka tý lým lý bay ram re sep si yo nu ver di. Tu na Neh ri ký yý sýn da ki Vi ya na Ca mi i nin bah - çe si ne ku ru lan ça dýr lar da ve ri len bay ram re sep - si yo nu na a ra la rýn da Türk le rin de bu lun du ðu Müs lü man ve A vus tur ya lý beþ bi ne ya kýn ki þi ka týl dý. Re sep si yo na ka tý lan A vus tur ya Cum - hur baþ ka ný He inz Fisc her, her yýl Hof burg (Cum hur baþ ban lý ðý ma ka mý) Sa ra yý nda ül ke de - ki Müs lü man top lu mu na bay ram re sep si yo nu ver di ði ni ha týr la ta rak, Bu yýl ben si ze ko nuk ol - du ðum i çin çok mut lu yum de di. Ýs lâm ýn A - vus tur ya da her za man güç lü ve an lam lý bir di nî ce ma at ol du ðu nu i fa de e den Fisc her, A vus tur - ya da Din ve dev let iþ le ri nin bir bi rin den ay rýl - dý ðý la ik bir sis tem ol du ðu na i þa ret e de rek, An cak bu te mel il ke nin, din i le dev let a ra sýn da bir bi riy le te mas e den nok ta o la maz an la mý na gel me di ði ni söy le di. A vus tur ya da Ýs lâ mi yet in res men ta nýn ma sý nýn 100 ncü yýl dö nü mü nün ge le cek yýl kut la na ca ðý ný ha týr la tan Fisc her, Ýs - lâm ce ma a ti nin ha zýr la ya ca ðý bu kut la ma ya ken di si nin de ka tý la ca ðý ný be lirt ti. Viyana / aa Gra fen i le sü per hýz lý in ter net DÜN A DA bi li nen en in ce mad de o lan gra fe nin es ki si ne o ran la da ha çok ý þý ðý em - me si ni ve e lek tri ðe dö nüþ tür me si ni sað la ya - cak ye ni bir yol bu lan Ýn gi liz bi lim a dam la rý, in ter net ve di ðer op tik i le ti þim ler de sü per hý - za u laþ ma nýn yo lu nu aç tý. A ra la rýn da No bel ö dül lü bi lim a dam la rý An dre Ge im i le Kost ya No vo se lov un da bu lun du ðu e ki bin, Na tu re Com mu ni ca ti on der gi sin de ya yým la dýk la rý ça lýþ ma, gra fen mad de si i le me ta lik na no ya - pý la rý bir leþ tir mek su re tiy le gra fe nin e me bi le - ce ði ý þýk mik ta rý ný 20 kat ar tý ra rak e lek trik e - ner ji si ne çe vir me nin müm kün ol du ðu nu gös ter di. Sa de ce bir a tom ka lýn lý ðýn da ol ma - sý na kar þýn çe lik ten 100 kat da ha sert bir çe - þit kar bon o lan gra fen hak kýn da da ha ön ce ya pý lan a raþ týr ma lar, bu mad de üs tü ne yer - leþ ti ril miþ i ki bir bi ri ne ya kýn me ta lik kab lo ya ý þýk yan sýt mak su re tiy le el de e di len gü neþ pi li i le e lek trik el de et me nin müm kün ol du ðu nu gös ter miþ ti. A raþ týr ma cý lar, gra fe nin ya pý sýn - da ki e lek tron la rýn ha re ket li li ði i le hý zý nýn yük - sek ol ma sý sa ye sin de bu þe kil de ü re ti len gra - fen li a raç la rýn hý zý nýn, in ter net kab lo la rýn da kul la ný lan i le ti þim hý zýn dan on lar ca ve po tan - si yel o la rak yüz ler ce kat yük sek o la bi le ce ði ni or ta ya koy muþ lar dý. Londra / aa Çi ko la ta kal bi de ko ru yor ÇÝ KO LA TA NIN fay da la rý a ra sý na kalp kri zi ve kalp da mar has ta lýk la rý na kar þý ko ru ma da ek len di. Bri tish Me di cal Jo ur nal da so nuç la rý ya yým la nan a raþ týr ma ya gö re, yük sek mik - tar da ka ka o muhtevalý ü rün leri tü ke ten le rin kalp kri zi ge çir me ve ya di ðer kalp da mar has - ta lýk la rý na ya ka lan ma ih ti ma li, bu ü rün ler den az tü ke ten le re gö re yüz de 37 da ha dü þük. Ýn - gil te re de ki Cam brid ge Ü ni ver si te si bi lim a - dam la rýn dan Os car Fran co baþ kan lý ðýn da yü - rü tü len a raþ týr ma da, çi ko la ta düþ kün le ri nin in - me ge çir me ris ki nin de yüz de 29 o ra nýn da düþ tü ðü gö rül dü. 114 bin ki þi nin ve ri le ri nin de - ðer len di ril di ði a raþ týr ma yý yü rü ten bi lim a - dam la rý, bu ko nu da da ha ay rýn tý lý a raþ týr ma la - rýn da ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, yük sek ka lo ri o ra ný dolayýsýyla a þý rý çi ko la ta tü ke ti mi ko nu sun da u ya rý da bu lun du. Ankara / aa 54 yýl dýr týp o ku yor AL MAN A DA bir öð ren ci ya rým a sýr dan faz la bir sü re dir ü ni ver si te de týp e ði ti mi gö - rü yor. Ki el þeh rin de e ði tim ve ren Chris ti an- Al brechts-ü ni ver si te si ba sýn söz cü sü Bo ris Paw lows ki, bir öð ren ci le ri nin 54 yýl dýr, 108 sö mestr, týp bö lü mün de ka yýt lý ol du ðu nu söy le di. Söz ko nu su öð ren ci nin kaç ya þýn da ol du ðu nu söy le me yen söz cü, bu öð ren ci nin 18 ya da 19 ya þýn da ilk kay dý ný yap týr mýþ o la - bi le ce ði ni i fa de et ti. Al man ya da týp e ði ti mi 6 yýl 3 ay sü rü yor ve öð ren ci ler an cak Dev let Sý na vý ný (Sta at se xa men) ba þa rýy la ge çer ler - se dok tor o la bi li yor lar. Bu du ru mun e ði tim sis te min de ki bir boþ lu ðu göz ler ö nü ne ser - di ði ni kay de den söz cü, Li sans ve ük sek Li - sans e ði tim sis tem le ri nin ak si ne dev let sý - na vý nýn ge rek li ol du ðu bö lüm ler de e ði ti min en geç ne za man bi te ce ði ne da ir bir dü zen - le me ol ma dý ðý ný an lat tý. Münih / cihan Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R 6 ELÜL 2011 SALI Altý imam, bir avukat ve bir esnaftan oluþan ekip, uyuþturucu müptelâsý gençlerle temas kurarak, onlarý bu bataklýktan kurtarmaya çalýþýyor. Ýmamlar, uyuþturucuyla mücadele ediyor BURSA'DA DERNEK KURAN ÝMAMLAR, CAMÝDEKÝ GÖREVLERÝNÝN ANI SIRA UUÞTURUCU BATAÐINDAKÝ GENÇLERE ARDIM EDÝOR. RAÞÝT ÜCEL BURSA HOÞ GÖ RÜ ve rah me tin bü tün gü zel lik le ri nin ya þan dý ðý Ra ma zan a yýn da Bur sa lý bir grup i mam, ca mi de ki gö rev le ri bi tin ce baþ ka bir me sa i ye baþ ladý. U yuþ tu ru cu ba ta ðý na sap lan mýþ genç le rin kur ta - rýl ma sý i çin ha re ke te ge çen i mam lar, va kit na maz la rý ný kýl dýr dýk - tan son ra ba ðým lý genç le rin pe þi ne dü þü yor. Genç le re þef kat e li ni u za tý yor. On la rýn ba ðým lý lýk tan kur tul ma sý i çin bü yük gay ret sarf e di yor. Gö rev yap týk la rý ca mi le rin çev re sin de gör dük le ri ba ðým lý genç ler i çin bir þey ler yap mak is te yen 6 i mam, bir a vu kat ve bir es naf, U yuþ tu ru cuy la Mü ca de le ve Kim se siz le ri Bak ma ve Ko ru - ma Der ne ði ni fa a li ye te ge çir di. Genç le ri e sir a lan u yuþ tu ru cu be - lâ sý na kar þý bir lik te ha re ket e den i mam lar, çev re le rin de ki gör dük - le ri dra ma tik man za ra ya se yir ci ka la ma mýþ. Ba ðým lý bir gen cin u - yuþ tu ru cu yu bý rak ma sý ný sað la yan i mam lar, þim di de il gi len dik le ri 15 ki þi yi u yuþ tu ru cu dan kur tar ma yý he def li yor. OR GA NÝ ZE BÝR ÇA LIÞ MA A PI LI OR DER NEK Baþ ka ný Ý mam A bu be kir De mir ci, Çev rem de u yuþ tu - ru cu müp te lâ sý genç le ri gör dü ðüm de i çim cýz e di yor du. Bu genç ler le te mas ta bu lun dum. Gör düm ki yav ru cak lar u yuþ tu ru - cu nun pen çe sin den kur tul mak i çin sý cak bir yar dým e li bek li yor di ye ko nu þu yor. On la ra yar dým et me ça ba sý i çin de ol du ðu muz i çin çok mut lu yuz di yen De mir ci, u yuþ tu ru cu ba ta ðý na sap lan - mýþ genç le rin te da vi si ve is tih da mý i çin bi rey sel de ðil or ga ni ze bir ça lýþ ma yap mak is te dik le ri ni söy lü yor. Top lu mun ka na yan ya ra sý na du yar sýz ka la ma ya cak la rý ný be lir ten Ýs ma il Du man, Pey gam ber E fen di miz (asm) Mer ha met et me ye ne, mer ha met o lun maz bu yu ru yor. Ýn san la ra bi raz da ha faz la na sýl ya rar lý o - lu na bi lir? so ru su nun ce va bý ný a rý yo ruz. U yuþ tu ru cu ba ta ðý na gir miþ genç le re yar dým e li u zat mak is ti yo ruz di yor. Em ni yet, sað lýk ku ru luþ la rý ve va tan daþ lar la ko or di ne li þe kil de ha re ket e - den i mam lar, u yuþ tu ru cu ya kar þý ha re ke te geç tik le rin den be ri genç ler le sý cak di ya log lar kur duk la rý ný vur gu lu yor. Dar gýn lar ba rýþ sýn di ye der nek kur du ÝS TAN BUL DA ku ru lan Dar gýn la rý Ba rýþ týr ma Der ne ði, ül ke ge ne lin de bir bi riy le küs o lan eþ, dost ve ak ra ba la - rý ba rýþ týr mak i çin kol la rý sý va dý. Küs o lan ta raf lar dan bi ri nin Der ne ðe baþ vur ma sýy la ha re ke te ge çen ve küs - le ri ba rýþ týr ma nýn se vap ol du ðu na i na nan ba rýþ týr ma gö nül lü le ri, Kur ân-ý Ke rim de ki kýs sa la rý re fe rans a lý - yor. Der ne ðin Ku ru cu Baþ ka ný Ra ma zan a þar, Pey - gam ber E fen di miz Haz re ti Mu ham med in (asm) Ve - da Hut be si nde söy le di ði, Dik kat e di niz, ca hi li ye den kal ma bü tün a det ler kal dý rýl mýþ týr, a ya ðý mýn al týn da - dýr. Ca hi li ye dev rin de gü dü len kan dâ vâ la rý da ta ma - men kal dý rýl mýþ týr sö zün den yo la çý ka rak, Dar gýn la rý Ba rýþ týr ma Der ne ði ni kur ma ya ka rar ver di ði ni söy le di. Ýs lâm i nan cý na gö re dar gýn la rý ba rýþ týr ma nýn çok bü - yük bir se vap ol du ðu nu öð ren di ðin de, der ne ði kur ma fik ri nin ak lý na gel di ði ni be lir ten a þar, Sa da ka nýn se - vap lý sý, dar gýn in san la rýn a ra sý ný bu lup ba rýþ týr mak týr. Bu ne den le ken di mi, dar gýn la rý ba rýþ týr ma ya a da dým de di. Dar gýn la rý ba rýþ týr ma nýn hem ko lay hem de gü - zel bir iþ ol du ðu nu i fa de e den a þar, iþ ye rin de ki ça lý - þan la rý nýn da gö nül lü des te ðiy le Der ne ði bu yý lýn ba - þýn da kur du ðu nu kay det ti. e ni ku ru lan bir der nek ol - ma la rý dolayýsýyla 21 ü ye le ri nin bu lun du ðu nu, a maç - la rý nýn i se der ne ði yurt i çin de yay gýn laþ týr mak ol du - ðu nu be lir ten a þar, Der ne ðin res mî a çý lý þý ný ya pa rak ön ce tüm Tür ki ye ye son ra da dün ya ya du yur ma yý he def li yo ruz. Dar gýn la rý Ba rýþ týr ma Der ne ði, Ký zý lay, A KUT, Gre en pe a ce gi bi ça lý þan bir der nek. Top lum ya ra rý na ça lý þan bir der ne ðiz de di. Ýstanbul / aa Di þin den a me li yat ol du Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si Do ðal a þam Par ký, Tür ki ye de ilk de fa ya pý lan bir a me li ya ta sah ne ol du. Win ner i sim li 3,5 ton luk As ya fi li nin ký rý lan di þin - de ki en fek si yon, Ýn gil te re den ge len uz man e kip ta ra fýn dan 5 sa at sü ren bir ça lýþ may la te miz len di. ak la þýk 7 ay ön ce dün ya ya ge len yav ru la rýy la il gi o - da ðý o lan Ýz mir in As ya fil le ri, bu de fa 9 ya þýn da ki er kek fil Win ner in a me li - ya týy la gün de me gel di. Win ner, kü çük ken ký rý lan di þin de ka lan par ça la rýn ve o lu þan en fek si yo nun te miz len me si i çin zor lu bir a me li yat ge çir di. Ký rý lan di - þin kök kýs mýn da ki par ça la rýn çe kil me me si du ru mun da i le ri ki sü reç te gör me ye te ne ði ni kay bet me teh li ke siy le kar þý kar þý ya ka la bi le ce ði be lir ti len Win ner, Ýn gil te re den ge len dört ki þi lik pro fes yo nel bir e kip ta ra fýn dan a me li yat e dil di. A me li ya týn ba þa rý lý geç ti ði ve ký rýl mýþ di þin ya ný sý ra u fak par ça cýk lar ve o lu - þan gra nü las yon do ku su nun da te miz len di ði be lir til di. Ýzmir / cihan

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban HER KESÝMDEN TEPKÝ VAR Müslüman fiþlemesine tepkiler büyük ual man ya Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans- Pe ter Fri ed rich in, baþ ta genç ler ol mak ü ze re dav ra nýþ la rýn da de ði þik lik göz le nen Müs

Detaylı

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý YIL: 41 SA YI: 14.436 Baþýný tabiat bataklýðýndan çýkar, arkana bak. Zerrattan seyyârâta kadar bütün mevcudat, ayrý ayrý lisanlarla þehadet ettikleri ve parmaklarýyla iþaret ettikleri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı