AYAZDA SABAHLIYORLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAZDA SABAHLIYORLAR"

Transkript

1 G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil, saniyelikmiþ u Dep rem de yý ký lan e vi nin en ka zýn dan eþ ya la rý ný kar yað ma dan i me ce u su lü i le çý kar ma ya ça lý þan y sel l taç lý, dep rem sý ra sýn da ev de 15 ki þi ol duk la rý ný an lat tý. Gö zü yaþ lý kadýn, ön ce l lah, son ra da oð lu Se lâ mi sa ye sin de ha yat ta kal dýk la rý ný di le ge ti re rek, Her za man üç gün lük dün ya der dik, me ðer sem dün ya sa ni ye lik miþ de di. n 6 da 155 çocuk yetim 2'SÝ YTÝM V ÖKSÜZ u Van da mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem de vefat e den 601 va tan da þýn 155 kýz ve er kek ço cu ðu ye tim kal dý. 155 ye tim ço cuk tan 2 si i se annesini de kay be de rek ayný zamanda ök süz ol du. Ye tim ve ök süz sa yý sý nýn da ha da art ma sýn dan en di þe e di li yor.n 9 da 10 FÝLÝSTÝNLÝYÝ DH ÖLDÜDÜ ÝSÝL YÝN GZZ YÝ VUDU uýs ra il, ön ce ki ge ce ta Gaz ze nin gü ne yin de, Han Yu nus ta ki Ýs lâm Ü ni ver si te si ya kýn la rýn da boþ bir a la ný vur du. Sal dý rý da ö len ya da ya ra la nan o lup ol ma dý ðý bi lin mez ken, Cu mar te si gü nün den be ri de vam e den kar þý lýk lý sal dý rý lar da 10 Fi lis tin li i le bir Ýs ra il li öl dü. n 7 de YZD SBHLIYOL DPMZDLÝN BINM V ISINM SOUNU DVM DKN, GC SICK- LIKLININ -5 DCY KD DÜÞMSÝ SBBÝYL GC YZLI BKLNÝYO. GC YZLI DPMZDLÝ TÝTTÝYO udev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den, dep rem böl ge siy le il gi li ya pý lan me te o ro lo jik u ya rý da, son de ðer len dir me le re gö re, ge ce sý cak lýk la rý nýn yer yer -5 de re ce le re ka dar dü þe cek ol ma sý ne de niy le ge ce a yaz la rý bek len di ði bil di ril irken, çadýr ve barýnak sorununun hâlâ tam olarak çözülememesi yüzünden, günlerden beri geceleri ayazda ve çok zor þartlarda geçirmek zorunda kalan depremzedelerin sýkýntýsý daha da artýyor. TÇI KOKUSU YÜZÜNDN VLÝN GÝMÝYOL udep re min ü ze rin den se kiz gün geç me si ne rað men ha len böl ge de art çý sar sýn tý lar sýk lýk la his se di li yor. Dep re min en çok et ki le di ði r ciþ il çe sin de hal k bir ta raf tan gün lük ih ti yaç la rý ný kar þý la mak ve dep re min þo ku nu ü ze rin den a ta bil mek i çin uð ra þýr ken, di ðer ta raf tan hâ lâ de vam e den art çý dep rem le rin te dir gin li ði ni ya þý yor. Ýlçede art çý dep rem ler ne de niy le in san lar ha len ev le ri ne gi rmekten çekini yor. Ha be rleri say fa 6 ve 9 da 10 BÝN GNÇ SINDN SÇÝLN SOMLÝLÝ ÖÐNCÝL TÜKÝY D u So ma li den, baþ vu ru ya pan 10 bin öð ren ci a ra sýn dan se çi le rek Tür ki ye ye ge ti ri len 354 öð ren ci, 20 de ði þik il de li se ve ü ni ver si te e ði ti mi al ma ya baþ la dý. Ýlk o la rak Türk çe e ði ti mi ve ri len So ma li nin ge le ce ði genç ler, dok tor ve mü hen dis o la rak ül ke le ri ne dön me yi ü mit e di yor. n 7 de KÂZIM GÜLÇYÜZ DN CMTL KONFNSI Müs bet ha re ket me to du, din ek sen li ça týþ ma la rý ön le di uga ze te miz Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz, nkara-pur sak lar'da ki s ya nur Kül tür Mer ke zin de ver di ði kon fe rans ta Tür ki ye'de u zun yýl lar dev let a dý na din dar la ra ya pý lan bas ký la ra kar þý, Sa id Nur sî'nin ve i sa le -i Nur ta le be le ri nin, tes lim o lup bo yun eð me den ve ta viz ver me den ta kip et tikleri müs bet ha re ket pren si bi nin, din ek sen li ça týþ ma la rý ön le di ði ni kay det ti. n 4 te Kâzým Güleçyüz ISSN NDOLU ÐÝTÝMCÝL DNÐÝNDN 24 ÞHÝD 24 HTÝM u na do lu ði tim ci ler Der ne ði, Hak kâ ri de te rör sal dý rý sýn da þe hit dü þen 24 as ker i çin 24 ha tim in dir di. r zu rum lu Pi ya de On ba þý Me sut Ka zanç ýn a i le si ni zi ya ret e den der nek ü ye le ri, ha tim le rin du a sý ný yap tý. Der nek Baþ ka ný Na ci Ha li loð lu, Þe hit le ri mi zin ge ri de bý rak tý ðý e ma net le re sa hip çýk mak hem di nen, hem de in sa ni o la rak gö re vi miz dir de di. n 9 da

2 2 1 KSIM 2011 SLI Y LÂHÝK Mâdem herþey elimizden çýkacak... tebdil edip, ibkâ etmek çaresi yok Mâdem herþey elimizden çýkacak, fânî olup kaybolacak. caba bâkîye mu? deyip düþünürken, birden semâvî sadâ-i Kur ân iþitiliyor... Þu fýr tý na lý dün ya yü zü dür ki; dur mu - yor, dö nü yor, bo zu lu yor ve her in sa nýn ak lý na þu fik ri ve ri yor: Mâ dem her þey e li miz den çý ka cak, fâ nî o lup kay bo la cak. ca ba bâ kî ye teb dil e dip, ib kâ et mek ça re si yok mu? de yip dü þü nür ken, bir den se mâ vî sa dâ-i Kur ân i þi ti li yor. Der: vet, var. Hem, beþ mer te be kâr lý bir sû ret te gü zel ve ra hat bir ça re si var. Su âl: Ne dir? l ce vap: mâ ne ti sa hib-i ha ki ki si ne sat mak. Ýþ te o sa týþ ta, beþ de re ce, kâr i çin de kâr var. Bi rin ci kâr: Fâ nî mal be kâ bu lur. Çün kü Kay yûm-u Bâ kî o lan Zât-ý Zül ce lâ le ve ri len ve O nun yo lun da sarf e di len þu ömr-ü zâ il, bâ kî ye in ký lâb e der. Bâ kî mey ve ler ve rir. O va kit, ö mür da ki ka la rý, â de tâ to hum lar, çe kir dek ler hük mün de, zâ hi ren fe nâ bu lur, çü rür. Fa kat, â lem-i be kâ da sa a det çi çek le ri a çar lar ve sün bül le nir ler. Ve â lem-i ber zah ta zi yâ dar, mû nis bi rer man za ra o lur lar. Ý kin ci kâr: Cen net gi bi bir fi at ve ri li yor. Ü çün cü kâr: Her â zâ ve has se le rin kýy me ti, bir den bi ne çý kar. Me se lâ, a kýl bir â let tir. ðer Ce nâb-ý Hak ka sat ma yýp, bel ki ne fis he sâ bý na ça lýþ týr san, öy le meþ um ve müz ic ve mu ac ciz bir â let o lur ki, geç miþ za ma nýn â lâm-ý ha zi nâ ne si ni ve ge le cek za ma nýn ah vâl-ý mu hav vi fâ ne si ni se nin bu bî ça re ba þý na yük le te cek yü mün süz ve mu zýr bir â let de re ke si ne i ner. Ýþ te bu nun i çin dir ki, fâ sýk a dam, ak lýn iz âc ve tâ ci zin den kur tul mak i çin gâ li ben ya sar hoþ lu ða ve ya eð len ce ye ka çar. ðer Mâ lik-i Ha ki ki si ne sa týl sa ve O nun he sâ bý na ça lýþ týr san, a kýl öy le týl sým lý bir a nah tar o lur ki, þu kâ i nat ta o lan ni ha yet siz rah met ha zî ne le ri ni ve hik met de fî ne le ri ni a çar. Ve bu nun la sa hi bi ni, sa a det-i e be di ye ye mü hey yâ e den bir mür þid-i ab bâ nî de re ce si ne çý kar. Me se lâ, göz, bir has se dir ki, ruh bu â le mi o pen ce re i le sey re der. ðer Ce nâb-ý Hak ka sat ma yýp, bel ki ne fis he sâ bý na ça lýþ týr san, ge çi ci, de vam sýz bâ zý gü zel lik le ri, man za ra la rý seyr i le þeh vet ve he ves-i nef sâ ni ye ye bir kav vat de re ke sin de bir hiz met kâr o lur. ðer gö zü, gö zün Sâ ni-i Ba sî ri ne sat san ve O nun he sâ bý na ve iz ni da i re sin de ça lýþ týr san, o za man þu göz, þu ki tâb-ý ke bîr-i kâ i na týn bir mü tâ la a cý sý ve þu â lem de ki mu ci zât-ý san at-ý ab bâ ni ye nin bir se yir ci si ve þu kü re-i arz bah çe sin de ki rah met çi çek le ri nin mü bâ rek bir a rý sý de re ce si ne çý kar. Me se lâ, dil de ki kuv ve-i zâ i ka yý Fâ týr-ý Ha kî mi ne sat maz san, bel ki ne fis he sâ bý na, mi de nâ mý na ça lýþ týr san, o va kit mi de nin tav la sý na ve fab ri ka sý na bir ka pý cý de re ke si ne i ner, su kut e der. ðer ez zâk-ý Ke rî me sat san, o za man dil de ki kuv ve-i zâ i ka, rah met-i Ý lâ hi ye ha zî ne le ri nin bir nâ zýr-ý mâ hi ri ve kud ret-i Sa me dâ ni ye mat bah la rý nýn bir mü fet tiþ-i þâ ki ri rüt be si ne çý kar. Ýþ te ey a kýl, dik kat et! Meþ um bir â let ne re de, kâ i nat a nah ta rý ne re de? y göz, gü zel bak! di bir kav vat ne re de, kü tüp hâ ne-i Ý lâ hî nin mü te fen nin bir nâ zý rý ne re de? Ve ey dil, i yi tad! Bir tav la ka pý cý sý ve bir fab ri ka ya sak çý sý ne re de, ha zî ne-i hâs sa-i rah met nâ zý rý ne re de? Ve da ha bun lar gi bi baþ ka â let le ri ve â zâ la rý ký yas et sen an lar sýn ki, ha ki ka ten mü min Cen ne te lâ yýk ve kâ fir Ce hen ne me mu vâ fýk bir ma hi yet kesb e der. Ve on la rýn her bi ri öy le bir kýy met al ma la rý nýn se be bi, mü min, i mâ niy le Hâ lý ký nýn e mâ ne ti ni, O nun nâ mý na ve iz ni da i re sin de is ti mâl et me si dir. Ve kâ fir, hý yâ net e dip nefs-i em mâ re he sâ bý na ça lýþ týr ma sý dýr. Dör dün cü kâr: Ýn san za yýf týr, be lâ la rý çok; fa kir dir, ih ti ya cý pek zi yâ de; â ciz dir, ha yat yü kü pek a ðýr. ðer Ka dîr-i Zül ce lâ le da ya nýp te vek kül et mez se ve i ti mad e dip tes lim ol maz sa, vic dâ ný dâ im a zab i çin de ka lýr. Se me re siz me þak kat ler, e lem ler, te es süf ler o nu bo ðar; ya sar hoþ ve ya ca na var e der. Be þin ci kâr: Bü tün o â zâ ve â let le rin i bâ de ti ve tes bi hâ tý ve o yük sek üc ret le ri en muh taç ol du ðun bir za man da Cen net ye miþ le ri sû re tin de sa na ve ri le ce ði ne, ehl-i zevk ve ke þif ve ehl-i ih ti sas ve mü þâ he de, it ti fak et miþ ler. Söz ler, 6. Söz, s LÜ GT Ç bâ kî: son suz, son suz luk. teb dil: de ðiþ tir me. ib kâ: ba kî leþ tir me, son - suz laþ týr ma. FOTOÐF: MUT SYN ÞÝ Ý L L S MÂ- Ý HÜS NÂ Þ HÝ Kâinatýn hamurunda en büyük pay sevginin Bu nizâm ve insicâm parýltýsý ahenginin tomun hareketi sevgiyle olmazsa eðer Hem niçin güneþin etrafýnda dünyamýz döner? Cezbeden nedir o þeyi hep döner usanmadan mre itaat gereði dönmelidir býkmadan Sevginin neticesinde olmasaydý ücret Daðlarý kazmaya acep kim ederdi cür et Cümle mahlûkunu abbim nâ-mütenahi sever Sayýsýz masnûunu sevgisine mazhâr eder Zâtýna teveccüh edene muhabbet buyurur Her yöneliþini makbul hem de çok hoþnut olur Cenneti istemiyoruz bize tek sevgin yeter Nâ-mütenâhi ziyânýn bir parýltýsýný ver l-vedûd Ýsm-i Vedûd a olan mazhâr velîler bunu der Kalbi tenvîr ile sen de iyileri seviver Söylemiþ bu Bekir (ra) Ya abb büyüt çok cüssemi, Öyle büyüt doldurayým hem dahi cehennemi, rtýk orda kimselere zerrece yer kalmasýn, Ben yanayým ya ilahî kimsecikler yanmasýn Kim ki terk eder günahý, iþleyip salih amel Hem riya kibr u gururdan çekmelidir mutlak el Kendi sanatýný sever sevdirir Ol Zü l-cemâl Bunca rahmet hoþ inayet hepsi O ndandýr nevâl Ne büyük þefkat Ýlâhi hem ne büyük merhamet ahmetin ki nice âsiye verirsin mühlet Van ve te sel li u si bet ler ve fe lâ ket ler in sa - Mnoð lu i çin dir. Za man za man, dö nem dö nem ge lir yok lar in sa noð lu nu, þe hir le ri, top lum la rý, dev let le ri Biz ga fil in sa noð lu her bi ri ne ay rý bir baþ lýk, ay rý bir se bep ver sek de, ger çek te her þe yin is mi, as lý ve e sa sý hep si ge lir tek nok ta da dü ðüm le nir. Ye rin de rin lik le rin de ne ka dar se bep ler a ra sak da, ka rar lar hep se ma nýn en yük sek le rin den teb lið e di lir. Bü yük lük le ri, kü çük lük le ri de ger çek te çok fark lý dýr. Bi ze gö re ye ri gö ðü in le ten bü yük ha di se ler bi le o ra da bü yük bir ki tap ta kü çük bir nok ta hük mün de dir. Çün kü þu ko ca yer kü re se ma va ta nis pet le bir toz zer re si ka dar bi le bü yük lü ðe sa hip de ðil dir. Bi zim yer yü zün de bul du ðu nuz se bep ler i le se ma da ki ler a ra sýn da ki nis bet; yer i le gö ðün ce sa ma ti nis pe tin de dir. Mu si bet ler yük sek ler de, ba zen þu sým sý ký bað lan dý ðý mýz dün ya nýn fa ni ve ge çi ci li ði ni ha týr la tan bir i kaz ve bir ih tar dýr, ba zen fa ni can ve mal la rýn bâ ki leþ ti ril me si gi bi a zim bir mü kâ fat týr, il ti fat týr. Ba zen de yar dým laþ ma, þef kat ve ta nýþ ma ya zec rî bir sevk ve bir da - vet tir. Dün ya do lu be lâ ba þýn da var ken þu a ciz in sa noð lu, si nek ka na dý ka dar hük mü ol ma yan þu ka rar sýz dün ya da ne yin kav ga sý ný ver di ði nin þid det li bir ha týr lat ma sý dýr. Ve ya bi ri si nin ri ya se tin de ta ma mý dýr. U mu mî bir na zar i le se bep ler ve te cel lî ne ka dar ge niþ ler se ge niþ le sin on dan da ha ge niþ, da ha de rin ve da ha kar ma þýk o la ný; mu si be te ma ruz ka lan fert ler sa yý sýn ca ay rý dep rem le rin ve sar sýn tý la rýn ol du ðu nu u nut ma mak ge re ki yor. Çün kü her bir in san ay rý bir â lem dir. Her bi ri si nin ay rý bir hi kâ ye si, ay rý bir im ti ha ný var dýr. Mu si be tin u mu mî ge rek çe le ri hal ka a çýk ol sa da de rin ler de ki bað lan tý lar ki þiy le ab bi a ra sýn da bir sýr dýr. Her þey den bir þe yi, bir þey den her þe yi ya rat mak sa de ce  lem le rin ab bi ne mah sus tur. Bir top rak tan ve ya bir dam la su dan sa yý sýz can lý yý hal ke den kud ret, en sað lam ve en ka dim san dý ðý mýz top rak ta ki bir sar sýn tý i le yüz bin le ri, mil yon la rý fark lý su âl ler le bir an da im ti han e der. Ý lim a dam la rý za man-me kân kav ram la rý ný tar tý þa dur sun, za man ve me kâ nýn Ya ra tý cý sý ko ca bir as rý þid det li bir sar sýn tý i le o tuz-kýrk sa ni ye ye sýð dý rý ve rir. Yüz se ne de an cak ha rab o la cak bir þe hir, za man i çin de za ma ný ya þar, bir an da yüz se ne ih ti yar lar. Ger çek te i man eh li i çin ka zanç i çin de ka zanç var dýr. Çün kü za ten el den çý kýp he ba o lup gi de cek mal ve mi sa fir ha ne sa da ka o lur ba ki le þir, can i se þe ha det mer te be si ne çý kar, çü rü yüp yok ol mak tan, en ni ha ye tin de de a teþ ol mak tan kur tu lur. Biz ga fil in sa noð lu ne ka dar ted bir al sak da ba zý fark lar la bir lik te her ne sil ve ya her a sýr mu si bet ler le ve a ðýr im ti han lar la kar þý laþ mak tan kur tu la maz. Çün kü Cen net u - cuz de ðil Çün kü ba þý boþ ve terk e dil miþ de ði liz. Ge liþ miþ mem le ket ler de mu si bet ler den kur tu la maz. Top ra ða ted bir a lan lar, su dan; su ya ted bir a lan lar ha va gi bi en la tif un sur dan kur tul mak ta zor la nýr lar. l bet te be þer o la rak ted bir al ma lý yýz. n cak ted bir ya da ted bir siz li ðin ve ya se bep o la rak gör dük le ri mi zin de mu si be tin cüz le rin den ol du ðu nu u nut ma mak ge re ki yor. Mu si bet ler de ki hik me ti ve kar þý lý ðýn da ki a zim mü kâ fa tý an la mak ta zor la nan za yýf ve sa býr sýz in sa noð lu i çin her bir se bep þi kâ yet ok la rý nýn a tý la ca ðý sa de ce bi rer per de dir. Dö nem dö nem de dik ya Van ka le si nin di li ol sa, Hz.  dem den (as) ve Hz. Nuh tan (as) bu ya na e tek le rin de ni ce dep rem ler ve tu fan lar la ta ba ka ta ba ka gö mü lü yüz ler ce bel ki de bin ler ce me de ni ye ti, ha yal le ri, ü mit le ri an lat mak la bi ti re me ye cek ti Çok da es ki ye git me den yak - H SN ÞN (Sa ba hî - Trab zon) bedi idam edip örtmez O rahmet sýrrýný Kuluna gazâp edip bozmaz muhabbet nûrunu Âlemîn i enbiya meyvesi ile süsleyen Yokluða atar mý nâsý rahmetiyle besleyen uh-i beþer giyer ibadetle Ýslâm tâcýný Beþ vakit namazla yapar abbine mi râcýný Barekellah eylemiþ taltîf O cemaliyle Hem þereflendirmiþ insi yüce kelâmiyle y Vedûd abb-i ahîmim Zâtýna kýl âyine Mâ-sivaya kýlma mâil eyle rahmet sâyime uhumuz rýzana nâil eyle bizi maðfiret Sevgimizi þükre tebdîl hüznü sabre tahvil et. Âmin la þýk bir a sýr ön ce baþ ka bir mu si be ti da ha ya þa mýþ tý Van Bi rin ci Dün ya Sa va þý ndan son ra þeh ri zi ya ret e den Be di üz za man Haz ret le ri Lem a lar da þöy le der: Her þey den ev vel, Van da Hor hor de ni len med re se min zi ya re ti ne git tim. Bak tým ki; sa ir Van ha ne le ri gi bi o nu da us is ti lâ sýn da r me ni ler yak mýþ lar dý Be nim terk et ti ðim ye di se kiz se ne ev vel, o med re sem de ki ha ki ka ten dost, kar deþ, e nis ta le be le ri min ha yal le ri gö zü mün ö nü ne gel di. O fe da kâr ar ka daþ la rý mýn bir kýs mý ha ki kî þe hid di ðer bir kýs mý da o mu si bet yü zün den ma ne vî þe hid o la rak ve fat et miþ ler di. vet o va zi ye tim o va kit be ni na sýl að lat týr mýþ; on se ne dir ha ya lim, o va zi ye te uð ra dýk ça yi ne að lý yor. vet bin ler se ne ya þa mýþ o ih ti yar kal a nýn ba þýn da ki men zil le rin ha rab ol ma sý ve o nun al týn da ki þeh rin se kiz se ne zar fýn da se kiz yüz se ne ka dar ih ti yar lan ma sý ve kal a al týn da ki ga yet ha yat dar ve mec ma-i ah bab o lan med re se min ve fa tý, u mum Os man lý Dev le ti nde bü tün med re se le rin ve fa tý ný gös te ren ce na ze si nin ma ne vî a za me ti ne i þa re ten ko ca Van kal a sý nýn yek pa re ta þý, o na bir me zar ta þý ol muþ.  de ta o med re se de ki se kiz se ne ev vel be nim le be ra ber bu lu nan mer hum ta le be le rim, ka bir le rin de be nim le be ra ber að lý yor lar. Bel ki o ka sa ba nýn ha ra be du var la rý, da ðýl mýþ taþ la rý be nim le be ra ber að lý yor lar ve on la rý að lý yor gi bi gör düm. vet, Be di üz za man Haz ret le ri þeh re að lar, ta le be le ri ne að lar ve med re se si ne að lar. n cak med re se si nin þah sýn da bü tün Os man lý med re se le ri ne að lar. Hor hor med re se si nin þah sýn da ka pa nan bü tün med re se le ri gö rür. San ki bi ri di ðer le ri nin ha ber ci si dir. Ger çek te bu gün te rör yü zün den ka pa nan ders ha ne ler ve med re se ler en az ha rab o lan þe hir ler ka dar að la na cak hal de dir. y ný þe kil de bi ri di ðe ri nin ha ber ci si dir. Na sýl sa da ka be lâ yý de fe der se, i man ve Kur ân hiz me ti de be lâ la rý de fe der. Sýrf Þar kýn fe da kâr ve kah ra man in san la rý ný i man ve Kur ân nu run dan mah rum et mek i çin mil le tin ba þý na sa rý lan te rör be lâ sý yüz bin le rin hem dün ya sý ný, hem de a hi re ti ni ha rap et mek te dir. Dep rem, on la rýn her gün ya þa dýk la rý dep rem le rin de far ký na var mak i çin he pi mi ze bir i kaz dýr, bir ih tar dýr. Mu si bet ler le ve fe lâ ket ler le do lu þu dün ya ha ya týn da do ðar ken ö lü mü, ya par ken ha rab o la ca ðý ný u nut ma mak ve pe þi nen ka bul len mek ge re ki yor. Lem a lar da ki ay ný bö lüm de Be di üz za man Haz ret le ri þu ha di si nak le der: Her sa bah bir me la i ke ça ðý rý yor: Öl mek i çin te vel lüd e dip dün ya ya ge lir si niz, ha rab ol mak i çin bi na lar ya pý yor su nuz. Sü rek li bir fa a li yet i çe re sin de o lan ko ca bir a teþ kü re nin ü ze ri ne se ril miþ in ce cik bir yer ka bu ðu nun ü ze rin de ya þa yan in sa noð lu nun sü kû ne ti ne ve u mur sa maz lý ðý na ne ka dar hay ret e dil se az dýr. Ce nâb-ý Hak Mülk Sû re si nde be yan e der: Ce hen nem öf ke den çat la ya cak de re ce ye ge lir. Bu öf ke den ye rin al týn da ki kü çük ce hen ne min his se si ni u nut ma mak ge re ki yor. Yi ne en çok hay ret e di le cek bir hu sus da, bir ký sým in san lar, yer ka bu ðun da ki fa a li yet ler ve es ra rý i le il gi li cilt ler le ki tap lar ya zýl ma sý na rað men hâ lâ çö zü le me yen bir ha ki ka tý, a kýl sýz ve þu ur suz ta bi a ta ve kör te sa dü fe ha va le e de rek, mu si bet ze de nin mal ve can la rý ný he ba e der ler. Ger çek te Ýs lâm ýn mü him hu su si yet le rin den bi ri si i kaz e di ci, di ðe ri de te sel li e di ci ol ma sý dýr. Ta rih de geç miþ ka vim le rin is yan la rý do la yý sýy la baþ la rý na ge len fe lâ ket le ri ha týr la ta rak in sa noð lu nu i kaz e der, ders a lýn ma sýy la da tek ra rýn dan ve da ha bü yük fe lâ ket ler den ko rur.  lem le rin ab bi nin iz ni ol ma dan bir yap ra ðýn da hi ha re ket e de me ye ce ði ni ha týr la ta rak, þu fa ni dün ya da ki ka yýp la rý nýn a hi ret te mis liy le hem de e be dî o la rak i a de e di le ce ði ni söy le ye rek de te sel li e der. Birinizin baþýna birmusibet geldiðinde þöyle desin: Þüphesiz biz llah'ýn kullarýyýz, sonunda yine Ona döneceðiz. llah'ým, musibetimin mükâfatýný ancak Senden istiyorum. Bundan dolayý beni mükâfatlandýr ve onun ardýndan da bana daha hayýrlýsýný ihsan et. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 261 / Ha di s-i Þe rif Me â li hu se yi ne ni as ya.com.tr Hangi rasathane? Kan dil in aç tý ðý ya ra da ha ka pan ma mýþ ken bir baþ ka a cý i le sar sýl dý ül ke nin do ðu su, ba tý sý, ku ze yi, gü ne yi. Yer dep reþ ti; kaç ev yý kýl dý, kaç kan dil sön dü, kaç can uç tu? Ý kin ci si ni Kan dil li a sat ha ne si ölç tü de, Kan dil in sars tý ðý a cý la rý öl çen bir â let yok. Yü rek le rin sar sýn tý sý ný, yý ký lan du var la rý, sö nen ý þý ðý ölç mek ve bu ka dar a cý, bu ka dar ke der, bu ka dar e lem tes pit e dil di de mek müm kün mü? Þe hit di yo ruz te sel li ol ma ya ça lý þý yo ruz. Di ðe rin de dep rem dir, do ðal fe lâ ket tir de yip i þin i çin den çý ký yo ruz; ger çek te do ðal mý dýr ba þý mý za ge len fe lâ ket ler, nor mal mi dir ye rin hid de te gel me si, top ra ðýn öf ke len me si? Kan dil li a sat ha ne si ölç tü; 7.3 de di. Ýç öf ke le ri mi zi, kin de re ce mi zi, düþ man lýk a te þi ni öl çen bir ra sat ha ne var mý? 7.5 de sin, 9.2 de sin, se nin 1.1 de sin, se nin de sin Gön lün ka çýn cý ka týn da bu ra sat ha ne, vic da nýn han gi mer te be sin de, ak lýn han gi te pe sin de? Do ðu du â bek li yor, do ðu sev gi bek li yor, do ðu þef kat bek li yor; ba tý da baþ ka bir þey bek le mi yor. Yü rek le ri bir bi ri ne deð dir mek, kalp le ri ni bir le mek di li yor ül ke nin her bir ya ný. Van dep re mi ke der le ri ta van yap týr dý; va tan bir lik te að lý yor, hep be ra ber yar dým e di yor, bü tün lük i çe ri sin de du â e di yor. na do lu du â el ler le, yar dým a dým lar la ad res sor ma yan a cý ya ko þu yor. Bi zi ça týþ týr mak, bi zi çar pýþ týr mak is te yen ler çat la sýn; ki nin kör ku yu sun da bo ðu lup git sin ler. Yü rek ler de ya nan yar dým laþ ma kan di li; mu hab be tin, sev gi nin, kar deþ li ðin ni þa ne si. Ýs tis na yý bo zan bo zun tu la ra prim ve re cek za man yok; ýr ký ö te le yen, bel li coð raf ya yý ör se le yen fa þi zan hort lak lar Kan dil in çu kur la rý na be ra ber gö mül sün. Ba rýþ bay ra ðý, kar deþ lik tuð ra sý ül ke nin her ka rýþ top ra ðý na, yü re ðin her bir zer re si ne di kil sin ki ev ler de kan dil ler sön me sin, kalp ler de sev gi ý þý ðý hep yan sýn. Ya nan düþ man lar, kah ro lan kin dar lar, he lâk o lan za lim ler ol sun. Dep re min sim ge si du ru mu na ge len z ra be bek ne bü yük u mut ý þý ðý. n ne 24 sa at em zi ri yor, ka lan 24 sa at te tü kü rü ðü i le bes li yor. n ne ve z ra, 48 sa at son ra kur tu lu yor lar. Ba rýþ böy le na zik bir be bek; kar deþ lik, a zý ðý ný pay la þa cak ka dar in ce lik li. Þef kat il la da þef kat; an ne gi bi kar þý lýk bek le me den þef kat; na do lu baþ ka na sýl a yak ta du rur, kar deþ lik kan dil ler baþ ka na sýl ya nar? Kan dil da ðý öy le dep reþ sin ki ü ze rin de kö tü kal ma sýn; bu ül ke nin han gi ye rin de ya þý yor o lur sa ol sun a na la rýn kan dil le ri sön me sin, yü rek le rin de ki þef kat sü tü, kalp le rin de ki sev gi tü kü rü ðü i le bü tün ev lât la rý bes le sin, bü yüt sün ler. ya ða kal kan na do lu hay di þah lan; dün ya nýn her ye rin de ki z ra be bek ler se ni bek li yor. Se nin ra sat ha nen öy le bü yük ki, bü tün in san lý ðý a la cak ge niþ lik te. V CÝ Z Zelzeleli bir zeminden sor, "Ne diyorsunuz?" de; elbette, "Yâ Celîl, yâ Celîl, yâ zîz, yâ Cebbâr" dediklerini iþiteceksin. Be di üz za man Said Nursî

3 Y HB 1 KSIM 2011 SLI 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) ecep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ L n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân ek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met K Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMN (0212) N K TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü e cep TÞ CI rol DO YUN 36 L MN Y TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOBN , Fax: KKTC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDBK fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU L Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ YÜZ N MZ V KÝT L Ý Hic rî: 5 Zilhicce 1432 u mî: 19 T. vvel 1427 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Hacý adaylarý, Kâ be den ra fat a tren le gi de cek nbu yýl ki hac i çin þu a na ka dar 2 mil yo na ya kýn ha cý a da yý ön ce Me di ne ye ar dýn dan da Mek ke ye ge lir ken Su u di hü kü me ti ra fat, Mi na ve Müz de li fe de son ha zýr lýk la rý ya pý yor. Bu se ne ilk kez yüz de yüz ka pa si te i le ça lý þa cak o lan lek trik li Tren yi ne ilk kez Ka be den ra fat, Mi na ve Müz de li fe ye yol cu ta þý ya cak. Su u di ra bis tan n for mas yon Ba kan lý ðý nýn da ve ti i le dün ya nýn bir çok ül ke sin den da vet e di len ga ze te ci ler Mek ke ye gö tü rü le rek tren is tas yo nun da gez di ril di ve yet ki li ler geç ti ði miz yýl ilk kez hiz me te gi ren e lek trik li tren ler i le il gi li son bil gi le ri ver di. Ve ri len bil gi le re gö re tren ler bir dün ya re ko ru sa yý lan ra kam lar i le bu se ne ha cý la ra ra hat bir ne fes al dý ra cak. Sa at te 72 bin ki þi ta þý ya cak o lan ve sa at te 80 km hýz ya pa bi len tren ler Mi na dan ra fat a 12 da ki ka, ra fat tan Müz de li fe ye 7,5 da ki ka da u la þa bi li yor. O luþ tu ru lan tak vim le re gö re yak la þýk 4 mil yon ha cý a da yý a yak la rý top ra ða bas ma dan en faz la 12 da ki ka gi bi ký sa bir sü re de is te dik le ri ye re gi de bi le cek ler. Ha cý la rýn kol la rý na ta ký la cak o lan bar kot lu bi lek lik ler sa ye sin de bir de fa lýk ö de me ler i le yol cu luk e di le bi le cek. Mekke / a a 187 ki þi nin hac mas raf la rý dev let ten ntük M NÝS TN D her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da 187 ki þi nin hac mas raf la rý dev let ta ra fýn dan kar þý la ný yor. Ül ke va tan daþ la rý na a kar ya kýt, su, e lek trik, do ðal gaz ve tu zun üc ret siz ol du ðu Türk me nis tan da, 1994 yý lýn dan bu ya na ya pý lan uy gu la ma çer çe ve sin de 187 ha cý a da yý da har ca ma la rý dev let ta ra fýn dan kar þý lan mak ü ze re ken di le ri ne tah sis e di len u çak la Su u di ra bis tan a git ti. Ül ke nin 5 e ya le tin den, ço ðun lu ðu yaþ lý lar dan o luþ mak ü ze re hac fa ri za sý ný ye ri ne ge tir mek is te yen ve bu nun i çin baþ vu ru ya pan lar a ra sýn dan be lir le nen 187 ki þi nin tüm mas raf la rý, bu ki þi le rin hac sü re sin ce tüm mas raf la rý Türk men dev le ti ta ra fýn dan kar þý la na cak. Türk me nis tan dev le ti nin bu uy gu la ma sý, sa de ce 2009 yý lýn da do muz gri bi sal gý ný ne de niy le ya pý la ma mýþ tý. þkabat / a a Ma ke don ha cý la rý, THY u çak la rý gö tür dü nm K DON Y D KÝ ha cý a day la rý da kut sal top rak la ra doð ru yo la çýk tý. Ma ke don ya da ki ha cý a day la rý nýn bir bö lü mü nün de dün THY u çak la rýy la kut sal top rak la ra git ti ði bil di ril di. Ma ke don ya Ýs lam Bir li ði Ý da re si yet ki li le rin den Ha cý Ya kup fen di Se li mos ki ko nu ya i liþ kin a çýk la ma sýn da, bin ha cý a da yý nýn THY u çak la rýy la Üs küp ten kut sal top rak la ra doð ru yo la çýk tý ðý ný be lirt ti. Se li movs ki, ay rý ca ka ra yo lu i le da ha ön ce yo la çý kan 300 ki þi lik ha cý a da yý gru bu nun da ge çen haf ta kut sal top rak la ra u laþ tý ðý ný kay det ti. Üsküp / a a 8 % K DIN GÖ V LÝ UY GU L M SI, YÜZ Ð TI CI BÝ HÝZ MT OL DU K LÞ, bu yýl ö zel lik le ha ným ha cý a day la rý na yö ne lik yap týk la rý ka dýn gö rev li uy gu la ma sýn dan çok i yi so nuç al dýk la rý ný vur gu la ya rak, þun la rý söy le di: Ha cý a day la rý nýn yüz de 50 den faz la sý ka dýn. r týk ha ným lar es ki den ol du ðu gi bi ye mek yap sýn, ça ma þýr yý ka sýn di ye Hac ca ge ti ril - mi yor, an cak uy gu la ma da sý kýn tý lar o lu yor du. Bu yýl kur du ðu muz ir þat e kip le rin de ka fi le ler de ha ným gö rev li uy gu la ma sý yüz a ðar tý cý bir hiz met ol du. Hac cýn a da bý ný an lat tý lar, di na mik bir ir þat ger çek leþ ti. Tür ki ye den i ti ba ren her a þa ma da yar dým cý ol du lar. Bu gö rev li ler ko - nu sun da uz man, bir ço ðu Ý la hi yat Fa kül te si hat ta ba zý sý dok to ra sý ný yap mýþ. Hem Mek ke hem Me di ne de sý kýn tý la rýn a zal ma sý bi zi hay li se - vin dir di. Ke leþ, ay rý ca di ðer ka fi le le re gi de rek yar dým cý o lan kar deþ ka fi le uy gu la ma sýn dan da çok i yi so nuç lar al dýk la rý ný söy le di. Hac ibadeti için Mekke'de bulunan yüzbinlerce Müslüman, vakit namazlarýný Kabe'de kýlýp, tavaf ederek rafat'a hazýrlanýyor. FO TOÐ F: Hacda rafat hazýrlýðý DÝ Y NT ÝÞ L Ý BÞ KN Y DIM CI SI K M K LÞ, HC O G NÝ - ZS YO NUN D ÝN TÝ K LL ÝN T MM LN MK Ü Z OL DU ÐU NU, TIK FT'L ÝL GÝ LÝ H ZI LIK YP TIK L I NI KY DT TÝ. DÝY NT Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý la rý k rem Ke leþ, Meh met min Ö zaf þar, Hac ve Um re Ge nel Mü dür Ve ki li r gün Yü cel i le bir lik te ga ze te ci ler le soh bet top lan tý sý dü zen le di. Cid de ve Mek ke de o luþ tur duk la rý e kip le rin, ha va li man la rýn da ki gö rev li ler le kur duk la rý i yi i liþ ki ler so nu cu ha cý a day la rý nýn sý kýn tý çek me si ne en gel ol duk la rý ný an la tan Ke leþ, Hac or ga ni zas yo nun da ki en zor lu gö rev ler den bi ri o lan in ti kal i þi nin ta mam lan mak ü ze re ol du ðu nu, ar týk ra fat la il gi li ha re ket plan la rý ü ze ri ne yo ðun laþ týk la rý ný kay det ti. Ke leþ, ko nuy la il gi li e kip le ri top la dýk la rý ný, Su u di ra bis tan yet ki li le ri i le gö rüþ me ler yap týk la rý ný i fa de e de rek, Ýn þal lah ha cý a day la rý mý zý sað lýk lý þe kil de ra fat a çý ka rýp, in di re ce ðiz de di. HÝZ MT K LÝT SÝ TIYO Sað lýk hiz met le ri nin en i yi þe kil de de vam et ti ði ni, 14 po lik li nik, 1 diþ po lik li ni ði, 42;þer er kek ve ka dýn ya tak lý ser vis, 18 a cil ve 8 mü þa he de o da sý nýn Türk ha cý a day la rý ka dar di ðer mil let le rin ha cý a day la rý na da hiz met ver di ði ni an la tan Ke leþ, ye mek hiz met le rin de de Mek kede ka li te li Türk lo kan ta la rý i le an la þa rak sü re le ri u zun 2 ö ðün ye mek ver dik le ri ni, þe hir le ra ra sý u la þým da da da ha ka li te li o to büs ler le an laþ týk la rý ný kay det ti. Ke leþ, ha cý la ra gi der ken yük ol ma ma sý i çin kar go hiz met le ri ni de ti tiz lik le yü rüt tük le ri ni, her bi ri 23 ton hur ma ve he di ye lik eþ ya ta þý yan 45 tý rýn Tür ki ye ye u laþ tý ðý ný, 5-6 tý rýn da yol da ol du ðu nu bil dir di. 74 bi ni Tür ki ye den ka tý lan 100 bin Türk ha cý a da yý na 4 bin 580 gö rev li i le hiz met ver dik le ri ni bil di ren Ke leþ, baþ kan lýk la rý nýn ha cý dan al dý ðý ný ye ni den ha cý ya har ca dý ðý ný, her yýl hiz met ka li te si nin da ha i yi ol du ðu nu söy le di. Ke leþ, bu yýl þim di ye ka dar 21 Türk ha cý a da yý nýn çe þit li ne den ler le ve fat et ti ði ni, Van dep re min de ö len le rin de a cý la rý ný ar týr dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Mekke / a a KU BN BY MI, Y NI GÜN KUT L N CK K LÞ, bu a ra da Su u di ra bis tan da ge li þen fen bi lim le ri nin bay ram gün le rin de sý kýn - tý yý a zalt tý ðý ný Tür ki ye i le Su u di ra bis tan ýn Kur ban Bay ra mý ný ay ný gün kut la ya ca ðý na i þa ret et ti. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý sý Meh met min Ö zaf þar da, 300 ü aþ kýn ha - ným gö rev li nin, i ba det te zor la nan ha ným ha cý a day la rý na hem u sul hem de reh ber lik ko - nu sun da yar dým cý ol duk la rý ný, þim di ye ka dar 400 ün ü ze rin de fark lý ir þat prog ra mý ya - pýl dý ðý ný, son o la rak da ön ce ki gün ak þam Van lý ha cý a day la rý na ö zel prog ram ya pýl dý ðý ný bil dir di. Hac ve Um re Ge nel Mü dür Ve ki li r gün Yü cel i se en bü yük so run la rý nýn ser vis ol du ðu nu, bu yýl geç miþ yýl la ra gö re çok i yi ol sa lar da yer sý ký þýk lý ðý ne de niy le ev sa hi bi ül ke nin de so ru na çö züm bul mak ta zor lan dý ðý ný an lat tý. TÜKÝY'NÝN N YÞLI HCI DYI KUTSL TOPKLD TÜ KÝ Y NÝN en yaþ lý ha cý a da yý o lan 109 ya þýn da ki Ley la Öz lah lan, i ler le miþ ya þý na rað men kut sal top rak lar da i ba - de ti ni ak sat ma dan ye ri ne ge tir me ye ça lý þý yor. Be ra be rin de ki 78 ya þýn da ki oð luy la gel di ði kut sal top rak lar da ta - vaf ya pýp, du a ve i ba det ler de ken di sin - den çok da ha genç o lan ka fi le sin de ki ar ka daþ la rýn dan ge ri kal ma ma ya ça lý - þan Ley la ni ne, um re si ni ta mam la yýp, za man za man Mes cid-i Ha ram a ge le - rek du a e di yor. Ley la ni ne bu ra da yap - tý ðý a çýk la ma da bu ya þýn da kut sal top - rak la ra gel mek ten duy du ðu mut lu lu ðu an lat tý. l lah ýn e vi ne gel dim da ha ne is te ye yim, çok mut lu yum di yen Ley la ni ne, tüm Müs lü man la rýn bu mut lu lu - ðu ya þa ma sý ný te men ni et ti. n ne si ne re fa kat e den Þeyh mus Öz lah lan (78) da bu yýl an ne si, e þi ve ken di si nin Hac ca git - mek i çin mü ra ca at et tik le ri ni an cak ku ra da i sim le ri nin çýk ma dý ðý ný, ko nuy la il gi li ya pý lan ha ber le rin ar dýn dan an ne siy le bir lik te Hac ve Um re Ku ru lu ka ra rýy la kut sal top rak la ra gel me le ri ne i zin ve ril di ði ni ant ttý. Ley la ni ne nin bu lun du ðu ka fi le nin baþ ka ný Si ve rek Müf tü sü h met Hil mi Ya zar da Tür ki ye nin en yaþ lý ha cý a da yýy la bir lik te kut sal top rak lar da bu lun mak tan mut lu luk duy duk la rý ný be lir te rek, Bel ki de dün ya nýn en yaþ lý ha cý sý. ma Ley la ni ne ma þal lah i ler le miþ ya þý na rað men bir çok yaþ lý ha cý dan da ha i yi i ba de ti ni ya pa bi li yor. Ýn þal lah Hac cý ný ta mam la ya rak, ha cý o la rak sað sa lim e vi ne gö tü rü rüz di ye ko nuþ tu. Mekke / a a ir ti ni as ya.com.tr Âcil sorun: barýnma ve ýsýnma Ge çen haf ta bo yun ca gün de min ilk sý ra sý ný iþ gal e den Van-r ciþ dep re mi, gün ler son ra en kaz dan kur ta rý lan la ra, sað çý ka rýl dý ðý hal de son ra dan ve fat e den le re ve ya ce na ze le ri top ra ða ve ri len le rin, her bi ri yü rek ya ký cý ve ib ret do lu hi kâ ye le ri ne da ir ha ber ler le, en çok ko nu þu lan ko nu la rýn ba þýn da yer al dý. r ta rak de vam e den yar dým se fer ber li ði i le, gön de ri len yar dým mal ze me le ri nin ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ tý rýl ma sýn da ya þa nan sý kýn tý lar da. Ge li nen nok ta da o lu þan yay gýn ka na at, a ra ma kur tar ma ve sað lýk hiz met le riy le gý da ve gi yim mal ze me le ri nin tev zî in de, is tis na lar dý þýn da faz la bir ak sa ma ol maz ken, ba rýn ma ve ý sýn ma nok ta sýn da ki kar ga þa nýn hâ lâ bi ti ri le me di ði yö nün de. Ger çi Baþ ba kan ça dýr ko nu sun da ki ba þa rý sýz lý ðý ilk 24 sa at i çin ka bul e derken, son ra sý i çin böy le bir du ru mun söz ko nu su ol ma dý ðý ný söy lü yor... Ne var ki, böl ge den ge len ha ber ler, ha va la rýn so ðu yup kar ya ðý þý nýn baþ la ma sýy la da ha da sý kýn tý lý bir ha le ge len ba rýn ma ve ý sýn ma prob le mi nin hâ lâ tam o la rak çö zü le me di ði ni bil di ri yor. rt çý þok lar de vam et ti ði i çin, sað lam ve ya çok az ha sar lý du rum da ki ev le ri ne gir mek ten çe ki nen in san la rýn çok lu ðu da prob le mi bü yü tü yor. Ý lâ ve ten, hü kü met çev re le ri ça dýr me se le sin de ki sý kýn tý da te rör ör gü tü yan daþ la rý nýn yap tý ðý pro vo kas yon la rýn, yað ma la rýn, ih ti ya cý ol ma dý ðý hal de faz la ça dýr a lýp a sýl ih ti yaç sa hip le ri ni or ta da bý rak ma la rý n da pa yý ol du ðu nu söy lü yor lar. ma bun la rý ön le mek ve böy le hal le rin ya þan ma sý na mey dan ver me ye cek ted bir le ri za ma nýn da al mak da hü kü me tin gö rev ve so rum lu lu ðu... Ni te kim yað ma lar dan, i tiþ ka kýþ lar dan ve a sýl ih ti yaç sa hip le ri nin sa at ler ce bek le yip de ça dýr a la ma ma sý gi bi du rum la rýn ya þan ma sýn dan gün ler son ra hü kü me tin il gi li ba ka ný, r týk ça dýr la rý, is te ye ne de ðil, ih ti ya cý o la na ve re ce ðiz de di. ma ger çek ten ih ti ya cý o lan la rýn kim ta ra fýn dan na sýl be lir le ne ce ði de ö nem li bir so ru i þa re ti. Bun la rýn dý þýn da i þin þu ta ra fý da var: Böy le du rum lar da ik ti dar la rýn ref lek si her za man Her þey kon trol al týn da, ya pýl ma sý ge re ken her þey ya pýl dý, ak sa yan hiç bir þey yok ha va sý o luþ tu ra rak, ken di ba þa rý sý ný pa zar la mak o lur. O nun i çin, ak sak lýk lar o la bil di ðin ce kü çül tü lür ve gös te ril mek is ten mez. Giz le ne me ye cek ka dar ay yu ka çý kan lar i çin i se, hü kü me tin Van dep re min de yap tý ðý gi bi, Bu ka dar bü yük bir a fet te her þe ye ay ný an da ye tiþ mek im kân sýz, o ka dar ku sur ka dý ký zýn da da o lur man tý ðý na sý ðý ný lýr. Da ha ön ce Si mav dep re min de de ay ný ta výr ser gi len miþ, So run yok, her þey yo lun da i ma jý ve ril me ye ça lý þýl mýþ, a ma biz zat dep rem böl ge sin de ya pý lan tes bit ler, ger çek du ru mun hiç de yan sý týl mak is te nen gi bi ol ma dý ðýný göstermiþti. Þim di ay ný du rum Van-r ciþ te tek rar la ný yor. Ta bi î, i man lý, mü te vek kil, sa býr lý, mü te ham mil ve çi le keþ böl ge hal ký nýn a sil ka rak te ri, tüm ak sa ma ve dü zen siz lik le re rað men o ra da ki zor luk la rýn üs te sin den ge lin me si ve pro vo kas yon la rýn bo þa çý ka rýl ma sý a çý sýn dan çok bü yük bir a van taj. Bu nun kýy me ti i yi bi lin me li ve hem dep rem ya ra la rý nýn â ci len sa rýl ma sý, hem de te rör baþ ta ol mak ü ze re böl ge yi ve bü tün Tür ki ye yi ra hat sýz et me ye de vam e den kro nik so run la rýn çö zül me si i çin bu has let ten â za mî öl çü de ya rar la nýl ma lý. Ve ö nü müz de ki â cil so ru na tek rar dö ner sek: Dep rem böl ge sin de ba rýn ma ve ý sýn ma prob le mi da ha cid dî bo yut lar ka za na rak de vam e di yor. So ðuk ve ya ðý þýn art tý ðý, ku ru lan ça dýr la rýn da hi e pey ce si nin, iç le rin de ki le ri so ðuk tan ko ru ya ma dý ðý, yer le rin ça mur i çin de ol du ðu, cid dî bo yut lar da su suz luk prob le mi nin ya þan dý ðý bir or ta ma ne za ma na ka dar ta ham mül e di le bi lir ki? Di le ði miz, art çý sar sýn tý la rýn bir an ön ce so na e rip, gün ler dir dý þa rý da sa bah la yan la rýn, o tu ru la bi le cek du rum da ki ev le ri ne dön me le ri, e vi yý kýl mýþ o lan la rýn da, bir an ön ce in þa e di le cek kýþ þart la rý na uy gun pre fab rik le re yer leþ ti ril me le ri. * r ciþ tem sil ci miz li Sinoðlu ve ba zý o kur la rý mýz da il çe de ki mað du ri yet ten cid dî þe kil de et ki len miþ du rum da. Ba rýn ma, ý sýn ma ve gý da ih ti yaç la rý nýn te mi ni i çin ça lý þý lý yor. Nak dî yar dý ma da ih ti yaç var. Du ru mu mü sa it o lan la rýn bil gisine.

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje u10 DA MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE uya zar Os man Ön deþ, ha len yü rür lük te o lan 1057 Sa yý lý Ka nunun ne ol du ðu nu a çýk lar

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı