AYAZDA SABAHLIYORLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAZDA SABAHLIYORLAR"

Transkript

1 G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil, saniyelikmiþ u Dep rem de yý ký lan e vi nin en ka zýn dan eþ ya la rý ný kar yað ma dan i me ce u su lü i le çý kar ma ya ça lý þan y sel l taç lý, dep rem sý ra sýn da ev de 15 ki þi ol duk la rý ný an lat tý. Gö zü yaþ lý kadýn, ön ce l lah, son ra da oð lu Se lâ mi sa ye sin de ha yat ta kal dýk la rý ný di le ge ti re rek, Her za man üç gün lük dün ya der dik, me ðer sem dün ya sa ni ye lik miþ de di. n 6 da 155 çocuk yetim 2'SÝ YTÝM V ÖKSÜZ u Van da mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem de vefat e den 601 va tan da þýn 155 kýz ve er kek ço cu ðu ye tim kal dý. 155 ye tim ço cuk tan 2 si i se annesini de kay be de rek ayný zamanda ök süz ol du. Ye tim ve ök süz sa yý sý nýn da ha da art ma sýn dan en di þe e di li yor.n 9 da 10 FÝLÝSTÝNLÝYÝ DH ÖLDÜDÜ ÝSÝL YÝN GZZ YÝ VUDU uýs ra il, ön ce ki ge ce ta Gaz ze nin gü ne yin de, Han Yu nus ta ki Ýs lâm Ü ni ver si te si ya kýn la rýn da boþ bir a la ný vur du. Sal dý rý da ö len ya da ya ra la nan o lup ol ma dý ðý bi lin mez ken, Cu mar te si gü nün den be ri de vam e den kar þý lýk lý sal dý rý lar da 10 Fi lis tin li i le bir Ýs ra il li öl dü. n 7 de YZD SBHLIYOL DPMZDLÝN BINM V ISINM SOUNU DVM DKN, GC SICK- LIKLININ -5 DCY KD DÜÞMSÝ SBBÝYL GC YZLI BKLNÝYO. GC YZLI DPMZDLÝ TÝTTÝYO udev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den, dep rem böl ge siy le il gi li ya pý lan me te o ro lo jik u ya rý da, son de ðer len dir me le re gö re, ge ce sý cak lýk la rý nýn yer yer -5 de re ce le re ka dar dü þe cek ol ma sý ne de niy le ge ce a yaz la rý bek len di ði bil di ril irken, çadýr ve barýnak sorununun hâlâ tam olarak çözülememesi yüzünden, günlerden beri geceleri ayazda ve çok zor þartlarda geçirmek zorunda kalan depremzedelerin sýkýntýsý daha da artýyor. TÇI KOKUSU YÜZÜNDN VLÝN GÝMÝYOL udep re min ü ze rin den se kiz gün geç me si ne rað men ha len böl ge de art çý sar sýn tý lar sýk lýk la his se di li yor. Dep re min en çok et ki le di ði r ciþ il çe sin de hal k bir ta raf tan gün lük ih ti yaç la rý ný kar þý la mak ve dep re min þo ku nu ü ze rin den a ta bil mek i çin uð ra þýr ken, di ðer ta raf tan hâ lâ de vam e den art çý dep rem le rin te dir gin li ði ni ya þý yor. Ýlçede art çý dep rem ler ne de niy le in san lar ha len ev le ri ne gi rmekten çekini yor. Ha be rleri say fa 6 ve 9 da 10 BÝN GNÇ SINDN SÇÝLN SOMLÝLÝ ÖÐNCÝL TÜKÝY D u So ma li den, baþ vu ru ya pan 10 bin öð ren ci a ra sýn dan se çi le rek Tür ki ye ye ge ti ri len 354 öð ren ci, 20 de ði þik il de li se ve ü ni ver si te e ði ti mi al ma ya baþ la dý. Ýlk o la rak Türk çe e ði ti mi ve ri len So ma li nin ge le ce ði genç ler, dok tor ve mü hen dis o la rak ül ke le ri ne dön me yi ü mit e di yor. n 7 de KÂZIM GÜLÇYÜZ DN CMTL KONFNSI Müs bet ha re ket me to du, din ek sen li ça týþ ma la rý ön le di uga ze te miz Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz, nkara-pur sak lar'da ki s ya nur Kül tür Mer ke zin de ver di ði kon fe rans ta Tür ki ye'de u zun yýl lar dev let a dý na din dar la ra ya pý lan bas ký la ra kar þý, Sa id Nur sî'nin ve i sa le -i Nur ta le be le ri nin, tes lim o lup bo yun eð me den ve ta viz ver me den ta kip et tikleri müs bet ha re ket pren si bi nin, din ek sen li ça týþ ma la rý ön le di ði ni kay det ti. n 4 te Kâzým Güleçyüz ISSN NDOLU ÐÝTÝMCÝL DNÐÝNDN 24 ÞHÝD 24 HTÝM u na do lu ði tim ci ler Der ne ði, Hak kâ ri de te rör sal dý rý sýn da þe hit dü þen 24 as ker i çin 24 ha tim in dir di. r zu rum lu Pi ya de On ba þý Me sut Ka zanç ýn a i le si ni zi ya ret e den der nek ü ye le ri, ha tim le rin du a sý ný yap tý. Der nek Baþ ka ný Na ci Ha li loð lu, Þe hit le ri mi zin ge ri de bý rak tý ðý e ma net le re sa hip çýk mak hem di nen, hem de in sa ni o la rak gö re vi miz dir de di. n 9 da

2 2 1 KSIM 2011 SLI Y LÂHÝK Mâdem herþey elimizden çýkacak... tebdil edip, ibkâ etmek çaresi yok Mâdem herþey elimizden çýkacak, fânî olup kaybolacak. caba bâkîye mu? deyip düþünürken, birden semâvî sadâ-i Kur ân iþitiliyor... Þu fýr tý na lý dün ya yü zü dür ki; dur mu - yor, dö nü yor, bo zu lu yor ve her in sa nýn ak lý na þu fik ri ve ri yor: Mâ dem her þey e li miz den çý ka cak, fâ nî o lup kay bo la cak. ca ba bâ kî ye teb dil e dip, ib kâ et mek ça re si yok mu? de yip dü þü nür ken, bir den se mâ vî sa dâ-i Kur ân i þi ti li yor. Der: vet, var. Hem, beþ mer te be kâr lý bir sû ret te gü zel ve ra hat bir ça re si var. Su âl: Ne dir? l ce vap: mâ ne ti sa hib-i ha ki ki si ne sat mak. Ýþ te o sa týþ ta, beþ de re ce, kâr i çin de kâr var. Bi rin ci kâr: Fâ nî mal be kâ bu lur. Çün kü Kay yûm-u Bâ kî o lan Zât-ý Zül ce lâ le ve ri len ve O nun yo lun da sarf e di len þu ömr-ü zâ il, bâ kî ye in ký lâb e der. Bâ kî mey ve ler ve rir. O va kit, ö mür da ki ka la rý, â de tâ to hum lar, çe kir dek ler hük mün de, zâ hi ren fe nâ bu lur, çü rür. Fa kat, â lem-i be kâ da sa a det çi çek le ri a çar lar ve sün bül le nir ler. Ve â lem-i ber zah ta zi yâ dar, mû nis bi rer man za ra o lur lar. Ý kin ci kâr: Cen net gi bi bir fi at ve ri li yor. Ü çün cü kâr: Her â zâ ve has se le rin kýy me ti, bir den bi ne çý kar. Me se lâ, a kýl bir â let tir. ðer Ce nâb-ý Hak ka sat ma yýp, bel ki ne fis he sâ bý na ça lýþ týr san, öy le meþ um ve müz ic ve mu ac ciz bir â let o lur ki, geç miþ za ma nýn â lâm-ý ha zi nâ ne si ni ve ge le cek za ma nýn ah vâl-ý mu hav vi fâ ne si ni se nin bu bî ça re ba þý na yük le te cek yü mün süz ve mu zýr bir â let de re ke si ne i ner. Ýþ te bu nun i çin dir ki, fâ sýk a dam, ak lýn iz âc ve tâ ci zin den kur tul mak i çin gâ li ben ya sar hoþ lu ða ve ya eð len ce ye ka çar. ðer Mâ lik-i Ha ki ki si ne sa týl sa ve O nun he sâ bý na ça lýþ týr san, a kýl öy le týl sým lý bir a nah tar o lur ki, þu kâ i nat ta o lan ni ha yet siz rah met ha zî ne le ri ni ve hik met de fî ne le ri ni a çar. Ve bu nun la sa hi bi ni, sa a det-i e be di ye ye mü hey yâ e den bir mür þid-i ab bâ nî de re ce si ne çý kar. Me se lâ, göz, bir has se dir ki, ruh bu â le mi o pen ce re i le sey re der. ðer Ce nâb-ý Hak ka sat ma yýp, bel ki ne fis he sâ bý na ça lýþ týr san, ge çi ci, de vam sýz bâ zý gü zel lik le ri, man za ra la rý seyr i le þeh vet ve he ves-i nef sâ ni ye ye bir kav vat de re ke sin de bir hiz met kâr o lur. ðer gö zü, gö zün Sâ ni-i Ba sî ri ne sat san ve O nun he sâ bý na ve iz ni da i re sin de ça lýþ týr san, o za man þu göz, þu ki tâb-ý ke bîr-i kâ i na týn bir mü tâ la a cý sý ve þu â lem de ki mu ci zât-ý san at-ý ab bâ ni ye nin bir se yir ci si ve þu kü re-i arz bah çe sin de ki rah met çi çek le ri nin mü bâ rek bir a rý sý de re ce si ne çý kar. Me se lâ, dil de ki kuv ve-i zâ i ka yý Fâ týr-ý Ha kî mi ne sat maz san, bel ki ne fis he sâ bý na, mi de nâ mý na ça lýþ týr san, o va kit mi de nin tav la sý na ve fab ri ka sý na bir ka pý cý de re ke si ne i ner, su kut e der. ðer ez zâk-ý Ke rî me sat san, o za man dil de ki kuv ve-i zâ i ka, rah met-i Ý lâ hi ye ha zî ne le ri nin bir nâ zýr-ý mâ hi ri ve kud ret-i Sa me dâ ni ye mat bah la rý nýn bir mü fet tiþ-i þâ ki ri rüt be si ne çý kar. Ýþ te ey a kýl, dik kat et! Meþ um bir â let ne re de, kâ i nat a nah ta rý ne re de? y göz, gü zel bak! di bir kav vat ne re de, kü tüp hâ ne-i Ý lâ hî nin mü te fen nin bir nâ zý rý ne re de? Ve ey dil, i yi tad! Bir tav la ka pý cý sý ve bir fab ri ka ya sak çý sý ne re de, ha zî ne-i hâs sa-i rah met nâ zý rý ne re de? Ve da ha bun lar gi bi baþ ka â let le ri ve â zâ la rý ký yas et sen an lar sýn ki, ha ki ka ten mü min Cen ne te lâ yýk ve kâ fir Ce hen ne me mu vâ fýk bir ma hi yet kesb e der. Ve on la rýn her bi ri öy le bir kýy met al ma la rý nýn se be bi, mü min, i mâ niy le Hâ lý ký nýn e mâ ne ti ni, O nun nâ mý na ve iz ni da i re sin de is ti mâl et me si dir. Ve kâ fir, hý yâ net e dip nefs-i em mâ re he sâ bý na ça lýþ týr ma sý dýr. Dör dün cü kâr: Ýn san za yýf týr, be lâ la rý çok; fa kir dir, ih ti ya cý pek zi yâ de; â ciz dir, ha yat yü kü pek a ðýr. ðer Ka dîr-i Zül ce lâ le da ya nýp te vek kül et mez se ve i ti mad e dip tes lim ol maz sa, vic dâ ný dâ im a zab i çin de ka lýr. Se me re siz me þak kat ler, e lem ler, te es süf ler o nu bo ðar; ya sar hoþ ve ya ca na var e der. Be þin ci kâr: Bü tün o â zâ ve â let le rin i bâ de ti ve tes bi hâ tý ve o yük sek üc ret le ri en muh taç ol du ðun bir za man da Cen net ye miþ le ri sû re tin de sa na ve ri le ce ði ne, ehl-i zevk ve ke þif ve ehl-i ih ti sas ve mü þâ he de, it ti fak et miþ ler. Söz ler, 6. Söz, s LÜ GT Ç bâ kî: son suz, son suz luk. teb dil: de ðiþ tir me. ib kâ: ba kî leþ tir me, son - suz laþ týr ma. FOTOÐF: MUT SYN ÞÝ Ý L L S MÂ- Ý HÜS NÂ Þ HÝ Kâinatýn hamurunda en büyük pay sevginin Bu nizâm ve insicâm parýltýsý ahenginin tomun hareketi sevgiyle olmazsa eðer Hem niçin güneþin etrafýnda dünyamýz döner? Cezbeden nedir o þeyi hep döner usanmadan mre itaat gereði dönmelidir býkmadan Sevginin neticesinde olmasaydý ücret Daðlarý kazmaya acep kim ederdi cür et Cümle mahlûkunu abbim nâ-mütenahi sever Sayýsýz masnûunu sevgisine mazhâr eder Zâtýna teveccüh edene muhabbet buyurur Her yöneliþini makbul hem de çok hoþnut olur Cenneti istemiyoruz bize tek sevgin yeter Nâ-mütenâhi ziyânýn bir parýltýsýný ver l-vedûd Ýsm-i Vedûd a olan mazhâr velîler bunu der Kalbi tenvîr ile sen de iyileri seviver Söylemiþ bu Bekir (ra) Ya abb büyüt çok cüssemi, Öyle büyüt doldurayým hem dahi cehennemi, rtýk orda kimselere zerrece yer kalmasýn, Ben yanayým ya ilahî kimsecikler yanmasýn Kim ki terk eder günahý, iþleyip salih amel Hem riya kibr u gururdan çekmelidir mutlak el Kendi sanatýný sever sevdirir Ol Zü l-cemâl Bunca rahmet hoþ inayet hepsi O ndandýr nevâl Ne büyük þefkat Ýlâhi hem ne büyük merhamet ahmetin ki nice âsiye verirsin mühlet Van ve te sel li u si bet ler ve fe lâ ket ler in sa - Mnoð lu i çin dir. Za man za man, dö nem dö nem ge lir yok lar in sa noð lu nu, þe hir le ri, top lum la rý, dev let le ri Biz ga fil in sa noð lu her bi ri ne ay rý bir baþ lýk, ay rý bir se bep ver sek de, ger çek te her þe yin is mi, as lý ve e sa sý hep si ge lir tek nok ta da dü ðüm le nir. Ye rin de rin lik le rin de ne ka dar se bep ler a ra sak da, ka rar lar hep se ma nýn en yük sek le rin den teb lið e di lir. Bü yük lük le ri, kü çük lük le ri de ger çek te çok fark lý dýr. Bi ze gö re ye ri gö ðü in le ten bü yük ha di se ler bi le o ra da bü yük bir ki tap ta kü çük bir nok ta hük mün de dir. Çün kü þu ko ca yer kü re se ma va ta nis pet le bir toz zer re si ka dar bi le bü yük lü ðe sa hip de ðil dir. Bi zim yer yü zün de bul du ðu nuz se bep ler i le se ma da ki ler a ra sýn da ki nis bet; yer i le gö ðün ce sa ma ti nis pe tin de dir. Mu si bet ler yük sek ler de, ba zen þu sým sý ký bað lan dý ðý mýz dün ya nýn fa ni ve ge çi ci li ði ni ha týr la tan bir i kaz ve bir ih tar dýr, ba zen fa ni can ve mal la rýn bâ ki leþ ti ril me si gi bi a zim bir mü kâ fat týr, il ti fat týr. Ba zen de yar dým laþ ma, þef kat ve ta nýþ ma ya zec rî bir sevk ve bir da - vet tir. Dün ya do lu be lâ ba þýn da var ken þu a ciz in sa noð lu, si nek ka na dý ka dar hük mü ol ma yan þu ka rar sýz dün ya da ne yin kav ga sý ný ver di ði nin þid det li bir ha týr lat ma sý dýr. Ve ya bi ri si nin ri ya se tin de ta ma mý dýr. U mu mî bir na zar i le se bep ler ve te cel lî ne ka dar ge niþ ler se ge niþ le sin on dan da ha ge niþ, da ha de rin ve da ha kar ma þýk o la ný; mu si be te ma ruz ka lan fert ler sa yý sýn ca ay rý dep rem le rin ve sar sýn tý la rýn ol du ðu nu u nut ma mak ge re ki yor. Çün kü her bir in san ay rý bir â lem dir. Her bi ri si nin ay rý bir hi kâ ye si, ay rý bir im ti ha ný var dýr. Mu si be tin u mu mî ge rek çe le ri hal ka a çýk ol sa da de rin ler de ki bað lan tý lar ki þiy le ab bi a ra sýn da bir sýr dýr. Her þey den bir þe yi, bir þey den her þe yi ya rat mak sa de ce  lem le rin ab bi ne mah sus tur. Bir top rak tan ve ya bir dam la su dan sa yý sýz can lý yý hal ke den kud ret, en sað lam ve en ka dim san dý ðý mýz top rak ta ki bir sar sýn tý i le yüz bin le ri, mil yon la rý fark lý su âl ler le bir an da im ti han e der. Ý lim a dam la rý za man-me kân kav ram la rý ný tar tý þa dur sun, za man ve me kâ nýn Ya ra tý cý sý ko ca bir as rý þid det li bir sar sýn tý i le o tuz-kýrk sa ni ye ye sýð dý rý ve rir. Yüz se ne de an cak ha rab o la cak bir þe hir, za man i çin de za ma ný ya þar, bir an da yüz se ne ih ti yar lar. Ger çek te i man eh li i çin ka zanç i çin de ka zanç var dýr. Çün kü za ten el den çý kýp he ba o lup gi de cek mal ve mi sa fir ha ne sa da ka o lur ba ki le þir, can i se þe ha det mer te be si ne çý kar, çü rü yüp yok ol mak tan, en ni ha ye tin de de a teþ ol mak tan kur tu lur. Biz ga fil in sa noð lu ne ka dar ted bir al sak da ba zý fark lar la bir lik te her ne sil ve ya her a sýr mu si bet ler le ve a ðýr im ti han lar la kar þý laþ mak tan kur tu la maz. Çün kü Cen net u - cuz de ðil Çün kü ba þý boþ ve terk e dil miþ de ði liz. Ge liþ miþ mem le ket ler de mu si bet ler den kur tu la maz. Top ra ða ted bir a lan lar, su dan; su ya ted bir a lan lar ha va gi bi en la tif un sur dan kur tul mak ta zor la nýr lar. l bet te be þer o la rak ted bir al ma lý yýz. n cak ted bir ya da ted bir siz li ðin ve ya se bep o la rak gör dük le ri mi zin de mu si be tin cüz le rin den ol du ðu nu u nut ma mak ge re ki yor. Mu si bet ler de ki hik me ti ve kar þý lý ðýn da ki a zim mü kâ fa tý an la mak ta zor la nan za yýf ve sa býr sýz in sa noð lu i çin her bir se bep þi kâ yet ok la rý nýn a tý la ca ðý sa de ce bi rer per de dir. Dö nem dö nem de dik ya Van ka le si nin di li ol sa, Hz.  dem den (as) ve Hz. Nuh tan (as) bu ya na e tek le rin de ni ce dep rem ler ve tu fan lar la ta ba ka ta ba ka gö mü lü yüz ler ce bel ki de bin ler ce me de ni ye ti, ha yal le ri, ü mit le ri an lat mak la bi ti re me ye cek ti Çok da es ki ye git me den yak - H SN ÞN (Sa ba hî - Trab zon) bedi idam edip örtmez O rahmet sýrrýný Kuluna gazâp edip bozmaz muhabbet nûrunu Âlemîn i enbiya meyvesi ile süsleyen Yokluða atar mý nâsý rahmetiyle besleyen uh-i beþer giyer ibadetle Ýslâm tâcýný Beþ vakit namazla yapar abbine mi râcýný Barekellah eylemiþ taltîf O cemaliyle Hem þereflendirmiþ insi yüce kelâmiyle y Vedûd abb-i ahîmim Zâtýna kýl âyine Mâ-sivaya kýlma mâil eyle rahmet sâyime uhumuz rýzana nâil eyle bizi maðfiret Sevgimizi þükre tebdîl hüznü sabre tahvil et. Âmin la þýk bir a sýr ön ce baþ ka bir mu si be ti da ha ya þa mýþ tý Van Bi rin ci Dün ya Sa va þý ndan son ra þeh ri zi ya ret e den Be di üz za man Haz ret le ri Lem a lar da þöy le der: Her þey den ev vel, Van da Hor hor de ni len med re se min zi ya re ti ne git tim. Bak tým ki; sa ir Van ha ne le ri gi bi o nu da us is ti lâ sýn da r me ni ler yak mýþ lar dý Be nim terk et ti ðim ye di se kiz se ne ev vel, o med re sem de ki ha ki ka ten dost, kar deþ, e nis ta le be le ri min ha yal le ri gö zü mün ö nü ne gel di. O fe da kâr ar ka daþ la rý mýn bir kýs mý ha ki kî þe hid di ðer bir kýs mý da o mu si bet yü zün den ma ne vî þe hid o la rak ve fat et miþ ler di. vet o va zi ye tim o va kit be ni na sýl að lat týr mýþ; on se ne dir ha ya lim, o va zi ye te uð ra dýk ça yi ne að lý yor. vet bin ler se ne ya þa mýþ o ih ti yar kal a nýn ba þýn da ki men zil le rin ha rab ol ma sý ve o nun al týn da ki þeh rin se kiz se ne zar fýn da se kiz yüz se ne ka dar ih ti yar lan ma sý ve kal a al týn da ki ga yet ha yat dar ve mec ma-i ah bab o lan med re se min ve fa tý, u mum Os man lý Dev le ti nde bü tün med re se le rin ve fa tý ný gös te ren ce na ze si nin ma ne vî a za me ti ne i þa re ten ko ca Van kal a sý nýn yek pa re ta þý, o na bir me zar ta þý ol muþ.  de ta o med re se de ki se kiz se ne ev vel be nim le be ra ber bu lu nan mer hum ta le be le rim, ka bir le rin de be nim le be ra ber að lý yor lar. Bel ki o ka sa ba nýn ha ra be du var la rý, da ðýl mýþ taþ la rý be nim le be ra ber að lý yor lar ve on la rý að lý yor gi bi gör düm. vet, Be di üz za man Haz ret le ri þeh re að lar, ta le be le ri ne að lar ve med re se si ne að lar. n cak med re se si nin þah sýn da bü tün Os man lý med re se le ri ne að lar. Hor hor med re se si nin þah sýn da ka pa nan bü tün med re se le ri gö rür. San ki bi ri di ðer le ri nin ha ber ci si dir. Ger çek te bu gün te rör yü zün den ka pa nan ders ha ne ler ve med re se ler en az ha rab o lan þe hir ler ka dar að la na cak hal de dir. y ný þe kil de bi ri di ðe ri nin ha ber ci si dir. Na sýl sa da ka be lâ yý de fe der se, i man ve Kur ân hiz me ti de be lâ la rý de fe der. Sýrf Þar kýn fe da kâr ve kah ra man in san la rý ný i man ve Kur ân nu run dan mah rum et mek i çin mil le tin ba þý na sa rý lan te rör be lâ sý yüz bin le rin hem dün ya sý ný, hem de a hi re ti ni ha rap et mek te dir. Dep rem, on la rýn her gün ya þa dýk la rý dep rem le rin de far ký na var mak i çin he pi mi ze bir i kaz dýr, bir ih tar dýr. Mu si bet ler le ve fe lâ ket ler le do lu þu dün ya ha ya týn da do ðar ken ö lü mü, ya par ken ha rab o la ca ðý ný u nut ma mak ve pe þi nen ka bul len mek ge re ki yor. Lem a lar da ki ay ný bö lüm de Be di üz za man Haz ret le ri þu ha di si nak le der: Her sa bah bir me la i ke ça ðý rý yor: Öl mek i çin te vel lüd e dip dün ya ya ge lir si niz, ha rab ol mak i çin bi na lar ya pý yor su nuz. Sü rek li bir fa a li yet i çe re sin de o lan ko ca bir a teþ kü re nin ü ze ri ne se ril miþ in ce cik bir yer ka bu ðu nun ü ze rin de ya þa yan in sa noð lu nun sü kû ne ti ne ve u mur sa maz lý ðý na ne ka dar hay ret e dil se az dýr. Ce nâb-ý Hak Mülk Sû re si nde be yan e der: Ce hen nem öf ke den çat la ya cak de re ce ye ge lir. Bu öf ke den ye rin al týn da ki kü çük ce hen ne min his se si ni u nut ma mak ge re ki yor. Yi ne en çok hay ret e di le cek bir hu sus da, bir ký sým in san lar, yer ka bu ðun da ki fa a li yet ler ve es ra rý i le il gi li cilt ler le ki tap lar ya zýl ma sý na rað men hâ lâ çö zü le me yen bir ha ki ka tý, a kýl sýz ve þu ur suz ta bi a ta ve kör te sa dü fe ha va le e de rek, mu si bet ze de nin mal ve can la rý ný he ba e der ler. Ger çek te Ýs lâm ýn mü him hu su si yet le rin den bi ri si i kaz e di ci, di ðe ri de te sel li e di ci ol ma sý dýr. Ta rih de geç miþ ka vim le rin is yan la rý do la yý sýy la baþ la rý na ge len fe lâ ket le ri ha týr la ta rak in sa noð lu nu i kaz e der, ders a lýn ma sýy la da tek ra rýn dan ve da ha bü yük fe lâ ket ler den ko rur.  lem le rin ab bi nin iz ni ol ma dan bir yap ra ðýn da hi ha re ket e de me ye ce ði ni ha týr la ta rak, þu fa ni dün ya da ki ka yýp la rý nýn a hi ret te mis liy le hem de e be dî o la rak i a de e di le ce ði ni söy le ye rek de te sel li e der. Birinizin baþýna birmusibet geldiðinde þöyle desin: Þüphesiz biz llah'ýn kullarýyýz, sonunda yine Ona döneceðiz. llah'ým, musibetimin mükâfatýný ancak Senden istiyorum. Bundan dolayý beni mükâfatlandýr ve onun ardýndan da bana daha hayýrlýsýný ihsan et. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 261 / Ha di s-i Þe rif Me â li hu se yi ne ni as ya.com.tr Hangi rasathane? Kan dil in aç tý ðý ya ra da ha ka pan ma mýþ ken bir baþ ka a cý i le sar sýl dý ül ke nin do ðu su, ba tý sý, ku ze yi, gü ne yi. Yer dep reþ ti; kaç ev yý kýl dý, kaç kan dil sön dü, kaç can uç tu? Ý kin ci si ni Kan dil li a sat ha ne si ölç tü de, Kan dil in sars tý ðý a cý la rý öl çen bir â let yok. Yü rek le rin sar sýn tý sý ný, yý ký lan du var la rý, sö nen ý þý ðý ölç mek ve bu ka dar a cý, bu ka dar ke der, bu ka dar e lem tes pit e dil di de mek müm kün mü? Þe hit di yo ruz te sel li ol ma ya ça lý þý yo ruz. Di ðe rin de dep rem dir, do ðal fe lâ ket tir de yip i þin i çin den çý ký yo ruz; ger çek te do ðal mý dýr ba þý mý za ge len fe lâ ket ler, nor mal mi dir ye rin hid de te gel me si, top ra ðýn öf ke len me si? Kan dil li a sat ha ne si ölç tü; 7.3 de di. Ýç öf ke le ri mi zi, kin de re ce mi zi, düþ man lýk a te þi ni öl çen bir ra sat ha ne var mý? 7.5 de sin, 9.2 de sin, se nin 1.1 de sin, se nin de sin Gön lün ka çýn cý ka týn da bu ra sat ha ne, vic da nýn han gi mer te be sin de, ak lýn han gi te pe sin de? Do ðu du â bek li yor, do ðu sev gi bek li yor, do ðu þef kat bek li yor; ba tý da baþ ka bir þey bek le mi yor. Yü rek le ri bir bi ri ne deð dir mek, kalp le ri ni bir le mek di li yor ül ke nin her bir ya ný. Van dep re mi ke der le ri ta van yap týr dý; va tan bir lik te að lý yor, hep be ra ber yar dým e di yor, bü tün lük i çe ri sin de du â e di yor. na do lu du â el ler le, yar dým a dým lar la ad res sor ma yan a cý ya ko þu yor. Bi zi ça týþ týr mak, bi zi çar pýþ týr mak is te yen ler çat la sýn; ki nin kör ku yu sun da bo ðu lup git sin ler. Yü rek ler de ya nan yar dým laþ ma kan di li; mu hab be tin, sev gi nin, kar deþ li ðin ni þa ne si. Ýs tis na yý bo zan bo zun tu la ra prim ve re cek za man yok; ýr ký ö te le yen, bel li coð raf ya yý ör se le yen fa þi zan hort lak lar Kan dil in çu kur la rý na be ra ber gö mül sün. Ba rýþ bay ra ðý, kar deþ lik tuð ra sý ül ke nin her ka rýþ top ra ðý na, yü re ðin her bir zer re si ne di kil sin ki ev ler de kan dil ler sön me sin, kalp ler de sev gi ý þý ðý hep yan sýn. Ya nan düþ man lar, kah ro lan kin dar lar, he lâk o lan za lim ler ol sun. Dep re min sim ge si du ru mu na ge len z ra be bek ne bü yük u mut ý þý ðý. n ne 24 sa at em zi ri yor, ka lan 24 sa at te tü kü rü ðü i le bes li yor. n ne ve z ra, 48 sa at son ra kur tu lu yor lar. Ba rýþ böy le na zik bir be bek; kar deþ lik, a zý ðý ný pay la þa cak ka dar in ce lik li. Þef kat il la da þef kat; an ne gi bi kar þý lýk bek le me den þef kat; na do lu baþ ka na sýl a yak ta du rur, kar deþ lik kan dil ler baþ ka na sýl ya nar? Kan dil da ðý öy le dep reþ sin ki ü ze rin de kö tü kal ma sýn; bu ül ke nin han gi ye rin de ya þý yor o lur sa ol sun a na la rýn kan dil le ri sön me sin, yü rek le rin de ki þef kat sü tü, kalp le rin de ki sev gi tü kü rü ðü i le bü tün ev lât la rý bes le sin, bü yüt sün ler. ya ða kal kan na do lu hay di þah lan; dün ya nýn her ye rin de ki z ra be bek ler se ni bek li yor. Se nin ra sat ha nen öy le bü yük ki, bü tün in san lý ðý a la cak ge niþ lik te. V CÝ Z Zelzeleli bir zeminden sor, "Ne diyorsunuz?" de; elbette, "Yâ Celîl, yâ Celîl, yâ zîz, yâ Cebbâr" dediklerini iþiteceksin. Be di üz za man Said Nursî

3 Y HB 1 KSIM 2011 SLI 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) ecep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ L n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân ek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met K Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMN (0212) N K TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü e cep TÞ CI rol DO YUN 36 L MN Y TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOBN , Fax: KKTC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDBK fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU L Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ YÜZ N MZ V KÝT L Ý Hic rî: 5 Zilhicce 1432 u mî: 19 T. vvel 1427 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Hacý adaylarý, Kâ be den ra fat a tren le gi de cek nbu yýl ki hac i çin þu a na ka dar 2 mil yo na ya kýn ha cý a da yý ön ce Me di ne ye ar dýn dan da Mek ke ye ge lir ken Su u di hü kü me ti ra fat, Mi na ve Müz de li fe de son ha zýr lýk la rý ya pý yor. Bu se ne ilk kez yüz de yüz ka pa si te i le ça lý þa cak o lan lek trik li Tren yi ne ilk kez Ka be den ra fat, Mi na ve Müz de li fe ye yol cu ta þý ya cak. Su u di ra bis tan n for mas yon Ba kan lý ðý nýn da ve ti i le dün ya nýn bir çok ül ke sin den da vet e di len ga ze te ci ler Mek ke ye gö tü rü le rek tren is tas yo nun da gez di ril di ve yet ki li ler geç ti ði miz yýl ilk kez hiz me te gi ren e lek trik li tren ler i le il gi li son bil gi le ri ver di. Ve ri len bil gi le re gö re tren ler bir dün ya re ko ru sa yý lan ra kam lar i le bu se ne ha cý la ra ra hat bir ne fes al dý ra cak. Sa at te 72 bin ki þi ta þý ya cak o lan ve sa at te 80 km hýz ya pa bi len tren ler Mi na dan ra fat a 12 da ki ka, ra fat tan Müz de li fe ye 7,5 da ki ka da u la þa bi li yor. O luþ tu ru lan tak vim le re gö re yak la þýk 4 mil yon ha cý a da yý a yak la rý top ra ða bas ma dan en faz la 12 da ki ka gi bi ký sa bir sü re de is te dik le ri ye re gi de bi le cek ler. Ha cý la rýn kol la rý na ta ký la cak o lan bar kot lu bi lek lik ler sa ye sin de bir de fa lýk ö de me ler i le yol cu luk e di le bi le cek. Mekke / a a 187 ki þi nin hac mas raf la rý dev let ten ntük M NÝS TN D her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da 187 ki þi nin hac mas raf la rý dev let ta ra fýn dan kar þý la ný yor. Ül ke va tan daþ la rý na a kar ya kýt, su, e lek trik, do ðal gaz ve tu zun üc ret siz ol du ðu Türk me nis tan da, 1994 yý lýn dan bu ya na ya pý lan uy gu la ma çer çe ve sin de 187 ha cý a da yý da har ca ma la rý dev let ta ra fýn dan kar þý lan mak ü ze re ken di le ri ne tah sis e di len u çak la Su u di ra bis tan a git ti. Ül ke nin 5 e ya le tin den, ço ðun lu ðu yaþ lý lar dan o luþ mak ü ze re hac fa ri za sý ný ye ri ne ge tir mek is te yen ve bu nun i çin baþ vu ru ya pan lar a ra sýn dan be lir le nen 187 ki þi nin tüm mas raf la rý, bu ki þi le rin hac sü re sin ce tüm mas raf la rý Türk men dev le ti ta ra fýn dan kar þý la na cak. Türk me nis tan dev le ti nin bu uy gu la ma sý, sa de ce 2009 yý lýn da do muz gri bi sal gý ný ne de niy le ya pý la ma mýþ tý. þkabat / a a Ma ke don ha cý la rý, THY u çak la rý gö tür dü nm K DON Y D KÝ ha cý a day la rý da kut sal top rak la ra doð ru yo la çýk tý. Ma ke don ya da ki ha cý a day la rý nýn bir bö lü mü nün de dün THY u çak la rýy la kut sal top rak la ra git ti ði bil di ril di. Ma ke don ya Ýs lam Bir li ði Ý da re si yet ki li le rin den Ha cý Ya kup fen di Se li mos ki ko nu ya i liþ kin a çýk la ma sýn da, bin ha cý a da yý nýn THY u çak la rýy la Üs küp ten kut sal top rak la ra doð ru yo la çýk tý ðý ný be lirt ti. Se li movs ki, ay rý ca ka ra yo lu i le da ha ön ce yo la çý kan 300 ki þi lik ha cý a da yý gru bu nun da ge çen haf ta kut sal top rak la ra u laþ tý ðý ný kay det ti. Üsküp / a a 8 % K DIN GÖ V LÝ UY GU L M SI, YÜZ Ð TI CI BÝ HÝZ MT OL DU K LÞ, bu yýl ö zel lik le ha ným ha cý a day la rý na yö ne lik yap týk la rý ka dýn gö rev li uy gu la ma sýn dan çok i yi so nuç al dýk la rý ný vur gu la ya rak, þun la rý söy le di: Ha cý a day la rý nýn yüz de 50 den faz la sý ka dýn. r týk ha ným lar es ki den ol du ðu gi bi ye mek yap sýn, ça ma þýr yý ka sýn di ye Hac ca ge ti ril - mi yor, an cak uy gu la ma da sý kýn tý lar o lu yor du. Bu yýl kur du ðu muz ir þat e kip le rin de ka fi le ler de ha ným gö rev li uy gu la ma sý yüz a ðar tý cý bir hiz met ol du. Hac cýn a da bý ný an lat tý lar, di na mik bir ir þat ger çek leþ ti. Tür ki ye den i ti ba ren her a þa ma da yar dým cý ol du lar. Bu gö rev li ler ko - nu sun da uz man, bir ço ðu Ý la hi yat Fa kül te si hat ta ba zý sý dok to ra sý ný yap mýþ. Hem Mek ke hem Me di ne de sý kýn tý la rýn a zal ma sý bi zi hay li se - vin dir di. Ke leþ, ay rý ca di ðer ka fi le le re gi de rek yar dým cý o lan kar deþ ka fi le uy gu la ma sýn dan da çok i yi so nuç lar al dýk la rý ný söy le di. Hac ibadeti için Mekke'de bulunan yüzbinlerce Müslüman, vakit namazlarýný Kabe'de kýlýp, tavaf ederek rafat'a hazýrlanýyor. FO TOÐ F: Hacda rafat hazýrlýðý DÝ Y NT ÝÞ L Ý BÞ KN Y DIM CI SI K M K LÞ, HC O G NÝ - ZS YO NUN D ÝN TÝ K LL ÝN T MM LN MK Ü Z OL DU ÐU NU, TIK FT'L ÝL GÝ LÝ H ZI LIK YP TIK L I NI KY DT TÝ. DÝY NT Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý la rý k rem Ke leþ, Meh met min Ö zaf þar, Hac ve Um re Ge nel Mü dür Ve ki li r gün Yü cel i le bir lik te ga ze te ci ler le soh bet top lan tý sý dü zen le di. Cid de ve Mek ke de o luþ tur duk la rý e kip le rin, ha va li man la rýn da ki gö rev li ler le kur duk la rý i yi i liþ ki ler so nu cu ha cý a day la rý nýn sý kýn tý çek me si ne en gel ol duk la rý ný an la tan Ke leþ, Hac or ga ni zas yo nun da ki en zor lu gö rev ler den bi ri o lan in ti kal i þi nin ta mam lan mak ü ze re ol du ðu nu, ar týk ra fat la il gi li ha re ket plan la rý ü ze ri ne yo ðun laþ týk la rý ný kay det ti. Ke leþ, ko nuy la il gi li e kip le ri top la dýk la rý ný, Su u di ra bis tan yet ki li le ri i le gö rüþ me ler yap týk la rý ný i fa de e de rek, Ýn þal lah ha cý a day la rý mý zý sað lýk lý þe kil de ra fat a çý ka rýp, in di re ce ðiz de di. HÝZ MT K LÝT SÝ TIYO Sað lýk hiz met le ri nin en i yi þe kil de de vam et ti ði ni, 14 po lik li nik, 1 diþ po lik li ni ði, 42;þer er kek ve ka dýn ya tak lý ser vis, 18 a cil ve 8 mü þa he de o da sý nýn Türk ha cý a day la rý ka dar di ðer mil let le rin ha cý a day la rý na da hiz met ver di ði ni an la tan Ke leþ, ye mek hiz met le rin de de Mek kede ka li te li Türk lo kan ta la rý i le an la þa rak sü re le ri u zun 2 ö ðün ye mek ver dik le ri ni, þe hir le ra ra sý u la þým da da da ha ka li te li o to büs ler le an laþ týk la rý ný kay det ti. Ke leþ, ha cý la ra gi der ken yük ol ma ma sý i çin kar go hiz met le ri ni de ti tiz lik le yü rüt tük le ri ni, her bi ri 23 ton hur ma ve he di ye lik eþ ya ta þý yan 45 tý rýn Tür ki ye ye u laþ tý ðý ný, 5-6 tý rýn da yol da ol du ðu nu bil dir di. 74 bi ni Tür ki ye den ka tý lan 100 bin Türk ha cý a da yý na 4 bin 580 gö rev li i le hiz met ver dik le ri ni bil di ren Ke leþ, baþ kan lýk la rý nýn ha cý dan al dý ðý ný ye ni den ha cý ya har ca dý ðý ný, her yýl hiz met ka li te si nin da ha i yi ol du ðu nu söy le di. Ke leþ, bu yýl þim di ye ka dar 21 Türk ha cý a da yý nýn çe þit li ne den ler le ve fat et ti ði ni, Van dep re min de ö len le rin de a cý la rý ný ar týr dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Mekke / a a KU BN BY MI, Y NI GÜN KUT L N CK K LÞ, bu a ra da Su u di ra bis tan da ge li þen fen bi lim le ri nin bay ram gün le rin de sý kýn - tý yý a zalt tý ðý ný Tür ki ye i le Su u di ra bis tan ýn Kur ban Bay ra mý ný ay ný gün kut la ya ca ðý na i þa ret et ti. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý sý Meh met min Ö zaf þar da, 300 ü aþ kýn ha - ným gö rev li nin, i ba det te zor la nan ha ným ha cý a day la rý na hem u sul hem de reh ber lik ko - nu sun da yar dým cý ol duk la rý ný, þim di ye ka dar 400 ün ü ze rin de fark lý ir þat prog ra mý ya - pýl dý ðý ný, son o la rak da ön ce ki gün ak þam Van lý ha cý a day la rý na ö zel prog ram ya pýl dý ðý ný bil dir di. Hac ve Um re Ge nel Mü dür Ve ki li r gün Yü cel i se en bü yük so run la rý nýn ser vis ol du ðu nu, bu yýl geç miþ yýl la ra gö re çok i yi ol sa lar da yer sý ký þýk lý ðý ne de niy le ev sa hi bi ül ke nin de so ru na çö züm bul mak ta zor lan dý ðý ný an lat tý. TÜKÝY'NÝN N YÞLI HCI DYI KUTSL TOPKLD TÜ KÝ Y NÝN en yaþ lý ha cý a da yý o lan 109 ya þýn da ki Ley la Öz lah lan, i ler le miþ ya þý na rað men kut sal top rak lar da i ba - de ti ni ak sat ma dan ye ri ne ge tir me ye ça lý þý yor. Be ra be rin de ki 78 ya þýn da ki oð luy la gel di ði kut sal top rak lar da ta - vaf ya pýp, du a ve i ba det ler de ken di sin - den çok da ha genç o lan ka fi le sin de ki ar ka daþ la rýn dan ge ri kal ma ma ya ça lý - þan Ley la ni ne, um re si ni ta mam la yýp, za man za man Mes cid-i Ha ram a ge le - rek du a e di yor. Ley la ni ne bu ra da yap - tý ðý a çýk la ma da bu ya þýn da kut sal top - rak la ra gel mek ten duy du ðu mut lu lu ðu an lat tý. l lah ýn e vi ne gel dim da ha ne is te ye yim, çok mut lu yum di yen Ley la ni ne, tüm Müs lü man la rýn bu mut lu lu - ðu ya þa ma sý ný te men ni et ti. n ne si ne re fa kat e den Þeyh mus Öz lah lan (78) da bu yýl an ne si, e þi ve ken di si nin Hac ca git - mek i çin mü ra ca at et tik le ri ni an cak ku ra da i sim le ri nin çýk ma dý ðý ný, ko nuy la il gi li ya pý lan ha ber le rin ar dýn dan an ne siy le bir lik te Hac ve Um re Ku ru lu ka ra rýy la kut sal top rak la ra gel me le ri ne i zin ve ril di ði ni ant ttý. Ley la ni ne nin bu lun du ðu ka fi le nin baþ ka ný Si ve rek Müf tü sü h met Hil mi Ya zar da Tür ki ye nin en yaþ lý ha cý a da yýy la bir lik te kut sal top rak lar da bu lun mak tan mut lu luk duy duk la rý ný be lir te rek, Bel ki de dün ya nýn en yaþ lý ha cý sý. ma Ley la ni ne ma þal lah i ler le miþ ya þý na rað men bir çok yaþ lý ha cý dan da ha i yi i ba de ti ni ya pa bi li yor. Ýn þal lah Hac cý ný ta mam la ya rak, ha cý o la rak sað sa lim e vi ne gö tü rü rüz di ye ko nuþ tu. Mekke / a a ir ti ni as ya.com.tr Âcil sorun: barýnma ve ýsýnma Ge çen haf ta bo yun ca gün de min ilk sý ra sý ný iþ gal e den Van-r ciþ dep re mi, gün ler son ra en kaz dan kur ta rý lan la ra, sað çý ka rýl dý ðý hal de son ra dan ve fat e den le re ve ya ce na ze le ri top ra ða ve ri len le rin, her bi ri yü rek ya ký cý ve ib ret do lu hi kâ ye le ri ne da ir ha ber ler le, en çok ko nu þu lan ko nu la rýn ba þýn da yer al dý. r ta rak de vam e den yar dým se fer ber li ði i le, gön de ri len yar dým mal ze me le ri nin ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ tý rýl ma sýn da ya þa nan sý kýn tý lar da. Ge li nen nok ta da o lu þan yay gýn ka na at, a ra ma kur tar ma ve sað lýk hiz met le riy le gý da ve gi yim mal ze me le ri nin tev zî in de, is tis na lar dý þýn da faz la bir ak sa ma ol maz ken, ba rýn ma ve ý sýn ma nok ta sýn da ki kar ga þa nýn hâ lâ bi ti ri le me di ði yö nün de. Ger çi Baþ ba kan ça dýr ko nu sun da ki ba þa rý sýz lý ðý ilk 24 sa at i çin ka bul e derken, son ra sý i çin böy le bir du ru mun söz ko nu su ol ma dý ðý ný söy lü yor... Ne var ki, böl ge den ge len ha ber ler, ha va la rýn so ðu yup kar ya ðý þý nýn baþ la ma sýy la da ha da sý kýn tý lý bir ha le ge len ba rýn ma ve ý sýn ma prob le mi nin hâ lâ tam o la rak çö zü le me di ði ni bil di ri yor. rt çý þok lar de vam et ti ði i çin, sað lam ve ya çok az ha sar lý du rum da ki ev le ri ne gir mek ten çe ki nen in san la rýn çok lu ðu da prob le mi bü yü tü yor. Ý lâ ve ten, hü kü met çev re le ri ça dýr me se le sin de ki sý kýn tý da te rör ör gü tü yan daþ la rý nýn yap tý ðý pro vo kas yon la rýn, yað ma la rýn, ih ti ya cý ol ma dý ðý hal de faz la ça dýr a lýp a sýl ih ti yaç sa hip le ri ni or ta da bý rak ma la rý n da pa yý ol du ðu nu söy lü yor lar. ma bun la rý ön le mek ve böy le hal le rin ya þan ma sý na mey dan ver me ye cek ted bir le ri za ma nýn da al mak da hü kü me tin gö rev ve so rum lu lu ðu... Ni te kim yað ma lar dan, i tiþ ka kýþ lar dan ve a sýl ih ti yaç sa hip le ri nin sa at ler ce bek le yip de ça dýr a la ma ma sý gi bi du rum la rýn ya þan ma sýn dan gün ler son ra hü kü me tin il gi li ba ka ný, r týk ça dýr la rý, is te ye ne de ðil, ih ti ya cý o la na ve re ce ðiz de di. ma ger çek ten ih ti ya cý o lan la rýn kim ta ra fýn dan na sýl be lir le ne ce ði de ö nem li bir so ru i þa re ti. Bun la rýn dý þýn da i þin þu ta ra fý da var: Böy le du rum lar da ik ti dar la rýn ref lek si her za man Her þey kon trol al týn da, ya pýl ma sý ge re ken her þey ya pýl dý, ak sa yan hiç bir þey yok ha va sý o luþ tu ra rak, ken di ba þa rý sý ný pa zar la mak o lur. O nun i çin, ak sak lýk lar o la bil di ðin ce kü çül tü lür ve gös te ril mek is ten mez. Giz le ne me ye cek ka dar ay yu ka çý kan lar i çin i se, hü kü me tin Van dep re min de yap tý ðý gi bi, Bu ka dar bü yük bir a fet te her þe ye ay ný an da ye tiþ mek im kân sýz, o ka dar ku sur ka dý ký zýn da da o lur man tý ðý na sý ðý ný lýr. Da ha ön ce Si mav dep re min de de ay ný ta výr ser gi len miþ, So run yok, her þey yo lun da i ma jý ve ril me ye ça lý þýl mýþ, a ma biz zat dep rem böl ge sin de ya pý lan tes bit ler, ger çek du ru mun hiç de yan sý týl mak is te nen gi bi ol ma dý ðýný göstermiþti. Þim di ay ný du rum Van-r ciþ te tek rar la ný yor. Ta bi î, i man lý, mü te vek kil, sa býr lý, mü te ham mil ve çi le keþ böl ge hal ký nýn a sil ka rak te ri, tüm ak sa ma ve dü zen siz lik le re rað men o ra da ki zor luk la rýn üs te sin den ge lin me si ve pro vo kas yon la rýn bo þa çý ka rýl ma sý a çý sýn dan çok bü yük bir a van taj. Bu nun kýy me ti i yi bi lin me li ve hem dep rem ya ra la rý nýn â ci len sa rýl ma sý, hem de te rör baþ ta ol mak ü ze re böl ge yi ve bü tün Tür ki ye yi ra hat sýz et me ye de vam e den kro nik so run la rýn çö zül me si i çin bu has let ten â za mî öl çü de ya rar la nýl ma lý. Ve ö nü müz de ki â cil so ru na tek rar dö ner sek: Dep rem böl ge sin de ba rýn ma ve ý sýn ma prob le mi da ha cid dî bo yut lar ka za na rak de vam e di yor. So ðuk ve ya ðý þýn art tý ðý, ku ru lan ça dýr la rýn da hi e pey ce si nin, iç le rin de ki le ri so ðuk tan ko ru ya ma dý ðý, yer le rin ça mur i çin de ol du ðu, cid dî bo yut lar da su suz luk prob le mi nin ya þan dý ðý bir or ta ma ne za ma na ka dar ta ham mül e di le bi lir ki? Di le ði miz, art çý sar sýn tý la rýn bir an ön ce so na e rip, gün ler dir dý þa rý da sa bah la yan la rýn, o tu ru la bi le cek du rum da ki ev le ri ne dön me le ri, e vi yý kýl mýþ o lan la rýn da, bir an ön ce in þa e di le cek kýþ þart la rý na uy gun pre fab rik le re yer leþ ti ril me le ri. * r ciþ tem sil ci miz li Sinoðlu ve ba zý o kur la rý mýz da il çe de ki mað du ri yet ten cid dî þe kil de et ki len miþ du rum da. Ba rýn ma, ý sýn ma ve gý da ih ti yaç la rý nýn te mi ni i çin ça lý þý lý yor. Nak dî yar dý ma da ih ti yaç var. Du ru mu mü sa it o lan la rýn bil gisine.

4 4 Y KÜLTÜ SNT 1 KSIM 2011 SLI G Z T MÝ ZÝN Baþ ya za rý ve Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz, n ka - ra Pursak lar da ki s ya nur Kül tür Mer ke - zi nde Ce ma at ler ve Be di üz za man Mo - de li ko nu lu bir kon fe rans ver di. Ye ni s - ya Yö ne tim Ku ru lu ü ye si Sa mi Ce be ci nin tak dim et ti ði kon fe rans ta Gü leç yüz, di nî ce ma at le rin i lâ hî bir tav zif le â de ta bir or - du nun ka ra cý, ha va cý, de niz ci le ri gi bi çe - þit li va zi fe ler ya pa rak ha ki ka tin her kö þe si - ni ay dýn lat ma va zi fe si ni gör dük le ri ni an la - ta rak, Be di üz za man ýn ce ma at tâ rif le riy - le ce ma at leþ me yi in san ha ya tý nýn za rû rî bir i hi ya cý ve sos yal ha ya týn te mel ta þý o - la rak va sýf lan dýr dý ðý ný ak tar dý. Di nî ce ma at le rin, sa mi mî, uh re vî kar - deþ lik ek se nin de ol ma sý ge rek ti ði ni i fâ de e den Gü leç yüz, Be di üz za man ýn Nur ta le - be le ri i çin, i man-kur ân der sin de top lan - ma la rý ni te le me si ni nak let ti. Ce ma at le rin ol ma sý ge re ken uh re vî u huv vet bir li ði ni e - sas a lan mâ ne vî bo yu tu nu na za ra ver di. Ý - man bir li ði nin kalb ve iç ti maî bir li ði ne ti - ce ver me si ge rek tir di ði ni, bu nun i çin ce - ma at le rin a sýl va zi fe si nin ön ce lik le mâ ne - vî in þa ol ma sý lâ zým gel di ði ni i fâ de et ti. Tek no lo ji nin ge liþ me siy le in san la rýn bi rey sel leþ ti ði ni, baþ ta in ter net ve te le - viz yon ol mak ü ze re tek no lo jik a raç la rýn, top lu mun fert le ri ni bir bi rin den ko pa rýp in san la rýn sos yal ha yat bað la rý ný kes ti ði - ni be lir ten Gü leç yüz, bu yal nýz laþ ma, top lum dan tec rid ve sos yal le þe me me - nin be ra be rin de bir çok psi ko lo jik bu na - lým ve ra hat sýz lýk lar ge tir di ði ni söy le di. Bu na kar þý, di nî ce ma at le rin mâ ne vî ta mir ve ter bi ye hiz me ti nin ö ne mi ni kay de den Gü leç yüz, ce ma a tin bi re yi ez di ði id di a la rý na, Be di üz za man ýn, in - sa nýn ce ma at i çin de ki fer di ye ti ol du ðu ve ce ma a tin se lâ me ti i çin fer din fe dâ e - dil me ye ce ði ha ki kat le riy le ce vap ver di. Ce ma at fert le ri nin, i lim, a mel, ih lâs ve sa dâ kat gi bi de ðer ler de ki mâ ne vî ge liþ - miþ lik le ri öl çü sün de ce ma a tin ir ti fa kay det me si nin e hem mi ye ti ne i þâ ret et ti. MÜS BT H KT N L YI ÞI, DÝN K SN LÝ Ç TIÞ M L I ÖN L DÝ Ko nuþ ma sýn da ce ma at-dev let i liþ ki si ü - ze rin de de du ran Kâ zým Gü leç yüz, dev le - tin u zun yýl lar ya sa dý þý ya sak lar la, la ik li ði din siz lik o la rak te lâk ki e dip ir ti ca teh li ke - si ba ha ne siy le top ye kûn din dar la rýn ve ya sa dý þý ör güt ler uy dur ma sýy la ce ma at - le rin ü ze ri ne git ti ði ni, bü yük bas ký lar uy - gu la dý ðý ný ha týr lat tý. Bu tip bas ký la rýn rap dün ya sýn da çok va him iç ka rý þýk lýk la ra, kan lý iç sa vaþ ve ça týþ ma la ra se be bi yet ver - di ði ni an la tan Gü leç yüz, bu na kar þý Be di - üz za man ýn müs bet ha re ket pren si bi ne da ir þun la rý söy le di: Be di üz za man Haz - ret le ri nin müs bet ha re ket pren si bi, bu ra - da çý kýþ yo lu dur. sâ yi þi ih lâl et me den bas ký la ra kar þý du ra bil mek, hak ve öz gür - lük le rin ka za nýl ma sý na ça lýþ mak, hu ku ku - nu mu hâ fa za et mek; tâ viz ver me den, tes - lim ol ma dan çok den ge li ve a kýl cý, ne ti ce a lý cý bir yo lu tâ kip et mek. Be di üz za man ýn i sa le-i Nur da vaz et ti ði Kur â nî e sas lý bu müs bet ha re ket an la yý þý nýn ge niþ top lum ke sim le ri ne mal ol ma sýy la, Tür ki ye de dev let a dý na ya pý lan hoy rat ça zu lüm ler, bas ký lar, hiç bir men fî ha re ke te mey dan ve ril me den, kan lý bir ça týþ ma ya dö nüþ tür - me den kan sýz ve kav ga sýz bir þe kil de a þýl - mýþ týr. Bu sâ ye de Tür ki ye, din ek sen li ça - týþ ma la ra sahn he ol ma mýþ týr. Dün den bu - gü ne Ýs lâm dün ya sýn da ki ça týþ ma, kal - kýþ ma ve is yan la ra ba kýl dý ðýn da bu fev - ka lâ de e hem mi yet li bir nok ta dýr. C M T L JÝ M P YN D DÝL MK ÝS T NÝ YO Ce ma at ler bas ký lar la yok e di le me yin ce, bu de fa on lar la el al týn dan pa zar lýk lar yü - rü tül dü ðü nü ve bun la rýn bil has sa ih ti lâl dö nem le rin de ya pýl dý ðý ný be lir ten Gü leç - yüz þun la rý söy le di: Çe þit li im kân lar va ad e dil di. De ði þik câ zip tek lif ler de bu lu nul du. Bu na hiz met le rin ge liþ ti ril me si, da ha ge niþ im kân la ra sa hip o lun ma sý gi bi ge rek çe ler uy du rul du. Ve bun la ra al da nan ba zý ce - ma at ve ta ri kat lar bil has sa mad dî im kân kan ca sýy la tu za ða dü þü rül dü, as lî hiz met ve mak sat la rýn dan u zak laþ tý rýl dý. Tür ki - ye de bu pro je nin hâ len çe þit li per de ler de da ya týl dý ðý ný ve bu nun la ce ma at le rin dün ye vi leþ tir me pro je si nin bir par ça sý ha li ne ge ti ril mek is ten di ði ni be lir ten Gü - leç yüz, bu na çar pý cý bir ör nek ver di: 2001'de MGK'ya su nu lan bir ra por da Ta ri kat ve mez hep le rin ön de ge len le riy le ya pý lan gö rüþ me ler de bu grup la rýn dev le - tin ya nýn da yer al ma sýn da ve dev let a dý na or ta ya ko nu lan çiz gi ye çe kil me sin de cid dî me sâ fe ler a lýn mýþ týr de nil me si, bu nun ör - nek le rin den bi ri. n çok kul la ný lan tak tik le Tür ki ye de ce ma at ler, di nî grup lar Ke ma - liz me ve re ji me pa yan da e dil mek is te ni yor. Bu, ce ma at le ri yoz laþ týr ma nýn ve a ma cýn - dan u zak laþ týr ma nýn et ki li bir tak ti ði. TÝ C Ý LÞ M, SÝ Y SL LÞ M V DÜN Y VÝ LÞ M Ce ma at le rin ö nün de ki en ö nem li teh li - ke nin, ti ca ri leþ me, si ya si leþ me ve STK'laþ ma tak tik le riy le dün ye vî leþ ti ril - me tu za ðý na dü þü rül me le ri ol du ðu nu ve bun la rýn bir bi ri ni te tik le di ði ni mi sal le riy le a çýk la yan Gü leç yüz, kon fe ran sý nýn bu bö - lü mün de þu gö rüþ le ri ö zet le di: Ba zý ce ma at ler, ev ve la Bi ze mal-mülk lâ zým, mad de ten ge liþ me miz ge rek sâ i - kiy le ti câ re te el at tý lar. Ce ma at le rin hiz - met le ri i çin mad dî im kân la ra sa hip ol ma - la rý ge rek li; lâ kin bu ge rek li lik za man i çin - de a ma cýn dan sap tý. Ban ka la ra, bü yük þir - ket le re, te le viz yon la ra sa hip ol du lar; hol - ding leþ ti ler. sýl teh li ke de bu ra dan baþ - la dý. Çün kü hiz met i çin el de e di len mad dî im kân lar, a raç ol mak tan çý kýp a maç ol du. Di nî ce ma at le rin, bu na bað lý o la rak i kin ci saf ha da, bü tün bu im kân la rý ve hol ding le ri ko ru mak, el de e di len dün ya ni met le ri ni mu hâ fa za et - mek he sa bý na si ya si leþ ti ði ni be lir ten Gü leç yüz, þu de ðer len dir me de bu lun du: Bu nun i çin dev let te söz sa hi bi ol mak, bu ge rek çey le ak tif si ya set te ak tif o yun cu o la rak rol al mak gi bi bir nok ta ya ka yýl dý. Dev let te, bü rok ra si de ve si ya set te et kin ha le ge lin me si ne pa ra lel o la rak uh re vî a - maç lar dan ve as lî hiz met ler den u zak la þýl - dý. Böy le ce baþ ta i yi ni yet ler le çý ký lan yol - da, far kýn da bi le o lun ma dan dün ye vî he - def le re sa pýl dý. Bu gün kü gi di þâ týn bu nu te yid e den ör nek ler le do lu ol du ðu nu an la - tan Gü leç yüz, ce ma at le rin te mel de ðer - ler le ri ni ve e sas la rý ný ko ru ma la rý ge rek ti ði - ni, ak si hal de dün ko mü niz min ve fa þi zi - min tu za ðý na dü þül dü ðü gi bi bu gün de Ke ma liz min ve ka pi ta liz min tu za ak la rý na dü þü le ce ði ni be lirt ti. Be di üz za man ýn, Öy le hâ kim ce re yan lar var ki her þe yi ken di he sa bý na a lýr tes bi tin den ha re - ket le, tek ba þýy la e ko no mik bir sis tem ol - ma nýn ö te sin de bir dün ye vi leþ tir me sis te - mi o lan ka pi ta list sis te min her þe yi ken di he sâ bý na a lýp din dar la rý da a maç la rý uð ru - na kul lan mak i çin her fýr sa tý de ðer len dir - di ði ni söy le di. Bu gün kü göz le nen yoz laþ - ma ve de je ne ras yon te za hür le ri nin bu nun ne ti ce si ol du ðu nu kay de den Gü leç yüz, ka pi ta liz min mâ bed le ri de ni len dev a lýþ - ve riþ mer kez le ri nin hýz la ço ðal ma sý, baþ la - rýn Mi la no ve Pa ris gi bi mo da mer kez le - rin de ki ma ða za lar dan a lý nan lüks ve pa ha - lý e þarp lar la ör tül me ye baþ lan ma sý gi bi sap ma la rý mi sal ver di. f ga nis tan da her gün bom ba lar a tý lýp on lar ca, yüz ler ce in - san kat le di lir ken, di ðer yan dan gü zel lik ya rýþ ma la rý nýn ya pýl ma sý ný ve rock mü - zik kon ser le ri ve ril me si ni de bu ör nek - ler den bi ri o la rak zik ret ti. Mut lak ik ti - da rýn mut lak yoz laþ týr dý ðý ku ra lý ný ha - týr la tan Gü leç yüz, ken di le ri ni si ya sî ik ti - dar la a de ta öz deþ leþ ti ren ce ma at le rin, mâ ne vî ya pý la rý ný bo zan bu teh di de kar - þý dik kat li o lun ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. STK LÞ MY L DÜN Y VÝ LÞ M TH LÝ K SÝ Ko nuþ ma sýn da Be di üz za man ýn i man, ha yat ve þe ri at sü reç le ri ni de i zâh e den Gü leç yüz,, hiç bir za man bit me ye cek ve i - mâ nî a þýn ma ya kar þý sü rek li tah kim le de - vam e de cek tah ki kî i man hiz me ti ne pa ra - lel o la rak bu gün i ma nýn ha ya ta yan sý ma sý o lan ha yat saf ha sý nýn da din dar laþ ma te za hür le ri nin güç le nip yay gýn laþ ma sýy la de vam et ti ði ni, a ma din dar lý ðýn i çi ni bo - þal tan dün ye vî leþ me has ta lý ðý nýn bu sü re - ce za rar ver di ði ni vur gu la dý. Bu sü reç te ce ma at le rin si ya sal laþ tý rýl ma sý, ti ca ri leþ ti - ril me si ve STK laþ tý rýl ma sý cid dî teh li ke - dir de di. Ce ma at men sup la rý, ih ti yaç du - yu lan a lan lar da der nek ve va kýf gi bi STK'lar ve ba zý mes lek ku ru luþ la rý ku ra - bi lir. n cak, ce ma at le rin der nek leþ ti ril - me si, si vil top lum ku ru lu þu ha li ne ge ti - ril me si, ol maz. Bu du rum di nî ce ma at - le ri de je ne re e der tes bi tin de bu lun du. Din dar lar i çin teh li ke li sý nav a lan la rý nýn pa ra ve ik ti dar ol du ðu nu, pa ra nýn in sa ný boz ma sý gi bi ce ma at le ri de as lî mak sa dýn - dan sap tý ra bil di ði ni an la tan Gü leç yüz, Mü câ hit lik ten mü þâ hit li ðe, son ra mü te - ah hit li ðe ge çiþ se ren ca mý bu a çý dan an - lam lý. Mâ ne vî ci had ve hiz met bir ta ra fa bý ra ký lý yor. Din dar lý ðýn i çi bo þal tý lý yor. Bu - nu o nar mak, tâ mir et mek lâ zým. Bu bir si - ya sî ko nu de ðil, ce ma at le rin as lî kim li ði - ne dön me si me se le si dir di ye ko nuþ tu. Bu nok ta da dev le tin de bas ký cý zih ni yet ve uy gu la ma lar dan vaz ge çip din ve vic dan hür ri ye ti nin te mi ni, de mok ra tik hu kuk dev le ti nin in þa sý ge re ði nin ö ne mi ni na za ra ve ren Gü leç yüz, top lu mun mad dî zen gin - leþ me den ön ce mâ ne vî zen gin li ðe ih ti ya cý ol du ðu na ve mil le tin te me li ni teþ kil e den ce ma at le rin bun da ön cü lük et me si nin ge - re ði ne dik kat çek ti. n ka ra/y NÝ S Y YU K I DN Þ ÐI Y 1. Yer de ki ka rýn yü zün de buz tut muþ o lan ta ba ka. - Bir kim se nin, sa týn al dý ðý hiz met ve ya ü rün kar þý lý ðýn da pa ra ye ri ne ver di ði ve kar þý lý ðý ban ka he sa býn dan ö de nen ya zý lý bel ge. 2. Bir tür kü çük zur na. - Bar yum e le men ti nin sim ge si. 3. ri me nok ta la rý dü þük me tal le ri tut tur ma iþ lem le rin de kul la ný lan, ka lay ve kur þun a la þým la rý nýn ge nel a dý. - Bi nek hay van la rý nýn sýr tý na ko nu lan, o tur ma ya ya ra yan nes ne. 4. Ne, so ru e da tý. - lfabemizde ilk iki sesli harf. - Ta výr, dav ra nýþ. 5. Ön lük, peþ te mal. 6. Ya ban hay van la rý nýn ken di le ri ne yu - va e din dik le ri ko vuk. - i da da ses siz ler. - Derviþ selâmý. 7. Pa pat ya gil ler fa mil ya - sýn dan, seb ze o la rak kul la ný lan çok yýl lýk bir kül tür bit ki si. 8. Top rak Mah sul le ri O - fi si'nin ký sa sý. - Ge nel lik le boy na bað la nan, bir tür in ce i pek ku maþ. 9. Ý þi ni i yi bi len, ye te nek li kim se. - Sý ðýn mak, a man di le me, me det, yar dým is te yiþ, bi ri nin hi ma ye ve mer ha me ti ne sý ðýn ma. 10. Yol ya pý mýn da kul la ný lan taþ ký rýn tý sý. - So ru bi çi min de þaþ ma bil di ren ün lem. 11. Yu mu þak ve renk li sah ti yan dan ya pýl mýþ ya rým konç lu lap çýn. 12. Sod yum e le men ti nin sim ge si. - Yer den sýç ra yan ça mur. BULMC Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da SOL DN S Ð 1. Ba zý top o yun larýn da ka le nin ö nün de du ra rak to - pun ka le ye gir me si ni ön le mek le gö rev li o yun cu, fi le bek çi si. - Bir ya pý nýn top rak al týn da ka lan ve ya pý ya da ya nak o lan du var, ta ban vb. bö lüm le ri nin tamamý. 2. Þe hir ya da ev yý kýn tý sý, ka lýn tý. - Hz. Ýb ra him'in pey gam ber o la - rak gön de ril di ði böl ge de sal ta nat sür dü ðü ri va yet e di len Ba bil'in ku ru cu su ve hü küm da rý; Ce nâb-ý Hak 'ka kar þý ki bir tas la ya rak is yan e den ve Hz. Ýb ra - him'i a te þe at tý ran kâ fir hü küm dar. 3. Mer ha met e den, çok mer ha met li o lan, e sir ge yen, ko ru yan, a cý yan l lah. - Nu ma ra nýn ký sa ya zý lý þý. - Göz le gö rün - mez, lâ tif ci sim ler den i ba ret bir ya ra týk. 4. Ý lâ ve si, zey li mâ nâ la rýn da bir ke li - me. - C. G. S. sis te min de, uy gu la ma nok ta sý ný, kuv vet yö nün de 1 san ti met re ha re ket et ti ren 1 din lik kuv ve tin yap tý ðý i þe e þit o lan iþ bi ri mi. - Bir Os man lý al tý ný de ðe rin de o lan Ve ne dik ya da Flo ran sa al tý ný. 5. De mir yo lun da ça lý þan va sý ta, tren. 6. Bir ses len me ni da sý. - Ta rih te Ye men ta raf la rýn da bu lun du ðu bil di ri len Hûd Pey gam ber'e is yân e dip i man et me yen ve bu yüz den l lah'ýn ga za bý na uð ra yýp he lâk o lan ka vim. - Kur'ân-ý Ke rim'de a dý ge çen pey gam - ber ler den o lan, in san lý ðýn i kin ci a ta sý ka bul e di len pey gam ber. - Ni ce lik, ni - te lik, güç, sü re, sa yý ba - ký mýn dan ek sik. 7. Se le de ses li ler. - Ham mad de iþ le ne rek ya pý - lan her tür lü mal. 8. o ma tiz ma að rý sý. - k ci ðer se si. - Bir su - çu, bir ku su ru ve ya bir ha ta yý ba ðýþ la ma. 9. So nu ol ma yan ge le cek za man, son suz luk. - La tin ce de böb rek. 10. Gö rün tü, ha ya let. - Bir þe yin i çe ge len ya ný, ar ka sý L U O S Ö V S S L D M Y S L T K L O Ý V Ý K M T K N T M S S O I Ý Z Þ N N L O L K V S K Z I O BÝ ÖNCKÝ BULMCNIN CVBI V N M S T S N Y N H P K T T T P Müs bet ha re ket me to du, din ek sen li ça týþ ma la rý ön le di GZTMÝZÝN BÞYZI V GNL YYIN MÜDÜÜ KÂZIM GÜLÇYÜZ, NK-PUSKL'- D VDÝÐÝ KONFNST TÜKÝY'D BDÝÜZZMN'IN TLBLÝNÝN TKÝP TTÝÐÝ "MÜSBT HKT" MTODUNUN DÝN KSNLÝ ÇTIÞMLI ÖNLDÝÐÝNÝ KYDTTÝ. GÜ LÇ YÜZ, bir so ru ü ze ri ne rap ba ha rý nda ö te den be ri Ba tý ta ra fýn dan kul la ný lan, i þi bi ten, mi â dý ve kul la nýl ma ta ri hi do lan yýl lýk dik ta tör ler dev re dý þý bý ra ký lýr ken, BOP un bir par ça sý o la rak de mok ra si ve öz gür lük id di a la rýy la bu ül ke ler de ki halk ha re ket le ri nin ma ni pü le e dil di ði ni na za ra ver di. Gü leç yüz ko nu - ya þu so ru lar la a çýk lýk ge tir di: bin in sa nýn kat le dil di ði Lib ya ya na sýl de mok ra si ve ba rýþ ge lir? Kad da fi nin vah þi bir þe kil de kat le dil me si, ta raf tar la rý ný in ti ka ma, iç sa va þa sü rük - le mez mi? Ýþ gal e di len I rak a de mok ra si gel di mi? Mý sýr as ke rî yö ne tim al týn da ve bi zim kur tul ma ya ça lýþ tý ðý mýz 12 y lül a - na ya sa sý ný rap ça ya çe vi re rek o ra da da ka bul et tir me ça ba - la rý var. Bu ça ba lar ba þa rý lý o lur sa o ra ya de mok ra si ge lir mi? Da vu toð lu nun, Böy le gi der se sad ýn so nu Kad da fi gi bi o lur cüm le si nin mâ ni dar ol du ðu nu kay de den Gü leç yüz, Zi ra Su ri ye nin baþ ka bo yut la rý var. Kürt un su ru bir fit ne pro je si o la rak kul la ný la bi lir. Bel li ki bu ül ke ler de yi ne Ba tý nýn kon tro lün de, çý kar la rý na a mâ de ye ni bir bas ký cý yö ne tim ya - pý lan ma sý ku ru lu yor. Bu nun i çin baþ ta Ýh vân-ý Müs lü min ol - mak ü ze re, bu ül ke ler de ki di nî ce ma at le rin müs bet ha re - ket pren si bi ni be nim se me si fev ka lâ de e hem mi yet li. Zi ra ka nýn ol du ðu yer de de mok ra si ve ba rýþ ol mu yor de di. Ha ným la rýn da ay rý bir sa lon da si ne viz yon dan iz le di ði kon - fe rans tan son ra, ka tý lým cý lar Tür ki ye nin ve Ýs lâm â le mi nin te mel prob lem le ri ne çö züm ge ti ren gö rüþ le rin hu lâ sa e dil - di ði ben zer kon fe rans ve prog ram la rýn da ha ge niþ çap ta dü zen len me si ne bü yük ih ti yaç ol du ðu nu di le ge tir di ler. K NIN OL DU ÐU Y D D MOK SÝ V B IÞ OL MU YO Türkiye aþýðý vustralyalý nýn gözünden PHOTOWOLD Fotoðraf Merkezi, Salý etkinlikleri kapsamýnda yarýn vustralya lý gezgin Kim Hewett in 15 yýllýk Türkiye izlenimlerine fotoðraflar eþliðinde ev sahipliði yapacak. Yaklaþýk olarak 15 yýldýr Türkiye de yaþayan Kim Hewett doðusundan batýsýna ülkenin her yerini karýþ karýþ gezerek iz býrakan özel anlarý, kiþileri ve yerleri fotoðraflýyor. þi Lisa Morrow la birlikte Türkiye ye yerleþen Hewett, fotoðraflarý çekerken geliþmiþ ülkelerde pek göremedikleri sýcaklýðý ve aidiyet duygusunu yoðun bir þekilde yaþadýklarýný kaydederek, bir Türkiye aþýðý olarak izlenimlerini paylaþmaktan mutluluk duyacaðýný kaydediyor. Kim Hewett izlenimleriyle ilgili þu görüþlerini dile getiriyor; Türk kültürüyle ilgili sürekli olarak hissettiðim, insanlarýn herkese karþý hürmetli olmasý. Zaman zaman diðer ülkelerde pek rastlamadýðýmýz vefa, cömertlik, yardýmseverlik, kibarlýk ve baðlýlýðý burada fazlasýyla görüyoruz. Türk gelenekleri; muhafazakar ya da laik olsun, bireye aidiyet duygusunu sürekli olarak veriyor, diðerlerine karþý nasýl davranmasý gerektiði konusunda son derece hassas ve farklý mevkilerdeki insanlara yaklaþýmlarý son derece güzel. Böylelikle kimseden kötülük görmüyorsunuz. Ne yazýk ki bu gelenekler kaybolma ve gençler tarafýndan terk edilme tehlikesiyle karþý karþýya. Bu nedenle ben de eski alýþkanlýklarý, gelenekleri, eski yaþam biçimlerini fotoðrafla ve viedoyla kaydetmeye baþladým dedi.. PhotoWorld Fotoðraf Merkezi Salý etkinlikleri çerçevesinde 01 Kasým 2011 Salý akþamý 19:30 da gerçekleþecek. Ýstanbul /Yeni sya KÂZIM GÜLÇYÜZ Be di üz za man ýn i sa le-i Nur da vaz et ti ði Kur â nî e sas lý müs bet ha re ket an la - yý þý nýn ge niþ top lum ke sim le ri ne mal ol ma sýy la, Tür ki ye de asayiþ muhafaza edilmiþtir.

5 Y 1 KSIM 2011 SLI MKL 5 fer sa dog ni as ya.com.tr yet çi bir r zu rum lu, Kars yol cu o to - 12y lül 1980 dar be si dö ne min de mil li bü sü nü dur du rur. Gü ya din le il gi si ni so ruþ tur ma cak i çin a þa ðý in di rir ve: He le ye tü l-kür sî yi o hu ba ham gar daþ! ða bey o ni bül mü rem, is ter sen Gul hü yü o hi yim! Hay di o ki! O ku ma ya baþ la yýn ca; ses le nir: Ze çi a ða bey, he le bir din le, ba kah gul hü yü doð ru o hir mi? «««On lar ca se ne dir mü te dey yin in san lar, can la baþ la ça lýþ tý ðý hal de, fert, a i le ve top lum da Van-rciþ Depremi MHMT ÇLIÞKN 1999 Dep re mi, Mar ma ra böl ge si ni, ö zel lik le de Göl cük, Ýz mit, 17 ðus tos da pa za rý, Ya lo va ve Ýs tan bul u vur muþ tu. 23 kim 2011 de ki þid det li dep rem i se, Van ve r ciþ e gel di. Mar ma ra Dep re mi ni ya þa yan bi ri o la rak, bu fe lâ ke tin ne an la ma gel di ði ni çok i yi bi len ler de nim. l lah bu tür fe lâ ket le ri bir da ha gös ter me sin. Mer kez üs sü r ciþ o lan dep rem, her ta ra fý yý kýp geç miþ, bir çok yer de, tâ bi ri ca iz se, taþ üs tün de taþ bý rak ma mýþ tý. Ýlk gün i le ti þim kur mak çok zor ol du. Te le viz yon da an la tý lan ka dar öð re ne bil dik. Da ha son ra al dý ðý mýz bil gi ler, biz le ri de rin den üz müþ, ne ya pa ca ðý mý zý þa þýr mýþ týk. l lah a yal var mak tan baþ ka ça re yok tu. Ý þin ma hi ye ti ni bil mi yor duk. Bil di ði miz tek þey, her þey de bir ha yýr ol du ðuy du. vet, her þe yi hik met le ya ra tan l lah, el bet te, bu i þi de hik met le yap mýþ tý. Her gö rü nen þey, dý þa rý dan gö rün dü ðü gi bi de ðil di. Biz ler sa de ce dýþ gö rü nü þe ba ka rak hü küm ver me me li, i þin a sýl ma hi ye ti ni de an la ma ya ça lýþ ma lýy dýk. Bu ra da i ki þe ye dik kat le bak ma mýz ge rek: 1- l lah ýn hik me tiy le hük met ti ði bu dün ya da, biz ler de se bep le re ri â yet et me li, ya pý la rý mý zý, tek nik þart nâ me ye gö re yap ma lýy dýk. Gö rü nen o ki, ge ne ha ta lar ya pýl mýþ, is te nen sað lam lýk el de e di le me miþ ti. Bu, sa de ce mal ze me ek sik li ði o la rak da de ðer len di ril me me li, iþ çi lik ha ta sý da bu o lay da bü yük bir et ken. Öy le ki; ba sit bir be ton su la ma sý, ge re ði gi bi ya pýl ma dý ðýn da, be to nun, is te nen ö zel li ði el de e di le mi yor, mu ka ve met a za la rak yý ký ma se bep o la bi li yor. 2- Bu fe lâ ke tin ne den gel di ði nin se bep le ri ni a raþ týr ma lý, fe lâ ket i çin de ki rah me tin ne ol du ðu nu id rak et me ye ça lýþ ma lý dýr. Bin yýl dýr, Kürt-Türk vs. ay rý mý yap ma dan, bir lik te ya þa dý ðý mýz coð raf ya da, biz le ri a yýr mak is te yen dýþ mih rak lý zih ni ye tin i çi mi ze gir me si ne i zin ver mek le, a ca ba l lah ýn Kah har is mi nin bir te cel lî si ne muk te zî mi ol duk? Bü yük Ýs lâm â lim le ri nin yap týk la rý u ya rý la rý dik ka te al ma dýk mý? Sa de ce ken di çý kar la rý i çin ko ca böl ge yi kul la nan la ra tep ki gös ter me ye rek, en a zýn dan buðz da hi et me ye rek, a ca ba ga zab-ý Ý lâ hî yi mi cel bet tik? Yö re hal ký ný ce ha le te mah kûm et mek is te yen le re ku cak mý aç týk? Fa ki rin hak ký ný gö zet me yip, ken di key fi mi ze mi bak týk? Bel ki de bun lar ve da ha baþ ka la rý da ya pýl dý ki; biz ler bu fe lâ ket le kar þý laþ týk. U mû mî mu si be tin, ço ðun lu ðun ha ta sýn dan kay nak lan dý ðý ný da u nut ma ma lý yýz. Bu â le mi ya ra tan l lah, el bet te, biz den da ha i yi si ni bi lir. Fe lâ ket le bir lik te ge len rah me ti, gö zü müz le gör mü yor mu yuz? Bun lar dan sa de ce bi ri o lan bir lik ve be ra ber li ðe, kar deþ li ðe en çok ih ti yaç duy du ðu muz za man da, dep rem, bu bir li ði, hem de çok mü kem mel sað la ma dý mý? Tür ki ye nin her ya nýn dan yar dým lar, sel gi bi ak ma ya baþ la ma dý mý? Hiç kim se, dep rem böl ge sin de ki in san la rýn ýrk la rý na, dü þün ce le ri ne bak ma dan, e lin den ge le ni yap tý ve yap ma ya da de vam e di yor el ham dü lil lah. Fi zi kî fay hat tý ký rýl ma sý na rað men, ma ne vî ve sos yal fay hat tý sa pa sað lam du ru yor. Bu da top lu mu mu zun, Türk, Kürt, Çer kez, ba za, cem, rap vs. de me den, kar deþ lik bað la rý ný ne ka dar güç lü tut tu ðu nu gös te ri yor. Van, r ciþ, çev re il ve il çe ler de ö len le re l lah tan rah met, ya kýn la rý na sabr-ý ce mil, ya ra la nan la ra â cil þi fa lar te men ni e de rim. Ge ri de ka lan la ra bir an ön ce ka lý cý ko nut lar te min e di lir, böy le lik le kýþ þart la rý nýn zor luk la rý ný da at lat mýþ o lur lar in þâ al lah. l lah bir da ha fe lâ ket gös ter me sin, biz le re de bu mu si bet ten ders a la rak, her an yol cu lu ða ha zýr ol mak i çin ge re ði ni yap ma yý na sip et sin. Â min. Ohi baham Gulhü yü! bek le nen se vi ye de di nî, ah lâ kî ve kül tü rel ge liþ me le ri ne den sað la ya mý yo ruz? Bu nun te mel se be bi, yan lýþ tak tik uy gu la ma mýz o la bi lir mi? Mü min ler, ken di le ri ni bý ra kýp, baþ ka la rýy la mý ci had e di yor a ca ba? Ken di le ri ni u nu tup, baþ ka la rý ný mý kur tar ma gay re tin de ler? vi ni dü zel te me yen a dam, ül ke ye ni zâ mât ver me ye mi yel te ni yor? Hal bu ki, ev ve lâ ken di ni mu ha tap a lýp, nef si ni ter bi ye et mek a sýl dýr. Nef si ni ýs lâh et me yen baþ ka sý ný ýs lâh e de mez. Öy le i se nef si miz den baþ la ma lý yýz. 1 Ýþ te Be di üz za man, Müs lü man fer din, þah sî, iç ti mâî ve si ya sî ha yat ta ki va zi fe ve hiz met þe ma sý ný; n ya kýn la rý ný u yar 2 â ye tin den de is tin bat la þöy le tan zim e der: Her in sa nýn kalp Mi de (l lah a ve ken di si ne kar þý) Be den Ha ne (ev hal ký na) Ma hal le Þe hir Ül ke Dün ya Ýn san lýk Zî ha yat Ve kâ i na ta ka dar bir bi ri i çin de da i re ler ve her bir da i re de, her bir in sa nýn bir çe þit va zi fe si bu lu na bi lir. Fa kat en kü çük da i re de en bü yük ve e hem mi yet li ve da i mî va zi fe var. Ve en bü yük da i re de en kü çük ve mu vak kat a ra sý ra va zi fe bu lu na bi lir. 3 Bu na gö re, in sa nýn bir et ki a la ný var, bir de il gi a la ný var. t ki a la ný, kalp, mi de, be den ve ha ne, il gi a la ný i se di ðer ge niþ da i re ler dir. t ki a la ný i le il gi a la ný ný bir bi ri ne ka rýþ týr ma ma lý, bir bi ri nin ye ri ne ge çir me me li. Bu da, bi rin ci sý ra ya baþ ka la rý ný, si ya se ti ve ya dýþ ül ke le ri de ðil; u bu di ye ti, ya ni kul lu ðu, kalp ve mi de da i re si ni, ar dýn dan a i le ve pe þin den de çev re ye kar þý me su li yet le ri koy ma yý ge rek tir mek te dir. Den ge an cak böy le lik le ko ru na bi lir. Be di üz za man, ken di si ne ya pý lan Mý sýr da, me ri ka da ol say dý nýz, ta rih ler de hür met le yâd e di lir si niz. De ðe ri ni zin bi lin me si ve hiz met e de bil me niz i çin si zi ül ke dý þý na gö tü re lim! tek li fi ni; Ý ma ný kur tar mak ve Kur ân a hiz met i çin, Mek ke de ol sam da bu ra ya gel mek lâ zým dý. Çün kü, en zi ya de bu ra da ih ti yaç var. Bin ler ru hum ol sa, bin ler has ta lýk la ra müp te lâ ol sam ve zah met ler çek sem, yi ne bu mil le tin i ma ný na ve sa a de ti ne hiz met i çin bu ra da kal ma ya Kur ân dan al dý ðým ders le ka rar ver dim ve ver mi þiz 4 di ye rek red de der. Bu da, et ki ve il gi a la ný na, baþ ka bir a çý dan ve ri le bi le cek fark lý bir ör nek tir. Tür ki ye nin ih ya sý da ha ön ce lik li dir. Ve bu ra nýn ih ya sý, o ra la rýn da ih ya sý de mek tir za ten. So nuç: þi miz den ön ce ken di mi zi, ço cu ðu muz dan ön ce ken di mi zi, e be vey ni miz den ön ce ken di mi zi, ak ra ba la rý mýz dan ön ce ken di mi zi, kom þu muz dan ön ce ken di mi zi, baþ ka la rýn dan ön ce ken di mi zi, ma hal le li den ön ce ken di mi zi ýs lâh e dip dü zelt me li yiz Ve bey ni mi zin en gö rü nen ye ri ne þu ha ki ka ti lev ha ya pa rak as ma lý yýz: Bir top lum ken di ni de ðiþ tir me dik çe, l lah on la rý de ðiþ tir mez! 5 Dip not lar: 1-Söz ler, s. 243.; 2-Kur ân, Þu â râ, 214. ; 3- sa-yý Mu sa, Ye ni s ya Neþ ri yat, s. 20. ; 4- mir dað Lâ hi - ka sý, s. 169.; 5-Kur ân, a d Sûre si, 11. Deprem kültürü ve Türkiye Dep rem, yer sar sýn tý sý ve ya zel ze le. Dün ya da yýl da dep rem mey da na ge lir. Bun la rýn an cak ta ne si his se di le bi lir. Dep rem ich ter öl çe ði ne gö re, yap tý ðý ha sa ra na za ran 12 de re ce ye ay rýl mýþ týr, ya ni de re ce len di ril miþ tir. Ge nel lik le, an cak 7. de re ce den son ra yý kým ve can kay bý baþ lar. Bir le dört de re ce dep rem le ri an cak üst kat lar da his se di le bi lir. ðer 7. de re ce nin al týn da da yý kým ve can kay bý var sa, bun da in san ha ta sý nýn pa yý el bet te da ha bü yük tür. Ýn san ha ta la rý ný þöy le sý ra la mak müm kün: Ze min e tü dü ya pýl ma ma sý, be ton har cý na çi men to az ka týl ma sý, yer ge niþ let mek i çin ko lon la rýn ke si mi, harç ta de niz ku mu kul la ný mý, öl çü süz çok kat lý bi na ya pý mý, be ton dan ve ya de mir den çal ma vb. Dep rem ler sis mo met re ler le öl çü lür. Bu i lim da lý na Sis mo lo ji a dý ve ri lir. Yur du muz dep rem ku þa ðý ü ze rin de ol ma sý na rað men dep rem kül tü rü müz az dýr. Bun da o ku ma ma mý zýn se be bi bü yük. vet, so rum lu lar a raþ týr ma lý ve ce za lan dý rýl ma lý dýr. ma kos ko ca da pa za rý-göl cük dep re mi nin bir ta ne Ve li Gö çer in sýr tý na yý kýl ma sý gi bi ol ma ma lý dýr bu da pa za rý-göl cük dep re min den son ra mev zu at ta bir ta kým i yi leþ tir me ler ya þan mýþ tý. Ýlk de fa ze min e tü dü, alt kat lar da dep rem ki riþ le ri kul la nýl ma ya baþ lan mýþ tý. Dep rem ka za sý si gor ta sý uy gu la ma sý na ge çil miþ tir. De niz ku mu de ðil, ne hir ku mu kul la ný mý ge re ði ü ze rin de du rul muþ tur. Dep rem ver gi si ko nul muþ tur. ma dep rem ver gi le ri nin dub le yol ya pý mýn da kul la nýl dý ðý, Van ve r çiþ dep re min den son ra an la þýl mýþ týr. ta la rý mýz biz den da ha bil gi li ve kül tür lü i - di. na do lu Sel çuk lu la rý yap týk la rý bi na lar da kö þe le re de mir ler le bað lan tý yap mýþ lar dýr. Sar sýn tý ve dep rem ler de ko lay yý kým ya þan ma sýn di ye. Bu yö nüy le biz le re, sos yal so rum lu luk ve sos yal dev let der si ver miþ ler dir. Dep re mi ön ce den tam an la mýy la tes pit et mek, þu an ki tek no lo jiy le im kân sýz gi bi gö rü nü yor. ma ba zý i þa ret çi ler den el bet te fay da la ný la bi lir ve fay da la nýl ma lý dýr da. Me se lâ dep rem ön ce si yer yü zün de, bir ta kým u ya rý ma hi ye tin de ge liþ me ler ya þan mak ta dýr. Ke di ve kö pek le rin dep rem böl ge si ni top lu o la rak ter ki, dað la ra çýk ma la rý; kay nak su la rý nýn a þý rý ý sýn ma sý; göl le rin su yu nun çe kil me si vs. bu be lir ti ve i þa ret ler den ba zý la rý dýr. Dep re min fay da sý ne dir? der sek. bes bir so ru gi bi ge le bi lir a ma kâ i nat ta hik met siz ve a bes bir þey ol ma dý ðý na gö re el bet te dü þü nül me li dir. Me se lâ sar sýn tý i le ok ya nus la rýn di bin de ki tor tu be sin ler su ya ka rý þýr. Ok ya nus ve de niz ha ya tý can lý la rý, do la yý sýy la bü tün dün ya can lý la rý bes len me a çý sýn dan ka zanç lý çý kar lar. Bes len miþ o lur lar. Ö te yan dan, ma ne vî a çý dan da dün ye vî öl çü ler le ký yas e de me ye ce ðiz fay da la rý var dýr. Ön ce lik le dep re min me sa jý nýn i yi o kun ma sý lâ zým. Ce nab-ý Hak, Kur ân-ý Ke rim de, Te ga bün Sû re si nin 11. â ye tin de: l lah ýn iz ni ol ma dan hiç bir mu si bet ge lip çat maz. bu yur mak ta - dýr. Dep re mi sa de ce fay hat la rý na bað la mak, en i yi ta bir le bil gi siz li ðin e se ri dir. Fi zik te ka bul e de riz ki, du ran bir ci sim ha re ket e di yor sa, o na kuv vet tat bik e di li yor dur. Öy ley se bu fay hat tý ný te tik le yen ve ya ha re ket em ri ni ve ren ve ya kuv vet tat bik e den güç kim dir? vet, dep rem ler biz le re fa ni ol du ðu mu zu, a ciz li ði mi zi ve ö lü mü ha týr la týr. Dün ya nýn da bir gün biz ler gi bi ve fat e de ce ði me sa jý ný ve rir. Tek no lo ji ne ka dar ge liþ se de, l lah tan baþ ka da ya nak ve sý ðý na ðý mýz ol ma dý ðý ný biz le re bil di rir. Kâ i na týn bir sa hi bi ol du ðu nu ih tar e der. Ne ka dar sað lam ya par san yap, her þe yin, gü nün bi rin de yok o la ca ðý me sa jý ný ve rir. Kâ i na týn var o luþ se be bi nin a hi ret yur du ol du ðu nu ha týr la týr. n fal Sû re si nin 25. â ye tin de Bir be lâ, bir mu si bet ten sa ký ný nýz ki, gel di ði va kit yal nýz za lim le re mah sus kal ma yýp ma sum la rý da ya kar. bu yur ma sý ol duk ça dik kat çe ki ci dir. Ce nab-ý Hak, ba zen hu su sî ha ta la ra, gü nah la ra; hu su sî a zap, ce za ve ya mu si bet ver mi yor; mu si bet u mu mi ge li yor. Bu gi bi du rum lar da, mu si be te uð ra yan ma sum la rýn za ten kur tul duk la rý ný dü þün me li dir. Zi ra on lar þe hid dir ler. dý üs tün de ma sum. Dün ya mu si be tin den kur tul muþ lar dýr. Mal la rý da sa da ka ye ri ne ge çe rek, son suz bir mü kâ fat o la rak ken di le ri ne dö ner. Dep re min ço cuk lar ve bü yük ler ü ze rin de ki psi ko lo jik et ki si ne ge lin ce, bu nu da an cak i man ha ki kat le ri nin ver di ði te sel liy le at la ta bi li riz. Bu dep re mi de in þâ al lah, ma ne vi yât yö nü mü zün güç lü lü ðü a þa ca ðýz. Bü tün bu mu si bet ler kar þý sýn da ki te vek kü lü müz, tek ve et ki li ça re dir. O na da ya nan el bet te kur tu lur; dün ya da ve a hi ret te ra hat e der. GÜN GÜN T ÝH ltur han Cel kan (0 505) Kurbanlýklar görücüde Mah mut Gül te kin: Kur ban lýk a lýr ken, hay van ke sil dik ten son ra iþ kem be si, ba ðýr sa ðý, a ya ðý, de ri si, kel le si ha riç o la cak þe kil de, sa fi e ti ve ke mi ði (kar kas e ti) tar tý la rak fi ya tý be lir len mek ü ze re kur ban lýk a lým ve sa tý mý ya pý lý yor. Böy le bir a lýþ ve riþ u su lüy le kur ban al mak ca iz mi dir? Ya pý lan a kit sa hih mi dir? Bir i yi lik, ku cak laþ ma ve kay naþ ma bay ra mý nýn da ha göl ge si ü ze ri mi ze düþ me ye baþ la dý. Kur ban bay ra mý gi bi Ýs lâm di ni ne mah sus bir mer ha me ti pay laþ ma bay ra mý bir kez da ha ya kýn da sý cak a i le yu va la rý mý za mi sa fir o la cak in þâ al lah. Be di üz za man Haz ret le ri nin i fa de siy le, kur ban bay ra mýn da ko ca kü re-i arz, bü yük lü ðü nis be tin de, l la hü ek ber, l la hu ek ber ke li me-i kud si ye si ni se ma vat ta ki sey ya rat ar ka daþ la rý na i þit ti re cek. Bin ler ha cý la rýn ra fat ta ve bay ram da be ra ber ve bir den l la hu ek ber sa da la rý, e sûl-i k rem ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn bin dört yüz kü sur se ne ev vel âl ve sa ha be le riy le söy le di ði ve em ret ti ði l la hu ek ber ke lâ mý nýn bir ne vi aks-i sa dâ sý hük mün de as rý mýz da, ar zý mýz da ve gön lü müz de çýn la ya cak. 1 Bu gün ler de gö nül ler bu nun i çin he ye can lý. Pa zar lar bu nun i çin can lý. Yan lýþ an la þýl ma sýn; bu bir et bay ra mý de ðil dir. Bu bir kur ban bay ra mý dýr. l lah a ya kýn laþ ma nýn sos yal muh te va ka zan dý ðý bir bay ram dýr. Bu bay ram da fert l lah a ya kýn lýk kur du ðu i ba de ti, top lum fert le riy le pay la þý yor. Kur ban lýk hay van a lýr ken dik kat e de ce ði miz en ö nem li hu sus: Hay va ný be lir le mek ve hay va ný ken di mi ze va cip kýl mak týr. Bu, hay va ný gör mek, ter cih et mek, ü ze rin de ka rar ver mek ve ke sin bir þe kil de sa týn al mak la o lur. Te le fon la, ya da yüz yü ze de ol sa hay va ný gö rüp be lir le mek si zin, sa tý cý ya Hay van la rýn dan bi ri si ni ba na a yýr. Fi ya tý ný son ra gö rü þü rüz. de mek le kur ban lýk hay van sa týn a lýn mýþ ve ken di mi ze va cip ký lýn mýþ ol maz. Çün kü e sa sen böy le bir a kit sa hih ol maz. Hay van pa za rý ve ya sa tý cý lar ge zi lir, hay van lar gö rü lür, fi yat la rý so ru lur, da ný þa bi le ce ði miz kim se ler var sa da ný þý lýr, hay va nýn kur ban lýk þart la rý ný ha iz o lup ol ma dý ðý, ku sur ta þý yýp ta þý ma dý ðý, ya þý, ba þý, bo yu, en da mý in ce le nir. Ü ze rin de ka rar ký lý na cak sa, fi ya tý i le il gi li pa zar lýk tek lif e di le cek se e di lir. Ve ri len tek li fe gö re sa tý cý nýn ka bu lü dik ka te a lý na rak, be lir le nen bir hay van ü ze rin de ka rar ve ri lir, el sý ký þý lýr. Pa ra pe þin ve ri le cek se ve ri lir. Hay van ve re si ye a lý na cak sa, pa ra sý nýn ne za man ö de ne ce ði ko nu sun da sa tý cý i le ke sin mu ta ba ka ta va rý lýr. Bu du rum da pa zar lý ðýn ke sin ol du ðu nu be lir le mek i çin ka po ra ve ril me si þer î bir dav ra nýþ o lur. Pa ra kur ban da ve ya da ha i le ri bir gün de ve ri le cek se, sa tý cý ka bul et tik ten son ra bu müm kün dür o na gö re an laþ ma ya pý lýr. Bu an laþ ma nýn söz de kal ma yýp kâ ðýt ü ze ri ne ge çi ril me si ve ya zýl ma sý ve ya se ne de bað lan ma sý Kur ân ýn em ri dir. Bu dik ka te a lý nýr. Pa zar lý ðý ke sin le þen ve sa týn a lý nan hay va nýn tes lim a lýn ma sý e sas týr. Sa tý cý ka bul et ti ði tak dir de hay van kur ba na ka dar sa tý cý da da bý ra ký la bi lir. Fa kat sa tý cý bu na zor lan ma ma lý, bu bir ön þart o la rak ko þul ma ma lý, ön þart ko þu la cak sa, sa tý cý nýn kur ba na ka dar ba kým üc re ti al ma sý nýn hak ký ol du ðu bi lin me li, e ðer sa tý cý ken di li ðin den -ya da örf te ol du ðu gi bi fi ya týn i çin de o la rak bu hiz me ti ve rir se, bu nu ta ma men rý za sýy la yap tý ðý bi lin me li dir. Fa kat hay van ar týk, kur ban i çin va cip bir hay van hük mün de, sa týn a lan ki þi ye ve ya ki þi le re a it ol muþ tur. Uh re vî bir ma hi yet ta þý yan bu a i di yet, sý rat köp rü sü nü, cen ne ti ve e be di ye ti i çi ne a lan bir de ðer ih ti va et ti ðin den kut sal dýr. Hay va nýn fi ya tý gö tü rü o la rak ve ya can lý ki lo u su lüy le ya da gü ve ni lir baþ ka bir u sul var sa o nun la ve ni ha yet pa zar lýk u su lüy le baþ ta be lir le ne bi le ce ði gi bi, ke sil dik ten son ra ne re si nin tar tý la ca ðý ve ki lo ba þý fi ya tý nýn ne o la ca ðý- yi ne pa zar lýk ve ni ha yet kar þý lýk lý an laþ ma yo luy la bel li e dil mek þar týy la ke sim son ra sý tar tý u su lüy le de be lir le ne bi lir. Bun da bir sa kýn ca yok tur. Çün kü or ta da al dat ma ve ya al dan ma yok tur. Çün kü or ta da, son ra dan ih ti lâ fa se bep o la cak bir be lir siz lik yok tur. Kur ban lýk hay van, ke sim son ra sý et ve ke mi ði tar tý la rak pa ra sý ve ril mek su re tiy le a lýn mýþ sa e ðer, ki lo fi ya tý nýn baþ ta be lir len me si ge re kir ve bu ye ter li dir. Me se lâ, ke sim ya pýl dýk tan son ra hay va nýn sa fi e ti ve ke mi ði 250 ki lo gel di. Di ye lim ki, ki lo ba þý 20 li ra dan an laþ mýþ lar dý. Bu du rum da 250 i le 20 nin çar pý mý so nu cu di ye lim 5000 li ra tut tu. Ne ti ce i ti ba riy le hay va nýn fi ya tý bel li ol muþ ol du. n baþ ta ki log ram fi a tý bel li i di za ten. Böy le bir a kit sa hih tir. Çün kü bun da ih ti laf, hi le ve al dat ma yok tur. Baþ ta ki lo fi ya tý nýn ve han gi par ça la rý nýn tar tý la ca ðý nýn bel li ol ma sý kâ fi dir. lýþ ve ri þin ca iz ol ma sý i çin bu ye ter li dir. Hu zur lu a lýþ ve riþ ler ve hu zur lu bir bay ram du â la rým la DU Â y abb-i a him im! Bi zi ki ta bý na i ta at kâr kýl! Bi zi is yan kâr kýl ma! Bi zi iþ le ri miz de a da let li kýl! Bi zi za lim kýl ma! Bi zi yü rek sa hip le ri ne mer ha met li kýl! Bi zi ka tý yü rek li kýl ma! Bi zi ken di ne kul ey le! Biz baþ ka la ra kul ey le me! me li mi zi rý za na yol ey le! Kah rý na, ga za bý na yol ey le me! Bi zi birr e, hay ra, se va ba na il ey le! Bi zi þer re, kö tü lü ðe, uc ba mâ il ey le me! Bi ze me lek le ri nin se si ni i þit! Bi ze des sas la rýn de si se le ri ni i þit me! Â min! Dip not: 1- Þu â lar, s. 210

6 H B L YUT H B Y 6 1 KSIM 2011 SLI DOSY NO: 2005/5601 sas. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TPU KYDI: lan ya Ýl çe si, Cik cil li bel de si, To pa lak lý mev ki i, 171 a da (8) nu ma ra lý par sel de ka yýt lý 1716,02 M 2 a lan lý "2 kat lý 1 kar gir ve ve 2 a det 5 kat lý be to nar me ev ve bah çe" va sýf lý ta - þýn maz o lup borç lu a dý na 1/3 his se ka yýt lý dýr. Ta pu kay dýn da "par sel ü ze rin de ki ya pý la rýn ya pý kul lan ma i zin le ri yok tur" "par sel ü ze rin de ki ta sar ruf kro ki sin de har fi i le gös te ri - len kar gir ev Sü ley man oð lu H.H,B har fi i le gös te ri len Sü ley man ký zý.h.c har fi i le gös - te ri len bi na i se Ö mer oð lu M.Y.'ye a it tir þer hi bu lun mak ta dýr. ÝM DUUMU: Par sel, blok ni zam 5 kat ko nut ya pý mý na i mar lý o lup ye rin de ki ya pý ya gö re ya pý laþ ma ta mam lan mýþ týr. (bi na nýn 3 ka tý in þa ha lin de dir.) HLÝ HZI DUUMU: Yu ka rý da ta pu bil gi le ri be lir ti len 8 nu ma ra lý par sel de Ta pu kay dýn da "C" har fi i le gös - te ri len bi na nýn Borç luya a it ol du ðu, Bu bi na nýn par sel ku zey bö lü mün de bu lu nan bi na ol du ðu bu bi na nýn i se 5 kat lý o lup ü ze ri nin be ton te ras ça tý lý ol du ðu, Ze min ka tý hý zar a - töl ye si, sý va sýz ve ke penk li, 1.ka týn da do ðu da i re mes ken o lup ta mam lan ma mýþ is kan e - dil mek te, ba tý da i re Tuð la ö rü lü ka ba ya pý ha lin de, di ðer üst te bu lu nan 3 kat be to nar me ta þý yý cý is ke let ha lin de dir. Her bir nor mal kat ta 2'þer a det mes ken, san sör süz dür. 185 m 2 ci va rýn da ka pa lý a lan lý dýr. Bi na tah mi nen yýl lýk yýp ran ma lý dýr. Par sel çev re yo lu ku ze yin de tah mi nen 100 mt. Me sa fe de yer a lýp mer ke zi ko num da dýr. DÐÝ: Yukarýda açýklanan hususlar, taþýnmazýn bulunduðu konum, nitelikler ve deðerine etki eden hususlarýn nazara alýnmasýyla söz konusu, lanya Ýlçesi Cikcilli beldesi Topalaklý mevkii, 171 ada (8) numaralý parselde kayýtlý 1716,02 m 2 alanlý "2 katlý 1 kargir ev ve 2 adet 5 katlý betonarme ev ve bahçe" vasýflý taþýnmaz arsasý ile birlikte toplam (Bina= ,00 TL)+(Çýplak arz ,00 TL) (100 TL m 2 ) buna göre (tapuda C ile gösterilen binanýn borçluya ait olduðu þerhine göre) Borçlunun 1/3 hissesine (Bina= ,00 TL + (Çýplak rz 1/3 hisse x ,00 TL=57.200,00 TL)= ,00 TL olarak lanya Ýcra Hukuk Mahkemesinin 2011/491 sas ve 2011/642 karar nolu ilamý ile Kesin olarak takdir edilmiþtir. Satýþ saati : arasýndadýr. 1- Sa týþ 12/12/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da lan ya d li ye si B2.Kat Me zat sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me - tin % 60'ýný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak su re tiy le 22/12/2011 gü nü ay ný yer ve sa - at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin sa týþ mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý yýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýyme tin % 20'si nis pe tin de na kit ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta - pu har cý nýn 1/2'si ve tes lim mas ra fý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye es mi, Bi rik miþ ver gi ler ve ta - pu har cý nýn 1/2'si sa týþ be de lin den ö de nir. KDV lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2005/5601 sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý iþ bu sa týþ i la ný ta pu da ad re si bu lun ma yan ve/ve ya teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur (Ýc.Ýf.K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. 1. LNY ÝC V ÝFLS MÜDÜLÜÐÜ (GYÝMNKULÜN ÇIK TIM ÝLNI) Dep rem ze de den in san lýk der si nvn D bir dep rem ze de yar dým i çin Ýs tan bul dan gön de ri len nev re si min i çin de bul du ðu 5 bin li ra yý i a - de et ti. Bü yük çek me ce Be le di ye si nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Be le di ye Baþ ka ný Dr. Ha san k gün ün dep re min he men ar dýn dan Van a git ti ði, dep re min bo yu tu nu ye rin de gör dü ðü be lir til di. Dep rem ze de - le rin ih ti yaç lis te si nin ha zýr lan ma sýn dan son ra, Bü - yük çek me ce den de Van a yar dým týr la rý nýn gön de - ril di ði bil di ril di. Ge çen haf ta top la nan yar dým la rý r - ciþ e gö tü ren e kip le rin, Si liv ri Be le di ye si ne yar dým ko li si ge ti ren Ce mil Me tin in, nev re si min i çin de u - nut tu ðu pa ra yý bu lan is mi nin a çýk lan ma sý is te me yen dep rem ze de nin pa ra yý ge ri ge tir me siy le bu ruk bir mut lu luk ya þa dý ðý be lir til di. çýk la ma da gö rüþ le ri ne yer ve ri len Bü yük çek me ce Be le di ye Baþ ka ný Dr. Ha - san k gün, va tan daþ la rýn yar dým ko nu sun da bir bir - le riy le a de ta ya rýþ tý ðý ný be lir te rek, Türk hal ký nýn zor þart lar da na sýl tek yü rek ol du ðu nun en gü zel ör ne ði - ni Bü yük çek me ce li ler ve dep rem ze de va tan daþ la rý - mýz da gös te ri yor. Ken di im kân sýz lýk la rý na rað men, gön de ri len yar dým ko li sin den çý kan pa ra yý ge ri gön - de ren kar de þi mi zin bu a sil tav rý ný yü rek ten kut lu yo - rum. Bil sin ki bu dav ra ný þý i le Türk hal ký nýn yü re ði ni fet het miþ tir i fa de le ri ni kul lan dý. k gün, dep rem ze - de nin tes lim et ti ði pa ra yý en ký sa za man da a sýl sa hi - bi ne u laþ tý ra cak la rý ný bil dir di. Ýs tan bul / a a To run la rý ný kur tar mak is ter ken en kaz da öl dü ler nvn mer ke ze bað lý Gü veç li kö yün de ya þa yan ve dep rem sý ra sýn da ev de u yu yan to run la rý ný kur tar - mak i çin e ve ko þan ni ne ler, ev yý ký lýn ca to run la rý i le en kaz al týn da ve fat et ti. Van da ya þa nan 7.2 bü yük - lü ðün de ki dep rem, ar ka sýn da yüz ler ce gö zü yaþ lý a i le ve a cý do lu ha yat hi kâ ye le ri bý rak tý. Þe hir mer ke zi ne 30 ki lo met re u zak lýk ta ki 237 ha ne li 2300 nü fus lu Gü veç li kö yün de de 165 ev yý kýl dý, ge ri ka lan lar i se a ðýr ha sar gör dü. 16 ki þi nin öl dü ðü, 3 ü yo ðun ba - kým da 48 ki þi nin de ya ra lan dý ðý köy de, to run la rý ný kur tar mak is ter ken ö len i ki ni ne i le i ki to ru nun hi kâ - ye si i se hem kö yün, hem de Ku raç a i le si nin a cý sý ný i - ki ye kat la dý. 23 kim Pa zar gü nü ev le ri nin bah çe sin - de bu lun duk la rý es na da mey da na ge len dep rem de, ev de u yu yan to run la rý Tü lay ve Öz can ý kur tar mak i çin e ve ko þan ba ba an ne Dil ber (45) i le an ne an ne Be di ha Ku raç ýn (52) can sýz be den le ri, dep rem den i - ki sa at son ra to run la rý na sa rý lý þe kil de en kaz dan çý - ka rýl dý. Ku raç a i le si nin a cý sý na a cý ka tan bu gö rün tü, ge ri de gö zü yaþ lý bir köy bý rak tý. Van / a a Yar dým lar köy le re de u laþ tý ndp MÝN en et ki li ol du ðu r ciþ in dý þýn da Van Mer ke ze bað lý köy le re de yar dým mal ze me si u laþ tý - ran ÝHH e kip le ri bir gün i çe ri sin de 40 kö ye gi de rek yar dým mal ze me si da ðý tý mý ger çek leþ tir di. Dep rem - den en çok et ki le nen böl ge o lan r ciþ te a ra ma kur - tar ma ça lýþ ma la rý de vam e der ken, ÝHH nýn kur du - ðu ça dýr de po lar da top la nan yar dým mal ze me le ri, a raç la ra yük le ne rek böl ge de ki dep rem ze de le re u laþ - tý rý lý yor. Ko or di ne ek sik li ði nin ya þan dý ðý r ciþ te ÝHH nýn ça dýr de po þek lin de kur du ðu lo jis tik mer - kez, böl ge de bu lu nan ye rel der nek ler i çin yar dým nok ta sý ha li ne gel di. Ýh ti yaç sa hip le ri ne yar dým mal - ze me le ri ni u laþ týr mak is te yen der nek ler, ÝHH nýn ça dýr de po la rýn da bu mal ze me le re ra hat lýk la u la þa - bi li yor. ÝHH nýn yar dým a raç la rý mer kez den al dý ðý yar dým mal ze me le ri ni köy köy dep rem ze de le re da - ðý tý yor. y rý ca böl ge ye yar dým gön der mek is te yen be le di ye ler de bu mer ke zi kul la ný yor. ÝHH i le ça lý - þan fark lý il ler de ki yar dým der nek le ri i se böl ge den top la dýk la rý yar dým la rý týr ve kam yon lar la lo jis tik mer ke zi ne gön de ri yor. Ýs tan bul / Ye ni s ya i ze de se lin ya ra la rý sa rýl ma ya baþ la dý ný Z D ge çen ay ya þa nan se lin ar dýn dan ev le ri za rar gö ren ve hay van la rý te lef o lan la rýn ya ný sý ra, iþ yer le ri za rar gö ren le re de ö de me ya pýl ma ya baþ lan - dý ðý bil di ril di. i ze Va li si Sey ful lah Ha cý müf tü oð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, i ze kent mer ke zi i le Kal kan de re il çe si ve Çay kent bel de sin de 24 y lül Cu mar te si sa - ða nak ya ðýþ la bir lik te de re le rin taþ ma sý so nu cu sel ve he ye lan lar mey da na gel di ði ni ha týr lat tý. Ha sar tes pi ti i çin il de ki e kip ler le bir lik te il dý þýn dan ge len 50 mü - hen di sin ça lýþ ma yap tý ðý ný an la tan Ha cý müf tü oð lu, kip ler 5 gün i çin de je o lo jik e tüt ça lýþ ma la rý ný ta - mam la mýþ tý. Ýlk in ce le me ler de mer ke ze bað lý 25 ma - hal le, mer kez ve Kal kan de re il çe si ne bað lý 45 bel de ve köy ol mak ü ze re 70 yer le þim ye rin de 700 ci va rýn - da ko nut, iþ ye ri ve res mi bi na nýn et ki len di ði an la þýl - dý. Ya pýl ma sý ge re ken is ti nat du va rý, dre naj ve ko - nut la rýn top la mý 165 o la rak be lir len di. y rý ca 65 ko - nut i le 2 iþ ye ri nin de nak li uy gun bu lun du. Sel den 260 es na fýn za rar gör dü ðü an la þýl dý de di. Sel so nu - cun da il ge ne lin de alt ya pý da 11 mil yon li ra lýk ha sar mey da na gel di ði ni, bu nun taz min e dil me si i çin Ma - li ye Ba kan lý ðý ndan ta lep te bu lun duk la rý ný i fa de e den Ha cý müf tü oð lu, ay rý ca sel den et ki le nen le rin ver gi, kre di ve si gor ta borç la rý nýn er te len me si yö nün de ba - kan lýk ka ra rý nýn da a çýk lan dý ðý ný kay det ti. i ze / a a cý lar yü rek le re gö mül dü VN'D MYDN GLN DPMD DT HÝTDN SÝLÝNN 549 HNLÝ 6 KÖYD, H ÞY ÐMN HYT DVM DÝYO. CISINI YÜKLÝN GÖMN KÖYLÜL, NKZ LTIND KLN ÞYLINI ÝMC USULÜ ÝL ÇIKIYO. VN D mey da na ge len dep rem de a de ta ha ri ta dan si li nen 549 ha ne li 6 köy de, her þe ye rað men ha yat de vam e di yor. Van Gö lü sa hi lin de bu lu nan Yay lý ka ya, Da ðö nü, Mol - la ka sým, ðar tý, Gü veç li ve Öz yurt köy le - rin de ki ev le rin ta ma mý, 23 kim de ki dep - rem de ta ma men yý kýl dý. 32 ha ne li Mol la ka sým kö yün de ya þa yan 20 nü fus lu Ser vet ve Na hit l taç lý kar deþ ler de, dep rem a fe ti ni ya þa yan a i le ler den. l taç lý a i - le si ni öð len ye me ðin de, be bek ve ço cuk la rý ný da uy ku da ya ka la yan dep rem, a i le ye can kay bý ya þat ma dý a ma 3 ki þi nin ya ra lan ma sý - na, diþ le rin den, týr nak la rýn dan ar tý ra rak yap - týk la rý e vin en ka za dö nüþ me si ne ne den ol du. Ya þa dýk la rý a cý yý bir ke na ra bý ra ka rak, kom - þu la rý nýn da yar dý mýy la en kaz al týn da ka lan eþ ya la rý ný kar yað ma dan i me ce u su lü çý kar - ma ya ça lý þan an ne y sel l taç lý, dep rem sý - ra sýn da ev de 15 ki þi ol duk la rý ný an lat tý. DÜN Y ''3 GÜN LÜK'' D ÐÝL S NÝ Y LÝK MÝÞ Gö zü yaþ lý an ne l taç lý, ön ce l lah, son ra da oð lu Se la mi sa ye sin de ha yat ta kal dýk la rý ný di le ge ti re rek, Her za man üç gün lük dün ya der dik, me ðer sem dün ya sa ni ye lik miþ de di. Dep rem de ge li ni la i le to run la rý 2 ya þýn da ki Mu ham met Ha lim ve 5 ya þýn da ki Mu ham - met nes in ya ra lan dý ðý ný kay de den l taç lý, en ka za dö nen ev le rin den ya ra lý çý ka rý lan ge li ni ve to run la rý ný te da vi i çin Ýz mir de ki ak ra ba la - rý nýn ya ný na gön der dik le ri ni söy le di. l taç lý, þöy le ko nuþ tu: Dep rem de yý ký lan e - vi miz den ca ný mý zý zor kur tar dýk. l lah a þü - kür ler ol sun ki ca ný mý za bir þey ol ma dý. Þim di Ký zý lay ça dýr la rýn da ya þa ma tu tun ma ya ça lý þý - yo ruz. l lah dev le ti mi ze, as ke ri mi ze, mil le ti - mi ze ze val ver me sin. Ço cuk la rý mýn ca ný sað ol sun, ba na ye ter. vin ba ba an ne si 65 ya þýn da ki Gü li zar l - taç lý da, yý ký lan do lap la rýn al týn da ka lan to run - la rý nýn sað çýk ma sý i çin çok du a et ti ði ni vur gu - la ya rak, vi miz yý kýl dý, hay van la rý mý zýn bir ço ðu te lef ol du, kýþ lýk er zak la rý mýz top rak al - týn da kal dý ve ta rým a let le ri miz kul la ný la maz ha le gel di. Bun la ra rað men þü kür ler ol sun ki ço cuk la rý mýn ve to run la rý mýn ca ný na bir þey ol ma dý di ye ko nuþ tu. HY VN L Ý ÇÝN B I NK V YM T L BÝ Kar yað ma dan hay van la rý na ba rý nak ve yem is te yen Gü veç li kö yün den Ma þal lah Kýrt, Biz hay van cý lýk la ge çim le ri ni sað la yan in san la rýz. Ge len yar dým lar bir kaç ay son ra bel ki ke si le - cek a ma hay van la rý mýz her za man bi zim le. Bu ne den le de on lar i çin de ba rý nak ve yem is ti - yo ruz. Hay van la rý mýz i çin stok la dý ðý mýz tüm yem ler en kaz al týn da kal dý ve tü ke ti le mez du - ru ma gel di de di. Köy mey dan la rýn da ya da ta zi ye ev le ri nin bah çe si ne ku ru lan ça dýr ve kon tey ner ler de ya þam la rý na de vam e den, ge - len yar dým la rý da köy muh ta rý ve Va li li ðin gö - rev len dir di ði böl ge ko or di na tör le ri gö ze ti min - de a lan köy lü le re, köy köy do la þan Sað lýk Ba - kan lý ðý Ge zi ci Sað lýk ra cý da hiz met ve ri yor. Dok tor lar, köy de has ta o lan ve has ta lýk þüp he - si ta þý yan va tan daþ la rý tek tek sað lýk kon tro - lün den ge çi re rek te da vi e di yor. Van / a a Depremin haritadan sildiði köylerde vatandaþlar enkaz altýnda kalan eþyalarýný çýkarmaya baþladý. Kuþçu Köyde çadýr sevinci VN IN Mu ra di ye il çe si ne bað lý Kuþ çu kö yün e Ký zý lay 'ýn gön de rdiði ça dýr lar, Meh met çik ler ta ra - fýn dan u laþ tý rýl dý. Kuþ çu kö yün de ya - þa yan dep rem ze de - ler, soðuk ha va ne - de niy le kal dýk la rý mu þam ba ça dýr la - rýn ye ter siz kal dý ðý - na i þa ret e de rek, Ký zý lay ýn ça dýr la rý tam za ma nýn da gel - di. Ça dý rýn ya ný sý ra pre fab ri ke ev i le kon tey ner le re ih ti - ya cý mýz var. Kö yü - müz de, kriz ma sa sý e kip le ri nin ha sar tes pi ti yap ma sý ný bek li yo ruz. de di. Mu ra di ye / a a TZÝY Muhterem kardeþimiz Mehmet sil 'in annesi Þerife sil in vefatýný teesrürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Kdz. reðli Yeni sya Okuyucularý rtçý deprem korkusu sürüyor VN D mey da na ge len 7.2 bü yük lü - ðün de ki dep re min en çok et ki le di ði r ciþ il çe sin de art çý dep rem ler ne de - niy le in san lar ha len ev le ri ne gi re mi - yor. Dep re min ü ze rin den 1 haf ta geç - me si ne rað men ha len böl ge de art çý sar sýn tý lar sýk lýk la his se di li yor. Ýl çe hal - ký bir ta raf tan gün lük ih ti yaç la rý ný kar - þý la mak ve dep re min þo ku nu ü ze rin - den a ta bil mek i çin uð ra þýr ken di ðer ta raf tan art çý dep rem le rin te dir gin li ði - ni ya þý yor. Ýl çe de yý ký ma yol a çan 7.2 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan art çý dep rem ler kay de dil di. Cu mar te si gü nü sa at te mer kez üs sü Çol - pan o lan 5,3 bü yük lü ðün de ki sar sýn tý va tan daþ la rýn dep rem kor ku su nu da - ha da ar týr dý. r ciþ mer kez i le ma hal - le le rin de he nüz kim se ev le ri ne gi re - mi yor. v le rin de yý kým ve ha sar ol ma - yan va tan daþ lar bi le boþ a lan lar da kur duk la rý ça dýr lar da ya þý yor. Ö zel lik - le tek kat lý ve i ki kat lý müs ta kil ev le rin yo ðun luk ta ol du ðu böl ge ler de, ev ler de faz la ha sar ol ma ma sý na rað men in - san lar bi na la ra gir me ye ce sa ret e de - mi yor. Ba zen bir den faz la a i le nin or - tak kul lan dý ðý ça dýr lar da en bü yük so - run i se ý sýn mak. Ge ce ha va sý cak lý ðý - nýn sý fý rýn al tý na düþ tü ðü r ciþ te in - san lar so ðuk tan ko run ma nýn yol la rý ný a rý yor. r ciþ / a a r ciþ te ya nan top rak þa þýr tý yor n VN D mey da na ge len dep re min en çok et ki le di - ði r ciþ il çe sin de bir a ra zi de top ra ðýn iç ten i çe yan - ma sý þa þýr tý yor. Ye þi lo va Ma hal le si nde es ki den su lak a lan ol du ðu öð re ni len a ra zi de ki top rak iç ten i çe ya ný - yor. Yýl lar dýr böl ge de ya þa dýk la rý ný ve böy le bir o lay gör me dik le ri ni i fa de e den ma hal le hal ký, top rak yan - ma sý nýn dep rem le il gi li o la bi le ce ði ni dü þü nü yor. ra - zi de yak la þýk 2 yýl ön ce top ra ðýn ya pý sýn da de ði þik lik - ler ol du ðu nu be lir ten va tan daþ lar, ön ce a ra zi de ki ye - þil ör tü nün ku ru du ðu nu, son ra top ra ðýn ren gi nin de - ðiþ me ye baþ la dý ðý ný söy le di. Ma hal le de ya þa yan Mu - rat Gü ner (36), yap tý ðý a çýk la ma da, top rak yan ma sý - nýn yak la þýk 2 ay ön ce baþ la dý ðý ný be lirt ti. Ba zý in san - la rýn top rak yan ma sý nýn dep rem le il gi li o la bi le ce ði ni dü þün dü ðü nü i fa de e den Gü ner, þun la rý söy le di: Doð ma bü yü me bu ra lý yým a ma da ha ön ce bu ra da böy le bir o lay gör me miþ tim. Bu ra sý su lak bir a ra ziy di. Ön ce su lar çe kil di ve a ra zi ku ru ma ya baþ la dý. 2 yýl ka dar ön ce top rak ü ze rin de ki bit ki ör tü sü ku ru ma ya baþ la dý. Yem ye þil çim ler, iç ten iç ten ya nýp sim si yah ol du. Yak la þýk 2 ay ka dar ön ce de top rak yan ma ya baþ la dý. Ya nan böl ge gi de rek ge niþ li yor. Böl ge de top - rak kü le dö nü þü yor. Ýç ten iç ten ya nan top rak kal dý - rýl dý ðýn da köz gö rü le bi li yor. Hat ta ba zen bu köz ler a - lev a lý yor. Ba zý in san lar bu ra da hay van güb re si o la bi - le ce ði ni dü þü nü yor a ma ben ço cuk lu ðum dan be ri bu ra da güb re gör me dim. Bel ki de bu o la yýn dep rem - le il gi si var dýr, bu nu bi le mi yo ruz a ma ço ðu in san bu - nun dep rem be lir ti si ol du ðu nu dü þü nü yor. Yü zün - cü Yýl Ü ni ver si te si (YYÜ) Je o lo ji Mü hen dis li ði Bö lü - mü Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. O nur Kö se, Do ðu na do lu Böl ge si nin bir çok ye rin de ya na bi le cek ni te - lik te ça yýr lar ol du ðu nu bil dir di. r ciþ /a a r ciþ e Öð ret men vi ya pý la cak n MÝLLÝ ði tim Vak fý (MV), Van da ya þa nan dep re - min ar dýn dan ha ya tý ný kay be den öð ret men le rin a ný sý - na r ciþ te öð ret men e vi ya pa cak. MV Mer kez Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ýh san Öz çu kur lu, yap tý ðý a çýk - la ma da, Van da 64 öð ret me nin ha ya tý ný kay bet ti ði ni, 40 öð ret me nin de he nüz ka yýp ol du ðu nu söy le di. r - ciþ te öð ret men le rin top la na bi le cek le ri bir yer ol ma dý - ðý ný ve ka fe ler de bir a ra ya gel dik le ri ni be lir ten Öz çu - kur lu, O öð ret men le rin a ný sý na r ciþ te gü zel bir öð - ret men e vi ya pa ca ðýz de di. Mil li ði tim Ba kan lý ðý i le ko or di ne li o la rak, Ba kan lý ðýn is te ði ne bað lý o la rak bir o kul ya pýp do na ta bi le cek le ri ni ve ya öð ren ci yur du yap mak is te dik le ri ni an la tan Öz çu kur lu, Baþ ka o kul yap týr ma ta le bin de bu lu nan lar da var. Bel ki öð ren ci yur du yap tý ran ol ma ya cak, biz ya pa ca ðýz. Bu bi na lar, dep re me da ya nýk lý o la rak ya pý la cak di ye ko nuþ tu. Van da ki dep rem de ha ya tý ný kay be den öð ret men le rin ço ðu nun ye ni a tan dý ðý ný be lir ten Öz çu kur lu, bu öð - ret men le rin ge ri de bý rak týk la rý a i le le ri ne bir sos yal gü - ven ce le ri ol ma dý ðý ný söy le di. Ha ya tý ný kay be den öð - ret men le rin a i le le ri nin du rum la rý ný a raþ týr dýk la rý ný be lir ten Öz çu kur lu, Muh taç o lan, ih ti ya cý o lan la ra mad di kat ký da bu lu na ca ðýz. de di. n ka ra / a a Yar dým u çak la rý çar pýþ tý n VN D KÝ dep rem ze de ler i çin r zu rum Ha va li - ma ný na yar dým mal ze me si ge ti ren Kýr gý zis tan u ça ðý, Gür cis tan ýn yar dým u ça ðý na çarp tý. r zu rum Va li Yar dým cý sý Öz gür rs lan, dep rem ze de le re u laþ tý rýl - mak ü ze re r zu rum a yar dým mal ze me si ge ti ren Kýr - gý zis tan u ça ðý nýn, dün ak þam sa at le rin de Ha va li ma - ný na i niþ yap týk tan son ra, li ma n da park ha lin de ki Gür cis tan yar dým u ça ðý nýn ka nat kýs mý na çarp tý ðý ný söy le di. rs lan, i ki u ça ðýn da þu an da ha va li ma nýn da bu lun du ðu nu be lir te rek, Yar dým mal ze me si ta þý yan Kýr gý zis tan a a it u çak, r zu rum Ha va li ma ný na in dik - ten son ra, bu ra da park ha lin de bu lu nan Gür cis tan a a it yar dým u ça ðý nýn ka nat kýs mý na çarp tý. Her i ki u - ça ðýn da ka nat la rý za rar gör dü. Ý ki u çak ta da mad di ha sar var. Ha sar, mü hen dis ler ta ra fýn dan in ce le ne - cek. Ya þa nan ka za i ki u ça ðýn da uç ma sý na þu an i çin en gel teþ kil e di yor. Bu ne den le söz ko nu su u çak lar ha va li ma ný mýz da bek le ti li yor de di. r zu rum / a a n ka zýn dan sað çýk tý has ta ne de ve fat et ti VN D mey da na ge len dep rem de, gö rev yap tý ðý r ciþ il çe sin de çö ken bir bi - na nýn en ka zýn dan sað çý ka rý lan Is par ta lý öð ret men h met Me lih Do ðan (24), te da vi gör dü ðü Di yar ba kýr Dic le Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si nde ve fat et ti. di - ni len bil gi ye gö re, Van dep re min de en kaz al tý da ka lan ve kur tar ma e kip le ri ta ra fýn dan sað çý kar tý lan Do ðan, Di - yar ba kýr Dic le Ü ni ver si te si Týp Fa kül - te si nde ve fat et ti. Do ðan ýn böb rek yet mez li ði so nu cu ve fat et ti ði bil di ril di. Tem muz a yýn da, Sa ra Kut lu i le ev len - dik ten son ra y lül a yýn da Van ýn r ciþ il çe si ne a tan dý ðý öð re ni len Do ðan ýn, 4 ay ön ce ev len di ði e þi ni Is par ta da bý ra - ka rak r ciþ Cum hu ri yet Ýl köð re tim O - ku lu nda mü zik öð ret me ni o la rak gö - re vi ne baþ la dý ðý be lir til di. Genç öð ret - me nin ce na ze si, bu gün mem le ke ti Is - par ta da top ra ða ve ri le cek. Is par ta / a a

7 Y DÜN Y 1 KSIM 2011 SLI 7 ÝN DN BD Y NOT DI ÇIK LN M YN BÝ M Ý K LI YT KÝ LÝ, Ý N'IN SU U DÝ BÝS TN'IN WS HÝNG TON BÜ YÜ KL ÇÝ SÝ N YÖ N - LÝK SU Ý KST PLN L IY L Ý LÝÞ KÝ SÝ OL DU ÐU NU ÝD DÝ DN WS HÝNG TON YÖ N TÝ MÝ N DÝP LO M TÝK NO T V DÝ. Ý N, Su u di ra bis tan ýn Was hing ton Bü - yü kel çi si ne yö ne lik su i kast plan la rýy la i liþ ki si ol du ðu nu id di a e den Was hing ton yö ne ti mi - ne no ta ver di. dý a çýk lan ma yan bir me ri - ka lý yet ki li, dip lo ma tik no ta nýn Cu ma gü nü Was hing ton a u laþ tý ðý ný ve Tar han ýn suç la - ma lar kar þý sýn da ki hoþ nut suz lu ðu nu i çer di - ði ni söy le di. Ý ran da ha ön ce de suç la ma la rý red det miþ ti. Ý ran i le BD a ra sýn da dip lo ma - UGK as ker le ri si lâh la rý ya kýn da tes lim e de cek n TB LUS s ke ri Ko mi te si Baþ ka ný b dül - ha kim Bel hac, U lu sal Ge çiþ Kon se yi (UGK) as ker le ri nin el le rin de ki si lâh la rý en ya kýn za - man da yet ki li le re tes lim e de ce ði ni bil dir di. Bel hac, ilk e tap ta dev let ku rum la rý ný o luþ tur - ma ya ça lýþ týk la rý ný söy le di. Bel hac, 17 Þu - bat ta baþ lat týk la rý dev ri min a ma cý nýn hu kuk ve a da le te da ya nan de mok ra tik bir dev let o - luþ tu rul ma sý ol du ðu nu kay det ti. Belhac, a ðýr si lah la rýn baþ kent so kak la rýn da do laþ ma sý ný is te me dik le ri ni belirterek Dev rim ci ler el le - rin de bu lu nan si lâh la rý en ya kýn za man da tes lim e de cek ler dir de di. Trablus / a a UGK Baþ ka ný Cib ril is ti fa et ti n LÝB Y U lu sal Ge çiþ Kon se yi (UGK) Yü rüt - me Ku ru lu Baþ ka ný Mah mud Cib ril is ti fa et ti. Trab lus ta ki Ýs lam Mer ke zi nde ba sýn top lan - tý sý dü zen le yen Cib ril, is ti fa e de ce ði ni da ha ön ce a çýk la dý ðý ný ha týr la ta rak, 19 Þu bat ta UGK Baþ ka ný Mus ta fa b dül ce lil ve ba zý ar - ka daþ la rýy la bir a ra ya ge le rek kur duk la rý Kon sey den ken di is te ðiy le is ti fa et ti ði ni bil - dir di. Ken di si nin is ti fa sýy la po li tik bir boþ luk doð ma ya ca ðý ný söy le yen Cib ril, ye ni bir par ti kur ma ya ca ðý ný, si vil top lum ör güt le riy le bir - lik te ça lý þa ca ðý ný kay det ti. Trablus / a a Kad da fi, be yin ka na ma sýn dan öl müþ! n LÝB Y NIN es ki li de ri Mu am mer Kad da - fi nin ö lüm ra po ru nu ha zýr la yan dok tor bu Be kir Tray na, l man Spi e gel der gi si ne yap tý - ðý a çýk la ma da, a ðýr ka fa ya ra lan ma sý nýn be yin ka na ma sý na ne den ol du ðu nu, be yin de ki ne - fes al ma yý kon trol e den mer ke zin bas ký lan - ma sý so nu cu da Kad da fi nin ne fes al ma sý nýn dur du ðu nu be lirt ti. ðýr ka fa ya ra lan ma sý na bir mer mi nin mi yok sa þa rap ne lin mi se bep ol du ðu nu bil me dik le ri ni i fa de e den Tray na, ya ra gi ri þi nin ol duk ça kü çük ol du ðu nu, mer - mi ve ya þa rap nel par ça sý nýn i se bu lu na ma dý - ðý ný kay det ti. nkara / a a Trab lus Ha va li ma ný, bu gün u çu þa a çý la cak n TB LUS Ha va li ma ný nýn bugün u lus la ra - ra sý u çu þa a çý la ca ðý bil di ril di. U lu sal Ge çiþ Kon se yi (UGK) U laþ týr ma Ba ka ný n ver l Fey tu ri, Trab lus Ha va li ma ný nýn bugün u lus - la ra ra sý u çu þa a çý la ca ðý ný söy le di. Fey tu ri, da - ha ön ce iç hat lar u çuþ la rý nýn ya pýl dý ðý Mi ti - ga ya i nen THY u çak la rý nýn bun dan son ra Trab lus a i ne bi le ce ði ni be lirt ti. BM Gü ven lik Kon se yi, 18 Mart ta al dý ðý ka rar la Bu Ha va li - ma ný ný u çuþ la ra ka pat mýþ tý. Trablus / a a Lib ya nýn pet rol ü re ti mi ar tý yor n LÝB Y NIN pet rol ü re ti mi nin, sa vaþ ön ce - sin de ki mik ta rýn yak la þýk üç te bi ri ne u laþ tý ðý bil di ril di. Lib ya da ki ge çi ci hü kü me tin Pet rol ve Ma li ye Ba ka ný li Tar hu ni, 8 ay sü ren sa - vaþ ta du ran pet rol ü re ti mi nin, gün de 531 bin va ri le u laþ tý ðý ný kay det ti. Tar hu ni, pet rol ü re ti - mi nin bek le nen hýz la dü zel di ði ni be lirt ti. O PC ü ye si Lib ya, sa vaþ tan ön ce gün lük 1,6 mil yon va ril pet rol ü re ti miy le f ri ka nýn en bü yük pet rol re zerv le ri ne sa hip ül ke si ko nu mun da. Üretimin 2012 nin so nu na ka dar sa vaþ ön ce - sine u laþ ma sý plan lanýyor. Trablus / a a tik i liþ ki bu lun mu yor. Ý ran ýn no ta sý, Tah - ran da BD yi tem sil e den Ýs viç re Bü yü kel çi - li ði a ra cý lý ðýy la i le til di. Ý ran lý bir dip lo mat, Was hing ton yö ne ti mi ne gön de ri len mek tu - bun BD nin id di a la rý nýn ya lan lar ü ze ri ne ku ru lu ol du ðu nu ka nýt la ya cak sav lar i çer di - ði ni söy le di. Ý ran ýn no ta sýn da Su u di ra bis - tan ýn Was hing ton da ki bü yü kel çi si ne yö ne - lik dü zen le ne cek su i kast la Ý ran lý a jan la rýn da TBÝK Çalýþma arkadaþlarýmýzdan Nesibe Boz ile Selim Bahtiyar Beyin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Y i liþ ki si ol du ðu nu sa vu nan BD yö ne ti min - den ö zür ta lep e di li yor. Ý ran ay rý ca te mel siz suç la ma la rýn yol aç tý ðý mad dî ve ma ne vî za - rar lar i çin taz mi nat ta lep e di yor. BD nin su i kast pla nýy la il gi si ol du ðu nu id di a et ti ði i ki Ý ran lý zan lý dan hem me ri kan hem de Ý ran va tan da þý o lan Man sur r bab - si yar ýn 29 y lül de New York ta tu tuk lan dý ðý a çýk lan mýþ tý. Gu lam Þa ku ri ad lý i kin ci zan lý - nýn i se Ý ran da ol du ðu sa ný lý yor. Zan lý lar ci - na yet ta sar la mak, kit le im ha si lâhý kul lan - mak ve te rö rist fa a li yet te bu lun mak la suç la - ný yor. Ýd di a ya gö re r bab si yar, Mek si ka da ki u yuþ tu ru cu çe te le riy le bað lan tý sý ol du ðu nu san dý ðý bir po lis muh bi ri ne 1,5 mil yon do lar - lýk su i kast i çin ilk tak sit o la rak 100 bin do lar ö de di. r bab si yar çý ka rýl dý ðý mah ke me de suç la ma la rý red det miþ ti. Was hing ton / a a Gazze'nin güneyinde Ýsrail bombardýmanýnda þehit düþen Gazzeliler, Fazzeli Filistinliler tarafýndan dün dualarla topraða verildi. Ýs ra il, Gaz ze yi yi ne vur du ÝS ÝL ÝN Gaz ze yi yi ne vur du ðu bil di ril di. Ye rel med ya ya gö re, Ýs ra il, ön ce ki gün ta Gaz ze nin gü ne yin de, Han Yu nus ta ki Ýs lam Ü ni ver si te si ya kýn - la rýn da boþ bir a la ný vur du. Ýs ra il or du su da sal dý rý yý doð ru la dý. Or du dan ya pý lan a çýk la ma da, ro ket a týl - ma sý ü ze ri ne sa vaþ u çak la rý nýn mi li tan la rý vur du ðu be lir til di. Or du bir ön ce ki a çýk la ma sýn da da Gaz - ze den fýr la tý lan ro ket le rin þ ke lon Böl ge Kon se yi bi na sý ný vur du ðu nu du yur muþ tu. Cu mar te si gü nün - den be ri de vam e den kar þý lýk lý sal dý rý lar da 10 Gaz ze li i le bir Ýs ra il li si vil öl dü. Ýs ra il in ön ce ki ge ce ki sal dý rý - sýn da 2 Fi lis tin da ha ö lür ken, son sal dý rý lar son ra sý top lam ö len sa yý sý 12 ye yük sel di. Han Yu nus ya kýn la rýn da ki boþ a lan da, gün a ðar - ma sýy la be ra ber 2 ki þi nin ce se di bu lun du. Gaz ze li yet ki li ler, ö len le rin mas ke li ve Ha mas la bað lan tý lý kü çük bir gru ba men sup ol du ðu nu bil dir di. Yet ki li - ler ay rý ca bu ki þi le rin si lâh sýz ol du ðu ve a lan da her - han gi bir ro ke te rast lan ma dý ðý ný be lirt ti. Ýs ra il or du - su, a çýk la ma sýn da bu ki þi le rin ro ket fýr lat ma ya ça lý - þýr ken vu rul du ðu nu du yur muþ tu. Gazze / a a Mü ba rek in du ruþ ma sý 28 ra lýk a er te len di MI SI IN gö re vi dev re den Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü - ba rek in, ül ke de ki yö ne tim kar þý tý pro tes to lar da 800 den faz la ki þi nin öl dü rül me sin de ki ro lüy le il gi li dâvâ nýn du - ruþ ma sý 28 ra lýk a er te len di. Du ruþ ma nýn, a vu kat la rýn red di ha kim baþ vu ru suy la il gi li da va nýn gö rül me si ne za man ta ný mak i çin er te len di ði bil di ril di. ed di ha kim baþ vu ru sun da ka ra rýn 3 Ka sým da çýk ma sý bek le ni yor. Mü ba rek, i ki oð lu, es ki gü ven lik þe fi ve 6 üst dü zey po lis yet ki li si nin sa nýk ol du ðu dâ vâ nýn bu gün kü du ruþ ma sý - nýn 10 da ki ka sür dü ðü, du ruþ ma nýn da ha son ra 28 ra - lýk a er te len di ði be lir til di. y rý ca yol suz luk dâ vâsý da gö - rü len Mü ba rek, bu da va da suç lu bu lu nur sa i dam la ce za - lan dý rý la bi le cek. Hüs nü Mü ba rek, ül ke de ki pro tes to la rýn ar dýn dan 11 Þu bat ta gö re vi ni bý rak mýþ tý. Kahire / a a SO M LÝ LÝ ÖÐ N CÝ L TÜ KÝ Y Y GLDÝ SON 60 yý lýn en bü yük kýt lý ðý ný ya þa yan So ma li den, baþ vu ru ya pan 10 bin öð ren ci a ra sýn dan se çi le rek Tür ki ye ye ge ti ri len 354 öð ren ci, 20 de ði þik il de li se ve ü ni ver si te e ði ti mi al ma ya baþ la dý. Ýlk o la rak Türk çe e ði ti mi ve ri len So ma li nin ge le ce ði genç ler, dok tor ve mü hen dis o la rak ül ke le ri ne dön - me yi u mut e di yor. Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað ýn ön cü lü ðün de Kim - se Yok Mu Der ne ði i le ya pý lan pro to kol ge re ði Tür ki ye ye ge len 354 öð ren - ci den 8 i, Fe tih Ko le ji nde e ði ti me baþ la dý. So ma li li genç le ri e ði tim gör dük - le ri sý nýf ta zi ya ret e den e ki bi ne, çe vi ri ko nu sun da da da ha ön ce So ma - li den Ýs tan bul a ge len, Cer rah pa þa Týp Fa kül te si i kin ci sý nýf ta o ku yan b di - rah man Di ri e ve Ýs tan bul Tek nik Ü ni ver si te si Bil gi sa yar Mü hen dis li ði Bö lü - mü nde yük sek li sans ya pan Mo ham med b di rah man yar dým cý ol du. Sý nýf - ta Türk çe öð ret me ni ni il giy le din le yen ve bü yük bir gay ret le Türk çe öð ren - me ye ça lý þan So ma li li öð ren ci ler, du rum la rýn dan son de re ce mem nun. Öð - ren ci ler den 15 ya þýn da ki Sa id Mo ha med h med, 15 kar deþ ol duk la rý ný be lir - te rek, So ma li de de o ku la gi di yor dum. i lem, yurt dý þýn da o ku ya ca ðým i çin çok mut lu ol du. Ben de bu o kul da o ku mak tan do la yý çok mut lu yum. Bu ra - da ya þa mak çok gü zel. Hiç bir sý kýn tým da yok de di. Ýs tan bul / a a Fu ku þi ma nýn ka pan ma sý i çin en az 30 yýl ge rek li Ja pon ya da Mart a yýn da mey da na ge len 9 bü yük lü ðün de ki dep rem ve son ra sýn da ki tsu na mi den za rar gö ren Fu ku þi ma nük le er san tra li nin gü ven li bir þe kil de fa a li yet le ri ni dur dur ma sý i çin en az 30 yý la ih ti yaç ol du ðu bil di ril di. Ja pon ya tom ner ji si Ko mis yo nu ta ra fýn dan o luþ tu - ru lan bir he ye tin ha zýr la dý ðý tas lak ra por da, BD nin Thre e Mi le Is land (Üç Mil da sý) nük le er san tra lin de 1979 da ki ka za dan son ra nük le er ya ký týn san tral den çý kar týl ma sý iþ le mi nin 10 yýl al dý ðý ha týr la týl dý. Fu ku - þi ma da ki iþ le min da ha kar ma þýk o la ca ðý ve u zun za man a la ca ðý be lir - ti len ra por da, nük le er ya kýt çu buk la rý ný sök me iþ le mi nin an cak mu ha - fa za ka za ný nýn ta mir e dil me sin den son ra müm kün o la ca ðý, bu nun da en az 10 yýl a la ca ðý i fa de e dil di. Da ha ön ce ya yým la nan bir baþ ka ra - por da da Fu ku þi ma yý ka pat ma iþ le mi nin en az 19 mil yar do la ra mal o la ca ðý tah min e dil di. Yak la þýk 21 bin ki þi nin öl dü ðü ya da kay bol du ðu dep rem de ve son ra sýn da ki tsu na mi de, san tra lin 6 re ak tö rü nün 3 ün de e ri me mey da na gel miþ ti. Ha sar gö ren re ak tör le rin bü yük öl çü de so ðu - tul du ðu a çýk lan mýþ tý. ad yas yon sý zýn tý sý nýn a zal dý ðý Fu ku þi ma nük - le er san tra li nin nis pe ten gü ven li ol du ðu dü þü nü lü yor. Fu ku þi ma san tra lin de ki ha sar, 1986 Çer no bil fa ci a sýn dan bu ya na yer yü zün de mey da na ge len en bü yük nük le er fe lâ ket sa yý lý yor. Tokyo / a a H B L Filistin bayraðý UNSCO ya üye devletlerin bayraklarý arasýna asýldý. Fi lis tin, U NS CO ya resmen ü ye ol du n M K ZÝ Pa ris te bu lu nan BM Bi lim, ði tim ve Kül - tür Teþ ki la tý U NS CO nun ge nel kon fe ran sýn da bu gün ya pý lan oy la ma so nu cun da Fi lis tin in ü ye lik baþ vu ru su ka bul e dil di. Oy la ma so nuç la rý nýn a çýk lan ma sý ü ze ri ne ü ye ül ke ler Fi lis tin i a yak ta al kýþ la dý. Ya pý lan tö ren de Fi - lis tin bay ra ðý U NS CO ya ü ye dev let le rin bay rak la rý a - ra sý na a sýl dý. Oy la ma yý ta ki ben Ge nel Kon fe rans Baþ ka - ný Ka ta lin Bog yay ve U NS CO Ge nel Di rek tö rü Ý ri na Bo ko va, Fi lis tin i kut la yan ko nuþ ma lar ya par ken, Fi lis tin Dý þiþ le ri Ba ka ný i yad Mal ki U NS CO ü ye le ri ne te þek - kür et ti. d o ku na rak ya pý lan oy la ma ya U NS CO nun 185 ü ye sin den 173 ü ka týl dý. Bun lar dan 107 si e vet, 14 ü ha yýr o yu ve rir ken, 52 si çe kim ser kal dý. O lum - suz oy ve ren ül ke ler a ra sýn da BD, Ýs ra il, Ka na da, l - man ya, Hol lan da, o man ya nýn ya ný sý ra ba zý kü çük f - ri ka ve La tin me ri ka ül ke le ri yer al dý. Pa ris / a a rap Bir li ði den Su ri ye ye plan n P Bir li ði, Ka tar dý þiþ le ri ba ka ný va sý ta sýy la Su ri ye ye, 7 ay lýk kri zi bi tir mek i çin çö züm pla ný sun du. Su ri ye he - ye tiy le Ka tar ýn baþ ken ti Do ha da bu lu þan Ka tar Dý þiþ le ri Ba ka ný Ha mad bin Ca sim, Gö rüþ me miz sa mi mi ol du de di. Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad, dün Sun day Te - leg raph ga ze te si ne ver di ði de meç te, Ba tý nýn Su ri ye ye mü da ha le si nin dep re me yol a ça ca ðý ný ve tüm böl ge yi ya - ka ca ðý ný söy le miþ ti. sad, Þam hü kü me ti ne yö ne lik her - han gi bir mü da ha le nin baþ ka bir f ga nis tan ýn or ta ya çýk ma sý na ne den o la ca ðý ný i fa de et miþ ti. Beyrut / a a tam ba yev se çi mi ilk tur da ka zan dý n CUM HU BÞ K NI se çi mi nin ya pýl dý ðý Kýr gý zis tan da Mer kez Se çim Ko mis yo nu, a day lar dan l maz bek tam - ba yev in, oy kul la nan seç men le rin yüz de 50 sin den faz la - sý nýn o yu nu a la rak, se çi mi ka zan dý ðý ný bil dir di. Ko mis yo - nun in ter net si te sin de yer a lan ve res mi ol ma yan so nuç - la ra gö re, se çi mi ka zan mak i çin ge re ken oy o ra ný ný a lan tam ba yev e 962 bin den faz la va tan da þýn oy ver di ði be - lir til di. Bu na gö re a day lar ve al dýk la rý oy o ra ný, tam ba - yev yüz de 62,7, Mil li yet çi ta Curt Par ti si Mil let ve ki li Kam çý bek Ta þi yev yüz de 15, Bü tün Kýr gý zis tan Par ti si li - de ri da han Ma du ma rov yüz de 14,85 o la rak sý ra la nýr - ken, di ðer 13 a da yýn oy o ran la rý yüz de 1 den az ol du. Se - çim ler de 16 a day ya rýþ tý. Pa zar gün kü se çim ler ül ke ge ne - lin de sa kin bir at mos fer de geç ti. Se çim le ri yak la þýk 800 u - lus la ra ra sý göz lem ci i le 100 den faz la med ya men su bu iz - le di. Se çim gü nün de, ka yýt lý 3 mil yon 34 bin seç men den bir mil yon 827 bin 872 va tan daþ oy kul lan dý. Se çi me ka tý - lým o ra ný yüz de 60,27 o la rak ger çek leþ ti. Biþ kek / a a Ýn gi liz ge mi le ri ne kor san la ra kar þý si lâh n ÝN GÝL T Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Ýn gi liz ban dý - ra lý ge mi ler de ö zel lik le So ma li ký yý la rýn da kor san lar la mü ca de le de si lah lý ko ru ma lar bu lun du ru la ca ðý ný a çýk la dý. Ca me ron BBC ye ver di ði de meç te, Si lâh lý ko ru ma la rýn bu lun du ðu ge mi le re sal dý rýl ma dý ðý ný gös te ren ka nýt lar var. Do la yý sýy la bu nun i le ri ye doð ru a týl mýþ çok ö nem li bir a dým ol du ðu nu dü þü nü yo ruz de di. So ma li ký yý la rýn - da ge çen yýl 49 ge mi nin kor san lar ta ra fýn dan ka çý rýl dý ðý ný be lir ten Da vid Ca me ron, Ýn gil te re Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Do ðu f ri ka ký yý la rý, Hint Ok ya nu su ve Um man De ni - zi nde ki Ýn gi liz ban dý ra lý ge mi le rin si lah lý ko ru ma lar bu - lun du ra bi le ce ði ne i liþ kin o nay li san sý ný ha zýr la ya ca ðý ný bil dir di. Ýn gil te re nin U laþ týr ma Ba ka ný Jus ti ne Gre e ning de, Kor san lýk çok cid di bir so run ve ge mi le rin mü ret te ba tý - ný ve yü kü nü ko ru mak i çin ge rek li ön lem le ri al ma sý ný sað - la mak man týk lý a çýk la ma sýn da bu lun du. Londra / a a ZYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. lif BÝLGÝÇ

8 8 1 KSIM 2011 SLI HB Y ca ni as ya.com.tr Mimar Sinan a bakýn! Kar þý kar þý ya ol du ðu muz prob lem le rin çö züm le ri var, a ma ne den se bun la rýn far kýn da de ði liz. Me se lâ, þe hir ci lik ko nu sun da cid dî sý kýn tý lar ya þa ný yor ve ço ðu za man u cu be ya pý la ra im za a tý lý yor. Oy sa geç miþ yýl lar da bu ko nu da da dün ya ya gü zel ör nek ler ver miþ bir ec da dýn to run la rý yýz. Ta biî ki ba þa rý lý ec da dýn to run la rý ol mak yet mi yor. Ý yi yi ve doð ru bu gün i çin de or ta ya ko ya bil mek lâ zým. Mi ma rî ko nu da he men her ke sin tak dir et ti ði bir Mi mar Si nan ý mýz var. Var a ma o nu da ne ye te rin ce ta ný yýp ta ný ta bi li yo ruz, ne de ye ni Si nan lar ye tiþ ti re bi li yo ruz. Da ha doð ru su o nun ken di dö ne min de yap tý ðý gü zel lik le ri gün cel le yip bu gü ne ta þý ya mý yo ruz. l bet te gü nü müz de de ba þa rý lý mi mar la rý nýz, þe hir plan la ma sý ya pan uz man la rý mýz var dýr. Fa kat ya bun la rýn tek lif le ri dik ka te a lýn mý yor, ya da prob lem le ri çöz mek te ye ter li ol mu yor. Ya ban cý bir uz ma nýn Mi mar Si nan ý ör nek a lýn de me si bel ki bi zim ki ler i çin i kaz ye ri ne ge çer ve sa hip ol du ðu muz de ðer le rin far ký na va rý lýr. din burgh Her ri ot Watt Ü ni ver si te si nden mi mar Prof. Su san o af, Ýs tan bul zi ya re ti sý ra sýn da De ði þen Dün ya da Ya pý lý Çev re nin isk le ri ni zalt mak ad lý bir ko nuþ ma yap mýþ ve sür dü rü le bi lir mi ma rî an la yýþ i çin Mi mar Si nan ý ad res gös ter miþ. Prof. Su san o af, ko nuþ ma sý nýn bir bö lü mün de Ýs tan bul dan da bah set miþ. Ýlk kez 1975 yý lýn da gel di ði Ýs tan bul u mi na re ler le cen ne te a sýl mýþ, o ra dan su ü ze ri ne sar kan, yü zen bir kent o la rak ta rif e den uz man mi mar, gü nü müz Ýs tan bul u nun i se bü tün a ðýr lý ðý i le dün ya nýn ü ze ri ne çök müþ, a ðýr laþ mýþ bir kent ha li ne gel di ði ni söy le miþ. (Ba ký nýz: l çý der gi, Yýl:2, Sa yý: 9 [Ni san-ma yýs-ha zi ran 2011]) ya da (http://www.mi ma rizm.com/ha ber ler/ha ber De tay.aspx?id=51142) Ma lûm ol du ðu ü ze re ül ke le rin ve þe hir le rin en bü yük prob lem le rin den bi ri de e ner ji har ca ma la rý dýr. Prof. o af, ge li nen nok ta da ar týk (e ner ji) sis tem ka pa si te si ni art týr ma nýn nük le er san tral ler le da hi müm kün ol ma dý ðý ný ha týr lat mýþ ve yý lýn en sý cak gün le rin de ye ter li so ðut ma su yu bu lu na ma dý ðý i çin bu san tral le rin bi le zo run lu o la rak dev re dý þý bý ra kýl dý ðý ný be lirt miþ. Ko nuþ ma sýn da bu gü ne ka dar iz le nen uy gu la ma la rýn dün ya yý na sýl bir teh li ke nin ku ca ðý na at tý ðý na i liþ kin ör nek ler ve ren ve ye þil bi na ko nu sun da ki ya sal dü zen le me le re faz la gü ven me nin doð ru ol ma dý ðý na da dik kat çe ken o af Siz Tür ki ye de pa ra ka zan ma yý sev mi yor ol ma lý sý nýz. Sa hip ol du ðu nuz po tan si ye le kar þýn, ça tý la rý nýz da hiç gü neþ pa ne li gör me dim de miþ. Sa hi, yý lýn her gü nün de gü neþ ten is ti fa de e di le bi len ül ke miz de ni çin gü neþ e ner ji sin den is ti fa de e de bi le cek sis te mi kur ma mý þýz? Yý lýn ya rý sýn da gü neþ yü zü gör me yen ül ke ler biz den da ha faz la gü neþ ten is ti fa de et mi yor lar mý? o af, sar sý cý bir tes bit te da ha bu lu nup þöy le de miþ: Bü tün dün ya nýn e lek tri ði Su u di ra bis tan ýn (o ra da ku ru la bi le cek) 200x200 mil öl çü le rin de bir gü neþ e ner ji si san tra li i le kar þý la na bi lir! Ün lü mi mar o af, þun la rý da söy le miþ: Þu nu hiç ak lý nýz dan çý kar ma yýn ki, Tür ki ye ne BD, ne de Ýn gil te re dir. On lar ha va lan dýr ma sis tem le ri ne ve a çýl ma yan sa bit cam la ra ba ðým lý ya þý yor lar. Siz se bu ra da, bü yük bir mi ma rî ge le ne ðe sa hip si niz. Çö züm i çin Mi mar Si nan gi bi bü yük us ta la ra bak ma lý, pen ce re le ri ni zi aç ma lý sý nýz. Prof. o af a i kaz la rý i çin te þek kür e de riz. Ne ya zýk ki biz de ki sis tem çö züm bul mak i çin de ðil, va tan da þa en gel çý kar mak i çin iþ li yor! TZÝY Muhterem arkadaþlarýmýz Levent rtekin ve Bülent rtekin'in muhterem babasý Halil rtekin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Necdet Þimþek, Ýsmail ren, rol Ýnce, Memduh Duymuþ, Zübeyir Ünlü, Gökhan Cuna, Göksenin Ok, Yýlmaz Çelik, Ýsmail Dinçer, Ömer Durgut, li ski, Nuri kyol, Feyyaz Doðruel, M.li Hacýnebioðlu, Salih Zernekli, Ýlhan Kandiya Ýzmir Yeþilyurt Yeni sya Okuyucularý Mec lis, 5 ül key le dost luðu kes di MC LÝS, f ri ka ül ke le ri a ðýr lýk lý ol mak ü ze re 18 ye ni ül ke i le da ha dost luk gru bu ku ra cak. Ýs ra il, Su ri ye, Lib ya, Yu na nis tan ve Öz be kis tan la dost luk gru bu ol ma ya cak. lý nan bil gi ye gö re, geç miþ dö nem ler de ol du ðu gi bi; BD, f ga nis tan, l man ya, r jan tin, r na vut luk, vus tral ya, vus tur ya, zer bay can, Bah reyn, Bang la deþ, Be la rus, Bel çi ka, Bir le þik rap mir lik le ri, Bos na-her sek, Bre zil ya, Bul ga ris tan, Ce za yir, Ci bu ti, Çek Cum hu ri ye ti, Çin, n do nez ya, s ton ya, ti yop ya, Fas, Fi li pin ler, Fi lis tin, Fin lan di ya, Fran sa, Ga na, Gü ney f ri ka Cum hu ri ye ti, Gü ney Ko re, Gür cis tan, Hýr va tis tan, Hin dis tan, Hol lan da, I rak, Ýn gil te re, Ý ran, Ýr lan da, Ýs pan ya, Ýs veç, Ýs viç re, Ý tal ya, Ýz lan da, Ja ma i ka, Ja pon ya, Ka me run, Ka na da, Ka ra dað, Ka tar, Ka za kis tan, Ken ya, Kýr gý zis tan, Ku zey Kýb rýs Çürük yapýlar, yýkýk sevgileri tamir etti BKN KILIÇ, BÝ N L YI KI LI KN KLP L ÝN Y NÝ DN ÝN Þ DÝL DÝ ÐÝ NÝ B LÝ T - K, ÇÜ ÜK Y PI L ÇÖ K KN YI KIK SV GÝ L Y NÝ DN T MÝ DÝLDÝ D DÝ. GNÇ LÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, Çü rük ya pý lar çö ker ken yý kýk sev gi ler ye ni den ta mir e dil miþ ve top lum sal kar deþ lik bað la rý bir da ha ge ri dön dü rü le me ye cek bi çim de ta mir e dil miþ tir, kuv vet len di ril miþ tir, sað lam bir ge le ce ðin in þa sý na kat ký ve re cek ha le ge ti ril miþ tir de di. Genç lik ve Spor Ba ka ný Ký lýç i le i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Ga zi an tep Va li li ði ni zi ya ret et ti. Ba kan Ký lýç, Van da ya þa nan dep rem de ba kan lýk la rý na bað lý ku rum la rýn ne o ran da za rar gör dü ðü ne i liþ kin so ru ü ze ri ne, spor te sis le rin de za ra rýn yok de ni le cek ka dar az ol du ðu nu, sa de ce bi na la rýn sta tik ta þý yý cý sis tem le ri ü ze rin de te sir bý rak ma yan u fak ha sar lar bu lun du ðu nu bil dir di. Kre di ve Yurt lar Ku ru mu Ge nel Mü dür lü ðü ne bað lý bir yurt bi na sý nýn yý kýl dý ðý ný, i ki ki þi nin al týn da kal dý ðý ný söyledi. Ký lýç, þun la rý söy le di: Keþ ke ol ma say dý, keþ ke bu ö lüm ler hiç ya þan ma say dý a ma her ya þa nan dan bir ders çý kar mak el bet te ki boy nu mu zun bor cu dur. Þim di r ciþ te 2011 ya tý rým prog ra mý na 300 ki þi lik bir öð ren ci yur du koy muþ tuk an cak dep rem ne de niy le bu 300 ka pa si te li yur du 600 ya tak ka pa si te si ne çý kar dýk, i ma la tý na ve B M e se arch ün a raþ týr ma sý, Tür ki ye nin dep rem ha zýr lý ðýn da sý nýf ta kal dý ðý ný or ta ya koy du. Ba rem e se arch ün yap tý ðý a raþ týr ma ya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye de 17 ðus tos 1999 da mey da na ge len Mar ma ra dep re mi nin üs tün den 12 yýl geç ti ði ve Van da mey da na ge len dep re min ar dýn dan dep re me ha zýr mý yýz? tar týþ ma la rý nýn gün de me gel di ði ha týr la týl dý. Kör fez dep re mi nin ar dýn dan bir çok a lan da bi linç o luþ ma ya baþ - Türk Cum hu ri ye ti, Ko lom bi ya, Ko so va, Kos ta i ka, Kon go De mok ra tik Cum hu ri ye ti, Ku veyt, Kü ba, Le ton ya, Lit van ya, Lüb nan, Ma ca ris tan, Ma ke don ya, Ma lez ya, Ma li, Mek si ka, Mý sýr, Mo ðo lis tan, Mol do va, Ni jer, Ni jer ya, Nor veç, O man, Pa kis tan, Pa na ma, Pe ru, Po lon ya, Por te kiz, o man ya, us ya, Se ne gal, Sýr bis tan, Sin ga pur, Slo vak ya, Slo ven ya, Sri lan ka, Su dan, Su u di ra bis tan, Þi li, Ta ci kis tan, Tan zan ya, Tay land, Tu nus, U gan da, Uk ray na, U ru gu ay, Ür dün, Ve ne zu e la, Vi et nam, Ye men ve Ye ni Ze lan da i le dost luk gru bu tek rar ku ru la cak. Bu ül ke le re i la ve ten, par la men to la ra ra sý dost luk gru bu ilk kez o luþ tu rul ma sý ön gö rü len Bo liv ya, Da ni mar ka, Mo zam bik, So ma li ve Türk me nis tan i le dost luk gru bu o luþ tu ru la cak. Tür ki ye nin ye ni bü yü kel çi lik aç tý ðý ve ya aç ma sü re cin de ol du ðu n go la, in þa a tý na en ký sa sü re de baþ la yýp ö nü müz de ki e ði tim-öð re tim yý lý na bu ye ni yur du in þal lah ye tiþ ti re ce ðiz. Di ðer yan dan a sýl ö nem li o lan ko nu þu dur. Bir ta kým bi na lar yý kýl mýþ týr, doð ru, ba zý ya pý la rýn çök tü ðü de doð ru, bu ya pý lar al týn da can la rýn kal dý ðý, kay be dil di ði de doð ru a ma bir doð ru da ha var, bi na lar yý ký lýr ken kalp ler ye ni den in þa e dil miþ tir. Çü rük ya pý lar çö ker ken yý kýk sev gi ler ye ni den ta mir e dil miþ ve top lum sal kar deþ lik bað la rý bir da ha ge ri dön dü rü le me ye cek bi çim de ta mir e dil miþ tir, kuv vet len di ril miþ tir, sað lam bir ge le ce ðin in þa sý na kat ký ve re cek ha le ge ti ril miþ tir. Bu kar deþ lik bað la rý nýn ye ni den i ma rý na ve in þa sý na kat ký sað la yan Türk top lu mu nun yü re ðin de ki o en gin sev gi ö nün de say gýy la e ðil mek la zým. Gaziantep / a a lar ken, Tür ki ye ge ne lin de kent-kýr tem si li bin 21 ki þi i le bil gi sa yar yar dým lý te le fon gö rüþ me si (C TI) yön te miy le ya pý lan a raþ týr ma nýn, va tan daþ la rýn dep re me ha zýr lýk ko nu sun da du yar sýz kal dý ðý ný or ta ya koy du ðu be lir ti len a çýk la ma da, a raþ týr ma ya i liþ kin þu bil gi le re yer ve ril di: raþ týr ma ya ka tý lan la rýn yüz de 52 si e vi nin dep re me da ya nýk lý ol du ðu na i na ný yor. Sos yo e ko no mik sta tü yük sel dik çe e vet di yen le rin sa yý sý i se ar tý yor. raþ týr ma ya ka tý lan la rýn yüz de 71 i bu - Bur ki na Fa so, Fil di þi Sa hi li, Ga bon, Gam bi ya, Gi ne, Mo ri tan ya, Na mib ya ve Zam bi ya i le de dost luk gru bu ku ru la cak. Ý ki li i liþ ki le rin o lum lu bir mec ra da ge liþ ti ði ve Tür ki ye nin B ü ye lik sü re ci ne des tek ve ren Lük sem burg ve Mal ta i le ay rý ca La tin me ri ka ve Ka ra yip le re a çý lým po li ti ka sý çer çe ve sin de böl ge ül ke le riy le i liþ ki le ri ge liþ tir mek a ma cýy la k va tor ve Pa ra gu ay i le de dost luk gru bu o luþ tu ru la cak. Son gün ler de hýz la ge li þen böl ge sel o lay lar ne ti ce sin de Ýs ra il ve Su ri ye i le bu a þa ma da par la men to la ra ra sý dost luk gru bu ku rul ma ya cak. Lib ya da bir par la men to bu lun ma dý ðý i çin, kar þý lýk lý lýk il ke si u ya rýn ca Yu na nis tan da da dost luk gru bu ol ma ma sý se be biy le bu ül ke ler le dost luk gru bu o luþ tu rul ma ya cak. Öz be kis tan i le de dost luk gru bu ku rul ma ya cak. n ka ra / a a KDÞLÝK BÐLI THÝBTI HFÝFLTTÝ MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Türk mil le ti - nin el e le ve re rek Van da ki en ka zý kal dýr mak ve a - çý lan ya ra la rý te da vi et mek i çin ha re ke te geç ti ði ni be lir te rek, Kar deþ lik bað la rý nýn gü cü Van ý u mut - lan dýr dý ve yý kýn tý la rýn tah ri ba tý ný bir neb ze de ol - sa ha fif let ti de di. Bah çe li, Ba lý ke sir Kurt de re li Spor Sa lo nu nda dü ze ne le nen tö ren de son gün - ler de mey da na te rör o lay la rý ve Van da ki dep rem fe lâ ke ti nin her ke si de rin den üz dü ðü nü be lir te rek, ya þa nan a cý nýn bü yük ol du ðu nu kay det ti. Ce - nab-ý l lah, dep rem de ve fat e den bü tün kar deþ - le rim den rah me ti ni ve mað fi re ti ni e sir ge me sin di yen Bah çe li, Türk mil le ti nin el e le ve re rek Van da ki en ka zý kal dýr mak ve a çý lan ya ra la rý te da - vi et mek i çin ha re ke te geç ti ði ni bil dir di. Kar deþ lik bað la rý nýn gü cü nün Van ý u mut lan dýr dý ðý ný ve yý - kýn tý la rýn tah ri ba tý ný bir neb ze de ol sa ha fif let ti ði - ni i fa de e den Dev let Bah çe li, Türk mil le ti ma te - mi ni, fe la ke ti ni týp ký se vinç le ri gi bi pay laþ mýþ ve Van ýn uf ku tek rar par la ma ya baþ la mýþ týr. Bu mil - let ru huy la if ti har e di yo rum. Yar dým lar la böl ge ye ve ri len des tek le ri çok ö nem si yo rum. Her a i le bir a i le ye, her an ne bir an ne ye, her ba ba bir ba ba ya, her genç bir gen ce, her ço cuk bir ço cu ða kar deþ lik ru huy la el ve rir se, biz, hac mi ve bo yu tu ne o lur sa ol sun her tür lü sý kýn tý yý a þa rýz, her güç lü ðü ye ne - riz. Bah çe li, son gün ler de ar dar da mey da na ge - len te rör sal dý rý la rý i le va tan daþ la rýn ar týk sab rý nýn taþ tý ðý ný söy le di. Balýkesir / cihan Barem esearch'ün araþtýrmasýna katýlanlarýn yüzde 71'i bugüne kadar depreme hazýrlýk konusunda hiçbir þey yapmadýðýný söyledi. FO TOÐ F: Dep rem ha zýr lý ðýn da sý nýf ta kal dýk gü ne ka dar dep re me ha zýr lýk ko nu sun da hiç bir þey yap ma mýþ. Dep rem i çin ö zel ha zýr lýk yap tým di yen le rin da ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da i se ilk sý ra yý yüz de 12 i le dep rem si gor ta sý a lýr ken, dep rem sý ra sýn da in san ö lüm le ri nin baþ lý ca ne de ni o lan me kan la rýn güç len di ril me si ko nu sun da i se ça lýþ ma ya pan la rýn o ra ný sa de ce yüz de 10 da ka lý yor. raþ týr ma ya ka tý lan la rýn yüz de 8 i i se e vin de ki eþ ya la rý sa bit le dik le ri ni, yüz de 5 i i se dep rem çan ta sý ha zýr la dýk la rý ný be lir ti yor. Ýs tan bul / a a Yýl dý rým: Dep re mde kar deþ li ði gör dük U LÞ TI M Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, Van da ya þa nan dep rem de mil li bir lik ve be ra ber lik ru hu nun do ru ða u laþ tý ðý ný söy le di. Yýl dý rým, Ka ra yol la rý nýn 18. Böl ge Mü dür lü ðü nün a çý lý þý i çin gel di ði Kars ta 3 gün sü re cek U lus la ra ra sý Kaþ gar dan n dü lüs e Türk-Ýs lam Þe hir le ri Sem poz yum la rý Ga zi Kars Þeh ren gi zi sem poz yu mu na ka týl dý. Ba kan Yýl dý rým, Van da ya þa nan dep re me de ði ne rek, þun la rý söy le di: Son ya þa dý ðý mýz Van dep re mi bir kez da ha gös ter miþ tir, Türk mil le ti bü yük bir mil let tir. Do ðu suy la, ba tý sýy la, ku ze yiy le, gü ne yiy le, La zýy la, Te re ke me siy le, ze ri siy le, Sün ni siy le, le vi siy le kar deþ tir, bir dir, be ra ber dir. Ýþ te bu kar deþ lik bu dep rem de do ru ða çýk mýþ týr. Ü mit e de rim ki bu ba zý la rý na ö nem li bir me saj ol muþ tur. Bu ül ke yi böl me ye ça lý þan la ra, bu ül ke nin gü cü nü sý na ma ya ça lý þan la ra ö nem li bir me saj ol muþ tur. Van dep re min de kar deþ li ði gör dük, sev gi yi, da ya nýþ ma yý gör dük. Van dep re min de bü yük Türk mil le ti nin sab rý ný, me ta ne ti ni, ce sa re ti ni gör dük. Ce nab-ý mev lam böy le a cý la rý bi ze bir da ha ya þat ma sýn a ma her za man, her þart al týn da bir li ði mi zi, be ra ber li ði mi zi, 74 mil yo nun kar deþ li ði ni mu ha fa za et mek i çin de her tür lü gay re ti ve fe da kâr lý ðý gös ter mek mec bu ri ye tin de yiz. Kars / cihan Ba kan lar, Van da muh tar la rý din le di ÇV ve Þe hir ci lik Ba ka ný r do ðan Bay rak tar i le Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di ker, Van da köy ve ma hal le muh tar la rýy la bir a ra ya gel di. Ýl fet ve cil Du rum Mü dür lü ðü Kriz Ko or di nas yon Mer ke zi sa lo nun da köy ve ma hal le muh tar la rýy la top lan tý ya pan ba kan lar Bay rak tar ve ker so run la rý din le di. Ba kan Bay rak tar, ma ma, sý cak ye mek, ça dýr, bat ta ni ye ve gý da gi bi ek sik lik le ri gi der dik le ri ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Ön ha sar tes pit ça lýþ ma la rý bit ti. Bun lar la il gi li a ðýr ha sar lý bil gi le ri muh tar la ra ve re ce ðiz. Van da tüm e kip ler, muh tar lar, va tan daþ lar, her kes bir bi ri ne me ta net i çe ri sin de sa rýl dý. Çok a henk li ça lýþ tý lar. Tür ki ye ye bu ra dan bu me sa jý ve re lim. Þu an da her þe yi bi li yo ruz. Ö nem li ta lep ler o lur sa bu ra da e kip ler ha zýr bek le ti li yor. Bun dan son ra da ha ko or di ne li ça lý þa ca ðýz. Ça dýr ve re ce ðiz a ma ih ti ya cý ol ma yan la rýn al ma sý ný en gel le yin. ç göz lü lük yap mak is te yen le ri de en gel le yin. Ba kan ker i se ça dýr kent ler de ki ih ti yaç la rýn gi de ril me si ve o ra da ki hiz met ka li te si nin ar tý rýl ma sý i çin ça lý þa cak la rý ný be lir te rek, þun la rý kay det ti: Tu va let sa yý sý mý az? Ban yo sa yý sý mý az? Bun la rýn sa yý sý ný ar tý ra ca ðýz. lek trik ler mi ke si li yor? Tra fo ye ter li gel mi yor sa tra fo ku ra ca ðýz. Va tan daþ la rýn en çok ih ti ya cý o lan lar dan baþ la mak kay dýy la ön ce on la rý tes pit et me miz la zým. Bu ra da he pi miz bir bi ri mi ze yar dým cý o la ca ðýz. Sa býr lý o la ca ðýz. Bi raz da ha da ya nýk lý o la ca ðýz. Baþ ka ça re miz yok. Ký zar sak, öf ke le nir sek sa de ce ken di mi ze za rar ve ri riz. Bu ko nu da bir bi ri mi ze ih ti ya cý mýz var. Da ya nýþ ma i çin de o la ca ðýz ve bu zor gün le ri in þal lah bir lik te at la ta ca ðýz. Van / a a Çö zü m, e þit lik a n la yý þýn da HS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Kürt so ru nu nun çö zü mü i çin her ke si ya ra dý lýþ ta e þit ve l lah ýn ku lu o la rak ka bul et mek ge re ki yor de di. HS Par ti nin Ge niþ le til miþ Ýl Di va ný, WOW O tel de ger çek leþ ti ril di. Ýs tik lal Mar þý nýn ar dýn dan þe hit ler ve Van da ki dep rem de ha yat la rý ný kay be den va tan daþ lar i çin Ku r'ân-ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la yan top lan tý da ko nu þan Kur tul muþ, Van da ki dep rem de ha yat la rý kay be den le rin ya kýn la rý na baþ sað lý ðý, ya ra la nan la ra da a cil þi fa di le di. Kur tul muþ, Baþ ba kan e cep Tay yip r do ðan ýn bun dan son ra dep re me da ha da ya nýk lý ev ler ya pýl ma sý te men ni si ni doð ru bul du ðu nu be lir te rek, ma 12 se ne dir ne re de ol duk la rý ný me rak la ve hay ret le sor mak her hal de va zi fe miz dir de di. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na da de ði nen Kur tul muþ, ça lýþ ma la rýn bir ta kým rö tuþ lar la ge çiþ ti ri le ce ði ni sa vu na rak, Tür ki ye nin, bir kaç mad de si nin de ðiþ ti ril di ði bir a na ya sa ya de ði þik li ði ne ih ti yaç duy ma dý ðý ný, 12 y lül dü ze ni ni yer le bir e dip mil le ti ha kim kýl mak i çin ye ni den bir a na ya sa yap mak zo run da ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye de Kürt me se le si ni çöz mek i çin bu me se le nin u cun dan her ke sin tut ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Kur tul muþ, Kürt so ru nu nun çö zü mü i çin her ke si ya ra dý lýþ ta e þit ve l lah ýn ku lu o la rak ka bul et mek ge re ki yor de di. Hiç kim se nin, di li ni ya da kül tü rel fark lý lýk la rý ný ba ha ne e de rek in san la rýn ca ný na kýy ma hak ký ve öz gür lü ðü ol ma dý ðý ný i fa de e den Kur tul muþ, si ya si a kýl la bun la rý gi de re bi le cek im ka nýn bu ül ke de ve mil let te var ol du ðu nu kay det ti. Ýs tan bul / a a TZÝY Muhterem arkadaþlarýmýz Levent rtekin ve Bülent rtekin'in muhterem babasý Halil rtekin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bornava Yeni sya Okuyucularý

9 Y 1 KSIM 2011 SLI H B 9 Ýspanya örneði HBL cev ni as ya.com.tr Van dep rem fe lâ ke ti ne yar dým ye ter siz li ði tar týþ ma la rý nýn göl ge sin de ka lan te rör le mü ca de le so ru nu Tür ki ye nin ö nün de du ru yor. Ne var ki te rör mu si be ti can al ma ya de vam e di yor. On ca þe hi din ve ril di ði Çu kur ca sal dý rý sý nýn ar dýn dan ve ö zel lik le bü tün Tür ki ye yi bir de fa da ha að la tan Van dep re min den son ra te rö rün sür me si, en son Os ma ni ye þe hir mer ke zin de bu kez po lis le rin ta ra nýp i ki po li sin þe hid e dil me si, te rör ör gü tü nün ve dýþ des tek çi si güç le rin hiç bir in sa nî de ðer ve iz an ta þý ma dý ðý ný su yü zü ne çý ka rý yor. Bu a ra da â lây-ý vâ lâ i le ve bü yük bek len ti ler le baþ la tý lan ka ra ha re kâ tý nn so na er di ði res men bil di ri li yor. Dev let yet ki li le ri nin Ým ra lý ve Kan dil de te rö rist e le baþ la rý yla yap tý ðý gö rüþ me ler de al dýk la rý söz le rin bir i þe ya ra ma dý ðý ný, bir de fa da ha te rör ör gü tü nün ve bu be lâ yý Tür ki ye nin ba þý na mu sal lat e den hâ ri ci if sad þe be ke le ri nin tu za ðý na dü þül dü ðü nü gös te ri yor. Ve bu du rum, bü tün dün ya da te rör le mü - ca de le nin en te mel þar tý o lan, si lâh bý rak ma dýk ça ve te rö rist ler ka yýt sýz þart sýz tes lim ol ma dýk ça, te rör ör gü tü i le ba rýþ ve an laþ ma nýn bir so nuç ver me ye ce ði ni ve tâ viz ler le ka lý na ca ðý ný bir de fa da ha or ta ya ko yu yor. K LI V TÂ VÝZ SÝZ Te rör ör gü tü i le mü zâ ke re yi sa vu nan lar, her fýr sat ta Ýs pan ya nýn T te rör ör gü tü i le gö rüþ me le ri ni i le ri sür mek te ler. Hal bu ki dün ya nýn hiç bir ye rin de hiç bir dev let, te rö rü so na er dir me den, si lâh la rý ný tes lim et me den te rör ör gü tüy le gö rüþ müþ ve te rö rü bi tir miþ de ðil. Ge çen haf ta Ýs pan ya da ay rý lýk çý Bask ör gü tü T nýn si lâh lý mü ca de le ye son ver me ka ra rý ve a teþ kes çað rý sý, bu nun en a çýk mi sâ li. Ýs pan ya nýn T i le ge çi ci a teþ kes le ri bir ne ti ce ver me di. Ni ha yet te te rör le tâ viz siz mü ca de le ye ka rar ve ril di den be ri Ýs pan ya nýn ku ze yi i le Fran sa nýn gü ne yin de ay rý bir dev let kur mak pe þin de ki - T yla a man sýz mü ca de le e dil di dan bu ya na i ki ül ke nin or tak la þa o pe ras yon la rýy la üst dü zey li der le ri ve ü ye le ri art ar da ya ka la nan T, bü yük dar be yi yip he zi me te uð ra ma sý ü ze ri ne, ka yýt sýz þart sýz ka lý cý si lâh bý rak ma yý tek lif et mek ten baþ ka bir çâ re bum la ma yýp ke sin a teþ kes i lân et ti. Son i ki yýl dýr hiç ey lem yap ma dý. Bu na rað men Ýs pan ya hü kû met le ri, T fa al ve si lâh lý kal dý ðý sü re ce gö rüþ me ye ya naþ mý yor; tam tas fi ye ol ma dan si ya sî ka na dý Her ri Ba ta su na i le di ya lo gu red de di yor. Sos ya list Ýs pan yol hü kû me ti, de mok ra tik ol gun luk ve si ya sî ah lâk a çý sýn dan ders a lýn ma sý ge re ken ta výr la, te rör ör gü tü nün a teþ kes ve si lâh bý rak ma ka ra rý ný ka bul et me yip ör güt le di ya lo ga gi rip gir me me yi se çim ler den son ra bü yük bir ih ti mal le ik ti da ra ge le ce ði bek le nen mu ha le fet te ki mu hâ fa za kâr lar ýn ku ra ca ðý ye ni hü kû me te ve ye ni par la men to ya bý rak mak ta Ger çek þu ki te rör ör gü tü ne, si lâh bý rak tý rýp, bom ba lý ve si lâh lý ey lem le re ke sin kes son ver di ren ve ar týk hiç bir te rör ey le mi yap ma ya ca ðý ný dek lâ re et ti ren, Ýs pan ya nýn ka rar lý ve tâ viz siz te rör le mü ca de le si dir. Bun dan dýr ki T, sü rek li a teþ kes i lâ nýy la tas fi ye yi ka bul len mek mec bu ri ye tin de ka lýp uz laþ ma râ zý o lu yor. Ül ke si nin te rö re kar þý el de et ti ði za fe rin meþ ru tat mi ni ni ya þa dý ðý ný söy le yen Ýs pan ya Baþ ba ka ný Jo se Lu is od ri gu ez Za pa te ro nun, T nýn si lâh lý mü ca de le ye son ver me ka ra rý ný de mok ra si nin, hu ku kun ve man tý ðýn za fe ri ni te le me si nin an la mý bu. SÝ LÂH BI K M DN S L! Bu na mu ka bil, n ka ra nýn si lâh bý rak ma ve tes lim ol ma þart la rý ný koþ ma dan alt tan al ta ka mu o yun dan giz li te rör ör gü tü tem sil ci le riy le yap tý ðý gö rüþ me ler, me se le yi da ha da zo ra sok muþ; te rör ör gü tü nü a van taj lý ha le ge ti rip te rö rün tas fi ye si ni zor laþ týr mýþ týr. n la þý lan, te rör ör gü tü nün te rö rü bý ra kýp tas fi ye yi ka bul et me den mü zâ ke re ma sa sý na o tu rul ma sý, ör gü tü da ha da þý mart mýþ, si ya sî u zan tý la rý a ra cý lý ðýy la hak ve öz gür lük le rin ö te sin de ö zerk li ðin i lâ ný gi bi res men ül ke yi bö lüp par ça la ma ya va ran ta lep ler i da yat ma þir ret li þý ma rýk lý ðý na sok muþ. Ýs pan ya, te rör le mü ca de le yi ka zan ma nýn ver di ði güç le 40 yýl da 800 ki þi yi kat le den T i le si lâ hý bý rak ma dan gö rüþ me yi ka bul et mez ken, KP ik ti da rýn da Tür ki ye nin 40 yýl da 40 bin in sa nýn kat li ne se bep o lup 400 mil yar do la rý ný he bâ et ti ren PKK i le pe þin mü zâ ke re var ta sý na dü þül müþ. Baþ ba kan ýn ö zel tem sil ci si sý fa týy la Baþ ba kan lýk Müs te þar Yar dým cý sý i le MÝT Müs te þar Yar dým cý sý nýn Os lo da te rö rist e le baþ la rýy la gö rüþ me le rin de Ým ra lý nýn yol ha ri ta sý nda ki pa ra met re ler ü ze rin de yü rü tül me si, Si zin i çin Ha bur da hu ku ku çið ne dik ya kýn ma sý ve hat ta mü zâ ke re le rin na ya sa de ði þik li ðin den Ö ca lan ýn ser best bý ra kýl ma sý na ka dar ge niþ bir ska la ü ze rin de ya pýl dý ðý ik ra rý, bu ký rýl ma nýn en a çýk i ti ra fý. Oy sa te rör le mü ca de le de ba þa rý ve te rö rün tas fi ye si i çin, Ýs pan ya ör ne ðin de ol du ðu gi bi en ev vel te rör ör gü tü nün te rör ey lem le ri ni son lan dý rýp si lâh bý rak ma sý ge re kir. n ka ra, tâ viz li mü zâ ke re ler i de ðil, Ýs pan ya ör ne ðin de ol du ðu gi bi ka rar lý ve tâ viz siz mü ca de le i le an cak te rö rü tas fi ye e de bi lir. Bu yol de nen me li Gün lük ha yat nor ma le dö nü yor n CÝÞ il çe mer ke zin de yar dým ku ru luþ la rý nýn sey yar a þev le ri ve ça dýr mut fak lar sý cak ye mek ver me ye de vam e der ken, es naf da bi rer i ki þer dük kan la rý aç ma ya baþ la dý.tür ki ye ve dün ya nýn çe þit li ül ke le rin den r ciþ e gön de ri len yar dým týr ve kam yon la rý, zýrh lý a raç lar eþ li ðin de böl ge de ki 50 ay rý a raç la ma hal le ve köy ler de ki dep rem ze de le re gü ven li bir þe kil de u laþ tý rý lý yor. r ciþ Kay ma ka mý a ma zan Fa ni, yap tý ðý a çýk la ma il çe ye týr lar la ve kam yon lar la u laþ tý rý lan yar dým mal ze me le ri nin r ciþ Þe ker Fab ri ka sý a la nýn da, tek nok ta da top lan dý ðý ný söy le di. Ge len mal ze me le rin, bu ra da Kay ma kam lý ðýn ko or di nas yo nun da gö rev ya pan e kip ler ce tas nif e dil di ði ni i fa de e den Fa ni, Tek nok ta da top la nan bu yar dým lar ma hal le ve köy muh tar la rý na tes lim e di le rek, kol luk kuv vet le ri eþ li ðin de 50 ay rý a raç la da ðý tý lý yor de di. r ciþ il çe mer ke zin de yar dým ku ru luþ la rý nýn sey yar a þev le ri ve ça dýr mut fak lar sý cak ye mek ver me ye de vam e der ken, es naf da bi rer i ki þer dük kan la rý aç ma ya baþ la dý. Ýl çe de ki ba zý ma nav, bak kal, ka sap, te mel gý da mad de le ri sa tan dük kân lar ve fý rýn lar baþ ta ol mak ü ze re ba zý iþ yer le ri nin bu sa bah i ti ba riy le iþ le ri nin ba þý na geç ti ði gö rül dü. Ýl çe de sa tý þý ya pý lan te mel gý da mad de le rin de fa hiþ fi yat göz len mi yor. 5 lit re lik sý vý yað lar yak la þýk 20 li ra dan sa tý lýr ken, ma nav tez gâh la rýn da do ma tes 1,5, ü züm 2-2,5, el ma i se 2 li ra dan sa tý lý yor. r ciþ / a a Van ek si 5 i gö re cek Büt çe gö rüþ me le ri komisyonda baþ la dý ntbmm Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da, 2012 Yý lý Mer ke zi Yö ne tim Büt çe Ka nu nu Ta sa rý sý nýn tü mü ü ze rin de ki gö rüþ me ler baþ la dý. Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, 17 kim de TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan büt çe nin su nu mu nu, ko mis yon da 26 kim de yap mýþ tý. Büt çe ü ze rin de ilk sö zü, CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li y dýn yay dýn al dý. Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da ki gö rüþ me ler, 25 Ka sým gü nü so na e re cek. Da ha son ra TBMM Ge nel Ku ru lu na ge le cek büt çe, bu ra da ki gö rüþ me le rin ar dýn dan, mil let ve kil le ri nin o na yý na su nu la cak. n ka ra / a a r do ðan, l man ya ve Fran sa ya gi di yor nbþ B KN e cep Tay yip r do ðan, bu gün l man ya ya gi de cek, ar dýn dan Fran sa ya ge çe cek. Baþ ba kan r do ðan, l man ya Fe de ral Cum hu ri ye ti (FC) Þan söl ye si n ge la Mer kel in da ve ti ne i ca bet le, Tür ki ye-l man ya Ýþ gü cü n laþ ma sý nýn 31 kim 1961 ta ri hin de im za lan ma sýy la baþ la yan l man ya ya iþ gü cü gö çü nün 50. yý lý ne de niy le dü zen le ne cek et kin lik le re ka týl mak ü ze re ya rýn bu ül ke ye ha re ket e de cek. Bu ra dan Fran sa ya ge çe cek Baþ ba kan r do ðan, 3-4 Ka sým ta rih le rin de Can nes da ya pý la cak G-20 Li der ler Zir ve si nde Tür ki ye yi tem sil e de cek. n ka ra / a a O to mo bil þa ram po le yu var lan dý: 4 ö lü ný Z NÝN Ý kiz de re il çe sin de o to mo bi lin þa ram po le yu var lan ma sý so nu cu 4 ki þi öl dü. lý nan bil gi ye gö re, i ze-r zu rum ka ra yo lu nun Ý kiz de re il çe si ne bað lý O vit Da ðý Siv ri ka ya kö yü mev ki sin de, li Ký lýç (33) yö ne ti min de ki 25 D 664 pla ka lý o to mo bil, yak la þýk 150 met re lik þa ram po le yu var lan dý. Sü rü cü li Ký lýç i le o to mo bil de bu lu nan Ýb ra him k þi (63), mi ne k þi (62) ve So ner Ya zý cý (35) ka za ye rin de ha ya tý ný kay bet ti. Jan dar ma ve a ra ma kur tar ma e kip le rin ce a raç tan çý ka rý lan ce set ler, Ý kiz de re Sað lýk Mer ke zi ne kal dý rýl dý. i ze / a a Te miz lik iþ çi le ri 3 el bom ba sý bul du ny LO V NIN Çý nar cýk il çe si Teþ vi ki ye bel de sin de te miz lik iþ çi le ri, yol ke na rý na a týl mýþ bir po þet te 3 a det el bom ba sý bul du. lý nan bil gi ye gö re, Teþ vi ki ye de yol ke na rýn da u za yan ot la rý ke sen te miz lik iþ çi le ri, bir po þet i çin de 3 a det el bom ba sý bul ma la rý ü ze ri ne du ru mu jan dar ma e kip le ri ne bil dir di. O lay ye ri ne ge len jan dar ma e kip le ri, pat la ma mýþ, iç le ri bo þal týl mýþ men þei ve se ri nu ma ra sý ol ma yan 3 a det el bom ba sý i le bu bom ba la ra a it üç a det fün ye ye el koy du. So ruþ tur ma sür dü rü lü yor. Ya lo va / a a Van a yar dým ya rý þý VN VLÝSÝ MÜNÝ KLOÐLU, TÜKÝY'NÝN DOÐUSU V BTISININ DPMÝN VUDUÐU VN' YDIM TMK ÝÇÝN DT YIÞTIÐINI SÖYLDÝ. VN D ya þa nan 7.2 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan Türk hal ký dep rem ze de le re yar dým et mek i çin tek yü rek ol du. Van ve r ciþ te ya þa nan dep re min ar dýn dan o luþ tu ru lan kriz mer kez le ri böl ge ye gön de ri len yar dým la rýn ko or di nas yo nu nu ya pý yor ve böl ge de ya þa yan dep rem ze de le rin a cil ih ti yaç la rý ný be lir li yor. Tür ki ye nin fark lý þe hir le rin den yo la çý kan yüz ler ce týr i le ge ti ri len yar dým lar, Van Va li li ði Kriz Mer ke zi ne tes lim e di li yor. Ba zý va tan daþ lar i se ken di im kan la rý i le u laþ týk la rý Van, r ciþ ve dep rem de ha sar gö ren di ðer il çe ler de kriz mer kez le ri nin bil gi si da hi lin de, gý da ve gi yim yar dý mýn da bu lu nu yor lar. Ký zý lay i se r ciþ te o luþ tur du ðu 3 fark lý ça dýr kent te ya þa yan dep rem ze de le re, uy ku tu lu mu, bat ta ni ye, ça dýr, ka ta li tik so ba, ya tak, ku man ya, su, tüp ve muh te lif gý da mad de le ri da ðý tý yor. Dep rem böl ge si ne 143 je ne ra tör, 77 pro jek tör, 95 sey yar tu va let, 42 bin 711 ça dýr (8 bin 166 sý yurt dý þý), 54 top lu ba rýn ma ça dý rý, 69 ge nel mak sat ça dý rý, 60 pre fab ri ke ev, 5 ya þam kon tey ne ri, 2 bin 310 Mev la na vi, 160 bin 360 bat ta ni ye, bin 179 yor gan, 37 sey yar mut fak, 3 bin 51 mut fak se ti, 6 bin 899 ka ta li tik so ba, 5 bin 792 uy ku tu lu mu, bin kam pet ve 1 mo bil fý rýn gön de ril di ði öð re nil di. Ya þa nan dep re min ar dýn dan Van ve r ciþ te o luþ tu ru lan kriz mer ke zi yet ki li le ri, ya þa nan dep re min ar dýn dan 50 den faz la il ve 40 ýn ü ze rin de ku rum dan a ra ma kur tar ma, sað lýk ve ilk yar dým per so ne li i le e kip man la rý nýn, Türk Ha va Yol la rý, ö zel kar go ve as ke ri u çak la rýn ya ný sý ra ka ra dan böl ge ye sevk e dil di ði ni söy le di. Ça dýr ve bat ta ni ye ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sý i çin ka ra ve ha va yo luy la u la þým zin ci ri o luþ tu rul du ðu nu be lir ten yet ki li ler, ge çi ci ba rýn ma a ma cýy la kul la ný la cak o lan kon tey ner le rýn en ký sa za man da böl ge ye ku rul ma sý nýn plan lan dý ðý ný bil dir di ler. Ya þa nan dep re min ar dýn dan böl ge de yü rü tü len ge çi ci ba rýn ma, en kaz kal dýr ma, sað lýk, psi - VN D mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep rem de ha ya tý ný kay be den 601 va tan da þýn 155 kýz ve er kek ço cu ðu ye tim kal dý. 155 ye tim ço cuk tan 2 si i se hem an ne hem de ba ba sý ný kay be de rek ök süz ol du. Ye tim ve ök süz le rin tes pi ti ça lýþ ma sý de vam e di yor. Ö nü müz de ki gün ler de ye tim ve ök süz sa yý sý nýn da ha da art ma sýn dan en di þe e di li yor. Van Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dür lü ðü ta ra fýn dan o luþ tu ru lan ko mis yon, Van mer kez ve r çiþ il çe sin de þu a na ka dar 155 ye tim ço cuk tes pit et ti. Mü dür lük, ye tim ka lan ço cuk la ra sa hip çýk tý. Tes pit e di len ye tim ço cuk lar an ne si ve ya ba ba sý nýn ko ru ma sý al týn da ka lý yor. Dev let bu ço cuk la rýn ba ký mý i çin ge ri de ka lan a i le le re mad dî des tek sað la ya cak. Van Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dür lü ðü yet ki li le ri, ye tim ço cuk la rýn tes pi ti i çin ku - Van Valisi Münir Karaloðlu, "Türk halký bu dayanýþmasýyla tüm dünyaya örnek oldu'' dedi. ko sos yal des tek ça lýþ ma la rý i se a fet ve a cil du rum mer kez le ri ta ra fýn dan 7 gün 24 sa at ça lýþ ma e sa sý na gö re de vam e di yor. Böl ge de ya þa yan dep rem ze de le re, psi ko lo jik ve sos yal des tek hiz met le ri ve ril me si i çin uy gun ni te lik te ve ye ter li sa yý da per so nel gö rev len di ril di ði de bil di ril di. 3 Ö ÐÜN SI CK Y MK Dep re min ar dýn dan ký sa sü re de böl ge ye u la þan Ký zý lay ve yar dým ku ru luþ la rý, ça dýr kent ler de ve a þe vi o la rak kul la ný lan týr lar i le dep rem ze de le re 3 ö ðün sý cak ye mek da ðý tý yor. Böl ge ye va tan daþ lar ve si vil top lum ör güt le rin ce u laþ tý rý lan gý da, ku man ya ve di ðer tü ke tim mal ze me le ri de kriz mer kez le ri nin ko or di nas yo nun da dep rem ze de le re u laþ tý rý lý yor. Ký zý lay ta ra fýn dan ku ru lan 3 ça dýr kent te sey yar fý rýn lar da, dep rem ze de ler i çin sý cak ek mek ha zýr la ný yor. Dep rem de 155 ço cuk ye tim kal dý ru lan ko mis yon la rýn Van ve r çiþ te in ce le me le ri ne de vam et ti ði ni söy le di. Bu sa yý nýn da ha da art ma sýn dan en di þe le nen yet ki li ler, a kam 200 ü de bu la bi lir. Þu an da a raþ týr ma la rý mýz de vam e di yor. Bu ço cuk la rý a i le le rin den ko par ma ya ca ðýz. Ço cuk la rýn ba ký mý ný sað la mak i çin ge ri de ka lan an ne ve ya ba ba la rý na mad di des tek sað la na cak. Bir sü re bu ço cuk lar ta kip e di le cek. Ço cuk lar an cak an ne ve ya ba ba sý nýn ya nýn da mut lu o lur. Bun dan son ra bu ço cuk la ra psi ko lo jik des tek ya nýn da ma ne vî des tek de sað la na cak di ye ko nuþ tu lar. Van ve çev re il le rin Sos yal Hiz met ler il mü dür lük le ri i le ü ni ver si te le rin den ge len 40 a ya kýn uz man, r ciþ te hem ço cuk la ra hem de dep rem ze de le re yö ne lik psi ko lo jik ve sos yal des tek ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Mar din / ci han ''YÞNN DPML TÜK ÝNSNINI BÝLÝNÇLNDÝDÝ'' Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, 1999 da ya þa nan dep rem le rin Türk in sa ný ný dep rem ler ko nu sun da bi linç len dir di ði ni be lir te rek, Van da ya þa nan dep re min ar dýn dan ha ya ta ge çi ri len a ra ma-kur tar ma fa a li yet le ri ve yar dým la rýn böl ge ye u laþ tý rýl ma sý sü re cin de 1999 da ya þa nan dep rem le re gö re Tür ki ye nin çok i yi bir nok ta ya gel di ði ni gör dük. Mil le ti mi zin ve dev le ti mi zin ne ka dar bü yük ol du ðu nu bu dep rem de gör dük ve test et tik de di. Tür ki ye nin bir dep rem ül ke si ol du ðu na i þa ret e den Ka ra loð lu, Za man za man dep rem le ri ya þa ya ca ðýz, ya þa dý ðý mýz da da bu na ha zýr lýk lý ol ma lý yýz. Kriz yö ne ti mi i le a ra ma-kur tar ma ve sað lýk e kip le ri i le bu na ha zýr lýk lý ol ma lý yýz. Türk hal ký bu da ya nýþ ma sýy la tüm dün ya ya ör nek ol du di ye ko nuþ tu. r ciþ / a a nvn mer kez ve il çe le rin de ö nü müz de ki üç gün bo yun ca ge ce sý cak lýk la rý nýn yer yer ek si 5 de re ce le re ka dar dü þe cek ol ma sý se be biy le ge ce a yaz la rý bek len di ði bil di ril di. Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den, dep rem böl ge siy le il gi li ya pý lan me te o ro lo jik u ya rý da, böl ge de, ö nü müz de ki 3 gün bo yun ca ge ce sý cak lýk la rý nýn yer yer ek si 5 de re ce le re ka dar dü þe cek ol ma sý se be biy le ge ce a yaz la rý bek len di ði i fa de e dil di. Dep rem böl ge sin de dün sa bah sa at le rin de lo kal o la rak gö rü len kar la ka rý þýk yað mur, öð le sa at le ri ne ka dar a ra lýk lar la yað mur þek lin de de vam et ti, öð le den son ra i se ye ri ni par ça lý ve çok bu lut lu bir ha va ya bý rak tý ðý be lir til di. Böl ge de bu gün ya ðýþ bek len me di ði ve par ça lý bu lut lu ge çe ce ði bil di ri len u ya rý da, sa bah ve ge ce sa at le rin de böl ge de buz lan ma ve don o la yý nýn gö rü le ce ði nin tah min e dil di ði kay de dil di. Dep rem böl ge sin de, ya rýn ya ðýþ bek len me di ði, par ça lý ve çok bu lut lu ge çe ce ði, sa bah ve ge ce sa at le rin de böl ge de buz lan ma ve don o la yý nýn gö rü le ce ði nin tah min e dil di ði bil di ril di. Böl ge de per þem be gü nü öð le sa at le ri i ti ba rýy la baþ la ya cak yað mu run ak þam ve ge ce sa at le rin de kar la ka rý þýk yað mur ve yük sek ler de kar þek lin de de vam e de ce ði nin tah min e dil di ði i fa de e dil di. n ka ra / a a 24 þe hit i çin 24 ha tim n N DO LU ði tim ci ler Der ne ði ( N D), Hak kâ ri de te rör sal dý rý sýn da þe hit dü þen 24 as ker i çin 24 ha tim in dir di. N D ü ye si e ði tim ci ler, Hak ka ri nin Çu kur ca il çe sin de dü zen len ha in sal dý rý da þe hit o lan r zu rum lu Me sut Ka zanç ýn Ko nak lý kö yün de i ka met e den a i le si ni zi ya ret et ti. Der nek Baþ ka ný Ha li loð lu, þe hit le ri an ma nýn en gü zel yo lu nun du a et mek ol du ðu nu kay de de rek, der nek o la rak Hak kâ ri de ki te rör sal dý rý sýn da þe hit o lan 24 as ker i çin 24 ha tim o ku duk la rý ný söy le di. Ha li loð lu, Ha tim le ri mi zi, þe hit le ri mi zin ru hu na he di ye e di yo ruz. Bu ve si ley le Ce nab-ý Hak bu gü zel va ta ný mý za düþ man a ya ðý bas týr ma sýn. Bir li ði mi zi, dir li ði mi zi boz ma sýn, boz mak is te yen le re fýr sat ver me sin. Biz le ri dün ya da va tan sýz bý rak ma sýn, e za ný mý zý din dir me sin. Mil le ti mi zin hu zur ve is tik la li ne göz di ken le re fýr sat ver me sin þek lin de du a et ti. i le nin her han gi bir is tek ya da sý kýn tý sý nýn ol ma sý ha lin de her za man yar dý ma ha zýr ol duk la rý ný i fa de e den N D Baþ kan Yar dým cý sý Ýb ra him Tu ran i se Þe hit le ri miz biz ler i çin a ða bey ve kar deþ tir bu ne den le þe hit a i le le ri miz biz ler i çin en bü yük e ma net ti de di. ði tim ci le rin ev lat la rý i çin ha tim o ku ma sýn dan do la yý duy gu lan dý ðý ný ak ta ran Þe hit Ba ba sý Þev ket Ka zanç da der nek ü ye le ri ne te þek kür le ri ni i let ti. r zu rum / ci han TBÝK Muhterem kardeþlerimiz Nesibe Boz ile Selim Bahtiyar Beyin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Yeni sya Dergi Grubu

10 10 1 KSIM 2011 SLI KONOMÝ Y HBL Japonya dan Yen e ikinci müdahale geldi J PON Y Ma li ye Ba ka ný Jun zu mi, Ja pon Ye ni nin BD Do la rý kar þý sýn da ye ni bir re kor kýr ma sý nýn ar dýn dan pi ya sa ya mü da ha le et tik le ri ni bil dir di. zu mi dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, do lar kar þý sýn da a þý rý de ðer ka za nan yen de ki yük se li þi dur dur mak i çin dün ye rel sa at le te dö viz pi ya sa sý na mü da ha le et me ta li ma tý ver di ði ni be lirt ti an cak mü da ha le nin mik ta rý na i liþ kin bil gi ver me di. ko no mi nin te mel gös ter ge le ri ni bü tü nüy le yan sýt ma yan spe - kü la tif ha re ket ler gör dük le ri ni vur gu la yan zu mi, pi ya sa da ki spe kü la tif ha re ket le re kar þý güç lü ve ka rar lý a dým lar a ta cak la rý ný yi ne le di. zu mi, so nuç lar mem nun e din ce ye ka dar dö viz pi ya sa sý na mü da ha le et me ye de vam e de cek le ri ni kay det ti. Bu, Ja pon ya Ma li ye Ba kan lý ðý nýn üç ay dan da ha ký sa bir sü re de Yen e yap tý ðý i kin ci mü da ha le ol du. Ja pon ya nýn FSF nin ih raç e de ce ði tah vil le re ya tý rým yap ma yý sür dü re ce ði de bil dir di. Tok yo / a a DO L DÜN 1,7500 ÖN C KÝ GÜN 1,7450 p S B S T P Ý Y S U O L TIN C. L TI NI DÜN 2,4500 ÖN C KÝ GÜN 2,4700 p DÜN 96,90 ÖN C KÝ GÜN 97,90 p DÜN 652,51 ÖN C KÝ GÜN 646,83 p ÝÞKU Zonguldak Ýl Müdürü Cemal Yiðit. Yiðit'ten 'Ýþ siz genç le re iþ be ðen di re mi yo ruz' si te mi nýþ KU Zon gul dak Ýl Mü dü rü Ce mal Yi ðit, iþ siz genç le re iþ be ðen di re me dik le ri ni söy le di. Zon gul dak ta ka yýt lý 16 bin 407 iþ siz bu lun ma sý na rað men, ye mek ve sos yal hak la rýn ya ný sý ra baþ lan gýç üc re ti o la rak 800 i le 1000 li ra a ra sýn da üc ret ve ren ö zel sek tör o cak la rý, iþ siz le rin ö zel lik le iþ gü ven li ði en di þe le ri ne de niy le ter cih e dil mi yor. Ma den o cak la rý nýn ya ný sý ra kay nak çý lýk ve tor na cý lýk gi bi iþ le re kar þý da iþ siz genç le rin il gi siz dav ran dý ðý ný i fa de e den ÝÞ KU Mü dü rü Yi ðit, Ma den de ça lýþ mak is te me me le ri ni an la yýþ la kar þý lý yo rum, an cak kay nak çý lýk, tor na cý lýk gi bi kurs la ra da hi genç le ri miz rað bet et mi yor lar. 15 kim de kay nak çý lýk kur su i çin 100 ki þi yi da vet et tik, kur sa 20 ki þi yi zor bul duk. On la rýn da 15 ta ne si ni yal var ya kar kur sa ge ti re bil dik. Bu nu an la mak ta güç lük çe ki yo rum. i fa de le ri ni kul lan dý. Ýþ siz genç le rin ü re ti me yö ne lik iþ kol la rýn dan zi ya de hiz met sek tö rü ne bü yük il gi gös ter di ði ni an la tan Yi ðit, þu ör ne ði ver di: 100 ki þi lik kay nak çý lýk kur su na 20 ki þi yi zor bu lur ken, 17 kim de web ta sa rý mý ve bü ro yö ne ti mi ü ze ri ne 50 ki þi nin a lý na ca ðý sý na va i se 445 ki þi baþ vur du. Bu da gös te ri yor ki hiz me te yö ne lik iþ ler de va tan da þý mýz var, ü re ti me yö ne lik iþ ler de iþ çi bu la mý yo ruz. Zon gul dak / ci han Depremzedelerin kredi borç la rý 1 yýl er te le ne cek ndp M Z D L ÝN kre di borç la rý ye ni den ya pý lan dý rý la rak er te le ne cek. Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu (BDDK), Van böl ge sin de kul lan dý rý lan ti ca ri kre di ler le tü ke ti ci kre di le ri nin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sýy la il gi li dü zen le me yi ta mam la dý. Ka rar, es mi Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di.yak la þýk 1.5 mil yar li ra lýk kre di le ri il gi len di ren ka rar la ban ka lar, dep rem ze de le rin kre di borç la rý ný en az üç ay ol mak ü ze re be lir le nen sü re ler le er te le ye cek. Böl ge hal kýn dan ban ka cý lýk iþ lem mas raf la rý nýn da bir sü re li ði ne a lýn ma ma sý söz ko nu su o la bi le cek. Kre di borç la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý i çin dep rem ze de le rin 31 Mart 2012 ye ka dar iþ lem le ri ta mam la ma sý ge re ki yor. Kre di kar tý borç la rý ný ye ni den ya pý lan dýr ma yet ki si de ban ka la rýn in si ya ti fi ne bý ra kýl dý. Me mu ra bay ram ön ce si ma aþ nk MU D ma aþ lar, 4 Ka sým Cu ma gü nü a vans o la rak ö de ne cek. Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, Ka sým a yý ay lýk la rý nýn a vans o la rak ö den me si ne i liþ kin ge nel ge ya yým la dý. Ge nel ge ye gö re, ay lýk la rý ný per so nel ka nun la rý na gö re a lan la ra, 15 Ka sým 2011 ta ri hin de ö den me si ge re ken tüm ha ke diþ ler, 4 Ka sým Cu ma a vans o la rak ö de ne cek. Ka mu ku ru luþ la rýn da ça lý þan söz leþ me li per so nel, iþ çi ve di ðer per so nel hak kýn da da ay ný þe kil de iþ lem ya pý la cak. n ka ra / a a B ül ke le ri fi nan sal iþ lem ver gi si uy gu la ya bi lir nl MN Y Ma li ye Ba ka ný Wolf gang Scha ub le, u ro Böl ge si ül ke le ri nin, v ru pa Bir li ði (B) ol ma dan fi nan sal iþ lem ver gi si dü zen le ye bi le ce ði ni be lirt ti. Scha ub le Fi nan ci al Ti mes ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, v ru pa nýn kü re sel bir fi nan - ZYÝ n27 ylül tarihinde (01/02/2011) ile (01/04/2011) arasý seri nolu perakende satýþ fiþleri kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Ýdris Dað / Ýstanbul nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin Oba nýstanbul K numaralý K2 yetki belgemi ve 59 PP 515 Plakalý aracýmýn taþýt kartýný kaybettim. Hükümsüzdür. Yeðenler Un Gýda Sanayi ve Tic..Þ sal iþ lem ver gi si ne ön cü ol ma sý is te ði ni yi ne le ye rek, spe kü la tif iþ lem le rin en gel len me si i çin fi nan sal iþ lem ver gi si nin uy gu lan ma sý ge rek ti ði ne dik kat çek ti. u ro Böl ge si ne ü ye 17 ül ke nin, B ye ü ye di ðer ül ke le rin mu ha le fe ti ne kar þýn fi nan sal iþ lem ler ü ze rin de ver gi dü zen le ye bi le ce ði ni i fa de e den Scha e ub le, söz ko nu su ül ke le re ma li bir li ðe doð ru bü yük a dým lar at ma la rý i çin de çað rý da bu lun du. Lon dra/ a a TZÝY Muhterem kardeþlerimiz Þevki Þen 'in annesi ve Hayrunnisa Þen in kayýnvalidesi lif Þen in vefatýný teesrürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. dana Yeni sya Okuyucularý Zam lar 2012 de de sü re cek ÖZL TÜKTÝM VGÝSÝ TIÞLININ 2012 YILI VGÝ GLÝLÝN 5.5 MÝLY TL KTKI SÐLYCÐI ÖNGÖÜLÜKN, KONOMÝK ÞTL GÖZ ÖNÜN LINK BZI MKTU VGÝL GÜNCLLNCK yý lý prog ra mý, es mi Ga ze te nin mü ker rer sa yý sýn da ya yým lan dý. Prog ra ma gö re mer ke zi yö ne tim büt çe ge lir le ri nin gay ri sa fi yur ti çi ha sý la ya (GSYH) o ra ný, 2012 de bir ön ce ki yýl se vi ye si nin 0.4 pu an ü ze rin de yüz de 23.1 o la rak ger çek le þe cek. 13 kim den i ti ba ren ge çer li o lan ÖTV ar týþ la rý nýn 2012 ver gi ge lir le ri ne 5.5 mil yar TL kat ký sað la ya cak. Ge nel e ko no mik þart lar göz ö nü ne a lý na rak ba zý mak tu ver gi ler gün cel le ne cek. GSYH ye o ran o la rak ku rum lar ver gi si tah si la tý 0.1 pu an a za la cak de GSYH ye o ran o la rak KDV nin 2011 se vi ye sin de ger çek leþ me si, mo tor lu a raç lar ü ze rin den a lý nan ÖTV nin a raç sa týþ la rýn da bek le nen da ral may la 0.1 pu an ge ri le me si, tü tün ma mul le ri ve al kol lü iç ki ler ü ze rin den a lý nan ÖTV nin i se ya pý lan ver gi ar týþ la rý so nu cun da 0.2 pu an ar ta cak. 657'Y TBÝ MMU TÝH OLCK Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, 46 yýl lýk 657 sa yý lý Me mur Ya sa sý i le ve da la þa cak la rý ný söy le di. Çe lik, 657 sa yý lý dev let me mur la rý ya sa sý yaþ lan dý. r týk e mek li ye ay rýl ma sý ge re ki yor de di te yü rür lü ðe gi ren Me mur Ya sa sý, is mi da hil ta ma men de ðiþ ti ri le cek. Çe lik, ça ðýn ih ti yaç la rý na ya nýt ver me yen, ye ni ka mu yö ne ti mi an la yý þýy la bað daþ ma yan ya sa nýn tüm un sur la rý i le göz den ge çi ri le ce ði ni a çýk la dý. Çe lik 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ya sa sý yaþ lan dý. r týk e mek li ye ay rýl ma sý ge re ki yor. 5 ay rý ka mu per so nel re ji mi dü zen le me si var. Hep si tek el de top la na cak. Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý ça lýþ ma yü rü tü yor. Bu me se le ye neþ ter vu ra ca ðýz de di. mekliye yüzde 7, iþçiye yüzde 6 zam ko no mik prog ram da e mek li ma aþ la rý ve as ga ri üc re tin zam o ran la rý bel li ol du. Or ta Va - de li Prog ram a uy gun o la rak ha zýr la nan 2012 prog ra mýn da, as ga ri üc re te O cak ve Tem - muz da yüz de 3 er ol mak ü ze re top lam yüz de 6 o ra nýn da zam ve ril me si ön gö rül dü. Prog - ram da ay rý ca, 9 mil yon e mek li nin me rak la bek le di ði in ti bak ya sa sý nýn da 2012 yý lýn da uy - gu la ma ya ko nu la ca ðý vur gu lan dý. Prog ram da, 2012 yý lýn da e mek li le re ay rý ca in ti bak ya - sa sý nýn dý þýn da geç miþ enf las yon lar dik ka te a lý na rak zam ve ril me ye de vam e di le ce ði kay - de il di. Prog ra ma gö re, SSK ve Bað-Kur e mek li li le ri ne, O cak a yýn da yüz de 4.22, Tem muz a yýn da i se yüz de 2.78 o ra nýn da zam ve ri le cek. y rý ca, in ti bak ya sa sý nýn yü rür lü ðe gir me - si nin ar dýn dan bu o ran la rýn ü ze rin de i yi leþ tir me ler ya pý la cak. s ga ri üc re tin 2012 yý lý O cak ve Tem muz ay la rýn da yüz de 3 o ra nýn da ar tý rýl ma sý ön gö rü lü yor. ÖZLLÞTÝML SÜCK 2012 de, e lek trik da ðý tým böl ge le ri ne i liþ kin ö zel leþ tir me ler ta mam la na cak ve Ü Þ ye a it ü re tim san tral la rýn dan bir kýs mý nýn ö zel leþ tir me ça lýþ ma la rý na baþ la na cak de Ö zel leþ - Ver gi in ce le me le rin de ne za ket dö ne mi V GÝ de ne ti mi ni ya pan lar, ver gi mü kel lef le ri nin yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge ti rip ge tir me di ði ni, mü kel le fin hak ve hu ku ku nu da gö zet mek su re tiy le de net le ye cek ler. Mü kel lef le re ve di ðer þa hýs la ra kar þý na zik, öl çü lü ve mes le ki say gýn lý ðýn ge rek tir di ði þe kil de tu tar lý dav ra ný la cak. Ma li ye Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ha zýr la nan, ko nuy la il gi li yö net me lik es mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Ver gi in ce le me le rin de u yu la cak u sul ve e sas la rý dü zen le yen yö net me li ðe gö re, ver gi in ce le me le rin de u yu la cak te mel il ke ler çer çe ve sin de in ce le me ya pan la ra ne za ket ku ra lý ge ti ril di. Bu na gö re, yü küm lü lük le rin ye ri ne ge ti ri lip ge ti ril me di ði, mü kel le fin hak ve hu ku ku nu da gö zet mek su re - tiy le de net le ne cek. Ka nun hü küm le ri ni uy gu lar ken ka mu hak ve hu ku ku nun ko run ma sýn da ge rek li ö zen gös te ri le cek. Mü kel lef le re ve di ðer þa hýs la ra kar þý na zik, öl çü lü ve mes le ki say gýn lý ðýn ge rek tir di ði þe kil de tu tar lý dav ra ný la cak. V GÝD UZ LÞ M Ver gi ler, uz laþ ma tu ta na ðý ver gi ve ce za la rýn ö de me za man la rýn dan ön ce il gi li ye teb lið e dil miþ se ka nu ni ö de me za man la rýn da, ö de me za man la rý kýs men ve ya ta ma men geç tik ten son ra il gi li ye teb lið e dil miþ i se uz laþ ma tu ta na ðý nýn teb lið ta ri hin den i ti ba ren bir ay i çin de ö de ne cek. Ma li ye Ba kan lý ðý nýn, Tar hi yat Ön ce si Uz laþ ma Yö net me li ði es mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. n ka ra / a a De niz Fe ne ri 10 ül ke de kur ban ke se cek D NÝZ Fe ne ri Der ne ði, ha yýr se ver le rin kur ban la rý ný 10 ül ke de ke sip ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý ta cak. Der nek ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, bu yýl kur ban his se be de li nin yurt i çi i çin 490 TL, yurt dý þý i çin i se220 TL o la rak be lir len di ði be lir til di. çýk la ma da þu bil gi le re yer ve ril di; Ha yýr se ver le rin kur ban ve kâ let le ri ni Ýs la mi ku ral la ra uy gun o la rak ye ri ne ge ti ri yo ruz. Ke sim sý ra sýn da De niz Fe ne ri gö rev li le ri, no ter ve ve te ri ner ha zýr bu lu nu yor. Kur ban et le ri ül ke mi zin dört bir ya nýn da ki dul, ye tim ve ök süz ler baþ ta ol mak ü ze re, De niz Fe ne ri ta ra fýn dan yok sul lu ðu tes pit e dil miþ on bin ler ce a i le ye da ðý tý lý yor. Bu yýl, Tür ki ye, Su dan, Bang la deþ, Ni jer, Pa kis tan, So ma li, Fi lis tin, Ga na, Ka za kis tan ve Ma ke don ya da kur ban ke se rek ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý tý la cak. Kur ban bay ra mý bo yun ca yak la þýk 70 bin ki þi kur ban e tin den is ti fa de e de cek. Ba ðýþ çý la ra kur ban lar ke si lir ke sil mez sms i le, bay ram son ra sýn da i se kur ban ke sim ser ti fi ka sý i le bil gi len di ri yo ruz, yurt i çi ke sim ler de i se kur ban ke sim gö rün tü le ri de u laþ tý rý lý yor. 2 D KÝ K D KU BN B ÐI ÞI niz fe ne ri.org.tr ad res li in ter net si te sin den no lu çað rý mer ke zin den ya da no lu te le ba ðýþ hat týn dan kre di kar tý i le 2 da ki ka da kur ban ba ðý þý ya pa bi li yor su nuz. Ban ka lar dan ba ðýþ ya pý la bi li ni yor. (Not: Ban ka lar dan ya pý lan kur ban ba ðýþ la rý nýn de kon tu nu der ne ðin e faks la mak ge re ki yor.) Ýstanbul / Yeni sya tir me Fo nu nun 10.7 mil yar TL tu ta rýn da ö zel leþ tir me ge li ri el de et me si bek le ni yor. Prog ram la 2012 de, Tür ki ye nin yüz de 4.0 o ra nýn da bü yü me si ön gö rü lür ken GSYH TL ba zýn da 1 tril yon 426 mil yar li ra, dö viz ba zýn da i se mil yar do lar o la rak he sap lan dý. Tür ki ye nü fu su nun 2012 de 74 mil yon 885 bi ne, ki þi ba þý na mil li ge li rin 10 bin 973 do lar se vi ye si ne u la þa ca ðý tah min e dil di. Ge le cek yýl iþ siz lik o ra ný nýn i se yüz de 10.4 ol ma sý bek le ni yor. Prog ra ma gö re, 2012 so nun da TÜ F yüz de 5.2, def la tör yüz de 7 o la cak. Ýh ra ca týn mil yar do lar, it ha la týn i se mil yar do lar ol ma sý bek le nen 2012 de dýþ ti ca ret a çý ðý nýn da mil yar do lar se vi ye sin de o la ca ðý ön gö rül dü. Ge le cek yýl 65.4 mil yar do lar ol ma sý bek le nen ca ri iþ lem ler a çý ðý nýn GSYH ye o ra ný nýn yüz de 8 o la ca ðý tah min e di li yor. Fa iz ha riç har ca ma la rýn GSYH ye o ra ný 2012 yý lýn da bir ön ce ki yýl da ol du ðu gi bi yüz de 21.1, fa iz ö de me le ri nin i se ön ce ki yý la gö re 0.2 pu an ar ta rak yüz de 3.5 dü ze yin de ger çek leþ me si bek le ni yor. ÝSTÝHDM 332 BÝN KÝÞÝ TCK Tür ki ye ge ne lin de 2011 de iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný nýn yüz de 49.9, iþ siz lik o ra ný nýn i se yüz de 10.5 se vi ye sin de ger çek leþ me si bek le nir ken 2012 de ön gö rü len bü yü me ve ya tý rým ar týþ la rý na bað lý o la rak is tih da mýn 332 bin ki þi ar ta ca ðý, iþ siz lik o ra ný nýn i se yüz de 10.4 se vi ye sin de ger çek le þe ce ði ön gö rül dü. Bü yü me nin 2011 yý lý nýn i kin ci ya rý sýn da da de vam et me si, an cak kü re sel öl çek te or ta ya çý kan be lir siz lik ler ve o lum suz baz et ki si ne de niy le bir mik tar ya vaþ la ma sý bek len mek te. Bu na gö re, 2011 de yüz de 7.5 ol ma sý bek le nen GSYH ar týþ hý zý nýn, 2012 de yüz de 4 ol ma sý he def le ni yor. Tür ki ye e ko no mi sin de 2011 yý lýn da ö zel ke sim sa bit ser ma ye ya tý rým la rý nýn re el o la rak yüz de 22.3 o ra nýn da art ma sý ön gö rül dü. T. C. DN 1. ÝC DÝSÝ (GYÝMNKUL ÇIK TTIM ÝLNI) Dosya No: 2010/12376 Örnek No-64 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: 1.TPU KYDI : da na i li, Sey han Ýl çe si, Dö þe me mah a da, 3 Par sel, Blok 5. kat 10 no lu b.b. ka yýt lý mes ken ÝM DUUMU : da na i li, Sey han Ýl çe si, Dö þe me mah a da, 3 no lu par se le a - it dos ya i çe ri sin de da va ko nu su yer i le il gi li o la rak i mar ça pý nýn ol ma dý ðý tes pit e dil miþ o lup, Sey han Be le di ye sin de ya pý lan in ce le me de; ta þýn maz ye rin i ma rý nýn =2.4 yo ðun - luk lu mes ken ol du ðu be le di ye yet ki li le rin ce i fa de e dil miþ tir. ÖZLLÝKLÝ : Ta þýn maz da na i li, Sey han Ýl çe si, Dö þe me mah a da,3 no lu par sel de ka yýt lý o lup, 3 no lu par se lin a la ný 2272,00 m 2 'dir. Söz ko nu su ta þýn maz Pý nar mh sk. Di la ra Si te si, Blok K: 5 D: 10 (Kuzey-Doðu-Güney) cep he li Sey han/ D - N ad re sin de bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz da i re be to nar me kar kas in þa at þek lin de ya pýl - mýþ o lup, 3 o da 1 sa lon, mut fak, an tre, hol, ban yo (çift ban yo), wc ve 2 bal kon þek lin de - dir. Söz ko nu su da i re i çin ma hal lin de ya pý lan öl çüm de 180 m 2 brüt o tu rum a lan lý o lup,3 o da, sa lon, an tre ve hol yer le ri se ra mik ü ze ri ha lýf leks kap lý dýr. Da i re nin tüm du var la rý sa ten bo ya dýr. Da i re nin tüm ka pý la rý me ri kan fa nel ka pý, pen ce re ler i se pvc 'dir. Mut - fak yer se ra mik, du var sa ten bo ya o lup, mut fak do la bý ha zýr mut fak o lup tez gâh üs tü gra nit mer mer dir. Ban yo yer le ri se ra mik du var la rý fa yans kap lý dýr. Ban yo da hil ton la va - bo, kü vet, du þa ka bin bu lun mak ta dýr. Ya tak o da sýn da bu lu nan ban yo yer le ri se ra mik du var la rý fa yans kap lý dýr. Ban yo da a yak lý la va bo bu lun mak ta dýr. WC yer le ri se ra mik du - var la rý fa yans týr. WC de a yak lý la va bo mev cut tur. Ban yo ve WC ta van la rý dü þük dö þe - me dir. Gi riþ te ves ti yer bu lun mak ta dýr. Da i re de kar ton pi yer ve spot lam ba bu lun mak ta - dýr. Da i re nin gi riþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. Da i re de lek ti rik ve su te si sa tý fa a li yet te dir. MU HM MN KIY M TÝ: Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmazýn muhammen kýymeti ,00-TL'dir. STIÞ ÞTLI: BÝÝNCÝ TIMNIN 16/12/2011 Cuma Günü, saat 10:00-10:10 arasýnda. dana dliyesi 5. Kat 408/ odasýnda açýk arttýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu arttýrmada tahmin edilen kýymetinin % 60'ýný ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlar varsa alacaklýlar toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile en çok artýrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr, ÝKÝNCÝ TIMNIN: 26/12/2011 Pa zar te si Gü nü ay ný yer ve sa at ler de ya pýl ma sý na, bu ar týr ma da da tak dir e di len kýy me tin % 40'ý na ve rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý i le sa - týþ mas raf la rý ný ge çer bir mik tar da ta lip li çýk tý ðý tak dir de i ha le nin ya pýl ma sý na, Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þart týr. Böy le bir be del le de a - lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 1- rt týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le pu lu, KDV. Ta pu a lým harç ve mas raf la rý, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi - rik miþ ve ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan ver gi ler ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 2- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (+) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 3- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le Ý ÝK. 'nun 133. mad - de si ge re ðin ce i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hiç bir hük me ha - cet kal ma dan Da i re miz ce ken di le rin den tah sil o lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 4- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 5- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de reca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/12376 sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Teb lið e di le me yen a la ka dar la ra bu i la nýn teb lið ye ri ne ge çe ce ði i lan o lu nur (Ýc. Ýf. K. 126) (+) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: 67445

11 Y 1 KSIM 2011 SLI MDY POLÝTÝK 11 e jim ma ter ya list bir ze mi ne o tur du Cum hu ri yet le de mok ra si çe liþ mez. Mut la ka bir bi ri nin mü tem mim cü zü ol ma dý ðý ný gös te ren ör nek ler var sa da cum hu ri ye tin te mel il ke le riy le de mok ra si nin il ke le ri ça ký þýr. l bet te de mok ra si çok da ha ge niþ, çok da ha yu ka rý da ve cum hu ri ye ti kap sa yan bir ol gu dur. Cum hu ri yet ol ma sa da bir re jim de mok ra tik o la bi lir a ma de mok ra si bir öz dür ve ma a le sef de mok ra si siz cum hu ri yet ler mev cut tur. *** Tür ki ye de cum hu ri ye tin ku rul ma sý u zun bir sü re cin so nu cu dur par la men ta riz mi, 1908 dev ri mi meþ ru ti bir mo nar þi kur ma gi ri þi miy di. Ým pa ra tor luk hu ku ki ve di ni ya pý sýy la de vam e de cek a ma ça ða a yak uy du ra cak tý. O ka dar ki, mec lis kav ra mý ný bi le Ku ran la a çýk lý yor du o ku þak, Tan zi mat ya zar la rý i se 1789 un bir u zan tý sýy dý ve o nun yo ðun et ki si al týn day dý. Do la yý sýy la 1923 e ge lin di ðin de bir cum hu ri yet i da re si nin te mel pa ra met re le ri or ta ya sa çýl mýþ, zi hin le re iþ len miþ ti. Ön ce ki dö nem ler den tek fark la: ye ni ku þak dev rim ci ler ma ter ya liz mi öð ren miþ, di ni mo dern leþ me nin en ge li say mýþ lar dý. Ha ne dan dan kur tu lup, hi la fet ten sýy rý lýr ken te mel dür tü le ri din dý þý bir re jim o luþ tur mak tý. Bu nu ba þar dý lar. Ye ni re jim ma ter ya list bir ze mi ne o tur du. La ik li ðin kay na ðý o dur. Yok sa ge ne bir re jim me se le si o la rak la ik li ðin ön a dým la rý da top lum da mev cut tu. Mah ke me ler, uy gu la dýk la rý ya sa lar bi le de ðiþ miþ ti. *** Ye ni re jim halk e ge men li ði kav ra mý ný ge tir di. Fa kat hal ký u mur sa ma dý. O çok kul la ný lan halk çý lýk kav ra mý us Na rod niz min den et ki len miþ ti ve hal kýn halk a dý na yö ne til me si an la mý na ge li yor du. Ne de ni çok ba sit ti: Mus ta fa Ke mal Pa þa da hil, Na mýk Ke mal den baþ la ya rak bü tün as ker ler ve ay dýn lar dev let na sýl kur tu lur so ru su na ce vap a rý yor du. Halk o ma na da u mur san maz dý. Dev let kur tu lur sa halk da kur tu lur dü þün ce si hâ kim di. Cum hu ri yet Yeni kuþak devrimciler materyalizmi öðrenmiþ, dinî modernleþmenin engeli saymýþlardý. de dev le ti kur ta ra cak bir ça re o la rak dü þü nül dü. Kal dý ki, Ke ma list ler o us se a u cu bir an la yý þa sap la nýp kal mýþ tý: öz gür lük an cak ge nel i ra de ye ka týl mak la sað la na bi lir di. O nun dý þýn da kal mak söz ko nu su o la ma ya ca ðý gi bi re jim i çin en bü yük teh li ke yi mey da na ge ti re cek ti. Top lu luk çu (com mu ni ta ri an) bu an la yýþ li be ral her gö rü þü da ha doð ma dan bo ðu yor du. Bü yük ta rih çi miz Prof. Me te Tun çay ýn sap ta ma sýy la Tek Par ti e ji mi bu an la yýþ la 1925 te, Tak rir-i Sü kûn ka nu nuy la ku rul du. O gün den son ra, Ser best Fýr ka gi bi ba zý da ný þýk lý dö vüþ ler dý þýn da, cum hu ri ye tin 1950 ye ka dar de vam e den dö ne min de ( a ra sý da hil) mu ha le fet ol ma dý, halk ol ma dý, si ya set ol ma dý. *** Bu sa de ce bir tek nik so run dev rim ci þid det þid det an la yý þý fa lan de ðil di. Tür ki ye cum hu ri ye ti nin i kin ci bü yük ka rak te ris ti ðin den kay nak la nan bir çýk maz dý. TC bir as ker- bü rok - rat- seç kin/ ay dýn it ti fa kýy dý, bir Ta rih sel Blok ik ti da rýy dý. Bu ol gu ü çün cü bü yük ký sýt la ma yý do ður du: ik ti dar si ya se te i nan mý yor du. Si ya set halk de mek ti, halk i ra de si de mek ti, halk e ge men li ði de mek ti. Ge nel oy, ser best se çim, mu ha le fet, ik ti dar de ði þi mi ol ma - dýy sa bun dan dýr. Cum hu ri yet re ji mi biz de de mok ra si nin e þan la mý ka bul e di le bi le cek te mel ref lek si ya ni si ya se ti yok say dý son ra sýn da da ku rul ma dý o öz gür lük çü, de mok ra tik cum hu ri yet. Or du, si ya se tin hâ kim o lup halk i ra de si ni ö ne çý kar dý ðý her dö ne mi ken di si nin say dý ðý ik ti da rý ge ri al mak mak sa dýy la dar be le re uð rat tý. Üs te lik sa de ce , 2007 dar be le ri de ðil ha týr lan ma sý, bi lin me si ge re ken ler. Si vil le rin hâ kim ol ma dý ðý, as ke rin ve bü rok ra si nin te pe den týr na ða her þe yi de net le di ði giz li kon trol re ji mi o la rak da cum hu ri yet as la te þek kül et me di Tür ki ye de. Ha san Bü lent Kah ra man Sa bah, Ya Ý kin ci Grup sus tu rul ma say dý... Bi rin ci Mec lis, Mil lî Mü ca de le yi ör güt le yen ve yön len di ren me bus la rýn ol du ðu ku ru cu mec lis i miz dir. Li te ra tür de Ý kin ci Grup di ye ad lan dý rý lan ve kil ler se, Mus ta fa Ke mâl in Bi rin ci Grup un da top la nan me bus la rýn ge ri ka la ný dýr ve mec bu ren Ý kin ci Grup di ye ad lan dý rýl mýþ lar dýr. Ý kin ci Grup un or ta ya çý ký þý ken di li ðin den ol muþ tur zi ra Mus ta fa Ke mâl, 10 Ma yýs 1921 de na do lu ve u me li Mü da fa a-i Hu kuk Gru bu nu (Bi rin ci Grup) ku rar. Bi rin ci Grup un a çýk la dý ðý prog ram da ki a maç la ra bü tün me bus lar ka týl dýk la rý i çin bir çok me bu su dýþ la ya rak bu gru bun o luþ tu rul ma sý Mec lis te tep kiy le kar þý la nýr. Ý kin ci Grup un en ka riz ma tik ön cü le rin den Hü se yin v ni Bey, gru bun ku rul ma sýn dan i ki gün son ra ver di ði bir ö ner ge de þöy le der: Ya rýn na do lu da Mil let Mec li si nde bu ga ye ye mu ha lif in san var mýþ di ye baþ ka bir þe kil de ze hap ha sýl o lur. Hâl bu ki Mec lis te bu na mu ha lif kim se yok tur (...) Bu gü ne ka dar Mec lis, o ga ye ü ze rin de ça lýþ mýþ týr. Bu prog ram He yet-i U mu mi ye mi ze a it tir. Biz bu nu ka bul e de riz. Ci han bil sin ki, Mec lis te bu na mu ha lif kim se yok tur. - Za man i çin de ik ti dar yan lý sý Bi rin ci Grup ve kil le riy le, ör güt lü ol ma yan mu ha lif ler a ra sýn da fi kir ay rý lýk la rý o lur ve Ý kin ci Grup mey da na ge lir. Ý kin ci Grup un prog ra mýn da Mü da fa a-yý Hu kuk Ha re ke ti nin or tak il ke le ri ay nen bu lu nur. Bu na ek o la rak þun lar da ge çer: 1.Her fer din hür ri yet-i þah si ye ve me de ni ye si her tür lü ta ar ruz dan ma sun dur. 2. Si ya sî cü rüm ler de i dam ce za sý yok tur. 3. Mü sa de re, an gar ya, iþ ken ce, her ne vi e zi yet ka ti yen ve kül li yen ya sak týr. es mî ta rih an la tý la rýn da, Mus ta fa Ke mâl in dik ta tör lü ðe ev ri len yön tem le ri ni e leþ ti ren Ý kin ci Grup ve kil le ri ge ri ci, mür te ci, vb. kö tü sý fat lar la a ný lýr lar. Ö zel lik le bu grup ta yer a lan ba zý ve kil ler Nu tuk ta a ðýr ha ka ret ler le bir a ra da an la tý lýr lar. n cak ö - zel lik le ta rih çi h met De mi rel in Bi rin ci Mec lis te Mu ha le fet: Ý kin ci Grup i sim li ti tiz ça lýþ ma sýn dan öð ren di ði mi ze gö re Ý kin ci Grup ta yer a lan ve kil ler Bi rin ci Grup a nis pet le yüz le ri da ha Ba tý ya dö nük kim se ler dir. Hat ta di nî e ði tim bað la mýn dan ba kýl dý ðýn da Ý kin ci Grup men sup la rý a ra sýn da bu lu nan din a dam la rý nýn o ra ný Bi rin ci Grup un 1/3 ü ka dar dýr. Yi ne Bi rin ci Grup ta med re se de o ku muþ o lan me bus la - esmî tarih, Mustafa Kemâl in diktatörlüðe evrilen yöntemlerini eleþtiren Ýkinci Grup vekillerini gerici, mürteci, vb. kötü sýfatlarla tanýtýr, ama... rýn o ra ný Ý kin ci Grup tan çok da ha faz la dýr. Bu nu el bet te se kü ler e ði ti min di ni e ði tim den da ha i yi ol du ðu nu i ma et mek i çin de ðil, res mî ta ri hin kod la rý na gö re mür te ci i lan e di len gru bun sos yo lo jik alt ya pý sý ný an lat mak i çin be lir ti yo rum. Öl dü rü le rek, sür dü rü le rek ve ya bas tý rý la rak sus tu rul ma la rý na ka dar Ý kin ci Grup un Bi rin ci Mec lis te mu ha le fet et tik le ri mev zu lar ký sa ca þun lar dýr: 1. Mec lis yet ki le ri nin O la ða nüs tü Harp Ko mis yo nu a dý al týn da 15 ki þi ye dev re dil me si ne kar þý çýk mak ( ra lýk 1921) 2. Ýs tik lâl mah ke me le ri nin kal dý rýl ma sý ya da en a zýn dan Baþ ku man dan lýk em rin den a lý nýp mec lis de ne ti mi ne so kul ma sý na da ir tek lif ler (O cak 1922) 3. Mec li sin e ge men lik hak la rý nýn ü çün cü ve dör dün cü kez Mus ta fa Ke mâl e dev ri ne kar þý çýk mak (Ma yýs ve Tem muz 1922) 4. Trab zon ve ki li li Þük rü Bey in, Mus ta fa Ke mâl in Ö zel Mu ha fýz lay Ko mu ta ný o lan To pal Os man ta ra fýn dan kat li ni pro tes to et mek (Mart 1923) 5. Hü kü me te re jim mu ha lif le ri ni as ma yet ki si ve ren Hý ya net-i Va ta ni ye Ka nu nu nda ki de ði þik lik tek li fi ne mu ha le fet (Ni san 1923) se çim le ri nin an ti-de mok ra tik yol lar la tek par ti de ne ti mi al týn da ya pý lý þý na kar þý çýk mak (Ni san-ma yýs 1923) Ý kin ci Grup ta yer a lan ve kil le rin sus tu rul ma la rýn dan ön ce ki dö nem de mec lis kür sü sün den ik ti da ra yö ne lik yap týk la rý e leþ ti ri le ri o ku mak da ol duk ça he ye can ve ri ci. Hem üs lup hem son ra ki dö ne me da ir ön gö rü le ri ne þa hit ol mak hem de ta ri hi mi zi an la mak ba ký mýn dan... Yer dar lý ðýn dan sa de ce bir ör nek ver mek le ye ti ne ce ðim. Mus ta fa Ke mâl in tek a dam, CHP nin tek par ti ol ma sý na gi den yol da ki ö nem li ge liþ me ler den bi ri o lan Hý ya ne ti Va ta ni ye Ka nu nu nda 1923 yý lýn da ya pý lan de ði þik li ðe da ir Ý kin ci Grup ve kil le rin den Ýz mit me bu su Sýr rý {Bel li oð lu] Bey mec lis kür sü sün den ya pý lan de ði þik li ði þöy le yo rum lu yor: ca ba bu ka nun, bi zim i çin ne gi bi mü la ha zat-ý iç ti ma i ye tev lit e de cek tir? vet! Þim di en ye ni mü la ha zat ta hür ri yet a leyh tar lý ðý da var dýr. Me se la fa þist ler hür ri ye tin a ley hin de dir ler. Di yor lar ki: Hür ri yet, es ki za man da ol du ðu gi bi, uð run da bin ler ce a da mýn fe da-yý can e de ce ði bir ge lin de ðil dir. Be þe ri yet, hür ri yet ten býk mýþ týr. ðer biz de fa þist o la cak sak, fa þist teþ ki la tý ný mem le ket te te sis e de cek sek, bu pek doð ru dur. Yok sa a ley hi miz de ne ti ce ve re cek tir. (...) Cum hu ri ye tin 88. ya þý ný dol dur du ðu bu gün ler de is ter is te mez dü þü nü yo rum; Ý kin ci Grup sus tu rul ma say dý, na sýl bir ül ke o lur duk di ye... Hi lal Kap lan Ye ni Þa fak,  hir za man ve dep rem ler sas du ru þu muz Tö ren le ri iz ler ken kü çük a ma ö nem li bir ay rýn tý gö zü me çarp mak ta. Baþ lar ken ka tý lým cý lar say gý du ru þu na da vet e di li yor. O du ruþ da ki mi yer de ses siz ce baþ lý yor ken di li ðin den. Ki mi yer de i se sert çe hay ký rý lý yor: Ha zýr o o ol! Ne dir a ra da ki far kýn ö ne mi? Si vil or tam lar da ge re ken þey e mir al ma dan ya pý lýr. Say gý gös ter mek is ti yor sa nýz ye ri niz den kal kar, sus kun du rur su nuz. Ha zýr ol i se as ker ko mu tu dur. n la mý ne dir? Ne ye ha zýr o lu - nu yor? sas du ru þa geç me ye. Pe ki, o ne dir? Han gi e sas kas te dil mek te? Ge lin, bi raz söz cük in ce le ye lim. Öy le yap mak hem eð len ce li dir, hem de an lam la rýn üs tü nü ka zý ya rak alt la rýn da ki ger çek le re u laþ ma mý zý sað lar. çýn ba kýn Türk Dil Ku ru mu nun söz lü ðü ne. sas du ruþ kar þý lý ðýn da þu ta ný mý gö rür sü nüz: Dim dik, ký mýl da mak sý zýn dur ma. Hah, ya ka la dýk e sa sý be lir ten ki lit söz cü ðü: ký mýl da mak sý zýn. Ko mu tu du yar duy maz o du ru þa ge çe cek, ye ni em re ka dar zin har ký mýl da ma ya cak sý nýz. Çün kü e fen dim, ta li mat sýz ký mýl da mak ba ðým sýz lýk be lir ti si dir. Dü þün mek, ka rar ve rip dav ran mak, ve sa yet ler den çýk mak týr. l bet te i zin ve ri le mez öy le ba þý bo zuk lu ða. Top lum bey ni fa þi zan renk ler le sü rek li ba da na e dil me li, ye ni ne sil ler de i ta at vur gu lu öð re ti ler le bü yük sö zü din le me ye her za man ha zýr ol mak ü ze re ye tiþ ti ril me li dir. *** Tö ren ler de þi zof re ni ya þý yo rum. (...) Bir kü çük kýz çý ký yor or ta ya. ya ðý ný ye re vu ra vu - Komutu duyar duymaz o duruþa geçecek, yeni emre kadar zinhar kýmýldamayacaksýnýz. ra, ez ber le til miþ bas ma ka lýp laf lar la ha ma set nut ku çe kip Cum hu ri yet, cum hu ri yet! di ye ba ðý rýr ken göz le ri bü yü yor, boy nu nun da mar la rý þi þi yor. ra da da vu di bir ses Nâ zým dan di ze ler o ku mak ta, ek ran da o nun de mir par mak lýk lar ar ka sýn dan ba kan yü zü gö rün mek te. Sa lo nu dol du ran be yaz Türk dost la rým dan al kýþ, ký ya met... Tö ren den on la rýn ne an la dýk la rý ný i yi bi li yo rum, çün kü vak tiy le ben de a þa ðý yu ka rý ay ný ha va day dým. Cum hu ri yet düþ ma ný ir ti ca er ba bý fýr sat bu lur sa ül ke yi to ta li ter ka ran lý ða bo ða cak ya. O teh li ke ye kar þý di re niþ ve pro tes to coþ ku su... Kal kýp -yü züm den gü lüm se me yi ek sik et me den ses len mek is ti yo rum: Van mi nit! Cum hu ri yet söz cü ðü nü tak ma yýn ka fa ya. Sov yet ler cum hu ri yet ler den o lu þu yor du. Çin de cum hu ri yet. Ö cü nüz Ý ran der se niz, Ýs lam cum hu ri ye ti. Nâ zým a ya rý öm rü nü ko des te bi zim cum hu ri ye ti miz ge çirt ti. Ö nem li o lan bir re ji min a dý de ðil, i çer di ði de mok ra si do zu dur. Þim di to ta li ter lik ge le cek di ye kýv ran ma nýz i se ko mik. Çün kü git mi yo ruz öy le bir dü ze ne doð ru. Gel mek te yiz bal gi bi öy le bir dü zen den! (...) Þim di de mok ra si yi ö ne ge çir me ye baþ la mak i çin el ve riþ li bir nok ta da yýz ar týk. Öz gür lü ðü mü zün en ge ri ci cel la dý v ren gi bi ler den e mir al ma ya ha zýr ol mak sý zýn fýr sa tý de ðer len dir mek ü ze re ye ni a tý lým la ra gi ri þe bi li riz. Gü nü mü ze uy gun e sas du ruþ bu dur. e fik r du ran Sa bah, Ha dis kay nak la rýn da  hir Za man la il gi li o la rak Fi ten ve ya Me lâ him a dý al týn da zik re di len ha dis-i þe rif ler, bu gün le ri an la ma da fev ka lâ de ay dýn la tý cý dýr. Bu ha dis-i þe rif ler de þu hu sus la rýn bir bir le riy le a lâ ka lý o la rak ve bil has sa mü min le ri i kaz i çin zik re dil di ði ni ve mü min le rin bun la rýn hep sin den sa kýn dý rýl dý ðý ný o ku ruz: (1) Þe hir le rin bü yük ol ma sý; (2) Yük sek bi na lar ya pýl ma sý ve ö zel lik le çöl den ve taþ ra dan ge len in san la rýn yük sek bi na lar yap ma da bir bir le riy le ya rýþ ma sý; (3) Zi na nýn, çal gý cý lý ðýn ço ðal ma sý ve fark lý i sim ler al týn da çok al kol a lýn ma sý, hat tâ bun la rýn meþ ru ad de dil me si; (4) Ö nü a lý na maz has ta lýk la rýn or ta ya çýk ma sý; (5) Bil gi nin ve bil gi siz ce þa hit li ðin art ma sý, fa kat il min a zal ma sý; (6) Dev let ve ya ka mu ma lý nýn ga ni met bi lin me si ve ser ve tin bel li el ler de yý ðýl ma sý; (7) O bur lu ðun ve ne ti ce de yað la nýp se mir me nin art ma sý; (8) Öl çü ve tar tý da hi le nin, al dat ma nýn, e ma ne te ri a yet siz li ðin art ma sý ve gü ve nin kay bol ma sý; (9) Ýn san öl dür me, kar ga þa ve ka rý þýk lýk, pat la ma ve sa vaþ la rýn çok ol ma sý; (10) Ye re bat ma ve zel ze le le rin çok faz la gö rül me si. Kur ân-ý Ke rim de ta rih te pek çok ka vim le rin he lâk e dil di ði ni ve bu he lâk le rin ka sýr ga, tu fan, kum fýr tý na la rý, ya nar dað pat la ma la rý ve dep rem ler gi bi ta bi at o lay la rý de yip geç ti ði miz ha di se ler le ger çek leþ ti ði ni o ku ruz. Me se lâ þu â yet, bun la rýn hep si ni bir a ra da a nar:... Ki mi si nin ü ze ri ne taþ yað dý ran bir ka sýr ga gön der dik. Ki mi si ni kor kunç bir pat la ma, bir çýð lýk bas tý rý ver di. Ki mi si ni ye rin di bi ne ge çir dik. Ki mi si ni de su da boð duk. ma ger çek o lan þu ki, bü tün bun la rý Su ri ye de teh li ke li su la ra gi ri yo ruz l lah on la ra zu lüm ol sun di ye yap ma dý; bi la kis on lar, ken di öz can la rý na zul me di yor lar dý. (n ke bût Sû re si/29: 40) Bu â yet te he lâk e di len top lu luk lar mut lak in kâr, þirk, zu lüm ve gü nah lar i çin de yu var la nan top lu luk lar ol mak la bir lik te, ben zer he lâk le re kýs mî plan da mü min ler de, bel ki da ha faz la ma ruz ka lýr lar. Bu nun üç ö nem li se be bi var dýr: (1) Ýç ti maî ha yat, bir or ga niz ma nýn ha ya tý gi bi dir. O nun her bir bo yu tu di ðer bo yut la rýy la de rin den a lâ ka lý dýr ve bir bo - Kâinattaki her bir þey gibi hayattaki her bir hadise de, bize Cenab-ý llah tan bir mesajdýr. yut ta or ta ya çý kan a rý za, iç ti maî bün ye nin ta ma mý ný ra hat sýz e de bi lir. Ýl gi li ha dis-i þe rif ler de  hir Za man da yay gýn la þa ca ðý na dik kat çe ki len yu ka rý da ki men fî lik ler, bir bir le ri ne ya se bep ve ya so nuç tur; her bi ri di ðer le ri ni te tik ler ve ya on la rýn ne ti ce sin de, hat tâ on lar la bir lik te or ta ya çý kar. Me se lâ, dep rem uz man la rý dep rem ler den son ra çok ko nu þur lar a ma, þu a na ka dar hiç bi ri nin her han gi bir dep re mi ya rým da ki ka ön ce sin den bi le ha ber ver di ði ne þa hit ol ma dýk. Çün kü kâ i nat ta ki bü tün di ðer un sur lar gi bi Ya ban cý ga ze te ler ve a jans lar, son gün ler de Tür ki ye nin sad re ji mi ne kar þý si lah lý mü ca de le ye baþ la yan Su ri ye li mu ha lif le ri ka nat la rý nýn al tý na al dý ðý ný du yu ru yor lar. Ýd di a ya gö re mu ha lif le rin kur du ðu Hür Su ri ye Or du su (HSO) men sup la rý, sý ðýn dýk la rý Tür ki ye den Su ri ye gü ven lik güç le ri ne kar þý sal dý rý lar dü zen le yip tek rar Tür ki ye ye dö nü yor lar mýþ. Bu id di a doð ru i se Tür ki ye nin da ha ön ce gir me di ði teh li ke li su lar da yüz me ye baþ la dý ðý ný söy le mek müm kün. n ka ra, Su ri ye or du sun dan ka çan su bay la ra in sa ni a maç la sý ðýn ma hak ký ta ný dý ðý ný in kâr et mi yor ta bi i. Tür ki ye ye sý ðý nan ve Hür Su ri ye Or du su nun ko mu ta ný ol du ðu nu id di a e den l bay i yad el sad da, Ha ber türk ten m be - yer de Ce nab-ý l lah ýn mut lak em ri al týn da dýr. Ye rin al tý sü rek li ha re ket li dir ve bun dan do la yý fay lar ký rýl mak ta, fa kat ay ný fay hat týn da -r zin can, da pa za rý, Van da ol du ðu gi bi- bi ri nin ü ze rin den çok geç me den ye ni dep rem ler mey da na gel mek te, de mek ki, ye ni fay lar o luþ mak ta dýr. Bu o lu þum da þe hir le ri Ce nab-ý l lah ýn rý za sý na rað men bü yük kur ma, o ra lar da yük sek bi na lar yap ma, ya ni ye rin al tý ný sü rek li oy ma ve þe hir leþ me de den ge siz lik, at mos fe re sa lý nan gaz lar, de niz le rin al týn da nük le er de ne me ler de bu lun ma gi bi fýt ra ta, Ce nab-ý l lah ýn kur du ðu sis te me ters fa a li yet le rin ro lü ol ma dý ðý in kâr e di le bi lir mi? (2) Ce nab-ý l lah (cc), mu si bet ler le mü min le ri gü nah ve ha ta la rýn dan te miz ler; böy le mu si bet ler de ve fat e den mü min ler þe hid, te lef o lan mal la rý da sa da ka hük mü ne ge çer. Þu ka dar ki, u mu mî mu si bet, u mu mî ha ta ü ze ri ne ge lir, fa kat böy le mu si bet le re uð ra yan her ke sin ha ta lý ol du ðu da as la söy le ne mez, çün kü böy le mu si bet ler, a çýk ça za lim ve ya de ðil ay rý mý yap maz. Do la yý sýy la, her ke sin ha ta yý baþ ka la rýn da de ðil, ken di sin de bil me si bek le nir. y rý ca, mu si bet, her za man ha ta ü ze ri ne de gel mez; ba zen de bil has sa ba zý ferd le re ma ne vî te rak ki i çin ge lir. (3) l lah, ha ta la rý na baþ ka tür lü u yan ma yan mü min le ri mu si bet ler le i kaz e der ve on la ra kay bet tik le ri de ðer le ri bir de fa da ha ha týr la týr. Kâ i nat ta ki her bir þey gi bi ha yat ta ki her bir ha di se de, bi ze Ce nab-ý l lah tan bir me saj dýr. li Ü nal Za man, rin Za man a ko nu þur ken, Tür ki ye den si lah yar dý mý al ma dýk la rý ný so mut i fa de ler le söy le miþ. sad, Tür ki ye bi ze sa de ce in sa ni yar dým sað lý yor ve bi zi ko ru yor de miþ. n cak, Ba as re ji mi ne kar þý si lah lý mü ca de le ye baþ la yan bir ör gü tün ko mu ta ný ol du ðu nu söy le yen ki þi nin, Tür ki ye bi zi ko ru yor sö zü bi le Þam ý kýz dý ra cak ve ko nuy la il gi li spe kü las yo nu kö rük le ye cek ni te lik te dir. Bu du rum i se n ka ra yý il ginç bir ko num da bý rak mak la kal mý yor, Tür ki ye nin rap Ba ha rý kar þý sýn da ki çe liþ ki le ri ni de or ta ya ko yu yor. So nuç ta, Tür ki ye nin Su ri ye nin iç iþ le ri ne ka rýþ tý ðý na, hat ta o ra da ki re ji mi ni de vir me ye ça lýþ tý ðý na da ir al gý yý biz zat KP hü kü me ti kö rük le miþ tir. Se mih Ý diz Mil li yet,

12 12 1 KSIM 2011 SLI Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu BÝLÝÞÝM - TKNOLOJÝ Y Kor san la ra kar þý u ya rý SVGÝLÝ bi li þim say fa sý ta kip çi le ri, Mic ro soft tan bil gi sa yar kor san la rý ve sah te si te le re kar þý u ya rý gel di. Bu u ya rý nýn dik kat e dil me si ni is tir ham e di yo rum. Ö zet o la rak; Ýn san la - rý kan dýr mak i çin bil gi sa yar a ra cý lý ðý i le ha re ket e den kor - san la ra dik kat e din. le al dýk la rý MSN ad res le rin de bu lu - nan, lis te de a dý ge çen ki þi le re si ze kim le rin çev rim dý þý gö - rün dü ðü nü, kim le rin en gel le di ði ni gö re bi le ce ði ni ya zan ad - res ler gön de ri yor. Bun la ra denk gel me mek i çin; öz nel bil gi le ri niz ve ö zel kul lan dý ðý nýz ad res le rin ön ce lik le þif re le ri ni güç len di rin. Web si te le ri ne her han gi bir bil gi gir me den ger çek ve gü ve ni lir ol - du ðun dan e min o lun. Öz nel bil gi le ri ni zi her yer de ve baþ ka la rý na ver me me ye ö nem gös ter me li si niz. HTML 5 Ne dir? HTML di li nin son sü rü mü dür. Gü nü müz de kul la ný lan HTML 4.1 sü rü mü, CSS des te ðiy le ne ka dar dü zen li ve sað - lam bir ya pý da kod la nýr sa kod lan sýn, yi ne de faz la dan ya zý - lan kod la rýn iþ lev sel li ði boz du ðu bi lin mek te dir. Bu yüz den HTML 5 bu ih ti yaç la rý kar þý la mak a dý na ge liþ ti ril me ye baþ - lan mýþ týr. Vi de o pay la þým si te si Yo tu be, de ne me a þa ma - sýn da HTML5 i kul la ný cý la rý na sun mak ta dýr. Yo tu be-test - Tu be ü ze rin den et kin leþ ti ri le bi lir. In ter net xp lo rer 9 u in dir di niz mi? POGM TNITIMI 2009 yý lýn da; In ter net xp lo rer 9 ge li yor de miþ tik. Bi - lin di ði ü ze re, xp lo rer 7 i le ta ra yý cý test le rin de di be vu - ran Mic ro soft xp lo rer 8 i le bu du ru mu aþ ma ya ça lýþ - mýþ tý. Þim di de xp lo rer 9 i le Win dows kul la ný cý la rý en hýz lý ta ra yý cý ya sa hip ol du. Mic ro soft O pe ra, Chro me, Sa fa ri ve Fi re fox ta ra yý cý la rý nýn kul la ný mý her ge çen gün ar tar ken Win dows da ta ra yý cý dün ya sýn da ka pa bi le ce ði en bü yük pa yý al mak is ti yor du. Ve þu an bu nu ba þar dý - ðý ný dü þü nü yo rum. Di ðer sü rüm le re gö re çok fark lý o lan, bam baþ ka ö zel - lik le ri bün ye sin de ba rýn dý ran In ter net xp lo rer 9; HTML5 des te ði ni su nu yor. Pe ki ne dir bu HTML5? (bkz: haf ta nýn i pu cu) Bu bil gi ler doð ruy sa I 9 en son stan dart lar i çin bü yük bir a tý lým yap mak la kal ma ya cak, pp le a da Flash i le sa va þýn da des tek çýk mýþ o la cak. In ter net xp lo rer dün ya nýn en ta nýn mýþ in ter net ta ra yý cý mar ka sý o la rak bü yük a ðýr lý ða sa hip. I 9 HTML5 i des tek ler se bü yük kit le ler Flash i le uð raþ ma yý bý ra - kýp HTML5 e yö ne le cek. Hýz o la rak da çok ge li þen In ter net xp lo rer i in dir mek is ti yor sa nýz: dows.mic ro soft.com/tr-t/in ter - net-exp lo rer/down lo ads/i e ad re si ni zi ya ret e din. BÝLÝÞÝM HB... BÝLÝÞÝM HB... BÝLÝÞÝM HB... BÝLÝÞÝM HB... BÝLÝÞÝM HB... BÝLÝÞÝM HB... BÝLÝÞÝM HB... BÝLÝÞÝM HB... BÝLÝÞÝM HB... BÝLÝÞÝM HB... DV LT KU UM L I N V Ü NÝ V SÝ T L LT Y PI DS T ÐÝ b dul ha yoð lu, Co mo do nun Tür ki ye de ki o pe ras yo nun da tek no lo ji ü re ti mi ko nu sun da ku rum lar la ya kýn dan ça lý þa ca ðý na dik kat çe ke rek þun la rý söy le di: Co mo do, Tür ki ye ye gi rer ken dev le tin ku rum la rý na, ü ni ver si te le re alt ya pý da des tek o la cak. Biz ge rek li her þe yi ya pa ca ðýz a ma dev let ve ü ni ver si te ler bu tek no lo ji i çin de des tek ol ma lý. Ü re ti me ge çe ce ði miz za man, ü - ni ver si te ler de bu a lan da des - tek ol ma lý. Çün kü ye tiþ miþ e - le ma na çok bü yük ih ti yaç var. Dev let, tek no lo ji ü re ten ve sa tan böy le bir ya pý ya ge rek li ko or - di nas yo nu sað la ma nok ta sýn da des tek ol ma lý. Tek no lo ji ü re ten fir ma ya ilk des te ði müþ te ri si ve re cek tir. Win dows 8 Be ta yol da GÖSL tek no lo ji de her gün ye ni bir bu luþ ye ni bir i cat söz ko nu su. Bi li - þim dün ya sý hý zý na de vam e der ken bun la ra en ye ni le ri ek len mek te, her ye ni de mek ar dýn da a ra la nan ka pý lar bý rak mak de mek tir. Bu da bi li þim de ça lý þan ki þi le rin bu gün cel le me ler le ta nýþ mak zo run - da ol ma sý ger çe ði ni göz ler ö nü ne se ri yor. Ye ni Win dows 8 Be ta nýn da kul la ný cý la rý bek let me - ye ce ði hýz lý ge li þen tek no lo jiy le ken di ni gös ter mek te, bun dan ön ce kul la ný lan Win dows 8 De ve lo per den ha ber dar o lan bi li þim me rak lý la rý Win dows 8 Be ta i le her an kar þý la þa bi lir. Fir ma yet ki li le ri nin y lül a yýn dan be ri a ra lýk sýz ça lýþ ma la rý ve ü rün i çin ha zýr lan dýk la rý her kes ta ra fýn - dan te kip e di len bir ger çek, net bir ta rih ve ril me mek le bir lik te O cak ay la rýn da or ta ya çýk ma sý bek le ni yor. (Bi li þim Ha ber ) Co mo do nun ku ru cu su ve C O su Me lih b dul ha yoð lu, ma cým sa de ce Tür ki ye ye ü rün le ri mi gön de rip sat mak de ðil. Dün ya da in ter net gü ven li ði a la ný - nýn en ö nem li o yun cu lar dan bi ri o la rak, bü tün der dim BD den Tür ki ye ye tek no lo ji trans fe ri ni ger çek leþ tir mek. Co mo do Tür ki ye de ÝNTNT Gü ven li ði nin Göz de Mar ka sý - me ri ka lý Co mo do Tür ki ye de - 5 Mil yar Do - lar lýk pi ya sa de ðe ri, 1000 e ya kýn ça lý þa ný i le Co mo do, Tür ki ye de in ter net gü ven li ði a la - ný na ye ni bir so luk ge tir me ye ha zýr la ný yor. Co mo do, BD de bir Türk gi ri þim ci nin sa - hip ol du ðu en bü yük þir ket ler den bi ri o la rak bi li ni yor. Co mo do, me ri ka da an ti vi rüs pa za rýn da vi rüs süz in ter net ga ran ti si ve ren ilk fir ma ol ma sýy la da ta ný ný yor. Dün ya ge ne lin de 200 bin iþ let me de ve 35 mil yon desk top kul la ný cý sý nýn in ter net gü ven li ði ni sað la - yan Co mo do, a ra la rýn da BD nin en bü - yük ban ka la rýn dan Cha se, BD de di ji tal gü ven lik pro to ko lü SSL ser ti fi ka sý pa za - rýn da li der du rum da bu lu nu yor. Co mo do son o la rak Ýn gil te re de Net - work Com pu ting and Com pu ting Se cu - rity ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 2011 Bil - gi sa yar Gü ven li ði Ö dül le ri ya rýþ ma sýn da Yý lýn n ti Vi rüs Çö züm le ri i le Kü çük ve Or ta Boy Ýþ let me le re Yö ne lik Çö züm - ler dal la rýn da fi na le kal dý. Co mo do nun Tür ki ye de pi ya sa ya sun ma ya ha zýr lan dý - ðý id di a lý ü rün ler den bi ri de ken di mü - hen dis le ri ta ra fýn dan ge liþ ti ri len, me ri - ka da bü yük yan ký u yan dý ran PC dok to - ru Ge ek Buddy ü rü nü. Ge ek Buddy, PC kul la ný cý la rý na on li ne ve ya call cen ter lar va sý ta sýy la ih ti yaç duy duk la rý her tür lü prog ra mýn kul la ný mýn da hiz met ve re cek. BD de bü yük tek no lo ji ma ða za la rýn da da sa tý þa su nu lan ü rün BD den son ra Tür - ki ye de de bil gi sa yar kul la ný cý la rý nýn be ðe ni - si ne su nu la cak. Dün ya ge ne lin de her yýl yüz de 50 o ra nýn - da bü yü yen Co mo do i le Tür ki ye in ter net gü ven lik pa za rý, ü rün le ri bir Türk gi ri þim ci - ye a it o lan bir fir may la ilk kez ta ný þý yor. Co - mo do ö nü müz de ki dö nem de dün ya ge ne - lin de 300 mil yon in sa nýn bil gi sa ya rý ný ko ru - ma yý he def li yor. Þir ke tin ön ce lik li he def le - rin den bi ri de in ter net gü ven li ði i le il gi li tek - no lo ji nin ü re ti mi ni i ki yýl i çin de Tür ki ye de de ya pa bil mek. Co mo do nun ku ru cu su ve C O su Me lih b dul ha yoð lu, ma cým sa - de ce Tür ki ye ye ü rün le ri mi gön de rip sat - mak de ðil. Dün ya da in ter net gü ven li ði a la - ný nýn en ö nem li o yun cu lar dan bi ri o la rak, bü tün der dim BD den Tür ki ye ye tek no lo ji trans fe ri ni ger çek leþ tir mek. Tür ki ye de - me ri ka dan, us ya dan ve ya fark lý ül ke - ler den tek no lo ji fir ma la rý var. Fa kat bü - yük ço ðun lu ðu tek no lo ji trans fe ri yap mý - yor. Ü rün le ri ge ti rip Tür ki ye de sa tý yor, pa ra sý ný ka za nýp ül ke si ne ge ri gö tü rü yor. Tek no lo ji trans fe ri ne ih ti yaç duy mu yor. Co mo do nun ku ru cu su ve C O su bir Türk i þa da mý o la rak ben bu þe kil de yak la þa mam. Gü ven lik ö nem li a ma da - ha da ö nem li si, be nim a ma cým sa týþ ka nal la rý i le baþ lan gýç ya pýp pa zar da ki du ru ma gö re tek no lo ji yi Tür ki ye ye trans fer et mek di ye ko nuþ tu. b dul - ha yoð lu, Co mo do nun in ter net gü ven - li ði i le il gi li tüm ü rün le ri ni Tür ki ye de o luþ tu ru la cak alt ya pý i le Tür ki ye de de yap mak is te di ði nin al tý ný çi ze rek, He - de fi miz Tür ki ye de de tek no lo ji ü re ti - mi ni ger çek leþ tir mek ve bu tek no lo ji yi Tür ki ye ü ze rin den de Dün ya ya sa ta bil - mek. Bu a lan da en düs tri yi o luþ tur mak a ma cýy la yo la çýk týk. Bu nun i çin Tür ki - ye ye gi ri yo ruz de di. Tür ki ye nin en i yi blog la rý Turk cell Blog Ö dül le ri 2011 de ya rý þa cak TÜKÝY'NÝN en i yi blog la rý, Turk cell a na spon - sor lu ðun da dü zen le nen Turk cell Blog Ö dül le ri 2011 de be lir le ne cek. O kur la rý nýn gü cü nü ar ka sý - na a lan blog lar, 15 fark lý ka te go ri nin en i yi le ri o - lup blog dün ya sý nýn zir ve si ne yer leþ mek i çin mü - ca de le ve re cek ler. Turk cell Blog Ö dül le ri 2011 i çin ge ri sa yým baþ la dý. Tür ki ye nin li der i le ti þim ve tek no lo ji þir - ke ti Turk cell, 2008 yý lýn dan bu ya na her yýl dü - zen le nen Blog Ö dül le - ri nin (BÖ!) a na spon so - ru ol du. Tür ki ye nin en i - yi le ri nin be lir le ne ce ði ya - rýþ ma da de re ce ye gi ren blog lar, in ter net kul la ný - cý la rý nýn e le me sin den geç tik ten son ra jü ri ta ra - fýn dan se çi le cek. Ya rýþ ma cý ve oy sa yý sý her ge çen yýl da ha da ar - tan Blog Ö dül le ri nde ka - te go ri le ri de blog o kur-ya - zar la rý þe kil len dir di ve Turk cell Blog Ö dül le ri 2011 de han gi ka te go ri le - rin yer a la ca ðý geç ti ði miz gün ler de be lir len di. y - rýþ tý rý lan ve ye ni ek le nen ka te go ri ler sa ye sin de bu yýl ya rý þan blog la rýn çe þit li li ði de art mýþ ol du. Bu - na gö re Turk cell Blog Ö dül le ri bu yýl i le, Ge zi, Ha ber-gün dem, Ho bi, Ýþ Dün ya sý, Ka dýn, Ki þi sel, Kül tür-sa nat, Mo da, O to mo tiv, O yun-ð len ce, ek lam-pa zar la ma, Spor, Tek no lo ji ve Ye mek ol - mak ü ze re 15 ay rý ka te go ri de ve ri le cek. na spon sor lu ðu nu Turk cell in üst len di ði ya rýþ ma da Ki þi sel Blog lar ka te go ri si nin spon so ru i se gnctrkcll. Turk cell, Türk çe öz gün i çe rik ya yýn cý lý ðý ný des tek li yor. Ýn ter net kul la ný cý la rý ný blog yaz ma ya teþ vik e de rek sa nal dün ya da Tür ki ye kay nak lý öz - gün i çe ri ðin art ma sý ný he def le yen Turk cell Blog Ö dül le ri, blog la rý i ki a þa ma lý bir de ðer len dir me sü re cin den ge çi re cek. Her ka te go ri de ilk 10 a gi - re cek blog la rý in ter net kul la ný cý la rý se çe cek. Ya ni o ku yu cu la rý nýn gü cü nü ar ka sý na a lan blog lar ilk e le me yi on la rýn oy la rýy la ge çe bi le cek ler. r dýn - dan, sek tö rün ba þa rý lý i sim le rin den o lu þan jü ri, ilk 10 a gi ren a day lar a ra sýn dan her ka te go ri nin ilk ü çü nü be lir le ye cek. Baþ vu ru lar i se 20 kim de baþ la dý. Turk cell Blog Ö dül le - ri ne baþ vu ru lar, 20 kim 2011 ta ri hin den i ti ba ren go - dul le ri.com ü ze rin den ya pý la bi - le cek. De ðer len dir me sü re ci nin ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan i se ka za nan lar a çýk la na cak ve ö dül tö re ni ger çek leþ ti ri le cek yý lýn dan bu ya na blo gun ya rýþ tý ðý ve top lam da o - yun kul la nýl dý ðý Blog Ö dül le ri i le il gi li is ta tis ti ki bil gi le re ya - rýþ ma nýn web si te sin den u la - þý la bi li yor. Turk cell Blog Ö dül le ri nde de re ce ye gi ren blog lar, hem o ku yu cu la rýn hem de blog dün ya sý ta ra fýn dan ö dül len di ril miþ ol ma nýn ya ný sý ra da ha ge niþ bir med ya gö rü nür lü ðü el de e de cek ler. Bu da on la ra ye ni o ku yu cu kit le le ri ne u laþ mak ve çe - þit li iþ bir lik le ri i çin re fe rans sað la ya cak. Blog Ö dül le ri Hak kýn da ký sa bil gi: Blog Ö dül le ri, 2008 yý lýn dan be ri dü zen le nen ve ka te go ri le rin de en i yi blog la rýn in ter net kul la ný cý la - rý nýn oy la rýy la be lir len di ði bir ya rýþ ma dýr. Bu yýl Turk cell a na spon sor lu ðun da dü zen le ne cek o lan ya rýþ ma, her ke si blog yaz ma ya teþ vik e de rek Tür - ki ye de in ter net dün ya sýn da ki öz gün i çe ri ðin art - ma sý ný, ye ni blog la rýn keþ fe dil me le ri ni ve çok da ha faz la ki þi ye u laþ ma la rý ný a maç la mak ta dýr.

13 Y ÝL - SÐLIK 1 KSIM 2011 SLI 13 ðýz dan ge len ka na dik kat OP. D. MHMT ÖZTÜK "ÐIZDN GLN KNIN ÝLK ÖNC NDN GLDÝÐÝNÝ TSPÝT TMK ÖNMLÝDÝ" DDÝ. Opr. Dr. Mehmet Öztürk " aðýz aracýlýðý ile akciðerler, solunum yollarý, yemek borusu ve mide dýþ ortamlardan etkileþir " dedi. H ðýz Yo lu Ka na ma sý Kö tü Ha ber O la bi lir mi? ðýz yo luy la o lan ka na ma sýk lýk la mi de, ye mek bo ru su ve on i ki par mak ba ðýr sa ðý kay nak lý dýr. Ül ser ler, a ðýr gas trit ler, en fek si yon lar ve sin di rim sis te mi tü mör le ri de ka na ma ne de ni o la bi lir. Ö zel vus tur ya Sen Jorj Has ta ne si Ge nel Cer ra hi Uz ma ný Op. Dr. Meh met Öz türk ko nu i le il gi li ö nem li nok ta la rýn al tý ný çi zi yor. ðýz vü cu dun iç ve dýþ or tam la bað lan tý lý ol du ðu ya pý lar dan bi ri dir. ðýz a ra cý lý ðý i le ak ci ðer ler, so lu num yol la rý, ye mek bo ru su ve mi de dýþ or tam la et ki le þir. Ter si þe kil de de bun lar i le il gi li bir prob lem ler den de he men ha ber dar ol ma mý zý sað lar. ðýz dan ge len kan dan do la yý te lâþ lan ma dan ön ce ka nýn kay na ðý nýn tes pi ti ö nem li dir. Bir çok vü cut kýs mý nýn dý þa rý bað lan tý sý o lan a ðýz bu ra lar dan mey da na ge len ka na ma lar dan di rek o la rak et ki le ne cek tir. Ör ne ðin bu run ka na ma la rýn da ge ri ye doð ru ka çan kan bu run ve a ðýz a ra sýn da ki bað lan tý sa ye sin de a ðýz i çi ne ge lir ve bu ra dan dý þa rý çý ka bi lir. þý rý ö ðü re rek mey da na ge len kus ma nýn ar dýn dan ye mek bo ru sun da ki a þýn ma dan do la yý da a ðýz dan kan gel me si gö rü le bi lir. Tüm bun la rýn ay rý mý na var mak an cak i yi bir in ce le me nin ar dýn dan müm kün dür. Ki þi de ök sü rü ðü ta ki ben a ðýz dan ge len kan da ha çok ak ci ðer ve so lu num yol la rý ný dü þün dü rür ken bu lan tý ve kus ma nýn ar dýn da ka na ma nýn ol ma sý, be ra be rin de ye mek ar týk la rý nýn ol ma sý mi de ve ye mek bo ru su nu ön ce lik le ak la ge ti rir. k ci ðer ler kay nak lý o lan ka na ma ha va i le da ha faz la te mas et ti ði i çin kö pük lü dür. Ön ce sin de he pa tit, si roz gi bi ka ra ci ðer has ta lýk la rý o lan ki þi ler de i se mi de ka na ma sý ve ya ye mek bo ru sun da va ris ka na ma sý ilk ak la gel me si ge re ken du rum lar dan bi ri dir. Ka nýn ren gi ve mik ta rý da se be bi hak kýn da ö nem li bil gi ler ver mek te dir. Par lak kýr mý zý renk te, az mik tar da kan da ha üst ký sým lar dan (bu run, bo ðaz böl ge si) ka na ma ih ti ma li ni art tý rýr ken kah ve tel ve si ren gin de bir kan mi de de bek le miþ ka ný gös te rir. þý rý mik tar da ta ze kan ge ne mi de i le il gi li cid dî ka na ma lar da göz len mek te dir. Gün lük ha yat ta ha ya ti teh li ke o luþ tu ra bi le cek a ðýz yo luy la ge len ka na ma la rýn ba þýn da sýk lýk la Üst Sin di rim Sis te mi ka na ma la rý gel mek te dir. Üst sin di rim sis te mi ye mek bo ru su, mi de ve o ni ki par mak bar sa ðýn dan o lu þur. Üst sin di rim sis te mi ka na ma la rý i le bu or gan la rý mýz da mey da na ge len ka na ma la rý i fa de et mek te yiz. Has ta lar ta ra fýn dan bi lin me si ni is te di ðim i ki ö nem li nok ta var. Bi rin ci si, üst sin di rim si te mi ka na ma la rý nýn bü yük ço ðun lu ðun da a ðýz dan kýr mý zý kan gel mez. Mi de nin a si di i le kar þý la þan kan a nýn da kah ve ren gi o lur. Ya ni mi de si ka na yan has ta kah ve ren gi ku sar. Hal ký mýz bu nu kah ve tel ve si ve ya ký zýl cýk þer be ti gi bi kus tum di ye i fa de e der. Ý kin ci si i se ma kat tan kýr mý zý ka na ma ge nel lik le üst sin di rim sis te mi ka na ma la rýn da ol maz. Ýstanbul / Yeni sya On li ne e ði tim de he def bü yük ntük genç le ri ne yurt dý þýn da e ði ti min ka pý la rý ný a çan e ði ti ml.com, on li ne da nýþ ma ný lýk kon sep tiy le sür dür dü ðü fa a li yet le ri ni her ge çen gün ge niþ le ti yor. Yurt i çin de 11 o fi si bu lu nan ku rum, zer bay can ve Ka za kis tan da da bi rer o fis aç tý. ði ti ml ýn 2012 so nu he de fi i se, yurt i çin de 20, yurt dý þýn da i se 5 o fi se u laþ mak. Ö zel an laþ ma lar la öð ren ci le re burs sað la yan þir ke tin C O su Can kat Kal yon cu, Tür ki ye nin bü yü me si ne pa ra lel o la rak ya tý rým la rý mýz da sü re cek. Genç le ri mi ze çok uy gun fi yat lar la ve ka li te li yurt dý þý e ði tim prog ram la rý sað la ma ya de vam e de ce ðiz de di. ði ti ml ýn, ü ni ver si te a day la rý na dün ya nýn dört bir ya nýn da ki e ði tim ku rum la rýn da o ku ma fýr sa tý su nar ken, u zak tan e ði tim de de id di a lý ol du ðu nu be lir ten Kal yon cu, On li ne e ði tim sis te mi i le Li sans e gi ti mi - L mak is te yen öð ren ci le ri miz 3 yýl da e ði tim le ri ni ta mam la mak ta dýr. di ye rek söz le ri ne þöy le de vam et ti y rý ca Li sans ta mam la ma 1.5 yýl Yük sek li sans i se 1 yýl sür mek te dir. Öð ren ci ler e ði ti ml sa ye sin de hem li sans hem de yük sek li sans e ði ti mi a la bi li yor lar öð ren ci ler den is te ni len tek þart i yi de re ce de in gi liz ce e ði ti mi dir. Siz de Ýn gil te re nin say gýn ü ni ver si te le rin de Li sans Yük sek li sans ve ya Li sans ta mam la ma im ka ný bu la bi lir si niz.bu nun ya ný sý ra çift dip lo ma hak ký na sa hip o la rak fark lý bö lüm ler de e ði tim a la bi lir si niz. de di. Yurt dý þýn da e ði tim al ma yý dü þü nen Türk genç le ri on li ne da nýþ man lýk i çin ði ti ml.com u zi ya ret e de bi lir ler þek lin de ko nuþ tu. Ýstanbul / Yeni sya Kur ban ke si min de hijye ne dik kat KU BN LIK hay va nýn ke si mi sý ra sýn da hij yen þart la rý na dik kat e dil me si ge rek ti ði ni be lir ten uz man lar, se çi le cek kur ban la rýn sað lý ðý na ve ke sim sý ra sýn da bu la þý la bi le cek has ta lýk la ra kar þý u ya rý da bu lun du. Muh te mel has ta lýk la rýn ba sit yön tem ler le en gel le ne bi le ce ði ni be lir ten uz man lar, bun la rýn ya pýl ma ma sý ha lin de þar bon, ve rem, ku duz, sý ðýr ten ya sý gi bi pek çok has ta lý ðýn bu laþ ma ris ki al týn da ka la ca ðý na dik kat çek ti. Hi sar In ter con ti nen tal Hos pi tal n fek si yon Has ta lýk la rý ve Kli nik Mik ro bi yo lo ji Uz ma ný Dr. a ma zan Gö zü kü çük, Hij yen ko þul la rý na u yul ma dan, uy gun suz or tam lar da ke si len kur ban lar hem mik ro or ga niz ma la rýn bu laþ ma sý ne de niy le has ta lýk a çý sýn dan risk; hem de çev re sað lý ðý ve gö rün tü kir li li ði ne de niy le o lum suz et ki ler ta þý dý ðý ný söy le di. Gözüküçük, bu du ru mun her ke si et ki le ye bi le ce ði nin de al tý ný çi zdi. Ýs tan bul / ci han Bay ram ön ce si a lýþ ve riþ çýl gýn lý ðý H bay ram ol du ðu gi bi bu bay ram da da bü yük kü çük her kes bay ram lýk la rý ný al mak i çin a lýþ ve riþ le re gi di yor. He men he men he pi miz bay ram da ne gi ye ce ði mi zi ya da han gi ma ða za dan ne a la ca ðý mý zý be lir le me ye baþ la dý bi le. n cak bu nok ta da at lan ma ma sý ge re ken ö nem li bir ko nu; bu a lýþ ve riþ le ri ger çek ten bay ram ge le ne ði o la rak mý yok sa a lýþ ve riþ has ta lý ðý mýz ol du ðu i çin mi yap tý ðý mýz. Ö zel lik le bay ram lar da ve ö zel gün ler de nük se den a lýþ ve riþ has ta lý ðý ný Hi sar In ter con ti nen tal Hos pi tal Psi ko lo ðu Gül þah Yah þi yle ko nuþ tuk. Kur ban bay ra mýn da di ðer bay ram ve ö zel gün ler de ol du ðu gi bi bay ram ön ce si a lýþ ve riþ yap ma nýn kül tü rü mü zün, ge le nek le ri mi zin bir par ça sý ol du ðu nun al tý ný çi zen Yah þi, Bu ra da a maç, bay ram gi bi i çin de sý cak lýk ve coþ ku ba rýn dý ran bir gün de; o gü nün kut sal lý ðý na ve bu duy gu yu pay laþ tý ðý mýz in san la ra du yu lan say gý ve sev gi yi gös te re rek ma ne vî duy gu la rý ok þa mak týr. k si hal de a maç tan sap mýþ o lu ruz. Bay ram ön ce si ya pý lan a lýþ ve ri þin do zu nu i yi tut tur ma lý yýz, ih ti yaç dý þý bir çok þe ye sa hip ol ma ar zu muz kur ban bay ra mýy la ör tü þen bir ya pý da de ðil dir. Kur ban bay ra mý ön ce si ih ti yaç lar i yi be lir len me li, ek sik lik ler ta mam lan ma ya ça lý þýl ma lý dýr. n cak tüm bun la rý ya par ken, bu nun bay ram gü nü ne öz gü bir say gý ve sev gi den kay nak la nan te miz, dü zen li gö rün me a ma cý ta þý ma sý ge rek ti ði ni u nut ma mak ge re kir. Bay ram ge le ne ði nin dý þýn da dav ra nýþ lar gös ter di ði ni zi his se di yor sa nýz, ör ne ðin ih ti ya cý nýz ol ma dý ðý hal de bir çok þe yi sa týn al mak is ti yor sa nýz, in di rim le re ka nýp kre di kart la rý na borç la ný yor sa nýz ve bu dav ra nýþ kar þý sýn da kon tro lü nü zü yi tir di ði ni zi his se di yor sa nýz a lýþ ve riþ has ta lý ðý nýz (kom pül sif sa týn al ma) o la bi lir. Bu nok ta da bir uz man dan yar dým is te mek ten çe kin me yin. a çýk la ma sýn da bu lun du. LIÞVÝÞ HSTLIÐI (KOMPULSÝF STIN LM) NDÝ? lýþ ve riþ has ta lý ðý o lan ki þi, a lýþ ve riþ ön ce sin de i na nýl maz bir is tek ve mut lu luk ya þar ken; a lýþ ve ri þin ar dýn dan suç lu luk ve ü zün tü ye bü rü nür. Son ra, ya þa dý ðý bu ge ri li mi a zalt mak i çin yi ne çö zü mü a lýþ ve riþ te bu lur. Bu dön gü nor mal den sap mýþ bir þe kil de de vam e der. Bu ra da kon trol e di le mez bir ih ti yaç dý þý sa týn al ma söz ko nu su dur. Ýs tan bul / Ye ni s ya Bu run a kýn tý sý de yip geç me yin B YÝN trav ma sý, tü mör, do ðuþ tan kay nak la nan ba zý be yin-o mu ri lik a no ma li le ri ne de niy le, be yin-o mu ri lik sý vý sý bu run a kýn tý sý o la rak ge le bi li yor. Bur sa Dört çe lik Ço cuk Has ta ne si Baþ he ki mi, Ço cuk Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Ýs ma il Öz can, ço cuk luk ça ðýn da çok sýk gö rü len þi kâ yet ler a ra sýn da yer a lan bu run a kýn tý sý nýn sa de ce so ðuk al gýn lý ðýn da ol ma dý ðý ný söy le di. Dr. Öz can, ye ni do ðan lar da, bu run da dar lýk, tý ka nýk lýk gi bi do ðum sal bu run a no ma li le ri ve a kut si nü zit i le bron þit, ký za mýk, boð ma ca gi bi has ta lýk la rýn baþ lan gýç dö nem le rin de de su gi bi bu run a kýn tý sý gö rü le bil di ði ne i - þa ret et ti. Dr. Öz can þun la rý kay det ti: Ka fa trav ma sý, tü mör, do ðuþ tan kay nak la nan ba zý be yin-o mu ri lik a no ma li le ri ne de niy le bu run dan be yin o mu ri lik sý vý sý a kýn tý o la rak ge le bi lir. ler ji ye bað lý bu run a kýn tý sý da gö rü le bi lir. Bun lar mev sim sel ya da yýl bo yu de vam e de bi lir. Bu run a kýn tý sý te miz ve su gi bi dir. kýn tý i le be ra ber ak sý rýk, göz ra hat sýz lýk la rý tab lo ya eþ lik e der. Bu ru na ya ban cý ci sim kaç ma sý so nu cu o lu þan a kýn tý nýn i se tek ta raf lý, kö tü ko ku lu ve kan lý o la bi le ce ði ni u nut ma mak ge re kir. Ba zý i laç la rýn da bu run a kýn tý sý na ne den ol du ðu or ta ya çýk mýþ týr. Bur sa / ci han DÝYBKI 1. ÝC MÜDÜLÜÐÜ'NDN (TÞINMZIN ÇIK TIM ÝLNI) Dosya No: 2011/6257 sas. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti,adedi, önemli özellikleri: Di yar ba kýr Mer kez Ka ya pý nar Ýl çe si Ka ya pý nar mah. 901 a da, 4 par sel no lu 3375,60 m 2 yü zöl çüm lü su suz tar la ni te lik li ta þýn maz da borç lu a dý na Tam ka yýt lý kat ir ti fak lý 40/1422 ar sa pay lý 8. kat 31 ba ðým sýz bö lüm no lu mes ken: Ma hal lin de Di yar ba kýr mer - kez Ka ya pý nar mah so kak i le 306. so kak kö þe sin de bu lu nan y han 1 pt. 8. kat 31 no lu da i re o lup, söz ko nu su da i re nin çe lik ka pý gi riþ li, ves ti yer li, hol ve an tre bað lan tý lý 3 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, WC, 2 bal kon lu, ze min se ra mik kap la ma lý, du var lar Ý tal yan sa ten bo ya ba da na lý, kar ton pi yer li, pen ce re doð ra ma sý pi mo pen, mut fak, ban yo ve WC du var la rý komp le fa yans kap la malý,mut fak e vi ye tez gâh lý, alt, üst do laplý,e lek trik ve iç - me kul lan ma su yu müs ta kil, 170 m 2 a la nýn da do ðal gaz te si sa tý çe kil miþ, a san sör lü. ka lo ri fer li en üst kat da i re dir. Yap man tek nik ö zel lik le ri, mal ze me ve iþ çi lik ka li te si ba - ký mýn dan Mim. ve Müh. Hiz met le ri ne e sas sý ný fý, ya pý bi rim ma li ye ti, ar sa de ðe ri, bu - lun du ðu ko nu mu mev ki si, ö ze li i ði, Be le di ye ve u la þým hiz met le rin den ya rar lan ma ve ser best pi ya sa ko þul la rý göz ö nü ne a lý nýp de ðer len di ril di ðin de; Daire ,-TL. Muhammen Bedelle satýþa çýkartýlmýþtýr ÝM DUUMU: Kayapýnar Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve M.21.7.Kay.0.13/ say. imar yazýsýnda; 4 parsel =1.75 olup,taban lan kat sayýsý Taks 0,25 olduðu bildirilmiþtir. STIÞ ÞTLI: 1- Satýþ 06/12/2011 Salý günü Diyarbakýr 1. Ýcra Müdürlüðü kaleminde saat 10:15-10:25 a ra sýn da a çýk ar týr ma su re tiy le ay rý ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de - ðe ri nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü sak lý kal mak þar týy la 16/12/2011 Cu ma gü nü ay ný yer de ve sa at te i kin ci ar týr ma ya çý - kar tý I a cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný, tah min e di len be de lin % 40'ýný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu nu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu a lým har cý i le % 18 KDV'si a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve Tel la li ye har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak lan ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nun 133 ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka bil gi al mak is te yen le rin 2011/6257 sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, y rý ca Ý ÝK'nun 127. mad de si ge re ðin ce iþ bu sa týþ i la ný ta pu da ad re si bu lun ma yan ve d li teb li ga tý i a de o lu nan di ðer il gi li le re i la nen teb li gat ye ri ne de ka i ni ol mak ü ze re, i lan o lu nur (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu yönetmelikten Önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: TZÝY Van depreminde hayatlarýný kaybeden kardeþlerimize Cenâb-ý llah'tan ahmet ve maðfiret diler, yaralýlara da acil þifalar temenni eder ve bütün Van halkýna taziye ve geçmiþ olsun dileklerimizi sunarýz. Konya Yeni sya Okuyucularý TZÝY Muhterem arkadaþlarýmýz Levent rtekin ve Bülent rtekin'in muhterem babasý Halil rtekin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Tire Yeni sya Okuyucularý TZÝY Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin talebelerinden Muhterem ðabeyimiz Mustafa Sungur'un damadý ýdvan Güngör'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, baþta Mustafa Sungur aðabeyimiz olmak üzere, bütün aile fertlerine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. nkara Yeni sya Okuyucularý

14 14 1 KSIM 2011 SLI SPO Y G.SY KNDÝNÝ ÞTI GÇN SZON 9. HFTYI 13 PUNL 9. SID KPTN CÝMBOM BU SZON ÝS 17 PUNL 2. SID Y LDI. YÝN GÇN SZON 9. HFT SONUND 12 GOL TIP 12 GOL YÝYN SI-KIMIZILIL BU SZON ÝS 15 GOL TIP, 9 GOL YÝYK 6 GOL VJI YKLDI. YIC BU SZON 5 GLÝBÝYT, 2 BBLÝK V 2 D YNÝLGÝ LDI. Terim: Cüneyt Çakýr'ý gururla takip ediyoruz G L T S Y Tek nik Di - rek tö rü Fa tih Te rim, Kay se - ris por ma çý ný yö ne ten ha - kem Cü neyt Ça kýr'ý ö ve rek, ''Cü neyt Ça kýr, Tür ki ye'nin en ö nem li ha ke mi. Gu rur la v - ru pa'da ta kip e di yo ruz. Bir o - yu nun i yi oy nan ma sýn da ha - ke min kat ký sý çok ö nem li. Bu maçta da çok i yi bir maç yö net ti'' ce va bý ný ver di. Te - rim, bo u e i le il gi li bir so ru ya da, '' bo u e'nin ba zý prob lem - le ri var dý. Soh bet et tik. Ý yi bir o yun cu. bo u e sa ha nýn i çin - de her ye re gez di re bi le ce ði - miz bir fut bol cu'' de di. Te rim, mil li ta ký mýn Hýr va tis tan ma - çý i le il gi li o la rak da, ''Mil li ta - ký mý mýz bi zim göz be be ði - miz. r týk dün ya da ki her ta - kým la boy öl çü þe bi le cek dü - zey de. Son v ru pa þam pi yo - na sýn da Hýr va tis tan'ý ge çen kad ro da ki fut bol cu lar var'' þek lin de ko nuþ tu. FIF he ye ti, FIF'nýn i kin ci bü yük or ga ni zas yo nu o lan U20 Dün ya Þam pi yo na sý'na a day þe hir ler den bi ri o lan Ka dir Has Stad yu mu'nu ge ze rek in ce le me ler de bu lun du. FO TOÐ F: CÝ HN FIF heyeti Kadir Has Stadýný çok beðendi ULUSLSI Futbol Federasyonlarý Birliði (FÝF) heyeti, FÝF'nýn ikinci büyük organizasyonu olan U- 20 Dünya Þampiyonasý'na aday þehirlerden biri olan Kadir Has Stadyumu'nu gezerek incelemelerde bulundu FÝF U-20 Dünya Þampiyonasý'nýn Türkiye'de yapýlacaðýný ve bu þampiyonaya Türkiye'den Kayseri, Ýstanbul, Bursa, ntalya, ntep, Trabzon ve ize'nin aday olduðunu hatýrlatan Türkiye Futbol Federasyonu Ýdari Komite Heyeti Üyesi Sami Çölgeçen, "Bu þampiyonada 24 takým mücadele edecek ve 52 karþýlaþma yapýlacak. Þimdi bu karþýlaþmalarýn yapýlacaðý þehirlerin seçilme aþamasýndayýz. Bu þehirlerden biri de Kadir Has Stadyumu gibi modern bir stadyuma sahip olan Kayseri dir. Kadir Has Stadyumu FÝF standartlarýna uygun dünya çapýnda bir stadyum" dedi. Yekta ameliyat oldu GLTSYLI milli futbolcu Yekta Kurtuluþ, ameliyat oldu. Kayserispor ile Pazar günü deplasmanda oynanan Spor Toto Süper Lig karþýlaþmasýnda çapraz baðlarý kopan milli futbolcunun ameliyatýnýn baþarýlý geçtiði kaydedilirken, sahalardan yaklaþýk 5 ay uzak kalacaðý öðrenildi. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 maðlup ederek geçen haftaki Gaziantepspor yenilgisini unutturdu. FOTOÐF:. SÜP Lig'de iniþli çýkýþlý bir grafik çizmesine raðmen 9. haftayý Fenerbahçe'nin ardýndan 2. sýrada kapatan Galatasaray, bu performansýyla geçen sezonu aþtý. Geçtiðimiz sezona Ýspanyol Teknik Direktör Frank ijkaard yönetiminde baþlayan, ancak 8. haftada alýnan 4-2'lik maðlubiyetin ardýndan göreve umen Gheorghe Hagi'yi getiren sarýkýrmýzýlý ekip, 9 hafta sonunda 4 galibiyet, 4 maðlubiyet, 1 de beraberlik alýp toplam 13 puan toplayarak ligin 9. sýrasýnda yer almýþtý. Hagi, yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda alýnan beraberlik (0-0) camiaya moral vermiþ, ancak sarý-kýrmýzýlýlar lider Bursaspor'un 10 puan gerisinde kalmýþtý. TÝM ÝL ÝKÝNCÝ SIY OTUDU Bu sezona teknik direktör Fatih Terim ile baþlayan Galatasaray, zaman zaman olumsuz sonuçlar alsa da 9. haftayý ikinci sýrada kapatmayý baþardý. Geçtiðimiz sezona göre çok daha iyi performans sergileyen ''Cim bom'', 5 galibiyet ve 2 beraberlik alýrken, 2 kez de sahadan yenik ayrýldý. Toplam 17 puan toplayan sarý-kýrmýzýlýlar, averajla da olsa ikincilikte yer almayý bildi. Geçtiðimiz sezon 9. hafta sonunda 12 gol atýp, kalesinde 12 gol yiyen Galatasaray'ýn gol averajý 0 olmuþtu. Bu sezon ise daha fazla gol (15) atan ''Cim bom'', kalesinde de daha az (9) gol yiyerek 6 gol averajý yakalamayý baþardý. YTSÝZ GÖÜLN CVLHL SCHUST V DNÝZLÝ'YÝ SOLLDI BÞÝKTÞ Tek nik Di rek tö rü Car los Car val hal, Spor To to Sü per Lig'de 9. haf ta lar i ti ba riy le son i ki yý lýn tek nik di rek tör le ri Bernd Schus ter ve Mus ta fa De niz li'yi ge ri de bý rak tý. Be þik taþ, 9. haf ta lar so nun da Car val hal yö ne ti min de son 3 yý lýn en ba þa rý lý dö ne mi ni ge çi ri yor. Si yah-be yaz lý lar, bu se zon lig de 9 maç ta 17 pu a na u la þýr ken, Schus ter ve De niz li dö ne min de i se da ha az pu an top la ya bil miþ ti. Schus ter i le ge çen se zon ilk 9 maç ta 13 pu an a la bi len ''Ka ra Kar tal lar'', Mus ta fa De niz li i le ay ný sü re de 15 pu a na u la þa bil miþ ti. Bu se zon 9 ma çýn 5'in de sa ha dan ga li bi yet le ay rý lan si yah-be yaz lý lar, 2 be ra ber lik, 2 mað lu bi yet a lýp, 13 gol at tý ve ka le sin de 9 gol gör dü. Son 2 se zon da 9. haf ta la rý pu an cet ve lin de 7. sý ra da ta mam la yan Be þik taþ, bu se zon i se 4. sý ra da yer al dý. LMN HÝLBT'ÝN GÖÜÞLÝ Be þik taþ'ýn l man fut bol cu su o ber to Hil bert, Si vass por kar þý sýn da ka zan dýk la rý i çin mut lu ol duk la rý ný söy le di. Hil bert, ka týl dý ðý ba sýn top lan tý sýn da, Si vass por ma çý ný ka zan ma la rý nýn çok ö nem li ol du ðu nu i fa de e de rek, ''Ma ça i yi baþ la dýk an cak at tý ðý mýz gol den son ra tem po muz düþ tü. Si vass por da i yi mü ca de le et ti ve bir kaç po zis yon ver dik. Bu þe kil de oy na ma yý dur dur ma mýz la zým. Ý kin ci ya rý ya da i yi baþ la dýk a ma bir gol ye dik. Ba na gö re po zis yon of sayt tý. Son ra i yi mü ca de le et tik ve i kin ci go lü bul duk. Bu ma çý ka zan dý ðý mýz i çin mut lu yuz'' i fa de le ri ni kul lan dý. Hil bert, son dö nem ler de i yi or ga ni ze ol - Beþiktaþ'ýn Portekizli çalýþtýrýcýsý Car los Car val hal Ýnönü Stadý'nda oynanan Sivasspor maçý öncesinde yedek kulübesinin yanýna konulan eski teknik direktör Tayfur Havutçu'nun maketi ile basýna poz verdi. duk la rý ný ve i yi mü ca de le et tik le ri ni, ta kým o la rak da i yi yol da ol duk la rý ný kay det ti. Qu a res ma'nýn za man za man sa vun ma ya yar dým et me me siy le il gi li bir so ru ya Hil bert, ''Qu a res ma, bu maç ta çok da ha i yi ça lýþ tý ve mü ca de le et ti. Böy le oy nar sa bi ze çok fay da lý o la cak týr ve bu maçta a sist ya pa rak bi zim i çin ne ka dar ö nem li bir fut bol cu ol du ðu nu gös ter di'' di ye ko nuþ tu. KÝV MÇIN NOVÇLÝ HKM UF vrupa Ligi ndeki temsilcimiz Beþiktaþ ýn, Ukrayna nýn Dinamo Kiev takýmý ile 3 Kasým Perþembe günü oynayacaðý Grubu maçýný Norveçli Tommy Skjerven'in yöneteceði açýklandý. Fi-Yapý Ýnönü Stadyumu nda saat de baþlayacak maçta Skjerven in yardýmcýlýklarýný Steinar Holvik ve Geir ge Masovn Holen yapacak. Dinamo Kiev provasý Beþiktaþ'a moral verdi Sü per Lig'de Si vass por'u 3-1 ye nen Be þik taþ, ken di e vin de 2 maç son ra ga lip gel di. n tal yas por ga li bi ye ti nin ar dýn dan Dol ma bah çe'de ki maç lar da Kay se ris por'a 2-0 ye ni len, haf ta i çin de i se Fe ner bah çe i le der bi de 2-2 be ra be re ka lan Be þik taþ, ken di e vin de ta raf tar la rý na 2 maç son ra ga li bi yet iz let tir di. Si yah- be yaz lý lar bu so nuç la Per þem be ak þa mý U F v ru pa Li gi'nde oy na na cak Di na mo Ki ev ma çý ön ce si de mo ral bul du. «««Beþiktaþ'ý penaltý golüyle 2-1 öne geçiren Simao Sabrosa, bu sezon Süper Lig'deki gol sayýsýný 3'e çýkardý. Hafta içindeki Fenerbahçe derbisinde de mükemmel bir gol atan Portekizli futbolcu, ntalyaspor maçýnýn ardýndan 2. kez penaltýdan fileleri havalandýrdý. yrýca Beþiktaþ'ý Sivasspor önünde 1-0 öne geçiren golü atan savunma oyuncusu oberto Hilbert, bu sezon 2. kez golle buluþtu. Siyah-beyazlý takýmda son maçlarda savunmanýn saðýna yerleþen lman futbolcu, UF vrupa Ligi'nde Stoke City'ye deplasmanda attýðý golün ardýndan Süper Lig'de de Sivasspor filelerini havalandýrdý. «««Beþiktaþ'ýn gol yollarýndaki suskun ismi Quaresma, kendisine özgü asistlerine devam etti. Portekizli yýldýz, uzatma dakikalarýnda sol tarafta, sað ayaðýnýn dýþýyla kavisli bir orta yaparken, Holosko altý pasýn sað köþesinde uçarak attýðý kafa vuruþuyla maçýn sonucunu ilan eden golü attý. Holosko, bu sezon ligdeki 2. golünü de son dakikada kaydetti.bursaspor deplasmanýnda son anlarda oyuna girip, son dakikada takýmýný 2-1 öne geçiren golü kafayla atan Slovak oyuncu, bu akþam da ayný þekilde yine son anlarda oyuna dahil olup, yine son dakikada, yine kafayla takýmýnýn 3. golünü filelere gönderdi. «««Sivasspor karþýsýnda Beþiktaþ savunmasý çok basit hatalar yaptý. Ýstanbul deplasmanýndan puansýz ayrýlan Yiðidolar, ilk yarýnýn son anlarýnda Mahmut ve Pedriel ile inanýlmaz 2 gol kaçýrdý. 39. dakikada Mahmut'un altý pasýn son köþesinde bomboþ durumda kafa vuruþunda meþin yuvarlak yan kale direðe çarparak oyun alanýna döndü. yný futbolcu, içeri doldurulan topu bu kez çok uygun durumda dýþarý attý. 41. dakikada ise Pedriel, saðdan yapýlan ortada boþ durumda arka direkte zor olaný yaparak meþin yuvarlaðý kafayla dýþarý gönderdi. «««Beþiktaþ taraftarý istikrarsýz sonuçlar yüzünden tribünleri pek doldurmuyor. Sivasspor maçýnda kale arkasý tribün bilet ücretleri 30 liraya düþürülmesine karþýlýk yine dolmadý. Ýnönü Stadý'na gelen yaklaþýk 13 bin kiþi galibiyete raðmen oynanan futboldan pek tatmin olamadan evlerinin yolunu tuttu. Diyarbakýrspor'a 2 dönem transfer yasaðý geldi SPO Toto 2. Lig Beyaz Grup ta mücadele eden Diyarbakýrspor þok üstüne þok yaþýyor. Sezon baþýnda Türkiye Futbol Federasyonu nun trasfer yasaðý getirdiði kulübe þimdi de Uluslararasý Futbol Federasyonlarý Birliði (FÝF) 2 dönem transfer yasaðý cezasý verdi. Diyarbakýrspor Kulübü Baþkaný Nurullah demen, önceki yöneticilerin görevlerini yapmadýklarý için bir kez daha maðdur olduklarýný söyledi. demen, FÝF kararýnýn kendisine ulaþýr ulaþmaz geçmiþe yönelik araþtýrma yaptýklarýný ve o dönemde kulüp avukatlýðýný yapan ve karþýlýðýnda para alan kiþilerin bununla ilgilenmediklerini gördüklerini kaydetti.

15

16 Y SPO 1 KSIM 2011 SLI 15 D: HIVTÝSTN MÇLI HYTIMIN MÇLI OLCK BKO BSKTBOL LÝGÝ GÖÜNÜM Bakan Suat Kýlýç, Hiddink'in Türkçe konuþmasýný istedi. Kýlýç: Hýrvatlarý yenecek güçteyiz GNÇLÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, ''Hýr va tis tan i - le ya pa ca ðý mýz her i ki kar þý laþ ma yý da çok ra hat ka - za na bi le cek güç te yiz. Ye ter ki Mil li Ta kým ve o - yun cu lar gün le rin de ol sun lar'' de di. Ký lýç, Ga zi an - tep Va li li ði'ni zi ya re tin de bir ga ze te ci nin, ''2012 v - ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda Hýr va tis tan i le oy na - na cak ba raj ma çý mýz var, o ma çý na sýl bu lu yor su - nuz? Bir de si zin bir söy le mi niz var. 'Mil li Ta kým'ýn ho ca sý Türk çe ko nuþ ma lý' di yor su nuz, Hid dink'in du ru mu bi raz tar tý þý lýr gi bi'' so ru su ü ze ri ne Türk Mil li Ta ký mý'nýn, Türk Mil li Ta ký mý o la rak sa ha ya çýk ma þu u ruy la top oy na dý ðý her ma çý mut lak su - ret le ka zan dý ðý nýsöy le di. Mil li Ta kým se yir ci le rin - den, ta kým han gi sa ha da maç oy nar sa oy na sýn, mut la ka ta ký mýn 'dan Z'ye bü tün o yun cu la rý na mo ral o la rak, mo ti vas yon o la rak, te za hü rat ba ký - mýn dan des tek sað la ma sý ge rek ti ði ne i nan dý ðý ný i - fa de e den Ký lýç, þöy le ko nuþ tu: 'k si tak dir de ol - maz. Mil li maç, mil li ruh la, mil li he ye can la, mil li ref leks ler le bir lik te iz le nir. O ne den le Hýr va tis tan i le ya pa ca ðý mýz her i ki kar þý laþ ma yý da çok ra hat ka za - na bi le cek güç te yiz. Ye ter ki Mil li Ta kým ve o yun - cu lar gün le rin de ol sun lar. Mil li Ta kým ho ca sý nýn, Mil li Ta kým o yun cu la rýy la ay ný di li ko nuþ ma sý ge - rek ti ði yö nün de yay gýn bir ka na at var. Bu sa de ce ki þi sel an lam da Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký - lýç'ýn ka na a ti de ðil. Ge nel ka na at ter cü man sýz i le ti - þi min doð ru dan ken di di lin de i le ti þi min çok da ha sað lýk lý ve an la þý la bi lir ol du ðu nok ta sýn da dýr.'' Ýstanbul Kvitova'yý dünya ikincisi yaptý TB BNP Pa ri bas WT Cham pi ons hips dün ya ka dýn lar te nis þam pi yo na sý tek ler fi na lin de 21 ya þýn da ki Çek Pet ra Kvi to va, 22 ya þýn da ki Be la - rus lu Vic to ri a za ren ka'yý 2-1 ye ne rek, ilk kez ka týl dý ðý bu or ga ni zas yon da þam pi yon ol du. Ýs - tan bul'da dü zen le nen bu or ga ni zas yon da ye nil - gi siz þam pi yon lu ða u la þan Kvi to va, 1 mil yon 750 bin do lar pa ra ö dü lü ka zan dý. Grup maç la rýn da 1 ye nil gi a la rak fi na le ge len za ren ka i se 775 bin do lar pa ra ö dü lü al dý. Kvi to va, tek ler de ka dýn lar dün ya sý ra la ma sýn da yý lý 1. sý ra da ta mam la ma yý ga ran ti le yen Da ni mar ka lý Ca ro li ne Woz ni ac - ki'nin ar dýn dan 2. sý ra ya yük sel di V U P FUT BOL ÞM PÝ YO N SI'ND HI V TÝS TN Ý L OY N N CK PL Y-OFF MÇ L I NI ÞÝM DÝ DN DÜ ÞÜN DÜ ÐÜ NÜ SÖY L YN D TU N, "BU ÞM PÝ YO N Ý ÇÝN HM BÝ Y SL, HM D T KIM O L K ÇOK BÜ YÜK MK L V DÝK. U M IM BU MK L ÝN K ÞI LI ÐI NI LI IZ" D DÝ. TLTÝCO Mad rid li fut bol cu r da Tu ran, Za ra go za kar þý sýn da a lý nan 3-1'lik ga li bi ye - tin ''kay be di len öz gü ve nin ge ri gel me si ni sað la ya ca ðý ný'' söy le di. r da, ma çýn ar dýn - dan yap tý ðý a çýk la ma da, ''Üst üs te a lý nan kö tü so nuç lar dan bi raz zor za man lar ya þa - dýk. ma çok ye te nek li ve ka rak ter li o yun - cu lar dan ku ru lu bir ta ký mýz. Ye ni bir ta - kým ol du ðu muz i çin dö nem dö nem böy le þey ler o la bi lir. Bi raz za ma na, sab ra ih ti ya - cý mýz var a ma her þe yin i yi o la ca ðý ný dü þü - nü yo rum'' i fa de le ri ni kul lan dý. ÝSPNY D FKLI OYNUYO t le ti co Mad rid ta raf ta rýn dan ve Ýs pan - yol ba sý nýn dan öv gü ler a lan r da, son haf - ta lar da ta kým da fark lý bir mis yon yük len di - D'LI MDÝD GLÝP: Ýspanya La Liga'da tletico Madrid evinde Zaragoza'yý 3-1 yenerek haftalar sonra galibiyetle tanýþýrken, milli oyuncumuz rda Turan 90 dakika forma giyerek, baþarýlý bir maç çýkardý. FOTOÐF:. LN Y'D 20 yýl dýr or ga ni ze e di len, U lus la ra ra sý lan ya Tri at lon Ya rýþ la rý, bu se ne 2 Ka sým Çar þam ba gü nü '' TU Tri at lon v ru pa Ku pa Fi na li'' kap sa - mýn da ger çek leþ ti ri le cek. v ru pa Tri - at lon Bir li ði ( TU), Tür ki ye Tri at lon Fe de ras yo nu ve lan ya Be le di ye si'nin bir lik te dü zen le di ði or ga ni zas yo na bu yýl 500'ün ü ze rin de spor cu nun ka týl - ma sý bek le ni yor. lan ya Be le di ye Hiz - met Bi na sý ö nün de ki plaj da 2 Ka sým Çar þam ba gü nü baþ la ya cak TU Tri - ath lon v ru pa Ku pa Fi na lin de spor cu - lar, o lim pik me sa fe de 1.5 ki lo met re, 40 ki lo met re bi sik let ve 10 ki lo met re ko þu par kur la rýn da mü ca de le e de cek. Sprint ði ni be lir te rek, ''Da ha fark lý bir mis yon üst - len dim. Da ha çok or ta sa ha da oy nu yo rum. s ki den da ha ön de oy nu yor dum. ma ö - nem li o lan her za man ta ký ma fay da sað la - mak. Ben za ten ta kým o yun cu su yum. Be - nim per for man sým çok ö nem li de ðil. Ka - za nýn ca ken di mi i yi his se di yo rum. Ka zan - mak, ki þi sel ba þa rý lar da hil her þe yin ö nün - de ge li yor'' di ye ko nuþ tu. TÜK ÝNSNI YDIMI SV r da, La Li ga'da for ma gi yen di ðer Türk fut bol cu lar la bir lik te þe hit as ker ler ve Van'da ki dep rem ze de ler i çin yap týk la rý jest ler i çin i se ''Biz he pi miz mem le ke ti mi ze gö nül den bað lý in san la rýz, e li miz den ne ge - li yor sa ya pý yo ruz. Çün kü ül ke mi zi çok se - ven in san la rýz. Þe hit le ri mi ze de Van'da ki dep rem ze de le ri mi ze de çok ü zü lü yo ruz. Ýn þal lah ül ke miz bu zor lu gün le rin üs te sin - den ge le cek tir. Türk in sa ný sa býr lý in san lar - dýr, bir bi ri ne yar dý mý se ven in san lar dýr, zor gün ler de hep bir lik te el e le tu tu þa rak kal ka ca ðýz'' de ðer len dir me si ni yap tý. HIVT MÇINI DÜÞÜNÜYO Ö te yan dan 2012 v ru pa Fut bol Þam pi yo - na sý'nda Hýr va tis tan i le oy na na cak play-off maç la rý ný þim di den dü þün dü ðü nü kay de den r da, ''Hýr va tis tan ma çý ha ya tý mýn bel ki de ne ö nem li i ki ma çý o la cak. O yüz den çok gü - zel ha zýr la ný yo rum. Çün kü bu v ru pa Þam - pi yo na sý'nda hem bi rey sel hem de ta kým o la - rak çok bü yük e mek ler ver dik. U ma rým bu e mek le rin kar þý lý ðý ný a lý rýz'' de di. Ýspanya'da rda Turan yorumlarý S V L PÝS GZTSÝ, "TLTÝCO MDÝD'ÝN ÜSTÜN YTNÐÝ D" DÝY BÞLIK TTI. ÝS PN YOL spor ba sý ný, e al Za ra go za'yý 3-1 ye nen t le ti co Mad rid'in en i yi fut - bol cu la rýn dan bi ri o la rak gös ter di ði r - da Tu ran'a öv gü ler yað dýr ma ya de vam et ti. Ýs pan yol ga ze te le ri, t le ti co'da sa - de ce i ki gol a tan d ri an ve r da'ya 3 yýl dýz ver di. S ga ze te si, ''Tam bir üs tün ye te nek ol du ðu nu gös te ren de tay lar bý - rak tý'' de di ði r da'nýn ge rek ilk gol da ki mü kem mel or ta sý ge rek se ça lým la rý ve to puk pa sýy la i çin de ki ka bi li ye ti sa ha ya koy du ðu nu i fa de et ti. r da i çin ''Üs tün ye te nek'' di ye ya zan l Mun do De por ti - vo ga ze te si de ''t le ti co'nun bi rin ci go - lün de d ri an'a bü yük bir a sist ver di ve yýl dýz ol du ðu nu gös te ren bir kaç de tay bý rak tý. Gös te riþ li to puk pa sýy la t le ti - co lu ta raf tar la rý kol tuk la rýn dan kal dýr dý'' de ðer len dir me si ni yap tý. r da'nýn t le - ti co Mad rid'in en faz la a sist ya pan fut - bol cu su ol du ðu na dik ka ti çe ken ga ze te, ''Ta ký mýn en tek nik fut bol cu la rýn dan bi - ri. t le ti co'da ta kým i çin de ki a ðýr lý ðý ar - tý yor'' gö rü þü nü sa vun du. ÜSTÜN YTNKLÝ D l Pa is i se ''t le ti co'yu r da Tu ran ta - mir e di yor'' baþ lý ðý ný a ta rak, ''t le ti - co'nun za fe ri, üs tün ye te nek li ol du ðu nu gös te ren, o yu nu ku ran ve d ri an'ýn ka fa - sýy la go le dö nü þen son pa sý ve ren r da ta ra fýn dan a teþ len di. t le ti co Mad rid, ö - zel lik le r da Tu ran'ýn a ya ðý ve d ri an'ýn ka fa la rýy la ya þý yor'' yo ru mun da bu lun du. Bu a ra da, maç son ra sýn da ki ba sýn top - lan tý sýn da ko nu þan t le ti co Mad rid tek - nik di rek tö rü Gre go ri o Man za no, ''Ka ra e kim bit ti. Ö nem li ve zor bir ma çý ka - zan dýk. Bü yük bir ta ký mý mýz var ve bü - yük bir se zon ge çi re ce ðiz'' de di. Uluslararasý lanya Triatlon Yarýþlarý yarýn start alacak me sa fe sin de i se 750 met re yüz me, 20 ki lo met re bi sik let ve 5 ki lo - met re ko þu e tap la rýn da ya rý þa cak lar. Tür ki ye Tri at lon Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ham di Gü neþ, Hamdi Güneþ yap tý ðý a çýk la ma da yak - la þýk 500 spor cu nun mü ca de le e de ce ði TU Tri at lon v ru pa Ku pa Fi nal le ri - nin, 2013 v ru pa Tri at lon Þam pi yo na - sý nýn pro va sý o la ca ðý ný söy le di. Gü neþ, lan ya'nýn ev sa hip li ðin de dü zen le ne - cek v ru pa Tri at lon Þam pi yo na sý nýn ta ri hi nin 1416 Ha zi ran 2013 o la rak a - çýk lan dý ðý ný be lirt ti. Fenerbahçe Ülker'in evinde Bandýrma Kýrmýzý'yý yenerken, bir yýl aradan sonra sakatlýðý geçen milli oyuncu ngin tsür forma giyerek, Bandýrma potasýna 8 sayý býraktý. Zirvede sürpriz yok Beko Basketbol Ligi'nde 3. hafta mücadelesi tamamlanýrken, nadolu fes averajla liderliðini sürdürdü. nadolu fes, deplasmanda Olin dirne'ye konuk oldu. Karþýlaþmadan galip ayrýlan nadolu fes, puanýný 6'ya çýkardý ve bu haftayý da averajla liderlik koltuðunda geçti. Fenerbahçe Ülker ise sahasýnda Bandýrma Kýrmýzý'yý 93-60'lýk skorla geçerek 6 puan ve averajla 2. sýraya yükseldi. Beþiktaþ Milangaz, deplasmanda Türk Telekom'u yendi. Siyah-beyazlýlar, bu galibiyetle puanýný 6'ya çýkarýrken, averajla 3. sýrada yer aldý. Galatasaray Medical Park da sahasýnda Pýnar Karþýyaka'yý 79-72'lik sonuçla geçti ve haftayý 6 puan ve averajla 4. sýrada tamamladý. 3. HFT TOPLU SONUÇL Türk Telekom-Beþiktaþ Milangaz: Mersin B. Belediyesi-ntalya B.Belediyesi: rdemirspor-trabzonspor: Fenerbahçe Ülker-Bandýrma Kýrmýzý: Galatasaray Medical Park-Pýnar Karþýyaka: Olin dirne-nadolu fes: liaða Petkim-TOFÞ: Banvit-Hacettepe Üniversitesi: HFT POGMI BKO Basketbol Ligi'nin 4. haftasýnda, Pýnar Karþýyaka-Türk Telekom, Hacettepe Üniversitesi- Galatasaray Medical Park, ntalya Büyükþehir Belediyesi-rdemirspor, Trabzonspor-liaða Petkim, TOFÞ-Olin dirne, nadolu fes-banvit, Bandýrma Kýrmýzý-Mersin Büyükþehir Belediyesi ve Beþiktaþ Milangaz-Fenerbahçe Ülker karþýlaþmalarý yapýlacak. PUN DUUMU TKIM O G M Y P 1. nadolu fes Fenerbahçe Ülker Beþiktaþ Milangaz Galatasaray Medical Park TOFÞ Mersin Büyükþehir Bld Türk Telekom Hacettepe Üniversitesi Banvit Pýnar Karþýyaka Olin dirne liaða Petkim rdemirspor ntalya Büyükþehir Bld Trabzonspor Bandýrma Kýrmýzý Trabzonspor-CSK maçýný Ýspanyol Mallenco yönetecek UF vrupa Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda 2 Kasým Çarþamba günü Trabzonspor ile usya'nýn CSK Moskova takýmlarý arasýnda Hüseyin vni ker Stadý'nda yapýlacak karþýlaþmanýn hakemleri belirlendi. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 21.45'te baþlayacak karþýlaþmayý Ýspanya Futbol Federasyonu'ndan lberto Undiano Mallenco yönetecek. Mallenco'nun yardýmcýlýklarýný Fermin Martinez Ibanez ile Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. Türkiye güreþte þampiyon oldu 27. U lus la ra ra sý Cum hu - ri yet Ku pa sý Gü reþ Tur - nu va sý Ýs tan bul'da so na e rer ken, Tür ki ye, hem ser best hem de gre ko ro - men stil de ta kým ha lin de þam pi yon lu ða u laþ tý. Hal - dun la gaþ Spor Sa lo - nu'nda ger çek leþ ti ri len or ga ni zas yo nun son gü - nün de ser best ve gre ko - ro men stil ler de 60 i le 84 ki lo mü sa ba ka la rý ya pýl dý. Türk spor cu lar son gün 1 al týn, 2 gü müþ ve 4 bronz ma dal ya ka zan dý. Ser best stil de 74 pu an top la ya rak þam pi yon o - lan Tür ki ye'yi, 66 pu an la us ya, 14 pu an la da Öz - be kis tan ta kip et ti.

17 Ü M Ý T V Â O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D N Y Ü K S K G Ü S D Â Ý S L Â M I N S D Â S I O L C K T I Y1 KSIM 2011 SLI 1.Dünya Savaþý'ndan yenik çýkan Osmanlý Devleti'nin 30 kim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamasýna karþýn Ýngilizler ateþkese uymayarak, Musul'u iþgal etti. MUSUL U NSIL KYBTTÝK? TÜKÝY, MONDOS MÜTKSÝ'N GÖ, OSMNLI TOPÐI OLN MUSUL'DKÝ HKLINDN, 1926 YILIND YPILN NLÞM ÝL PTOL GLÝÝNDN 25 YIL SÜYL YÜZD 10 PY LMYI KBUL DK VZGÇTÝ. I. DÜN Y Sa va þý ndan ye nik çý kan Os man lý Dev le ti nin 30 kim 1918 de Mon dros Mü ta re ke si ni im za la ma sý na kar þýn, Ýn gi liz ler a teþ kes þart la rý na uy ma ya rak, 3 Ka sým 1918 de Mu sul u iþ gal et ti. Ýn gil te re, I. Dün ya Sa va þý nýn ba þýn da, do nan ma sý nýn pet ro le ba ðým lý ol ma sýn dan ö tü rü Bas ra ya 9 Ka sým 1914 te as ker çý kar dý. Da ha son ra Dic le Neh ri bo yun ca i ler le yen Ýn gi liz-hint or du su, Bað dat a 40 ki lo met re u zak lýk ta ki Sel man pak ta gi riþ ti ði sa vaþ ta ye nil di. Kut-ül ma ra da mev zi le nen Ge ne ral Town shend ve 20 bi ne yak la þan as ke ri, 7 ra lýk 1915 ten 29 Ni san 1916 ya ka dar sa vun ma ya geç ti. Kut-ül ma ra da da ye ni len Ýn gi liz ler, Hi caz da Þe rif Hü se yin li der li ðin de a yak lan ma baþ lat tý. Ýn gi liz ler, da ha son ra, Ça nak ka le den ge ri çek - tik le ri bir lik le rin bir kýs mý ný bu böl ge ye nak let ti. Da ha i yi si lâh lan mýþ ve ken di le rin den yak la þýk dört mis li bir kuv vet kar þý sýn da çe ki len Ha lil Pa þa ve Ka zým (Ka ra be kir) Bey in ku man da sýn da ki bir lik ler, e sa re te düþ me me yi ba þa ra rak ge ri çe kil di. 24 Þu bat 1917 de Kut, 11 Mart ta da top lam o la rak 367 yýl, 4 ay ve 6 gün Türk le rin e ge men li ði al týn da ka lan Bað dat düþ tü. Mon dros Mü ta re ke si 30 kim 1918 de im za lan dý ðýn da, pet rol böl ge si o lan Mu sul ve çev re si hâ lâ Os man lý nýn kon tro lün dey di. teþ kes le as ke rî ha re ket le rin dur ma sý ge rek ti ðin den, Os man lý nýn sý nýr la rý, o an da kon tro lü al týn da bu lu nan böl ge le ri i çe rir bi çim de ka bul e dil di. n cak Ýn gi liz ler, I rak ta i le ri yü rü yüþ le ri ni sür dür dü ve pet rol böl ge le ri ne, 3 Ka sým 1918 de el koy du. nkara / aa PTOL GLÝÝNDN, 25 YIL YÜZD 10 PY LINDI LO ZN D Tür ki ye i le Ýn gil te re ye bý ra ký lan Mu sul so ru nu - nun çö zü mü ko nu sun da, Mil let ler Ce mi ye ti Kon se yi, 29 - kim 1924 te yap tý ðý top lan tý da Mu sul u dý þa rý da bý ra ka rak Türk-I rak sý ný rý ný ge çi ci o la rak sap ta dý. Lo zan Kon fe ran sý u ya rýn ca do kuz ay i çin de an laþ ma sað la na maz sa ko nu Mil let ler Ce mi ye ti ne gi de cek ti. Bu a ra da, ðus tos 1924 te Nas tu ri yak lan ma sý baþ gös ter di. yak lan ma nýn bas tý rýl - ma sý i çin as ke rî ha re kât sü rer ken, Mil let ler Ce mi ye ti 20 y lül de Mu sul so ru nu nu gö rüþ me ye baþ la dý. Tür ki ye nin, Mu sul da ple bi sit ya pýl ma sý ö ne ri si ne Ýn gil te re kar þý çýk tý. Tür ki ye nin baþ lat tý ðý as ke rî ha re kât sý ra sýn da Türk ve Ýn - gi liz bir lik le ri a ra sýn da yer yer ça týþ ma ya þan ma sý ü ze ri ne Ýn gil te re, 9 kim de Türk bir lik le ri nin 48 sa at i çin de ge ri çe kil me si ni is te di. Tür ki ye de ge çi ci bir sý nýr çi zil me si a ma - cýy la Mil let ler Ce mi ye ti ne baþ vur du. 29 kim 1924 te ge çi ci sý ný rýn sap tan ma sý ü ze ri ne, so run ge çi ci o la rak don du rul - muþ ol du. Mu sul ko nu sun da ki gö rüþ me ler 1925 te de sür - dü rül dü ve 5 Ha zi ran 1926 da bir an laþ ma ya va rýl dý. Bu na gö re Tür ki ye, Mu sul pet rol le ri nin ge li rin den 25 yýl sü rey le yüz de 10 pay al ma yý ka bul e de rek, hak la rýn dan vaz geç ti. Sýr bis tan lý i þa dam la rý Mer kez Ca mi i ne hay ran kal dý n N DO LU Gi ri þim ci Ý þa dam la rý Der ne ði nin ( GÝD) mi sa fi ri o la rak da na da bir di zi iþ gö rüþ me le rin - de bu lu nan Sýrp i þa dam la rý kül tü rel ge zi ler de yap tý. Ken tin ta ri hi ve kül tü rel me kan la rý ný ge zen Sýrp mi sa fir ler Mer kez Ca mi i nin ih ti þa - mý na hay ran kal dý lar. Pro to kol ve fab ri ka ge zi le rin den ar ta ka lan za - man da da na nýn ta ri hi ve tu ris tik yer le ri ni ge zen Sýrp i þa dam la rý Mer kez Ca mii ve Mer kez Park ý da gez di. Bol bol ha tý ra fo toð ra fý çek - ti ren Sýrp i þa dam la rý, Ca mi i nin muh te þem bir at mos fe ri var. He - men ya nýn da ki par ký nýz da ki bit ki çe þit li li ði de çok gü zel ve et ki le yi ci. di ye ko nuþ tu lar. da na / ci han n bü yük sý kýn tý la rý ço cuk la rý na va kit a yý ra ma mak n L MN Y D a i le le rin en bü - yük sý kýn tý sý pa ra nýn yet me me si ya da ge le cek en di þe si nin de ðil ço cuk - la rý na ye te rin ce va kit a yý ra ma mak ol du ðu or ta ya çýk tý. Fe de ral Hü kü - met in ha zýr lat tý ðý i le a po ru nda yer a lan ve ri le re gö re, 40 ya þýn al - týn da ki e be veyn le rin yüz de 40 ý nýn en bü yük sý kýn tý sý kü çük ço cuk la rý na faz la va kit a yý ra ma mak. a por da ay ný grup ta ki le rin yüz de 60 ý nýn e þi - ne de ye te rin ce va kit a yý ra ma mak - tan þi kâ yet çi ol ma sý dik kat çek ti. - i le a po ru nu ha zýr la yan se kiz uz - man, si ya set çi ler den a i le le rin ya þa - dý ðý va kit siz lik sý kýn tý sý ný gi de re cek çö züm le re yo ðun laþ ma sý ný is ter - ken, ço cuk lu ça lý þan la rýn iþ sa at le ri i le a na o kul la rý nýn ve di ðer ço cuk ba - ký mý bi rim le ri nin ça lýþ ma sa at le ri nin u yum lu ha le ge ti ril me si ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Ber lin / ci han Nüfusu kadar tu ris ti a ðýr la ya bi le cek n DÜN Y ken ti Ýs tan bul, mev cut 766 ko nak la ma te si sin de 93 bin 299 a u la þan ya tak ka pa si te si i le yýl da yak la þýk 10 mil yon ki þi yi a ðýr - la ya cak po tan si ye le u laþ tý. Tu ris tik O tel ci ler, Ýþ let me ci ler ve Ya tý rým cý - lar Bir li ðin den (TU OB) al dý ðý bil - gi ye gö re, Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý ve be le di ye bel ge li ol mak ü ze re Ýs tan bul da mev cut 766 ko - nak la ma te si sin de 46 bin 652 o da ve 93 bin 299 ya tak ka pa si te si bu - lu nu yor. Bu ve ri le re gö re Ýs tan bul, mev cut ko nak la ma alt ya pý sýy la, yýl da 10 mil yo na ya kýn tu ris ti a ðýr - la ya bi le cek po tan si ye le u laþ tý. Mev cut ko nak la ma te sis le ri nin yüz de 87 si, ya tak ka pa si te si nin i - se yüz de 85,5 i ken tin v ru pa ya - ka sýn da yer a lý yor. Ýs tan bul / a a us ya da sa at ler ge ri a lýn ma dý US Y, Tür ki ye nin de a ra la rýn da bu lun du ðu bir çok ül ke de önceki gün uy gu lan ma ya baþ la nan kýþ sa a ti ne geç me di. us ya nýn yaz sa a tin de kal ma ya de vam e de rek, sa at le rin ge ri a lýn ma ya ca ðý dev let baþ ka ný Di mit ri Med ve dev ta ra fýn dan Mart a yýn da a çýk lan mýþ tý. Bu yüz den us ya da sa at ler de her han gi bir de ði þik lik ya pýl ma dý. Med ve dev in söz ko nu su ka ra rý a lýr ken us la rýn sa at de ði þi mi se be biy le ya þa dýk la rý stre se en gel ol mak a ma cýy la ha re ket et ti ði bil di ri li yor. Ül ke de sa at de ði þik li ði nin ya pýl dý ðý dö nem ler de in ti har o ran la rýn da ar týþ ya þan dý ðý yö nün de uz man gö rüþ le ri de yay gýn... y rý ca ül ke de yaz sa a ti uy gu la ma sýn dan çý kýl ma ma sý se be biy le u lus la ra ra sý bað lan tý la rý bu lu nan iþ kol la rýn da sý kýn tý lar ya þa na bi le ce ði ne de dik kat çe ki li yor. Ül ke de ö zel lik le ha va ve de mir yol la rý þir ket le ri ni zor luk lar la do lu bir dö nem bek li yor. Mos ko va / bbcturk ce.com Türkiye'nin '7 milyarýncý bebeði Yusuf fe Özkan oldu. 7 mil yar ol duk DÜN Y nü fu su dün ge ce sa at i ti ba rýy la 7 mil ya ra u la þýr ken, BM Nü fus Fo nu (UNF P) her ül ke den sem bo lik o la rak 7 mil ya rýn cý be be ði seç ti. UNF P Tür ki ye Tem sil ci si Dr. Za hi dul Hu qu e, dün ya ü ze rin de ki 7 mil ya rýn cý be be ðin ne re de do ða ca ðý nýn bi lin me si nin im kân sýz ol du ðun dan, dün ya ge ne lin de her ül ke de 31 kim gü nü do ða cak ilk be be ðin, dün ya ü ze rin de ki 7 mil ya rýn cý in san o la rak ta ri he geç me si nin ka rar laþ tý rýl dý ðý ný söy le di. Bu kap sam da Tür ki ye de 7 mil ya rýn cý be be ðin be lir len me si i çin Sað lýk Ba kan lý ðý i le or tak la þa o la rak, gün i çin de çok sa yý da do ðu mun ger çek leþ ti ði Dr. Ze kai Ta hir Bu rak Ka dýn Sað lý ðý ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si nin se çil di ði ni di le ge ti ren Hu qu e, bu ö zel gü ne is mi ni ve re cek be be ðin dün ya ya gel di ði ni be lirt ti. Tür ki ye de de a dý ný di ðer ül ke ler de ki be bek ler le bir lik te 7 mil ya rýn cý be bek o la rak ta ri he yaz dý ra cak be bek, sa at te dün ya ya göz le ri ni aç tý. n ne Gam ze Öz kan (20) i le ba ba Mus ta fa Öz kan ýn (21) ilk ço cuk la rý o lan be bek, nor mal do ðum la 2 ki lo 930 gr. o la rak dün ya ya gel di. Tür ki ye nin þans lý be be ði ne, a i le si Yu suf fe Öz kan is mi ni ver di. Be bek le ri nin 7 mil ya rýn cý be bek ol du ðu nu öð ren dik le rin de çok þa þýr dýk la rý ný di le ge ti ren an ne Öz kan, bu nun ken di le ri i çin sür priz ol du ðu nu söy le di. Yu suf fe Öz kan a has ta ne yö ne ti mi ve Hu qu e ta ra fýn dan bi rer çey rek al týn ta kýl dý ve çe þit li ký ya fet ler he di ye e dil di. nkara / aa ü ya la rýn sýr rý na bir a dým da ha... L MN Y D bi li ma dam la rý rü ya gö ren le rin be yin ak ti vi te le ri ni iz le ye rek uy ku da ki ki þi le rin o sý ra da ne gör dü ðü nü an la ma yý ba þar dý. Bi lim çev re le rin de þim di ye ka dar zi hin o ku mak ne re dey se im kân sýz ka bul e di lir ken, ya pý lan son a raþ týr ma da be yin ha re ket le ri ta ra na rak gö rü len rü ya nýn ne ol du ðu nu an la ma ya ö nem li mik tar da yak la þýl dý. Mü nih te ki Max Planck Psi ki yat ri ns ti tü sü nde Mic ha el Czisch in i da re sin de ya pý lan a raþ týr ma lar da, de nek le rin rü ya la rýn da sað ya da sol el le rin den han gi si ni ka pat týk la rý ný gör dü ðü nü an la mak müm kün ol du. Du ru mu de ðer len di ren uz man lar, rü ya la rýn i çe ri ði nin te mel de öl çü le bi lir ve ger çek ha yat la ký yas la na bi lir ol du ðu so nu cu na var dý. Münih / cihan

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı