GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ"

Transkript

1 Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA 6 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ni as ya.com.tr Orduda reform Bayramýn ilk gününde evlat acýsýný derinden hisseden 57 yaþýndaki anne Kadem Kýzýlarslan, oðullarýnýn ölümüyle yaþadýklarý acýyý ancak kendilerinin bilebileceðini söyledi. FO TOÐ RAF: A A YANLIÞLIKLA VURULAN ASKERÝN AÝLESÝ: Sorumlular cezalandýrýlsýn Eski Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner in ses kaydýnda terörist diye masum e- rimizi kendimiz alnýndan vurduk dediði Jandarma Komando Er Cüneyt Kýzýlarslan ýn ailesi, oðullarýnýn ölümünde sorumluluðu bulunanlarýn en kýsa sürede cezalandýrýlmasýný istedi. Haberi sayfa 4 te okulda baþlamalý YAZAR GÜLAY GÖKTÜRK, ORDUDA ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝMÝ ÝÇÝN ASKERÝ LÝSE VE HARP OKULLARINDA EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YENÝDEN ELDEN GEÇÝRÝLMELÝ DEDÝ. ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Ya zar Gü lay Gök türk, Bu gün'de, ö zel lik le es ki Ge nel kur may Baþ ka ný Ko þa ner'in ses ka yýt la rýn dan son ra her ke sin or du da ye ni bir zih ni yet ve ya pý lan ma ge re ði ne vur gu yap tý ðý ný be lir te rek, "En ö nem li ve zor o lan me se le, ye ni cun ta cý la rý ü re ten or ta mýn kal dý rýl ma sý. Ya ni or du i çin de bir kül tür dev ri mi! di ye yaz dý. Gök türk, bu nun i çin, Or du nun zih ni ye - tin de ðiþ ti ril me sin de baþ la na cak nok ta i se as ke ri li se ve harp o kul la rýn - da e ði tim ve öð re ti min ye ni den el den ge çi ril me si ol ma lý de di. DOÐRUSU, GÜÇLÜ TÜRKÝYE, GÜÇLÜ ORDU OLMALI Slogan doðru olsaydý, Türkiye çað atlardý Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye sloganýnýn yanlýþ olduðunu ve yeni dönemde düzeltilmesi gerektini belirten Eski TBMM Baþkaný ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin, Gerçekten bu slogan doðru olsaydý, Türkiye 27 Mayýs tan ve 12 Eylül'den sonra çað atlardý diye konuþtu. Haberi sayfa 4 te ÜYELÝK KARTI BEKLERKEN Baþörtüsü yasaðýna takýldý Kahramanmaraþ ta bir firmada gýda mühendisi olarak iþe baþlayan Esra Bakýr, daha kariyerinin baþýnda yasakçý zihniyetle tanýþtý. Gýda Mühendisleri Odasý na yaptýðý üyelik baþvurusu, baþý açýk fotoðraf göndermediði gerekçesiyle reddedildi. Haberi 4 te 105 ülkeden 2 bin 137 yabancý mahkûm var ISSN Tür ki ye de ki ce za in faz ku - rum la rýn da, iþ le dik le ri çe þit li suç lar dan do la yý 105 ül ke ve ö zerk böl ge den top lam 2 bin 137 ya ban cý uy ruk lu ki þi bu lu - nu yor. Ha be ri sayfa 5 te ASKERÝ OKULLARDA DEMOKRASÝ DERSÝ OLMALI Göktürk yazýsýnda, "Harp okullarýna mutlaka demokrasi ve temel hukuk dersleri konmalý; bu dersler mutlaka sivil hocalar tarafýndan verilmeli" ifadelerine yer verirken, bu derslerde TSK'nýn "darbeci geleneði" kötü bir "çocukluk hastalýðý" olarak anlatýlmasýný savundu. Yazar, ayrýca, "Kültür Devrimi' askeri okullarla da sýnýrlý kalmamalý; günlük hayatta ordu mensuplarýný halkýn bütününden koparýp kastlaþtýran her türlü uygulamaya son verilmelidir" ifadelerini kullandý. Yazýsý sayfa 8 de Libya da çifte bayram Ra ma zan Bay ra mý kut la ma sý na dün baþ la yan Lib ya da Kad da fi re ji mi nin dev ril me siy le çif te bay ram se - vin ci ya þan dý. Trab lus ta Þe hit ler Mey da ný, Bin ga zi de i se Tah rir Mey da ný nda bay ram na ma zý ný ký lan Lib - ya lý lar, ba rýþ i çin du a et ti. Bayraklarla meydana gelen bazý Libyalýlar ise gözyaþý döktü Ha be ri sayfa 7 de Ýranlýlar, kilometrelerce saf tuttu, namaza durdu Ha be ri sayfa 7 de Obama, Ramazan bayramýný kutladý Ha be ri sayfa 7 de FO TOÐ RAF: A A Cum hur baþ ka ný Gül: Tür ki ye ye ya ký þan bu Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, 30 A ðus tos ta Baþ ko mu - tan sý fa týy la teb rik le ri ka bul et me siy le il gi li o la rak, Bun la - rý ye ni den dü zen li yo ruz. Bu a - lýþ kan lýk lar as lýn da bu gün kü ge liþ miþ Tür ki ye ye pek ya kýþ - mý yor du de di. Ha be ri 4 te Almanya da alkol yasaðý aðý geniþliyor Alman ya da top lu ta þý ma a - raç la rýn da baþ la tý lan al kol ya - sa ðý, þid det o lay la rý nýn art ma - sý, top lu ta þýt lar da mey da na ge len mad di ha sar la rýn ço ðal - ma sý ve genç le re i yi ör nek ol - ma dý ðý ge rek çe siy le ge niþ le - ti li yor. Ha be ri sayfa 7 de Mavi Marmara raporu açýklanacak gibi Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn, Cu ma ya yým lan ma sý bek le nen Ma vi Mar ma ra i le il gi li Pal mer Ra po ru i çin ba sýn me tin le ri ve a çýk la ma la rýn ha zýr lý ðý ný yap tý ðý bil di ril di. Ra por, Ma yýs a yý nýn 15 in den bu ya na er te le ni yor. Ha be ri sayfa 7 de

2 2 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE Y LÂHÝKA Rabbânî bayram Hicret ederek Medine ye geldiðimde Medinelilerin Cahiliyye döneminde eðlendikleri iki günleri vardý. Allahu Teâlâ o iki günü sizin için daha hayýrlý olan þu iki gün ile deðiþtirdi: Ramazan ve Kurban Bayramý günleri. Câmiü's-Saðîr, No: 2918 / Hadis-i Þerif Meâli Küçük iþlerimizde Hâlýk-ý Rahîm ve Rezzâk-ý Kerîm ve Sâni-i Hakîm þu dünyayý âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir þehrâyin sûretinde yapýp, bütün esmâsýnýn garâib-i nukuþuyla süslendirmiþtir. eryüzünde ne varsa Biz dünya için bir Y süs olarak yarattýk ki, insanlardan hangisi daha güzel iþler yapacak diye onlarý imtihan edelim. Onun üzerindeki herþeyi Biz elbette kupkuru bir toprak haline getireceðiz. (Kehf Sûresi: 7-8.) Dünya hayatý ancak bir oyun ve bir oyalanmadýr. (En âm Sûresi: 32.) Hâlýk-ý Rahîm ve Rezzâk-ý Kerîm ve Sâni-i Hakîm þu dünyayý âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir þehrâyin sûretinde yapýp, bütün esmâsýnýn garâib-i nukuþuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsip ve o bayramdaki ayrý ayrý hesabsýz mehâsin ve in âmâttan istifade etmeye muvâfýk ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismânî verir, bir defa o temâþâgâha gönderir. Hem, zaman ve mekân cihetiyle pek geniþ olan o bayramý asýrlara, senelere, mevsimlere hattâ günlere, kýtalara taksim ederek, herbir asrý, herbir seneyi, herbir mevsimi, hattâ bir cihette herbir günü, herbir kýtayý, birer tâife, ruhlu mahlûkatýna ve nebâtî masnuâtýna birer resm-i geçit tarzýnda bir ulvî bayram yapmýþtýr. Ve bilhassa rûy-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanýnda masnuât-ý saðîrenin tâifelerine öyle þâþaalý ve birbiri arkasýnda bayramlardýr ki, tabakàt-ý âliyede olan ruhâniyâtý ve melâikeleri ve sekene-i semâvâtý seyre celb edecek bir câzibedarlýk görünüyor; ve ehl-i tefekkür için öyle þirin bir mütâlâagâh oluyor ki, akýl tarifinden âcizdir. Fakat, bu ziyâfet-i Ýlâhiye ve bayram-ý Rabbâniyedeki ismi Rahmân ve Muhyî nin tecellîlerine mukabil ism-i Kahhâr ve Mümît, firâk ve mevt ile karþýlarýna çýkýyorlar. Þu ise, Rahmetim herþeyi kaplamýþtýr. (A râf Sûresi 156.) rahmetinin vüs at-i þümûlüne zâhiren muvâfýk düþmüyor; fakat, hakikatte birkaç cihet-i muvâfakati vardýr. Bir ciheti þudur ki: Sâni-i Kerîm, Fâtýr-ý Rahîm, herbir tâifenin resm-i geçit nöbeti bittikten ve o resm-i geçitten maksud olan neticeler alýndýktan sonra, ekseriyet i- tibâriyle dünyadan, merhametkârâne bir tarz ile tenfîr edip usandýrýyor, istirahate bir meyil ve baþka bir âleme göçmeye bir þevk ihsan ediyor ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman, vatan-ý aslîlerine bir meyelân-ý þevkengîz, ruhlarýnda uyandýrýyor. Hem o Rahmân ýn nihayetsiz rahmetinden uzak deðil ki, nasýl vazife uðrunda mücâhede iþinde telef olan bir nefere þehâdet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismânî bir vücud-u bâkî vererek Sýrat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandýrýyor; öyle de, sâir zîruh ve hayvanâtýn dahi, kendilerine mahsus vazife-i fýtriye-i Rabbâniyelerinde ve evâmir-i Sübhâniyenin itaatlerinde telef olan ve þiddetli meþakkat çeken zîruhlarýn, onlara göre bir çeþit mükâfat-ý ruhâniye ve onlarýn istidadlarýna göre bir nevi ücret-i mânevîye, o tükenmez hazînei rahmetinde baîd deðil ki, bulunmasýn. Dünyadan gitmelerinden, pek çok incinmesinler; belki memnun olsunlar. Lâ ya lemu l-gaybe illâllah [Gaybý Allah tan baþka kimse bilemez.] Sözler, 17. Söz LÛGATÇE: Hâlýk-ý Rahîm: Sonsuz merhamet ve þefkat sahibi yaratýcý, Allah. Rezzâk-ý Kerîm: Ýkram sahibi olan rýzýk verici; Cenâb-ý Hakk. Sâni-i Hakîm: Hikmet sahibi olan, her þeyi san atla ve hikmetle yaratan Allah. âlem-i ervâh: Ruhlar âlemi. ruhâniyât: Ruhani varlýklar. þehrâyin: Donanma, þenlik. esmâ: Ýsimler. garâib-i nukûþ: Nakýþlarýn þaþýrtýcýlýðý, hayret vericiliði. mehâsin: Güzellikler, hüsünler, iyilikler. in âmât: 1-Yardýmlar, inayetler. 2-Nimetler, nimet vermeler. havâss: Hasseler, duyular, duygular. mücehhez: Teçhiz e- dilmiþ. vücûd-i cismânî: Cisim halindeki vücut. temâþâgâh: Temaþa yeri, seyir ve gezinti yeri. rûy-i zemîn: Yeryüzü. masnûât-ý saðîre: Cenâb-ý Hakk ýn küçükçe fakat san atça büyük eserleri. tabakât-ý âliye: Yüksek tabakalar, katlar. sekene-i semâvât: Gökyüzünün sâkinleri, melekler, ruhaniler. T büyük irade tecellileri: Tevafuklar (2) ilmiyyeyi israf sanmayýnýz. Hüsn-ü niyet öyle bir kimyadýr ki; þiþeleri elmasa çevirir, topraðý altýn yapar. Ýnþaallah o hüsn-ü niyetle bu tefekkühat dahi, hakiki gýda ambarýna bir anahtar olur ve hizmette zaafa düþenlere kut ve kuvvete yol açar evafuklarýn ikinci çeþidi: Kalbimizden geçenlere göre yaþadýðýmýz olaylar da tevafuklarýn bir diðer çeþidini oluþturuyor. Bunu Risâle dili ile þöyle ifade edebiliriz: Küçük ve lâtif fakat kat î kanaat veren cüz î hadiselerin tevafuku Buna þu tevafuk örneðini verebiliriz: Üstadýmýzýn Bu taharrideki kerâmet-i hýfzýyye diye bahsettiði olay þu þekilde cereyan eder: Üstadýmýzýn menzilini teftiþ ederler ve bazý risâleleri alýrlar. Üstadýmýz, Acaba bu gibi taarruz, talebelerin baþlarýnda var mý? diye merak e- der. Abdülmecid aðabey, Sabri, Hüsrev ve Hafýz Ali aðabeylerle konuþarak bu durumu onlara sormak ister. Daðdan dönerken seslenir, e- ve dönünce Emin aðabey kapýyý açar ve bu dört talebenin mektuplarýný Üstadýmýzýn eline verir. Yine Üstadýmýza Otuz günde bir defa gülmeyen, bir günde otuz defa gülmesi tevafuðunu yazdýran hadise þudur: Yazýlan eserin gönderileceði sýra, Üstadýmýz bu 3 gün önceki olayý hissediyor ve ruhu sevince gark oluyor. Bu yüzden de ruhundaki bu sevinç yüzüne aksediyor ve bir çok defa gülüyor. 3 þakird-3 hizmet tevafuðu da þudur: Üstadýmýza ve Risâle-i Nur a ait hizmet için 3 hizmet lâzým geldiði bir anda, kimse yoktur Üstadýmýzýn yanýnda. Üstadýmýz kapýyý, bir çoçuðu talebelere haber salmak niyeti ile açtýðý zamanda, 3 þakirt o anda kapýya geliyorlar Bu manadaki manidar tevafuklardan birisi de þudur ki, Risâle-i Nur talebelerinin imanla kabre gireceðini müjdeleyen bir tevafuktur. Hatip Mehmed namýnda bir zat, Ýhtiyarlar Risâlesi ni yazarken, 11. Rica nýn ahirlerinde kalemi kelime-i tevhidi yazýp ve lisaný dahi kelime-i tevhidi zikrederek, Lâ ilâhe illâllah diyerek hüsn-ü hatime ile vefat eder Risâle-i Nur un kerâmetinin bir madeni sayýlan tevafuklarýn bir çok numunesi var elbette. (Kastamonu, s. 162) Þimdilik bunlarla iktifa edelim. Tevafuklarýn Risaâlelerde yer alma sebeplerine de deðinecek olursak, tevafuklarýn þevklendirici özellikte olduðunu söyleyebiliriz. Te- Bu sýkýntýlý zamanda ve tazyikat altýnda akýl ve kalbi eðlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkühat-ý vafuklar þevklendirir ve neþelendirir. Üstadýmýzýn Barla Lâhikasý nda ifade ettiðine göre, derin imanî meselelerle sýkýntýlý zamanlarda muhatap olan nur okurlarý için Allah ýn bir ikramýdýr tevafuklar. Bu mânâda tevafuklara Hakikatin yemiþleri demektedir Üstadýmýz. Bu sýkýntýlý zamanda ve tazyikat altýnda akýl ve kalbi eðlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkühat-ý ilmiyyeyi israf sanmayýnýz. Hüsn-ü niyet öyle bir kimyadýr ki; þiþeleri elmasa çevirir, topraðý altýn yapar. Ýnþaallah o hüsn-ü niyetle bu tefekkühat dahi, hakiki gýda ambarýna bir anahtar olur ve hizmette zaafa düþenlere kut ve kuvvete yol açar Demek ki tevafuklar talebeleri neþelendirip, keyiflendirdiði gibi ayný zamanda, zaafa düþenler için de lâtif birer kamçý-yý teþvik oluyorlar. Yine ayný þekilde Hakikatlerin yemiþleri ve Risâle-i Nur þakirtlerinin medar-ý teþviki olan latif tevafukat cümlesi de bu meseleye iþaret eder. Ýþte bu özelliklerinde dolayý risâlelerde tevafuklar sýkça görülür. Tevafuklar; Risâle-i Nur un kendi kendine Kur ân ýn himayeti ve hýfz-ý Rabbani altýnda intiþar ettiðini gösteren en güzel örneklerdir. Bu tevafuklarda inayet-i hassa ve iltifat-ý Rahmani Risâle-i Nur a karþý tezahür etmiþtir. Bunun için de Üstadýmýz bu iltifata karþý, þükür ve memnuniyet ve müteþekkirane sevinç hâlinde olduðunu gösterir yazdýðý tevafuklarla. Tevafuklar bir zarftýr, inayet-i hassa, iltifatýný tevafuk zarfýyla göstermiþtir Üstadýmýz ayrýca bu ihtiyarsýz bir þekilde baþýmýza gelen bu ikramlarýn ve tevafuklarýn anlatýlmasýnda bir sakýnca olmadýðýný beyan eder. Tevafuklar þahsýmýza ait deðildirler, mesleðimizin ve dâvâmýzýn kemâlâtýný ve hak olduðunu gösterirler. Bu nedenle, tevafuklarýn bahsedilmesi güzeldir diye düþünmekteyiz. Üstadýmýzýn zamanýnda olduðu gibi, daha sonralarý da Risâle-i Nur hizmetinde bulunan kimselerin deðiþik tevafuklar yaþadýklarý izahtan varestedir. Saff-ý evvel dönemlerinde yaþanmýþ tevafuklarý hatýralardan öðreniyoruz ama bu konuda derli toplu bir çalýþma bulmak zor. Bu mânaâdaki bir çalýþma, þevk için hususi dairede okunabilir diye düþünmekteyiz. (Devamý haftaya) Ýki yüzlü bir dünya! Yaklaþýk yedi milyar insan, dünya denen þu mekânda yaþýyor. Bunlarýn kimi aç, kimi susuz; kimi mesrur, kimi mutsuz. Bir tarafta ekmeðin lokmasýna hasret olan insanlar, çocuklar, canlar; bir yanda, bunlardan býkanlar, usananlar! Bir yanda hayata hayat katýp hayatlananlar; bir yanda da hayatta kalmak için çýrpýnanlar Bir tarafta duygu yüklü lâflarla Açlara, aþ! deniyor; öte yanda, eldekiler isaf olup gidiyor. Ýnsanlar, insaf denen mizaný çoktan unutmuþ sanki! Bu hayattan iki sahne: Ýki çocuk cadde boyunca çöpleri kurcalayýp pet þiþe topluyordu; bundan bir haz alarak koþuyor hopluyordu. Yani, ekmek kazanmak için çabalýyordu bir manada. Dudaklarýmda buruk bir tebessüm belirdi; bu, ardýndan da hemen hüzne büründü. Gördüklerim çocuktu, ufacýktý; ama açtý açýktý! Onlar için sömestr hiç olmamýþ, dünyalarýna, tatil hiç uðramamýþ. Bu duyguyla ilerlerken yolumda, baþka dünya çýkýverdi önüme: TL fiyatýnda olabileceðini düþündüðüm akülü arabasýna kurulmuþ, saða sola direksiyon sallayan bir çocuk. Yanýndaki annesine sýzlanýyor, durmadan. Kim bilir, ne istiyordu ondan? Görünüþe bakýlýrsa, hiç de mutlu deðildi. Annesi yaklaþarak, kulaðýna eðildi Düþüncenin mahzenine dalarak, devam ettim yoluma. Bir ülkeyle diðerini kýyaslamak gerekmez. Çünkü, üç yüz metre arayla iki canlý numune!.. Bir tarafta kararan kar gibi elleriyle kara dondan çöp toplayan minikler; bir yanda da nazýndan geçilmeyenler! Çocuk, dünyanýn neresinde olursa olsun çocuktur. Hepsi okþanmaya, hepsi koklanmaya muhtaç. Birindeki duygular, ötekinde de mevcut. Ha Somali, ha Türkiye fark etmez. Fark: Birinde, bulmaya çalýþtýðýndan haz; diðerinde, elindekine naz Ýkiyüzlü bir dünya! Bakýnýz, Hz. Mevlânâ ne diyor: Þems i tanýmadan önce ben, acýkýnca bir kap çorba içer, doyardým. Üþüyünce de ocaðýma iki o- dun atýp ýsýnýrdým. Fakat þimdi, dünyanýn bütün çorbasýný içsem doymam Çünkü, biliyorum ki dünyada açlar var. Dünyanýn bütün odunlarý yansa ocaðýmda, artýk beni ýsýtmýyor. Zira biliyorum ki yeryüzünde üþüyenler var. Dünya yanýyor, dünya donuyor, dünya ölüyor! Bir taraflar gül iken, gülistan iken; bir tarafta harp darp, açlýk kýtlýk, susuzluk Bunlar akla gelince, hüzne döner tebessüm; düðümlenir boðazlara lokmalar. Zira Bediüzzaman Lem alar 146 da: Yüz aç adamýn huzurunda kemal-i lezzetle fazla yenilmez diyor. Geliniz, biz bu aç adam sayýsýný milyonla çarpalým ve yüz milyon insanýn her þeye muhtaç hâlde olduðunu düþünelim. Nasýl eder de açlara aþ, üþüyenlere ýsý, mahzun gönüllere ümit oluruz un kaygýsýna düþelim! Hani dünya, büyükçe bir köydü ya; hani mümin, müminin kardeþi ya...

3 Y HABER 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 3 Þevval 1432 Rumî: 19 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Hastanede kullanýlan ilâçlarla ilgili yeni düzenleme SAÐLIK Bakanlýðý, hastane ambalajlý ürünlerin, hastane satýþ fiyatýna göre fiyatlandýrýlmasý kararý aldý. Ý- lâç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, eczane satýþ ve perakende fiyatý verilen ilâçlarýn, hastane satýþ fiyatýna göre fiyatlandýrýlmasý konusunda firmalarý uyardý. Saðlýk Bakanlýðý Ýlâç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, Fiyat Deðerlendirme Komisyonunda alýnan karar gereði, Resmi Ýlâç Fiyat Listesi nde yer alan ve sadece hastanelerde kullanýlan bazý ü- rünlerde eczane satýþ ve perakende fiyatý verilmesi nedeniyle hastane ambalajlý ürünlerin, hastane satýþ fiyatýna göre fiyatlandýrýlmasý gerektiðini duyurdu. Genel Müdürlük, firmalardan söz konusu listede bu þekilde fiyatlandýrýlan ürünlerin 16 Eylüle kadar tespit edilerek bildirilmesini istedi. Duyuruda, bu ürünlerin fiyatlandýrýlmasýnýn, bundan sonra hastane ambalajlý ürünlerin fiyatlandýrýlmasýna göre yapýlacaðýný bildirdi. Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Nurten Saydan, Saðlýk Bakanlýðýnýn bu kararýný, olumlu bir adým olarak deðerlendirdi. Ankara/aa Okul harçlýklarýný elektrik trafolarýndan çýkarýyorlar AMASYA DA bir grup öðrenci, belediye iþbirliðinde okul harçlýklarýný elektrik trafolarýný onarýp kentin dokusuna uygun hale getirerek kazanýyor. Amasya Belediyesince kent merkezinde görüntü kirliliðine neden olan elektrik trafolarý, lise ve üniversite öðrencilerinden oluþan bir grup tarafýndan bakým ve onarýmdan geçirildikten sonra konumuna göre Amasya Evleri veya çizgi film kahramanlarýnýn resimlerinden oluþan cephe giydirmeleriyle yenileniyor. Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, yaptýðý açýklamada, üniversitede resim ve grafik tasarým bölümü öðrencilerinin yaný sýra Amasya Güzel Sanatlar Lisesi öðrencilerinden o- luþan grubun, görüntü kirliliðine neden olan e- lektrik trafolarýnýn bakýma alýnarak yeniden tasarlanmasýyla ilgili proje sunduðunu belirtti. Projeye sýcak baktýðýný ve onay verdiðini dile getiren Özdemir, þunlarý kaydetti: Amasya da kültür mirasýmýzýn varlýklarýný restore ederken, diðer tarafta günlük hayatta kullanýlan su depolarý ve elektrik trafolarýnýn çirkin görüntülerini yok etmek ve daha sevimli hale getirebilmek amacýyla ilimizde bulunan Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan öðrencilerimizle iþbirliði yaptýk. Trafolara cephe giydirmeleri yapýyoruz. Çocuklarýmýz hem çevreye olan duyarlýlýklarýný gösteriyor, hem bunun bilincini, ayný zamanda yaz tatilinde harçlýklarýný kazanýyorlar. Amasya/aa KAZASIZ BAYRAM ÝÇÝNKAHVE MOLASI Denizli de trafik istasyonlarýndaki özel bölümlerde mola veren sürücülere kahve ikram edilip, trafikle ilgili bilgiler veriliyor. Özellikle bayram tatillerinde artan trafik kazalarýna çözüm getirme adýna yürütülen çalýþmalar kapsamýnda Denizli de Çardak, Serinhisar ve Kale Bölge Trafik Ýstasyonlarýnýn bulunduðu yolun iki tarafýna Sayýn sürücüler, yorgun veuykusuzsanýz,bölgetrafikýstasyonumuzdadinlenebilirsiniz yazýlýtabelalardikkatiçekiyor. FOTOÐRAF: AA DENÝZLÝ Emniyet Müdürlüðünce baþlatýlan uygulama kapsamýnda trafik istasyonlarda hem yorgun sürücülerin kahve molasý vermesi saðlanýyor, hem de kýsa süreli trafik e- ðitimi veriliyor. Özellikle bayram tatillerinde artan trafik kazalarýna çözüm getirme adýna yürütülen çalýþmalar kapsamýnda Denizli de Çardak, Serinhisar ve Kale Bölge Trafik Ýstasyonlarýnýn bulunduðu yolun iki tarafýna Sayýn sürücüler, yorgun ve uykusuzsanýz, Bölge Trafik Ýstasyonumuzda dinlenebilirsiniz yazýlý tabelalar dikkati çekiyor. Çardak Bölge Denetleme Ýstasyon Amiri Baþkomiser Selçuk Sungur, yolcularýn can güvenliðini saðlama çalýþmalarý kapsamýnda bilindik yöntemlerin dýþýnda bir uygulamaya gittiklerini anlatarak, þu bilgileri verdi: Yorgun, uykusuz dinlenme ihtiyacý hisseden sürücüleri istasyonumuzda misafir ediyoruz. Bazý sürücülere yerinde eðitimler vererek kazalarý önlemeye çalýþýyoruz. Trafikte her þeyin evrak kontrolü ve ceza yazmaktan ibaret olmadýðýný dile getiren Sungur, Misafir ettiðimiz sürücülere kahve eþliðinde mini trafik eðitimleri veriyoruz. Binek otolarý ve yük otolarýnýn hýz sýnýrlarýný, emniyet kemerinin önemini, alkollü araç kullanmanýn zararlarýný anlatýyoruz dedi. Sungur, misafir ettikleri bir aileye kahve molasýnda þunlarý anlattý: Binek otolarda dikkat edilmesi gereken iki temel kural var. Bunlardan bir tanesi hýz limiti. Binek otolarý için opsiyonla birlikte 110 kilometredir. Bunun üzerine çýkýldýðý zaman aracýnýzýn durma mesafesi de arttýðý için kaza olabilir. Ýkinci zorunlu alan emniyet kemeridir. Emniyet kemeri takýlmadýðýnda hýz düþük dahi olsa insan kendi bedenini kontrol edemeyebilir. Denizli/aa Sürücülere balonlu uyarý TOKAT IN Niksar ilçesinde bayram dolayýsýyla uygulama yapan trafik ekipleri, araçlarda bulunan çocuklara kendin için, sevdiklerin i- çin ve baþkalarý için lütfen yavaþ yazýlý balonlar daðýtarak sürücülere trafikte hýzdan u- zak durmalarý mesajý veriyor. Tokat Emniyet Müdürlüðü Niksar Bölge Trafik Denetleme Ýstasyon Amirliði ekipleri, trafik yoðunluðunun yaþandýðý Ramazan Bayramý tatilinde D- 100 karayolunda uygulamalarýný sürdürüyor. Ekipler, sürücülere ve yolculara kolonyalý mendil ve trafik kurallarý ile ilgili broþürler daðýtarak uyarýlarda bulunuyor. Yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarý, trafik kurallarýna uymalarý, aþýrý hýzdan kaçýnmalarý konusunda sürücüleri uyaran ekipler, araçlarda bulunan çocuklara da bayram hediyesi olarak balon daðýtýyor. Çocuklara daðýtýlan balonlarýn üzerindeki Arka koltukta otururum, emniyet kemerimi baðlarým ve Kendin için, sevdiklerin için ve baþkalarý için lütfen yavaþ yazýlarý dikkati çekiyor. Tokat/aa Ödevleri veliler yapýyor, notlarý öðrenciler alýyor MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Baþkaný Merdan Tufan, öðrencilerin proje ödevlerini büyük ölçüde velilerinin yaptýðýný belirterek, öðretmenlerin, projelerin öðrencinin kendi eserleri olmasýný telkin etmeleri gerektiðini söyledi. Tufan, ilköðretim o- kullarýndaki öðrencilere verilen proje ödevlerinin ve performans görevlerinin iyi niyetle konulduðunu, ancak geri bildirimlere göre öðrencilerin ö- devlerini büyük ölçüde velilere yaptýrdýðýný anlattý. Bu konuda okullara birkaç kez genelge gönderdiklerini ve ödevlerin nasýl hazýrlanmasý gerektiðini ayrýntýlý olarak anlattýklarýný ifade eden Tufan, þunlarý söyledi: Ortaya konan ödev, görev, ne kadar kötü olursa olsun, öðrencinin kendi e- meði olmasý lazým, öðrencinin kendisinin yapmasý lazým. Ama maalesef bizim genelgelerimize raðmen öðretmenlerimiz bu konuda iyi olsun da kim yaparsa yapsýn gibi bir beklenti içerisinde o- luyor, bu þekilde geri bildirimler geliyor. Ben bütün öðretmenlerimizin bu konuda zan altýnda tutulmasýnýn da haksýzlýk olduðunu düþünüyorum. Öðretmenlerin öðrencilere Kimseden yardým almayýn, kendiniz yapýn diye empoze etmeleri lazým. Belki ailesi fikren yardýmcý olabilir ama öðrencinin kendi özgün eseri olmalý. Ankara/aa 32

4 4 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE Y HABER Ya okula almayanlar? Gerçekleri tersyüz etmek noktasýnda maharetli olanlar, kýz çocuklarýnýn okullara gönderilmemesinin kabahatini de velilere yüklüyorlar. Hemen her yýl, Haydi çocuklar okula diyerek kampanya baþlatýyorlar, ama okul kapýlarýna gelenlere de ayrýmcýlýk yapýyorlar. Fotoðrafý doðru okumakta fayda var. Þöyle ki, bütün gayretlere raðmen hâlâ okuma ve yazma bilmeyen vatandaþlarýmýz var. Ayný þekilde okul çaðýnda olduklarý halde okula gitmeyen ya da gönderilmeyen çocuklar da var. Ancak burada kabahati sadece çocuklarýný okula göndermeyen ailelerde a- ramak doðru deðil, haklý da deðil. Þu sorunun net olarak cevabýný vermek lazým: Okullar, giden her öðrenciye kapýlarýný açýyor mu? Elbette açmýyor, aksine baþý örtülü diyerek okul kapýsýna gelen çok sayýda öðrenyi kapýdan geri çeviriyorlar. Hiç kimse Burasý laik ülke, baþlarýný açýp da gelsinler demesin. Dünyada laik olan ülke sadece Türkiye deðil ki! Pek çok laik ülkede, Türkiye de olduðu gibi kanunsuz ve keyfî baþörtüsü yasaðý yok. Ayrýca Türkiye nin ne kadar laik olduðu da ayrýca tartýþýlýr. Ýþlerine geldiði zaman laik iþlerine gelmediði zaman da dindar olmayý tercih edenleri biliyoruz. Baþbakan Erdoðan ýn eþi, Ana-Kýz Okuldayýz okuma yazma kampanyasý toplu sertifika törenine katýlmýþ ve Bu çaðda çocuðunu okula göndermemek cinayettir demiþ. (Star, 20 Nisan 2011) Kulaða hoþ geliyor, ama bu tesbit Türkiye de yaþanan gerçekleri örtmekten baþka bir iþe yarar mý? Okul çaðýndaki çocuklarý okula göndermemek cinayet ise, her türlü zorluða raðmen okumak için okul kapýlarýna giden baþörtülü öðrencileri kapýdan geri çevirmek nedir? Çocuklarýný okula gönderenlerin kýnanmasýndan kat be kat, okumaya giden çocuklarý kapýdan çevirenler kýnanmalý deðil midir? Türkiye nin asýl problemi, okula göndermeyen ler deðil, aksine okula gönderilenleri kapýlardan geri çevirenler dir. Her fýrsatta ifade etemeye çalýþtýðýmýz bir gerçeði yeniden hatýrlatalým: Baþörtüsü yasaðý bütün kademelerde sona ererse ve kýzlar için ayrý, erkekler için ayrý sýnýflar ya da okullar açýlabilirse çocuðunu okula göndermeyen lerin sayýsý en aza i- ner, belki de sýfýrlanýr. Belki böyle yapýldýðýnda da yine çocuðunu okula göndermeyenler çýkabilir, a- ma onlarýn sayýsý listelerde yer almayacak kadar az olur. Bunu test etmek isteyenler, samimi ve ciddî bir araþtýrma yaparsa gerçeklerle yüzleþir. Deðil Anadolu da, Ýstanbul da bile sýrf bu yüzden, baþörtüsü yasaðý olduðu için çocuðunu ilköðretim okullarýna göndermeyen aileler vardýr. Türkiye yi idare edenlerin bu veleri zorla ya da tehditle ikna etmesi mümkün deðil ve zaten de ikna edemiyorlar. Bütün eðitim kademelerinde baþörtüsü yasaðýný sona erdirmek gibi kolay bir yol varken, zor yolu tercih etmeleri ise anlaþýlýr deðil. Bu çaðda bu kafa, kýzlara ayrý, erkeklere ayrý o- kul istiyorlar diyerek istihza edenler de olabilir. Ne var ki, hür dünyada bunu çok sayýda örneði var. Bilmek istemeyenlere bir defa daha hatýrlatalým ki, günümüz Almanya sýnda bile kýzlar için ayrý, erkekler için ayrý okullar vardýr. Ee, Almanya da olan bu güzel uygulama Türkiye de niçin olmasýn? Bunu dile getirmek niçin çað dýþý lýk olsun? Maksat bütün çocuklarýn okula gitmesi ise, veli lerin talepleri ve düþünceleri dikkate alýnsýn. Aksi halde havanda su dövmeye devam edilir. Tekrarlayalým: Bu çaðda çocuðunu okula göndermeyenler den daha suçlu olan; okula gönderilen çocuklarý kapýlardan geri çevirenlerdir! BM, An tal ya ya gö çü ya kýn ta ki be al dý ÝS TAN BUL DAN son ra en yo ðun göç ha re ke ti nin ya þan dý ðý An tal ya, Bir leþ miþ Mil let ler in (BM) ya kýn ta ki bi ne gir di. BM ye bað lý yar dým ku ru lu - þu U lus la ra ra sý Göç Ör gü tü (I OM), Tür ki ye Ýs - ta tis tik Ku ru mu ndan (TÜ ÝK) An tal ya ve göç ol gu su nu a raþ týr ma sý ný is te di. Or ta do ðu Tek nik Ü ni ver si te si (OD TÜ), Ha cet te pe ve An ka ra ü ni - ver si te le rin den a ka de mis yen le rin de ka tý lý mýy la 16 Ha zi ran da baþ la yan a raþ týr ma 20 Tem - muz da ta mam lan dý. An tal ya Bü yük þe hir Be le di - ye si sý nýr la rý i çin de ki, göç le gel miþ i ki bin ha ne - nin ka pý sý ný ça lan a raþ týr ma cý lar, An tal ya ya gö - çün ne den le ri ni, göç le ge len le rin e ko no mik, sos - yal, kül tü rel du rum la rý ný, e ði tim se vi ye le ri ni a - raþ týr dý. An tal ya da ki göç ha re ke ti ni a na li tik o la - rak in ce le yen en kap sam lý a raþ týr ma nýn so nuç la - rý Ra ma zan Bay ra mý ndan ön ce U lus la ra ra sý Göç Ör gü tü ne tes lim e dil di. Ça lýþ ma nýn so nuç - la rý or ta ya çýk tý ðýn da An tal ya ve göç ko nu sun da da ha net ko nuþ ma nýn müm kün ha le ge le ce ði ni be lir ten TÜ ÝK An tal ya Böl ge Mü dü rü Ab di Ön - cel, ve ri le rin an cak I MO nun o nay ver me si ha - lin de a çýk la na bi le ce ði ni söy le di. An tal ya / ci han Slogan doðru olsaydý, çað atlardýk TBMM eski Baþkaný ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin, Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye sloganýnýn yanlýþ olduðunu ve yeni dönemde düzeltilmesi gerektini belirterek, Gerçekten bu slogan doðru olsaydý, Türkiye 27 Mayýs tan, 1980 yýlýndan sonra da çað atlardý diye konuþtu. Þahin, AKP Karabük Ýl Baþkanlýðýnýn Halk Eðitim Merkezi Toplantý Salonu ndaki bayramlaþma programýnda yaptýðý konuþmada, geçmiþ 30 Aðustos bayramlarýnda kutlamalarý Genelkurmay Baþkanýnýn kabul ettiðini, Türkiye nin bugün bir ilkin daha yaþandýðýný söyledi. A- ESKÝ Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner in ses kaydýnda terörist diye masum erimizi kendimiz alnýndan vurduk dediði Jandarma Komando Er Cüneyt Kýzýlarslan ýn ailesi, oðullarýnýn ölümünde sorumluluðu bulunanlarýn en kýsa sürede cezalandýrýlmasýný istedi. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yer alan açýklamada, eski Genelkurmay Baþkaný Emekli Orgeneral I- þýk Koþaner e ait olduðu öne sürülen ses kaydýyla ilgili 25 Aðustos 2011 tarihli Taraf gazetesinde O Asker Benim Oðlum baþlýklý haber yer aldýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, ses kaydýnda bahsi geçen personelin, 27 Aralýk 2010 tarihinde A- dýyaman Ýl Jandarma Komutanlýðýnda meydana gelen ve dost ateþi sonucunda þehit olan Jandarma Komando Er Cüneyt Kýzýlarslan olduðu ifade edilerek, þunlar kaydedildi: Adýyaman Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý baraj Jandarma Asayiþ Komando Bölük Komutanlýðýnda görevli personel, baraj koruma mevziinde 27 Aralýk 2010 tarihinde saat sularýnda gözetleme yaptýklarý istikamette görüntü almýþ, olayýn kendisine rapor edilmesi üzerine nöbetçi jandarma uzman çavuþ, etrafý gözetlemiþ ve a- nýlan istikamete doðru iki el keþif atýþý nayasaya göre Türk Silâhlý Kuvvetlerinin (TSK) baþkomutanýnýn Cumhurbaþkaný olduðunu anlatan Þahin, þunlarý kaydetti: 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýný baþkomutan olarak Cumhurbaþkaný Abdullah Gül kabul edecektir, bu Türkiye de ilktir. Ben sayýn Cumhurbaþkanýmýzý çok severim. Birlikte görev yaptýk. Bu talebin Genelkurmay Baþkanýndan geldiðini ifade ettiler. Keþke, (Ben de böyle bir talepte bulundum, baþkomutan benim) deseydi daha þýk olurdu. Bu yeni dönemin duruþuna çok daha uygun duruþ olurdu diye deðerlendiriyorum. Þahin, Genelkurmay ýn duvarýnda ve yapmýþtýr. Keþif atýþý üzerine diðer mevzilerde bulunan nöbetçiler de saldýrý var düþüncesiyle görüntü alýnan bölgeye a- teþ etmiþlerdir. Ateþin kesilmesini müteakip yapýlan kontrolde Jandarma Komando Er Cüneyt Kýzýlarslan baþýndan vurulmuþ þekilde bulunmuþtur. 2 nci Ordu Komutanlýðý Askeri Savcýlýðý olaya derhal el koymuþ, Askeri Savcýlýðýn 7 Mart 2011 tarih ve 2011/71-40 sayýlý iddianamesi kapsamýnda, bir jandarma er hakkýnda silahý cephanesi hakkýnda dikkatsizlik ve nizamlara, emirlere, talimatlara riayetsizlik dolayýsýyla baþkasýnýn ölmesine sebep olmak suçundan Askeri Ceza Kanunu 16 ve TCK 85-1 maddeleri uyarýnca, olay bölgesinde nöbetçi olan jandarma uzman çavuþ hakkýnda ise ihmal suretiyle görevini kötüye kullanmak suçundan Askeri Ceza Kanunu 144 ve TCK maddeleri uyarýnca kamu davasý açýlmýþ olup 4 Ekim 2011 tarihinde duruþmasý görülecektir. birçok kýþlada Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye yazýsýnýn bulunduðuna dikkati çekerek, (Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye) sloganýný yanlýþ buluyorum, (Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu) sloganý doðrudur. Türkiye güçlü olursa ordusu da güçlüdür. Bu yeni dönemde bu da düzeltilmelidir. TBMM nin bir üyesi olarak bu sloganýn deðiþtirilmesi gerektiðini söylüyorum. Gerçekten bu slogan doðru olsaydý, 27 Mayýs tan sonra Türkiye kalkýnmada çað atlardý, 10 yýl geriye gitmiþtir. Bu slogan doðru olsaydý, Türkiye 1980 yýlýndan sonra da çað atlardý diye konuþtu. Karabük / aa Ý KÝN CÝ KEZ YIKIL DILAR KOÞANER'ÝN ''TERÖRÝST DÝYE MASUM ERÝMÝZÝ KENDÝMÝZ ALNINDAN VUR- DUK'' DEDÝÐÝ ER CÜNEYT KIZILARSLAN'IN AÝLESÝNÝN ACILARI TAZELENDÝ. Ko þa ner in ses kay dýn da te rö rist di ye ma sum e ri mi zi ken di miz al nýn dan vur duk de di ði Cü neyt Ký zý lars - lan ýn a i le si, o ðul la rý nýn ö lü mün de so rum lu lu ðu bu lu nan la rýn en ký sa sü re de ce za lan dý rýl ma sý ný is te di. Gü - ne ri kö yün de ya þa yan þe hit e rin an ne si Ka dem Ký zý lars lan, þe hi din fo toð ra fýný ya nýn dan a yýr mý yor. YÜREÐÝMÝZ YANIYOR, CÝÐERÝMÝZ PARÇALANIYOR 29 Aralýk 2010 da Adana nýn Sabancý Merkez Camii nde düzenlenen þehit töreninin ardýndan Kozan a baðlý Yüksekören Köyü nde topraða verilen Cüneyt Kýzýlarslan ýn Güneri Köyü nde yaþayan ailesinin acýsý Genelkurmay Baþkanlýðý nýn bu açýklamasýyla tazelendi. Ramazan Bayramý nýn ilk gününde evlat acýsýný derinden hisseden 57 yaþýndaki anne Kadem Kýzýlarslan, yaptýðý açýklamada, oðullarýnýn ölümüyle yaþadýklarý acýyý ancak kendilerinin bilebileceðini söyledi. Oðlunun nasýl öldüðünü herkesin bildiðini, bundan sonra ne söyleseler boþ olduðunu dile getiren Anne Kýzýlarslan, Ben oðlumu eve geri tabutla dönsün diye askere göndermedim. Bunu yapanlar cezasýný çeksinler. 8 ay oldu, yüreðimiz yanýyor, ciðerimiz parçalanýyor. 8 aydýr yasýmýz bitmedi, oðlumu topraða verdiðimiz günden beri televizyonu bile açmadýk dedi. ARKADAÞINI VURAN, TERÖRÝST ÝLE NASIL MÜCADELE EDECEK? Þehidin aðabeyi Cumali Kýzýlarslan i- se, kardeþinin ölümünde sorumluluðu bulunanlarýn en kýsa sürece cezalandýrýlmasýný beklediðini belirterek, Uzman çavuþ görüntü almýþ ve görüntü aldýðý yere ateþ etmiþ, daha sonra askerler de ateþ açýyor. Ben de doðuda askerlik yaptým, baþlarýndaki komutan emir vermeden neden ateþ açýlmýþ. Arkadaþýný vuran asker nasýl terörle, teröristle mücadele edecek? Bu saatten sonra ne deðiþir bilmiyorum diye konuþtu. DEVLETÝMÝZ GEREKEN TAKÝBÝ YAPIYOR Baba Halil Kýzýlarslan ise oðlunun ö- lümüyle ilgili yasal sürecin devam ettiðini, devletin olaydan sorumlu olanlara hak ettiði cezayý vereceðine inandýklarýný, bu nedenle avukat dahi tutmadýklarýný söyledi. Kýzýlarslan Ne olduðu ortada. Ne söylesek boþ. Kader. Devletimiz gereken takibi yapýyor dedi. AÝHM E KADAR GÝDECEÐÝZ Þehit erin aðabeyi Mehmet Akif Kýzýlarslan da, Bunu yapanlar cezasýný bulsun. Kimsenin evladý askerde kaza sonucu ölmesin. Baþka ocaklara ateþ düþmesin. Önlem alýnsýn. Kardeþimi vuran kiþinin yargýlamasý bitsin diye konuþtu. Kardeþinin ölümüyle ilgili yargýlananlarýn hak ettikleri cezayý almamalarý durumunda, AÝHM e kadar gideceðini belirten Mehmet Akif Kýzýlarslan, Biz medyada yayýnlanan haberleri okumadýk. Kardeþim þehit olduðundan beri 8 aydýr televizyon izlemiyoruz. Yargý sürecini takip ediyoruz, tamamlanmasýný bekliyoruz dedi. Adana / aa-cihan Çadýr kentte bayramlaþma HA TAY Va li si Meh met Ce la let tin Le - ke siz, ül ke si ni terk e de rek Tür ki ye ye sý ðý nan ve Rey han lý il çe sin de ku ru lan ge çi ci ça dýr ken te yer leþ ti ri len Su ri ye li - ler le bay ram laþ tý. Le ke siz, Rey han lý Kay ma ka mý Yu suf Gü ler, Be le di ye Baþ - ka ný Hü se yin Þan ver di i le Hac Ko nak - la ma Te sis le ri nde o luþ tu ru lan ge çi ci ça dýr kent te ka lan Su ri ye li le ri zi ya ret et ti. Su ri ye li ler le tek tek bay ram la þan ve ço cuk la ra çe þit li he di ye ler ve ren Le - ke siz, da ha son ra ça dýr kent i çe ri sin de Su ri ye li ler le top lan tý yap tý. Ra ma za nýn ar dýn dan bay ra ma e riþ me nin mut lu lu - ðu nu ya þa dýk la rý ný i fa de e den Le ke siz, bu kap sam da Su ri ye li le rin bay ram se - vin ci ne or tak ol mak i çin ge çi ci ça dýr kent te gel dik le ri ni söy le di. Bay ram la rýn dar gýn lýk la rýn, küs lük le rin u nu tul du ðu çok ö zel gün ler ol du ðu nu be lir ten Le - ke siz, Bay ram lar bü yü lü bir at mos fe - rin ya þan dý ðý çok müs tes na gün ler dir. Siz le rin bay ram se vin ci ne or tak ol mak i çin bu ra da yýz. Ýh ti yaç la rý ný zý en i yi þe - kil de kar þý la mak, siz le ri bu ra da gü zel bir þe kil de mi sa fir et mek i çin ça ba gös - te ri yo ruz. Mut la ka dert le ri niz sý kýn tý la - rý nýz var dýr. E li miz den gel di ðin ce bun - la rý çöz me ye, siz le ri mut lu et me ye ça lý - þý yo ruz di ye ko nuþ tu. E þi ve i ki ço cu ðuy la bir lik te yak la þýk 2,5 ay dan bu ya na ça dýr kent te ka lan Ham za El Ha ci, bay ra mýn. a i le sin den ve ül ke sin den u zak ta ol ma la rý ne de - niy le hü zün lü geç ti ði ni söy le di. Türk hal ký nýn ken di le ri ne sa hip çý ka rak ku - cak aç tý ðý ný ve ka la cak bir yer ver di ði - ni be lir ten Ha ci, Tür ki ye ye ve Baþ - ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a çok te - þek kür e di yo ruz. O bi zi tut tu, a ya ða kal dýr dý de di. Ça dýr kent te 2,5 ay dan bu ya na ka lan Hey sem Ba ki de bu bay ra mý bu ruk ge - çir dik le ri ni, a i le sin den bir çok ki þi nin Su ri ye de ol du ðu nu vur gu la dý. Bu a ra da, va li lik ta ra fýn dan Yay la da - ðý, Al tý nö zü ve Rey han lý il çe le rin de bu - lu nan ça dýr kent ler de ka lan Su ri ye li ka - dýn ve ço cuk la rýn bay ram a lýþ ve ri þi ne gö tü rül dü ðü ve is te dik le ri ký ya fet le ri al dý ðý öð re nil di. Ha tay / a a HABERLER Geliþmiþ Türkiye ye yakýþmýyordu CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, 30 A - ðus tos ta Baþ ko mu tan sý fa týy la teb rik le ri ka - bul et me siy le il gi li o la rak, Yýl lar ön ce si nin o la ða nüs tü dö nem le rin den a ra dö nem le rin - den ka lan ge le nek le ri miz di. Do la yý sýy la bun la rý ye ni den dü zen li yo ruz. Bu a lýþ kan lýk - lar as lýn da bu gün kü ge liþ miþ Tür ki ye ye pek ya kýþ mý yor du de di. Cum hur baþ ka ný Ab - dul lah Gül, 30 A ðus tos ta Baþ ko mu tan sý fa - týy la teb rik le ri ka bul et me siy le il gi li o la rak, Si lâh lý Kuv vet le ri mi zin gü cüy le bü tün Türk mil le ti gu rur du yar ve da i ma da gü ven du yar. Bu nu ön ce lik le her ke sin bil me si ni is - te rim ve fark lý fark lý nok ta la ra, yön le re, bu de ði þik lik le rin çe kil me si ni is te mem di ye ko nuþ tu. Gül, son dü zen le me le ri nor mal gör mek, nor mal leþ me o la rak gör mek ge rek - ti ði ni be lir te rek, þun la rý kay det ti: Yýl lar ön - ce si nin o la ða nüs tü dö nem le rin den a ra dö - nem le rin den ka lan ge le nek le ri miz di. Do la - yý sýy la bun la rý ye ni den dü zen li yo ruz. Bun la - rýn sa de ce böy le an la þýl ma sý mý ge re kir? Bu a lýþ kan lýk lar as lýn da bu gün kü ge liþ miþ Tür - ki ye ye pek ya kýþ mý yor du. O nun i çin bun - la rý baþ ka yö ne çek me mek ge re kir. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, bi zim göz be be ði miz dir. O nun gü cü he pi mi ze hu zur ve rir, he pi mi - ze gü ven ve rir, he pi mi ze gu rur ve rir a ma bu dü zen le me ler de ge li þen, de mok ra tik o - la rak çok fark lý nok ta la ra ge len bir ül ke nin dü zen le me le ri o la rak gör mek ge re kir. Ba - kýn A na ya sa de ði þik li ðin den ko nu þu yo ruz. En bü yük bel ge A na ya sa yý de ðiþ tir mek. Ni ye de ðiþ ti ri yo ruz? De mek ki bu gün kü A - na ya sa da bu gün kü Tür ki ye ye pek ya kýþ - mý yor, dar ge li yor. Es ki Tür ki ye nin A na ya - sa sý ydý, bu gün kü ger çek le ri mi ze uy gun ye - ni bir a na ya sa yap mak i çin el bir li ði i le na - sýl uð ra þý yor sak, di ðer dü zen le me le ri de bu na gö re ya pý yo ruz. Bu nun böy le bi lin - me si ni is te riz. Ýs tan bul / a a Boz dað: Nor mal leþ me a dý na o lum lu a dým BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan si te nin gün cel len me si se be biy le de ol sa 27 Ni san e-muh tý ra sý nýn si te den çý ka rýl mýþ ol ma sý - nýn Tür ki ye nin nor mal leþ me si a dý na o lum - lu a dým lar dan bi ri ol du ðu nu söy le di. Boz - dað, Ra ma zan Bay ra mý ný ge çir mek ü ze re gel di ði mem le ke ti Yoz gat ta, 17 A ðus tos ta Hak ka ri Çu kur ca da þe hit dü þen 8 as ker den bi ri o lan Uz man Ça vuþ Er han Ar ýn Yer köy il çe sin de ki ba ba e vi ni zi ya ret e de rek, a i le si ne baþ sað lý ðýn da bu lun du. Zi ya re tin ar dýn dan AKP Yer köy Ýl çe Teþ ki la tý na ge çen Boz dað, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, 27 Ni san e- muh tý ra sý nýn ve ril di ði gün düþ tü ðü nü be - lir te rek, 27 Ni san e-muh tý ra sý ve ril di ði gün e sa sýn da dön müþ tü. Çün kü ve ril me si nin he men a ka bin de hü kü met bu muh tý ra yý ta - ný ma dý ðý ný söy le di ve yýr týp çö pe at tý. Ar ka - sýn dan 22 Tem muz da mil le ti miz se çim de ver di ði oy lar la bu muh tý ra yý bir kez da ha çö pe at tý ve en so nun da 28 A ðus tos ta ri hin - de Ab dul lah Gül ün Cum hur baþ ka ný se çil - me siy le TBMM ta ra fýn dan bu e-muh tý ra yýr tý lýp çö pe a týl dý de di. Muh tý ra nýn si te de yer a lý yor ol ma sý nýn hiç bir kýy me ti nin kal - ma mýþ ol du ðu nu da kay de den Boz dað, þöy le ko nuþ tu: Çün kü mil let te, hü kü met te, Mec - lis te bu na ge re ken ce va bý ver miþ ve o nu a it ol du ðu ye re gön der miþ tir. An cak bu nun sem bo lik bir an la mý o la bi lir ve sem bo lik o - la rak al gý la rý o la bi lir, sem bo lik o la rak o na bir ta kým de ðer ler ve ren ler o la bi lir. Bu ne - den le sem bo lik de ol sa bu gün Ge ne kur may Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan si te nin gün cel len me si ne de niy le de ol sa bu nun si te den çý ka rýl mýþ ol ma sý o lum lu bir ge liþ me dir. Tür ki ye nin nor mal leþ me si a dý na o lum lu a dým lar dan bir ta ne si dir. Ben bu ne den le bu ka ra rý a lan la rý teb rik e di yo rum. Yoz gat / a a Ka za ným la rý kaybetmeyiz E NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Tür ki ye nin son 10 yýl da el de et ti ði ka za ným la rý nýn her han gi bir ge rek çey le bo - zul ma sý ný hiç bir za man ka bul len me ye ce ðiz de di. Ba kan Yýl dýz, mil let ve kil le riy le bir lik te par ti si nin Kay se ri Ýl Baþ kan lý ðýn da dü zen le - nen bay ram laþ ma prog ra mý na ka týl dý. Yýl dýz, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, dev let ve mil le tin el e le ve re rek, bir lik, be ra ber lik ve da ya nýþ ma i çin de bay ra mýn kut lan dý ðý ný, ül ke nin bö lün - mez bü tün lü ðün de gö zü o lan la ra en i yi ce va - býn bu tab lo ol du ðu nu i fa de et ti. Te rör le mü - ca de le ko nu sun da ka rar lý lýk la rý nýn de vam e - de ce ði ni di le ge ti ren Yýl dýz, Ül ke nin bö lün - mez bü tün lü ðü ne kas te den ler ge re ken ce va - bý her tür lü yol la a la cak lar. Tür ki ye nin son 10 yýl da el de et ti ði ka za ným la rý nýn her han gi bir ge rek çey le bo zul ma sý ný hiç bir za man ka - bul len me ye ce ðiz. Çün kü bu ik ti da rý, bu is - tik ra rý gö nül daþ la rý mýz la be ra ber tek tek, tuð la tuð la ö re rek yap týk. O yüz den bir ham - le de bu nun bo zul ma sý na ke sin lik le mü sa a de et me ye ce ðiz di ye ko nuþ tu. Kay se ri / a a

5 Y HABER 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE 5 HABERLER Þimþek ten köylü çocuklarýna: Okuyun, benim gibi olun MALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek, Batman ýn Gercüþ ilçesinde bayram ziyaretlerinde bulundu. Beraberinde eþi Esra Þimþek, AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Vali Ahmet Turhan, Gercüþ Kaymakamý Halit Mengi ile Seki Köyüne giden Þimþek, köy meydanýnda vatandaþlarla bayramlaþarak, sorunlarýný dinledi. Burada Köy muhtarý Þehmus Ertekin den de köyün sorunlarýný dinleyen Þimþek, seçim öncesi Ertekin e köye geleceðine dair sözü olduðunu ve bayramda gelerek bu sözünü de yerine getirdiðini söyledi. Köyün su sýkýntýsýnýn olduðunu öðrenen ve Vali Turhan a talimat vererek suni bir gölet yapýlmasý talimatýný veren Þimþek, ardýndan çocuklarla bayramlaþarak, kendilerine oyuncak ve bayram harçlýðý verdi. Bakan Þimþek, çocuklarla hatýra fotoðrafý çektirirken, yaptýðý konuþmada, Hepiniz okuyun, benim gibi olun, ben de köylüyüm muhakkak okuyun dedi. Daha sonra, Yassýca köyünde taziye ve bayram ziyaretinde bulunan Þimþek ve beraberindekiler Batman a geldi. Batman / aa Kýlýçdaroðlu Somali de CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, açlýk ve kuraklýktan etkilenen Somalililerin yaþadýðý mülteci kampýný ziyaret etti. Özel uçak ile Kenya nýn Baþkenti Nairobi ye gelen Kýlýçdaroðlu nu Nairobi Havalimaný nda Türkiye nin Nairobi Büyükelçiliðinden yetkililer ile Türk Kýzýlayý Somali Delegasyonu karþýladý. Somali-Kenya sýnýrýnda açlýk ve kuraklýktan etkilenen Somalililerin yaþadýðý Dadaab mülteci kampýna giderek incelemelerde bulunan Kýlýçdaroðlu, ihtiyaç sahiplerine yardým kolileri daðýttý. CHP heyetinin ziyaretine iliþkin Atatürk Havalimaný nda gazetecilere açýklama yapan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, yardým malzemelerinin daha önceden Somali Mülteci Kampýna ulaþtýrýldýðýný belirterek, Kýzýlay aracýlýðýyla oraya yollamýþ olduðumuz malzemeler ihtiyaca göre daðýtýlacak. Bizler de ellerimizde sembolik olarak birkaç paket götüreceðiz dedi. Somali için kampanya düzenleme fikrinin parti olarak ilk önce CHP den çýktýðýný savunan Tekin, Dýþiþleri Bakanlýðýna gidince göreceðiniz gibi bu ilk bizim projemizdi. Ýktidar partisi bunun bir benzerini yaptý diye konuþtu. Tekin, CHP heyetinin bugün akþam Ýstanbul a döneceðini söyledi. Ýstanbul / aa 105 ülkeden 2 bin 137 yabancý mahkum var TÜRKÝYE DEKÝ ceza infaz kurumlarýnda, iþledikleri çeþitli suçlardan dolayý 105 ülke ve özerk bölgeden toplam 2 bin 137 yabancý uyruklu kiþi bulunuyor. Adalet Bakanlýðý verilerinden derlenen bilgiye göre, cezaevlerindeki yabancýlar arasýnda, 462 kiþiyle Ýranlýlar baþý çekerken, bunu 268 kiþiyle Türkmenistanlýlar ve 132 kiþiyle de Gürcistanlýlar takip ediyor. Cezaevlerinde bulunanlar arasýnda Haymatlos, yani bir vatana sahip olmayan uyruksuz 79 kiþi bulunuyor. Haymatloslarla birlikte cezaevlerindeki toplam yabancý sayýsý 2 bin 216. Ankara / aa Havada arýzalanan uçak Ýstanbul'a döndü ANTALYA DAN Amsterdam a giden özel bir havayolu þirketine ait uçak, kalkýþtan kýsa süre sonra meydana gelen teknik arýza sebebiyleýstanbul a iniþ yaptý. Alýnan bilgiye göre, önceki gün saat de Antalya Amsterdam seferini yapan Airbus A320 tipi uçakta, Antalya Havalimaný ndan havalandýktan kýsa süre sonra teknik arýza meydana geldi. Arýza sebebiyle Ýstanbul Atatürk Havalimaný na iniþ yapan uçak, burada yapýlan kontrollerin ardýndan teknik arýzasý giderildikten sonra saat ta Amsterdam a hareket etti. Uçaðýn sorunsuz þekilde Amsterdam a indiði bildirildi. Ýstanbul / aa Mardin, 5 milyon turist aðýrlamayý hedefliyor YAKLAÞIK 7 bin yýllýk geçmiþe sahip olan Mardin, barýndýrdýðý tarihi ve kültürel varlýklar sayesinde yýlda 5 milyon turist aðýrlamayý hedefliyor. Yüzyýllardýr farklý dil, din ve kültüre sahip insanlarýn barýþ ve huzur içerisinde yaþadýðý Mardin, turizm hedefini her geçen gün büyütüyor. Yýlda yerli ve yabancý yaklaþýk 1 milyon turistin ziyaret ettiði Mardin, 3 yýl sonra 5 milyon turisti aðýrlamayý amaçlýyor. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, bir süre önce Birleþmiþ Milletler Bilim, Eðitim ve Kültür Teþkilatýnýn (UNESCO) Dünya Mirasý Geçici Listesi ne alýnmasýnýn ardýndan, Mardin Kültürel Peyzaj Alaný ndaki çok sayýdaki tarihi mekanda Tarihi Dönüþüm Projesi adý altýnda baþlatýlan restorasyon çalýþmalarýnýn hýzlandýrýldýðýný söyledi. Proje tamamlandýðýnda Mardin in 100 yýl önceki görünümüne kavuþacaðýný belirten Ayvaz, bu kapsamda tarihi dokuyu bozan 700 binanýn yýkýlacaðýný bildirdi. Türkiye de yaþayan herkesin Mardin i görmesi gerektiðini savunan Ayanoðlu, Turizmin geliþmesi için belediye olarak büyük çaba gösteriyoruz. Mardin 3 yýl sonra 5 milyon turisti aðýrlayacak potansiyele sahiptir. Bu hedefimize ulaþacaðýz dedi. Mardin / aa Yasakçý kafa her yerde GIDA MÜHENDÝSÝ ESRA BAKIR, DAHA KARÝYERÝNÝN BAÞINDA 'YASAKÇI' ZÝH- NÝYETLE TANIÞTI. GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NA YAPTIÐI ÜYELÝK BAÞVU- RUSU, BAÞI AÇIK FOTOÐRAF GÖNDERMEDÝÐÝ GEREKÇESÝYLE REDDEDÝLDÝ. KAHRAMANMARAÞ TA bir fabrikada yönetici olarak iþe baþlayan gýda mühendisi Esra Bakýr, Gýda Mühendisleri Odasý nýn baþörtüsü engeline takýldý. Odaya üye olma zorunluluðu bulunan Bakýr, ö- zel bir sivil toplum kuruluþu olan odaya, baþvuru için gönderdiði fotoðrafta baþörtülü olduðu için ret cevabý aldý. Oda, yasaðý kamu kurumu niteliðinde bir meslek kuruluþu olmalarýna baðladý. Zaman ýn haberine göre, Esra Bakýr, bu yýl Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Gýda Mühendisliði bölümünden mezun oldu. Ardýndan bir gýda fabrikasýnda sorumlu yönetici olarak iþe baþladý. Ýþyerindeki konumundan dolayý da Gýda Mühendisleri Odasý na üye olmak için müracaatta bulundu. Tüm evraklarýný hazýrlayýp genel merkeze gönderdi. Ancak üyelik kartýný beklerken telefonuna gelen sesli mesajla þoka uðradý. Sesli mesajda, vesikalýk fotoðrafýnýn baþörtülü olmasýndan dolayý odaya üye olamayacaðý söylenen genç mühendisten, baþý açýk bir fotoðraf göndermesi istendi. Gýda Mühendisleri Genel Merkezi ni arayan Bakýr, özel bir sivil toplum kuruluþunun böyle bir talepte bulunmaya haklarý olup olmadýðýný sordu. Karþý taraftan da kamu kurumu prensiplerine göre çalýþan bir meslek kuruluþu olduklarýna dair bir cevap aldý. Genç mühendis, bunun ü- zerine, Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý na attý. Yaþadýðý maðduriyeti e- mailinde anlatmasýnýn ardýndan, Baþbakanlýk da konu ile ilgili harekete geçti. Konuyu Kahramanmaraþ Valiliði Ýnsan Haklarý Kurulu Baþkanlýðý na ileten baþkanlýk, konunun gündeme alýnmasýný talep etti. Yaþadýðý olayýn þokunu üzerinden atamayan Esra Bakýr, maðduriyetinin bir an önce çözülmesini istiyor. Gaziantep Bayramlaþmada yeni anayasa konuþuldu RAMAZAN Bayramý dolayýsýyla siyasi partiler arasýnda bayramlaþma trafiði yaþandý. Ziyaretler sýrasýnda yeni anayasa, dýþ politika ve tutuklu vekillerin durumu da görüþüldü. Siyasi partilerdeki geleneksel bayramlaþmalar çerçevesinde AKP yi sýrasýyla MHP, DSP, CHP, DP, BBP, Saadet Partisi ve HAS Parti heyetleri ziyaret etti. Heyetleri AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz, Ankara milletvekilleri Yalçýn Akdoðan ve Fatih Þahin aðýrladý. MHP nin ziyateretinde Somali ye yapýlan yardým kanpanyasý ve bölücü terör örgütünün gerçekleþtirdiði eylemler önplana çýktý. Partililer, terörle ilgili deðrlendirmelerinde birlik ve beraberlik vurgusu yaptý. AKP heyeti, MHP ye Somali de yaþananlarý anlamanýz için oraya gidin tavsiyesinde bulundu. BDP DE BAYRAM SESSÝZLÝÐÝ TERÖR örgütüne yönelik yapýlan operasyonlarý protesto etmek için bayramlaþma programýný iptal eden Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Merkezi nde sessizlik hakim oldu. BDP, PKK terör örgütüne yönelik yapýlan operasyonlarý protesto etmek için bu yýl diðer siyasi partilerle bayramlaþmama kararý almýþtý. Partinin merkez binasýnda sessizlik hakimken, kapýlarýn da kapalý olduðu görüldü. BDP, geçen yýl da Hakkari de teröristlerle Mehmetçik arasýnda çýkan çatýþmada 9 teröristin öldürülmesinin ardýndan bayramlaþma programý yapmamýþtý. Ankara / cihan Esra Bakýr, Gýda Mühendisleri Odasý'na üyelik baþvurusu için gönderdiði fotoðrafta baþörtülü olduðu için ret cevabý aldý. KAPUSUZ: SAMÝMÝ OLURSAK BAÞARIRIZ Kapusuz da bütün siyasi partilerin yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduðu noktasýnda hem fikir olduðunu söyleyen Salih Kapusuz, TBMM nin açýlmasýyla yeni anayasa konusunun en öncelikli konu olacaðýný belirtti. Salih Kapusuz, milletin son seçimde AKP yi iktidara getirdiðini, ancak tek baþýna anayasa yapma yetkisi vermediðini, herkesin bu konuya katký saðlamasýný istedi. Kapusuz, Anayasa dediðimiz þey toplumsal sözleþme ile bu samimiyet testini bu dönemde hepimiz ortaya koyarak göstermemiz gerekiyor. Samimi olursak bunu baþarmamak için hiçbir gerekçe yok. Milletin beklentisi haline gelen herkesin taahhüdü altýna giren Anayasa yý birlikte baþarmalýyýz dedi. GÜNAYDIN: YENÝ ANAYASA ORTAK BEKLENTÝ CHP heyetinin ziyareti sýrasýnda Genel Baþkan Yardýmcýlarý Gökhan Günaydýn, sonbaharda yeni anayasa yapýlmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlayacaðýný hatýrlatarak, Türkiye nin insan haklarýna dayalý, demokrasinin tüm kurum ve kurallarýyla iþlediði yeni bir döneme girmesinin herkesin ortak beklentisi olduðunu dile getirdi. Günaydýn, yeni a- nayasanýn uzlaþý ve toplumsal mutabakat ile gerçekleþtirilmesini istedi. TANRIKULU: SÝYASÝ PARTÝLER YASASI DEÐÝÞMELÝ CHP, Ýþçi Partisi bayramlaþmasýnda i- se Genelkurmay eski Baþkaný Iþýk Koþaner in ses kaydý konuþuldu. AKP nin CHP yi ziyaretinde ise tutuklu vekillerin durumu gündeme geldi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, Türkiye, özgürlükler konusunda bugün içinde bulunduðu ortamý hak etmiyor. Ýlk defa seçilmiþlerin hapiste olduðu bir dönemi yaþýyoruz. Yargý ile ilgili sorunlarý hep birlikte yaþýyoruz. Yargý açýsýndan tuz kokmuþtur yorumu yaptý. Tanrýkulu, Siyasi Partiler Kanunu nun bir an önce yasalaþmasýný istedi. Partiler arasý bayramlaþma kapsamýnda AKP Genel Merkezý ne ziyarete gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gökhan Günaydýn ve beraberindeki heyeti, AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz aðýrladý. FOTOÐRAF: AA CHP, HAK-PAR ÝLE ÝLK KEZ BAYRAMLAÞTI CHP DE ise kabul heyetinde Parti Sözcüsü ve Ýzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Ankara Milletvekili Bülent Kuþoðlu, Parti Meclisi üyesi Ali Arif Özzeybek yer aldý. CHP ye bayramlaþmak için gelen ilk parti DSP oldu. CHP yi daha sonra BBP, MHP, Saadet Partisi ziyaret etti. Bayramlaþmada BDP ye kabul etmeyen CHP, Kürt siyasetinde önemli bir yere sahip olan Hak-Par heyetini ise kabul etti. CHP ile bunun ilk temas olduðunu belirten Hak-Par yetkilileri, CHP ye kendilerini kabul ettikleri için teþekkür etti. Ýki partinin ilk kez yaptýðý bayramlaþmada, ana gündem i- se Kürt sorunu ve yaþanan süreç oldu. MHP DE HÜKÜMETÝN DIÞ POLÝTÝKASI ELEÞTÝRÝLDÝ BAYRAMLAÞMALAR çerçevesinde MHP yi AKP, CHP, HAS Parti, Saadet Partisi, DSP ve DP heyetleri ziyaret etti. Ziyaretlerde misafirleri MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Erdem, Genel Sekreter Yardýmcýsý Abbas Bozyel ve MYK ü- yesi Recep Dumanlý karþýladý. Bayramlaþmada Somali ye yapýlan yardýmlar üzerinden hükümetin dýþ politikasý eleþtirildi. Çömezlere tavsiyeler Haftaya üniversite kayýtlarý baþlýyor. Yeni kaydolacak öðrenci a- daylarýný ve yakýnlarýný bir tatlý telaþ sarmýþ ki sormayýn. Bu gün, bu telaþý atlatmaya yardýmcý olacak birkaç tavsiye de benden. 1-Kendinizi ve kazandýnýz, tebrikler diyenleri hayal kýrýklýðýna uðratmamak i- çin, çok çalýþmalýsýnýz. Zira yarýþ sürüyor, hem de tüm hýzýyla. Tavsiyem nedir? Dersleri geçmeniz yetmeyecek, dönem ortalamanýz ve bitirme ortalamanýz da iyi olmalý. Fakülteyi bitirmeniz yetmeyecek. Ý- kinci yabancý dili de öðrenmeye baþlamýþ olmalýsýnýz. Çift ana dal ve yan dal uygulamalarýndan yararlanmaya çalýþmalýsýnýz. Yani fakülte bittiðinde ya iki diplomanýz ya da bir diploma ve bir sertifikanýz olmalý. Diploma size birkaç meslek alternatifi sunuyorsa, en geç ikinci sýnýf sonunda kararýnýzý verip ona göre çalýþmalýsýnýz. Bilhassa akademisyen olmayý düþünüyorsanýz, ne yapýp edip bir-iki dönem yurt dýþýna çýkmalý, dünyaya açýlmaya baþlamalýsýnýz. 2-Kayýtlar sýrasýnda sizden istenecek resmi ve meþru harç dýþýnda istenmesi muhtemel haraçlarý ödemeyecek kadar diþli misiniz? Bu da nedir diyeceksiniz. Söyleyelim: Devlet üniversitelerinde devlete yani üniversite adýna açýlmýþ bir banka hesabýna makbuz karþýlýðýnda yatýracaðýnýz öðrenim bedelinin adý harçtýr. Her dönem yeniden ödersiniz. Rakamý bellidir. YÖK ilan eder. Ama açýkgöz üniversite yöneticileri bununla yetinmez. Kayýt görevlilerine tembih ederler ve sizden bir iki küçük para daha istenir. Mesela. Üniversitesi Geliþtirme Kooperatifine baðýþ yapmazsanýz kaydýnýzý yapamayýz derler. Suç iþlemiþ de olurlar ayný zamanda. Ama siz ya da veliniz maraz çýkararak hayýrlý iþe baþlanmaz dersiniz ve ödersiniz bir güzel. Görebildiðim kadarýyla bu paralarý sadece hukuk fakültelerinin kýdemli öðrencileri hiç ödemez. Ne de olsa haklarýný öðrenmeye birinci sýnýftan baþlýyorlar! Diðerleri mi? Hepsi az çok yolunur, böylece kýrk yolsuzluða bir yol bulunur. Zira savcýlar kanunu kapatýp bilimsel filmleri seyreder, YÖK Denetleme Kurulu görmezden gelir. Bu bozuk düzen de sürer gider. Size ne mi tavsiye ederim? Diþleriniz çýkýncaya kadar sabýr! 3-Alacaðýnýz eðitimin ne iþe yarayacaðýna gelince. Malûm, üniversite eðitiminde fakültelerin veya bölümlerin yürüttüðü lisans programlarýný tamamlayanlar, bir diploma alýr ve ilgili alanda uzmanlaþmýþ olur. Her alan, bir huniye veya çam aðacýna benzer. Öðrenmek bu huninin ya da çamýn zirvesine doðru týrmanmak demektir. Üniversitelerin tümü, bin bir çeþit a- ðaçla dolu bir botanik bahçesi ne veya ilimler parkýna benzer. Felsefesi olmayan yani sadece nasýl ýn cevabýný arayan ve neden i sorgulamayan bilim faaliyeti, karanlýk bir ormandaki aðaçlardan birine týrmanmak gibidir, körün aðaca çýkmasýna benzer. Nursuz felsefe de akýl feneriyle çalýþýr, aðacý ve ormaný gösterir. Ama hem gölgeleri çoðaltýr hem de aðýrlýk yapar, aynen çukurdaki ormanýn ortasýndaki a- ðaçlar gibi. Bu bakýþ, bir bilim aðacýna týrmanmaya çalýþan insaný sürekli bir korku çukuruna çeker. Ýman ilmi ise o botanik bahçesini içeriden nurlandýrýr. Ormanýn altýna saðlam bir manevi direk diker. Ormaný, bir çadýr ya da bir huni gibi, ayaða kaldýrýr. Böyle bir ormanýn hangi aðacýna týrmanýrsanýz týrmanýn, daima bütüncül bakarsýnýz, daha yukarý çýkmak istersiniz. Güneþe yaklaþýrsýnýz. Tavsiyemi mi soruyorsunuz? Ýman dersi, þimdilik modern üniversitelerde yok. Dünyayý dünya için yaþamak isteyenlerden deðilseniz, yakýnlarýndaki nurlu medreselere müracaat ediniz.

6 MÝLLÎ Piyango Ýdaresi nin yýlbaþý çekiliþi için belirlediði 35 milyon lira kýsa yoldan zengin olmak isteyenlerin hayallerini süslerken, daha önce bu þansý yakalayanlar ise paranýn kendilerine mutluluk getirmediðini belirtiyor. Samsun da 17 yýl önce Millî Piyango dan büyük ikramiye Kazanan Süleyman Orhan (52), ikramiyeyle birlikte kendi emeði ile kazandýklarýný da kaybettiðini söyledi. Orhan, 1993 yýlýnda pastahane sahibiyken, iþ yerinin ö- nünden geçen piyangocunun ýsrarýyla aldýðý bilete 2 milyar TL çýktýðýný söyledi. Büyük ikramiye kendisine çýktýktan sonra hayatýnda talihsizlikler yaþamaya baþladýðýný anlatan Orhan, kazandýðý parayý ticarî iþlerde kullandýðýný, ancak yaptýðý her iþten zarar ettiðini ifade etti. Bu süreçte erkek kardeþinin ve yeðeninin trafik kazasýnda vefat ettiðini anlatan Orhan, þunlarý kaydetti: Benim düzenim vardý, kardeþim vardý, huzurum vardý. 2 milyar geldi her þeyimizi aldý gitti. Ama bence o parada da bir uðursuzluk var. Bize bir getirisi olmadý, tamamen götürüsü oldu. Bu para bize çok sýkýntý yarattý. Helâl olarak kazandýðýmýz paralarý tamamen kaybettik. Bir anda iflâsýn eþiðine kadar sürüklendik. Kazandýðý ikramiyenin helâl olmadýðýný düþündüðünü söyleyen Orhan, Milyonlarca insanýn gözünün olduðu parayý güzelce yiyemedik. O para bir kiþiye gidiyor. Eline ikramiyeden 5 kuruþ geçmeyen insanlarýn umutlarý heyecanlarý hepsi senin elinde olmuþ oluyor, bence bu yüzden paranýn hiçbir hayrýný göremedik diye konuþtu. PARAM YOK DAHA HUZURLUYUM Millî Piyango dan 1982 ve 1984 yýllarýnda 2 kere büyük ikramiye kazanan piyango tiryakisi Mustafa Savgan da, paranýn mutluluk getirmediði talihli lerden. Piyangodan kazandýðý paranýn çoðunu, belki daha çok kazanýrým diye yine biletlere yatýran Savgan, þu anda i- ki büyük ikramiye kazanmýþ bir ayakkabý boyacýsý olarak hayatýný sürdürüyor. Yaklaþýk 35 yýldýr Ýstanbul Caðaloðlu nda a- yakkabý boyacýlýðý yapan Savgan, Þu anda daha çok huzurluyum. Neden huzurluyum, en azýndan param yok yorumunu yapýyor. Savgan, yolda bile tedirgin olduðunu belirterek, Zenginlik de baþa belâ. Arkandan 2 kiþi hýzlý hýzlý gelse Acaba beni mi takip ediyor? diyorsun diye konuþtu. BÝRDEN AKRABA- LARIM ÇOÐALDI Denizli nin Çivril ilçesinde hapisten çýktýndan sonra Sayýsal Loto dan 345 milyar kazanan Osman Kaplan, 3 yýl lüks i- çinde yaþadýðýný sonra para biterken 2004 yýlýnda aldýðý bilete çýkan 125 milyar lirayý da lüks içinde yediðini anlattý. Para aldýkça kendisine selâm verenlerin arttýðýný ve tanýmadýðý birçok akrabasýnýn ortaya çýktýðý belirten Kaplan, Ýkramiyeyi kazanýnca akrabalarým çoðaldý. Daha önce borç para isterim endiþesiyle herkes benden kaçarken, neredeyse bütün Çivril akrabam oldu. Kars, Kayseri ve Zonguldak tan bile akrabalarým çýktý. Yanýma geldi. O kadar yol gelmiþler diye, her birine milyon lira para verdim diye konuþtu. Kaplan, þu anda hayatýný e- mekli maaþý ve kira gelirleriyle sürdürdüðünü belirtti. dedi. ÇAYCILIÐA GERÝ DÖNDÜM Ordu nun Perþembe ilçesinde bir bankada çaycýlýk yaparken 7 yýl önce oynadýðý Sayýsal Loto dan 844 milyar lira kazanan 39 yaþýndaki Hayri Kaya da, diðer pek çok Talihli gibi baþladýðý yere geri döndü. Sürekli þans oyunlarý oynadýðýný, 2003 yýlýnda þanslý 6 numarayý bilerek büyük ikramiyeyi kazandýðýný belirten Kaya yaþadýklarýný þöyle anlattý: Ýlk olarak sýfýr bir araba aldým, daha sonra Efirli Köyündeki arazisine 4 katlý ev yaptýrdým. Ondan sonra da bazý akrabalarýmla PVC iþine girdik. Bununla da yetinmedim ve bal alým-satým iþine baþladým. Bunlarýn ardýndan Perþembe ilçesine hayýr için bir halý saha yaptýrdým. Ama ne yazýk ki daha sonra baþladýðým bütün iþlerim zarar etmeye baþladý. Önce PVC iþim iflas etti. Ardýndan balcýlýk iþimde zarar edince ciddî sýkýntýlar içine girdim. Çünkü her iki iþimde de senetlerin borcunu ödeyememiþtim. Sonra bu borçlarýmý ödeyemeyince köye yaptýrdýðým 4 katlý evim ve 35 dönümlük arazim hacze girdi. Sýfýr aldýðým araba da hacze girince onu da kaybettim. Yine borçlarýn tamamýný ödeyemeyince senetler yüzünden 5 ay kadar hapiste yattým. Ailemle de o zamanlar aram açýldý. Parayý doðru dürüst kullanamadýðým için bütün ailem bana kýzmýþtý. Bu olaylarýn yaþanmasýnýn ardýndan 7 yýl gibi bir süre geçti. Artýk eski mesleðime geri döndüm. Þu anda P e r þ e m b e Kaymakamlýðý nýn çay ocaðýný iþletiyorum. 7 yýl önceki mutluluðumu yeniden buldum. 7 yýl önce milyarderdim, ama þimdi parayý kuruþ kuruþ topluyorum. Ankara / aa

7 ANKARA DA Yýldýz Oto Sanayi Sitesi nde oto yedek parçalarý ve hurdalarýn bulunduðu 3 katlý binada çýkan yangýn söndürüldü. Yýldýz Oto Sanayi Sitesi sokakta bulunan otomobil hurdalarý ve yedek parçalarýnýn bulunduðu 3 katlý binada saat da baþlayan yangýna, Ankara Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiyesi, çok sayýda ekiple müdahale etti. Ýtfaiye ekiplerine Büyükþehir, Keçiören ve Yenimahelle belediyesine ait tankerler aralýksýz su taþýdý. Alevlerin metrelerce yükseldiði yangýnda, çok sayýda hurda otomobildeki LPG tanklarý ile iþ yerindeki oksijen tüpleri patladý. Çevik kuvvet ekipleri yanan iþ yerinin çevresinde güvenlik çemberi oluþturdu. Ýþ makinelerinin de destek verdiði söndürme çalýþmalarý sýrasýnda iki itfaiye eri dumandan etkilendi, biri de bacaðýndan yaralandý. Ýtfaiye erleri olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. Çevredeki LPG dönüþüm sistemi yapýlan iþ yerlerine ve hurda malzemelere sýçramasýndan endiþe edilen yangýn, yaklaþýk 5 saat sonra kontrol altýna alýndý. Alevler, 3 katlý binayý ve i- çindeki çok sayýda oto yedek parçasýný kullanýlamaz hale getirdi. Ankara/aa

8 ÝSTANBUL Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý, Jet i- mam olarak ün salan din görevlilerine, Herkes namazýný tadil-i erkâna uygun güzel güzel kýldýrsýn dedi. Ramazan a birkaç gün kala, sorularý cevaplayan Mustafa Çaðrýcý, geçtiðimiz yýllarda normalden hýzlý bir þekilde kýldýrdýklarý teravih namazýyla halk arasýnda Jet imam o- larak adlandýrýlan imamlara uyarýda bulundu. Ýbadette esas olanýn Allah rýzasý olduðunu söyleyen Prof. Dr. Çaðrýcý, Ýbadet cemaat razý olsun diye yapýlmaz. Allah razý olsun diye yapýlýr. Siz cemaate i- yilik edecekseniz baþka türlü edin. Mihrabiyeyi, e- zaný, kameti uzatmayýn. Bunlar zorunlu deðildir. Ama namazý Allah ýn istediði þekilde kýlmak bizim boynumuzun borcudur. Namaz farzdýr ve usûlüne uygun olarak kýlýnmak zorundadýr. Ýmamlarýmýzýn cemaat memnun olsun, karþý mahallenin camisinden daha çabuk çýkarayým ben cemaati diye böyle namaz kýlýnmaz, ibadet olmaz. diye konuþtu. Teravih namazýnýn hýzlý kýldýrýlmasýnýn din adamýna yakýþmayacak bir davranýþ olduðunu dile getiren Ýstanbul Müftüsü, namazýn da bir edebi olduðunu belirterek bunun aksinin edepsizlik olacaðýný dile getirdi. Herkesin namazýný tadil-i erkânýna uygun ve diðer rükûnleriyle kýldýrmasý gerektiði uyarýsýnda bulunan Çaðrýcý, Namaz sûreleri okuduðunu dinleyen anlayacak gibi kýlýnmalý. Birbirimizle Türkçe konuþuyoruz ve birbirimizi anlýyoruz. Muhatabýn saðlýklý bir þekilde anlayabileceði þekilde konuþulan Türkçe doðrusudur. Allah ýn kelâmýný konuþurken biz öyle yaygaraya getirmek þeklinde deðil, okununca cemaatin anlayacaðý þekilde okumalýyýz. Rükûnun, secdenin gayet güzel yapýlmasý, tahiyyatýn gerektiði þekilde yapýlmasý gerekmektedir. ifadesini kullandý. MÜFTÜDEN TERAVÝH- TE CAMÝLERE DENETLE- ME Geçen sene Ramazan boyunca farklý camilerde teravih namazý kýldýðýný ve dakika tuttuðunu bildiren Çaðrýcý, hýzlý kýlýnan namaz ile yavaþ kýlýnan namaz arasýndaki farkýn ortalama 5 dakika olduðunu belirtti. Müftü Çaðrýcý þöyle konuþtu: Bundan çok rahatsýz olduðum için çeþitli camileri ziyaret ettiðimde saat tutuyorum. Hýzlý kýlýnan namaz ile yavaþ kýlýnan teravi arasýnda 7-8 dakikayý geçmez, asla 10 dakikayý bulmaz. Ortalama 5 dakikadýr. Yani hýzlý kýlarsanýz diyelim ki 20 dakikada kýldýrýrsýnýz, yavaþ kýlarsanýz 25 dakika. Bu kadardýr. 5 dakika için cemaatin de imam olarak kendimizin de namazýný zayi etmek aptalca bir þeydir. Ramazan ayýndan önce namazlarýn gereðine göre kýldýrýlmasý konusu da dahil bütün din görevlilerine ilçe müftülükleri aracýlýðýyla toplu bir uyarý gönderdiklerini aktaran Mustafa Çaðrýcý, Jet imam sorununun da eskisi kadar çok yaþanmadýðýný aktardý. Cami cemaatine da çaðrýda bulunan Ýstanbul Müftüsü, Cemaatimizin abuk sabuk þeylere itibar edecek kadar yüzeysel olmamasý gerekiyor. Falan imam hýzlý kýldýrýyor Siz o camiye Allah rýzasý için gidiyorsunuz. Çarçabuk o- radan gitmek için çýkmýyorsunuz. dedi. Ýstanbul / cihan

9 6 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE HABER Y Gur bet te bay ram çok zor ÜL KE LE RÝNÝ çe þit li se bep ler den do - la yý terk et mek zo run da ka lan ve bir kýs mý Ço rum a yer leþ ti ri len Ý ran, I rak ve Af ga nis tan lý ba zý mül te ci ler, va tan has re ti nin ya ný sý ra gur bet te ge çir - dik le ri ilk bay ra mýn hem se vin ci ni hem de hüz nü nü bir a ra da ya þý yor - lar. Çe þit li ne den ler den do la yý ül ke le - rin den ve sev dik le rin den ay rý lan çok sa yý da mül te ci, Bir leþ miþ Mil let ler Mül te ci ler Yük sek Ko mi ser li ði ta ra - fýn dan yer leþ ti ril dik le ri þe hir ler de ye - ni ha yat la rý na a lýþ ma ya ça lý þý yor lar. Sý ðýn ma cý la rýn yer leþ ti ril di ði kent ler - den o lan Ço rum da da sa yý la rý 500 ü bu lan I rak, Ý ran ve Af ga nis tan lý a i le, ye - ni ev le rin de ge le nek le ri ni ya þat ma ya ça lý þý yor. 4 ay ön ce Af ga nis tan dan yo la çý kan ve tüm pa ra la rý ný ha yal et tik le ri Av ru pa ül ke le ri ne git mek i çin u mut ta - cir le ri ne kap tý ran Hü se yin za de a i le si de, bu a i le ler den bi ri. Ço rum da ilk bay - ram la rý ný ge çe re cek o lan a i le nin Türk - çe bi len tek ü ye si 24 ya þýn da ki Na hi de Hü se yin za de, Af ga nis tan ýn He rat þeh - rin de ya þa dýk la rý ný, ha týr la mak is te me - dik le ri ne den ler den do la yý ül ke le ri ni terk et mek zo run da kal dýk la rý ný söy le - di. Ra ma za ný Türk kom þu la rýy la do lu do lu ge çir dik le ri ni an la tan Hü se yin za - de, if tar vak ti Af ga nis tan a öz gü ye mek - le ri kom þu la rýy la pay laþ týk la rý ný, ak þam - la rý da mes ci de te ra vih na ma zý na git tik - le ri ni i fa de et ti. Mem le ket le rin den u - zak ta ilk bay ra mý ya þa dýk la rý ný di le ge ti - ren Na hi de Hü se yin za de, He rat da bay ram sa ba hýn dan i ti ba ren mi sa fir lik - ler baþ lar dý. E vi miz çok ka la ba lýk o lur - du. Bu ra da da He rat da ki gi bi bay ram ha zýr lýk la rý mý zý yap týk. Sa bah a i le miz le bay ram laþ týk. An cak hep ev dey dik çün - kü gi de cek kim se yok de di. Ço rum/a a Si vas ta ki bu köp rü den ne ge len var, ne ge çen SÝVAS kent mer ke zi i le 2 ma hal le ve 40 kö yün Ký zý lýr mak ü ze rin den bað lan tý sý - ný sað la mak a ma cýy la 2008 yý lýn da in þa e di len ye ni Kar þý ya ka Köp rü sü, a ra dan ge çen yak la þýk 3 yýl da bað lan tý yol la rý - nýn ya pý la ma ma sý ne de niy le u la þý ma a - çý la ma dý. A lý nan bil gi ye gö re, Kar þý ya ka ve E sen yurt ma hal le le ri il böl ge de ki 40 kö yün Ký zý lýr mak ü ze rin den kent mer - ke ziy le bað lan tý sý ný sað la yan ta ri hi Ke - sik Köp rü ye al ter na tif o la rak, 2008 yý - lýn da Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan Ga le ri - ci ler Si te si nin ar ka kýs mý na köp rü in þa e dil di. Ge nel büt çe den tah sis e di len ö - de nek le be le di ye mü ca vir a la ný na in þa e di len bu köp rü, bað lan tý yol la rý nýn ya - pý la rak u la þý ma a çýl ma sý i çin be le di ye ye dev re dil di. 208 met re u zun lu ðun da ve 11,5 met re ge niþ li ðin de ki ye ni köp rü, bað lan tý yol la rý nýn a çý la ma ma sý ne de - niy le yak la þýk 3 yýl dýr u la þý ma ka pa lý bir þe kil de bek li yor. Sel çuk lu lar dan kal ma ta ri hi Ke sik Köp rü nün dar ol ma sý ve mev cut gü zer gâh ta hem ze min ge çit bu lun ma sý ne de niy le yýl lar ca u la þým - da sý kýn tý ya þa yan ve u zun sü re ye ni bir köp rü nün ya pýl ma sý nýn ha ya li ku ran böl ge hal ký, ye ni köp rü nün ký - sa sü re de hiz me te a çýl ma sý ný ü mit e - di yor. 2 mil yon 858 bin li ra ya mal o - lan köp rü, bað lan tý yol la rý nýn ya pýl - ma sý nýn ar dýn dan u la þý ma a çý la cak. A ðýr to naj lý a raç la rýn ge çi þin den et ki - le nen ve i ki bü yük a ra cýn yan ya na ge - çe me di ði Sel çuk lu e se ri Ke sik Köp rü, ye ni köp rü nün a çýl ma sýy la bir lik te u la - þý ma ka pa tý la cak. Böy le lik le ta ri hi köp - rü de ko run muþ o la cak. 13. yüz yýl da Sel çuk lu lar ta ra fýn dan yap tý rý lan ta ri hi Ke sik Köp rü, 4 met re 85 san ti met re e nin de ve 326 met re 35 san - ti met re u zun lu ðun da dýr. 19 ke mer den o lu þan köp rü, es ki Kay se ri yo lu ü ze rin - de bu lu nu yor. Köp rü nün ü ze rin de ki ki ta be ler de, 1292 yý lýn da Sel çuk lu lar ta - ra fýn dan ya pýl dý ðý be lir ti li yor. Si vas/a a Da rü la ce ze de yüz ler gül dü RA MA ZAN BAY RA MI, GÖZ LE RÝN DE YIL LA RIN YOR GUN LU ÐUNU, YÜZ LE RÝN DE HA YA - TIN DE RÝN ÝZ LE RÝ NÝ TA ÞI YAN DA RÜ LA CE ZE SA KÝN LE RÝ NÝN YÜ ZÜ NÜ GÜL DÜR DÜ. RA MA ZAN Bay ra mý, göz le rin de yýl la - rýn yor gun lu ðu, yüz le rin de ha ya týn de rin iz le ri, yýl lar geç tik çe ço cuk la þan yü rek le riy le ay ný ça tý al týn da bi ra ra ya ge len Da rü la ce ze sa kin le ri nin yü zü nü gül dür dü. Ya kýn la rý nýn ve va tan daþ la rýn bay - ram do la yý sýy la yap tý ðý zi ya ret ler, pay - laþ týk la rý hoþ soh bet ler, Da rü la ce ze sa kin le ri nin yal nýz lýk la rý na mer hem ol du. Ýn sa noð lu i çin ka çý nýl maz bir sü reç, öm rün ha zan mev si mi dir yaþ - lý lýk... Yal nýz lýk kor ku su nun be ra be - rin de ge tir di ði il gi a ra yýþ la rý, bay - ram lar da en üst se vi ye ye u la þýr. Týp - ký, ça tý sý al týn da ay ný duy gu la rý ba - rýn dý ran 114 yýl lýk þef kat yu va sý Da - rü la ce ze gi bi... Ken di le ri ni sa ran yal nýz lýk tan dost soh bet le ri, çay sa at le ri, ye mek mo la - la rý ve te le viz yon key fiy le u zak laþ - ma ya ça lý þan Da rü la ce ze li ler, Ra ma - zan Bay ra mý nda ki mi za man ev lat - la rý, ki mi za man to run la rý ye ri ne koy duk la rý zi ya ret çi le ri nin sým sý cak te bes sü müy le, bay ram ne þe si ne or - tak ol du lar. Ba zý Da rü la ce ze li ler i se yýl la rýn iz le ri ni ta þý yan yüz le rin de ý - þýl da yan göz le riy le, ka pý dan i çe ri gi - re cek bir ya ký ný nýn yo lu nu göz le - mek ten ken di ni a la ma dý. Ço cuk la rý - nýn ve to run la rý nýn zi ya re tiy le, se - vinç le ri yü rek le ri ne sýð ma yan Da rü - la ce ze li le rin de mut lu luk la rý göz le - rin den o kun du. Ki mi le ri i se a ný la rý ný sak la dýk la rý fo toð raf lar la öz lem le ri ni gi der di. Ba zý la rý, Da rü la ce ze nin bah çe sin de þe ker ve ko lon ya ik ram - la rý ný ka bul et ti, ba zý la rý bir a ðaç göl - ge sin de yal nýz lý ðý seç ti. Da rü la ce ze li ler, bay ram do la yý sýy - la his set tik le ri duy gu ve dü þün ce le ri - ni, yal nýz lýk la rý ný ve se vinç le ri ni, pay laþ tý. 18 YIL LIK HA TI RA A NI BE BEK Ki lo met re ler ce u zak ta o lan tek ev - la dý ve i ki to ru nun öz le mi ni, e þi nin 18 yýl ön ce ken di si ne ar ma ðan et ti ði A ný a dý ný ver di ði o yun cak be bek le gi de ri yor 83 ya þýn da ki Sel ma Sa rý ka. Darülaceze'de kalan yaþlýlarýn yüzleri bayram ziyaretine gelenlerle güldü. FO TOÐ RAFLAR: A A 14 yýl ön ce kay bet ti ði e þi nin ar dýn - dan bir ay Al man ya da ki oð lu nun ya nýn da ka lan Sa rý ka, dok to ru nun tav si ye si ü ze ri ne yer leþ ti ði Da rü la ce - ze de yal nýz lý ðýn, ö zel lik le bay ram - lar da zor ol du ðu nu di le ge ti ren ler - den. Ge nel lik le kýþ ay la rýn da zi ya re - ti ne ge le bi len oð lu, ge li ni ve to run - la rý nýn öz le miy le gün le ri ni ge çi ren Sa rý ka, yi ne de bu þef kat yu va sýn da, dok tor la rýn gü ven li el le rin de ol mak - tan mem nun. YAL NIZ LI ÐI MI ÝS TAN BUL U GE ZE REK U NU TU YO RUM Da rü la ce ze nin 30 yýl lýk sa ki ni 80 ya þýn da ki Ay þe Ak bu lut, yal nýz lý ðý ný Ýs tan bul u ge ze rek u nu tu yor. Üç ya - þýn day ken ev lat lýk ve ril di ði ni ve hiç e ði tim al ma dý ðý i çin o ku ma yaz ma - sý nýn da ol ma dý ðý ný an la tan Ak bu lut, Da rü la ce ze de ka ðýt kes me i þin de ça - lý þa rak az da ol sa büt çe si ne kat ký sað la ma ya ça lý þý yor. A i le sin den ve ya ak ra ba la rýn dan zi ya re ti ne ge len kim - se ol ma dý ðý i çin o da Da rü la ce ze sa - kin le ri ni zi ya re te ge len le rin hoþ soh - bet le riy le mut lu o lu yor. Yal nýz lý ðý - mý ge nel de Ýs tan bul u ge ze rek u nu - tu yo rum di yen Ak bu lut, bu ne den - le de Da rü la ce ze nin þans lý sa kin le ri a ra sýn da yer a lý yor. BO YA LAR LA AR KA DAÞ OL DU Ök süz ve ye tim bir ço cuk ken gel - di ði Da rü la ce ze de bu gün 30 yý lý de - vi ren 46 ya þýn da ki Ay þe Yü cel, bo ya - la rýy la ha yat ver di ði re sim le riy le mut lu ol ma yý se çen ler den. Yýl lar ca a ra dý ðý a i le si ni bir tür lü bu la ma ma - nýn hüz nü nü ya þa yan Yü cel, Be nim bay ram la rým bu ruk ge çi yor. Zi ya ret - çi le rin gel me si, yal nýz lý ðý ma mer - hem o lu yor. On lar la soh bet e de rek, va kit ge çi ri yo rum de di. Da rü la ce - ze dey ken 23 ya þýn da bir kez ev len - di ði ni ve 5 ay ev li kal dýk tan son ra bo þan dý ðý ný an la tan Yü cel, Be nim a i lem yok, yal ný zým, a ma mut lu bir in sa ným. A ma a i le öz le mi hep i çim - de... di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul/a a Ve li ler den, ka yýt için ücret a lýn ma ya cak KAY SE RÝ Mil li E ði tim Mü dü rü Er do - ðan A ya ta, 1 Ha zi ran ta ri hin de o kul - la ra ka yýt iþ lem le ri nin ya pýl dý ðý ný ha - týr la ta rak, O kul la rý mý za ke sin ka yýt - lar 5 Ey lül de baþ lý yor. Ad re se gö re o - kul la ra ka yýt lar ya pý lý yor. Ka yýt sý ra - sýn da ve li ler den her han gi bir üc ret a lýn ma - ya cak týr. Böy - le bir uy gu la - ma mýz yok - tur de di. Er - do ðan A ya ta, ye ni e ði tim ve öð re tim dö ne mi nin 20 Ey lül ta ri - hin de baþ la ya ca ðý ný i fa de e de rek, Ey - lül a yý i le bir lik te o kul te la þý nýn da baþ la dý ðý ný ha týr lat tý. A ya ta, ka yýt sý ra - sýn da hiç kim se nin ka yýt üc re ti ö de - mek ya da ka yýt pa ra sý al ma sý nýn söz ko nu su ol ma ya ca ðý ný an la ta rak, Ka - yýt pa ra sý a lýn ma sý ya sak. O kul la rý mý - zýn ih ti yaç la rý bü yük öl çü de kar þý la ný - yor ve ge rek li des tek ler ya pý yor. An - cak, ba zý ve li le ri miz o kul la rýn a çýl ma sý dö ne min de mad di an lam da des tek yap mak i çin ba ðýþ ta bu lu nu yor. Biz bu ba ðýþ la rý ka bul e di yo ruz. O kul la rý - mý za ya pý la cak ba ðýþ lar da yi ne o kul öð ren ci le ri mi zin e ði tim le rin de kul la - ný la cak týr. Bu tür des tek le rin e ði ti me ar tý kat ký la rý o la ca ðý ný söy le mek is te - rim. Bu ba ðýþ la rý o kul la rý mýz ka bul et mek te dir de ðer len dir me sin de bu - lun du. Ve li le re de çað rý da bu lu nan Er do ðan A ya ta, ka yýt ta i ka met e di - len e ve en ya kýn o ku lun ter cih e dil - me si ni is te di. Kay se ri/ci han TEBRÝK ve DUYURU Burdur Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi ve bölümlerini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Burdur ve Bucak'ta erkek ve bayan öðrencilerimiz için yer temin edilir. Ýrtibat Tel: (0 543) Burdur Yeni Asya Temsilciliði

10 MÝL LÎ Pi yan go Ý da re si nin yýl ba þý çe ki li þi i çin be lir le - di ði 35 mil yon li ra ký sa yol dan zen gin ol mak is te - yen le rin ha yal le ri ni süs - ler ken, da ha ön ce bu þan - sý ya ka la yan lar i se pa ra nýn ken di le ri ne mut lu luk ge - tir me di ði ni be lir ti yor. Sam sun da 17 yýl ön ce Mil lî Pi yan go dan bü yük ik ra mi ye Ka za nan Sü ley - man Or han (52), ik ra mi - yey le bir lik te ken di e me ði i le ka zan dýk la rý ný da kay - bet ti ði ni söy le di. Or han, 1993 yý lýn da pas ta ha ne sa hi biy ken, iþ ye ri nin ö - nün den ge çen pi yan go cu - nun ýs ra rýy la al dý ðý bi le te 2 mil yar TL çýk tý ðý ný söy - le di. Bü yük ik ra mi ye ken - di si ne çýk týk tan son ra ha - ya týn da ta lih siz lik ler ya þa - ma ya baþ la dý ðý ný an la tan Or han, ka zan dý ðý pa ra yý ti ca rî iþ ler de kul lan dý ðý ný, an cak yap tý ðý her iþ ten za - rar et ti ði ni i fa de et ti. Bu sü reç te er kek kar de þi nin ve ye ðe ni nin tra fik ka za - sýn da vefat et ti ði ni an la - tan Or han, þun la rý kay - det ti: Be nim dü ze nim var dý, kar de þim var dý, hu - zu rum var dý. 2 mil yar gel - di her þe yi mi zi al dý git ti. A ma ben ce o pa ra da da bir u ður suz luk var. Bi ze bir ge ti ri si ol ma dý, ta ma - men gö tü rü sü ol du. Bu pa ra bi ze çok sý kýn tý ya - rat tý. He lâl o la rak ka zan - dý ðý mýz pa ra la rý ta ma men kay bet tik. Bir an da if lâ sýn e þi ði ne ka dar sü rük len - dik. Ka zan dý ðý ik ra mi ye - nin he lâl ol ma dý ðý ný dü - þün dü ðü nü söy le yen Or - han, Mil yon lar ca in sa nýn gö zü nün ol du ðu pa ra yý gü zel ce yi ye me dik. O pa - ra bir ki þi ye gi di yor. E li ne ik ra mi ye den 5 ku ruþ geç - me yen in san la rýn u mut la - rý he ye can la rý hep si se nin e lin de ol muþ o lu yor, ben - ce bu yüz den pa ra nýn hiç bir hay rý ný gö re me dik di ye ko nuþ tu. PA RAM YOK DA HA HU ZUR LU YUM Mil lî Pi yan go dan 1982 ve 1984 yýl la rýn da 2 ke re bü yük ik ra mi ye ka za nan pi yan go tir ya ki si Mus - ta fa Sav gan da, pa ra nýn mut lu luk ge tir me di ði ta - lih li ler den. Pi yan go dan ka zan dý ðý pa ra nýn ço ðu - nu, bel ki da ha çok ka za - ný rým di ye yi ne bi let le re ya tý ran Sav gan, þu an da i - ki bü yük ik ra mi ye ka zan - mýþ bir a yak ka bý bo ya cý sý o la rak ha ya tý ný sür dü rü - yor. Yak la þýk 35 yýl dýr Ýs - tan bul Ca ða loð lu nda a - yak ka bý bo ya cý lý ðý ya pan Sav gan, Þu an da da ha çok hu zur lu yum. Ne den hu zur lu yum, en a zýn dan pa ram yok yo ru mu nu ya pý yor. Sav gan, yol da bi - le te dir gin ol du ðu nu be - lir te rek, Zen gin lik de ba - þa be lâ. Ar kan dan 2 ki þi hýz lý hýz lý gel se A ca ba be - ni mi ta kip e di yor? di yor - sun di ye ko nuþ tu. BÝR DEN AK RA BA - LA RIM ÇO ÐAL DI De niz li nin Çiv ril il çe - sin de ha pis ten çýk týn dan son ra Sa yý sal Lo to dan 345 mil yar ka za nan Os - man Kap lan, 3 yýl lüks i - çin de ya þa dý ðý ný son ra pa - ra bi ter ken 2004 yý lýn da al dý ðý bi le te çý kan 125 mil yar li ra yý da lüks i çin - de ye di ði ni an lat tý. Pa ra al dýk ça ken di si ne se lâm ve ren le rin art tý ðý ný ve ta - ný ma dý ðý bir çok ak ra ba sý - nýn or ta ya çýk tý ðý be lir ten Kap lan, Ýk ra mi ye yi ka za - nýn ca ak ra ba la rým ço ðal dý. Da ha ön ce borç pa ra is te - rim en di þe siy le her kes ben - den ka çar ken, ne re dey se bü tün Çiv ril ak ra bam ol du. Kars, Kay se ri ve Zon gul - dak tan bi le ak ra ba la rým çýk tý. Ya ný ma gel di. O ka - dar yol gel miþ ler di ye, her bi ri ne mil yon li ra pa ra ver dim di ye ko nuþ tu. Kap lan, þu an da ha ya tý ný e - mek li ma a þý ve ki ra ge lir le - riy le sür dür dü ðü nü be lirt - ti. de di. ÇAYCILIÐA GERÝ DÖNDÜM Ordu nun Perþembe ilçesinde bir bankada çaycýlýk yaparken 7 yýl önce oynadýðý Sayýsal Loto dan 844 milyar lira kazanan 39 yaþýndaki Hayri Kaya da, diðer pek çok Talihli gibi baþladýðý yere geri döndü. Sürekli þans oyunlarý oynadýðýný, 2003 yýlýnda þanslý 6 numarayý bilerek büyük ikramiyeyi kazandýðýný belirten Kaya yaþadýklarýný þöyle anlattý: Ýlk olarak sýfýr bir araba aldým, daha sonra Efirli Köyündeki arazisine 4 katlý ev yaptýrdým. Ondan sonra da bazý akrabalarýmla PVC iþine girdik. Bununla da yetinmedim ve bal alým-satým iþine baþladým. Bunlarýn ardýndan Perþembe ilçesine hayýr için bir halý saha yaptýrdým. Ama ne yazýk ki daha sonra baþladýðým bütün iþlerim zarar etmeye baþladý. Önce PVC iþim iflas etti. Ardýndan balcýlýk iþimde zarar edince ciddî sýkýntýlar içine girdim. Çünkü her iki iþimde de senetlerin borcunu ödeyememiþtim. Sonra bu borçlarýmý ödeyemeyince köye yaptýrdýðým 4 katlý evim ve 35 dönümlük arazim hacze girdi. Sýfýr aldýðým araba da hacze girince onu da kaybettim. Yine borçlarýn tamamýný ödeyemeyince senetler yüzünden 5 ay kadar hapiste yattým. Ailemle de o zamanlar aram açýldý. Parayý doðru dürüst kullanamadýðým için bütün ailem bana kýzmýþtý. Bu olaylarýn yaþanmasýnýn ardýndan 7 yýl gibi bir süre geçti. Artýk eski mesleðime geri döndüm. Þu anda P e r þ e m b e Kaymakamlýðý nýn çay ocaðýný iþletiyorum. 7 yýl önceki mutluluðumu yeniden buldum. 7 yýl önce milyarderdim, ama þimdi parayý kuruþ kuruþ topluyorum. Ankara / aa

11 AN KA RA DA Yýl dýz O to Sa na yi Si te si nde o to ye - dek par ça la rý ve hur da la - rýn bu lun du ðu 3 kat lý bi - na da çý kan yan gýn sön dü - rül dü. Yýl dýz O to Sa na yi Si te si so kak ta bu lu - nan o to mo bil hur da la rý ve ye dek par ça la rý nýn bu lun - du ðu 3 kat lý bi na da sa at da baþ la yan yan gý na, An ka ra Bü yük þe hir Be le - di ye si Ýt fa i ye si, çok sa yý da e kip le mü da ha le et ti. Ýt fa i - ye e kip le ri ne Bü yük þe hir, Ke çi ö ren ve Ye ni ma hel le be le di ye si ne a it tan ker ler a ra lýk sýz su ta þý dý. A lev le - rin met re ler ce yük sel di ði yan gýn da, çok sa yý da hur - da o to mo bil de ki LPG tank la rý i le iþ ye rin de ki ok - si jen tüp le ri pat la dý. Çe vik kuv vet e kip le ri ya nan iþ ye ri nin çev re sin de gü ven - lik çem be ri o luþ tur du. Ýþ ma ki ne le ri nin de des tek ver di ði sön dür me ça lýþ ma - la rý sý ra sýn da i ki it fa i ye e ri du man dan et ki len di, bi ri de ba ca ðýn dan ya ra lan dý. Ýt fa i ye er le ri o lay ye rin de bek le yen am bu lans lar la has ta ne ye kal dý rýl dý. Çev - re de ki LPG dö nü þüm sis - te mi ya pý lan iþ yer le ri ne ve hur da mal ze me le re sýç ra - ma sýn dan en di þe e di len yan gýn, yak la þýk 5 sa at son ra kon trol al tý na a lýn dý. A lev ler, 3 kat lý bi na yý ve i - çin de ki çok sa yý da o to ye - dek par ça sý ný kul la ný la maz ha le ge tir di. An ka ra/a a

12 ÝS TAN BUL Müf tü sü Prof. Dr. Mus ta fa Çað rý cý, Jet i - mam o la rak ün sa lan din gö rev li le ri ne, Her kes na - ma zý ný ta dil-i er kâ na uy - gun gü zel gü zel kýl dýr sýn de di. Ra ma zan a bir kaç gün ka la, so ru la rý ce vap la - yan Mus ta fa Çað rý cý, geç - ti ði miz yýl lar da nor mal - den hýz lý bir þe kil de kýl dýr - dýk la rý te ra vih na ma zýy la halk a ra sýn da Jet i mam o - la rak ad lan dý rý lan i mam - la ra u ya rý da bu lun du. Ý ba - det te e sas o la nýn Al lah rý - za sý ol du ðu nu söy le yen Prof. Dr. Çað rý cý, Ý ba det ce ma at ra zý ol sun di ye ya - pýl maz. Al lah ra zý ol sun di ye ya pý lýr. Siz ce ma a te i - yi lik e de cek se niz baþ ka tür lü e din. Mih ra bi ye yi, e - za ný, ka me ti u zat ma yýn. Bun lar zo run lu de ðil dir. A ma na ma zý Al lah ýn is te - di ði þe kil de kýl mak bi zim boy nu mu zun bor cu dur. Na maz farz dýr ve u sû lü ne uy gun o la rak ký lýn mak zo - run da dýr. Ý mam la rý mý zýn ce ma at mem nun ol sun, kar þý ma hal le nin ca mi sin - den da ha ça buk çý ka ra yým ben ce ma a ti di ye böy le na maz ký lýn maz, i ba det ol maz. di ye ko nuþ tu. Te ra vih na ma zý nýn hýz lý kýl dý rýl ma sý nýn din a da mý na ya kýþ ma ya cak bir dav ra nýþ ol du ðu nu di - le ge ti ren Ýs tan bul Müf - tü sü, na ma zýn da bir e de - bi ol du ðu nu be lir te rek bu nun ak si nin e dep siz - lik o la ca ðý ný di le ge tir di. Her ke sin na ma zý ný ta dil-i er kâ ný na uy gun ve di ðer rü kûn le riy le kýl dýr ma sý ge rek ti ði u ya rý sýn da bu - lu nan Çað rý cý, Na maz sû re le ri o ku du ðu nu din - le yen an la ya cak gi bi ký - lýn ma lý. Bir bi ri miz le Türk çe ko nu þu yo ruz ve bir bi ri mi zi an lý yo ruz. Mu ha ta býn sað lýk lý bir þe - kil de an la ya bi le ce ði þe kil - de ko nu þu lan Türk çe doð ru su dur. Al lah ýn ke - lâ mý ný ko nu þur ken biz öy le yay ga ra ya ge tir mek þek lin de de ðil, o ku nun ca ce ma a tin an la ya ca ðý þe - kil de o ku ma lý yýz. Rü kû - nun, sec de nin ga yet gü - zel ya pýl ma sý, ta hiy ya týn ge rek ti ði þe kil de ya pýl ma - sý ge rek mek te dir. i fa de - si ni kul lan dý. MÜF TÜ DEN TE RA VÝH - TE CA MÝ LE RE DE NET LE - ME Ge çen se ne Ra ma zan bo yun ca fark lý ca mi ler de te ra vih na ma zý kýl dý ðý ný ve da ki ka tut tu ðu nu bil - di ren Çað rý cý, hýz lý ký lý nan na maz i le ya vaþ ký lý nan na maz a ra sýn da ki far kýn or ta la ma 5 da ki ka ol du - ðu nu be lirt ti. Müf tü Çað - rý cý þöy le ko nuþ tu: Bun - dan çok ra hat sýz ol du - ðum i çin çe þit li ca mi le ri zi ya ret et ti ðim de sa at tu - tu yo rum. Hýz lý ký lý nan na maz i le ya vaþ ký lý nan te ra vi a ra sýn da 7-8 da ki - ka yý geç mez, as la 10 da ki - ka yý bul maz. Or ta la ma 5 da ki ka dýr. Ya ni hýz lý ký lar - sa nýz di ye lim ki 20 da ki - ka da kýl dý rýr sý nýz, ya vaþ ký lar sa nýz 25 da ki ka. Bu ka dar dýr. 5 da ki ka i çin ce - ma a tin de i mam o la rak ken di mi zin de na ma zý ný za yi et mek ap tal ca bir þey dir. Ra ma zan a yýn dan ön ce na maz la rýn ge re ði ne gö re kýl dý rýl ma sý ko nu su da da - hil bütün din gö rev li le ri ne il çe müf tü lük le ri a ra cý lý - ðýy la top lu bir u ya rý gön - der dik le ri ni ak ta ran Mus - ta fa Çað rý cý, Jet i mam so - ru nu nun da es ki si ka dar çok ya þan ma dý ðý ný ak tar - dý. Ca mi ce ma a ti ne da çað rý da bu lu nan Ýs tan bul Müf tü sü, Ce ma a ti mi zin a buk sa buk þey le re i ti bar e de cek ka dar yü zey sel ol - ma ma sý ge re ki yor. Fa lan i mam hýz lý kýl dý rý yor Siz o ca mi ye Al lah rý za sý i çin gi - di yor su nuz. Çar ça buk o - ra dan git mek i çin çýk mý - yor su nuz. de di. Ýs tan bul / ci han

13 Y 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE DÜNYA 7 Trab lus ta çif te bay ram KAD DA FÝ NÝN 42 YIL LIK ÝK TÝ DA RI NA SON VE REN LÝB YA LI LAR, TRAB LUS U E LE GE ÇÝR ME LE RÝ NÝN AR - DIN DAN ÝLK BAY RAM NA MA ZI NI BÝN LER CE KÝ ÞÝ NÝN KA TI LI MIY LA BÝR A RA DA KIL DI. TAH RÝR DOL DU LÝB YA DA mu ha lif le rin mer ke zi ko nu mun da ki Bin ga zi de halk bay ram na ma zý ný Bin ga zi de ki Kad da fi pro tes to la rý nýn ya pýl dý ðý Tah rir Mey da - nýn da kýl dý. Lib ya da U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin mer ke zi nin bu lun du ðu Bin ga zi ken tin de Ra ma zan Bay ra mý dün baþ la dý. Mu am mer Kad da fi son ra sý ilk bay ram la rý ný kar þý la yan Bin ga zi li ler, sa vaþ ta kay bet tik le ri ya kýn la rý do la yý sýy la bay ra mý bu ruk ya þý yor. Kad da fi kar þý tý pro tes to gös te ri le ri nin mer ke zi o lan Tah rir Mey da nýn da ký lý nan na ma za çok sa yý da Bin ga zi li ka týl dý. Ço cuk lar da ba ba la rýy la bay ram na ma zýn da saf tut tu. Na maz son ra sý, sa vaþ ta ha ya tý ný kay be den ler ve Lib ya nýn Kad da fi den ta ma men kur ta rýl ma sý i çin du â e dil di. Bin ga zi de yak la - þýk 50 bin ki þi nin ö lü ya da ka yýp ol du ðu be lir ti li yor. Bin ga zi / a a HABERLER Bolivya da suçlu bulunan sivil ve askerlere hapis cezasý BO LÝV YA Yük sek Mah ke me si, 2003 yý lýn da ki pro - tes to gös te ri le rin de 64 ki þi nin öl dü rül me siy le il gi li da va da, 2 es ki ba kan i le 5 üst rüt be li as ke ri yet ki li yi ha pis ce za sý na çarp týr dý. Mah ke me, 4 e mek li ge ne ral ve bir a mi ra le 10 i la 15 yýl ha pis ce za la rý ver di. Ý ki es ki ba kan da soy ký rým o la rak ni te len di ri len ö lüm le re iþ ti rak et mek ten 3 er yýl ha pis ce za sý na mah kûm ol - du. Pro tes to cu lar, Þi li li man la rý ný kul la na rak ABD ye do ðal gaz ih ra ca tý nýn so na er di ril me si ta le biy le El Al - to da gös te ri ler yap mýþ tý. Bo liv ya da ilk kez üst rüt be li as ker ler, in san hak la rý ih la li suç la ma sýy la bir si vil mah ke me de ce za ya çarp tý rýl mýþ ol du. An ka ra / a a Su ri ye de as ker ler yi ne Ha ma ya gir di SU RÝ YE bir lik le ri nin Ha ma ken ti ne gi re rek, ken tin i ki böl ge sin de ki ev ler de a ra ma yap tý ðý bil di ril di. El A ra bi - ya nýn ha be ri ne gö re, gör gü ta nýk la rý, bir kaç tank ve o to - bü sün ken tin do ðu gi ri þin de ki El Ha did köp rü sün de dur du ðu nu, yüz ler ce as ke rin El Ku sur ve Ham di ye ma - hal le le rin de o pe ras yon lar yap tý ðý ný be lirt ti. Bir gör gü ta - ný ðý, si lâh ses le ri du yul du ðu nu söy le di. El Ku sur ve Ham - di ye ma hal le le ri nin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad kar þý tý pro tes to la rýn en çok ya pýl dý ðý böl ge ler ol du ðu kay - de dil di. Tank lar ve as ker ler Ra ma zan a yý nýn baþ la ma sýn - dan bir gün ön ce 31 Tem muz da 700 bin nü fus lu ken te gir miþ, as ker le rin sal dý rý la rýn da sa de ce ilk gün 130 si vil öl dü rül müþ tü. Bu a ra da mu ha lif grup Su ri ye Dev rim Ko or di nas yon Bir li ði, E sad güç le ri nin Ra ma zan a yýn da 551 ki þi yi öl dür dü ðü nü a çýk la dý. An ka ra / a a Libya'da Kaddafi güçleri ve muhalifler arasýnda yaþanan þiddetin ardýndan, halk Ramazan bayramý için meydanlara koþtu. KAD DA FÝ NÝN ya rým yüz yý la yak la þan ik ti da rý na son ve ren Lib ya lý lar, çif te bay ram se vin ci ya þý yor. Bin ler ce ki þi, Trab lus un e le ge çi ril me si nin ar dýn dan ilk bay ram na ma zý ný a dý Þu he da Mey da ný o la rak de ðiþ ti ri len Ye þil Mey dan da bir a ra da kýl dý. Bay - ra mý Tür ki ye den bir gün son ra kar þý la yan Lib ya lý lar, sa bah er - ken sa at ler de Þu he da Mey da - ný nda top lan ma ya baþ la dý. Mey - dan çev re sin de ge niþ gü ven lik ted bir le ri i le yük sek yer le re ko - nuþ la nan si lâh lý mu ha lif le rin var lý ðý nýn dik ka ti çek ti ði mey - dan da, Müs lü man lar as fal ta se ri - len ha lý la ra o tu ra rak na maz sa a - ti ni bek le me ye baþ la dý. Da ki ka - lar ca tek bir ge ti ren Lib ya lý lar, da ha son ra Ý mam Ab dul ba sit We i la i le bir lik te bay ram na ma - zý ný kýl dý lar. We i la, bay ram hut - be sin de, Ra ma zan a yýn da Trab - lus u Kad da fi ve as ker le rin den a - rýn dýr ma im ka ný ver di ði i çin Al - lah a þük ret tik le rin be lirt ti. Kad da fi nin 42 yýl dýr Lib ya yý kö tü yö net ti ði ni i fa de e den We i - la, bun dan son ra ül ke le ri nin da ha öz gür ve de mok ra tik o la ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Na ma zýn ar dýn - dan Kad da fi a ley hi ne slo gan lar a - tan ve tek bir ge ti ren ka la ba lýk, ye ni Lib ya bay rak la rý ný aç tý ve marþ söy le di. Za man za man að la - ya rak bir bir le ri ne sa rý lan Lib ya lý - lar, bir bir le ri nin bay ram la rý ný da kut la ya rak da ðýl dý. Trab lus / a a Ýranlýlar, bayram namazý için kilometrelerce uzunlukta saf tuttu. ÝRAN DA MÝLYONLAR NAMAZA DURDU Ý RAN DA Ra ma zan Bay ra mý, baþ ken tin ya ný sý ra di ðer 30 e ya let te coþ - ku ve se vinç le kut la ný yor. Baþ kent Tah ran da ki kut la ma lar, hal kýn ken - tin dört bir ya nýn dan bay ram na ma zý nýn ký lý na ca ðý a la na ha re ke tiy le baþ la dý. Kur ân-ý Ke rim ve du â la rýn o kun ma sý nýn ar dýn dan di ni li der A - ye tul lah A li Ha ma ney in i ma me tin de Tah ran Ü ni ver si te si bah çe sin de ký lý nan bay ram na ma zý na mil yon lar ca ki þi ka týl dý. Ýn ký lap Mey da nýn da ki ü ni ver si te den Ve li-yi Asr Mey da ný na ka dar tüm a na yol lar i le a ra so - kak lar da ki lo met re ler ce saf tu tan hal kýn ya rý ya ya ký ný ný ka dýn ve ço - cuk la rýn o luþ tur du ðu gö rül dü. Ha ma ney, na ma zýn ar dýn dan ver di ði hut be de tüm Ýs lâm a le mi nin Ra ma zan Bay ra mý ný kut la dý. Tah ran / a a OBAMA DAN KUTLAMA ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ABD ve dün ya da ki bü tün Müs lü man la rýn Ra ma zan Bay ra mý ný kut la dý. O ba ma, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ra ma - za nýn a i le ve top lum la rýn, yo ðun fe dâ kâr lýk, te fek kür ve i ba det i çin de bir a ra ya gel me nin mut lu lu ðu nu pay laþ tý ðý bir dö nem ol du ðu nu be lir te rek, dün ya da ki mil yon lar ca ki þi nin, bu in san la rýn fa kir le re yar dým e li u za ta rak i man la rý ný yü celt me le rin den il ham al dý ðý ný kay det ti. Was hing ton / a a Al man ya da al kol ya sa ðý a ðý ge niþ li yor AL MAN YA DA ar tan þid det o lay la rý, top lu ta þýt lar da mey da na ge len mad di ha sar lar ve ço cuk ve genç le re i yi ör nek ol mu yor ge rek çe siy le top lu ta þýt lar da baþ la tý lan al kol ya sa ðý a ðý ge niþ le ti li yor. Da ha ön ce Al man ya nýn ku ze yin de ki þe hir ler a ra sýn da se fer ya pan Met ro nom da uy gu la nan al kol ya sa ðý nýn ba þa rý ya u laþ ma sý nýn ar dýn - dan Ham burg Yol cu Ta þý ma cý lý ðý Bir li ði (HVV) al kol ya sa ðý uy gu la ma ka ra rý al dý. Al kol kul la ný mý nýn ya ný sý ra tren ve o to büs du rak la rýn da ka pa ðý a çýk al kol þi þe ve ku - tu su nun ta þýn ma sý ný da kap sa yan ya sak tren, met ro ve o to büs du rak la rý na a sý la cak Al kol süz böl ge ve Kat ký la - rý nýz i çin te þek kür ya zý lý a fiþ ler ve ho par lör ler den ya pý la - cak u ya rý lar la yol cu la ra du yu ru la cak. Bu gün i ti ba rý i le res men baþ la ya cak al kol ya sa ðý na uy ma yan lar bir ay bo - yun ca söz lü o la rak u ya rý la cak. E kim a yýn dan i ti ba ren i se 40 e u ro ce za ya çarp tý rý la cak. Ham burg / ci han Ma vi Mar ma ra ra po ru bu kez a çýk la ný yor mu? ÝS RAÝL Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn, Cu ma ya yým lan ma sý bek le nen Ma vi Mar ma ra i le il gi li Pal mer Ra po ru i çin ba sýn me tin le ri ve a çýk la ma la rýn ha zýr lý ðý ný yap tý ðý bil - di ril di. Je ru sa lem Post ga ze te si nin in ter net si te si ne gö - re, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nda ki ha zýr lýk lar, Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu nun, ra po run ya yým lan ma sý nýn 6 ay da ha er te len me si yo lun da ki tek li fi nin Tür ki ye ta ra - fýn dan red de dil me si nin ar dýn dan gel di. Ra po run ya - yým lan ma sý, ilk a çýk la na ca ðý bil di ri len Ma yýs a yý nýn 15 in den bu ya na bir kaç kez er te len miþ ti. Tel A viv / a a Bazý ülkeler, Ramazan Bayramýný dün kutladý ÇÝN, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Kanada gibi ülkeler Ramazan bayramýný dün kutladý. Dünyanýn dört bir yanýndaki Müslümanlar, bazý ülkelerde camilere sýðmazken, sokaklarda büyük cemaatler halinde namaz kýldý. Eller hep birlikte açýlarak duâlar edildi. NEW YORK A FET BÖL GE SÝ ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, haf ta so nun da Ku zey Ca ro li na ve New York e ya let le ri ni vu ran I re ne ka sýr ga sý nýn yol aç tý ðý sel ler se be biy le i ki e ya le ti a fet böl ge si i lan et ti. A fet böl ge si i - lan e dil me si her i ki e ya le tin de fe de ral yar dým lar dan ya rar la - na bil me si ne im kân ta ný ya cak. ABD nin Ku zey Ca ro li na e ya le - ti ni ka sýr ga gü cüy le vur duk tan son ra rüz gar hý zý tro pi kal fýr tý - na se vi ye si ne dü þen I re ne, New York ta zo run lu tah li ye le re ve top lu u la þý mýn dur du rul ma sý na yol aç mýþ tý. I re ne fe lâ ke tin de 40 dan faz la ki þi ha ya tý ný kay bet miþ ti. An ka ra / a a SA VAÞ SUÇ LU SU SIRP YA KA LAN DI BOS NA DA KÝ sa vaþ za ma nýn da ( ) bir top la ma kam pý nýn so rum lu su o la rak gö rev yap tý ðý sý ra da ka dýn la - ra te ca vüz et ti ði id di a e di len ki þi, Ka ra dað da ya ka lan dý. Bos na-her sek Sa vaþ Suç la rý Mah ke me si nce sa vaþ su çu iþ le mek ten hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve ri len, Bel grad do ðum lu Sýr bis tan va tan da þý 58 ya þýn da ki Bran ko Vla ça, Ka ra dað-sýr bis tan sý ný rýn da ki Dob ra ko vo sý nýr ka pý sýn da gö zal tý na a lýn dý. Ka ra dað po li si, Va la ça nýn sa vaþ za ma - nýn da Sa ray bos na ya kýn la rýn da ki Vo goþ ça ka sa ba sýn da Ma yýs-ka sým 1992 dö ne min de ku ru lan top la ma kam pý nýn so rum lu su o la rak gö rev yap tý ðý ný, bu sý ra da bu ra da tu tu lan ka dýn la ra te ca vüz et mek ten hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý bu lun du ðu nu bil dir di. Bran ko V la ça nýn, A ko va (Bi ye lo Pol ye) Yük sek Mah ke me si ne ge ti ril di ði ve bu ra da sor gu - lan dý ðý ný i fa de e den yet ki li ler, söz ko nu su ki þi nin Bos na-her sek e i a de e di le ce ði ni kay det ti. Bel grad / a a

14 8 1 MEDYA POLÝTÝK EYLÜL 2011 PERÞEMBE Y "Kifayetsiz Muhterisler" ÝSPANYA DA 40 yýllýk diktatör Franco rejiminin ardýndan demokratik bir ülke inþasý çok uzun yýllar aldý. Türkçeye kazandýrýlan kitabýnda, Ýspanya da sekiz yýl Savunma Bakanlýðý yapan Narcis Serra, askerin sivil demokratik denetim altýna alýnmasý olan bu sancýlý ve zor sürecin nasýl olmasý gerektiðini anlatýr. Türkiye de de demokratikleþme adýna bir dizi askerî ve sivil reformlar yapýldý ancak bu süreç, 27 Nisan e-muhtýrasý gibi talihsiz giriþimlerle sekteye uðradý. Yargýda, akademik çevrelerde, medyada ve bazý siyasi partilerde halen hâkim olan militarist zihniyet nedeniyle demokratikleþme adýna reformlar bir süredir ivme kazanamadý. Son zamanlarda ise askerin, sivil iradeye itaati anlamýnda þeklen de olsa bizleri sevindiren geliþmelere tanýk oluyoruz. Bu geliþmelerin en yenisi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün, Baþkomutan sýfatýyla ilk kez Genelkurmay Karargâhý nda 30 Aðustos Zafer Bayramý tebriklerini kabul etmesi ile oldu. Bugüne kadar, Genelkurmay Baþkanlarý ve Kuvvet Komutanlarý, bu tebrikleri kabul eder, ülkenin seçilmiþ hükümet üyeleri ve Baþkomutaný Gül ise sýraya girip, aslýnda bütün Türkiye nin olan bu bayramý sanki askerlerin bayramýymýþ gibi kutlarlardý. Normalleþme adýna bir diðer sevindirici geliþme yaþandý ve 5,5 yýl aradan sonra nihayet, hükümete karþý verilen elektronik muhtýra, Genelkurmay Baþkanlýðý nýn internet sitesinden geçtiðimiz günlerde kaldýrýldý. Sorunlu olan konu ise Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet özel in inisiyatifiyle e-muhtýranýn siteden kaldýrýlmýþ olmasý. Zira, askerin sivil denetiminin saðlanmasý, askerden gelecek inisiyatifle çözülecek bir konu deðil. Siyaset kurumunun askerî alanlarda ön almasý ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmasý gerekiyor. Hiçbir kurum, elindeki imtiyazlardan kolayýna vazgeçmez, vazgeçirecek olan siyaset kurumudur. Yine de son günlerde sivilleþme ve normalleþme a- dýna yaþanan geliþmeler, olumlu ve toplumu rahatlatýcý nitelikte. Ama içinde, þayet yasal düzenlemeler yapýlmazsa geri dönüþüme yol açacak tehlikeleri de barýndýrýyor. Ýspanya dan bir örnek vereyim. Bu ülke önemli ölçüde AB ye tam üyelik için reformlarýný tamamlamýþ ve birliðe tam girmek üzereyken, bir yüzbaþýnýn baþýný çektiði 200 kadar isyancý, askerî reformlarý protesto etmek için 23 Þubat 1981 yýlýnda parlamentoyu bastý. Baskýncýlarýn, demokratik reformlarýn hýzýna tepkili olan saðcý iþbirlikçileri de, askere, topyekûn isyan etme çaðrýsý yaptýlar. Bu eylem bastýrýldý ve demokrasi kazandý. Ýspanya dan alacaðýmýz dersler var. öncelikle, son günlerde yaþanan þeklî bir dizi normalleþme adýmlarýna kanmamalý ve askerî sonsuza dek kýþlasýnda tutmak Ýçin parlamentoyu yasal reformlar yapmasý için baský altýnda tutmalýyýz. Yakýnlarda, anayasal suç iþledikleri þüphesiyle sanýk durumundaki tutuklu generallerin Haklarýný koruyamadýðý gerekçesiyle, üç Kuvvet Komutaný ile birlikte istifa eden Genelkurmay eski Baþkaný emekli Orgeneral Iþýk Koþaner in, kendisine ait olduðunu doðruladýðý ses kaydýndaki itiraflarýný hep birlikte o- kuduk. Hukukçularýn da içersinde ciddi suç delili sayýlabilecek ifadelerin yer aldýðýný söyledikleri Koþaner in itiraflarý, askerin, siyaset kurumunca denetlenmediði sürece nasýl bir felaketin içine düþebileceðini ve bu durumun ülke çýkarýný nasýl zedelemekte olduðunu bize bir kez daha gösterdi. Nitekim, Koþaner konuþmasýnýn bir yerinde, yasa ve yönetmeliklerin dýþýnda hareket ettiklerini -ki biz zaten öyle olduðunu biliyoruz- itiraf ederken, askere darbe yetkisi veren 35. Madde kalksa da, ülkeyi koruyup kollama görevinin doðal tarihî görevleri olduðunu belirtiyor. Diðer deyiþle TSK, varlýk nedenini gerekirse darbe yapmayý da içinde barýndýran bir yerde konumlandýrmayý sürdürüyor. Ýspanya örneðini yaþamayalým diye rehavete kapýlmayalým, yasal düzenlemelere hýz verelim diyorum. Malumunuz, askere göre. bu ülkenin bekçisi onlardýr, siviller yeteneneksizdir. Askerin sivilleri, yeteneksiz bulduðu ve çoðu zaman aþaðýladýklarý bu tarihsel önyargýlý bakýþ açýsý bana, 2000 yýlýnda Psikiyatri dalýnda Nobei ödülünü alan Daniel ve Kruger un geliþtirdiði sendromu hatýrlattý. Bu sendrom Kifayetsiz Muhterisler diye de biliniyor Türkçede. Yetenek eksikliði bulunan kiþiler, hatalý kararlar alabilir ama bu yetenek eksiklikleri, hatalarýnýn farkýna varmalarýný dolayýsýyla kabul etmelerini önler. Ne yazýk ki bu kiþiler, üstünlük duygusuna kapýlýrlar. Ancak ayný sendroma göre, eðitilmeleri halinde bu kiþiler yetenek eksikliklerinin farkýna varabilir ve bunu sonuçta kabul ederler. Asker üzerinden siyaset yapan siyasi partilere, yepyeni sivil bir anayasa yapýmýnda iktidar ile mutabakat içine girmezlerse Türk ordusuna dolayýsýyla Türkiye'ye vermekte olduklarý zararýn faturasýný bu millet onlara sandýkta ödetir. Kiyafetsiz muhterisler sendromunu da detaylý okumalarýný tavsive ederim, askerî reformlarý yaparken iþlerine yarayabilir. Lale Kemal, 31 Aðustos 2011, Taraf KoþanerPaþa danhesapsorulmayacakmý? ESKÝ Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner Paþa nýn bir yýl önce yaptýðý ve hâlâ arkasýnda durduðu konuþmasýnda o kadar çok þey var ki hesap sorulmasý gereken... Biliyorum, araya tatil girdiði için gecikmiþ bir yazý a- ma yazmak zorundayým. Çok önemsediðim bir konu. Bu ülkenin asker sorunu nu olanca açýklýðýyla anlattýðý için önemli bir konu. Eski Genelkurmay Baþkaný emekli Orgeneral Iþýk Koþaner in bu yakýnlarda internet ortamýna düþen ve geçen yýl birinci baþkanlýk koltuðuna oturduktan kýsa bir süre sonra kapalý kapýlar arkasýnda yaptýðý konuþmasýndan söz ediyorum. Koþaner Paþa nýn bugün de arkasýnda durduðunu söylediði konuþmasýnýn acýklý yanlarý da var. Bu acýklý durumlar, öyle sanýyorum ki, Türk Silahlý Kuvvetleri nin yýllar yýlý siyasetle fazla haþýr neþir olmasýndan kaynaklanýyor. Konuþmanýn bir baþka önemli boyutuna gelince... Asker bazý bakýmlardan kendini hâlâ devlet içinde devlet gibi görebiliyor, kendi konumunu hâlâ hukukun üstünde bir yerde görebiliyor. Karakollarýmýzýn çevresinde ve hudutlarda kontrolsüz mayýn döþediðimizi sivillere söyleyemiyoruz. Hudutlardakinin iþareti bile yoktur. Adam gidiyor basýyor, bilmem ne yapýyor. Hesabý sorulmayacak mý? Bir erimizi alnýndan vururuz. Vurduk mu? Haberiniz var mý? Var deðil mi? Hesabý soruldu mu? Çatýþma anýnda tim komutanlarýmýz mevziye silahýný býrakýp kaçýyor. 2 terörist, 30 askerimizi kaçýrýyor. Yav rezalet! Hesabý soruldu mu? Eðitim zafiyeti nedeniyle terörist diye masum erimizi kendimiz vurduk. Kabahatli biziz. Bakýn yine örnek, dilimin ucuna geliyor, söylemek istemiyorum. Hesabý soruldu mu? En acýsý da silahýný da býrakýp da gidenler... Roj TV silahýn numarasýný da beraber gösteriyor. Öyle mi? Ben olsam o rütbelinin yerine insan içine çýkmam. Ama u- tanmýyor adam. Hesabý soruldu mu? Sýnýr karakollarýmýz hatalý yapýlmýþ. Hantepe de hatalý. Halimiz tam bir kepazelik. Hesabý soruldu mu? Terör örgütü, seçime kadar eylemsizlik diye bir karar aldý. Kýrsal kesimdeki eylemlerini azalttýlar. Bizi hiç ilgilendirmez bu. Terörle mücadelede hiç kimsenin talimatýna ihtiyacýmýz yok. Kimse bize harekâtý azalt diyemez. Asker baþýna buyruk mu? Tepesinde siyasi otorite yok mu? Bilgi almak için halkýn nabzýný tutun, herkese yakýn olun. Polisle, itle MÝT le temas kurun. Halkýn içinde o- lun. Kýþladan lojmana lojmandan kýþlaya dediðimiz zaman bunu anlayamýyoruz. Acýklý bir durum. Otuz yýlda bir arpa boyu mu? Operasyonlarda artýk son bir yýldýr mantýklý iþ yapmaya karar verdik. Ýstihbarat almadan taburla beraber arazide gezmeyeceðiz. Ya geçmiþin hesabý... Artýk her þeyi yasal zemine oturtmak zorundayýz. Herkesin gözü üzerimizde. Bir ufacýk hata yapýlýrsa basýna taþýnýyor, manþetlere taþýnýyor. Onun için her þeyi yasal bazda yapmak durumundayýz. Bunlarýn hesabý sorulmayacak mý? Yoksa asker yine hukuk üstü mü? Yasa ve yönetmeliðin dýþýnda hareket ettik. Hep böyle olacak zannettik. Ama maalesef içimizde hainler çýktý. Maalesef onu da bulamýyoruz. Yasalarýn yönetmeliklerin dýþýnda hareket ettik. Bazen etmemiz gerekiyordu bazý dönemlerde. Ama bunu yol yaptýk. Hep öyle o- lacak zannettik. Öyle devam ettik. Ve hakkýmýz olmayan bazý imkânlarý kullandýk. Halen de var, halen de var. Onlar da karþýmýza çýkacak. Hesabý sorulmayacak mý? Paþa dan bunun örnekleri sorulmayacak mý? Balyoz da, bizi üzen taraf her þeyimizi, seminerle ilgili neyimiz var neyimiz yok çaldýrmýþýz. Esas rezalet bu. Nasýl bu olur yav? Suç olan kýsmý da iþin içerisinde olabilir, onu burada kaydý-ihtiyatla sayýyorum. Nedir bu suç olan kýsmý? Sorulmayacak mý? Sayýþtay Kanunu deðiþti biliyorsunuz. Çok dikkat e- diniz. Para iþleri bundan sonra çok ciddiye bindi. Sayýþtay denetleyecek. Sýkýntý olur. Geçmiþin hesabý sorulacak mý? Hani diyorlar ya, 35. maddeyi kaldýr, (darbelere dayanak olan ünlü koruma kollama maddesi) kaldýr da bilmem ne maddeyi koy. Ýster koy ister koyma! Biz Silahlý Kuvvetler olarak bunun için varýz. Bu bizim doðal, tarihi görevimiz. 12 Eylül darbesinin lideri Evren Paþa da böyle demiþti, 35. madde olmasa da darbeyi yapardýk! Koþaner Paþa da böyle diyor. Hesabý sorulmayacak mý? Hasan Cemal, 31 Aðustos 2011, Milliyet, ORDUYA KÜLTÜR DEVRÝMÝ LAZIM ÞÜKÜRLER olsun ki artýk rejimin üstüne çöken silah gölgesini kaldýrma konusunda geniþ bir konsensüs saðlamýþ bulunuyoruz. Bu halk, kendisine karþý savaþmak için yeraltýna silahlar depolayan, suikastlar, kýyýmlar, provokasyonlar tezgâhlayan, Alevi yi Sünni ye Kürt ü Türk e kýrdýrmayý planlayan, düþmaný bir yana býrakýp elindeki silahýn namlusunu halkýna çevirmiþ bir ordunun varlýðýný bile bile yataðýnda huzurlu uyuyamaz. Özellikle Koþaner in ses kayýtlarýndan sonra artýk hemen herkesin fikir birliði halinde dile getirdiði gibi, orduda yeni bir zihniyet ve yeni bir yapýlanma gerekiyor. Aslýnda bu konuda epey bir yol katettik. Vesayetin temel direklerine yönelik birçok tedbir ya alýndý ya da alýnmak üzere... Mesela bu yýlýn 30 Aðustos unda bir ilki daha gerçekleþtirdik ve Cumhurbaþkaný baþkomutan sýfatýyla tebrikleri kabul etti. Kýrmýzý kitap siviller tarafýndan yazýldý. YAÞ kararlarý yargýya a- çýldý. Askeri mahkemelerin yetki alaný daraltýldý. EMASYA Protokolü kaldýrýldý. Askeri harcamalar Sayýþtay denetimini açýldý. Ombudsmanlýk tartýþýlýyor. MGK nýn yapýsý ve hiyerarþisi deðiþti. AYÝM in suyu kaynýyor. Genelkurmay Baþkanlýðý nýn Milli Savunma Bakanlýðý na baðlanmasýnýn, 35. maddenin kaldýrýlmasýnýn eli kulaðýnda. En önemlisi de cuntacýlarý yargý önüne çýkarmayý baþardýk. Ama vesayetçi sistem deðdiðimiz þey o kadar köklü ve o kadar derinlere iþlemiþ bir yapý ki, birtakým hukuki deðiþikliklerle ya da bir düzine cuntacýyý kulaklarýndan tutup yargý karþýsýna getirdiðimizde meseleyi halletmiþ olmuyoruz. En önemli ve zor olan mesele, yeni cuntacýlarý üreten ortamýn kaldýrýlmasý. Yani ordu içinde bir kültür devrimi! Ordudan ayrýlmýþ bir teðmen bir gün bana þöyle demiþti: BÜYÜK Ýslam mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi, bundan tam bir asýr önceki Þam hutbesinde þöyle demiþti: Asya nýn bahtýnýn miftahý, meþveret ve þuradýr. Bu, bugünkü dille, Doðu nun kaderinin anahtarý demokrasidir demekti. Genç Said, bu vizyonu daha 1910 larda geliþtirebilmiþti, çünkü o her þeyden önce bir meþrutiyet aydýný idi. Namýk Kemal gibi Genç Osmanlýlar ýn inþa ettiði hürriyetçiliði ve istibdad karþýtlýðýný benimsemiþ, Batý nýn ilerlemesindeki en büyük sýrrýn yine hürriyet olduðunu da fark etmiþti. Fakat ne yazýk ki Bediüzzaman ýn demokrasi vizyonu o devirde yeþeremedi; bir fecr-i kazip olarak kaldý. Çünkü Ýslam dünyasý iki ayrý krizin içine düþtü. Öncelikle Batýlý emperyalistler Osmanlý yý yýkýp ve Arap dünyasýnýn nerdeyse her yanýný sömürgeleþtirdiler. Bu, anlaþýlýr bir biçimde, kategorik bir Batý karþýtlýðý ve Batý da geliþmiþ her þeyi reddetme duygusu geliþtirdi. Demokrasi ve hürriyet de arada güme gitti. Ýkinci kriz, ilki Kemalizm olan ama daha beter örnekleri de geliþen laik dikta En önemli ve zor olan mesele, yeni cuntacýlarý üreten ortamýn kaldýrýlmasý. Yani ordu içinde bir kültür devrimi! rejimleri idi. Bu, Ýslami zihinlerdeki kuþatýlmýþlýk duygusunu artýrýrken, reaksiyoner bir taassup üretti. Her yeni fikre kuþkuyla bakan, her tecdid gayretinin ardýnda bir tahrip niyeti gören katý ve haþin bir Ýslamcý profili doðdu. * Arap Baharý ve Türkler Fakat þu mübarek bayram gününde hem umudum hem de kanaatim odur ki, hiç kimsenin beklemediði bir anda baþlayan ve dalga dalga yayýlan Arap Baharý, bu yüz yýllýk makus talihe bir son verebilecek hayýrlý bir evredir. Arap diktatörlükleri bir bir sarsýlýp yýkýlmakta, yerlerine gelenler demokrasiden ve hatta Türkiye örneði nden söz etmektedir. Ancak üzüntüm de odur ki, Türkiye nin kendisinde Arap Baharý ný yanlýþ deðerlendiren, çünkü sözünü ettiðim aþýrý reaksiyoner tavra hapsolan zihinler de var. Batý nýn bu süreci aslýnda baþta istemediðini, sonra kerhen desteklediðini, zaten tek bir Batý olmadýðýný, ve hatta Batý dan emperyalizm in yanýnda demokrasi kriterleri nin de gelebileceðini görmüyorlar. Bu yüzden de, Arap dik- Bizlere, daha askeri liseye girdiðimiz ilk gün, söylenen ilk þey þuydu: Sizler, her biriniz bir gün bu ülkenin cumhurbaþkaný olacak gibi yetiþmelisiniz, kendinizi böyle bir göreve hazýr ve layýk hissetmelisiniz... Askeri lisede geçen ilk yýlýn sonunda tatile eve geldiðimde, kendimi çevremdeki bütün sivillerden üstün ve imtiyazlý hissetmeye baþlamýþtým. Ailemden bile... Bir onlar vardý, bir de biz. Biz seçilmiþtik. Biz baþka bir kumaþtan dokunmuþtuk; biz liderdik, onlar bizim nizama sokmamýz gereken baþýbozuklar... Ýþte orduyu yeniden yaratmak dediðimizde karþýmýza dikilen en büyük iþ budur; bu endoktrinasyona son vermek. Ýttihat Terakki den beri süren bu zihniyetin deðiþtirilmesi, kuþaklara yayýlacak sabýrlý bir yeniden eðitim sürecini gerektiriyor. Ýþe baþlanacak nokta ise askeri lise ve harp okullarýnda eðitim ve öðretimin yeniden elden geçirilmesi ve sürekli denetlenmesi olmalý gibi geliyor bana. Subay adaylarý kurtarýcý misyonuyla deðil, dýþ güvenlikten sorumlu devlet memurlarý olarak yetiþmeli; Harp okullarýna mutlaka demokrasi ve temel hukuk dersleri konmalý; bu dersler mutlaka sivil hocalar tarafýndan verilmeli; bu derslerde TSK nýn darbeci geleneði kötü bir çocukluk hastalýðý olarak anlatýlmalý, analiz edilmeli, hatta Ergenekon ve Balyoz dava dosyalarý da derslerde doküman olarak kullanýlmalýdýr. Kültür Devrimi askeri okullarla da sýnýrlý kalmamalý; günlük hayatta ordu mensuplarýný halkýn bütününden koparýp kastlaþtýran her türlü uygulamaya son verilmelidir. Kimse subaylarýn kafalarýna külah geçirilip kaz çobaný yapýlmasýndan bahsetmiyor. (Çin deki korkunç Kültür Devrimi ni bilenler ne demek istediðimi daha iyi anlayacaktýr.) Biz sadece ordu mensuplarýnýn halka karýþmasýndan söz ediyoruz. Harp okulundan mezun olduklarý andan i- tibaren, bütün hayatlarýný kendi doðal çevrelerinden uzakta, lojmanlarda geçiren; tatillerini bir arada kendi tesislerinde yapan, düðünlerini derneklerini orduevlerinde yapan; her türlü sosyal iliþkisini subay çevresiyle sýnýrlý tutan bir topluluðun kendini farklý ve ayrýcalýklý görmesi, topluma tepeden bakmasý ve kendine bazý misyonlar atfetmesi yaþanan bu kopuk hayatýn sonucu olarak son derece anlaþýlabilir. Öyleyse, askeri lojmanlar kaldýrýlmalýdýr. Askeri orduevleri, tatil kamplarý laðvedilmelidir. Subay aileleri de týpký diðer memurlar gibi þehre, semtlere, mahallelere daðýlmýþ bir halde yaþamalý, toplumla komþuluk iliþkileri kurmalý; yaz tatillerinde askeri kamplarda toplaþmak yerine herkes gibi deðiþik yerlerde ve halkýn içinde tatil yapmalarý saðlanmalýdýr. Ordu mensuplarý halkýn içine karýþmalýdýr ki, halk tarafýndan rehabilite edilebilsin. Bütün bunlara Olacak þey mi diyenler, þöyle bir dönüp 5-6 yýl önceye baksýnlar ve olmasý hayal bile edilemeyecek nelerin olduðunu hatýrlasýnlar. Gülay Göktürk, 31 Aðustos 2011, Bugün Ýslâmdünyasýnýnbahtýnýnmiftahý tatörlerinin tek sýðýnaðý olan anti-emperyalizm edebiyatý ndan kolayca etkileniyorlar. Oysa, ayný filmi Türkiye de de görmedik mi? Kafayý Altýncý Filo yla bozanlarýn istikameti 9 Mart darbeciliði, ne ABD, ne AB, tam baðýmsýz Türkiye diyenlerinki Ergenekonculuk deðil miydi? Ve Milli Görüþ gömleði ne sýkýþanlarýn bazýlarý, AB sürecine ve küreselleþmeye karþý çýkarak, bilmeden de olsa bu çarka destek vermedi mi? * Ýslam iþbirliði Ýslam dünyasýnýn aþmasý gereken bir sorun bu içine kapanmacý reaksiyoner tutum ise, bir diðeri de Müslümanlar-arasý haþin üslup. Bu ikinci meseleyi yeniden aklýma getiren de, dost ve saygýdeðer bir gazetede önceki gün yayýnlanan ve Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý ný (ÝÝT) yerden yere vurup yan gelip yatmakla suçlayan haber görünümlü sert yorum. Kuþkusuz ÝÝT çok daha aktif olabilir ve de olmalý. Ama bu, öncelikle Ýslam ülkelerinin durumuyla, gücüyle ve meþveret iyle ilgili bir mesele. Buna mukabil, Ý- ÝT nin aslýnda 2005 ten bu yana Ekmeleddin Ýhsanoðlu nun baþarýlý yönetiminde pek çok önemli adým attýðýný, Ýslamofobi den Somali ye, Keþmir den Arap Baharý na dek pek çok meselede ön aldýðýný teslim etmek gerek. Ve hatta, Ekmeleddin hocanýn geçenlerde söylediði demokrasiden yana durmamýz bazý totaliter rejimleri rahatsýz etti sözünü dahi not etmek gerek ki, söz konusu totaliter rejimlerin dezinformasyonlarý konusunda dikkatli olalým.ramazan bayramýnýn hepimize mübarek ve tüm Müslüman dünyaya hayýrlý olmasý dileðiyle. Mustafa Akyol, 31 Aðustos 2011, Star

15 Y 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr MUHSÝN BOZKURT Kur an ýn üs lu bu Kur ân ýn üs lu bun da / i fa de tar zýn da, ha ri ka / o la ða nüs tü be da at / gü zel lik; ya ni, gö rül - me dik de re ce de, ye ni lik ve üs tün lük var - dýr. Kur ân ýn üs lup ve i fa de tarz la rý; ga rip, þa þýr - tý cý ve hay ret ve ri ci dir. Ö zel ö zel lik le ri o lan bir üs lup tur. Kur ân ýn üs lup ve i fa de tarz la rý; be dî / eþ siz de re ce de gü zel ve ben zer siz dir. Kur ân ýn üs lup ve i fa de tarz la rý; a cip ve hay ran lýk u yan dý - rý cý dýr. Kur ân ýn üs lup ve i fa de tarz la rý; ik na e di - ci ve i nan dý rý cý dýr. Kur ân; hiç bir þe yi, hiç bir kim se yi tak lit et me miþ /ör nek al ma mýþ, hiç bir e se re ben ze me ye de ça lýþ ma mýþ týr. Za ten, Kur ân a mu a dil / e þit, ben zer hiç bir e ser yok tur ki, Kur ân; on lar dan bi ri ne ben ze sin. Çün kü Kur ân a denk bir e ser dün ya da yok tur. As la ol - ma ya ca ðý i çin de, Kur an hiç bir e se rin ne mu kal - li ti / tak lit çi si, ne de ben ze ri dir. Kur an; ken di ne has tek kut sal, yü ce Ý lâ hî bir ki tap týr. Kur an; bý - ra kýn ha þa tak li di, ken di si hiç bir za man, hiç - bir kim se ta ra fýn dan tak lit e di le mez ve e di le me - ye cek o lan mu kad des mi mu kad des yü ce bir ki - tap týr. E vet, Kur an tak lit le mey da na ge ti ril me - di ði gi bi, bir kim se ta ra fýn dan tak lit e di le bi le cek, bir ben ze ri nin ya pý la bi le ce ði, -ha þa- sý ra dan bir ki tap de ðil dir. Kur an ýn üs lu bu; sehl-i müm te - ni dir. Ko lay sa ný lan, fa kat ya zýl ma ya kal ký þýl dý ðý tak dir de, ya zýl ma sý nýn ne ka dar zor ve hat ta im - kân sýz ol du ðu; iþ te o za man an la þý lan, kut sal bir ki tap týr. Bun dan do la yý dýr ki, Kur an; na sýl gel - miþ se; öy le kal ma ya ve var lý ðý ný ay nen mu ha fa - za ya de vam e di yor ve e de cek. E vet, Kur an na - sýl gel miþ se, ay nen ta ra ve ti ni / ta ze li ði ni, genç li - ði ni, ga ra be ti ni / þa þýr tý cý lý ðý ný; da i ma / her za - man mu ha fa za e dip ko ru muþ ve ha len de ko ru - yor. Kal dý ki, Ký ya met e ka dar da ko ru ya cak. Me se la Am me Su re si nde öy le bir be di / eþ siz gü zel lik te bir üs lub / i fa de tar zý var dýr ki, a hi re ti / Ö te ki Dün ya yý / öl dük ten son ra ki ha ya tý; Haþ ri / öl dük ten son ra, A hi ret te ye ni den di ril ti lip, Al lah ýn hu zu run da he sa ba ki ta ba çe kil mek ü ze re top lan - ma yý; Cen net ve Ce hen nem in ah va li ni; sýrf mü cer - ret / so yut bir þe kil de de ðil; is pat lý bir üs lup la e le a - lýr. Bu hu sus la rý na za ra ve rir ken zik ret ti ði kav ram - lar; Al lah ýn dün ya da ki fi il le ri ne, Rab ba ni e ser le ri ne; o Uh re vi / A hi ret e a it hal le ri ne bi rer bi rer ba kar ve is pat e der gi bi kal bi ik na e der.kur an ýn öy le yük sek bir üs lu bu / i fa de tar zý var dýr ki, Al lah ýn in san da gö rü nen iþ ve ic ra at la rý ný be yan e dip a çýk lar ken, dik kat li kim se le rin a kýl la rý ný Zat ý na bo yun eð di rir. Ya ni a kýl la rý hay ret ler i çin de bý ra ka rak; Zat ý kar þý - sýn da Al la hü Ek ber, Süb ha nal lah ve El ham dü - lil lah de dir tir. Ý la hi ic ra at ve ta sar ruf la rý nýn i zah la rý kar þý sýn da in sa ný; de rin te fek kür le re dal dý rýr. He le ge ce ve gün dü zün bir bi ri ar ka sýn dan ge liþ le rin de or ta ya çý - kan Ý la hi te cel li / gö rün tü ve yan sý ma la ra de ðin me - si; in sa ný de rin dü þün ce le re sa lar.se ne nin mev sim - le rin de ken di ni gös te ren Rab bin ye tiþ ti ri ci li ði, bes - le yip bü yüt me si hu su sun da ki fi il, ta sar ruf ve çe þit li de ði þik lik le ri ko nu e din me si; a kýl sa hip le ri ni mest e de rek; Al lah ýn bü yük lü ðü kar þý sýn da a lýn la rý ný sec de ye ge ti rir. Kur an; ha ya tý, ö lü mü, kýþ tan son ra ba har mev si - min de bü tün var lýk la rýn di ril ti lip tek rar yer yü zü ne da ðý týl ma la rý gi bi, Rab ba ni ic ra at la rý ya ni bü tün var lýk la rý çe kip çe vi ren, i da re e den Al lah ýn fi il ve iþ - le ri ni; öy le yük sek bir üs lup la be yan e der / a çýk lar ki, dik kat sa hip le ri nin a kýl la rý ný ken di ne bað lar. Kur an; Gök ve Yer in; Ce nab-ý Hakk ýn em ri ne kar þý bo yun eð me ve em ri ye ri ne ge tir me de re ce si - ni; çok yük sek bir üs lup ve tarz la be yan e dip a çýk lar. Eþ siz ve ben zer siz bir Pa di þah hük mün de o lan Al la hü Zü l-ce lal Haz ret le ri; Nuh kav mi nin yok ol ma sý i çin Gök ler e ve Yer e e mir ver miþ. Gö rev - le ri ni yap týk tan son ra fer man e dip bu yu ru yor: Ey yer, yut su yu nu. Ey gök, (dur, i þin bit ti.) Tut (su yu nu). (Hud: 11 / 44) Su lar çe kil di. Da ðýn ba - þýn da, Hz. Nuh un ça dýr va zi fe si ni gö ren ge mi si ku rul du. Za lim ler ce za la rý ný bul du lar. Kur an ýn yü ce üs lu bu na ba kýn ki: Yer ve Gök, i ki i ta at e di - ci as ker gi bi e mir din ler, i ta at e dip bo yun e ðer - ler. Di yor. Ýþ te þu üs lup / þu i fa de i þa ret e der ki, in sa nýn is ya nýn dan, ka i nat / ev ren ký zý yor. Gök ve Yer hid de te ge li yor. Yi ne i þa ret e der ki, Yer ve Gök i ki i ta at e di ci as ker gi bi e mir le ri ne ba kan bir Zat a is yan e dil mez, e dil me me li. Bu þe kil de deh - þet li bir sa kýn dýr ma yý di le ge ti rir. Ýþ te Kur an ýn üs lu bu: Tu fan / Bü yük Su Bas ký ný gi bi ge nel bir o la yý; bü tün so nuç ve ger çek le riy le, bir kaç cüm le - de ve ciz / öz lü bir bi çim de, mu ci ze li / in san la rý böy le i fa de et mek te ac ze dü þü rü cü bir þe kil de, gü zel ve ö zet ha lin de be yan e dip a çýk lar. Hakikatin keþfine mani unsurlar -1- Hakikati keþfedemememizin, açýða çýkaramamamýzýn; gerçekleri inkâr ve kabul etmememizin veya sýrtýmýzý dönmemizin birçok pskiolojik sebebi var. Bediüzzaman, en ö- nemlilerini Muhakemat isimli eserinde þu veciz cümlelere tesbit eder: Hakikatin keþfine mani olan arzu-yu hilâf ve iltizam-ý muhalif ve taraftar-ý nefis cihetiyle asýlsýz evhamýný bir asla ircâ etmekle kendini mâzur göstermek; ve müþterinin nazarý gibi yalnýz meâyibi görmek; ve çocuk tabiatý gibi bahaneyle mahane tutmaktýr Zihnin cüz iyeti sebebiyle, o mecmuun herbir cüz ünde neticenin tamamýný taharrî etmek, kuvve-i vâhimenin tasallut ve tereddüdüyle hakikati evham içinde setretmektir. 1 Ön ce ha ki ka tin lü gat ta ný mý na ba ka lým: Ha ki - kat, ger çek, ha ya li ol ma yan, gö rü len. Mev cut o lan. Bir þe yin as lý, e sa sý. Söy le nen i le söy le ni len þe yin uy gun ol ma sý ha li, doð ru, sa hih. Ay rý ca, ka dir bi lir - lik, sa da kat gi bi da ha baþ ka ma na la rý da var. Me se la, i man e sas la rý, Ýs lam þart la rý ger - çek tir. A te þin yak ma sý, bu rû de tin (þid det li so ðun) don dur ma sý ger çek tir. Var lýk ger çek - tir. Ge ce sa bit o lan ka ral tý nýn kurt, ça kal, a yý; sar kan i pin yý lan ol ma dý ðý ger çek tir ve a sýl sýz ve him den i ba ret tir. Ý la a hir Þim di ha ki ka tin keþ fi, a çý ða çýk ma sý ve an la þýl - ma sý na ma ni o lan un sur la ra ge çe bi li riz: 1-Ar zu-yu hi lâf: Ha ki ka te mu ha le fe ti ar zu i le ger çek ol ma dý ðý ný pe þi nen is te mek tir. 2-Ýl ti zam-ý mu ha lif: Ha ki ka ta mu ha lif o lan gö - rü þe ta raf ol mak, o nu e sas al mak. Me se la, fer dî, bi rey sel ta ký lan, top lu lu ðun gü cü ne i nan ma yan Za man ce ma at za ma ný dýr gö rü þü ne kar þý dýr. Hal bu ki, bu bir ha ki kat tir: Þir ket leþ me, hol ding - leþ me, bu luþ la rýn il mi e kip ler ta ra fýn dan ya pýl - ma sý, hat ta kol lek tif spor, Za man ce ma at za ma - ný dýr ha ki ka ti ni is pat et ti. 3-Ta raf tar-ý ne fis ci he tiy le a sýl sýz ev ha mý ný bir as la ir câ et mek le ken di ni mâ zur gös ter mek: Ger - çe ðe de ðil, nef se ta raf tar ol mak in sa nýn fýt ra týn da var dýr. Hak pe rest de ðil se ve ne fis mü da ha le e - der se, a sýl sýz o lan veh mi ni ha ki kat i miþ gi bi ka - bul e dip, ken di ni ma zur gös te rir. Me se la, çað daþ tef sir o lan Ri sa le-i Nur u o ku - ya rak, Ýs la mýn bü tün me se le le ri hak kýn da bil gi, fe ra set ve öl çü sa hi bi ol mak bir ha ki kat tir. Tah - ki ki i ma ný ka zan mak bir ha ki kat tir. An cak, o ku - mak ve o nun tes pit le ri ni ye ri ne ge tir mek nef se a ðýr gel di ðin den, Ýn san ha ta ya par, Be di üz za - man da bir in san dýr. Öy le i se, Ri sa le-i Nur da ha - ta o la bi lir! di ye rek veh mi bir mu ða la ta i le ha ki - ka ti giz ler. Oy sa, ha ta yap ma sý muh te mel ve müm - kün dür! baþ ka bir þey, Ha ta yap tý! baþ ka bir þey dir. Me se la, bu çar pýk man tý ðý yü rü ten a - dam, Ci na yet iþ le me si, ku mar oy na ma sý, zi - na yap ma sý müm kün dür. A ma, iþ le me miþ, oy na ma mýþ, yap ma mýþ! Be di üz za man da, ha - ta yap ma sý müm kün. An cak, Ýs la mi ye ti bi ze an lat ma da, Kur an ha ki kat le ri ni is pat ta ha ta yap ma mýþ týr. Dip not: 1.Mu ha ke mat, s Fazlalýk ateþi ve fazilet MEHMET BOYACIOÐLU Ka rýn ca bin ler yýl dýr ay ný tarz yu va yý ya - pý yor. Gü ver cin yi ye ce ði ni bin ler ce yýl - dýr ay ný þe kil de ta þý yor. Ke di ler te miz li - ðe a sýr lar dýr ay ný ti tiz lik le ve ay ný yön tem le de vam e di yor. Bin ler ne vin va zi fe le ri ni gö re cek þe kil de ya - ra tý lan in san öy le de ðil. Ku va la rý na had ko - nul ma yan in san her hu sus ta yük sek de re ce le - re çý ka bi lir, çok çe þit li de re ke le re de dü þe bi lir. Ye te nek ler ko nu sun da in san lar fark lý dýr; bir i ki ki lo met re bir a ra ba yol cu lu ðun dan son ra ya rým gün ken di ne ge le me ye cek ka dar ra hat - sýz o lan lar -Al lah rah met et sin; be nim ya kýn - la rým dan i ki si böy ley di ol du ðu gi bi en çe vik ak ro ba tik ha re ket le ri sa ni ye ler i çin de ya pa bi - len pi lot la ra ka dar ne ka dar de re ce var dýr Ken di ni yö net mek ten a ciz o lan lar bu lun - du ðu gi bi, ül ke le re, ký ta la ra hük me de bi le cek fa tih ler de in san lar dan çý kar. Bir gün lük ka zan cý ný da hi te min de zor la - nan lar i le dün ya yý yu ta cak de re ce de ka zan ma hýr sýn da o lan lar var dýr. Ýn san lý ðý her a lan da i le ri ye ta þý yan lar bu denk le min i kin ci kýs mýn da o lan lar dýr. Ya ni ih ti ya cýn dan faz la sý ný ü re ten ler. Bir va sýf ta i le - ri o lan ve bun dan di ðer in san la rý fay da lan dýr - ma yý dü þü nen ve bu yol da fa a li yet gös te ren - ler dir. Bu da he men her hu sus ta kar þý la þa ca - ðý mýz faz la lýk la müm kün dür. Bu da bir ne vi müs pet ya da men fi bir çý kýn tý lýk la müm - kün dür. Bun dan do la yý, in san lý ðýn ge liþ me ta ri hi ne bir ne vi faz la lý ðýn ta ri hi dir de de ni le bi lir. Þe hir le rin or ta ya çý ký þý bü yük öl çü de faz la - lý ðýn e se ri dir. Köy ler de zi rai ü re tim a tý þý, bu ü rün le rin de po lan ma sý ný, ti ca re ti ni ve on lar - dan ma mul baþ ka ü rün le rin ya pýl ma ih ti ya cý ta rým þe hir le ri ni or ta ya çý kar dý. Bu gü nün bü - yük þe hir le ri i se ya bir ma den ü re ti min de, ya sa na yi ü re ti min de, ya da se ya hat sek tö rün de - ki bi rer faz la lý ðýn e ser le ri dir. Li man kent le ri de o çev re de ü re ti len faz la ü rün le rin dün ya ya pa zar lan dý ðý me kân lar dýr. Bu faz la lý ðýn pe þi ne dü þü lüp bu ü rün ler çe - þit li na kil va sý ta la rýy la böl ge böl ge, ký ta ký ta, dað ba yýr de nil me yip ta þýn mak ta dýr. Ýn sa noð lu bu faz la lý ðýn pe þin de dir. Kim se on se ne ön ce ki e vin de o tur mu yor, ay ný ev de o tur - sa bi le de ko ras yo nu nu ve ya mef ru þa tý ný de ðiþ - tir mek is ti yor. Her kes bir kaç yýl ön ce al dý ðý a - ra ba sý ný ye ni bir mo del le de ðiþ tir mek der din - de dir. Bu nun la da kal mý yor. Bu in san lar a ra sý - na bir ya rý þý; Hik met li Kur ân ýn i fa de si i le bir te kâ sü rü; çok luk la ö vün me yi, baþ ka la rý i le bu hu sus ta ya rýþ ma yý ge ti ri yor. Çok la ö vün me, da ha ka li te li i le a þýk at ma, faz la lýk la ca ka sat ma, ha va i çin a ra ba ya bin me, kom þu yu çat lat mak i çin pen ce re tak ma ya rý þý sü rü yor. Ýþ te in san fýt ra týn da var o lan bu te kâ sür mey li ni an la ma da ve o na uy gun dav ran ma da in san ak lý; da ha doð ru su vah yin pren sip le ri ni din le me yen in san ak lý bu hu sus ta bi ri if rat, di ðe ri tef rit di ye bi le ce ði miz i ki ay rý yo la sap tý. Bi ri si çok luk ta, ço ðalt ma da ya rý þý hi çe sa ya rak gü ya mut lak e þit lik çi bir sis tem kur du. Bu sis - te min yan lýþ lý ðý, do la yý sýy la de vam e de me ye - ce ði ke râ met li þu cüm le ler le ha ber ve ril miþ tir: Fa kat nev-i be þe rin fýt ra tý ve sýrr-ý hik me ti, mü sâ vât-ý mut la ka ka nu nu na zýd dýr. Çün ki Fâ týr-ý Ha kîm, ke mal-i kud ret ve hik me ti ni gös ter mek i çin, az bir þey den çok mah su lât al dý rýr ve bir sa hi fe de çok ki tab la rý yaz dý rýr ve bir þey i le çok va zi fe le ri yap týr dý ðý gi bi, be þer nev i i le de bin ler nev in va zi fe le ri ni gör dü - rür. (22.Lem a, Nur si) Di ðe ri i se, ah la ki gayr-ý ah la ki her tür lü yol - la ser vet bi rik ti ril me si ni meþ ru say dý. Ze kâ tý yok say dý, yan ge lip ya ta rak, ser ma ye si ni fa iz - le ço ðalt ma yý meþ ru gör dü. Bu sis te min de çýk maz yol ol du ðu da bir kaç yýl dýr ar dý ar ka sý gel me den de vam e den kriz ler le ken di ni bel li et me ye de vam e di yor. Faz la lýk ya rý þýn da ki a te þi, te kâ sü rün; çok - luk la ö vün me nin yol a ça bi le ce ði bu da ya nýl - maz kýs kanç lý ðý bir baþ ka faz la lýk; i man lý fa zi - let sön dü re bi lir. Ve bil has sa ehl-i fa zi le tin en mü him meþ - re bi, acz ve fakr ve te va zu i le ha yat-ý iç ti ma i - ye-i be þe ri ye ye ka rýþ mak tar zýn da dýr. (a ge) Ý man lý fa zi le tin fert ler de ya þa nýr ha le gel di - ði yer de, in san lar dan bi ri ol ma, se vad-ý a zam - dan ol ma, ken di ni i fa de et me me, ö ne çýk ma - ma, gös te riþ yap ma ma has let le ri var dýr. Mü - min is ra fa gir me den gi yi nir, har car, tâ ki ü ze - rin de Al lah ýn ni met le ri gö rül sün. Ge rek ti ðin - de de bu ni met ler den baþ ka la rý nýn da is ti fa - de si ne ça lýþ ma hâ li gö rü lür. Ý man lý fa zi le tin ya þan dý ðý bir top lu luk ta da vit rin ci lik, i ma ja prim ver me gi bi pes hal ler bu lun maz. Da ha sý, i man lý fa zi le tin iþ le di ði top lu luk ta her ve si le i le mad dî faz la lýk lar dan baþ ka sý na ver me hâ li var dýr; in fak, ze kât, sa da ka, ke fa - ret, he di ye v.s þek lin de Do la yý sýy la ay ný so ka ðý, ay ný ma hal le yi, ay ný ka sa ba yý ya da ken ti pay la þan lar a ra sýn da faz - la lý ðýn ge ti re ce ði sý kýn tý lar en a za in di ril me ye ça lý þý lýr. So nuç o la rak in san lý ðý hu zu ra gö tü re cek yol ne ço ðal ma ve ço ðalt ma mey li ni bü tü nüy - le gör mez den gel mek, ne de o nu her tür lü ve - si ley le kam çý la mak ta dýr. Bu ço ðalt ma, faz la et me duy gu su nu in san lýk i çin bir fe lâ ket ol - mak tan çý ka ra cak bi ri cik yol i man dýr ve o nun ge tir di ði has let ler dir. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Melekleþmenin yolu anne ve babaya saygýdan geçer Ahmet Bey: Annem benimle konuþmuyor. Görüþmek istemiyor. Telefonlarýma cevap vermiyor. Suçumu ve kusurumu akrabalarým vasýtasýyla soruyorum. Cevap alamýyorum. Biz nasýl barýþacaðýz? Barýþmadan ben veya annem ölürse sorumluluk kimde olur? Birbirimizin cenazesine gitmemiz gerekir mi? Anne ve baba hakký önemlidir. Evlât olarak Allah için- dünyada en nazik olacaðýmýz insanlarýn birincisi annemiz, ikincisi babamýzdýr. Bediüzzaman ýn veciz ifadesiyle, onlar hanemizin bereket direði, rahmet vesilesi ve musibet dâfiasýdýrlar. Onlar bize hangi tür haksýzlýk yapmýþ olurlarsa olsunlar; bizi ne tür bir muameleye tâbi tutmuþ olurlarsa olsunlar; onlar tarafýndan en horlanan, en hakir görülen, en sevilmeyen, en çok dýþlanan ne kadar biz olursak olalým; onlara saygýda kusur etmeyeceðiz. Anne veya babamýzla aramýzda var gözüken ve hiç bitmeyen tartýþma ve sürtüþmeler, þeytanýn bir tuzaðý ve tezgâhýdýr. Bu tuzaða gelmeyelim. *Enes (ra) bildirmiþtir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: Anne ve babasýný razý eden Allah ý razý etmiþtir. Anne ve babasýný kýzdýran Allah ý kýzdýrmýþtýr. *Ebû Hüreyre (ra) bildirmiþtir: Peygamber E- fendimiz (asm) buyurdu ki: Anne ve babasýnýn ihtiyarlýðýna ulaþtýðý halde, onlarý razý ederek Cennet e giremeyen kimsenin burnu yerde sürünsün. *Abdurrahman bin Semüre (ra) bildirmiþtir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: Akþam rüya-yý sâdýkada gördüm ki, ümmetimden bir adam vardý. Susuzluktan dili dýþarýya sarkmýþ, soluyordu. Tuttuðu Ramazan orucu geldi ve ona su ikram etti. Ümmetimden bir adam gördüm ki, önü karanlýk, arkasý karanlýk, saðý karanlýk, solu karanlýk, üstü karanlýk, altý karanlýktý. Yaptýðý hac ve umresi geldi ve onu bu karanlýklardan kurtardý. Ümmetimden bir adam gördüm ki, ö- lüm meleði ruhunu almak için gelmiþti. Anne ve babasýna yaptýðý iyilikler geldi. Meleðin ruhunu almasýna mâni oldu. Ümmetimden bir adam gördüm ki, Mü minlerle konuþtuðu halde, onlar kendisiyle konuþmuyorlardý. Akrabalarýyla olan iyi iliþkileri geldi ve onlara hitaben, Bu akrabalarýna iyilik ederdi. Dedi. Bunun üzerine onlar o- nunla konuþtular. O da onlara karýþtý. *Hazret-i Âiþe (ra) bildirmiþtir. Allah Resulü (asm) buyurdu ki: Cennete girdim. Orada bir güzel okuma sesi iþittim. Bu okuyan kim? diye sordum. Harise bin Numan Dediler. (Harise bin Numan annesine ve babasýna iyilikleri sebebiyle bu makama ulaþmýþtýr.) Ýþte anne-babaya yapýlan iyilik böyledir. Ýþte anne-babaya yapýlan iyilik böyledir. Kiþiyi böyle yükseltir. *Ebû Hüreyre (ra) anlatmýþtýr: Bir adam: Yâ Resûlullah! Benim hýsýmlarým var. Ben onlara yaklaþýyorum, onlar benden uzaklaþýyorlar, benimle alakalarýný kesiyorlar. Ben onlara iyilik yapýyorum, onlar bana kötülük yapýyorlar. Ben onlara yumuþak davranýyorum, onlar bana kaba ve saygýsýz davranýyorlar. Dedi. Allah Resulü (asm) Buyurdu ki: Eðer dediðin gibiyse, sanki sen onlara sýcak kül yedirmiþsin, öyle mi? Sen bu hal üzere devam ettikçe, onlara karþý Allah ýn rahmeti seninle beraber olur. *Abdullah bin Amr (ra) bildirmiþtir: Allah Resulü (asm) buyurdu ki: Ýyiliklerine karþýlýk akrabalarýna iyilik yapmak ve ziyarette bulunmak kâmil bir yakýnlýk sayýlmaz. Asýl kâmil yakýnlýk, kendisiyle yakýnlýk baðlarý koparýlmak istendiði vakit, yakýnlýðýný koparmamak ve onu devam ettirmektir. Biz iliþkilerimizi koparmayacaðýz. Uzakta deðilsek telefonu falan býrakýp, gidip ellerine kapanacaðýz. Eðer uzaktaysak, telefon etmekten çekinmeyeceðiz. Telefon da dâhil her türlü haberleþme araçlarýyla görüþmeye, aramaya, hal ve hatýrýný sormaya, bir ihtiyacý varsa elimizden geldiðince ilgilenmeye ve yardýmcý olmaya devam e- deceðiz; sýrf Allah için, yalnýz ve yalnýz Allah için. O bize olumlu cevap verirse ne âlâ! Eðer vermez ise, zaten biz Allah için hareket etmiyor muyduk? O halde, bundan üzülmemize gerek yok; ancak annemiz için yine dua edeceðiz! Yine aramaya ve sormaya devam edeceðiz. Onun bize olumlu cevap vermesini beklemeyeceðiz artýk. Hatamýz varsa helâlleþmeye bakacaðýz. Eðer helâl etmiyorsa, biz nezaketimizi ve saygýmýzý asla bozmayacaðýz. Suçumuz olmasa da, gönlünü almaya bakacaðýz. Telefonu yüzümüze kapadýðýnda, hiç bozulmadan, biz yeniden açýp; Anneciðim, seni seviyorum. Ellerinden öperim. Allah a emanet ol. Diyeceðiz ve telefonu nazikâne kapatacaðýz. Yani annemize karþý adeta melekleþeceðiz. Cenazesine tabii ki gideceðiz. Onun da bizim cenazemize gelmesini tabii ki isteriz. Allah ýn rýzasýný kazanmanýn ucuz olmadýðýný böylece bilfiil görmüþ olacaðýz.

16 10 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE Y KÜLTÜR SANAT HABERLER Me de ni ye tin ö zü Al lah i nan cý ALLAH ANLAYIÞININ MEDENÝYETLERÝN ÖZÜNÜ MEYDANA GETÝRDÝÐÝNÝ BELÝRTEN YAZAR VE MÜTEFEKKÝR MEHMET NÝYAZÝ, MEDENÝYETÝ MEYDANA GETÝREN DEÐERLERÝN ÝSE, SOSYAL, ÝKTÝSADÎ VE FERDÎ DEÐERLER OLDUÐUNU VURGULADI. 'Namaz kýlýn insan' ve diðer siluetler ile gölgelerin görünmesi için çok ince hesaplamalar yapýlmýþ. FOTOÐRAF: AA Na maz ký lan in san si lu e ti nin sýr rý SÝVAS IN Div ri ði il çe sin de ki U lu Ca mii ve Da rüþ þi fa - sý ný in þa e den mi mar ve us ta la rýn, bu eþ siz e ser de or ta ya çý kan Na maz ký lan in san ve di ðer si lu et ler i le göl ge ler i çin çok in ce he sap lar yap týk la rý, ta ri hi e se ri ha ya ta ge çir - me den ön ce 2 yýl bo yun ca gü ne þin do ðu þun dan ba tý þý - na, yýl dýz la rýn çý ký þýn dan kay bo lu þu na ka dar her þe yi he - sap la dýk la rý bil di ril di. A raþ týr ma cý-ya zar Ru han Ö zay - gün, Div ri ði U lu Ca mii ve Da rüþ þi fa sý ný, Bi li min ve il min bir leþ ti ði bir mi ma ri ya pý o la rak ni te len dir di. Men gü ce ko ðul la rý nýn Div ri ði ye ka zan dýr dý ðý bu þa - he ser de or ta ya çý kan Na maz ký lan in san ve di ðer si - lu et ler i le göl ge ler i çin, ta ri hi ya pý yý in þa e den mi mar ve us ta la rýn çok in ce he sap lar yap tý ðý ný, bu si lu et le rin ve göl ge le rin te sa düf ol ma dý ðý ný be lir ten Ö zay gün, E se ri in þa e den mi mar ve us ta lar, bi na yý yap ma dan ön ce 2 yýl bo yun ca gü ne þin do ðu þun dan ba tý þý na, yýl - dýz la rýn çý ký þýn dan kay bo luþ la rý na ka dar hep si ni he - sap la mýþ. Bu he sap lar ya pýl dýk tan son ra, el de e di len so nuç, bu e ser ü ze rin de gös te ril me ye ça lý þýl mýþ týr. Ka pý - lar da ilk e tap ta si lu et ba ký yor, te ma þa e di yor. Ý kin ci sin de si lu et te ki o ki þi ki tap o ku yor, ü çün cü du rum da na maz ký lý yor, dör dün cü o lay da i se ka dý na çev ri li yor. O nun i çin bu ra da te sa düf bir þey yok tur, e se ri il me hiz met, hak ka hiz met, fi se bi lil lah (Al lah rý za sý i çin) düs tu ruy la yap mýþ - lar dýr di ye ko nuþ tu. Si vas/a a TÜRKÝYE Di ya net Vak fý ve E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der - ne ði (ES KA DER) in iþ bir li ði i le Tür - ki ye Ki tap ve Kül tür Fu a rý Et kin le ri kap sa mýn da ger çek leþ ti ri len Be ya zýt Ra ma zan Soh bet le ri nin 2011 Ra - ma zan ýn da ki so nun cu ko nu ðu, ya - zar ve mü te fek kir Meh met Ni ya zi ol du. 22. Soh bet o lan Me de ni ye ti - miz baþ lýk lý ko nuþ ma da Meh met Ni ya zi, da ha ön ce ger çek le þen 21 soh bet te sü rek li o la rak di le ge ti ri len me de ni yet kri zi ne de ðin di. Ni ya zi söz le ri ne, Dün ya nýn i ki bü yük bey nel mi lel li ði var dýr. Bi ri Ýs - lâm, di ðe ri i se Lâ tin dir. Ý ki sin de de si vi li zas yon, me de ni yet ve þe hir an - la mý na ge lir. Toyn bi; þim di ye dek çað lar bo yun ca 20 bin me de ni yet ku rul du ðu nu, bun lar dan sa de ce 3 ta ne si nin a yak ta kal dý ðý ný, il ki nin Ba - tý-hris ti yan Me de ni ye ti, Ýs lâm Me - de ni ye ti ve U zak do ðu Me de ni ye ti ol du ðu nu söy ler. Oy sa ki ben bir A - me ri ka lý nýn ha ya tý ný ko lay laþ tý ran un sur la ra bak tý ðým da 20 bin me de - ni ye tin bir den a yak ta ol du ðu nu gö - rü yo rum di ye baþ lar ken me de ni - yet le rin ö zü nü Al lah an la yý þý nýn mey da na ge tir di ði ni, Ba tý nýn Al lah i nan cý nýn kon kret bir an la yýþ ken, Ýs lâm dün ya sýn da ki Al lah i nan cý - Türkiye Kitap ve Kültür Fuarý etkinlikleri kapsamýnda gerçekleþtirilen 'Beyazýt Sohbetleri'nin son konuðu yazar ve mütefekkir Mehmet Niyazi oldu. ESKADER Baþkaný Mehmet Nuri Yardým da sohbet programlarýnýn gelecek yýlda düzenleneceðini söyledi. nýn Ýh lâs Su re si nde ki gi bi ol du ðu - nu di le ge tir di. ME DE NÝ YET LER DE ÐER LE RÝN Ü ZE RÝ NE KU RU LU... Me de ni ye ti mey da na ge ti ren de - ðer le rin, sos yal, ik ti sa dî ve fer dî de - ðer ler ol du ðu nu vur gu la yan Ni ya zi, ba tý an la yý þý na gö re sos yal de ðe ri mad dî var lýk mik ta rý o luþ tur du ðu nu; bu na mu ka bil ik ti sa dî de ðe rin kar þý - lý ðý o la rak a ris tok ra si ve iþ çi sý ný fý nýn mey da na gel me siy le sos yal de mok - ra si nin ken di li ðin den or ta ya çýk tý ðý - ný; ül ke miz de i se ya pay bir u yar la ma o la rak kal dý ðý ný an lat tý. Ba tý Me de ni - ye ti kar þý sýn da ki Ýs lâm Me de ni ye - ti ni e le a lan Ni ya zi, Al lah an la yý þý - mý zýn so yut ol mak la bir lik te za - man dan ve me kân dan mü nez zeh ol du ðu nu; ik ti sa dî de ðe ri mi zin hak ka ve e þit li ðe o tur du ðu nu ve bu ne den le sos yal de ðe ri mi zin e þit lik ü ze ri ne ol du ðu nu; e þit in san la rýn bir bi rin den hür met bek le me si nin fer dî de ðe ri mi zi mey da na ge tir di ði - ni an lat tý. Hür met i se in san la rý bü - tün leþ tir. Al lah; Ben si zin Rab bi niz de ðil mi yim? di ye so rar. Biz de ki hür ri yet ve hür met i lâ hî dir. di ye - rek Ýs lâm hu ku ku nun halk la ra is - yan hak ký ta ný dý ðý ný ve bu nun en bü yük de li li nin Hz. E bu Be kir in ha li fe se çil me si nin ar dýn dan yap tý ðý ko nuþ ma ol du ðu nu ha týr lat tý. DÜN YA YI VE A HÝ RE TÝ ÝS TE YEN ÝL ME SA RIL SIN NÝYAZÝ, 1500 lü yýl lar da La tin dün ya sý nýn bey ni o lan Sar bon Ü ni ver si te si, Ger men dün ya sý nýn bey ni o lan Frank furt Ü ni ver si - te si ve Ýs lâm dün ya sý nýn bey ni o lan Fa tih Med re se si ni e sas al dýk. Sar bon da ki týp ki tap la rý ye di si biz den çev ril miþ ve top - lam 12 a det, Frank furt ta ki týp ki tap la rý se ki zi biz den çev ril miþ ve top lam 16 a det, Fa tih Med re se si nde i se 920 a det týp ki - ta bý mev cut tu. Biz 16. ve 19. a sýr lar a ra - sýn da ka fa üs tü düþ tük ve ya o na ben zer bir þey ler ol du. Çö züm i çin bu dün ya yý is - te yen, a hi re ti is te yen, hem bu dün ya yý hem de a hi re ti is te yen il me sa rýl sýn. de - di. Ni ya zi, Os man lý Dev le ti nin sa vaþ a - lan la rýn da in san gü cün den çok tek no lo ji - den fay da lan dý ðý ný ve kay bet ti ren fa kat kay bet me yen gü ce bu þe kil de ka vuþ tu - ðu nu be lir te rek ü ni ver si te le rin i de o lo jik ol du ðu müd det çe bir ge liþ me kay de de - me ye ce ði mi zi vur gu la dý. E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði (ES KA - DER) nin Baþ ka ný Meh met Nu ri Yar dým da bu yýl ger çek leþ ti ri len soh bet prog - ram la rý nýn bek le ne nin ü ze rin de bir il - giy le kar þý lan dý ðý ný di le ge ti re rek bu se bep le bir son ra ki yýl i çin, Tür ki ye Di ya - net Vak fý Va kýf Fu ar cý lýk i le da ha ge niþ çap lý or ga ni zas yon lar plan la dýk la rý müj - de si ni ver di. Ýs tan bul/ye ni As ya 6 asýrlýk gelenek Mek tup tah tý ný mo bil i le ti þi me bý rak tý BÝR za man lar i le ti þi min vaz ge çil me zi o lan mek tup ve tel graf ye ri ni mo bil ve sa nal ha ber leþ me ye bý rak tý. PTT Ge nel Mü dür lü ðü i le Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku - ru mu (BTK) ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö re, Tür ki - ye de 2009 yý lýn da 1 mil yar 87 mil yon 395 mek tup pos - ta sý gön de ri lir ken, ge çen yýl bu ra kam yüz de 5 a za la rak 1 mil yar 31 mil yon 855 bi ne düþ tü. Ay ný þe kil de bu dö - nem de tel graf gön de ri si mik ta rý da a zal dý yý lýn da 1 mil yon 144 bin o lan tel graf sa yý sý, ge çen yýl yüz de 15 a - za la rak 973 bin o la rak ger çek leþ ti. Ö te yan dan Tür ki - ye de mo bil a bo ne sa yý sý her ge çen yýl art tý. Ge çen yýl so - nun da 61,8 mil yon o lan mo bil a bo ne sa yý sý, bu yýl Ha zi - ran a yýn da 63,8 mil yo na yük sel di. An ka ra/a a Ay van sa ray Türk Ma hal le si ye ni le ni yor FATÝH Be le di ye si ta ra fýn dan Os man lý Türk mi ma ri si - nin en göz de ör nek le ri nin bu lun du ðu ve Türk Ma hal - le si o la rak ad lan dý rý lan Ay van sa ray Tok lu De de sem - tin de ki met ruk ah þap ev le rin ye ri ne ay ný mi ma ri de ye ni ev ler ya pý la cak.fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir, Ay van sa ray Türk Ma hal le si ye ni le me a la ný i lan e dil di ði - ni, 2006 yý lýn dan bu ya na pro jey le il gi len dik le ri ni i fa de et ti. De mir a çýk la ma sý na þöy le de vam et ti: Ye ni le me a - la nýn da top lam 69 par sel bu lu nu yor. Bu par sel ler den 4 ü a nýt e ser, 15 ta ne si i se si vil mi mar lýk ör ne ði, ya ni ta ri hi e - ser. Bun lar ko ru ma al tý na a lýn dý. Ma hal le de 81 a i le ya þý - yor. Top lam 149 his se dar bu lu nu yor. Bu ra da ki ev le rin yý ký mý na baþ la dýk. Yý ký lan ev le rin ye ri ne ya pa ca ðý mýz ev - ler ta ma men Os man lý Türk mi ma ri si ör ne ði o la cak. Ken di ne öz gü kü çük bir ma hal le o la cak yý lý nýn so - nun da bu pro je nin ta mam lan ma sý ný a maç lý yo ruz. Pro je büt çe si yak la þýk 30 mil yon li ra. Ýs tan bul/a a TEBRÝK ve DUYURU Düzce Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Düzce'de kalmak için erkek ve kýz öðrencilerimize ev temin edilir. Ýritibat Telefonlarý: (0532) (0545) Düzce Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUYURU Karadeniz Teknik Üniversitesini kazanan bay ve bayan öðrencileri tebrik eder, kalacak yer hususunda yardýmcý olacaðýmýzý duyururuz. Ýrtibat: (0507) (0530) Trabzon Yeni Asya Temsilciliði FOTOÐRAFLAR: AA Gü nü müz de de A hi lik ge le nek le ri nin ya þa týl ma sý na ça lý þý lan çar þý da, es naf tel lal la rýn yap týr dý ðý du ây la gü ne baþ lý - yor. Ýþ yer le ri nin ö nün de top la nan es naf, el le ri ni kal dý ra rak yük sek ses le du â e di yor. Da ha son ra iþ yer le rin de sa tý - þa baþ la yan es naf, ya þa na bi le cek her han gi bir o lum suz lu ða kar þý ke fil siz mal a lýþ ve ri þi yap mý yor BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ ÞANLIURFA DA, SÝPAHÝ PAZARI ESNAFI, YÜZLERCE YILLIK AHÝLÝK GELENEÐÝNÝ YAÞATMAK ÝÇÝN SABAHLARI ÝÞYERLERÝNÝ DUÂLAR EÞLÝÐÝNDE AÇIYOR. A NA DO LU NUN en es ki kent le rin - den Þan lý ur fa da, Si pa hi Pa za rý es - na fý, yüz ler ce yýl lýk A hi lik ge le ne - ði ni ya þat mak i çin sa bah la rý çar þý - da ki iþ yer le ri ni du â lar eþ li ðin de a - çý yor yý lýn da Ka nu ni Sul tan Sü ley man dö ne min de Ur fa Va li si Beh ram Pa þa ta ra fýn dan ti ca ret i - çin Güm rük Ha ný na ge len le rin hay van la rý nýn ba rýn ma sý i çin yap - tý rý lan da ha son ra ki yýl lar da el i þi ü rün le ri nin sa týl dý ðý mer kez ha li - ne ge len çar þý, res to re e dil dik ten son ra Ha lý cý lar Çar þý sý o la rak kul - la nýl ma ya baþ lan dý. Bu gün ler de ço ðu ba ba mes le ði - ni ic ra e den 100 ci va rýn da es na fýn fa a li ye ti ni sür dür dü ðü çar þý da ki es na fýn o luþ tur du ðu o da ya da Kü çük dük kân lar da o tu ra rak iþ yap týk la rý i çin, O tu rak çý lar O da - sý a dý ve ril di. 4 yýl da bir ya pý lan se çim le es naf tan bi ri o da baþ kan lý - ðý na se çi li yor. Gü nü müz de de A - hi lik ge le nek le ri nin ya þa týl ma sý na ça lý þý lan çar þý da, es naf tel lal la rýn yap týr dý ðý du ây la gü ne baþ lý yor. Ýþ yer le ri nin ö nün de top la nan es naf, el le ri ni kal dý ra rak yük sek ses le du â e di yor. Fa ti ha su re si nin o kun ma - sý nýn ar dýn dan du âya de vam e den es naf, tel la lýn yö re sel a ðýz la ve yük sek ses le o ku du ðu, Ya rab bi ha yýr la rý fet he de sen, þer le ri def he - de sen. Mün kir, mü na fýk za lý mýn þer rin den hef ze min e de sen. Gö - ze din ke fi li, al ma dan pa ra sý ný ver - me yin ma lý, her cý u nut ma yýn, SOLDAN SAÐA 1. Tarla faresi, büyük fare. - Resimde bir kara kalem çalýþmasý. 2. Eski zamanlardan kalma þehir, kale ve duvar yýkýntýlarý. - Eski evlerde ocaðýn iki yanýndaki kalýn duvarlar oyularak yapýlan ve ufak tefek þeyler koymaya yarayan göz. 3. Þiî mezhebinin bir kolu ve bu koldan olanlarýn inancý. - Gam dizisinde la ile do arasýndaki ses. 4. Bir besin maddesi. - Akim kalan, kýsýr. 5. Bir kimseyi uyarmak, bir þeyi açýklamak veya anlamý güçlendirmek için özellikle, zaten, bir de, þurasý da var ki anlamlarýnda kullanýlan bir söz. - Göz bebeðine inen beyaz leke, boz. 6. Sözü geçerlik, istediðini yaptýrabilme gücü, nüfuz. - Dinî ilimlerin okutulduðu fakülte. 7. Kiloamperin kýsasý. - Kurul kelimesinin sessizleri. - Çorum yöresinde dur dur anlamýnda kullanýlan bir kelime. 8. Ýyice yanarak ateþ durumuna gelmiþ kömür veya odun parçasý. - Sýcaktan veya taþlýk yerde yürümekten hayvanýn ayaðýnda hasýl olan yara. 9. Bir buluþtan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. - Turpgillerden, geniþ ve kalýnca kat kat yapraklarý olan, güz ve kýþ sebzesi olarak yetiþtirilen ve birçok türü o- lan bitki. 10. Ýþlemezlik, tembellik. - Eskiden kadýn fesine takýlan para. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Bir þeyi eskiden beri görüldüðü gibi yapma alýþkanlýðý, âdet. - Þaþma, korku, piþmanlýk, beðenmeme, öfke, acýma bildirir ünlem. 2. Er, onbaþý ve çavuþlara verilen genel ad. - Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa vurmak için kullanýlan, oval tahta bir kasnaða gerilmiþ bir aðla veya lastikle kaplanmýþ saplý a- raç. 3. Yontulmuþ taþ parçasý. - Yön göstermek amacýyla belli yerlere konulabilen iþaret. - O yer anlamlý kelime. 4. Aðlayýp, inleyen. - En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. 5. Organizmaya girdiðinde kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarýna göre canlýyý öldürebilen madde, aðý. - Sýhhî tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. 6. Bir saz çeþidi. 7. Kimi yörelerimizde sabun. 8. Ticaretin kýsaltmasý. - Arapçada odun. 9. Kir, pasak. - Batýl inaçta tanrýça. 10. Hicab hissi. - Gölgelik. 11. Bazý mallarýn daðýtýmý ile ilgili olup kiþiye verilen belge. - Yemiþ toplama zamaný. 12. Ayný çiçekten oluþmuþ birbirine yapýþýk iki meyve. - Ahþap evlerde tahtalarý tutturmak için yapýlan düz veya çapraz desteðin halk arasýnda söyleniþi cüm le ten ha yýr lý iþ ler yö nün de ki du a sý na eþ lik e di yor. FA HÝÞ FÝ YAT UY GU LA YA NA CE ZA Da ha son ra iþ yer le rin de sa tý þa baþ la yan es naf, ya þa na bi le cek her - han gi bir o lum suz lu ða kar þý ke fil - siz mal a lýþ ve ri þi yap mý yor. Dý þar - dan ge ti ri len ve sa týl mak is te nen ü rü ne i se bel li bir kar mar jý dý þýn - da fa hiþ fi yat uy gu la na mý yor. De ðe rin den faz la fi yat bi çi le rek sa tý lan ü rün ler le tü ke ti ci yi kan dý - ran es naf ve ya tel lâl þi kâyet ha lin - de a hi lik ge le ne ðin de Çar þý Þey - hi o la rak da ad lan dý rý lan o da baþ - ka ný ta ra fýn dan 7 gün çar þý ya gir - me me, tek rar lan ma sý ha lin de i se bir sü re iþ ye ri ni ka pat ma ce za sý - na çarp tý rý lý yor. Þan lý ur fa O tu rak - çý O da sý Baþ ka ný Ra ma zan Yýl dýz, yýl lýk bir ge le ne ði ni ya þat - ma ya ça lýþ týk la rý ný bu kap sam da her sa bah du âlar eþ li ðin de a çý lan çar þý da es na fýn a lýþ ve riþ yap tý ðý ný be lirt ti. Þan lý ur fa/a a BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A R Ý K A T Ü R U H A E C E L Ý K A Z A L Ý M MA K E T A N E C A M Ý A B A T E K A R A M A N L A B Ý R E N T R E L A Ý L E Þ A N A T A R A L Y E T Ý R E R Ö Z Ý Y A E R E M A V Ý Z A K A Y R E S E Y Ý V E M A A I Ö N E M A R E H Ý N E A

17 Y 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE EKONOMÝ 11 Van, güneþ enerjisi merkezi Doðumdan önce SSK lý olmayan doðum borçlanmasý yapamaz SORU 1: doðumluyum.1982 yýlýnda emekli sandýðýna baðlý 4 ay çalýþtým 1984 ve 1991 yýllarýnda iki doðum yaptým.1998 yýlýnda SSK ya giriþ yaptým ve hâlâ çalýþmaktayým. Bu durumda doðum borçlanmasý yapabilir miyim? (Þengül ÞA- HÝN/Ýstanbul) CEVAP 1: Kimlerin doðum borçlanmasý yapabileceði 5510 sayýlý yasanýn 41 nci maddesinde hüküm altýna alýnmýþtýr sayýlý yasanýn 41 nci maddesi ve bu maddeye istinaden çýkarýlan 2010 /106 sayýlý SGK genelgesine göre, doðum borçlanmasý yalnýzca 4/a (SSK) sigortalýsý kadýnlara tanýnmýþ bir imkandýr. Buna göre, bir kadýnýn doðum borçlanmasý yapabilmesi için, doðumdan önce mutlaka SSK sigortalýsý olmasý gerekmektedir. Aksi halde doðumdan sonraki SSK sigortalýlýðý olduðu için doðum borçlanmasý yapýlmaz. Sizin de yapmýþ olduðunuz doðumlar, SSK sigortanýzýn baþlangýç tarihinden önce olduðu için, bu iki doðumunuzu borçlanýp hizmet olarak kazanamazsýnýz. Üniversite kaydýný donduran öðrenci yetim aylýðý alamaz SORU 2: Üniversiteyi yeni kazandým. Ancak üniversiteye gittiðimde annemin yanýnda kimse kalmayacak. Bu durumda ben, ü- niversite kaydýmý dondursam, ölmüþ babam üzerinden yetim aylýðým devam eder mi? (Halik SELÝN/Ýzmir) CEVAP 2: Üniversite kaydýnýn dondurulmasý demek, öðrenci olduðu halde öðrencilik haklarý askýya alýnmýþ durumda demektir. Yani, öðrenciliði devam etmeyen kiþi demektir. Bir çok üniversitenin öðrenci iþleri yönetmeliði veya mevzuatýna bakýldýðýnda, kaydýný donduran öðrencinin öðrencilik hak ve imkânlarýndan yararlandýrýlmayacaðý belirtilmektedir. Bu nedenle, SGK da, bu hususlarý göz önünde bulundurarak kaydýný donduran öðrencinin yetim aylýðýný kesmektedir. Siz de, eðer üniversiteye kaydýnýzý yaptýrýp ta, kaydýnýzý dondurursanýz, öðrenci kabul edilmediðiniz için SGK dan yetim aylýðý alamazsýnýz. DAKA GENEL SEKRETERÝ DEMÝRCÝ: TEKNÝK KRÝTERLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUÐUNDA, VAN SADECE TÜRKÝYE NÝN DEÐÝL, DÜNYADA DA GÜNEÞ ENERJÝSÝNDEN ELEKTÝK ÜRETEBÝLME AÇISINDAN SAYILI YERLEÞÝM YERLERÝNDEN BÝRÝDÝR. 5 BÝN MEGAVAT ÜRETÝMÝ POTANSÝYELÝNE SAHÝP DEMÝRCÝ, Van ýn güneþ enerjisi potansiyelini, sadece güneþlenme süresinin fazla olmasýyla açýklamanýn yetersiz kalacaðýný dile getirerek, þu bilgileri verdi: Güneþ enerjisi yatýrýmýnýn, 2 bin rakýmýnýn üzerinde olmasý gerekiyor. Çünkü yükseklik artýnca sýcaklýk, nem ve tozlanma gibi faktörler daha az etkili oluyor. Van ýn ortalama yüksekliði ise bin 700 ile 2 bin 500 metre arasýnda deðiþiyor. Bu da Türkiye nin herhangi bir yeri ile mukayese edildiðinde, Van da yapýlacak bir güneþ enerjisi yatýrýmý daha verimli olacaktýr. Van ýn sadece yükseklik açýsýndan deðil, a- razi yapýsý da önemli bir avantaj saðlamaktadýr. Türkiye nin 2023 yýlýnda öngörülen güneþ enerjisinden elektrik üretimi potansiyeli 5 bin megavat iken Van tek baþýna rakamýn üzerinde e- lektrik üretimi yapabilecek potansiyele sahiptir. Demirci, Van da kurulacak güneþ enerjisi santralleri için çok sayýda yatýrým talebinin olduðunu belirterek, Van a tahsis edilen 77 megavatýn tamamýný kullanabilecek bir yatýrýmýn projelendirildiðini söyledi. Van / aa DOÐU Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA) Genel Sekreteri Emin Yaþar Demirci, Teknik kriterler göz önünde bulundurulduðunda, Van sadece Türkiye nin deðil, dünyada da güneþ enerjisinden e- lektik üretebilme açýsýndan sayýlý yerleþim yerlerinden biridir dedi. Demirci, Türkiye güneþ enerjisi yatýrým haritasýnda, 92 megavatla ilk sýrada yer alan Konya nýn hemen ardýndan Van ýn 77 megavatla ikinci sýrada yer aldýðýný söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý nýn güneþ enerjisi yatýrýmlarýna, 2013 yýlý sonuna kadar güneþ enerjisinden elektrik üretimi için 600 megavat sýnýrlama koyduðunu hatýrlatan Demirci, bu 600 megavatýn 27 bölge ve 38 ile yapýlan daðýlýmýnda, Van ýn 77 megavatla ikinci sýrada yer almasýnýn önemli olduðunu belirtti. Demirci, DAKA bölgesinde bulunan Hakkari ye 21, Bitlis e 16 ve Muþ a ise 9 megavat pay verildiðini ifade ederek, ajans bölgesindeki 4 kentte toplamda verilen 123 megavat payýn, 600 megavatýn beþte birine karþýlýk gelmesinin sevindirici olduðunu dile getirdi. Van olarak EPDK nýn tahsis ettiði 600 megavatýn tamamýna talip olduklarýný belirten E- min Yaþar Demirci, þöyle konuþtu: Van ý bu haliyle de güneþ e- nerjisi üretim merkezi haline getirebiliriz. Teknik kriterler göz önünde bulundurulduðunda, Van sadece Türkiye nin deðil dünyada da güneþ enerjisinden elektik üretebilme açýsýndan sayýlý yerleþim yerlerinden biridir. Tarihte güneþin þehri anlamýna gelen Tuþba a- dýyla Urartulara baþkentlik yapan Van, bu özelliðinden dolayý bu ismi almýþtýr. Ajans olarak yaptýðýmýz araþtýrmalarda Van ýn güneþ enerjisinden yýllýk 9 bin megavat elektrik üretimi kapasitesiyle tarihteki adýna yakýþýr potansiyele sahip olduðunu belirledik. Bu rakam Türkiye nin þu anki elektrik üretiminin yüzde 8 ine denk geliyor. 7 ayda 17,6 milyon turist geldi TÜRKÝYE YE yýlýn 7 ayýnda gelen turist sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre, yüzde 10,64 artarak 17 milyon 624 bin 969 a yükseldi. Temmuz ayýndaki ziyaretçi sayýsý da yüzde 5,49 luk bir artýþ göstererek 4 milyon 597 bin 475 oldu. Ülkemize temmuzda turist gönderen ülkeler arasýnda Almanya birinci o- lurken, Rusya ikinci, Ýngiltere ü- çüncü sýrada yer aldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn internet sitesinden derlenen bilgiye göre, 2011 yýlý Ocak-Temmuz döneminde Türkiye yi ziyaret eden yabancý sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10,64 artýþ gösterdi. Türkiye ye bu dönemde gelen 17 milyon 624 bin 969 ziyaretçinin, 990 bin 906 sýný (yüzde 5,62) günübirlikçiler oluþturdu. Ocak-Temmuz döneminde Türkiye ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sýrasýyla Almanya (yüzde 14,29), Rusya (yüzde 11,79), Ýngiltere (yüzde 7,95), Ýran (yüzde 6,28), Bulgaristan (yüzde 4,62), Hollanda (yüzde 4,08), Fransa (yüzde 3,94), Gürcistan (yüzde 3,45), Suriye (yüzde 3,11), ABD (yüzde 2,28) oldu. Bu dönemde Almanya dan 2 milyon 518 bin 202, Rusya dan 2 milyon 78 bin 741, Ýngiltere den 1 milyon 401 bin 833, Ý- ran dan 1 milyon 107 bin 67, Bulgaristan dan 813 bin 976 kiþi Türkiye ye geldi. Yýlýn 7 aylýk döneminde Türkiye ye gelen yabancý ziyaretçilerin, en çok giriþ yaptýklarý iller sýralamasýnda, Antalya yüzde 33,57 i- le birinci, Ýstanbul yüzde 25,41 ile i- kinci, Muðla yüzde 9,48 ile üçüncü sýrada yer aldý. Ankara / aa Tarým Bað-Kur u, ev kadýnlarý için 2003 yýlý öncesine gitmez SORU 3: Annemin 1997 yýlýndan bu güne kadar tütün cüzdanýndan dolayý Bað-Kur tevkifat kesintisi yapýlmýþ. SGK ya baþvurdum annemim hizmetlerinin 2004 yýlý öncesine götürülemeyeceðini söylediler. Yaptýðým araþtýrmalarda kiþi bireysel olarak mahkemeye baþvurup 2004 yýlý öncesi hizmetleri kazanabiliyormuþ. Ben bu gün itibariyle annem için Bað-Kur prim yapýlandýrmasýný yaptýrsam daha sonra mahkemeden sonra yatýracaðým 2004 yýlý öncesi yýllarý içinde 6111 sayýlý yasa indiriminden faydalanabilir miyim? (Asiye ÖZTOPRAK/Manisa) CEVAP 3: Hanýmefendi, tarihinden önce tarýmda kendi nam ve hesabýna baðýmsýz çalýþan kadýnlarýn Bað-Kur tarým sigortalýsý olabilmeleri için aile reisi olmalarý gerekiyordu. Bu nedenle kocasý hayatta olan kadýnlar veya kocasý tutuklu veya acz içinde olmayan kadýnlar Bað-Kur tarafýndan aile reisi kabul edilmemektedir. Anneniz aile reisi olmadýðý için kendisinden Bað-Kur adýna tevkifat kesintisi yapýlsa bile tarým Bað-Kur sigortalýlýðý 2003 yýlý öncesine gitmez. Bizim size tavsiyemiz, Manisa SGK Ýl Müdürlüðü ne annenizin Bað-Kur hizmetlerinin 2003 yýlý öncesine götürülmesi ve çýkacak prim borcunun 6111 sayýlý yasaya göre yapýlandýrýlmasý için yazýlý bir dilekçe ile baþvurun. Bu dilekçeyi PTT den iadeli taahhütlü olarak gönderin veya anýlan müdürlüðün evrak servisine verip oradan evrak tarih ve numarasýný alýn. Manisa SGK Ýl Müdürlüðü nden size olumsuz cevap gelince ki muhakkak olumsuz gelecektir- gelen yazýyý da mahkeme dilekçesine ek yapýp SGK yý bu uygulamasýndan dolayý iþ mahkemesine dâvâ edin. NOT: Sorularýnýz için e-posta: TESK Baþkaný Bendevi Palandöken, et fiyatlarýnýn yükselmesinin sebebini kasaplarýn azalmasýna baðladý. Et fiyatýný büyük marketler yükseltiyor TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, et fiyatlarýndaki artýþýn nedeninin ülke genelindeki kasaplarýn azalmasý ve büyük marketlerin devreye girmesi olduðunu savundu ve küçükler yok olunca büyükler fiyatlarý yükseltiyor. Yani büyükler tekelleþmeye gidiyor deðerlendirmesinde bulundu. Palandöken yazýlý a- çýklamasýnda, et fiyatlarýndaki artýþýn ö- nüne geçilmesi için acil önlem alýnmasý gerektiðini belirtti. Et fiyatlarýnýn son aylarda daha da artmasýnýn vatandaþlarý sýkýntýya soktuðunu ifade eden Palandöken, þunlarý kaydetti: Etteki bu aþýrý fiyat artýþý normal deðil. Büyük et spekülatörleri fiyatlarý yüksek tutuyorlar. YABANCI yatýrýmcýlarýn Türkiye deki internet sitelerine ilgisi arttý. Yemeksepeti.com un Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydýn, Türkiye ye yönelik son dönemdeki ilginin uzun yýllardýr beklenen bir geliþme olduðunu belirtti. Geçen 15 sene içinde birçok dotcom furyasý yaþandýðýný, ABD, Çin, Hindistan, Brezilya nýn ardýndan þimdi sýranýn Türkiye ye geldiðini söyleyen Aydýn, Bu yatýrýmlar çok deðerli. Yurt dýþý kaynaklý yatýrýmlar, sadece para giriþi anlamýnda deðil; sektörün iþ yapma dinamiklerinin ciddî anlamda geliþmesine yardýmcý oluyor. Çok ilginç deðerlemeler kulaðýmýza geliyor, artarak devam edeceðini Bunun en büyük sebebi ise perakende yasasýnýn çýkmamasýdýr. Bununla birlikte acilen çiftçilerimizi destekleyecek yeni tedbirler a- lýnmalý. En önemlisi Ziraat Bankasý tarafýndan verilen kredilerde çiftçilerimizin önü a- çýlmalý. Köyde oturan çiftçiden þehir merkezinde dükkan ve daire ipoteði istenirse bu sýkýntýnýn aþýlmasý mümkün deðil. Þu an baþta et olmak üzere her alanda halkýmýz ihtiyaçlarýný sadece vitrinlerde seyrederek gidermeye çalýþýyor. Halkýn biran önce tekelleþmeden kurtarýlmasý için perakende yasasý mutlaka zaman kaybedilmeden çýkarýlmalý. Palandöken, açýklamasýnda ette yaþanan sýkýntýnýn ileride daha da artmamasý için diþi hayvan kesiminin yasaklanmasý gerektiðini de vurguladý. Ankara / aa Türkiye, internette cazip pazar öngörüyorum diye konuþtu. Enuygun.com Genel Müdürü Çaðlar Erol ise Özellikle bu yýl, yurt dýþýndan yabancý yatýrýmcýlar sürekli olarak Türkiye deki iþlerle ilgili sorular soruyor, bilgi almaya ve pazarý takip etmeye çalýþýyorlar. Ayrýca bazý risk sermayesi þirketlerinin ülkemizde ofis açtýðýný ya da açmayý planladýðýný görüyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de bu ilginin artarak süreceðine i- nanýyorum ifadelerini kullandý. Erol, önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye üzerinden Ortadoðu ya ya da Asya ülkelerine açýlmak isteyen yatýrýmcýlarýn özel ilgisinin görüleceði öngörüsünde bulundu. Ýstanbul / aa Balýkçýlar Vira Bismillah dedi YENÝ av sezonu için hazýrlýklarýný tamamlayan balýkçýlar bugün vira bismillah dedi. Doðu Karadeniz Balýkçý Kooperatifleri Birliði Baþkaný Ahmet Mutlu, 1 Eylül de baþlayan yeni av sezonu öncesinde bütün balýkçýlarýn hazýrlýklarýný tamamladýklarýný belirterek, bereketli bir dönem olmasý için hava ve deniz þartlarýnýn uygun olduðunu söyledi. Yeni sezon öncesi Karadeniz de TÜRK Patent Enstitüsü (TPE) tarafýndan son 5 yýlda verilen patent sayýsý 5 kattan fazla artýþ gösterdi. TPE tarafýndan verilen patent sayýsý 2006 yýlýnda 122 iken, bu sayý geçen yýl 642 ye yükseldi. Bu yýlýn 7 aylýk döneminde ise toplam 492 buluþa patent verildi. TPE istatistiklerinden yapýlan derlemeye göre, Türkiye de son yýllarda teknolojik geliþimi saðlamaya yönelik çalýþmalarýn teþvik edilmesi, yeni buluþ ve icatlarda adeta patlama yaþattý. Türkiye de son 5 yýlda toplam 1874 patent alýndý. Yeni buluþ ve icatlarýný tescil ettirerek patent alanlarýn sayýsý 2006 yýlýnda 122 iken bu sayý 2010 yýlýnda 642 ye yükseldi. Buna göre ülke genelinde son 5 yýlda alýnan patent sayýsý 5 kattan fazla arttý. Türkiye genelinde son 5 yýlda verilen 1874 patent belgesinin yaptýklarý incelemelerde özellikle Bandýrma ile Hopa arasýndaki bölümde neredeyse her alanda iyi derecede palamut olduðunu tahmin ettiklerini anlatan Mutlu, Uzun bir bekleyiþin ardýndan balýkçýlarýmýz denize açýlarak iþ baþý yapacaklar. Tek isteðimiz bol ve bereketli bir sezon olmasý. Eðer böyle olursa tüketiciler balýðý rahatça evlerine götürebilecekler dedi. Trabzon / aa Patent sayýsý 5 e katlandý 1028 sini Ýstanbul aldý. Bu þehri, aldýðý 208 patent ile Ankara, 98 patent ile Ýzmir, 95 patent ile de Bursa izledi. Aralarýnda Diyarbakýr, Kastamonu, Muþ ve Yozgat ýn da bulunduðu 23 þehir ise TPE istatistiklerinin tutulmaya baþlandýðý 1995 yýlýndan bu yana hiç patent alamadý. Çankýrý ve Karabük ise ilk kez bu yýl bir buluþa patent aldý. Bu yýlýn 7 aylýk döneminde de toplam 2 bin 259 patent baþvurusundan 492 si tescillendi. Bu yýlýn ilk 7 a- yýnda yerli ve yabancý olmak üzere toplam 61 bin 960 marka tescil baþvurusu yapýldý. Bunlarýn 54 bin 437 sini yerli, 7 bin 523 ünü yabancý baþvurular oluþturdu. Yapýlan baþvurulardan 18 bin 182 sinin markasý tescil edildi. Ýstanbul, bu dönemde 27 bin 188 marka baþvurusuyla yine ilk sýrada yer aldý. Ankara / aa

18

19 Y Yeni Asya-Demokrat Eðitimciler Derneði iþbirliðiyle hazýrlanmýþtýr 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE EÐÝTÝM 13 Yo la düþ tük Mar din e ÖÐ RET MEN LÝK YIL LA RI-3 Bir çok fark lý me de ni yet le rin iz le ri ni bün ye sin de ta þý mak la ö ne çý kan Mar din e bað lý De rik il çe si nin Kü für lü kö yü ne ta yi nim çýk mýþ tý. A þi re te da ya lý bir ha ya týn hâ kim ol du ðu bu me kân lar, böl ge in sa ný nýn sý cak kan lý lý ðý i le Ýs tan bul da bir mi nü büs te ta nýþ tý ðým i ki Ý tal yan i le ar ka daþ ol dum. Dar yo ve Pa o lo. On la rý Ýs tan bul da is te dik le ri ba zý yer le re gö tür düm. Ý yi bir dost luk mü nâ se be ti i çer sin de mem le ket le ri ne dön dü ler. A ma ha ber leþ me ve mek tup laþ ma la rý mýz de vam et ti. Hat ta bir gün güm rük ten, gön der dik le ri bir he di ye yi de al dým: Bu bü yük çe an sik lo pe dik bir ki tap tý. Ya þa dýk la rý böl ge nin re sim le ri ve a çýk la yý cý ya zý la rý ný muh te vî o lan bu bü yük boy ki tap, Ve ne dik Fri u li si ni ta ný tý yor du. Her mek tup la rýn da da, yan la rý na ge le bi le ce ði mi zi ya zý yor lar dý. E vet, bir gün ka rar ver dim ve An tal ya li ma nýn dan Sam sun fe ri bo tuy la yo la çýk tým. Ge miy le hiç dur mak sý zýn üç gün de Ve ne dik e va rý lý yor du. Öð le ü ze ri bin di ði miz ge mi Ak de niz e a çý la rak Gi rit, Ro dos ve Mo ra ya rý ma da sý nýn gü ne yin den yo lu na de vam e dip gi di yor du. Ge mi nin ge ri sin den ba kýn ca, de niz yü zün de ki ge niþ, kö pük lü iz ler den mey da na ge len yol gö rül me ye de ðer di. He le de ni zin bu ka dar ko yu la ci vert o la bi le ce ði ni Ak de niz i sey re der ken gör düm. Bu a ra da bir yu nus sü rü sü hop la ya zýp la ya bir müd det ge mi mi zi ta kip et ti. Ge mi yol cu lu ðu da ay rý bir ge zi fa a li ye ti o lu yor. Ar ka da þýn var sa, ge mi de de i yi va kit ler ge çi ri li yor du. Bu es na da Mar ma ris li Nus ret le ta nýþ týk. O nun da i ki Ý tal yan ta ný dý ðý var mýþ. Dör dü müz üç gün bo yun ca i yi va kit ge çir dik. Ve ne dik te in di ði miz de Ý tal yan o lan lar ay rýl ma dan ev vel ka nal ke na rýn da spa get ti ýs mar la dý lar ve Bel lu na ya git mek ü ze re ay rýl dý lar. Ve ne dik in bü yük ka na lýn dan ge çe rek de mir le yen ge mi mi zi Dar yo, ar ka da þý Na ta li i le bek li yor lar dý. Ý niþ te ha ra ret le se lam laþ týk ve güm rü ðe yö nel dik. Va li zi mi a çýp kon trol e de cek ler di. (Ý þit ti ði me gö re Ý tal ya da ka lý na cak müd det i çer sin de kâ fi mik tar da pa ra sý ol ma ya ný ge çirt mi yor lar, ge mi ye mah kûm e di yor lar mýþ.) Da ri o bir þey ler söy le di. Me mur lar va li zi te be þir le i þa ret le di ler ve a ra ba sý na doð ru i ler le dik. U di ne yo lun day dýk ar týk. Po o va sý ný baþ tan ba þa geç tik. Sol ta raf ta ko ca man yu var lak e kin sa pý de met le ri, sað da ü züm bað la rý var dý. Ve kar þý u zak lar da Alp dað la rý gö rü nü yor du. U di ne de Dar yo nun e vi ne var dý ðý mýz da an ne si sin yo ra Mi ra el le kar þý la dý. Sý cak bir kar þý la ma ol du. An ne si ev ha ný mýy dý, a ma kül tür lü ve Ýn gi liz ce si i yi i di. Ba ba sý e mek li ol ma sý na rað men hâ lâ ça lý þý yor du. O nu gün düz le ri pek gö re mez dik. Ev de ol du ðu bir gün bi ze on da ki ka da spa get ti pi þi rip ö nü mü ze koy du. An ne si mut fak ta ki raf ta Türk çay pa ke ti ni gös ter di. Bu on la rýn Ýs tan bul dan al dýk la rý kü çük/sa rý çay pa ke tiy di. Hâ lâ bi tir me miþ ler di. On lar bi zim gi bi her va kit çay iç mi yor lar dý. Da ri o üst kat ta ki o da sý ný ba na bý rak tý, o ra ya yer leþ tim. Ken di si ge ce le ri ar týk ne re de ka lý yor duy sa. Ev le ri i ki kat lý ve bah çe li i di. Ay rý ca bod rum ve ga ra jý da var dý. He men he men her ke sin o to mo bi li var dý. O to mo bi li ol ma yan la rýn mo to sik le ti ve bi lâ is tis na genç-yaþ lý her ke sin bi rer de bi sik le ti var dý. Za ten þe hir i çi ni ge nel lik le bi sik let le ge zi yor duk. Bü yük ban yo üst kat tay dý. Tu va le tin ya nýn da ki bir seh pa ü ze rin de bü yük boy, cilt li an sik lo pe dik, renk li re sim li bir ki tap du ru yor du ve i ki gün de bir baþ ka sýy la bir lik te yö re de kol ge zen te rör be la sý nýn iz le ri ni de gör mek müm kün dü. Ga rip bir te sa düf e se ri ol sa ge rek ti ki, o gü ne ka dar gör me di ðim fa kat mâ nen be ra ber li ði miz so nu cu gý ya býn da ta ný dý ðý mýz Mar din li Se lim Par la koð lu i le Mar din cad de sin de kar þý laþ týk. Bi ze yar dým cý o la rak De rik e uð ra yan Se lim Be ye o yö re ler de ça lýþ tý ðý mýz va kit ler de hep gö rü þür has ret gi de rir, Nur lu me kân lar da Nur lu ha ki kat le ri bir lik te pay la þýr dýk. Mar din De rik te kal dý ðý mýz üç yýl zar fýn da böl ge yi de çok i yi ta ný ma im kâ ný bul muþ tuk. Ge ce ya rý la rý kö yü mü zün o ra lar dan ge lip ge çen te rö rist grup la rýn var lý ðý böl ge in sa ný ný te dir gin et ti ði gi bi, biz le ri de en di þe ye sevk e der di. de ðiþ ti ri li yor du. La vo bo nun üst kýs mýn da ki ay na lý bö lü me be nim i çin ye ni bir diþ fýr ça sý bi le koy muþ lar dý. Kal dý ðým gün ler bo yun ca o böl ge nin çe þit li yer le ri ni gez dik. Dar yo nun ar ka daþ la rýy la ta nýþ týk. Ya kýn kýz ar ka da þý Ê le na,, kar deþ le ri; Mas si mo, En ri co. Ay rý ca; Na ta li (an ne si Gü ney Af ri ka lý ), Can ni, Ma ri a Ro za, An na, Car la vs. Þe hir i çi ni bi sik let le, þe hir dý þý ný a ra bay la ge zi yor duk. Bu ge zi ler de Dar yo ve Pa o lo nun iþ le ri ol du ðun dan be ni Ê le na gez di ri yor du. Ê le na ya bir gün il ti fat ol sun di ye per bac co de dim. Ba yýl dý, çok ho þu na git ti. Kar de þi Mas si mo pa ra ko lek si yo nu ya pý yor du. Ben de ki de mir ve kâ ðýt Türk li ra la rýn dan ko lek si yo nu i çin bir kaç ta ne ver dim. Ay rý ca, üçdör dü ne ya ným da ge tir di ðim Ýn gi liz ce ve Fran sýz ca i man ha ki kat le ri ki tap la rýn dan da he di ye et tim. Da ri o ve Ê le na, Tri es te de diþ çi lik o ku yor lar dý. U di ne de Da ri o un za man za man ça lýþ tý ðý, Ê le na nýn ba ba sý nýn diþ kli ni ðin de bir diþ tet ki kin den geç tim ve diþ taþ la rý mý al dý. Da ri o i le Ê le na son ra dan ev len di ler ve ço luk ço cu ða ka rýþ tý lar. Sa bah 8 sý ra la rýn da bon cor no ses le riy le u ya ný yor, kah val tý mý ha zýr la yan an ne si nin be ni ça ðý ran se si ni i þi ti yor dum. Kah val tý; ko ca man bir fin ca nýn ya rý sý na ka dar do lu kah ve ve bir kaç çö rek cin si þey ler den i ba ret ti. Ý tal ya da ye mek le ri ne a lý þa mam aç ka lý rým di ye dü þün müþ tüm, a ma yi ye bi le ce ðim ye mek le ri de var dý. Bi zim bil di ði miz a dam gi bi ye mek ler yok tu. Hep si uy dur ma þey ler. Ma kar na çe þit le ri dý þýn da bi ber li pa ta tes, sal ça lý pa ta tes, ta vuk, pey nir li spa get ti, pey nir li sa la ta, piz za vs. Piz za lar biz de ya pý lan lar gi bi de ðil. Çok ge niþ ko ca bir tep si bü yük lü ðün de in ce ve gev rek. (Ken dim i çin pat lý can lý piz za yý ter cih e di yor dum.) Ev ler de ve lo kan ta lar da ma sa la rýn ü ze rin de mut la ka ö zel zey tin ya ðý, sir ke þi þe le ri ve ren de bu lu nu yor du. Ren de pey nir to pak la rý ný ye mek le re ren de le mek i çin di. Ký sa ca gez di ði miz yer ler den bah se de yim: Ve ne dik Fri u li de ni len bu yer ler; Ýs viç re, A vus tur ya ve Slo ven ya sý nýr la rýn day dý. U di ne mer ke zi nin dý þýn da, Ven zo ne, Pal ma no va, A qu e la, Se zar ýn þeh ri Ci vi da le, Tri es te, U go viz za, Go ri zi a, Tre vi so, Kas tel Mon te (ma nas týr ) vd do laþ týk. Pal ma no va ve Ven zo ne þe hir le ri nin et ra fý na ka nal lar ka zýl mýþ, ne hir þeh rin çev re sin den ge çi ril miþ. Bu nu, Os man lý a kýn cý la rýn dan ko run mak i çin yap mýþ lar. He le Pal ma no va çok gen þek lin de ki ka nal lar la çev ril miþ. Ha len su yu var. Ký þýn ka yak ya pý lan Fu si ne göl le ri nin bu lun du ðu dað la ra çýk týk. (Ay lar dan Tem muz du.) Hat ta bu ra da ben gö lün bi rin de su ya gir dim. On lar so ðuk tur di ye gir mi yor lar dý, a ma so ðuk fa lan de ðil di. Biz ki, To ros lar da buz gi bi kay nak su la rý na az mý gi rer dik. Bir gün Tri es te ya kýn la rýn da ki Mi ra ma re þa to su na git tik. Þim di mü ze o lan þa to yu gez dik. A sýl ge zi le cek ye ri bah çe siy di. Çok bü yük sa ha yý kap la yan bah çe sin de i ki sa at do laþ tý ðý mýz hal de, an cak bir kýs mý ný ge ze bil miþ tik. Ve ne dik li ler, za ma nýn da her git tik le ri yer den bir ne bat, a ðaç ge ti re rek bu ra ya dik miþ ler. Bun lar dan de ði þik bir çam tü rü nün al týn da da bir ha tý ra fo toð ra fý çek tir dik. (Bu çam a ða cýn dan, an cak se ne ler son ra Ýs tan bul Bah çe þe hir de ki Or man Fa kül te si nin ö nün de ki bah çe de rast la dým ve o nun ya nýn da da bir fo toð raf çek tir dim.) Tri es te dö nü þü bir ye ral tý ma ða ra sý - na gir dik. 200 met re ye ral týn da a þa ðý la ra doð ru i ni li yor. Çý kýþ ta çam a ðaç la rýy la kap lý a lan da bir da la zýp la yýp, on la rýn þaþ kýn ba kýþ la rý al týn da sal lan dým. U di ne ye dö ner ken a ra ba da, on la ra da öð ret ti ðim mar þý ve þu na ka ra tý ný hep be ra ber söy le dik: Ý le ri i le ri, hay di i le ri! A la lým düþ man dan es ki yer le ri! Bir gün U di ne sta dýn da U di ne se, Mi lan ve Samp do ri a nýn bir bi riy le kar þý laþ tý ðý ma ça bi let a lýp gir dik. O za ma nýn fut bol cu la rýn dan Gul lit ve di ðer le ri nin o yu nu nu sey ret tik. Ve, for za, dâ i! Di ye ba ðýr dýk. Çev re te miz li ði ne çok dik kat e di yor lar. En kü çük bir çöp bi le as la ye re a týl mý yor, çöp ku tu su bu lu na na ka dar el de ve ya çan ta da mu ha fa za e di li yor. Çev re de top rak gö rün mü yor hiç. Ü zer le ri ta ma men çi men, çi çek kap lý. Ý ki haf ta bo yun ca a yak ka bým hiç toz lan ma dý. Bir de, Ýn þâ al lah ke li me si ni bi zim an la dý ðý mýz mâ na da kul lan dýk la rý ný ve ba na de fa lar ca söy le dik le ri ne þâ hit ol dum. Öð le yin 12 den son ra 16 ya ka dar el a yak çe ki li yor, ço ðu dük kan lar ka pa ný yor du. Bu za ma ný is ti ra hat la ge çi ri yor lar dý. (Ýs tan bul da ki Ý tal yan kon so los lu ðu da bu nu tat bik e di yor du. Vi ze i çin git ti ði miz za man lar 12 den son ra a ka dar mu a me le yap mý yor lar dý.) Þe hir i çin de kal dý ðý mýz za man lar Bir baþ ka hu sus da, yi ne ge ce o pe ras yon la rý na çý kan gü ven lik güç le ri, grup lar ha lin de a ra zi le ri te rö rist ler den i za le a dý na gez dik le ri o lur du. Bu mak sat la çok ge ce ler kal dý ðý mýz kö ye ge le rek ge ce ya rý la rýn da o kul da i ka met et mek i çin ka pý mý zý ça lar lar dý. Biz de ge ce ya rý la rýn da u ya nýr on la rýn o kul da kal ma la rý ný sað lar dýk. Böl ge de mev cut sý kýn tý lar la kar þý la þan böl ge in sa ný a de ta i ki a ra da bir de re de kal ma nýn sý kýn tý sý ný ya þar lar dý. Za man za man mem le ket me se le le ri ni bi zim le pay laþ mak a dý na ge len köy lü le re Be di üz za man ýn e ser le rin den kur tu luþ ça re le ri ni muh te vî ha ki kat le ri an la týr dýk. Böl ge in sa ný nýn Be di üz za man ý çok i yi an la ma sý ve e ser le rin de i zah bu yur du ðu ha ki - Bir Ý tal ya se ya ha ti ÝSMAÝL HAKKI AVCI Venedik te bi na lar a ra sýn da ta ma men su o lan ve kü çük taþ köp rü ler le bað la nan so kak la rýn da gez dik. Bu ra da bir tes bi ti mi i fâ de e de yim: Ýs tan bul u yüz Ve ne dik e de ðiþ mem. öð le yin e ve dö ner ye me ði mi zi yer dik. Son ra bir den or ta lýk ta kim se ler kal maz dý. Tâ 4, 4.5 a ka dar. Ben de bi ri ge lir di ye bah çe de þez long ta bek ler e vin ke di le riy le oy nar, ki tap o kur dum. Ý tal yan ca öð re ten ki tap la rý ka rýþ tý rýr dým. Hiç ak lý ma u yu ya yým di ye gel mez di , sý ra la rýn da Ê le na ge lir, U di ne þeh ri nin gö rü le cek di ðer yer le ri ne gi der dik. Do la þýp gez dik ten son ra ak þa ma doð ru e ve dö ner dik. Bir sa bah kah val tý dan son ra an ne i le de do laþ ma ya çýk týk. Bir kaç ki li se ye uð ra dýk. Be nim i çin de du â e de rek ba ðýþ ku tu su na pa ra at tý. Ak þam ye me ðin den son ra da ge ce gi di le bi len yer le re gi der dik. Bir ge ce on la rýn pa na yýr gi bi bir prog ram la rý na ka týl dýk. Ye ni ye ni ar ka daþ la rýy la ta nýþ týk. Bi ri si, Fran sýz ca bil sey dim be nim le i yi ar ka daþ lýk e de cek ti. Dik ka ti mi çe ken, ko ca ko ca kar puz la rýn di lim ler ha lin de sa tý lý yor ol ma sýy dý. Bi rer di lim de biz ler a lýp ye dik. Or ta da ki pist te ken di le ri ne has dans lar e di yor lar dý. Ba na da ýs rar et ti ler. Hat ta Da ri o, - on la rý Ýs tan bul da lar ken bir ar ka da þý mý zýn dü ðü nü ne gö tür müþ tük- o ra da bi ze dans et tir din, sen de bu ra da dans et ba ka lým fa lan de di, a ma ben o ra lý ol ma dým. U di ne, Tri es te ve di ðer þe hir ler de ta ri hi yer le ri ni, mü ze le ri ni ve cast le kat le ri ya þa ma la rý ha lin de ra hat la ya cak la rý ka na a ti mi zi hep pay la þýr dýk. Te rör ve bir ta kým sý kýn tý la rýn i za le si nok ta sýn da dev le te de, o ra da ya þa yan böl ge in san la rý na da çok cid di va zi fe le rin düþ tü ðü nü söy ler dik. Çý kýþ yo lu nun doð ru Ýs lam da ve Ýs la mi yet e la yýk doð ru luk ta ol du ðu ger çe ði ni Be di üz za man ýn e ser le riy le mev cut ol du ðu nu söy ler dik. Bu ka na a ti mi zi za man i çin de gö rüþ tü ðü müz dev let yet ki li le ri ne de an la týr du rur duk. Hür ri yet mef hu mu nun çok kýy met li un sur lar ol du ðu nu, e ði ti min cid di me se le ol du ðu nu, do la yý sýy la bu un sur la rýn ha ki ki ma na sýy la ha ya ta ge çi ril me si ha lin de bir çok prob le min i za le si nin ka pý la rý nýn a ra la na ca ðý, ha ki kat ler o la rak bil me mi zin ge re ði ni vur gu lar dýk. Bir e ði tim ci o la rak de dik le ri þa to la rý ný gez dik. Mü ze le rin de Os man lý a kýn cý la rý na a it si lâh lar ve mið fer ler gör düm. O böl ge de se ra mik ve por se len i mâ li de meþ hur du. (Da ri o nun so ya dý da se ra mik, por se len mâ na sý na ge len; ci o to la i di.) Bun la rý, bi zim ka dar ol ma sa lar da çi ni ye ben zer þe kil de çi çek ve renk li de sen ler le iþ le miþ ler di. Bun la rýn ku pa ve va zo þek lin de o lan la rýn dan ha tý ra o la rak boy boy al dým. Þe hir i çi ge zin ti le ri mi zin bi rin de U di ne is tas yon ci va rýn da don dur ma ye di ði miz bir dük kâ nýn i sim ta be la sýn da Top ka pý ya zý yor du. Ha tý ra ol sun di ye sak la dý ðým fiþ ve stad /mü ze bi let le ri hâ lâ dur mak ta dýr. Ba zý bro þür ve do kü man lar dan da ge tir dim. Fo toð raf ma ki nem le de bol bol fo toð raf lar çe kil dik. Dö nüþ te he di ye ler de ver di ler. (Ben de on la ra Is par ta gül ma mul le rin den gö tür müþ tüm.) Pa o lo ve Na ta li be ni a ra bay la Ve ne dik e bý rak tý lar. Ge mi nin ha re ket sa a ti ne ka dar da Ve ne dik te do laþ týk. San Mar ko mey da ný ný, mey dan da ki bü yük ma be di ve bü yük ku le yi gez dik. Ka ted ra lin gi riþ ka pý sý ü ze rin de Os man lý in san la rý ný res me den tab lo nun al týn da da fo toð raf çek tir dim. Fa kat bu tab lo yu ni çin res met tik le ri ne da ir bil gi e di ne me dim. Sor duk la rý mýn ma lu mat la rý yok tu. Bi na lar a ra sýn da ta ma men su o lan ve kü çük taþ köp rü ler le bað la nan so kak la rýn da gez dik. Gon dol ma ket le rin den he di ye ler al dým. Bu ra da bir tes bi ti mi i fâ de e de yim: Ýs tan bul u yüz Ve ne dik e de ðiþ mem. Ge mi ye bin di ðim de Türk çe ko nuþ mak ta bir müd det zor lan dým. Zi ra i ki haf ta bo yun ca hiç Türk çe ko nuþ ma mýþ ve ya rým Ýn gi liz cem le dü þün müþ, ko nuþ ma ya ça lýþ mýþ tým. Za ten or tak li sa ný mýz Ýn gi liz ce i di. Bi raz Ý tal yan ca da öð ren dim ta bi i. Hat ta an ne si, bir ay da ha kal Ý tal yan ca yý öð re nir sin de miþ ti. Dö nüþ te ge mi nin dok to ru ta ný dýk çýk tý, ar ka da þým es ki e ser uz ma ný Nec det Ýþ li nin ba ca na ðý i di. Bu a ra da E fes te ça lý þan A vus tur ya lý bir pro fe sör le ta nýþ tým. Çok se ne ler ön ce sin den be ri E fes te ça lý þý yor muþ. Ba na Türk le re çok te þek kür et tik le ri ni söy le di ve se be bi ni ek le di: Za ma nýn da Vi ya na mu ha sa ra sýn dan dö nü lür ken Os man lý nýn bý rak tý ðý çu val lar da ki fa sul ye ye ben ze yen mad de le ri bi le me miþ ler. Son ra bun la rýn kah ve ol duk la rý ný öð ren miþ ler. Bun dan do la yý A vus tur ya lý la rýn, kah ve gi bi ke yif li bir i çe ce ði ta ný ma la rý na ve si le ol duk la rýn dan si ta yiþ le Türk le re çok mü te þek kir ol duk la rý ný be lirt ti. Ya nýn da yi ne A vus tur ya lý o lan bir a sis ta ný da gö tü rü yor du. O nun la Ýn gi liz ce ko nuþ ma ya ça lý þýn ca ba na çý kýþ tý. Türk çe ko nuþ, ben Türk çe mi i ler let mek is ti yo rum di ye bo zuk bir Türk çe yle mu ka be le de bu lun du. Dö nüþ yo lu (An ka ra fe ri bo tu ) Ko rint ka na lýn dan ge çi yor du. Yu ka rý lar da ka na lýn i ki ya ka sý ný bir bi ri ne bað la yan pek çok köp rü var dý. Ve ü ze rin de ki kom þi kom þi! di ye ba ðý ran Yu nan lý la rý i þi ti yor ve gö rü yor duk. Ka nal dan ge çip çal kan tý lý A da lar De ni zi yo luy la Ýz mir li ma ný na gel dik. Güm rük çý ký þý ný mü te a kip bi raz Ýz mir de kal dýk tan son ra ön ce Is par ta yo lu na düþ tüm. Ha ber leþ me le ri miz, mek tup laþ ma la rý mýz de vam e de gel di. Za man za man ve git tik le ri yer den kart lar da gön der me ye de vam et ti ler. O kart ve mek tup lar da be ni, hep sem pa tim le ha týr la dýk la rý ný ya zý yor lar dý. Hâ len, Ý tal ya da gi dip gö rü þe bi le ce ðim ve ka la bi le ce ðim al tý ka pým var, ves se lâm. na ci te ma il.com Bilinmeyen eğitimciler-1 Öy le ki þi ler var dýr ki mes lek le ri ve ya uð raþ ma a lan la rý fark lý ol du ðu hal de, bil gi ve ça lýþ ma la rý i le e ði tim-öð re tim a la nýn da bü yük hiz met le re se bep o lur lar ki, a sýl e ði tim gö nül lü le ri bun lar dýr. Ýþ te rah met li Kâ zým Ka ra be kir Pa þa da böy le bir de ðer li in san dý. Pa þa nýn, ce sur, fe da kâr, va ta ný ný ve mil le ti ni ca nýn dan çok se ven ve Do ðu nun Fa ti hi un va ný na la yýk ö zel lik le ri ya nýn da ör nek bir e ði tim ci o lu þu da dik ka ti çek mek te dir. Kü çük ya þýn da ba ba sý ný kay be den Ka ra be kir Pa þa, da ha o yaþ lar day ken ço cuk la ra kar þý ay rý bir sev gi bes le miþ ve ken di im kân la rý i le ço cuk la ra i yi lik ya pa rak se vin dir me ye ça lýþ mýþ týr. Bü yü yüp mes lek ha ya tý na ge çin ce bu ko nu da ki il gi si da ha da ar ta rak, mes le ði do la yý sý i le her git ti ði yer de Da rü ley tam la rý (Ye tim Yurt la rý ný) zi ya ret e de rek bu ra lar da tes pit et ti ði ih ti yaç la rý or du nun im kân la rý i le gi der me ye ça lýþ mýþ týr. O nun i de a lin de bun dan da ha fark lý o la rak, do laþ tý ðý vi la yet ler de Er me ni ler ta ra fýn dan kat le di len ma sum va tan daþ la rýn yok sul ve ba kým sýz ço cuk la rý ný Dev let hi ma ye si ne a la rak e ðit mek ti. O nun i çin bu tür den o lan ço cuk la rý Sa rý ka mýþ da ku ra ca ðý Ço cuk Ka sa ba sý nda top la mak tý. Ün lü Þark Fa ti hi Ka ra be kir Pa þa, bu i de a li ni, mer ke zi Er zu rum da bu lu nan 9. Ko lor du Ko mu tan lý ðý na ta yin e dil me sin den son ra ha ya ta ge çir me fýr sa tý bul du. 3 Ma yýs 1919 da bir e mir le, Do ðu da rast la dý ðý ba kým sýz ço cuk la rýn Er zu rum a nak le dil me le ri ni is te miþ tir. Er zu rum da top la nan bu ço cuk la rýn te miz li ði, ba ký mý ve e ði ti mi, Pa þa nýn be lir le di ði plan ve prog ram çer çe ve sin de su bay lar ta ra fýn dan yü rü tü lür. Dik kat e di lir se, o ta rih te he nüz Ýs tik lal Har bi baþ la ma mýþ ve yur du muz iþ gal al týn da bu lun mak ta i di. Pa þa e ði tim ve öð re tim ça lýþ ma la rý ný sür dü rür ken, di ðer ta raf tan Kur tu luþ Sa va þý ha zýr lýk la rý na ve ye ni yrdu bir lik le ri kur ma ya ça lý þý yor du. Sa rý ka mýþ ýn kur tu lu þun dan son ra Pa þa, i de a lin de ki Ço cuk Ka sa ba sý ný bu ra da ku ra rak ci var il ler den top la nan 4000 ka dar ye tim ço cu ðu bu ra ya yer leþ ti rir ve gü zel bir e ði tim al ma la rý ný sað lar. Pa þa nýn a sýl he de fi mo dern an lam da A na Mek tep le ri (A na o kul la rý ) aç mak týr. Hal kýn da bü yük il gi du ya rak Pa þa nýn aç tý ðý e ði tim mer kez le ri ne ço cuk la rý ný gön der mek is te me le ri i le A na Mek tep le ri nin a çýl ma sý þart ol muþ tu. O nun i çin, Pa þa 1919 yý lý nýn son la rýn da Er zu rum da ki e vi nin ya nýn da, o gü nün þart la rýn da mo dern bir A na Mek te bi nin a çýl ma sý ný sað la mýþ týr. E ði tim ve öð re tim hak kýn da par lak fi kir le ri o lan Pa þa, a na o ku lu hak kýn da dü þün ce le ri ni þöy le ce i fa de et mek te dir: Ço cuk, a me le gi bi bir ön lük giy miþ ve kar þý sýn da ça mur la, do la yý sý i le ha yat la mü ca de le e di yor. Ça mur dan en va i (tür lü) þe kil ler, bar dak lar, ta bak lar vb. gi bi ör nek ler ya pý yor. Dört ya þýn da ki bir ço cuk ið ne den ip lik ge çi ri yor, ma kas la u fak u fak mun ta zam þe kil ler ke si yor ve ü ze ri ni te miz li yor. A de ta ha ya ta la zým iþ le ri ya pan bir a da mýn u fak mo de li þek lin de o nu mü ca de le ye a lýþ tý rý yor ( Kâ zým Ka ra be kir, Ço cuk Da va mýz-2, s. 218, Em re Ya yýn la rý) Ay ný za man da ço cuk la rýn fik ri ve be de ni ge liþ me le ri ne çok ö nem ve ren Pa þa nýn pla ný na gö re tes pit e di len ye di et kin lik þöy le ce sý ra la nýr: 1-Ka ðýt iþ le ri; ka ðýt tan tür lü þe kil ler ve de sen ler çý kar mak, ka pa lý ku tu bi çim le ri ve çe þit li o yun cak lar yap mak. 2-Ýð ne-ip lik iþ le ri; ya ma yap mak, sö kük dik mek ve çe þit li di kiþ be ce ri si ka zan dýr mak. 3-Ter bi ye-i Fi kir; gü zel ah âk hak kýn da soh bet et mek, fay da lý hi ka ye ler an lat mak, þi ir ler o ku mak. 4-Ça mur, kum ve bo ya iþ le ri; ça mur ve kum dan tür lü þe kil ler o yun cak lar yap mak ve bun la rý bo ya mak be ce ri si ka zan mak. 5-Te miz lik; ye me-iç me, üst-baþ te miz li ði, o tu rup kalk tý ðý yer le ri te miz tut ma ve ban yo yap ma a lýþ kan lý ðý ka zan dýr mak. 6- Gü zel Ha yat; a dab-ý mu a þe ret (Gör gü Ku ral la rý ) öð re ti mi. 7- A ðaç ve Mu kav va iþ le ri; a ðaç ve mu kav va yý düz gün kes me, çe þit li þe kil ler ve o yun cak lar yap mak.

20 14 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE SPOR Y Millîler2 de2yapacakmý? 2012AVRUPAFUTBOLÞAMPÝYONASIELEMELERÝNDEKAZAKÝSTANVEAVUSTURYAÝLEKARÞILAÞACAK AMÝLLÝTAKIM,KISASÜRELÝMAÇPERÝYODUNDAÜSTÜSTE2GALÝBÝYETALMAKTAOLDUKÇAZORLANIYOR Avrupa Futbol Þampiyonasý elemelerinde yarýn Ýstanbul da Kazakistan, 6 Eylül de de Viyana da Avusturya ile karþýlaþacak Türk Milli Takýmý, gruptaki iddiasýný sürdürebilmek için bu iki maçtan mutlak 6 puan kazanmaya þartlandý. Ancak istatistikler, Türkiye nin iþinin o kadar da kolay olmadýðýný gösteriyor. Türk Milli Futbol Takýmý, 1998 yýlýndan bu yana toplam 29 kez uygulanan, Dünya Kupasý ile Avrupa Þampiyonasý eleme gruplarý ve baraj müsabakalarýnda 5 gün içinde yapýlan 2 milli maçý birden sadece 7 kez kazanabildi. Milliler, 29 maçlýk Cumartesi-Çarþamba (2012 Avrupa Þampiyonasý nda Cuma-Salý olarak uygulanýyor) serisinin 22 sinde, 5 günde yapýlan 2 maçtan birinde mutlaka fire verdi. Ramazan Bayramýnýzý tebrik eder, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. BATIN YAYINCILIK 0(212) Guus Hiddink, Servet i 6 maçta da 90 dakika oyunda tuttu A MÝLLÝ Futbol Takýmý nýn 2012 Avrupa Þampiyonasý elemelerinde A Grubu ndaki geride kalan 6 maçýnda toplam 29 futbolcu forma giyerken, sadece Servet Çetin, bu müsabakalarýn tamamýnda 90 dakika sahada kaldý. Galatasaraylý Servet Çetin, elemelerdeki Kazakistan, Belçika (2), Almanya, Azerbaycan ve Avusturya maçlarýnda 90 ar dakika sahada kalan tek futbolcu olarak ön plana çýktý. "Güreþ, futbolun gölgesinde kaldý" GÜREÞ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker, Ýstanbul da Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak olan Dünya Güreþ Þampiyonasý ný sayýlý günler kalmasýna raðmen ilgisizlikten yakýndý.ülke olarak, Dünya Güreþ Þampiyonasý na büyük önem verdiklerini belirten Çeker, Ancak, böylesine büyük bir organizasyon futbolun gölgesinde kalýyor. Ýstanbul da gerçekleþtirilecek olan þampiyona o- limpiyatlar öncesi güreþte en büyük organizasyondur. Þampiyonaya sayýlý günler kalmasýna raðmen ne yazýlý basýnda ne de televizyonlarda gerekli ilgiyi göremiyoruz. Bu kadar ilgisiz kalýnmasýna da bir anlam veremiyorum. Canýný diþine takarak þampiyonaya hazýrlanan çocuklarýmýzýn basýn tarafýndan da desteklenmesi ve motive edilmesi lazým. Uluslar arasý turnuvalarda milletin güvendiði, en çok madalya beklediði spor dallarýnýn baþýnda yer alan güreþ ama maalesef gerekli ilgiyi göremiyoruz ve buna da çok üzülüyoruz diye konuþtu. Bekir Çeker, kamptaki güreþçilerle sürekli birarada olduðuna iþaret ederek, elinden geldiði kadar destek olmaya çalýþtýðýný söyledi. Çeker; Güreþçilerimiz her sýklette madalya almak için insan üstü bir gayret gösteriyor. Kampta tam bir takým ruhu hakim. Hemen hemen her sýklette 5 güreþçi var ve hepsi de birbirine destek oluyor. Hatta seçmelere katýlamayan sporcular bile kampa gelip arkadaþlarýna destek veriyor. Biz güreþ camiasý olarak bu þampiyonada en iyi dereceyi elde etmek için kenetlendik, inandýk. Milletimiz de bizi yalnýz býrakmasýn. Ben bu milletin evlatlarýnýn yine bu milletin önünde baþarýlý olacaðýna inanýyorum ifadelerini kullandý. Bu arada, Türkiye nin þampiyonada elde edeceði baþarý 2012 yýlýnda Ýngiltere nin baþþehri Londra da yapýlacak olan olimpiyat oyunlarý için büyük önem taþýyor. Sýkletlerinde ilk 5 e girecek sporcular olimpiyat vizesi almaya hak kazanacak. David Hawkins Ýstanbul da BEÞÝKTAÞ IN yeni transferi ABD li oyuncu David Hawkins Ýstanbul a geldi. ABD li basketbolcu, Atatürk Havalimaný nda Beþiktaþlý yöneticilerce karþýlandý. Siyah-beyazlýlar, son olarak Armani Jeans Milano takýmýnda forma giyen 29 yaþýndaki 1,95 metre boyundaki oyuncu ile 19 Aðustos 2011 tarihinde, 1 yýllýk sözleþme imzaladýklarýný duyurmuþtu. Trabzon, Slovak Cech ile anlaþtý ÝSVÝÇRELÝ Ziegler in transferinin olumsuz sonuçlanmasýnýn ardýndan sol kanat arayýþlarýný sürdüren Trabzonspor, Ýngiltere nin West Bromwich takýmýndan Marek Cech ile anlaþmaya vardý. Kulüp asbaþkaný Nevzat Þakar, Cech ve kulübüyle prensipte anlaþmaya vardýklarýný söyledi. 27 yaþýndaki Cech in Ýstanbul da saðlýk kontrolünden geçeceðini ifade e- den Þakar, Daha sonra bir aksilik çýkmamasý halinde kendisiyle 3 yýllýk sözleþme imzalayacaðýz. Ýmzanýn ardýndan da oyuncu Slovakya Milli Takýmý kampýna dönecek dedi. Devlerin rakibi Büyük Britanya LÝTVANYA DA yapýlan 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý Finalleri nde A Grubu nda yer alan Türkiye, bugün Büyük Britanya ile karþýlaþacak. Grup maçlarýnýn Panevezys þehrinde oynayan 12 Dev Adam ýn Büyük Britanya ile yapacaðý karþýlaþma saat te baþlayacak. Karþýlaþma NTV Spor dan canlý yayýnlanacak. A Grubu nda bugün ayrýca te Portekiz-Ýspanya ve de de Polonya-Litvanya maçlarý yapýlacak. Spor Bakaný Kýlýç baþkanlarla görüþecek GENÇLÝK ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Spor Toto Süper Lig deki kulüplerin baþkanlarýyla görüþecek. Sezon öncesi istiþare ve deðerlendirme amaçlý gerçekleþtirilecek toplantý, yarýn Ýstanbul daki Four Seasons Otel de saat te yapýlacak.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz HIZLI TREN PROJESÝ TAMAMLANACAK MEKKE-MEDÝNE ARASI 2014 TE 2.5 SAAT OLUYOR HABERÝ SAY FA 12 DE ÝBRAHÝM ABDURRAHMAN: ÝSLÂM HAYATIMI DEÐÝÞTÝRDÝ YAZISI SAY FA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF EKÝMÝZ

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı