MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN"

Transkript

1 Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN SE ÇÝM BÝT TÝ, E NÝ BÝR PAR LA MEN TO O LUÞ TU. ÞÝM DÝ MÝL LET, SEÇ TÝ ÐÝ VE KÝL LE RÝN - DEN, SE ÇÝM SÜ RE CÝN DE VER DÝK LE RÝ SÖZ LE RÝ E RÝ NE GE TÝR ME LE RÝ NÝ BEK LÝ OR. ÇADIRKENTLER DOLUP TAÞTI Su ri ye den ka çan lar 9 bi ne da yan dý u Su ri ye de ki o lay lar dan ka ça rak Tür ki ye ye ge len le rin sa yý sý 8421 ol du. Ha tay Va li li ði Ba sýn Bil gi len dir me Mer ke zin den e di ni len bil gi ye gö re, Al tý nö zü il çe sin de i ki ge çi ci ça dýrkent te 5142, ay la da ðý il çe sin de i se 3206 ki þi nin ba rýn dý rýl dý ðý be lir til di. 60 ki þi nin Ha tay da çe þit li has ta ne ler de te da vi al tý na a lýn dý ðý, 13 ki þi nin de re fa kat çi o la rak has ta ne ler de bu lun du ðu kay de dil di. Ha be ri say fa 7 de MÝLLET ÖZGÜRLÜKLERÝN GENÝÞLEMESÝNÝ ÝSTÝOR umil le tin, seç ti ði ve kil ler den, ver dik le ri söz le ri ni tut ma la rý ný bek le di ði ni belirten E ði tim-bir-sen Ge nel Sek re te ri Ah met Ö zer, Bu Mec li sin ilk gö re vi, meþ ru i yet de bi si yük sek bir a na ya sa yap mak ol ma lý dýr. Mil le ti miz de mok ra tik leþ me yi, öz gür lük a lan la rý nýn ge niþ le til me sini bekliyor dedi. TÜM TARAFLARIN KATILIMILA ENÝ BÝR ANAASA udo ðu ve Gü ney do ðu Sa na yi ci ve Ýþ a dam la rý Der nek le ri Fe de ras yo nu (DO GÜN SÝ FED) ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Tar kan Ka do oð lu da, tüm ta raf lar sü re ce da hil e di le rek ye ni ve i le ri de mok ra si yi e sas a lan bir a na ya sa ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ha be ri sayfa 4 te BTSO GENEL BAÞKANI CELAL SÖNMEZ: apýlacak çok iþ var ubur sa Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Ce lal Sön mez, Par la men to da ki san dal ye da ðý lý mý na bak tý ðý mýz za man, mil le tin, Bü yük me se le le ri bir lik te çö zün me sa jý ver di ði a çýk týr de di. Sön mez, 2023 yý lýn da dün ya nýn 10 bü yük e ko no mi sin den bi ri ol ma yý he def le yen Tür ki ye'nin ö nün de ya pý la cak çok iþ ol du ðu nu vur gu la dý. Ha be ri sayfa 4 te DÝARBAKIR DA ASKER SANDIÐINDAN AKP ÇIKTI Askerin oyu AKP ye udiyarbakýr 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü Komutanlýðýnda görevli asker ve personelin oy kullandýðý sandýklarda AKP ye yüzde 50 oy çýktý. Sýnýrötesi hava operasyonlarýn organize edildiði ve uçuþlarýn gerçekleþtirildiði üs komutanlýðýnda BDP nin desteklediði baðýmsýz adaylara da oy verilmesi dikkat çekti. Ha be ri sayfa 4 te UNANÝSTAN DA GENEL GREV unanistan da kamu ve özel sektör çalýþanlarýnýn, hükümetin hayata geçirmek istediði yeni mâlî reformlarý protesto etmek amacýyla yaptýklarý 24 saatlik grev ülkede hayatý felç etti. unanistan daki grev ve protesto gösterilerine kamu ve özel sektör çalýþanlarýnýn yaný sýra, gazeteciler, liman, saðlýk, banka, postane, elektrik dairesi çalýþanlarý katýlýrken, toplu taþýma araçlarýnda görev yapanlar da iþ durdurma eylemleri ile destek verdi. FO TOÐ RAF: A A FRANSIZ ANAMUHALEFET PARTÝSÝ: Filistin i tanýyalým ufran sa da a namu ha le fet te ki Sos ya list Par ti, hü kü me tin Fi lis tin i dev let o la rak ta ný ma sý ný is te di. Sos ya list Par ti, hü kü me tin, ge le cek BM Ge nel Ku ru lun da AB nin Fi lis tin i dev let o la rak ta ný ma sý i çin de ge rek li tüm ça ba yý gös ter me si çað rý sýn da bu lun du. Par ti den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ey lül a yýn da dü zen le ne cek BM Ge nel Ku ru lun da bu ko nu da ge rek li ka ra rýn a lýn ma sý is ten di. n7 de TEKRAR SORULAR ÇIKMIÞTI Denklik sýnavý yeniden yapýlacak uösm, 2011-urt dý þý ük se köð re tim Dip lo ma la rý Denk li ði Ý çin Se vi ye Tes pit Sý na vý (STS) 2. A þa ma Sý na výn da so ru lan so ru la rýn geç miþ yýl lar da ya pý lan sý nav lar da ki ba zý so ru la rýn tek ra rý ni te li ðin de ol du ðu için, sý na výn ye ni den yapýlmasýna ka rar ver di. Ha be ri sayfa 5 te Güneþte sükûnet dönemi uha be ri say fa 16 da ÝLK SIRADA TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIÞANLAR ER ALIOR Kayýt dýþý istihdam yüzde 41 uap tý ðý iþ ten ö tü rü her han gi bir sos yal gü ven lik ku ru lu þu na ka yýt lý ol ma dan ça lý þan la rýn o ra ný, Mart ta yüz de 41,3 o la rak ger çek leþ ti. Bu dö nem de, ta rým sek tö rün de sos yal gü ven lik ten yok sun ça lý þan la rýn o ra ný yüzde 82,6, ta rým dý þý sek tör ler de yüz de 27,7 o la rak ger çek leþ ti. Ýþ siz lik o ra ný da yüz de 10,9 o la rak he sap la nýr ken, bu o ran genç iþ siz ler de yüzde 19.3 olarak belirlendi. Ha be ri say fa 11 de ISSN ABD borca doymuyor uabd Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Ber nan ke, ABD de 14,3 tril yon do lar o lan borç lan ma ta va ný nýn yük sel til me me si nin, ül ke nin kre di bi li te si ne o lan gü ve nin kay bý ris kiy le so nuç la na bi le ce ði ni söy le di. ABD nin 14,3 tril yon do lar o lan borç lan ma li mi ti ni 2 A - ðus tos a ka dar 2.5 trilyon dolar ar ttýr ma sý ge re ki yor. n11 de

2 2 LÂHÝKA Hakaik-i imaniye, bu zamanda en birinci maksat olmalý Hakaik-i imaniye, herþeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve sair þeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risâle-i Nur la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medâr-ý merak ve maksud-u bizzat olmak lâzým... Âl-i Ýnkâr edenlerin diyar diyar dolaþmalarý seni aldatmasýn. Onlar az bir nimetle faydalanýrlar; sonra da varacaklarý yer Cehennemdir. Ne kötü bir yataktýr o! Ýmran Sûresi: 197 / Âyet-i Kerime Meâli Vefatýnýn 20. yýlýnda Hamza Emek i rahmetle anýyoruz Ham za E mek, Be di üz za man Haz ret le ri nin ta le - be ve hiz met kâr la rýn dan dýr de E mir - dað da do ðan E mek, Üs ta dý ný ilk de fa bu ra da gör müþ tür. Bu nu biz zat ken di að zýn dan din le ye lim: 1944 de Ýs tan bul Ve fa Li se sin de ta le bey dim. O za man li se son sý nýf tay dým. Üs tad Be di üz za - man ý sa de ce is men i þit miþ tim. E mir dað a bü yük bir Ýs lâm â li mi gel miþ di ye i þi ti yor dum. He nüz da ha zi ya re ti ne gi de me miþ tim. Ýlk gö rüþ me mi ze Ö mer i sim li ih ti yar bir zat ve si le ol du. O ku lu bi tir me im ti han la rý i çin Ýs tan bul a git - miþ ve Re þa di ye O te lin de ka lý yor dum. O tel de bir zat la ta nýþ tým. Be nim ne re li ol du ðu mu öð re nin - ce, E mir dað ýn da bü yük bir Ýs lâm â li mi ol du ðu nu, ta ný þýp ta nýþ ma dý ðý mý sor du. Ben i se Üs ta dý mý zý duy du ðu mu, a ma he nüz zi ya re ti ne gi de me di ði mi söy le dim. O zat ne za man gi de ce ði mi sor du ve ba na þöy le söy le di: E mir dað ýn da ki o bü yük za ta, Be di üz za man der ler. Çok bü yük bir â lim dir. Git - ti ðin de o nun la ta nýþ, el le ri ni öp, be nim se lâ mý mý söy le, is mi min Ö mer ol du ðu nu ve ken di le riy le Þam da be ra ber ol du ðu mu zu ha týr lat. E mir dað ý na gel di ðim gün i kin di na ma zý i çin Çar þý Ca mi i ne git miþ tim. Üs tad ca mi in mah fi lin de na maz ký lý yor du. Na maz kýl dý ðý yer tah ta bez gi bi ör - tü ler le çev ri liy di. Na maz dan son ra çe ki ne çe ki ne mer di ven ler den çý kýn ca Üs tad be ni gör dü ve ya ný na ça ðýr dý. Va rýp el le ri ni öp tüm ve Re þa di ye O te lin de ki Ö mer E fen di nin se lâ mý ný söy le dim. Üs tad se lâ mý al - dýk tan son ra ba na E mir dað ýn da kim ler den ol du ðu - mu sor du ve De mir ci Ha san ýn ye ðe ni ol du ðu mu söy le dim. Bu zi ya ret ten son ra Üs tad ba na Sen sa fa gel miþ sin di ye mü sa a de et ti ve ay rýl dým. Ýþ te Be di üz - za man Haz ret le ri ni ilk de fa zi ya ret e dip, gö rüþ mem böy le ol muþ tu. (Son Þa hit ler, s. 421) RÝ SÂ LE-Ý NUR BU MEM LE KE TE HÂ KÝM DÝR Be di üz za man la ta nýþ týk tan son ra, her Pa zar gü nü hiz me ti ne bu lu nan Ham za E mek, bu hâ - lin Üs ta dýn e be di ye te in ti kâl e din ce ye ka dar de - vam et ti ði ni söy ler. Üs ta dýn son za man la rýy la il gi li o la rak da þu ha tý ra sý ný nak let miþ tir: Üs tad An ka ra ta ra fýn dan E mir dað da ye ni den i ka me te mec bur tu tul muþ tu. Bu de fa mü ra ca at la Is par ta ya git ti. Tek rar has ta o la rak E mir dað ý na ge lir ken Çay ka zâ sýn dan çev ri lip, Af yon a gön de - ril di. Af yon da i ki gün kal dý. Biz ler me rak la bek - ler ken E mir dað ý na gel dik. Dý þar lar da çok ka la - ba lýk var dý. Üs tad çok has tay dý. Bu nu sez dir me - mek i çin ben ve Zü be yir, Üs ta dýn ko lu na gi rip bah çe ye al dýk. Son ra da ben Üs ta dý ku cak la yýp ya ta ðý na ya týr dým. Þid det li has tay dý. Biz de ba þu - cun da bek li yor duk. Da ha son ra a ni den i ki de fa u yan dý. Te bes süm e di yor du. Gü le rek bu yur du ki: Kar daþ la rým, kork ma yý nýz, Ri sâ le-i Nur bu mem le ke te hâ kim dir. Ma son la rýn, zýn dýk la rýn ve ko mü nist le rin be li ni kýr mýþ týr. Bi raz zah met çe - ke cek si niz, fa kat so nu çok i yi o la cak di ye se vinç - ler le an lat tý. Bi lâ ha re ye ni den u yan dý. Hiç bir þey ol ma mýþ gi bi na maz kýl dý. Kar daþ la rý ça ðýrt tý ve hep siy le ay rý ay rý ve da laþ tý. Is par ta ya git mek ü - ze re E mir dað ýn dan ay rýl dý. (A.g.e.) 27 MA IS TA TEV KÝF E DÝL MÝÞ TÝ E mir dað dan Üs ta dýn son ay rý lý þýn dan son ra Ur - fa da ol du ðu bil gi si ni a lan Ham za E mek, o ra dan ge len tel graf lar dan, Üs ta dýn ge ri dön me si i çin çok taz yi kat ya pýl dý ðý ný, bu taz yik le ri An ka ra dan dur - dur mak i çin ça lýþ ma la rý ge rek ti ði ha be ri ni a lýr. Bu - nun la il gi li o la rak ha zýr lýk i çin dey ken, i kin ci tel - graf la Üs ta dýn Ur fa da ve fat et ti ði ni öð re nir. 27 Ma yýs ih ti lâ lin den son ra E mir dað da Nur Ta - le be le ri ni ve Ham za E mek i tev kif e der ler. Bir müd det E mir dað ve Bol va din Ha pis ha ne le rin de ya tar. Ev le ri ne gi rip ki tap la rý ný a rar lar. Ni ha ye tin - de be ra at e der ler. E mir dað Lâ hi ka sý nda ki bir mek tup ta De mok - rat lar â zâ la rýn dan Nur Ta le be le ri a ra sýn da a dý ge - çen, biz zat Be di üz za man Haz ret le ri nin ten si biy le, De mok rat Par ti E mir dað Ýl çe Teþ ki la týn da gö rev a - lan ve il çe teþ ki lâ tý baþ kan lý ðý da ya pan Ham za E - mek, 16 Ha zi ran 1991 de Hak kýn rah me ti ne ka vuþ - muþ tur. Ken di si ni rah met ve mað fi ret le a ný yo ruz. (Çok ehemmiyetlidir.) Aziz, sýd dýk kar deþ le rim, Bu gün ler de, ga yet sa dýk ve dik kat li bir kar de þi mi zin ih ti yat sýz lý ðýn dan kü - çük bir to kat ye me si mü na se be tiy le, hem bu dört ay müd det çe, bin ler a - dam ka dar a lâ ka dar ol du ðum hal de ah val-i â lem den, si ya set ve harp ten kat i yen bir ha ber al ma yýp ve is te me yip ve me rak et mez bir tarz da bu lun mam dan, Fey zi ve E min gi bi has kar deþ le ri min hay ret le ri ve is tif sar la rý se be biy le bir ha ki kat ten, çok de fa be yan et ti ði gi bi yi ne bir par ça on dan bah set mek lü zum ol du. Þöy le ki: Ha ka ik-i i ma ni ye, her þey den ev vel bu za man da en bi rin ci mak sat ol mak ve sa ir þey ler i kin ci, ü çün - cü, dör dün cü de re ce de kal mak ve Ri sâ le-i Nur la on la ra hiz met et mek en bi rin ci va zi fe ve me dâr-ý me rak ve mak sud-u biz zat ol mak lâ zým i ken, þim di - ki hâl-i â lem ha yat-ý dün ye vi ye yi, hu su san ha yat-ý iç ti ma i ye yi ve bil has sa ha yat-ý si ya si ye yi ve bil has sa me de ni ye tin se fa het ve da lâ le ti ne ce za o la rak ge len ga dab-ý Ý lâ hî nin bir cil ve si o lan Harb-i U mu mî nin ta raf gi râ ne, da mar la rý ve â sab la rý teh yîç e dip bâ týn-ý kal be ka dar, hat ta ha ka ik-i i ma ni ye nin el mas la rý de - re ce si ne o za rar lý, fâ ni ar zu la rý yer leþ ti re cek de re ce - sin de bu meþ um a sýr öy le þý rýn ga et miþ ve e di yor ve öy le a þý la mýþ ve a þý lý yor ki, Ri sâ le-i Nur da i re si ha ri - cin de bu lu nan u le ma lar, bel ki de ve lî ler o si ya sî ve iç ti maî ha ya týn ra bý ta la rý se be biy le, ha ka ik-i i ma ni - ye nin hük mü nü i kin ci, ü çün cü de re ce de bý ra kýp, o ce re yan la rýn hük mü ne ta bi o la rak, hem fik ri o lan mü na fýk la rý se ver. Ken di ne mu ha lif o lan ehl-i ha ki - ka ti, bel ki ehl-i ve lâ ye ti ten kit ve a dâ vet e der, hat ta his si yat-ý di ni ye yi o ce re yan la ra ta bi ya par lar. Ýþ te bu as rýn bu a cip teh li ke si ne kar þý, Ri sâ le-i Nur un hiz met ve meþ ga le si, þim di ki si ya se ti ve ce re yan la rý ný o de re ce na za rým dan ýs kat et miþ ki, bu Harb-i U mu mî yi bu dört ay da me rak et - me dim, sor ma dým. Hem Ri sâ le-i Nur un has ta le be le ri, bâ ki el mas - lar hük mün de o lan ha ka ik-i i ma ni ye nin va zi fe si i çin de i ken za lim le rin sat ranç o yun la rý na bak - mak la va zi fe-i kud si ye le ri ne fü tur ver me mek ve fi kir le ri ni on lar la bu laþ týr ma mak ge rek tir. Ce nâb-ý Hak, bi ze, nur ve nu ra nî va zi fe yi ver - miþ, on la ra da zu lüm lü zu lü mat lý o yun la rý ver - miþ. On lar biz den is tið na e dip yar dým et me dik le - ri ve e li miz de ki kud sî nur la ra müþ te ri ol ma dýk la rý hal de, biz on la rýn ka ran lýk lý o yun la rý na va zi fe mi - zin za ra rý na bak ma ya te nez zül et mek ha ta dýr. Bi - ze ve me ra ký mý za, da i re miz i çin de ki ez vak-ý ma - ne vi ye ve en var-ý i ma ni ye kâ fi ve vâ fi dir. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, Mek tup No: 75, s. 156 *** Ehl-i da lâ let, mu vak kat ha ya ta kar þý mü câ de le e di yor lar. Biz ler, ö lü me kar þý nûr-u Kur ân i le ci dal de yiz. On la rýn en bü yük me se le si mu vak - kat ol du ðu i çin bi zim me se le mi zin en kü çü ðü - ne be ka ya bak tý ðý i çin mu ka bil gel mi yor. Ma dem on lar di vâ ne lik le riy le bi zim mu az zam me se le le ri mi ze te nez zül e dip ka rýþ mý yor lar; biz, ne den kud sî va zi fe mi zin za ra rý na on la rýn kü çük me se le le ri ni me rak la ta kip e di yo ruz? Bu â yet Siz doð ru yol da ol duk ça, sa pýt mýþ o - lan lar si ze za rar ve re mez. (Mâ i de Sû re si: 105.) ve u sûl-ü Ýs lâ mi ye tin e hem mi yet li bir düs tu ru o lan Er-râ zî bi z-za ra ri lâ yun ze ru le hû. a ni, Baþ ka sý nýn da lâ le ti si zin hi dâ ye ti ni ze za rar et mez; siz ler, lü zum suz on la rýn da lâ let le riy le meþ gul ol ma ya sý nýz ; düs tû run ma na sý: Za ra ra ken di râ zý o la nýn le hin de ba kýl maz, o na þef kat e dip a cýn maz. Ma dem bu â yet ve bu düs tur, bi zi, za ra ra bi le - rek râ zý o lan la ra a cý mak tan men e di yor; biz de bü tün kuv ve ti miz ve me ra ký mýz la, vak ti mi zi kud sî va zi fe ye has ret me li yiz. O nun hâ ri cin de ki - le ri mâ lâ yâ nî bi lip, vak ti mi zi zâ yi et me me li yiz. Çün kü e li miz de nur var, to puz yok tur. Biz te câ - vüz e de me yiz. Bi ze te câ vüz e dil se, nur gös te ri riz. Va zi ye ti miz bir ne vî nû râ nî mü da fa a dýr. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 89

3 HABER 3 eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI ayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ azý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 14 Recep 1432 Rumî: 3 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Kanbaðýþýnamadalya HABERLER 14 HAZÝRAN DÜNA KAN BAÐIÞÇILARI GÜNÜNDE ÝSTANBUL DA EN ÇOK KAN BAÐIÞI APAN 80 KÝÞÝE, KIZILA TARAFINDAN PLÂKET VE MADALALARI VERÝLDÝ. 14 HAZÝRAN Dünya Kan Baðýþçýlarý Günü dolayýsýyla Ýstanbul da en çok kan baðýþý yapan 80 kiþiye plâket ve madalyalarý verildi. Florya daki Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirilen faaliyette konuþan Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Tekin Küçükali, Türkiye de kan ve kan baðýþýyla ilgili problemler olduðunu belirterek, 1999 da yaþanan Marmara depreminde Kýzýlay ýn büyük problemler yaþadýðýný, ancak 2005 ten itibaren toparlandýðý söyledi. Küçükali, o günden itibaren çok çalýþtýklarýný ve her geçen yýl kan baðýþý sayýsýný arttýrdýklarýný bildirdi. Küçükali, geçen yýl 1 milyon 14 bin ünite kan baðýþý yapýldýðýný, 2011 için Saðlýk Bakanlýðýnýn koyduðu hedefin ise 1 milyon 350 bin ünite olduðunu ifade etti. Ülkenin bir yýllýk kan ihtiyacýnýn 1 milyon 800 bin ünite olduðunu kaydeden Küçükali, bunun büyük çoðunluðunun Kýzýlay dan karþýlandýðýný bildirdi ve sözlerini þöyle sürdürdü: Önümüzdeki yýlýn son ayýna kadar kan baðýþý sayýsýný büyük hýzla arttýracaðýz. Allah nasip ederse 2012 nin Aralýk ayýnda ülkenin kan ihtiyacýný biz karþýlayacaðýz. Artýk kimse elinde kan torbasý ve reçeteyle kan aramayacak. Hasta ve hasta yakýný nasýl ki ameliyatta kullanýlan iðnenin sayýsýný veya ipliðin uzunluðunu bilmiyorsa, kaç ünite kan kullanýldýðýný bilmeyecek. Ýnsanlarýmýza, Neden kan vermiyorsunuz? diye sorunca, istemediðimizi söylüyorlar. Aslýnda doðru, fakat bundan sonra böyle olmayacak. Her þube baþkanýmýz, her üyemiz kan baðýþçýlarýný arttýrmak için uðraþacak. Hepimiz bu konuda uðraþ vereceðiz. Ýstanbul da en çok kan baðýþý yapan 80 kiþiye plâket ve madalyalarý verildi. Törene, TürkKýzýlayýGenelBaþkanýTekinKüçükali de (saðda) katýldý. FOTOÐRAF: AA Ýlkyerliuydumuzyolculuðabaþladý DEVLET Planlama Teþkilâtý (DPT) tarafýndan saðlanan kaynakla, TÜ- BÝTAK Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü (TÜBÝTAK UZA) tarafýndan Türkiye de tasarlanýp ü- retilen ilk yer gözlem uydusu RA- SAT, fýrlatýlmak üzere Rusya ya gönderildi. TÜBÝTAK yetkililerinden alýnan bilgiye göre, RASAT projesiyle Türkiye nin uydu teknolojilerindeki tasarým, üretim ve test yetenekleri geliþti. Türk mühendislerin ve TÜBÝTAK UZA Enstitüsü nün kazandýðý deneyim ve yetenekler, Türkiye nin Uzay Teknolojileri alanýndaki hedeflerine ulaþmayý saðlayacak yeni projelere de rehber ve öncü oldu. Bu baðlamda RA- SAT ýn temel hedeflerine baþarýyla ulaþýldý. Tasarým, üretim ve test aþamalarýnýn tamamý Türk mühendis ve teknisyenleri tarafýndan TÜBÝ- TAK UZA tesislerinde gerçekleþtirilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, önceki sabah Rusya Federasyonu nda bulunan asny Fýrlatma Üssü ne doðru yola çýktý ve gümrük iþlemleri için Rusya nýn Ulyanovsk þehrine ulaþtý. Temmuz a- yýnda gerçekleþtirilmesi planlanan fýrlatma kapsamýnda, RASAT ýn yaný sýra Ýngiltere, ABD, Ýtalya, Ukrayna, Nijerya nýn uydularý da uzaya taþýnarak yörüngeye yerleþtirilecek. Fýrlatma, dünyanýn en güçlü kýtalararasý balistik füzelerinden biri olan SS-18 den uyarlanarak geliþtirilen Dnepr fýrlatma aracý ile gerçekleþtirilecek. RASAT ýn dahil olacaðý fýrlatma, Dnepr fýrlatma aracýnýn uydu taþýmak için yapacaðý 17. ticarî fýrlatma olacak. Ankara / aa ayýnlara düzenleme RADO ve Televizyon Üst Kurulu, Kablolu ayýn önetmeliði ve Uydu ayýn önetmeliði hazýrladý. Söz konusu yönetmelikler, Resmî Gazete nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. önetmelikler, özel medya hizmet saðlayýcýlara kablo ortamýndan yayýn lisansý, platform iþletmecileri ile altyapý iþletmecilerine yayýn iletim yetkisi verilmesi ile medya hizmet saðlayýcýlara uydu ortamýndan yayýn lisansý, platform iþletmecileri ile altyapý iþletmecilerine yayýn iletim yetkisi verilmesi esas ve usulleri ile bu kuruluþlarýn yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlýyor. Ankara / aa REKORTMEN BAÐIÞÇILAR Kendisini, Dünya Kan Baðýþý Rekortmeni olarak adlandýran ve bugüne kadar 134 ünite kan baðýþlayan Erdal Soysal da ilk kan baðýþýný Çapa Kýzýlay Merkezi nde yaptýðýný ve kan baðýþýyla ilgili 49 kampanya düzenlediðini söyledi. Soysal, Bir gün Çapa da bir doktor ile oðluna kan arayan babanýn tartýþmasýna þahit oldum. Babanýn oðluna kan bulamadýðýný, çaresiz olduðunu görünce çok etkilendim ve ilk kan baðýþýný o zaman yaptým. O günden bu yana 134 kez kan baðýþladým ve þartlar elverdiði sürece kan baðýþý yapacaðým diye konuþtu. Fevzi ücel ise ilk kan baðýþýný 1966 Varto depreminde yaptýðýný, bu kapsamdaki ilk madalyasýný ise 1970 te aldýðýný ifade etti. Kan baðýþý yaptýðý için ikinci kez altýn madalya kazanan ilk kiþi olduðunu, bugün ise madalya sayýsýný 4 e çýkardýðýný kaydeden ücel, Dinimizde bir insaný yaþatmanýn önemine yapýlan vurgu nedeniyle bugüne kadar birçok kez kan baðýþladým. Ancak yaþ haddinden dolayý son kan baðýþýmý bugün yapacaðým dedi. ücel, daha sonra Kýzýlay Kan Baðýþý TIRýnda son kan baðýþýný yaptý. Faaliyette, Ýstanbul da en çok kan baðýþý yapan 80 kiþiye teþekkür plâketleri ile altýn, gümüþ ve bronz madalya verildi. Ýstanbul / aa TÜBÝTAK Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan Türkiye de tasarlanýp üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, fýrlatýlmak üzere Rusya ya gönderildi. FOTOÐRAFLAR: AA Hýrsýz,5.kattandüþtü ZETÝNBURNU NDA hýrsýzlýk amacýyla bir eve girmeye çalýþtýðý öne sürülen kiþi, 5. kattan düþerek öldü. Veliefendi Mahallesi Turan Güneþ Caddesi nde bulunan bir apartmanýn 5. katýndaki daireye bitiþik binanýn terasýndan pencereyi kullanarak girmek istediði belirtilen kiþi, dengesini kaybederek 5. kattan düþtü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesiyle gelen polis ve saðlýk ekipleri, üzerinden kimlik çýkmayan, ancak yabancý uyruklu olduðu tahmin edilen kiþinin öldüðünü belirledi. Ýstanbul / aa Mutfak tüpündeki gaz kaçaðýný çakmak yakarak kontrol etmeye çalýþan Veysel Doðan, evini yaktý. FOTOÐRAF: AA Çakmakla kaçak gaz kontrolü facia getirdi ANTALA NIN Manavgat ilçesinde, mutfak tüpündeki gaz kaçaðýný çakmak yakarak kontrol etmeye çalýþtýðý iddia edilen kiþi ile eþi, çýkan yangýn ve patlama sonucu yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Manavgat ýn Sarýlar beldesindeki Çamlýk Mahallesi nde ailesiyle yaþadýðý a- partman dairesinde mutfak tüpünde gaz kaçaðý bulunduðunu fark eden Veysel Doðan ýn, kaçaðý çakmak yakarak kontrol etmeye kalktýðý, bu sýrada yangýn çýktýðý ve mutfak tüpünün patladýðý bildirildi. Þiddetli patlama sonucu Veysel Doðan (48) ile eþi Gülay Doðan (45) yaralandý. Patlama sonucu apartmanda ve çevre binalarda hasar oluþtu. Evdeki yangýn, Sarýlar Belediyesine baðlý itfaiye ekiplerince söndürüldü. aralanan çift, Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. üzünde ve vücudunun çeþitli yerlerinde yanýklar bulunan ve aðýr yaralanan Veysel Doðan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevkedildi. Manavgat / aa aralý polis uçakla Ankara ya getirildi ARTVÝN ÝN Hopa ilçesinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn konvoyuna yapýlan taþlý saldýrýda yaralanan polis memuru Servet Erkan, Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirildi. Rize Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Erkan, kendi isteði üzerine Ankara ya sevk e- dildi. Rize den Trabzon a ambulans helikopterle götürülen Erkan, Trabzon Havaalanýndan ambulans uçakla Ankara ya getirildi. Esenboða Havalimanýnda ambulansa alýnan Erkan, Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine götürüldü. aralý polis memurunu yakýnlarý ve hastane yetkilileri karþýladý. Servet Erkan ýn tedavisi burada sürdürülecek. Ankara / aa Beton mikseri inþaata düþtü BAÞAKÞEHÝR DE beton mikserinin inþaat sahasýna düþmesi sonucu araçta sýkýþan sürücü, itfaiyenin 3 saatlik çalýþmasý sonucu yaralý kurtarýldý. Ýkitelli Organize Sanayi Sitesi Süleyman Demirel Bulvarý ndaki bir alýþ veriþ merkezi inþaatýnda kullanýlan beton mikseri, sürücüsünün kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaþýk 5 metre yükseklikten inþaat sahasýna düþtü. Ýnþaatýn beton kolonlarýna çarparak duran 14 ton aðýrlýðýndaki beton mikserinin sürücüsü Sabahattin Çakýcý (45) araçta sýkýþtý. Kazayý gören inþaat iþçilerinin ihbarý ü- zerine gelen itfaiyenin yaklaþýk 3 saatlik çalýþmasý sonucu sýkýþtýðý yerden kurtarýlan Çakýcý, Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Hastaneye kaldýrýlan Çakýcý nýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Ýstanbul / aa

4 4 HABER Sadece ekonomi mi? Milletin tercihlerini ortaya koyarken ekonomi ye baktýðý, iktidarlarýn bu noktadaki baþarýlarýna göre gelip gittiði ifade ediliyor ki tesbit olarak doðrudur. Ancak hemen þunu sormalýyýz: Milyonlarýn sadece bu ölçüye bakarak tercihlerini ortaya koymalarý uzun vadede faydalý mýdýr? a da þöyle sorabiliriz: Tercihleri ortaya koyarken sadece ve sadece ekonomiye bakýp, diðer ölçülere, kýstaslara ve gösterge lere bakmamak ne ölçüde doðrudur? Sosyal meseleler, en az ve belki de ekonomik göstergeler kadar önemli deðil midir? Temelde itiraz edilmesi gereken nokta, insanlarýn sadece ve sadece ekonomiyi ölçü alarak hadiseler karþýsýnda karar veriyor olmasýdýr. Tabiî ki bu tablo bir neticedir. Az çok hepimiz, bilhassa 12 Eylül 1980 sonrasý estirilen ya da o tarihlerde Türkiye ye ulaþan dünyevîleþme, her hadiseyi sadece para ile, ekonomi ile deðerlendirme hastalýðýna tutulduk. Darbeciler, bu anlayýþýn yaygýnlaþmasý için gayret sarfettiler ve ifsat þebekeleri nin de desteðiyle maalesef bu noktada mesafe aldýlar. O tarihteki referandumda, darbe anayasasýna yüksek nisbette evet denilmesinin altýnda, milletin yanýltýlmasý, ürkütülmesi ve zorlamalarýn yanýnda her þeyi maddî ölçülerle deðerlendirme anlayýþý da vardýr. Geliþmeleri deðerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO) Baþkaný þöyle demiþ: Meydanlarda söylenen kötü sözler orada kalmalý, vaadedilen iyi þeyler ise zaman kaybedilmeden fiiliyata dökülmelidir. (...) Enerjimizi boþa harcamadan, ekonomimizin yapýsal dönüþümünü nasýl saðlayacaðýmýzý, sanayimizin rekabet gücü ve teknoloji çýtasýný nasýl zýplatabileceðimizi, gelir daðýlýmýný nasýl daha adil hale getireceðimizi, bölgesel geliþmiþlik farkýný hýzla nasýl kapatabileceðimizi, toplumun tüm katmanlarýnýn yaþam kalitesini nasýl daha yukarý çekebileceðimizi planlayýp hýzla harekete geçmeliyiz. (AA, 14 Haziran 2011) Büyük bir ilin Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýnýn ekonomi aðýrlýklý böyle bir deðerlendirme yapmasý makuldur. Keþke, bu liste ye ekonomi dýþýndaki diðer önemli sosyal meseleler de ilâve edilebilse. Ama bunu, bir sanayi odasý baþkanýndan ziyade; toplumun manevî kalkýnmasý için gayret sarfeden ya da o niyetle yola çýkan diðer sivil toplum kuruluþlarýndan beklemek lâzým. Meselâ, her hangi bir ilimizde faaliyet gösteren bir vakýf, sandýklardan çýkan neticeyi deðerlendirirken keþke sosyal meselelerin de ihmal edilmemesi gerektiðini söylese. Keþke, ailedeki sýkýntýlara dikkat çekse, gençlerin karþý karþýya olduðu problemler dile getirilse ve çocuklarýmýzýn karþý karþýya olduðu tehlikelere çare aranmasý istense. Bunlarý ifade ederken, Ekonominin bir önemi yok. Unutalým, fukaralýk bize yeter demiyoruz. Elbette ekonomimiz de iyi olsun, ekonomik göstergeler de izlensin, dikkate alýnsýn; ama ne olur ayný nisbette sosyal meseleler de dikkate alýnsa? Onlara da kalýcý ve makul çözümler bulunsa, çareler sunulsa? Batý dünyasýnýn geldiði nokta, sadece ekonomi diyenlerin son tahlilde kaybettiklerini gösteriyor. Tek baþýna paranýn huzur getirmediði sadece bir söz deðil, tarihin tasdik ettiði bir gerçektir. Türkiye, ekonomisi bakýmýndan dünya ülkeleri arasýnda ilk 3 e girmiþ olsa, ama sosyal meselelerini halledemeyip gençliðini kaybetmiþ olsa (Allah muhafaza) iyi mi olur? Aileleri daðýlmýþ, eðitim sistemi çökmüþ, fertleri arasýndaki muhabbet kaybolmuþ, gençliði öldürücüler e müptelâ olmuþ bir Türkiye den kim memnun olur? Hiçbirimiz böyle bir tablodan memnun olmayacaðýmýza göre, insanlarýmýzýn sadece ekonomi düþünmesinin yanlýþ olduðunu görmeli ve göstermeye çalýþmalýyýz. Seçim neticelerini deðerlendiren ekonomistlere; sosyologlar, eðitimciler, psikologlar ve elbette ilahiyatçýlar da katýlsýn. Onlar da mevcut hastalýða kendi bakýþ açýlarýyla bir teþhis koysalar iyi olmaz mý? Sadece ekonomi anlayýþýna mesafe koyalým, vesselâm. TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Hasan Hüseyin Kemal ile Vildan Hanýmefendinin ekta Nazým ismini verdikleri çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne-babayý tebrik eder, masum yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. A PILA CAK DAHA ÇOK ÝÞ VAR BURSA Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO) Baþkaný Celal Sönmez, 2023 yýlýnda dünyanýn 10 büyük ekonomisinden biri olmayý hedefleyen Türkiye nin, önünde yapýlacak çok iþ olduðunu söyledi. Sönmez, yazýlý açýklamasýnda, 12 Haziran da yapýlan milletvekilliði seçimlerinin siyaset kurumuna çok önemli mesajlar verdiðini belirtti. Demokrasinin bayramý olan seçimlerin büyük bir vakar içinde gerçekleþmesinden mutluluk duyduklarýný ifade eden Sönmez, þunlarý kaydetti: Bugün Türkiye yi Verilen sözler tutulsun SEÇÝM BÝTTÝ, ENÝ BÝR PARLAMENTO OLUÞTU. ÞÝMDÝ MÝLLET, SEÇTÝÐÝ VEKÝLLERÝN- DEN, SEÇÝM SÜRECÝNDE VERDÝKLERÝ SÖZLERÝ ERÝNE GETÝRMELERÝNÝ BEKLÝOR. EÐÝTÝM-BÝR-SEN Genel Sekreteri Ahmet Özer, eðitimciler olarak, milletin seçtiði vekillerden verdikleri sözlerini tutmalarýný isteyerek, eni Meclis ten baþta sivil anayasa olmak üzere, eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýna çözüm üretilmesini bekliyoruz dedi. Özer, eðitim-öðretimin yýlýnýn sona ermesi ilgili düzenlediði basýn toplantýsýnda bir eðitimin döneminin daha, temel sorunlarýn çözümüne kalýcý bir yaklaþým ortaya konulmadan tamamlandýðýný söyledi. Milletin seçtiði vekillerden verdikleri sözlerini tutmalarýný beklediðini söyleyen Özer, Eðitimciler olarak, eni Meclis ten baþta sivil anayasa olmak üzere, e- ðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýna çözüm üretilmesini bekliyoruz. Bu Meclis in ilk görevi, meþrûiyet debisi yüksek bir anayasa yapmak olmalýdýr. Milletimiz demokratikleþmeyi, özgürlük alanlarýnýn geniþletilmesini beklemektedir. eni anayasa hazýrlanýrken, farklý kesimlerin görüþleri dikkate alýnmalý, endiþeler giderilmelidir diye konuþtu. EÐÝTÝM SÝSTEMÝ EÐÝTÝOR MU, ÖÐÜTÜOR MU? 2011 yýlýnda eðitimin gündemini þifre iddialarýnýn meþgul ettiðini de ifade eden Ahmet Özer, Eðitim sistemi çocuklarýmýzý eðitiyor mu, yoksa öðütüyor mu? diye sorulan sorular ile eðitimcilerin müfredatýn içeriðine yönelik eleþtirilen hep anlaþýlmayý beklemiþtir. Eðitim sistemimizin deðerlerden, karakter eðitiminden ziyade test çözmeyi baþarýyý kýstas almasý hep tartýþma konusu olmuþtur. Eðitim müfredatýnýn içeriðine mercek tutulmalý, eðitim sistemimiz karakter, ahlâk ve deðer kazandýran bir formata çekilmelidir diye konuþtu. ANTÝDEMOKRATÝK UGULAMALAR BÝTMELÝ Eðitim-Bir-Sen Genel Sekteri Ahmet Ö- zer, üniversitelerin disiplin kurullarýnda yargýsýz infazlarýn engellenmesi gerektiðini belirterek, þunlarý söyledi: Kamuda olduðu gibi üniversitelerin de disiplin kurullarýnda sendika temsilcileri bulunabilmelidir. Bu ü- niversitelerin özgürlükçe bir çizgiye gelmekte direnme ve kýlýk kýyafet gibi konularý sorun yapmaya devam etme alýþkanlýklarý sürmektedir. Antidemokratik uygulamalar üniversite yönetimlerine yakýþmamaktadýr. Eðitimdeki vesayetin en önemli göstergesi olan özgürlüklerin turnikelere sýkýþtýrýlmasý alýþkanlýðýndan derhal vazgeçilmelidir. baþta yeni bir anayasa olmak üzere pek çok ö- nemli iþ bekliyor. Meydanlarda söylenen kötü sözler orada kalmalý, vadedilen iyi þeyler ise zaman kaybedilmeden fiiliyata dökülmelidir. Parlamentodaki sandalye daðýlýmýna baktýðýmýz zaman, milletin, büyük meseleleri birlikte çözün mesajý verdiði açýktýr. Seçimlerden sonra parti liderlerinin yaptýðý konuþmalarýn tonu ve içeriði, bu mesajýn alýndýðýna iþaret etmektedir. Sönmez, 2023 yýlýnda dünyanýn 10 büyük ekonomisinden biri olmayý hedefleyen Türkiye nin, önünde yapýlacak çok iþ olduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti: Enerjimizi boþa harcamadan, ekonomimizin yapýsal dönüþümünü nasýl saðlayacaðýmýzý, sanayimizin rekabet gücü ve teknoloji çýtasýný nasýl zýplatabileceðimizi, gelir daðýlýmýný nasýl daha adil hale getireceðimizi, bölgesel geliþmiþlik farkýný hýzla nasýl kapatabileceðimizi, toplumun tüm katmanlarýnýn yaþam kalitesini nasýl daha yukarý çekebileceðimizi planlayýp hýzla harekete geçmeliyiz. Bursa / aa ENÝ ANAASA ÝÇÝN UZLAÞIN Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Baþkaný Martin Schulz, AKP ve CHP nin önemli zaferler kazandýðý seçim sonuçlarýný memnuniyetle karþýladýðýný belirterek, yeni anayasa konusunda iki partinin iþbirliði yapmasýný istedi. Schulz, yazýlý a- çýklamasýnda, 12 Haziran seçimleriyle Türkiye nin, siyasî istikrarýný korumasýnýn ve AB ye daha fazla entegre olacak þekilde modernleþme yolunda ilerlemesinin önünün açýldýðýný belirtti. Martin Schulz, açýklamasýnda Seçimlerden çýkan bu sonuç, tam ve dengeli Avrupa demokrasisine doðru deðiþimi yansýtan ve Türkiye Cumhuriyeti nin laik geleneðini bütünüyle dikkate alan yeni anayasanýn hazýrlanýþýnda iktidar partisinin CHP yle yakýn çalýþmasýný zorunlu hale getiriyor. Umarým yeni anayasa tartýþmalarý açýklýk, saygý ve uzlaþma isteði, ruhu içinde gerçekleþir ifadesini kullandý. Brüksel / aa FATÝH KARAGÖZ ANKARA 12 HAZÝRAN seçimlerinde milletvekili seçilenler, kayýt yaptýrmaya baþladý. 24. Dönem parlamentosunda görev yapacak 550 milletvekilinden TBMM ye ilk gelen AKP Çankýrý milletvekilleri Ýdris Þahin ve Hüseyin Filiz oldu. Þahin ve Filiz, kayýt yaptýran ilk milletvekilleri olmasý dolayýsýyla gazetecilerin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Kayýt için o- luþturulan masalarda yeni milletvekillerine ilk olarak çikolata ikram e- dildi, karanfil verildi. Milletvekilleri daha sonra birer fotokopisinin çekilmesi için nüfus cüzdanlarýný verdi. Genel Kurul da yoklama ve oylama iþlemleri için parmak izi tanýmlamasý yapýlan Þahin ve Filiz, bu sýrada kameraman ve foto muhabirlerine görüntü verdi. Þahin ve Filiz, daha sonra maaþlarýný almak için banka hesabý açtýrdý, araç kartý baþvurusunda bulundu. Ýki yeni milletvekili, 60 ar lira vererek, altýn kaplama milletvekili rozeti aldý. Ýki milletvekili daha sonra Meclis albümü için fotoðraf çektirdi. Ankara / aa BÜTÜN TARAFLARIN KATILIMILA ENÝ BÝR ANAASA DO ÐU ve Gü ney do ðu Sa na yi ci ve Ýþ a dam - la rý Der nek le ri Fe de ras yo nu (DO GÜN SÝ FED) ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Tar kan Ka do oð lu, ''tüm ta raf la rýn sü re ce da hil e di le rek ye ni ve i le ri de mok ra si yi e sas a lan bir a na ya sa ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ni'' be lirt ti. Ka do oð - lu, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, se çim so nuç - la rý nýn böl ge ye ve ül ke ye ha yýr lý ol ma sý ný di le di. Ka do oð lu, ye ni mec lis ten bek le dik le - ri a dým la ra i liþ kin þu gö rüþ le ri di le ge tir di: ''e ni bir a na ya sa za ten se çim sü re cin de de ko nu þu lan bir ko nuy du. Bu ko nu a cil o la rak Tür ki ye gün de mi ne gir me li dir. Tüm ta raf - lar sü re ce dâ hil e di le rek ye ni ve i le ri de - mok ra si yi e sas a lan bir a na ya sa ha zýr lan - ma lý dýr. Ay rý ca hem ye ni ya pý la cak a na ya sa i le hem de fark lý dü zen le me ler i le Kürt me - se le si i le il gi li a dým lar hýz la a týl ma lý ve Tür - ki ye ba rýþ ve hu zur or ta mý na i ve di lik le so - kul ma lý dýr. Zi ra Kürt me se le si ni çöz müþ bir Tür ki ye hem si ya sî o la rak hem de e ko no - mik o la rak dün ya nýn ö nem li bir gü cü ol ma po tan si ye li ne sa hip tir. Son o la rak ye ni mec lis ten bek len ti le ri miz e ko no mik ko nu - lar da is tik ra rýn sür me si ve dýþ ca rî a çý ðýn ka pa týl ma sý yö nün de a dým la rýn va kit kay - bet me den a týl ma sý dýr.'' Gaziantep / a a AKP Çankýrý milletvekilleri Ýdris Þahin ve Hüseyin Filiz bir pastacýnýn kendileriyle ilettiði çikolata ve baklavayý, gazetecilere, görevlilere ikram etti. FO TOÐ RAF: A A Milletvekilleri kayýt yaptýrmaya baþladý ENÝ VEKÝLLER MAL BÝLDÝRÝMÝNDE BULUNACAK ENÝ seçilen milletvekilleri, TBMM ye mazbatalarýný teslim ettikten sonra, en geç 2 ay içinde mal bildiriminde bulunacak. Milletvekillerinin, Anayasa ile Mal Bildiriminde Bulunulmasý, Rüþvet ve olsuzluklarla Mücadele Kanunu gereði, mal bildirimde bulunmalarý gerekecek. Mal bildirimi, seçimi takip eden 2 ay içinde yapýlabilecek. Bakanlar ise mal bildirimini, atanmalarýný izleyen 1 ay içinde yapacak. Milletvekilleri ayrýca mal varlýðýnda ö- nemli bir deðiþiklik olmasý halinde 1 ay içinde ve her 5 yýlda bir mal bildirimlerini yenileyecek. Ankara / aa Zeybek: Dedikodularla bizim iþimiz yok DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, CHP den ayrýlacak bir grup milletvekilinin Demokrat Parti ye katýlacaðý iddialarýna iliþkin, Bizim komplo teorileriyle, dedikodularla i- þimiz yok dedi. Zeybek, yaptýðý yazýlý a- çýklamada, CHP den ayrýlacak bir grup milletvekilinin Demokrat Parti ye katýlacaðý yönendeki iddialara deðindi. Zeybek, açýklamasýnda, Bu dedikodularýn, bir aslý var, bir de astarý var. Aslý CHP de. Astarý da sayýn Baþbakan dan kaynaklanýyor. Sayýn Baþbakan, seçim kampanyasýnda bize yönelik bir söylem olarak, Sayýn Demirel in CHP ye destek verdiði, oraya milletvekili verdiði þeklindeki bir düzmece haberi ýsrarla yaydý. Sayýn Demirel bunun doðru olmadýðýný söyledi. Demirel kendi partisinin Demokrat Parti olduðunu, Demokrat Parti yi desteklediðini söyledi ifadelerine yer verdi. CHP de her zaman olduðu gibi kazan kaynýyor, CHP için bir þeyler piþiriliyor iddiasýnda bulunan Zeybek, Daha çok muhalif milletvekilleri, CHP yönetimini ve CHP yi yýpratmak için böyle bir þeyler söylüyorlar. Böyle bir þey bizim kulaðýmýza da dedikodu olarak geldi görüþünü savundu. Ankara / aa CHP li Canalioðlu: Önümüzdeki maçlara bakacaðýz CHP Merkez önetim Kurulu (MK), Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda, milletvekili genel seçimlerine yönelik geniþ kapsamlý bir deðerlendirme yapýlacaðý belirtildi. MK öncesi gazetecilerin sorularýný cevaplayan Genel Baþkan ardýmcýsý Volkan Canalioðlu, partisinin seçimden oylarýný arttýrarak çýktýðýný belirterek, ortada bir baþarýsýzlýk olmadýðýný söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde ö- nümüzdeki sürece bakýyoruz diyen Canalioðlu, Önümüzde yerel seçimler var. Futbolcu deyimi ile önümüzdeki maçlara bakacaðýz ifadelerini kullandý. Genel Baþkan ardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu da sonuçlarýn baþarýsýzlýk olarak görülemeyeceðini söyledi. CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi ise baþarýsýzlýk yorumlarýna katýlmadýðýný belirtti. Hamzaçebi, Muharrem Ýnce nin açýklamalarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine bu konuyla ilgili Ýnce ye soru sorulmasý gerektiðini kaydetti. Ankara / aa Asker, AKP yi tercih etti DÝARBAKIR 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü Komutanlýðýnda görevli asker ve personelin oy kullandýðý sandýklarda AKP birinci parti çýktý. Sýnýr ötesi hava operasyonlarý organize eden, uçuþlarý gerçekleþtirilen birim olan üs komutanlýðýnda BDP nin desteklediði baðýmsýz adaylara oy verilmesi dikkat çekti. Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan 12 Haziran da 24 ncü dönem milletvekili seçimlerinde Diyarbakýr da 10 sandýðýn kurulduðu 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü Komutanlýðýnda oy kullanan askerî personelin tercihi AKP den yana oldu. Hava Üssü nde kullanýlan oylarýn bazýlarý BDP nin desteklediði baðýmsýz adaylara da çýktýðý görüldü. Diyarbakýr da 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 ve 1208 nolu sandýklarda oy kullanan askerlerin yüzde 50 sine yakýnýný AKP ye oy verdikleri öðrenildi. 10 sandýkta toplam kullanýn oy oraný 2 bin 399 olurken, bu oylarýn bin 158 i AKP ye, 662 si CHP ye, 491 i MHP ye verilirken, BDP nin desteklediði baðýmsýz aday Nursel Aydoðan a 8, Emine Ayna ya 3, Þerafettin Elçi ye 1, Altan Tan a 3 ve terör örgütü KCK dan tutuklu bulunan Hatip Dicle ye de 4 oy çýktýðý bildirildi. Diyarbakýr / cihan Adana seçim itirazlarýna red ADANA Ýl Seçim Kurulunun, AKP ve CHP nin 12 Haziran milletvekili genel seçiminde geçersiz sayýlan oylarýn tamamýnýn yeniden sayýlmasýna iliþkin i- tirazýný reddettiði bildirildi. Alýnan bilgiye göre, Ýl Seçim Kurulu, önceki gün resmî baþvuru süresi olan saat ten kýsa süre önce AKP ve CHP nin, bazý sandýk baþkanlarýnýn, SK kurallarýna göre geçerli sayýlmasý gereken oylarý geçersiz saydýðý gerekçesiyle il genelinde geçersiz sayýlan toplam 27 bin 526 o- yun yeniden deðerlendirilmesini talebini inceledi. Ýnceleme sonunda itiraz reddedildi. Ýl Seçim Kurulu, MHP nin bazý sandýklarýn sonuçlarýnýn yazýldýðý tutanaklardaki rakamlarda yanlýþlýk olmasýyla ilgili itirazý da deðerlendirdi. Ýtirazý yerinde bulan kurulun kararýyla yapýlan incelemede, tutanaklardaki oy kaymalarýnýn sonucu deðiþtirecek nitelikte olmadýðý kaydedildi. Adana / aa

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ

MECLÝS'TE MÝKROFON KRÝZÝ Efeler Kent Konseyi'nden demiryolu için imza kampanyasý Efeler Kent Konseyi Üyeleri, Efeler ilçesinden geçen 9 kilometrelik demiryolu hattýnýn yerin altýna alýnmasý için imza kampanyasý baþlattý. Aydýn

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla Günümüzün moda tabiri yeni Türkiye bu mudur? Ü lkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, "Candan aziz vatanýmýz dýþ güçlerin ve içerdeki destekçilerinin iþtirakiyle teþkil edilmiþ fitne ve husumet cephesinin

Detaylı