GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ"

Transkript

1 Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA 6 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ni as ya.com.tr Orduda reform Bayramýn ilk gününde evlat acýsýný derinden hisseden 57 yaþýndaki anne Kadem Kýzýlarslan, oðullarýnýn ölümüyle yaþadýklarý acýyý ancak kendilerinin bilebileceðini söyledi. FO TOÐ RAF: A A YANLIÞLIKLA VURULAN ASKERÝN AÝLESÝ: Sorumlular cezalandýrýlsýn Eski Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner in ses kaydýnda terörist diye masum e- rimizi kendimiz alnýndan vurduk dediði Jandarma Komando Er Cüneyt Kýzýlarslan ýn ailesi, oðullarýnýn ölümünde sorumluluðu bulunanlarýn en kýsa sürede cezalandýrýlmasýný istedi. Haberi sayfa 4 te okulda baþlamalý YAZAR GÜLAY GÖKTÜRK, ORDUDA ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝMÝ ÝÇÝN ASKERÝ LÝSE VE HARP OKULLARINDA EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YENÝDEN ELDEN GEÇÝRÝLMELÝ DEDÝ. ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Ya zar Gü lay Gök türk, Bu gün'de, ö zel lik le es ki Ge nel kur may Baþ ka ný Ko þa ner'in ses ka yýt la rýn dan son ra her ke sin or du da ye ni bir zih ni yet ve ya pý lan ma ge re ði ne vur gu yap tý ðý ný be lir te rek, "En ö nem li ve zor o lan me se le, ye ni cun ta cý la rý ü re ten or ta mýn kal dý rýl ma sý. Ya ni or du i çin de bir kül tür dev ri mi! di ye yaz dý. Gök türk, bu nun i çin, Or du nun zih ni ye - tin de ðiþ ti ril me sin de baþ la na cak nok ta i se as ke ri li se ve harp o kul la rýn - da e ði tim ve öð re ti min ye ni den el den ge çi ril me si ol ma lý de di. DOÐRUSU, GÜÇLÜ TÜRKÝYE, GÜÇLÜ ORDU OLMALI Slogan doðru olsaydý, Türkiye çað atlardý Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye sloganýnýn yanlýþ olduðunu ve yeni dönemde düzeltilmesi gerektini belirten Eski TBMM Baþkaný ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin, Gerçekten bu slogan doðru olsaydý, Türkiye 27 Mayýs tan ve 12 Eylül'den sonra çað atlardý diye konuþtu. Haberi sayfa 4 te ÜYELÝK KARTI BEKLERKEN Baþörtüsü yasaðýna takýldý Kahramanmaraþ ta bir firmada gýda mühendisi olarak iþe baþlayan Esra Bakýr, daha kariyerinin baþýnda yasakçý zihniyetle tanýþtý. Gýda Mühendisleri Odasý na yaptýðý üyelik baþvurusu, baþý açýk fotoðraf göndermediði gerekçesiyle reddedildi. Haberi 4 te 105 ülkeden 2 bin 137 yabancý mahkûm var ISSN Tür ki ye de ki ce za in faz ku - rum la rýn da, iþ le dik le ri çe þit li suç lar dan do la yý 105 ül ke ve ö zerk böl ge den top lam 2 bin 137 ya ban cý uy ruk lu ki þi bu lu - nu yor. Ha be ri sayfa 5 te ASKERÝ OKULLARDA DEMOKRASÝ DERSÝ OLMALI Göktürk yazýsýnda, "Harp okullarýna mutlaka demokrasi ve temel hukuk dersleri konmalý; bu dersler mutlaka sivil hocalar tarafýndan verilmeli" ifadelerine yer verirken, bu derslerde TSK'nýn "darbeci geleneði" kötü bir "çocukluk hastalýðý" olarak anlatýlmasýný savundu. Yazar, ayrýca, "Kültür Devrimi' askeri okullarla da sýnýrlý kalmamalý; günlük hayatta ordu mensuplarýný halkýn bütününden koparýp kastlaþtýran her türlü uygulamaya son verilmelidir" ifadelerini kullandý. Yazýsý sayfa 8 de Libya da çifte bayram Ra ma zan Bay ra mý kut la ma sý na dün baþ la yan Lib ya da Kad da fi re ji mi nin dev ril me siy le çif te bay ram se - vin ci ya þan dý. Trab lus ta Þe hit ler Mey da ný, Bin ga zi de i se Tah rir Mey da ný nda bay ram na ma zý ný ký lan Lib - ya lý lar, ba rýþ i çin du a et ti. Bayraklarla meydana gelen bazý Libyalýlar ise gözyaþý döktü Ha be ri sayfa 7 de Ýranlýlar, kilometrelerce saf tuttu, namaza durdu Ha be ri sayfa 7 de Obama, Ramazan bayramýný kutladý Ha be ri sayfa 7 de FO TOÐ RAF: A A Cum hur baþ ka ný Gül: Tür ki ye ye ya ký þan bu Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, 30 A ðus tos ta Baþ ko mu - tan sý fa týy la teb rik le ri ka bul et me siy le il gi li o la rak, Bun la - rý ye ni den dü zen li yo ruz. Bu a - lýþ kan lýk lar as lýn da bu gün kü ge liþ miþ Tür ki ye ye pek ya kýþ - mý yor du de di. Ha be ri 4 te Almanya da alkol yasaðý aðý geniþliyor Alman ya da top lu ta þý ma a - raç la rýn da baþ la tý lan al kol ya - sa ðý, þid det o lay la rý nýn art ma - sý, top lu ta þýt lar da mey da na ge len mad di ha sar la rýn ço ðal - ma sý ve genç le re i yi ör nek ol - ma dý ðý ge rek çe siy le ge niþ le - ti li yor. Ha be ri sayfa 7 de Mavi Marmara raporu açýklanacak gibi Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn, Cu ma ya yým lan ma sý bek le nen Ma vi Mar ma ra i le il gi li Pal mer Ra po ru i çin ba sýn me tin le ri ve a çýk la ma la rýn ha zýr lý ðý ný yap tý ðý bil di ril di. Ra por, Ma yýs a yý nýn 15 in den bu ya na er te le ni yor. Ha be ri sayfa 7 de

2 2 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE Y LÂHÝKA Rabbânî bayram Hicret ederek Medine ye geldiðimde Medinelilerin Cahiliyye döneminde eðlendikleri iki günleri vardý. Allahu Teâlâ o iki günü sizin için daha hayýrlý olan þu iki gün ile deðiþtirdi: Ramazan ve Kurban Bayramý günleri. Câmiü's-Saðîr, No: 2918 / Hadis-i Þerif Meâli Küçük iþlerimizde Hâlýk-ý Rahîm ve Rezzâk-ý Kerîm ve Sâni-i Hakîm þu dünyayý âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir þehrâyin sûretinde yapýp, bütün esmâsýnýn garâib-i nukuþuyla süslendirmiþtir. eryüzünde ne varsa Biz dünya için bir Y süs olarak yarattýk ki, insanlardan hangisi daha güzel iþler yapacak diye onlarý imtihan edelim. Onun üzerindeki herþeyi Biz elbette kupkuru bir toprak haline getireceðiz. (Kehf Sûresi: 7-8.) Dünya hayatý ancak bir oyun ve bir oyalanmadýr. (En âm Sûresi: 32.) Hâlýk-ý Rahîm ve Rezzâk-ý Kerîm ve Sâni-i Hakîm þu dünyayý âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir þehrâyin sûretinde yapýp, bütün esmâsýnýn garâib-i nukuþuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsip ve o bayramdaki ayrý ayrý hesabsýz mehâsin ve in âmâttan istifade etmeye muvâfýk ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismânî verir, bir defa o temâþâgâha gönderir. Hem, zaman ve mekân cihetiyle pek geniþ olan o bayramý asýrlara, senelere, mevsimlere hattâ günlere, kýtalara taksim ederek, herbir asrý, herbir seneyi, herbir mevsimi, hattâ bir cihette herbir günü, herbir kýtayý, birer tâife, ruhlu mahlûkatýna ve nebâtî masnuâtýna birer resm-i geçit tarzýnda bir ulvî bayram yapmýþtýr. Ve bilhassa rûy-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanýnda masnuât-ý saðîrenin tâifelerine öyle þâþaalý ve birbiri arkasýnda bayramlardýr ki, tabakàt-ý âliyede olan ruhâniyâtý ve melâikeleri ve sekene-i semâvâtý seyre celb edecek bir câzibedarlýk görünüyor; ve ehl-i tefekkür için öyle þirin bir mütâlâagâh oluyor ki, akýl tarifinden âcizdir. Fakat, bu ziyâfet-i Ýlâhiye ve bayram-ý Rabbâniyedeki ismi Rahmân ve Muhyî nin tecellîlerine mukabil ism-i Kahhâr ve Mümît, firâk ve mevt ile karþýlarýna çýkýyorlar. Þu ise, Rahmetim herþeyi kaplamýþtýr. (A râf Sûresi 156.) rahmetinin vüs at-i þümûlüne zâhiren muvâfýk düþmüyor; fakat, hakikatte birkaç cihet-i muvâfakati vardýr. Bir ciheti þudur ki: Sâni-i Kerîm, Fâtýr-ý Rahîm, herbir tâifenin resm-i geçit nöbeti bittikten ve o resm-i geçitten maksud olan neticeler alýndýktan sonra, ekseriyet i- tibâriyle dünyadan, merhametkârâne bir tarz ile tenfîr edip usandýrýyor, istirahate bir meyil ve baþka bir âleme göçmeye bir þevk ihsan ediyor ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman, vatan-ý aslîlerine bir meyelân-ý þevkengîz, ruhlarýnda uyandýrýyor. Hem o Rahmân ýn nihayetsiz rahmetinden uzak deðil ki, nasýl vazife uðrunda mücâhede iþinde telef olan bir nefere þehâdet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismânî bir vücud-u bâkî vererek Sýrat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandýrýyor; öyle de, sâir zîruh ve hayvanâtýn dahi, kendilerine mahsus vazife-i fýtriye-i Rabbâniyelerinde ve evâmir-i Sübhâniyenin itaatlerinde telef olan ve þiddetli meþakkat çeken zîruhlarýn, onlara göre bir çeþit mükâfat-ý ruhâniye ve onlarýn istidadlarýna göre bir nevi ücret-i mânevîye, o tükenmez hazînei rahmetinde baîd deðil ki, bulunmasýn. Dünyadan gitmelerinden, pek çok incinmesinler; belki memnun olsunlar. Lâ ya lemu l-gaybe illâllah [Gaybý Allah tan baþka kimse bilemez.] Sözler, 17. Söz LÛGATÇE: Hâlýk-ý Rahîm: Sonsuz merhamet ve þefkat sahibi yaratýcý, Allah. Rezzâk-ý Kerîm: Ýkram sahibi olan rýzýk verici; Cenâb-ý Hakk. Sâni-i Hakîm: Hikmet sahibi olan, her þeyi san atla ve hikmetle yaratan Allah. âlem-i ervâh: Ruhlar âlemi. ruhâniyât: Ruhani varlýklar. þehrâyin: Donanma, þenlik. esmâ: Ýsimler. garâib-i nukûþ: Nakýþlarýn þaþýrtýcýlýðý, hayret vericiliði. mehâsin: Güzellikler, hüsünler, iyilikler. in âmât: 1-Yardýmlar, inayetler. 2-Nimetler, nimet vermeler. havâss: Hasseler, duyular, duygular. mücehhez: Teçhiz e- dilmiþ. vücûd-i cismânî: Cisim halindeki vücut. temâþâgâh: Temaþa yeri, seyir ve gezinti yeri. rûy-i zemîn: Yeryüzü. masnûât-ý saðîre: Cenâb-ý Hakk ýn küçükçe fakat san atça büyük eserleri. tabakât-ý âliye: Yüksek tabakalar, katlar. sekene-i semâvât: Gökyüzünün sâkinleri, melekler, ruhaniler. T büyük irade tecellileri: Tevafuklar (2) ilmiyyeyi israf sanmayýnýz. Hüsn-ü niyet öyle bir kimyadýr ki; þiþeleri elmasa çevirir, topraðý altýn yapar. Ýnþaallah o hüsn-ü niyetle bu tefekkühat dahi, hakiki gýda ambarýna bir anahtar olur ve hizmette zaafa düþenlere kut ve kuvvete yol açar evafuklarýn ikinci çeþidi: Kalbimizden geçenlere göre yaþadýðýmýz olaylar da tevafuklarýn bir diðer çeþidini oluþturuyor. Bunu Risâle dili ile þöyle ifade edebiliriz: Küçük ve lâtif fakat kat î kanaat veren cüz î hadiselerin tevafuku Buna þu tevafuk örneðini verebiliriz: Üstadýmýzýn Bu taharrideki kerâmet-i hýfzýyye diye bahsettiði olay þu þekilde cereyan eder: Üstadýmýzýn menzilini teftiþ ederler ve bazý risâleleri alýrlar. Üstadýmýz, Acaba bu gibi taarruz, talebelerin baþlarýnda var mý? diye merak e- der. Abdülmecid aðabey, Sabri, Hüsrev ve Hafýz Ali aðabeylerle konuþarak bu durumu onlara sormak ister. Daðdan dönerken seslenir, e- ve dönünce Emin aðabey kapýyý açar ve bu dört talebenin mektuplarýný Üstadýmýzýn eline verir. Yine Üstadýmýza Otuz günde bir defa gülmeyen, bir günde otuz defa gülmesi tevafuðunu yazdýran hadise þudur: Yazýlan eserin gönderileceði sýra, Üstadýmýz bu 3 gün önceki olayý hissediyor ve ruhu sevince gark oluyor. Bu yüzden de ruhundaki bu sevinç yüzüne aksediyor ve bir çok defa gülüyor. 3 þakird-3 hizmet tevafuðu da þudur: Üstadýmýza ve Risâle-i Nur a ait hizmet için 3 hizmet lâzým geldiði bir anda, kimse yoktur Üstadýmýzýn yanýnda. Üstadýmýz kapýyý, bir çoçuðu talebelere haber salmak niyeti ile açtýðý zamanda, 3 þakirt o anda kapýya geliyorlar Bu manadaki manidar tevafuklardan birisi de þudur ki, Risâle-i Nur talebelerinin imanla kabre gireceðini müjdeleyen bir tevafuktur. Hatip Mehmed namýnda bir zat, Ýhtiyarlar Risâlesi ni yazarken, 11. Rica nýn ahirlerinde kalemi kelime-i tevhidi yazýp ve lisaný dahi kelime-i tevhidi zikrederek, Lâ ilâhe illâllah diyerek hüsn-ü hatime ile vefat eder Risâle-i Nur un kerâmetinin bir madeni sayýlan tevafuklarýn bir çok numunesi var elbette. (Kastamonu, s. 162) Þimdilik bunlarla iktifa edelim. Tevafuklarýn Risaâlelerde yer alma sebeplerine de deðinecek olursak, tevafuklarýn þevklendirici özellikte olduðunu söyleyebiliriz. Te- Bu sýkýntýlý zamanda ve tazyikat altýnda akýl ve kalbi eðlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkühat-ý vafuklar þevklendirir ve neþelendirir. Üstadýmýzýn Barla Lâhikasý nda ifade ettiðine göre, derin imanî meselelerle sýkýntýlý zamanlarda muhatap olan nur okurlarý için Allah ýn bir ikramýdýr tevafuklar. Bu mânâda tevafuklara Hakikatin yemiþleri demektedir Üstadýmýz. Bu sýkýntýlý zamanda ve tazyikat altýnda akýl ve kalbi eðlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkühat-ý ilmiyyeyi israf sanmayýnýz. Hüsn-ü niyet öyle bir kimyadýr ki; þiþeleri elmasa çevirir, topraðý altýn yapar. Ýnþaallah o hüsn-ü niyetle bu tefekkühat dahi, hakiki gýda ambarýna bir anahtar olur ve hizmette zaafa düþenlere kut ve kuvvete yol açar Demek ki tevafuklar talebeleri neþelendirip, keyiflendirdiði gibi ayný zamanda, zaafa düþenler için de lâtif birer kamçý-yý teþvik oluyorlar. Yine ayný þekilde Hakikatlerin yemiþleri ve Risâle-i Nur þakirtlerinin medar-ý teþviki olan latif tevafukat cümlesi de bu meseleye iþaret eder. Ýþte bu özelliklerinde dolayý risâlelerde tevafuklar sýkça görülür. Tevafuklar; Risâle-i Nur un kendi kendine Kur ân ýn himayeti ve hýfz-ý Rabbani altýnda intiþar ettiðini gösteren en güzel örneklerdir. Bu tevafuklarda inayet-i hassa ve iltifat-ý Rahmani Risâle-i Nur a karþý tezahür etmiþtir. Bunun için de Üstadýmýz bu iltifata karþý, þükür ve memnuniyet ve müteþekkirane sevinç hâlinde olduðunu gösterir yazdýðý tevafuklarla. Tevafuklar bir zarftýr, inayet-i hassa, iltifatýný tevafuk zarfýyla göstermiþtir Üstadýmýz ayrýca bu ihtiyarsýz bir þekilde baþýmýza gelen bu ikramlarýn ve tevafuklarýn anlatýlmasýnda bir sakýnca olmadýðýný beyan eder. Tevafuklar þahsýmýza ait deðildirler, mesleðimizin ve dâvâmýzýn kemâlâtýný ve hak olduðunu gösterirler. Bu nedenle, tevafuklarýn bahsedilmesi güzeldir diye düþünmekteyiz. Üstadýmýzýn zamanýnda olduðu gibi, daha sonralarý da Risâle-i Nur hizmetinde bulunan kimselerin deðiþik tevafuklar yaþadýklarý izahtan varestedir. Saff-ý evvel dönemlerinde yaþanmýþ tevafuklarý hatýralardan öðreniyoruz ama bu konuda derli toplu bir çalýþma bulmak zor. Bu mânaâdaki bir çalýþma, þevk için hususi dairede okunabilir diye düþünmekteyiz. (Devamý haftaya) Ýki yüzlü bir dünya! Yaklaþýk yedi milyar insan, dünya denen þu mekânda yaþýyor. Bunlarýn kimi aç, kimi susuz; kimi mesrur, kimi mutsuz. Bir tarafta ekmeðin lokmasýna hasret olan insanlar, çocuklar, canlar; bir yanda, bunlardan býkanlar, usananlar! Bir yanda hayata hayat katýp hayatlananlar; bir yanda da hayatta kalmak için çýrpýnanlar Bir tarafta duygu yüklü lâflarla Açlara, aþ! deniyor; öte yanda, eldekiler isaf olup gidiyor. Ýnsanlar, insaf denen mizaný çoktan unutmuþ sanki! Bu hayattan iki sahne: Ýki çocuk cadde boyunca çöpleri kurcalayýp pet þiþe topluyordu; bundan bir haz alarak koþuyor hopluyordu. Yani, ekmek kazanmak için çabalýyordu bir manada. Dudaklarýmda buruk bir tebessüm belirdi; bu, ardýndan da hemen hüzne büründü. Gördüklerim çocuktu, ufacýktý; ama açtý açýktý! Onlar için sömestr hiç olmamýþ, dünyalarýna, tatil hiç uðramamýþ. Bu duyguyla ilerlerken yolumda, baþka dünya çýkýverdi önüme: TL fiyatýnda olabileceðini düþündüðüm akülü arabasýna kurulmuþ, saða sola direksiyon sallayan bir çocuk. Yanýndaki annesine sýzlanýyor, durmadan. Kim bilir, ne istiyordu ondan? Görünüþe bakýlýrsa, hiç de mutlu deðildi. Annesi yaklaþarak, kulaðýna eðildi Düþüncenin mahzenine dalarak, devam ettim yoluma. Bir ülkeyle diðerini kýyaslamak gerekmez. Çünkü, üç yüz metre arayla iki canlý numune!.. Bir tarafta kararan kar gibi elleriyle kara dondan çöp toplayan minikler; bir yanda da nazýndan geçilmeyenler! Çocuk, dünyanýn neresinde olursa olsun çocuktur. Hepsi okþanmaya, hepsi koklanmaya muhtaç. Birindeki duygular, ötekinde de mevcut. Ha Somali, ha Türkiye fark etmez. Fark: Birinde, bulmaya çalýþtýðýndan haz; diðerinde, elindekine naz Ýkiyüzlü bir dünya! Bakýnýz, Hz. Mevlânâ ne diyor: Þems i tanýmadan önce ben, acýkýnca bir kap çorba içer, doyardým. Üþüyünce de ocaðýma iki o- dun atýp ýsýnýrdým. Fakat þimdi, dünyanýn bütün çorbasýný içsem doymam Çünkü, biliyorum ki dünyada açlar var. Dünyanýn bütün odunlarý yansa ocaðýmda, artýk beni ýsýtmýyor. Zira biliyorum ki yeryüzünde üþüyenler var. Dünya yanýyor, dünya donuyor, dünya ölüyor! Bir taraflar gül iken, gülistan iken; bir tarafta harp darp, açlýk kýtlýk, susuzluk Bunlar akla gelince, hüzne döner tebessüm; düðümlenir boðazlara lokmalar. Zira Bediüzzaman Lem alar 146 da: Yüz aç adamýn huzurunda kemal-i lezzetle fazla yenilmez diyor. Geliniz, biz bu aç adam sayýsýný milyonla çarpalým ve yüz milyon insanýn her þeye muhtaç hâlde olduðunu düþünelim. Nasýl eder de açlara aþ, üþüyenlere ýsý, mahzun gönüllere ümit oluruz un kaygýsýna düþelim! Hani dünya, büyükçe bir köydü ya; hani mümin, müminin kardeþi ya...

3 Y HABER 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 3 Þevval 1432 Rumî: 19 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Hastanede kullanýlan ilâçlarla ilgili yeni düzenleme SAÐLIK Bakanlýðý, hastane ambalajlý ürünlerin, hastane satýþ fiyatýna göre fiyatlandýrýlmasý kararý aldý. Ý- lâç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, eczane satýþ ve perakende fiyatý verilen ilâçlarýn, hastane satýþ fiyatýna göre fiyatlandýrýlmasý konusunda firmalarý uyardý. Saðlýk Bakanlýðý Ýlâç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, Fiyat Deðerlendirme Komisyonunda alýnan karar gereði, Resmi Ýlâç Fiyat Listesi nde yer alan ve sadece hastanelerde kullanýlan bazý ü- rünlerde eczane satýþ ve perakende fiyatý verilmesi nedeniyle hastane ambalajlý ürünlerin, hastane satýþ fiyatýna göre fiyatlandýrýlmasý gerektiðini duyurdu. Genel Müdürlük, firmalardan söz konusu listede bu þekilde fiyatlandýrýlan ürünlerin 16 Eylüle kadar tespit edilerek bildirilmesini istedi. Duyuruda, bu ürünlerin fiyatlandýrýlmasýnýn, bundan sonra hastane ambalajlý ürünlerin fiyatlandýrýlmasýna göre yapýlacaðýný bildirdi. Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Nurten Saydan, Saðlýk Bakanlýðýnýn bu kararýný, olumlu bir adým olarak deðerlendirdi. Ankara/aa Okul harçlýklarýný elektrik trafolarýndan çýkarýyorlar AMASYA DA bir grup öðrenci, belediye iþbirliðinde okul harçlýklarýný elektrik trafolarýný onarýp kentin dokusuna uygun hale getirerek kazanýyor. Amasya Belediyesince kent merkezinde görüntü kirliliðine neden olan elektrik trafolarý, lise ve üniversite öðrencilerinden oluþan bir grup tarafýndan bakým ve onarýmdan geçirildikten sonra konumuna göre Amasya Evleri veya çizgi film kahramanlarýnýn resimlerinden oluþan cephe giydirmeleriyle yenileniyor. Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, yaptýðý açýklamada, üniversitede resim ve grafik tasarým bölümü öðrencilerinin yaný sýra Amasya Güzel Sanatlar Lisesi öðrencilerinden o- luþan grubun, görüntü kirliliðine neden olan e- lektrik trafolarýnýn bakýma alýnarak yeniden tasarlanmasýyla ilgili proje sunduðunu belirtti. Projeye sýcak baktýðýný ve onay verdiðini dile getiren Özdemir, þunlarý kaydetti: Amasya da kültür mirasýmýzýn varlýklarýný restore ederken, diðer tarafta günlük hayatta kullanýlan su depolarý ve elektrik trafolarýnýn çirkin görüntülerini yok etmek ve daha sevimli hale getirebilmek amacýyla ilimizde bulunan Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan öðrencilerimizle iþbirliði yaptýk. Trafolara cephe giydirmeleri yapýyoruz. Çocuklarýmýz hem çevreye olan duyarlýlýklarýný gösteriyor, hem bunun bilincini, ayný zamanda yaz tatilinde harçlýklarýný kazanýyorlar. Amasya/aa KAZASIZ BAYRAM ÝÇÝNKAHVE MOLASI Denizli de trafik istasyonlarýndaki özel bölümlerde mola veren sürücülere kahve ikram edilip, trafikle ilgili bilgiler veriliyor. Özellikle bayram tatillerinde artan trafik kazalarýna çözüm getirme adýna yürütülen çalýþmalar kapsamýnda Denizli de Çardak, Serinhisar ve Kale Bölge Trafik Ýstasyonlarýnýn bulunduðu yolun iki tarafýna Sayýn sürücüler, yorgun veuykusuzsanýz,bölgetrafikýstasyonumuzdadinlenebilirsiniz yazýlýtabelalardikkatiçekiyor. FOTOÐRAF: AA DENÝZLÝ Emniyet Müdürlüðünce baþlatýlan uygulama kapsamýnda trafik istasyonlarda hem yorgun sürücülerin kahve molasý vermesi saðlanýyor, hem de kýsa süreli trafik e- ðitimi veriliyor. Özellikle bayram tatillerinde artan trafik kazalarýna çözüm getirme adýna yürütülen çalýþmalar kapsamýnda Denizli de Çardak, Serinhisar ve Kale Bölge Trafik Ýstasyonlarýnýn bulunduðu yolun iki tarafýna Sayýn sürücüler, yorgun ve uykusuzsanýz, Bölge Trafik Ýstasyonumuzda dinlenebilirsiniz yazýlý tabelalar dikkati çekiyor. Çardak Bölge Denetleme Ýstasyon Amiri Baþkomiser Selçuk Sungur, yolcularýn can güvenliðini saðlama çalýþmalarý kapsamýnda bilindik yöntemlerin dýþýnda bir uygulamaya gittiklerini anlatarak, þu bilgileri verdi: Yorgun, uykusuz dinlenme ihtiyacý hisseden sürücüleri istasyonumuzda misafir ediyoruz. Bazý sürücülere yerinde eðitimler vererek kazalarý önlemeye çalýþýyoruz. Trafikte her þeyin evrak kontrolü ve ceza yazmaktan ibaret olmadýðýný dile getiren Sungur, Misafir ettiðimiz sürücülere kahve eþliðinde mini trafik eðitimleri veriyoruz. Binek otolarý ve yük otolarýnýn hýz sýnýrlarýný, emniyet kemerinin önemini, alkollü araç kullanmanýn zararlarýný anlatýyoruz dedi. Sungur, misafir ettikleri bir aileye kahve molasýnda þunlarý anlattý: Binek otolarda dikkat edilmesi gereken iki temel kural var. Bunlardan bir tanesi hýz limiti. Binek otolarý için opsiyonla birlikte 110 kilometredir. Bunun üzerine çýkýldýðý zaman aracýnýzýn durma mesafesi de arttýðý için kaza olabilir. Ýkinci zorunlu alan emniyet kemeridir. Emniyet kemeri takýlmadýðýnda hýz düþük dahi olsa insan kendi bedenini kontrol edemeyebilir. Denizli/aa Sürücülere balonlu uyarý TOKAT IN Niksar ilçesinde bayram dolayýsýyla uygulama yapan trafik ekipleri, araçlarda bulunan çocuklara kendin için, sevdiklerin i- çin ve baþkalarý için lütfen yavaþ yazýlý balonlar daðýtarak sürücülere trafikte hýzdan u- zak durmalarý mesajý veriyor. Tokat Emniyet Müdürlüðü Niksar Bölge Trafik Denetleme Ýstasyon Amirliði ekipleri, trafik yoðunluðunun yaþandýðý Ramazan Bayramý tatilinde D- 100 karayolunda uygulamalarýný sürdürüyor. Ekipler, sürücülere ve yolculara kolonyalý mendil ve trafik kurallarý ile ilgili broþürler daðýtarak uyarýlarda bulunuyor. Yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarý, trafik kurallarýna uymalarý, aþýrý hýzdan kaçýnmalarý konusunda sürücüleri uyaran ekipler, araçlarda bulunan çocuklara da bayram hediyesi olarak balon daðýtýyor. Çocuklara daðýtýlan balonlarýn üzerindeki Arka koltukta otururum, emniyet kemerimi baðlarým ve Kendin için, sevdiklerin için ve baþkalarý için lütfen yavaþ yazýlarý dikkati çekiyor. Tokat/aa Ödevleri veliler yapýyor, notlarý öðrenciler alýyor MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Baþkaný Merdan Tufan, öðrencilerin proje ödevlerini büyük ölçüde velilerinin yaptýðýný belirterek, öðretmenlerin, projelerin öðrencinin kendi eserleri olmasýný telkin etmeleri gerektiðini söyledi. Tufan, ilköðretim o- kullarýndaki öðrencilere verilen proje ödevlerinin ve performans görevlerinin iyi niyetle konulduðunu, ancak geri bildirimlere göre öðrencilerin ö- devlerini büyük ölçüde velilere yaptýrdýðýný anlattý. Bu konuda okullara birkaç kez genelge gönderdiklerini ve ödevlerin nasýl hazýrlanmasý gerektiðini ayrýntýlý olarak anlattýklarýný ifade eden Tufan, þunlarý söyledi: Ortaya konan ödev, görev, ne kadar kötü olursa olsun, öðrencinin kendi e- meði olmasý lazým, öðrencinin kendisinin yapmasý lazým. Ama maalesef bizim genelgelerimize raðmen öðretmenlerimiz bu konuda iyi olsun da kim yaparsa yapsýn gibi bir beklenti içerisinde o- luyor, bu þekilde geri bildirimler geliyor. Ben bütün öðretmenlerimizin bu konuda zan altýnda tutulmasýnýn da haksýzlýk olduðunu düþünüyorum. Öðretmenlerin öðrencilere Kimseden yardým almayýn, kendiniz yapýn diye empoze etmeleri lazým. Belki ailesi fikren yardýmcý olabilir ama öðrencinin kendi özgün eseri olmalý. Ankara/aa 32

4 4 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE Y HABER Ya okula almayanlar? Gerçekleri tersyüz etmek noktasýnda maharetli olanlar, kýz çocuklarýnýn okullara gönderilmemesinin kabahatini de velilere yüklüyorlar. Hemen her yýl, Haydi çocuklar okula diyerek kampanya baþlatýyorlar, ama okul kapýlarýna gelenlere de ayrýmcýlýk yapýyorlar. Fotoðrafý doðru okumakta fayda var. Þöyle ki, bütün gayretlere raðmen hâlâ okuma ve yazma bilmeyen vatandaþlarýmýz var. Ayný þekilde okul çaðýnda olduklarý halde okula gitmeyen ya da gönderilmeyen çocuklar da var. Ancak burada kabahati sadece çocuklarýný okula göndermeyen ailelerde a- ramak doðru deðil, haklý da deðil. Þu sorunun net olarak cevabýný vermek lazým: Okullar, giden her öðrenciye kapýlarýný açýyor mu? Elbette açmýyor, aksine baþý örtülü diyerek okul kapýsýna gelen çok sayýda öðrenyi kapýdan geri çeviriyorlar. Hiç kimse Burasý laik ülke, baþlarýný açýp da gelsinler demesin. Dünyada laik olan ülke sadece Türkiye deðil ki! Pek çok laik ülkede, Türkiye de olduðu gibi kanunsuz ve keyfî baþörtüsü yasaðý yok. Ayrýca Türkiye nin ne kadar laik olduðu da ayrýca tartýþýlýr. Ýþlerine geldiði zaman laik iþlerine gelmediði zaman da dindar olmayý tercih edenleri biliyoruz. Baþbakan Erdoðan ýn eþi, Ana-Kýz Okuldayýz okuma yazma kampanyasý toplu sertifika törenine katýlmýþ ve Bu çaðda çocuðunu okula göndermemek cinayettir demiþ. (Star, 20 Nisan 2011) Kulaða hoþ geliyor, ama bu tesbit Türkiye de yaþanan gerçekleri örtmekten baþka bir iþe yarar mý? Okul çaðýndaki çocuklarý okula göndermemek cinayet ise, her türlü zorluða raðmen okumak için okul kapýlarýna giden baþörtülü öðrencileri kapýdan geri çevirmek nedir? Çocuklarýný okula gönderenlerin kýnanmasýndan kat be kat, okumaya giden çocuklarý kapýdan çevirenler kýnanmalý deðil midir? Türkiye nin asýl problemi, okula göndermeyen ler deðil, aksine okula gönderilenleri kapýlardan geri çevirenler dir. Her fýrsatta ifade etemeye çalýþtýðýmýz bir gerçeði yeniden hatýrlatalým: Baþörtüsü yasaðý bütün kademelerde sona ererse ve kýzlar için ayrý, erkekler için ayrý sýnýflar ya da okullar açýlabilirse çocuðunu okula göndermeyen lerin sayýsý en aza i- ner, belki de sýfýrlanýr. Belki böyle yapýldýðýnda da yine çocuðunu okula göndermeyenler çýkabilir, a- ma onlarýn sayýsý listelerde yer almayacak kadar az olur. Bunu test etmek isteyenler, samimi ve ciddî bir araþtýrma yaparsa gerçeklerle yüzleþir. Deðil Anadolu da, Ýstanbul da bile sýrf bu yüzden, baþörtüsü yasaðý olduðu için çocuðunu ilköðretim okullarýna göndermeyen aileler vardýr. Türkiye yi idare edenlerin bu veleri zorla ya da tehditle ikna etmesi mümkün deðil ve zaten de ikna edemiyorlar. Bütün eðitim kademelerinde baþörtüsü yasaðýný sona erdirmek gibi kolay bir yol varken, zor yolu tercih etmeleri ise anlaþýlýr deðil. Bu çaðda bu kafa, kýzlara ayrý, erkeklere ayrý o- kul istiyorlar diyerek istihza edenler de olabilir. Ne var ki, hür dünyada bunu çok sayýda örneði var. Bilmek istemeyenlere bir defa daha hatýrlatalým ki, günümüz Almanya sýnda bile kýzlar için ayrý, erkekler için ayrý okullar vardýr. Ee, Almanya da olan bu güzel uygulama Türkiye de niçin olmasýn? Bunu dile getirmek niçin çað dýþý lýk olsun? Maksat bütün çocuklarýn okula gitmesi ise, veli lerin talepleri ve düþünceleri dikkate alýnsýn. Aksi halde havanda su dövmeye devam edilir. Tekrarlayalým: Bu çaðda çocuðunu okula göndermeyenler den daha suçlu olan; okula gönderilen çocuklarý kapýlardan geri çevirenlerdir! BM, An tal ya ya gö çü ya kýn ta ki be al dý ÝS TAN BUL DAN son ra en yo ðun göç ha re ke ti nin ya þan dý ðý An tal ya, Bir leþ miþ Mil let ler in (BM) ya kýn ta ki bi ne gir di. BM ye bað lý yar dým ku ru lu - þu U lus la ra ra sý Göç Ör gü tü (I OM), Tür ki ye Ýs - ta tis tik Ku ru mu ndan (TÜ ÝK) An tal ya ve göç ol gu su nu a raþ týr ma sý ný is te di. Or ta do ðu Tek nik Ü ni ver si te si (OD TÜ), Ha cet te pe ve An ka ra ü ni - ver si te le rin den a ka de mis yen le rin de ka tý lý mýy la 16 Ha zi ran da baþ la yan a raþ týr ma 20 Tem - muz da ta mam lan dý. An tal ya Bü yük þe hir Be le di - ye si sý nýr la rý i çin de ki, göç le gel miþ i ki bin ha ne - nin ka pý sý ný ça lan a raþ týr ma cý lar, An tal ya ya gö - çün ne den le ri ni, göç le ge len le rin e ko no mik, sos - yal, kül tü rel du rum la rý ný, e ði tim se vi ye le ri ni a - raþ týr dý. An tal ya da ki göç ha re ke ti ni a na li tik o la - rak in ce le yen en kap sam lý a raþ týr ma nýn so nuç la - rý Ra ma zan Bay ra mý ndan ön ce U lus la ra ra sý Göç Ör gü tü ne tes lim e dil di. Ça lýþ ma nýn so nuç - la rý or ta ya çýk tý ðýn da An tal ya ve göç ko nu sun da da ha net ko nuþ ma nýn müm kün ha le ge le ce ði ni be lir ten TÜ ÝK An tal ya Böl ge Mü dü rü Ab di Ön - cel, ve ri le rin an cak I MO nun o nay ver me si ha - lin de a çýk la na bi le ce ði ni söy le di. An tal ya / ci han Slogan doðru olsaydý, çað atlardýk TBMM eski Baþkaný ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin, Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye sloganýnýn yanlýþ olduðunu ve yeni dönemde düzeltilmesi gerektini belirterek, Gerçekten bu slogan doðru olsaydý, Türkiye 27 Mayýs tan, 1980 yýlýndan sonra da çað atlardý diye konuþtu. Þahin, AKP Karabük Ýl Baþkanlýðýnýn Halk Eðitim Merkezi Toplantý Salonu ndaki bayramlaþma programýnda yaptýðý konuþmada, geçmiþ 30 Aðustos bayramlarýnda kutlamalarý Genelkurmay Baþkanýnýn kabul ettiðini, Türkiye nin bugün bir ilkin daha yaþandýðýný söyledi. A- ESKÝ Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner in ses kaydýnda terörist diye masum erimizi kendimiz alnýndan vurduk dediði Jandarma Komando Er Cüneyt Kýzýlarslan ýn ailesi, oðullarýnýn ölümünde sorumluluðu bulunanlarýn en kýsa sürede cezalandýrýlmasýný istedi. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yer alan açýklamada, eski Genelkurmay Baþkaný Emekli Orgeneral I- þýk Koþaner e ait olduðu öne sürülen ses kaydýyla ilgili 25 Aðustos 2011 tarihli Taraf gazetesinde O Asker Benim Oðlum baþlýklý haber yer aldýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, ses kaydýnda bahsi geçen personelin, 27 Aralýk 2010 tarihinde A- dýyaman Ýl Jandarma Komutanlýðýnda meydana gelen ve dost ateþi sonucunda þehit olan Jandarma Komando Er Cüneyt Kýzýlarslan olduðu ifade edilerek, þunlar kaydedildi: Adýyaman Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý baraj Jandarma Asayiþ Komando Bölük Komutanlýðýnda görevli personel, baraj koruma mevziinde 27 Aralýk 2010 tarihinde saat sularýnda gözetleme yaptýklarý istikamette görüntü almýþ, olayýn kendisine rapor edilmesi üzerine nöbetçi jandarma uzman çavuþ, etrafý gözetlemiþ ve a- nýlan istikamete doðru iki el keþif atýþý nayasaya göre Türk Silâhlý Kuvvetlerinin (TSK) baþkomutanýnýn Cumhurbaþkaný olduðunu anlatan Þahin, þunlarý kaydetti: 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýný baþkomutan olarak Cumhurbaþkaný Abdullah Gül kabul edecektir, bu Türkiye de ilktir. Ben sayýn Cumhurbaþkanýmýzý çok severim. Birlikte görev yaptýk. Bu talebin Genelkurmay Baþkanýndan geldiðini ifade ettiler. Keþke, (Ben de böyle bir talepte bulundum, baþkomutan benim) deseydi daha þýk olurdu. Bu yeni dönemin duruþuna çok daha uygun duruþ olurdu diye deðerlendiriyorum. Þahin, Genelkurmay ýn duvarýnda ve yapmýþtýr. Keþif atýþý üzerine diðer mevzilerde bulunan nöbetçiler de saldýrý var düþüncesiyle görüntü alýnan bölgeye a- teþ etmiþlerdir. Ateþin kesilmesini müteakip yapýlan kontrolde Jandarma Komando Er Cüneyt Kýzýlarslan baþýndan vurulmuþ þekilde bulunmuþtur. 2 nci Ordu Komutanlýðý Askeri Savcýlýðý olaya derhal el koymuþ, Askeri Savcýlýðýn 7 Mart 2011 tarih ve 2011/71-40 sayýlý iddianamesi kapsamýnda, bir jandarma er hakkýnda silahý cephanesi hakkýnda dikkatsizlik ve nizamlara, emirlere, talimatlara riayetsizlik dolayýsýyla baþkasýnýn ölmesine sebep olmak suçundan Askeri Ceza Kanunu 16 ve TCK 85-1 maddeleri uyarýnca, olay bölgesinde nöbetçi olan jandarma uzman çavuþ hakkýnda ise ihmal suretiyle görevini kötüye kullanmak suçundan Askeri Ceza Kanunu 144 ve TCK maddeleri uyarýnca kamu davasý açýlmýþ olup 4 Ekim 2011 tarihinde duruþmasý görülecektir. birçok kýþlada Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye yazýsýnýn bulunduðuna dikkati çekerek, (Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye) sloganýný yanlýþ buluyorum, (Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu) sloganý doðrudur. Türkiye güçlü olursa ordusu da güçlüdür. Bu yeni dönemde bu da düzeltilmelidir. TBMM nin bir üyesi olarak bu sloganýn deðiþtirilmesi gerektiðini söylüyorum. Gerçekten bu slogan doðru olsaydý, 27 Mayýs tan sonra Türkiye kalkýnmada çað atlardý, 10 yýl geriye gitmiþtir. Bu slogan doðru olsaydý, Türkiye 1980 yýlýndan sonra da çað atlardý diye konuþtu. Karabük / aa Ý KÝN CÝ KEZ YIKIL DILAR KOÞANER'ÝN ''TERÖRÝST DÝYE MASUM ERÝMÝZÝ KENDÝMÝZ ALNINDAN VUR- DUK'' DEDÝÐÝ ER CÜNEYT KIZILARSLAN'IN AÝLESÝNÝN ACILARI TAZELENDÝ. Ko þa ner in ses kay dýn da te rö rist di ye ma sum e ri mi zi ken di miz al nýn dan vur duk de di ði Cü neyt Ký zý lars - lan ýn a i le si, o ðul la rý nýn ö lü mün de so rum lu lu ðu bu lu nan la rýn en ký sa sü re de ce za lan dý rýl ma sý ný is te di. Gü - ne ri kö yün de ya þa yan þe hit e rin an ne si Ka dem Ký zý lars lan, þe hi din fo toð ra fýný ya nýn dan a yýr mý yor. YÜREÐÝMÝZ YANIYOR, CÝÐERÝMÝZ PARÇALANIYOR 29 Aralýk 2010 da Adana nýn Sabancý Merkez Camii nde düzenlenen þehit töreninin ardýndan Kozan a baðlý Yüksekören Köyü nde topraða verilen Cüneyt Kýzýlarslan ýn Güneri Köyü nde yaþayan ailesinin acýsý Genelkurmay Baþkanlýðý nýn bu açýklamasýyla tazelendi. Ramazan Bayramý nýn ilk gününde evlat acýsýný derinden hisseden 57 yaþýndaki anne Kadem Kýzýlarslan, yaptýðý açýklamada, oðullarýnýn ölümüyle yaþadýklarý acýyý ancak kendilerinin bilebileceðini söyledi. Oðlunun nasýl öldüðünü herkesin bildiðini, bundan sonra ne söyleseler boþ olduðunu dile getiren Anne Kýzýlarslan, Ben oðlumu eve geri tabutla dönsün diye askere göndermedim. Bunu yapanlar cezasýný çeksinler. 8 ay oldu, yüreðimiz yanýyor, ciðerimiz parçalanýyor. 8 aydýr yasýmýz bitmedi, oðlumu topraða verdiðimiz günden beri televizyonu bile açmadýk dedi. ARKADAÞINI VURAN, TERÖRÝST ÝLE NASIL MÜCADELE EDECEK? Þehidin aðabeyi Cumali Kýzýlarslan i- se, kardeþinin ölümünde sorumluluðu bulunanlarýn en kýsa sürece cezalandýrýlmasýný beklediðini belirterek, Uzman çavuþ görüntü almýþ ve görüntü aldýðý yere ateþ etmiþ, daha sonra askerler de ateþ açýyor. Ben de doðuda askerlik yaptým, baþlarýndaki komutan emir vermeden neden ateþ açýlmýþ. Arkadaþýný vuran asker nasýl terörle, teröristle mücadele edecek? Bu saatten sonra ne deðiþir bilmiyorum diye konuþtu. DEVLETÝMÝZ GEREKEN TAKÝBÝ YAPIYOR Baba Halil Kýzýlarslan ise oðlunun ö- lümüyle ilgili yasal sürecin devam ettiðini, devletin olaydan sorumlu olanlara hak ettiði cezayý vereceðine inandýklarýný, bu nedenle avukat dahi tutmadýklarýný söyledi. Kýzýlarslan Ne olduðu ortada. Ne söylesek boþ. Kader. Devletimiz gereken takibi yapýyor dedi. AÝHM E KADAR GÝDECEÐÝZ Þehit erin aðabeyi Mehmet Akif Kýzýlarslan da, Bunu yapanlar cezasýný bulsun. Kimsenin evladý askerde kaza sonucu ölmesin. Baþka ocaklara ateþ düþmesin. Önlem alýnsýn. Kardeþimi vuran kiþinin yargýlamasý bitsin diye konuþtu. Kardeþinin ölümüyle ilgili yargýlananlarýn hak ettikleri cezayý almamalarý durumunda, AÝHM e kadar gideceðini belirten Mehmet Akif Kýzýlarslan, Biz medyada yayýnlanan haberleri okumadýk. Kardeþim þehit olduðundan beri 8 aydýr televizyon izlemiyoruz. Yargý sürecini takip ediyoruz, tamamlanmasýný bekliyoruz dedi. Adana / aa-cihan Çadýr kentte bayramlaþma HA TAY Va li si Meh met Ce la let tin Le - ke siz, ül ke si ni terk e de rek Tür ki ye ye sý ðý nan ve Rey han lý il çe sin de ku ru lan ge çi ci ça dýr ken te yer leþ ti ri len Su ri ye li - ler le bay ram laþ tý. Le ke siz, Rey han lý Kay ma ka mý Yu suf Gü ler, Be le di ye Baþ - ka ný Hü se yin Þan ver di i le Hac Ko nak - la ma Te sis le ri nde o luþ tu ru lan ge çi ci ça dýr kent te ka lan Su ri ye li le ri zi ya ret et ti. Su ri ye li ler le tek tek bay ram la þan ve ço cuk la ra çe þit li he di ye ler ve ren Le - ke siz, da ha son ra ça dýr kent i çe ri sin de Su ri ye li ler le top lan tý yap tý. Ra ma za nýn ar dýn dan bay ra ma e riþ me nin mut lu lu - ðu nu ya þa dýk la rý ný i fa de e den Le ke siz, bu kap sam da Su ri ye li le rin bay ram se - vin ci ne or tak ol mak i çin ge çi ci ça dýr kent te gel dik le ri ni söy le di. Bay ram la rýn dar gýn lýk la rýn, küs lük le rin u nu tul du ðu çok ö zel gün ler ol du ðu nu be lir ten Le - ke siz, Bay ram lar bü yü lü bir at mos fe - rin ya þan dý ðý çok müs tes na gün ler dir. Siz le rin bay ram se vin ci ne or tak ol mak i çin bu ra da yýz. Ýh ti yaç la rý ný zý en i yi þe - kil de kar þý la mak, siz le ri bu ra da gü zel bir þe kil de mi sa fir et mek i çin ça ba gös - te ri yo ruz. Mut la ka dert le ri niz sý kýn tý la - rý nýz var dýr. E li miz den gel di ðin ce bun - la rý çöz me ye, siz le ri mut lu et me ye ça lý - þý yo ruz di ye ko nuþ tu. E þi ve i ki ço cu ðuy la bir lik te yak la þýk 2,5 ay dan bu ya na ça dýr kent te ka lan Ham za El Ha ci, bay ra mýn. a i le sin den ve ül ke sin den u zak ta ol ma la rý ne de - niy le hü zün lü geç ti ði ni söy le di. Türk hal ký nýn ken di le ri ne sa hip çý ka rak ku - cak aç tý ðý ný ve ka la cak bir yer ver di ði - ni be lir ten Ha ci, Tür ki ye ye ve Baþ - ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a çok te - þek kür e di yo ruz. O bi zi tut tu, a ya ða kal dýr dý de di. Ça dýr kent te 2,5 ay dan bu ya na ka lan Hey sem Ba ki de bu bay ra mý bu ruk ge - çir dik le ri ni, a i le sin den bir çok ki þi nin Su ri ye de ol du ðu nu vur gu la dý. Bu a ra da, va li lik ta ra fýn dan Yay la da - ðý, Al tý nö zü ve Rey han lý il çe le rin de bu - lu nan ça dýr kent ler de ka lan Su ri ye li ka - dýn ve ço cuk la rýn bay ram a lýþ ve ri þi ne gö tü rül dü ðü ve is te dik le ri ký ya fet le ri al dý ðý öð re nil di. Ha tay / a a HABERLER Geliþmiþ Türkiye ye yakýþmýyordu CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, 30 A - ðus tos ta Baþ ko mu tan sý fa týy la teb rik le ri ka - bul et me siy le il gi li o la rak, Yýl lar ön ce si nin o la ða nüs tü dö nem le rin den a ra dö nem le rin - den ka lan ge le nek le ri miz di. Do la yý sýy la bun la rý ye ni den dü zen li yo ruz. Bu a lýþ kan lýk - lar as lýn da bu gün kü ge liþ miþ Tür ki ye ye pek ya kýþ mý yor du de di. Cum hur baþ ka ný Ab - dul lah Gül, 30 A ðus tos ta Baþ ko mu tan sý fa - týy la teb rik le ri ka bul et me siy le il gi li o la rak, Si lâh lý Kuv vet le ri mi zin gü cüy le bü tün Türk mil le ti gu rur du yar ve da i ma da gü ven du yar. Bu nu ön ce lik le her ke sin bil me si ni is - te rim ve fark lý fark lý nok ta la ra, yön le re, bu de ði þik lik le rin çe kil me si ni is te mem di ye ko nuþ tu. Gül, son dü zen le me le ri nor mal gör mek, nor mal leþ me o la rak gör mek ge rek - ti ði ni be lir te rek, þun la rý kay det ti: Yýl lar ön - ce si nin o la ða nüs tü dö nem le rin den a ra dö - nem le rin den ka lan ge le nek le ri miz di. Do la - yý sýy la bun la rý ye ni den dü zen li yo ruz. Bun la - rýn sa de ce böy le an la þýl ma sý mý ge re kir? Bu a lýþ kan lýk lar as lýn da bu gün kü ge liþ miþ Tür - ki ye ye pek ya kýþ mý yor du. O nun i çin bun - la rý baþ ka yö ne çek me mek ge re kir. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, bi zim göz be be ði miz dir. O nun gü cü he pi mi ze hu zur ve rir, he pi mi - ze gü ven ve rir, he pi mi ze gu rur ve rir a ma bu dü zen le me ler de ge li þen, de mok ra tik o - la rak çok fark lý nok ta la ra ge len bir ül ke nin dü zen le me le ri o la rak gör mek ge re kir. Ba - kýn A na ya sa de ði þik li ðin den ko nu þu yo ruz. En bü yük bel ge A na ya sa yý de ðiþ tir mek. Ni ye de ðiþ ti ri yo ruz? De mek ki bu gün kü A - na ya sa da bu gün kü Tür ki ye ye pek ya kýþ - mý yor, dar ge li yor. Es ki Tür ki ye nin A na ya - sa sý ydý, bu gün kü ger çek le ri mi ze uy gun ye - ni bir a na ya sa yap mak i çin el bir li ði i le na - sýl uð ra þý yor sak, di ðer dü zen le me le ri de bu na gö re ya pý yo ruz. Bu nun böy le bi lin - me si ni is te riz. Ýs tan bul / a a Boz dað: Nor mal leþ me a dý na o lum lu a dým BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan si te nin gün cel len me si se be biy le de ol sa 27 Ni san e-muh tý ra sý nýn si te den çý ka rýl mýþ ol ma sý - nýn Tür ki ye nin nor mal leþ me si a dý na o lum - lu a dým lar dan bi ri ol du ðu nu söy le di. Boz - dað, Ra ma zan Bay ra mý ný ge çir mek ü ze re gel di ði mem le ke ti Yoz gat ta, 17 A ðus tos ta Hak ka ri Çu kur ca da þe hit dü þen 8 as ker den bi ri o lan Uz man Ça vuþ Er han Ar ýn Yer köy il çe sin de ki ba ba e vi ni zi ya ret e de rek, a i le si ne baþ sað lý ðýn da bu lun du. Zi ya re tin ar dýn dan AKP Yer köy Ýl çe Teþ ki la tý na ge çen Boz dað, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, 27 Ni san e- muh tý ra sý nýn ve ril di ði gün düþ tü ðü nü be - lir te rek, 27 Ni san e-muh tý ra sý ve ril di ði gün e sa sýn da dön müþ tü. Çün kü ve ril me si nin he men a ka bin de hü kü met bu muh tý ra yý ta - ný ma dý ðý ný söy le di ve yýr týp çö pe at tý. Ar ka - sýn dan 22 Tem muz da mil le ti miz se çim de ver di ði oy lar la bu muh tý ra yý bir kez da ha çö pe at tý ve en so nun da 28 A ðus tos ta ri hin - de Ab dul lah Gül ün Cum hur baþ ka ný se çil - me siy le TBMM ta ra fýn dan bu e-muh tý ra yýr tý lýp çö pe a týl dý de di. Muh tý ra nýn si te de yer a lý yor ol ma sý nýn hiç bir kýy me ti nin kal - ma mýþ ol du ðu nu da kay de den Boz dað, þöy le ko nuþ tu: Çün kü mil let te, hü kü met te, Mec - lis te bu na ge re ken ce va bý ver miþ ve o nu a it ol du ðu ye re gön der miþ tir. An cak bu nun sem bo lik bir an la mý o la bi lir ve sem bo lik o - la rak al gý la rý o la bi lir, sem bo lik o la rak o na bir ta kým de ðer ler ve ren ler o la bi lir. Bu ne - den le sem bo lik de ol sa bu gün Ge ne kur may Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan si te nin gün cel len me si ne de niy le de ol sa bu nun si te den çý ka rýl mýþ ol ma sý o lum lu bir ge liþ me dir. Tür ki ye nin nor mal leþ me si a dý na o lum lu a dým lar dan bir ta ne si dir. Ben bu ne den le bu ka ra rý a lan la rý teb rik e di yo rum. Yoz gat / a a Ka za ným la rý kaybetmeyiz E NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Tür ki ye nin son 10 yýl da el de et ti ði ka za ným la rý nýn her han gi bir ge rek çey le bo - zul ma sý ný hiç bir za man ka bul len me ye ce ðiz de di. Ba kan Yýl dýz, mil let ve kil le riy le bir lik te par ti si nin Kay se ri Ýl Baþ kan lý ðýn da dü zen le - nen bay ram laþ ma prog ra mý na ka týl dý. Yýl dýz, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, dev let ve mil le tin el e le ve re rek, bir lik, be ra ber lik ve da ya nýþ ma i çin de bay ra mýn kut lan dý ðý ný, ül ke nin bö lün - mez bü tün lü ðün de gö zü o lan la ra en i yi ce va - býn bu tab lo ol du ðu nu i fa de et ti. Te rör le mü - ca de le ko nu sun da ka rar lý lýk la rý nýn de vam e - de ce ði ni di le ge ti ren Yýl dýz, Ül ke nin bö lün - mez bü tün lü ðü ne kas te den ler ge re ken ce va - bý her tür lü yol la a la cak lar. Tür ki ye nin son 10 yýl da el de et ti ði ka za ným la rý nýn her han gi bir ge rek çey le bo zul ma sý ný hiç bir za man ka - bul len me ye ce ðiz. Çün kü bu ik ti da rý, bu is - tik ra rý gö nül daþ la rý mýz la be ra ber tek tek, tuð la tuð la ö re rek yap týk. O yüz den bir ham - le de bu nun bo zul ma sý na ke sin lik le mü sa a de et me ye ce ðiz di ye ko nuþ tu. Kay se ri / a a

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı