YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Ramazan da intiharlar azalýyor / 3 TE Roma dan sonra Milano ya da cami/ 7 DE Gençlik oruçlu, sabýrlý ve mutlu / 10 DA Çocukluðumun Ramazan larý / 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN BAÞLADIK Faruk Çakýr ýn gezi notlarý sayfa 13 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr ÝMDAT ÇIÐLIÐI DAVUTOÐLU ESAD'LA GÖRÜÞTÜ Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad hem he yet ler le bir lik te, hem de baþ ba þa gö rüþ tü. Da vu toð lu, E sad a o pe - ras yon la rý dur dur ma sý, or du yu çek me si ve re form la rý ye ri ne ge tir me si me saj la rý ný i let ti. FO TOÐ RAF: A A ÞAM REJÝMÝNÝ YIKMAK SON DERECE ZOR Suriye Mýsýr a benzemez OR SAM Mü dü rü Doç. Dr. Gök han Ba cýk, Su ri ye de ki re ji min A rap ba ha rý nýn ya þan dý ðý di ðer ül ke le rin hiç bi ri ne ben ze me di ði - ne dik kat çe ke rek, Ar ka sýn da ki ya pý lar çö zü len Mý sýr ý yýk mak çok ko lay dý. Su ri ye yi yýk mak son de re ce zor. Çün kü ar ka sýn da Rus ya var, Ý ran var, Hiz bul lah var de di. Ha be ri say fa 4 te KAYSERÝ TÝCARET ODASI BAÞKANI HASAN ALÝ KÝLCÝ: Kriz teðet geçecek gibi deðil Yardýmlar 30 milyon TL yi geçti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn (DÝB) Her Evden Bir Fitre, Bir Ýftar Afrika ya sloganýyla baþlattýðý yardým kam - pan ya sý kap sa mýn da DÝB ve Türkiye Diyanet Vakfý hesaplarýnda biriken nakdî yardým miktarý 25 milyon TL yi aþarken, bu rakam 1 milyon SMS ile birlikte toplam 30 milyon TL oldu. Ha be ri sayfa 6 da SOMALÝ BAÞBAKANINDAN ÝSLÂM DÜNYASINA ÇAÐRI: YARDIMLAR GECÝKÝRSE ÇOK DAHA FAZLA ÝNSAN ÖLÜR, ELÝNÝZÝ ÇABUK TUTUN. DURUM ÇOK KRÝTÝK SEVÝYEDE So ma li Baþ ba ka ný Mu ham med Ab dul la hi Mu - ham med, Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek - re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu'na gön der di ði mek - tup ta, Bugün biz Somali halký olarak Ý ÝT ü ye si ül ke le re çok â cil çað rý da bu lu nu yo ruz. Du rum çok kri tik se vi ye de ve yar dým lar ge ci kir se çok da ha faz la can kay bý o la bi lir dedi. RAMAZAN'DA ELÝNÝZÝ UZATIN Mu ham med, Lüt fen mü ba rek Ra ma - zan a yýn da çok â cil o la rak So ma li'ye yar dým e li ni zi u za týn. Ya pý la cak her yar dým, da ha faz la So ma li li yi aç lý - ðýn ve se fa le tin pen çe sin den kur - ta ra cak týr. Ak si tak dir de çok da - ha bü yük mik tar da ha yat ka - çý nýl maz o la rak bu top rak - lar da son bu la cak týr i fa - de le ri ni kul lan dý. Ha be ri say fa 7 de Kay se ri Ti ca ret O da sý Baþ ka ný Ha san A li Kil ci, ABD'de ve AB ül ke le rin de ya þa nan sý kýn tý la rýn Tür ki ye yi de et ki le ye ce - ði ni be lir te rek, Bu kriz, pek te ðet ge çe cek gi bi gö rün mü yor þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 11 de Ýftarlar Afrika ya DOLAR 1.79 U GÖRDÜ / 11 DE Türkiye nin 12. büyük þirketi Petkim A.Þ. yönetimi ve çalýþanlarý, þirketin her Ramazan'da düzenlediði iftar yemeklerinin parasýný ve çalýþanlarýn gönüllü katkýlarýný birleþtirip Diyanet in eliyle Kýzýlay a teslim edecek. Haberi sayfa 6 da SOMALÝ HALKI 10 YILDAN BERÝ AYNI ÞARTLAR ALTINDA Felâket 10 senedir ayný So ma li i le kom þu o lan E ti yop ya da bu lu nan ÝHH Mü te vel li He ye ti Ü ye si Os man A ta - lay, Ben 10 se ne ön ce de bu böl ge ye gel miþ tim. De ði þen hiç bir þey yok. Bu in san lar 10 se ne dir ay ný ko num da lar di ye rek acý ger çe ði göz ler ö nü ne ser di. Ha be ri say fa 5 te Londra Ýtfaiyesi, þehirdeki isyan sebebiyle tarihteki en yoðun gecesini yaþadý. FO TOÐ RAF: A A LONDRA'DAKÝ OLAYLAR ÜÇ ÞEHRE DAHA SIÇRADI Ýngiltere de isyan büyüyor Ýn gil te re nin baþ ken ti Lon dra da ge çen Per þem be baþ la yan is yan, Manc hes ter, Birming ham ve Li ver po ol þe hir le ri ne de sýç ra dý. Þe hir ler de bi na lar dan a lev ler yük se li yor, a ra ba lar a te - þe ve ri li yor ve iþ yer le ri yað ma la ný yor. Ha be ri say fa 7 de ISSN Andýççý albaya tutuklama Andýç dâvâsýnda, hakkýnda yakalama emri çýkarýlan e mek li Al bay Fu at Sel vi, Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me since tu tuk lan dý. Ha be ri say fa 4 te YILDA 160 MÝLYAR DOLAR HARCANIYOR Güzelliðe giden parayla 100 Somali kurtulur Ký zý lay Ge nel Baþ ka ný Te kin Kü çü ka li, Af - ri ka da 90 gün de 29 bin ço cu ðun aç lýk tan öl dü ðü nü ha týr la ta rak, Ýn san la rýn bir yýl da sa de ce gü zel leþ mek i çin sa lon lar da har ca - dý ðý pa ra 160 mil yar do lar. 100 ta ne So ma - li yi a ya ða kal dý rýr de di. Ha be ri say fa 6 da Kýzýlay a yardým çeki / 6 da

2 2 10 AÐUSTOS ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Sabýrsýzlýðýn bir ilâcý da oruçtur Ramazan-ý Þerifteki oruç, on beþ saat, sahursuz ise yirmi dört saat devam eden bir müddet-i açlýða sabýr ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandýr. Demek, beþerin musîbetini ikileþtiren sabýrsýzlýðýn ve tahammülsüzlüðün bir ilâcý da oruçtur. SEKÝZÝNCÝ NÜKTE Ramazan-ý Þerif, insanýn hayat-ý þahsiyesine baktýðý cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti þudur ki: Ýnsana en mühim bir ilâç nev înden maddî ve mânevî bir perhizdir. Ve týbben bir hýmyedir ki, insanýn nefsi yemek, içmek hususunda keyfemâyeþâ hareket ettikçe, hem þahsýn maddî hayatýna týbben zarar verdiði gibi, hem helâlharam demeyip rastgelen þeye saldýrmak, a- deta mânevî hayatýný da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir, serkeþâne dizginini eline alýr. Daha insan ona binemez; o insana biner. Ramazan-ý Þerifte, oruç vasýtasýyla bir nev î perhize alýþýr, riyazete çalýþýr ve emir dinlemeyi öðrenir. Biçare zayýf mideye de, hazýmdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalýklarý celb etmez. Ve emir vasýtasýyla helâli terk ettiði cihetle, haramdan çekinmek için akýl ve þeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydâ eder. Hayat-ý mâneviyeyi bozmamaya çalýþýr. Hem insanýn ekseriyet-i mutlakasý açlýða çok defa müptelâ olur. Sabýr ve tahammül i- çin bir idman veren açlýk, riyazete muhtaçtýr. Ramazan-ý Þerifteki oruç, on beþ saat, sahursuz ise yirmi dört saat devam eden bir müddet-i açlýða sabýr ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandýr. Demek, beþerin musîbetini ikileþtiren sabýrsýzlýðýn ve tahammülsüzlüðün bir ilâcý da oruçtur. Hem o mide fabrikasýnýn çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ý insaniye var. Nefis, eðer muvakkat bir ayýn gündüz zamanýnda tatil-i eþgal etmezse, o fabrikanýn hademelerinin ve o cihazatýn hususî i- badetlerini onlara unutturur, kendiyle meþgul eder, tahakkümü altýnda býrakýr. O sair cihazat-ý insaniyeyi de, o mânevî fabrika çarklarýnýn gürültüsü ve dumanlarýyla müþevveþ eder. Nazar-ý dikkatlerini daima kendine celb eder. Ulvî vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandýr ki, eskiden beri çok ehl-i velâyet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alýþtýrmýþlar. Fakat Ramazan-ý Þerif orucuyla o fabrikanýn hademeleri anlarlar ki, sýrf o fabrika için yaratýlmamýþlar. Ve sair cihazat, o fabrikanýn süflî eðlencelerine bedel, Ramazan-ý Þerif te melekî ve ruhanî eðlencelerde telezzüz ederler, nazarlarýný onlara dikerler. Onun içindir ki, Ramazan-ý Þerif te mü minler derecâtýna göre ayrý ayrý nurlara, feyizlere, mânevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akýl, sýr gibi letâifin o mübarek ayda oruç vasýtasýyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardýr. Midenin aðlamasýna raðmen, onlar mâsumâne gülüyorlar. Mektubat, s. 682 LÛGATÇE: Tuttuðu [Rüyamda] ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan dili dýþarýya sarkmýþ soluyordu. Ramazan orucu geldi ve ona su ikram etti. Rabbânî geminin hademeleri sr-ý Saadet öncesi döneme Cahili- devri deniliyordu. Ýnsanlýk âle- Aye mi karanlýk bir zaman dilimini yaþýyordu. Kuvvetli olanlar zayýflarý eziyor, kabileler arasý kan dâvâlarý bir türlü bitmiyordu. Nice babalar kocaya vermekten utandýklarý kýzlarýný diri diri topraða gömüyor, ama vicdanlarý hiç rahatsýz olmuyordu. Her taraf putlarla doluydu. Onlara duâlar ediliyor, kurbanlar kesiliyor ve onlardan yardým bekleniyordu. Âlemlerin Rabbine ibadet unutulmuþtu. Ýnsanlýk yoldan çýkmýþtý. Bir rehber, bir kurtarýcý ve bir yol göstericinin gelmesi beklenir olmuþtu. Ve nihayet o kurtarýcý gönderildi. Hira Maðarasý ndayken gelen Hz. Cebrail (as), Kâinatýn Efendisini (asm) peygamberlikle müjdeledi. Son Peygamber (asm) insanlýðýn ufkunda bir güneþ gibi doðmuþtu. Kendisine inanan bir avuç sahabesiyle Ýslâm dinini teblið vazifesini yürüten Sevgili Peygamberimizin (asm) münkir ve müþriklerle yaptýðý iman mücadelesi yirmi üç yýl sürdü. Meþakkat ve çilelerle geçen zorlu bir mücadeleydi. Anam babam sana feda olsun ya Resûlullah! diyen sahabeleri tam bir ihlâs, sadakat ve istikamet âbideleriydi. Hiçbir þey onlarý inandýklarý kudsî dâvâdan döndüremedi. Canlarý pahasýna Allah Resûlüne (asm) ve onun getirdiði hak dine sonuna kadar sahip çýktýlar. Yirmi üç sene bittiðinde, Ýslâm dini bütün Arabistan a hâkim olmuþtu. Nice azýlý Ýslâm düþmanlarý bile bu yeni dine teslim oldular. Resûlullah (asm) ve sahabeleri, Ýslâm dinine hizmet etmenin güzel neticelerini bizzat gördüler ve tarihe en mükemmel örnek dâvâ adamlarý olarak geçtiler. Bu tarihî olayýn üzerinden asýrlar geçti ve nihayet âhirzamana gelindi. Bu dönemde dehþetli bir din yýkýcýlýðý hükmediyordu. Eskiden dinin himayesini devlet üstlenmiþken, þimdi doðrudan devlet gücü dini ortadan kaldýrmak için kullanýlýyordu. Kur ân-ý Kerim yasaklanmýþ, camiler depo ve ahýr yapýlmýþtý. Din a- damlarý susturulmuþ ve birçoðu asýlmýþtý. O- kullardan din dersleri kaldýrýlarak din ile alâkasý olmayan bir neslin oluþmasý hedeflenmiþti. Köy Enstitüleri adý altýnda kurulan okullardan yetiþen öðretmenler Anadolu ya gönderiliyor ve Marksist bir anlayýþla eðitilen bu insanlar, körpe dimaðlarý zehirleyerek dinsiz bir nesle zemin hazýrlýyorlardý. Müstebit devlet korkusu daða taþa sinmiþti. Milletin kolu kanadý kýrýlmýþ, geleceðe ait ümitleri sönmüþtü. Yeni bir rehbere ihtiyaç vardý. Mehmet Âkif O nuru gönder Ýlâhî asýrlar oldu yeter. / Bunaldý milletin afaký bir sabah ister. beytiyle bu genel ihtiyaca tercümanlýk yapýyordu. Her derde lâyýk devayý yaratan Cenâb-ý Hak, Nur Risâleleriyle Bediüzzaman ý bu millet-i Ýslâmiyenin imdadýna gönderdi. Barla gibi bir nahiyeden doðan bu manevî güneþ, tamamen Kur ân ve Sünneti esas almýþtý. Bediüzzaman, etrafýna toplanan bir avuç dâvâ arkadaþlarýyla bu kudsî hizmetin baþýna geçti. Fikir zemininde kýran kýrana bir iman ve inkâr mücadelesi yapýlýyordu. Bu mukaddes dâvâya sahabe misâl sahip çýkan talebelerine Bediüzzaman Sizler ve bizler öyle bir insan-ý kâmil ismine lâyýk bir þahs-ý manevînin azalarýyýz. Ve hayat-ý e- bediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanýn çarklarý hükmündeyiz. Ve sahili selâmet olan dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çýkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalýþan hademeleriz. Elbette dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i manevîyeyi temin e- den sýrr-ý ihlâsý kazanmakla tesanüd ve ittihad-ý hakikiyeye muhtacýz ve mecburuz. (Lem alar s: 292) diyordu. Bu düsturlarý nazara alýp hayata tatbik eden Üstad ve Nur Talebeleri nihayet fikren galip, muarýzlarý ise maðlûp düþtüler. Ýslâm ýn alâmetlerinden olan E- zan-ý Muhammedî nin serbest býrakýlmasý, o- kullara din dersi konulmasý ve din adamý yetiþtiren okullarýn açýlmasý gibi nice geliþmeler bu galibiyetin delilleriydi. Bediüzzaman "..sahil-i selâmet olan dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çýkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalýþan hademeleriz" diyordu. Onun bâkî âlemlere göç etmesinden sonra, ümmeti sahil-i selâmet olan darüsselâma götüren Rabbanî geminin kaptanlýðýný Nur Talebelerinin þahs-ý manevîsi aldý. Bediüzzaman ýn bâkî âlemlere göç etmesinden sonra, ümmeti sahil-i selâmet olan darüsselâma götüren Rabbanî geminin kaptanlýðýný Nur Talebelerinin þahs-ý manevîsi aldý. Kur ân ve Sünnete dayanan Risâle-i Nur sayesinde rotamýz zaten belliydi. Yola kalabalýk olarak devam ediyorduk. Ancak, vukua gelen sosyal o- laylar sonucu gemiyi terk edenler oldu. Her on senede bir gelenek haline gelen ihtilâl, muhtýra, darbeler veya içtimaî ve siyasî olaylar bir kýsým arkadaþlarý etkiliyordu. Önce þahs-ý manevîyi temsil durumunda olan bazý þahýslara hüsn-ü zanlarýn kýrýlmasý, arkasýndan su-i zanlarýn baþlamasý, daha sonra cemaatin gidiþatýný ve rotasýný beðenmemek gibi sebeplerle bazý arkadaþlar grup halinde gemiyi terk ediyordu. Fakat bu Rabbanî gemi de her hal ve þart altýnda yoluna devam ediyordu. Bazen rüzgâr arkadan estiðinde hýzlý gidiyor, önden estiði zaman yavaþ da olsa rotasýndan þaþmadan yol alýyordu. Okyanusun ortasýnda gemiden atlayanlarýn hâli meçhuldü. Rabbanî gemi ve hademeleri ise, sapasaðlam olarak yoluna devam ediyor. Bu netice Merak etmeyin kardeþlerim. Biz, bir inayet altýndayýz. diyen Bediüzzaman Hazretlerinin bir müjdesiydi. Câmiü's-Saðîr, No: 1456 / Hadis-i Þerif Meâli Hüccet-i Nur bir aðabeyimiz: Seyfeddin Gültekin Seyfeddin Aðabeyimizin vefatý hepimizi müteessir etti. Bu teessür, bu güzide aðabeyimizden fani dünyada uzak kalacaðýmýz için, yoksa aðabeyimizin o nurlu hizmetlerinin meyvelerini gittiði o âlemde göreceðine bütün kalbimizle inanýyoruz. Seyfeddin Aðabeyle beraber çok yaþayanlardan deðilim. Yalnýz bazý kimseler olur ki, ona ünsiyet edip sevmeniz için bir an yeter. Seyfeddin Aðabeyin adýný duyardýk önceleri, daha sonra Konya ya Ankara dan 2 haftalýðýna okuma programýna gelmiþlerdi. Burada tanýþmýþ ve aðabeyimizin farklý olduðunu hissetmiþtim. Ýhlâsý hem okuyor, hem de yaþýyordu, yaþayan bir ihlâs abidesi olmuþtu aðabeyimiz. Seyfeddin Aðabeyimiz hakkýnda Ömer Faruk Topçu, Mesud Nurver ve Ahmet Tahir Uçkun Aðabeylerimizin yazdýðý dokunaklý yazýlar, a- ðabeyimizi tanýtmaya ve anmaya yetmiþti aslýnda. Ama bizi de kalem ile hizmet etmeye sevk eden bir a- ðabeyimizi bir yazý ile zikredeyim istedim. (Bu arada, Ömer Faruk Topçu Aðabeylerimizin, Seyfeddin Aðabeyle ilgili vefa ve veda yazýlarýný bir kitapta toplama fikirlerini tebrik ediyoruz. Bu tür derli-toplu dosya çalýþmalarýna ihtiyacýmýz var.) Seyfeddin Aðabeyimiz, neþriyat hizmetini iman hizmeti ile bütünleþtirmiþti. Konya daki programda yarým saat yapýlan gazete okuma saati, iman hizmetinin ayrýlmayan hizmet çeþitlerinden oluþtuðunu anlamamýzý saðlamýþtý. O yýllarda Yeni Asya da Bir anahtardýr Zübeyir adlý bir makalem çýkmýþtý. Bu yazý, Yeni Asya da yayýnlanan ilk yazým idi. Seyfeddin Aðabeyimizden yazý çalýþmalarýmýz için büyük teþvik görmüþtük. Bu yazýmý da, yayýnlandýðý gün gazete okuma saatinde sesli bir þekilde okutmuþtu Seyfeddin Aðabey. Seyfeddin Aðabeyin sesi, hitabeti, meseleleri çözme yaklaþýmý hemen dikkat çekiyordu. Ýnsan hemen ýsýnýveriyordu. Kur ân okumasý, namazdan sonra uzun tuttuðu duâ vakitleri, tatlý sesi ile kardeþler ile yaptýðý imanî müzakereler Seyfeddin Aðabeyimizin bizi en çok sevindiren hizmetlerinden birisi de camiamýzdaki vakýf hizmeti üzerine çalýþmalarý olmuþtur. Daima ebedî meyveler veren bu hizmeti, onun üzerinde diðer â- lemde bir Nur gibi parlayacaktýr diye inanýyorum. Bu ehemmiyetli, ama akamete uðramýþ hizmetin yolunu açmak için uðraþmak, bunu da ilk önce kendi hayatýný feda ederek yapmak Evet aðabey, sen bir tohumdun, manen çürüdün Nice Seyfeddinler açýyor ve açacak inþâallah Seyfeddin Aðabeyimize Zübeyir Aðabey benzetmesi yapýlmasýnda da, hem hayatýný vakfetmesinin hem de hizmetlerin hepsini bir görmesinin etkisi var diye düþünüyorum. Birleþtiriciliði, herkesin fýtratýna göre muamelede bulunup ona göre hizmet yollarý göstermesi, hep þevk içinde olup hiç þikâyette bulunmamasý da onu Zübeyrî yapan özelliklerdendi. Muhterem ve muallâ Üstadýmýz Bediüzzaman Hazretleri nin Nurlarda Ýmam-ý Gazali için þöyle bir tanýmlamasý var: Hüccet-i Ýslâm. Seyfeddin Aðabey vefat ettiðinde bu tamlama ve tanýmlama aklýma geldi. Seyfeddin Aðabeyimiz de Hüccet-i Risâle-i Nur ve Üstad idi. Kim ki nurlarýn makbuliyetinden emin olmak ister, bu aðabeyimize baksýn yeter Sanýyorum onun ile kýsa-uzun, az-çok mülâki olan her zat bunu tasdik edecektir. Bazý zatlar vardýr ki, hayatlarý gibi ölümleri de hizmete vesile olur. Seyfeddin Aðabeyin vefatý da þimdiden bir çok hayýrlý hizmetlere medar oldu. Melek sesli, nur yüzlü aðabeyim Ebedî cennette buluþmak ümidi ile cülûs-u hümayun: Padiþahýn tahta çýkýþý. mukteza-yý hikmet: Hikmetin gereði. ekmel: En mükemmel, olgun, tam. muharremat: Haram kýlýnan þeyler. mâlâyâniyat: A- bes, boþ, mânâsýz þeyler. ubudiyet: Kulluk, ibadet. hýmye: Perhiz, yeme-içmeye dikkat etmek. k e y f e m â y e þ â : Keyfine göre. serkeþâne: Emir dinlemeyerek, isyan ederek. riyazet: Nefsi kýrma, fani þeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaþamak. cihazat-ý insaniye: Ýnsana ait cihazlar, organlar, duygular. tatil-i eþgal: Meþguliyete ara verme.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 Ramazan 1432 Rumî: 28 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýntiharýn panzehiri iman ALMAN SOSYOLOG KRONENTHALER, ÝNTÝHARLARIN RAMAZAN'DA EN AZ SEVÝYEYE DÜÞTÜÐÜNÜ BELÝRTEREK, ÝNTÝHARIN PANZEHÝRÝNÝN SAÐLAM ALLAH VE AHÝRET ÝNANCI OLDUÐUNU KAYDETTÝ. ALMANYA Karlsruhe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Andrea Kronenthaler (Hatice Özdemir), Ýslâm ülkelerinde Ramazan ayýnda intihar vak'alarýnýn en az seviyeye düþtüðünü belirterek, intiharýn panzehirinin saðlam Allah ve ahiret inancý olduðunu kaydetti. Ramazan ayýnda Antalya nýn Manavgat ilçesine baðlý Side ye gelen Kronenthaler, 3 yýldýr Ýslâm ülkelerinde intihar üzerine yaptýðý araþtýrmada intiharlarýn yüzde 90 ýnýn i- nanç boþluðundan meydana geldiðini belirtti. Andrea Kronethaler, Ramazan da intiharlarýn çok az olmasýnýn, manevî duygularýn en üst seviyede olmasýndan kaynaklandýðýný belirtti. Ýslâm ýn intihara kesin bir dille karþý çýktýðý için muhtemel intihar olaylarýna i- nanç bakýmýndan set çektiðinin altýný çizen Kronenthaler, kültür erozyonun yüksek, ahlâkî çöküntünün dibe vurmasý, inanç zayýflýðý, bencillik, aile içi i- letiþim kopukluðu ve kendisi için yaþama isteði olan insanlarda istedikleri gerçekleþmediðinde intihara meyil ettiklerini aktardý. Antalya / cihan Allah ve ahiret inancý intiharý engelleyen en önemli güç. RAMAZANDA ÝNTÝHARLAR EN AZ SEVÝYEYE ÝNÝYOR KRONENTHALER, Yaptýðým araþtýrmaya göre, Ýslâm ülkelerinde intihar vak'alarý Ramazan ayýnda en az seviyeye iniyor. Genelde intiharý da inanç boþluðu ve bir sorunu olduðununda çýkýþ yolu bulamayan insanlar yapýyor. Allah ve ahiret inancý intiharý engelleyen en önemli güç. Saðlam Allah inancý olan insanlarda genelde intihar giriþimi olmuyor. Ramazan ayýnýnda manevî hava yüksek olduðu için Ýslâm ülkelerinde intihar vak'alarý çok az oluyor. diye konuþtu. Dünyanýn her yerinde gençliðin sür'atle yalnýzlaþmaya doðru gittiðinin altýný çizen Kronenthaler, bunun da ruhsal çöküntü, içine kapanma ve kendini ispat etmeye yönelik eylemlerin intiharla son bulduðunu kaydetti. 10 numara yað, ölüme sebep oldu GÝRESUN UN Görele ilçesinde 8 Haziran da 9 kiþinin ölümü, 33 kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan otobüs kazasýyla ilgili soruþturma kapsamýnda bilirkiþi tarafýndan yapýlan incelemede, araçta yakýt olarak motorin yerine 10 numara yað ve solvent karýþýmý kullanýldýðý belirlendi. Görele Cumhuriyet Savcýlýðý nca sürdürülen soruþturma kapsamýnda ODTÜ Petrol Araþtýrma Merkezi uzmanlarý bölgeye gelerek, otobüsten alýnan numuneleri inceledi. Uzmanlarýn yaptýðý inceleme sonucu hazýrlanan raporda, otobüste motorin yerine yasak olmasýna raðmen 10 numara yað ve solvent karýþýmýnýn yakýt olarak kullanýldýðý tesbit e- dildi. Giresun / cihan Þehit olan polisin baba evinde yas var HAKKÂRÝ DE kimliði henüz belirlenemeyen kiþinin silâhlý saldýrýsý sonucu þehit olan polis memuru Bayram Göde nin (27) baba evinde yas var. Ýstanbul da görevli iken bir ay önce Hakkâri ye tayini çýkan 6 yýllýk polis memuru Bayram Göde nin 7 aylýk hamile eþi Ayþe ile 6 yaþýndaki oðlu Cihan ý Ýstanbul da býrakarak, Hakkâri ye gittiði bildirildi. Göde nin ev bulduktan sonra da ailesini yanýna a- lacaðý öðrenildi. Mersin in Erdemli ilçesine baðlý Pýnarbaþý Köyünde ikamet eden baba Ramazan ile anne Gülperi Göde acý haber üzerine gözyaþlarýný tutamadý. Baba Ramazan Göde ise, Bir Bayram günü doðdu bir Ramazan günü aramýzdan ayrýldý. Þehitlik herkese nasip olmaz. Bu benim oðluma nasipmiþ. Takdiri Ýlâhinin önüne geçilmez diyerek gözyaþlarýný tutamadý. Mersin / aa 10 Suriye ile nereye? Geçtiðimiz Mart ayýnda Þam daki Hutbe-i Þamiye konulu Risale-i Nur Kongresinin masa çalýþmalarý için gittiðimiz Suriye, o günlerde Tunus, Mýsýr, Yemen ve Libya gibi A- rap ülkelerinde olup bitenlerle kýyaslandýðýnda nisbeten sakin görünüyordu, ama Þam dahil, bazý yerlerde kýpýrdanma iþaretleri baþlamýþtý. Ama kongre ekibi Türkiye ye döndükten kýsa bir zaman sonra olaylar týrmanýþa geçti. Yönetimi protesto eylemleri ve Suriye ordusunun operasyonlarý, çok sayýda can kaybýyla sonuçlandý. Sýnýra yakýn yerlerdeki gerginlik, Türkiye ye doðru bir göç dalgasý baþlattý. Gelenler için Hatay da çadýrkentler kuruldu. Sonrasýnda gelenlerin bir kýsmý geri döndü, 7 bin kadarý hâlâ orada. Ramazan arefesinde Hama da baþlayýp Deyr ez Zor ve Humus ta devam eden operasyonlar ise giderek týrmanan gerginliði zirveye taþýdý. Ve Türkiye baþta olmak üzere dünyanýn dikkati Suriye ye çevrildi, Þam a yapýlan ikazlar sertleþti. Olaylar patlak verdikten sonra ve artarak devam ettiði süreçte Beþþar Esad ýn müteaddit defalar verdiði reform sözleri, ilk baþta kýsmen de olsa olumlu yankýlar bulduysa da, sonrasýnda etkisini kaybetti. Genel af, çok partili sisteme geçiþ ve yýl sonunda seçim sözleri dahi kaale alýnmadý. Arkasý gelmeyen operasyonlar ve akmaya devam eden kan, sözlerin inandýrýcýlýðýný yok etti. Bir yerden sonra, ABD yönetimi zaten baþýndan beri soðuk baktýðý Þam rejimi ve Esad yönetimi için Meþruiyetini kaybetti hükmü verdi. Ýngiltere ise Libya benzeri bir müdahalenin Suriye ye karþý da gündeme gelebileceðini ima etti. Herþeye raðmen diyalogu sürdürmeye çalýþan Ankara ise, bilhassa Hama olaylarý sonrasýnda bu tutumunu deðiþtirip mesajlarýný sertleþtirdi. Ve Davudoðlu nun Þam ziyareti, bir anlamda Ankara nýn Þam a son uyarýsý niteliðini kazandý. Bütün bunlar tehlikeli bir gidiþin iþaretleri. Daha düne kadar adeta can ciðer kuzu sarmasý olduðumuz, vizeleri kaldýrma sürecinin ilk a- dýmýný attýðýmýz, karþýlýklý gidiþ geliþlerdeki artýþla sevindiðimiz, son olarak sýnýrda ortak bir baraj inþasýna baþladýðýmýz Suriye ile iliþkilerimizde yeniden eski gergin günlere mi döneceðiz? Hattâ daha ötesinde, çatýþmaya mý gireceðiz? Libya gibi Suriye ye de bir NATO operasyonu yapýlacak olursa, ittifak üyesi bir komþu ülke olarak tavrýmýz ne olacak? Bu harekâta da canla baþla katýlarak her türlü desteði verecek miyiz? Suriye halkýný Esad rejiminden kurtarma gerekçeli bir operasyon, Irak ta olduðu gibi bir iþgale dönüþür veya Libya da görüldüðü üzere kanlý iç savaþý daha da kýzýþtýrýrsa, Türkiye böyle birþeye de ortak olmanýn vebalini taþýyabilir mi? Olaylarýn geldiði nokta, Suriye nin de, Türkiye nin de son derece tehlikeli ve çok boyutlu bir tuzakla karþý karþýya olduðunu düþündürüyor. Diðer Arap ülkelerini olduðu gibi, Suriye yi de karýþtýran olaylarda Ýsrail ve ABD parmaðý olduðuna dair önemli ipuçlarý var. Hadiseleri tetikleyen Wikileaks belgeleri baþlý baþýna bir ipucu. Muhalefete alýþýk olmayan Þam rejiminin, barýþçý protesto gösterilerini dahi isyan olarak görüp zor kullanarak bastýrma refleksiyle hareket etmesi, sonuçta tuzakçýlarýn iþini kolaylaþtýrýyor. Baþlangýçta rejmin genel af ilânýný olumlu bir adým olarak desteklemek suretiyle ýlýmlý bir tavýr sergilemiþ olan Ýhvan-ý Müslimîn in, bilâhare Esad rejimi artýk gitmeli noktasýna kaymasý da. Olayýn bir iktidar mücadelesine dönüþmesi, Suriye gibi bir ülkede çok kanlý bir iç savaþa yol açabilir. Ve Türkiye nin de katýlacaðý bir NATO müdahalesi, böyle bir tabloyu iyice içinden çýkýlmaz bir hale getirebilir. Ýþin o noktaya varmamasý için taraflarýn çok dikkatli davranmasý þart. Suriye ile yakýn iliþkileri olan Ýran ýn da iþin içine girmesi halinde ise ateþ tüm bölgeye yayýlýr. Muhtemel sonuçlarýnýn tasavvuru dahi tüyler ürpertici olan böyle bir felâkete meydan vermemek için, Suriye deki gerginlik bir an önce yatýþtýrýlmalý ve barýþçý geçiþ süreci hýzlandýrýlmalý. Sýfýr sorun kanlý bir fitneye kurban gitmesin.

4 4 Y HABER Dün ya, me de ni yet kri ziy le kar þý kar þý ya Amerika ah a çarptý! Uzun yýllardan beri, ekonomik ve siyasî anlamda dünyaya nizamat veren Amerika ciddî bir ekonomik kriz içinde. Þimdiye kadar Siyasette bir gün uzundur denilirdi, ama görüldü ki bir gün sadece siyasette deðil, yeri ve zamaný geldiðinde ekonomi de de uzundur. Nitekim, bir ekonomi derecelendirme kuruluþu olan S&P un yaptýðý bir açýklama baþta ABD olmak üzere bütün dünyayý vurdu, sarstý, yaraladý. Sarsýntý sonrasý dünya borsalarý toplamda 4 trilyon dolar deðer kaybederken, bu rakam Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) için 30 milyar TL ye yaklaþmýþ. Yani, borsalarda kazanmak isteyen oyun cular, ciddî para kaybetmiþ. Bu rakamlarý zarar hanesine yazmak kolay, ama neticelerini hazmetmek kolay mý? Tabiî ki sarsýntýnýn nerede duracaðýný tahmin etmek de zor. Ünlü spekülatör Jim Rogers, ABD nin borcunu ödeyebilmesinin muhtemel olmadýðýný söylemiþ. Rogers, ABD nin borcunu ödemesi bana fizikî, insanî olarak imkânsýz geliyor. Borcu çevirebilirler ve saçmalýðý oynamaya devam edebilirler, ancak ABD aslýnda iflâsta demiþ. (Sabah, 9 Aðustos 2011) Dikkat edelim, iflâsta olduðu ifade edilen ülke Sudan, Somali ya da Eritre deðil! Düne kadar sarsýlmaz, devrilmez, iflâs etmesi deðil akla; hayale bile gelmez olan Amerika! Elbette seviniyor deðiliz, ama bütün yöneticilerin düþünmesi gereken bir nokta var: Amerika bu hale nasýl düþtü? Baþka sebepler de vardýr, ama en büyük sebep demokrasi ihraç etme iddiasýyla çýktýðý yolda bütün dünyaya zulmetmesidir. Bunun en çarpýcý misalleri, Afganistan ve Irak ta yaþananlardýr. Nitekim, Irak ve Afganistan savaþlarýnýn ABD ekonomisine çok pahalýya mal olduðu ve Amerika Hazinesinin bu iki savaþýn maliyetini karþýlayamadýðý ifade ediliyor. (Bkz.: Süleyman Yaþar ýn yazýsý, Sabah, 9 Aðustos 2011) Elbette bu tesbit, hadisenin maddî yönünü ortaya koyuyor. Bir de para ile ölçülemeyen yön var ki, kanaatimizce Amerika yý batýran, iflâsa sürükleyen asýl sebep odur. Amerika, uzun yýllardan beri mazlûmlarýn ah ýný aldý. Haddizatýnda, tarih þahittir ki bu ah lar ABD nin kuruluþu sýrasýnda yerli halklardan da alýnmýþtý. Sonrasýnda da Ben zenginim, ben dünyanýn jandarmasýyým, ben ne istersem onu yaparým düþüncesi ve bu düþünceye uygun yanlýþ davranýþlar dünya devini uçuruma sürükledi. Gerek Irak ve gerekse Afganistan da yapýlanlar sýrasýnda da bütün dünya Amerika ya itiraz etti. Afganistan ve Irak baþta olmak üzere dünya insan lýðý her fýrsatta ABD ye ah gönderdi. Ne yazýk ki Amerika, bu ah larý ve vah larý duymadý, dinlemedi ve kulak týkadý. Oysa Alma mazlûmun ah ýný, çýkar aheste aheste diye; hadiselerin tasdik ettiði bir atasözü var. Ayrýca, Mazlûmun ah ý, yýkar padiþahý da yine tasdik edilen bir sözdür. Mazlûmlarýn ah larýný alan Amerika, gelip iflâs duvarýna dayanmýþtýr. Çok deðil, bir yýl önce Amerika bu gidiþle ah a çarpacak diyenlere kimse kulak vermiyordu. Ýþte sosyal hadiseler böyledir. Biriken ah larýn ne zaman ve nerede hangi zalim i yýkacaðý belli olmaz. Amerika nýn yaþadýðý kriz de aslýnda böyle bir krizdir. Maddî anlamda bu krize çare bulunsa bile, yanlýþlardan ve zulümlerden vazgeçemezse gelip dayanacaðý yer yine yýkýmdýr, krizdir. Fert ve devlet olarak ah almamaya çalýþalým, vesselâm. TEBRÝK Eðitim-Öðretim Yýlýnda Bilecik Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik eder, Erkek öðrencilerimiz için kalacak yer temin edileceðini duyururuz. Ýrtibat Tel: (0505) HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, dün ya nýn kü re sel öl çek te bir kriz le kar þý kar þý ya ol du ðu nu be lir te - rek, Ye ni bir pa ra dig ma yý ih das et me den, ye ni bir me de - ni yet or ta ya koy ma dan so run la rýn çö zü mü ü ze rin de du - ra ma yýz. Her kes bi zim i çin de bu lun du ðu muz coð raf ya - dan, bu dü þün ce ik li min den, me de ni yet hav za mýz dan bu nu bek li yor de di. A na do lu As lan la rý Ý þa dam la rý Der - ne ði nce (AS KON) Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Top - ka pý Sos yal Te sis le ri nde ve ri len if tar ye me ðin de ko nu þan Kur tul muþ, Bu gün dün ya kü re sel öl çek te bir kriz le kar þý kar þý ya. Bu kriz ne sa de ce e ko no mik kriz dir, ne sa de ce fi - nan sal kriz dir, ne de sa de ce bir si ya si kriz dir. Bu kriz son 3 a sýr dýr dün ya ya bü tün ku rum ve ku ru luþ la rýy la e ge men o lan uy gar lý ðýn, ba tý me de ni ye ti nin, mo dern dü þün ce nin dün ya da gel miþ ol du ðu bir kriz dir. Ve bu kriz bü tün Kürt çe sa vun ma red de dil di YARGITAY Kürt çe sa vun ma ta le bi Türk çe bil di ði i çin red de di len sa nýk hak kýn da ve ri len ka ra ra sa vun ma nýn ký sýt lan dý ðý ge rek çe - siy le ya pý lan i ti ra zý ka bul et me di. Yar gý tay 9. Ce za Da i re si, Di yar ba kýr 4. A ðýr Ce za Mah ke - me sin de gö rü len, TCK nýn ör güt ü ye si ol - ma, pat la yý cý mad de bu lun dur ma i le ni - te lik ba ka mýn dan va him o lan si lah ve ya mer mi ta þý ma suç la rýn dan 18 yýl 6 ay ha pis ce za sý na çarp tý rý lan sa nýk Süp han De len le il - gi li in ce le me si ni ta mam la dý. Ka rar da, sa ný - ðýn sa vun ma nýn ký sýt lan dý ðý yö nün de ki boz ma dü þün ce si ne iþ ti rak e dil me di ði be lir - ti le rek, þu i fa de le re yer ve ril di: Av ru pa Ýn - san Hak la rý Söz leþ me si nin 6/3-e ve CMK nýn 202. mad de sin de dü zen le nen bir ter cü ma nýn yar dý mýn dan ya rar lan ma hak ký - nýn sa ný ðýn mah ke me nin kul lan dý ðý di li an la - ma dý ðý ve ya ko nu þa ma dý ðý du rum lar da ge - rek li o la ca ðý, dos ya kap sa mý na gö re Türk va - tan da þý o lup Tür ki ye de do ðan, Türk çe di lin - de ye ter li e ði tim gö ren ve so ruþ tur ma a þa - ma sýn da, kol luk, sav cý lýk ve Sulh Ce za Mah - ke me sin de ki mü da fi eþ li ðin de a lý nan i fa de - le rin de Türk çe o la rak i fa de ve ren sa ný ðýn ko - vuþ tur ma a þa ma sýn da Türk çe di li ni an la mak ve ko nuþ mak ta bir en ge li nin bu lun ma ma sý ve me ra mý ný an la ta bi le cek öl çü de Türk çe bil di ði nin an la þýl ma sý kar þý sýn da sa vun ma - nýn ký sýt lan dý ðý yö nün de ki boz ma dü þün ce - si ne iþ ti rak e dil me miþ tir. Yar gý tay 9. Ce za Da i re si, mah ke me nin ver di ði 18 yýl 6 ay ha - pis ce za sýy la il gi li o la rak da bir i sa bet siz lik gö rül me di ði ge rek çe siy le hük mün o nan - ma sý na ka rar ver di. Di yar ba kýr / a a dün ya yý ku þat mýþ týr di ye ko nuþ tu. Dün ya yý yö ne ten kü re sel fi nan sal ka pi ta liz min bir kaç yüz bin in sa nýn e li ne dün ya e ko no mi si ni ver di ði ni ve þim di bu güç le rin A me ri kan e ko no mi si ni de kö þe ye sý - kýþ týr dý ðý ný be lir ten Kur tul muþ, kü re sel sis te min ni met - le ri nin da ha faz la tü ke til me si nin is ten di ði ni vur gu la ya - rak þöy le de vam et ti: Ye ni bir pa ra dig ma yý ih das et me - den, ye ni bir me de ni yet or ta ya koy ma dan so run la rýn çö zü mü ü ze rin de du ra ma yýz. Her kes bi zim i çin de bu - lun du ðu muz coð raf ya dan, bu dü þün ce ik li min den, me - de ni yet hav za mýz dan bu nu bek li yor. Bu ra da prob lem yok. Prob lem, bi zim me de ni yet hav za mý zýn ha kim in - san la rý son 3 a sýr dýr ol du ðu gi bi ha la kü re sel sis te min iþ - le yi þin de bu na na sýl çö züm ü re ti lir, o nun ü ze rin de du - ru yor. Bi zim e sas o dak lan ma mýz ge re ken yer bu dur. Kamuoyunu yönlendirme amaçlý internet siteleri davasý kapsamýnda haklarýnda yakalama emri çýkartýlan 14 sanýktan biri olan emekli Albay Fuat Selvi nin (gözlüklü), Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesinde tutuklanmasýna karar verildi. Ýnternet Andýcý na ÝLK TUTUKLAMA ÝSTANBUL 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, ka - mu o yu nu yön len dir me a maç lý in ter net si - te le ri da va sý kap sa mýn da haklarýnda yakalama emri çýkartýlan 14 sanýktan biri olan emekli Albay Fuat Sel vi nin tu tuk lan - ma sý na ka rar ver di. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge len Sel vi, iþ lem le ri nin ya pýl - ma sý a ma cýy la Si liv ri de bu lu nan Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril di. Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke - si nde ki du ruþ ma da Sel vi, Ben bu suç la rý iþ le me dim, an cak tak dir mah ke me nin dir de di. Gö rü þü so ru lan Ýs tan bul Cum hu ri - yet Sav cý sý Meh met A li Pek gü zel i se kuv - vet li suç þüp he si gö zü nü ne a lý na rak Sel - vi nin tu tuk lan ma sý ný is te di. De lil du ru mu, kuv vet li suç þüp he si ni gö zü nü ne a la rak, ad li kon trol uy gu la ma sý nýn ye ter siz ka la - ca ðý ný be lir ten mah ke me he ye ti, Sel vi nin Tür ki ye Cum hu ri ye ti hü kü me ti ni or ta - dan kal dýr mak ve si lah lý ör güt ü ye si ol - mak suç la rýn dan tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, 22 sa nýk lý da va da YAÞ ka ra rýy la Ka ra Kuv - Ortadoðu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökhan Bacýk vet le ri E ði tim ve Dok trin Ko mu tan lý ðý na a ta nan Or ge ne ral Hü se yin Nus ret Taþ de - ler, es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge - ne ral Ha san Ið sýz, Ko ra mi ral Meh met O - tuz bi roð lu, kor ge ne ral ler Meh met E röz, Ýs ma il Hak ký Pe kin, tüm ge ne ral ler Hýf zý Çu buk lu, Mus ta fa Ba ký cý, Tu ða mi ral A la - et tin Se vim, Al bay Se dat Ö zü er, e mek li Al bay Fu at Sel vi, Hu lu si Gül ba har, Ce mal Gök çe oð lu, Meh met Bü lent Sa rý kah ya i le Zi ya Ýl ker Gök taþ hak kýn da ya ka la ma em ri çý kart mýþ tý. Ýs tan bul / a a Suriye, Mýsýr'a benzemez ZÝRVE Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si ve Or ta do ðu Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke - zi (OR SAM) Mü dü rü Doç. Dr. Gök han Ba cýk, Su ri ye de ki re ji min A rap ba ha rý - nýn ya þan dý ðý di ðer ül ke le rin hiç bi ri ne ben ze me di ði ne dik kat çe ke rek, Mý sýr ý yýk mak çok ko lay dý. Çün kü ar ka sýn da ki ya pý lar çö zül müþ tü. Su ri ye yi yýk mak son de re ce zor. Çün kü ar ka sýn da Rus ya var, Ý ran var, Hiz bul lah var de di. Kom þu ül - ke de ya þa nan son ge liþ me le ri de ðer len di - ren ve Tür ki ye i le i liþ ki le rin gel di ði du - rum la il gi li de ðer len dir me ler de bu lu nan Ba cýk, Þüp he siz dü þük bir ih ti mal ol sa bi le ip ler kop ma ya gi di yor. Son bir haf ta - da o lup bi ten le re ba ka cak o lur sak or ta da ma kul öl çü de ü mit var o la cak tab lo ol - ma dý ðý ka na a tin de yim i fa de le ri ni kul - lan dý. Su ri ye de ki le rin o lay lar çýk týk tan son ra u lus la ra ra sý sis te mi test et ti ði ni an - la tan Ba cýk, Ben bun la rý ya par sam u lus - la ra ra sý sis tem den na sýl bir kar þý lýk gö re - bi li rim de miþ tir. So nu cun da bir kar þý lýk çýk ma mýþ týr. Su ri ye de ki re jim de 40 yýl - dýr bu tür den ge le ri çok i yi he sap la mak tec rü be si ne sa hip. Do la yý sýy la bir tep ki - nin gel me ye ce ði ni dü þü ne rek son mu ha - li fin de ca ný ný a la rak bir dü zen kur ma ya ça lý þý yor þek lin de ko nuþ tu. SU RÝ YE NÝN AR KA SIN DA RUS YA VE Ý RAN VAR SURÝYE'DE 40 yýl dýr o luþ muþ mez - hep i da re si ne dik kat çe ken Ba cýk, bu - ra da bir bi ri ni den ge le yen bi rim le rin ol du ðu na dik kat çek ti. Ba cýk, Bu ra da bir kaç is tih ba rat var dýr. Bir kaç or du var dýr. Bi ri si bi ri ne bað lý dýr. Ö bü rü ö - bü rü nü den ge ler.do la yý sýy la Su ri ye hü kü me ti ne bu nu ya pýn de se niz, bun la rý yap mak tan zor la na cak týr. Bu gü ne ka dar A rap ba ha rýy la, ya ni in san la rýn so ka ða çýk tý ðý ül ke ler nok - ta-i na za rýy la Su ri ye di ðer hiç bir ül ke - ye ben ze me mek te dir. Mý sýr ý yýk mak çok ko lay dý. Çün kü ar ka sýn da ki ya pý - lar çö zül müþ tü. Su ri ye yi yýk mak son de re ce zor. Çün kü ar ka sýn da Rus ya var, Ý ran var, Hiz bul lah var. Su ri ye, o - to ri ter, bi raz da ha böy le Sün ni ol ma - yan bir tür sos ya lizm den e sin le nen Pa zar kar þý tý Rus ya ya ya kýn o lan ül - ke ler top lu lu ðu o lan bir hat týn par ça - sý. Bu nun i çin de bir par ça Hiz bul lah var, Ý ran var. Do la yý sýy la Su ri ye nin a - ya ðý na bas tý ðý nýz za man Ý ran dan ses ge le cek tir de ðer len dir me sin de bu - lun du. Ga zi an tep / ci han SO RU NA BÝ ZÝM ME DE NÝ YE TÝ MÝZ ÇÖ ZÜM BU LUR NUMAN Kur tul muþ, ku rak lýk ne de niy le aç lýk ya þa yan So ma li ye Tür ki - ye den yar dým la rýn ya pýl dý ðý na da i þa ret e de rek, þun la rý söy le di: A ma dün ya ya þu nu so ra ca ðýz; Ni çin 40 yýl ön ce dün ya da, Af ri ka da, As - ya da bir tek Al lah ýn ku lu aç lýk tan öl me di de þim di her bir da ki ka da bir in san ö lü yor. Ce va bý son de re ce ba sit tir. Dün ya yý bu gün kriz ler yu ma - ðý nýn i çi ne so kan dün ya nýn e ge men dü þün ce si. Sa de ce el de et mek, sö mür mek ve dün ya nýn zen gin lik le rin den ken di le ri is ti fa de et mek i çin bir sis tem kur du lar ve o sis te mi bü tün dün ya ya yay dý lar. Þim di bu sis - tem bir kriz i çin de. Bu sis te min ku ral la rý ve dü þün ce sis te ma ti ðiy le bu so ru nun çö zül me si müm kün de ðil, i çin de pay laþ ma, da ya nýþ ma, dost - luk, ve fa, yar dým laþ ma, dün ya nýn ni met le rin den e þit or tak lar o la rak hep bir lik te is ti fa de et me o lan an cak bi zim me de ni ye ti miz çö züm bu - lur. O nun i çin biz bu yar dým la rý ya pa ca ðýz. Ýs tan bul / a a Sen di kal ka nun la ra dü zen le me ÇALIÞMA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, 2821 ve 2822 sa yý lý sen di kal ka nun la rý ný, U lus la ra ra sý Ça lýþ ma Ör gü tü (I LO) ve AB norm la rý ný dik ka te a la - rak, ye ni den dü zen le me yi he def le dik le ri ni söy le di. Çe - lik in baþ kan lý ðýn da ki Üç lü Da nýþ ma Ku ru lu top lan tý sý - na Türk-Ýþ Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, Hak-Ýþ Baþ ka ný Mah mut As lan, TÝSK Ge nel Baþ ka ný Tuð rul Ku tat go - bi lik, DÝSK Ge nel Sek re te ri Tay fun Gör gün, ba kan lýk bü rok rat la rý ve sen di ka uz man la rý ka týl dý. Top lan tý ön - ce sin de a çýk la ma ya pan Çe lik, ça lýþ ma ha ya tý nýn ö - nün de ki so run la rýn de ðer len di ril me siy le il gi li, 61. hü - kü met ku ru lur ku rul maz ilk o la rak 12 Tem muz da Üç lü Da nýþ ma Ku ru lu nu bir a ra ya ge tir dik le ri ni ha týr - lat tý. Yap týk la rý top lan tý da bir yol ha ri ta sý be lir le dik le ri - ni i fa de e den Çe lik, bu kap sam da ilk top lan tý nýn bu - gün ya pýl dý ðý ný söy le di. 12 Tem muz da ki top lan tý da ilk o la rak e le a lý na cak ko nu la rý, 2821 sa yý lý Sen di ka lar Ka - nu nu ve 2822 sa yý lý Top lu Ýþ Söz leþ me si Grev ve Lo - kavt Ka nu nu o la rak be lir le dik le ri ni di le ge ti ren Çe lik, 2821 ve 2822 ya sa la rýn yak la þýk 30 yýl dýr tar tý þýl dý ðý ný kay det ti. Çe lik, De mok ra si yi ö züm se yen, sen di ka la rýn ö nü nü a çan, ça lýþ ma ha ya tý nýn tüm di na mik le ri ni ku - cak la yan ye ni bir sen di kal mev zu a ta ih ti yaç ol du ðu bü tün ke sim ler ta ra fýn dan ka bul e dil mek te dir. Hü kü - met o la rak, 2821 ve 2822 sa yý lý ka nun la rý I LO ve AB norm la rý ný dik ka te a la rak, ye ni den dü zen le me yi he - def li yo ruz. 61. hü kü met prog ra mýn da da bu ba kýþ a çý - mý zý pay laþ týk de di. An ka ra / a a CHP, ye rel se çim star tý ný Ey lül' de ve ri yor CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin, Ey lül a - yýn da ye rel se çim star tý ve re cek le ri ni be lir te rek, Ya rýn se çim var mýþ gi bi her kes a lan da ça lý þa cak de di. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý Gür sel Te kin ve Vol kan Ca na li oð lu, CHP il mer ke zin de il çe baþ kan la rýy la top - lan tý yap tý. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý A la ad din Yük sel in de ka týl dý ðý top lan tý çý ký þýn da ga ze te ci le re a - çýk la ma ya pan Te kin, çok sað lýk lý bir top lan tý yap týk la - rý ný söy le di. Ýz mir de il çe baþ kan la rý ve be le di ye baþ - kan la rý nýn da ya nýþ ma i çin de ça lýþ týk la rý ný be lir ten Te - kin, Ýz mir de her han gi bir so run ol ma dý ðý ný di le ge tir di. Top lan tý da Tür ki ye nin so run la rý ný da ko nuþ tuk la rý ný kay de den Te kin, Ne ler ko nuþ ma dýk ki; e ko no mik kriz var, si ya sal so run lar var, te rör so ru nu var, ör güt le ri mi - zin ö nü müz de ki se çim le il gi li ya pa cak la rý ça lýþ ma lar var, on la rý ko nuþ tuk, baþ ka ne bek li yor du nuz? de di. Ýl - çe baþ kan la rý nýn ta lep le ri ni de al dýk la rý ný i fa de e den Te kin, þöy le de vam et ti: El bet te ar ka daþ la rý mý zýn ta - lep le ri var dý, Ge nel Mer kez o la rak bi zim yap ma mýz ge re ken ba zý so run lar var, on la rý ya pa ca ðýz. Bi zim ar - ka daþ la rý mýz dan bek len ti miz ya rýn se çim var mýþ gi bi her kes a lan da ça lý þa cak. Baþ ta biz ler, Sa yýn Ge nel Baþ - ka ný mýz ve ge nel baþ kan yar dým cý la rý, mil let ve kil le ri, par ti mec lis ü ye le ri da hil ol mak ü ze re ö nü müz de ki gün ler de bü tün CHP kad ro la rý ný so kak ta gö re cek si niz. Ey lül a yýn da Tür ki ye nin 81 i lin de ye rel se çim star tý ve - ri le cek. Ta rih da ha bel li de ðil. Sa yýn Ge nel Baþ ka ný mý - zýn bü yük o la sý lýk la 8 Ey lül de Ýz mir prog ra mý var, bi - la ha re tek rar Ýz mir de o la cak. Ýz mir / a a Ka yýt Pa ra sý Ti mi de çö züm ge tir me di OKULLARDA ka yýt pa ra sý ve zo run lu ba ðýþ þi kâ ye ti ü ze ri ne baþ la tý lan Ka yýt Pa ra sý Ti mi uy gu la ma sý nýn so ru na çö züm ge tir me di ði be lir til di. De mok rat E ði - tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av - cý, o kul ka yýt la rý nýn baþ la ma sýy la çok sa yý da ve li nin ka yýt pa ra sý ve zo run lu ba ðýþ þi kâ ye ti ü ze ri ne ha re ke - te ge çen Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ný ya pý lan ih bar lar ü - ze ri ne o kul lar da de ne tim ve i da re ci le ri hak kýn da in - ce le me baþ la tan Ka yýt Pa ra sý Ti mi uy gu la ma sý nýn ye ni so run lar ve kar ga þa mey da na ge tir di ði ni savundu. Av cý, Ka yýt pa ra sý ve zo run lu ba ðýþ so ru - nun çö zü mü Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn her o ku la büt çe a yý ra rak, e ði tim öð re tim dö ne mi baþ la ma dan o kul la ra gön der me si dir de di. O kul la ra ve ri le cek büt çe i le o kul lar da pa ra top lan ma sý na son ve ri le ce ði - ni ve o kul i da re ci le ri i le öð ret men le rin tah sil dar lýk - tan kur tu la ca ðý ný söy le yen Gür kan Av cý, Ak si hal de o kul lar hiz met li, gü ven lik gö rev li si, ba kým o na rým gi - bi zo run lu ih ti yaç la rý ný kar þý la mak i çin ve li ler den ba - ðýþ is te mek zo run da kal mak ta dýr. Her yýl o kul i da re - ci le riy le ve li ler zo run lu ba ðýþ lar ne de niy le kar þý kar þý - ya gel mek te dir di ye ko nuþ tu. Sen di ka la rý na bað lý dü þün ce ku ru lu þu o lan DE SAM ýn (DES Stra te jik A - raþ týr ma lar Mer ke zi) yap tý ðý a lan in ce le me si ne gö re o kul lar da yýl bo yun ca ve li ler den tam 40 i sim a dý al - týn da pa ra top lan dý ðý ný söy le yen Gür kan Av cý, Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer in ka yýt pa ra sý ve zo run - lu ba ðýþ la rý en gel le mek i çin ya yýn la dý ðý ge nel ge nin o - kul la ra büt çe ay rýl ma ma sý du ru mun da çö züm ge tir - me ye ce ði ni sa vun du. An ka ra / Fa tih Ka ra göz

5 Y HABER 5 Ramazan da Libya plâný Bütün gözlerin çevrildiði Suriye belli ki daha çok konuþulacak. Ancak Ramazan ayýnda Libya daki karýþýklýk ve iç çatýþmanýn daha da derinleþip, NA- TO nun yanlýþlýk la yaptýðý saldýrýlarda sivillerin katledilmesi, Bu ülkede neler oluyor? sorusunu sorduruyor. Bilindiði gibi Mart ayýndan bu yana aylardýr süren ve gittikçe þiddeti artan çatýþma ve saldýrýlara raðmen, bir türlü Kaddafi yi deviremeyen NATO güçlerini Ramazan öncesi telâþ sarmýþ; Ramazan a- yýnda Müslüman bir ülkeyi bombalamanýn tepkisinden çekinen ecnebiler, Ramazan a kadar Trablus un iþinin bitirilmesi nde karar kýlýp operasyona hýz verilmesinde anlaþmýþlardý. Ne var ki Ramazan geldiði halde, Libya da operasyonlara ara verilmedi. Askerî üslerin ve ülkenin can damarý petrol tesislerinin yanýsýra sivil yerleþimlere saldýrýlar devam ediyor; her iki taraftan da siviller katlediliyor. Lâle baþýna biner lira ceza DÜNYADA sadece Erzurum da yetiþen bir tür ters lalenin son kalan 57 adet soðanýný yurt dýþýna götürmeye çalýþýrken yakalanan 2 Hollandalý ya 56 bin 980 lira cezasý verildi. Kapýkule Gümrük Muhafaza ekipleri, yaklaþýk 2 ay önce Kapýkule sýnýr Kapýsýndan yurt dýþýna çýkýþ yapmak isteyen Hollandalý Franciscus Johannes Linschoten in (60) kullandýðý 78 BKGF plakalý araçta arama yapmýþ, aramada çoðu endemik 160 türe ait 5 bin 236 adet bitki tohumu, bitki kökü ve fidesi ele geçirilmiþti. Ayrýca Hollandalý kaçakçýlarýn dünyada sadece Erzurum Karayazý da yetiþen bir tür ters lale olan çiçeðin son kalan 57 adet soðanýný sökerek yurt dýþýna götürmeye çalýþtýklarý ortaya çýkmýþtý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýlýrken Hollandalý Johannes Linschoten ve yanýnda yolcu olarak bulunan Micheal Hubertus Klok (29) ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýlmýþtý. Edirne Çevre ve Orman Müdürü Abdullah Bülbül,endemik bitkileri yurt dýþýna kaçýrmak isterken yakalanan Linschoten ve Klok a 2872 Sayýlý Çevre Kanunu na muhalefet suçundan kiþi baþýna 28 bin 490 lira para cezasý verildiðini belirtti. Edirne / aa MEB, 11 bin 544 öðretmen atayayacak MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB), Aðustos ayýnda yapacaðý 11 bin 544 kadrolu öðretmen atamasýna iliþkin baþvuru þartlarýnýn ve tercih iþlemlerinin düzenlendiði Öðretmenlik Ýçin Atama ve Baþvuru Kýlavuzu nu yayýmladý. Atama baþvurusu yapacak adaylar kýlavuza, MEB Personel Genel Müdürlüðünün internet sitesinden ulaþabilecek. Bakanlýk, kýlavuzda yer alan ve boþ býrakýlan çizelgelerdeki bilgilerin, il millî eðitim müdürlükleriyle halen yürütülmekte olan çalýþmalar tamamlandýkça baþvurularýn ilk günü olan 18 A- ðustos 2011 tarihine kadar girileceðini belirtti. Bu nedenle, kýlavuzun güncel durumunun adaylarca takip edilmesinin gerektiði belirtildi. MEB, 26 Aðustos 2011 tarihinde 11 bin 544 kadrolu öðretmen atamasý yapacak. Baþvurular A- ðustos 2011 tarihleri arasýnda alýnacak. Adaylar, baþvurularýný internet adresindeki Elektronik Baþvuru Formu nu kullanarak yapacak. Ankara / aa MAZLUMDER den ABD li yetkililere suç duyurusu ÝNSAN Haklarý ve Mazlumlar için Dayanýþma Derneði (MAZLUMDER), 1945 yýlýnda Japonya nýn Hiroþima ve Nagazaki þehirlerine atýlan atom bombalarýyla ilgili olarak ABD yetkilileri ve askeri görevlileri hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Bakýrköy Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri adýna açýklama yapan MAZLUMDER Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Devecioðlu, 1 ve 2. dünya savaþlarýnýn birçok ölüme, drama ve vahþete sahne olduðunu, Amerika nýn 2 Japon þehri Hiroþima ve Nagazaki de unutulmaz bir vahþet yaþattýðýný belirtti. Devecioðlu, MAZ- LUMDER in her yýl birçok vahþeti anarken bu olayý da hatýrladýðýný ifade ederek, 66 yýldýr bu vahþet sürmektedir. Ýnsan haklarýndan öte insanýn varlýðýnýn yok sayýldýðý Hiroþima da ortaya konan unutulmaz vahþet her doðan sakat çocukla, her yeni kanser vakasýyla nesilden nesile tazelenmektedir diye konuþtu. MAZLUM- DER üyeleri, basýn açýklamasýnýn ardýndan hazýrlanan suç duyurusu dilekçesini, Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sundu. Dilekçede, 1945 yýlýnda Japonya nýn Hiroþima ve Nagazaki þehirlerine atom bombasý atan Amerika Birleþik Devletleri yetkilileri ve askerî görevlileri hakkýnda soykýrým ve insanlýða karþý suçlar suçundan cezalandýrýlmalarý talep edildi. Ýstanbul / aa Üstelik daha önce Fransýz gazetesi Le Figaro da açýkan Ramazan a kadar iþi bitirme senaryosuna raðmen, iþi bitiremeyen yabancý güçlerin Libya ya yönelik bombardýmanlarý Ramazan ayýnda da sürdürmeyi plânladýklarý açýklanýyor. AMAÇ, ÜLKEYÝ BÖLMEK Aslýnda Trablus un beklenenin ötesinde NATO nun hava saldýrýsýna aylardýr direnmesi, NATO destekli doðudaki Bingazi merkezli muhaliflerin yer yer ilerlemelerine raðmen yeniden gerilemeleri ve bir türlü ülkenin batýsýný kontrol altýna alamamalarý, ülkeyi kargaþa ve iç savaþla bölünmenin eþiðine getirmekte. Ramazan a kadar operasyon bitmeli denmesinin Ýslâm dünyasýndan gelecek tepkileri azaltmaya ve dünya kamuoyunu oyalamaya dönük bir taktik söylemden i- bâret olduðu, NATO Genel Sekreteri Rasmussen in daha 1 Haziran günü NATO güçlerinin Kaddafi güçlerine karþý operasyonlarýnýn en az 90 gün daha süreceði ni söylemesiyle de sabit. Neticede NATO dan verilen sinyaller de hedefin Kaddafi deðil, ülkenin bölünmesi olduðunu ele veriyor. Otuz yýlý aþkýndýr demokrasi dýþý bir rejimi dayatan, her fýrsatta Batýya kafa tutma þovlarýný yapan ve Ýslâm sosyalizmi nden Irak iþgali sonrasý koyu Amerika ve Batý dostluðu na kadar her türlü ipte oynayan Kaddafi yi evvelemirde tasfiyeye yanaþmamasý, bu tesbiti kuvvetlendiriyor. Yine NATO sözcüsünün 2 Aðustos taki brifingte, Kaddafi nin gitmesi nden bahsetse de cümlelerinin arasýna Mesele Kaddafi nin gidip gitmeyeceði deðildir demesi, Kaddafi yi ýskat paravanýndaki asýl niyeti açýða çýkarýyor. Libya yý bombalamanýn maksadýnýn, emperyalist küresel güçlerin egemenlik ve çýkarlarý hesâbýna bu ülkeyi ikiye bölmek olduðunu gösteriyor. Ülkenin Batýsý bir yana daha doðusunu bile kontrol edemeyen muhalefetin karýþýk ve kendi içinde bölünmüþ olmasý, tefrikada ecnebilerin iþi ni kolaylaþtýrýyor Zira her ne kadar zaman zaman Kaddafi nin Libya nýn baþýndan alýnmasý ndan dem vurulsa da, asýl amacýn Libya nýn iç savaþ kýrýlganlýðýnda Irak gibi bölünüp parçalanmasý olduðu netleþiyor ANKARA NIN ÝTÝRAZI YOK! Neticede týpký Irak ve Afganistan iþgali ve istilâsýnda olduðu gibi Libya saldýrýsýnýn da amacýnýn bu ülkeye demokrasi ve insan haklarý olmadýðý açýkça sýrýtýyor. Libya operasyonunun, 42 yýldýr diktatör Kaddafi nin tek baþýna ülkeyi keyfî yönetmesine arka çýkan söz konusu iþgalci Batýlý ülkelerin týpký Sudan ýn göz göre göre parçalanmasý benzeri, bu ülkeyi kargaþa, kaos ve iç savaþla tüketip bölmeyi hedeflediðini te yid ediyor. Diðer saldýrý ve savaþlarda olduðu gibi kara kýt a Afrika nýn petrol ve maden rezevlerinin, yeraltý ve yerüstü kaynaklarýnýn paylaþýmý uðruna, uluslararasý hukuk perdesinde uluslararasý hukuk resmen çiðneniyor. Büyük stratejik plân bu Ve Türkiye nin, NATO içinde askerî o- perasyona hami/koruyucu güç olarak tam destek veren tek Müslüman ülke olarak, bu süreçte en azýndan mübârek Ramazan da askerî operasyonlara ve bombalamaya ara verilmesi önerisini iletmemiþ olmasý; Müslümanlarýn Ramazan da bombalanmasýna hiçbir çekince koymamasý, düþündürücü Ýþin ilginç yaný, Baþbakan baþta NA- TO nun Libya da ne iþi var? resti çekmiþken, Ankara þimdi Libya nýn bölünmesine hiçbir itirazda bulunmuyor! Neden acaba? 10 senedir ayný durumdalar ETÝYOPYA DA YARDIM DAÐITAN ÝHH MÜTEVELLÝ HEYETÝ ÜYESÝ ATALAY, 10 SENE ÖNCE DE BU BÖLGEYE GELDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, O ZAMAN DA AYNI MANZARA VARDI. BU ÝNSANLAR 10 SENEDÝR AYNI KONUMDALAR DEDÝ. ÝHHÝnsanîYardýmVakfý,açlýkvekuraklýðýndayandýðýEtiyopya daki350çocuðabayramlýkhediyeetti.ýhhyönetimkuruluüyesiosmanatalay(solda)çocuklarahediyelerverdi. ÝHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Türkiye de toplanan yardýmlarý daðýtmak için bulunduðu Etiyopya da 10 senedir deðiþen bir þey olmadýðýný belirterek, Ben 10 sene önce de bu bölgeye gelmiþtim. O zaman da ayný manzara vardý. Deðiþen hiçbir þey yok. Bu insanlar 10 senedir ayný konumdalar dedi. Etiyopya dan telefonla bilgi veren Atalay, Etiyopya Somalisi nin Baþkenti Ciciga dan Hartshek bölgesine geçtiklerini, bu bölgenin 5 kilometre ötesinin Somali topraklarý olduðunu anlattý. Etiyopya Somalisi nin 4,5 milyon, Ciciga nýn nüfusunun i- se 350 bin olduðunu ifade eden Atalay, Bulunduðumuz Hartshek, 10 sene önce Somali de çok büyük kuraklýktan sonra göç eden yaklaþýk 1 milyon 200 bin insanýn yaþadýðý bölge. Farklý mülteci kamplarý var. Bu bölgede 3 bin ailenin kaldýðý kampta daðýtým yaptýk. Kamp deyince, Kýzýlay ýn kurduðu çadýrlara benzer çadýrlardan oluþan kamplar gelmesin aklýnýza. Çalý çýrpý ve sopalardan oluþturulan ve ü- zeri mukavva, naylon, poþet, karton gibi malzemelerle çevrilerek yapýlmýþ, normal bir insanýn adýmlarýyla 6-7 adým uzunluðunda, 2-3 adým geniþliðinde barýnaklardan oluþuyor kamplar diye konuþtu. Bu kamplardan birinde 3 bin aileye hurma, yað ve mýsýrdan oluþan iki kamyon malzeme daðýttýklarýný dile getiren Atalay, her aileye yüzer kilo gýda malzemesi vermeye çalýþtýklarýný belirterek, þunlarý söyledi: Gördüðümüz manzara içler acýsý. Bu insanlar 10 yýldýr burada, bu þekilde yaþýyor. Gýdasýzlýktan kaynaklanan hastalýklarla yaþýyorlar. Özellikle çocuklarda karýn þiþliði, saçlarýnda renklilik gibi belirtilere yol açmýþ açlýk. Orta yaþ ve üstü insanlarla gençlerde katarakt çok yaygýn. Daðýtýmda izdiham oluþuyor. Toplanan yardýmlarýn hemen hemen tamamýna yakýný gýda malzemesi olarak daðýtýlýyor. BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan ýn Kastamonu daki mitingi sonrasý konvoya yapýlan saldýrýda yer aldýðý belirtilen teröristlerden birinin Ordu da çýkan çatýþmada etkisiz hale getirildi. Alýnan bilgiye göre, ilçeye baðlý Çavdar ve Çardaklý Köyleri arasýndaki arazide arama tarama faaliyetinde bulunan jandarma timleri, bir teröristle karþýlaþtý. Güvenlik güçlerinin teslim ol çaðrýsýna ateþle karþýlýk verilmesi ü- zerine çýkan çatýþmada, terörist silâhýyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yapýlan incelemede teröristin Koçer kod adlý Yýlmaz S. olduðu tesbit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristin yanýnda kalaþnikof marka tüfek, 2 el bombasý, mühimmat, telsiz, radyo, dürbün ve hayat malzemesi bulundu. Ordu Vali Vekili Erdem Kýyak, termal kamera görüntülerinde teröristlerin iki kiþi olduðunun görüldüðünü, ikinci teröristi arama çalýþmalarýnýn sürdürüldüðünü belirterek Etkisiz hale getirilen teröristin örgüte 2003 te katýldýðý bilgisi var doðumlu. Elazýð Kovancýlar nüfusuna kayýtlý. Öldürülen teröristin Baþbakanýmýzýn Kastamonu daki mitingi sonrasý konvoya yapýlan saldýrýda yer aldýðý bilgisi var. Güvenlik güçlerimizce aranmaktaydý. Tarama sýrasýnda çýkan çatýþmada ölü ele geçirildi dedi. Oysa burada susuzluk da çok büyük sýkýntý. Yardýmlarýn bir bölümüyle su kuyularý açmak da gerekiyor. Bu çadýrlarda, barýnaklarda kalanlara küçük baþ hayvanlar daðýtmak gerekiyor. Yoksa, bir-iki ay sonra bölgedeki insanlarýn durumunun unutulma tehlikesi var. Bu kampanya aylarca, yýllarca sürmeyecek. Ben 10 sene önce de bu bölgeye gelmiþtim. O zaman da ayný manzara vardý. Deðiþen hiçbir þey yok. Bu insanlar 10 senedir ayný konumdalar. Ayný yerlerde kalýyorlar. Sadece doðum oraný yükseliyor. Ama çok sayýda çocuk 4 yaþýna gelmeden ölüyor. Her 10 yýlda bir meydana gelen kuraklýktan kaynaklanan açlýk aslýnda önlenebilir bir þey, eðer projeye dönüþtürülebilirse. Bizlerin bunun için de bir þeyler yapmamýz lazým. Gýda kampanyalarýnýn yanýnda, su kuyularý açarak, insanlara küçük baþ hayvanlar daðýtarak bu insanlarýn ayakta durmalarýný saðlamak lazým. Ankara / aa Konvoyasaldýranteröristelegeçirildi ARDAHAN DA 1 TERÖRÝST ETKÝSÝZ HALE GETÝRÝLDÝ Ardahan Valiliðinden yapýlan yazýlý a- çýklamaya göre, Senemoðlu Yaylasý Akyol mevkiinde arazi arama tarama faaliyeti yapan Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý özel hareket timleri, bölgede 3 teröristle karþýlaþtý. Jandarmanýn dur ihtarýna ateþle karþýlýk verilmesi üzerine çýkan çatýþmada, Erdal Koçer kod adlý terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 19 Kasým 2008 de Aðrý ilinde Jandarma Binbaþý Süleyman Can ýn þehit edilmesi olayýna katýldýðý ve kanas keskin niþancý tüfeðini kullandýðý belirtildi. Ordu - Ardahan / aa Teröre çare üzerine Bir meselede tesbit ve teþhisin önemi oldukça mühimdir. Mevcut olay bir hastalýksa, önce tesbiti yapýlarak teþhis edilir, sonra da dermaný uygulamaya konulur. Bu misâlden hareketle diyoruz ki: Ülkemizin Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde uzun yýllardýr bir terör belâsý, dolayýsýyla bir hastalýk mevcut. Ayný zamanda bir belâ ve musîbet olan bu hâle, saðlýklý çareler bulunursa, izalesi mümkün olabilir. Peki nedir bunun çaresi? Yýllardýr süren bu hastalýðýn izalesi yönünde köklü çareler neden getirilemiyor? Aslýnda sözkonusu problemlerin izalesinin yollarýndan birisi de, saðlýklý düþünüp köklü çareler bulmaktan geçiyor. Bölgedeki problemler konuþulurken bir takým deðerlendirmeler yapýlýr: Dýþ güçler, bölgenin yýllardýr ihmal ediliþi, yörede yaþayan insanlarýn iki arada bir derede kalýþý sonucu yaþanan problemler, yönetimin saðlýklý kararlar alamayýþýndan doðan eksiklikler, devletin þefkat elinin eksikliði, yöre insanýnýn kendi üzerine düþenleri yapamamasý zaafiyeti, Marksizme dayalý bir hareket oluþundan dolayý terör örgütünün din mefhumuna karþý beslediði ve gösterdiði kin ve düþmanlýða mukabil doðru Ýslâmýn ve Ýslâm a lâyýk doðruluðun yaþanmasýnda görülen eksiklikler, coðrafî sebepler, bölgenin ekonomik durumunun iyileþmemesi, insanýmýzýn tam ve saðlýklý eðitilememesi gibi hususlar hep konuþulanlar arasýndadýr. Bu konuþulanlarda elbette oldukça gerçeklik payý vardýr. Bütün bu deðerlendirmelerin yaný sýra, uzun yýllar bölgede bulunan ve devletin çeþitli kademelerinde görev yapan insanlarýn bu hususlardaki tesbit ve intibalarý da önem arz etmektedir. Bölgede uzun yýllar görev yapan bir eðitimci ve eðitim idarecisi olarak bizim tesbitlerimizle örtüþen, çeþitli branþlarda görev yapan devlet görevlilerinden bazýlarýnýn intibalarýný sizlerle paylaþmak istiyorum. Doðu nun bir sýnýr ilçesinde eðitim idarecisi olarak görev yaptýðýmýz yýllarda, yine bölgenin bir baþka ilçesinde kaymakam olarak görev yapan bir dostumla, yýllar sonra büyük bir ilimizde vali yardýmcýsý olarak görev yaptýðý sýrada terörün çaresi üzerine sohbet etmiþtik: Ýkimizin de görüþleri aþaðý yukarý ayný paralelde birleþen dostumuzla þu intibalarý paylaþýyorduk: - Yönetime ve yörede yaþayan insanlara düþen vazifelerin olduðu, - Yöre insanýnýn tahkikî imaný elde etmesi faaliyetlerine yoðunluk verilmesi. Bu hususta Kur ânî eserler olan Risâle-i Nur Külliyatý ndan yararlanýlmalýdýr. - Bediüzzaman Hazretlerinin, terörün izalesi ve yörenin cehaletten sýyrýlmasýna yönelik görüþleri oldukça mühimdir. Çözüme yönelik reçetelerini dikkate almak lâzýmdýr. - Bölgede bir Kürt sorunu olmadýðý, asýl problemin terör problemi olduðu iyice anlatýlmalýdýr. Ýntibalarýmýzý paylaþtýðýmýz bir diðeri de, bölgede üst kademede görev yapan bir muazzaf askerdi. Ziyaretimizde çare olarak Bediüzzaman ýn fikirlerini aktardýðýmýz saatler süren sohbetimizde, komutan: Neden olmasýn, Bediüzzaman ýn fikirleri oldukça cazip ve güzeldir. Bölgeyi çok iyi tahlil etmiþtir. diyordu. Evet, bölgedeki terör belâsýndan kurtulmanýn yollarýný ararken, Bediüzzaman ýn fikirlerine kulak verilmeli. Bu baðlamda onun Kur ânî yaklaþýmlarýný ele alarak, geniþ çaplý projeler ve çareler üretilmeli. Bakanlar yolsuzlukla mücadele için toplandý TÜRKÝYE DE Saydamlýðýn Arttýrýlmasý ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay baþkanlýðýnda toplandý. Yeni Baþbakanlýk binasýndaki toplantýya Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý katýldý. Toplantýda ilgili kurum ve kuruluþlar ile sivil toplum kuruluþlarýndan oluþan çalýþma gruplarýnýn raporlarýnýn deðerlendirilmesi sonucunda Türkiye de Saydamlýðýn Arttýrýlmasý ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu tarafýndan kabul edilen öneriler deðerlendirilerek karara baðlandý. Ankara / aa

6 6 10 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA YURT HABER Y GÜZELLÝÐE GÝDEN PARAYLA 100 SOMALÝ KURTULUR KIZILAY A YARDIM ÇEKÝ AYAKKABICILAR ODASI, KAMPANYA BAÞLATTI Diyanetin baþlattýðý kampanyada 30 milyon TL toplandý. Top la nan yar dým 30 mil yon li ra yý geç ti DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn Her Ev den Bir Fit re Bir Ýf tar Af ri ka ya slo ga nýy la baþ lat tý ðý yar dým kam - pan ya sý nýn ra kam la rý net leþ me ye baþ la dý. Ra ma zan ýn ilk Cu ma na ma zýn da bütün ca mi ler den top la nan yar dým lar la bu ra kam re kor bir se vi ye ye u laþ tý. 8 A - ðus tos 2011 ta ri hi i ti ba rý Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ve Tür ki ye Di ya net Vak fý he sap la rýn da bi ri ken nak di yar dým mik ta rý 25 mil yon Türk Li ra sý ný a þar ken, son ve ri le re gö re 1 mil yo nu bu lan SMS ler le bir lik te yar - dým la rýn top lam mik ta rý 30 mil yon TL ol du. Ö te yan dan, ö nü müz de ki gün ler de yurt dý þýn da top la nan yar dým la rýn da u laþ ma sýy la bu ra ka mýn 50 mil yon li - ra yý bul ma sý bek le ni yor. An ka ra / cihan KIZILAY Genel Baþkaný Tekin Küçükali ise Afrika da 90 günde 29 bin çocuðun açlýktan öldüðünü hatýrlatarak, Ýnsanlarýn bir yýlda sadece güzelleþmek için salonlarda harcadýðý para 160 milyar dolar. 100 tane Somali yi ayaða kaldýrýr diye konuþtu. Memur Sen in 40 bin TL lik yardým çekini, Kýzýlay a teslim töreninde konuþan Baþkan Küçükali, Afrika özellikle de Somali de yaþanan açlýk sýkýntýsýnýn boyutlarýna dikkat çekti. Kendini dünya devi olarak ilan eden ülkelerden sadece birinin yýlda evcil hayvanlar için harcadýðý paranýn 40 milyar dolar olduðuna dikkat çeken Küçükali, Bu para 30 tane Somali yi ayaða kaldýrýr. Ýnsanlarýn bir yýlda sadece güzelleþtirmek için salonlarda harcadýðý para ise 160 milyar dolar. 100 tane Somali yi ayaða kaldýrýr dedi. An ka ra / ci han SEL ÇUK LU Be le di ye sin ce So ma li ye 100 bin li ra ba ðýþ ta bu lu nul du. Sel çuk lu Be le di ye Baþ ka ný U ður Ýb ra him Al tay, So ma li de bü yük bir in san lýk dra mý nýn ya þan dý ðý ný be lir te - rek, yak la þýk 10 mil yon ki þi nin aç lýk ve su suz luk teh li ke siy le kar þý kar þý ya ol du ðu nu vur gu la dý. Be le di ye Mec lis ü ye le ri - nin, bir o tu rum üc re ti nin, So ma li ye yar dým kam pan ya sý i - çin ve ril me si ka ra rý al dýk la rý ný i fa de e den Al tay, þun la rý kay - det ti: Sel çuk lu Be le di ye si o la rak da ku rum sal an lam da 100 bin li ra yar dým da bu lun duk. Bu nun i çin Ký zý lay i le pro to kol im za la dýk. Bi zim de çor ba da bir tu zu muz ol sun is ti yo ruz. Al tay, 100 bin li ra lýk yar dým çe ki ni, Ký zý lay Kon ya Þu be Baþ - ka ný Ke mal Gö de ne li ye tes lim et ti. Konya / a a KU RAK LIK ve aç lýk fe lâ ke tiy le kar þý kar þý ya ka lan Af ri ka ya si - vil top lum ku ru luþ la rý nýn ya ný sý ra es naf o da la rý da yar dým da bu - lun mak ü ze re ha re ke te geç ti. An ka ra U mum A yak ka bý cý lar ve Çan ta cý lar O da sý, So ma li ye gön de ril mek ü ze re yar dým kam pan - ya sý baþ lat tý. O da Baþ ka ný Hü se yin U zun, U zun, Aç lýk tan in san lar ve ço cuk lar öl me me li ler. Si vil top lum ku ru luþ la rý, es naf ve sa nat - kâr la rý mý zý bu in san la ra yar dým e li u zat ma ya ça ðý rý yo ruz. de di. Uzun, toplanan yardýmlarýn Kýzýlay vasýtasýyla Somali'ye ulaþtýrýlacaðýný bildirdi. Ýz mir A yak ka bý cý lar O da sý Baþ ka ný Tah - sin Gü zel, Af ri ka da aç lýk la mü ca de le e den ül ke le re de yar dým kam pan ya sý dü zen le ye cek le ri ni i fa de et ti. An ka ra - Ýzmir / a a Ýp tal e di len if tar pa ra la rý So ma li ye PET KÝM A.Þ. yö ne ti mi ve ça lý þan la rý, ör nek bir sos yal so rum lu luk pro je si ne im za a ta rak, 40 mil yon in sa nýn kro nik aç lýk teh li ke siy le kar þý kar þý ya ol du ðu Af ri ka ya yar dým e li u za tý yor. Þir ke tin her ra ma zan da dü zen le di - ði if tar ye mek le ri ip tal e di le rek, bun la ra har ca na cak pa - ra lar, ça lý þan la rýn gö nül lü kat ký la rýy la bir leþ ti ri lip Di ya - net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý e liy le Ký zý lay a tes lim e di le cek. Me - mur Sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, Me mur Sen in ge nel mer kez i le il ve il çe le rin de ki if tar la rý ný ip tal e de rek, Ýn san lýk Öl me di Yar dým lar Af ri ka ya kam pan - ya sý baþ lat tý ðý ný ha týr lat tý. Gün doð du, 200 bin TL lik bir if tar ma li ye ti i le baþ lat tý ðý mýz Af ri ka ya yar dým kam - pan ya sý il ve il çe le ri miz den ge len ha ber ler le þu an da 450 bin TL yi geç miþ du rum da di ye ko nuþ tu. Gün - doð du bu ra ka mýn bay ra ma ka dar 1 mil yon TL nin ü - ze ri ne çýk ma sý ný bek le dik le ri ni di le ge tir di. An ka ra / a a ÝHH ekipleri, Afrika'da yardým faaliyetlerini sürdürüyor. Ýþ dünyasýndan Afrika ya yardým eli TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn kýtlýk ve kuraklýk felâketi yaþayan Afrika için baþlattýðý destek çaðrýsýna ilk cevap Ýstanbul Ticaret Odasý ndan geldi. ÝTO Yönetim Kurulu, Doðu Afrika ya 300 bin Türk Lirasý maddî yardýmda bulunmayý kararlaþtýrdý. ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ, bütün Ýstanbul iþ âlemini Somali ye yardým yapmaya çaðýrdý. Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO), Afrika daki açlýk ve kuraklýk tehdidinin yaralarýnýn sarýlabilmesi amacýyla yardým kampanyasý baþlattý. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB), kuraklýk ve açlýk felâketi yaþayan Afrikalýlar için Ekmeðimizi Afrika Ýle Paylaþýyoruz sloganýyla yardým kampanyasý baþlattý. Ýs tan bul-ankara / a a Birleþmiþ Milletlerin tesbitlerine göre kuraklýðýn vurduðu Batý Afrika 11 milyon kiþi açlýðýn pençesinde kývranýrken dünyanýn zengin ülkeleri drama seyirci kalýyor. Türkiye ise dört bir kolda yardým seferberliði baþlatmýþ durumda. FOTOÐRAFLAR: AA Kara kýt'a için seferberlik BATI AFRÝKA DA KURAKLIKTAN ZARAR GÖREN AFETZEDELER ÝÇÝN HÜKÜMET, YEREL YÖNETÝMLER VE SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI TARAFINDAN GIDA YARDIMI SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATILDI. BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý nýn ulusal koordinasyonunda, Afrika kýt'asýnýn doðusunda yaþanan kuraklýktan zarar gören afetzedelere yardým kampanyasý düzenlenecek. Bakanlar Kurulunun, baþta Somali olmak ü- zere Afrika nýn doðusunda kuraklýktan etkilenenlere yönelik yardým kampanyasýna iliþkin kararý, Resmî Gazete nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi, Somali ye yardým gönderme kararý aldý. Mecliste ayrýca, belediye bütçe imkânlarý nispetinde yapýlacak yardýmlara sýnýrlama getirilmemesi de kararlaþtýrýldý. Büyükþehir Belediye Meclisi Aðustos ayý olaðan toplantýsýnda Somali ye yardým eli uzatma kararý alýndý. O- rucunu Keçiören deki iftar çadýrýnda vatandaþlarla birlikte açan Ankara Valisi A- laaddin Yüksel, Afrika da baþlayan açlýðýn etkisini giderek arttýrdýðýný dile getirdi. Yüksel, þunlarý kaydetti: Hepimiz bu durumu yüreklerimiz kan aðlayarak izledik. Dolayýsýyla Afrika nýn neresinde olursa olsun gözünden tek damla yaþ düþen çocuk Türkiye deki her insanýn yüreðini elbette yaralayacaktýr. Türkiye Cumhuriyeti bu þartlara bütün ülkelerden önce müdahale ederek, Esenboða Havalimanýndan u- çaklar göndererek yardým hamlesini yaptý. Ben de Ankara Valisi olarak ilçe kaymakamlarýmýza, STK lara, kamu kurum ve kuruluþlarýna gönderdiðim genelgeyle aziz Ankaralýlarý yardýma dâvet ettim. Öyle zannediyorum ki tüm Ankara halký önümüzdeki günlerde buna destek saðlayacaktýr. Eminim saðduyulu Ankaralýlar orada bulunan, aðlayan her çocuðun acýsýnýn yanýnda olacaktýr. Ayakdaþ firmasýnýn Iþýkkent Ayakkabýcýlar Sitesi nde verdiði iftara katýlan Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, Baþbakanlýk tarafýndan baþlatýlan Somali ye yardým kampanyasýna katýlacaklarýný bildirdi. Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisi nin AKP li Meclis üyeleri, Aðustos ayý toplantýlarý için aldýklarý o- turum huzur haklarýný, Somali ye gönderme kararý aldý. Ankara - Ýzmir / aa ÝHH VE KAYMAKAMLIK'TAN ORTAK YARDIM KAMPANYASI SO MA LÝ DE ya þa nan aç lýk i çin Ýn san Hak ve Hür ri yet le ri Ýn sa nî Yar dým Vak fý (ÝHH) Düz ce Þu be si ve Yý ðýl ca Kay ma ka mý ðý yar dým kam pan - ya sý baþ lat tý. Ýn san Hak ve Hür ri yet le ri Ýn sa nî Yar dým Vak fý (ÝHH) Düz ce Þu be si Baþ ka ný A li Ka sým, Af ri ka da ku rak lýk ve aç lý ðýn ya - þan mýþ ol du ðu bu gün ler de ö zel lik le So ma li i çin ül ke ça pýn da yar - dým kam pan ya la rý baþ la týl dý ðý ný ha týr lat tý. Bu kam pan ya lar dan bi - ri nin de Düz ce de dü zen len di ði be lir ten Ka sým, der ne ðin bu yön - de ki ça lýþ ma la rý nýn yo ðun bir þe kil de de vam et ti ði ni söy le di. Ka - sým, yar dým kam pan ya sý kap sa mýn da Ce di di ye Ca mii ö nün de stant aç týk la rý ný be lir te rek, Bu yar dým kam pan ya mý zý il çe le re de kay dý ra ca ðýz. Va tan daþ la rý mýz her tür lü fe da kâr lý ðý gös te - re rek, yar dým ya pý yor lar. Katý lý mýn yo ðun ol ma sý, hem bi zim hem de der ne ði mi ze hiz met ve ren kar deþ le ri mi zin þev ki ni art tý rý yor. Bun dan do la yý ça lýþ ma la rý mý zýn ge niþ le me si ni is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Kam pan ya nýn 13 A ðus tos a ka - dar sü re ce ði ni be lir ten Ka sým, þu an i ti ba rýy la yak la þýk 30 bin li ra top la dýk la rý ný i ler le yen za man lar da bu ra ka - mýn çok da ha üs tü ne çý ka cak la rý ný tah min et tik le ri ni söy le di. Yý ðýl ca Kay ma ka mý Nu ri Ge zi ci de Af ri ka da ya þa nan aç lýk ve ku rak lýk fe lâ ke ti i çin yar dým kam pan - ya sý baþ lat týk la rý ný bil dir di. Ge zi ci, Tüm Yý ðýl ca hal ký - nýn Do ðu Af ri ka ve So ma li de aç lýk fe lâ ke tiy le mü ca de - le e den kar deþ le ri mi ze yar dým et mek i çin se fer ber o la - ca ðý na o lan i nan cý mýz son suz dur. Düzce / a a GEYVE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/95 Talimat Bir borçtan dolayý hacizli/ipotekli olup satýlmasýna karar verilen Sakarya Ýli - Geyve Ýlçesi - Gazi Süleyman Paþa Mahallesi - 32 Ada- 9 Parselde kayýtlý bulunan 447,02 m 2 Yüzölçümlü Bahçeli Ahþap Ev ve Ahýr niteliðinde olup taþýnmazýn tamamý ,00 TL bedel üzerinden açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. ÝÝK Mad. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ : Adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Taþýnmaz Ýlçe Ýmar planý içersinde kalmaktadýr. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMLARI: Sakarya Ýli - Geyve Ýlçesi - Gazi Süleyman Paþa Mahallesi - 32 Ada- 9 Parselde kayýtlý bulunan taþýnmaz 447,02 m 2 Yüzölçümlü olup Tapu kayýtlarýnda Bahçeli Ahþap Ev ve Ahýr niteliðinde olup üzerinde zeminde de betonarme üç katlý ev, iki katlý ahþap ev ve bahçesi bulunmaktadýr. Ta þýn maz ü ze rin de 90,00 m 2 ta ban a lan lý i ki+ ça tý kat lý be to - nar me bi na, 75,00 m 2 ta ban a lan lý i ki kat lý ah þap bi na bu lun mak - ta dýr. Ta þýn maz ü ze rin de bu lu nan be to nar me bi na 9,00x 10,00 m e bat la rýn da 90,00 m 2 ta ban a la ný na sa hip kul la ným a la ný çýk ma - lar la be ra ber 250,00 m 2 dir. Bi na nýn dýþ ka pý ve pen ce re doð ra - ma la rý Ah þap doð ra ma dýr. Bi na nýn dýþ cep he si sý va lý ve bo ya lý dýr. Bi na nýn ya kýt cin si ka tý ya kýt lý so ba lý dýr. Bi na ze min ka tý de po üst ka tý i se 2 kat lý da i re o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ku ru ze min ler ah - þap, ýs lak ze min ler se ra mik o la rak in þa e dil miþ tir. Ýç sý va sý ve bo - ya sý ya pýl mýþ týr. Ça tý sý ah þap ça tý o lup kap la ma sý Mar sil ya ti pi ki - re mit kap la ma dýr. Taþýnmazýn özellikleri nazara alýnarak toplam deðeri ,00 TL dir. SATIÞ ÞARTLARI : I- Yukarýda açýk tapu kaydý, imar ve hâlihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn 1. AÇIK ARTIRMASI : günü saat 14:00-14:10 Geyve Hükümet konaðý önünde yapýlacaktýr. Bu açýk arttýrmada taþýnmazlara taktir edilen deðerin % 60'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan diðer alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný, ayrýca satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmadýðý taktirde en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak kaydýyla; 2. AÇIK ARTIRMASI : günü saat 14:00-14:10 Geyve Hükümet konaðý önünde yapýlacaktýr. Bu açýk arttýrmada satýþý isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamýný, satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile takdir edilen deðerin % 40'ýný geçmesi þartýyla en çok arttýrana ihale olunur. 2- KDV, ihale damga pulu, tapu harcýnýn 1/2'si satýn alana ait olacaktýr. Tellaliye resmi ve birikmiþ emlak ve vergi borçlarý ile satýcý adýna tahakkuk edecek tapu harçlarý, satýþ bedelinden ödenir. 3- Açýk arttýrmaya katýlmak isteyenlerin takdir edilen kýymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanýn kesin ve süresiz teminat mektubunu vermesi gerekmektedir. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediði taktirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 4- Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dý i le i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le sa - týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK mad. gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý fe sih o lu na rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun - maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil - me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye - ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK.129. mad. hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. 5- Ha ciz a la cak lý la rý i le, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak sa hip le ri de da hil ol mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak tir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 6- Sa týþ be de li he men ya da ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ý.Ý.K. 133 mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri so rum lu tu tu la cak, fark hiçbir hük me ge rek kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek - tir. 7- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke - sin gö re bil me si i çin a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör nek gön de ri le bi lir. 8- Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re catýný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is - te yen le rin dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: DOSYA NO: 2009/2206 Talimat. Ýpotekli olup satýþýna karar verilen aþaðýda tapu kaydý, adedi, cinsi, evsafý, kýymeti ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen taþýnmaz Müdürlüðümüzde açýk arttýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. TAÞINMAZIN TAPU KAYDI: Kocaeli Ýli, Çayýrova Ýlçesi, Þekerpýnar2 mah. Kayin Tapunun 640 ada, 3 parsel sayýlý, 2970,40 m 2 miktarlý arsa vasýflý taþýnmazýn tamamý satýlarak paraya çevrilecektir. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Çayýrova Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve 5850 sayýlý yazýsýnda; 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planýnda söz konusu taþýnmazýn Küçük Sanayi alanýnda kaldýðý TAKS: 0,40, KAKS: 0,80, H.max: 15,50 m, Yoldan çekme: 10,00 m, Komþu ve Arka Bahçe Çekme: 5,00 m, olduðu belirtilmiþtir. TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU : Satýþý yapýlacak olan taþýnmaz Akse Köyü Yerleþim merkezine yakýn bir sanayi bölgesinde, imar uygulamasý görmüþ sanayi parselidir. D. 100 ve TEM Otoyollarýna yakýn bir konumda çevresinde konut ve sanayi tipi yapýlaþma yoðun bir þekilde devam etmektedir. Ýmar durumu itibarý ile üzerinde ekonomik sanayi inþaatý yapýmýna uygundur. 640 ada, 4 parsel ile birlikte etrafý tel çit ile çevrili olarak bir petrol ürünleri firmasý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Üzerinde muhtelif cins ve ebatlarda temelsiz taþýnabilir prefabrik yapý bulunmaktadýr. Taþýnabilir olmasý nedeniyle bu yapýlara deðer verilmemiþtir. TAÞINMAZIN KIYMETÝ: Satýþa çýkarýlan arsanýn deðeri ,00 TL (Yediyüzkýrkikibinaltýyüzlira)'dýr. SATIÞ ÞARTLARI: 1. Satýþ: 04/10/2011 tarihinde 14:00-14:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ: 14/10/2011 tarihinde 14:00-14:10 saatleri arasýnda GEBZE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla artýrma 10 gün daha uzatýlarak ikinci satýþ yukarýda T. C. GEBZE. 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) belirtilen tarih ve saatte tekrar yapýlacaktýr. Bu artýrmada da tahmin edilen kýymetin % 40'ýný, rüçhanlý alacaklýlarýn alacaklarý mecmuunu, satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi þartý ile en çok artýrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ düþecektir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20 nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te - mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga ver - gi si, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res - mi, ta pu sa tým har cý ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir - ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak - la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de, da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si hal de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ý - ÝK'nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin - den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i - çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca - tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la - rý, teb lið e di le me yen a la ka dar la ra bu i la nýn teb lið ye ri ne ge çe ce - ði i lan o lu nur. Yönetmelik Örnek No: 27* (ÝÝKm. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. NOT: Ýþ bu taþýnmaz satýþ ilaný, tebligat yapýlamayan tüm taraflara (haciz koyduran, takyidatý olan, alacaklý, borçlu, 3. þahýslara) ilanen tebligat yerine geçerlidir B: 51160

7 Y DÜNYA 7 HABERLER Tanklar, sýnýra yakýn Binniþ kasabasýnda SURÝYE DE tanklar, Türkiye sýnýrýna 30 kilometre uzaklýktaki Binniþ kasabasýna girdi. Görgü þahitleri, Binniþ kasabasýna zýrhlý araçlarýn girdiðini bildirdi. Reuters ajansýnýn sorularýný cevaplayan bir kasaba sakini, bütün kasabanýn teravih namazýndan sonra gösterilere katýldýðýný, zýrhlý araçlarýn bu yüzden kasabaya girdiðini söyledi. Bu arada, zýrhý araçlarýn Suriye nin petrol üretim bölgesi olan Deyr Ez Zor þehrinin merkezine de girdiði ifade edildi. Askerlerin evlere baskýn düzenlediði, tutuklamalar yaptýðý kaydedildi. Amman / aa Mi la no ya bü yük ca mi pro je si ÝTALYA'NIN Mi la no Be le di ye si yet ki li le ri ve Mi la no Müs lü man Top lu mu nun al dý ðý ka ra ra gö re, þehirde bir yýl i çin de her sem te kül tür mer - ke zi a çýl ma sý ve ar dýn dan bü yük ca mi pro je si nin ha ya ta ge çi ril me si he def le ni yor. Mi la no Be le di - ye si yet ki li le riy le Müs lü man Top lu mu yö ne ti ci - le ri nin bir a ra ya gel di ði top lan tý da, ken te bü yük bir ca mi ya pýl ma sý ko nu sun da an laþ ma ya va rýl - dý ðý, bu nun ön ce sin de de her sem te i çin de mes - cit le rin bu lun du ðu kül tür mer kez le ri nin a çýl ma - sý nýn ka rar laþ tý rýl dý ðý bil di ril di. Ma ri no Sa ra - yý nda ki top lan tý ya ka tý lan be le di ye üst yö ne ti mi - nin re fah iþ le rin den so rum lu ü ye si Chi a ra Bis - con ti yap tý ðý a çýk la ma da, Kent yö ne ti mi nin gö - rev le rin den bi ri de þe hir i çin de ki semt ler de kül - tür mer kez le ri o luþ tur mak týr. Mi la no gi bi bir þehre ge çi ci, tam pon çö züm ler ya kýþ maz de di. Bis con ti nin, Ra ma zan a yý ol ma sý do la yý sýy la i ba - det ye ri so ru nu nun ön ce lik ta þý dý ðý gö rü þü ne, Mi la no Müs lü man Top lu mu yö ne ti ci si Jen ner Ab del Ha mid Sha a ri de des tek ver di. Bu ge liþ - me yi 20 yýl dýr bek li yor duk. 20 yýl son ra bu gün tam va tan daþ o lu yo ruz di yen Sha a ri, ön ce lik le semt ler de i ba det e di le bi le cek kül tür mer kez le ri - nin a çýl ma sý ge rek ti ði ni, ar dýn dan bü yük ca mi pro je si nin dü þü nü le ce ði ni söy le di. Ro ma / a a Rums feld e dâ vâ a çýl ma sý na o nay ABD'DEKÝ 7. Böl ge Tem yiz Mah ke me si, I - rak ta ki bir þir ket te ça lýþ týk la rý sý ra da ken di le ri - ne iþ ken ce ya pýl dý ðý ný id di a e den i ki ABD va - tan da þý nýn, o lay da ki þi sel so rum lu lu ðu bu lun - du ðu ge rek çe siy le ABD nin es ki Sa vun ma Ba - ka ný Do nald Rums feld hak kýn da dâ vâ a çýl ma sý yö nün de ki yap tý ðý baþ vu ru yu hak lý bul du. ABD nin Chi ca go ken tin de ki mah ke me, Do - nald Van ce ve Nat han Er tel in ABD güç le rin ce 2006 yý lýn da gö zal tý na a lý na rak kö tü mu a me le ve iþ ken ce ye ma ruz kal dýk la rý ge rek çe siy le aç - týk la rý dâ vâ nýn gö rül me si ne ka rar ver di. Bir alt mah ke me nin al dý ðý ka ra rý bi re kar þý i ki oy la o - nay la yan mah ke me, Rums feld in ka bi ne de ba - kan o la rak gö rev yap ma sý do la yý sýy la ken di si ne a çý lan dâ vâ lar dan mu af tu tul ma sý ge rek ti ði yö - nün de ki sa vun ma yý i se red det ti. Chi ca go / a a Afrika'daki kuraklýk ve açlýðýn en çok etkilediði ülkelerin baþýnda gelen Somali'de baþbakan Abdullahi Muhammed, içinde bulunulan durumun ciddiyetini belirttiði mektubunda ÝÝT'den yardým talebinde bulundu. FOTOÐRAF: AA Somali den imdat çýðlýðý SOMALÝ BAÞBAKANI MUHAMMED, ÝÝT DEN YARDIM TALEP ETTÝ: DURUM ÇOK KRÝTÝK SEVÝYEDE VE YARDIMLAR GECÝKÝRSE ÇOK DAHA FAZLA CAN KAYBI OLABÝLÝR. SOMALÝ Baþbakaný Muhammed Abdullahi Muhammed in, Ýslâm Ýþbirliði Teþkilâtý (ÝÝT) Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu na yolladýðý mektupla ülkesindeki büyük kýtlýk ve felâketle ilgili yardým talebinde bulunduðu bildirildi. ÝÝT den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Somali Baþbakaný Muhammed gönderdiði acil mektupta Genel Sekreter Ýhsanoðlu na, Somali ve Somaliler için bugüne kadar uluslar arasý kamuoyunda yapmýþ olduðu yardým ve gösterdiði büyük destek için teþekkür etti. Baþbakan Muhammed, ÝÝT ye üye ülkelerin Somali deki felâkete ilk günden beri büyük yardýmlarýnýn olduðunu belirterek, Somali deki insanî drama dikkati çekti. Somalililerin son 50 yýldýr kuraklýk, açlýk ve terörizmin pençesinde çok acý çektiðine iþaret eden Muhammed, Bütün bunlarýn yanýnda son 6 ayda gýda fiyatlarýndaki yüzde 400 lük artýþ Somali de yaþayan insanlara son darbeyi de vurmuþtur ifadesini kullandý. Somali nüfusunun yüzde 43 ünün, yani 3 milyon 200 bin Somali vatandaþýnýn çok zor þartlar altýnda yaþadýðýný belirten Muhammed, bu insanlarýn acilen yardým beklediðini vurguladý. Somali Baþ ba ka ný Mu ham med Ab dul la hi Mu ham med, Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu na yol la dý ðý mek tup la ül ke sin de ki bü yük kýt lýk ve fe lâ ket le il gi li yar dým ta le bin de bu lun du. A CÝ LEN YAR DIM E LÝ NÝ ZÝ U ZA TIN ÜLKEDEKÝ olumsuz þartlar yüzünden hayvancýlýðýn ve tarýmýn yapýlamaz hale geldiðini kaydeden Muhammed, bugüne dek birçok uluslar arasý ve yerel yardým kuruluþunun Somali deki durumu yerinde incelediðine dikkati çekerek, bu kuruluþlarýn görevlilerinin milyonlarca Somalilinin kuraklýðýn pençesindeki bölgelerden daha güvenli bölgelere yaptýðý büyük göçe kendi gözleriyle þahit olduðunu belirtti. Muhammed, þöyle devam etti: Ne yazýktýr ki binlerce insan bu büyük göçe dayanamamýþ ve vefat etmiþtir. Bugün milyonlarca Somalili ülkenin i- çinde ve dýþýnda farklý bölgelerdeki mülteci kamplarýnda çok zor þartlarda hayatlarýný sürdürmeye çalýþmaktadýrlar. Bütün bunlarý göz ö- nüne aldýðýnýzda yaþadýðýmýz büyük felâketin boyutlarý daha iyi ortaya çýkmaktadýr. Bugün biz Somali halký olarak ÝÝT üyesi ülkelere çok acil çaðrýda bulunuyoruz. Durum çok kritik seviyede ve yardýmlar gecikirse çok daha fazla can kaybý o- labilir. Lütfen mübarek Ramazan ayýnda çok acil olarak Somali ye yardým elinizi uzatýn. Yapýlacak her yardým daha fazla Somaliliyi açlýðýn ve sefaletin pençesinden kurtaracaktýr. Aksi takdirde çok daha büyük miktarda hayat kaçýnýlmaz olarak bu topraklarda son bulacaktýr. Ankara / aa Tür ki ye Ýs ra il i ký na dý TÜRKÝYE, Ýs ra il hü kü me ti nin Do - ðu Ku düs te ki Har Ho ma yer le þi - min de 900 ün ü ze rin de ye ni ko - nut in þa e dil me si ne yö ne lik ka ra - rý ný ký na dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, bir yan dan Fi lis tin ta ra fýy la mü za ke re le re dö nül me si çað rý sýn da bu lu nan Ýs - ra il hü kü me ti nin di ðer yan dan tüm u lus lar a ra sý çað rý la rý dik ka te al ma ya rak ya sa dý þý yer le þim le re de vam et me si ve ta raf lar a ra sýn - da te sis e dil me si ne ça lý þý lan gü - ven or ta mý ný da ha da za yýf lat ma - sý nýn ka bul e di le mez bu lun du ðu bil di ril di. An ka ra / a a Saldýrgan Bre i vik u yuþ tu ru cu al mýþ NOR VEÇ TE 77 ki þi nin öl dü rül dü - ðü çif te sal dý rý yý dü zen le yen An - ders Beh ring Bre i vik in, kat li â mý ya par ken u yuþ tu ru cu nun et ki si al týn da ol du ðu bil di ril di. Po lis, kan ör nek le ri ü ze rin de ya pý lan in ce le - me le rin so nuç la rý na da ya na rak yap tý ðý a çýk la ma da, u yuþ tu ru cu al dý ðý ný te yit e de bi le cek le ri ni, bun la rýn ne tip mad de ler ol du ðu ko nu sun da yo rum yap mak is te - me dik le ri ni, an cak bu mad de le ri kul lan dý ðý ný be lirt ti. Psikiyatrlar da Bre i vik in ruh sal du ru mu nu in - ce le meye baþladý. Os lo / a a ABD tem sil ci si Na ga sa ki de ABD'NÝN Ý kin ci Dün ya Sa va þý so - nun da Ja pon ya nýn Na ga za ki þehri ne a tom bom ba sý at ma sý nýn 66. yý lýn da, Na ga za ki de sa va þýn a cý la rý bir kez da ha ha týr lan dý. Ja - pon ya Baþ ba ka ný Na o to Kan i le Na ga za ki Be le di ye Baþ ka ný To mi - hi sa Ta u e nun ha zýr bu lun du ðu tö re ne ka tý lan A me ri kan Mas la - hat gü za rý Ja mes P. Zum walt, Na - ga za ki de dü zen le nen an ma tö - ren le ri ne ka tý lan ilk ABD li res mî tem sil ci ol du. Tokyo / a a Ýngiltere'nin baþþehri Londra'da baþlayan isyan, gittikçe yayýlýyor. FOTOÐRAF: AA Londra da isyan sürüyor Londra da üçüncü gününde de devam eden isyan þehrin yeni bölgelerine sýçradý. Gelecek yýl düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunlarýnýn yapýlacaðý siteye yakýn olan Londra nýn doðusundaki Hackney ile güneyindeki Peckham ve Lewisham da polis ile göstericiler arasýnda çatýþma çýktýðý, Peckham ve Lewisham da binalardan alevlerin yükseldiði, arabalarýn ateþe verildiði belirtiliyor. Söz konusu bölgelerde çetelere üye gençlerin sokaklarda baþýboþ þekilde dolaþtýklarý ifade ediliyor. Bu arada, Londra da devam eden olaylarýn Birmingham a sýçradýðý kaydediliyor. Batý Midland Polisi tarafýndan yapýlan a- çýklamada, Londra nýn kuzeyindeki Birmingham þehrinde maðazalarýn camlarýný kýran saldýrganlarýn vitrinde sergilenen mallarý çaldýklarýný bildirdi. Açýklamada, Merkezde olan birçok iþyeri saldýrýya uðradý ve birçok bölgede çok sayýda maðazanýn camlarý kýrýlmak suretiyle vitrinlerde sergilenenler çalýndý denildi. Belirtilerin taþkýnlýðýn Londra dan Birmingham a da sýçradýðý yönünde olduðu ifade ediliyor. Londra / aa ÝNGÝLÝZ BASINI: LONDRA YANIYOR ÝNGÝLTERE'DEKÝ þiddetli isyan, Ýngiliz basýnýnda Orman Kanunu, Londra-Ýngiltere Yanýyor baþlýklarýyla yer aldý. Yaðmalamalar ve kundaklamalarýn yapýldýðý isyaný Independent gazetesi, Londra alevler altýndayken polisin ve siyasetçilerin olaylar karþýsýnda yetersiz kaldýklarý yorumuyla duyurdu. Times gazetesinde de polis sokaklara teslim oldu deðerlendirmesi dikkati çekti. Gazetenin Londra yanýyor baþlýklý baþyazýsýnda, olaylarýn Cumartesi günü polise karþý bir siyasi protesto olarak baþladýðý, ancak fýrsatçýlarýn kundaklama ve maddî kazancýna dönüþtüðü kaydedildi. Independent gazetesindeki yazýda, 1980 lerde Londra da Brixton semti ile Livepool ve Birmingham þehirlerindeki siyahilerin isyan hareketleriyle son olaylar karþýlaþtýrýlarak, a- yaklanmalarýn çoðunun þehirlerin yoksul semtlerinde olduðuna iþaret edildi. Financial Times ise olaylarda sosyal medyanýn rolünün araþtýrýldýðýný belirtti.

8 8 10 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Y Teþhis KAPÝTALÝST sistemin patronu obur olmanýn bedelini ödüyor. Bu oburluk yalnýzca obezlik yapan bir sindirim sistemi oburluðu deðil, ayný zamanda politik, ekonomik, sosyal ve ahlaksal bir oburluktur. Batý nýn yýllýk kapitalizm tarihine bakanlar bunu net olarak görebilir. Tabii onlar da obur deðilse! Emperyalist Batýlý ülkeler kapitalizm uðruna ve onun yolunda baþka ülkeleri iþgal etmiþ ve sömürerek kendileri zenginleþmiþti. Bu zenginlik onlara yetmemiþ olacak ki Batýlý ülkeler sömürgeleþtirdikleri ülke halklarýný da oburlaþtýrmaya çalýþarak psikolojik tatmin peþinde koþtular. Bu ülkelerde oburlaþarak kapitalist dünyanýn politik sistemiyle bütünleþenler göbeklenirken, geri kalanlar oburlaþmak isteseler de Somali de olduðu gibi sefaletten yalnýzca karýnlarý þiþiyor. Amerikan silah ve petrol tekelleri 100 yýldýr sistemin tüm gücünü kullanarak ülkeleri dolaylý-dolaysýz iþgal ediyor ve kendi oburluðunu karþýlamak için her türlü pis oyuna baþvuruyor. Nefret edip öldürmek de bir oburluktur. Yoksa ABD, Afganistan ve Irak ý iþgal etmezdi. Yoksa ABD ve onun geleneksel kapitalist-emperyalist müttefik ve yandaþlarý batmak üzereyken bile Libya yý bombalamazdý. Böyle olmasaydý iflasýn eþiðinde i- ki ülke Ýtalya ve Ýspanya en ateþli Libya düþmaný kesilmezdi. Üstelik birinin baþbakaný aylar önce Kaddafi nin elini öpmüþ diðeri ise Baþbakan Erdoðan ile birlikte Medeniyetler Ýttifaký projesinin ortaðý. Ama onlarýn suçu yok. Suç hep Batý nýn oyununa gelen bizim insanlarýmýzda. Batma derdinde olan ABD ve müttefiði Avrupalýlar Mademki biz batýyoruz bari nefret ettiðimiz halklarý da batýralým diyor ve coðrafyamýzý karýþtýrýyor. Her G-8 zirvesinde Afrika halklarýna milyarlarca dolarlýk yardým kararý alan Batýlýlar, hiçbir zaman bir kuruþ vermediler. ABD, Irak ve Afganistan ý demokratikleþtirmek yani batýrmak için bu savaþlarda 2 trilyon dolar harcadý. Ama ayný ABD nin hazine ve bankalarýnda 2 trilyon dolarlýk Suudi ve Körfez ülkelerinin paralarý yatýyor. Ayný ABD ve müttefiði Batýlý ülkeler son 50 yýlda Ortadoðu ülkelerine 2 trilyon dolarlýk silah sattý ve bu ülkelerdeki çaðdýþý anti-demokratik yönetimleri hep sevdi! Çünkü bu ülke yönetimleri bu kadar parayý silah yerine hayýr iþlerine harcamýþ olsaydý baþta Somali olmak üzere dünyada hiç yoksul insan kalmazdý. Bu ise savaþ peþinde o- lan silah tekellerinin iþini zorlaþtýrýrdý. Ama boþuna. Örneðin 1993 te Somali yi iþgale yeltenen sonra da iç savaþa sürükleyen Batýlýlar, geçen yýl Somalili korsanlarla savaþmak için bölgeye onlarca savaþ gemisi gönderdi. Þimdi ise herkes Somali deki açlýk ve sefalleten söz ediyor. Oysa her G-8 zirvesinde Afrika halklarýna milyarlarca dolarlýk yardým kararý alan Batýlýlar, hiçbir zaman bir kuruþ vermediler ve Afrika da savaþ çýkarmak, halklarý birbirine kýrdýrmak ve bu kara kýtanýn sefalet içinde kalmasý için geleneksel çabalarýna hep devam ettiler. Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya diðer Afrika ülkelerini olduðu gibi Somali yi de 1850 yýlýndan bu yana sömürmek için nöbetleþe görev yaptý. ABD yakýn zamanda onlara katýldý. Ama sonunda Somali paramparça edildi ve iç savaþýn pençesine býrakýldý. 30 yýldýr iç savaþla cebelleþen Somaliler doðal olarak aç ve sefil olacaklardýr. Ýþte bu nedenle Somali ye yardým edelim diyenler daha öncesinde Somali neden bu hallere düþtü diye insanlarý aydýnlatmalýdýr. Ýnsani anlamda çok önemli olmasýna raðmen bir kurbanlýk parasýyla yardýma katýlmak birkaç Somalili çocuðun bir aylýk yaþamýný kurtarabilir ama sonrasýnda ne olacaðý belli. Bu çocuklar ya ölür ya da Batýlýlarýn kýþkýrttýðý iç savaþlara malzeme olur. Ýnsanlara gerçekleri en çýplak, net ve provokatif bir þekilde anlatmalýyýz. Yoksa safra kesesi patlamýþ bir hastaya üþütmüþsün al þu aspirini, hiçbir þeyin kalmaz diyen doktor durumuna düþeriz. Þöyle bir etrafýnýza bakýn. Batý her tarafýmýzý mýncýklýyor ama biz yalnýzca apandist ya da safra kesemiz patlayýnca hastalandýðýmýzý sanýyoruz. Doktorumuz kapitalist- emperyalist sistem olduðu sürece ne ölür ne de yaþarýz. Son anda torpille ameliyata alýnsak bile asla uzun yaþamayýz. Çünkü nefes almak her zaman yaþamak demek deðildir. Hüsnü Mahalli, Akþam, Kemalist ordu ne iþ yapar? ASKER hem siyasete karýþmasýn hem de Kemalist kalsýn diyorsanýz olmaz. Ordu Kemalist bir devrim muhafýzý ise siyasete de karýþýr, topluma da. Ordunun kýþlasýna çekilmesini, halký fiþlemeyi býrakmasýný, darbecilikten vazgeçmesini istiyorsanýz orduyu Kemalizm den arýndýrmak zorundasýnýz. Baþka alternatif yok... Neden mi? Ordunun siyasete bulaþmasýnýn en önemli nedenlerinden birisi Kemalizm in bir devlet ideolojisi olarak anayasal, yasal ve kurumsal konumudur. Ordu, bu devlet ideolojisi ni korumak ve kollamakla görevli saymaktadýr kendini. Resmi ideolojisi olan bir devlette bu resmi ideolojinin bir sahibi de olacaktýr. Türkiye de bu, ordudur. Kemalizm tehlike ye düþtüðünde de görevi ni yapmakta; ya doðrudan ya da vesayet araçlarýyla müdahale etmektedir. Yeni anayasa yapma sürecindeyiz. Bu anayasa sivil, demokratik ve özgürlükçü olacak, öyle mi? O zaman ideolojisi olmayan bir anayasa geliyor demektir. Peki, anayasasýnda resmi ideoloji olmayan devletin ordusunun resmi ideolojisi olur mu? Hayýr, açýk konuþalým, anayasanýn bir ideolojisi olmayacaksa TSK da Kemalist olamaz, olmamalý; ordunun ideolojisi olmaz çünkü. BUGÜNLERDE en çok tartýþýlan sorulardan biri þu: Vesayet Rejimi sona erdi mi, ermedi mi? Toplumsal ve siyasal süreçlere, baþlangýç ve bitiþ tarihleri koymak zordur. Biz ancak hukuki bir konuda bunu yapabiliriz. Hiç kuþku yok: Atanmýþ askerlerin, seçilmiþlerin iktidarýna ortak olup önemli konularda son sözü söylediði Vesayet Rejimi ciddi bir erozyona uðradý. Ancak bir bitiþten söz edebilmemiz için bu durumun hukuken de tescil edilmesi gerekir. Yani Anayasa ve yasalarda yapýlacak deðiþikliklerle Vesayet Rejiminin bittiði apaçýk gösterilmeli. Bu türden deðiþiklikler yapýldý mý? Genelkurmay Baþkanlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý na baðlandý mý? Hayýr! Darbelere gerekçe oluþturan ünlü 35 inci madde yeniden yazýldý mý? Hayýr! Yargý sistemini iki baþlý hale getiren askeri yargý mekanizmasý, demokratik hukuk devleti normlarýna uyduruldu mu? Hayýr! O halde pratik etkisi azalsa da... Hukuksal açýdan Vesayet Rejimi aynen devam ediyor. Bugün AK Parti yüzde 50 oy aldýðý için askerler bir adým Bu, radikal bir liberal in ütopya sý falan deðil; tam demokrasinin þartýdýr. Askerî vesayet in bitmesini istiyorsanýz askeri, ideolojisinden yani Kemalizm den arýndýrmanýz gerekir. Ýnsanlar tabii ki teker teker istediði düþünce sistemine i- nanabilir. Bu ister Kemalizm, ister sosyalizm, ister Ýslamizm olsun, fark etmez. Ama bir ordunun kurumsal kimliði belli bir ideoloji üzerine inþa edilemez. O zaman bir devrim muhafýzý yaratýrsýnýz, ordu deðil. Türkiye de olan buydu. Böyle olunca da sözde demokrasi adý altýnda askerî vesayet diye bir ucube yaratýldý. Vesayetin yasal, kurumsal ve kültürel kodlarý üretildi. Bütün bunlarý mümkün, meþru ve normal gösteren ise askeri, belli bir düzen in koruyucusu ve kollayýcýsý yapan ideolojiydi. Onun da adý, Kemalizm. Adý bazen rejim, bazen cumhuriyet oldu; askerin iþ i de bu düzen i korumak ve kollamak. Siz eðer vesayet rejimini deðiþtirip tam demokrasiyi (hadi buna AK Parti gibi ileri demokrasi diyelim) getirecekseniz askerin kurumsal olarak hâlâ Kemalist bir dünya görüþü ve zihniyet çerçevesinde kalmasýna imkân yoktur. Kemalizm ülkenin kimliðini, siyasetin içeriðini ve sýnýrlarýný, aktörlerin meþruluðunu tepeden tanýmlar. Askerin kurumsal kýlavuzu Kemalizm ise eðitime de karýþýr, ekonomiye de, Kürt meselesine de müdahale eder, baþörtüsüne de. Siyasetin dýþýnda kalmaz, kalamaz. Kemalizm, inananlarý için sosyal, kültürel ve siyasal hayatý düzenleyen kurucu bir prensip tir. Kemalizm e baðlý bir kesin inançlý nýn çoðulculuk, demokrasi, hukukun üstünlüðü gibi deðerler e nasýl baktýðý sýr deðil. Halka güvenilmez; inanç ý aydýnlanmýþ öncü kadrolar ve kurumlar koruyacak ve kollayacaktýr sonrasý bu misyon orduda kaldý. Ordunun ne yaptýðý ve Kap, La Vanguardia / Ýspanya Vesayet rejimi ne zaman bitecek? Anayasa gösterecek. Vesayet rejiminin gerçekten bitip bitmediðini bize müstakbel geri atýp durdu. Askerlerin ciddi bir bölümü fýrtýnanýn geçmesini bekliyor. Devran dönecek, YAÞ masasýnda GK Baþkanýmýz, yine Baþbakan ile yan yana oturacak diyorlar. Gerçekten de gün gelecek, AKP iktidardan inecek. Hükümeti baþka bir parti kuracak. Peki, o zaman ne olacak? Süheyl Batumlu, Emine Ülker Tarhanlý, Nur Serterli muhayyel bir CHP iktidarý döneminde, askerin biti kanlanmayacak mý? Vesayet Rejiminin gerçekten bitip bitmediðini bize müstakbel Anayasa gösterecek. Emre Aköz, Sabah, demokrasi kuracaksa TSK da Bu ülke askerî vesayet rejimini yýkarak tam iþleyen bir Kemalizmin babasý ve hamisi rolünü oynayamaz. neden yaptýðýna bakarsanýz 27 Mayýs tan beri halkýn, ülkenin ve hatta devletin ordusu fikrinden çok rejimin, yani Kemalizm in ordusu fikrinin aðýrlýkta olduðunu görürsünüz. Ee, Kemalist bir ordu da, halkýn iktidar yaptýðý siyasal güçlere karþý rejimi korumak ve kollamak adýna her þeyi yapabilir, buna doðrudan darbe kadar, andýçlama, fiþleme, kara propaganda da dahildir! Sadede gelirsek; bu ülke askerî vesayet rejimini yýkarak tam iþleyen bir demokrasi kuracaksa TSK da Kemalizm in babasý ve hamisi rolünü oynayamaz. Böyle bir rolü varsa, olduðunu sanýyorsa veya siz bu misyonu ona veriyorsanýz tabii ki Kemalizm tehlikede olduðunda darbe de yapar, kara propaganda da, Balyoz da planlar, Kafes de... Ordunun sosyalisti, Ýslamisti veya Kemalisti olmaz. Olursa zaten ordu olmaz... Yeni anayasa sözü veren ve son YAÞ toplantýsýndaki fotoðrafla demokratlarý heyecanlandýran Baþbakan Erdoðan a duyurulur; orduyu siyaseti vazife edinen bir Kemalist devrim muhafýzý olmak yerine profesyonel bir güce dönüþtürmek istiyorsa... Ýhsan Daðý, Zaman, Baþbakan ýn takýmý BÝZÝM medyada yeni bir kadro açýldý anlaþýlan. Baþbakan ýn gazetecileri kadrosu. Paþa kükredi gazeteciliðinden, Recep Tayyip Erdoðan kükredi gazeteciliðine geçiþ yapýyoruz. Bu Baþbakan ýn gazetecilerine göre Baþbakan Erdoðan ne yaparsa muhteþem yapar. Baþbakan a elleþmeyin, eleþtirmeyin, laf söylemeyin. Erdoðan askerle mi çatýþtý, Dik durdu, askeri geriletti, Baþbakan iki gün sonra ayný askerle mi anlaþtý, Baþbakan gereðini yaptý. Ýki gün önce niye çatýþtý, iki gün sonra niye anlaþtý? Bu yeni komuta kademesi ile Baþbakan birlikte çalýþacaðý i- çin bu kadro Baþbakan ýn takýmý imiþ, onun için yeni kadronun istediklerini yapmasý çok doðruymuþ. Daha geçen gün YAÞ toplantýsýnda Baþbakan ýn ayný masaya oturduðu yeni takýmýndan bir orgeneral için mahkeme yakalama kararý çýkarttý. Çünkü Baþbakan ýn bu yeni takýmýnýn parçasý olan orgeneral, ayný baþbakaný devirmek ve aleyhinde kamuoyu oluþturmak için yalanlar yazýp, iftiralar atan internet siteleri kurmuþ. Aferin Baþbakan a, kendine iyi takým seçmiþ. Birlikte masaya oturmasýnýn üstünden üç gün geçmeden takým arkadaþý hapishaneye gidiyor. Ne olacak þimdi? Baþbakan, bir paket sigara alýp takým arkadaþýný ziyarete mi yollanacak? Savcýnýn hakkýnda tutuklama isteðinde bulunduðu orgenerali sen açýða almak yerine yeni bir göreve atarsan, daha senin imzanýn mürekkebi kurumadan atamasýna imza attýðýn adamý tutuklarlar. Bizim baþbakan fazla pragmatik. Hadi diyelim ki o bir siyasetçidir, suda balýk gibi âni manevralarla bir o yana, bir bu yana hamle eder, peki medyaya ne oluyor? Bizim köþe yazarlarý da mý pragmatik? Hep birlikte balýk sürüsü gibi Baþbakan ne yana dönerse onlar da o yana mý dönecek? Eðer öyle yaparlarsa, kim Baþbakan a bir de düz git kardeþim diyecek? Kim eleþtirecek Baþbakan ý? Kim tutarlý davranmasýný isteyecek? Türkiye deðiþiyor ama bu deðiþimi sistemleþtirmeyi bir türlü beceremiyor. Bu sistemsiz ve kuralsýz deðiþim içinde bir yerden bir yere kaymak çok kolay, medyanýn ciddi ve tutarlý önerilerine, düþmanlýktan deðil en iyiyi bulmak isteðinden kaynaklanan eleþtirilerine çok ihtiyaç var. Medya bu rolünden vazgeçerse politikacýlarýn kaygan zeminde savrulmalarýný denetleyecek hiçbir güç kalmaz ortada. Ahmet Altan, Taraf,

9 Y MAKALE 9 Ýman ve Ýs lâm e sas la rý an la tý lýr ken mu ha ta bý ný i yi ta ný ma; ki me, ne yi, na sýl ve han gi üs lûp la an lat ma ya nýn da, teb lið ci nin üs lûp ve me to du da fev ka lâ de ö nem arz e der. Ýs lâ mi yet te ruh ban lýk, Müs lü man lýk ta ruh ban sý ný fý yok tur. Öy ley se, teb lið ve ir þad gö re vi ni her mü min i fa e de cek tir: Siz ler in san lar i çin çý ka rýl mýþ en ha yýr lý üm met si niz. Ý yi li ði em re der, kö tü lük ten neh - ye der si niz. 1 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Mal ve mülkler Bir çok kav ga, mal ve mülk ni za sýn dan çý ký yor. Ki mi a lý yor, ki mi i se ver mi yor. Es ki den mi ras tan ka dýn bir his se, er kek i ki his se a lý yor du. Cum hu ri yet i da re si bu Ýs lâm hük mü nü uy gu la ma dan kal dý ra rak, ka dýn ve er ke ðin his se le ri ni e þit le di. Hal bu ki, bir his se a lan kýz ço cu ðu i le i ki his se a lan er kek ço cu ðu ev le nin ce za ten e - þit le ni yor du. Ýn san la rýn mal ve mül ke kar þý za yýf lýk la rý dil le re des tan dýr. Kar deþ ler bir bi ri ne gi rer, küs lük ler ve dar gýn lýk lar u zar gi der. Bir çok mi ras dâ vâ la rý böy le ge liþ ti. A ma kim se ma lý ný o muz la yýp gö tü re me - di. Mal da ya lan, mülk de ya lan, var bi raz da sen o ya lan de nil di. En ca hil ler bi le mal-mülk te â lim ler den â lim dir. Men fa at tir zi ra. Kim o nun hak ký na mü da he le e der se, kav ga çý kar dý. Ö zel lik le gü nü müz de im kân lar ö nem li. Ol ma sa da ol mu yor. En a zýn dan bir e vi ve da i mî bir ge li ri ol - ma sý ge rek li. A ma, bu nu bir has ta lýk ha li ne ge tir mek yan lýþ týr. Dün ya yý ça lýþ ma yö nüy le de ðil kal ben terk et me li dir. Bir çok kar ga þa lar, hu zur suz luk lar, sý nýr ve mal an laþ maz lýk la rý sü rüp gi di yor. Muh taç ol mak zor bir þey dir. Ne mer de, ne de nâ mer de, ne de baþ ka - sý na A ma bir de muh taç lar ve bit kin ler var. On lar ih mal e dil me me li. Dün ya ni met le ri ne a de ta ta par ca sý na bað lan mak da bir çe þit has ta lýk týr. Ma ne vi yat ta ge ri o lan lar, mad di ya ta yö - ne lir. E lin de ki le ri kim se ler i le pay laþ maz lar. Ad la rý cim ri dir, ad la rý pin ti lik tir. Hal bu ki ha dis-i þe rif te: Ý yi in san e lin de mal ne i yi dir bu yu ru - lur. Ý yi in san mal ve mül kü i yi kul la nýr. O nun bir e ma net ol du ðu nu, ha yýr lý iþ ler - de kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni bi lir. Es ki in san lar öy le i di. Ha yat la rýn dan son - ra, ha yýr ha ne le ri ne kat ký ya pa cak e ser ler bý rak mýþ lar dý. Gü nü müz de bu his ler ol duk ça za yýf la dý. Öy le de ðil mi? Herbir þehir kendi ahalisine geniþ bir hanedir. Eðer iman-ý âhiret o büyük aile efradýnda hükmetmezse, güzel ahlâkýn esaslarý olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlýk, rýza-yý Ýlâhî, sevab-ý uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlýk, hodgâmlýk, tasannu, riya, rüþvet, aldatmak gibi haller meydan alýr. Zâhirî âsâyiþ ve insaniyet altýnda anarþistlik ve vahþet mânâlarý hükmeder; o hayat-ý þehriye zehirlenir. Þuâlar, s. 205 Teblið ve irþadda ispat metodu Pey gam ber ler de di ki: Rab bi miz bi li yor ki, biz si ze gön de ril miþ el çi le riz... Va zi fe miz, si ze hak ký bil dir mek ten i ba ret tir. 2 Pey gam ber e dü þen an cak teb lið et mek tir 3 þek lin de, ben zer bir çok â yet ve ha dis te vur gu la - nýr, bu hu sus. Ta kip e dil me si ge re ken üs lû bun çer çe ve si de, Ýn san la rý Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü - zel ö ðüt ler le ça ðýr ve on lar la o lan mü ca de le ni en gü zel þe kil de yap. Þüp he siz ki Rab bin, O nun yo lun dan sa pan la rý en i yi bi len dir; doð - ru yol da o lan la rý en i yi bi len de yi ne O dur 4 â - ye tiy le çi zi lir. Â yet te ge çen hik met, gü zel ö ðüt ve mü ca de le, teh dit/ce bir/zor yo lu nu de ðil, ik - na me to du nu/yu mu þak üs lû bu na za ra ve rir. Pey gam be ri miz (asm) bu ha ki kat le ri fi i len ve hâl di liy le ya þa yýp a çýk lar ken, Ko lay laþ tý rýn, zor - Yaz ma yý bý rak mak çok kö tü bir þey. O - ku ma yý-yaz ma yý öð ren di ðim den be ri dü zen li bir þe kil de ya zý ya zan ben, ne re dey se son 5 ay dýr ne ga ze te de ki kö þe - me, ne gün lü ðü me, ne in ter net te ki blo ðu - ma hiç bir þey yaz ma dým. Yaz dý ðým-yaz ma - ya fýr sat bul du ðum tek þey 140 sa týr lýk twe - et ler den i ba ret ti, ne a cý. Bun la rýn sebep le ri ni dü þü nür ken bi rin ci sebebin bütün vak ti mi a lan ye ni iþ ha ya tým ol du ðu nu bi li yor dum. Ta biî baþ ta Ka hi re ol mak ü ze re dün ya nýn çe þit li nok ta la rýn da - ki göz lem le ri mi yan sýt mak ne ka dar ke yif li ve zen gin lik do luy sa, An ka ra nýn si ya set ten baþ ka pek de bir þey va ad et me yen ha va sýn - da bir þey ler yaz mak o ka dar zor ve il ham - dan u zak tý. Ben ve baþ ta ba bam ol mak ü ze - re, be ni ve yaz ma aþ ký mý bi len ler, sü rek li yaz mam ge rek ti ði ko nu sun da tel kin ler de bu lu nu yor lar dý, be nim de is te ðim buy du za ten, a ma is te di ðim bir or tam yok tu. Ga - ze te de ki kö þe me yaz dý ðým ilk a ce mi ya zý mý ka le me al dý ðým, keþ me ke þin, kor na ses le ri - nin ve Ka hi re nin or ta sýn da ki Star bucks ka - fe, An ka ra da ki þu be le riy le ay ný de ðil di. Bu - nu bi raz geç far k et tim. Ya za bil mek i çin sa - a ti mi sa ba hýn er ken vak ti ne kur dum, ev den er ken çý kýp, ka fe ye koþ tum, sa bah gü ne þiy le bir lik te bir kaç sa týr ya za bi le yim di ye, ol ma - dý. Öð le ye me ði mi pay dos ön ce si ye dik ten son ra, bir sa at lik öð le a ram da ka fe ye koþ - tum: Ol ma dý. An la dým ki yo ðun iþ ha ya tý bu na hiç mü sa a de et me ye cek. Ben de ça re - yi kaç mak ta bul dum. Kâ ðý da, ka le me, ya za - ma dý ðým ya zý la rý ma, o ku ya ma dý ðým ki tap - Ýman ve Ýslâm esaslarýný anlatmada en etkili metotlardan birisi, ispat ve izah ederek iknadýr. laþ týr ma yýn; müj de le yin, nef ret et tir me yin 5 tar - zýn da yo rum lar. Ýk na ve is pat; ter gip, ya ni rað be ti art týr ma; ter hip/sa kýn dýr ma; teb þir/müj de le me ve kor kut ma da den ge li ol ma yý ge rek ti rir. Hiç þüp he siz, bu ha ki kat ler den çý kan so nuç, i - la ra doð ru. As lýn da çok þe yin bi rik ti ði ni ben de bi li yor dum iç ten i çe; sa de ce on la rý ya za bil me nin zor lu ðu ve me kân sal, za man - sal, ruh sal el ve riþ siz lik ler di be ni a lý ko yan! Ka hi re de, O cak a yýn da baþ la yan ve be ni þa þýr týp, bek len me dik ka rar lar al ma ya i ten dev rim sü re ci, i ki haf ta lýk ta til i çin ka pý sý ný ki lit le yip, Tür ki ye ye dön dü ðüm e vi mi top - la mak ü ze re son kez Ka hi re ye git me me sebep ol du. Beþ yý lý mý bir bi rin den fark lý ve gü zel a ný lar la ge çir di ðim bu ül ke ye ve da et - ti ði min far kýn da ol ma ma nýn tek sebebi i se, þe hir de ki dev rim ve o la ða nüs tü hâl ru huy - Beþ yýlýmý birbirinden farklý ve güzel anýlarla geçirdiðim Mýsýr'a veda ettiðimin farkýnda olmamanýn tek sebebi ise, du. Ge ce u ça ðý mýz ha va a la ný na in di ði an - dan i ti ba ren, po li sin ve güm rük gö rev li le ri - nin yu mu þak tav rý, bir þey le rin es ki si gi bi ol - ma dý ðý ný gös te ri yor du. So ka ða çýk ma ya sa - ðý ný del miþ ol du ðu muz dan, da ha az dik kat çek mek i çin 30 km hýz la yo lu mu za de vam e der ken, sað lý sol lu sý ra lan mýþ tank lar, ar týk Mü ba rek in ol ma dý ðý ný doð ru lu yor du. Bütün u çuþ la rý ný göz den ge çi rip, bir kýs - man ve Ýs lâm e sas la rý ný an lat ma da en et ki li me - tot lar dan bi ri si, is pat ve i zah e de rek ik na dýr. Ýk na, uy ma/it ti ba et me de ö nem li rol oy nar ve üç e sas söz ko nu su dur: Teb li ði ve re nin, Me sa jýn ma hi ye ti nin Ve me sa jý a la nýn ö zel lik le ri... Dâ î/teb lið ci sa ha sýn da o to ri te, gü ve ni lir, gü - zel/düz gün, hoþ bir gö rü nü mü ya nýn da en ö nem - li ö zel li ði þu dur: Me sa jý ak la yat kýn, is pat e di lir, kalp i le vic dan la - rý tat min e di ci ve ay rýn tý lý bil gi yi ih ti va et me li dir. Dip not lar: 1- Âl-i Ým ran Sû re si: 110., 2- Ya sin Sû re si: 16., 3- An ke but Sû re si: 18., 4- Nahl Sû re si: 125., 5- Bu hâ rî, Ý lim: 12, Müs lim, Eþ ri be: 70. Post-Mýsýr günlükleri Bir ve da nýn ge tir dik le ri þehirdeki devrim ve olaðanüstü hâl ruhuydu. Gece uçaðýmýz havaalanýna indiði andan itibaren, polisin ve gümrük görevlilerinin yumuþak tavrý, birþeylerin eskisi gibi olmadýðýný gösteriyordu. mý ný ip tal e den THY nin, ül ke de so ka ða çýk ma ya sa ðý sa at le ri o lan 00:00 ve 06:00 yý gör mez den ge lip, bi zi ge ce 02:30 da ha va a - la ný na i nen u ça ða trans fer et me saç ma lý ðý - nýn ne ti ce sin de, ya sak sa at le ri nin tam or ta - sýn da ha va a la ný na u laþ mýþ týk. Ya sak sa at le - rin de e ve gi de ce ði mi zi öð re nen ve 80 ih ti - lâ li ni ya þa yýp, o zor luk la rý gör müþ o lan an - nem, as ke rin bu sa at ler de is te di ði ni yap ma yet ki si ol du ðu nu söy le yip du ru yor du. Tür - ki ye de ki ha di se ler de sa de ce so ka ða çýk ma ya sa ðý ný ih lâl et mek bi le bir kur þu na he def ol ma ya ye ter liy miþ o za man lar da. Bi zi ha - va a la nýn dan al ma ya ge len Mý sýr lý ar ka da þý - mýn, du ru mun Mý sýr da böy le ol ma dý ðý ný, as ker le hal kýn çok i yi an laþ tý ðý ný ve en faz la kim lik kontro lü ya pý la ca ðý ný söy le ye rek an - ne mi ik na et me yi ba þar ma sý nýn ar dýn dan, e vi mi ze doð ru yo la çýk týk. E vi me gir di ðim de hiç bir yað ma nýn ol ma - dý ðý ný gör düm. Her þey yer li ye rin dey di ve al tý gün i çin de beþ yý lý mý sýð dýr dý ðým ül ke ye a par to par ve da et mek zo run da ol du ðum i - çin, yo ðun tem po lu bir ma ra to na baþ la dým. Ýþ ye rim de bi ti re me di ðim iþ ler, ta mam lan - ma mýþ ev rak iþ le ri, gö rü le cek ve ve da la þý la - cak me kân lar ve ar ka daþ lar... Hep si ni ta mam la dým, a ma me kân lar ve ar ka daþ lar la ve da la þa ma dým. Za man yet - me di, ol ma dý, gö rü þe me dim hep siy le. Ak lý - ma gel dik çe, ge ce Nil in gö rün tü sü, gü ne þi se lâm la yan Pi ra mit ler, Fi þa vi den yük se len na ne li çay ve nar gi le du man la rý, ü ni ver si te sý ra la rýn da ki dos tuk lar, al tý sa at hiç dur ma - dan ders an la tan ho cam ve o ders an lat tý ðý an fi, hâ lâ sýz lý yor bur nu mun di re ði. Ba zen is te se de, ya pa bi le cek ol sa da gi de me di ði ni an lý yor in san. Bir þe kil de Mý sýr a ve da et - mek zo run da kal dý ðý ný an la dý ðý gi bi. Bun dan son ra e lim den gel dik çe bi ri ken - le ri ya za ca ðým ve bun dan son ra bi rik tir me - den yaz ma ya ça lý þa ca ðým, u cun da An ka - ra dan kaç mak ol sa bi le... GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Allah Vehhab dýr Ýz rumuzlu okuyucumuz: Mektûbât ta geçen Vermek istemeseydi, istemek vermezdi sözünü açýklar mýsýnýz? Cenâb-ý Allah, Vehhab dýr. Yani kullarýna cömertçe veren, mahlûkâtýnýn her ihtiyâcýný umulmadýk yerlerden bedelsiz ihsan eden, her isteyene karþýlýksýz, bol, bereketle ve cömertçe ikrâm edendir. Cenâb-ý Hak hastaya þifâ, dertliye devâ verir, musîbete düþene âfiyet hîbe eder, dalâlette olana hidâyet lütfeder, her duâ edenin dileklerini, hikmeti mûcibince yerine getirir. Cenâb-ý Hak Kur ân da: Yoksa Azîz ve Vehhâb olan Rabb inin rahmet hazîneleri onlarýn yanýnda mýdýr? 1 bu yu rur. Bir di ðer â yet te Haz ret-i Sü ley man ýn (as) þu di le ði nak le di lir: Rabb im, ba na mað fi ret et. Ba na ben den son ra hiç kim se nin u la - þa ma ya ca ðý bir hü küm rân lýk hî be et (ver). Þüp he siz Sen Veh hâb sýn. de miþ - ti. 2 Þu â yet te, du â lâf zý i çin de Veh hâb is mi de zik re di lir: Rab bi miz! Bi ze hi dâ - yet lüt fet tik ten son ra kalp le ri mi zi eð rilt - me. Ka týn dan bi ze rah met hî be et (ver). Mu hak kak Sen Veh hâb sýn. 3 Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re, in san ken di si ne ha ya tý ve ren Al lah ý ta ný - ma lý, O nun bü tün kâ i nâ týn hâ ki mi ol du - ðu nu bil me li, var lý ðý na ve bir li ði ne þe hâ - det te bu lun ma lý, i sim le ri nin bü tün kâ i - nât ta ki cil ve le ri ni te fek kür et me li, u bû di - ye ti ni hiç bir za man ek sik et me me li dir. Bun lar in san ha ya tý nýn en mü him gâ ye - le ri dir. Bu gâ ye le ri in san, ken di ha ya tý na ve ri len cüz î i lim, kü çü cük kud ret ve a zý - cýk i râ de gi bi mik ro öl çü de ki sý fat ve hal - le ri ni, Ce nâb-ý Hakk ýn mut lak, ni hâ yet - siz ve kâ mil sý fat la rý na ve mu kad des þu û - nâ tý na bi re bir öl çü ve mu ka ye se yap mak sû re tiy le kav ra ya bi lir. Me se lâ kü çü cük gü cüy le, i râ de siy le ve bil gi siy le e vi ni bi nâ e den a dam, kâ i na tý halk e den Ce nâb-ý Al lah ýn ni hâ yet siz kud re ti ni, kül lî i râ de - si ni ve son suz il mi ni ko lay lýk la id râk e - der. Baþ ka la rý na cö mert çe ver me yi ve ih - sân et me yi se ven in san, Ce nâb-ý Hakk ýn bü tün kâ i nâ týn üs tün de ki Veh hâb is mi ni an la mak ta güç lük çek mez. 4 Üs tad Sa îd Nur sî ye gö re, mad dî-mâ - ne vî le zîz nî met le ri ni ih sân e den, her is - te di ði ni ik râm e den, her di le di ði ni hî be e den Ce nâb-ý Hakk a kar þý in san; fi i liy le, hâ liy le, sö züy le ve hat tâ bü tün duy gu la - rýy la þü kür ve hamd ü se na sý ný ek sik et - me me li dir. Ga ni-i Mut lak o lan Ce nâb-ý Al lah ýn, son suz bir cö mert lik le ni hâ yet - siz ser ve ti ni ve ha zî ne le ri ni in sa nýn ö nü - ne ser di ðin de þüp he yok tur. Öy ley se in - san ta zim ve se nâ i çin de, fak rý ný ve ac zi - ni tam his se de rek Ce nâb-ý Hak tan hem is te me li, hem de O na þük ret me li dir. 5 Yer yü zü nün bü tün sâ kin le riy le, Hâ - lýk ý nýn Vâ ci bü l-vü cud ve Veh hâb-ý Rez zâk ol du ðu na þe hâ det et ti ði ni be yan e den Üs tad Haz ret le ri, dört yüz bin muh te lif bit ki ve hay van tür le ri ne ha ya tî ö ne mi hâ iz bu lu nan ay rý ay rý ci hâz la rýn ve duy gu la rýn ve ril me si nin ve hiç bi ri nin hiç bir za man ih mal e dil me me si nin, Ce - nâb-ý Hakk ýn Ru bû bi ye ti nin haþ me ti ne ve kud re ti nin her þe ye ye tiþ ti ði ne de lâ let et ti ði ni kay de der. Be dî üz za man a gö re, had siz can lý la rýn rý zýk la rý nýn, vak ti vak ti ne ku ru ve ba sit bir top rak tan ra hî mâ ne ve ke rî mâ ne ve - ril me si, Al lah Te â lâ nýn rah me ti nin her þe ye þü mû lü nü ve hâ ki mi ye ti nin her þe ye i hâ ta sý ný gös te rir. 6 Öy le ki, biz fa kî riz, Ce nâb-ý Hak i se Ga nî-i Mut lak týr. Fak rý - mý zýn e li ne, e li mi zin ye tiþ me di ði bir gý nâ ve zen gin lik ve ril mek te dir. Ve ren, Ga nî o lan, son suz zen gin o lan Ce nâb-ý Hak tan baþ ka sý de ðil dir. Nî met le ri ni ih - sân e den, ar zû et tik le ri mi zi hî be e den ve du â la rý mý za ce vap ve ren Ce nâb-ý Hak týr. Çün kü biz is ti yo ruz; is te dik çe ar zû la rý - mý zýn ye ri ne gel di ði ni gö rü yo ruz. 7 Biz du â e di yo ruz, mað fi ret ta lep e di yo ruz; Veh hâb o lan Ce nâb-ý Hak gü nah la rý mý zý ba ðýþ lý yor; gü nah la rý mý zýn ye ri ne bi ze hi - dâ yet, se vap, fa zî let ve fe yiz lüt fe di yor. 8 Dip not lar: 1- Sâd Sû re si: Sâd Sû re si: Âl-i Ým rân Sû re si: Söz ler, s Söz ler, s Lem a lar, s Mek tû bât, s Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 113.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ýstanbul da Ýstanbul Bahis Ýstanbul dan açýlýnca hemen kapanmamasý çok normal. Malûm Ýstanbul un konuþulacak çok boyutu var. Geçtiðimiz aylar içinde unutulmaz bir Ýstanbul hatýrasý yaþadýk. Hafta sonu, iki gün, Risâle-i Nur Enstitüsü nün yayýn kurulu toplantýsý çerçevesinde katýldýðýmýz program, kendi içindeki zenginlik ve yoðunluk kadar, gezdiðimiz Ýstanbul mekânlarý hayatýmýza a- payrý bir güzellik kattý. Durum onu gösteriyor ki, albümü sürekli yenilemek lâzým. Daha önce hayatlarýnýn deðiþik dönemlerinde Ýstanbul da yaþamýþlardan olan sayýn Yargýcý, sayýn Ölmez le, sayýn Battal hocalar ile birlikte, gündüzün toplantýlarýnýn ardýndan akþam saatlerini, kendi çapýmýzda ve imkânlarýmýzda Ýstanbul ve Boðaz sefasý ile geçirdik. Sultan Ahmet te sabah namazlarý, yeri baþka bir þekilde hayatýmýzda hiç doldurulamayacak bir manevî ikram idi. Doðrusu, Ýstanbul maneviyatýyla Ýstanbul dur. O yönünü bir kenara býraksanýz; Ýstanbul, Ýstanbul olmaktan çýkar ve bir cadý kazanýna döner. Onun için Ýstanbul a gideceklerin, önce bu ruhen hazýrlýðý yaparak gitmeleri, onlarýn istifadelerini arttýracaktýr. Yoksa, þu an Ýstanbul da yaþayýp da off, puff larla Ýstanbul u yaþayanlar gibi olursunuz. Yani, Ýstanbul da yaþamak ayrý, Ýstanbul u yaþamak ayrýdýr. Ýstanbul un, tarihten gelen ruhunu göremeyenler için Ýstanbul, çekilmesi güç, taþýnmasý imkânsýz, problemler yumaðý bir þehir tanýmlamasýný aþamayacaktýr. Üç kýymetli hocamla, Sultan Ahmet civarýnda gezerken geçmiþteki on yýllarý bulan Ýstanbul hatýralarýný canlandýrdýk. Adeta o günleri yeniden yaþadýk. Biraz da keyiflendik, hani bizim de Ýstanbul ile böyle bir yakýnlýðýmýz var, o bizi tanýr, biz onu kabilinden. Ama ne Ýstanbul eski Ýstanbul, ne de biz eski biziz. Olsun, hatýralarýn tatlý kalmasý ve sair zamanlarý da tatlandýrmasý önemlidir. Eh yani, Ýstanbul da yaþadýðý halde, bir hafta sonu þöyle bir, ilk kez Ýstanbul u görüyor gibi boðaz turuna katýlmayan, vapurlarýn etrafýnda uçuþan martýlara, kendisi için aldýðý simitin bir parçasýný atmayan, gözlerini Boðaziçi sahillerine býrakýrken, nerede nelerin olduðunu bilerek, kimlerin nerede neleri yaþadýðýný bilerek muhasebe gözlemi yaptýrmayan ve bu gözlemlerden de kendince bir ders çýkarmayan için yaþadýðýn yer ha Ýstanbul olmuþ, ha bir baþka mekân ne fark eder. Yaþanan mekân neresi olursa olsun, zaman zaman bakýþ açýsý yenilemeleri yapmak önemlidir. Þehrin, mekânýn, insanlarýn gözümüzde eskimemesi gerekiyor. Ýlk kez görüyor gibi, ilk kez yaþýyor gibi, ilk kez duyuyor gibi, ilk kez seviyor gibi Yenilikler, bakýþ monotonluðunu kýracak, duyuþ monotonluðunu bozacak, hissediþ monotonluðunu sarsacak adýmlar olarak kiþi hayatý için vazgeçilmezdir. Bir dönem Ýstanbul da yaþamýþlar olarak, kýymetli hocalarla, Gülhane parkýndan geçip, Sarayburnu nda þöyle bir Üsküdar ý, Kadýköy ü, Boðaz ýn sularýnýn günbatýmý görüntülerini kaydetmek çok ö- zel oturumlardý. Ve tabiî sonrasýnda Yeni Cami de bir akþam namazý kýlmak, yatsý namazýný Sultan Ahmet te idrak etmek, her zaman olmasa da fýrsatý bulunduðunda kaçýrýlmayacak nimetlerdir. Þükür. Hatýralarýn, yaþayan üzerindeki izlerinin güzel olmasý ve yeniden yaþanýlasý arayýþ içinde olmasý ne güzel. Bir de bunun aksini düþünün. ** Ýstanbul u çok seviyor olduðumu þimdi daha iyi anlýyorum. Ýstanbul da yaþayýp da, ona özel zaman ayýramayanlarýn dert yanmalarý çok da sevgi alâmeti deðil. Seven, sevdiðinin derdine katlanýr ve ona özel zamanlar ayýrýr. Her Ýstanbul a gittiðimizde, yaptýðýmýz gezileri anlattýkça, tek kelimelik cümlelerle karþýmýza çýkýp, þuradan þuraya bir adým atamýyoruz diyenleri alýþkanlýklarýný bozmaya, ezberlerini terk etmeye dâvet ediyorum. Yoksa bir faaliyet yapmamanýn tanýmý olan bu cümlelerin kimseye bir faydasý yok. Sizi de böyle cümleler kurtarmayacaktýr. Özellikle de çocuklarýnýz, gençleriniz yarýn ki zamanlarda sizden hesap soracaklardýr. Benden söylemesi. Ýstanbul da yaþayan beyefendinin gencine, Ýstanbul üzerine bizim konuþmamýz, olacak þey deðil. Haksýz mýyým, bir zaman Ýstanbul da yaþamýþ hocalarým. Haksýzsam, haksýzsýn diyorsunuz da, neden haklýysam, haklýsýnýz demiyorsunuz. Neyse, saða sola fazla sataþtýk. Biliyorum bunun acýsý çýkar da, nasýl çýkar onu bilmiyorum. Haydin hayýrlýsý bakalým. Hani Ýstanbul da zaman geçmiþse biraz, bir satýr açmamak eksiklik olacaktýr. Risâle-i Nur Enstitümüze de teþekkürlerimizi sunmamak olmaz. Belki anlattýðýmýz güzellikler, toplantýlardaki manevî ikramlarýn ve yoðun çalýþmalarýn ikramýdýr. Zahmetsiz rahmete ulaþýlmýyor. Ýsmail El Cezeri ve Otomasyon Sistemleri kitabý çýktý B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Genellikle süt çocuklarýna süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanýlan emzikli þiþe. - Ýbadet eden kul. 2. Tekrarlamak. - Yapan, iþleyen, meydana getiren. 3. Zahmet, sýkýntý. - Bir þeyin kesici ve delici son noktasý. - Kripton elementinin simgesi. 4. Bayrak. - Hindistan da prenslere verilen unvan. - El bilekleri iltihabý. 5. Aðýz suyu. - Amonyak. 6. Bir þeyin eksiðini tamamlamak için ona katýlan parça. - Anlamlý ses veya ses birliði, söz, sözcük. - Bir gazete veya derginin günlük yayýmýndan ayrý ve ücretsiz olarak verdiði parça, ilâve 7. Gerçekten, gerçek olarak. - Güney bölgemizde bir akarsuyumuz. 8. Deniz veya göl sularý ile çevrilmiþ küçük kara parçasý, cezire. - Ýnanç. - Bir soru eki. 9. Kiþi, dönüþlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramlarý vererek varlýklarýn yerini tutan söz. - Saatin kýsa yazýlýþý. - Bir heceyi veya harfi uzatarak okuma. 10. Çýplak. - Baþþehri Tahran olan ülke. - Büyük, yetiþkin, yaþlý, kart. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Çaresiz, zavallý kimse. - Üye. 2. Ýki deðiþik kullanýmý veya uygulamasý olma durumu. - Ýçine alacaðý þeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniþ ve bol karþýtý. 3. Elle kolun, ayakla bacaðýn birleþtiði bölüm. - Hz. Nuh un oðlu Sam dan türediklerine inanýlan beyaz ýrkýn Arapça, Asurca, Ýbranice ve Habeþçe konuþan çeþitli kavimlerinin toplandýðý kol. 4. Acý, üzüntü, Sa kar ya Ü ni ver si te si (SA Ü) Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Ab - dul lah U zun un ka le me al dý ðý Bü yük Türk bil gi ni El Ce ze - ri nin ça lýþ ma la rý ný ko nu e di nen Ýs ma il El Ce ze ri ve O to mas - yon Sis tem le ri i sim li ki tap, Kon ya Kül tür AÞ ya yýn la rý a ra sýn - dan çýk tý yýl la rýn da ya þa mýþ bü yük Türk bil gi ni, mü hen dis, si ber ne tik bi li mi nin ve o to mas yon sis te mi nin bi - lim sel ge liþ me si nin de ön cü sü El Ce ze ri nin ça lýþ ma la rýn dan gü nü mü ze ak ta rý lan ki tap Yrd. Doç. Dr. Ab dul lah U zun un ka le miy le Kon ya Kül tür A.Þ. ya yýn la rý a ra sýn da çýk tý. 96 say fa - dan o lu þan ki tap, 8 bö lüm den o lu þu yor. Sa kar ya / ci han Gençlik oruçlu, sabýrlý ve mutlu BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ME D Ý N E Ý M A D A M A R A K Ý Y E A Y A M A R A M A Y A N A A K A N Ý D A M E L A N E T Z Ý Y Ý N E T E M E R Ý L N E N T R Ý T R M K L A N A M Y A D A S Ý L O P Ý E E O S A K A N A S Ý Y M Ý G H M A F A T A N E Ý S A B E T B B A Y A T dert, keder. - Kilo Amperin kýsa yazýlýþý. 5. Renyum elementinin simgesi. - Gündüzlü. 6. Omurga içinde bulunan kanal boyunca u- zanan, boz madde ve ak maddeden oluþan sinir dokusu, murdarilik. 7. Habeþ hükümdarlarýnýn ünvaný. - Ölülere geçici hayat rengi veren peygamber. 8. Çapraz düðmeli, ipek veya sýrma iþlemeli bir tür kýsa yelek. 9. Arsenik elementinin simgesi. - Kas. 10. Baryum elementinin simgesi. - Metabolik enerjinin kýsa yazýlýþý. 11. Yaptýðý bir iþi, söylediði sözü veya þahit olduðu bir þeyi yapmadýðýný, bilmediðini, görmediðini söylemek. 12. Yaþamakta olan, yaþayan, canlý. - Kural. AYLARIN en güzeli Ramazan dayýz. Sahiplendiklerimizin aslýnda bizim olmadýðýný Ramazanda daha iyi anlýyoruz. Sosyal mesafelerin yaþandýðý toplumumuzda, aslýnda her zaman olmasý gereken birlik ruhunu nasýl da idrak ediyoruz. Zengin ile fakir birbirine deðmeden yaþarken nasýl da aklýmýzý baþýmýza getiriyor oruç. Ve nasýl bir güç ki, seni o güzel atmosferine katýyor. Önüne en güzel sofralar kurulsa O nun emri gelmeden miden açlýktan kasýlýrken ruhun nasýl da bir doyuma ulaþýyor Birçoðumuz ilk defa bu kadar sýcak ve uzun bir Ramazan geçireceðiz. A- cizliðimizi ve zayýflýðýmýzý daha çok hissedeceðimizi düþününce bize verilen bu fýrsatý en iyi þekilde deðerlendirmek hepimizin önceliði olmalý. Gençliðimizin baharýnda o sýnýr bilmez isteklerimiz, duygularýmýz belki de taþkýnlýklarýmýz, ancak ibadetlerle doðru yönlendirilebilir. Oruç da þüphesiz bu ibadetlerin baþýnda geliyor. Gençliðimizin verdiði heyecanla dünya nimetleri bizi çaðýrýrken orucun bizi nasýl tuttuðunu görmek ne kadar güzel. Günlük meþguliyetlerimizden kurtulup o manevî havayý hissetmek ne kadar güzel. Bu ay Genç Yaklaþým da; Eðitimci- Yazar Bestami Çiftçi, sýcak yaz aylarýnda tutacaðýmýz orucun bize sabýr eðitimi için sunulan bir fýrsat olduðunu örneklerle anlatýyor. Ýyi bir sabýr terapisi örneði. Eðitimci-Yazar Sebahattin Yaþar Günahlarý yakma zamaný baþlýklý yazýsýnda orucun, insan için baþlý baþýna bir irade eðitim programý olduðunu ifade ediyor. Bu irade eðitim programýna hepimizin ihtiyacý var. Ýlahiyatçý-Yazar Süleyman Kösmene ise sabýrlý gençlerin Ramazan halini anlatýyor kapak dosyasýnda. Dergideki diðer baþlýklardan bazýlarý ise þöyle: Gençliðe yatýrým yapmak þart, Norveç te yaþanan o- laylar ve Ýslamofobya, Nerede o yepyeni Ramazanlar, sana dün bir minareden baktým aziz Ýstanbul ve Onbirinci Söz ün sarayýnda Üstad Said Nursî Ramazana dair farklý konu baþlýklarýný da bulabileceðiniz Genç Yaklaþým ýn Aðustos sayýsý oldukça doyurucu. Beþir Ay va zoð lu Kül lük ü an la ta cak YAZAR Be þir Ay va zoð lu, bir za man lar e de bi yat çý la - rýn ve kül tür sa n'at çev re le ri nin bu luþ tu ðu ta ri hî me - kân Kül lük ü an la ta cak. Top lan tý, bu gün sa at de Be ya zýt ta ki Ra ma zan Soh bet le ri çer çe - ve sin de ger çek le þe cek. Ay va zoð lu, ko nuþ ma sýn da 1950 li ve 60 lý yýl la rýn e de bi yat ve kül tür mah fi li o lan meþ hur Kül lük ün ku ru lu þu nu, mü da vim le ri ni ve bu me kân da ko nu þu lan la rý an la ta cak. Kül lük e de vam e den ler a ra sýn da Mük re min Ha lil Yi nanç, Ah met Ham di Tan pý nar, Pe ya mi Sa fa ve dev rin di ðer meþ - hur þah si yet le ri de bu lu nu yor. Tür ki ye Di ya net Vak - fý nýn, E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne - ði nin (ES KA DER) des te ðiy le Be ya zýt ta dü zen le di ði Be ya zýt Ra ma zan Soh bet le ri va tan daþ lar ta ra fýn - dan il gi gö rü yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Kapitalist sistemin maðduru çocuklarýmýz ve biz Birkaç gün evvel gazetelerde yer alan ilginç bir haber vardý, baþlýðýný görür görmez a- falladýðým. Okudukça, içlendiðim; kasavet bulutlarýnýn fevc fevc ruhuma çöktüðü Tuhaf ama gerçek, sonunda bu da oldu, modern zamanlarýn dünyasýnda. 10 yaþýndaki Thylane Loubry Blondeau, adeta yetiþkin bir kadýn gibi giydirilmiþ, son derece abartýlý bir makyaja bulanmýþ ve fotoðraflanarak bir moda dergisi Vogue Paris in sayfalarýný süslemiþ (!). Yayýnlanan fotoðraflar bütün dünyada tartýþma baþlatýrken, feministler ve çocuk istismarýna karþý savaþan örgütler ataða geçerek ailenin cezalandýrýlmasý ve fotoðraflarýn kaldýrýlmasý için giriþimde bulunmuþlar. Thylane nin fotoðraflarýndan birini ben de gördüm. Ürkütücüydü. Bir sabiye yakýþmayan þuh bakýþlarýnýn ardýnda çocuk ruhunun eprimeye yüz tutan izleri vardý. 10 yaþýnda bir kýz çocuðu deðil de bir kadýn gibiydi; yapmacýk, sahte, mübalâðalý *** Kim se kal kýp da bu fo toð ra fýn ar dýn dan sa - nat sal öz gür lük ten bah se de mez. Her þe yin pa - zar lan dý ðý ve kâr a ra cý o la rak gö rül dü ðü bir sis - tem, mef tun la rý ný ve mað dur la rý ný a cý ma sýz ca ye tiþ tir mek ten çe kin mez ken, o lan in san lý ðý mý - za o lu yor. Ýn san lýk, fýt ra tý na ay ký rý ha re ket e der ken, an - be an de ðer le rin den ta viz ver di ði ni ve a ðýr bir be del ö de di ði ni, i le le bet ö de ye ce ði ni u nu tu yor. *** Ço cuk lu ðu ça lýn mýþ bir ký zýn psi ko lo ji si ni, çev re sin de ki ler ce þe kil len di ri len ba ya ðý ha yat an la yý þý ný ve ne i le de ðer ka zan dý ðý ný bir dü þü - nün! Ya þýt la rý gi bi park lar da o yun oy na mak ye - ri ne sah ne ler de/pod yum lar da göz ka maþ tý ran ý þýk la rýn al týn da yü rü yor. Dört yap rak lý yon ca a - ra ma dý çi men le rin a ra sýn da bel ki hiç bir za man. O yun cak be bek le ri ne an ne lik yap ma ya vak ti ol ma dý. On la ra kâ ðýt tan, ku maþ tan el bi se ler di - ke me di. Mah sus çuk tan ye mek ya pa ma dý; top - rak tan ve bit ki den. Sa lýn cak ta sal lan mak i çin bek le ye rek sab rý öð ren me ye fýr sa tý ol ma dý. Bir çö rek par ça sý ný pay la þa ma dý o yun ar ka daþ la rýy - la. Bir sek sek ta þýn da mut lu lu ðu ya ka la ya ma dý. Çün kü bun la rýn hiç bi ri ni yap ma ya im kân bu la - ma dan, da ha 5 ya þýn dan i ti ba ren mo del lik yap - ma ya, bü yük le rin dün ya sýn da ya þa ma ya baþ la - dý. Hâ lâ ya þý yor, ya þa dý ðý ný zan ne de rek Ne ka dar kor kunç Al lah ým!

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 8 AÐUSTOS A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,7670 ÖN CE KÝ GÜN 1,7470 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,5190 ÖN CE KÝ GÜN 2,4840 DÜN 99,70 ÖN CE KÝ GÜN 95,80 DÜN 669,02 ÖN CE KÝ GÜN 643,24 KTO Baþkaný Kilci, gazetecilerin sorularýný cevaplandýrdý. Kriz teðet geçecek gibi görünmüyor KAYSERÝ Ticaret Odasý (KTO) Baþkaný Hasan Ali Kilci, ABD ve AB ülkelerinde yaþanan sýkýntýlarýn Türkiye yi de etkileyeceðini ileri sürerek, Bu kriz, pek teðet geçecek gibi görünmüyor dedi. Kilci, basýn mensuplarýnýn, ABD ve AB ülkelerinde yaþanan ekonomik sýkýntýlarla ilgili sorularýný cevapladý. ABD ve Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde yaþanan ekonomik olumsuzluklarýn, Türkiye yi de etkileyeceðini her fýrsatta dile getirdiklerini belirten Kilci, Bunu söylemek için kahin olmaya gerek yok. O ülkelerin ekonomik göstergelerine baktýðýnýzda bunu görüyorsunuz zaten. ABD ekonomisinin kredi notunun düþürülmesi, oradaki sýkýntýnýn boyutunun çok ciddi olduðunu gösteriyor. Almanya ve Hollanda dýþýndaki AB ülkelerinde de çok büyük sýkýntýlar yaþanýyor diye konuþtu. ABD ve AB ülkelerinde yaþanan ekonomik sýkýntýlarýn Türkiye yi de etkileyeceðini ifade eden Kilci, þöyle devam etti: Bu kriz pek teðet geçecek gibi görünmüyor. Önümüzdeki dönemlerde sýkýntý yaþanmamasý için gerekli tedbirlerin zaman kaybedilmeden alýnmasý gerekiyor. Hükümet, krizin bizi etkilememesi için her türlü tedbirin alýndýðýný söylüyor, ama tedbirlerin ne olduðunu söylemiyor. Kilci, ayrýca dolar ve euronun aþýrý deðer kazanmasýnýn, carî açýðý artýracaðý i- çin ekonomik dengeler açýsýndan bir baský unsuru oluþturacaðýný söyledi. Kayseri / aa Fýndýkta altýn yýl beklentisi GEÇEN sezon kilogramý 3,50 liraya kadar gerileyen fýndýk fiyatlarýnýn, yeni sezonda düþük rekoltenin de etkisiyle 5,50-6,00 lira arasýnda iþlem görmesi bekleniyor. Trabzon Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mehmet Cirav, yeni sezon fýndýk rekoltesinin düþük olacaðýnýn tahmin edildiðini belirterek, rekoltenin geçen sezonun yüzde altýnda olacaðýný beklediklerini, buna baðlý olarak da fiyatlarýn geçen yýla göre oldukça yüksek olacaðýný söyleyebileceklerini bildirdi. Bu yýlki sezon a- çýlýþ fiyatý beklentisinin kesin olmamakla birlikte 5,50 veya 6,00 liranýn üzerinde olacaðýný tahmin ettiklerini vurgulayan Cirav, Fýndýkta bu sezon altýn yýl yaþanabilir. Üreticinin fýndýðý satma konusunda çok inatçý olmadan iyi fiyatlarý deðerlendirmesi lazým diye konuþtu. Toprak Mahsulleri Ofisi nin (TMO) elinde yaklaþýk 140 bin ton fýndýk bulunduðu bildirilirken, Trabzon da fýndýk toplanmasýna bugün baþlanacak. Trabzon / aa Gümrükçülere rüþvet baskýný ATATÜRK Havalimaný Kargo Gümrük Müdürlüðünde görevli 2 muayene memuru, rüþvet alýrken Gümrük Muhafaza ekiplerince suçüstü yakalandý. Bir firmanýn ithalat iþlemlerini gerçekleþtirmek için 6 bin dolar rüþvet aldýklarý tespit e- dilen 2 muayene memuru, çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. Ýstanbul Kaçakçýlýk Ýstihbarat Gümrük Muhafaza Müdürlüðü ekipleri, Atatürk Havalimaný Kargo Gümrük Müdürlüðünde görevli muayene memurlarý K. K. ve H. Ö nün, bir firmanýn gümrük iþlemlerini yapmak için rüþvet istediði yönünde ihbar aldý. Bunun üzerine gümrük muhafaza ekipleri, seri numaralarýný aldýklarý 6 bin dolarý, ithalat iþlemlerini gerçekleþtirmek ü- zere ilgili firmanýn iþ takipçisine verdi. Ýþ takipçisinin ithalat iþlemlerini gerçekleþtirmek üzere muayene memurlarýna parayý vermesiyle harekete geçen ekipler, seri numaralarý alýnan 5 bin 700 dolarý muayene memurlarý K. K ve H. Ö nün ortak kullandýklarý masa ile duvar arasýna gizlenmiþ durumda ele geçirdi. Mahkemeye sevk edilen gümrük muayene memurlarý tutuklanarak Paþakapýsý cezaevine gönderildi. Ankara / aa GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Cemal Serim'in rahatsýzlanarak tedavi gördüðünü öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Y Pi ya sa lar du rul mu yor ASYA BORSALARINDA YÜZDE 9'A VARAN DÜÞÜÞ OLURKEN, ABD'DE KAYIP YÜZDE 7'YE YAKLAÞTI. ÝMKB'DE ÝLK SEANSTA YÜZDE 3.47 DÜÞÜÞ YAÞANDI. DOLAR ÝÇERÝDE 1,79'U GÖRÜRKEN, ALTIN REKOR YENÝLEDÝ. ABD NÝN kre di no tu nun ký rýl ma sý son ra - sýn da pi ya sa lar da ya þa nan dep re min art çý - la rý dün de sür dü. Dü nü yüz de 7.08 dü - þüþ le ka pa tan ÝMKB gü ne ya tay se yir le baþ la dý. ABD va de li his se se ne di pi ya sa la - rý nýn ar tý ya dön me si nin ya ný sý ra u cuz fi - yat lar dan a lým ya pan ya tý rým cý lar bor sa - nýn yük se li þe geç me si ni sað la dý. An cak en deks te ki ar týþ ký sa sür dü ve bor sa da ki ka yýp da ki ka da ki ka art tý. Av ru pa bor sa la - rýn da ar tan sa týþ lar ve ÝMKB de ki yer li o - yun cu la rýn kre di li po zis yon la rý ný ka pat ma e ði li miy le bas ký la nan ÝMKB de dü þüþ yüz - de 4 ün ü ze ri ne çýk tý ve 50 bin se vi ye si nin al tý na i ne rek Þu bat 2010 dan bu ya na en dü þük se vi ye si ne ge ri le di. En deks ilk se an - sý yüz de 3.47 dü þüþ le 50 bin 469 pu an dan ta mam la dý. AV RU PA DA EK SÝ YE DÖN DÜ Dü nü yüz de 3 ün ü ze rin de ka yýp la ta - mam la yan Av ru pa bor sa la rýn da da a çý lýþ son ra sý gö rü len ar týþ ye ri ni dü þü þe bý rak tý. Pi ya sa lar bu sa ba ha da ABD ve As ya dan ge len kö tü ha ber ler le baþ la dý. As ya bor sa - la rý, po li ti ka cý la rýn Av ru pa ve ABD de ki borç kriz le ri ne ça re bul ma da ba þa rý sýz ol - du ðu na da ir en di þe le ri nin do ður du ðu kü - re sel boz gun da ya tý rým cý la rýn risk li var lýk - lar dan çýk ma sýy la bu gün de düþ tü. As ya ge ne lin de ki baþ lý ca en deks ler yüz de 4 i le 9 a ra sýn da de ði þen o ran lar da dü þüþ kay det ti. ABD DE YÜZ DE 7 YE YA KIN KA YIP ABD bor sa la rý ül ke nin A A A o lan kre di no tu nun dü þü rül me si son ra sý ilk se ans ta ar tan re ses yon en di þe le riy le dün ö nem li dü þüþ kay det ti. Pa nik sa týþ la rý dolayýsýyla S&P 500 en dek si dün kü se ans ta A ra lýk 2008 den bu ya na en kö tü gü nü ge ri de bý - rak tý. S&P 500 i çin de yer a lan bü tün his - se ler gü nü ek si de ta mam lar ken gös ter ge Bakan Ergün: Bu fa iz le 10 e ko no mi den bi ri o la ma yýz BÝLÝM, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, Tür ki ye de fa iz o ran - la rý nýn ha la çok yük sek ol du ðu nu be lir te rek, Bu fa iz o ran la rý i le 10 bü yük e ko no mi den bi ri ol ma þan sý el de e de me yiz de di. Ba kan Ni hat Er gün, NTV te le viz yo nun da ka týl - dý ðý bir prog ram da Tür ki ye ve dün ya da ki son e ko no mik ge liþ me - le ri de ðer len dir di. Av ru pa ve ABD de ki ge liþ me le rin kon jonk tür o la rak Tür ki ye ü ze rin de ba zý o lum - suz et ki le ri o la bi le ce ði ne i þa ret e - den Er gün, bu et ki le ri sý nýr lý tut - ma ya ça lýþ týk la rý ný vur gu la dý. Er - gün, dö viz ku ru nun þu an da bu lun - du ðu dü ze yin çok ra hat sýz e di ci bu lun ma dý ðý ný fa kat bu nun ü ze rin - de ki dü zey le rin ra hat sýz e di ci o la - bi le ce ði yö nün de pi ya sa da bir al gý - la ma bu lun du ðu nu an lat tý. Tür ki ye de fa iz o ran la rý nýn ha la çok yük sek ol du ðu nu i fa de e den Ba kan Er gün, þun la rý kay det ti: Keþ ke da ha dü þük ol sa bi zim fa iz o ran la rý mýz. Bu gün i ti ba rýy la bu na im kan ol ma ya bi lir. Bu gün en bü - yük prob le mi ya þa yan Av ru pa ül ke - le ri ne, ABD ye ba ka lým, fa iz o ran la - rý ne? Yüz de 1 bi le de ðil bir kýs mýn - da. A ma na sýl prob lem ya þý yor lar. Bu prob le min i çin den çýk mak i çin fa iz te mel ar gü man de ðil. Bir un sur a ma te mel un sur de ðil. Biz de yýl lar - ca fa iz en te mel un sur o la rak gö rül - dü. Pa ra po li ti ka sýn da en be lir le yi ci un sur o la rak gö rül dü a ma dün ya e - ko no mi si ne bak tý ðý mýz da, i yi e ko - no mi ler so run ya þa dýk la rý za man he men fa iz ar gü ma ný na sa rýl mý yor - lar. Biz de dün ya nýn en bü yük 10 e - ko no mi sin den bi ri ol mak, i yi e ko - no mi ler den bi ri ol mak is ti yor sak, bu is ti ka met te i ler li yor sak, bu fa iz o ran la rýy la ol maz. O e ko no mi ler le mu ka ye se et ti ði miz de çok yu ka rý - lar da bir yer de du ru yor. Bu fa iz o - ran la rý i le 10 bü yük e ko no mi den bi ri ol ma þan sý el de e de me yiz. Fa iz pa ra dan pa ra ka zan ma yo lu dur a - ma bi zim gi bi e ko no mi ler, hat ta dün ya e ko no mi si a ðýr lýk lý o la rak ü - re tim den ka zan ma lý dýr. Doð ru su bu dur za ten. Dün ya e ko no mi si mal ve hiz met ü re ti mi ü ze rin den dön - me li dir. An ka ra / a a en deks te ki dü þüþ yüz de 6 yý aþ tý. Dow Jo - nes yüz de 5.5, Nas daq da yüz de 6.9 dü þüþ kay det ti. New York Bor sa sý ve Nas daq da mil yar his se se ne di iþ lem gö rür ken, ha cim 6 Ma yýs 2010 da ki hýz lý dü þüþ ten bu ya na gö rü len en yo ðun se vi ye de ger - çek leþ ti. Was hing ton un ar tan borç lar ve ya vaþ la yan bü yü me so run la rý na çöz me de ba þa rý sýz ol du ðu yö nün de ki gö rüþ ler ABD bor sa la rýn da ki sa týþ lar da et ki li o lur ken, Av ru pa da ECB nin (Av ru pa Mer kez Ban - ka sý) Ýs pan yol ve Ý tal yan tah vi li al ma sý kri - ze çö züm o la rak ye ter li ol ma dý. DO LAR 1,79 U GÖR DÜ Kü re sel pi ya sa lar da dü þüþ sü rer ken do - lar i çe ri de yük sel me ye de vam e di yor. Dü - nü 1,76 li ra nýn ü ze rin de ta mam la yan do - lar gü ne 1,79 un ü ze rin de baþ la dý. Do lar 1,7920 TL ye ka dar çýk tý. ABD va de li his se se ne di pi ya sa la rý nýn ar tý ya geç me si son ra sý Ýr lan da en di þe li E u ro Böl ge si ne ya yý lan borç kri zi ve u lus lar a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard&po or s un ABD nin kre di no tu nu dü þür me si, e ko no mi si ni to - par la ma ya ça lý þan Ýr lan da da da kay gý la ra sebep ol - du. Ýr lan da Ma li ye Ba ka ný Mic ha el Mo o nan, dev let ka na lý RTE ye yap tý ðý a çýk la ma da, nis pe ten kü çük bir ül ke o lan Ýr lan da nýn kü re sel dü zey de ki ma lî çal - kan tý lar dan et ki len me ye mü sa it ol du ðu nu be lir te - rek, dý þa rý dan ge len her han gi bir et kiy le a þa ðý çe ki - le bi le cek le ri u ya rý sýn da bu lun du. Ö te yan dan, yük - sek ti raj lý I rish Ti mes ga ze te si nin e ko no mi mu ha bi ri Si mon Cars well de, E u ro Böl ge si nde Ý tal ya ve Ýs - pan ya ya ya yý lan borç kri ziy le ABD nin du ru mu nun, Ýr lan da nýn ö zel lik le ih ra cat sek tö rü ü ze rin de o lum - suz et ki le ri o la bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. Dub lin / a a MB den ye ni ham le Mer kez Ban ka sý ta raf lý iþ lem ler de borç ver me fa iz o ra ný nýn ABD do la rý i çin yüz de 5,5 ten yüz de 4,5 e, e u ro i çin yüz de 6,5 ten yüz de 5,5 e dü þü rül - me si ne ka rar ve ril di. Ban ka nýn, Dö viz ve E fek tif Pi ya sa la rý ve Dö viz De po Pi ya sa sý na i liþ kin du yu - ru sun da, Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu top lan tý sýn da be - lir le nen stra te ji çer çe ve sin de, dün den ge çer li ol - mak ü ze re Mer kez Ban ka sý ta raf lý iþ lem ler de borç ver me fa iz o ra ný nýn ABD do la rý i çin yüz de 5,5 ten yüz de 4,5 e, e u ro i çin yüz de 6,5 ten yüz de 5,5 e dü þü rül me si ne ka rar ve ril di ði bil di ril di. Du yu ru da, Ö nü müz de ki dö nem de de dö viz pi ya sa sý na i liþ kin ge liþ me ler ya kýn dan ta kip e di le cek, ge rek li gö rü - len ön lem ler ge re ken za man da a lýn ma ya de vam e di le cek tir i fa de si ne yer ve ril di. An ka ra / a a kur 1,76 ya ge ri le di. ÇEY REK AL TIN 164 LÝ RA YA ÇIK TI Al týn kü re sel bor sa lar da ki dü þü þün ar - dýn dan re kor yük se li þi ni bu gün de sür - dü re rek ons ba þý na yüz de 2 nin ü ze rin de de ðer ka zan dý. Al týn 1771 do la rý a þa rak ye ni re kor kýr dý. An cak bu se vi ye den ge - len sa týþ lar la al tý nýn on su 1740 do la rýn al tý na ka dar gev þe di. Ka pa lý çar þý da da 22 a yar al tý nýn fi ya tý ta ri hin de ilk kez 100 li - ra yý gö rür ken, ön ce ki gün 155 li ra yý a þan çey rek al týn dün 164 li ra ya çýk tý. PET ROL 100 DO LA RIN AL TIN DA Brent ham pet ro lü nün va ril fi ya tý, e - ner ji ta le bin de dü þüþ gö rü le bi le ce ði yö - nün de ki en di þe ler le dün 99 do la rýn al tý - na dü þe rek al tý a yýn en dü þük se vi ye si ni gör dü. ABD ham pet ro lü de 78 do la ra ka dar ge ri le di. AS KON: Bü yü me stra te ji si de ðiþ me li A NA DO LU As lan la rý Ý þa dam la rý Der ne ði (AS - KON) Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ko ca, Hem is - tih da mý des tek le ye cek, hem kal kýn ma yý sað la - ya cak, hem de müz min a çýk la rýn þer rin den bi zi ko ru ya cak bir bü yü me stra te ji si bu lun ma lý ve dev re ye so kul ma lý dýr de di. AS KON un Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di ye si Top ka pý Sos yal Te - sis le ri nde ve ri len if tar ye me ðin de ko nu þan AS - KON Ge nel Baþ ka ný Ko ca, kri zi nin þo ku nun dün ya e ge men le ri ne ye te ri ka dar u ya rý cý ol ma - dý ðý ný, ay ný te mel po li ti ka la rýn de vam et ti ril di ði - ni ve ye ni den kriz bi rik ti ril me ye baþ lan dý ðý ný söy le di. Ko ca, ül ke nin yak la þýk 126 mil yar do - lar lýk ih ra cat ta 100 mil yar do lar dýþ a çýk ve ren bir e ko no mik ko nu ma gel di ði ni, ca rî a çý ðýn þim di den 40 mil yar do la rý aþ tý ðý ný ve yýl so nu bek len ti si nin de mil yar do lar ci va rýn da ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý söy le di: Bu, 735 mil yar do lar lýk bir e ko no mi i çin ger çek an lam - da bü yük risk. E ner ji a çý ðý mýz çok ö nem li bir yer tu tu yor, a ma ar týk it hal a ra ma lý da ha bü yük bir risk ha li ne gel miþ tir. Fa i zin art tý rýl ma sý ye ri - ne dö vi zin art tý rýl ma sý fik ri nin ca zip gel di ði bir po li ti ka dev re de dir. Hem is tih da mý des tek le ye - cek, hem kal kýn ma yý sað la ya cak, hem de müz - min a çýk la rýn þer rin den bi zi ko ru ya cak bir bü - yü me stra te ji si bu lun ma lý ve dev re ye so kul ma lý - dýr. Sa de ce ka mu ra kam la rý nýn den ge de ol du ðu, sa de ce fi nans den ge si nin sü rek li o la rak tu tul du - ðu bir e ko no mi sað lam dýr de mek müm kün de - ðil dir. Ka lý cý bir bü yü me, re el sek tö rün ü re tim ve ih ra cat ka pa si te si nin di ðer den ge le ri kon trol et ti ði bir sü reç tir. Bu na doð ru git me li yiz. Bü yü - me den her ke sin den ge li pay al dý ðý bir sis te me doð ru git me li yiz. Ýf ta ra, ba zý AKP mil let ve kil le ri, TUS KON Ge nel Baþ ka ný Rý za nur Me ral i le TÜM SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Ha san Sert in de a ra la rýn da bu - lun du ðu si vil top lum ör gü tü tem sil ci le ri ve AS - KON ü ye le ri ka týl dý. Ýstanbul / Mücahit Çakýr

12 12 ÝLAN Y DOSYA NO: 2011/1458 Talimat. Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan ve aþaðýda tapu kaydýnda adeti, cinsi, evsafý, kýymeti ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen taþýnmaz Müdürlüðümüzce açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. TAPU KAYDI : Satýþa konu taþýnmaz Kocaeli ili, Gebze Ýlçesi, Çayýrova Mah., Mudurnutepe mevkii, 1382 ada, 3 parselde kayýtlý, 3.358,00 m 2 miktarlý, arsa vasýflý ana taþýnmazýn, 96/3358 arsa paylý B Blok, 3.Kat (17) Baðýmsýz Bölüm nolu çatý piyesli meskenin tamamýdýr. ÝMAR DURUMU : Gebze Belediye Baþkanlýðý Plan ve Proje Müdürlüðü'nün tarih, 1107 sayýlý imar durum yazýlarýnda; Gebze, Çayýrova Mahallesi, 1382 ada, 3 nolu parselin Gebze Belediye Meclisi'nin tarih ve 104 nolu kararý ile onaylanan, 1/1000 Ölçekli Ýmar Planýnda, konut alanýnda kalmakta olduðu, Ayrýk Nizam 4 kat, H=12,50 m ve TAKS=0,40 olduðu bildirilmiþtir. HALÝHAZIR DURUMU VE EVSAFI : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Ko ca e li i li, Geb ze Ýl çe si, Ça - yý ro va Mah., Mu dur nu te pe mev ki i, 1382 a da, 3 par sel de ka yýt lý, 3.358,00 m 2 mik tar lý, ar sa va sýf lý a na ta þýn ma zýn, 96/3358 ar sa pay lý B Blok, 3.Kat (17) Ba ðým sýz Bö lüm no lu ça tý pi yes li mes ke nin ta ma mý dýr. Sa tý þa ko nu ta þýn ma zýn ü ze rin de bu lun du ðu par se lin, þe hir mer ke zin den u zak ta, çev re sin de az yo ðun luk ta ya pý laþ ma lar mev cut tur. Ça yý ro va Ýl çe si, Ye ni Ma hal le, 2335/5 so kak i le 2335/6 so kak la rýn ara sýn da bu lu nan par sel ü ze - rin de blok ni za mý 3 a det bi na mev cut tur. He nüz in þa a tý ta mam lan ma mýþ bi na lar da, B Blok, Pa pat ya A part ma ný, (4) no lu bi na, 5 kat lý be to nar me tü rün den bi na da 3.kat (17) no lu mes ken dir. Bi na da, bod rum kat+ze min kat+üç nor mal kat mev cut tur. Bod rum da i ki da i re, di ðer kat lar da dört da i re mev cut tur. Geb ze Ta pu Si cil Mü dür lü ðün de ki bu bi - na ya a it kat ir ti fak pro je si in ce len miþ, sa tý þa ko nu mes ken bu bi na da 3.ka týn Ku zey - Do ðu cep he sin de kal mak ta dýr. Ça tý pi yes li o lan bu da i re nin ka pý sý ki lit li ol du ðun dan in - ce le me ya pý la ma mýþ, an cak ay ný bi na la rýn alt kat lar da ki da i re ler pen ce re cam la rýn dan in ce len miþ ve bi na lar da ça lýþ ma ol ma dý ðý gö rül müþ tür. Bi na la rýn ka ba sý bit miþ, da i re - le rin iç ve dýþ sý va la rý ta mam lan mýþ, ze min þap la rý dö kül müþ, al çý sý va lý, kar ton pi yer li, dýþ plas tik ah þap gö rü nüm lü ý sý cam lý doð ra ma lar ta kýl mýþ ve e lek trik kab lo la rý çe kil miþ, da i re le rin çe lik ka pý la rý ta kýl mýþ týr. Da i re, dört o da, sa lon, mut fak, ban yo, tu va let, hol ve an tre den i ba ret tir. 210,91 m 2 bü yük lük te dir ler. Sa tý þa ko nu da i re nin bu lun du ðu bi - na nýn in þa a týn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, ö zet le ya pý sal ö zel lik le ri dik ka te a lý na - rak, T.C. Ba yýn dýr lýk ve Ýs kân Ba kan lý ðý'nýn ya pý yak la þýk ma li yet cet ve li ne gö re I I I.Sý nýf (B) Gru bu ya pý tü rün de ol du ðu ka na a ti ne va rýl mýþ týr. KIY ME TÝ : Ta þýn ma za bi lir ki þi ta ra fýn dan TL (yüz yir mi bin Türk Li ra sý) de ðer tak dir e dil miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Sa týþ 12/09/2011 gü nü sa at 11:20 den 11:25'e ka dar Geb ze 1.Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a - çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 22/09/2011 gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç hanlý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i - ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Kat ma De ðer Ver gi si, Ý - ha le be de li ü ze rin den dam ga res mi, ta pu a lým har cý ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o - lup, bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer - rüt fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le - rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lân o lu nur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. ÝÝK m.126 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir B: GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI Dosya No: 2009/465 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli olup satýlmasýna karar verilen Sakarya ili Serdivan ilçesi Yazlýk Beldesi Yazlýk mevkiinde kain; tapunun 780 parselde kayýtlý 2.290,00 m 2 yüzölümlü kargir ev vasýflý taþýnmaz açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. ÝÝK Mad. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU: Taþýnmaz Ýl Ýmar planý içersinde kalmaktadýr. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMLARI: Sakarya ili Serdivan ilçesi Yazlýk beldesi Yazlýk mevkiinde kain: tapunun 780 parsel numarasýnda kayýtlý, kayden "kargir ev" vasýflý taþýnmazdan ibarettir. Taþýnmaz üzerinde üç katlý bir bina bulunmaktadýr. Parselin alaný 2290 m 2 'dir. Taþýnmaz, Yazlýk beldesi Vatan mahallesi 4222 nolu sokak No: 22 adresinde yer almaktadýr. Konum olarak yerleþim alanýnýn orta-kuzey kesimlerinde yer almaktadýr. Yazlýk çekirdek merkezine yaklaþýk 2 Km. mesafededir. Topografik olarak düz bir arazide yer almaktadýr. Etrafý seyrek konutlar þeklinde yapýlaþmýþtýr. Yol, su, elektrik, haberleþme vs. gibi altyapý ve belediye hizmetleri mevcuttur. Yerleþim alanýnda yer aldýðýndan ulaþým sorunu yoktur. Mevcut imar durumuna göre taþýnmaz imar planlarýnda Ýskan Sahasý olarak ayrýlan alanda kalmakta ve ayrýk nizamda iki katlý (A-2) yapý iznine tabidir. Parsel kuzeyi ve batýsýndan 7.00 metrelik imar yollarýna cephelidir. Diðer cephelerinde komþu parseller vardýr. Sayýlan bu özelliklerinin yaný sýra büyüklüðü, konumu, geometrik þekli, etrafý ve yakýn çevresinde benzeri taþýnmazlara olan talep, emlak alým-satým rayiçleri vs. hususlar da göz önüne alýnmýþtýr. Parsel üzerinde üç katlý bir yapý mevcuttur. Betonarme olarak inþa edilen yapýnýn dýþ cepheleri sývalý ve boyalýdýr. Üzerinde çatý bulunmayýp açýk teras þeklindedir. Yapýnýn her katýnda benzer özelliklere sahip ayrý birer mesken bulunmaktadýr. Her biri üç oda. bir salon mutfak, banyo, lavabo-wc'den ibarettir. Ayrýca birer balkonlarý vardýr. Meskenlerde hol zemini marley, oda zeminleri þap betonu üzeri halýfleks kaplýdýr. Tüm duvar ve tavanlar sývalý ve badanalý, iç kapý ve dýþ pencere doðramalarý ahþap ve yaðlý boyalýdýr. Mutlaklarda mermer tezgâh ve mobilyalý dolaplarý mevcuttur. Banyolarda duvarlar yarý yüksekliðe kadar seramik kaplý, bu mekânlarda sadece duþ yeri bulunmaktadýr. Soba ýsýtmalý olan bina 95 m oturma alanýna sahiptir. Böylece tamamý borçluya ait 780 numaralý parsel, üzerinde yer alan bina ile birlikte = ,00 TL muhammen bedelle satýþa çýkarýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI : I- Yukarýda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazlarýn 1. AÇIK ARTIRMASI : günü saat Adalet Sarayý Ýcra Müdürlükleri Mezat Salonunda yapýlacaktýr. Bu açýk arttýrmada taþýnmazlara taktir edilen deðerin % 60'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan diðer alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný, ayrýca satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmadýðý taktirde en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak kaydýyla; 2. AÇIK ARTIRMASI: günü, ayný saat ve ayný yerde yapýlacaktýr. Bu açýk arttýrmada satýþý isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamýný, satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile takdir edilen deðerin % 40'ýný geçmesi þartýyla en çok arttýrana ihale olunur. 2- Vergi Dairesi tarafýndan bildirilecek orandaki KDV, ihale damga pulu, tapu harcýnýn 1/2'si satýn alana ait olacaktýr. Tellaliye resmi ve birikmiþ emlak ve vergi borçlarý ile satýcý adýna tahakkuk edecek tapu harçlarý, satýþ bedelinden ödenir. 3- Açýk arttýrmaya katýlmak isteyenlerin takdir edilen kýymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanýn kesin ve süresiz teminat mektubunu vermesi gerekmektedir. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediði taktirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 4- Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dý i le i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK.130. mad. gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý fe sih o lu na rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me - yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li - fin Ý ÝK.129. mad. hü küm le re uy ma sý þar týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. 5- Ha ciz a la cak lý la rý i le di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak sa hip le ri de da hil ol mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge - ler i le 15 gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak tir de, hak la rý ta pu si - ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 6- Sa týþ be de li he men ya da ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ý.Ý.K mad de si ge re - ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri so rum lu tu tu la cak, fark hiçbir hük me ge rek kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 7- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði ta kdir de is te yen a lý cý ya bir ör nek gön de ri le bi lir. 8- Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 27/07/2011 B: SAKARYA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) DOSYA NO: 2011/116 Tal. Ýcra takibi dolayýsý ile satýþýna karar verilen aþaðýda tapu kaydý, adedi, cinsi, evsafý, kýymeti ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen taþýnmaz Müdürlüðümüzde açýk arttýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : Ýs tan bul Ý li, Kar tal Ýl çe si, Ça vu þoð lu Ma hal le si, Pen dik Cad de si Mev ki i, 676 a da, 82 paf ta, 91 par sel sa yý lý, 2.600,00 m 2 yü zöl çüm lü, gay ri men kul ü ze ri ne ku ru lu bu lu nan a - part ma nýn kat ir ti fa ký na ay rýl mýþ o lan 112/7200 ar sa pay lý, ze min kat 5 no'lu ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý dük kân. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Kartal Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Durum Proje Onay Ýskân Þefliðinin, tarih ve M.34.6.KAR /372 sa yý lý i mar du ru mu ya zý sýn - da; Kar tal, 82 paf ta, 676 a da, 91 par sel sa yý lý yer, 1/5000 öl çek li, T.T.'li Kar tal Alt Mer kez Na zým Ý mar Pla nýn da kal mak ta ol du ðu 1/1000 öl çek li plan lar o nan dýk tan son ra i mar du ru mu ve ri le bi le ce ði be lir til mek te dir. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU VE EVSAFI : Ýþ le me e sas gay ri men kul in ce le me sin de, Ýs tan bul i li Kar tal Ýl çe si, Kor don bo yu Ma - hal le si, An ka ra Cad de si ne cep he li, 173 no lu yer de bu lu nan be to nar me kar kas sis tem de ya pý lý, bir bod rum+yük sek kat lý ze min+on nor mal kat lý, a part ma nýn An ka ra cad de si cep he a lýn dý ðýn da ar ka sol yan cep he si ne ba kan yer de bu lu nan ze min kat 5 no lu dük - kân ol du ðu tes pit e dil miþ tir. Ye rin de ya pý lan in ce le me ler so nu cun da, dük kâ nýn de po o la rak kul la nýl dý ðý tes pit e - dil miþ tir. Dük kâ nýn ka pý ve pen ce re le ri de mir doð ra ma o lup, ke penk le ri bu lun mak ta dýr. Yer dö þe me le ri mo za ik o lup, i çer de tu va let bu lun mak ta dýr. Dük kân as ma kat lý o lup tak ri ben 105 m 2.1ik kul la ným a la ný na sa hip tir. Bi na va sa týn ü ze rin de mal ze me ve iþ çi lik - le in þa e dil miþ o lup, bi na da su, e lek trik ve ka lo ri fer ve a san sör te si sat la rý bu lun mak ta - dýr. Bi na nýn ar ka cep he sin de a çýk o to park a lan la rý var dýr. Bi na her tür lü be le di ye hiz - met le rin den ya rar lan mak ta o lup, u la þý mý ko lay bir ko num da dýr. TAÞINMAZIN KIYMETÝ : Gay ri men ku lün bu lun du ðu semt, semt i çin de ki ye ri, i mar du ru mu, in þa tar zý, ha li ha zýr va zi ye ti, bu ci var da ki dük kân a lým sa tým ra yiç le ri, kul la ný - lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, bi na nýn yýp ran ma pa yý kýy me ti ne et ki e den tüm hu sus - lar i le gü nün ik ti sa di ko þul la rý da göz ö nün de bu lun du ru la rak dük kâ nýn ta ma mý nýn ,00 TL (yüz beþ bintl) e de bi le ce ði ka na a ti ne va rýl mýþ týr. SATIÞ ÞARTLARI : 1.Satýþ: günü 14:00-14:20 saatleri arasýnda, 2.Satýþ: günü 14:00-14:20 saatleri arasýnda, KARTAL 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDE a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bi rin ci ar týr - ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý - ný, sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Bu be del ler le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ar týr ma 10 gün da ha u za tý la - rak i kin ci sa týþ yu ka rý da be lir ti len ta rih ve sa at te tek rar ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný, rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý mec mu u nu, sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le faz la be - del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20 nis pe tin de pey ak çe si ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi, Ta pu sa tým har cý ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a - la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de, da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si hal de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/116 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, teb lið e di le me yen a la ka dar la ra bu i la nýn teb lið ye ri ne ge çe ce - ði i lan o lu nur. Yönetmelik Örnek No: B: T. C. KARTAL 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/937 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli/ipotekli olup satýlmasýna karar verilen Sakarya Ýli - Geyve Ýlçesi - Orhaniye Mahallesi -Pirinç Çeþme Mevkii - 64 Ada- 134 Parselde kayýtlý bulunan 302,82 m 2 Yüzölçümlü Arsa vasfýnda üzerinde iki katlý kargir bina bulunan taþýnmazýn tamamý ,60 TL bedel üzerinden açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. ÝÝK Mad. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU: Taþýnmaz Ýlçe Ýmar planý içerisinde kalmaktadýr. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMLARI: Sakarya Ýli - Geyve Ýlçesi - Orhaniye Mahallesi - Pirinç çeþme Mevkii - 64 Ada- 134 Parselde kayýtlý bulunan 302,82 m 2 Yüzölçümlü Arsa vasfýnda üzerinde iki katlý kargir bina bulunan taþýnmaz üzerinde bulunan bina 9,00x11,00m ebatlarýnda 99,00 m 2 taban alanýna sahip olup kullaným alaný çýkmalarla beraber 230,00 m 2 dir. Binanýn dýþ kapý ve pencere doðramalarý Ahþap doðramadýr. Binanýn dýþ cephesi sývalý ve boyalýdýr. Binanýn yakýt cinsi katý yakýtlý sobalýdýr. Bina 2 ayrý daire olarak kullanýlmaktadýr. Kuru zeminler ahþap, ýslak zeminler seramik olarak inþa edilmiþtir. Ýç sývasý ve boyasý yapýlmýþtýr. Çatýsý ahþap çatý olup kaplamasý Marsilya tipi kiremit kaplamadýr. Binada % 8 yýpranma bulunmaktadýr. Taþýnmazýn özellikleri nazara alýnarak toplam deðeri ,60 TL dir. SATIÞ ÞARTLARI : I- Yukarýda açýk tapu kaydý, imar ve hâlihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn 1. AÇIK ARTIRMASI : günü saat 14:20-14:30'da Geyve Hükümet konaðý önünde yapýlacaktýr. Bu açýk arttýrmada taþýnmazlara taktir edilen deðerin % 60'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan diðer alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný, ayrýca satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmadýðý taktirde en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak kaydýyla; 2. AÇIK ARTIRMASI : günü saat 14:20-14:30'da Geyve Hükümet konaðý önünde yapýlacaktýr. Bu açýk arttýrmada satýþý isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamýný, satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile takdir edilen deðerin % 40'ýný geçmesi þartýyla en çok arttýrana ihale olunur. 2- KDV, i ha le dam ga pu lu, ta pu har cý nýn 1/2'si sa týn a la na a it o la cak týr. Tel la li ye res - mi ve bi rik miþ em lak ve ver gi borç la rý i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu harç la rý, sa týþ be de lin den ö de nir. 3- A çýk art týr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu bu nu ver me si ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak tir de ken - di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri lir. 4- Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dý i le i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK.130. mad. gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý fe sih o lu na rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me - yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li - fin Ý ÝK.129. mad. hü küm le re uy ma sý þar týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. 5- Ha ciz a la cak lý la rý i le, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak sa hip le ri de da hil ol mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge - ler i le 15 gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak tir de, hak la rý ta pu si - ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 6- Sa týþ be de li he men ya da ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ý.Ý.K mad de si ge re - ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri so rum lu tu tu la cak, fark hiçbir hük me ge rek kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 7- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör nek gön de ri le bi lir. 8- Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: GEYVE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/8784 Esas. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi, Niteliði, Kýymeti ve Önemli Özellikleri: TAPU KAYDI : Denizli Ýli Merkez Ýlçesi Çaybaþý mahalle/köyü Mevkii 1927 Ada 9 Parsel 272 m 2 Depolu iþ yeri Vasfýyla Kayýtlý Taþýnmaz. ÖZELLÝKLER : Taþýnmaz Çay baþý mahallesi 834 sokak no: 15/E adresindedir. Bizim ýzgara çiðköfte dükkâný adlý üst köþe iþyeridir ada, 9 parsel zemin katta 9 baðýmsýz bölüm numaralý depolu dükkân zemin katta projesine göre m 2 aliminyum doðramalý zemini pvc kaplanmýþ duvarlarý kýsmen seramik kýsmen plastik badanalý arka bölümünde ýzgara ocaðý mevcut iç merdivenden bodrum kata inildiðinde bodrum katý m 2 alanýnda zemini seramik kaplý bodrum katýda ýzgara aile salonu þeklindedir. Bina yapým olarak yaklaþýk 20 yýllýktýr. Taþýnmaz Çözüm Dersanesi karþýsýnda Çaybaþý camii aþaðýsýndadýr. Melek pazarý mevkiindedir. Gençlerin ve öðrencilerin hareketli olduðu bir mevkiidir. Taþýnmaz Çaybaþý meydanýnda camiye, çarþýya, Delikli Çýnar Meydanýna ve Belediye Sarayýna yakýndýr. TEK, PTT hizmetleri mevcuttur. Belediye hizmetleri ve ulaþým durumu rahattýr. ÝMAR DURUMU : Denizli Belediyesi 1/1000 ölçekli 04/04/2011 tarihli imar planýnda ticari alanda blok nizam kat adedi 4 mevcut bina vardýr. Kýymeti : ,00 TL Satýþ Baþl. Saati : 14:20:00 Satýþ Bitiþ Saati: 14:30:00 TAPU KAYDI : Denizli Ýli Merkez Ýlçesi Ýstiklal mahalle/köyü Mevkii 198 Ada 24 Parsel 235 m 2 taþýnmaz 3. kat 94/470 arsa paylý, 4 baðýmsýz bölüm mesken. Vasfýyla Kayýtlý Taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz Ýstiklal mahallesi Ýnönü cad. Göksel apartmaný no: 83 adresindedir. 3. katta 4 baðýmsýz bölüm mesken. Antre kýrma kapýlý salon iki oda bir mutfak banyo ve tuvalet þeklindedir. 130 m 2 alanýnda iç kapýlar ahþap doðramalý dýþ doðramalarý desenli pvc doðramalý odalar tabaný cilalý rabýta ýslak zemin kýsmen mozaik kýsmen seramik kaplý duvarlarý plastik badanalý kalorifer ýsýtmalý binada asansör yok merdivenleri mozaik kaplý bina yaþýna göre bakýmlýdýr. Bina yaklaþýk 25 yýllýk olup doðalgaz baðlantýsý mevcut Ýnönü caddesinde semt Pazar yerine okullara camiye fazla uzak olmayýp ulaþým durumu rahattýr. TEK, PTT, belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. ÝMAR DURUMU : Denizli Belediyesi 04/04/2011 tarihli ve 1/1000 ölçekli imar planýnda konut alanýnda bitiþik nizam kat adedi 5 mevcut bina vardýr. KIYMETÝ : ,00 TL Satýþ Baþl. Saati : 14:40:00 Satýþ Bitiþ Saati: 14:50:00 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Ad li ye Sa ra yý Kat: 1, 101 No - lu Sa týþ O da sý DE NÝZ LÝ ad re sin de ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Ad li ye Sa ra yý Kat: 1,101 No lu Sa týþ O da sý DE NÝZ LÝ i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik - tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr - ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin malýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz - sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Yüz - de 18 KDV, Tel la li ye har cý, i ha le Dam ga pu lu, ta pu sa tým harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it - tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ý ha le ye ka tý lýp da ha so nra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len 5)- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Ad la rý na teb li gat ya pý - la ma yan il gi li le re ga ze te i laný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. 6)- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (ÝÝK. M. 126 Yönetmelik Örnek No.: 27 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: DENÝZLÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No:2011/152 Talimat. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAPU KAYDI: Iðdýr, Merkez, Karaaðaç mahallesi, Büyük ark altý mevkii, 821 ada, 2 parselde kayýtlý m 2 yüzölçümlü arsa. Tam hisse. TAÞINMAZIN CÝNSÝ VE VASIFLARI: Satýþýna karar verilen taþýnmaz, Iðdýr ili Merkez, Karaaðaç mahallesinde Iðdýr-Tuzluca yolu üzerinde bulunan Bike restorana varmadan yaklaþýk 100 metre geride sað tarafta bulunan yoldan yaklaþýk 50 metre ileride sol tarafta bulunmaktadýr. Ara yola cephelidir. Parsel üzerinde 20 m 2 alanlý, çatýlý, briket duvarlý araba garajý bulunmaktadýr. Ýmar Durumu : Belediye Baþkanlýðý imar sýnýrlarý içindedir, imar planýnda mesken bölgesi olup, ayrýk nizam 3 kata tahsislidir. KDV oraný % 18'dir. Taþýnmazýn muhammen bedeli: ,00 TL 1) TAÞINMAZIN EVSAFI VE ÞARTLARI : Iðdýr, Merkez, Karaaðaç mahallesi, Büyük ark altý mevkii, 821 ada, 2 parselde kayýtlý m 2 yüzölçümlü arsa Toplam Deðeri ,00 TL üzerinden BÝRÝNCÝ ARTIRMA IÐDIR ADLÝYE SARAYI GÝRÝÞ KAPISI ÖNÜNDE PAZARTESÝ GÜNÜ SAAT 14:00-14:10'da A çýk ar týr ma yo lu i le sa - tý þý ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la PER ÞEM BE gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým harç ve mas raf la rý, Tes lim mas raf la rý, Dam ga ver gi si i le KDV a lý cý ya a it tir. Ta pu Sa tým Har cý, Ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan bi rik miþ ver gi bor cu i le Tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/152 ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dâhildir. Bu Örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: T. C. IÐDIR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 GEZÝ 13 SANCAK, TAM BÝR ANADOLU ÞEHRÝ Sýrbistan sýnýrlarý içerisindeki Sancak bölgesine bu ismin verilmesi, Osmanlý Devletinin Avrupa daki son sancaðýnýn burada kalmýþ olmasýymýþ. Otonomi isteyen bölgenin yarýsý Sýrbistan da, diðer yarýsý ise Karadað topraklarý içinde. Sancak, fiilen ikiye bölünmüþ. Nüfusun çoðunluðu Müslüman. Baþþehir Novi Pazar da 41 tane cami var ve cemaatin çoðunluðunu gençler oluþturuyor. FARUK ÇAKIR 1 Nasip oldu, bu seneki ilk teravih namazýný Sancak ta Altun Alem Camiinde kýldýk. Sancak, Balkanlarda Sýrbistan ile (Eski Yugoslavya) Karadað arasýndaki koridorda, merkezi ya da baþþehri Yeni Pazar (Novi Pazar) olan ve Boþnak Müslüman nüfusun çoðunluðunu teþkil eden bir bölge. Ýnsan Hak ve Hürriyetleri ÝnsanîYardým Vakfý nýn (ÝHH) dâvetine icabet ederek vakýf temsilcisi Mustafa Ýnce ile birlikte 30 Temmuz Cumartesi günü öðle sonrasý THY ile Ýstanbul dan Sýrbistan ýn baþþehri Belgrad a uçtuk. Tabiî ki Sýrbistan, tarih bakýmýndan iyi hatýrlatmalar yapmýyor. Sýrbistan denince aklýmýza Sýrp Sýndýðý Muharebesi geliyor. SIRBÝSTAN IN HATIRLATTIKLARI Madem aklýmýza geldi, kýsaca hatýrlayalým: Sýrp Sýndýðý Muharebesi, 1364 yýlýnda, Sýrp prensliði, Macar krallýðý, Bulgar krallýðý, Bosna prensliði ve Eflak prensliðinden (Romanya) oluþan Ýttifakýn, Osmanlýlar ý Balkanlar dan atmak için baþlattýklarý bir savaþýn adýdýr. Balkanlarda bulunan Hýristiyan devletler olan Macar ve Sýrp kralýklarý ile Eflâk ve Bosna prenslikleri birleþik olarak bir Haçlý seferi yapmaya karar verdiler ve Osmanlý devletine karþý ilk kez Haçlý ittifaký oluþturuldu yazýnda Macar Kýralý I. Lajos, Prilep bölgesinin Sýrp kökenli beyi ve Eflak Prensi idaresindeki birliklerden oluþan kiþilik bir Haçlý ordusu kurup Macaristan Kralý Lajos komutasýnda Edirne üzerine yürümeye baþladý. Trakya daki Osmanlý birlikleri Lala Þahin Paþa idaresindeydi ve i geçmiyordu. Neticede Haçlý ordusu Meriç Nehrini Ýslimye de geçmiþ, Meriç Irmaðý kýyýsýnda kampa girmiþ ve Edirne nin hemen ellerine geçeceðini umarak rahatlarýna bakmaya düþmüþlerdi. 26 Eylül 1364 gecesi Hacý Ýlbeyi komutasýndaki Osmanlý kuvvetleri gece karanlýðýndan yararlanarak Haçlý kampýna saldýrdý. Paniðe kapýlan Haçlý ordusunun çoðu Meriç Nehrinde ya da çevresindeki bataklýklarda boðuldu. Sýrp Sýndýðý Savaþý nýn kazanýlmasýyla, Edirne ve Batý Trakya, Osmanlý için daha güvenli hale geldi. Balkanlardaki Macar üstünlüðü kýrýldý. Bulgaristan vergiye baðlandý. Osmanlý ilk kez Haçlý ordusunu yendi. (wikipedia.ogr) NÝÇÝN GELDÝNÝZ? Bu düþüncelerle Belgrad Havaalaný na indik ve doðrudan pasaport kontrolü için sýraya girdik. Sýrbistan, Türkiye den gidenlere vize uygulamýyor, bu bakýmdan rahattýk. Fakat pasaport polisinin kýsa süreli bir sorgulamasýna maruz kaldýk. Sýrbistan a niçin geldiniz? Ne zaman döneceksiniz? Hangi otelde kalacaksýnýz? Yanýnýzda ne kadar para var? gibi sorularla biraz bekletildik. Sonunda ülkeye giriþ izni verildi ve bagajlarýmýzý alarak havaalaný dýþýna çýktýk. Daha önce kararlaþtýrýldýðý üzere dýþarda bizi bekleyenler vardý. Hýzlý þoför Ferit ve arkadaþý Ferhat ýn yardýmýyla eþyalarýmýzý arabaya yerleþtirdik ve Sancak a doðru hareket ettik. Belgrad ile Sancak ýn merkezi Novi Pazar yaklaþýk 400 km uzaklýkta. Novi Pazar a doðru yaklaþtýkça yollar daralýyor. Bol virajlý yolda, tecrübeli ve hýzlý þoförümüz sayesinde hýzla ilerledik. Yolda, öðle namazýný kýlmak için bir benzin istasyonunda mola verdik ve bir miktar dinlendik. Ayný istasyonda çok sayýda gurbetçi mizin mola verdiðine de þahit olduk. Bir kýsmý Türkiye ye geliyor, bir kýsmý da izinlerini tamamlayýp yeniden gurbete dönüyordu. Sancak'ýn önemli þehirlerinden biri de Tutin. Minarelerden yükselen ezan sesleri buralarýn Ýslâm beldesi olduðuna þahitlik ediyor. "Novi Pazar" Sancak'ýn bir anlamda baþþehri. Köyleri ile birlikte 120 bin nüfusu var ve büyük çoðunluðu Müslüman. Þehrin ortasýndan geçen 'dere,' havanýn nisbeten ýlýman olmasýna sebep oluyor. Þehirde çok sayýda tarihî cami var. NÜFUS YOÐUNLUÐU OLMAYAN ÜLKE Yol boyunca dikkatimizi çeken bir nokta da, Sýrbistan da nüfus yoðunluðu, kalabalýk þehirler ve yollarýn olmamasýydý. Her taraf mýsýr tarlasýydý ki bu özellikle dikkat çekiyor. Ülkenin tarým ve hayvancýlýk konusunda geliþtiði, diðer þehirleri gezdiðimizde de anlaþýlýyordu. Bir baþka husus da, göz önünde fazla asker ve polis olmamasýydý. Yol boyunca bir iki yerde polis kontrolü vardý, ama bizi durdurmadýlar. Bir iki yerde de askerî a- raç gördük, o kadar. SANCAK, ANADOLU ÞEHRÝ Ýkindi sonrasý Sancak ýn merkezi olan Novi Pazar/ Yeni Pazar a ulaþtýk. Kalacaðýmýz Atlas Otel in önünde Mirsad Bey bizi bekliyordu. Mirsad Bey, Ýlahiyatçý ve o- kulunu Ýzmir de okumuþ. Bu bakýmdan hem Türkiye yi biliyor, hem de Türkçeyi. Sancak ve Sýrbistan gezimiz boyunca bize yardýmcý oldu. Görüþtüðümüz bazý kiþilerle yaptýðýmýz kýsa röportajlar için tercümanlýk da yaptý. Tarihî kayýtlara göre buraya Sancak denmesinin sebebi, Osmanlý Devletinin Avrupa daki son sancaðýnýn burada kalmýþ olmasýymýþ. Sancak bölgesinin yarýsý Sýrbistan da, diðer yarýsý ise Karadað topraklarý içinde nüfus sayýmýna göre olan nüfus ve büyük olmayan toprak parçasý ikiye bölünmüþ durumda. Sancak ýn nüfusunun yüzde 85 i Müslüman. Baþþehir kabul edilen Yeni Pazar da 41 tane cami var ve çoðunu da gençler dolduruyor. Otele yerleþtikten sonra kýsa bir þehir turu yaptýk ve Yeni Pazar ýn 550 yýl önce kurulduðunu, bu yýlýn 550 inci yýl olmasý dolayýsýyla kutlamalar yapýldýðýný da öðrendik. Sancak þehirleri; yemyeþil ve tertemiz. Þehirler camilerle, minarelerle ve ezan sesleriyle süslenmiþ. Kendinizi þirin bir Anadolu kasabasýnda ya da ilçesinde hissedebilirsiniz. ÝSA BEY MEDRESESÝ Yeni Pazar daki Ýsa Bey Medresesi, devrin idarecilerince 1945 yýlýnda kapatýlmýþ. Ancak 20 sene önce yeniden tamir edilerek hizmete açýlmýþ. Þu anda Ýmam Hatip Lisesi olarak hizmet veriyor. 10 yýl öncesine kadar bu okuldan mezun olanlar doðrudan camilerde imam hatip olarak görev alabiliyormuþ, ancak þimdi bu okuldan mezun olanlarýn þehirdeki Ýlahiyat Fakültesi ni de bitirmesi gerekiyormuþ. Devlet bu okullarý tanýyor. Bu arada sohbet esnasýnda öðreniyoruz ki, Sýrbistan ýn baþþehri Belgrad da daðýnýk bir þekilde 100 bin Müslüman olduðu halde Müslüman mezarlýðý yokmuþ. Ýsa Bey Medresesi, Meþihat-i Ýslâmiye ile ayný yerde. Okulun duvarlarýnda mezun olanlarýn ve hocalarýnýn fotoðraflarý var. Mihmandarýmýz Mirsad Bey de ayný zamanda bu okulda dersler veriyor. TUTÝN, YAYLA MI ÞEHÝR MÝ? Sancak ýn büyük illerinden biri de Tutin. Merkez nüfusu 15 bin. Ama Sancak ýn en fazla köyü olan ili burasý. Nüfusun yüzde 97 sinin Müslüman olduðu Tutin in 91 tane de köyü varmýþ. Dolayýsýyla köy nüfuslarýyla birlikte hesaplandýðýnda nüfus 25 bini aþýyor. Tutin deki Merkez Camii nin imamý Cavit Prelyeviç de ilahiyat fakültesini Türkiye de, Bursa da okumuþ yýlýnda Bursa Ýlahiyattan mezun olan Cavit Bey, Yeni Pazar'ýn merkez meydaný günün her saatinde kalabalýk oluyor. Bazý meraklýlar, meydandaki 'satranç alaný'nda birbirleriyle yarýþýyor. Tutin'deki ziyaretimiz esnasýnda görüþtüðümüz cami imam hatibi Cavit Prelyeviç (soldan ikinci) ilahiyatý Bursa'da okumuþ. Sýrbistan'da rastladýðýmýz 'haç anýt'larýndan biri. her zaman Türkiye yi hayýrla yad ettiðini söyledi. Tutin in merkezi bile neredeyse yayla gibi. Suyu ve havasý çok temiz maþallah. Hele köyleri! Bana, Karadeniz in yaylalarýný hatýrlattý. Her yer yemyeþil, ovalarda ot biçenler var ve kýþ hazýrlýklarý hýzlý bir þekilde sürüyor. Her adýmda havyancýlýðýn en temel geçim kaynaðý olduðu ve hýzla geliþtiði görülüyor. MERKEZDE 5, TOPLAMDA 44 CAMÝ VAR Diðer Sancak illerinde olduðu gibi Tutin de de çok sayýda cami var. Merkezdeki 5, toplamda 44 cami olduðunu ifade eden Tutin Merkez Camii imam hatibi Cavit Prelyeviç, cemaatin çoðunun gençlerden oluþtuðunu da sevinçle ifade ediyor. Tutin deki caminin yanýnda Meþihat a baðlý bir aþevi de hizmet veriyor. Ayný þekilde Meclis leri var ve düzenli olarak orada toplanarak meselelerini konuþuyorlar. Mezarlýklar da Tutin in Müslüman þehri olduðuna þehadet ediyor. Tabiî mezarlýklar Türkiye dekine göre biraz farklý. Ýlk bakýþta Avrupaî bir görüntü veriyor. Temiz, düzenli ve epey masraf edildiði anlaþýlýyor. Mezar taþlarýnýn yanýnda mermerden küçük minare lerin yapýlmýþ olmasý da ayrýca dikkat çekici. Tutin in köylerini gezerken Leskova Köyü nde mola verdik ve oradaki Boþnaklarýn sýcak ilgisiyle karþýlaþtýk. Ýkram ettikleri kahveyi içerken, Avrupa da iþçi olarak çalýþan ev sahibinin oðlunun anlattýklarýný tercümanýmýz vasýtasýyla dinledik. Meþihat ýn bazý ihtiyaçlarýný karþýlamak için Avrupa ülkelerine seyahatler yapýlmasýný teklif ediyordu. Bizi de Türkiye den geldiðimiz için tebrik etti ve Türkiye ye selâmlar gönderdi. "Yeni Pazar"daki "Altun Alem" camii yeni restore edilmiþ. Ramazan arefesinde açýlýþý yapýlan bu camide ilk teravihimizi kýlmak nasip oldu. 8 rekât kýlýnan teravih namazýnda her akþam bir cüz Kur'ân okunuyor. Caminin minaresinde dalgalanan yeþil bayrak da ilgi çekici... ÝLK TERAVÝH, ÝLK SAHUR BU YIL ilk teravih ve ilk iftar heyecaný Sancak ta Novi Pazar da yaþamak nasip oldu. Sancak ta da Ramazan canlý bir þekilde hissediliyor. Ýlk teravihi Sancak ýn merkezi kabul edilen (bir anlamda baþþehir) Yeni Pazar daki Altun Alem Camii nde kýldýk. Altun Alem Camii, Osmanlý dan miras kalmýþ, sade, küçük ve tarihî bir cami. Caminin restorasyonu yapýlmýþ ve bu yýl kýlýnan ilk teravih ile yeniden ibadete açýlmýþ oldu. Yeni Pazar da bazý camilerde hatim le teravih kýlýnýyor. Yalnýz bir farkla: Hatimle kýlýnan yerlerde teravih namazý 8 rekât olarak kýlýnýyor. 8 rekât o- larak kýlýnýyor, ama imam efendi, her rek âtte 2.5 sayfa olmak üzere 8 rek âtte bir cüz Kur ân okuyor. Böylelikle 30 günde, 30 teravihde bir hatim tamamlanmýþ oluyor. Biz de ilk teravihimizi bu camide, hatimli olarak kýlmýþ olduk. Altun Alem ndeki teravihe gençlerin kalabalýk bir þekilde iþtirak etmesi Sancak adýna sevindirici bir durum. Ayný þekilde kendilerine ayrýlan bölümde namaz kýlan tam tesettürlü hanýmlarýn çokluðu da dikkat çekiciydi. Novi Pazar ýn merkezindeki meydanýn gece geç saatlere kadar kalabalýk ve hareketli olmasý, Taksim deki hareketliliði hatýrlattý. Ýlk sahurumuzu da kaldýðýmýz Atlas Otel de yaptýk. ÝHH, Sancak'ýn bazý þehirlerinde fakir ve muhtaçlara yemek daðýtýmý gerçekleþtirdi. HER GÜN YEMEK YARDIMI Sancak ýn hemen her þehrinde bir aþevi var ve buradan muhtaçlara yemek yardýmý yapýlýyor. Sancak fakir bir yer deðil, ama her ülkede, þehirde olduðu gibi burada da acezeler, fakirler, sakatlar ve yardýma muhtaç insanlar var. Ýþte, Meþihat ýn kurduðu bu aþevleri insanlarýn ihtiyacýna bir nebze olsun merhem oluyor. ÝHH da Ramazan ayý boyunca bu aþevlerinde daðýtýlan yemeðin bir kýsmýný karþýladý. Nova Pazar ve Tutin deki daðýtýmda biz de hazýr bulunduk. Azize Teyzenin duâlarýný getirdik. AZÝZE ABOBVÝÇ TEYZE NÝN DUÂSI YOL üzerinde ilerlerken öðle namazý kýlmak i- çin bir köy camisinde mola verdik. Kameþniça Köyü ndeki bu camide abdest alýp namaz kýldýktan sonra bizi bir teyze karþýladý. Halinden, bize duâ ettiðini anladýk. Mihmandarýmýz vasýtasýyla durumunu öðrenmeye çalýþtýk. Azize Abobviç isimli bu teyzemiz, hiçbir karþýlýk beklemeden bu köy camisinin temizliðini yapýyormuþ. Türkiye den geldiðimizi öðrenince samimî duâlarýný arttýrdý.

14 14 SPOR Y TürkiyeBasketbolLigi NBA'densonraeniyisi A Millî Basketbol Takým Menajeri Harun Erdenay, "BEKO Basketbol Ligi ufak bir NBA olma yolunda gidiyor" dedi Avrupa Basketbol Þampiyonasý hazýrlýklarýný sürdüren A Milli Takým'ýn menajeri Harun Erdenay, ''Hedefimiz hep üst sýralar, Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda da amacýmýz bu olacak'' dedi. Harun Erdenay, yaptýðý açýklamada, 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý öncesinde özellikle Ý- talya kampýnýn çok verimli geçtiðini, 15 gün boyunca yaptýklarý antrenmanlarla takýmýn belli bir seviyeye u- laþtýðýnýsöyledi. Takýmda Semih ve Ö- mer Aþýk'ýn daha önceden sakatlýklarýnýn bulunduðunu, bu oyunculara Sinan ve Kerem Gönlüm'ün de eklendiðini kaydeden Erdenay, Sinan ve Ö- mer Aþýk'ýn iyileþme sürecinde olduðunu ifade etti. Erdenay, Litvanya'daki Avrupa Þampiyonasý'nda öncelikli hedeflerinin olimpiyat vizesini elde etmek olduðunu belirterek, ''Olimpiyat vizesini elemelere gitmeden elde etmek istiyoruz. Þampiyonaya dünya i- kincisi olarak gidiyoruz. Güçlü bir takýmýz. Geçen seneki kadroya Furkan, Enes, Emir gibi isimlerin eklenmesi, bize güç kattý. Artýk hedefimiz hep üst sýralar, Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda da amacýmýz bu olacak'' dedi. NBA'DEKÝ LOKAVT Türk Milli Takýmý'nýn Dünya Þampiyonasý'nda ABD ile final oynamasýnýn ardýndan bütün dünyanýn Türk basketboluna kilitlendiðini kaydeden Erdenay, ABD'deki bazý gazetecilerin Beko Basketbol Ligi'ni NBA'den sonraki en iyi lig olarak gördüklerini söyledi. Erdenay, Yunanistan ve Ýtalyan'ýn mali krizde olmasýndan dolayý buradaki takýmlarýn fazla yatýrým yapmadýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: ''Bu durum bütün oyuncularý Türkiye pazarýna çekiyor. Beko Basketbol Ligi u- fak bir NBA olma yolunda gidiyor. Mesela Ersan Anadolu Efes'le imzaladý. Benim tahminim Hidayet, Semih, Enes, Ömer, Mehmet Okur önümüzdeki günlerde Türk takýmlarý ile sözleþme imzalayacaklardýr. Bir oyuncunun basketbol oynamasý gerekiyor, NBA'de olmazsa Türkiye'de olur, Euroleague'de olur. Oyuncu mutlaka basketbol oynamak isteyecektir.'' 12 DEV ADAM ÝMZA DAÐITTI: Spor Toto World Cup 10 için Ýzmir'de bulunan A Milli Basketbol takýmý oyuncularý, Ýzmirli sporseverlere imza daðýttý.forum Bornova'daki Ahmet Piriþtina Meydaný'nda kurulan platformda özel olarak bastýrýlan posterleri imzalayan milli basketbolcular, yoðun ilgiyle karþýlandý.ýmza töreninden önce platformun önünde uzun kuyruk oluþturan basketbolseverler, yaklaþýk 45 dakika süren etkinlikte Ýzmir kadrosunda yer alan 17 milli basketbolcudan tek tek imza aldýlar. FOTOÐRAF: A.A 88 YILDA 481 MAÇ OYNADIK: Türk Milli Takýmý, 88 yýllýk tarihinde, 253'ü resmi, 228'i özel olmak üzere geride kalan toplam 481 maçta, 172 galibiyet, 114 beraberlik alýrken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yýldýzlý ekip, bu maçlarda toplam 622 gol atarken, kalesinde ise 723 gol gördü. Türkiye, son randevusunda, 3 Haziran 2011 tarihinde Brüksel'de oynadýðý EURO 2012 elemeleri maçýnda Belçika ile 1-1 berabere kalmýþtý. FOTOÐRAF: A.A Estonyaileoynuyoruz A MÝLLÝ TAKIM BUGÜN TÜRK TELEKOM ARENA'DA ESTONYA ÝLE KARÞILAÞACAK. KANAL D SAAT 21.30'DA BAÞLAYACAK MÜCADELEYÝ CANLI YAYINLAYACAK. A MÝLLÝ Futbol Takýmý, bugün Estonya Milli Takýmý ile hazýrlýk maçýnda karþý karþýya gelecek. Türk Telekom Arena'da saat 21.30'da baþlayacak karþýlaþmayý Ýngiliz hakem Lee Probert yönetecek. Probert'in yardýmcýlýklarýný Mike Mullarkey ve Jake Collin yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karþýlaþma Kanal D'den canlý yayýnlanacak. Türk Milli Takýmý, ayný zamanda Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupasý finalleri öncesi Avrupa elemelerinde ayný grupta yer alan Estonya ile daha önce 5 kez karþýlaþtý. Ýki ülke A milli futbol takýmlarý arasýnda geride kalan maçlardan 2'sini Türkiye kazanýrken, diðer 3'ü berabere sonuçlandý. Üçü Estonya'nýn baþkenti Tallinn'de, 1'i tarafsýz saha olarak Almanya'nýn Hamburg kentinde, 1'i de Kayseri'de yapýlan, 3'ü özel, 2'i resmi toplam 5 maçta Türkiye'nin 9 golüne, Estonya 4 golle cevap verdi. Her iki ülke milli takýmlarý 2010 Dünya Kupasý elemelerinde de ayný grupta yer alýrken, Tallinn'de sürpriz biçimde 0-0 biten maç Türkiye'ye puan açýsýndan büyük darbe vurmuþtu. 88 YILDA TOPLAM 228 ÖZEL MAÇ YAPTI A Milli Futbol Takýmý, son 27 özel maçýndan 13'ünü kazanýrken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise berabere kaldý. 20'si yurt dýþý, 7'si Türkiye sýnýrlarý içindeki son 27 özel maçta, 20'si Fatih Terim, 4'ü Oðuz Çetin, 3'ü de Guus Hiddink yönetiminde rakiplerine toplam 34 gol atan Türk Milli Takýmý, kalesinde ise 21 gol gördü. 88 yýllýk tarihinde oynadýðý toplam 481 maç içinde 228'ini özel karþýlaþmalar oluþturdu. Milliler özel karþýlaþmalarda 77 galibiyet, 63 beraberlik alýrken, 88 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yýldýzlý ekip, özel maçlarda toplam 280 gol atýp, 338 golü kalesinde gördü. HÝDDÝNK 10. MÝLLÝ SINAVA ÇIKACAK A Milli Futbol Takýmý, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 10. sýnavýný verecek. Hollandalý teknik adam, ay-yýldýzlý ekibin baþýnda þimdiye dek 9 maça çýkarken, Türk Milli Takýmý bunlardan 4'ünü kazandý, 3'ünü yitirdi, 2'sinde de berabere kaldý. 6'sý resmi, 3'ü özel bu 9 maçta Türkiye 11 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. HABERLER Erman Toroðlu ve Ercan Saatçi Ýstanbul Adliyesi'nde ESKÝ hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroðlu, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmayý yürüten savcýyla görüþmek üzere Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine geldi. Toroðlu, adliyeye geliþi sýrasýnda basýn mensuplarýnýn ''Neden geldiniz?'' sorusuna karþýlýk, ''Akþam saat 22.30'da polis aradý, savcýlýða gelmemi istedi. Ben de geldim. Ne olduðunu bilmiyorum'' dedi. Öte yandan futbol yorumcusu Ercan Saatçi, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine geldi. Adliyeye geliþinde basýn mensuplarýnýn sorularý üzerine Saatçi, savcýlýk tarafýndan bilgisine baþvurulacaðýný söyledi. Murat Özaydýnlý 2. defa adliyede ifade verdi FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaþkaný Murat Özaydýnlý'nýn savcýlýkça ifadesine baþvuruldu. Avukatlarýyla Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine gelen Murat Özaydýnlý, burada futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmayý yürüten özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Berk ile görüþtü. Savcýlýkta 2 saat süresince ifadesine baþvurulan Özaydýnlý, daha sonra adliyeden ayrýldý. Basýn mensuplarýnýn ýsrarlý sorularýný cevaplamayan ve avukatlarýyla özel otomobiline binerek adliyeden ayrýlan Aydýnlý'nýn avukatlarýndan biri, gazetecilere ''Savcý, Murat Aydýnlý'nýn bilgisine baþvurdu'' dedi. Trabzonspor da Somali'ye yardýmda bulunacak TRABZONSPORLU futbolcular ve teknik heyetin açlýk, kýtlýk, yoksulluk nedeniyle milyonlarca insanýn ölümle karþý karþýya olduðu Somali'ye yardýmda bulunacaðý öðrenildi. Kulüp idari menajeri Caner Çuvalcýoðlu, yaptýðý açýklamada, bordo-mavili takýmýn, kaptan Tolgan Zengin ve Serkan Balcý'nýn önderliðinde Somali'ye yardým yapma kararý aldýðýný, teknik heyetin de buna katýlacaðýný söyledi. Bordomavili takým olarak Somali'de yaþanan açlýða duyarsýz kalamayacaklarýný ifade eden Çuvalcýoðlu, ''En kýsa sürede toplayacaðýmýz rakam ile Somali'ye katkýda bulunarak onlara yardým eli uzatacaðýz'' dedi.

15 Y Bu kitap, bilen bir topluluk için, Allah ýn rahmetiyle müjdeleyici ve O nun azabýndan sakýndýrýcý olmak üzere, âyetleri açýklanýp ayýrt edilmiþ Arapça bir Kur ân olarak Rahman ve Rahîm olan Allah tarafýndan indirilmiþtir. Fakat onlarýn çoðu yüz çevirdiler; artýk hakka kulak vermezler. (Fussýlet/41:2-4) Üzerinizdeki mal borcunu, zekâtýný verdiðin zaman ödemiþ olursun. (Ýbni Mâce, Zekât: 3) Derleyen: ORHAN GÜLER 10 RAMAZAN 1432 / Ziyan olmasýn ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN Aþçý teyzemiz iþ baþýnda. Eh öðrenci oðluþlarýna hazýrladýðý yemeklerin güzel ve lezzetli olmasýnýn telâþýný yaþýyor. Kýrmýzý mercimek çorbasý piþmiþ, blendýrdan geçiriyor. Bu arada kenarda çay bardaðýnýn yarýsýna yakýnýný dolduran zeytinyaðýna gözü iliþiyor. Ziyan olmasýn, onu da katayým diyor. Bu düþüncesinin ardýndan bardaktaki sývýyý çorbaya döküyor. Fakat bir gariplik var. Zeytinyaðý hemen akardý, bu yavaþ döküldü diye düþünürken þüpheleniyor. Bardaðýn kenarýna sýzan sývýnýn tadýna bakýnca þoke oluyor. Eyvah bardaktaki zeytinyaðý deðilmiþ, deterjanmýþ. Küçük bir ölçüdeki yaðý kurtarma düþüncesinin bedeli olarak tenceredeki çorbayý lavabo içiyor. Sahurlar Ýlk sahûrda biz çocuklar çok heyecanlý olurduk. Yazýn sokaklarda oynamaktan, kýþýn okul yollarýnda yorulmaktan dolayý erkenden u- yurduk. Sahûrda çalýnan davulu duyamamak, çocuklarýn kalkmasýný pek de istemediklerinden þöyle dudak ucuyla Hadi, sahûra kalk! diyen ebeveyni iþitememek korkusundan tedirgin yatardýk. Evin erkekleri çoðunlukla akþam yemeðinden sonra acele ile evi terk ederlerdi. Bunlardan dindar olanlar yatsý ve terâvih namazýný câmide kýldýktan sonra adý kýrâathâne olan, bildiðimiz kahvehânelerde eþ dostla oturur, geç vakitlere kadar sohbet e- derlerdi. Namaz niyazla pek arasý olmayanlar ise, içtimâî mevkiîne göre ya memur ve hatýrlý eþrâfýn gittiði kulüp te veyâ kahvehânelerde oyunla vakit geçirirlerdi. Evdeki hanýmlar akþam yemeðinin bulaþýðýný yýkamak, ortalýðý toplamak, sahûrda yenecek yemeklerin bir kýsým hazýrlýklarýný yapmaktan vakit bulurlarsa, ya terâvih kýlýnan yakýn bir câmiye veyâ eþ dost ziyaretine giderler; beyler eve gelmeden geri dönerlerdi. Sahûr, imsâka saatler kala baþlardý. Ýftar vaktini ve sahûrun baþlangýcý ile sonunu kasabaya duyurmak i- çin önceleri havâî fiþek atýlýrdý. Sonraki yýllarda kaledeki bir eski topun kuru sýký salvosu bu iþi saðlýyordu. Mahalleleri gezen davul zurna ekibi, bütün kasabayý dolaþacaklarýndan, gece yarýsýndan îtibâren icrâ-yý faâliyete baþlarlardý. Her evin önünde bir miktar gürültü yaparak, evin ýþýklarý yandýktan sonra, sokaðý boydan boya bitirir ve baþka bir tarafa giderlerdi. Iþýklar, belediyece iþletilen santraldan verilen elektrik cereyaný saat de iki kere iþaret verdikten sonra artýk ertesi akþam gün batýmýna kadar kesildiðinden, gazyaðý lambasý ve feneri ile veyâ daha zengin evlerde, pompalý bir düzenekle hava basýlarak gazyaðýný buharlaþtýran ve bu sûretle daha parlak ýþýk veren lüks ün yakýlmasý ile saðlanýrdý. Hediye ve rüþvet BÝR HADÝS - BÝR YORUM YRD. DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI Ýdarecinin hediye almasý haramdýr. Hakimin rüþvet almasý küfürdür. (Müsned; Camiüssaðir, I, s. 107) Burada idareciden kasýt herhangi bir idarî görevde bulunan demektir. Özellikle para musluklarýný elinde bulunduran idarecilerin bu konuda çok daha fazla titiz davranmasý gerekir. Ýdarecinin makamý yükseldikçe hediyesi de büyür. Ýdareciler önce hediye ile baðlanýr, istek ve arzular ise sonradan gelir. Hediye veren kiþiler, kendilerine herhangi bir iþ hususunda torpil geçilmesini isterler. Ýdareci aldýðý hediyenin altýnda ezilmemek için devletin imkânlarýný bu hediye sahiplerine peþkeþ çeker. Böylelikle bazý kimselerin kýsa bir süre içinde haksýz bir þekilde palazlandýðý ve zengin olduðu görülür. Bu yüzden Allah ý bilen, Allah tan korkan kimseler baþkalarýnýn verdikleri hediyelere tenezzül etmezler. Kendileri idareci olmasalardý herhangi bir hediye kendilerine elbette gelmeyecekti. Ýdareci olup bazý musluklar ellerinde olunca hediyeler yaðmur gibi yaðmaya baþlar. Bu yüzden kalbinde iman bulunan bir insan bu adaletsizliðe ve haksýzlýða sebep olacak davranýþtan onun haram olduðunu düþünerek u- zak kalmasý gerekir. *** Hadiste hakimlerin rüþvet almasýnýn küfür olduðunu bildiriliyor. Buradaki küfür, inkâr anlamýnda deðil, nankörlük anlamýndadýr. Görevi kötüye kullanmak nankörlük olarak nitelendiriliyor. Rüþvet alan bir hakim haksýz bir dâvâyý haklý, ya da haklý bir dâvâyý haksýz bir þekilde sonuçlandýrýr. Böylece adalet daðýtmasý gerekirken zulüm daðýtmýþ olur. Bu da kul hakkýna girer. Üç kuruþluk dünya menfaati için, adil olmasý gereken mahkemelere gölge düþürerek mahkemelere karþý insanlarýn güvenini sarsmýþ olur. Böyle bir durumda zalimler ellerini kollarýný sallayarak dolaþýrlarken, mazlûmlar da hapishane köþelerinde çile çekerler. Böylece cemiyetin huzuru, ahengi bozulur. Ýdarecinin ve hakimin hediye ve rüþvet almasýný ve bu sebeple zulmetmelerini önlemenin tek bir yolu vardýr. O da iyi bir din eðitimidir. Ýyi bir din eðitimi almayan bir kimse, Allah ý bilmeyen, Allah ýn büyük mahkemesinden haberdar olmayan, bu inanç kalbine ve duygularýna tam yerleþmeyen bir kimse, Ben idareciyim, ben hakimim, kim beni sorgulayabilir, ben istediðimi yaparým der ve zulüm yapmaktan kaçýnmaz. Ama Allah ý bilen, O'nun büyük mahkemesinde hesap vereceðinin bilincinde olan bir idareci ve bir hakim, kýlý kýrk yararcasýna dikkatli olur. Devletin malýný kimseye peþkeþ çekmez, basit menfaatleri için haksýzlýk yapmaz, zulüm yapmaz. Böylece toplum da huzurlu ve mutlu olur. Zaten böyle iyi bir din eðitimi almýþ toplumlarda halk da idarecisine hediye, hakimine rüþvet götürmez. Dini önemsemeyen insanlar, aslýnda oturduklarý dalý kesiyorlar da farkýnda deðiller. Hak olaný ararken... Mübtýl, bâtýlý hak nazarýyla alýr Ýnsandaki fýtratý mükerrem olduðundan, kasden hakký arýyor. Bâzan gelir eline, bâtýlý hak zanneder; koynunda saklýyor Hakîkatý kazarken ihtiyarý olmadan dalâl düþer baþýna; hakikattýr zanneder, kafasýna geçirir. (Lemaat) Ýnsanýn fýtratý ve yaratýlýþý mükerrem, þerefli, kýymetli olduðundan insan kasýtlý olarak, gerçekte ve hakîkatte isteyerek hakký arýyor. Çünkü hakký arama meyli insanýn yaratýlýþýna Allah tarafýndan istidat olarak konulmuþtur. Bu fýtrî isteme arzusu dolayýsýyla insan bazen hakký a- rarken eline batýl geçer ve hak zanneder, koynunda saklar ve o fikre deðer verir, baðlanýr. Ýnsan fýtratýnda bulunan hakký arama arzusu dolayýsýyla hakîkati ararken ve kazarken ihtiyarý ve kendi seçimi olmadan doðru yoldan onu çýkaracak bir hâl gelir baþýna. Bu dalâlý hakîkat zanneder ve bulduðu fikri geçirir aklýna. Yani aklen hak zannederek batýl bir NURDAN BÝR VECÝZE BÂKÝ ÇÝMÝÇ fikre sahip çýkar ve hata eder, batýl bir fikre doðru sapmaya gider. Ýnsan aradýðý hakta isâbet etmesi için o hak zannettiði fikri Kur ân ve sünnet mihengine vurmak durumundadýr. Ya da Eðer o meseleyi Peygambere ve mü minlerden ihtisas ve salâhiyet sahibi kimselere havale etselerdi, elbette o kimselerden hüküm çýkarmaya ehliyetli olanlar iþin doðrusunu bilirlerdi. (Nisâ Sûresi, 4:83) ve Halbuki o âyetlerin tefsirini Allah tan ve ilimde derinlik ve istikamet sahibi olanlardan baþkasý bilemez. (Âl-i Ýmrân Sûresi, 3:7.) âyetleri gereðince ehil olan, ihtisas sahibi veya müceddid olan insanlara sorulmasý gerekir ki hakký ararken batýla sapýlmasýn. Öyleyse son olarak Üstad ýn þu cümlesi ile bitirelim: Ýnsan fýtraten mükerrem olduðundan hakký arýyor. Bazan bâtýl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar. Hakîkati kazarken ihtiyarsýz dalâlet baþýna düþer; hakîkat zannederek baþýna giydiriyor. (Mesnevî-i Nuriye Nokta) Ebediyen çürümeyen kemik olarak Acbü z Zeneb ACBÜ Z-ZENEB DR. BAHRÝ TAYRAN Kur ân da çürüyen kemik ile insanlarýn tekrar yaratýlacaklarý konusunda pek çok âyet bulunmaktadýr. Bunlardan üç tanesini aþaðýda kýsaca inceleyeceðiz: - Ýnsan sanýr mý ki, derleyemeyiz kemiklerini (necme e i- zame)? (Kýyamet 75/3) Kemiklerin toplanmasý (necme e izame) ifadesinde birinci muhatap yine Mekke ve Medine halkýdýr. Onlar bu çürümüþ kemiklerin tekrar nasýl canlanacaðý þeklinde sorularýný soruyorlardý. Çünkü insan cesedinin kemik iskeletin dýþýnda kalan yumuþak dokusu mezarda kolay çürüyüp kemiklerden ayrýlýnca geride kemik iskelet kaldýðýný biliyorlardý. Hatta Arabistan yarýmadasýnýn sýcak ve çok az yaðýþlý bir coðrafî bölge olmasý dolayýsýyla ölümünden sonra bir insanýn kemik iskeleti çok uzun seneler çürümeden kalabilmektedir. Onun için öldükten sonra insanlar bu ikinci yaratýlýþla ilgili âyetler vahyedilip açýklanmaya baþlanýnca, bir Arap çürümekte ve daðýlmakta olan bir kemikle Hz. Muhammed e (asm) gelir ve alaylý bir tarzda parmak uçlarýnda ezip un-ufak ettiði kemiði göstererek Bunlar mý tekrar canlanacak? diye sorar. Kur ân ýn meþhur Yasin Sûresi nde, Allah ýn verdiði cevap çok ilgi çekicidir: Yaratýlýþýný unutarak bize misâl getirdi: Kim diriltir o kemikleri onlar çürümüþken? (Men yuhyi l-izame ve hiye ramim) (36/78) De ki: Onlarý ilk defa inþa eden diriltir ve O her yaratmayý bilir. (Yasin: 36/79) Görülüyor ki ikinci yaratýlýþta tartýþma kemikler üzerinden yapýlmýþtýr. Bu iki âyette birinci yaratýlýþ olan bu dünyadaki vücudumuz, ikinci yaratýlýþýmýza, ayný zamanda bir delil olarak da gösterilmektedir. Âyette kemiklerin (izame) çürümesi (ramim) açýkça ifade edilmektedir. Ancak insanýn tekrar yaratýlmasý tartýþmasý çürüyen kemiklerin tekrar yaratýlmasý þeklinde yürütülmüþtür. Onun için acbü z-zeneb in çürümeyen kemik olarak ifade edilmesinin irþad boyutunda deðerlendirilmesinin önemli olduðu kanaatindeyiz. Çok dikkat çeken bir baþka husus, parmak uçlarýnda kemiði un-ufak edip Bunlar mý tekrar dirilecek? diyen Mekkeli ye verilen Ýlâhî cevapta ö- len insanlarýn bütün detaylarýnýn korunacaðý ve tekrar yaratýlacaðýnýn parmak uçlarýna varýncaya kadar dikkate verilerek delillendirilmiþ olmasýdýr. Þüphesiz bu Mekkeli ve o dönemdeki Mekkelilerin hiçbirisi parmak uçlarýnýn her bir insana özgü çizgiler taþýdýðýný bilmiyordu. Çünkü; Kur ân ýn dikkate sunduðu bu büyük ö- zelliði, ancak 1884 yýlýnda polisiye olaylarýn açýklanmasýnda uygulamaya konulmak üzere bilimsel anlamda tesbit edilmiþ oluyordu. Bir baþka âyette ise insanýn bu dünyadaki yaratýlýþýna göre ikinci yaratýlýþýn daha kolay o- lacaðý ortaya konur: Sizin tekrar iâde edilmeniz (yuîduhu), dünyadaki yaratýlýþýnýzdan (yani ilk yaratýlýþýnýzdan) (hüvellezî yebdeu l-halk) daha kolaydýr (ve hüve ehvenü aley) (Rum suresi 30/27) Âlim-i Mutlak ve Kudret-i Mutlak olan Yüce Yaratan için dünyadaki ilk yaratýlýþýmýza göre nasýl oluyor da ikinci yaratýlýþýmýz daha kolay olabilir? Allah (cc) hâþâ deneme yanýlma gibi bir âdet ve usul içinde deðil ki... Buna raðmen neden ikinci yaratýlýþ daha kolay olarak ifade edilmiþtir? Bu sorularý Muhyiddin-i Arabî de sormaktadýr. Cevabý ise Bediüzzaman dan þöyle verilmektedir: Her bir zerrenin manevî alnýnda hizmetleri kader kalemiyle kaydedilmektedir, zerreler eðitim almaktadýr her bir canlýnýn vücudunda. Ayrýca eðitim görmüþ askerlerin istirahat için daðýldýklarýnda bir boru sesiyle kolay toplanmalarý gibidir der ve sonucu Ýsrafil in Sur u askerin borazanýndan daha geri kalmaz, zerreler toplanýr diye verir. Kur ân a ait yukarýdaki tesbitlerden sonra bu baþlýk altýnda inceleyeceðimiz yine Acbü z-zeneb le ilgili aþaðýdaki hadis metinlerini görelim: 1- Ýnsanýn çürümeyecek hiçbir yeri yoktur, yalnýz bir kemik müstesna ki, o da Acbü z-zeneb dir. Kýyamet gününde yaratýlýþ ondan terkip olunacaktýr. (Sahih-i Müslim. Fiten/ ) 2- Gerçekten insanda bir kemik vardýr ki, onu ebediyen toprak yemez. Kýyamet günüde insan o kemikten terkip o- l u n a c a k t ý r. ( M ü s l i m 2955/143) 3- Ýnsanýn Acbü z-zeneb dýþýnda her parçasý çürür. Ýþte bu Acbu z-zeneb den terkip edilir. (Buhari, Hadis No 1957) Bu üç hadisin ortak ifadesi þudur: Ölen insanýn her yeri çürür, fakat bir kemik hariç ve o da Acbü z-zeneb dir. Bu ise ebediyen çürümeyecektir. Bütün insanlar ölüm sonrasý tekrar yaratýlýþlarýnda ondan (Acbü z-zeneb) yaratýlacaklardýr. Bu ifadenin açýklamasýnda üç noktayý ele alacaðýz.

16 Ey Vedud-u Rahîm! Sevgimizi meþrû kýl, haram kýlma! Sevincimizi meþkûr kýl, þükürsüz kýlma! Muhabbetimizi makbul kýl, matrud kýlma! Aþkýmýzý makul kýl, aklýmýzý giderme! Þefkatimizi maðfur kýl, kalbimizi giderme! Öfkemizi þecaatten eyle, fecaatten eyleme! Amelimize salâhat ver, fesadat verme! Bizi kendine kul eyle, baþkasýna kul eyleme! Âmin! Y 10 RAMAZAN 1432 Evin içinde kovalarýn, leðenlerin her tarafa serpiþtirildiðini gören Temel: Kýz Fadime, yaðmur yaðmýyor, bacalar mý delundu da bu kovalarý, leyenleru böyle ortaluða serpiþtirmiþsun, yaðmura mu hazýrluk yapeysun? der. Bunu iþiten Fadime: Haçan haberun yok midur, Ramazan da bereket yaðar, leyenleru dolsin diye býraktum daa. SÜLEYMAN KÖSMENE SEMA CEYHAN Âlem-i melekût nuru NUR ÂYETÝNÝN TEFSÝRÝ M. ALÝ KAYA Ýki çeþit göz vardýr. Birincisi bedenin gözü, ikincisi ise kalp gözüdür. Birincisi maddidir; ikincisi manevidir. Birincisi zahirî ve mülk âlemini algýlayan ve gören gözdür; ikincisi melekût âlemini gören bâtýnî gözdür. Mülk âlemini gören zahiri göz güneþ ýþýðý ile görür, ikinci göz olan kalp gözünün güneþi, aydýnlýðý ve nuru ise Vahy-i Ýlâhi dir. Bu görünen Âlem-i Þahadet dediðimiz â- lem, âlem-i melekût üzerinde tenteneli bir perde gibidir. (Mektubat, 2004, Hakikat Çekirdekleri, s. 794) Yüce Allah zatýný gizlemiþ, esmâ ve sýfatlarýnýn tecellisi olan varlýklarý ö- ne çýkarmýþtýr. Tâ ki insan gibi akýl ve þuur sahibi olan cin ve melekler dâhil varlýklar Allah ýn eserlerine ve þuunât dediðimiz en ince iþlerine kadar her þeyde Allah ýn ilim, i- rade ve kudretini görerek varlýðýný ve birliðini, azametini ve saltanatýný anlayýp idrak ederek zatýna kâmil manada iman etsinler. Bu görünen ve görünmeyen âlemlerin tamamýna mâsivâ denilmektedir. Zira Allah bu âlemlerden müstaðnî olduðu gibi zatý ile bütün âlemlerin ötesindedir. Zatý âlemlerin içinde deðildir. Varlýk ile münasebeti hâlýkýyeti, yani yaratmasýdýr. Kâinat bütün varlýk ve þuûnâtý ile mânay-ý harfî olup O nun esma ve sýfatlarýna ve esma ve sýfatlarý da Zatýna delâlet ederler. Bu sebeple Bediüzzaman Cenâb-ý Hakk ýn mâsivasýna (yani kâinata) manay-ý harfiyle ve O'nun hesabýna bakmak lâzýmdýr. Mânay-ý Ýsmiyle ve esbab hesabýna bakmak hatadýr. Evet, her þeyin iki ciheti vardýr. Bir ciheti Hakka bakar, diðer ciheti halka bakar. Halka bakan cihet, Hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya þeffaf cam parçasý gibi, altýnda hakka bakan cihet-i isnadý gösterecek bir perde gibi olmalýdýr. Binâenaleyh, nimete bakýldýðý zaman Mün im, san ata bakýldýðý zaman Sani, esbaba nazar edildiði vakit Müessir-i Hakiki zihne ve fikre gelmelidir (Mesnevî-i Nuriye, 2006, s. 84) demektedir. Tilâvet kapýsý RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Ramazan ayýnýn bir adý da Kur ân Ayý dýr. Kur ân-ý Kerim bu ayda, Kadir Gecesinde dünya semasýna inmiþ, Kur ân kâinatý okurken, kâinat da Kur ân okumaya baþlamýþtýr. Allah ýn iki elçisi, Hz. Muhammed (asm) ile Hz Cebrail (as) her Ramazan da bir araya gelir, karþýlýklý Kur ân okurlardý. Mukabele diye bilinen bu karþýlýklý okuma, mü minler arasýnda da bir sünnet o- larak her Ramazan ayýnda büyük bir coþku ile devam ettirilir. Yedi yaþýndaki çocuklardan, yetmiþ yaþýndaki dedelere ve ninelere kadar, pek çok kimse, mukabele günlerini heyecanla bekler. Sonra da Kur ân ýný alan camilere mukabeleye koþar. Genellikle hoca efendi veya hafýzlar tarafýndan okunan Kur ân, cemaat tarafýndan da takip edilir. Böylece Þu kitab-ý kebir-i kâinatýn bir tercüme-i ezeliyesi.. Ve âyât-ý tekviniyeyi okuyan mütenevvî dillerinin tercüman-ý e- bedîsi.. olan Kur ân-ý Kerim, mü minler tarafýndan da tilâvet edilerek güzel bir sünnet yerine getirilir. Ramazan ayý, herkesi tilâvet kapýsýndan içeri dâvet eder ve Kur ân ýn nurundan istifade etmeye çaðýrýr.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR en uzun etapta Ha be ri say fa 6 da SEYYAR MEDRESE-Ý NURÝYE TRABZON DAYDI Ha be ri say fa 15 te www. bediüzzamanhizmettir.org YIL: 41 SA YI: 14.580 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı