Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci Meclis gibi olmalýyýz"

Transkript

1 HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR KELOÐLAN, ÇOCUKLARA GÜVENLÝ ÝNTERNETÝ ANLATACAK HABERÝ SAFA u13 TE IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Birinci Meclis gibi olmalýyýz TBMM BAÞ KA NI ÇÝ ÇEK: FARK LI FÝ KÝR LE RE SA HÝP VE KÝL - LER DEN O LU ÞAN, AMA MÝLLET ÝÇÝN TEK SES OLABÝLEN BÝ - RÝN CÝ MEC LÝS TE KÝ DE MOK RA TÝK RU HU HEP KO RU MA LI IZ BUGÜN DE ONA ÝHTÝACIMIZ VAR u Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin a çý lý þý - nýn 92. yýl dö nü mü mü na se be tiy le ta ri hî Bi - rin ci Mec lis bi na sýn da dü zen le nen tö ren de ko nu þan TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Ýs tik - lâl Sa va þý ný za fer le so nuç lan dý ran ilk Mec li sin fark lý fi kir le re men sup ve kil - ler den o luþ tu ðu nu vur gu lar ken, "An - cak on lar ül ke sa vun ma sý ve mil le tin kur tu lu þu nok ta sýn da tek ses o la bil - miþ ler dir. Bu has sa si ye te dün ka - dar bu gün de ih ti yaç var dýr de di. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek TOBB BAÞKANI RIFAT HÝSARCIKLIOÐLU: Bu sis tem mil le tin po tan si ye li ni en gel li yor u Er zu rum da dü zen le nen a na ya sa top lan tý sýn da ko nu þan TOBB Baþ ka - ný M. Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye nin he def le ri ne u laþ mak i çin ye ni a na - ya sa yap mak zo run da ol du ðu nu vur gu layarak, Mev cut sis tem bu mil le - tin ger çek po tan si ye li ni en gel li yor de di. nha be ri say fa 9 da Korkutan yangýnda kundaklama þüphesi O MECLÝS NASIL DAÐITILMIÞTI? uçi çek'in Bi rin ci Mec li sin sa hip ol du ðu de mok ra tik ru hu hep ko ru ma lý yýz. O Mec - lis, o la ða nüs tü du rum la kar þý kar þý ya ol - ma mý za rað men meþ ru i yet ten as la ta viz ver me di söz le riy le an lat tý ðý ilk TBMM'de - ki çok ses li lik ve demokratik ruh, da ha son ra M. Ke mal'in mu ha lif gru ba yö ne lik o la rak ger çek leþ tir di ði tas fi ye ler le so na er di ril miþ ve 1950'ye ka dar tek par ti li sis te me da ya lý bir cum hu ri yet rejimi tesis edilmiþti. Ha be ri say fa 8 de Darbeci generallerin cumhurbaþkanlýðý sýfatý geri alýnmalý nha be ri say fa 8 de Askerden brifing alan hukukçulara el çektirilsin nha be ri say fa 9 da ANKETLERE GÖRE, ÝKÝNCÝ TURDA DA ÝPÝ HOLLANDE GÖÐÜSLEECEK Sarkozy kaybedecek ufran sa da Hol lan de ve Sar kozy'nin ya rýþ týðý cum hur baþ kan lý ðý se çiminin ilk turunda 3. sý ra yý a lan Ma ri ne Le Pen ve 5. sý ra yý a lan Fran co is Bay ro u nun ter ci hi ikinci turda ki lit ro lü oy na ya cak. Ip sos un an ke ti, i kin ci tur da Hol lan de ýn yüzde 54, Sar kozy nin yüz de 46 oy a la ca ðý ný or ta ya ko yu yor. nha be ri say fa 7 de Sahabeler adýna 7 bin fidan dikildi Ha be ri say fa 16 da Dünya liderlerine barýþ ekmeði Ha be ri say fa 4 te GÜNE SUDAN'LA SAVAÞ KIZIÞIOR Sudan da kardeþ kavgasý usu dan or du su, pet rol zen gi ni Hic lic ken tin de ki ça týþ ma lar da bin den faz la Gü ney Su dan as ke ri - nin öl dü ðü nü bil dir di. Su dan sa vaþ u çak la rý nýn dü zen le di ði bom bar dý man da kü çük bir ço cu ðun öl dü ðü de kay de dil di. nha be ri say fa 7 de GENELKURMA BAÞKANININ EMRÝ Ýs ra il, giz li o pe ras yon la rý art tý ra cak uýs ra il Ge nel kur may Baþ ka ný Tüm ge ne ral Benny Gantz, e di ot Ah ro not ga ze te sin de yer a lan de me cin de, as ker le ri ne, düþ man ül ke - ler de ki giz li o pe ras yon la ra hýz ka zan dýr ma la rý em ri ni ver di ði ni be lirt ti.nha be ri say fa 7 de u Ýs tan bul un Zey tin bur nu il - çe sin de ki bir teks til fab ri ka - sýn da çý kan yan gýn kor ku lu sa at ler ya þat tý. an gýn da kun dak la ma þüp he si ü ze rin - de du ru lur ken, gök yü zü nü kap la yan ka ra du man, þeh rin pek çok nok ta sýn da gö rül dü. uolay yerine gelen çok sayýda itfaiye ekibi yangýný kontrol altýna almak için uðraþýrken, iþyeri çalýþanlarý da depolarda bulunan ürünleri dýþarý çýkarmaya çalýþtý. Ýtfaiye ekipleri, fabrikada iplik, kumaþ ve boya malzemelerinin aðýrlýkta olmasý sebebiyle yangýný kontrol altýna almakta güçlük çekti. Ha be ri say fa 8 de Unutkanlýk yaygýnlaþýyor Ha be ri say fa 13 ta LS ye baþvurular baþlýyor Ha be ri say fa 6 da EDÝRNE DEKÝ ROMANLARDA Kutlu doðum heyecaný u Edirne nin çe þit li ma hal le le rin de o tu ran ro man lar bu yýl 3 ün cü sü dü zen - le nen Kut lu Do ðum Prog ra mý se be biy le bir a ra ya gel di. Ta ri hî Mu ra di ye Ca mi i nin alt kýs mýn da ISSN ya pý lan prog ram da mev lid o - kun du, du a lar e dil di, ik ram lar da bu lu nul du. nha be ri say fa 15 te

2 2 L HÝ KA frenk: Av ru pa lý. mas la hat-ý Ýs lâ mi ye: Ýs la mýn fay da sý, men fa a ti. a mâl: A mel ler. ve sa it: Va sý ta lar. fü nun: Fen ler. fý rak-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye: Ýs lam dan sap mýþ grup lar. kem mi ye-i ka li le-i mu zýr ra: Az mik tar da za - rar ve ren. sa lâ bet: Sað lam lýk, kuv vet li bað lý lýk. me de ni yet-i ha bi se: Pis me de ni yet. ce re yan-ý bid at kâ râ - ne: Di nin as lýn da ol ma - yan, son ra dan ih das e di - len a det le ri di ne so kuþ tur - ma ya ça lý þa rak, di ne za rar ver me ha re ke ti. in ký lâb vâ ri: Ýn ký lâ ba ben zer de ði þim, in ki lâb gi bi. de sâ tir: Düs tur lar. in ký yad: Bo yun eð me. za af-ý din: Di nî za yýf lýk. me de ni yet-i se fi ha ne: Se fa ha te düþ kün me de ni - yet. rah ne: Ge dik, ya rýk, yý - kýk ve bo zuk yer. cum hur-u mü mi nîn: Mü min le rin u mu mu. e vâ mir-i Kur â ni ye: Kur ân ýn e mir le ri. it ti sal: U laþ ma, bi tiþ - me, bir leþ me. LÜ GAT ÇE Âlem-i Ýslâm içinde mühim ve inkýlâbvâri bir iþ görmek, Ýslâmiyetin desâtirini inkýyadla olabilir, baþka olamaz. Hem olmamýþ, olmuþsa da çabuk ölüp sönmüþ. Birinci Büyük Millet Meclisine hitabe-2 Ýnkýlâp yaparken, Ýslâmýn düsturlarýna tâbi olmalý Ey iman edenler! Sizden biri öleceði sýrada vasiyet ederken, sizden adalet sahibi iki kiþi aranýzda þahitlik etsin. Mâide Sû re si: 106 /  ye t-i Ke ri me Me â li  E T H AD Ý S Câ mi ü s-sa ðîr, No: 177 / Ha di s-i Þe rif Me â li Dün den de vam a di sen: Has mý nýz ve Ýs lâ mi yet düþ ma ný o - lan frenk ler, din de ki lâ kayt lý ðý nýz dan pek faz la is ti fa de et ti ler ve e di yor lar. Hat tâ di - ye bi li rim ki, has mý nýz ka dar Ýs lâ ma za rar ve ren, din de ih ma li niz den is ti fa de e den in san lar dýr. Mas la hat-ý Ýs lâ mi ye ve se lâ met-i mil let na mý na, bu ih ma li a mâ le teb dil et me niz ge rek tir. Gö rül mü yor mu ki, Ýt ti hat çý lar o ka dar ha ri ka a zim ve se bat ve fe da kâr lýk la rýy la, hat tâ Ýs lâ mýn þu in ti bâ - hý na da bir se bep ol duk la rý hal de, bir de re ce din de lâ ü bâ li lik tav rý ný gös ter dik le ri i çin, da hil de ki mil let - ten nef ret ve tez yif gör dü ler. Ha riç te ki Ýs lâm lar din - de ki ih mal le ri ni gör me dik le ri i çin hür me ti ver di ler. Sa bi an:  lem-i kü für, bü tün ve sa i tiy le, me de ni ye - tiy le, fel se fe siy le, fü nu nuy la, mis yo ner le riy le â lem-i Ýs - lâ ma hü cum ve mad de ten u zun za man dan be ri ga le - be et ti ði hal de, â lem-i Ýs lâ ma di nen ga le be e de me di. Ve da hi lî bü tün fý rak-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye de, bi rer kem - mi ye-i ka li le-i mu zýr ra su re tin de mah kûm kal dý ðý; ve Ýs lâ mi yet me ta ne ti ni ve sa lâ be ti ni sün net ve ce ma at le mu ha fa za ey le di ði bir za man da, lâ ü bâ li yâ ne, Av ru pa me de ni yet-i ha bi se kýs mýn dan sü zü len bir ce re yan-ý bid at kâ râ ne, si ne sin de yer tu ta maz. De mek, â lem-i Ýs lâm i çin de mü him ve in ký lâb vâ ri bir iþ gör mek, Ýs lâ - mi ye tin de sâ ti ri ni in ký yad la o la bi lir, baþ ka o la maz. Hem ol ma mýþ, ol muþ sa da ça buk ö lüp sön müþ. Sâ mi nen: Za af-ý di ne se bep o lan Av ru pa me de ni - yet-i se fi ha ne si yýr týl ma ya yüz tut tu ðu bir za man da ve me de ni yet-i Kur ân ýn zu hu ra ya kýn gel di ði bir an da, lâ kay dâ ne ve ih mal kâ râ ne, müs bet bir iþ gö rül mez. Men fî ce, tah rip kâ râ ne iþ i se, bu ka dar rah ne le re mâ - ruz ka lan Ýs lâm za ten muh taç de ðil dir. Tâ si an: Si zin bu Ýs tik lâl Har bin de ki mu zaf fe ri ye - ti ni zi ve â li hiz me ti ni zi tak dir e den ve si zi can ü dil den se ven cum hur-u mü mi nîn dir. Ve bil has sa ta ba ka-i a vâm dýr ki, sað lam Müs lü man lar dýr. Si zi cid dî se ver ve si zi tu tar ve si ze min net tar dýr ve fe - da kâr lý ðý ný zý tak dir e der ler. Ve in ti ba ha gel miþ en ce sim ve müt hiþ bir kuv ve ti si ze tak dim e der ler. Siz da hi, e vâ mir-i Kur â ni ye yi im ti sal le on la ra it ti - sal ve is ti nad et me niz, mas la hat-ý Ýs lâm na mý na za - ru rî dir. ok sa, Ýs lâ mi yet ten te cer rüt e den, bed baht, mil li yet siz, Av ru pa mef tu nu frenk mu kal lit le ri a - vâm-ý Müs li mî ne ter cih et mek mas la hat-ý Ýs lâ ma mü nâ fi ol du ðun dan, â lem-i Ýs lâm na za rý ný baþ ka ta ra fa çe vi re cek ve baþ ka sýn dan is tim dat e de cek. Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 160; Ta rih çe-i Ha yat, s. 222 Sana birþey emânet edene emânetini ver. Sana hýyanet edene hýyanet etme. S KUPON: 8 e lif et ti ði muh te þem Kur ân ha ki kat le ri e ser le riy le tüm â - lem-i Ýs lâ mýn ve in san lý ðýn me dar-ý if ti ha rý ha li ne ge len A ziz Üs ta dým la a lâ ka lý a raþ týr - ma la rý mý sür dü rür ken yo lu - muz Van ve çev re si ne düþ müþ tü. Van da mey da na ge len dep rem son ra sý ha sar gö ren me kâ ný mý za da ba kýp ar dýn - dan baþ la dý ðým Van ve çev re sin de ki Üs tad a raþ týr ma la rým da nur men zil le ri nin ya ný sý ra Üs tad la a lâ ka lý ye ni ve o ri ji nal da ha ne ler bu la bi li rim? has ret ve çýr pý ný þý i çe ri - sin dey dim. Bur sa dan bin di ði miz Van u ça ðýn da bir a ra kap tan pi lo tun Þim di met re yük sek lik te sey re di yo ruz a non su ya pý lýr - ken, biz ya ný mý za al dý ðý mýz Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ndan Mü na cat Ri sa le si ni o ku yor - duk. er yü zü nün çok yük sek le rin de sey re - der ken Nur un sa týr a ra la rýn da þu ha ki kat - le ri te ren nüm e di yor duk: Ey Ka dîr-i Zül ce lâl! Cevv-i fe zâ da ki ha va, bu lut ve yað mur, berk ve ra d, Se nin mül kün de, Se nin em rin ve hav lin le, Se nin kuv vet ve kud re tin le mu sah har ve va zi fe dar dýr lar. Mâ hi yet çe bir bi rin den u zak o lan bu fe zâ mah lû kâ tý, gâ yet sü rat li ve â ni e mir le re ve ça buk ve a - ce le ku man da la ra i ta at et ti ren â mir ve hâ - kim le ri ni tak dîs e de rek, rah me ti ni medh ü se nâ e der ler. (3. Þu â) Te fek kü rü ne do yum ol ma yan Nur un sa týr a ra la rýn da ki ru hî se ya ha tý mýz u ça ðý - mý zýn Van ha va a la ný na in me siy le nok ta - lan mýþ tý. VAN DA NE VAR NE OK? Van a va rý þý mý zýn er te si gü nü Van ý do - la þýr ken, dep re min a cý iz le ri nin Van so - kak la rýn dan si lin me di ði ni mü þa he de e di - yor duk. Ce nab-ý Hak tan Van lý la ra sa býr di le ye - rek dep rem le ge len a cý la rýn bir an ev vel bit me si ni Rabb-ý Ra him i miz den ni yaz la yal va rý yor duk. *** MEL LE E TA Ý LE BU LU ÞU O RUZ Mel le E ta o la rak bi li nen E ta Be yaz ho - ca, Van a bað lý Ed re mit Ýl çe si El ma lý Kö - yü nde i mam o la rak gö rev yap mak ta dýr. Bu ho ca e fen di nin bir ö zel li ði de Ri sa le-i Nur a vu ku fi ye ti nin ya ný sý ra, es ki Þark Med re se le ri ni ih yâ yo luy la bir çok ta le be o kut ma sý dýr. Bir çok ta le be ye med re se sin de Ri sa le-i Nur Kül li ya tý da o kut tu ra rak Nur un kud sî hiz me ti i çin de fa a li ye ti ni sür dür mek te dir. Van ýn þe hir mer ke zin de bu lu þup Üs tad la a lâ ka lý a raþ týr ma la rý mýz da bi ze reh ber lik e de rek yar dým lar da bu lun muþ tur. Kay nak e ser ler den Bir ke tü l-ke li mat, ya - ni Ke li me ler Ha vu zu i sim li e ser ler den Üs tad la a lâ ka lý an la tý lan men ký be le rin bu - lun du ðu say fa la rý gös te re rek bi ze ve ri yor - du. Üs tad la a lâ ka lý ol duk ça ma ni dar men - ký be le rin bu lun du ðu ki ta býn o ri ji na li ken - di sin de. A dý ge çen ki tap, Hz. Üs tad 1880 li yýl lar da Si irt Til lo da Mol la Fe tul lah E fen - di nin med re se sin de o kur ken, Mol la Fe tul - lah E fen di nin Þeyh Mu ham med is min de ki to ru nu ta ra fýn dan ka le me a lýn mýþ týr. MOL LA ÞE FÝK E FEN DÝ DE KÝ E MA NET Van da Üs tad la a lâ ka lý bil gi ve bel ge le rin sa hip le rin den bi ri si de, Van ýn Þe re fi ye Ma hal le sin de o tu ran Mu ham med Þe fik Ö - ner Ho ca E fen diy di. Mol la Mu ham med Þe fik E fen di yle Van da Çay cý E min Be yin mah dum ve to - run la rý nýn bu lun du ðu dük kân da bir a ra ya gel miþ tik. Bu Ho ca E fen di nin Üs tad la a lâ - ka dar lý ðý da çok en te re san dý. ýl lar ca A ra bis tan da ka la rak i lim tah sil e den Mol la Þe fik E fen di, rah met li ba ba sý Þeyh Mol la Sa lih E fen di yo luy la ken di si ne in ti kal e den Ce mü l-ce vâ mi i sim li Þa fii Mez he bi il mi ni an la tan ve ü ze rin de Üs ta - dýn ken di el ya zý sýy la Ben bu ki ta bý bir haf ta da ez ber le dim. cüm le si nin ya zý lý ol - du ðu üç yüz say fa lýk ki ta bý gös ter di. Ki tap hak kýn da de tay lý bil gi sa hi biy dim, an cak o ki ta býn hi kâ ye si ni Mol la Þe fik E fen di þöy le an lat mýþ tý: Rah met li ba bam, ve fa týn dan u zun yýl - lar ev vel Til lo da bu lu nan Mol la Fe tul lah E fen di nin kü tüp ha ne si ne gi di yor. O ra da Üs ta dýn ken di el ya zý sýy la bir say fa nýn ke - na rý na yaz dý ðý Ben bu ki ta bý bir haf ta da hýf zet tim. Ý fa de si nin bu lun du ðu ki ta bý is ti yor ve o na ve ri yor lar. Çok u zun yýl lar - dýr biz o ki ta bý Üs ta dýn a ziz ha tý ra sý dýr di ye bü yük i ti nay la sak lý yo ruz. Hâ len biz - de du ru yor 1973 I LIN DA KÝ RÝL DE BUL MUÞ TUK 1973 yý lý nýn kar lý bir kýþ gü nüy dü. Dos - tum N. Þa hi ner ve Van lý Ha cý Re þit A ða - bey le biz biz zat Gür pý nar a bað lý Ki ril Kö - yü ne git miþ o ki ta bý o ra da M. Þe fik E fen - di nin ba ba sý mer hum Þeyh Mol la Sa lih E - fen di de gör müþ tük. Üs ta dýn el ya zý sý i le yaz dý ðý kýs mý Van a ge ti re rek fo to ko pi yo - luy la al mýþ týk. Üs tad la a lâ ka lý ya zý lan bir çok kay nak ta kul la nýl dý ðý ný da ay rý ca mü - þa he de et mek te yiz. VE FA TI NIN 51. I LIN DA A DÝL CE VAZ LI BE KÝR A ÐA Van da Üs tad a raþ týr ma la rý ça lýþ ma la rý ný sür dü rür ken çev re sin de bu lu nan A dil ce - vaz a, Üs tad ýn saff-ý ev vel ta le be le rin den Be kir A ða yý da so rup so ruþ tur mak ve kab - ri ni zi ya ret et mek mak sa dýy la git me yi plan la mýþ týk se ne si nin bir Ni san a yý i çin de ve fat e den Be kir A ða as len A dil ce - vaz lý dýr. Ay rý ca be nim kö yüm de, A dil ce - vaz a ya kýn bu lun mak ta dýr. Kü çük lü ðü - müz de kö yü mü ze çer çi lik mak sa dýy la ge - len Be kir A ða yý gö ren ler de nim. ap tý ðý dün ye vî meþ ga le si ni Kur ân hiz me ti yö - nün de de ruh te e den Be kir A ða, Ri sâ le-i Nur un ya zýl ma, ya yýl ma ve o kun ma is ti - da dý gös ter di ði yýl lar da, Ri sâ le-i Nur la rý köy den kö ye gö tü re rek muh taç gö nül le re i let miþ, bu u ður da çi le ler çek miþ, ce fa lar yük len miþ tir. Ken di si üm mî dir. Be di üz za - man Haz ret le ri Nur un sa týr a ra la rýn da bu bah ti yar ta le be sin den bah se der. O na hi ta - ben ya zý lý be yan la rý bu lun mak ta dýr. Çe þit li Ri sâ le ler de Nur la rýn hak ka ni ye ti ve Be di - üz za man Haz ret le ri nin þah si yet-i ma ne vi - siy le a lâ ka lý Be kir A ða nýn mek tup la rý mev cut tur. A dil ce vaz ve bað lý köy le rin de bir çok in - san Be kir A ða yý ya kýn dan ta nýr. Mes le ði çer çi lik tir (köy le ri do la þa rak sa tý cý lýk yap - mak). Mes le ði i ca bý köy le re ve A na do lu da en üc ra yer le re gi de rek bu ve si ley le de her git ti ði ye re Ri sâ le-i Nur la rý gö tür müþ ve an lat mýþ týr. O ra dan da göç e de rek Is par ta ya yer leþ - miþ tir. Bu ra da sey yar sa tý cý lýk yo luy la a - yak ka bý sa tý þý i þiy le meþ gul o lur ken, Bar - la da Hz. Üs tad la hem þe ri lik yo luy la ta ný - þa rak o na ta le be o lur. Üm mi hâ li i çe ri sin - de her git ti ði ye re Ri sâ le-i Nur un o kud sî for ma la rý ný gö tü rüp da ðý ta rak Nur un ve Üs tad ýn hiz me tin de bu lu nur. Üs tad ý na neþr-i ha ki kat te ta le be o la rak yar dým cý o - lan Be kir A ða yý Haz ret-i Üs tad bir i fa de - sin de þöy le tal tif e der: Üm mi fa kat al lâ me le rin i þi ni gö ren ve es - rar-ý Kur â ni ye ye kar þý Is par ta nýn in ti ba hý na se bep o lan a hi ret kar de þim A dil ce vaz lý Be - kir A ða... (Bar la Lâ hi ka sý, s. 73) Gavs-ý A zam Þeyh Ab dül ka dir-i Gey lâ nî nin (ks) a sýr lar ön ce sin den i þa - ret et ti ði ki þi ol mak gi bi bir ma ka ma da maz har o lan Be kir A ða yý, Üs tad Haz ret le ri Lem a lar ad lý e se rin de þu i fa - de le riy le tal tif bu yu rur: Gavs- ý  - zam ýn tâ bi riy le Be kir Bey, bi zim tâ bi ri - miz le Be kir A ða... (Lem a lar, s. 173) Haz ret-i Üs tad a son de re ce bað lý ve Ri sâ le-i Nur un hak ka ni ye ti ne hiz met te fev ka lâ de bir an la yýþ ka bi li ye ti ne sa hip o lan A dil - ce vaz lý Be kir A ða nýn, Haz - ret-i Üs tad a yaz dý ðý mek - tup lar da mev cut tur. Be kir A ða nýn Ne þet ve Sa a det is min de i ki ço cu ðu ol muþ tur. ap tý ðý mýz son tes bit ler de ço cuk la rý da A - dil ce vaz dan göç e de rek An tal ya ya yer leþ miþ ler dir. Ri sâ le-i Nur la rýn ya zýl dý ðý, ya - yýl dý ðý ve o kun du ðu o zor yýl lar - da Üs tad ve Ri sâ le-i Nur a hiz met te - ki a lâ ka dar lý ðýn dan do la yý Üs tad Haz ret le - riy le bir lik te mah ke me le re düþ müþ, so - nun da Es ki þe hir ha pis ha ne sin de Üs tad la bir lik te bir se ne ye ya kýn ha pis te kal mýþ týr. Ak sa kal lý, or ta boy lu, ter te miz bir in san o lan Be kir A ða, kud sî Nur yol cu lu ðu nu yü zü nün a kýy la ta mam la ya rak, öm rü nü yi - ne mem le ke ti o lan A dil ce vaz da ta mam la - mýþ týr. A dil ce vaz ýn Trak bul ma hal le sin de ve fat et miþ, kab ri ay ný ma hal le de bu lun - mak ta dýr. Ve fat ta ri hi i se 24 Ni san 1961 tir. Bu gün o nun 51. ve fat yýl dö nü mü - dür. Al lah rah met ey le sin. VAN DA GÜ ZEL BÝR EV VAR DI Üs tad a raþ týr ma la rý kap sa mýn da A dil ce - vaz da yap tý ðý mýz a raþ týr ma la rýn a ka bin de tek rar Van a dön müþ tük. Van da A ziz Üs - ta dý mý zýn kal mak la þe ref len dir di ði Van Ka le si, Hor hor Med re se si, Van Es ki Va li si Ko na ðý, E rek Da ðý, Ço ra va nis, Ak da mar A da sý, Ba þet Da ðý ve Nur þin Ca mi i ya ný sý - ra mü ba rek me kân lar dan bi ri si de Van ýn Ak köp rü Ma hal le si de re að zýn da bu lu nan, kar de þi Ab dul me cid Nur sî e fen di nin e vi - dir. Üs tad Van da ki Nur þin Ca mi i nde kal - ma dan ev vel kar de þi nin Van da ki e vin de ka lýr dý. Kar de þi Ab dul me cid ve e þi nin da ha çok zah met çek me me si a dý na kal dý ðý o ev den Nur þin Ca mi i ne ta þý nýr ve o ra da kal ma ya baþ lar. Ab dül me cid A bi ye a it e vin ye ri ni a raþ tý rýp bul du ðu muz da ha ra be ye dön müþ va zi yet tey di. Haz ret-i Üs tad, ken di si nin de kal dý ðý kar de þi nin bu e vi i le a lâ ka lý Lem a - lar ad lý e se rin de bir hik me te bi na en þun la - rý kay de der. Öz kar de þim ve en bi rin ci ve yük sek ve fe da kâr bir ta le bem o lan Ab dül me cid in Van da gü zel bir e vi var dý. Ý da re si ye rin de, hem mu al lim i di. Hiz met-i Kur â ni ye nin da ha re vaç lý bir ye ri o lan hu du da git mek li - ðim i çin ar zu mun hi lâ fý na o la rak te þeb büs e den le re, iç ti ha dýn ca, gü ya men fa a tim i çin iþ ti rak et me di, rey ver me di. Gü ya, ben hu - du da git sey dim, hem hiz met-i Kur â ni ye si ya set siz, sâ fi ol ma ya cak, hem o nu Van dan çý ka ra cak i di ler di ye iþ ti rak et me - di. Mak sa dý nýn ak siy le þef kat li bir to kat ye - di. Hem Van dan, hem o gü zel e vin den, hem mem le ke tin den ay rýl dý. Er ga ni ye git - me ye mec bur kal dý. (Lem a lar, s. 95) Van da Ab dül me cid A ða be yin e vi - nin yý kýn tý la rý ný fo toð raf lar ken Üs tad ýn ve kar de þi nin ru hu na fa ti ha lar yol lu yor duk. U HUV VET RÝ SA LE SÝ VE KI ZIL Ý CÂZ Üs tad a raþ týr ma la rý mýz sý - ra sýn da Van da Ab dül me cid A ða be yin ter cü me et ti ði Ký zýl Ý câz ad lý Üs ta dýn ka le me al dý - ðý ki ta bý ný bir ho ca e fen di bi ze he di ye et miþ ti. Bu gü zel he di ye - nin ya ný sý ra bir öð len vak ti na ma - zý ný e dâ et ti ði miz ca mi çý ký þý Ri sa le ler - den der le nen Pey gam be ri mi zin (asm) ma ne vî þah si ye ti i le U huv vet Ri sa le si nin ce ma a te he di ye e dil me si de gör dü ðü müz gü zel man za ra lar dan dý. T Be di üz za man a raþ týr ma la rý a dý na bir Van se ya ha ti m.oz tur koz turk ma il.com VAN ES KÝ VA LÝ SÝ KO NA ÐI Van da Üs ta dýn genç lik yýl la rýn da kal dý ðý me kân lar dan bi ri si de Os man lý dö ne mi es ki Van Va li le rin den Ýþ kod - ra lý Ta hir Pa þa Ko na ðýy dý. Van ýn Ha li la ða Ma hal le sin de ka - lýn tý la rýy la a yak ta ka lan bu me kâ na hem zi ya ret hem de dep rem de na sýl bir va zi yet al mýþ, me rak sa i ka sýy la git tik. Ko nak ma a le sef ha ra be ye dön - müþ tü. Gi riþ ka pý sý nýn kýs men sað lam ol du ðu nu gör dü ðü müz Va li Ko na ðý dep rem yo luy la da ha da va him ha le gel miþ. Bir fo toð ra fý ný çek ti ði miz es ki Va li Ko na ðýn da Üs ta dýn kal dý ðý yýl - lar da ba ba sý na o lan hür met ve te va - zu nun zir ve si ni gös ter di ði mâ nâ yük - lü bir ha tý ra mev cut tur: Üs ta dýn ba ba sý So fi Mir za e fen di, Nurs Kö yün den ge le rek Üs ta dý va li ko na ðýn da zi ya ret et mek is ter. A ma zi ya ret ön ce si, te va zu ya bi na en, ken di - si nin mev cut köy lü hâ liy le o nu ka bul et me sin den sý ký lýr bir va zi yet i ma e - der. Ba ba sý nýn bu du ru mu nu ha ber a - lýp his se den Üs tad Haz ret le ri ko na ðýn ka pý sý na i ne rek ba ba sý na hür me ten o - mu kar þý la ya rak ko na ðýn en üst mev - ki i ne gö tü re rek Bu be nim ba bam di - ye rek te va zu ve ba ba ya hür me tin zir - ve sin de sey re de rek ev lât-ba ba mü na - se be tin de ki yü ce der si ver miþ o lur. Þeyh Salih'in oðlu Molla Mehmet Þefik Öner (saðda). Van da Üstadýn gençlik yýllarýnda kaldýðý, Van Valilerinden Ýþkodralý Tahir Paþa Konaðý tam bir harabe halinde. Giriþ kapýsýnýn kýsmen ayakta kalabildiðini gördüðümüz konak, son depremde daha da vahim hale gelmiþ. Eski hali eni hali

3

4 KÜLTÜR SANAT 4 Dünya liderlerine barýþ ekmeði Barla da Nisan yaðmurlarý Bar la ya; yo lun bir ta ra fýn da E ðir dir Gö lü - nün en gin li ði ni, ma vi li ði ni ve dal ga lar la ku ca ðýn da sal la dý ðý ye þil ör dek le rin sü kû - ne ti ni sey re de rek, ak kö pük lü, ber rak su la rýn in - san ru hu na ver di ði fe rah lý ðý his se de rek va rý lýr. o lun ö te ki ta ra fý göl den i ti ba ren yu ka rý ya doð - ru a ðaç la rýn, ye þil lik le rin süs le di ði be re ket li to pak - lar, kuþ la rýn yük sek ten uç tu ðu, ba þý du man lý, hey - bet li, kar lý dað la ra ka dar de vam e der, gi der. Ýlk ba har da bü tün can lý la rýn rü ya gi bi u ya nýþ - la rý ný, her ta raf ta ser pil miþ gü zel lik le ri ni de rin bir te fek kür uf ku i çer sin de hay ran lýk la sey re de - rek, se vinç le, öz lem le yol la ra düþ tük. Se nin ta - rif e di ci le rin bü tün mas nu a týn da ki mu ci ze le - rin dir. (1) Her þey de Al la hýn e ser le ri ni, sa nat la - rý ný, gü zel lik le ri ni biz le re ta rif e den, gös te ren ve an la tan Üs ta dýn ha tý ra la rýy la ya þa dý ðý, Bar - la ya doð ru yö nel dik. Bar la in san la rýn ku r tu luþ re çe te le ri nin ya zýl dý - ðý, dün ya in san lý ðý na þi fa lar bah þe den Kur ân ha - ki kat le ri nin, ý þýl tý la rý nýn par la dý ðý bir mer ke zin a dý. Çi le nin, e me ðin, sab rýn ve ta ham mü lün yoð rul du ðu bir ta rih a bi de si, in kâr cý lý ða kar þý i - man ve Ýs lâm me þ'a le si nin ya kýl ma ya baþ lan dý ðý bir mi lât týr. Ý lâ hî aþ kýn kal bin o ca ðýn da a lev le ne - rek dal ga dal ga tu tuþ tur du ðu gö nül le re da mýt tý ðý ik si rin, il ha mýn, ik ra mýn a dý dýr. Gök yü zün de ki u çu þan bu lut lar, haþ met li dað - la rýn ba þýn da ki sis ler, du man lar la u fuk lar da bir - leþ miþ ve a de ta dað la rýn yü zün de ki a za me ti ve hey be ti tül den pe çe i le set ret miþ. Te pe le rin ba - þýn dan, o muz la rýn dan saç ör gü sü gi bi gür or - man lar, a ðaç lar a þa ðý la ra sýrt la ra, e tek le re ka dar dö kü lür. Bar la nýn çi çek ler le be zen miþ mey ve bah çe le ri, renk cüm bü þü gi bi va di ye doð ru a kar gi der, ye di renk li gö lün ý lýk ha va sýy la, bil lur su la - rýy la ku cak la þýr. Bar la dað la rý nýn, bað la rý nýn, bah çe le ri nin koy - nun da ki Cen net bah çe si, Ni san yað mur la rý nýn be re ke tiy le, çi çek a çan a ðaç la rýy la, u çu þan kuþ la - rýy la, do la þan bö cek le riy le, du a lar la vec din kay - naþ tý ðý, i man la ih lâ sýn bu luþ tu ðu, mad de i le mâ - nâ nýn bir leþ ti ði Cen net bah si ni an la tan ha ki kat - le rin ha tý ra sý ný omu zun da ta þý yan, gö nül ler de ya þa tan bir ik lim dir. Kar lý ve sert so ðuk la rýn ar dýn dan Bar la da her yer de, her þey de u ya ný þýn e ma re le ri, bir bi ri i çer - sin de, fe rah la tý cý ilk ba har se rin li ði i le to mur cuk - lar da, ye ni aç mýþ çi çek ler de, göz ler de, gö nül ler - de sa ða nak lar la his se di li yor, ba riz bir þe kil de gö - rü lü yor. Zi ya ret çi le rin fevç fevç har man ol du ðu, he ye can la, me rak la, aþk la, is tið rak la çar pan sev - da lý kalp le ri ne, al týn da coþ ku lu su la rýn ak tý ðý çeþ - me li ev den sü kû net, hu zur ve hu þu ser pi lir. Bir dev re ta nýk lýk et miþ, Üs ta dý kol la rý nýn üs - tün de tu ta rak, em ri ne mu ti o la rak du a ya, ni ya za, u bu di ye te yü celt miþ o lan yaþ lý u lu çý nar mah zun þim di. Boþ be þik gi bi Üs ta dýn üs tün de i ka met et - ti ði kol la rý if ti rak tan ku ru muþ, mah zun laþ mýþ. Sev gi li nin has re ti ne aþk yan gýn la rýy la mah kûm ol muþ gi bi kol la rý na çe lik ha lat tan ke lep çe ler ta - kýl mýþ. i ne de nur ta le be le ri nin zi ya ret le ri ne teþ ri fat çý lýk ya pý yor. Son ba ha rýn hýr çýn rüz gâr la - rýy la meç hu le gi den mek tup lar gi bi gön der di ði yap rak la rý nýn ye rin de, Ni san 'da to mur cuk lar i le ye ni den u ya ný þý baþ la mýþ. Bu se ne de ba þýn da ö - tü þen kuþ la ra ev sa hip li ði ya pa cak. ap rak la rý nýn hý þýr tý sý i le rüz gâr lar la söy le þe cek. Ge len mi sa fir - le ri a ðýr la ya cak, zi ya ret çi le rin gö zü nü, gön lü nü, ha yal le ri ni, rü ya la rý ný, fo toð raf la rý ný süs le yip ü - mit le re ve si le o la cak. Göl ge sin de se rin li ði i le yaþ - lý ka dýn la rýn el e me ði, göz nu ru, a lýn te ri he di ye - lik le ri ni sa hip le ri ne tev di et ti re cek. Çe tin so ðuk la rýn ol du ðu kýþ tan son ra o müs - tes na me kân lar, cen netâsâ ba ha rýn coþ ku su, þev ki he ye ca ný i le bay ram ye ri ne dön müþ. Genç le rin yer den ba þý ný kal dý rýp yu ka rý doð ru he ye can lý ve me rak lý ba kýþ la rý u lu çý na rýn dal la - rý a ra sýn dan gök le re, bu lut la ra, u mut la ra u za yýp ha tý ra lar um ma ný na a kýp gi di yor. Üs ta dýn e vin - den has ret do lu, hü zün lü göz ler ne re ye bak sa onu ha týr lý yor, ha ya lin de can lan dý rý yor. O ku - nan Ri sa le-i Nur un her ke li me sin de o nu din li - yor lar. o kuþ ba þýn da çý na ra, pý na ra, ya maç la - ra, ka la ba lýk la ra ba kan her kes iç dün ya sýn da ki son suz öz lem le, iþ ti yak la, aþk la onu dü þü nür, onu a rar, onu ha týr lar. "Al lah i çin ya þa mak, onun ul vi ve kud sî dâvâsý i çin, Kur an-ý Ke rim ve sev gi li Pey gam be ri mi zin (asm) sün ne ti ni ih ya et mek i çin çi le li bir öm rün ya þan dý ðý yer ler den, bel de ler den bir neb ze nu - run ve hu zu run ý þý ðý, ik si ri Ni san yað mur la rýy la te ces süm e der de ru hu mu zun de rin lik le ri ne u - za yýp a kar mý?" di ye bi te vi ye u mut la çar pan kal - bi miz le do laþ týk, se lâm laþ týk o me kân lar da. Ma - ri fe tul la h ve mu hab be tul la hýn bir lem a sý na, bir zer re si ne bel ki na il o lu ruz te men ni ve ni ya zýy la o ra lar day dýk. Son ra ve da e dip ay rýl dýk, gön lü - mü zü o ra lar da bý ra ka rak. Dip not: (1) On bi rin ci Söz. ESENLER BELEDÝESÝ TARAFINDAN "HAMURUMUZDA BARIÞ VE KARDEÞLÝK VAR" SLOGANILA DÜZENLENEN 3. ULUSLARARASI BARIÞ EKMEÐÝ FESTÝVALÝ KAPSAMINDA AFRÝKALI ÇOCUKLAR APTIKLARI BARIÞ EKMEÐÝNÝ DÜNA LÝDERLERÝNE GÖNDERDÝLER. E SEN LER Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen 3. U lus la ra ra sý Ba rýþ Ek me ði Fes ti va li kap sa mýn - da Af ri ka nýn 11 ül ke sin den E sen ler e ge len 150 ço cuk, hep bir lik te yap týk la rý ba rýþ ek mek - le ri ni dün ya li der le ri ne gön de re rek tüm dün - ya ya ba rýþ me sa jý ver di. Af ri ka dan ge len ço - cuk la rýn sah ne de her ke si se lam la ma sý nýn ar - dýn dan baþ la yan prog ram da, ilk ko nuþ ma yý ya pan E sen ler Be le di ye Baþ ka ný Meh met Tev - fik Gök su, bu yýl ü çün cü nü ger çek leþ tir dik le ri U lus lar a ra sý Ba rýþ Ek me ði Fes ti va li nin ül ke - mi ze ve bü tün in san lý ða ba rýþ ge tir me si ni di le - di. Ba rýþ ve kar deþ li ðin ö ne mi ne dik kat çe ken Gök su, 21. yüz yýl da sa ðý mý za ya da so lu mu za dön dü ðü müz de en çok ko nuþ ma mý ge re ken, ü ze rin de dur ma mýz ge re ken þey ba rýþ ve kar - deþ lik tir de di. Ýn sa nýn ha yat ta en çok kut sa dý - ðý en ö nem li 2 þe yin ken di ço cu ðu ve ek me ði ol du ðu nu söy le yen Gök su, bu an lam da E sen - ler Be le di ye si o la rak ço cuk lar va sý ta sýy la dün - ya ya bir me saj ver me yi is te dik le ri ni be lirt ti. KAN VE GÖZ A ÞI ÝS TE MÝ O RUZ Biz bu coð raf ya da kan ve göz ya þý is te mi - yo ruz di yen Gök su, Biz te pe si ne her gün bom ba lar ya ðan, ço cuk la rýn an ne le ri ne sý - ðýn dý ðý bir dün ya is te mi yo ruz. Biz so kak la - rýn da ço cuk la rýn oy na dý ðý, ba rýþ tür kü le ri nin ESKADER'in "2011 ýlý Kültür Sanat Ödülleri, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ESKADER 28 DALDA KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ VERDÝ E DE BÝ AT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði nin (ES KA DER) 28 dal da ver di ði 2011 ý lý Kül tür Sa nat Ö dül le ri sa hip le ri ni bul du. Fa tih te ki A li E mi ri E fen di Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen tö ren kap sa mýn da, ö dül a lan ki þi ve ku rum la rýn e ser le ri ve ES - KA DER i le il gi li ba sýn da çý kan ya zý lar, ga ze te ku pür le ri ve der ne ðin fa a li yet le rin den se çi - len fo toð raf la rýn yer al dý ðý ser gi a çýl dý. Tö - ren de ko nu þan ES KA DER Baþ ka ný Meh met Nu ri ar dým, der ne ðin 3 yýl dýr dü zen le di ði ö dül tö re ni i le ne sil ler a ra sýn da bir köp rü o - luþ tur ma yý ve genç le rin e de bi yat, kül tür ve sa nat a la nýn da ki üs tat la rý ta ný ma la rý ný sað la - ma yý a maç la dýk la rý ný söy le di. Tö ren de, da - ha son ra sa hip le ri ne ö dül le ri ve ril di. Kü çük ya zar ki tap la rý ný im za la dý BÝT LÝS'ÝN Tat van il çe si U lu Er Ýl köð re tim O ku lu ü çün cü sý nýf öð ren ci si 9 ya - þýn da ki Ö mer Muð lu, ken di ça ba la rýy la 5 gün de yaz dý ðý ilk hi kâ ye ki ta bý i çin Tat van da im za gü nü dü zen le di. Dün ya Ki tap Kýr ta si ye, Ka ra man Kýr ta si ye ve U ður Kýr ta si ye nin kat ký la rýy la Tat van a þam A lýþ ve riþ Mer ke zi nde yaz - mýþ ol du ðu Ra ma zan De de nin Çift li ði ad lý hi kâye ki ta bý ný im za la yan Ö mer Muð lu, ilk im za lý ki ta bý ný de de si ne ver di. Sý nýf öð ret me ni Fer hat O rak la bir - lik te ki tap la rý ný im za la ya rak Muð lu, spon sor bul ma sý du ru mun da i kin ci ki ta - bý ný yaz mak is te di ði ni söy le di. a zar lý ðýn ko lay ol ma dý ðý ný an cak gü zel bir mes lek ol du ðu nu di le ge ti ren Ö mer Muð lu, ilk im za gü nü ol ma sý se be biy le he ye can lý ol du ðu nu ve im za gü nü nün gü zel geç ti ði ni be lirt ti. Bit lis / ci han Ödüle lâyýk görülen bazý kiþi ve kurumlar þöyle: laraþtýrma: Eski Ýstanbul Kahvehaneleri - Cem Sökmen, Ötüken Neþriyat lbasýn: Bedir Acar - Star Gazetesi Kültür Sanat önetmeni lbiyografi: Peyami Bey - Nevzat Kösoðlu, Ötüken Neþriyat lçocuk Edebiyatý: Gülten Dayýoðlu - Çocuklar için yazdýðý bütün kitaplarýyla lçocuk ayýncýlýðý: Damla ayýnlarý ldeneme: Gecenin Ýkinci Rüyasý - Leyla Ýpekçi, Timaþ ayýnlarý ldergi: Türk Edebiyatý Dergisi - ayýn önetmeni: Beþir Ayvazoðlu ledebiyat Tarihi: eni Türk Edebiyatý Metinleri - Ýnci Enginün, Zeynep Kerman-Dergâh ayýnlarý lgezi: Gezelim Görelim televizyon programý -Nuray ýlmaz TRT lhatýra: Hayat-Hüzün-Dürbünümde Kýrk Sene - Ayþe Kulin, Everest ayýnlarý lhikâye: Asla Pes Etme - Mukadder Gemici, Dergâh ayýnlarý lýnceleme: Osmanlý Dönemi Türk Kadýn Þairleri - Müjgan Cunbur, Türk Kadýnlarý Kültür DerneðÝ. Kültür sanat Servisi E fen di mi zi (a.s.m) ta ný ma lý ve anla ma lý yýz ÇER KEZ KÖ Ýl çe Müf tü lü ðü i le Çer kez köy Er ge ne Hav za sý Sa na yi ci ve Ýþ Ha ya tý De ne ði (ÇE SÝ AD), Ýn san lý ðýn e ni den Do ðu þu, Pey gam be ri mi zin Kar deþ lik Ah lâ ký ve Hu ku ku ko nu lu Kut lu Do ðum prog ra - mý dü zen le di. Prog ram da ko - nu þan Ga ze te ci ler ve a zar lar Vak fý Baþ kan Ve ki li Mu har - rem At lý, Pey gam be ri mi zin kar deþ li ðe ver di ði ö nem - den bah se de rek, Kar deþ lik her za man ön plan da ol ma - lý. Bu nun i çin Pey gam be ri - mi zi çok i yi ta ný ma lý ve ta ný - dýk tan son ra an lat ma lý yýz de di. Te kir dað / ci han 17. Ýz mir Ki tap Fu a rý so na er di ÝZMÝR Ki tap Fu a rý ný bu yýl 332 bin o ku run zi ya ret et ti ði bil di ril di.tü AP dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye a yýn cý lar Bir li ði iþ bir li ðiy le bu yýl 17. si dü zen le nen Ýz mir Ki tap Fu a rý nýn dün ka pý la rý ný ka pat tý ðý bil di ril di. A çýk la ma - da, fu a rý 9 gün de 332 bin o - ku run zi ya ret et ti ði be lir til di. Top lam 350 ya yý ne vi ve si vil top lum ku ru lu þu nun ka tý lý - mýy la dü zen le nen fu a rýn söy le þi, pa nel, þi ir din le ti le ri, ve ço cuk fa a li yet le riy le 120 or ga ni zas yo na ev sa hip li ði yap tý ðý kay de dil di. Ýz mir / a a söy len di ði bir yer yü zün de ya þa mak is ti yo - ruz di ye ko nuþ tu. er yü zün de ki her bir in - sa nýn yü re ði ne ba rýþ se la mý ný u laþ týr mak is - te dik le ri ni i fa de e den Gök su, ken di ço cuk la - rý na ký yan ül ke le rin ço cuk la rý ný yü cel ten ül - ke ler ta ra fýn dan yö ne ti le cek le ri ni be lir te rek, ya rýn la rý mýz o lan ço cuk la rýn ge le ce ði miz a çý - sýn dan ö ne mi ne dik kat çek ti. AF RÝ KA VE TÜRK HAL KI BÝR A RA DA Gam bi a Bü yü kel çi si Gib ril JO OF da Fes ti - val kap sa mýn da bü tün Af ri ka ül ke le ri nin E - sen ler de tem sil e dil di ði ni vur gu la yan Jo of, fes ti val sa ye sin de Af ri ka i le Tür ki ye a ra sýn da B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Ge mi ler de a cil du rum san da lý.- Ý ba det e den, ta pan kul. 2. Spor cu ce ke ti.- Ta rih te Hi tit ler i le Mýsr lý lar a ra sýn da ilk ya zý lý an laþ ma nýn ya - pýl dý ðý yer. 3. Ta ri hi o lay la rý kay ded den kim se.- Bir bað laç. 4. Ge nel lik le i pek ib ri þim kul la na rak ið ne, me kik, týð ve ya fir ke te i le ya pý lan in ce dan tel.- Bir ý þýk ve ya ý sý kay na ðýn dan ya yý lan ý þýn la rýn top lan dý ðý yer, mih rak. 5. Ev cil ge yik.- Ma te ma tik te kü me ye a it var lýk lar dan her bi ri. 6. An kaþ ma, u yuþ ma.- A le tin ço ðu lu, a let ler. 7. Çok ol ma yan, ki fa yet siz.- Baþ ken ti miz. 8. Ku zu se si.- Ý ne - ðin, süt ten ke sil dik ten son ra bir ya þý na ka dar o lan yav ru su.ta li i ni an la mak i - çin bir ta kým nes ne ler den ma na çý kar ma þar la tan lý ðý. 9. Ka zak lar da se çil miþ baþ kan.- Bir a ra ba mar ka sý. 10. Top ra ða ça kýl mak i çin ha zýr lan mýþ, u cu siv ri de mir ve ya a ðaç.- Ha ya let u çak la rý da de ni len sa vaþ u çak la rý na ve ri len i sim. U KA RI DAN A ÞA ÐI A- 1. ü zün i ki ya nýn da, sa çýn de va mý o la rak bý ra ký lan sa kal de me ti, du luk-.-bir mas tar e ki. 2. Ý la hi yar dým.- Ýs pan ya'da fa a li yet gös - ter miþ bir te rör ör gü tü. 3. Ka zanç a ma cýy la a çýl mýþ, pa ra kar þý lý ðýn da ye mek ye ni len yer, a þe vi, res to ran.- Çok ol ma yan 4. Ýr lan da Kur tu luþ Ör gü tü nün ký - sa sý.-be lir ti,a la met.- Bir so ru e ki. 5. Bir er kek a dý.- a pý la rý dýþ et ki ler den ko - ru mak a ma cýy la ü zer le ri ne ya pý lan ço ðu ki re mit kap lý bö lüm. 6. Halk að zýn - da a kü mü la tör.- Sü mer ler de su pu tu.- Lah za. 7. a nar dað. 8. Di ni i nanç.- Bir tes bih tü rü. 9. Ma te ma ti te bir tam denk lem de bu lu - nan bi lin me ye nin en yük - sek kuv ve ti.- A yý ba rý na ðý. 10. Ýl kel ben lik.- A þa ðý sý dar, yu ka rý sý ge niþ bir çe þit ye ni çe ri baþ lý ðý. 11. Kor - kunç, çok i ri ve o la ða nüs tü güç lü ma sal ya ra tý ðý.- Sar - hoþ ve ya kül han be yi ba ðýr - ma sý. 12. Hz. Üs ta dýn Ýþ lek o la rak ni te len dir di ði hay - van.- Uy gu la ma lý o la rak ya pý lan as ker lik e ði ti mi çok ö nem li bir köp rü ku rul du ðu nu ve Af ri - ka ve Türk hal ký nýn bir a ra ya gel di ði ni söy - le di. Jo of, fes ti va lin dü zen le yen E sen ler Be - le di ye si ne de te þek kür et ti. DÜN A A BA RIÞ ME SA JI VER DÝ LER a pý lan ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Ce za yir, E - ti yop ya, Ga bon, Gam bi a, Gi ne, Gü ney Af ri ka, Mý sýr, Ni jer, Se ne gal, So ma li, Su dan, Tan zan - ya ve Mo ri tan ya dan E sen ler e ge len ço cuk lar, E sen ler de ki kar deþ le riy le bir lik te ken di ül ke le - rin den ge tir dik le ri un la rý ma ya la ya rak ba rýþ ek me ði yap tý ve yap týk la rý ek mek le ri dün ya li - der le ri ne gön der di ler. Kül tür Sa nat Ser vi si Diyarbakýr'da farklý uygarlýklar konuþuldu DÝARBAKIR Va li si Mus ta fa Top rak, Di yar ba kýr ýn kül tü rü - nün tüm dün ya ya ya yýl ma sý nok ta sýn da çok ö nem li bir a þa - ma da bu lun duk la rý ný söy le di. Kent te 2 gün sü ren U lus la ra ra sý Di yar ba kýr Sur la rý Sem poz yu - mu nun ar dýn dan Va li lik Top - lan tý Sa lo nu nda Va li Top rak baþ kan lý ðýn da Sur lar Ça lýþ ta yý dü zen len di. Va li Top rak, a çý lýþ ta yap tý ðý ko nuþ ma da 2 gün sü rey le tec rü be le ri ni pay la þan a ka de - mis yen le re te þek kür e de rek, Bu sem poz yum ba na gö re Di yar ba - kýr ý bek le ne nin de ö te sin de bir Diyarbakýr Va li si Mus ta fa Top rak nok ta ya ta þý mýþ týr de di. Prof. Dr. Me tin Sö zen de bel lek mer ke zi o la rak ta ným la dý ðý Kent Mü ze si nin Di - yar ba kýr da ku ru la ca ðý ný, bu gün Di yar ba kýr da fark lý uy gar lýk lar dan söz et tik le ri ni söy le di. Ço rum da da Hat tu þa dan, Hi tit ler den bah set tik le ri - ni an la tan Sö zen, A ma i ki si nin de or tak so nu cu A na do lu nun geç mi þi ve bü yük lü ðü dür i fa de le ri ni kul lan dý. Di yar ba kýr / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H Ý L A F E T E H A D Ý A V A K A D O K A L E L V E L Ý N Ý M E T A R E A Z A M Ý K D A V E T D O P O K A B E E Ý Ý MA L E T O T A R A Þ S Þ E N A S A N Ý S A H Ý R K A S E M N A A Ý S A L E R E Þ A A Z A M E T S A T E N

5 E mek li Müf tü / ha li le li il.com MAKALE 5 (0 505) Fi il le ri miz ve cüz î i ra de miz Na dir Bu da gov: Þu i fa de yi a çýk lar mý - sý nýz? 26. Söz: E vet, e ðer abd, hà lýk-ý ef â li bu lun say dý ve i ca da ik ti da rý ol - say dý, o va kit ih ti yâ rý ref o lur du. Be dî üz za man Haz ret le ri Ka der Ri sâ le - si nde, ka der i le ku lun i ra de si nin, ku lun i râ dî fi il le rin de na sýl bir leþ tik le ri so ru - su na ye di ve cih le ce vap ve rir. Bu ve cih ler den al týn cý sýn da, î ti kâ dî mez hep le rin ku lun i ra de - si ne ba ký þý ný e le a lýr. Bu na gö re, cüz î i râ de nin (ku lun i ra de si nin) ö zü me ye lân dan i bâ ret - tir. a ni cüz î i râ de, fi il le ri miz ön ce sin de bi - lin ci miz de mey da na ge len bir ön me yil dir. Biz bir þe ye mey le de riz, bi zim mey li mi zin he - men ar dýn dan, ya ni bi zim ni yet ve yö ne li þi - miz den he men son ra Ce nab-ý Hak yö nel di ði - miz fi i li ya ra týr. An cak me yil ve yö ne liþ bi ze a it ol du ðun dan so rum lu luk da bi ze a it tir. Bu ko nu da Ehl-i Sün net a ka i din de ih ti lâf yok tur. Fa kat Mâ tü ri dî ler ve Eþ â rî ler ku lun yö ne li þi nin ö zün de ya tan me ye lân ýn, ya ni ön mey lin sta tü sü nü ve ki me a it ol du ðu nu tar týþ mýþ lar dýr. Mâ tü ri dî le re gö re me ye lân î ti bâ rî bir e mir dir, ya ni fa ra zî (te o rik) bir var sa yým dan i bâ ret tir; ku la ve ri le bi lir. Fa kat bu me ye lân Eþ â rî le re gö re fa ra zî de ðil, mev cut tur. Do la yý sýy la ku la a it de ðil dir. Bu me ye lâ ný ya ra tan Ce nab-ý Hak týr. Bu du - rum da Eþ â rî mez he bi ne gö re bu me ye lan - da ki ta sar ruf fa ra zî dir ve ku la a it tir. Be dî üz za man Haz ret le ri bu ra da her i ki mez he bi bir leþ ti rir. O na gö re is ter me ye lan ol sun, is ter me ye lan da ki ta sar ruf ol sun; her i ki si de nis bî bir e mir dir, ya ni fa ra zî bir sem bol dür, ya ni var sa yý lan bir hat týr; ha kî kî bir vü cu du yok tur. a ni bu me ye lan ve ya bu me ye lan da ki ta sar ruf bir var sa yým dan i bâ - ret tir. Var sa yým i se, tam bir il let is te mez. Do la yý sýy la kül lî i râ de, ya ni Al lah ýn i râ de si ku lun i râ de si ni or ta dan kal dýr maz. Öy ley se, o fa ra zî e mir na sýl bir ha re ket ya - par ki, he men ar ka sýn dan di le di ði þey Ý lâ hî kud ret ta ra fýn dan ya ra tý lýr ve so rum lu luk ku la a it o lur? Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re, me ye lan de - ni len bu emr-i i ti bâ rî bir rüç hâ ni yet ka zan sa, ya ni her han gi bir þey i çi miz de bin ler ce ter - cih ler i çin den bir ter cih o la rak doð sa ve di ðer ter cih le re na za ran üs tün lük ka zan sa, o nu fi i li - yâ ta ge çi re bi li riz. O an da o nu terk e de bi lir ve - ya ya pa bi li riz. Ýþ te ter cih et ti ði miz þey kö tü bir fi il se, ya ni mey let ti ði miz ve yö nel di ði miz þey çir kin bir iþ i se, Kur ân o an da in sa na di - yor ki: ap ma! Þer dir! Ha ram dýr! Mu te zi le nin ha ta sý bu ra da or ta ya çý ký yor. Mu te zi le di yor ki: Kul ken di fi il le ri nin ya ra tý - cý sý dýr. Bu söz yan lýþ týr. Çün kü e ðer böy le ol - say dý, ku lun i ra de si ol ma ya cak tý. a ni abd, hà lýk-ý ef â li bu lun say dý ve i ca da ik ti da rý ol - say dý, o va kit ih ti yâ rý ref o lur du. a ni, e ðer kul ken di fi il le ri nin ya ra tý cý sý ol say dý ve î ca da gü cü yet sey di, o va kit ku lun i râ de si or ta dan kal ka cak tý. Çün kü ya rat mak Al lah a mah sus - tur. Kul ken di fi il le ri ni ya rat mýþ ol say dý bi le bu, ya rat ma i þi ni Al lah a mah sus kýl mak tan a lý koy ma ya cak tý. Kul, Al lah a mah sus ya rat - ma sý fa týy la ken di fi il le ri ni ya rat ma ya kal kýn - ca da, bu de fa i ra de si ni kay be de cek ti. Çün kü Al lah a a it bir sý fa tý kul la nýr ken bu de fa ken - di i ra de si ye ri ne Al lah ýn i ra de si ni e sas a la - cak tý. Oy sa i râ de miz her sa ni ye ba þý de fa lar - ca ter cih ler ya pý yor ve hep sin de de ba ðým sýz ha re ket e di yor. Öy ley se i râ de miz, yap tý ðý ter cih ler den ve ta sar ruf ta bu lun du ðu me yil - ler den so rum lu dur. De mek, fi il le ri mi zin ya - ra tý cý sý Ce nab-ý Al lah, so rum lu su i se bi ziz! Bu ra da Be dî üz za man: Ma dem kat li ya ra - tan Ce nab-ý Hak týr; ni çin ba na kâ til de ni lir? so ru su nu so rar ve ce vap lar: Sarf Ýl mi kâ i de - sin ce ism-i fâ il, nis bî bir e mir o lan mas dar dan doð mak ta dýr. a ni kâ til is mi, katl mas ta rýn - dan doð mak ta dýr. Hal bu ki kat li ya rat mak hâ - sýl-ý bil mas dar dýr; ya ni kat li ya rat ma fi i li, katl mas ta rýy la il gi li gi bi gö zük se de, ger çek te katl mas ta rý i le il gi si yok tur. a ni katl ay rý dýr, kat li ya rat mak ay rý dýr. Öy ley se kâ til ay rý dýr, Hâ lýk ay rý dýr. Kat lin, ya ni ö lü mün Ce nab-ý Hakk ýn ya rat tý ðý bir mah lûk ol ma sý, kâ ti li so rum lu - luk tan kur tar maz. Çün kü mas dar, ya ni katl i - þi, ya ni öl dür me fi i li bi zim kis bi miz dir. a ni kat li biz ya pa rýz. Kâ til un vâ ný ný da biz a lý rýz. Bu du rum da biz i çi miz de ki öl dür me mey - li ni ip tal et me mek ten, bu nu yü rür lü ðe koy - mak tan ve bir ö lü me ne den ol mak tan do la yý so rum lu yuz. Bi zim te ti ði sýk ma mý za bað lý o - la rak, Ce nab-ý Hakk ýn ö lü mü ya rat mýþ ol - ma sý bi zi so rum lu luk tan kur tar maz. Öl dür - me is te ði i le ha re ke te ge çen ve öl dür me fi i li - ni iþ le yen biz den baþ ka sý de ðil dir. O hal de kâ til de biz den baþ ka sý de ðil dir. 1 Dip not: 1- Söz ler, s. 431 TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ýs tis na sýz he pi miz ger çek hu zur, mut lu luk ve ha ki ki zev kin pe þin de yiz. A ra sý ra ya ka - la sak da; has sa si ye ti miz; dün ya nýn fâ nîs yü zü, â nî prob lem ve a cý la rý o nu he men yok e di yor. Me se lâ, çev re mi ze ba kar, kor kunç ci - rim, hâ di se, ö lüm, has ta lýk ve hak sýz lýk lar la kar þý la þý rýz. Ken di mi ze ba kar; sa yý sýz ih ti yaç lar ya nýn da had siz bir â ciz lik ve ek sik lik gö rü rüz. Es ki in san lar, der viþ ler, þeyh ler, mü rid ler ta - sav vuf ve ta ri kat me tod la rýy la çi le hâ ne-uz let hâ - ne gi bi sa kin me kân lar se çe rek; Ý lâ hî zi kir le meþ - gul o lup kalb ve lâ ti fe le ri ni iþ le te rek, dâ i ma Ce - nâb-ý Hakk ýn hu zû ru nu ka zan ma ya; tam bir hu - zûr ve mut lu luk el de et me ye ça lý þýr lar dý. An cak, gü nü mü zün a ðýr þart la rý, za ma nýn el ve riþ siz li ði bu me to du im kân sýz laþ týr ma dýy sa da fev ka lâ de zor laþ týr mýþ týr. Ko ca dün ya mýz, kü çük bir köy hük mü ne geç miþ. Bir að gi bi dün ya yý sa ran ha ri - ka kit le i le ti þim va sý ta la rý; her ke si pe þin de koþ tu - rup uz let im kân la rýn dan mah rûm et mek te dir. Be di üz za man; gü nü müz þart la rýn da; ta ri kat ber za hý na gir me den za hir den ha ki ka te ge çi þi; feyz al ma nýn ký sa ve gü ven li yo lu nu nu 1 a ça rak bu aç ma zý mý zý hal let miþ. O da þu dur: Tah ki ki, a raþ týr ma ve in ce le me ne ti ce sin de el de e di len ger çek i mân gü cüy le ken di mi zi her za man Ý lâ - hî hu zûr da his se de rek mut lu lu ðu ta da cak mo - dern uz let hâ ne le ri ha zýr la mýþ. Þöy le ki: Ý çin de ya þa dý ðý mýz, dün ya cen ne ti ne çe vi re bi - le ce ði miz e vi miz, so ka ðý mýz, cad de mi zi; ça lýþ tý - ðý mýz ba ðý mýz-bah çe mi zi, fab ri ka ve iþ ye ri mi zi; bin di ði miz u la þým va sý ta la rý ný; ha va sý ný do ya do - ya so lu du ðu muz kýr la rý; sof ra la rý mý zý mo dern çi le hâ ne ve uz let hâ ne ye dö nüþ tür müþ. Her þe - yin üs tün de ki Al lah ýn kud ret dam ga sý ný; ter bi ye müh rü nü ve ka le mi nin na kýþ la rý ný gör mek le, doð ru dan doð ru ya her þey den O nun nu ru na kar þý bir pen ce re a çýp, O nun bir li ði ne ve her þe - yin O nun kud ret e lin den çýk tý ðý na ve Ý lâh lý ðýn da ve Ru bû bu ye tin de (her þe yi ter bi ye et me sin de) ve mül kün de hiç bir þe kil de, hiç bir or ta ðý, yar - dým cý sý, ol ma dý ðý ný gö rür gi bi ke sin bir bil giy - le tas dik e dip i mân ge tir mek tir. 2 Ýs pat ve i zâh i le ak lý, kal bi, vic dâ ný, sâ ir duy gu ve lâ ti fe le ri ik na e de rek tah ki kî i mân da i re si ne gi rer sek: * Kalb ve rû hu muz i mân nu ruy la ý þýk la nýr, ka ran lýk lý va zi ye ti miz nû râ nî hâ le dö ner. Hü - cum e den be lâ ve mu si bet le ri gör dü ðü müz za - man, Ce nab-ý Hakk a da ya nýr, müs te rih o lu ruz. * i ne, son su za ka dar u za nýp gi den e mel ve is ti dad la rý mý zý dü þün dü ðü müz de, e be dî mut lu lu ðu ta sav vur e de riz. * Ba þý mý zý kal dý rýp gök yü zü ne ve et ra fa ba - kar, her þey le ya kýn lýk, kom þu luk, dost luk ku ra - rýz. Çün kü ya ra ta ný mýz bir ve her þey O nun em riy le ha re ket e der. Ey ar ka daþ, biz den u - zak laþ ma. Ha re ket le ri miz den kork ma. He pi - miz bir Ha lýk ýn me mur la rý yýz di ye gü ven ve - ren dost ça ses le ri kal ben i þit me ye baþ la rýz. E - vet, ger çek i mân i le rû hu muz da ki yük sek lez - zet le ri ve sa a det le ri his se de riz. 3 Böy le ce, þu ba - þý boþ in san lýk i çin de, pe rî þan fâ ni dün ya da Sa - hi bi ni mi zi bu lur, Mâ li ki mi zi ta nýr, son suz rah - me ti ne sý ðý nýr; son suz kud re ti ne da ya ný rýz. O boþ ve vah þî dün ya bir se yir, ge zin ti ye ri o lur. 4 Mut lu lu ðun sü rek li li ði; her kes ve her þe yi Al lah he sa bý na sev mek le müm kün. 5 Çün kü, sev gi nin de kay na ðý Al lah týr. Ger çek mut lu luk da On da - dýr. O nu ta nýr ve se ver sek, sev di ði miz þey ler de yok o lup, çü rü yüp git mez. On la rýn da son su za ka dar de vam e de ce ði ni dü þü nür ve mut lu o lu ruz. Dip not lar: 1-Mes ne vi-î Nû ri ye, s. 180, 2-Söz ler, s , 3-Ý þâ râ tü l-ý câz, s , 4-Mek tû bât, s. 218, 5-Söz ler, s. 583 Mutluluðun sürekliliði afer sa dog Top lu mu a yak ta tu tan ku ral lar Kut lu Do ðum Haf ta sýn da bu yýl Hz. Pey gam ber, Kar deþ lik Ah lâ ký ve Hu ku - ku ko nu su nun iþ len me si ka rar laþ tý rýl - mýþ tý. Bu mü na se bet le, bu me se le yi bir baþ ka a çý dan de ðer len di re rek, en çok ih ti ya cý mýz o - lan top lum ha ya tý mý zý a yak ta tu tan ku ral la rýn iþ len me sin de fay da mü la ha za et ti ðim i çin, ko nu ya bu pers pek tif ten bak mak is ti yo rum. Sev gi li Pey gam be ri mi zin (asm) Ýb ni Ab - bâs tan (ra) ri va yet e di len þu ha dis-i þe ri fi i le baþ la mak ta fay da var dýr: Bir ka vim de gu lûl (dev let ma lýn dan hýr sýz lýk) zu hûr e der se, Al lah o kav min kalp le ri ne kor ku a tar. Bir ka vim i çin - de zi na ya yý lýr sa o ra da ö lüm ler ar tar. Bir ka - vim, öl çü ve tar tý lar da (hi le ya pa rak) mik ta rý a - zal týr sa, Al lah on dan rýz ký ke ser. Bir kav min (mah ke me le rin de) hak sýz ye re hü küm ler ve ri - lir se, o ka vim de mut la ka kan yay gýn la þýr. Bir ka vim ah din den dö nüp gad re yer ve rir se, Al lah on la ra mut la ka düþ man la rý ný mu sal lat e der. 1 Hz. Pey gam ber (asm) bu ha dis le rin de ce mi - ye ti a yak ta tu tan te mel ah lâ kî um de le ri zik ret - mek te dir. Böy le ce, Ýs lâm na za rýn da, iç ti mâî sa a det ve me de nî te rak ki i le ah lâ kî ya pý nýn ya - kýn il gi si nin bu lun du ðu an la þýl mak ta dýr. Bu iç - ti mâî di na mik ler; dev let ma lý nýn yað ma lan ma - ma sý, na mus ve if fet, öl çü ve tar tý lar da dü rüst - lük, mah ke me ler de a da let ve ah de ve fa. 1- Dev let ma lý nýn yað ma lan ma sý i fa de si nin, her çe þit dev let ma lý na yö ne len hýr sýz lýk ve yað - ma yý i fa de et ti ði an la þýl mak ta dýr. 2- Zi na yý, gü cü ye ten ler mü da ha le e dip ön le - mez ler se o ce mi yet te ö lüm ler ar tar. Bu nun la il gi li o la rak Be nî Ýs ra il den kýs sa gel miþ tir. 3- Öl çü ve tar tý da hi le, rýz ký kök ten kal dýr maz, be re ke ti kal dý rýr, dar lý ða se bep o lur. 4- Ha dis hak sýz ye re ve ri len hük me ya ni a da - let siz li ðe ce za o la rak ka nýn yay gýn laþ ma sý ný gös te ri yor. a ni a da let siz li ðin hâ kim ol du ðu ce - mi yet ler de a nar þi ve is yan o la cak týr. Mah ke me - le re gü ve ni ni kay be den in san lar, hak la rý ný ken - di le ri al ma ve ya ko ru ma gay re ti ne dü þe cek ler - dir. Bü tün bu du rum lar ce mi ye ti yý ký ma gö tü - ren kan dök me ha di se le ri nin yay gýn laþ ma sý na yol a çar. Bu se bep le dir ki bü tün Ýs lâm top lu mu a da let i mül kün ya ni dev le tin te me li bil miþ tir. 5- Ah de ve fa i se; Kur ân mü ker rer â yet le - riy le ah de ve fa yý, ve ri len sö zün tu tul ma sý ný em ret mek te dir. Re sû lul lah (asm) bu ha dis te ve fa sýz lý ðýn ce za sý ný ve mü ey yi de si ni ha týr lat - mak ta dýr: Düþ ma nýn ta sal lu tu. Bu iç ti mâî has ta lýk la rýn te da vi e dil me si top - lum la rýn ken di i ra de le rin de o lan ve te da vi si yi ne ken di gi di þat la rýy la a lâ ka lý du rum lar dýr. Bu has ta - lýk la ra ya ka lan ma dan bir top lu mun ha ya ti ye ti ni de vam et tir me si el bet te mat lup o lan dýr. A ma ya - ka la nýl mýþ i se te da vi si de müm kün dür. Zi ra bir top lu mun gi di þâ tý, ken di el le rin de o lan bir va ký a - dýr. Â yet-i ke ri me de, Þüp he yok ki, Al lah Te â lâ, her han gi bir ka vim de ki hâ li de ðiþ tir mez, on lar ken di ne fis le rin de ki ni de ðiþ tir me dik çe. Ve Al lah Te â lâ bir mil le te bir fe na lýk mu rat e din ce de ar týk o nu ge ri bý ra ka cak yok tur. Ve on lar i çin O ndan baþ ka bir yar dým cý da yok tur 2 bu yu ru yor. Ha ki kat þa i ri miz Meh med A kif bir þi i rin de þöy le de mek te dir: Fa kat, ah lâ kýn iz mih lâ li en müt hiþ bir iz mih lâl; Ne mil let kur tu lur, zi ra, ne mil li yet, ne is tik lâl. O yun cak san ma yýn! Ah lâk-ý mil li, ruh-i mil lî dir; O nun if la sý en kor kunç ö lüm dür, mevt-i kül lî dir. 3 Top lum de ni len u lu a ðaç, en ve rim li a ra zi o lan ah lâk tar la sý na kök sal dý ðý müd det çe bek le nen sa - a det mey ve si ni ve rir. i ne Meh med A kif bir þi i - rin de ta rih sah ne sin de ki mil let le rin ya ken di ah - lâ kýy la ha ya ti ye ti ne de vam e de cek le ri ni, ya hut ta si li ne cek le ri ni þöy le i fa de e der: Gök ten in mez bir de hiç bir þey Bü tün yer - den ta þar; Ken di ah lâ kýy la bir mil let ö lür, ya hut ya þar. 4 Dip not lar: 1- Mu vat ta, Ci hâd 26, (2, 460)., 2- Ra d Su re si, 13/11., 3- Sa fa hât, s. 267., 4- Sa fa hât, s Bu ha in ve lâ in 28 Þu bat ha di se si i le a lâ - ka lý ya zý la cak çok þey var. Da ha ön ce de söy le di ði miz gi bi, pa þa nýn bin yýl sü re cek ke ha ne tin de bu lun du ðu böy le mü - him ve bi zim de biz zat bî zar o lup i çin de ya - þa ya rak gel di ði miz bu ha di se u nu tu lur gi bi mi? Ha ni halk ta bi riy le, ye ni lir yu tu lur cin - sin den bir þey de ðil bu. Mil let, mem le ket ve di ne kar þý ya pý lan o ha in ha re kât tan en çok za rar gö ren ler; o - kul lar da ki ba þör tü lü ta le be kýz la rý mýz i le dev let da i re le rin de ça lý þan in san la rý mýz dý. Bun la rýn i çe ri sin de, a mir de var dý, me mur da, iþ çi de. Dok to ru, mü hen di si, öð ret me ni, su ba yý vs. i le her sý nýf tan din dar in san o gün le rin en bü yük mað du ruy du ki, on la rýn çek tik le ri sý kýn tý lar, bu mü seb bip le ri i dam et se ler da hi, bir da ha ye ri ne gel mez. Ki mi de bu dün ya dan göç tü git ti, di yâr-ý a he re bý rak tý he sa bý. Ý mam-ha tip o kul la rýn da ki ba þör tü lü yav ru la rý mý zýn çek ti ði sý kýn tý lar u nu tu lur gi bi de ðil di. Me se lâ ken di öz va ta - nýn da tah sil yap ma sý na ma ni o lu nan ký zým Mý sýr a git ti, o ra lar da o ku du. O ka dar ba þa - rý lý ve ze ki ol ma la rý na rað men, Tür ki ye de ki ü ni ver si te le rin ka pý sý yüz le ri ne ka pan mýþ tý ço cuk la rýn. Ba ka lým bu as ke rî ce nah tan baþ ka, o za ma nýn si vil ak tör le rin den de; A - lem da roð lu lar dan, Gü rüz ler den, Ser ter ler - den ve sâ i re ler den he sap so ru la cak mý? Ý þin dev let da i re le ri kýs mý na ge le cek o lur - sak; en baþ ta or du da, sa de ce din dar, ha ný mý ba þör tü lü vs. gi bi se bep ler le göz le ri nin ya þý na da hi ba kýl ma dan bir çok in san mað dur e dil - miþ, aç ve se fil ha le dü þü rül me ye ça lý þýl mýþ tý. O ka dar ki, on la rý hak sýz ve ka nun suz bir þe - kil de or du dan ih raç et tik le ri yet mi yor muþ gi bi, ma i þet le ri ni sað la ya bil mek i çin gir dik le ri ba zý dev let da i re le rin de de ra hat bý rak ma - mýþ lar, hat ta on la ra ka pý la rý ný a çan ba zý be le - di ye ler den de, baþ ka ný vs. teh dit e de rek bað - la rý ný ko par mýþ lar dý. Bir fab ri ka sa hi bi ar - ka daþ son ra dan an lat mýþ tý. O þe kil de mað - dur o lan la rýn ba zý la rý ný bun lar fab ri ka la rýn - da is tih dam e dip, iþ ve rin ce, on la rý da hi teh dit et miþ ler. Dü þü nün, ö zel bir fab ri ka - ya da hi el a týp, o za val lý mað dur la rý a na sýn - dan doð du ðu na i yi bir piþ man et mek i çin, her tür lü zul mü ve ha in li ði re va gör müþ ler. Ta bi i, dev let da i re le rin de ki baþ ta öð ret - men ler ol mak ü ze re, bir çok ar ka da þý mýz da mað dur ol muþ, iþ ten el çek ti ril miþ, sür - gün e dil miþ, muk te seb hak la rý ka nun suz - ca, hak sýz ca, hay dut ça el le rin den a lýn mýþ - tý. Bun lar dan, Bur sa da ki öð ret men ar ka - daþ la rý mýz dan ak lý mý za ge len bir kaç is mi de zik ret me den ge çe me ye ce ðim. Hep si de bi rer 28 Þu bat mað du ru o lan A li Sa id Pa - þa lý oð lu, Zi ya Öz te ne ke ci, Ra ma zan O ruç, Er do ðan Ak de mir gi bi kah ra man ar ka daþ - la rý mýz bun lar dan bir ka çýy dý. Bu a ra da fiþ le nen bir çok kim se de var dý. Bun la rýn ko ku su ne za man çý kar? di ye bek - li yor duk. Da ha doð ru su, Sý ra bi ze ne za man ge lir? di yor duk a ma ta bi i, te vek kü lü de el - den bý rak mý yor duk. Ýþ te bek le nen gün ge lip çat mýþ tý. 28 Þu bat tan son ra ku ru lan 2. kuk la hü kü me tin E ce vit ka na dý, yýl lar son ra bi zim ça lýþ tý ðý mýz teþ ki lâ tý e le ge çir miþ ve fark lý uy gu la ma lar la ha re ket et me ye baþ la mýþ tý. Bi - ze za ten (sýrf ma ne vî ci het ten) diþ bi li yor lar - dý da, ka nu nî o la rak bir þey ya pa mý yor lar dý. Biz o za man dev let me mu ru nun ge lip da - yan dý ðý en son mer te be ye ka dar, ya ni 1. de - re ce nin 4. ka de me si ne ka dar gel miþ tik. Nor - mal de bi zim ta yi ni miz, da ha doð ru su sür gü - nü müz, an cak ba kan im za sýy la müm kün dü. O da, hýr sýz lýk, rüþ vet, do lan dý rý cý lýk vs. gi bi yüz ký zar tý cý suç lar la müm kün o lur du an cak. Ýþ te, bu iþ le ri çok i yi bil dik le rin den, dev - let da i re le rin de ko lay ic ra at ya pa bil mek i - çin, ka nun la ra rað men bir ta yin yö net me - li ði çý ka rýp, o nun la hak sýz ye re me mur la ra zul met me ye baþ la dý lar. Bi zim e mek li li ði mi - ze üç se ne ka dar bir müd det kal mýþ tý, bel ki do kun maz lar di yor duk a ma bir bak týk bi zi Bur sa dan Kars a sür gün et miþ ler di, du yun - ca þa þýr dýk. Hâl bu ki bi zim le ay ný po zis yon - da o lan ar ka daþ la rýn ço ðu Bur sa da baþ la - mýþ, Bur sa da e mek li o lu yor lar dý. Biz genç - li ði miz de do ðu da ça lýþ mýþ a de ta þark hiz - me ti ni yap mýþ týk a ma yi ne es tek-kös tek ya pýp bi zi sür gün et ti ler. Ta bii di ðer 28 Þu - bat sür gün le ri gi bi biz de pek bir þey ya pa - ma dýk. Fa kat Ce nab-ý Hakk ýn iz niy le 23 se ne lik teþ ki lâ tý mýz dan ay rýl mak mec bu ri - ye tin de kal sak da, baþ ka bir teþ ki lâ ta geç - mek su re tiy le tek rar Bur sa ya av det et tik. AKP ik ti da ra gel dik ten son ra o za man ki i - da re ci ler den sol fi kir li, fa kat hak pe rest bi ri bi zim le kar þý la þýn ca a hu sa na bü yük hak - sýz lýk yap tý lar. Sen fiþ le me ne ti ce sin de sür - gün ol dun. Gö rü nür de ki se beb ler za ten saç - ma. Se nin sür gün e dil me nin e sas se beb le ri: 1-) Sen da i re de ter lik le ab dest a lý yor muþ sun (de mek a yak ka bý i le ab dest al mak lâ zým mýþ!) 2-) Da i re de ki ar ka daþ la rý, ö zel lik le de Ra ma - zan if tar la rý na gö tür me ba ha ne si i le bir vak fa gi di yor muþ su nuz. 3-) Sen her se ne 10 Ka - sým lar da sa bah do ku zu beþ ge çe me ra sim le - ri ne ka týl ma yýp, or ta dan kay bo lu yor muþ sun. Se nin e sas sür gün se beb le rin bun lar de di. Ta biî bun la rý du yun ca þo ke ol duk þa þýr dýk. Ý - çi miz den de De mek biz 28 Þu bat ýn, do ku zu beþ ge çe sür gü nü yüz ha! di ye bil dik 28 Þu bat ýn, do ku zu beþ ge çe sür gü nü Millet, memleket ve dine karþý yapýlan o hain harekâttan en çok zarar görenler; okullardaki baþörtülü talebe kýzlarýmýz ile devlet dairelerinde çalýþan insanlarýmýzdý. Bunlarýn içerisinde âmir de vardý, memur da, iþçi de. Doktoru, mühendisi, öðretmeni, subayý vs. ile her sýnýftan dindar insan o günlerin en büyük maðduru oldu.

6 6 HABER e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 3 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 11 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Mi di büs þa ram po le dev ril di: 28 ya ra lý n BÝ LE CÝK ÝN Bo zü yük il çe sin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da a ra la rýn da ya ban cý uy ruk lu öð ren ci le rin de bu lun du ðu 28 ki þi ya ra lan dý. a kup Ta mer (51) yö ne ti min de ki 06 DH 4175 pla ka lý mi di büs, Ý ne göl-bo zü yük ka ra yo lu nun Ak su tek ke kö yü ya kýn la rýn da þa ram po le dev ril di. Ka za da, sü rü cü Ta mer in ya ný sý ra ye dek þo för Ve li Se rin (47), En do nez ya uy ruk lu mi sa fir öð ret men ler Fa rah Mu ti a (23), Ra ha yu Ni di a ti (28), Ta i wan uy ruk lu öð ren ci ler u Ting Tsai (17), Es ra Sa rý ý þýk (15), Ben gi nur Öz bay (15), Se na Bu se Ýn ci nin (15) de a ra la rýn da bu lun du ðu 28 ki þi ya ra lan dý. 112 A cil Ser vis e kip le rin ce Bo zü yük Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý la rýn, ha ya tî teh li ke si nin ol ma dý ðý bil di ril di. Mi di bü sün, 23 Ni san Ço cuk Bay ra mý et kin lik le ri kap sa mýn da ya pý lan Ça nak ka le ge zi sin den An ka ra ya dö nü þü sý ra sýn da ka za yap tý ðý öð re nil di. Bi le cik / a a Ah þap de niz o ba sý yan gýn da kül ol du n AN TAL A NIN Kum lu ca il çe sin de de niz o ba sýn da çý kan yan gýn da, de niz o ba sý ve i çin de ki eþ ya lar ta ma men yan dý. Kum lu ca ya bað lý Kum Ma hal le si nde Sa dýk Lö koð lu na a it de niz o ba sýn da bi lin me yen bir ne den le yan gýn çýk tý. O ba sa hip le ri nin bah çe de bu lun duk la rý sý ra da çý kan yan gýn, Kum lu ca Be le di ye si ne a it 4, Bey ko nak Be le di ye si ne a it bir it fa i ye e kip le ri nin yak la þýk ya rým sa at sü ren mü da ha le siy le kon trol al tý na a lýn dý. Ah þap de niz o ba sý ve i çin de ki eþ ya lar kul la ný la maz ha le gel di. O ba sa hi bi Sa dýk Lö koð lu, bah çe de o turken o ba nýn yan ma ya baþ la dý ðý ný ve ký sa sü re de yan gý nýn bü yü dü ðü nü söy le di. An tal ya / a a ol cu ba vu lun dan 53 ki log ram es rar çýk tý n MU RA DÝE DE, Ýs tan bul a gi den o to büs te ki bir yol cu nun ba vu lun da 53 ki lo 616 gram toz es rar e le ge çi ril di. Ýh ba rý de ðer len di ren Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý, Mu ra di ye Ün se li Bel de si Al pas lan Jan dar ma Ko mu tan lý ðý ol Kon trol Nok ta sý nda pla ka sý ný da ha ön ce tes pit et ti ði yol cu o to bü sü nü dur dur du. Van dan Ýs tan bul a gi den o to büs te ya pý lan a ra ma da, yol cu N.D. i sim li ki þi nin i ki ba vu lun da 50 ay rý pa ket ha lin de el bi se ler a ra sý na giz len miþ 53 ki lo 616 gram toz es rar e le ge çi ril di. Gö zal tý na a lý nan N.D, iþ lem le ri nin ar dýn dan çý ka rýl dý ðý ad li ma kam lar ca tu tuk lan dý. Van / a a Em ni yet þe ri din de ka za:1 ö lü, 3 ya ra lý n SA KAR A NIN Sa pan ca il çe si TEM o to yo lun da bir o to mo bil, a rý za ne de niy le em ni yet þe ri din de park ha lin de bu lu nan kam yo ne te ar ka dan çarp tý. Ka za da 1 ki þi öl dü, 3 ki þi ya ra lan dý. Ýs tan bul yö nü ne gi den Ca vit ýl maz ýn kul lan dý ðý 34 P 4499 pla ka lý o to mo bil, a rý za ne de niy le em ni yet þe ri din de park ha lin de bu lu nan Mus ta fa Ay de mir yö ne ti min de ki 32 SC 443 pla ka lý kam yo ne te ar ka dan çarp tý. Ka za da o to mo bil de bu lu nan Ha san A car öl dü. Sü rü cü ýl maz i le ay ný a raç ta bu lu nan Vey sel ve Na ri ye Ay gün ya ra lan dý. Ýlk mü da ha le le ri olay yerinde ya pý lan ya ra lý lar, Ko ca e li nde ki has ta ne le re kal dý rýl dý. Sa kar ya / ci han LS ye baþ vu ru lar baþ lý yor LÝSANS ERLEÞTÝRME SINAVLARI'NA BAÞVURULAR BUGÜN BAÞLIOR. ÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI'NDA 180 PUAN BARAJINI AÞAN ADALAR LS'E BAÞVURABÝLECEK, BAÞVURU SÜRESÝ 30 NÝSAN'DA SONA ERECEK. BAÞVURULAR, OKULLARDAN A DA ÝNTERNET ÜZERÝNDEN APILABÝLECEK. ÜK SE KÖÐ RE TÝME Ge çiþ Sý na vý nda (GS) en az bir pu an tü rün den 180 pu an ba ra jý ný a þan ü ni ver si te a da yý nýn ka tý la ca ðý ü ni ver si te ye gi riþ sý nav la rý nýn i kin ci a þa ma sý Li sans er leþ tir me Sý nav la rý na (LS) baþ vu ru lar bu gün baþ la ya cak. LS pu an tür le ri i le öð ren ci a lan yük se köð re tim prog ram la rý na gir mek is te yen a day la rýn, GS ye ek o la rak LS ler den ter cih e de cek le ri yük se köð re tim prog ram la rý i çin ge rek li o lan la ra da gir me le ri ge re ki yor. LS i çin ay rý bir ký la vuz bu lun mu yor Öð ren ci Seç me ve er leþ tir me Sis te mi (ÖSS) Ký la vu zu LS ler de da hil, ÖSS sis te mi i le il gi li tüm il ke ve ku ral la rý i çe ri yor. A day la rýn baþ vu ru yap ma dan ön ce bu ký la vu zu dik kat le in ce le me le ri ge re ki yor. LS ye ka týl ma hak ký ka za nan a day lar, beþ ay rý ka te go ri de ya pý la cak LS den han gi le ri ne gi re cek le ri ne ka rar ver dik ten son ra LS üc re ti ni Zi ra at Ban ka sý, Va kýf lar Ban ka sý, Halk Ban ka sý, Ak bank ve Ku veyt Türk Ka tý lým Ban ka sý nýn þu be le ri ne ya tý ra bi le cek. A day lar, ka tý la cak la rý her bir LS i çin 20 TL ö de ye cek. A day lar, sý nav üc re ti ni ö de dik ten son ra baþ vu ru la rý ný bi rey sel o la rak in ter net ten ve ya baþ vu ru mer ke zi o la rak be lir le nen o kul mü dür lük le rin den ya pa bi le cek. Ýn ter net ko nu sun da de ne yim li ol ma yan a day la rýn, baþ vu ru la rý ný baþ vu ru mer kez le rin den yap ma la rý ö ne ri li yor. Baþ vu ru mer ke zin den ya pý la cak baþ vu ru iþ lem le ri i çin 2 TL hiz met üc re ti ö de ne cek. Baþ vu ru sü re si, 30 Ni san Pa zar te si gü nü so na e re cek. LS ler 81 il mer ke zi ve Lef ko þa da ya pý la cak. A day la rýn LS sý nav mer ke zi ter cih le ri, LS baþ vu ru la rý sý ra sýn da a lý na cak. A day lar gir mek is te dik le ri LS le rin hep si ne ay ný mer kez de gi re cek. Bu nun i çin her a day dan 2 sý nav mer ke zi ter ci hi a lý na cak. Baþ vu ru su nu in ter net ü ze rin den bi rey sel o la rak ya pa cak a day la rýn Baþ vu ru nuz sis tem ta ra fýn dan ba þa rýy la ka bul e dil miþ tir u ya rý sý ný mut la ka gör me le ri ve ya zý cý dan çýk tý al ma la rý ge re ki yor. SI NAV BEÞ O TU RUM DA A PI LA CAK LS, 1617 Ha zi ran ve Ha zi ran 2012 ta rih le rin de top lam beþ o tu rum da ya pý la cak. LS ler de her test i çin ay rý so ru ki tap çý ðý kul - VAN DA TRAV MA MER KE ZÝ KU RU LU OR AÝ LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ýl Mü dür lü ðü ve An ne Ço cuk E ði tim Vak fý (A ÇEV) iþ bir li ði i le Van da Trav ma Son ra sý A i le Da nýþ ma Mer ke zi ku ru lu yor. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ýl Mü dü rü Ü nal Ön cül ve A ÇEV Baþ kan ar dým cý sý Ay la Gök sel, Hüs re va pa þa Kon tey ner Kent te a çý la cak Trav ma Son ra sý A i le Da nýþ ma Mer ke zi nde in ce le me ler de bu lun du. Ön cül ve Gök sel, trav ma ya þa yan va tan daþ lar dan ön ta lep le ri a lan mer ke zin per so ne lin den ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi al dý. Mer kez hak kýn da bil gi ve ren Ön cül, A ÇEV iþ bir li ði i le a çý la cak o lan bu mer ke zin sa de ce Hüs rev pa þa Kon tey ner Ken te de ðil Van ýn hep si ne hi tap e de ce ði ni bil dir di. Mer kez de ye tiþ kin ve ço cuk lar i çin 4 psi ko log gö rev yap tý ðý ný i fa de e den Ön cül, mo bil e kip te i se 1 psi ko log i le 1 sos yo lo ðun i se sa ha da ça lýþ tý ðý ný söy le di. Bu ça lýþ ma la rý dep rem son ra sý trav ma ya þa yan da ha faz la dep rem ze de va tan da þa u la þa bil mek i çin ya pýl dý ðý ný di le ge ti ren Ön cül, bu tür pro je le rin böy le si ne bü yük do ðal a fet ler son ra sýn da çok bü yük ö nem ta þý dý ðý ný kay det ti. A ÇEV Baþ kan ar dým cý sý Gök sel, dep rem son ra sý psi ko lo jik trav ma ya þa yan e be veyn ler i le ço cuk la ra yö ne lik hiz met le ri bu mer kez de sür dü re cek le ri ni be lirt ti. Te mel he def le ri nin ço cuk la ra ve an ne le ri ne bir des tek me ka niz ma sý o luþ tur mak ol du ðu nu i fa de e den Gök sel, ço cuk la ra ge li þim le ri ni des tek le me, ya þa dýk la rý trav ma i le baþ et me ko nu sun da A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ýl Mü dür lü ðü i le A ÇEV in iþ bir li ði i le yar dým cý ol ma ya ça lý þa cak la rý ný söy le di. Van / a a ÝZ TO, ücretsiz servis uygulamasý baþlatacak ÝZ MÝR Ti ca ret O da sý (ÝZ TO), e ni þe hir Ti ca ret Mer ke zi ni Can lan dýr ma Pro je si kap sa mýn da e ni þe hir i le Ko nak a ra sýn da bu gün den i ti ba ren üc ret siz müþ te ri ser vi si uy gu la ma sý baþ la ta cak. ÝZ TO ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ek rem De mir taþ, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ýz mir in en ö nem li ti ca ret mer kez le rin den o lan e ni þe hir Ti ca ret Mer ke zi ni can lan dýr mak i çin pro je yü rüt tük le ri ni, bu kap sam da bu gün den i ti ba ren üc ret siz müþ te ri ser vi si uy gu la ma sý na gi de cek le ri ni be lirt ti. Te le viz yon lar da mer ke zin ta ný tý mýy la il gi li film le rin ya yýn lan ma ya baþ la ya ca ðý ný kay de den De mir taþ, yak la þýk 2 bin 500 ÝZ TO ü ye si nin fa a li yet gös ter di ði Ýz mir e ni þe hir Ti ca ret Mer ke zi ne bü yük ö nem ver dik le ri ni i fa de et ti. De mir taþ, a çýk la ma da þu gö rüþ le re yer ver di: Ý çin de pek çok çar þý, si te, iþ mer ke zi bu lun du ran e ni þe hir Ti ca ret Mer ke zi; gý da, in þa at, hýr da vat, nal bu ri ye, e lek trik-e lek tro nik, te miz lik, týb bi mal ze me, mat ba a, Üniversiteye giriþte ikinci basamak sýnavlarý için baþvurular bugün baþlýyor. Sýnýavlar 5 oturumda yapýlacak. iþ ma ki ne le ri gi bi sek tör le re ev sa hip li ði ya pý yor. Bir mil yon ü rün çe þi di ni, uy gun fi yat, top tan ve pe ra ken de sa yý sýz se çe nek le bul mak müm kün. a pý mar ket ler ka dar güç lü hat ta da ha a van taj lý bir po tan si ye le sa hip o lan e ni þe hir Ti ca ret Mer ke zi nde ki ü ye le ri mi zin ti ca re ti ni ge liþ tir mek i çin pro je uy gu la ma ya baþ la dýk. Bu ko nu da u zun sü re dir de vam e den ça lýþ ma la rý mýz var. Ü ye le ri mi zin ta lep le ri ne gö re ça lý þý yo ruz, pro je mi zi þe kil len di ri yo ruz. Çar þý nýn po tan si ye li bü yük a ma Ýz mir li ler e bu nu bir kez da ha ha týr lat mak is ti yo ruz. Çar þý ya Ýz mir li ler in ko lay u la þý mý i çin de yi ne o da mýz ta ra fýn dan üc ret siz müþ te ri ser vi si uy gu la ma sý ný baþ la tý yo ruz. De ne me se fer le ri ne baþ la yan bu ser vis 24 Ni san-19 Ma yýs 2012 ta rih le ri a ra sýn da Ko nak-e ni þe hir Ti ca ret Mer ke zi gü zer gâ hýn da Pa zar te si, Sa lý, Çar þam ba, Per þem be, Cu ma ve Cu mar te si gün le ri, sa at le ri a ra sýn da hiz met ve re cek. Ýz mir / a a la ný la cak. Bir test i çin ta ný nan sü re bit ti ðin de il gi li tes te a it so ru ki tap çýk la rý top la nýr ken ve di ðer tes te a it so ru ki tap çýk la rý da ðý tý lýr ken a ra ve ril me ye cek. Ma te ma tik Sý na vý (LS-1) 16 Ha zi ran Cu mar te si gü nü sa at da tek o tu rum da ya pý la cak ve 120 da ki ka sü re cek. LS-1 de ma te ma tik ve ge o met ri test le ri bu lu na cak. Ma te ma tik tes tin de 50 so ru ya 75 da ki ka, ge o met ri tes tin de i se 30 so ru ya 45 da ki ka ce vap la ma sü re si ve ri le cek. Ge o met ri tes tin de ki so ru la rýn 8 i a na li tik ge o met ri so ru su o - la cak. Fen Bi lim le ri Sý na vý (LS-2) 24 Ha zi ran Pa zar gü nü sa at da tek o tu rum da ya pý la cak ve 135 da ki ka sü re cek. LS-2 de fi zik, kim ya ve bi yo lo ji test le ri yer a la cak. Test ler de 30 ar so ru bu lu na cak ve 45 er da ki ka ce vap la ma sü re si ve ri le cek. E de bi yat-coð raf ya Sý na vý (LS-3) 23 Ha zi ran Cu mar te si gü nü sa at da tek o tu rum da ya pý la cak ve 120 da ki ka sü re cek. LS- 3 te Türk di li ve e de bi ya tý, coð raf ya-1 test le ri yer a la cak. Türk di li ve e de bi ya tý tes tin de 56 so ru ya 85 da ki ka, coð raf ya-1 tes tin de 24 so ru ya 35 da ki ka ce vap la ma sü re si ve ri le cek. Sos yal Bi lim ler Sý na vý (LS-4) 17 Ha zi ran Pa zar gü nü, sa at da tek o tu rum da uy gu la na cak ve 135 da ki ka sü re cek. LS- 4 te ta rih, coð raf ya-2, fel se fe gru bu test le ri yer a la cak. Ta rih tes tin de 44 so ru ya 65 da ki ka, coð raf ya-2 tes tin de 16 so ru ya 25 da ki ka, fel se fe gru bu tes tin de 30 so ru ya 45 da ki ka sü re ve ri le cek. Fel se fe gru bu tes tin de 10 psi ko lo ji, 10 sos yo lo ji ve 10 man týk so ru su bu lu na cak. a ban cý Dil Sý na vý (LS-5) 16 Ha zi ran Cu mar te si gü nü sa at da tek o tu rum da uy gu la na cak ve 120 da ki ka sü re cek. LS-5, Ýn gi liz ce, Al man ca ve Fran sýz ca ol mak ü ze re 3 dil de ya pý la cak. A day la ra 80 so ru so ru la cak. Bu test ler de ke li me bil gi si ve dil bil gi si, çe vi ri ve o ku du ðu nu an la ma i le il gi li so ru lar yer a la cak. A day, LS baþ vu ru sun da be lirt ti ði ya ban cý dil den sý na va gi re cek. Tüm sý nav lar da ki test ler, ay rý so ru ki tap çýk la rýn da bu lu na cak, an cak tek ce vap ka ðý dý kul la ný la cak. LS so nuç la rý in ter net a ra cý lý ðýy la in ter net ten a day la ra du yu ru la cak. An ka ra / a a T. C. GAZÝANTEP 6.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/5073 Örnek No: 27 1-TAPU KADI : G. An tep Ý li Þe hit ka mil il çe si Gü ve nev ler Mah. A da 3061 par sel 3'te ka yýt lý m 2 lik ar sa da ku rul muþ kat ir ti fa ký na gö re borç lu su Meh met SAÐ LAM (1/2) ve E rol SAÐ LAM (1/2)'a a it, 76/1039 ar sa pay lý, ze min kat. 11 bb. No lu mes ke nin ta ma mý dýr. ÖZELLÝKLER : Ata türk ma hal le sin de bu lu nan ta þýn maz Du is burg Bulva rý i le C.Sa it Bar las cad de si nin ke siþ ti ði ye rin 3 blok gü ne yin de dir. Du is burg bul va rýn dan C.Sa it Bar - las Cad de si ne gi ril di ðin de sað dan 4. a part man dýr. Par se lin 200 m. Do ðu sun da Ab dul - ka dir Ko nu koð lu En gel li ler o ku lu var dýr. Ý mar par se li o lup ta ma men ya pý laþ mýþ bir böl - ge de dir. Þe hir Mer ke zi ne yak la þýk 4 km me sa fe de o lup alt ya pý sý tam dýr. Her tür lü be - le di ye ve sos yal hiz met ler den de tü müy le ya rar lan mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ol du ðu yer son de re ce mo dern ve i mar lý ya pý lar dan o luþ tu ðun dan ve ay ný za man da te miz ha va sý ne de niy le ko nut a çý sýn dan þeh rin en ter cih e di len bir böl ge si ko nu mun da dýr. Cad de ye cep he li ol ma sý na kar þý lýk iþ ye ri ba ký mýn dan ti ca ri po tan si ye le ha iz ol ma yýp mes ken o - la rak ter ci he þa yan bir yer de dir. Bu ö zel lik le ri nin ya ný sý ra ser best pi ya sa a lým sa tým ra - yiç le rim de göz ö nü ne al dý ðý mýz da ta þýn ma zýn m 2 si TL. dir. Be to nar me kar kas o la rak ya pýl mýþ ze min ve 6 da nor mal kat ol mak ü ze re top lam 7 kat lý Ba yar a part ma ný nor mal 1. ka týn da ki ba tý- ku zey do ðu cep he li o lan da i re ha len mes ken o la rak kul la nýl - mak ta dýr. Bi na nýn her ka týn da bir bi ri ne si met rik 2 þer da i re var dýr. Da i re 3 ya tak o da sý ve 1 sa lo nun ya ný sý ra mut fak, ban yo, WC, ve ki ler gi bi müþ te mi lat tan o luþ mak ta dýr. Da i re nin dýþ cep he sin de 2 a det te bal ko nu mev cut tur. Da i re ye gi riþ te ki an tre nin sa ðýn - da sa lon, kar þý da i se mut fak var dýr. An tre de so la a çý lan ko ri dor da WC, la va bo, ban yo i - le 3 ya tak o da sý bu lun mak ta dýr. Da i re nin ýs lak ha cim le ri gra nit se ra mik sa lon ve o da la rý i se ah þap par ke kap lý dýr An tre, sa lon kar ton pi yer dir. Pen ce re doð ra ma la rý PVC o lup çift cam lý dýr. Du var ve ta van lar ma cun lu yað lý bo ya lý dýr. Mut lak. WC ve ban yo du var la rý i se ta - va na ka dar fa yans týr. Ka lo ri fer li ve a san sör lü o lan ya pý yak la þýk o la rak 15 ya þýn da o lup yýp - ran ma sý %15 tir. Da i re nin in þa at a la ný brüt 200,00 m 2, net kul la ným a la ný i se 170,00 m 2 dir. Bu duruma göre dairenin bedeli: apý Bedeli : 200,00 m 2 x 565,00 = TL. ýpranma %15 minha = ,00TL TL. Arsa Bedeli : 1039,00 m 2 x 76/1039 x 1000,00= ,00 TL. TOPLAM BEDEL : ,00 TL.'dir. ÝMAR DURUMU : Dosya da bu lu nan i mar paf ta fo to ko pi sin de de gö rül dü ðü ü ze re i - mar pla nýn da Ay rýk Ni zam 4 kat lý Ko nut a pý a da sý na gel mek te dir. Ta þýn ma zýn ad re si i se A ta türk Mah. C.Sa it Bar las cd. Ba yar apt. no: 14 K: 1 D: 2 Ga zi an tep o la rak tes pit e dil miþ tir. SATIÞ SAATÝ : 10:00-10:10 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL Satýþ Þartlarý 1-Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da e ni Ad li ye Sa ra yý Me - zat Sa lo nu a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bur ar týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç hün lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de pey ak çe - si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li - ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi - ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3-Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % I0 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5-Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 11/04/2012 (Ý ÝK) Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: Res mi Ý lan lar lan.gov.tr'de.

7 DÜNA 7 Su dan da kar deþ kav ga sý GEÇEN IL TEMMUZ AINDA APILAN REFERANDUM NETÝCESÝ SUDAN'DAN ARILAN GÜNE SUDAN ÝLE SUDAN, SINIR BÖLGESÝNDEKÝ PETROL GELÝRLERÝNÝN PALAÞIMI KONUSUNDA SÝLÂHLI ÇATIÞMAA GÝRDÝ. HÝCLÝC'DEKÝ ÇATIÞMADA BÝN 200 GÜNE SUDAN ASKERÝ ÖLDÜRÜLDÜ. SU DAN ve Gü ney Su dan, ih ti laf lý sý nýr böl ge sin de ki pet rol ge lir le ri nin pay la þý mýn dan do ðan an laþ maz lýk ne de niy le son ay lar da ge niþ çap lý bir sa va þýn e þi ðin de bu lu nu yor. Gü ney Su dan sý ný rýn dan 10 ki lo met re i çe ri gi ren Su dan or du su nun baþ lat tý ðý ha re kât sü rü yor. Su dan or du su, pet rol zen gi ni Hic lic ken tin de ki ça týþ ma lar da bin den faz la Gü ney Su dan as ke ri nin öl dü ðü nü bil dir di. Su dan or du su nun ko mu ta ný Ke mal Ma ruf, Gü ney Su dan ýn yak la þýk 10 gün iþ gal et ti ði Hic lic te ki ça týþ ma lar da bin 200 Gü ney Su dan as ke ri nin öl dü ðü nü be lirt ti. Ma ruf, Hic lic ken ti ne yap tý ðý zi ya ret te, Su dan or du sun dan ka yýp la rýn sa yý sý na i liþ kin bil gi ver me di. Gü ney Su dan as ker le ri, 10 Ni san da Su dan ýn kon tro lün de ki Hic lic ken ti ni e le ge çir miþ, Su dan yö ne ti mi de Gü ney Su dan ý düþ man i lan et miþ ti. Su dan yö ne ti mi, Cu ma gü nü Hic lic ken ti ni ge ri al dý ðý ný du yur muþ tu. Gü ney Su dan sý ný rýn dan 10 ki lo met re i çe ri gi ren Su dan or du su nun baþ lat tý ðý sal dý rý da 1 as ke rin öl dü ðü, 2 as ke rin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Gü ney Su dan As ke ri Ýs tih ba rat Di rek tö rü Tüm ge ne ral Mac Pa ul, Su dan a bað lý ka ra kuv vet le ri nin üç sal dý rý dal ga sý baþ lat tý ðý ný söy le di. Rub ko na As ke ri Has ta ne si Kli nik Di rek tö rü Dr. Zec ha ri a Den A le er, sal dý rý lar da has ta ne ye 1 i ö lü 3 as ker ge ti ril di ði ni be lirt ti. Hic lic-ben ti u / a a Mý sýr, Ýs ra il in ga zý ný kes ti MI SIR, Ýs ra il e do ðal gaz sev ki an laþ - ma sý ný fes het ti. Mý sýr Do ðal Gaz Hol - ding Þir ke ti nin baþ ka ný Mu ham med Þu a yib, i ki ül ke a ra sýn da 2005 ten be ri yü rür lük te o lan an laþ ma nýn Ýs ra - il in söz leþ me den do ðan yü küm lü lük - le ri ni ye ri ne ge tir me di ði ge rek çe siy le fes he dil di ði ni söy le di. As so ci a ted Press a jan sý na ko nu þan Þu a yib, an - laþ ma yý fes het me ka ra rý nýn si ya si ol - ma dý ðý ný be lir te rek, Bu ka ra rýn ti ca rî a lýþ ve riþ dý þýn da baþ ka hiç bir þey le il - gi si yok de di. Ýs ra il i se Mý sýr ýn al dý ðý ka ra rýn i ki ül ke a ra sýn da 1979 da im - za la nan ba rýþ an laþ ma sý ný göl ge le di - Sudan ordusu, Hiclic'deki çatýþmalarda bin 200 Güney Sudan askerinin öldürüldüðünü açýkladý. ði ni ö ne sür dü. Ýs ra il Ma li ye Ba ka ný u val Ste i nitz, Mý sýr ýn tek ta raf lý o la rak i lan et ti ði ka - ra rýn si ya sî ve e ko no mik a çý dan kay gý ya p tý ðý ný söy le di. Ste i nitz, yap tý ðý ya - zý lý a çýk la ma da, Bu, ba rýþ an laþ ma la - rý na ve Ýs ra il i le Mý sýr a ra sýn da ki ba rýþ çý at mos fe re göl ge dü þü ren teh li ke li bir ör nek i fa de si ni kul lan dý. Mý sýr ýn ka ra - rý ný ka nun suz ve kö tü ni yet li o la rak ni te len di ren Ýs ra il ta ra fý, Mý sýr ý bor cu o lan do ðal ga zý Ýs ra il e ver me mek le suç la dý. Ýs ra il in, Mý sýr ýn an laþ ma yý boz ma ka ra rý ný u lus la ra ra sý tah ki me gö tür dü ðü bil di ril di. Ka hi re / a a Myan mar da ye min kri zi MAN MAR DA ay ba þýn da ya pý lan ta ri hi a ra se çim le ri ka za nan No bel ö dül lü mu ha lif li der A ung San Su u Çii i le par ti si U lu sal De mok ra si Bir li ði (NLD) mil let ve kil le ri, bu gün par la men to da ya pý la cak ye min tö re ni ne ka týl ma ya cak la rý ný a çýk la dý. Su u Çii ve NLD den se çi len 42 mil let ve ki li, mil let ve kil li ði ye mi ni met nin de ki ba zý i fa de ler de ðiþ me den ye min et me ye cek le ri ni söy le di. Ün lü mu ha lif, me tin de ki a na ya sa yý ko ru ma i fa de si nin a na ya sa ya say gý o la rak de ðiþ ti ril me si ta le bin de bu lun du. e min met ni, as ke rî yö ne tim ta ra fýn dan ha zýr la nan a na ya sa nýn e kin de yer a lý yor. Su u Çi i, 664 san dal ye li par la men to nun yüz de 25 i ni o to ma tik o la rak or du tem sil ci le ri ne a yý ran a na ya sa nýn de mok ra tik ol ma dý ðý ný be lirt ti. a ban cý lar la ak ra ba lý ðý o lan ki þi le rin dev let baþ ka ný ol ma sý ný da ya sak la yan a na ya sa ya gö re Ýn gi liz va tan da þý Mic ha el A ris i le ev le nen ve her i ki si de yurt dý þýn da dün ya ya gel miþ i ki ço cu ðu o lan Su u Çi i, dev let baþ ka ný o la mý yor. Myan mar da yak la þýk 50 yýl sü ren as ke rî yö ne ti min ar dýn dan ge çen Mart a yýn da ik ti da ra ge len si vil hü kü met, bir di zi si ya si re form yap mýþ tý. üz ler ce si ya sî mah kû mu ser best bý ra kan, et nik grup lar la a teþ kes im za la yan, ba sýn öz gür lü ðü nü ge niþ le ten ve de ne tim ya sa la rý ný ha fif le ten Myan mar hü kü me ti, 1 Ni san da da a ra se çi me git miþ ti. an gon / a a PET ROL SA HA SI HA SAR GÖR DÜ Su dan ýn Hic lic ken tin de ki en ö nem li pet rol sa ha sý bü yük ha sar gör dü. Böl ge de ki AFP mu ha bi ri, pet rol sa ha sý nýn son haf ta lar da Gü ney Su dan ve Su dan as ker le ri a ra sýn da ki ça - týþ ma lar da bü yük ha sar gör dü ðü nü be lirt ti. Ça týþ ma lar dan son ra çý kan yan gýn lar da bir pet rol re zer vu a rý ve 8 je ne ra tö - rün yý kýl dý ðý, pet ro lün top ra ða ak tý ðý bil di ril di. Gü ney Su dan, 2005 yý lýn da va rý lan ba rýþ an laþ ma sý ge re ði ya pý lan re fe ran - dum so nu cun da Tem muz 2011 de Su dan dan ay rýl mýþ tý. KÜ ÇÜK BÝR ÇO CUK ÖL DÜ Su dan sa vaþ u çak la rý nýn Gü ney Su dan a dü zen le di ði bom - bar dý man da kü çük bir ço cu ðun öl dü ðü bil di ril di. Gü ney Su - dan As ke ri Ýs tih ba rat Ser vi si Baþ kan ar dým cý sý Ge ne ral Mac Pa ul, Su dan a a it i ki Mig 29 sa vaþ u ça ðý nýn Ben ti u ken ti ya kýn la rý na üç bom ba bý rak tý ðý ný söy le di. Ý ki si bir köp - rü ye i sa bet e den bom ba la rýn ü çün cü sü nün bir pa zar ye ri ne düþ me si so nu cu kü çük bir ço cuk öl dü, i ki ki þi ya ra lan dý. Ýs ra il de or du ya giz li o pe ras yon em ri EDÝOT AHRONOT GAZETESÝNE KONUÞAN ÝSRAÝL GENELKUR- MA BAÞKANI TÜMGENERAL BENN GANTZ, ORDUA GÝZLÝ OPERASONLARI ARTTIRMA TALÝMATI VERDÝÐÝNÝ SÖLEDÝ. ÝS RA ÝL or du su nun dýþ ül ke ler de ki giz li o pe ras yon la rý ný ar tý ra ca ðý bil di ril di. Ýs ra il Ge nel kur may Baþ ka ný Tüm ge ne ral Benny Gantz, e di ot Ah ro not ga ze te sin de yer a lan de me cin de, as ker le ri ne, düþ man ül ke ler de ki giz li o pe ras yon la ra hýz ka zan dýr ma la rý em ri ni ver di ði ni be lirt ti. Ga ze te, Gantz ýn, Dün ya da, bir þe yin ol ma dý ðý bir za man nok ta sý ne re dey se bu lun ma ya cak. Tüm bu ö zel o pe ras yon la ra hýz ve ri yo rum yö nün de ki söz le rin den de a lýn tý yap tý. Gantz, de me cin de söz ko nu su ül ke le rin han gi le ri ol du ðu da da hil ol mak ü ze re ya pý la cak o pe ras yon la ra i liþ kin ay rýn tý lý bil gi ver me di. AK DE NÝZ DE BÝR KOR SAN LIK DA HA Ýs ra il or du su na bað lý ko man do la rýn, Ýs ra il a çýk la rýn da sey re den Li ber ya ban dý ra lý bir ge - mi ye sal dý rý dü zen le dik le ri bil di ril di. Ýs ra il med ya sýn da çý kan ha ber ler de, Ýs ra il kar þý tý mi li tan lar i çin si lâh gö tür dü ðü þüp he siy le bas kýn dü zen le nen ge mi nin, a ra ma lar da si lâha rast lan ma ma sý ü ze ri ne ser best bý ra kýl dý ðý be lir til di. Ýs mi giz li kal mak ko þu luy la a çýk la ma da Tümgeneral Benny Gantz bu lu nan Ýs ra il li yet ki li ler, ko man do la rýn ge mi ye Ýs ra il in 160 ki lo met re a çý ðýn da bas kýn dü zen len di ði ni söy le di. Ge mi ye dü zen le nen bas ký ný a lý þý la gel miþ o la rak ni te le yen yet ki li ler, ge mi nin si lâh ka çak çý lý ðý yap tý ðýn dan þüp he le nil di ði ni be lirt ti. et ki li ler ko nu ya i liþ kin da ha ay rýn tý lý bil gi ver me di. Ýs ra il, 2009 yý lýn da Gaz ze am bar go su na dik kat çek mek i çin yo la çý kan Ma vi Mar ma ra Ge mi si ne u lus lar a ra sý su lar da bas kýn dü zen le yip 9 Tür ki ye va tan da þý ný kat let miþ ti. Ku düs / a a Sarkozy, an ket le re gö re kay be di yor FRAN SIZ ba sý ný, ön ce ki gün ya pý lan cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin ilk tu ru nu Sos ya list a day Fran co is Hol lan de ýn ön de bi tir me si ni bek le nen so nuç o la rak de ðer len di rir ken, a þý rý sa ðýn oy la rýn da ki re kor pat la ma yý se çi min sür pri zi o la rak yo rum la dý. Ip sos ka mu o yu a raþ týr ma þir ke tin ce dü zen le nen an ket, i kin ci tur da Hol lan de ýn 54, Sar kozy nin yüz de 46 o ra nýn da oy a la ca ðý ný or ta ya ko yu yor. Ga ze te ler de çý kan ha ber ve yo rum lar da, yüz de 80 i ge çen ka tý lým o ra nýy sa se çi min o lum lu ge liþ me si o la rak gö rül dü yý lýn da ki se çim ler de, a þý rý sað cý Je an Ma ri e Le Pen, ilk tur da Sos ya list a day Li o nel Jos pin den da ha faz la oy a la rak i kin ci tu ra kal ma sý ül ke de yi ne þok et ki si mey da na ge tir miþ ti. Ýlk tu run ar dýn dan i kin ci tu ra ka lan Hol lan de ve Sar kozy, he men se çim kam pan ya la rý na baþ la dý. Hol lan de, Bre tag ne böl ge si ne, Sar kozy i se To ur ken ti ne gi de rek seç men le riy le bu luþ tu. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ve ri len bil gi le re gö re, ilk tur da Hol lan de yüz de 28,63, Sar kozy i se yüz de 27,08 oy al dý. i ne ba kan lýk ve ri le ri ne gö re Le Pen yüz de 18,01, ra di kal sol a da yý Je an-luc Ma lenc hon 11,13, mer kez ci Fran ço is Bay ro u yüz de 9,11 oy top lan dý. Se çim le rin ilk tu ru nun ar dýn dan i kin ci tu ra ka lan Hol lan de ve Sar kozy i çin ya rýþ ta 3. sý ra yý a lan Ma ri ne Le Pen ve 5. sý ra yý a lan Fran co is Bay ro u nun ter ci hi ki lit ro lü oy na ya cak. Se çim so nuç la rý nýn a çýk lan ma sý nýn ar dýn dan Sar kozy, i kin ci tur da ki ra ki bi Hol lan de ý te le viz yon da dü el lo ya da vet et ti. Sar kozy, sos ya list li der le seç men le rin ö nün de koz la rý ný pay laþ mak is te di ði ni i fa de et ti. Pa ris / a a HABERLER Su ri ye de as ke rî a ra ca bom ba lý sal dý rý n SU RÝ E NÝN ku ze yin de yer a lan Ha lep- Ra ka kent le ri a ra sýn da ki yol da as ke ri a ra ca dü zen le nen bom ba lý sal dý rý da bir su ba yýn öl dü ðü, 42 as ke rin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Su ri ye res mî ha ber a jan sý SA NA nýn ha be ri ne gö re, bir yet ki li, Ha lep Ra ka a ra sýn da ki yol da as ker ta þý yan o to bü se he def a lan bom ba lý sal dý rý da bir su ba yýn ha ya tý ný kay bet ti ði ni, 42 as ke rin ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Bom ba nýn 50 ki log ram a ðýr lý ðýn da el ya pý mý ol du ðu nu vur gu la yan yet ki li, böl ge de ay ný ya pým da ve a ðýr lýk ta i kin ci bir bom ba nýn i se uz man lar ta ra fýn dan et ki siz ha le ge ti ril di ði ni kay det ti. Þam / a a AB den Su ri ye ye ye ni yap tý rým lar n AV RU PA Bir li ði (AB), Su ri ye ye lüks tü ke tim mal ze me le ri i le hem si vil hem de as ke ri a maç lar i çin kul la ný la bi len çift kul la ným lý tek no lo ji ü rün le ri nin sa tý þý ný ya sak la ma ya ha zýr la ný yor. Ad la rý nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen dip lo mat lar, dün Lük sem burg ta top la nan AB dý þiþ le ri ba kan la rý nýn ye ni yap tý rým la rý res men o nay la ya ca ðý ný söy le di. Ka ra rýn ar dýn dan uz man lar, han gi ü rün le rin am bar go kap sa mý na a lý na ca ðý ný e lir le ye cek. Çift kul la ným lý tek no lo ji ü rün le ri, mo tor lu ta þýt lar dan güb re ve di ðer kim ya sal mal ze me le re ka dar çok sa yý da ü rü nü i çe ri yor. Lük sem burg / a a ABD-Af ga nis tan or tak lýk ta an laþ tý n ABD i le Af ga nis tan a ra sýn da u zun sü ren mü za ke re ler so nu cu son þek li ve ri len or tak lýk an laþ ma sý i ki ül ke yet ki li le ri ta ra fýn dan pa ra fe e dil di. Af ga nis tan Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i nin bü ro sun dan ya pý lan a çýk la ma da an laþ ma nýn, ABD nin Af ga nis tan Bü yü kel çi si Ryan Croc ker i le Af ga nis tan U lu sal Gü ven lik Da nýþ ma ný Ded far Span ta ta ra fýn dan dün baþ kent Ka bil de dü zen le nen tö ren le pa ra fe e dil di ði bil di ril di. Bel ge nin pa ra fe e dil di ði ABD Bü yü kel çi lik söz cü sü Ga vin Sund wall ta ra fýn dan da doð ru lan dý. Af ga nis tan hü kü me ti nin ko nu ya i liþ kin ya yým la dý ðý ba sýn bil di ri si ne gö re Span ta, tö ren de, an laþ ma nýn 1,5 yýl sü ren ça lýþ ma lar so nu cu im za lan dý ðý ný be lir tti. Or tak lýk an laþ ma sý ABD nin as ker le ri Af ga nis tan dan çe ki lir ken bu ül ke ye mü da hil o luþ tar zý nýn a na e sas la rý ný be lir li yor. Ka bil / a a Lib ya'da ka bi ne de de ði þik li ði yok n LÝB A U lu sal Ge çiþ Kon se yi (UGK) Baþ ka ný Mus ta fa Ab dül ce lil, ül ke nin ge çi ci hü kü me tin de ka bi ne de ði þik li ði ya pý la ca ðý ha ber le riy le il gi li, Böy le bir de ði þik lik ya pý la ca ðý ný ön gör mü yo rum de di. Lib ya hü kü met söz cü sü, ka bi ne de ki ki mi i sim le rin de ðiþ ti ri le ce ði ni a çýk la mýþ tý. UGK Baþ ka ný Ab dül ce lil, böy le bir de ði þik lik i çin ge çer li ne den le rin ol du ðu nu ka bul et ti an cak Lib ya da ha zi ran a yýn da gi dil me si plan la nan se çim ler ön ce si ka bi ne de bir de ði þik lik yap ma nýn ül ke ye fay da ge tir me ye ce ði ni söy le di. Ab dül ce lil, se çim le re ký sa bir za man kal dý ðý ný, þim di de ði þik lik ya pýl sa ye ni ba kan la rýn i þe tam o la rak baþ la ma sý nýn bir a yý bu la bi le ce ði ni be lirt ti ve Bu ka dar za ma ný Lib ya hal kýn dan çal ma ya hak ký mýz yok de di. Trab lus / a a Kuzey Kore den G. Kore ye ye ni tehdit n KUZE Ko re or du su, Gü ney Ko re Dev let Baþ ka ný Le e Myung-bak ýn mu ha fa za kar yö ne ti mi ni or ta dan kal dýr mak a ma cýy la ö zel ey lem ler dü zen le ye ce ði teh di din de bu lun du. Or du dan ya pý lan a çýk la ma da, da ha ön ce e þi ben ze ri gö rül me miþ ey lem le rin, 3-4 da ki ka sü re ce ði ve ta ma men ken di le ri ne öz gü yön tem ler le dü zen le ne ce ði be lir til di. Gü ney Ko re Dev let Baþ ka ný Le e ve hü kü me ti ne kar þý sýk sýk sert e leþ ti ri ler yö nel ten Ku zey Ko re yö ne ti mi, Le e yi son o la rak ül ke nin u lu sal ku ru cu su ka bul e di len Kim Ýl Sung un 100. do ðum gü nü i çin ya pý lan kut la ma la rý a þa ðý la mak la suç la dý. Pyongyang/ a a TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Ergün Özçýnar'ýn oðlu Hasan Özçýnar'ýn Zeynep ve Muhammed Kerem ismini verdikleri ikiz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavrulara Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Denizli eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþimiz Ali Vapurlu'nun aðabeyi, Hacý Mustafa Vapurlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Patnos eni Asya Okuyucularý adýna Sýddýk Altun Nor veç hal ký, dün ya yý þa þýr tý yor NOR VEÇ hal ký nýn, baþ kent Os lo ve Ü to ya A da sý nda 77 ki þi yi öl dü ren te rö rist An ders Beh ring Bre i vik in du ruþ ma sýn da iz le di ði ses siz ve sa kin tu tum, fark lý tep ki le re yol a çý yor. Du ruþ ma la rý iz le yen ba zý ya ban cý göz lem ci ler, Nor veç in her þe yi doð ru yap ma is te ði nin bu kez a þý rý ya kaç tý ðý ný ve mah ke me nin bir se ri ka ti le a þý rý sað cý i de o lo ji si ni yay mak i çin o la nak ta ný dý ðý ný söy le di. A þý rý mil li yet çi lik ko nu sun da son de re ce has sas o lan Al man ya nýn Su ed de uts che Ze i tung ga ze te si, ka ti lin iz le yi ci ler ö nün de zevk le sý rýt ma sý ný ve yum ru ðu nu sý ka rak se lâm ver me si ni e leþ ti ren bir ma ka le ya yým la dý. Da ni mar ka nýn De Volks krant ga ze te si i se ken di si ni si lâ ha dav ra na cak ka dar za yýf his se den, ya pa yal nýz bi ri ne kar þý de mok ra si nin gü cü nü ser gi le di ði ni i çin Os lo da ki mah ke me yi öv dü. Os lo Ü ni ver si te si Sos yal An tro po lo ji Bö lü mü nden Prof. Tho mas Hylland E rik sen, Nor veç hal ký nýn du ruþ ma sý ra sýn da u lu sal kim lik le ri ni o luþ tu ran de ðer le re sa hip çý kýp say gý lý ve na zik bir tu tum iz le ye rek as lýn da Bre i vik e kar þý mey dan o ku du ðu nu söy le di. Os lo / a a

8 8 HA BER Bi rin ci Mec lis gi bi ol ma lý yýz ca ni as ya.com.tr Mes cid aç ma sý ra sý o kul la ra da gel sin Baþ ta bü yük þe hir ler ol mak ü ze re ar týk her yer de de va sa a lýþ ve riþ mer kez le ri var. Bu mer kez ler, kü çük es naf ý cid dî an lam da mad dî sý kýn tý ya dü þür müþ ol sa da ye ni le ri nin ya pýl ma sý de vam e di yor. Tür ki ye nin en ka la ba lýk þeh ri o lan Ýs tan bul, AVM ler nok ta sýn da da ilk sý ra da. A dým ba þý bir a lýþ ve riþ mer ke zi var ve hep si de müþ te ri bek li yor... AVM ler son yýl lar da ha ya tý mý za gir di ve ar týk vaz ge çil mez ol du. Ki mi a lýþ ve riþ, ki mi de gez me ni ye tiy le bu mer kez le re gi di yor. Ýs tan bul ör ne ðin de ol du ðu gi bi ge ze cek ye ter li sa yý da park ve bah çe de ol ma dý ðý i çin (o lan la ra da u laþ mak zor) AVM ler ay ný za man da ge zi a lan la rý ha li ne gel di. A lýþ ve riþ mer kez le ri ha ya týn bir par ça sý ha li ne ge lin ce, mec bu ren mes cid ih ti ya cý da or ta ya çýk tý. Ba zý AVM ler mes cid aç ma nok ta sýn da çok di ren di, a de ta i pe un ser di a ma ge len ta lep ler son ra sýn da ar týk di renç le ri ký rýl mýþ gi bi gö rü nü yor. Had di za týn da, her tür lü in sa nî ih ti ya cý kar þý la ma id di â sýy la or ta ya çý kan a lýþ ve riþ mer kez le rin de mes cid ol ma ma sý bü yük bir ek sik lik ti. Her im kân ve fýr sat ta, git ti ði miz a lýþ ve riþ mer kez le rin de mes cid a ra dýk, bul du ðu muz da yö ne ti ci le ri teb rik et tik, bu la ma dý ðý mýz da da a çýl ma sý yö nün de ta lep le ri mi zi di le ge tir dik. An la þý lan, ih ti ya cý di le ge ti ren ler ço ðal dý ve ar týk ço ðu AVM ler de mes cid var, þü kür ler ol sun. Ko nu i le il gi li bir ha ber de, Ar tan re ka bet, AVM le re kon sep de ðiþ tirt ti. A çýl dýk la rý ta rih te kon sept ge re ði mes cid bu lun dur ma yan AVM ler de ði þen þart lar (ö zel lik le A rap tu rist le rin yo ðun ta lep le ri doð rul tu sun da) ne de niy le du â o da la rý yap týr ma ya baþ la dý de nil miþ. (Ha ber ve sa i re.com, 16 Ni san 2012) Ha ki ka ten baþ ta AVM ler ol mak ü ze re ha ya týn her a la nýn da yo ðun bir mes cid ih ti ya cý his se di li yor. er yü zü bir mes cid ol mak la bir lik te, þe hir ha ya týn da müs ta kil mes cid le re ih ti yaç du yu lu yor. Da ha ön ce de ba zý ve si le ler le bir mes cid aç ma ve aç týr ma kam pan ya sý a çýl ma sý ný ta lep et miþ tik. Bel ki de böy le bir kam pan ya ya Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ön cü lük e de bi lir ve et me li dir. Ta bii ki mes cid ih ti ya cý sa de ce a lýþ ve riþ mez kez le rin de ken di si ni his set tir mi yor. Ýn sa nýn ol du ðu her yer de i ba det o da la rý na ih ti yaç var. o ðun tra fik te bir yer den bir ye re gi den Ýs tan bul lu bi le bu na ih ti yaç his se di yor. Me se lâ, çok kul la ný lan u la þým va sý ta la rýn dan bi ri hâ li ne ge len met ro büs du rak la rýn da, hiç de ðil se a na ak tar ma nok ta la rýn da (Zin cir li ku yu gi bi) mes cid le rin a çýl ma sý ge re kir. Bü fe ye ih ti yaç ol du ðu gi bi, mes ci de, ab dest al ma me kân la rý na da ih ti yaç var dýr. Ge çen gün ler de ka ra yo luy la yap tý ðý mýz bir Ýs tan bul dý þý se ya hat te de yi ne mes cid ih ti ya cý ný his set tik. Bü yük bir köf te ci dük kâ ný nýn da ol du ðu ben zin is tas yo nun da an cak 10 ki þi nin na maz ký la bi le ce ði bir mes cid var ve ha ným lar i çin ay rý bir bö lüm de yok tu. Þim di, bin ler ce ki þi ye hiz met ver mek ü ze re a çý lan bir is tas yon da, bir lo kan ta da ha ným lar i çin ay rý bir bö lüm ol ma ma sý ka bul e di le bi lir mi? Mes cid ih ti ya cý ni çin gör mez den ge li nir ve ye ni mes cid ler aç ma mak i çin ba ha ne ler ü re ti lir? Çað rý mý zý tek rar la mak is ti yo ruz: Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý bu hu sus ta bir kam pan ya aç sýn ve ih ti yaç du yu lan her yer de mes cid a çýl ma sý çað rý sý yap sýn. Var o lan a ma þek len uy gun ol ma yan mes cid le rin de da ha ter tip li ol ma sý sað lan sýn. El bet te bu çað rý i çin de, o kul la ra mes cid a çýl ma sý çað rý sý ve gay re ti de yer al ma lý. El bir li ði ve iþ bir li ði i le; her o ku la, her is tas yo na, her a lýþ ve riþ mer ke zi ne ve ih ti yaç du yu lan her ye re en az i ki mes cid a ça lým, ves se lâm... ük se ko va da o kul la ra el bom basý attýlar nük SE KO VA il çe sin de ge ce sa at le rin de te rör ör gü tü PKK men sup la rýn ca 2 o ku la 4 el bom ba sý i le 1 o ku la 7 mo lo tof kok tey li a týl dý. Em ni yet Mü dür lü ðü'nden a lý nan bil gi le re gö re, ük se ko va Ga zi ve Ha mit Ke si ci il köð re tim o kul la rý na i ki þer el bom ba sý i le A ta türk Li se si'ne 7 mo lo tof kok tey li a týl dý. Sal dý rý lar da o kul lar da mad di ha sa rýn mey da na ge li ði kay de dil di. Bu a ra da, ük se ko va da Te rör le Mü ca de le ve Ö zel Ha re kat e kip le ri te rör ör gü tü PKK ya yö ne lik yü rü tü len bir so ruþ tur ma kap sa mýn da ör gü tün genç lik ya pý lan ma sý i çin de ol du ðu be lir ti len ki þi le re yö ne lik eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. Ýl çe de ki 3 ay rý ma hal le de ki o pe ras yon da te rör ör gü tü a dý na so kak ey lem le rin de po li se yö ne lik taþ lý ve mo lo tof kok tey li sal dý rý la ra id di a e di len 7 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Em ni yet Mü dür lü ðü ne gö tü rü len þüp he li ler, iþ lem le ri nin ar dýn dan ad li ye ye sevk e di le ce ði bil di ril di. Hak ka ri / a a TBMM BAÞ KA NI ÇÝ ÇEK: FARK LI FÝ KÝR LE RE SA HÝP VE KÝL LER DEN O LU ÞAN, AMA MÝLLET ÝÇÝN TEK SES OLABÝLEN BÝ RÝN CÝ MEC LÝS TE KÝ DE MOK RA TÝK RU HU HEP KO RU MA LI IZ. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Ýlk Mec lis fark lý ve zýt fi kir le re sa hip mil let ve kil le rin den mey da na gel miþ ol ma sý na rað men, ül ke sa vun ma sý ve bü tün lü ðü ko nu sun da tek ses ve tek yü rek o la bil miþ tir. Sa ný rým bu has sa si ye te bu gün de en az dün ka dar ih ti ya cý mýz var de di. 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý do la yý sýy la Bi rin ci Mec lis te tö ren dü zen len di. Tö ren, say gý du ru þun da bu lu nul ma sý ve Ýs tik lal Mar þý nýn söy len me si nin ar dýn dan Bi rin ci Mec lis te ilk ko nuþ ma yý ya pan Si nop Me bu su Þe rif Bey in ko nuþ ma sý nýn ses len di ril me siy le baþ la dý. TBMM Baþ ka ný Çi çek, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, TBMM nin a çý lý þý nýn 92. yý lý ve si le siy le ta ri hi bir gü nü ye ni den ya þa dýk la rý ný söy le di. Çi çek, 21. yüz yýl da ya pý lan, dün ya mu va ze ne sin de var o lan de ði þim den Tür ki ye nin de et ki len di ði ni i fa de et ti. Tür ki ye nin ver di ði mil lî mü ca de le yi an la tan Çi çek, Bal kan Sa vaþ la rý ve 1. Dün ya Sa va þý nýn ar dýn dan Türk mil le ti nin bü yük ya ra lar al dý ðý ný söy le di. Kur tu luþ Sa va þý nýn ve ril di ði yýl lar da, 1. TBMM de sa de ce 115 mil let ve ki li nin bu lun du ðu nu be lir ten Çi - çek, ký sýt lý im kân lar i çin ve ri len mü ca de le de An ka ra nýn son ka le, son ka rar gâh ol du ðu nu i fa de et ti. Çi çek, þun la rý söy le di: Ýlk Mec lis in fark lý ve zýt fi kir le ri sa hip mil let ve kil le rin den mey da na gel miþ ol ma sý na rað men, ül ke sa vun ma sý ve bü tün lü ðü ko nu sun da tek ses ve tek yü rek o la bil miþ tir. Sa ný rým bu has sa si ye te bu gün de en az dün ka dar ih ti ya cý mýz var. Kor rku tan yan gýn da kun dak la ma þüp he si Mil le ti mi zin bir li ði, bü tün lü ðü, gü ven li ði ve ge le ce ði söz ko nu su ol du ðun da, ken di miz den ve par ti le ri mi zin çý kar la rýn dan fe ra gat et me miz ge rek mek te dir. Zi ra he pi miz ay ný ge mi de yol cu luk ya pý yo ruz. Bu ge mi yi da ha güç lü bir þe kil de biz den son ra ki ku þak la ra dev ret mek zo run da yýz. Ýlk Mec lis in sa hip ol du ðu has sa si yet le ri bu gün de ya þat ma lý yýz. Mil li e ge men li ði mi zi hep ko ru ma, öz gür lük ve ba ðým sýz lýk bi zim þi a rý mýz ol ma lý. Ýlk Mec lis in i de a liz mi ni ve sa hip ol du ðu de mok ra tik ru hu hep ko ru ma lý yýz. Mil le tin ve dev le tin çý kar la rý ken di çý kar la rý mýz dan üs tün ol ma lý dýr. Mec lis i ra de si, mil let i ra de si dir. Bu i ra de yi her za man üs tün tut ma lý yýz. Bi rin ci Mec lis, bu i nanç ve i de al i le yo la çýk tý. Þart lar o la ða nüs tü ol ma sý na kar þý lýk, meþ ru i yet ten as la sa pýl ma dý. Po lat lý dan top ses le ri du yu lur ken bi le Mec lis is ti þa re ha lin dey di. O o la ða nüs tü dö nem de mil le tin i ra de si da ha üs tün tu tul du. Zi ra mil le tin mu kad de ra tý ný kur ta ra cak o lan yi ne mil le tin ken di si i di. Baþ ka yol ve yön tem yok tu. O ne den le, mil le tin kuv ve ti ne ve kud re ti ne il ti ca e dil di. Böy le ce, ta ri hin a ký þý na yön ve ril di. An ka ra / a a-cihan Çok sayýda itfaiye ekibi yangýný kontrol altýna almak için uðraþýrken, gökyüzünü kaplayan kara dumanlar Ýstanbul'un pek çok noktasýndan görüldü. FO TOÐ RAFLAR: AA ÝS TAN BUL UN Zey tin bur nu il çe sin de ki bir teks til fab ri ka sýn da çý kan yan gýn kor ku lu sa at ler ya þat tý. an gýn da kun dak la ma þüp he si ü ze rin de du ru lur ken, gök yü zü nü kap la yan ka ra du man, þeh rin pek çok nok ta sýn da gö rül dü. Os ma ni ye Ma hal le si Çýr pý cý o lu ü ze rin de bu lu nan bir teks til fab ri ka sýn da sa at sý ra la rýn da he nüz be lir le ne me yen se bep le yan gýn çýk tý. ak la þýk 70 bin met re ka re a lan ü ze rin de, 40 a ya kýn a töl ye nin bu lun du ðu te sis te ku maþ de po sun dan ya yý lan a lev ler ký sa sü re de bü yü ye rek di ðer a töl ye le re de sýç ra dý. O lay ye ri ne ge len çok sa yý da it fa i ye e ki bi yan gý ný kon trol al tý na al mak i çin uð ra þýr ken, iþ ye ri ça lý þan la rý da de po lar da bu lu nan ü rün le ri dý þa rý çý - SA A DET Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak, dar be li ren ar dýn dan cum hur baþ kan lý ðý na ge ti ri len Ce mal Gür sel ve Ke nan Ev ren in cum hur baþ kan lý ðý sý fat la rý ný a lýn ma sý ný is te di. Par ti si nin Sa kar ya Ýl Baþ kan lý ðý Ge niþ le til miþ Ýl Di van Ku ru lu nda ko nu þan Ka ma lak, son gün ler de 28 Þu bat sü re ci ne i liþ kin ya pý lan so ruþ tur ma ve tu tuk la ma la ra de ðin di. 28 Þu bat sü re ci nin a sýl ak tör le ri, iþ çi ye, me mu ra, e mek li ye bir çýr pý da yüz de 50 zam ver mek i çin mus luk la rý ný kýs tý ðý mýz pat ron lar dýr di yen Ka ma lak, 28 Þu bat sü re ci ni mü te a ki ben bi ri le ri baþ ba kan lý ðý üst - TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek kar ma ya ça lýþ tý. Ýt fa i ye e kip le ri, fab ri ka da ip lik, ku maþ ve bo ya mal ze me le ri nin a ðýr lýk ta ol ma sý se be biy le yan gý ný kon trol al tý na al mak ta güç lük çek ti. Zor þart lar da gö rev ya pan it fa i ye e kip le ri nin ze hir len me me le ri i çin ay ran da ðý týl dý. Çev re de gü ven lik ön le mi a lan po lis e kip le ri i le bu ki þi ler a ra sýn da ký sa sü re li ar be de ya þa nýr ken, ya nan iþ ye ri nin sa hi bi ol du ðu öð re ni len ki þi ar be de sý ra sýn da fe na lýk ge çi re rek o lay ye rin de bek le ti len am bu lan sa bin di ril di. a nan de ri a töl ye si nin sa hi bi Ay han Gön cü, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, te sis i çe ri sin de ha ciz li mal la rýn bu lun du ðu bir de po nun ol du ðu nu be lir te rek, de po nun sa hi bi nin yan gý ný bi le rek çý kar dý ðý ný id di a et ti. Ýs tan bul / a a len miþ ti. O nu pi ja may la kar þý la yan lar dýr a sýl ak tör ler. El bet te bu sü reç te suç iþ le yen ler yar gý lan ma lý a ma per de ge ri sin de ki ler de or ta ya çý ka rýl ma lý i fa de si ni kul lan dý. Ka ma lak, 27 Ma yýs 1960 dar be siy le Ce mal Gür sel in cum hur baþ kan lý ðý na ge ti ril di ði ni ha týr la ta rak, þöy le de vam et ti: Öl müþ de ol sa cum hur baþ kan lý ðý ma ka mý Ce mal Gür sel den hük men a lýn ma lý dýr. 12 Ey lül ü mü te a ki ben Ke nan Ev ren, ön ce dev let baþ kan lý ðý na son ra da cum hur baþ kan lý ðý na ge ti ril di. Cum hur baþ kan lý ðý sý fa tý Ke nan Ev ren den a lýn ma lý dýr. Öl çü Hak ka ta pan mil le ti min, ER ZEN: Ý KÝ HAF TA ÖN CE DE AN MIÞ TI BA KIR KÖ Be le di ye si Baþ ka ný A teþ Ü nal Er - zen de o lay ye ri ne ge le rek in ce le me ler de bu - lun du. Böl ge nin es ki fab ri ka lar böl ge si ol du ðu - nu be lir ten Er zen, an gý nýn çýk tý ðý yer de teks - til a töl ye le ri yo ðun o la rak yer a lý yor. Bir ço ðu fab ri ka o la rak ça lýþ mý yor du. Mal ze me de po la rý bu lu nu yor du. Bu o lay dan gün ön ce yed-i e min de po sun da yan gýn çýk mýþ tý. i ne yan gý nýn o de po dan çýk tý ðý ný tah min e di yo ruz de di. Bu a ra da, gök yü zü nü kap la yan ka ra du man lar þeh ri ne pek çok nok ta sýn dan gö rül dü. Du man se be biy le A ta türk Ha va li ma ný nda u çak la rýn i - niþ-kal ký þý de niz ta ra fýn dan ya pýl dý. Dev let Ha - va Mey dan la rý Ýþ let me si A ta türk Ha va li ma ný Baþ mü dü rü Ce lal Ö zu ður, yan gýn dan yük se len du ma nýn ha va u la þý mý na her han gi o lum suz et - ki si nin söz ko nu su ol ma dý ðý ný bil dir di. Ka ma lak: Dar be ci le rin cum hur baþ kan lý ðý sý fat la rý a lýn sýn hal ký mýn i ra de si dir, cum hu run i ra de si dir. Bu nun i çin de ik ti da ra ses le ni yo ruz, Mec lis te ki mu ha le fe te ses le ni yo ruz; bu du rum da Ke nan Ev ren i yar gý lar ken o nun koy muþ ol du ðu a na ya sa ku ral la rýy la a mel e de mez sin, et me men la zým. Dar be ci nin koy muþ ol du ðu ku ral, de mok ra si ye hiz met et mez. Eþ ký ya gel di ði za man, Mec li si bas tý ðý za man da ha ön ce ki ku ral la rý as ký ya al mý yor mu? 27 Ma yýs ve 12 Ey lül de öy le ol ma dý mý? Bir ký sým eþ ký ya nýn yap mýþ ol du ðu i þi ko ca man TBMM hu ku ka ve mil li i ra de ye uy gun o la rak ger çek leþ ti re me ye cek mi? Sakarya / a a BDP TÖ REN LE RE KA TIL MA DI TBMM Baþ ka ný Bi rin ci Mec lis te ki tö re nön ar dýn dan Mec lis in a çý lý þý nýn 92. yýl dö nü mü do la yý sýy la kut la ma la rý ka bul et ti. Tö re ne Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Ge - nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, A na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç, TBMM Baþ kan lýk Di va ný ü ye le ri, yük sek yar gý men sup la - rý, mil let ve kil le ri, kuv vet ko mu tan la rý i le di ðer pro to kol ü ye le ri ka týl dý. Baþ ba kan Er do ðan, sa lon da ki ye ri ni a lýr - ken, Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Ö zel ve Ký lýç da roð - lu i le to ka laþ tý. Tö re ne BDP gru bun dan ka tý lým ol ma dý. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, 23 Ni san U lu sal E ge men - lik ve Ço cuk Bay ra mý do la yý sýy la ö zel gün dem le top la - nan TBMM Ge nel Ku ru lu nu iz le di. DARBELERLE ÜZLEÞÝORUZ BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, ''Bu Mec lis, dar be ler le yüz le þen, dar be le ri sor gu la yan, dar be ler le ar týk he sap la þan bir Mec lis'tir'' de di. Baþ ba kan Er do ðan, Mec lis'in a çý lý þý nýn 92. yýl dö nü mü do la yý sýy la ö zel gün dem le top la nan TBMM Ge nel Ku ru lu'nda yap tý ðý ko nuþ ma da, þun la rý söy le di: ''Bu Mec lis, dar be ler le yüz le þen, dar be le ri sor gu la yan, dar be ler - le ar týk he sap la þan bir Mec lis'tir. Gü cü nü mil let ten a lan, mil let ka dar güç lü o lan bu Mec lis, yü rüt me ve yar gý erk le - riy le bir lik te 92 yýl ön ce ol du ðu gi bi bu gün de tam is tik la li - mi zin ve ay dýn lýk is tik ba li mi zin te mi na tý dýr'' Ba þör tü lü öð ret me ne bü yük a yýp TE KÝR DAÐ IN Mal ka ra il çe sin de Kay ma kam u nus Fa tih Ka di roð lu, tö ren ler de Ma te ma tik ve Fen Bi lim le ri Pro je a rýþ ma sý nda de re ce ye gi ren öð ren ci ler le bir lik te ö dül al mak i çin sa ha ya çý kan pro je da nýþ ma ný ba þör tü lü öð ret men Sa fi ye Er do ðan i le fo toð raf çek tir me di. Mal ka ra da ki 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý kut la ma la rý na bö a þört lü öð ret me ne ya pý lan ayýp dam ga sý ný vur du. Mal ka ra da ki tö ren ler sa bah sa at le rin de Hü kü met ko na ðý ö nün de çe lenk le rin su nu mu nu i le baþ la dý, da ha son ra 14 Ka sým Þe hir Sta dýn da de vam et ti. Ge çen haf ta Üs kü dar Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen il köð re tim öð ren ci le ri ne yö ne lik Bu Be nim E se rim Ma te ma tik ve Fen Bi lim le ri Pro je a rýþ ma sý nda Koz yö rük Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci le ri nin ha zýr la mýþ ol du ðu kay prit i sim li pro jey le böl ge ser gi sin de 263 e ser den ilk 20 e ser a ra sýn da yer al dý. Pro je yi ha zýr la yan Koz yö rük Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci le rin den Hi lal Kay ve Öz ge Ey lem De mir i le Fen Bil gi si ve da nýþ man öð ret men Sa fi ye Er do ðan, Mal ka ra Kay ma ka mý u nus Fa tih Ka di roð lu ta ra fýn dan ö dü le la yýk gö rül dü. 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý ö dül tö re nin de i sim le ri o ku na rak ö dül le ri ni al ma la rý i çin da vet e di len 2 öð ren ci ve da nýþ man öð ret men sa ha ya çýk tý. O sý ra da kür sü ye ba þýn da ba þör tü lü çý kan öð ret men Sa fi ye Er do ðan ý gö ren Kay ma kam Ka di roð lu pro je se be biy le ö dül len dir di ði öð ret me ni ya ný na is te me di. Öð ren ci ler Kay ma kam Ka di roð lu ndan ö dül le ri ni a lýp, fo toð raf çek ti rir ken, ba þör tü lü ol du ðu i çin u zak laþ tý rý lan öð ret men Er do ðan fo toð raf ka re sin de yer al ma dý. Da vu toð lu ço cuk la rý ka bul et ti DI ÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý do la yý sýy la, Kon ya da ki ko nu tun da dü zen le nen kah val tý da, e þi Sa re Da vu toð lu i le or ta a ðýr zi hin sel en gel li ço cuk lar, o kul la rýn da ba þa rý lý öð ren ci ler, þe hit ço cuk la rý ve yurt dý þýn dan ge len ço cuk lar la bir a ra ya gel di. Kah val tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le re a çýk la ma da bu lu nan Da vu toð lu, Türk mil le ti nin ve bü tün ço cuk la rýn 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý ný kut la dý. Bir mil le tin e ge men li ði i le ço cuk lar a ra sýn da ku ru lan i liþ ki nin as lýn da o mil le tin ne ka dar ge le cek pers pek tif li ol du ðu nu or ta ya koy du ðu nu i fa de e den Da vu toð lu, mil li e ge men li ðin en bü yük ga ran ti si nin ço cuk lar ol du ðu nu di le ge tir di. Ço cuk la rýn i yi ye tiþ me le ri, i yi e ði tim al ma la rý ve ge le ce ðe u mut la, viz yon la bak ma la rý ha lin de mil li e ge men li ðin de te mi nat al týn da o la ca ðý ný ak ta ran Da vu toð lu, Ken di ço cuk la rý na ge le cek plan la ma sý ya pa ma mýþ mil let le rin e ge men lik le ri ni ko ru ma sý da müm kün de ðil. Ay rý ca böy le bir gün de ço cuk lar mil li sý nýr lar i çin de kal maz lar. Ço cuk luk ev ren sel dir. Bü tün ço cuk lar gü zel dir, bü tün ço cuk lar ma sum dur, bü tün ço cuk lar il gi ye muh taç týr di ye ko nuþ tu. Konya / a a

9 24 ÞU BAT 2012 SALI HA BER 9 28 Þu bat psi ko lo jik ha re kâ tý bu nun (BÇG) dar be ye ze min 28Þu bat ta Ba tý Ça lýþ ma Gru ha zýr la mak la top lu mu bu na teþ ne ha le ge tirt mek i çin ku ru lup kul la nýl dý ðý, sa nýk la rýn sa vun ma la rýn da a çý ða çýk mak ta. Ev ve la sav cý nýn, Ba tý Ey lem Plâ ný nýn 1 no lu fa a li yet plâ ný nda, hal ka psi ko lo jik ha re kât uy gu lan dý ðý ve se çil miþ hü kû me te kar þý so kak la rýn ha re ket len di ri le ce ði an la þýl mak ta dýr. Bu kap sam da ne tür ça lýþ ma lar ic ra et ti niz? so ru su na, Merd-i kýp tî sir ka ti ni söy ler mi sâ li sü re cin baþ ak tö rü Çe vik Bir in, Bu ko nu da ir ti caî fa a li yet le re kar þý hal kýn des te ði i çin bu mad de ler ya zýl mýþ týr ce va bý, psi ko lo jik ha re kâ tý e le ver mek te. Söz ko nu su bel ge de, Ýr ti caî fa a li yet le re des tek ve ren si ya sî par ti, va kýf ve der nek ler, ku rum, ku ru luþ ve te þek kül ler, ba sýn-ya yýn or gan la rý, fi nans ku ru luþ la rý ve hol ding le rin ül ke ye za rar ve ren ey lem ve yap tý rým la rý ný in ce le mek, or ta ya çý kar mak ve bu o lum suz ça lýþ ma la rý ný ka mu o yu na ver mek i fâ de le ri nin ar dýn dan, Bah si ge çen par ti le re ve ku ru luþ la ra kar þý yap tý ðý nýz yýp rat ma fa a li ye ti nin ya sal A ðar a ce za e vi bulundu Su sur luk Dâ vâ sý kap sa mýn da 5 yýl ha pis ce za sý ar gý tay ta ra fýn dan o na nan ve An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ta ra fýn dan hak kýn da ya ka la ma em ri çý kar tý lan Meh met A ðar, Ay dýn ýn e ni pa zar K1 Ti pi Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mu na ko nu la cak. A da let Ba kan lý ðý, Meh met A ðar ýn 5 yýl lýk ha pis ce za sý nýn o nan ma sý nýn ar dýn dan a vu kat la rý nýn baþ vu ru su ü ze ri ne, A ðar i çin Bod rum da ya þa yan a i le si ne ya kýn, gü ven lik li bir ce za e vi a ra yý þý na gir miþ ti. Ba kan lýk yet ki li le ri, Bod rum a en ya kýn ce za ev le ri a ra sýn da gü ven lik li ce za e vi o la rak be lir le nen Ay dýn ýn e ni pa zar Ce za e vi nde in ce le me yap tý. a pý lan in ce le me so nu cun da A ðar ýn, e ni pa zar K1 Ti pi Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mu na ko nul ma sý na ka rar ve ril di. Ýl çe ti pi ce za e vi o lan e ni pa zar Ce za e vi nde, 4 ko ðuþ ve 2 di sip lin hüc re si bu lu nu yor. Ka dýn ve ço cuk hü küm lü ler i çin ay rý böl me le ri, kü tüp ha ne ve kon fe rans sa lo nu da o lan ce za e vi 42 ki þi lik an cak 60 ki þi ba rýn dý rý la bi le cek ka pa si te ye sa hip. An ka ra / a a As ke rî a lan da in san ke mik le ri bu lun du Ký rýk ka le nin A hýl lý böl ge sin de es ki bir as ke rî a lan da top rak kay ma sý ne ti ce si bir in san ke mik le ri or ta ya çýk tý. Po lis e kip le ri, Cum hu ri yet Sav cý sý ne za re tin de böl ge de ka zý yap ma ya baþ la dý. A hýl lý böl ge si Ar pa lýk çu ku ru mev ki sin de 61. Pi ya de A la yý Es ki Cep ha ne li ði a ra zi sin de bir te pe de yað mu run et ki si i le mey da na ge len top rak kay ma sý so nu cu in san ke mik le ri or ta ya çýk tý. Böl ge de hay van ot la tan ço ban lar, ke mik le ri gö rün ce du ru mu po li se bil dir di. Ýh ba rý de ðer len di ren po lis e kip le ri nin ar dýn dan Cum hu ri yet Sav cý sý da o lay ye rin de in ce le me ler de bu lun du. O lay ye ri in ce le me e kip le ri, Cum hu ri yet Sav cý sý nýn ta li ma tý i le in san ke mik le ri nin bu lun du ðu böl ge de ka zý yap ma ya baþ la dý. Ký rýk ka le / a a Av cý: Ço cuk po li ti ka sý ha zýr lan ma lý cev ni as ya.com.tr De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, ço cuk hak la rý ko nu sun da ge le nek sel de ðer le ri ev ren sel öl çüt ler le ta ma men ben ze þen Tür ki ye nin a çý lým ve dev rim ni te li ðin de bir ço cuk po li ti ka sý ha zýr la ma sý ve Ço cuk Ba kan lý ðý uy gu la ma sý na geç me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Av cý, 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý do la yý sýy la yap tý ðý a çýk la ma da, ço cuk la rýn ni te lik li, öz gür dü þü nen, ya ra tý cý, ye ni lik çi ve gi ri þim ci bi rey ler o la rak ye tiþ ti ril me si i çin e ði tim sis te mi nin i yi leþ ti ril me si ve müf re da týn uy gun ha le ge ti ril me si ge re ði ne i þa ret et ti. Ken di le riy le il gi li ka rar sü reç le ri ne ço cuk la rýn da ka tý lý mý nýn sað lan ma sý ný is te yen Av cý, Tür ki ye nin ço cu ða yö ne lik me de ni, e ko no mik ve top lum sal hak lar bað la mýn da a çý lým ger çek leþ tir me si nin ö ne mi ni i fa de et ti. Tür ki ye nin ger çek leþ ti re ce ði ço cuk a çý lý mý nýn baþ ta kom þu ül ke ler ol mak ü ze re tüm dün ya ül ke le ri ne bü yük kat ký sað la ya ca ðý ný kay de den Av cý, me sa jýn da, Ço cuk hak la rý ko nu sun da ge le nek sel de ðer le ri ev ren sel öl çüt ler le ta ma men ben ze þen Tür ki ye nin a çý lým ve dev rim ni te li ðin de bir ço cuk po li ti ka sý ha zýr la ma sý ve i ve di lik le Ço cuk Ba kan lý ðý uy gu la ma sý na geç me si ge re kir. Tür ki ye nin ni te lik li ve i yi ye tiþ miþ ço cuk lar a ra cý lý ðýy la dün ya da ba rýþ to hum la rý nýn a týl ma sý na kat ký sý da ol ma lý dýr i fa de le ri ne yer ver di. An ka ra / a a da ya na ðý ne dir? so ru su nu, Bir in Bi rin ci teh dit ir ti ca ol du ðu i çin, bu ko nu da ki ça lýþ ma lar la il gi li dir, hal kýn des te ði nin a lýn ma sý dýr ce va bý, 28 Þu bat ý al kýþ la ma yan çev re le re kar þý yü rü tü len yýl dýr ma nýn ik ra rý. i ne id di a nâ me de, ta ri kat la ra bað lý ve kon tro lün de o lan ö zel yurt, va kýf, o kul ve ders ha ne le ri n a ma cý, öð ren ci mik ta rý ve yö ne ti ci le ri ni tes bit et mek, bun la rý fi nan se e den ku rum la rý ve yö ne ti ci le ri be lir le mek, bun la rýn za yýf ve has sas yön le ri ni tes bit et mek, bun la rýn ha ber li ve ha ber siz de ne tim le ri nin ve ö zel lik le ma lî a çý dan de ne ti mi nin il gi li ma kam lar ca ya pýl ma sý ný sað la mak, med ya yý kul lan mak su re tiy le a fi þe et mek ve hal kýn ger çek le ri öð ren me si ni sað la mak i bâ re si, de zen for mas yon la ya nýlt ma nýn res men i ti ra fý. (Ta raf, ) BÝR BÝR LE RÝ NÝN A KA SI NA A PI ÞI OR LAR! Ke za 28 Þu bat so ruþ tur ma sýn da ser best bý ra ký lan Al bay M.Ç nin, o tuz say fa lýk i fâ de sin de, BÇG nin or ga ni ze et ti ði o lay lar hak kýn da, siv ril miþ ir ti ca cý fa na tik le rin pa sif ha le ge ti ril me si yle top lum da i ti ba rý o lan, sö zü din le nen ki þi le re kü çük dü þü rü cü if ti ra lar at mak la psi ko lo jik ha re kât plâ ný yü rü tül dü ðü if þa a tý, bu nun a çýk i ti ra fý. Fa di me o la yý, Ac zi men di ler, ü fü rük çü ho ca ve ben ze ri ha ber le rin, psi ko lo jik ha re kât o - KO CA E LÝ Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 367. haf ta ba sýn a çýk la ma sýn da, ir ti ca bir fin gi ne ka tý lan hu ku çu la ra iþ bý rak tý rýl ma sý ge rek ti ði be lir til di. Ýz mit Ýn san Hak la rý Par ký, Öz gür lük Mey da ný nda ki ey lem de Ko ca e li Kar te pe Ýn san hak la rý Der ne ði söz cü sü Beh lül Me tin, Pa lat form a dý na yap týð a çýk la ma da, 28 Þu bat dö ne min de ki hu kuk suz luk lar i çin, yar gý sü re ci nin baþ la ma sý nýn çok o lum lu bir ge liþ me ol du ðu nu söy le di. Me tin þun la rý kay det ti: Bu sü reç te bir STK ve in san hak la rý der ne ði o la rak, 28 Þu bat sü re cin de Ge nel kur may da bri fing a lan ha kim ve sav cý lar hak kýn da da in ce le me baþ la tý lýp, ri ji na li o la rak sü rek li gün dem de tu tul ma sý, i le ri de ya pý la cak da yat ma la ra ge rek çe o luþ tur ma a ma cý ný ta þý yan ka mu o yu fa a li ye tiy di söz le ri, bu nun bir di ðer i ti ra fý. (a.g.g., ) Gö rü nen o ki, hü kû me te kar þý so kak la rýn ha re ket len di ril me si nden, si ya sî par ti le ri, va kýf ve e ði tim mer kez le ri ni bas ký al tý na al ma ya, te þek kül le ri yýp rat mak tan med ya yý kul lan ma ya ka dar, 28 Þu bat çý lar, tek ge rek çe o la rak ir ti ca teh di di ni i le ri sü rü yor lar. An cak bü tün bun la rýn ö te sin de, 28 Þu bat sa nýk la rý nýn, BÇG nin Ge nel kur may Baþ ka ný nýn bil gi si da hi lin de e mir ve ko mu ta zin ci riy le yü rü tül dü ðü nü söy le yip, post mo dern dar be su çu nu ka rar gâh ýn üs tü ne a týp üst le ri nin ya ka sý na ya pýþ ma la rý, â de ta Ma dem biz yan dýk, siz de ya nýn in ti kam his le ri nin te zâ hü rü ol mak ta. Me se la, 28 Þu bat uy gu la ma la rýn da mev zu ba his bas ký ve çar pýt ma la ra te mel teþ kil e den, 27 Ma yýs 1997 ta rih li Çe vik Bir im za lý ya zý la rýn EK A sýn da bu lu nan ve 19 say fa dan o lu þan Ba tý Ça lýþ ma Ko nu lu Ey lem Plâ ný kim ve ya kim ler ta ra fýn dan, kim ve ya kim le rin tâ li ma týy la ha zýr lan mýþ týr? so ru su na Bir im za sý ol du ðu nu çar-nâ çar ka bul e di yor; lâ kin he men a ka bin de, su çu dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Ka ra da yý nýn üs tü ne yý ký yor. Post mo dern dar be nin i sim ba ba sý, dö ne min Ge nel kur may Ge nel Sek re te ri e mek li mes lek ten el çek ti ril me si i çin A da let Ba kan lý ðý na ve HSK çað rý da bu lu nu yo ruz. Bun lar yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý ný ve o nu ru nu ze de le miþ ler dir. ar gý nýn ba ðým sýz lý ðý na göl ge dü þür müþ ler dir. Bu bri fin ge git me yi ka bul e den ve or du dan di rek tif a lan hu kuk çu lar, ön le ri ne, bri fing al dýk la rý ko nu i le il gi li bir dâ vâ gel di ði za man, al dýk la rý di rek tif ler çer çe ve sin de ha re ket e de cek le ri mu hak kak týr. Ger çek an lam da yar gý ba ðým sýz lý ðý na i na nan bir hu kuk çu nun, bir as ker gi bi e mir a la rak, Ge nel kur may a git me si dü þü nü le mez. ar gý nýn ze de le nen i ti ba rý nýn i a de si a dý na, ta raf sýz lý ðý ný yi tir miþ bu yar gý men sup la rý na iþ ten el çek ti ri le rek, tüm ge ne ral E rol Öz kas nak ýn as ke rî hi ye rar þi ye i þâ ret le e mir-ko mu ta zin ci ri i çin de yap týk de me si de bu na mâ tuf. PLÂN IN A KÝM BI RA KIL MA SI NIN ÝN TÝ KA MI Te â mül le re uy gun o la rak Bi rin ci Or du nun ba þý na gi den i ki nu ma ra Bir, o sý ra da mer kez üs sü Göl cük o lan ve on bin ler ce in sa nýn en kaz al týn da kal dý ðý dep re min Ýs tan bul u da vur ma sý ný fýr sat bi lip An ka ra ya Sý ký yö ne tim i lân e din da yat ma sýn da bu lun muþ, o la ða nüs tü hal le hak kýn da ki e mek li lik ka ra rý nýn yü rür lük ten kal dý rý lýp ö nü nün bir da ha en gel le ne me ye cek þe kil de a çýl ma sý þan ta jýn da bu lun muþ tu. Bu na kar þý bir nu ma ra Ka ra da yý res ti gör müþ, Cum hur baþ ka ný De mi rel in des te ðiy le Çe vik Bir in e mek li lik teb li ga tý ya zý lýp zarf la na rak ve gö re vi dev ra la cak ko mu ta nýn e li ne ve ri lip yol la na rak Bir e mek li ye sevk e dil miþ ti. Böy le ce, A me ri ka da ki a hu di lo bi siy le ir ti bat lý, Ýs ra il Ge nel kur ma yý yla ma il le þi lip pay la þý lan plân bo þa çý ka rýl mýþ tý. (Av ni Öz gü rel, Ra di kal, ) Da ha ilk i fâ de sin de Bir in, De mi rel e so run! tep ki si ve Ka ra da yý yý suç la yýp he def gös ter me si, ka fa sý na koy du ðu Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ve Cum hur baþ kan lý ðý se nar yo su nun a kim bý ra kýl ma sý na yö ne lik öf ke ve tep ki nin i fa de si de ðil se ne o la bi lir? Askerin br ifin gine ka tý lan hu kuk çu lara iþ býraktýrýlsýn yar gý nýn i ti ba rý i a de e dil me li dir. Bun la rýn a da let me ka niz ma sý i çin de tu tul ma sý bir in san hak la rý ih la li dir. Ay rý ca 28 Þu bat dö ne mi tüm si ya sî dâ vâ lar sil baþ tan gö rül me li dir. Çün kü bu dâvâ lar dar be ci le rin ba ðým sýz yar gý ü ze rin de o luþ tur du ðu bas ký or ta mýn da gö rül müþ tür. Dar be le re ge rek çe gös te ri len iç hiz met ka nu nu 35.mad de de de fa lar ca ko nu þul ma sý na rað men hâ lâ de ðiþ ti ril me miþ tir. Bu ko nu da ki de ði þik li ði yap mak i çin biz de Mec lis gö re ve di yor ve mil let ve kil le ri ne çað rý da bu lu nu yo ruz: Bu dar be ci, Tür ki ye yi 3. dün ya ül ke si ko nu mu na dü þü ren çað dý þý ka nu nu bir an ev vel kal dý rý nýz. Ko ca e li / e ni As ya Bu sis tem mil le tin po tan si ye li ni en gel li yor TOBB BAÞ KA NI HÝ SAR CIK LI OÐ LU, TÜR KÝ E NÝN HE DEF LE RÝ NE U LAÞ MAK Ý ÇÝN E NÝ A NA A SA AP MAK ZO RUN DA OL DU ÐU NU VUR GU LA A RAK, MEV CUT SÝS TEM BU MÝL LE TÝN GER ÇEK PO TAN SÝ E LÝ NÝ EN GEL LÝ OR DE DÝ. ER ZU RUM DA dü zen le nen ve va tan daþ la rýn gö rüþ le ri ni yan sýt tý ðý a na ya sa top lan tý sýn da ko nu þan TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye nin he def le ri ne u laþ mak i çin ye ni a na ya sa yap mak zo run da ol du ðu nu vur gu la dý. Hi sar cýk lý oð lu, Mev cut sis tem bu mil le tin ger çek po tan si ye li ni en gel li yor de di. A na ya sa Plat for mu a dý al týn da bi ra ra ya ge len si vil top lum ku ru luþ la rý nýn, TE PAV sek re tar ya sýn da dü zen le di ði ge niþ ka tý lým lý A na ya sa Va tan daþ Top lan tý la rý nýn o ni kin ci si, Er zu rum da ger çek leþ ti ril di. Ce mal Gür sel Spor Sa lo nu nda ya pý lan top lan tý ya, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu nun AKP, CHP, MHP ve BDP li ü ye le ri, TOBB Baþ ka ný M. Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, A na ya sa Plat for mu Ü ye le ri, ye rel ve u lu sal STK tem sil ci le ri i le ras sal o la rak be lir le nen va tan daþ lar ka týl dý. Hi sar cýk lý oð lu TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu bu ra da ki ko nuþ ma sýn da, he def le re u la þýl ma sý i çin ye ni A na ya sa nýn ya pýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, þun la rý söy le di: Ba kýn, i çin de bu lun du ðu muz dö nem de, kü re sel den ge ler hýz la de ði þi yor, 150 yýl dýr e ge men o lan ba tý bo ca lar ken; gü neþ ye ni den do ðu dan yük se li yor. Bu sü reç te, Tür ki ye i çin yep ye ni bir fýr sat do ðu yor. Böl ge si - nin en güç lü ül ke si o lan Tür ki ye ar týk ka bý na sýð mý yor, kü re sel güç ol mak is ti yor. Tür ki ye bu gün dün ya nýn 17. bü yük e ko no mi si. Bu nun la gu rur du yu yo ruz. A ma a çýk söy le me li yim, bu be nim i çi me sin mi yor. Bi ze ya ký þan, en te pe ye oy na mak. Bi zim ec da dý mýz bu nu yap tý. Bi zim de bu nu ya pa cak gü cü müz faz la sýy la var. Þim di, mil let o la rak ö nü mü ze bir he def koy duk: Cum hu ri ye ti mi zin 100. yý lýn da dün ya nýn en bü yük 10 e ko no mi sin den bi ri o la ca ðýz. Bu ül ke yi da ha güç lü, bu mil le ti da ha zen gin ya pa ca ðýz KO ÞA CAK GÜ CÜ MÜZ VAR KEN, Ü RÜ E REK Ý LER LÝ O RUZ Mev cut sis te min bu mil le tin ger çek po tan si ye li ni en gel le di ði ni kay de den Hi sar cýk lý oð lu, Çün kü A na ya sa her a lan da ö nü mü zü tý ký yor. Ko þa cak gü cü müz var ken, yü rü ye rek i ler li yo ruz. a ni bu el bi se ar týk, bu be de ne dar ge li yor de di. Er zu rum ir ti ni as ya.com.tr Sa id Nur sî ve Ý nö nü sa vaþ la rý Üs tad Be di üz za man ý, ve fa tý nýn 52. se ne sin de yad et mek ü ze re ter tip le nen ve star tý ný Sa ray bos na da ver di ði miz Kur ân me de ni ye ti baþ lýk lý top lan tý lar dan bi ri ni geç ti ði miz haf ta so nu Es ki þe hir de ger çek leþ tir dik. Top lan tý son ra sý, ak þam o kur la rý mýz la yap tý ðý mýz soh bet te de, Le ma at tan Ýs lâ mi yet, in sa ni yet te te min-i mü sâ le met (ba rý þý sað la mak) ve i lâ-yý ke li me tul lah i çin ci had is ter; ci had, mer te be-i þe ha de tin mer di ba ný dýr (þe hit lik mer te be si nin mer di ve ni dir) baþ lýk lý bö lü mü pay laþ týk. Dip no tun da 1337 (H)/1339 (R) ta rih li ilk bas ký Le ma at tan a lýn dý ðý be lir ti len bu ba his te, Es ki þe hir den ve Ý nö nü za fer le rin den söz e di li yor. (Bkz. Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 778 v.d.) Be di üz za man 1921 de, Ýn gi liz iþ ga li al týn da ki Ýs tan bul da yaz dý ðý bu bö lüm de, Ýs lâm â le mi nin za man o la rak i ki yüz se ne ye, me kân ci he tiy le i ki yüz gün lük bir a la na ya yý lan bir mü da fa a sa va þý ver di ði ni ve ye ni se ne de ki en son si pe rin Es ki þe hir ol du ðu nu, za lim kâ fi rin en son ta ar ru zu nun bu cep he de ký rýl dý ðý ný i fa de e di yor. Ýs lâm â le min de ki ye di nok ta da has mýn ma nen mað lûp ol du ðu nu, yal nýz A na do lu cep he sin de mu vak katen bi raz i le ri git ti ði ni be lir ten Sa id Nur sî, Ý nö nü za fer le ri nin bu du ru mu ter si ne çe vir di ði ne i þa ret e de rek, Ý nö nü deki i ki za fe r za hi ren kü çük tü, bâ tý nen pek bü yük tü di yor. (Söz ko nu su ye di cep he yi de ha týr lar sak: Kaf kas ya, Ça nak ka le, Fi lis tin-su ri ye-i rak, Hi caz- e men, Ka nal (Sü veyþ), Ga liç ya, Ma ke don ya.) Top lam 776 þe hit ver di ði miz Bi rin ci ve Ý kin ci Ý nö nü Sa vaþ la rý, hem sa yý ca, hem de si lâh gü cü ba ký mýn dan kat kat üs tün du rum da ki u nan as ker le ri nin A na do lu iç le ri ne i ler le yi þi ni dur dur du ðu gi bi, ni haî za fe rin de ö nü nü aç mýþ tý. Be di üz za man bu sa vaþ lar da el de e di len ba þa rý nýn, o or tam da bil has sa bü yük ö nem ta þý yan psi ko lo jik bo yu tu na dik kat çe ker ken, za fer den ön ce her maz lum Müs lü ma nýn, has mý ný zor ba bir za lim o la rak gö rüp, o na a þa ðý dan yu ka rý bak tý ðý ný ve yük sek te ta ný dý ðý ný, a ma za fer den son ra bu ba ký þýn de ði þip ter si ne dön dü ðü nü; böy le ce a de ta ku yu dan mi na re ye çýk tý ðý ný ve Ýs lâm u ya ný þý nýn iz zet le a ya ða kalk tý ðý ný be lir ti yor. Bu za fer ler An ka ra da bir se ne ön ce ku ru lan TBMM nin güç ve o to ri te si ni pe kiþ ti rip o ra da ki meb us la ra ve mil le te ta ze bir mo ral ve gü ven ka zan dýr dý ðý i çin de bü yük ö nem arz e di yor du. Sa id Nur sî nin Le ma at ta ki söz ko nu su i fa de le ri, Ýs tan bul da i ken, Hu tu vat-ý Sit te ki tap çý ðý ný ya za rak ve ayrýca Þey hü lis lâ mýn mâ lûm fet va sý ný ge çer siz i lân e dip mu ka bil bir fet va i le des tek ver di ði A na do lu da ki mil lî kur tu luþ ha re ke ti ni ne ka dar bü yük bir il gi, dik kat ve he ye can la ta kip et ti ði nin de son de re ce o ri ji nal bir bel ge si. Bi lin di ði gi bi, Be di üz za man, mü ker rer ve ýs rar lý da vet ler le çað rýl dý ðý An ka ra ya er te si yý lýn Ka sým a yýn da git ti, Mec lis te res mî ho þâ me di me ra si miy le kar þý lan dý, du a et ti. Ar dýn dan ön ce Mec lis Baþ ka ný sý fa tý ný ta þý makta olan M. Ke mal e çok ö nem li ve ta ri hî me saj lar ih ti va e den bir mek tup yaz dý, son ra bu nu ço ðal týp meb us la ra da ðýt tý. M. Ke mal le ö zel gö rüþ me ler yap tý, o nun ca zip tek lif le ri ni ge ri çe vi rip u ya rý lar da bu lun du Ve An ka ra dan ay rý lýp Van da uz le te çe kil di. ýl lar son ra i se, sür gün e dil di ði Bar la dan a lý nýp, ta le be le riy le be ra ber Es ki þe hir e gö tü rül dü, hap se dil di, yar gý lan dý, yö nel ti len suç la ma la rýn ta ma mýn dan be ra at e der ken, sa de ce Te set tür Ri sa le si nden do la yý, mah ke me he ye ti nin ka na at-i vic da ni ye si i le al tý ay hap se mah kûm e dil di. Böy le ce, 1921 de iþ gal ci düþ man la ra kar þý ve ri len ci had da son si per o la rak gö rüp o ra da ka za ný lan za fer le ri al kýþ la dý ðý bir þe hir, bi lâ ha re baþ lat mak du ru mun da kal dý ðý ma ne vî ci ha dýn ilk be de li ni on dört yýl son ra 1935 te ö de di ði yer ol du. Ýþ te 1 Ni san 1921 de za fer le so nuç la nan Ý kin ci Ý nö nü Mu ha re be si nin 91. yýl dö nü mü nün kut lan ma sýn dan üç haf ta son ra ve TBMM nin 92. ku ru luþ yýl dö nü mün den i ki gün ön ce ya pý lan Es ki þe hir de ki Be di üz za man ý an ma top lan tý sý, bü tün bu mâ nâ la rýn iç i çe geç ti ði bir bu luþ ma ol du. GEÇMÝÞ OLSUN Arif Tomas kardeþimin baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendim. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dilerim. Alaplý eni Asya Okuyucularýndan Ayhan Alþan

10 EKONOMÝ 10 S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 94,10 ÖN CE KÝ GÜN 94,55 DÜN 634 ÖN CE KÝ GÜN 636 DO LAR DÜN 1,7944 ÖN CE KÝ GÜN 1,7944 DÜN 2,3577 ÖN CE KÝ GÜN 2,3722 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 20 NÝSAN ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ HABERLER Or tak ATM ler cep ya ký yor n2009 yý lýn da bü yük ko lay lýk lar sað la ya ca ðý du yu ru - la rý i le uy gu la ma ya gi ren or tak ATM kul la ný mý, tü ke - ti ci nin ce bi ni yak tý. Ýs te di ði niz ban ka nýn kar tý ný, di le - di ði niz ATM de kul la na bi li yor su nuz a ma yap tý ðý nýz he men her iþ lem i çin ban ka ný za pa ra ö de me niz ge re - ki yor. Baþ ka ban ka nýn ATM sin de yap tý ðý nýz ba ki ye sor ma dan borç ö de me ye, pa ra gön der me den pa ra çek me ye, eks tre yaz dýr ma dan mak buz al ma ya ka dar iþ lem ler üc ret len di ri li yor. Mak buz ka ðýt la rý na en az 40 ku ruþ a lý ný yor. An cak ba zý ban ka lar da tu tar da ha yük sek. Ki mi ban ka lar, or tak ATM den 10 TL bi le çek se niz, bu nun i çin 7 TL üc ret a lý yor. Tak vim in ha - be ri ne gö re, Tü ke ti ci ler Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Na zým Ka ya, ba zý ban ka la rýn ya pý lan iþ lem ler den al dý ðý üc re - ti, va tan da þa bil dir me den he sa býn dan kes ti ði ni söy le - di. ATM den bir mak buz al dý ðý nýz da he sa bý nýz dan pa ra ke si li yor. 5 ku ruþ bi le et me yen ka ðýt i çin 1 TL a - lý ný yor. Mak buz al ma sa nýz da, iþ lem ler üc ret len di ri li - yor di yen Ka ya, Or tak ATM den de ðil, ken di ATM sin den yap tý ðý nýz iþ lem ler den bi le pa ra a lan lar var þek lin de ko nuþ tu. Tü ke ti ci ler den pek çok þi kâyet al dýk la rý ný an la tan Ka ya, þun la rý kay det ti: ATM den pa ra ya týr dý ðý ný a ma bu nun he sap ta gö rün me di ði ni ve ya pa ra yý ge çer siz sa yýp, ge ri ver me yen ATM ler ol - du ðu nu söy le yen ler var. Ýs tan bul / e ni As ya Be yaz eþ ya ü re ti mi art tý nbe AZ eþ ya ü re ti mi 2012 yý lý O cak-mart dö ne min - de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 8 ar týþ la 4 mil yon 957 bin a de te yük sel di. er li fir ma la rýn yurt i çi be yaz eþ ya sa tý þý nýn yüz de 1 ar týþ la 1 mil yon 409 bin a - de te u laþ tý ðý yý lýn ilk çey re ðin de be yaz eþ ya ih ra ca tý yüz de 14.8 ar týþ la 3 mil yon 413 bin a de te, it ha la tý yüz - de 6.2 ar týþ la bin a de te çýk tý. Kal kýn ma Ba kan lý - ðý nýn ya yýn la dý ðý Tür ki ye E ko no mi si nde Haf ta lýk Ge - liþ me ler i le il gi li ra por dan der le nen ve ri le re gö re, be - yaz eþ ya ü re ti mi 2012 yý lý Mart a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 12.1 o ra nýn da ar týþ la 1 mil yon 863 bin 996 a det ol du. er li be yaz eþ ya ü re ti ci le ri nin yur ti - çi sa týþ la rý 2012 yý lý Mart a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re, yüz de 2.7 a za lýþ la 514 bin 913 a det dü ze yin de ger çek leþ ti. Mart a yýn da be yaz eþ ya ih ra ca tý yüz de 20.1 ar týþ la 1 mil yon 316 bin 544 a de te yük sel di. Bu dö nem de be yaz eþ ya it ha la tý i se yüz de 2.2 o ra nýn da a - za lýþ la 96 bin 611 a de te ge ri le di yý lý nýn O cak- Mart dö ne min de be yaz eþ ya ü re ti mi yüz de 8 o ra nýn - da ar týþ gös ter di yý lý nýn ilk çey re ðin de 4 mil yon 589 bin 743 a det dü ze yin de ger çek le þen be yaz eþ ya ü - re ti mi bu yý lýn ay ný dö ne min de 4 mil yon 956 bin 884 a de te yük sel di. ur ti çi be yaz eþ ya sa tý þý nýn yüz de 1 o - ra nýn da ar týþ la 1 mil yon 409 bin 266 a de te u laþ tý ðý bu dö nem de be yaz eþ ya ih ra ca tý yüz de 14.8 ar týþ la 3 mil - yon 412 bin 735 a det ol du. Be yaz eþ ya it ha la tý i se yý lýn ilk çey re ðin de ge çen yý lýn eþ dö ne mi ne o ran la yüz de 6.2 ar týþ la 211 bin 765 a de te u laþ tý. KE ö de me si a la ma yan la rýn baþ vu ru sü re si da ra lý yor nma AÞ LA RIN DAN Ko nut E din dir me ar dý mý (KE) a dý al týn da pa ra ke sil me si ne rað men, KE lis te le rin de - ki ha ta ve ya ek sik lik ler ne de niy le KE pa ra la rý ný a la - ma yan me mur la rýn hak la rý ný kay bet me mek i çin ku - rum la rý na yap ma sý ge re ken baþ vu ru da sü re da ra lý yor. KE a la ma yan ve ya ek sik a lan me mur la rýn 31 A ra lýk 2012 ta ri hi ne ka dar ku rum la rý na i ti raz di lek çe siy le baþ vur ma sý ge re ki yor. Bu ta ri he ka dar baþ vu ru da bu - lun ma yan hak sa hip le ri da ha son ra her han gi bir ta lep - te bu lu na ma ya cak. KE pa ra la rý ný a la ma yan me mur - la rýn, ça lýþ týk la rý sý ra da ma aþ la rýn dan KE ke sin ti si ya - pan ku rum la rý na, KE hak la rý ný ta lep et mek i çin yap - ma sý ge re ken baþ vu ru ya i liþ kin di lek çe ha zýr lan dý. 2 Ka sým 2011 de ya yýn la nan 662 Sa yý lý Ka nun Hük - mün de Ka rar na me de yer a lan dü zen le me ye gö re KE lis te le rin de ki ha ta ve ya ek sik lik ler ne de niy le KE pa ra la rý ný a la ma yan me mur la rýn 2012 yý lý so nu na ka - dar ma aþ la rýn dan KE ke sin ti si ya pan ku rum la rý na baþ vur ma la rý ge re ki yor. Bu ta rih ten son ra ya pý lan ta - lep ler il gi li ku rum lar ta ra fýn dan dik ka te a lýn ma ya cak. Dosya No: 2011/944 TAL. Örnek No: 27 Tapu Kaydý : Burdur Ýli Bucak Ýlçesi Barbaros Mah. Kýrançay Mevkii 148 Ada 7 parsel no.da kayýtlý tarla vasýflý taþýnmaz. Hali Hazýr Durumu : Sa tý þa ko nu ta þýn maz, Bur dur Ý li Bu cak Ýl çe si Bar ba ros Mah. Ký ran çay Mev ki i 148 a da 7 no.lu par sel de ka yýt lý 1.962,00 m 2 yü zöl çüm lü tar la va sýf lý ta þýn maz dýr. Ta þýn maz il çe mer ke zi ne yak la þýk 5 km ba tý yön de, An tal ya Bur dur ka ra yo lu ü ze rin de, kom þu ta þýn - maz lar dan gü ney yön de ki yol dan son ra ki ta þýn maz ü ze rin de o to las tik ser vis is tas yo nu ve de va mýn da o to yý ka ma; ve muh te lif iþ yer le ri bu lun mak ta dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu yer de ki yol ü ze rin de þe be ke e lek trik ve su mev cut tur. Kom þu ta þýn maz lar ü ze rin de þa - hýs la ra a it yer al tý son daj la rý bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz ü ze rin de de ðe ri ni ar tý rý cý ya pý bu lun ma mak ta dýr. Ta þýn maz kil li týn lý bün ye ye sa hip o lup de rin ho ri zon lu dur. Top rak ya pý sý o la rak ag re gat lar bir bi ri ne sý ký sý ký ya bað lý dýr. To poð ra fik o la rak düz dür. Su tut - ma ka pa si te si nor mal, ge çir gen li ði i yi dir. Ta þýn maz ü ze rin de de ðe ri ne et ki e de cek tek - nik me sa fe ler dik ka te a lýn ma dan di kil miþ top lam da 46 a det muh te lif a ðaç ve mey ve fi dan la rý bu lun mak ta olup toplam deðeri 3370,00 TL dir Taþýnmazýn bu özellikleri gözönüne alýndýðýnda arazi deðeri 1962,00 m 2 * 100,00 TL = ,00 TL dir. Taþýnmazýn toplam deðeri TL 3,370,00 TL = ,00 TL olup tamamý borçluya ait olan taþýnmaz bu miktar üzerinden satýþa çýkacaktýr. Ýmar Durumu: Ta þýn maz be le di ye hu dut la rý da hi lin de, i mar pla ný ve yer le þim a la ný i çe ri sin de, i mar pla ný na gö re bir ký sým yer le ri i mar yo lu ve park a la nýn da, bir ký sým ye ri i se % 25 ta ban yo ðun luk lu, yol dan 5 ve kom þu dan 3 m.çek me li, 4 kat ko nut a la ný na ay rý lan yer ler den - dir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:40-14:50 Arasý Satýþ Þartlarý : 1-Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Bu cak Ad li ye si Ön Bah - çe si Bu cak/bur DUR ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Bu cak Ad li ye si Ön Bah çe - si Bu cak/bur DUR ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý - la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn (Ke sin ve sü re siz dos ya no su be - lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ Pe þin Pa ra i le dir. A lý cý is - te di ði tak tir de ken di si ne, on gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, Ý ha le Dam ga res mi i le a lý cý ta ra fýn dan ya tý rýl ma sý ge re ken ta pu a lým har cý i le mas raf la rý i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir: Gay ri men ku lun ay nýn dan o lan bi rik miþ em lak ver gi si tel la li ye be de li ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3-Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, sa týþ i la ný nýn teb li gat ya pý la ma yan Ý gi li le re ga ze te i le i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü - ðür mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye - ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur.... (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m.126) B: T. C. BUCAK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Res mi Ý lan lar lan.gov.tr'de. ZAÝ nnüfus cüzdaným kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Feriþ Demiralp nnüfus cüzdaným kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Mustafa Korkmaz Ta sar ruf a lýþ kan lý ðý ka zan ma lý yýz KSO BAÞKANI BODAK, ÖZELLÝKLE TÜRKÝE'DE TASARRUF ETME ALIÞKANLIÐIMIZIN GELÝÞTÝRÝLMESÝ GEREKÝR. TASARRUF EDENLERÝN NE ÝLE DESTEKLENMESÝ GEREKTÝÐÝ BELÝRLENMELÝDÝR DÝE KONUÞTU. KA SE RÝ Sa na yi O da sý Baþ ka ný Mus ta fa Boy dak, ta sar ruf et me a lýþ kan lý ðý nýn ge liþ ti ril - me si ge rek ti ði ne dik kat çek ti. Baþ kan Mus ta - fa Boy dak, Tür ki ye nin kom þu la rý ve coð ra fi böl ge sin de ki ül ke ler de ya þa nan ge liþ me le ri de ðer len di re rek, Dýþ po li ti ka da Tür ki ye nin son dö ne mi ni bi li yo ruz. Ge liþ me ler baþ dön - dü rü cü hýz la sü rü yor. Bir ta raf tan iþ dün ya sý o la rak bu ge liþ me ler de ül ke mi zin bir lik ve be ra ber li ði ni ko ru ma mýz ö nem li. Za rar gel - me me li dir. Bir ta raf tan da bu ko nu lar dan e - ko no mik za rar gö rem me miz ge rek ti ði ni dü - þü nü yo ruz. Me se le nin hü kü met ve di ðer yet - ki li ler nez din de ta kip e di lir ken tüm bo yut la - rýy la e le a lýn dý ðý ný bi li yo ruz. de di. Dün ya da ge liþ miþ ül ke le rin, en bü yük ti - ca ret ha cim le ri nin kom þu ül ke le ri ya da coð raf ya sýn da ki ül ke ler le yap tý ðý ný a ným sa - tan Boy dak, þöy le de vam et ti: Bu ül ke le re bak tý ðý mýz da ti ca ret le ri nin yüz de 75 i ni kom þu ül ke ler le yap týk la rý ný gö rü yo ruz. Tür ki ye bu tren di an la dý. 8-9 yýl dýr hü kü - me ti niz bu yön de ki a çý lý mýy la ben zer ba þa rý ya ka lan dý. Son dö nem de bu ko nu da ke sin ti var. Bi zim kon trol e de bil di ði miz ve e de me - di ði miz du rum lar var. Tür ki ye böl ge sin de ba rýþ a da sý dýr. Tür ki ye böl ge sin de bu gü ne ka dar ol du ðu gi bi a kil a dam ko nu mu nu sür - dür me si ge re ki yor. Tür ki ye nin bu ko nu da her han gi bir þe kil de a kil a dam ro lü nü üst - len me si ni iþ dün ya sý o la rak is ti yo ruz. Ýþ dün ya sý nýn ve böl ge le ri mi zin fay da sý na dýr. Boy dak, Tür ki ye nin ya þa nan ge liþ me ler de iz led ði po li ti ka la rýn ö nem li ol du ðu na vur gu ya pa rak, Mez hep ça týþ ma la rý ko nu sun da Tür ki ye nin ta raf sýz lý ðý ü ze rin de du rul ma sý ge re kir. Bu ö nem li dir. di ye ko nuþ tu. CA RÝ A ÇIK RÝS KÝ NÝ Ö NET ME LÝ ÝZ Mus ta fa Boy dak, e ko no mik ge liþ me le re de de ði ne rek, Tür ki ye nin gi di þa tý ne ga tif de ðil ve po zi tif yön de dir. A ma yi ne de yö net me - miz ge re ken risk le ri miz var. Bun la rýn ba þýn da da ca ri iþ lem ler a çý ðý ge li yor. Bun la rýn al gý la - na rak çö zü mü müm kün dür. Ö zel lik le Tür ki - ye de ta sar ruf et me a lýþ kan lý ðý mý zýn ge liþ ti ril - me si ge re kir. Ta sar ruf e den le rin des tek len - me si ve ne i le des tek len me si ge rek ti ði be lir - len me li dir. Al gý mýz da da bir dü zelt me yap - ma nýn za ma ný gel di di ye dü þü nü yo ruz. þek - lin de ko nuþ tu. Kay se ri / ci han Kayseri Sanayi Odasý Baþkaný Mustafa Boydak. Ortak ATM'lerden 10 TL çekilse bile 7 TL ücret alýnýyor. GÜSÝAD iþadamlarý Rusya'nýn Bryansk þehri ve baþkent Moskova'ya düzenlediði iþ gezisinde yeni iþ baðlantýlarý yapýldý. MB, TL nin sim ge si i le il gi li so ru la rý ce vap la dý MER KEZ Ban ka sý, Türk Li ra - sý nýn sim ge si i le il gi li ge nel, kul la ným i le il gi li ve tek nik so - ru la rý in ter net si te sin den ce vap la dý. Si te de, sim - ge nin ne re de kul la ný la - ca ðý, ye ni pa ra lar da sim ge nin yer a lýp al - ma ya ca ðý ve al týn o ra - ný na ka dar bir çok so ru ya ce - vap ve ril di. U lus la ra ra sý uy gu - la ma la ra pa ra lel o la rak sim - ge nin, ra ka mýn so lun da ve boþ luk bý ra kýl ma dan kul la nýl ma - sý ö ne ri len ce vap lar da, TL sim ge si nin Türk Pa tent Ens ti tü sü ta ra fýn dan ko ru - ma al tý na a lýn dý ðý, TL sim ge si e tik ku - ral lar çer çe ve sin de ve mar ka-pa tent i - le fi kir ve sa nat e ser le ri hu - ku kun dan kay nak la nan hak - la ra za rar ver me mek ko þu - luy la ser best çe kul la ný la bi le - ce ði be lir til di. TL sim - ge si nin kol ye, kü pe, kol düð me si, pul, ta bak, a fiþ gi bi ti ca ri a maç lar la kul - la nýl ma sý nýn ser best ol - du ðu kay de dil di. TL sim ge - si nin mev cut bank not lar da ve ter tip de ði þik lik le rin de kul la nýl - ma sý nýn ön gö rül me di ði, bank not lar da sim ge kul la ný mý nýn ye ni bir e mis yon gru bu de ði þik li ðin de tek rar de ðer len - di ri le ce ði bil di ril di. An ka ra / ci han Ýþ a dam la rý Rus ya da ye ni iþ ler bað la dý GÜN GÖ REN Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði den (GÜ SÝ AD) iþ a dam la rý Rus ya nýn Bryansk þeh ri ve baþ kent Mos ko va ya iþ ge zi si dü zen le di. Rus ya da fa a li yet te bu lu nan Rus Türk Ýþ A dam la rý Der ne ði (RU TÝD) ve Tür ki ye Ý þa dam la rý ve Sa na yi ci ler Kon fe - de ras yo nu nun (TUS KON) kat ký la rý i le dü zen le nen iþ ge zi sin de teks til, sað lýk, tu rizm ve mo bil ya sek tö rün - den Türk gi ri þim ci ler, Rus mes lek taþ la rý i le an laþ ma sað la dý. Bryansk ken tin de bir has ta ne kur ma yý plan - la yan Türk gi ri þim ci ler, ço cuk-ba yan gi yim ve mo bil - ya ü ze ri ne de ken te ya tý rým ya pa cak. Bryansk ken ti e ko no mi ve ti ca ret ten so rum lu Va li ar dým cý sý A lek - sandr Gorþ kov ve kent Ti ca ret O da sý Baþ ka ný Tat ya - na Fyo dor no va nýn kar þý la dý ðý Türk he ye ti gör dük le ri ya kýn il gi den mem nun ol du. Böl ge le rin de ya tý rým plan la yan Türk þir ket le ri ne a ra zi tah si si, ver gi in di ri - mi ve kre di ko lay lý ðý gi bi bir di zi des tek su na bi le cek - le ri ni i fa de e den Fyo dor no va, Þeh ri miz de Türk ti ca - ret gün le ri dü zen le me yi plan lý yo ruz. Türk iþ a dam la - rý ný böl ge mi ze bek li yo ruz. Ben zer þe kil de Ýs tan bul da Rus ti ca ret gün le ri dü zen le ye bi li riz. Or tak ti ca ret an - la mýn da fýr sat lar çok faz la. Türk gi ri þim ci le ri böl ge - mi ze bek li yo ruz çað rý sý yap tý. GÜ SÝ AD ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ek rem A teþ de, Bu ra da çok o lum lu iz le nim ler e din dik. Rus iþ dün - ya sý i le bir a ra ya gel dik. Rus þir ket ler çok il gi liy di. Bi - zim le iþ yap mak is ti yor lar. Ý yi ni yet pro to ko lü im za - la dýk. Rus ya da mer kez de þart lar a ðýr ol ma sý na rað men, böl ge ler çok ba kir. De ðer len dir mek la zým þek lin de ko nuþ tu. Mos ko va / ci han Hal ley ye ni ka te go ri mar ka sý ol du HAL LE kuy ruk lu yýl dý zýn dan e - sin le ne rek 1988 yý lýn da pi ya sa ya çý ka rý lan, ger çek çi ko la ta kap lý i ki bis kü vi a ra sýn da ki mars hmal - low dan o lu þan Hal ley, Tür ki ye de ye ni bir ka te go ri o luþ tu ran mar ka ol du. ýl dýz Hol ding ten ya pý lan a - çýk la ma ya gö re, Hal ley bu gün, A - me ri ka dan Çi ne e ka dar 50 ül ke ye ih raç e di li yor. Tür ki ye de 1 gün de 1.3 mil yon a det, 1 sa at te 53 bin, 1 da ki ka da 887 a det Hal ley tü ke ti li - yor. Ýlk çýk tý ðý gün den bu ya na kalp ler de ki ye ri ni ko ru yan çi ko la - ta lý sand viç pa za rý nýn li de ri Hal ley ye ni rek lam fil miy le de dik kat le ri ü ze ri ne çe ki yor. Ma ya tak vi mi ne gö re 21 A ra lýk 2012 de dün ya nýn so nu nun gel me si ke ha ne ti ne gön - der me ya pý lan ye ni rek lam fil min - de, Hal ley yi yen ler ka hi nin ko nuy - la il gi li u ya rý la rý na gü lüp ge çe bi li - yor. Hal ley in rek lam la rýn da kul la - ný lan Her ke se bi Hal ley o lu yor slo ga ný dil ler de do laþ ma ya de vam e di yor. E ko no mi Ser vi si Ý þa dam la rý na Lib ya da ki fýr sat lar an la tý la cak BA TI Ak de niz Kal kýn ma A jan sý (BA KA) ve An tal ya Ti ca - ret ve Sa na yi O da sý (AT SO) iþ bir li ðin de 26 Ni san 2012 ta ri hin de An tal ya da Lib ya Ýn þa at, Gý da ve Sað lýk Sek tör - le ri Ýþ bir li ði Top lan tý sý dü zen le ne cek. AT SO A ta türk Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri le cek top lan tý ya, Türk i þa dam la rý i le Lib ya lý yet ki li ler ka tý la cak. Lib ya An ka ra Bü yü kel çi si Ab del Ra zak Mukh tar ýn da yer a la ca ðý top - lan tý da, Türk i þa dam la rý nýn Lib ya da ya rým kal mýþ pro je - le ri ni ta mam la mak ü ze re tek rar bu ül ke ye da vet e dil me si, Türk i þa dam la rý nýn kar þý laþ tý ðý ve kar þý laþ ma sý muh te mel so run la rýn tar tý þý lýp çö züm ö ne ri le ri e le a lý na cak. Mukh - tar, Türk i þa dam la rý na Lib ya nýn ye ni den ya pý lan ma sü re - cin de ih ti yaç duy du ðu in þa at, gý da ve sað lýk sek tör le ri i le il gi li bil gi ve re cek. Top lan tý ya ka tý la cak Lib ya lý yet ki li ler, ül ke le rin de en a cil ih ti ya cýn has ta ne le rin u lus la ra ra sý stan dart la ra ka vuþ tu rul ma sý ol du ðu nu be lir tir ken sað lýk ku rum la rý nýn fi zik sel þart la rý nýn i yi leþ ti ril me si ve has ta ne - le rin iþ le til me si i çin Türk fir ma la rý na çað rý da bu lu na cak - la rý ný kay det ti. Top lan tý ya sað lýk sek tö rün den has ta ne yö - ne ti ci le ri nin, has ta ne mi ma ri sin de de ne yim li in þa at ve da nýþ man lýk fir ma la rý nýn, has ta ne iþ let me ci li ði da nýþ man - la rý nýn, has ta ne e kip ma ný i le me di kal ci haz te da rik ve i - ma lat çý la rý nýn ka týl ma sý bek le ni yor. An tal ya / ci han p p p tu

11 MEDA POLÝTÝK ÞU BAT so ruþ tur ma sý, bir haf ta dýr man þet ler de ve da ha u zun ca bir sü re Tür - ki ye nin gün de mi ni iþ gal e de cek gi bi gö - zü kü yor. Med ya bo yu tu var mý?, Ýþ dün - ya sý na u za nýr mý? spe kü las yon la rý ha va da u çu þur ken, ge çen haf ta biz zat 28 Þu bat ýn mað du ru sa yý lan ga ze te ci Cen giz Çan - dar ýn Ta raf ta Dar be yi ABD des tek le di. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn 7 in ci ka týn da giz li bir top lan tý da ka rar a lýn mýþ a çýk la - ma sýy la ye ni bir tar týþ ma baþ la dý. Bi zim ka mu o yu nun en sev di ði spor dal - la rýn dan bi ri, Her ta þýn al týn da A me ri ka bul mak ol sa da, Çan dar ýn or ta ya at tý ðý id di a tar týþ ma ya de ðer. Çün kü o yýl lar da Türk-A me ri kan it ti fa ký nýn a na mo to ru - nun as ke ri i liþ ki ler ol du ðu, pa þa la rýn sýk sýk Was hing ton da boy gös ter di ði, 28 Þu - bat a gi den sü reç te Çe vik Bir gi bi ko mu - tan la rýn ABD yle sý cak i liþ ki le ri nin si ya - set te bir fon mü zi ði ol du ðu da a þi kar. Sa hi, Was hing ton 28 Þu bat ýn ne re sin - dey di? Bu so ru nun ya ný tý mý al mak i çin, geç ti - ði miz gün ler de te le fon ve e ma il ü ze rin - den ABD baþ ken tin de o dö nem Tür ki ye i le i liþ ki le ri gö tür mek ten so rum lu o lan ya da kri tik rol oy na yan 6 üst dü zey yet ki li ve uz ma na u laþ tým. Ço ðu ar týk hü kü met - te ol ma sa da, Türk-A me ri kan di ya lo ðun - da et kin i sim ler. 4 ta ne si, Çan dar ýn söz et ti ði Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn 7 in ci ka týn - da ki o meþ hur top lan tý ya da ka týl mýþ. Bir ta ne si dý þýn da, hiç bi ri i sim le ri nin kul la nýl ma sý ný is te me di an cak an lat týk la rý hi ka ye ler üç a þa ðý beþ yu ka rý ay nýy dý. Ýs lam cý ke sim de ki yay gýn Pa þa lar A me - ri ka dan, Ýs ra il den des tek al dý i ma jý na rað men, o dö nem i ki li i liþ ki le rin gö be ðin - de ki i sim ler tam ter si ne Was hing ton un Tür ki ye de ki sü re ce mü da hil ol ma dý ðý ný, u zak tan sey ret ti ði ni, as ke rin za ten Re fah - ol a kar þý tu tu mun da ka rar lý ol du ðu nu söy le di ler. Tür ki ye de de gö rev yap mýþ e mek li bir dip lo mat, Was hing ton Er ba kan ý se vi yor muy du? Ha yýr. Git me si ne ü zül dük mü? Ha yýr. A ma A me ri kan hü kü me ti bu sü re - cin dý þýn day dý. Biz sa de ce kar þý mýz da ki gös te ri yi sey ret tik de di. Bi raz son ra ek le - di Di ye bi lir sin ki ses siz kal dýk. Ay ný i sim, 28 Þu bat ka rar la rýn dan 2 haf ta son ra, 12 Mart 1997 de ABD Dý þiþ - le ri Ba ka ný Ma de li ne Al bright ýn da ka týl - dý ðý ye mek li top lan tý da dar be ko nu þul - du ðu id di a sý na saç ma lýk di ye rek þun la rý söy le di: Al bright dü zen li o la rak çe þit li ül - ke ler le il gi li be yin fýr tý na sý top lan tý la rý ya - pý yor du. O ra da dar be ka rar laþ tý rýl dý ðý ný dü þün mek saç ma lýk. O lan za ten Tür ki - ye de o lu yor du. A ma þu nu da söy le ye yim; A me ri kan hü kü me ti Er ba kan ýn git me si ne se vin di. En gel le ye bi lir ler miy di? San mý yo - rum. Kâ ðýt lar za ten ka rýl mýþ tý. Tür ki ye ve ABD a ra sýn da ki as ke ri i liþ ki - le ri de ya kýn dan bi len bir baþ ka i sim, Türk or du su nun bu tarz kri tik ko nu lar da ba ðým sýz ha re ket et ti ði ni vur gu la ya rak, Türk ka mu o yun da so rum lu luk al ma ma ve her ta þýn al týn da ABD gör me ref lek - sin den þi kâ yet et ti. Bir baþ ka i sim, þöy le de di: Hay ret e di yo - rum Tür ki ye de ki top lu ha fý za kay bý na. O dö nem her kes Er ba kan dan þi kâ yet e di yor - du ve bu nu ya zý yor lar dý. Ay ný in san lar o ya zý la rý yaz ma mýþ gi bi. Ay rý ca Er ba kan, Er - do ðan gi bi de de ðil di. Tu tar sýz dý. Þim di 28 Þu bat la il gi li bam baþ ka bir ta rih ya zý lý yor. Gö rüþ tü ðüm i sim ler, o sü reç te Bill Clin ton baþ kan lý ðýn da ki De mok rat Par ti ik ti da rý nýn bir NA TO ül ke sin de dar be dü þün ce sin den ra hat sýz ol du ðu nu, Tür ki - ye de dar be is te me di ði ni söy lü yor. An cak bel li ki, týp ký Türk med ya sý ve e li tin de ol - du ðu gi bi, Was hing ton da da 28 Þu bat sü - re ci nin ka çý nýl maz ol du ðu ve kit le sel des te ði ol du ðu i nan cý yay gýn mýþ. ABD TEK SES DE ÐÝL A me ri ka lý lar son de re ce prag ma tik tir: ABD ge nel de Tür ki ye de güç lü o lan ya da ka za nan ta raf la iþ yap mak zo run da ol - du ðu nu bi lir. 15 yýl ön ce si nin Tür ki ye sin de, as ker ler si ya se tin her a la nýn da söz sa hi bi o lan kri - tik bir güç ko nu mun day dý. O dö nem de ka fa yý I rak ve Sad dam Hü se yin e tak mýþ o - lan ABD nin or duy la, ya ni Tür ki ye yi yö - ne ten ger çek güç le, i yi ge çin me ça ba sý, A - me ri ka lý la rýn prag ma tiz miy le a çýk la na bi lir. Pe ki Çe vik Bir ve di ðer ko mu tan la rýn o dö nem Was hing ton a yap týk la rý ge zi ler? Söy le þi ler den, 28 Þu bat ta ön ce si ve son ra sýn da Ge nel kur may Ý kin ci Baþ ka ný o la rak ABD ye gi den Çe vik Bir in, ay ný Tür ki ye de ol du ðu gi bi Was hing ton da da ha fif göz ka maþ týr dý ðý ve ge nel de ka riz - ma tik bu lun du ðu iz le ni mi ni e din dim. An cak Tür ki ye yle i liþ ki ler de, bu gün ol - du ðu gi bi o gün de tek ses li bir A me ri ka yok. Ör ne ðin Pen ta gon ve sa vun ma sa na - yi, or du ya ko þul suz des tek ve rir ken, ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý o dö nem ku ru lu dü ze - ni ra hat sýz e de cek þe kil de sýk sýk Tür ki - ye de in san hak la rý ih lal le ri ve Kürt so ru - nu nu di le ge tir mek tey di. Ký sa ca sý 28 Þu bat ta, bir yan dan Çe vik Bir le re sim çek ti ren, di ðer yan da eþ za man lý o la rak 28 Þu bat an dý cýy la Tür ki ye den ay rýl - mak zo run da ka lan Cen giz Çan dar a ku cak a çan bir Was hing ton var dý. ER BA KAN ÇE KÝÇ GÜÇ'Ü MEÞ RU LAÞ TIR DI Gö rüþ tü ðüm i sim ler den a dý nýn ya zýl - ma sý na i ti raz et me yen tek i sim, o dö nem ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Si ya set Plan la ma Da i re si nde gö rev ya pan Hen ri Bar key ol - du. Tür ki ye kö ken li ve li be ral e ði lim li Bar key, Ak Par ti ik ti da rýy la da sý cak i liþ ki - le ri ol muþ bir i sim. Bar key o dö ne mi þöy le ö zet li yor: Clin - ton-al bright ba kýþ a çý sý ke sin lik le dar be yan lý sý de ðil di. Re fah ol hü kü me ti se çim - le ba þa gel miþ meþ ru bir hü kü met ti. A ma 28 Þu bat ge nel o la rak bir sü reç ti ve dý þa rý - dan ba kýn ca ör ne ðin hü kü me tin dev ril - me si ne ne den o lan DP de ki is ti fa lar le gal gö zü kü yor du. Ka rýþ mak is te me dik. Bi raz göz le ri mi zi yum duk ve baþ ka me se le ler le il gi len dik. Biz ne di ye bi lir dik ki... Nec met tin Er ba kan ýn Ba tý kar þý tý söy - le mi, Lib ya ve Ý ran ge zi si ni ha týr la tý yo - rum. Bar key net ko nu þu yor Doð ru, ge nel o la rak ABD Er ba kan ý sev mez di çün kü söy le mi ta ma men A me ri kan kar þý tý ve an - ti-se mi tik ti. A ma Er ba kan A me ri kan çý - kar la rý ný cid di an lam da ör se le ye cek bir þey de yap ma dý. Lib ya ge zi si fa lan cid di þey ler de ðil. Bi zim i çin en kri tik ko nu I - rak tý. Se çim ön ce si Çe kiç Güç e kar þý ol - du ðu nu söy le di a ma se çim den son ra tez - ke rey le Çe kiç Güç ü u zat tý. Hat ta meþ ru - laþ týr dý. Bar key e o meþ hur 7 in ci kat top lan tý sý - ný so ru yo rum. Top lan tý da A lan Ma - kovsky, ve Ber nard Le wis in ol du ðu, ya zýl - dý. Pe ki ne ko nu þul du? Tür ki ye de komp - lo la ra ba yý lý yor lar. A ma o ye mek ger çek - leþ ti ðin de 28 Þu bat za ten ol muþ tu. Al - bright her ay bir ül ke ü ze ri ne be yin fýr tý - na sý ya par dý. Tür ki ye ye me ði de ka bart - ma lý da ve ti ye le rin bir ay ön ce den git ti ði bir ye mek ti. Da ve ti ye ler de me nü bi le var - dý. Da ve ti yey le ye mek li top lan tý da dar be plan la nýr mý? Bar key, o dö nem le il gi li Was hing ton un en bü yük za a fý ný Si ya set çi ler de as ker de ba þý sý ký þýn ca bi ze baþ vu ru yor, bir bir le ri ni þi ka yet e di yor du. An cak ka rýþ mak is te me - dik. Sey ret tik Bar key, ABD nin gü nah sýz ol ma dý ðý nýn far kýn da. A me ri ka lý lar So ðuk Sa vaþ da Gu a te ma la da Þi li de, baþ ka yer ler de çok pis lik yap tý lar. A ma bu A me ri ka es ki A - me ri ka de ðil ve Clin ton-al bright dýþ po li - ti ka sý fark lýy dý. Hat ta bu yüz den Tür ki - ye de Ýs lam cý ya zar lar bi le A me ri kan cýy dý. Biz de i fa de ve din öz gür lü ðü ne ar ka çý ký - yor duk. Son ra ek li yor A ma Tür ki ye de in san lar o lan bi te ni ve o la cak la rý siz ler den da ha i yi bil di ði mi zi var sa yý yor. Bu na i na ný yor lar. Oy sa ger çek te biz de siz ler gi bi iz le dik hü - kü me tin yý ký lýþ sü re ci ni... As lý Ay dýn taþ baþ Mil li yet, AR GI po ta sý na gi ren dar be ler ker va ný na ka tý lan 28 Þu bat, as ke rî mü da ha le le re ABD et ki si ne i liþ kin tar týþ ma la rý da tek rar a lev len dir di. Was hing ton un as ke rî dar be ler ko nu - sun da ö zel lik le So ðuk Sa vaþ sü re cin de ki si ci li pek te miz de ðil dir. An cak post-so - ðuk Sa vaþ dö ne min de zu hur e den postmo dern 28 Þu bat dar be sü re cin de ABD nin ro lü ben ce teþ vik ya da or ga ni ze - den çok, ses siz o nay ol du. Dar be ci le rin Was hing ton da güç lü bað lan tý la rý nýn bu - lun ma sý, Er ba kan-çil ler ko a lis yo nu nun dü þü rül me sin de bil fi il A me ri kan par ma ðý ol du ðu nu is pa ta yet mez. Muh te mel mu ha lif le ri sin dir mek, dar - be le rin en ö nem li a yak la rýn dan dýr. U lus la - ra ra sý ca mi a dan ko ta rý la cak des tek bu bað lam da çok de ðer li dir. Dar be ci ler güç biz de di ye bil mek i çin, dün ya si ya se tin de a ðýr lý ðý o lan dýþ o dak la ra has sa ten ya kýn gö rün me ye ça lý þýr lar. Bu mu va ce he de, Tür ki ye de ki as ke rî ve sa yet re ji mi nin ak - tör le ri, dar be le ri ol gun laþ týr ma sü re cin de ABD i le i liþ ki le ri ni i çe ri ye yö ne lik psi ko lo - jik sa vaþ ta kul la na gel miþ tir. Was hing ton a ya pý lan zi ya ret ler, dar be sü reç le ri nin vaz - ge çil mez par ça sý ol muþ tur. A me ri ka nýn da bu iþ le re sý cak bak tý ðý na dar be ci le rin i nan dý rýl ma sý da ha zýr la ma sü - re ci nin ö nem li un sur la rýn dan dýr. Dar be ci - ler Was hing ton da ki his si ya tý bü tü nüy le yan sýt ma yan þa hýs ve ke sim ler le gö rüþ tü - rül dük le ri hal de, tüm ABD nin ken di le rin - den ya na ol du ðu his si ne ka pý lýr lar. Me se la 28 Þu bat sü re cin de sýk sýk An ka ra dan Was hing ton a ge lip as ke rî mü da ha le he ves - li le ri nin e ri þi mi ni ko lay laþ týr ma ya ça lý þan ba zý si vil kö ken li dar be sim sar la rý var dý. Bun lar a ra sýn da en ak tif o lan lar dan bi ri nin ö zel lik le Ýs ra il lo bi si nez din de yük sek i ti ba rý bu lu nu yor du. Ýs ra il sa ðý nýn ve A me ri ka da - ki et ki li des tek çi le ri nin Mil li Gö rüþ çiz gi si ni ik ti dar dan in dir mek is te dik le ri her hal le rin - den bel liy di. Týp ký Tür ki ye de ki la ik çi Ke - ma list ler gi bi ir ti ca yý bi rin ci teh dit gö rü - yor lar dý. A ma li be ral çiz gi de ki De mok rat Bill Clin ton yö ne ti mi, bu den li Ýs la mo fo bik de ðil di. ABD de mok ra si si nin gen le ri ni bo - zan 11 Ey lül 2001 o lay la rý i se he nüz vu ku bul ma mýþ tý. Bu bað lam da sö zü es ki ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Ma de le i ne Al bright ýn Mart 1997 de ba zý ay dýn lar la yap tý ðý Tür ki - ye top lan tý sý na ge ti re yim. Söz ko nu su top - lan tý, Was hing ton da gün dem de ki ko nu lar - da ya pý lan ge le nek sel be yin fýr tý na la rýn dan bi riy di. Tek far ký, ak þam ye me ðin de, da ha gay ri res mî bir at mos fer de ger çek leþ ti ril me - siy di. An la þý lan o ki, fik rî çe þit li lik ol sun di - ye fark lý çiz gi ler den uz man lar da vet e dil - miþ ti. O dö nem ler de yö ne tim ta ra fýn dan or ga ni ze e di len tek fi kir cim nas ti ði bu da de ðil di. Me se la Dý þiþ le ri Müs te þa rý Stro be Tal bott da gö rüþ le ri ni din le mek ü ze re bir grup uz ma ný da vet et miþ ti. Bu tür top lan tý - lar il gi li ül ke ler de o lup bi ten le ri ve ABD ye muh te mel yan sý ma la rý ný da ha i yi an la ma a - ma cý ný gü der. Si ya set ka rar laþ týr ma ye ri de - ðil dir. Do la yý sýy la, o ra lar da dar be kur gu lan - dý ðý ný san mý yo rum. Mer hum Baþ ba kan Nec met tin Er ba kan, Lib ya zi ya re ti ve Ýs lam Bir li ði tü rü söy lem - le riy le Was hing ton da çok la rý ný ra hat sýz et mek le bir lik te, A me ri kan çý kar la rý na kay da de ðer bir teh dit gö rül mü yor du. ABD ye bü yük bir çel me tak ma mýþ tý. Hat - ta Tür ki ye de ki Ke ma list ha ki mi ye tin den ar týk bý kan ba zý li be ral çev re ler, ge niþ halk kit le le riy le ve di nî de ðer ler le da ha ba rý þýk hü kü met le re þans ve ril me si ge rek ti ði ni da - hi dü þü nü yor du. Bü tün bu ne den ler le, ABD nin hü kü me ti de vir me gay re ti i çi ne gir miþ ol ma ih ti ma li dü þük. A ME RÝ KA NIN TÝM SAH GÖZ AÞ LA RI Di ðer yan dan Was hing ton, Ke ma list re ji - mi tah kim a ma cýy la ya pý lan in san hak la rý a - çý sýn dan ö zür lü si ya set ve top lum mü hen - dis li ði ça lýþ ma la rý na güç lü þe kil de kar þý da çýk ma dý. A me ri ka lý la rýn tek kýr mý zý çiz gi si, faz la mi li ter gö rü nüm lü kla sik bir as ke rî dar bey di. Zi ra en ya kýn NA TO müt te fik le - rin den bi rin de ce re yan e de cek de mok ra si te ca vü zü sa vu nu la maz dý. Al bright ben ce bu sa ik ler le fi i lî dar be söy len ti le ri nin ay yu - ka çýk tý ðý 1997 Ha zi ran ýn da ba sýn ü ze rin - den a na ya sal çer çe ve dý þý na çý kýl ma ma sý çað rý sý yap tý. A me ri kan yö ne tim le ri Tür ki - ye yle i liþ ki le ri ni ge nel de ik ti dar da her kim var sa o nun la ça lýþ ma ve müm kün mer te be i yi ge çin me e sa sý ü ze ri ne bi na et miþ ler dir. O ne den le ya kýn geç mi þe dek ül ke de en bü - yük ik ti dar o da ðý o lan Ge nel kur may a ve si - vil top lum da ki des tek çi le ri ne faz la yük sek ses li e leþ ti ri ler ge tir me miþ ler dir. Türk Si - lah lý Kuv vet le ri nin bas kýn ro lü, Was hing - ton da Tür ki ye po li ti ka sý nýn be lir len me sin - de Pen ta gon u di ðer ku rum la rýn hep bir a - dým ö nü ne çý kar mýþ týr. 28 Þu bat sü re ci ni Ge nel kur may a tel kin e den Pen ta gon ol ma - ya bi lir. An cak Was hing ton da mü da ha le ci Türk ge ne ral le re i ti raz la rýn sö nüm len di ril - me sin de A me ri ka lý si lah ar ka daþ la rý nýn ve as ke rî-en düs tri yel komp lek sin rol oy na dýk - la rý in kar e di le mez. So nuç o la rak ABD dýþ po li ti ka sýn da mad dî ve stra te jik çý kar lar, de mok ra tik de - ðer le rin üs tün de tu tu lur. Tür ki ye da hil ya - ban cý ül ke ler de ki in san hak la rý ve de mok - ra si ih lal le ri ne ge nel de sa de ce tim sah göz - yaþ la rý dö kü lür. Bu ih lal ler müt te fik dev - let ler ce ya pý lý yor sa, üs tü nü ört me e ði li mi yay gýn dýr. ABD nin 28 Þu bat dar be sü re - cin de ki tav rý da fark sýz de ðil dir. Ve bu ta - výr bin yýl da ha sü re ce ðe ben ze mek te dir... A li H. As lan, Za man, Sað lýk lý a i le na sýl yü rü tü lür? 1. Ý ki ki þi lik top lu luk lar da oy bir li ði var sa de - mok ra si ge rek mez. Oy bir li ði yok sa de mok ra si i þe ya ra maz. (Kom þu mu zun ço cu ðu o kul ça ðý na ge lin ce a naba ba sý ö zel o kul mu dev let o ku lu mu ol sun ka rar ve re me miþ ler. De mok ra tik oy la ma lar yap mýþ lar. Bir-bir lik e þit li ði bo za ma yýn ca ço cu ða sor muþ lar. Ce vap ve ders net: Ben o ku la git me ye ce ðim!.) A i le de ka rar me ka niz ma sý hak a ra yý þý na bað lý o - la rak e þit lik ve öz gür lük te me li ü ze rin de de ðil fe da - kâr lýk te me lin de þe kil le nir se ka lý cý ve iþ lev sel o lur. 2. Ka dýn ve er ke ðin bi rey o la rak ka nun ö nün de e þit ol ma sý na ta mam. A ma on lar an ne ve ba ba o la - rak fýt ra ten ve ka nu nen fark lý dýr lar. Fark lar tör pü len me me li dir. Ak si hal de ço cu ðun fýt rî a na-ba ba sýn dan baþ ka bir de dev let ba ba sý o lur. Zi ra fark la rý red det mek ço cu ðu dev le te terk et mek so nu cu nu do ðu rur. 3. Eþ ler bir bir le ri ni dö nüþ tür me yi sab ra ve za ma - na bý rak ma lý dýr. E lin de ki i le ye tin me yi bil me yen tat min siz eþ i çin uy gun ev li lik as lýn da hiç bir za - man yok tur. 4. A i le ço cuk ye tiþ tir me yi he def le me li dir. Ço cuk tut kal dýr. Bir ço cu ða bý ra ký la bi le cek en i yi mi ras, bol kar deþ tir. Ka rý sýn dan kor ku yor muþ gi bi ya pan ko ca ký lý býk - týr. Çok ço cuk tan kor kan a na-ba ba a da yý i se kýl bý - dýk týr.* Ký lý býk lýk çok za rar ver mez ve hat ta ma kul öl çü de o la ný i yi dir. A ma kýl bý dýk lýk sev gi yi bi ti rir ve dün ya - nýn so nu nu ge ti rir. Oy sa a na-ba ba nýn ço cu ðu na ve to ru nu na o lan sev gi si mu ka be le is te me yen bir mu hab bet tir ve ha - ki ki mu hab bet de o dur. 5. A na-ba ba sa de ce ço cuk la rý i çin de ðil ay ný za - man da ken di a na-ba ba la rý ve kar deþ le ri i çin ya þa - ma lý dýr ki o a na-ba ba la rýn ço cuk la rý na fe da kâr lýk sý - ra sý gel di ðin de on lar da ken di ço cuk la rý ný da hi terk e dip ken di le ri i çin ya þa yan ben cil var lýk la ra dö nüþ - me sin. Bu se bep le yaþ lý la rýn ev de ba ký mý sür me li ve öf bi le de me yi ya sak la yan a i le de ðer le ri mu ha fa za e dil - me li dir. 6. E vin ma ne vî ha va sý ný kir den ko ru mak, mad di ha va sý ný ve su yu nu ko ru mak tan çok da ha ö nem li - dir. Ak si hal de dý þý süs i çi pis a i le ti pi or ta ya çý kar. Ü çün cü say fa ha ber le ri e vin ma ne vî ha va sý ný bo - zar. U zak dur mak en i yi si dir. 7. Eþ ler dün ya yý kur tar ma ya gi riþ me den ön ce ken di le ri ni ve e vi kur tar ma ya gi riþ miþ ol ma lý dýr. Mad dî var lý ðý mýz gi bi ma ne vî var lý ðý mýz da mer - kez den çev re ye ya yý lý yor. Sa na yi dev ri mi nin i le ti þim im kân la rý in sa nýn il gi a la nýn da yer a lan iç i çe da i re - ler den en dýþ da i re nin ça pý ný da ralt mýþ ve hal ka la - rýn si met ri si ni boz muþ ve hat ta en dýþ da i re yi iç da i - re nin i çi ne ya da ö nü ne ge çir miþ. Gü nü müz de in sa noð lu baþ ka la rý nýn yü kü nü ge - rek siz çe ki yor. Oy sa Has bü nal lah de mek ha ya tý ya þa na bi lir ve mâ nâ lý ký lar. 8. Eþ le rin e ko no mik yön den ken di a yak la rý ü ze - rin de du ra bi len bi rey ler ol ma sý ö nem li dir. A ma bir - bi rin den ba ðým sýz o la ma ya cak la rý u nu tul ma ma lý. Zi ra ya tak o da sýn da se net sak lan maz. Faz la ba - ðým sýz lýk ba kým sýz lýk týr. 9. Prob lem siz a i le ol maz. Ö nem li o lan, en uy gun za man da, en a dil ve en sað lýk lý çö zü mü bul mak týr. Çö züm i çin a i le çev re sin den uy gun ha ke min bu - lun ma sý i þin mah ke me ye düþ me si ni ve gü ze lim a - i le va zo su nun ký rýl ma sý ný en gel ler. A i le mah re mi ye ti ko run ma lý, prob lem le rin çö zü - mü i çin mah rem yön tem le re ön ce lik ve ril me li dir. 10. Mah re mi yet duy gu su ço cu ða da ka zan dý rýl - ma lý, bu ko nu da ki yak la þým fark lý lýk la rý na bir öl çü ye ka dar mü sa ma ha e dil me li, kar ma e ði tim mec bu ri - yet ol mak tan çý ka rýl ma lý dýr. * Benim tarifime göre kýlbýdýklýk: Çocuklarý için yaþayan ve onlarýn her isteðini yapan anne babalardýr. drbat ho o.com SEMÝNERE DÂVET Konu: Bir Saat Tefekkür Konuþmacý: M. Latif SALÝHOÐLU Tarih: 25/04/2012 Saat: 20:00 er: Hançerli Mah. 100.ýl Bulvarý Ali Tüfekçioðlu Ap. B Blok No: 27/22 Ýlkadým /SAMSUN Org: eni Asya Gazetesi Samsun Temsilciliði Bo þan ma Ça lýþ ta yýn dan Not lar-5 ABD nin 28 Þu bat tav rý bin yýl sü rer mi? AMERÝKA 28 ÞUBAT IN NERESÝNDEDÝ? ABD li yetkililer: Karýþmak istemedik. Biraz gözlerimizi yumduk, sadece karþýmýzdaki gösteriyi seyrettik ve sessiz kaldýk. Müdahaleci Türk generallere itirazlarýn sönümlendirilmesinde Amerikalý silâh arkadaþlarýnýn ve askerî-endüstriyel kompleksin rol oynadýklarý inkâr edilemez. ESAS NO: 2011/136 Davacý Hazi ne ve ki li ta ra fýn dan mah ke me miz de ha sým sýz o la rak a çý lan Ga ip lik ve Tes cil da va - sý nýn ve ri len a ra ka ran ge re ðin ce; Te kir dað i li, Mer kez il çe si, Tur gut Ma hal le si, De rin ku yu Sa kak ta bu lu nan 107 a da, 37 par sel sa yý lý ta þýn maz ma li ki Meh met oð lu Hü se yin i le il gi li ya pý lan ad res a raþ týr ma la rý na rað men ken - di sin den her han gi bir ha ber a lý na ma dý ðý, þah sý ta ný yan ve bi len ol ma dý ðý bil di ril miþ o lup, ga ip li ði is te ni len þah sýn öl müþ ol ma sý ih ti ma li bu lun du ðun dan; Ga ip li ði is te nen yu ka rý da i sim le ri ya zý lý þa hýs hak kýn da bil gi si o lan ki þi ler var i se; mah ke me miz dos ya sý na i lan dan ha ber dar ol duk la rý an da ve ya en geç 12/06/2012 gü nü sa at: 10.45'de ya pý la - cak du ruþ ma sý na ka dar mah ke me mi ze mü ra ca at et me le ri, bu sü re i çe ri sin de her han gi bir baþ - vu ru ol ma dý ðý ve ga ip li ði is te nen den ha ber a lý na ma dý ðý tak dir de T.M.K. 32 ve de va mý mad de le ri ge re ði ga ip li ði ne, T.M.K Mad de si ge re ði ya sal ko þul la rýn o luþ ma sý ha lin de ta þýn ma zýn Ha - zi ne a dý na tes ci li ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i lan o lu nur B: T. C. TEKÝRDAÐ 2. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Res mi Ý lan lar lan.gov.tr'de.

12 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... JS/IF ra me ve JS/A gent, geç en ay gü ven lik i le il gi li si - yö ne ti ci si E SET ta ra fýn dan u ya rýl dýk tan he men son - te ve blog lar da bi le tes pit e dil di. Ko nuy la il gi li bil gi ra ga yet hýz lý dav ra na rak za rar lý ya zý lý mý si te den kal - ve ren E SET Gü ven lik Ta ký mý Li de ri Ro bert Li povsky, dýr dý. Bu tür den sal dý rý lar he pi mi zin ba þý na her an "Gü ven lik i le il gi li web si te le ri ni zi ya ret et mek bi le ge le bi lir ve ge li yor a çýk la ma sý ný yap tý. ba zen teh li ke li o la bi li yor. Mart a yýn da ze ro se cu - En çok gö rü len teh dit rity.org ad lý si te yi zi ya ret et tiy se niz ve ay ný za man da Ö te yan dan, dün ya da en çok gö rü len teh dit, bir E SET kul la ný cý sýy sa nýz za rar lý ya zý lým u ya rý sý i le HTML/Scrin ject.b ol du. Bu vi rüs, gü ve ni lir o la rak bi - kar þý laþ mýþ ol ma nýz muh te mel. Ge nel lik le bu tür li nen web si te le re yer le þe rek, kul la ný cý yý sah te link le re tek nik ler, kul la ný cý la rýn bi lin dik bir si te yi zi ya ret e der - yön len di ri yor ve kö tü a maç lý ya zý lým la rýn bil gi sa ya ra ler ken yan lýþ lýk la ve far ký na var ma dan za rar lý ya zý lým in di ril me si ne ne den o lu yor. HTML/Scrin ject.b, O cak in dir me si i le so nuç la ný yor. Bu a ra da ze ro se cu rity.org a yýn dan bu ya na dün ya teh dit li der li ði ni sür dü rü yor. Virüs dünyasýnda büyük hareketlilik oldu! ESET Mart ayý Tehdit Raporu na göre dünyanýn en çok görülen ilk 10 virüs listesine bir ay içinde bugüne kadar hiç olmadýðý kadar çok yeni tehdit eklendi. ESET uzmanlarý, görülme sýklýðý giderek yoðunlaþan dört yeni zararlý yazýlým tespit etti. Bu yeni zararlýlardan güvenlik ile ilgili bazý site ve bloglar da etkilendi. Gerçek zamanlý zararlý yazýlým verilerini derleyen bulut tabanlý ESET Live Grid istatistiklerine göre, Mart ayýna, hýzla yaygýnlaþarak ilk ona giren dört yeni zararlý yazýlým damgasýný vurdu. Bu zararlýlarýn ortak yönü, farklý yöntemlerle kullanýcýyý belli web sayfalarýný yönlendirerek, bilgisayara virüs bulaþmasýný saðlamalarý... eni zararlýlardan JS/Agent, hacklenmiþ web sayfalarýnda tespit edilen bulaþýcý JavaScript lere verilen genel etiket. Bu virüs, listede 5. sýraya yerleþti. JS/Iframe ise internet tarayýcýyý zararlý yazýlýmlarla dolu baþka bir sayfaya yönlendiriyor. Bu tür zararlýlarýn program kodlarý genellikle HTML sayfalarýn içine gömülüyor. Diðer yeni katýlýmcý Win32/Sirefef, tarama motorlarýnýn sonuçlarýný reklam içeren sayfalara yönlendiren bir truva atý. Ýlk on tehdit listesinin sonuna yerleþen JS/Redirector ise tarayýcýyý zararlý yazýlýmlar barýndýran adreslere yönlendiren bir truva atý. ATM lerde eliniz kartýnýzýn yerine geçecek JAPON bankasý Ogaki Kyoritsu, ATM kartlarýna ihtiyaç duymadan sadece elinizle para çekebileceðiniz ATM'ler hizmete sokacak. Biyometrik ATM adý verilen sistemle kullanýcýlarýn ellerindeki damar yapýsýnýn haritasý, kýzýlötesi ýþýnlar kullanýlarak çýkartýlacak. Bu sistem sayesinde yanýnýzda bir ATM kartý taþýmaksýzýn para çekmeniz ve ATM'leri kullanarak diðer hizmetlerinden yararlanmanýz mümkün olacak. Ayrýca saðlayacaðý güvenlik ile ATM dolandýrýlýðýnýn da önüne geçilmiþ olacak. Ýleride bu yöntemlerin de kopyalanýp hacklenmesini saðlayan yöntemler geliþtirilecektir elbette ancak bu pek de kolay olmayacak. Bilimkurgu filmlerinde görmeye alýþýk olduðumuz bu yöntemlerin hayata geçiyor olmasý da heyecan verici. (creativity-online.com) A nýn da Gö rün tü! ÇEK TÝ ÐÝ NÝZ fo toð raf la rý ve kay det ti ði niz vi de o la rý ar ka daþ la rý nýz la pay laþ mak i çin ak ta rým yap mak la uð raþ ma nýz ar týk ge rek mi yor. Tek ci haz la çe kim ya pa rak bu çe ki mi a nýn da du va ra yan sý ta cak ü rün 3M den gel di. Ka me ra ve cep pro jek tö rü iþ lev le ri ni bir leþ ti ren 3M Sho ot & Sha re, pek çok a lan da kul la ný la bi le cek pra tik bir çö züm su nu yor. 800 x 600 pik sel çö zü nür lü ðün de bir su nu ci ha zý na sa hip o lan ci haz, çe ki len fo toð raf la rý ve kay de di len vi de o la rý her tür lü düz yü ze ye yan sý tý yor. Gö rün tü nün bo yu tu i se 165 san ti met re yi bu lu yor. 5 me ga pik sel çö zü nür lü ðün de ki ka me ra 720p çö zü nür lü ðün de vi de o kay dý ya pa bi li yor. 2 GB dâ hi li bel lek i le u zun sü re li ka yýt o la na ðý sað la yan 3M Sho ot & Sha re, 124 x 61 x 24 mi li met re o lan bo yu tu ve 90 gram a ðýr lý ðý i le bir cep te le fo nu ka dar ta þý na bi lir. Ü rü nün su nu ci ha zý i le kul la nýl dý ðýn da pil öm rü sa de ce 1,5 sa at. Di ðer ta raf tan, sý ra dan pro jek si yon ci haz la rýn dan a lý þýk ol du ðu muz lam ba de ði þi mi ge rek si ni mi bu ü rün de ol ma ma sý gü zel bi þey. Gü ven lik i le il gi li say fa lar da he def Trend Mic ro De ep Se cu rity 8 VCE Vblock Alt ya pý Plat form la rý Ser ti fi ka sý al dý e ni ser ti fi kas yon, en düs tri nin ilk a jan sýz gü ven lik plat for mu Trend Mic ro De ep Se cu rity yi da ha da ö ne çý ka ra rak iþ or tak la rý na ha zýr çö züm sað lý yor. Sa nal laþ týr ma ve bu lut gü ven li ði nin kü re sel li de ri Trend Mic ro, yap tý ðý a çýk la ma i le VCE ba ðým sýz ya zý lým sað la yý cý la rý (ISV) prog ra mý nýn bir par ça sý ol du ðu nu ve Trend Mic ro De ep Se cu rity nin VCE Vblock alt ya pý plat for mu ser ti fi ka sý al dý ðý ný du yur du. Sa nal ma ki ne per for man sý ný or ta ya çý ka ran ve en düs tri nin ilk a jan sýz gü ven lik plat for mu o lan Trend Mic ro De ep Se cu rity, bu ser ti fi kas yon la bir lik le u yum ve ka mu ge rek li lik le ri ni ye ri ne ge ti rir ken, VCE nin op ti mi ze et ti ði bu lut alt ya pý sýn da da et kin da ðý lým sað lý yor. Ay rý ca ser ti fi ka i le Vblock Alt ya pý Pla form la rý i çin Trend Mic ro De ep Se cu rity, hem iþ or tak la rý hem de müþ te ri le rin çö züm le rin de dö nü þüm ve i no vas yo nu hýz lan dý ra rak ar tý rýl mýþ kon so li das yon, yö ne tim ko lay lý ðý, kap sam lý sa nal laþ týr ma gü ven li ði ve ar tý rýl mýþ ya tý rým ge ri dö nüþ sað lan ma sý na im kân ta ný ya cak. Sa nal ma sa üs tü alt ya pý sý (VDI), ku rum sal ve ri nin gü ven li ði ni sað lar ken e ri þe bi lir lik ve öl çek le ne bi lir li ði ar tý ran i no vas yon la rý ön plan da tu tu yor. VCE Vblock Alt ya pý Plat form la rý, bu lut bi li þim i çin ön ce den a yar la na bi lir, hýz la da ðý tý la bi lir, ya kýn san mýþ alt ya pý lar su na bil mek i çin; Cis co, EMC ve Vmwa re þir ket le rin den en düs tri li de ri tek no lo ji le ri bir a ra ya ge ti ri yor. Ser ti fi kas yon, Trend Mic ro müþ te ri le ri ne Vblock Alt ya pý Plat for mu i le ça lý þan et kin bir gü ven lik çö zü mü su nul ma sý ný sað lý yor. Ar týk müþ te ri ler, Vblock plat form la rý per for mans la rý sek te ye uð ra ma dan gü ven li ði Trend Mic ro i le ga ran ti al tý na a la bi le cek ler. Bu nun la bir lik te müþ te ri ler, Vblock plat form la rý nýn sað la dý ðý yük sek kon so li das yon o ran la rý ný, dü þük yö ne tim yü küy le el de e de bi le cek ler. Ser ti fi kas yon i le il gi li dü þün ce le ri ni a çýk la yan Trend Mic ro VCE Kü re sel Ka nal lar Baþ kan ar dým cý sý D. Mar tin, Müþ te ri ler da ha kri tik iþ le ri ni sa nal laþ týr ma ve bu lut alt ya pý la rý na yük le dik çe, gü ven lik ö nem li ih ti yaç lar dan bi ri o lu yor. Trend Mic ro ve VCE nin güç le ri ni bir leþ tir me siy le or tak müþ te ri le ri miz ve ka nal da ki iþ or tak la rý mý za, en faz la u yum ve gü ven lik ih ti ya cý du yu lan ya kýn san mýþ alt ya pý la ra uz man çö züm ler su nu yo ruz de di. VMwa re bu lut alt ya pý sý nýn gü ven lik ve u yu mu ko nu sun da yýl lar dan be ri Trend Mic ro i le ça lýþ týk la rý ný di le ge ti ren VMwa re Kü re sel Stra te jik Ýþ Or tak lýk la rý Baþ kan ar dým cý sý Pa rag Pa tel i se Trend Mic ro ya ye ni plat form ve iþ or tak la rý tek no lo ji le ri ni kul lan mak ta ki es nek ve ka rar lý ya pý sý sa ye sin de, müþ te ri le ri mi zin bu lu ta yol cu lu ðu nu hýz lan dýr ma ya yar dým cý o lan gü ven lik çö züm le ri sun du ðu i çin min net ta rýz i fa de le ri ni kul lan dý. Pa tel e gö re, VCE i le ger çek leþ ti ri len or tak lýk Trend Mic ro nun müþ te ri le ri i çin ma li yet a van ta jý ve gü ven lik gö ze ten bu lut çö züm le ri ko nu sun da ki dö nü þüm ka bi li ye ti ni gös te ri yor. De ep Se cu rity nin res mi ser ti fi kas yo nu nun, Vblock ka nal ü ye le ri i le ger çek leþ tir dik le ri or tak lý ðýn ge niþ le me si an la mý na gel di ði ni di le ge ti ren Trend Mic ro Ýþ Ge liþ tir me Baþ kan ar dým cý sý Part ha Pan da, VCE i le ba ðý mý zý ar týr ma ya de vam et ti ði miz i çin mem nu nuz. Bu ser ti fi kas yon i le Trend Mic ro, sa týþ ka nal la rý na Vblock plat for mu na ha zýr sa nal laþ týr ma ve su nu cu gü ven lik ü rün le ri su na rak kap sam lý iþ or ta ðý e ko sis te mi ni ge liþ ti re cek. Bu nun ya nýn da yi ne sa týþ ka nal la rý na, bu ye ni çö züm ü ze rin de kâr lý ve sür dü rü le bi lir iþ ge liþ ti re bil me si i çin ih ti ya cý ol du ðu a raç ve kay nak la rý ve re cek þek lin de ko nuþ tu. TEK NO E ÐÝ TÝM - E ði tim Tek no lo ji si! Eði tim öy le bir a lan dýr ki her an ken di var lý ðý ný gös te rir. Dün ya bir e ði tim sa ha sý dýr. Ha ta lar ya pý lýr ders ler çý kar týl(ma lýd)ýr. Ki þi er dem liy se tek rar o ha ta çu ku ru na düþ mez ve ya en a zýn dan düþ me me ye az me der. Tek no lo ji nin e ði tim i le i liþ ki si ha ta lar ü ze rin den doð muþ tur. Ve ri len e ði ti min har man la na rak tek no lo ji ye u yar lan ma sýy la i le ri ye dö nük pro je ler ge liþ ti ril miþ tir. Es ki den gü nü mü ze ka dar ge len tek no lo ji se rü ve ni ha ta lar dan in ki þaf e den bu luþ lar ol muþ tur. Tek no lo ji gü nü mü ze bir þey ler ge ti re bil miþ se ha ta lar dan el de e di len ler le ge tir miþ tir. a ni; kü çük bir çi pin ya pýl ma sýn da ne ha ta la rýn ya pýl ma sýy la ser vet ler har can mýþ týr.. De fa lar ca ol ma dý baþ tan lar ol muþ, en so nun da he de fe u la þýl mýþ týr. Ha ya tý mýz da e ði tim i le ad lan dý rý lan her o lu þum sü re ci nin en göz de ba sa ma ðý ha ta lar dýr. Ha ta ya pan bir ki þi nin sa de ce tek no lo ji a la nýn da de ðil he men he men her sek tör de dýþ lan ma ma sý ge rek li dir ki ni ha î so nu ca u la þýl sýn. Her yan lýþ doð ru ya bir ba sa mak o la rak ba kýl ma lý dýr. Sa býr ö nem li dir zi ra he men her þey de ol du ðu gi bi tek no lo ji de de sa býr sýz lýk nok san lýk týr. Bu nok san lýk la tam bir doð ru el de e dil me si müm kün ol ma sa ge rek tir. Bu lu þun da-a raþ týr ma sýn da yan lýþ lý ðý keþ fe den ki þi o yol da kaç ma nýn fay da sað la ma ya ca ðý ný bi le rek doð ru yu a rar. Ýþ te tek no lo jik e ði tim bu ra da or ta ya çýk mak ta dýr. Meþ hur IBM i bi lir si niz. Dün ya bil gi sa yar sek tö rün de ö nem li ko nu ma sa hip bir þir ket tir. IBM bil gi sa yar la rý nýn ku ru cu su Tom Wat son un e ði tim an la yý þý na hep hay ran kal mý þým dýr. Çün kü hem e ði tim yak la þý mý çok ka riz ma tik hem de vur gu la rý çok be lir gin dir. O, Tek no lo ji nin e ði tim kur gu lan ma sýn da mü kem mel lik le ri ha ta lar dan çý kart mýþ týr, na sýl mý? Þöy le bir öy kü var: Wat son un yar dým cý la rýn dan bi ri si, bir gün þir ket e 10 mil yon do lar de ðe rin de çok bü yük bir ha ta ya par. A dam, Wat son un o fi si ne çað rýl dý ðýn da ü zü le rek sa ný rým is ti fa mý is ti yo rum der Ýþ te o lay bur da kop maz ak si ne bað la nýr. Wat son, mâ li por tre si kor kunç o lan ha ta kar þý sýn da yar dým cý sý na ba kar, ga yet sa kin ve ol gun þe kil de þa ka mý ya pý yor sun? der. Sa de ce e ði ti min i çin 10 mil yon do lar har ca dýk o ka dar i fa de si ni kul la nýr. Wat son un e ði tim an la yý þýn da ki bu ol gun luk bu du ruþ þir ke tin da ha bü yü me si ne ve si le ol muþ tur. Ýn san lýk ta ri hi ne ka dar gi der se git sin e ði tim, fe lâ ket ler a ra sýn da çý kan bir ya rýþ a tý na dö nü þür. Her kes bu a tý nýn ol gun lu ðuy la il gi len me li dir. Ha yat ta her ha ta, doð ru ya bir ba sa mak ol ma sý ü mi diy le Ves se lam. BUNLARI BÝLÝOR MUSUNUZ? Ne dir bu Ins tag ram? App Sto re da mil yon lar ca kul la ný cý ta ra fýn dan kul la ný lan Ins tag ram uy gu la ma sý ar týk Go og le Play Sto re da ki ye ri ni An dro id ci ler i çin de al mýþ tý. Þu an an dro id mar ket te de se ven le ri ni bek li yor. Ge nel o la rak, Ins tag ram ken di mar ka ný zý ge liþ tir mek ten çok, fo toð raf la rý nýz la sos yal bir að kur mak e sa sý na da ya ný yor. Ký sa ca ilk o la rak i OS plat for mu i çin ge liþ ti ri len, sos yal að ni te li ðin de fo toð raf pay laþ ma plat for mu dur. Bu ka dar po pü ler ol ma sýn da ki se bep le re ba ka cak o lur sak, hýz lý bir þe kil de fo toð raf çek me, fark lý e fekt ler uy gu la ma ve en ö nem li si çok ko lay bir þe kil de sos yal að lar da pay laþ ma im ka ný su nan Ins tag ram yu ka rý da be lirt ti ði miz ra kam ya ni 27 mil yon kul la ný cý ta ra fýn dan þu an da bü tün Dün ya da yo ðun bir þe kil de kul la ný lý yor. Ins tag ram uy gu la ma sý nýn bi raz de rin lik le ri ne i ne cek o lur sak, fo toð raf la rý mý zý çe kip ret ro e fek ti ver di ði miz bu uy gu la ma sos yal að lar dan ko pa ma yan la rýn vaz ge çil mez le ri a ra sýn da Ins tag ram ý he men kul lan ma ya baþ la mak is ter se niz, kul la ný cý gi ri þi yap ma lý sý nýz. Bü tün sos yal að lar la en teg re li o la rak ça lý þa bi len bu uy gu la ma yý kul lan mak i OS ay rý ca lý ðýn dan çý kýp An dro id kul la ný cý la rýy la bu luþ tu. Ins tag ram, sos yal að uy gu la ma rý gi bi ça lý þan, sos yal að pro fil le ri niz o lan fa ce bo ok ve Twit ter da ol du ðu gi bi ar ka daþ la rý ný zýn son gün cel le me le ri ni gö re bi li yor su nuz. Bu sa ye de ar ka daþ or ta mý nýz da ki ki þi le rin son pay laþ týk la rý ný ra hat lýk la gö re bi lir, ta kip e de bi lir, be ðe ne bi lir si niz Týp ký twit ter gi bi.. Kalp i ko nu i le ha ber le ri de o ku ya bil me niz müm kün. Ýn dir mek is ti yor sa nýz te le fo nu nuz da ki mar ke te baþ vu ra bi lir si niz.

13 AÝLE - SAÐLIK 13 Keloðlan, çocuklara güvenli interneti anlatacak EMNÝET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, HAZIRLADIÐI KAMU SPOTLARILA KELOÐLAN ÜZERÝNDEN ÇOCUKLARA GÜVENLÝ ÝNTERNETÝN FADALARINI ANLATILIOR. EM NÝ ET Ge nel Mü dür lü ðü, ha zýr la dý ðý ka mu spot la rýy la Ke loð lan ü ze rin den ço cuk la ra gü ven li in ter ne tin fay da la rý ný an lat ma ya baþ la dý. Risk Al týn da ve Ko run ma sý Ge re ken Ço cuk lar U lus la ra ra sý Sem poz yu mu nun dör dün cü sü Ni san 2012 ta rih le rin de An ka ra da ya pý la cak. Sem poz yu mun te ma sý, ço cuk ve bi li þim o la rak be lir len di. Bu nun i çin Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü de ka mu spot la rý ha zýr la dý. Ýn ter net ve bil gi sa yar ba þýn da ka la ca ðý nýz za ma ný i yi de ðer len di rin u ya rý sýn da bu lu nan em ni yet, ço cuk la ra mik ro fon u za ta rak in ter ne ti han gi a maç la kul lan dýk la rý ný sor du. Ki mi ço cuk lar ö dev yap mak i çin kul lan dý ðý ný, ki mi ço cuk lar i se o yun oy na dý ðý ný i fa de et ti. Ço cuk lar dan bi ri de Ýn ter net i yi kul la nan la ra i yi, kö tü kul la nan la ra kö tü dür. de di. Em ni yet, za rar lý in ter net si te le ri nin þi ka yet e dil me si ni is te di. Ha zýr la nan ka mu spot la rýn da ma sal kah ra ma ný Ke loð lan da kul la nýl dý. Bir a dam ve yar dým cý la rý, Ke loð lan ýn bil gi le ri ni al mak i çin yo la çýk tý. de ni le rek baþ la yan film de, Ke loð lan dev re ye gi re rek hýr sýz la ra bir o yun oy nu yor. Hýr sýz la rý çöp ku tu su na gön de ren Ke loð lan, da ha son ra on la rý ta ma men si li yor. Fil min so nun da i se Bil gi le ri sak la, teh li ke ler den ko run. de ni yor. Bir baþ ka ka mu spo tun da da a i le le re u ya rý lar da bu lu nu lu yor. Fil min so nun da Ýn ter ne tin sa yý sýz fay da sý ný za ra ra dö nüþ tür me yin. Þid det ten ö zel ha ya týn ih la li ne, do lan dý rý cý lýk tan u yuþ tu ru cu ya, cin sel is tis mar dan ku ma ra, suç la i liþ ki li bir çok ki þi, in ter net yo luy la e vi ni ze gi re bi lir. Ö zel lik le ço cuk la rý mýz mað dur o la bi lir. Lüt fen dik kat li ve ko ru yu cu o lun. Gü ven li in ter net, bi linç li kul la ným la o lur. de ne rek a i le ler u ya rý lý yor. An ka ra / ci han GE NE TÝK ET KEN LER Ö NEM LÝ GE NE TÝK SEL ne den le rin a þý rý ter le me so ru nun da et ki li ol du ðu na i þa ret e den Dr. Tü ner, Has ta la rýn yüz de in de ge ne tik ge çiþ gö rül mek te dir. A þý rý ter le me, ki þi ler de ken di si ni (böl ge sel) ve (yay gýn) ter le me o la rak gös te re bi lir. Ge nel lik le ba zý has ta lýk lar la bir lik te gö rü lür. Sýk ça rast la nan se bep le ri a ra sýn da; þiþ man lýk, i lâç lar, al ko lizm, mad de kul la ný mý, kalp ve ak ci ðer has ta lýk la rý, nö ro lo jik has ta lýk lar, en dok rin bo zuk luk lar, ge be lik, me - no poz, en fek si yon has ta lýk la rý, þid det li psi ki yat rik has ta lýk lar, ra þi tizm has ta lý ðý bu lu nur. di ye ko nuþ tu. Med li ne Es ki þe hir Has ta ne si Der ma to lo ji Uz ma ný Dr. Tü ner, top lum da ki gö rül me sýk lý ðý yüz de 2-3 o ra nýn da de ði þen a þý rý ter le me nin, ki þi yi ve çev re sin de ki le ri ra hat sýz e di ci bir du rum ol du ðu nu, ço ðu za man bir has ta lý ðý çað rýþ týr dý ðý ný vur gu la dý. A þý rý ter le mek cid dî sað lýk so ru nu VÜ CU DUN a þý rý ter le me si ki þi yi ö zel ha ya týn da ve iþ ya þa mýn da zor du rum da bý ra ka bil di ði gi bi psi ko lo jik so run la ra da yol a ça bi li yor. Uz man lar, çe þit li ne den le re bað lý o la rak mey da na ge len a þý rý ter le me nin has ta lýk i þa re ti o la bi le ce ði ni be lir te rek, bu nun cid dî bir sað lýk so ru nu ol du ðu, mut la ka te da vî ge rek ti ði u ya rý sý ný ya pý yor. Med li ne Es ki þe hir Has ta ne si Der ma to lo ji Uz ma ný Dr. Bel da urt se ven Tü ner, se bep siz ye re gö rü len a þý rý ter le me nin has ta lýk i þa re ti ol du ðu nu söy le di. A þý rý ter le me nin cid dî bir sað lýk so ru nu ol du ðu nu i fa de e den Dr. Tü ner; a þý rý ter le me nin, hayatý teh dit e di ci bir du ru mu nun bu lun ma dý ðý ný, an cak za rar sýz da ol ma dý ðý ný kay det ti. Vü cu dun her böl ge sin de ter sal gý lan ma sý nýn sem pa tik si nir sis te mi ta ra fýn dan kon trol e di le rek den ge len di ði nin al tý ný çi zen Dr. Tü ner, bu sis te min ça lýþ ma dü ze ni nin bo zul ma sý nýn a þý rý ter le me ye yol aç tý ðý ný vur gu la dý. Eskiþehir / ci han HA A TI O LUM SUZ ET KÝ LÝ OR DR. TÜ NER, top lum da ki gö rül me sýk lý ðý yüz de 2-3 o ra nýn da de ði þen a þý rý ter le me - nin, ki þi yi ve çev re sin de ki le ri ra hat sýz e di ci bir du rum ol du ðu nu, ço ðu za man bir has - ta lý ðý çað rýþ týr dý ðý ný vur gu la dý. Dr. Tü ner, þöy le de di: Vü cu dun, ken di si ni so ðut mak i çin gün de 4-5 de fa ter le me si nor mal dir. Zi ra ter le me, eg zer siz es na sýn da, sý cak ve - ya so ðuk ha va lar da vü cut sý cak lý ðý ný a yar - la mak i çin ge rek li fiz yo lo jik bir me ka niz ma - dýr. Ter le me ge re ken den çok faz la o lur sa; ki þi yi hu zur suz e den, can sý kýn tý sý na ne den o lan, en di þe ve ren, stres ya pan, u tan dý ran ve cil di tah riþ e den bir tab lo ya yol a ça bi lir. Bu du rum ki þi nin baþ ka ki þi ler le i liþ ki kur - ma sý ný, iþ ve ka ri yer se çi mi ni, ruh sal sað lý - ðý ný ve ki þi sel gö rün tü sü nü, ya þam ka li te - si ni çok o lum suz et ki le ye bi lir. Çöl toz la rý as tý mý te tik li yor ÞÝD DET LÝ rüz gâr lar la son gün ler de i yi ce his se di len çöl toz la rý ö zel lik le as tým has ta la rý i çin bü yük bir teh li ke o luþ tu ru yor. Ço cuk Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. E lif Dað lý, çöl to zu fýr tý na la rý nýn her yýl 2.2 mil yar met re küp top ra ðýn at mos fe re ka rýþ ma sý na ne den ol du ðu nu söy le ye rek bu toz la rýn as tým has ta la rý nýn kriz sýk lý ðý ný ar týr dý ðý ný vur gu la dý. Ay rý ca de ney sel ça lýþ ma la rýn çöl toz la rý nýn yüz da mar la rý na et ki ya pa rak baþ að rý sý na ne den o la bi le ce ði ni gös ter di ði ni be lirt ti. Ço cuk Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. E lif Dað lý, çöl toz la rýy la il gi li þu bil gi le ri ver di: Çöl to zun da bu lu nan þe kil siz si li ca kris ta li ku artz, de ney sel ça lýþ ma lar da fa re ler de il ti hap ya ra tan mad de le rin sa lý ný mý na ne den ol muþ tur. Bu toz lar ak ci ðer sað lý ðý ü ze rin de o lum suz et ki ler ya par ken, as tým has ta la rý nýn kriz sýk lý ðý ný art týr mak ta dýr. ÇÖL TOZ LA RI BAÞ AÐ RI SI NA NE DEN O LU OR De ney sel ça lýþ ma la rýn çöl toz la rý nýn yüz da mar la rý na et ki ya pa rak baþ að rý sý na ne den o la bi le ce ði ni gös ter di ði söy le yen Dað lý; Dün ya da çöl toz la rýn dan et ki le nen böl ge ler de as tý mýn faz la ol du ðu an la þýl mak ta dýr. Op tik u zak tan ha va mi ne ral to zu öl çüm le riy le (LI DAR) as tým kri zi ar tý þý bað lan tý lý bu lun muþ tur. Ku artz ta ne cik le ri ve toz i çin de ta þý nan mik rop lar ak ci ðer de il ti hap lan ma ya pa bil mek te dir. Ay rý ca de ney sel ça lýþ ma lar çöl toz la rý nýn yüz da mar la rý na et ki ya pa rak baþ að rý sý na ne den o la bi le ce ði ni gös ter miþ tir. de di. Ýs tan bul / e ni As ya U nut kan lýk yay gýn la þý yor AÞ LI LIÐA öz gü bir so run o la rak gö rü len u nut kan lý ðýn gü nü müz de genç ve ak tif ya þam i çin de o lan in san lar da da yo ðun bir þe kil de gö rül me ye baþ la ma sý nýn ne den le ri ni Hi sar In ter con ti nen tal Hos pi tal Nö ro lo ji Bö lü mü Uz ma ný Doç. Dr. Gök sel So may dan öð ren dik. Genç ler de de gö rü le bi len u nut kan lýk prob le min de u nut ma ye ri ne ha týr la ya ma ma dik kat ek sik li ði kon san tras yon güç lü ðü kav ram la rý ný kul lan ma nýn da ha doð ru ol du ðu nu di le ge ti ren Doç. Dr. So may, aþ lý lýk sü re cin de halk di lin de bu na ma da de ni len de mans sen dro mu gi bi has ta lýk la rýn ilk be lir ti le rin den bi ri si u nut kan lýk o la bi lir. Ha fý za bey ni mi zin en ö nem li bi liþ sel iþ le vi dir ki öð ren me mi zi, bi ri kim le ri mi zin de po lan ma sý ný ve ge re ðin de ge ri çað rýl ma sý ný sað lar. Bu sü reç nö ron de ni len be yin hüc re le ri, hüc re ler a ra sý bað lan tý lar o lan si naps lar ve bir sü rü kar ma þýk me ka niz ma lar i le ger çek leþ ti ri lir. Bel lek ya ný sý ra al gý la ma, mu ha ke me, dik kat, yü rü tü cü iþ lev ler gi bi di ðer iþ lev le ri miz en az bel lek ka dar ö nem li o lup bi liþ sel iþ lev le ri mi zin bü tü nü nü o luþ tu rur di ye ko nuþ tu. So may, Bey nin sa de ce öð ren me de ðil, ay ný za man da u nut ma or ga ný ol du ðu nu bil mek ge re kir. Ýn san ha fý za sý u nut kan lýk has ta sý dýr. Ýn san ya þa mý ný de vam et ti re bil mek a dý na an lýk he ye can, se vinç, ü zün tü gi bi ken di si ne ya ra dý lýþ tan ek le nen ö zel lik le ri ya þa ya bil mek i çin u nut mak zo run da dýr de di. NE LER U NUT - KAN LI ÐA SE BEP O LUR? GENÇ yaþ gru bun da u nut - kan lý ða se bep o la bi le cek bir çok ne den var dýr. Sýk lýk la kar þý la þý lan la rý l Dep res yon, l Dik kat ek sik li ði, l Kay gý du rum la rý, l Stres li ya þam ko þul la rý, l Uy ku suz luk, l Aç lýk, l Bir i þi öð re nir ken bir den faz la þey le uð raþ mak l Öð ren me ve ha fý za da tut ma tek nik le ri ni ye te rin ce bil me mek l Týb bi te da vi ge rek ti ren a ne mi, kan þe ke ri de ði þik - lik le ri, vi ta min ek sik lik le ri, ti ro id has ta lýk la rý gi bi ra hat - sýz lýk lar et ken o la bi lir.

14 14 SPOR FENERBAHÇE NÝN SEVÝNCÝ BÜÜK SÜPER FÝNAL ÞAMPÝONLUK GRUBU ÝKÝNCÝ HAFTA MAÇINDA GALATASARA'I DEPLASMANDA 2-1 ENEREK PUAN FARKINI ÝKÝE ÝNDÝREN FENERBAHÇE'DE BÜÜK MUTLULUK AÞANIOR. VOLKAN DEMÝREL: MÝROSLAV STOCH: BEKÝR ÝRTEGÜN: HENRÝ BÝENVENU: Al lah ýn yar dý mýy la derbiyi ka zan dýk MA ÇIN ar dýn dan Fe ner bah çe de en çok ko nu þu lan i sim Vol kan ol du. Ta kým ar ka daþ la rý, tek nik e kip,yö ne ti ci ve ta raf tar la rýn teb rik et ti ði Vol kan, Ga la ta sa ray ta ký mý ger çek ten ben ce li gin en i yi ta ký mý. Çok i yi mü ca de le e - di yor lar, çok i yi de fans ya pý yor lar, çok i yi po zis yon a lý - yor lar, çok i yi a ta ða kal ký yor lar, çok da ka li te li fut bol cu la - rý var, a ma ga lip ge len ta raf biz ol duk. Bi zim i çin üç pu an ö nem liy di. Al lah ýn yar dý mýy la ka zan dýk. Çok mut lu yuz. Be nim de ðil, ta ký mýn ba þa rý sý ö nem li de di. Þim di ö nü - müz de 4 lig ve 2 ku pa ma çý mýz var. Bu zor dö nem de i ki ku pa yý da a lýp mü ze mi ze gö tü re ce ðiz di yen Vol kan, mü ca de le le rin den do la yý ta kým ar ka daþ la rý ný da kut la dý. FENERBAHÇE DEPLASMAN STRESÝNÝ DERBÝDE ATTI Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu nda e ze li ra ki bi Ga la ta sa ray ý 2-1 ye ne rek þam pi yon luk mü ca de le sin de ö nem li bir a van taj ya ka la yan Fe ner bah çe, dep las man da ya þa dý ðý stre si de bu ö nem li maç ta at tý. Þam pi yon luk Gru bu nda ki 3 ra ki bi ne kar þý lig e ta býn da ki dep las man maç la rýn da 1 mað lu bi yet ve 2 be ra ber lik a lan sa rý-la ci vert li e kip, Sü per Fi nal de ki ilk dep las man ma çýn da Ga la ta sa ray kar þý sýn da 3 pu a na u laþ tý. Kocaman derbileri kaybetmiyor TEKNÝK DÝREKTÖR AKUT KOCAMAN, DERBÝLERDE 10. KEZ TAKIMINI SAHA KENARINDAN ÖNETTÝ. FE NER BAH ÇE NÝN ba þýn da i kin ci se zo nu nu ge çi ren ve ge çen ay söz leþ me si 3 yýl u za tý lan Ko ca man, ta ký - mý nýn ba þýn da yer al dý ðý 10 der bi de sa de ce 1 kez ye - nil gi ya þa dý. Ko ca man lý Fe ner bah çe, Sü per Lig de ge - çen se zon Ka dý köy de ki maç lar da e ze li ra kip le ri Be - þik taþ i le 1-1, Ga la ta sa ray i le 0-0 be ra be re ka lýr ken, Fi - ya pý Ý nö nü Sta dý nda Be þik taþ ý 4-2, Türk Te le kom A - re na da Ga la ta sa ray ý i se 2-1 yen di. Fe ner bah çe, Ay kut Ko ca man yö ne ti min de ge çen Çok ö nem li bir ga li bi yet ve 3 pu an FE NER BAH ÇE E Ga la ta sa ray kar þý - sýn da ga li bi ye ti ge ti ren 2. go lün sa hi - bi o lan Stoch, al dýk la rý 3 pu a nýn ken - di le ri i çin bü yük de ðer ta þý dý ðý ný be - lir te rek, Bi zim i çin çok ö nem li bir ga li bi yet ve 3 pu an. Al lah ýn bel ki de bir lü tu fu be nim i çin, ga li - bi ye ti ge ti ren go lü ben at tým ve mut lu yum þek lin de ko nuþ tu. se zon ba þýn da Al man ya da oy na nan ö zel maç ta i se Ga la ta sa ray ý 1-0 mað lup et ti. Sa rý-la ci vert li ler, bu se zon i se Fi ya pý Ý nö nü Sta - dý nda ki Be þik taþ der bi sin den 2-2 be ra be re ay rý lýr - ken, Türk Te le kom A re na da Ga la ta sa ray a 3-1 ye - nil di. Ka dý köy de Be þik taþ ý 2-0 mað lup et ti, Ga la ta - sa ray i le 2-2 be ra be re kal dý. Sü per Fi nal Þam pi yon - luk Gru bu nda i se bu ak þam dep las man da Ga la ta - sa ray a 2-1 lik üs tün lük kur du. A yak la rý mý zýn ye re bas ma sý lâ zým BE KÝR Ýr te gün, do ðum gü nü ön ce sin - de ki Ga la ta sa ray ga li bi ye ti i çin ta kým ar ka daþ la rý na te þek kür e de rek, Ga la ta - sa ray ka zan sa yüz de 90 þam pi yon o la - cak tý, bu gü zel stat ta ga lip gel mek çok ö nem liy di. Öz gü ve ni miz art tý. Na sýl ye - nil gi ya þa dý ðý mýz da haz met me yi bi li yor - sak, fut bol da ba þa rý yý da haz met mek çok ö nem li. Da ha hiç bir þey bit me di. A - yak la rý mý zýn ye re bas ma sý lâ zým de di. Za fe re gi di yo ruz SA RÝ-LA CÝVERT LÝ e ki bin gol cü fut bol cu su Bi en ve nu, Ha ri ka bir ga li bi yet ol du. Þam pi yon luk i çin ta ký ma kat ký yap ma ya de vam et - mek is ti yo rum. Þam pi yon - lu ðu Ka dý köy e ge tir mek i - çin ka lan 4 maç ta da e li - miz den ge le ni ya pa ca ðýz. Ta raf ta rý mý zýn da des te - ðiy le þam pi yon o la ca ðýz di ye ko nuþ tu. ALEX, REKORA ORTAK OLMADI FUT BOL CU LUK dö ne min de sa rý-la ci vert li for may la Ga la ta sa - ray a kar þý lig maç la rýn da 8 gol a tan Ay kut Ko ca man, Fe ner bah - çe nin e ze li ra ki bi ne lig de en çok a tan fut bol cu un va ný ný ha len e - lin de bu lun du ru yor. Ga la ta sa ray a lig de 7 gol a tan Fe ner bah - çe nin ta kým kap ta ný A lex de So u za, bu ak þam ki der bi de gol a ta - ma yýn ca, ho ca sý nýn re ko ru na or tak ol ma þan sý ný ka çýr dý. Cim bom lu fut bol cu lar ü zün tü le ri ne rað men, þam pi yon lu ða u la þa cak la - rý na da ir u mut la rý ný da sür dü rü yor. Cim bom üz gün, a ma u mut lu GA LA TA SA RA ken di sa ha sýn da, sa yý sýz fýr sat la rý ka çýr dý ðý maç ta Fe ner bah çe ye ye nil me nin ve a van ta jý ný ka çýr ma nýn ü - zün tü sü nü ya þý yor. Cim bom lu fut bol cu lar ü zün tü le ri ne rað men, þam pi yon lu ða u la þa cak la rý na da ir u mut la rý ný da sür dü rü yor. UJFALUSÝ: UNUTULMASIN, LÝDER BÝZÝZ Ga la ta sa ray lý fut bol cu Uj fa lu si, Bu ma çý bir ke na ra bý rak ma - mýz ge rek, haf ta ya bir der bi maç bi zi bek li yor. Ne o lur sa ol sun, ye nil me mi ze rað men li der bir Ga la ta sa ray var de di. MUSLERA: ÞAMPÝON OLACAÐIZ Ga la ta sa ray ýn U ru gu ay lý ka le ci si Mus le ra, þam pi yon o la cak la - rýn dan en u fak þüp he si nin ol ma dý ðý ný be lir te rek, Bu ye nil gi yi bir ke na ra bý ra kýp, ay ný þe kil de, ay ný hýrs la, ay ný i nanç la, ay ný a maç la de vam e dip Trab zons por ma çý na çý ka ca ðýz di ye ko nuþ tu. NECATÝ: FUTBOLUN ADALETÝ OK Ga la ta sa ray lý gol cü o yun cu Ne ca ti A teþ de ka zan mak i çin fut bol a dý na her þe yi yap týk la rý ný kay de de rek, Fut bo lun a da le ti yok. Ol say dý böy le ol maz dý. An cak biz hâ lâ li de riz. Böy le oy na dý - ðý mýz sü re ce ka lan maç la rý ka za ný rýz i fa de le ri ni kul lan dý. Ýlk go lü a tan zor ye ni li yor SÜ PER Fi nal Þam pi yon luk Gru bu nda Fe ner bah çe, Ga la ta - sa ray ý 2-1 ye ne rek zir ve de pu an far ký ný 2 ye in di rir ken, e ze li ra kip ler a ra sýn da son yýl lar da lig de ya pý lan der bi ler de ilk go lü a tan ta ra fýn ko lay ko lay ye nil me me ge le ne ði de sür dü. E ze li ra kip le rin 18 yý lý kap sa yan son 37 lig ma çýn da ilk go lü a tan ta kým, kar þý laþ ma dan en kö tü ih ti mal le be ra ber lik le ay rý lýr - ken, bu sü re i çin de sa de ce 2 kez ye nil gi yü zü gör dü. Þam pi yon luk bi zim hak ký mýz GA LA TA SA RA Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te rim, 2-1 kay bet - tik le ri Fe ner bah çe ma çýn da fut bol cu la rý nýn o la ða nüs tü i yi oy na dýk la rý ný, a ma bu na rað men kay bet tik le ri ni be lir te rek, Ar týk lig da ha zevk li ge çe cek. Böy le oy nar sak þam pi yon luk da bi zim hak ký mýz o lur de di. Ga la ta sa ray ýn her ta ký mý her yer de ye ne bi le ce ði ni di le ge ti ren Te rim, Ne o la cak Ka dý - köy de gi dip yen mez mi Ga la ta sa ray? Ka dý köy de ki 2-2 lik ma çý son da ki ka lar da fark lý ka za na bi lir dik. Ga la ta sa ray ye - ne mez mi? Ga la ta sa ray böy le oy nar sa Tür ki ye nin her ye rin - de ka za nýr. Da ha çok maç var. Hem sa de ce Ga la ta sa ray, Fe - ner bah çe de yok. Be þik taþ ve Trab zons por da var ve o maç - la rýn hiç bi ri ko lay de ðil. Hiç bi ri miz i çin þek lin de ko nuþ tu. Türk ha kem le rin ba þa rý ge ce si FI FA ko kart lý ha kem Cü neyt Ça kýr, U E FA Þam pi yon lar Li gi nde Ýs pan ya nýn Bar ce lo na i le Ýn gil te re nin Chel se a ta kým la rý a ra sýn da bu ak þam oy na na cak ya rý fi nal rö vanþ ma çý - ný yö ne te cek. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo - nu ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Bar ce lo - na nýn No u Camp Sta dý nda TSÝ te baþ la ya cak maç ta, Ça kýr ýn yar dým cý lýk la rý ný Ba hat tin Du ran ve Ta rýk On gun ya pa cak. Fý rat Ay dý nus un dör dün cü ha kem o la rak gö rev a la ca ðý mü sa ba ka nýn i la ve yar dým cý ha kem le ri Bü lent ýl dý rým ve Hü se yin Gö - çek o la cak. Bar ce lo na-chel se a ma çý Cü neyt Ça kýr ýn ka ri ye rin de ki 8. U E FA Þam pi yon - lar Li gi kar þý laþ ma sý o la cak. Böy le ce Cü neyt Ça kýr, Türk fut bo lun da en faz la U E FA Þam pi yon lar Li gi ma çý yö net miþ ha kem un va ný ný ka za na cak. Son 3 yýl da 2 kez U E - FA Þam pi yon lar Li gi þam pi yon lu ðu nu ka - za nan Bar ce lo na i le 2008 yý lý nýn fi na lis ti Chel se a a ra sýn da ki rö vanþ ma çý Star TV den nak len ya yýn la na cak. Ýlk ma çý Ýn gi - liz e ki bi ken di e vin de 1-0 ka zan mýþ tý. FI FA ko kart lý ha kem Cü neyt Ça kýr BE KO Bas ket bol Li gi nde 29. haf ta mü ca de le si ta mam la nýr ken, play-off oy na ya cak ve lig den dü þe cek ta kým lar bel li ol du. Bas ket bol da dü þen ler de play-off a ka lan lar da bel li ol du BE KO Bas ket bol Li gi nde 29. haf ta mü ca de le si ta mam la nýr ken, playoff oy na ya cak ve lig den dü þe cek ta kým lar bel li ol du. Li gi ilk 8 ta kým a ra sýn da bi tir me yi ga ran ti le yen Ga la ta sa ray Me di cal Park, Ban vit, A na do lu E fes, Be þik taþ Mi lan gaz, Fe ner bah çe Ül ker, Pý nar Kar þý ya - ka, A li a ða Pet kim ve TO FAÞ playoff oy na ma hak ký ka zan dý. Li gin son i ki sý ra sýn da yer a lan Ban dýr - ma Kýr mý zý ve Trab zons por i se lig den dü þen ta kým lar ol du. Ta kým O G M A P 1. Ga la ta sa ray MP Ban vit A na do lu E fes BJK Mi lan gaz FB Ül ker P. Kar þý ya ka A li a ða Pet kim TO FAÞ Mer sin B.Þe hir B l d Türk Te le kom Er de mir Ha cet te pe Ü ni v An tal ya B.Þe hir B l d O lin E dir ne Trab zons por Ban dýr ma K

15 HABER 15 Tesettürdeki yozlaþmayý sahneye taþýdýlar ADANA NUREFÞAN KÝRACI - NURSEZA SAÐIR ADANA GEÇ TÝ ÐÝ MÝZ yýl lar da Bur sa, Sam - sun, Nev þe hir, Kon ya ve An ka - ra da sah ne le nen Gün doð du Ti - yat ro su bu kez yo ðun ta lep ü ze - ri ne Gü ney do ðu A na do lu Böl ge - sin de sah ne le mek ü ze re tur ne ye çýk tý. 46 ki þi lik ti yat ro e ki bi A da - na Ti yat ro mer ke zin de Gü ney - do ðdu o yu nu nu sah ne le di ler. A da na e ni As ya Ha ným o ku yu - cu la rý nýn or ga ni ze et ti ði prog ra - mýn su nu cu lu ðu nu Ha bi be I þýk yap tý. Aþ r-ý þe rif ti la ve ti i le baþ la - yan prog ram E ði tim ci Nur ba nu Þen in ko nuþ ma sý i le de vam et ti. Þen, As r-ý A hir de Ka dýn ko nu - lu ko nuþ ma sýn da, Ka dýn la ra ku - ru lan tu zak la rýn kur tu luþ re çe te - si Ri sa le-i Nur da dýr de di. Ba þý a çýk bir kýz o lan Es ma nýn ü ni - ver si te de þa hit ol du ðu ba þör tü mü ca de le si ni an la tan ti yat ro o - yu nu, i ki se ans ha lin de ger çek - leþ ti ril di. Ý kin ci se an sýn a çý lýþ ko - nuþ ma sý ný ya pan Ha ti ce Göç - men, ko nuþ ma sýn da son yýl lar da gö ze çar pan te set tür de ki yoz laþ - ma ya dik kat çek ti. Ti yat ro nun so nun da sah ne ye çý kan Ay þe gül De li kan lý: Ýs lâ mi yet i le sa na týn mezc e di lip hiz met e den bir ti - yat ro sey ret tik di ye rek, A da na e ni As ya ha ným o ku yu cu la rý na mý na te þek kür e tti ve ko nuþ - ma cý Ha ti ce Göç men e çi cek tak di min de bu lun du. ÝLK du ra ðý A da na o lan Gün doð du Ti - yat ro e ki bi miz le tur ne nin i kin ci gü - nün de Kah ra man ma raþ tay dýk. Kah - ra man Süt çü Ý mam ýn hem þeh ri le ri o - lan Ma raþ lý kah ra man Nur Ta le be le - riy le ti yat ro sa a ti ne ka dar Kah ra man - ma raþ ta ký sa bir þe hir tu ru yap týk. Ka pa lý çar þý sý, ba kýr cý la rý, ce viz oy - ma sý san dýk la rý ve el e me ði ça rýk la rýy la Kah ra man ma raþ ýn ta ri hî çar þý sý bir hay li dik kat çe ki ciy di. Mil lî Mü ca de - le de ö nem li bir ye ri o lan U lu Ca mii de zi ya ret et tik. Kah ra man ma raþ lý Mi ne Tur na lý ab la mý zýn reh ber li ði i le bu ta - ri hî me kân la rý hýz lý a dým lar la gez dik. Kur tu luþ Sa va þý nda Müs lü man bir ha - ný mýn çar þa fý na el u za tan Fran sýz as ke - ri ne kar þý ilk kur þu nu a tan Süt çü Ý mam as lýn da bü yük bir kah ra man lýk la þe a ir-i KAHRAMANMARAÞ Ýs lâ mi ye yi mu ha fa za et miþ. Bu va ký a yý din le di ði miz de ti yat ro muz la ne ka dar mu ta býk ol du ðu nu fark et tik. Ve böy le - si ne bir mü ca de le nin baþ la dý ðý bu þe - hir de ti yat ro mu zu ser gi le mek i çin Sa - ban cý Kül tür Mer ke zi ne doð ru yol al - dýk. Kah ra man ma raþ e ni As ya ha ným o ku yu cu la rý nýn or ga ni ze et ti ði ti yat ro i çin se yir ci le ri miz yer le ri ni a lýr ken, ti - yat ro e ki bi miz yep ye ni bir he ye can i le sah ne ha zýr lýk la rý ný ta mam lý yor du. Ký - sa bir sü re de her þey ha zýr lan mýþ, Þu le e þil Ha ný me fen di nin su nu mu, Naz - mi ye Ba la man ýn o ku du ðu Kur ân-ý Ke rim ti la ve ti i le baþ la yan prog ram, yi - ne Þu le e þil in yaz dý ðý þi ir ler den o luþ - an su num la renk ka zan dý. A çýþ ko nuþ - ma sý ný yap mak ü ze re sah ne ye da vet e - di len e ði tim ci Nur ba nu Þen, Ha ným - Gün doð du Ti yat ro su coþ ku lu bir se yir ci kit le si nin be ðe ni si ne su nul du. Göz ya þý ve al kýþ lar eþ li ðin de coþ kuy la iz le nen o yun dan son ra, Kah ra man ma raþ lý ha ným lar o yun cu la ra gül tak dim et ti. O yun cu lar da ve da vak ti gel di ðin de i se, Kah ra man ma raþ lý þef kat kah ra man la rýy la tek rar gö rü þe bil mek du a sýy la ha tý ra fo toð ra fý çek tir di. Da ha son ra Ga zi an tep ve Þan lý ur fa ya do ðru yo la ko yul du. Kah ra man ma raþ ýn þef kat kah ra man la rýy la bu luþ tuk la ra ku ru lan tu zak ve kur tul ma ça re le - ri ko nu su nu slayt eþ li ðin de Ri sa le-i Nur da ki çar pý cý ör nek ler i le sun du. Gün doð du Ti yat ro su coþ ku lu bir se yir ci kit le siy le gös te ri si ne baþ la dý. i ne göz yaþ la rý ve al kýþ lar eþ li ðin de de vam e den ti yat ro muz Kah ra man - ma raþ lý ha ným la rýn o yun cu la ra tak - dim et ti ði gül ler i le son bul du. Ýz mir li ha ným lar, mem nu ni yet le ri ni, tak dim et tik le ri he di ye i le Kah ra man ma raþ lý ha ným la ra bir kez da ha i fa de et ti ler. Ti yat ro nun he men ar dýn dan ye - mek ve na maz mo la sý i çin Ma raþ ders ha ne si ne gel dik. Nur lar i le çeh - re len miþ þef kat kah ra man la rý nýn gü - lüm se yen dost yüz le ri ti yat ro nun bü - tün yor gun lu ðu nu ü ze ri miz den al - mýþ tý. He le ha zýr la dýk la rý yö re sel tad - lar dan o lu þan sof ra A na do lu hal ký nýn mi sa fir li ði ni ve cö mert li ði ni yan sý tý - yor du. Ký sa da ol sa Ma raþ lý kar deþ le - ri miz i le kay naþ ma fýr sa tý bul muþ tuk. Ma raþ ýn en fes don dur ma sýy la be ra - ber soh be ti miz i yi ce tat lan mýþ tý. Fa - kat yi ne ay rý lýk vak ti gel miþ ti. Kah ra - man ma raþ ýn þef kat kah ra man la rýy la tek rar gö rüþ mek du â sýy la he lâl le þe - rek An tep ve o ra dan Ur fa da ko nak - la mak ü ze re yo lu mu za ko yul duk. Öy - le si ne gü zel kar deþ lik man za ra la rý na þa hit o lu yor duk ki, Zü beyir A ða be yin i fa de leri ku la ðý mýz da çýn lý yor du: Kâ - i na týn kuv ve ti top lan sa, bi zi Ri sa le-i Nur dan ve bi zi biz den a yý ra maz lar. Rab bi miz bu Zü bey rî hâl i le hal len - me yi na sip ey le sin du â la rýy la ay rýl - dýk bu kah ra man þe hir den. New Jersey de Kutlu Doðum Coþkusu A ME RÝ KA Bir le þik Dev let le ri New Jer - sey E ya le ti nde dü zen le nen Kut lu Do - ðum Prog ra mý nda i na nan lar bir a ra ya gel di. Tür ki ye Cum hu ri ye ti New ork Baþ kon so los lu ðu hi ma ye sin de Din ve Sos yal Hiz met ler A ta þe li ði nce dü zen le nen prog ram Türk top lu mu - nun yo ðun o la rak ya þa dý ðý New Jer sey E ya le ti Lo di þeh rin de Fe li ci an Col le ge bi na sýn da ger çek leþ ti. Ýs tik lal mar þý nýn ar dýn dan Kur ân ti la ve ti i le baþ la yan prog ram da Pa ter son U lu Ca mi Din Gö rev li si Ha san Hü se yin ýl maz ve Mus ta fa Se zik li dü et þek lin de o ku - duk la rý e zan i le de vam et ti. Türk A - me ri kan top lu mu baþ ta ol mak ü ze re tüm i na nan la rýn bu luþ tu ðu Kut lu Do - ðum prog ra mýn da ko nuþ ma la rýn or - tak pay da sý ný kar deþ lik ko nu su o luþ - tur du. Bi riz, bir de niz, kar de þiz, Kar - deþ li ði O ndan öð ren dik, Mü min ler an cak kar deþ tir gi bi me saj la rýn sýk sýk bar ko viz yon dan yan sý týl dý ðý prog ra - mýn o nur ko nu ðu Din Ýþ le ri ük sek Ku ru lu Ü ye si ve An ka ra Ý la hi yat Fa - kül te si De ka ný Prof. Dr. Ýs ma il Hak ký Ü nal da Ýs lam da kar deþ lik hu ku ku i sim li bir ko nuþ ma yap tý. Hz. Mu - ham med in ge tir di ði di nin kar deþ lik ve ba rýþ di ni ol du ðu nu söy le yen Ýs ma il Hak ký Ü nal, Pey gam be ri miz an cak, zor kal dý ðý za man lar da sa vaþ mýþ týr ve bu sa vaþ la rýn bir ço ðu sa vun ma du ru - mun da ki ça týþ ma lar þek lin de dir. Ha - ya tý bo yun ca hep kar deþ li ði te sis et - mek i çin ça lýþ mýþ týr. Me di ne ye hic ret et ti ðin de hic ret e den her bir ki þi yi Me di ne li bir Müs lü ma na kar deþ kýl - mýþ ve o nun her tür lü ih ti yaç ve so - rum lu lu ðu nu üst len me si ni is te miþ tir þek lin de ki cüm le le ri ni, Ýs lam Pey gam - be ri nin kar deþ lik ve e þit lik ü ze ri ne söy le di ði ha dis ler le süs le di. Was hing - ton Din Hiz met le ri Mü þa vi ri a þar Ço lak ve New ork Din Hiz met le ri A ta þe si Sü ley man Du man ýn da bi rer ko nuþ ma yap tý ðý prog ram so nun da Ah met Er doð du lar ve e ki bi ta ra fýn - dan Ýc ra e di len di ni mu si ki ses len di ril - di. New Jer sey / a a Dün ya Me di ne de te sis e di len kar deþ li ðe muh taç nal MAN A NIN baþ ken ti Ber lin de Di ya net Ýþ le ri Türk Ýs lam Bir li ði (DÝ TÝB) ta ra fýn dan Kut lu Do ðum fa a li ye ti dü - zen len di. U ra ni a ad lý sa lon da dü zen le nen fa a li ye te Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Ýn san Kay nak la rý Ge nel Mü dü rü Os man Tý raþ çý, Ber lin Baþ kon so lo su Din Hiz met le ri A ta þe si Ha - san Hay ri a þar, DÝ TÝB E ya let Bir li ði Baþ ka ný Fa tih E roð lu, ba zý der nek tem sil ci le ri ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Sa - lo nun dol du ðu ve çok sa yý da ki þi nin a yak ta iz le di ði prog - ram da Kur ân-ý Ke rim o kun du, DÝ TÝB Mer kez Ca mi Öð - ren ci Ý la hi Ko ro su i la hi ler ses len dir di. A ta þe a þar, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ber lin de ki DÝ TÝB ca mi le rin de Kut lu Do ðum Haf ta sý ve si le siy le bir çok fa a li yet dü zen len di ði ni, din gö rev li le ri nin ve der nek baþ kan la rý nýn hu zu rev le ri ni, has ta ne le ri ve ha pis ha ne le ri zi ya ret et ti ði ni be lirt ti. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn bu yýl Kut lu Do ðum Haf ta sýn da kar - deþ lik ko nu su nu ön pla na çý kar dý ðý ný i fa de e den a þar, Hz. Mu ham med in her Müs lü man ve her in san i çin ör nek ol du ðu nu be lir te rek, Bu gün dün ya nýn, Hz. Pey gam ber E - fen di mi zin Me di ne de te sis et ti ði kar deþ li ðe ne ka dar muh - taç ol du ðu a pa çýk or ta da dýr de di. Tý raþ çý da Ýs lâm kar deþ - li ði nin ah lâkî te mel le ri ko nu lu kon fe rans ta Hz. Mu ham - med in ya þan tý sýn dan ör nek ler ver di. Ber lin / a a Ro man lar Kut lu Do ðum prog ra mýn da bu luþ tu ne DÝR NE NÝN çe þit li ma hal le le rin de o tu ran ro man lar kut lu do ðum prog ra mý ne de niy le bir a ra ya gel di. Bu yýl 3. dü zen le nen prog ram Ha cý u mur Ma hal le si nde ya pýl dý. Ta ri hi Mu ra di ye Ca mi i nin alt kýs mýn da ya pý lan kut lu do - ðum prog ra mý na ro man la rýn ya ný sý ra çok sa yý da va tan - daþ ka týl dý. Ý kin di na ma zý son ra sýn da E dir ne Müf tü lü - ðü nün gö rev len dir di ði din gö rev li le ri ta ra fýn dan Mev lid-i Þe rif o kun du, du a lar e dil di. Ar dýn dan çok sa yý da ro man ku ru lu þun o luþ tur du ðu E dir ne Ro man Sev gi Hoþ gö rü ve Kar deþ lik Plat for mu nun des te ðiy le ya pý lan et li pi lav, tat lý ve ay ran ik ram e dil di. Meh met Mü ez zi noð lu, Kut lu Do - ðum Haf ta sý nýn a na te ma sý nýn kar deþ lik ol du ðu nu ha týr - la ta rak ay ný ül ke nin in san la rý, ay ný i nan cýn men sup la rý o - la rak kar deþ li ðin ön pla na çýk tý ðý bir at mos fe ri ya þa dýk la rý - ný söy le di. Dün den bu ya na E dir ne nin bir çok kö yün de bu ha va yý te nef füs et tik le ri ni be lir ten Mü ez zi noð lu, Bu gün de bu ma hal le de ro man kar deþ le ri miz le, kar deþ li ðin en gü zel ör nek le ri nin o luþ tu ðu ve ge liþ tir di ði miz bir kut lu do ðum me ra si min de yiz. E me ði ge çen kar deþ le ri mi ze te - þek kür e di yo rum. de di. E dir ne / ci han

16 Kaç hattýn var, haberin var mý? BÝL GÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK) Baþ ka ný Tay - fun A ca rer, a çýk hat o la rak ta ným la nan, o nay ve ha be ri ol - ma dan kim lik bil gi le ri kul la ný la rak ya pý lan a bo ne lik le rin, mað du ri yet le re yol aç tý ðý ný söy le ye rek, va tan da þa a dý na ka - yýt lý cep te le fo nu a bo ne lik bil gi le ri nin ký sa me saj la bil di ri le - ce ði ni a çýk la dý. A ca rer, a çýk hat lar la il gi li res mî ku rum la rýn tes pit le ri i le mað dur o lan ki þi ler den çok sa yý da þi kâ yet al - dýk la rý ný i fa de et ti ve A çýk hat lar ger çek ten sý kýn tý lý bir ko - nu. Ted bir a lýn ma ma sý du ru mun da pek çok mað du ri ye te de yol a ça bi lir. Bil me di ði niz, a dý mý za ka yýt lý bir nu ma ra dan, te - le fon hat týn dan bir ta kým u sul süz iþ lem ler ya pý la bi li yor. Bu ko nu da yüz ler ce, bin ler ce þi kâ yet ge li yor. Bun lar ha ki ka ten sý kýn tý lý ko nu lar ve mut la ka ön lem a lýn ma sý ge re ken ko nu - lar di ye ko nuþ tu. A çýk hat lar la mü ca de le ve ta ma men or - ta dan kal dý rýl ma sý i çin ça lýþ ma baþ lat týk la rý ný kay de den A - ca rer, þöy le de vam et ti: Ko nuy la il gi li bir si te te sis et me ye ça lý þý yo ruz. Kim lik bil gi le ri niz le gir di ði niz za man ü ze ri ni ze kaç ta ne ka yýt lý te le fon ol du ðu nu gö re cek si niz. Bu bir kaç ay a la cak. Bu sü reç i çin de bu ko nu da iþ let me ci ler den SMS i le a bo ne le rin bil gi len di ril me si ni is te dik. An ka ra/a a Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ 7 MART 2012/ENÝ ASA Karaman Müftülüðü ve KAREGDER ortaklaþa düzenlediði proje kapsamýnda Kýlbasan beldesinde 7 bin fidan dikildi. FOTOÐRAF: CÝHAN Mersin Üniversitesi'nde eðitim gören öðrencilerin mescit açýlmasý talebini 7 Mart 2012 tarihli gazetemizde manþetimize taþýmýþtýk. Üniversitede Sa ha be ler a dý na 7 bin fi dan top rak la bu luþ tu mescit açýlacak GAZETEMÝZÝN GÜNDEME TAÞIMASINDAN SONRA MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRÜ REKTÖR SÜHA ADIN, FAKÜLTE VE ÜKSEK OKUL MÜDÜRLÜKLERÝNE MESCÝT AÇILMASI ÝÇÝN AZI GÖNDERDÝ. KA RA MAN Ýl Müf tü lü ðü i le Ka ra man E ði tim Gö nül lü le ri Der ne ði (KA REG DER) nin or tak la þa dü zen le di ði Seç ýl - dý zý ný a þat A dý ný pro je si kap sa mýn da Kýl ba san bel de sin - de 7 bin fi dan di kil di. Her ke sin seç ti ði bir sa ha be a dý na fi - dan dik ti ði a la na Sa ha be Fi dan lý ðý a dý ve ril di. Ka ra - man ýn Ur gan mev ki in de da ha ön ce di ki len ler le bir lik te pro je kap sa mýn da top lam da 10 bin a det fi dan top rak la bu luþ muþ ol du. Pro je hak kýn da bil gi ve ren KA REG DER Baþ ka ný ah ya Ok çu, Ka ra man da Kut lu Do ðum Haf ta - sý nýn Tür ki ye de ilk o lan de ði þik et kin lik ler le kut lan dý ðý na dik kat le ri çek ti. Ok çu, Sa ha be e fen di le ri miz a dý na di ki - len 10 bin a det fi dan la ge rek Ur gan mev ki in de ge rek se Kýl ba san bel de sin de a ðaç lan dýr ma ça lýþ ma la rý na ö nem li kat ký ya pýl dý. 17 bin öð ren ci i le 250 tu tuk lu ve mah kû mun Hz. Pey gam ber E fen di miz(asm) in ha ya tý ný tek rar o ku - ya rak sý na va gir me si ya nýn da di ki len fi dan lar la sa ha be e - fen di le ri mi zin ha yat la rý nýn öð re nil me si çok gü zel bir uy - gu la ma. Pro je kap sa mýn da fe da kâr ca ça lý þan tüm ku - rum la ra, der nek ü ye si ar ka daþ la ra ve spon sor o lan tüm fir ma la ra te þek kür e di yo rum. de di. Ka ra man/ci han MER SÝN Ü ni ver si te si nin tüm bi rim le ri ne mes cit a çý la cak. Mes cit a çýl ma sý i le il gi li o la rak 6 Ni san da Rek tör Sü ha Ay dýn im za lý ya zý tüm Fa kül te ve ük - sek o kul mü dür lük le ri ne gön - de ril di ta ri hin de ya yýn la nan ga ze te miz de 325 dö nüm kam püs te mes ci de yer yok muþ! baþ lýk lý ha be ri miz de Mer sin Ü ni ver si te si nde mes cit a çýl ma ma sý ko nu su nu gün de - me ge tir miþ tik. Öð ren ci le rin mes cit is tek ve ta lep le ri ne di - lek çey le baþ vur ma la rý na rað - men rek tör lük, 325 dö nüm ü - ze ri ne ku ru lan kam püs te, fi - zik sel im kân la rýn ye ter siz li ði ge rek çe siy le red ce va bý ver miþ - ti. Ha be ri ya yýn la ma mýz dan 29 gün son ra 6 Ni san da Rek tör Sü ha Ay dýn tüm Fa kül te ve ük sek o kul mü dür lük le ri ne mes cit a çýl ma sý i çin ya zý gön - der di. Rek tör Ay dýn ýn de kan ve mü dür lük le re gön der di ði ya zý nýn tam met ni þöy le: Son gün ler de ü ni ver si te miz bil gi e din me bi ri mi ne ve Baþ ba kan lýk bil gi e ri þim mer ke zi ne (BÝ MER) ü ni ver - si te miz bi rim le rin de mes cit a çýl ma sý yö nün de ta lep ler gel mek te dir. Bu bað lam da bi ri mi niz de mes cit a çýl ma sý i çin ya pýl mýþ baþ vu ru var i - se sa yý sý ný ve mes cit a çýl - ma sý i çin bi ri mi niz de uy - gun bir me kâ nýn (met re ka - re o la rak a la ný, ik lim len dir - me or ta mý gi bi bil gi ler i le) bu lu nup bu lun ma dý ðý nýn bil gi si ne ih ti yaç du yul - mak ta dýr.. Bil gi le ri ni zi ve yu ka rý da is te ni len bil gi le - rin rek tör lü ðü mü ze gön - de ril me si ni ri ca e de rim. Ýs tan bul/e ni As ya Rektör Süha Aydýn'ýn fakülte ve üksek okul müdürlüklerine gönderdiði yazý. TEMA Vakfý Genel Müdürü Sarýgül, Türkiye'nin her yýl Kýbrýs kadar topraðý erozyona kurban verdiðini belirtti. : FOTOÐRAF: CÝHAN Her yýl Kýbrýs kadar topraðý kaybediyoruz 20 yýl ö mür lü am pul ler sa týþ ta 20 yýl bo yun ca ya na bi len LED am pul ön ce ki gün Dün ya Gü nü nde A me ri ka da sa tý þa su nul - du. Phi lips in ü ret ti ði ye ni ne sil bu am pul de, am pu lun ý þýk ver me si ni sað la yan fi la man la rýn ye ri ni LED ler a lý yor. LED ler da ha u zun bir öm re sa hip ol sa da kla sik am pu le gö re ilk e tap - ta da ha pa ha lý o la cak. Ýlk ör nek ler ön ce ki gün 60 do lar dan sa týl ma ya baþ la dý. Phi lips in ü ret ti ði bu LED am pul, A me ri ka E ner ji Ba kan lý ðý nýn 60 Watt lýk kla sik am pu lun ye ri ne da ha ve rim li bir am pul ya pýl ma sý ný be lir ten Bright To mor - row (Ay dýn lýk a rýn lar) ya rýþ ma sýn da bi rin ci gel miþ ti. a rýþ ma ya ka tý lan tek ü re ti ci o lan Phi - lips, ü ret ti ði ü rü nün 18 ay lýk bir test a þa ma sýn - dan geç me sin den son ra ya rýþ ma nýn ga li bi i lan e dil di. Ay ný am pu lun da ha az ve rim li o la ný i se A me ri ka ve Av ru pa da ha li ha zýr da sa tý lý yor. TEMA Vakfý Genel Müdürü Serdar Sarýgül, Türkiye nin, her yýl Kýbrýs büyüklüðündeki topraðýný erozyona kurban verdiðini belirtti. Antalya nýn Manavgat ilçesinde 8. Uluslararasý avru TEMA Çocuk Þenliði ve Erozyonla Mücadele ve Topraðýn Korunmasý etkinliðine katýlan Sarýgül, erozyonla mücadelede aðaçlandýrma ve dere yataklarýnýn ýslahýnýn çok önemli olduðunu kaydetti. Ýlkbaharda, yaðmurla beraber sel suyu ve dere taþkýnlarýnýn arttýðýna dikkat çeken Sarýgül, dere yataklarýnda Devlet Su Ýþleri (DSÝ) nin zamanýnda ýslâh çalýþmasý yapmamasý halinde, saðanak yaðýþla birlikte can kayýplarýnýn da olabileceðini ifade etti. Sarýgül, Bu mevsimde yaðan yaðmur genelde topraðý aþýndýrýr. Verimli topraklarýmýzý erozyona kurban vermemek için aðaçlandýrma çalýþmalarýna hýz vermeliyiz. Verimli topraklarýn yok olmamasý için riskli bölgelerde setler oluþturarak önlem almalýyýz. 21 inci yüzyýl dünyasýnda en deðerli hazine verimli, nitelikli toprak ile su. Bu kaynaklar da ülkemizde mevcut. Fakat erozyonla etkin mücadele etmeden gereken hassasiyeti göstermediðimiz için Kýbrýs büyüklüðündeki topraðýmýzý erozyona veriyoruz. Hollanda nýn toprak büyüklüðü Konya ilimiz kadar. Topraðýný en güzel þekilde iþleyerek dünyaya ürettiði tarým ürünlerini satýyor. Erozyonla mücadelede verimli topraklarýn suya kapýlmasýný önlemede dere yataklarý ve dere aðzý ýslâhý çok önemli. Toprak çok deðerli. Çünkü bir santimetrelik toprak tabakasý 1 milyon yýlda oluþuyor. diye konuþtu. Antalya/cihan

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı