Skandal rapor alay konusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Skandal rapor alay konusu"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/ 5 TE Haberi sayfa 16 da Y GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 25 OCAK 2011 SALI/ 75 Kr YIL: 41 SAYI: Skandal rapor alay konusu ÝSRAÝL BASINI: ÝSRAÝL Ý TEMÝZE ÇIKARAN MAVÝ MARMARA RAPORUNUN EN ZAYIF YANI, ÇOK ÝYÝ OLMASI HAARETZ: RAPOR ÝYÝ DE, DURUM KÖTÜ n Mavi Marmara baskýnýyla ilgili olarak Ýsrail'in hazýrladýðý ve 9 kiþiyi katleden askerleri aklayan rapor, Ýsrail basýnýnda da alay konusu oldu. Baþyazýsýnda Rapor iyi de durum kötü ifadesini kullanan Haaretz gazetesi, raporu hazýrlayan komisyonun, kendisini atayan Ýsrail Baþbakaný Netanyahu'nun rüyasýný gerçekleþtirdiðini vurguladý. ÝSRAÝL ULUSLARARASI HUKUKU ÇÝÐNEDÝ n Komisyonun raporunun, Gazze'ye deniz ablukasý uygulayarak ve Gazze'ye giden filonun bayrak gemisi Mavi Marmara'yý ele geçirerek uluslararasý hukuku çiðneyen Ýsrail'i tamamen temize çýkardýðý belirtilen baþyazýda, Turkel raporunun zayýf tarafýnýn sadece iyi olmasý deðil, çok iyi olmasý olduðunun altý çizildi. Haberi sayfa 7 de Ýsrail donanmasýnýn 31 Mayýs ta Mavi Marmara gemisine düzenlediði baskýnla ilgili Ýsrail hükümetince oluþturulan komisyonun baþkaný eski yargýç Yaakov Turkel, raporun 100 sayfalýk bölümünün gizli tutulduðunu söyledi. FOTOÐRAF: AA YARGITAY DAKÝ DAÝRE SAYISI 38 E, DANIÞTAY DAKÝLER 15 E ÇIKARILIYOR ÝÇÝÞLERÝ BAKANI BEÞÝR ATALAY: KANUN TASARISI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ Yargýtay ve Danýþtay a yeni daireler Artýk polisler askerlik yapmayacak n Yargýtay ve Danýþtay'da daire sayýsýný arttýran kanun tasarýsý TBMM Baþkanlýðýna sunuldu. Buna göre, Yargýtay da 32 olan daire sayýsý 38 e, Danýþtay da 13 olan daire sayýsý 15 e çýkarýlacak. Dairelerden birinin iþleri normal çalýþma ile karþýlanamayacak oranda artmýþ ise bir kýsým iþler baþka daireye verilebilecek. 4 te n Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, polislerin askerlik durumunu düzenleyen kanun tasarýsýnýn TBMM ye gönderildiðini bildirerek, Bundan sonra polislik mesleðini yapanlar askerlikten muaf olacaklar. Hangi okuldan mezun olarak gelirse gelsin, polislik mesleðinde görev yapýyorsa askerlik yapmayacak dedi. 4 te 18 ÞUBAT TAN ÝTÝBAREN FOTOÐRAF: AA Piyasadan 9.8 milyar lira çekilecek KAR TRAKYA DAN GÝRÝÞ YAPTI- Kýrklareli nin Demirköy ilçesinde kar yaðýþý baþladý. Demirköy ilçesinde gece geç saatlerde baþlayan kar yaðýþý sonrasý ilçe merkezinde kar kalýnlýðý 2 santimetreye, Mahyatepe de ise 5 santimetreye ulaþtý. Haberi sayfa 3 te Vize çilesi sürüyor n Yapýlan diplomatik anlaþmalarla, çeþitli ülkelerle vizelerin karþýlýklý kaldýrýlmasý sayesinde rahatlýk yaþamaya baþlayan Türk vatandaþlarý, ABD ile çoðu Avrupa ülkesine gidiþ için vize çilesi yaþamaya devam ediyor. Haberi 5 te n Merkez Bankasý Türk Lirasý zorunlu karþýlýk oranlarýný arttýrdý. Banka 18 Þubat 2011 tarihi itibarýyla mevcut verilere göre piyasadan yaklaþýk 9,8 milyar Türk Lirasý likidite çekecek. Haberi 11 de ENERJÝ BAKANI YILDIZ: Doðalgaza þu anda zam yok n Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, doðalgaza þu anda zam yapýlmayacaðýný bildirdi. Yýldýz, doðalgaza ne zamana kadar zam yapýlmayacaðý sorusuna ise cevap vermedi.11 de Eroðlu: Kýbrýs sorununu artýk çözmeliyiz KKTC Cumhurbaþkaný, görüþmelerin sonsuza kadar devam edemeyeceðini söyledi. Haberi 7 de AKP li vekil Erdoðan ý Atatürk e benzetti n AKP Mersin Milletvekili Ali Er, Baþbakan Erdoðan ý Atatürk e benzeterek, Nasýl ki imparatorluðun yýkýlýþýndan sonra Cumhuriyeti kurmadan önce büyük Atatürk, yüce insan, bu yüce milletin önüne düþerek bu cumhuriyeti meydana getirdiyse, 2001 yýlýndaki Türkiye nin kötü gidiþine dur demek için sevgili Genel Baþkanýmýzýn öncülüðünde AK Parti yi kurduk. Tayyip Erdoðan dedik ve yola düþtük dedi. Haberi sayfa 4 te ISSN ÖLÜM SEBEPLERÝ SOBA VE ÞOFBENDEN SIZAN GAZ Haberi sayfa 6 da SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKa Ri sâ le-i Nur un bu va ta na pek çok fay da sý var si yâ si ye si ne ve uh re vi ye si ne Be di uz za man Sa id Nur si. Hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün ye vi ye si ne ve pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça lýþ ma la rý el zem dir Ev ve lâ: Ley le-i Ka dir de kal be ge len pek ge niþ ve u zun bir ha ki ka te, pek ký sa ca bir i þa ret e de ce ðiz. Þöy le ki: Nev-i be þer, bu son Harb-i U mu mi nin e þedd-i zu lüm ve e þedd-i is tib dâ dý i le ve mer ha met siz tah ri bâ tý i le; ve bir tek düþ ma nýn yü zün den yü zer mâ su mu pe ri þan et me siy le; ve mað lûp la rýn deh þet li me yu si yet le riy le; ve gà lip le rin deh þet li te lâþ ve hâ ki mi yet le ri ni mu hâ fa za ve bü yük tah ri bât la rý ný tâ mir e de me me le rin den ge len deh þet li vic dan a zab la rýy la; ve dün ya ha ya tý nýn bü tün bü tün fâ nî ve mu vak kat ol ma sý ve me de ni yet fan tâ zi ye le ri nin al da tý cý ve u yu tu cu ol du ðu u mu ma gö rün me siy le; ve fýt rat-ý be þe ri ye de ki yük sek is ti dâ dâ týn ve ma hi yet-i in sa ni ye si nin u mu mî bir sû ret te deh þet li ya ra lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin, sert ve sa ðýr o lan ta bi a týn, Kur ân ýn el mas ký lý cý al týn da par ça lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin en bo ðu cu, al da tý cý, en ge niþ per de si o lan si yâ set-i rûy-i ze mi nin pek çir kin, pek gad da râ ne ha ki ki sû re ti gö rün me siy le; el bet te ve el bet te, hiç þüp he yok ki, Þi mâl de, Garb da, A me ri ka da e mâ re le ri gö rün dü ðü ne bi nâ en, nev-î be þe rin mâ þuk-u me câ zî si o lan ha yat-ý dün ye vi ye böy le çir kin ve ge çi ci ol ma sýn dan, fýt rat-ý be þe rin ha ki kî sev di ði, a ra dý ðý ha yat-ý bâ ki ye yi bü tün kuv ve tiy le a ra ya cak; ve el bet te, hiç þüp he yok ki, bin üç yüz alt mýþ se ne de, her a sýr da üç yüz el li mil yon þâ kir di bu lu nan; ve her hük mü ne ve dâ vâ sý na mil yon lar ehl-i ha ki kat tas dik i le im za ba san; ve her da ki ka da mil yon lar hâ fýz la rýn kal bin de kud si yet i le bu lu nup, li sân la rýy la be þe re ders ve ren; ve hiç bir ki tap ta em sâ li bu lun ma yan bir tarz da, be þer i çin ha yat-ý bâ ki ye yi ve sa a det-i e be di ye yi müj de ve ren; ve bü tün be þe rin ya ra la rý ný te dâ vi e den Kur ân-ý Mû ci zü l-be yâ nýn þid det li, kuv vet li ve tek rar lý bin ler â yâ týy la, bel ki sa rî han ve i þa re ten, on bin ler de fa dâ vâ e dip ha ber ve ren; ve sar sýl maz ka tî de lil ler le, þüp he ge tir mez had siz hüc cet le riy le, ha yat-ý bâ ki ye yi ka ti yet le müj de ve sa a det-i e be di ye yi ders ver me si, el bet te nev-i be þer bü tün bü tün ak lý ný kay bet mez se, mad dî ve ya mâ ne vî bir ký yâ met baþ la rý na kop maz sa, Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya ve Ýn gil te re nin Kur ân ý ka bul et me ye ça lý þan meþ hur ha tip le ri ve A me ri ka nýn Din-i Hak ký a ra yan e hem mi yet li ce mi ye ti gi bi, rûy-i ze mi nin ge niþ ký ta la rý ve bü yük hü kü met le ri, Kur ân-ý Mû ci zü l-be yâ ný a ra ya cak lar ve ha ki kat le ri ni an la dýk tan son ra bü tün ruh u can la rýy la sa rý la cak lar. Çün kü, bu ha ki kat nok ta sýn da, ka ti yen Kur ân ýn mis li yok tur ve o la maz; ve hiç bir þey bu mû ci ze-i ek be rin ye ri ni tu ta maz. Sâ ni yen: Mâ dem Ri sâ le-i Nur, bu mu ci ze-i küb râ nýn e lin de, bir el mas ký lýnç hük mün de hiz me ti ni gös ter miþ; ve mu an nid düþ man la rý ný tes li me mec bur et miþ; hem kal bi, hem ru hu, hem his si yâ tý tam ten vir e de cek ve i lâç la rý ný ve re cek bir tarz da, ha zî ne-i Kur â ni ye nin del lâl lý ðý ný ya pan ve on dan baþ ka me ha zý ve mer cîi ol ma yan ve bir mû ci ze-i mâ ne vi ye si bu lu nan Ri sâ le-i Nur, o va zi fe yi tam ya pý yor. Ve a ley hin de ki deh þet li pro pa gan da la ra ve ga yet mu an nid zýn dýk la ra tam ga le be çal mýþ ve da lâ le tin en sert kuv vet li ka le si o lan ta bi a tý, Ta bi at Ri sâ le si i le par ça par ça et miþ ve gaf le tin en ka lýn ve bo ðu cu ve ge niþ da i re-i â fâ kýn da ve fen nin en ge niþ per de le rin de, A sâ-yý Mû sâ da ki Mey ve nin Al týn cý Me se le si ve Bi rin ci, Ý kin ci, Ü çün cü, Se ki zin ci Hüc cet le riy le ga yet par lak bir tarz da gaf le ti da ðý týp, nur-u tev hi di gös ter miþ. El bet te, bi ze lâ zým ve mil le te el zem dir ki: Þim di res men i zin ve ri len din ted ri sâ tý i çin, hu su si ders hâ ne ler a çýl ma ya i zin ve ril me si ne bi nâ en, Nur þâ kird le ri, müm kün ol du ðu ka dar, her yer de kü çü cük bi rer ders hâ ne-i Nu ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi, her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fa de e der; fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Ý mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem Mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. Es ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, Ýn þa al lah Nur med re se le ri beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek; ve yir mi se ne dir e di yor. Hem hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün ye vi ye si ne ve si yâ si ye si ne ve uh re vi ye si ne pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça lýþ ma la rý el zem dir ki, ge çen deh þet li gü nah la ra kef fâ ret ve ge le cek þid det li be lâ la ra ve a nar þî li ðe kar þý bir set o la bil sin. Söz ler, s. 250 Câmiü's-Saðîr, Yarýn ahirette Allah a yakýn mecliste oturacak olanlar, dünyada iken harama karþý hassas olanlar ve dünyaya kalben deðer vermeyenlerdir. ayiþiði hu se yi ne ni as ya.com.tr HÜSEYÝN EREN y ý þý ðý i le baþ lý yor, çý nar yap ra ðý nýn dü þü þüy le sü rü yor, çý na ra ka vuþ mak la son la ný yor Hür A dam. Ay gi bi ge niþ bir gö nül, yap rak ka dar na hif bir yü rek, çý nar ka dar a za met li bir hey bet ve a sa let. Ce lâl den ce mâ le sü zü lüþ, ce mâl den ce lâ le yük se liþ. Def te rin de ö lüm kor ku su yok, te lâþ yok, te red düt yok, yo rul mak, u san mak yok. Tek þey var; her da im u bu di yet, her da im te fek kür, her da im du â Gö nül lü o la rak cep he de sa va þýr ken ki sah ne öy le muh te þem ki; ne göz da ya ný yor, ne gö nül. Ge niþ a lan da a týn dört na la ko þu þu, ba þýn da sa rý ðý, sav ru lan be yaz bo yun lu ðu, coþ kun ve ce lâl li ba ký þý; hür ri ye te ko þuþ, Be dir den Bar la ya ö lü me mey dan o ku ma, i ma nýn küf re þah la ný þý San ki Be dir den bir sah ne. San ki sa ha be a da mýn küf rün kal bi ne mýz ra ðý so ku þu, þir kin kel le si ni u çu ru þu. Bar la baþ ka bir Be dir de ðil mi? Gö rü nüþ te or du lar yok, zâ hir de si lâh lar yok; Kur ân ýn el mas ký lý cý ný sa vu ran Be di üz za man ve bir kaç ta le be si var. Ru me li den gö çen Mu ha cir Ha fýz Ah med mu ha cir le ri tem sil et mi yor mu? Ya zor la yur dun dan çý ka rý lan a dam ki mi ha týr la tý yor? Öy le bir ka lem ký lý cý sal lý yor lar, öy le bir mýz rak a tý yor lar ki, tâ Av ru pa ya u za ný yor, küf rî fi kir le rin kel le si ni u çu ru yor, in kâr cý zih ni ye ti bi çip a tý yor. Be dir de ehl-i i man kaç ki þi i di, Ku reyþ te kaç? Bar la da kaç or du kuv ve tin de güç var dý ki, giz li düþ man kuv vet le ri nin o yun la rý ný bo þa çý ka rý yor, plan la rý ný a kim bý ra ký yor, a ciz lik le diz çök tü rü yor du? Muh te þem çý nar a ða cýn da yap tý ðý ha zin ve a zim du â; ne hü zün ve ri ci, ne â min de dir ti ci, ne de rin bir u bu di yet. Si ne ma i le bir ne vî geç mi þe git ti ði miz gi bi ha yal si ne ma sý i le bi raz da ha ge ri ye git sek; Be dir Sa va þý nda ü ze rin de ri da sý dü þe cek ka - dar kol la rý ný se ma ya kal dý ra rak tam bir u bu di yet le du â e den Pey gam ber-i Zî þan E fen di mi zi (asm) sey ret sek; i ki ka re yi yan ya na ge ti rip, gü ne þe ve a ya bü tün o la rak bak sak Ne gü zel bir ha ki kat man za ra sý, ne muh te þem bir bu luþ ma, ne bü yük bir vus lat... Gö nül gü ler, a kýl ak le der, la ti fe ler bay ram e der. Ma zi nin de rin de re le rin den is tik ba lin yük sek dað la rý na yol lar aç ma dýk ça; a kýl gön lün e lin den, gö nül de ak lýn e lin den tu tup o yol da yü rü me dik çe ne ha ki kat an la þý lýr, ne de hür ri yet. Rü ya si ne ma sý i le ha ki ka te men fez ler a çýp, çý nar dan ay ý þý ðý na, ay dan gü ne þe yol cu luk yap mak pe kâ lâ müm kün. Hür A dam fil mi nin ek sik lik le ri var dýr, tar tý þý la bi lir. Yük sek bir o ran da gü zel se gü zel dir. Gü zel a dam, be diî a dam, fil mi de gü zel leþ tir miþ. Üç de vir gör müþ bir a da mý üç sa at te an lat mak müm kün mü; ha yýr. Film i çin üç sa at u zun mu; e vet. Sey ret ti ðim de, si ne ma di li ni çöz me ye baþ la dý ðý mý zý, öð re ne cek çok þey ol du ðu nu gör düm. Geç ka lýn mýþ sek tör de çok ça lýþ ma mýz ge rek ti ði ni de dü þün düm. E me ði ge çen her ke se bin ler te þek kür, bin ler ba re kâl lah. No: 1920 / Hadis-i Þerif Meâli Að rý Da ðý nýn in fi lâ ký ÖLÇÜ HALÝL AKGÜNLER Ri sâ le-i Nur dan bir a nek dot: Es ki Harb-ý U mû mi den ev vel ve e vâ i lin de, bir vâ ký â-ý sâ dý ka da gö rü yo rum ki, A ra rat Da ðý de ni len meþ hur Að rý Da ðý nýn al týn da yým. Bir den o dað müt hiþ in fi lak et ti. Dað lar gi bi par ça la rý, dün ya nýn her ta ra fý na da ðýt tý. O deh þet i çin de bak tým ki, mer hum vâ li dem ya ným da dýr. De dim: A na kork ma; Ce nâb-ý Hakk ýn em ri dir. O Râ him dir ve Ha kîm dir. Bir den, o ha let te i ken bak tým ki, mü him bir zât ba na â mi râ ne di yor ki: Ý câz-ý Kur ân ý be yan et. U yan dým, an la dým ki bir bü yük in fi lak o la cak. O in fi lak ve in ký lâp tan son ra, Kur ân et ra fýn da ki sur lar ký rý la cak. Doð ru dan doð ru ya Kur ân ken di ken di ni mü dâ fa a e de cek. Ve Kur ân a hü cum e di le cek; i câ zý, o nun çe lik bir zýr hý o la cak. Ve þu i câ zýn bir nev i ni þu za man da iz hâ rý na, had di min fev kin de o la rak, be nim gi bi bir a dam nam zet o la cak. Ve nam zet ol du ðu mu an la dým. (Hiz met Reh be ri, s. 23) Mez kur i fa de Ri sâ le-i Nur da ge çen mü him ve sýr lý bir i fa de dir. Üs tad Be di üz za man ýn gör müþ ol du ðu sa dýk bir rü ya dan bah se der. Rü ya ge nel i ti ba ri i le Ýs lâm â le mi ve Os man lý dev le ti i le a lâ ka lý dýr. Bu se beb le cüm le ler i çin de ki tâ bir le ri bu doð rul tu da an la mak ve yo rum la mak ge re kir. Zi ra tâ bir ler ü ze rin den mü him ha ki kat ler i fa de e dil miþ tir. Me se lâ i fa de nin ba þýn da ge çen Að rý Da ðý o za man ki Ýs lâm â le mi ni ve Os man lý Dev le ti ni tem sil et mek te dir. Að rý Da ðý A na do lu da ki en bü yük dað dýr, hat ta Er me ni ler ta ra fýn dan kut sal o la rak ka bul e dil mek te dir. Ýn san lar ve dev let le re a it ba zý bü yük ve mü him sý fat la rý ta ným la mak i çin bu tür ben zet me ler ö te den be ri ya pý la gel mek te dir. As lan gi bi kuv vet li, a sýr lýk çý nar, dað gi bi a dam... Ýþ te i fa de de ki Að rý Da ðý i fa de si de Os man lý Dev le ti ni tem sil et mek te dir. Bu da ðýn in fi lak et me si Os man lý Dev le ti nin yý ký lýp par ça la na ca ðý na i þa ret tir. Bu in fi la kýn müt hiþ ol ma sý i se, Av ru pa Dev let le ri nin ve Rus Dev le ti nin hep bir den Os man lý ü ze ri ne hü cum e de ce ði ni i fa de e der. Dað lar gi bi par ça lar i se Os man lý nýn yý kýl ma sýn dan son ra, Os man lý mül kü i çin den bir çok dev le tin or ta ya çý ka ca ðý na i þa ret tir. O deh þet i çin de bak tým ki, mer hum vâ li dem ya ným da dýr. De dim: A na kork ma; Ce nâb-ý Hakk ýn em ri dir. O Ra him dir ve Ha kim dir cüm le le ri i se mü him sýr la rý i çin de sak lý yor. Zi ra Üs tad o deh þet li ve kor kunç ha di se ler i çin de sý ðý ný la cak bir þef kat si ne si o la rak va li de si ni ya nýn da bu lu yor. Va li de si o deh þet li hal ler den kor kup deh þe te dü þü yor, an cak Üs tad o nu da te sel li e di yor. A na kork ma Al lah Ra him dir, Ha kim dir. Se ni, be ni ve bi zi ko ru ya cak týr di yor. Bu ra da ki a na þef ka ti i le an la týl mak is te nen i se A na do lu dur. Va li de si nin tem sil et ti ði A na do lu nun kork ma sý ve deh þe te düþ me si i se Bi rin ci Dün ya Sa va þý i le A na do lu nun da deh þe te ve bü yük sý kýn tý ve kor ku la ra düþ me si ni ta ným lar. O müt hiþ in fi lâk tan son ra va li de si ni ya nýn da bul ma sý A na do lu nun Ýs lâm ve Müs lü man mil let e lin de ka la ca ðý na i þa ret tir. Bu i se an cak Al lah ýn rah me ti i le o la cak týr. Ýs tik lâl Har bi ni göz ler ö nü ne ge ti rir sek bu harp ne ti ce sin de A na do lu nun Müs lü man lar e lin de kal ma sý doð ru dan rah met e se ri ol du ðu a çýk bir þe kil de gö rü lür. Ýþ te na sýl ki a na bir ev lât i çin mü him bir þef kat si ne si dir, rah met li bir li man dýr; ay nen o nun gi bi A na do lu da, Müs lü man mil le ti miz i çin a na ku ca ðý gi bi þef kat li sý ðý ný la cak bir li man ol muþ. Üs tad Haz ret le ri ne Ý câz-ý Kur ân ý be yan et! di ye em re den zat i se ba zý la rý na gö re Hz. A li E fen di miz dir (ra). Bu ko nu da a çýk bir i þa ret yok. An cak bu za týn Re sûl-i Ek rem (asm) ol ma sý da ha kuv vet li bir ih ti mal dir. Ger çi Hz. A li (ra) ol ma sý da ih ti mal ler a ra sýn da dýr. Fa kat o sa dýk rü ya da Kur ân he sa bý na ya pý lan em rin Re sû lul lah (asm) ta ra fýn dan ve ril me si da ha kuv vet li dir. Zi ra i çin de Pey gam be ri mi zin (asm) gö rül dü ðü rü ya sa dýk rü ya o la rak ta ným lan mýþ týr. O in fi lâk ve in ký lâp tan son ra, Kur ân et ra fýn da ki sur lar ký rý la cak cüm le sin de ki in fi lak, Bi rin ci Dün ya Sa va þý ný, in ký lâp i se Os man lý nýn yý kýl ma sýn dan son ra ki ba tý lý laþ ma ha re ke ti ni tem sil e der. Kur ân et ra fýn da ki sur lar i se, Kur ân la il gi li bin yýl dýr bi rik miþ o lan me se le le ri ta ným lar. Ýþ te bu sur la rýn yý kýl ma sý ve Kur ân ýn mu ci ze li ði nin or ta ya çýk ma sý, in fi lak ve in ký lap son ra sýn da mey da na ge le cek de mek tir. Ba tý me de ni ye ti bütün fel se fe siy le, ma ter ya list, ta bi at çý, mad de ci, dar vi nist a kým la rýy la Ýs lam ve i man e sas la rý na sal dý rý ya geç ti ði za man, Kur ân ken di ni mu ha fa za e de cek ve Kur ân ýn i câ zý o nun çe lik bir zýr hý o la cak. Ve Üs tad Be di ü za man da Ri sâ le-i Nur lar yo luy la bu mu ci ze li ði tüm dün ya ya i lân e de cek. Ri sâ le-i Nur lar da Kur ân ýn mâ ne vî bir el mas ký lý cý o la rak tüm bu da lâ let ve kü für a kým la rý ný yok e de cek tir. Tam da öy le ol muþ tur. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 21 Safer 1432 Ru mî: 12 K. Sani 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý AKP nin 367 hesabý TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Gö rü nen o ki, AKP nin bu se çim de ki he de fi Mec lis te tek ba þý na a na ya sa yý de ðiþ ti re - bi le ce ði bir ço ðun luðu yakalamak. Er do ðan, yar gý ka ra rýy la a day bi le yap tý rýl ma - dý ðý 2002 se çi mi ön ce sin de de ay ný ta lep le milletin karþýsýna çýk mýþ ve o e þi ðe çok ya kýn bir san dal ye sa yý sý el de et me ye mu vaf fak ol muþ tu. Son ra sýn da i se bir a ra Mec lis i çi trans fer ler le 367 ra ka mý ný bul du ðu da ol du, a ma ge çi ci bir sü re i çin ya ka la dý ðý bu fýr sa tý de ðer len di re me di. Þim di ye ni den ay ný ta lep le seç men den des tek is te me ye ha zýr la nýr ken, bu nu, se kiz yýl lýk ik ti dar tec rü be sin den çý kar dý ðý ders ler le, bu sü reç te yap tý ðý ha ta la rý tek rar la ma yýp, is te di ði des te ði ar týk doð ru kul lan ma ni ye tiy le mi yo la çý ký yor? Bu bað lam da AB re form la rý nýn da en te mel a - ya ðý o lan ye ni ve si vil bir a na ya sa i le de mok ra si - nin ö nü nü ta ma men aç ma yý mý ön gö rü yor? Yok sa bu ko nu yu da þim di ye ka dar ya pa gel di - ði þe kil de ken di si ya sî pro je le ri ni ha ya ta ge çir - me nin fýr sa tý ve va sý ta sý o la rak mý dü þü nü yor? Bu nok ta da zi hin ler de so ru i þa ret le ri var. Ge rek as ker le, ge rek se yar gýy la il gi li re form la - ra da hi ken di ko num ve du ru þu na ta al lûk e den yön le riy le ba kýp, en gel çý kar dýk la rý nok ta lar da re form dan ya na ta výr a lýr ken, u yum i çin de ol - du ðu hu sus lar da her han gi bir þi kâ ye ti bu lun ma - yan bir yak la þým, te mel de ki so ru nu çö ze mez. Oy sa Tür ki ye nin ih ti ya cý, þu ve ya bu ta ra fa yon tu la ma ya cak bir þe kil de, ev ren sel ve ob jek tif pren sip le re da ya nan kök lü bir sis tem re for mu. AKP nin þim di ye ka dar iz le di ði çiz gi, böy le bü tü nü kap sa yan re form lar dan zi ya de, ic ra at ta ö nü ne çý ka rý lan en gel le ri aþ ma a maç lý prag ma - tik bir yak la þým la dav ran dý ðý ný dü þün dü rü yor se çi mi son ra sýn da ilk iþ o la rak 312 mað - du ru Er do ðan ýn se çil me en ge li ni kal dý ran mi ni a na ya sa de ði þik li ði pa ke ti gün de me ge ti ri lir ken, ay ný mad de kay nak lý di ðer mað du ri yet le rin de gi de ril me si yö nün de ki ta lep ler gö zar dý e dil miþ ti. Ge çen se ne ki 12 Ey lül re fe ran du mun da oy la - nan pa ket te de kro nik sis tem so run la rý ný çöz - me yi ön gö ren kök lü dü zen le me ler den ka çý ný la - rak, kýs mî ve ye ter siz rö tuþ lar la ik ti fa e dil miþ ti. O nun i çin dir ki, e vet kam pan ya la rýn da ses - len di ri len Üs tün le rin hu ku ku ye ri ne hu ku kun üs tün lü ðü söy le mi nin ge re ði halen de boþ luk ta. Hü kü me tin Bal yoz sa ný ðý üç ge ne ral le il gi li ge cik miþ a çý ða al ma ka ra rý nýn A YÝM e, YÖK ün A LES sý na výn da ba þý a çýk ol ma þar tý ný kal dýr - ma sý nýn Da nýþ tay a ta kýl ma sý; ve pa ket te ki as - ker le il gi li dü zen le me le ri ta mam la ya cak u yum ka nun la rýn da ya þa nan sý kýn tý, bu nu gös te ri yor. Ve bun lar, as ke ri ku rum o la rak si vil o to ri te ye bað la yýp yar gý yý da i þin te me li ne i nen kök lü bir re for ma tâ bi tut ma dýk ça ve bu re for mun ge re ði o lan zih ni yet de ði þi mi ni hýz lan dý ra cak a dým la rý at ma dýk ça, par ça bu çuk dü zen le me ler le so nuç al ma nýn im kân sýz lý ðý ný yi ne ö nü mü ze ko yu yor. Ö te yan dan, AKP nin re fe ran dum da san dýk - tan çý kan so nu cu ay ný za man da se çim pro va sý ve ken di si ne ve ril miþ gü ve no yu o la rak yo rum la - yýp, Er do ðan ý baþ kan lý ða ta þý ma pro je si i çin bir sýç ra ma tah ta sý o la rak gör dü ðü ne da ir i puç la rý da ko nu nun di ðer bir bo yu tu nu o luþ tu rmakta. E ðer se çim den son ra sý i çin sö zü ve ri len ye ni a na ya sa da a sýl ve ön ce lik li he def bu i se, o za man yi ne prob lem li bir du rum söz ko nu su demektir. Bir baþ ka ö nem li nok ta: Yüz de 50 yi a þan bir oy o ra nýy la a na ya sa yý tek ba þý na de ðiþ ti re bi le cek bir Mec lis ço ðun lu ðu, mâ lûm ke sim ler de ki AKP a na ya sa sý i le si vil dik ta i yi ce pe kiþ ti ri le - cek kor ku su nu çok da ha kat mer li ha le ge ti rir. Ve bu du ru mun ne gi bi so nuç la ra yol a ça bi le - ce ði ni ta hay yül ve ta sav vur et mek i se çok zor. AKP nin o çe þit kor ku la rý ya týþ týr mak a dý na ya pa ca ðý vit rin dü zen le me le ri i le te mel pren sip - ler nok ta sýn da ve re ce ði ye ni ta viz ler de ca ba sý. Do la yý sýy la, AKP nin tek ka le oy na ma ya de - vam e de ce ði bir si ya set a la ný, Tür ki ye yi ra hat - lat maz, ak si ne ye ni sý kýn tý ve ger gin lik ler ge ti rir. Si ya se tin ye ni den ge le re ih ti ya cý var. DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) ta ra fýn dan DES Stra te jik A raþ týr ma lar Mer - ke zi ne (DE SAM) yap tý rý lan Tür ki ye Ne - den O ku mu yor? i sim li an ket, genç li ðin ki - tap o ku ma dý ðý ný göz ler ö nü ne ser di. Ýþ yo - ðun lu ðu, ders ler, in ter net ve te le viz yon ba - ha ne siy le ki tap o ku ma yan genç le rin yüz de 77.5 i nin e vin de ki tap lý ðý bi le yok. An ke te yaþ a ra sýn bin 231 genç ka tý lýr ken, bu genç le rin yüz de 29.7 si ü ni ver si te, yüz de 8,3 ü yük sek li sans me zu nu. An ke te gö re, genç li ðin yüz de 10.7 si dü zen li o la rak ki tap o kur ken yüz de 18.9 u a ra lýk lar la, yüz de 61.9 u i se dü - zen siz o la rak a ra sý ra ki tap o ku yor. Genç ler, ki tap o ku ma la rý na en gel o la rak i se iþ yo ðun lu - ðu, ders ler, in ter net, ar ka daþ çev re si ve te le - viz yo nu gös te ri yor. An ke te gö re, genç le rin yüz de 15.9 u iþ yo ðun lu ðun dan ki tap o ku ma - ya va kit bu la maz ken, yüz de 18.2 si ders ler se - be biy le va kit bu la mý yor. Genç le rin, yüz de 26.8 i ar ka daþ çev re si ve o ku ma a lýþ kan lý ðý na sa hip ol ma dý ðý i çin dü zen li ki tap o ku ma dý ðý - ný, yüz de 28 i te le viz yon ve in ter net yü zün den ki tap o ku ya ma dý ðý ný a çýk la dý. GENÇ LE RÝN SA DE CE YÜZ DE 4.5 Ý SON 3 AY DA KÝ TAP AL MIÞ An ke te gö re genç ler ki ta ba pa ra ver mek - ten de ka çý ný yor. Genç le rin sa de ce yüz de 4.5 i son 3 ay i çin de pa ra ve re rek ki tap a lýr - ken, yüz de 10.3 ü 6 ay ön ce, yüz de 20.6 sý 1 yýl ön ce, yüz de 55.9 sý i se 1 yýl dan da ha u - zun za man ön ce ki tap sa týn al dý. Yüz de 8.7 si i se en son ne za man ki tap al dý ðý ný ha - týr la mý yor. Genç le rin yüz de 85.7 si ki tap fi - yat la rý ný pa ha lý bu lur ken, bu se bep le kor san ki ta ba yö ne li yor. Genç le rin yüz de 86.1 i kor san ki tap al dý ðý ný a çýk lar ken, sa de ce yüz de 4.1 i kor san ki tap al ma dý ðý ný bil dir di. An ke te gö re, genç le rin yüz de 79.5 i nin e - vin de ki tap ko ya cak ye ri da hi yok. GENÇ LÝK GA ZE TE DE O KU MU YOR An ke te gö re genç lik gün lük ga ze te da hi al mý yor. Genç le rin sa de ce yüz de 6.8 i gün lük ga ze te a lýr ken, her gün ga ze te o ku yan la rýn o ra ný i se sa de ce yüz de 10.2 ol du. Genç lik ga - ze te o kur ken de spor ve ma ga zin ha ber le ri ni o ku ma yý ter cih e di yor. An ke te gö re genç le - rin yüz de 4.5 i si ya set ha ber le ri ni o kur ken, yüz de 34.7 si ma ga zin, yüz de 39.1 i spor, yüz de 1.5 i e ko no mi, yüz de 3 kö þe ya zar la rý, yüz de 12.9 u i ze ad li ye ha ber le ri ni o ku yor. Ga ze te nin ta ma mý ný o ku yan la rýn o ra ný i se yüz de 5.4 de kal dý. Genç ler, Türk e de bi ya tý - na yö ne ve ren i sim le ri da hi bil mez ken, ken - di le ri ne ki tap he di ye e dil me si ni de is te mi yor. Genç le rin yüz de 82.5 i ken di si ne bir ki tap he di ye e dil me si ni is te mi yor. An ke te gö re genç le rin yüz de 88.6 si i se Türk e de bi ya tý na yön ve ren i sim le ri ta kip et mi yor. Genç lik ki tap o ku mu yor Yer yü zü dok tor larý Ken ya da ý þýk sa ça cak n YERYÜZÜ Dok tor la rý Der ne ði e ki bi, Türk Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn (TÝ - KA) des tek le riy le ger çek leþ ti ri len Ken ya Sað - lýk Des tek Pro je si kap sa mýn da, ka ta rakt a me - li yat la rý yap mak ü ze re Ken ya ya git ti. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ön ce ki gün ak - þam yo la çý kan ve i ki haf ta bo yun ca ka ta rakt a - me li yat la rý ya pa cak e kip te dok tor lar Ýl ker Yal - çýn, Ý na yet An dý ve hem þi re Ýk ri ma Sa rý han yer a lý yor. Ken ya ya 2011 yý lýn da se kiz ay rý e kip gön der me yi plan la yan der ne ðin, 2011 yý lýn da Ken ya ya gi den bu i kin ci e ki bi, Mom ba sa da Say yi da Fa ti mah Has ta ne si nde ça lý þa cak. E ki - bin 100 ün ü ze rin de ka ta rakt has ta sý ný a me li - yat et me si plan la ný yor. A çýk la ma ya gö re, Tür - ki ye de ki þi ba þý na dü þen yýl lýk sað lýk har ca ma - la rý 500 do lar do la yýn day ken Ken ya da bu ra - ka mýn sa de ce 37 do lar ol du ðu bi li ni yor. Tür ki - ye de her 10 bin ki þi ye 15 he kim ve 19 yar dým - cý sað lýk per so ne li nin düþ tü ðü be lir ti len a çýk la - ma da, 40 mil yon nü fu su bu lu nan Ken ya da i se ay ný sa yý da ki þi ye 1 he kim ve 11 yar dým cý sað - lýk per so ne li düþ tü ðü kay de dil di. Ken ya Sað lýk Des tek Pro je si nin bun dan son ra ki yýl lar da da sür dü rül me si plan la ný yor. Ýs tan bul / a a An ka ra da 336 bin Ço rum lu ya þý yor n BAÞKENT ol du ðu gün den bu ya na sü rek li ge li þen ve bü yü yen An ka ra nýn nü fu su, Tür ki - ye nin dört bir ya nýn dan al dý ðý göç ler le 4 mil - yon 650 bi ni geç ti. An ka ra ya en çok göç ve ren il le rin ba þýn da Ço rum yer a lýr ken, Yoz gat, Çan ký rý, Kýr þe hir, Ký rýk ka le ve Si vas ta lis te nin ilk sý ra la rýn da yer al dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru - mu (TÜ ÝK) göç is ta tis tik le rin den der le nen bil - gi ye gö re, top lam nü fu su 4 mil yon 650 bin 802 o lan An ka ra da, 1 mil yon 548 bin 626 An ka - ra lý ya þý yor. Coð ra fi ko nu mu i ti ba riy le Tür ki - ye nin or ta sýn da yer a lan Baþ kent, en çok çev re il ler den göç a lýr ken, An ka ra da ya þa yan lar a ra - sýn da 336 bin 694 le Ço rum lu lar bi rin ci sý ra da yer a lý yor. Baþ kent te ya þa yan Ço rum lu la rý sý ra - sýy la Yoz gat lý lar (293 bin 748), Çan ký rý lý lar (222 bin 524), Kýr þe hir li ler (179 bin 94), Ký rýk - ka le li ler (163 bin 105) ve Si vas lý lar (143 bin 153) iz li yor. An ka ra / a a Kar, Trakya dan yurda girdi n KIRKLARELÝ'NÝN De mir köy il çe sin de kar ya ðý þý et ki li ol du. De mir köy il çe sin de ge ce geç sa at ler de baþ la yan kar ya ðý þý son ra sý il çe mer ke zin de kar ka lýn lý ðý 2 san ti met re ye, Mah ya te pe de i se 5 san ti met re ye u laþ tý. Böl - ge de kar ya ðý þý ha ya tý o lum suz et ki le mez - ken, Ka ra yol la rý 15. Þu be Þef li ði e kip le ri, De - mir köy il çe si i le Mah ya te pe mev ki sin de yol - lar da kon trol le ri ni sür dür dü. Me te o ro lo ji Mü dür lü ðü yet ki li le ri, Kýrk la re li de bu gün bu gün ve ya rýn kar la ka rý þýk yað mur bek len - di ði ni bil dir di. Þe hir de, ha va sý cak lý ðý ek si 4 de re ce ye ka dar dü þe cek. Kýrk la re li / a a BAYINDIRLIK ve Ýs kân Ba ka ný Mus ta fa De mir, ya pý de ne ti mi ni bütün il ler de yay gýn laþ týr dýk la rý ný söy le di. De mir, Sam sun dan dö nü þün de ba kan lý - ðý na bað lý ku rum lar da in ce le me ler de bu lun mak ü ze re Ký rýk ka le ye gel di. Ký rýk ka le Va li si Ha kan Yu suf Gü ner i zi ya ret e den De mir, ku rum la rýn ça - lýþ ma la rý ný biz zat ye rin de gör mek ve hiz met ve - rim li li ði ni ta kip i çin þeh re gel di ði ni söy le di i le 2010 yý lý ný ký yas la dý ðý mýz da ba kan lý ðý mý za bað lý ku rum la rýn yüz de 50 le re ya kýn i la ve ve rim li li ði sað la yan bir per for mans ser gi le dik le ri ni gö rü yo - ruz di yen De mir, bu per for man sý i çin de bek le dik le ri ni kay det ti. Ya pý de ne ti mi nin ö ne - mi ne de ði nen De mir, de ne ti mi tüm il ler de yay - gýn laþ týr dýk la rý ný bil dir di. De mir, þöy le ko nuþ tu: Ký rýk ka le yi bu ye ni kent leþ me viz yo nun da ya kýn - dan il gi len di ren ya pý de ne ti mi ni bütün il le ri miz de yay gýn laþ týr dýk. Do la yý sýy la ar týk Ký rýk ka le de de 1 O cak 2011 den i ti ba ren, bun dan son ra güç len dir - me yi ge rek li ký lan uy gu la ma yý dev re ye sok tuk. Ye - ni ya pý de ne ti mi sis te mi ne da hil o lan bi na lar da va - tan daþ la rý mýz ruh sa ta uy gun, tek nik ku ral la ra uy - gun, ka li te li mal ze me ler kul la na rak, stan dart mal - ze me ler kul la na rak ar týk bu in þa at la rý ger çek leþ ti - re cek. Bu bi zim i çin çok ö nem li bir ko nu. Be le di - ye ler ar týk e ner ji kim lik bel ge si ol ma yan pro je le re ruh sat ver me ye cek. Ký rýk ka le / a a DES ÝN YAP TIR DI ÐI TÜR KÝ YE NE DEN O KU MU YOR? AN KE TÝ, GENÇ LE RÝN ÝÞ YO ÐUN LU ÐU, DERS LER, ÝN TER NET VE TE LE VÝZ YON BA HA NE SÝY LE KÝ TAP O KU MA DI ÐI NI O RA TA YA KOY DU. RECEP GÖREN ANKARA GÜN DE EN AZ BÝR SA AT KÝ TAP O KUN MA LI ARAÞTIRMA so nu cu nu de ðer len di ren DES Ge nel Baþ - ka ný Gür kan Av cý, Tür ki ye de o ku ma a lýþ kan lý ðý ol say dý, Tür ki ye bu gün bir baþ ka Tür ki ye o la bi lir di de di. Av cý, Tür ki ye de genç li ðin ge le ce ðe u mut la bak ma sý, sü rek li þi kâ yet et me a lýþ kan lý ðý ný bý rak ma sý, ge rek þah si ge rek - se ül ke so run la rý ný çö ze bi le ce ði ne i nan ma sý ve dün ya yý de ðiþ ti re bi le ce ði ne de i nan ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Av - cý þöy le de vam et ti: Kü re sel güç ol ma yo lun da i ler le yen Tür ki ye nin gün de en az bir sa at ki tap o kun ma sý ge rek - ti ði ni, ki tap o ku ma nýn ken di ni ta ný ma nýn, mut lu ve güç lü bi rey ler ol ma nýn en kes tir me yo lu ol du ðu nu hü - kü me tin gör me si ni is ti yo rum. Ki tap o ku ma nýn Tür ki - ye nin ge le ce ði a çý sýn dan stra te jik bir ö nem ta þý dý ðý na i - na ný yo rum. Gü nü müz de ül ke ve top lum lar var ol ma stra te ji le ri ni ya ra tý cý lýk sek tö rü ü ze rin den kur gu la ma ya baþ la mýþ lar dýr. Ar týk top lum la rýn ye ral tý kay nak la rý es ki - si ka dar ö nem arz et mi yor. Ni te lik li in san kay na ðý gi de - rek ö nem ka za ný yor. Tür ki ye nin par lak ge le ce ði i çin o - ku yan top lu mu in þa et mek ge re ki yor. Demir: Yapý denetimini bütün illerimizde yaygýnlaþtýrdýk Ta ri hî e ser le ri miz ge ri ka zan dý rý lý yor KÜL TÜR VE TU RÝZM BA KAN LI ÐI KÜL TÜR VAR LIK LA RI VE MÜ ZE LER GE NEL MÜ DÜR LÜ - ÐÜN CE YA PI LAN ÇA LIÞ MA LAR SO NU CU 2010 YI LIN DA 44 E SER TÜR KÝ YE YE KA ZAN DI RIL DI. Yasadýþý yollarla yurt dýþýna götürülen eserler, bulunmalarý halinde iadeleriyle ilgili çalýþmalar, bilim adamlarý ve müze müdürlüklerince eserlere iliþkin verilen raporlar doðrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon saðlanarak sürdürülüyor. KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý Kül tür Var lýk la rý ve Mü ze ler Ge nel Mü dür lü ðün ce ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu 2010 yý lýn da ço ðun lu ðu Af yon Ta tar lý Tü mü lü sü ne a it ah þap par ça lar ol mak ü ze re 44 e ser Tür ki ye ye ka zan dý rýl dý. Çe þit li ül ke ler de bu - lu nan ve Ba kan lýk ça mü za ye de ler de sa týþ la rý dur - du ru lan, yurt dý þýn da da va la rý de vam e den e ser le - rin i a de si i çin de gi ri þim ler sür dü rü lü yor. Sýr bis - tan ve Ka ra dað ýn Bat rov ci Sý nýr Ka pý sý nda e le ge çi ri len bü yük bö lü mü sik ke bin 864 ar ke o lo jik e se rin Tür ki ye ye i a de si nin bu yýl ya pýl ma sý bek le - ni yor. Kül tür var lý ðý ka çak çý lý ðý ný ön le mek i çin Ba kan lýk ve il gi li ku rum lar çok yön lü ça lýþ ma lar ya pý yor. Mü ze ve ya ö ren yer le rin den ça lý nan e se - rin, fo toð raf lý en van ter bil gi le ri, Ba kan lý ða bað lý tüm mü ze mü dür lük le ri ne, ö zel mü ze le re, ko lek - si yo ner le re gön de ri li yor. Bu ko nu da Ba kan lý ðýn web si te sin de de du yu ru lar ya pý lý yor. Ay rý ca yurt dý þý na çý kýþ la rý nýn ön len me si a ma cýy la fo toð raf lý en van ter bil gi le ri il gi li ku rum la ra gön de ri le rek bütün güm rük ka pý la rý u ya rý lý yor. Ya sa dý þý yol lar - la yurt dý þý na gö tü rü len e ser ler, bu lun ma la rý ha - lin de i a de le riy le il gi li ça lýþ ma lar, bi lim a dam la rý ve mü ze mü dür lük le rin ce e ser le re i liþ kin ve ri len ra por lar doð rul tu sun da il gi li ku rum lar la ko or di - nas yon sað la na rak sür dü rü lü yor. E ser le rin i a de si - nin i ki li gö rüþ me ler ve an laþ ma lar kap sa mýn da sað la na ma ma sý du ru mun da, kon so los luk lar ve el - çi lik ler a ra cý lý ðýy la a vu kat lýk fir ma la rýy la i liþ ki ye ge çi le rek hu ku ki sü reç baþ la tý lý yor. Ý A DE SÝ SAÐ LA NAN TA RÝ HÝ E SER LER KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý, yü - rüt tü ðü ça lýþ ma lar so nu cu 2010 yý - lýn da, yurt dý þýn da ki Tür ki ye kö ken li 44 e se rin i a de e dil me si ni sað la dý. Ý - a de si sað la nan e ser le rin ya ný sý ra Al man ya, A me ri ka, Bul ga ris tan, Ýn - gil te re, Da ni mar ka, Fran sa, Ý tal ya, Rus ya, Sýr bis tan, Uk ray na gi bi ül ke - ler de, Tür ki ye ye i a de e dil me si a - ma cýy la ta kip e di len pek çok e ser bu lu nu yor. Bu a ra da e ser le rin bir kýs mý nýn bu yýl i çin de Tür ki ye ye i a - de e dil me si bek le ni yor. An ka ra /a a

4 4 HA BER FARK Alkollü içkilerin teþvikine hayýr! FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Ne ya zýk ki yan lýþ ta ki ýs rar sü rü yor ve Tür ki ye yi i da re e den ler de bu nu iz li yor. Me se le þu: Bir yan dan al kol lü iç ki le rin kýs men ya sak la nýp ya sak lan ma ya ca ðý tar tý þý lý yor, a ma ö te yan dan ay ný iç ki le rin ga ze te ler va sý ta sýy la tam say fa rek lâm la rý ya pýl ma ya de vam e di yor. Al kol lü iç ki se ven ler, Tür ki ye yi i da re e den le ri Bun lar bi zim iç ki mi zi ya sak la ya cak lar! di ye teh dit e de rek; as lýn da ye ni müþ te ri ler bul ma nýn pe þin de. Tür ki ye yi i da re e den ler de A man, bi ze bu laþ ma sýn lar dü þün ce siy le öy le a çýk la ma lar ya pý yor lar ki; ne re dey se al kol lü iç ki se ven ler den ö zür di le ye cek ler! Bu ko nu da ge ri a dým at mak hiç kim se ye bir þey ka zan dýr ma ya ca ðý gi bi; kay bet ti rir de. Si ga ra ya kar þý gös te ri len tu tar lý tav rýn, al kol lü iç ki le re kar þý da gös te ril me si ge rek. Hiç de ðil se al kol lü iç ki le rin ga ze te ler de rek lâm la rý nýn ya pýl ma sý en gel len me li dir! Bi ri le ri þu so ru nun ce va bý ný ver sin: TV ler de rek lâm la rý ya sak o lan al kol lü iç ki le rin, ga ze te ler de rek lâm la rý na sýl ya pý la bi lir? Bu yan lý þa ni çin dur de nil mez? TV ler de ki rek lâm lar genç le ri al kol kul lan ma ya teþ vik e der de, ga ze te ler de ki rek lâm lar teþ vik et mez mi? Si ga ra ya sa ðý ný ce sa ret le sa vu nan i da re ci ler, ay ný ce sa re ti al kol lü iç ki le rin ga ze te ler e liy le rek lâ mý nýn ya pýl ma sý kar þý sýn da ni çin ser gi le mez? Yok sa, al kol lü iç ki ler si ga ra ka dar za rar lý de ðil mi? Tür ki ye yi i da re e den le rin bu ko nu da ki tav rý da tu tar lý de ðil. Çün kü baþ ta genç ler ol mak ü ze re her ke si al kol ve u yuþ tu ru cu gi bi kö tü a lýþ kan lýk lar a kar þý ko ru mak dev le tin a na ya sa da yer a lan bir gö re vi. O hal de bu gö re vin ye ri ne ge ti ril me si lâ zým. Al kol lü iç ki le ri n ga ze te ler e liy le rek lâm e dil me si ve i çil me si nin teþ vik e dil me si ni an la mak ve ka bul et mek müm kün de ðil. Bu ko nu da i ti raz e di len ve çok da hak lý o lu nan nok ta bu ra sý. Bu ko nu da hiç kim se Bý ra ký nýz yap sýn lar, bý ra ký nýz geç sin ler an la yý þýy la ha re ket e de mez. Na sýl ki si ga ra ya kar þý müm kün o lan her tür lü ted bir a lýn dý, al kol lü iç ki le re kar þý da ko ru yu cu ted bir ler a lýn ma lý. Bu ted bir le ri iç ki i çen le re mü da ha le o la rak da an la ma mak lâ zým. Öy le an la yan var sa, en baþ ta si ga ra ya kar þý a lý nan ted bir le ri ki þi nin ter ci hi ne mü da ha le o la rak an la sýn ve i ti raz et sin. Da ha az za rar lý o lan si ga raya kar þý a lý nan ted bir le re i ti raz et me yip, da ha çok za rar lý o lan al kol lü i ç ki le re kar þý a lýn mak is te nen ted bir le re i ti raz et mek tu rar sýz lýk o lur. Þu nok ta da u nu tul ma ma lý: Ak lý ba þýn da bü tün ül ke ler, al kol lü iç ki le re kar þý ted bir al mak i çin a de ta bir bir le riy le ya rý þý yor. Mu a sýr me de ni yet se vi ye si ne u laþ tý ðý ka bul e di len ül ke ler, al kol lü iç ki le re kar þý ted bir al mý yor mu? Me se lâ, Ýn gil te re; al kol lü iç ki tü ke ti mi ni en az se vi ye ye çek mek i çin her yo la mü ra ca at e di yor. E di yor da kö tü mü o lu yor? Ak lý ip tal o lan in san lar top lu lu ðu mu yok sa ak lý ba þýn da in san lar top lu lu ðu mu da ha i yi? Þu nu da dü þü ne lim: Ge çen yýl lar da si ga ra dost o la rak gö rü lü yor du. Ýn san lýk da ha me de nî ol duk ça si ga ranýn za rar la rýný ka bul et ti ve ted bir ler al ma ya baþ la dý. Ay ný þey al kol lü iç ki ler i çin de söz ko nu su o la cak. Tür ki ye nin yap ma sý ge re ken þey, ted bir al mak nok ta sýn da geç kal ma mak ol ma lý. Ýlk a dým, al kol lü iç ki le rin ga ze te ler e liy le rek lâm e dil me si nin ö nü ne ge çi le rek a týl ma lý. Tür ki ye, al kol lü iç ki le rin tü ke ti mi ni teþ vik e de rek i yi nok ta la ra gi de mez. Kö tü lü ðe teþ vik bit sin, ger çek ler gö rül sün ves se lâm... Van da 273 o pe ras yon da 11.6 ton ze hir e le ge çi ril di n VAN DA Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý i le Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri nin 2010 yý lýn da dü zen le dik le ri 273 o pe ras yon da, 11 ton 676 ki lo u yuþ tu ru cu mad de e le ge çi ril di ði bil di ril di. A lý nan bil gi ye gö re, 2010 yý lýn da ze hir ta cir le ri ne yö ne lik Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri 159, Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri i se 114 o pe ras yo na im za at tý. O pe ras yon lar da 3 ton 508 ki log ra mý e ro in ol mak ü ze re top lam 11 ton 676 ki log ram u yuþ tu ru cu nun, yurt i çi ve yurt dý þý na sevk e dil me si nin ö nü ne ge çil di. O pe ras yon lar da gö zal tý na a lý nan ki þi ler den 312 si tu tuk lan dý. E le ge çi ri len 11 ton 676 ki lo u yuþ tu ru cu nun pi ya sa de ðe ri nin 120 mil yon 372 bin li ra ol du ðu be lir til di. U yuþ tu ru cu nun bir ke re a lýn ma sý nýn bi le ba ðým lý lý ða yol aç tý ðý na i þa ret e den uz man lar, 1 ki lo e ro in le, or ta la ma 5 bin ki þi nin u yuþ tu ru cu ba ðým lý sý o la bil di ði ni vur gu la dý lar. Bu na gö re, sa de ce Van da bir yýl da e le ge çi ri len 11 ton 676 ki lo u yuþ tu ru cu nun, or ta la ma 60 mil yon in sa ný ba ðým lý ha le ge ti re bi le ce ði nin al tý ný çi zen uz man lar, u yuþ tu ru cuy la mü ca de le de ger çek leþ ti ri len o pe ras yon la rýn ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti ler. Van / a a Yar gý tay ve Da nýþ tay a ye ni da i re ler YAR GI TA YIN DA Ý RE SA YI SI NI 38'E DA NIÞ TAY DA Ý SE 15'E YÜK SEL TEN YA SA TA SA RI SI TBMM BAÞ KAN LI ÐI NA SU NUL DU. AR TIK HA KÝM VE SAV CI A LEY HÝ NE DE ÐÝL DEV LET A LEY HÝ NE TAZ MÝ NAT DÂVÂ SI A ÇI LA BÝ LE CEK. YARGITAY ve Da nýþ tay da ye ni da i re ler ku rul ma sý ný ön gö ren ya sa ta sa rý sý TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da ki Ya sa Ta sa rý sý na gö re, Yar gý tay da 32 o lan da i re sa yý sý 6 ye ni da i rey le 38 e yük se lir ken, Da nýþ tay da i se 2 ye ni da i re da ha ku ru la rak sa yý 15 e çý ka rý lý yor. Yar gý tay ýn kad ro su na 137 ye ni ü ye ek le ne rek ü ye sa yý sý 387 ye yük sel ti lir ken Da nýþ tay a da 61 ye ni ü ye kad ro su ve ri li yor. Ta sa rý ya gö re, Da nýþ tay da 13 o lan da i re sa yý sý 15 e çý ka rý la cak. Bu na gö re, Da nýþ tay, 14 ü da va, bi ri i da ri da i re ol mak ü ze re 15 da i re den o lu þa cak. Her da i re de bir baþ kan i le ye te ri ka dar ü ye bu lu na cak. He yet ler, bir baþ kan ve 4 ü ye nin ka týl ma sýy la top la na cak ve salt ço ðun luk i le ka rar ve ri le cek. Sa yý nýn ye ter li ol ma sý EMNÝYET teþ ki la týn da 10 yý lý ný dol dur muþ po lis le rin as ker lik yap ma ma sý ný dü zen le yen ka nun ta sa rý sý, TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. As ker lik Ka nu nun da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý na gö re, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü mer kez ve taþ ra teþ ki la tý kad ro la rýn da bu lu nan ve Em ni yet Hiz met le ri Sý ný fý na men sup per so nel i le me zun o lup gö re ve baþ la mak kay dýy la po lis e ði tim ve öð re tim ku rum la rýn da öð re nim gör mek te o lan lar ve bu ku rum la rýn gi riþ sý nav la rý ný ka zan mýþ o lan lar dan as ker lik hiz me ti ni yap ma mýþ o lan la rýn as ke re celp ve sevk iþ lem le ri er te le ne cek. Bu yü küm lü ler den Em ni yet teþ ki la týn da 10 yýl lýk hiz met sü re si ni ta mam la yan lar; as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge tir miþ sa yý la cak. Bu yü küm lü ler i le il gi li bil gi ler, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na gön de ri le rek nü fus ka yýt la rý na iþ len me si ha lin de 2 he yet o luþ tu ru la bi le cek. Bu du rum da i kin ci he ye te, da i re baþ ka ný nýn gö rev len di re ce ði ü ye baþ kan lýk e de cek. Mü za ke re ler giz li ya pý la cak. Dâva da i re le rin den 3, 4, 7 ve 9 un cu da i re ler, ver gi dâ vâ da i re si; di ðer dâvâ da i re le ri i se i da ri dâ vâ da i re si o la rak gö rev ya pa cak. YAR GI TAY A 6 YE NÝ DA Ý RE Yar gý tay da hu kuk da i re le ri nin sa yý sý 21 den 23 e, ce za da i re le ri nin sa yý sý i se 11 den 15 e çý ka rý la cak. Ku ru la cak o lan 6 da i re den 4 ü ce za da i re si o la cak. Baþ kan lar Ku ru lu na, da i re ler a ra sýn da ki iþ bö lü mü ka rar ta sa rý sý ný ha zýr la ma yet ki si ve ri le cek. Hu kuk da i re le ri i le ce za da i re le ri ken di a ra la rýn da iþ bö lü mü e sa sý na gö re ça lý þa cak. Da i re ler den bi ri nin yýl i çin de ge len iþ le ri nor mal ça lýþ ma i le kar þý la na ma ya cak o ran da sað la na cak. Ta sa rý ya gö re, 10 yýl lýk sü re, po lis e ði tim ve öð re tim ku rum la rýn dan me zun o la rak fi i len gö re ve baþ la ný lan ta rih te baþ la ya cak. 10 yýl lýk sü re ta mam lan ma dan her han gi bir se bep le Em ni yet teþ ki la týn dan ay rý lan ve ya baþ ka ku ru ma nak le di len ve ya bu sü re i çin de mes lek ten i li þi ði ke si len per so nel, ge nel hü küm le re gö re as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge ti re cek. Dü zen le me nin yü rür lü ðe gir di ði ta rih i ti ba rýy la, bu kap sa ma gi ren per so nel den, ha len as ker lik hiz met le ri ni ye ri ne ge tir mek te o lan la rýn, as ker lik hiz met le ri dur du ru la rak ter his e di le cek ve gö rev le ri ne i a de e di le cek. Ta sa rý nýn ge rek çe sin de As ker lik hiz me ti ni yap ma mýþ o lan çe vik kuv vet po lis le ri nin as ke re a lýn ma la rý, çok ö nem li gü ven lik a çýk la rý o luþ tu ra bi le cek tir de ni le rek, AB ül ke le ri nin hiç bi rin de po lis o la rak ça lý þan la ra as ker lik gö re vi yap tý rýl ma dý ðý i fa de e dil di. art mýþ ve da i re ler a ra sýn da iþ ba ký mýn dan bir den ge siz lik mey da na gel miþ i se tak vim yý lý ba þýn da, bir ký sým iþ ler baþ ka da i re ye ve ri le bi le cek. AD LÝ TIP ÇA LI ÞA NI DÖ NER SER ME YE DEN YA RAR LA NA CAK Ad li Týp Ku ru mu nun baþ kan yar dým cý sý sa yý sý 2 den 5 e yük sel ti le cek. Baþ kan yar dým cý la rýn dan en az i ki si ad li týp uz ma ný o la cak. Ku ru mun dö ner ser ma ye sin den ya pý la cak bir ký sým ö de me ler de o ran lar ar tý rý la cak. Ý kin ci gö rev le bu ku rum da ça lý þan lar da dö ner ser ma ye ö de me le rin den ya rar la na bi le cek. Ý kin ci gö rev li o la rak bu ku rum da ça lý þan lar, Ad li Týp Ku ru mun da ça lýþ ma sý ne de niy le ken di ku ru mun dan a la ma dý ðý dö ner ser ma ye üc re ti ni, Ad li Týp Ku ru mun dan a la bi le cek. Po lise as ker lik yok PO LÝ SÝN AS KER LÝÐÝNÝ DÜ ZEN LE YEN TA SA RI YA GÖRE, EM NÝ YET TE 10 YIL LIK HÝZ MET SÜ RE SÝ NÝ TA MAM LA YAN LAR; AS KER LÝK HÝZ ME TÝ NÝ YE RÝ NE GE TÝR MÝÞ SA YI LA CAK. E roð lu: Ar týk so ru nu çöz me miz ge re ki yor KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu, 48 yýl dýr de vam e den Kýb rýs gö rüþ me le ri nin son su za ka dar de vam e de me ye ce ði ni be lir te rek, Ar týk bu so ru nu çöz me miz ge re ki yor de di. Cum hur baþ ka ný E roð lu, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un da ve tiy le 26 O cak ta Ce nev re de ya pý la cak üç lü Kýb rýs gö rüþ me si ne ka týl mak ü ze re KKTC den ay rý la rak, Türk Ha va Yol la rý nýn (THY) ta ri fe li se fe riy le Ýs tan bul a git ti. E roð lu, bu gün sa bah Ýs tan bul dan Ce nev re ye ha re ket e de cek. E roð lu, KKTC den ay rýl ma dan ön ce yap tý ðý a çýk la ma da, Ce nev re gö rüþ me si nin ar dýn dan bü yük ih ti mal le Mart a yýn da da bir top lan tý ya pý la ca ðý ný ve Ge nel Sek re ter Ban ýn bu top lan tý lar dan son ra tu tum be lir le ye ce ði ni kay det ti. E roð lu, Bu top lan tý lar 48 yýl dýr da vam e di yor ve son su za dek de vam e de mez, ar týk bir nok ta da bu so ru nu çöz me miz ge re ki yor de di. Der viþ E roð lu, Ce nev re ön ce sin de Ýs tan bul da ba zý te mas lar da bu lu na ca ðý ný ve bu gün sa at da Ce nev re ye ha re ket e de ce ði ni be lir te rek, Ce nev re de ki üç lü gö rüþ me de Kýb rýs so ru nu ve mü za ke re ma sa sý na ko nan al tý baþ lý ðýn tar tý þý la ca ðý ný kay det ti. Mü za ke re ma sa sýn da bu lu nan baþ lýk la rý Yö ne tim ve Güç Pay la þý mý; AB; E ko no mi; Mül ki yet; Top rak ve Ga ran ti ler o la rak sý ra la yan Cum hur baþ ka ný E roð lu, Kýb rýs Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas ýn za man za man ma sa da 7 baþ lýk bu lun du ðu nu söy le di ði ni, an cak res mi o la rak ma sa da 6 baþ lýk bu lun du ðu nu i fa de et ti. Hris tof yas n Göç men ler i ye din ci baþ lýk o la rak za man za man aç tý ðý ný kay de den E roð lu, göç men ler ko nu su nun geç miþ te Yö ne tim ve Güç Pay la þý mý baþ lý ðý al týn da tar tý þýl dý ðý ný ve yi ne ay ný baþ lýk al týn da tar tý þý la ca ðý ný i fa de et ti. Lef ko þa / a a 36 BÝN PO LÝS AS KER LÝ ÐÝ NÝ HE NÜZ YAP MA DI TASARININ ge rek çe sin de, Em ni yet teþ ki la týn da, 213 bin 959 po li sin (a mir ve me mur) gö rev yap tý ðý; bun lar dan 36 bin 213 ü nün he nüz as ker li ði ni yap ma dý ðý, 2 bin 202 si nin i se ha len as ker de ol du ðu, Em - ni yet teþ ki la týn da as ker lik hiz me ti ni ta mam la ma mýþ 38 bin 415 per so nel bu lun du ðu, bu sa yý nýn, top lam mev cu dun yüz de 18 i ne te - ka bül et ti ði be lir til di. Ay rý ca as ker lik hiz me ti ni ta mam la ma mýþ 38 bin 415 per so ne lin, 10 bin 55 i nin (yüz de 26 sý) li sans, 28 bin 360 ý nýn (yüz de 74 ü) i se ön li sans me zu nu ol mak ü ze re ta ma mý nýn yük sek öð re nim me zu nu ol du ðu kay de dil di. A TA LAY: Ö NÜ MÜZ DE KÝ HAF TA TBMM DEN GE ÇE CEK ÝÇÝÞLERÝ Ba ka ný Be þir A ta lay, AKP Mer kez Ka rar ve Yö ne tim Ku - ru lu Top lan tý sý i çin bu lun du ðu par ti ge nel mer ke zin de ba sýn men - sup la rý na a çýk la ma lar da bu lun du. A ta lay, po lis le rin as ker li ðiy le il - gi li ka nun ta sa rý sý na i liþ kin so ru ü ze ri ne þun la rý söy le di: Pla ný mýz, bu haf ta ko mis yon da gö rü þül me si ni sað la mak ve he men ö nü - müz de ki haf ta TBMM Ge nel Ku ru lun dan da ge çir mek, ya sa laþ - ma sý ný sað la mak. Gön der di ði miz ta sa rý nýn ö zü þu; bun dan son ra po lis lik mes le ði ni ya pan lar as ker lik ten mu af o la cak lar. Ya ni ta - ma men mu af o la cak lar, as ker lik yap ma ya cak lar. Han gi o kul dan me zun o la rak ge lir se gel sin po lis lik mes le ðin de gö rev ya pý yor sa as ker lik yap ma ya cak. Sa de ce bu ra da bir þart var. Da ha ön ce bi li - yor su nuz ta sa rý mýz da en az 7 yýl po lis lik mes le ðin den ay rýl ma ma - sý ge re ki yor du. Þim di o nu 10 yý la çý kar mýþ ol duk. An ka ra / a a KKTC Cumhurbaþkaný Eroðlu, Bu toplantýlar 48 yýldýr davam ediyor ve sonsuza dek devam edemez diye konuþtu. HA KÝ ME DE ÐÝL, DEV LE TE TAZ MÝ NAT A ÇI LA CAK VERDÝKLERÝ ka rar lar se be biy le ha kim ve sav cý a ley hi ne a çý lan taz mi nat dâ vâ la rý, bun dan böy le dev let a ley hi ne a çý la cak. As li - ye ti ca ret mah ke me le ri, tek hâ kim li o la cak. Yar gý tay da i re le ri, ü ye sa yý sý ye ter li i se i ki he yet o la rak ça lý þa bi le cek. Yar gý tay bi rin ci baþ kan lýk ku ru lu ü ye li ði ne se çi le bil mek i çin en az 4 yýl Yar gý tay ü ye li ði yap mak þar tý kal dý rý lý yor. Da nýþ tay, Yar gý tay ve ad li týp ku ru mu na 658 kad ro tah sis e di le cek. Da - nýþ tay, Yar gý tay ve Ad li Týp Ku ru mu na top - lam 658 kad ro tah sis e di le cek. Ta sa rý, 26 O - cak çar þam ba gü nü TBMM A da let Ko mis - yo nun da e le a lý na cak. An ka ra / a a AKP vekili, Erdoðan ý Atatürk e benzetti nakp Mersin Milletvekili Ali Er, Türkiye nin 2001 yýlýndaki durumunu Osmanlý nýn çöküþ dönemine, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý da Atatürk e benzetti. Mersin in Anamur ilçesinde konuþan AKP vekil Er, Baþbakan Erdoðan a övgüler yaðdýrdý. NTV'nin haberine göre Türkiye nin 2001 yýlýndaki durumunu Osmanlý Ýmparatorluðu nun son zamanýndaki çöküþ dönemine benzeten Ali Er, Baþbakan Erdoðan ý da Mustafa Kemal Atatürk e benzetti. Mersin Milletvekili Er þöyle konuþtu: 2001 yýlýnda Genel Baþkanýmýzla bir yola çýktýk. Durup dururken çýkmamýþtýk. Türkiye zor durumdaydý. Türkiye bir bataðýn içindeydi. Ekonomisi çökmüþtü, Türk siyaseti darmadaðýn olmuþtu. Artýk dýþarýda itibarý, içeride de istikrarý kalmamýþtý. Ama Türkiye çaresiz deðildi. Bu millet ne zaman dara düþse, kendisini kurtaracak bir lider bulmuþtur. Nasýl ki imparatorluðun yýkýlýþýndan sonra Cumhuriyeti kurmadan önce büyük Atatürk, yüce insan, bu yüce milletin önüne düþerek bu cumhuriyeti meydana getirdiyse, 2001 yýlýndaki Türkiye nin kötü gidiþine dur demek için sevgili Genel Baþkanýmýzýn öncülüðünde AK Partiyi kurduk. Türkiye nin, bu iþin içinden çýkmasý için de bir lider gerekli dedik ve o lider de Tayyip Erdoðan dedik ve yola düþtük. Milletimiz de AK Parti yi bir yýl sonra iktidara getirerek 60 arkadaþýmýzla aldýðýmýz bu kararýn doðru olduðunu gösterdi. Baþbakan Erdoðan, Obama gibi geldi, Bush a benzedi eleþtirisine cevap verirken, Ben ne Obama yým, ne Bush um. Ben Tayyip Erdoðan ým deyip, Ýllâ birilerine benzetecekseniz, Atatürk e benzetin diyerek tepki göstermiþti. Mersin A rýnç: Tür ki ye nin mes le kî e ði ti me ih ti ya cý var ndevlet Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Tür ki ye nin a ra e le ma na, mes le ki ve tek nik e ði ti me ih ti ya cý ol du ðu nu söy le di. A rýnç, Ma ni sa da, A ne mon O tel le ri nin sa hi bi Ýs ma il Ak çu ra nýn yap tý ra ca ðý o tel ci lik tu rizm mes lek li se si nin pro to kol im za tö re ni ne ka týl dý. A rýnç, yap tý ðý ko nuþ ma da, Ak çu ra nýn yap tý ra ca ðý mes lek li se si nin 6 bin 200 met re ka re lik a lan da in þa e di le ce ði ni, o ku lun en ký sa za man da a çý la ca ðý ný bil di rdi. A rýnç, þu an da baþ ka bir o kul bün ye sin de e ði tim gö ren öð ren ci le rin o kul a çýl dýk tan son ra bu ra ya ge çe ce ði ni kay det ti. Tür ki ye de mes lek e din dir me kurs la rýy la or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de ya da va kýf lar da iþ ga ran ti li mes lek kurs la rý nýn ve ril di ði ni di le ge ti re rek, Çün kü Tür ki ye nin a ra e le ma na ih ti ya cý var. Mes le ki ve tek nik e ði ti me Tür ki ye nin ih ti ya cý var de di. Bu o kul dan ye ti þe cek öð ren ci le rin, tu rizm ve o tel ci lik ko nu sun da de ne yim li o la cak la rý na i nan dý ðý ný söz le ri ne ek le yen A rýnç, sa de ce Ma ni sa nýn de ðil Tür ki ye nin de ka li te li ni te lik li e le man ih ti ya cý nýn bu o kul dan kar þý la na ca ðý ný söy le di. Ma ni sa / a a Gö nül: Ýn gil te re nin des te ði nin de va mý ný bek li yo ruz nmýllî Sa vun ma Ba ka ný Vec di Gö nül, Tür ki ye i le Ýn gil te re a ra sýn da i yi bir iþ bir li ði nin ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin AB yo lun da ki e min a dým la rýn da Ýn gil te re nin ver di ði des tek ve ser gi le di ði iþ bir li ðin den do la yý Ýn gil te re ye mü te þek ki riz. Bun dan son ra ki dö nem de de bu des te ðin de va mý ný gö nül den ar zu e di yo ruz de di. Gö nül, Ýn gil te re Sa vun ma Ba ka ný Dr. Li am Fox ve be ra be rin de ki he yet le gö rüþ tü. Ba sý na ka pa lý gö rüþ me nin ar dýn dan dü zen le nen or tak ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan Ba kan Gö nül, Tür ki ye nin, AB ül ke le ri i le i liþ ki le ri ni dost luk çer çe ve sin de yü rüt mek is te di ði ni vur gu la ya rak, Tür ki ye nin AB yo lun da ki e min a dým la rýn da Ýn gil te re nin ver di ði des tek ve ser gi le di ði iþ bir li ðin den do la yý Ýn gil te re ye mü te þek ki riz. Bun dan son ra ki dö nem de de bu des te ðin de va mý ný gö nül den ar zu e di yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýn gil te re Sa vun ma Ba ka ný Dr. Li am Fox i se Tür ki ye nin ko nu mu do la yý sýy la çok ö nem li ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý kay det ti: Biz ler her za man Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne ko þul suz des tek gös ter miþ bu lu nu yo ruz. Tür ki ye nin son yýl lar da ki ge liþ me le ri ne bak tý ðý mýz da ka çý nýl maz o la rak i ler le mek te ol du ðu bir yol dur bu. Do la yý sýy la bu gün ha la çok i nat çý bir þe kil de Tür ki ye nin ka de ri nin ö nün de bu lu nan en gel le ri aþ mak du ru mun da yýz. Siz ler le bu ko nu da yo rul ma dan, býk mak bil me den ça lý þý yo ruz. Her fýr sat ta gü cü mü zü or ta ya ko yu yo ruz. Ay ný mil let ler a i le si nin par ça sý ol ma yý ü mit e di yo ruz. An ka ra / a a