YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr Açlýðýn temelinde merhamet kýtlýðý var DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KA NI MEH MET GÖR MEZ, AF RÝ KA DA KÝ AÇ LI ÐIN SA DE CE GI DA Ü RÜN LE - RÝ NÝN KIT LI ÐIN DAN DE ÐÝL, SEV GÝ VE ÞEF KAT EK SÝK LÝ ÐÝN DEN KAY NAK LAN DI ÐI NI SÖY LE DÝ. ERDOÐAN SOMALÝ DE Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, gü nü bir lik zi ya ret i çin So ma li nin baþ ken ti Mo ga di þu ya git ti. Dün - ya nýn dik ka ti ni So ma li ye çek mek i çin bu ül ke ye gi den Er do ðan i çin res mî kar þý la ma tö re ni ya pýl dý. Er do ðan, da ha son ra, ilk o la rak Ký zý lay ýn Mo ga di þu da kur du ðu Ha yat Ça dýr Ken tini zi ya ret et ti. Er - do ðan ve e þi E mi ne Er do ðan, bu ra da ço cuk la ra çe þit li he di ye ler da ðýt tý. Ha be ri sayfa 7 de Si lâh lar sus ma dan çö züm ol maz Te rör ör gü tü PKK nýn ger çek leþ tir di ði son kan lý sal dý rý lar bir sü re dir ye þe ren ba rýþ u mut la rý ný yok e der ken, þid de tin çö züm o la ma ya ca ðý vur gu lan dý. FO TOÐ RAF: A A SEVGÝ VE ÞEFKAT EKSÝKLÝÐÝNÝN PAYI BÜYÜK Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ''Hiç kimse Afrika'daki kýtlýðýn sebebini sadece nimetlerin azlýðýnda, sadece gýda ürünlerinin kýtlýðýnda arayamaz. Bu kýtlýðýn temelinde tüm insanlýðýn düçar olduðu sevgi kýtlýðýnýn, þefkat kýtlýðýnýn, merhamet kýtlýðýnýn hiç payý yok mudur?'' diye sordu. ÖLEN ÇOCUKLARIN VEBALÝNÝ TAÞIYAMAYIZ Gör mez þöy le ko nuþ tu: "Biz sof ra la rý mýz da ni met ler a ra sýn da se çim yap mak ta zor la nýr ken, So ma li li an ne - nin han gi ev lâ dý ný ö lü me terk e de ce ði ko nu sun da ya - þa dý ðý se çim zor lu ðu nun bir ma ze re ti o la bi lir mi? Biz Müs lü man lar if tar lý-sa hur lu o ruç tu tar ken, So ma li'de ki ço cuk la rýn ö lüm o ruç la rý na terk e dil me si nin her han gi bir ma ze re ti o la bi lir mi?'' Haberi sayfa 5 te ACÝL TEDBÝR ALINMAZSA AÇLIKTAN ÖLECEKLER 400 bin ço cuk teh li ke de Ö zel lik le Tür ki ye den Af ri ka ya yar dým lar bü tün hý zýy la sü rer ken, Ýn gil te re U lus la ra ra sý Kal kýn ma Ba ka ný An drew Mitc hell, a cil tedbirler a lýn maz sa So ma li de 400 bin ço cu - ðun aç lýk tan ö le bi le ce ði a çýk la ma sý ný yap tý. 7 de BORSA DÜÞTÜ, ALTIN YÜKSELDÝ Piyasalarda korku dalgasý ABD ve Avrupa daki endiþeler sebebiyle Asya borsalarýnda yüzde 4 e yakýn düþüþ sonrasý Avrupa borsalarý ve ÝMKB de sert kayýplar yaþandý. Petrol geriledi, altýn rekor kýrdý. ÇEYREK ALTIN 177 LÝRAYA ÇIKTI Fiyatý 106 dolara inen Brent petrolü, ay baþýndan bu yana yüzde 9 u aþan kayýplarla, Mayýs 2010 dan beri en kötü performansý gösterdi. Çeyrek altýn yeniden 177 liraya çýkarken, altýnýn gramý 108 dolara kadar yükseldi. Haberi sayfa 11 de LYS a çýk lan dý LYS ye gi ren 1 mil yon 688 bin 804 a day a ra sýn dan tercih yapan 1 mil yon 58 bin 152 öðrenciden, top lam 597 bin 508 a day ü ni ver si te le rin yük se köð re tim prog ram la - rý na kay dol ma hak ký ný ka zan dý. 3 te E sad a çe kil bas ký sý Kom þu muz Su ri ye de bir sü re dir de - vam e den or du o pe ras yon la rý son ra sýn - da, ilk ön ce ABD ve ar dýn dan da Av ru pa Bir li ði, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E - sad a çe kil çað rý sý yap tý. 7 de BM: Su ri ye öl dü rü yor Bir leþ miþ Mil let ler yet ki li le ri Gü ven - lik Kon se yinde, Su ri ye as ker le ri nin bir stat ta 26 mu ha lif gös te ri ci yi öl dür dü - ðü nü bil dir di ler. Haberi sayfa 7 de Si lâh lar sus ma dan çö züm o la ma ya ca ðý be lir ti le rek So run la rýn hal le - dil me si i çin de mok ra si, di ya log ve her tür lü gö rüþ me ka nal la rý nýn a çýk tu tul du ðu, Do ðu lu su, Ba tý lý sýy la tüm va tan daþ la rýn e þit ve bi rin ci sý nýf gö rül dü ðü bir kon jonk tür de se çi len yön tem, as la te rör ol ma ma lý dýr yo - rum la rý ya pýl dý. Sa bah tan Meh met Bar las son du ru mu de ðer len dir di ði ya zý sýn da Hem te rör le mü ca de le et mek, hem de te rö rü do ðu ran or ta - mýn tüm ö ðe le ri ni yok et mek ka çý nýl maz bir ge rek tir di ye yaz dý. 8 de ISSN ÞEHÝT ANNELERÝNDEN ORTAK ÇAÐRI: F-16 LAR IRAK IN KUZEYÝNÝ BOMBALADI RUS, ÇÝN, ABD, ALMAN, BELÇÝKA YAPIMI Analar daha fazla aðlamasýn Hak ka ri nin Çu kur ca il çe sin de mey da na ge len ma yýn lý sal dý rý da 8 as ker ve bir ko ru cu nun þe hit düþ me si, Tür ki ye nin kal bi ne a teþ dü þür dü. Bu a - cý yý en faz la yü rek le rin de his se den þe hit an ne le - rin den i se or tak bir çað rý gel di: Ar týk baþ ka a na - lar að la ma sýn. Te rör bit sin. 5 te Sýnýr ötesine ikinci harekât Di yar ba kýr da ki 2. Tak tik Ha va Kuv vet Ko mu - tan lý ðý 8. A na Jet Üs sün den ha va la nan çok sa yý - da F1-16 sa vaþ u ça ðý I rak ýn ku ze yin de ki te rör he def le ri ni bom ba la dý. 28 he def gru bu, et ki li bir ha va ha re kâ týy la ve bu nun la ko or di ne li o la rak 96 he def de top çu si lâh la rýy la vu rul du. 4 te PKK nýn mayýnlarý tanýdýk ülkelerden Çu kur ca da ki son ma yýn lý sal dý rý nýn ar dýn dan, PKK nýn kul lan dý ðý si lâh ve ma yýn la rýn men þei i le il gi li ya pý lan ça lýþ ma lar da, bu si lâh la rýn ge nel o la - rak Rus, Çin, ABD, Al man, Bel çi ka ve Fran sýz ya - pý mý ol du ðu be lir len di. Bu a ra da, PKK nýn, 7 ay da 92 ma yýn lý sal dý rý yap tý ðý be lir len di. 4 te

2 2 Y LÂHÝKA Görenek belâsýyla olan tiryakilikler Kadir Gecesi'ni Ramazan'ýn son yarýsýnda, bilhassa son on gününde arayýnýz. Buhari, Fadlu Leyleti'l-Kadri: 2, 3, Teheccüd: 21. / Hadis-i Þerif Meâli Rýzk-ý mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcât-ý gayr-ý zaruriye hâcât-ý zarûriye hükmüne geçip, görenek belâsýyla tiryaki olup, terk edemiyor. (Dördüncü Nükte nin devamý) Evet, rýzýk ikidir: Biri hakîkî rýzýktýr ki, onunla yaþayacak. Bu âyetin hükmü ile, o rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýndadýr. Beþerin sû-i ihtiyarý karýþmazsa, o zarûrî rýzký herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Ýkincisi, rýzk-ý mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcât-ý gayr-ý zaruriye hâcât-ý zarûriye hükmüne geçip, görenek belâsýyla tiryaki olup, terk e- demiyor. Ýþte bu rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýnda olmadýðý için, bu rýzký tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalýdýr. Baþta izzetini feda e- dip zilleti kabul etmek, bazan alçak insanlarýn a- yaklarýný öpmek kadar mânen bir dilencilik vaziyetine düþmek, bazan hayat-ý ebediyesinin nuru olan mukaddesât-ý diniyesini feda etmek sûretiyle o bereketsiz, menhus malý alýr. Hem bu fakr u zarûret zamanýnda, aç ve muhtaç olanlarýn elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasýtasýyla gelen teellüm, o gayr-ý meþru bir sûrette kazandýðý parayla aldýðý lezzeti, vicdaný varsa acýlaþtýrýyor. Böyle acip bir zamanda, þüpheli mallarda, zarûret derecesinde iktifa etmek lâzýmdýr. Çünkü Ýnne d-darûrete tükadderu bikadrihâ sýrrýyla, haram maldan, mecburiyetle zarûret derecesini alabilir, fazlasýný alamaz. Evet, muztar adam, murdar etten tok o- luncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem, yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez. Ýktisat, sebeb-i izzet ve kemâl olduðuna delâlet e- den bir vâkýa: Bir zaman, dünyaca sehâvetle meþhur Hâtem-i Tâî, mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiði vakit, çölde gezmeye çýkýyor. Bakar ki, bir ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalý ve gevenleri beline yüklemiþ, cesedine batýyor, kanatýyor. Hâtem ona dedi: Hâtem-i Tâî, hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git; beþ kuruþluk çalý yüküne bedel beþ yüz kuruþ alýrsýn. O muktesit ihtiyar demiþ ki: Ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldýrýrým; Hâtem-i Tâî nin minnetini almam. Sonra Hâtem-i Tâî den sormuþlar: Sen kendinden daha civanmert, aziz kimi bulmuþsun? Demiþ: Ýþte o sahrâda rast geldiðim o muktesit ihtiyarý benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmert gördüm. Lem alar, 19. Lem a, 4. Nükte, s. 357 Salâ(mý) dinlerken Hayattan ziyade bir hakikat olan ölümün hatýrlatýcýlarýndan nur yüzlü, yetmiþlik, belki de seksenlik iki büyüðüm, namazda iken saðýmda ve solumda idi. Teravihin uzunluðu ve meþakkati onlara olan dikkatimi ve rikkatimi fazlasýyla cezbetti. Dikkatim rikkate ve nihayet þefkate inkýlâb ederken Risâle-i Nur un dört esasýndaki þefkatin, hayattaki i- sabetini bir kere daha yaþayarak idrak ettim. Namazdaki hûþûma, bu tefekkür bir baþka âlemi dahil etti. Bütün insanî ve hayvanî ihtiyarlarýn ve yaþlýlarýn hayalen bir araya, yanyana gelerek ittifak ve ittisâli ile hâsýl olan mana külliyet kesbetti. Böylesine küllî mânâ ile, rahmet ve þefkat-i Ýlâhiyenin celbine vesile o- lan hâli, insanlara vererek hikmetini ve kudreti anlatmak isteyen Ýrade-i Ýlâhiye ve Kudret-i Rabbaniyeye deðil gücenmek aksine þükrettim. Bu tefekkür ertesi günü ikindi sonrasý okunan salâ ile bir baþka manaya taþýdý beni. Nasýl da yanýk okuyordu. Çocukluðumdan beri zihnime yerleþen, rahmetli müezzin Ahmed hocanýn yanýk, içli ve derunî sesini hatýrladým. Derken hayatýmýn bütün sahnelerini sinemanýn deðiþen, deðiþtikce ayrý ayrý ibretlik hâllere dönüþen sahneleri gibi hatýrladým. Gençliðim, Nur cemaati ile tanýþmam, öðretmenliðim ve öðrencilerim, nihayet ailevî ihtiyaçtan dolayý istifam ve ticarî hayatým, uzatmayayým iþte Anadolu nun timsali olan köyde geçen Ramazanlý günlerim. Okunan salâ; beni, iþimden ve eþimden sessizce a- yýrdý, musallânýn üzerindeyim. Etrafýmdakiler bana bakýyor ve okuyorlar Ýyyake na büdü ve iyyake nestaîn lerini hatýrlýyorum. Hayatým boyu ibadetimi O na yaptýðýmý hatýrladým. Þimdi daha ciddî olarak bulunduðum musallâ taþýnda ve biraz sonra konulacaðým kabirde yine Rabbimin istiânesine ve yardýmýna ihtiyacým olduðunu anlýyorum. Bu hakikatin ve i- manýn getirdiði itminan rahatlatýyor ve sadece ibret ve tefekkür ile seyrediyorum, beni seyredenleri. Keþke sesimi duyabilselerdi, onlara çok deðil az, ama öz diyeceklerim var idi. Geçmiþ ve gelecek zamanýn geniþ aralýðýna hükmedemeyen a- ma sadece þimdiki zamanýn dar, kýsa aralýðý olan ân a hükmeden, yalnýzca o kadarcýk var olabilen hayattan ziyade büyük bir hakikat olan ölümü hatýrlamalarýný, onunla arkadaþ olmalarýný, nihayet onu sevmelerini anlatacaktým. Azrail i (as) sevdiðini söyleyen Üstadýmý, salâmý huzurla dinlediðim musallâ taþýnda rahmetle andým. Ahirzamanýn girdabýnda, aðýr imtihanýnda çalkalanan insanlara bu hakikatý anlatmakta ne kadar da arzulu ve hakikatli olduðumu burada, musallâ taþýnda bir kere daha anladým. Ölümün sahnesi olan musalla taþý, hem dünyaya, hem de ahirete bakar. Ben bu taþta dünyaya bakarken hiç de üzülmediðimi hayretle görüyorum. Öteden beri çok arzulu ve iþtiyaklý olduðum ahiret yolculuðuna baþladýðým için aksine sevindiðimi hissediyorum. Þairin dediði gibi ben de Ümitler içindeyim, Rabbim çok þükür ölüyorum dediðini kalbimin dilinden iþitiyorum. Ölümün þeb-i arûs olduðunu söyleyen Mevlânâ, ne kadar da haklý imiþ. Zira Üstadým vuslat kapýsý o- larak tasvir ederdi. Ýþte bu kapýdayým, musallâ taþýnýn üzerinde. Keþkelerimden daha fazla þükürlerimin olduðunu hayretle izlemekteyim. Hizmetin içerisinde olma ile verilen nimet olduðunu anladým artýk. Bunlara da þükretmem lâzým idi. Müezzin bu þükrü salânýn son cümlesi ile hatýrlattý ve ben de hamdettim. Tekrar dünyadayým, hem de eþimin yanýnda, evimde. Onlar bana, ben onlara bakarken herkes göz penceresi ile seyrediyordu birbirini. Sanki diyeceklerimiz var idi. Önce ben söylemek istedim; hayalen, tefekküren yaþadýklarýmý anlatmaya çalýþtým. Ýçli ve hisli gözyaþlarý ile dinlediler. Sohbetin ardýndan hayat, dünyaya daldý gitti iþte Nereye dalarsanýz dalýn, nereye kaçarsanýz kaçýn, ama ben eninde sonunda karþýnýza çýkacaðým ve benimle iyi anlaþmaya bakýn diyordu lisan-ý hali ile o. Bu Ramazan-ý Þerif hakikaten pek feyizli geçmekte. Hayatýmdaki her þey, yaþadýðým, hissettiðim ne varsa Rabbimin bir fazlýdýr hakikatýný; dünün ve yarýnýn musallâ taþý olan bugünde bir kere daha söyleten Rabbime sonsuz kere daha hamdediyorum.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 20 Ramazan 1432 Rumî: 7 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý bin aday üniversiteli oldu TERCÝH YAPAN 1 MÝLYON 58 BÝN ADAYDAN, TOPLAM 597 BÝN ADAY ÜNÝVERSÝTELERE KAYDOLMA HAKKI KAZANIRKEN, 58 BÝN 433 KONTENJAN BOÞ KALDI. KIZ ADAYLARIN YÜZDE 48 Ý ERKEKLERÝN ÝSE YÜZDE 42 SÝ ÜNÝVERSÝTEYE GÝRMEYÝ BAÞARDI. ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, Lisans Yerleþtirme Sýnavý na (LYS) giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasýndan 1 milyon 58 bin 152 sinin tercih yaptýðýný belirterek, 345 bin 41 i lisans, 252 bin 467 si önlisans olmak üzere toplam 597 bin 508 aday üniversitelerin yükseköðretim programlarýna kaydolma hakkýný kazanmýþtýr dedi. LYS yerleþtirme sonuçlarýný deðerlendiren ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Demir, öðretim yýlýnda 2011-ÖSYS merkezi yerleþtirme ile yükseköðretim programlarýna kayýt yaptýrmaya hak kazanan adaylarýn belli olduðunu söyleyen Demir, Yerleþtirmeler, sýnava giren adaylarýn sýnavlarda aldýklarý puan ve tercihleri ile sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn tercihleri doðrultusunda yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna göre gerçekleþtirilmiþtir dedi. Sýnava giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasýndan 1 milyon 58 bin 152 sinin tercih yaptýðýný belirten Demir, bu kapsamda, yükseköðretim kurumlarýnýn örgün eðitim/öðretim programlarýnda 378 bin 693 lisans, 277 bin 248 önlisans olmak üzere toplam 655 bin 941 kontenjan için tercih yapýlmýþ, 345 bin 41 i lisans, bin 467 si önlisans olmak üzere toplam 597 bin 508 aday üniversitelerin yükseköðretim programlarýna kaydolma hakkýný kazanmýþtýr. Bu yerleþtirme sonucunda 58 bin 433 kontenjanýn boþ kaldýðý görülmektedir diye konuþtu. BOÞ KONTENJANLAR EK YERLEÞTÝME ÝLE DOLDURULACAK Açýk öðretim programlarýna ise 87 bin 138 lisans ve 104 bin 521 önlisans olmak üzere toplam 191 bin 659 aday yerleþtirildiðini belirten Demir, Türkiye genelinde kontenjanlarýn yüzde 91 inin doldurulduðunu, geri kalan yüzde 9 luk boþ kontenjanýn ek yerleþtirme ile doldurulacaðýný söyledi. Devlet üniversitelerinin kontenjanlarýnýn yüzde 95 ine, vakýf üniversitelerinin ise yüzde 78 ine yerleþtirme yapýldýðýný ifade eden Demir, engelli olarak müracaat eden toplam 2 bin 694 adaydan bin 229 unun bir üniversiteye girme hakký kazandýðýný ifade etti. ÖSYM Baþkaný Demir, 8 bin 381 okul birincisi adaydan 6 bin 912 sinin üniversitelere yerleþtirildiðini ifade ederek, bu adaylarýn yaklaþýk yüzde 18 inin ü- niversiteye giremediðini kaydetti. LYS ye giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasýndan 1 milyon 58 bin 152 sinin tercih yaptý. FOTOÐRAF: AA Yeþilay ýn tabela mücadelesi SÝGARA ve alkol tüketiminin azaltýlmasý için çeþitli çalýþmalar yurt genelinde sürerken, Türkiye Yeþilay Cemiyeti nin, Kumar ve alkolü çaðrýþtýrdýðýný iddia ettiði okul ve spor kulüplerinin isimlerinin tabelalarýnýn indirilmesiyle ilgili hukuki süreç baþlattýðý bildirildi. Yeþilay Cemiyet Genel Baþkaný Av. Muharrem Balcý, tüm dünyada madde baðýmlýlýðýyla mücadele edildiðini, ancak, Türkiye de bu yönde olumlu çalýþmalar yapýlsa da halen mantýkla baðdaþmayan bir tablonun da söz konusu olduðunu savundu. Okul isimleriyle ilgili bir araþtýrma yaptýklarýný belirten Balcý, Türkiye genelinde 45 adet Milli Piyango adýný taþýyan okulun bulunduðunu, bunun ardýndan harekete geçip hukuki süreci baþlattýklarýný hatýrlattý. Ülke genelinde 9 ilde bu o- kullarýn isminin deðiþtirilmesi için dâvâ açtýklarýný ifade e- den Balcý, diðer davalarýn da okul ve spor kulübü bazýnda açýlmaya devam edileceðini söyledi. Adana/aa KIZLAR DAHA BAÞARILI YERLEÞTÝRME sonuçlarý 2011-ÖSYS ye baþvuran adaylarýn yaklaþýk yüzde 45 inin üniversitelere kayýt o- labileceðini göstermektedir diyen Demir, sýnavlarda kýz a- daylarýn erkek adaylara göre daha baþarýlý olduðunun görüldüðünü kaydetti. Demir, kýz adaylarýn yüzde 48 inin, erkek adaylarýn ise yüzde 42 sinin üniversiteye girmeyi baþardýðýný söyledi. Demir, Okul bazýndaki deðerlendirmeye göre ise baþvuran adaylardan A- nadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve öðretmen liseleri mezunlarýnýn yüzde 60 ve daha fazlasý üniversitelere yerleþirken, akþam ve güzel sanatlar lisesi mezunlarýndan sadece yüzde 25 veya daha a- zýnýn üniversiteye girebildikleri görülmektedir diye konuþtu. Ankara/aa 17 Aðustos aynasýnda 28 Þubat yargýsý depreminin 12. yýlýný da geride býraktýk. Depremin ardýndan yoðun tepkilerin 17Aðustos hedefi olan ve yargýlanýp hapse mahkûm edilen Veli Göçer, yýldönümüne birkaç gün kala cezasýný tamamlayýp tahliye edildi. Yalova da yýkýlan binalarýn epeycesi onun sattýðý yerler olduðu için bu duruma düþen Göçer, aslýnda kendi deyimiyle günah keçisi olarak seçilmiþ ve kabak onun baþýna patlamýþtý. Deprem öncesi yaptýðý yoðun reklam kampanyalarý i- le Veli Göçer arsa ofisi nin herkes tarafýndan tanýnan bir marka haline gelmesi ve sattýðý dairelerin çoðunun 17 Aðustos ta enkaza dönüþmesi, bu durumu netice verdi. Benzer durumda olan, hattâ yýkýlmýþ binalarla ilgili olarak çok daha aðýr sorumluluklarý bulunan birçok kiþinin ise ya hiç üzerine gidilmedi ya da haklarýndaki dâvâlar zamanaþýmýndan düþtü. Bu olay, Türkiye deki adalet in iþleyiþindeki çarpýklýðý gösteren sayýsýz örnekten sadece biri. Bu çarpýklýðý daha da katmerleyen örnek ise, binlerce kiþinin enkaz altýnda kalarak ölümüne doðrudan ve dolaylý olarak sebebiyet verenler ellerini kollarýný sallayarak ortalýkla dolaþýr ve ayný sorumsuzlukla yollarýna devam ederken, deprem için ilâhî ikaz yorumu yapanlar hakkýnda adlî süreçlerin inanýlmaz bir sür atle harekete geçirilip sonuçlandýrýlmasý. Nitekim o zaman neredeyse bütün Yeni Asya yazarlarýna dâvâlar açýldý ve Mehmet Kutlular 276 gün hapsedildi. Sýrf 28 Þubat ýn haksýz uygulamalarýný eleþtirip, kaderin deprem felâketine fetva vermesinde bunlarýn da payý olabileceðini söylediðimiz için... Yargý ve adalet üzerindeki 28 Þubat tahribatýnýn en çarpýcý örneðini teþkil eden bu durum, Türkiye için taþýnmasý imkânsýz bir utanç yükü olarak kayda geçti. Dualarýmýz, yargýyý ve Türkiye yi bu utancýn derin mahcubiyetinden kurtarýp tekrarýndan koruyacak, sadece ve münhasýran adalet eksenli köklü bir zihniyet deðiþiminin bir an önce gerçekleþmesi için... *** Oruçtaki sýr Ýnsanlarýn inanç ve ibadetle iliþkilerini belirlemek amacýyla zaman zaman yapýlan araþtýrmalarda çýkan sonuçlardan biri, oruç tutanlarýn oranýndaki yükseklik. Meselâ Tarhan Erdem in son araþtýrmasýna göre, Ramazan orucunu aksatmayanlarýn oraný yüzde 61, sýk sýk tutanlar yüzde 15, ara sýra tutanlar yüzde 8. Toplamda yüzde 84 lik bir çoðunluk oruç tutuyor (Radikal, ). Dorinsight araþtýrmasýna göre ise, beyaz yakalý olarak isimlendirilen çalýþanlarýn yüzde 89 u, mavi yakalý olarak anýlan patronlarýn da yüzde 78 i oruç tutuyor (Vatan, ). Diðer ibadetleri yapamayanlar bile o- ruç tutmaya özen gösteriyor. Ve oruç, zenginleri de, fakirleri de buluþturan bir ibadet olarak, toplumun manevî hayatýnda önemli bir yer tutuyor. Oruçtaki bu sýr, erbabýnca derin ve detaylý bir þekilde incelenmeli. *** Ücretli öðretmenlik meselesi Okuyucumuz Hasan Atay ýn mesajý: Öncelikle Ramazan-ý Þerifiniz mübarek olsun. Siz aðabeylerimizden bir isteðimiz var. Ben Manisa Demirci Eðitim Fakültesi sýnýf öðretmenliði mezunuyum. Ama atamasý yapýlmayan yaklaþýk 300 bin öðretmen adayý gibi ben de boþtayým. O kadar öðretmen açýðý olmasýna raðmen atamamýz yapýlmýyor ve yerlerimiz ücretli öðretmenlerle dolduruluyor. Bu da bizi maddî manevî yýpratýyor. Ücretli öðretmenliði büyük bir haksýzlýk olarak görüyoruz. Çünkü ilk olarak bu öðretmenler kadrolu olanlarla ayný iþi yaptýklarý halde onlarla maaþlarý e- þit deðil, bu da adaletsizliðe yol açýyor. Ýkincisi, boþ alanlarda iki yýllýk yüksek okul hattâ doðuda lise mezunu öðretmenler ücretli çalýþtýrýlýyor. Okuduklarý bölümle ilgisiz dersler verilen öðretmenler var ve bu da hem iþleri ehline vermeyi emreden Kur ân âyetine zýt olduðu, hem de eðitime zarar vereceði için bu durumun düzeltilmesini beklemekte ve sizlerden yardým istemekteyiz. Gazetemizde bu konuda birþeyler yapýlabilirse çok memnun olacaðýz.

4 4 Y HABER Moda baþa belâ Moda adý altýnda ekseriyetle kötü lüklerin yayýldýðý malûm. Üstelik modayý sadece kýyafet düzenlemeleriyle de sýnýrlý görmemek lâzým. Moda adý altýnda her türlü fenalýk, sosyal hayatý da etkiliyor. Yeme-içmeden, insanlar arasýndaki münasebetlere kadar her konuda moda ca davranýþlarla karþýlaþýyoruz. Hýzlý yemek de bir moda olarak yayýlmadý mý? Bu gerçek, uzun yýllardan beri ifade edilir, ama öte yandan bu ifadeler pek çok kiþi tarafýndan da þehir efsanesi muamelesi görür. Her þeyin altýnda moda aramak da moda oldu diye itiraz edilir. Ýngiltere de yayýnlanan Sunday Times gazetesinin eski moda editörü Charty Durrant, moda hakkýnda öyle tesbitlerde bulunmuþ ki, benzer tesbitleri bir müftü hem de Türkiye de dile getirmiþ olsa bütün modaseverler itiraz ederdi! Bakalým Ýngiliz gazeteciye itiraz edenler çýkacak mý? Sunday Times ýn eski moda editörü Charty Durrant a göre, kötü çalýþma þartlarýndan aþýrý tüketime pek çok problemin sebebi moda endüstrisi. Çözüm ise sadeliði ve iç dünyada zenginliði vurgulayan hayat tarzýna geri dönmekte. Çocuk iþçiler, kötü çalýþma þartlarý, küresel açgözlülük kültürü, aþýrý tüketim, çarpýk imajlar, yeme bozukluklarý, çevre kirliliði, su kýtlýklarý, ruhsal ve fiziksel zarar, hatta pornografi, boþanma ve gençlerin ihtiharlarý... Ünlü moda dergisi Vogue un Ýngiliz edisyonunun ve prestijli Sunday Times gazetesinin eski moda editörü Charty Durrant a göre, tüm bunlarýn sorumlusu moda endüstrisi. (Milliyet, 15 Aðustos 2011) Ýlk bakýþta Moda nýn çevre ye ne zararý olur ki? sorusu akla gelebilir. Bunu da þöyle izah ediyor eski moda editörü Durrant: Modanýn çevreye zehirli etkisi tekstil endüstrisinin yoðunlaþtýðý Hindistan, Çin, Brezilya ve Afrika da açýkça görülüyor. Çevreyi kirleten böcek ilaçlarýnýn ana sorumlularýndan biri moda, çünkü bunlar ucuz pamuk üretmek için kullanýlýyor. Su kýtlýðýnda da modanýn parmaðý var. Yalnýzca bir kot pantolon üretmek için gerekli olan pamuðun yetiþtirilmesinde 800 litre su harcanýyor. Düþük maliyetyüksek fiyata odaklanan moda, Çin gibi ülkelerdeki kötü çalýþma koþullarýný ve çocuk iþçilerin çalýþtýrýlmasýný tetikliyor. Durrant a göre modern moda, demode ve rezil olma korkusuyla cinsel çekim üzerinde þekillendiriliyor. Artýk rahatlýk ve kendine özgü bir stil o- luþturmak geri planda kaldý. Sürekli deðiþen trend çýlgýnlýðý derinleþtikçe, moda kendini ifade etme biçimi olmaktan çýktý, kendini ve diðerlerini yargýlama haline geldi. Durant boþanma, pornografi ve gençlerin intihar etmesinden de modayý sorumlu kýlýyor. (agg.) Peki çözüm nedir? Durrant, bu kitlesel tüketim çýlgýnlýðý ve açgözlülük kültürüne karþý yavaþ moda nýn gelmesi gerektiðini söylüyor. Modada aþýrýlýk ve þovenizm yerine sadelik gelmeli. Hiçbir zaman demode olmayan kaliteli ve klasik moda ürünleri benimsenmeli. Böylece dýþ görünüþte sadelik ve iç dünyada zenginliði vurgulayan yaþam tarzýna geri dönülebilir. Gençleri moda hastalýðýndan uzak tutmak isteyenlerin haklýlýðý bir defa daha ortaya çýkmýþ olmuyor mu? Durrant ýn da ifade ettiði gibi müstehcenliðin kaynaðý da moda. Medyanýn moda diye gençlere sunduðu hayat tarzý, gerçekte onlarý uçuruma sürüklemek deðil mi? Ýçki moda, açýk-saçýk giyinmek moda, sigara moda, kumar moda, kavga moda, anarþi çýkarmak moda, yakmak moda, yýkmak moda... Moda dergilerine bakýldýðýnda moda nýn müstehcenliði körükleyen ve sürükleyen bir vasýta olarak kullanýldýðý net olarak görülür. Bu yanlýþlara itiraz ediyor ve gerçekleri dile getirdiði için moda editörü Charty Durrant ý tebrik ediyoruz. Bu moda gün gelir, teþvik edenlerin baþýna da belâ olur, bilinsin... GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz, Bedrettin Ergül' ün geçirmiþ olduðu bir rahatsýzlýktan dolayý hastanede yatmakta olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar diler. Duâlarýnýzý bekleriz. Y Demokrasi içinde çözülsün TÜMSÝAD GENEL BAÞKANI HASAN SERT, TERÖRE ÝLÝÞKÝN SORUNLARIN HALLEDÝLMESÝ ÝÇÝN DEMOKRASÝ, DÝYALOG VE HER TÜRLÜ GÖRÜÞME KANALLARININ AÇIK TUTULMASI GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. TÜM Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜM SÝ - AD) Ge nel Baþ ka ný Ha san Sert, Hak ka ri Çu - kur ca da þe hit o lan as ker ler i çin baþ sað lý ðý me - sa jý ya yým la ya rak sal dý rý yý ký na dý. Ha san Sert, me sa jýn da, Ra ma zan da hiç bek le me dik le ri bir an da al dýk la rý bu ha be rin ken di le ri ni de de rin - den üz dü ðü nü i fa de e de rek, þu gö rüþ le re yer ver di: So run la rýn hal le dil me si i çin de mok ra si, di ya log ve her tür lü gö rüþ me ka nal la rý nýn a çýk tu tul du ðu, Do ðu lu su, Ba tý lý sýy la tüm va tan daþ - la rýn e þit ve bi rin ci sý nýf gö rül dü ðü bir kon - jonk tür de se çi len yön tem, as la te rör ol ma ma lý - dýr. Bu yol ke sin lik le i yi so nuç lar ge tir me ye cek - tir. Bu tür ha in te rör o lay la rý kar þý sýn da her kes saf la rý ný be lir le me li ve bu te rör o dak la rý i le a ra - sýn da me sa fe yi o luþ tur ma lý dýr lar. Ýn sa ný mý zýn ya þa dý ðý her so run Mec lis te ko nu þa rak, gö rü - þe rek çö zü le bi lir. Bu ve si ley le ha in te rö rü bir kez da ha ký na dý ðý mýz be lir tir, þe hit o lan as ker - Kurtulmuþ: Terörün çözüm yeri Meclistir HAS PARTÝ Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, Türkiye'de terör ve Kürt sorunun çözüleceði tek yerin siyaset kurumu olduðunu belirterek, ''Bunun çözüm yeri ne sokaklardýr,ne daðlardýr, ne de Genelkurmay karargahýdýr'' dedi. Kurtulmuþ, yaptýðý açýklamada, büyük güçlerin kullandýðý araçlarýn arasýnda ''terör siyasetinin'' de bulunduðunu belirtti. Terör örgütü PKK'nýn Türkiye'nin birliðine, bütünlüðüne karþý kullanýldýðýný ifade eden Kurtulmuþ, Türkiye'de terör konusunda ''siyasi bir akýl'' ortaya konulmadýðýna dikkati çekti. Türkiye'de ''Kürt sorunu, doðu sorunu'' söz konusu olduðunda sürekli ''savaþ dilinin'' kullanýldýðýný, bunun da terör örgütünün istediði bir þey olduðunu savunan Kurtulmuþ, ''Artýk kimsenin, bir evladýný daha kaybetmemeliyiz'' dedi. Kurtulmuþ, ''Çözüm yeri siyasettir, TBMM'dir. Bütün herkes TBMM'yi destekleyecek. Herkes buraya farklý görüþleriyle gelecek, görüþlerini belirtecek. Kimse kenarda kalmayacak. Herkes görüþlerini belirtecek. Bunun çözüm yeri ne sokaklardýr, ne daðlardýr, ne de Genelkurmay karargahýdýr'' dedi. Ankara/aa ABD: Te rö re kar þý lýk ver mek Tür ki ye nin hak ký ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Vic to ri a Nu land, I rak ýn ku ze yin de ki te rör kamp la rý na yö ne lik ha va ha re ka týy la il gi li o la rak, ABD nin, Tür ki ye nin te rö rist sal dý rý la ra kar þý ken di ni sa vun ma hak ký ný ta ný dý ðý ný söy le di. Nu land, gün lük ba sýn top lan tý sýn da, Türk or - du su nun te rör ör gü tü PKK ya yö ne lik I rak ýn ku ze yi ne yö ne lik ha va ha re ka tý na da ir so ru yu ce vap la dý. ABD nin, Tür ki ye nin te rö rist sal - dý rý la ra kar þý ken di ni sa vun ma hak ký ný ta ný dý - ðý ný i fa de e den Nu land, sa de ce ge çen ay PKK nýn üç dü zi ne Türk gü ven lik per so ne li ni öl dür dü ðü nü ha týr lat tý. Nu land, Tür ki ye, I - rak ve ABD nin or tak düþ ma ný o lan PKK i le mü ca de le de Tür ki ye i le I rak a ra sýn da de vam e den ya kýn iþ bir li ði de des tek le dik le ri ni kay - det ti. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý 2010 yý lý Te rör Ra po ru nda, Tür ki ye nin ABD i çin dost, ta raf - sýz ve böl ge sin de ki so run la rýn çö zü mün de ko - lay laþ tý rý cý bir ül ke o la rak te rör le mü ca de le de kri tik rol oy na dý ðý kay de dil di. Ra por da, ABD nin te rö rist lis te sin de PKK ve DHKP-C de her za man ki gi bi yer al dý ve te rör ör gü tü PKK nýn þid det kam pan ya la rý na de vam et ti ði be lir til di. Was hing ton/a a Te rör o pe ras yo nu: 12 ki þi gö zal tý na a lýn dý HAK KA RÝ'NÝN Yük se ko va il çe sin de, 24 fark lý ad re se ya pý lan o pe ras yon da, te rör ör gü tü nün genç lik ya pý lan ma sý na men sup ol duk la rý be lir ti len 12 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Em ni yet güç le ri, önceki ge ce Yük se ko va da 24 ad re se bas kýn dü zen le di. De mok ra tik Yurt Se ver Genç lik Mec li si (DYGM) nde fa a li yet gös te ren 12 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Gö zal tý na a lý nan þa hýs la rýn sor gu iþ lem le ri - nin, Van da ki ö zel yet ki li sav cý lar ta ra fýn - dan ya pý la ca ðý öð re nil di. Bu arada Siirt ve Tun ce li de dü zen le nen o pe ras yon lar da 4 te rö rist ö lü e le ge çir di. Te rör ör gü tü ne yö - ne lik baþ la tý lan o pe ras yon lar sü rü yor. Hakkani-An ka ra/ cihan-aa le ri mi ze Al lah tan rah met, a i le le ri ne ve mil le ti - mi ze sa býr lar di le rim. Kü çük ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler Der - ne ði (KO BÝ DER) Yö ne tim Ku ru lu ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da da te rö rist sal dý rý ký nan dý. Bin ler ce in sa nýn ha ya tý na kas te den, ül ke yi on mil yar lar ca do lar za ra ra uð ra tan va tan ha in le ri - nin mis liy le kar þý lý ðý ný bul ma la rý nýn hal kýn or - tak ar zu su ol du ðu vur gu la nan a çýk la ma da, þu i - fa de le re yer ve ril di: Son za man la ra ar týþ gös te - ren te rör sal dý rý la rý nýn Tür ki ye ü ze rin de oy nan - mak is te nen plan la rýn bir u zan tý sý ol du ðu ka na - a tin de yiz. Ön ce lik le ya pý lan men fur sal dý rý yý þid det le ký ný yor, sal dýr gan la rýn en ký sa za man da ya ka lan ma sý ný ve ka mu o yu nu tat min e di ci bir a çýk la ma ya pýl ma sý ný bek li yo ruz. Ay rý ca her ne su ret te o lur sa ol sun gü ven lik güç le ri ne yö ne lik ya pý lan bu al çak sal dý rý yý her ke sin ký na ma sý ge - rek ti ði ne de i na ný yo ruz. An ka ra/a a Genelkurmay Baþkanlýðý, hava harekatýnda 28 hedefin vurulduðunu açýkladý. FOTOÐRAF: AA Genelkurmay: 28 hedef vuruldu GENELKURMAY Baþkanlýðý, Irak ýn Kuzeyi ne düzenlenen hava harekatýnda 28 hedefin vurulduðunu açýkladý. Hava harekâtýyla koordineli topçu ateþiyle 96 hedefin yoðun ateþ altýna alýndýðý da belirtildi. Genelkurmay Baþkanlýðý nýn internet sitesinden yapýlan açýklamada, Irak ýn kuzeyinde Kandil Daðý, Hakurk, Avaþin-Basyan ve Zap bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 28 hedef grubuna Türk Hava Kuvvetleri uçaklarý tarafýndan 18 Aðustos 2011 perþembe günü sabah ve müteakiben akþam saatlerinde etkili bir hava harekâtý icra edildiði vurgulandý. Görevlerini baþarýyla tamamlayan uçaklarýn emniyetle üslerine T. C. AKÞEHÝR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: Örnek No : 27* Dosya No :2010/1086 E. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- Kon ya i li Ak þe hir il çe si, Doð ru göz ka sa ba sý Ký zýl yer mev ki 7089 par sel ta pu si c i li - nde bod ru mu o lan i ki kat lý i ki da i re li kar gir bi na ve ar sa sý 2120 met re ka re yü zöl çüm lü ta ma mý borç lu la ra a it ar sa ü ze rin de ta ban a la ný 130 m 2 o lan bod rum + i ki kat lý bi na bu - lu nan yýð ma ya pý sis te mi i le ya pýl mýþ; ü ze rin de ki re mit ça tý sý bu lu nan ve so ba i le ý sý tý - lan bod rum ka tý nýn de po o la rak di ðer i ki ka tý nýn mes ken o la rak kul la ný lan, her i ki kat ta bu lu nan i ki da i re ö zel lik le ri ba ký mýn dan bi re bir ay ný o lan da i re ler de 3 o da sa lon mut fak ban yo wc bu lun mak ta dýr. O da ta ban la rý ah þap par ke ýs lak ze min ler fa yans kap lý dýr, ka - pý lar ah þap doð ra ma. pen ce re ler i se pvc dir. Bod rum +2 kat lý ya pý ö zel lik le ri i ti ba rý i le ya pý yak la þýk bi rim ma li yet le ri ne gö re 3.sý nýf A gru bu ya pý la ra gir mek te dir. Ya pý nýn top lam a la ný X m 2 dir. Ya pý nýn ya þý ve du ru mu dik ka te a lýn dý ðýn da yýp - ran ma o ra ný % 25 tir. Bu lun du ðu yer göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ar sa nýn ve ya pý de ðe ri i le bir lik te ,00 Tl be del le sa tý þa su nul muþ tur. 2- Kon ya i li Ak þe hir il çe si Af yon Bu ha rý mev ki Sel çuk ma hal le si 1132 a da 16 par sel Ta pu si ci lin de ar sa o la rak gö rün mek te o lup kat i ri ti fak na gö re 7/660 ar sa pay lý, m 2 yü zöl çüm lü 1.kat 64 no'i u ba ðým sýz bö lüm no'lu dük kân bu lun du ðu bi na be to nar me ya pý sis te mi i le ya pýl dý ðý ve ka lo ri fer le ý sý týl dý ðý a la ný m 2 o lan dük kâ - nýn ta ba ný ka ro, du var la rý lam bri kap la ma ya pýl mýþ týr. Ka pý sý de mir, pen ce re si ah þap doð ra ma dan ya pýl mýþ, dý þa rý da ko ru yu cu ke penk bu lun mak ta dýr. Dük kân da ah þap tan ya pýl mýþ ev rak do la bý bu lun mak la dýr, dük kân ha li ha zýr da de po o la rak kul la nýl mak ta dýr. Dük kâný nýn ya pý ö zel lik le ri ge re ði 3.sý nýf B gru bu ya pý la ra gir mek le dir. Dük kân a la ný m 2 dir ya pýnýn ya þý ve du ru mu göz ö nü ne a lýn dý ðýn da yýp ran ma o ra ný %20 dir. Dük kân ar sa pa yý 7/660 ol du ðu na gö re de ðer len di ri le cek ar sa sý (7/660) x 660 = 7.00 m 2 o la rak a lý na rak bu lun du ðu yer göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ta þýn ma zýn ta ma mý TL be del den sa tý þa su nul muþ tur. PARSEL NO BÝRÝNCÝ SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ ÝKÝNC Ý SATIÞ TARÝHÝ VE SAATÝ :50-11: :50-11: :10-11: :10-11:20 1- Satýþ günü saat 10:50-11:20'ye ka dar AK ÞE HÝR AD LÝ YE SÝ Ö NÜN DE da: a çýk ar týr ma su re liy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60"ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma - da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra - na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. Da ha faz la bil gi al mak is le yen le rin 2010/1086 e sas sa yý lý dos ya mý za mü ra ca at la rý, mas raf ve ril di ðin de þart na me nin bir ör ne ði nin gön de ri le ce ði i lan o lu nur B: Þehit anneleri: Artýk baþka analar aðlamasýn Hakkari nin Çukurca ilçesinde meydana gelen mayýnlý saldýrýda 8 asker ve bir korucunun þehit düþmesi, Türkiye nin kalbine ateþ düþürdü. Bu acýyý en fazla yüreklerinde hisseden þehit annelerinden ortak bir çaðrý geldi: Artýk baþka analar aðlamasýn. Terör bitsin. Kimse Yok Mu Yardým Derneði, þehit ve yoksul ailelere yardým yapan kardeþ aileleri Florya daki Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ne ait Sosyal Tesisler de iftar yemeðinde buluþturdu. Ýftar yemeðine katýlan þehit aileleri teröre lânet okudu yýlýnda Þýrnak ta þehit düþen Fikret Söðütler in annesi Fatma Söðütler, 17 yýldýr aðlamasýnýn durmadýðýný söyledi. Allah kimseye yetim acýsý vermesin diyen Anne Söðütler, Allah baþka analarý aðlatmasýn. Allah belâlarýný versin. Artýk yeter diye konuþtu. 19 sene önce þehit düþen Þehit Bayram Çaðlar ýn annesi Nadiye Çaðlar, Bizim acýmýz bizimle kavruluyor. Bir daha bu acýlarý yaþamak istemiyoruz þeklinde konuþtu. Ýstanbul/cihan döndüklerine dikkat çekilen açýklamada þöyle denildi: Hava harekâtý ile koordineli olarak ayný bölgelerde tespit edilen 96 hedef de topçu silahlarý ile yoðun olarak ateþ altýna alýnmýþtýr. Hava harekâtý ve topçu atýþlarýnda, bölücü terör örgütüne ait olduðu kesin olarak teyit edilen hedefler seçilmiþtir. Genelkurmay Baþkanlýðý nca daha önce de açýklandýðý gibi, harekâtýn planlanmasýnda ve icrasýnda bölgedeki sivil halkýn olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Terörle mücadele kapsamýnda icra edilen faaliyetlere, askeri ihtiyaçlarýn gereklerine göre yurt içinde ve yurt dýþýnda kararlýlýkla devam edilecektir. Ankara/aa Sý nýr ö te si ne 2. ha va ha re kâ tý DÝYARBAKIR'DAKÝ 2. Tak tik Ha va Kuv vet Ko mu - tan lý ðý 8. A na Jet Üs sün den ha va la nan çok sa yý da F-16 sa vaþ u ça ðý I rak ýn ku ze yin de ki te rör he def le ri ni bom - ba la dý. Baþ ba kan lýk kay nak la rýn dan e di ni len bil gi ye gö - re, sa at sý ra la rýn da 8. A na Jet Üs sün den kal kýþ ya - pan sa vaþ u çak la rý I rak ýn ku ze yin de ki te rör ör gü tü kamp la rý ný he def al dý. U çak la rýn kal ký þý sý ra sýn da as ke ri ha va a la ný böl ge sin de yo ðun bir ha re ket li lik ya þa nýr ken, yak la þýk 3 sa at son ra ba zý u çak la rýn dö nüþ yap tý ðý göz - len di. Ý ler le yen sa at ler de ba zý u çak la rýn ye ni den kal kýþ yap tý ðý dik ka ti çek ti. Ge ce gö rüþ sis te mi ne sa hip ol du - ðu öð re ni len u çak la rýn her han gi bir o pe ras yo na ka tý lýp ka týl ma dý ðý ko nu sun da res mi bir a çýk la ma ya pýl ma - dý.bu a ra da I rak sý ný rýn da bu lu nan Hak ka ri nin Çu kur - ca il çe sin de de u çak la rýn ge çi þi sý ra sýn da yo ðun bir ha va tra fi ði ya þan dý ðý öð re nil di. An ka ra-di yar ba kýr/a a PKK nýn ma yýn la rý dost ül ke ya pý mý HAKKARÝ'NÝN Çu kur ca il çe sin de te rör ör gü tün yap tý ðý ha in sal dý rý nýn ar dýn dan PKK nýn kul lan dý ðý si - lah ve ma yýn la rý ye ni den gün de me ge tir di. Te rör ör - gü tü PKK nýn e lin de ki si lah la rýn men þei i le il gi li ya pý - lan ça lýþ ma lar da, bu si lah la rýn ge nel o la rak Rus, Çin, ABD, Al man, Bel çi ka ve Fran sýz ya pý mý ol du ðu be lir - len di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn bu ko nu da yap tý ðý bir ça lýþ ma ya gö re, te rör ör gü tü 8 ay rý ül ke ta ra fýn dan ü re ti len fark lý ma yýn kul la ný yor. Bu ma yýn lar i çin de en bü yük pa yý Ý tal yan ma yýn la rý. Vur-kaç yön te miy le gü - ven lik güç le ri ne za rar ver me ye ça lý þan te rör ör gü tü PKK nýn 2011 yý lý nýn 7 ay lýk dö ne min de 92 a det ma - yýn lý tu zak kur du ðu a çýk lan dý. Ay ný dö nem de bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rýn ca pat la yý cý mad de kul la ný la - rak ger çek leþ ti ri len sal dý rý sa yý sý i se 31. Hak kâ ri/ci han Bir askerî helikopter düþtü: 1 þehit 1 yaralý MALATYA'DA teknik arýza nedeniyle düþen askeri helikopterde yaralanan Yüzbaþý Erhan Kýndýz þehit oldu. Alýnan bilgiye göre, Topsöðüt beldesi yakýnlarýnda düþen askeri helikopterde yaralanan ve Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezinde tedavi altýna alýnan askeri personelden Yüzbaþý Erhan Kýndýz tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ayný hastanede tedavisi devam eden Yüzbaþý Kamuran Sönmezay in de durumunun aðýr olduðu bildirildi. Topsöðüt beldesi yakýnlarýnda kobra tipi helikopter, eðitim uçuþu sýrasýnda teknik arýza nedeniyle akþam saatlerinde düþmüþ, 2 askeri personel yaralanmýþtý. Turgut Özal Týp Merkezi Baþhekimi Doç. Dr. Ünsal Özgen, Yaralý yüzbaþý Kamuran Sönmezay ýn saðlýk durumu iyi. Omurgasýnda kýrýk bulunuyor. Yoðun bakým ünitesinde tedavisi sürüyor dedi. Düþen askeri helikopterde þehit olan Erhan Kýndýz ýn cenazesi memleketi Bursa ya törenle uðurlandý. Kýndýz için Malatya 7. Ana Jet Üssü nde tören düzenlendi. Törenin ardýndan Erhan Kýndýz ýn cenazesi askeri uçakla Bursa ya gönderildi. Malatya/aa TAZÝYE Muhterem arkadaþýmýz Ýbrahim Özcan'ýn muhtereme validesi Naime Özcan' ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç ÝZMÝR

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK

ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK Zincirler kýrýlsýn Ayasofya açýlsýn Ha be ri sayfa 16 da Binlerce Alman camilere akýn etti Ha be ri sayfa 16 da RÝSALE-Ý NUR EKSENLÝ BÝR SÝNEMA ELEÞTÝRÝSÝ GERÇEKTEN HABER VERiR ZÜBEÝR ERGENEKON UN AZI

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı