YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Ramazan da intiharlar azalýyor / 3 TE Roma dan sonra Milano ya da cami/ 7 DE Gençlik oruçlu, sabýrlý ve mutlu / 10 DA Çocukluðumun Ramazan larý / 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN BAÞLADIK Faruk Çakýr ýn gezi notlarý sayfa 13 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr ÝMDAT ÇIÐLIÐI DAVUTOÐLU ESAD'LA GÖRÜÞTÜ Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad hem he yet ler le bir lik te, hem de baþ ba þa gö rüþ tü. Da vu toð lu, E sad a o pe - ras yon la rý dur dur ma sý, or du yu çek me si ve re form la rý ye ri ne ge tir me si me saj la rý ný i let ti. FO TOÐ RAF: A A ÞAM REJÝMÝNÝ YIKMAK SON DERECE ZOR Suriye Mýsýr a benzemez OR SAM Mü dü rü Doç. Dr. Gök han Ba cýk, Su ri ye de ki re ji min A rap ba ha rý nýn ya þan dý ðý di ðer ül ke le rin hiç bi ri ne ben ze me di ði - ne dik kat çe ke rek, Ar ka sýn da ki ya pý lar çö zü len Mý sýr ý yýk mak çok ko lay dý. Su ri ye yi yýk mak son de re ce zor. Çün kü ar ka sýn da Rus ya var, Ý ran var, Hiz bul lah var de di. Ha be ri say fa 4 te KAYSERÝ TÝCARET ODASI BAÞKANI HASAN ALÝ KÝLCÝ: Kriz teðet geçecek gibi deðil Yardýmlar 30 milyon TL yi geçti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn (DÝB) Her Evden Bir Fitre, Bir Ýftar Afrika ya sloganýyla baþlattýðý yardým kam - pan ya sý kap sa mýn da DÝB ve Türkiye Diyanet Vakfý hesaplarýnda biriken nakdî yardým miktarý 25 milyon TL yi aþarken, bu rakam 1 milyon SMS ile birlikte toplam 30 milyon TL oldu. Ha be ri sayfa 6 da SOMALÝ BAÞBAKANINDAN ÝSLÂM DÜNYASINA ÇAÐRI: YARDIMLAR GECÝKÝRSE ÇOK DAHA FAZLA ÝNSAN ÖLÜR, ELÝNÝZÝ ÇABUK TUTUN. DURUM ÇOK KRÝTÝK SEVÝYEDE So ma li Baþ ba ka ný Mu ham med Ab dul la hi Mu - ham med, Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek - re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu'na gön der di ði mek - tup ta, Bugün biz Somali halký olarak Ý ÝT ü ye si ül ke le re çok â cil çað rý da bu lu nu yo ruz. Du rum çok kri tik se vi ye de ve yar dým lar ge ci kir se çok da ha faz la can kay bý o la bi lir dedi. RAMAZAN'DA ELÝNÝZÝ UZATIN Mu ham med, Lüt fen mü ba rek Ra ma - zan a yýn da çok â cil o la rak So ma li'ye yar dým e li ni zi u za týn. Ya pý la cak her yar dým, da ha faz la So ma li li yi aç lý - ðýn ve se fa le tin pen çe sin den kur - ta ra cak týr. Ak si tak dir de çok da - ha bü yük mik tar da ha yat ka - çý nýl maz o la rak bu top rak - lar da son bu la cak týr i fa - de le ri ni kul lan dý. Ha be ri say fa 7 de Kay se ri Ti ca ret O da sý Baþ ka ný Ha san A li Kil ci, ABD'de ve AB ül ke le rin de ya þa nan sý kýn tý la rýn Tür ki ye yi de et ki le ye ce - ði ni be lir te rek, Bu kriz, pek te ðet ge çe cek gi bi gö rün mü yor þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 11 de Ýftarlar Afrika ya DOLAR 1.79 U GÖRDÜ / 11 DE Türkiye nin 12. büyük þirketi Petkim A.Þ. yönetimi ve çalýþanlarý, þirketin her Ramazan'da düzenlediði iftar yemeklerinin parasýný ve çalýþanlarýn gönüllü katkýlarýný birleþtirip Diyanet in eliyle Kýzýlay a teslim edecek. Haberi sayfa 6 da SOMALÝ HALKI 10 YILDAN BERÝ AYNI ÞARTLAR ALTINDA Felâket 10 senedir ayný So ma li i le kom þu o lan E ti yop ya da bu lu nan ÝHH Mü te vel li He ye ti Ü ye si Os man A ta - lay, Ben 10 se ne ön ce de bu böl ge ye gel miþ tim. De ði þen hiç bir þey yok. Bu in san lar 10 se ne dir ay ný ko num da lar di ye rek acý ger çe ði göz ler ö nü ne ser di. Ha be ri say fa 5 te Londra Ýtfaiyesi, þehirdeki isyan sebebiyle tarihteki en yoðun gecesini yaþadý. FO TOÐ RAF: A A LONDRA'DAKÝ OLAYLAR ÜÇ ÞEHRE DAHA SIÇRADI Ýngiltere de isyan büyüyor Ýn gil te re nin baþ ken ti Lon dra da ge çen Per þem be baþ la yan is yan, Manc hes ter, Birming ham ve Li ver po ol þe hir le ri ne de sýç ra dý. Þe hir ler de bi na lar dan a lev ler yük se li yor, a ra ba lar a te - þe ve ri li yor ve iþ yer le ri yað ma la ný yor. Ha be ri say fa 7 de ISSN Andýççý albaya tutuklama Andýç dâvâsýnda, hakkýnda yakalama emri çýkarýlan e mek li Al bay Fu at Sel vi, Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me since tu tuk lan dý. Ha be ri say fa 4 te YILDA 160 MÝLYAR DOLAR HARCANIYOR Güzelliðe giden parayla 100 Somali kurtulur Ký zý lay Ge nel Baþ ka ný Te kin Kü çü ka li, Af - ri ka da 90 gün de 29 bin ço cu ðun aç lýk tan öl dü ðü nü ha týr la ta rak, Ýn san la rýn bir yýl da sa de ce gü zel leþ mek i çin sa lon lar da har ca - dý ðý pa ra 160 mil yar do lar. 100 ta ne So ma - li yi a ya ða kal dý rýr de di. Ha be ri say fa 6 da Kýzýlay a yardým çeki / 6 da

2 2 10 AÐUSTOS ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Sabýrsýzlýðýn bir ilâcý da oruçtur Ramazan-ý Þerifteki oruç, on beþ saat, sahursuz ise yirmi dört saat devam eden bir müddet-i açlýða sabýr ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandýr. Demek, beþerin musîbetini ikileþtiren sabýrsýzlýðýn ve tahammülsüzlüðün bir ilâcý da oruçtur. SEKÝZÝNCÝ NÜKTE Ramazan-ý Þerif, insanýn hayat-ý þahsiyesine baktýðý cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti þudur ki: Ýnsana en mühim bir ilâç nev înden maddî ve mânevî bir perhizdir. Ve týbben bir hýmyedir ki, insanýn nefsi yemek, içmek hususunda keyfemâyeþâ hareket ettikçe, hem þahsýn maddî hayatýna týbben zarar verdiði gibi, hem helâlharam demeyip rastgelen þeye saldýrmak, a- deta mânevî hayatýný da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir, serkeþâne dizginini eline alýr. Daha insan ona binemez; o insana biner. Ramazan-ý Þerifte, oruç vasýtasýyla bir nev î perhize alýþýr, riyazete çalýþýr ve emir dinlemeyi öðrenir. Biçare zayýf mideye de, hazýmdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalýklarý celb etmez. Ve emir vasýtasýyla helâli terk ettiði cihetle, haramdan çekinmek için akýl ve þeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydâ eder. Hayat-ý mâneviyeyi bozmamaya çalýþýr. Hem insanýn ekseriyet-i mutlakasý açlýða çok defa müptelâ olur. Sabýr ve tahammül i- çin bir idman veren açlýk, riyazete muhtaçtýr. Ramazan-ý Þerifteki oruç, on beþ saat, sahursuz ise yirmi dört saat devam eden bir müddet-i açlýða sabýr ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandýr. Demek, beþerin musîbetini ikileþtiren sabýrsýzlýðýn ve tahammülsüzlüðün bir ilâcý da oruçtur. Hem o mide fabrikasýnýn çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ý insaniye var. Nefis, eðer muvakkat bir ayýn gündüz zamanýnda tatil-i eþgal etmezse, o fabrikanýn hademelerinin ve o cihazatýn hususî i- badetlerini onlara unutturur, kendiyle meþgul eder, tahakkümü altýnda býrakýr. O sair cihazat-ý insaniyeyi de, o mânevî fabrika çarklarýnýn gürültüsü ve dumanlarýyla müþevveþ eder. Nazar-ý dikkatlerini daima kendine celb eder. Ulvî vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandýr ki, eskiden beri çok ehl-i velâyet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alýþtýrmýþlar. Fakat Ramazan-ý Þerif orucuyla o fabrikanýn hademeleri anlarlar ki, sýrf o fabrika için yaratýlmamýþlar. Ve sair cihazat, o fabrikanýn süflî eðlencelerine bedel, Ramazan-ý Þerif te melekî ve ruhanî eðlencelerde telezzüz ederler, nazarlarýný onlara dikerler. Onun içindir ki, Ramazan-ý Þerif te mü minler derecâtýna göre ayrý ayrý nurlara, feyizlere, mânevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akýl, sýr gibi letâifin o mübarek ayda oruç vasýtasýyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardýr. Midenin aðlamasýna raðmen, onlar mâsumâne gülüyorlar. Mektubat, s. 682 LÛGATÇE: Tuttuðu [Rüyamda] ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan dili dýþarýya sarkmýþ soluyordu. Ramazan orucu geldi ve ona su ikram etti. Rabbânî geminin hademeleri sr-ý Saadet öncesi döneme Cahili- devri deniliyordu. Ýnsanlýk âle- Aye mi karanlýk bir zaman dilimini yaþýyordu. Kuvvetli olanlar zayýflarý eziyor, kabileler arasý kan dâvâlarý bir türlü bitmiyordu. Nice babalar kocaya vermekten utandýklarý kýzlarýný diri diri topraða gömüyor, ama vicdanlarý hiç rahatsýz olmuyordu. Her taraf putlarla doluydu. Onlara duâlar ediliyor, kurbanlar kesiliyor ve onlardan yardým bekleniyordu. Âlemlerin Rabbine ibadet unutulmuþtu. Ýnsanlýk yoldan çýkmýþtý. Bir rehber, bir kurtarýcý ve bir yol göstericinin gelmesi beklenir olmuþtu. Ve nihayet o kurtarýcý gönderildi. Hira Maðarasý ndayken gelen Hz. Cebrail (as), Kâinatýn Efendisini (asm) peygamberlikle müjdeledi. Son Peygamber (asm) insanlýðýn ufkunda bir güneþ gibi doðmuþtu. Kendisine inanan bir avuç sahabesiyle Ýslâm dinini teblið vazifesini yürüten Sevgili Peygamberimizin (asm) münkir ve müþriklerle yaptýðý iman mücadelesi yirmi üç yýl sürdü. Meþakkat ve çilelerle geçen zorlu bir mücadeleydi. Anam babam sana feda olsun ya Resûlullah! diyen sahabeleri tam bir ihlâs, sadakat ve istikamet âbideleriydi. Hiçbir þey onlarý inandýklarý kudsî dâvâdan döndüremedi. Canlarý pahasýna Allah Resûlüne (asm) ve onun getirdiði hak dine sonuna kadar sahip çýktýlar. Yirmi üç sene bittiðinde, Ýslâm dini bütün Arabistan a hâkim olmuþtu. Nice azýlý Ýslâm düþmanlarý bile bu yeni dine teslim oldular. Resûlullah (asm) ve sahabeleri, Ýslâm dinine hizmet etmenin güzel neticelerini bizzat gördüler ve tarihe en mükemmel örnek dâvâ adamlarý olarak geçtiler. Bu tarihî olayýn üzerinden asýrlar geçti ve nihayet âhirzamana gelindi. Bu dönemde dehþetli bir din yýkýcýlýðý hükmediyordu. Eskiden dinin himayesini devlet üstlenmiþken, þimdi doðrudan devlet gücü dini ortadan kaldýrmak için kullanýlýyordu. Kur ân-ý Kerim yasaklanmýþ, camiler depo ve ahýr yapýlmýþtý. Din a- damlarý susturulmuþ ve birçoðu asýlmýþtý. O- kullardan din dersleri kaldýrýlarak din ile alâkasý olmayan bir neslin oluþmasý hedeflenmiþti. Köy Enstitüleri adý altýnda kurulan okullardan yetiþen öðretmenler Anadolu ya gönderiliyor ve Marksist bir anlayýþla eðitilen bu insanlar, körpe dimaðlarý zehirleyerek dinsiz bir nesle zemin hazýrlýyorlardý. Müstebit devlet korkusu daða taþa sinmiþti. Milletin kolu kanadý kýrýlmýþ, geleceðe ait ümitleri sönmüþtü. Yeni bir rehbere ihtiyaç vardý. Mehmet Âkif O nuru gönder Ýlâhî asýrlar oldu yeter. / Bunaldý milletin afaký bir sabah ister. beytiyle bu genel ihtiyaca tercümanlýk yapýyordu. Her derde lâyýk devayý yaratan Cenâb-ý Hak, Nur Risâleleriyle Bediüzzaman ý bu millet-i Ýslâmiyenin imdadýna gönderdi. Barla gibi bir nahiyeden doðan bu manevî güneþ, tamamen Kur ân ve Sünneti esas almýþtý. Bediüzzaman, etrafýna toplanan bir avuç dâvâ arkadaþlarýyla bu kudsî hizmetin baþýna geçti. Fikir zemininde kýran kýrana bir iman ve inkâr mücadelesi yapýlýyordu. Bu mukaddes dâvâya sahabe misâl sahip çýkan talebelerine Bediüzzaman Sizler ve bizler öyle bir insan-ý kâmil ismine lâyýk bir þahs-ý manevînin azalarýyýz. Ve hayat-ý e- bediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanýn çarklarý hükmündeyiz. Ve sahili selâmet olan dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çýkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalýþan hademeleriz. Elbette dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i manevîyeyi temin e- den sýrr-ý ihlâsý kazanmakla tesanüd ve ittihad-ý hakikiyeye muhtacýz ve mecburuz. (Lem alar s: 292) diyordu. Bu düsturlarý nazara alýp hayata tatbik eden Üstad ve Nur Talebeleri nihayet fikren galip, muarýzlarý ise maðlûp düþtüler. Ýslâm ýn alâmetlerinden olan E- zan-ý Muhammedî nin serbest býrakýlmasý, o- kullara din dersi konulmasý ve din adamý yetiþtiren okullarýn açýlmasý gibi nice geliþmeler bu galibiyetin delilleriydi. Bediüzzaman "..sahil-i selâmet olan dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çýkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalýþan hademeleriz" diyordu. Onun bâkî âlemlere göç etmesinden sonra, ümmeti sahil-i selâmet olan darüsselâma götüren Rabbanî geminin kaptanlýðýný Nur Talebelerinin þahs-ý manevîsi aldý. Bediüzzaman ýn bâkî âlemlere göç etmesinden sonra, ümmeti sahil-i selâmet olan darüsselâma götüren Rabbanî geminin kaptanlýðýný Nur Talebelerinin þahs-ý manevîsi aldý. Kur ân ve Sünnete dayanan Risâle-i Nur sayesinde rotamýz zaten belliydi. Yola kalabalýk olarak devam ediyorduk. Ancak, vukua gelen sosyal o- laylar sonucu gemiyi terk edenler oldu. Her on senede bir gelenek haline gelen ihtilâl, muhtýra, darbeler veya içtimaî ve siyasî olaylar bir kýsým arkadaþlarý etkiliyordu. Önce þahs-ý manevîyi temsil durumunda olan bazý þahýslara hüsn-ü zanlarýn kýrýlmasý, arkasýndan su-i zanlarýn baþlamasý, daha sonra cemaatin gidiþatýný ve rotasýný beðenmemek gibi sebeplerle bazý arkadaþlar grup halinde gemiyi terk ediyordu. Fakat bu Rabbanî gemi de her hal ve þart altýnda yoluna devam ediyordu. Bazen rüzgâr arkadan estiðinde hýzlý gidiyor, önden estiði zaman yavaþ da olsa rotasýndan þaþmadan yol alýyordu. Okyanusun ortasýnda gemiden atlayanlarýn hâli meçhuldü. Rabbanî gemi ve hademeleri ise, sapasaðlam olarak yoluna devam ediyor. Bu netice Merak etmeyin kardeþlerim. Biz, bir inayet altýndayýz. diyen Bediüzzaman Hazretlerinin bir müjdesiydi. Câmiü's-Saðîr, No: 1456 / Hadis-i Þerif Meâli Hüccet-i Nur bir aðabeyimiz: Seyfeddin Gültekin Seyfeddin Aðabeyimizin vefatý hepimizi müteessir etti. Bu teessür, bu güzide aðabeyimizden fani dünyada uzak kalacaðýmýz için, yoksa aðabeyimizin o nurlu hizmetlerinin meyvelerini gittiði o âlemde göreceðine bütün kalbimizle inanýyoruz. Seyfeddin Aðabeyle beraber çok yaþayanlardan deðilim. Yalnýz bazý kimseler olur ki, ona ünsiyet edip sevmeniz için bir an yeter. Seyfeddin Aðabeyin adýný duyardýk önceleri, daha sonra Konya ya Ankara dan 2 haftalýðýna okuma programýna gelmiþlerdi. Burada tanýþmýþ ve aðabeyimizin farklý olduðunu hissetmiþtim. Ýhlâsý hem okuyor, hem de yaþýyordu, yaþayan bir ihlâs abidesi olmuþtu aðabeyimiz. Seyfeddin Aðabeyimiz hakkýnda Ömer Faruk Topçu, Mesud Nurver ve Ahmet Tahir Uçkun Aðabeylerimizin yazdýðý dokunaklý yazýlar, a- ðabeyimizi tanýtmaya ve anmaya yetmiþti aslýnda. Ama bizi de kalem ile hizmet etmeye sevk eden bir a- ðabeyimizi bir yazý ile zikredeyim istedim. (Bu arada, Ömer Faruk Topçu Aðabeylerimizin, Seyfeddin Aðabeyle ilgili vefa ve veda yazýlarýný bir kitapta toplama fikirlerini tebrik ediyoruz. Bu tür derli-toplu dosya çalýþmalarýna ihtiyacýmýz var.) Seyfeddin Aðabeyimiz, neþriyat hizmetini iman hizmeti ile bütünleþtirmiþti. Konya daki programda yarým saat yapýlan gazete okuma saati, iman hizmetinin ayrýlmayan hizmet çeþitlerinden oluþtuðunu anlamamýzý saðlamýþtý. O yýllarda Yeni Asya da Bir anahtardýr Zübeyir adlý bir makalem çýkmýþtý. Bu yazý, Yeni Asya da yayýnlanan ilk yazým idi. Seyfeddin Aðabeyimizden yazý çalýþmalarýmýz için büyük teþvik görmüþtük. Bu yazýmý da, yayýnlandýðý gün gazete okuma saatinde sesli bir þekilde okutmuþtu Seyfeddin Aðabey. Seyfeddin Aðabeyin sesi, hitabeti, meseleleri çözme yaklaþýmý hemen dikkat çekiyordu. Ýnsan hemen ýsýnýveriyordu. Kur ân okumasý, namazdan sonra uzun tuttuðu duâ vakitleri, tatlý sesi ile kardeþler ile yaptýðý imanî müzakereler Seyfeddin Aðabeyimizin bizi en çok sevindiren hizmetlerinden birisi de camiamýzdaki vakýf hizmeti üzerine çalýþmalarý olmuþtur. Daima ebedî meyveler veren bu hizmeti, onun üzerinde diðer â- lemde bir Nur gibi parlayacaktýr diye inanýyorum. Bu ehemmiyetli, ama akamete uðramýþ hizmetin yolunu açmak için uðraþmak, bunu da ilk önce kendi hayatýný feda ederek yapmak Evet aðabey, sen bir tohumdun, manen çürüdün Nice Seyfeddinler açýyor ve açacak inþâallah Seyfeddin Aðabeyimize Zübeyir Aðabey benzetmesi yapýlmasýnda da, hem hayatýný vakfetmesinin hem de hizmetlerin hepsini bir görmesinin etkisi var diye düþünüyorum. Birleþtiriciliði, herkesin fýtratýna göre muamelede bulunup ona göre hizmet yollarý göstermesi, hep þevk içinde olup hiç þikâyette bulunmamasý da onu Zübeyrî yapan özelliklerdendi. Muhterem ve muallâ Üstadýmýz Bediüzzaman Hazretleri nin Nurlarda Ýmam-ý Gazali için þöyle bir tanýmlamasý var: Hüccet-i Ýslâm. Seyfeddin Aðabey vefat ettiðinde bu tamlama ve tanýmlama aklýma geldi. Seyfeddin Aðabeyimiz de Hüccet-i Risâle-i Nur ve Üstad idi. Kim ki nurlarýn makbuliyetinden emin olmak ister, bu aðabeyimize baksýn yeter Sanýyorum onun ile kýsa-uzun, az-çok mülâki olan her zat bunu tasdik edecektir. Bazý zatlar vardýr ki, hayatlarý gibi ölümleri de hizmete vesile olur. Seyfeddin Aðabeyin vefatý da þimdiden bir çok hayýrlý hizmetlere medar oldu. Melek sesli, nur yüzlü aðabeyim Ebedî cennette buluþmak ümidi ile cülûs-u hümayun: Padiþahýn tahta çýkýþý. mukteza-yý hikmet: Hikmetin gereði. ekmel: En mükemmel, olgun, tam. muharremat: Haram kýlýnan þeyler. mâlâyâniyat: A- bes, boþ, mânâsýz þeyler. ubudiyet: Kulluk, ibadet. hýmye: Perhiz, yeme-içmeye dikkat etmek. k e y f e m â y e þ â : Keyfine göre. serkeþâne: Emir dinlemeyerek, isyan ederek. riyazet: Nefsi kýrma, fani þeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaþamak. cihazat-ý insaniye: Ýnsana ait cihazlar, organlar, duygular. tatil-i eþgal: Meþguliyete ara verme.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 Ramazan 1432 Rumî: 28 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýntiharýn panzehiri iman ALMAN SOSYOLOG KRONENTHALER, ÝNTÝHARLARIN RAMAZAN'DA EN AZ SEVÝYEYE DÜÞTÜÐÜNÜ BELÝRTEREK, ÝNTÝHARIN PANZEHÝRÝNÝN SAÐLAM ALLAH VE AHÝRET ÝNANCI OLDUÐUNU KAYDETTÝ. ALMANYA Karlsruhe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Andrea Kronenthaler (Hatice Özdemir), Ýslâm ülkelerinde Ramazan ayýnda intihar vak'alarýnýn en az seviyeye düþtüðünü belirterek, intiharýn panzehirinin saðlam Allah ve ahiret inancý olduðunu kaydetti. Ramazan ayýnda Antalya nýn Manavgat ilçesine baðlý Side ye gelen Kronenthaler, 3 yýldýr Ýslâm ülkelerinde intihar üzerine yaptýðý araþtýrmada intiharlarýn yüzde 90 ýnýn i- nanç boþluðundan meydana geldiðini belirtti. Andrea Kronethaler, Ramazan da intiharlarýn çok az olmasýnýn, manevî duygularýn en üst seviyede olmasýndan kaynaklandýðýný belirtti. Ýslâm ýn intihara kesin bir dille karþý çýktýðý için muhtemel intihar olaylarýna i- nanç bakýmýndan set çektiðinin altýný çizen Kronenthaler, kültür erozyonun yüksek, ahlâkî çöküntünün dibe vurmasý, inanç zayýflýðý, bencillik, aile içi i- letiþim kopukluðu ve kendisi için yaþama isteði olan insanlarda istedikleri gerçekleþmediðinde intihara meyil ettiklerini aktardý. Antalya / cihan Allah ve ahiret inancý intiharý engelleyen en önemli güç. RAMAZANDA ÝNTÝHARLAR EN AZ SEVÝYEYE ÝNÝYOR KRONENTHALER, Yaptýðým araþtýrmaya göre, Ýslâm ülkelerinde intihar vak'alarý Ramazan ayýnda en az seviyeye iniyor. Genelde intiharý da inanç boþluðu ve bir sorunu olduðununda çýkýþ yolu bulamayan insanlar yapýyor. Allah ve ahiret inancý intiharý engelleyen en önemli güç. Saðlam Allah inancý olan insanlarda genelde intihar giriþimi olmuyor. Ramazan ayýnýnda manevî hava yüksek olduðu için Ýslâm ülkelerinde intihar vak'alarý çok az oluyor. diye konuþtu. Dünyanýn her yerinde gençliðin sür'atle yalnýzlaþmaya doðru gittiðinin altýný çizen Kronenthaler, bunun da ruhsal çöküntü, içine kapanma ve kendini ispat etmeye yönelik eylemlerin intiharla son bulduðunu kaydetti. 10 numara yað, ölüme sebep oldu GÝRESUN UN Görele ilçesinde 8 Haziran da 9 kiþinin ölümü, 33 kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan otobüs kazasýyla ilgili soruþturma kapsamýnda bilirkiþi tarafýndan yapýlan incelemede, araçta yakýt olarak motorin yerine 10 numara yað ve solvent karýþýmý kullanýldýðý belirlendi. Görele Cumhuriyet Savcýlýðý nca sürdürülen soruþturma kapsamýnda ODTÜ Petrol Araþtýrma Merkezi uzmanlarý bölgeye gelerek, otobüsten alýnan numuneleri inceledi. Uzmanlarýn yaptýðý inceleme sonucu hazýrlanan raporda, otobüste motorin yerine yasak olmasýna raðmen 10 numara yað ve solvent karýþýmýnýn yakýt olarak kullanýldýðý tesbit e- dildi. Giresun / cihan Þehit olan polisin baba evinde yas var HAKKÂRÝ DE kimliði henüz belirlenemeyen kiþinin silâhlý saldýrýsý sonucu þehit olan polis memuru Bayram Göde nin (27) baba evinde yas var. Ýstanbul da görevli iken bir ay önce Hakkâri ye tayini çýkan 6 yýllýk polis memuru Bayram Göde nin 7 aylýk hamile eþi Ayþe ile 6 yaþýndaki oðlu Cihan ý Ýstanbul da býrakarak, Hakkâri ye gittiði bildirildi. Göde nin ev bulduktan sonra da ailesini yanýna a- lacaðý öðrenildi. Mersin in Erdemli ilçesine baðlý Pýnarbaþý Köyünde ikamet eden baba Ramazan ile anne Gülperi Göde acý haber üzerine gözyaþlarýný tutamadý. Baba Ramazan Göde ise, Bir Bayram günü doðdu bir Ramazan günü aramýzdan ayrýldý. Þehitlik herkese nasip olmaz. Bu benim oðluma nasipmiþ. Takdiri Ýlâhinin önüne geçilmez diyerek gözyaþlarýný tutamadý. Mersin / aa 10 Suriye ile nereye? Geçtiðimiz Mart ayýnda Þam daki Hutbe-i Þamiye konulu Risale-i Nur Kongresinin masa çalýþmalarý için gittiðimiz Suriye, o günlerde Tunus, Mýsýr, Yemen ve Libya gibi A- rap ülkelerinde olup bitenlerle kýyaslandýðýnda nisbeten sakin görünüyordu, ama Þam dahil, bazý yerlerde kýpýrdanma iþaretleri baþlamýþtý. Ama kongre ekibi Türkiye ye döndükten kýsa bir zaman sonra olaylar týrmanýþa geçti. Yönetimi protesto eylemleri ve Suriye ordusunun operasyonlarý, çok sayýda can kaybýyla sonuçlandý. Sýnýra yakýn yerlerdeki gerginlik, Türkiye ye doðru bir göç dalgasý baþlattý. Gelenler için Hatay da çadýrkentler kuruldu. Sonrasýnda gelenlerin bir kýsmý geri döndü, 7 bin kadarý hâlâ orada. Ramazan arefesinde Hama da baþlayýp Deyr ez Zor ve Humus ta devam eden operasyonlar ise giderek týrmanan gerginliði zirveye taþýdý. Ve Türkiye baþta olmak üzere dünyanýn dikkati Suriye ye çevrildi, Þam a yapýlan ikazlar sertleþti. Olaylar patlak verdikten sonra ve artarak devam ettiði süreçte Beþþar Esad ýn müteaddit defalar verdiði reform sözleri, ilk baþta kýsmen de olsa olumlu yankýlar bulduysa da, sonrasýnda etkisini kaybetti. Genel af, çok partili sisteme geçiþ ve yýl sonunda seçim sözleri dahi kaale alýnmadý. Arkasý gelmeyen operasyonlar ve akmaya devam eden kan, sözlerin inandýrýcýlýðýný yok etti. Bir yerden sonra, ABD yönetimi zaten baþýndan beri soðuk baktýðý Þam rejimi ve Esad yönetimi için Meþruiyetini kaybetti hükmü verdi. Ýngiltere ise Libya benzeri bir müdahalenin Suriye ye karþý da gündeme gelebileceðini ima etti. Herþeye raðmen diyalogu sürdürmeye çalýþan Ankara ise, bilhassa Hama olaylarý sonrasýnda bu tutumunu deðiþtirip mesajlarýný sertleþtirdi. Ve Davudoðlu nun Þam ziyareti, bir anlamda Ankara nýn Þam a son uyarýsý niteliðini kazandý. Bütün bunlar tehlikeli bir gidiþin iþaretleri. Daha düne kadar adeta can ciðer kuzu sarmasý olduðumuz, vizeleri kaldýrma sürecinin ilk a- dýmýný attýðýmýz, karþýlýklý gidiþ geliþlerdeki artýþla sevindiðimiz, son olarak sýnýrda ortak bir baraj inþasýna baþladýðýmýz Suriye ile iliþkilerimizde yeniden eski gergin günlere mi döneceðiz? Hattâ daha ötesinde, çatýþmaya mý gireceðiz? Libya gibi Suriye ye de bir NATO operasyonu yapýlacak olursa, ittifak üyesi bir komþu ülke olarak tavrýmýz ne olacak? Bu harekâta da canla baþla katýlarak her türlü desteði verecek miyiz? Suriye halkýný Esad rejiminden kurtarma gerekçeli bir operasyon, Irak ta olduðu gibi bir iþgale dönüþür veya Libya da görüldüðü üzere kanlý iç savaþý daha da kýzýþtýrýrsa, Türkiye böyle birþeye de ortak olmanýn vebalini taþýyabilir mi? Olaylarýn geldiði nokta, Suriye nin de, Türkiye nin de son derece tehlikeli ve çok boyutlu bir tuzakla karþý karþýya olduðunu düþündürüyor. Diðer Arap ülkelerini olduðu gibi, Suriye yi de karýþtýran olaylarda Ýsrail ve ABD parmaðý olduðuna dair önemli ipuçlarý var. Hadiseleri tetikleyen Wikileaks belgeleri baþlý baþýna bir ipucu. Muhalefete alýþýk olmayan Þam rejiminin, barýþçý protesto gösterilerini dahi isyan olarak görüp zor kullanarak bastýrma refleksiyle hareket etmesi, sonuçta tuzakçýlarýn iþini kolaylaþtýrýyor. Baþlangýçta rejmin genel af ilânýný olumlu bir adým olarak desteklemek suretiyle ýlýmlý bir tavýr sergilemiþ olan Ýhvan-ý Müslimîn in, bilâhare Esad rejimi artýk gitmeli noktasýna kaymasý da. Olayýn bir iktidar mücadelesine dönüþmesi, Suriye gibi bir ülkede çok kanlý bir iç savaþa yol açabilir. Ve Türkiye nin de katýlacaðý bir NATO müdahalesi, böyle bir tabloyu iyice içinden çýkýlmaz bir hale getirebilir. Ýþin o noktaya varmamasý için taraflarýn çok dikkatli davranmasý þart. Suriye ile yakýn iliþkileri olan Ýran ýn da iþin içine girmesi halinde ise ateþ tüm bölgeye yayýlýr. Muhtemel sonuçlarýnýn tasavvuru dahi tüyler ürpertici olan böyle bir felâkete meydan vermemek için, Suriye deki gerginlik bir an önce yatýþtýrýlmalý ve barýþçý geçiþ süreci hýzlandýrýlmalý. Sýfýr sorun kanlý bir fitneye kurban gitmesin.

4 4 Y HABER Dün ya, me de ni yet kri ziy le kar þý kar þý ya Amerika ah a çarptý! Uzun yýllardan beri, ekonomik ve siyasî anlamda dünyaya nizamat veren Amerika ciddî bir ekonomik kriz içinde. Þimdiye kadar Siyasette bir gün uzundur denilirdi, ama görüldü ki bir gün sadece siyasette deðil, yeri ve zamaný geldiðinde ekonomi de de uzundur. Nitekim, bir ekonomi derecelendirme kuruluþu olan S&P un yaptýðý bir açýklama baþta ABD olmak üzere bütün dünyayý vurdu, sarstý, yaraladý. Sarsýntý sonrasý dünya borsalarý toplamda 4 trilyon dolar deðer kaybederken, bu rakam Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) için 30 milyar TL ye yaklaþmýþ. Yani, borsalarda kazanmak isteyen oyun cular, ciddî para kaybetmiþ. Bu rakamlarý zarar hanesine yazmak kolay, ama neticelerini hazmetmek kolay mý? Tabiî ki sarsýntýnýn nerede duracaðýný tahmin etmek de zor. Ünlü spekülatör Jim Rogers, ABD nin borcunu ödeyebilmesinin muhtemel olmadýðýný söylemiþ. Rogers, ABD nin borcunu ödemesi bana fizikî, insanî olarak imkânsýz geliyor. Borcu çevirebilirler ve saçmalýðý oynamaya devam edebilirler, ancak ABD aslýnda iflâsta demiþ. (Sabah, 9 Aðustos 2011) Dikkat edelim, iflâsta olduðu ifade edilen ülke Sudan, Somali ya da Eritre deðil! Düne kadar sarsýlmaz, devrilmez, iflâs etmesi deðil akla; hayale bile gelmez olan Amerika! Elbette seviniyor deðiliz, ama bütün yöneticilerin düþünmesi gereken bir nokta var: Amerika bu hale nasýl düþtü? Baþka sebepler de vardýr, ama en büyük sebep demokrasi ihraç etme iddiasýyla çýktýðý yolda bütün dünyaya zulmetmesidir. Bunun en çarpýcý misalleri, Afganistan ve Irak ta yaþananlardýr. Nitekim, Irak ve Afganistan savaþlarýnýn ABD ekonomisine çok pahalýya mal olduðu ve Amerika Hazinesinin bu iki savaþýn maliyetini karþýlayamadýðý ifade ediliyor. (Bkz.: Süleyman Yaþar ýn yazýsý, Sabah, 9 Aðustos 2011) Elbette bu tesbit, hadisenin maddî yönünü ortaya koyuyor. Bir de para ile ölçülemeyen yön var ki, kanaatimizce Amerika yý batýran, iflâsa sürükleyen asýl sebep odur. Amerika, uzun yýllardan beri mazlûmlarýn ah ýný aldý. Haddizatýnda, tarih þahittir ki bu ah lar ABD nin kuruluþu sýrasýnda yerli halklardan da alýnmýþtý. Sonrasýnda da Ben zenginim, ben dünyanýn jandarmasýyým, ben ne istersem onu yaparým düþüncesi ve bu düþünceye uygun yanlýþ davranýþlar dünya devini uçuruma sürükledi. Gerek Irak ve gerekse Afganistan da yapýlanlar sýrasýnda da bütün dünya Amerika ya itiraz etti. Afganistan ve Irak baþta olmak üzere dünya insan lýðý her fýrsatta ABD ye ah gönderdi. Ne yazýk ki Amerika, bu ah larý ve vah larý duymadý, dinlemedi ve kulak týkadý. Oysa Alma mazlûmun ah ýný, çýkar aheste aheste diye; hadiselerin tasdik ettiði bir atasözü var. Ayrýca, Mazlûmun ah ý, yýkar padiþahý da yine tasdik edilen bir sözdür. Mazlûmlarýn ah larýný alan Amerika, gelip iflâs duvarýna dayanmýþtýr. Çok deðil, bir yýl önce Amerika bu gidiþle ah a çarpacak diyenlere kimse kulak vermiyordu. Ýþte sosyal hadiseler böyledir. Biriken ah larýn ne zaman ve nerede hangi zalim i yýkacaðý belli olmaz. Amerika nýn yaþadýðý kriz de aslýnda böyle bir krizdir. Maddî anlamda bu krize çare bulunsa bile, yanlýþlardan ve zulümlerden vazgeçemezse gelip dayanacaðý yer yine yýkýmdýr, krizdir. Fert ve devlet olarak ah almamaya çalýþalým, vesselâm. TEBRÝK Eðitim-Öðretim Yýlýnda Bilecik Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik eder, Erkek öðrencilerimiz için kalacak yer temin edileceðini duyururuz. Ýrtibat Tel: (0505) HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, dün ya nýn kü re sel öl çek te bir kriz le kar þý kar þý ya ol du ðu nu be lir te - rek, Ye ni bir pa ra dig ma yý ih das et me den, ye ni bir me de - ni yet or ta ya koy ma dan so run la rýn çö zü mü ü ze rin de du - ra ma yýz. Her kes bi zim i çin de bu lun du ðu muz coð raf ya - dan, bu dü þün ce ik li min den, me de ni yet hav za mýz dan bu nu bek li yor de di. A na do lu As lan la rý Ý þa dam la rý Der - ne ði nce (AS KON) Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Top - ka pý Sos yal Te sis le ri nde ve ri len if tar ye me ðin de ko nu þan Kur tul muþ, Bu gün dün ya kü re sel öl çek te bir kriz le kar þý kar þý ya. Bu kriz ne sa de ce e ko no mik kriz dir, ne sa de ce fi - nan sal kriz dir, ne de sa de ce bir si ya si kriz dir. Bu kriz son 3 a sýr dýr dün ya ya bü tün ku rum ve ku ru luþ la rýy la e ge men o lan uy gar lý ðýn, ba tý me de ni ye ti nin, mo dern dü þün ce nin dün ya da gel miþ ol du ðu bir kriz dir. Ve bu kriz bü tün Kürt çe sa vun ma red de dil di YARGITAY Kürt çe sa vun ma ta le bi Türk çe bil di ði i çin red de di len sa nýk hak kýn da ve ri len ka ra ra sa vun ma nýn ký sýt lan dý ðý ge rek çe - siy le ya pý lan i ti ra zý ka bul et me di. Yar gý tay 9. Ce za Da i re si, Di yar ba kýr 4. A ðýr Ce za Mah ke - me sin de gö rü len, TCK nýn ör güt ü ye si ol - ma, pat la yý cý mad de bu lun dur ma i le ni - te lik ba ka mýn dan va him o lan si lah ve ya mer mi ta þý ma suç la rýn dan 18 yýl 6 ay ha pis ce za sý na çarp tý rý lan sa nýk Süp han De len le il - gi li in ce le me si ni ta mam la dý. Ka rar da, sa ný - ðýn sa vun ma nýn ký sýt lan dý ðý yö nün de ki boz ma dü þün ce si ne iþ ti rak e dil me di ði be lir - ti le rek, þu i fa de le re yer ve ril di: Av ru pa Ýn - san Hak la rý Söz leþ me si nin 6/3-e ve CMK nýn 202. mad de sin de dü zen le nen bir ter cü ma nýn yar dý mýn dan ya rar lan ma hak ký - nýn sa ný ðýn mah ke me nin kul lan dý ðý di li an la - ma dý ðý ve ya ko nu þa ma dý ðý du rum lar da ge - rek li o la ca ðý, dos ya kap sa mý na gö re Türk va - tan da þý o lup Tür ki ye de do ðan, Türk çe di lin - de ye ter li e ði tim gö ren ve so ruþ tur ma a þa - ma sýn da, kol luk, sav cý lýk ve Sulh Ce za Mah - ke me sin de ki mü da fi eþ li ðin de a lý nan i fa de - le rin de Türk çe o la rak i fa de ve ren sa ný ðýn ko - vuþ tur ma a þa ma sýn da Türk çe di li ni an la mak ve ko nuþ mak ta bir en ge li nin bu lun ma ma sý ve me ra mý ný an la ta bi le cek öl çü de Türk çe bil di ði nin an la þýl ma sý kar þý sýn da sa vun ma - nýn ký sýt lan dý ðý yö nün de ki boz ma dü þün ce - si ne iþ ti rak e dil me miþ tir. Yar gý tay 9. Ce za Da i re si, mah ke me nin ver di ði 18 yýl 6 ay ha - pis ce za sýy la il gi li o la rak da bir i sa bet siz lik gö rül me di ði ge rek çe siy le hük mün o nan - ma sý na ka rar ver di. Di yar ba kýr / a a dün ya yý ku þat mýþ týr di ye ko nuþ tu. Dün ya yý yö ne ten kü re sel fi nan sal ka pi ta liz min bir kaç yüz bin in sa nýn e li ne dün ya e ko no mi si ni ver di ði ni ve þim di bu güç le rin A me ri kan e ko no mi si ni de kö þe ye sý - kýþ týr dý ðý ný be lir ten Kur tul muþ, kü re sel sis te min ni met - le ri nin da ha faz la tü ke til me si nin is ten di ði ni vur gu la ya - rak þöy le de vam et ti: Ye ni bir pa ra dig ma yý ih das et me - den, ye ni bir me de ni yet or ta ya koy ma dan so run la rýn çö zü mü ü ze rin de du ra ma yýz. Her kes bi zim i çin de bu - lun du ðu muz coð raf ya dan, bu dü þün ce ik li min den, me - de ni yet hav za mýz dan bu nu bek li yor. Bu ra da prob lem yok. Prob lem, bi zim me de ni yet hav za mý zýn ha kim in - san la rý son 3 a sýr dýr ol du ðu gi bi ha la kü re sel sis te min iþ - le yi þin de bu na na sýl çö züm ü re ti lir, o nun ü ze rin de du - ru yor. Bi zim e sas o dak lan ma mýz ge re ken yer bu dur. Kamuoyunu yönlendirme amaçlý internet siteleri davasý kapsamýnda haklarýnda yakalama emri çýkartýlan 14 sanýktan biri olan emekli Albay Fuat Selvi nin (gözlüklü), Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesinde tutuklanmasýna karar verildi. Ýnternet Andýcý na ÝLK TUTUKLAMA ÝSTANBUL 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, ka - mu o yu nu yön len dir me a maç lý in ter net si - te le ri da va sý kap sa mýn da haklarýnda yakalama emri çýkartýlan 14 sanýktan biri olan emekli Albay Fuat Sel vi nin tu tuk lan - ma sý na ka rar ver di. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge len Sel vi, iþ lem le ri nin ya pýl - ma sý a ma cýy la Si liv ri de bu lu nan Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril di. Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke - si nde ki du ruþ ma da Sel vi, Ben bu suç la rý iþ le me dim, an cak tak dir mah ke me nin dir de di. Gö rü þü so ru lan Ýs tan bul Cum hu ri - yet Sav cý sý Meh met A li Pek gü zel i se kuv - vet li suç þüp he si gö zü nü ne a lý na rak Sel - vi nin tu tuk lan ma sý ný is te di. De lil du ru mu, kuv vet li suç þüp he si ni gö zü nü ne a la rak, ad li kon trol uy gu la ma sý nýn ye ter siz ka la - ca ðý ný be lir ten mah ke me he ye ti, Sel vi nin Tür ki ye Cum hu ri ye ti hü kü me ti ni or ta - dan kal dýr mak ve si lah lý ör güt ü ye si ol - mak suç la rýn dan tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, 22 sa nýk lý da va da YAÞ ka ra rýy la Ka ra Kuv - Ortadoðu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökhan Bacýk vet le ri E ði tim ve Dok trin Ko mu tan lý ðý na a ta nan Or ge ne ral Hü se yin Nus ret Taþ de - ler, es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge - ne ral Ha san Ið sýz, Ko ra mi ral Meh met O - tuz bi roð lu, kor ge ne ral ler Meh met E röz, Ýs ma il Hak ký Pe kin, tüm ge ne ral ler Hýf zý Çu buk lu, Mus ta fa Ba ký cý, Tu ða mi ral A la - et tin Se vim, Al bay Se dat Ö zü er, e mek li Al bay Fu at Sel vi, Hu lu si Gül ba har, Ce mal Gök çe oð lu, Meh met Bü lent Sa rý kah ya i le Zi ya Ýl ker Gök taþ hak kýn da ya ka la ma em ri çý kart mýþ tý. Ýs tan bul / a a Suriye, Mýsýr'a benzemez ZÝRVE Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si ve Or ta do ðu Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke - zi (OR SAM) Mü dü rü Doç. Dr. Gök han Ba cýk, Su ri ye de ki re ji min A rap ba ha rý - nýn ya þan dý ðý di ðer ül ke le rin hiç bi ri ne ben ze me di ði ne dik kat çe ke rek, Mý sýr ý yýk mak çok ko lay dý. Çün kü ar ka sýn da ki ya pý lar çö zül müþ tü. Su ri ye yi yýk mak son de re ce zor. Çün kü ar ka sýn da Rus ya var, Ý ran var, Hiz bul lah var de di. Kom þu ül - ke de ya þa nan son ge liþ me le ri de ðer len di - ren ve Tür ki ye i le i liþ ki le rin gel di ði du - rum la il gi li de ðer len dir me ler de bu lu nan Ba cýk, Þüp he siz dü þük bir ih ti mal ol sa bi le ip ler kop ma ya gi di yor. Son bir haf ta - da o lup bi ten le re ba ka cak o lur sak or ta da ma kul öl çü de ü mit var o la cak tab lo ol - ma dý ðý ka na a tin de yim i fa de le ri ni kul - lan dý. Su ri ye de ki le rin o lay lar çýk týk tan son ra u lus la ra ra sý sis te mi test et ti ði ni an - la tan Ba cýk, Ben bun la rý ya par sam u lus - la ra ra sý sis tem den na sýl bir kar þý lýk gö re - bi li rim de miþ tir. So nu cun da bir kar þý lýk çýk ma mýþ týr. Su ri ye de ki re jim de 40 yýl - dýr bu tür den ge le ri çok i yi he sap la mak tec rü be si ne sa hip. Do la yý sýy la bir tep ki - nin gel me ye ce ði ni dü þü ne rek son mu ha - li fin de ca ný ný a la rak bir dü zen kur ma ya ça lý þý yor þek lin de ko nuþ tu. SU RÝ YE NÝN AR KA SIN DA RUS YA VE Ý RAN VAR SURÝYE'DE 40 yýl dýr o luþ muþ mez - hep i da re si ne dik kat çe ken Ba cýk, bu - ra da bir bi ri ni den ge le yen bi rim le rin ol du ðu na dik kat çek ti. Ba cýk, Bu ra da bir kaç is tih ba rat var dýr. Bir kaç or du var dýr. Bi ri si bi ri ne bað lý dýr. Ö bü rü ö - bü rü nü den ge ler.do la yý sýy la Su ri ye hü kü me ti ne bu nu ya pýn de se niz, bun la rý yap mak tan zor la na cak týr. Bu gü ne ka dar A rap ba ha rýy la, ya ni in san la rýn so ka ða çýk tý ðý ül ke ler nok - ta-i na za rýy la Su ri ye di ðer hiç bir ül ke - ye ben ze me mek te dir. Mý sýr ý yýk mak çok ko lay dý. Çün kü ar ka sýn da ki ya pý - lar çö zül müþ tü. Su ri ye yi yýk mak son de re ce zor. Çün kü ar ka sýn da Rus ya var, Ý ran var, Hiz bul lah var. Su ri ye, o - to ri ter, bi raz da ha böy le Sün ni ol ma - yan bir tür sos ya lizm den e sin le nen Pa zar kar þý tý Rus ya ya ya kýn o lan ül - ke ler top lu lu ðu o lan bir hat týn par ça - sý. Bu nun i çin de bir par ça Hiz bul lah var, Ý ran var. Do la yý sýy la Su ri ye nin a - ya ðý na bas tý ðý nýz za man Ý ran dan ses ge le cek tir de ðer len dir me sin de bu - lun du. Ga zi an tep / ci han SO RU NA BÝ ZÝM ME DE NÝ YE TÝ MÝZ ÇÖ ZÜM BU LUR NUMAN Kur tul muþ, ku rak lýk ne de niy le aç lýk ya þa yan So ma li ye Tür ki - ye den yar dým la rýn ya pýl dý ðý na da i þa ret e de rek, þun la rý söy le di: A ma dün ya ya þu nu so ra ca ðýz; Ni çin 40 yýl ön ce dün ya da, Af ri ka da, As - ya da bir tek Al lah ýn ku lu aç lýk tan öl me di de þim di her bir da ki ka da bir in san ö lü yor. Ce va bý son de re ce ba sit tir. Dün ya yý bu gün kriz ler yu ma - ðý nýn i çi ne so kan dün ya nýn e ge men dü þün ce si. Sa de ce el de et mek, sö mür mek ve dün ya nýn zen gin lik le rin den ken di le ri is ti fa de et mek i çin bir sis tem kur du lar ve o sis te mi bü tün dün ya ya yay dý lar. Þim di bu sis - tem bir kriz i çin de. Bu sis te min ku ral la rý ve dü þün ce sis te ma ti ðiy le bu so ru nun çö zül me si müm kün de ðil, i çin de pay laþ ma, da ya nýþ ma, dost - luk, ve fa, yar dým laþ ma, dün ya nýn ni met le rin den e þit or tak lar o la rak hep bir lik te is ti fa de et me o lan an cak bi zim me de ni ye ti miz çö züm bu - lur. O nun i çin biz bu yar dým la rý ya pa ca ðýz. Ýs tan bul / a a Sen di kal ka nun la ra dü zen le me ÇALIÞMA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, 2821 ve 2822 sa yý lý sen di kal ka nun la rý ný, U lus la ra ra sý Ça lýþ ma Ör gü tü (I LO) ve AB norm la rý ný dik ka te a la - rak, ye ni den dü zen le me yi he def le dik le ri ni söy le di. Çe - lik in baþ kan lý ðýn da ki Üç lü Da nýþ ma Ku ru lu top lan tý sý - na Türk-Ýþ Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, Hak-Ýþ Baþ ka ný Mah mut As lan, TÝSK Ge nel Baþ ka ný Tuð rul Ku tat go - bi lik, DÝSK Ge nel Sek re te ri Tay fun Gör gün, ba kan lýk bü rok rat la rý ve sen di ka uz man la rý ka týl dý. Top lan tý ön - ce sin de a çýk la ma ya pan Çe lik, ça lýþ ma ha ya tý nýn ö - nün de ki so run la rýn de ðer len di ril me siy le il gi li, 61. hü - kü met ku ru lur ku rul maz ilk o la rak 12 Tem muz da Üç lü Da nýþ ma Ku ru lu nu bir a ra ya ge tir dik le ri ni ha týr - lat tý. Yap týk la rý top lan tý da bir yol ha ri ta sý be lir le dik le ri - ni i fa de e den Çe lik, bu kap sam da ilk top lan tý nýn bu - gün ya pýl dý ðý ný söy le di. 12 Tem muz da ki top lan tý da ilk o la rak e le a lý na cak ko nu la rý, 2821 sa yý lý Sen di ka lar Ka - nu nu ve 2822 sa yý lý Top lu Ýþ Söz leþ me si Grev ve Lo - kavt Ka nu nu o la rak be lir le dik le ri ni di le ge ti ren Çe lik, 2821 ve 2822 ya sa la rýn yak la þýk 30 yýl dýr tar tý þýl dý ðý ný kay det ti. Çe lik, De mok ra si yi ö züm se yen, sen di ka la rýn ö nü nü a çan, ça lýþ ma ha ya tý nýn tüm di na mik le ri ni ku - cak la yan ye ni bir sen di kal mev zu a ta ih ti yaç ol du ðu bü tün ke sim ler ta ra fýn dan ka bul e dil mek te dir. Hü kü - met o la rak, 2821 ve 2822 sa yý lý ka nun la rý I LO ve AB norm la rý ný dik ka te a la rak, ye ni den dü zen le me yi he - def li yo ruz. 61. hü kü met prog ra mýn da da bu ba kýþ a çý - mý zý pay laþ týk de di. An ka ra / a a CHP, ye rel se çim star tý ný Ey lül' de ve ri yor CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin, Ey lül a - yýn da ye rel se çim star tý ve re cek le ri ni be lir te rek, Ya rýn se çim var mýþ gi bi her kes a lan da ça lý þa cak de di. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý Gür sel Te kin ve Vol kan Ca na li oð lu, CHP il mer ke zin de il çe baþ kan la rýy la top - lan tý yap tý. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý A la ad din Yük sel in de ka týl dý ðý top lan tý çý ký þýn da ga ze te ci le re a - çýk la ma ya pan Te kin, çok sað lýk lý bir top lan tý yap týk la - rý ný söy le di. Ýz mir de il çe baþ kan la rý ve be le di ye baþ - kan la rý nýn da ya nýþ ma i çin de ça lýþ týk la rý ný be lir ten Te - kin, Ýz mir de her han gi bir so run ol ma dý ðý ný di le ge tir di. Top lan tý da Tür ki ye nin so run la rý ný da ko nuþ tuk la rý ný kay de den Te kin, Ne ler ko nuþ ma dýk ki; e ko no mik kriz var, si ya sal so run lar var, te rör so ru nu var, ör güt le ri mi - zin ö nü müz de ki se çim le il gi li ya pa cak la rý ça lýþ ma lar var, on la rý ko nuþ tuk, baþ ka ne bek li yor du nuz? de di. Ýl - çe baþ kan la rý nýn ta lep le ri ni de al dýk la rý ný i fa de e den Te kin, þöy le de vam et ti: El bet te ar ka daþ la rý mý zýn ta - lep le ri var dý, Ge nel Mer kez o la rak bi zim yap ma mýz ge re ken ba zý so run lar var, on la rý ya pa ca ðýz. Bi zim ar - ka daþ la rý mýz dan bek len ti miz ya rýn se çim var mýþ gi bi her kes a lan da ça lý þa cak. Baþ ta biz ler, Sa yýn Ge nel Baþ - ka ný mýz ve ge nel baþ kan yar dým cý la rý, mil let ve kil le ri, par ti mec lis ü ye le ri da hil ol mak ü ze re ö nü müz de ki gün ler de bü tün CHP kad ro la rý ný so kak ta gö re cek si niz. Ey lül a yýn da Tür ki ye nin 81 i lin de ye rel se çim star tý ve - ri le cek. Ta rih da ha bel li de ðil. Sa yýn Ge nel Baþ ka ný mý - zýn bü yük o la sý lýk la 8 Ey lül de Ýz mir prog ra mý var, bi - la ha re tek rar Ýz mir de o la cak. Ýz mir / a a Ka yýt Pa ra sý Ti mi de çö züm ge tir me di OKULLARDA ka yýt pa ra sý ve zo run lu ba ðýþ þi kâ ye ti ü ze ri ne baþ la tý lan Ka yýt Pa ra sý Ti mi uy gu la ma sý nýn so ru na çö züm ge tir me di ði be lir til di. De mok rat E ði - tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av - cý, o kul ka yýt la rý nýn baþ la ma sýy la çok sa yý da ve li nin ka yýt pa ra sý ve zo run lu ba ðýþ þi kâ ye ti ü ze ri ne ha re ke - te ge çen Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ný ya pý lan ih bar lar ü - ze ri ne o kul lar da de ne tim ve i da re ci le ri hak kýn da in - ce le me baþ la tan Ka yýt Pa ra sý Ti mi uy gu la ma sý nýn ye ni so run lar ve kar ga þa mey da na ge tir di ði ni savundu. Av cý, Ka yýt pa ra sý ve zo run lu ba ðýþ so ru - nun çö zü mü Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn her o ku la büt çe a yý ra rak, e ði tim öð re tim dö ne mi baþ la ma dan o kul la ra gön der me si dir de di. O kul la ra ve ri le cek büt çe i le o kul lar da pa ra top lan ma sý na son ve ri le ce ði - ni ve o kul i da re ci le ri i le öð ret men le rin tah sil dar lýk - tan kur tu la ca ðý ný söy le yen Gür kan Av cý, Ak si hal de o kul lar hiz met li, gü ven lik gö rev li si, ba kým o na rým gi - bi zo run lu ih ti yaç la rý ný kar þý la mak i çin ve li ler den ba - ðýþ is te mek zo run da kal mak ta dýr. Her yýl o kul i da re - ci le riy le ve li ler zo run lu ba ðýþ lar ne de niy le kar þý kar þý - ya gel mek te dir di ye ko nuþ tu. Sen di ka la rý na bað lý dü þün ce ku ru lu þu o lan DE SAM ýn (DES Stra te jik A - raþ týr ma lar Mer ke zi) yap tý ðý a lan in ce le me si ne gö re o kul lar da yýl bo yun ca ve li ler den tam 40 i sim a dý al - týn da pa ra top lan dý ðý ný söy le yen Gür kan Av cý, Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer in ka yýt pa ra sý ve zo run - lu ba ðýþ la rý en gel le mek i çin ya yýn la dý ðý ge nel ge nin o - kul la ra büt çe ay rýl ma ma sý du ru mun da çö züm ge tir - me ye ce ði ni sa vun du. An ka ra / Fa tih Ka ra göz

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Altýn yaldýzlý, gofreli kartona lüks baskýlý. Bekleyiniz... Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.879 27 TEMMUZ

Detaylı

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI KAOS VE KRÝZLER 100. YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI RÝSALE-Ý NUR LA AÞILIR Önümüzdeki kritik süreçte yaþanacak krizlerin sað salim aþýlabilmesi için, manevî dinamikleri ayakta tutup besleyecek bir kesintisiz güç

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.878 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük

Detaylı

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz

Detaylı

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK

ARAPÇA DERSÝNDE DE ATATÜRK Zincirler kýrýlsýn Ayasofya açýlsýn Ha be ri sayfa 16 da Binlerce Alman camilere akýn etti Ha be ri sayfa 16 da RÝSALE-Ý NUR EKSENLÝ BÝR SÝNEMA ELEÞTÝRÝSÝ GERÇEKTEN HABER VERiR ZÜBEÝR ERGENEKON UN AZI

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı