YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr Açlýðýn temelinde merhamet kýtlýðý var DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KA NI MEH MET GÖR MEZ, AF RÝ KA DA KÝ AÇ LI ÐIN SA DE CE GI DA Ü RÜN LE - RÝ NÝN KIT LI ÐIN DAN DE ÐÝL, SEV GÝ VE ÞEF KAT EK SÝK LÝ ÐÝN DEN KAY NAK LAN DI ÐI NI SÖY LE DÝ. ERDOÐAN SOMALÝ DE Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, gü nü bir lik zi ya ret i çin So ma li nin baþ ken ti Mo ga di þu ya git ti. Dün - ya nýn dik ka ti ni So ma li ye çek mek i çin bu ül ke ye gi den Er do ðan i çin res mî kar þý la ma tö re ni ya pýl dý. Er do ðan, da ha son ra, ilk o la rak Ký zý lay ýn Mo ga di þu da kur du ðu Ha yat Ça dýr Ken tini zi ya ret et ti. Er - do ðan ve e þi E mi ne Er do ðan, bu ra da ço cuk la ra çe þit li he di ye ler da ðýt tý. Ha be ri sayfa 7 de Si lâh lar sus ma dan çö züm ol maz Te rör ör gü tü PKK nýn ger çek leþ tir di ði son kan lý sal dý rý lar bir sü re dir ye þe ren ba rýþ u mut la rý ný yok e der ken, þid de tin çö züm o la ma ya ca ðý vur gu lan dý. FO TOÐ RAF: A A SEVGÝ VE ÞEFKAT EKSÝKLÝÐÝNÝN PAYI BÜYÜK Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ''Hiç kimse Afrika'daki kýtlýðýn sebebini sadece nimetlerin azlýðýnda, sadece gýda ürünlerinin kýtlýðýnda arayamaz. Bu kýtlýðýn temelinde tüm insanlýðýn düçar olduðu sevgi kýtlýðýnýn, þefkat kýtlýðýnýn, merhamet kýtlýðýnýn hiç payý yok mudur?'' diye sordu. ÖLEN ÇOCUKLARIN VEBALÝNÝ TAÞIYAMAYIZ Gör mez þöy le ko nuþ tu: "Biz sof ra la rý mýz da ni met ler a ra sýn da se çim yap mak ta zor la nýr ken, So ma li li an ne - nin han gi ev lâ dý ný ö lü me terk e de ce ði ko nu sun da ya - þa dý ðý se çim zor lu ðu nun bir ma ze re ti o la bi lir mi? Biz Müs lü man lar if tar lý-sa hur lu o ruç tu tar ken, So ma li'de ki ço cuk la rýn ö lüm o ruç la rý na terk e dil me si nin her han gi bir ma ze re ti o la bi lir mi?'' Haberi sayfa 5 te ACÝL TEDBÝR ALINMAZSA AÇLIKTAN ÖLECEKLER 400 bin ço cuk teh li ke de Ö zel lik le Tür ki ye den Af ri ka ya yar dým lar bü tün hý zýy la sü rer ken, Ýn gil te re U lus la ra ra sý Kal kýn ma Ba ka ný An drew Mitc hell, a cil tedbirler a lýn maz sa So ma li de 400 bin ço cu - ðun aç lýk tan ö le bi le ce ði a çýk la ma sý ný yap tý. 7 de BORSA DÜÞTÜ, ALTIN YÜKSELDÝ Piyasalarda korku dalgasý ABD ve Avrupa daki endiþeler sebebiyle Asya borsalarýnda yüzde 4 e yakýn düþüþ sonrasý Avrupa borsalarý ve ÝMKB de sert kayýplar yaþandý. Petrol geriledi, altýn rekor kýrdý. ÇEYREK ALTIN 177 LÝRAYA ÇIKTI Fiyatý 106 dolara inen Brent petrolü, ay baþýndan bu yana yüzde 9 u aþan kayýplarla, Mayýs 2010 dan beri en kötü performansý gösterdi. Çeyrek altýn yeniden 177 liraya çýkarken, altýnýn gramý 108 dolara kadar yükseldi. Haberi sayfa 11 de LYS a çýk lan dý LYS ye gi ren 1 mil yon 688 bin 804 a day a ra sýn dan tercih yapan 1 mil yon 58 bin 152 öðrenciden, top lam 597 bin 508 a day ü ni ver si te le rin yük se köð re tim prog ram la - rý na kay dol ma hak ký ný ka zan dý. 3 te E sad a çe kil bas ký sý Kom þu muz Su ri ye de bir sü re dir de - vam e den or du o pe ras yon la rý son ra sýn - da, ilk ön ce ABD ve ar dýn dan da Av ru pa Bir li ði, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E - sad a çe kil çað rý sý yap tý. 7 de BM: Su ri ye öl dü rü yor Bir leþ miþ Mil let ler yet ki li le ri Gü ven - lik Kon se yinde, Su ri ye as ker le ri nin bir stat ta 26 mu ha lif gös te ri ci yi öl dür dü - ðü nü bil dir di ler. Haberi sayfa 7 de Si lâh lar sus ma dan çö züm o la ma ya ca ðý be lir ti le rek So run la rýn hal le - dil me si i çin de mok ra si, di ya log ve her tür lü gö rüþ me ka nal la rý nýn a çýk tu tul du ðu, Do ðu lu su, Ba tý lý sýy la tüm va tan daþ la rýn e þit ve bi rin ci sý nýf gö rül dü ðü bir kon jonk tür de se çi len yön tem, as la te rör ol ma ma lý dýr yo - rum la rý ya pýl dý. Sa bah tan Meh met Bar las son du ru mu de ðer len dir di ði ya zý sýn da Hem te rör le mü ca de le et mek, hem de te rö rü do ðu ran or ta - mýn tüm ö ðe le ri ni yok et mek ka çý nýl maz bir ge rek tir di ye yaz dý. 8 de ISSN ÞEHÝT ANNELERÝNDEN ORTAK ÇAÐRI: F-16 LAR IRAK IN KUZEYÝNÝ BOMBALADI RUS, ÇÝN, ABD, ALMAN, BELÇÝKA YAPIMI Analar daha fazla aðlamasýn Hak ka ri nin Çu kur ca il çe sin de mey da na ge len ma yýn lý sal dý rý da 8 as ker ve bir ko ru cu nun þe hit düþ me si, Tür ki ye nin kal bi ne a teþ dü þür dü. Bu a - cý yý en faz la yü rek le rin de his se den þe hit an ne le - rin den i se or tak bir çað rý gel di: Ar týk baþ ka a na - lar að la ma sýn. Te rör bit sin. 5 te Sýnýr ötesine ikinci harekât Di yar ba kýr da ki 2. Tak tik Ha va Kuv vet Ko mu - tan lý ðý 8. A na Jet Üs sün den ha va la nan çok sa yý - da F1-16 sa vaþ u ça ðý I rak ýn ku ze yin de ki te rör he def le ri ni bom ba la dý. 28 he def gru bu, et ki li bir ha va ha re kâ týy la ve bu nun la ko or di ne li o la rak 96 he def de top çu si lâh la rýy la vu rul du. 4 te PKK nýn mayýnlarý tanýdýk ülkelerden Çu kur ca da ki son ma yýn lý sal dý rý nýn ar dýn dan, PKK nýn kul lan dý ðý si lâh ve ma yýn la rýn men þei i le il gi li ya pý lan ça lýþ ma lar da, bu si lâh la rýn ge nel o la - rak Rus, Çin, ABD, Al man, Bel çi ka ve Fran sýz ya - pý mý ol du ðu be lir len di. Bu a ra da, PKK nýn, 7 ay da 92 ma yýn lý sal dý rý yap tý ðý be lir len di. 4 te

2 2 Y LÂHÝKA Görenek belâsýyla olan tiryakilikler Kadir Gecesi'ni Ramazan'ýn son yarýsýnda, bilhassa son on gününde arayýnýz. Buhari, Fadlu Leyleti'l-Kadri: 2, 3, Teheccüd: 21. / Hadis-i Þerif Meâli Rýzk-ý mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcât-ý gayr-ý zaruriye hâcât-ý zarûriye hükmüne geçip, görenek belâsýyla tiryaki olup, terk edemiyor. (Dördüncü Nükte nin devamý) Evet, rýzýk ikidir: Biri hakîkî rýzýktýr ki, onunla yaþayacak. Bu âyetin hükmü ile, o rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýndadýr. Beþerin sû-i ihtiyarý karýþmazsa, o zarûrî rýzký herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Ýkincisi, rýzk-ý mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcât-ý gayr-ý zaruriye hâcât-ý zarûriye hükmüne geçip, görenek belâsýyla tiryaki olup, terk e- demiyor. Ýþte bu rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýnda olmadýðý için, bu rýzký tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalýdýr. Baþta izzetini feda e- dip zilleti kabul etmek, bazan alçak insanlarýn a- yaklarýný öpmek kadar mânen bir dilencilik vaziyetine düþmek, bazan hayat-ý ebediyesinin nuru olan mukaddesât-ý diniyesini feda etmek sûretiyle o bereketsiz, menhus malý alýr. Hem bu fakr u zarûret zamanýnda, aç ve muhtaç olanlarýn elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasýtasýyla gelen teellüm, o gayr-ý meþru bir sûrette kazandýðý parayla aldýðý lezzeti, vicdaný varsa acýlaþtýrýyor. Böyle acip bir zamanda, þüpheli mallarda, zarûret derecesinde iktifa etmek lâzýmdýr. Çünkü Ýnne d-darûrete tükadderu bikadrihâ sýrrýyla, haram maldan, mecburiyetle zarûret derecesini alabilir, fazlasýný alamaz. Evet, muztar adam, murdar etten tok o- luncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem, yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez. Ýktisat, sebeb-i izzet ve kemâl olduðuna delâlet e- den bir vâkýa: Bir zaman, dünyaca sehâvetle meþhur Hâtem-i Tâî, mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiði vakit, çölde gezmeye çýkýyor. Bakar ki, bir ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalý ve gevenleri beline yüklemiþ, cesedine batýyor, kanatýyor. Hâtem ona dedi: Hâtem-i Tâî, hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git; beþ kuruþluk çalý yüküne bedel beþ yüz kuruþ alýrsýn. O muktesit ihtiyar demiþ ki: Ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldýrýrým; Hâtem-i Tâî nin minnetini almam. Sonra Hâtem-i Tâî den sormuþlar: Sen kendinden daha civanmert, aziz kimi bulmuþsun? Demiþ: Ýþte o sahrâda rast geldiðim o muktesit ihtiyarý benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmert gördüm. Lem alar, 19. Lem a, 4. Nükte, s. 357 Salâ(mý) dinlerken Hayattan ziyade bir hakikat olan ölümün hatýrlatýcýlarýndan nur yüzlü, yetmiþlik, belki de seksenlik iki büyüðüm, namazda iken saðýmda ve solumda idi. Teravihin uzunluðu ve meþakkati onlara olan dikkatimi ve rikkatimi fazlasýyla cezbetti. Dikkatim rikkate ve nihayet þefkate inkýlâb ederken Risâle-i Nur un dört esasýndaki þefkatin, hayattaki i- sabetini bir kere daha yaþayarak idrak ettim. Namazdaki hûþûma, bu tefekkür bir baþka âlemi dahil etti. Bütün insanî ve hayvanî ihtiyarlarýn ve yaþlýlarýn hayalen bir araya, yanyana gelerek ittifak ve ittisâli ile hâsýl olan mana külliyet kesbetti. Böylesine küllî mânâ ile, rahmet ve þefkat-i Ýlâhiyenin celbine vesile o- lan hâli, insanlara vererek hikmetini ve kudreti anlatmak isteyen Ýrade-i Ýlâhiye ve Kudret-i Rabbaniyeye deðil gücenmek aksine þükrettim. Bu tefekkür ertesi günü ikindi sonrasý okunan salâ ile bir baþka manaya taþýdý beni. Nasýl da yanýk okuyordu. Çocukluðumdan beri zihnime yerleþen, rahmetli müezzin Ahmed hocanýn yanýk, içli ve derunî sesini hatýrladým. Derken hayatýmýn bütün sahnelerini sinemanýn deðiþen, deðiþtikce ayrý ayrý ibretlik hâllere dönüþen sahneleri gibi hatýrladým. Gençliðim, Nur cemaati ile tanýþmam, öðretmenliðim ve öðrencilerim, nihayet ailevî ihtiyaçtan dolayý istifam ve ticarî hayatým, uzatmayayým iþte Anadolu nun timsali olan köyde geçen Ramazanlý günlerim. Okunan salâ; beni, iþimden ve eþimden sessizce a- yýrdý, musallânýn üzerindeyim. Etrafýmdakiler bana bakýyor ve okuyorlar Ýyyake na büdü ve iyyake nestaîn lerini hatýrlýyorum. Hayatým boyu ibadetimi O na yaptýðýmý hatýrladým. Þimdi daha ciddî olarak bulunduðum musallâ taþýnda ve biraz sonra konulacaðým kabirde yine Rabbimin istiânesine ve yardýmýna ihtiyacým olduðunu anlýyorum. Bu hakikatin ve i- manýn getirdiði itminan rahatlatýyor ve sadece ibret ve tefekkür ile seyrediyorum, beni seyredenleri. Keþke sesimi duyabilselerdi, onlara çok deðil az, ama öz diyeceklerim var idi. Geçmiþ ve gelecek zamanýn geniþ aralýðýna hükmedemeyen a- ma sadece þimdiki zamanýn dar, kýsa aralýðý olan ân a hükmeden, yalnýzca o kadarcýk var olabilen hayattan ziyade büyük bir hakikat olan ölümü hatýrlamalarýný, onunla arkadaþ olmalarýný, nihayet onu sevmelerini anlatacaktým. Azrail i (as) sevdiðini söyleyen Üstadýmý, salâmý huzurla dinlediðim musallâ taþýnda rahmetle andým. Ahirzamanýn girdabýnda, aðýr imtihanýnda çalkalanan insanlara bu hakikatý anlatmakta ne kadar da arzulu ve hakikatli olduðumu burada, musallâ taþýnda bir kere daha anladým. Ölümün sahnesi olan musalla taþý, hem dünyaya, hem de ahirete bakar. Ben bu taþta dünyaya bakarken hiç de üzülmediðimi hayretle görüyorum. Öteden beri çok arzulu ve iþtiyaklý olduðum ahiret yolculuðuna baþladýðým için aksine sevindiðimi hissediyorum. Þairin dediði gibi ben de Ümitler içindeyim, Rabbim çok þükür ölüyorum dediðini kalbimin dilinden iþitiyorum. Ölümün þeb-i arûs olduðunu söyleyen Mevlânâ, ne kadar da haklý imiþ. Zira Üstadým vuslat kapýsý o- larak tasvir ederdi. Ýþte bu kapýdayým, musallâ taþýnýn üzerinde. Keþkelerimden daha fazla þükürlerimin olduðunu hayretle izlemekteyim. Hizmetin içerisinde olma ile verilen nimet olduðunu anladým artýk. Bunlara da þükretmem lâzým idi. Müezzin bu þükrü salânýn son cümlesi ile hatýrlattý ve ben de hamdettim. Tekrar dünyadayým, hem de eþimin yanýnda, evimde. Onlar bana, ben onlara bakarken herkes göz penceresi ile seyrediyordu birbirini. Sanki diyeceklerimiz var idi. Önce ben söylemek istedim; hayalen, tefekküren yaþadýklarýmý anlatmaya çalýþtým. Ýçli ve hisli gözyaþlarý ile dinlediler. Sohbetin ardýndan hayat, dünyaya daldý gitti iþte Nereye dalarsanýz dalýn, nereye kaçarsanýz kaçýn, ama ben eninde sonunda karþýnýza çýkacaðým ve benimle iyi anlaþmaya bakýn diyordu lisan-ý hali ile o. Bu Ramazan-ý Þerif hakikaten pek feyizli geçmekte. Hayatýmdaki her þey, yaþadýðým, hissettiðim ne varsa Rabbimin bir fazlýdýr hakikatýný; dünün ve yarýnýn musallâ taþý olan bugünde bir kere daha söyleten Rabbime sonsuz kere daha hamdediyorum.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 20 Ramazan 1432 Rumî: 7 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý bin aday üniversiteli oldu TERCÝH YAPAN 1 MÝLYON 58 BÝN ADAYDAN, TOPLAM 597 BÝN ADAY ÜNÝVERSÝTELERE KAYDOLMA HAKKI KAZANIRKEN, 58 BÝN 433 KONTENJAN BOÞ KALDI. KIZ ADAYLARIN YÜZDE 48 Ý ERKEKLERÝN ÝSE YÜZDE 42 SÝ ÜNÝVERSÝTEYE GÝRMEYÝ BAÞARDI. ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, Lisans Yerleþtirme Sýnavý na (LYS) giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasýndan 1 milyon 58 bin 152 sinin tercih yaptýðýný belirterek, 345 bin 41 i lisans, 252 bin 467 si önlisans olmak üzere toplam 597 bin 508 aday üniversitelerin yükseköðretim programlarýna kaydolma hakkýný kazanmýþtýr dedi. LYS yerleþtirme sonuçlarýný deðerlendiren ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Demir, öðretim yýlýnda 2011-ÖSYS merkezi yerleþtirme ile yükseköðretim programlarýna kayýt yaptýrmaya hak kazanan adaylarýn belli olduðunu söyleyen Demir, Yerleþtirmeler, sýnava giren adaylarýn sýnavlarda aldýklarý puan ve tercihleri ile sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn tercihleri doðrultusunda yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna göre gerçekleþtirilmiþtir dedi. Sýnava giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasýndan 1 milyon 58 bin 152 sinin tercih yaptýðýný belirten Demir, bu kapsamda, yükseköðretim kurumlarýnýn örgün eðitim/öðretim programlarýnda 378 bin 693 lisans, 277 bin 248 önlisans olmak üzere toplam 655 bin 941 kontenjan için tercih yapýlmýþ, 345 bin 41 i lisans, bin 467 si önlisans olmak üzere toplam 597 bin 508 aday üniversitelerin yükseköðretim programlarýna kaydolma hakkýný kazanmýþtýr. Bu yerleþtirme sonucunda 58 bin 433 kontenjanýn boþ kaldýðý görülmektedir diye konuþtu. BOÞ KONTENJANLAR EK YERLEÞTÝME ÝLE DOLDURULACAK Açýk öðretim programlarýna ise 87 bin 138 lisans ve 104 bin 521 önlisans olmak üzere toplam 191 bin 659 aday yerleþtirildiðini belirten Demir, Türkiye genelinde kontenjanlarýn yüzde 91 inin doldurulduðunu, geri kalan yüzde 9 luk boþ kontenjanýn ek yerleþtirme ile doldurulacaðýný söyledi. Devlet üniversitelerinin kontenjanlarýnýn yüzde 95 ine, vakýf üniversitelerinin ise yüzde 78 ine yerleþtirme yapýldýðýný ifade eden Demir, engelli olarak müracaat eden toplam 2 bin 694 adaydan bin 229 unun bir üniversiteye girme hakký kazandýðýný ifade etti. ÖSYM Baþkaný Demir, 8 bin 381 okul birincisi adaydan 6 bin 912 sinin üniversitelere yerleþtirildiðini ifade ederek, bu adaylarýn yaklaþýk yüzde 18 inin ü- niversiteye giremediðini kaydetti. LYS ye giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasýndan 1 milyon 58 bin 152 sinin tercih yaptý. FOTOÐRAF: AA Yeþilay ýn tabela mücadelesi SÝGARA ve alkol tüketiminin azaltýlmasý için çeþitli çalýþmalar yurt genelinde sürerken, Türkiye Yeþilay Cemiyeti nin, Kumar ve alkolü çaðrýþtýrdýðýný iddia ettiði okul ve spor kulüplerinin isimlerinin tabelalarýnýn indirilmesiyle ilgili hukuki süreç baþlattýðý bildirildi. Yeþilay Cemiyet Genel Baþkaný Av. Muharrem Balcý, tüm dünyada madde baðýmlýlýðýyla mücadele edildiðini, ancak, Türkiye de bu yönde olumlu çalýþmalar yapýlsa da halen mantýkla baðdaþmayan bir tablonun da söz konusu olduðunu savundu. Okul isimleriyle ilgili bir araþtýrma yaptýklarýný belirten Balcý, Türkiye genelinde 45 adet Milli Piyango adýný taþýyan okulun bulunduðunu, bunun ardýndan harekete geçip hukuki süreci baþlattýklarýný hatýrlattý. Ülke genelinde 9 ilde bu o- kullarýn isminin deðiþtirilmesi için dâvâ açtýklarýný ifade e- den Balcý, diðer davalarýn da okul ve spor kulübü bazýnda açýlmaya devam edileceðini söyledi. Adana/aa KIZLAR DAHA BAÞARILI YERLEÞTÝRME sonuçlarý 2011-ÖSYS ye baþvuran adaylarýn yaklaþýk yüzde 45 inin üniversitelere kayýt o- labileceðini göstermektedir diyen Demir, sýnavlarda kýz a- daylarýn erkek adaylara göre daha baþarýlý olduðunun görüldüðünü kaydetti. Demir, kýz adaylarýn yüzde 48 inin, erkek adaylarýn ise yüzde 42 sinin üniversiteye girmeyi baþardýðýný söyledi. Demir, Okul bazýndaki deðerlendirmeye göre ise baþvuran adaylardan A- nadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve öðretmen liseleri mezunlarýnýn yüzde 60 ve daha fazlasý üniversitelere yerleþirken, akþam ve güzel sanatlar lisesi mezunlarýndan sadece yüzde 25 veya daha a- zýnýn üniversiteye girebildikleri görülmektedir diye konuþtu. Ankara/aa 17 Aðustos aynasýnda 28 Þubat yargýsý depreminin 12. yýlýný da geride býraktýk. Depremin ardýndan yoðun tepkilerin 17Aðustos hedefi olan ve yargýlanýp hapse mahkûm edilen Veli Göçer, yýldönümüne birkaç gün kala cezasýný tamamlayýp tahliye edildi. Yalova da yýkýlan binalarýn epeycesi onun sattýðý yerler olduðu için bu duruma düþen Göçer, aslýnda kendi deyimiyle günah keçisi olarak seçilmiþ ve kabak onun baþýna patlamýþtý. Deprem öncesi yaptýðý yoðun reklam kampanyalarý i- le Veli Göçer arsa ofisi nin herkes tarafýndan tanýnan bir marka haline gelmesi ve sattýðý dairelerin çoðunun 17 Aðustos ta enkaza dönüþmesi, bu durumu netice verdi. Benzer durumda olan, hattâ yýkýlmýþ binalarla ilgili olarak çok daha aðýr sorumluluklarý bulunan birçok kiþinin ise ya hiç üzerine gidilmedi ya da haklarýndaki dâvâlar zamanaþýmýndan düþtü. Bu olay, Türkiye deki adalet in iþleyiþindeki çarpýklýðý gösteren sayýsýz örnekten sadece biri. Bu çarpýklýðý daha da katmerleyen örnek ise, binlerce kiþinin enkaz altýnda kalarak ölümüne doðrudan ve dolaylý olarak sebebiyet verenler ellerini kollarýný sallayarak ortalýkla dolaþýr ve ayný sorumsuzlukla yollarýna devam ederken, deprem için ilâhî ikaz yorumu yapanlar hakkýnda adlî süreçlerin inanýlmaz bir sür atle harekete geçirilip sonuçlandýrýlmasý. Nitekim o zaman neredeyse bütün Yeni Asya yazarlarýna dâvâlar açýldý ve Mehmet Kutlular 276 gün hapsedildi. Sýrf 28 Þubat ýn haksýz uygulamalarýný eleþtirip, kaderin deprem felâketine fetva vermesinde bunlarýn da payý olabileceðini söylediðimiz için... Yargý ve adalet üzerindeki 28 Þubat tahribatýnýn en çarpýcý örneðini teþkil eden bu durum, Türkiye için taþýnmasý imkânsýz bir utanç yükü olarak kayda geçti. Dualarýmýz, yargýyý ve Türkiye yi bu utancýn derin mahcubiyetinden kurtarýp tekrarýndan koruyacak, sadece ve münhasýran adalet eksenli köklü bir zihniyet deðiþiminin bir an önce gerçekleþmesi için... *** Oruçtaki sýr Ýnsanlarýn inanç ve ibadetle iliþkilerini belirlemek amacýyla zaman zaman yapýlan araþtýrmalarda çýkan sonuçlardan biri, oruç tutanlarýn oranýndaki yükseklik. Meselâ Tarhan Erdem in son araþtýrmasýna göre, Ramazan orucunu aksatmayanlarýn oraný yüzde 61, sýk sýk tutanlar yüzde 15, ara sýra tutanlar yüzde 8. Toplamda yüzde 84 lik bir çoðunluk oruç tutuyor (Radikal, ). Dorinsight araþtýrmasýna göre ise, beyaz yakalý olarak isimlendirilen çalýþanlarýn yüzde 89 u, mavi yakalý olarak anýlan patronlarýn da yüzde 78 i oruç tutuyor (Vatan, ). Diðer ibadetleri yapamayanlar bile o- ruç tutmaya özen gösteriyor. Ve oruç, zenginleri de, fakirleri de buluþturan bir ibadet olarak, toplumun manevî hayatýnda önemli bir yer tutuyor. Oruçtaki bu sýr, erbabýnca derin ve detaylý bir þekilde incelenmeli. *** Ücretli öðretmenlik meselesi Okuyucumuz Hasan Atay ýn mesajý: Öncelikle Ramazan-ý Þerifiniz mübarek olsun. Siz aðabeylerimizden bir isteðimiz var. Ben Manisa Demirci Eðitim Fakültesi sýnýf öðretmenliði mezunuyum. Ama atamasý yapýlmayan yaklaþýk 300 bin öðretmen adayý gibi ben de boþtayým. O kadar öðretmen açýðý olmasýna raðmen atamamýz yapýlmýyor ve yerlerimiz ücretli öðretmenlerle dolduruluyor. Bu da bizi maddî manevî yýpratýyor. Ücretli öðretmenliði büyük bir haksýzlýk olarak görüyoruz. Çünkü ilk olarak bu öðretmenler kadrolu olanlarla ayný iþi yaptýklarý halde onlarla maaþlarý e- þit deðil, bu da adaletsizliðe yol açýyor. Ýkincisi, boþ alanlarda iki yýllýk yüksek okul hattâ doðuda lise mezunu öðretmenler ücretli çalýþtýrýlýyor. Okuduklarý bölümle ilgisiz dersler verilen öðretmenler var ve bu da hem iþleri ehline vermeyi emreden Kur ân âyetine zýt olduðu, hem de eðitime zarar vereceði için bu durumun düzeltilmesini beklemekte ve sizlerden yardým istemekteyiz. Gazetemizde bu konuda birþeyler yapýlabilirse çok memnun olacaðýz.

4 4 Y HABER Moda baþa belâ Moda adý altýnda ekseriyetle kötü lüklerin yayýldýðý malûm. Üstelik modayý sadece kýyafet düzenlemeleriyle de sýnýrlý görmemek lâzým. Moda adý altýnda her türlü fenalýk, sosyal hayatý da etkiliyor. Yeme-içmeden, insanlar arasýndaki münasebetlere kadar her konuda moda ca davranýþlarla karþýlaþýyoruz. Hýzlý yemek de bir moda olarak yayýlmadý mý? Bu gerçek, uzun yýllardan beri ifade edilir, ama öte yandan bu ifadeler pek çok kiþi tarafýndan da þehir efsanesi muamelesi görür. Her þeyin altýnda moda aramak da moda oldu diye itiraz edilir. Ýngiltere de yayýnlanan Sunday Times gazetesinin eski moda editörü Charty Durrant, moda hakkýnda öyle tesbitlerde bulunmuþ ki, benzer tesbitleri bir müftü hem de Türkiye de dile getirmiþ olsa bütün modaseverler itiraz ederdi! Bakalým Ýngiliz gazeteciye itiraz edenler çýkacak mý? Sunday Times ýn eski moda editörü Charty Durrant a göre, kötü çalýþma þartlarýndan aþýrý tüketime pek çok problemin sebebi moda endüstrisi. Çözüm ise sadeliði ve iç dünyada zenginliði vurgulayan hayat tarzýna geri dönmekte. Çocuk iþçiler, kötü çalýþma þartlarý, küresel açgözlülük kültürü, aþýrý tüketim, çarpýk imajlar, yeme bozukluklarý, çevre kirliliði, su kýtlýklarý, ruhsal ve fiziksel zarar, hatta pornografi, boþanma ve gençlerin ihtiharlarý... Ünlü moda dergisi Vogue un Ýngiliz edisyonunun ve prestijli Sunday Times gazetesinin eski moda editörü Charty Durrant a göre, tüm bunlarýn sorumlusu moda endüstrisi. (Milliyet, 15 Aðustos 2011) Ýlk bakýþta Moda nýn çevre ye ne zararý olur ki? sorusu akla gelebilir. Bunu da þöyle izah ediyor eski moda editörü Durrant: Modanýn çevreye zehirli etkisi tekstil endüstrisinin yoðunlaþtýðý Hindistan, Çin, Brezilya ve Afrika da açýkça görülüyor. Çevreyi kirleten böcek ilaçlarýnýn ana sorumlularýndan biri moda, çünkü bunlar ucuz pamuk üretmek için kullanýlýyor. Su kýtlýðýnda da modanýn parmaðý var. Yalnýzca bir kot pantolon üretmek için gerekli olan pamuðun yetiþtirilmesinde 800 litre su harcanýyor. Düþük maliyetyüksek fiyata odaklanan moda, Çin gibi ülkelerdeki kötü çalýþma koþullarýný ve çocuk iþçilerin çalýþtýrýlmasýný tetikliyor. Durrant a göre modern moda, demode ve rezil olma korkusuyla cinsel çekim üzerinde þekillendiriliyor. Artýk rahatlýk ve kendine özgü bir stil o- luþturmak geri planda kaldý. Sürekli deðiþen trend çýlgýnlýðý derinleþtikçe, moda kendini ifade etme biçimi olmaktan çýktý, kendini ve diðerlerini yargýlama haline geldi. Durant boþanma, pornografi ve gençlerin intihar etmesinden de modayý sorumlu kýlýyor. (agg.) Peki çözüm nedir? Durrant, bu kitlesel tüketim çýlgýnlýðý ve açgözlülük kültürüne karþý yavaþ moda nýn gelmesi gerektiðini söylüyor. Modada aþýrýlýk ve þovenizm yerine sadelik gelmeli. Hiçbir zaman demode olmayan kaliteli ve klasik moda ürünleri benimsenmeli. Böylece dýþ görünüþte sadelik ve iç dünyada zenginliði vurgulayan yaþam tarzýna geri dönülebilir. Gençleri moda hastalýðýndan uzak tutmak isteyenlerin haklýlýðý bir defa daha ortaya çýkmýþ olmuyor mu? Durrant ýn da ifade ettiði gibi müstehcenliðin kaynaðý da moda. Medyanýn moda diye gençlere sunduðu hayat tarzý, gerçekte onlarý uçuruma sürüklemek deðil mi? Ýçki moda, açýk-saçýk giyinmek moda, sigara moda, kumar moda, kavga moda, anarþi çýkarmak moda, yakmak moda, yýkmak moda... Moda dergilerine bakýldýðýnda moda nýn müstehcenliði körükleyen ve sürükleyen bir vasýta olarak kullanýldýðý net olarak görülür. Bu yanlýþlara itiraz ediyor ve gerçekleri dile getirdiði için moda editörü Charty Durrant ý tebrik ediyoruz. Bu moda gün gelir, teþvik edenlerin baþýna da belâ olur, bilinsin... GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz, Bedrettin Ergül' ün geçirmiþ olduðu bir rahatsýzlýktan dolayý hastanede yatmakta olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar diler. Duâlarýnýzý bekleriz. Y Demokrasi içinde çözülsün TÜMSÝAD GENEL BAÞKANI HASAN SERT, TERÖRE ÝLÝÞKÝN SORUNLARIN HALLEDÝLMESÝ ÝÇÝN DEMOKRASÝ, DÝYALOG VE HER TÜRLÜ GÖRÜÞME KANALLARININ AÇIK TUTULMASI GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. TÜM Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜM SÝ - AD) Ge nel Baþ ka ný Ha san Sert, Hak ka ri Çu - kur ca da þe hit o lan as ker ler i çin baþ sað lý ðý me - sa jý ya yým la ya rak sal dý rý yý ký na dý. Ha san Sert, me sa jýn da, Ra ma zan da hiç bek le me dik le ri bir an da al dýk la rý bu ha be rin ken di le ri ni de de rin - den üz dü ðü nü i fa de e de rek, þu gö rüþ le re yer ver di: So run la rýn hal le dil me si i çin de mok ra si, di ya log ve her tür lü gö rüþ me ka nal la rý nýn a çýk tu tul du ðu, Do ðu lu su, Ba tý lý sýy la tüm va tan daþ - la rýn e þit ve bi rin ci sý nýf gö rül dü ðü bir kon - jonk tür de se çi len yön tem, as la te rör ol ma ma lý - dýr. Bu yol ke sin lik le i yi so nuç lar ge tir me ye cek - tir. Bu tür ha in te rör o lay la rý kar þý sýn da her kes saf la rý ný be lir le me li ve bu te rör o dak la rý i le a ra - sýn da me sa fe yi o luþ tur ma lý dýr lar. Ýn sa ný mý zýn ya þa dý ðý her so run Mec lis te ko nu þa rak, gö rü - þe rek çö zü le bi lir. Bu ve si ley le ha in te rö rü bir kez da ha ký na dý ðý mýz be lir tir, þe hit o lan as ker - Kurtulmuþ: Terörün çözüm yeri Meclistir HAS PARTÝ Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, Türkiye'de terör ve Kürt sorunun çözüleceði tek yerin siyaset kurumu olduðunu belirterek, ''Bunun çözüm yeri ne sokaklardýr,ne daðlardýr, ne de Genelkurmay karargahýdýr'' dedi. Kurtulmuþ, yaptýðý açýklamada, büyük güçlerin kullandýðý araçlarýn arasýnda ''terör siyasetinin'' de bulunduðunu belirtti. Terör örgütü PKK'nýn Türkiye'nin birliðine, bütünlüðüne karþý kullanýldýðýný ifade eden Kurtulmuþ, Türkiye'de terör konusunda ''siyasi bir akýl'' ortaya konulmadýðýna dikkati çekti. Türkiye'de ''Kürt sorunu, doðu sorunu'' söz konusu olduðunda sürekli ''savaþ dilinin'' kullanýldýðýný, bunun da terör örgütünün istediði bir þey olduðunu savunan Kurtulmuþ, ''Artýk kimsenin, bir evladýný daha kaybetmemeliyiz'' dedi. Kurtulmuþ, ''Çözüm yeri siyasettir, TBMM'dir. Bütün herkes TBMM'yi destekleyecek. Herkes buraya farklý görüþleriyle gelecek, görüþlerini belirtecek. Kimse kenarda kalmayacak. Herkes görüþlerini belirtecek. Bunun çözüm yeri ne sokaklardýr, ne daðlardýr, ne de Genelkurmay karargahýdýr'' dedi. Ankara/aa ABD: Te rö re kar þý lýk ver mek Tür ki ye nin hak ký ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Vic to ri a Nu land, I rak ýn ku ze yin de ki te rör kamp la rý na yö ne lik ha va ha re ka týy la il gi li o la rak, ABD nin, Tür ki ye nin te rö rist sal dý rý la ra kar þý ken di ni sa vun ma hak ký ný ta ný dý ðý ný söy le di. Nu land, gün lük ba sýn top lan tý sýn da, Türk or - du su nun te rör ör gü tü PKK ya yö ne lik I rak ýn ku ze yi ne yö ne lik ha va ha re ka tý na da ir so ru yu ce vap la dý. ABD nin, Tür ki ye nin te rö rist sal - dý rý la ra kar þý ken di ni sa vun ma hak ký ný ta ný dý - ðý ný i fa de e den Nu land, sa de ce ge çen ay PKK nýn üç dü zi ne Türk gü ven lik per so ne li ni öl dür dü ðü nü ha týr lat tý. Nu land, Tür ki ye, I - rak ve ABD nin or tak düþ ma ný o lan PKK i le mü ca de le de Tür ki ye i le I rak a ra sýn da de vam e den ya kýn iþ bir li ði de des tek le dik le ri ni kay - det ti. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý 2010 yý lý Te rör Ra po ru nda, Tür ki ye nin ABD i çin dost, ta raf - sýz ve böl ge sin de ki so run la rýn çö zü mün de ko - lay laþ tý rý cý bir ül ke o la rak te rör le mü ca de le de kri tik rol oy na dý ðý kay de dil di. Ra por da, ABD nin te rö rist lis te sin de PKK ve DHKP-C de her za man ki gi bi yer al dý ve te rör ör gü tü PKK nýn þid det kam pan ya la rý na de vam et ti ði be lir til di. Was hing ton/a a Te rör o pe ras yo nu: 12 ki þi gö zal tý na a lýn dý HAK KA RÝ'NÝN Yük se ko va il çe sin de, 24 fark lý ad re se ya pý lan o pe ras yon da, te rör ör gü tü nün genç lik ya pý lan ma sý na men sup ol duk la rý be lir ti len 12 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Em ni yet güç le ri, önceki ge ce Yük se ko va da 24 ad re se bas kýn dü zen le di. De mok ra tik Yurt Se ver Genç lik Mec li si (DYGM) nde fa a li yet gös te ren 12 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Gö zal tý na a lý nan þa hýs la rýn sor gu iþ lem le ri - nin, Van da ki ö zel yet ki li sav cý lar ta ra fýn - dan ya pý la ca ðý öð re nil di. Bu arada Siirt ve Tun ce li de dü zen le nen o pe ras yon lar da 4 te rö rist ö lü e le ge çir di. Te rör ör gü tü ne yö - ne lik baþ la tý lan o pe ras yon lar sü rü yor. Hakkani-An ka ra/ cihan-aa le ri mi ze Al lah tan rah met, a i le le ri ne ve mil le ti - mi ze sa býr lar di le rim. Kü çük ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler Der - ne ði (KO BÝ DER) Yö ne tim Ku ru lu ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da da te rö rist sal dý rý ký nan dý. Bin ler ce in sa nýn ha ya tý na kas te den, ül ke yi on mil yar lar ca do lar za ra ra uð ra tan va tan ha in le ri - nin mis liy le kar þý lý ðý ný bul ma la rý nýn hal kýn or - tak ar zu su ol du ðu vur gu la nan a çýk la ma da, þu i - fa de le re yer ve ril di: Son za man la ra ar týþ gös te - ren te rör sal dý rý la rý nýn Tür ki ye ü ze rin de oy nan - mak is te nen plan la rýn bir u zan tý sý ol du ðu ka na - a tin de yiz. Ön ce lik le ya pý lan men fur sal dý rý yý þid det le ký ný yor, sal dýr gan la rýn en ký sa za man da ya ka lan ma sý ný ve ka mu o yu nu tat min e di ci bir a çýk la ma ya pýl ma sý ný bek li yo ruz. Ay rý ca her ne su ret te o lur sa ol sun gü ven lik güç le ri ne yö ne lik ya pý lan bu al çak sal dý rý yý her ke sin ký na ma sý ge - rek ti ði ne de i na ný yo ruz. An ka ra/a a Genelkurmay Baþkanlýðý, hava harekatýnda 28 hedefin vurulduðunu açýkladý. FOTOÐRAF: AA Genelkurmay: 28 hedef vuruldu GENELKURMAY Baþkanlýðý, Irak ýn Kuzeyi ne düzenlenen hava harekatýnda 28 hedefin vurulduðunu açýkladý. Hava harekâtýyla koordineli topçu ateþiyle 96 hedefin yoðun ateþ altýna alýndýðý da belirtildi. Genelkurmay Baþkanlýðý nýn internet sitesinden yapýlan açýklamada, Irak ýn kuzeyinde Kandil Daðý, Hakurk, Avaþin-Basyan ve Zap bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 28 hedef grubuna Türk Hava Kuvvetleri uçaklarý tarafýndan 18 Aðustos 2011 perþembe günü sabah ve müteakiben akþam saatlerinde etkili bir hava harekâtý icra edildiði vurgulandý. Görevlerini baþarýyla tamamlayan uçaklarýn emniyetle üslerine T. C. AKÞEHÝR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: Örnek No : 27* Dosya No :2010/1086 E. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- Kon ya i li Ak þe hir il çe si, Doð ru göz ka sa ba sý Ký zýl yer mev ki 7089 par sel ta pu si c i li - nde bod ru mu o lan i ki kat lý i ki da i re li kar gir bi na ve ar sa sý 2120 met re ka re yü zöl çüm lü ta ma mý borç lu la ra a it ar sa ü ze rin de ta ban a la ný 130 m 2 o lan bod rum + i ki kat lý bi na bu - lu nan yýð ma ya pý sis te mi i le ya pýl mýþ; ü ze rin de ki re mit ça tý sý bu lu nan ve so ba i le ý sý tý - lan bod rum ka tý nýn de po o la rak di ðer i ki ka tý nýn mes ken o la rak kul la ný lan, her i ki kat ta bu lu nan i ki da i re ö zel lik le ri ba ký mýn dan bi re bir ay ný o lan da i re ler de 3 o da sa lon mut fak ban yo wc bu lun mak ta dýr. O da ta ban la rý ah þap par ke ýs lak ze min ler fa yans kap lý dýr, ka - pý lar ah þap doð ra ma. pen ce re ler i se pvc dir. Bod rum +2 kat lý ya pý ö zel lik le ri i ti ba rý i le ya pý yak la þýk bi rim ma li yet le ri ne gö re 3.sý nýf A gru bu ya pý la ra gir mek te dir. Ya pý nýn top lam a la ný X m 2 dir. Ya pý nýn ya þý ve du ru mu dik ka te a lýn dý ðýn da yýp - ran ma o ra ný % 25 tir. Bu lun du ðu yer göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ar sa nýn ve ya pý de ðe ri i le bir lik te ,00 Tl be del le sa tý þa su nul muþ tur. 2- Kon ya i li Ak þe hir il çe si Af yon Bu ha rý mev ki Sel çuk ma hal le si 1132 a da 16 par sel Ta pu si ci lin de ar sa o la rak gö rün mek te o lup kat i ri ti fak na gö re 7/660 ar sa pay lý, m 2 yü zöl çüm lü 1.kat 64 no'i u ba ðým sýz bö lüm no'lu dük kân bu lun du ðu bi na be to nar me ya pý sis te mi i le ya pýl dý ðý ve ka lo ri fer le ý sý týl dý ðý a la ný m 2 o lan dük kâ - nýn ta ba ný ka ro, du var la rý lam bri kap la ma ya pýl mýþ týr. Ka pý sý de mir, pen ce re si ah þap doð ra ma dan ya pýl mýþ, dý þa rý da ko ru yu cu ke penk bu lun mak ta dýr. Dük kân da ah þap tan ya pýl mýþ ev rak do la bý bu lun mak la dýr, dük kân ha li ha zýr da de po o la rak kul la nýl mak ta dýr. Dük kâný nýn ya pý ö zel lik le ri ge re ði 3.sý nýf B gru bu ya pý la ra gir mek le dir. Dük kân a la ný m 2 dir ya pýnýn ya þý ve du ru mu göz ö nü ne a lýn dý ðýn da yýp ran ma o ra ný %20 dir. Dük kân ar sa pa yý 7/660 ol du ðu na gö re de ðer len di ri le cek ar sa sý (7/660) x 660 = 7.00 m 2 o la rak a lý na rak bu lun du ðu yer göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ta þýn ma zýn ta ma mý TL be del den sa tý þa su nul muþ tur. PARSEL NO BÝRÝNCÝ SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ ÝKÝNC Ý SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ :50-11: :50-11: :10-11: :10-11:20 1- Satýþ günü saat 10:50-11:20'ye ka dar AK ÞE HÝR AD LÝ YE SÝ Ö NÜN DE da: a çýk ar týr ma su re liy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60"ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma - da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra - na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. Da ha faz la bil gi al mak is le yen le rin 2010/1086 e sas sa yý lý dos ya mý za mü ra ca at la rý, mas raf ve ril di ðin de þart na me nin bir ör ne ði nin gön de ri le ce ði i lan o lu nur B: Þehit anneleri: Artýk baþka analar aðlamasýn Hakkari nin Çukurca ilçesinde meydana gelen mayýnlý saldýrýda 8 asker ve bir korucunun þehit düþmesi, Türkiye nin kalbine ateþ düþürdü. Bu acýyý en fazla yüreklerinde hisseden þehit annelerinden ortak bir çaðrý geldi: Artýk baþka analar aðlamasýn. Terör bitsin. Kimse Yok Mu Yardým Derneði, þehit ve yoksul ailelere yardým yapan kardeþ aileleri Florya daki Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ne ait Sosyal Tesisler de iftar yemeðinde buluþturdu. Ýftar yemeðine katýlan þehit aileleri teröre lânet okudu yýlýnda Þýrnak ta þehit düþen Fikret Söðütler in annesi Fatma Söðütler, 17 yýldýr aðlamasýnýn durmadýðýný söyledi. Allah kimseye yetim acýsý vermesin diyen Anne Söðütler, Allah baþka analarý aðlatmasýn. Allah belâlarýný versin. Artýk yeter diye konuþtu. 19 sene önce þehit düþen Þehit Bayram Çaðlar ýn annesi Nadiye Çaðlar, Bizim acýmýz bizimle kavruluyor. Bir daha bu acýlarý yaþamak istemiyoruz þeklinde konuþtu. Ýstanbul/cihan döndüklerine dikkat çekilen açýklamada þöyle denildi: Hava harekâtý ile koordineli olarak ayný bölgelerde tespit edilen 96 hedef de topçu silahlarý ile yoðun olarak ateþ altýna alýnmýþtýr. Hava harekâtý ve topçu atýþlarýnda, bölücü terör örgütüne ait olduðu kesin olarak teyit edilen hedefler seçilmiþtir. Genelkurmay Baþkanlýðý nca daha önce de açýklandýðý gibi, harekâtýn planlanmasýnda ve icrasýnda bölgedeki sivil halkýn olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Terörle mücadele kapsamýnda icra edilen faaliyetlere, askeri ihtiyaçlarýn gereklerine göre yurt içinde ve yurt dýþýnda kararlýlýkla devam edilecektir. Ankara/aa Sý nýr ö te si ne 2. ha va ha re kâ tý DÝYARBAKIR'DAKÝ 2. Tak tik Ha va Kuv vet Ko mu - tan lý ðý 8. A na Jet Üs sün den ha va la nan çok sa yý da F-16 sa vaþ u ça ðý I rak ýn ku ze yin de ki te rör he def le ri ni bom - ba la dý. Baþ ba kan lýk kay nak la rýn dan e di ni len bil gi ye gö - re, sa at sý ra la rýn da 8. A na Jet Üs sün den kal kýþ ya - pan sa vaþ u çak la rý I rak ýn ku ze yin de ki te rör ör gü tü kamp la rý ný he def al dý. U çak la rýn kal ký þý sý ra sýn da as ke ri ha va a la ný böl ge sin de yo ðun bir ha re ket li lik ya þa nýr ken, yak la þýk 3 sa at son ra ba zý u çak la rýn dö nüþ yap tý ðý göz - len di. Ý ler le yen sa at ler de ba zý u çak la rýn ye ni den kal kýþ yap tý ðý dik ka ti çek ti. Ge ce gö rüþ sis te mi ne sa hip ol du - ðu öð re ni len u çak la rýn her han gi bir o pe ras yo na ka tý lýp ka týl ma dý ðý ko nu sun da res mi bir a çýk la ma ya pýl ma - dý.bu a ra da I rak sý ný rýn da bu lu nan Hak ka ri nin Çu kur - ca il çe sin de de u çak la rýn ge çi þi sý ra sýn da yo ðun bir ha va tra fi ði ya þan dý ðý öð re nil di. An ka ra-di yar ba kýr/a a PKK nýn ma yýn la rý dost ül ke ya pý mý HAKKARÝ'NÝN Çu kur ca il çe sin de te rör ör gü tün yap tý ðý ha in sal dý rý nýn ar dýn dan PKK nýn kul lan dý ðý si - lah ve ma yýn la rý ye ni den gün de me ge tir di. Te rör ör - gü tü PKK nýn e lin de ki si lah la rýn men þei i le il gi li ya pý - lan ça lýþ ma lar da, bu si lah la rýn ge nel o la rak Rus, Çin, ABD, Al man, Bel çi ka ve Fran sýz ya pý mý ol du ðu be lir - len di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn bu ko nu da yap tý ðý bir ça lýþ ma ya gö re, te rör ör gü tü 8 ay rý ül ke ta ra fýn dan ü re ti len fark lý ma yýn kul la ný yor. Bu ma yýn lar i çin de en bü yük pa yý Ý tal yan ma yýn la rý. Vur-kaç yön te miy le gü - ven lik güç le ri ne za rar ver me ye ça lý þan te rör ör gü tü PKK nýn 2011 yý lý nýn 7 ay lýk dö ne min de 92 a det ma - yýn lý tu zak kur du ðu a çýk lan dý. Ay ný dö nem de bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rýn ca pat la yý cý mad de kul la ný la - rak ger çek leþ ti ri len sal dý rý sa yý sý i se 31. Hak kâ ri/ci han Bir askerî helikopter düþtü: 1 þehit 1 yaralý MALATYA'DA teknik arýza nedeniyle düþen askeri helikopterde yaralanan Yüzbaþý Erhan Kýndýz þehit oldu. Alýnan bilgiye göre, Topsöðüt beldesi yakýnlarýnda düþen askeri helikopterde yaralanan ve Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezinde tedavi altýna alýnan askeri personelden Yüzbaþý Erhan Kýndýz tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ayný hastanede tedavisi devam eden Yüzbaþý Kamuran Sönmezay in de durumunun aðýr olduðu bildirildi. Topsöðüt beldesi yakýnlarýnda kobra tipi helikopter, eðitim uçuþu sýrasýnda teknik arýza nedeniyle akþam saatlerinde düþmüþ, 2 askeri personel yaralanmýþtý. Turgut Özal Týp Merkezi Baþhekimi Doç. Dr. Ünsal Özgen, Yaralý yüzbaþý Kamuran Sönmezay ýn saðlýk durumu iyi. Omurgasýnda kýrýk bulunuyor. Yoðun bakým ünitesinde tedavisi sürüyor dedi. Düþen askeri helikopterde þehit olan Erhan Kýndýz ýn cenazesi memleketi Bursa ya törenle uðurlandý. Kýndýz için Malatya 7. Ana Jet Üssü nde tören düzenlendi. Törenin ardýndan Erhan Kýndýz ýn cenazesi askeri uçakla Bursa ya gönderildi. Malatya/aa TAZÝYE Muhterem arkadaþýmýz Ýbrahim Özcan'ýn muhtereme validesi Naime Özcan' ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç ÝZMÝR

5 Y HABER 5 Ülke içinde terörle mücadelede yeni yöntemler tartýþýlýrken, þehitlerimizi bir bir defnederken dünyadaki geliþmeler de yürekleri daðlamaya devam ediyor. Özellikle Libya ve Suriye de yaþanan olaylar Müslümanlarý bu mübarek aylarda üzerken, baþta Somali olmak üzere Afrika boynuzundaki ülkelerde bir yudum su, bir dilim ekmek bulamayan çocuklarýn öldüðünü görmek hepimizi kahrediyor elbette. Bu yýl doðu Afrika ülkeleri son 60 yýlýn en büyük kuraklýðýný yaþýyor ve milyonlarca insan çok zor günler geçiriyor. Nasýl daðlamasýn ki? Somali de yaþanan insanlýk dramlarýný her gün gazete sayfalarýnda okuyor, televizyonlarda izliyoruz. Yedi çocuðu ile kampa ulaþmaya çalýþan annenin kampa vardýðýnda 2 çocuðunun kaldýðýný, ya da gözünün ö- nünde ölen çocuðunun gözlerini kapatýrken görüntüleri mübarek ayda içimizi yakýyor. Ramazan ayýnda açlýk ve susuzluktan adeta kýrýlan Somalililere yardým için milletimiz seferber oldu. Baþta Diyanet ve Kýzýlay olmak üzere, ÝHH, Kimse Yok mu, Deniz Feneri ve Cansuyu gibi yardým kuruluþlarý, sendikalar, dernekler, ticaret ve sanayi odalarý, belediyeler sivil toplum kuruluþlarý yani toplumun bütün kesimleri seferber oldu. Çünkü orada din kardeþlerimiz ya da insan- Çelik'ten emekliye bayram müjdesi ÇALIÞMA ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, tüm emeklilerin, 65 yaþýný doldurmuþ muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve özürlülerin aylýklarýnýn Ramazan Bayramý öncesinde ödeneceðini bildirdi. Ýþsizlik sigortasý ödemeleri de bayramdan önce yapýlacak. Bakan Çelik, yaptýðý a- çýklamada, tüm emeklilerin, Sosyal Güvenlik Kurumundan aylýk alanlarýn ve iþsizlik ödeneðinden yararlananlarýn bayramý daha rahat geçirmeleri ve gerekli hazýrlýklarý yapabilmeleri için ilgili kurumlarýn çalýþmalarýný tamamladýklarýný söyledi. Ýþçi emeklilerinin aylýklarýný normal ödeme günü olan ve bayram öncesine gelen Aðustos ta alacaklarýný i- fade eden Çelik, Bað-Kur emeklilerinden 25 ve 26 Aðustos ta aylýk alanlara ayný günlerde, 27 Aðustosta aylýk alanlara 26 Aðustos ta, 28 Aðustos ta aylýk alanlara i- se arife günü olan 29 Aðustos ta ödeme yapýlacaðýný belirtti. Emekli Sandýðý e- meklilerinin normal aylýk ödeme tarihlerinin (1-5 Eylül) bayrama ve bayram sonrasýna geldiðine dikkati çeken Çelik, bu nedenle 1-5 Eylül 2011 de ödenmesi gereken aylýklarýn Ramazan Bayramý öncesine alýndýðýný söyledi. Ankara / aa 97 milletvekilinin dosyalarý raftan iniyor TBMM DE, yeni dönemde aday olmayan ya da seçilemeyen ve haklarýnda fezleke bulunan 97 milletvekili ile ilgili 341 dosya, Baþbakanlýk aracýlýðýyla ilgili mahkemelere gönderilecek. Alýnan bilgiye göre, 23. Dönemde, haklarýnda dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin dosyalarý bulunan 149 milletvekilinden 97 si, 24. Dönemde aday olmadý ya da milletvekili seçilemedi. Bu milletvekilleri ile ilgili Mecliste bekleyen toplam 341 dosya, ilgili mahkemelere gönderilmek üzere Baþbakanlýða iade edilecek. Söz konusu milletvekillerinin arasýnda, eski CHP Grup Baþkanvekili Kemal A- nadol, eski Maliye Bakaný Kemal Unakýtan, eski Saðlýk Bakaný Osman Durmuþ, BDP Genel Baþkan Vekili Hamit Geylani de bulunuyor. TBMM Anayasa ve A- dalet Komisyonlarý üyelerinden oluþan Karma Komisyon, 23. Dönemin sonunda dokunulmazlýk dosyalarýný tasnif etmiþ, dönem boyunca Meclise gelen ve hakkýnda hiçbir iþlem yapýlmayan 677 dosyayý, yeni dönemde milletvekili seçilip seçilmeme durumuna göre yeniden deðerlendirilmek üzere TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðüne göndermiþti. Ankara / aa 99 adet kalaþnikof mermisi bulundu KAYSERÝ NÝN Yahyalý ilçesindeki Aðcaþar Barajý kýyýsýnda 99 adet kalaþnikof piyade tüfeði mermisi bulundu. Bir vatandaþýn ihbarý üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, baraj gölü kýyýsýnda kalaþnikof mermileri buldu. 99 adet olduðu belirlenen mermilerle ilgili soruþturma baþlatýldý. Kayseri / aa Ýnsanlýk ölüyor lýk ölüyordu ve yardým edilmeliydi. Bu içinde bulunduðumuz mübarek ayýn yardýmlaþma ve kardeþlik duygularýnýn bir gereðiydi Yardýmlar devam ediyor, edecektir de Örnek olmasý açýsýndan hafta içinde yapýlan bir yardým faaliyetinden bahsedelim. Baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye nin birçok ilinde internetten sosyal paylaþým sitelerinden örgütlenen gençler, cami avlularýnda simit, ayran ve hurma yiyerek o- ruçlarýný açtýlar. Ankara da Kocatepe Camii avlusunda da yere serdikleri hasýrlar üzerine oturan 700 ün üzerinde genç iftar yemeklerinin ardýndan da yardým için ayýrdýklarý paralarýný kuyu maketlerinin içine koyarak Somali de þu anda en büyük ihtiyaçlardan olan üç su kuyusunun a- çýlmasý için para topladýlar. Türkiye genelinde daha bunun gibi örnek birçok yardýmlaþma görüntüleri yaþanýyor. Milletimiz insanlýðýn ölmediðini göstermeye çalýþýyor. Öte yandan Afrika da bir lokma ekmeðe ihtiyaç duyulurken, geçtiðimiz gün Ýstanbul Ekmek Fýrýncýlarý, Sanatkârlarý ve Ekmek Satýcýlarý Esnaf Odasý Baþkaný Fahri Özer in a- çýkladýðý bir rakam hayretler içinde býraktý. Özen, Ýstanbul da günde iki milyon ekmeðin çöpe atýldýðý açýkladý. Ankara nýn nüfusunun neredeyse yarýsý kadar olan bu sayý gerçekten insaný üzüyor ve düþündürüyor. Daha bu bir örnek, Büyükþehirlerde atýlan ekmekleri, israf olan yemekleri düþündüðümüzde bu rakamýn Afrika da ölen çocuklarýn günlerce yiyeceðini karþýlayacaðýný göreceðiz. Son üç ayda 30 bine yakýn çocuk öldü, 600 bin çocuðun ise ölüm tehlikesinde olduðu açýklandý. Yardým yapýlmazsa insanlýk ölecek. Büyük bir sýnav veriyoruz.haberimizola Bir diðer yürek burkan durum ise, bölgeyi yýllarca sömürgesi altýnda tutan batýlý ülkeler ve zengin Arap ülkelerinin orada yaþanan insanlýk dramýna sessizliklerini korumalarý. Bu arada BM nin açlýk çeken ülkelerle ilgili politikalarý bu vesile ile tartýþýlmaya baþlandý. Mesela, BM nin depolarýnda yardým malzemelerinin aylardýr daðýtýlmadýðý ve depolarda çürüdüðü belgelendi. Ayrýca bu kuruluþun o bölgede uyguladýðý yanlýþ politikalarýn bu ülkelerde yaþanan insanlýk dramlarýný meydana getirdiði de ortaya çýktý. Bu arada Somali deki açlýk ve susuzluðun siyaset konusu yapýlmasý milletin bu Ramazan ayýnda yaptýðý müthiþ yardýmý gölgeliyor ve hem de yardýmlarý azaltýyor. Siyasetçiler her konuda olduðu gibi bu konuyu da siyaset malzemesi yapmaktan geri durmuyor. Kemal Kýlýçdaroðlu yardýmlarý sanki AKP yapýyor gibi takdim edildiðini söyleyerek eleþtiriyor. Ve Somali ye gitmek istediðini ancak orada güvenliðinin saðlanamadýðý i- çin gidemediðini ifade ediyor. Baþbakan, bazý bakanlar, yardým kuruluþ temsilcileri ile bir çok kiþi ile Baþbakanlýða ait özel uçakla önceki gece Somali ye gitti. Baþbakan ayný uçakla muhalefet partisi genel baþkanlarýný da götüremez miydi diye bir soru aklýmýzdan geçti. Maalesef o hale gelindi, bunu söylemek bile garip karþýlanýr oldu. Oysa normal olan budur. Baþta Somali olmak üzere Afrika boynuzundaki ülkelere bu yardýmlar çare olabilecek mi? Elbette þu anda yapýlan yardýmlar ölüm oranlarýný düþürecek, ama köklü bir çözüm olmayacaktýr. Köklü çözümün orada tarýmý ve hayvancýlýðý güçlendirmek olduðu yetkililerce söylenmektedir. Ýslâm Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Olaðanüstü Ýcra Komitesi Toplantýsý için Türkiye ye gelen Somali Cumhurbaþkaný Þeyh Þerif Ahmed baþka bir soruna daha dikkat çekmiþti. Tek sorunumuz, þu andaki kýtlýktan kaynaklanmýyor. Somali 20 yýldýr güvensizlik ortamýnda yaþýyor ve þu anda yaþanan sýkýntýlarda bu ortam da bir rol oynadý. Bu, bir ölçüde de uluslararasý toplumun bu sorunlarýn çözümü konusunda sorumluluk üstlenmemesinden kaynaklandý diyerek bunu dile getirmiþti. Yani Somali de sadece açlýk yok. Güvenlik ve ileride insanlarýn hayatlarýný nasýl idame ettireceðinin plânlanmasý sorunu var. Dünya ülkeleri bu konuda bu ülkelere yardým etmeli. Son üç ayda 30 bine yakýn çocuk öldü, 600 bin çocuðun ise ölüm tehlikesinde olduðu a- çýklandý. Yardým yapýlmazsa insanlýk ölecek. Büyük bir sýnav veriyoruz. Haberimiz ola Askerî anayasayla asgarî demokrasi olur AVRUPA Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, yeni anayasa konusunun, Türkiye nin gelecek dönemde de en önemli konularýndan biri olduðunu belirti. Baðýþ, AKP Kadýköy Ýlçe Baþkanlýðýnca, TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeðine katýldý. Baðýþ, bugünkü anayasanýn 1980 darbesinden sonra yazýlmýþ ve defalarca deðiþmiþ olmasýna raðmen, hala askeri ruh taþýyan, askeri bir anayasa olduðunu dile getirdi. Askeri bir anayasayla asgari bir demokrasi olacaðýný kaydeden Baðýþ, þöyle devam etti: Ama bu ülke ileri demokrasi istiyor. Bu ülkede herkesin dilediðince yaþayabileceði, birbirini kucaklayabileceði, hiç kimsenin bir diðerinin hayat Açlýðýn sebebi merhamet kýtlýðý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI PROF. DR. GÖRMEZ, AFRÝKA DAKÝ KITLIÐIN GIDA ÜRÜNLERÝNÝN KITLIÐINDAN DEÐÝL, ÞEFKAT VE MERHAMET KITLIÐINDAN KAYNAKLANDIÐI SÖYLEDÝ. DÝYANET Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Hiç kimse Afrika daki kýtlýðýn sebebini sadece nimetlerin azlýðýnda, sadece gýda ürünlerinin kýtlýðýnda arayamaz. Bu kýtlýðýn temelinde tüm insanlýðýn duçar olduðu sevgi kýtlýðýnýn, þefkat kýtlýðýnýn, merhamet kýtlýðýnýn hiç payý yok mudur? dedi. Görmez, Conrad O- tel de, Ýslâm Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Olaðanüstü Ýcra Komitesinin Somali konusundaki olaðanüstü toplantýsýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, Afrika da sadece Ýslam dünyasýnýn deðil, bütün insanlýðýn çetin bir imtihanla karþý karþýya olduðunu, hiç kimsenin Afrika daki açlýðý sadece kuraklýkla i- zah edemeyeceðini söyledi. Afrika daki açlýðýn en büyük sebebinin küresel ölçekte bütün insanlýðýn açgözlülüðü olduðunu ifade e- den Görmez, þöyle konuþtu: Hiç kimse Afrika daki kuraklýðý sadece suyun azlýðýna, yaðýþlarýn yokluðuna baðlayamaz. Asýl sebepleri sayarken, topyekun bütün insanlýðýn içine düþtüðü yürek kuraklýðýný, gönül kuraklýðýný ihmal etmememiz gerekiyor. Hiç kimse Afrika daki kýtlýðýn sebebini sadece nimetlerin azlýðýnda, sadece gýda ürünlerinin kýtlýðýnda a- rayamaz. Bu kýtlýðýn temelinde tüm insanlýðýn duçar olduðu sevgi kýtlýðýnýn, þefkat kýtlýðýnýn, merhamet kýtlýðýnýn hiç payý yok mudur? Biz sofralarýmýzda nimetler arasýnda seçim yapmakta zorlanýrken, Somalili annenin hangi evladýný ölüme terk e- deceði konusunda yaþadýðý seçim zorluðunun bir mazereti olabilir mi? Biz Müslümanlar iftarlý sahurlu oruç tutarken, Somali deki çocuklarýn ö- lüm oruçlarýna terk edilmesinin herhangi bir mazereti olabilir mi? Görmez, devletin bu insanlýk trajedisine son vermek için yapacaðý yardýmlarýn elbette önemli olduðunu, ancak bütün Müslümanlarýn kendi bütçesinden yapacaðý yardýmý daha çok ö- nemsediklerini söyledi. Ýstanbul / aa tarzýna karýþmadýðý bir dönemi hep beraber gerçekleþtirebiliriz. Bu ülkede, baþörtülü de bizim kardeþimiz, mini etekli de bizim kardeþimiz. Þerbet içen de bizim kardeþimiz, raký içen de bizim kardeþimiz. Bin yýldýr bu topraklarda biz birbirimizi deðiþtirmedik, bu saatten sonra da deðiþtirmeyeceðiz. Bu ülkenin bütün vatandaþlarýný eþit birer birey olarak kucaklayacak bir anayasaya kavuþmamýzýn zamaný geldi. Artýk milletin iradesiyle seçilmiþ sivil parlamentonun, milletvekillerinin kaleme aldýðý bir anayasayla yönetilmenin Türkiye nin hakký olduðunu vurgulayan Baðýþ, o zaman AB sürecinde de çok ö- nemli mesafe kaydedileceðini dile getirdi. Ýstanbul / aa TDiyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Afrika kýtasýnda yaþanan açlýðýn en önemli sebeplerinden birinin merhamet kýtlýðý olduðuna dikkat çekti. FOTOÐRAF: AA ÝNSANLIÐIN ÖNÜNDEKÝ SARP YOKUÞ AFRÝKA DIR DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý olarak ramazan baþlamadan önce Her evden bir fitre, bir iftar Afrika ya kampanyasýný baþlattýklarýný, milletin yaþlýsý, genci, kadýný, erkeðiyle tüm kesimlerinden gelen yardýmlarýn bütün insanlýk açýsýndan ümit verici olduðunu ifade eden Görmez, Türk milletinin bu asil davranýþýyla Kur ân ýn ve insanlýðýn ortak vicdaný ö- nündeki en büyük engel olarak gördüðü her türlü yokuþa týrmanmaya hazýr olduðunu gösterdiðini söyledi. Görmez, Bugün hepimizin, bütün insanlýðýn önündeki en sarp yokuþ Afrika dýr, Somali dir. Ýslâm dünyasýndaki bütün dini ve hayri kurumlarý, tek tek bütün kardeþlerimizi bu seferberliðe katýlmaya davet ediyorum dedi. Kur ân-ý Kerim den ayetler de okuyan Görmez, Afrika ve Somali deki kuraklýðýn, açlýðýn, kýtlýðýn sona ermesi için dua etti. Toplantý, verilen aranýn ardýndan basýna kapalý olarak devam etti. HABERLER Bursa da 100 ün üzerinde sivil toplum kuruluþu terörü protesto etti. Teröre karþý tepki çýð gibi TÜR KÝ YE Ka mu-sen ü ye si bir grup, te rör o lay - la rý ný pro tes to et ti. Cu ma na ma zý son ra sý E yüp Sul tan Mey da ný nda top la nan grup, te rör o lay la rý - ný pro tes to a ma cýy la çe þit li slo gan lar at tý. Tür ki ye Ka mu-sen Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný Ha ne fi Bos tan, grup a dý na yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye de ki e li kan lý te - rör ör gü tü nün dýþ mih rak lar ve dev let ler ta ra fýn - dan des tek len di ði nin bi li nen bir ger çek ol du ðu nu sa vun du. Bos tan, sað du yu yu kay bet me den a ma kim se ye ta viz de ver me den te rör le mü ca de le de en et kin ön lem le rin a lýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bur dur da, çok sa yý da ki þi te rör sal dý rý la rý ný pro - tes to et ti. Si vas ta da Hak ka ri nin Çu kur ca il çe sin - de ki te rör sal dý rý sý pro tes to e dil di. Cum hu ri yet Mey da ný nda top la nan grup, dev Türk bay ra ðý a - ça rak, slo gan lar la te rör o lay la rý ný pro tes to et ti. Bur sa da 100 ün ü ze rin de si vil top lum ku ru lu þu - nun bir a ra ya ge le rek o luþ tur du ðu He pi miz Meh - me diz Güç Bir li ði te rör sal dý rý la rý ný pro tes to et ti. E dir ne de de bir grup, Hak ka ri nin Çu kur ca il çe - sin de ki te rör sal dý rý sý ný pro tes to et ti. Bu a ra da Ey - lül a yýn da as ke re gi de ce ði ni bil di ren Ci han Þah - çek ver i se pro tes to ey le mi ne du yar sýz ka lan ba zý va tan daþ la ra tep ki gös ter di. U þak ta þe hir i çi mi ni - büs þo för le ri o luþ tur duk la rý a raç kon vo yuy la ya þa - nan te rör o lay la rý ný pro tes to et ti. Ýs tan bul / a a Te rö rün ü ze ri ne ce sa ret le gi dil sin TÜR KÝ YE Çi men to, Se ra mik, Top rak ve Cam Sa na yii Ýþ çi le ri Sen di ka sý (Çim se-ýþ) Ge nel Yö ne - tim Ku ru lu, tüm si ya si par ti ler ve si vil top lum ku - ru luþ la rý nýn, bir dev let po li ti ka sý ha lin de ýs rar la ve ce sa ret le te rö rün ü ze ri ne git me si ge rek ti ði ni be lirt - ti. Çim se-ýþ Sen di ka sý Ge nel Yö ne tim Ku ru lun dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Hak ka ri nin Çu kur ca il - çe sin de ki ha in sal dý rý da 9 þe hi din ol du ðu ha be ri - nin, Tür ki ye yi de rin bir a cý ya ve ü zün tü ye boð du - ðu bil di ril di. Mil li bü tün lü ðü ve kar deþ lik duy gu la - rý ný ze de le me yi a maç la yan bu sal dý rý la rýn, Tür ki - ye yi as la yýl dý ra ma ya ca ðý na i þa ret e di len a çýk la ma - da, bay ra ðý na, ba ðým sýz lý ðý na ve va ta ný nýn her a vuç top ra ðý na sa hip çýk ma yý þe ref ka bul e den yü ce Türk mil le ti nin, te rö rün kan lý ve kir li o yun la rý na as la mü sa a de et me ye ce ði vur gu lan dý. Ankara / a a Üç ta bak ye mek ten i ki si çö pe a tý lý yor AL TIN Kep çe Tu rizm ve Aþ çý lar Der ne ði Baþ ka - ný Mus ta fa Na il Öz den, her þey da hil sis te min de hiz met ve ren o tel ler de ki ye mek is ra fý na dik ka ti çe - ke rek, A lan ya da yýl da or ta la ma 60 bin ton ye me - ðin çö pe a týl dý ðý ný bil dir di. Mus ta fa Na il Öz den, yap tý ðý a çýk la ma da, Af ri ka da in san la rýn aç lýk ve su suz luk ne de niy le ha ya tý ný kay bet ti ði ni a ným sa ta - rak, her þey da hil sis tem de hiz met ve ren o tel ler de her ö ðün ha zýr la nan 3 ta bak ye mek ten i ki si nin çö - pe a týl dý ðý ný söy le di. O tel de ka lan müþ te ri ler den ki min ne ka dar ye mek yi ye ce ði nin bi lin me me si ne - de niy le a çýk bü fe ler de bir ki þi nin gün lük tü ket ti ði ye mek mik ta rý nýn 3 ka tý ka dar ye me ðin ser vis e dil - di ði ni an la tan Öz den, o tel ler de ha zýr la nan ye mek - le rin yüz de 70 i nin is raf e dil di ði ni ö ne sür dü. Öz - den, yýl lýk 20 mil yon ge ce le me sa yý sý na u la þan A - lan ya da or ta la ma bir yýl da 60 bin ton ye me ðin çö - pe a týl dý ðý ný kay det ti. Öz den, þun la rý söy le di: Her þey da hil sis tem de hiz met ve ren o tel ler de sa bah sa at 7 den ak sam 8 e ka dar ye ni len ve i çi len gý da lar mi sa - fir le re a çýk bü fe o la rak ser vis ya pý lýr. A çýk bü fe o la - rak ad lan dýr dý ðý mýz sis tem, çe þit li ye mek, sa la ta, tat lý ve i çe cek le rin bü fe ler de mi sa fir le re su nul ma sý dýr. O tel de ka lan mi sa fir ler el le rin de ta bak lar la bu bü fe - ler den seç tik le ri yi ye cek le ri ken di le ri a lýr. Ay rý ca ma sa la ra da gar son lar sü rek li o la rak ser vis ya par. Her þey da hil sis tem de hiz met ve ren o tel ler de ki is - raf da bu nok ta da baþ lar. O tel de ka lan müþ te ri le rin ne ka dar ye mek yi ye ce ði bi lin me di ðin den do la yý gý - da la rýn tü ke tim den faz la ser vis e dil me si du ru mu or - ta ya çý ký yor. Ýn san lar ma a le sef yi ye me ye ce ði ni bi le bi le tek rar ye mek al ma ya kalk ma mak i çin ta bak la rý - ný ta ma men dol du ru yor. Ço ðu za man ta bak ta ki ye - me ðin bü yük bö lü mü yen me den çö pe a týl mak zo - run da ka lý ný yor. A çýk bü fe ler de de çok mik tar da gý - da ar ta rak çö pe a tý lý yor. Bir a çýk bü fe de bu lu nan ye - mek le rin or ta la ma yüz de 70 i çö pe a tý lý yor. Ye mek ye me öz gür lü ðü nün bir sim ge si ha li ne ge len a çýk bü fe le rin tam bir is raf mer ke zi ha li ne dö nüþ tü ðü nü di le ge ti ren Öz den, bir in sa nýn gün de or ta la ma 1500 gram ye mek ye di ði ni, an cak a çýk bü fe ler de ser vis e - di len yi ye ce ðin i se bir ki þi nin yi ye bi le ce ði ye mek mik ta rý nýn 3 ka tý ol du ðu nu vur gu la dý. A çýk bü fe ler - de ar tan ye mek le rin, tek rar ser vis e dil me si nin in san sað lý ðý na za rar lý ol ma sý ne de niy le çö pe a týl dý ðý ný i fa - de e den Öz den, her þey da hil sis tem de hiz met ve ren o tel ler de ye mek is ra fý nýn en gel len me si i çin ça lýþ ma ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Alanya / a a

6 Y 6 YURT HABER Esenler Belediye Baþkaný M. Tevfik Göksu medya çalýþanlarýna verdiði iftarda yapacaklarý projeler hakkýnda bilgi verdi. Dosya No: 2010/1701 Örnek No: Tapu Kaydý : ERZÝNCAN MERKEZ TAKSÝM MAH ADA 14TEK KATLI ÝKÝ DAÝRLE BAHÇELÝ KARGÝR EV ZEMÝN KAT 1 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM. Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz tapu kaydýna göre 551 m 2 olup satýþ konusu borçlu arsa hissesi 1/2 dir. 1'er giriþ, mutfak, koridor, WC, banyo salon+salomaç ve 2 de odasý vardýr. Mesekn 100 m 2 kullaným alanýnýna sahiptir. Her türlü alt yapýsý tamdýr. Ýmar Durumu : Erzincan Belediye uygulamalý imar ve mücavir alan sýnýrlarý içinde kalmaktadýr Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ad li ye ar ka sý O to par ký Mer kez /ER ZÝN CAN ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Ad li ye ar ka sý O to par ký Mer kez /ER ZÝN CAN ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. ERZÝNCAN 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No : 2011/453 TAL. Örnek No: 27* Sa týl ma sý na ka rar ve ri len gay ri men ku lün cin si, kýy me ti, a de di, ev sa fý : Bir borç tan do la yý Ha ciz li Tur han Top çu'nun ma li ki ol du ðu; A da na i li, Cey han Ýl çe si, Mit hat pa þa Mh., 935 A da,7 Par sel, B Blk., 2. Kat, 6 No. lu B. B.'de ka yýt lý ta þýn ma zýn ta ma mý nýn sa - tý la rak pa ra ya çev ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu sa týþ i la ný, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Cey han Be le di ye si Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðü nün, 26/01/2011 ta rih ve 123 Sa yý lý i mar ça pýn da A5 ya pý ni za mý o la rak ay rý lan a lan i çe ri sin de dir. TAÞINMAZIN TAPU KAYDI VE HALÝ HAZIR DURUMLARI: Sa tý þa ko nu yer, A da na i li, Cey han Ýl çe si, Mit hat pa þa Mh.,935 A da, 7 Par sel, B Blk., 2. Kat, 6 No.lu B. B.'de ka yýt lý 3 o da,1 sa lon ban yo, mut fak ve tu va let ten i ba ret o lup, ze - min ka ro, du var la rý plas tik ba da na, Ka pý sý ve pen ce re si ah þap týr. Be to nar me kar kas tar zýn da in þa e dil miþ ve 130 m 2 o tu rum a lan lý dýr. Ta þýn maz Cum hu ri yet Mh. Me nek þe Ev ler Apt. B Blk., 2. Kat, N: 6 Cey han/a da na ad re sin de dir. TAÞINMAZIN MUHAMMEN KIYMETÝ : Kesinleþmiþ kýymet takdir raporuna göre ,00.TL (DOKSANBÝNKTÜRKLÝRASI) kýymet taktir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI 1- Satýþ 27/09/2011 Salý günü Saat 11:20 ile 11:30 arasýnda Ceyhan Belediyesi Mezat Salonu-Ceyhan/Adana; açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle Satýþ 07/10/2011 Cuma günü Saat 11:20 ile 11:30 arasýnda ikinci arttýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da na kit pey ak çe - si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat ma De ðer Ver gi si, i ha le dam ga pu lu. a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek 1/2 ta pu har cý sa týn a la na a it o la - cak týr. Tel la li ye res mi ve bi rik miþ em lak ver gi borç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*), var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný,fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir - de, hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye Ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ve ri len müh let i çe ri sin de ö den mez se Ý ÝK Mad de si ge re ðin ce Ý ha le Fes he di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke - fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak ve bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Ýl gi li ler kap sa mý na gi - ren ler teb li gat ya pýl ma ma sý ha lin de ga ze te i la ný Ý LA NEN TEB LÝ GAT ye ri ne ka im o lur. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/453 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 11/08/2011 (Ý ÝK m.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. CEYHAN ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TEB RÝK ve DU YU RU Li sans Yer leþ tir me Sý na vý na (LYS) gi ren tüm öð ren ci le ri teb rik e de riz. Ye ni As ya Vak fý'nýn tem sil ci li ði o lan tüm il ler de, ü ni ver - si te yi ka za nan öð ren ci le re ka la cak yer ko nu sun da yar dým cý o lun mak - ta dýr. Bü yük þe hir ler de ki tem sil ci lik ler de, ka la cak yer ve burs im kân la rý i le bir lik te ka yýt sü re cin de ö zel o la rak il gi le nil mek te dir. YGS ve LYS sý - nav la rý na ilk de fa gi re cek o lan ve ya tek rar ha zýr lan mak is te yen ler Ü ni - ver si te Ha zýr lýk Hiz met Mer kez le ri mi ze mü ra ca at e de bi lir ler. Ay rýn tý lý bil gi i çin ir ti bat te le fo nu: TEBRÝK Deðerli üyelerimizden Kadýköy Emekli Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zeki Gürsül'ün kýzý Tuba Haným ile damadý Dr. Ahmet Tosun'un Zeynep ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Genç anne, babayý ve Gürsül ailesini tebrik eder, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Demokrat Eðitimciler Derneði Yönetimi ZA YÝ 34 TDL 82 Plakalý aracýmýn no'lu fiþ koçaný kayýptýr. T.C. No: Osman Saçar ÝS TAN BUL Müf tü sü Mus ta fa Çað rý cý, i ti ka fýn, ku lun rab bi i le baþ ba þa kal ma sý ný, nef si ni, ya - pýp et tik le ri ni göz den ge çir me si ni, dýþ dün ya - ya ken di si ni ka pa ta rak i çi ne yö nel me si ni sað - la yan bir i ba det ol du ðu nu be lir te rek, Ýs tan - bul da 129 ca mi nin i ti kaf i çin ha zýr lan dý ðý ný bil dir di. Çað rý cý, yap tý ðý a çýk la ma da, ke li me an la mýy la i ba det et mek an la mý na ge len i ti - ka fýn, Kur ân-ý Ke rim de de yer a lan bir i ba det þek li ol du ðu nu be lir te rek, Haz re ti Mu ham - med in(asm) Me di ne ye hic ret et tik ten son ra her yýl ra ma zan a yý nýn son 10 gü nün de i ti ka fa gir di ði ni an lat tý. Bu i ba de ti ye ri ne ge ti ren Hz. Mu ham - med in pey gam ber mes ci di nin bel li bir bö lü - mün de o tur du ðu nu, o la ðan ih ti yaç la rý dý þýn da dý þa rý çýk ma dý ðý ný, o gün le ri, zi kir le, tes bih le, du a i le ge çir di ði ni an la tan Çað rý cý, Pey gam - be ri mi zin i ti ka fý nýn de rin li ði ni an la ya ma yýz. Ken di dün ya sý, ru hu ve rab bi i le baþ ba þa kal - dý ðýn da kim bi lir han gi hal ler ya þar dý? de di. Ýtikâfýn, ku lun rab bi i le baþ ba þa kal ma sý ný, nef si ni, ya pýp et tik le ri ni göz den ge çir me si ni, dýþ dün ya ya ken di si ni ka pa ta rak, i çi ne yö nel - me si ni sað la yan ve bu a maç la ya pý lan bir i ba - det þek li ol du ðu nu an la tan Çað rý cý, itikâfýn, Hz. Mu ham med in uy gu la dý ðý ve sün net o lan bir i ba det ol du ðu nu, zo run lu ol ma dý ðý ný, is te - yen le rin bu gü zel li ði de ya þa ya bi le cek le ri ni söy le di. Çað rý cý, itikâfýn, ra ma zan a yý nýn son 10 gü nü i çin de ya pýl dý ðý ný, 10 gün bo yun ca itikâf ta ka lý na bi le ce ði gi bi da ha az gün ve ge ce de ka lý na bi le ce ði ni, hat ta 1 gün ve 1 ge ce kal - ma nýn da hi itikâf de ni len sün ne ti ye ri ne ge tir - mek i çin ye ter li ol du ðu nu be lirt ti. Ýs tan bul da il çe müf tü lük le rin den ge len ta - lep ü ze ri ne 129 ca mi nin itikâf i çin ha zýr lan - dý ðý ný, Ga zi os man pa þa, Ka dý köy, San cak te pe ve Þi le dý þýn da ki her il çe den ca mi se çil me si ne ö zen gös ter dik le ri ni di le ge ti ren Çað rý cý, itikâfa gi ren kim se nin, ca mi de ye mek ye di ði - ni, u yu du ðu nu, sa de ce ki þi sel ih ti yaç la rý i çin dý - þa rý çýk tý ðý ný kay det ti. Çað rý cý, itikâf i ba de ti i çin va tan daþ la rýn 20 A ðus tos tan i ti ba ren ca mi le re ge le ce ði ni bil dir di. Ýs tan bul/a a 129 ca mi i ti kâ fa ha zýr ÝS TAN BUL MÜF TÜ SÜ MUS TA FA ÇAÐ RI CI, KU LUN RAB BÝ Ý LE BAÞ BA ÞA KAL MA SI AN LA - MI NA GE LEN Ý TÝ KÂF Ý BA DE TÝ Ý ÇÝN ÝS TAN BUL DA 129 CA MÝ NÝN HA ZIR LAN DI ÐI NI BÝL DÝR DÝ. Ýstanbul Müf tü sü Mus ta fa Çað rý cý DÜNYANIN ö nem li ma bet le ri nin mü - ze sta tü sün de pro fes yo nel ce tu riz me a çýl dý ðý gü nü müz de 400 yýl dýr Ýs tan - bul un si lu e ti ni þe kil len di ren Sul ta nah - met Ca mi si de ye ni den dü zen le ne cek. Ca mi, yýl da 4-5 mil yo nu bu lan zi ya ret - çi le re da ha i yi hiz met ver mek i çin mo - dern bir mü ze de ol ma sý ge re ken do - na ný ma ka vuþ tu ru la cak. A lý nan bil gi ye gö re Ýs tan bul Müf tü lü ðü, Di ya net Ýþ le - ri Baþ kan lý ðý, Ýs tan bul Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü, Tür ki ye Se ya hat A cen ta - la rý Bir li ði (TÜR SAB) ve Tu rist Reh - ber le ri Bir li ði (TU REB) i le bir lik te yýl da 4-5 mil yon tu ris tin üc ret siz zi ya ret et - ti ði, her gün bü yük bir iz di ha mýn ve so run la rýn ya þan dý ðý Sul ta nah met Ca - mi si ne bel li bir dü zen ge ti re bil mek a - ma cýy la or tak bir pro je ha zýr la dý. Ýs tan bul Müf tü Yar dým cý sý Sab ri De mir, ca mi le rin tu rist le re as lý na uy - gun bir þe kil de ta ný týl ma sý ve doð ru bil gi len di ril me si a ma cýy la stan dart bir uy gu la ma nýn baþ la týl ma sý na ih ti - yaç du yul du ðu nu be lirt ti. Sul ta nah met i gün de or ta la ma bin tu ris tin zi ya ret et ti ði ni, Ýs tan - bul a ge len tu rist le rin yüz de i nin A ya sof ya ve Top ka pý Sa ra yý mü ze le ri - ni, yüz de 95 i nin i se Sul ta nah met Ca - mi si ni gez di ði ni an lat tý. De mir, tu rist le re, Türk kül tü rü nü yan sý tan, ü ze rin de Sul ta nah met Ca mi - si nin mo ti fi bu lu nan tek kul la ným lýk tek ve ya i ki par ça dan o lu þan, bel ki de ka pü þon lu ký ya fet ve re cek le ri ni be lirt ti. Ký ya fet ve ba þör tü sü nün ca mi gi ri þin de tu rist le re bir pa ket ha lin de ma li ye ti ne sa týl ma sý ný ön gör dük le ri ni kay de den De mir, zi ya ret çi yo ðun lu ðu da dü þü - nü le rek bu pa ke tin ký ya fet ma tik, ba - þör tü sü ma tik ler den sa tý la ca ðý ný ak tar - dý. De mir, Böy le ce dü þük bir ma li ye te ký ya fe ti a lan tu rist, bu nu ya nýn da ha tý - ra o la rak da gö tü re bi le cek de di. Sul ta nah met Ca mi si nin tu rist le rin zi ya ret et ti ði bö lü mün de o lu þan a yak ko ku su nu ön le mek i çin de o to mo tik ga loþ ma ki ne le ri nin dev re ye so ku la ca - ðý ný kay det ti. De mir, tu rist le rin i ba det sa at le rin de ca mi ye a lýn ma dý ðý ný, sa de - ce cu ma na ma zý sý ra sýn da 100 ki þi lik bir tu rist e ki bi ni ca mi ye a la rak, na ma zý iz le me le ri ni ve ken di dil le rin den si mül - ta ne çe vi riy le hut be yi din le me le ri ni sað la ya cak la rý ný bil dir di. Ýs tan bul/a a Sul ta nah met e tu ris tik dü zen le me E sen ler den So ma li ye 1 mil yon TL na kit yar dým E SEN LER Be le di ye Baþ ka ný M. Tev fik Gök su So ma - li ye E sen ler den 1 mil yon li ra na kit pa ra yar dý mý, 4 TIR do lu su gý da ve 1 TIR do lu su be bek be zi nin gö tü - rü le ce ði ni bil dir di. Be le di ye nin E sen ler Kül tür Mer ke - zi nde u lu sal ve ye rel ba sýn ça lý þan la rý na ver di ði if tar ye me ðin de ko nu þan Be le di ye Baþ ka ný Gök su, bu yýl 20 A ðus tos Cu mar te si gü nü 100 bin ki þi nin ka tý lý mýy - la 12 ki lo met re u zun lu ðun da if tar sof ra sý plan la dýk la - rý ný an cak So ma li de ya þa nan aç lýk tan son ra bu prog - ra mýn ip tal e di le rek, bu sof ra yý So ma li de ku ra cak la rý - ný i fa de et ti. Gök su, ay rý ca So ma li ye E sen ler den 1 mil yon li ra na kit pa ra yar dý mý, 4 TIR do lu su gý da ve 1 TIR do lu su be bek be zi nin gö tü rü le ce ði ni a çýk la dý. Gö re ve baþ la dý ðýn dan bu gü ne ka dar E sen ler in çeh re - si ni bü yük öl çü de de ðiþ tir dik le ri ni be lir ten Baþ kan Gök su, il çe de suç o ra ný nýn bü yük öl çü de düþ tü ðü nü, mad de ba ðým lý sý genç le rin iþ sa hi bi ya pý la rak top lu ma ka zan dý rýl dý ðý ný söy le di. Be le di ye nin sos yal hiz met le ri hak kýn da bil gi ver di. E sen ler de ye ni bað lan tý yol la rý - nýn ya pýl dý ðý ný ve a na cad de de ki bi na la rý giy di re cek le - ri ni söy le yen Gök su, E sen ler den ge çen Ýs tan bul lu la - rýn bü yük de ði þi mi ya kýn bir za man da fark e de cek le ri - ni söy le di. Ne cip Ey va zoð lu/ Ýs tan bul Os ma ni ye li dok tor lar So ma li ye gi di yor OS MA NÝ YE Sað lýk çý lar Der ne ði (O SAD) Baþ ka ný Meh met Gül, der nek o la rak So ma li ye bir grup dok - tor la gi de rek sað lýk hiz me ti ve re cek le ri ni söy le di. Der ne ðin ver di ði ve 400 sað lýk ça lý þa ný nýn ya ný sý ra Ma la wi den mik ro bi yo lo ji uz ma ný Re jep Mka kos ya i le U gan da dan bir g rup öð ren ci ka týl dý. Ýf tar prog ra - mýn da ko nu þan der nek baþ ka ný Meh met Gül So ma - li ye yar dým çað rý sýn da bu lu ndu. Ýf ta rýn yurt dý þýn da - ki ko nuk la rýn dan o lan Re jep Mka kos ya i se yap tý ðý ko nuþ ma da Türk in sa nýn cö mert ve ha yýr se ver li ði ne vur gu ya pa rak, So ma li ye yar dým e li ni zi u za týn çað - rý sýn da bu lun du. Mka kos ya Ge çen yýl Os ma ni ye sað lýk çý lar der ne ði be nim ül kem Ma la wi de sað lýk ta - ra ma sýn da bu lun du. Ýn san la rý mýz bu dok tor lar dan çok mem nun kal dý lar. Ben dok tor la rý ül ke me da vet et mek i çin gel dim de di.os ma ni ye/ci han O SAD IN verdiði iftar yemeðine 400 kiþi katýldý. Zem ze min pa ray la sa týl ma sý doð ru de ðil HACI Bay ram-ý Ve li Ca mi si çev re si baþ ta ol mak ü ze re baþ ken tin bir çok ye rin de, pet þi þe ler de sa - tý þa su nu lan zem zem, if ta rý ný su ye ri ne zem - zem le aç mak is te yen va tan daþ lar ca ter cih e di li - yor. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý i se zem ze min pa - ray la sa týl ma sý ný doð ru bul mu yor. Ha cý Bay - ram-ý Ve li Ca mi si çev re sin de ki iþ ye ri bu lu nan Ser taç Ah met, Ra ma zan a yý do la yý sýy la 250 ml lik ped þi þe ler de sa tý þa su nu lan zem zem su - yu na va tan daþ la rýn yo ðun il gi gös ter di ði söy le di. Dük kân sa hi bi Ö mer A kýl lý ok da, es ki den 20 lit - re lik bi don lar da sa tý þý ya pý lan zem zem su yu nun ar týk 250 ml, 1 ve 3 lit re lik pet þi þe ler de sa tý þa su - nul du ðu nu i fa de e de rek, 250 ml pet þi þe ler de ki zem zem su yu nun 2, 1 lit re lik þi þe ler de ki zem - zem su yu nun 5, 3 lit re lik þi þe ler de ki zem zem su yu nun 10, 20 lit re lik bi don lar da ki zem zem su yu nun i se 45 li ra dan sa týl dý ðý ný söy le di. Di ya - net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Ýþ le ri Yük sek Ku ru lu Baþ kan Ve ki li Ze ki Sa yar i se, Müs lü man la rýn de ðer ver di ði bir su o lan zem ze min, sa tý þý nýn ah la ki ol ma dý ðý ný söy le di. An ka ra/a a Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Ýþ le ri Yük sek Ku ru lu Baþ kan Ve - ki li Ze ki Sa yar Müs lü man la rýn de ðer ver di ði bir su o lan zem - ze min, sa tý þý nýn ah lâ kî ol ma dý ðý ný söy le di. FO TOÐ RAF: A A Va kýf lar yok sul la rýn yü zü nü gül dü rü yor TÜRKÝYE DE ih ti yaç sa hi bi 80 bin ki þi, Va - kýf lar Ge nel Mü dür lü ðün den ge len ku ru gý da yar dým la rýy la ha ya ta tu tu nu yor. A lý - nan bil gi ye gö re, yurt ge ne lin de son 9 yýl da yap tý ðý bin ler ce va kýf e se ri nin res to ras yo - nu ve aç tý ðý mü ze ler le kül tür ha ya tý na ö - nem li kat ký lar da bu lu nan Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü, ih ti yaç sa hi bi va tan daþ la ra ver di ði muh taç ma aþ la rý, burs lar ve gý da yar dým la rýy la da sos yal ha ya tý des tek li yor. Tür ki ye ge ne lin de ge çen yýl 80 bin muh taç va tan da þa (yak la þýk 20 bin a i le) ku ru gý da yar dý mýn da bu lu nu lur ken, bu yýl da yar - dým a lan 20 bin a i le nin gý da ih ti yaç la rý ný kar þý lan ma sý na de vam e di li yor. An ka ra/a a Sul ta nah met Ca mi si de ye ni den dü zen le ne cek. Ca mi, yýl da 4-5 mil yo nu bu lan zi ya ret çi le re da ha i yi hiz met ver mek i çin mo dern bir mü ze de ol ma - sý ge re ken do na ný ma ka vuþ tu ru la cak.

7 Y DÜNYA 7 Avrupa, Suriye ye yaptýrým hazýrlýðýnda ÝNGÝLTERE, Fransa, Portekiz ve Almanya nýn, Suriye ye BM Güvenlik Konseyi yaptýrýmlarýyla ilgili karar tasarýsý taslaðý hazýrlamaya baþlayacaklarý bildirildi. Ýngiltere nin BM Daimi Temsilci Yardýmcýsý Philip Parham, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Konseyin yeni adýmlar atmasý için zamanýn geldiðine inanýyoruz dedi. Alman, Fransýz ve Portekiz temsilcileri de, kapalý kapýlar ardýnda yapýlan konsey toplantýsýndan sonra Parham ýn açýklamasýný teyit ettiler. ABD nin Daimi Temsilci Yardýmcýsý Rosemary DiCarlo da, Washington ýn, Güvenlik Konseyi nin Suriye ye karþý ek tedbirler almasýný desteklediðini belirtti. Bu arada, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu çýkýþýný, Suriye nin BM Büyükelçisi Beþþar Caferi, ABD nin ve BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle birlikte Suriye ye tepkisini diplomatik savaþ olarak deðerlendirdi. ESAD A ÇEKÝL BASKISI ABD DEN sonra Avrupa Birliði de, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad a çekil çaðrýsý yaptý. Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ve Almanya Baþbakaný Angela Merkel, BeþþarEsad ýntümmeþruluðunukaybettiðinibelirterek, çekilmeyeçaðýrdý. Üç liderin ortak kaleme aldýðý açýklamada, BM Güvenlik Konseyinin, bölgedeki çok sayýda ülkenin, Körfez Ýþbirliði Konseyinin, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn ve Arap Ligi Genel Sekreterliðinin yaptýðý çaðrýlarý Suriyeli yetkililerin yok saydýðý kaydedilerek, þöyle denildi: (Suriyeli yetkililer) halký þiddetle ve zalimce bastýrmaya devam etmektedir ve meþru isteklerini reddetmektedir. Suriye halkýnýn sesini yok saymaktadýr, halký ve uluslararasý toplumu boþ vaatlerle sürekli kandýrmaktadýr. Fransa, Almanya ve Ýngiltere nin barýþçýl ve cesur gösterilerin kanlý bir þekilde bastýrýlmasýný, Esad ve yetkililerinin aylardýr yaptýðý insan haklarý ihlalini tekrar kýnadýðý belirtilerek, Esad rejimine karþý sert AB yaptýrýmlarýnýn etkin bir þekilde desteklendiði bildirildi. Suriye rejimini hemen þiddete son vermeye çaðýran üç lider, þunlarý kaydetti: Ülkelerimiz, E- sad ýn tüm meþruluðunu kaybettiðine ve ülkeyi daha fazla yönetemeyeceðine inanýyor. Esad ý, gerçeklerle yüzleþmeye, Suriye nin yararý ve insanlarýnýn birliði için kenara çekilmeye çaðýrýyoruz. Suriye deki þiddet þimdi son bulmalý. BM nin merkezi rolüyle, Suriye halký, bölgedeki ülkeler ve uluslararasý ortaklarýmýzla, talepleri desteklemek, barýþçýl ve demokratikbirgeçiþiçinçalýþmayadevamedeceðiz. FOTOÐRAF: AA ACÝL TEDBÝR ALINMAZSA 400 BÝN ÇOCUK ÖLEBÝLÝR ÝNGÝLTERE Uluslararasý Kalkýnma Bakaný Andrew Mitchell, acil önlem alýnmazsa Somali de 400 bin çocuðun açlýktan ö- lebileceðini söyledi. Somali de temaslarda bulunan Mitchell, hükümet yetkilileriyle ve yardým kuruluþlarý temsilcileriyle görüþtü. Daha sonra Kenya ya geçen Mitchell, ülkesinin Somali ye yaptýðý yardýmlara, UNICEF üzerinden verilecek 41 milyon dolarýn ekleneceðini açýkladý. Nairobi / aa YARDIM GEMÝSÝ ÝSTANBUL DAN YOLA ÇIKTI BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn koordine ettiði, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türk Kýzýlayýnýn yardým malzemelerini taþýyan gemi, Somali ye doðru yola çýktý. Alýnan bilgiye göre, yaklaþýk 7 milyon TL tutarýnda gýda, saðlýk, çadýr, battaniye ve araç taþýyan Burak A isimli gemi, Avcýlar Ambarlý Limaný ndan Somali ye gitmek üzere hareket etti. Gemide, 8 tam donanýmlý ambulans, 6 jeneratör, 4 arazi taþýtý, 1 personel minibüsü ve forklift bulunduðu da öðrenildi. Ýstanbul / aa KÝMLER EÞLÝK ETTÝ? Baþbakan Erdoðan ýn ziyaretine; Somali Cumhurbaþkaný Þeyh Þerif Ahmed, eþi Emine Erdoðan, oðlu Bilal Erdoðan, kýzlarý Sümeyye Erdoðan ve Esra Albayrak, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve eþi Sare Davutoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AKP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Ömer Çelik ve Nüket Hotar, AKP Grup Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý, AKP Genel Merkez Kadýn Kollarý Baþkaný Güldal Akþit ve Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez de eþlik etti. BÝRÇOK ÞEHÝRDE GÖSTERÝ DÜZENLENDÝ Suriye nin Dera þehrinde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 4 kiþi öldü. El Cezire televizyonuna telefonla baðlanan Muhammed El Hatip adlý bir aktivist, Dera kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale ettiðini ve açýlan ateþ sonucunda 4 kiþinin öldüðünü söyledi. El Cezire, ülkedeki muhaliflerin bugünü Zaferi müjdeleyencuma diyeadlandýrdýklarýnýduyururken,ülkeninbirçokkentindeyönetimkarþýtýgösterilerindüzenlendiðinibelirtti.þam / aa Erdoðan Somali de Japonya da 6,8 lik deprem JAPONYA DA 11 Mart ta ana ada Honþu nun doðusunu vuran 9 büyüklüðündeki Büyük Okyanus depremi ve tsunamisinin olduðu yerde 6,8 büyüklüðünde bir yer sarsýntýsý kaydedildi. Japon Meteoroloji Kurumu ve nükleer santralleri yöneten Tokyo Elektrik Kurumu Tepco ya göre, TSÝ da olan deprem, Mart ayýnda önemli ölçüde zarar gören Fukuþima Dai-içi 1 numaralarý nükleer santralde ve baðlý birimlerinde yeni bir soruna yol açmadý. Deprem sýrasýnda baþkent Tokyo da binalarýn hafif sallandýðý belirtildi. Tokyo / aa Ýsrail, çocuk öldürdü ÝSRAÝL savaþ uçaklarý, Gazze Þeridi nin güneyindeki Refah ta bir evi bombaladý. Filistin kaynaklarýna göre, bombalanan Halk Direniþ Komiteleri liderlerinden Halid Þaat a ait evde 6 kiþi hayatýný kaybetti, Þaat ýn kýzý da yaralandý. Hayatýný kaybedenlerin Halk Direniþ Komiteleri ile askeri kanadý Nasýr Selahaddin Tugaylarý üyesi olduklarý bu arada henüz kimliði belirlenemeyen bir çocuðun da ölenler arasýnda bulunduðu belirtiliyor. DÜNYANIN DÝKKATÝNÝ SOMALÝ DEKÝ AÇLIÐA ÇEKMEK ÝÇÝN BURAYA ZÝYARET YAPAN BAÞBAKAN ERDOÐAN, KIZILAY VE HOWLADA KAMPLARINI GEZDÝ. BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Somali ye gerçekleþtirdiði ziyaret çerçevesinde Cumhurbaþkaný Þeyh Þerif Ahmet tarafýndan kabul edildi. Baþbakan Erdoðan ve beraberindeki heyet, Cezire bölgesindeki Kýzýlay kampýný sonra da Medine bölgesindeki Howlada kampýný ziyaret etti. Baþbakan Erdoðan, eþi Emine Erdoðan ile birlikte Kýzýlay kampýnda kalan Somalilerle sohbet ederken, kadýn ve çocuklarla yakýndan ilgilendi. Bebeðini dün kaybeden Somalili bir kadýna baþ saðlýðý dileyen Baþbakan Erdoðan, bu bölgeye en kýsa zamanda sahra hastanesinin kurulacaðýný bildirdi. Erdoðan, kampta kalan mültecilerin yýkanmalarý için su imkâný saðlanmasý talimatý da verdi. Howlada kampýný ziyaretinde de, derme çatma çadýrlarda yaþayan Somalilerle yakýndan ilgilenen Erdoðan, Kimse Yok mu Derneðinin saðlýk hizmeti vermek için oluþturduðu reviri de gezdi. Baþbakan Erdoðan, burada, Somalilere ilk yardýmda bulunan ve ilâç daðýtan dernek yetkililerinden bilgi aldý. Baþbakan Erdoðan, kamp ziyaretinin ardýndan Cumhurbaþkaný Þeyh Þerif Ahmed tarafýndan kabul edildi. Mogadiþu / aa EÞLÝK HEYETÝ TAÞIYAN UÇAK TEHLÝKE ATLATTI BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan ýn Somali ziyaretinde kendisine eþlik edecek heyeti taþýyan THY nin Ordu isimli uçaðýn piste teker koyacaðý sýrada 4 köpeðin piste fýrladýðýný gören kaptan pilot, köpeklere çarpmamak için uçaðý sað tarafa yönlendirdiði sýrada sað kanadý piste yakýn aðaç dallarýna çarparak hasar gördü. Uçak Mogadiþu Havaalaný nda kalýrken, milletvekilleri, sanatçýlar ve gazetecilerden oluþan yolcularý almak Mersin isimli uçak Somali ye gönderildi. Mogadiþu / aa Dadaab mülteci kampýnda zorlu hayat KENYA NIN Somali sýnýrýnda 20 yýl önce 90 bin kiþi kapasiteli o- larak yapýlan Dadaab Mülteci Kampýnda yaþayan yaklaþýk 600 bin kiþinin zor þartlarda yaþadýðý ve kampta yaþayan mültecilerin öncelikli ihtiyaçlarýnýn su, barýnak, giyecek ve saðlýk yardýmý olduðu bildirildi. Yaklaþýk 12 milyon insanýn açlýk ve yetersiz beslenme nedeniyle risk altýnda olduðu Doðu Afrika daki en büyük mülteci kamplarýndan birisi olan Dadaab da yaþayan aileler ortalama 5-6 kiþiden oluþuyor. Çadýrlarda yeterli yer olmadýðý için, yetiþkinler genellikle geceyi çadýrlarýn yanýnda uyuyarak geçiriyor. Sýcak bir havanýn hüküm sürdüðü bölgede bir süre sonra hava sýcaklýðýnýn düþecek olacak olmasý nedeniyle ciddî boyutlarda çadýra ihtiyaç olacaðý açýklandý. Kampý ziyaret e- den 9 kiþiden oluþan Uluslararasý Doktorlar Birliði (AID) üyesi doktorlar, açlýk ve susuzluk nedeniyle hastalýklarýn pençesine düþmüþ olan çocuklarý saðlýklarýna kavuþturmak için yoðun çaba harcýyor. Nairobi / aa Açlýðýn bir sebebi de Eþ Þebab örgütü SOMALÝLÝ yetkililer, ülkede yaþanan açlýktan en çok Eþ Þebab örgütünü sorumlu tutuyor. Açlýk ve kýtlýktan etkilenen insanlarýn mülteci kamplarýna akýný sürerken, Arap ülkelerinden zaten sýnýrlý destek alan Eþ Þebab örgütünün Ortadoðu ve Kuzey Afrika yý etkisi altýna alan Arap Baharý ile gücünü iyiden iyiye kaybettiði belirtiliyor. Somali hükümetine yakýn kaynaklar, destekleri kesilen Eþ Þebab örgütünün halkýn en önemli geçim kaynaðý o- lan hayvanlarýna el koyduðunu ve gençleri zorla kendi saflarýna çektiðini anlattýlar. Ayný kaynaklar, hayvanlarýný ve iþ gücü olan gençlerini kaybeden ailelerin böylece yoksulluða ve açlýða mahkum edildiði görüþünü savundular. Mogadiþu dan bir süre önce çekilen örgütün maddî gücünü kaybetmesinin yanýnda, baþkentteki son çatýþmalarda Afrika Birliði Barýþ Gücü ve Cumhurbaþkanlýðý muhafýzlarý karþýsýnda aðýr yenilgiye uðradýðýný belirten kaynaklar, Somali nin istikrar ve huzuru için bundan sonraki dönemde umutlu olduklarýný ifade ettiler. Mogadiþu / aa

8 8 20 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ Y Yeni anayasa çalýþmalarý çerçevesinde Baþbakan a açýk mektup! Sadece Terörle mücadele gündemli bir siyaset olamaz... Sayýn Baþbakaným! 28 Þubat süreci baþörtüsü maðdurlarýndaným ile 1999 tarihleri arasýnda 5 yýl Harran Üniversitesi nde araþtýrma görevlisi olarak çalýþtým. Bu esnada YÖK Kanununun 35. Maddesi gereði eðitim öðretim döneminde Selçuk Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Türk Ýslam Sanatlarý Bölümünde Yüksek lisans/doktora eðitimine baþladým. 1 yýl üniversitenin dil hazýrlýk kursuna katýlarak, baþarýlý oldum. 28 Þubat uygulamalarý çerçevesinde, yüksek lisans derslerine baþladýðým halde, kurumlar arasý yazýþmalar sonucu kadromun bulunduðu üniversiteye geri çaðrýldým. Daha sonra tarihinde görev sürem sora erdirildi. Bütün bunlardan sonra ayný yýl çýkan, Memurlar Sicil Affý Yasasýyla bütün aldýðým cezalar affa uðradý. Sonraki süreçte, sizin hükümetleriniz dönemlerinde maðduriyetimin giderilmesi için bakanlýklarýnýzla ve YÖK le yazýþmalar içerisinde oldum. Ancak, yazýþmalarýmýz sonucu, T.C. Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðý nýn tarihli ve B DPB sayýlý yazýsý; 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanununa göre, en az iki yýl öðretim elemaný olarak çalýþmýþ olmanýz kaydýyla açýktan atama izni prosedürü tamamlanmak suretiyle 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 92. Maddesi çerçevesinde kendi müracatýnýz üzerine hizmetinize ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluþlarýna merkezi sýnavla yerleþtirme þartýna baðlý olmaksýzýn atanmanýz mümkün bulunmaktadýr. þeklinde olduðu halde, özelde þahsýmý ilgilendiren bu konu hakkýnda hiçbir kurum somut bir adým atmadý. Bu konuyu açýk bir mektup olarak sizinle ve kamuoyu ile paylaþmamýn altýnda, Türkiye nin çabuk deðiþen ve hýzlý gelip geçen gündemlerinin i- çinde bu konunun kaybolup gitmemesi ve bu konunun maðdurlarýnýn mücadele sürecini býrakmamalarý arzusu bulunmaktadýr. Sayýn Baþkaným! 2000 li yýllarýn bir Türkiye vatandaþýyým. Bu mektubu yazýyor olduðum günlerde Türkiye on yýllardýr devam eden terör belasýyla yine karþý karþýya. Kürt açýlýmý çerçevesinde gündeme getirilen fýrsatlar, yasalar; derdi ülke bütünlüðü, kardeþlik, Kürtler, din, vicdan ve hak hukuk olmayanlarý pek ilgilendirmedi. Dolayýsýyla bir iyi niyet adýmý daha sabote edildi. Fakat yaþananlar ne olursa olsun büyük Türkiye devleti, kendini 2000 li yýllar arenasýna, Avrupa Birliði standartlarýna, yaþanabilir bir dünya iklimine hazýrlamak durumundadýr. Bir 28 Þubat maðduru akademisyen olarak, ülke gündemini ve hükümetlerinizin ileriye dönük adýmlarýný, gündeme aldýklarýnýzý ve almadýklarýnýzý yakinen takip etmekteyim. Bilhassa gelinen süreçte demokrasinin önünde büyük bir engel olarak duran derin yapýlanmalarýn deþifre edilmesi ve hukuki sürecin iþlemesi, Türkiye yi bir adým daha ileriye taþýyacak bir geliþmedir. Elbette geliþmeler bütün Türkiye vatandaþlarýný olumlu etkilediði gibi, baþörtüsünden dolayý maðduriyete uðramýþ bir akademisyen olarak beni de olumlu etkilemiþ ve YAÞ kararlarý ile yine maðdur olmuþ askerlerin yeniden görevlerine dönmesi, 28 Þubat sürecinde baþörtüsü nedeniyle memuriyetten ihraç edilmiþ olan bizleri de ümitlendirmiþtir. Fakat mantýk, fýtrat ve hukuk dýþý olan baþörtü yasaðýnýn on yýllardýr devam etmesi, bu konudaki maðduriyetlerin giderilmemesi, buna karþýn devletin bütünlüðünü, varlýðýný tehdit eden terör yapýlanmalarýna gösterilen anlayýþ kadar bu ülkenin yapýcý, inançlý ve demokrat insanlarý olan bizler için halen bir adým atýlmamasýný anlamýþ deðilim. Siyasiler ve bu konunun yazar çizerleri yasaðýn aþýlmasý noktasýnda Avrupa Birliði kriterleri gösterilince, Türkiye þartlarýnýn farklý olduðundan bahsediyorlar, Türkiye Müslüman gerçeðinden bahsedilince de, hele biraz daha durun Avrupa Birliðine girince bu iþ çözülür gibi bir çifte standart, problemi daha da derinleþtirmekte ve çözümsüzlüðe götürmektedir. Her halükârda fýtrata zýt olan hiçbir uygulama, yasak, dayatma uzun soluklu olamayacaðýndan elbetteki bu yasak da er geç çözüme kavuþacaktýr. Dindar insanlarýn ve bu konuda adým atýlmasýný bekleyen camialarýn hükümetinizi üçüncü kez iktidara taþýmalarý, bu konudaki sorumluluðun üzerinizde olduðunu gösteriyor. Her ne kadar sizlerin, cumhurbaþkanýmýzýn, bakanlarýmýzýn eþlerinin tesettürlü olmasý, görünüþte içimizi serinletse de, bunun hak maðduriyetine uðramýþ insanlara bir katkýsý yoktur. Bugün gerek Ýslâm ülkelerinin ve gerekse Avrupa ülkelerinin ciddî anlam yükledikleri bir pozisyonda olan Türkiye vizyonuna bu gündemler yakýþmýyor. Ülkemiz insanlarýndan iki kiþiden birinin oyunu alarak iktidara gelen hükümetinizin bu konuyla ilgili atýlacak adýmlar noktasýnda bir mazereti bulunmamaktadýr. Konuyu özelde açýk bir mektup þeklinde size dile getirmemin altýnda, baþörtüsü konusunun gündemden düþürülemeyeceði gerçeðini hatýrlatmak ve bu konuyla ilgili oluþan hak maðduriyetlerinin yeni anayasa çalýþmalarýnýn yapýldýðý bu günlerde konunun köklü çözümlerle gündeme alýnmasý ve özelde de tarafýma yapýlan haksýzlýk ve hukuksuzluðun giderilme isteðidir. Þunu da belirtmekte fayda var ki, maðduriyetimin giderilmesi noktasýndaki isteklerimi dilekçe ve ayrýca da mektup þeklinde cumhurbaþkanlýðý makamýna, baþbakanlýða, milli e- ðitim bakanlýðýna, kültür ve turizm bakanlýðýna, yök baþkanlýðýna ve vakýflar genel müdürlüðüne göndermiþ olmama raðmen, geri bildirimler sadece kes yapýþtýr þeklindeki rutin cevaplar niteliðinde olmuþ ve somut bir adým atýlmamýþtýr. Bu ülkede siyasilerin, sanayicilerin, ordunun ve hatta terör örgütlerinin sahip olduklarý ayrýcalýklara, haklara, politikalara, açýlýmlara bugün dinî hayatýný yaþamaya çalýþan baþörtülüler sahip olamamýþtýr. Terör örgütü savunucularýnýn bile meclisi girdiði ve politikalar ürettiði böyle bir süreçte henüz baþörtülü bir milletvekili meclise girememiþtir. Yeni, güçlü bir anayasa ile 28 Þubat atmosferinden ve 12 Eylül kalýntýlarýndan süratle uzaklaþmak, 2000 li yýllarýn Türkiye Büyük Millet Meclisine bir sorumluluktur. Bu anayasa çalýþmasý, hak ve özgürlükler açýsýndan ve hükümetinizin de tarihe bir ciddî not düþmesi noktasýnda önemli bir kavþak olacaktýr. Bu süreçte baþörtüsüz bir demokrasi, eksik, hukuksuz ve yine yarým kalacaktýr. Büyük mükâfatlar, baþarýlar, kazanýmlar, büyük düþünen ve attýðý adýmýn bedelini ödemeye hazýr o- lanlarýn olacaktýr. Anayasal çerçevede hak arayýþýný sürdüren vatandaþlarýn varlýðý ve sayýlarýnýn artmasý Türkiye nin bir kazanýmýdýr. Problemlerin çözümünde elbette görev ve yetki almýþ siyasilerin vesile olmasý kadar; bundan daha önemlisi de, kudreti her þeye yeten ve her þeyin anahtarý yanýnda olan Zat a yönelmek ve O ndan istemek tam bir Müslüman ahlâký olacaktýr. Sayýn Baþbakaným! Milletinizden aldýðýnýz yetkiyi, milletinizin dualarýný kazanmak yolunda kullanmanýz dileðiyle AYNI anda hem terörle mücadele etmek, hem de daha demokratik bir anayasa yapmak mümkün deðil midir? Baþka bir deyiþle, gündemin öncelikli maddesi olan terörle mücadele edilirken, ayný anda gündemin diðer maddeleri rafa mý kaldýrýlmalýdýr? Devlet ve toplum yaþamýnýn gündemi hiçbir zaman tek maddeli olmaz. Tek maddeli gündem ancak kamusal sorumluluðu olmayanlara ait bir lükstür. Seçilmiþ ya da atanmýþ bir kamu görevlisi deðilseniz, o gün tek bir konuya kilitlenebilirsiniz. Bu çocuðunuzun eðitimine iliþkin bir sorun ya da vadesi gelen borcunuzun karþýlýðýný bulmaya iliþkin bir problem olabilir. ÇOK BOYUTLU BÝR YAÞAM Ama þu anda devletin ve siyasetin tek konusu olarak görünen Terörle mücadele bile karmaþýk içerikli ve çok boyutlu Kürt sorunu nun sadece bir yanýdýr. Ayrýca terörle mücadelenin kendisi de, askeri, idari, diplomatik ve insani boyutlar içermiyor mu? Bazýlarýnýn Terörle mücadelede çok baþarýlý olduk diye hasretle andýklarý yýllardaki faili meçhul cinayetler, bugünün adliyelik meseleleri deðil mi? BULUTSUZLUK Özlemi nin askeri marþ havasýnda bestelediði bir þarkýsý vardý, Bülent Mumay hatýrlattý dün yayýn toplantýsýnda, þehit cenazeleri eþliðinde dinledik. Kimse barýþtan söz etmiyor. Þarkýnýn sözleri tam anlamýyla barýþ çýðlýðý Ama bestesi hayli ironik bir biçimde savaþ çaðrýsý Davul, trampet ve siren sesleri Kimse barýþtan söz etmiyor Kimse barýþtan söz etmiyor Kimse barýþtan söz etmiyor Kimse barýþtan söz etmiyor Yýldýz Savaþlarý, MX, Pershing, Cruise. Güney Pasifik te denemeler Ve daha neler neler... Kimse barýþtan söz etmiyor Kimse barýþtan söz etmiyor Kimse barýþtan söz etmiyor Kimse barýþtan söz etmiyor. Sözleri de melodisi de çok basit, ama Türkiye nin içinde bulunduðu ruh halini çok iyi anlatýyor Baksanýza þu halimize, en basit cümleleri kuramaz, barýþtan söz edemez olduk. Kürt Meselesi ni nasýl çözeceðimizi konuþurken kendimizi adým adým içine çekildiðimiz bir savaþýn içinde bulduk. Suçlu aramak kolay Zor olan, akan kaný durdurabilecek çözümü bulmak Ama nafile, kimse barýþtan söz etmiyor Elifba kardeþliði Ýþin askeri boyutuna gelince... Dünyada kara harekâtý yapýlmadan sadece havadan bombalamayla kazanýlmýþ bir askeri harekât var mýdýr? Kürt sorunu nun kendisi ise, daha da karmaþýk içeriklidir. Önce Silvan ardýndan Hakkâri saldýrýsý, Baþbakan Tayyip Erdoðan haklý olarak patladý. Çevreme bakýyorum en makul olanýmýzda bile bir öfke Ama maalesef bu sorun ne patlayarak ne de Kandil e bomba yaðdýrarak çözülebilir. Çözülmediðini defalarca gördük. PKK nýn oyunu çok açýk: Türkiye yi Suriye deki gibi bir iç savaþýn içine çekmek. Savaþý daðdan þehre indirmek Peki, bu kanlý oyuna karþý hükümetin o- yun planý ne? PKK yý etkisizleþtirip BDP yi izole etmek. Baþbakan birkaç kez Sözün bittiði yerdeyiz dedi. Ve operasyonlar baþladý Devlet PKK yý etkisiz hale getirmek için elbette önlem alacak. Ama siyaset zemininde söz biterse o zaman kim konuþacak? Þiddete ve teröre karþý sabrýn da sözün de bitmesi bir noktaya kadar anlaþýlabilir Siyasette söz bitebilir mi? Türkiye bazýlarýnýn iddia ettiði gibi 1990 larýn Türkiyesi ne dönmüyor. Ne savaþ o kadar kirli ne de siyaset. Yol daraldý, çok çok ince bir çizgide yürüyoruz. Kimse barýþtan söz etmiyor Maalesef Türkiye þu sýralar savaþarak barýþ arýyor Eyüp Can, Radikal, 19 Aðustos 2011 YAZ aylarýnýn geleneksel dokusu, Camilere ve Kur an Kurslarýna birer kelebek timsali koþuþan çocuklarýmýzla örülürdü... Yeryüzündeki melekler misali, fýskiyeli þadýrvanlarda kanat çýrpan güvercinler misali, masumiyetin karinesiydi onlar... Ellerindeki Elif- Ba larla, Elhamlar, sübhanekelerle, dillerindeki allahümme salliler, sordum sarý çiçeklerle, altýn yaðdýrýrlardý göklerden... Toplumsal barýþýn, yerli ve memleketimize has kimyasý, Kur aný Kerim in, inananlar kardeþtir düsturunda harcolundu yüzyýllardýr. Ayný Elif-Ba yý çalýþan çocuklar, ayný kýblede ilk namazlarýný kýlarlarken, ayný Cebrail in ihtiþamlý hikayesi, ayný Hz. Muhammed in kutlu daveti, ayný Hz. Ali nin cenkleriyle büyüdüler... Aralarýndan su sýzmayanlar, bugün nasýl olur da birbirine düþman kesilsinler? Birbirlerine kurþun deðil, Yasinler, Tebarekeler yollasýnlar... Kan deðil, kin deðil, birbirlerine oruç açacaklarý demlerde birer bardak su, sofralarýnda birer dilim ekmek olsunlar... Kur an eðitiminde yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasýný, birbirimizin arasýna döþediðimiz mayýn tarlalarýnýn kaldýrýlmasýyla eþleþtirerek düþünüyorum... Mogadiþu yla Türkiye yi kardeþleþtiren de, Elif-Ba dýr zaten... Sibel Eraslan, Star, 19 Aðustos 2011 GEREK devletin gerekse de PKK nýn son ve büyük bir þiddefi izleyecek huzurlu, mutlu günlerce dair bir kanaate ulaþtýklarý anlaþýlýyor... Cemil Meriç, þiddete son verecek þiddet inancý için yalanlarýn en alçakçasý deðilse, vehimlerin en þairanesi demiþti. Günlerdir gazetelere bakýyorum, açýlým günlerinden bu yana her zaman en yoðun kategoriyi oluþturan ve kahir ekseriyetini paralel (yeni) merkez medya gazetelerinin ve orada yazan köþe yazarlarýnýn oluþturduðu diyalog dýþýnda çözüm yok savunucularý dillerini her gün biraz daha esnetiyorlar... Baþbakan dilini sertleþtirdikçe, onlar da hükümetin sertlikten baþka çaresi kalmadý noktasýna savruluyorlar. Aslýnda bu gerekçe, hükümetin de tüm öðelerini yok etmek Hem terörle mücadele etmek, hem de terörü doðuran ortamýn kaçýnýlmaz bir gerektir. Barýþý savaþarak aramak onu destekleyen basýnýn da yapmamasý gereken þeyi açýkça gösteriyor. Özgür-Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, yayýmladýðý bildiride bunu çok güzel anlatmýþ: Enteresan olan, böylesi bir geliþmenin hiçbir biçimde sorun çözücü, ilerletici olmayacaðýnýn herkes tarafýndan bilinmesidir. Baþbakan, týrmanan PKK eylemliliðinin ardýnda ülkeyi kanlý bir iç savaþa sürükleme hesabýnýn olduðunu söylemektedir. Bu durumda yapýlmasý gereken þey bu oyunu bozmak olmalý deðil midir? Tam tersini yapýp savaþ tamtamlarýný daha da yükseltmek mantýklý deðildir. Politik cesaretin yoksa... Bu en korkunç günlerden sadece iki ay önce barýþa en yakýn günlerde olduðumuzu, bunu ortak bir kanaat halinde ifade ettiðimizi unutmayalým... Geçtiðimiz haftalarda bu köþede yayýmlanan üç bölümlük Masasýz barýþ, Öcalan sýz masa olmaz baþlýkla yazýda, benzer sorunlar yaþayan ülkelerde barýþa en yakýn günlerde mutlaka gidiþatý engellemeyi amaçlayan büyük provokasyonlarýn yaþandýðýný örneklerle anlatmýþtým. Fakat gerek Güney Afrika da, gerekse de Ýrlanda da bunlar politik cesaret sahibi liderler tarafýndan barýþa tuzak olarak deðerlendirilmiþ, böylece etkisizleþtirilmiþlerdi. Provokasyonlarý bu yolla etkisizleþtirecek politik cesarete sahip deðilseniz, o zaman yapay bir akýntý yaratan birilerinin müstehzi ve memnun gülümsemeleri eþliðinde o akýntýya býrakýrsýnýz kendinizi. Aileler arasý kan davasýný irrasyonel bir KÖTÜ KALINTILAR PKK yý ya da geçmiþteki Kürt kökenli kalkýþmalarý gündeme getiren anti-demokratik ortamýn kalýntýlarý, hâlâ sosyo-politik yaþamýmýzda egemen deðiller mi? Yargý hâlâ Kürtçe savunma yý reddetmiyor mu? Ya da üst kimlik bir türlü Anayasal vatandaþlýk kapsamýna alýnamadý. Tabii ki devlet de siyaset de ülkedeki can ve mal güvenliðinin terörün tehdidi altýnda olmasýný kabullenemez. Terörle mücadele her dönemde gündemin öncelikli maddesi olmak durumundadýr. Ama eðer bu madde 1984 teki Eruh Baskýný ndan bu yana deðiþen þiddetlerle kronikleþmiþ bir öncelikli madde haline gelmiþse ve gerçekten hepimizi þaþýrtan Açýlýmlar bu maddeyi buharlaþtýrmaya yetmemiþse, ciddi bir durum muhakemesi yapmak gereði de vardýr. SÝYASET VE ÇÖZÜM Neticede Siyaset çözüm üretme mesleðidir de. Hem terörle mücadele etmek, hem de terörü yaratan ortamýn tüm öðelerini yok etmek kaçýnýlmaz bir gerektir. Bu da daha demokratik ve özgürlükçü bir Anayasa yapmak demektir. Bu teröristlerin eylemleri ile asla ulaþamayacaklarý hedeflerin, siyaset tarafýndan onlarýn ellerinden alýnmasý demektir. Hem ülkenin bütünlüðünü korumak, can ve mal güvenliðini korumak, toplumsal istikrarý devamlý kýlmak için, terörle mücadele tek baþýna yeterli deðildir. Eðer yeterli olsaydý, gündemin öncelikli konusu hâlâ bu olur muydu? Mehmet Barlas, Sabah, 19 Aðustos 2011 BAÞBAKAN Erdoðan PKK'ya "Ramazan'dan sonra benimsin" dedi. Üstelik iþi yalnýzca PKK ile sýnýrlý tutmayacaðýnýn, içerideki Kürt milliyetçisi sivillere de bir bedel ödeteceðinin sözünü verdi. PKK bunun üzerine Baþbakan'a "Ramazan'ýn bitmesini beklemeyelim, buyrun þimdi baþlayalým" diyerek meydan okudu. Zaten haftalardýr birer-ikiþer fidan gibi delikanlýlar, babalar, kocalar, aðabeyler topraða düþüyorlardý. Seçimlerden beri iktidar partisi Kürt milliyetçilerine karþý, onlarýn inanýlmasý güç siyasi gafletlerinden de yararlanarak, amansýz bir saldýrýya giriþti. Yeni anayasa çalýþmalarý denkleminden BDP bu þekilde çýkarýldý /çýktý. Ýmralý'da hapis yatan Abdullah Öcalan ile süren görüþmeler, bir ara "iþin sonuna geldik Barýþ Konseyi kurulacak" diyen Öcalan'ýn "benim yapacaklarým bitti" demesiyle iþlevsizleþti. Zaten avukatlarý Ýmralý'ya taþýyan koster de gene bozuluverdi. Bir yandan kullaným süresi dolan, diðer yandan Ortadoðu'daki geliþmelerde kendisi açýsýndan yeni yaþam alaný çýkabileceðini düþünen PKK, eylemleri yoðunlaþtýrmaya baþladý. Bu arada PKK Ýran ile kavga mý ediyor iþbirliði mi yapýyor; Ankara'dan giderek daha fazla rahatsýzlýk duymaya baþlayan Suriye eski alýþkanlýklarýna mý dönüyor, bunu kestirmek de güçtü. Ancak ABD, Avrupa ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin artýk kendisinden kurtulmak istediði PKK'nýn bu iki ülkeye yaslanmasý da þaþýrtýcý olmayacaktý. Bu konjonktürde, anlaþýlan PKK çýtayý yükseltmeye karar verdi. Birbiri ardýna gelen þehit haberleri, rehin alýnan askerler, i- çeride "açýlým" sözcüðünün neredeyse bir küfür haline gelmesi siyasettense þiddeti tercih etmeye meyyal kesimleri palazlandýrdý. Þýrnak'taki kalleþ ve kanlý baskýn bu þartlarda gerçekleþti. Hükümet de kendisinden öncekiler gibi, öfkesini köpürttüðü kamuoyunun, milliyetçi seçmenin gönlünü ferahlatmak için hava operasyonunu baþlattý. Þiddete son verecek þiddet... Silâhla söz arasýnda PKK'nýn bu þekilde aðýr bir psikolojik darbe aldýðý tezi eðer halkla iliþkiler programýnýn bir parçasý deðilse kendini avutma söylemidir. Asýl vahim olan terörden ve savaþtan bezdiðini her fýrsatta oylarýyla gösteren Türk, Kürt bu ülkede yaþayan çoðunluðun gene çaresiz kalarak kenara itilmesidir. Sri Lanka'da Tamil Gerillalarýna uygulanan, dün Özcan Tikit'in detayýyla anlattýðý vahþeti burada da tekrarlamak isteyenlerin sesinin yükselmesidir. Can Dündar'ýn yerinde tespitiyle bu yeni durumda "açýlýmýn musluðu da PKK'nýn eline geçmiþ oluyordu". Yani musluk kapanýyor, demokratik süreçlerle Kürt sorununu çözme ve PKK derdini bunun uzantýsý olarak bitirme umutlarý bir baþka bahara erteleniyordu. Dünden itibaren Türkiye'de savaþýn ve þiddetin dilinin hakim olacaðý bir döneme giriyoruz. Bu dönemde güvenlik saðlanýrken demokratik haklar nasýl korunacak onu da görerek anlayacaðýz. Bu arada zaten þiddetten nemalanan PKK'ya yönelik savaþ bu örgüte hasar verse bile herhalde radikalleþmiþ tabanýndaki gücünü arttýracaktýr. Asýl korkulmasý gereken bu kez savaþýn toplum içindeki etnik fay hatlarýný daha þiddetle sarsmaya baþlamasýdýr. Silvan'dan sonra Zeytinburnu ve Bigadiç'te yaþananlar önümüzdeki dönemde kolayca bastýrýlamayacak hale gelme potansiyeli taþýyor. Sosyoekonomik gerilimleri etnik ayrýmcýlýk diliyle harmanlayan bu çatýþmalarýn ülkenin çeþitli yörelerinde yayýlmasý ihtimali eskiye oranla daha güçlü. Bu nedenle gün sözü yani siyaseti bir kenara iterek yalnýzca iþin silahlý boyutuna odaklanma günü deðildir. Sorumlu ve cesur davranýþ bir yandan güvenlik mücadelesini verirken diðer yandan terör ile palazlanan bir örgüte inat siyaset, hukuk ve özgürlükler alanýnda gerekli adýmlarý atmaktýr. Siyaseten aptalca gözükse de. Soli Özel, Habertürk, 19 Aðustos 2011 davranýþ olarak kýnayýp mahkûm edenlerin pozisyonu, þehitlerin kaný yerde kalmamalý, cevabýný misliyle almalýlar diyenlerin pozisyonundan çok mu farklý? Benden ille de bir karþýlaþtýrma yapmamý isterseniz, evlatlarý öldürülen ailenin duygusunun, þehitlerimizin kaný yerde kalmasýn, gidelim, hepsini öldürelim diyenlerin duygusundan daha samimi olduðunu söylerim. Þurada yüzyüze bakýyoruz, hepimiz biliriz ki ateþ gerçekten de düþtüðü yeri yakar; sahici acý ancak orada yaþanýr. Þehitlerimizin kaný yerde kalmasýn diyerek intikam talep eden geniþ kalabalýklarýn asýl duygularýnýn öfke olduðunu bilmiyor muyuz? Alper Görmüþ, Taraf, 19 Aðustos 2011

9 Y MAKALE 9 YAÞAR KILINÇ VECÝZE Týp talebesi bir kardeþimize önce mesleðindeki bilgi ve beceri düzeyini, üretimi ile verimini; ardýndan da Müslümanlýðýmýz profesyonelce mi? diye sorduk. Müslüman, Müslümandýr; ne demek profesyonel, amatörce? dedi Týp fakültesinde altý yýl okuyacaksýn, sonra ihtisas yapacaksýn. Ya pratisyen veya uzman doktor olacaksýn. Sonra araþtýrmalarýný derinleþtirecek, çalýþmalarýný yoðunlaþtýracak, profesörleþeceksin. Þirket-i mânevîyenin yeni bir þubesi: Her keseden herkese iftar Mersin ilimizi deniziyle, doðasýyla, narenciyesiyle, cezeryesiyle ve en son 2013 Akdeniz Olimpiyatlarý ile dünya tanýmakta ve bilmektedir. Bu çok bilinen yönleriyle birlikte Nur þahs-ý mânevisinde yeni açtýðýmýz þubesiyle de onu kâinata duyurmak dileðimizdir. Daha önce ilimizde aldýðýmýz kararlar gereði, kardeþlerimizden yakýnlarý vefat edenlerin ilk yemek ikramýný cemaat olarak karþýlama geleneðini baþlatmýþtýk. Bu uygulama hâlen devam ederken; 2011 yýlý Ramazan öncesi istiþare heyetimizin aldýðý bence çok önemli ve bir o kadar da anlamlý olan bir geleneðe daha imza atmýþ bulunuyoruz. Her keseden herkese iftar yaptýrma seçeneðini Ramazan la beraber baþlatmýþ bulunuyoruz. Rabbim muvaffak eylerse inþâallah gelenek haline getirmeyi düþünüyoruz. Nur talebelerinin aralarýndaki en mühim düsturlardan biri olan þirket-i mâneviye düsturunu, iftar sofrasýna da getirdik inþâallah. Her yýl belli aralýklarla aðabeylerimizin verdiði iftar yemeklerindeki benlik davasýný ortadan kaldýrmak için yeni uygulama baþlatmýþ bulunuyoruz. Mevcut cemaatimizin, örneðin 50 ferdi bulunmakta olduðunu varsayalým, isteyen bir, isteyen dilediði miktarda katkýlarýyla iftar torbasýna elini atýyor. Torbada oluþan sermayemizle þimdilik Ramazan ayýnýn dört günü, haftanýn Perþembe gününe denk getirmek üzere bir lokantada iftar sofrasý hazýrlatýyoruz. Bu vesile ile herkes herkese iftar ettirmiþ oluyor. Allah kabul etsin. Kiminin parasý, kiminin duasý düsturuyla... Birinci hafta soframýz 55 kiþi idi, ikinci haftamýzda 48, üçüncü haftada da ayný oranda tahmin ediyoruz. Dördüncü haftada Perþembe deðil Kadir Gecesi münasebetiyle Cuma günü aileler dâhil ortalama 150 kiþiye iftar vermeyi düþünüyoruz. Ýlerleyen yýllarda belki haftada bir iki gün daha düþünüyoruz inþâallah. Ecdadýmýzýn yapmýþ olduðu, günümüzde ise maddi ve mânevi ihmaller sonucu neredeyse unutulan iftar davetlerine bir katký ve yenilik olur mu umudunu taþýyoruz. Bu yýl ilk uygulamada erkekler arasý yapýlan iftar programýný ailelerle beraber yapmayý da düþünüyoruz. Böylelikle lüks iftar sofralarýna son vermiþ oluruz diye temenni ediyoruz. Her yiðidin gönlünde yatan aslan misâli her kardeþ kardeþini iftara almayý arzular, dolayýsýyla birbirimize misafir olma zevkini de tatmaktayýz. Kusur ve eksiklerimizle beraber ileriki yýllarda tecrübelerle en güzelini yapma ümidini yaþýyoruz. Tüm dileðimiz; her hayýrlý iþte olduðu gibi bu iþin muzýr manileri olmaz inþâallah. Rabbimizin ikramý sofra zenginliklerine kavuþmak umuduyla iftarlarýmýza sizleri de bekliyoruz. Ýyi ki varsýn, hoþgeldin Þehr-i Ramazan... Beliyyelerin istilâsý ve muzýr þeylerin tasallutu, bâzý duâlarýn evkàt-ý mahsusalarýdýr ki, insan o vakitlerde aczini anlar; duâ ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlakýn dergâhýna ilticâ eder. Sözler, s. 287 Müslümanlýðýmýz profesyonelce mi(!)? (Yoksa profesyonellik bu profesörlükten mi geliyor?) Burada da kalmayacak, gayet büyük çalýþmalara imza atacaksýn, atmalýsýn Ýyi bir doktor, uzman bir doktor olman buna baðlý. Þimdi Müslümanlýðýmýza dönelim Ýslâm ve iman hakikatlerine olan imanýmýz tahkikî mi, yoksa taklidî mi? Acaba iman esaslarý ve Ýslâm þartlarý ile, Ýslam ahlâký, duygu ve hasletlerin eðitimi, yani, nefis terbiyesi hakkýnda ne kadar öðretim, ne kadar eðitim almýþýz? Âmentü denen iman þartlarý hakkýndaki bilgi ve tefekkürümüzün seviyesi nedir? Aklýmýzý ve kalbimizi tevhid konusunda ne derece iþletebiliyoruz? Allah tek bir zat olduðu halde, sayýsýz farklý þeyleri bir anda nasýl yapýyor, nasýl her yerde hazýr ve nazýr olur, hem bize þahdamarýndan yakýn iken, nasýl biz O ndan nihayet uzaktayýz? Esma-i Hüsna dan kaçýný biliyor, özelliklerini, tecellilerini okuyabiliyoruz? Meleklere imanýmýz hangi seviyede? Pratisyen mi, uzmanlýk derecesinde mi? Ya kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere?... Kur ân, gözlemi, tahkiki, araþtýrmayý, akletmeyi ve tefekkürü dikkate verir, hatta emreder. Yani tefekkür farz. Günümüz Müslümaný, dünyaya, siyasete mi yoðunlaþmýþ, tefekküre mi? Ýslâm þartlarýný özümsedik, benimsedik mi? Dinin direði namaz hakkýnda ne biliyoruz? Allah ýn ibadetimize ne ihtiyacý var ki, ýsrarlar namazý emrediyor? Âyette geçen Eðer namazýný dosdoðru kýlarsanýz ayaðýnýz kaymaz, kurtuluþa erersiniz ne demektir? Namaz dinin direði ise, günde beþ sefer bu direkleri dikebiliyor muyuz? Yoksa, bazý direkleri yýkýyor muyuz? Ýbadetleri ihmal, bize neye mâl olur? Ahlâkýn kaynaðý nedir? Nefsimizi tanýyor muyuz; nasýl terbiye edeceðiz? Olumlu, ulvî duygularýmýzý nasýl geliþtireceðiz? Olumsuz duygularýmýzý yok mu edeceðiz, yönlendirecek miyiz? Eðer mecralarýna yönlendireceksek nasýl olacak? Kur ân ve Sünnet-i Seniyye nin içtimâî ve siyasî ölçülerini, stratejilerini biliyor muyuz? Hâsýlý; araþtýrmadan, sormadan yaþadýðýmýz Ýslâmiyet, Kur ân ýn ve Sünnet-i Seniyye nin istediði Müslümanlýk mýdýr? Ýmanýmýz taklidi mi, tahkiki mi? Tabir-i diðerle, Müslümanlýðýmýz profesyonelce mi, amatörce mi? Amatörce nereye kadar gidebiliriz? Kur ân, Hz. Ýbrahim in (as) diliyle bize akýl ve kalp ile mutmain olma dersi verir: Hani Ýbrahim, Rabbim! Bana ölüleri nasýl dirilttiðini göster demiþti. Ýnanmýyor musun? deyince, Hayýr (inandým), ancak kalbimin tatmin olmasý i- çin demiþti. 1 Bilgisiz, marifetsiz, itikat zaafý içinde, boþ sloganlarla, kuru iddialarla nereye gidebiliriz, kiminle yarýþ edebiliriz? Dipnot: 1-Kur ân, Bakara, 260. Cemal Serim aðabeyle (saðdan ayaktakilerden dördüncü) son görüþmemiz, Bahçecik te hizmete verdiði evinin bahçesindeki dershanemizde, Amerika dan gelen misafirlerle birlikte olmuþtu. Bahçecik in Cemal aðabeyi nin mübarek ruhuna ithaf! Nur Camiasýnýn medar-ý iftiharlarýndan, tevazu, nezaket, fedakârlýk, ihlâs ve samimiyet sahibi, Ýzmit Bahçecik sakinlerinden Cemal Serim aðabey Hakk a yürüdü. Allah gani gani rahmet etsin ve makamý Cennet olsun inþâallah. (Âmin.) Bahçecik beldesinin, Körfez diye nam salmýþ Ýzmit ve civarýnýn Nur Hadimleri arasýnda çok müstesna bir yeri vardýr. Baþta Ýzmitli Yeni Asya Nur Talebeleri olmak üzere, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Derince gibi ilçeler bu mekâný çok iyi hatýrlarlar. Civar çevre il ve ilçelerdeki dostlarýmýz baþta olmak üzere; Türkiye nin çeþitli bölgelerinden de, âdeta Dünya Cennetinden bir köþe olan bu mümtaz ve farklý mekâný bilenlerin olduðunu tahmin ediyorum. Çünkü ahirete kanat açan bu beldenin sakinlerinden Cemal Serim aðabey burada birçok nur hadimini aðýrlayýp misafir etmekten þeref duyan bir mübarek insandý. Bahçecik, Ýzmit i Gölcük, Karamürsel, Yalova ve Bursa ya baðlayan karayoluna birkaç kilometre mesafede; arkasý yeþilliðin bütün tonlarýnýn Ýlâhî nakýþla bezenmiþ, ön tarafý da Ýzmit Körfezine nazýr, masmavi, çok þahane bir manzaranýn hâkim olduðu çok þirin ve müstesna bir beldedir. Fakat bu þirin beldeyi farklý ve mümtaz kýlan, çok samimi ve mütecanis, mütesanid bir cemaati ve þahs-ý mânevîsinin olmasýdýr. Ýþte bu samimi ve farklý cemaatin en önde gelen dâvâ kahramanlarý i- çerisinde; sadece kendi þahsî hayatýný deðil; aile hayatýný ve dünyadaki maddî varlýðýný da hizmet le mezcetmiþ ve fedâ etmiþ bir dâvâ adamý ve hizmet kahramaný olan Cemal Serim aðabey akla gelir! Kýymetli oðlu Mesud kardeþimiz Antalya da görevli olduðu için tanýþmamýz o vesile ile olmuþtu. Onu ilk tanýdýðým günden beri deðiþmeyen özellikleri; mübarek yüzündeki fýtraten hiç eksik olmayan gülümsemesi, insanýn ruhuna iþleyen samimi, tatlý ses tonu, aþk ve þevki ve hep hizmeti ön plâna çýkarmasýydý. Bu özelliklerinden çok etkilemiþtim. Candan ve hasbî bir hâli; tahminlerin üzerinde bir tahammül ve tevekkülü olduðuna kaniyim. Tevazu ve nezakette de çok ayrý bir farklýlýðýna þahit oldum. Aþk ve þevk dolu bu mübarek ruh; kalbindeki iman sýcaklýðýný kendisine münhasýr býrakmamýþ. Ailelerin yangýn yerine döndüðü böyle bir dönemde, Risâle-i Nur dan aldýðý þefkat ve merhamet dersleriyle her bir aile ferdinin his ve kalbine de nakýþ nakýþ bu ulvî hakikatleri iþlemiþ. Çok bahtiyar ve mutlu bir aile reisi, gönül dostu ve dava adamý olarak onu tanýdým! Bildiðim kadarýyla kýzlarý, oðlu, damadý, gelini bulunduklarý mekânlarda çok samimi ve ciddi olarak hizmetin faal elamanlarý. Böyle bir zamanda böyle bir aile yapýsýný inþa edip devam ettirmek her faniye nasip olmayacak kadar önemli ve çok takdire þayan bir hâl. Maþaallah, barekâllah... Birkaç senedir ciddî mânâda rahatsýzlýðý olduðunu biliyordum. Çok ciddî saðlýk travmalarý geçirmiþ ve aðýr imtihanlarla baþ baþa kalmýþtý. Çok sýk olarak hastanenin müdavimi olmuþtu. Sýkça telefonla konuþur, ismen duâ ettiðimi söylerdim. Keyiflenirdi. Hastalýðýnýn adýný ve mahiyetini kendisine hiç sormamýþtým. O çevredeki yakýn dostlarýndan kýsa ve özlü bilgiler almýþ ve ötesine gitmemiþtim. Hastalýðýnýn, asrýn amansýz illeti ve belâsý olan ve çaresi henüz bulunmayan dert olduðunu; ölüm haberini teyit ve baþsaðlýðý için aradýðým Bahçecik in baþka bir hizmet eri ve kahramaný yakýn komþusu Kemal beyden öðrendim. Son günlerde gazeteden duâ talebi ilânýný okuyunca yine bu yatýþý da mutad istirahatlardan biri olarak deðerlendirmiþtim. Ölüm haberi, mübarek ruhunu tesliminden birkaç saat sonra bir dostum tarafýndan telefonla bana ulaþtýðý zaman, aðlamaktan kendimi alamadým. Memleketimde, çok uzaklarda, yaylada olduðum için de cenazesine yetiþememenin çaresizliðini yaþadým. En son görüþmemiz 8-9 Mayýs günlerinde Bahçecik te hizmete verdiði evinin bahçesindeki dershanemizde Amerika dan gelen misafirlerin de olduðu Ýzmitli dostlarla birlikte kalabalýk bir cemaatle birlikte olmuþtu. O gün yapýlan dersleri, sohbetleri, anlatýlan hatýra ve hizmetleri dinlerken adeta coþmuþtu. Evinin çevresindeki geniþ bahçesini ABD den gelen misafirlerimizle birlikte gezdik. Yurt dýþýndan gelen bu misafirlerle teker teker çok yakýndan ilgilendi. Bu bahçenin içerisinde bulunan iki katlý evini yýllardan beri dershane olarak hizmete vakfetmiþti. Þimdi yine bu manzarasý çok mükemmel olan arazide baðýþladýðý geniþ hizmet merkezi alanýný bize gösterirken kalben yaptýðý bu fedakârlýðýn saadet ve mutluluðunu bütün kalbiyle hissedip yaþýyordu. Bahçesinde her türlü meyve aðacýnýn sayýsýz örnekleri vardý. O gün sapa saðlam ve çok neþeli bir haldeydi. Baharýn bütün neþesini vücudunun zerratýyla yaþýyordu. Bilemezdik ki bu mübarek ve fedakâr dâvâ adamýnýn bu bahar bu fani dünyadaki son baharýymýþ. Bu güzel bahçenin þu anda en tatlý ve bâki meyvesi olarak ömrünün büyük kýsmýný verdiði dâvâsý ve sadaka-yý cariye hükmüne geçecek mânevî miras ve baðýþlarý kaldý. Ne mutlu! Maddî hastalýk ve musibetlere, o da Üstadý gibi: Musîbetlerin tenevvüü, mûsýkînin naðmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu. (Tarihçe-i Hayat, s. 67) diye bakmýþtý. Þimdi o; ümmeti olmakla þeref duyduðu Rahmet Peygamberine (asm) kavuþtu. Þimdi o; hayat çizgisinin en tehlikeli anlarýnda Ah Dâvâm! diyen, Ölüme: Baþka bir bâki âleme gitmek ve iman vesikasýyla saadet sarayýna girmek için bir terhis tezkeresidir. (Þualar, s ) teþhisini koyan, Sana müjde! Milyonlar altýn bileti sana çýkmýþ. Gel al diye her tarafta ilânatlar yapýlýyor. (Asa-yý Musa, s. 14, 15, 16) müjdesini veren, Ölüm, dünya meydanýndaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki âleme gitmiþ yüzde doksan dokuz ahbap ve akrabasýna kavuþmak için bir vesiledir. Hem hakikî vatanýna ve ebedî makam-ý saadetine girmeye bir vasýtadýr. Hem zindan-ý dünyadan, bostan-ý cinâna bir davettir. Hem Hâlýk-ý Rahîminin fazlýndan, kendi hizmetine mukabil ahz-ý ücret etmeye bir nöbettir. (Lem alar, 25. Lem a, 9. Deva) açýklamasýyla ruhlarý rahatlatan, Ölüm, ehl-i iman için bir terhistir. Ecel terhis tezkeresidir, bir tebdil-i mekândýr, bir hayat-ý bâkiyenin mukaddimesi ve kapýsýdýr. Zindan-ý dünyadan çýkmak ve baðistan-ý cinâna bir uçmaktýr. Hizmetinin ücretini almak için huzur-u Rahmân a girmeye bir nöbettir ve dâr-ý saadete gitmeye bir davettir. (Þualar, s ) yorumunu getiren, Kabri: bu zindan-ý dünyadan bâki ve nuranî bir ziyafetgâh ve baðistana açýlan bir kapýdýr. diye tarif eden ve insanlýðýn en büyük derdi ve endiþesi olan ölüm ve kabrin sýrrýný, muammasýný Kur ân ýn nuruyla keþfeden ve açýklayan Aziz Üstad ýna kavuþtu. Dâvâ yolunda, maalesef sarsýlanlarýn ve savrulanlarýn, ekseni kayanlarýn olduðu bir zamaný yaþýyoruz. Þahs-ý mânevî olarak her türlü þarta ve sýkýntýlara raðmen; dimdik ayakta durabilen, þahs-ý mânevîye ve onun her türlü faaliyetine bütün benliðiyle iþtirak eden, alýnan kararlara karþý en u- fak bir tereddüdü olmayan bir dâvâ adamýný ahirete uðurlamanýn boþluðunu yaþýyoruz. Hepimizin baþý sað olsun! Böyle bir zamanda onun gibi bir istikamet ve fedakârlýk kahramaný sembolünün aramýzdan geçici olarak da olsa ayrýlmasý bu kudsî hizmetimiz için ciddî bir kayýptýr. Allah makamýný Cennet eylesin. Aile efradý, akraba ve dostlarýna sabr-ý cemil ihsan eylesin. Þimdi dâvâsý ve Nur kardeþleri adýna misafir kabul etme ve aðýrlama dâhil bir çok hizmeti seven o mübarek ruh, geçici misafirlikten hakiki ruhlar âlemine kanat açýp, Cenâb-ý Zülcelâl in makarr-ý saltanatýna uçtu. Baþta Resulullah (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin mecmaýna vasýl oldu. Asrýn ve asýrlarýn mânevî vekilliðini deruhte den Aziz Üstad ýna ve ahirete intikal etmiþ o- lan dâvâ adamlarýnýn mecmaý olan ruhlar ülkesine hicret etti. Bu fani dünyadaki misafirlikleri, dâvâsýný ve hizmetleri; baþta Bahçecik cemaati olmak üzere Ýzmit ve civarý þahs-ý mânevîsine ve geride kalan biz dava arkadaþlarýna býrakýp terhis tezkeresini aldý. Biz onun iyi bir mü min, Müslüman ve dava sahibi olduðuna þahitlik ediyoruz. Mübarek insan, Bahçecik te býraktýðýn mânevî miras dünya durdukça senin kabrine ve ruhuna sadaka-i cariye olarak sevap yazdýrmaya devam edecektir inþâallah. Geride býraktýðýn aile efradýn ve çevrendeki samimi dâvâ arkadaþlarýn mahzunluklarýna raðmen iþtirak-ý a mal-i uhreviye ve þirket-i mânevîye düsturlarýyla senin geçici firakýný e- bedî mânevî gýdalarla tekmil edecekler ve hizmette bir boþluk býrakmayacaklardýr inþâallah. Ders ve sohbetlerimizde biz yine beraberiz. Geçici ayrýlýðýn acýsýný yüreðimize gömüp bâkî dâvâmýz için hizmete biz burada, sen de orada inþâallah birlikte devam edeceðiz. Samimiyet, nezaket, hasbîlikle gönlü ve kalbi dolu dâvâ sahibi mübarek insan! Makamýn cennet olsun. Kabrin nur, ruhun cennet bahçelerinin bülbülü olsun inþâallah. (Âmin) NOT: 24 Aðustos Çarþamba günü saat arasý Dost Tv'de "Sekine" programýnda, YUHÝB (Yeni Asya Yurtdýþý Hizmetleri Birimi) olarak gerçekleþtirdiðimiz yurtdýþýndaki Risale-i Nur hizmetlerimizi konuþacaðýz inþâallah. Dostlara duyurulur... (0 505) Öþür ve zekât Ali Karakaþ: Ege de öþür bilinmiyor. Oysa Allah Ege ye çok ürün veriyor. Ö- þür nedir? Nisabý ne kadardýr? Masraflar çýkýyor mu? Sulanan ve sulanmayan yerlerle ilgili ölçüler nelerdir? Bunlarý bir yazsanýz iyi olur. Geçmiþte devlet arâzi ürünlerinden öþür almakta iken, ürün sahipleri ayrýca zekât ile mükellef olmuyordu. Çünkü elde ettiði ürünün onda birini öþür uygulamasý ile devlete veren üretici, böylece ürününün zekâtýný da vermiþ oluyordu. Ancak devletin öþür uygulamasýný býraktýðý günden beri üreticilerimiz, nedendir bilinmez, zekâtý unuttular. Unutmayanlar müstesna! Oysa Allah bolluk ve bereketi kesmedi. Onlarý rýzýkta unutmadý. Ürünlerine ürün ve servet katmaya devam etti. Ve üreticilerimizin kahir ekseriyeti dindar, mütedeyyin, cömert, vermeyi ve yedirmeyi seven ve eli açýk insanlar. Sanýyorum, bir yanlýþ anlama uzun yýllardýr sürüp geldi. Yoksa o dindar ve cömert insanlarýn, Allah ýn emri veçhile zekâttan kaçacaklarýný ben tahmin etmiyorum. Çünkü ne dindarlýða, ne de cömertliðe yakýþmaz! Olsa, olsa bir yanlýþ anlama olmalýdýr. Ancak çok vahim bir yanlýþ anlama olduðunu hemen belirtmek gerekir. Sonuçlarý itibariyle ürkütücü! Allah ýn gazabýný- mâazallah celbe sebeptir çünkü. Nitekim Bedîüzzaman a göre, cimrilikle ve nefsine zulmetmek suretiyle zekâtýný vermeyen Müslüman a dünyada mecburi mal kaybý gibi bir Ýlâhî ceza gelebilir. 1 Allah verdiði halde biz vermez isek, dindarlýðýmýzýn ve cömertliðimizin ölçüsü ne olacak? Kur ân ýn, birçok âyetiyle Namazý kýlýn, zekâtý verin! 2 emrine ve Ürün alýndýðý zaman hasat gününde onun hakkýný verin. 3 fermanýna muhatap olan bizlerin, namazý tercih edip, zekâttan kaçýnmamýz izah edilir bir durum deðildir. Öþür, tarým ürünlerinden alýnan zekâta denir. Onda bir olduðundan öþür denmiþtir. Peygamber Efendimiz (asm), yaðmur, nehir ve kaynak sularýyla kendiliðinden, masrafsýz ve emeksiz olarak sulanan arazilerin ürününden onda bir (öþür); kova, dolap beygiri ve diðer vasýtalar ile masraf ve emek harcanarak sulanan arazilerin ürününden- masraf ve emeðe nispetle hafifletilmiþ olarak yirmide bir zekât verilmesini emir buyurmuþtur. 4 Günümüzde tarým ürünleri üzerinde sulama masrafý olmasa bile, gübre, ilâçlama, mazot, traktör, iþçilik ve muhtelif masraflarýn önemli yekûn tuttuðu bir vâkýadýr. Sulama masrafý dýþýndaki diðer masraflarýn, zekât oranýný deðiþtirip deðiþtirmeyeceði âlimlerce içtihada konu olmuþtur. Hanefî fukahasý, tohum, amele ücreti ve sair masraflara bakýlmadan, sulama durumuna göre ürünün onda biri veya yirmide birinin zekât olarak verileceði hükmünde birleþirken; Þâfîîlerden Remlî, arâzi için yapýlan masraflar ile ekin için yapýlan masraflarý birbirinden ayýrýr. Meselâ su kanalý açýlmasýný- kanal kalýcý olduðundan arâzi için bulan Remlî, el ile veya deve ile yapýlan sulamayý ekin i- çin bulur. Netîcede el ile veya deve ile yapýlan sulamada masraf ekin için yapýldýðýndan, böyle masrafla yetiþen ekinde, yapýlan masrafa göre zekât o- raný deðiþir. Yani tamamen el ile sulanýrsa yirmide bir, yarýsý yaðmur suyu ile sulanýrsa zekât oraný on beþte bir olur. 5 Muhterem Halil Günenç hocaefendi bu görüþten hareketle, günümüzde sulamaya denk bir masraf tutan ve sýrf ekinin daha iyi yetiþmesini saðlayan- ve arazi için olmayan gübre ve ilaçlama masraflarý yapýldýðý takdirde, bunu sulama masrafýna kýyas ederek, ürünün zekât oranýna yansýtýlmasýný daha uygun bulur. Buna göre, gübre ve ilâç verilerek yetiþtirilen ve yaðmur suyu ile beslenen ekinlerin, kuru tarým ü- rünlerinin ve meyveler dâhil tüm toprak mahsullerinin zekâtýnýn, Þâfiî mezhebine ittibâ edilerek on beþte bir verilmesi daha isâbetli bulunmaktadýr. 6 Aðaçtaki meyveler de ayný oran ve þartlarla zekâta tâbidir. Ýmam-ý Azam ile Ahmed bin Hanbel e göre, istifâde edilen her toprak mahsulü zekâta tâbidir. Zekâtý verilmemiþ hububattan veya aðaç üstündeki meyveden yemek Hanefîlere göre de, Þâfiîlere göre de câiz deðildir. Yiyen günahkâr olur. Çünkü henüz zekâtý verilmediðinden içinde kul hakký vardýr. Ancak zekâta esas olacak þekilde hesap ederek yer ve yediði miktarý da sonra zekât hesabý içine alýrsa, yemek câiz olur. Ýkrâmlar, zekât hesabýna geçmez. Hediyeler ise, zekât verilebilecek yerlere, zekât niyetiyle verilirse zekât hesabýna geçer. Fakat buna da hediye denmez! Çünkü zekât, malýmýzdan çýkarmamýz gereken bir kul hakkýdýr. Hediye ise bizim irade ve ihtiyarýmýza baðlýdýr. Bununla beraber, hasat mevsiminde, zekât verilebilecek sekiz sýnýftan kendisince en uygun olan bir veya birkaç sýnýfa, zekât borcunu kapsayacak þekilde, zekât niyetiyle muhtelif paketler halinde daðýtýrsa, zekâtýný vermiþ olur. Allah kabul etsin. Âmin. Dipnotlar: 1- Divan-ý Harb-i Örfî ve Sünûhât, s. 116., 2- Misal: Bakara Sûresi, 2/ll0; Nisâ Sûresi, 4/77; Tevbe Sûresi, 9/71; Nûr Sûresi, 24/56., 3- En am Sûresi, 6/141., 4- Nesâî, Zekât, 25., 5- N. Muhtâc, 3/77., 6- G.M.Fetvâlar, 1/238.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Mardinhazýrlanýyor! Gece gözlü çocuklar Hayatým boyunca Ramazan aylarý bana huzur esintileri ile gelmiþtir. Ýlk defa aþýrý bir acý çekmekteyim Tarifine imkân bulamadýðým bir yaman acý. Sanki, muzip tarafým fiil çekimi yapýyor; Ýnsan mýyým? Ýnsan mýsýn? Ýnsan mý? Ýnsan mýyýz? Ýnsan mýsýnýz? Ýnsanlar mý? *** Eðer insan isek bu manzara neyin nesi, hiç insaným diyene yakýþacak bir vaziyet mi bu? Þuraya bakar mýyýz? Bir tv muhabiri þöyle haykýrýyor: Þu anda son nefesini vermek üzere olan bir çocuða serum takmaya çalýþýyoruz. Çocuðun gözleri kayýyor, hayatýmda kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiþtim. Açlýktan ölüyor Ýþte kahrolduðum an? Tam kalbimin bir yerine hançer saplanýyor! Ýnsan olduðuma utanýyorum Nasýl iftar edebilir, nasýl sahur yapabilirim? Nasýl yemek yer, nasýl su içebilirim? Bu tuttuðum benim o- ruç mu acaba?! *** Bu gece gözlü çocuk baþkasýnýn deðil; Benim, senin evladý veya torunu olabilirdi deðil mi? Bir milyon Rakam ile insan þu anda kara bahtlý kýta olan Afrika da aç bîilâç can çekiþiyor. Ölüyor ya Ölüyor!.. Daha ne olsun!? Þimdi ben buz gibi, Hacý Suyu ile iftar açýp Bayýr Yoðurdundan yapýlma buzlu cacýk ve yanýnda Allah ne verdi ise yiyerek Müslümanlýk görevimi mi yerine getirmiþ olacaðým? Ya da teravih sonrasý nofrostta sakladýðým buz gibi Evciler Elmasý soyup mu yiyeceðim? Bundan böyle Umurbey þeftalisi geçer mi boðazýmdan? Aþaðýokçular karpuzu mu dilimleyip yerim? Ýþtahla yiyene zehir lokma olmaz mý bunlar? *** Bir kurþun yarasý gibi saplandý kalbime Afrika insanýnýn hâli. Ýnsanlýðýmdan istifa ediyorum Senede sadece 30 gün, belli vakitlerde aç kalarak marketleri eve boþaltan bizler ki; Ramazana özel yemek zevklerimizden asla taviz vermeyiz. Son 60 yýlýn en kurak günlerini yaþayan Somali de açlýktan karnýna kalýnca bir ip baðlayan bir adamý gösterince ajanslar, nasýl týkabasa yiyebiliriz artýk. Nasýl bir midesi var insanlýðýn. Bir sorum da diðer dinlerin sahiplerine... Haham ve papazlara. Sizin vicdanýnýz var mý? Varsa hani nerede? Bir kelime bile etseydiniz duyardýk. Vicdanýnýz çürümedi ise niye çýkmaz sesiniz ve dahi soluðunuz? Biz niye göremiyoruz? Biz niye bir þeycik duymadýk? Dedik ya; en iyisi Ýnsanlýktan istifa etmek Çek artýk pis elini beyaz adam Kara Afrika nýn üzerinden. Rezilini çýkardýn insanlýðýn ey Batý! *** Ýnsanlýk býrakmadýn insanlýkta Allah ým biz bencil ve aç gözlü kullarýna akýl-fikir, merhamet-hürmet hissi ver! Azdýk biz Sen bize merhametinle muamele et Allah ým! Milyarlarca insan senden gafil harele gürele hayvanî bir hayat yaþýyoruz ama Afrikalýlara bâri maddî-mânevî yaðmur ve baharlar gönder Hepimize de Ramazan hürmetine insanoðluna basiret nasip et Yüce Allah ýmýz. MARDÝN DÜNYA KÜLTÜR MÝRASI LÝSTESÝNE HAZIRLANIYOR. UNESCO DÜNYA MÝRASI GEÇÝCÝ LÝSTESÝNE ALINAN MARDÝN KÜLTÜREL PEYZAJ ALANINDAKÝ TARÝHÎ MEKÂNLARDAKÝ RESTORASYON ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR Yüzyýllardýr farklý dil, din ve kültüre sahip insanlarýn barýþ ve huzur içerisinde yaþadýðý kent olan Mardin de Tarihi Dönüþüm Projesi adý altýnda baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý hýzlandýrýldý. FOTOÐRAF: AA 100 çocukla 50 metrelik panoramik göl resmi KÜÇÜKÇEKMECE Bilgi Evlerinde öðrenim gören 100 öðrenci 50 metre uzunluðunda dev bir resim yaparak Türkiye de bir ilke imza attý. Küçükçekmece göl kenarýnda açýk havada gerçekleþen faliyette çocuklar gölü panoramik olarak 90 cm x 50 metre uzunluðunda yüzeye akrilik boya ile resmetti. Çocuklarýn sanatýn her dalýyla ilgilenmesini amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi, bu yýl tatile gitmeyen öðrencilere iki ay süren bir yaz sanat okulu programý hazýrladý. Küçükçekmece bilgi evlerinde yapýlan ve yaklaþýk 150 öðrencinin baþvurduðu atölye çalýþmalarýnda her hafta farklý bir teknik öðretildi. Programýn ilk haftalarýnda çocuklar temel sanatý öðrendikten sonra, nokta çizgi, fotoðraftan resme, atýk malzemelerinden heykel, cd ve cam üzerinde monotipi baský, puzzle, gibi farklý teknikleri öðrendiler. Sýnýflar dýþýnda göl kenarý ve parklarda çalýþma yapan bilgi evi öðrencileri sanat okulunun son haftasýnda Ressam Ahmet Gültekin in de katýldýðý bir faaliyet düzenledi. Ýstanbul / Nagehan Bayram 7 BÝN yýllýk geçmiþe sahip olan ve U- NESCO Dünya Mirasý Geçici Listesine alýnan Mardin Kültürel Peyzaj A- lanýndaki tarihi mekanlarda restorasyon çalýþmalarý tüm hýzýyla sürüyor. Yüzyýllardýr farklý dil, din ve kültüre sahip insanlarýn barýþ ve huzur içerisinde yaþadýðý kent olan Mardin in bir süre önce Birleþmiþ Milletler Bilim, E- ðitim ve Kültür Teþkilatýnýn (UNES- CO) Dünya Mirasý Geçici Listesine alýnmasýnýn ardýndan Mardin Kültürel Peyzaj Alanýndaki çok sayýdaki tarihi mekanda Tarihi Dönüþüm Projesi adý altýnda baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý hýzlandýrýldý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, bir süre önce Tarihi Dönüþüm Projesi kapsamýnda SIT alanýnda yapýlan çalýþmalarla UNESCO nun Dünya Kültür Miras Listesinde yer almayý hedeflediklerini belirterek, bu amaçla tüm mekânlarda onarým çalýþmasýnýn yapýldýðýný söyledi. Mardin in turizm ile kalkýnmasýný amaçladýklarýný vurgulayan Ayvaz, Tüm kültürlere ait eserleri onarýyoruz. Mardin in eski görünümüne kavuþmasýný istiyoruz. Bu alada görünümü bozan 700 bina yýkýlacak. Tarihi Dönüþüm Projesi tamamlandýðýnda Mardin 100 yýl önceki görünüme kavuþacak. Bu sayede yýllýk 1 milyon olan ziyaretçi sayýsý 5 milyona yükselecek dedi. MARDÝN YAKINDA BU LÝSTEDEKÝ YERÝNÝ ALACAK Belediye Baþkaný Mehmet Beþir A- yanoðlu ise Dicle ve Fýrat nehirlerinin arasýnda yer alan Mardin in doðal yapýsý ile insan etkileþimi sonucu ortaya çýkan taþ mimarisinin benzersiz olduðunu belirterek, Ortaçað kenti görünümüyle Mardin Kültürel Peyzaj Alanýnýn, UNESCO Dünya Miras Listesine önerileceðini söyledi. Mardin in Dünya Mirasý Listesine alýnmasý durumunda sahip olduðu tarihi güzelliklerin korunacaðýný ve bunun sonucunda gelen turist sayýsýnda çok büyük artýþ olacaðýný ifade eden Ayanoðlu, þöyle konuþtu: UNESCO Dünya Mirasý Listesine girmek uzun bir süreci kapsýyor. Bunun için bazý kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Yaklaþýk 7 yýl önce Dünya Mirasý Listesine girmek için bir baþvuru yapýlmýþtý. Ancak eksiklikler nedeniyle talebin reddedilme ihtimali olmasý nedeniyle daha sonra bu baþvuru geri çekildi. Þu anda o eksiklerin giderilmesi i- çin büyük çaba gösteriyoruz. Ayrýca tarihi kentin lazerli taramasýný ve rölövesini çýkarýlýyor. Bu çalýþma 2012 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflendi. Bugüne kadar yüzde 40 tan fazla lazer taramasý ve yüzde 30 dan fazla rölövesi çýkartýldý. Bu çalýþma sayesinde þehir yýkýlacak olsa dahi þehri yeniden olduðu gibi kurma þansýnsa sahip olursunuz nin sonuna kadar lazer taramasý ve rölöve çalýþmasý tamamlanacak. Kolay bir çalýþma deðil. Bu þehri UNESCO ya taþýmak gerekiyorsa þehrin alt yapýsý bitmesi gerekiyor. Rölövenin ve imar planýn tamamlanmasý gerekiyor. Amacýmýz hedefimiz Mardin i UNESCO nun Dünya Miras Listesine taþýyabilmektir. Bunu baþaracaðýz. Mardin yakýn bir tarihte bu listede yer alacaktýr. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Mardin / aa Kitap fuarlarýný ziyaret ettiniz mi? Ramazan ayýnda yapýlan faaliyetlerden biri de; memleketimizin bir çok vilâyetinde, baþta Ankara ve Ýstanbul olmak üzere, açýlan kitap fuarlarýdýr. Bu fuarlarýn ismi daha önce dinî yayýnlar fuarý iken, ne hikmettir bilinmez, 28 Þubat ýn karanlýk uygulamalarý neticesinde adý deðiþtirilerek, Kitap ve kültür fuarý olmuþtur. Halbuki Ramazanda, dinî mekân olan cami avlularýnda yapýlan bu faaliyete münâsip olan dinî isminden niye rahatsýz olunur anlamayýz. Gerek Ýstanbul Sultanahmet ve gerekse Ankara Kocatepe Camilerinin avlularýnda yapýlan bu fuarlarý, bazen biz de denk geldiðimizde ziyâret etmiþizdir. Bu sene de Allah nasip etti, Ankara Kocatepe Fuarýnda arkadaþlarýmýzla beraber olabildik. Bir kaç defa yanlarýna gidip, onlarý yalnýz býrakmadýk. Ankara Bürosunda vazifeli arkadaþlarýmýzýn hepsi büyük bir gayret göstermekteler saðolsunlar. Bunun dýþýnda fahrî olarak oraya gelip hizmet eden, Mehmet Yýlýk kardeþimizin orada yaptýðý güzel faaliyet ise unutulur gibi deðil. Ýstanbul da her sene yapýlan Sultanahmet teki kitap fuarý, iki senedir anlaþýlmaz bir þekilde Bayezid Camii avlusuna taþýnmýþtýr. Nedendir bilmiyoruz, ama Ramazan faaliyetlerinin çoðunun merkezi olan Sultanahmet dar mý geldi de, Bayezid e taþýndý acaba? Tabiî, selâhiyetli arkadaþlarýmýzdan öðrendiðimize göre, fuar buraya kaydýktan sonra, Sultanahmet teki canlýlýk ve satýþtan eser kalmamýþ Fuarla alâkalý olarak, Ankara temsilcimiz Mehmed Kara, geçtiðimiz Cumartesi günü bir yazý yazmýþtý. O yazýsýnda belirttiðine göre, fuarda firmalardan alýnan paralar çokmuþ. Oradaki kitap firmalarý kârdan ziyade bir kültür hizmeti yaparak, okuyan insan sayýsýný arttýrmak için, üstelik kitaplarý tenzilâtlý olarak satýyorlar. Bir de bunlardan yüksek miktarda kira alýnýrsa, iþ nasýl olacak? Zararýna çalýþýr mý insanlar? Ve bu gidiþle kitap fuarlarý belki de sona erecek. Selâhiyetliler bunlara dikkat ederek, milletin okumasýna mâni olmazlar. Neyse, bu durumlar düzelir inþaallah diyoruz. Bu arada sizler, kitap fuarlarýný ziyaret ettiniz mi? Hassaten Türkiye nin okuma oranýnýn önde gelenleri olan siz Risâle-i Nur talebeleri, Yeni Asya Okuyucularý, bu fuarlara gidiniz ve eksik olan kitaplarýnýzý buradan tenzilâtlý þekilde temin ediniz, bu fýrsat her zaman yakalanmaz.yeni Asya Neþriyat standýnýn geniþ ve zengin kitaplarýný inceleyelim. Bazý arkadaþlarýmýzýn Risâle-i Nur külliyatý ya eksik veya hiç yok. Ýþte bu bir fýrsattýr, istifade edip kitap alalým.okuyalým, okutalým, en büyük düþmanýmýz olan cehalete karþý, okuma silâhýyla cihad edelim. Milleti cehaletten kurtarýp þuurlandýralým inþaallah! Küçükçekmece göl kenarýnda açýk havada gerçekleþen faaliyette çocuklar gölü panoramik olarak 90 cm x 50 metre uzunluðunda yüzeye akrilik boya ile resmetti BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Doðu Karadenize has çamaþýrlýk bez. - Kur'ân-ý Kerim'de bir sûre adý. 2. Eskiden, Doðu Hindistan'dan getirilen çok ince ve çok çeyrek muslin ya da pamuklu bez. - Bir çeþit yumurtalý süt tatlýsý. 3. Baltalama, bir faaliyeti karþý faaliyet ile engelleme. - Uyuz böceðinin, üst derinin altýna girerek yaptýðý kaþýndýrýcý, bulaþýcý bir deri hastalýðý. 4. Özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan kapalý eðrinin oluþturduðu þekil. - Tarým dýþý etkinliklere, özellikle iþleyim ve hizmet etkinliklerine dayalý, den daha kalabalýk nüfuslu yerleþme yeri. - Arapçada su. 5. Biri kimseyi övmek düþüncesiyle yazýlmýþ þiiir. - Genellikle Hindistan'da dokunan, özel motifleri olan deðerli bir yün kumaþ. - Ýplik gerilen çarkýn uzun ucu, demir tel. 6. Bir besin maddesi. - Giysi yakalarýnýn içine konulan kolalý bez.- Bir iþaret zamiri. 7. Osmanlý Devleti'nde bir göreve atanan, aylýk baðlanan, san, niþan veya ayrýcalýk verilen kimseler için çýkarýlan BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI padiþah buyruðu. - Üzme, sýkýntý verme, üzgü. 8. Þanlýurfa'nýn bir ilçesi. - Ýkinci derecede olan, ikincil. 9. Alev rengi. - Huninin kimi yörelerimizde söyleniþi.- Soðurma. 10. Bir i- limiz. - Geniþlik. - Batý toplumlarýnda bayan adý C A F E R Ý K R O M E N A D A N A Z H A R A M Ý R Ý S A L E Ý N U R L L Ý S Ý M O A L A Ç A M K K A H E H Ý E A Ý Z A M U B A K A L K E R R D A R A Y K L A A Ý A K I L O B A L A K R E N A M Ý T A B A K A M A A D A Y Ý N A T A L E T A E K E YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Desenleri çözgü ve atkýlarýn birleþtirilmesiyle elde edilen dokumalarýn genel adý. - Bazý kumaþlarýn üstündeki ince tüyler. 2. Bir iþ için gerekli olan malzemelerin, parçalarýn tümü. - Karýþýk renkli. 3. Fas'ýn baþkenti. - Bölüðün kýsasý. 4. Mercan ada. - Zilli bir kasnaða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan çalgý. 5. Ceviz oyununda dikilen en büyük ceviz. - Minarenin gövdesini çepeçevre dolaþan, korkuluklu, ezan okunan yer. 6. Bir dönem Atilla Kýyat ile birlikte ntv de "Ne yapmalý" adlý programý yapmýþ iþ adamý. 7. Ambalaj için kullanýlan ince, parlak bir madde. 8. Ýptidai bir silâh. - Sine de sesliler. 9. Maddenin içerdiði su miktarý. 10. Üflemeli bir müzik aleti. - Uzayýp gitme. 11. Genel. - Orman içinde açýk bölge. 12. Kabuðu kalýn üzüm. - Bir peygamber adý.

11 Y EKONOMÝ 11 DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 18 AÐUSTOS A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,7865 ÖN CE KÝ GÜN 1,7650 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,5695 ÖN CE KÝ GÜN 2,5570 DÜN 106,52 ÖN CE KÝ GÜN 101,60 DÜN 720,97 ÖN CE KÝ GÜN 681,58 HABERLER Piyasalarda korku dalgasý ABD VE AVRUPA'DAKÝ ENDÝÞELER SEBEBÝYLE ASYA BORSALARINDA YÜZDE 4'E YAKIN DÜÞÜÞ SONRASI AVRUPA BORSALARI VE ÝMKB'DE SERT KAYIPLAR YAÞANDI. PETROL GERÝLEDÝ, ALTIN REKOR KIRDI. ABD ve Av ru pa bor sa la rýn da ki a ðýr ka - yýp la rýn ar dýn dan As ya bor sa la rý da ABD e ko no mi si nin re ses yo na gir di ði en di þe le ri ve Av ru pa da ki ba zý ban ka la - rýn ký sa va de li fon la ma so ru nu ya þa dýk - la rý en di þe le riy le yüz de 4 e va ran o ran - lar da ge ri le di. Ya tý rým cý lar ABD ve Av - ru pa da ki a ðýr ka yýp la rýn ar dýn dan gü - ven li li man var lýk la ra yö nel di. Al týn do lar la re kor kýr dý. ABD bor - sa la rý ön ce ki gün, ye ni bir re ses yo nun yak laþ tý ðý kay gý la rýy la sert ka yýp lar la ka pan dý. Se ans i çin de bir a ra 528 pu an ge ri le yen Dow Jo nes en dek si yüz de 3 ün, S&P 500 yüz de 4 ün, Nas daq i se yüz de 5 in ü ze rin de kay ba uð ra dý. A çý lýþ ön ce si Av ru pa ban ka la rý hak kýn da or ta ya çý kan en di - þe ler ABD bor sa la rý nýn sey ri ü - ze rin de et ki li ol du. Nik kei en dek si yüz de 2.1, Ja pon ya dý þýn da ki As ya bor sa la rý i se yüz de 2.9 düþ tü. En yo - ðun sa týþ la rýn ya þan dý ðý e lek tro nik his - se le ri nin a ðýr lýk ta ol du ðu Gü ney Ko - re nin KOS PI en dek si yüz de 4 ün ü ze - rin de ge ri ler ken, Tay van bor sa sý yüz de 2.7 düþ tü. Av ru pa bor sa la rý da dün gü - ne sert ka yýp lar la baþ la dý. Bor sa lar da ki ka yýp yüz de 4 ün ü ze ri ne çýk tý. Konutta en ucuz yakýt doðalgaz KONUTLARDA en ucuz yakýt doðalgaz, sanayide ise yerli linyit. Doðal Gaz Dergisi nden derlenen verilere göre, 28 Temmuz 2011 tarihi itibariyle konutlarda saatte 1000 kilokalori (KCAL) ýsý için en ucuz doðalgazý Eskiþehir ve Bursa kullanýyor. Ortalama iþletme verim deðeri yüzde 107 olan doðalgaz için Eskiþehir ve Bursa da (ESGAZ ve BURSAGAZ) KDV dahil birim fiyat olarak 0, lira ödemek gerekiyor. Eskiþehir ve Bursa nýn ardýndan en ucuz doðalgazý konutlarda baþkentliler kullanýyor KCAL ýsý elde etmek için BAÞKENTGAZ doðalgazýna 0, lira ödemek gerekiyor. Ucuz yakýtta üçüncü sýrada 0, ile Kocaeli de (ÝZGAZ) kullanýlan doðalgaz, dördüncü sýrada Ýstanbul da kullanýlan doðalgaz (ÝGDAÞ) 0, lira yer aldý. Ucuzlukta doðalgazý 1000 KCAL üzerinden 0, birim fiyat ile Manisa da Soma Kýsrakdere den (yýkanmýþ parça-torba) çýkarýlan linyit takip etti. Ayný deðer üzerinden ithal Sibirya kömürü 0, lira, 4 numaralý fuel oil 0, lira. Sanayide en ucuz yakýt, ortalama yüzde 65 verim ve 0, lira ile yerli linyit olarak belirlendi. Ankara/aa T. C. DENÝZLÝ 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN DOSYA NO;2005/228TAL. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve Özellikleri : TAPU KAYDI : Merkez Þirinköy Konakyolu mevkii 125 ada 7 parsel NÝTELÝKLERÝ : Denizli ili, merkez Þirinköy konakyolu mevkiinde 125 ada 7 parselde 800 m 2 arsa vasfýnda borçlu Ali Çevik adýna kayýtlý taþýnmaz. Boþ arsa durumda olup çevresinde süs aðaçlarý mevcut ve beton ihata duvarý ile çevrili olup 7,8,9 parsellerle birbirine bitiþiktir. Belediye. PTT, TEK hizmetleri mevcuttur. ÝMAR DURUMU : De niz li Be le di ye si ta rih ve 1/1000 öl çek li i mar du ru mu na gö re bað ve bah çe a la nýn da av lu lu ni zam 2 kat, yük sek li ði mak si mum 6.50 met re, bi na de - rin li ði ya pý a la ný 100 m 2 ön bah çe me sa fe si 5 met re kom þu me sa fe ler 3 metre dir. KIYMETÝ : ,00 TL TAPU KAYDI : Merkez Þirinköy Konakyolu mevkii 125 ada 8 parsel NÝTELÝKLERÝ : Denizli ili merkez Þirinköy konakyolu mevkiinde 125 ada 8 parselde 800 m 2 arsa vasfýnda borçlu Ali Çevik adýna kayýtlý taþýnmaz. Boþ arsa durumda olup çevresinde süs aðaçlarý mevcut ve beton ihata duvarý ile çevrili olup 7,8,9 parsellerle birbirine bitiþiktir. Belediye, PTT, TEK hizmetleri mevcuttur. ÝMAR DURUMU : De niz li Be le di ye si ta rih ve 1/1000 öl çek li i mar du ru mu na gö re bað ve bah çe a la nýn da av lu lu ni zam 2 kat, yük sek li ði mak si mum 6.50 met re,bi na de - rin li ði ya pý a la ný 100 m 2 ön bah çe me sa fe si 5 met re kom þu me sa fe ler 3 met re dir. KIYMETÝ : TL. TAPU KAYD: : Çerkez Þirinköy Konakyolu mevkii 125 ada 9 parsel NÝTELÝKLERÝ : De niz li i li mer kez Þi rin köy ko nak yo lu mev ki in de 125 a da 9 par sel - de 800 m 2 ar sa vas fýn da borç lu A li Çe vik a dý na ka yýt lý ta þýn maz ar sa du rum da o lup çev re si de süs a ðaç la rý mev cut ve be ton i ha ta du va rý i le çev ri li o lup 7,8,9 par sel ler le bir - bi ri ne bi ti þik tir. Be le di ye, PTT, TEK hiz met le ri mev cut tur.ta þýn ma zýn ar ka bö lü mün de tek kat lý ve tek o da lý 40 m 2 bah çe e vi o lup, e lek trik ve su yu mev cut tur. ÝMAR DURUMU : De niz li Be le di ye si ta rih ve 1/1000 öl çek li i mar du ru mu na gö re bað ve bah çe a la nýn da av lu lu ni zam 2 kat, yük sek li ði mak si mum 6.50 met re, bi na de - rin li ði ya pý a la ný 100 m 2 ön bah çe me sa fe si 5 met re kom þu me sa fe ler 3 met re dir. KÝYMETÝ : ,00 TL. Satýþýn Yapýlacaðý Yer : Adliye Sarayý 1.Kat 101 Nolu Gayrimenkul Satýþ Odasý DENÝZLÝ Birinci Satýþ Günü : 27 Eylül 2011 Salý Ýkinci Satýþ Günü : 07 Ekim 2011 Cuma 10:00-10:10 Saatleri arasýnda Denizli Merkez ÞÝrinköy Konak yolu mevkii Ada 125 Parsel 7 10:20-10:30 Saatleri arasýnda Denizli Merkez Þirinköy Konakyolu mevkii Ada 125 Parsel 8 10:40-10:50 Saatleri arasýnda Denizli Merkez Þirinköy Konakyolu mevkii Atla 125 Parsel 9 1-) A çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60' ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý r a nýn ta ah hü dü ba ki kal mak.þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü - dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i - ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý - ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la al - ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be - de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc.Ýf1.K.126) (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No; 27 Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. B: DOLAR 1,79 U GÖRDÜ Döviz piyasasýnda hafif yükseliþ görülüyor. Güne 1,78 lira düzeyinden baþlayan dolar 1,7950 liraya kadar yükseldi. Ön ce ki gü nü yüz de 4.19 dü þüþ le ka pa tan ÝMKB de dün ilk se ans ta ka yýp lar yüz de 3 ün ü ze rin de ger çek leþ ti. ÝSTANBUL'DA 15 Aðustos tan itibaren uygulanmasýna baþlanan toplu ulaþým zammý mahkemeye taþýndý. Tüketicileri Koruma Derneði (TÜKODER), toplu ulaþýma ücretlerine yapýlan yeni zammýn iptali için Ýstanbul Bölge Ýdare Mahkemesi ne baþvurarak dâvâ dilekçesini verdi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ne baðlý Ulaþtýrma Koordinasyon Merkezi (U- KOME) tarafýndan uygulanan yeni tarifeyle birlikte tam kontör 1,75 TL, öðrenci 1 TL, mavi kart 140 TL, tek geçiþlik bilet 3 TL o- larak belirlenmiþti. TÜKODER Genel Baþkaný Avukat Þükran Eroðlu, mahkeme önünde bir basýn açýklamasý yaptý. Eroðlu, Ýstanbul da toplu ulaþým ücretlerine 30 Ekim 2010 tarihinde yapýlan zammýn üzerinden bir yýl geçmeden ikinci bir zam dalgasý ile karþý karþýya kalýndýðý söyledi. TÜKODER in geçen yýl yapýlan zamma karþý Ýstanbul 8. Ýdare Mahkemesi nde dâvâ açtýðý ve halen devam ettiðini belirten Eroðlu, Bu ulaþým zammýnýn iptali için de Ýstanbul Bölge Ýdare Mahkemesi nde dâvâ açacaðýz. dedi. OR TA A na do lu Ma ki ne ve Tek nik Ak - sam la rý Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (O A ÝB) Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ad nan Dal ga ký - ran, sa na yi nin ye ni den di zay ný ko nu - sun da ce sur ham le le re, risk a lan hü kü - me te ih ti yaç ol du ðu nu söy le di. Dal ga ký ran, ga ze te ci ler le bir a ra ya gel di ði soh bet top lan tý sýn da, Tür ki ye ma ki ne sek tö rü nün Çin e ve Hin dis - tan a ma ki ne sat tý ðýn da yüz de lik güm rük du va rýy la kar þý kar þý ya ka lýr ken, Çin li ve Hin dis tan lý ü re ti ci le rin Tür ki - ye ye yüz de 3 lük güm rük ver gi siy le mal sa ta bil di ði ni an lat tý. Tür ki ye nin Av ru pa i le güm rük an laþ ma sý ol du ðu nu an cak bu ko nu da da sý kýn tý ya þan dý ðý ný, Av ru - pa ül ke le ri nin ken di ü re ti ci si ni ko ru - mak i çin ye ni stra te ji ler ü ret ti ði ni kay - de den Dal ga ký ran, A na pa zar Av ru pa der ken, o ra lar da da ü re tim ya vaþ lý yor. Yaþ lý ký ta nýn ge le ce ðin den biz de en di þe e di yo ruz çün kü bi zim en ö nem li pa za - rý mýz. Av ru pa lý da ge le ce ðin den en di þe - li di ye ko nuþ tu. Dal ga ký ran, çev re ül ke - ler le ya pýl mýþ bir ser best ti ca ret an laþ - ma sý bu lun ma dý ðý ný, sek tö rün sý fýr güm rük le gi re bil di ði bir ül ke bu lun ma - ma sý nýn, sek tör a çý sýn dan so run ol du - ðu nu, da ha u zak ül ke le rin de Tür ki ye ye cid dî güm rük uy gu la dý ðý ný di le ge ti re - rek, Çin in ü ret ti ðin den da ha i yi ma ki - ne ü re ti yo ruz ve fi yat lar da da re ka bet çi - yiz. Ver gi uy gu la ma sý Çin le e þit þart la ra ge ti ril se, Tür ki ye ma ki ne sek tö rü i na - nýl maz pat la ma ya par de di. Bu yýl ma ki ne ih ra ca tý nýn 12 mil yar do lar ci va rýn da o la ca ðý ný tah min et - tik le ri ni a çýk la yan Dal ga ký ran, Tür ki - ye nin it hal et ti ði ma ki ne le rin yüz de 70 i nin Tür ki ye de ü re til di ði hal de it - hal e dil di ði ni, böy le ol ma sa 25 mil yar do lar lýk it ha la týn 17 mil yar do la rý nýn Tür ki ye de ka la ca ðý ný söy le di. ÇEYREK ALTIN 177 LÝRAYA ÇIKTI AL TIN, gü ven li li man a ra yý þý ne de niy le art ar da i kin ci se ans ta da re kor kýr dý. Yüz de 1 in üs tün de de ðer ka za nan al tý nýn on su do la ra ka dar yük sel di. Al tý nýn ons fi ya týn da ki re kor iç pi ya sa da fi yat la rý ar týr dý. Çey rek al týn ye ni den 177 li ra ya çý kar ken, al tý nýn gra mý 108 do la ra ka dar yük sel di. PETROL GERÝLEDÝ Petrol, dünyanýn en büyük tüketicisi ABD de talebin zayýflayacaðýna dair kaygýlarla dünkü kayýplarýný devam ettirdi. Fiyatý 106 dolara inen Brent petrolü, ay baþýndan bu yana yüzde 9 u aþan kayýplarla, Mayýs 2010 dan beri en kötü performansý gösterdi. Ýstanbul/aa ÝETT zammý mahkemeye taþýndý Dalgakýran: Sanayi yeniden dizayn edilmeli OAÝB Yönetim Kurulu Baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri iftarda basýn mensuplarýyla bir araya geldi. FO TOÐ RAF: AA Dal ga ký ran, Tür ki ye de ki gi ri þim ci mo de li nin, bir bi ri - ni tak lit e den ya pý dan kur ta rýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, 1 mil yon 200 bin gi ri þim ci miz var di ye ö vün mek yan lýþ. Dün ya ya fark lý þey ler su nan bir gi ri þim ci mo de li ol ma sý ge re ki yor de di. Sa na yi de dö nü þü mün çok ko lay ol ma - dý ðý na, bu nun si ya sî so nuç la rý o la bi le ce ði ne i þa ret e den Dal ga ký ran, Sa na yi nin ye ni den di zay ný ko nu sun da ce - sur ham le le re, risk a lan hü kü me te ih ti ya cý mýz var þek - lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul/ü mit Ký zýl te pe Ramazan Bayramý ve yasaðýn bitimi ayný güne denk geldi. Ba lýk çý lar çif te bay ra ma ha zýr la ný yor RA MA ZAN Bay ra mý na denk ge len 1 Ey lül' de Vi ra Bis mil lah di ye rek de ni ze a çý la cak ba lýk çý lar, ya sa ðýn bi ti - mi ne sa yý lý gün ler ka la ha zýr lýk la rý ný sür dü rü yor. Gem lik Ba lýk çý lar Der ne ði Baþ ka ný ve Gem lik Su Ü rün le ri Ko o - pe ra ti fi Ý kin ci Baþ ka ný Hü se yin Da la rel, il çe le rin de, 40 met re u zun lu ða ka dar i ri li u fak lý 300 ün ü ze rin de tek ne bu lun du ðu nu söy le di. Çev re yer le þim bi rim le riy le bir lik - te yüz ler ce tek ne sa hi bi nin 1 Ey lül ü bek le di ði ni i fa de e - den Da la rel, bay ra mýn 3. gü nü ya sa ðýn so na e re ce ði ni ve ba lýk çý la rýn Vi ra Bis mil lah di ye rek de ni ze a çý la ca ðý ný, öz le mi nin so na e re ce ði ni kay det ti. Da la rel, A ðus tos a yýn - dan i ti ba ren Ka ra de niz den Mar ma ra ya doð ru ba lýk a ký - ný baþ la dý ðý ný be lir te rek, Ö zel lik le ham si de bol luk gö - rü nü yor. Hem i ri hem de bol ol ma sý se zo nun ve rim li ge çe ce ði ni gös te ri yor. Ham si nin ya ný sý ra pa la mut ve lü fer de i yi du ru yor. Ge çen yýl ay ný dö nem ler de ba lýk - ta bu ka dar bol luk yok tu de di. Do ðu Ka ra de niz Ba - lýk çý lar Ko o pe ra ti fi Baþ ka ný Ah met Mut lu, ye ni se zon i çin u mut lu ol duk la rý ný i fa de e de rek, Gö rün tü ler gü - zel, ol ta ya ba lýk vu ru yor. Pa la mut fe na de ðil. E kim so - nu na ka dar pa la mut i le is tav rit av la na cak. U mut lu - yuz di ye ko nuþ tu. Bur sa/trab zon/a a BÝM den So ma li ye 1 mil yon TL yar dým BÝM, Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan baþ la tý lan yar dým kam pan ya sý - na 1 mil yon TL ba ðýþ ta bu lun du. Ay rý ca BÝM ça lý - þan la rý a ra sýn da da bir kam pan ya baþ la tý la rak So ma li i çin yar dým top la ný yor. Bu ko nu da bir a çýk la ma ya - pan BÝM Ýc ra Ku ru lu Ü ye si ve CFO su Ha luk Dort - lu oð lu þun la rý söy le di: So ma li de in sa ným di yen hiç kim se nin göz ar dý e de me ye ce ði bir fe lâ ket ya þa ný yor. Tür ki ye de So ma li ye yar dým i çin an lam lý ve güç lü bir kam pan ya baþ la týl dý. Biz de BÝM o la rak bu kam pan - ya ya ka týl mak, so rum lu luk la rý mý zý ye ri ne ge tir mek is te dik. So ma li nin bu kri zi en ký sa za man da at lat ma - sý ný di li yo ruz. Ýs tan bul/ye ni As ya Fi nan sal ya tý rým cý sa yý sý 4 mil yo nu aþ tý FÝ NAN SAL ya tý rým cý sa yý sý, Tem muz a yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 5,9 o ra nýn da ar ta rak 4 mil yon 112 bin 575 e çýk tý. Mer ke zi Ka yýt Ku ru lu þu (MKK) ve ri le rin den der le nen bil gi ye gö re, ge çen yý lýn Tem muz a yýn da his se se ne di, fon, ö zel sek tör borç lan - ma ve va rant ol mak ü ze re tüm kýy met ler de top lam ya - tý rým cý sa yý sý 3 mil yon 883 bin 526 i ken, bu sa yý bu yý - lýn tem muz a yýn da yüz de 5,9 ar týþ la 4 mil yon 112 bin 575 e çýk tý. Ya tý rým cý la rýn sa hip ol du ðu port föy de ðe ri de yüz de 17,52 o ra nýn da ar ta rak, 176 mil yar 365 mil - yon 968 bin 357 li ra dan, 207 mil yar 266 mil yon 718 bin 954 li ra ya yük sel di. Ya tý rým cý la rýn top la mý nýn 1 mil yon 89 bin 425 ni his se se ne di, 2 mil yon 936 bin 296 sý ný fon, 85 bin 73 ü nü ö zel sek tör borç lan ma, bin 781 i ni i se va rant ya tý rým cý sý o luþ tur du. His se se ne di ya tý rým cý la rý nýn bü yük bö lü mü yer li ya tý rým cý lar dan o - luþ tu. Yer li ya tý rým cý sa yý sý ge çen ay 2010 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re yak la þýk yüz de 6 o ra nýn da ar ta rak 1 mil yon 21 bin 145 ten, 1 mil yon 81 bin 774 e çýk tý. Yer li ya tý rým cý la rýn sa hip ol du ðu port föy de ðe ri i se yüz de 27,78 o ra nýn da ar ta rak 48 mil yar 307 mil yon 119 bin 434 li ra dan, 61 mil yar 724 mil yon 530 bin 815 li ra ya çýk tý. Ge çen yýl tem muz so nun da 7 bin 254 o lan ya - ban cý ya tý rým cý sa yý sý bu yýl ay ný dö nem de 7 bin 651 e çýk tý. Ya ban cý ya tý rým cý la rýn port föy bü yük lü ðü i se 96 mil yar 280 mil yon 147 bin 41 li ra dan, 101 mil yar 565 mil yon 292 bin 645 li ra ya yük sel di. Ýs tan bul/a a TA ZÝ YE Niðde'den kýymetli aðabeyimiz, Abdülkadir Koçyiðit'in oðlu Ömer Koçyiðit'in menfur bir saldýrý sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine Sabr-ý Cemil niyaz ederiz. Ýrfan, Nur Çakmak / Kocaeli TEBRÝK Kahramanmaraþ Sütcü Ýmam Üniversitesini Kazanan Bay ve Bayan Öðrencilere kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonlar. (0 533) (0 535) Kahramanmaraþ Yeni Asya Vakfý

12 12 AÝLE - SAÐLIK Diyabet hastalarýna uyarý: Mide rahatýnýz için, maden suyu için SAÐLIKLI yaþam için büyük öneme sahip olan maden suyu içmenin yeri, yaþý ve zamaný yoktur. Ancak özellikle yaz aylarýnda vücudun mineral dengesini korumak ve gün içerisinde kaybedilen sývý miktarý ile birlikte mineralleri de geri kazanmak için maden suyu içmek önemlidir. Minerallerin maden sularýndan emilerek vücuda alýnmalarý diðer besinlere göre çok daha kolaydýr. Ramazan ayýnýn yaz mevsimine gelmesi ve sýcaklarla birleþmesi nedeniyle artacak su gereksinimini karþýlamada ve terlemeyle vücuttan atýlan su ve mineral kaybýna karþý maden suyu içilmesi saðlýk için çok önemlidir. Þekerli gýdalardan UZAK DURUN! Medipol Üniversitesi Diþ Hastanesi Aðýz, Diþ ve Çene Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Çaðrý Delilbaþý, diyabette artan kan ve tükürük þekeri miktarýnýn damar yapýsýnda bozukluk ve enfeksiyonlara yatkýnlýk nedeniyle önemli aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarýna yol açtýðýný söyledi. DÝYABET hastalarýnda diþ çürüklerinin saðlýklý kiþilere göre daha fazla geliþtiðini belirten Medipol Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz, Diþ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Çaðrý Delilbaþý, Yaz aylarýnda dondurma ve benzeri þekerli gýdalarýn tüketimindeki artýþ, çürük oranýnýn artmasýna yol açmaktadýr dedi. Prof. Dr. Delilbaþý, diyabette artan kan ve tükürük þekeri miktarýnýn damar yapýsýnda bozukluk ve enfeksiyonlara yatkýnlýk nedeniyle önemli aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarýna yol açtýðýný söyledi. Diyabet hastalarýnda diþ çürüklerinin saðlýklý kiþilere göre daha fazla geliþtiðini belirten Dr. Çaðrý Delilbaþý, Diyabet hastalarýnda damarsal tahribat ve bað dokusu yapýsýndaki bozukluk sebebiyle diþ eti iltihaplarý ve bu iltihabýn yayýlmasý sonucu diþi destekleyen kemik kaybý, diþlerin çürümeden bile sallanarak düþmesine sebep olmaktadýr dedi. Prof. Dr. Çaðrý Delilbaþý GEREÐÝNDEN FAZLA TÜKETMEMEK DÝYABETLÝ hastalarda dikkat e- dilmesi gereken en önemli beslenme ilkesinin herhangi bir yiyeceði gereðinden fazla tüketmemek olduðunu vurgulayan Dr. Çaðrý Delilbaþý, Vücudunuz i- çin gerekli olan yiyeceklerin zaman ve miktar olarak belirli bir denge içinde alýnmasý, hiperglisemi ve hipoglisemiyi önleyerek, kan þekeri kontrolünü saðlayacak ve böylece geliþebilecek komplikasyonlar önlenmiþ veya geciktirilmiþ olacaktýr diye konuþtu. Diyabetli hastalarda beslenmeye dikkat! KAN þekerinin kaynaðýnýn çeþitli yiyeceklerde bulunan karbonhidrat adý verilen besin öðesi olduðunu hatýrlatan Dr. Çaðrý Delilbaþý, þöyle devam etti: Þeker ve þeker içeren yiyecekler vücuda e- nerji verir, ancak bu tür yiyeceklerin yenilmesi kan þekeri kontrolünü bozar. Sofra þekeri, hazýr meyve sularý, tatlýlar, çikolata, dondurma gibi yiyeceklerin içindeki karbonhidrat basit karbonhidrattýr. Yani kan þekerini hýzlý bir þekilde yükseltirler. Ayrýca baþta diþ çürüklüðü olmak üzere, þiþmanlýk, kalp hastalýðý, barsak hastalýklarý gibi birçok saðlýk sorununun oluþmasýna neden olurlar. Dr. Çaðrý Delilbaþý, vücudun ihtiyacý olan enerjiyi kompleks karbonhidratlardan karþýlayarak kan þekerinin daha geç ve daha yavaþ yükselmesinin saðlanabileceðini belirterek, Sebze, meyve, ekmek, pilav, makarna, kuru baklagiller gibi çeþitli yiyeceklerin i- çindeki karbonhidratlar yani kompleks karbonhidratlarýn þekere parçalanma hýzý yavaþ olduðundan kan þekerini daha geç ve daha yavaþ yükseltirler dedi. Ramazan da göz damlanýzý ihmal etmeyin DÜNYAGÖZ Hastanesi doktorlarýndan Prof. Dr. Hüsnü Güzel, oruç tutan hastalarýn göz damlalarýný kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiðini söyledi. Prof. Dr. Hüsnü Güzel, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn göz damlalarýnýn orucu bozmadýðýna yönelik açýklamasýný da hatýrlattý. Periyodik göz muayenesi olmasý gereken ve göz damlasý kullanan hastalarýn Ramazan dolayýsýyla tedavilerini ertelememesi gerektiðini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Güzel, þunlarý söyledi: Göz, insan vücudunda kendi kendini yenileyemeyen tek organ. Bu nedenle hem erken teþhis hem de teþhis sonrasý doðru ve sürekli tedavi kritik önem taþýyor. Bu yüzden göz kesinlikle ihmale gelmez ve tedavisi devamlýlýk gerektirir. Göz hastalarýmýz muayenelerini ve ilâç tedavilerini Ramazan ayý nedeni ile ertelememelidir. Prof. Dr. Hüsnü Güzel Astýmýn ilk iþareti; terlemeyle gelen öksürük ÇOCUK Saðlýðý Hastalýklarý ve Çocuk Alerjisi Uzmaný Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu, spor sýrasýnda veya fiziksel aktivite sonrasýnda öksürük krizine tutulan kiþileri uyarýyor! Öksürük krizleri astýmýn ilk iþareti olabilir. Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu, astýmlý akciðerlerdeki havayollarýnýn yani bronþlarýn yüzeyini saran zarýn yanýk dokularda olduðu gibi kýrmýzý, þiþ ve iltihaplý olduðunu ve bu yüzden de dýþ uyaranlara hassasiyetinin arttýðýný belirtiyor. Bronþlardaki bu hassasiyet sonucu egzersizle öksürük, hýrýltý ve nefes darlýðý geliþebildiðini vurguluyor. Egzersiz sýrasýnda sýk ve derin soluk alýp vermenin astýmlý havayollarýnda týkanmayý tetiklediðini vurguluyor. Özellikle kuru havalarda yapýlan egzersizler sonucunda vücuttan atýlan ter ile akciðerlerde su kaybý oluþtuðunu belirten Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu, susuz kalan akciðerlerde bulunan balgamýn kuruduðuna ve yoðunlaþtýðýna dikkat çekiyor. Egzersiz baþladýktan 5-6 dakika sonra þikâyetlerin baþladýðýný ve aktivite bittikten sonra belirginleþtiðini vurguluyor. Kuru havada yaþanan þikâyetlerin havayý nemlendirerek azalacaðýný belirtiyor. Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu, astýmýn en iyi ilacýnýn spor olduðuna dikkat çekerek, yapýlan sporun astýmlý çocuklarýn bronþlarýný geniþleteceðine ve ileride bu hastalýðý atlatmalarýna yardýmcý olacaðýný belirtiyor. Meyan þerbeti herkese faydalý deðil Ramazan ayýnýn uzun ve sýcak günlere denk gelmesi nedeni ile Güneydoðu da meyan þerbeti tüketiminde artýþ gözleniyor. Saðlýklý insanlar için faydalý olan meyan þerbeti, 3 hastalýk grubu için zararlý. Ramazanla birlikte tüketimi yaygýnlaþan meyan þerbeti, sýcak hava ve açlýk nedeni ile düþen tansiyonu dengeliyor. Meyan þerbetinin saðlýklý insanlar için faydalý olduðunun altýný çizen OSM Ortadoðu Hastanesi Kardiyoloji Kliniði Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Remzi Yýlmaz, yüksek tansiyon hastalarý, kalp yetersizliði olanlar ve böbrek rahatsýzlýðý olanlarýn meyan þerbetini tüketmemesini önerdi. Þanlýurfa/Nihat Çiçek

13 Y SPOR 13 G.SARAY'DAN SERT UYARI ''TFF'NÝN SON KARARINDAN SONRA TÜRK FUTBOLUNUN GELECEÐÝ AÇISINDAN CÝDDÝ ENDÝÞE DUYDU- ÐUMUZU BELÝRTTÝK. BU ENDÝÞENÝN NEDENLERÝNÝ AÇIKLIKLA DÝLE GETÝRMENÝN ZAMANI BUGÜNDÜR'' Þikede yeni dalga FUTBOLDA ÞÝKE ÝDDÝALARI SORUÞTURMA KAP- SAMINDA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETÝCÝ- LERÝ ÖMER TEMELLÝ VE ALAEDDÝN YILDIRIM ÝLE TRABZONSPOR FUTBOLCUSU SERKAN BALCI VE FUTBOLCU TEMSÝLCÝSÝ ÖZKAN DOÐAN, ÝSTANBUL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜNE ÝFADE VERDÝ. GALATASARAY eski Sportif Direktörü Adnan Sezgin, Bursaspor Kulübü Futbolcusu Gökçek Vederson ile Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü Serkan Acar soruþturma kapsamýnda ifade vermek üzere Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne geldi. Vatan Caddesi'ndeki Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Yerleþkesine gelen Galatasaray eski Sportif Direktörü Adnan Sezgin, Bursaspor Kulübü Futbolcusu Gökçek Vederson, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü Serkan Acar Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'ne çýktý. Sezgin, Adnan Sezgin Vederson ve Acar'ýn soruþturma kapsamýnda ifadesine baþvurulacaðý öðrenildi. Ayrýca Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Ömer Temelli ve A- laeddin Yýldýrým ile Trabzonspor futbolcusu Serkan Balcý ve futbolcu temsilcisi Özkan Doðan, futbolda þike iddialarýna Gökçek Vederson yönelik soruþturma kapsamýnda ifadelerine baþvurulmak ü- zere Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne geldi. Vatan Caddesi'ndeki Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Yerleþkesine gelenlerden Temelli'nin ifadesinin a- lýnmasýnýn ardýndan emniyetten ayrýldýðý, diðer kiþilerin ise Serkan Balcý iþlemlerinin sürdüðü belirtildi. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðünde ifade veren Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcý, emniyetten ayrýldý. Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleþkesinden çýkarken basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplandýran Balcý, ''Basýnda çýkan þeylerle ilgili bilgime baþvurdular. Ben de gereken cevabý verdim'' dedi. ''Maçtan önce mi aradýlar?'' sorusuna ''Evet'' karþýlýðýný veren Balcý, ''Etkilendiniz mi?' sorusunu ise ''Böyle yerlere gelmek onur kýrýcý'' diye cevaplandýrdý. Bu arada, teknik direktör Hikmet karaman da ifade vermek için Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne geldi. Ayrýca Manisaspor Kulübü Baþkaný Kenan Yaralý, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda ifade vermek üzere Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne geldi. 2 yýl önce þikeye karýþtý, 9 puaný silindi ÇEK Cumhuriyeti 1. Ligi takýmlarýndan Sigma Olomouc'un, 2009'da bir maçta þike giriþiminde bulunduðu gerekçesiyle 9 puanýnýn silinmesine karar verildi. Çek Futbol Federasyonu'nun açýklamasýnda, Sigma Olomouc'a ayrýca 164 bin avro para cezasý verildiði belirtildi. Futbol Federasyonu Disiplin Komisyonu, bu cezanýn, Olomouc'un 2009'daki Bohemians Prag maçýnda rakip oyunculara þike yapmalarý için para önerilmesi nedeniyle verildiðini açýkladý. Açýklamada, Olomouc'un 3-0 kazandýðý maçtan önce Bohemians Praglý bazý oyunculara yaklaþýk 12 bin 500 avro teklif edildiði kaydedildi. Komisyon, parayý rakip oyunculara götürdüðü sanýlan kaleci Petr Drobisz'e de 18 ay futboldan men ve 8 bin 174 avro para cezasý verdi. Olomouc, 2009'da Avrupa kupalarýna katýlmak için önem taþýyan Bohemians Prag maçýný kazanarak UE- FA Avrupa Ligi'ne katýlma hakký kazanmýþtý. Sigma Olomouc, Çek Ligi'nin 3. haftasýnda 7 puanla 3. sýrada yer alýyordu. GALATASARAY Kulübü, futboldaki þike soruþturmasý sürerken, Futbol Federasyonu'nun aldýðý kararlarla ilgili olarak, ''Yapmamýz gereken, FIFA ve UEFA'nýn tüm kurallarý, uluslararasý futbol camiasýnýn örf ve adetlerini eksiksiz yerine getirmektir. Ne eksik ne fazla. Böyle bir uygulama hata yapan futbol yöneticilerimizi, spor insanlarýmýzý hapisten kurtaracaðý gibi, Türk futbolunun kaderini kendimizin çizmesi demek olacaktýr. Bu uygulamayý baþkasýna býrakmak yapacaðýmýz en büyük hata olur. 110 yýllýk geçmiþi olan, artýk kültürümüzün bir parçasý olmuþ futbolumuzun kaderini baþkalarýnýn çizmesini kabullenmek gibi bir tarihi hatayý yapma lüksümüz yoktur, olamaz. Aksi halde tarih hepimizden hesap sorar'' açýklamasýný yaptý. GECÝKTÝKÇE BEDEL DAHA AÐIR OLACAK Galatasaray Kulübü, futboldaki þike soruþturmasý sürerken, Futbol Federasyonu'nun aldýðý kararlarla ilgili olarak, ''Gün, hep beraber oturup ortak bir akýl ve strateji oluþturma günüdür. Bu strateji 'zaman kazanma'ya dayandýrýlamaz. Kendimizi yönetme becerisi ve erkine sahip olduðumuzu kanýtlamamýz için atýlmasý gerekli adýmlar bellidir. Geciktikçe Guti Hernandez ile Hugo Almeida, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda önceki akþam Rusya temsilcisi Alaniaileyapýlanilkmaçtaattýklarýgollersonrasýyaþadýklarýsevinçgösterilerineaçýklýkgetirdi. ANLAMLI MESAJ VERDÝLER BEÞÝKTAÞ'IN YILDIZ OYUNCULARI GUTÝ VE ALMEÝDA, ''ASKERLERÝN ÞEHÝT OLMALARINA ÇOK ÜZÜLDÜK. ONLARIN YANINDA OLDUÐUMUZU, YAKINLARININ ACISINI ANLADIÐIMIZI BELÝRTMEK ÝÇÝN GOLLERDEN SONRA BAYRAÐI ÖPÜP, ASKER SELAMI VERDÝK'' DEDÝ. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçýnda deplasmanda Ýspanya'nýn Athletic Bilbao takýmý ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un takým kaptaný Tolga Zengin, rakipleri karþýsýnda tur için daha þanslý taraf olduklarýný söyledi. Karþýlaþmada yaptýðý kurtarýþlarla takýmýnýn avantajlý bir skor almasýna katký saðlayan Tolga Zengin, Burak'ýn kýrmýzý kart gördüðü maçta, uzatma dakikalarýnýn da sayýlmasý halinde 90 dakika rakipleri karþýsýnda 10 kiþi mücadele ettiklerini belirtti. Ýyi bir takým oyunu oynayarak rakiplerine gol izni vermediklerini ifade eden Tolga, ''Ciddi savunma yaptýk. 0-0'lýk sonuçla dönmek bir a- vantaj ama bu sonucun anlam kazanmasý i- çin Ýstanbul'daki maçtan alacaðýmýz sonuç önemli. Ýnþallah o maçtan da istediðimiz sonucu alýr ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalýrýz'' dedi. Tolga, Athletic Bilbao'nun iyi bir takým olduðunu dile getirerek, ''Fakat bizim de 10 kiþi ile neler yaptýðýmýz ortada. Onlarýn pozisyonu var ama bizim de en az onlar kadar net pozisyonlarýmýz var. Bu mücadelemizi 11'e 11 yaptýðýmýz zaman tur bizimdir. Athletic Bilbao karþýsýnda turu geçmek için biz daha þanslý tarafýz'' diye konuþtu. BURAK ÝÇÝN OYNADIK Tolga, Burak'ýn maçýn baþýnda atýlmasýnýn kendilerini ateþlediðini söyleyerek, þöyle devam etti: ''Geçen yýl da Beþiktaþ maçýnda 10 kiþi kalmýþ, kazanmýþtýk. Böyle durumlarda takýmýn kenetlenmesi çok güzel bir þey, maçý býrakmýyoruz. Tabi Burak için de þanssýz bir durum. Böyle þeyler olabiliyor. BEÞÝKTAÞ'IN yýldýz futbolcularý Guti Hernandez ile Hugo Almeida, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda önceki akþam Rusya temsilcisi Alania ile yapýlan ilk maçta attýklarý goller sonrasý yaþadýklarý sevinç gösterilerine açýklýk getirdi. Konuyla ilgili olarak siyahbeyazlý kulübün internet sitesine açýklama yapan takým kaptaný Guti, ''Beþiktaþ kaptaný olduðum için hem gelen þehit haberlerine üzüldüðümü, hem de yeni sezonda ilk çýktýðým maçta attýðým gol sonrasý taraftarlarýmýza Türkiye'yi ve kulübümü sevdiðimi, bayraðý öperek göstermek istedim'' ifadelerini kullandý. Alania karþýsýnda gol attýktan sonra ''asker selamý'' veren Almeida ise, ''Askerlerin þehit olmalarýna çok üzüldüm. Onlarýn yanýnda olduðumu, yakýnlarýnýn acýsýný anladýðýmý belirtmek için asker selamý verdim'' diye görüþlerini aktardý. Öte yandan Beþiktaþ, ara vermeden rövanþ maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bedel daha da aðýrlaþacaktýr. En kötüsü bu a- dýmlarý biz zamanýnda atmaz isek, baþkalarýnýn bizim adýmýza atmasý kaçýnýlmazdýr. Kurallar çerçevesinde hatalarýmýzla yüzleþip gereðini biz yapmazsak dünyada bunu üst kuruluþlar yapar. Kendi kangrenli parmaðýmýzý kendimiz kesmezsek, birileri gelir kolumuzu keser. 'Biz yapamadýk,onlar yaptý' diyemeyiz. Uygar dünyanýn saygýn bir üyesi olmak, öncelikle hatalarýmýzla yüzleþip,kendimize karþý dürüst olmaktan geçer'' açýklamasýný yaptý. DÜNYADA ÝMAJIMIZ ZEDELENECEK Galatasaray Kulübü, futboldaki þike soruþturmasý sürerken, Futbol Federasyonu'nun aldýðý kararlarla ilgili olarak, ''Oluþan kararsýzlýk ortamýnýn, daha geçtiðimiz günlerde o- limpiyatlara yeniden ve büyük bir þevkle aday olan ve gün geçtikçe uluslararasý organizasyon kabiliyeti ve önemi artan ülkemizin tüm spor dünyasýndaki imajý açýsýndan da büyük bir olumsuzluk meydana getirdiði ortadadýr. Türk futbolunun bugün verdiði sýnav, yýllar sonra nice uðraþ sonucu elde edilen özerklik konumuna raðmen kendini yönetme becerisine ve erkine sahip olup olmadýðý sýnavýdýr'' açýklamasýný yaptý. basýna kapalý olarak yapýlan antrenmanda dinlenme ve taktik çalýþmalarý yapýldýðý belirtildi. Takým halinde yapýlan koþunun ardýndan Alania karþýsýna ilk 11'de çýkan oyuncularýn dinlendirildiði, diðer oyuncularýn ise istasyon çalýþmasý sonrasý, A2 takýmýndan takviyeli olarak çift kale maç oynadýklarý aktarýldý. Öte yandan, babasýnýn vefatý sonrasý izin alarak ülkesine giden Mehmet Aurelio'nun önceki gece Ýstanbul'a geldiði ve dünkü antrenmana da katýldýðý bildirildi. Tolga: Arena'da turu geçeriz UEFAAvrupa Ligi'nde deplasmanda Athletic Bilbao takýmý ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor avantaj elde etti. Hayatta her þey bir tecrübe. O da istemediði bir þekilde bir anlýk pozisyonda kart gördü. Burada bir arkadaþýmýzýn yaptýðý hareketi takým olarak kapattýk. Onun için mücadele ettik. O da kart görmek istemezdi.'' TARAFTAR DESTEÐÝ ÝSTÝYORUZ Tolga, Futbol Federasyonu'nun aldýðý kararlar konusunda futbolcular olarak konuþmadýklarýný belirterek, ''Zaten hocamýz gereken þeyleri söylüyor. Hocamýz ne söylüyorsa biz her türlü altýna imzamýzý atarýz'' dedi. Ýstanbul'da Athletic Bilbao ile yapacaklarý maçta taraftarlarýna da büyük iþ düþeceðini söyleyen Tolga, ''Arena Stadý'nda iyi bir atmosferde maçý oynayacaðýmýzý düþünüyoruz. Taraftarlarýmýzýn desteði ile turu geçip Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz'' diye konuþtu. HABERLER Beþiktaþ'ta Simao 10 gün sahalardan uzak kalacak BEÞÝKTAÞ'IN UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rusya'nýn Alania takýmýyla yaptýðý maçta sakatlanan Portekizli futbolcu Simao'nun 1 hafta ile 10 gün arasýnda sahalardan uzak kalacaðý açýklandý. Beþiktaþ Kulübü'nün internet sitesinde açýklamada bulunan kulüp doktoru Devrim Urgun, Alania maçýnda sakatlanan Simao'nun bugün MR'ýnýn çekildiðini ve futbolcularýyla ilgili korkulanýn olmadýðýný dile getirdi. Dr. Urgun, Simao'nun adalesinde yýrtýk olmadýðýný belirterek, ''Birinci derece gerilme tespit edildi. Yaklaþýk 1 hafta ile 10 gün kadar sürecek bir tedavinin ardýndan takýmla çalýþmalara baþlayabilecek. Simao, Alania ile oynayacaðýmýz rövanþ maçýnda forma giyemeyecek'' ifadelerini kullandý. G.Saray Slovenya'da göl kýyýsýnda koþtu GALATASARAY Slovenya'nýn Bled kasabasýnda önceki gün baþladýðý 3. etap hazýrlýk çalýþmasýnýn ikinci gününde muhteþem doða güzellikleri ile dolu olan Bled Gölü kýyýsýnda koþtu. Teknik Direktör Fatih Terim ve antrenörler Hasan Þaþ ile Ümit Davala göl kýyýsý boyunca koþan takým futbolcularýna bisikletle eþlik etti. Yaklaþýk 5 kilometrelik bir koþu yapan Galatasaray takýmýnda en fazla yorulan futbolcu olarak Kazým Kazým göze çarptý. Kazým son bir kilometreyi koþma yerine yürüyerek tamamladý. Galatasaraylý futbolcular daha sonra konakladýklarý otelin bahçesinde kültür-fizik çalýþmasý yaptý. Kampa katýlan yeni transfer Fildiþi Sahilli Emanuel Eboue de çalýþmalarda yer aldý. Bazý futbolcular antrenman yorgunluklarýný göle girerek atmaya çalýþtý. Galatasaray'ýn otelin bahçesinde antrenman yaptýðý sýrada bahçeye gelen siyahi çocuk etrafa neþe saçtý. Mali doðumlu 1,5 yaþýndaki Oliger isimli çocuk antrenman yapan futbolcularýn yanýna giderek futbolculara kendini sevdirdi. Bu arada yeni transfer Emanuel Eboue ve kaleci Muslera, Oliger'i kucaklarýna alarak sevdiler. Oliger'in annesi ve babasý Barselona'da yaþadýklarýný, Barselona taraftarý olduklarýný, Oliger'in futbolu çok sevdiðini, Galatasaraylý futbolcularla tanýþmaktan dolayý çok mutlu olduklarýnýsöylediler. Mehmet Topuz dünkü antrenmanda kaleye geçti. F.Bahçe'de dayanýklýlýk çalýþmasý yorgun düþürdü YENÝ sezon hazýrlýklarýný Almanya'nýn Ingolstadt kenti yakýnlarýndaki Bad Gögging kasabasýnda sürdüren Fenerbahçe çalýþmalarýna devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yaklaþýk bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcular ikili grup halinde hareketlilik ve dayanýklýlýk çalýþmasý yaptý. Yüksek tempoda sürdürülen antrenmanda futbolcularýn hayli yorulduðu gözlendi. Antrenmana sað kubis kemiðinde aðrý olan Semih Þentirk ile milli takýma çaðrýlan Recep Niyaz katýlmadý. Fenerbahçe'de kampa katýlan yýldýz oyuncu Emre ile Lugano takýmla birlikte çalýþmalara baþladý. Antrenmanda kaleciler Volkan, Mert, Serkan ve Ertuðrul çok çekiþmeli bir þekilde kuvvet, dayanýklýlýk, reaksiyon, pozisyon alma ve çabukluluk çalýþmasý yaptý. Elle yapýlan gol atma yarýþýnda Ertuðrul ayakla yapýlan gol atma yarýþýnda ise Serkan birinci oldular. Cumhurbaþkanlýðý Ýstanbul Yelken Yarýþlarý start alýyor TÜRKÝYE Yelken Federasyonu ve Ýstanbul Yelken Kulübü tarafýndan ikincisi düzenlenen Cumhurbaþkanlýðý Kupasý yelken yarýþlarý bugün Ýstanbul'da baþlayacak. Moda koyunda 2 gün sürecek organizasyona biri Yunanistan'dan olmak üzere 10 ekip davet edilirken, 4'er kiþilik takýmlarýn 7,6 metrelik Platu 25 Class tekneler ile 50'nin üzerinde yarýþ gerçekleþtirecekleri belirtildi. Napoli'nin idmanýný 27 bin taraftar takip etti ÝTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takýmlarýndan Napoli'nin dün San Paolo Stadý'nda yaptýðý antrenmaný 27 bin taraftar takip etti. Ligin baþlangýcýna 10 gün kala yapýlan idmanda, baþarýlý bir sezon geçirerek Þampiyonlar Ligi'ne katýlma hakký kazanan Napoli'yi görmek isteyen taraftarlar sýcaða raðmen stada akýn etti. Ýspanya'da Pazartesi günü Barcelona ile hazýrlýk maçý yapacak olan Napoli, lige 27 Aðustos'ta sahasýnda oynayacaðý Genoa maçýyla baþlayacak.

14 14 SPOR Y Serbest Güreþ Millî Takýmý açýklandý ÝSTANBUL'DA Ey lül 2011 ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri le - cek Dün ya Gü reþ Þam pi yo na - sý'nda mü ca de le e de cek Ser best Gü reþ Mil li Ta ký mý'nýn kad ro su bel li ol du. Spor Ge nel Mü dür lü - ðü'nden ya pý lan a çýk la ma da, ba - þan tre nör Fev zi Þe ker yö ne ti - min de 34 ki þi lik kad roy la yak la - þýk 3 ay dýr sü ren kamp ta, Dün ya Þam pi yo na sý'nda mü ca de le e de - cek 7 is min be lir len di ði ak ta rý lýr - ken, Si nan Er dem Spor Sa lo - nu'nda dü zen le ne cek or ga ni zas - yo nun 2012 Lon dra O lim pi yat O yun la rý i çin de ko ta an la mý na gel di ði vur gu lan dý Pe kin O lim pi yat la rý'nda al týn ma dal ya ka za nan an cak son dö nem de sa - kat lýk lar la ve has ta lýk lar la bo ðu - þan Ra ma zan Þa hin'in de yer ve - ril di ði Dün ya Þam pi yo na sý'nda Tür ki ye'yi ser best stil de, 55 ki lo - da Ah met Pe ker, 60 ki lo da Er sin Çe tin, 66 ki lo da Ra ma zan Þa hin, 74 ki lo da Ba tu han De mir cin, 84 ki lo da Ser dar Bö ke, 96 ki lo da Ser hat Bal cý ve 120 ki lo da Fa tih Ça ký roð lu tem sil e de cek. Öte yandan Ser best Gü reþ Mil li Ta - ký mý Ba þan tre nö rü Fev zi Þe ker, Dün ya Þam pi yo na sý'nda min de - re çý ka cak 7 ki þi yi be lir le mek te çok zor lan dýk la rý ný kay de der ken, ''Üç ay dýr 34 ta ne çok ba þa rý lý spor cuy la be ra be riz. Çok i yi bir kamp dö ne mi ge çir dik. Bu 34 ki - þi i çin den 7 spor cu yu seç mek çok zor ol du. Çe þit li tur nu va la ra ka týl dýk. Be lir li kri ter le ri miz var - dý. Bu doð rul tu da mil li ta ký mý o - luþ tur duk'' de di. Guiza tam bir hüsran FENERBAHÇE'YE 14 MÝLYON AVRO BONSERVÝS BEDELÝYLE GELEN ÝSPANYOL FORVET, SARI- LACÝVERTLÝ TAKIMDA GEÇÝRDÝÐÝ 3 SEZONDA BEKLENTÝLERÝ KARÞILAYAMADI. ÝSPANYA'DA SEZONUNDA 27 GOLLE GOL KRALI OLAN GÜÝZA, SARI-LACÝVERTLÝ TAKIMDA 3 SEZONDA LÝGDE 23 GOL ATABÝLDÝ. FENERBAHÇE FORMASIYLA 98 RESMÝ MAÇA ÇIKAN GÜÝZA, 35 GOLE ÝMZASINI ATTI. FENERBAHÇE'DEN Ýspanya'nýn Getafe kulübüne transfer olan Daniel Gonzalez Güiza'nýn, sarý-lacivertli kulüpteki 3 sezonluk serüveni tam bir hüsran oldu. Ýspanya Birinci Futbol Ligi ''La Liga''da Real Mallorca formasýyla 37 maçta 27 gol atarak gol kralý olduktan sonra sezonunda 14 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Ýspanyol futbolcu, sarý-lacivertli takýmla 4 yýllýk sözleþme imzalamýþtý. Fenerbahçe'de forma giydiði 3 sezonda beklentileri karþýlayamayan Güiza, sözleþmesinin bitimine 1 yýl kala, Getafe takýmýna transfer olarak, Ýspanya'ya geri döndü. GEÇEN SEZON SADECE 71 DAKÝKA OYNADI Fenerbahçe'de ilk iki sezonda bekleneni veremeyen Güiza, geçen sezon da sakatlýðý nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Geçen sezon sol ayak topuðundaki sakatlýðý nedeniyle ameliyat olan Ýspanyol futbolcu, 16 Mayýs 2010'daki Trabzonspor maçýndan sonra ilk kez 27 Ocak 2011'de Gençlerbirliði ile yapýlan Türkiye Kupasý eleme grubu maçýnda forma giymiþti. Ýyileþtikten sonra da fazla forma þansý bulamayan Güiza, geçen sezon 1 Türkiye Kupasý, 3 lig maçý olmak üzere 4 maçta toplam 71 dakika oynadý. LÝGDE 3 SEZONDA 23 GOL ATTI Ýspanya Ligi'nde sezonunda 27 gol atarak gol krallýðý tacýný takan Güiza, Fenerbahçe'deki 3 sezonunda bu gol rakamýna ulaþamadý. Sarý-lacivertli ekipteki ilk sezonunda ( ) ligde 32 maçta 2 bin 586 dakika forma giyen Ýspanyol futbolcu, 11 gole imza attý. Güiza, sezonunda ise 27 maçta 2 bin 63 dakika oynayarak, yine 11 gol kaydetti. Geçen sezon sadece 3 lig maçýnda toplam 46 dakika forma giyebilen Güiza, takýmýnýn 5-3 kazandýðý deplasmandaki Bucaspor maçýnda 1 gol attý. Ýspanyol golcü, sarý-lacivertlilerde geçirdiði 3 sezonda ligde 62 maçta 4 bin 695 dakika forma giyerken, toplam 23 gol attý. AVRUPA'DA DA KAYIP Güiza, Fenerbahçe formasýyla çýktýðý 20 Avrupa kupasý mücadelesinde de kendisini gösteremedi. Sarý-lacivertli takýmýn sezonunda mücadele ettiði UEFA Avrupa Ligi'nde grup ve 32'ler turundaki maçlarda gol atamayan Güiza, eleme turunda 3 gol kaydetti sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Ýspanyol futbolcu, grup maçlarýnda 2 gol kaydetmiþti. Fenerbahçe formasýyla 98 resmi maça çýkarak 35 gole imza atan Güiza, maç baþýna 0,35 gibi, gol kralý unvanlý bir forvet için düþük bir ortalam tutturdu. BÝR GOLÜ 2.6 MÝLYON TL Fenerbahçe, 3 sezonda 29 milyon 150 bin Euro ödeme yaptýðý Guiza'yý Getafe Kulübü ne 2 milyon Euro ya satabildi. Fenerbahçe tarihinin en pahalý transferi olan Daniel Güiza dan nihayet kurtuldu. Sarý lacivertli takým, kendisine 29 milyon 150 bin Euro ya (Yaklaþýk 76 milyon TL) mal olan 31 yaþýndaki forveti, 2 milyon Euro bonservis ücreti karþýlýðýnda Ýspanya nýn Getafe Kulübü ne sattý. Üç sezon önce Mallorca dan Ýspanya Gol Kralý unvanýyla transfer olduðu sarý lacivertli takýmda bekleneni veremeyen Okçu lakaplý 31 yaþýndaki forvet, 98 resmi maçta 35 gol kaydetti. Bu süreçte yalnýzca 2 kupa (1 lig þampiyonluðu, 1 TFF Süper Kupasý) sevinci yaþayan Güiza nýn her bir golü 2.6 milyon TL ye denk geliyor.

15 Y Tâ sin. Bunlar, Kur ân ýn ve apaçýk bir kitabýn âyetleridir. O, mü minlere bir hidayet ve müjdedir. O mü minler ki, namazlarýný dosdoðru kýlarlar ve zekâtlarýný verirler; onlar ahirete de kesin olarak inanmýþ kimselerdir. (Neml/27:1-6) Allah rýzasý için hakkýna riayet ederek zekât tahsil eden, evine dönünceye kadar Allah yolunda cihat eden kimse gibidir [onun gibi sevaba nail olur]. (Fethü r-rabbânî, 15: 8, h. no: 17) Derleyen: ORHAN GÜLER 20 RAMAZAN 1432 / Nurun vücut mertebeleri NUR AYETÝNÝN TEFSÝRÝ M. ALÝ KAYA Küllü l-envâr ve Hâlýke n- Nur olan Allah ýn bir ismi de Nur dur. Nure n-nur, Allah nurunu yokluk zulmetine serpince varlýk nuru zuhur etti. Göze göre nur, eþyanýn inkiþafýdýr. Akýl nuru ise Mele-i A lâ da olan meleklerin cevherlerini ve eþyânýn mana ve mahiyetini kavrar ve görür. Ona vahiy nuru aydýnlýk verir. Allah insana verdiði akýl nuru ile insaný yeryüzünün imar ve tamirine görevlendirdi. Bu nedenle Allah insaný halife yaptý ve eþyayý onun emrine vererek yeryüzünün imar ve tamirine muktedir kýldý. Her þeyi emrine verdi. (Bakara, 2:29-30; Hud, 11:61) Akýl nuru ile yeryüzünün nizamý ve insanlýðýn idaresi zuhur eder. Bu nedenle halifelik mahlukât üzerinde i- darecilik yetkisidir. (Nur, 24:55; Neml, 27:62; Bakara, 2:30) Her þeyin mülk ve melekût yüzleri Allah a çevrilmiþ olduðu için Siz nereye yönelirseniz Allah ýn vechi oradadýr. (Bakara, 2:115) Bu sýrrý anlayan havastýr. Vahdeti anlayanlar kesreti ortadan kaldýrmýþ olurlar. Kesretin ortadan kalkmasý ile urûç da söz konusu olamaz. Aþaðý, yukarý, a lâ ve esfel olmaz. Bunlar ancak insana ve insan gözüne ve anlayýþýna göredir. Arif-i billâh için ise takarrub yoktur, kurbiyetin inkiþafý vardýr. Bu hakikati yüce Allah Ben kulumun gözü, kulaðý ve konuþan dili olurum (Buhari, Rikak, 38) hadis-i kudsisi ile ifade etmiþtir. Baþka hadiste Kulum ben hastalandým, neden ziyaretime gelmedin (Müslim, Birr, 43) hadisi ile mecazen ifade etmiþtir. Kurbiyetin inkiþafý bir noktada Allah ýn esmasýnýn tecellisi olan mahlûkatýna deðer verdiðini ve varlýðýn da esmaya mazhariyetle deðer kazandýðýný, varlýðýn böylece bir hakikate dayandýðýný, hayal ve hakikatsiz olmadýðýný göstermektedir. Bu da vahdet-i vücud mesleðinin nakýs bir mertebe ve meslek olduðunu göstermektedir. Kul dünya semasýnda yükselir. Zira aklýn semasý budur ve akýl bu semada cevelan eder. Yedi tabakadan geçerek halâik semasýna ve miracýn son noktasýna yükselir. Dünya semasýnda bulunan bu yedi tabakaya Ferdâniyet denir. Ferdaniyetten sonrasý Vahdaniyet semasýdýr. Bundan sonra Esma ve Sýfat aynasýndan geçilir ve Zat ile müþerref olunur. Peygamberimizin (asm) Allah Âdemi Rahman suretinde yarattý (Buhari, Ýsti zan, 1: Müslim, Birr, 115) hadisi bunu açýklar. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu hadisi Allah insaný Rahmetine en kamil manada mazhar etti ve insan Rahman ismine tam bir ayine olacak surete yaratýldý (Sözler, 2004, s.27) þeklinde açýklamýþtýr. Aksi Hiçbir þey onun misli gibi deðildir (Þura, 42:11) âyetine aykýrý olurdu. Üzüldüklerim... ÇOCUÐUN RAMAZANI MERVE ÝRÝYARI Üzgünüm Hem de çok, bunu hiçbir þekilde anlatamam. Çünkü orucu anlamýyorlar, çünkü oruç tutanlara gereken saygýyý göstermiyorlar. Ellerine aldýklarý soðuk sularý gözlerimize batýrýrcasýna içiyorlar. Çocuk iken çevremdeki büyüklerin hareketlerini analiz etmeyi çok severdim. Þimdi biraz büyük olmanýn verdiði gözle analiz e- dince sadece çok üzülüyorum Çünkü Müslüman olmayanlarýn bile bize gösterdikleri saygý karþýsýnda, bizim gibilerin saygý göstermemesi içimde çok derin yaralar açýyor. Caným çekmiyor, çünkü ben orucumu Allah rýzasý için tutmaya çalýþýyorum. Ama bayramý bizden çok bekleyerek onu hak etmeyenler için söyleyecek bir kelime bulamýyorum. Sadece üzülüyorum Bir gün büyüdüðünüzde siz de böyle düþünen ya da düþünülen olacaksýnýz minikler? Her zaman seçim sizin elinizde ve Allah ýn takdirinde olacaktýr. Þimdi düþünün bir; üzülen mi, yoksa üzünülen mi? ÞEÂÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN Arapça hayat, canlýlýk manâsýna gelen mahyanýn, bizim bahsedeceðimiz þekildeki, manâsý Farsça dan gelmektedir. Lûgatte, yalnýz Ramazan ayýna mahsus olmak itibariyle buna aylýk manasýna mahya denilmiþtir. Aslý mahiye dir. Ramazan aylarýna has olarak çifte minareli camilerde, iki minare arasýna gerilen iplere, eskiden kandiller, zamanýmýzda ise, elektrik ampullerin asýlmasý suretiyle yazýlan yazý veya çeþitli Kýþ Ramazanlarý GEÇMÝÞ ZAMAN OLUR KÝ ADEM PALA Kýþ günü Ramazan bir baþka oluyor. Etraf bembeyaz kar, bütün gün onu seyretmekten býkmýyorduk. Gelip geçen arabalar, hatimden gelen ablalar, bakkala pide almaya giden mahalle çocuklarý, amcalar... Ee vakit nasýl geçecek? Tabii, annem pek salmazdý dýþarý bizi; çünkü ben çabuk hastalanan biriydim. Endiþe ederdi, yine üþütecek diye. Anne merhameti iþte, ne yaparsýn. *** Þehre gelme vakti gelmiþti artýk. Çünkü bu mahalle yeni baþlayacaðým okula, liseye yakýn deðildi. Yine arkamýzda yaþlý gözler býrakmýþtýk. Ne idi bu gurbetlik, bu ayrýlýk Allah ým? Çocuk da olsak hüzünleniyorduk. Geçici bir süre yaþlý amca ve teyzeden kiralýk bir ev tutmuþtu babam. Bir Ramazan da orada geçti. Ne hatýralar, ne hasretlikler yaþandý o zamanlar, anlatsam dayanmaz sineler... Kanaat kapýsý RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Mahya motiflerdir mahyalar. Genellikle Ramazan ayýnýn geldiðini anlatan ve dinî olmasa da, dine ait bir çok âyet, hadis ve güzel sözlerin yazýldýðý mahyalar, bu itibarla bir þeâir-i Ramazan dýr. Hoþ geldin Ramazan, kelime-i tevhid vs. gibi yazýlarla, hem Ramazanýn geldiði hatýrlatýlýr, hem de Müslümanlara güzel söz ve nasihatlar verilir. Ramazan a has ve onu hatýrlatan, onun þeâiri, iþareti olan mahya, Osmanlý zamanýnda tam yerinde ve zamanýnda kullanýlýrken, bu âdet günümüzde de bu manâda kullanýlýrken, maalesef bir müddet önce bazýlarý tarafýndan din ile alâkasý olmayan cümleler yazýlarak kullanýlmýþtýr. Ne mutlu Türküm diyene gibi. Ýlk defa Ýstanbul da baþta selâtin (Padiþahlarýn yaptýrdýðý) camilerde kullanýlan mahyalar, daha sonra iki minareli olan bütün Anadolu camilerinde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ve günümüzde de bu güzel âdet devam etmektedir. Ýnsanda bulunan nefis, tûl-i emel peþindedir. Hiçbir þeyden tatmin olmaz. Sahip olduðu her þeyin daha fazlasýný ister. Ne kadar zengin, ne kadar güzel, ne kadar nüfuzlu olursa olsun, daha fazlasýný arzu eder. Bu durum insaný Nemrutlarýn ve Firavunlarýn durumuna düþürür. Halbu ki iman, eline geçen nimetlere þükretmek, kadere rýza gösterip hýrstan vazgeçmek olmalýdýr. Bediüzzaman Hazretlerinin dediði gibi, Hýrs sebeb-i hüsrandýr. Kanaat ise, sürurdur, saadettir, gönül rahatlýðýdýr. Oruç ibadeti imaný kuvvetlendirip nefsi gemlediðinden, insaný tul-i emelden ve doymak bilmeyen arzularýndan vazgeçirir. Ýnsan, karnýný doyurabilmenin bile ne büyük bir nimet olduðunu idrak eder. Daha bol ve daha leziz yiyeceklere, daha çok paraya, mala mülke göz dikmez. Kendisinden aþaðýda olanlarý düþünerek, eline geçene nimetlerin þükrünü eda etmeye çalýþýr., Kanaat kapýsýndan içeri adým a- tan insan, kendisini dünyanýn en zengin ve en mesut insaný olarak görür. Bað evlerinde Ramazan ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ Baðlarda hava kasabaya nisbeten daha serindi. Bol aðaçlarýn gölgesi, karþý tepelerden gelen rüzgârý daha serinletir ve yazýn sýcaðýný çekilir hâle getirirdi. Bað evleri basit, bir iki odadan i- bâret ve büyük çoðunluðu kerpiçten yapýlmýþtý. Yaz baþýnda iç ve dýþý killi topraðýn suda eritilmesi netîcesinde elde edilen bir çeþit badana ile sývanýr, temizlenirdi. Baðda kullanýlan eþya, kasabaya nisbetle daha az ve sâde idi. Onlarla uðraþmak da fazla zaman almazdý. Ýlçede, yaza rastlayan ramazanlarda kasaba halkýnýn neredeyse tamamý baðlara göçtüðünden, evler boþalýrdý. Bayrama bir hafta on gün kalana kadar ramazan baðda geçerdi. Bu süreden sonra bayram hazýrlýklarý için geçici olarak baðdan kasabaya nakledilir; bað evleri bir süreliðine eski sessizliðini alýrdý. Kadýnlar ve çocuklar baðda günü geçirirken, erkekler iþlerine gitmek için sabah erken vakitlerde yürüyerek, eþek ve at sýrtýnda, çok ender kiþi de bisiklet veya moto-siklet ile 5-10 km. mesâfeden ilçe merkezine giderlerdi. O zamanlar henüz yabancý dildeki ismi ile velo-speed denen bisikletler halk aðzýnda velespüt veya cin arabasý diye adlandýrýlýrdý. Bisikletler çocuklarýn çok ilgisini çekerdi. Büyüklerin olmadýðý sýralarda bisiklete binmek için gayret sarfedenler kadar, onlarý seyredenler de büyük heyecan duyardý. Sabah erkenden büyükbaþ hayvanlarýn bakýmý, otlamak için sýðýrtmaç denen çobanlara teslim edilmesini müteakib, ramazanlarda kahvaltý ve yemek telâþý olmadýðýndan, sahûr bulaþýklarý yýkanýr, evler süpürülür, ahýr ve tuvalet temizlikleri yapýlýr, baðdaki sebze bahçeleri sulanýr, meyve ve sebzelerden olgunlaþanlar koparýlýr, daha kuþluk vakti iþler bitirilirdi. Kalan zaman ev halkýnýn yýl içinde giyeceði örgü iþleri, nakýþ ve eliþi gibi mahâretli san at eserlerine harcanýrdý. Öðle ile ikindi arasýnda hafif bir uyku ve dinlenme; arkasýndan akþam iftar vaktine kadar sürecek bir koþuþturmaya yerini býrakýrdý. Yemekler, bað evinin dýþýndaki yer o- caklarýnda, çalý çýrpý yakmak sûretiyle, bakýr veya toprak tencerelerde çok uzun sürede piþerdi. Ekmek, yaz ve kýþ, belli zaman aralýklarý ile sac üzerinde piþirilirdi. Bu ekmeðe yazma ismi verilir ve çoðunlukla konu komþunun iþtirâkiyle, nerede ise bütün gün devâm eden bir çalýþma ile yapýlýrdý. Ýmece usûlü ile bir kerede birkaç evin ihtiyâcý birden karþýlanýrdý. Piþirilen ekmekler kurutulduktan sonra üst üste yýðýlýr, lüzûmu oldukça ýslatýlýp bir bez arasýnda bekletildikten sonra usûlünce katlanarak tüketilirdi. Erkekler çarþýdan gelirken zaman zaman fýrýn ekmeði getirirlerdi. Balýk þeklindekine fýrancala, yuvarlaðýna somun denen ekmeklerin, iyi piþmesi için býçakla çizilen kýsmýna, ince-uzun-yuvarlak bir hamur yapýþtýrýlýrdý. Bu kýsým çocuklarýn payý idi, simit yerine zevkle yenilirdi. Oruçlu geçen günün sonunda, baða gelmek için kat edilen mesâfenin iyice yorduðu erkekler, baðlarda câmi olmadýðý için, kýlýyorlarsa, yatsýyý evde edâ ederlerdi. Çoðu kiþi, kendi baþýna terâvih namazýný kýlamadýðýndan terk ederdi.

16 Ey Þakir-i Rahîm! Peygamber olarak Hazret-i Muhammed den (asm), din olarak Ýslâm dan, Rab olarak Senden razýyým! Lütfunun bir zerresinden vazgeçemem! Rahmetinin bir damlasýna müstaðnî kalamam! Kereminin en küçüðüne gönlü tok olamam! Cennetinin taþýna topraðýna müþtakým! Bizi cennetinin topraðýna ulaþtýr! Sekiz cennetinden bizi ve bütün ehl-i i- maný nasipdar eyle! Âmin! Y 20 RAMAZAN 1432 Ramazan ayýnda hastalanan Fadime, Temel den kendisini doktora götürmesini ister. Bu isteðine lâkayt kalan Temel e: Haçan sana küstüm, sen ne biçum kocasun, bana bakmeysun bile der. Temel de, Fadime nin bu yakýnmalarýna þu þekilde cevap verir: Kýz Fadime, sen bilmez misun oruç ilâçtur, þifadur; doktora gitmeye ne hâcet var? Fadime: Vvuuuuyyy SÜLEYMAN KÖSMENE SEMA CEYHAN VECÝZE RAMAZANNÂME ABDULLAH ÞAHÝN Yolun çoðu idi yirmisi gitti Ömür sermayesi ne çabuk bitti Hani dostlarýmýz nereye gitti? Kalbimiz sultan, nefsimiz kapýcý bir itti Ramazan-ý Þerif adeta bir âhiret ticareti için gayet kârlý bir meþher, bir pazardýr. Ve uhrevî hasýlat için gayet münbit bir zemindir. Mektubat, 29. Mektub, 2. Risâle, 7. Nükte BÝR HADÝS-BÝR YORUM DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI Size karþý savaþ açacak olanlarla siz de savaþýn. Sakýn aþýrý gitmeyin. Çünkü Allah haddi aþanlarý sevmez. (Bakara:2/190) Bu âyet Hudeybiye Sulhu ile ilgili nazil olmuþtur. Peygamberimiz (asm) ve ashabý Kâbe yi tavaf etmekten engellenince Peygamberimiz (asm) müþriklerle anlaþma yaptý. Buna göre bir yýl sonra Peygamberimiz (asm) Kâbe ye gelecek ve müþrikler de Mekke yi kendileri için üç gün boþaltatacaklar, bu esnada Kâbe yi tavaf edeceklerdi. Bir sene geçince Resulullah (asm) ve ashabý Umre için Mekke ye gitmeye hazýrlandýlar. Ancak onlar Kureyþlilerin kendilerine izin vermemesinden, sözlerinde durmamasýndan, kendilerini engellemelerinden ve kendileriyle savaþmalarýndan korkuyorlardý. Ashab özellikle haram aylarda savaþmayý hoþ görmüyordu. Ýþte bunun üzerine müminlere bir cesaret vermek maksadýyla bu âyet nazil oldu. (El Vahidi, Ebu l-hasan Ali b. Ahmed, Esbabü n-nüzuli l-kur an, Darü l- Kütübi l-ýlmiyye, Beyrut, tarihsiz, s.57-58) Ýslâm dini bir savaþ dini deðildir. Bu ve benzeri âyetler, savaþý baþlatanýn karþý taraf olduðunu bize bildiriyor. Yukarýdaki âyet, müþriklerin savaþ baþlattýklarý takdirde, haram aylar içinde de olsa, mü minlerin de onlarla savaþmasýný teþvik ediyor. Bu zaten müslümanlarýn en meþrû hakkýdýr. Sizi öldürmek isteyenlerle, sizi yurdunuzdan çýkarmak isteyenlerle, elbette savaþmak herkesin hakkýdýr. Bu Allah yolunda cihaddýr. Nitekim Tevbe Suresi 36. âyet-i kerimede, Müþrikler nasýl sizinle topyekün savaþýyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaþýn. Bilin ki Allah din düþmanlarýna karþý korkaklýk göstermekten sakýnanlarla beraberdir. buyruluyor. Mü minlere zulme uðramalarý sebebiyle savaþý izin verildi. (Hac:22/36) âyeti de bu anlamý destekliyor. Âyette zikredilen bir diðer husus da, saldýrý vâki olduðunda meydana gelecek savaþta haddi aþmamak týr. Ýslâm dininin amacý insanlýðý yok etmek deðil, öldürmek deðil, insanlýðý inançsýzlýðýn karanlýklarýndan imanýn aydýnlýðýna çýkarmaktýr. Onlarý iki dünyada da mutlu etmektir. Bu yüzden mecbur kalýnan bir savaþta bile haddi aþmak yasaklanýyor. Yani Nasýl olsa bir savaþ var, her þey mübahtýr mantýðý Ýslâm da yoktur. Eli silâh tutmayan kadýnlarý, çocuklarý, yaþlýlarý, din adamlarýný öldürmek yasaktýr. Hatta a- ðaçlarý yakýp, hayvanlarý öldürmeye bile müsaade yoktur. Bu konuda Peygamberimiz (asm) bir çok hadis-i þerifini görüyoruz. Âyette üçüncü olarak da Allah haddi aþanlarý sevmediðini beyan ediyor. Allah her konuda haddi aþan, orta yolun dýþýna çýkan insanlarý sevmediði gibi, mecbur kalýnan savaþta da eli silâh tutmayan insanlara zulmedilmesini, aðaçlara, hayvanlara zarar verilmesini, sevgisini ön plana çýkararak önlemek istiyor. Allah ýn kendisini sevmesini isteyen, bunun bilincinde olan bir kimse, elbette ki bu tür taþkýnlýklara tenezzül etmez. Tünel HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN Yeðenlerimle yoldayýz. Arabamýz Bolu tünelinden geçti ve bizlere kabri hatýrlattý. Tünelin içi ýþýl ýþýldý, dolayýsýyla ürkütücü deðildi. Bir süre sonra 900 m.lik diðer tünele girdik, ýþýklandýrma yoktu. Arabanýn lambasýndan sýzan ýþýklar yolu netleþtiriyordu ve tekrar kabri sorgulamamýza zemin hazýrlamýþtý. Kendimizi sorguladýk, bu arada hýzýmýz da düþmüþtü. Yeðenlerimle, fýrsat bulmuþken uygulamalý olarak ölümü iþledik. Namazlarýný kýlan, Allah ýn istediði gibi güzel ahlâklý olan insanlar için kabrin cennet bahçelerine açýlan kapý olduðunu anlattýk. Yeðenlerimle beraber birkaç dakikalýk kabri sorgulamamýzýn ardýndan derin bir oh çektik. Çünkü hizmet ehli olmayý ve kulluklarýmýzda titizlik göstereceðimizi düþünüp konuyu sonuca baðladýk. Kabre a- kýþýmýzdaki hýzýmýzý ve yol gösterici iman ýþýðýmýzýn enerjilerinin neler ve nasýl olmasý gerektiðini hazmetmeye çalýþmýþtýk. Tünelin çýkýþýnda gözlerimiz ýþýktan kamaþýnca kendimizi tefekkür bahçelerine davet ettik. Önümüzde yaþayacaðýmýz hayat tünelimizin ýþýk kaynaklarýný anlamaya baþladýk. Dünya tarlasýnýn hasatýný ebediyete taþýmak tek arzumuzdu.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Türkiye nin Gandi si Said Nursî AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 MART 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

Türkiye nin Gandi si Said Nursî AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 MART 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. SiyahMaviKýrmýzýSarý Türkiye nin Gandi si Said Nursî Amerika da Columbia Üniversitesinde düzenlenen panelde Prof. Dr. Reþat Kasaba nýn Türkiye de Nehru çok, ama bir Gandi yok sözüne cevap veren Prof. Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı