MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN"

Transkript

1 Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN SE ÇÝM BÝT TÝ, E NÝ BÝR PAR LA MEN TO O LUÞ TU. ÞÝM DÝ MÝL LET, SEÇ TÝ ÐÝ VE KÝL LE RÝN - DEN, SE ÇÝM SÜ RE CÝN DE VER DÝK LE RÝ SÖZ LE RÝ E RÝ NE GE TÝR ME LE RÝ NÝ BEK LÝ OR. ÇADIRKENTLER DOLUP TAÞTI Su ri ye den ka çan lar 9 bi ne da yan dý u Su ri ye de ki o lay lar dan ka ça rak Tür ki ye ye ge len le rin sa yý sý 8421 ol du. Ha tay Va li li ði Ba sýn Bil gi len dir me Mer ke zin den e di ni len bil gi ye gö re, Al tý nö zü il çe sin de i ki ge çi ci ça dýrkent te 5142, ay la da ðý il çe sin de i se 3206 ki þi nin ba rýn dý rýl dý ðý be lir til di. 60 ki þi nin Ha tay da çe þit li has ta ne ler de te da vi al tý na a lýn dý ðý, 13 ki þi nin de re fa kat çi o la rak has ta ne ler de bu lun du ðu kay de dil di. Ha be ri say fa 7 de MÝLLET ÖZGÜRLÜKLERÝN GENÝÞLEMESÝNÝ ÝSTÝOR umil le tin, seç ti ði ve kil ler den, ver dik le ri söz le ri ni tut ma la rý ný bek le di ði ni belirten E ði tim-bir-sen Ge nel Sek re te ri Ah met Ö zer, Bu Mec li sin ilk gö re vi, meþ ru i yet de bi si yük sek bir a na ya sa yap mak ol ma lý dýr. Mil le ti miz de mok ra tik leþ me yi, öz gür lük a lan la rý nýn ge niþ le til me sini bekliyor dedi. TÜM TARAFLARIN KATILIMILA ENÝ BÝR ANAASA udo ðu ve Gü ney do ðu Sa na yi ci ve Ýþ a dam la rý Der nek le ri Fe de ras yo nu (DO GÜN SÝ FED) ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Tar kan Ka do oð lu da, tüm ta raf lar sü re ce da hil e di le rek ye ni ve i le ri de mok ra si yi e sas a lan bir a na ya sa ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ha be ri sayfa 4 te BTSO GENEL BAÞKANI CELAL SÖNMEZ: apýlacak çok iþ var ubur sa Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Ce lal Sön mez, Par la men to da ki san dal ye da ðý lý mý na bak tý ðý mýz za man, mil le tin, Bü yük me se le le ri bir lik te çö zün me sa jý ver di ði a çýk týr de di. Sön mez, 2023 yý lýn da dün ya nýn 10 bü yük e ko no mi sin den bi ri ol ma yý he def le yen Tür ki ye'nin ö nün de ya pý la cak çok iþ ol du ðu nu vur gu la dý. Ha be ri sayfa 4 te DÝARBAKIR DA ASKER SANDIÐINDAN AKP ÇIKTI Askerin oyu AKP ye udiyarbakýr 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü Komutanlýðýnda görevli asker ve personelin oy kullandýðý sandýklarda AKP ye yüzde 50 oy çýktý. Sýnýrötesi hava operasyonlarýn organize edildiði ve uçuþlarýn gerçekleþtirildiði üs komutanlýðýnda BDP nin desteklediði baðýmsýz adaylara da oy verilmesi dikkat çekti. Ha be ri sayfa 4 te UNANÝSTAN DA GENEL GREV unanistan da kamu ve özel sektör çalýþanlarýnýn, hükümetin hayata geçirmek istediði yeni mâlî reformlarý protesto etmek amacýyla yaptýklarý 24 saatlik grev ülkede hayatý felç etti. unanistan daki grev ve protesto gösterilerine kamu ve özel sektör çalýþanlarýnýn yaný sýra, gazeteciler, liman, saðlýk, banka, postane, elektrik dairesi çalýþanlarý katýlýrken, toplu taþýma araçlarýnda görev yapanlar da iþ durdurma eylemleri ile destek verdi. FO TOÐ RAF: A A FRANSIZ ANAMUHALEFET PARTÝSÝ: Filistin i tanýyalým ufran sa da a namu ha le fet te ki Sos ya list Par ti, hü kü me tin Fi lis tin i dev let o la rak ta ný ma sý ný is te di. Sos ya list Par ti, hü kü me tin, ge le cek BM Ge nel Ku ru lun da AB nin Fi lis tin i dev let o la rak ta ný ma sý i çin de ge rek li tüm ça ba yý gös ter me si çað rý sýn da bu lun du. Par ti den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ey lül a yýn da dü zen le ne cek BM Ge nel Ku ru lun da bu ko nu da ge rek li ka ra rýn a lýn ma sý is ten di. n7 de TEKRAR SORULAR ÇIKMIÞTI Denklik sýnavý yeniden yapýlacak uösm, 2011-urt dý þý ük se köð re tim Dip lo ma la rý Denk li ði Ý çin Se vi ye Tes pit Sý na vý (STS) 2. A þa ma Sý na výn da so ru lan so ru la rýn geç miþ yýl lar da ya pý lan sý nav lar da ki ba zý so ru la rýn tek ra rý ni te li ðin de ol du ðu için, sý na výn ye ni den yapýlmasýna ka rar ver di. Ha be ri sayfa 5 te Güneþte sükûnet dönemi uha be ri say fa 16 da ÝLK SIRADA TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIÞANLAR ER ALIOR Kayýt dýþý istihdam yüzde 41 uap tý ðý iþ ten ö tü rü her han gi bir sos yal gü ven lik ku ru lu þu na ka yýt lý ol ma dan ça lý þan la rýn o ra ný, Mart ta yüz de 41,3 o la rak ger çek leþ ti. Bu dö nem de, ta rým sek tö rün de sos yal gü ven lik ten yok sun ça lý þan la rýn o ra ný yüzde 82,6, ta rým dý þý sek tör ler de yüz de 27,7 o la rak ger çek leþ ti. Ýþ siz lik o ra ný da yüz de 10,9 o la rak he sap la nýr ken, bu o ran genç iþ siz ler de yüzde 19.3 olarak belirlendi. Ha be ri say fa 11 de ISSN ABD borca doymuyor uabd Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Ber nan ke, ABD de 14,3 tril yon do lar o lan borç lan ma ta va ný nýn yük sel til me me si nin, ül ke nin kre di bi li te si ne o lan gü ve nin kay bý ris kiy le so nuç la na bi le ce ði ni söy le di. ABD nin 14,3 tril yon do lar o lan borç lan ma li mi ti ni 2 A - ðus tos a ka dar 2.5 trilyon dolar ar ttýr ma sý ge re ki yor. n11 de

2 2 LÂHÝKA Hakaik-i imaniye, bu zamanda en birinci maksat olmalý Hakaik-i imaniye, herþeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve sair þeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risâle-i Nur la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medâr-ý merak ve maksud-u bizzat olmak lâzým... Âl-i Ýnkâr edenlerin diyar diyar dolaþmalarý seni aldatmasýn. Onlar az bir nimetle faydalanýrlar; sonra da varacaklarý yer Cehennemdir. Ne kötü bir yataktýr o! Ýmran Sûresi: 197 / Âyet-i Kerime Meâli Vefatýnýn 20. yýlýnda Hamza Emek i rahmetle anýyoruz Ham za E mek, Be di üz za man Haz ret le ri nin ta le - be ve hiz met kâr la rýn dan dýr de E mir - dað da do ðan E mek, Üs ta dý ný ilk de fa bu ra da gör müþ tür. Bu nu biz zat ken di að zýn dan din le ye lim: 1944 de Ýs tan bul Ve fa Li se sin de ta le bey dim. O za man li se son sý nýf tay dým. Üs tad Be di üz za - man ý sa de ce is men i þit miþ tim. E mir dað a bü yük bir Ýs lâm â li mi gel miþ di ye i þi ti yor dum. He nüz da ha zi ya re ti ne gi de me miþ tim. Ýlk gö rüþ me mi ze Ö mer i sim li ih ti yar bir zat ve si le ol du. O ku lu bi tir me im ti han la rý i çin Ýs tan bul a git - miþ ve Re þa di ye O te lin de ka lý yor dum. O tel de bir zat la ta nýþ tým. Be nim ne re li ol du ðu mu öð re nin - ce, E mir dað ýn da bü yük bir Ýs lâm â li mi ol du ðu nu, ta ný þýp ta nýþ ma dý ðý mý sor du. Ben i se Üs ta dý mý zý duy du ðu mu, a ma he nüz zi ya re ti ne gi de me di ði mi söy le dim. O zat ne za man gi de ce ði mi sor du ve ba na þöy le söy le di: E mir dað ýn da ki o bü yük za ta, Be di üz za man der ler. Çok bü yük bir â lim dir. Git - ti ðin de o nun la ta nýþ, el le ri ni öp, be nim se lâ mý mý söy le, is mi min Ö mer ol du ðu nu ve ken di le riy le Þam da be ra ber ol du ðu mu zu ha týr lat. E mir dað ý na gel di ðim gün i kin di na ma zý i çin Çar þý Ca mi i ne git miþ tim. Üs tad ca mi in mah fi lin de na maz ký lý yor du. Na maz kýl dý ðý yer tah ta bez gi bi ör - tü ler le çev ri liy di. Na maz dan son ra çe ki ne çe ki ne mer di ven ler den çý kýn ca Üs tad be ni gör dü ve ya ný na ça ðýr dý. Va rýp el le ri ni öp tüm ve Re þa di ye O te lin de ki Ö mer E fen di nin se lâ mý ný söy le dim. Üs tad se lâ mý al - dýk tan son ra ba na E mir dað ýn da kim ler den ol du ðu - mu sor du ve De mir ci Ha san ýn ye ðe ni ol du ðu mu söy le dim. Bu zi ya ret ten son ra Üs tad ba na Sen sa fa gel miþ sin di ye mü sa a de et ti ve ay rýl dým. Ýþ te Be di üz - za man Haz ret le ri ni ilk de fa zi ya ret e dip, gö rüþ mem böy le ol muþ tu. (Son Þa hit ler, s. 421) RÝ SÂ LE-Ý NUR BU MEM LE KE TE HÂ KÝM DÝR Be di üz za man la ta nýþ týk tan son ra, her Pa zar gü nü hiz me ti ne bu lu nan Ham za E mek, bu hâ - lin Üs ta dýn e be di ye te in ti kâl e din ce ye ka dar de - vam et ti ði ni söy ler. Üs ta dýn son za man la rýy la il gi li o la rak da þu ha tý ra sý ný nak let miþ tir: Üs tad An ka ra ta ra fýn dan E mir dað da ye ni den i ka me te mec bur tu tul muþ tu. Bu de fa mü ra ca at la Is par ta ya git ti. Tek rar has ta o la rak E mir dað ý na ge lir ken Çay ka zâ sýn dan çev ri lip, Af yon a gön de - ril di. Af yon da i ki gün kal dý. Biz ler me rak la bek - ler ken E mir dað ý na gel dik. Dý þar lar da çok ka la - ba lýk var dý. Üs tad çok has tay dý. Bu nu sez dir me - mek i çin ben ve Zü be yir, Üs ta dýn ko lu na gi rip bah çe ye al dýk. Son ra da ben Üs ta dý ku cak la yýp ya ta ðý na ya týr dým. Þid det li has tay dý. Biz de ba þu - cun da bek li yor duk. Da ha son ra a ni den i ki de fa u yan dý. Te bes süm e di yor du. Gü le rek bu yur du ki: Kar daþ la rým, kork ma yý nýz, Ri sâ le-i Nur bu mem le ke te hâ kim dir. Ma son la rýn, zýn dýk la rýn ve ko mü nist le rin be li ni kýr mýþ týr. Bi raz zah met çe - ke cek si niz, fa kat so nu çok i yi o la cak di ye se vinç - ler le an lat tý. Bi lâ ha re ye ni den u yan dý. Hiç bir þey ol ma mýþ gi bi na maz kýl dý. Kar daþ la rý ça ðýrt tý ve hep siy le ay rý ay rý ve da laþ tý. Is par ta ya git mek ü - ze re E mir dað ýn dan ay rýl dý. (A.g.e.) 27 MA IS TA TEV KÝF E DÝL MÝÞ TÝ E mir dað dan Üs ta dýn son ay rý lý þýn dan son ra Ur - fa da ol du ðu bil gi si ni a lan Ham za E mek, o ra dan ge len tel graf lar dan, Üs ta dýn ge ri dön me si i çin çok taz yi kat ya pýl dý ðý ný, bu taz yik le ri An ka ra dan dur - dur mak i çin ça lýþ ma la rý ge rek ti ði ha be ri ni a lýr. Bu - nun la il gi li o la rak ha zýr lýk i çin dey ken, i kin ci tel - graf la Üs ta dýn Ur fa da ve fat et ti ði ni öð re nir. 27 Ma yýs ih ti lâ lin den son ra E mir dað da Nur Ta - le be le ri ni ve Ham za E mek i tev kif e der ler. Bir müd det E mir dað ve Bol va din Ha pis ha ne le rin de ya tar. Ev le ri ne gi rip ki tap la rý ný a rar lar. Ni ha ye tin - de be ra at e der ler. E mir dað Lâ hi ka sý nda ki bir mek tup ta De mok - rat lar â zâ la rýn dan Nur Ta le be le ri a ra sýn da a dý ge - çen, biz zat Be di üz za man Haz ret le ri nin ten si biy le, De mok rat Par ti E mir dað Ýl çe Teþ ki la týn da gö rev a - lan ve il çe teþ ki lâ tý baþ kan lý ðý da ya pan Ham za E - mek, 16 Ha zi ran 1991 de Hak kýn rah me ti ne ka vuþ - muþ tur. Ken di si ni rah met ve mað fi ret le a ný yo ruz. (Çok ehemmiyetlidir.) Aziz, sýd dýk kar deþ le rim, Bu gün ler de, ga yet sa dýk ve dik kat li bir kar de þi mi zin ih ti yat sýz lý ðýn dan kü - çük bir to kat ye me si mü na se be tiy le, hem bu dört ay müd det çe, bin ler a - dam ka dar a lâ ka dar ol du ðum hal de ah val-i â lem den, si ya set ve harp ten kat i yen bir ha ber al ma yýp ve is te me yip ve me rak et mez bir tarz da bu lun mam dan, Fey zi ve E min gi bi has kar deþ le ri min hay ret le ri ve is tif sar la rý se be biy le bir ha ki kat ten, çok de fa be yan et ti ði gi bi yi ne bir par ça on dan bah set mek lü zum ol du. Þöy le ki: Ha ka ik-i i ma ni ye, her þey den ev vel bu za man da en bi rin ci mak sat ol mak ve sa ir þey ler i kin ci, ü çün - cü, dör dün cü de re ce de kal mak ve Ri sâ le-i Nur la on la ra hiz met et mek en bi rin ci va zi fe ve me dâr-ý me rak ve mak sud-u biz zat ol mak lâ zým i ken, þim di - ki hâl-i â lem ha yat-ý dün ye vi ye yi, hu su san ha yat-ý iç ti ma i ye yi ve bil has sa ha yat-ý si ya si ye yi ve bil has sa me de ni ye tin se fa het ve da lâ le ti ne ce za o la rak ge len ga dab-ý Ý lâ hî nin bir cil ve si o lan Harb-i U mu mî nin ta raf gi râ ne, da mar la rý ve â sab la rý teh yîç e dip bâ týn-ý kal be ka dar, hat ta ha ka ik-i i ma ni ye nin el mas la rý de - re ce si ne o za rar lý, fâ ni ar zu la rý yer leþ ti re cek de re ce - sin de bu meþ um a sýr öy le þý rýn ga et miþ ve e di yor ve öy le a þý la mýþ ve a þý lý yor ki, Ri sâ le-i Nur da i re si ha ri - cin de bu lu nan u le ma lar, bel ki de ve lî ler o si ya sî ve iç ti maî ha ya týn ra bý ta la rý se be biy le, ha ka ik-i i ma ni - ye nin hük mü nü i kin ci, ü çün cü de re ce de bý ra kýp, o ce re yan la rýn hük mü ne ta bi o la rak, hem fik ri o lan mü na fýk la rý se ver. Ken di ne mu ha lif o lan ehl-i ha ki - ka ti, bel ki ehl-i ve lâ ye ti ten kit ve a dâ vet e der, hat ta his si yat-ý di ni ye yi o ce re yan la ra ta bi ya par lar. Ýþ te bu as rýn bu a cip teh li ke si ne kar þý, Ri sâ le-i Nur un hiz met ve meþ ga le si, þim di ki si ya se ti ve ce re yan la rý ný o de re ce na za rým dan ýs kat et miþ ki, bu Harb-i U mu mî yi bu dört ay da me rak et - me dim, sor ma dým. Hem Ri sâ le-i Nur un has ta le be le ri, bâ ki el mas - lar hük mün de o lan ha ka ik-i i ma ni ye nin va zi fe si i çin de i ken za lim le rin sat ranç o yun la rý na bak - mak la va zi fe-i kud si ye le ri ne fü tur ver me mek ve fi kir le ri ni on lar la bu laþ týr ma mak ge rek tir. Ce nâb-ý Hak, bi ze, nur ve nu ra nî va zi fe yi ver - miþ, on la ra da zu lüm lü zu lü mat lý o yun la rý ver - miþ. On lar biz den is tið na e dip yar dým et me dik le - ri ve e li miz de ki kud sî nur la ra müþ te ri ol ma dýk la rý hal de, biz on la rýn ka ran lýk lý o yun la rý na va zi fe mi - zin za ra rý na bak ma ya te nez zül et mek ha ta dýr. Bi - ze ve me ra ký mý za, da i re miz i çin de ki ez vak-ý ma - ne vi ye ve en var-ý i ma ni ye kâ fi ve vâ fi dir. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, Mek tup No: 75, s. 156 *** Ehl-i da lâ let, mu vak kat ha ya ta kar þý mü câ de le e di yor lar. Biz ler, ö lü me kar þý nûr-u Kur ân i le ci dal de yiz. On la rýn en bü yük me se le si mu vak - kat ol du ðu i çin bi zim me se le mi zin en kü çü ðü - ne be ka ya bak tý ðý i çin mu ka bil gel mi yor. Ma dem on lar di vâ ne lik le riy le bi zim mu az zam me se le le ri mi ze te nez zül e dip ka rýþ mý yor lar; biz, ne den kud sî va zi fe mi zin za ra rý na on la rýn kü çük me se le le ri ni me rak la ta kip e di yo ruz? Bu â yet Siz doð ru yol da ol duk ça, sa pýt mýþ o - lan lar si ze za rar ve re mez. (Mâ i de Sû re si: 105.) ve u sûl-ü Ýs lâ mi ye tin e hem mi yet li bir düs tu ru o lan Er-râ zî bi z-za ra ri lâ yun ze ru le hû. a ni, Baþ ka sý nýn da lâ le ti si zin hi dâ ye ti ni ze za rar et mez; siz ler, lü zum suz on la rýn da lâ let le riy le meþ gul ol ma ya sý nýz ; düs tû run ma na sý: Za ra ra ken di râ zý o la nýn le hin de ba kýl maz, o na þef kat e dip a cýn maz. Ma dem bu â yet ve bu düs tur, bi zi, za ra ra bi le - rek râ zý o lan la ra a cý mak tan men e di yor; biz de bü tün kuv ve ti miz ve me ra ký mýz la, vak ti mi zi kud sî va zi fe ye has ret me li yiz. O nun hâ ri cin de ki - le ri mâ lâ yâ nî bi lip, vak ti mi zi zâ yi et me me li yiz. Çün kü e li miz de nur var, to puz yok tur. Biz te câ - vüz e de me yiz. Bi ze te câ vüz e dil se, nur gös te ri riz. Va zi ye ti miz bir ne vî nû râ nî mü da fa a dýr. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 89

3 HABER 3 eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI ayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ azý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 14 Recep 1432 Rumî: 3 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Kanbaðýþýnamadalya HABERLER 14 HAZÝRAN DÜNA KAN BAÐIÞÇILARI GÜNÜNDE ÝSTANBUL DA EN ÇOK KAN BAÐIÞI APAN 80 KÝÞÝE, KIZILA TARAFINDAN PLÂKET VE MADALALARI VERÝLDÝ. 14 HAZÝRAN Dünya Kan Baðýþçýlarý Günü dolayýsýyla Ýstanbul da en çok kan baðýþý yapan 80 kiþiye plâket ve madalyalarý verildi. Florya daki Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirilen faaliyette konuþan Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Tekin Küçükali, Türkiye de kan ve kan baðýþýyla ilgili problemler olduðunu belirterek, 1999 da yaþanan Marmara depreminde Kýzýlay ýn büyük problemler yaþadýðýný, ancak 2005 ten itibaren toparlandýðý söyledi. Küçükali, o günden itibaren çok çalýþtýklarýný ve her geçen yýl kan baðýþý sayýsýný arttýrdýklarýný bildirdi. Küçükali, geçen yýl 1 milyon 14 bin ünite kan baðýþý yapýldýðýný, 2011 için Saðlýk Bakanlýðýnýn koyduðu hedefin ise 1 milyon 350 bin ünite olduðunu ifade etti. Ülkenin bir yýllýk kan ihtiyacýnýn 1 milyon 800 bin ünite olduðunu kaydeden Küçükali, bunun büyük çoðunluðunun Kýzýlay dan karþýlandýðýný bildirdi ve sözlerini þöyle sürdürdü: Önümüzdeki yýlýn son ayýna kadar kan baðýþý sayýsýný büyük hýzla arttýracaðýz. Allah nasip ederse 2012 nin Aralýk ayýnda ülkenin kan ihtiyacýný biz karþýlayacaðýz. Artýk kimse elinde kan torbasý ve reçeteyle kan aramayacak. Hasta ve hasta yakýný nasýl ki ameliyatta kullanýlan iðnenin sayýsýný veya ipliðin uzunluðunu bilmiyorsa, kaç ünite kan kullanýldýðýný bilmeyecek. Ýnsanlarýmýza, Neden kan vermiyorsunuz? diye sorunca, istemediðimizi söylüyorlar. Aslýnda doðru, fakat bundan sonra böyle olmayacak. Her þube baþkanýmýz, her üyemiz kan baðýþçýlarýný arttýrmak için uðraþacak. Hepimiz bu konuda uðraþ vereceðiz. Ýstanbul da en çok kan baðýþý yapan 80 kiþiye plâket ve madalyalarý verildi. Törene, TürkKýzýlayýGenelBaþkanýTekinKüçükali de (saðda) katýldý. FOTOÐRAF: AA Ýlkyerliuydumuzyolculuðabaþladý DEVLET Planlama Teþkilâtý (DPT) tarafýndan saðlanan kaynakla, TÜ- BÝTAK Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü (TÜBÝTAK UZA) tarafýndan Türkiye de tasarlanýp ü- retilen ilk yer gözlem uydusu RA- SAT, fýrlatýlmak üzere Rusya ya gönderildi. TÜBÝTAK yetkililerinden alýnan bilgiye göre, RASAT projesiyle Türkiye nin uydu teknolojilerindeki tasarým, üretim ve test yetenekleri geliþti. Türk mühendislerin ve TÜBÝTAK UZA Enstitüsü nün kazandýðý deneyim ve yetenekler, Türkiye nin Uzay Teknolojileri alanýndaki hedeflerine ulaþmayý saðlayacak yeni projelere de rehber ve öncü oldu. Bu baðlamda RA- SAT ýn temel hedeflerine baþarýyla ulaþýldý. Tasarým, üretim ve test aþamalarýnýn tamamý Türk mühendis ve teknisyenleri tarafýndan TÜBÝ- TAK UZA tesislerinde gerçekleþtirilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, önceki sabah Rusya Federasyonu nda bulunan asny Fýrlatma Üssü ne doðru yola çýktý ve gümrük iþlemleri için Rusya nýn Ulyanovsk þehrine ulaþtý. Temmuz a- yýnda gerçekleþtirilmesi planlanan fýrlatma kapsamýnda, RASAT ýn yaný sýra Ýngiltere, ABD, Ýtalya, Ukrayna, Nijerya nýn uydularý da uzaya taþýnarak yörüngeye yerleþtirilecek. Fýrlatma, dünyanýn en güçlü kýtalararasý balistik füzelerinden biri olan SS-18 den uyarlanarak geliþtirilen Dnepr fýrlatma aracý ile gerçekleþtirilecek. RASAT ýn dahil olacaðý fýrlatma, Dnepr fýrlatma aracýnýn uydu taþýmak için yapacaðý 17. ticarî fýrlatma olacak. Ankara / aa ayýnlara düzenleme RADO ve Televizyon Üst Kurulu, Kablolu ayýn önetmeliði ve Uydu ayýn önetmeliði hazýrladý. Söz konusu yönetmelikler, Resmî Gazete nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. önetmelikler, özel medya hizmet saðlayýcýlara kablo ortamýndan yayýn lisansý, platform iþletmecileri ile altyapý iþletmecilerine yayýn iletim yetkisi verilmesi ile medya hizmet saðlayýcýlara uydu ortamýndan yayýn lisansý, platform iþletmecileri ile altyapý iþletmecilerine yayýn iletim yetkisi verilmesi esas ve usulleri ile bu kuruluþlarýn yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlýyor. Ankara / aa REKORTMEN BAÐIÞÇILAR Kendisini, Dünya Kan Baðýþý Rekortmeni olarak adlandýran ve bugüne kadar 134 ünite kan baðýþlayan Erdal Soysal da ilk kan baðýþýný Çapa Kýzýlay Merkezi nde yaptýðýný ve kan baðýþýyla ilgili 49 kampanya düzenlediðini söyledi. Soysal, Bir gün Çapa da bir doktor ile oðluna kan arayan babanýn tartýþmasýna þahit oldum. Babanýn oðluna kan bulamadýðýný, çaresiz olduðunu görünce çok etkilendim ve ilk kan baðýþýný o zaman yaptým. O günden bu yana 134 kez kan baðýþladým ve þartlar elverdiði sürece kan baðýþý yapacaðým diye konuþtu. Fevzi ücel ise ilk kan baðýþýný 1966 Varto depreminde yaptýðýný, bu kapsamdaki ilk madalyasýný ise 1970 te aldýðýný ifade etti. Kan baðýþý yaptýðý için ikinci kez altýn madalya kazanan ilk kiþi olduðunu, bugün ise madalya sayýsýný 4 e çýkardýðýný kaydeden ücel, Dinimizde bir insaný yaþatmanýn önemine yapýlan vurgu nedeniyle bugüne kadar birçok kez kan baðýþladým. Ancak yaþ haddinden dolayý son kan baðýþýmý bugün yapacaðým dedi. ücel, daha sonra Kýzýlay Kan Baðýþý TIRýnda son kan baðýþýný yaptý. Faaliyette, Ýstanbul da en çok kan baðýþý yapan 80 kiþiye teþekkür plâketleri ile altýn, gümüþ ve bronz madalya verildi. Ýstanbul / aa TÜBÝTAK Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan Türkiye de tasarlanýp üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, fýrlatýlmak üzere Rusya ya gönderildi. FOTOÐRAFLAR: AA Hýrsýz,5.kattandüþtü ZETÝNBURNU NDA hýrsýzlýk amacýyla bir eve girmeye çalýþtýðý öne sürülen kiþi, 5. kattan düþerek öldü. Veliefendi Mahallesi Turan Güneþ Caddesi nde bulunan bir apartmanýn 5. katýndaki daireye bitiþik binanýn terasýndan pencereyi kullanarak girmek istediði belirtilen kiþi, dengesini kaybederek 5. kattan düþtü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesiyle gelen polis ve saðlýk ekipleri, üzerinden kimlik çýkmayan, ancak yabancý uyruklu olduðu tahmin edilen kiþinin öldüðünü belirledi. Ýstanbul / aa Mutfak tüpündeki gaz kaçaðýný çakmak yakarak kontrol etmeye çalýþan Veysel Doðan, evini yaktý. FOTOÐRAF: AA Çakmakla kaçak gaz kontrolü facia getirdi ANTALA NIN Manavgat ilçesinde, mutfak tüpündeki gaz kaçaðýný çakmak yakarak kontrol etmeye çalýþtýðý iddia edilen kiþi ile eþi, çýkan yangýn ve patlama sonucu yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Manavgat ýn Sarýlar beldesindeki Çamlýk Mahallesi nde ailesiyle yaþadýðý a- partman dairesinde mutfak tüpünde gaz kaçaðý bulunduðunu fark eden Veysel Doðan ýn, kaçaðý çakmak yakarak kontrol etmeye kalktýðý, bu sýrada yangýn çýktýðý ve mutfak tüpünün patladýðý bildirildi. Þiddetli patlama sonucu Veysel Doðan (48) ile eþi Gülay Doðan (45) yaralandý. Patlama sonucu apartmanda ve çevre binalarda hasar oluþtu. Evdeki yangýn, Sarýlar Belediyesine baðlý itfaiye ekiplerince söndürüldü. aralanan çift, Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. üzünde ve vücudunun çeþitli yerlerinde yanýklar bulunan ve aðýr yaralanan Veysel Doðan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevkedildi. Manavgat / aa aralý polis uçakla Ankara ya getirildi ARTVÝN ÝN Hopa ilçesinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn konvoyuna yapýlan taþlý saldýrýda yaralanan polis memuru Servet Erkan, Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirildi. Rize Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Erkan, kendi isteði üzerine Ankara ya sevk e- dildi. Rize den Trabzon a ambulans helikopterle götürülen Erkan, Trabzon Havaalanýndan ambulans uçakla Ankara ya getirildi. Esenboða Havalimanýnda ambulansa alýnan Erkan, Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine götürüldü. aralý polis memurunu yakýnlarý ve hastane yetkilileri karþýladý. Servet Erkan ýn tedavisi burada sürdürülecek. Ankara / aa Beton mikseri inþaata düþtü BAÞAKÞEHÝR DE beton mikserinin inþaat sahasýna düþmesi sonucu araçta sýkýþan sürücü, itfaiyenin 3 saatlik çalýþmasý sonucu yaralý kurtarýldý. Ýkitelli Organize Sanayi Sitesi Süleyman Demirel Bulvarý ndaki bir alýþ veriþ merkezi inþaatýnda kullanýlan beton mikseri, sürücüsünün kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaþýk 5 metre yükseklikten inþaat sahasýna düþtü. Ýnþaatýn beton kolonlarýna çarparak duran 14 ton aðýrlýðýndaki beton mikserinin sürücüsü Sabahattin Çakýcý (45) araçta sýkýþtý. Kazayý gören inþaat iþçilerinin ihbarý ü- zerine gelen itfaiyenin yaklaþýk 3 saatlik çalýþmasý sonucu sýkýþtýðý yerden kurtarýlan Çakýcý, Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Hastaneye kaldýrýlan Çakýcý nýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Ýstanbul / aa

4 4 HABER Sadece ekonomi mi? Milletin tercihlerini ortaya koyarken ekonomi ye baktýðý, iktidarlarýn bu noktadaki baþarýlarýna göre gelip gittiði ifade ediliyor ki tesbit olarak doðrudur. Ancak hemen þunu sormalýyýz: Milyonlarýn sadece bu ölçüye bakarak tercihlerini ortaya koymalarý uzun vadede faydalý mýdýr? a da þöyle sorabiliriz: Tercihleri ortaya koyarken sadece ve sadece ekonomiye bakýp, diðer ölçülere, kýstaslara ve gösterge lere bakmamak ne ölçüde doðrudur? Sosyal meseleler, en az ve belki de ekonomik göstergeler kadar önemli deðil midir? Temelde itiraz edilmesi gereken nokta, insanlarýn sadece ve sadece ekonomiyi ölçü alarak hadiseler karþýsýnda karar veriyor olmasýdýr. Tabiî ki bu tablo bir neticedir. Az çok hepimiz, bilhassa 12 Eylül 1980 sonrasý estirilen ya da o tarihlerde Türkiye ye ulaþan dünyevîleþme, her hadiseyi sadece para ile, ekonomi ile deðerlendirme hastalýðýna tutulduk. Darbeciler, bu anlayýþýn yaygýnlaþmasý için gayret sarfettiler ve ifsat þebekeleri nin de desteðiyle maalesef bu noktada mesafe aldýlar. O tarihteki referandumda, darbe anayasasýna yüksek nisbette evet denilmesinin altýnda, milletin yanýltýlmasý, ürkütülmesi ve zorlamalarýn yanýnda her þeyi maddî ölçülerle deðerlendirme anlayýþý da vardýr. Geliþmeleri deðerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO) Baþkaný þöyle demiþ: Meydanlarda söylenen kötü sözler orada kalmalý, vaadedilen iyi þeyler ise zaman kaybedilmeden fiiliyata dökülmelidir. (...) Enerjimizi boþa harcamadan, ekonomimizin yapýsal dönüþümünü nasýl saðlayacaðýmýzý, sanayimizin rekabet gücü ve teknoloji çýtasýný nasýl zýplatabileceðimizi, gelir daðýlýmýný nasýl daha adil hale getireceðimizi, bölgesel geliþmiþlik farkýný hýzla nasýl kapatabileceðimizi, toplumun tüm katmanlarýnýn yaþam kalitesini nasýl daha yukarý çekebileceðimizi planlayýp hýzla harekete geçmeliyiz. (AA, 14 Haziran 2011) Büyük bir ilin Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýnýn ekonomi aðýrlýklý böyle bir deðerlendirme yapmasý makuldur. Keþke, bu liste ye ekonomi dýþýndaki diðer önemli sosyal meseleler de ilâve edilebilse. Ama bunu, bir sanayi odasý baþkanýndan ziyade; toplumun manevî kalkýnmasý için gayret sarfeden ya da o niyetle yola çýkan diðer sivil toplum kuruluþlarýndan beklemek lâzým. Meselâ, her hangi bir ilimizde faaliyet gösteren bir vakýf, sandýklardan çýkan neticeyi deðerlendirirken keþke sosyal meselelerin de ihmal edilmemesi gerektiðini söylese. Keþke, ailedeki sýkýntýlara dikkat çekse, gençlerin karþý karþýya olduðu problemler dile getirilse ve çocuklarýmýzýn karþý karþýya olduðu tehlikelere çare aranmasý istense. Bunlarý ifade ederken, Ekonominin bir önemi yok. Unutalým, fukaralýk bize yeter demiyoruz. Elbette ekonomimiz de iyi olsun, ekonomik göstergeler de izlensin, dikkate alýnsýn; ama ne olur ayný nisbette sosyal meseleler de dikkate alýnsa? Onlara da kalýcý ve makul çözümler bulunsa, çareler sunulsa? Batý dünyasýnýn geldiði nokta, sadece ekonomi diyenlerin son tahlilde kaybettiklerini gösteriyor. Tek baþýna paranýn huzur getirmediði sadece bir söz deðil, tarihin tasdik ettiði bir gerçektir. Türkiye, ekonomisi bakýmýndan dünya ülkeleri arasýnda ilk 3 e girmiþ olsa, ama sosyal meselelerini halledemeyip gençliðini kaybetmiþ olsa (Allah muhafaza) iyi mi olur? Aileleri daðýlmýþ, eðitim sistemi çökmüþ, fertleri arasýndaki muhabbet kaybolmuþ, gençliði öldürücüler e müptelâ olmuþ bir Türkiye den kim memnun olur? Hiçbirimiz böyle bir tablodan memnun olmayacaðýmýza göre, insanlarýmýzýn sadece ekonomi düþünmesinin yanlýþ olduðunu görmeli ve göstermeye çalýþmalýyýz. Seçim neticelerini deðerlendiren ekonomistlere; sosyologlar, eðitimciler, psikologlar ve elbette ilahiyatçýlar da katýlsýn. Onlar da mevcut hastalýða kendi bakýþ açýlarýyla bir teþhis koysalar iyi olmaz mý? Sadece ekonomi anlayýþýna mesafe koyalým, vesselâm. TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Hasan Hüseyin Kemal ile Vildan Hanýmefendinin ekta Nazým ismini verdikleri çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne-babayý tebrik eder, masum yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. A PILA CAK DAHA ÇOK ÝÞ VAR BURSA Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO) Baþkaný Celal Sönmez, 2023 yýlýnda dünyanýn 10 büyük ekonomisinden biri olmayý hedefleyen Türkiye nin, önünde yapýlacak çok iþ olduðunu söyledi. Sönmez, yazýlý açýklamasýnda, 12 Haziran da yapýlan milletvekilliði seçimlerinin siyaset kurumuna çok önemli mesajlar verdiðini belirtti. Demokrasinin bayramý olan seçimlerin büyük bir vakar içinde gerçekleþmesinden mutluluk duyduklarýný ifade eden Sönmez, þunlarý kaydetti: Bugün Türkiye yi Verilen sözler tutulsun SEÇÝM BÝTTÝ, ENÝ BÝR PARLAMENTO OLUÞTU. ÞÝMDÝ MÝLLET, SEÇTÝÐÝ VEKÝLLERÝN- DEN, SEÇÝM SÜRECÝNDE VERDÝKLERÝ SÖZLERÝ ERÝNE GETÝRMELERÝNÝ BEKLÝOR. EÐÝTÝM-BÝR-SEN Genel Sekreteri Ahmet Özer, eðitimciler olarak, milletin seçtiði vekillerden verdikleri sözlerini tutmalarýný isteyerek, eni Meclis ten baþta sivil anayasa olmak üzere, eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýna çözüm üretilmesini bekliyoruz dedi. Özer, eðitim-öðretimin yýlýnýn sona ermesi ilgili düzenlediði basýn toplantýsýnda bir eðitimin döneminin daha, temel sorunlarýn çözümüne kalýcý bir yaklaþým ortaya konulmadan tamamlandýðýný söyledi. Milletin seçtiði vekillerden verdikleri sözlerini tutmalarýný beklediðini söyleyen Özer, Eðitimciler olarak, eni Meclis ten baþta sivil anayasa olmak üzere, e- ðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýna çözüm üretilmesini bekliyoruz. Bu Meclis in ilk görevi, meþrûiyet debisi yüksek bir anayasa yapmak olmalýdýr. Milletimiz demokratikleþmeyi, özgürlük alanlarýnýn geniþletilmesini beklemektedir. eni anayasa hazýrlanýrken, farklý kesimlerin görüþleri dikkate alýnmalý, endiþeler giderilmelidir diye konuþtu. EÐÝTÝM SÝSTEMÝ EÐÝTÝOR MU, ÖÐÜTÜOR MU? 2011 yýlýnda eðitimin gündemini þifre iddialarýnýn meþgul ettiðini de ifade eden Ahmet Özer, Eðitim sistemi çocuklarýmýzý eðitiyor mu, yoksa öðütüyor mu? diye sorulan sorular ile eðitimcilerin müfredatýn içeriðine yönelik eleþtirilen hep anlaþýlmayý beklemiþtir. Eðitim sistemimizin deðerlerden, karakter eðitiminden ziyade test çözmeyi baþarýyý kýstas almasý hep tartýþma konusu olmuþtur. Eðitim müfredatýnýn içeriðine mercek tutulmalý, eðitim sistemimiz karakter, ahlâk ve deðer kazandýran bir formata çekilmelidir diye konuþtu. ANTÝDEMOKRATÝK UGULAMALAR BÝTMELÝ Eðitim-Bir-Sen Genel Sekteri Ahmet Ö- zer, üniversitelerin disiplin kurullarýnda yargýsýz infazlarýn engellenmesi gerektiðini belirterek, þunlarý söyledi: Kamuda olduðu gibi üniversitelerin de disiplin kurullarýnda sendika temsilcileri bulunabilmelidir. Bu ü- niversitelerin özgürlükçe bir çizgiye gelmekte direnme ve kýlýk kýyafet gibi konularý sorun yapmaya devam etme alýþkanlýklarý sürmektedir. Antidemokratik uygulamalar üniversite yönetimlerine yakýþmamaktadýr. Eðitimdeki vesayetin en önemli göstergesi olan özgürlüklerin turnikelere sýkýþtýrýlmasý alýþkanlýðýndan derhal vazgeçilmelidir. baþta yeni bir anayasa olmak üzere pek çok ö- nemli iþ bekliyor. Meydanlarda söylenen kötü sözler orada kalmalý, vadedilen iyi þeyler ise zaman kaybedilmeden fiiliyata dökülmelidir. Parlamentodaki sandalye daðýlýmýna baktýðýmýz zaman, milletin, büyük meseleleri birlikte çözün mesajý verdiði açýktýr. Seçimlerden sonra parti liderlerinin yaptýðý konuþmalarýn tonu ve içeriði, bu mesajýn alýndýðýna iþaret etmektedir. Sönmez, 2023 yýlýnda dünyanýn 10 büyük ekonomisinden biri olmayý hedefleyen Türkiye nin, önünde yapýlacak çok iþ olduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti: Enerjimizi boþa harcamadan, ekonomimizin yapýsal dönüþümünü nasýl saðlayacaðýmýzý, sanayimizin rekabet gücü ve teknoloji çýtasýný nasýl zýplatabileceðimizi, gelir daðýlýmýný nasýl daha adil hale getireceðimizi, bölgesel geliþmiþlik farkýný hýzla nasýl kapatabileceðimizi, toplumun tüm katmanlarýnýn yaþam kalitesini nasýl daha yukarý çekebileceðimizi planlayýp hýzla harekete geçmeliyiz. Bursa / aa ENÝ ANAASA ÝÇÝN UZLAÞIN Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Baþkaný Martin Schulz, AKP ve CHP nin önemli zaferler kazandýðý seçim sonuçlarýný memnuniyetle karþýladýðýný belirterek, yeni anayasa konusunda iki partinin iþbirliði yapmasýný istedi. Schulz, yazýlý a- çýklamasýnda, 12 Haziran seçimleriyle Türkiye nin, siyasî istikrarýný korumasýnýn ve AB ye daha fazla entegre olacak þekilde modernleþme yolunda ilerlemesinin önünün açýldýðýný belirtti. Martin Schulz, açýklamasýnda Seçimlerden çýkan bu sonuç, tam ve dengeli Avrupa demokrasisine doðru deðiþimi yansýtan ve Türkiye Cumhuriyeti nin laik geleneðini bütünüyle dikkate alan yeni anayasanýn hazýrlanýþýnda iktidar partisinin CHP yle yakýn çalýþmasýný zorunlu hale getiriyor. Umarým yeni anayasa tartýþmalarý açýklýk, saygý ve uzlaþma isteði, ruhu içinde gerçekleþir ifadesini kullandý. Brüksel / aa FATÝH KARAGÖZ ANKARA 12 HAZÝRAN seçimlerinde milletvekili seçilenler, kayýt yaptýrmaya baþladý. 24. Dönem parlamentosunda görev yapacak 550 milletvekilinden TBMM ye ilk gelen AKP Çankýrý milletvekilleri Ýdris Þahin ve Hüseyin Filiz oldu. Þahin ve Filiz, kayýt yaptýran ilk milletvekilleri olmasý dolayýsýyla gazetecilerin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Kayýt için o- luþturulan masalarda yeni milletvekillerine ilk olarak çikolata ikram e- dildi, karanfil verildi. Milletvekilleri daha sonra birer fotokopisinin çekilmesi için nüfus cüzdanlarýný verdi. Genel Kurul da yoklama ve oylama iþlemleri için parmak izi tanýmlamasý yapýlan Þahin ve Filiz, bu sýrada kameraman ve foto muhabirlerine görüntü verdi. Þahin ve Filiz, daha sonra maaþlarýný almak için banka hesabý açtýrdý, araç kartý baþvurusunda bulundu. Ýki yeni milletvekili, 60 ar lira vererek, altýn kaplama milletvekili rozeti aldý. Ýki milletvekili daha sonra Meclis albümü için fotoðraf çektirdi. Ankara / aa BÜTÜN TARAFLARIN KATILIMILA ENÝ BÝR ANAASA DO ÐU ve Gü ney do ðu Sa na yi ci ve Ýþ a dam - la rý Der nek le ri Fe de ras yo nu (DO GÜN SÝ FED) ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Tar kan Ka do oð lu, ''tüm ta raf la rýn sü re ce da hil e di le rek ye ni ve i le ri de mok ra si yi e sas a lan bir a na ya sa ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ni'' be lirt ti. Ka do oð - lu, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, se çim so nuç - la rý nýn böl ge ye ve ül ke ye ha yýr lý ol ma sý ný di le di. Ka do oð lu, ye ni mec lis ten bek le dik le - ri a dým la ra i liþ kin þu gö rüþ le ri di le ge tir di: ''e ni bir a na ya sa za ten se çim sü re cin de de ko nu þu lan bir ko nuy du. Bu ko nu a cil o la rak Tür ki ye gün de mi ne gir me li dir. Tüm ta raf - lar sü re ce dâ hil e di le rek ye ni ve i le ri de - mok ra si yi e sas a lan bir a na ya sa ha zýr lan - ma lý dýr. Ay rý ca hem ye ni ya pý la cak a na ya sa i le hem de fark lý dü zen le me ler i le Kürt me - se le si i le il gi li a dým lar hýz la a týl ma lý ve Tür - ki ye ba rýþ ve hu zur or ta mý na i ve di lik le so - kul ma lý dýr. Zi ra Kürt me se le si ni çöz müþ bir Tür ki ye hem si ya sî o la rak hem de e ko no - mik o la rak dün ya nýn ö nem li bir gü cü ol ma po tan si ye li ne sa hip tir. Son o la rak ye ni mec lis ten bek len ti le ri miz e ko no mik ko nu - lar da is tik ra rýn sür me si ve dýþ ca rî a çý ðýn ka pa týl ma sý yö nün de a dým la rýn va kit kay - bet me den a týl ma sý dýr.'' Gaziantep / a a AKP Çankýrý milletvekilleri Ýdris Þahin ve Hüseyin Filiz bir pastacýnýn kendileriyle ilettiði çikolata ve baklavayý, gazetecilere, görevlilere ikram etti. FO TOÐ RAF: A A Milletvekilleri kayýt yaptýrmaya baþladý ENÝ VEKÝLLER MAL BÝLDÝRÝMÝNDE BULUNACAK ENÝ seçilen milletvekilleri, TBMM ye mazbatalarýný teslim ettikten sonra, en geç 2 ay içinde mal bildiriminde bulunacak. Milletvekillerinin, Anayasa ile Mal Bildiriminde Bulunulmasý, Rüþvet ve olsuzluklarla Mücadele Kanunu gereði, mal bildirimde bulunmalarý gerekecek. Mal bildirimi, seçimi takip eden 2 ay içinde yapýlabilecek. Bakanlar ise mal bildirimini, atanmalarýný izleyen 1 ay içinde yapacak. Milletvekilleri ayrýca mal varlýðýnda ö- nemli bir deðiþiklik olmasý halinde 1 ay içinde ve her 5 yýlda bir mal bildirimlerini yenileyecek. Ankara / aa Zeybek: Dedikodularla bizim iþimiz yok DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, CHP den ayrýlacak bir grup milletvekilinin Demokrat Parti ye katýlacaðý iddialarýna iliþkin, Bizim komplo teorileriyle, dedikodularla i- þimiz yok dedi. Zeybek, yaptýðý yazýlý a- çýklamada, CHP den ayrýlacak bir grup milletvekilinin Demokrat Parti ye katýlacaðý yönendeki iddialara deðindi. Zeybek, açýklamasýnda, Bu dedikodularýn, bir aslý var, bir de astarý var. Aslý CHP de. Astarý da sayýn Baþbakan dan kaynaklanýyor. Sayýn Baþbakan, seçim kampanyasýnda bize yönelik bir söylem olarak, Sayýn Demirel in CHP ye destek verdiði, oraya milletvekili verdiði þeklindeki bir düzmece haberi ýsrarla yaydý. Sayýn Demirel bunun doðru olmadýðýný söyledi. Demirel kendi partisinin Demokrat Parti olduðunu, Demokrat Parti yi desteklediðini söyledi ifadelerine yer verdi. CHP de her zaman olduðu gibi kazan kaynýyor, CHP için bir þeyler piþiriliyor iddiasýnda bulunan Zeybek, Daha çok muhalif milletvekilleri, CHP yönetimini ve CHP yi yýpratmak için böyle bir þeyler söylüyorlar. Böyle bir þey bizim kulaðýmýza da dedikodu olarak geldi görüþünü savundu. Ankara / aa CHP li Canalioðlu: Önümüzdeki maçlara bakacaðýz CHP Merkez önetim Kurulu (MK), Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda, milletvekili genel seçimlerine yönelik geniþ kapsamlý bir deðerlendirme yapýlacaðý belirtildi. MK öncesi gazetecilerin sorularýný cevaplayan Genel Baþkan ardýmcýsý Volkan Canalioðlu, partisinin seçimden oylarýný arttýrarak çýktýðýný belirterek, ortada bir baþarýsýzlýk olmadýðýný söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde ö- nümüzdeki sürece bakýyoruz diyen Canalioðlu, Önümüzde yerel seçimler var. Futbolcu deyimi ile önümüzdeki maçlara bakacaðýz ifadelerini kullandý. Genel Baþkan ardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu da sonuçlarýn baþarýsýzlýk olarak görülemeyeceðini söyledi. CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi ise baþarýsýzlýk yorumlarýna katýlmadýðýný belirtti. Hamzaçebi, Muharrem Ýnce nin açýklamalarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine bu konuyla ilgili Ýnce ye soru sorulmasý gerektiðini kaydetti. Ankara / aa Asker, AKP yi tercih etti DÝARBAKIR 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü Komutanlýðýnda görevli asker ve personelin oy kullandýðý sandýklarda AKP birinci parti çýktý. Sýnýr ötesi hava operasyonlarý organize eden, uçuþlarý gerçekleþtirilen birim olan üs komutanlýðýnda BDP nin desteklediði baðýmsýz adaylara oy verilmesi dikkat çekti. Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan 12 Haziran da 24 ncü dönem milletvekili seçimlerinde Diyarbakýr da 10 sandýðýn kurulduðu 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü Komutanlýðýnda oy kullanan askerî personelin tercihi AKP den yana oldu. Hava Üssü nde kullanýlan oylarýn bazýlarý BDP nin desteklediði baðýmsýz adaylara da çýktýðý görüldü. Diyarbakýr da 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 ve 1208 nolu sandýklarda oy kullanan askerlerin yüzde 50 sine yakýnýný AKP ye oy verdikleri öðrenildi. 10 sandýkta toplam kullanýn oy oraný 2 bin 399 olurken, bu oylarýn bin 158 i AKP ye, 662 si CHP ye, 491 i MHP ye verilirken, BDP nin desteklediði baðýmsýz aday Nursel Aydoðan a 8, Emine Ayna ya 3, Þerafettin Elçi ye 1, Altan Tan a 3 ve terör örgütü KCK dan tutuklu bulunan Hatip Dicle ye de 4 oy çýktýðý bildirildi. Diyarbakýr / cihan Adana seçim itirazlarýna red ADANA Ýl Seçim Kurulunun, AKP ve CHP nin 12 Haziran milletvekili genel seçiminde geçersiz sayýlan oylarýn tamamýnýn yeniden sayýlmasýna iliþkin i- tirazýný reddettiði bildirildi. Alýnan bilgiye göre, Ýl Seçim Kurulu, önceki gün resmî baþvuru süresi olan saat ten kýsa süre önce AKP ve CHP nin, bazý sandýk baþkanlarýnýn, SK kurallarýna göre geçerli sayýlmasý gereken oylarý geçersiz saydýðý gerekçesiyle il genelinde geçersiz sayýlan toplam 27 bin 526 o- yun yeniden deðerlendirilmesini talebini inceledi. Ýnceleme sonunda itiraz reddedildi. Ýl Seçim Kurulu, MHP nin bazý sandýklarýn sonuçlarýnýn yazýldýðý tutanaklardaki rakamlarda yanlýþlýk olmasýyla ilgili itirazý da deðerlendirdi. Ýtirazý yerinde bulan kurulun kararýyla yapýlan incelemede, tutanaklardaki oy kaymalarýnýn sonucu deðiþtirecek nitelikte olmadýðý kaydedildi. Adana / aa

5 HABER 5 Generaller ifade verdi KORGENERAL Mehmet Eröz ile Tümgeneraller Hýfzý Çubuklu ve Mustafa Bakýcý, Kamuoyunu yönlendirme amaçlý internet siteleri kurulduðu yönündeki iddialara iliþkin ifade verdi. Ýstanbul Merkez Komutanlýðýna ait sivil plakalý araçlarla Ýstanbul adliyesine gelen Korgeneral Mehmet Eröz, Tümgeneral Çubuklu ile Tümgeneral Bakýcý nýn ifadelerinin, soruþturmayý yürüten özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Cihan Kansýz tarafýndan alýndý. Daha sonra Ýstanbul Merkez Komutanlýðýna ait sivil plakalý bir a- raçla adliyeden ayrýlan Çubuklu, basýn mensuplarýnýn Serbest mi kaldýnýz? þeklindeki sorularý üzerine Zaten serbest kalacaktýk diye cevap verdi. Ýstanbul / aa Zorla kepenk kapattýran 22 kiþi gözaltýnda BATMAN DA esnafý tehdit ederek, zorla kepenk kapattýrdýklarý, seçim sonrasý ortamý germek amacýyla, terör örgütünün talimatlarý doðrultusunda yasa dýþý toplantý ve gösteri planladýklarý iddia edilen 22 kiþi gözaltýna alýndý. Batman Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, terör örgütünün talimatlarý doðrultusunda çeþitli eylemler planladýklarý deðerlendirilen þüphelilere yönelik operasyon düzenlendiði belirtildi. Açýklamada, þüphelilerin, mahalle komiteleri oluþturarak, eylem kararlarýnýn uygulanmasýný organize ettikleri, kitlesel þiddet olaylarýnýn týrmanmasý için çalýþtýklarý, güvenlik güçlerine yönelik saldýrýlarý azmettirdikleri, örgütsel toplantý ve yasa dýþý yürüyüþlere katýldýklarý, zorla kepenk kapattýrdýklarý, seçim sonrasý terör örgütünün talimatlarý doðrultusunda yasa dýþý toplantý ve gösteri planladýklarýnýn belirlendiði ileri sürüldü. Operasyonda, 22 kiþinin gözaltýna alýndýðý, operasyon sonucu suç unsuru malzemelerin de ele geçirildiði kaydedildi. Batman /aa Þýrnak'ta 6 terörist teslim oldu ÞIRNAK IN Silopi ilçesinde terör örgütü PKK dan kaçan 6 terörist, Habur Sýnýr Kapýsý nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütünden kaçan, aralarýnda 14 ve 17 yaþlarýnda 3 çocuðun da bulunduðu, terör örgütü PKK üyesi 6 kiþi, Þýrnak ýn Silopi ilçesi yakýnlarýndaki Habur Sýnýr Kapýsý nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alýnmak üzere Silopi Jandarma Komutanlýðýna götürüldü. Þýrnak / aa DSP kurultaya gidiyor DSP Genel Baþkaný Masum Türker Olaðanüstü Kurultayý toplama kararý aldý. DSP Baþkanlýk Kurulu, Genel Baþkan Türker baþkanlýðýnda toplandý ve seçim sonuçlarýna iliþkin deðerlendirme yapýldý. Masum Türker, toplantýnýn ardýndan yaptýðý yazýlý açýklamada, Partimizin Baþkanlýk Kurulu üyeleriyle seçim sonuçlarýný deðerlendirdik. DSP Tüzüðü nün 22. maddesinin verdiði yetkiye dayanarak 10 Temmuz 2011 Pazar günü DSP Olaðanüstü Kurultayý ný toplantýya çaðýrýyorum dedi. Ankara / aa Güroymak ta 3.1 lik deprem Bitlis in Güroymak ilçesinde 3.1 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Ü- niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsüne göre, saat de meydana gelen 3.1 büyüklüðündeki depremin merkez üssü, Güroymak olarak belirlendi. Deprem vatandaþlarda kýsa süreli paniðe sebep olurken, depremde can ve mal kaybý olmadý. Güroymak / aa Ýsrail le sessiz gizli plân! Seçim sürecinin siyasî arenasýnda gürültüye gelen/getirilen Türkiye nin Ýsrail iliþkilerinde sözü edilen gizli-sessiz plân ýn tam tersine iþlediðinin iþâretleri açýða çýkýyor. Seçim öncesi Ýsrail in en etkili gazetelerinden Jerusalem Post un açýkladýðý ve Türkiye de gazetelere de manþet olan Ýsrail in sessiz plâný na göre, Ýsrail, AKP nin Ýsrail karþýtý açýklamalarýna seçimlere kadar cevap vermememe kararý almýþ; Ýsrail karþýtý beyanlarý görmezden gelme taktiðini gütmüþtü. (Milliyet, ) Bilindiði gibi Davutoðlu, operasyonun yýldönümünde Mavi Marmara gemisine düzenlenen operasyonun suç olduðunu ve hesabýnýn daha görülmediðini söylemiþti. (Radikal, ) Tel Aviv in ise, buna cevap vermeyerek AKP nin ekmeðine yað sürmeme politikasý ný izlediði iddia edilmiþti. Ýsrail le geniþ ekonomik mutâbakat zabýtlarý, savunma sanayii iþbirlikleri ile tank, helikopter, insansýz casus uçak ve silâh alým ihâleleri yapýlarak kriz içindeki Ýsrail ekonomisinin ihya edildiði ve Millî Savunma Bakaný nýn ikrarýyla Ýsrail le anlaþmalarýn sayýsýnýn 60 ý aþtýðý süreçte, Ankara nýn lâfta kalan yüklenmeleri ne ve yakýnmalarý na Ýsrail in sessiz kalmasý nýn seçim öncesi kimin iþine yaradýðý ortada ÝSRAÝL'ÝN TAVRININ AMACI Doðrusu, katliam yaptýðý Gazze ye insanî yardým götüren Türk bayraklý sivil gemiye baskýn yapýp el koyan, dokuz vatandaþý katledip otuzunun yaralayan, yüzlercesine günlerce fizikî ve psikolojik iþkenceye tabi tutan Ýsrail in, üzerinden bir yýl geçtiði halde, Ankara nýn tepkileri ne karþýlýk vermemesinin, neticede Türkiye deki iktidarýn hanesine yazýldýðý, sathî bir nazarla dahi anlaþýlýyor. Ýlginç olan, Türkiye nin, Ýsrail in mutlaka ö- zür dilemesi ve katlettiði vatandaþlarýn âilelerine tazminat ödemesi ve BM Komisyonunu kabul etmesi þartýnýn, Ýsrail Baþbakaný Netanyahu ve Dýþiþleri Bakaný Lieberman ýn aðzýyla açýkça reddedilmesine karþý, hükûmetin hâlâ kuru kýnamalar la geçiþtirmesi. Ve en çarpýcýsý bir yandan Baþbakandan Dýþiþleri Bakanýna kadar meydanlarda ve medyada halka karþý, Ýsrail e veryansýn edilirken, diðer yandan Ýsrail le iliþkilerin ve iþbirliðinin devam etmesi. Dahasý Ýsrail e jestler yapýlarak iþgalin, soykýrýmýn, korsanlýðýn ve zulmün âdeta ö- Özgürlük yoksa güvenlik anlamsýz ÝÇÝÞLERÝ BAKANI GÜNEÞ, ''ÖZGÜRLÜKLERÝN OLMADIÐI ERDE GÜVENLÝÐÝN DE BÝR ANLAMI KALMIOR. BU TEÞKÝLÂT ÇALIÞMALARINI BU BÝLÝNÇLE ÜRÜTÜOR'' DEDÝ. Öldürülen terörist Reþadiye saldýrýsýnýn sorumlusu Son demde, Ýtalya da Berlusconi yle düzenlediði ortak basýn toplantýsýnda Netanyahu nun Ýsrail, Türkiye ile eskisi gibi olmak istiyor deyip, Mavi Marmara baskýný ile ilgili en ufak bir özrü dilemeden, Seçim bittiðine göre, Türkiye ile iliþkilerimizin kötü olmasý için bir neden yoktur çýkýþý dikkat çekici. SÝVAS IN Ýmranlý ilçesi kýrsalýnda önceki gün güvenlik güçleriyle girdikleri çatýþmada etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlikleri belirlendi. Alýnan bilgiye göre, Ýmranlý kýrsalýnda etkisiz hale getirilen 3 teröristin cenazeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldýrýldý. Teröristlerin Bahoz kod adlý Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý Ali Altýn, Sefkan kod adlý Sivas ýn Kangal ilçesi nüfusuna kayýtlý Coþkun Doðan ve Suriye uyruklu Þeyhmus kod adlý Þeyhmus Amanos olduðu tespit edildi. Teröristlerden Þeyhmus Amanos un 7 Aralýk 2009 da Tokat ýn Reþadiye ilçesinin Sazak köyü yakýnlarýnda 1 i uzman çavuþ 7 askerin þehit olduðu, 1 i uzman çavuþ 3 askerin yaralandýðý terörist saldýrýyý yapan grubun sorumlularýndan olduðu belirlendi. Þeyhmus Amanos un terörist saldýrýnýn ardýndan eylemi gerçekleþtirdiklerine dair örgüt üyeleriyle yaptýðý telsiz konuþmasý da ortaya çýkmýþtý. Tunceli ye grup deðiþimi için döndükleri anlaþýlan 3 teröristin Karadeniz bölgesinde yaptýklarý çeþitli eylemler de aydýnlatýldý. Grup üyelerinin Divriði ve Suþehri nde 6 kiþinin öldürülmesi, Ordu da jandarma trafik aracýna yapýlan silahlý saldýrýda 1 güvenlik görevlisinin þehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanmasý, Sinop un Gerze ilçesinde jandarma devriye aracýna silahlý saldýrý, Giresun un Dereli ilçesinde yola mayýn döþenmesi, 1 güvenlik görevlisinin þehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanmasý, Giresun da polis trafik aracýna saldýrý sonucu 2 polisin yaralanmasý, Samsun un Ladik ilçesinde 2 polisin þehit edilmesi eylemlerine karýþtýklarý belirlendi. Sivas / aa düllendirilmesi! Gerçek þu ki son dokuz yýldýr Ýsrail le garip ve çarpýk iliþkiler oldu. AKP iktidarýnda, dünyada ilk kez bir Ýsrail Cumhurbaþkaný (Peres) Müslüman bir ülkenin Meclisinde (TBMM de) konuþturulup alkýþlandý. Türkiye, tek Müslüman üye olarak kararlarýn oy birliðiyle alýndýðý OECD ye Ýsrail in girmesini onayladý. ine Ýsrail kendisinin bile gizlemediði yüzlerce nükleer silâha ve füze baþlýðýna sahip olmasýna mukabil, Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumu nda Ýsrail in nükleer kapasitesi ne dair oylamada Türkiye çekimser kalýp tam destek verdi SEÇÝM BÝTTÝÐÝNE GÖRE Son demde, Ýtalya da Berlusconi yle düzenlediði ortak basýn toplantýsýnda Netanyahu nun Ýsrail, Türkiye ile eskisi gibi olmak istiyor deyip, Mavi Marmara baskýný ile ilgili en ufak bir özrü dilemeden, Seçim bittiðine göre, Türkiye ile iliþkilerimizin kötü olmasý için bir neden yoktur çýkýþý dikkat çekici. Uzun süre Türkiye ile iliþkileri sözde gergin ve kavgalý tutan Ýsrail Baþbakaný nýn, seçimin hemen ardýndan Türkiye deki seçimleri övüp, Biz kýrýlaný onarmaya ve Ankara ile baðlardaki bozulmaya son vereceðiz diye konuþmasý, dört yýl önce Türkiye yi ziyaret eden Ýsrailli turistlerin sayýsýnýn 400 bine ulaþtýðýný hatýrlatarak, kýrýlaný onaracaðýz ve iliþkileri iyileþtirmek için bir yol bulmaktan mutlu olacaðýz ifadesi, enteresan. (Ankara Haber Ajansý, gazeteler, ) Keza Türkiye nin Telaviv Büyükelçisine alçak koltuk tuzaðýný kuran Ýsrail Dýþiþleri Bakan ardýmcýsý Ayalon un, Bu seçim yeni bir sayfa açmýþtýr; Türkiye yi düþman görmüyoruz ve i- liþkileri düzeltmek istiyoruz çaðrýsý çarpýcý. (Vatan, ) Ankara Polis Koleji nin 61. dönem mezuniyet törenine Ýçiþleri Bakaný Osman Güneþ ile milletvekilliðine seçilen eski emniyet genel müdürü Oðuz Kaðan Köksal katýldý.fotoðraf: AA ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Osman Güneþ, özgürlüklerin olmadýðý yerde güvenliðin de anlamýnýn kalmadýðýný belirterek, emniyet teþkilatýnýn bu bilinçle çalýþtýðýný söyledi. Ankara Polis Koleji nin 61. dönem mezuniyet töreni okulun bahçesinde yapýldý. Törende konuþan Ýçiþleri Bakaný Osman Güneþ, teþkilatýn görevini toplumun ihtiyaçlarý ve hizmetin gereklerine uygun olarak güvenlik ile özgürlük arasýndaki hassas dengeyi ve vatandaþ memnuniyetini göz önünde tutarak yerine getirdiðini belirtti. Tüm hizmetlerde olduðu gibi güvenlik hizmetini sunarken de vatandaþ memnuniyetini ön planda tuttuklarýný belirten Güneþ, güvenlik hizmeti verilirken ve bu alandaki tedbirler uygulanýrken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birinin de özgürlüklerin korunmasý olduðunu bildirdi. Güneþ, Özgürlüklerin olmadýðý yerde güvenliðin de bir anlamý kalmýyor. Ýþte bu teþkilat çalýþmalarýný bu bilinçle yürütüyor diye konuþtu. Polisin sadece kendi kurumunu deðil ayný zamanda devletin saygýnlýðýný da temsil ettiðini söyleyen Bakan Güneþ, bu yüzden polisin vatandaþa karþý tutumunun önemli olduðunu bildirdi. Güvenlik-özgürlük dengesinin korunmasý, insan haklarý ve hukuka saygý ve vatandaþ memnuniyetinin saðlanmasýnýn personelin eðitimiyle ilgili olduðunu belirten Güneþ, bu nedenle personel e- ðitimine her zamankinden daha fazla ö- nem verdiklerini, hiçbir fedakârlýktan kaçýnmadýklarýný söyledi. Güvenlik birimlerinin eðitiminde zihniyet deðiþiminin gerçekleþtirildiðini, eðitim müfredatýnýn insan ve hukuk odaklý hale getirildiðini ifade e- den Güneþ, Müfredat deðiþikliðiyle birlikte güvenlik personelinin dikkat etmesi gereken etik deðerler uluslararasý standartlara uygun hale getirilerek titizlikle uygulanmaktadýr dedi. Ankara / aa KARADENÝZ'E GEÇMEK ÝSTÝORLAR SÝVAS IN Ýmranlý ilçesi kýrsalýnda önceki gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiði çatýþmanýn ardýndan bölgede baþlatýlan o- perasyonlar dün de devam etti. Teröristlere ait olduðu öðrenilen bazý malzemelerin, incelenmek üzere jandarma ekiplerince poþetlere konularak muhafaza altýna alýndýðý gözlendi. Ýmranlý Belediye Baþkaný Dursun urttaþ, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, Divriði üzerinden gelen terörist gruplarýn Ýmranlý ilçesini de kullanarak Karadeniz Bölgesine geçmek istediklerini belirterek, Ýlçemiz halkýnýn bu olaydan dolayý tedirginliðe düþmemesini istiyorum. Güvenlik güçlerimize üstün gayretlerinden dolayý teþekkür ediyorum dedi. Denklik Sýnavý yeniden yapýlacak ÖSM, 2011-urtdýþý ükseköðretim Diplomalarý Denkliði Ýçin Seviye Tespit Sýnavý (STS) 2. Aþama Sýnavýnda sorulan sorularýn geçmiþ yýllarda yapýlan sýnavlardaki bazý sorularýn tekrarý niteliðinde olduðu anlaþýldýðýndan, sýnavýn yenilenmesine karar verildiðini bildirdi. ÖSM den yapýlan açýklamada, urtdýþý ükseköðretim Diplomalarý Denklik önetmeliði u- yarýnca, 29 Mayýs 2011 tarihinde yapýlan ve 572 adayýn katýldýðý 2011-STS 2. Aþama Sýnavýnda sorulan sorularýn geçmiþ yýllarda yapýlan sýnavlardaki bazý sorularýn tekrarý niteliðinde olduðu anlaþýldýðýndan, ÖSM önetim Kurulunca sýnavýn yenilenmesine karar verildiði bildirildi. Açýklamaya göre, 2011-STS 2. Aþama Sýnavý, 3 Temmuz 2011 Pazar günü Ankara da yapýlacak. Adaylardan yeniden baþvuru alýnmayacak ve sýnav ücreti talep edilmeyecek. Adaylar sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren Sýnava Giriþ Belgesi ni, TC Kimlik Numarasý/.U Numarasý ve þifreleri ile 24 Haziran 2011 tarihinden itibaren ÖSM nin internet adresinden edinecek. ÖSM, konu hakkýnda gerekli incelemenin baþlatýldýðýný da duyurdu. Ankara / aa Anadolu yakasýna ikinci metro ÝSTANBUL UN Anadolu yakasýna ikinci metro hattý yapýmý için 9 Aðustos ta ihaleye çýkýlacak. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattý elektromanyetik iþleri ihale ilaný, Avrupa Birliði resmi sitesinde yayýmlandý. Ýhaleye, her ülkeden alanýnda uzman inþaat firmalarý katýlabilecek. aklaþýk 17 kilometre uzunluðunda yapýlacak metro hattýnda, ana hat tünelleri, üzerinde delme ve aç-kapa tipinde toplam 16 adet istasyon, depo sahasý ve depoya baðlanan 2 bin 750 metre uzunluðunda baðlantý tünelleri olacak. Ýhale ile bu hattýn tüm inþaat ve elektromekanik iþleri tek elden ve hýzlý bir þekilde yürütülecek. Vagon temini de ayrý bir ihale ile yapýlacak. Ýhaleden kýsa bir süre sonra temel atýlarak inþaata baþlanacak. Üsküdar-Sancektepe metrosu, Kadýköy-Kartal metrosunun rekorunu da elinden alacak. Kadýköy-Kartal metrosunun 45 ay gibi rekor bir sürede tamamlanmasý planlanýrken, Üsküdar-Sancaktepe metrosu ise 38 ayda tamamlanýp yeni bir rekora imza atýp vatandaþlarýn hizmetine sunulacak. Metro tamamlandýktan sonra Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe arasýnda seyahat 24 dakikaya inecek. Çekmeköy-Sancaktepe den yolculuk süreleri, Üsküdar a 24 dakika, Kartal a 59 dakika, enikapý ya 36 dakika, Taksim e 44 dakika, Hacýosman a 68 dakika, Atatürk Havalimanýna 68 dakika ve Atatürk Olimpiyat Stadý na 78 dakika olacak. Ýhale, 9 Aðustos Salý günü saat de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Merter Ek Hizmet Binasý Ýhale Salonu nda yapýlacak. Ýhaleye iliþkin yurt içi ilaný ve doküman satýþlarý baþladý. Ýstanbul / aa Korsan avcýsý TCG Giresun döndü ADEN Körfezi, Somali açýklarý, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde yürütülen deniz haydutluðu ile mücadele görevini tamamlayan TCG Giresun fýrkateyni yurda döndü. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý Genel Sekreterliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Aden Körfezi, Somali açýklarý, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde yürütülen deniz haydutluðu ile mücadele görevini tamamlayan TCG Giresun un (F-491), dün Marmaris Aksaz a intikal ettiði bildirildi. TCG Giresun un, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) komutasý altýnda 17 Ocak-15 Haziran 2011 tarihleri arasýnda icra ettiði 151 günlük görev süresince, 122 gün seyir yaparak 40 bin 922 deniz mili mesafe katettiði belirtildi. Açýklamada þunlar kaydedildi: Deniz haydutlarýnýn bölgedeki ticari gemilere yönelik saldýrý giriþimlerini önlemek maksadýyla, TCG Giresun (F-491) tarafýndan yabancý bayraklý gemilerin yaný sýra 205 Türk bayraklý/türkiye baðlantýlý ticaret gemisine u- luslararasý güvenlik koridorundan geçiþleri sýrasýnda refakat ve destek, 10 una ise yakýn destek saðlanmýþ, 2 kez deniz haydudu teknelerine çýkma (boarding) harekatý icra edilerek 26 deniz haydudu etkisiz hale getirilmiþ, deniz haydutlarýnýn saldýrýda bulunduðu ve personeli emniyetli bölmede bulunan, Panama bandýralý M/V FULL CIT ve Kore Cumhuriyeti bandýralý M/V TIANJIN isimli ticari gemilere, gemiye çýkma (boarding) harekâtý icra edilerek emniyetleri saðlanmýþtýr. Ankara / aa Aile hekimliðinde geçici görevlendirmeye iptal KASERÝ 2. Ýdare Mahkemesi, toplum saðlýðý merkezine atanan laborantýn, geçici olarak görevlendirildiði a- ile saðlýðý merkezinde görevi dýþýnda iþ yapmasýný uygun bulmadý. Geçici görevlendirmenin þartlarýnýn o- luþmadýðýna hükmeden mahkeme, iþlemi iptal etti. Türk Saðlýk-Sen, üyesi Kayseri Kocasinan Ýlçesi 2 No lu toplum saðlýðý biriminde laborant olan Olcay Nam ýn, Melikgazi ilçesi TOKÝ Aile Saðlýðý Merkezine ihtiyaca binaen geçici olarak görevlendirilmesinin iptali talebiyle Kayseri Ýdare Mahkemesine dava açtý. Kayseri 2. Ýdare Mahkemesi, verdiði kararda, söz konusu laborantýn toplum saðlýðý merkezine atandýðý tarihten itibaren, ü- çer aylýk periyotlarla farklý aile saðlýðý merkezlerinde 2-3 er kez geçici olarak görevlendirildiðine dikkati çekti. Mahkeme kararýnda, gereken tetkikler için numune almak, eðitimini aldýðý basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya aldýðý numunelerin ilgili laboratuvar tarafýndan teslim alýnmasýný saðlamanýn aile saðlýðý elemanýnýn görevi olduðu vurgulandý. Kararda, bunlarýn laboratuvar teknisyeni olan davacýnýn görev alaný dýþýnda olduðu, bu nedenle geçici görevlendirmenin þartlarýnýn oluþmadýðý bildirildi. Laborant Olcay Nam ýn söz konusu aile saðlýðý merkezinde geçici olarak görevlendirilmesinin hukuka uygun olmadýðýna hükmeden mahkeme, Kayseri Valiliðinin, savunmasýnda ifade ettiði, iþ bölümü iddialarýna da davacýnýn son üç görevlendirmesinin TOKÝ Aile Saðlýðý Merkezine yapýlmasýndan dolayý itibar edilmediðini belirtti. Kayseri 2. Ýdare Mahkemesi, bu gerekçelerle laborant Nam ýn, Melikgazi ilçesi TOKÝ Aile Saðlýðý Merkezinde geçici olarak görevlendirilmesine iliþkin iþlemi iptal etti. Kayseri / aa

6 6 HABERLER Kuþadasý ve Aydýn da uyuþturucu operasyonu A DIN IN Ku þa da sý il çe sin de dü zen le nen u yuþ tu ru cu o pe ras yo nun da, u ya rý cý sen te tik hap i le çe þit li tür ler de u yuþ tu ru cu e le ge çi ril - di. A lý nan bil gi ye gö re, Ku þa da sý Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Grup A mir li ði nin ko or di nas yo - nun da ya pý lan is tih ba rat ça lýþ ma la rý so nu cun - da be lir le nen ad re se o pe ras yon dü zen len di. O pe ras yon da, 22 a det u ya rý cý ö zel li ðe sa hip sen te tik hap, 191 gram çe þit li tür ler de u yuþ - tu ru cu i le e vin bal ko nun da ki sak sý da 2 kök Hint ke ne vi ri bu lun du. Ev de ki Ý. Z, F. K. ve D. A. Þ. gö zal tý na a lýn dý. Zan lý lar dan F. K nin üç ay rý suç tan a ran dý ðý tesbit e dil di. Po lis, zan lý - la rýn i fa de le rin den yo la çý ka rak ge niþ let ti ði so ruþ tur ma kap sa mýn da, E. B. ve T. I yý da ya - ka la dý. Em ni yet te ki iþ lem le rin ar dýn dan ad li - ye ye sevk e di len zan lý lar dan Ý. Z, F. K. ve T. I. tu tuk lan dý, di ðer zan lý lar tu tuk suz yar gý lan - mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Ö te yan dan Ay - dýn ýn Ger men cik il çe sin de e vin de es rar ge çi - ri len 1 ki þi gö zal tý na a lýn dý. E di ni len bil gi ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di ren Ger men cik Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, M. Z. i sim li þüp he li nin e vin de yap tý ðý a ra ma da, 768 gram es rar, 8 kök ke ne vir bit ki si, bi ri ruh sat sýz 2 ta - ban ca e le ge çir di. M. Z nin gö zal tý na a lýn dý ðý, so ruþ tur ma nýn sür dü ðü öð re nil di. Ay dýn / a a 5 ki þi sav cý lýk ça ser best bý ra kýl dý DE NÝZ LÝ NÝN Bul dan il çe sin de, yol suz luk ve u sûl süz lük id di a sýy la gö zal tý na a lý nan 5 ki - þi, i fa de le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan ser best bý ra kýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, il çe de ki bir grup, mü te ah hit ler ta ra fýn dan yap tý rý lan in - þa at lar da be le di ye ça lý þa ný ve mü te ah hit le rin yol suz luk ve u sûl süz lük yap tý ðý id di a sýy la suç du yu ru sun da bu lun du. Bul dan Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn baþ lat tý ðý in ce le me son ra sý a ra la - rýn da Bul dan Be le di ye si Fen Ýþ le ri Mü dü - rü nün de bu lun du ðu 5 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Þüp he li ler, em ni yet te i fa de le ri nin a lýn ma sý - nýn ar dýn dan sevk e dil dik le ri sav cý lýk ça ser - best bý ra kýl dý. De niz li / a a Ýþ ka za sý ge çi ren 4 iþ çi den bi ri öl dü KÜ TAH A DA ma ki ne mon ta jý yap mak i çin çýk tý ðý is ke le den dü þe rek ya ra la nan 4 iþ çi den bi ri öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, Ev li ya Çe le bi Dev let Has ta ne si nin yo ðun ba kým ü ni te sin de te da vi ye a lý nan Sel çuk De mir (50), o lay dan bir haf ta son ra öl dü. Us ta ba þý o la rak gö rev yap tý ðý öð re ni len De mir in ce na ze si, Kü tah ya Þe ker Fab ri ka sý AÞ ye a it am bu lans la mem le ke ti ne gön de ril di. O lay da ya ra la nan di ðer 3 iþ çi nin sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu bil di ril di. Ta þe - ron fir ma ya bað lý iþ çi ler Sel çuk De mir, Fa tih Þa hin, Er han So lak ve Me tin Do ðan, 7 Ha zi - ran da, Kü tah ya Þe ker Fab ri ka sý AÞ ye a it te - sis te ma ki ne mon ta jý yap mak i çin çýk týk la rý is - ke le den, yak la þýk 5 met re yük sek lik ten dü þe - rek ya ra lan mýþ ve Ev li ya Çe le bi Dev let Has ta - ne si ne kal dý rýl mýþ tý. Kü tah ya / a a Su ye ri ne yan lýþ lýk la ta rým i lâ cý i çen iþ çi öl dü AN TAL A NIN Ma nav gat il çe sin de, su ye - ri ne yan lýþ lýk la ta rým i lâ cý i çen iþ çi, öl dü. A lý - nan bil gi ye gö re, DSÝ Ma nav gat Ýþ let me Mü - dür lü ðün de ça lý þan ve I lý ca bel de sin de nar bah çe sin de bu lun du ðu sý ra da su ye ri ne yan - lýþ lýk la ta rým i lâ cý iç ti ði ni fark e den iþ çi Meh - met Ba ba can (50), ya kýn la rý ný te le fon la a ra ya - rak yar dým is te di. Ký sa sü re son ra has ta ne ye kal dý rý lan ve ze hir len di ði be lir le nen Ba ba can, kur ta rý la ma dý. Ö len iþ çi nin ce na ze si, Ta þa ðýl mev ki in de ki köy me zar lý ðý na def ne dil di. Meh met Ba ba can ýn ce na ze tö re ni ne, a i le si, ya kýn la rý nýn ya ný sý ra DSÝ An tal ya Böl ge Mü - dür lü ðü ve Ýþ let me Mü dür lü ðü yet ki li le ri, Ev - ren se ki Be le di ye Baþ ka ný Re cep Ba rut, Oy - ma pý nar Be le di ye Baþ ka ný Tev fik Gü ven i le va tan daþ lar ka týl dý. An tal ya / a a URT HA BER or gan git ti, kav ga bit ti mi der si - niz? Te men nî e de lim ki öy le ol - sun in þâ al lah. Di ye lim ki e pey ce bir sü re dir kar þý lýk lý ya pý lan a týþ ma lar, tar - týþ ma lar son bul sun. a pý lan kav ga lar, kar - þý lýk lý a ðýr is nat lar, it ham lar, suç la ma lar ni - ha ye te er miþ ol sun. Ken di le ri ge ril dik le ri gi bi, mil le ti de ger - di ler... Tan si yo nu yük sek mi ting ler de ki nu - tuk lar la mil le tin tan si yo nu nu da yük sel tip, is ten me yen taþ kýn lýk la rýn çýk ma sýn dan çe - kin me di ler. De ðer li kar deþ le rim di ye rek sö ze baþ la dý lar, a ma kar deþ lik ha va sý nýn or - ta dan kalk ma sý na hiz met e de cek þe kil de a - ðýz la rý na ge le ni söy le mek ten çe kin me di ler. Da ha faz la ta raf tar bul mak, da ha çok des - tek bul mak, da ha faz la rey dev þir mek uð ru - na her yo lu mu bah gör dü ler, her ça re ye baþ vur du lar, her fýr sat ta dem vur duk la rý kar deþ li ði, bir lik be ra ber li ði boz mak tan çe - kin me di ler. Be di üz za man ýn yýl lar ön ce den, Þey tan - dan ve si ya set ten Al lah a sý ðý ný rým ve ya Men fa at ü ze ri ne dö nen si ya set ca na var - dýr di ye tav sif et ti ði si ya set böy le bir si ya - set ol sa ge rek. A dý na men fî si ya set di ye bi le - ce ði miz, ta ma men ta raf gir lik ü ze ri ne ku ru - lan, Al lah ko ru sun þey ta ný me lek, me le ði þey tan gö re rek ic ra e di len gü nü müz si ya - se ti böy le bir þey ol sa ge rek. Ger çek ten bun la rýn yap tý ðý aþk-ý hiz met mi? Ha mi yet-i mil li ye mi? Aþk-ý mil let ve ya va tan mý? ok sa ma kam-mev ki hýr sý mý? Þan-ü þe ref tut ku su mu? E na ni yet ve ben - lik le ri ni tat min e de bil me ça ba sý mý? Dün ya nýn baþ ka ül ke le rin de böy le, bu çe - þit se çim kam pan ya la rý var mý bi le mi yo - rum. De mok ra si nin gel miþ ol du ðu ve bel li bir kül tür se vi ye si bu lu nan A me ri ka ve Av - ru pa nýn hiç bir ye rin de biz de ki gi bi se çim kam pan ya la rý nýn ol ma dý ðý ný bi li yo rum. Biz de ki gi bi haf ta lar ca, ay lar ca de vam e den ve tril yon la ra mal o lan mey dan mi ting le ri - nin ya pýl ma dý ðý ný, cad de ve mey dan la rýn par ti rek lâm ve pos ter le ri nin a sýl dý ðý mey - dan la ra tah sis e dil me di ði ni, bü tün par ti le - rin ses siz, kav ga sýz, gü rül tü süz ve çok me - de ni ve se vi ye li bir þe kil de se çim kam pan - ya sý yü rüt tük le ri ni bi li yo ruz. De mek o lu yor ki kül tür se vi ye si yük sel - dik çe, se çim kam pan ya la rý nýn da se vi ye si yük se li yor, ka li te ar tý yor. Ar týk si ya si le rin, seç me ni þu ve ya bu þe kil de al dat ma ve ya kan dýr ma im kâ ný kal mý yor. Ta raf tar bul - ma ya, des tek a ra ma ya yö ne lik mi ting le re, þa ta fat lý pro pa gan da la ra ge rek kal mý yor. Böy le sun î yön len dir me ler ol ma yýn ca seç - men hiç bir te sir al týn da kal ma dan san dýk ba þý na gi dip o yu nu kul la na bi li yor. Her þe ye rað men, dað da ða lý ve sý kýn tý lý da ol sa bir se çi mi da ha ka za sýz be lâ sýz ge ri de bý rak týk. Ba zý si ya sî kad ro lar um duk la rý na ka vuþ ma nýn mut lu lu ðu nu ya þar ken, ba zý la - rý da bek le dik le ri ni bu la ma ma nýn ü zün tü - sü nü ve bu ruk lu ðu nu ya þý yor lar. Bü tün ak - sak lýk ve ek sik lik le re rað men se çim le rin ya - pý lý yor ol ma sý bi le gü zel bir þey. Çün kü dün ya ü ze rin de ha len se çim san dýk la rý ný ta ný ma yan, oy kul lan ma nýn na sýl bir þey ol - du ðu nu bil me yen ül ke ler var. Te men ni e de lim ki se çim dö ne min de ya þa - nan ve he men her ke si o lum suz et ki le yen o - lay lar bun dan son ra ya þan ma sýn. Bi le rek ve ya bil me ye rek mey da na ge ti ri len dar gýn lýk lar, ger gin lik ler ta mir e dil sin. Kamp laþ ma lar, hi - zip leþ me ler, ih ti lâf lar son bul sun; her ke sin en çok muh taç ol du ðu bir lik be ra ber lik ve kar - deþ lik or ta mý tek rar o luþ tu rul sun. i ne di le ye lim ki, si ya si ler mi ting mey - dan la rýn da ve ya te le viz yon ka nal la rýn da ver dik le ri söz le ri ne sa hip çýk sýn lar; va ad et - tik le ri iþ ve ic ra at la rý ný ye ri ne ge tir sin ler. ok sa um duk la rý ný bul ma nýn ha va sý na gi - rip, seç me ne kar þý ver dik le ri söz le ri ku lak ar dý e der ler se, mil le tin gi re ce ði ha yal ký rýk - lýk la rý nýn ya nýn da ken di le ri de gü ven ve i ti - mat kay bý na uð rar lar. Son bir te men ni: Se çim kam pan ya la rý bo yun ca he men hep dün ya ya ba kan, mad dî kal kýn ma yý e sas a lan ko nuþ ma lar ya pýl dý, söz ve va ad ler de bu lu nul du. Ý þin ma ne vî yö nü nü di le ge ti ren si ya si le ri duy ma dýk. Ah lâ kî e roz yo nun ve iç ki, ku mar, u yuþ tu - ru cu gi bi kö tü a lýþ kan lýk la rýn ar ta rak de - vam et ti ði bu mem le ket te sa de ce mad dî kal kýn ma yý sað la ma nýn fay da sý o lur mu? Si - ya sî le ri mi ze duy ru lur. or gan git ti, kav ga bit ti mi? Ta til ci le re tra fik u ya rý sý TESK GENEL BAÞKANI PALANDÖKEN, ''TATÝL DÖNEMÝ OLLAR OÐUN, AZ TATÝLÝNE ÇIKACAK OLAN ÖÐRETMEN, ÖÐRENCÝ VE VELÝLER OLLARDA ACELE ETMEMELÝ'' DEDÝ. TÜR KÝE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe - de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben - de vi Pa lan dö ken, ta til dö ne mi yol la rýn yo ðun ol du ðu na i þa ret e de rek, yaz ta ti - li ne çý ka cak o lan öð ret men, öð ren ci ve ve li le ri yol lar da a ce le et me me le ri ko nu - sun da u yar dý. Pa lan dö ken yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, tra fik ka za la rý nýn en çok ta - ti lin baþ la dý ðý ilk gün ler de ve bi ti mi nin son gün le rin de mey da na gel di ði ne dik - ka ti çe ke rek, 15 mil yon 729 bin öð ren ci ve 691 bin öð ret me nin ay ný an da ta ti le çýk ma sý nýn tra fik te bek le ni len ü ze rin de bir yo ðun luk oluþturduðunu i fa de et ti e ði tim öð re tim yý lý nýn ta - mam la na rak u zun sü re li yaz ta ti li nin baþ la ya ca ðý ný ha týr la tan Pa lan dö ken, þun la rý kay det ti: Ne ya zýk ki ge çen yýl ta ti le gir di ði miz Ha zi ran a yýn dan Ey lül a yý na ka dar 1210 va tan da þý mý zý kay - bet tik. Dü ðün mev si mi nin de ha re ket - len me siy le o lu þan dü ðün kon voy la rý i le ha sat mev si min den do la yý yol lar da ki trak tör ve bi çer dö ver le re dik kat e dil - me li dir. Dik ka ti ni zi çek mek is te di ðim di ðer nok ta i se yaz ay la rýn da ha ya tý ný kay be den le rin sa yý sýn dan yüz de 40 a va ran ar týþ la rýn ya þan ma sý. Bu yüz den yaz sý cak la rý nýn bas týr dý ðý bu gün ler de ço cuk la rýy la bir lik te ta ti le çý ka cak o lan tüm a i le le re top lu ta þý ma a raç la rý nýn ter cih e dil me si ni ö ne ri yo ruz Ka za lar da yüz de 98 ku sur o ra ný i le sü rü cü ha ta la rý nýn ilk sý ra da yer al dý - ðý ný vur gu la yan Pa lan dö ken, yo ðun tra fik a ký þý nýn o la ca ðý bu dö nem de tra fik de ne tim le ri nin de ar ttý rýl ma sý ih ti ya cý na dik kat çek ti. Pa lan dö ken, Bir an ön ce ta ti le çý ka yým, þu stres li or tam dan kur tu la yým di ye rek, a þý rý hýz i le a raç kul la nýl ma ma lý ve ha ta lý sol la - ma ya pýl ma ma lý dýr de di. An ka ra / a a BUR SA NIN Ý ne göl il çe sin - de ön ce ki gün de re de ki kam yo net te mah sur ka lan 13 ki þi yi kur tar ma ça lýþ ma - la rý sý ra sýn da su la ra ka pý la - rak ö lüm le bu run bu ru na ge len kur tar ma a ra cý nýn o - pe ra tö rü, o la yý an la týr ken, o an in san la rý kur tar mak - tan baþ ka þey dü þü nü le me - ye ce ði ni i fa de et ti. Geç ti ði - miz Pa zar gü nü þid det li ya - ðýþ dolayýsýyla pik ni ðe gi - den i ki a i le yi ta þý yan kam - yo ne tin a ni o lu þan se le, de - re yi ge çer ken ya ka lan ma sý so nu cu 13 ki þi mah sur kal - mýþ, ya pý lan u zun ça lýþ ma - la rýn so nu cun da kur ta rýl - mýþ lar dý. Kur tar ma ça lýþ ma la rýn da yer a lan a ra cýn o pe ra tö rü Ke nan Kork maz, ya þa dýk la - rý ný an la týr ken, su la ra ka pý - la rak ö lüm le bu run bu ru na gel di ði ni be lir te rek, Gö zü - nün ö nün de in san lar can çe ki þi yor. O ra da pa ra pul dü þü ne mez sin de di. Kork maz, O an i çin hiç - bir þey ha týr la ya mý yo rum. Ha ya tým film gi bi gö zü - mün ö nün den ge çi yor. Ba - na ne o la cak di ye dü þü nü - yor sun. Al lah ýn yar dý mýy la at tým ken di mi ke na ra di - ye rek, þöy le ko nuþ tu: 10 yýl dýr bu i þi ya pý yo - rum. Bir kaç kez da ha böy le o lay la kar þý kar þý ya kal dým. Ge çen gün de Bo ðaz köy Ba ra jý na a raç dü þü yor du. Son an da ye tiþ tik o na da. Bu mes lek zor bir mes lek. Ýn san ha ya tý so nuç ta hiç bir þey le ö den mi yor. Ýn sa nýn ye de ði yok. Tam do na ným lý bir kur tar ma a ra cý ol sa, hiç kim se nin ha ya tý ris ke gir - me ye cek. Git tik le ri ka za lar da ön ce ca ný, son ra da mal la rý kur - tar dýk la rý ný i fa de e den Kork maz, Mal da ca nýn yon ga sý. Bir þe kil de in san - la rýn ha ya tý kur tul duk tan son ra on la rý da kur tar mak ge re ki yor de di. Kork maz, Al dý ðý nýz pa - ra bu mes lek i çin ye ter li mi? so ru su na da þöy le cevap ver di: Pa ra yý bir yer den son ra bir ke na ra a - tý yor sun. Gö zü nün ö nün de in san lar can çe ki þi yor. O - ra da pa ra pul dü þü ne mez - sin. Ö nem li o lan o ra da ki in sa ný sað sa lim çý kar mak. So nuç ta mut lu luk his se di - yor sun, o bir can. Ýn san bir hay va nýn ca ný ný kur tar sa mut lu luk du yu yor. Ýn san o lan her kes za ten bu nu his se der Bur sa / a a Ýn san lar can çe ki þir ken pa ra pul dü þü ne mez sin Ý NE GÖL DE ÖN CE KÝ GÜN, KAM O NET TE KÝ 13 KÝ ÞÝ Ý AZ GIN SEL SU LA RIN DAN KUR TA RIR KEN Ö LÜM LE BU RUN BU RU NA GE LEN KUR TAR MA A RA CI NIN O PE RA TÖ RÜ, A ÞA DIK LA RI NI AN LAT TI. Ur fa da a i le nin üs tü ne sa çak çök tü: 5 ya ra lý ÞAN LI UR FA DA i ki kat lý e vin bal ko nun da ye mek yi yen le rin ü ze ri ne sa çak çök me si so nu cu 5 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, ýl dýz a i le si, Mu ra - di ye Ma hal le si nde ki 2 kat lý ev le ri nin bal ko nun da ye mek yer ken, bi na nýn sa çak kýs mý nýn bir bö lü - mü ü zer le ri ne çök tü. a ra la nan Ha lil ýl dýz (28) ve e þi E mi ne ýl dýz (22), ço cuk la rý Fun da (2) i le 6 ay lýk Hay run ni sa ýl dýz i le bal dý zý Mer yem Öz - gül dü, 112 A cil Ser vis e kip le rin ce, þehirde ki çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. a ra lý la rýn ha ya tî teh li ke le - ri nin bu lun ma dý ðý be lir til di. E mi ne ýl dýz ýn ba ba - sý Ah met Öz gül dü, o lay ye ri nin ya ký nýn da ki bir ev de o tur du ðu nu, çök me nin na sýl ger çek leþ ti ði ni an la ma dý ðý ný söy le di. A i le fert le ri nin ü zer le ri ne ye mek yer ken sa ça ðýn çök tü ðü nü i fa de e den Öz - gül dü, has ta ne ye gö tü rü len ya ra lý la rýn du ru mu - nun i yi ol du ðu nu bil dir di. Þan lý ur fa / a a ÝHH Ýn sa nî ar dým Vak fý ta ra fýn dan Ma vi Mar ma ra ge mi si ne dü zen le nen sal dý rý la rýn yýl dö nü mü hatýra sý na dü - zen le nen, Ma vi Mar ma ra ko nu lu re - sim, þi ir ve de ne me ya rýþ ma sý nýn so - nuç la rý bel li ol du. a rýþ ma da de re ce - ye gi ren öð ren ci ler, ÝHH Ge nel Mer - ke zi nde dü zen le nen ö dül tö re nin de bir a ra ya gel di. Ö dül tö re ni, Tür ki - ye nin dört bir ya nýn dan A da na, Ak - sa ray, An ka ra, Bat man, Bo lu, Bur sa, E la zýð, Ýn gil te re, Ýs tan bul, Ýz mir, Ka - ra bük, Kay se ri, Kon ya, Kü tah ya, Muð la, Nev þe hir, Sa kar ya, Sam sun ve Þan lý ur fa dan de re ce ye gi ren öð - ren ci le ri ÝHH Mer ke zi nde bu luþ tur - du. Tö ren de öð ren ci le re he di ye le ri tak dim e di lir ken de re ce ye gi ren e ser - ler den su num lar ya pýl dý. ÝHH ta ra - fýn dan ger çek leþ ti ri len Ma vi Mar ma - ra ko nu lu re sim, þi ir ve de ne me ya - rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren öð ren ci ler, ÝHH Ge nel Mer ke zi nde dü zen le nen ö dül tö re nin de bir a ra ya gel di. Tö - ren de öð ren ci le re he di ye le ri tak dim e dil di. Ýs tan bul / Na ge han BA RAM Ma vi Mar ma ra ö dül le ri sa hip le ri ni bul du Ö DÜL LE RÝ NÝ GAZ ZE LÝ KAR DEÞ LE RÝ NE BA ÐIÞ LA DI Tö ren de þi ir ve de ne me da lýn da i ki bi - rin ci lik bir den ka za nan Es lem Bey za Ka ra kaþ i sim li öð ren ci, ka zan dý ðý i ki lap to pu Fi lis tin de ki ye tim le re ba ðýþ - la dý. Tö re nin en an lam lý dav ra ný þý i se Es lem Bey za Ka ra kaþ tan gel di. a rýþ - ma ya ka tý la rak þi ir ve de ne me da lýn - da i ki bi rin ci lik el de e den Ö zel Sul tan Fa tih Ko le ji öð ren ci si Es ra Bey za Ka - ra kaþ, ö dül o la rak ken di si ne ve ri len i ki diz üs tü bil gi sa ya rý Gaz ze de ki kar - deþ le ri ne gön de ril mek ü ze re ÝHH Baþ - kan ar dým cý sý Hü se yin O ruç a tes lim et ti. Ka ra kaþ, Gaz ze de ki kar deþ le - rim def ter bu la maz ken ben i ki bil gi - sa ya rý al ma mýn doð ru ol ma dý ðý na i - na ný yo rum de di. a rýþ ma ya yo ðun il - gi nin ol du ðu nu be lir ten ÝHH ö ne tim Ku ru lu Ü ye si Mu rat ýl maz, þi ir, de ne - me ve re sim da lýn da 434 e se rin el le ri - ne u laþ tý ðý ný be lirt ti. Es lem Bey za Ka ra kaþ, iki dalda kazandýðý diz üstü bilgisayar ödüllerini Gazzeli çocuklara baðýþladý.

7 DÜNA 7 Suriye den kaçýþ sürüyor SURÝE DEKÝ OLALARDAN KAÇARAK TÜRKÝE E GELENLERÝN SAISI 8421 E ULAÞTI. MÜLTECÝLERE HER TÜRLÜ HÝZMET VERÝLÝOR. üzbinler gösteri yaptý E MEN DE, Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa - lih in ay ba þýn da dü zen le nen bir sal dý rý da ya ra - lan ma sý nýn ar dýn dan te da vi i çin ül ke den ay rýl - ma sýn dan son ra ki en bü yük gös te ri le rin dü zen - len di ði bil di ril di. AP a jan sý nýn ha be rin de, ül ke nin bütün bü yük þehir le rin de yüz bin ler ce ki þi nin Sa lih in a i le si ve yar dým cý la rý nýn yar gý lan ma sý ný is te di ði be lir til di. Baþ þehir Sa na da on bin ler ce gen cin Dev let Baþ ka ný Ve ki li Ab drab bo Man sur Ha di nin Sa lih in oð lu nun ko mu ta sýn da ki ö zel güç ler ta ra fýn dan ko ru nan e vi nin ö nün de top la - na rak, ta lep le ri kar þý la nýn ca ya ka dar bu ra dan ay - rýl ma ma ye mi ni et ti ði kay de dil di. Ben zer gös te ri - le rin Had re mat, Hu dey da, Ýbb, Da mar ve Sa da da da ya pýl dý ðý, Ta iz de i se gös te ri ci le rin Cum hu ri - yet Mu ha fýz la rý i le ça týþ tý ðý i fa de e dil di. Bu a ra da e men in Sa ba ha ber a jan sý, 3 Ha zi ran da Dev let Baþ kan lý ðý Sa ra yý na dü zen le nen sal dý rý da ya ra la - nan ve te da vi i çin Su u di A ra bis tan ýn baþ þehri Ri yad a gi den Sa lih in (69) du ru mu nun i yi ol du - ðu nu ve gi de rek i yi leþ ti ði ni du yur du. Sana / aa Hiz me te de vam Her sa bah E rek Da ðý nýn ar dýn dan do ðan gü ne þin se lâ mý ný a lan, yek pa re bir taþ ka lý býn da ki, ay ný za man da bir dað ce sa - me tin de ki Van Ka le sinin zir ve sin de a ya ðý ka - yan Üs tâd, a þa ðý ya mey le der ken gayr-i ih ti ya rî Ey vah dâ vâm! de miþ ti.. Ý na yet-i Ý lâ hî i le, Ab dul ka dir Gey la nî Haz ret - le ri nin hu su sî him me tiy le kur tu lun ca da, dim - dik a ya ða kal ka rak, göz le rin den pý rýl tý lar sa ça - rak, li san-ý ha liy le Hiz me te de vam! de di ði ne il lâ da bir þa hit tut ma mýz ge rek mez. On dan son ra da hep, düþ tü ðü (dü þü rül dü ðü) yer ler den a ya ða kal ka rak, kal dý ðý yer den Hiz - me te de vam de miþ tir. Harp mey dan la rýn da, at sýr týn da Kur ân dan kal bi ne ge len mâ nâ la rý Ha bib kâ ti bi ne yaz dý ra - rak, Kur ân hiz me ti ne de vam et miþ tir. Harp ve e sa ret yýl la rýn dan son ra, ýs rar lý dâ vet ler ü ze ri ne da hil ol du ðu An ka ra mec li sin de ü ze ri ne dü þen va zi fe yi ve i kaz la rý i fa e dip, E rek Da ðýn da ki ku lü be si ne çe kil dik ten son ra da ya ný na ge len le re ders ver miþ, hiz me ti ne de vam et miþ tir. Sür gün ler de; en na mü sa it þart lar al týn da et - ra fý na top la nan üç-beþ ser den geç ti i le hiz met et miþ, Hiz me te de vam de miþ tir. Ha pis ha ne ler de mah kûm la ra ders ver miþ, on la rýn ýs lâ hý na ça lýþ mýþ, on la rý va ta na ve mil - le te fay da lý in san lar ha li ne ge tir miþ tir. O ra da da boþ dur ma mýþ, hiz me ti ni sür dür müþ, Hiz - me te de vam de miþ tir. Her ze hir len di ðin de, öl dü rü cü ze hir den i na - ye te-i i lâ hî ye i le kur tu la rak, ha ya ta ye ni den göz le ri ni a çar aç maz, ilk ak lý na ge len hiz met ol muþ, et ra fýn da að la yan la rý te sel li e de rek, Hiz me te de vam de miþ tir. Ve Üs tâd Be di üz za man, her sa ha da ol du ðu gi bi, bir hu sus ta da ha Pey gam ber E fen di mi zi (asm) ken di si ne reh ber e din miþ ti. O da, in san la rýn çe kil - me siy le ve din le me me siy le, ça lýþ ma ve gay re ti ni da ha da art tý rýr ve cid di yet le teb lið e der di. Üs tâd, va zi fe si ni ta mam la yýp ve fat et tik ten son ra da, hiz me tin þahs-ý ma ne vî si ne ve hiz met er le ri ne hü cum lar de vam et miþ tir. Ger çi Üs tâd, Ö lü müm, ha ya tým dan zi ya de hiz met e de cek de miþ tir ve öy le de ol muþ tur. A ma in ki þa fa ve bü yü me ye pa ra lel o la rak, hiz me tin ö nü nü kes - me ye, mec ra sý ný de ðiþ tir me ye yö ne lik sin sî plan - lar de vam et miþ, e di yor ve e de cek tir. Hiz met er le ri ne ya pý lan bed mu a me le ler, teh dit ler ve ha pis ler, on la rý yol la rýn dan çe vi re - me yin ce, ehl-i da la let ve zýn dý ka ko mi te le ri tak tik de ðiþ ti re rek; su ret-i hak tan gö rü nüp on - la rýn iç le ri ne sý za rak, on la rýn bü tün lü ðü nü, a - hen gi ni ve in si ca mý ný boz ma ya yö ne lik plan lar uy gu la mýþ lar dýr. Böy le plan la ra da, de ni le bi lir ki, 12 Ey lül ih ti - lâ lin den son ra hýz ve ril miþ tir. Hat ta ih ti lâ lin baþ mi ma rý na; bu hiz met er le ri nin, her ih ti lâl son ra sýn da ol du ðu gi bi ne den top lu tu tuk lan - ma la ra ma ruz bý ra kýl ma dý ðý so rul du ðun da, Biz bu se fer on la rý böl dük de miþ tir. A ma, iç ti ma î, si ya sî ve me to do lo ik fark lý lýk la ra rað men nu ra nî be ra ber li ðin de vam et ti ði gö rü - lün ce; on la rýn na zar la rý ný dün ya ya çe vir mek ve re jim le uz laþ týr mak plan la rý na baþ vu rul muþ tur. Bun la ra kar þý, yol gös te ri ci mi ze i yi ku lak ve rir ve o nu a dým a dým ta kip e der sek, o nun yol bo yun - ca koy du ðu i þa ret taþ la rý na da dik kat e de rek, sa li - men yo lu mu za de vam e de riz, in þa al lah. SU RÝ E DE KÝ o lay lar dan ka ça rak Tür ki ye ye ge - len le rin sa yý sý 8421 ol du. Ha tay Va li li ði Ba sýn Bil gi len dir me Mer ke zin den e di ni len bil gi ye gö - re, Al tý nö zü il çe sin de i ki ge çi ci ça dýr kent te 5142 ki þi nin, ay la da ðý il çe sin de i se 3206 ki þi - nin ba rýn dý rýl dý ðý be lir til di. 60 ki þi nin Ha tay da çe þit li has ta ne ler de te da vi al tý na a lýn dý ðý, 13 ki - þi nin de re fa kat çi o la rak has ta ne ler de bu lun du - ðu kay de dil di. Ha tay da bu lu nan 8421 ki þi den, 1921 i er kek, 2132 si ka dýn, 2181 i er kek ço cu ðu, 2187 si nin i se kýz ço cu ðu ol du ðu i fa de e dil di. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum ö ne ti mi Baþ - kan lý ðý (A FAD), Tür ki ye de bu lu nan 8 bin 421 Su - ri ye va tan da þý na, ça dýr kent ler de ba rýn ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal ak ti vi te, e ði tim, i ba det, ter - cü man lýk ve di ðer hiz met le rin ve ril di ði ni bil dir di. A FAD dan ya pý lan a çýk la ma da, Su ri ye den Tür ki - ye ye yö ne lik nü fus ha re ket le riy le il gi li Baþ kan lý ðýn ko or di nas yo nun da Ý çiþ le ri, Dý þiþ le ri, Sað lýk, Mil lî E ði tim, Ta rým ve Kö yiþ le ri, U laþ týr ma ve Ma li ye ba kan lýk la rý, Ge nel kur may ve Di ya net Ýþ le ri baþ - kan lýk la rý, Güm rük Müs te þar lý ðý, Ký zý lay ve Ha tay Va li li ði nin yü rüt tü ðü ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði be lir til di. A çýk la ma da, 14 Ha zi ran da ge ce bo yun - ca Tür ki ye ye gi riþ ya pan lar dan 521 i nin ken di is - tek le riy le Su ri ye ye ge ri dön dü ðü, bu sü re i çin de 395 Su ri ye va tan da þý nýn i se Tür ki ye ye ka bul e dil - di ði be lir til di. Ha tay Va li li ði ne 750 bin TL nak di yar dým ya pýl dý ðý be lir tildi kay de dil di. Hatay / aa Lib ya da ça týþ ma lar sü rü yor TRAB LUS UN mer ke zin de dün ge - ce i ki þid det li pat la ma mey da na gel - di ði, NA TO sa vaþ u çak la rý nýn si vil te sis le ri he def le di ði bil di ril di. Baþ - þehirde ki ga ze te ci le rin ye rel sa at le da (TSÝ 00.30) þid det li pat la - ma la rýn du yul du ðu bil dir me le ri nin ar dýn dan Lib ya res mî ha ber a jan sý JA NA, NA TO ha va ta ar ru zun da El Fer nac böl ge sin de ki si vil te sis le rin he def len di ði ni du yur du. Bu a ra da, do ðu da a ðýr ka yýp ve ren mu ha lif le rin ba tý da ki Zin tan ve ef ren þehirle ri a - ra sýn da ki yol da yer a lan ki lit El Ra ya - ni ye kö yü nü e le ge çir me le ri nin ar - dýn dan, a ra la rýn da pa ra lý as ker le rin de bu lun du ðu Kad da fi yan lý sý çok sa - yý da as ker e sir a lýn dý. Pa ra lý as ker le - rin Af ri ka ya da kom þu Ce za yir den gel dik le ri be lir ti lir ken, a ra la rýn dan bi ri Trab lus un çöl de ki Tu a reg ka bi - le le rin den pa ra lý as ker top la dý ðý ný an lat tý. Bir leþ miþ Mil let ler (BM) de, Lib ya da ki sa va þýn 15 Þu bat tan bu ya na 10 bin i la 15 bin ki þi nin ö lü mü - ne ve bir mil yon ci va rýn da in sa nýn ül ke den kaç ma sý na sebep ol du ðu nu bil dir di. Lib ya da mu ha lif le rin, ba tý - da ki Zin tan þehri nin do ðu sun da ki bir ka sa ba nýn kontro lü nü e le ge çir di - ði bil di ril di. Böl ge de ki AFP mu ha bi ri, 15 Mart ta ki halk a yak lan ma sýn dan bu ya na ilk kez mu ha lif le rin Zin tan- af ran yo lu ü ze rin de ki El Re ya ni ye ka sa ba sý nýn ta ma mý nýn kon tro lü nü e le ge çir me yi ba þar dý ðý ný be lirt ti. Mu ha lif ler, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi yan daþ la rý nýn e lin de ki Zen - ten ve af ran a ra sýn da ki ka sa ba la rýn kon tro lü nü e le ge çi re rek, þehir ler a - ra sýn da köp rü kur ma yý he def li yor. Bingazi - El Reyaniye / aa Mu ha lif le ri ta ný yan ül ke sa yý sý 15 e yük sel di LÝB A LI mu ha lif le rin ta ný yan ül - ke ler 15 e yük sel di. Mu ha lif ler Ka - na da ve Pa na ma nýn da U lu sal Ge - çiþ Kon se yi ni (UGK) ta ný ma sýy la ye ni dip lo ma tik ba þa rý el de et ti. Mu ha lif le ri ta ný yan ül ke sa yý sý 15 e yük sel di. Tu nus hü kü me ti, ta lep ol - ma sý ha lin de Lib ya da mu ha lif le rin kur du ðu U lu sal Ge çiþ Kon se yi ni ta - ný ma ya ha zýr ol duk la rý ný a çýk la dý. Tu nus E ði tim Ba ka ný ve Ba kan lar Ku ru lu nun söz cü sü Ta yib Bak kuþ, Bir ik ti da rýn yo ðun þe kil de kent le ri bom ba la ma sý ný ka bul et mek dü þü - nü le mez. Bu nu ya pan meþ rû lu ðu nu kay be der de di. Bak kuþ, hü kü met ve kon sey a ra sýn da mü za ke re ler yü - rü tül me si ha lin de Tu nus un kon se - yi ta ný ma ya ha zýr ol du ðu nu be lirt ti. Kon se yin ba zý ü ye le ri nin Tu nus u zi ya ret et ti ði ni, an cak a çýk þe kil de kon se yin ta nýn ma sý yö nün de bir ta - le bin gel me di ði ni i fa de e den Bak - kuþ, böy le bir ta lep o lur sa bu nun ba kan lar ku ru lun da de ðer len di ri le - ce ði ni söy le di. Tu nus un ge çi ci Baþ - ba ka ný Bey ci Ca hid Es seb si, Ka tar ýn El Ce zi re te le viz yo nu na ver di ði de - meç te, ta lep o lur sa kon se yi ta ný ya - cak la rý ný be lirt miþ ti. Tunus / aa Li ber ya, Lib ya i le i liþ ki le ri ni kes ti AF RÝ KA ül ke si Li ber ya, Lib ya i le dip lo ma tik i liþ ki le ri ni kes ti. Li ber ya Dev let Baþ ka ný El len Jonh son-sir le - af in ma ka mýn dan ya pý lan a çýk la ma - da, Hü kü me tin, Lib ya da ki du ru - mun dik kat le göz den ge çi ril me si nin ar dýn dan dip lo ma tik i liþ ki le ri kes me ka ra rý al dý ðý, Al bay Mu am mer Kad - da fi hü kü me ti nin Lib ya yý yö net me meþ rû i ye ti ni kay bet ti ði ne ka na at ge tir di ði be lir til di. Li ber ya Bü yü - kel çi si ni, Lib ya nýn baþþehri Trab - lus tan çek me ve Li ber ya da ki Lib ya tem sil ci li ði nin fa a li yet le ri ni as ký ya al ma ka ra rý a lan hü kü met, Lib ya hal ký na kar þý þid de tin dur ma sý ge - rek ti ði ni de vur gu la dý. A çýk la ma da, i liþ ki le rin, Lib ya hal ký si ya sî bir uz - laþ ma ya var dý ðýn da ye ni den ku ru la - bi le ce ði i fa de e dil di. Monrovia / aa 41 Lib ya lý Tu nus a geç ti A RA LA RIN DA 27 as ker bu lu nan 41 Lib ya lý nýn Tu nus-lib ya sý ný rýn - da ki Med nin e geç ti ði bil di ril di. Tu - nus res mî a jan sý TAP ta ki ha ber de, as ker ler a ra sýn da yük sek rüt be li su - bay la rýn da bu lun du ðu be lir ti lir ken, bu as ker le rin Mu am mer Kad da fi re - ji min den ay rý lan lar o lup ol ma dý ðý i - fa de e dil me di. Bu haf ta Pa zar te si ve Sa lý gü nü Lib ya ta ra fýn dan 6850 mül te ci nin sý ný rý geç ti ði, bun lar dan 6 bi ni nin Lib ya lý ol du ðu be lir ti li yor. BM: AR DI MA HA ZI RIZ BM Söz cü sü Mar tin Ne sirky, Türk yet ki li le rin, o lay lar dolayýsýyla Tür ki - ye ye ge len Su ri ye li ler e yar dým et me de son de re ce i yi ça lýþ týk la rý ný, ta - lep et me le ri ha lin de de BM nin yar dý ma ha zýr ol du ðu nu söy le di. Ne - sirky, Su ri ye de ki o lay lar dolayýsýyla Tür ki ye ye ge len Su ri ye li ler le il gi li bir so ru ü ze ri ne, hem Türk hü kü me ti nin hem de Türk Ký zý la yý nýn Su ri ye li - le re yar dým et me de çok i yi ça lýþ týk la rý ný, sý nýr dan ge çen ler i çin ça dýr kent ler kur duk la rý ný be lirt ti. BM Ýn sa ni Ýþ ler O fi sin den al dý ðý bil gi ye gö re, þu an da sý nýr dan Tür ki ye ye ge çen ler le Türk yet ki li le rin il gi len di ði ni, Türk hü kü me ti nin BM den yar dým ta le bin de bu lun ma dý ðý ný be lirt ti. Ne - sirky, Tür ki ye ta lep e der se BM el bet te yar dým et me ye ha zýr di ye ko - nuþ tu. Ne sirky da ha ön ce de ay ný ko nuy la il gi li so ru lar ü ze ri ne, Türk yet ki li le rin Tür ki ye ye sý ðý nan Su ri ye li ler e yar dým da son de re ce ça buk ve cö mert dav ran dýk la rý ný be lirt miþ ti. Birleþmiþ Milletler / a a MÜL TE CÝ LE RE, DÖ NÜN ÇAÐ RI SI SU RÝ E En for mas yon Ba ka ný Ad nan Mah mud, ül ke nin ku ze yin de ki Cisr Eþ Þu ður dan Tür ki ye ye ge len Su ri ye li le re ül ke ye dön me le ri çað rý sýn da bu lun du. Mah mud, dün geç sa at ler de ya pý lan ba kan lar ku ru lu top lan tý sý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, ka sa ba da gü ven - lik, e lek trik, su ve i le ti þi min ye ni den te sis e dil di ði ni, böl ge nin ar týk gü ven li ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye de ki Su ri ye li le re ül ke le ri ne dön - me le ri çað rý sý ný yap tý. En for mas yon Ba ka ný Mah mud, hü kü me tin, Su ri ye Ký zý lay ý ný, Su ri ye li le rin ge ri dö nü þü nü ga ran ti al tý na al mak i çin Türk yet ki li le riy le ko or di nas yon yap mak la gö rev len dir di ði ni de söy le - di. Su ri ye den Tür ki ye ye 8 bin den faz la Su ri ye li gel di. Ankara / a a Suriye'deki çatýþmalardan kaçarak sýnýrý geçen Suriye vatandaþlarýnýn sayýsý 9 bine dayandý. Türkiye, kurduðu çadýr kentlerde mültecilere kucak açtý. FOTOÐRAF: AA Fransa'da ana muhalefet partisi Sosyalist Parti, BM Genel Kurulu'nda baðýmsýz Filistin Devletine destek verilmesi çaðýrýsýnda bulunuldu. ORDU TANKLARLA ÝLERLÝOR SU RÝ E or du su nun, Ma rat El Nu man ken tin de sý nýr lý o pe ras yon a ha zýr lan dý ðý bil di - ril di. Su ri ye li yet ki li ler, as ker ler ve tank la rýn, ül ke nin ku ze yin de ki Cisr Eþ Þu ður un 40 ki lo met re gü ney do ðu sun da ki ken te doð ru yol al dý ðý ný be lirt ti. Su ri ye res mî ba sý ný, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a kar þý bü yük gös te ri le rin ya pýl dý ðý Ma rat El Nu man da gös te ri ci le rin hü kü met bi na la rýy la gü ven lik ka rar gâh la rý na sal dýr dý ðý ný ha ber ver di. ak la þýk 100 bin nü fus lu þehrin sa kin le ri nin ço ðu nun o pe ras yon ih ti ma li yü zün den kaç tý ðý kay de dil di. Mu ha le fet yan lý la rý i se or du nun I rak sý ný rýn da bu lu nan De ir El Zur vi la ye tin de ki i ki ka sa ba da da as ker ko nuþ lan dýr dý ðý ný söy le di. Ankara / aa AKALANAN ASKER, SIÐINMA ÝSTEDÝ MAR DÝN ÝN Nu say bin il çe si ya kýn la rýn da ki sý nýr dan yur da gir me ye ça lý þan bir Su ri ye as ke ri ya ka lan dý. Su ri ye li as ker, sý ðýn ma ta le bin de bu lun du. A lý nan bil gi - ye gö re, Nu say bin il çe si ne bað lý Tur gut lu Kö yü ya kýn la rýn da ki sý nýr dan yur da gir me ye ça lý þan Su ri ye li Mu az Buð da i, sý nýr da nö bet tu tan as ker ler ta ra fýn dan ya ka lan dý. Ý fa de sin de Su ri ye nin Ka mýþ lý il çe sin de as ker lik yap tý ðý ný, an cak 15 ay lýk as ker lik sü re si ni ta mam la ma sý na rað men ter his e dil me di ði ni i fa de e den Buð da i, sý ðýn ma ta le bin de bu lun du ðu nu söy le di. Buð da i, i fa de iþ lem le ri nin ar - dýn dan Mar din Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na sevk e dil di. Nusaybin / aa SURÝE, 4. TUGA ÞAM'DAN ARILMADI SU RÝE Sa vun ma Ba kan lý ðý Si ya si Ýþ ler Mü dü rü ve Söz cü sü Kor ge ne ral Ri yad Had - dad, 4. Tu ga yýn baþ þehir Þam da ki gö rev ye rin den hiç bir þe kil de ay rýl ma dý ðý ný söy le di. Türk ba sýn men sup la rý na ö zel a çýk la ma da bu lu nan Had dad, Su ri ye nin çe þit li þehir le - rin de mey da na ge len o lay la ra, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn kar de þi Kor ge ne ral Ma - hir E sad a bað lý 4. Tu ga yýn mü da ha le et ti ði yö nün de ki ha ber le ri ya lan la dý. 4. Tu ga - yýn hiç bir þe kil de Þam dý þýn da gö rev al ma dý ðý ný be lir ten Had dad, 4. Tu gay ýn Þam da ki gö rev ye rin den ay rýl dý ðý yö nün de ki ha ber ler tamamýyla ger çek dý þý dýr de di. Had dad, Su ri ye or du su bir bü tün ha lin de ha re ket e di yor de di. Cisr Eþ Þuður / aa FRAN SA DA a na mu ha le fet te ki Sos ya list Par ti, hü kü me tin, Fi - lis tin i dev let o la rak ta ný ma sý ný is te di. Sos ya list Par ti, hü kü me - tin, AB nin, ge le cek BM Ge nel Ku ru lun da Fi lis tin i dev let o la - rak ta ný ma sý i çin de ge rek li tüm ça ba yý gös ter me si çað rý sýn da bu lun du. Par ti den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Fran sa ve AB nin, Fi lis tin so ru nu na ka lý cý ve a dil çö züm bu lu nul ma sý ko nu sun da ki ça ba lar da en ön saf ta ol ma la rý ge re kir i fa de si kul la nýl dý. A çýk la ma da, Ey lül a yýn da dü zen le ne cek BM Ge nel Ku ru lun da bu ko nu da ge rek li ka ra rýn a lýn ma sý is ten di. Cum - hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ve Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe, son dö nem yap týk la rý a çýk la ma lar da, Fran sa nýn, Fi lis tin i dev - let o la rak ta ný ya bi le ce ði i ma sýn da bu lun muþ tu. Paris / aa Fran sýz mu ha le fe ti: Fi lis tin i ta ný ya lým GAZZE'DE ÝÞSÝZLÝK ÜZDE 45'Ý AÞTI BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler Fi lis tin li Mül te ci le re ar dým ve Ça lýþ ma Ör gü tü (UNR WA), Gaz ze Þe ri di nde ki iþ siz lik o ra ný nýn, dün ya nýn en yük sek le ri a ra sýn da bu lun du ðu nu bil dir di. UNR WA nýn ra po run da, ge - çen yý lýn i kin ci ya rý sýn da böl ge de ki iþ siz lik o ra ný nýn yüz de 45 i aþ tý ðý be lir til di. Ra por da, Ha mas ýn Gaz ze nin kon tro lü nü ta ma men e le ge çir me si nin ar dýn dan Ýs ra il in, gü ven lik ge rek çe le riy le ab lu ka uy gu la dý ðý 4 yýl dan be ri ma aþ lar da da yüz de 35 e ya kýn dü þüþ ol du ðu kay de dil di. New ork / aa

8 8 16 HAZÝRAN 2011 PERÞEMBE eni Asya-Demokrat Eðitimciler Derneði iþbirliðiyle hazýrlanmýþtýr EÐÝTÝM Hatalar nasýl düzeltilir? Karþýlaþtýðýmýz herhangi bir hatanýn düzeltilmesi için en baþta dikkat edeceðimiz husus, hatanýn yüze vurulmamasýdýr. Hz. Peygamberimiz (asm) gördüðü hatalý davranýþlarý kimsenin yüzüne vurmazdý. Sohbetlerinde münasip bir anlatýmla kimseyi incitmeden, genel ifadeler kullanarak hatalý gördüðü söz veya davranýþlarýn düzeltilmesini telkin ederdi. Onun için uygun bir zamanda, daha önce tesbit edilen hatalar genel olarak ele alýnýp, bazýlarý, bazý kimseler, v.b. gibi genel ifadelerle anlatýlmalý, þahýslarýn topluluk içerisinde kiþiliðini zedelememelidir. Aksi durumda hatalarýn yüze vurulmasý, daha kötü ve olumsuz geliþmelere sebep olabilir. Meselâ, sýnýfta veya herhangi bir yerde öðrencilerin içerisinde, bir öðrencinin hatasýný yüzüne vuran öðretmen, a- radaki baðlarýn bir anda kopmasýna, saygý ve sevginin kaybolmasýna ya da baþka hatalarýn doðmasýna sebep olabilir. Hele de suçlu bulduðu öðrenci, hatasýný gizlemeye çalýþýyor da, öðretmen onu illa da yakalayýp yüzüne vurmak veya deþifre etmek isterse, yeter be, üzerime gelme, senden mi korkuyorum, ne yaparsan yap v.b. gibi hoþ olmayan söz ve tepkiyle karþýlaþabileceðini hesap etmelidir. Bu ve benzeri olumsuzluklar, çoðu defa öðretmenin bir anda kendini kontrol edememesinden kaynaklanmaktadýr. Halbuki bir eðitimci, en baþta kendini devamlý kontrol altýnda bulunduracak, duygusal davranýþlardan uzak kalmaya özen gösterecektir. Böyle olmak kaydýyla, her hatayý görmemeli veya önemli olmayan yanlýþlýklarý görmezlikten gelebilmelidir. Düzeltilmesinin gerekli olduðuna inandýðý bir hatayý, öðrencinin yüzüne vurmadan düzeltilmesine çalýþmalýdýr. Öðretmenin bu tarz davranýþý öðrenciyi daha çok etki altýna alabilir. Hatalarýn düzeltilmesi konusunda asýl olaný da, önceden tedbir almaktýr. ani, herhangi bir hatanýn iþlenmesine yol açmamak için daha önceden tedbir almak gerekir. Bu da eðitim ve öðretim açýsýndan çok önemlidir. Zaten eðitimden kastedilen amaç, bireylerin tutum ve davranýþlarýnda olumlu deðiþmeler ve geliþmeler meydana getirmek deðil midir? O halde eðitim ve öðretim çalýþmalarýnda ne kadar baþarýlý olabilirsek, o ölçüde de doðabilecek hata, ya da hatalý davranýþlarý baþtan önlemiþ oluruz. Bu konuda da meslekteki ustalýk önemli rol oynar. Öðretmenin her yönden baþarýlý olabilmesi i- çin, iyi bir model olmasý gerekir. Bu hususta en tesirli konu hatasýnýn düzeltilmesi gereken kiþi ya da öðrenciyi yakýndan tanýmaktýr. Çünkü bireysel farklýlýklar (cana yakýn, çekingen, tez etkilenen, güç etkilenen, dalgýn, zayýf iradeli, kuvvetli iradeli, bencil tip, otoriter, vb gibi) eðitim ve öðretimde büyük rol oynadýðý gibi hatalarýn düzeltilmesinde de büyük etkisi vardýr. Öðrencilerine sürekli olarak iyiliði ve doðruluðu telkin etmelidir. Onlara karþý rehberlik fonksiyonunu ustalýkla kullanmalýdýr. Bazý hatalarýn kýsa zamanda düzeltilebileceðini, bazýlarýnýn ise düzeltilmesi için daha uzun bir zaman ve daha çok gayret gerektireceðini hesaba katmalýdýr. Her þeyden önce öðrencilerle sürekli ilgilenmeli ve onlarýn sorunlarýna eðilmelidir. Unutmamalý ki her öðrencinin mutlaka kendine göre sorunlarý vardýr. Bu sorunlar baþlýca sýnýfý, okulu ve ailesi ile ilgili olabilir. Bunlarýn çözümüne yardýmcý olmak öðretmenin görevidir. Sorunlarý çözmede ya da öðrencinin karþýlaþtýðý zorluklarý aþmada öðretmen ne kadar ustaca davranýrsa, o kadar baþarýlý olmakla birlikte sevgi ve saygýnlýk kazanýr. Aslýnda okulun bir görevi de çeþitli yönlerden bilgi ve beceri kazandýrmasýyla birlikte, öðrencinin karþýlaþabileceði zorluklarý yenebilme ve ona sorun çözebilme becerisi kazandýrmaktýr. Bütün bunlarýn yaný sýra ve bazý özel durumlarda yapýlan öyle hatalar olabilir ki, geç kalýnmasýnda daha büyük zararlar ortaya çýkabilir. Bu gibi durumlarda hemen hatanýn üzerine gidilmesi ve a- nýnda sonuçlandýrýlmasý gerekir. Böyle ani durumlarýn (emrivakilerin) her an çýkabileceði gözden uzak tutulmamalýdýr. Meselâ, ahlâk dýþý tutumlar, aþýrý dikkat çekici kaba davranýþlar, suça özendirme, suç iþleme, v.b. gibi olumsuz durumlar her an için öðretmenin karþýsýna çýkabilir. AKILLI TAHTA Vicdanýn ziyasý, ulûm-u dîniyedir. Aklýn nuru, fünun-u medeniyedir. Ýkisinin imtizacýyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. Ýftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, þüphe tevellüd eder. Bediüzzaman, Münâzarât, s. 127 Geleceði doðru okumak GELECEK bambaþka bir eda ile gelecek. Geleceði hakkýmýzda hayýrlý kýlmak için kendimize has bir gelecek tasavvuruna sahip olmamýz gerekiyor. Ailemiz ve cemaatimiz ve Ýslâm ümmeti nezdinde kendimizi aklamamýz için zaruret haline gelmiþtir. Ýstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakýnmak, tüh o asrýn gayretsiz adamlarýna denildiði zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek için veya silmek için yazýlmýþtýr sözlerine muhatap olmamak ve sert eleþtiriler ve ithamlara maruz kalmamak için bir adým atmak zorundayýz. Büyük dâvâ adamý strateji uzmaný olan Üstadýmýzýn çizdiði yol gösterdiði hedef bizim için yol haritasý olmalýdýr. Büyük düþünceleri olmayanlar büyük projelere imza atamazlar. Büyük iþler büyük dimaðlarýn mahsulüdür. Geleceðin inþasýnda kutlu bir hedef gösteren eserler bize güçlü bir referans kaynaðýdýr. Bunun için Bediüzzaman Hazretlerine medyun-u þükranýz. Artýk þehir hayatýnýn bize dayattýðý realiteyi doðru okumak zorundayýz. Eskide olduðu gibi büyük aile ortamý yok. Dede ve nineler artýk evlerin baþköþelerini süslemiyorlar. Anne ve baba iþe, çocuk kreþe sözünde vurgulandýðý gibi çocuk eðitimi için baþka tedbirler gerekiyor. Bu hayatî ihtiyaç gerek çocuklar, gerekse anne ve babalarý yeni arayýþlara sevk ediyor Bir çocuk anne-babasýnda hakiki terbiye-i Ýslâmiyeyi almazsa Bu boþluðu doldurmak için geleceðin sahipleri olan yeni nesillerin yetiþtirilmesinde eðitim kurumlarýnýn varlýðý þüphe götürmez bir gerçektir. avrularýmýzý kendi deðer yargýlarýmýzla bezemek en hayatî bir konu olarak önümüzde duruyor. Fevkalâde bir planlama ile bu faaliyetlerin koordine edilmesi zaruret haline gelmiþtir. Pozitif bir anlayýþla bu süreci Doðru Ýslâmiyeti ve Ýslâmiyete lâyýk doðruluðu esaslarý çerçevesinde öðrencileri eðitimin nesnesi deðil, öznesi yapmalýyýz. Çocuklarýmýzýn zihinlerini ter temiz iman hakikatlarýyla bezeyip, ruhlarýný marifetle süsleyerek his ve gönül dünyalarýný sevgi ile donatmalýyýz. Eðitim yuvalarýný gül bahçelerine çevirmeliyiz. Bizim eðitim anlayýþýmýz pozitif deðerler üzerine kurulmuþtur. Kolaylaþtýrýn, zorlaþtýrmayýn. Müjdeleyin nefret ettirmeyin talimatý yol haritamýz olmalýdýr. Beþ duyu organýyla, kabiliyeti ve þahsiyetiyle, iç âlemindeki boyutuyla farklý olarak yaratýlan insanlarý iyi tahlil ederek bir metodoloji geliþtirmeliyiz. Çünkü insanlar tek bir tornada çýkmadýðýna göre her insan farklý bir dünyadýr. Farklýlýklarýn bilincinde olarak bireylerin seviyelerine göre bir eðitim anlayýþýný öncelemeliyiz. Çoklu zekâ sistemlerine göre eðitim ve öðretim faaliyetlerini koordine etmeliyiz. ÝSMAÝL HAKKI AVCI UNUTMAK deyince insanýn aklýna, zihnine neler gelir? Bu hususta neler söylenebilir? Unutmak üzerine genelde olumlu sözler söyleneceði gibi, þikâyet edilen hâller de olabilir. Evet, insan zihni unutmaya pek elveriþli bir yapýda yaratýlmýþtýr. Gerçekten insan zihninin daha yaradýlýþtan unutmaya pek elveriþli bir yapýsý vardýr. Ýnsanýn tabiî sýfatlarýndandýr. Bunu böyle aratanýn elbet bunda pek çok hikmetleri ve bizim için faydalý taraflarý vardýr. Zîra; Ýnsan nisyan ile mâlûldür.' Unutmanýn en büyük â- mili olan zaman mefhumu, sanki ýslak bir sünger gibi, bizim hatýra sayfalarýmýzýn üzerine akseden izleri, yavaþ yavaþ silmektedir. Hatta bu yaþananlarýn izleri, bize fark ettirilmeden, hissettirilmeden devamlý bir þekilde silinmektedir. Nâhoþ hâtýralarýn sert izleri bu süngerin altýnda azar azar yumuþar. Seneler geçer, önce teferruat kaybolur; sonra günün birinde, bir zaman bizi periþan etmiþ olan o mûziç hâdiseden ancak hayal meyal bir kaç küçük iz kalýr. Üst tarafý silinmiþ kaybolup gitmiþtir. Hatta zamanýn eliyle, geçmiþ günlerin hatýralarý biraz daha güzelleþmiþ, hatýrlanmasý tatlý bir hâle gelmiþ bile olabilir. Belki biz farkýnda deðiliz, ama Cenâb-ý Hakk ýn zihnimizi böyle unutucu bir yapýda halketmesi bize bahþettiði nimetlerin muhakkak ki en büyüðüdür. Evet, Ýnsan nisyandan alýndýðý için nisyana müptelâdýr. Hatta eðer yaþýyorsak, her türlü acýlara raðmen hayatta kalabiliyorsak bu sayede kalabiliyoruz. Bizi periþan edip kalbimizden vuran bir acýyý mütemadiyen hissetmeye devam etseydik hâlimiz nice olurdu? Bu acýnýn üzerine binecek yeni acýlar bizi ne hâle getirirdi? Her þey yavaþ yavaþ unutulmasaydý dünya bir mâtemhâneye döner, insanlar gülmek nedir bilmez, yaþamak arzusu gönüllerden silinip giderdi. alnýz acý hatýralar deðil, tatlý hatýralar da zamanýn akýþýna dayanamýyor, onlar da yavaþça gözden kaybolup gidiyorlar. Tatlý hatýralar bari kalsaydý fenâ olmazdý hani. Hakikat odur ki, unutulmayacak pek bir þey yoktur. Her þey unutulur ve ancak bu sayede her acýya dayanmak mümkün olur. eni ve gelecek günlere hazýr olabilmemiz için unutkanlýk hâli bir nimet ve rahmet sayýlmalýdýr. Bir de unutmanýn zor ve çekilmez bir his olduðundan dert yananlar vardýr. Unutmak isteyenler için unutmak öylesine bir vakýadýr ki, kimi zaman onu gerçekleþtirmeye çabalanýr, ama baþarýlamaz. âni ne kadar unutmak U N U T M A K Ü Z E R Ý N E Olaylarý dar düþünce kalýplarý ile çözemeyiz. Mevcut paradigmanýn iflâs ettiði bedihidir. Kendi düþünce sistemimize göre yeni bir paradigmaya ihtiyaç vardýr. Hastalýklý problem üreten bu yapýyý çaðdaþ eðitim anlayýþý ile dizayn etmeliyiz. Çözemediðiniz problemler sizi çözer boþuna dememiþler. Kavgayý deðil sevgiyi, düþmanlýk deðil dostluðu ideoloji deðil, pedegojiyi esas almalýyýz. Eðitim sistemimizin yoðun bir yenileme sürecine ihtiyacý var. Bu süreci iyi analiz edip sistemi saðlam esaslar üzerine inþa etmeliyiz. Ýnsanlýk merhamet üzerine kurulmuþ, merhametini kaybeden insanlýðýný kaybeder. Sözü asýl hedef olmalýdýr. Eðitim ile ilgili projeler hayati öneme haizdir. Hayat ailede baþlar okulla beslenir ve inkiþaf eder eðitim ve öðretim faaliyetlerini fýtrata uygun bir formatta uygulamalý ve pratik etkin metodlar benimsenmelidir. Dengeli beslenmek için vitaminlere ihtiyaç olduðu gibi dengeli eðitim içinde aktif eðitim kaynaklarýný devreye sokmalýyýz. Kur'ân mutfaðýnda piþen manevî gýdalar kalpleri besleyecek ruhlarý doyuracak lâtife ve hisleri þaha kaldýracaktýr. Vücudun hava, su ve gýdaya ihtiyacý olduðu gibi iman derslerini bu sürece dâhil e- derek marifetullahta mesafe kat edilmelidir. istenilse de muvaffak olunamaz. Gönül yarasý çekenler için unutmak ilâç gibi gelebilir. Acýlarýn hafiflemesi için unutmak arzu edilir. Bunda baþarýlý olunduðu gibi olunamayabilinir de. Unutmak baþýna buyruk bir hâdisedir. Unutmak istersin, unutamazsýn; unutmamaya çalýþýrsýn, ama unutursun. Bazý mühim günleri unutmamýz, bu vakýanýn baðýmsýzlýðýnda a- ranmalýdýr. O günlere deðer verilmektedir, ama yine de unutulmaktadýr. Bu unutmada aksaklýklar ve zarar söz konusu da olabilir. (Hele hanýmlarla alâkalý hususî günleri unutmak dünyevî felâketlerin en büyüðüdür. (!)) Buna insanlýk hâli dememiz yanlýþ olmaz her halde. Bir büyüðümüzün, yapmasý icâbedeni yapmayanlar için söylediði bir hükmü var: Unutmak ehemmiyet vermemekten ileri gelir. Bu durum unutmanýn kötü hâlidir. Bir acýsýný, özellikle gönül yarasýný unutmak da unutmanýn iyi hâlidir diyebiliriz. Ýnsan, hayatý boyunca pek çok þeylere þahit olur ve hayatýnýn her devresinde hâdiselerin içerisinde olarak onlarý yaþar. En elim ve acý þeyler olduðu gibi; en güzel ve sevilen hususlarý da yaþar. Acýlar geçmiþte kaldýkça ve unutuldukça insana sefâsý ve iyi hâlleri kalýr. Bunun aksi durumlarda da, iyi ya da güzel yaþanýlanlar unutulur veya ü- zerinden zaman geçtikçe de lezzetleri silinir, elde elemi ve acý bir teessüfü kalýr. Unutmanýn gerçekten felâket sayýlabilecek bir tarafý da, Allah ý unutmaktýr. Gerçi Allah ýn varlýðýný unutmak hiçbir zaman mümkün deðildir. Zirâ yarattýðý her þeyde O nun mevcudiyetini görür ve Rububiyetini anlarýz. Buradaki unutmayý O nun arzusu þeklinde yaþamamak olarak anlayýp ifâdelendirebiliriz. Bir de nefsin unutulmasý vardýr. Bediüzzaman a göre unutkanlýðýn en kötüsü de budur. Nefsin unutulmasý, yâni tembellik etmek ve hizmete müteallik iþlerde geri çekilmek. ine Hazret unutmanýn iki hâlini de nazara vermektedir; kemâl hâli ve dalâlet hâli. Ýnsanýn nisyandan alýnmasýndan dolayý unutkanlýða bu ikisinden biriyle müptelâ olmaktadýr. Kullanýlýþýna göre nimet veya vehamete vesile olabilmektedir. Buradan unutmanýn, iki sýfatý da deruhte ettiði anlaþýlýyor. Bazen iyi, bazen de kötü neticelerin doðmasýna sebep oluþuyla iyi veya kötü bir hâldir denilebilir. aratanýný ve bütün nimetleri veren ve bizi en mükemmel þekilde yaratarak, her türlü mükemmel cihazlarla donatan, iltica ettiðimizde cevap veren her þeyin Sahibini unutmak! Böylesi bir unutmak dünyayý ve âhireti de mahvetmek olur her halde. Acýlarý, dertleri, üzüntüleri hafifleten ve izâle eden unutma yý da veren Rabbimize nihayetsiz hamdlar ederiz, vesselâm. A RESULULLAH Bütün âlemlerin iftiharýsýn Ruhlara sultansýn ya Resulullah Cümle beþeriyetin halâskârýsýn Mahbub-u cansýn ya Resulullah Gönüller nurunla felâha erer Dertlerden kurtulup feraha erer Masivadan sýyrýlýp Allaha erer Hikmet-i yezdansýn ya Resulullah Gölgen düþmez idi asla topraða Cemalin benzerdi nurlu çeraða Arzdan arþa doðru bindin buraða Bir sýrr-ý yezdansýn ya Resulullah Semalarýn pýrýl pýrýl mahýsýn Gönüllerin biricik padiþahýsýn Karanlýk gecelerin nurlu sabahýsýn Bir þems-i tâbânsýn ya Resulullah Cihana ruh veren yüce hakikat Varlýðýn içinde en büyük maksat Senin ile nurlanýyor kâinat Cihanda bir cansýn ya Resulullah Baharda çiçekler nasýl açarsa Burcu burcu mis kokular saçarsa Kuþlar semalarda nasýl uçarsa Mahbub-u cansýn ya Resulullah Vuslatýnla þad oluyor gönüller Fýrkatinle yad ederken tüm diller Cemalinle nur nur saçarken kandiller Sahb'ul irfansýn ya Resulullah Belâgatýn þahý hikmet sahibi üce kudretin Habib-i edibi Ey ulu peygamber þerefli nebi Kalplere izansýn ya Resulullah Ýnsanlýk, ahlâký senden öðrendi Pak hayatýna düþman bile imrendi Hakikat ufkunun sýrr-ý bülendi Esrar-ý cihansýn ya Resulullah Sözlerin güzeli dilinde senin Huzur saadet var yolunda senin Rabbin rýzasý var halinde senin Rehber-i Kur'ân'sýn a Resulullah Sünnetin ümmete eþsiz þifadýr Dâvetin cümle dertlere devadýr Ayaðýnýn gubarý göze ziyadýr Bir gül-ü rânâsýn ya Resulullah üce dinin mutluluðun mimarý Þefkatle kucaklar tüm insanlarý Sana uyan cihanýn bahtiyarý Kalplere irfansýn ya Resulullah Zat-ý pakin her yönüyle güzeldir Hayatýn bütün beþere modeldir Ýtikadýn yüce dine temeldir Edeb-i furkansýn a Resulullah Hilmin tükenmez bir mayadýr Secaatýn mir'at-ý kibriyadýr Tevazuun her takdire sezadýr. Bir adl u ihsansýn ya Resulullah Merhametin güneþtir tüm cihana Mürüvvetin gelmez ölçü mizana Sehavetin benzer bahr-i ummana Bir nur-u imansýn ya Resulullah. Cemalin pek güzel benziyor ay a Vakar burcundadýr edep ve haya Kerem ve ihsanýn saçarken ziya Mazhar-ý esmasýn ya Resulullah Ýktisadýn itidalle dengelli Sabrýn abidesi merhamet eli Bab-ý kerem ey güzeller güzeli Habib-i rahmansýn ya Resulullah Adaletin þaheser bir timsalisin Þefkatin bulunmaz emsalisin Marifetin doyumsuz bir balýsýn Serapa imansýn ya Resulullah Rahmetler ufkunun parlayan nuru Tevekkülün eriþilmez huzuru Hayatýn her yönü ile temiz ve duru Hulku' Kur'ân'sýn a Resulullah üce Hak yoðurdu seni rahmetle Nurlarýna gak etti marifetle Dilini süsledi engin hikmetle Canlara canansýn ya Resulullah Cesaretin tüm dillere destandýr. Þefkatin bitmez tükenmez ummandýr. Þefaatin mü'minlere ihsandýr. Feyz-i ihvanisin ya Resulullah Âþýk Ýhvani

9 MAKALE 9 GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Türkiye gibi hassas bir coðrafya ve stratejik bir konumda bulunan ülkelerde kitle iletiþim vasýtalarýyla, ehl-i dünyanýn hafiyeleri/ajanlarý ve propagandacýlarý sosyal ve siyasî hayatý çalkalayýp, toplumu manipüle edebilir, kolaylýkla yönlendirebilirler. Öte yandan; kiþiler veya gruplar siyaset veya sistem tarafýndan pekâla satýn alýnabilirler. Kimi hubb-u cah (makam-mevki, þöhret sevgisi), kimi tamahkârlýk (mala karþý açgözlülük) ile, kimi e- naniyet damarý, kimi dünyanýn baþka cazibedar þeyleriyle... Bediüzzaman, Hücumat-ý Sitte isimli eserinde, buna dikkat çeker: Ehl-i dünya, hususan ehl-i dalâlet, parasýný u- cuz vermez, pek pahalý satar. Bir senelik hayat-ý dünyevîyeye bir derece yardým edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat-ý ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hýrsla, gazab-ý Ýlâhîyi kendine celb eder ve ehl-i dalâletin rýzasýný celbe çalýþýr... Bahusus size verilen o gayr-ý meþrû para, sizden, ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur âniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boþluktur ki, her ay binler maaþ verilse, yerini dolduramaz. 1 Be di üz za man, Ýh lâs Ri sâ le si nde, pa ra ya, pu la, ma kam ve mev ki ye i ti bar e dil me me si ge rek ti ði der si ni ve rir: Bu dün ya da, ö zel lik le a hi re te yö ne - lik hiz met ler de en mü him bir e sas, ih lâs týr. En bü yük bir kuv vet, ih lâs týr... 2 Ba zý in san la ra gö re, güç-ik ti dar ve kon trol ol mak sý zýn i nan dýk la rý de ðer le ri ve gü zel lik le ri ha ya ta ta þý mak im kân sýz dýr. Ha yat bir mü ca de - le dir ve bu, güç, kon trol ve ik ti da rý e lin de tu - tan lar i le tut mak is te yen ler a ra sýn da geç mek te - dir. Bu an la yý þa gö re; ik ti dar, güç ve kon trol bir a raç ol mak tan çý kýp ga ye/a maç o lur. Ve bu a - maç uð ru na, ni ce il ke ler, de ðer ler gi der! Ýþ te bu du rum la ra kar þý ih lâs en bü yük bir i lâç ve den ge un su ru dur. Çün kü en bü yük kuv vet ih lâs týr. Baþ ta Asr-ý Sa a det ol mak ü ze re Ýs lâm ta ri hi bo yun ca bi rin ci plan da güç, ik ti dar ve kont - rol ün de ðil, yal nýz ca ih lâ sýn ol du ðu fi i len de gö - rü lür. al nýz ca ü ce a ra tý cý nýn e mir le ri ni ih lâs - la ye ri ne ge tir mek ve i man e sas la rý na ya pýþ mak var dýr. Pey gam be ri miz (asm) yal nýz ba þý na dýr. As la güç, ik ti dar ve kon trol en deks li bir hiz met yü rüt me miþ tir. Bi lâ kis ik ti dar ý red det miþ, e li - nin ter siy le it miþ tir. Ýþ te o nun (asm) yo lun dan gi den me se lâ bir Ý mam-ý A zam ýn ka dý lý ðý, Be di - üz za man ýn da mil yar lar ca li ra ma a þý, mil let ve kil - li ði, köþ kü vs. red det me si gi bi. 3 Dip not lar: 1- Mek tu bat, s Lem a - lar, s Ta rih çe-i Ha ya tý, s fer sa dog ni as ya.com.tr Ha san Bas ri Bey: Ýs lâ mi yet i ya þa ma - yan yan lýþ þe kil de bü yü müþ bi ri ni dü - zelt me ye ça lý þý yor su nuz. Ba þa rý el de e - de mi yor su nuz. Ne den? Ki i yi bir þey ya - pýl ma ya ça lý þý lý yor. Hi da ye ti sa de ce Al - lah ve rir, bi li yo rum. A ma o in sa ný biz dü zel te me yin ce çok ü zün tü du yu yo ruz. Ken di mi zi çok yýp ra tý yo ruz. Ça re ne dir siz ce bu ko nu da? a da ne o ku ma lý yým ce vap i çin. Bir de bi zim bu in sa ný dü - zelt me de ki ba þa rý sýz lý ðý mýz a ca ba bi zim çok da ha i yi bir in san ol ma dý ðý mýz dan mý? Ha ta biz den mi kay nak la ný yor yok - sa? Öy le mi dü þün me li yiz? Doð ru bil di ði miz hak ve ha ki kat le ri et ra fý - mýz da ki in san la ra ta ný ta lým. Sa bah ak þam se lâm laþ tý ðý mýz can dost la rý mý zýn î mâ nî in ki þaf la rý na yar dým cý o la lým. Ni te kim Kur ân, Siz den hay ra dâ vet e den, i yi li ði em re den ve kö - tü lük ten neh ye den bir ce ma at bu lun sun. Ýþ te kur tu lu þa e ren ler yal nýz on lar dýr. 1 bu yu ru yor. Fa kat þu hu sus la ra dik kat e de lim: 1- Tav si ye et ti ði miz hak ký ve hay rý e li miz den gel di ði ka dar ön ce ken di miz ya þa ma lý yýz. Kur ân, ap ma dý ðýn þe yi ni çin söy lü yor sun? 2 sor gu suy la ehl-i i ma ný ön ce ya þa ma ya dâ vet e - der. Hay rý ya þa mak ve sa lih a mel sa hi bi ol mak bir yan dan Al lah a kar þý ya ra tý lýþ va zi fe miz i ken, di ðer yan dan in san la ra da ör nek tav rý mý zý ve du ru þu mu zu teþ kil e der. Bü tün pey gam ber ler ön ce ya þa yan in san lar dý. Hâl di li, söz di lin den da ha kuv vet li dir. a þa yan in san, a me liy le da ha çok te sir sa hi bi dir. 2- Ýn san la rý sev me li ve say ma lý yýz. u nus Em - re nin i fa de siy le, Al lah ýn kul la rý ný a ra dan dan ö tü rü sev me li yiz. Be dî üz za man Haz ret le ri nin i - fa de siy le; ren gi, ýr ký, di ni, di li, mes le ði, meþ re bi, a me li, ya þa yý þý ne o lur sa ol sun, in san la ra kar þý tam bir mu hab bet fe da î si ol ma lý yýz. 3 U nut ma - ma lý yýz ki, se vil di ði ni ve de ðer ve ril di ði ni bi len in san biz de tam bir gü ven his se de cek; o gü ven i - se hak ve ha yýr la il gi li tek li fi mi zi mak bul say ma - sý ný ko lay laþ tý ra cak týr. 3- Ýn san la rýn ku sur la rý ný gör me me li, in san la rý ký na ma ma lý, yar gý la ma ma lý, ol du ðu gi bi ka bul et - me li ve çok sýk af fet me li yiz. Afv ve mü sa ma ha yo lu nu, he sap sor ma ve yar gý la ma yo lu na her za - man ter cih et me li yiz. Kur ân, Af fet sin ler, geç - sin ler, mü sa ma ha gös ter sin ler. Al lah ýn si zi ba - ðýþ la ma sýn dan hoþ lan maz mý sý nýz? 4 bu yu rur. Ýn san la rý af fet mek ve dav ra nýþ la rý na mü sa ma ha gös ter mek, on la rýn ken di ken di le ri ni sor gu la ma - la rý na, ken di ku sur la rý ný gör me le ri ne ve ken di le - ri ni ýs lâh et me le ri ne ze min ha zýr la ya cak týr. 4- Ýn san la rýn hak ký bul ma la rý na yar dým cý ol - ma lý, fa kat hak ký zor laþ týr ma ma lý yýz. On la ra di - nin ve di ni ya þa ma nýn, i ma nýn ve i ma ný öð ren - me nin ko lay lýk tan i ba ret ol du ðu nu 5 his set tir - me li yiz. Pey gam ber E fen di miz in (asm), Ko lay - laþ tý rý nýz, zor laþ týr ma yý nýz,; müj de le yi niz, nef ret et tir me yi niz. 6 ha dis-i þe ri fi hep ku lak la rý mýz da kü pe ol ma lý. 5- Din de ik na var dýr, ic bar yok tur; tek lif var dýr, ýs rar yok tur. Kur ân, Hak ba týl dan i yi ce ay rýl mýþ - týr. Din de ik rah, ic bar ve zor la ma yok tur. 7 bu - yu rur. Be dî üz za man Haz ret le ri, Me de nî le re ga - le be çal mak ik na i le dir. Söz an la ma yan vah þî ler gi bi ic bar i le de ðil dir. der. 8 Öy ley se i man ders le - ri i çin tek lif ol ma lý; a ma ýs rar ol ma ma lý, gel - me di ðin de sû-i zan ol ma ma lý, gö nül koy ma ol ma ma lý dýr. Tek lif ten vaz geç me me li yiz; a ma mu ha ta bý mý zý býk týr mak tan da ka çýn ma lý yýz. Ab dul lah b. Mes ûd (ra) an la týr: Ne biyy-i Muh - te rem E fen di miz (asm) ö ðüt ve na si hat hu su - sun da bi ze býk kýn lýk gel me sin di ye hâ li mi ze ba - kýp o na gö re gün ve sa at kol lar dý Dav ra nýþ la rý mýz da her za man hilm sa hi bi ol ma yý ve yu mu þak huy lu lu ðu, sert ve ký rý cý ol - ma ya; mü te va zý ve al çak gö nül lü ol ma yý, ki bir li ve gu rur lu ol ma ya; mer ha met li ol ma yý ve ba ðýþ - la ma yý, a cý ma sýz ve suç la yý cý ol ma ya ter cih et - me li yiz. Öf ke mi zi yen me yi, yut ma yý ve si ne ye çek me yi mu hak kak ba þar ma lý yýz. 7- As la cim ri ve e li sý ký ol ma ma mýz ge rek ti ði gi bi, müs rif ve sa vur gan da ol ma ma lý yýz. Di ni - mi zin biz den is te di ði dav ra nýþ bi çi mi, cö mert lik ve gö nül zen gin li ði dir. Bu nu mu hak kak gös ter - me li ve ha ya tý mýz da hâ kim kýl ma lý yýz. Pey gam - ber E fen di miz (asm) in san la rýn en cö mer di i di. Ken di sin den bir þey is te nil di ðin de hiç bir za man Ha yýr! de di ði ol ma mýþ týr. 8- Tek lif ve teb lið, sö zün en gü ze li i le, hik met i - le, i lim i le, ir fân i le, bil gi i le, þe hâ det i le, þu hud i le, ha kî kat i le ya pýl ma lý dýr. Kur ân, Rabb i nin yo lu na hik met le ve en gü zel ö ðüt ve na si hat ler le ça ðýr. On lar la en gü zel þe kil de tar týþ. 10 bu yu ru yor. 9- Bi ze dü þen teb lið gö re vi ni yap týk tan son ra tev fik ve hi da ye ti Al lah tan bek le me li yiz. Dip not lar: 1- Âl-i Ým rân Sû re si, 3/ Saff Sû re si, 61/2. 3- Hut be-i Þâ mi ye, s Nûr Sû re si, 24/ Bu hâ rî, Î mân, Bu hâ rî, Ý lim, Ba ka ra Sû re si, 2/ Hut be-i Þâ mi ye, s Bu hâ - rî, Ý lim, Nahl Sû re si: 16/125. Güç-iktidar ve kontrol deðil, ihlâs kuvveti... Önce davranýþ önemli Se kiz Ha zi ran Çar þam ba gün kü ga ze - te mi zin Lâ hi ka say fa sýn da Rab bi miz! Bi zi Rab bi ni ze i man e din di ye ça ðý - ran da vet çi yi i þit tik. Rab bi miz, sen de bi zim gü nah la rý mý zý ba ðýþ la, ku sur la rý mý zý ört ve bi ze i yi ler züm re sin den o la rak öl me yi na sip ey le me â lin de ki Âl-i Ým ran:193. â ye ti, sol ta raf ta ki Be di üz za man Sa id Nur sî kö þe sin - de o nun di lin den Re sul-i Ek rem in (asm) ve fa tý, or ta da Sa mi Ce be ci nin cum hu ri - yet çi ka rýn ca lar ba his le ri iþ len miþ ti. A li On ba þý, o gün fa ni â lem den e be di ye te göç ey le di, bu gü zel bir te va fuk tu. Çün kü â - ye tin kap sa ma a la nýn day dý; Üs ta dý nýn, Pey - gam be ri miz (asm) ü ze rin den il ti fa tý na na il ol muþ tu. 40 yýl lýk dâ vâ ar ka da þý nýn ma ka le baþ lý ðý nýn cum hu ri yet i fa de si, si ya sî ve sos yal ta ra fý na; ka rýn ca lar i fa de si i se ça lýþ - kan lý ðý na ve ko lek tif fa a li yet te ki u yum lu lu - ðu na i þa ret e di yor du. A li Da nýþ maz ý (Ka ra de niz E reð li nin A li On ba þý sý) ta zi ye mâ nâ sýn da böy le bir ya zý i - le an lat mak müm kün de ðil. Çün kü o, ger - çek ten nu mu ne-i im ti sâl bir in san dý ve bu mâ nâ da da bir ha yat sür dü. 8 Ha zi ran da ve 63 ya þýn da e be dî â le me u ður la dýk o nu. a ni Re sû lul lah (asm) i le ay ný yaþ ta ve ay ný gün de. Za ten o nun ol - maz sa ol maz la rý Pey gam be ri miz (asm) ve Üs ta dý mýz dý. Ha yat ta i ken Zü be yir a ða be yi ta ný ma dý, a ma son ne fe si ne ka dar Zü bey rî çiz gi den mi lim þaþ ma dý. Þa þan lar ve lev ki Üs ta dýn ta le be si de ol sa, on la ra hür met te ku sur et me mek le be ra ber mes lek-meþ rep ve is ti ka met te ta viz siz hiz met an la yý þý ný bü - yük bir ka rar lý lýk la sür dür dü. A li On ba þý E reð li nin saff-ý ev vel le ri - nin en ön de ge le ni. Dâ vâ a dam lý ðýn da ka - rar lý, hiz met an la yý þýn da ta viz siz, in san o la - rak her ba kým dan ar ka daþ ol mak tan haz du yu lan, ga ni gö nül lü, çe le bi, a zim li bir dâ - vâ a da mý ve gü zel bir mü min di. 63 yýl lýk ha ya tý nýn 40 yý lý, Ri sa le-i Nur va - sý ta sýy la i ma na-kur ân a hiz met le geç ti. Ba - zý bö lüm le ri ni de fa at la ol mak ü ze re Kül li - ya tý sa týr sa týr o ku muþ tu. Kül li ya týn her ke - li me si o nun i çin eþ de ðer dey di, en çet re fil li i ma nî bir ba his le her han gi bir la hi ka mek - tu bun da ki bir ko nu o nun i çin ay ný kýy met - tey di. Kül li yat ta ki ha ki kat le ri ha ya tý nýn mer ke zi ne koy muþ tu, her i þin de ve her a - me lin de on la ra uy gun luk þar tý a rar dý. U zun yýl lar e ni As ya ve hiz me tin tem - sil ci li ði ni yap tý, ga ze te yi tek ba þý na da ðýt tý, ye ni a bo ne le re u laþ tý, bu yol la hiz me te bir - çok in san ka zan dýr dý. Ga ze te yi o ku ya rak ha ya tý ný ye ni den tan zim e den in san la rýn hiz met le re ka týl ma sý na ve si le ol du. a yý - nev le ri miz ce ya yýn la nan ki tap la rý bel ki de tek ba þý na o nun ka dar da ðý tan baþ ka bi ri si ol ma dý, top lu ya da tek tek ve kü çük lü bü - yük lü e bat lar da da ðýt tý ðý Ri sa le-i Nur Kül li - ya tý ha tý rý sa yý lýr mik tar da ol du. Nur ta le be si ol du ðu ilk gün den son ne fe - si ne ka dar, si ya sî ve iç ti maî ko nu lar da zer re ka dar da ol sa Zü bey rî çiz gi de sap ma sý ol - ma dý, sap ma sý o lan la ra yan lý þý ný an lat mak i çin e lin den ge le ni yap tý. Ö zel lik le 1970 li yýl lar da fa a li yet ler de ki çe þit li lik bi raz da o yýl la rýn ö zel li ði i ca býy dý ve bu fa a li yet le rin he men hep sin de bü yük bir þevk le ye ri ni al dý. Bun la ra sen di kal fa a li - yet ler de bu lu nan ar ka daþ la rý na yar dým cý ol mak i çin bil di ri da ðýt mak da da hil di, ye ri ve za ma ný gel dik çe ce ma a týn al dý ðý ka rar çer çe ve sin de si ya sî le ri ir þad fa a li yet le rin de bu lun du. Ga ze te ve ki tap a fiþ le ri nin da ðý - tým ve ya pýþ tý rýl ma sý na ka dar her i þi üst len - di. Mi ting dü zen le mek, a çýk o tu rum, pa nel, an ma top lan tý la rý, genç lik teþ ki lat la rý nýn ku rul ma sý ve mad di/ma ne vi ha ya ti yet le ri - nin de vam et ti ril me si vb. gi bi et kin lik ler de ye ri ni al dý. Bu na mü ma sil çe þit li hiz met ler es na sýn da can teh li ke si da hil bir çok ya þa dý - ðý o lay ol du, a ma o nun hak ta se bat çiz gi - sin de en kü çük bir ký rýl ma ol ma dý. Öm rü nün son 30 yý la ya kýn bö lü mü a - man sýz has ta lýk la geç ti, sa yý sýz týb bî o pe ras - yon ge çir di, u zun za man dan be ri di ya li ze bað lý o la rak ya þý yor du. Týb bî i laç lar a lýr ken o a ra da sa yý sýz ha tim yap tý, dü zen li o la rak Cev þen-i Ke bir i en az 1000 ke re o ku du, o da ya nýl maz að rý ve sý zý la rý sü rer ken yü zün - de ki te bes sü mü nü hiç kay bet me di. A ma bü tün bu þe râ it i çin de i ken de yor - gun kal bi Dâ vâm, dâ vâm di ye at tý. Pey gam be riy le (asm) ay ný yaþ ta, dâ vâm dâ vâm di ye a tan o kalp, o nun la ay ný gün Ke li me-i Þe ha det ge ti re rek dur du. Ça vuþ Meh met, A li On ba þý, Mu ham med ve Ö mer den mü te þek kil bu kar deþ dört lü - sün den, ta bir ca iz se mah þe rin bu dört at lý - sýn dan ge ri ye ka lan üç lü nün ve on la rýn i - kin ci ne sil le ri nin, A li On ba þý an la yý þý ný her ba kým dan sür dü rü yor ol ma la rý, o nun en bü yük mi ra sý o la cak týr ve bu mi ras e be - diy yen sü re cek tir in þa al lah. Al lah rah met et sin, en çok sev dik le riy le be ra ber me kâ ný Cen net ol sun. Rab bi mi zin e mir le rin den te set tü rün bir par ça sý o lan ba þör tü sü ko nu su hâ lâ has sa si ye ti ni ko ru yor. Bu ko nu - ya de ði þik yak la þým lar la ge ti ri len yo rum lar ka mu ya çok ça ar z e dil di. Her ke sin ha re ke - ti nin a na nok ta sý o lan te set tü rün Al lah ýn em ri ol ma sý hu su sun dan zi ya de bu em rin an la þýl ma sý, yo rum lan ma sý ve uy gu lan ma - sýn da ki fark lý lýk lar ma a le sef ko nu ya da ha fark lý ve sar sý cý, hat ta teh li ke li has sa si yet ler de ge tir mek te. Di ðer ta raf tan i se sta tü ko - nun ve mev cut â mir o lan ka nun la rýn ve tat bik ci le rin du ru mu i se en sý kýn tý lý nok ta. Dü ne ka dar, o kul lar da o ku yan kýz la rý mýz, öð re ti min bir kýs mýn da bu sý kýn týy la kar þý la þýn - ca, i ki ta výr dan bi ri ni se gi le mek du ru mun da bý ra kýl dý lar. Bi ri si ba þör tü sün den ke sin lik le ta - viz ver me ye rek tav rý ný net leþ ti rip, o la bil di ði ka - dar de mok ra tik yol lar la di re nip, tah sil hak ký ný a lýn ca ya ka dar bek le mek. Di ðe ri i se ka pý dan i - çe ri ye ba þý ný a ça rak gi rip, ka pý dan çý kar ken tek rar ka pa ta rak ve öð re ni me bu vic dâ nî sý kýn - tý lar la, ki þi lik prob lem le riy le vs. de vam et mek. Ba þör tü lü o la rak o ku lu na de vam e de me - yen kýz la rý mýz çö züm yo lu a ra dý lar. Bir kýs - mý, ken di le ri ne ö zel sek tör de yer a ra dý, bul du. Ki mi si, i man hiz met le ri nin biz zat i - çin de ka la rak is tih dam e dil di ler. E vi ne dö - nen ler i se, ay rý ve fark lý mu a me le ler le kar - þý laþ tý lar. Ev le nen ler i se, ya rým ka lan tah si - li nin öz le miy le ev lât la rý ný bü yüt tü ler. O ku lu na ba þý ný a ça rak de vam e den le rin bir kýs mý i se, fark lý ve ön ce sin den ya þa ma dýk la rý, çok da zor la rý na gi den bir tep ki i le kar þý laþ tý lar ki mi ya kýn la rýn dan: Ý ha net. a ni ka le de de lik aç mak la suç lan dý lar. Bu hal ler, on la ra a cý bir ha tý ra o la rak kal dý. Taþ göm dü ler iç le ri ne. Bu kýz la rý mý zýn zo ru na gi den bir di ðer hu sus, o - kul ar ka daþ la rý nýn ve i da re nin þüp he li ve bir o ka dar da ra hat sýz e di ci yak la þým la rý i di. Bu bel - ki ö te ki sý kýn tý dan da ha bas kýn i di. Ne Ý sa ya, ne de Mu sa ya ya ra na ma mýþ lar dý. Bü tün bun - la rýn da ha bas kýn o la ný i se; iç le rin de ki, kalb le - rin de ki so nuç lan ma yan mu ha se be, giz li den giz li ye iç le ri ni ke mi ri yor du... Bir kýs mý i se, nef - si ne ve çev re si ne ka pý la rak a çýk ha ya tý na dý þa - rý da da de vam e der ken, e sa sýn da vic da ný sü - rek li sý kýn tý lar i çe ri sin de kal dý. Ba þý ný aç ma yan kýz la rýn a i le le ri... A ça - rak de vam e den le rin a i le le ri... Ehl-i i man si ya set çi le rin ve i da re ci le rin hâl le ri... Ba - þör tü lü tah si li is te me yen le rin, kim bi lir vic dan la rýn da ki sý kýn tý la rý... Ve bir dö nem böy le ce gi di yor iþ te... Biz bun lar la meþ gul i ken ki mi kýz la rý mýz bir þe kil de o ku lun dan me zun o lup ha ya ta a tý la rak, o kul da ki gi bi i çe ri de a çýk, dý þa rý da ka pa lý o la rak hiz met ve ha yat la rý na de vam e di yor lar. Top lu mun her han gi bir nok ta - sýn da hiz met le ri ni ya ra lý bir þe kil de sür - dü rü yor lar. Bu ta raf ta ki kýz la rý mýz i se, yu - ka rý da an la týl dý ðý gi bi de vam e di yor lar. Kaç se ne geç ti ge ri de? Ve kaç se ne yi a la - cak bu ko nu? Kýz la rý mý zý Ýn þâ al lah bu ko - nu hal lo la cak lar la ar týk na sýl te sel lî e de ce - ði mi zi þa þý rýr ol duk. Kal bi miz de, du da ðý - mýz da bu ruk du â lar la ba ka ka lý yo ruz... Ey vah! Bun la rý dü þü nür ken kü çük ký zým bü yü müþ, yük sek tah si lin ka pý sý na gel miþ. Ne ya pa ca ðým þim di? Bu fil mi ba þýn dan i ti ba ren tek rar oy na mak mý? A ca ba e li mi zi aç sak, Ve hü ve a lâ kül li þey in Ka dîr (Al lah her þe ye ka - dir dir) de sek sa býr sýz lýk mý gös te ri riz? A ma her kes ken di he sa bý ný ve re cek. Ve lâ te zi rû yu ders ler de o kur ken, uy gu la ma da na - sýl ya pa ca ðý mý zý bi le mi yor ve ya yan lýþ uy gu lu - yor sak e pey i þi miz var de mek tir. Ba þör tü lü tah si le çö züm o lun ca ya ka - dar hep bun lar la mý meþ gul o la rak o ya la - na ca ðýz? Bun la rý im ti ha nýn bir çe þi di di - ye rek mi ce vap la ya ca ðýz? Bir yer ler de bir - þey ler ek sik gi bi ge li yor ba na... Bu ya zý yý o ku ma nýn de ðil de yaz ma nýn ne ka dar zor ol du ðu nun far kýn da mý sý nýz? Ni ce sor gu la yý cý dü þün ce le rin ar dýn dan ce sa ret le ne rek ka le me al dým. Mü nâ za rât tan al dý ðým meþ rû ti yet der si i le mü þa ve re ni ze ar z et ti ðim bu mü lâ ha zam da ki ha ta la rým dan do la yý Rab - bi min af fý na sý ðý ný yo rum. Ba þör tü lü tah sil ko nu sun da mü lâ ha za lar Kayan bu yýldýz en parlaklarýndandý, çünkü o Ali Onbaþý ydý ÖMER AVUZÝÐÝT

10 10 KÜLTÜR SANAT Almanya Notlarý... Geçtiðimiz Pazar günü Almanya da Bediüzzaman Hazretleri ni anma programýndaydým. Programa, ilki 2000 yýlýnda olmak üzere 2005 senesine kadar 5 defa iþtirak etme mutluluðunu yaþamýþtým. Aradan geçen 6 yýlýn ardýndan programýn nasýl olacaðýný merak ediyor, bir yandan da o zamandan beri görüþemediðimiz aðabey ve kardeþlerimizi görecek olmanýn heyecanýný hissediyordum. Pazar günü, 11 yýldan beri yapýldýðý üzere yine Köln deki Stadhalle salonundaydýk. Salonun giriþinde haným kardeþlerimizin yaptýðý yiyecek, tatlý, giyecek ve el iþlerinin sergilendiði salonda oldukça yoðun bir izleyici kitlesi vardý. Öyle ki henüz 1-2 yaþlarýnda üçüz kýz kardeþleri görmek de hoþ bir durumdu. Katýlýmcýlar ve konuþmalar hakkýnda gazetemizde yeterince haber yapýldýðý için, ben sadece müzikle ilgili kýsma deðineceðim. arýmþar saat olmak üzere iki kez sahne aldýk. Bahri Bey in þefliðinde Bizbize Topluluðu nun üyeleri, Hüseyin, Cem Murat, Ahmet Gürsel olmak üzere 5 kiþilik grubumuzla sahnedeydik. Sevilen ilâhileri birbirinin peþisýra seslendirdik. Son bölümde sahneye izleyicileri de dâvet ettik. Böylece çok daha büyük bir koroyla oldukça güzel bir konser gerçekleþmiþ oldu. Gençler, kendini genç hissedenlerle çok içten duygulu ve coþkulu bir konser yaþadýk. Gerçekten anlatmaya, paylaþmaya deðer çok özel bir konser ve programdý. Düzenleyen ve emeði geçen herkesi tebrik ederiz. Seçim müzikleri... Her seçim döneminde parti liderlerinin konuþmalarý, propaganda çalýþmalarý kadar dikkat çekici bir unsur daha vardýr: O da partilerin seçim müzikleri. Bu seçimlerde kullanýlan ve seçilen müzikler önemini biraz daha hissettirdi. Her parti kendisini en iyi anlatacaðýna inandýðý þarkýlarý, besteleri seçti. Meselâ CHP, Onur Akýn ýn seslendirdiði müziði kullanýrken AKP hemen herkesin ilgisini çeken bir besteyi kullandý: Hadi bir daha. Hem sözleri, hem de özellikle bestesiyle farkýný hissettirdi. Bu eserin bestekârý ayný zamanda Kara tren gecikir belki de gelmez diye bildiðimiz güzel türkünün de bestecisi olan Özhan Eren dir. Bu beste, diðer parti müziklerinden çok daha özgün ve dikkat çekiciydi. Bir çok kiþinin dilindeydi. Özellikle bestesini beðendiðimi söylemeliyim. Reklâmlarda kullanýlan insan karakterleri ve tabiîlikleri de izlenirliðini arttýrdý. Bu da gösteriyor ki müzik, hayatýmýzýn hemen hemen her safhasýnda, her yerinde. Müsbet ve doðru kullanýldýðý ölçüde etkisi de büyük oluyor. Tekbir in büyük bestekârý: ITRÎ Itrî... a da tam adýyla Buhurizâde Mustafa Itrî Efendi. Türk Müziðinin zirvesi... üzlerce muhteþem bestenin unutulmaz bestekârý. Hele onun bir bestesi var ki, bilmeyenimiz yoktur her halde. Kurban Bayramý boyunca farz namazlarýn ardýndan cemaat olarak dilimizden dökülen tekbirlerden bahsediyorum. Ýþte bu segâh tekbirin bestekârýdýr Itrî. Asýrlardýr bayram sevincimizin alâmet-i farikasýdýr bir nev'î da doðan Itrî, Hafýz Post tan ders almýþtýr. Kýrým Haný Giray Han tarafýndan takdir edilmiþ, himayesini kazanmýþtýr. Ayný zamanda usta bir hat sanatçýsý ve þairdir. Ancak kendi þiirlerinden ziyade Fuzuli, Nef i, Nabi ve yakýn arkadaþý Nazým ýn þiirlerini bestelemiþtir yýlýnda Ýstanbul da vefat eden büyük bestecinin dinî ve dinî olmayan yüzlerce bestesinden çok azý günümüze kadar ulaþabilmiþtir. Geçmiþ zaman olur ki... Tanburi Cemil Bey in bir zamanlar gittiði konaklarda birdenbire ortadan kaybolduðu, arandýðý zaman mutfak dairesinde aþçýbaþýndan saz dinlerken bulunduðu, dilencilerin peþinden giderek okuduklarý melodileri Hamparsum notasý ile zaptettiði, tütün kaçakçýlarý çobanlar, arabacýlar, kayýkçýlarla dolaþýp onlardan halk musýkîmizin özünü tattýðý pek bilinmez. Rami Köyünde bir kahvecinin hediye ettiði çöðür ünün (bir halk müziði çalgýsý) hikâyesi ilginçtir. Halk sazýný tanýyan halktan bir sanatkâr gibi, halk musýkîsine mahsus üslûp ve teknikle çalan Cemil Bey, o köy kahvesinde duvarda asýlý sazý görmüþ, kahveciden izin alarak çalmaya baþlayýnca kahveci: -Efendi, ben gayrý bu sazý elime almam, al senin olsun götür, demiþ. ine bir gün Mahmud Beyle gittiði bir mecliste Tanburi Ali Efendi ile tanýþtýrýlýr. Ali Efendi, Cemil Beyi hayranlýkla dinlemiþ titreyen elleri ile... Onu alnýndan öpmüþ: -Evlâdým! Bunca yýldýr bu sazý çalardým. Eh þöyle biraz yendik de sanýrdým. Þimdi seni dinledikten sonra bir daha tanburu elime almayacaðým, der. Büyük ustanýn bu sözleri oradaki herkesi þaþýrtmýþtýr. OSMANLIDAN günümüze 1500 yýllýk gelenek olarak bilinen, saraylý kadýnlarýn gözdesi ipekli kumaþlara hammadde saðlayan ipek böcekçiliðinin Türkiye de yeniden canlanmaya baþladýðý, Bursa nýn, bu sektördeki liderliðini i- se Hatay, Diyarbakýr ve Antalya ya kaptýrdýðý bildirildi. Türkiye Ýpek Böcekçiliði ve Ýpekçilik Millî Komitesi Baþkaný, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zeotekni Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Fýratlý, bir faaliyete katýlmak üzere geldiði Hatay da, yaptýðý açýklamada, ipekçiliðin, Osmanlý döneminde büyük geliþme gösterdiðini ancak, daha sonra çeþitli sebeplerle gerilediðini bildirdi. Fýratlý, Osmanlý da bir taraftan i- pek ticareti, diðer taraftan ipekli dokumacýlýk büyük bir iþ hayatý yarattý. 16 ncý yüzyýlýn ortasýna doðru, Osmanlý devletinin geniþ topraklara sahip olmasý, zenginlik ve geçimin artmasý, saray adamlarýnýn ve halkýn süslü ve aðýr elbiseler giyme arzusu nedeniyle ipekli dokumacýlýk çeþitlendi dedi. Baþta Bursa olmak üzere Ýstanbul, Edirne, Amasya, Denizli, Ýzmir ve Konya gibi yerlerde ipekli kumaþlar dokunduðunu, bu sektörde Bursa nýn lideriliðinin, halk arasýnda bir þeyin yokluðunu, nadirliðini ve antikalýðýný anlatmak için söylenen Bulunmaz Bursa kumaþý tabirine de ilham kaynaðý olduðunu vurgulayan Fýratlý, Ancak, Bursa, ipekböceði sektöründeki liderliðini son yýllarda Hatay, Diyarbakýr ve B U L M A C A Osmanlý dangünümüze 1500yýllýkgelenek SARALI KADINLARIN GÖZDESÝ ÝPEKLÝ KUMAÞLARA HAMMADDE SAÐLAAN ÝPEK BÖCEKÇÝLÝÐÝNÝN TÜRKÝE DE ENÝDEN CANLANMAA BAÞLADIÐI BÝLDÝRÝLDÝ Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Antalya ya kaptýrdý diye konuþtu. Fýratlý, 1990 lý yýllarda 350 ton ipek böceði kozasý ü- retilen Türkiye de bu rakamýn 2010 yýlýnda 150 tona kadar gerilediðine dikkati çekerek, komite olarak, herhangi bir yatýrým güçlerinin olmadýðýný ancak, ipek böcekçiliðinin Türkiye de yeniden canlanmasý için oldukça etkin görevler üstlendiklerini ifade etti yýlý aþkýn ipek ü- retimi geleneðinin Türkiye de devam etmesi, hatta dünyada lider olmasý gerektiðini belirten Fýratlý, son dönemde bu alandaki en büyük baþarýnýn Diyarbakýr ýn Kulp ilçesinde ortaya çýktýðýný vurgulayarak, þunlarý söyledi: Diyarbakýr Sanayi ve Ticaret Odasý ve Borsasý nýn hayata geçirdiði projeler sayesinde daha eskilere dayanan ipek böcekçiliðini canlandýrma çalýþmalarý sayesinde þu anda Türkiye koza üretiminin yüzde 40 ý Kulp ta üretiliyor. Bu anlamda Diyarbakýr ýn ipek böcekçilinin merkezi bilinen Bursa yý geçtiðini görüyoruz yýlý verilerine göre, yaþ koza üretimi Diyarbakýr da 44 bin 689 kilogram, Bursa da ise 5 bin 857 kilogram olarak ortaya çýktý. HATA DAKÝ POTANSÝEL SOLDAN SAÐA 1. Lâle yetiþtirilen yer, lâle bahçesi. - Silâh olarak kullanýlan, ucu sivri, iki aðzý da keskin u- zun býçak. 2. Ortalýk, arayer. - Giyiniþinden, konuþma ve davranýþlarýndan seviyesiz, dengesiz ve saf olduðu anlaþýlan (kimse). 3. Ýri, büyük. -Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. 4. Kurutmak. - Ýlkbaharda kýrlarda yetiþen, ufak yeþil yapraklý, ýspanak gibi piþirilip yenilen bir bitki. 5. Ayaklarýn yürürken çýkardýðý ses. - Rus yapýsý, karadan havaya güdümlü silâh. - Saçý dökülmüþ olan. 6. aratýlmýþ bütün canlýlar. - Þaman. - Kimyasal veya fiziksel durumu deðiþiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katý madde. 7. Araplarýn Dýmýþk dedikleri þehrin adý. - Ünlü Ýran pehlivaný Rüstem'in babasý. - Sýhhî tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. 8. Oyuncunun sahneye çýkacaðý sýrada ya da oyun sýrasýnda, korkuya kapýlmasý, rolünü unutmasý. - Bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire veya odalarýn bütünü. 9. Bir kolun iki ucuna asýlý iki kefeden oluþan tartý, mizan. 10. Netice, son. - Vücudunda hasta veya eksik bir yaný olan, engelli, özürlü. 1. Çýkýþ yeri kolay bulunamayacak kadar karýþýk koridorlarý olan yapý. 2. Klâsik Türk Müziðinde bir makam. - Tabaklanmýþ ceylan derisi. 3. Edirne iline baðlý ilçelerden biri. 4. Bir þeyin özünü oluþturan ana öge, temel. - Bir mastar eki. 5. (Tersi) Asitle birleþtiðinde tuz meydana getiren maddeler. - Kur ân alfabesinde bir harf. 6. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. - Uygun bulmama, geri çevirme. 7. Salat. 8. Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiþ, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluþmuþ, arasýna yerleþtirilen herhangi bir þeyi kesmeye yarayan araç. 9. Ekmekle karýn doyurmak gerektiðinde, ekmeðe katýlan peynir, zeytin, helva vb. yiyecek. - Bal koymaya yarayan küçük tekne. 10. Belirti, iþaret. - Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. 11. Hz. Üstad Bediüzzaman'ýn makaleler mânâsýný taþýyan eseri. 12. atak. - Kutsal bir ülkü veya inanç uðrunda ölen kimse yýllýk gelenek olarak bilinen, saraylý kadýnlarýn gözdesi ipekli kumaþlara hammadde saðlayan ipek böcekçiliðinin Türkiye de yeniden canlanmaya baþladýðý, Bursa nýn, bu sektördeki liderliðini ise Hatay, Diyarbakýr ve Antalya ya kaptýrdýðý bildirildi. FOTOÐRAFLAR: AA FIRATLI, ipek böcekçiliðini yeniden canlandýrmak için genel bir stratejiden çok yerelleþtirmenin daha isabetli olacaðýný, bu konuda Hatay ýn geniþ bir potansiyele sahip olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: Ülkemizde koza üretimini yaygýnlaþtýrmak için üreticilere ipek böcekçiliðinin ailelere getirilerini rakamlarýyla ortaya koymak ve ikna etmek zorundayýz. Bu yüzden hükümetin kýrsal kalkýnma projelerinde ipek böcekçiliðine de yer vermesi gerekir. Örneðin, Antakya, Alanya, Diyarbakýr, Ödemiþ, Kumluca, Erzincan ve Elazýð gibi yerler ipek böcekçiliðine müsait ve tarihte de bu alanda önemli bir yere sahip. Antakya, özellikle Samandað ve Harbiye ipek böcekçiliði merkezleri olarak biliniyor. Uygun köylerde yetiþtiriciliði baþlatýr ve yaygýnlaþtýrýrsak o zaman dýþarýdan koza ve iplik de alýnmayacak. Antalya nýn Alanya ilçesinde de önemli ölçüde üretim yapýldýðýný belirten Fýratlý, bu yerlerde üretilen ipeðin tezgâhlarda iþlendikten sonra küçük el sanatlarý olarak turistlere satýldýðýný ancak, seri üretime geçmek gerektiðini savundu. Fýratlý, bugüne kadar bu alanda geliþme saðlanmadýðý için ipek üreticilerinin ithal ipek alýp kendi atölyelerinde dokuduklarýný, son iki yýldýr Ýtalya, Fransa, Çin ve Brezilya dahil bir çok ülkeye yaþ koza satýp, ipek olarak geri aldýklarýný belirterek, Bunu neden biz yapmayalým? Baþarabileceðimize inanýyorum dedi. Üreticinin desteklenmesi ve Kozabirlik in katkýlarýyla Türkiye bu sektörde Osmanlý dönemindeki ününe yeniden kavuþacaðýný ifade eden Fýratlý, þöyle devam etti: Kozabirlik iç piyasanýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için üreticiyle iþbirliði içinde. Üreticiye koza fiyatý uygulanýyor. Devlet koza alýrken piyasa fiyatý arasýndaki farký tamamlýyor. Tüm ipek böceði üretimini Kozabirlik te toplanýyor. Kozabirlik ipek böcekçiliði üretimin devam etmesi için ü- reticiye tohumu daðýtýyor, kozanýn hasadý yapýldýðýnda Kozabirlik ürünü satýn alarak üreticiye ikinci kez destek oluyor. Antakya dan baþka Diyarbakýr da da i- pek böcekçiliði geliþtirme projelerinin olduðunu belirten Fýratlý, Ödemiþ te de yeni bir proje hazýrlýðýnýn devam ettiðini belirterek Halkýn ipeðe raðbeti iyi. Pahalý olmasýna raðmen ipekli ürün almak istiyor. Maðazadan ipek kravat aldýðýmýzda arkasýnda Made in Italy deðil Made in Turkey yazmalý. Bunu yapacak coðrafî imkânlar, insan gücümüz ve yeteneðimiz var dedi. Hatay / aa BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI L Ü L E D F Ü M E R O L A R A B A S E R Ý K A H E L E Z O N R B T U M A M E R A L A T A M M A R E Z Ý D A N S N A L L A A H E N E N T A K A S E R A U A L A K A A R E L B S A K Ý N A T R E L Ý M A N E K A F S Ý N E T Ý L E N A Ç A K A L

11 EKONOMÝ 11 Emekli gün sayýsý dolanlar hükümetten yardým bekliyor Bilindiði üzere, ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminden (Bað-Kur dan SSK dan ve Emekli Sandýðý ndan) vatandaþlarýmýzýn emekli olabilmesi için, iki þartý yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlardan birincisi; emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayýsýna sahip olmasýdýr. Ýkincisi ise, emeklilik için gerekli olan yaþý doldurmasýdýr yýlý ve sonrasý yýllarda sosyal güvenlik alanýnda reform niteliðinde gerçekleþtirilen yasal düzenlemeler emeklilik için gerekli olan yaþ þartýný yükseltti ve prim ödeme gün sayýsýný arttýrdý. Ancak, 1999 yýlý ve sonrasý yýllarda yapýlan yasal düzenlemelerde, e- meklilik için gerekli olan yaþ þartýnýn prim ödeme gün sayýsýndan daha fazla arttýrýldýðýný söyleyebiliriz. Hâl böyle olunca, milyonlarca vatandaþýmýz emeklilik için kendilerine gerekli olan prim ödeme gün sayýsýný tamamlamakta ve yýllarca emeklilik yaþýný beklemektedir. Emeklilik yaþýný bekleyen insanlarýmýz, yaþlarý dolana kadar bütün sigorta kollarýna tabi primlerini de tam olarak ödemektedirler. Bu söz konusu prim ödeme yükümlülüðü, emeklilikte yaþý bekleyen vatandaþlara büyük maddî külfetler getirmektedir. Emeklilikte yaþý bekleyenler, sigortalýlýða esas faaliyetlerini (vergi kaydý, þirket ortaðý, iþçilik vb) býrakýp emeklilik yaþýný bekleseler, bu sefer de genel saðlýk sigortasý yardýmlarýndan yararlanamamaktadýrlar. Her ne kadar, faaliyeti sona eren kiþilerin aylýk belli miktarlarda genel saðlýk sigortasý primi ödeyerek saðlýktan faydalanmalarý mümkünse de bu durum onlarý büyük maddî külfetlere sokmaktadýr. Bütün bu anlatýlan sebeplerle, ülkemizde Bað- Kur dan, SSK dan veya Emekli Sandýðý ndan emeklilik için prim ödeme gün sayýsýný dolduran ve yaþýný bekleyen insanlarýmýza, sigortalýlýða esas faaliyetleri devam etse bile, prim ödeme gün sayýsýnýn dolmasýndan sonra devam eden faaliyet için prim ödenmemesi ve bu aþamadan sonra saðlýk yardýmlarýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý þeklinde bir düzenleme yapýlabilir. Bu durumda olan vatandaþlarýmýzýn hükümetten beklentileri bulunmaktadýr. Tarým tevkifatlarý için SGK ya dâvâ açan kazanýyor Son zamanlarda 1994 yýlýndan sonra Bað-Kur adýna ürün teslim alan iþletmeler tarafýndan kendisinden bir kere tevkifat yapýlan ancak baþka tevkifat kesintisi olmayan vatandaþlara SGK tarafýndan yalnýzca ilgili yýl (tevkifatýn yapýldýðý yýl) sigortalý sayýldýðý bilgileri ve sýkýntýlar gelmektedir. Kendisinden bir kere bile tevkifat kesintisi yapýlan kiþinin, daha sonraki yýllarda ziraat odasý kaydý, kooperatif kaydý gibi yerlerde çiftçilik yaptýðýný ispatlayacak kayýtlarý yoksa, yalnýzca muhtar ve birkaç þahidin beyanýna göre bile mahkemelerde dâvâlar kazanýlabiliyor. Örnek olarak, Ahmet Amca dan sattýðý sütten dolayý 1996 yýlýnda bir kere tarým prim tevkifat kesintisi yapýlmýþtýr. Ahmet Amcanýn yapýlan bu tevkifat kesintisinin dýþýnda tarým Bað-Kur lusu olmasýný gerektiren baþka hiçbir kaydý (ziraat odasý, kooperatif, tarýmsal birlik, tapu) yoktur. Buna göre Ahmet Amcaya SGK yalnýzca 1996 yýlýnda tarým Bað-Kur hizmet vermekte baþka hizmet vermemektedir. Ancak örnekte belirtilen Ahmet Amca SGK yý iþ mahkemesinde dâvâ ettiðinde 1996 yýlý ve sonra yýllarda kendi nam ve hesabýna kendi tarlasýnda, ortaklýk veya kiralamak suretiyle baþkalarýnýn tarlalarýnda çalýþtýðýný muhtar beyaný veya þahitle ispatlarsa, iþ mahkemeleri tarafýndan 1996 yýlý ve sonrasý yýllarda kesintisiz tarým Bað-Kur hizmeti verilmektedir. Bu durumda olan vatandaþlarýmýzýn SGK yý dâvâ ederek hizmet kazanmalarýný tavsiye ederiz. NOT: Sorularýnýz için e-posta: ABD nin kre di bi li te si ne gü ven za yýf la ya bi lir ABD Mer kez Ban ka sý (Fed) Baþ ka ný Ben Ber - nan ke, ABD de 14,3 tril yon do lar o lan borç lan - ma ta va ný nýn yük sel til me me si nin, ül ke nin kre di - bi li te si ne o lan gü ve nin kay bý ris kiy le so nuç la na - bi le ce ði ni söy le di. Ber nan ke, yap tý ðý a çýk la ma da, borç lan ma li mi ti ko nu sun da hýz lý bir çö zü mün yok lu ðu nun, ABD nin A A A o lan kre di no tu - nun kay bý na yol a ça bi le ce ði ni, ABD Do la rý nýn re zerv pa ra bi ri mi o la rak ö zel sta tü sü nün za rar gö re bi le ce ði ni i fa de e de rek, ül ke borç la rý nýn ö - den me sin de ký sa bir ge cik me nin da hil fi nan sal pi ya sa lar da ve ö de me ler sis te min de cid dî so run - la ra yol a ça bi le ce ði ni be lirt ti. Fed Baþ ka ný Ber - nan ke, borç lan may la i liþ ki li ö de me le rin ya pý lýp di ðer bir çok ka mu ö de me si nin er te len me si nin de ABD ha zi ne ka ðýt la rý nýn gü ven li ðiy le il gi li kay gý - lar oluþtura bi le ce ði ni kay det ti. ABD nin 14,3 tril - yon do lar o lan borç lan ma li mi ti ni 2 A ðus tos a ka - dar art týr ma sý ge re ki yor. Was hington / a a MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ DÖVÝZ 15 HAZÝRAN 2011 EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ Cinsi 1ÝSVÝÇREFRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1KANADADOLARI 1 KUVET DÝNARI 1NORVEÇKRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝALÝ 100JAPONENÝ DÖVÝZ EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DO LAR DÜN 1,5950 ÖN CE KÝ GÜN 1,5750 S E R B E S T P Ý A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,2850 ÖN CE KÝ GÜN 2,2630 DÜN 78,10 ÖN CE KÝ GÜN 77,50 DÜN 525,24 ÖN CE KÝ GÜN 521,00 Ýþ siz lik, hâlâ büyük problem ÝÞSÝZLÝK ORANI BÝR ÖNCEKÝ ILIN ANI DÖNEMÝNE GÖRE 2.9 PUAN GERÝLEEREK ÜZDE 10.8'E DÜÞTÜ. MEVSÝMSELLÝKTEN ARINDIRILMIÞ ÝÞSÝZLÝK MART 2007'DEN BERÝ ÝLK KEZ TEK HANEÝ GÖRDÜ. ÝÞ SÝZ LÝK o ra ný Þu bat-mart-ni san dö ne min - de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 2.9 pu an, bir ön ce ki dö ne me gö re i se 0.7 pu an ge ri ler - ken, mev sim sel lik ten a rýn dý rýl mýþ iþ siz lik o ra - ný i se yüz de 9.9 a ge ri le ye rek en son Mart 2007 de gör dü ðü tek ha ne li se vi ye ye in di. Ýþ - siz lik te de vam e den i yi leþ me nin mev sim sel kay nak lý o la rak ö nü müz de ki dö nem de de sür me si bek le nir ken, bu i yi leþ me nin enf las - yon ü ze rin de na sýl bir bas ký o luþ tu ra ca ðý ta kip e di le cek. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ta ra fýn dan ya yým la nan ve ri le re gö re, ta rým dý - þý iþ siz lik o ra ný, ge çen yý lýn ay ný dö ne min de ki yüz de 16.7 den yüz de 13.4 e ge ri ler ken, Tür ki ye ge ne lin de iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný i se yüz de 48.2 den yüz de 49 a yük sel di. Ýþ siz lik o ra ný Þu - bat dö ne min de yüz de 11.5, ge çen yý lýn Mart dö ne min de i se yüz de 13.7 ol muþ tu. GENÇ NÜ FUS TA ÝÞ SÝZ LÝK ÜZ DE 20 NÝN AL TIN DA Genç nü fus ta iþ siz lik o ra ný i se Mart 2010 dö ne min de ki yüz de 24.6 dan yüz de 19.3 e ge - ri le di. Mev sim sel lik ten a rýn dý rýl mýþ iþ siz lik o - ra ný i se Þu bat 2011 dö ne min de yüz de 10, ge - çen yý lýn ay ný dö ne min de i se yüz de 12.6 se vi - ye sin dey di. Mart dö ne min de mev sim et ki - le rin den a rýn dý rýl mýþ is tih dam e di len le rin sa yý sýn da bir ön ce ki dö ne me gö re ki þi lik ar týþ, iþ siz sa yý sýn da i se ki þi lik a za lýþ ol du. Mev sim et ki le rin den a rýn dý rýl - mýþ iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný bir ön ce ki dö - ne me gö re her han gi bir de ði þim gös ter me - ye rek yüz de 49.8 se vi ye sin de ka lýr ken; is - tih dam o ra ný 0.1 pu an lýk ar týþ i le yüz de 44.9, iþ siz lik o ra ný i se 0.1 pu an lýk a za lýþ i le yüz de 9.9 o la rak ger çek leþ ti. Gün de, 5 mil yon ek mek is raf e di li yor TÜR KÝE Fý rýn cý lar Fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka - ný Ha lil Ýb ra him Bal cý, Tür ki ye de gün de or - ta la ma 5 mil yon a det ek me ðin is raf e dil di - ði ni bil dir di. Böl ge zi ya ret le ri kap sa mýn da gel di ði Þan lý ur fa da ek mek is ra fý na de ði - nen Bal cý, bir sü re ön ce Ek mek Ýs ra fý ný Ön - le me de Li mit siz si niz pro je si ni baþ lat týk la - rý ný ha týr la ta rak, pro je nin Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, TESK, TOBB ve ba zý ö zel ku ru luþ lar ca da des tek - len di ði ni söy le di. Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý nýn da ek mek is ra fý na i liþ kin ko nu yu, yýl da i ki de fa hut be de iþ le di ði ni be lir ten Bal cý, ken di le ri nin de ha zýr la - dýk la rý bro þür ler le is - ra fýn ön len me si ne i - liþ kin tü ke ti ci le re u - laþ ma ya ça lýþ týk la rý ný ve ko nu yu iþ le me ye de - vam e de cek le ri ni di le ge tir di. BÜT ÇE Ma yýs a yýn da 2.8 mil yar li ra faz la ver di. O cak-ma yýs dö ne min de a çýk 2010 a gö re yüz de 98 a zal dý. Ma - yýs ta büt çe ge lir le ri yüz de 9 ar ta rak 27.1 mil yar li ra ya çý kar ken, büt çe gi - der le ri yýl lýk baz da yüz de 27.5 art tý ve 24,3 mil yar li ra ol du. Ma li ye den ya - pý lan a çýk la ma da, fa iz gi der le ri nin yüz de 87.8 ar ta rak 4 mil yar li ra yý aþ - ma sý nýn dö nem sel ol du ðu kay de dil di ve sert yük se li þin prog ram he def le ri i le u yum lu ol du ðu kay de dil di. Ma - yýs ta o lu þan fa iz dý þý faz la i se, 6.9 mil - yar li ra ol du. O cak-ma yýs dö ne min de i se büt çe a çý ðý yýl lýk baz da ne re dey se yüz de 100 ka pa na rak 233 mil yon li ra - ya in di. ý lýn ilk 5 a yýn da büt çe ge lir - le ri yüz de 43 ar tar ken, gi der ler de ki ar týþ yüz de 38.3 te ka dý. Ö zel lik le ver - gi ge lir le ri nin ilk 5 ay da yüz de 43 ar - ta rak 100 mil yar li ra yý aþ ma sý, büt çe per for man sý ný o lum lu yön de des tek - le di. Böy le ce, O cak-ma yýs dö ne min - de büt çe de ki fa iz dý þý faz la yüz de 148 ar ta rak, 20.6 mil yar li ra ya çýk tý. Ýlk 5 ay da büt çe de ya þa nan o lum lu per for man sa, Ma yýs so nu na ka dar borç ya pý lan dýr ma kap sa mýn da tah - sil e di len 2.5 mil yar li ra nýn da o lum - lu kat ký sý ol du. Or ta va de li prog ram - Tür ki ye de gün de or ta la ma 5 mil yon a - det ek me ðin is raf e dil di ði ni bil di ren Ha - lil Ýb ra him Bal cý, þöy le de vam et ti: Ek - mek is ra fý na i liþ kin yurt ge ne lin de çe - þit li a raþ týr ma lar yap týk. Tür ki ye de gün de 5 mil yon ek mek çö pe gi di yor. El - de et ti ði miz so nuç lar da, tü ke ti ci o lan hal kýn yap tý ðý is raf ka dar da fý rýn lar da is - raf e di li yor. a ni bu 5 mil yo nun yüz de 50 si de fý rýn lar da ger çek le þen is raf týr. Bu nun da a - na se be bi fý rýn enf las yo nun dan kay nak - la ný yor. Ü re ti ci o lan es na fý mýz, bel li bir sa yý da ek mek ü ret mek zo run - da ka lý yor, sa tý la ma yýn ca ek - mek is raf o la rak ka lý yor ve a tý lý yor. Ek mek fi yat la rý - na da de ði nen Bal cý, Çok zo run lu ol ma dýk tan son ra ek mek fi yat la rý nýn de ðiþ - me si söz ko nu su de - ðil de di. Þan lý ur fa / a a Faiz giderlerinde büyük artýþ da bu yýl ki büt çe a çý ðý nýn 33.5 mil yar li ra, fa iz dý þý faz la nýn da 13,9 mil yar li ra ol ma sý he def le ni yor. ÞÝM ÞEK: A ÇIK HE DE FÝN ÇOK AL TIN DA KA LA CAK Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, mer ke zi yö ne tim büt çe si nin ya tý rým - la rýn baþ la dý ðý Ma yýs a yýn da fa iz dý þý faz la ver me si nin ö nem li ol du ðu nu, bu yýl büt çe a çý ðý nýn he de fin çok çok al týn da o la ca ðý ný söy le di. Büt çe - de bu yýl a çý ðýn 33.5 mil yar li ra, fa iz dý þý faz la nýn da mil yar li ra ol - ma sý he def le ni yor. An ka ra / a a E HEC, ih ra cat ka pý sý o la cak AL MAN A DA baþ la ya rak Av ru pa nýn bir çok ül ke si ni et ki si al tý na a lan E HEC sal gý ný Av ru pa ül ke le ri nin yaþ seb ze ve mey ve ih ra ca tý ný a zal týr ken, Türk ih ra cat çý la rý i çin ye ni ti ca - ret ka pý sý o la cak. De niz li Mey ve ve Seb ze Ko mis yon cu la rý Der ne ði (DE MES KO) Baþ ka ný Ha lil Öz türk, Av ru pa da bir - çok ül ke yi et ki si al tý na a lan, seb ze ve mey ve ler den bu laþ tý ðý id di a e di len E HEC sal gý ný so nu cu on lar ca ki þi nin öl me si nin ve ha len bir ça re bu lu na ma ma sý nýn ü zün tü ve ri ci ol du ðu nu söy le di. a þa nan sal gýn do la yý sýy la bir çok ül ke nin Av ru - pa da ki yaþ seb ze ve mey ve pa za rý ný terk e de rek Tür ki ye ye doð ru bir yö ne li þe geç ti ði ni i fa de e den Öz türk, þun la rý söy le - di: Bak te ri nin sa la ta lýk ta ol du ðu id di a sý, ar dýn dan bu id di a - nýn di ðer seb ze ve mey ve le re de sýç ra ma sý bü tün dün ya ül - ke le rin de yaþ seb ze ve mey ve le re kar þý bir þüp he u yan dýr dý. Þu an da bu ko nu da en gü ve ni lir ül ke o la rak biz gö rü nü yo - ruz. Bu gü ve ni lir li ði mi zi ye ni ku ru la cak hü kü met le bir lik te dün ya da ki bü tün ül ke le re du yu ra bi lir sek, yaþ seb ze ve mey - ve de ye ni ih ra cat ka pý la rý bu la bi li riz. Çün kü þu an i çin bir - çok ül ke, Av ru pa ül ke le riy le o lan yaþ seb ze ve mey ve ih ra ca - tý na nok ta koy du. Nok ta ko yan ül ke ler il la ki yaþ seb ze ve mey ve ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin ye ni ka pý lar a ra ya cak. Bu a - ra yýþ Tür ki ye de nok ta la na ca ða ben zi yor. Çün kü þu a na ka - dar bi zi yurt dý þýn dan bir çok fir ma a ra ya rak yaþ seb ze ve mey ve ta le bin de bu lun du. De niz li / a a ÝÞ SÝZ SA I SI 622 BÝN A ZAL DI TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re Tür ki ye ge ne lin de iþ siz sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re ki þi a za la rak 2.82 mil yon ki þi ye dü þer ken, iþ siz lik o ra ný 2.9 pu an lýk a za - lýþ la yüz de 10.8 se vi ye sin de ger çek leþ ti. Kent sel yer ler de iþ siz lik o ra ný 3 pu an lýk a - za lýþ la yüz de 12.6, kýr sal yer ler de i se 2.6 pu an lýk a za lýþ la yüz de 7.1 ol du. Söz ko nu - su dö nem de is tih dam e di len le rin sa yý sý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1.55 mil - yon ki þi ar ta rak, mil yon ki þi ye yük se lir ken, bu dö nem de, ta rým sek tö rün de ça lý þan sa yý sý ki þi, ta rým dý þý sek tör ler de ça lý þan sa yý sý ki þi art tý. Mart 2011 dö ne min de is tih dam e di len le rin yüz de 24.8 i ta rým, yüz de 20.6 sý sa - na yi, yüz de 6.2 si in þa at, yüz de 48.4 ü i se hiz met ler sek tö rün de yer al dý. Ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi i le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da ta rým sek tö rü nün is tih dam e di len ler i çin - de ki pa yý 0.9 pu an, sa na yi sek tö rü nün pa yý 0.8 pu an, in þa at sek tö rü nün pa yý i se 0.4 pu an ar tar ken, hiz met ler sek tö rü nün pa yý 2.1 pu an a zal dý. Bu dö nem de 1.81 mil yon ki þi nin ye ni i þe baþ la dý ðý ya da iþ de ðiþ tir di ði, bu nun top lam is tih dam i çin - de ki o ra ný nýn yüz de 7.8 ol du ðu be lir ti lir ken, mev cut iþ siz le rin yüz de 11.4 ü o lan ki þi yi bu dö nem de iþ ten ay rý lan lar o luþ tur du. An ka ra / a a Gý da fi yat la rý art tý, bes len me a lýþ kan lýk la rý de ðiþ ti GIDA fi yat la rýn da ki ar týþ dolayýsýyla bir çok ül ke de bes len me a lýþ kan lýk la rý nýn de ðiþ ti ði be lir len di. Ýn gi liz yar dým ku ru lu þu Ox fam ýn 17 ül ke yi kap sa yan ka mu o - yu yok la ma sý, ka tý lým cý la rýn yüz de 53 ü nün bes len me a lýþ kan lý ðý nýn 2 yýl da de ðiþ ti ði ni gös ter di. 16 bin 421 ka tý lým cý nýn yüz de 39 u, a lýþ kan lýk la rý nýn de ðiþ me si nin e ko no mik sebep le re, yüz de 33 ü sað lýk sebeple ri ne bað lý ol du ðu nu be lirt ti. Or ta la ma o la rak ka tý lým cý la rýn yüz de 20 si, fi yat lar da ki ar týþ dolayýsýyla 2 yýl da ye dik le - ri ni de ðiþ tir dik le ri ni söy le di. Bu e ði li min Ken ya (yüz de 29) ve Gu a te ma la (yüz de 29) gi bi yok sul ül ke ler de da - ha faz la ol du ðu gö rü lür ken, A vus tral ya lý la rýn yüz de 24 ü, Ýs pan yol la rýn yüz de 29 si, Ýn gi liz le rin yüz de 19 u ve A me ri ka lý la rýn yüz de 17 si nin ta bak la rý ný de ðiþ tir - di ði vur gu lan dý. Ox fam yet ki li le rin den Je remy Hobbs, bes len me a lýþ kan lý ðý nýn hýz la de ðiþ ti ði ne, ö zel lik le yok sul ül ke ler de ya þa yan la rýn, fi yat la rýn yük sek ol ma sý ne de niy le, yi ye cek le ri nin mik ta rý ný ve ka li te si ni a zalt - mak zo run da kal dý ðý na dik ka ti çek ti. Lon dra / a a Ni san da 684 mil yon do lar ya tý rým gi ri þi ol du NÝ SAN a yýn da, 684 mil yon do lar dü ze yin de u lus - la r a ra sý doð ru dan ya tý rým gi ri þi (fi i li gi riþ/net) ger - çek leþ ti. O cak-ni san dö ne min de net doð ru dan u - lus la r a ra sý ya tý rým gi ri þi (fi i li gi riþ), ge çen yý la gö re yüz de 126,5 ar týþ i le 4 mil yar 677 mil yon do la ra yük sel di. Ha zi ne Müs te þar lý ðý nýn Ni san a yý i ti ba - riy le u lus la r a ra sý doð ru dan ya tý rým ve ri le ri bül te - ni ne gö re, O cak a yýn da 470 mil yon do lar, Þu bat a - yýn da 691 mil yon do lar, Mart a yýn da 2 mil yar 832 mil yon do lar o lan u lus la r a ra sý doð ru dan ya tý rým gi ri þi, Ni san da 684 mil yon do lar dü ze yin de ger - çek leþ ti. Ge çen yý lýn O cak-ni san dö ne min de 2 mil yar 65 mil yon do lar o lan net doð ru dan u lus la r a ra sý ya tý rým gi ri þi (fi i li gi riþ), bu yý lýn ilk 4 a yýn da yüz de 126,5 ar týþ i le 4 mil yar 677 mil yon do la ra yük sel di. U lus la r a ra sý doð ru dan ya tý rým gi riþ le ri ka le min de yer a lan ser ma ye gi ri þi 2011 yý lý nýn ilk dört a yýn da top lam 6 mil yar 2 mil yon do lar o lur - ken, bu dö nem de 1 mil yar 765 mil yon do lar tu ta - rýn da ser ma ye çý ký þý kay de dil di. An ka ra / a a Ca rî a çý ðýn ka pan ma sý i çin bü yü me de fre ne ba sýl ma lý ÇOR LU Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (Çor lu TSO) ö ne - tim Ku ru lu Baþ ka ný Ýs ma il Gü le roð lu, ye ni ku ru la cak hü kü me tin ca rî a çý ðý ka pat mak i çin a ci len bü yü me de fre ne bas ma sý ge rek ti ði ni söy le di. e ni ku ru la cak hü - kü me tin, ül ke o la rak en bü yük so run lar dan o lan ca rî a çý ða mü da ha le et me si ge rek ti ði ni söy le yen Gü le roð lu, þun la rý kay det ti: Hü kü me ti miz, ön ce lik li o la rak ca rî a - çýk ko nu su nu e le al ma lý. Bu nun ö nü ne ge çe bil mek an - cak bü yü me de fre ne ba sý la rak ger çek le þir. a ni Hü kü - met, a ci len ca rî a çý ðýn ka pan ma sý i çin bü yü me de fre ne bas ma lý. Gü le roð lu, ül ke de ye ni bir fi nans man sý kýn tý - sý nýn ya þa na bi le ce ði ni be lir te rek, Ül ke de, ký sa va de de ol ma sa bi le or ta va de de ye ni bir fi nans man sý kýn tý sý ya - þa na bi le ce ði ni dü þü nü yo rum. Bu nun i çin de her ke sin da ha tem kin li ve bi linç li ha re ket et me si ge rek ti ði nin al tý ný çi zi yo rum de di. e ni ku ru la cak hü kü met ten iþ dün ya sý nýn bek len ti le ri ol du ðu nu i fa de e den Gü le roð - lu, þu bil gi le ri ak tar dý: Ül ke de, sa na yi ci miz yük sek ma li yet te ki e ner ji yi kul la ný yor. Sa na yi ci mi zin, a lý na cak ka rar lar ve ya pý la cak i yi leþ tir me ça lýþ ma la rý doð rul tu - sun da da ha u cuz e ner ji kul lan ma sý na yar dým e dil me li. Bu nun la bir lik te, sa na yi ci ye böl ge sel ya tý rým teþ vik le ri ge ti ri le rek ü re tim art tý rýl ma lý. Kü çük ve or ta öl çek li iþ - let me ler a çý sýn dan ba ký lýr sa bu iþ let me le re de Kal kýn ma A jan sý ve KOS GEB a ra cý lý ðýy la da ha et kin ve da ha ge - niþ kap sam lý des tek kre di le ri ve ril me li. Te kir dað / a a

12 12 ÝLAN se ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe etiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami aný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m eni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE ASA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy enimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SATILIK ARSA Arnavutköy 'de 250m 2, 300m 2 Caddede etrafý çevrili TL Arsalar Tekbir Gayrimenkul alova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL alova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden Toki karþýsýndan caddeye cepheli 650m 'e yarý peþin yarý vadeli hementapulu arsa Arnavutköy 'de Sahibinden elektriði, suyu mevcut yola cepheli Toki arazisi karþýsý 500m 'e yarý peþin yarýsý vadeli hemen tapulu arsa Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý arý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA Kamyonet BMC çift kapýlý tek kabin 3000'lik hürtürlü kamyon alýnýrsatýlýr. Merkez: MaltepeÞube: BaðcýlarÞube: GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu aný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih ZAÝ Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýpek Ceren Pýnarbaþý Erzurum Atatürk Üniversitesi öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.Fatih Mirac KADIKÖ 4. AÝLE MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/799 KARAR NO: 2011/8 Davacý Emine Semahat Çelik vekili Av. Mehmet Dönmez tarafýndan Davalý Mustafa Çelik aleyhine açýlan boþanma davasýnda yapýlan yargýlama sonucu; Türkiye'de Koyundere Beldesi Ulus Mah. Nenehatun Cad. N: 5/1 Menemen/ÝZMÝR adresinde olduðu bildirilen, adresi meçhul bulunan ve zabýtaca araþtýrýldýðý halde açýk adresi tespit edilemeyen Davalý MUSTAFA ÇELÝK'e Mahkememizce verilen kararýn ilânen tebliðine karar verilmiþtir. Davanýn KABULÜ ile, Ýzmir ili, Menemen ilçesi, Koyundere Beldesi cilt: 27 hane no: 175, BSN: 6'da nüfusa kayýtlý MÝRHASAN- HAAL oðlu, 30/04/1968 Bulanýk doðumlu MUSTAFA ÇELÝK (T C. NO: ) ile ayný hane BSN: 9'da nüfusa kayýtlý Asým - Safiye kýzý, 29/07/1965 Ýstanbul doðumlu EMÝNE SEMAHAT ÇELÝK (T.C.No: evlenerek Cide ilçesi, Kalafat mah 47. cilt, 29. hane 26. Sýradan gelme. KS. ÖZTÜRK) M.K. 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, müþterek çocuklarýn velayetlerinin anneye verilmesine, her bir çocuk için aylýk TL nafakaya, TL Maddi, TL Manevi tazminata karar verilmiþ olup; Mahkememizden verilmiþ olan 27/01/2011 tarih, 2009/799 Esas, 2011/ 8 karar sayýlý ilamýn davalýya ilanen tebliðine; Ýþ bu ilan yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün süre sonra davalýya teblið edilmiþ sayýlacaðý, Ýlan olunur. 30/05/2011 B: T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2003/771 E sas. 2009/117 Ka rar. Da va cý OR MAN GE NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ ve ki li Av. Þey da AL ÇIN KA A ta ra fýn dan tem - yiz e di len Mah ke me mi zin gün ve 2003/771 e sas, 2009/117 ka rar sa yý lý dos - ya sý tem yiz den dön mek le; ar gý tay 20. Hu kuk Da i re si nin ve 2011/6561 E sas, 2011/ /7619 ka rar sa yý lý i la mý i le dos ya kap sa mý na ka ra rýn da yan dý ðý ge rek çe ye uz man or man bi lir - ki þi ta ra fýn dan ke sin leþ miþ or man ka das tro ha ri ta sý na da ya lý o la rak yön te mi ne uy gun bi çim de ya pý lan uy gu la ma ve a raþ týr ma da çe kiþ me li ta þýn ma zýn kýs men or man ka das - tro su i çin de kýs men de dý þýn da ka lan yer ler den ol du ðu an la þýl dý ðý na ve ya zý lý bi çim de hü küm ku rul ma sýn da bir i sa bet siz lik bu lun ma dý ðý na gö re ye rin de gö rül me yen tem yiz i ti raz la rý nýn red di i le u sul ve ya sa ya uy gun o lan hük mün O NAN MA SI NA ka rar ve ril di ði, Ve ri len iþ bu ar gý tay i la mý nýn ad res le ri tes bit e di le me yen FA DÝ ME TUR HAN GÜ VEN DÝR - ME DÝ HA ER BA AK- NE CÝ HE ER BA (A DAR)'a teb li gat ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re Ý LA NEN TEB LÝÐ O lu nur. B: T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/692 KARAR NO: 2011/320 Mahkememize açýlan isim tashihi davasý gereðince; Mahkememizin yukarýda esas ve karar sayýlý ilamý ile Kastamonu Ýli, Pýnarbaþý Ýlçesi, Baþköy köyü, Cilt No: 2, Hane: 32, Bsn: 101'de nüfusa kayýtlý Ahmet Rýza ve eter kýzý, 03/10/1978 doðumlu T.C. No.lu HÜSNÝE MERT'in kayden HÜSNÝE olan adýnýn ARZU HÜSNÝE olarak tashihine karar verilmiþtir. Düzeltilerek ilan olunur. B: T. C. BAKIRKÖ 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/1008 E sas. KA RAR NO: 2011/1562 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Kýrk la re li i li, Vi ze il çe si, Ev ren cik mah/köy, 18 Cilt, 139 Ha ne no'da nü fu sa ka yýt lý, A li ve Ay þe'den ol ma, 27/02/1946 do ðum lu, FEV ZÝ E BÝ NA'ýn TMK 405. mad de si ge re ðin ce ve sa yet al tý na a lý na rak ken di si ne TMK 413. mad de si ge re ðin ce Kýrk la re li Ý li, Vi ze Ýl çe si, Ev ren cik mah/köy, 18 Cilt, 47 Ha ne no'da nü fu sa ka yýt lý, Ýs ma il ve Fev zi ye'den ol ma, 25/07/1969 do ðum lu, MER EM BA RAN VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sa yý: 2011/325 E sas. 10/06/2011 Mah ke me mi zin 27/05/2011 Ta rih, 2011/325 E sas, 2011/990 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le Ço rum i li, Kar gý il çe si, e ni Ma hal le si/kö yü nü fu su na ka yýt lý Be kir ve ýl dýz'dan ol ma 1992 do - ðum lu SÜ LE MAN UÐ RAÞ KAN'ýn ký sýt lan dý ðý ve ken di si nin Ba ba sý BE KÝR UÐ RAÞ - KAN'ýn VE LA E TÝ AL TI NA KO NUL MA SI NA da ir ka rar ve ril di ði, Ý lan o lu nur. B: DUURU Adana ili, Ceyhan Ýlçesi, umurtalýk Serbest Bölge'de Kutlucan Çimento apý ve Madencilik San. Tic. A.Þ. tarafýnda yapýlmasý planlanan "Çimento tesisi için" Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) önetmeliði 'nin 9. Maddesi gereðince aþaðýda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili olarak halký bilgilendirmek, görüþ ve önerilerini almak üzere "HALKIN KATILIMI TOPLANTISI" yapýlacaktýr. Tüm Halkýmýz Davetlidir Toplantý eri : Belediye Kahvehanesi Tarih : Saat : 10:30 Adres : Sarýmazý Beldesi, Adana BÝLGÝ VE ÝRTÝBAT ÝÇÝN ADANA ÝL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜÐÜ Valilik Binasý D Blok Kat: 3 Seyhan/ADANA Tel: Faks: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇEVRE ÖNETÝMÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Söðütözü Cad. No: 14/E Beþtepe-ANKARA Tel: Fax: KUTLUCAN ÇÝMENTO API VE MADENCÝLÝK SAN. TÝC. A.Þ. Arabayataðý Mah. Çýnarönü Cad. No: 161 ýldýrým - BURSA Tel-Fax: KUZE ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ VE DANIÞMANLIK LTD. ÞTÝ. Fetih Mah. Tahralý Sok, Tahralý Sitesi, Kavakyeli Apt. No. 7B/11 Ataþehir-Ýstanbul Tel: Fax: Mail: B: T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sa yý: 2010/726 E sas. 09/06/2011 Ga zi os man pa þa 1. As li ye Hu kuk Mah ke me si nin 24/02/2011 ta rih 2010/726 e sas, 2011/123 sa yý lý ka ra rý i le Si irt i li, Þir van il çe si, Ý kiz ler C: 22 H: 44 Bsn: 71'de, nü fu sa ka yýt lý Meh met Can i le Gü li'den ol ma 05/02/1997 do ðum lu Sa it a ðýz'ýn Sa it o lan is mi nin Mu ham met Se yit o la rak ve Bsn: 73'de nü fu sa ka yýt lý Meh met i le Gü li'den ol ma 17/01/2001 do ðum lu Ka der a ðýz'ýn nü fus ta Ka der o lan is mi nin Ley la Nur o la rak tas hi - hi ne ve nü fu sa tes ci li ne ka rar ve ril miþ tir. Ý lan o lu nur. B: T. C. KARTAL 2. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No : 2011/29 GEREKÇELÝ KARAR Karar No : 2011/261 HÜKÜM: ukarýda izah edilen nedenler ile; 1- Davanýn KABULÜNE, Sivas ili, Ýmranlý Ýlçesi, Gelintarla köyü, C: 48 H: 3 BSN: 84'de nüfusa kayýtlý davacý Recep kýzý, Lebibe'den doðma, 01/01/1991 Kadýköy doðumlu T.C nolu Beyaznur ýldýrým'ýn Beyaznur olan adýnýn Beyzanur olarak nüfus kütüðünde DÜZELTÝLMESÝNE, karar verilmiþtir. 28/04/2011 B: T. C. ÞÝÞLÝ 5. SULH HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/1479 E sas. Si irt Ý li, Ay dýn lar il çe si, Ý kiz bað lar kö yü, Cilt No: 52 Ha ne no: 40'da nü fu sa ka yýt lý bu - lu nan Ýs ma il i le E mi ne'den ol ma 1953 do ðum lu Be di a Çe kiç'in ve sa yet al tý na a lýn ma sý - na, ken di si ne, Van i li, Mer kez Ýl çe si, Se lim bey Ma hal le si, Cilt no: 13 Ha ne No: 591'de nü - fu sa ka yýt lý bu lu nan Ce lil i le Sab ri ye'den ol ma 1979 do ðum lu Si bel O va'nýn va si o la rak ta yi ni ne ka rar ve ril miþ tir. Ý la nen du yu ru lur. 13/05/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/774 Esas. KARAR NO: 2011/1031 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Sivas ili, Zara ilçesi, Sedille Köyü nüfusuna kayýtlý Seyfettin ve Cemile'den olma, 1932 doðumlu KA- MAK EMÝNE KAVAK hacir altýna alýnarak, kendisine Rize ili Merkez ilçesi Býldýrcýn Köyü nüfusuna kayýtlý Kemal ve Kaymak Emine'den olma, 1969 doðumlu MELÝHA TEMÝZEL VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 13/06/2011 B: KOCAELÝ PÝKNÝÐÝNE DÂVET Geleneksel pikniðimiz 26 Haziran 2011 PAZAR günü BAHÇECÝK DAMLAR Mahallesinde yapýlacaktýr. DÂVETLÝSÝNÝZ Ýzmit - Gölcük yolu üzerinde BAHÇECÝK sapaðýndan girip m yukarýda Damlar sapaðý (sola) girince m ileride saðda piknik alanýný göreceksiniz. (eni Asya ve Çamlýk Vakfý levhalarý olan yer.) Organize: eni Asya Ýzmit Temsilciliði Ýrtibat Rýdvan Ercan : Salih Çökren : Mahmut Çökren : TAZÝE Aðabeyimiz Þevket Özbey'in babasý, Hüseyin ve usuf Özbey'in amcasý, Ahmet Turan ve Ekrem Özbey'in dedesi Abuzer Özbey'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Malatya eni Asya Okuyucularý TAZÝE Mersin cemaatinden muhterem kardeþimiz Bekir Kara'nýn annesi salihat-ý nisvandan Emine Kara'nýn vefatýný teessürle öðrendik, Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Konya eni Asya Okuyucularý T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/844 E sas. KA RAR NO: 2011/995 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý yazýlý ka ra rýy la, Kas ta mo nu i li, Do - ðan yurt il çe si, Dü za ðaç Kö yü nü fu su na ka yýt lý Meh met ve Hav va'dan, 1984 do ðum lu KE MAL A DA TE PE ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý Meh met ve Me lek'den ol ma, 1964 do ðum lu MEH MET A DA TE PE'nin VE LA E TÝ AL TI NA A LIN - MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 10/06/2011 B: 40131

13 AÝLE - SAÐLIK 13 HUZURUN KANAÐI AÝLE ASAGEM'ÝN ARAÞTIRMASINA GÖRE, AÝLE BAÐLARI, TOPLUMUN HUZUR VE BARIÞIN KORUNMASINDA, SEVGÝ VE KARDEÞLÝK DUGULARININ VE "BÝZ" BÝLÝNCÝNÝN GELÝÞMESÝNDE BELÝRLEÝCÝ ROL ONUOR. AÝLE ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü nün (ASA- GEM) araþtýrma sonucu: Aile baðlarý, Türk toplumunda huzur ve barýþýn korunmasýnda, sevgi ve kardeþlik duygularýnýn ve Biz bilincinin geliþmesinde oldukça belirleyici bir rol oynamaktadýr... Sosyal Ekonomik Araþtýrmalar Merkezi (SE- KAM), ASAGEM in Ailenin Sorunlarý ve Çözümler konulu araþtýrma sonuçlarýný açýkladý. Günümüz toplumlarýnýn en belirgin özelliðinin deðiþim olgusu olduðu vurgulanan açýklamada, kýrsal alanlardan þehirlere göç sürecinin özellikle son yarým yüzyýllýk dönemde hýzlandýðý belirtilerek, 1950 yýlýnda nüfusun yaklaþýk yüzde 75 i kýrsal kesimde, yüzde 25 i þehirlerde yaþarken, bugün þehirli nüfusun yüzde 75 e ulaþtýðý ifade edildi. Son otuz yýllýk dönemde bilgi ekonomisinin geliþmesi ve kitle iletiþim araçlarýnýn yaygýnlaþmasýnýn yeni bir deðiþim sürecini de baþlattýðýna dikkat çekilen açýklamada þöyle denildi: Bu süreçle birlikte aile yapýsýnda ve fonksiyonlarýnda bazý deðiþmeler yaþanmaktadýr. Ülkemizde yaptýðýmýz araþtýrmalar ve çalýþmalarda aile kurumunun; neslin devamýndan aile üyelerine saðladýðý manevî desteðe, nesiller arasý deðer aktarýmýndan aile üyeleri arasýndaki ekonomik desteðe kadar birçok temel fonksiyonunu halen sürdürdüðünü görüyoruz. Ýstanbul / eni Asya Toplumun yüzde 80'den fazlasý kuvvetli iletiþimi olan sosyal iliþkileri birlikte kuran çekirdek aile yapýsýný gösteriyor. TOPLUMUN ÜZDE 94 Ü AÝLESÝLE BÝRLÝKTE AÞIOR TOPLUMUMUZUN yüzde 94 ünün ailesiyle birlikte yaþadýðý görülmektedir. Geriye kalan yüzde 6 lýk kesimin önemli bir bölümünü de iþ veya eðitim dolayýsýyla geçici bir süre için ailesinden uzakta ya da tek baþýna yaþayanlar oluþturmaktadýr tarihli Aile apýsý Araþtýrmasý nýn sonuçlarýna göreyse toplumumuzun yüzde 80 den fazlasý kuvvetli iletiþimi olan, düzenli olarak bir arada zaman geçiren, sosyal iliþkileri birlikte kuran çekirdek aile yapýsý göstermektedir. Ayrýca anne-baba ve çocuklarýn dýþýnda kalan akrabalýk iliþkileri de, çekirdek ailedeki kadar yakýn sürdürülmektedir. ani toplumumuz geniþ aile aðýna sahip çekirdek ailelerden oluþmaktadýr. ine ayný araþtýrma kapsamýnda bireylerin aileleriyle ilgili mutluluk algýsý ölçülmüþ ve yüzde 78 lik bir kesimin kendi ailesini mutlu olarak deðerlendirdiði görülmüþtür. Aile baðlarý, Türk toplumunda huzur ve barýþýn korunmasýnda, sevgi ve kardeþlik duygularýnýn ve Biz bilincinin geliþmesinde oldukça belirleyici bir rol oynamaktadýr... Ses kýsýklýðý deyip geçmeyin UZMANLARA göre, çeþitli sebeplere baðlý olarak ortaya çýkabilen ses kýsýklýðý, ciddî hastalýklarýn habercisi olabiliyor. Bir insanýn normalde her zaman çýkardýðý sesten farklý ses çýkarmasýna genel olarak ses kýsýklýðý dendiðini hatýrlatan uzmanlar, ses kýsýklýðýnýn en sýk görülen sebebinin üst REFLÜ 1. SIRADA KLÝMALI veya basýnçlý ortamlarýn da ses kýsýklýðýna sebep olabileceðine iþaret eden Dr. Özcan, ses kýsýklýðýna yolaçan hastalýklarýn baþýnda reflünün geldiðine dikkat çekti. solunum yolu enfeksiyonlarý olduðunu belirtiyor. Bursa Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Özcan Akan, üst solunum enfeksiyonu yaþayan kiþinin, ses tellerine doðru akýntýsý olduðu için öksürmek zorunda kaldýðýný vurguladý. Dr. Akan, Öksürük travmasý, seste daha çabuk yorulmayý getirdiði için ses kýsýklýðýna yol açan baþlýca sebeplerden biridir. Sesini yoðun kullanmak zorunda olan kiþiler özellikle bol su içmelidir dedi. Bursa / cihan Son yapýlan araþtýrmalar çarpýcý sonuçlar ortaya koydu. Televizyonu kapat, uzun yaþa ABD DE yapýlan bir araþtýrmaya göre, televizyon karþýsýnda uzun süre geçirenler, daha fazla ölüm, diyabet ve kalp rahatsýzlýðý riski taþýyor. Harvard Üniversitesi Halk Saðlýðý Bölümünden Frank Hu baþkanlýðýndaki araþtýrmacýlarýn çalýþmasý, televizyon baþýnda günde geçirilen 2 saatin bile saðlýk üzerinde belirgin bir etkisinin bulunduðunu ortaya koydu. Amerikalýlarýn günde ortalama 5 saat, Avustralya ve bazý Avrupalýlarýn 3,5-4 saat televizyon seyrettiklerini kaydeden Hu, Mesaj basit. Televizyon seyretme süresini kýsaltmak, oturarak vakit geçirme alýþkanlýðý ile diyabet ve kalp hastalýklarý riskini azaltmanýn önemli bir yolu dedi. Hu, televizyon karþýsýnda uzun süre oturanlarýn, sadece daha az hareket etmediklerine, büyük ihtimalle saðlýksýz gýdalar tükettiklerine iþaret etti. Hu ile ekibinin yaptýðý son çalýþmada da televizyon süresi ile hastalýklar arasýndaki baðlantýya iliþkin baþka 8 araþtýrmanýn deðerlendirmesi yapýldý ve toplamda 200 bini aþkýn kiþi, ortalama 7-10 yýl izlendi. Son çalýþmada, insanlarýn günlük her 2 saatlik televizyon izleme sürelerinin diyabet riskini yüzde 20, kalp rahatsýzlýklarý riskini yüzde 15, ölüm riskini de yüzde 13 arttýrdýðý orta kondu. Bu sonuçlara dayanarak, 100 bin kiþilik bir grup arasýnda televizyon izleme süresinin günde 2 saat azaltýlmasýyla yýlda yeni 175 diyabet vakasýnýn, 38 ölümcül kalp damar hastalýklarý vak'asýnýn ve 104 erken ölümün önlenebileceði tahmininde bulunuldu. Çok televizyon seyredenlerin, beslenme ve fiziksel hareket açýsýndan daha az televizyon seyredenlerden farklý olduðunun gerçekliði vurgulandý. New ork / aa MANGAL NASIL APILMALI? MANGAL yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanýn kömürün iyice yanmýþ olmasý olduðunu dile getiren ücesan, þunlarý kaydetti: Et mangalda piþirilecekse öncelikle ateþin kor haline gelmesini beklemek gerekiyor. Daha sonra da et, sebze ya da ne piþirilmek isteniyorsa ateþten en az 15 santimetreden uzak mesafeye yerleþtirilmeli. Böylelikle etin yavaþ yavaþ piþirilmesi saðlanmýþ olur. Kýrmýzý et de en az diðer et gruplarý gibi doðru þekilde piþirilerek güvenle tüketilebilir. Burada zararlý olan yöntem etin çok hýzlý piþmesi. Ýkincisi ise etten düþen yaðýn kömürde yanarak okside olmasý ve bir þekilde tekrar ete yapýþmasý olarak belirleniyor. Bu nedenle yaðlý et veya köfteler yerine, daha az yaðlý olan etlerin ve geleneksel usulle hazýrlanmýþ sucuðun tercih e- dilmesi ve yaðýn ateþe damlamasýnýn engellenmesi önemli. Bu bakýmdan sulu, elektrikli mangallar da tercih e- dilebilir. Ancakburadadaetveýzgaraarasýndakimesafenin15santimetreolarakkorunmasýgerekiyor. ETBÝR Baþkaný ücesan, mangal ve kýrmýzý etin doðru piþirme yöntemi kullanýldýðýnda zararlý olmadýðýný söyledi. Suçlu mangal deðil piþirme yöntemi ET Üreticileri Birliði (ETBÝR) önetim Kurulu Baþkaný Ahmet ücesan, mangal ve kýrmýzý etin doðru piþirme yöntemi kullanýldýðýnda zararlý olmadýðýný ifade ederek, Dikkat edilmesi gereken sadece doðru ürünü, doðru usulle piþirmek. Et mangalda piþirilecekse öncelikle ateþin kor haline gelmesini beklemek gerekiyor. Daha sonra da ne piþirilmek isteniyorsa ateþten en az 15 santimetreden uzak mesafeye yerleþtirilmeli dedi. ücesan, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte piknik sezonu açýldýðýný, pikniðin vazgeçilmezlerinden olan mangal keyfinin de baþladýðýný belirterek, mangalýn keyif olarak kalmasý için piþirme kurallarýna dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Piknik ve mangal keyfinin Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasý olduðunu vurgulayan ücesan, Son dönemde saðlýða dair uyarýlarda yine kýrmýzý etin sezon gereði mangal eþliðinde baþ rolü aldýðýný görüyoruz. Bu uyarýlara göre suçlu mangal mý, kýrmýzý et mi anlamak güç. Aslýnda hiçbiri. Dikkat edilmesi gereken sadece doðru ürünü, doðru usûlle piþirmek diye konuþtu. Etlerin uygun þartlarda hazýrlanmamasý, bekletilmemesi, iyi piþirilmemesi, yanlýþ þekilde piþirilmesinin sadece mangal için deðil, bütün tüketim a- lýþkanlýklarýnda göz önünde bulundurulmasý gerektiðini ifade eden ücesan, yüksek ý- sýya maruz kalmýþ yiyeceklerin saðlýk açýsýndan riskli olduðunu vurguladý. Ýstanbul / aa Bunamak istemiyorsanýz yürüyün! NÖROLOJÝ uzmanlarý, Alzheimer ve felç sonrasý bunamaya maruz kalmak istemeyenlere haftada 4 gün yürümeyi, Akdeniz diyetiyle birlikte bol bol balýk tüketmeyi öneriyor. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Týp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Çaðatay Öncel, bunamanýn Alzheimer ve felçle gelebilen bir hastalýk olduðunu söyledi. Ýnmenin beyin damar hastalýklarýna karþý geliþen ani baþlangýçlý, kiþinin vücudunda nörolojik bulgu oluþturan bir rahatsýzlýk olduðunu ifade eden Öncel, þunlarý söyledi: Ýnme bir anlamda kuvvetsizlik mânâsýna geliyor, görme, iþitme, anlama bozukluðuyla da seyredebiliyor. Bu hastalýðýn mevsime baðlý olarak deðiþkenlik gösterdiðini söylemek güç. Dünyada bununla ilgili çok geniþ çaplý araþtýrmalar yapýlmýþ, mevsimsel olarak bir iliþki tesbit edilmemiþ. Ama Ýngiltere, Japonya, Asya ülkelerinde yapýlan araþtýrmalarda kýþýn felçli hastalarýn sayýsýnda artýþ yaþandýðý belirlenmiþ. Beyin damar hastalýklarýný tetikleyen bazý faktörlerin varlýðýna deðinen Öncel, 55 yaþýndan yukarý kiþilerde her 10 yýlda bir beyin damar hastalýklarý 2 kat artýyor. Erkeklerde, siyah ýrkta ve ailesinde felç görülenlerde daha fazla görülüyor diye konuþtu. Denizli / aa SON yýllarda yaygýnlaþan bebek ve çocuk egzamasýnýn en önemli sebeplerinin baþýnda a- lerjenlerin ve hijyene verilen önemin artmasýnýn geldiði belirtiliyor. (CBÜ) Dermatoloji A- nabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Serap Öztürkcan, kýrmýzý ve genellikle çok kaþýntýlý ve pul pul döküntüyle belirgin bir deri iltihabý olan egzamanýn son yýllarda bebeklerde ve çocuklarda görülme sýklýðýnýn arttýðýný söyledi. Bu artýþýn sebebine iliþkin, Prof. Dr. Öztürkcan, þunlarý anlattý: Aslýnda bebek egzamalarý endüstrileþmiþ toplumlarýn sorunuydu ve biz Türkiye de çok fazla olduðunu düþünmüyorduk. Ancak son yýllarda oldukça arttý. Bunun nedeni, alerjenlerin artmasý, hijyene verilen önemin artmasýdýr. Korunma hipotezi diye bir þey var. Korundukça daha çok bebek egzamasý çýkýyor. Annelerin bebeklerini sürekli sakýnmasý, çevreden, doðal þartlardan sakýnmasý, koruyarak büyütmesi ters etki yapýyor. Çocuk bu alerjenlerle karþýlaþmasý gerekirken karþýlaþamýyor. Daha sonra karþýlaþtýðýnda da vücut buna tepki veriyor. Dünyanýn, yaþadýðýmýz ortamýn deðiþmesiyle alerjenlerin artmasý da bir diðer etken. Ýzmir / aa HAFTADA 2 GÜN BALIK TÜKETÝN HÝPERTANSÝON ve þeker hastalýðýnýn beyin ve damar hastalýklarýna sebep olan hastalýklarýn baþýnda geldiðini belirten Doç. Dr. Öncel, Beyin ve damar hastalýklarýndan kurtulmak için sakin, stressiz bir yaþam sürmek gerekiyor. Fizik egzersizlerinden uzak kalmak beyin hastalýklarý için ciddî bir risk faktörü. Sigara ve aþýrý alkol alýmý bu hastalýklara dâvetiye çýkarýr þeklinde konuþtu. Beyin ve damar hastalýklarýndan korunmanýn mümkün olduðunu bildiren Öncel, hastalýklardan korunmak için yapýlmasý gerekenleri þöyle sýraladý: Tansiyonu kontrol etmek ve az tuzlu yemek lâzým. Meyve ve beyaz et tüketimi hastalýðý önler. Haftada 2 gün balýk tüketmek gerekiyor. Alzheimer ve felç sonrasý meydana gelen bunamalardan kurtulmak istiyorsanýz, haftada 4 gün yürüyün. Biz hastalarýmýza 5 dakika yürüyüþ öneriyoruz.ürümenin þekerden, damarlarda yað tabakasýndan koruduðu da tesbit edildi. Hijyenin de fazlasý zarar KRONÝK HALE GEÇEBÝLÝOR DERMATOLOGLARIN çok erken dönemde egzamayý tanýyýp, diðer hastalýklar yönünden de hastayý takibe almasý ve pediastristlerle iþbirliðine gitmesi gerektiðine iþaret eden Öztürkcan, þunlarý söyledi: Tabi ki tedavi edilir bir hastalýk. Ama tamamen geçirebiliyor muyuz? Bir kýsmýný... Dönem dönem inceliyoruz egzamayý. Çocukluk döneminde iyi tedavi edilirse, hekim-aile iþbirliðiyle çocuk gerçekten uzak durmasý gereken maddelerden uzak duruyorsa, aile yapýlmasý gerekenleri yapýyorsa, büyük bir kýsmý düzelebiliyor. Ama bir kýsmý devam edip kronik hale geçebiliyor.

14 14 SPOR ATLETÝCO MADRÝD GUÝZA'I DÜÞÜNÜOR ÝSPANOL EKÝBÝNÝN FORVETTE ÝSTEDÝÐÝ FUTBOLCULARI ALAMA- MASI DURUMUNDA ALTERNATÝF OLARAK FENERBAHÇE'DEN DANÝEL GUÝZA'I TRANSFER ETMEK ÝSTEDÝÐÝ ÝLERÝ SÜRÜLDÜ. Guiza, geçen sezon F.Bahçe'de 4 maç forma giyebildi. Ýnter'denKaka'ya 30milyonavro ÝSPANOL spor gazetesi Marca, Ýtalya'nýn FC Ýnter kulübünün, Kaka için Real Madrid'e 30 milyon avro teklif ettiðini ileri sürdü. Marca'nýn haberinde, Ýnter'in teknik direktörü Leonardo Araujo'nun ö- zellikle Kaka'yý istediði, kulüp baþkaný Massimo Moratti'nin de en büyük rakipleri Milan'a karþý bir süpriz yapmak için Kaka'yý almaktan yana olduðu ifade edildi. Ýspanyol gazetesi, Real Madrid'in Kaka için 30 milyon avroluk teklifi az bulduðunu ve 40 milyon avro istediðini yazarken, Madrid yönetiminin, ''67 milyon avroya Milan'dan alýnan Kaka'dan zarar edeceðimize takýmda kalýr daha iyi'' yönünde düþündüðünü iddia etti. Kaka'nýn ise yakýn çevresine ýsrarlý bir þekilde, ''Real Madrid'den bir yere gitmiyorum. Burada kalýp, kupa kazanmak istiyorum'' diye konuþtuðu bildirildi. ÝSPANOL spor gazetesi AS, Atletico Madrid'in forvetini güçlendirmek için istediði futbolcularý alamamasý durumunda alternatif olarak Fenerbahçe'den Daniel Güiza'yý transfer etmek istediðini yazdý. Atletico Madrid'in Espanyol'dan Osvaldo'yu istediði ancak 20 milyon avroluk bonservis bedeli talep edilmesi nedeniyle yeni opsiyonlara yöneldiði belirtilirken, Villarreal'den Nilmar ve Fenerbahçe'den Güiza, yeni alternatifler olarak gösterildi. Atletico Madrid'in Brezilyalý Osvaldo için Valera, Raul Garcia ve Diego Costa gibi futbolcularýný gözden çýkarmaya hazýr olduðu iddia edilse de bu ismlerin Espanyol'un aradýðý futbolcular olmamasýnýn transferi daha da zora soktuðu kaydedildi. Guss Hiddink Arda Turan Atletico Madrid'in ikinci gözdesi olan Brezilyalý Nilmar için de Villarreal'in en az 20 milyon avro talep ettiði söylenirken, mevcut durumda en iyi alternatif olarak Güiza'nýn kaldýðý ileri sürülüyor. Ýspanyol gazetesinde yapýlan yorumlarda, Güiza'nýn geçen sezon Fenerbahçe'de sadece 4 maç oynamasýnýn göstereceði performans açýsýndan þüphe meydana getirdiði belirtildi. Atletico Madrid'in yeni teknik direktörü Gregorio Manzano'nun Güiza'yý sezonunda Mallorca'da çalýþtýrmasý ise olumlu bir not olarak vurgulandý. Arjantinli Kun Agüero'nun takýmdan ayrýlmasý büyük ihtimal olarak gösterilen Atletico Madrid'de kesin bir forvet alýnmasý bekleniyor. Hiddink, Arda'yý Chelsea'ye götürüyor ÝNGÝLTERE Premier League takýmlarýndan Chelsea'nin menajerliðe getirmek istediði Guus Hiddink'in, beraberinde Galatasaraylý Arda Turan'ý da Londra ekibine götüreceði iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener'in dün baþkanlýða aday olmayacaðýný açýklamasýnýn ardýndan Hollandalý teknik adamýn Chelsea'nin baþýna geçme ihtimalinin daha da arttýðýný yazan Daily Mirror gazetesi, Hiddink'in beraberinde milli futbolcu Arda Turan'ý da Chelsea'ye götüreceðini ileri sürdü. Gazete, ''Maviler''in Arda Turan'ý kadrosuna katmak için 18 milyon sterlinin yaný sýra 28 yaþýndaki Portekizli sað bek Jose Bosingwa'yý da vermeyi teklif e- deceðini kaydetti. Beko Basketbol Ligi play-off final serisi 5. maçýnda deplasmanda Fenerbahçe Ülker'i yenerek, seride durumu 3-2'ye getiren Galatasaray Cafe Crown'da galibiyetin sevinci yaþanýyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Potada yýlýn finalinde BÝLETLER TÜKENDÝ Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker arasýndaki serinin 6. maçýnýn biletleri tükendi. Karþýlaþma Cuma akþamý Abdi Ýpekçi'de saat 20.00'de oynanacak BEKO Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker arasýnda 17 Haziran Cuma günü oynanacak final serisinin 6. maçýna, sarýkýrmýzýlý taraftarlar yoðun ilgi gösterdi. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmanýn biletleri, 'Biletix'ten satýþa sunulduktan bir saat sonra tamamen tükendi. Galatasaray Kulübü, biletlere yoðun ilgi gösteren sarýkýrmýzýlý taraftara teþekkür etti. Fenerbahçe Ülker'de, Beko Basketbol Ligi play off final serisinin 5. maçýnda Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Cafe Crown'a karþý 72-71'lik skorla alýnan yenilginin üzüntüsü yaþanýyor. Fenerbahçe Ülker Þube Direktörü Nedim Karakaþ, maçta istedikleri basketbolu oynayamadýklarýný belirterek, konsantrasyon sýkýntýsý yaþamaktan þikayetçi oldu. enilmelerine ve serinin 3-2'ye gelmesine raðmen avantajýn hala kendilerinde olduðunu vurgulayan Karakaþ, serinin son maçýnda ortaya çýkan atmosferin çok güzel olduðunu dile getirdi. Galatasaray Kulübü Basketbol Þube Sorumlusu Hakan Üstünberk, serinin dördüncü maçýndan sonra takýmlarýnýn mücadeleden asla vazgeçmeyeceðini söylediðini hatýrlatarak, ''Biz inanarak oynuyoruz. Ýyi mücadele ediyoruz. Son topa kadar oynuyoruz. Oynamaya devam edeceðiz. Umarým þampiyonluðu da biz kazanýrýz'' dedi. Hakan Üstünberk, Galatasaray taraftarýnýn, 17 Haziran Cuma günü final serisinin 6. maçýnýn oynanacaðý Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nu dolduracaðýndan emin olduðunu kaydetti.

15 DÝZÝ 15 ZENEP ÇAKIR -2- OSMANLI HAREMÝNDE CARÝELÝK Os man lý ev li lik sis te min de çað da þý dev let ler de kö le le re ya pý lan mu a me le le ri gö zö nün de bu lun du ra rak as lýn - da ö vü nül me si ge re ken bir sis te mi ö zür be yan e der - ce si ne a çýk la ma ya ça lýþ mak ay rý bir ga ra bet tir. Ken di kan la rýn dan can la rýn dan o la ný bi le ye te rin ce soy lu bul ma yan Ýn gi liz a ris tok - ra si sin de, söz ge li mi; Hint li bir ge lin ör ne ði ne rast la mak ne re - dey se im kân sýz ol sa da yüz ka ra sý bir þey gi bi al gý la nýr. Hal bu ki Os man lý da ki bu uy gu la ma, ev li li ði soy üs tün lü ðü ne da yan dýr - ma dý ðý i çin, bir a ris tok rat sý ný fýn or ta ya çý ký þý ný en gel le di ði gi bi, Türk ka nýn dan ol ma þar tý a ran ma dý ðý i çin de da mar lar da yer le - þen ýrk çý lý ða pan ze hir dir. Hat ta i þin da ha il ginç ta ra fý, pa di þa hýn (ço ðu nun) ken di si nin de ni ha ye tin de bir kö le nin oð lu ol ma sý, sa ray lar da ki kö le ve ca ri ye ler le il gi li na sýl mer - ha me te ve hak ka ni ye te da ya nan ku ral la rýn te sis et ti ði ni an la ma ya ye ter de ar tar bir se bep tir. Her hal de a sýl me - rak e dil me si ge re ken þey, pa di þa hýn ca ri yey le ev len me si de ðil, ca ri ye nin pa di þah la ev le ne bil me si dir. Sa ra ya gel - di ðin de pa ra sýz, pul suz, a sa let siz, a i le siz, hür ri ye ti bi le ol ma yan bir e si re nin na sýl o lup da pa di þa hýn e þi, ço - cuk la rý nýn an ne si, i le ri de i se tah ta çý kan ço cu ðun dan ö tü rü va li de sul tan ün va nýy la yu ka rý da sö zü ge çen kra li çe E li za beth a ya rýn da dev ri nin kra li çe si ha li ne ge - le bil di ði dir. a da yi ne o meþ hur di zi de a dý ge çen ve bir Rum ba lýk çý nýn oð lu o lan kö le Par ga lý Ýb ra him in dev le tin en ih ti þam lý za ma nýn da baþ ba kan lýk ve pa - di þa hýn kar de þiy le ev len di ri le rek da mat lýk ün va ný nýn ve ril me siy le, Ve zi r-i  zam Da mat Mak bul Ýb ra him Pa þa o la bil me si dir. Os man lý dev let ge le nek sis te mi a sa le te de ðil, ka bi - li ye te ve sa da ka te bað lý bir yük sel me e sa sý na da yan - mýþ týr. Ha rem teþ ki lâ týn da ki hi ye rar þi nin te me lin de de bu man týk ha kim dir. Kö le li ðin sa na yi leþ me ön ce si top lum lar da in san e - me ði ne da ya lý iþ gü cü ih ti ya cýn dan doð du ðu nu bi li yo - ruz. Do la yý sýy la hiz me tin ge rek ti ði her yer de hiz met - kâr o la rak kö le le rin is tih dam e dil di ði es ki me de ni yet - le rin bir u zan tý sý o la rak Os man lý Sa ra yý nda ça lý þan per so ne lin te me li ni de ca ri ye ler ve kö le ler o luþ tu rur. Os man lý Sa ra yý na ge ti ri len ca ri ye ler, ya Ký rým Han - la rý nýn em riy le Rus top rak la rý na ya pý lan a kýn la rýn so - nu cu e sa ret yo luy la (Hür rem Sul tan ör ne ði) ve ya hut Ce za yir kor san la rý nýn Ve ne dik A da la rý na yap týk la rý bas kýn lar (Nur ba nu ve Sa fi ye Sul tan lar) so nu cu sa ra - ya he di ye e di len ler, ya da Bal kan halk la rý nýn a þý rý fa - kir lik ten ve bit me yen kar ga þa lar dan ö tü rü ken di rý za - la rýy la ba ri bun la rýn ca ný kur tul sun de yip e sir ci le re ver dik le ri kýz lar dan o lu þur du. 19. yüz yýl da kö le ti ca - re ti ni ya sak la yan ka nun la rýn çýk ma sý sa ray da ki ca ri - ye le rin sta tü sü nü de ðiþ ti re cek tir. Bu se fer de ha ne da - na ve ha li fe sul ta na bað lý lýk gös ter ge si o la rak soy lu Çer kez ve Ab ha za a i le le ri kýz la rý ný ve rir ler di. 1 Hür ri - yet ten ca ri ye li ðe bu ge çi þi i se bü yük bir ký vanç kay na - ðý o la rak gö rür ler, ha ne dan la ak ra ba lý ðý ken di le ri i çin bü yük bir lü tuf sa yar lar dý. Sul tan 2. Ab dül ha mid in eþ le rin den Müþ fi ka Ka dý ne fen di, Pey ves te ve Fat ma Pe send Ha ný me fen di ler soy lu Ab haz a i le le ri ne men - sup tu lar. Ley la Aç ba nýn, Bir Çer kez Pren se si nin Ha - rem Ha tý ra la rý ki ta býn da, ha re me in ti sa býn ay rýn tý la rý ve ha rem ka dýn la rý nýn ken di or tak la rý na kar þý tu tum - la rý en in ce te fer ru at la rýy la an la týl mak ta dýr. Ah met Ak gün düz ün Os man lý da Ha rem ad lý e se - rin den is ti fa de ve ö zet le; ca ri ye bu gün kü an lam da bir þir ke tin çe þit li de part man la rýn da ve ya zen gin köþk ler de ya da da ha bü yük dü þün dü ðü müz de me se lâ Çan ka ya Köþ kü nde ça lý þan ka dýn hiz met li le rin o dö nem de ki kar þý lý ðý dýr. Sa ra yýn çe þit li ka de me le rin de hiz met kâr o - la rak ça lý þan bu ca ri ye le rin gün lük yev mi ye cet vel le ri per so nel rüt be si ni gös ter me si a çý sýn dan çok ö nem li dir. De re ce le ri ne gö re a ce mi ler, ca ri ye ler, kal fa lar, us ta lar þek lin de hiz met ve ren ve sa ray ça ma þýr la rý nýn yý kan ma - sý, ha ma mýn ya kýl ma sý, þeh za de le rin ba ký mý, pa di þah ka dýn ve kýz la rý nýn hiz met le ri gi bi bir e ve a it ne ka dar iþ var sa üst le nen bu ça lý þan gu ru bu nun, pa di þa hýn a i le si ol ma gi bi bir du rum söz ko nu su de ðil dir. Bun lar ya ken di le ri gi bi kö le o lan En de run per so ne liy le ya da ha rem dý þýn da halk tan say gýn kim se ler le ev len di ri lir ler, kýs me ti çýk ma yan lar i se ö mür bo yu sa ray da va zi fe si ne de vam e der. Top ka pý Sa ra yý nda çeþ me si bu lu nan Def-i gam Ket hu - da Ha tun ör ne ðin de ol du ðu gi bi... Ha rem gi riþ ka - pý sý nýn üs tün de, Ey Al la hý mýz ve ey bü tün ka pý la rý a çan Rab bi miz bi ze de en ha yýr lý ka pý la rý açver du â sý nýn yer al ma sý bi le bu gö rev li le - rin kayd-ý ha yat þar týy la sa ray da tu tul - ma dý ðý nýn is ba tý dýr. E sir lik sü re si do - lup da sa ray dan ay rýl mak ve ya ev len mek is te yen ca ri ye ler a - zad e di lir di ki; bu na çe rað e dil me de nir di. Bu na ör nek o la rak as lî gö rev le ri ha - rem nö bet çi li ði ve ge - nel te miz li ðin den so rum lu ol ma la rý o - lan kal fa la rýn is te - dik le ri hal de sa ray - dan na sýl çe rað e - dil di ði ni, a dý ge çen e ser den ta kip e de - Dip Osmanlý devlet gelenek sistemi asalete deðil, kabiliyete ve sadakate baðlý bir yükselme esasýna dayanmýþtýr. Harem teþkilâtýndaki hiyerarþinin temelinde de bu mantýk hakimdir. lim; Bay ram lar da ve ya kan dil ler de bir kâ ðý da ku lun is te di ði mu rad, ih san e fen di miz dir ya zar, al tý ný im za - la yýp gö rü ne cek bir ye re ko yar dý. Bir da ha e fen di si ne gö rün me mek i çin o da sý na ka pa nýr dý. Bu nun ü ze ri ne e fen di si çe yi zi ni yap tý rýr, ge rek li ak çe yi ve rir ve uy gun bir kýs me ti çý kýn ca da ev len di ri lir di. Bu u sûl sa de ce sa ray da de ðil Os man lý ül ke si nin bü tün þe hir li ke sim ko nak la rýn da da uy gu la nýr ve ev - len di ri len bu kýz la rýn e fen di le riy le ir ti bat la rý ö mür - bo yu de vam e der, ço cuk la rý bü yü kan ne, bü yük ba ba o la rak bun la rý ve li ni met le ri bi lir ler di. E fen di i le kö le - nin iç i çe li ði Os man lý top lum ha ya tý nýn o ka dar ay - rýl maz ve a lý þýl maz bir par ça sýy dý ki; on lar öz ev lât la - rý ol ma sa bi le, hi ma ye et tik le ri ev lât lýk la rýy dý. Bun la - rý an la mak i çin ta ri hi bil me ye de ge rek yok. Dö ne - min ro man, hi kâ ye, ha tý rat gi bi e de bî ü rün le rin de bu mi sal le rin yüz ler ce si ni hem de en his li þe kil de tas - vir le riy le bu la bi lir si niz. E de bi ya tý mý zýn ön de ge len i - sim le rin den Ah met Ra sim in an ne si nin de böy le bir Türk e vin den ye ti þe rek ev len di ði ni ya za rýn ço cuk luk ha tý ra týn dan an la mak müm kün dür. Sa ra ya ge ti ri len ca ri ye ler den bir kýs mý i se ze kâ, ter bi ye, gü zel lik ve ka bi li yet le ri ne ba ký la rak, i le ri de pa di þa hýn ve ya þeh - za de le ri nin eþ le ri o la cak þe kil de ye tiþ ti ril mek ü ze re ay rý lýr dý. Ýþ te bir bar dak su da fýr tý na ko pa rý lan, e sir ol ma du ru mun dan ö tü rü Pa di þah ýn di le di ði ka - dýn la be ra ber ol du ðu sa ný lan ve nef si he ve sa tý - na uy du ðu þek lin de e leþ ti ri yað mu ru na tu tu - lan bu yak la þý mýn te me li ni Ýs lâm Hu ku ku na gö re kö le lik ve ca ri ye lik þart la rý ný bil me mez lik o luþ tu rur. Bu sa ha da ya pýl mýþ en kap sam lý ve de - ðer li ça lýþ ma o lan Ýs lâm Hu ku ku nda Kö le lik ve Ca ri ye lik Mü es se si ve Os man lý da Ha rem ki - ta býn da ko nu te fer ru a týy la e le a lýn mýþ ve bu evl lik le rin meþ rû i yet sý ný rý ný aþ ma - yýp, þe ri a te uy gun lu ðu çok ci het le riy le is bat e dil miþ tir. Ay ný an da dört ten faz la ka dýn la ni kâh lý ol ma mak la il gi li sta tü nün ca ri ye i le il gi li o la ný na da teþ mil et mek ten ge len bir an la þýl maz lýk var dýr bu ra da. Pa di þah la rýn ca ri - ye ler le ka rý ko ca ha ya tý ya þa ma sý nýn þer i da ya - na ðý ný ve ya þa dýk la rý ca ri ye le rin hu ku kî sta - tü sü nü mad de ler ha - lin de ve ren ya zar, ö - zet o la rak pa di þah la - rýn a i le ha ya týn da ri a yet et tik le ri e sa sýn Ha ne fi hu ku - kun da is tif raþ hak ký de nen ca ri yey le ni kâh ak di ol - ma dan ev le ne bil me hük mün den kay nak lan dý ðý ný i - fa de e der. Hu ku ken böy le ol sa bi le pra tik te Pa di - þah ýn her gö zü ne kes tir di ði i le ev le ne me di ði de sa - ra yýn ka tý pro to kol ku ral la rýn dan ve hat ta Pa di þah ýn ca ri ye le ri gör me si nin im kân sýz ol du ðu mi ma rî ya pý - sýn dan an la þý la bi lir. Sa ray ge le nek le ri dý þa rý dan kýz al ma ya i zin ver me di ði i çin, oð lu na en lâ yýk ge lin a - da yý ný seç mek Va li de Sul tan ýn i þi ve im ti ya zý dýr. Sul tan Va hi ded din in baþ ka dý ný o lan E mi ne Na zi ke - da Ka dý ne fen di i le ev li li ði ba ký nýz na sýl ol muþ tur: Þeh za de li ði sý ra sýn da ab la sý Ce mi le Sul tan ýn sa ra yý - nýn bah çe sin de gö rüp be ðen di ði ký zý ab la sýn dan is te - di ðin de o nun þid det li mu ha le fe tiy le kar þý laþ mýþ Vah - det tin. Sa na ve re cek ký zým yok tur di yor baþ ka bir þey de mi yor muþ Ce mi le Sul tan. Tam bir se ne yal var ya - kar ol duk tan son ra ab la sý; Na zi ke da nýn üs tü ne baþ - ka ka dýn al ma ya cak sýn. Na zi ke da yý ha ki kî bir zev ce o la rak ni kâh la ya cak sýn, o na ca ri ye mu a me le si et me - ye cek sin de yip söz ver me si ni is te miþ. Tam 20 yýl bo yun ca bo zul ma yan bu ye min, ha ný mýn üç kýz ev - lât ver dik ten son ra has ta lan ma sý ve sa ra yýn bir er kek ve li ah ta duy du ðu ih ti yaç dolayýsýyla bo zul muþ bo - zul ma sý na a ma ye ni ge le nin i yi ah lâ ký ve bek le nen þeh za de Er tuð rul E fen di yi do ður ma sý or tak lar a ra - sýn da bir dost lu ðun ku rul ma sý ný ne ti ce ver miþ. 2 Biz bu ay rýn tý la rý bil mi yo ruz ve in san bil me di ði ne düþ man dýr. Bo þu na de me miþ ler ya rým dok tor can - dan, ya rým ho ca din den e der di ye... Kal dý ki far zý mu hal o la rak pa di þah la rýn bu a i le tar zý gayr-ý meþ rû o la rak te lâk ki e dil sey di, ö zel lik le son de vir de ö nem li ka de me le re gel miþ dev let gö rev li le ri nin kýz la rý nýn ba zen ay ný a i le den tey ze ký zý, am ca ký zý, ha la ye ðen þek lin de sa ray hiz met le ri ne ve ril me le ri ni, hem de çok eþ li o lan pa di þah ve ya þeh za de ha re mi ne ge lin git me le ri ni, a sýr lar bo yu sü ren ha ne dan men sup la rý - na kar þý bes le nen bü yük hür met ve hay ran lý ðý, na sýl ve ne i le i zah e de ce ðiz. Çe þit li se bep ler den ö tü rü is - yan bay ra ðý ný di kip, ka zan la rý kal dý ran is te me zük çü - le rin en kü çük bir sap kýn lýk e se ri his se dip de se fa ha - tin den ö tü rü, bir Os man lý Pa di þa hý ný a la þa ðý et ti ði ni yaz ma mýþ ta rih çi ler. Ha ne da na bes le nen hür me tin e mir al týn da ol mak tan ge len mü rai bir bað lý lýk tan u - zak can-ý gö nül den hiz met an la yý þý na da yan dý ðý ný gös te rir yüz ler ce mi sal den sa de ce i ki ö nem li ör nek i le ya zý mý zýn bu kýs mý na son ve re lim... not lar: 1-Os man lý Sa ra yýn da Ha yat - Ýl ber Or tay lý 2-Bir Çer kez Pren se sin Ha rem Ha tý ra la rý { DEVAM EDECEK {

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR GÜNEÞTE SÜKÛNET DÖNEMÝ! AMERÝKALI ASTRONOMLARA GÖRE, GÜNEÞ BEKLENMEDÝK ÞEKÝLDE UZUN SÜRECEK ÇOK ZAIF BÝR FAALÝET DÖNEMÝNE GÝRDÝ. BU DURUM ÝKLÝMÝ VE ÝLETÝÞÝMÝ ETKÝLEEBÝLÝR. AMERÝKALI as tro nom la ra gö re, Gü neþ bek len me dik þe kil de u zun sü - re cek çok za yýf bir fa a li yet dö ne mi ne gir di. Bu du ru mun dün ya nýn ik li - mi ni et ki le ye bi le ce ði ni be lir ten bi lim a dam la rý, gü ne þin u zun bir sü re sü - kû net dö ne mi ne gir di ði nin i þa ret le ri o lan, ü ze rin de ki le ke ler de be lir gin bir a zal ma ve ku tup la rý na ya kýn böl ge ler de ki fa a li yet le rin de ya vaþ la ma göz lem - le dik le ri ni be lirt ti ler. Bu a lan da üç ay rý a raþ týr ma ya pan ABD nin U lu sal Gü neþ Göz le me vi ve Ha va Kuv vet le ri La bo ra tu va rý nda gö rev li bi lim a dam la rý, Gü neþ te 2008 de baþ la yan þu an ki dön gü nün, yü ze yin de ki le ke le rin sa yý sý, i çin de ki fa a li ye ti, gö rü nen yü ze yi ve ta cýy la a za mî dü ze ye u laþ ma sýn dan, bun dan son ra ki dön gü nün çok ya vaþ o la ca ðý ný dü þün dür dü ðü nün al tý ný çiz di ler. A raþ týr ma lar dan bi ri ne baþ kan lýk e den U lu sal Gü neþ Göz le me vi nin di rek tör yar dým cý sý Frank Hill, E ðer ya nýl mý yor sak, Gü neþ in þu an ki dön gü sü u zun yýl lar sü re cek ya vaþ la ma dö ne mi ön ce sin de ki son a za mî fa a li ye ti di ye rek, bu ol gu yu bek len me dik ve a lý þýl ma dýk o la rak ni te le di ve bu nun u za yýn keþ fin den dün ya nýn ik li mi - ne ka dar çok sa yý da ko nu yu et ki le ye ce ði ni be lirt ti. Washington / aa ÜÇ ARI GÖZLEM, ANI SONUÇ GEÇMÝÞTE, Güneþ in uzun dönem zayýf manyetik faaliyete girdiðinde, Dünya da da soðuma ve buzullaþma görülmüþ, bu dönemler boyunca atmosfer soðumuþ ve iletiþim sistemlerini bozacak þekilde atmosferin büzülmesine ve kutuplarda manyetik fýrtýnalara yol açmýþtý. Amerikalý bilim adamlarý, birbirinden tamamen ayrý üç gözlemin de ayný sonuca iþaret ettiðini ve Güneþ üzerindeki leke döngüsünün bir kýþ uykusu dönemine girilmekte olabileceðini gösterdiðini söylediler. Güneþ üzerindeki lekeler her 11 yýlda bir (bir döngünün süresi) artýyor veya azalýyor, iki döngünün sonunda manyetik kutuplar yer deðiþtiriyor. ISINMA SÜRECEK BÝLÝM adamlarý, Güneþ in faaliyetlerindeki bu azalmanýn, Güneþ üzerinde hiç leke görülmediði 1645 ten 1715 e 70 yýl süreyle Avrupa nýn küçük bir buzul çaðý yaþadýðý dönemin ikincisine yol açýp açmayacaðýný kesin olarak bilmiyorlar. Avrupalý araþtýrmacýlar, Güneþ teki faaliyetlerin önemli biçimde azalmasýnýn bile dünyada insanýn sebep olduðu karbondioksit salýmýnýn yol açtýðý ýsýnmayý telâfi etmeyeceðini belirterek, hesaplarýna göre, geçmiþte Avrupa kýt'asýnýn yaþadýðý mini buzul çaðýnda sýcaklýklarýn 0,3 santigrat derece düþtüðünü, BM uzmanlar komisyonunun ise yüzyýl sonuna dek sýcaklýk artýþý öngörüsünün 3,7 ile 4,5 santigrat olduðunu vurguluyorlar. HABERLER So lar Im pul se, so run suz test u çu þu ger çek leþ tir di GÜ NEÞ e ner ji siy le ça lý þan So lar Im pul se ad lý u çak, Brük sel den baþ la dý ðý yol cu lu ðu so run suz bir þe kil de ta mam la ya rak, Pa ris ya kýn la rýn da ki Bo ur get Ha va a la ný na i niþ yap tý. So lar Im pul se, ge le cek haf ta baþ la ya cak o lan Bo ur get de ki 49. Ha va cý lýk ve U çak Fu a rý nda o nur ko nu ðu o la - rak ser gi le ne cek. So lar Im pul se, Cu mar te si gün - kü test u çu þu sý ra sýn da mey da na ge len bir di zi so - run do la yý sýy la kalk tý ðý ha va a la ný na ge ri dön mek zo run da kal mýþ tý. U çak, ha va þart la rý ve ba tar ya - lar da ki e ner ji mik ta rý nýn a zal ma sý yü zün den he - de fi ne u la þa ma mýþ ve ge ce ya rý sý na doð ru kal kýþ yap tý ðý ha va a la ný na dön müþ tü. Sa de ce bir o to mo - bil a ðýr lý ðýn da (1600 ki lo) o lan ve ka nat ge niþ li ði 63 met re o lan 4 mo tor lu u çak, ge çen Tem muz da Ýs viç re de 24 sa at lik de ne me u çu þu yap mýþ tý. So - lar Im pul se da bu lu nan 12 bin gü neþ hüc re si u çuþ i çin gü neþ e ner ji si de po lu yor. Paris / aa U za yýn gü lüm se yen yü zü A ME RÝ KAN U lu sal Ha va cý lýk ve U zay Da i re si (NA SA) uy du la rý, 425 mil yon ý þýk yý lý u zak lýk ta ki bir ga lak si de, de va sa bü yük lük te i ki ka ra de lik göz - lem le di. Ka ra de lik le rin uy du fo toð raf la rý, gü lüm - se yen bir yü ze o lan ben zer li ðiy le dik kat çe ki yor. NA SA nýn Swift ve Chan dra uy du la rý, Mar ka ri an 739 (NGC 3758 a dýy la da bi li nen) ga lak si nin mer ke zin de, i ki sü per küt le li ka ra de lik keþ fet ti. Bir bir le ri ne sa de ce 11 bin ý þýk yý lý u zak lýk ta bu lu - nan i kiz ka ra de lik le ri sý cak ve ha re ket li gaz bu lut - la rý a yý rý yor. Ka ra de lik ler den bi ri si ni Swift, di ðe ri - ni i se Chan dra uy du su tes bit et ti. NA SA ya bað lý God dard U zay U çuþ Mer ke zi nden a raþ týr ma yý yü rü ten bi lim a da mý Mic ha el Koss, Ken di ga lak - si miz Sa man yo lu nun da i çin de bu lun du ðu bü - yük ga lak si le rin mer kez le rin de, Gü neþ ten mil - yon lar ca kez bü yük küt le li de va sa ka ra de lik ler u - za ný yor. Bun lar dan ba zý la rý, Gü neþ ten mil yar lar - ca kat da ha faz la e ner ji ya yar de di. Bi lim in san la - rý, yo ðun mad de çý ka ran ak tif ga lak si çe kir dek le - ri ni göz lem le mek i çin bu ga lak si le rin mer kez le ri - ni in ce li yor. Mar ka ri an 739 da ol du ðu gi bi mer - ke zin de i ki dev ka ra de lik bu lu nan ga lak si le re i se þu a na ka dar çok az rast lan dý. Sü per ka ra de lik le - rin, ga lak si ler de ki sar mal ya pý nýn o lu þu mu nu sað la ya bil di ði ve yük sek hýz lý gaz i le to zu ga lak si mer ke zi et ra fýn da tu ta bil di ði sa ný lý yor. Mic ha el Koss ve e ki bi nin ça lýþ ma sý, The As troph ysi cal Jo - ur nal Let ters da ya yýn la na cak. Ýstanbul / cihan 2050 yýlýnda seferlere baþlamasý planlanýyor. A ir bus tan ge le ce ðin u ça ðý FRAN SIZ u çak ü re ti ci si A ir bus ýn, 2050 yý lýn da u çuþ se fer le ri ne baþ la ma sý plan la nan ye ni mo de li, cam ta va ný ve du var la rý sa ye sin de ta til gi bi yol cu - luk lar su na cak. A ir bus, 26 Ha zi ran da baþ la ya cak o lan Pa ris Ha va cý lýk Fu a rý ön ce si, in ter net si te sin - de ge le ce ðin u ça ðý ný ta nýt tý. Si te de yer a lan bil gi le - re gö re, 10 bin ki þi nin oy ver di ði Kü re sel ol cu 2050 An ke ti ne ka tý lan üç ki þi den bi ri, yol cu luk es - na sýn da ken di si ni ta til de gi bi his set mek, gün lük ha yat la rýn da kul lan dýk la rý tek no lo ji ye u çuþ es na - sýn da da u laþ mak is ti yor. A ir bus un trans pa ran u - çak kon sep ti, ý þýk du ru mu na gö re de ði þen pa na ro - mik du var lar gi bi ge le ce ðin tek no lo ji le ri ni de bün - ye sin de ba rýn dý ra cak. U çak, ki þi sel leþ ti ril miþ ka bin ö zel lik le riy le en üst dü zey de yol cu luk de ne yi mi va de di yor. Pek çok lüks hiz met, yol cu la ra pa no ra - mik man za ra eþ li ðin de su nu la cak. Be den ya pý sý na uy gun þe kil a lan kol tuk lar la u zun yol cu luk lar kon - for lu ge çe cek. Ýstanbul / cihan Pe ru, ce ha le ti yen di PE RU Dev let Baþ ka ný A lan Gar ci a, o ku ma yaz - ma bil me yen le rin o ra ný nýn u lus lar a ra sý e þik o lan yüz de 4 ün al tý na in di ði ni du yur du. Gar ci a, 28 mil yon nü fus lu ül ke de 2006 da kam pan ya baþ la - týl dý ðý ný ha týr lat tý ve 5 yýl da 1,7 mil yo na ya kýn ki þi - nin o ku ma-yaz ma öð ren di ði ni be lirt ti. Gar ci a, gö - re ve ilk gel di ði dö nem de ül ke de o ku ma yaz ma bil me yen le rin o ra ný nýn yüz de 11 ol du ðu nu, an cak kam pan ya sa ye sin de bu o ra nýn yüz de 4 ün al tý na in di ði ni ve ül ke o la rak res men ce ha let ten kur tul - duk la rý ný kay det ti. Gar ci a, ha la 800 bin ki þi nin o - ku ma yaz ma bil me di ði ni ve do la yý sýy la gö re vin so na er me di ði ni de be lirt ti. Gar ci a nýn gö rev sü re - si Tem muz a yýn da do lu yor. Lima / aa

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

KAS TA MO NU LA HÝ KA SI ÜZERÝNE. Abdullah AYMAZ

KAS TA MO NU LA HÝ KA SI ÜZERÝNE. Abdullah AYMAZ KAS TA MO NU LA HÝ KA SI ÜZERÝNE Abdullah AYMAZ KASTAMONU LAHİKASI ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2005 Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı