EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN"

Transkript

1 UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN NAKLÝ GERÇEKTEN HABER VERiR HABERÝ SAFA 13 TE AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR IL: 42 SA I: / 75 Kr ni as ya.com.tr EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN DES Baþkaný Gür kan Av cý DARBELERÝN TAHRÝBATI BÜÜK DES Baþ ka ný Gür kan Av cý, Dar be, muh tý ra ve cun ta la rýn iz le ri e ði tim den si lin me li dir. darbe ve cun ta cý la rý çað - rýþ tý ran o kul i sim le ri de ðiþ ti ril me li dir. ü rür lük te ki ký ya fet yö net me li ði ve Kur ân kur su yaþý ya sa ðý baþ ta ol mak ü ze re e ði tim sis te mi miz de ki dar be mi - ra sý tüm ya sal dü zen le me ler kal dý rýl - ma lý dýr diye konuþtu. 12 ELÜL ASKERÎ DARBESÝNÝN EÐÝTÝM SÝSTEMÝMÝZDE APTIÐI TAHRÝBATIN ACÝLEN DÜZELTÝLMESÝ ÝSTENÝOR. SÜREN BASKI VE ASAKLARIN ENÝ ANAASA ÝLE AÞILABÝLECEÐÝ BELÝRTÝLÝOR. Halk özgürlükçü anayasa istiyor Memur-Sen ta ra fýn dan ya pý lan Sa ha dan e ni A na ya sa ya A raþ týr ma sý ndan, ha - zýr lan ma sý sü re cin de hal kýn kat ký su na ca ðý, öz gür lük çü, i nanç la ra say gý lý ve i - nanç la rý gü ven ce al tý na a lan bir a na ya sa ta le bi çýk tý. Ha be ri sayfa 5 te BAÞBAKAN ERDOÐAN MISIR DA KÜLTÜRÜMÜZE ABANCILAÞTIK Gür kan Av cý, Dar be ve muh tý ra dö - nem le rin de e ði tim sis te mi miz ya ban cý uz man la rýn kon trol ve mü da ha le le ri ne a - çýk ha le ge ti ril miþ tir. Genç le ri miz mil lî ve kül tü rel kim lik le rin den u zak laþ tý rýl mýþ a - de ta ta ri hin den ve ge le ne ðin den u ta nýr olmuþtur. Bu yüzden e ði tim sis te mi miz - de ki an ti de mok ra tik mü da ha le le rin iz le ri si lin melidir" dedi. Ha be ri sayfa 4 te Gazze bizi bekliyor Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn yö ne tim le ri de ði þen Ku zey Af ri ka ül ke le ri ne yö ne lik ge zi si nin ilk a ya ðý o lan Mý sýr a gitti. Er do ðan ge zi ön ce si yap tý ðý ko nuþ - ma da Ben Gaz ze de ki kar deþ le ri min bi zi bek le di ði ni bi li yo rum. Ben de Gaz ze nin öz le mi i çe ri sin de yim, has re ti i çe ri sin de yim. Bu a ra da bir çok ar ka daþ la rý mý ben Gaz ze ye gön der dim. Gi di yor lar, ge li yor lar, a ma er ve ya geç Gaz ze ye in þal lah Rab bim ö mür ve rir se gi de ce ðim de di. Ha be ri sayfa 4 te MÝNÝKLER DERS BAÞI APTI Ýlköðretim birinci sýnýf ile ana sýnýflarýna yeni kayýt yaptýran öðrenciler, dün okulla tanýþtý. Annelerinin elinden tutarak okul yolunu tutan minik öðrencilerin heyecanlý olduklarý gözlendi eðitim-öðretim yýlýnda, ilköðretime baðlý ana sýnýflarýna yeni baþlayacak öðrenciler için hazýrlanan uyum programý çerçevesinde ilk gün okullarda açýlýþ törenleri düzenlendi. Daha sonra bütün okul personeli velilere ve çocuklara tanýtýldý. Velilere ve çocuklara sýnýfýn basit kurallarý gerekçeleriyle anlatýldý. Veliler okuldaki uygun bir yerde bekletilirken, çocuklarla basit tanýþma oyunlarý oynadý. Ha be ri sayfa 3 te FO TOÐ RAF: A A Washington da sinagogda Ýmam Kasým Ýbn Ali Han tarafýndan okunan ezanýn ardýndan namaz kýldý. FO TOÐ RAF: A A 11 ELÜL Ü ANMA PROGRAMI Si na gog da e zan, ca mi de na maz ABD de 11 Ey lül 2001 ta ri hin de ki sal dý rý la rýn 10. yýl dö nü mü nü an ma faaliyet le ri kap sa mýn da Was hing ton da bir a ra ya ge len ve bir lik yü rü yü þü ya - pan fark lý din le re men sup A me ri ka lý lar ve di nî li der ler, din le ra ra sý sev gi, kar - deþ lik ve hoþ gö rü me saj la rý ver di. CAMÝ GEZÝSÝNE BÜÜK ÝLGÝ ü rü yüþ sý ra sýn da kü çük grup lar ha - lin de fark lý din le re a it i ba det ha ne ler ge zil di ve bu kap sam da Was hing ton Ýs lâm Mer ke zi ve ca mi si de zi ya ret e - dil di. A me ri ka lý la rýn, ca mi nin i çi ni gez - mek i çin u zun kuy ruk lar o luþ tur du ðu göz len di. Bu a ra da bir si na gog da da e - zan o kun du. Ha be ri sayfa 7 de 11 ELÜL KONUÞMASI APTI Obama: Ýslâmla savaþmayýz ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, 11 Ey - lül sal dý rý la rý nýn 10. yýl dö nü mü do la yý - sýy la yap tý ðý ko nuþ ma da, ül ke si nin hiç bir za man Ýs lâm ve ya baþ ka bir din - le sa vaþ ma ya ca ðý ný söy le di. 7 de KÖRFEZ ÝÞBÝRLÝÐÝ KONSEÝ NDEN SURÝE E ÇAÐRI: Ö lüm ler dur sun, re form lar ya pýl sýn Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi (KÝK), Su ri ye de cid dî re form lar ya pýl ma sý çað rý sýn da bu lu na rak, ül ke de ki ö lüm ma ki ne si ne der hal son ve ril - me si ni is te di. Ö te yan dan, Su ri ye Ýn san Hak la rý Ör gü tü Se vey si ya, gü ven lik güç le ri nin o pe ras yon la rýn da ge çen haf ta en az 113 si vi lin vefat et ti ði ni bil dir di. Ha be ri sayfa 7 de Feribot faciasýnda ölü sayýsý 240 a çýktý Ha be ri sayfa 7 de ABD ile istihbarat paylaþýmý masada Ha be ri sayfa 5 te Fransa da nükleer patlama: 1 ölü, 3 yaralý Ha be ri sayfa 7 de ISSN ÞEMDÝNLÝ DE 2 ÞEHÝT, 3 ÖLÜ PKK yine saldýrdý Hak kâ ri Va li si Mu am mer Tür ker, Þem din li il çe sin de te rör ör gü tü PKK ü - ye le rin ce Jan dar ma Ko mu tan lý ðý i le Em ni yet Mü dür lü ðü ne yö ne lik sal dý rý da 1 po lis ve 1 as ke rin þe hit ol du ðu nu bil - dir di. Üç sivilin öldüðü sal dý rý da çok sa - yý da da ya ra lý var. Ha be ri sayfa 5 te EKONOMÝ BÜÜDÜ, CARÎ AÇIK HIZ KESMEDÝ Ha be ri sayfa 11 de

2 2 LÂHÝKA Ehl-i iman, fâniyatta dahi bâkiyâne bir zevk bulabilir ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Ýsm-i Fettâh tohumun duâsýna verir cevâb Açarak aðaç eder eyler talebi müstecâb Neþv ü nemayla tohum esmâya olur âyine Þevk içinde hizmet ile gayret eyler sa yine Ýsm-i Fettah a o mazhar âyine pek zevk alýr Cilve-i Esmâ ý yiyen meyveden ezvâk alýr Bir kapýyý kapatýrsa nice kapýlar açar Etmez O mahrum kulunu âleme rahmet saçar El- Fettah Her þeyin miftâhý dizgini O nun yanýndadýr Dilediðini yüceltmek taht-ý kudretindedir Giderir müþkülleri sinelere verir ferâh eni kapýlar açar kullar bulurlar inþîrâh Kaldýrýr hicâbý perdeyi O mânalar açar Kullarýna âdil olur dostluðunu hep saçar Bütün keþifler için imkânlarý Rabbim lütfeder Baþarýlara giden yolu açýp verir zafer HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Terk edivermez ümitsizliðe hiç kullarýný Koruyor tenvir edip azm ü sebâtla yarýný Sayýsýz canlýlarý teþkil eder damla sudan Kudretini eder izhâr günler aylar hep zaman Okunur ism-i Müfettih yeryüzü her çehrede Açar âlem bitkilerle görünür her yerde Kim açarsa hoþ nazargâhýný yüce Rabbine Elbet O da davranacak rahmetiyle abdine. Hayrýn yolunu gösteren onu iþleyen gibidir. Allah zor durumda bulunanýn yardýmýna koþulmasýný sever. Câmiü's-Saðîr, No: 2185 / Hadis-i Þerif Meâli Bu acîp asrýn hayatperest ehl-i dalâleti aldatan, sarhoþ eden, fânilerden, surî aldýklarý zevki, gayet acý ve elîm olduðunu ve ehl-i imanýn ve hidayetin ayný yerde ve o fâniyatta bâkiyane ve ulvî bir zevk bulunduðunu gördüm ve hissettim. Aziz, sýddýk ve sebatkar kardeþlerim, izin faaliyetiniz ve sebatkarâne çalýþmanýz, Risâle-i Nur dairesinin zem- S bereði hükmünde bizleri ve çok yerleri harekete getiriyorsunuz. Allah sizden ebeden razý olsun. Bin âmin, âmin. Size, Hizbü l-kur ânî den evvel gönderilen Risâle-i Nur un virdü l-âzamýna ilhak etmek için bir parçayý yazdýk; bir parçayý da, irmi Dokuzuncu Lem a da yerini gösterdik. Benim hususi tefekkürâtým o nevîden olduðu cihetle bana ihtar edildi, ben de yazdým. Saniyen: Birkaç gün evvel, size gönderdiðim son mektuptaki hayat-ý dünyeviyenin hayat-ý diniyeye galebe etmesine dair ikinci meselesi münasebetiyle gayet ince ve kaleme alýnmaz bir mânâ kalbe zahir oldu. alnýz gayet kýsa o mânâya bir iþaret edeceðim. Þöyle ki: Bu acîp asrýn hayatperest ehl-i dalâleti aldatan, sarhoþ eden, fânilerden, surî aldýklarý zevki, gayet acý ve elîm olduðunu ve ehl-i imanýn ve hidayetin ayný yerde ve o fâniyatta bâkiyane ve ulvî bir zevk bulunduðunu gördüm ve hissettim; fakat ifade edemiyorum. Risâle-i Nur un müteaddit yerinde nasýl ispat etmiþ ki, ehl-i dalâlet için, zaman-ý hazýrdan mâadâ herþey mâdum ve firaklarýn elemleriyle doludur. Ehl-i hidayet için, mazi, müstakbel müþtemilâtýyla mevcuttur, nurludur. Aynen öyle de, fâniyâtta, yani geçmiþ muvakkat vaziyetler, ehl-i dünya için, fenâ-yý mutlak karanlýklarýnda mâdumdur; ehl-i hidayet için mevcuttur diye gördüm. Çünkü, eski zamanda çok alâkadar olduðum zevkli veya kýymetli ve þerefli muvakkat vaziyetleri mütehassirâne hatýrladým, müþtakâne arzu ettim. Neden bu mübarek vaziyetler mazide kalýp fâni olsun? düþünürken, iman-ý billâh nuru ihtar etti ki, o vaziyetler gerçi sûreten fânidirler, birkaç cihette mevcutturlar. Çünkü, Cenâb-ý Hakkýn bâki isimlerinin cilveleri olan o vaziyetler, daire-i ilimde ve elvâh-ý mahfuzada ve elvâh-ý misaliyede bâki olduklarý gibi; nur-u imanýn verdiði bâkiyâne münasebet noktasýnda fevkazzaman bir vaziyette mevcutturlar. Sen, o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevî sinemalarla görebilir ve girebilirsin diye anladým ve dedim: Madem Allah var, herþey var darb-ý mesel cümlesi, bu büyük hakikati de ifade eder. Kimin için Allah varsa, yani Allah ý bilse, herþey mevcuttur; kim Allah ý bilmezse, ona herþey mâdumdur diye delâlet eder. Demek, Elemli, karanlýklý, tahassürlü bir dirhem zevki, ayný yerde yüz derece ziyade daimî, e- lemsiz bir zevke, sefahetle tercih edenler, aksi maksutlarýyla ayný zevkte elîm elemleri alýr. Kastamonu Lahikasý, s En dehþetli fitne ve Risâle-i Nur eygamberimizin (asm) emriyle bütün P ümmetin, fitnesinden Allah a sýðýndýðý Fitne-i âhirzaman o kadar dehþetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz. 1 Gü - nü müz in sa ný ný il gi len di ren bu ha dis-i þe ri fi te vil e den Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, a hir za ma nýn en deh þet li fit - ne le ri nin ne ler ol du ðu nu ve ma hi ye ti ni þu þe kil de ö zet le mek te dir: O fit ne ler ne fis le ri ken di le ri - ne çe ker, mef tun e der; in san lar ih ti yar la rýy la (ken di is tek le riy le), bel ki zevk le ir ti kâp e der ler. Me - se lâ, Rus ya da ha mam la ra ka dýn er kek be ra ber çýp lak gi rer ler. Ve ka dýn, ken di gü zel lik le ri ni gös - ter me ye fýt ra ten çok mey yal ol - ma sýn dan, se ve se ve o fit ne ye a - tý lýr, baþ tan çý kar; ve fýt ra ten ce - mal pe rest (gü zel lik düþ kü nü) er - kek ler da hi, nef si ne mað lûp o - lup, o a te þe sar ho þa ne bir sü rur i le dü þer, ya nar. Ýþ te dans ve ti - yat ro gi bi o za ma nýn leh vi yat la rý ve ke ba ir le ri ve bid a la rý, bi rer ca zi be dar lýk i le per va ne gi bi, ne - fis pe rest le ri et ra fý na top lar, ser - sem e der. 2 O za man da meþ rû ni kâh a za lýr ve ya Rus ya da ki gi bi kal kar. Bir tek ka dý na bað lan - mak tan ka çýp ba þý boþ ka lan, kýrk bed baht ka dýn la ra ço ban o lur. 3 Bü tün bu leh vi yat lar, ha ram eð len ce ler, gü nah lar, a hir za ma - nýn son çey re ði o lan gü nü müz de son had di ne var mýþ týr. Ka rý þýk - lýk, az gýn lýk, a ra bo zan, fe sat ve boz gun cu luk ma na la rý ný ta þý yan fit ne nin, en bü yü ðü ve deh þet li - si nin a çýk sa çýk lýk ol du ðu nu söy le yen Üs tad Be di üz - za man Haz ret le ri, Â hir za man fit ne sin de en deh þet li ro lü oy na yan, ta i fe-i ni sa i ye [ka dýn lar ta i fe si] ve on la - rýn fit ne si ol du ðu, ha di sin ri va ye tin den an la þý lý yor. 4 de mek te ve bu za ma nýn en deh þet li fit ne si ne se bep o lan ya rým çýp lak ha ným lar dýr ki, a çýk ba ca ðýy la, deh þet li bý çak lar la ehl-i i ma na ta ar ruz e dip sal dý rý - yor lar. Ni kâh yo lu nu ka pa ma ya, fu huþ ha ne yo lu nu ge niþ let tir me ye ça lý þa rak, çok la rýn ne fis le ri ni bir den e sir e dip, kalp ve ruh la rý ný ke ba ir i le ya ra lý yor lar. Bel - ki o kalp ler den bir kýs mý ný öl dü rü yor lar. 5 i fa de le riy - le bu fit ne nin deh þe ti ni or ta ya koy mak ta dýr. Bu dün ya ya gön de ril me si nin hik me ti ve ga ye si, Hà lýk-ý Kâ i nat ý ta ný mak ve o na i man e dip i ba det et - mek o lan in san, 6 bu dün ya nýn ge lip ge çi ci ve al da tý - cý ca zi be le ri ne ka pýl mak la ha ki kî ha ya tý o lan e be dî sa a de ti ni mah vet mek te dir. Çün kü in san, þu dün ya - ya bir me mur ve mi sa fir o la rak gön de ril miþ, çok e - hem mi yet li is ti dat o na ve ril miþ ve o is ti da da ta gö re e hem mi yet li va zi fe ler tev di e dil miþ. 7 Bu so rum lu lu - ðun þu u run da o lan in san, bil has sa mü min e be dî ha - ya tý ný kay bet ti re cek gü nah lar dan þid det le ka çýn mak zo run da dýr. Bir ne vî ha fý za kay bý ve u nut kan lý ða da se bep o lan ha ram la ra müm kün ol duk ça na zar et me - me li dir. Çün kü, ha ram-ý na zar nis yan ve rir. E vet, ehl-i Ýs lâm da, na zar-ý ha ram zi ya de leþ tik çe, he ve satý nef sa ni ye he ye ca na ge lip, vü cu dun da su-i is ti ma lat i le is ra fa gi rer. Haf ta da bir kaç de fa gus le mec bur o - lur. On dan týb ben kuv ve-i ha fý za sý na za af ge lir. E vet, bu a sýr da a çýk sa çýk lýk yü zün den hu su san bu mem le - ket-i har re de (sý cak mem le ket ler de) o su-i na zar dan (kö tü ba kýþ lar dan) su-i is ti ma lat, u mu mî bir u nut - kan lýk has ta lý ðý ný ne ti ce ver me ye baþ lý yor. Her kes, cüz i kül lî o þek va da dýr. 8 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, a çýk sa çýk lýk sa mi - mî hür met ve mu hab be ti i za le e dip, a i le vî ha ya tý ze - hir le miþ tir. Hu su san, sû ret pe rest lik, ah lâ ký fe na hal - de sars tý ðý ve su kut-u ru ha se be bi yet ver di ði þu nun la an la þý lýr: Na sýl ki mer hu me ve rah me te muh taç bir gü zel ka dýn ce na ze si ne na zar-ý þeh vet ve he ves le bak mak, ne ka dar ah lâ ký tah rib e der; öy le de, öl müþ ka dýn la rýn sû ret le ri ne ve ya hut sað ka dýn la rýn kü çük ce na ze le ri hük mün de o lan su ret le ri ne he va pe res ta ne bak mak, de rin den de ri ne his si yat-ý ul vi ye-i in sa ni ye - yi sar sar, tah rib e der. 9 tes bit le riy le ha ra ma bak ma - nýn in san da ki bü yük tah ri ba tý ný be lir te rek, bil has sa mü min le ri te yak ku za ve ha ram dan ka çýn ma ya dâ vet et mek te dir. Bu za ma nýn deh þet li fit ne le ri ni hal ve de fet mek i çin Kur ân ýn tez gâ hýn dan as rý mý za su nu lan Ri sâ le-i Nur bu mu az zam va zi fe yi hak kýy la yap mak ta dýr. Her da - ki ka da, þim di ki tarz-ý ha yat-ý iç ti ma i ye de, yü zer gü na - hýn in sa na kar þý gel di ði 1 0 bu za man da, nef si ter bi ye ve mu sah har e dip ay ný lez ze tin de e le mi ni gös te rip, his si mað lûp e dip 1 1 i ma ný tah ki kî ya pa rak, diz gi ni nef sin, his sin ve cis min e lin den a lýp kalp ve ru hun e li - ne ve ren ve bu sa ye de ma ri fet-i Ý lâ hi ye ve mu hab - bet-i Rab ba ni ye ve u bu di yet-i Sub ha ni ye ve mar zi yatý Rah ma ni ye ci he tiy le in sa nýn bu dün ya da ki fa ni öm - rü nün, bâ kî ve lâ ye mut bir ö mür hük mü ne geç me si - ne 1 2 ve si le o lan Ri sâ le-i Nur, gü nü müz in sa ný nýn vaz ge çil mez sý ðý na ðý ve kur tu luþ ça re si dir. Çün kü in - san da his si yat ga lip ol sa, ak lýn mu ha ke me si ni din le - mez. He ves ve veh mi hük me dip, en az ve e hem mi - yet siz bir lez zet-i ha zý ra yý i le ri de ga yet bü yük bir mü - kâ fa ta ter cih e der. Çün kü te veh hüm ve he ves ve his, i le ri yi gör mü yor, bel ki in kâr e di - yor lar. Ne fis da hi yar dým et se ma - hall-i i man o lan kalp ve a kýl su sar - lar, mað lûp o lu yor lar. 1 3 Hem in - san da ki ne fis i se, þey ta ný her va kit din ler. Kuv ve-i þe he vi ye ve ga da bi - ye (þeh vet ve öf ke duy gu su) i se, þey ta nýn de si se le ri ne hem ka bi le, hem nâ ki le i ki ci haz hük mün de dir - ler. 1 4 Bu se bep le, Ýþ le di ði miz her bir gü nah, ka fa mý za gi ren her bir þüp he, kalp ve ru hu muz da ya ra lar a çar 1 5 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, bu nun te da vi si nin de an cak Ri sâ le-i Nur la o la ca ðý ný ve Ri sâ le-i Nur yo luy la Kur ân-ý Mu ci zül be yan ýn muh ke mat ka le - si ne gi rip, sün net-i se niy ye yi reh ber yap mak 1 6 ça re si ni sun mak ta dýr. Bu i ti bar la, Ti ca ret ve me mu ri - yet i çin, mü him va zi fe ler le bu dar-ý im ti han o lan dün ya ya gön de ri len in san 17 bil has sa i na nan lar, hu su san Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri, as rý mý zýn reh be ri, â li mi ve mü ced di di o lan Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ni çok i yi an la mak ve din le mek zo run - da dýr lar. Çün kü o, il min iz ze ti ni mu ha fa za et mek be ni bak týr mý yor. 18 de di ði gü nah la rý ve ha ram lez zet - le ri ze hir li bal, lü zum suz, ge çi ci ve a ki be ti e lem ler, te es süf ler 1 9 o la rak ni te le mek te dir. Bu na bi na en, bil has sa Nur Ta le be le ri bu za ma nýn fit - ne le ri kar þý sýn da i ma nýn, Ýs lâm ýn ve Ri sâ le-i Nur un þahs-ý ma ne vi si nin iz ze ti ni dü þün mek ve bu men su bi - yet þu u ruy la ha re ket et mek du ru mun da dýr lar. Ce nâb-ý Hak he pi mi zi, bu za ma nýn ca zi be dar fit - ne sin den kur tar sýn ve mu ha fa za ey le sin. Â min. 20 Dip not lar: 1- Þu â lar a ge a ge Genç lik Reh be ri a ge Þu â lar Söz ler Kas ta mo nu Lâ hi ka sý Söz ler Kas ta - mo nu Lâ hi ka sý Ý man ve Kü für Mu va ze ne le ri Lem a lar a ge a ge a ge a ge Mek tu bat Ta rih çe-i Ha - yat a ge Genç lik Reh be ri, s. 74. LÛGATÇE: Hizbü l-kur ânî: Risâle-i Nur da zikredilen âyetlerin bir araya getirilmiþ hâli. virdü l-âzam: Bediüzzaman Hazretlerinin Risâle-i Nur daki iman hakikatlerinden çýkarýp özetlediði Arapça duâ metni. ilhak: Ekleme. hayatperest: Hayatý çok seven. ehl-i dalâlet: Doðru ve hak yoldan sapanlar. fâniyat: Faniler, geçici þeyler. bâkiyane: Sonsuz bir þekilde. zaman-ý hazýr: Þimdiki zaman. maadâ: Baþka, geriye kalan. mâdum: Mevcut olmayan, yok, ölü. fenâ-yý mutlak: Mutlak yok oluþ. mütehassirâne: Özleyerek, hasret çekerek. müþtakâne: Ýþtiyakla, çok arzulayarak. iman-ý billâh: Allah a iman. elvâh-ý mahfuza: Korunmuþ, muhafaza e- dilmiþ levhalar. elvâh-ý misaliye: Örnek tablolar, misalî manzaralar. fevkazzaman: Zaman dýþý, zaman üstü. tahassürlü: Hasretli, özlemli. VECÝZE Evet, herbir namazýn vakti, mühim bir inkýlâp baþý olduðu gibi, azîm bir tasarruf-u Ýlâhînin aynasý ve o tasarruf içinde ihsânât-ý külliye-i Ýlâhiyenin birer mâkesi olduðundan, Kadîr-i Zülcelâl'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasýnda toplanmýþ yekûnuna karþý þükür ve hamd demek olan namaza emredilmiþtir. Sözler, Dokuzuncu Söz

3 HABER 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Þevval 1432 Rumî: 31 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Miniklerokulluoldu UUM PROGRAMI ÇERÇEVESÝNDE DÜN ANA SINIFLAR ÝLE ÝLKOKUL 1. SINIFLAR DERS BAÞI APTI. MÝNÝK ÖÐRENCÝLERÝN BÝR HAFTA ÝÇÝNDE OKULA ADAPTE OLMALARI SAÐLANACAK. ZONGULDAK IN Ereðli Ýlçesinde Kaymakamlýk tarafýndan baþlatýlan Eðitime Renk Katalým Kampanyasý na Ereðli Gönüllü Eðitimciler Derneði (ERGED) de destek verdi. Dernek üyeleri, ellerinde fýrçalarla Ketenciler Köyü Ýlköðretim Okulu nu baþtan aþaðýya boyadý. ERGED üyeleri, proje kapsamýnda Cuma günü Kepez Ýzmirlioðullarý Ýlköðretim Okulu Konferans Salonunda bilgilendirme toplantýsý yaparak, Ketenciler Köyü Ýlköðretim Okulu nu boyamaya karar verdi. önetim kurulu adýna FOTOÐRAFLAR: AA Minik öðrenciler okulun ilk günü, heyecanlý ve sevinçliydiler. Öðretmenler eðitime renk kattý yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: Kampanya çerçevesinde, ilçemizde bulunan 54 birleþtirilmiþ sýnýflý ilköðretim okulunun ilçemiz hayýrseverleri tarafýndan boya-badanasýnýn yapýlmasý planlanmýþtýr. Bu nedenle Ýlçemizdeki deðiþik okullarda görev yapan öðretmenlerden kurulu olan Kdz. Ereðli Gönüllü Eðitimciler Derneði, bir sivil toplum kuruluþu olarak bu kampanyada yer almýþ ve Ketenciler Köyü M. aþar aman Ý. Ö. O. nun boyabadanasýný üstlenmiþtir. Zonguldak / cihan ÝLKÖÐRETÝM birinci sýnýf ile ana sýnýflarýna yeni kayýt yaptýran öðrenciler, dün okulla tanýþtý. Millî Eðitim Bakanlýðýnýn minik öðrencilerin okula alýþmalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla daha önce uygulamaya koyduðu uyum programý, eðitim öðretim yýlýnda Eylül 2011 tarihleri arasýnda yapýlacak. Uyum programý, çocuklarýn okula iyi bir baþlangýç yapabilmeleri için okul kaygýsýnýn giderilmesi, sosyal ve sportif faaliyetlerle öðrenme ortamýný tanýmasý ve sevebilmesi, okul kurallarýný öðretmen rehberliðinde öðrenebilmesi amacýyla uygulanýyor. Annelerinin elinden tutarak okul yolunu tutan minik öðrencilerin heyecanlý olduklarý gözlendi eðitim-öðretim yýlýnda, ilköðretime baðlý ana sýnýflarýna yeni baþlayacak öðrenciler için hazýrlanan uyum programý çerçevesinde ilk gün okullarda açýlýþ törenleri düzenlendi. Daha sonra bütün okul personeli velilere ve çocuklara tanýtýldý. Velilere ve çocuklara sýnýfýn basit kurallarý gerekçeleriyle anlatýldý. Veliler okuldaki uygun bir yerde bekletilirken, çocuklarla basit tanýþma oyunlarý oynadý. Çocuklar sonraki günlerde de sýnýfta serbest oyun, oyuncaklarýný toplayýp yerleþtirme, kukla eþliðinde öðretmenlerinden basit hikâyeler dinleme, oyun hamuruyla serbest çalýþma, þarkýlý oyun gibi bir dizi faaliyet yapacak. Ýlköðretime yeni baþlayacak öðrencilere uygulanacak program ise okulöncesi öðrencilerinden farklý olacak. Öðrenciler bu programda okulun basit kurallarý ile tanýþtýrýlarak, ders ve teneffüs saatlerine uyum saðlamalarýna yönelik uygulamalar yapýlacak eðitim öðretim yýlý resmî olarak 19 Eylül 2011 Pazartesi günü baþlayacak. Ankara / aa 44 Bitez Belediye Baþkaný Ýbrahim Çömez, Bu kafeteryada engelli vatandaþlarýmýzýn topluma kazandýrýlmasý ve herkesle iç içe sosyal aktivitelerini yapabilmesini amaçlýyoruz dedi. FOTOÐRAF: CÝHAN Bu kafeteryada öncelik engellilerin MUÐLA NIN Bodrum ilçesine baðlý Bitez beldesinde, belediyeye ait bir alanda engelli öncelikli bir kafeterya açýldý. Sahildeki kafeterya, Bitez Belediye Baþkaný Ýbrahim Çömez tarafýndan tanýtýldý. Bodrum Saðlýk Vakfý ve Bodrum Engelliler Derneði yönetici ve öðrencilerinin katýldýðý açýlýþ töreninde engellilerle tek tek ilgilenen Baþkan Çömez, Engelli vatandaþlarýmýzýn topluma kazandýrýlmasý ve herkesle iç içe sosyal aktivitelerini yapabilmesi amaçlanan bu kafeterya, diðer vatandaþlara da hizmet verecek. Burada engellilerin denize girmesini kolaylaþtýracak bir takým altyapýlar da oluþturuyoruz. Rahatlýkla kullanabilecekleri duþu ve tuvaleti olan bir yer. Çevre düzenlemesini de yaptýk dedi. Muðla / cihan Sevgi evlerindeki çocuklara hayat koçluðu ÇORUM Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü arasýnda Hayat Koçluðu ismiyle projeye ait protokol imzalandý. Projeyle Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan tesbit edilecek Sevgi Evleri ndeki erkek ve kýz öðrencilerden oluþan, Anadolu Týbbiyeliler Derneði nce belirlenecek dernek üyelerinin aileleriyle birlikte 6 ay boyunca çocuklara aile ortamý oluþturulacak. ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý yaptýðý açýklamada her ailenin ilgileneceði çocuðu haftada bir kez yerinde ziyaret edip, çocuklarla evde veya dýþarýda yemek, sinema, tiyatro ve piknik gibi sosyal faaliyetler yapacaðýný belirtti. Zobacý proje hakkýnda þunlarý söyledi: Projeye katýlan tüm çocuklar ve ailelerle iki adet il dýþý gezisi yapmayý planlýyoruz. Sevgi Evleri ne yerleþtirilen çocuklarýmýz artýk çok daha güzel ortamlarda yaþýyorlar. Son düzenlemeler sevindirici. Bizler de sosyal duyarlýlýk çerçevesinde bu çocuklarýmýz için bir þeyler yapmak istedik. Çoðunluðunu doktor arkadaþlarýmýzýn oluþturduðu 15 aileyle çocuklarýmýzý belli prosedürlere baðlý kalarak tanýþtýracaðýz. Çorum / cihan Romanyalý bilim adamlarý MÜ yü ziyaret etti ROMANA DAKÝ George Bacoviadin Bacau Üniversitesi nden bilim adamlarý, Muðla Üniversitesi ni (MÜ) ziyaret etti. Aralarýnda öðretim üyelerinin de bulunduðu 40 kiþilik grup, MÜ Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Tuncer Asunakutlu ile birlikte önce kampüsü sonra da Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar eþliðinde rektörlük müzesini gezdi. Burada hatýra fotoðrafý çektirerek hatýra defterini imzaladýlar. MÜ ile iþbirliði yapmak istediklerini Romanyalý akademisyenler, özellikle AB Erasmus Programý kapsamýnda staj ve öðrenim hareketliliði için ikili anlaþma teklif etti. Ön görüþmeleri olumlu geçen iki üniversite arasýndaki iliþkilerde, önümüzdeki günlerde anlaþma imzalanacaðý belirtildi. Muðla / cihan Ýstanbul da, 14 saat su kesintisi ÝSTANBUL UN bazý ilçelerinde yapýlacak bakým ve onarým çalýþmalarý dolayýsýyla su kesintisi uygulanacak. Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü nden (ÝSKÝ) yapýlan yazýlý açýklamada, Çeliktepe Terfi Merkezi ve Hacýosman Arýtma Tesisi nde gerçekleþtirilecek olan onarým ve yenileme çalýþmalarý dolayýsýyla bugün ile saatleri arasýnda bazý bölgelere su verilemeyeceði bildirildi. Buna göre, Kâðýthane ilçesi Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sanayi, eþilce, Seyrantepe ve Þirintepe mahalleleri. Sarýyer ilçesi Pýnar, Poligon, Maslak, ÝTÜ, Harp Akademileri, Darüþþafaka, Cumhuriyet, Hacýosman, Tarabya, Kireçburnu, Büyükdere, Kâzýmkarabekir, Maden ve eni Mahalleleri nin üst kotlarý ile Garipçe, Koç Üniversitesi, Rumeli Feneri, Rumeli Kavaðý, Bahçeköy, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy (Kilyos), Gümüþdere ve Kýsýrkaya köyleri, Beþiktaþ ilçesi Konaklar (4. Levent ve enilevent) Mahallesi ve Þiþli Ýlçesi Ayazaða ve Huzur Mahalleleri 13 Eylül 2011 Salý günü 10:00 ile 24:00 saatleri arasýnda su alamayacak. Ýstanbul / cihan Baþta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ý Kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve âhirete intikal eden Risâle-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanýn ruhlarýna ithafen okutulacak Mevlid-i Þerife bütün Müslümanlar dâvetlidir. er: Isparta Merkez Ulu Camii Tarih: 9 Ekim 2011 Pazar, öðle namazýný müteakip Organizasyon: SÝDRE EÐÝTÝM, KÜLTÜR VE SAÐLIK DERNEÐÝ ile ENÝ ASA GAZETESÝNÝN katkýlarýyla.

4 4 HABER Silâha para var da eðitime niye yok? Dünya ekonomisi krize girdikten sonra pek çok konuda tasarruf yapýlmýþ olsa da, tasarrufa gidilmeyen önemli bir harcama kalemi var. Fakir ve zengin fark etmeksizin bütün ülkeler nedense silâhlanma konusunda birbirleriyle yarýþýyor. Son tesbitlere göre, borç bataðýna düþen ve iþsizlikle boðuþan ülkeler bile, silâh harcamalarýnda kýsýntýya gitmedi yýlýnda bütün dünyada askerî harcamalar bir önceki yýla göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 630 milyar dolara çýkmýþ. Silâhlanma yarýþýnda baþý çeken ülke her zaman olduðu gibi Amerika. Kendisini dünyanýn jandarmasý olarak konumlandýran bu ülke, dünya savunma bütçesinin yaklaþýk yarýsýný elinde bulunduruyor. Amerika yý Çin, Ýngiltere, Fransa ve Rusya takip ediyor. Komþu muz unanistan da kendi imkânlarý ölçüsünde silâha fazlaca para ayýran ülkelerden... Son beþ yýlda yaklaþýk 3 milyon insanýn savaþ lar dolayýsýyla vefat ettiði Ortadoðu bölgesi de 2010 yýlýnda silâha 111 milyar dolar harcamýþ. Stockholm Barýþ Araþtýrmalarý Enstitüsü nün (SIPRI) hazýrladýðý rapora göre silâhlanma yarýþý, Amerika da yaþanan 11 Eylül 2001 Ýkiz Kule saldýrýsýnýn gerçekleþmesinin ardýndan hýzlanmýþ. Küresel ekonomik krizden sonra birçok ülkede kamu harcamalarýnda kesintiye gidilirken ordu ve silâhlanma için yapýlan harcamalar artmýþ. (Zaman, 12 Eylül 2011) Dünyanýn silâhlanmasý noktasýnda o kadar çok çeliþki var ki, hangisine dikkat çekilsin? ýlda ortalama 9 milyon çocuðun açlýk ve hastalýk dolayýsýyla öldüðü Afrika da silâha ayrýlan bütçe 2010 yýlýnda 30,1 milyar dolar olarak kayýtlara geçmiþ. Afrika daki askerî harcamalar son on yýl içerisinde yüzde 65 artýþ göstermiþ. Dikkat çeken bir nokta da, demokrasisi geliþmemiþ ülkeler in silâhlanma yarýþýnda önde gittiði. Daha da önemlisi, bu ülkelere ABD nin silâh satmasý... Amerika bir yandan bu ülkeleri demokrasisi geliþmemiþ ler listesine alýyor, öte yandan da silâh satmaktan geri kalmýyor. Tam bir bu ne perhiz, bu ne lahana turþusu durumu... Ýyi güzel de, Türkiye de durum nasýl? Maalesef Türkiye nin silâha ayýrdýðý rakamlarý da ancak yabancý araþtýrma kuruluþlarýnýn raporlarýndan öðrenebiliyoruz. Ýlgili haberde, Türkiye de geçen yýl ilk kez savunma harcamalarý eðitimin gerisinde yer aldý denilse de durumun iyi olmadýðý ortada. Türkiye 2010 yýlýnda silâha 15,6 milyar dolar para ayýrmýþ. (Millî gelirin yüzde 2,5 i.) Amerika ya da Çin in silâh harcamalarýna bakýldýðýnda belki bu rakam az görülebilir, ama Türkiye nin gelirleri dikkate alýndýðýnda bu rakamýn fazla olduðu kabul e- dilmeli. Silâhlanmaya ayrýlan bu miktar ile ne ölçüde dengeli harcama yapýldýðý bir yana, bu miktar para ile neler yapýlabileceði de ayrýca tartýþýlmalý. Elbette silâha da belli miktarda bir para ayrýlmalý, ama bu rakamýn dengeleri bozmayacak seviyede olmasý çok önemli. Tabiî ki silâha ayrýlan paranýn sadece bu rakamla sýnýrlý olduðunu varsayarak bunu ifade ediyoruz. Türkiye gerçekleri göz önünde bulundurulduðunda kayýt dýþý harcamalarýn da olabileceði akýlda tutulmalýdýr... Silâha 15 milyar dolar harcayan Türkiye, eðitime bu miktarýn bir iki katýný ayýrsa daha iyi etmez mi? Eðitime ayrýlan miktar ilk defa silâha ayrýlan miktarý geçti demek güzel, ama yetmez. Çünkü Türkiye nin çok genç ve iyi eðitilmeye muhtaç bir nüfusu var. Dolayýsýyla eðitime ne kadar imkân ayrýlsa yine de azdýr. Elbette eðitimin kalitesi tek baþýna ayrýlan bütçe ile ölçülmez. Çok güzel okullar, elektronik tahta lý sýnýflar, birinci kalite kitaplar, internet imkânlý laboratuvarlar açabilirsiniz, ama o eðitimin muhtevasý eðer dünya gerçeklerine uymuyorsa bir anlam ifade etmez. Eðitimde kalite, ayrýlan bütçeden çok daha önemlidir. Bakýnýz, eðitim öðretim yýlý baþlamak üzere ve pek çok okulda yeterli sayýda öðretmen yok. Olur mu, her okula öðretmen tayin edildi! diyen varsa, Çayeli ndeki okullara da bir baksýn! Önceliði silâhlanmaya deðil, eðitime veren kazanacak vesselâm... Çipli kemere yalanlama BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn Mý sýr, Tu nus ve Lib ya zi ya ret le ri ne i liþ kin bu gün ba zý ga ze te ve te le - viz yon lar da ya yým la nan gü ven lik le il gi li ha ber le rin ger - çe ði yan sýt ma dý ðý bil di ril di. Baþ ba kan lýk kay nak la rý, Baþ ba kan Er do ðan ve he ye tin gü ven li ði nin mu tat þe kil - de sað la na ca ðý ný kay det ti ler. Ha ber ler de, Baþ ba ka nýn pan to lon ke mer le ri ne çip ta ký la cak, 200 ko ru ma da da bu çip ler den o la cak. Ge nel kur may, Er do ðan ýn her a dý - mý ný uy du dan iz ler ken ko ru ma la ra bil gi ak ta rý la cak. Jet le ri miz ha va sa ha mý zýn son sý nýr la rýn da do la þýp ha zýr bek le ye cek þek lin de id di a lar yer a lý yor du. An ka ra / a a HABERLER DES Genel Baþkaný Avcý, "Darbe ve muhtýra dönemlerinde eðitim sistemimiz yabancý uzmanlarýn kontrol ve müdahalelerine açýk hale getirilmiþtir" dedi. DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, dar be, muh tý ra ve cun ta iz - le ri nin e ði tim den si lin me si ni ge re ke ti ði ni be lir te - rek, Dar be ve cun ta cý la rý çað rýþ tý ran o kul i sim le ri de ðiþ ti ril me li dir. ü rür lük te ki ký ya fet yö net me li ði ve Kur ân Kur su ya sa ðý baþ ta ol mak ü ze re e ði tim sis te mi miz de ki dar be mi ra sý tüm ya sal dü zen le - me ler kal dý rýl ma lý dýr de di. DES Ge nel Baþ ka ný Av cý, 12 Ey lül as ke rî dar be - si nin yýl dö nü mü se be biy le yap tý ðý a çýkl ma da, 12 Ey lül as ke rî dar be si baþ ta ol mak ü ze re, dar be ve muh tý ra dö nem le rin de e ði tim sis te min de o nul - maz ya ra lar a çýl dý ðý ný, mil lî e ði ti min he def ve a - ma cýn dan u zak laþ tý rýl dý ðý ný, e ði tim de bas ký cý ve an ti de mok ra tik uy gu la ma la rýn baþ la dý ðý ný, bin ler - ce e ði tim ci nin, öð ren ci nin ve ka mu gö rev li si nin zu lüm gör dü ðü nü, on bin ler ce öð ren ci nin sür gün ve ký yým lar la ca nýn dan bez di ril di ði ni kay det ti. Gür kan Av cý, þun la rý söy le di: Dar be ve muh tý ra dö nem le rin de e ði tim sis te mi miz ya ban cý uz man - la rýn kon trol ve mü da ha le le ri ne a çýk ha le ge ti ril - miþ tir. Genç le ri miz mil li ve kül tü rel kim lik le rin - den u zak laþ tý rýl mýþ a de ta ta ri hin den ve ge le ne ðin - den u ta nýr ha le ge ti ril miþ tir. Mil lî ve ma ne vî de - ðer le rin den ko pa rýl mýþ, ya ban cý kül tür le re hay ran, ken di de ðer le ri ni kü çüm se yen, koz mo po lit bir ruh la ye tiþ ti ril miþ bir genç lik o luþ tu rul muþ tur. Bu ne den le, e ði tim sis te mi miz de ki bü tün an ti de mok - ra tik mü da ha le le rin iz le ri nin si lin me si ni is ti yo ruz. De mok ra tik, bi lim sel, ni te lik li ve ve rim li bir e ði tim sis te mi i çin dar be mi ra sý bü tün ya sal dü zen le me - ler kal dý rýl ma lý dýr. 12 Ey lül, 12 Mart, 28 Þu bat dar be le ri yü zün den, he sap so ra ma yan, o ku ma yan, a raþ týr ma yan, sor - gu la ya ma yan, güç kar þý sýn da e vi ri len ve hak ký ný a - ra mak tan kor kan pý sý rýk bir genç lik o luþ tu rul ma ya ça lý þýl dý ðý ný di le ge ti ren Av cý, Biz ço cuk la rý mý za de mok ra si der si ni an la tý yo ruz. Bir ta raf tan da de - mok ra si yi ke sin ti ye uð ra tan, dar be ler le a ný lan, gö - zal tý la rý, iþ ken ce le ri, fiþ le me le ri ger çek leþ ti ren i - sim le ri o kul la rý mý za, park la rý mý za, cad de le ri mi ze ve ri yo ruz. Bu çe liþ ki son bul ma lý dýr de di. Ha yýr oyu verdiler, baþlarýna gelmeyen kalmadý SA KAR A NIN Ak ya zý il çe si ne bað lý To pa ðaç Kö yü sa kin le ri, 12 Ey lül 1982 A na ya sa sý na ha yýr o yu ver - dik ten son ra ya þa dýk la rý sý kýn tý lý gün le ri u nut ma ya ça - lý þý yor. E di ni len bil gi ye gö re, 1982 A na ya sa sý oy la ma - sýn da san dýk ba þý na gi den To pa ðaç lý la rýn yüz de 80 i ha yýr o yu ve rin ce baþ la rý na gel me yen kal ma dý. Ki mi - le ri se bep siz ye re gö zal tý na a lý nýr ken, ba zý la rý i se köy mey da nýn da si lâh zo ruy la koþ tu rul du. Kar þý kar þý ya kal dýk la rý bas ký lar kar þý sýn da ça re siz ka lan ki mi köy lü - ler i se ça re yi kör tak li di yap mak ta ve ya or man lýk a lan - da sak lan mak ta bul du. Köy sa kin le rin den Ýh san Ba þer (70), 1982 A na ya sa sý i çin ya pý lan oy la ma da ken di si nin de ha yýr o yu ver di ði ni be lir te rek, so nuç la rýn bel li ol - ma sý nýn ar dýn dan zor gün ler ge çir dik le ri ni söy le di. a - þa nan a cý do lu gün le ri u nut ma ya ça lýþ týk la rý ný an la tan Ba þer, Bu ra da köy mey da nýn da el le ri miz den bað la yýp çe þit li as ke ri kýþ la la ra gö tür dü ler. Biz le ri yok ye re gün - ler ce gö zal týn da tut tu lar. Çok sý kýn tý lý bir dö nem di. Sü - rek li as ke ri bas kýn lar ya pý lý yor du kö yü mü ze. Ba zý ar ka - daþ la rý mýz ce za bi le ye di. Ha yýr o yu ço ðun luk ta çý kýn - ca her ke si bu köy mey da nýn da top la dý lar. Ba zý ar ka - daþ la rý mý zý boþ ye re koþ tur du lar. Koþ de di ler biz ler de mec bu ren ko þu yor duk. aþ lý, genç din le me den koþ tur du lar. Ak þa ma ka dar ne za ret ha ne ler de kal dým. Son ra bi zi gö zal tý na al dý lar de di. Ba ba sý Ýh san Ba þer gi bi oy la ma son ra sý kö tü mu a me le gö ren 45 ya þýn da ki Ýb ra him Ba þer de ço cuk yaþ ta kar þý laþ tý ðý kö tü mu a - me le nin et ki sin den kur tul ma ya ça lýþ tý ðý ný an lat tý. Ba - þer, o dö nem de ba ba sý na ve de de si ne ya pý lan kö tü mu a me le nin ken di si ni ya ra la dý ðý ný kay de de rek, De - dem o yýl lar da 85 ya þýn day dý. As ker ler o nu köy mey - da nýn da gö rün ce ye re yat ma sý ný söy le di. De dem de göz le rim gör mü yor de di. Zor da ol sa kur tul ma yý ba - þar mýþ tý. Böy le bir ay ka dar kör tak li di ne de vam et ti di ye ko nuþ tu. a þa dýk la rý sý kýn tý la rý ha la u nu ta ma dýk - la rý ný vur gu la yan Ba þer, Köy o la rak dar be le re yar gý yo lu nun a çýl ma sý biz le ri mut lu et ti. Ým za top la ya rak da va aç ma yý dü þü nü yo ruz de di. Sakarya / a a 12 Ey lül mað dur la rý na taz mi nat ta le bi CHP Ba lý ke sir Mil let ve ki li Na mýk Ha vut ça, 12 Ey lül mað dur la rý na taz mi nat ve ril me si i çin a dým at tý. TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan tek lif, 12 Ey lül 1980 de as ke ri yö ne ti min ül ke yö ne ti mi ne el koy ma sýy la as ke ri dar be re ji mi nin ka rar la rý ve ka nun la rýy la mað dur o lan her va tan da þýn ya da ya kýn la rý nýn mad di ve ma ne vi taz - mi nat hak ký na, ge rek ti ðin de da va aç ma hak ký na sa hip ol ma sý ný ön gö rü yor. Tek lif, dü zen le me kap sa mý na gi - ren le ri be lir le mek i çin ko mis yon ku rul ma sý ný, bu ko - mis yo nun kim ler den o lu þa ca ðý ve kim le rin na sýl ya rar - la na ca ðý ný i çe ri yor. Taz mi nat lar i çin Ma li ye Ba kan lý ðý - na büt çe den ö de nek ko nu la cak. Ko mis yo nu nun, mad - di ve ma ne vi za ra rý tes bit et me si du ru mun da, be lir le - nen hak sa hip le ri ne 30 gün i çin de Ma li ye Ba kan lý ðýn ca ö de me ya pý la cak. Be lir le nen sü re de ö de me ya pýl ma ma - sý ha lin de hak sa hip le ri Ma li ye Ba kan lý ðý na da va aç ma hak ký na sa hip o la cak. Tek lif, Ko mis yo nun ni hai ka ra rý - na da va yo lu nun a çýk ol ma sý, ay rý ca 10 yýl ve ü ze ri sü re - ler de ce za ev le rin de ka lan la ra sü re ye ba kýl mak sý zýn e - mek li lik hak ký ta nýn ma sý ný da ön gö rü yor. An ka ra / a a Dar be ci ler yar gý lan sýn AN KA RA DA bir grup, Rad yo e vi ö nün de 12 Ey lül as - ke ri mü da ha le si ni pro tes to et ti. Sýh hi ye de ki An ka ra Rad yo su ö nün de top la nan An ka ra E mek ve De mok ra si Güç le ri Plat for mu ü ye si 5 ki þi lik bir grup, 12 Ey lül yar - gý la ma la rý tüm so nuç la rýy la or ta dan kal dý rýl sýn, dar be ci - ler yar gý lan sýn ya zý lý pan kart aç tý. Grup ta ki ler da ha son - ra, kal dý rým da yan ya na ge tir dik le ri mum la rý ya kýp as ke ri mü da ha le nin ar dýn dan i dam e di len Ser dar So yer gin in a dý ný yaz dý. Grup ta ki ler a dý na a çýk la ma ya pan Hü se yin E sen türk, Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si ne da ya - na rak yö ne ti me el ko yan as ker le rin, ilk du yu ru yu Rad - yo e vi nden yap týk la rý ný be lir te rek, 31 yýl sü re cek ka ran - lýk dö ne min ilk bil di ri si bu ra dan ya pýl dý. Bu ne den le her yýl bu ra da top la na rak a sý lan bir ar ka da þý mý zýn a dý ný yak - tý ðý mýz mum lar la bu ra ya ya zý yo ruz de di. Bu ra da ta lep - le ri ni de di le ge tir dik le ri ni i fa de e den E sen türk, Ta lep le - ri mi zin ba þýn da dar be ci le rin yar gý lan ma sý yer a lý yor. 12 Ey lül yar gý la ma la rý tüm so nuç la rýy la or ta dan kal dý rýl sýn, dar be yar gý la ma la rý yok sa yýl sýn. Va tan daþ lýk tan çý ka rý - lan la rýn hak la rý i a de e dil sin. Cad de ler den, so kak lar dan, o kul lar dan dar be ci le rin i sim le ri kal dý rýl sýn. Dar be ci le rin ma aþ la rý ke sil sin. Ý dam e di len le rin a i le le rin den ö zür di - len sin, a i le le re taz mi nat ö den sin di ye ko nuþ tu. Grup ta - ki ler a çýk la ma nýn ar dýn dan da ðýl dý. An ka ra / a a Er gin den ö zen li o lun tavsiyesi A DA LET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Sa de ce ka nun la rýn doð ru uy gu lan ma sý yet mez. A dil ol mak ye ter li de ðil, a - dil ol du ðu nu zun gö rül me si de ge rek li dir de di. Er gin, Ri xos O tel de dü zen le nen Tür ki ye de a ka la ma ve Gö zal tý Uy gu la ma la rýn dan Do ðan So run lar i le ar gý - nýn Hýz lan dý rýl ma sý, Et kin lik ve Ve rim li li ði nin Ar tý rýl - ma sý Sem poz yu mu nda, Tür ki ye nin 2000 li yýl lar dan i ti ba ren AB sü re ci nin et ki siy le ve ik ti da rýn i le ri de mok - ra si ve hu kuk nor mu nu ha ya ta ge çir me ka rar lý lý ðýy la bü yük i ler le me ler sað la dý ðý ný söy le di. Er gin, Bu gün i ti - ba rýy la Tür ki ye çok da ha þef faf, çok da ha öz gür lük çü bir mev zu a ta sa hip ol mak la bir lik te; ya pý la cak da ha çok i þi miz, al ma mýz ge re ken da ha e pey ce me sa fe miz var. Va tan da þýn yar gý ya gü ven du ya bil me si i çin sa de ce ka nun la rýn doð ru uy gu lan ma sý yet mez. Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin bir ka ra rýn da i fa de e dil di ði gi bi a dil ol mak ye ter li de ðil, a dil ol du ðu nu zun gö rül me si de ge rek li dir di ye ko nuþ tu. Ki þi le rin ya ka lan ma sý, göz al tý na a lýn ma sý, tu tuk lan ma sý, ko nut ve ü ze ri nin a ran - ma sý gi bi ted bir le rin ki þi öz gür lük le ri nin ö nem li öl çü - de ký sýt lan dý ðý hal ler ol du ðu nu be lir ten Er gin, yar gý la - ma fa a li yet le ri sý ra sýn da te mel hak ve öz gür lük le re o la - bil di ðin ce az za rar ver me nin a maç lan dý ðý ný vur gu la dý. Er gin, ki þi le ri þüp he li ve ya sa nýk sta tü sü ne da hil e der - ken çok ti tiz dav ra nýl ma sý ný is te di. An ka ra / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Ben Gaz ze de ki kar deþ le ri min bi zi bek le di ði ni bi li yo rum. Ben de Gaz - ze nin öz le mi i çe ri sin de yim, has re ti i - çe ri sin de yim. Bu a ra da bir çok ar ka - daþ la rý mý ben Gaz ze ye gön der dim. Gi di yor lar, ge li yor lar a ma er ve ya geç Gaz ze ye in þal lah Rab bim ö mür ve rir - se gi de ce ðim de di. Baþ ba kan Er do ðan, Ku zey Af ri ka ül ke le ri ge zi si ön ce si El Ce zi re Te le - viz yo nu na ver di ði rö por taj da, çe þit li ko nu lar da ki so ru la rý ce vap la dý. Baþ ba - kan, Tür ki ye-ýs ra il i liþ ki le ri ne yö ne lik o la rak þun la rý söy le di: Ýs ra il þu nu bi - le cek; iþ gal le, teh dit le hiç bir ye re va rý - la maz. Bu nu gör me si lâ zým. Þu an da Fi lis tin le o lan mü na se bet le rin de, Fi - lis tin e yö ne lik, iþ gal et ti ði top rak lar - dan ta ma men çe kil me si la zým. Bi zim en son þe yi miz bi li yor su nuz, 67 sý nýr - la rý ki bu Bir leþ miþ Mil let ler in de ka - bul et ti ði dir, bu ra ya çe kil me si du ru - mu dur ve bu na Sa yýn Ol mert dö ne - min de ken di le riy le yap tý ðý mýz gö rüþ - me ler de mu ta býk kal mýþ týk a ma on - dan son ra ge len yö ne tim bu nok ta yý tek rar gö rüþ mek i çin ma sa ya ge tir me - di. Biz ta bii bun la ra ne tel kin et tiy sek, za ten ter si ni ya pý yor lar ve o ra da a de ta yö ne tim de cid di bir a kýl tu tul ma sý var. Ön ce bun dan kur tul ma la rý la zým ve üst yö ne tim de bir de fa cid di sý kýn tý var. a ni bir bir le riy le o lan a ra da ki gö - rüþ me ler, da nýþ ma lar ne ge ti rir, ne gö tü rür... Bu nu ta bii Ýs ra il hal ký sor gu - la ma ya baþ la dý. 450 bin Ýs ra il li yü rü dü, mi ting yap tý. De mek ki Ýs ra il hal ký da bu sü reç ten ra hat sýz. Çün kü Tür ki ye Ýs ra il i çin böl ge de ö nem li bir ül key di. Þu an da ar týk Tür ki ye yi kay be di yor, böy le bir du rum la kar þý kar þý ya. Bu ar - týk ken di bi le cek le ri bir iþ tir ve biz söy lü yo ruz; ö zür di le me dik çe, taz mi - nat ö de me dik çe, Gaz ze ye am bar go kal dý rýl ma dýk ça, a rýk Ýs ra il i çin Tür ki - ye yok tur. Er do ðan, Mý sýr zi ya ret çer çe ve sin de Gaz ze yi de zi ya ret e dip et me ye ce ði yö nün de ki bir so ru ü ze ri ne Þu an da ar ka daþ lar ge rek li ça lýþ ma la rý ya pý yor. Ta bii þu nu da söy le ye yim. Lü zum suz ge ri lim den ya na de ði liz. Bu nu Mý sýr lý kar deþ le ri miz le de gö rü þü yo ruz. Mu - ta býk kal ma mýz ha lin de, e vet. Ben Gaz ze de ki kar deþ le ri min bi zi bek le di - ði ni bi li yo rum. Ben de Gaz ze nin öz le - mi i çe ri sin de yim, has re ti i çe ri sin de - yim. Bu a ra da bir çok ar ka daþ la rý mý ben Gaz ze ye gön der dim. Gi di yor lar, ge li yor lar a ma er ve ya geç Gaz ze ye in þal lah Rab bim ö mür ve rir se gi de ce - ðim di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Bi li yo rum, Gaz ze bi zi bek li yor Eðitimden darbe izleri silinmeli DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI: EÐÝTÝM SÝSTEMÝMÝZDEKÝ DARBE MÝRASI TÜM ASAL DÜZENLEMELER KALDIRILMALIDIR. TOP LU MUN KUT SAL KÝ TA BI KEN DÝ ÇO CUK LA RI NA A SAK LAN DI AV CI, 12 yaþ al týn da ço cuk la ra Kur ân kur su ya sa ðý ge ti ril me - si, te mel in san hak ve öz gür lük le ri ni ký sýt la yan an ti de mok ra - tik bir uy gu la ma ol du ðu nu söy le di. Av cý, ço cuk la rý mý zýn e tik, mo ral ve di nî de ðer le ri ni öð ren me si ve pe kiþ tir me si, kut sal ki ta bý ný ta ný ma sý i çin il köð re tim bi rin ci sý nýf tan i ti ba ren Kur ân kurs la rýn da yaþ sý nýr la ma sý nýn kal dý rýl ma sý ný is te dik le - ri ni, bu i ti bar la da 28 Þu bat ü rü nü ya sak ve ký sýt la ma lar der - hal TBMM gün de mi ne a lýn ma sý ný is te dik le ri ni be lirt ti. E ÐÝ TÝ MÝN SO RUN LA RI E RÝ NE KI LIK KI A FET LE UÐ RA ÞIL DI DES Ge nel Baþ ka ný Av cý,12 Ey lül dar be si nin mi ra sý o lan ký - ya fet yö net me li ði nin kal dý rýl ma sý ný da is te dik le ri ni kay de - de rek, þöy le de vam et ti: Ü ni ver si te ho ca la rý ný, öð ret men - le ri ve öð ren ci le ri tek tip ký ya fet giy me ye zor la yan, ký ya fet ku ra lý na uy ma yan la rý bu gün bi le ce za lan dýr ma ya de vam e - den bu yö net me lik kal dý rýl ma lý ya hut es ne til me li dir. Bü tün de mok ra tik ve öz gür ül ke ler de ký ya fet öz gür lü ðü var dýr. E - ði tim yu va la rý nýn di sip li ni ni teh dit e den un sur la rý ký lýk ký ya - fet te a ra mak, o kul la rý mýz da kot pan to lo nu, ba þör tü sü nü ya hut ser best ký ya fe ti teh li ke o la rak gör mek bað naz lýk týr. Ni te lik li, bi lim sel, öz gür ve de mok ra tik bir e ði tim sis te mi ni bu yö net me lik le ya ka la ma mýz müm kün de ðil dir. ÖK KAL DI RIL MA LI DIR ÖK ÜN ka pa týl ma sý ge rek ti ði ni söy le ye rek, ü ni ver si te le rin, ça ðýn ve e ði tim bi li mi nin ge rek le ri ne uy gun bir ze min de ye - ni den ya pý lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni, bu nun þar tý nýn da ÖK ün kal dý rýl ma sýy la ger çek le þe ce ði ni i fa de e den Av cý, Türk e ði - tim sis te mi o to ri ter, ya sak çý, bas ký cý an la yýþ tan bes le ni yor. Ü ni ver si te le ri miz, ho ca la rý mýz, i da rî per so ne li miz ve öð ren ci - le ri miz 12 Ey lül as ke rî re ji mi nin bir ü rü nü o lan ÖK cen de re si al týn da yýl lar ca bas ký ve zu lüm gör müþ tür. ÖK, son de re ce mer ke zi ve o to ri ter bir an la yýþ la yö ne til mek te dir. Ü ni ver si te - le re i da ri ve bi lim sel ö zerk lik ta nýn ma lý, ye ni den ya pý lan dý rýl - ma lý dýr. Bu da ü ni ver si te le rin ü ze ri ne bir ka ra ba san gi bi çö - ken ÖK ün or ta dan kal dý rýl ma sý i le müm kün o la bi lir. E ði tim sis te mi ni Tür ki ye ye da ha ya rar lý ve da ha ve rim li ha le ge ti re - bil mek i çin, ü ni ver si te ler ÖK ün ye ri ne Bi lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba kan lý ðý na bað lan ma lý dýr di ye ko nuþ tu. FATÝH KARAGÖZ ANKARA

5 HABER ARGITA IN ÝÞ ÜKÜ, 10 ILDA ÜZDE 260 ARTTI BAKTIÐI dosya sayýsý 1 milyonu geçen argýtay ýn son 10 yýlda iþ yükü yüzde 260 arttý. Ýstatistiklerden derlenen bilgilere göre, argýtay ýn iþ yükü, 2000 yýlýnda her bir daireye düþen yýllýk ortalama iþ sayýsý 13 bin 702 iken, bu sayý 2010 yýlýnda 34 bin 327 ye çýkarak yaklaþýk yüzde 260 artýþ gösterdi. Verilere göre, buna baðlý olarak her bir dosyaya ayrýlan zaman, 2000 yýlýnda ortalama 5,5 dakika iken, 2010 yýlýnda yaklaþýk 2 dakikaya düþtü. argýtay ýn 2000 yýlýndaki dosya sayýsý, bir önceki yýldan kalan 26 bin 923 dosyaya, yeni gelen 391 bin 397 dosyanýn eklenmesiyle toplam 418 bin 320 oldu. argýtay, 2000 yýlýnda bu dosyalarýn 373 bin 787 sini karara baðladý, 44 bin 533 dosyayý bir sonraki yýla devretti. Verilere göre, bundan sonraki yýllarda iþ yükü giderek artan argýtay ýn 2005 yýlýnda toplam dosya sayýsý 724 bin 477 ye, 2008 yýlýnda 886 bin 188 e çýktý. argýtay ýn dosya sayýsý, ilk olarak 2009 yýlýnda 1 milyonu aþtý. Bu yýl, bir önceki yýldan gelen 362 bin 703 dosyaya, yeni gelen 644 bin 320 dosyanýn eklenmesiyle 1 milyon 7 bin 23 dosyaya ulaþtý. Bu dosyalarýn 553 bin 168 ini yýl içinde karara baðlayan argýtay, 453 bin 855 dosyayý ise 2010 yýlýna devretti PKK yine saldýrdý: 2 þehit, 3 ölü HAKKÂRÝ NÝN Þemdinli ilçesinde, roketatarlý ve uzun namlulu silahlarla yapýlan saldýrýlarda 1 polis ve 1 asker þehit oldu, 3 vatandaþ da vefat etti. Edinilen bilgiye göre, saldýrý önceki gün saat sýralarýnda gerçekleþti. Bir grup terörist, ilçe merkezinde 4 ayrý noktaya saldýrý düzenledi. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý, Þemdinli Polis Noktasý ve Þemdinli 3. Taktik Tugay Komutanlýðý hedef alýndý. Þemdinli Belediyesi ö- nündeki düðün konvoyundan, 100 metre uzaklýktaki Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne 5 roket atýldý. Daha sonra eþ zamanlý olarak diðer noktalara da uzun namlulu silâhlarla saldýrý gerçekleþti, Kayserili polis memuru Mustafa Eyyüp Darendelioðlu (29) ile Niðdeli Piyade Er Serkan Duman (20) þehit oldu, 3 vatandaþ vefat etti. Saldýrýda 7 si jandarma personeli 10 kiþi de yaralandý. Hakkâri Valiliði ndan yapýlan açýklamada,, terör örgütü PKK üyelerinin Þemdinli ilçesindeki Jandarma Komutanlýðý ile Emniyet Müdürlüðüne yönelik saldýrýsýnda 2 teröristin silâh ve mühimmatlarý ile birlikte ölü geçirildi. Hakkâri / aa- cihan Ýstihbarat paylaþýmý masada AMERÝKAN Washington Post gazetesi, ABD nin Türkiye nin Irak ýn kuzeyindeki terör örgütü PKK militanlarýna karþý kullanmak amacýyla Predator insansýz hava araçlarýný topraklarýnda konuþlandýrma isteðini deðerlendirmekte olduðunu bildirdi. Gazetedeki habere göre, isminin açýklanmasýný istemeyen üst düzey askeri yetkililer, Türkiye nin Predator insansýz hava araçlarýný konuþlandýrma kararýnýn Washington ile Ankara arasýndaki iliþkileri güçlendireceðini, ancak ABD yi bu sorunun içine daha çok çekeceðini belirttiler. Washington Post, Obama yönetiminin, Türk makamlarýnýn bu baþvurusuyla ilgili henüz karar vermediðini yazdý. Gazete, Amerikalýlar tarafýndan Predatorlar ve U2 casus uçaklarýyla Ankara ya saðlanan istihbaratýn, Türk güvenlik güçlerinin terör örgütü ile mücadelesinde gerekli olduðunu belirtti. Amerikan ordusu, Irak taki üslerinden konuþlu silahsýz Predator insansýz hava araçlarýný 2007 den beri kullanýyor ve Türkiye ile istihbarat paylaþýmýnda bulunuyor. Ancak bu iþbirliði, Amerikan askerlerinin Irak ý 31 Aralýk ta terk etmesinin ardýndan sona erecek. Washington / aa Þehit er izne gelmek için biletini almýþ KARS TA operasyon dönüþü kazayla kendini vuran er Celal Kýzýlkan ýn Konya nýn Ereðli ilçesindeki baba ocaðýna ateþ düþtü. Kars Ýl Jandarma Komutanlýðý na baðlý birlik, önceki gece operasyondan dönüþünde mola verdi. Askerlerden Celal Kýzýlkan ýn dinlenmek için oturmak istediði sýrada eðilirken emniyeti açýk olan silâhýnýn ateþ almasý sonucu þehit olduðu öðrenildi. Haberin duyulmasý ü- zerine Kýzýlkan ýn Konya nýn Ereðli ilçesinde ikamet eden ailesi ve yakýnlarý gözyaþlarýna boðuldu. Cenazesi otopsi için Erzurum a gönderildiði belirtilen Kýzýlkan ýn bu ay içerisinde izne gelmeyi planladýðý ve otobüs biletini aldýðý da ortaya çýktý. Aslen Erzurumlu olan ailesinin Kürtçe aðýtlar yaktýðý þehit erin Ereðli de defnedileceði öðrenildi. Konya / cihan olun karþýsýna geçemediler VAN DA yolun karþýsýna geçmeye çalýþan iki kadýn ile bu kadýnlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü. Alýnan bilgiye göre, Erciþ ilçesinden Van a gelen Ö- mür Kaya yönetimindeki 65 AN 788 plâkalý kamyonet, þehir giriþindeki Toptancýlar Sitesi nin yakýnlarýnda, yolun karþýsýna geçmeye çalýþan adigar ve Þehriban Bozkurt a çarptýktan sonra devrildi. Ýki kadýn ile kamyonet sürücüsü Ömür Kaya hayatýný kaybetti. Cesetler, Van Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin morguna kaldýrýldý. Van / aa yýlýnda, bu devirle gelen dosyalara yeni gelen 644 bin 630 dosyanýn eklenmesiyle 1 milyon 98 bin 485 dosya sayýsýna ulaþýldý. argýtay 2010 yýlýnda toplam 562 bin 171 dosyayý karara baðladý, 536 bin 314 dosya ise yeni adli yýla devredildi. ALMANA NIN 173 KATI argýtay Ceza Daireleri, 2009 yýlýnda bir yýl içinde 522 bin 272 dosyayý sonuçlandýrdý. Almanya da ayný yýl için bu rakam 3 bin 14, Fransa da ise 9 bin 205 olarak belirlendi. Hollanda da 2010 yýlýnda ilk derece ceza mahkemelerinde karara baðlanan iþ sayýsýnýn 500 bin, yüksek mahkeme ceza dairelerine gelen iþ sayýsýnýn 2 bin olduðu hesaplanýrken, Türkiye de 2009 yýlýnda ceza mahkemelerinde karar baðlanan iþ sayýsý 1 milyon 722 bin 284, argýtay Ceza Dairelerine gelen iþ sayýsý ise 279 bin 725 oldu. argýtayda bir yýlda bakýlan iþ miktarý, nüfusu Türkiye den fazla olan Almanya üksek Mahkemesinde bakýlan iþ miktarýnýn 173 katý olarak hesaplandý. Hollanda da karara çýkan her 250 ceza iþinden biri temyiz mahkemesine gelirken, Türkiye de her 6 iþten birinin temyiz mahkemesi önüne geldiði belirlendi. Ankara / aa Halk özgürlükçü anayasa istiyor MEMUR-SEN'ÝN ENÝ ANAASA ARAÞTIRMASINDA HALKIN KATKI SUNACAÐI, ÖZGÜRLÜKÇÜ, ÝNANÇLARA SAGILI VE Ý- NANÇLARI GÜVENCE ALTINA ALAN BÝR ANAASA TALEP EDÝLDÝ. MEMUR-SEN tarafýndan yapýlan eni Anayasa Algý Beklenti ve Talepler A- raþtýrmasý ndan (Sahadan eni Anayasaya) hazýrlanmasý sürecinde halkýn katký sunacaðý, özgürlükçü, inançlara saygýlý ve inançlarý güvence altýna alan bir anayasa talebi çýktý. Memur-Sen tarafýndan, Doç. Dr. Osman Can ýn direktörlüðünde, SAD (Strateji Araþtýrma ve Danýþmanlýk) ve ADAMOR Araþtýrma ya yaptýrýlan eni Anayasa Araþtýrmasý nýn sonuçlarý, 12 Eylül ün yýldönümünde düzenlenen bir panelle açýklandý. Araþtýrma sonuçlarýna göre, yeni anayasanýn hazýrlanmasý sürecinde katkýnýzýn olmasýný ister misiniz sorusuna katýlýmcýlarýn yüzde 71.3 lük kýsmý kesinlikle katký sunmak istediðini söylerken, sadece yüzde 13,6 lýk bir kesim sürecin içinde yer almak istemediðini belirtti. eni a- nayasada kesinlikle olmasý gereken hususlarda ise özgürlük, demokrasi, eþitlik, insan haklarý ilk sýrada yer aldý. ANAASAI TBMM VE STK LAR APSIN eni Anayasa nýn kim tarafýndan yapýlmasý gerektiði yönündeki soruyu, katýlýmcýlarýn yüzde 61,1 i TBMM ve Sivil Toplumun ortak çalýþmasýyla yapýlmalýdýr þeklinde cevaplandýrýlýrken, yüzde 19 luk kesim, yeni anayasanýn Si ya sî par ti le re a na ya sa mek tu bu TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a na ya sa ça lýþ ma sý i çin si ya si par ti le re bi rer mek tup gön de re cek le ri ni be lir te rek, A yýn 19 un da a na ya sa hu ku ku ho ca la rý - mýz la bir top lan tý ya pa lým, Mec lis de a çýl mýþ ol sun, on dan son ra de di. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ar gý tay Baþ ka ný Na zým Kay nak ve ar gý - tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ha san Er bil e ay rý ay rý i a de-i zi ya ret te bu lun du. Çi çek, ar gý tay dan ay rý lýr ken ga ze te ci le rin so ru su ü ze ri ne, hem i a de-i zi - ya ret te bu lun du ðu nu, hem de ad lî yý lýn a çý lý þý ne de niy le i yi di lek le ri ni i let - ti ði ni söy le di. Gö rüþ me niz de ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na i liþ kin bir de ðer - len dir me niz ol du mu? so ru su na Çi çek, þu ce va bý ver di: Sa yýn Baþ ka nýn za ten ad li yýl a çý lýþ ko nuþ ma sýn da a na ya sa i le il gi li o la rak a çýk la ma la rý ol - du. Doð ru su bu sü reç te biz yar gý ku rum la rýn dan da en ak tif bir þe kil de bu sü re ce ka týl ma la rý ný ve bi ze bu ma na da des tek ver me le ri ni, kat ký ver me le - ri ni bek le di ði mi zi bu ve si ley le de i fa de et tim. e ni a na ya sa ça lýþ ma sý i çin si ya si par ti le re bir mek tup gön de re cek mi si niz? so ru su na TBMM Baþ ka ný Çi - çek, Gön de re ce ðiz. A yýn 19 un da a na ya sa hu ku ku ho ca la rý mýz la bir top lan tý ya - pa lým, Mec lis de a çýl mýþ ol sun, on dan son ra ce va býn ver di. Çi çek, Mec lis a çýl - dýk tan son ra mý gön de re cek si niz? so ru su ü ze ri ne de Ta bi a týy la. Þu an ha len Mec lis te ye min et me yen par ti gru bu, mil let ve kil le ri var. A na ya sa i le il gi li ça lýþ ma bir ya sa ma fa a li ye ti dir. a sa ma fa a li ye ti ne ka tý la bil mek i çin de ye min et mek ge - re ki yor. O nun i çin bü tün bun la rý dik ka te a la rak biz ken di iç de ðer len dir me mi zi, ça lýþ ma mý zý ya pý yo ruz, a ma 1 E kim den i ti ba ren bu sü reç hýz la na cak de di. BDP ye min et mez se mek tup gön der me ye ce ði niz an la mý na ge li yor? so ru su na Çi çek, A na ya sa ne di yor sa o nu ya pý yo ruz ce va bý ný ver di. An ka ra / a a GÜNDOÐDU: ULUSLAR ARASI ANAASA KONGRESÝ DÜZENLEECEÐÝZ - Araþtýrmayla ilgili bilgi veren Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, 1982 anayasasýyla ilgili sorduklarý soruya, katýlýmcýlarýn yüzde 57,3 ünün demokratik bulmadýklarý yönünde bir cevap aldýklarýný söyledi. Gündoðdu, kesinlikle yeni bir anayasa yapýlmasý gerekir diyenlerin oranýnýn ise yüzde 61 olduðunu kaydetti. Gündoðdu, toplumdaki yeni anayasa konusundaki ýsrarlý talep, farkýndalýk ve ilgi düzeyi yüksekliðinin, yeni anayasa sürecinin hýzlandýrýlmasý ve katýlýmcý bir anlayýþla sürdürülmesine yönelik bir kamuoyu baskýsý olarak yorumladýklarýný söyledi. TBMM nin açýlmasýndan hemen sonra Ekim 2011 tarihlerini kapsayan bir takvimle, Uluslar arasý Anayasa Kongresi düzenleyeceklerini ifade eden Gündoðdu, ülkemizden ve yurt dýþýndan anayasa hukuku alanýnda saygýn akademisyenlerin katýlacaðý kongreyle, Anayasacýlýk düzleminde ülkemizin yeni anayasa sürecinin uluslar a- rasý bir perspektifle deðerlendirilmesine ev sahipliði yapacaklarýný kaydetti. Gündoðdu, kongrenin tamamlanmasýndan hemen sonra, Memur-Sen in eni Anayasaya dair kurumsal görüþlerini, talep ve beklentilerinin yer aldýðý bir raporu kamuoyuyla paylaþarak sürece katkýlarýný devam ettireceklerini vurguladý. TBMM tarafýndan hazýrlanmasý gerektiðini dile getirdi. eni anayasanýn mevcut Meclis tarafýndan yapýlmasýný isteyenlerin oraný ise yüzde 63,3 oldu. ÝDEOLOJÝDEN ARINMIÞ ANAASA Anayasada yer almasý istenen en temel kavram ise sýrasýyla insan onuru ilk sýrayý aldý. eni anayasada ideolojilere yer verilmesini isteyenlerin oraný yüzde 10,4 iken, yüzde 90 a yakýn bir o- ran ideolojiden arýnmýþ bir anayasa isteðini ifade etti. eni anayasanýn toplumun bütün kesimlerine eþit mesafede olmasý gerektiðini söyleyenlerin oraný yüzde 95,4 olarak tespit edildi. eni a- nayasanýn inançlar arasýnda ayrým yapmasýný istemeyenlerin oraný da yüzde 93,9 olarak gerçekleþti. DEÐÝÞTÝRÝLEMEZ MADDELER OLMASIN eni anayasada baþlangýç bölümü olmamasý gerektiðini söyleyenlerin oraný, yüzde 64 olarak tesbit edilirken, baþlangýç bölümünü savunanlar ise yüzde 17,6 olarak belirlendi. Memur-Sen in araþtýrmasýna katýlan katýlýmcýlar, eni Anayasa deðiþtirilemez hükümler i- çermelidir önermesine, farklý kesinlik düzeylerinde olmakla birlikte, olumsuz cevap verdi. ARGI ÝDEOLOJÝK OLMAMALIDIR argý ideolojik olmamalýdýr önermesine verilen cevaplar incelendiðinde, farklý kesinlik düzeylerinde olmakla beraber, katýlýmcýlarýn yüzde 87,2 sinin ö- nermeyi desteklediði görülmekte. Önermeye karþý çýkanlarýn oraný ise yüzde 13 civarýnda. Bu durum, yargýnýn her türlü ideolojik deðerden, temelden, tercihten arýndýrýlmýþ bir yapýya kavuþmasý gerektiði þeklinde deðerlendiriliyor. KAMUDA KILIK KIAFET ÖZGÜRLÜÐÜ Seçme-seçilme hakkýnýn kullanýmý ve kamu memuriyeti dahi olsa kýlýk-kýyafet, inanç, yaþam tarzý vs. nedeniyle insanlarýn özgürlükleri sýnýrlandýrýlmamalýdýr önermesine verilen cevaplar incelendiðinde, sadece kesinlikle katýlýyorum ve katýlýyorum seçeneklerinin toplamý yüzde 76,2 oranýnda gerçekleþti. ENÝ ANAASA ÝLE HERKESE ÖZGÜRLÜK eni anayasa herkesin özgürlüðünü e- sas almalýdýr önermesine verilen cevapler incelendiðinde, kesinlikle katýlýyorum ve katýlýyorum seçeneklerinde ö- nemli bir yoðunlaþmanýn bulunduðu görülmektedir. Sadece bu iki seçeneðin toplamý neredeyse yüzde 80 i bulmakta Ankara / avuz Çalýþkan Ahmet Terzi Din dar de mok rat lar ne du rum da - I I TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ahmet Kamacý'nýn oðlu Mehmet Kamacýile Nefise Kayahan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Konya eni Asya Okuyucularý 5 dar de mok rat lar ne du rum da baþ lýk lý son ya zým da Ah met Ha kan ýn al ný sec - Din de ye gi den ko mu tan is te ði hu su sun da din dar ca mi a yý e leþ tir di ði ni de yaz mýþ tým. Ko nu ö zet le, dev let yö ne ti min de ki le rin ve bil - has sa a ta may la ge len bü rok rat la rýn din dar mý, de - mok rat mý ol ma sý ge rek ti ði ko nu sun da ki ter cih - ler le il gi li i di. Bir o ku yu cu muz bu hu sus ta ne dü þün dü ðü mü sor du. Ýlk ak la ge len ce vap ko lay ve ka çak o la ný: Hem din dar hem de mok rat o la ný ter cih et mek i yi o lur. Bu la maz sak? De mok rat o la ný ný seç me li yiz. Ger çek ten, ö zel de ül ke miz de, ge nel o la rak Ýs - lâm dün ya sýn da ve da ha ge nel o la rak do ðu top - lum la rýn da, de mok rat la rýn hiç de a zým san ma ya - cak kýs mý, din dar de ðil. Din dar la rýn da çok ö nem li kýs mý de mok rat de ðil. Hat ta ba zý din dar lar a çýk ça an ti de mok rat ve di nî to ta li ta rizm yan lý sý. Üs te lik ba zý la rý bu yan daþ lý ðý din a dý na ya pý yor. O ka dar ki, bir ül ke de bir as ke rî cun ta de mok ra - tik se çim le iþ ba þý na gel miþ bir li de ri ve e ki bi bir ba ha ney le de vi rip ba þa geç ti ðin de, bu dav ra ný þýn i - yi o lup ol ma dý ðý hu su sun da te red düt gös te ri yor lar. Da ha da va hi mi, te red düt le ri ni gi der mek i çin, ih ti lâ li ya pan e ki bin din dar o lup ol ma dý ðý na ya da de vi re nin mi, dev ri le nin mi da ha din dar ol du ðu na ba ký yor lar. Me se lâ din dar pa þa Zi ya-ül Hak ve din dar ar - ka daþ la rý 1977 de Pa kis tan da Zül fi kar A li But - to yu de vir di. Bu ka fa da ki din dar lar, Zi ya-ül Hak ýn ve ar ka - daþ la rý nýn But to dan ve par ti daþ la rýn dan da ha din dar ol du ðu na ba kýp se vin miþ ler di, ih ti lâ li de al - kýþ la mýþ lar dý. Bun la rýn kim ler ol du ðu nu ve bu gün han gi si - ya sî a kým la rýn ya da tu tum la rýn i çin de ol du ðu nu me rak e den ler, o ta rih li di nî ga ze te le re ve e ni As ya ya bak sýn lar ye ter. Ýd di a e de rim ki tur nu sol kâ ðý dý mýz ký za ra cak týr. (üz le ri ni bil mem!). Tur nu sol so ru þu dur: Be ye fen di, si zin fi kir le ri niz ve prog ram la rý nýz ül ke miz i çin çok ge rek li ve kýy met li. An cak bu gi - diþ le ik ti da ra gel me þan sý nýz yok. Si zin gi bi dü þü - nen fi lan ca pa þa ve ar ka daþ la rý si zi des tek le se ler de ih ti lâl ya pýp iþ ba þý na gel se niz, mil let de fay da - lan sa çok gü zel o lur. Ka bul e der mi si niz? Tür ki ye de (ve Do ðu top lum la rýn da) bir bi çim - de ön der ol muþ ya da ö ne çýk mýþ o lan, ya þa yan ya da mü te vef fa si ya set çi ler le bir an ket ya pýl sa so - nuç ta ne çý kar? Sa mi mî ce vap lar a lý na bil se þu ma sum (!) so ru ya e vet ce va bý ve re cek le rin o ra ný % 70 i ge çer. O hal de yu ka rý da ki ce va bým doð ru. Si vil ya da as ker bü rok rat a day la rý i çin de hem din dar, hem de mok ra tý var sa me se le yok. A ma bu yok sa, de mok rat ol ma sa da din dar o la ný de ðil, din - dar ol ma sa da de mok rat o la ný ter cih et mek lâ zým. Bu gün böy le ol mu yor mu? Ma a le sef, ge nel lik le ha yýr. Böy le ol ma sý na sýl sað la nýr? Dört þart ta mam - lan dý ðýn da... Þöy le; A ta may la ge len bü rok ra týn de mok rat o la ný ný an cak se çim le iþ ba þý na ge len si ya set çi nin de de - mok rat o la ný se çer. Se çim le iþ ba þý na ge len si ya set çi nin de mok rat o - la ný ný i se, an cak de mok rat o lan par ti li ler se çer, ö - ne çý ka rýr, yön ve rir, se siy le-al ký þýy la des tek ler. De mok rat o lan par ti li le ri i se, de mok rat ka fa ya sa hip o lan bi rin ci seç men, ya ni de mok rat halk se - çer, ön ve rir, sü kû tiy le des tek ler. Gör dü ðü nüz gi bi, i þi miz o ka dar da ko lay de ðil. Zi ra de mok rat lýk lâf ta gü zel, a ma ic ra at ta ko lay de ðil. Halk tan bü rok ra ta ge lin ce ye ka dar dört ba sa - mak ge çi li yor ve fi kir ler her bi rin de e le ni yor. Halk din dar la þý yor mu? Halk de mok rat la þý yor mu? Pe ki, a ma din dar laþ ma nýn þar tý de mok rat laþ - mak de ðil mi? Siz bu pro je nin ne re sin de si niz? Ak tif mi si niz, pa sif mi si niz?

6 6 13 ELÜL 2011 SALI URT HABER HABERLER Tam bir sa vaþ o yu nu 15 tarihî kitap, azma Eserler Kütüphanesine teslim edildi. 24 yýl dýr pro tez kol lar la a ra ba kul la ný yor SA KAR A DA 24 yýl ön ce e lek trik a ký mý na ka - pýl ma sý so nu cu sol ko lu dir sek üs tün den, sað ko lu da dir sek al týn dan ke si len E min De mir (50), pro - tez kol lar la o to mo bil kul la ný yor. Tür ki ye E lek trik Ku ru mu nda ça lý þýr ken yük sek ge ri li me ka pý lan De mir in i ki ko lu bir den ke sil di. Ma lu len e mek li o lan De mir, gün lük ha yat ta ih ti yaç la rý ný pro tez kol lar la gö rü yor. Bi yo nik kol o la rak ad lan dý rý lan myo e lek trik pro tez le riy le o to mo bil kul la nan en - gel li De mir, hem ken di ca ný ný hem de di ðer in - san la rýn ha ya tý ný teh li ke ye a týp at ma dý ðý þek lin de - ki so ru la ra, Çok dik kat e di yo rum. Ke sin lik le sü - rat yap mý yo rum ce va bý ný ver di. Pro tez kol lar la a raç kul la nan De mir i gö ren ler, bü yük þaþ kýn lýk ya þý yor. 24 yý la ya kýn dýr pro tez kol lar la a raç kul - lan dý ðý ný söy le yen E min De mir, bu gü ne ka dar hiç bir ka za yap ma dý ðý ný be lir te rek ken di si ni sa - vun du. U zun yo la çýk ma dý ðý ný, yal nýz ca ih ti yaç ol du ðu za man lar da a raç kul lan dý ðý ný i fa de e den De mir; Da ha ön ce trak tör kul la ný yor dum. O ra - dan tec rü bem var dý. On la ra da ya na rak kul la ný yo - rum. Bu gü ne ka dar ka zam ol ma dý. Ba bam kalp has ta sý. 20 se fer has ta ne ye ye tiþ tir di ðim ol du. Mec bur kul la ný yo rum. A cil du rum lar da lâ zým ol - du ðun da di rek si yo na ge çi yo rum. Hiç hýz yap mý - yo rum di ye ko nuþ tu. Sa kar ya / ci han Tuz Gö lü nde þi fa a rý yor lar DÜN A NIN en tuz lu göl le rin den bi ri o lan Tuz Gö lü, þi fa ka pý sý i çin baþ vu ru lan yer ler a ra sýn da. Bi lim sel kay nak la ra gö re yüz de 3.4 lük tuz lu luk o - ra ný na sa hip Tuz Gö lü, tuz su yu nun çe þit li has ta - lýk la ra i yi gel di ði ni dü þü nen ba zý va tan daþ lar ta ra - fýn dan il gi gö rü yor.bir lit re de 329 gram gi bi çok yük sek o ran da tuz el de e di le rek Tür ki ye nin yak - la þýk yüz de 70 o ra nýn da tuz ih ti ya cý ný kar þý la yan Tuz Gö lü, dert le re de va i çin de kul la ný lý yor. Tuz Gö lü su yu na a yak la rý ný ko ya rak a yak ko ku sun - dan kur tul du ðu nu an la tan bir ya ký ný nýn ö ne ri si ü ze ri ne gö le Kon ya dan gel di ði ni i fa de e den Mus - ta fa Bi çi ci, aç tý ðý çu ku run i çi ne a yak la rý ný ko ya rak a yak ko ku sun dan kur tul ma ya ça lý þý yor. a kýn bir ar ka da þýn da ki a yak ko ku su nun bu gö lün su yu sa - ye sin de git ti ði ni be lir ten Bi çi ci, Tuz su yu nun bir çok fay da la rý var. Ö zel lik le a yak ko ku su, to puk çat lak la rý ve par mak a ra sý ka þýn tý la rý na çok i yi ge - li yor. Be nim a yak la rým da a yak ko ku su o lu yor. Da ha ön ce de ne yen ler a yak ko ku su nun git ti ði ni söy lü yor lar. Ben de Kon ya dan bu ra ya bu nun i çin gel dim de di. Tu zun al týn da ki ça mu run cilt has - ta lýk la rý na da i yi gel di ði ni duy du ðu nu an la tan Bi - çi ci, bir çok ki þi nin hem gü zel leþ mek i çin hem de bu has ta lýk la rýn dan kur tul mak i çin yüz le ri ne bu ça mu ru sür dük le ri ni be lirt ti. An ka ra / ci han TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Coþkun Oruç'un kýzý AyþenurHanýmefendi ilehüseyinbey'in izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Akþehir eni Asya Okuyucularý TAZÝE Deðerli kardeþimiz, eski mesai arkadaþýmýz Mustafa Çalýþan'ýn babasý; Kadir Çalýþan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder. Taziyetlerimizi sunarýz. OR MAN AN GIN LA RINA KARÞI TAM BÝR SA VAÞ O U NU ÞEK LÝN DE, OL DUK ÇA MO DERN BÝR AN GIN Ö NE TÝ MÝ SÝS TE MÝ GE LÝÞ TÝ RÝ LÝ OR Orman Genel Müdürü Kurtulmuþlu, orman yangýnlarýyla mücadele kapsamýnda en yeni projelerinin kendi hava araçlarýný almak olduðunu kaydederek, ''20 tane dünyanýn en geliþmiþ yangýna müdahale eden helikopterini almak için çaba gösteriyoruz" dedi. OR MAN Ge nel Mü dü rü Mus ta fa Kur - tul muþ lu, Tür ki ye de or man yan gýn la - rýy la mü ca de le de dün ya nýn en mo dern he li kop ter le ri nin kul la ný la ca ðý ný söy le - di. Kur tul muþ lu, or man yan gýn la rýy la mü ca de le ko nu sun da si mü las yon de ni - len bir ya pý o luþ tu ra cak la rý ný be lir te rek, Tam bir sa vaþ o yu nu þek lin de, ol duk ça mo dern bir yan gýn yö ne ti mi sis te mi ge - liþ ti ri yo ruz de di. Mus ta fa Kur tul muþ lu, Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Prof. Dr. Vey sel E roð lu nun zi ya re ti ne ka týl mak i çin gel di ði Ça nak ka - le de, or man yan gý ný se zo nu nu de ðer len - dir di. Or man yan gýn la rý nýn her yýl ha zi - ran a yýn dan baþ la yýp e kim a yý nýn so nu na ka dar, ba zen ka sým a yý nýn baþ la rý na sü - ren kri tik bir se zon da ya þan dý ðý na dik ka ti çe ken Kur tul muþ lu, þu an da or man yan - gýn se zo nu nun or ta sýn da ol duk la rý ný söy - le di. Ba zen ilk ba ha rýn er ken gel di ði ne, ba zen yaz mev si mi nin son ba ha ra doð ru kay dý ðý na i þa ret e den Kur tul muþ lu, Bu se ne bi raz öy le gi bi. Ha zi ran a yý or ta la rý - na hat ta son la rý ka dar ya ðýþ lar de vam et - ti. Ba har ya ðýþ lý geç ti. Bu yö nüy le yan gýn ba ký mýn dan bi zim i çin o lum lu. An cak bu bol ya ðýþ bol ot lan ma de mek. A ðus tos a - yýn dan i ti ba ren de ot la rýn ku ru ma sýy la yan gýn ris ki nin art tý ðý bir dö ne mi ya þý yo - ruz de di. Þu a na ka dar ül ke ge ne lin de bin 200 or man yan gý ný yan gýn çýk tý ðý ný, yan gýn lar da yak la þýk 2 bin 300 hek tar lýk a la nýn za rar gör dü ðü nü i fa de e den Kur - tul muþ lu, þöy le ko nuþ tu: an gýn lar hiç ol ma sýn. A ma bu ra kam da dün ya or ta la - ma sý nýn en i yi si. Dün ya nýn ge liþ miþ, tek - no lo ji si ni ge liþ tir miþ, e ði tim dü ze yi yük - sek ül ke le rin de de or man yan gýn la rý çý ký - yor. A ma e sas o lan bun la ra za ma nýn da mü da ha le e dip bü yü me den sön dür mek. Bu yýl çý kan tüm yan gýn la rý za ma nýn da sön dür dük. Kur tul muþ lu, or man yan - gýn la rý nýn yüz de 90 ý nýn in san kay nak lý ol du ðu nu, dik kat siz li ðin ve ih ma lin de yan gýn la rý te tik le di ði ni bil dir di. E NÝ HE LÝ KOP TER LER SA E SÝN DE A RA - ZÖZ LER A DE TA HA VA A KAL KACAK" Mus ta fa Kur tul muþ lu, or man yan gýn - la rýy la mü ca de le kap sa mýn da Tür ki ye de 112 nok ta nýn çok has sas ka me ra lar la gö - zet len di ði ni i fa de et ti. Bu sis te mi ül ke ge - ne li ne ya ya bil dik le ri tak dir de da ha et ki li o la ca ðý ný be lir ten Kur tul muþ lu, Bu ka - me ra lar ha va þart la rý na gö re, 40 ki lo met - re ye ka dar, a ma 10 ki lo met re si ke sin gö - zet le me im kâ ný sað lý yor. 3 da ki ka da 360 de re ce dö nen ka me ra lar sa ye sin de, o la sý bir du man ya da a lev gö rül dü ðün de An - ka ra da ki mer kez u ya rý lý yor. Bu sis tem or man yan gýn la rýy la mü ca de le de çok i þi - mi ze ya rý yor. Bu ka me ra lar la Tür ki ye de - ki or man la rýn yüz de 15 i ni gö zet li yo ruz a ma bu yüz de 15 yan gý nýn en has sas ol - du ðu böl ge ler di ye ko nuþ tu. Kur tul muþ lu, en ye ni pro je le ri nin ken - di ha va a raç la rý ný al mak ol du ðu nu kay - de de rek, Sa vun ma sa na yi siy le yap tý ðý - mýz an laþ may la 20 ta ne dün ya nýn en ge - liþ miþ yan gý na mü da ha le e den he li kop te - ri ni al mak i çin ça ba gös te ri yo ruz. Bu ha - va a raç la rý ný ka zan dý ðý mýz tak dir de a ra - zöz ler a de ta ha va ya kal ka cak. 6 ton su a - lan he li kop ter ler yan gý na ha va dan mü da - ha le e de cek. Bu sis tem çok ö nem li. Bu TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Kula'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder. Taziyetlerimizi sunarýz. Beyoðlu-Beþiktaþ eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþimiz Abdurrahman Eren'in kayýnpederi Bektaþ Taþlý'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder. Taziyetlerimizi sunarýz. Beyoðlu-Beþiktaþ eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Selahaddin Vatansever'in kýzý Elif Vatansever ile Þenol Akar Beyefendinin izdivacýný tebrik eder, genç çifte iki cihan saadetleri dileriz. ha va a raç la rý 2015 ten i ti ba ren gel me ye baþ la ya cak de di. An tal ya da or man yan gýn la rýy la mü ca - de le ko nu sun da u lus la r a ra sý yan gýn e ði - tim mer ke zi ku ra cak la rý na i þa ret e den Kur tul muþ lu, þu bil gi le ri ver di: Bu nun ya nýn da si mü las yon de di ði miz bir ya pý o - luþ tu ra ca ðýz. Ör ne ðin, Ça nak ka le nin Çan il çe si nin bir te pe sin de, 5 met re ka re - lik a lan da ki bir yan gý nýn ya rým sa at son ra han gi þek li a la bi le ce ði ni, 1 sa at son ra ne o la bi le ce ði ni ön ce den si mü las yon o la rak ya par sa nýz bu ger çek bir si mü las yon o lu - yor. O ra da ki a ra zi nin ya pý sý ný e ði miy le, me yi liy le, top ra ðýy la, üs tün de ki a ðaç la rý, a ðaç la rýn bo yu, yan ma ya o lan ö zel lik le ri - ni, hep si ni sis te me gi ri yor su nuz. Son ra o ra ya o an da ki rüz gâ rýn yö nü ve þid de ti, ha va nýn sý cak lý ðý ve ne mi ni ver di ði niz za - man si ze yan gýn si mü las yo nu nu o luþ tu - ra cak. Þim di bu nun la il gi li pro je yi baþ lat - týk. Bu nu An tal ya da uy gu la ma ya ko ya - ca ðýz, da ha ta mam lan ma dý. Bu bit ti ði za - man is ter An ka ra da is ter se bu ra da mer - kez de ki ar ka daþ lar o yan gý ný bel li pe ri - yot lar la si mü le et ti ði za man e li miz de ki a - raç lar la bu yan gý ný ne ka dar za man da ön le riz? Mev cut gü cü müz bu na ye ter mi? ok sa i la ve güç mü lâ zým, bun la rý gö re bi le cek. Tam bir sa vaþ o yu nu þek lin - de, ol duk ça mo dern bir yan gýn yö ne ti mi sis te mi ge liþ ti ri yo ruz. Ta biî bu na da ya lý o la rak ye te ri ka dar a raç ge reç de a lý yo ruz. u na nis tan dan tu tun da Ý tal ya, Ýs pan ya, Por te kiz e ka dar, yi ne Su ri ye, Lüb nan, Ür dün gi bi, Rus ya ya ka dar kom þu la rý - mýz la bu sis te mi be ra ber kul lan ma yý dü - þü nü yo ruz. Ça nak ka le / a a Ankara dan Bursa ya avdet etmek Hani ahya Kemal in meþhur bir sözü var ya, Ankara dan Ýstanbul a bir dönüþünde sormuþlar ona; Üstad, Ankara nýn neyi güzel? diye. O da, Ýstanbul a dönüþü demiþ. Tabiî bu sözü duydukça, Ankaralý olmamýzdan dolayý bazen hoþumuza gitmiyordu. Ama, þu son Ankara seyahatimizde gördüðümüz bazý nâhoþ hadiseler, bizim de (memleketimiz olmasýna raðmen) Ankara dan biraz soðumamýza sebeb oldu. Ve biz de Bursa ya dönüþ yolculuðumuzda, yarým aðýz da olsa ahya Kemal gibi söyledik. Aslýnda küçük bir Anadolu kasabasýyken, baþþehir olduktan sonra büyüyen, Türkiye nin 2. büyük þehri olan Ankara hakkýnda kendi kendimize bazý þeyleri düþündük. Osmanlý hâkimiyetinde kalan bir çok belde mamur hâle gelmiþ, büyümüþken ve bir çok þeyhzadenin valilik yaptýðý çok sayýda vilâyet varken, Ankara da, bildiðimiz kadarýyla valilik yapan Padiþah olmamýþtýr. Bunda da en büyük sebebi þöyle zannettik. O da þu: Osmanlý bir çok savaþta çoðunlukla galip gelmiþ, hassaten de duraklama devrine kadar hiç maðlûp olmamýþ gibi. Bir tek ýldýrým Bayezid in, Timurlenk le Ankara Savaþý hariç. Ýþte bu maðlûbiyet Osmanlý yý çok sarsmýþ. (Bu mevzuuda Bursa da öðrendiðimiz bir þey var. ýldýrým ýn kabri ve camii Ankara yoluna yakýn bir yerdedir. Bursa yý ziyarete gelen Padiþahlarýn bu maðlûbiyetten dolayý ýldýrým ýn türbesini pek ziyaret etmediklerini iþitmiþtik.) ýldýrým dan sonra gelen padiþahlar da, bu yüzden Ankara ya gerekli hassasiyeti göstermemiþ ve Ankara küçük bir Anadolu kasabasý olarak kalmýþ. Bu arada bu mevzu ile alâkalý bir iki þey daha söyleyelim: M. Kemal, ipleri ele geçirdikten ve Ankara yý baþþehir yaptýktan sonra, Ankara nýn bazý beldelerinin ismini enteresan bir biçimde deðiþtirmiþtir. Bir iki misal verelim: Meselâ, çok kimsenin bildiði Esenboða Havaalaný nýn ismini M. Kemal vermiþtir. Esenboða, Timur un kumandanlarýndan birinin adýymýþ. Osmanlý yý yenen Timur un kumandanlarýndan birinin adýnýn verilmesi, sizce de çok düþündürücü deðil mi? Ayrýca eskiden askerî havaalaný olan mürted in ismini de yine M. Kemal koymuþtur. O da þundan dolayý: ýldýrým ýn maðlubiyetinin en büyük sebebi olarak gösterilen Osmanlý askeri içinde bulunan kara Tatarlarýn, Timur un kendi ýrklarýndan olduðunu anlayarak, onun saflarýna geçmeleri, yani irtidâd ettikleri ovaya o ismi vermiþ M. Kemal. Acaba ýldýrým ýn maðlûbiyetine sevindi mi? diye sorasý geliyor insanýn. eri gelmiþken, bu belde isimleriyle alâkalý bir þey daha söyleyelim: M. Kemal, Ankara nýn etrafýný gezerken, bir gün Hacý Bayram-ý Velî nin köyüne gelir. Bu köyün ismi ne? der. Etraftakiler de, sevineceðini zannederek, Paþam, burasý Hacý Bayram-ý Velî nin köyüdür. Adý da zülfazl (Hacý Bayram a izafeten faziletli manasýnda bir isim) derler. Paþa da bunu duyunca Öyle mi? der. Ve istihzavârî bir tavýrla elini sallayarak, hani müzikte notalar var ya, ona i- zafeten Buranýn adý bundan sonra solfasol olsun! demiþ. Ne alâkaysa... Sýrf dine ve dinî deðerlere hasýmlýktan dolayý, þimdi Ankara nýn bir mahallesi haline gelen Solfasol un ismi deðiþtirilerek, aslî haline dönüþtürülmemiþtir. Aslýnda birkaç dönemdir idareyi elinde bulunduran AKP li belediyenin bu iþleri düzeltmesi lâzým... Aslýnda Ankara ile alâkalý bizim söyleyeceðimiz çok þeyler var da, biraz da, esas mevzuudan fazla ayrýlmamak için þunlarý da söyleyebiliriz: Bizim çocukluðumuzun ve gençliðimizin büyük kýsmýnýn geçtiði Ankara deðiþmiþ, baþkalaþmýþtý adeta. Zaten orada Üstadýn tabiriyle en kara bir hâlet-i ruhiye hissedilir çoðu zaman. Bu da muhtemelen, menhus ruhun kasavetinden olsa gerek. ine de eski Ankara daha iyiydi. Biraz da iki ay kadar kaldýðýmýz semtte, bize ters düþen bazý hâletlerin olmasý da bizi üzdü. Elinde bir köpekle sokakta gezmeyen yok gibiydi a- deta. Sefahatin kol gezdiði bu yerde, hele bir de Ramazan ayý girdiðinde o mübarek aya karþý hürmeti görmeyince, iyice canýmýz sýkýldý. Ayrýca, eskiden Ramazanlarda Ankara nýn bir çok eðlence mekâný, bar, pavyon gibi yerleri kapanýr ve kapýsýna da Ramazan münasebetiyle kapalýyýz yazýsý asýlýrken, maalesef þimdi o hassasiyetler de kalkmýþ. Hatta bir teravih dönüþü gece birisinin ö- nünden geçerken fark ettim bunu. Tesbihat yaparak yürürken, cadde üzerinde bulunan o pavyonlardan birinin önünden geçerken anladým bunu. Oranýn önünde dikilen ayakçýlarý Buyur aðabey diye bizi içeri dâvet edince baktým Neresi bura? diye. Ve içimizden lâhavle çekerek uzaklaþtýk oradan. Bir de trafik durumu vardý ki, evlere þenlik. Hiç nizam, kaide dinleyen yok gibiydi. Bir çok kural ihlâli ile her an bir kaza yapmak durumu olabilir, Allah muhafaza. Halbuki eskiden öyle miydi? Eskiden Türkiye nin en düzgün trafiði ve iyi þoförleri Ankara dan gösterilirdi, ama þimdi maalesef tam tersi olmuþ. Bir de, yollarý güya alt geçitlerle düzene sokmuþlar, ama maalesef saðlýklý bir þey yapmamýþlar, gece birkaç defa çýkýþý kaçýrdýðýmýz yollarda, neredeyse karýþ karýþ bildiðimiz Ankara yollarýnda kaybolduk. Trafiði tek yön þeklinde düzenleyerek, periþan etmiþler, insan gideceði bir yere dönüþ için bazen kilometrelerce yol almak mecburiyetinde kalýyor. Hele son gün ayrýlýþýmýzda, Ýstanbul yolundaki bir þeridi kapatarak yapýlan yol çalýþmasý kadar saçma bir þey yoktu. Bu gibi, trafiðin yoðun olduðu yerlerdeki çalýþmalar, kýsým kýsým yapýlýrken, bunlar birkaç km. lik yolu kapatmýþlar. Tabiî, on dakikada geçeceðimiz yeri bir saatte geçebildik o yüzden, bu da baþka bir þey. Haa þunu da söyleyeyim ki, Ankara nýn durumundan bahsediyoruz, Ankaralý dan deðil. Biz de Ankara nýn yerlisi olarak biliyoruz ki, gerçekten eski Ankaralýlar mülâyim insanlardýr. Bu düzeni bozanlar, biraz baþkalarý gibi geldi sanki. Fakat, bunlara raðmen yine de þevkinizi bozmayalým. Ankara ile alâkalý iyi þeyler de var. Hassaten Risâle-i Nur un neþri ve hizmetleri açýsýndan Ankara nýn yeri baþkadýr. Eskiden bir aðabeyimizin bize Üstaddan naklen þöyle söylediðini, Kardeþim, öyle bir zaman gelecek ki, Ankara âlem-i Ýslâmýn hizmet merkezi olacaktýr sözünü de hatýrladýkça þevkimiz artýyor. Haa, orada kaldýðýmýz iki ay boyunca hizmetlerle, irtibat ve muhabbetlerle alâkalý dolu dolu geçirdiðimiz günleri de unutmayýz tabiî. Bize bu konuda mihmandarlýk yapan, hizmet ve faaliyetlere çoðu zaman beraber gittiðimiz Ömer Tuncay, Nureddin Tokdemir, Ali Vapurlu ve Mehmed ýlýk ve diðer kardeþlerimizi unutmak da mümkün deðil tabiî. Allah, bu gibi faaliyetlerimizde devam ettirsin inþâallah!

7 DÜNA 7 Din adamlarýndan kardeþlik mesajlarý FOTOÐRAF: AA ABD DE 11 Ey lül 2001 ta ri hin de ki te rör sal dý rý la rý nýn 10. yýl dö nü mü nü an ma faaliyet le ri kap sa mýn da baþ þehir Was hing ton da bir a ra ya ge len fark lý din - le re men sup A me ri ka lý lar ve di ni li der ler, din ler a - ra sý sev gi, kar deþ lik ve hoþ gö rü me saj la rý ver di. Was hing ton U lu sal Ka ted ra li ta ra fýn dan þe hir de ki en bü yük si na gog o lan Was hing ton Ýb ra ni Kon gre - gas yo nu nda dü zen le nen top lu a yin, Müs lü man, Hý ris ti yan, Mu se vi, Bu dist ve Hin du din a dam la rý ný ve ka la ba lýk bir iz le yi ci top lu lu ðu nu or tak bir a maç i çin bir a ra ya ge tir di. Tö ren de Was hing ton U lu sal Ka ted ra li Baþ ra hi bi I I I. Sa mu el T. Lloyd, Was hing - ton Pis ko po su John Bryson Cha ne, Was hing ton Ýb - ra ni Kon gre gas yo nu Ký dem li Ha ha mý Bru ce Lus tig, Ti bet li Bu dist ra hip Jet sün Khan dro Rin poc he, Hin - du din a da mý Dr. D.C. Ra o ve Ku zey A me ri ka Ýs lam Top lu mu ad lý ku ru lu þun Baþ ka ný Ý mam Mu ham - med Me cid, han gi di ne men sup o lur lar sa ol sun lar bütün in san la rýn bir bü tün ol du ðu, her ke sin bir bi ri - ne say gý, sev gi ve mer ha met le yak laþ ma sý ge rek - ti ði ve din ler a ra sý da ya nýþ ma nýn ö ne mi ne da ir duy gu yük lü ko nuþ ma lar yap tý lar. Was hing ton Ýb - ra ni Kon gre gas yo nu ndan baþ la yan yü rü yüþ ön ce - sin de Müs lü man ka tý lým cý lar, si na gog da Ý mam Ka - sým Ýbn A li Han ta ra fýn dan o ku nan e za nýn ar dýn - dan na maz kýl dý. Was hing ton / a a ABD BAÞKANI BARACK OBAMA: ÝSLÂMLA SAVAÞMAIZ 11 ELÜL SALDIRILARININ 10. IL DÖNÜMÜNDE BÝR KONUÞMA APAN ABD BAÞKANI OBAMA, "ABD, ÝSLÂMA A DA BAÞKA BÝR DÝNE KARÞI SAVAÞ AÇMAACAK" ÝFADELERÝNÝ KULLANDI. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, 11 Ey lül sal dý rý la rý - nýn 10. yýl dö nü mü do la yý sýy la yap tý ðý ko nuþ ma - da, ül ke si nin hiç bir za man Ýs lâm ve ya baþ ka bir din le sa vaþ ma ya ca ðý ný söy le di. New ork ta ki an ma tö ren le ri nin ar dýn dan Was hing ton da ko - nuþ ma ya pan O ba ma, ken di sin den ön ce ki baþ - kan Ge or ge W. Bush un söz le ri ne a týf ta bu lu na - rak, ABD nin 11 Ey lül son ra sýn da Ýs lâm di ni ni he def al ma dý ðý ný vur gu la dý. O ba ma, 11 Ey - lül den son ra Baþ kan Bush, bu gün bi zim söy le di - ði miz þe yi a çýk ça or ta ya koy muþ tu. ABD, Ýs lâm a ya da baþ ka bir di ne kar þý sa vaþ aç ma ya cak de di. 11 Ey lül gü nü u çak la rýn düþ tü ðü 3 nok ta yý da zi - ya ret e den O ba ma, bu ra da ki a nýt la ra çi çek bý - rak tý. O ba ma, Ge çen 10 yýl gös ter di ki; A me ri - ka, kor ku ya tes lim ol ma dý. Bun dan yýl lar son ra A me ri ka lý lar, bu a nýt la rý zi ya ret e de cek ve kö le li - ðin, iç sa va þýn, ek mek kuy ruk la rý nýn, fa þiz min, e - ko no mik çö kü þün, a yak lan ma la rýn, Ko mü niz - min ve e vet te rö riz min üs te sin den gel di ði mi zi ha týr la ya cak lar di ye ko nuþ tu. Was hing ton / a a Fe ri bot fa ci a sýn da ö lü sa yý sý ar tý yor HÝNT Ok ya nu su nda Tan zan ya ya bað lý tu ris tik Zan zi - bar ýn i ki bü yük a da sý a ra sýn da bir fe ri bo tun bat ma sý so nu - cu ö len le rin sa yý sý 240 a yük sel di. Tan zan ya ya bað lý ya rý ö - zerk Zan zi bar ta ký ma da la rý nýn yet ki li le ri, Un ju ga ve Pem ba a da la rý a ra sýn da se fer ya pan 600 ki þi lik ka pa si te li ge mi nin mey da na ge len ka za sý ra sýn da ka pa si te si nin ü ze rin de yol cu ta þý dý ðý ný söy le miþ ti. Ce na ze le rin bir spor sa ha sý na gö tü rül - dü ðü, ya kýn la rý nýn kur ban la rý bu ra da teþ his et me ye ça lýþ tý ðý kay de dil di. Stone / aa Ý ran-rus ya ya kýn laþ ma sý Ý RAN ve Rus ya nük le er iþ bir li ði ni ar ttýr ma ko nu sun da an laþ tý. Res mî Ý ran a jan sý ÝR NA nýn ha be ri ne gö re, Ý ran Dý þiþ le ri Ba ka ný A li Ek ber Sa li hi, i ki ül ke a ra sýn da nük le er ko nu lar da ve di ðer a lan lar da ö nem li an laþ ma lar im za lan - dý ðý ný be lirt ti. Sa li hi a çýk la ma sý ný, Tah ran ý zi ya ret e den Rus ya E ner ji Ba ka ný Ser gey Þmat ko yla gö rüþ me sin den son ra yap tý. Ý ran, Bu þehr e ner ji san tra li ni Rus ya nýn yar - dý mýy la in þa et ti. Tahran / aa Geçiþ hükümeti 10 gün içinde kurulacak LÝBA DA Ulusal Geçiþ Konseyi nin (UGK) Baþkan ardýmcýsý Mahmud Cibril, yeni hükümetin bir hafta ya da on gün içinde kurulacaðýný söyledi. eni hükümetin Libya nýn çeþitli bölgelerinden temsilcilerden oluþacaðýný belirten Cibril, Þu anda Libya yý kurtarmaktayýz, devrimciler, hâlâ cephelerde savaþýyor dedi. Cibril, yakýnda kurulacak hükümetin UGK nýn kararlarýný uygulamakla yükümlü olacaðýný, Libya nýn tamamý kurtarýldýktan sonra bir baþka hükümetin kurulacaðýný söyledi. Trablus / aa Fransa da nükleer tesiste patlama meydana geldi FRANSA NIN güneyinde bir nükleer tesisteki patlamada bir kiþinin öldü, üç kiþi yaralandý bildirildi. Le Figaro gazetesinin bildirdiðine göre, tesisin radyoaktif atýk depolama bölümünde çýkan yangýný takiben meydana gelen patlamada bir kiþi öldü, üç kiþi yaralandý. Polis, bölgede radyoaktif sýzýntý tespit edilmediðini belirtti. Ankara / aa CA MÝ E O ÐUN ÝL GÝ ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma Ü RÜ ÜÞ sý ra sýn da kü çük grup lar ha lin de fark lý din le re a it i ba det ha ne ler ge zil di ve bu kap sam da Was hing ton Ýs lâm Mer ke zi ve ca mi si de zi ya ret e dil di. A me ri ka lý la rýn, ca mi nin i çi ni gez mek i çin u zun kuy ruk lar o luþ tur du ðu göz len di. Ca mi yi zi ya ret e den ler den Judy Or vos ad lý bir A me ri ka lý, ilk kez bir ca mi nin i çi ne gir di ði ni be lir te rek, Ý çe ri si çok ha ri ka bir yer, çok ba rýþ çýl de di. ABD Ö NE TÝMÝ, LA DÝN Ý AR GI LA MAK ÝS TE ME MÝÞ AF GA NÝS TAN DA KÝ dev rik Ta li ban yö ne ti mi nin, 11 Ey lül 2001 sal dý rý la rýn dan ön ce ABD ye, te rör ör gü tü El Ka i de nin li de ri U sa me bin La din in yar gý lan ma sý ný ö ner di ði, an cak ABD nin teklif le il gi - len me di ði be lir til di. Ta li ban li de ri Mol la Ö mer in yar dým cý sý, dev rik Ta li ban yö ne ti mi nin son Dý þiþ - le ri Ba ka ný Ve kil Ah med Mü te ve kil, El Ce zi re ye ver di ði de meç te, ABD ye, 11 Ey lül 2001 sal dý rý la rý - nýn plan la yý cý sý o la rak ka bul e di len Bin La din ko nu sun da, 1990 lar da A me ri kan te sis le ri nin he def a lýn dý ðý sal dý rý lar la il gi li o la rak yar gý lan ma sý i çin ba zý teklif ler de bu lun duk la rý ný söy le di. Mü te ve kil, 2001 sal dý rý la rýn dan ön ce bi le Bin La din me se le si ni çöz mek i çin çe þit li teklif ler sun duk la rý ný, bun - lar a ra sýn da, üç ül ke li mah ke me ku rul ma sý ya da ba ðým sýz u lus lar a ra sý ku ru luþ o la rak Ýs lâm Ýþ bir - li ði Teþ ki lâ tý nýn (ÝTT) gö ze ti min de bir þey ler ya pýl ma sý ol du ðu nu i fa de et ti. An cak ABD nin bu ö - ne ri ler le il gi len me di ði ni, Bin La din i tes lim et me ta lep le ri ni sür dür dü ðü nü kay de den Mü te ve kil, ABD yle hiç bir i liþ ki le ri ya da an laþ ma la rý bu lun ma dý ðý ný, ABD nin ken di le ri ni ta ný ma dý ðý ný ha týr - lat tý. Mü te ve kil, Ta li ban ýn, teklif le ri ni Pa kis tan da ki A me ri kan Bü yü kel çi li ði ya da BM de ki gay ri - res mî Ta li ban bü ro su a ra cý lý ðýy la do lay lý o la rak i let ti ði ni söy le di. Ta li ban yet ki li si, ABD nin hiç bir teklifi cid dî ye al ma dý ðý ný, çün kü Ta li ban a gü ven me di ði ni be lirt ti. 11 Ey lül sal dý rý la rý nýn dü zen len - di ði dö nem de A me ri kan Mer ke zi Ha be ral ma Teþ ki lâ tý nýn (CI A) Pa kis tan is tas yon þe fi o lan Ro bert Gre ni er de Ta li ban dan bu tür den ö ne ri ler gel di ði ni doð ru la dý. Gre ni er, an cak ABD nin, Bin La - din in yar gý lan ma sý teklifi nin komp lo ol du ðu nu dü þün dü ðü nü kay det ti. Ankara / a a Þiddetin bir türlü dinmediði Suriye'de reformlarýn bir an önce yapýlarak, ölümlerin önüne geçilmesi isteniyor. Ö lüm ler dur sun, re form lar ya pýl sýn KÖR FEZ Ýþ bir li ði Kon se yi (KÝK), Su ri ye de cid dî re - form lar ya pýl ma sý çað rý sýn da bu lu na rak, ül ke de ki ö - lüm ma ki ne si ne der hal son ve ril me si ni is te di. El Ce zi - re nin ha be ri ne gö re Su u di A ra bis tan ýn Cid de þeh rin de ya pý lan KÝK dý þiþ le ri ba kan la rý top lan tý sý nýn so nun da ya - yým la nan bil di ri de, Su ri ye de yö ne tim kar þý tý pro tes to la - ra kar þý sert mü da ha le ye son ve ril me si ve Su ri ye hal ký - nýn ta lep le ri ni kar þý la ya cak cid dî re form la rýn uy gu lan - ma sý çað rý sýn da bu lu nul du. KÝK, Su u di A ra bis tan, Ku - veyt, Bah reyn, Ka tar, Bir le þik A rap E mir lik le ri ve Um - man dan o lu þu yor. Su u di A ra bis tan, Ku veyt ve Bah reyn, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad yö ne ti mi nin pro tes - to cu la ra kar þý güç kul lan ma sý ný pro tes to et mek a ma cýy - la ge çen ay Þam bü yü kel çi le ri ni ge ri ça ðýr mýþ tý. Ka tar i se E sad yan lý la rý nýn Þam Bü yü kel çi li ði ne sal dýr ma sý ü ze ri - ne Tem muz a yýn da el çi li ði ni ka pat mýþ tý. Ankara / aa GE ÇEN HAF TA 113 SÝ VÝL ÖL DÜ RÜL DÜ SU RÝE Ýn san Hak la rý Ör gü tü Se vey si ya, gü ven lik güç le - ri nin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad kar þýt la rý na yö - ne lik o pe ras yon la rýn da ge çen haf ta en az 113 si vi lin vefat et ti ði ni bil dir di. Ör güt ten ya pý lan a çýk la ma da, 113 si vi lin a - ra sýn da Hu mus ta öl dü rü len 5 ki þi lik bir a i le nin de bu lun - du ðu be lir til di. A çýk la ma da, ay rý ca 3 ak ti vis tin ce za e vin de muh te me len iþ ken ce yü zün den öl dü ðü, iþ ken ce nin so - kak pro tes to la rý li der le ri ni saf dý þý bý rak mak i çin gi de rek da ha çok kul la ný lan bir yön tem ol du ðu i fa de e dil di. Ör gü - tün a çýk la ma sýn da, Ge çen haf ta e þi ben ze ri gö rül me miþ bir bas ký ya þahit ol duk. A ra la rýn da ka dýn, ço cuk ve yaþ lý la - rýn bu lun du ðu pek çok Su ri ye li nin fi zik sel za rar gör me - me hak ký e lin den a lýn dý de nil di. Amman / aa A rap ba ha rý na zi ya ret Baþ ba kan Er do ðan ýn ge zi si bek len di ði ü - ze re Mý sýr da coþ ku lu kar þý la ma i le baþ la - dý. Tu nus ve Lib ya da da ben ze ri ka la ba - lýk la rýn kar þý la ma sý bek le ni yor. Baþ ba ka na i ki - yüz i þ a da mý nýn eþ lik et me si, bu zi ya re tin ay ný za man da ye ni dö ne min ak tör le riy le e ko no mik i liþ ki ler kur ma nýn ka pý sý ný aç ma sý nýn plan lan - dý ðý an la þý lý yor. Pe ki bu zi ya re tin ö ne mi ne dir? Bu zi ya re tin her üç ül ke a çý sýn dan üç fark lý ö ne mi ol du ðu söy le ne bi lir. Mý sýr, Mü ba rek dik ta tör lü ðün den kur tul duk tan son ra, ye ni den ya pý lan ma nýn san cý lý sü re ci ni ya þý yor. Mü ba - rek yar gý la ný yor. Se çim ler he nüz ya pýl ma dý. Ge çi ci yö ne tim iþ ba þýn da. Böy le bir du rum da Tür ki ye nin Mý sýr a da ha çok bu sü reç te yol gös te ri ci, tav si ye de bu lu nu cu ve e ko no mik a çý - dan des tek çi bir ko nu mu üst len me si müm kün - dür. Ö bür yan dan Mý sýr hal ký nýn Baþ ba kan Er - do ðan a gös ter di ði il gi nin, bu ül ke le rin yö ne - tim le ri ni ül ke miz le da ha ya kýn i liþ ki ler kur ma - ya yö nelt me si ni u mut e di yo ruz. Tu nus, A rap ba ha rý na ilk gi ren ül ke ol ma sýy - la, di ðer ül ke le re na za ran da ha er ken to par lan - ma yý ba þa ran Ýs lâm ül ke si ol du. Tür ki ye nin geç miþ dö nem de bu ül ke i le yo ðun i liþ ki le ri bu lun du ðu söy le ne mez. Bu ye ni dö nem de e ko - no mik i liþ ki le rin ve dost lu ðun ge liþ ti ril me si a - çý sýn dan Baþ ba kan dü ze yin de ki bu ge liþ me nin ya rar lý o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Lib ya da i se du rum ha len sa kin leþ miþ de ðil. Mu ha lif le rin ül ke nin ge ne lin de tam kon tro lü sað la ya ma ma sý nýn ya ný sý ra, þim di ye ka dar mu ha le fetle iþ bir li ði ya pan a þi ret le rin ik ti dar pay la þý mýn da ay ný bir li ði ko ru ya bil me le ri zor gö rü nü yor. Ö bür yan dan Kad da fi yi de vir me ye ko þan Ba tý lý ül ke le rin þim di de þir ket le riy le bu ül ke nin pet rol ve do ðal ga zý ný pay laþ ma kav ga - sý ver dik le ri gö rü lü yor. Tür ki ye i se, Kad da fi dö ne min de bu ül ke de ki yo ðun e ko no mik var lý - ðý ný tek rar gü ven ce ye al ma, ay ný za man da ye ni dö ne min pet rol ve do ðal gaz ti ca re tin den pay al ma he de fi ni güt mek te dir. Þu an da a tý la cak a - dým lar, he nüz ye ni ak tör le rin ko num la rý ný güç len dir me miþ ol ma la rý dolayýsýyla, ga ran ti li a dým lar ol ma sý müm kün de ðil. i ne de bu ül - ke yi Baþ ba kan dü ze yin de zi ya ret e den ilk ül ke ol ma nýn psi ko lo jik bir üs tün lük sað la ya ca ðý u - nu tul ma ma lý dýr. Ký sa ca sý; Mý sýr ve Lib ya da ka lý cý i liþ ki le rin ku rul ma sý þart la rý he nüz doð ma dý ðý i çin, bu ge zi den çok ö nem li e ko no mik so nuç lar bek le - mek doð ru ol ma ya cak týr. Prog ram da ol du ðu söy le nen Gaz ze ge zi si nin i se, Ýs ra il i le i liþ ki le rin ger gin ol du ðu bu dö - nem de ger çek leþ me ye ce ði ni dü þü nü yo ruz. Bu a ra da göz den ka çý rýl ma ma sý ge re ken, Baþ ba kan Er do ðan ýn böl ge de ki po pü la ri te sin - den ra hat sýz o lan la rýn, her þe yin müm kün ol - du ðu Or ta do ðu da gü ven li ðe yö ne lik risk ler o - luþ tu ra bi le ce ði hu su su dur. Gü ven li ðin bu ge zi - de en üst dü zey de tu tul ma sý ya rar lý o la cak týr. U ma rýz A rap Ba ha rý bir an ön ce ya za u la þýp ol gun la þýr ve on lar ca yýl dýr öz gür lü ðe aç halk - lar, de mok ra tik ve öz gür bir ül ke de ya þa ma hak la rý na ka vu þur lar. Tür ki ye de böl ge de ki ro - lü nü, ye ni ak tör ler le sað lýk lý i liþ ki ler ku ra rak güç len di rir. TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Kula'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder. Taziyetlerimizi sunarýz. Baþakþehir eni Asya Okuyucularý

8 8 13 MEDA POLÝTÝK ELÜL 2011 SALI 11 Ey lül den 12 Ey lül e pa ra ka zan ma bi çi mi Eylül saldýrýsý silâhçýlara ve petrolcülere yaradý. DÜN 11 Eylül de New ork taki Ýkiz Kuleler e yapýlan saldýrýnýn onuncu yýldönümüydü, bugün de 12 Eylül askeri darbesinin 31 inci yýldönümü. ABD deki saldýrýnýn da Amerika tasdikli 12 Eylül askeri darbesinin de özünü ve ruhunu dünya kapitalist sistemi belirliyor. 11 Eylül ABD de, 12 Eylül de Türkiye de para kazanma biçimini, zenginlik kaynaklarýný, paranýn dolaþtýðý elleri ve yerleri deðiþtirdi. Ekonomik açýdan yapýlan tahlil siyasi geliþmelere berraklýk getirmekle kalmýyor, olaylarýn faillerini de netleþtiriyor. Buna paranýn izini takip etmek de diyebilirsiniz. Önce Ýkiz Kule saldýrýsýndan baþlayalým. Buradaki katil kim sorusuna cevap ararken, bunun kimin iþine yaradýðýný tespit etmek eski ama çok saðlam bir yöntem. 11 Eylül 2001 öncesinde, daha belirgin olarak söylersek Demokrat Bill Clinton iktidarý boyunca ABD nin motor gücü bilgisayar sektörüydü. En tepe taklak gideni de silah, daha genel söylersek savunmaydý. Petrol de büyük ölçüde çaptan düþmüþtü. Baþkanlýk seçimlerini Bush un kazandýðýný, haftalarca süren belirsizlik ardýndan üksek Mahkeme açýklamýþtý. Þaibeli bir sayým ertesinde seçimi Bush un kazanmasý, ABD de uzunca bir süredir tepe taklak giden silah ve petrol tekellerinin bir perende atarak iktidarý ele geçirmesi demekti. 11 Eylül saldýrýsý da silahçýlara ve petrolcülere yaradý. 11 Eylül saldýrýsýna kadar Amerika daki savunma sektörünün en büyük þirketi olan Lockheed in yýllýk cirosu 26 milyar dolar iken, saldýrýdan sonra bu ciro on misline katlanýverdi. Irak saldýrýsýnýn üslubunu da içeriðini de petrol tekelleri þekillendirdi. Bizdeki 12 Eylül askeri darbesi ise yapýlan tüm darbeler gibi dünya sistemine uyum saðlayamadýðýmýz i- FÝNLANDÝALI yetkililerin gözüyle bakýldýðýnda, Türkiye nin stratejik ölçeði ve Avrupa için kaçýnýlmaz önemi çok daha net görünüyor. O kadar ki, Finlandiya nýn eski dýþiþleri bakaný ve þimdiki AB ile iliþkilerden sorumlu bakaný Alexander Stubb a göre Türkiye stratejik aðýrlýk açýsýndan ilk beþ ülke arasýnda bulunuyor. Bu yüzden mutlaka AB üyesi olmasý gerekiyor. Bu ne kadar çabuk olursa AB için o kadar iyi olacaktýr diyen Stubb, Birliðin ciddi bir ekonomik krizden geçtiðine, bu arada Avrupa nýn dünyadaki siyasi aðýrlýðýnýn göreli olarak azaldýðýna iþaret ederek, bunlarýn Türkiye nin üyeliðini hýzlandýrabilecek faktörler olabileceðini düþünüyor. Ancak, Stubb, tüm AB yetkilileri gibi, Türkiye nin de baþta Kýbrýs konusunda olmak üzere, sorumluluklarýný yerine getirmesi gerektiðini belirtiyor. SIRT ÇEVÝRME ENDÝÞESÝ Finlandiya hükümetinin davetlisi olarak bulunduðumuz Helsinki de Alexander Stubb ile Türk-AB iliþkilerinin yaný sýra, bölgemizde meydana gelen son geliþmeleri konuþtuk. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile yakýn dostluðunu vurgularken kendisine Ahmet diye hitap eden Stubb, Türkiye nin aldýðý olumsuz sinyaller nedeniyle Avrupa ya sýrt çevirmesinden endiþeli olduðunu kaydetti. Ankara nýn, NA- TO nun Füze Kalkaný projesine katýlma kararý aldýðýna iþaret etmemiz üzerine Stubb, bu geliþmenin Türkiye nin stratejik olduðu kadar, ekonomik ve kültürel a- çýdan önemi konusunda Avrupa da bazý gözleri açmasý gerektiðini vurguladý. Stubb, Türkiye, Fransa ve Almanya a- rasýnda bir diyaloga ihtiyaç var. Biz AB nin çin ABD icazetiyle yapýldý. Üstelik bu darbe, 12 Mart ýn devamýydý. Kabuk deðiþtiren Kapitalist dünya Türkiye deki iktisat politikasýna deðiþmesi için ilk ihtarýný 12 Mart ta yaptý. Bunun yeterince anlaþýlmadýðýný görünce de fiili icraata 12 Eylül le giriþti. O tarihlerde yýðýnlara yönelik dayanýklý tüketim mallarý sektörleri ölüyor, onlarýn yerlerini bilgisayarlar ve bio-teknolojilere dayalý yüksek teknoloji mallarý alýyordu. Geliþmiþ ülkelerin özellikle bu kabuk deðiþtirme sýrasýnda bizim gibi ülkelerin iç pazarlarýna ihtiyacý yoktu. Geçiþ sürecinin sýkýntýlarýný gidermek için peþinde koþtuklarý tek þey, iç piyasalarý geliþtirmek için verdikleri borçlarýn tahsiliydi. Borç ödemek için daha fazla kazanmak gerekiyordu. Türkiye ise daha fazla parayý ancak dünyaya daha fazla mal satarak, ihracatý öne çýkararak kazanabilirdi. Bunun için iç talebin kýsýlmasý, topluma daha önce verilen sosyal haklarýn kýsýtlanmasý lazýmdý. Bunu ordu eliyle yaptýlar. Büyük acýlar yaþadýk. Türkiye de 31 yýl önce darbe yaptýran yüksek teknolojilere dayalý sanayi sonrasý model, on yýl önce kendi evinde silinmeye yüz tutmuþ eski sektörler tarafýndan vuruldu. Dünya geriye savruldu. Tarihin büyük yolculuðu sýrasýndaki geçici dalgalanmalar büyük a- cýlara neden oluyor. Ne var ki süreç içinde insanlýk hep deðiþti, hep yenileþti, hep özgürleþti. Önemli olan o geliþim çizgisinin takipçisi olmak. Büyük resmi görebilmek. Tarihin temposunu ve zamanýn ruhunu çözmeye çalýþmak. Kol gücünden beyin gücüne geçen insanlýk uzun süre eskinin olamaz. Silah ve petrol, yeni teknolojilere galebe çalamayacak. Geçici bir rövanþla yetinecek. Böyle bakýnca ana yol ile tali yol daha netleþiyor. Tali yola girildiðinde kayýplar insanlýðýn canýný çok yakýyor ama sonunda insanlýk hep ana yola, tarihin o büyük ilerleyiþine dönüyor. Daha geliþmiþ olan üretim ve zihniyet biçimi galip geliyor. Þimdiye kadar tersi hiç yaþanmamýþ. Madem dün 11 Eylül dü, bugün de 12 Eylül, bunu yeniden hatýrlatmakta fayda var diye düþündüm. Mehmet Altan, Star, 12 Eylül 2011 gerçekten küresel bir oyuncu olmasýný istiyorsak, bunun Türkiye siz olamayacaðýný görmemiz lazým diye konuþtu. AB ile ilgili politikalara iç siyaset gözüyle bakma alýþkanlýðýnýn Avrupa da yayýlmakta olduðunu belirten Stubb, popülist politikacýlarýn göçmen korkusuyla flört etmelerinin böyle bir ortamda kolay olduðunu vurguladý. Bu açýdan Avrupa da artýk sað veya sol diye bir ayýrým kalmadý. Artýk, küreselcilerle yerelciler var ve bunlar çatýþýyor dedi. Stubb þu anda Avrupa daki asýl sorunun Avro krizi ile Schengen yoluyla Türkiye stratejik aðýrlýk açýsýndan ilk beþ ülke arasýnda bulunuyor. Bu serbest dolaþým konularý olduðunu kaydetti. Finlandiya daki son seçimlerde yabancý düþmaný Gerçek Finler partisinin önemli ilerleme saðladýðýna iþaret edip, Finlandiya hükümetinin Türkiye ye verdiði destek, halk tarafýndan da kabul ediliyor mu? diye sormamýz üzerine Stubb, Finlandiya daki tartýþmalarda Türkiye diye bir sorun yok diyerek net konuþtu. TÜRKÝE, 12 Eylül e giden süreçte neler kaybetti? Herhalde hesaplanmasý en güç olan þey budur. Çünkü bu kaybýn içerisinde insan ve insani deðerler var. Bir neslin yüz binlerce gencinin, milyonlarca insanýn ve bir ülkenin ruhunun baský altýna alýnmasý, ufkunun karartýlmasý, ümitlerinin soldurulmuþ olmasý var. eni filizlenen demokrasinin kesilmesi var. Bunlarýn dýþýnda çok konuþulmayan baþka önemli bir kayýp da var. Bu, 1970 li yýllardan itibaren Türkiye nin kalkýnma anlayýþýnda öne çýkan sanayileþme politikalarýyla ilgilidir. Gerçekten de 1970 li yýllar, Türkiye nin sanayileþmeyle yoðun iliþkiler kurduðu yýllardýr. O gün politik yelpazenin neresinde yer alýrlarsa alsýnlar, hemen herkesin bir sanayileþme davasý vardýr. Tür ki ye siz Av ru pa stra te jik güç o la maz yüzden mutlaka AB üyesi olmasý gerekiyor. 12 Ey lül ün ko nu þul ma yan bo yu tu: Sa na yi leþ me ye dar be TÜRKÝE TARTIÞMASI Finlilerin bugün AB nin ekonomik ve mali denetim gibi iç meseleleriyle ilgilendiðini kaydeden Stubb, buna raðmen ülkesinde ilerde AB çerçevesinde bir Türkiye tartýþmasýnýn yaþanabileceðini de teslim etti. Buradan Arap Baharý konusuna geçen Stubb, dünyanýn Kuzey Afrika, Ortadoðu ve Basra Körfezi nde uzun vadeli süreçlerle karþý karþýya olduðunu kaydetti. Demokrasi cini þiþeden artýk çýkmýþ olsa da, bu bölgelerdeki ülkelerin hepsinin demokrasiye doðru ilerleyeceklerini garanti eden bir þey yok diye konuþan Stubb, Buradaki en iyi hal senaryosu bu ülkelerden bazýlarýnýn Türkiye nin gittiði yoldan ilerleyerek Türkiye gibi olmalarýdýr dedi. Ýsrail ile Türkiye arasýnda yaþanan gerginliðe de deðinen Stubb, Türkiye ile Ýsrail arasýnda iyi iliþkiler olmazsa, Ortadoðu da barýþa eriþmek mümkün olamaz dedi. Ýki ülke arasýndaki diplomatik diyalogun bu nedenle bölge için çok önemli olduðunu vurgulayarak, bu diyalogun karþýlýklý sözlü atýþmalardan çok daha yararlý o- lacaðýný sözlerine ekledi. AB DE ALNIZ DEÐÝLÝZ Stubb, Bu nedenle Baþbakan Erdoðan ile Ýsrail Baþbakaný Netanyahu bölgedeki i- ki demokrasinin temsilcileri olarak bir a- raya gelerek Ortadoðu nun yararý için nelerin yapýlacaðýný görüþmeleri gerekiyor diye konuþtu. Helsinki deki temaslarýmýzdan Türkiye nin AB de sanýldýðý kadar yalnýz olmadýðýný gördük. Bu kez Finlandiya da aþýrý saðýn yükseliþe geçmesiyle, bu ülkenin desteðinin ne kadar süreceði merak konusu olsa da en azýnda mevcut ortamda Ankara nýn Helsinki ye güvenebileceðini açýkça gördük. Semih Ýdiz, Milliyet, 12 Eylül 2011 DARBELERÝ KÝM ÝSTÝOR? Bu konuda kýt kaynaklara ve bir sürü yetersizliðe karþýn temel endüstrilerin kurulmasý bakýmýndan Türkiye nin gösterdiði performans, mukayeseli olarak bakýldýðý zaman dahi, birçok ülkeye göre önemli bir geliþmeyi ifade etmektedir. Sanayileþmenin, Türkiye de askeri darbeler ve müdahaleler açýsýndan hem uluslararasý ekonomik iliþkiler hem de toplumsal deðiþimin yarattýðý sorunlar bakýmýndan ö- nemli olduðunu belirtmek gerekir. Batý sistemi içerisinde, edilgen bir konumda bulunan Soðuk Savaþ Türkiye sinin, sanayileþmesi ve ekonomisini güçlendirmesi iki kutup arasýnda denge saðlama ihtimalini elde etmiþ bir ülke anlamýna geldiði için Batý açýsýndan çok makbul görülmediðini tahmin etmek zor deðildir. Ayrýca belli endüstrilerin kuruluþunda, Batý nýn Türkiye nin önünü kesen, ekonomik anlaþmalar ve uluslararasý iliþkilerdeki dayatmalarýna karþý Sovyetler Birliði ile iþbirliði yapma arayýþý, teknolojik transferlerle bazý endüstrilerin kurulmasýnýn Doðu Bloku üzerinden gerçekleþtirilmesi, bu baðlamda hatýrlanabilir. Diðer husus sanayileþmenin yarattýðý sosyal farklýlaþmalarla ilgilidir lerde görünürlük kazanan iþçi hareketleri, sendikal hak ve özgürlüklerin kullanýmý, demokratikleþme taleplerinin toplumsal temellerinin güçlenmesi, darbeler ve militer zihniyet açýsýndan bir kargaþa, anarþi ortamý olarak Brain Adcock / The Scotland Ha ni 12 Ey lül dar be ci le ri yar gý la na cak tý? BU GÜN 12 Ey lül dar be si nin yýl dö nü mü. An ka ra Ö zel et ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li, Ke nan Ev ren i le il gi li so ruþ tur ma baþ lat mýþ tý, ha týr la ya cak sý nýz. Dar be i le il gi li so ruþ tur ma nýn a çýl dý ðý ha - ber le ri, 17 Ey lül 2010 ta rih li in ter net si te le - rin de bu lu na bi lir. Se çim ler den bir haf ta ka dar ön ce de Ke - nan Ev ren'in An ka ra'da or du e vin de i fa de si a lýn dý. Sav cý, Ev ren'e 12 so ru sor du, o da hep si ni ya nýt la dý, böy le a çýk lan mýþ tý. O gün ler de, bu nun se çim ön ce si bir gös - te ri ol du ðu ko nu sun da çok ko nuþ tu ðu mu zu ha týr lý yo rum. Bu gü nün ta ri hi i se he pi miz bi li yo ruz: 12 Ey lül De mek ki a þa ðý yu ka rý bir yýl dýr, Ke - nan Ev ren ve ar ka daþ la rý nýn 12 Ey lül 1980 as ke ri dar be sin de ki rol le ri so ruþ - tu ru lu yor! Bir da va a çýl mýþ de ðil, bir id di a na me nin ha zýr lan mak ta ol du ðu nu da duy ma dýk. Böy le bir þey ol say dý, e min o lun ki ga ze te - le re ha ber o la rak yan sýr dý. ok sa sor gu nun ya pýl dý ðý gün ler de dü þün dük le ri miz doð ru muy du? Bu sor - gu la ma, sýrf o gün le rin se çim mey dan la - rýn da mal ze me ol sun di ye mi ya pýl dý? M. a kup ýl maz, Hür ri yet, 12 Ey lül 2011 geliþmesini engelleyen bir Bütün darbeler ve darbeciler gibi, ayný zamanda ülkenin zihniyet olarak da tarihe karþý sorumlu tutulacaklardýr. deðerlendirilmiþ ve müdahalenin gerekçelerinden birisi haline getirilmiþtir. KÂBUS BÝTTÝ MÝ? Kýsaca sanayileþmenin iki boyutu da darbecilerin ilgi alaný içerisindedir. Birinde, sistemin öngördüðü ve kontrolünde olan, bir ekonomi içinde kalýnmasý talebine karþýlýk vermek üzere hareket etmiþler, diðerinde ise sanayileþmenin ve toplumsal taleplerin yarattýðý farklýlaþmaya, demokratikleþme taleplerine baskýyla müdahale etmiþlerdir. Zira Türkiye nin demokrasisinin güçlenmesi, GERÝE çekilip o günleri bir film þeridi gibi yeniden seyretmeye çalýþtým. Otuz yýl öncesine, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin yapýldýðý güne, günlere gittim. Düþüncelerimi baðlayýp zihnimi serbest býraktým, gözümün önüne gelecek ilk film karesinin hangisi olacaðýný merak ederek gözlerimi yumdum. 12 Eylül filmi o kadar uzundur ki her bir karesi ayrý bir senaryonun konusu olabilir. O nedenle üstüne çok þey yazýldý ve daha da yazýlacak. Özellikle insani boyuttan bakarak yazýlmalý. En az üç kuþak bu darbeden doðrudan etkilendi zira. Demir pençenin hedeflediði insanlar, o günün gençleri ve onlarýn ana-babalarý ve çocuklarý olmak üzere üç kuþak doðrudan etkilendi. Acýlý binlerce ayrý yaþam öyküsü, cezaevlerinde, sürgünde geçen binlerce ayrý serüven doðdu. Bunlar daha da yazýlmalý. Ýçimdeki seçici binlerce film karesinden acaba hangisini seçecek diye gözümü yumup bekledim. E- þimle birlikte elimizde küçük bir valizle evimizin kapýsýný kimseler duymasýn diye usulca kapatýp merdivenlerden bilinmeyene doðru süzülüþümüz canlandý hafýzamda. Bu sessizce süzülüþten sonra kendi evimize bir daha dönmeyecektik. Ýçimiz buruk, anýlarla dolu eþyalarýmýzý da býrakarak, geriye bakmadan kapýyý çekip çýkmýþtýk. Kendi topraklarýmýzda kimliklerimizi gizlemeksizin serbestçe yaþayabileceðimiz günlerin geri gelmesi için u- zun yýllarýn geçmesi gerekecekti. Hafýzamda canlanan o kare büyüdü büyüdü bütün bir Türkiye oldu. Elinde küçücük valizler, çantalar veya eli boþ bir sürü insan, çoðu da genç insan evlerinden çýkýp ya da alýnýp bilinmeyene doðru gidiyorlar. Saða sola, yukarý aþaðý doðru kaçýþan insanlar. Tepede ise onlarý avlamaya çalýþan þahinler, akbabalar yýlýnýn eylülünde 1980 yýlýnýn 12 Eylül'ünü düþündüðümde kafamda canlanan film karesi bu oldu. BELÝRSÝZLÝÐE DOÐRU KOÞUÞAN ÝNSANLAR Ýçimdeki seçici binlerce farklý film kareleri içinden acaba bu kareyi neden seçmiþti? Ardýndan bu soru düþtü aklýma, bunu düþünmeye baþladým. Galiba buradaki psikolojik faktörü "belirsizlik" ögesi oluþturuyor. Hayatýn kendi doðal akýþý içindeki belirsizlikler güzeldir aslýnda. Geleceðin nasýl olacaðýný bilebilmek hayatýmýzý ilginç kýlmaz, tersine monoton yapar. Beni rahatsýz eden þey bu deðil, tepede birilerinin, binlerce insanýn geleceðini belirsizliðe sürükleyen be lir le me ci li - ði dir. Beþ ge ne ral o tu rup dar be yap ma ya ka rar ver miþ ler, son ra da dar be nin ko þul la rý ný ha zýr la mýþ, sa yý sýz in sa nýn ö lü mü ne ne den ol - istikrar içinde kalkýnmaya yol açacaðý için, ülkeyi kontrolü güç bir konuma taþýyacaktýr. 12 Eylül öncesi Türkiye deki sýcak çatýþmanýn adý sað-sol diye nitelendirilmiþ olsa da arka planda uluslararasý sistemin Türkiye ye verdiði rol, Batý ittifak sistemi içerisinde Türkiye nin belirlenmiþ misyonu ile Türkiye nin toplumsal geliþme dinamizminin yarattýðý çeliþkilerin yol açtýðý sonuçlarýn bulunduðunu görmek gerekir. Sürecin saðsol çatýþmasýna dönüþtürülmesi de bütünüyle Soðuk Savaþ dünyasý içerisinde üretilmiþ ve yönetilmiþ bir durumdur. Bugün Ergenekon süreci diye bilinen geliþmede ortaya dökülen birçok bilgi, belge kritik edildiðinde, bu tür illegal yapýlarýn, o gün Soðuk Savaþ sürecinde nasýl bir iç çatýþmayý örgütledikleri daha kolay görülebilir. 12 Eylülcüler sadece yaptýklarý iþkencelerle, cinayetlerle, baský ve zulüm düzeniyle ülkenin üzerine bir kâbus gibi çökmüþ olan siyasal rejimiyle hatýrlanmayacaktýr. Bütün darbeler ve darbeciler gibi, ayný zamanda ülkenin geliþmesini engelleyen bir zihniyet olarak da tarihe karþý sorumlu tutulacaklardýr. Vedat Bilgin, Bugün, 12 Eylül 2011 Ge ri ye bak tý ðým da muþ son ra da dar bey le ik ti da ra el koy muþ lar; ar dýn dan de mir pen çe - le ri ni ül ke nin bo ða zý na ge çir miþ - ler, genç, yaþ lý, ço luk ço cuk bin ler - ce in sa nýn bu gü nü nü ka ran lý ða bo ðup ge le cek le ri ni i se be lir siz li ðe sü rük le miþ ler... Ýþ le dik le ri ci na yet - le rin he sa bý ný so ra bil mek i çin ön ce a sýl so rul ma sý ge re ke ni so ra bil mek lâ zým. A sýl so rul ma sý ge re ke ni so - ra ma dý ðý mýz sü re ce 12 Ey lül'ün he sa bý ný so ra ma yýz. A sýl so ru ne? BU HAK KI NE RE DEN A LI OR SU NUZ? Mil yon lar ca in sa nýn ge le cek le ri - ni be lir siz lik le re it me hak ký ný bu beþ ge ne ral ne re den al dý? Bu na sýl o la bi lir? Na sýl ka bul e di le bi lir? Bu - gün hâ lâ "35. Mad de ol sun ol ma - sýn bu hak bi zim" di ye bi len ge ne - ral le rin ol du ðu yer de 12 Ey lül ru hu he nüz sön dü rü le me miþ de mek tir. Fa kat a sýl me se le Er ge ne kon-bal - yoz da va la rý ný kü çüm se yen ve ya ker hen o nay la yan si vil le rin var lý ðý - dýr. On la rýn ol du ðu yer de 12 Ey lül - cü ruh her za man ken di ni bes le ye - cek kan da mar la rý bu lur ken di ne. Bu gün hâ lâ "35. Mad de ol sun ol ma sýn bu hak bi zim" di ye bi len ge ne - ral le rin ol du ðu yer de 12 Ey lül ru hu he nüz sön - dü rü le me miþ de mek tir. Za ten sö züm yal nýz as ke ri ye ye de ðil, as ker ol sun si vil ol sun mil - yon lar ca in sa nýn ge le ce ði ni be lir le - me hak ký ný is ter din, is ter dev let, mil let, is ter zen gin lik, re fah, sos ya - lizm ve hat ta is ter se in san cýl lýk a dý - na ol sun be lir le me hak ký ný ken din - de bu lan seç kin a zýn lýk la ra dýr. Her bi ri miz geç mi þi miz den ve to pu muz 12 Ey lül' den ders çý kar - mak la so rum lu i sek, ken di a dý ma çý - kar dý ðým ders ken di ge le ce ði mi hiç kim se ye e ma net et me mek tir. Ne bir ik ti da ra, ne bir par ti ye ve ya gru ba, ne de bir i nan ca, i de o lo ji ye, ne de ço ðun luk la ra. Bu nun a dý öz gür lük - çü de mok ra si dir. Bu yak la þým, öz gür bir seç mey le bir i nan cý, bir i de o lo ji yi, bir si ya si par ti yi, bir gru bu seç me me en gel de ðil kuþ ku suz. Ka ným ca, 12 Ey lül'den de geç - miþ ten de çý ka rý la cak en ö nem li ders mü kem mel ge le cek i çin bu gü - nün i yi si ni fe da et me mek tir. Fe da et me ye ha zýr ol du ðu muz an da mü - kem me li tem sil id di a sýn da o lan bi - ri le ri ne ge le ce ði mi zi tes lim et miþ o - lu yo ruz. Ý yi a ra yý þý i çin de ki ha ya týn be lir siz lik le ri gü zel dir. Bu nun ko þu - lu i se halk la rýn, top lu luk la rýn, bi rey - le rin ken di ge le cek le ri ni be lir le me hak ký na ko þul suz sa hip ol ma sý dýr. Na bi að cý, Ta raf, 12 Ey lül 2011

9 fer sa dog ni as ya.com.tr Vic da ný nýn de rin lik le rin den ko pup ge len bu fer yat, tür kü þek lin de ta kat tur et ti. Ve biz de so ra lým ken di mi ze: Bu dün ya ya ni ye gel dik? Fut bol ma çý na gi den fa na tik ta raf tar lar Öl me - ye, öl me ye gel dik! di ye rek ha yat la rý ný or ta ya ko - yar ken; þu u run da ol ma lý yýz ki, Ým ti han ol ma ya, im ti han ol ma ya gel dik! Al lah bi zi her hâ li miz le im ti han e di yor. Na sýl bir ha yat ser gi le ye ce ðiz? E þi miz le, i þi miz le, fi il le ri miz le, dav ra nýþ la rý mýz - la, ko nuþ ma mýz la, sus ma mýz la vs. im ti han da yýz MAKALE 9 Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim! hep. Að zý mýz dan çý kan her söz, yü zü müz de ki her mi mik le im ti han da yýz. Ýn san lar, hay van lar ve ne bat lar hak kýn da ve re - ce ði miz ka rar lar la da im ti han da yýz. Mal i le, þan i le, kýt lýk i le, mu sî bet i le. vs. Al lah mal ve rir im ti han e der, ma lý a lýr im ti han e der, ço - cuk ve rir im ti han e der, ço cu ðu a lýr im ti han e der, ço cuk ver mez im ti han e der, sað lýk ve rir im ti han e der, sað lý ðý mý zý a lýr im ti han e der. Sý kýn tý ve rir im - ti han e der, hu zur ve rir im ti han e der. Ba þör tü sü i le im ti han e der, baþ ka bir me se le i le im ti han e der... Sab rý mýz, se ba tý mýz, ve fa mýz, mü ca de le - miz, hiz me ti miz, ça lýþ ma mýz, gay re ti miz, doð ru lu ðu muz, ha yâ mýz, if fe ti miz ve sa vaþ lar kar þý sýn da ki tu tu mu muz, yak la þý mý mýz la im - ti han e der... Te vek kü lü müz, söz le ri miz, ta výr la rý mýz, yak la - þým tar zý mýz, ha ya týn her saf ha sý, ka re ka re im ti - han e dil mek te, sý nan mak ta yýz. Her ha li miz le zer - re zer re, a dým a dým, hal hal, ta výr ta výr, söz söz im ti han da yýz! Ve ha ya tý mý zýn her a ný i çin he sap ve re ce ðiz. Bir çok â yet te 1, bu dün ya ya im ti han ol mak i çin gön de ril di ði miz ve her þey le im ti han ol du ðu muz tek rar be tek rar vur gu la nýr: Ba zý la rý nýn me âl le ri þöy le: Ýn san lar, im ti han dan ge çi ril me den, sa de ce Ý - man et tik de me le riy le bý ra ký lý ve re cek le ri ni mi san dý lar? An dol sun ki, biz on lar dan ön ce ki le ri de im ti han dan ge çir mi þiz dir. El bet te Al lah, doð ru la rý or ta ya çý ka ra cak, ya lan cý la rý da mut la ka or ta ya ko - ya cak týr., O ki, han gi ni zin da ha gü zel dav ra na ca - ðý ný sý na mak i çin ö lü mü ve ha ya tý ya rat mýþ týr. O, mut lak ga lip tir, çok ba ðýþ la yý cý dýr. 2 Ve Ri sâ le-i Nur da kar þý kar þý ya ol du ðu muz im - ti han þu þe kil de i fa de e di lir: Her ke sin, i man mu ka bi lin de, bu ze min yü zü ka dar bað lar ve ka sýr lar la mü zey yen ve bâ ki ve da - i mî bir tar la ve mül kü ka zan mak ve ya kay bet mek dâ vâ sý ba þý na a çýl mýþ. E ðer i man ve si ka sý ný sað lam el de et mez se kay be de cek. Ve bu a sýr da, mad diy - yun luk tâ u nuy la çok lar o dâ vâ sý ný kay be di yor. Hat tâ bir ehl-i ke þif ve tah kik, bir yer de kýrk ve fi - yat tan yal nýz bir kaç ta ne si ka zan dý ðý ný se ke rat ta mü þa he de et miþ; ö te ki ler kay bet miþ ler. A ca ba bu kay bet ti ði dâ vâ nýn ye ri ni, bü tün dün ya sal ta na tý o a da ma ve ril se dol du ra bi lir mi? 3 Ý ki ka pý lý bir ha na, gön de ril dik im ti ha na!.. Dip not lar: 1- Âl-i Ým ran, 186., Zü mer, 49., Mü mi - nûn, 30.; En bi ya, 35.; Fur kan, 20., Mu ham med, 31., Ba ka ra, 214. vd. 2- Kur ân, An ke bût: 2-3, Mülk: A sây-ý Mû sâ, s (0 505) aratýlýþ ve sebepler Elif Haným: En am Sûresi 101. âyeti kâinatýn yoktan var edildiðini yazýyor. O yeri ve göðü yoktan var etti. buyruluyor. Kâinat bir sebeple mi, yoksa yoktan mý var edildi? Her þeyin bir sebebi mi var, yoksa yoktan mý var ediliyor? Her þeyin sudan yaratýldýðýna tamam diyelim peki her þeyin yaratýlmasýna sebep olan su kendisi yaratýlmamýþ mý? Za man a dým lar Neh re düþ mek tir yü rü mek; ak mak týr a - dým lar; meç hû le, öz gür lü ðü, öz gün lü - ðe dal ga lan mak Ak týk ça te miz le nir ne hir ler, ak týk ça a çý lýr, a çýl dýk ça de niz le re yak la þýr lar. ü rü mek de öy le de ðil mi? ü rü - dük çe yü rek sý zý la rý a za lýr, don muþ dü þün ce - ler dö kü lür, dur gun laþ mýþ duy gu lar ha re ket - le nir, dü þe cek gi bi o lan lar dü þer, düþ sün de. Ki mi dü þün de yü rür, ki min i çin de, ki mi i çi - nin i çin de. Ha ki kat a ra yan lar i se her da im yü rür; bu di yar dan baþ ka di ya ra, bu fi kir den baþ ka fik re, bu hik met ten baþ ka hik me te. Bir dam la ya, bir da ne ye, bir an a, bir ba ký þa kan maz lar. Coþ kun çað la yan lar bi le sus tu ra - maz ha ki kat su suz luk la rý ný, dam la la rý zin cir ya par lar; yü rür ler de yü rür ler. Dað lar, o va lar, te pe ler, de niz ler, der ya lar, yýl dýz lar, ga lak si ler düm düz dür on lar i çin. Cad de ler de, çýk maz so kak lar da yü rür ken yü rek le ri yýl dýz lar da hik met ge zi ler de dir. Ak lý do yur mak, kal bi mut ma in et mek, vic da ný ra - hat lat mak kaç fer sah yü rü me yi ge rek ti rir? Ke le bek a dým lar la yýl dýz la ra çýk mak, ý þýk hý - zýn dan da ha bü yük hýz la kâinatlarý e lek gi bi geç mek; ak la ha yal ol sa da kal be zor mu? Dur mak; do nuk luk, za man da a sý lý kal mak, an da bo ðul mak. Ten de kir dir tem bel lik. Dur - mak; yok lu ða ya kýn lýk, me kân da yar sýz lýk, za - man da ya rar sýz lýk. A dým sýz lýk; a de me a týl - mak, a ta le te düþ mek. Dü þün ce ler yo rar, me - kân bo ðar, za man sý kar; geç mez o lur an lar, git mez o lur e lem ler, ak maz o lur ke der ler. Du ran e lek tron, ak ma yan ay, dön me yen dün ya, gez me yen ga lak si gö rül müþ mü? Ýn - san ni ye dur sun, ha ki kat a dým lar at ma sýn, hik met yü rü yüþ le re çýk ma sýn? Su a kar, yýl dýz ka yar; in san a dým lar, yü rek yü rür. Bü yük a - dam lar dur du ðu yer de bü yük ol ma mýþ týr; yü - rü müþ ler dir sür gün ler de, hic ret ler de. Ýç le ri - nin a ra yý þý ný dýþ la rýn da da gös ter miþ ler, vus - la ta var mýþ lar sa bi le ha ki kat ta va fý ný bý rak - ma mýþ lar dýr. Kü çük ler; kü çük kö yün de, kü çük þeh rin de, kü çük dü þün ce sin de, kü çük sev gi sin de kal - mýþ, yü rü mek ten kork muþ, kü çük ol ma ka - der le ri ni ken di le ri çiz miþ tir. Ka lýn bir çiz gi dir yü rü me mek, ne bit me yen ö mür dür a dým la - ma mak. Bir ne hir de i ki de fa yý ka nýl maz mýþ; han gi a dým bir bi ri nin tek ra rý ki, han gi an di ðe ri nin ay ný sý? Za man neh ri ne dü þen kâ i nat, hiç ye - rin de dur muþ mu, du ru yor mu? An be an son suz luk se nar yo la rý nýn pro va sý ný ya pý yor. Þim di yü rü mek za ma ný, za man a dým la rý ný hýz lý a tý yor çün kü. VECÝZE Ý'lem eyyühe'l-aziz! Eðer dünyanýn veya vücudun mülkiyeti, zýlliyeti sende ise, taahhüt, tahaffuz, korku külfetleriyle nimetlerden lezzet alamazsýn, daima rahatsýz olursun. Çünkü, noksanlarý tedarik, mevcutlarý telef olmaktan muhafaza ile daima evham, korkular, meþakkatlere mahal olursun. Halbuki, o nimetler, Mün'im-i Kerîmin taahhüdü altýndadýr. Senin iþin Onun sofra-i ihsanýndan yiyip içmekle þükretmektir. Þükürde bir zahmet yoktur. Bilâkis, nimetin lezzetini arttýrýr. Çünkü þükür, nimette in'âmý görmek demektir. Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 104 Darbecilerle ýrkçýlarýn zekâ seviyesi Be di üz za man'ýn i ki mek tu bun dan: 1) Sa yýn Ad nan Men de res, Halk çý lar ýrk çý lý ðý el de e dip tam si zi mað lûp et me ye bir ih ti mal i ka vî i le his set tim. Ve Ýs lâ mi yet na mý na te lâþ e di yo rum. (E mir dað Lâ - hi ka sý, s. 387) 2) Re i si cum hur'a ve Baþ ve kil'e, (Ba yar'a ve Men de res'e) Bi rin ci Harb i U mu mî de yi ne ýrk çý lý ðýn is ti ma - liy le mü ba rek kar deþ A rap la rýn mü ca hid Türk le re kar þý za ra rý gö rül dü ðü gi bi, þim di de u huv vet i Ýs lâ mi ye ye kar þý is ti mâl e di le bi lir ve is ti ra hat i u mu mi ye düþ man la rý giz li din siz - ler, yi ne o ýrk çý lýk la bü yük za rar ver me ye ça lýþ - týk la rý na e ma re ler gö rü nü yor. (A ge, s. 437) Ha ya tý nýn son dev re sin de "Es ki par ti - nin müf rit ve ma son ve ya ko mü nist mâ nâ sý ný ta þý yan kýs mý, i ki müt hiþ dar be yi De mok rat la ra vur ma ya ha zýr la ný - yor lar" di yen (A ge, s. 271) Be di üz za man Haz - ret le ri nin bir hiss i kab le'l vu kû (ön se zi) i le ha ber ver miþ ol du ðu 27 Ma yýs (1960) Dar be si nin ü ze rin den el li yýl, 12 Ey lül (1980) Dar be si nin ü ze rin den i se o tuz yý lý aþ kýn bir za man geç ti. An cak, bu i ki deh þet li dar be nin a sýl he de fi ve ger çek ma hi ye ti hak kýn da in san la rý mý zýn ye ter li bil gi ve ir fâ na sa hip ol duk la rý, ya ni bu i ki ha di se nin iç yü zü nü hak kýy la bi le cek du - ru ma gel dik le ri yi ne de söy le ne mez. Bu ra da kast et ti ði miz bil gi ve ir fan yok - sun lu ðu na, dar be ler de ma þa o la rak kul la ný - lan cun ta cý lar da da hil dir. E vet, on lar bi le kim ler ta ra fýn dan ve ne mak sat la kul la nýl dýk la rý ný bil mi yor lar; da - ha sý, bu nu bi le cek fi kir den, gör gü den ve ze kâ mer te be sin den mah rum dur lar. * * * Tür ki ye'de dar be ya pan lar, muh tý ra ve - ren ler, ya hut dar be yap ma he ve sin de o lan - lar, hiç þüp he siz "Halk çý lar ve ýrk çý lar"dýr. On la rý kul la nan lar i se, Sa be ta ist ler i le kö kü ha riç te o lan ko mü nist ler ve far ma son lar ol muþ tur. Dar be ci ler gi bi, ýrk çý la rýn da uf ku dar dýr. Ze kâ de re ce le ri dü þük tür. At göz lü dür ler. Ge niþ dü þü ne mi yor lar. Hep þah sî ik bâl le ri - ni ve ya kýn çev re si nin (fi kir da þý, par ti da þý, ýrk da þý, yol da þý...) men fa a ti ni e sas al dýk la rý i çin, ha ya ta ve dün ya ya ge niþ pen ce re den ba ka mý yor lar. Bun lar, ta bi at la rý ge re ði, i lim de ye ter siz, fi kir de za yýf kal dýk la rý i çin, her fýr sat ta kuv - vet kul lan ma yý ma ri fet sa yar lar. Ö küz ve ka týr da kuv vet li dir; lâ kin, on lar baþ ka sý ta ra fýn dan gü dül me ye mah kûm dur. Kuv vet, el bet te ki lâ zým dýr; fa kat, o kuv - vet hak kýn ya nýn da ve ak lýn e lin de ol mak þar týy la... Ak si hal de, me þûm bir â le te dö ner ve çok bü yük za rar la ra se be bi yet ve rir. * * * Dar be ci ler, gû yâ "u çu ru mun ke na rý na sü - rük le nen va ta ný kur tar ma"ya ça lý þýr lar hep. Irk çý lar i se, za ten "mil let i çin" var dýr lar ve bu u ður da ken di le ri ni fe dâ et me ye ha - zýr dýr lar. Oy sa, bun lar i çin va tan ve mil let kav ram la - rý tü müy le "ka muf laj"dan i ba ret tir. Do la yý sýy - la, va ta na ve mil le te þer den baþ ka hiç bir ha - yýr la rý, fay da la rý yok tur ve ol ma mýþ týr. Zi ra, ta rih bi ze þu nu gös te ri yor ki: Dar - be ler, ül ke yi da i ma ge ri gö tür müþ; ýrk çý lýk i se, bu laþ tý ðý mil le ti pe ri þan e dip dev le ti za - a fa uð rat mýþ týr. Ýþ te, si ze i ki mi sâl: Dar be ve mil li yet çi lik dal ga sý nýn, Os - man lý yý na sýl pa ram par ça et ti ði ve mil let le - ri ne tür ba di re le re sü rük le di ði bü tün a çýk - lý ðýy la or ta da de ðil mi? Ke za, Ý tal ya'da ki fa þiz min ve Al man - ya'da ki Na ziz min, na sýl bir Dün ya Sa va þý na yol aç tý ðý, o mâ mur ül ke le ri na sýl ha ra be ye dön dü rüp mil yon lar ca in sa ný pe ri þan ha le ge tir di ði, gö zü müz ö nün de son de re ce ta ze ve çar pý cý bir ör nek de ðil mi dir? Dar be ler den, Ba as çý lar dan (A rap mil li yet - çi li ði) bir tür lü kur tu la ma yan I rak, Su ri ye, Mý sýr, Lib ya, Tu nus, Ce za yir... gi bi ha len de san cý lar i çin de kýv ra nan ül ke le rin du ru mu nu da bi rer ký yas o la rak dü þü ne bi lir si niz. * * * Dün kü Va tan ga ze te sin de, Prof. Ma hir Kay - nak'la ge niþ çer çe ve li bir rö por taj ya yýn lan dý. Son o la rak, o tuz bi rin ci yýl dö nü mü mü - na se be tiy le 12 Ey lül Dar be siy le il gi li ya pý - lan bir de ðer len dir me yi na za ra ve re rek ko - nu ya nok ta ko ya lým. Dün kü (12 Ey lül 2011) Va tan ga ze te sin - de Prof. Ma hir Kay nak'la ya pý lan bir rö por - taj ya yýn lan dý. Mi ne Þe no cak lý'nýn rö por ta jýn dan a þa ðý - ya al dý ðý mýz ký sa cýk bir bö lüm, sa ný rým bu - ra da e le al dý ðý mýz te mel ko nu ya ö nem li öl - çü de ý þýk tu ta cak tür den. Bu yu run, bir lik te o ku ya lým... So ru: Tür ki ye nin ABD i le i liþ ki le ri na sýl o - la cak pe ki? Bo zul ma dan de vam e de cek mi? Ce vap: Ta bi i... Biz de geç miþ te bir sü rü çe liþ ki yi ya þa dýk. De dik ki, De mi rel A me - ri ka ta ra fýn dan ge ti ril miþ tir. Mor ri son Sü - ley man dýr! Bi li yor su nuz, Mor ri son Knud - sen mü hen dis lik fir ma sýn da ça lýþ tý ðý i çin, De mi rel i e leþ ti ren çev re ler 60 lý yýl lar da ken di sin den bu sý fat la bah se di yor du... A ma son ra ne ol du? 1970 li yýl lar da CI - A in Tür ki ye þe fi Pa ul Hen ze, 12 Ey lül Dar - be si ni Baþ kan Jimmy Car ter a Bi zim ço - cuk lar ba þar dý! di ye ha ber ver di. Kas tet ti ði ço cuk lar dar be yi ya pan ge ne ral ler di. a ni A me ri ka lý lar De mi rel i de vir di ler! Ne ol du? De mi rel in ye ri ne Ö zal gel di. Çün kü, 12 Ey lül Dar be si nin a sýl a ma cý Ö - zal gi bi bi ri ni ge tir mek ti. Ö zal, Tür ki ye yi dün ya ya aç tý. Dün yay la e ko no mik o la rak bü tün leþ tik, de ðil mi? a ni, kü re sel ser ma ye Tür ki ye ye ilk a dý - mý ný o za man at tý. So ru: Bu plân lar 31 yýl ön ce mi ya pýl mýþ tý? Ce vap: Ta bi i... Da ha da ön ce sin den hat ta! So ru: Ý yi a ma De mi rel de bu nu ya pa maz mýy dý? Ce vap: De mi rel in e ko no mi po li ti ka sý fark lýy dý. O it hal ci de ðil, i kâ me ciy di. a ni dý þa rý dan it ha lat ye ri ne, i çe ri de ü re tim po - li ti ka sý gü dü yor du. Tür ki ye nin dýþ bor cu he men he men hiç yok tu. Çok dü þük tü. Bu an lam da, dün ya nýn en ba ðým sýz ül ke le rin - den bi riy di Tür ki ye. A ma sol cu lar de di ler ki, De mi rel den kur ta ra ca ðýz Tür ki ye yi ve ba ðým sýz ya pa - ca ðýz. Ve ne ol du? Ö zal ý ge tir di ler! Kü re - sel ser ma ye nin ö nü nü aç tý lar. So ru: Tür ki ye, De mi rel za ma nýn da ba ðým - sýz dý de di niz... Pe ki a ma sol cu lar bu o la ný bi - te ni gö re me di ler mi, a na liz e de me di ler mi? Ce vap: Ha yýr. Far kýn da de ðil ler di. O la yý a - na liz e de mi yor lar dý. Genç sol cu lar â let o la rak kul la nýl dý, di ðer le ri de öy le. Bil gi siz di ler. So ru: Pe ki De mi rel bu a na li zi ya pa bi li yor muy du? Ce vap: O nu bil mi yo rum. A ma Av ru pa ve ABD or tak o la rak bu o pe ras yon la rý yü - rü tü yor du. A maç la rý Tür ki ye yi e ko no mik a çý dan dün ya ya aç mak tý. Ge nel kur may Baþ ka ný Ev ren e ðer çý kýp da, Ço cuk lar hiç uð raþ ma yýn biz dar be yap ma yýz de sey di, bi ter gi der di. A ma a maç dar bey di. Ba kýn, o gün ler de sol cu lar Tür ki ye den ka çýn ca Av - ru pa ya gi di yor du, hiç Sov yet ler Bir li ði ne git mi yor du. Ay rý ca o dö nem de Sov yet ler Bir li ði i le çok ya kýn i liþ ki le ri miz var dý. Dün ya da Sov - yet yar dý mý a lan i kin ci ül key dik. Öy ley se, dar be ci le rin söy le di ði gi bi ni ye Tür ki ye yi de vir mek is te sin ler di? A ma bun lar gö rü le - me di. Sol cu lar kalk tý lar, Kah rol sun De mi - rel! de di ler. Ba ðým sýz lýk i çin yap tý lar bu nu. A ma 12 Ey lül ün ni çin ya pýl dý ðý ný bir çok ki þi bi li yor du, Ev ren ha riç! So ru: Ni ye öy le dü þü nü yor su nuz? Ce vap: Bu a maç la rýn hiç bi ri nin far kýn da de ðil di ki! Ge tir di ler Ev ren i, a nar þi yi or ta - dan kal dýr dý. A ma o da a nar þi yap tý. Mem - le ke ti kur tar mak i çin... So ru: Kur tar mak i çin yap tý, a ma PKK yý bü yü ten de 12 Ey lül dar be si ol du? Ce vap: E vet. PKK yý da ha son ra da va ta - ný ný çok se ven ler bu ha le ge tir di ler. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Önce sebep kavramýný kavrayalým. Eþyayý baðlý olarak gördüðümüz sebepler, Allah ýn izzet ve azamet perdesinden baþka bir þey deðildirler. Eþyayý sebeplere takan bizzat Cenâb-ý Allah týr. Allah ýn izzet ve azameti böyle istiyor. 1 oksa sebepler Cenâb-ý Allah ýn hâþâ iþini kolaylaþtýran unsurlar deðildirler, yardýmcýlarý deðildirler, yaratýlýþ için olmazsa olmaz þeyler deðildirler. Cenâb-ý Allah elbette dilediði anda sebepsiz de yaratýr. Dolayýsýyla bahsettiðiniz Bediu s-semavati ve l-ard (O, göklerin ve yerin eþsiz (örneksiz, yok iken modelsiz ve ilk olarak) yaratýcýsýdýr.) 2 âyetiyle, Her canlýyý sudan yarattýk. 3 âyeti arasýnda hiçbir çeliþki bulunmamaktadýr. Hiç þüphesiz su da yaratýlmýþtýr. Ardýndan sudan, sayýsýz canlý da yaratýlmýþtýr. Sebepleri yaratan da, sebeplerin sebep olduðu varlýklarý yaratan da hiç þüphesiz Cenâb-ý Allah týr. Burada sebeplerin, (meselâ suyun) yaratýlmýþ olmaktan baþka hiçbir makamý mevkii yoktur. Bir de meseleye mülk ve melekût açýsýndan bakalým: Kur ân a göre Mâlikü l-mülk 4 olan Cenâb-ý Hak hem mülk sahibidir 5, hem de her þeyin melekûtu, yani iç yüzü kendi elindedir. 6 Mülk ve melekût tabirlerini tefsir eden Bedîüzzaman Hazretleri, eþyanýn dýþ yüzünü mülk, iç yüzünü ise melekût 7 olarak tanýmlar. Saîd Nursî Hazretleri, eþyanýn iki yüzünü aynanýn iki yüzüne benzetir. Aynanýn bir renkli, bir de þeffaf yüzü vardýr. Aynanýn renkli yüzü muhtelif renklerle karýþýk ve mattýr. Fakat diðer yüzü, þeffaftýr, parlaktýr, güzeldir, berraktýr, nettir. Bedîüzzaman Hazretlerine göre, her þeyin mülk ciheti, aynanýn renkli ve mat yüzüne benzemektedir. Bizim ünsiyet ettiðimiz, alýþa geldiðimiz, ülfet kazandýðýmýz, dostluk kurduðumuz, içli dýþlý olduðumuz varlýklarýn dýþ yüzü bu yüzdür. Bu yüz, binlerce renkler, haller ve tavýrlar içindedir. Allah ýn kudretine birer perde hükmünde vaz edilen sebepler bu yüzdedir. Aslýnda her þey doðrudan Allah ýn kudretine baðlý iken araya sebeplerin konulmasý, Allah ýn izzet ve azametini insanlarýn zahir nazarlarýndan korumak içindir. Böylece insanoðlu hikmetini bilmediði bir takým olaylar ve tavýrlar karþýsýnda direkt sebepleri sorumlu tutacak, ilk plânda Allah ýn kudretini sorgulamayacaklar. Bu, Allah ýn izzet ve azametine karþý daha saygýn bir tutumdur. Fakat burada azamî dikkat etmeli; hakký ve yetkisi olmadýðý halde sebeplere çok fazla pay vererek, sebeplere olaylarýn birinci derecede etkeni veya- hâþâ yaratýcýsý manasý yüklenmemelidir! Zira Allah ýn tevhîd ve celâli bu yanýlgýyý asla kabul etmemektedir. Çünkü bu yaklaþým Allah ýn birliði esasýna zýttýr! Binaenaleyh, sebeplere sadece bir perde nazarýyla bakmalý; sebepler perdesi arkasýnda doðrudan Allah ýn kudreti görülmelidir. Üstad Saîd Nursî Hazretleri burada Hazret-i Azrail in (as) bir hatýrasýný naklederek meseleye açýklýk kazandýrýr: Kendisine ruhlarý kabz etmek vazifesi verilen Azrail Aleyhisselâm, Cenâb-ý Hakk a demiþtir ki: Bu vazifeyi yürütürken Senin kullarýn bana küsecekler! Cenâb-ý Hak hikmet lisanýyla ona demiþtir ki: Seninle kullarýmýn ortasýna musîbetler ve hastalýklar perdesini býrakacaðým! Kullarýmýn þikâyeti onlara gidecek; sana küsmeyecekler! Bedîüzzaman Hazretleri ne göre, nasýl ki hastalýklar ve musîbetler birer perdedirler; ölümün mes ûliyetini üstlenmektedirler. Ruhlarýn kabz edilmesinde Azrail Aleyhisselâmýn vazifesinde ise hakikî güzellik söz konusudur. Öyle de, Hazret-i Azrail (as) dahi bir perdedir; ruhlarýn kabzýnda zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düþmeyen hallere mercidir. Azrail Aleyhisselâm, o memuriyete bir nazýr ve kudret-i Ýlâhiyeye bir perdeden ibarettir. Çünkü ölümü yaratan, bizzat Cenâb-ý Hak týr. 8 Varlýklarýn diðer yüzü ise melekût ve hakikat tarafýdýr; bu yüz aynanýn þeffaf ve parlak yüzü gibidir. Burada her þey þeffaftýr, parlaktýr, aydýnlýktýr, güzeldir. Bu yüzde her þey doðrudan, aracýsýz ve sebepsiz Allah ýn kudretine baðlýdýr. Netice itibariyle; Cenâb-ý Hak hem mülk dediðimiz dýþ-görünen âleme; hem de melekût dediðimiz iç-görünmeyen-emirler âlemine muhtelif isimleriyle ayný anda, zamansýz hükmetmektedir. Dipnotlar: 1- Mesnevî-i Nuriye, s. 13, 2- En âm Sûresi: 101, 3- Enbiya Sûresi: 30, 4- Âl-i Ýmrân Sûresi, 3/26, 5- En am Sûresi, 6/73, 6- Mü minûn Sûresi, 23/88; âsîn Sûresi, 36/83, 7- Sözler, s. 264; Mesnevî-i Nûriye, 91, 8- Sözler, s. 265.

10 10 KÜLTÜR SANAT Bir dokunuþla tebessüm ettiler Bahçedeki kanepede tek baþýna oturuyordu. Sessiz, durgun, hareketsiz, bir noktaya düþünceli bakýþýndan ve hüzünlü duruþundan hayattan, çevresinden ve kendisinden uzaklaþtýðý anlaþýlýyordu. Aðustos sýcaðýnda etrafýnda çalýþan fýskiyelerin serptiði serin sularda yýkanan serçelerin cývýldaþmalarý, yeþil çimenlerin ve çiçekler üzerinde uçuþan kelebekler ve kamelyanýn üstüne ardýlmýþ asmalardaki ala göklü ü- zümlerin ve birçok süslü, san'atlý, hikmetli güzelliklerin insan ruhuna verdiði ferahlýktan epey uzaklaþmýþtý. Adeta çorak bir toprakta, uçsuz bucaksýz çölde umutsuz, susuz, yalnýz bir adamýn seraba baktýðý gibi kalbinin kýrýklýklarý ve gönlündeki fýrtýnalarýn içinde kaybolup gitmiþ bir noktaya bakýyordu. Anlaþýlan zamanýn hýzlý ve acýmasýz çarklarý peþ peþe döndükçe en güzel yýllarý, duygularý, e- melleri, emekleri, hayalleri, sevinçleri derleyip toplayýp harap bir þekilde, mazinin güveli, köhne, kuru ve boþ ambarlarýna atmýþtý. Göðsüne çarpan yorgunluklarý, zihnindeki durgunluklarý ve hayatýndaki zorluklarý hep yenerek, üstesinden gelerek geçirmiþti günlerini. Artýk gücü, kuvveti, enerjisi ve dünyasý küçülmüþtü. aþý ilerledikçe omuzundaki yükleri de alabildiðine aðýrlaþmýþ, çekilmez hale gelmiþti. Taþýmak, kaldýrmak, iki ucunu bir yere getirmek gittikçe zorlaþýyor, her geçen gün mesafe artýyordu. Bir süre o halini uzaktan izledikten sonra mutlaka varýp görüþmek, konuþmak, paylaþmak gerektiðini düþündüm. anýna yaklaþtýðýmda O, hâlâ derinliklerde ve taþýmaya çalýþtýðý yaþlý, yorgun ve yýpranmýþ bedenden uzaklardaydý. Selâm verip elimi omuzuna koyunca intibaha geldi. üzleþtiði geçmiþinin dumanlý ufuklarýndan sýyrýlarak dalgýn bakýþlarýný yüzüme çevirdi. Alnýndaki derin çizgiler, donuk, yorgun gözleriyle ve gözlerinin altýndaki mor halkalarýn bütünleþtiði hüzünlü bakýþlarýnda belki de hayatýnýn þifresi gizliydi. Bir insanýn küçücük kalbi içerisindeki dünyasýnýn siyah bir tülle örtülmüþ olmasýný; güzellikler, ýþýk, sýcak ve canlýlýklar içinde bile insaný dondurup bir noktaya, bir bakýþa ve sabit duruþa mahkûm ettiðini görüyor gibiydim. Kâinatýn küçücük bir fihristesi olan insan, yine kâinatýn kalbi hükmünde olan dünya içinde her þeye kapýlarýný sýkýca kapatmýþ âdeme mahkûm etmiþçesine sessiz, sakin, iççekiþsiz her þeye bigâne vaziyetteydi. Onun yüreðinde kopan fýrtýnalarý gökyüzündeki bulutlar gibi kendi yelpazesine býrakarak; gönül daðýnýn yamaçlarýna tulu eden ýlýk meltemlerle ve imanýn þefkat dolu ýslâh ýþýklarýný i- þaret etmek için etrafýndaki güzelliklere bakýþlarýnýn yönünü çevirdim. Ona aðaçlarý, kuþlarý, serçeleri, kelebekleri, çiçekleri nazara verip o dehlizden uzaklaþtýrmak gerekiyordu. Kâinattaki sesleri, nefesleri, san'atlarý, zikirleri, ibadetleri ile Sani'-i zü'l-celâlin yarattýðý san'atý, estetiði, güzelliði, þefkat ve merhametiyle lütuflarý, ihsanlarý, ikramlarý doðru yönünü çevirmek istedim. Omuzuna dokunuþtaki sýcaklýk, samimiyet ve elektrikle zemberekten boþalmýþ saat gibi hiçbir þey anlatmaya fýrsat vermeden; peþ peþe hayatýnýn serencamýný bir çýrpýda anlatýverdi: Çok çalýþtým, çok kazandým. Paralarým, arabalarým, traktörlerim, arazilerim oldu. Kazanýrken de ne yalan söyleyeyim, biraz haram da karýþtýrdým. aþantým düzenli deðildi. Ýller Bankasýnýn depocusuydum. Bana para veren müteahhitlere malzemeleri tam ve eksiksiz teslim ederdim. Beni görmeyenlere mal, malzemelerini tam vermezdim, yok derdim. Böyle bir düzen tutturmuþtum. Çok paralarým oldu. Herkes bana imreniyordu. Bu devran oðlumun yetiþmesine kadar sürdü. Oðlum büyüdükten sonra kazandýklarým birer birer elden çýkmaya baþladý. üz elli dönüm araziyi satýp yedi. edi tane traktör ve on bir tane taksiyi satýp harcadý Durumumuz bozuldu, muhtaç hale geldik.. Sonunda hiç ummadýðým, beklemediðim, girmeye ihtimal bile vermediðim huzurevindeyim. Bir saatlik anlattýklarýndan aklýmda kalanlarý hatýrlamaya çalýþýrken benim gaflet ve yorgunluðumu hissetmiþ olmalý ki anlattýklarýna ait soruyu kendisi sordu: Baþýma gelen musîbetlerde ve mallarýmýn zail olup gitmesinde karýþtýrdýðým haramlarýn tesiri var mýdýr acaba? Adem Eskici nin omuzuna dokunmamla seksen senelik ömrünün hülâsasýný dinledim. Bana yönelttiði sorunun mukabilinde aldýðý bir tebessümle, iç dünyasýndaki tenakuzlarla, karmaþýk, çetrefilli sorulara cevap bulmak için sükûnetli haline yeniden geri döndü. Kendinden ve benliðinden uzaklaþarak kalbinin derinliklerindeki yalnýzlýðý tercih etti. Osmanlý tarihçisi Dr. Carolin Finkel ve beraberindeki 8 kiþilik ekip, Evliya Çelebi nin çýktýðý hac yolculuðunun ilk etabýný Bursa Büyükþehir Belediyesinin katkýlarýyla at üzerinde katediyor. Finkel, Evliya Çelebi olu olarak bilinen kültürel yol un geliþtirilmesi ve tanýtýlmasýný amaçladýklarýný söyledi. olda çeþitli sebeplerle yaralanan atlarýn tedavisini de ekip yapýyor. FOTOÐRAFLAR: AA Evliya Çelebi nin izinde ÜNLÜ GEZGÝN EVLÝA ÇELEBÝ NÝN SEAHATNAME SÝNÝ ÝNCELEEN, GEÇTÝÐÝ OLLARIN ÝZÝNÝ SÜREN OSMANLI TARÝHÇÝSÝ FINKEL VE 8 KÝÞÝLÝK EKÝP, GEZGÝN 1671 DE ÇIKTIÐI HAC OLCULUÐUNUN ÝLK ETABINI BURSA BÜÜKÞEHÝR BELEDÝESÝNÝN KATKILARILA AT ÜZERÝNDE KATEDÝOR. BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ ÜNLÜ gezgin Evliya Çelebi nin Seyahatname sini inceleyen, geçtiði yollarýn izini süren Osmanlý tarihçisi Dr. Carolin Finkel ve beraberindeki 8 kiþilik ekip, ünlü gezginin 1671 de çýktýðý hac yolculuðunun ilk etabýný Bursa Büyükþehir Belediyesini katkýlarýyla at üzerinde katediyor. Bu yolu Likya olu gibi bir kültür yolu haline getirme hedefiyle üçüncü kez geçen Finkel in Kate Clowe ile birlikte yazdýðý, güzergâhtaki köy ve kasabalarýn kültürel hayatýnýn da anlatýldýðý Evliya Çelebi olunda adlý Ýngilizce yayýmlanan kitap, Bursa Büyükþehir Belediyesinin iþ birliðiyle Türkçe ye çevriliyor. Evliya Çelebi nin Üsküdar dan baþlayýp Mekke ye kadar devam eden hac yolculuðunun ilk e- tabýný fizikî þartlar dolayýsýyla alova nýn Hersek Köyünden baþlatýp Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uþak üzerinden Simav a ulaþan rotayý takip eden ekip, Kestel'in Babasultan Köyü yakýnlarýnda mola verdi. olda çeþitli sebeplerle yaralanan atlarýnýn tedavisini yapan ve dinlenen ekipten Dr. Carolin Finkel, sorularý cevapladý. Dr. Finkel, Hersek Altýnova dan baþlayýp Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uþak üzerinden Simav a giden ve alvaç taki St. Paul yoluna baðlanmak üzere bu yolun uzantýsý olduðu düþünülen, Evliya Çelebi olu olarak bilinen kültürel yol un geliþtirilmesi ve tanýtýlmasýný amaçladýklarýný söyledi. Bu doðrultuda, Bursa Büyükþehir Belediyesinin iþ birliðiyle bir proje üzerinde çalýþtýklarýný ifade eden Finkel, Evliya Çelebi nin gittiði yerlerin hepsine ulaþmalarýnýn mümkün olmadýðýný ancak hac yolunun amaçlarý için çok uygun olduðunu belirtti. Senaristveyönetmen ZekeriyaÇelik in Uçurtma adlýkýsafilmiinternetteyeralýyor.duyguyüklüfilmiwww.sentezhaber.com dandaizleyebilirsiniz. ÞEHÝRLÝLER HÝÇ BÝLMÝORLAR BU KÖLERÝ FÝNKEL bu güzergâhýn Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi en yoðun nüfuslu þehirlerin arasýnda bulunduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti: Onun için bu yolu takip etmeyi düþündük, ne kadar gidebilirsek. Tabiî Kütahya çok önemli. Kendisi Ýstanbul doðumlu, a- ma ailesi oralý. Biraz beni þaþýrtýyor, hiç daha evvel gitmemiþ Kütahya ya. Anlatýyor iþte ailemiz oralý filan diye. Ýlk defa kendisi 60 yaþýndayken oraya gidiyor. Tabiî Batý Anadolu, bu köyler bilinmiyor. Köylüler biliyor, ama þehirliler hiç bilmiyorlar bu köyleri. O kadar güzel bir manzara var ki her yerde, her köþede baþka bir manzara çýkýyor önünüze. Halk inanýlmaz misafirperver. Bizi nasýl kucaklýyorlar. Arabayla, cip ile gidiyorsunuz bir köye halk nasýl ilgilenecek. Biz atla geliyoruz. Onlarýn hayatlarýnýn bir parçasý. At kültürünü biliyorlar. Çocuklarý bindiriyorlar, gezdiriyorlar ve çok hoþlarýna gidiyor. Bu at kültürünü, seyahat tarzýný canlandýrmak lâzým. Biz sanki seyahat yapýyoruz, arabaya biniyoruz bir yere gidiyoruz ya da uçakla gidiyoruz. Atla giderseniz hiçbir kestirme yolu yok. Adým a- dým gidiyorsunuz. Onun için çok yönden, çok farklý bir tecrübemiz var ve bunu paylaþmak istiyoruz, hem Türk halkýyla, çünkü onlar biraz unutmuþ gibi hem de 400 yýl evvel yaþayan biri yapmýþ bunu, hem de yabancýlarla. Bursa / aa SOLDAN SAÐA 1. Ay takviminin dokuzuncu ayý. - Mekke'de bulunan, Müslümanlarca kýble olarak kabul edilen ve hac ibadeti yapýlýrken tavaf edilen kutsal yer. 2. Çok anlayýþlý ve sezgili kimse. - Ýçten baðlýlýk. 3. Baðýrsaklarý tutan karýn iç zarý. - Gelecek. 4. Ufuklar. - Eli açýklar, cömertler. 5. Zafer kazanan, üstün gelen. - Bir ticaret senedinin alacaklý tarafýndan arkasýna gereken yazýnýn yazýlýp imza edilerek üçüncü bir kiþiye devredilmesi. 6. Gelecek, istikbal. - Kardeþ. - Abadan yapýlan kolsuz giysi. 7. Endonezya'nýn plaka iþareti. - Eserler. 8. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir þey ortaya koymak için güç harcayarak yapýlan faaliyet. - Lüks otel veya gösteriþli yapý. - Sarýya çalan açýk kahverengi. 9. Ölüm veya bir felâketten doðan acý ve bu acýyý belirten davranýþlar, matem. - Merasim, tören. 10. Öge. - Antalya iline baðlý ilçelerden biri. UKARIDAN AÞAÐIA 1. Ramazan ayý hürmetine kaleme alýnan divan þiiri. 2. Hacýlarýn Kurban Bayramý'nýn arefe günü toplandýklarý Mekke'nin doðusundaki tepe. - Genellikle Hindistan'da dokunan, özel motifleri olan deðerli bir yün kumaþ. 3. Konuk. - Selenyum elementinin simgesi. 4. Gereksiz, önemsiz. - Ýnce sicim. 5. Radyum elementinin simgesi. - Bazý ülkelerde, hükümdarlarýn, mareþallerin, din a- damlarýnýn güç sembolü olarak törenlerde taþýdýklarý bir tür a- ðaç veya metalden deðnek. 6. Turnusolün mavi rengini kýrmýzýya çevirmek özelliðinde olan ve birleþimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluþturan hidrojenli birleþik, hamýz. - Þimdi, þu anda, bugünkü günde. 7. Noktalar arasý iletiþim kuralý. - Bir þehrin veya önemli bir yerin korunmasý için taþtan yapýlmýþ, yüksek duvarlý ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale. 8. Doðu Anadolu'da bayanlarýn yaptýrdýðý dövme. - Osmanlý Devleti'nde eniçeri Ocaðýnýn kaldýrýlmasýndan önceki güvenlik görevlisi. 9. (Tersi) Bir renk. - Kira. - Koyun, kuzu vb. hayvanlarýn çýkardýðý ses. 10. Zehirli, tehlikeli hayvanlar. - Atom numarasý 5, atom aðýrlýðý 10,8, yoðunluðu 2,45 olan basit element. 11. Hafif müzik orkestrasýnda vurmalý çalgý. - Geniþliði anlamlý kelime. 12. Köken bilimsel. SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU SOMALÝ DEKÝ insanlýk dramý kýsa film oldu. Senaryosunu ve yönetmenliðini, Bizim Radyo eski canlý yayýn yönetmeni ve gazetemiz eski muhabiri Zekeriya Çelik in yaptýðý Uçurtma adlý kýsa film, internette çeþitli sitelerde yer alýyor. Görme engelli bir çocuk olan Mustafa ile arkadaþý Zehra nýn, hayatlarýný tehlikeye atarak, beklenmedik bir þekilde gösterdikleri duyarlýlýklarýnýn iþlendiði kýsa film, izleyenlerin gözlerini yaþartýyor. Film, çocuklarýn aðzýndan Haydi kumbaralar Somali ye sloganýyla bitiyor. Týklanma rekorlarý kýran filmi dan da izleyebilirsiniz. Arzu Konan / Ýstanbul önetmen Zekeriya Çelik BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI G R A M T K O M Ý D Ý N R E V A K K K A R A C A Ý C A Z L F A L R N A M E A E B E L N A Z A R A M E M A S K N A O E E M A E T A A A Ý A T O L A L A M A Þ S B A B A Z A M B A L A T A A E G A M E T A A M A N O S A R Ý Z Ý Ý K A B A N A

11 HABERLER EKONOMÝ 11 S E R B E S T P Ý A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 106,35 ÖN CE KÝ GÜN 106,80 DÜN 715,97 ÖN CE KÝ GÜN 718 DO LAR DÜN 1,7910 ÖN CE KÝ GÜN 1,7880 DÜN 2,4490 ÖN CE KÝ GÜN 2,4460 A ðus tos ta da en faz la al týn ka zan dýr dý KÜL ÇE al týn, A ðus tos a yýn da ya tý rým cý sý na en faz la ge ti ri sað la yan fi nan sal ya tý rým a ra cý ol du. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), Fi - nan sal a tý rým A raç la rý nýn Re el Ge ti ri O ran - la rý A ðus tos/2011 so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, A ðus tos a yýn da en yük sek re el ge ti ri, Ü - FE i le in dir gen di ðin de yüz de 15,78, TÜ FE i le in dir gen di ðin de de yüz de 16,97 o ran la rýy la kül çe al týn da ger çek leþ ti. Ü FE i le in dir gen di - ðin de ya tý rým a raç la rýn dan A me ri kan Do la rý yüz de 4,13, av ro yüz de 4,54 ya tý rým cý sý na re el ge ti ri sað la dý. Bu na kar þý lýk, ÝMKB 100 En - dek si yüz de 13,97 ve mev du at fa i zi yüz de 1,22 o ra nýn da ya tý rým cý sý na kay bet tir di. TÜ - FE i le in dir gen di ðin de de A me ri kan Do la rý yüz de 5,19, av ro yüz de 5,61 o ra nýn da ya tý - rým cý sý na re el ge ti ri sað lar ken, ÝMKB 100 En - dek si 13,09 ve mev du at fa i zi yüz de 0,21 ya tý - rým cý sý na kay bet tir di. Fi nan sal ya tý rým a raç la - rý Ü FE ve TÜ FE i le in dir gen di ðin de, kül çe al - týn 3 ay lýk, 6 ay lýk ve yýl lýk de ðer len dir me ler de en yük sek re el ge ti ri sað la yan ya tý rým a ra cý ol - du. Kül çe al týn, 3 ay lýk de ðer len dir me de, Ü FE i le in dir gen di ðin de yüz de 26,67, TÜ FE i le in - dir gen di ðin de yüz de 30,33 o ra nýn da ya tý rým - cý sý na re el ge ti ri sað la dý. An ka ra / a a Av ro böl ge sin de u na nis tan se fer ber li ði AV RU PA Ko mis yo nu nun Fi nan sal Hiz met - ler den So rum lu Ko mi se ri Mic hel Bar ni er, Av - ro Böl ge si nin, her han gi bir ü ye si nin te mer rü - te düþ me si ni en gel le mek i çin her þe yi yap tý ðý ný bil dir di. Bar ni er yap tý ðý a çýk la ma da, Av ro Böl - ge si ne ü ye ül ke le rin, AB li der le ri nin u na nis - tan i çin ha zýr la nan i kin ci kur tar ma pa ke ti ni i - çe ren 21 Tem muz ka rar la rý ný uy gu la ma sý ge - rek ti ði ne dik kat çe ke rek, 17 ü ye li Av ro Böl ge - si nin u na nis tan gi bi bir ü ye si nin te mer rü te düþ me si ni ön le mek i çin her þe yi yap tý ðý ný vur - gu la dý. U lus lar a ra sý pi ya sa lar da, u na nis tan ýn te mer rü te dü þe bi le ce ði ve Av ro Böl ge si nin borç kri zi nin de rin le þe ce ði ne yö ne lik en di þe le - rin et ki siy le gö rü len sert dü þüþ le re i liþ kin Bar - ni er, Ba zý la rý nýn so ðuk kan lý lý ðý ný ko ru ma sý ge rek de di. Pa ris / a a Kad da fi re sim li bank not lar pi ya sa dan çe ki le cek LÝB A DA fa a li yet gös te ren ban ka lar, ü ze rin - de Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin res mi bu lu nan 50 di nar lýk bank no tun do la þým dan çe kil me si ni ka rar laþ týr dý. Trab lus ta ki Þe hit ler Mey da ný nda þu be si bu lu nan Na ti nol Com - mer ci al Bank in Mü dü rü Ta lal El Da gis si, ban - ka la rýn bu bank not la rý top la ma ya baþ la mak ve ne ya pý la ca ðý na ka rar ve re cek Mer kez Ban ka - sý na tes lim et mek i çin an laþ týk la rý ný be lirt ti. Kad da fi yi 1969 da ik ti da ra ge ti ren dar be nin yýl dö nü mü kut la ma sý ön ce sin de 2008 de do la þý - ma su nu lan ve Lib ya nýn en yük sek pa ra bi ri - mi ne sa hip bank not ta Mu am mer Kad da fi, bü - yük göz lük ler ve ge le nek sel en ta riy le res me dil - miþ ti. Lib ya, 1971 de kra li yet dö ne mi nin mi ra - sý li ra ye ri ne di na rý seç miþ ti. Trab lus / a a A A Þir ket Bül te ni ya yý na baþ la dý A NA DO LU A jan sý nýn, þir ket fa a li yet le ri ne i - liþ kin ha ber le rin yer al dý ðý Þir ket Bül te ni dün ya yý na baþ la dý. Uy gu la ma ya ko nu lan ye ni lik le Tür ki ye de fa a li yet gös te ren þir ket le rin a çýk la - ma, et kin lik ve ye ni fa a li yet le ri nin yer al dý ðý ha ber ler den o lu þan Þir ket Bül te ni dün hiz - me te gir di. Bül ten de, þir ket le rin ha ber de ðe ri ta þý yan fa a li yet le ri a bo ne le re i le ti li yor. Þir ket Bül te ni hiz me ti, A A ya a bo ne o lan med ya ku - ru luþ la rý na üc ret siz o la rak su nu lu yor. TEBRÝK ve DUURU Ankara'daki Üniversite ve okullarý kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Kayýt iþlemlerinde ve kalacak yer temininde yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat Erkekler için: (0 537) (0 506) (0 505) Bayanlar için: (0 543) Ankara eni Asya Temsilciliði ZAÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Asuman Demir Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Murat Eliþ ZAÝ Konya ili, Ilgýn ilçesi, Çavuþçugöl- Ilgýn yolu 3 km adresinde Doðanlar Grup Petrolcülük Nak. Ýnþ. Gýda, Otom. Teks. San. Tic. Ltd. Þirketi adýna verilmiþ olan 09000/ nolu LPG Otogaz Bayilik Lisansýmýzýn genel hükümler ve özel hükümler baþlýðý altýndaki kýsmýnýn eklerini kaybetmiþ bulunmaktayýz. Hükümsüzdür. Turan petrol tesisleri ve Tic. Koll. Þirketi, Erol TURAN ve Ortaklarý Ramazan ÖZDEMÝR, Sayý: 17186, 22/08/2011 Av ru pa 'nýn en hýz lý bü yü yen e ko no mi si ol duk AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜÜEN EKONOMÝSÝ TÜRKÝE OLDU. I LIN ÝLK ÇE RE ÐÝN DE ÜZ DE 11,6 OLAN BÜÜME, Ý KÝN CÝ ÇE REK TE ÝSE ÜZ DE 8,8. TÜR KÝ E, bu yý lýn i kin ci çey re ðin de dün ya nýn i kin ci, Av ru pa nýn en hýz lý bü yü yen e ko no mi si ol du. Tür ki ye Ýs - ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), Tür ki ye e - ko no mi si nin bu yý lýn i kin ci çey re ðin - de ge çen yý lýn ay ný çey re ði ne gö re yüz de 8.8 bü yü dü ðü nü a çýk la dý. AB is ta tis tik ku ru mu E u ros tat, O ECD ve il gi li ül ke le rin is ta tis tik ve ri le ri ne da - ya na rak ha zýr la dý ðý ha be re gö re, Çin, yý lýn i kin ci çey re ðin de yýl lýk yüz de 9,5 bü yür ken, Çin i yüz de 8,8 i le Tür ki ye ve yüz de 8,4 bü yü me o - ra nýy la Es ton ya ta kip et ti. Ý kin ci çey rek te Hin dis tan yüz de 7,7, Þi li yüz de 6,5, En do nez ya yüz de 6,5, Lit van ya yüz de 6,2 ve Le ton ya yüz - de 5,7 bü yü me kay det ti. Dün ya nýn en bü yük e ko no mi si ABD ay ný çey rek te yüz de 1,5, Av ru - pa nýn en bü yük e ko no mi si Al man ya i se yüz de 2,8 bü yü me sað la dý. Fran sa e ko no mi si i kin ci çey rek te yüz de 1,6, Ýn gil te re e ko no mi si yüz de 0,7 ve Ý - tal ya e ko no mi si yüz de 0,8 bü yü dü. Bu yýl 11 Mart ta mey da na ge len dep rem ve tsu na mi fe la ke ti nin e ko - no mi de ki o lum suz et ki le ri ni ü ze rin - den at ma ya ça lý þan Ja pon ya e ko no - mi si ilk çey rek te ol du ðu gi bi i kin ci çey rek te de da ral dý. Ýlk çey rek te yüz - de 0,7 da ra lan dün ya nýn ü çün cü bü - yük e ko no mi si Ja pon ya, i kin ci çey - rek te de yüz de 0,9 kü çül dü. AV RU PA DA DU RUM Hem ge çen yý lýn son çey re ðin de hem de 2010 yý lý nýn ta ma mýn da ol - du ðu gi bi bu yý lýn ilk çey re ðin de Av - ru pa nýn en hýz lý bü yü yen e ko no mi si o lan Tür ki ye, i kin ci çey rek te de bu un va ný ný ko ru du. Av ru pa da Tür ki - ye den son ra en hýz lý bü yü yen ül ke ler yüz de 8,4 i le Es ton ya, yüz de 6,2 i le Lit van ya, yüz de 5,7 i le Le ton ya ve yüz de 5,3 i le Ýs veç ol du. Bu ül ke le ri sý ra sýy la yüz de 4,5 i le Po lon ya, yüz de 4,1 i le A vus tur ya, yüz de 3,5 i le Slo - vak ya, yüz de 2,8 i le Al man ya, yüz de 2,7 i le Fin lan di ya, yüz de 2,5 i le Bel çi - ka, yüz de 2,4 i le Çek Cum hu ri ye ti, yüz de 2 i le Bul ga ris tan, yüz de 1,9 i le Da ni mar ka, yüz de 1,6 i le Fran sa, yüz - de 1,5 i le Hol lan da, yüz de 1,4 i le Kýb rýs Rum ke si mi, yüz de 1,2 i le Ma ca ris tan, yüz de 1 i le Slo ven ya, yüz de 0,8 i le Ý tal ya, yüz de 0,7 i le Ýn - gil te re ve Ýs pan ya ta kip et ti. Av ru pa Bir li ði ve U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu nun (IMF) kur tar ma pa ket le rin den ya - rar la nan, an cak hâ lâ borç so ru nu - nun üs te sin den gel me ye ça lý þan u - na nis tan ve Por te kiz e ko no mi le ri ilk çey rek ten son ra i kin ci çey rek te de da ral dý. ý lýn ilk çey re ðin de yýl lýk yüz de 8,1 da ra lan u na nis tan e ko - no mi si i kin ci çey rek te de yýl lýk yüz - de 7,3 kü çül dü. Ýlk çey rek te yýl lýk yüz de 0,6 kü çü len Por te kiz e ko no - mi si, i kin ci çey rek te de yüz de 0,9 da ral dý. Ý kin ci çey rek te 17 ü ye li Av - ro Böl ge si nde bü yü me yýl lýk yüz de 1,6 ve 27 ü ye li AB de yüz de 1,7 ol du. ÇÝN EN HIZ LI BÜ Ü EN E KO NO MÝ Ge liþ mek te o lan e ko no mi le rin en hýz lý bü yü yen e ko no mi si Çin in, gay ri sa fi yur ti çi ha sý la sý (GSH) i kin ci çey rek te yýl lýk yüz de 9,5 o ra nýn da bü - yü dü. Böy le ce Çin, i kin ci çey rek te dün ya nýn en hýz lý bü yü yen ül ke si un - va ný na sa hip ol du. Ge çen yýl Ja pon - ya yý ge çe rek dün ya nýn i kin ci bü yük e ko no mi si o lan Çin in GSH si ilk çey rek te de yüz de 9,7 art mýþ tý. Çin ge çen yýl yüz de 10,3 bü yü müþ tü. As - ya da Çin i, As ya nýn ü çün cü bü yük e ko no mi si Hin dis tan ta kip et ti. Ýlk çey rek te GSH si yüz de 7,8 bü yü yen Hin dis tan, i kin ci çey rek te yüz de 7,7 o ra nýn da bü yü me kay det ti. Bu i ki ül - ke den son ra en hýz lý bü yü yen e ko no - mi ler Þi li ve En do nez ya ol du. ý lýn ilk çey re ðin de yüz de 9,9 bü yü me o ra ný - ný ya ka la yan Þi li nin, i kin ci çey rek GSH bü yü me si yýl lýk yüz de 6,5 o la - rak kay de dil di. Gü ney do ðu As ya ül - ke si En do nez ya ilk çey rek te ol du ðu gi bi i kin ci çey rek te de yüz de 6,5 bü - yü me o ra ný ný ya ka la dý. La tin A me ri - ka nýn en bü yük e ko no mi si Bre zil - ya nýn i kin ci çey rek bü yü me si yüz de 3,1 o la rak kay de dil di. Bre zil ya bu yýl ilk çey rek te yüz de 4,1 bü yü me sað la - mýþ tý. As ya nýn dör dün cü bü yük e ko - no mi si Gü ney Ko re, ilk çey rek te yüz - de 4,2 bü yü dük ten son ra i kin ci çey - rek bü yü me si yüz de 3,4 o la rak kay - de dil di. Bu yýl ilk çey rek te yüz de 4,4 bü yü yen A me ri ka ký ta sý nýn ön de ge - len e ko no mi le rin den Mek si ka, i kin ci çey rek te i se yüz de 3,3 bü yü dü. Ge liþ - mek te o lan ül ke ler den Gü ney Af ri ka i kin ci çey rek te yüz de 1,3 bü yü dü. Bu ül ke nin ilk çey rek bü yü me si yüz de 3,7 o la rak ka yýt la ra geç miþ ti. A vus - tral ya e ko no mi si de yý lýn i kin ci çey re - ðin de yüz de 1,4 bü yü dü. A vus tral - ya nýn ilk çey rek te ki bü yü me o ra ný yüz de 1 ol muþ tu. G-20 ü ye si ül ke - ler den Rus ya nýn GSH si ilk çey rek - te yüz de 4,1 bü yür ken, i kin ci çey rek - te bu o ran yüz de 3,4 o la rak be lir len - di. G-7 ü ye si Ka na da ilk çey rek te yüz de 2,9 ve i kin ci çey rek te yüz de 2,2 bü yü me kay det ti. An ka ra / a a Ca rî iþ lem a çý ðý hýz kes mi yor MER KEZ Ban ka sý ta ra fýn dan a çýk la nan 2011 yý lý Tem muz a yý na i liþ kin Ö - de me ler Den ge si ve ri le ri ne gö re, ca ri iþ lem ler he sa bý, yý lýn ilk 7 ay lýk dö ne - min de bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 26 mil yar 871 mil yon do lar ar - ta rak 50 mil yar 662 mil yon do lar a çýk kay det ti. Bu ge liþ me de dýþ ti ca ret a çý ðý nýn 28 mil yar 119 mil yon do lar tu ta rýn da ar ta rak 54 mil yar 460 mil - yon do la ra u laþ ma sý et ki li ol du. Hiz met ler Den ge si ka le mi al týn da ki tu - rizm ge lir le ri, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 20,9 o ra nýn da ar - ta rak 11 mil yar 744 mil yon do la ra u la þýr ken, tu rizm gi der le ri yüz de 8,9 o - ra nýn da ar týþ la 2 mil yar 936 mil yon do la ra yük sel di. Bu dö nem de ya tý rým ge li ri den ge si nin al týn da yer a lan doð ru dan ya tý rým lar, port föy ya tý rým la rý ve fa iz ler den o lu þan di ðer ya tý rým lar da ger çek le þen top lam net çý kýþ, 892 mil yon do lar tu ta rýn da ar ta rak bu yý lýn ilk ye di a yýn da 4 mil yar 974 mil - yon do lar o la rak ger çek leþ ti. An ka ra / a a EL LE PA MUK TOP LA MA TA RÝH O LU OR ÇU KU RO VA DA, el le top lan ma a þa ma sýn da ya ban cý mad de le rin ka rýþ ma sýy la o lu þan ka li te kay bý ný ön le mek a ma cýy la teþ vik e di len ma ki ney le pa muk ha - sa dý nýn bu yýl e kim a lan la rý nýn ta ma mý na ya ký nýn da uy gu lan ma sý bek le ni - yor. Sey han Zi ra at O da sý Baþ ka ný Sü ley man Gir men, stra te jik ö ne me sa hip bir bit ki o lan pa mu ðun ü re ti mi nin dün ya ge ne lin de 70 in ü ze rin de ül ke de ya pýl dý ðý ný söy le di. Ge çen yý lýn res mi ra kam la rý na gö re dün ya da en çok pa - muk ü re ten ilk 7 ül ke nin sý ra sýy la Çin, Hin dis tan, ABD, Pa kis tan, Bre zil ya, Öz be kis tan ve Tür ki ye ol du ðu nu be lir ten Gir men, pa muk bit ki si nin, yay gýn ve zo run lu kul la ným a la nýy la in san lýk a çý sýn dan, ya rat tý ðý kat ma de ðer ve is - tih dam o la nak la rýy la da ü re ti ci ül ke ler a çý sýn dan bü yük e ko no mik ö ne me sa hip bir ü rün ol du ðu nu i fa de et ti. Gir men, Tür ki ye de ki yýl lýk ü re tim mik - ta rý 2 mil yon 500 bin to nun ü ze rin de o lan pa mu ðun en i ye þe kil de de ðer len - di ril me si i çin, el le ha sat ye ri ne, ma ki ne li ha sat ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Gir men, pa muk ha sa dý na baþ la ný lan Çu ku ro va yö re sin de ü re ti ci le rin zor da kal ma dýk ça el le ha sat yap týr ma dý ðý ný an lat tý. A da na / a a a tý rým la rý za ma na yay ma lý yýz U LAÞ TIR MA Ba ka ný Bi na li ýl dý rým, kü re sel kriz ne - de niy le Tür ki ye de ki pro je le rin fi nans ma nýn da çe - þit li sý kýn tý la rýn or ta ya çýk ma ris ki nin bu lun du ðu nu be lir te rek, O yüz den ya tý rým la rý za ma na ya ya rak yap ma mýz lâ zým de di. ýl dý rým, dün ya da ya þa nan e ko no mik kri zin ö zel lik le Av ru pa e ko no mi le rin de et ki si ni his set tir di ði ni, ül ke le rin ký sa va de li kay nak ih ti ya cý nýn u zun va de li ya tý rým la rýn fi nans ma nýn da ma li yet le ri ar tý ra bi le ce ði ni söy le di. Tür ki ye nin bü - yük ya tý rým lar yap tý ðý ný, bu nun bir bö lü mü nün ka - mu-ö zel or tak lý ðýy la ya pý lan pro je ler ol du ðu nu be - lir ten ýl dý rým, þöy le ko nuþ tu: Ta biî bu kü re sel kriz, bil has sa Av ru pa da a ðýr lýk lý ya þa ný yor. Kriz do la yý - sýy la ö zel lik le ka mu ö zel or tak lý ðýy la ya pý lan pro je le - rin, be lir li bir hac min ü ze rin de ki fi nans ma nýn da sý - kýn tý ya þa na bi lir. Bun dan kas tet ti ðim þu; ay ný an da 20 mil yar do lar lýk pro je ye çý kar sak dün ya da bu i þe ay rýl mýþ do la þan pa ra mik ta rý bel li. Þu an da Tür ki - ye de þe hir has ta ne le ri, U laþ týr ma Ba kan lý ðý pro je le - ri, e lek trik ve su kul la - ný mý na gö re ya pý lan pro je ler var. Bun la rý top la dý ðý nýz za man bü yük mik tar lar tu tu - yor. Ýz mir-ýs tan bul O - to yo lu bi le tek ba þý na 6-7 mil yar do lar. Ü - çün cü köp rü, Bo ðaz a las tik te ker lek li a raç la - rýn ge çi þi i çin ya pý la cak tü nel, o to yol pro je le ri ve ha - va a lan la rý var. Bi zim ki le ri top la dý ðý mýz za man 15 mil yar do lar ci va rýn da pa ra tu tu yor. Do ðal o la rak þu an da pa ra yý e men Av ru pa da kri ze dü þen ül ke ler. On lar da ha sý cak ka nal la ra gi di yor lar. Do la yý sýy la ký - sa va de li port föy ya tý rý mý i le u zun va de li ya tý rý mý ký - yas la dý ðý nýz da kriz za ma ný ca zip o lan on lar. Böy le bir risk var. O yüz den ya tý rým la rý za ma na ya ya rak yap ma mýz lâ zým. Ýz mir / a a Bor da sý kýn tý, ü re tim sa ha sý E TÝ Ma den Ýþ let me le ri Ge nel Mü dü rü Or han ýl - maz, ü re tim sa ha la rý nýn son de re ce ký sýt lý ol ma sý - nýn bor sek tö rü nün en bü yük sý kýn tý sý ol du ðu nu be lir te rek, 4 mil yar ton re zerv ol ma sý na rað men dün ya da yýl da tü ke ti len bor cev her o la rak 4 mil - yon ton de di. ýl maz, U lus la r a ra sý Bor, Bo rür ve Bor i çe rik li Mal ze me ler Sem poz yu mu nda yap tý ðý ko nuþ ma da, dün ya da ki bor re zer vi nin yüz de 70 i - nin Tür ki ye de bu lun du ðu nu söy le di. Ü re tim sa - ha la rý nýn son de re ce ký sýt lý ol ma sý nýn sek tö rün en bü yük sý kýn tý sý ol du ðu na i þa ret e den ýl maz, 4 mil yar ton re zerv ol ma sý na rað men dün ya da yýl da tü ke ti len bor, cev her o la rak 4 mil yon ton. Dün ya - nýn bin yýl ye te cek ka dar bor re zer vi var. Bu top - lan tý lar dan bi zim bek le di ði miz, da ha çok bor kim - ya sal la rý tü ke ten e ner ji le rin o luþ ma sý ný sað la yan bi lim sel a raþ týr ma lar ya pýl ma sý dýr. Bu þe kil de bin yýl bek le me den bu kay nak la rýn in san lý ðýn hiz me ti - ne su nul ma sý sað la na cak týr de di. Ýs tan bul / a a Türkiye maden zengini E NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl dýz, bul - duk la rý ye ni re zerv ler le be ra ber u laþ týk la rý ma den çe þi - di nin Tür ki ye nin dün ya da ilk 10 ül ke a ra sý na gir me si - ni sað la dý ðý ný bil dir di. ýl dýz, 22. Dün ya Ma den ci lik Kon gre si nde yap tý ðý ko nuþ ma da, sek tö rün ö nü nü aç - ma ya yö ne lik ça lýþ ma lar ya pýl dý ðý ný be lir te rek, sek tör - ler a ra sýn da en yük sek kat ma de ðer ve is tih dam o luþ - tur ma ka pa si te si ne sa hip o lan ma den ci li ðin ül ke le rin kal kýn ma sýn da stra te jik bir ö ne me sa hip ol du ðu nu vur gu la dý. Bul duk la rý ye ni re zerv ler le be ra ber u laþ týk - la rý ma den çe þi di nin Tür ki ye nin dün ya da ilk 10 ül ke a ra sý na gir me si ni sað la dý ðý ný kay de den ýl dýz, GSH i - çe ri sin de ABD nin yüz de 4,2 lik, Ka na da nýn yüz de 7,5 luk, A vus tral ya nýn yüz de 8,7 lik pa yý bu lun du ðu nu, bu na kar þýn Tür ki ye nin pa yý nýn yüz de 1,5 ol du ðu nu söy le di. ýl dýz, Tür ki ye nin, kar ma þýk je o lo jik du ru mu ve tek to nik ya pý sý ge re ði çe þit li ma den kay nak la rý na sa hip ol du ðu nu be lir te rek, 90 çe þit ma de nin 60 ý nýn Tür ki ye de ü re ti le bil di ði ni bil dir di. Ýs tan bul / a a MERKEZÝ Paris te bulunan Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü (OECD), Temmuz ayýnda üye ülkelerin bir çoðunda ekonomik faaliyetlerde düþüþ görüldüðünü açýkladý. Ekonomik faaliyetler için bileþik öncü göstergeler endeksinin Temmuz ayýnda yüzde 0,5 düþtüðü belirtilen OECD açýklamasýnda, son dört aydýr bu düþüþün devam ettiði hatýrlatýldý. Açýklamada, özellikle Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya, Ýngiltere, Çin, Hindistan daki ekonomik faaliyetlerde ciddî düþüþler yaþandýðýna iþaret edildi. Rusya ve ABD de de düþüþün sürdüðü ifade edilen açýklamada, Japonya da ise görünümün, ekonomik faaliyetlerin potansiyel bir dönüm noktasý gösterme yolunda devam ettiði bildirildi. Paris / aa OECD de ekonomik düþüþ

12 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ B ÝZCE M ÝZAH BUNLARI BÝLÝOR MUSUNUZ? DÜNANIN EN ÝNCE MADDESÝ GRAFEN ÝLE SÜPER HIZLI ÝNTERNET Þayet; Telefonu tozlandý diye yýkýyorsa, Bilgisayarýnýn içine su kaçtý diye kurutma makinesiyle suyu buharlaþtýrmaya çalýþýyorsa, Bilgisayarýnýn virüslü olduðunu öðrenince poþetleyip sýkýca örtüyorsa, Çizim yapayým derken heyecandan fareyi býrakýp kalemle ekraný çiziyorsa, Fareyi en saða kadar götürüp masanýn sonuna gelince fareyi ilerletmek için masanýn yanýna takviye olarak kitap koyuyorsa, Uyespi nin virüslü olduðunu öðrenince kendisine bulaþýr kaygýsýyla kolonyalayýp poþetliyorsa, Bilgisayar kullanýrken elektrik kesilince televizyon seyretmeye gidiyorsa, Oðlunun, babasýna fare ile ekrandaki pencerenin üzerine týklat deyince baba fareyi alýp ekrana týk týk diye vuruyorsa, Kendisine bütün pencereleri kapat denilince evin pencerelerini kapatmaya gidiyorsa, Bu kiþiler malûmunuzdur. Bizim milletimiz teknoloji dilinden pek anlamýyor URTDIÞINDAN gelen telefonumu Tr ye kaydýný yaptýrmak için telefon bayisine gitmiþtim. anýma gürültüyle bir haným oturdu. Görevli kiþi, Nasýl yardýmcý olabilirim diye sorunca kadýnýn cevabý bizi biraz güldürdü. Beyefendi benim telefonumun mesajlar bölümünde Kýsa Mesaj yazýyor, ben bunu uzatmak istiyorum, uzun mesaj olsun dedi. Görevli, bunun mümkün olamayacaðýný, standart bir yazý olduðunu anlatmaya çalýþtýysa da kadýn ýsrarýna devam etti. Kardeþim neyse parasý veririz. Bana bunun uzun mesajýný ayarlayýn, uzun uzun yazmak istiyorum. Anladýk ki insanlar teknoloji lisanýna biraz yabancýlar. Laptop ta ekranýn kenarýnda internet algýlayýcýlarý varmýþ çok geç haberim oldu EVDE internetin süresi dolunca zorunlu olarak karþý a- partmandaki komþumuzun internetini havadan yakalamaya çalýþýyorum. Tabiî bu kolay bir iþ deðil. Laptop u belki de dakikada on kez yerini deðiþtirip nereden algýlýyorsa oradan yakalamaya çalýþmak kolay mý? Bazen camdan dýþarý çýkartýyorum, bazen sandalyenin tepesine çýkýyorum. Ýnternet uðruna rezil bir haldeyim. ine böyle bir sýrada babam gelip bilgisayarý e- limden aldý ve elini kolunu sallaya sallaya rahat koltuðuna oturdu. Güya internete girecek. Baba uðraþma çekmez ben ne sýkýntýlar çekiyorum deyip biraz artistlendim. Ama ilk kez internet full çekti. Bu nasýl bir keramet böyle, diye babama yaklaþtým. Babam o arada, Evlâdým, bunun algýlarý var sen hep ters yönden çekiyorsun diyerek güldü.. Halimi siz düþünün.. (Mübeþþir in kaleminden) iletiþimlerde süper Ýngiliz bilim adamlarý, internet ve diðer optik hýza ulaþmanýn yolunu açtý. SON herhangi bir TV yi Internet TV ye dönüþtüren yeni ürünü Sony SMP-N200 Network Media Player ý tanýttý. Film, müzik ve fotoðraf gibi multimedya muhtevasý HD kalitesinde 3 boyutlu olarak sunan Sony SMP-N200 Network Media Player USB ve Wi-Fi baðlantýsý ile diðer cihazlardaki muhtevayý da oynatabiliyor. Sony kanepenizin rahatlýðý ile web i keþfedebileceðiniz yeni medya oynatýcýsý SMP-N200 Network Media Player ý tanýttý. On-demand ve online filmlerle HD ve 3D olarak yeni bir eðlence deneyimi vaat eden SMP-N200 Network Media Player ile TV ekranýnýn bütün alanýnda fotoðraflar ve videolar izlenebiliyor. SMP-N200 Network Media Player güçlü teknik özellikleriyle herhangi bir TV yi Internet TV ye dönüþtürürken, yeni bir dünyanýn kapýlarýný aralýyor. Daha önce gördüðünüz hiçbir þeye benzemeyen web Ýnternet entegrasyonu ile güçlendirilmiþ SMP-N200 Network Media Player TV nizi ve gözlerinizi web in en iyilerine açmanýzý saðlýyor. Kaçýrdýðýnýz TV programlarýný yakalayan ürün, web tarayýcý kullanarak favori web sitelerinizi ziyaret etmenize de imkân saðlýyor. Ýzlediðiniz TV programý ya da filmleri Facebook ve Twitter da anýnda paylaþabileceðiniz SMP-N200 Network Media Player, uyumlu cihazlarda 3D muhtevasý görüntüleme desteði de sunuyor. Oturma odanýzý tamamlayacak þekilde küçük boyutlarda ve þýklýkta, ve online resimleri destekleyecek teknolojilere sahip olan SMP-N200 Network Media Player, eðlenceyi doðrudan oturma odanýza getiriyor. Her þeyi kesintisiz bir þekilde birbirine baðlar Kolay kurulumu sayesinde yerleþik Wi-Fi veya Ethernet kablosu ile Internet e baðlanan SMP-N200 birkaç saniye içinde çalýþýyor. Kullanýcýsýný kablolarla uðraþmak zorunda býrakmayan SMP-N200 online eðlence dünyasýna hýzlý eriþim saðlýyor. USB veya Wi-Fi yoluyla diðer cihazlarla baðlantý kuran SMP-N200 DLNA desteði sayesinde uyumlu cihazlardaki multimedya muhtevaya da eriþebiliyor. TV niz ile ne yapabileceðinizi düþünün Konu ile ilgili açýklama yapan Sony Avrupa Ev Ses Video Ýþ Birimi Genel Müdürü Anthony Koustelos þöyle konuþtu: SMP-N200 Network Media Player, insanlarýn evde eðlenme deneyimini deðiþtirecektir. Internet TV ile eðlenmek herkes için çok kolay bir yol. Medyanýn akýþ hýzý ve kalitesinin sýklýkla iyileþtirilmesi ile, ayrý bir eðlence cihazýna gerek olmaksýzýn TV ekranýnýzda online kanallarýn, müziðin ve filmlerin sýnýrsýz dünyasýný keþfedebilirsiniz. SonySMP-N200NetworkMediaPlayer T a n ý t ý m Evinizdeki televizyon Sony SMP-N200 Network ile internete dönüþüyor. Önemli teknik özellikler: Internet ve kablosuz ev aðýna kolay baðlanmak için dahili Wi-Fi, Internet Picture Enhancer yoluyla daha kaliteli online videolar, Precision Cinema HD Upscaling ile HD kalitesine yakýn resimler, Web tarayýcý ile internette sörf (gömülü video veya müzik desteklenmez). USB yoluyla kiþisel muhteva paylaþýmý, HD dosya formatlarý desteði ile kolay USB oynatýmý, Video, ses ve fotoðraf akýþý için DLNA desteði, HDMI ve komponent video çýkýþ yuvalarý ile her tipten TV ye baðlantý imkâný, Uzaktan kumanda olarak kullanýlmasý a- macýyla Sony Tablet, Android akýllý telefon, iphone veya ipod Touch için ücretsiz uygulama, Tek tuþla Sony Tablet ten SMP-N200 e medya muhtevasý aktarýmý, SMP-N200 Network Media Player ýn 3 saniyede açýlmasýný saðlayan Quick Start modu, XrossMediaBar menüsü ile kolay dolaþým. DÜNADA bilinen en ince madde o- lan grafenin eskisine oranla daha çok ýþýðý emmesini ve elektriðe dönüþtürmesini saðlayacak yeni bir yol bulan Ýngiliz bilim adamlarý, internet ve diðer optik iletiþimlerde süper hýza u- laþmanýn yolunu açtý. Aralarýnda Nobel ödüllü bilim a- damlarý Andre Geim ile Kostya Novoselov un da bulunduðu ekibin, Nature Communication dergisinde yayýmladýklarý çalýþma, grafen maddesi ile metalik nano yapýlarý birleþtirmek suretiyle grafenin emebileceði ýþýk miktarýný 20 kat arttýrarak elektrik e- nerjisine çevirmenin mümkün olduðunu gösterdi. Sadece bir atom kalýnlýðýnda olmasýna karþýn çelikten 100 kat daha sert bir çeþit karbon olan grafen hakkýnda daha önce yapýlan araþtýrmalar, bu madde üstüne yerleþtirilmiþ iki birbirine yakýn metalik kabloya ýþýk yansýtmak suretiyle elde edilen güneþ pili ile e- lektrik elde etmenin mümkün olduðunu göstermiþti. Araþtýrmacýlar, grafenin yapýsýndaki elektronlarýn hareketliliði ile hýzýnýn yüksek olmasý sayesinde bu þekilde ü- retilen grafenli araçlarýn hýzýnýn, internet kablolarýnda kullanýlan iletiþim hýzýndan onlarca ve potansiyel olarak yüzlerce kat yüksek olabileceðini ortaya koymuþlardý. Grafenin ýþýðý sadece yüzde 3 gibi çok düþük oranda emmesinin ve geri kalan ýþýðýn ise elektrik enerjisi üretimine katkýsýnýn bulunmamasýnýn, bu maddeden üretilen araçlarýn verimini düþürdüðünü belirten araþtýrmacýlar, bu sorunu, grafenden üretilen araçlarýn gündelik hayatta kullanýmýnýn önündeki en büyük engel olarak gösteriyordu. Ancak Novoselov un baþkanlýðýndaki ekip, Ýngiltere deki Manchester ile Cambridge üniversitelerinin iþbirliðiyle yaptýklarý çalýþmayla plazmonik nano yapýlar adý verilen, büyüklükleri ancak molekül ile mikroskobik yapýlar a- rasýnda kalan, çok küçük metalik yapýlarý grafenin üstüne özel olarak ayarlanmýþ bir þekilde yerleþtirerek bu sorunu aþmanýn yolunu buldu. Plazmonik güçlendirme sayesinde grafenin alabileceði ýþýk miktarýný, hýzýndan hiçbir þey kaybetmeksizin 20 kat arttýrdýklarýný belirten araþtýrmacýlar, elde edilen verimin gelecekte daha da iyileþtirilebileceðine dikkati çekti. BÝLÝÞÝM HABER Çin, bilgisayar pazarýnda ABD yi geçti IDC rakamlarýna göre, ikinci çeyrekte 18,5 milyon bilgisayar alýmýyla dünyanýn en büyük kiþisel bilgisayar müþterisi Çin oldu. Analist Bryan Ma nýn yaptýðý deðerlendirmelere göre Çin'de kiþisel bilgisayar (PC) nakliyeleri ikinci çeyrekte yüzde 14 artýþla 18.5 milyon adet seviyesine çýktý. Tarihte ilk kez ABD yi geride býrakan böylece Çin oldu. IDC nin öngörülerine göre 2012 yýlýnda Çin e 85,2 milyon bilgisayar satýlacakken, ABD nin alýmý 76,6 milyon bilgisayarda kalacak. Bunun yaný sýra Çin'e nakledilen PC leri deðeri 11.9 milyar Dolar, ABD'ye nakledilen PC'lerin deðeri ise 11.7 milyar Dolar olarak gerçekleþti. IDC Baþkan ardýmcýsý Loren Loverde ise; Çin in bu önemli adýmýnýn geliþmekte olan ekonomilerin olgun bölgelere göre ne denli zenginleþtiðini gösterdiðini ifade e- derek piyasalarda yaþanan ekonomik sýkýntýlarýn Çin in büyümesini hýzlandýrdýðýna iþaret etti. Apple, dünyanýn en büyük çip alýcýsý oldu ÝPHONE ve ipad in performansýyla dikkati çeken Apple Inc, HP yi geçerek, dünyanýn bilgisayar ve telefon i- çin en büyük çip alýcýsý oldu. Apple, geçen yýl 17,5 milyar dolar deðerinde çip satýn aldý. Apple, bir önceki yýla göre yüzde 80 artýþ gösteren alým tutarýyla, bilgisayar firmasý Hewlett- Packard Co. yu geride býraktý. Listenin baþýnda yer alan diðer þirketler de sýrasýyla, Samsung Electronics Co, Dell Inc ve Nokia Corp. oldu. A- raþtýrmayý yapan ISuppli, Apple ýn bu yýl 22,4 milyar dolar deðerinde çip satýn alacaðýný öngörüyor. Araþtýrma þirketi, HP nin alýmýnýn ise 14,8 milyar dolar düzeyinde kalmasýný bekliyor. Böylece Apple, dünyanýn en büyük çip alýcýsý oldu.

13 AÝLE - SAÐLIK 13 Tansiyonu belirleyen genetik þifre çözülüyor U LUS LAR a ra sý bir a raþ týr ma e ki bi, in san ge - nin de kan ba sýn cýy la i liþ ki li 20 den faz la ye ni bö - lüm be lir le di. So nuç la rý, Na tu re ve Na tu re Ge ne - tics der gi le rin de ya yým la nan a raþ týr ma la ra gö re, he men he men her in san bu ge ne tik var yant lar - dan en az bi ri ni ta þý yor. A raþ týr ma bul gu la rý nýn, ye ni te da vi ler ge liþ ti ril me sin de ya rar lý o la ca ðý be - lir ti li yor. Ýlk ça lýþ ma kap sa mýn da 24 ül ke den bi - lim in san la rý, 200 bin den faz la ki þi nin ve ri le ri ni in ce le di ve gen ha ri ta sýn da kan ba sýn cýy la i liþ ki li 16 ye ni bö lüm be lir le di. Na tu re Ge ne tics de ya - yým la nan i kin ci a raþ týr ma da da 6 ye ni ge ne tik di - zi be lir len di. Ýn gi liz kalp has ta lýk la rý vak fý Bri tish He art Fo un da ti on uz man la rý i se sað lýk lý kan ba - sýn cý i çin ha yat bi çi mi nin en be lir le yi ci et ken ol - du ðu nu kay de di yor. Vak fýn týb bi di rek tö rü Prof. Pe ter We iss berg, dün ya nýn her ye rin den a raþ týr - ma cý la rýn, kan ba sýn cý ný kon trol e den ba zý gen le - ri bul duk la rý ný ve bu ve ri le rin ge le cek te ye ni te - da vi le rin yo lu nu a ça bi le ce ði ni söy le di. We iss - berg, gen le rin bul ma ca nýn sa de ce bir par ça sý ol du ðu nu vur gu la ya rak, yük sek tan si yo nu ön le - mek i çin ha yat bi çi mi ne dik kat e dil me si ge rek ti - ði nin al tý ný çiz di. ük sek tan si yo nun (hi per tan si - yon), ka lý tým sal ol du ðu ka dar o be zi te, eg zer siz ve tuz tü ke ti miy le de bað lan tý lý ol du ðu bi li ni yor. Ha yat bi çi mi nin tan si yon ü ze rin de ki et ki le ri bi - lin mek le bir lik te, hi per tan si yo nun ge ne tik kö - ken le ri hak kýn da çok az ve ri ye u la þýl mýþ tý. A raþ - týr ma cý lar, son ça lýþ ma lar i le kan ba sýn cý ný et ki le - yen gen le rin an cak yüz de 1 i be lir len miþ ol sa da bu bul gu lar la gen le rin tan si yon ü ze rin de ki ro lü - nün an la þýl ma sýn da ö nem li a þa ma kay de dil di - ði ni be lir ti yor. An ka ra / a a O kul fo bi si, a i le des te ðiy le a þý lýr IL DIZ Tek nik Ü ni ver si te si (TÜ) Fen-E de bi - yat Fa kül te si Ýn san ve Top lum Bi lim le ri Öð re tim Ü ye si rd. Doç. Dr. Sü ley man Do ðan, o kul fo bi - si nin a i le des te ðiy le a þý la bi le ce ði ni bil dir di. rd. Doç. Dr. Do ðan, o kul fo bi si nin hem o ku la ye ni baþ la ya cak öð ren ci ler de hem de o kul dan yaz ta - ti li ne de niy le u zak ka lan di ðer öð ren ci ler de o lu - þa bi le ce ði ni söy le di. Pa ni ðe ka pýl ma, he ye can, i çe ka pan ma ha liy le ken di ni bel li e den o kul fo bi si nin a i le le rin des te ðiy le a þýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Do ðan, þöy le ko nuþ tu: U zun bir ta ti lin ar dýn dan ya da ye ni baþ la ya ca ðý o kul da ken di si ni han gi sos yal i liþ ki le rin bek le di ði ni kes ti re me yen ba zý öð ren ci ler o kul la rýn a çý la ca ðý gün yak la þýr ken te - dir gin ol ma ya baþ lar ve bu nu ta výr la rýy la bel li e - der ler. Ki mi da ha bir he ye can lý o lur, ki mi i çi ne ka pa nýr, kar ný að rýr, has ta la nýr, bir þe kil de o lu þan fo bi ye kar þý bir sa vun ma ü re tir. Bu nu a i le le rin i yi tes pit e dip ço cu ðu nun öz gü ve ni ni çok kýr ma - dan bu du rum dan çý kar ma nýn yol la rý ný a ra ma lý, ge re kir se uz man lar dan yar dým al ma lý dýr. A i le, ço cuk la i yi bir i le ti þim kur ma lý ve des te ði ni e sir - ge me me li dir. BAÞ KA ÇO CUK LAR LA KI AS LA MA IN Öz gü ven yý ký mýn da ký yas la ma nýn bü yük et ki le - ri ol du ðu nu be lir ten Do ðan, a i le le ri ço cuk la rý ný baþ ka ço cuk lar la ký yas la ma ma la rý ko nu sun da u - yar dý. Do ðan, her bi re yin ye te nek le ri nin ve öð - ren me ye ti si nin fark lý ol du ðu nu be lir te rek, þun - la rý kay det ti: Her ço cuk ken di ne gö re ö zel dir ve ken di ne mah sus ö zel lik le ri var dýr. Bu doð rul tu - da ký yas la ma, ra kip o la rak sun ma ço cuk ta öz gü ven ek sil me si ne ne den o la rak, i çi ne ka pan - ma yý be ra be rin de ge ti re cek tir. Ço cu ðu nu zu e ði - tir ken ka rar lý ve a da let li yol iz le yin. Ço cuk la rý - nýz ve di ðer ço cuk lar a ra sýn da a yý rým yap ma yýn. Çün kü her ke sin ye te nek le ri fark lý fark lý dýr. Ký - yas la ma ye ri ne ço cu ðu nu zun ye te nek le ri ni keþ - fe de rek o yön le ri ne vur gu yap ma nýn ya ný sý ra ek sik lik le ri ni ta mam la ma nok ta sýn da iþ bir li ði ya pa rak des tek o lun. Ký yas la ma ba zý ço cuk lar i - çin yý kým de mek tir. Ço cu ðu nu za yap mak tan hoþ lan dý ðý ve ba þa rý lý ol du ðu et kin lik le ri be lir le - me si i çin yar dým cý o lun ve on la rý yü rek len di rin. Ba þar dýk la rý kar þý sýn da ö dül len di rin an cak a - bart ma yýn, ö dül len dir me yi de her za man pa ra ya da ar ma ðan o la rak dü þün me yin. Ba zen bir a - fe rin, bir teb rik sö zü de o na öz gü ven ka zan dý - rýl ma sýn da çok et ki li o la bi le cek tir. E dir ne / a a TÜRK Kýzýlayý Genel Baþkan Vekili Ahmet Lütfi Akar, Artýk Kars ta bir kandan varsa ve Edirne de ihtiyaç duyuluyorsa, Kars tan Edirne ye bu kaný çok seri bir þekilde naklediyoruz. olda seyreden bu kanýn bulunduðu ýsý durumunu uzaydan uydu aracýlýðýyla tesbit etme þansýmýz var dedi. Akar, Bakýrköy Cem Karaca Kültür Merkezi nde düzenlenen Türk Kýzýlayý Bölge Toplantýsý nda, Kýzýlayýn yaptýðý Kýzýlay bütünkan ihtiyacýnýkarþýlýyor TÜRK KIZILAI'NIN BÜÜK BÝR ATILIM APTIÐINI BELÝRTEN GENEL BAÞKAN VEKÝLÝ AKAR: KARS - TA BULUNAN BÝR KANA EDÝRNE DE ÝHTÝAÇ VARSA, KARS TAN EDÝRNE E BU KANI ÇOK SERÝ BÝR ÞEKÝLDE NAKLEDÝORUZ. Si ga ra, hi per tan si yon ve ko les te rol öm rü ký sal tý yor SÝGA RA kul la ný mý, hi per tan si yon ve ko les te rol yük sek li ði nin ha ya tý teh dit et ti ði be lir til di. urt dý þýn da ya pý lan a raþ týr ma ya gö re, or ta la ma ha - yat sü re si si ga ra i çen ler de 6 yýl, tan si yo nu yük - sek o lan lar da 3,5 yýl ve ko les te rol dü ze yi yük sek ki þi ler de i se 1 yýl ký sa lý yor. Ha cet te pe Ü ni ver si te - si (HÜ) Halk Sað lý ðý A na bi lim Da lý Öð re tim Ü - ye si Prof. Dr. Naz mi Bi lir, Ýn gil te re nin Whi te - hall þeh rin de ya pý lan ça lýþ ma da 20 i le 64 yaþ la rý a ra sýn da 18 bin ki þi nin 38 yýl bo yun ca iz le ne rek a ra a ra mu a ye ne e dil di ði ni an lat tý. Bi lir, a raþ týr - may la ha yat sü re si i le te mel risk fak tör le ri a ra - sýn da i liþ ki le rin a raþ tý rýl dý ðý ný be lirt ti. Bi lir, a raþ - týr ma so nuç la rý na gö re ya þa mý teh dit e den üç ö - nem li fak tör bu lun du ðu na dik ka ti çe ke rek, Bu fak tör ler, si ga ra tü ke ti mi, hi per tan si yon ve ko - les te rol yük sek li ði o la rak sap tan dý de di. A raþ týr - ma ya gö re, si ga ra i çen le rin ya þam sü re si nin 6 yýl, tan si yo nu yük sek o lan la rýn ya þam sü re si nin 3,5 yýl ve ko les te rol dü ze yi yük sek o lan la rýn ya - þam sü re si nin i se 1 yýl ký sal dý ðý nýn tes bit e dil di - ði ni i fa de e den Bi lir, Bu fak tör le rin ü çü de bir ki þi de var sa ya þam sü re si 10 yýl da ha ký sa ol mak - ta dýr di ye ko nuþ tu. Bi lir, bu fak tör le re ek o la rak þe ker has ta lý ðý, þiþ man lýk ve ha re ket siz lik ha lin - de hayat sü re si nin çok da ha faz la ký sal dý ðý ný söy - le di. Av ru pa Halk Sað lý ðý Der gi si nde (E u ro pe an Jo ur nal of Pub lic He alth) ya yým la nan so nuç la ra gö re si ga ra iç me mek, uy gun di yet le ko les te rol dü ze yi ni nor mal sý nýr lar da tut mak ve hi per tan - si yo nu uy gun þe kil de te da vi et tir mek le, da ha u - zun bir hayata sa hip o la bil me nin müm kün ol - du ðu nu di le ge ti ren Bi lir, a pý lan a raþ týr ma, si - ga ra dan u zak du rul ma sý ve hi per tan si yon i le ko - les te ro lün te da vi e di le rek kon trol al tý na a lýn ma - sýy la bir ki þi nin 10 yýl da ha u zun ya þa ya bi le ce ði - ni or ta ya koy muþ tur de di. 16 MÝL ON KÝ ÞÝ SÝ GA RA KUL LA NI OR Bi lir, Tür ki ye de or ta la ma hayat sü re si nin er - kek ler de 69 ka dýn lar da 73 yýl ol du ðu nu be lir te - rek, Bu de ðer ler do ðum da bek le nen ya þam sü - re le ri dir. Ör ne ðin, ya þý na u laþ mýþ bir ki þi i - çin bu yaþ tan i ti ba ren bek le nen ya þam sü re si yýl ka dar ol ma lý. a ni bu ki þi le rin 80 li yaþ la ra ka dar ya þa ya ca ðý bek le nir de di. Tür ki ye de 4 mil yon do la yýn da di ya bet li ve 7-8 mil yon do la - yýn da hi per tan si yo nu bu lu nan ki þi o lu ðu nu i fa de e den Bi lir, o be zi te nin ka dýn lar da da ha çok ol mak ü ze re ye tiþ kin yaþ gru bun da 20 mil yon do la yýn da ol du ðu nu söy le di. Bi lir, si ga ra kul la nan ki þi sa yý - sý nýn 2008 Kü re sel e tiþ kin Tü tün A raþ týr ma so - nu cu na gö re 16 mil yon ol du ðu nu di le ge ti re rek, bu sa yý nýn Du man sýz Ha va Sa ha sý i le bir lik te a - za la rak 15 mil yo nun al tý na in miþ ol du ðu nun ön - gö rül dü ðü nü söz le ri ne ek le di. An ka ra / a a Alz he i mer ve þi zof re ni de çý ðýr a çan ge liþ me ABD NÝN Los An ge les þeh rin de ki Gü ney Ca li for ni a Ü ni ver si te si (USC) den bi lim in san la rý, ilk kez be - yin de ki bir nö ro re sep tör (si nir a lý cý sý) nýn de tay lý ha ri ta sý ný çý kar dý. Bu sa ye de, alz he i mer ve þi zof re ni gi bi has ta lýk la rýn te da vi si sý ra sýn da ki bi li nen i laç kul la ný mý nýn ta ma mýy la de ði þe bi le ce ði ön gö rü lü - yor. A raþ týr ma yý yü rü ten e kip, dün ya da ilk kez Alp ha 7 re sep tö rü nün yük sek çö zü nür lük lü fo toð raf - la rý ný el de et ti. Alp ha 7, be yin de, ö zel lik le öð ren me ve ha fý za i le il gi li bö lüm ler de, nö ron lar a ra sý sin - yal le ri nak let mek le gö rev li mo le kül o la rak bi li ni yor. Fo toð raf la rý kul la nan dok tor lar, de ne me-ya nýl - ma yön te mi ye ri ne, re sep tör ler le et ki le þim li far ma sö ti kal (i lâç la il gi li) ve ri le ri di zayn e der ken da ha do na ným lý o la cak lar. Doð ru i lâç la, alz he i mer ve þi zof re ni gi bi has ta lýk la rýn te da vi le rin de da ha ke sin so nuç lar el de e di le cek. USC den bi yo lo jik bi lim ler ve kim ya pro fe sö rü Lin Chen, Bu ça lýþ ma ya ö zel - lik le i lâç þir ket le ri çok il gi gös te re cek. Zi ra ü ret tik le ri i lâç la rýn ne den ya da na sýl i þe ya ra dý ðý ný bi le mi - yor lar dý de di. El de e di len so nuç lar, bazý konularda si nir bi li mi uz man la rý na da yol gös te re cek. A raþ - týr ma, ay lýk bi lim der gi si Na tu re Ne u ros ci en ce ta ya yýn la na cak. Ýs tan bul / ci han görevin Ýslâm diniyle de örtüþtüðünü belirtti. Akar, þunlarý söyledi: Çünkü bana doðduðum günden beri dinim adýna ne öðretildiyse Kýzýlaycýlýk da ayný þeyi söylüyor. Dinimiz vermeyi ön plana alýyor. Hatta vermeyenlere kýzan bir anlayýþla, güler yüz verin, tatlý dil verin, zekât verin, insanlarý yüceltin, yükseltin buyruluyor. Kýzýlaycýlýk da var olandan alýp, yok olana taþýmak, darda olanlara kimseye ulaþamayanlara ve kimsenin kendisine ulaþamadýklarýna ulaþmak ve onlara milletin merhamet elini ulaþtýrmaktýr. Genel itibarýyla Kýzýlay-Kýzýlhaç hareketi de bu prensipler üzerine kurulmuþtur. Zaten bu bir evrensel doðrudur de kurulmuþ olan bu teþkilât, 143 seneden beri dimdik ayaktadýr. Osmanlý Ýmparatorluðu ndan Türkiye Cumhuriyeti ne intikal eden tek sivil toplum örgütüdür. Kurumu, eski genel baþkan ve yönetim kurulu ile iyi noktalara getirdiklerini anlatan A- kar, þunlarý kaydetti: Türk Kýzýlayý bugün dünya Kýzýlay-Kýzýlhaç örgütleri arasýnda en önde gelen iyilik örgütlerinden biri oldu. Mensubu bulunduðumuz Kýzýlay-Kýzýlhaç Federasyonu nda 2 dönem yönetim kurulu üyeliði yaptýk, hatta ikinci dönemini hiç kimsenin kazanmamýza imkân olmadýðýný söylediði bir dönemde katýldýk. Çok önemli bir oy almak suretiyle Türk Kýzýlayýný uluslar arasý Kýzýlay-Kýzýlhaç Federasyonu nda 4 sene daha temsil ettik. PA MUK KA LE Ü ni ver si te si (PA Ü) Plas tik ve Re kons trük tif Cer ra hi A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ýn ci Gö - ka lan Ka ra, do ðuþ tan da mak ya rý ðý o - lan ço cuk la rýn i le ri de ko nuþ ma bo - zuk lu ðu ve i þit me so ru nu ya þa ma ma - sý i çin ö zen le ta kip e di le rek te da vi le - ri nin sað lan ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Prof. Dr. Ka ra, da mak ve du dak ya - rýk la rý nýn en çok rast la nan do ðum sal yüz de for mi te si ol du ðu nu be lirt ti. Da mak, du dak ya rýk la rý nýn ak ra ba ev li lik le riy le ya da an ne nin ham le li ði - nin ilk dö nem le rin de kar þý laþ tý ðý rad - yas yon, i lâç a lý mý ve ya çe þit li has ta lýk - lar dolayýsýyla çok rast la nan bir sað lýk so ru nu ol du ðu nu i fa de e den Ka ra, Ö zel lik le bi zim top lu lu muz da dün - ya da ki di ðer ýrk la ra gö re da ha faz la gö rü lü yor. Bu da ül ke miz de ak ra ba ev li lik le ri nin faz la ol ma sý na bað la na - bi lir. He men he men bin do ðum da 1 gö rü lür. An ne ba ba da ve kar deþ ler de bu de for mi te nin gö rül me si do ða cak ço cuk ta tek rar rast lan ma o la sý lý ðý ný art tý rý yor di ye ko nuþ tu. Ka ra, a i le le - rin du dak, da mak ya rýk lý ço cuk la rý ný doð duk la rý za man ön ce lik le na sýl bes le ye cek le ri ko nu sun da en di þe len - dik le ri ni oy sa bes len me nin a i le e ði ti - mi ve ö ze niy le çö zü le bi lir bir du rum ol du ðu nu söy le di. Ço cuk la rýn ko - nuþ ma bo zuk luk la rý çek me me si ve da mak ya rý ðý na bað lý ku lak so run la rý i le bir lik te i þit me kay bý ge liþ me me si i çin uz man ta ki bi nin ö nem ta þý dý ðý - ný kay de den Ka ra, du dak ve da mak ya rýk la rý nýn ta kip ve te da vi si nin do - ðum dan son ra çe þit li a þa ma lar da ya - pýl ma ya baþ lan dý ðý ný be lirt ti. KAN KONUSUNDA ÇOK BÜÜK ATILIM APTIK Ahmet Lütfi Akar, dünyanýn önde gelen ülkeleriyle yarýþtýklarýný belirterek, þöyle devam etti: Türk Kýzýlayý kan konusunda çok büyük a- týlým yaptý. Çýkartýlan kanunla tek kan tedarikçisi kuruluþ olarak tescillendi. Maddî ve manevî alanda çok büyük baþarýlara imza attýk. Japonya da, Kore de, Fransa da, Ýngiltere de, Almanya da, Ýsviçre de bu kan konusunda Kýzýlhaççýlýk konusunda önemli görüþmeler yaptým. Þu anda bütün bu ülkelerden kan konusunda ilerdeyiz. 16 yerde bölgesel kan merkezimiz var, 63 yerde de kan alma merkezimiz var. 2 binden fazla uzmanýmýz bu hizmette çalýþmaktadýr. Bu yýl Türkiye nin kan ihtiyacýnýn tamamý Türk Kýzýlayý tarafýndan karþýlanýyor olacak. Artýk Kars ta bir kandan varsa ve Edirne de ihtiyaç duyuluyorsa, Kars tan Edirne ye bu kaný çok seri bir þekilde naklediyoruz. olda seyreden bu kanýn bulunduðu ýsý durumunu uzaydan uydu aracýlýðýyla tesbit etme þansýmýz var. HERKESE EÞÝT MESAFEDEÝZ Kardeþ kavgasý istemediklerini, Somali dekilerin hiçbir sebebi olmadan iç savaþ, bugün de kýtlýk yaþadýklarýný dile getiren Akar, Biz herkese eþit mesafedeyiz. Ýnsanlarýn birbirlerini kýrmasýný istemiyoruz. Bu ülkenin doðusu da batýsý da kuzeyi de güneyi de bizim için birdir. Bu memlekette yaþayan a- zýnlýk dahi olsa bir kiþi bile kalsa Hýristiyanlar da bizim yardýmýmýza muhtaçtýr, yüzde 99.9 olsa da Müslümanlar da bizim hizmetimize muhtaçtýr dedi. Ýstanbul / aa Ço cuk lar da da mak ya rý ðý na dik kat Doðuþtan damak yarýðý, ileride konuþma bozukluðu ve iþitme sorununa sebep olabiliyor. TE DA VÝ AT LAN MA MA LI Ýn ci Gö ka lan Ka ra, du dak ya rýk la - rý nýn bu run da þe kil bo zuk luk la rýy la bir lik te o la bil di ði ni, er ken dö nem de or to don tik te da vi i le a me li yat yön te - mi ne baþ vu ru la bil di ði ni i fa de e de rek, þöy le ko nuþ tu: Da mak ya rýk lý bi re - yin bü yü me sin de en ö nem li so run, ko nuþ ma nýn ge liþ me me si de mek tir. Ba zý ses le rin çý ka rýl ma sý i çin da ma - ðýn bir bü tün ol ma sý ge re kir. A ra da ki a çýk lýk ve boþ luk bu run da ses ka çak - la rý na se bep o lu yor. Bu ço cuk lar da ay rý ca ku lak sal gý la rý nýn bo þa lý mýy la da il gi li so run o la bi li yor. Bu so run la - rýn te da vi le ri at la nýr sa ço cuk lar da i - þit me bo zuk luk la rý ge li þe bi lir. Do - ðuþ tan da mak ya rýk lý ço cuk lar, ye ter - li te da vi ve ta kip ya pýl maz sa ko nuþ - ma bo zuk luk la rý çe ke bi lir, hat ta top - lum da sa ðýr ve dil siz o la rak ni te len - di ri len bi rey ler ha li ne ge le bi lir. Da - ma ðýn ko nuþ ma ge li þir ken en er ken 12 en geç de 18. ay da ka pa týl ma sýy la ko nuþ ma ko nu sun da ki so run la rý or - ta dan kal dý ra bil dik le ri ni kay de den Prof. Dr. Ka ra, a me li ya týn tek ba þý na ye ter li ol ma ya ca ðý ný, a me li yat tan son ra ço cuk la rýn sü rek li ta kip e dil - me si ge rek ti ði ni söy le di. Ka ra, Ses çý kar ma lar da ki bo zuk luk lar ko nuþ - ma te ra pist le ri ta ra fýn dan de net le nir. On la rýn ö ne ri le riy le a i le ye ve ri len e - ði tim ler le ko nuþ ma e ði tim le riy le dü - zel til me ye ça lý þý lýr de di. Tür ki ye es - te tik ve plas tik cer ra hi si nin týb býn di - ðer dal la rýn da ol du ðu gi bi dün ya da çok i yi ko num da ol du ðu nu be lir ten Ka ra, bu a lan da her tür lü a me li ya týn ya pý la bil di ði ni kay det ti. De niz li / a a

14 14 SPOR HAAL KIRIKLIÐI AÞATTIK G.SARA TEKNÝK DÝREKTÖRÜ FATÝH TERÝM BÜÜKÞEHÝR BELEDÝE ENÝLGÝSÝNÝ TELAFÝ EDECEKLERÝNÝ BELÝRTEREK, "HAAL KIRIKLIÐI AÞANMASINI DOÐAL BULUORUM" DEDÝ. GALATASARA teknik direktörü Fatih Terim, 2-0 yenildikleri Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýna iyi baþladýklarýný, ancak daha sonra bu performanslarýný sürdüremediklerini söyledi. Fatih Terim, ''Bizim kötü oyunumuz olabilir ama onlarýn da iyi oyununu bir kenara atmayalým. Haklarýný yemeyelim. Hak edilmiþ güzel bir galibiyet aldýlar'' derken, sözlerini þöyle sürdürdü:''biz ilk 20 dakika iyi Aoynadýk ama ondan sonra düþüþ oldu. Ýkinci yarý biraz silkindik fakat beraberliði yakalamaya yetmedi. Açýkçasý o savaþ içinde, o mücadele içinde olmak lazým. Rakibimiz daha çok istedi, daha çok koþtu, daha iyi mücadele etti. Nasýl durdurulmasý gerekiyorsa öyle durdurdular. Arkadaþlarýmýz maalesef özellikle bu mücadele kýsmýnda geride durdular. Bazen böyle oluyor baþlangýçlar. Önümüzdeki Samsunspor maçýyla o sýcak atmosfere adapte olmamýz lazým. Artýk lig baþladý, hazýrlýk sona erdi.'' Galatasaray takýmýnýn, oyunun kontrolünü elinde tutmasý gerektiðini Sivasspor Karabük'ten yine eli boþ döndü KARDEMÝR Karabükspor ile Süper Lig'deki ü- çüncümaçýna çýkan Sivasspor, rakibine 21 yenilerek Karabük deplasmanýndan yine puansýz ayrýldý futbol sezonunda Süper Lig'e Karabük deplasmanýnda ''merhaba'' diyen Sivasspor, Karabük ekibine 2-1 maðlup olmaktan kurtulamadý. Geçen sezon olduðu gibi bu sezon da Kardemir Karabükspor'a dýþ sahada rakibine 2-1 yenilen Sivasspor, Karabük ekibine karþý Süper Lig'deki 2. maðlubiyetini aldý. Eskiþehirspor Baþkaný Ünal emniyette ifade verdi ESKÝÞEHÝRSPOR Kulübü baþkaný Halil Ünal Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'ne geldi. Alýnan bilgiye göre, Eskiþehirspor Kulübü Baþkaný Halil Ünal Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'ne gelerek Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'nez çýktý. Ü- nal'ýn futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmasý kapsamýnda emniyete geldiði belirtildi. Ahmet Arslan Arnavutluk'ta dünya ikincisi oldu 5 kez Avrupa Þampiyonu olan Red Bull Sporcusu Ahmet Arslan, 11 Eylül Pazar Arnavutluk'ta koþulan 27. Dünya Þampiyonasý'nda ABD'li Max King'in arkasýndan 2.oldu. Uganda ve Eritreli atletlerin yoðun baskýsý ile geçen ilk iki tur sonrasý ABD'li,Ýtalyan ve Ugandalý sporcular ile mücadeleyi son metrelere kadar götüren Red Bull Sporcusu Ahmet Arslan Dünya Ýkincisi olma baþaýrýsýný gösterdi. vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Hazýrlýk maçlarýnda bugüne kadar da öyle oynadýk. Bugün bana da sürpriz oldu. Ýlk yarým saat sýkýntýmýz olmadý. Sonra oyundan düþmemiz, mükemmel oynayan kalecimizin kötü bir gol yemesi sýkýntý meydana getirdiý. Ýkinci yarý daha fazla gol pozisyonuna girmemiz gerekirdi. Ne olursa olsun, biz daha baskýlý oynayan, oyunu yönlendiren bir takým olmalýyýz'' þeklinde konuþtu. ÖNÜMÜZDEUZUNBÝRMARATONVAR Galatasaray'ýn sezona yenilgiyle baþlamýþ olmasýyla ilgili olarak, kazanarak baþlamanýn daha iyi bir seçenek olduðunu belirten Terim, ''Kazanmak demek, moral demek. Moral demek, bir sonraki maça daha rahat hazýrlanmak demek. Kaybedildiði zaman orada kalýnmamalý. Önümüzde çok u- zun bir maraton var. Telafi etmek için devam e- deceðiz. Kimsenin istemediði ve hatta beklemediði bir sonuç ama her türlü sonucu saygýyla karþýlamak lazým'' dedi. Taraftarlarýn bazý oyunculara 66 kiloda Þeref Tüfenk in Koreli Kim e yenilmesinin ardýndan mindere çýkan 96 kilo güreþçimiz Cenk Ýldem, yine Koreli rakibi An karþýsýnda fýrtýna gibi esti. Maça süretli giren Ýldem, Koreli nin tek kol denemesinde rakibini köprüde yakalayarak üç puan aldý. Ýlk devrede üstün bir performans ortaya koyan güreþçimiz, devreyi elde ettiði puanlala 3-0 önde tamamladý. karþý kredisinin kalmadýðý izlenimi edinildiði þeklinde yöneltilen bir soruya, ''Sanmýyorum ve öyle düþünmüyorum. Böyle bir þey hissetmedim. Olsa, oyuncular benimle paylaþýrlar ve çözüm yolunu ararýz ama ben böyle bir þey görmedim bugün. Kaybederek baþlamak herkeste hayal kýrýklýðý yaratmýþ olabilir ama Galatasaray toparlanacaktýr'' cevabýný veren Fatih Terim, takýmdaki lider oyuncu ihtiyacý konusunda da, ''Takýmýn içinden biri çýkacaktýr. Onu ümit ediyoruz'' ifadesini kullandý. GOLOLLARINDASIKINTIOLMAZ Fatih Terim, Milan Baros'un etkisiz oyununa deðinirken, gol yollarýnda sýkýntý yaþayacaklarýný düþünmediðini söyledi. Sakat olmamasý halinde Elmander'in devreye girebilecek düzeyde olduðunu aktaran Terim, ''Sercan, Elmander ve Baros üçlüsü ocak ayýna kadar bizim. Bir þekilde i- dare eder'' dedi. Galatasaray'ýn yaratýcý niteliklere sahip oyuncu sýkýntýsý yaþadýðý þeklindeki bir deðerlendirmeye Terim, ''Biz takým halinde yaratýcý Sinan Erdem deki þampiyonanýn ilk günü olmasýna raðmen tribünler doldu. 96 kilo güreþçimiz Cenk Ýldem Koreli rakibini yenerek 2. tura çýktý. CENK ÝLDEM'LE GÜLDÜK Ýkinci devrede de yine atak güreþini devam ettiren Cenk Ýldem, rakibine ihtar verdirerek yere yatýrdý. erde rakibine çýrpma deneyen ancak puan alamayan Ýldem 1 puan verince, devreyi 1-0 maðlup kapayarak karþýlaþmayý üçüncü devreye uzattý. Üçüncü devrede Cenk Ýldem, rakibine puan vermeyerek müsabakayý 1-0 önde kapamayý baþardý ve 2-1 galibiyetle ikinci tura çýkmayý baþardý. olmayý hedefliyoruz. Ýçerisinde yaratýcý oyuncular var. Bugün denk gelmemiþ olabilir ama yetenekli bazý oyuncularýmýz var. Herkesin yaratýcý olmasýný bekleyemeyiz. Ümit ederim birkaç yaratýcý oyuncu çýkar. Heyecanlarýný ve coþkularýný oyuna katarlar. Bazen baþlangýçlar böyle olabiliyor. Bunu genel bir alýþkanlýk olarak görmemek lazým. Özellikle büyük takýmlarýn ilk maçlarý daha zordur. Diðer takýmlarýn onlara karþý konsantre olmalarý daha kolaydýr'' cevabýný verdi. Fatih Terim, Galatasaray'dan bu sezon için beklentinin yüksek olmasýný doðal karþýladýðýný aktarýrken, ''Galatasaray, hazýrlýk dönemini herkese u- mut vererek geçirdi. Beklenti olmasý doðal ama iyi baþlangýç yapamadýðýmýz için en çok üzülen bizleriz. Hayal kýrýklýðý yaþanmasýný doðal buluyorum. Hemen beklemeden, ara vermeden maçlarýmýz devam ediyor. Ýnanýyorum ki Türk Telekom Arena'da seyircimizle beraber çok daha iyi olacaðýz'' þeklinde görüþ belirtti. DÜNA GÜREÞ ÞAMPÝONASI ÝSTANBUL'DA BAÞLADI Þeref Tüfenk Koreli Kim'e yenilerek veda etti ÝSTANBUL'DA dün start alan 2011Dünya Güreþ Þampiyonasý na kötü baþladýk. 97 ülkeden 800 civarýnda güreþçinin katýlýmýyla baþlayan þampiyonanýn ilk gününde mindere çýkan 66 kilo grekoromen güreþçimiz Þeref Tüfenk, ilk turda Koreli rakibi Kim e yenilerek ilk turda þansýný zora soktu. Ýlk devreyi 1-0 kazanan Þeref Tüfenk, ikinci devreyi 2-0 kaybetti. Üçüncü devrede rakibine 1-0 kaybeden Tüfenk, ilk turdan elenen güreþçimiz oldu. Üçüncü devrenin son dakikasýnda rakibini çýrpmaya çalýþan ve minder dýþýna taþan Tüfenk in bu çabasý hakemler tarafýndan puanla deðerlendirilmeyince sporcumuz minderden maðlup ayrýldý. Bu arada Sinan Erdem de þampiyonanýn ilk günü olmasýna raðmen tribünlerin dolmasý þampiyonaya ayný bir renk kattý. Belediye yenilgisi Terim'i farklý deðiþikliðe yöneltmeli Hazýrlýk maçlarýnda göz dolduran G.Saray, lige tam tersine bir oyunla giriþ yaptý. Mondragon'dan sonra kaleci sýkýntýsý çekiliyordu. Üst düzey Muslara transfer edildi. O da edek kaleciler Aykut ve Ufuk'un bile yapmayacaðý bir hatayla gol yiyerek lige baþladý. Ýstanbul Belediye nasýl çok iyi organize olmuþsa, G.Saray daðýnýk ve tam bir uyumsuzluk içindeydi. Giden oyuncunun ardýndan aðýt yakmanýn hiç bir getirisi olmaz. G.Saray Arda'sýz oynamaya bir an önce alýþmalý. apýlan transferler iyi de, Arda gibi top tutan adam eksilten biri alýnmadý. ani oyun kurucu. Eboe ve Melo ileri oynayan tipte i- yiler. Ancak "oynatan" olmada eksikler. G.Saray'ýn organize olmada en büyük eksiði, defansif organizasyon eksikliðidir. Her ne kadar G.Saray'ýn defansý, milli takýmýn defansýný teþkil etmekte ise de, ayný sýkýntýlarýn milli takýmda olmadýðýný söyleyemeyiz. G.Saray defansýn göbeðinde, oyun kurmadaki noksanlýðý mutlaka gidermeli. Gökhan-Sevet oyun kurmada benzer tipte iki o- yuncu. Bunlardan biri mutlaka teknik ve oyunu yönlendirmede çok iyi kalitede biri olmalý. Sol bekte Hakan Balta yoktu. Çaðlar' ýn oyuna katkýsý çok fazla deðildi. Top alýp-vermelerde, boþ koþularla takým oyununa katkýda bulunmada eksik kaldý. Sað kanatta oynayan Kazým formsuzdu. Forvette Baros etkili günlerinden uzaktý. Hal böyle olunca, takým oyunu oynamaktan uzak o- lan G.Saray'ý, bireysel becerisi yüksek oyuncular sýrtlayamayýnca, yenilgi kaçýnýlmaz oldu. Fatih Terim, inatçý bir teknik direktördür. Basýndaki, karamsar tablodan fazla etkileneceðini sanmýyorum. Bu maðlubiyet onu daha da hýrslandýracaktýr. Puan maçýndaki farklý mücadele yapýsý, onu takým kurgusunda bir takým deðiþlikliklere yöneltecektir. Fatih Terim'in takýmý, bol hücum denemeleri yapan, pozisyon üreten yapýdadýr her zaman. Bu açýdan bakýnca bu maðlubiyetin, hayýrlý olacaðýný düþünüyorum. Ýstanbul Belediye bu galibiyeti sonuna kadar haketti. Çok iyi organize oldular. Mükemmel alan savunmasý uygulamasý yaptýlar. Bu oyun yapýsýný sezona yayabilirlerse, geçen yýl kaybettikleri kupa finalinden, daha baþarýlý bir sonuca ulaþabilirler. Kayserispor'da üzüntü: Cangele yine 6 ay yok KASERÝSPOR'DA uzun süreli sakatlýklarý nedeniyle sýkýntý yaþayan Cangele, 3. kez sakatlandý. Bursaspor karþýlaþmasýnýn 33. dakikasýnda sakatlýk geçiren Cangele, oyundan çýkmak zorunda kaldý. Sað dizinden sakatlanan Cangele'nin tedavisine baþlandý. Cangeleyineüzdü. Kulüp doktoru Ahmet Hamdi Çaðlar, yaptýðý açýklamada, baþarýlý oyuncunun sað diz ön çapraz baðlarýnda kopma olduðunu düþündüklerini ancak kesin sonucun MR çekilmesinden sonra belirleneceðini bildirdi. MR sonucu ve diðer tetkikler neticesinde Cangele'nin tedavisine baþlayacaklarýný ifade eden Çaðlar, futbolcunun muhtemelen 6 ay sahalardan uzak kalabileceðini kaydetti. Ligin ilk maçýnda sakatlanan Cangele'nin durumu takýmda moralleri de bozdu. Geçen sezon da benzer þekilde sakatlýk geçirerek uzun süre takýmdan ayrý kalan Cangele, ameliyat olmuþ ve kamp döneminde takýma katýlmýþtý yýlýnda Kayserispor'a gelen Arjantinli Franco Dario Cangele, 2008 yýlýnda da benzer þekilde sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalmýþtý. Demirel ve Ene bugün basýn önüne çýkacak BASKETBOL Federasyonu Baþkaný Turgay Demirel, A Milli Takým Menajeri Harun Erdenay, A Milli Takým Baþantrenörü Orhun Ene ile takým kaptaný Hidayet Türkoðlu, 2011 Avrupa Þampiyonasý Finalleri ile ilgili bugün Ýstanbul'da basýn toplantýsý düzenleyecek. Basketbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, Baþkan Demirel, Harun Erdenay, Orhun Ene ve Hidayet Türkoðlu'nun, Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda düzenlenecek toplantýda, A Milli Takým'ýn, Avrupa Þampiyonasý Finalleri'ndeki mücadelesiyle ilgili deðerlendirmelerde bulunacaklarý bildirildi. Demirel, Erdenay, Ene ve Hidayet Türkoðlu'nun açýklamalar yapacaðý toplantý, saat 10.30'da baþlayacak. ÝNTER-TRABZONSPOR MAÇINI ÝSVEÇLÝ HAKEM ÖNETECEK TRABZONSPOR'UN, Ýtalya'nýn Inter takýmýyla 14 Eylül Çarþamba günü deplasmanda oynayacaðý UEFA Þampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçýný Ýsveç Futbol Federasyonu'ndan Stefan Johannesson yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, Milano þehrindeki Giuseppe Meazza Stadý'nda TSÝ 21.45'te oynanacak karþýlaþmada, Johannesson'un yardýmcýlýklarýný Stefan Wittberg ile Magnus Sjöblom'ün yapacaklarý bildirildi. Ýlave yardýmcý hakemlik görevini Daniel Stalhammar ve Johan Hamlin'in yapacaðý maçta, dördüncü hakem olarak i- se Michael Lerjeus görev alacak. Stefan Johannesson BEÞÝKTAÞ-MACCABÝ MAÇINDA RUS HAKEM DÜDÜK ÇALACAK BEÞÝKTAÞ ile Ýsrail'in Maccabi Tel Aviv takýmlarý arasýnda 15 Eylül Perþembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçýný Rusya Futbol Federasyonu'ndan Vladislav Bezborodov yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, Fiyapý Ýnönü Stadý'nda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmada, Bezborodov'un yardýmcýlýklarýný Nikolai Golubev i- le Viacheslav Semenov'un yapacaklarý bildirildi. Ýlave yardýmcý hakemlik görevini Alexey Eskov ve Vitaly Meshkov'un yapacaðý maçýn dördüncü hakemi ise Stanislav Sukhina.

15 Þampiyonlar Ligi'nde perde bugün açýlýyor FUTBOLDA AVRUPA'NIN KULÜPLER BAZINDA BÝR NUMARALI ZORGANÝZASONUNDA SEZONUNDA GRUPLARDA ÝLK HAFTA MAÇLARI BUGÜN VE ÇARÞAMBA GÜNÜ APILACAK. FUTBOLDA Avrupa'nýn kulüpler bazýnda bir numaralý organizasyonu olan UEFA Þampiyonlar Ligi'nde, sezonu bugün ve çarþamba günü gruplarda yapýlacak ilk hafta maçlarýyla baþlayacak. B Grubu'nda Ýtalya'nýn Inter, Rusya'nýn CSKA Moskova ve Fransa'nýn Lille takýmlarýyla eþleþen Trabzonspor, ilk maçýný 14 Eylül Çarþamba günü Milano'da Inter takýmýyla yapacak. Dörderli 8 ayrý grupta toplam 32 takýmýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek ligde, gruplarýnda ilk 2 sýrayý alacak takýmlar 2. tura yükselecek. Grup üçüncüleri yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek, son sýradaki takýmlar ise bu sezon için Avrupa defterini kapatacak. UEFA Þampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer a- lan takýmlar þöyle: ÜNLÜ TAKIMLAR SERÝBAÞI (A) Grubu: Bayern Münih (Almanya), Manchester City (Ýngiltere), Napoli (Ýtalya), Villarreal (Ýspanya), (B) Grubu: Inter (Ýtalya), Lille (Fransa), CSKA Moskova (Rusya), Trabzonspor (Türkiye), (C) Grubu: Manchester United (Ýngiltere), Basel (Ýsviçre), Otelul Galati (Romanya), Benfica (Portekiz), (D) Grubu: Real Madrid (Ýspanya), Olympique Lyon (Fransa), Ajax(Hollanda), Dinamo Zagreb (Hýrvatistan), (E) Grubu: Chelsea (Ýngiltere), Valencia (Ýspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Genk (Belçika), (F) Grubu: Arsenal (Ýngiltere),Borussia Dortmund (Almanya), O. Marsilya (Fransa), Olympiakos (unanistan), (G) Grubu: Porto (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Zenit (Rusya), Apoel (Kýbrýs Rum Kesimi), (H) Grubu: Barcelona (Ýspanya), Milan (Ýtalya), Bate Borisov (Belarus),Viktoria Plezen (Çek Cumhuriyeti) ÝLK HAFTA MAÇLARI Þampiyonlar Ligi'nde gruplarda TSÝ 21.45'te baþlayacak ilk hafta maçlarýnýn programý þöyle: Bugün: (E) Grubu: Chelsea-Bayer Leverkusen, Genk-Valencia, (F) Grubu: Olympiakos-Olympique Marsilya, Borussia Dortmund-Arsenal, (G) Grubu: Porto-Shakhtar Donetsk, Apoel-Zenit St. Petersburg, (H) Grubu: Barcelona-Milan, Viktoria Plezen-Bate Borisov. SPOR A Milli Basketbol Takýmýnýn Litvanya'da devam eden Avrupa Þampiyonasý'na erken veda ederek, Türkiye'ye dönmesi basketbol caimasýný üzdü. FOTOÐRAF: A.A 12 DEV ADAM ÜZDÜ 2011 AVRUPA BASKETBOL ÞAMPÝONASI FÝNALLERÝ'NE 2. TURDA VEDA EDEN A MÝLLÝ BASKETBOL TAKIMININ BU BAÞARISIZLIÐI SPORSEVERLERÝ HAAL KIRIKLIÐINA UÐRATTI. A MÝLLÝ Basketbol Takýmý'nýn tecrübeli o- yuncusu Kerem Tunçeri, 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý Finalleri'ne 2. turda veda ettikleri için çok üzgün olduklarýný belirterek, ''Ancak takýmda kötü zamanda da herkes birbirine destek oldu'' dedi. Kerem Tunçeri, çok iyi savunma yaptýklarý bir turnuvada hücum olarak çok sýkýntý çektikleri için maçlarý kaybettiklerini belirterek, ''Eskiden bu kadar kötü yüzdeyle hücum ettiðimiz zamanlarda hepsini sayýyla kaybederdik. Ancak burada bütün maçlarý son 1 dakikada kaybettik. Hepimizin üzüntüsü de bu'' diye konuþtu. Takýmýn kötü zamanda da birlik ve beraberlik içinde olduðunu anlatan Kerem, þunlarý söyledi: ''Takýmda birlik, beraberlik hiçbir zaman bozulmadý. Kim ne atmýþ, kim ne tutmuþ, kim hata yapmýþ hiçbir zaman onlar sorun olmadý. Herkes birbirine destek olmaya çalýþtý. Geçen sene kazanýrken herkes birbirine iyiydi. Her zaman iyi günde insan beraber, iyi oluyor. Ama iyi olan þey de þu anda kötü olan zamanda da beraberiz. Suçlu hepimiziz. Özellikle bizim gibi tecrübeli oyunculardan beklentiler çok büyüktü, biz de bunun farklýndayýz. Hepimiz üzgünüz.'' Kerem Tunçeri, turnuva devam ederken kendisiyle ilgili yapýlan eleþtirilerden etkilenmediðini dile getirerek, ''Artýk 32 yaþýndayým. Eleþtirilerden etkilenmiþ genç arkadaþlarýmýz olabilir. Ben kendi oyunumu oynamaya çalýþtým'' dedi. Geçen sene dünya ikincisi olan milli takýmdan beklentilerin fazla olmasýnýn normal olduðunu kaydeden Kerem, þöyle devam etti: ''Beklentiler fazlaydý ama iyi niyetli olmayan insanlar olabilir. O yüzden bir þey diyemiyorum. oksa eleþtiriler olacak. Sonuçta Türk milli takýmýnda oynuyorsun ve geçen sene dünya ikincisi olmuþ bir takým. Fakat geçmiþte yaþayamayýz. Ben artýk 32 yaþýna geldim. Bu tecrübede oyuncunun bu eleþtirilerden etkilenmesi söz konusu olmaz. Ama ben de kendimi masaya yatýrdýðým zaman hiç hoþuma gitmeyen hatalar yaptým. Boþ atýþlarý, kaçýrmayacaðým atýþlarý kaçýrdým. Tabii ki bu oyuncuyu psikolojik olarak diðer maçlarda etkiliyor, ama ben takým için hücum yapmasam da savunma için elimden geleni yaptým.'' Teknik ekiple ilgili eleþtirilere katýlmadýðýný belirten Kerem Tunçeri, ''Üzüldüðüm þey hücum edemediðimiz için kaybettik. Taktik olarak, teknik ekibin eksikliði olarak...bunlarýn hiçbirine katýlmýyorum. Her þey çalýþýldý, her þey düzgün yapýldý. Tek sorunumuz hepimizin formsuz olmasýydý'' ifadelerini kullandý. 15 Kendi parasýyla 2 milyon TL'ye pist yaptýrdý AAÐINDAKÝ KIRIK NEDENÝLE MOTO2 ARIÞMALARINA KATILAMAAN MÝLLÝ MOTOSÝKLETÇÝ KENAN SOFUOÐLU, SAKAR- A'DAKÝ PÝSTÝNÝ TÜRKÝE ÞAMPÝONASI'NA ETÝÞTÝRMEK ÝÇÝN ÇALIÞIOR. 2 MÝLON LÝRA HARCAARAK APTIRDIÐI ÖZEL PÝSTÝN AÇILIÞI 25 ELÜL'DE DÜZENLENECEK SÜPERMO- TO TÜRKÝE ÞAMPÝONASI ÝLE APILACAK. DÜNA Supersport Þampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoðlu, Sakarya'nýn Akyazý ilçesinde yaptýrdýðý pistin açýlýþýný 25 Eylül'de Süpermoto Türkiye Þampiyonasý yarýþmasýyla gerçekleþtirecek. Moto2 ABD Grand Prix'inin sýralama turlarýnda yaptýðý kaza sonucu ayaðý kýrýlan ve yarýþmalara katýlamadýðý için Türkiye'de bulunan Kenan Sofuoðlu, bu süreyi antrenmanlarý için özel olarak yaptýrdýðý pisti yarýþmalara hazýrlamak için deðerlendiriyor. Milli motosikletçi yaptýðý açýklamada, Akyazý ilçesindeki Kuzuluk yolu üzerinde 35 dönüm arazi üzerinde yaptýrdýðý pistin, Türkiye þartlarýnda antrenman ve eðitim için ideal bir çalýþma alaný olduðunu söyledi. ULUSLARARASI ÞARTLARA UGUN DEÐÝL Pistin þu an için Türkiye þampiyonalarýna evsahipliði yapabileceðini, uluslararasý koþullara ise uygun olmayacaðýný anlatan Sofuoðlu, ''Ayaðým kýrýk olduðu için Moto2'deki yarýþmalara katýlamýyorum. Ancak bende boþ durmak yok. Antrenman i- çin yaptýðým pisti, Türkiye Þampiyonasý yapýlabilecek hale getirdim. 25 Eylül'de Süpermoto Türkiye Þampiyonasý düzenleyeceðiz. Böylece pistin açýlýþýný da gerçekleþtirmiþ olacaðýz'' diye konuþtu. KENDÝ PARASILA 2 MÝLON TL HARCADI Kenan Sofuoðlu, pistin idari binalarýnýn henüz yapýlmadýðýný ifade ederek, þunlarý söyledi: ''Pist 1300 metre uzunluðunda. Ýç kýsmýyla dýþ kýsmýnýn yüksekliði 2,5 metreyi bulan özel virajlar var. Antrenman için çok özel bir pist oldu. Ayrýca burada çeþitli yarýþmalar ve eðitim çalýþmalarý yapýlabilir. Pisti daha çok kendim antrenman gerçekleþtirebilmek için yaptýrdým. Kendi imkanlarýmla 2 milyon liranýn üstünde harcama gerçekleþtirdim. Sakarya Büyükþehir Belediyesi de asfaltlamada yardýmcý oldu. Tamamý bittiðinde çok mükemmel bir pist olacak.'' Sofuoðlu, piste yarýþmadaki güvenlik amacýyla lastik bariyerleri yerleþtirmeye yönelik hazýrlýklarýn sürdürüldüðünü sözlerine ekledi.

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Çoban yarýþý geleneði, 8 asrý aþkýn bir süredir yaþatýlýyor. FOTOÐRAF: AA Bu da ço ban ya rý þý Abdülhamit Kayýhan Osmanoðlu, Bilecik'in Söðüt ilçesinde medfun olan ecdadýnýn mezarý baþýnda duâ etti. FOTOÐRAFLAR: AA OSMANLININ belgeseli çekilecek 2. ABDÜLHAMÝD ÝN 4. KUÞAK TORUNU OSMANOÐLU: AKLAÞIK 150 ÜLKEDE OSMANLI HAKKINDA BELGESEL ÇEKECEÐÝZ. BU BELGESEL ÝÇÝN BÝR TANITIM FÝLMÝ ÇEKTÝK. OSMANLI I VE TARÝHÝNÝ EN ÝÝ ÞEKÝLDE ANLATACAÐIZ. 2. AB DÜL HA MÝD ÝN 4. ku þak to ru nu Ab dül ha mid Ka yý - han Os ma noð lu, Os man lý ha ne dan lý ðý ný en i yi þe kil de an la mak i çin Dul ka di roð lu Dev le ti Hü küm da rý Sul tan A la üd dev le Boz kurt un to ru nu Ha kan Tür ker Dul ka di - roð lu i le çe ke ce ði bel ge se li ni ya yýn la ya cak te le viz yon ka - nal la rýy la an laþ ma ya ça lý þý yor. Er tuð rul ga zi yi An ma ve Sö ðüt Þen lik le ri ne ka tý lan 2. Ab dül ha mid in 4. ku þak to - ru nu Ab dül ha mit Ka yý han Os ma noð lu, Bi le cik in Sö ðüt il çe sin de ki ec da dý nýn ya nýn da bu lun mak tan mut lu luk duy du ðu nu söy le di. Os ma noð lu, Bu ra da ken di mi zi ec - da dý mýz la bir lik tey miþ gi bi his se di yo ruz. Þu an da Ýs tan - bul da ya þý yo rum. An cak sýk sýk Sö ðüt e gel me ye ça lý þý - yo rum. Bi zi bu ra da çok i yi a ðýr lý yor lar. Çok mut lu o lu - yo ruz. urt i çi ve dý þýn da ki her ke sin Sö ðüt e ge le rek Os - man lý ec da dýy la ta nýþ ma sý ný is ti yo rum te Su ri - ye nin Þam ken tin den Tür ki ye ye gel dik. Bir kýs mý mýz yurt dý þýn da kal dý. Rah met li Tur gut Ö zal dö ne min de Türk va tan daþ lý ðý mý zý al dýk. O dö nem den be ri Ýs tan - bul da yýz. Bu ra dan bir da ha git me ye ce ðiz. De de le ri mi zin me zar la rý bu ra da. Bu ra sý ken di top rak la rý mýz ve ül ke - miz di ye ko nuþ tu. Os man lý ha ne dan lý ðý nýn halk la iç i çe ol mak is te di ði ni kay de den Os ma noð lu, halk la bu luþ mak i çin el le rin den ge le ni yap týk la rý ný i fa de et ti. Þam da bu - lun duk la rý sý ra da sý kýn tý lý gün ler ge çir dik le ri ni be lir ten Os ma noð lu, þun la rý söy le di: Di ðer ha ne den ü ye le ri de sý kýn týlý dö nem ler ge çir di. Fran sa da ya þa yan bir þeh za de var. Sür gün git ti ði dö nem de bank lar da yat mýþ, a ra ba yý - ký yor du. U zun ve hü zün lü bir hi kâ ye si var. Bu nu du yan in san lar ü zü lü yor. E li miz den gel di ðin ce va tan daþ la rý üz - me me ye gay ret e di yo ruz. Þu an da Tür ki ye de mut lu yuz. urt dý þýn da ki ha ne dan ü ye le riy le gö rü þü yo ruz. Dü ðün - ler de, ce na ze ler de bir a ra ya ge li yo ruz. Eskiþehir / aa Osmanoðlu, bazý dizi ve filmlerde tarihin çarpýtýldýðýný kaydetti. TA RÝ HÝ ÇAR PI TI OR LAR OS MA NOÐ LU, Dev let-i A li ye-i Os ma ni ye hak kýn da ki di zi ler de, bel ge sel ler de ve film ler - de ken di le ri ne da ný þýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Çün kü hal ký mý za ve bü tün in san lý ða en i yi yi sun ma lý yýz. Ta ri hi çar pý tý yor lar, bun la rý bi ze sor ma dan ya yýn la ma la rý uy gun ol mu - yor. A i le den ya þa yan lar ve çok i yi a ka de mis yen ler var. Bun la rýn fi kir le ri a lýn ma lý dýr de di. Dul ka di roð lu Dev le ti Hü küm da rý Sul tan A la üd dev le Boz kurt un to ru nu Ha kan Tür ker Dul - ka di roð lu i le bir lik te bel ge sel ça lýþ ma la rý ol du ðu nu bil di ren Os ma noð lu, ak la þýk 150 ül - ke de Os man lý hak kýn da bel ge sel çe ke ce ðiz. Bu bel ge sel i çin bir ta ný tým fil mi çek tik. Os - man lý yý ve ta ri hi ni en i yi þe kil de an la ta ca ðýz. Os man lý ha ne dan lý ðýy la il gi li ge le ce ðe i yi bir e ser bý ra ka ca ðýz. Bu nu ya yýn la mak i çin en uy gun ka na lý a rý yo ruz. Bir ka nal la an la þýp baþ - la ya ca ðýz. 4 ül ke den ya ban cý ka nal lar bu bel ge se li ya yýn la mak is ti yor. Bu nu ya ban cý bir ka na la ver mek bi ze ya kýþ maz. 36 pa di þa hýn her bi ri nin hi kâ ye si ni an la ta ca ðýz de di. DE NÝZ LÝ DE 837 IL DIR SÜ RE GE LEN BÝR GE LE NEK O LAN SU - DAN KO UN GE ÇÝR ME A RIÞ MA SIN DA 28 ÇO BAN A RIÞ TI. DE NÝZ LÝ NÝN Çal il çe si ne bað lý A - þa ðý se yit Kö yün de 837 yýl dýr sü re - ge len bir ge le nek o lan Su dan Ko - yun Ge çir me a rýþ ma sý ya pýl dý. Sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba - ren þen lik a la nýn da baþ la yan fa a li - yet ler çer çe ve sin de, kan gal kö - pek le ri ve ko yun sü rü le ri eþ li ðin - de ya pý lan yü rü yüþ le ö rük gö çü can lan dý rýl dý. Çal Kay ma ka mý Fa - tih A rý koð lu, ya rýþ ma nýn 8 a sýr dýr hal kýn gön lün de yer et ti ði ni be lir - te rek, va tan daþ la rýn ka tý lý mý nýn, ya rýþ ma nýn yüz yýl lar ca de vam e - de ce ði ni gös ter di ði ni söy le di. Gý - da, Ta rým ve Hay van cý lýk De niz li Ýl Mü dü rü u suf Gül se ver de, ge - le ne ðin ya þa týl ma sý nýn çok ö nem li ol du ðu nu i fa de e de rek, fa a li ye ti her yýl da ha gü zel yap ma ya gay ret et tik le ri ni di le ge tir di. Va tan daþ - la rýn fa a li ye te yo ðun il gi gös ter di - ði ni kay de den Gül se ver, þöy le de - vam et ti: Bu et kin lik Tür ki ye ye ve dün ya ya ör nek o la cak bir et - kin lik tir. Ýn sa nýn hay va ný na o lan gü zel sev gi si, hay va nýy la bü tün - leþ me si dir. a rýþ ma la rý se yir i çin ge len va tan daþ la rýn da bir bir le riy - le kay naþ ma sý ný gö rü yo ruz. Bu ra - da, bu nun da mut lu lu ðu nu, be re - ke ti ni gö rü yo ruz, or ta ya gü zel lik - ler çý ký yor. Ý le ri de bu ya rýþ ma nýn böl ge, ül ke ve hat ta yurt dý þý na da yan sý ma sý ný is ti yo ruz. Çal Zi ra at O da sý Baþ ka ný Ö - mer Ay han cý da, ge le nek sel ha le ge ti ri len ya rýþ ma i le gý da nýn te - me li o la rak ka bul e di len hay van - cý lý ðýn ve ta rý mýn ö ne çýk ma sý ný sað la mak a dý na bu ra da top lan - dýk la rý ný be lirt ti. Su dan Ko yun Ge çir me a rýþ - ma sý nda, De niz li nin Çal, Çiv ril ve Bak lan il çe le rin den 28 ço ban, ren ga renk bo ya dýk la rý sü rü nün li - de ri koç la rýn ön cü lü ðün de ko yun - la rý ný Bü yük Men de res Neh ri nde kar þý ya ge çir me ye ça lýþ tý. a rýþ ma, ço ba nýn ken di si nin neh re at la ma - sý nýn ar dýn dan sü rü nün i çin den el ko yu nu o la rak seç ti ði ko yun ve di - ðer le ri nin at la ma sýy la ger çek leþ ti - ril di. Sý ray la at la yýþ la rý ný ya pan sü rü ler, jü ri ta ra fýn dan ve ri len pu an la de ðer len di ril di. a rýþ ma - da ba zý ço ban la rýn, sü rü le rin li - der le riy le neh rin kar þý sý na geç ti - ði, ba zý sü rü le rin ço ban la rý ta kip et me ye rek ge ri dön dü ðü göz len - di. a rýþ ma so nun da, ge le nek le re uy gun o la rak, þen lik a la nýn da ka - val ça lýn dý, de re ce ye gi ren ço ban - la ra ö dül le ri ve ril di. Denizli / aa A RIÞ MA NIN HÝ KÂ E SÝ A ÞA ÐISE ÝT Kö yün de her yýl dü zen le nen ya rýþ - ma ya il ham o lan ef sa ne þöy le: Ka ra ko yun lu a þi - re tin den bir ço ban, Çal yö re si ne yer le þen O ðuz bey le ri nin bi ri ne ço ban o lur. Ço ban i le be yin ký zý bir bir le ri ne a þýk o lur. ö - re de çok se vi len ço ban, bey den ký zý ný is ter an cak a la maz. Ký zý ný ver mek is - te me yen bey, ço ba na Ko yun la ra 3 gün bo yun - ca tuz ye di re cek sin ve Bü yük Men de res Neh - ri nden su i çir me den kar - þý ya ge çi re cek sin der. Bu þar tý ka bul e den ço ban, ko yun la rý su i çir me den kar þý ya ge çi rir. Bey yi ne de ký zý ný ver mez. Be yin ký zý nýn aþ kýn dan has ta - lan ma sý ü ze ri ne ço ban yö re den ko vu lur. Kýz bir sü re son ra ö lür. Ço ban, öm rü nü ka val ça la rak dað lar da ge çi rir. Sý fýr nok ta sýn da Os man lý im za sý ÝN GÝL TE RE NÝN baþ þeh ri Lon dra da, dün ya - nýn sý fýr nok ta sý o la rak bi li nen Gre en wich sem tin de ki Kra li yet De niz ci lik O ku lu nun gi - ri þin de, bir Os man lý to pu nun bu lun ma sý dik - ka ti çe ki yor. Os man lý Sul ta ný 3. Se lim dö ne - min de, yýl la rýn da ya pý lan 5,2 ton a - ðýr lý ðýn da ki bronz top, Tür ki ye i le Ýn gil te re a - ra sýn da ki ta ri hî i liþ ki le ri göz ler ö nü ne se ri yor. Bir le þik Kral lýk i le Os man lý Dev le ti a ra sýn da 1807 yý lýn da ya þa nan an laþ maz lýk ü ze ri ne Ça nak ka le Bo ða zý ndan ge çe rek Mar ma ra De ni zi nde ki Ký na lý a da ya çý kar ma ya pan Ýn - gi liz do nan ma sý nýn bu a da dan al dý ðý Os man lý to pu, do nan ma nýn ba þýn da ki A mi ral Sir John Duck worth ta ra fýn dan Ýn gil te re ye ge ti ri li yor. Os man lý to pu Ýn gil te re ye ge ti ril dik ten son ra dö ne min Cum ber land Dü kü Prens Er nest ta - ra fýn dan 21 E kim 1807 ta ri hin de Gre en - wich de ki Kra li yet De niz ci lik O ku lu na ve ri li - yor yý lýn da Gre en wich Has ta ne si ne bað la nan o kul, 1933 yý lýn da Suf folk a ta þý nýn - ca Os man lý to pu da Suf folk a gö tü rü lü yor. Top, 2007 yý lýn da Gre en wich e ge ri ge ti ri le - rek, tekrar zi ya ret çi le re a çý lan de niz ci lik o ku - lu nun gi ri þi ne ko nu lu yor. Lon dra / a a

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ YAPILDI nfaruk ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 16 DA ISPARTA DA MEVLÝD COÞKUSU Savaþýn izleri silinmemiþ uisparta da 1980 e kadar devam edegelen, uzun süre ara verilmesinin ardýndan tekrar

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı