Skandal rapor alay konusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Skandal rapor alay konusu"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/ 5 TE Haberi sayfa 16 da Y GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 25 OCAK 2011 SALI/ 75 Kr YIL: 41 SAYI: Skandal rapor alay konusu ÝSRAÝL BASINI: ÝSRAÝL Ý TEMÝZE ÇIKARAN MAVÝ MARMARA RAPORUNUN EN ZAYIF YANI, ÇOK ÝYÝ OLMASI HAARETZ: RAPOR ÝYÝ DE, DURUM KÖTÜ n Mavi Marmara baskýnýyla ilgili olarak Ýsrail'in hazýrladýðý ve 9 kiþiyi katleden askerleri aklayan rapor, Ýsrail basýnýnda da alay konusu oldu. Baþyazýsýnda Rapor iyi de durum kötü ifadesini kullanan Haaretz gazetesi, raporu hazýrlayan komisyonun, kendisini atayan Ýsrail Baþbakaný Netanyahu'nun rüyasýný gerçekleþtirdiðini vurguladý. ÝSRAÝL ULUSLARARASI HUKUKU ÇÝÐNEDÝ n Komisyonun raporunun, Gazze'ye deniz ablukasý uygulayarak ve Gazze'ye giden filonun bayrak gemisi Mavi Marmara'yý ele geçirerek uluslararasý hukuku çiðneyen Ýsrail'i tamamen temize çýkardýðý belirtilen baþyazýda, Turkel raporunun zayýf tarafýnýn sadece iyi olmasý deðil, çok iyi olmasý olduðunun altý çizildi. Haberi sayfa 7 de Ýsrail donanmasýnýn 31 Mayýs ta Mavi Marmara gemisine düzenlediði baskýnla ilgili Ýsrail hükümetince oluþturulan komisyonun baþkaný eski yargýç Yaakov Turkel, raporun 100 sayfalýk bölümünün gizli tutulduðunu söyledi. FOTOÐRAF: AA YARGITAY DAKÝ DAÝRE SAYISI 38 E, DANIÞTAY DAKÝLER 15 E ÇIKARILIYOR ÝÇÝÞLERÝ BAKANI BEÞÝR ATALAY: KANUN TASARISI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ Yargýtay ve Danýþtay a yeni daireler Artýk polisler askerlik yapmayacak n Yargýtay ve Danýþtay'da daire sayýsýný arttýran kanun tasarýsý TBMM Baþkanlýðýna sunuldu. Buna göre, Yargýtay da 32 olan daire sayýsý 38 e, Danýþtay da 13 olan daire sayýsý 15 e çýkarýlacak. Dairelerden birinin iþleri normal çalýþma ile karþýlanamayacak oranda artmýþ ise bir kýsým iþler baþka daireye verilebilecek. 4 te n Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, polislerin askerlik durumunu düzenleyen kanun tasarýsýnýn TBMM ye gönderildiðini bildirerek, Bundan sonra polislik mesleðini yapanlar askerlikten muaf olacaklar. Hangi okuldan mezun olarak gelirse gelsin, polislik mesleðinde görev yapýyorsa askerlik yapmayacak dedi. 4 te 18 ÞUBAT TAN ÝTÝBAREN FOTOÐRAF: AA Piyasadan 9.8 milyar lira çekilecek KAR TRAKYA DAN GÝRÝÞ YAPTI- Kýrklareli nin Demirköy ilçesinde kar yaðýþý baþladý. Demirköy ilçesinde gece geç saatlerde baþlayan kar yaðýþý sonrasý ilçe merkezinde kar kalýnlýðý 2 santimetreye, Mahyatepe de ise 5 santimetreye ulaþtý. Haberi sayfa 3 te Vize çilesi sürüyor n Yapýlan diplomatik anlaþmalarla, çeþitli ülkelerle vizelerin karþýlýklý kaldýrýlmasý sayesinde rahatlýk yaþamaya baþlayan Türk vatandaþlarý, ABD ile çoðu Avrupa ülkesine gidiþ için vize çilesi yaþamaya devam ediyor. Haberi 5 te n Merkez Bankasý Türk Lirasý zorunlu karþýlýk oranlarýný arttýrdý. Banka 18 Þubat 2011 tarihi itibarýyla mevcut verilere göre piyasadan yaklaþýk 9,8 milyar Türk Lirasý likidite çekecek. Haberi 11 de ENERJÝ BAKANI YILDIZ: Doðalgaza þu anda zam yok n Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, doðalgaza þu anda zam yapýlmayacaðýný bildirdi. Yýldýz, doðalgaza ne zamana kadar zam yapýlmayacaðý sorusuna ise cevap vermedi.11 de Eroðlu: Kýbrýs sorununu artýk çözmeliyiz KKTC Cumhurbaþkaný, görüþmelerin sonsuza kadar devam edemeyeceðini söyledi. Haberi 7 de AKP li vekil Erdoðan ý Atatürk e benzetti n AKP Mersin Milletvekili Ali Er, Baþbakan Erdoðan ý Atatürk e benzeterek, Nasýl ki imparatorluðun yýkýlýþýndan sonra Cumhuriyeti kurmadan önce büyük Atatürk, yüce insan, bu yüce milletin önüne düþerek bu cumhuriyeti meydana getirdiyse, 2001 yýlýndaki Türkiye nin kötü gidiþine dur demek için sevgili Genel Baþkanýmýzýn öncülüðünde AK Parti yi kurduk. Tayyip Erdoðan dedik ve yola düþtük dedi. Haberi sayfa 4 te ISSN ÖLÜM SEBEPLERÝ SOBA VE ÞOFBENDEN SIZAN GAZ Haberi sayfa 6 da SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKa Ri sâ le-i Nur un bu va ta na pek çok fay da sý var si yâ si ye si ne ve uh re vi ye si ne Be di uz za man Sa id Nur si. Hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün ye vi ye si ne ve pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça lýþ ma la rý el zem dir Ev ve lâ: Ley le-i Ka dir de kal be ge len pek ge niþ ve u zun bir ha ki ka te, pek ký sa ca bir i þa ret e de ce ðiz. Þöy le ki: Nev-i be þer, bu son Harb-i U mu mi nin e þedd-i zu lüm ve e þedd-i is tib dâ dý i le ve mer ha met siz tah ri bâ tý i le; ve bir tek düþ ma nýn yü zün den yü zer mâ su mu pe ri þan et me siy le; ve mað lûp la rýn deh þet li me yu si yet le riy le; ve gà lip le rin deh þet li te lâþ ve hâ ki mi yet le ri ni mu hâ fa za ve bü yük tah ri bât la rý ný tâ mir e de me me le rin den ge len deh þet li vic dan a zab la rýy la; ve dün ya ha ya tý nýn bü tün bü tün fâ nî ve mu vak kat ol ma sý ve me de ni yet fan tâ zi ye le ri nin al da tý cý ve u yu tu cu ol du ðu u mu ma gö rün me siy le; ve fýt rat-ý be þe ri ye de ki yük sek is ti dâ dâ týn ve ma hi yet-i in sa ni ye si nin u mu mî bir sû ret te deh þet li ya ra lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin, sert ve sa ðýr o lan ta bi a týn, Kur ân ýn el mas ký lý cý al týn da par ça lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin en bo ðu cu, al da tý cý, en ge niþ per de si o lan si yâ set-i rûy-i ze mi nin pek çir kin, pek gad da râ ne ha ki ki sû re ti gö rün me siy le; el bet te ve el bet te, hiç þüp he yok ki, Þi mâl de, Garb da, A me ri ka da e mâ re le ri gö rün dü ðü ne bi nâ en, nev-î be þe rin mâ þuk-u me câ zî si o lan ha yat-ý dün ye vi ye böy le çir kin ve ge çi ci ol ma sýn dan, fýt rat-ý be þe rin ha ki kî sev di ði, a ra dý ðý ha yat-ý bâ ki ye yi bü tün kuv ve tiy le a ra ya cak; ve el bet te, hiç þüp he yok ki, bin üç yüz alt mýþ se ne de, her a sýr da üç yüz el li mil yon þâ kir di bu lu nan; ve her hük mü ne ve dâ vâ sý na mil yon lar ehl-i ha ki kat tas dik i le im za ba san; ve her da ki ka da mil yon lar hâ fýz la rýn kal bin de kud si yet i le bu lu nup, li sân la rýy la be þe re ders ve ren; ve hiç bir ki tap ta em sâ li bu lun ma yan bir tarz da, be þer i çin ha yat-ý bâ ki ye yi ve sa a det-i e be di ye yi müj de ve ren; ve bü tün be þe rin ya ra la rý ný te dâ vi e den Kur ân-ý Mû ci zü l-be yâ nýn þid det li, kuv vet li ve tek rar lý bin ler â yâ týy la, bel ki sa rî han ve i þa re ten, on bin ler de fa dâ vâ e dip ha ber ve ren; ve sar sýl maz ka tî de lil ler le, þüp he ge tir mez had siz hüc cet le riy le, ha yat-ý bâ ki ye yi ka ti yet le müj de ve sa a det-i e be di ye yi ders ver me si, el bet te nev-i be þer bü tün bü tün ak lý ný kay bet mez se, mad dî ve ya mâ ne vî bir ký yâ met baþ la rý na kop maz sa, Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya ve Ýn gil te re nin Kur ân ý ka bul et me ye ça lý þan meþ hur ha tip le ri ve A me ri ka nýn Din-i Hak ký a ra yan e hem mi yet li ce mi ye ti gi bi, rûy-i ze mi nin ge niþ ký ta la rý ve bü yük hü kü met le ri, Kur ân-ý Mû ci zü l-be yâ ný a ra ya cak lar ve ha ki kat le ri ni an la dýk tan son ra bü tün ruh u can la rýy la sa rý la cak lar. Çün kü, bu ha ki kat nok ta sýn da, ka ti yen Kur ân ýn mis li yok tur ve o la maz; ve hiç bir þey bu mû ci ze-i ek be rin ye ri ni tu ta maz. Sâ ni yen: Mâ dem Ri sâ le-i Nur, bu mu ci ze-i küb râ nýn e lin de, bir el mas ký lýnç hük mün de hiz me ti ni gös ter miþ; ve mu an nid düþ man la rý ný tes li me mec bur et miþ; hem kal bi, hem ru hu, hem his si yâ tý tam ten vir e de cek ve i lâç la rý ný ve re cek bir tarz da, ha zî ne-i Kur â ni ye nin del lâl lý ðý ný ya pan ve on dan baþ ka me ha zý ve mer cîi ol ma yan ve bir mû ci ze-i mâ ne vi ye si bu lu nan Ri sâ le-i Nur, o va zi fe yi tam ya pý yor. Ve a ley hin de ki deh þet li pro pa gan da la ra ve ga yet mu an nid zýn dýk la ra tam ga le be çal mýþ ve da lâ le tin en sert kuv vet li ka le si o lan ta bi a tý, Ta bi at Ri sâ le si i le par ça par ça et miþ ve gaf le tin en ka lýn ve bo ðu cu ve ge niþ da i re-i â fâ kýn da ve fen nin en ge niþ per de le rin de, A sâ-yý Mû sâ da ki Mey ve nin Al týn cý Me se le si ve Bi rin ci, Ý kin ci, Ü çün cü, Se ki zin ci Hüc cet le riy le ga yet par lak bir tarz da gaf le ti da ðý týp, nur-u tev hi di gös ter miþ. El bet te, bi ze lâ zým ve mil le te el zem dir ki: Þim di res men i zin ve ri len din ted ri sâ tý i çin, hu su si ders hâ ne ler a çýl ma ya i zin ve ril me si ne bi nâ en, Nur þâ kird le ri, müm kün ol du ðu ka dar, her yer de kü çü cük bi rer ders hâ ne-i Nu ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi, her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fa de e der; fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Ý mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem Mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. Es ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, Ýn þa al lah Nur med re se le ri beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek; ve yir mi se ne dir e di yor. Hem hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün ye vi ye si ne ve si yâ si ye si ne ve uh re vi ye si ne pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça lýþ ma la rý el zem dir ki, ge çen deh þet li gü nah la ra kef fâ ret ve ge le cek þid det li be lâ la ra ve a nar þî li ðe kar þý bir set o la bil sin. Söz ler, s. 250 Câmiü's-Saðîr, Yarýn ahirette Allah a yakýn mecliste oturacak olanlar, dünyada iken harama karþý hassas olanlar ve dünyaya kalben deðer vermeyenlerdir. ayiþiði hu se yi ne ni as ya.com.tr HÜSEYÝN EREN y ý þý ðý i le baþ lý yor, çý nar yap ra ðý nýn dü þü þüy le sü rü yor, çý na ra ka vuþ mak la son la ný yor Hür A dam. Ay gi bi ge niþ bir gö nül, yap rak ka dar na hif bir yü rek, çý nar ka dar a za met li bir hey bet ve a sa let. Ce lâl den ce mâ le sü zü lüþ, ce mâl den ce lâ le yük se liþ. Def te rin de ö lüm kor ku su yok, te lâþ yok, te red düt yok, yo rul mak, u san mak yok. Tek þey var; her da im u bu di yet, her da im te fek kür, her da im du â Gö nül lü o la rak cep he de sa va þýr ken ki sah ne öy le muh te þem ki; ne göz da ya ný yor, ne gö nül. Ge niþ a lan da a týn dört na la ko þu þu, ba þýn da sa rý ðý, sav ru lan be yaz bo yun lu ðu, coþ kun ve ce lâl li ba ký þý; hür ri ye te ko þuþ, Be dir den Bar la ya ö lü me mey dan o ku ma, i ma nýn küf re þah la ný þý San ki Be dir den bir sah ne. San ki sa ha be a da mýn küf rün kal bi ne mýz ra ðý so ku þu, þir kin kel le si ni u çu ru þu. Bar la baþ ka bir Be dir de ðil mi? Gö rü nüþ te or du lar yok, zâ hir de si lâh lar yok; Kur ân ýn el mas ký lý cý ný sa vu ran Be di üz za man ve bir kaç ta le be si var. Ru me li den gö çen Mu ha cir Ha fýz Ah med mu ha cir le ri tem sil et mi yor mu? Ya zor la yur dun dan çý ka rý lan a dam ki mi ha týr la tý yor? Öy le bir ka lem ký lý cý sal lý yor lar, öy le bir mýz rak a tý yor lar ki, tâ Av ru pa ya u za ný yor, küf rî fi kir le rin kel le si ni u çu ru yor, in kâr cý zih ni ye ti bi çip a tý yor. Be dir de ehl-i i man kaç ki þi i di, Ku reyþ te kaç? Bar la da kaç or du kuv ve tin de güç var dý ki, giz li düþ man kuv vet le ri nin o yun la rý ný bo þa çý ka rý yor, plan la rý ný a kim bý ra ký yor, a ciz lik le diz çök tü rü yor du? Muh te þem çý nar a ða cýn da yap tý ðý ha zin ve a zim du â; ne hü zün ve ri ci, ne â min de dir ti ci, ne de rin bir u bu di yet. Si ne ma i le bir ne vî geç mi þe git ti ði miz gi bi ha yal si ne ma sý i le bi raz da ha ge ri ye git sek; Be dir Sa va þý nda ü ze rin de ri da sý dü þe cek ka - dar kol la rý ný se ma ya kal dý ra rak tam bir u bu di yet le du â e den Pey gam ber-i Zî þan E fen di mi zi (asm) sey ret sek; i ki ka re yi yan ya na ge ti rip, gü ne þe ve a ya bü tün o la rak bak sak Ne gü zel bir ha ki kat man za ra sý, ne muh te þem bir bu luþ ma, ne bü yük bir vus lat... Gö nül gü ler, a kýl ak le der, la ti fe ler bay ram e der. Ma zi nin de rin de re le rin den is tik ba lin yük sek dað la rý na yol lar aç ma dýk ça; a kýl gön lün e lin den, gö nül de ak lýn e lin den tu tup o yol da yü rü me dik çe ne ha ki kat an la þý lýr, ne de hür ri yet. Rü ya si ne ma sý i le ha ki ka te men fez ler a çýp, çý nar dan ay ý þý ðý na, ay dan gü ne þe yol cu luk yap mak pe kâ lâ müm kün. Hür A dam fil mi nin ek sik lik le ri var dýr, tar tý þý la bi lir. Yük sek bir o ran da gü zel se gü zel dir. Gü zel a dam, be diî a dam, fil mi de gü zel leþ tir miþ. Üç de vir gör müþ bir a da mý üç sa at te an lat mak müm kün mü; ha yýr. Film i çin üç sa at u zun mu; e vet. Sey ret ti ðim de, si ne ma di li ni çöz me ye baþ la dý ðý mý zý, öð re ne cek çok þey ol du ðu nu gör düm. Geç ka lýn mýþ sek tör de çok ça lýþ ma mýz ge rek ti ði ni de dü þün düm. E me ði ge çen her ke se bin ler te þek kür, bin ler ba re kâl lah. No: 1920 / Hadis-i Þerif Meâli Að rý Da ðý nýn in fi lâ ký ÖLÇÜ HALÝL AKGÜNLER Ri sâ le-i Nur dan bir a nek dot: Es ki Harb-ý U mû mi den ev vel ve e vâ i lin de, bir vâ ký â-ý sâ dý ka da gö rü yo rum ki, A ra rat Da ðý de ni len meþ hur Að rý Da ðý nýn al týn da yým. Bir den o dað müt hiþ in fi lak et ti. Dað lar gi bi par ça la rý, dün ya nýn her ta ra fý na da ðýt tý. O deh þet i çin de bak tým ki, mer hum vâ li dem ya ným da dýr. De dim: A na kork ma; Ce nâb-ý Hakk ýn em ri dir. O Râ him dir ve Ha kîm dir. Bir den, o ha let te i ken bak tým ki, mü him bir zât ba na â mi râ ne di yor ki: Ý câz-ý Kur ân ý be yan et. U yan dým, an la dým ki bir bü yük in fi lak o la cak. O in fi lak ve in ký lâp tan son ra, Kur ân et ra fýn da ki sur lar ký rý la cak. Doð ru dan doð ru ya Kur ân ken di ken di ni mü dâ fa a e de cek. Ve Kur ân a hü cum e di le cek; i câ zý, o nun çe lik bir zýr hý o la cak. Ve þu i câ zýn bir nev i ni þu za man da iz hâ rý na, had di min fev kin de o la rak, be nim gi bi bir a dam nam zet o la cak. Ve nam zet ol du ðu mu an la dým. (Hiz met Reh be ri, s. 23) Mez kur i fa de Ri sâ le-i Nur da ge çen mü him ve sýr lý bir i fa de dir. Üs tad Be di üz za man ýn gör müþ ol du ðu sa dýk bir rü ya dan bah se der. Rü ya ge nel i ti ba ri i le Ýs lâm â le mi ve Os man lý dev le ti i le a lâ ka lý dýr. Bu se beb le cüm le ler i çin de ki tâ bir le ri bu doð rul tu da an la mak ve yo rum la mak ge re kir. Zi ra tâ bir ler ü ze rin den mü him ha ki kat ler i fa de e dil miþ tir. Me se lâ i fa de nin ba þýn da ge çen Að rý Da ðý o za man ki Ýs lâm â le mi ni ve Os man lý Dev le ti ni tem sil et mek te dir. Að rý Da ðý A na do lu da ki en bü yük dað dýr, hat ta Er me ni ler ta ra fýn dan kut sal o la rak ka bul e dil mek te dir. Ýn san lar ve dev let le re a it ba zý bü yük ve mü him sý fat la rý ta ným la mak i çin bu tür ben zet me ler ö te den be ri ya pý la gel mek te dir. As lan gi bi kuv vet li, a sýr lýk çý nar, dað gi bi a dam... Ýþ te i fa de de ki Að rý Da ðý i fa de si de Os man lý Dev le ti ni tem sil et mek te dir. Bu da ðýn in fi lak et me si Os man lý Dev le ti nin yý ký lýp par ça la na ca ðý na i þa ret tir. Bu in fi la kýn müt hiþ ol ma sý i se, Av ru pa Dev let le ri nin ve Rus Dev le ti nin hep bir den Os man lý ü ze ri ne hü cum e de ce ði ni i fa de e der. Dað lar gi bi par ça lar i se Os man lý nýn yý kýl ma sýn dan son ra, Os man lý mül kü i çin den bir çok dev le tin or ta ya çý ka ca ðý na i þa ret tir. O deh þet i çin de bak tým ki, mer hum vâ li dem ya ným da dýr. De dim: A na kork ma; Ce nâb-ý Hakk ýn em ri dir. O Ra him dir ve Ha kim dir cüm le le ri i se mü him sýr la rý i çin de sak lý yor. Zi ra Üs tad o deh þet li ve kor kunç ha di se ler i çin de sý ðý ný la cak bir þef kat si ne si o la rak va li de si ni ya nýn da bu lu yor. Va li de si o deh þet li hal ler den kor kup deh þe te dü þü yor, an cak Üs tad o nu da te sel li e di yor. A na kork ma Al lah Ra him dir, Ha kim dir. Se ni, be ni ve bi zi ko ru ya cak týr di yor. Bu ra da ki a na þef ka ti i le an la týl mak is te nen i se A na do lu dur. Va li de si nin tem sil et ti ði A na do lu nun kork ma sý ve deh þe te düþ me si i se Bi rin ci Dün ya Sa va þý i le A na do lu nun da deh þe te ve bü yük sý kýn tý ve kor ku la ra düþ me si ni ta ným lar. O müt hiþ in fi lâk tan son ra va li de si ni ya nýn da bul ma sý A na do lu nun Ýs lâm ve Müs lü man mil let e lin de ka la ca ðý na i þa ret tir. Bu i se an cak Al lah ýn rah me ti i le o la cak týr. Ýs tik lâl Har bi ni göz ler ö nü ne ge ti rir sek bu harp ne ti ce sin de A na do lu nun Müs lü man lar e lin de kal ma sý doð ru dan rah met e se ri ol du ðu a çýk bir þe kil de gö rü lür. Ýþ te na sýl ki a na bir ev lât i çin mü him bir þef kat si ne si dir, rah met li bir li man dýr; ay nen o nun gi bi A na do lu da, Müs lü man mil le ti miz i çin a na ku ca ðý gi bi þef kat li sý ðý ný la cak bir li man ol muþ. Üs tad Haz ret le ri ne Ý câz-ý Kur ân ý be yan et! di ye em re den zat i se ba zý la rý na gö re Hz. A li E fen di miz dir (ra). Bu ko nu da a çýk bir i þa ret yok. An cak bu za týn Re sûl-i Ek rem (asm) ol ma sý da ha kuv vet li bir ih ti mal dir. Ger çi Hz. A li (ra) ol ma sý da ih ti mal ler a ra sýn da dýr. Fa kat o sa dýk rü ya da Kur ân he sa bý na ya pý lan em rin Re sû lul lah (asm) ta ra fýn dan ve ril me si da ha kuv vet li dir. Zi ra i çin de Pey gam be ri mi zin (asm) gö rül dü ðü rü ya sa dýk rü ya o la rak ta ným lan mýþ týr. O in fi lâk ve in ký lâp tan son ra, Kur ân et ra fýn da ki sur lar ký rý la cak cüm le sin de ki in fi lak, Bi rin ci Dün ya Sa va þý ný, in ký lâp i se Os man lý nýn yý kýl ma sýn dan son ra ki ba tý lý laþ ma ha re ke ti ni tem sil e der. Kur ân et ra fýn da ki sur lar i se, Kur ân la il gi li bin yýl dýr bi rik miþ o lan me se le le ri ta ným lar. Ýþ te bu sur la rýn yý kýl ma sý ve Kur ân ýn mu ci ze li ði nin or ta ya çýk ma sý, in fi lak ve in ký lap son ra sýn da mey da na ge le cek de mek tir. Ba tý me de ni ye ti bütün fel se fe siy le, ma ter ya list, ta bi at çý, mad de ci, dar vi nist a kým la rýy la Ýs lam ve i man e sas la rý na sal dý rý ya geç ti ði za man, Kur ân ken di ni mu ha fa za e de cek ve Kur ân ýn i câ zý o nun çe lik bir zýr hý o la cak. Ve Üs tad Be di ü za man da Ri sâ le-i Nur lar yo luy la bu mu ci ze li ði tüm dün ya ya i lân e de cek. Ri sâ le-i Nur lar da Kur ân ýn mâ ne vî bir el mas ký lý cý o la rak tüm bu da lâ let ve kü für a kým la rý ný yok e de cek tir. Tam da öy le ol muþ tur. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 21 Safer 1432 Ru mî: 12 K. Sani 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý AKP nin 367 hesabý TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Gö rü nen o ki, AKP nin bu se çim de ki he de fi Mec lis te tek ba þý na a na ya sa yý de ðiþ ti re - bi le ce ði bir ço ðun luðu yakalamak. Er do ðan, yar gý ka ra rýy la a day bi le yap tý rýl ma - dý ðý 2002 se çi mi ön ce sin de de ay ný ta lep le milletin karþýsýna çýk mýþ ve o e þi ðe çok ya kýn bir san dal ye sa yý sý el de et me ye mu vaf fak ol muþ tu. Son ra sýn da i se bir a ra Mec lis i çi trans fer ler le 367 ra ka mý ný bul du ðu da ol du, a ma ge çi ci bir sü re i çin ya ka la dý ðý bu fýr sa tý de ðer len di re me di. Þim di ye ni den ay ný ta lep le seç men den des tek is te me ye ha zýr la nýr ken, bu nu, se kiz yýl lýk ik ti dar tec rü be sin den çý kar dý ðý ders ler le, bu sü reç te yap tý ðý ha ta la rý tek rar la ma yýp, is te di ði des te ði ar týk doð ru kul lan ma ni ye tiy le mi yo la çý ký yor? Bu bað lam da AB re form la rý nýn da en te mel a - ya ðý o lan ye ni ve si vil bir a na ya sa i le de mok ra si - nin ö nü nü ta ma men aç ma yý mý ön gö rü yor? Yok sa bu ko nu yu da þim di ye ka dar ya pa gel di - ði þe kil de ken di si ya sî pro je le ri ni ha ya ta ge çir - me nin fýr sa tý ve va sý ta sý o la rak mý dü þü nü yor? Bu nok ta da zi hin ler de so ru i þa ret le ri var. Ge rek as ker le, ge rek se yar gýy la il gi li re form la - ra da hi ken di ko num ve du ru þu na ta al lûk e den yön le riy le ba kýp, en gel çý kar dýk la rý nok ta lar da re form dan ya na ta výr a lýr ken, u yum i çin de ol - du ðu hu sus lar da her han gi bir þi kâ ye ti bu lun ma - yan bir yak la þým, te mel de ki so ru nu çö ze mez. Oy sa Tür ki ye nin ih ti ya cý, þu ve ya bu ta ra fa yon tu la ma ya cak bir þe kil de, ev ren sel ve ob jek tif pren sip le re da ya nan kök lü bir sis tem re for mu. AKP nin þim di ye ka dar iz le di ði çiz gi, böy le bü tü nü kap sa yan re form lar dan zi ya de, ic ra at ta ö nü ne çý ka rý lan en gel le ri aþ ma a maç lý prag ma - tik bir yak la þým la dav ran dý ðý ný dü þün dü rü yor se çi mi son ra sýn da ilk iþ o la rak 312 mað - du ru Er do ðan ýn se çil me en ge li ni kal dý ran mi ni a na ya sa de ði þik li ði pa ke ti gün de me ge ti ri lir ken, ay ný mad de kay nak lý di ðer mað du ri yet le rin de gi de ril me si yö nün de ki ta lep ler gö zar dý e dil miþ ti. Ge çen se ne ki 12 Ey lül re fe ran du mun da oy la - nan pa ket te de kro nik sis tem so run la rý ný çöz - me yi ön gö ren kök lü dü zen le me ler den ka çý ný la - rak, kýs mî ve ye ter siz rö tuþ lar la ik ti fa e dil miþ ti. O nun i çin dir ki, e vet kam pan ya la rýn da ses - len di ri len Üs tün le rin hu ku ku ye ri ne hu ku kun üs tün lü ðü söy le mi nin ge re ði halen de boþ luk ta. Hü kü me tin Bal yoz sa ný ðý üç ge ne ral le il gi li ge cik miþ a çý ða al ma ka ra rý nýn A YÝM e, YÖK ün A LES sý na výn da ba þý a çýk ol ma þar tý ný kal dýr - ma sý nýn Da nýþ tay a ta kýl ma sý; ve pa ket te ki as - ker le il gi li dü zen le me le ri ta mam la ya cak u yum ka nun la rýn da ya þa nan sý kýn tý, bu nu gös te ri yor. Ve bun lar, as ke ri ku rum o la rak si vil o to ri te ye bað la yýp yar gý yý da i þin te me li ne i nen kök lü bir re for ma tâ bi tut ma dýk ça ve bu re for mun ge re ði o lan zih ni yet de ði þi mi ni hýz lan dý ra cak a dým la rý at ma dýk ça, par ça bu çuk dü zen le me ler le so nuç al ma nýn im kân sýz lý ðý ný yi ne ö nü mü ze ko yu yor. Ö te yan dan, AKP nin re fe ran dum da san dýk - tan çý kan so nu cu ay ný za man da se çim pro va sý ve ken di si ne ve ril miþ gü ve no yu o la rak yo rum la - yýp, Er do ðan ý baþ kan lý ða ta þý ma pro je si i çin bir sýç ra ma tah ta sý o la rak gör dü ðü ne da ir i puç la rý da ko nu nun di ðer bir bo yu tu nu o luþ tu rmakta. E ðer se çim den son ra sý i çin sö zü ve ri len ye ni a na ya sa da a sýl ve ön ce lik li he def bu i se, o za man yi ne prob lem li bir du rum söz ko nu su demektir. Bir baþ ka ö nem li nok ta: Yüz de 50 yi a þan bir oy o ra nýy la a na ya sa yý tek ba þý na de ðiþ ti re bi le cek bir Mec lis ço ðun lu ðu, mâ lûm ke sim ler de ki AKP a na ya sa sý i le si vil dik ta i yi ce pe kiþ ti ri le - cek kor ku su nu çok da ha kat mer li ha le ge ti rir. Ve bu du ru mun ne gi bi so nuç la ra yol a ça bi le - ce ði ni ta hay yül ve ta sav vur et mek i se çok zor. AKP nin o çe þit kor ku la rý ya týþ týr mak a dý na ya pa ca ðý vit rin dü zen le me le ri i le te mel pren sip - ler nok ta sýn da ve re ce ði ye ni ta viz ler de ca ba sý. Do la yý sýy la, AKP nin tek ka le oy na ma ya de - vam e de ce ði bir si ya set a la ný, Tür ki ye yi ra hat - lat maz, ak si ne ye ni sý kýn tý ve ger gin lik ler ge ti rir. Si ya se tin ye ni den ge le re ih ti ya cý var. DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) ta ra fýn dan DES Stra te jik A raþ týr ma lar Mer - ke zi ne (DE SAM) yap tý rý lan Tür ki ye Ne - den O ku mu yor? i sim li an ket, genç li ðin ki - tap o ku ma dý ðý ný göz ler ö nü ne ser di. Ýþ yo - ðun lu ðu, ders ler, in ter net ve te le viz yon ba - ha ne siy le ki tap o ku ma yan genç le rin yüz de 77.5 i nin e vin de ki tap lý ðý bi le yok. An ke te yaþ a ra sýn bin 231 genç ka tý lýr ken, bu genç le rin yüz de 29.7 si ü ni ver si te, yüz de 8,3 ü yük sek li sans me zu nu. An ke te gö re, genç li ðin yüz de 10.7 si dü zen li o la rak ki tap o kur ken yüz de 18.9 u a ra lýk lar la, yüz de 61.9 u i se dü - zen siz o la rak a ra sý ra ki tap o ku yor. Genç ler, ki tap o ku ma la rý na en gel o la rak i se iþ yo ðun lu - ðu, ders ler, in ter net, ar ka daþ çev re si ve te le - viz yo nu gös te ri yor. An ke te gö re, genç le rin yüz de 15.9 u iþ yo ðun lu ðun dan ki tap o ku ma - ya va kit bu la maz ken, yüz de 18.2 si ders ler se - be biy le va kit bu la mý yor. Genç le rin, yüz de 26.8 i ar ka daþ çev re si ve o ku ma a lýþ kan lý ðý na sa hip ol ma dý ðý i çin dü zen li ki tap o ku ma dý ðý - ný, yüz de 28 i te le viz yon ve in ter net yü zün den ki tap o ku ya ma dý ðý ný a çýk la dý. GENÇ LE RÝN SA DE CE YÜZ DE 4.5 Ý SON 3 AY DA KÝ TAP AL MIÞ An ke te gö re genç ler ki ta ba pa ra ver mek - ten de ka çý ný yor. Genç le rin sa de ce yüz de 4.5 i son 3 ay i çin de pa ra ve re rek ki tap a lýr - ken, yüz de 10.3 ü 6 ay ön ce, yüz de 20.6 sý 1 yýl ön ce, yüz de 55.9 sý i se 1 yýl dan da ha u - zun za man ön ce ki tap sa týn al dý. Yüz de 8.7 si i se en son ne za man ki tap al dý ðý ný ha - týr la mý yor. Genç le rin yüz de 85.7 si ki tap fi - yat la rý ný pa ha lý bu lur ken, bu se bep le kor san ki ta ba yö ne li yor. Genç le rin yüz de 86.1 i kor san ki tap al dý ðý ný a çýk lar ken, sa de ce yüz de 4.1 i kor san ki tap al ma dý ðý ný bil dir di. An ke te gö re, genç le rin yüz de 79.5 i nin e - vin de ki tap ko ya cak ye ri da hi yok. GENÇ LÝK GA ZE TE DE O KU MU YOR An ke te gö re genç lik gün lük ga ze te da hi al mý yor. Genç le rin sa de ce yüz de 6.8 i gün lük ga ze te a lýr ken, her gün ga ze te o ku yan la rýn o ra ný i se sa de ce yüz de 10.2 ol du. Genç lik ga - ze te o kur ken de spor ve ma ga zin ha ber le ri ni o ku ma yý ter cih e di yor. An ke te gö re genç le - rin yüz de 4.5 i si ya set ha ber le ri ni o kur ken, yüz de 34.7 si ma ga zin, yüz de 39.1 i spor, yüz de 1.5 i e ko no mi, yüz de 3 kö þe ya zar la rý, yüz de 12.9 u i ze ad li ye ha ber le ri ni o ku yor. Ga ze te nin ta ma mý ný o ku yan la rýn o ra ný i se yüz de 5.4 de kal dý. Genç ler, Türk e de bi ya tý - na yö ne ve ren i sim le ri da hi bil mez ken, ken - di le ri ne ki tap he di ye e dil me si ni de is te mi yor. Genç le rin yüz de 82.5 i ken di si ne bir ki tap he di ye e dil me si ni is te mi yor. An ke te gö re genç le rin yüz de 88.6 si i se Türk e de bi ya tý na yön ve ren i sim le ri ta kip et mi yor. Genç lik ki tap o ku mu yor Yer yü zü dok tor larý Ken ya da ý þýk sa ça cak n YERYÜZÜ Dok tor la rý Der ne ði e ki bi, Türk Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn (TÝ - KA) des tek le riy le ger çek leþ ti ri len Ken ya Sað - lýk Des tek Pro je si kap sa mýn da, ka ta rakt a me - li yat la rý yap mak ü ze re Ken ya ya git ti. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ön ce ki gün ak - þam yo la çý kan ve i ki haf ta bo yun ca ka ta rakt a - me li yat la rý ya pa cak e kip te dok tor lar Ýl ker Yal - çýn, Ý na yet An dý ve hem þi re Ýk ri ma Sa rý han yer a lý yor. Ken ya ya 2011 yý lýn da se kiz ay rý e kip gön der me yi plan la yan der ne ðin, 2011 yý lýn da Ken ya ya gi den bu i kin ci e ki bi, Mom ba sa da Say yi da Fa ti mah Has ta ne si nde ça lý þa cak. E ki - bin 100 ün ü ze rin de ka ta rakt has ta sý ný a me li - yat et me si plan la ný yor. A çýk la ma ya gö re, Tür - ki ye de ki þi ba þý na dü þen yýl lýk sað lýk har ca ma - la rý 500 do lar do la yýn day ken Ken ya da bu ra - ka mýn sa de ce 37 do lar ol du ðu bi li ni yor. Tür ki - ye de her 10 bin ki þi ye 15 he kim ve 19 yar dým - cý sað lýk per so ne li nin düþ tü ðü be lir ti len a çýk la - ma da, 40 mil yon nü fu su bu lu nan Ken ya da i se ay ný sa yý da ki þi ye 1 he kim ve 11 yar dým cý sað - lýk per so ne li düþ tü ðü kay de dil di. Ken ya Sað lýk Des tek Pro je si nin bun dan son ra ki yýl lar da da sür dü rül me si plan la ný yor. Ýs tan bul / a a An ka ra da 336 bin Ço rum lu ya þý yor n BAÞKENT ol du ðu gün den bu ya na sü rek li ge li þen ve bü yü yen An ka ra nýn nü fu su, Tür ki - ye nin dört bir ya nýn dan al dý ðý göç ler le 4 mil - yon 650 bi ni geç ti. An ka ra ya en çok göç ve ren il le rin ba þýn da Ço rum yer a lýr ken, Yoz gat, Çan ký rý, Kýr þe hir, Ký rýk ka le ve Si vas ta lis te nin ilk sý ra la rýn da yer al dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru - mu (TÜ ÝK) göç is ta tis tik le rin den der le nen bil - gi ye gö re, top lam nü fu su 4 mil yon 650 bin 802 o lan An ka ra da, 1 mil yon 548 bin 626 An ka - ra lý ya þý yor. Coð ra fi ko nu mu i ti ba riy le Tür ki - ye nin or ta sýn da yer a lan Baþ kent, en çok çev re il ler den göç a lýr ken, An ka ra da ya þa yan lar a ra - sýn da 336 bin 694 le Ço rum lu lar bi rin ci sý ra da yer a lý yor. Baþ kent te ya þa yan Ço rum lu la rý sý ra - sýy la Yoz gat lý lar (293 bin 748), Çan ký rý lý lar (222 bin 524), Kýr þe hir li ler (179 bin 94), Ký rýk - ka le li ler (163 bin 105) ve Si vas lý lar (143 bin 153) iz li yor. An ka ra / a a Kar, Trakya dan yurda girdi n KIRKLARELÝ'NÝN De mir köy il çe sin de kar ya ðý þý et ki li ol du. De mir köy il çe sin de ge ce geç sa at ler de baþ la yan kar ya ðý þý son ra sý il çe mer ke zin de kar ka lýn lý ðý 2 san ti met re ye, Mah ya te pe de i se 5 san ti met re ye u laþ tý. Böl - ge de kar ya ðý þý ha ya tý o lum suz et ki le mez - ken, Ka ra yol la rý 15. Þu be Þef li ði e kip le ri, De - mir köy il çe si i le Mah ya te pe mev ki sin de yol - lar da kon trol le ri ni sür dür dü. Me te o ro lo ji Mü dür lü ðü yet ki li le ri, Kýrk la re li de bu gün bu gün ve ya rýn kar la ka rý þýk yað mur bek len - di ði ni bil dir di. Þe hir de, ha va sý cak lý ðý ek si 4 de re ce ye ka dar dü þe cek. Kýrk la re li / a a BAYINDIRLIK ve Ýs kân Ba ka ný Mus ta fa De mir, ya pý de ne ti mi ni bütün il ler de yay gýn laþ týr dýk la rý ný söy le di. De mir, Sam sun dan dö nü þün de ba kan lý - ðý na bað lý ku rum lar da in ce le me ler de bu lun mak ü ze re Ký rýk ka le ye gel di. Ký rýk ka le Va li si Ha kan Yu suf Gü ner i zi ya ret e den De mir, ku rum la rýn ça - lýþ ma la rý ný biz zat ye rin de gör mek ve hiz met ve - rim li li ði ni ta kip i çin þeh re gel di ði ni söy le di i le 2010 yý lý ný ký yas la dý ðý mýz da ba kan lý ðý mý za bað lý ku rum la rýn yüz de 50 le re ya kýn i la ve ve rim li li ði sað la yan bir per for mans ser gi le dik le ri ni gö rü yo - ruz di yen De mir, bu per for man sý i çin de bek le dik le ri ni kay det ti. Ya pý de ne ti mi nin ö ne - mi ne de ði nen De mir, de ne ti mi tüm il ler de yay - gýn laþ týr dýk la rý ný bil dir di. De mir, þöy le ko nuþ tu: Ký rýk ka le yi bu ye ni kent leþ me viz yo nun da ya kýn - dan il gi len di ren ya pý de ne ti mi ni bütün il le ri miz de yay gýn laþ týr dýk. Do la yý sýy la ar týk Ký rýk ka le de de 1 O cak 2011 den i ti ba ren, bun dan son ra güç len dir - me yi ge rek li ký lan uy gu la ma yý dev re ye sok tuk. Ye - ni ya pý de ne ti mi sis te mi ne da hil o lan bi na lar da va - tan daþ la rý mýz ruh sa ta uy gun, tek nik ku ral la ra uy - gun, ka li te li mal ze me ler kul la na rak, stan dart mal - ze me ler kul la na rak ar týk bu in þa at la rý ger çek leþ ti - re cek. Bu bi zim i çin çok ö nem li bir ko nu. Be le di - ye ler ar týk e ner ji kim lik bel ge si ol ma yan pro je le re ruh sat ver me ye cek. Ký rýk ka le / a a DES ÝN YAP TIR DI ÐI TÜR KÝ YE NE DEN O KU MU YOR? AN KE TÝ, GENÇ LE RÝN ÝÞ YO ÐUN LU ÐU, DERS LER, ÝN TER NET VE TE LE VÝZ YON BA HA NE SÝY LE KÝ TAP O KU MA DI ÐI NI O RA TA YA KOY DU. RECEP GÖREN ANKARA GÜN DE EN AZ BÝR SA AT KÝ TAP O KUN MA LI ARAÞTIRMA so nu cu nu de ðer len di ren DES Ge nel Baþ - ka ný Gür kan Av cý, Tür ki ye de o ku ma a lýþ kan lý ðý ol say dý, Tür ki ye bu gün bir baþ ka Tür ki ye o la bi lir di de di. Av cý, Tür ki ye de genç li ðin ge le ce ðe u mut la bak ma sý, sü rek li þi kâ yet et me a lýþ kan lý ðý ný bý rak ma sý, ge rek þah si ge rek - se ül ke so run la rý ný çö ze bi le ce ði ne i nan ma sý ve dün ya yý de ðiþ ti re bi le ce ði ne de i nan ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Av - cý þöy le de vam et ti: Kü re sel güç ol ma yo lun da i ler le yen Tür ki ye nin gün de en az bir sa at ki tap o kun ma sý ge rek - ti ði ni, ki tap o ku ma nýn ken di ni ta ný ma nýn, mut lu ve güç lü bi rey ler ol ma nýn en kes tir me yo lu ol du ðu nu hü - kü me tin gör me si ni is ti yo rum. Ki tap o ku ma nýn Tür ki - ye nin ge le ce ði a çý sýn dan stra te jik bir ö nem ta þý dý ðý na i - na ný yo rum. Gü nü müz de ül ke ve top lum lar var ol ma stra te ji le ri ni ya ra tý cý lýk sek tö rü ü ze rin den kur gu la ma ya baþ la mýþ lar dýr. Ar týk top lum la rýn ye ral tý kay nak la rý es ki - si ka dar ö nem arz et mi yor. Ni te lik li in san kay na ðý gi de - rek ö nem ka za ný yor. Tür ki ye nin par lak ge le ce ði i çin o - ku yan top lu mu in þa et mek ge re ki yor. Demir: Yapý denetimini bütün illerimizde yaygýnlaþtýrdýk Ta ri hî e ser le ri miz ge ri ka zan dý rý lý yor KÜL TÜR VE TU RÝZM BA KAN LI ÐI KÜL TÜR VAR LIK LA RI VE MÜ ZE LER GE NEL MÜ DÜR LÜ - ÐÜN CE YA PI LAN ÇA LIÞ MA LAR SO NU CU 2010 YI LIN DA 44 E SER TÜR KÝ YE YE KA ZAN DI RIL DI. Yasadýþý yollarla yurt dýþýna götürülen eserler, bulunmalarý halinde iadeleriyle ilgili çalýþmalar, bilim adamlarý ve müze müdürlüklerince eserlere iliþkin verilen raporlar doðrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon saðlanarak sürdürülüyor. KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý Kül tür Var lýk la rý ve Mü ze ler Ge nel Mü dür lü ðün ce ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu 2010 yý lýn da ço ðun lu ðu Af yon Ta tar lý Tü mü lü sü ne a it ah þap par ça lar ol mak ü ze re 44 e ser Tür ki ye ye ka zan dý rýl dý. Çe þit li ül ke ler de bu - lu nan ve Ba kan lýk ça mü za ye de ler de sa týþ la rý dur - du ru lan, yurt dý þýn da da va la rý de vam e den e ser le - rin i a de si i çin de gi ri þim ler sür dü rü lü yor. Sýr bis - tan ve Ka ra dað ýn Bat rov ci Sý nýr Ka pý sý nda e le ge çi ri len bü yük bö lü mü sik ke bin 864 ar ke o lo jik e se rin Tür ki ye ye i a de si nin bu yýl ya pýl ma sý bek le - ni yor. Kül tür var lý ðý ka çak çý lý ðý ný ön le mek i çin Ba kan lýk ve il gi li ku rum lar çok yön lü ça lýþ ma lar ya pý yor. Mü ze ve ya ö ren yer le rin den ça lý nan e se - rin, fo toð raf lý en van ter bil gi le ri, Ba kan lý ða bað lý tüm mü ze mü dür lük le ri ne, ö zel mü ze le re, ko lek - si yo ner le re gön de ri li yor. Bu ko nu da Ba kan lý ðýn web si te sin de de du yu ru lar ya pý lý yor. Ay rý ca yurt dý þý na çý kýþ la rý nýn ön len me si a ma cýy la fo toð raf lý en van ter bil gi le ri il gi li ku rum la ra gön de ri le rek bütün güm rük ka pý la rý u ya rý lý yor. Ya sa dý þý yol lar - la yurt dý þý na gö tü rü len e ser ler, bu lun ma la rý ha - lin de i a de le riy le il gi li ça lýþ ma lar, bi lim a dam la rý ve mü ze mü dür lük le rin ce e ser le re i liþ kin ve ri len ra por lar doð rul tu sun da il gi li ku rum lar la ko or di - nas yon sað la na rak sür dü rü lü yor. E ser le rin i a de si - nin i ki li gö rüþ me ler ve an laþ ma lar kap sa mýn da sað la na ma ma sý du ru mun da, kon so los luk lar ve el - çi lik ler a ra cý lý ðýy la a vu kat lýk fir ma la rýy la i liþ ki ye ge çi le rek hu ku ki sü reç baþ la tý lý yor. Ý A DE SÝ SAÐ LA NAN TA RÝ HÝ E SER LER KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý, yü - rüt tü ðü ça lýþ ma lar so nu cu 2010 yý - lýn da, yurt dý þýn da ki Tür ki ye kö ken li 44 e se rin i a de e dil me si ni sað la dý. Ý - a de si sað la nan e ser le rin ya ný sý ra Al man ya, A me ri ka, Bul ga ris tan, Ýn - gil te re, Da ni mar ka, Fran sa, Ý tal ya, Rus ya, Sýr bis tan, Uk ray na gi bi ül ke - ler de, Tür ki ye ye i a de e dil me si a - ma cýy la ta kip e di len pek çok e ser bu lu nu yor. Bu a ra da e ser le rin bir kýs mý nýn bu yýl i çin de Tür ki ye ye i a - de e dil me si bek le ni yor. An ka ra /a a

4 4 HA BER FARK Alkollü içkilerin teþvikine hayýr! FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Ne ya zýk ki yan lýþ ta ki ýs rar sü rü yor ve Tür ki ye yi i da re e den ler de bu nu iz li yor. Me se le þu: Bir yan dan al kol lü iç ki le rin kýs men ya sak la nýp ya sak lan ma ya ca ðý tar tý þý lý yor, a ma ö te yan dan ay ný iç ki le rin ga ze te ler va sý ta sýy la tam say fa rek lâm la rý ya pýl ma ya de vam e di yor. Al kol lü iç ki se ven ler, Tür ki ye yi i da re e den le ri Bun lar bi zim iç ki mi zi ya sak la ya cak lar! di ye teh dit e de rek; as lýn da ye ni müþ te ri ler bul ma nýn pe þin de. Tür ki ye yi i da re e den ler de A man, bi ze bu laþ ma sýn lar dü þün ce siy le öy le a çýk la ma lar ya pý yor lar ki; ne re dey se al kol lü iç ki se ven ler den ö zür di le ye cek ler! Bu ko nu da ge ri a dým at mak hiç kim se ye bir þey ka zan dýr ma ya ca ðý gi bi; kay bet ti rir de. Si ga ra ya kar þý gös te ri len tu tar lý tav rýn, al kol lü iç ki le re kar þý da gös te ril me si ge rek. Hiç de ðil se al kol lü iç ki le rin ga ze te ler de rek lâm la rý nýn ya pýl ma sý en gel len me li dir! Bi ri le ri þu so ru nun ce va bý ný ver sin: TV ler de rek lâm la rý ya sak o lan al kol lü iç ki le rin, ga ze te ler de rek lâm la rý na sýl ya pý la bi lir? Bu yan lý þa ni çin dur de nil mez? TV ler de ki rek lâm lar genç le ri al kol kul lan ma ya teþ vik e der de, ga ze te ler de ki rek lâm lar teþ vik et mez mi? Si ga ra ya sa ðý ný ce sa ret le sa vu nan i da re ci ler, ay ný ce sa re ti al kol lü iç ki le rin ga ze te ler e liy le rek lâ mý nýn ya pýl ma sý kar þý sýn da ni çin ser gi le mez? Yok sa, al kol lü iç ki ler si ga ra ka dar za rar lý de ðil mi? Tür ki ye yi i da re e den le rin bu ko nu da ki tav rý da tu tar lý de ðil. Çün kü baþ ta genç ler ol mak ü ze re her ke si al kol ve u yuþ tu ru cu gi bi kö tü a lýþ kan lýk lar a kar þý ko ru mak dev le tin a na ya sa da yer a lan bir gö re vi. O hal de bu gö re vin ye ri ne ge ti ril me si lâ zým. Al kol lü iç ki le ri n ga ze te ler e liy le rek lâm e dil me si ve i çil me si nin teþ vik e dil me si ni an la mak ve ka bul et mek müm kün de ðil. Bu ko nu da i ti raz e di len ve çok da hak lý o lu nan nok ta bu ra sý. Bu ko nu da hiç kim se Bý ra ký nýz yap sýn lar, bý ra ký nýz geç sin ler an la yý þýy la ha re ket e de mez. Na sýl ki si ga ra ya kar þý müm kün o lan her tür lü ted bir a lýn dý, al kol lü iç ki le re kar þý da ko ru yu cu ted bir ler a lýn ma lý. Bu ted bir le ri iç ki i çen le re mü da ha le o la rak da an la ma mak lâ zým. Öy le an la yan var sa, en baþ ta si ga ra ya kar þý a lý nan ted bir le ri ki þi nin ter ci hi ne mü da ha le o la rak an la sýn ve i ti raz et sin. Da ha az za rar lý o lan si ga raya kar þý a lý nan ted bir le re i ti raz et me yip, da ha çok za rar lý o lan al kol lü i ç ki le re kar þý a lýn mak is te nen ted bir le re i ti raz et mek tu rar sýz lýk o lur. Þu nok ta da u nu tul ma ma lý: Ak lý ba þýn da bü tün ül ke ler, al kol lü iç ki le re kar þý ted bir al mak i çin a de ta bir bir le riy le ya rý þý yor. Mu a sýr me de ni yet se vi ye si ne u laþ tý ðý ka bul e di len ül ke ler, al kol lü iç ki le re kar þý ted bir al mý yor mu? Me se lâ, Ýn gil te re; al kol lü iç ki tü ke ti mi ni en az se vi ye ye çek mek i çin her yo la mü ra ca at e di yor. E di yor da kö tü mü o lu yor? Ak lý ip tal o lan in san lar top lu lu ðu mu yok sa ak lý ba þýn da in san lar top lu lu ðu mu da ha i yi? Þu nu da dü þü ne lim: Ge çen yýl lar da si ga ra dost o la rak gö rü lü yor du. Ýn san lýk da ha me de nî ol duk ça si ga ranýn za rar la rýný ka bul et ti ve ted bir ler al ma ya baþ la dý. Ay ný þey al kol lü iç ki ler i çin de söz ko nu su o la cak. Tür ki ye nin yap ma sý ge re ken þey, ted bir al mak nok ta sýn da geç kal ma mak ol ma lý. Ýlk a dým, al kol lü iç ki le rin ga ze te ler e liy le rek lâm e dil me si nin ö nü ne ge çi le rek a týl ma lý. Tür ki ye, al kol lü iç ki le rin tü ke ti mi ni teþ vik e de rek i yi nok ta la ra gi de mez. Kö tü lü ðe teþ vik bit sin, ger çek ler gö rül sün ves se lâm... Van da 273 o pe ras yon da 11.6 ton ze hir e le ge çi ril di n VAN DA Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý i le Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri nin 2010 yý lýn da dü zen le dik le ri 273 o pe ras yon da, 11 ton 676 ki lo u yuþ tu ru cu mad de e le ge çi ril di ði bil di ril di. A lý nan bil gi ye gö re, 2010 yý lýn da ze hir ta cir le ri ne yö ne lik Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri 159, Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri i se 114 o pe ras yo na im za at tý. O pe ras yon lar da 3 ton 508 ki log ra mý e ro in ol mak ü ze re top lam 11 ton 676 ki log ram u yuþ tu ru cu nun, yurt i çi ve yurt dý þý na sevk e dil me si nin ö nü ne ge çil di. O pe ras yon lar da gö zal tý na a lý nan ki þi ler den 312 si tu tuk lan dý. E le ge çi ri len 11 ton 676 ki lo u yuþ tu ru cu nun pi ya sa de ðe ri nin 120 mil yon 372 bin li ra ol du ðu be lir til di. U yuþ tu ru cu nun bir ke re a lýn ma sý nýn bi le ba ðým lý lý ða yol aç tý ðý na i þa ret e den uz man lar, 1 ki lo e ro in le, or ta la ma 5 bin ki þi nin u yuþ tu ru cu ba ðým lý sý o la bil di ði ni vur gu la dý lar. Bu na gö re, sa de ce Van da bir yýl da e le ge çi ri len 11 ton 676 ki lo u yuþ tu ru cu nun, or ta la ma 60 mil yon in sa ný ba ðým lý ha le ge ti re bi le ce ði nin al tý ný çi zen uz man lar, u yuþ tu ru cuy la mü ca de le de ger çek leþ ti ri len o pe ras yon la rýn ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti ler. Van / a a Yar gý tay ve Da nýþ tay a ye ni da i re ler YAR GI TA YIN DA Ý RE SA YI SI NI 38'E DA NIÞ TAY DA Ý SE 15'E YÜK SEL TEN YA SA TA SA RI SI TBMM BAÞ KAN LI ÐI NA SU NUL DU. AR TIK HA KÝM VE SAV CI A LEY HÝ NE DE ÐÝL DEV LET A LEY HÝ NE TAZ MÝ NAT DÂVÂ SI A ÇI LA BÝ LE CEK. YARGITAY ve Da nýþ tay da ye ni da i re ler ku rul ma sý ný ön gö ren ya sa ta sa rý sý TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da ki Ya sa Ta sa rý sý na gö re, Yar gý tay da 32 o lan da i re sa yý sý 6 ye ni da i rey le 38 e yük se lir ken, Da nýþ tay da i se 2 ye ni da i re da ha ku ru la rak sa yý 15 e çý ka rý lý yor. Yar gý tay ýn kad ro su na 137 ye ni ü ye ek le ne rek ü ye sa yý sý 387 ye yük sel ti lir ken Da nýþ tay a da 61 ye ni ü ye kad ro su ve ri li yor. Ta sa rý ya gö re, Da nýþ tay da 13 o lan da i re sa yý sý 15 e çý ka rý la cak. Bu na gö re, Da nýþ tay, 14 ü da va, bi ri i da ri da i re ol mak ü ze re 15 da i re den o lu þa cak. Her da i re de bir baþ kan i le ye te ri ka dar ü ye bu lu na cak. He yet ler, bir baþ kan ve 4 ü ye nin ka týl ma sýy la top la na cak ve salt ço ðun luk i le ka rar ve ri le cek. Sa yý nýn ye ter li ol ma sý EMNÝYET teþ ki la týn da 10 yý lý ný dol dur muþ po lis le rin as ker lik yap ma ma sý ný dü zen le yen ka nun ta sa rý sý, TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. As ker lik Ka nu nun da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý na gö re, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü mer kez ve taþ ra teþ ki la tý kad ro la rýn da bu lu nan ve Em ni yet Hiz met le ri Sý ný fý na men sup per so nel i le me zun o lup gö re ve baþ la mak kay dýy la po lis e ði tim ve öð re tim ku rum la rýn da öð re nim gör mek te o lan lar ve bu ku rum la rýn gi riþ sý nav la rý ný ka zan mýþ o lan lar dan as ker lik hiz me ti ni yap ma mýþ o lan la rýn as ke re celp ve sevk iþ lem le ri er te le ne cek. Bu yü küm lü ler den Em ni yet teþ ki la týn da 10 yýl lýk hiz met sü re si ni ta mam la yan lar; as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge tir miþ sa yý la cak. Bu yü küm lü ler i le il gi li bil gi ler, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na gön de ri le rek nü fus ka yýt la rý na iþ len me si ha lin de 2 he yet o luþ tu ru la bi le cek. Bu du rum da i kin ci he ye te, da i re baþ ka ný nýn gö rev len di re ce ði ü ye baþ kan lýk e de cek. Mü za ke re ler giz li ya pý la cak. Dâva da i re le rin den 3, 4, 7 ve 9 un cu da i re ler, ver gi dâ vâ da i re si; di ðer dâvâ da i re le ri i se i da ri dâ vâ da i re si o la rak gö rev ya pa cak. YAR GI TAY A 6 YE NÝ DA Ý RE Yar gý tay da hu kuk da i re le ri nin sa yý sý 21 den 23 e, ce za da i re le ri nin sa yý sý i se 11 den 15 e çý ka rý la cak. Ku ru la cak o lan 6 da i re den 4 ü ce za da i re si o la cak. Baþ kan lar Ku ru lu na, da i re ler a ra sýn da ki iþ bö lü mü ka rar ta sa rý sý ný ha zýr la ma yet ki si ve ri le cek. Hu kuk da i re le ri i le ce za da i re le ri ken di a ra la rýn da iþ bö lü mü e sa sý na gö re ça lý þa cak. Da i re ler den bi ri nin yýl i çin de ge len iþ le ri nor mal ça lýþ ma i le kar þý la na ma ya cak o ran da sað la na cak. Ta sa rý ya gö re, 10 yýl lýk sü re, po lis e ði tim ve öð re tim ku rum la rýn dan me zun o la rak fi i len gö re ve baþ la ný lan ta rih te baþ la ya cak. 10 yýl lýk sü re ta mam lan ma dan her han gi bir se bep le Em ni yet teþ ki la týn dan ay rý lan ve ya baþ ka ku ru ma nak le di len ve ya bu sü re i çin de mes lek ten i li þi ði ke si len per so nel, ge nel hü küm le re gö re as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge ti re cek. Dü zen le me nin yü rür lü ðe gir di ði ta rih i ti ba rýy la, bu kap sa ma gi ren per so nel den, ha len as ker lik hiz met le ri ni ye ri ne ge tir mek te o lan la rýn, as ker lik hiz met le ri dur du ru la rak ter his e di le cek ve gö rev le ri ne i a de e di le cek. Ta sa rý nýn ge rek çe sin de As ker lik hiz me ti ni yap ma mýþ o lan çe vik kuv vet po lis le ri nin as ke re a lýn ma la rý, çok ö nem li gü ven lik a çýk la rý o luþ tu ra bi le cek tir de ni le rek, AB ül ke le ri nin hiç bi rin de po lis o la rak ça lý þan la ra as ker lik gö re vi yap tý rýl ma dý ðý i fa de e dil di. art mýþ ve da i re ler a ra sýn da iþ ba ký mýn dan bir den ge siz lik mey da na gel miþ i se tak vim yý lý ba þýn da, bir ký sým iþ ler baþ ka da i re ye ve ri le bi le cek. AD LÝ TIP ÇA LI ÞA NI DÖ NER SER ME YE DEN YA RAR LA NA CAK Ad li Týp Ku ru mu nun baþ kan yar dým cý sý sa yý sý 2 den 5 e yük sel ti le cek. Baþ kan yar dým cý la rýn dan en az i ki si ad li týp uz ma ný o la cak. Ku ru mun dö ner ser ma ye sin den ya pý la cak bir ký sým ö de me ler de o ran lar ar tý rý la cak. Ý kin ci gö rev le bu ku rum da ça lý þan lar da dö ner ser ma ye ö de me le rin den ya rar la na bi le cek. Ý kin ci gö rev li o la rak bu ku rum da ça lý þan lar, Ad li Týp Ku ru mun da ça lýþ ma sý ne de niy le ken di ku ru mun dan a la ma dý ðý dö ner ser ma ye üc re ti ni, Ad li Týp Ku ru mun dan a la bi le cek. Po lise as ker lik yok PO LÝ SÝN AS KER LÝÐÝNÝ DÜ ZEN LE YEN TA SA RI YA GÖRE, EM NÝ YET TE 10 YIL LIK HÝZ MET SÜ RE SÝ NÝ TA MAM LA YAN LAR; AS KER LÝK HÝZ ME TÝ NÝ YE RÝ NE GE TÝR MÝÞ SA YI LA CAK. E roð lu: Ar týk so ru nu çöz me miz ge re ki yor KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu, 48 yýl dýr de vam e den Kýb rýs gö rüþ me le ri nin son su za ka dar de vam e de me ye ce ði ni be lir te rek, Ar týk bu so ru nu çöz me miz ge re ki yor de di. Cum hur baþ ka ný E roð lu, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un da ve tiy le 26 O cak ta Ce nev re de ya pý la cak üç lü Kýb rýs gö rüþ me si ne ka týl mak ü ze re KKTC den ay rý la rak, Türk Ha va Yol la rý nýn (THY) ta ri fe li se fe riy le Ýs tan bul a git ti. E roð lu, bu gün sa bah Ýs tan bul dan Ce nev re ye ha re ket e de cek. E roð lu, KKTC den ay rýl ma dan ön ce yap tý ðý a çýk la ma da, Ce nev re gö rüþ me si nin ar dýn dan bü yük ih ti mal le Mart a yýn da da bir top lan tý ya pý la ca ðý ný ve Ge nel Sek re ter Ban ýn bu top lan tý lar dan son ra tu tum be lir le ye ce ði ni kay det ti. E roð lu, Bu top lan tý lar 48 yýl dýr da vam e di yor ve son su za dek de vam e de mez, ar týk bir nok ta da bu so ru nu çöz me miz ge re ki yor de di. Der viþ E roð lu, Ce nev re ön ce sin de Ýs tan bul da ba zý te mas lar da bu lu na ca ðý ný ve bu gün sa at da Ce nev re ye ha re ket e de ce ði ni be lir te rek, Ce nev re de ki üç lü gö rüþ me de Kýb rýs so ru nu ve mü za ke re ma sa sý na ko nan al tý baþ lý ðýn tar tý þý la ca ðý ný kay det ti. Mü za ke re ma sa sýn da bu lu nan baþ lýk la rý Yö ne tim ve Güç Pay la þý mý; AB; E ko no mi; Mül ki yet; Top rak ve Ga ran ti ler o la rak sý ra la yan Cum hur baþ ka ný E roð lu, Kýb rýs Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas ýn za man za man ma sa da 7 baþ lýk bu lun du ðu nu söy le di ði ni, an cak res mi o la rak ma sa da 6 baþ lýk bu lun du ðu nu i fa de et ti. Hris tof yas n Göç men ler i ye din ci baþ lýk o la rak za man za man aç tý ðý ný kay de den E roð lu, göç men ler ko nu su nun geç miþ te Yö ne tim ve Güç Pay la þý mý baþ lý ðý al týn da tar tý þýl dý ðý ný ve yi ne ay ný baþ lýk al týn da tar tý þý la ca ðý ný i fa de et ti. Lef ko þa / a a 36 BÝN PO LÝS AS KER LÝ ÐÝ NÝ HE NÜZ YAP MA DI TASARININ ge rek çe sin de, Em ni yet teþ ki la týn da, 213 bin 959 po li sin (a mir ve me mur) gö rev yap tý ðý; bun lar dan 36 bin 213 ü nün he nüz as ker li ði ni yap ma dý ðý, 2 bin 202 si nin i se ha len as ker de ol du ðu, Em - ni yet teþ ki la týn da as ker lik hiz me ti ni ta mam la ma mýþ 38 bin 415 per so nel bu lun du ðu, bu sa yý nýn, top lam mev cu dun yüz de 18 i ne te - ka bül et ti ði be lir til di. Ay rý ca as ker lik hiz me ti ni ta mam la ma mýþ 38 bin 415 per so ne lin, 10 bin 55 i nin (yüz de 26 sý) li sans, 28 bin 360 ý nýn (yüz de 74 ü) i se ön li sans me zu nu ol mak ü ze re ta ma mý nýn yük sek öð re nim me zu nu ol du ðu kay de dil di. A TA LAY: Ö NÜ MÜZ DE KÝ HAF TA TBMM DEN GE ÇE CEK ÝÇÝÞLERÝ Ba ka ný Be þir A ta lay, AKP Mer kez Ka rar ve Yö ne tim Ku - ru lu Top lan tý sý i çin bu lun du ðu par ti ge nel mer ke zin de ba sýn men - sup la rý na a çýk la ma lar da bu lun du. A ta lay, po lis le rin as ker li ðiy le il - gi li ka nun ta sa rý sý na i liþ kin so ru ü ze ri ne þun la rý söy le di: Pla ný mýz, bu haf ta ko mis yon da gö rü þül me si ni sað la mak ve he men ö nü - müz de ki haf ta TBMM Ge nel Ku ru lun dan da ge çir mek, ya sa laþ - ma sý ný sað la mak. Gön der di ði miz ta sa rý nýn ö zü þu; bun dan son ra po lis lik mes le ði ni ya pan lar as ker lik ten mu af o la cak lar. Ya ni ta - ma men mu af o la cak lar, as ker lik yap ma ya cak lar. Han gi o kul dan me zun o la rak ge lir se gel sin po lis lik mes le ðin de gö rev ya pý yor sa as ker lik yap ma ya cak. Sa de ce bu ra da bir þart var. Da ha ön ce bi li - yor su nuz ta sa rý mýz da en az 7 yýl po lis lik mes le ðin den ay rýl ma ma - sý ge re ki yor du. Þim di o nu 10 yý la çý kar mýþ ol duk. An ka ra / a a KKTC Cumhurbaþkaný Eroðlu, Bu toplantýlar 48 yýldýr davam ediyor ve sonsuza dek devam edemez diye konuþtu. HA KÝ ME DE ÐÝL, DEV LE TE TAZ MÝ NAT A ÇI LA CAK VERDÝKLERÝ ka rar lar se be biy le ha kim ve sav cý a ley hi ne a çý lan taz mi nat dâ vâ la rý, bun dan böy le dev let a ley hi ne a çý la cak. As li - ye ti ca ret mah ke me le ri, tek hâ kim li o la cak. Yar gý tay da i re le ri, ü ye sa yý sý ye ter li i se i ki he yet o la rak ça lý þa bi le cek. Yar gý tay bi rin ci baþ kan lýk ku ru lu ü ye li ði ne se çi le bil mek i çin en az 4 yýl Yar gý tay ü ye li ði yap mak þar tý kal dý rý lý yor. Da nýþ tay, Yar gý tay ve ad li týp ku ru mu na 658 kad ro tah sis e di le cek. Da - nýþ tay, Yar gý tay ve Ad li Týp Ku ru mu na top - lam 658 kad ro tah sis e di le cek. Ta sa rý, 26 O - cak çar þam ba gü nü TBMM A da let Ko mis - yo nun da e le a lý na cak. An ka ra / a a AKP vekili, Erdoðan ý Atatürk e benzetti nakp Mersin Milletvekili Ali Er, Türkiye nin 2001 yýlýndaki durumunu Osmanlý nýn çöküþ dönemine, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý da Atatürk e benzetti. Mersin in Anamur ilçesinde konuþan AKP vekil Er, Baþbakan Erdoðan a övgüler yaðdýrdý. NTV'nin haberine göre Türkiye nin 2001 yýlýndaki durumunu Osmanlý Ýmparatorluðu nun son zamanýndaki çöküþ dönemine benzeten Ali Er, Baþbakan Erdoðan ý da Mustafa Kemal Atatürk e benzetti. Mersin Milletvekili Er þöyle konuþtu: 2001 yýlýnda Genel Baþkanýmýzla bir yola çýktýk. Durup dururken çýkmamýþtýk. Türkiye zor durumdaydý. Türkiye bir bataðýn içindeydi. Ekonomisi çökmüþtü, Türk siyaseti darmadaðýn olmuþtu. Artýk dýþarýda itibarý, içeride de istikrarý kalmamýþtý. Ama Türkiye çaresiz deðildi. Bu millet ne zaman dara düþse, kendisini kurtaracak bir lider bulmuþtur. Nasýl ki imparatorluðun yýkýlýþýndan sonra Cumhuriyeti kurmadan önce büyük Atatürk, yüce insan, bu yüce milletin önüne düþerek bu cumhuriyeti meydana getirdiyse, 2001 yýlýndaki Türkiye nin kötü gidiþine dur demek için sevgili Genel Baþkanýmýzýn öncülüðünde AK Partiyi kurduk. Türkiye nin, bu iþin içinden çýkmasý için de bir lider gerekli dedik ve o lider de Tayyip Erdoðan dedik ve yola düþtük. Milletimiz de AK Parti yi bir yýl sonra iktidara getirerek 60 arkadaþýmýzla aldýðýmýz bu kararýn doðru olduðunu gösterdi. Baþbakan Erdoðan, Obama gibi geldi, Bush a benzedi eleþtirisine cevap verirken, Ben ne Obama yým, ne Bush um. Ben Tayyip Erdoðan ým deyip, Ýllâ birilerine benzetecekseniz, Atatürk e benzetin diyerek tepki göstermiþti. Mersin A rýnç: Tür ki ye nin mes le kî e ði ti me ih ti ya cý var ndevlet Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Tür ki ye nin a ra e le ma na, mes le ki ve tek nik e ði ti me ih ti ya cý ol du ðu nu söy le di. A rýnç, Ma ni sa da, A ne mon O tel le ri nin sa hi bi Ýs ma il Ak çu ra nýn yap tý ra ca ðý o tel ci lik tu rizm mes lek li se si nin pro to kol im za tö re ni ne ka týl dý. A rýnç, yap tý ðý ko nuþ ma da, Ak çu ra nýn yap tý ra ca ðý mes lek li se si nin 6 bin 200 met re ka re lik a lan da in þa e di le ce ði ni, o ku lun en ký sa za man da a çý la ca ðý ný bil di rdi. A rýnç, þu an da baþ ka bir o kul bün ye sin de e ði tim gö ren öð ren ci le rin o kul a çýl dýk tan son ra bu ra ya ge çe ce ði ni kay det ti. Tür ki ye de mes lek e din dir me kurs la rýy la or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de ya da va kýf lar da iþ ga ran ti li mes lek kurs la rý nýn ve ril di ði ni di le ge ti re rek, Çün kü Tür ki ye nin a ra e le ma na ih ti ya cý var. Mes le ki ve tek nik e ði ti me Tür ki ye nin ih ti ya cý var de di. Bu o kul dan ye ti þe cek öð ren ci le rin, tu rizm ve o tel ci lik ko nu sun da de ne yim li o la cak la rý na i nan dý ðý ný söz le ri ne ek le yen A rýnç, sa de ce Ma ni sa nýn de ðil Tür ki ye nin de ka li te li ni te lik li e le man ih ti ya cý nýn bu o kul dan kar þý la na ca ðý ný söy le di. Ma ni sa / a a Gö nül: Ýn gil te re nin des te ði nin de va mý ný bek li yo ruz nmýllî Sa vun ma Ba ka ný Vec di Gö nül, Tür ki ye i le Ýn gil te re a ra sýn da i yi bir iþ bir li ði nin ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin AB yo lun da ki e min a dým la rýn da Ýn gil te re nin ver di ði des tek ve ser gi le di ði iþ bir li ðin den do la yý Ýn gil te re ye mü te þek ki riz. Bun dan son ra ki dö nem de de bu des te ðin de va mý ný gö nül den ar zu e di yo ruz de di. Gö nül, Ýn gil te re Sa vun ma Ba ka ný Dr. Li am Fox ve be ra be rin de ki he yet le gö rüþ tü. Ba sý na ka pa lý gö rüþ me nin ar dýn dan dü zen le nen or tak ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan Ba kan Gö nül, Tür ki ye nin, AB ül ke le ri i le i liþ ki le ri ni dost luk çer çe ve sin de yü rüt mek is te di ði ni vur gu la ya rak, Tür ki ye nin AB yo lun da ki e min a dým la rýn da Ýn gil te re nin ver di ði des tek ve ser gi le di ði iþ bir li ðin den do la yý Ýn gil te re ye mü te þek ki riz. Bun dan son ra ki dö nem de de bu des te ðin de va mý ný gö nül den ar zu e di yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýn gil te re Sa vun ma Ba ka ný Dr. Li am Fox i se Tür ki ye nin ko nu mu do la yý sýy la çok ö nem li ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý kay det ti: Biz ler her za man Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne ko þul suz des tek gös ter miþ bu lu nu yo ruz. Tür ki ye nin son yýl lar da ki ge liþ me le ri ne bak tý ðý mýz da ka çý nýl maz o la rak i ler le mek te ol du ðu bir yol dur bu. Do la yý sýy la bu gün ha la çok i nat çý bir þe kil de Tür ki ye nin ka de ri nin ö nün de bu lu nan en gel le ri aþ mak du ru mun da yýz. Siz ler le bu ko nu da yo rul ma dan, býk mak bil me den ça lý þý yo ruz. Her fýr sat ta gü cü mü zü or ta ya ko yu yo ruz. Ay ný mil let ler a i le si nin par ça sý ol ma yý ü mit e di yo ruz. An ka ra / a a

5 HABER 5 Son sü reç te Baþ ba kan Er do ðan ýn Kars ta di le ge tir di ði hey kel u cû be si i le a lev le - nen, iç ki yö net me li ði, di zi film ve stad pro tes to su sü ren tar týþ ma lar, Tür ki ye de si ya se tin gi di þâ tý ný or ta ya çý ka rý yor. Ta raf ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Ah - met Al tan ýn (15 O cak 2011 ta rih li) ya zý sý na Er - do ðan ýn taz mi nat ve ha ka ret dâ vâ sý aç ma sýy - la a çý ða çý kan saf ha da, baþ tan be ri AKP si ya sî ik ti da rý ný des tek le yen li be ral ya zar la rýn e leþ ti ri - le ri, si ya sî ik ti da rýn baþ ta de mok ra tik leþ me ol - mak ü ze re en id di a lý ol du ðu a çý lým lar da ve mü zâ ke re sü re cin de ki AB stan dart la rý na u laþ - ma da ki ba þa rý sýz lý ðý su yü zü ne çý ka rý yor. Me se lâ, Tür ki ye nin yol suz luk lar bi lân ço - su or ta da. U lus la ra ra sý Þef faf lýk Ör gü tü nün 2010 yý lý öl çüm le riy le Tür ki ye 178 ül ke a ra - sýn da 10 ü ze rin den 5 in al týn da 4.4 pu an la ka - lan 56. sý ra da yol suz luk ta sý nýf ta ka lý yor. Myan mar, So ma li, Bhu tan, Þi li, Ek va dor, Ma - ke don ya, Gam bi a, Ha i ti, Ja ma i ka gi bi iþ gal al - týn da, de mok ra tik is tik rar ol ma ya ya da iç ça - týþ ma i çin de ki ül ke ler ka te go ri sin de. Tes pit le re gö re, Tür ki ye de yol suz luk e ko - no mi si bü yü yor. Ve yol suz luk la rýn ba þýn da ka mu yol suz luk la rý ge li yor. Zi ra mev cut sis - tem, yol suz luk lar la, su i is ti mal ler le mü ca de le yi en gel li yor. Bun dan dýr ki rüþ vet, ka ra pa ra ve di ðer ya sa dý þý yol lar la Tür ki ye nin bu gü ne ka - dar he sap la nan yol suz luk kay bý nýn 200 mil - yar do la rý bul du ðu be lir ti li yor. A raþ týr ma la rýn or ta ya koy du ðu, her yýl ka mu i hâ le le ri yo luy la 5 mil yar do la rýn, po li ti ka cý lar ve bü rok rat la rýn þah si he sa bý na yat tý ðý, ka mu i - hâ le le ri nin yüz de 15 i nin ba ðýþ ve ko mis yon gi bi ge rek çe ler le il gi li ki þi le re ö den di ði he sa bý, bu nun en bâ riz gös ter ge si. KA MU YOL SUZ LUK LA RI NIN ÜS TÜ ÖR TÜ LÜ YOR Ke za, AB Ý ler le me ra por la rýn da, bir çok a lan - da yol suz luk la rýn sür dü ðü Tür ki ye de ka mu yol suz luk la rý na dik kat çe ki li yor. Bu nun i çin dir ki yol suz luk la rýn ve su i is ti mal le rin ön len me sin - de ka mu yol suz luk la rý bü yük ö nem ta þý yor. De mok ra tik si vil si ya sî i râ de yi e sas a lan AB kri ter le rin de, de ne tim li bir de mok ra tik stan - dar da u la þýl ma sý i çin si vil har ca ma la rýn ya ný sý ra as ke rî har ca ma la rýn da i çin de bu lun du ðu bü - tün dev let har ca ma la rý nýn de ne tim al týn da tu - tul ma sý ge re ki yor. Büt çe dý þý as ke ri fon la rýn da Mec lis de ne ti mi ne ta bi tu tul ma sý i câb e di yor. Ne var ki, Mec lis te AKP gru bu nun ö ne ri si ve oy la rýy la ye ni Sa yýþ tay Ka nu nu nda, Sa yýþ - tay ýn ka mu i dâ re le ri ni de net le me si týr pan lan - ma sý na da ir ya sal de ði þik li ði, as ke rî har ca ma la - rýn ya ný sý ra ba zý a lan lar da si vil har ca ma la rý da de ne tim dý þýn da i til di. Sa yýþ tay ýn de ne tim ba - ðým sýz lý ðý ný ze de le yip yü rüt me nin gü dü mü al - tý na so kan, ka mu kay nak la rý ü ze rin de ki de ne ti - mi ni za yýf la tan ya sal de ði þik lik, ka mu da per - for mans de ne ti mi yet ki si bi çil di. A na ya sa nýn 160. mad de si ne gö re, mer ke zî yö ne tim büt çe si kap sa mýn da ki ka mu i dâ re le ri i le sos yal gü ven lik ku rum la rý nýn bü tün ge lir ve gi der le ri i le mal la rý ný TBMM a dý na de net le - mek ve so rum lu la rýn he sap ve iþ lem le ri ni ke sin hük me bað la mak la yet ki li Sa yýþ tay â de ta iþ lev - siz bý ra kýl dý. Böy le ce, dev le te cid dî öl çü de za - rar la rý tes bit e di len Ka ra de niz Sa hil Yo lu, De ri - ner Ba ra jý ve ha fif ray lý sis tem ler ben ze ri ö nem - li i hâ le dos ya la rýn a ra la rýn da yer al dý ðý Sa yýþ - tay ýn 73 tez ke re si gün cel li ði ni yi tir di ði ge rek - çe siy le/ba ha ne siy le ra fa kal dý rýl dý. Bu a çý dan, Al tan ýn mev zu ba his me zu ba his Er do ðan ve kof ka ba day lýk baþ lýk lý ya zý sýn - da, Sa yýþ tay Ka nu nu nu na za ra ve rip, Ni ye Sa yýþ tay Ya sa sý çý ka rý lýr ken or duy la giz li ce an la þýp, hal kýn pa ra la rý nýn ne re le re har can dý - ðý ný halk tan sak la dýn? so ru su nun ce va bý bü - yük ö nem ta þý yor OY UÐ RU NA DE ÐER MÝ? Yi ne uz man la rýn i fâ de siy le mal ol du ðu nun faz la sý ný a mor ti e de ce ði ve kar þý lý ðýn da TO KÝ ye ve ri len ar sa lar la dev le te bir kaç ka tý ný ka zan dý ran sta dýn a çý lý þýn da ki pro tes to nun a bar tý la rak se riþ - te e dil me si, de fa lar ca ö zür di len me si ne kar þý - lýk, fiþ le me, in ce le me ve da va ko nu su ya pý la rak, tar týþ ma la rýn i na dý na de vam et ti ril me si son haf - ta la rýn po le mik gün de mi ne bir di ðer ör nek. Hü kû me tin Kül tür Ba ka ný nýn M. Â kif in hey ke li ni di ke ce ðiz, biz zat ben ya pa ca ðým de - di ði va sat ta, or ta da bun ca hey kel du rur ken ve ye ni ye ni hey kel ler di ki lir ken, Baþ ba kan ýn ön - ce ki dö nem de AKP li be le di ye baþ ka ný nýn dik - tir di ði hey kel e da ir baþ lat tý ðý tar týþ ma nýn, mu ha le fe tin ve ba zý çev re le rin söz de sa nat a - dý na ik ti da rýn de ðir me ni ne su ta þý yan ters yön - den u cû be ye sa hip çýk ma sý na kar þý sür dü rül - me si de bu a ma ca yö ne lik Doð ru su, AKP si ya sî ik ti da rý nýn, bir yan dan de mok ra tik a çý lým söy lem ve id di a la rýy la si ya - sî rant pe þin de ko þar ken, di ðer yan dan ba zý mih rak lar la i yi ge çin me ve re fe ran dum la hal - kýn o yu nu al dýk tan son ra de mok ra si dý þý o dak - la rýn sa fýn da yer al ma çar ký nýn ver di ði is tif - ham lar or ta da ka lý yor An la þý lan o ki, baþ ta Baþ ba kan ol mak ü ze re si ya sî ik ti dar söz cü le ri, Tür ki ye nin her an ca rî a çýk ve bir sý cak pa ra pat la ma sý teh li ke si kri tik kay gan ze mi nin de ki e - ko no mi den tek tek a ka me te uð ra yan a çý lým - lar dan kom þu lar la sý fýr so run lu stra te jik de rin - lik te bo ðu lan dýþ po li ti ka ya ka dar Tür ki ye nin ger çek gün de mi nin üs tü nü ör ten bu tür nev zu - hur ve po le mik li gün dem den hoþ nut. Ne ti ce de, bu tür kar þý lýk lý po li tik po le mik ler, si ya se tin i þi ne ge li yor; halk nez din de en çok da ik ti dar par ti si ne po li tik a van taj sað lý yor; a ma Tür ki ye ye kay bet ti ri yor. Ger çek gün de mi ge ri - ye i tip, si ya se ti a ký bet siz boþ bir de be len me nin i çi ne hap se di yor Ya zýk de ðil mi? Son ra oy he sa bý na ve fa ni ik ti dar kol tu ðun da kal mak uð ru na de ðer mi? Ucûbe tartýþmalar la gerçek gündemi gizlemek BAÞKENT YAZILARI CEVHER ÝLHAN AKP siyasî iktidarýnýn, bir yandan demokratik açýlým söylem ve iddialarýyla siyasî rant peþinde koþarken, diðer yandan bazý mihraklarla iyi geçinme ve referandumla halkýn oyunu aldýktan sonra demokrasi dýþý odaklarýn safýnda yer alma çarkýnýn verdiði istifhamlar ortada kalýyor BBP li de ri Top çu has ta ne ye kal dý rýl dý n BBP Ge nel Baþ ka ný Yal çýn Top çu, mi de ra hat sýz lý ðý se be biy le Ö zel Ko ru Has ta ne - si nde te da vi al tý na a lýn dý. Ko nuy la il gi li a - çýk la ma ya pan Baþ he kim Yar dým cý sý Prof. Dr. Mus ta fa Ký raç, Top çu nun dün sa bah sa at le rin de mi de ra hat sýz lý ðý se be biy le has - ta ne ye mü ra ca at et ti ði ni söy le di. Ge rek li tet kik ve tah lil le ri yap týk la rý ný be lir ten Ký - raç, Top çu nun cid di bir so ru nu nun ol ma - dý ðý ný be lirt ti. Top çu nun mi de ül ser þi kâ - ye ti nin ye ni den or ta ya çýk tý ðý ný ak ta ran Ký - raç, Ge re kir se bir en dos ko pi ya pýp du ru - mu nu de ðer len di re ce ðiz. Gö ze tim al týn da tu tu la cak. Bir ya da i ki gün has ta ne miz de ka la cak de di. Ankara / cihan Do ðu da nük le er sý zýn tý tes ti ya pý lý yor n TÜR KÝYE sý ný rý na çok ya kýn bir böl ge de bu lu nan Er me nis tan da ki Med za mor nük - le er san tra lin den rad yas yon sýz ma la rý ol du - ðu na da ir id di a lar ü ze ri ne Çek me ce Nük le - er A raþ týr ma ve E ði tim Mer ke zi (ÇNA EM) ve Er zu rum A ta türk Ü ni ver si te si Fen Fa - kül te si Fi zik Bö lü mü ta ra fýn dan Ið dýr, Að rý, Muþ, Tun ce li, Hak ka ri ve Þýr nak ta rad yas - yon öl çüm le ri ya pýl ma ya baþ lan dý. Ça lýþ ma - la ra Ið dýr dan baþ la nýrken, ça lýþ ma lar la þeh - rin ra don ha ri ta sý nýn çý ka rýl ma sý ve son za - man lar da ar tan ak ci ðer kan se ri nin se bep le - ri nin or ta ya ko yul ma sý a maç lanýyor. Nük le - er san tral de sý zýn tý o lup-ol ma dý ðý ný a raþ týr - mak ü ze re ön ce ki gün þeh rin çe þit li yer le ri - ne ve ka pa lý ka mu a lan la rý na öl çüm ci haz la - rý yer leþ ti ril di. Bu na ben zer ça lýþ ma la rýn Tür ki ye nin bü tün þe hir ler inde ya pýl dý ðý an - cak Ið dýr, Að rý, Muþ,Tun ce li, Hak ka ri, Þýr - nak gi bi þe hir ler de bu tür ça lýþ ma la rýn bu - lun ma dý ðý belirtildi. A raþ týr ma e ki bi, Ið dýr mer ke zin ya ný sý ra Ka ra ko yun lu il çe si ve A - li can Sý nýr Ka pý sý na ya kýn böl ge ler den su ve top rak nu mu ne le ri al dý. Bi lim e ki bi nin ay rý - ca öl çüm yap mak ü ze re 100 ay rý ye re ci haz yer leþ tir di ði öð re nil di. Iðdýr / aa Otobüs tankerle çarpýþtý: 1 ölü, 20 yaralý n GÝ RE SUN UN A luc ra il çe sin de yol cu o - to bü sü i le ya kýt yük lü tan ke rin çar pýþ ma sý so nu cu 1 ki þi öl dü, 20 ki þi ya ra lan dý. E di ni - len bil gi ye gö re, D-100 ka ra yo lu nun Gür - bu lak kö yü mev ki sin de, Bay burt'tan An tal - ya'ya gi den Meh met Sa ka oð lu yö ne ti min - de ki 19 HZ 006 pla ka lý yol cu o to bü sü i le kar þý yön den ge len Meh met Öz kay'ýn kul - lan dý ðý 61 K 2294 pla ka lý ya kýt yük lü tan - ker çar pýþ tý. O to büs sü rü cü sü ka za ye rin de ha ya tý ný kay bet ti. Tan ker sü rü cü sü i le 19 yol cu ya ra lan dý. Tan ker de sý ký þan sü rü cü Öz kay, it fa i ye e kip le rin ce çý ka rýl dý. Ya ra lý - lar, A luc ra, Þi ran ve Gü müþ ha ne dev let has ta ne le ri ne kal dý rýl dý. Gi re sun / a a YA PILAN dip lo ma tik an laþ ma lar sa ye sin de, Bre zil ya, Ar na vut luk, Ar jan tin, Su ri ye, Bos - na-her sek, Fi li pin ler, Ý ran, Ma lez ya gi bi çe - þit li ül ke ler le kar þý lýk lý kal dý rý lan vi ze ler sa ye - sin de ra hat lýk ya þa ma ya baþ la yan Türk va - tan daþ la rý, bu na kar þý lýk ABD i le ço ðu Av ru - pa ül ke si ne gi diþ i çin vi ze çi le si ya þa ma ya de vam e di yor. Der le nen bil gi le re gö re, Türk va tan daþ la rý son yýl lar da dip lo ma tik an laþ ma lar la ço ðu ül ke de vi ze ko nu sun da ra hat lýk ya þa ma ya baþ la dý. Ö zel lik le ço ðu Or ta do ðu ül ke sin de kar þý lýk lý kal dý rý lan vi ze uy gu la ma la rý, hem tu ris tik hem de ti ca ri a çý dan can lan ma yý be - ra be rin de ge ti rir ken, ABD i le ço ðu Av ru pa ül ke sin de i se uy gu la nan vi ze ler yurt dý þý na çýk mak is te yen Türk va tan daþ la rý ný zor lu - yor. Vi ze uy gu la yan ül ke le rin bü yü kel çi lik le - ri i le kon so los luk la rýn da gün ler sü ren uð raþ - lar ve ren Türk va tan daþ la rý, bir bi rin den il - ginç bel ge is te ði i le kar þý la þý yor. ABD ve Ýn - gil te re gi bi ba zý ül ke le rin bü yü kel çi lik le ri vi - ze baþ vu ru sun da bu lu nan ki þi nin par mak i - zi ni da hi a lýr ken, vi ze baþ vu ru su sý ra sýn da i se 50 a ya kýn bel ge is te ni yor. ÝS TE NE CEK BEL GE KAL MI YOR Vi ze baþ vu ru su sý ra sýn da Türk va tan daþ la - rýn dan ban ka dan kre di kul la nýr ken bi le ba zý - la rý is ten me yen, gay ri men kul ta pu la rýn dan a - raç ruh sat la rý na, kre di kar tý fo to ko pi le rin den, ban ka he sap dö küm le ri ne, i þe gi riþ bil dir ge le - rin den, son 4 a ya i liþ kin SSK dö küm le ri ne ka - dar bir çok bel ge ta lep e di li yor. Bu nun ya nýn - da, ev li lik cüz da ný, vu ku at lý nü fus ka yýt ör ne - ði, ma aþ bor dro la rý, es ki ve ye ni pa sa port la rýn bütün iþ lem gör müþ say fa la rý nýn fo to ko pi le ri gi bi ta lep ler de dik ka ti çe ki yor. BÝR DE ÞE KÝL ÞAR TI VAR Ö te yan dan, Türk va tan daþ la rý nýn bütün bu bel ge le ri ha zýr la ma sý da vi ze al - ma sý i çin ye ter li ol ma ya bi li yor. Es ki pa sa - por tu na a it fo to ko pi le ri A4 ka ðý dý na çe kil - me me si, fo toð ra fýn fo nu nun tam be yaz ol - ma ma sý, bel ge nin as lý nýn ve ril me me si, pa - sa port ge çer li lik sü re si nin 6 ay dan az ol - ma sý gi bi se bep ler le ka pý dan dön me niz muh te mel. Bütün bun la rýn ya nýn da e ðer ge zi ni ze ký sa bir sü re kal mýþ sa vi ze sý kýn tý - sý tam bir buh ra na dö nü þü yor. Ba zen se - ya hat gü nü sa ba hý vi ze a lý na bi lir ken, ba - zen de se ya hat sü re ni ze vi ze ye ti þe me ye bi - li yor. Kon so los luk gö rev li le ri nin Türk va - tan daþ la rý na kar þý ka ba ve hoþ gö rü süz ta - výr la rý da i þin ca ba sý... Ankara / aa Türk vatandaþlarý, özellikle ABD ve çoðu Avrupa ülkesine vize alýrken adeta ''çile'' çekiyor. Vize için günlerce uðraþýlan ve 50 civarýnda belgenin istendiði bu ülkelerde, ''gayrimenkul tapularýndan araç ruhsatýna, kredi kartý fotokopisinden maaþ bordrosuna, SSK dökümlerinden, çalýþýlan þirketin faaliyet raporuna iliþkin pek çok belge isteniyor. Vize çilesi devam ediyor KARÞILIKLI ANLAÞMALAR SAYESÝNDE ARTIK BÝR ÇOK ÜLKEDE VÝZE KONUSUNDA GÜÇLÜK YAÞAMAYAN TÜRK VATANDAÞLARI, ÖZELLÝKLE ABD VE ÇOÐU AVRUPA ÜLKESÝNE VÝZE ALIRKEN ADETA ÇÝLE ÇEKÝYOR YE NÝ BÝR ÝÞ A LA NI: VÝ ZE DA NIÞ MAN LIK ÞÝR KET LE RÝ VÝZE iþ lem le ri nin zor laþ ma sý ve kon so los - luk lar ö nün de ki kuy ruk la ra ge len tep ki ler son ra sý bir çok AB ül ke si nin Türk va tan daþ - la rý ný, pro fes yo nel vi ze da nýþ man lý ðý hiz me ti ve ren þir ket le re yön len dir di ði göz le ni yor. Va - tan da þýn vi ze baþ vu ru su nu ya pan ve haf ta - lar ba zen de ay lar sü ren iþ lem le ri ni ta kip e - den bu þir ket ler, müþ te ri le ri ne mü la kat pro va sý bi le yap tý rý yor. U zun yýl lar dýr vi ze da nýþ man lý ðý hiz me ti ve ren bir fir ma nýn sa - hi bi Ha lil E rol, en çok vi ze baþ vu ru su ta lep le - ri nin Schen gen ül ke le rin den gel di ði ni söy le - di. Bu ül ke ler a ra sýn da en çok gi dil mek is te - nen yer le rin de ba þýn da Al man ya, Fran sa ve Ý tal ya gel di ði ni an la tan E rol, va tan daþ la rýn da is te nen bel ge ler den hoþ nut ol ma dý ðý ný bil dir di. Ev rak ko nu sun da ha zýr lý ðý ol ma yan va tan daþ la rýn da ha da zor lan dý ðý ný be lir ten E rol, ço ðu ki þi nin mec bu ri ol ma sý se be biy le bun la rý ha zýr la dý ðý ný kay det ti. E rol, ev ra kýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan vi ze le ri or ta la - ma 3-4 gün i çe ri sin de a la bil dik le ri ni bil dir di. HABERLER E ði tim Bir -Sen Bor no va ve Bay rak lý þu besi ü ye le ri kah val tý da bu luþ tu. Ya sak çý zih ni yet so na er me li n E ÐÝTÝM-BÝR-SEN Ýz mir Þu be Baþ ka ný Ab dur ra him Þe no cak, Her kes e ði tim ve öð re tim hak ký na sa hip ol - mak ta öz gür dür. An cak bel li bir ke sim hâ lâ ya sak çý zih ni ye ti de vam et tir mek te ýs rar e di yor de di. E ði tim Bir-Sen Bor no va ve Bay rak lý þu be le ri, Ha san Sað lam Öð ret me ne vi nde ver di ði kah val tý da E ði tim Bir-Sen Ýz - mir Þu be Baþ ka ný Ab dur ra him Þe no cak la bir a ra ya gel di. Þe no cak, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, E ði tim-bir- Sen in, ül ke si ve mil le ti nin ge le ce ðiy le il gi li ö nem li ka - na at ler ta þý yan bir sen di ka ol du ðu nu kay det ti. E ði tim - de ya þa nan ge liþ me le rin an lam lý o la bil me si nin an cak öz gür lük or ta mýn da müm kün o la ca ðý ný be lir ten Þe no - cak, Her za man öz gür leþ me ve si vil leþ me nin ö ne mi ne dik kat çe ke rek bu nun o luþ ma sý i çin mü ca de le et tik. Vic dan la rýn zin ci re vu rul ma sý gi ri þim le ri ne kar þý ce sur bir du ruþ ser gi le dik. Bun dan son ra da bu an la yý þý mýz de vam e de cek ve öz gür lük sev da lý la rý nýn bay rak tar lý ðý - ný ya pa ca ðýz di ye ko nuþ tu. Þe no cak, Da nýþ tay ýn, 2010 A LES son ba har dö ne mi sý na vý na ba þör tü süy le gi ri le - bil me si ne im kân sað la yan ký la vuz da ki dü zen le me nin, yü rüt me si nin dur du rul ma sý ka ra rý ný çað dý þý bul du ðu - nu i fa de et ti. Ka ra rýn re fe ran dum so nuç la rýy la u yuþ - ma dý ðý ný vur gu la yan Þe no cak, þun la rý kay det ti: Her - kes e ði tim ve öð re tim hak ký na sa hip ol mak ta öz gür - dür. An cak bel li bir ke sim hâ lâ ya sak çý zih ni ye ti de vam et tir mek te ýs rar e di yor. Hâl bu ki bir þey göz den ka çý rý lý - yor. Bir ül ke de a da let ve öz gür lük yok sa o ül ke de hu - zur ve re fa hýn ol ma sý bek le ne mez. Ör güt çü lü ðün ru - hu na ay ký rý bir bi çim de ta van dan ta ba na bas kýy la ör - güt le nen sen di ka la rýn ak si ne in san mer kez li bir an la - yýþ la ha re ket et ti ði miz i çin her za man bu tür a da let siz ka rar la rýn kar þý sýn da du ra ca ðýz. Ýzmir / Yeni Asya 101 A li Gaf far, Ok kan ý me za rý ba þýnda an dý nþehýt Em ni yet Mü dü rü A li Gaf far Ok kan, Sa kar - ya nýn Hen dek il çe sin de ki me za rý ba þýn da, ken di siy le ay ný a dý ta þý yan ve Di yar ba kýr dan ge len A li Gaf far i - sim li 101 ço cu ðun ka týl dý ðý tö ren le a nýl dý. Hen dek Be - le di ye sin ce ha zýr la nan Gö nül Yol cu lu ðu ve Þe hit A li Gaf far Ok kan Bir Kar deþ lik Hi ka ye si Pro je si kap sa - mýn da, Di yar ba kýr da ya þa yan ve A li Gaf far is mi ni ta þý yan 101 ço cuk, Ýs tan bul da dü zen le nen ge zi prog ra - mý nýn ar dýn dan a i le le ri ve öð ret men le riy le Ok kan ýn Hen dek il çe sin de ki me za rý na gel di. Me zar lýk ta dü zen - le nen an ma tö re nin de ko nu þan Sa kar ya Va li si Mus ta fa Bü yük, Ok kan ýn ö lü mü nün ü ze rin den 10 yýl geç me si - ne rað men her ke sin bü tün ta ze li ðiy le ay ný a cý yý ye ni - den ya þa dý ðý ný i fa de e de rek, Bu gün bir man za ra da top lu mun na sýl bir in sa nýn ar ka sýn da, o nun yap týk la - rýy la bü tün le þe bi le ce ði ni, her ke sin bir lik ve be ra ber li ði vur gu la mak i çin, o nu an mak i çin bu ra ya top lan dý ðý ný gö rü yo ruz. A çýk ça sý ü zün tü lü gü nü mut lu gün ha li ne de ge ti re bi li yo ruz. Bu bir li ði mi zin bir sem bo lü ha li ne gel miþ o lu yor. Bu ne den le þe hi di mi zi tek rar rah met le a ný yo rum, u nut ma mak ge rek ti ði ni be lir ti yo rum di ye ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Va li Bü yük, Ýz mir Em ni yet Mü dü rü Er cü ment Yýl maz, Di yar ba kýr Va li Yar dým cý sý Ce mal Hüs nü Kan sýz, Ok kan ýn e þi Zer rin Ok kan ve A li Gaf far a dý ný ta þý yan 101 ço cuk Sa kar ya Müf tü sü Si nan Ci han eþ li ðin de þe hit em ni yet mü dü - rü nün me za rý ba þýn da du a et ti. Di yar ba kýr da 10 yýl ön - ce þe hit e di len Ok kan ve 5 po lis me mu ru, sal dý rý nýn dü zen len di ði yer de a nýl dý. Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü - rü Mus ta fa Sað lam, i le va tan daþ lar ha in sal dý rý nýn dü - zen len di ði ye re ge lip, bir da ki ka lýk say gý du ru þu nun ar - dýn dan o lay ye ri ne ka ran fil bý rak tý. Sa kar ya / a a Kemal Ký lýç da roð lu öð ren ci ler le bu luþ tu n CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, 23 ü ni - ver si te nin Öð ren ci Kon se yi tem sil ci le ri ni ge nel mer - kez de ka bul et ti. Ba sý na ka pa lý ger çek le þen ka bu le CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý En gin Al tay i le CHP Genç lik Kol la rý Ge nel Baþ ka ný Ýr fan Ký vanç Yýl dýz da ka týl dý. Al tay, gö rüþ me nin ar dýn dan ga ze te ci le re a - çýk la ma yap tý. Öð ren ci ler le ya pý lan gö rüþ me nin Tür - ki ye de mok ra si si a çý sýn dan ye ni den u mut lan ma sý na yol aç tý ðý ný be lir ten Al tay, genç le rin mem le ket me se - le le ri ne il gi duy duk la rý ný gör mek ten bü yük mut lu luk duy du ðu nu söy le di. Gö rüþ me nin 16 ü ni ver si te nin öð ren ci kon se yi baþ kan la rý nýn or tak ta le biy le gün de - me gel di ði ni, 23 se çil miþ kon sey tem sil ci si i le ba zý ü - ni ver si te ku lüp le ri nin gö rüþ me ye ka týl dýk la rý ný i fa de e den Al tay, hü kü me tin ü ni ver si te le re ve öð ren ci le re yö ne lik tav rý ný e leþ tir di. Al tay, Bir ül ke de baþ ba kan ü ni ver si te ye bin ta ne po lis le gi di yor sa o ül ke de baþ - ba kan ay rým cý lý ðýn, a nar þi nin fi ti li ni ken di si a teþ li yor de mek tir. Sa vaþ ha lin de ol du ðu muz bir ül ke ye bi le baþ ba kan bin po lis le git mez de di. Ankara / aa

6 YURT HABER 6 HABERLER 70 ya þýn da Kur ân-ý Ke rim i öð ren di nadana NIN Cey han il çe sin de, 70 ya þýn da ki Mah mut Mo ran, o ku ma yaz ma bil me me si ne rað men Kur ân-ý Ke rim i öð ren me yi ba þar dý. Hür ri yet Ma hal le si Hür ri yet Ca mi i nde ha tim du â sý o ku tan Mo ran, 70 ya þýn da a de ta ye ni den doð du ðu nu söy le di.kur ân-ý Ke rim o kur ken he - ye can lan Mah mut Mo ran a, Hür ri yet Ca mii Ý ma mý Os - man A sý cý yar dým cý o lu yor. Kur ân-ý Ke ri mi öð ren mek i - çin 5 va kit na maz la rý sü rek li ta kip et ti ði ni a çýk la yan Mah - mut Mo ran, Yü ce ya ra tý cý mý zýn biz kul la rý na me saj la rý ný i let ti ði di ni mi zin yü ce ki ta bý Kur ân ý geç de ol sa öð ren - dim ve þü kür ler ol sun i yi ki öð ren dim. Genç le rin, yü ce ki - ta bý mý zý öð ren mek i çin be nim gi bi yaþ lan ma yý bek le me - me le ri ni tav si ye e di yo rum, Ce nâ b-ý Hak na sip e der se ha - fýz lýk bi le na sip o lur, ta bi bu yaþ ta ne ka dar müm kün bi le - mi yo rum. A ma ön ce lik li he de fim tec vi di, mah reç le ri gü - zel ce öð ren mek. di ye ko nuþ tu. Yat sý na ma zýn da ce ma a te kurs ver dik le ri ni an la tan Hür ri yet Ma hal le si Ca mii Ý - mam-ha ti bi Os man A sý cý i se Mah mut Mo ran ýn bir se ne ön ce ya ný na ge le rek ken di si ne Kur ân-ý Ke rim öð ren mek is te di ði ni söy le di ði ni bil dir di. A sý cý, Ý mam lý ðým sü re sin ce ilk de fa 70 ya þýn da bir in sa nýn Kur ân-ý Ke rim o ku ma sý ný öð ren di ði ni gör düm. Bu va tan da þý mý zýn az mi di ðer in - san la ra ör nek ol sun. de di. A da na/ci han Hýr sýz a ra yan po lis me mu ru, a san sör boþ lu ðu na düþ tü nsývas TA bir iþ ye ri nin so yul ma sý nýn ar dýn dan ça lýþ - ma baþ la tan po lis ler den bi ri, gir di ði in þa at ta a raþ týr ma ya par ken a san sör boþ lu ðu na dü þe rek ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Hik met I þýk Cad de si Di ki li taþ mev ki sin de be yaz eþ ya sa tan bir iþ ye rin den ak þam sa at le rin de LCD te le viz yon ve ba zý e lek tro nik ev eþ ya la rý nýn ça lýn - ma sý ü ze ri ne Si vas Em ni yet Mü dür lü ðü A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü Hýr sýz lýk Bü ro A mir li ði e kip le ri zan lý la rý ya ka la ma ya yö ne lik ça lýþ ma baþ lat tý. Hýr sýz lýk Bü ro A - mir li ðin de gö rev li po lis me mu ru Hü se yin Peh li van (33) da e kip ar ka da þýy la bir lik te böl ge de a raþ týr ma ya - par ken Fer hat bos tan Ma hal le sin de ki bir in þa a týn alt ka - týn da ya nan ý þý ðý fark et ti. A raþ týr ma yap mak ü ze re ar ka - da þýy la bir lik te in þa a ta gi ren Peh li van, ü çün cü kat ta mer - di ven le rin bi ti min de ki a san sör boþ lu ðu nu ka ran lýk ne de - niy le fark e de me ye rek yak la þýk do kuz met re yük sek lik - ten düþ tü. Peh li van ýn e kip ar ka da þý nýn du ru mu 155 Po - lis Ým dat Hat tý na bil dir me si nin ar dýn dan böl ge ye po lis, sað lýk ve it fa i ye e kip le ri sevk e dil di. 10 yýl lýk po lis me mu - ru Hü se yin Peh li van, it fa i ye e kip le ri nin ça lýþ ma sý so nu cu düþ tü ðü yer den çý ka rý la rak am bu lans la Cum hu ri yet Ü - ni ver si te si Týp Fa kül te si A raþ týr ma ve Uy gu la ma Has ta - ne si ne kal dý rýl dý. Si vas/a a O to mo bil park ha lin de ki TIR a çarp tý: 3 ya ra lý nbursa NIN Ý ne göl il çe sin de, o to mo bi lin park ha - lin de ki tý ra çarp ma sý so nu cu 3 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ö mer K nin (31) kul lan dý ðý 16 NJ 828 pla - ka lý o to mo bil, Bur ha ni ye Ma hal le si Park Cad de si nde park ha lin de ki 07 LCD 35 pla ka lý tý ra ar ka dan çarp tý. Çar pýþ ma nýn et ki siy le hur da ya dö nen a raç ta bu lu nan Ber kay Dü lek soy (25), Öz gür Ya zýr (21) ve Su at El mas (24) ya ra lan dý. Ya ra lý la rýn o to mo bil de 4 ki þi ol du ðu nu söy le me le ri ü ze ri ne, sað lýk e kip le ri ve po lis ler, ka za ye - rin de ya ra lý a ra dý. Ya ra lý lar, Ý ne göl Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý.gö zal tý na a lý nan o to mo bil sü rü cü sü Ö mer K nin 200 pro mil al kol lü ol du ðu be lir len di. Ý ne göl/a a Van da 273 o pe ras yon da 11.5 ton u yuþ tu ru cu e le ge çi ril di nvan DA Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý i le Em ni yet Mü - dür lü ðü e kip le ri nin 2010 yý lýn da dü zen le dik le ri 273 o pe - ras yon da, 11 ton 676 ki lo u yuþ tu ru cu mad de e le ge çi - ril di ði bil di ril di yý lýn da ze hir ta cir le ri ne yö ne lik Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri 159, Em ni yet Mü dür - lü ðü e kip le ri i se 114 o pe ras yo na im za at tý. O pe ras yon - lar da 3 ton 508 ki log ra mý e ro in ol mak ü ze re top lam 11 ton 676 ki log ram u yuþ tu ru cu nun, yurt i çi ve yurt dý þý - na sevk e dil me si nin ö nü ne ge çil di. O pe ras yon lar da gö zal tý na a lý nan ki þi ler den 312'si tu tuk lan dý. E le ge çi ri - len 11 ton 676 ki lo u yuþ tu ru cu nun pi ya sa de ðe ri nin 120 mil yon 372 bin li ra ol du ðu be lir til di.u yuþ tu ru cu - nun bir ke re a lýn ma sý nýn bi le ba ðým lý lý ða yol aç tý ðý na i - þa ret e den uz man lar, 1 ki lo e ro in le, or ta la ma 5 bin ki - þi nin u yuþ tu ru cu ba ðým lý sý o la bil di ði ni vur gu la dý lar. Bu na gö re, sa de ce Van'da bir yýl da e le ge çi ri len 11 ton 676 ki lo u yuþ tu ru cu nun, or ta la ma 60 mil yon in sa ný ba - ðým lý ha le ge ti re bi le ce ði nin al tý ný çi zen uz man lar, u - yuþ tu ru cuy la mü ca de le de ger çek leþ ti ri len o pe ras yon - la rýn ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti ler. Van/a a 70 ya þýn da ki Mah mut Mo ran, o ku ma yaz ma bil me me si ne rað men Kur ân-ý Ke rim i öð ren me yi ba þar dý. FO TOÐ RAF: A A MÝLLî E ði tim Ba kan lý ðý (MEB), pan si - yon lu o kul la rýn ar zu la nan hiz me ti ve - re bil me si, iþ let me ka li te si nin ar tý rýl ma sý ve stan dart la rý nýn yük sel til me si a ma - cýy la dik kat e di le cek hu sus la rý be lir le di. Bu na gö re, ka lo ri fer ler dü zen li o la - rak ya ký la cak, ye mek ler müm kün ol - duk ça pan si yon lar da pi þi ri le cek, öð - ren ci le rin te miz li ði ne dik kat e di le cek. Ýl-il çe mil lî e ði tim mü dü rü ve ya yar - dým cý la rý ta ra fýn dan me sai sa at le ri ne bað lý kal mak sý zýn pan si yon lar sýk sýk zi ya ret e di le cek. MEB Or ta öð re tim Ge nel Mü dü rü E min Gür kan ta ra fýn dan ya yým la nan Pan si yon Hiz met le rin de Ka li te nin Ýz - len me si ko nu lu ya zý da, pan si yon la rýn ev or ta mý ný a rat ma ya cak þe kil de a i le sý - cak lý ðý nýn ya þan dý ðý me kân lar ha li ne ge ti ril me si a ma cýy la ze min le rin ha lý i le kap lan ma sý, ya tak ha ne ler de ter lik le do - la þýl ma sý nýn sað lan ma sý ve öð ren ci le rin gü nün ge rek tir di ði þart la ra uy gun e ði - tim al ma sý, sos yal ve kül tü rel et kin lik ler yö nün de de ih ti yaç la rý na ce vap ve re bi - le cek or tam lar o la rak dü zen len me si nin ö nem arz et ti ði vur gu lan dý. Pan si yon ka pa si te le ri nin da ha çok öð ren ci ye hiz met ve re bil me si a ma cýy - la, ve rim li kul la nýl ma sý, boþ bý ra kýl ma - ma sý, te miz li ði hij ye ni, ye mek le rin ka li - te si, kul la ný lan a raç-ge re cin kon tro lü, öð ren ci le rin be den te miz li ði, ban yo, sý - cak su gi bi hiz met le rin su nu mu nun gü nü müz þart la rý na uy gun o la rak yü - rü tül me si nin de son de re ce ö nem li ol - du ðu nun al tý çi zil di. Pan si yon la rýn ar - zu la nan hiz me ti ve re bil me si, iþ let me ka li te si nin ar tý rýl ma sý ve stan dart la rýn yük sel til me si a ma cýy la ba zý hu sus la ra dik kat e dil me si ge rek ti ði be lir til di. Bu na gö re, pan si yon lar da boþ ka pa - si te bý ra kýl ma ya cak. Han gi se bep le o - lur sa ol sun pan si yon lar da ya tý lý öð ren - ci le ri i le gö rev li ler ve ba kan lýk ça i zin ve ri len ler dý þýn da kim se ba rýn dý rýl ma - ya cak. Ye mek le rin müm kün ol du ðun - ca pan si yon lar da pi þi ril me si ve ha zýr - lan ma sý na ö zen gös te ri le cek. An cak zo run lu ne den ler le ye mek le rin hiz met a lý mý yo luy la te min e dil me sin de i ha le þart na me sin de be lir ti len e sas la ra gö re ve ri lip ve ril me di ði yö ne ti ci ve öð ret - men ler ce ta kip e di le cek. Ki ler, mut fak, ye mek ha ne, bu la þýk - ha ne gi bi or tak me kân lar da i ma te miz hal de bu lun du ru la cak, her tür lü pis ko ku dan a rýn dý rý la cak, nev re sim, çar - þaf, yas týk ký lýf la rý sýk lýk la yý ka na rak de - ðiþ ti ri le cek, ça tal, ka þýk, bý çak, ser vis ta - bak la rý, sü ra hi ve su bar dak la rý nýn te - miz li ði ne ö zen gös te ri le cek. Öð ren ci le rin ye ter li ve den ge li bes - len me le ri i çin ih ti yaç du yu lan gün lük ka lo ri de ðer le ri de dik ka te a lý na rak, gün lük me nü ha zýr la na cak ve ye mek lis te le ri nin ha zýr lan ma sýn da bir di ye - tis yen i le öð ren ci tem sil ci si nin ka tý lý - mý sað la na cak. Am bar dev ri nin yük - sek tu tul ma sý ný sað la mak a ma cýy la ye mek le rin çe þit li li ði ve ka lo ri mik ta - rýn da ký sýt la ma ya pýl ma ya cak. Ka lo - ri fer ler dü zen li o la rak ya ký la cak. O da sý cak lý ðý ko ru na cak ve öð ren ci le rin o lum suz ha va þart la rýn dan et ki len - me le ri ne mey dan ve ril me ye cek. Öð ren ci le rin be den sel ve ruh sal ge - liþ me le ri ne kat ký sað la ma sý a ma cýy la is - tek ve ye te nek le ri doð rul tu sun da sos - yal, kül tü rel ve spor tif fa a li yet le re ka týl - ma la rý sað la na cak. Ge rek ti ðin de bu ko - nu da res mi, ö zel ku rum ve ku ru luþ lar i le si vil top lum ku ru luþ la rýy la iþ bir li ðin - de bu lu nu la bi le cek. YE TER LÝ SA YI DA TE MÝZ LÝK MAL ZE ME SÝ BU LUN DU RU LA CAK Ya zý da, öð ren ci le rin te miz lik hiz - met le rin den ye te rin ce ya rar lan dý rýl ma - sý na da dik kat çe kil di. Öð ren ci le rin ban yo im kân la rýn dan ye te rin ce ya rar - lan ma la rý sað la na cak. Ban yo lar da ye - ter li sa yý da saç ku rut ma ma ki ne si ve ih ti ya ca gö re hav lu gi bi mal ze me le rin bu lun du rul ma sý na ö zen gös te ri le cek. O ku lun ve pan si yo nun uy gun yer le - rin de ye ter li sa yý da te miz, sað lam, ça lý - þýr ve kul la ný la bi lir du rum da el yý ka ma ev ye le ri bu lun du ru la cak. Tu va let le rin te miz kul la nýl ma sý ve te miz lik a lýþ kan lý ðý nýn ge liþ ti ril me si ko - nu la rýn da öð ren ci le re e ði tim ve ri le cek. Tu va let le rin ye ter li ha va lan dýr ma dü - ze ne ði ne sa hip ol ma sý sað la na cak, sý vý sa bun bu lun du ru la cak. Ya tý lý öð ren ci le rin pan si yon da kal - ma sý nýn zo run lu ol du ðu be lir ti le rek, sað lýk gi bi zo run lu hal ler dý þýn da pan si yo na geç gel me yi a lýþ kan lýk ha - li ne ge ti ren, pan si yo na gel me yen, ar - ka daþ la rý nýn hu zu ru nu bo zan lar reh - ber lik le ik na e di le cek. Bu tu tum la rý ný de ðiþ tir me me le ri ha lin de o kul yö ne - ti min ce ve li ler le gö rüþ me ler ya pý la - rak bu du rum da ki öð ren ci le rin pan - si yon la ra de vam la rý sað la na cak. Ýl-il çe mil lî e ði tim mü dü rü ve ya yar dým cý la rý, þu be mü dür le ri ta ra fýn - dan me sai sa at le ri ne bað lý kal mak sý zýn pan si yon lar sýk sýk zi ya ret e di le cek. Be lir ti len hu sus la rýn ta ki bi ya pý la cak ve ge rek li ön lem ler ge cik me ye mey - dan ve ril me den a lý na cak. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý yý lý ve ri le ri ne gö re, Or ta öð re tim Ge nel Mü dür lü ðü ne bað lý 88 bin 517 ka pa si - te li 533 pan si yon bu lu nu yor. Bu pan - si yon lar da 39 bin 514 ü er kek, 28 bin 80 i kýz ol mak ü ze re top lam 67 bin 594 öð ren ci ka lý yor. An ka ra/a a Pan si yon lu o kul la ra sý ký ta kip MÝL LÎ E ÐÝ TÝM BA KAN LI ÐI, BÜN YE SÝN DE PAN SÝ YON BU LU NAN O KUL LA RIN AR ZU LA NAN HÝZ ME TÝ VE RE BÝL ME SÝ, ÝÞ LET ME KA LÝ - TE SÝ NÝN ART TI RIL MA SI VE STAN DART LA RI NIN YÜK SEL TÝL ME SÝ A MA CIY LA DÝK KAT E DÝ LE CEK HU SUS LA RI BE LÝR LE DÝ. Kaloriferler düzenli olarak yakýlacak. Oda sýcaklýðý korunacak ve öðrencilerin elveriþsiz hava þartlarýndan etkilenmelerine meydan verilmeyecek Yemeklerin mümkün olduðunca pansiyonlarda piþirilmesi ve hazýrlanmasýna özen gösterilecek. Öðrencierin banyo imkânlarýndan yeterince yararlanmalarý saðlanacak. Pansiyona gelmeyen öðrencilerin velileriyle görüþülecek. Ýl-ilçe milli eðitim müdürü ve yardýmcýlarý tarafýndan mesai saatlerine baðlý kalmaksýzýn pansiyonlar sýk sýk ziyaret edilecek. Pan si yon la rýn ev or ta mý ný a rat ma ya cak þe kil - de, a i le sý cak lý ðý nýn ya þan dý ðý me kân lar ha li ne ge ti ril me si a ma cýy la ze min le rin ha lý i le kap lan - ma sý, ya tak ha ne ler de ter lik le do la þýl ma sý nýn sað lan ma sý ve öð ren ci le rin gü nün ge rek tir di ði þart la ra uy gun e ði tim al ma sý, sos yal ve kül tü - rel et kin lik ler yö nün de de ih ti yaç la rý na ce vap ve re bi le cek or tam lar o la rak dü zen len me si saðlanacak. YENÝLENEBÝLÝR e ner ji kay nak la rý nýn kul la ný mý ko nu sun da ö nem li bir a dým a ta rak köy ler de ki su de po la rý na gü neþ e ner ji li o to ma tik klor la ma sis te mi kur - ma ya baþ la yan Ýz mir Bü yük þe hir Be le di - ye si, böy le ce e ner ji ma li yet le ri ni de bü - yük o ran da dü þü re cek. Pi lot pro je çer çe ve sin de geç ti ði miz yýl 5 kö ye, de po lar da ki su yun o to ma tik o la - rak klor lan ma sý ný sað la ya cak gü neþ e - ner ji si i le ça lý þan klor doz la ma ü ni te si ku ran ÝZ SU Ge nel Mü dür lü ðü, bu yýl pro je yi ge niþ le te rek 50 kö ye u la þa cak. Su de po la rý na e ner ji hat tý çek mek ye ri - ne ken di e lek trik e ner ji si ni ü re ten ÝZ SU, böy le lik le te miz e ner ji i le köy le re su da - ðý týr ken e ko no mik an lam da da ka ra ge - çi yor. Kul la nýl ma ya baþ la nan gü neþ e - ner ji si sa ye sin de, da ha ön ce per so nel ta - ra fýn dan klor tab le ti a tý la rak köy le re sað lýk lý su te min e di li yor du, þim di bu iþ - lem o to ma tik o la rak ya pý lý yor. ÝZ SU, ye - ni sis tem i le hem klor la ma ma li ye ti ni dü þür dü hem de e ner ji ma li ye ti ni. Ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý nýn kul - la ný mý na bü yük ö nem ver dik le ri ni be lir - ten Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si yet ki li - le ri þu bil gi le ri ver di: Bu pro je mi zi yal - nýz ca e lek trik e ner ji si i le tim hat tý ku rul - ma sý iþ le mi nin da hi bü yük meb lað la ra mal o la cak köy de po la rýn da ger çek leþ ti - ri yo ruz. Gü neþ e ner ji si i le o to ma tik klor la ma iþ le mi ya pa cak sis tem ler kur - ma ya baþ la dýk. Köy le rin iç me su la rý da - ha ön ce hiç klor lan mý yor du. Bü yük þe - hir sý nýr la rý na da hil ol duk tan son ra ÝZ - SU Ge nel Mü dür lü ðü müz, de po la ra klor tab le ti a ta rak bu iþ le mi yap ma ya baþ la dý. Bu da ma li yet li bir iþ lem di. A ma kur ma ya baþ la dý ðý mýz gü neþ e ner ji si i le ça lý þan klor la ma sis te mi sa ye sin de bu iþ - lem ar týk o to ma tik o la rak ya pý la cak. 50 köy de da ha kur ma yý plan la dý ðý mýz sis - te mi de po la ra e lek trik hat tý çe ke rek o - luþ tur mak is te sek, ma li yet da ha yük sek o la cak tý. Oy sa gü neþ e ner ji si i le ça lý þan sis tem hem e ko no mik hem pra tik. Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si ÝZ SU Ge nel Mü dür lü ðü yet ki li le ri, Se fe ri hi - sar ýn Gö den ce Kö yü, Me ne men in Çal - tý Kö yü, Bor no va nýn Ça mi çi, Ba yýn - dýr ýn Hi sar lýk Kö yü ve Ke mal pa þa nýn Yi ðit ler kö yün de ki su de po la rý na ku ru - lan sis te min ö nü müz de ki gün ler de 50 kö ye da ha ku ru la rak sað lýk lý su te min e - di le ce ði ni bil dir di. Ölüm sebepleri soba ve þofben Ý ki kar deþ þof ben den sý zan gaz dan ze hir le nip öl dü ADANA DA, þof ben den sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze - hir le nen i ki kar deþ ha ya tý ný kay bet ti. A lý nan bil gi ye gö re, Yü - re ðir il çe si ne bað lý Ge çit li bel de sin de o tu ran ve a me li yat o lan de de le ri ni zi ya re te gi den Mer ve Le man A va noð lu (13) ve Mü zey yen A va noð lu (11) duþ al mak i çin gir dik le ri ban yo da þof ben den sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir len di.ya kýn - la rý ta ra fýn dan Çu ku ro va Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Bal ca lý Has ta ne si ve A da na Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan kar deþ ler ya pý lan mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. Anne ve iki çocuðu sobadan sýzan gazdan zehirlendi KAHRAMANMARAÞ TA so ba dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn - dan ze hir le nen an ne ve i ki ço cu ðu ha ya tý ný kay bet ti. E yüp Sul tan Ma hal le si 27. so kak ta mey da na ge len o lay da, ber ber Ra ma zan Bal ta cý (31) ge ce e ve gel di ðin de e þi Gül lü Bal ta cý (29) ve ço cuk la - rý Hü se yin (4) i le Mus ta fa Bal ta cý nýn (8) ze hir len di ði ni gör dü. Ba ba Ra ma zan Bal ta cý 112 A cil ser vi si ne ha ber ve rir ken, kom þu - su na a it o to mo bil le de ço cuk la rý ný Kah ra man ma raþ Ye ni þe hir Dev let Has ta ne si ne ge tir di. Hü se yin ve Mus ta fa Bal ta cý ya pý lan bütün mü da ha le ye rað men ha ya tý ný kay bet ti. 112 A cil Ser vis e - kip le ri de ev de yap týk la rý mü da ha le de Gül lü Bal ta cý nýn ha ya tý ný kay bet ti ði ni tes pit et ti. Gül lü Bal ta cý ve i ki ço cu ðu nun ce se di o - top si i çin Kah ra man ma raþ Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Misafirlikte zehirlendiler MA LAT YA NIN Da ren de il çe sin de 4 ki þi, so ba dan sý zan kar - bon mo nok sit ga zýn dan ze hir len di. Ha cý der viþ Ma hal le si nde - ki ya ký ný na mi sa fir li ðe gi den Ha san Pek do ðan (79) i le ev de bu lu nan 3 ki þi, so ba dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze - hir len di. Ze hir le nen Ha san Pek do ðan, Mü rüv vet Tok taþ (37), Gam ze Ka ya (16) ve Fi dan Ka ya (24), Da ren de Hu lu si E fen di Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Has ta ne de kalp kri zi ge çi ren Pek do ðan, bu ra da kar di yo log bu lun ma ma sý se be biy le Ma lat - ya Dev let Has ta ne si ne gö tü rü lür ken ha ya tý ný kay bet ti. Pek do - ðan ýn ce na ze si, o top si i çin Ma lat ya Ad li Týp Ku ru mu nun mor gu na kal dý rýl dý. A da na/ Kah ra man ma raþ/ Malatya/aa Ýz mir de 50 kö yün su de po su, gü neþ e ner ji si i le klor la na cak SÝS TEM NA SIL ÇA LI ÞI YOR? ÞEBEKE e lek tri ði ne u zak yer le þim yer le ri i çin en e ko no mik ve pra tik o lan gü neþ e ner ji li klor la ma sis te mi, köy le rin su la rý ný te miz ler ken va tan daþ la rýn sað lýk lý bir ya þam sür me si ni de sað lý yor. Gü - neþ pa nel le ri ü ze ri ne gü neþ ý þýn la rý nýn düþ me siy le, ya rý i let ken kris tal mo dül ler e lek tron a ký mý i le DC (doð ru a kým) e ner ji ü re ti mi ya pý yor. Ü re ti len e ner ji re gü le e di le rek a kü le re de po la ný yor. De - po la nan e ner ji, çe vi ri ci ler va sý ta sý i le 220 volt e ner ji ye çev ri li yor. Bu þe kil de ya pý lan e ner ji ü re ti mi i le þe hir þe be ke sin den u zak su de po la rý na ge len iç me ve su lan ma su la rý, e ner ji si ni sis tem den a - lan do zaj pom pa la rý ve sis te min o to mas yon da ça lýþ ma sý i çin ge rek li o lan e lek tro nik za man be - lir le me ü ni te si i le is te ni len za man di li min de is te ni len doz la ma a ya rýn da ça lý þý yor. Ay rý ca ay ný e - ner ji den fay da la ný la rak su de po la rý nýn iç ve dýþ ay dýn lat ma la rý ya pý lý yor. Ýz mir/ci han Köylerdeki su depolarýna gü neþ e ner ji li o to ma tik klor la ma sis te mi kur ma ya baþ la yan Ýz mir Bü yük - þe hir Be le di ye si, enerji maliyetlerini büyük oranda düþürmeyi hedefliyor. FO TOÐ RAF: A A

7 KFOR dan Ko so va Po li sine gö rev dev ri n KO SO VA NIN Ma ke don ya yla o lan gü ney sý ný rýn da gü ven li ðin de ne ti mi ni Ko so va po li si üst len di. Ko so va nýn Ma ke don ya i le gü ney sý ný rý nýn Dra gaþ be le di ye si ne dü þen bö lü mü nün gü ven li ði Ko so va Ba rýþ Gü cü nden (KFOR) Ko so va Po li si Sý nýr Bi ri mi ne dev re dil di. Ko so va ve Ma ke don ya a ra sýn da ki sý ný rýn bu bö lü mün de gü ven li ði sað la yan KFOR bün ye sin de Türk Ba rýþ Gü cü as ker le ri de yer a lý yor du. NA - TO ko mu tan sýn da ki KFOR, a þa ma lý o la rak sý nýr de ne ti mi ni Ko so va po li si ne dev re di yor. Priþtine / aa Ki li se sal dý rý sý i le il gi li bir genç tu tuk lan dý n MISIR gü ven lik güç le ri nin, Ýs ken de ri ye þehrinde 2011 yý lý nýn ilk gü nü A ziz ler ki li se si ö nün de 21 ki þi nin ö lü mü i le so nuç la nan pat la ma nýn ki lit is mi ol du ðu þüp he si i le bir ki þi yi tu tuk la dý ðý bil di ril di. Mý sýr ýn res mi Nil te le viz yo nun ha be ri ne gö re, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý a çýk la ma sýn da, sal dý rý nýn ki lit is mi ve plan la yý cý sý ol du ðu þüp he si i le Ýs ken de ri ye do ðum lu 26 ya þýn da ki Ah met Lüt fi Ýb ra him in gö zal tý na a lýn dý ðý be lir til di. Ýb ra him in Gaz ze þe ri din deki Ýs lâm Or du su ör gü tü i le bað lan tý kur du ðu i le ri sü rül dü. Ýs lâm Or du su ad lý ör gü tü iddialarý ya lan la dý. Kahire / aa Kerbelâ da bombalý saldýrý: 18 ölü, 50 yaralý n I RAK TA mu kad des Ker be lâ'nýn 15 ki lo met re do ðu sun da dün sa bah dü zen le nen bom ba lý sal dý rý da 18 kiþi ölürken 50 kiþi de yaralandý. I rak ýn res mi a jan sý I - NA nýn po lis ve has ta ha ne kay nak la rý na da ya na rak ver di ði ha ber de, Ker be lâ'nýn ö lü sa yý sý nýn 18 çýk tý ðý, ya ra lý sa yý sý nýn i se 50 ye yük sel di ði be lir til di. Ker be lâ da, dört gün ön ce bom ba yük lü a raç la dü zen le nen sal dý rý da, a ra la rýn da ço cuk ve ka dýn la rýn bu lun du ðu, Er ba in tö ren le ri ne ka týl mak i çin ken te ge len Þi i ler den 56 ki þi öl dü rül müþ, 180 ki þi ya ra lan mýþ tý. Baðdat / aa Brezilya daki selde ölü sayýsý 800 ü aþtý n BRE ZÝL YA NIN Ri o de Ja ne i ro ken ti nin ku ze yin de ki dað lýk bir böl ge yi et ki le yen sel de ö lü sa yý sý 803 ol du. Ri o de Ja ne i ro e ya le ti yet ki li le ri, Ri o nun 100 ki lo met re ka dar ku ze yin de ki böl ge yi 12 O cak ta a þý rý ya ðýþ lar so nun da mey da na ge len sel bas kýn la rýn da ö len le rin sa yý sý nýn 803, ka yýp sa yý sý nýn da 417 ol du ðu nu be lirt ti ler. Tu ris tik böl ge ye bir ay da ya ðan yað mu run bir kaç sa at i çin de yað ma sýn dan do la yý ça mur se li, kök le rin den kop muþ a ðaç lar ve ka ya lar, ö nü ne ge le ni sü rük le me si so nu cu ka yýp lar ar tý yor. Brasilia / aa Yemen de kadýn eylemci serbest n YE MEN DE, hü kü me ti pro tes to gös te ri le ri ne ön cü lük et ti ði ge rek çe siy le ön ce ki gö zal tý na a lý nan ka dýn ey lem ci ser best bý ra kýl dý. Bir gü ven lik yet ki li si, Te va kül Kar man ýn, a i le si nin bir da ha Ye men a na ya sa sý ný ve ka nu nu ih lal et me ye ce ði yö nün de gü ven ce ver me si ü ze ri ne ser best bý ra kýl dý ðý ný söy le di. Ga ze te ci ve mu ha le fet te ki Is lah Par ti si ü ye si Kar man gö zal tý na a lýn mýþ tý. Kar man ýn ser best bý ra kýl ma sý i çin dün yüz ler ce ki þi pro tes to gös te ri le ri dü zen le miþ ti. Kar man, Tu nus ta ki o lay lar dan il ham a la rak, 32 yýl dýr ik ti dar da o lan Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in is ti fa et me si çað rý sýn da bu lun muþ ve Sa na Ü ni ver si te si nde ki i ki pro tes to gös te ri si ne ön cü lük et miþ ti. Sana / aa Ha ri ri: Ýç sa vaþ is te mi yo ruz n LÜB NAN DA KÝ si ya si kriz dün mec lis te ya pý lan ye ni hü kü met kur ma gö rüþ me le riy le ye ni bir bo yut ka za ndý. Gö rüþ me ler ön ce si konuþan Baþ ba kan Sa ad Ha ri ri, Hiz bul lah ýn di ðer si ya si grup la ra bas ký yap tý ðý ný be lir te rek, Ýç sa vaþ is te mi yo ruz. Ça týþ ma nýn da ta ra fý ol ma ya ca ðýz. de di. Has sas den ge le rin ve is tik rar sýz lýk la rýn ül ke si Lüb nan, bir defa da ha hü kü met kri zi i le dün ya gün de mi ne o tur du. Si ya si kri ze çö züm a ma cýy la Su u di A ra bis tan ve Su ri ye sü re ci nin ar dýn dan Tür ki ye-ka tar gi ri þi mi nin de so nuç suz kal ma sý ül ke i çin de ki mev cut ge ri li min art ma sý na se bep ol du. Bu a ra da Lüb nan Cum hur baþ ka ný Mi þel Sü ley man, ye ni hü kü me tin ku rul ma sý i çin dün si ya si par ti li der le riy le gö rüþ me le re baþ la dý. Cum hur baþ kan lý ðý Sa ra yý nda ya pý lan gö rüþ me le re ilk o la rak Mec lis Baþ ka ný Ne bih Ber ri ka týl dý. Hiz bul lah li de ri Þeyh Ha san Nas ral lah önceki gün, bü tün ta raf la rýn ka tý lý mýy la bir u lu sal or tak lýk hü kü me ti nin ku rul du ðu nu gör me yi ar zu et ti ði ni i fa de et miþ ti. Beyrut / aa-cihan TÜR KÝYE, Ýs ra il in Ma vi Mar ma ra sal dý rý sýy la il gi li o la rak BM ye sun du ðu A ra Ra por da, sal dý rý yý ay rýn tý lý þe kil de an la ta rak, U lus la ra ra sý hu ku kun en te mel il ke le rin den bi ri, u lus la ra ra sý yü küm lü lük le ri ni ih lâl e den dev let le rin ha ta la rý ný te la fi ve yol aç týk la rý za rar la rý taz min et me le ri ni em ret mek te dir söz le riy le sal dý rý nýn taz mi ni ni is te di. Tür ki ye nin, Ýs ra il in Ma vi Mar ma ra sal dý rý sý nýn ar dýn dan BM Gü ven lik Kon se yi nin ka bul et ti ði Baþ kan lýk A çýk la ma sý u ya rýn ca, BM Ge nel Sek re te ri nin ta le biy le o luþ tu ru lan So ruþ tur ma Pa ne li ne 1 Ey lül 2010 ta ri hin de A ra Ra po ru nu sun muþ tu. A ra Ra po run Ö zet bö lü mün de ilk o la rak sal dý rý hak kýn da bil gi ve ri li yor. Ýs ra il Si lâh lý Kuv vet le ri nin 37 ül ke den si vil top lum ku ru - DÜNYA U LUS LA RA RA SI HU KUK ÝH LÂL E DÝL DÝ SKANDAL RAPOR ALAY KONUSU ÝSRAÝL ÝN MAVÝ MARMARA BASKINIYLA ÝLGÝLÝ RAPORU, ÝSRAÝL BASINI KARAFINDAN ALAY KONUSU OLDU. HAARETZ GAZETESÝ, RAPOR ÝYÝ DE DURUM KÖTÜ DÝYE YAZDI. ÝS RAÝL Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, Ma vi Mar ma ra bas ký ný i le il gi li Ýs ra il ra po ru nun ilk bö lü mü nün ya yýn lan ma sý nýn ar dýn dan, o pe ras yon sý ra sýn da Ýs ra il as ker le ri nin hem ken di le ri ni hem de va tan la rý ný sa vun duk la rý ný id di a et ti. Ö te yan dan Ha a retz ga ze te si, baþ ya zý sýn da Ra por i yi de du rum kö tü i fa de si ni kul lan dý. Ha a retz, 7 ay lýk bir ça lýþ ma nýn ar dýn dan ra po ru nun ilk bö lü mü nü ya yýn la yan, e mek li yar gýç Ya a kov Tur kel baþ kan lý ðýn da ki ko mis yo nun, ken di si ni a ta yan Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu nun rü ya sý ný ger çek leþ tir di ði ni be lirt ti ve Ko mis yon, Ne tan ya hu ko mis yo nu o la rak ad lan dý rýl say dý, bun dan da ha i yi bir ra por ha zýr la ya maz dý i fa de si ni kul lan dý. Ko mis yo nun ra po ru nun, Gaz ze ye de niz ab lu ka sý uy gu la ya rak, Gaz ze ye gi den fi lo nun bay rak ge mi si Ma vi Mar ma ra yý e le ge çi re rek u lus la ra ra sý hu ku ku çið ne yen Ýs ra il i ta ma men te mi ze çý kar dý ðý be lir ti len baþ ya zý da, Tur kel ra po ru nun za yýf ta ra fý nýn sa de ce i yi ol ma sý de ðil, çok i yi ol ma sý ol du ðu nun al tý çi zil di. Baþ ya zý da, ken di le ri ni o ra ya gön de ren ler a dý na ha yat la rý ný ris ke a tan de niz ko man do la rý nýn ha ta lý is tih ba rat ve za yýf o pe ras yo nel plan la ma la rýn ce za sý ný çek tik le ri be lir ti l di. E mek li yar gýç Tur kel ve ar ka daþ la rý nýn bu o lay da yar gýç de ðil a ma a vu kat lar ol - luþ la rý nýn or ga ni zas yo nuy la Gaz ze Þe ri di ne tes cil e dil miþ yar dým mal ze me si ta þý yan al tý ge mi lik çok u lus lu ve çok din li bir kon vo ya 31 Ma yýs 2010 ta ri hin de sa ba hýn er ken sa at le rin de u lus la ra ra sý su lar da sal dýr dý ðý be lir ti len ö zet bö lü mün de, sal dý rý nýn Ýs ra il ký yý la rýn dan 72 de niz mi li a çýk ta ger çek leþ ti ði, 600 si vil yol cu ta þý yan Ma vi Mar ma ra ge mi si ne ya pý lan sal dý rý da se ki zi Türk, bi ri i se Türk a sýl lý A me ri kan va tan da þý, top lam do kuz si vi lin öl dü rül dü ðü, kýr ký aþ kýn si vi lin de ya ra lan dý ðý ha týr la tý lý yor. Ra po run yi ne Ö zet bö lü mün de ge mi le rin U lus la ra ra sý De niz ci lik Ör gü tü nün ku ral la rý na uy gun o la rak yo la çýk tý ðý vur gu lan dý. Ge mi nin kon tro lü nü e le ge çir dik ten son ra da Ýs ra il as ker le ri, tem kin ve te - duk la rý nýn al tý çi zi len baþ ya zý da, ko mis yon da gö rev a lan ve a ta ma la rý Ýs ra il hü kü me ti ta ra fýn dan ya pý lan i ki ya ban cý göz lem ci nin ko mis yon da bu lun ma la rý nýn da bu ne den le, ö ne mi nin çok faz la ol ma dý ðý na i þa ret e dil di. Do la ya sýy la dip lo ma si ve halk la i liþ ki ler a çý sýn dan muh te me len ra por dan bek le nen ya ra rýn sað la na ma ya ca ðý kay de di len baþ ya zý da, ra po run bir so ruþ tur ma ko mis yo nu nu de ðil, da ha çok fi lo o la yýn dan so rum lu Ýs ra il hü kü me ti ni tem sil et ti ði de i fa de e di le rek, Çün kü Ne tan ya hu ve ba kan la rý, her þey den ön ce, Yük sek Mah ke me ta ra fýn dan ka rar ve ri le cek bir dev let so ruþ tur ma ko mis yo nu nun a tan ma sýn dan kork muþ lar dý i fa de si kul la nýl dý. Ýs ra il in iç so ru nu, li der li ði nin ka li te sin den kay nak la ný yor, bu ko nu da ki tar týþ ma lar ra po run i kin ci ya rý sý na ka dar er te len miþ bu lu nu yor de ni len baþ ya zý da, þöy le de vam e dil di: Ýs ra il in dýþ i liþ ki ler de ki so ru nu, bir u lus la ra ra sý hu kuk so ru nu de ðil. ncak yi ne de a kýl lý bir hü kü met, u lus la ra ra sý hu kuk ça ak la ný þý ný, ma su mi ye ti nin ka ný tý o la rak, Tür ki ye i le a ra sý ný dü zelt me ye ça lýþ mak i çin kul la nýr dý. A da let el bet te ge rek li, a ma ye ter li de ðil. Ýs ra il in ge rek si nim duy du ðu þey ler, i le ri gö rüþ, a kýl ve ka rar lý lýk. Tur kel Ko mis yo nu ysa bu a lan lar da faz la bir kat ký ya pa bil miþ de ðil. Tel Aviv / aa en ni gös ter mek ye ri ne, fi zi ki ve psi ko lo jik þid de te baþ vur mak su re tiy le, yol cu la ra zul met me yi sür dür dü ðü vur gu lan dý. Ra por da Ýs ra il in Aþ dod Li ma ný na on sa at sü ren yol cu luk tan son ra da hi, yol cu la rýn ço ðun lu ðu nun ke lep çe li kal dý ðý be lir til di. A ra Ra po run Ö zet bö lü mün de sal dý rý ya i liþ kin de tay la rýn an la týl ma sý nýn ar dýn dan da ba zý hu sus la ra dik kat çe kil di. Ýs ra il in, ga ze te ci ler de da hil ol mak ü ze re, bü tün yol cu la rýn ki þi sel eþ ya la rý na el koy du ðu ha týr la tý la rak, Ýs ra il li ler, ki þi sel eþ ya la ra gay ri meþ ru þe kil de el koy ma nýn ö te sin de, 31 Ma yýs 2010 o lay la rý na ý þýk tu ta cak ö nem li de lil le ri de bi linç li o la rak ya tah rip ya da tah rif et miþ ler dir de nil di. Ankara / aa A RAP MÝL LET VE KÝ LÝ: RA POR TEK TA RAF LI Ma vi Mar ma ra ak ti vist le ri a ra sýn da yer a lan Ýs ra il par la men to su nun (Knes set) Ba lad par ti li ü ye le rin den, Ýs ra il li A rap mil let ve ki li Ha nen Zu a bi i se yap tý ðý a çýk la ma da, ra po ru e leþ ti re rek, Ko mis yo nun bul gu la rý ný sal dý rýp öl dür me em ri ni ve ren si ya si ve as ke ri yet ki li le rin i fa de le ri ne da yan dýr dý ðý ný vur gu la dý ve Tur kel Ko mis yo nu nun ge mi de öl dü rü len 9 si ya si ak ti vis ti tü müy le göz ar dý et ti ði nin al tý ný çiz - di. Zu a bi, ra po run u lus la ra ra sý hu ku ka sü rek li sal dý rý da bu lu nan Ýs ra il in bu i ma jý ný si le me ye ce ði ni de kay det ti. Ha mas i se ra por la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs ra il or du su - nun ge mi bas ký ný nýn meþ ru gös te ril me si ni ký na dý. Ha mas söz cü le rin den Fev zi Bar hum, a çýk la ma sýn da ra po run bul gu la rý nýn, iþ gal re ji mi nin suç la rý ný meþ ru laþ týr ma - ya yö ne lik na fi le bir te þeb büs ol du ðu nu kay det ti, Ha mas ha re ke ti nin si yo nist var lý ðýn hiç bir so ruþ tur ma ko mis yo nu nu ka bul et me di ði ni be lirt ti. Bar hum, si yo nist düþ ma na kar þý Türk hü kü me ti nin tu tu mu nu des tek le dik le ri ni be lir tip, u lus la ra ra sý ca mi a ya da Ýs ra il in iþ le di ði suç la rýn u lus la ra ra sý mah ke me le re gö tü rül me si çað rý - sýn da bu lun du. Ha mas Ha re ke ti de ay rý ca bir a çýk la ma ya pýp, ra po run bul gu la rý ný hem si ya si, hem de e tik a çý dan skan dal o la rak ni te len dir di. Tel Aviv / aa FÝLÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas yö ne ti mi nin, 2008 yý lýn da Ýs ra il e Ku düs ko nu sun da ta viz ler ver di ði id di a e dil di. Mer ke zi Ka tar da bu lu nan El Ce zi re nin ya yým la dý ðý bir bel ge de, Ab bas yö ne ti mi nin, Ýs ra il e, 1967 de iþ gal et ti ði Ku düs ün i çin de ve çev re sin de ki Ya hu di yer le þim le ri nin ço ðu nu il hak et me si ni ö ner di ði ö ne sü rül dü. Bel ge ye gö re, Ha zi ran 2008 de A me ri ka lý, Fi lis tin li ve Ýs ra il li yet ki li ler a ra sýn da ya pý lan gö rüþ me de dö ne min Fi lis tin li üst dü zey mü za ke re ci si Ah med Ku rey in Ta rih te ilk defa bu tür den bir ö ne ri de bu lu nu yo ruz di ye rek Fi lis tin li le rin, es ki li der Ya ser A ra fat ýn yü rüt tü ðü mü za ke re ler de böy le bir ta viz ver me yi red det ti ði ni söy le di. Bel ge de, Fi lis tin li le rin, a çýk ça i fa de et tik le rin den da ha çok ta viz ver me ye ha zýr ol du ðu da sa vu nul du. Ab bas, ge çen haf ta lar da yap tý ðý bir a çýk la ma da, Ku düs ün ka de ri nin mü za ke re ko nu su ol ma dý ðý ný söy le ye rek, Bi zim a çý mýz dan Ku düs ko nu su tar tý þý la maz. Ku düs bi zim dir di ye ko nuþ muþ tu. El Ce zi re, bel ge nin, Ýs ra il-fi lis tin ba rýþ sü re ciy le il gi li o la rak el de et ti ði bin 600 do la yýn da ki bel ge den bi ri ol du ðu nu bil dir di. A me ri kan yö ne ti mi ta ra fýn dan 2007 de baþ la tý lan gö rüþ me ler, dö ne min Ýs ra il Baþ ba ka ný E hud TUR KEL: RA PO RUN 100 SAY FA LIK BÖ LÜ MÜ GÝZLÝ ÝS RAÝL do nan ma sý nýn 31 Ma yýs ta Ma vi Mar ma ra ge mi si ne dü zen le di ði bas kýn la il gi li Ýs ra il hü kü me tin - ce o luþ tu ru lan ko mis yo nun baþ ka ný es ki yar gýç Ya a - kov Tur kel, ra po run 100 say fa lýk bö lü mü nün giz li tu - tul du ðu nu söy le di. Tur kel, Ku düs te ra por la il gi li dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, 350 say fa lýk ra po run yak la þýk 100 say fa lýk bö lü mü nün Ýs ra il in gü ven lik ge rek çe le ri se be biy le ka mu o yu na a çýk lan ma dý ðý ný be lirt ti. Ko mis yon baþ ka ný, so ruþ tur ma la rý sý ra sýn da 26 ta nýk din le dik le ri ni ve bun la rýn 11 i nin i fa de le ri nin giz li ol du ðu nu i fa de et ti. Ýn san Hak ve Hür ri yet le ri Yar dým Vak fý nýn (ÝHH) Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým i le ge - mi kap ta ný ve ge mi de ki gör gü ta nýk la rý nýn da i fa de - le ri ne baþ vur mak is te dik le ri ni be lir ten Tur kel, bu ko - nu da Ýs ra il de ki Türk Bü yü kel çi li ðin den de yar dým ta - lep et tik le ri ni, an cak bu ta lep le ri ne her han gi bir kar - þý lýk a la ma dýk la rý ný söy le di. Tur kel, Ýs ra il in Gaz ze Þe - ri di ne 3 O cak 2009 ta ri hin de uy gu la dý ðý de niz ab lu - ka sý nýn in sa ni yar dým la rý ön le me a maç lý de ðil, hiç bir de niz a ra cý nýn gir me me si ni sað la ma ya yö ne lik ol du - ðu nu kay det ti. Ko mis yon Baþ ka ný, Gaz ze de Ýs ra il hü kü me ti nin uy gu la dý ðý de niz ab lu ka sý nýn meþ ru ol - du ðu nu sa vu nur ken, ab lu ka ya kar þý da ol sa kim se - nin ab lu ka yý yok sa ya ma ya ca ðý ný sa vun du. Ko mis - yon Baþ ka ný, bas kýn dan son ra ge mi de ki le rin mal ze - me ve a raç la rýy la il gi li hýr sýz lýk o lay la rý se be biy le 16 Ýs - ra il as ke ri hak kýn da daâvâ a çýl dý ðý ný, bun lar dan 3 ü hak kýn da id di a na me ha zýr lan dý ðý ný da bil dir di. El Ce zi re: Ab bas, Ýs ra il e ta viz ler ver di Ol mert in, hak kýn da ki yol suz luk id di a la rý yü zün den gö re vi ni bý rak mak zo run da kal ma sýy la son bul muþ tu. Fi lis tin li de ri Mah mud Ab bas, Ýs ra il ve Fi lis tin a ra sýn da ki ba rýþ mü za ke re le riy le il gi li o la rak sýz dý rý lan giz li bel ge le rin ka sýt lý o la rak ka rýþ tý rýl dý ðý ný i fa de et ti. Ab bas, Mý sýr ýn baþ þehri Ka hi re de yap tý ðý a çýk la ma da, bel ge le rin or ta ya çýk ma sý na þa þýr dý ðý ný, El Ce zi re nin bu bel ge le re ne re den u laþ tý ðý ný bil me di ði ni be lir te rek, A rap kar deþ le ri miz den bir þey sak la mý yo ruz. Ka sýt lý o la rak ka fa ka rýþ tý rýl mak is te ni yor de di. Kudüs / aa Gazze konvoyu saldýrýsýnýn suçlusu bulundu! GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN 7 Ýs ra il in Gaz ze kon vo yu na yap tý ðý sal dý rý yý so ruþ tur mak i çin kur dur du ðu ve i ki ya ban cý ü ye li ba ðým sýz ko mis yon o lan Tur kel Ko mis yo nu nun ra po ru nun a na hat la rý a çýk lan dý ve suç lu i lan e dil di: a ðýr si lâh lar la ge mi ye sal dý ran Ýs ra il li as ker le re so pa lar la sal dý ra rak ken di le ri ni öl dür tüp, Ýs ra il li le ri zo ra so kan ma sum lar! Þa þýr dý nýz mý? Biz hiç þa þýr ma dýk. Zi ra ba ðým sýz ü ye ler den Ku zey Ýr lan da lý Da vid Trimb le ve Ka na da lý Ken Wat kin in ne ka dar ba ðým sýz ol du ðu nu da ha ön ce yaz mýþ týk. Þa þýr tan tek yö nü ra por da ki piþ kin lik ve BM a raþ týr ma ko mis yo nu ra po run da ki ger çek le rin ta ma men gör mez den ge lin miþ ol ma sý. Tur kel Ra po ru nun ilk bö lü mün de Gaz ze ab lu ka sý e le a lý ný yor. Bu na gö re uy gu la nan de niz ab lu ka sý in sa nî yar dým la rý ön le me a maç lý de ðil, hiç bir de niz a ra cý nýn gir me me si ni sað la ma a maç lý. Par don? De niz ta ra fýn dan hiç bir de niz a ra cý gi re me ye cek se, in sa nî yar dým lar na sýl gi re cek? Ay rý ca ab lu ka u lus lar a ra sý hu ku ka gö re meþ ru i miþ. U lus lar a ra sý hu ku kun han gi bel ge si ne gö re? Han gi u lus lar a ra sý söz leþ me ma sum in san la rýn aç lýk tan öl me si pa ha sý na, hem de ba ðým sýz bir ül ke nin sý nýr la rý nýn ka pa tý la rak ab lu ka ya a lýn ma sý na i zin ve ri yor? Ý kin ci tes pit; Ýs ra il do nan ma sý ge mi ye sal dýr ma mýþ! Pe ki, ne yap mýþ? Ge mi yi e le ge çir mek i çin mü da ha le et miþ? Ýs te se ge mi nin mo to ru na da a teþ a ça bi lir miþ. Par don? Yi ne an la ya ma dýk, o gö rün tü ler sal dý rý de ðil se ne i di? Ge mi yi e le ge çir mek i çin sal dýr mýþ ol ma la rý ge rek mi yor mu? Tür ki ye nin þim di ye ka dar ka mu o yu na a çýk la ma dý ðý, an cak Ýs ra il in ken di ken di ni ak la yan bu ra po ru ü ze ri ne ba sýn da yer a lan ra po run da; da ha ge mi ye i nil me den i ki si vi lin Ýs ra il li ler ce öl dü rül dü ðü vur gu la ný yor ve sal dý rý ol du ðu nu gös te ren tüm bul gu la ra yer ve ri li yor. Ü çün cü tes pit; As ker le rin tek ku su ru böy le bir tep kiy le kar þý la þa cak la rý ný he sap la yýp o na gö re ha zýr lan ma ma la rý i miþ. Ha zýr lan sa lar da ha ne ya pa cak lar dý a ca ba? Ay rý ca as ker ler o pe ras yon sý ra sýn da ma kul ve i ti dal li dav ran mýþ lar. Bu cüm le le ri o ku yup da çýl dýr ma mak iþ ten bi le de ðil! Si lah la rý ný sa kin sa kin çý ka rýp do kuz ma su mu a cý ma sýz ca öl dür mek mi i ti dal? Ay rý ca ma sum si lah sýz si vil le ri tes lim al dýk tan son ra yap týk la rý na ba kýn. Tür ki ye nin ra po run da tüm ay rýn tý la rý var: dö vü len, yum ruk la nan, diz ve dir sek dar be le ri ne ma ruz bý ra ký lan in san lar. Su, yi ye cek ve tu va let ih ti ya cýn dan mah rum e dil miþ, sa at ler ce gü neþ al týn da tu tul muþ, söz lü sal dý rý ya uð ra mýþ ma sum lar. Bun la rýn hiç bi ri ni gör me miþ ta raf sýz Ýs ra il ko mis yo nu. Bir de a teþ aç ma nýn meþ ru mü da fa a a maç lý ol du ðu be lir ti li yor. Meþ ru mü da fa a da o ran tý lý lýk ku ra lý ný hiç dik ka te al mý yor gö zü ta raf gir lik ten ka rar mýþ ko mis yon ü ye le ri. Ve ri le cek tep ki sal dý rý i le o ran tý lý o la bi lir. El le rin de ki en a ðýr si lâh so pa ve sa pan o lan si vil le re kar þý si lah la a teþ aç ma nýn ne re si o ran tý lý o la bi lir? Ra por da Ýs ra il e yö ne lik i ki e leþ ti ri var. Bi rin ci si; ka ra dan ab lu ka nýn sür dü rül me si e leþ ti ri li yor. Böl ge nin sað lýk ih ti yaç la rý dik ka te a lýn ma lý di yor ra por. Bü yük bir lü tuf ta bu lu nu yor ko mis yon ü ye le ri! Ý kin ci tes bit ib ret lik: Ýs ra il li as ker ler ba sýp, 9 ma su mu öl dü rüp bir ço ðu nu ya ra la dýk la rý ge mi yi soy muþ lar! 16 as ker hak kýn da hýr sýz lýk tan ko vuþ tur ma a çýl mýþ. Ýþ te ba ðým sýz ko mis yon ra po ru nun a na hat la rý bun lar. Ne tan ya hu ken di ken di le ri ni ak la mýþ ol mak tan son de re ce mem nun. Pe ki ya dün ya ka mu o yu? Bu ra po run ta raf sýz lý ðý ve doð ru lu ðu na dün ya ka mu o yu i nan mý yor. Dün ya nez din de Ýs ra il dur ma dan i ti bar kay be di yor ve yal nýz la þý yor. Ken di a raþ týr ma la rýy la bu sal dý rý yü zün den çe þit li ül ke ler de Ya hu di le re yö ne lik sal dý rý la rýn art tý ðý or ta ya çýk tý. Bu hoþ nut suz luk vic dan lar da ka bar dýk ça, Ýs ra il in du ru mu da ha da kö tü le þe cek. O za man e be dî ha mi si A me ri ka bi le Ýs ra il i kur ta ra ma ya cak. Bir de et ra fýn da ki Ýs lam ül ke le rin de, Tu nus hal ký nýn aç tý ðý yol dan gi di lip de mok ra si ge lir se, Müs lü man mil let ler Fi lis tin li kar deþ le ri nin ya ný baþ la rýn da ab lu ka al týn da aç lýk ve has ta lýk tan öl me le ri ne, ha pis ha ne ha ya tý ya þa ma la rý na i zin ve rir ler mi? U ma rýz böy le uy dur ma ko mis yon ra por la rý na sý ðýn ma ye ri ne, Ýs ra il de ak lý se lim hâ kim o lur ve i ki dev let li, in san hak la rý na say gý lý bir çö züm bir an ön ce bu lu nur. Yok sa Ýs ra il i Tur kel ma sum bul sa da, dün ya vic da ný mah kûm et me ye de vam e de cek tir.

8 8 YE NÝ AS YA / 25 O CAK 2011 SALI MED YA PO LÝ TÝK BU de, da hi ma na sý na dýr. Ya ni i la ve o - la rak, ke za lik de mek. Bu de i le A ta türk kas te dil mek te dir. A ta türk de din der si müf re da tý na gi ri - yor muþ. Ön ce ki gün yaz mýþ týk. Mil li E ði tim mah reç li ha be re gö re, öð - re tim prog ra mýn da din der si nin viz yo nu þöy le a çýk la ný yor muþ: 21. yüz yý lýn çað daþ, A ta türk il ke ve in - ký lap la rý ný be nim se miþ, te mel de mok ra - tik de ðer ler le do na týl mýþ, in san hak la rý na say gý lý, ya þa dý ðý çev re ye du yar lý, bil gi yi de ne yim le ri ne gö re yo rum la yýp sos yal ve kül tü rel bað lam i çin de o luþ tu ran, kul la - nan ve dü zen le yen, sos yal ka tý lým be ce ri - le ri ni ge liþ tir miþ, ken di di nin den baþ ka din le re kar þý an la yýþ lý, mil li ve ah la ki de - ðer le ri be nim se yen Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý ye tiþ tir mek. Bir þey da ha var: Ye ni din ders le rin de la ik lik ve din dý þýn da da A ta türk ün din - dar yö nü çok kap sam lý o la rak yer bu la - cak mýþ Ön ce ki gün yaz mýþ týk: Din der sin de bir ye ni lik yok. Bi ze ye ni gi bi yut tu ru lan ba yat nu ma ra lar var! Mil li E ði ti min köh ne bü rok ra si si, A ta - türk ün 20. yüz yý la a it bir þah si yet ol du - ðu nu gör mez den ge li yor. Ya da bu ka lýp cüm le za ten 20. yüz yýl da ku rul muþ tu da bu köh ne me mur lar de ðiþ tir me ye lü zum gör me den 21. yüz yýl da da kul lan ma ya de vam e di yor lar. E vet, 21. yüz yýl da yýz! Her þey de ðiþ ti. 20. yüz yýl dan te va rüs e di len þey ler de var el bet te. Fa kat ar týk A - ta türk çü lük le e ði tim de ye ni bir þey yap - mak, u fuk aç mak müm kün de ðil. 80. yýl Mil li E ði tim A ta türk çü lük le yö - ne til di. Mil li E ði tim hep çað daþ ol du, il - ke ve in ký lap la rý be nim set mek i çin dok - trin a þý la dý. 21. yüz yýl da e ði ti min a ma cý, il ke ve in - ký lap la rý be nim set mek o la maz. Ne yi be - nim se te ce ðiz? Al tý ok u mu? Dün ya ya ba kýn bey ler! Kim il ke ve in ký - lap la rý be nim set mek i çin e ði ti mi ni a yar lý - yor? Son o la rak Tu nus bu nu ya pý yor du. Ön ce Bur gi ba il ke ve in ký lap la rý, son ra o - nun ye ri ne ge len Bin A li il ke ve in ký lap la - rý. Her i ki hal de de di ne þid det li bas ký. Hac ca gi den ha ným lar dan ba þý a çýk, er - kek ler den i se sa kal sýz re sim is te yen bir re jim. Tür ki ye de Ke ma lizm bu ký va mý 1930 lar da, 40 lar da nis pe ten tut tu ra bil di. Bu yüz den Tür ki ye nin köh ne Ke ma list - le ri Tu nus uy gu la ma la rý na a ðýz la rý nýn su - ya a ka rak ba ký yor lar dý. On lar Bur gi ba dan son ra Bin A li gi bi bir li der bul du lar, bi zim ki ler A ta türk ten son ra öy le bir li der ye tiþ ti re me di ler! Ye - tiþ tir se ler ne o la cak tý ki? A ký bet le ri gö zü - mü zün ö nün de! Ge le lim sa de de! El bet te din ve ah lak bil gi si ki ta býn da A - ta türk ün din le il gi li söz le ri ne yer ve re - cek ler. En ye ni ta rih li si 1920 li yýl lar da kal mýþ o lan söz ler bun lar. Ya 1930 lar dan son ra söy le dik le ri? Ka za ra bir genç, A ta türk ün di ni, Ýs - lam ý yü cel ten 1920 li söz le ri ne ka pý lýp 1930 lar da ki söz le ri ni o ku ma ya yö ne lir se ne o lur? Türk mil le ti bir çok a sýr lar, bir ke li me - si nin ma na sý ný bil me di ði hal de Kur a ný ez ber le mek ten bey ni su lan mýþ ha fýz la ra dön dü Türk mil le ti ni Al lah i çin, Pey - gam ber i çin top rak la rý ný, men fa at le ri ni, ben li ði ni u nut tu ra cak, Al lah la mü te vek - kil ký la cak de rin bir gaf let be þi ðin de u yut - tu lar Da ha ne ler ne ler! Din ve ah lâk öð re ti mi i çin kim se nin ve ci ze si ne, gö rü þü ne, tor pi li ne ih ti yaç duy ma yan bir e ði tim sis te mi kur ma dýk ça if lah ol ma ya ca ðý mý zý bu köh ne mil li e ði - tim ci ler ne za man id rak e de cek? A sým Ye ni ha ber, Ye ni A kit, Kazara bir genç, Atatürk ün dini, Ýslâmý yücelten 1920 li sözlerine kapýlýp 1930 lardaki sözlerini okumaya yönelirse ne olur? SON yýl lar da bir bi ri ar dý na or ta ya çý kan dar be plan la rýy la ka mu o yu tek rar as ke rî ve sa yet kav ra mý ný tar týþ ma ya baþ la dý. Ve - sa yet le mü ca de le, dar be nin suç ol du ðu, he men he men her ke sin or tak fik ri. Bu na rað men, as ke rin dar be yap ma po tan si ye li, gü cü, a ra yý þý or ta dan kalkrmýþ de ðil. Ne - den mi? A na ya sa Mad de ý o: Her kes ka nun ö - nün de e þit tir. Hiç bir ki þi ye, a i le ye, züm - re ye ve ya sý ný fa im ti yaz ta ný na maz. Ken di yap týk la rý a na ya sa ya rað men on - lar, Cum hu ri yet in en im ti yaz lý züm re si. Loj man la rý, lo kal le ri, or du ev le ri, ta til köy - le ri, ö zel has ta ne le ri ve yar gý la rý i le ha ya - týn her a la nýn da ay rý ca lýk lý lar. Ba zý ka nun - lar da nor mal va tan daþ tan üs tün ler. Em lak Ka nu nu ndan Ad lî Si cil Ka nu nu na, per - so nel ta yi ni i le il gi li ka nun dan Ver gi Ka - nu nu na, Dam ga Ver gi si Ka nu nu ndan nü fus hiz met le ri i le il gi li ka nu na ka dar 8o e ya kýn ka nun da as ke rî per so nel ve as - ke rî ku rum lar i çin ö zel hü küm ler var. Ýl Ý da re si Ka nu nu na gö re il ve il çe ler de ka mu ku rum la rý va li ve kay ma ka ma bað - lý. As ker ler ve yar gý per so ne li i se bu nun dý þýn da tu tul muþ. A na ya sa nýn kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si ve yar gý ba ðým sýz lý ðý a çý sýn - dan hâ kim ve sav cý la rýn va li nin em ri dý - þýn da tu tul ma sý nor mal. An cak, as ker ler, as ke rî bir lik te ça lý þan si vil me mur lar, as - ke rî fab ri ka lar da ça lý þan iþ çi ler da hi ka - mu nun ba þý o lan va li ve kay ma ka mýn em ri dý þýn da bý ra kýl mýþ. Ben zer bir du ru mu Dev let Me mur la - rý nýn Þi kâ yet ve Mü ra ca at la rý Hak kýn da ki Yö net me lik te de gör mek müm kün. TSK ya bað lý as ke rî ve si vil per so nel bu ra - da da kap sam dý þý tu tul muþ. Bu nun an la - mý þu: As ker, ya sa ma, yü rüt me, yar gý nýn ya nýn da uy gu la ma da ay rý bir güç o la rak ko num lan dý rýl mýþ. As ke rî per so ne lin e þi nin ta yi ni, ken di - si nin git ti ði ye re, kad ro bu lu nup bu lun - ma ma sý na ba kýl mak sý zýn ya pý lý yor. Si vil - ler i çin i se bu söz ko nu su de ðil. Har cý rah Ka nu nu nda da im ti yaz lý lar. Yurt dý þý na gi den as ke rî öð ren ci le re, teð men rüt be - sin de ki su bay ka dar har cý rah ö de ni yor. Sos yal Si gor ta lar Ka nu nu nda da rüt - be li ler le e þit de ði liz. Kad ro suz luk ne de - niy le e mek li e di len as ker le re yaþ þar tý a - ran mak sý zýn e mek li ma a þý bað la ný yor. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu nun de net le me ve kon trol yet ki si de as ke rî iþ yer le rin de ge çer li de ðil. Bu ra lar da ki si gor ta iþ lem le - ri nin de ne tim ve kon tro lü, as ke rî iþ mü - fet tiþ le ri ta ra fýn dan ya pý lý yor. Mil li E ði tim Ba kan lý ðý, bü tün e ði tim ku rum la rý nýn müf re dat ve e ði tim e sas la rý ný be lir le mek zo run da. As ke rî o kul lar da ba kan lý ða bað lý. An cak bu ya sa as ke rî o kul lar da iþ le - mi yor. Ka nun da prog ram, yö net me lik ve öð re nim denk lik de re ce le ri nin be lir len - me sin de TSK i le iþ bir li ði zo run lu ký lý ný - yor. Uy gu la ma da i se müf re da tý fi i li o la rak as ker be lir ti yor. As ke rin en dik kat çe ken im ti yaz la rýn da bi ri de 5352 sa yý lý Ad lî Si cil Ka nu nu nda. Bu ka nu na gö re mah ke me ler ta ra fýn dan ve ril miþ ol sa bi le di sip lin suç la rý ve sýrf as ke rî suç la ra i liþ kin mah kû mi yet hü - küm le ri ad li si cil kay dýn da yer al mý yor sa yý lý Ý ha le Ka nu nu nda da as ker - le re im ti yaz u nu tul ma mýþ. Ý ha le dý þýn da tu tu lan ve pa zar lýk u su lüy le ya pý la bi le cek a lým sa tým iþ le rin de Ge nel kur may Baþ - kan lý ðý ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na ö zel du - rum lar da ki her tür lü ih ti yaç la rý ve ta þý ma iþ le ri kav ra mýy la ge niþ im ti yaz lar sað lan - mýþ. Bu i fa dey le ö zel du rum kav ra mý na so ku la bi le cek her tür lü a lým sa tým iþ le mi, i ha le ka nu na ta bi ol ma dan pa zar lýk u su - lüy le ya pý la bi li yor. Em lak Ver gi si Ka nu nu nda da as ker le - re im ti yaz lar ve ril miþ. As ke rî fab ri ka, ter - sa ne ve a töl ye le rin yap týk la rý tes lim ve hiz met ler de Kat ma De ðer Ka nu nu ndan mu af tu tu lu yor. Ay rý ca or du ev le ri ve as - ke rî ga zi no lar da Dev let Ý ha le Ka nu nu ve Sa yýþ tay ýn de ne ti mi ne ta bi de ðil. Son gün ler de çok tar tý þý lan, er le rin su - bay la rýn hiz me tin de kul la nýl ma sý da as - lýn da ka nun lar la ta nýn mýþ bir hak. 182 sa yý lý Hiz met ve Se yis Er le ri Hak kýn da ki Ka nun a gö re; teð men den ma re þa le ka - dar her su ba ya ba rýþ ta ve sa vaþ ta bi rer hiz met e ri ve ri li yor. Hiz met e ri al mak hak ký na sa hip o lan su bay lar dan, hiz met e ri kul la nýl ma ya cak böl ge ler de bu lu nan - la ra, bu hak la rý na kar þý lýk her ay pe þin o - la rak 200 li ra hiz met e ri taz mi na tý ö de ni - yor. Ö de nen bu pa ra ver gi ye ta bi de ðil ve bu pa ra ya ha ciz de ko na mý yor yý - lýn da çý kar tý lan bu ka nu na gö re, er ler su - bay la rýn hiz met le rin de ba zen eþ le rin kö pe ði ni ta þý yor, ba zen de ko mu ta nýn ça - yý na þe ker a týp ka rýþ tý rý yor! Hiz met e ri nin na sýl kul la ný la ca ðý ta ma men su ba yýn i ni - si ya ti fi ne kal mýþ sa yý lý Kim lik Bil dir me Ka nu nu i le her tür lü ö zel ve ya res mî ko nak la ma yer - le rin de o tu ran la rýn ya da ko nak la yan la rýn kim lik le ri nin Em ni yet bi rim le ri ne bil dir - me si zo run lu. As ke rî ko nak la ma, din len - me ve kamp te sis le ri i le or du ev le ri i se bu ka nu nun kap sa mý dý þýn da. TSK Ýç Hiz met ler Ka nu nu, Sa yýþ tay ve yar gý la ma u sul le ri dâ hil on lar ca ka nun - da ki im ti yaz lar or ta day ken, kim se ba na A na ya sa ö nün de e þit ol du ðu mu zu, ve sa - yet le mü ca de le et ti ði mi zi söy le me sin. Ve sa ye tin kök le ri de baþ ka yer de a ran - ma sýn. As ker ne den mi dar be yap mak is - ti yor? Ce va bý çok a çýk de ðil mi? Meh met Ba ran su, Ta raf, Kendi yaptýklarý anayasaya raðmen askerler, Cumhuriyetin en imtiyazlý zümresi. Lojmanlarý, lokalleri, orduevleri, tatil köyleri, özel hastaneleri ve yargýlarý ile hayatýn her alanýnda ayrýcalýklýlar. Fran sýz þa ir ve ya zar Vic tor Hu go, Bir o kul a - çan bir ha pis ha ne ka pa týr de miþ. Te o rik o - la rak ba kýl dý ðýn da doð ru söy le miþ. Ca hil in - sa nýn mu ha ke me gü cü da ha za yýf týr. Duy gu la rý ný kon trol e de mez. A da let, vic dan, mer ha met gi bi duy gu la rý ge liþ me miþ tir. Bu yüz den de suç iþ le - me ye da ha yat kýn dýr. Ý yi bir e ði tim a lan in san i se, ön ce hak ve hu kuk kav ra mý ný öð re nir. Baþ ka sý nýn hak la rý ný ih lâl et me me ye, kim se yi in cit me me ye dik kat e der. Ken di hak ký na ra zý o lur. Bü tün mah - lû ka týn hür ri ye ti ne say gý gös te rir. Ken di si ne ya pýl - ma sý ný is te me di ði bir dav ra ný þý, baþ ka sý na yap - maz. Ýþ te o za man top lum da hu zur ve gü ven or - ta mý mey da na ge lir. Bu ra ya ka dar doð ru da, bu gün ce za ev le rin de bu lu nan tu tuk lu ve hü küm lü le re bak tý ðý mýz da, o - ra da ki in san la rýn pek de ca hil ol ma dýk la rý ný gö rü - yo ruz yý lýn da o ku ma yaz ma bi len le rin o ra ný yüz de 11 i ken, bu gün yüz de dok san la ra u laþ mýþ - týr. Ýl köð re tim, or ta öð re tim ve mes le kî e ði tim ve - ren o kul la rýn top lam sa yý sý, el li bi ne u laþ mýþ týr. Ü - ni ver si te sa yý sý i se, yüz el li yi geç miþ tir. Bu na kar þý - lýk, dört yü ze ya kýn ce za ve tu tu ke vin de bu lu nan hü küm lü ve tu tuk lu sa yý sý da 2010 yý lý i ti ba riy le 120 bi ni aþ mýþ bu lun mak ta dýr. Vic tor Hu go, yu ka rý da ki sö zü söy ler ken, ol ma sý ge re ke ni i fa de et miþ. A ma i þin pra ti ði ne bak tý ðý - mýz da, ne ya zýk ki gör dük le ri miz Hu go yu pek de doð ru la mý yor. Zi ra ge rek o ku ma ya za ma o ra ný nýn yüz de yüz ol du ðu ül ke ler de, ge rek se yüz de dok - san o lan ül ke miz de, suç o ran la rý a zal ma dý ðý gi bi art ma ya de vam e di yor. San ki o kul sa yý sý i le ha pis - ha ne sa yý sý pa ra lel o la rak ar tý yor. Hat ta e ði tim se - vi ye si yük sel dik çe, suç la rýn ni te li ði de yük se li yor. Ni te lik li in san lar, da ha ni te lik li suç lar iþ li yor lar! Öy le suç lar iþ le ni yor ki, o su çu iþ le ye bil mek i çin de bir e ði tim al mak ge re ki yor. Son yýl lar da or ta ya çý kan bi li þim suç la rý bu nun en a çýk ör ne ði dir. Mev lâ nâ Haz ret le ri, Ma ya sý kö tü, fýt ra tý bo zuk ki þi le re i lim öð ret mek, eþ ki ya nýn e li ne ký lýç ver - me ye ben zer di yor. Ni te kim öy le o ku muþ in san - lar var ki, sa hip ol duk la rý tek nik bil gi ler le bom ba dü ze nek le ri ha zýr lý yor lar. Ýn san öl dür mek i çin ye - ni tek nik ler ge liþ ti ri yor lar. Öy le bi li þim uz man la rý var ki, bil gi le ri ni baþ ka la rý nýn ban ka kart la rý ný kop ya la mak ve he sap la rý ný bo þalt mak i çin kul la ný - yor lar. Ý lim ve tek ni ði hýr sýz lý ða â let e di yor lar. Yu nus Em re, Ý lim i lim bil mek tir, i lim ken din bil mek tir / Sen ken di ni bil mez sen, bu ni ce o ku - mak týr? di ye rek, in sa nýn ön ce ken di ni bil me si ge - rek ti ði ni be lir ti yor. Ken di ni bil me yen in san, in - san lý ðý da bil mez. O kul lar da öð re ti len bil gi ler, in - sa na in san lý ðý öð ret me di ði i çin ce hâ let de vam e di - yor. Öy ley se, ön ce bu ce hâ le ti or ta dan kal dýr mak ge re ki yor. Ne ci sin, ne re den gel din, ne re ye gi di - yor sun? su âl le ri nin ce va bý ný bul ma dan, ce ha let - ten kur tul mak müm kün de ðil dir. Bu nun i çin de, Be di üz za man Haz ret le ri nin tek lif et ti ði, da ha son - ra da tat bik et ti ði Med re se tüz zeh râ mo de li bir e ði tim sis te mi ne ih ti yaç var dýr. Be di üz za man Haz ret le ri, in sa ný çok i yi tah lil et ti ði i çin, in sa nýn sa de ce ak lý ný e ðit me nin ye ter li ol ma dý - ðý ný, bu nun ya nýn da kal bi ni ve vic da ný ný da e ðit mek ge rek ti ði ni söy lü yor. Vic da nýn zi ya sý, u lûm-u di ni - ye dir. Ak lýn nu ru, fü nun-u me de ni ye dir. Ý ki si nin im ti za cýy la ha ki kat te cel lî e der di yor. O nun i çin fen i lim le ri i le din i lim le ri nin bir lik te o ku tu la ca ðý e ði tim ku rum la rý a çýl ma sý ný is ti yor. Med re se tüz zeh ra a - dý ný ver di ði bu mo de lin, ön ce lik le þark vi lâ yet le rin - de, da ha son ra da bü tün ül ke sat hýn da tat bik e di le - rek, yay gýn laþ tý rýl ma sý ný ar zu e di yor. Çe þit li se beb ler le ve bel ki de ka de rin hük mü nü ic râ et me siy le bu o kul la rýn a çýl ma sý ný sað la ya mý - yor a ma, ay ný mis yo nu i fa e den nur ders ha ne le ri a ça rak bu ra lar da mü nev ver in san ye tiþ tir me yi ba - þa rý yor. Bu gün ge rek yurt i çin de, ge rek se yurt dý - þýn da, bin ler ce hiz met bi ri mi, Med re se tüz zeh ra mâ na sýn da hiz met ver me ye de vam et mek te dir. Bu mâ na da bir o kul aç mak, bir de ðil bel ki bin ha - pis ha ne yi ka pat ma ya kâ fî ge lir. Vic tor Hu go bu - gün ya þa say dý ve nur ders ha ne le ri nin a sa yi þe yap - tý ðý hiz met le ri gör sey di, her hal de yu ka rý da ki sö - zü nü Bir Med re se tüz zeh râ a çan, bin ha pis ha ne ka pa týr di ye re vi ze e der di. Rab bi mi ze son suz þü kür ler ol sun ki, Be di üz za - man Haz ret le ri nin ta sar ru fu de vam e di yor ve Med re se tüz zeh ra nýn þu be le ri gün den gü ne ar tý - yor. Ge çen Cu mar te si gü nü, Bo zü yük il çe sin de de böy le bir ders ha ne hiz me te gir di. Ga ze te miz ya zar la rýn dan Ra þit Yü cel ve Os man Zen gin in de ha zýr bu lun du ðu a çý lý þa, Bur sa, Es ki þe hir ve Kü - tah ya dan ge len gö nül dost la rý ka týl dý. Bo zü yük lü kar deþ le ri mi zi teb rik e di yor, ye ni hiz met ma hal le ri nin Med re se tüz zeh ra mâ nâ sýn - da ha yýr lý hiz met le re ve si le ol ma sý ný di li yo ruz. GÖNÜL PINARI ABDÝL YILDIRIM Bir okul açan, bir hapishane kapatýr (mý?) Hür A dam ý iz le di niz mi? Bir fil mi mi iz le di niz yok sa bir a dam ý mý? Bir a da mý, bir ak þam, bir per de de, en u zak tan, en i yi mev ki den mi iz le di niz? Yok sa.. Yok sa ha len de o nun i zin de mi si niz? Ý çin de mi si - niz? Ge lin kan dýr ma yýn be ni, si zi, ken di ni zi! O nun Bar la de ni zi nin ke na rýn da ki kum da ki a yak i zi bir yað mur la kay bol du. Za ten a yak la rý nýz da da ar týk las tik a yak ka bý yok. Ý tal yan ya da A me ri kan tak li di ha ki ki mar ka lý a - yak ka bý ný zý o nun ciz la vat mar ka las tik a yak ka bý sýy la boy öl çüþ tür müþ o la maz sý nýz. Pe ki o nun a ya ðý i le si zin a dým la rý ný zý ký yas la dý - nýz mý? Ya he de fe gi den e ki bi ni zi ve yol ar ka daþ la rý ný zý? O nun a yak iz le ri ne gö re mi se çi yor su nuz yok sa baþ - ka la rý nýn i zi ne de ba ký yor mu su nuz? Prog ra mý nýz? Fa ce niz? Ya yo lu nuz? Ki min i zin de si niz? Film iz le mek le ha ya tý film gi bi iz le mek a ra sýn da ki fark ne re de dir? Ya da sa lon da ol mak la per de de ol mak a ra sýn - da ki fark na sýl dýr? Ya da bir per de ye ta ký lýp da bir tür lü yo la çý ka ma - mak na sýl dýr? Hür a da mý per de den iz le diy se niz ha yat ta da iz le - yin. Za ten ha yat per de dir, o yun dur, o yun cak týr. A dým la rý nýz la iz le me ye cek se niz, lüt fen per de de iz le me yin o nu. Ýz le miþ se niz de u nu tun git - sin. Lü zum suz ti raj da, lü zum suz rey ting de lü - zum suz dur zi ra! Dik yü rü yün, ne þe li gö rü nün, a ma iz de i se niz. Yol da de ðil se niz ne fay da sý var her ve le nin. Bar la Sa fa ya ya kýn de ðil se ne mâ nâ sý var or da ge - ce le me nin. Mer ve u zak tay sa, an ne si de taþ ol sun Ha cer e öy kün me sin. Hür a da mý baþ ka la rý na iz let me yin, siz iz le yin. Baþ ka la rý i çin iz le me yin, ken di niz i çin iz bel le yin. Bý ra kýn baþ ka la rý da hür a da mý iz ler gi bi si zi iz le sin. Zi ra Bar la ký yý sýn da ki o iz, an cak o za man sa hi bi ni bu la cak. Zi ra iz le ye nin kal biy le iz le ne nin yü re ði a ra sýn da ki bað, iþ te o za man, an cak o za man, gön lü mü ze ve gön lü nü ze gö re ku ru la cak. Ve zi ra Bar la dün ya ya ya yý la cak, Kul A dam lar la do lu o kul o la cak.. A ma ki ta bý? Bir de ki ta bý iz le mek var gün dem de, ya da ol - ma lý. Tam bi le mi yo rum, par ma ðým la mý sü re ce ðim i zi - ni, yok sa kal bim le mi? Na sýl iz le riz kül li ya tý? Per de den mi? Yük sek per de den mi? Ý çin den mi, Çin-i Ma çin den mi? Ý lim ne re de? Þerh mi dir, i zah mý dýr; i zi kay bet ti ren ya da bul du ran? Kaç di le çev ri lin ce i zi ço ða lýr ki ta býn? Kaç dîl, bir le þin ce kaç gö nül e der? Su al le rim san ma yýn si ze. Siz de ki ya da ö nü nüz de - ki ve ya i çi niz de ki i ze ya ni i çi ni ze. Ya ar dý nýz da kal say dý bu iz! «««Gör dü ðü nüz gi bi, Bu gün ak lý ný za de ðil kal bi ni ze mi sa fi rim. Af fe din. Film iz le dim de Ýz iz i zil dim, â nen fe â nen e - zil dim. Bediüzzaman ý izlemek Ým ti yaz lý e þit lik! De din der si ne gi ri yor! AKIL MÝSAFÝRÝ AHMET BATTAL Dos ya No: 2010/138 E sas. Du ruþ ma gü nü: Da va cý Ge yik li Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li Av.Bü lent Þar lan ta ra fýn dan da va lý Sün düz KÖK YAR a ley hi ne a çý - lan Ka mu laþ týr ma Be de li nin tes pi ti ve Tes cil da va sý ne - de ni i le; Ça nak ka le i li, E zi ne il çe si, Ge yik li, Kö yi çi Mev ki i, 2211 par sel de ka yýt lý ta þýn ma zýn ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve - ril di ði ni, da va lý ya a it 4/32 pa yýn ka mu laþ týr ma sý nýn sa týn al ma u su lü i le ya pý la ma mýþ ol ma sý ne de ni i le 2942 Sa yý lý Ya sa nýn De ði þik 8. mad de si ge re ðin ce 4/32 pay yö nün - den ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le mü vek ki li i da re a - dý na ta pu ya ka yýt ve tes ci li ne ka rar ve ril me si i çin ta ri hin de mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka nu nun 4650 Sa yý lý Ka nun i le de ði þik 1O. mad de sinn 4. fýk ra sý ge re ðin ce i lan o lu nur. 19/10/2010 B: E ZÝ NE AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ HA KÝM LÝ ÐÝM DEN Ý LAN TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Abdulhamit ve Fatma Güneþ'in Süveyda ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gözlerini açmýþtýr. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Rýza-i Ýlâhi dairesinde hayýrlý ömür vermesini Cenâb-ý Hak'tan dileriz. M. Asýf - Yasemin Iþýk (A Ý LE MAH KE ME SÝ SI FA TIY LA) E SAS NO : 2006/276 KA RAR NO : 2008/519 Da va cý BE TÜL SAY GI LI ta ra fýn dan da va lý A li Meh met SAY GI LI a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Da va nýn ka bu lü i le, Kay se ri i li, De ve li il çe si, Gü ney Yu ka rý ma hal le si, cilt: 11, ha ne: 38, BSN: 36, TC no: 'da ka yýt lý, do ðum lu Ha cý ve Fik - ri ye ký zý Be tül Say gý lý i le ay ný yer BSN: 24, TC no: 'de ka yýt lý do ðum lu Nus ret ve Þe fi ka oð lu, A li Meh met Say gý lý nýn bo þan ma lar ýna, Ta raf la rýn müþ te rek ço cuk la rý 2002 do ðum lu Zey nep i le 2004 do ðum lu Ha san Em re Say gý lý nýn ve lâ yet le ri nin bo þan ma ya ne den o lan o lay lar da dik ka - te a lý na rak da va cý an ne ye ve ril me si ne, Ta raf la rýn ay ný yer de o tur ma la rý ha lin de her haf ta cu mar te si gü nü sa bah dan Pa zar ak þam a ka dar, yi ne di ni ve mil li bay ram la rýn i kin ci gün - le ri sa bah sa at a ra sý, ta raf la rýn fark lý yer ler de o tur ma la rý ha lin de i se her yýl 1 tem muz sa bah sa at 09.00'dan 31 Tem muz ak þam sa at 17.00'ye ka dar ve lâ yet le ri da va cý an ne ye bý ra ký lan müþ te rek ço cuk la rýn da va lý ba ba ya ný na a lý na rak þah si mü na se bet te si si ne, Da va cý ve ki li nin müþ te rek ço cuk lar i çin ted bir ve iþ ti rak na fa ka sý ta le bi nin kýs men ka bu lü i le, ve lâye ti an ne ye ve ri len müþ te rek ço cuk lar Zey nep ve Ha - san Em re i çin ay rý ay rý ay lýk 70 YTL ted bir na fa ka sý nýn (Top lam 140 YTL ) ka rar ke sin le þin ce ye ka dar da va lý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, ka ra rýn ke sin - leþ me sin den son ra ay ný mik tar na fa ka nýn iþ ti rak na fa ka sý o la rak de va mý na, faz la ya i liþ kin ta le bin red di ne da ir ve ri len ta rih li i la nýn ya yým lan dý - ðý ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra teb li ga týn ad re si tes pit e di le me yen da va lý A li Meh met Say gý lý ya ya pýl mýþ sa yý la ca ðý teb li ga týn ya pýl dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de tem yiz yo lu na baþ vu rul ma dý ðý tak tir de mah ke me miz ka ra rý nýn ke sin le þe ce ði hu su su ka rar teb li ði ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i lan o lu nur. 26/08/2009 B: 8215 Ý LAN DE VE LÝ AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN

9 MA KA LE 9 A me li miz de ki be yaz nok ta lar FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Ko ca e li-kan dý ra dan Ah med Sa id O ral: Bir ha dis te yüz a dam öl dü ren bi ri si nin ba ðýþ lan dý ðý bil di ri li yor. Pe ki, kul hak ký me se le si de var! Bu ha di si na sýl an la ya ca ðýz? Ha dis-i þe rif, Bu ha ri de ve Müs lim de ge çi yor. Ha di si ö zet o la rak ha týr la ya lým: Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yu ru yor ki, geç miþ üm met ler den bir a dam var dý. Dok san do kuz ki þi yi öl dür müþ tü. Gel za man, git za man, a dam bu a ðýr gü na hýn ýz tý ra býn dan ge ce le ri uy ku u yu ya maz ol du. Göz yaþ la rý i çin de gü nah kâr ol du ðu nu ha týr lý yor ve dur ma dan að lý yor du. Ý çin den, Al lah be ni af fet mez! di yor, ü mit siz ce hýç ký rýk la ra bo ðu lu yor du. A dam af fe di lip e dil me ye ce ði ni a raþ týr ma ya baþ la dý. O na bir ra hip gös ter di ler. A dam ra hi bin ka pý sý ný çal dý. Ve dok san do kuz ki þi nin ca ný na kýy dý ðý ný, þid det li piþ man lýk ya þa dý ðý ný, ken di si i çin töv be im kâ ný o lup ol ma dý ðý ný sor du. Ra hip, þaþ kýn lýk la a da mý baþ tan a þa ðý süz dü ve ka fa sý ný kal dýr dý: Ha yýr, ol maz! de di. A dam si lâ hý ný çek ti ve ra hi bi öl dür dü. Ve öl dür dü ðü a dam sa yý sý ný yü ze ta mam la dý. Fa kat a dam piþ man lýk ve ü zün tü i çin de bo ðu la cak gi bi kal bi da ral ma ya baþ la mýþ tý. Göz yaþ la rý sel ol muþ tu. Ye ni den ken di si ne töv be yo lu gös te re cek bir â lim a ra ma ya baþ la dý. O na â lim bir kim se tav si ye et ti ler. Hiç dur ma dý, git ti, â lim kim se nin ka pý sý ný çal dý. O na: Ben yüz ki þi öl dür düm. Be nim i çin töv be im kâ ný var mý dýr? de di. Â lim: Se nin le Al lah a ra sý na kim gi re bi lir oð lum? El bet te di ler sen töv be e de bi lir sin! de di ve de vam et ti: Fa kat sen bu ra lar da ya þa ma! Bu ra lar fe na yer ler dir. Bu ra lar da ba þýn gü nah tan kur tul maz. Sen fa lan ye re git! O ra da Al lah a i ba det e den bir ce ma at var dýr. On la ra ka týl ve on lar la bir lik te sen de i ba det et! de di. A dam â li me te þek kür et ti ve i ba det e den ce ma a te ka týl mak i çin he men yo la çýk tý. Fa kat yo lu ya rý la mýþ tý ki, e cel ge lip çat tý. Ca ný ný al mak ü ze re rah met me lek le ri i le a zap me lek le ri ha zýr bu lun du lar ve tar týþ tý lar. A zap me lek le ri: Bu a dam hiç bir ha yýr iþ le me di! de di ler. Rah met me lek le ri: A ma bu a dam bü tün kal biy le töv be et ti. Al lah a yö nel di de di ler. Fa kat bir so nu ca bað la ya ma dý lar. Al lah (cc) ha kem ol mak ü ze re ü çün cü bir me lek gön der di. Ha kem me lek: Gel di ði yer i le gi de ce ði yer a ra sý ný öl çü nüz! A dam han gi si ne ya kýn sa o ra ya a it tir de di. Me lek ler a da mýn gel di ði yer i le gi de ce ði yer a ra sýn da ki me sa fe le ri ölç tü ler. A dam as lýn da gel di ði kö ye da ha ya kýn bu lun mak tay dý. Pey gam ber E fen di miz in (asm) ay nen i fa de si þu dur: Al lah a da mýn kö yü ne, U zak laþ! ; gi de ce ði kö ye i se Yak laþ! di ye vah yet ti. Böy le ce öl çüm de a dam gi de ce ði kö ye ya kýn bu lun du ve ba ðýþ lan dý. 1 Pey gam ber E fen di miz in (asm) ver di ði ha ber böy le! Ha ber sa hih kay nak la rý mýz da geç ti ði ne gö re doð ru lu ðun dan þüp he et me mi ze ge rek yok! De mek Al lah, kul la rý ný ba ðýþ la mak i çin as lýn da tâ bi ri ca iz se ba ha ne ler a rý yor! Ku lu nun töv be si ni be ðe nin ce, Kül li Ý ra de si yle se bep le ri de di le di ði gi bi yön len di ri yor: Ha kem me lek gön de ri yor, yo lu ölç tü rü yor, yer yü zü ne vah ye di yor, ya ký ný u zak ký lý yor, u za ðý ya kýn e di yor, a zap me lek le ri ni ik na e di yor. Ve bu o lay dan Pey gam be ri ni (asm) ha ber dâr e di yor. Tâ ki, üm me ti töv be ko nu sun da ce sa ret len sin! Yüz ki þi nin hak ký ne o la cak de di ði ni zi du yar gi bi yim! Ra hip de ö len le rin der di ne düþ tü ðü i çin öl me di mi? A ma ba ðýþ la yan Al lah týr! Ö len ler de Al lah ýn kul la rý dýr lar. Ve Al lah muh te mel ki, ö len le ri de ba ðýþ la mýþ týr! On la ra öl dü rül mek ten do ðan hak la rý ný ge niþ ha zi ne sin den ver miþ tir. Çün kü Al lah â dil dir ve zul met mez. Ne ti ce i ti ba riy le bu ha dis te Pey gam ber E fen di miz (asm) gü nah kâr la rý mut lak bi çim de töv be et me ye da vet et miþ tir. Al lah ýn töv be e den bir kul hak kýn da ko lay lýk sað la dý ðý an la þý lý yor. Bu ör nek le Al lah (cc) töv be ye gü ve ne rek kul hak la rý ný pa yi mâl e din de mek is te mi yor þüp he siz. Kul hak la rý na dik kat et me miz el bet te ge re ki yor. Ve çe tin bir mah þer el bet te var. Töv be ye gü ve ni le rek gü nah iþ len mez. A ma gü nah iþ le nin ce her þe kil de töv be si var dýr. Kul töv be et mek is te yin ce, Al lah ka pý la rý ka pat mý yor. Be di üz za man bu yur muþ tur ki: Ef âl ve a mâl-i be þe ri ye de ba zý ha ri ka fert ler bu lu nur. O fert ler e ðer i yi lik te git miþ se, o ne vi le rin me dar-ý fahr la rý dýr. Yok sa me dar-ý þe â met le ri dir. 2 Ba zen a me li miz de öy le bir be yaz nok ta bu lu nur ki, Ce nâb-ý Hak o be yaz nok ta i çin çok bü yük gü nah la rý mý zý af fe de bi li yor. Bu ha dis te dik ka ti miz den kaç ma yan bir di ðer hu sus da, in san ken di ba þý na ve fe nâ bir çev re i çin de gü nah la ra sü rük le ne bi lir ken, mut ta kî bir ce ma at i çin de ken di ni gü nah lar dan ko ru yup Al lah a yö nel me si da ha ko lay ol mak ta dýr. Çün kü ce ma at ru hu in san ü ze rin de po zi tif e ner ji mey da na ge tir mek te dir. Ýþ te bu ne den le Be di üz za man þahs-ý mâ ne vî kav ra mý na bü yük ö nem ver miþ ve: Þöy le bir ce ma a tin þahs-ý ma ne vi si bir ve li-i kâ mil hük mü ne ge çe bi lir 3 de miþ tir. DU Â Ey Tev vâb-ý A füvv! Töv be is te yen, töv be em re den, töv be i çin ba ha ne ler ya ra tan, töv be e de ni ba ðýþ la yan, ba ðýþ la dý ðý na mah þer de di van aç ma yan, töv be e den den ra zý o lan Sen sin! Ha ta e den, ha ta sýz gü nü geç me yen, ha ta sý ný i ti raf et me yen, töv be de du yar sýz ka lan be nim! Be ni, an ne mi, ba ba mý ve bü tün ehl-i i ma ný ba ðýþ la! Â min! Dip not lar: 1- Ri ya zu s-sa li hin, 1/20 2- Söz ler, s Mek tu bat, s. 361 YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr ðe) bin miþ, da lâ let va di le rin de ko - Þu a sýr da ehl-i da lâ let e ne ye (ben li þu yor. (Mek tu bat, 29. Mek tub) Bu tes bi ti ya pan Be di üz za man, as la þah sý ný na za ra ver mez. Mü ced did li ði bi le ken di ne al maz; Ri sâ le-i Nur a, ya ni e ser le ri ne ve rir. O ri ji nal i fa de le rin den ta kip e de lim: Her a sýr da di ne ve i ma na tam hiz met e den mü ced did ler gel dik le ri gi bi, bu a cip ve ko mi te ci lik ve þahs-ý mâ ne vî-i da lâ le tin te ca vü zü za ma nýn da bir þahs-ý mâ ne vî mü ced did BEDESTEN M. LATÝF SALÝHOÐLU Tür ki ye'de ki fik rî ve si ya sî ci na yet le rin te tik çi le ri bu lu nu yor, ya da bi li ni yor da, te tik çi le ri ki ra la yan, ya - Tarihte bugün Ce lal Ba yar'dan hiç haz zet me yen Ýs met Pa þa, o nu Baþ ba kan lýk tan is ti fa et me ye zor la ya ra rak ye ri ne "can dos tu" Dr. Re fik Say dam'ý ge tirt ti. (25 O cak 1939) Re fik Say dam, ö lüm ta ri hi o lan 8 Tem - muz 1942'ye ka dar bu ma kam da kal dý. Ýs met Pa þa nýn Ba yar'a bü yük hýn cý var dý. Çün kü, ken di si hiç is te me di ði hal de, Ba yar, M. Ke mal ta ra fýn dan 25 E kim 1937'de o nun ye ri ne ge ti ril miþ ve Baþ ba kan ya pýl mýþ tý. Ýs met Pa þa, tam 12 yýl müd det le ( ) ke sin ti siz Baþ ba kan lýk yap tý ðý hal de, bu ma ka ma baþ ka sý nýn ge ti ril me si ni bir tür lü ka bul le ne mi yor du. M. Ke mal'le a - ra sý a çý lýn ca, o ma ka mý terk et mek zo run - da kal mýþ ve fa kat ge ri ne ge çen Ba yar'dan in ti ka mý ný al mak i çin de fýr sat kol lu yor du. Ýþ te, M. Ke mal'in 10 Ka sým'da (1938) öl - me si, Ýs met Pa þa i çin de fýr sa týn baþ lan gý - cý sa yý lý yor du. Fa kat, o diz gin le ri ta ma - men e le ge çir mek i çin bir müd det da ha bek le me yi ter cih et ti. Ba yar ve ö zel lik le Fev zi Pa þa sa ye sin de M. Ke mal'in ye ri ne ge çen ve kol tu ðu na o - tu ran Ý nö nü, en ya kýn dos tu Dr. Re fik Say dam'ý giz li den Baþ ba kan lý ða ha zýr la - ma ya ça lýþ tý. Say dam'ýn bu i þe ha zýr ol du - ðu ka na a ti ne va rýn ca, hiç bek le me den Ba - yar'ý dýþ la dý ve ye ri ne o nu a ta ya rak Baþ ba - kan lý ða ge tir di. Ýs met Pa þa nýn Dr. Say dam'a bir "can bor - cu" var dý. Bu can bor cu nun hi kâ ye si ni i se, Can Dün dar'ýn : ta rih li kö þe ya zý - sýn dan ta kip e de lim... Ý nö nü'yü kim vur mak is te di? A ta türk ö lüm dö þe ðin dey ken, An ka ra ik - ti dar kav ga sýn day dý. Pem be Köþk'ün üst ka týn da Ýs met Pa þa i le Mev hi be Ha ným'ýn ya tak o da sýn da ge niþ bir ya tak ve ba þu cun da da ko mi din ü ze rin - de es ki si yah bir te le fon var. Öz den To ker, bi ze bu "mü ze ev"i gez di rir - ken "iþ te bu te le fon..." di yor; "Re fik Say dam a ra dý ðý gün, bu te le fon dan ko nuþ tu lar". O gün Ýs met Pa þa, ö lüm dö þe ðin de ki dos tu A ta türk'e bir "ve da zi ya re ti" i çin ba - vul la rý ný top la mýþ, Ýs tan bul'a yo la çýk ma ya Be di üz za man þah sý ný de ðil, e ser le rini na za ra ver miþ ol mak lâ zým ge lir. Es ki za ma na ben ze mez. Þa hýs ne ka dar da ha ri ka ol sa, þahs-ý mâ ne vî ye kar þý mað lûp ol mak ka bil dir. Ri sâ le-i Nur un o ci het te bir ne vi mü ced did ol ma sý ka viy yen muh te mel ol du ðun dan, o sý fat lar (hâ þâ) be nim had dim de ðil; bel ki mü ker rer yaz dý ðým gi bi, be nim ha ya tým Ri sâ le-i Nur a bir ne vi çe kir dek o la bi lir. Kur ân ýn fey ziy le, Ce nâb-ý Hakk ýn ih sa nýy la o çe kir dek ten Ri sâ le-i Nur un mey ve dar, kýy met tar bir a ðaç hük mü ne i cad-ý Ý lâ hî i le geç me si dir. Ben bir çe kir dek tim, çü rü düm, git tim. Bü tün kýy met Kur ân-ý Ha kîm in mâ nâ sý ve ha ki kat li tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur a a it tir. 1 Ben bir hi çim; Ri sâ le-i Nur Kur ân ýn ma lý dýr, Kur ân dan sü zül müþ tür. Þe ref ve hü sün Kur ân ýn dýr. Þah sým la, Ri sâ le-i Nur il ti bas e - hut az met ti ren ler bir tür lü bi li ne mi yor, bu lu na mý yor. Ýþ te, ö nem arz e den bir kaç mi sâl: * 1923'ün 27 Mart'ýn da Tan ga ze te si sa hi bi Trab zon me bu su A li Þük rü Bey kat le dil di. Ka ti lin To pal Os man ol du ðu an la þýl dý; an cak, o nu az met ti re nin kim ol du ðu bir tür lü tes bit e di le me di git ti. * 22 Ka sým 1952'de, Va tan ga ze te si 25 OCAK 1939 Ölünceye kadar Dr. Refik Saydam dil miþ; me zi yet, Ri sâ le-i Nur a â it tir. Ri sâ le-i Nur un neþ rin de ki hâ ri ka mu vaf fa ký yet i se, Ri sâ le-i Nur ta le be le ri ne â it tir. Yal nýz þu ka dar var ki, þid det li ih ti ya cý ma bi nâ en, Ce nâb-ý Hak Kur ân-ý Ha kîm den ba na i lâç ve tir yak la rý ih san et ti; ben de ka le me al dým. Her na sýl sa, bu za man da bi rin ci ter cü man lýk va zi fe si ba na düþ müþ. Ben de Ri sâ le-i Nur un ta le be si yim. Bir ri sâ le yi þim di ye ka dar yüz de fa o ku du ðum hal de yi ne o ku ma ya muh taç o lu yo ru ýn. Ben siz le rin ders ar ka da þý ný zým. 2 Lez zet li ü züm sal kým la rý nýn hâ si yet le ri, ku ru çu bu ðun da a ran maz. Ýþ te ben de öy le bir ku ru çu buk hük mün de yim... Söz ler gü zel dir ler, ha ki kat tir ler; fa kat be nim de ðil dir ler; Kur ân-ý Ke rî min ha ka i kin den te lem mu et miþ þu â lar dýr. 3 Tetikçiler ve azmettiriciler Ýnönü ile can dostu Dr. Saydam (saðda) birarada. ha zýr la ný yor muþ. Öz den Ha ným i se he men yan da ki o da sýn da ders ça lý þý yor muþ. Te le fo nun çal dý ðý ný duy muþ. Te le fo nu an ne si Mev hi be Ha ným aç mýþ. Pa þa'nýn ku - lak la rý az i þit ti ði i çin yük sek ses le, te le fon - da ki ko nuþ ma la rý Ý nö nü'ye i le ti yor muþ. "O yüz den ben de duy dum ve çok i yi ha - týr lý yo rum" di yor Öz den Ha ným: "Re fik Say dam 'Pa þam' di yor du, 'Biz si - zin Ýs tan bul'a git me ni zi ke sin lik le is te mi - yo ruz. Bu nun si zin i çin teh li ke li o la ca ðý ný bi li yo ruz. E ðer git me ye kal kar sa nýz ben tre nin ö nü ne ya ta rým, an cak be nim ü ze - rim den ge çe rek gi de bi lir si niz'....say dam bu nun ü ze ri ne ko þa rak Pem be Köþk'e gel miþ ve ay ný ya tak o da sý na çýk - mýþ tý. Er dal Ý nö nü ko ri dor dan ge çer ken i çe - ri den yi ne ay ný se si duy muþ tu: "Pa þam, ce - se di mi çið ne me den ge çe mez si niz!" (www.can dun dar.com.tr) Ö ze tin ö ze ti þu: M. Ke mal, ya ka lan dý ðý a - man sýz has ta lý ðýn ö lüm cül ol du ðu nu ba - þýn da ki dok tor lar dan öð ren miþ. Ye ri ne i se, Ýs met Ý nö nü'nun geç me si ni is te me miþ, Bu yüz den de, o nun bir þe kil de ber ta raf e dil - me si ni is te miþ. "Ta mam, ge re ði ya pýl dý" de nil dik ten son ra da va si yet nâ ne si ni yaz - mýþ. Bu va si yet nâ me nin 5. Mad de sin de, ye tim kal mýþ di ye bil di ði Ýs met Pa þa nýn ço - cuk la rý na pa ra yar dý mý ya pýl ma sý ný is te miþ. Ýþ te o 5. Mad de: "Ýs met Ý nö nü'nün ço cuk - la rý na yük sek tah sil le ri ni ik mâl i çin muh taç o la cak la rý yar dým ya pý la cak týr." Ah met E min Yal man, Baþ ba kan Men de res'in Ma lat ya se ya ha ti es na sýn da vu rul du. Te tik çi ki þi, bu gün bir baþ ka dâ vâ se be biy le i çer de o lan Hü se yin Üz mez i di. An cak, o ta rih te bir li se ta le be si o lan Üz mez'i bu ci na ye te ki min az met tir di ði bir tür lü an la þý la ma dý. * 1 Þu bat 1979'da öl dü rü len Mil li yet ga ze te si baþ ya za rý Ab di Ý pek çi'nin ka ti li M. A li Að ca i di. Fa kat, bu ci na ye tin kim ler ta ra fýn dan ve ne mak sat la plan lan dý ðý bir tür lü a çýk lý ða ka vuþ ma dý. * Ay ný du rum, bun dan 18 se ne ev vel (24 O cak 1993) öl dü rü len Cum hu ri yet ga ze te si baþ ya za rý U ður Mum cu i le bun dan 4 yýl ön ce kat le di len A gos ga ze te si baþ ya za rý Hý rant Dink (19 O cak 2007) ci na yet le ri i çin de söz ko nu su. (Hiz bul vah þet tab lo la rý da ca ba sý...) Ýþ te, bun lar gi bi ve ben ze ri ma hi yet te iþ len miþ da ha bir çok ci na yet ha di se si var, ya kýn ta ri hi miz de... Hep si nin de or tak ö zel li ði hemen hemen ay ný: Te tik çi ler bel li, az met ti ri ci ler i se meç hûl... Meç hûl de ka lan kýs mýn ne re dey se bü tün ku sur, ih mal, ha ta ve gü na hý, is ter is te mez dev le te yük le ni li yor. Oy sa, dev let bir bir þahs ý mâ ne vi dir. Va tan daþ lýk ba ðýy la he pi miz ve her kes, bu dev le te bað lý yýz ve de i çin de yiz. As ker, po lis, i mam, öð ret men, bü rok rat, hep si de dev le tin me mu ru o lup il gi li ku rum la ra bað lý dýr. Ci na yet i se, te tik çi va zi fe si ni gö ren ay rý ay rý fert ler, þa hýs lar ta ra fýn dan iþ le nir. O þa hýs da, baþ ka þa hýs lar ve ya o dak lar ta ra fýn dan iþ le ti lir, az met ti ri lir ve ni ha yet bi rer câ nî ha li ne ge ti ri lir. Bu i þin ka ran lýk ta ka lan ta ra fý ný or ta ya çý kar mak, el bet te ki dev let ve hü kû met bi rim le ri nin ve bu bi rim le rin ba þýn da ki yet ki li le rin va zi fe si dir. Bu mü him va zi fe nin þu ve ya bu þe kil de ih mâ li, ya da ci na ye tin ay dýn la týl ma sýn da gös te ri len za af se be biy le, dev le tin ken di si zan ve töh met al tý na so ku lur. Dev le tin zan ve töh met al tý na so kul ma sý i se, en çok te tik çi le rin ve bil has sa az met ti ri ci le rin i þi ne ya rar. Çün kü, on lar bu sû ret le o dak nok ta sý ol mak tan ve dik kat le ri ü zer le ri ne çek mek ten bü yük öl çü de kur tul muþ o lu yor lar. Hâ sý lý, hür ri yet ve de mok ra si yo lun da i ler le me ye ve sis tem de þef faf ol ma ya gay ret e den Tür ki ye'nin ö nün de ki en cid dî han di kap lar dan bi ri bu dur: Te tik çi le ri az met ti ren ler bir tür lü bi li ne mi yor, bu lu na mý yor. Bu ci na yet ler den bi ri nin ar ka plâ ný tam o la rak ay dýn la tý la bil se, kuv vet le muh te mel dir ki, ge ri si ço rap sö kü ðü gi bi ge le cek tir. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Ken di si ni zi ya ret et mek is te yen le re tek rar tek rar ten bih et ti ði, Ba na gel me yin, Ri sâ le-i Nur u o ku yun! sö zü dür. Þu hal de, Üs ta dýn ha ya tý na, mü ca de le si ne, ci ha dý na hay ra ným! di yen ler Be di üz za man ý din le me li ve Ri sâ le-i Nur u o ku ma lý lar. O nun muh te þem þah si ye ti ni, ha ya tý ný, mü ca de le si ni e ser le rin de sa týr sa týr bu la cak lar dýr. Me se le, Þe rif Mar din in i fa de siy le: Ýn san la rýn me sa jý; a ra ma la rý ge re ken ye rin ki þi de ðil, ger çek ten Sa id Nur sî nin ki tap la rý ol du ðu nun doð ru lan ma sý dýr. 4 Dip not lar: 1- E mir dað Lâ hi ka sý, s. 377; 2- Ta rih çe-i Ha - ya tý, s. 605; 3- Mek tû bât, s. 358; 4- Prof. Dr. Þe rif Mar din, Be di üz za man O la yý, s Hür A dam ci ha ter ho o.com SIÐINAK CÝHAT ERDOÐ A dam un vâ ný, as lýn da bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Hür Sa id Nur sî ye çok ya ký þan bir i fa de. Fi kir le ri ve ya þa yý þý i le çok gü zel ör tü þü yor. Hür ya þa mak i çin baþ ka sý nýn mih ne ti ni çek me yen, he di ye ka bul et me yen bir þah si yet. Sek sen kü sûr se ne lik ha ya tý da i ma bu tür dav ra nýþ la ra sah ne ol muþ. Ma kam mev ki gi bi va zi fe le ri de, hür ve müs ta kil ha re ket et mek i çin ka bul et me yen müm taz bir þah si yet. Her han gi bir yer de mülk e din me ye rek, e lin de ki se pe te sýð dý ra cak ka dar eþ ya sý i le sa de ce a hi re te yö ne lik ça lý þan en der bir ki þi. Gö çe be ha yat sü ren in san la ra ya kýn lýk his set me si ve sý cak il gi gös ter me si de bu se bep ley di bel ki, kim bi lir... Her han gi bir ye re sa bit yer leþ me me le ri, sü rek li hic ret et me le ri... Dün ya nýn fa ni li ði ni an la mýþ bir hâl var dý san ki on lar da... On la ra bu yön de na si hat e der di. M. Ke mal in me bus luk, Do ðu Vi lâ yet le ri U mu mi Va iz li ði, 300 li ra ma aþ, köþk tek lif le ri ni de 1 red det miþ ti. Min net al tý na gir me mek, o nun en bü yük me zi yet le rin den bi ri i di. Yu þa Te pe si ya kýn la rýn da ba lýk çý Mus ta fa ya mi sa fir ol du ðun da, e vin ha ný mý Ha li me ha ným mi sa fi ri i çin çe þit çe þit ye mek ler yap ma sý na rað men, o sa de ce ek mek, su ve zey ti ne ka na at et miþ ti. Zühd ve tak va da zir ve de i di. Sa id Ha lim Pa þa, bü tün ser ve ti ni o na bý rak mak is te di ðin de bü yük bir fe râ gat la is te ði ni ge ri çe vir di. 2 Sa id Ha lim Pa þa nýn ser ve ti hiç de a zým san ma ya cak ve de ge ri çev ri le me ye cek ka dar faz la i di. Bo ðaz da ki ya lý la rý, ko ru su, köþk le ri, ko nak la rý ve di ðer mal var lý ðý... A ma o yi ne de ge ri çe vir di. Ge rek çe si de çok ul vî i di. Do ðu da, din i lim le ri i le fen i lim le ri nin bir lik te o ku tu la ca ðý, Med re se tüz zeh ra is mi ni ver di ði bir o kul kur ma yý ha yal e di yor du. As lýn da Be di üz za man Sa id Nur sî, ken di si ne ya pý lan mad di im kân tek lif le ri ka dar, in san la rýn a þý rý sev gi, il gi ve te vec cü hün den de ra hat sýz o lur du. Ken di si ni zi ya re te ge len le re Ri sâ le-i Nur o ku ma la rý ný tav si ye e der di. Ri sâ le-i Nur o ku ya rak ken di si i le mâ nen gö rü þe bi le cek le ri ni be yan e der di. Ýn san la rýn a þý rý il gi sin den ka çar dý. Va tan da þýn te vec cü hü nü, ken di si ne yö ne lin me si ni, dün ya ya ça ðýr mak o la rak te lâk ki e der di. Ý ba det ve vird le ri ni yal nýz ba þý na, kim se ya ný na al ma dan, hu zur i çin de yap mak ar zu e der di. O sa de ce; Al lah ý na, Pey gam be ri ne ve Kur ân-ý Ke rim e yö nel miþ ti. Dip not lar: 1- Be di üz za man Beþ le me si 2. Ki ta bý, Ýs - lam Ya þar, s. 267, Ye ni As ya Neþ ri yat. 2- Be di üz za man Beþ le me si 2. Ki ta bý, Ýs - lam Ya þar, s. 139, Ye ni As ya Neþ ri yat. VECÝZE Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haþre, haþirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatý daðýtacak bir nur ve bir erzak lâzýmdýr. Bediüzzaman Said Nursî

10 10 KÜLTÜR-SANAT Þadýrvan HUZUREVÝ MUZAFFER KARAHÝSAR Bak! Þýp þýp Þadýrvan Þýrýldýyor Beste beste Naðmeleriyle Abdest alan kuþlar Tesbih çeker eliyle Ýçimi bir hasret yiyor Þýp þýp þadýrvan þýrýldýyor. * Bir Hancý Aðlýyor Gözleriyle Duvarlardaki Loþ hatýralarý Kemirerek kalbiyle Ýçimi bir hasret yiyor Gözleriyle bir hancý aðlýyor Bak þadýrvan Hancýya þýrýldýyor. Beykoz Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek, Beykoz eðitim, kültür, turizm ve spor ilçesi olarak anýlacak dedi. Kýlýçlý ya film stüdyosu, Karlýtepe ye seyir kulesi BEYKOZ Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek, Kýlýçlý daki 300 dönümlük araziyi Orman Ýþletmeleri nden ihale yoluyla aldýk. Buraya Ýstanbul un en büyük film stüdyolarý kurulacak. Bu proje bittiðinde film yapýmcýlarýn, yönetmenlerin kalbi Beykoz da atacak dedi. Beykoz Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek, Yeni Asya ya yaptýðý açýklamada, Beykozlu ve tüm Ýstanbullular ýn yararlanabileceði Karlýtepe projesi bittiðinde, Çamlýca dan daha görkemli daha alýmlý, Boðaz ý Adalar a kadar görebilen bir mekan haline gelecek. Vatandaþlar, Seyir kulesi ile Ýstanbul u seyredecekler. diye konuþtu. Beykoz Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek, Beykoz eðitim, kültür, turizm ve spor ilçesi olarak anýlacak dedi. Ýstanbul/Yeni Asya Engelli ressamlar sergi açtý BURSA Kent Konseyi Engelliler Meclisi bünyesinde kendilerini ifade etme imkaný bulan engelli vatandaþlar, resimdeki becerilerini düzenlediklerini sergiyle gösterdi. Tamamý Engelliler Meclisi üyeleri tarafýndan karakalem, sulu boya ve yaðlý boyadan yapýlan ve toplam 34 eserden oluþan sergi, Merinos AKKM de ziyarete açýldý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, Bursa Kent Konseyi Baþkaný Mehmet Semih Pala ile birlikte resim sergisini ziyaret ederek engelli vatandaþlara destek verdi. Sergideki resimleri inceleyen Altepe, Engelliler Meclisi nin aný defterini de imzaladý. Baþkan Altepe, yapýlan çalýþmayla engelli vatandaþlarýn hayatýn her alanýnda var olduklarýný gösterdiðini belirtti. Engelliler Meclisi ne baþarýlar dileyen Altepe, Türk Sanat Müziði çalýþma grubunun sýnýfýný da ziyaret ederek vatandaþlarla bir süre sohbet etti. Bursa/cihan Mil lî Kü tüp ha ne AB ye gir di MÝL LÎ KÜ TÜP HA NE GE NEL MÜ DÜ RÜ TUN CEL A CAR: MÝL LÎ KÜ TÜP HA NE NÝN, AB NÝN DÝ JÝ TAL KÜ TÜP HA NE SÝ NE GÝR DÝ ÐÝ NÝ BE LÝR TE REK E U RO PE A NA DA TÜRK E SER LE RÝ NÝ GÖ REN LER ÜL KE MÝ ZE GEL MEK ÝS TE YE CEK DE DÝ. MÝLLÎ Kü tüp ha ne, Av ru pa Bir li ði nin di ji tal kü - tüp ha ne si E u ro pe a na ya Tür ki ye den gi ren ilk ku rum ol du. Mil lî Kü tüp ha ne nin di ji tal or ta mýn - da ki 27 bin 50 el yaz ma sý ve 10 bin ci va rý es ki harf li der gi ar týk Av ru pa lý ta ra fýn dan da gö rü le bi - le cek. He nüz 2-3 yýl lýk bir ça lýþ ma o lan E ru pe a - na da, Av ru pa ül ke le ri nin bütün ve ri ta ban la rý nýn týp ký AB gi bi or tak bir ha vuz da top lan ma sý ný a - maç lý yor. Bu doð rul tu da ön ce Av ru pa ül ke le ri ken di ve ri ta ban la rý ný o luþ tu rup, di ji tal kü tüp ha - ne le ri ni ha zýr la dý. Bu ül ke ler da ha son ra ve ri ta - ban la rý ný bir leþ ti re rek or tak ha le ge tir di. Böy le lik le Av ru pa ül ke le ri nin kül tür ku rum la rý, bil gi-bel ge mer kez le ri bir leþ ti ril miþ ol du. Mil lî Kü tüp ha ne Ge nel Mü dü rü Tun cel A car, yap tý ðý a çýk la ma da, E u ro pe a na yet ki li le ri nin Ha - cet te pe Ü ni ver si te si i le te ma sa ge çe rek Tür ki - ye yi de a ra la rýn da gör me is tek le ri ni i fa de et ti ði - ni, Ha cet te pe Ü ni ver si te si nin de Mil lî Kü tüp ha - ney le bu ko nuy la il gi li bir top lan tý ya pa rak ka tý lým ça lýþ ma la rý na baþ lan dý ðý ný söy le di. E u ro pe a na nýn da ha çok di ji tal or ta ma ak ta rýl mýþ bu lu nan kü tüp - ha ne, mü ze, Ar-Ge mer kez le rin de ki ta ri hi de ðe re ha iz e ser ler le il gi len di ði ni ak ta ran A car, Biz de ki 27 bin ci va rý yaz ma e ser di ji tal or tam day dý a ma E - u ro pe a na nýn si te si i çin de yok tuk biz. Bu bir ek - sik lik ti. Bir kaç gün ön ce E u ro pe a na i le bir pro to - kol im za la ya rak Mil lî Kü tüp ha ne e ser le ri ni de sis - tem le ri ne da hil et tik de di. Ta ri hi e ser le rin sa tý la ma yan, bu lu na ma yan ve tek nüs ha ob je ler ol du ðu nu, bu se beb le de a raþ - týr ma cý lar i çin çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan A car, þöy le de vam et ti: Bun la rýn te lif hak ký yok - tur. Biz bun la rýn hep si ni di ji tal or ta ma sað la dýk ve þim di bü tün dün yay la bir lik te neden bir A me ri ka - lý ya da Av ru pa lý, Tür ki ye de ki çok de ðer li yaz ma e ser le ri di ji tal or tam da gör me sin? O nun i çin E u - ro pe a na ya gir dik. E u ro pe a na bi zim i çin bir pres - tij. Tür ki ye i çin bir pres tij a ma o ra ya gi ren ilk ku - rum ol du ðu muz i çin bu bi zim i çin da ha bü yük bir pres tij. Biz den son ra da baþ ka ku rum lar gi rer mut la ka. Di ji tal or ta ma ak ta rý lan e ser le rin sa de ce Ka dir Has Ö dül le ri sa hi bi ni a rý yor KADÝR Has Ö dül le ri nin ye din ci si, e ði tim ve bi lim da lýn da, Üs tün Ba þa rý ve Ge le cek Va at E den Bi lim Ýn sa ný ol mak ü ze - re i ki ka te go ri de ve ri le cek. Ka dir Has Ü ni ver si te sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, e ði tim öð re ti me ver di ði des tek le genç ne - sil le rin i yi ye tiþ me si i çin ça ba gös te ren mer hum Ka dir Has a dý na ve ri len Ka dir Has Ö dül le ri, 22 Mart ta dü zen le ne cek tö ren le sa - hip le ri ni bu la cak. Üs tün Ba þa rý Ö dü lü ka te go ri sin de ya rý þa cak a day la rýn, ö nem li ba þa rý la ra im za at mýþ ve u lu sal ve ya u lus la ra - ra sý ta ný nýr lý ða u laþ mýþ, top lum ya ra rý na, il gi li a lan da hiz met - ler de bu lun muþ ve Tür ki ye nin ge li þi mi ve u lus la ra ra sý ta ný nýr - lý ðý na kat ký yap mýþ ol ma la rý ge re ki yor. Ge le cek Va at E den Bi - lim Ýn sa ný Ö dü lü ne i se ça lýþ ma la rýy la u lu sal ve u lus la ra ra sý ta ný nýr lý ða u laþ mýþ, a la nýn da ye ni bir a çý lým ge tir me po tan si ye li o lan 40 ya þý nýn al týn da ki a day lar baþ vu ra bi le cek. Ö dül ler i çin ki þi ve ku rum lar ken di le ri baþ vu ru da bu lu na bi le cek le ri gi bi di - ðer ki þi ve ku rum lar ta ra fýn dan da a day gös te ri le bi le cek ler. Üs tün Ba þa rý Ö dü lü nü al ma ya hak ka za nan ki þi ye 20 bin ABD do la rý ve be rat, Ge le cek Va at E den Bi lim Ýn sa ný Ö dü - lü ne la yýk gö rü len ki þi ye i se 10 bin ABD do la rý ve be rat ve ri le - cek. Son baþ vu ru ta ri hi 1 Mart o lan ya rýþ ma ya i liþ kin de tay lý bil - gi ye, du.tr ad re sin den u la þý la bi le cek. Ýs tan bul/a a yaz ma e ser ol ma sý da ge rek mi yor. Bas ký dýr a ma çok de ðer li dir. Me se la biz de bir e ser var, Fa tih Sul tan Meh med in Va ti kan a yaz dý ðý mek tup la rýn 1475 yý lýn da ba sýl mýþ ki ta bý. Bu ki tap bir yaz ma e - ser ka dar de ðer li dir çün kü 600 se ne ön ce ba sýl - mýþ. Av ru pa da ki bir a raþ týr ma cý Mil lî Kü tüp ha - ne nin yaz ma e ser ler.gov.tr ad re si ni bi le me se de E u ro pe a na nýn si te si ni bi lir. E u ro pe a na ya gir di ði - miz za man Mil lî Kü tüp ha ne yaz ma la rý da o ra da gö rü ne cek. Bu bi zim i çin bü yük bir a van taj. A ra - yüz prog ra mý ya pý la rak Türk çe dil de ek le ne cek. Bu yüz den E u ro pe a na yý ö nem se dik. TA NI TIM Ý ÇÝN DE Ö NEM LÝ Tun cel A car, E u ro pe a na ya ka tý lý mýn Tür ki - ye nin ta ný tý mý i çin de çok ö nem li ol du ðu nun al tý - ný çi ze rek, Þim di Top ka pý da ki e ser le rin E u ro pe - a na ya gir di ði ni dü þü nün. Çok gü zel bir þey o lur. Ya ni in san lar o e ser le rin ger çek ha li ni gör mek i çin ül ke mi ze ge le cek. Çün kü bir ob je ne ka dar ih ti - þam lý o lur sa ol sun, in ter net te gör dü ðün kü çük renk li bir re sim ni ha ye tin de. 3 bo yut lu bi le de ðil. Bir ka ma dýr, giy si dir, ta ký dýr, el mas týr... Me se la bir ha ným o nu gör dü ðü za man Tür ki ye ye gel mek is - te ye bi lir. Ben öy le dü þü nü yo rum. Ta ný tým mal ze - me si dir di ye ko nuþ tu. E ser le rin di ji tal or ta ma ak - ta rýl ma sý ko nu sun da tek so ru nun te lif hak la rý ol - du ðun dan bah se den A car, ya yýn ku ru luþ la rý nýn ü - rün le rin di ji tal or ta ma ak ta rýl ma sý na ka zanç la rý na ma ni o lun du ðu ge rek çe siy le kar þý çýk týk la rý ný di le ge tir di. Mil lî Kü tüp ha ne Ge nel Mü dü rü A car, ko - nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Çok sa tan bir e se ri di ji tal or ta ma koy du ðu nuz an bu e se rin sa tý þý bý çak gi bi ke si lir. Bu se beb le ya - yýn cý lar e ser le ri ni di ji tal or ta ma ak tar mak i çin te lif is ti yor lar a ma bu sis tem Tür ki ye de o tur ma dý he - nüz. Fin lan di ya, Ýs veç, Nor veç, Da ni mar ka gi bi ül ke ler de i se þöy le bir sis tem var. Kü tüp ha ne ye ge len a raþ týr ma cý bir ki ta bý ve ya di ji tal kop ya sý ný o ku du ðu za man te li fi ni ö de mek zo run da an cak o ra da te li fi ö de yen a raþ týr ma cý de ðil dev let. Böy - le lik le ya za rýn hak ký dev let ta ra fýn dan ko run muþ o lu yor. A car, ar týk dün ya da her han gi bir ya yý - MERSÝN ÝN Erdemli ilçesindeki Kanlýdivane Antik Kenti nin turizme kazandýrýlmasý amacýyla çalýþma baþlatýldýðý bildirildi. Adana Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu üyelerinden oluþan 15 kiþilik heyet, Mersin Vali Yardýmcýsý Mehmet Suphi Olcay baþkanlýðýnda, Erdemli nin Ayaþ beldesindeki Kanlýdivane ve Elaussia Sebaste antik kentleri ile Kýz Kalesi nde incelemelerde bulundu.vali Yardýmcýsý Olcay, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Mersin deki kültürel deðerlerin korunmasý amacýyla baþlatýlan çalýþma kapsamýnda inceleme yaptýklarýný söyledi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile ortaklaþa yapýlan çalýþmalarý Kanlýdivane Antik Kenti nden baþlattýklarýný belirten Olcay, Erdemli Mil lî Kü tüp ha ne nin di ji tal or ta mýn da ki 27 bin 50 el yaz ma sý ve 10 bin ci va rý es ki harf li der gi ar týk Av ru pa lý ta ra fýn dan da gö rü le bi le cek. Av ru pa Bir li ði nin di ji tal kü tüp ha ne si E u ro pe a na nýn yet ki li le ri nin Ha cet te pe Ü ni ver si te si i le te ma - sa ge çe rek Tür ki ye yi de a ra la rýn da gör me is tek le ri ni ifade eden Mil lî Kü tüp ha ne Ge nel Mü dü rü Tun cel A car, E u ro pe a - na ya ka tý lý mýn Tür ki ye nin ta ný tý mý i çin de çok ö nem li ol du ðu nu söyledi. ne vi nin bir ki tap ya yým la dýk tan son ra e-ki tap þir - ket le riy le an laþ ma ya pa rak o ki ta býn di ji tal kop - ya sý ný sat tý ðý ný ya da ki ra la dý ðý ný an cak bu türlü e-ki tap þir ket le ri nin Tür ki ye de ya vaþ ya vaþ or ta - ya çýk ma ya baþ la dý ðý ný an lat tý. E U RO PE A NA NE DÝR? E u ro pe a na Av ru pa nýn mü ze, kü tüp ha ne, ar - þiv ve ses li-gör sel ko lek si yon la rý ný di ji tal or tam da keþ fet me ye o la nak sað la yan Av ru pa Bir li ði nin di - ji tal kü tüp ha ne si. Si te 2 mil yo na ya kýn e ser i çe - ri ðiy le kul la ný cý la ra Av ru pa nýn zen gin kül tü rel ve bi lim sel mi ra sýn dan ya rar lan ma o la na ðý su - nu yor. Si te de gör sel i maj lar dan tab lo la ra, ha ri - ta lar dan ob je le re, ses ka yýt la rýn dan ga ze te le re ka dar bir çok i çe rik var. Mil lî Kü tüp ha ne, a raþ - týr ma cý la rý na di ji tal or ta mýn dan fay da lan ma sý i - çin bir þif re ve ri yor. Ya pý lan pro to kol le, bir a - raþ týr ma cý Millî Kü tüp ha ne nin sis te mi ne E u - ro pe a na ü ze rin den bað lan sa bi le þif re al mak zo run da o la cak ve bir çýk tý al mak is te di ði za - man Mil lî Kü tüp ha ne nin dö ner ser ma ye si ne de say fa o la rak pa ra sý ný ö de ye cek. u ro - pe a na.e u com ad re sin den u la þý la bi lir. An ka ra/a a Kanlýdivane turizme kazandýrýlacak Kaymakamlýðý ve Ayaþ Belediyesinin desteklediði Kanlýdivane Peyzaj Düzenlemesi Projesi kapsamýnda bölgede temizlik yapýldýðýný ifade etti. Ýl genelinde kültürel varlýklarýn korunmasý amacýyla gerçekleþtirilecek projeler için Ýl Özel Ýdaresinde 12 milyon lira ödenek bulunduðunu kaydeden Olcay, Ýlk etapta Kanlýdivane de baþlattýðýmýz çalýþma için 200 bin lira ödenek ayrýldý. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mimarlýk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Nida Naycý nýn hazýrladýðý proje çerçevesinde 30 kiþilik ekiple baþlatýlan temizlik çalýþmalarý sürüyor. Asýl uygulamasýna mayýs ayýnda baþlanacak çalýþmanýn haziran veya temmuz ayýnda tamamlanmasý planlýyor dedi. Mersin/aa SOL DAN SA ÐA 1. Deniz kuvvetlerinde, rütbesi tümamiral ile oramiral arasýnda bulunan, kara ve hava kuvvetlerindeki korgeneralin dengi olan subay. - Ey, hey anlamlarýnda bir seslenme sözü. 2. Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamlarýnýn giydiði fes. - Aðaçlarýn gövdesinde veya dallarýnda yetiþen bir tür mantardan elde edilen ve çabuk tutuþan, süngerimsi madde. 3. Bir kara parçasýnýn doðal engebe ve özelliklerini kâðýt üzerinde çizgilerle gösterme iþi. - Bir çeþit saç ekmeði, böreði. 4. Tülbent, baþörtüsü, beyaz yaþmak. - Az kýlçýklý bir çeþit tatlý su balýðý. - Kültürlü, okumuþ, görgülü, ileri düþünceli (kimse). 5. Gaz ortamlarýnýn ve özellikle fýrýn atmosferlerinin içindeki su buðusu. - Tantalý simgeleyen harfler. 6. Antalya Rehberler Odasý'nýn kýsasý. - Osmanlý Türkçesinde yeterlilik belgesi, diploma. 7. Ýlahi yardým. - Su sýzýntýsý, yerdeki ýslaklýk. 8. Bilgisayarda West'in kullandýðý store data dosya uzantýsý. - Endorse/endorsement = ciro/ciro edilmiþ anlamýna gelen milletler arasý bir ticari terim. - Aðýz suyu. 9. Baþlýca barýnak yerimiz. - Görevin gerektirdiði türlü hizmetlerin baþarýyla yürütülmesi için kumandan, baþkan veya daire baþkanlarý tarafýndan verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan emirler. 10. Yeþil deniz sazlýklarý B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA yy ci va rýn da sa mu ray la rýn sem bol o la rak ta þý dýk la rý ge nel de 1 met re u zun luk ta iç bü key ka vis li ký lýç.- Kur'ân al fa be sin de bir harf. 2. Ta bii hid ro kar bon lar dan o lu þan, pet - rol ve te re ben tin i çin de e ri yen bir tür mum. 3. Cd ve ya dvd de ki bil gi - le ri sö mür mek yo luy la el de et me i þi. - Ýn gi liz ce de Pa zar te si nin Türk - çe söy le ni þi. 4. Fý rýn at mos fer le rin de çok kul la ný lan, ko ku suz, din gin bir ga zýn e le men ti. - Volt am pe rin ký sa sý. 5. Mi rac ha di se si ni ko nu a - lan þi ir. 6. Bir kim se nin bak ma yü küm lü ol du ðu a i le fert le ri. - Ý ran, Tür ki ye, Pa kis tan, I rak gi bi ül kel rin bir a ra yav gel me siy le ku ru lan, Ý ran dev ri mi i le son bnu lan Pakt. 7. Yü rü lü ðe son ver me, kal dýr ma. - ABD'nin i dam et ti ði I rak ev let baþ ka ný.. Hü se yin. 8. Bir ses - len me sö zü. - Kul lan dý ðý mýz al fa be de on be þin ci har fin o ku nu þu. 9. Bir ba yan a dý. - Vi la - yet 10. Sam - BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI sun'un bir il çe si. 11. Do ðal gaz, ma zot gi bi ý sý 1 MA S Ý R Ý K A B A S Ý sað la mak a ma - 2 Ý N A Y E T A K A L E M cýy la ya ký lan mad de. - Du yuþ, dü þü nüþ ve i na - nýþ ta ki a yý rý cý ö - zel lik. 12. Ko lay - lýk la kan dý rý la bi - len ve ya al da tý la - bi len, ap tal, bön.- Ký ta nýn ký sa sý N Ý A L K Ý O N P A T A A T K A N A L E K Y E S E M A T A M A N A T A M A R A F A T A D Ý Z E L A G A S A Þ Ý T Ý R A Z Ý T A P A K O L Ý N M Y N L A M A Y O N A M A N A T E P A R O V A N E T

11 EKONOMÝ Yýl dýz: Do ðal ga za þu an da zam yok E NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, do ðal ga za þu an da zam ya pýl ma ya ca ðý ný bil dir di. Dip lo ma si Mu ha bir le ri Der ne ði (DMD) ü ye le riy le sa bah kah val tý sýn da bir a ra ya ge len Yýl dýz, do ðal ga za zam ya pý lýp ya pýl ma ya ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne do ðal ga za þu an da zam yok de di. Yýl dýz, do ðal ga za ne za ma na ka dar zam ya pýl ma ya ca ðý so ru su na i se net ce vap ver me di. Ve ne zu e la da ki te mas la rý hak kýn da ay rýn tý lý bil gi ve ren Yýl dýz, Ve ne zu e la dan u cuz pet rol ü rün le ri ni Tür ki ye ye ge tir me ko nu su nu de ðer len dir dik le ri ni kay det ti. An ka ra/a a DO LAR DÜN 1,5650 ÖN CE KÝ GÜN 1,5710 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1250 ÖN CE KÝ GÜN 2,1370 p DÜN 68,25 ÖN CE KÝ GÜN 68,15 p 11 DÜN 461,13 ÖN CE KÝ GÜN 460,47 p AB re form ça lýþ ma la rý ný ya vaþ lat ma ma lý AV RU PA Mer kez Ban ka sý (ECB) Baþ ka ný Je an-cla u de Tric het, Av ru pa Bir li ði ül ke le ri ne re form ça lýþ ma la rý ný ya vaþ lat ma ma la rý çað rý sýn da bu lun du. Tric het Wall Stre et Jo ur nal e yap tý ðý a çýk la ma da, e ko no mik dur gun luk tan ka çýn ma nýn ba þa rýl ma sý ve e ko no mik to par lan ma dan fay da la nýl ma ya baþ lan ma sý ne de niy le þu an ki en bü yük en di þe nin, a cil ve ge rek li o lan re form la rýn ya vaþ la týl ma sý ol du ðu na dik kat çe ke rek, Bu en te mel teh li ke de di. Bu re form lar a ra sýn da Av ro Böl ge si e ko no mi sin de yö ne ti þi min i yi leþ ti ril me si ol du ðu na i þa ret e den Tric het, Ý le ri ye dö nük güç lü bir so rum lu luk bi lin cin de ol du ðu mu zu ka nýt la mak zo run da yýz di ye ko nuþ tu. Je an-cla u de Tric het, mak ro e ko no mik ve ma li po li ti ka la rýn da ha da kuv vet len di ril me si ge rek ti ði ni sa vu na rak, e ner ji ve em ti a fi yat la rý nýn yük sel di ði or tam da e ko no mik to par lan ma i çin en i yi yo lun büt çe de ke mer sýk mak ol du ðu nu vur gu la dý. Av ro böl ge sin de enf las yon bas ký la rý nýn ya kýn dan iz len me ye de vam et me si ni ge rek ti ren ge liþ me ler bu lun du ðu nu be lir ten Tric het, Her kes þu nu bil sin ki i kin cil et ki le rin ger çek leþ me si ne i zin ver me yiz de di. Tric het, Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn e ner ji ve em ti a fi yat la rýn da ya þa nan ar týþ la rýn enf las yo nu yük selt me si nin ar dýn dan enf las yon risk le ri ne kar þý a larm da ol ma ya de vam et ti ði ni be lir te rek, Bütün mer kez ban ka la rý nýn, em ti a fi yat la rýn dan kay nak la nan enf las yon bas ký la rý nýn ya þan dý ðý böy le bir or tam da i kin cil et ki le re kar þý a larm da ol ma sý ge re ki yor. Bi zim i çin ö nem li o lan e ner ji, em ti a dý þýn da ki fi yat lar da her han gi bir ar týþ tan ka çýn mak, böy le bir ar týþ or ta va de de fi yat is tik ra rý i çin cid dî bir prob lem ya ra týr di ye ko nuþ tu. Was hing ton/ber lin/a a O PEC, 2011 de ü re ti mi ni art tý ra bi lir SU U DÝ A ra bis tan Pet rol ve Mi ne ral Kay nak la rý Ba ka ný A li al-na i mi, Pet rol Ýh raç E den Ül ke ler Ör gü tü (O PEC) ü ye si ül ke le rin 2011 de ar tan ta le bi kar þý la mak i çin ü re tim le ri ni ar tý ra bi le cek le ri ni söy le di. Na i mi, O PEC ü ye si ol ma yan pet rol ü re ti ci le ri nin ü re tim le ri ni ar týr ma la rý nýn bek len di ði or tam da O PEC ü ye si ül ke le rin de kü re sel pi ya sa lar da gö rü len ta lep ar tý þý ný kar þý la mak i çin arz la rý ný ar týr ma fýr sa tý na sa hip o la bi le cek le ri ni be lir te rek, kü re sel pet rol ta le bi nin bu yýl yüz de 2 o ra nýn da ar ta bi le ce ði ni i fa de et ti. Pet rol fi yat la rý nýn 2011 yý lýn da is tik rar lý de vam e de ce ði ko nu sun da i yim ser ol du ðu nu kay de den Na i mi, Dün ya nýn da ya þa nan kü re sel fi nan sal kriz den çýk tý ðý a çýk ve kü re sel e ko no mik tah min le re gö re bü yü me yak la þýk yüz de 4 ci va rýn da o la cak de di. Di yad/a a Be le di ye le re 20,9 mil yar li ra kay nak ak ta rýl dý MER KE ZÝ yö ne tim büt çe sin den be le di ye le re, 2010 yý lýn da top lam 20,9 mil yar li ra kay nak ak ta rýl dý. Mu ha se bat Ge nel Mü dür lü ðü ve ri le rin den e di ni len bil gi ye gö re, be le di ye le re ay rý lan top lam 20 mil yar 899 mil yon 480 bin li ra nýn, 13 mil yar 698 mil yon 319 li ra sý Ýl ler Ban ka sý ka na lýy la nü fu sa gö re be le di ye le re da ðý tý lan pay dan o luþ tu. Bü yük þe hir be le di ye le ri de Ýl ler Ban ka sý dý þýn da ken di il le rin den top la nan ver gi ler den 7 mil yar 201 mil yon 161 bin li ra pay al dý. Be le di ye le re, 2009 yý lýn da 10,8 mil yar li ra sý Ýl ler Ban ka sý ka na lýy la ol mak ü ze re top lam 16,8 mil yar li ra kay nak ak ta rýl mýþ tý yý lýn da ken di i lin den top la nan ver gi ler den pay a lan bü yük þe hir be le di ye le rin den as lan pa yý 3 mil yar 400 mil yon 278 li ra i le Ýs tan bul al dý. Bu nu, 1 mil yar 115 mil yon 969 bin li ra i le An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si, 920 mil yon 905 li ra i le Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si iz le di. Üç bü yük þeh rin ar dýn dan Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si, 468 mil yon 507 bin li ra, Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si 256 mil yon 807 bin li ra, Mer sin Bü yük þe hir Be le di ye si 168 mil yon 948 bin li ra, An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si de 124 mil yon 208 bin li ra pay al dý. Er zu rum, 34 mil yon 297 bin li ra, Sa kar ya 46 mil yon 706 bin li ra, Sam sun da 63 mil yon 639 bin li ray la ken di il le rin de top la nan ver gi ler den en az pa yý a lan Bü yük þe hir Be le di ye le ri ol du. An ka ra/a a T. C. BA KIR KÖY 7. A Ý LE MAH KE ME SÝ Ý LAN E SAS NO: 2009/426 Da va cý Zey tin GÖK SU ta ra fýn dan da va lý Ta hir GÖK SU a ley hi ne a çý lan bo þan ma da va sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge - re ðin ce; Da va lý nýn bil di ri len Ya ren ler Kö yü A yan cýk / Si nop ad - re si ne teb li gat ya pý la ma dý ðýn dan ve za bý ta ca ya pý lan a - raþ týr ma da da ad re si tes pit e di le me di ðin den, i la nen teb - li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Yu ka rý da ki ad re sin de bu lun du ðu bil di ri len da va lý Re cep ve Sa - i me den ol ma 01/02/1974 A yan cýk do ðum lu, kim lik nu ma ra lý TA HÝR GÖK SU nun, 04/02/2011 gü nü sa at : da ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, ak si tak dir de HUMK.nun 213 ve 377. mad de le ri u ya rýn ca du ruþ ma ya yok lu ðun da de vam e di le ce ði ve ka rar ve ri le ce ði hu su su da da va di lek çe si, du ruþ ma gün ve sa a ti i la nýn ga ze te de ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 7. gü nün so nun da da va lý ya teb lið ye ri ne ka im ol mak, ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 30/12/2010 B: 4502 Kart la 236 mil yar har ca dýk BKM VERÝLERÝNE GÖRE, 21 MÝLYON KÝÞÝNÝN KREDÝ KARTI KULLANIRKEN, 2010 YILINDA KREDÝ KARTLARIYLA 236 MÝLYAR 472 MÝLYON LÝRAYA YAKIN HARCAMA YAPILDI. BANKA KARTIYLA BU RAKAM 457 MÝLYAR LÝRAYA ULAÞIYOR. BAN KA LA RA RA SÝ Kart Mer ke zi (BKM) ve ri le ri ne gö re, 2010 yý lýn da kre di kart la rýy la 236 mil yar 472 mil yon li ra ya ya kýn har ca ma ya pýl dý. BKM Ge nel Mü dü rü Ser taç Ö zi nal 2010 yý lý kre di kar tý ve ban ka kar tý kul la ným bil gi le ri ne i liþ kin a çýk la ma da bu lun du. Tür ki ye de 2,2 o lan ki þi ba þý na or ta la ma kre di kar tý sa yý sý dik ka te a lýn dý ðýn da, 21 mil yon ki þi nin kre di kar tý kul lan dý ðý ný i fa de e den Ö zi nal in ver di ði bil gi ye gö re, geç ti ði miz yýl kre di kart la rý i le sa ni ye de or ta la ma 64 iþ lem ya pýl dý ve yýl bo yun ca top lam 2 mil yar 37 mil yon a det iþ lem i le 236 mil yar 472 mil yon li ra ya ya kýn har ca ma ger çek leþ ti ril di a gö re iþ lem a de din de yüz de 11, ci ro da yüz de 15 o ra nýn da ar týþ kay de dil di. Ay ný dö nem de ban ka kart la rýy la ya pý lan iþ lem le rin a de di 936 mil yon 208 bin 992 a de ti bu lur ken, ban ka kar tý iþ - lem le ri nin ci ro su 220 mil yar 222 mil yon li ra dü ze yin de ger çek leþ ti. Ban ka kart la rý nýn iþ lem a de din de ön ce ki yý la gö re yüz de 15 ve ci ro da yüz de 17 o ra nýn da ar týþ ya þan dý. Ge çen yýl ban ka ve kre di kar týy la top lam da 2 mil yar 973 mil yon a det iþ lem i le 456 mil yar 694 mil yon li ra lýk iþ lem ya pýl dý yý lýn da ya pý lan har ca ma la ra ba kýl dý ðýn da a lýþ ve riþ ler de ki tak sit o ra ný gö ze çar par ken, kre di kar tý har ca ma la rý nýn yüz de 23 ü tak sit le ya pýl dý. Tak sit li har ca ma lar da 2009 yý lý na gö re yüz de 24 ar týþ göz len di. Ve ri le re gö re, ký sa dö nem li ö zel gün - Ba lýk çý la rýn yü zü nü ih ra cat gül dü rdü ÇA NAK KA LE NÝN Ge li bo lu il çe sin de ba lýk çý lar, ül ke miz de tü ke til me yen va tos la rý ve kö pek ba - lýk la rý ný yurt dý þý na ih raç e de rek ge lir el de e di yor. Se zo nun a çýl ma sý nýn ar dýn dan ilk gün ler de bol ca ba lýk ya ka la yan ba lýk çý lar, ký sa sü re son ra çýk týk la rý av lar da u mu du nu bu la ma ma ya baþ - la dý. De niz den, iç tü ke tim de ken di le ri ne pa ra ka zan dý ran ba lýk la rý av la ya ma yan ba lýk çý lar, Tür - ki ye de tü ke til me yen ba zý de niz can lý la rý ný de ðer len dir me yo lu na git ti. Ön ce le ri, tu tu lun ca de ni - ze ge ri bý ra ký lan va tos lar ve pa muk cin si kö pek ba lýk la rý, ar týk ba lýk çý la ra pa ra ka zan dý rýr ol du. Ba lýk çý að la rý na ta ký lan va tos lar ve kö pek ba lýk la rý, E ce a bat ta ki ba lýk fab ri ka sýn da iþ len dik ten son ra, baþ ta Yu na nis tan ol mak ü ze re Av ru pa ül ke le ri ne ih raç e di li yor. Ça nak ka le/a a Ýç me su yu ve a týk su prob le mi bi ti ri le cek YURT ge ne lin de bü yük þe hir be le di ye le ri dý þýn da ki be le di ye le rin iç me su yu, ka na li zas yon ve a týk su so ru nu nun bi ti ril me si a ma cýy la ça lýþ ma baþ la týl dý. Be le di ye le rin Alt ya pý la rý nýn Des tek len me si Pro je si (BEL DES) kap sa mýn da, be le di ye le rin borç yü kü se be biy le ya pa ma dý ðý alt ya pý ya tý rým la rý nýn, hi be des te ðiy le ta mam lan ma sý a maç la ný yor. Pro je i çin va li lik le re ya zý ya zýl dý ve bü yük þe hir be le di ye le ri dý þýn da ki be le di ye le rin ih ti yaç la rý nýn i le til me si is ten di. Bü yük þe hir be le di ye le ri, fark lý fi - BELDES kapsamýnda belediyelere hibe desteði verilecek nans man im kân la rýn dan da ya rar la na bil - ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ril di. Bir pu an la ma dik le ri i çin pro je nin dý þýn da tu tul du. Ýs - sis te mi o luþ tu rul du. Nü fu sun yük sek li ði, tan bul ve Ko ca e li nde bü yük þe hir sý nýr la rý pro je nin tam ol ma sý, su kay na ðý sý kýn tý sý, i le il sý nýr la rý ör tüþ tü ðü i çin bu il le rin dý - do ða yý tah rip ris ki gi bi bir ta kým kri ter le re þýn da ki 79 il den 2 bi nin ü ze rin de iç me su - gö re pro je ler pu an lan dý rýl dý. yu, ka na li zas yon ve a týk su pro je baþ vu ru su Bu pu an la ma çer çe ve sin de, böl ge sel e gel di. Dev let Plan la ma Teþ ki la tý nda þit siz lik, den ge li da ðý lým gi bi ba zý un sur lar (DPT) pro je le rin ön ce lik len di ril me si ne gö ze ti le rek, se çim kri ter le ri be lir le ne cek. yö ne lik bir ça lýþ ma baþ la týl dý. Bu ça lýþ ma, 2011 yý lýn da baþ la tý la cak pro je ler ve hi be Ýl ler Ban ka sý, Dev let Su Ýþ le ri Ge nel Mü - o ran la rý, E ko no mi Ko or di nas yon Ku ru lu dür lü ðü, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, Çev re Ba kan lý - (EKK) ve Yük sek Plan la ma Ku ru lu (YPK) ðý, Ma li ye Ba kan lý ðý gi bi il gi li ku rum la rýn sü re cin de ka ra ra bað la na cak. An ka ra/a a ler de ya pý lan kre di kar tý har ca ma la rýn da Ba ba lar Gü nü har ca ma la rý 2009 a gö re yüz de 19 art tý ve 714 mil yon li ra ya u la þa rak ilk sý ra ya yer leþ ti. An ne ler Gü nü har ca ma la rý i se 682 mil yon li ra i le i kin ci sý ra da yer al dý. Son 5 yýl dýr ilk defa Sev gi li ler Gü nü, 639 mil yon li ra i le hem an ne le rin hem de ba ba la rýn ar ka sýn da kal dý. MER KEZ Ban ka sý, ge çen haf ta ký çey rek pu an lýk sür priz fa iz in di ri mi son ra sý zo run lu kar þý lýk la rý da ar týr dý. Ban ka la rýn bün ye le rin de ki mev du at i çin Mer kez Ban ka sý nda tut mak zo run da ol duk la rý bö lü me uy gu la nan o ran lar 4 pu a na ka dar ar tý rýl dý. Ya ban cý pa ra yü küm lü lük le rin de zo run lu kar þý lýk o ra ný i se yüz de 11 de bý ra kýl dý. Mer kez Ban ka sý, va de siz, ih bar lý mev du at lar ve ö zel ca ri he sap lar i çin yüz de 8 o lan TL zo run lu kar þý lýk o ran la rý ný yüz de 12 ye, mev du at lar/ka týl ma he sap la rýn da 1 a ya ka dar va de li o lan lar da yüz de 8 den yüz de 10 a, 3 a ya ka dar va de li o lan lar da ve ö zel fon ha vuz la rýn da yüz de 7 den yüz de 9 a, mev du at/ka tý lým fo nu dý þýn da ki di ðer yü küm lü lük ler de yüz de 8 den yüz de 9 yük selt ti. E-TÝ CA RET CÝ RO SUN DA YÜZ DE 50 AR TIÞ GE ÇEN yýl, e-ti ca ret si te le rin den yer li ve ya ban cý kre di kart la rý i le 91 mil yon iþ lem de 15 mil yar 225 mil yon li ra lýk har ca ma ya pýl dý yý lý i le 2010 yý lý e-ti ca ret ci ro su kar þý laþ tý rýl dý ðýn da, e-ti ca ret te yüz de 50 ar týþ ol du ðu dik kat çek ti. BKM ve ri le ri ne gö re, kart lý ö de me sis tem le ri sek tö rü a det sel baz da da bü yü dü yý lý A ra lýk a yý so nu i ti ba riy le Tür ki ye de ki kre di kar tý sa yý sý 46 mil yon 956 bin 124 a det, ban ka kar tý sa yý sý 69 mil yon 916 bin 462 a det, o to ma tik vez ne ma ki ne si (ATM) sa yý sý 27 bin 649 a det, sa týþ nok ta sý ter mi na li (POS) sa yý sý i se 1 mil yon 823 bin 530 a det o la rak kay de dil di. Tür ki ye de te mas sýz ö de me ler de ki ge liþ me le re de i þa ret e de rek, 2-3 yýl lýk dö nem i çin de top lam kart la rýn yüz de lýk bö lü mü nün te mas sýz ya pý la bi le ce ði ni ön gör dük le ri ni be lir ten Ö zi nal, 3 yýl ön ce þif re li ha ya ta ge çiþ le fi zik sel or tam da sah te kâr lýk o lay la rýn da yüz de 80 e va ran dü þüþ ya þan dý ðý ný vur gu la dý. Ýs tan bul /a a MB pi ya sa dan 9.8 mil yar li ra çe ke cek Tür ki ye te miz mo to ri ne ge çecek YÜK SEK kü kürt lü mo to rin ve ya kýr sal mo to rin o la rak bi li nen 1000 PPM mo to ri nin 1 Ni san 2011 ta ri hi i ti ba riy le ba yi ler de sa tý þý nýn dur ma sý, ö zel lik le te miz çev re i çin bü yük kat ký sað la ya cak. Tür ki ye de 1 O cak 2011 ta ri hi i ti ba riy le ra fi ne ri den kýr sal mo to rin sa tý þý ve bu nun la il gi li it ha lat lar dur du. Kýr sal mo to rin sa tý þý 15 Þu bat tan i ti ba ren da ðý tým þir ket le ri ta ra fýn dan sa týl ma ya cak, 1 Ni san 2011 ta ri hin den i ti ba ren de a kar ya kýt ba yi le rin de sa týl ma ya cak. Böy le ce Tür ki ye de 1 Ni san ta ri hin den i ti ba ren dü þük kü kürt lü mo to rin uy gu la ma sý na ge çil me si ha lin de o to mo tiv ya kýt la rýn da ki en yük sek kü kürt o ra ný mo to rin ve ben zin de 10 PPM (1 mil yon lit re de 10 lit re kü kürt), o to LPG de i se 50 PPM o la rak uy gu la na cak. Pet rol Sa na yi Der ne ði nin (PET DER) dü þük ve yük sek kü kürt lü mo to ri nin çev re ye et ki le ri ko nu sun da bir ra por ya yýn la dý. Ra por da, mo to rin de kü kürt o ra ný nýn 10 PPM i le sý nýr lan dý rýl ma sý i le top lam da kü kürt kay nak lý e mis yon la rýn 100 kat da ha az o la ca ðý, at mos fe re sa lý nan kü kürt ve par ti kül mad de mik ta rý nýn da her yýl 9 bin 900 ton da ha a za la ca ðý be lir ti li yor. Ra po ra gö re, 2009 yý lýn da Tür ki ye de 10 mil yon ton kýr sal mo to rin tü ke til di. Kýr sal mo to rin ye ri ne 10 PPM lik dü þük kü kürt lü mo to rin tü ke til miþ ol say dý 2009 yý lýn da 10 bin ton de ðil sa de ce 100 ton kü kürt sa lý ný mý ger çek le þe cek ti. Dü þük kü kürt lü mo to ri nin pom pa da ki sa týþ fi ya tý nýn kýr sal mo to rin den da ha pa ha lý ol ma sý nýn ne de ni her i ki ü rün a ra sýn da ki ver gi fark lý lý ðýn dan kay nak la ný yor. An ka ra/a a Dü zen le me 4 Þu bat 2011 ta rih li yü küm lü lük cet ve lin den i ti ba ren ge çer li o la cak, ye ni o ran lar ü ze rin den he sap la nan zo run lu kar þý lýk lar, 18 Þu bat 2011 ta ri hi i ti ba rýy la te sis e dil me ye baþ la na cak. Mer kez Ban ka sý bu ham ley le pi ya sa dan 9.8 mil yar li ra çe ke cek. Mer kez Ban ka sý zo run lu kar þý lýk o ran la rýn da cid dî þe kil de bir ar tý rý ma gi de rek kre di ge niþ le me si ne en gel ol ma yý a maç lý yor. Son ham ley le ban ka la rýn kre di ver me ma li ye ti ar ta cak ve bu da ban ka la rýn kre di ver me iþ ta hý ný et ki le ye cek. Mer kez Ban ka sý nýn son ham le si, mev du at ta ki pa ra nýn ký sa va de den u zun va de ye kay dý rýl ma sý ný a maç lý yor. Çün kü ký sa va de i çin yük se len mun zam kar þý lýk la rýn ay ný va de ler de ki fa iz o ran la rý ný dü þür me si bek le ni yor. Bi zim Top tan hal ka a çý lý yor SE KÝZ yýl lýk ký sa geç mi þi ne rað men sek tö rü nün ve Yýl dýz Hol ding in en hýz lý bü yü yen þir ket le rin den bi ri o lan Bi zim Top tan hal ka a çý lý yor. Yýl dýz Hol ding Ma li Ýþ ler Grup Baþ ka ný Cem Ka ra kaþ ve Yýl dýz Hol ding Pe ra ken de Gru bu Baþ ka ný ve Bi zim Top tan Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan Yar dým cý sý Mus ta fa Ya þar Ser den geç ti, dü zen le dik le ri top lan tý i le hal ka arz ko nu sun da bil gi ver di. A ra lýk 2010 da hal ka arz i çin SPK ya baþ vu ran Bi zim Top tan, O cak 2011 ta rih le ri a ra sýn da ta lep top la mak i çin Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu ndan i zin al dý. Bi zim Top tan ýn mev cut pay la rý nýn yüz de 35 i nin hal ka arz e dil me si plan la ný yor. Ye ter li ta lep gel me si ha lin de Bi zim Top tan ýn a na or ta ðý Yýl dýz Hol ding, mev cut pay la rý nýn yüz de 5 i ne ka dar ek sa týþ hak ký ný kul la na bi le cek. Ek sa týþ hak ký i le bir lik te þir ke tin hal ka a çýk lýk o ra ný yüz de 40 ý bu la bi le cek. Yur ti çi kon sor si yum li der li ði ni Ga ran ti Ya tý rým, yurt dý þý kon sor si yum eþ li der li ði ni i se Bank of A me ri ca Mer rill Lynch ve Stan dart Ün lü nün üst len di ði hal ka arz da fi yat a ra lý ðý 22,50 30,00 TL o la rak be lir len di. Hal ka arz e dil me si plan la nan his se le rin yüz de 20 si yur ti çi bi rey sel ve ku rum sal ya tý rým cý la ra, yüz de 80 i i se yurt dý þý ku rum sal ya tý rým cý la ra ay rýl dý. Bi zim Top tan ýn fi nan sal ve ri le ri i le il gi li de bil gi ve ren Ka ra kaþ, þir ke tin net sa týþ la rý nýn O cak-ey lül 2010 a ra sýn da bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 17 ar ta rak mil yon TL o la rak ger çek leþ ti ði ni söy le di. Ay ný dö nem de net ka rýn 13,7 mil yon TL den 21,4 mil yon TL ye u laþ tý ðý ný i fa de e den Ka ra kaþ, net kâr ar tý þý nýn yüz de 56 yý bul du ðu nu be lirt ti. Þir ke tin fa iz, a mor tis man ve ver gi ön ce si kâr (FA VÖK) ar tý þý nýn i se yüz de 26,5 o la rak ger çek leþ ti ði ni kay de den Ka ra kaþ, ça lý þan sa yý sý nýn 1.216, ma ða za sa yý sý nýn da 2010 so nu i ti ba riy le 109 ol du ðu nu ha týr lat tý. Ser den geç ti de, hal ka arz dan el de e di le cek ge lir i le baþ ka a lan la ra ya tý rým ya pa cak la rý ný a çýk la dý. Ü mit Ký zýl te pe/ýs tan bul

12 Ý LAN 12 YE NÝ AS YA / 25 O CAK 2011 SALI E LE MAN n AN TAL YA A LAN YA'da a çý la cak o lan Kre þi miz i çin so rum lu Mü dür a ran mak ta dýr. Ýr ti bat Te le fo nu: (0555) n GEB ZE'de BU LU NAN fir ma mý za do ðal gaz te si - sa tý, pro je ve ta ki bin de de ne yim li, a u - to cad bil gi si ye ter li, sü rü - cü eh li ye ti o lan, Tek ni ker a lý na cak týr. Be þi roð lu Mü hen dis lik GEB ZE/KO CA E LÝ (0262) (0532) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Baðcýlar-ÝSt. Cep telefonu tamir servisine usta aranýyor. Anka Ýletiþim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sahibinden Denizlide Büroya-Muâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler caddesinde 100m Yüksek zemin Herþeyiyle Lüx Yeni yapýlý Doðalgazlý Kombili (0533) n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m Kombili Doðalgazlý (0533) n 75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 510 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 510 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre - di ye uy gun 700 TL n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0 533) n 100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) n 150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n 90 m2, 2+1, bi na ya þý 510 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki ra lýk da - i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DENDE NÝZ LÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat imarlý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0 535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li 0(258) (0533) SA TI LIK AR SA n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL 0(224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (534) n Sahibinden Denizli Cankurtaran'da Arsa 435m 2 B+2 Kat Ýmarlý (0533) VA SI TA n Sahibinden Satýlýk Araç 2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf km ilk elim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür - kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr - köy/ýs TAN BUL B.Köy TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. 0(324) MER SÝN DÝN ÇER NAK LÝ YAT Ga ran ti li, Ma ran goz lu 0(212 ) (216 ) (0532) nýs KÂN LI KAT mül ki yet li sa tý lýk iþ ye ri 150 m 2, ta kas lý, TL. (0543) yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) ÝZ MÝR'in TÝ RE il çe sin de Me sul Mü dür lük ya pa cak, ça lý þa cak Op tis yen a ra ný yor. (0 505) Göz de Op tik Mus ta fa Ku ru DOSYA NO: 2003/1656 ESAS. Davacý Orman Genel Müdürlüðüne izafeten Orman iþletme Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar Ökkeþ Remzi Özdemir ve arkadaþlarý aleyhine mahkememize açýlan tapu iptali ve tescil davasýnda dava dilekçesinde özetle; Tarsus Kerimler Köyü 283 parselde kayýtlý taþýnmazýn birkýsmýnýn orman olduðu halde tapulama çalýþmalarý sýrasýnda davalýlar adýna tesbit edildiðini, bu nedenle Tarsu Kerimler Köyü 283 parselin bir kýsmýnýn Devlet Ormaný olmasý sebebi ile orman vasfý ile Hazine adýna tapuya kayýt ve tescilini, davalýlarýn Tarsus Kerimler köyü 283 parselin orman olan kýsmýna müdahalesinin men ini talep ve dava etmiþ, yapýlan yargýlama sýrasýnda verilen ara kararý gereðince; Tüm aramalara raðmen adresleri tespit edilemeyen ve bu güne kadar adlarýna davetiye teblið edilemeyen davalýlar HATÝCE BOSTAN (ÖZDEMÝR) (Tahir kýzý) ve HATÝCE BOSTAN ÖZDEMÝR (Ahmet kýzý Tahir Özdemir eþi) e duruþma günü olan 15/02/2011 günü saat de mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, duruþmaya gelmedikleri ve kendilerini davada bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargýlamanýn yokluklarýnda yapýlarak karar verileceði hususlarý HUMK. 213 VE 337. maddeleri uyarýnca dava dilekçesi, duruþma günü tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 15/12/2010 B: T. C. TARSUS 2.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN SI NAV LA ÝT FA Ý YE E RÝ A LI MI Ý LA NI Yu ka rý ko ca ya tak Be le di ye Baþ kan lý ðý bün ye sin de 657 sa yý lý dev let me mur la rý ka nu - nu na ta bi o la rak is tih dam e dil mek ü ze re, ta rih ve sa yý lý res mi ga ze - te de ya yým la nan Be le di ye it fa i ye yö net men li ði nin 15, 16 ve 17. mad de le ri i le ta rih ve sa yý lý Res mi ga ze te de ya yým la nan Be le di ye it fa i ye yö net me li ðin de de - ði þik lik ya pýl ma sý na da ir yö net me lik te be lir ti len hü küm ler çer çe ve sin de; Be le di ye miz de mün hal bu lu nan a þa ðý da sý ný fý, un va ný, de re ce si, a de ti, KPSS pu an tü rü, ta ban pu a ný ve öð re nim du ru mu be lir ti len 1 A det it fa i ye E ri kad ro su na 2010 yý lý ka mu per so ne li seç me sý - na vý na (KPSS) gir miþ ve Be le di ye miz sý nav ko mis yo nun ca be lir le nen a þa ðý da ki ta ban pu an la rý na gö re Be le di ye mi ze mü ra ca at e den a day lar a ra sýn dan, en yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re kad ro ve öð re nim du ru mu i ti ba riy le i lan e di len sa yý nýn 3 ka tý a day be lir le ne rek söz lü sý na va ça ðý rý la cak týr. Un va ný Sý ný fý Kad ro A de di Cin si yet Öð re nim Du ru mu En Az De re ce si KPSS Pu a ný ÝT FA Ý YE E RÝ GÝH 10 1 E/K ÖN LÝ SANS 65 ME ZU NU OL MAK ÝT FA Ý YE ER LÝ ÐÝ NE BAÞ VU RU ÞART LA RI Ýt fa i ye er li ði ne baþ vu ru da bu lun mak i çin 657 sa yý lý ka nu nun 48. mad de sin de ki ge nel þart la rýn ya ný sý ra; 1) 1- Türk va tan da þý ol mak. 2) Sað lýk a çý sýn dan ka pa lý me kân, dar a lan ve yük sek lik gi bi fo bi si ol ma mak kay dýy la it fa i ye teþ ki - la tý nýn ça lýþ ma þart la rý na uy gun ol mak, 3) Tar týl ma ve öl çül me aç kar ný na, so yu nuk ve çýp lak a yak la ol mak kay dýy la er kek ler de en az 1.67m, ka dýn lar da en az 1.60m bo yun da ol mak ve bo yun 1 m den faz la o lan kýs mý i le ki lo su a ra sýn da (+,) 10 kg. dan faz la fark ol ma mak, 4) Ýt fa i ye e ri sý na vý nýn ya pý la ca ðý gü nü i ti ba riy le 30 ya þý ný dol dur ma mýþ ol mak, 5) Er kek a day la rýn As ker lik ça ðý na gel miþ i se mu zaf fer as ker lik hiz me ti ni yap mýþ ya hut er te le miþ ve ya ye dek sý ný fý na ge çi ril miþ ol mak, 6) Ka lý cý ve bu la þý cý has ta lý ðý ol ma mak, Ýt fa i ye E ri gö re vi ni dü zen li bir bi çim de yap ma ya en gel o la - cak bir öz rü bu lun ma mak. BAÞ VU RU SÜ RE SÝ VE YE RÝ Baþ vu ru sü re si 02/02/2011 ta ri hin de sa at i le sa at a ra sýn da dýr. Baþ vu ru lar ya zý iþ le ri mü dür lü ðün den ya pý la cak týr. Pos ta ve e ma il yo lu i le ya pý lan mü ra ca at lar ka bul e dil me ye cek tir. BAÞ VU RU SI RA SIN DA ÝS TE NÝ LE CEK BEL GE LER 1) A day ta ra fýn dan dol du ru la cak o lan Baþ vu ru For mu (Boþ baþ vu ru for mu ör ne ði Be le di ye miz - den te min e di le cek tir.) 2) KPSS so nuç bel ge si ör ne ði (as lý ib raz e di le cek tir.) 3) Nü fus cüz da ný fo to ko pi si (T.C. va tan daþ lýk No su o lan) 4) Öð re nim du rum la rý ný gös te rir bel ge fo to ko pi si (as lý ib raz e di le cek tir.) 5) 2 a det ye ni çe kil miþ ve si ka lýk fo toð raf (1 a de ti baþ vu ru for mu na ya pýþ tý rý la cak týr.) 6) Er kek a day lar i çin ter his bel ge si ve ya as ker lik le i liþ ki si nin ol ma dý ðý na da ir be ya ný 7) Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý Ad li Si cil bel ge si(son bir ay i çin de a lýn mýþ) SI NAV YE RÝ VE ZA MA NI Sý nav Yu ka rý ko ca ya tak Be le di ye Baþ kan lý ðý ya zý iþ le ri mü dür lü ðü Se rik/an TAL YA ad re sin de 04/02/2011 gü nü sa at da baþ la ya cak o lup da ya nýk lý lýk tes ti ve söz lü mü la kat o la rak ya pý la - cak týr. Ça ðý rý lan a day la rýn ta ma mý bi ti ril me di ði tak tir de ta kip e den ta rih ler de sý na va de vam e di le - cek tir. Sý na va mü ra ca at e den a day lar, mü ra ca at la rý sý ra sýn da baþ vu ru for mun da yer a lan boy ve ki lo tes pit bö lü mü nü Sað lýk O cak la rýn dan o nay la ta cak lar dýr. Boy ve Ki lo Tes pit For mu o nay lý ol ma yan a - day lar söz lü sý na va a lýn ma ya cak týr. SI NAV ÞEK LÝ VE DE ÐER LEN DÝR ME 1) Söz lü sý nav mü la kat þek lin de ya pý lýr. Sý na výn ye ri, baþ la ma gün ve sa a ti, a day la ra ya zý lý o la rak du yu ru lur. A day la rýn bu sý na va a lýn ma la rý al fa be tik so ya dý sý ra sý na gö re o lur. Söz lü sý nav da de ðer len - dir me, ko mis yon baþ ka ný ve ü ye le rin 100 ü ze rin den ay rý ay rý tak tir e de cek le ri not la rýn top la mý nýn or - ta la ma sý a lý na rak ya pý lýr. 2) Söz lü sý nav ko mis yo nu, sý na va gi ren a day la rý da ya nýk lý lýk tes ti da hil ol mak ü ze re, it fa i ye yö net - me li ði ve bu i lan da be lir le nen a tan ma i çin ön gö rü len ge nel ve ö zel þart lan ta þý yýp ta þý ma dýk la rý a çý - sýn dan de ðer len di rir. 3) Ba þa rý no tu söz lü sý nav da a lý nan not tur. Söz lü sý nav ko mis yo nu, sý nav so nuç la rý ný söz lü sý nav - da en yük sek not a lan dan baþ la ya rak sý ra lan dýr mak su re tiy le bir lis te ha li ne ge ti rip im za lar. Söz lü sý - nav da ba þa rý lý ol mak i çin 100 ü ze rin den 70 pu an al mak ge re kir. 4) Sý nav i la nýn da be lir ti len kad ro sa yý sý ka dar a day, ko mis yon ca be lir le nen söz lü sý nav lis te sin de ki ba þa rý sý ra la ma sý na gö re sý na výn bi tiþ ta ri hi ni ta kip e den i ki gün i çin de, lis te ha lin de Be le di ye miz i lan pa no la rý i le ka ri ko ca ya tak.bel.tr In ter net ad re sin de i lan e di lir. Sý nav so nuç la rý ka za nan a day - la ra da ay rý ca ya zý lý o la rak teb lið e di lir. Bu teb li gat ta sý na vý ka zan mýþ o lan la rýn a tan ma sý i çin ge rek li bel ge ler ve iþ lem ler i le bun la rýn Be le di ye ye tes li mi i çin ta ný nan sü re be lir ti lir. 5) Sý nav i la nýn da be lir ti len kad ro sa yý sý nýn ya rý sý ka dar ye dek ba þa rý lis te si i lan e di lir. Sý na vý ka za - nan a day lar dan sü re si i çin de baþ vur ma yan la rýn ye ri ne bi rin ci ye dek ten baþ la ya rak ye dek ba þa rý lis te - sin de ki sý ra ya gö re a day ça ðý rý lýr. SI NAV KO NU LA RI 1) Tür ki ye Cum hu ri ye ti A na ya sa sý 2) A ta türk il ke le ri ve in ký lap ta ri hi 3) 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý ka nu nu 4) Ma hal li i da re ler le il gi li te mel mev zu at tan o lu þa cak týr. 5) Be le di ye it fa i ye Yö net me li ði nin l6.mad de si nin 5. ben di ge re ði da ya nýk lý lýk tes ti. YU KA RI KO CA YA TAK BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI B: 4461 YUKARIKOCA YAT AK BELEDÝYESÝ E SAS NO: 2010/508 E sas. KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI Da va cý Baþ ba kan lýk Top lu Ko nut Ý da re si Baþ kan lý ðý An ka ra ve ki li ta ra fýn dan da va lý Fa - di me Bar las a ley hi ne Mah ke me miz de a çý lan Ka mu laþ týr ma Be le di nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn yar gý la ma sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Da va cý ve ki li di lek çe sin de; Er zu rum Ý li Ya ku ti ye il çe si Ha sa ni Bas ri Mah. 184 a da 86 par se lin da va lý nýn his se si nin Mül ki yet hak ký nýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta pu - ya te sis ve tes ci li ne ka rar ve ril me si ni ta lep et miþ tir. Ma li ðin teb li gat ve ya i lan ta ri hin - den i ti ba ren 30 gün sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne ve da va cý Top lu Ko nut Ý da re - si Baþ kan lý ðý na kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le ce ði, Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T. Va kýf lar Ban ka sý Er zu rum mer kez þu be si ne ya tý rý la ca ðý, ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ - kin tüm sa vun ma de lil le ri teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün lük sü re i çin de mah ke me mi - zin 2010/508 E sas sa yý lý dos ya sý na su nul ma sý i le du ruþ ma ta ri hi nin 15/02/2011 gü nü sa at ol du ðu 4650 S.K. i le de ði þik 2942 S.K.nun 10/4. Mad de si ge re ðin ce i lan o lu - nur. 22/12/2010 B: 4788 T. C. ERZURUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2010/487 KAMULAÞTIRMA ÝLANI Davacý T.O.K.Ý vekili tarafýndan davalý MURAT TEKMAN aleyhine Mahkememize açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn yapýlan tensibi sýrasýnda verilen ara kararý gereðince: Davacý vekili dilekçesinde özetle; Yakutiye Ýlçe Belediye Meclisinin 17/12/2004 gün ve 168 sayýlý kararý ile Erzurum ili Yakutiye ilçesi Hasani Basri Mahallesini kapsayan bölge, Kentsel Dönüþüm ve Geliþim Alaný olarak ilan edilmiþ olup, davalýya ait olan dava konusu Hasanibasri Mahellesi 91 pafta, 6197 ada, 5 nolu parselde bulunan taþýnmazýn kamulaþtýrýlmasý gereken alanda bulunduðundan dava konusu yerin davalý tarafa ait hissesinin kamulaþtýrma bedelinin tespitine, taþýnmazýn tapuya davacý adýna tesciline karar verilmesi talep edilmiþtir. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre ile içersinde kamulaþtýrma iþlemine ve davacý Botaþ Genel Müdürlüðüne karþý idari yargýda iptal veya adli. yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceði mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna T. C. Ziraat Bankasý Erzurum Merkez Þubesi Müdürlüðü ne yatýrýlacaðý, taþýnmazýn mali deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini teblið tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin 2010/487 Esas sayýlý dosyasýna sunulmasý ile duruþman tarihinin 01/02/2011 günü saat olduðu 4650 Sayýlý Kanun ile deðiþik 2942 Sayýlý Kanunun 10/4 Maddesi gereðince ilan olunur. 28/11/2010 B: 4786 T. C. ERZURUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS. Mahkememizin 2009/111 esas sayýlý dosyasýnda davacý Dürdane ÖRDEK tarafýndan davalý Bedir ÖRDEK aleyhine açýlan Þiddetli Geçimsizlik Nedeni ile Boþanma davasýnda her türlü aramalara raðmen bulunamayan davalý Bedir ÖRDEK e Mahkememizin 08/10/2010 tarihli celsesinin ara kararý gereði tüm aramalara raðmen dava dilekçesi teblið edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup; Duruþmanýn günü saat e býrakýlmasý karar verilmiþ olup HMUK. nýn 213. maddesi gereðince davalý Bedir ÖRDEK in duruþma gününe kadar delillerini ibraz etmesi ve duruþmaya gelmesi yahut kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi duruþmaya gelmediði veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediði takdirde yokluðunda duruþmanýn yapýlýp davanýn sonuçlandýrýlacaðý iþbu ilanýn dava dilekçesinin, duruþma gün ve saatinin tebliði yerine geçmek üzere ilanen duyurulur B: T.C. KOYULHÝSAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO :2007/157 E sas. Da va cý Bo taþ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan a çý lan Be del Tes pi ti ve tes ci li da va sýn da Er zu rum i li Pa sin ler Ýl çe si Bü yük tuy Kö yü, 264 par sel sa yý lý ta þýn maz dan BTC Ham Pet - rol Bo ru Hat tý nýn geç ti ði 620,24 m 2 Mül ki yet hak ký ve ay rý ca PT2 ENH hat tý nýn geç ti ði kýs ma denk ge len 9,52 m 2 ve 9,52 m 2 di rek ye ri ol mak ü ze re top lam 639,28 mül ki yet ka mu laþ týr ma sý, 2172,03 m 2 43 yýl lýk da i mi ve müs ta kil ni te lik li üst hak ký ve 838,43 m2 3 yýl lýk ge çi ci ir ti fak hak ký be de li nin tes pi ti i le Bo taþ a dý na tes ci li ta lep e dil miþ tir. Da va lý lar dan Fe rit Çe lik mi ras çý sý Sa i me Kars lý (Çe lik) in mah ke me mi ze bil di ri len ad - re sin de bu lu na ma dý ðýn dan ken di si ne teb li gat ya pý la ma mýþ, u zun sü re Za bý ta ma ri fe - tiy le ya pý lan a raþ týr ma so nun da da ad res le ri tes pit o lu na ma dýn dan Teb li gat Ka nu nu - nun 28, 29, 30 ve 31. mad de le ri ge re ðin ce i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Mah ke me miz yu ka rý da e sas sa yý lý dos ya nýn du ruþ ma sý 17,02,2011 gü nü sa at e ta lik e dil miþ tir, yu ka rý da ya zý lý gün ve sa at te du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak tir de HUMK. un 3156 sa yý lý ya sa i le de ði - þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur,. Ýþ bu i la nýn ya yýn ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü - nün da va lý Fe rit Çe lik mi ras çý sý Sa i me Kars lý ya (Çe lik) teb lið o lun muþ sa yý la ca ðý i lan o - lu nur. B: 964 T. C. PA SÝN LER AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN Ilýsu Barajý HES proje Tesisleri için Tabii Kaynaklar Bakalnlýðý' nýn 23/06/2005 tarih ve 2162 sayýlý onayý ile alýnan kamu yararý kararý gereðince Ilýsu Barajý ve HES inþaat alaný sahasýna isabet eden listede belirtilen taþýnmazlarýn 2942 sayýlý yasanýn 10 maddesine göre kamulaþtýrýlmasý ve 5018 Sayýlý Yasanýn 45. Maddesine göre hazine adýna tescili için davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan adýna tesciline karar verileceði ve taþýnmazlar için mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin Dargeçit Ziraat Bankasýna depo edileceði, 4650 S.K. ile deðiþik 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 10. maddesi gereði ilan olunur. Esas No: Mevkii- Yer Davalý Ada-Parsel Miktar Niteliði 2010/127 Dargeçit-Ilýsu köyü Mehmet Demir 127/4 6,832,24m 2 Tarla 2010/128 Dargeçit-Ilýsu köyü Þükrü Çiçek 129/3 8,471,85m 2 Tarla 2010/129 Dargeçit-Ilýsu köyü Makbule Çelik 122/24 4,021,38m 2 Tarla 2010/130 Dargeçit-Ilýsu köyü Mehmet Çelik 122/18 4,939,50m 2 Tarla 2010/131 Dargeçit-Ilýsu köyü Bahattin Çelik 122/17 5,724,48m 2 Tarla 2010/132 Dargeçit-Ilýsu köyü M.Emin Çelik 122/12 6,501,72m 2 Tarla 2010/133 Dargeçit-Ilýsu köyü Yusuf Çelik 122/11 3,075,42m 2 Tarla 2010/134 Dargeçit-Ilýsu köyü Beþir Çelik 130/3 21,569,92m 2 Tarla 2010/135 Dargeçit-Ilýsu köyü Ayþe Kaya 130/2 9,474,87m 2 Tarla B: T. C. DARGEÇÝT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN E SAS NO : 2005/2 E sas. DA VA LI LAR : FAT MA GÜ LER Na im ve A si ye'den Ol ma 1970 Do ðum lu Züm rü tev ler Mah. Nur han Sk. No: 65 Ýç Ka pý No: 1 Mal te pe/ ÝS TAN BUL ZEY NEP GÜ LER Meh met ve Sý dý ka ký zý, Öz pý nar Kö yü Mer kez mev ki i no: 31 Ý kiz ce/or DU Da va cý ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Tes pi te Ý ti ra za Ý liþ kin da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma - sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl - mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 09/03/2011 gü nü sa at: de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken - di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad - de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü - nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 4264 T. C. ÜN YE KA DAS TRO MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN

13 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM-TEKNOLOJÝ 13 BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... Sis tem Ge ri Yük le me ne dir, na sýl ya pý lýr? ÝÞLETÝM sis te mi niz; sis tem a yar la rý ný, yük len miþ prog ram la rý ný zý, ka yýt def te ri a yar la rý ný ya ni sis tem dos ya la rý ný ça lýþ tý rýl ma sý i çin ge rek li sü rü cü le ri i çe rir. Do la yý sýy la da ha bir kaç gün ön ce so run suz kul lan dý ðý mýz bil gi sa ya rý mý zýn, ku ru lu o lan sü rü cü le ri ve ya prog ram la rý ta ný ma dý ðý ný gö rün ce yük le nen prog ra mý ve ya sü rü cü yü kal dýr mak ge nel lik le so ru nu gi de rir, a ma so ru nu hal le de me dik? He men ak lý mý za so ru nu hal let mek i çin Ýþ le tim Sis te mi mi zi ye ni den kur mak ge le bi lir, an cak ye ni den ku ru lu ma geç me den ön ce ya pýl ma sý ge re ken iþ lem ler, ça re ler mev cut tur. Da ha ev vel bil gi sa ya rý mý zýn so run suz ça lýþ tý ðý ný bi li yor duk. Ev vel ce kul lan dý ðý mýz bil gi sa ya rý mý zý so run suz du rum da ki gi bi ya pa bil me im kâ ný mýz var. Hem de ye ni ku ru lum da ki gi bi da ki ka lar ca bek le me den Na sýl ki in san ta hay yül e de rek geç mi þe gi der, ve ril miþ bir yan lýþ ka ra rý dü zelt mek is ter, öy le de bi li þim dün ya sýn da ki ge liþ me ler de ay nen geç mi þe dö nüp bu so ru nu hal let me yi müm kün ha le ge tir miþ tir. Win dows Ýþ le tim Sis te mi nin gü zel bir ö zel li ðin den söz e de lim. Sis tem Ge ri Yük le me ad lý bu ö zel lik; bir ye dek le me ve sis tem ko ru ma sý dýr. O lu þa bi le cek so run lar kar þý sýn da bil gi sa ya rý mý zýn sis te mi ni her þe yin düz gün ça lýþ tý ðý ön ce ki bir ta ri he ge ri yük le me yi he def ler ve iþ le tim sis te mi miz ta ra fýn dan dü zen li o la rak o luþ tu ru lur. Win dows Ýþ le tim Sis te mi miz biz le re de el i le ge ri yük le me nok ta la rý o luþ tu ra bil me im kâ ný sað la mak ta dýr. Ge ri yük le me nok ta la rý, sis tem dos ya la rý nýn de po lan mýþ du ru mu nun gös te ri mi dir. Bu yük le me nok ta la rýn dan en ya kýn za man da o luþ tu rul muþ so run suz yük le me yi ku ra rak so ru nu hal le de bi li riz. Sis tem Ge ri Yük le me de be lirt ti ði miz gi bi win dows sis tem dos ya la rý, ka yýt def te ri ve yük lü prog ram lar da de ði þik lik ger çek le þir. Ay rý ca ko mut dos ya la rýn da ve top lu iþ dos ya la rýn da da de ðiþ ti re bi lir. Fo toð raf, bel ge ler, mü zik dos ya la rý gi bi ki þi sel dos ya lar de ðiþ ti ril mez. Ge ri Yük le me Nok ta sý o luþ tur mak i çin iz le ye ce ði miz yol lar þun lar; 1-Baþ lat/prog ram lar/do na tý lar/sis tem A raç la rý/sis tem Ge ri Yük le me týk la ya lým 2-A çý lan pen ce re de Ge ri Yük le me Nok ta sý O luþ tur sek me si ni týk lý yo ruz 3-O luþ tu ra ca ðý mýz nok ta ya i sim ve re bi li riz. Ör nek: En Son Ya pý lan dýr ma vb. Sis tem Ge ri Yük le me yap mak i çin iz le ye ce ði miz yol i se; 1-Baþ lat/prog ram lar/do na tý lar/sis tem A raç la rý/sis tem Ge ri Yük le me yi týk la ya lým 2-A çý lan pen ce re den Bil gi sa ya rý mý ön ce ki bir za ma na ge ri yük le se çin. (za ten se çi li) de ðil se se çip, Ý le ri yi týk la yýn 3-Kar þý mý za bir tak vim pen ce re si ge le cek tir, en son o luþ tur du ðu muz ge ri yük le me nok ta sý nýn ta ri hi ne gi di yo ruz. Ka lýn ya zýl mýþ ta ri hi mi zi týk lý yo ruz ve o ta rih te o luþ tur du ðu muz ge ri dö nü þüm nok ta mýz o lan En Son Ya pý lan dýr ma hak kýn da ki sis tem bil gi si ni fark lý bir pen ce re de su nu yor, ge ri dö nü þüm nok ta mý zý se çi yo ruz ve Ý le ri di yo ruz. 4-Ge le cek son ra ki ö ner ge le ri de ka bul e de rek, bil gi sa ya rý mý zýn iþ le mi nin bit me si ni bek li yo ruz. Ýþ lem so nun da sis te mi miz, so run suz yük len di ði ne da ir bil gi len dir me ya par, tek rar so run suz geç mi þe dö nük sis tem dos ya la rý mý zý yük le miþ o lur. Ta bi her za man böy le düz gün yük le nir mi? Yük len me ye bi lir. O za man ne ya pý yo ruz Prog ram Ta ný tý mý kö þe sin de ki prog ra mý kul la na rak çö züm el de e de bi li riz de beklenen teknolojik geliþmeler ÝÞ TE Tech no ra ti nin 2011 de bek le ni len 10 tek no lo jik ge liþ me tah mi ni: 1. Ma sa üs tü ve mo bil ta ra yýc la rýn HTML5 des te ði da ha i yi bir ha le ge le cek, do la yý sý yý la HTML5 ve CSS3 ü po pü ler web uy gu la ma la rýn da da ha sýk gö re ce ðiz. 2. Tab let ler a ra sýn da ki re ka bet ký zý þa cak. App le, þu an tab let pi ya sa sý nýn yüz de 95 i ne sa hip çün kü pi ya sa da ki tek ger çek o yun cu o. Dell, Sam sung ve HP tab let ler de id di a lý ha le ge le cek. 3. An dro id da ha çok pa zar pa yý na sa hip o la cak ve ip ho ne i le a ra yý ka pa ta cak, an cak o nu ge çe me ye cek. Çün kü tek no lo ji me rak lý sý ol ma yan la rýn il gi si ni faz la çek mi yor. 4. Mo bil ve web plat form la rý yak laþ ma - ya de vam e de cek. Bu i Pad le za ten baþ la mýþ tý ve Go og le ýn Chro me OS no te bo ok u i le de vam e de cek. 5. Uy gu la ma plat form la rý nýn sa yý sý ar ta cak ve a kýl lý te le fon la rý, e lek tro nik o ku ma ci haz la rý, te le viz yon la rý ve blu e-ray ça lý cý la rý da kap sa ya cak. 6. Bu lut ta de po la dý ðý mýz ve ri mik ta rý ar ta cak ve a kýþ ya yým la rý da ha çok po pü la ri te ye sa hip o la cak. 7. Sos yal að lar da kul la ný cý la rýn et ki le þi mi ni da ha ko lay a na liz et me yi sað la yan yol lar su nu la cak. 8. TV de ne yi mi zen gi le þe cek. Go og le TV, App le TV ve Bo xe e TV da ha i yi bir TV de ne yi mi sun mak i çin ça lý þý yor lar. Bu ü rün ler he men po pü ler bir ha le gel me - ye bi lir an cak ar týk sa de ce tek no lo ji me rak lý la rý na ö zel bir hiz met o la rak kal ma ya cak. Bu nun ya nýn da 3 bo yut lu te le viz yon lar bek len di ði gi bi po pü ler bir hal al ma ya cak. 9. Cep te le fo nuy la ö de me sis tem le ri ge li þe cek. Yap tý ðý nýz bir a lýþ ve riþ i çin te le fo nu nu zu ce bi niz den çý kar ma nýz ye ter li bir ha le ge le cek. 10. Fo urs qu a re, Go wal la, Lo opt, My Town (Bo o yah), SCVNGR, Fa ce bo ok Pla ces, Go og le Pla ces, Yelp ve Gro u pon gi bi ko num baz lý uy gu la ma ma ða za la rý ge li þe cek. PROGRAM TANITIMI Norton Ghost 15.0 * FTP ye ye dek le me: Ay rý bir yer de da ha ko lay ye dek le me yö ne ti mi sað la mak i çin kur tar ma nok ta la rý ný bir FTP si te si ne kop ya lar * Ay rý yer de ye dek le me: Dos ya la rý ný zý a ða bað lý de po la ma ay gýt la rýn da ye dek ler. * Syman tec Thre at Con en teg ras yo nu: Thre at Con be lir li dü zey de bir teh dit le kar þý laþ tý ðýn da ar tým lý ye dek le me iþ lem le ri ni ha re ke te ge çi re - rek sek tör li der Syman te c Õs gü ven lik a raþ týr ma ku ru lu þu kay nak lý bil gi ler den ya rar la nýr. An ti-vi rüs ko ru ma sý ol ma yan bil gi sa yar lar i çin i de al dir. * Go og le Desk top en teg ras yo nu: Ve ri kur tar ma iþ le mi ni a ra ma ya pý la bi lir ye dek le me di zin le ri sa ye sin de çok da ha hýz lý ha le ge ti rir. * Tam sis tem ye dek le me (disk yan sý ma sý): Bir sa bit disk ve ya bö lüm de ki her þe yi ye dek ler. * Ar tým lý ve di fe ran si yel ye dek le me: Yal nýz ca de ði þen dos ya la rý ye dek ler. * Ö zel leþ ti ri le bi lir, o lay ta ban lý ye dek le me: Prog ram yük le me ve ya de po la nan ve ri mik ta rýn da a ni ar týþ lar gi bi ö nem li o lay lar da ye dek le me iþ lem le ri ni te tik ler. * Ge liþ miþ sý kýþ týr ma ve þif re le me: De po la ma a la ný ný mi ni mi ze e der ve has sas bel ge le ri ko rur. * Sis tem ko ru ma sý: Sis te mi ni zi ve ve ri le ri ni zi, iþ le tim sis te mi ni zi ye ni den baþ la ta maz sa nýz bi le ko rur. Üc ret li o lup de ne me sü rü mü nü kul lan ma im ka ný ta nýn mak ta dýr, kul la ný lan dil se çe ne ði in gi liz ce dir. Ýn dir me Ad res le ri ton.com/ghost ve ya gin ler.net ten in di re bi lir si niz. Dijital dönüþüm zorunlu oldu TÜR KÝ YE'DE 3 mil yon þir ke tin yüz de 75 i nin web ad re si yok. Ye ni Ti ca ret Ka nu nu i le bütün þir ket le re di ji tal dö nü þüm zo run lu ol du. Þir ket le re web si te si ve e lek tro nik pos ta zo run lu lu ðu ge lir ken tü ke ti ci de spam ya ni çöp pos ta lar dan ko ru na cak. Ý zin siz ký sa me saj ve e pos ta gön de ri mi ya pý la ma ya cak. Ya sa 2012 so nun dan i ti ba ren þir ket le re di ji tal dö nü þü mü ta mam la ma la rý i çin sü re ve ri yor. Yer li ve ya ban cý bi li þim þir ket le ri nin il gi si ye ni ka nun la Tür ki ye ye da ha çok yö ne le cek. Turk cell, Vo da fo ne, A ve a, Türk Te le kom, Su pe ron li ne ve TTNET gi bi þir ket ler ka nun dan son ra ça lýþ ma la rý na hýz ver di. U lus la ra ra sý dev þir ket ler hem te da rik zin cir le ri ni hem ba yi ka na lý ný yö ne tir ken e lek tro nik or ta mý da ha çok kul lan mak zo run day dý. Ye ni ka nun sa de ce þir ket le re de ðil, tü ke ti ci ye de ya rar sað la mak ta. Tür ki ye nin ba þý ný að rý tan çöp e-pos ta la ra ön lem ye ni Ti ca ret Ka nu nu i le ge le cek. Ar týk top lu SMS ve ya e-pos ta gön de ri mi i zin li ve ku ral la ra bað lý ya pý la bi le cek, bu da tü ke ti ci yi ga yet mem nun e de cek. Ya tý rým cý la rýn, þir ket le rin yö ne tim ku ru lu ka rar la rý na web si te si a ra cý lý ðýy la ko lay ca u la þýl ma sý sað la na cak. Yeni Dell XPS DELL'ÝN ye ni XPS se ri si di züs tü bil gi sa yar la rý, üs tün ses ö zel lik le ri ve 3D des tek le ri ye dik kat çe ki yor. Yer le þik, JBL ta sa rým lý ve ser ti fi ka lý ho par lör ler i le en teg re Wa ves Max xa u di o 3 iþ lem ci tek no lo ji si, Dell in bu gü ne ka dar ü ret ti ði di züs tü bil gi sa yar lar dan çý ka bi len en yük sek, en ber rak ve en üs tün se si su nu yor. Bu ses sis te mi ne 15 ve 17 inç lik mo del ler de, 12 watt sub wo o fer lý (de rin bas ho par lö rü) sý ný fý nýn en i yi bas ö zel li ði de da hil. 22W a ka dar ses per for man sý i le bu sis tem ler i na nýl maz ber rak lýk ve net lik te üs tün ses de ne yi mi ya þa tý yor. Yük sek per for mans lý, 1GB-3GB se çe nek le ri i le su nu lan NVI DI A gra fik le ri göz a lý cý HD vi de o ö zel lik le ri ni 15 ve 17 inç lik Yük sek Ta ným lý LED ek ran lar da ser gi li yor. Eð len ce de ne yi min de en uç nok ta ya u laþ mak i çin, Dell XPS di züs tü bil gi sa yar la rý - nýn t ü - bütnün de 3 bo yut ö zel lik li N V I D I A n ý n 3DTV Oy nat ma ya zý lý mý yer a lý yor. blu-ray disk sü rü cü sü se çe ne ði i le su nu lan bu ye ni mo del ler le a i le ler, 3 bo yut lu Blu-ray film le ri ken di o tur ma o da la rý nýn ra hat lý ðýn da, 3D HDTV ek ran la rýn dan iz le ye bi li yor. XPS di züs tü bil gi sa yar la rý pa za rýn ilk HD vi de o çe ki mi yap ma ve oy nat ma ö zel lik li en teg re web ka me ra la rý na sa hip ol ma ö zel li ði ni ta þý yor. Web ka me ra lar kris tal ber rak lý ðýn da tam ek ran, gö rün tü lü me saj laþ ma yý müm kün ký lý yor. Ye ni mo del ler, bu gü ne ka dar ki ilk Skype ser ti fi ka lý di züs tü bil gi sa yar lar o la rak da ö ne çý ký yor.

14 14 SPOR MAYIS'TA KONGRE OLMALI GÖZ LEM Hagi'ye fýrsat doðdu ESKÝ GALATASARAY KULÜBÜ BAÞKANI FARUK SÜREN, "YÖNETÝMDE KRÝZ OLACAÐINI BÝR SENE ÖNCE SÖYLEDÝM. MAYIS AYINDA KESÝNLÝKLE KONGRE YAPILMALI" DEDÝ. GA LA TA SA RAY Ku lü bü'nde, baþ kan Ad nan Po lat i le yö ne ti ci ler a ra sýn da ya þa nan kri zi de ðer len di ren es ki ku lüp baþ kan la rýn dan Fa ruk Sü ren, Ma yýs a - yýn da ke sin lik le kon gre ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le - di. Sü ren, yap tý ðý a çýk la ma da, bu yö ne tim ku ru lu - nun yö ne tim za fi ye ti nin bu lun du ðu nu i le ri sü re - rek, ''Türk Te le kom A re na'nýn a çý lý þýn da ya þa nan kriz yö ne ti le me di ve ön gö rü le me di. Son ra sýn da da ba zý i fa de ler yan lýþ ol du. 'Po li se tes lim e de ce ðiz' i fa - de le ri yan lýþ. Pa nik i çin de ya pýl mýþ i fa de ler. Ga la ta - sa ray'da bu dö nem hiç bir kriz doð ru dü rüst yö ne - ti le me di. Prob lem za ten yö ne tim za fi ye ti ol ma sýn - da. O la ða nüs tü kon gre ke sin lik le ya pýl ma lý. Baþ kan Ma yýs a yýn da bir ta rih koy sun ve kon gre yap sýn. Ken di si de ye ni bir e kip le kon gre ye gi re bi lir'' de di. Yö ne tim de ki kri zin o la ca ðý ný 1 se ne ön ce söy le di - ði ni ha týr la tan Fa ruk Sü ren, ''E ki bi ni de ðiþ tir me si ni söy le miþ tim. Çok da ha ev vel bu nu ya pa bi lir di a ma yap ma dý, ken di bi lir'' i fa de si ni kul lan dý. Ý KÝN CÝ BAÞ KA NI NI GÖ REV DEN A LA BÝ LÝR Bun dan son ra yö ne tim de ya þa na bi le cek ge liþ - me ler le il gi li gö rüþ le ri ni de di le ge ti ren Sü ren, G.Saray'ýn Türk Telekom Arena'daki ilk golünü Servet attý. Arkadaþlarý (golcü) diye dalga geçiyor GALATASARAY'IN de fans o yun cu su Ser vet Çe tin, A li Sa mi Yen Sta dý'nda ki son maç ta gol at ma sý nýn ar dýn dan, Türk Te le kom A re na'da ki de ilk go lü at tý - ðý ný be lir te rek, ''Bu ba na na sip ol du'' di ye rek mut lu - lu ðu nu di le ge ti rir ken, ''Lig de 3, ku pa da da 1 gol at - tým. Ar ka daþ la rým be nim le (Gol cü) di ye rek dal ga ge çi yor lar'' þek lin de ko nuþ tu. Servet þunlarý söyledi: ''Rij ka ard ho ca bu ra da ol ma dý ðý i çin ar ka sý na ko - nuþ mak ba na ya kýþ maz. Þu nu söy le ye bi li rim, bir fut bol cu i çin en ö nem li si ken di si ne gü ve nil me si dir. Fut bol cu nun ba þa rý lý ol ma sý is te ni yor sa, ho ca sý ve yö ne ti ci si gü ven ver me li. Ben bi raz gü ve ni mi yi tir - miþ tim ve sa ha da is te dik le ri mi ya pa mý yor dum. Bu tüm fut bol cu lar i çin ge çer li. Ba þý mýz da ki ler ba na gü ven di ði za man, per for man sým i yi o lur. Lig de çok ge ri de kal dýk. Ýlk he de fi miz ku pa yý al mak a ma lig de ö nem li. Bi ti re bil di ði miz ka dar yu kar da bi tir mek is ti - yo ruz. Ga la ta sa ray'ýn sý ra la ma da alt lar da gö zük me - sin den bir fut bol cu o la rak da u ta ný yo rum.'' Faruk Süren, "Baþkan Adnan Polat haklý eleþtirileri kaldýramýyor. Kendisi inatçý bir kiþi. O inadýna devam ediyor. Keskin sirke küpüne zarar verir" þeklinde konuþtu. ''Baþ kan, i kin ci baþ ka ný nýn is ti fa sý ný is te di. Þu an - da Meh met Hel va cý'yý i kin ci baþ kan lýk ta ki gö re - vin den a la bi lir. Bun lar da be lir li hu zur suz lu ðun i þa ret le ri. Za ten i ki yö ne ti ci is ti fa et miþ ti. Ý kin ci baþ kan, baþ ka na ul ti ma tom ve ri yor. Böy le þey ol - maz Ga la ta sa ray'da. Böy le ol du ðu za man, yö ne - tim ça lýþ mak ta zor la nýr. Bu da ku lü bü sý kýn tý ya so kar. Baþ ka nýn i þi zor'' þek lin de ko nuþ tu. GA LA TA SA RAY LI LAR MUT SUZ Es ki baþ kan Fa ruk Sü ren, Ga la ta sa ray lý lar'ýn mut suz ol du ðu nu i fa de e de rek, ''Yö ne tim tar zýn - dan, tem sil den mut suz lar'' de di. Baþ kan Ad nan Po lat'ýn çok da ha ön ce o la ða nüs tü se çi me gi dip e ki bi ni de ðiþ tir me si ge rek ti ði ni an la tan Sü ren, ''Bun dan son ra bu nu ya par mý, yap maz mý? Ne - ti ce de se çim le re 1,5 se ne var yý lý Ma yýs a yý - na ka dar böy le na sýl gi der? Ö nü müz de ma li kon - gre var. Ga la ta sa ray lý lar mut suz. Tem sil de yö ne - tim tar zýn da mut suz lar. Bu na ça re bul mak zor. Bu na ça re bu la cak baþ ka nýn ken di si dir, baþ ka sý de ðil'' di ye ko nuþ tu. E LEÞ TÝ RÝ LE RÝ KAL DI RA MI YOR Fa ruk Sü ren, baþ kan Po lat'ýn da ha ön ce ken - di si ne, geç ti ði miz haf ta yap tý ðý ba sýn top lan tý sýn - da da i sim ver me den du a yen i sim ler den Ý nan Ký - raç'a tep ki gös ter di ði nin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, baþ ka nýn ken di si ne yö ne lik hak lý e leþ ti ri le ri kal - dý ra ma dý ðý ný i le ri sür dü. Ad nan Po lat'ýn çok i - nat çý bir ki þi ol du ðu nu bil di ði ni, bu nu da ha ön ce de söy le di ði ni kay de den Sü ren, ''O da i na dý na de vam e di yor. So nuç ta kes kin sir ke kü pü ne za - rar ve rir'' di ye rek söz le ri ni ta mam la dý. Faruk Süren F.Bahçe maçý Beþiktaþ maçýndan daha önemli Trab zons por Tek nik Di rek tö rü Þe nol Gü neþ, li der li ðin ha va sý ný at ma dýk la rý ný, dev ay na sý na bak ma dýk la rý ný söy le di. Gü neþ, Meh met A li Yýl maz Te sis le ri'nde dü zen le di ði ba sýn top lan - tý sýn da, li gin i kin ci ya rý sý na i yi ni yet di lek le riy le baþ la dýk la rý ný be lir te rek, ''Sa de ce bi zim i çin de ðil, Türk fut bo lu i çin i yi di lek ler de bu lun - muþ tuk. Ýlk ma çý mýz da An ka ra gü cü i le be ra - be re kal dýk. O yun o la rak i yi bir so nuç hak et ti - ði mi zi dü þü nü yo ruz. Ka zan ma mýz ge re ken bir maç ta pu an kay bý ya þa dýk. Þans sýz lýk lar, hak sýz lýk lar, di ðer se bep ler ve sür priz ler bu na et ki et ti. Oy na dý ðý mýz o yun kar þý lý ðýn da i ki pu an kay bet me yi hak et me dik. A ma ra ki bi al - dýk la rý bir pu an i çin de teb rik et tik'' de di. O ma çýn e leþ ti ri le ri nin yi ne ya pý la ca ðý ný ve bu - nun do ðal ol du ðu nu kay de den Gü neþ, ''A ma bu nun ü ze rin den spe kü las yon yap ma yý, bek - len ti le ri o lan la rýn, po li ti ka sý o lan la rýn bu du ru - ma ken di dü þün ce le ri ni ka na li ze et me le ri ne i - zin ver me ye ce ðiz. Biz bu nun i çin de ol ma ya - ca ðýz'' di ye ko nuþ tu. Li gin u zun bir ma ra ton ol du ðu nu ve bu ma ra ton da i niþ-çý kýþ la rýn o la - bi le ce ði ni an la tan Gü neþ, þöy le de vam et ti: HERKESÝN GÖZÜ BÝZÝM ÜZERÝMÝZDE ''Biz sý ra la ma da ki ye ri miz i ti ba riy le bi raz a - van taj lý yýz. Ýlk 5 i çin de ol mak i çin bü yük a van - ta jý mýz var. Li der ol du ðu muz i çin her kes bi - zim ü ze ri miz den mu ha ke me ler ya pý yor. Hal - bu ki 5. sý ra da o la nýn 4. ol mak i çin ön ce o nu geç me si, 4'ün cü nün de 3'ün cü yü geç me si ge - re ki yor. A ma bu spe kü las yo nun se bep le ri ni biz bi li yo ruz, be nim ca mi am bil me di ði i çin on la ra bu nu bir da ha ha týr lat mak ta ya rar var. Sa kýn ha bu tu za ða düþ me yin. Dü þü yor su nuz, bu nu gö rü yo rum. Düþ me yin çün kü bu bir ya - rýþ. Bu ma ra ton da bi zim i le di ðer le ri nin po li ti - ka sý ay ný ol ma ya bi lir. Bi zim po li ti ka mýz doð - ru luk tan ya na o la cak týr, düz gün iþ yap mak tan ge çe cek tir. Ýlk 5 i çin a van taj lý bir ta ký mýz. Ýlk 3 i çin da ha a van taj lý ol mak i çin ça lý þa ca ðýz. Þam pi yon lar Li gi ve þam pi yon luk i çin da ha i - Þenol Güneþ, Beþiktaþ ve Fenerbahçe maçlarý öncesinde Trabzon medyasý ile bir araya geldi. FOTOÐRAF: A.A Beþiktaþ dev re a ra sýn da yýl dýz o yun cu lar al dý. Pa ha lý bir ta - kým. Ý yi fut bol oy nu yor lar. Ý ki ma ça bak tý ðý nýz da Fe ner bah çe ma çý nýn da ha ö nem li o la ca ðý ný ve o na gö re ken di mi zi ha zýr la - ya ca ðý mý zý söy le ye bi li rim. ler le yen dö nem ler de a van taj sað la ma ya ça lý þa - ca ðýz.''gü neþ, böy le bak ma la rý ha lin de da ha ra hat ça lý þa cak la rý ný, yol la rý na da ha i yi de vam e de cek le ri ni di le ge ti re rek, þöy le ko nuþ tu: ''Ta - raf tar lar dan bu yol da bi ze a yak o yun la rý ný ge - tir mek is te yen le rin tu za ðý na düþ me me le ri ni di li yo rum. Bu lig de tek þam pi yon o la cak. Hak e de nin þam pi yon ol ma sý ný te men ni e di yo - rum. Sa de ce ken di ca mi a sýn dan de ðil, bü tün ca mi a lar ta ra fýn dan hak et ti ði, söy le dik le ri, hat ta ha kem ler, se yir ci, ta raf tar, yö ne ti ci, o - yun cu lar her ke sin da ha ço ðun luk la (bu ta kým hak e di yor) de di ði an la yýþ ta bir ta ký mýn þam - pi yon ol ma sý ný is ti yo rum. Di ðer le rin hep si tar týþ ma ya, þa i be ye a çýk o la cak týr.'' BEÞÝKTAÞ VE F.BAHÇE MAÇLARI Ýlk o la rak Be þik taþ i le Zi ra at Tür ki ye Ku - pa sý'nda kar þý la þa cak la rý ný a ným sa tan Gü - neþ, ''Dev re a ra sýn da yýl dýz o yun cu lar al dý. Pa ha lý bir ta kým. Ý yi fut bol oy nu yor lar. Ý ki ma ça bak tý ðý nýz da Fe ner bah çe ma çý nýn da - ha ö nem li o la ca ðý ný ve o na gö re ken di mi zi ha zýr la ya ca ðý mý zý söy le ye bi li rim. Çün kü Fe - ner bah çe i le lig ma çý oy na ya ca ðýz. A ma Be - þik taþ ma çý ný ö nem se mi yo ruz an la mý na gel - mez bu du rum'' de di. Gü neþ, Fe ner bah - çe'nin de renk li bir ta kým ol du ðu nu kay de - de rek, ''Do la yý sýy la Be þik taþ ve Fe ner bah çe i - le art ar da i ki gü zel maç ya pa ca ðýz. Fa irp lay i çin de ma çýn geç me si ni, hak e de nin al kýþ - lan ma sý ný is ti yo rum'' di ye ko nuþ tu. SA ÝD O KUR nso il.com. G.Sa ray u zun uð raþ lar so nun da ye ni sta dý na ka vuþ tu ve ilk res mi ma çý ný oy na dý. A li Sa mi Yen'de bir çok ba þa rý ya im za a tan cim bom, ba ka lým Türk Te le kom A re na'da han gi bü yük ba þa - rý la ra im za a ta cak. G.Sa ray ku lü bü nün en te re san bir ya pý sý var. Se vinç ve coþ ku yu ya þa ya ca ðý za man lar da, kar ga þa ve ka os ön pla na çý ký yor. U E FA Ku pa sý ný al - dý ðý za man, coþ ku lu bir þe kil de bu mu az zam ba þa rý kut la ný la ca ðý yer de, ca mi a da ha zým sýz lýk baþ gös ter - di. Yö ne ti ci ler bir bi ri ne düþ tü. O yun cu lar ka çar ca sý - na baþ ka ku lüp le re trans fer ol du lar. Ar dýn dan U E FA Sü per Ku pa sý'nýn ka za nýl ma sý bi le bu kar ma þa nýn ö - nü ne ge çil me si ni en gel le ye me di. Pa ra ya çev ri le cek o bü yük ba þa rý hay huy lar a ra sýn da kay na dý git ti. Dün ya nýn sa yý lý stad la rýn dan bi ri si ne sa hip ol du G.Sa ray. Gel gör ki; ön ce sta dýn a çý lý þýn da bir kar ma - þa ya þan dý. Baþ ba kan ve o ra da bu lu nan lar pro tes to e - dil di. Her ne o lur sa ol sun böy le bir du rum ya þan ma - ma lýy dý. TO KÝ baþ ka ný nýn yan lýþ ko nuþ ma la rý se bep ol muþ ol sa da bun lar ol ma ma lýy dý. Son ra sýn da ba zý yö ne ti ci ler le baþ kan Ad nan Po lat bir bi ri ne gir di. Ad - nan Po lat Meh met Hel va cý, Do ðan Yal çýn ka ya, Ve - dat E riþ ki nat ad lý yö ne ti ci le ri is ti fa ya ça ðýr dý. Kö tü gün ler ge çi ren G.Sa ray; A re na'nýn a çý lý þýy la ye ni bir iv me ka za na ca ðý yer de, yö ne ti min kri ze gir me si so - nu cu nu do ður du. Men hus bir el G.Sa ray'ýn mut lu o - la bi le ce ði za man lar da ku lü be mü da ha le e di yor. Ta ri he ta nýk lýk e de cek ilk res mi ma çý ný G.Sa ray zor lan sa da ka zan dý. Bu maç ta ya pý la cak en ö nem li tes pit, ta ký mýn mü ca de le o la rak es ki ye o ran la gü cü - nü ar týr mýþ ol ma sý. O yun cu ka li te si yö nüy le de bu a - çý ðýn ka pan ma sý ge re ki yor. Ye ni trans fer le rin ka li te si ilk in ti bak o la rak i yi. Cu li o mü ca de le ve be ce ri o la rak or ta nýn ü ze ri bir o yun cu. Stan cu'nun ka li te li o la ca ðý sin yal le ri ver me si, san tro for mev ki sin de ki boþ lu ðu dol du ra bi le ce ði yö nüy le se vin di ri ci. Trans fer de en i - sa bet li is min Yek ta ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Hem mü ca de le, hem be ce ri, hem de top kul lan ma yüz de si o la rak Yek ta i yi bir fut bol cu. Mil li ta kým da Hid ding'in gü ven di ði genç bir i sim. U zun yýl lar G.Sa - ray'a fay da lý o lur. F.Bah çe'den a lý nan Ka zým, stil o la - rak A nel ka'ya ben zi yor. E ðer Ha gi, Ka zým'ý i yi kul la - na bi lir se kat ký ya pa cak bir o yun cu. Ay rý ca ka le ci Za - pa ta'nýn trans fe ri de ge rek li bir trans fer di. Bi raz da ha genç ka le ci trans fer e dil se da ha i yi o lur du. Ha gi ta kým da ol ma yan o yun cu la rý nýn dön me siy le kad ro zen gin li ði ne ka vu þa cak. Bu zen gin lik ten Ha gi, da ha i yi pas ya pan, da ha i yi mü ca de le e den, da ha faz la hü cum e den bir G.Sa ray i çin plân la ma yap ma lý. Bu sa at ten son ra G.Sa ray, lig de kay bet se de çok ö - nem li de ðil. Ö nem li o lan ku pa ol du ðu na gö re, li gi ku pa nýn pro va sý o la rak gör me li. Kork ma dan oy na - yan, hü cum zen gin li ði o lan bir G.Sa ray, Te le kom A - re na'ya ö nem li mik tar da se yir ci yi ge tir mek i çin ge - rek li za ten. Hem se ne ye oy na ya ca ðý o yun sis te mi ve an la yý þý ný yer leþ tir mek i çin bu se ne Ha gi i çin i yi bir fýr sat. Bu nu kul lan ma be ce ri si ni gös ter me li. DEV MAÇA CÜNEYT ÇAKIR ZÝRAAT Türkiye Kupasý'nda (B) Grubu'nda Beþiktaþ ile Trabzonspor arasýnda 26 Ocak Çarþamba günü Fiyapý Ýnönü Stadý'nda saat 20.00'de yapýlacak karþýlaþmayý hakem Cüneyt Çakýr yönetecek. POTADA HAFTANIN ARDINDAN Lider F.Bahçe Ülker Banvit'i rahat geçti BEKO Basketbol Ligi'nde 16. hafta mücadelesi hafta sonu yapýlan maçlarla tamamlanýrken, Fenerbahçe Ülker liderliðini sürdürdü. Haftanýn en önemli maçýnda puan durumunda ilk iki sýrada yer alan Fenerbahçe Ülker ile Banvit karþý karþýya geldi. Sarý-lacivertliler, sahasýnda en yakýn takipçisini 83-70'lik skorla geçerek bu haftayý da liderlik koltuðunda geçti. Efes Pilsen ise deplasmanda Antalya Büyükþehir Belediyesi'ni 32 sayý farkla yenerek 12. galibiyetini elde etti. Efes Pilsen, puanýný 28'e çýkararak averajla 3. sýrada yer aldý. Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda Erdemirspor'a yenilerek 4. yenilgisini aldý. Sarý-kýrmýzýlýlar, haftayý 28 puan ve averajla 4. sýrada geçti. Fenerbahçe Ülker, Banvit'i yenerken zorlanmadý. TOPLU SONUÇLAR Antalya B.Belediyesi-Efes Pilsen: Erdemirspor-Galatasaray Cafe Crown: OYAK Renault-Aliaða Petkim: Olin Edirne-Mersin B. Belediyesi: Pýnar Karþýyaka-TOFAÞ: Fenerbahçe Ülker-Banvit: Medical Park Trabzon-Bornova Bel.: Beþiktaþ Cola Turka-Türk Telekom: HAFTA PROGRAMI Türk Telekom-Olin Edirne, Galatasaray Cafe Crown-Pýnar Karþýyaka, TOFAÞ-Medical Park Trabzonspor, Bornova Belediyesi-OYAK Renault, Efes Pilsen-Erdemirspor, Banvit- Beþiktaþ Cola Turka, Mersin Büyükþehir Belediyesi-Antalya Büyükþehir Belediyesi. Aliaða Petkim-Fenerbahçe Ülker. PUAN DURUMU TAKIMLAR O G M A Y P 1.Fenerbahçe Ülker Banvit Efes Pilsen G.Saray Cafe Crown Beþiktaþ Cola Turka Pýnar Karþýyaka Olin Edirne Antalya B. Belediyesi Medical Park Trabzon Türk Telekom Erdemirspor Bornova Belediyesi TOFAÞ Aliaða Petkim Mersin B. Belediyesi OYAK Renault Erkeklerde bir numaralý tenisçi Ýs pan yol Ra fa el Na dal, Hýr vat ra ki bi Ma rin Ci lic'i zor lan ma dan 3-0 ye ne rek çey rek fi na le çýk tý. NADAL ZORLANMADAN ÇEYREK FÝNALDE AVUSTRALYA A çýk Te nis Tur nu va sý'nda er kek ler de 1 nu ma ra lý se ri ba þý Ýs pan yol Ra fa el Na dal, Hýr vat ra ki bi Ma rin Ci lic'i zor lan ma dan 3-0 ye ne rek çey rek fi na le çýk tý. Na dal, 2 sa at 31 da ki ka sü ren maç ta ge çen yý lýn ya - rý fi na lis ti Ci lic'i 6-2, 6-4 ve 6-3'lük set ler le yen di. Ra fa el Na dal kar þý laþ ma da 3 ''a ce'' a tar ken ra ki bi Ci lic 8 kez ''a - ce'' at tý. Ýs pan yol te nis çi nin 3 çift ha ta, 21 ba sit ha tay la oy na dý ðý maç ta, Hýr vat ra ki bi 4 çift ha ta, 48 ba sit ha ta yap tý. Ra fa el Na dal, çey rek fi nal de tur nu va nýn 7 nu ma - ra lý se ri ba þý Ýs pan yol Da vid Fer rer i le kar þý la þa cak.

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý GEZÝ 15 Mýsýr Nil le hayat buluyor FÝRAVUN MEZARLARI OLAN PÝRAMÝTLERÝ ÝLE DÜNYACA TANINAN MISIR'A, BÝR ÝKRAM-I ÝLÂHÝ OLARAK ÇÖLÜN ORTASINDAN AKITILAN NÝL-Ý MÜBAREK HAYAT VE ZENGÝNLÝK KATIYOR. þý laþ týk. Dün ya nýn 7 ha ri ka sýn dan bi ri o lan Pi ra mit ler mu az zam bir gö rün tü o luþ tur muþ tu. NECDET BAYRAM nbay ram [nbay BALIKESÝR'DE çar þý da ge zer ken kar þý ma çý kan öð re tim gö rev li si Ha lil Al kan Ho ca mýn Mý sýr ü ze rin den um re tek li fi ba na çok il ginç ve ca zip gel di. Yurt dý þý na git me yi ar zu lu yor dum, a ma ön ce Al man ya ya git mek gi bi bir fik rim var dý. Bu na rað men ne den ol ma sýn, de dim. Ya þým 50 ol muþ tu Nec det Ho ca da ha ne dü þü nü yor sun o mu kad des top rak la ra git mek i çin e li ne bir fýr sat doð du bu nu ka çýr ma de dim ken di ken di me... Nefis ve þey tan he men dev re ye gir di: E vi ne do ðal gaz dö þe te cek sin, bal ko nu da PVC i le ka pa ta cak sýn, ký zýn Mer ve de SBS sý na vý na gi re cek de di. Bir den ir kil dim ne o lu yor di ye. Ha yýr lý iþ le rin çok mu zýr ma ni le ri o lur muþ. Ha lil Ho ca ma Dü þü ne lim di ye rek ay rýl dým. As lýn da çok se vin miþ tim. E þi me ön ce le ri söy le me dim, da ha son ra sür priz ya pa rým di ye. He men in ter ne te gir dim pa sa port al mak i çin ge rek li ev rak la rý öð ren dim. A ma bir tür lü ka rar ve re mi yor dum. 3 ay son ra Ha lil Ho cam la tek rar kar þý laþ tý ðým da tek rar sor du Ge li yor sun de ðil mi? di ye. Ba ka lým di ye ce vap ver dim. Ay ný gün ak þa mý e þim Ra bi a Ha ný ma ak þam çay i çer ken Um re ye gi de lim mi? di ye sor dum. Ön ce du rak la dý, Þa ka mý ya pý yor sun? de di. Ben cid dî ol du ðu mu söy le yin ce, Ben da ha ha zýr de ði lim de di. O za man ha zýr lan ön ce Mý sýr a ar dýn dan mu kad des top rak la ra um re ye gi di yo ruz de dim. Ha zýr lýk la ra baþ la dýk. Ön ce ken di me bir ih ram al dým, ar dýn dan di ðer mal ze me le ri ta mam la yýp Ba lý ke sir den Ýs tan bul a git tik. Ha va a la ný na gi de rek a cen te mi zin reh ber li ðin de ka fi le miz le bir lik te Mý sýr Ha va Yol la rý u ça ðý na bin dik. Mu kad des top rak la ra yol cu luk baþ lý yor du. Ke mer le ri mi zi bað la dýk Bis mil lah Te vek kel tü Al-Al lah de dik ve u ça ðý mýz ha va lan dý. Çok he ye can lýy dýk. U ça ðýn TV ek ra ný a çýl dý ve ilk o la rak Pey gam be ri mi zin (asm) yol cu lu ða çýk tý ðý za man o ku du ðu â yet-i ke ri me ek ran da A rap ça o la rak gö zük tü ve ho par lör den yük sek ses le o kun du Süb hâ nel le zî sah ha ra le nâ hâ zâ ve mâ kün nâ le hû muk ri niyn. Ve in nâ i lâ rab bi nâ le mün ka li bûn. (Al lah a hamd ol sun. Bu va sý ta yý bi zim em ri mi ze ve ren Al lah ý tes bih e der, yü cel ti rim. O bu nu ya rat ma sa biz o na sa hip o la maz dýk. Þüp he siz biz ler Rab bi miz e dö ne ce ðiz.) Biz de du â ya a min di ye rek tek rar la dýk. Yak la þýk 2.5 sa at lik bir yol cu luk tan son ra Mý sýr se ma la rý na gel dik. Nil neh ri gö zük tü. Nil neh ri nin et ra fý yem ye þil di ðer böl ge ler i se çöl. Ka hi re Ha va a la ný na in dik. Ban ka þu be sin den Mý sýr pa ra sý (Cü neyh) al dýk. Ýþ lem le ri mi zi ta mam la yýp reh be ri miz eþ li ðin de ka la ca ðý mýz Del ta Pi ra mit O tel e doð ru yo la çýk týk. O te le ge lip yer le þi yo ruz. O tel ler de Nil Neh ri nin a rý týl mýþ su yu kul la ný lý yor. Reh be ri miz, Bu su yu iç me yin, dý þa rý dan sa týn a lýp i çin de di. Biz de öy le yap týk. Sa bah kalk tý ðý mýz da 7. kat ta ki o da mý zýn pen ce re si ni a çýn ca bir sür priz le kar - GÝ ZA NIN GÝ ZEM LÝ PÝ RA MÝT LE RÝ! Ýn san za man dan kor kar, za man i se pi ra mit ler den. Ka hi re de ilk gün yo ðun bir prog ram bi zi bek li yor du. Ro ta mýz Gi za böl ge si. Dün ya nýn ye di ha ri ka sýn dan bi ri o lan bu böl ge Ka hi re nin ve Nil in ba tý ký yý sýn da ka lý yor. Bir va di i çe ri sin de bu lu nan ve yýl lar dýr bir çok gez gi nin Mý sýr se ya ha ti ne çýk ma sý na se bep o lan pi ra mit ler bu böl ge de bu lu nu yor. Bu gün bun ca tek no lo jik im kâ na rað men, pi ra mit le rin bir ben ze ri ya pý la mý yor. Dün ya nýn ye di ha ri ka sýn dan gü nü mü ze ka dar u la þan tek e ser, Mý sýr da ki Ke ops Pi ra mi di dir. Mý sýr ýn baþ þeh ri Ka hi re ya ký nýn da ki Nil Neh ri nin ba tý sýn da bu lu nan Gi za Yay la sýn da bu lun mak ta dýr. Ke ops Pi ra mi di nin ya nýn da bi raz da ha kü çük o lan Kef ren ve Mi ko ri nos Pi ra mit le ri bu lun mak ta dýr. Ay rý ca, iç le rin de pren ses le re ve fi ra vu nun en ya kýn yar dým cý la rý na a it mum ya la rýn bu lun du ðu beþ pi ra mit da ha var dýr. Bü yük Pi ra mit de de nen Ke ops Pi ra mi di, M.Ö yýl la rý na doð ru hü küm sü ren Mý sýr ýn 4. Sü lâ le dev ri hü küm dar la rýn dan Ke ops un me za rý dýr. Ý kin ci bü yük pi ra mit, Ke ops un kar de þi o lan ve o öl dük ten son ra fi ra vun o lan Kef ren e a it tir. Kü çük pi ra mit i se M.Ö lü yýl lar da hü küm sü ren Mi ke ri nos a a it tir. Mý sýr pi ra mit le ri yer yü zün de ki a nýt-ka bir le rin en es ki le ri ve en bü yük le ri dir. Bun la rýn en haþ met li si o lan Ke ops Pi ra mi di dýþ gö rü nü þü i le de Dün ya nýn Bi rin ci Ha ri ka sý ol ma ni te li ði ne hak ka zan mýþ týr. Pi ra mit ler, fi ra vu nun mum ya sý i le hep si bir bi rin den de ðer li eþ siz ni te lik te ki san at e ser le ri ni; kral, kra li çe, prens hey kel le ri ni de iç le rin de sak lý yor du ve bu eþ siz ha zi ne le ri sak la mak i çin ya pýl mýþ lar dýr. Bu pi ra mit ler dün ya nýn ye di ha ri ka sý i çin de gü nü müz de sað lam ka lan tek ya pý dýr. Ýn san ak lý, çö lün or ta sýn da, 800 km. u zak tan ge ti ril mek su re ti i le her bi ri 10 i la 15 ton a ra sýn da de ði þen, sa de ce bi ri sin de 2,5 mil yon ta þýn üst üs te ko nul ma sý i le 300 yýl da mey da na ge ti ril miþ de va sa ya pý týn sýr rý ný hâ lâ çö ze bil miþ de ðil. Ta ri hin en ö nem li me de ni yet le rin den bi ri nin doð du ðu ve iz le ri ni ta þý ma ya de vam e den bu top rak lar her se ne tam 5 mil yon tu ris ti a ðýr lý yor. NÝL NEH RÝ HA YAT KAY NA ÐI Nil Ir ma ðý dün ya nýn en u zun a kar su yu - dur. Af ri ka nýn ku zey do ðu sun da yer a lýr. Top lam u zun lu ðu ki lo met re den faz la dýr. Nil i ki a na kol dan o lu þur. Bun - lar dan Be yaz Nil dün ya nýn ü çün cü bü - yük gö lü o lan Vic to ri a Gö lü nden çý kar. Ma vi Nil i se E ti yop ya da ki Ta na Gö - lü nden do ðar. Ý ki ýr mak Su dan ýn baþ - þeh ri Har tum da bir leþ tik ten son ra ku ze - ye i ler le ye rek Sah ra yý ve Mý sýr ý a þar. Ký - yý ya ya kýn bir del ta o luþ tu ran Nil Ir ma ðý, su la rý ný Ak de niz e bo þal týr. Mý sýr da Nil in i ki ya nýn da ço rak çöl ler u za nýr. Ta - rým a lan la rý yal nýz ýr mak ký yý la rýn da bu - lu nur. Nil Ir ma ðý her yýl ta þar ve ya ta ðý - na çe ki lir ken ge ri de ve rim li top rak lar bý - ra kýr. Mý sýr hal ký nýn ço ðun lu ðu ýr mak çev re sin de ki dar þe rit te ya þar. Beþ bin yýllýk bir tarihî geçmiþe sahip olan Mýsýr'a hayat veren Nil-i Mübarek, Kahire'yi ortasýndan ikiye bölüyor yýllýk ibretlik Firavun cesedi MUSA A ley his se lâm, Fi ra vun u di ne dâ vet et ti. Fi ra vun ka bul et me di. Ya nýn da ki ve zi ri Ha man a sor du. O da; Mu sa, bü yük si hir baz dýr. Bi zi al da týp, ül ke mi zi e li miz den al mak is ti yor de di. Böy le ce Fi ra vun un i ma na gel me si ne mâ nî ol du ve i mân e den ha ný mý A si ye nin de þe hid ol ma sý na se bep ol du. Al lah, in kâr da di re ten Fi ra vun ve kav mi ni peþ pe þe çe þit li be lâ lar la im ti han et ti. Ön ce lik le Mý sýr da bü yük bir ku rak lýk dö ne mi baþ la dý. Mý sýr i çin su son de re ce ö nem liy di. Ku rak lýk on la rýn ha yat la rý ný da teh dit e di yor du. Do la yý sýy la el de e di len bü tün ta rým ü rün le rin de bü yük bir a zal ma ve kýt lýk baþ gös ter di. An dol sun, Biz de Fi ra vun a i le si ni bel ki ö ðüt a lýp dü þü nür ler di ye yýl lar yý lý ku rak lý ða ve ü rün kýt lý ðý na uð rat týk. (A raf Sû re si, 130) Fi ra vun, Mu sa A ley his se lâ mýn mu ci ze le ri ne i nan ma dý, kâ fir le rin su la rý kan ol du, kur ba ða yað dý, cilt has ta lýk la rý o luþ tu. Üç gün ka ran lýk de vam et ti. Fi ra vun bu mu ci ze le ri gö rün ce kork tu. Mu sa A ley his se lâm i le o na i na nan la rýn Mý sýr`dan git me si ne i zin ver di. Son ra Fi ra vun ver di ði bu iz ne piþ man ol du. As ker ler le peþ le ri ne düþ tü. De niz de yol lar mey - FÝ RA VUN (I I. RAM SES) Fi ra vun, es ki Mý sýr hü küm dar la rý na ve ri len i sim dir. Mý sýr a ha kim o lan 26 Fi ra vun sü lâ le si var dý. Her sü lâ le de çe þit li Fi ra vun lar a sýr lar ca hü küm dar lýk et ti. Mu sa A ley his se lâm za ma nýn da ki Fi ra vun, [I I. Ram ses ol du ðu söy le nir], ri va ye te gö re 400 se ne ya þa mýþ ve i lâh lýk id di a sýn da bu lun muþ tu. Ken di si ne sec de et me yen le re ve Mu sa A ley his se lâ ma i na nan la ra iþ ken ce ve zu lüm yap mýþ tý. da na gel di. Mu sa A ley his se lâm da, Ýs ra il o ðul la rý i le bir lik te de ni ze gir di. Fi ra vun ve as ker le ri, bun la rý ya ka la mak ü ze re de ni ze gi rip ta kip et me ye baþ la dý lar. Ký zýl de niz in Sü veyþ kýs mý na ge lin ce, de niz de ki yol lar ka pa nýp, Fi ra vun un as ker le ri bo ðul ma ya baþ la dý, Fi ra vun da ay ný a ký be te uð rar ken, he men sec de ye ka pa nýp, i man et tim de diy se de, bo ðu la rak as ker le ri i le bir lik te öl dü. Fi ra vun un can sýz ce se di a sýr lar ca de niz de kal ma sý na rað men Al lah ýn kud re ti i le çü rü me di. Â yet te de bil di ril di ði gi bi, ce se di üç bin se ne son ra sa hi le a týl dý. Bu ra da bu lu nup Ýn gil te re ye gö tü rül dü te Za fer der gi si, Fi ra vun un mü ze de ki ce se di nin res mi ni neþ ret miþ ti. Kur ân-ý Ke rim, Re su lul la hýn bir mu ci ze si ol du ðu i çin, bu da Pey gam ber E fen di mi zin (asm) bir mu ci ze si dir. Biz de bu gün se ni can sýz be de nin le de niz den yük sek bir ye re a ta ca ðýz ki ar kan dan ge le cek le re ib ret ol sun. (Yu nus Sû re si) Sü veyþ Ka na lý a çý lýr ken de ni zin ke na rýn da kü çük bir te pe cik te bu lun muþ ve Lon dra ya ge ti ril miþ ve Bri tish Mü ze si ne kon muþ ve zi ya re te a çýl mýþ týr. Ý MAM HÜ SE YÝN CA MÝ Ý HÜSEYÝN Ca mi i nde bu lu nan Pey gam ber E fen - di miz in (asm) mü ba rek to run la rýn dan o lan Haz - ret-i Hü se yin (ra) E fen di miz in kab ri Ka hi re de zi - ya ret et ti ði miz yer le rin ba þýn da gel di. Bu böl ge ye Mý sýr lý lar Ma karr-ý Hü se yin di yor lar. Ri va yet le re gö re Ker be lâ vak a sýn dan son ra Pey gam be ri mi - zin (asm) sev gi li to ru nu Haz ret-i Hü se yin in ba þý göv de sin den ay rýl mýþ, vü cu du bu ra da def ne dil - miþ tir. Haz ret-i Hü se yin in kab ri hâ lâ pek çok Mý - sýr lý yer li ler ce ve ya ban cý tu rist ler ce zi ya ret e dil - mek te dir. Na ma zý mý zý kýl dýk tan son ra va az baþ - la dý. A rap ça o la rak e di len va az da ho ca e fen di 7-8 de fa Be di üz za man Sa id Nur sî den bah set ti. Ý MAM-I ÞA FÝÝ HAZ RET LE RÝ NÝN CA MÝ SÝ VE TÜR BE SÝ ÝSLÂM â le mi nin en bü yük i mam la rýn dan Ý mam Þa fi i nin Tür be si nin de bu lun du ðu ca mi yi zi ya ret i çin gi der ken a na yo lu ca mi ye bað la yan so ka ðýn gö rün tü sü he pi mi zi üz dü. Çok kir li Çöp ler san ki ay lar ca hiç top lan ma mýþ. Ab dest al mak i çin ca - mi nin tu va le ti ne yö ne li yo ruz, reh be ri miz ön ce i - çe ri gi rip çý ký yor ve i çe ri gir me ni zi tav si ye et mem za ten su lar da ak mý yor de di. Keþ ke o so ka ðý ve tür be i le ca mi nin o ha li ni gör me sey dik. Son de - re ce pis, ba kým sýz bir yer di. Bu Müs lü man la rýn Te miz lik i man dan dýr ha di s-i þe ri fin den ha ber - le ri yok mu di ye dü þü nü yor su nuz. A ma Ka hi - re ye ka dar ge lip de Ý mam Þa fi Haz ret le ri ni zi ya - ret et me mek en ha fif ta bi riy le a yýp o lur du. Bir - çok ar ka daþ keþ ke Tür ki ye Kül tür Ba kan lý ðý bu tür be ve ca mi ye el at sa di ye dü þün dük. PA PÝ RÜS MÜ ZE SÝ Pi ra mit ler den son ra Pa pi rüs Mü ze si ne gi di yo ruz. Es ki Mý sýr lý la rýn ya zý kâ ðý dý yap mak i çin ö zün den ya rar lan dýk la rý pa pi rüs, sü rün gen kök sap lý, bo yu 2,5-3 met re yi bu la bi len bir bit ki dir. Gü nü müz de yal nýz ca Ý tal ya nýn ba zý yer le rin de ve Ga bon da ye ti þir. Es ki Mý sýr lý lar ta ra fýn dan el de e di len pa pi rüs ten ya zý yap rak la rý, Ro ma Ým pa ra tor lu ðu nun son dö nem le ri ne ka dar kul la nýl mýþ, o dö nem den baþ la ya rak ye ri ni, da ha u cuz o lan par þö men al mýþ týr. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y25 OCAK 2011 SALI Tuzluðu sofradan kaldýrýn tavsiyesi NORMALÝN 3 KATI TUZ TÜKETÝLDÝÐÝ BELÝRTÝLEN KANSER ARAÞTIRMA KOMÝSYONU RAPORUNDA, TUZLUKLARIN KALDIRILMASI ÝSTENÝYOR. TBMM Kan ser A raþ týr ma Ko mis yo nu, Tür ki ye de tuz kul la ný mý ve o be zi te teh li ke si ne vur gu ya pa rak, lo kan ta lar dan tuz luk la rýn kal dý rýl ma sý ný is te di. Ra di kal in ha be ri ne gö re, Tür ki ye de kan ser se bep le ri ni a raþ tý rýr ken al kol, si ga ra ve cep te le fo nu/baz is tas yo nu ko nu la rý ný e le a lan TBMM Kan ser A raþ týr ma Ko mis yo nu bu defa de tu za el at tý. Dün ya Sað lýk Ör gü tü sað lýk lý bir ha yat i çin gün lük tuz tü ke tim mik ta rý nýn gün de 5gr den az ol ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor. Tür ki ye de bu o ran gün de 18 gram de ni len TBMM Kan ser A raþ týr ma Ko mis yo nu nun tas lak ra po run da þu tavsiyeler var: l Res to ran ve bu nun gi bi yer ler i le top lu tü ke tim ya pý lan yer ler de ha zýr la nan ye mek le rin tuz i çe rik le ri nin a zal tý la bil me si i çin ma sa lar dan tuz luk la rýn kal dý rýl ma sý. l Gün lük o la rak tü ke ti len ek me kte yer alan tuzun ka de me li o la rak a zal týl ma sý. l Cips ve kra ker de ki tuz da a zal tý la bi lirl Ha zýr gý da ü re ten fab ri ka lar da da ka de me li o la rak tuz tü ke ti mi nin a zal týl ma sý na yö ne lik gi ri þim ler de bu lu nul ma sý. l Tur þu, pey nir ve et teki tuzun a zal týl ma sý i çin al ter na tif me tot ge liþ ti ril me si. Sað lýk lý bir ha yat i çin gün lük tuz tü ke tim mik ta rý 5 gr'dan az ol ma sý ge rekirken, Tür ki ye'de bu o ran gün de 18 gr. AVRUPA NIN EN OBEZÝYÝZ TAS LAK ra por da o be zi te nin kan ser a çý sýn dan ö nem li bir risk fak tö rü ol du ðu vur gu la na - rak, Ne ya zýk ki ül ke miz, Av ru pa nýn en o bez ül ke le rin den dir. Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma ya gö re ül ke miz de o be zi te gö rül me sýk lý ðý ka dýn lar da yüz de 41,5 er kek - ler de yüz de 21,2 o la rak tes pit e dil miþ tir. Dün ya da, 2015 yý lýn da yak la þýk 2.3 mil yar ye tiþ ki - nin a þý rý ki lo lu, 700 mil yon dan faz la ki þi nin de o bez o la ca ðý tah min e dil mek te dir de nil di. Ra po ra gö re ABD de ye ni kan ser va ka la rý nýn yüz de 3.2 si o be zi tey le bað lan tý lý. Ka dýn lar - da me me kan se ri, en do met ri yal kan ser ve ka ra ci ðer, ko lon ve ye mek bo ru su kan ser le ri i - le o be zi te a ra sýn da i liþ ki var. O bez bi rey ler de, yað hüc re le ri ta ra fýn dan ka na sa lý nan hor - mon lar ve ba zý bü yü me fak tör le ri çok faz la mik tar lar da. Bu, hüc re le ri da ha faz la bü yü - me le ri ve bö lün me le ri yö nün de u ya rý yor ve bu du rum kan ser o lu þu mu nu te tik li yor. De veler ya rýþ ý WSJ de ha ber ol du n ÝZ MÝR ÝN Sel çuk il çe sin de dü zen le nen de ve gü zel lik ya rýþ ma sý ABD nin ö nem li ga ze te le rin - de Wall Stre et Jo ur nal un (WSJ) haf ta so nu ga - ze te si ne ha ber ol du. Ga ze te nin ilk say fa dan ver di ði De ve Gü re þin den Da ha Ý yi si Ne dir? De - ve Gü zel lik Ya rýþ ma sý baþ lý ðýy la çý kan ha ber de, 29. Sel çuk E fes De ve Gü reþ le ri Fes ti va li kap sa - mýn da ilk defa dü zen le nen de ve gü zel lik ya rýþ - ma sý ný, Cha ri ot ad lý tek hör güç lü, 680 ki lo luk kas la rý gü zel, kuy ru ðu za rif, diþ le ri mü kem mel ve en gü zel süs len miþ de ve nin ka zan dý ðý bil di - ril di. Ha ber de Cha ri ot un sa hi bi Ýs ma il E ðil - mez in de ve yi bir kaç haf ta ön ce 35 bin Türk Li - ra sý na al dý ðý ve 7 ya þýn da ki Cha ri ot a ha ya tý bo - yun ca bak ma yý is te di ði ni söy le di ði de be lir til di. Ha ber de ge çen haf ta so nu dü zen le nen fes ti val - de, ge le nek sel de ve gü re þi nin ya ný sý ra bu yýl ilk defa en gü zel ve en süs lü de ve nin se çil di ði, ya - rýþ ma nýn fes ti va le o lan il gi yi ar týr mak a ma cýy la ya pýl dý ðý ve fes ti va li gör me ye yak la þýk 20 bin zi - ya ret çi nin gel di ði kay de dil di. New York / aa De ve ler e ði tim i çin gü reþ ti n AN TAL YA NIN Kum lu ca il çe sin de, ge li ri mes - lek yük se ko ku lu bi na sý ya pý mýn da kul la nýl mak ü - ze re de ve gü reþ le ri dü zen len di. Kum lu ca Ka ra te - pe Stad yu mu nda ya pý lan gü reþ le re 100 ün ü ze - rin de de ve ka týl dý. Gü reþ ler de ký ran ký ra na mü ca - de le e den de ve ler, za man za man ra kip le ri ne ve ken di le ri ni a yýr mak is te yen gö rev li le re zor an lar ya þat tý. De ve sa hip le ri a ra sýn da da ger gin lik le rin ya þan dý ðý gü reþ ler de, bi rin ci se çil me di. Kum lu ca Kay ma ka mý Sa lih I þýk, yap tý ðý ko nuþ ma da, de ve gü reþ le ri nin hem ge le nek ve gö re nek le rin ya þa - týl ma sý hem de bir lik ve be ra ber li ðin or ta ya ko - nul ma sý a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu söy le di. De - ve gü reþ le rin den el de e di le cek ge li rin mes lek yük se ko ku lu bi na sý ya pý mýn da kul la ný la ca ðý ný bil di ren I þýk, Ge çen yýl da de ve gü reþ le ri ni mes - lek yük se ko ku lu bi na mý zýn ya pý mý i çin ger çek leþ - tir miþ tik. Þu an da ka ba in þa a tý nýn bü yük bir bö - lü mü nü ta mam la dýk. Ýn þal lah ha yýr se ver le ri mi - zin des te ðiy le en ký sa sü re de in þa a tý mý zý ta - mam la ya ca ðýz de di. Kumluca / aa Dün ya nýn en yük sek res to ra ný 422 met rede n DU BAÝ DE KÝ Burj Ha li fe gök de le ni nin 122. ka týn da, yer den 422 met re yük sek lik te ka pý - la rý ný a çan bir res to ran, dün ya nýn en yük sek res to ra ný un va ný ný el de et ti. E ma ar Hos pi ta - lity den ya pý lan a çýk la ma da, 828 met re i le dün ya nýn en yük sek bi na sý o lan Burj Ha li fe de a çý lan res to ran da, dün ya mut fak la rýn dan ye - mek ler su nu la ca ðý ve 210 ki þi ye ka dar müþ te ri a ðýr la ma ka pa si te si ne sa hip ol du ðu be lir til di. 4 O cak 2010 ta ri hin de a çý lan ku le de 200 kat bu lu nu yor, bu kat la rýn sa de ce 160 ýn da a part - man da i re le ri ve bü ro lar var. Dubai / aa Kilogram ölçüsü için 1889'dan beri, 1879'da Londra'da yüzde 90 platin ve yüzde 10 iridyumdan üretilen ve Paris yakýnlarýndaki Sevr'de bulunan Uluslararasý Aðýrlýk ve Ölçüler Bürosu'nda bir cam fanus altýnda saklanan silindir temel alýnýyor. Ki log ram a ka lý cý öl çü a ra ný yor BÝ LÝM a dam la rý, Lon dra da ki meþ hur bi lim top lu lu ðu Ro yal So ci ety de ya pa cak la rý sem poz yum da, ki log ram i çin bütün fi zikî ci sim ler den ba ðým sýz ka lý cý bir öl çü bul ma a ra yýþ la rý ný sür dü re cek ler. Ki log ram öl çü sü i çin 1889 dan be ri, 1879 da Lon dra da yüz de 90 pla tin ve yüz de 10 i rid yum dan ü re ti len ve Pa ris ya kýn la rýn da ki Sevr de bu lu nan U lus la ra ra sý A ðýr lýk ve Öl çü ler Bü ro su nda bir cam fa nus al týn da sak la nan si lin dir te mel a lý ný yor. An cak yüz yý lý aþ kýn öl çüm ler, ki log ra mýn a ðýr lý ðý nýn a zal dý ðý ný gös te ri yor. He sap la ra gö re, si lin di rin küt le si 0,4 mm ça pýn da ki bir kum ta ne ci ði ka dar de ðiþ ti. Bu se bep le tüm dün ya dan bi lim a dam la rý, fi zik sel bir ci sim ha ri cin de bir ta ným i le ki log ra mý tes pit et me ye ça lý þý yor lar. He def le ri, bütün te mel, küt le, u zak lýk, za man gi bi bi rim le ri ni ka lý cý ve ev ren sel öl çü ler le be lir le mek. Ör ne ðin, met re i çin ý þý ðýn hý zý nýn öl çüt a lýn ma sý gi bi. Ki log ram i çin bi lim a dam la rý, Max Planck ku an tum fi zi ði nin i sim ba ba sý nýn Planck de ðiþ me zi ni ö ne ri yor lar. Bu nun i çin es ki ki lo i le Planck de ðiþ me zi a ra sýn da ki bað lan tý yý be lir le mek ge re ki yor. Bu a maç la bütün dün ya da ki la bo ra tu var lar da de ney ler yü rü tü lü yor. Bi lim a dam la rý, me ka nik kuv ve ti, e lek trik kuv ve ti ne ve ya ter si ni yap ma ya ya ra yan dö nüþ tü rü cü bir watt ci ha zýn dan ya rar la ný yor lar. Ro yal So ci ety den Mic ha el Stock, de ney le ri nin sür dü ðü nü an cak ki log ra mýn ye ni ta ri fiy le il gi li bir þey söy le mek i çin er ken ol du ðu nu be lir te rek, Ye ni ki log ram la il gi li de ði þik lik, 2015 te Pa ris te ya pý la cak A ðýr lýk lar ve Öl çü ler Kon fe ran sý nda yü rür lü ðe gi re bi lir de di. Top lu mun ge ne li i çin i se bu de ði þik li ðin hiç bir et ki si ol ma ya cak ve ki log ram ko nu sun da her þey es ki si gi bi de vam e de cek. Ki log ram þu an ki a ðýr lý ðý ný mu ha fa za e de cek an cak öl çü sü nü bo za cak kum ta ne ci ði de ol ma ya cak. Londra / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı