Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci Meclis gibi olmalýyýz"

Transkript

1 HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR KELOÐLAN, ÇOCUKLARA GÜVENLÝ ÝNTERNETÝ ANLATACAK HABERÝ SAFA u13 TE IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Birinci Meclis gibi olmalýyýz TBMM BAÞ KA NI ÇÝ ÇEK: FARK LI FÝ KÝR LE RE SA HÝP VE KÝL - LER DEN O LU ÞAN, AMA MÝLLET ÝÇÝN TEK SES OLABÝLEN BÝ - RÝN CÝ MEC LÝS TE KÝ DE MOK RA TÝK RU HU HEP KO RU MA LI IZ BUGÜN DE ONA ÝHTÝACIMIZ VAR u Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin a çý lý þý - nýn 92. yýl dö nü mü mü na se be tiy le ta ri hî Bi - rin ci Mec lis bi na sýn da dü zen le nen tö ren de ko nu þan TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Ýs tik - lâl Sa va þý ný za fer le so nuç lan dý ran ilk Mec li sin fark lý fi kir le re men sup ve kil - ler den o luþ tu ðu nu vur gu lar ken, "An - cak on lar ül ke sa vun ma sý ve mil le tin kur tu lu þu nok ta sýn da tek ses o la bil - miþ ler dir. Bu has sa si ye te dün ka - dar bu gün de ih ti yaç var dýr de di. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek TOBB BAÞKANI RIFAT HÝSARCIKLIOÐLU: Bu sis tem mil le tin po tan si ye li ni en gel li yor u Er zu rum da dü zen le nen a na ya sa top lan tý sýn da ko nu þan TOBB Baþ ka - ný M. Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye nin he def le ri ne u laþ mak i çin ye ni a na - ya sa yap mak zo run da ol du ðu nu vur gu layarak, Mev cut sis tem bu mil le - tin ger çek po tan si ye li ni en gel li yor de di. nha be ri say fa 9 da Korkutan yangýnda kundaklama þüphesi O MECLÝS NASIL DAÐITILMIÞTI? uçi çek'in Bi rin ci Mec li sin sa hip ol du ðu de mok ra tik ru hu hep ko ru ma lý yýz. O Mec - lis, o la ða nüs tü du rum la kar þý kar þý ya ol - ma mý za rað men meþ ru i yet ten as la ta viz ver me di söz le riy le an lat tý ðý ilk TBMM'de - ki çok ses li lik ve demokratik ruh, da ha son ra M. Ke mal'in mu ha lif gru ba yö ne lik o la rak ger çek leþ tir di ði tas fi ye ler le so na er di ril miþ ve 1950'ye ka dar tek par ti li sis te me da ya lý bir cum hu ri yet rejimi tesis edilmiþti. Ha be ri say fa 8 de Darbeci generallerin cumhurbaþkanlýðý sýfatý geri alýnmalý nha be ri say fa 8 de Askerden brifing alan hukukçulara el çektirilsin nha be ri say fa 9 da ANKETLERE GÖRE, ÝKÝNCÝ TURDA DA ÝPÝ HOLLANDE GÖÐÜSLEECEK Sarkozy kaybedecek ufran sa da Hol lan de ve Sar kozy'nin ya rýþ týðý cum hur baþ kan lý ðý se çiminin ilk turunda 3. sý ra yý a lan Ma ri ne Le Pen ve 5. sý ra yý a lan Fran co is Bay ro u nun ter ci hi ikinci turda ki lit ro lü oy na ya cak. Ip sos un an ke ti, i kin ci tur da Hol lan de ýn yüzde 54, Sar kozy nin yüz de 46 oy a la ca ðý ný or ta ya ko yu yor. nha be ri say fa 7 de Sahabeler adýna 7 bin fidan dikildi Ha be ri say fa 16 da Dünya liderlerine barýþ ekmeði Ha be ri say fa 4 te GÜNE SUDAN'LA SAVAÞ KIZIÞIOR Sudan da kardeþ kavgasý usu dan or du su, pet rol zen gi ni Hic lic ken tin de ki ça týþ ma lar da bin den faz la Gü ney Su dan as ke ri - nin öl dü ðü nü bil dir di. Su dan sa vaþ u çak la rý nýn dü zen le di ði bom bar dý man da kü çük bir ço cu ðun öl dü ðü de kay de dil di. nha be ri say fa 7 de GENELKURMA BAÞKANININ EMRÝ Ýs ra il, giz li o pe ras yon la rý art tý ra cak uýs ra il Ge nel kur may Baþ ka ný Tüm ge ne ral Benny Gantz, e di ot Ah ro not ga ze te sin de yer a lan de me cin de, as ker le ri ne, düþ man ül ke - ler de ki giz li o pe ras yon la ra hýz ka zan dýr ma la rý em ri ni ver di ði ni be lirt ti.nha be ri say fa 7 de u Ýs tan bul un Zey tin bur nu il - çe sin de ki bir teks til fab ri ka - sýn da çý kan yan gýn kor ku lu sa at ler ya þat tý. an gýn da kun dak la ma þüp he si ü ze rin - de du ru lur ken, gök yü zü nü kap la yan ka ra du man, þeh rin pek çok nok ta sýn da gö rül dü. uolay yerine gelen çok sayýda itfaiye ekibi yangýný kontrol altýna almak için uðraþýrken, iþyeri çalýþanlarý da depolarda bulunan ürünleri dýþarý çýkarmaya çalýþtý. Ýtfaiye ekipleri, fabrikada iplik, kumaþ ve boya malzemelerinin aðýrlýkta olmasý sebebiyle yangýný kontrol altýna almakta güçlük çekti. Ha be ri say fa 8 de Unutkanlýk yaygýnlaþýyor Ha be ri say fa 13 ta LS ye baþvurular baþlýyor Ha be ri say fa 6 da EDÝRNE DEKÝ ROMANLARDA Kutlu doðum heyecaný u Edirne nin çe þit li ma hal le le rin de o tu ran ro man lar bu yýl 3 ün cü sü dü zen - le nen Kut lu Do ðum Prog ra mý se be biy le bir a ra ya gel di. Ta ri hî Mu ra di ye Ca mi i nin alt kýs mýn da ISSN ya pý lan prog ram da mev lid o - kun du, du a lar e dil di, ik ram lar da bu lu nul du. nha be ri say fa 15 te

2 2 L HÝ KA frenk: Av ru pa lý. mas la hat-ý Ýs lâ mi ye: Ýs la mýn fay da sý, men fa a ti. a mâl: A mel ler. ve sa it: Va sý ta lar. fü nun: Fen ler. fý rak-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye: Ýs lam dan sap mýþ grup lar. kem mi ye-i ka li le-i mu zýr ra: Az mik tar da za - rar ve ren. sa lâ bet: Sað lam lýk, kuv vet li bað lý lýk. me de ni yet-i ha bi se: Pis me de ni yet. ce re yan-ý bid at kâ râ - ne: Di nin as lýn da ol ma - yan, son ra dan ih das e di - len a det le ri di ne so kuþ tur - ma ya ça lý þa rak, di ne za rar ver me ha re ke ti. in ký lâb vâ ri: Ýn ký lâ ba ben zer de ði þim, in ki lâb gi bi. de sâ tir: Düs tur lar. in ký yad: Bo yun eð me. za af-ý din: Di nî za yýf lýk. me de ni yet-i se fi ha ne: Se fa ha te düþ kün me de ni - yet. rah ne: Ge dik, ya rýk, yý - kýk ve bo zuk yer. cum hur-u mü mi nîn: Mü min le rin u mu mu. e vâ mir-i Kur â ni ye: Kur ân ýn e mir le ri. it ti sal: U laþ ma, bi tiþ - me, bir leþ me. LÜ GAT ÇE Âlem-i Ýslâm içinde mühim ve inkýlâbvâri bir iþ görmek, Ýslâmiyetin desâtirini inkýyadla olabilir, baþka olamaz. Hem olmamýþ, olmuþsa da çabuk ölüp sönmüþ. Birinci Büyük Millet Meclisine hitabe-2 Ýnkýlâp yaparken, Ýslâmýn düsturlarýna tâbi olmalý Ey iman edenler! Sizden biri öleceði sýrada vasiyet ederken, sizden adalet sahibi iki kiþi aranýzda þahitlik etsin. Mâide Sû re si: 106 /  ye t-i Ke ri me Me â li  E T H AD Ý S Câ mi ü s-sa ðîr, No: 177 / Ha di s-i Þe rif Me â li Dün den de vam a di sen: Has mý nýz ve Ýs lâ mi yet düþ ma ný o - lan frenk ler, din de ki lâ kayt lý ðý nýz dan pek faz la is ti fa de et ti ler ve e di yor lar. Hat tâ di - ye bi li rim ki, has mý nýz ka dar Ýs lâ ma za rar ve ren, din de ih ma li niz den is ti fa de e den in san lar dýr. Mas la hat-ý Ýs lâ mi ye ve se lâ met-i mil let na mý na, bu ih ma li a mâ le teb dil et me niz ge rek tir. Gö rül mü yor mu ki, Ýt ti hat çý lar o ka dar ha ri ka a zim ve se bat ve fe da kâr lýk la rýy la, hat tâ Ýs lâ mýn þu in ti bâ - hý na da bir se bep ol duk la rý hal de, bir de re ce din de lâ ü bâ li lik tav rý ný gös ter dik le ri i çin, da hil de ki mil let - ten nef ret ve tez yif gör dü ler. Ha riç te ki Ýs lâm lar din - de ki ih mal le ri ni gör me dik le ri i çin hür me ti ver di ler. Sa bi an:  lem-i kü für, bü tün ve sa i tiy le, me de ni ye - tiy le, fel se fe siy le, fü nu nuy la, mis yo ner le riy le â lem-i Ýs - lâ ma hü cum ve mad de ten u zun za man dan be ri ga le - be et ti ði hal de, â lem-i Ýs lâ ma di nen ga le be e de me di. Ve da hi lî bü tün fý rak-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye de, bi rer kem - mi ye-i ka li le-i mu zýr ra su re tin de mah kûm kal dý ðý; ve Ýs lâ mi yet me ta ne ti ni ve sa lâ be ti ni sün net ve ce ma at le mu ha fa za ey le di ði bir za man da, lâ ü bâ li yâ ne, Av ru pa me de ni yet-i ha bi se kýs mýn dan sü zü len bir ce re yan-ý bid at kâ râ ne, si ne sin de yer tu ta maz. De mek, â lem-i Ýs lâm i çin de mü him ve in ký lâb vâ ri bir iþ gör mek, Ýs lâ - mi ye tin de sâ ti ri ni in ký yad la o la bi lir, baþ ka o la maz. Hem ol ma mýþ, ol muþ sa da ça buk ö lüp sön müþ. Sâ mi nen: Za af-ý di ne se bep o lan Av ru pa me de ni - yet-i se fi ha ne si yýr týl ma ya yüz tut tu ðu bir za man da ve me de ni yet-i Kur ân ýn zu hu ra ya kýn gel di ði bir an da, lâ kay dâ ne ve ih mal kâ râ ne, müs bet bir iþ gö rül mez. Men fî ce, tah rip kâ râ ne iþ i se, bu ka dar rah ne le re mâ - ruz ka lan Ýs lâm za ten muh taç de ðil dir. Tâ si an: Si zin bu Ýs tik lâl Har bin de ki mu zaf fe ri ye - ti ni zi ve â li hiz me ti ni zi tak dir e den ve si zi can ü dil den se ven cum hur-u mü mi nîn dir. Ve bil has sa ta ba ka-i a vâm dýr ki, sað lam Müs lü man lar dýr. Si zi cid dî se ver ve si zi tu tar ve si ze min net tar dýr ve fe - da kâr lý ðý ný zý tak dir e der ler. Ve in ti ba ha gel miþ en ce sim ve müt hiþ bir kuv ve ti si ze tak dim e der ler. Siz da hi, e vâ mir-i Kur â ni ye yi im ti sal le on la ra it ti - sal ve is ti nad et me niz, mas la hat-ý Ýs lâm na mý na za - ru rî dir. ok sa, Ýs lâ mi yet ten te cer rüt e den, bed baht, mil li yet siz, Av ru pa mef tu nu frenk mu kal lit le ri a - vâm-ý Müs li mî ne ter cih et mek mas la hat-ý Ýs lâ ma mü nâ fi ol du ðun dan, â lem-i Ýs lâm na za rý ný baþ ka ta ra fa çe vi re cek ve baþ ka sýn dan is tim dat e de cek. Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 160; Ta rih çe-i Ha yat, s. 222 Sana birþey emânet edene emânetini ver. Sana hýyanet edene hýyanet etme. S KUPON: 8 e lif et ti ði muh te þem Kur ân ha ki kat le ri e ser le riy le tüm â - lem-i Ýs lâ mýn ve in san lý ðýn me dar-ý if ti ha rý ha li ne ge len A ziz Üs ta dým la a lâ ka lý a raþ týr - ma la rý mý sür dü rür ken yo lu - muz Van ve çev re si ne düþ müþ tü. Van da mey da na ge len dep rem son ra sý ha sar gö ren me kâ ný mý za da ba kýp ar dýn - dan baþ la dý ðým Van ve çev re sin de ki Üs tad a raþ týr ma la rým da nur men zil le ri nin ya ný sý ra Üs tad la a lâ ka lý ye ni ve o ri ji nal da ha ne ler bu la bi li rim? has ret ve çýr pý ný þý i çe ri - sin dey dim. Bur sa dan bin di ði miz Van u ça ðýn da bir a ra kap tan pi lo tun Þim di met re yük sek lik te sey re di yo ruz a non su ya pý lýr - ken, biz ya ný mý za al dý ðý mýz Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ndan Mü na cat Ri sa le si ni o ku yor - duk. er yü zü nün çok yük sek le rin de sey re - der ken Nur un sa týr a ra la rýn da þu ha ki kat - le ri te ren nüm e di yor duk: Ey Ka dîr-i Zül ce lâl! Cevv-i fe zâ da ki ha va, bu lut ve yað mur, berk ve ra d, Se nin mül kün de, Se nin em rin ve hav lin le, Se nin kuv vet ve kud re tin le mu sah har ve va zi fe dar dýr lar. Mâ hi yet çe bir bi rin den u zak o lan bu fe zâ mah lû kâ tý, gâ yet sü rat li ve â ni e mir le re ve ça buk ve a - ce le ku man da la ra i ta at et ti ren â mir ve hâ - kim le ri ni tak dîs e de rek, rah me ti ni medh ü se nâ e der ler. (3. Þu â) Te fek kü rü ne do yum ol ma yan Nur un sa týr a ra la rýn da ki ru hî se ya ha tý mýz u ça ðý - mý zýn Van ha va a la ný na in me siy le nok ta - lan mýþ tý. VAN DA NE VAR NE OK? Van a va rý þý mý zýn er te si gü nü Van ý do - la þýr ken, dep re min a cý iz le ri nin Van so - kak la rýn dan si lin me di ði ni mü þa he de e di - yor duk. Ce nab-ý Hak tan Van lý la ra sa býr di le ye - rek dep rem le ge len a cý la rýn bir an ev vel bit me si ni Rabb-ý Ra him i miz den ni yaz la yal va rý yor duk. *** MEL LE E TA Ý LE BU LU ÞU O RUZ Mel le E ta o la rak bi li nen E ta Be yaz ho - ca, Van a bað lý Ed re mit Ýl çe si El ma lý Kö - yü nde i mam o la rak gö rev yap mak ta dýr. Bu ho ca e fen di nin bir ö zel li ði de Ri sa le-i Nur a vu ku fi ye ti nin ya ný sý ra, es ki Þark Med re se le ri ni ih yâ yo luy la bir çok ta le be o kut ma sý dýr. Bir çok ta le be ye med re se sin de Ri sa le-i Nur Kül li ya tý da o kut tu ra rak Nur un kud sî hiz me ti i çin de fa a li ye ti ni sür dür mek te dir. Van ýn þe hir mer ke zin de bu lu þup Üs tad la a lâ ka lý a raþ týr ma la rý mýz da bi ze reh ber lik e de rek yar dým lar da bu lun muþ tur. Kay nak e ser ler den Bir ke tü l-ke li mat, ya - ni Ke li me ler Ha vu zu i sim li e ser ler den Üs tad la a lâ ka lý an la tý lan men ký be le rin bu - lun du ðu say fa la rý gös te re rek bi ze ve ri yor - du. Üs tad la a lâ ka lý ol duk ça ma ni dar men - ký be le rin bu lun du ðu ki ta býn o ri ji na li ken - di sin de. A dý ge çen ki tap, Hz. Üs tad 1880 li yýl lar da Si irt Til lo da Mol la Fe tul lah E fen - di nin med re se sin de o kur ken, Mol la Fe tul - lah E fen di nin Þeyh Mu ham med is min de ki to ru nu ta ra fýn dan ka le me a lýn mýþ týr. MOL LA ÞE FÝK E FEN DÝ DE KÝ E MA NET Van da Üs tad la a lâ ka lý bil gi ve bel ge le rin sa hip le rin den bi ri si de, Van ýn Þe re fi ye Ma hal le sin de o tu ran Mu ham med Þe fik Ö - ner Ho ca E fen diy di. Mol la Mu ham med Þe fik E fen di yle Van da Çay cý E min Be yin mah dum ve to - run la rý nýn bu lun du ðu dük kân da bir a ra ya gel miþ tik. Bu Ho ca E fen di nin Üs tad la a lâ - ka dar lý ðý da çok en te re san dý. ýl lar ca A ra bis tan da ka la rak i lim tah sil e den Mol la Þe fik E fen di, rah met li ba ba sý Þeyh Mol la Sa lih E fen di yo luy la ken di si ne in ti kal e den Ce mü l-ce vâ mi i sim li Þa fii Mez he bi il mi ni an la tan ve ü ze rin de Üs ta - dýn ken di el ya zý sýy la Ben bu ki ta bý bir haf ta da ez ber le dim. cüm le si nin ya zý lý ol - du ðu üç yüz say fa lýk ki ta bý gös ter di. Ki tap hak kýn da de tay lý bil gi sa hi biy dim, an cak o ki ta býn hi kâ ye si ni Mol la Þe fik E fen di þöy le an lat mýþ tý: Rah met li ba bam, ve fa týn dan u zun yýl - lar ev vel Til lo da bu lu nan Mol la Fe tul lah E fen di nin kü tüp ha ne si ne gi di yor. O ra da Üs ta dýn ken di el ya zý sýy la bir say fa nýn ke - na rý na yaz dý ðý Ben bu ki ta bý bir haf ta da hýf zet tim. Ý fa de si nin bu lun du ðu ki ta bý is ti yor ve o na ve ri yor lar. Çok u zun yýl lar - dýr biz o ki ta bý Üs ta dýn a ziz ha tý ra sý dýr di ye bü yük i ti nay la sak lý yo ruz. Hâ len biz - de du ru yor 1973 I LIN DA KÝ RÝL DE BUL MUÞ TUK 1973 yý lý nýn kar lý bir kýþ gü nüy dü. Dos - tum N. Þa hi ner ve Van lý Ha cý Re þit A ða - bey le biz biz zat Gür pý nar a bað lý Ki ril Kö - yü ne git miþ o ki ta bý o ra da M. Þe fik E fen - di nin ba ba sý mer hum Þeyh Mol la Sa lih E - fen di de gör müþ tük. Üs ta dýn el ya zý sý i le yaz dý ðý kýs mý Van a ge ti re rek fo to ko pi yo - luy la al mýþ týk. Üs tad la a lâ ka lý ya zý lan bir çok kay nak ta kul la nýl dý ðý ný da ay rý ca mü - þa he de et mek te yiz. VE FA TI NIN 51. I LIN DA A DÝL CE VAZ LI BE KÝR A ÐA Van da Üs tad a raþ týr ma la rý ça lýþ ma la rý ný sür dü rür ken çev re sin de bu lu nan A dil ce - vaz a, Üs tad ýn saff-ý ev vel ta le be le rin den Be kir A ða yý da so rup so ruþ tur mak ve kab - ri ni zi ya ret et mek mak sa dýy la git me yi plan la mýþ týk se ne si nin bir Ni san a yý i çin de ve fat e den Be kir A ða as len A dil ce - vaz lý dýr. Ay rý ca be nim kö yüm de, A dil ce - vaz a ya kýn bu lun mak ta dýr. Kü çük lü ðü - müz de kö yü mü ze çer çi lik mak sa dýy la ge - len Be kir A ða yý gö ren ler de nim. ap tý ðý dün ye vî meþ ga le si ni Kur ân hiz me ti yö - nün de de ruh te e den Be kir A ða, Ri sâ le-i Nur un ya zýl ma, ya yýl ma ve o kun ma is ti - da dý gös ter di ði yýl lar da, Ri sâ le-i Nur la rý köy den kö ye gö tü re rek muh taç gö nül le re i let miþ, bu u ður da çi le ler çek miþ, ce fa lar yük len miþ tir. Ken di si üm mî dir. Be di üz za - man Haz ret le ri Nur un sa týr a ra la rýn da bu bah ti yar ta le be sin den bah se der. O na hi ta - ben ya zý lý be yan la rý bu lun mak ta dýr. Çe þit li Ri sâ le ler de Nur la rýn hak ka ni ye ti ve Be di - üz za man Haz ret le ri nin þah si yet-i ma ne vi - siy le a lâ ka lý Be kir A ða nýn mek tup la rý mev cut tur. A dil ce vaz ve bað lý köy le rin de bir çok in - san Be kir A ða yý ya kýn dan ta nýr. Mes le ði çer çi lik tir (köy le ri do la þa rak sa tý cý lýk yap - mak). Mes le ði i ca bý köy le re ve A na do lu da en üc ra yer le re gi de rek bu ve si ley le de her git ti ði ye re Ri sâ le-i Nur la rý gö tür müþ ve an lat mýþ týr. O ra dan da göç e de rek Is par ta ya yer leþ - miþ tir. Bu ra da sey yar sa tý cý lýk yo luy la a - yak ka bý sa tý þý i þiy le meþ gul o lur ken, Bar - la da Hz. Üs tad la hem þe ri lik yo luy la ta ný - þa rak o na ta le be o lur. Üm mi hâ li i çe ri sin - de her git ti ði ye re Ri sâ le-i Nur un o kud sî for ma la rý ný gö tü rüp da ðý ta rak Nur un ve Üs tad ýn hiz me tin de bu lu nur. Üs tad ý na neþr-i ha ki kat te ta le be o la rak yar dým cý o - lan Be kir A ða yý Haz ret-i Üs tad bir i fa de - sin de þöy le tal tif e der: Üm mi fa kat al lâ me le rin i þi ni gö ren ve es - rar-ý Kur â ni ye ye kar þý Is par ta nýn in ti ba hý na se bep o lan a hi ret kar de þim A dil ce vaz lý Be - kir A ða... (Bar la Lâ hi ka sý, s. 73) Gavs-ý A zam Þeyh Ab dül ka dir-i Gey lâ nî nin (ks) a sýr lar ön ce sin den i þa - ret et ti ði ki þi ol mak gi bi bir ma ka ma da maz har o lan Be kir A ða yý, Üs tad Haz ret le ri Lem a lar ad lý e se rin de þu i fa - de le riy le tal tif bu yu rur: Gavs- ý  - zam ýn tâ bi riy le Be kir Bey, bi zim tâ bi ri - miz le Be kir A ða... (Lem a lar, s. 173) Haz ret-i Üs tad a son de re ce bað lý ve Ri sâ le-i Nur un hak ka ni ye ti ne hiz met te fev ka lâ de bir an la yýþ ka bi li ye ti ne sa hip o lan A dil - ce vaz lý Be kir A ða nýn, Haz - ret-i Üs tad a yaz dý ðý mek - tup lar da mev cut tur. Be kir A ða nýn Ne þet ve Sa a det is min de i ki ço cu ðu ol muþ tur. ap tý ðý mýz son tes bit ler de ço cuk la rý da A - dil ce vaz dan göç e de rek An tal ya ya yer leþ miþ ler dir. Ri sâ le-i Nur la rýn ya zýl dý ðý, ya - yýl dý ðý ve o kun du ðu o zor yýl lar - da Üs tad ve Ri sâ le-i Nur a hiz met te - ki a lâ ka dar lý ðýn dan do la yý Üs tad Haz ret le - riy le bir lik te mah ke me le re düþ müþ, so - nun da Es ki þe hir ha pis ha ne sin de Üs tad la bir lik te bir se ne ye ya kýn ha pis te kal mýþ týr. Ak sa kal lý, or ta boy lu, ter te miz bir in san o lan Be kir A ða, kud sî Nur yol cu lu ðu nu yü zü nün a kýy la ta mam la ya rak, öm rü nü yi - ne mem le ke ti o lan A dil ce vaz da ta mam la - mýþ týr. A dil ce vaz ýn Trak bul ma hal le sin de ve fat et miþ, kab ri ay ný ma hal le de bu lun - mak ta dýr. Ve fat ta ri hi i se 24 Ni san 1961 tir. Bu gün o nun 51. ve fat yýl dö nü mü - dür. Al lah rah met ey le sin. VAN DA GÜ ZEL BÝR EV VAR DI Üs tad a raþ týr ma la rý kap sa mýn da A dil ce - vaz da yap tý ðý mýz a raþ týr ma la rýn a ka bin de tek rar Van a dön müþ tük. Van da A ziz Üs - ta dý mý zýn kal mak la þe ref len dir di ði Van Ka le si, Hor hor Med re se si, Van Es ki Va li si Ko na ðý, E rek Da ðý, Ço ra va nis, Ak da mar A da sý, Ba þet Da ðý ve Nur þin Ca mi i ya ný sý - ra mü ba rek me kân lar dan bi ri si de Van ýn Ak köp rü Ma hal le si de re að zýn da bu lu nan, kar de þi Ab dul me cid Nur sî e fen di nin e vi - dir. Üs tad Van da ki Nur þin Ca mi i nde kal - ma dan ev vel kar de þi nin Van da ki e vin de ka lýr dý. Kar de þi Ab dul me cid ve e þi nin da ha çok zah met çek me me si a dý na kal dý ðý o ev den Nur þin Ca mi i ne ta þý nýr ve o ra da kal ma ya baþ lar. Ab dül me cid A bi ye a it e vin ye ri ni a raþ tý rýp bul du ðu muz da ha ra be ye dön müþ va zi yet tey di. Haz ret-i Üs tad, ken di si nin de kal dý ðý kar de þi nin bu e vi i le a lâ ka lý Lem a - lar ad lý e se rin de bir hik me te bi na en þun la - rý kay de der. Öz kar de þim ve en bi rin ci ve yük sek ve fe da kâr bir ta le bem o lan Ab dül me cid in Van da gü zel bir e vi var dý. Ý da re si ye rin de, hem mu al lim i di. Hiz met-i Kur â ni ye nin da ha re vaç lý bir ye ri o lan hu du da git mek li - ðim i çin ar zu mun hi lâ fý na o la rak te þeb büs e den le re, iç ti ha dýn ca, gü ya men fa a tim i çin iþ ti rak et me di, rey ver me di. Gü ya, ben hu - du da git sey dim, hem hiz met-i Kur â ni ye si ya set siz, sâ fi ol ma ya cak, hem o nu Van dan çý ka ra cak i di ler di ye iþ ti rak et me - di. Mak sa dý nýn ak siy le þef kat li bir to kat ye - di. Hem Van dan, hem o gü zel e vin den, hem mem le ke tin den ay rýl dý. Er ga ni ye git - me ye mec bur kal dý. (Lem a lar, s. 95) Van da Ab dül me cid A ða be yin e vi - nin yý kýn tý la rý ný fo toð raf lar ken Üs tad ýn ve kar de þi nin ru hu na fa ti ha lar yol lu yor duk. U HUV VET RÝ SA LE SÝ VE KI ZIL Ý CÂZ Üs tad a raþ týr ma la rý mýz sý - ra sýn da Van da Ab dül me cid A ða be yin ter cü me et ti ði Ký zýl Ý câz ad lý Üs ta dýn ka le me al dý - ðý ki ta bý ný bir ho ca e fen di bi ze he di ye et miþ ti. Bu gü zel he di ye - nin ya ný sý ra bir öð len vak ti na ma - zý ný e dâ et ti ði miz ca mi çý ký þý Ri sa le ler - den der le nen Pey gam be ri mi zin (asm) ma ne vî þah si ye ti i le U huv vet Ri sa le si nin ce ma a te he di ye e dil me si de gör dü ðü müz gü zel man za ra lar dan dý. T Be di üz za man a raþ týr ma la rý a dý na bir Van se ya ha ti m.oz tur koz turk ma il.com VAN ES KÝ VA LÝ SÝ KO NA ÐI Van da Üs ta dýn genç lik yýl la rýn da kal dý ðý me kân lar dan bi ri si de Os man lý dö ne mi es ki Van Va li le rin den Ýþ kod - ra lý Ta hir Pa þa Ko na ðýy dý. Van ýn Ha li la ða Ma hal le sin de ka - lýn tý la rýy la a yak ta ka lan bu me kâ na hem zi ya ret hem de dep rem de na sýl bir va zi yet al mýþ, me rak sa i ka sýy la git tik. Ko nak ma a le sef ha ra be ye dön - müþ tü. Gi riþ ka pý sý nýn kýs men sað lam ol du ðu nu gör dü ðü müz Va li Ko na ðý dep rem yo luy la da ha da va him ha le gel miþ. Bir fo toð ra fý ný çek ti ði miz es ki Va li Ko na ðýn da Üs ta dýn kal dý ðý yýl - lar da ba ba sý na o lan hür met ve te va - zu nun zir ve si ni gös ter di ði mâ nâ yük - lü bir ha tý ra mev cut tur: Üs ta dýn ba ba sý So fi Mir za e fen di, Nurs Kö yün den ge le rek Üs ta dý va li ko na ðýn da zi ya ret et mek is ter. A ma zi ya ret ön ce si, te va zu ya bi na en, ken di - si nin mev cut köy lü hâ liy le o nu ka bul et me sin den sý ký lýr bir va zi yet i ma e - der. Ba ba sý nýn bu du ru mu nu ha ber a - lýp his se den Üs tad Haz ret le ri ko na ðýn ka pý sý na i ne rek ba ba sý na hür me ten o - mu kar þý la ya rak ko na ðýn en üst mev - ki i ne gö tü re rek Bu be nim ba bam di - ye rek te va zu ve ba ba ya hür me tin zir - ve sin de sey re de rek ev lât-ba ba mü na - se be tin de ki yü ce der si ver miþ o lur. Þeyh Salih'in oðlu Molla Mehmet Þefik Öner (saðda). Van da Üstadýn gençlik yýllarýnda kaldýðý, Van Valilerinden Ýþkodralý Tahir Paþa Konaðý tam bir harabe halinde. Giriþ kapýsýnýn kýsmen ayakta kalabildiðini gördüðümüz konak, son depremde daha da vahim hale gelmiþ. Eski hali eni hali

3

4 KÜLTÜR SANAT 4 Dünya liderlerine barýþ ekmeði Barla da Nisan yaðmurlarý Bar la ya; yo lun bir ta ra fýn da E ðir dir Gö lü - nün en gin li ði ni, ma vi li ði ni ve dal ga lar la ku ca ðýn da sal la dý ðý ye þil ör dek le rin sü kû - ne ti ni sey re de rek, ak kö pük lü, ber rak su la rýn in - san ru hu na ver di ði fe rah lý ðý his se de rek va rý lýr. o lun ö te ki ta ra fý göl den i ti ba ren yu ka rý ya doð - ru a ðaç la rýn, ye þil lik le rin süs le di ði be re ket li to pak - lar, kuþ la rýn yük sek ten uç tu ðu, ba þý du man lý, hey - bet li, kar lý dað la ra ka dar de vam e der, gi der. Ýlk ba har da bü tün can lý la rýn rü ya gi bi u ya nýþ - la rý ný, her ta raf ta ser pil miþ gü zel lik le ri ni de rin bir te fek kür uf ku i çer sin de hay ran lýk la sey re de - rek, se vinç le, öz lem le yol la ra düþ tük. Se nin ta - rif e di ci le rin bü tün mas nu a týn da ki mu ci ze le - rin dir. (1) Her þey de Al la hýn e ser le ri ni, sa nat la - rý ný, gü zel lik le ri ni biz le re ta rif e den, gös te ren ve an la tan Üs ta dýn ha tý ra la rýy la ya þa dý ðý, Bar - la ya doð ru yö nel dik. Bar la in san la rýn ku r tu luþ re çe te le ri nin ya zýl dý - ðý, dün ya in san lý ðý na þi fa lar bah þe den Kur ân ha - ki kat le ri nin, ý þýl tý la rý nýn par la dý ðý bir mer ke zin a dý. Çi le nin, e me ðin, sab rýn ve ta ham mü lün yoð rul du ðu bir ta rih a bi de si, in kâr cý lý ða kar þý i - man ve Ýs lâm me þ'a le si nin ya kýl ma ya baþ lan dý ðý bir mi lât týr. Ý lâ hî aþ kýn kal bin o ca ðýn da a lev le ne - rek dal ga dal ga tu tuþ tur du ðu gö nül le re da mýt tý ðý ik si rin, il ha mýn, ik ra mýn a dý dýr. Gök yü zün de ki u çu þan bu lut lar, haþ met li dað - la rýn ba þýn da ki sis ler, du man lar la u fuk lar da bir - leþ miþ ve a de ta dað la rýn yü zün de ki a za me ti ve hey be ti tül den pe çe i le set ret miþ. Te pe le rin ba - þýn dan, o muz la rýn dan saç ör gü sü gi bi gür or - man lar, a ðaç lar a þa ðý la ra sýrt la ra, e tek le re ka dar dö kü lür. Bar la nýn çi çek ler le be zen miþ mey ve bah çe le ri, renk cüm bü þü gi bi va di ye doð ru a kar gi der, ye di renk li gö lün ý lýk ha va sýy la, bil lur su la - rýy la ku cak la þýr. Bar la dað la rý nýn, bað la rý nýn, bah çe le ri nin koy - nun da ki Cen net bah çe si, Ni san yað mur la rý nýn be re ke tiy le, çi çek a çan a ðaç la rýy la, u çu þan kuþ la - rýy la, do la þan bö cek le riy le, du a lar la vec din kay - naþ tý ðý, i man la ih lâ sýn bu luþ tu ðu, mad de i le mâ - nâ nýn bir leþ ti ði Cen net bah si ni an la tan ha ki kat - le rin ha tý ra sý ný omu zun da ta þý yan, gö nül ler de ya þa tan bir ik lim dir. Kar lý ve sert so ðuk la rýn ar dýn dan Bar la da her yer de, her þey de u ya ný þýn e ma re le ri, bir bi ri i çer - sin de, fe rah la tý cý ilk ba har se rin li ði i le to mur cuk - lar da, ye ni aç mýþ çi çek ler de, göz ler de, gö nül ler - de sa ða nak lar la his se di li yor, ba riz bir þe kil de gö - rü lü yor. Zi ya ret çi le rin fevç fevç har man ol du ðu, he ye can la, me rak la, aþk la, is tið rak la çar pan sev - da lý kalp le ri ne, al týn da coþ ku lu su la rýn ak tý ðý çeþ - me li ev den sü kû net, hu zur ve hu þu ser pi lir. Bir dev re ta nýk lýk et miþ, Üs ta dý kol la rý nýn üs - tün de tu ta rak, em ri ne mu ti o la rak du a ya, ni ya za, u bu di ye te yü celt miþ o lan yaþ lý u lu çý nar mah zun þim di. Boþ be þik gi bi Üs ta dýn üs tün de i ka met et - ti ði kol la rý if ti rak tan ku ru muþ, mah zun laþ mýþ. Sev gi li nin has re ti ne aþk yan gýn la rýy la mah kûm ol muþ gi bi kol la rý na çe lik ha lat tan ke lep çe ler ta - kýl mýþ. i ne de nur ta le be le ri nin zi ya ret le ri ne teþ ri fat çý lýk ya pý yor. Son ba ha rýn hýr çýn rüz gâr la - rýy la meç hu le gi den mek tup lar gi bi gön der di ði yap rak la rý nýn ye rin de, Ni san 'da to mur cuk lar i le ye ni den u ya ný þý baþ la mýþ. Bu se ne de ba þýn da ö - tü þen kuþ la ra ev sa hip li ði ya pa cak. ap rak la rý nýn hý þýr tý sý i le rüz gâr lar la söy le þe cek. Ge len mi sa fir - le ri a ðýr la ya cak, zi ya ret çi le rin gö zü nü, gön lü nü, ha yal le ri ni, rü ya la rý ný, fo toð raf la rý ný süs le yip ü - mit le re ve si le o la cak. Göl ge sin de se rin li ði i le yaþ - lý ka dýn la rýn el e me ði, göz nu ru, a lýn te ri he di ye - lik le ri ni sa hip le ri ne tev di et ti re cek. Çe tin so ðuk la rýn ol du ðu kýþ tan son ra o müs - tes na me kân lar, cen netâsâ ba ha rýn coþ ku su, þev ki he ye ca ný i le bay ram ye ri ne dön müþ. Genç le rin yer den ba þý ný kal dý rýp yu ka rý doð ru he ye can lý ve me rak lý ba kýþ la rý u lu çý na rýn dal la - rý a ra sýn dan gök le re, bu lut la ra, u mut la ra u za yýp ha tý ra lar um ma ný na a kýp gi di yor. Üs ta dýn e vin - den has ret do lu, hü zün lü göz ler ne re ye bak sa onu ha týr lý yor, ha ya lin de can lan dý rý yor. O ku - nan Ri sa le-i Nur un her ke li me sin de o nu din li - yor lar. o kuþ ba þýn da çý na ra, pý na ra, ya maç la - ra, ka la ba lýk la ra ba kan her kes iç dün ya sýn da ki son suz öz lem le, iþ ti yak la, aþk la onu dü þü nür, onu a rar, onu ha týr lar. "Al lah i çin ya þa mak, onun ul vi ve kud sî dâvâsý i çin, Kur an-ý Ke rim ve sev gi li Pey gam be ri mi zin (asm) sün ne ti ni ih ya et mek i çin çi le li bir öm rün ya þan dý ðý yer ler den, bel de ler den bir neb ze nu - run ve hu zu run ý þý ðý, ik si ri Ni san yað mur la rýy la te ces süm e der de ru hu mu zun de rin lik le ri ne u - za yýp a kar mý?" di ye bi te vi ye u mut la çar pan kal - bi miz le do laþ týk, se lâm laþ týk o me kân lar da. Ma - ri fe tul la h ve mu hab be tul la hýn bir lem a sý na, bir zer re si ne bel ki na il o lu ruz te men ni ve ni ya zýy la o ra lar day dýk. Son ra ve da e dip ay rýl dýk, gön lü - mü zü o ra lar da bý ra ka rak. Dip not: (1) On bi rin ci Söz. ESENLER BELEDÝESÝ TARAFINDAN "HAMURUMUZDA BARIÞ VE KARDEÞLÝK VAR" SLOGANILA DÜZENLENEN 3. ULUSLARARASI BARIÞ EKMEÐÝ FESTÝVALÝ KAPSAMINDA AFRÝKALI ÇOCUKLAR APTIKLARI BARIÞ EKMEÐÝNÝ DÜNA LÝDERLERÝNE GÖNDERDÝLER. E SEN LER Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen 3. U lus la ra ra sý Ba rýþ Ek me ði Fes ti va li kap sa mýn - da Af ri ka nýn 11 ül ke sin den E sen ler e ge len 150 ço cuk, hep bir lik te yap týk la rý ba rýþ ek mek - le ri ni dün ya li der le ri ne gön de re rek tüm dün - ya ya ba rýþ me sa jý ver di. Af ri ka dan ge len ço - cuk la rýn sah ne de her ke si se lam la ma sý nýn ar - dýn dan baþ la yan prog ram da, ilk ko nuþ ma yý ya pan E sen ler Be le di ye Baþ ka ný Meh met Tev - fik Gök su, bu yýl ü çün cü nü ger çek leþ tir dik le ri U lus lar a ra sý Ba rýþ Ek me ði Fes ti va li nin ül ke - mi ze ve bü tün in san lý ða ba rýþ ge tir me si ni di le - di. Ba rýþ ve kar deþ li ðin ö ne mi ne dik kat çe ken Gök su, 21. yüz yýl da sa ðý mý za ya da so lu mu za dön dü ðü müz de en çok ko nuþ ma mý ge re ken, ü ze rin de dur ma mýz ge re ken þey ba rýþ ve kar - deþ lik tir de di. Ýn sa nýn ha yat ta en çok kut sa dý - ðý en ö nem li 2 þe yin ken di ço cu ðu ve ek me ði ol du ðu nu söy le yen Gök su, bu an lam da E sen - ler Be le di ye si o la rak ço cuk lar va sý ta sýy la dün - ya ya bir me saj ver me yi is te dik le ri ni be lirt ti. KAN VE GÖZ A ÞI ÝS TE MÝ O RUZ Biz bu coð raf ya da kan ve göz ya þý is te mi - yo ruz di yen Gök su, Biz te pe si ne her gün bom ba lar ya ðan, ço cuk la rýn an ne le ri ne sý - ðýn dý ðý bir dün ya is te mi yo ruz. Biz so kak la - rýn da ço cuk la rýn oy na dý ðý, ba rýþ tür kü le ri nin ESKADER'in "2011 ýlý Kültür Sanat Ödülleri, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ESKADER 28 DALDA KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ VERDÝ E DE BÝ AT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði nin (ES KA DER) 28 dal da ver di ði 2011 ý lý Kül tür Sa nat Ö dül le ri sa hip le ri ni bul du. Fa tih te ki A li E mi ri E fen di Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen tö ren kap sa mýn da, ö dül a lan ki þi ve ku rum la rýn e ser le ri ve ES - KA DER i le il gi li ba sýn da çý kan ya zý lar, ga ze te ku pür le ri ve der ne ðin fa a li yet le rin den se çi - len fo toð raf la rýn yer al dý ðý ser gi a çýl dý. Tö - ren de ko nu þan ES KA DER Baþ ka ný Meh met Nu ri ar dým, der ne ðin 3 yýl dýr dü zen le di ði ö dül tö re ni i le ne sil ler a ra sýn da bir köp rü o - luþ tur ma yý ve genç le rin e de bi yat, kül tür ve sa nat a la nýn da ki üs tat la rý ta ný ma la rý ný sað la - ma yý a maç la dýk la rý ný söy le di. Tö ren de, da - ha son ra sa hip le ri ne ö dül le ri ve ril di. Kü çük ya zar ki tap la rý ný im za la dý BÝT LÝS'ÝN Tat van il çe si U lu Er Ýl köð re tim O ku lu ü çün cü sý nýf öð ren ci si 9 ya - þýn da ki Ö mer Muð lu, ken di ça ba la rýy la 5 gün de yaz dý ðý ilk hi kâ ye ki ta bý i çin Tat van da im za gü nü dü zen le di. Dün ya Ki tap Kýr ta si ye, Ka ra man Kýr ta si ye ve U ður Kýr ta si ye nin kat ký la rýy la Tat van a þam A lýþ ve riþ Mer ke zi nde yaz - mýþ ol du ðu Ra ma zan De de nin Çift li ði ad lý hi kâye ki ta bý ný im za la yan Ö mer Muð lu, ilk im za lý ki ta bý ný de de si ne ver di. Sý nýf öð ret me ni Fer hat O rak la bir - lik te ki tap la rý ný im za la ya rak Muð lu, spon sor bul ma sý du ru mun da i kin ci ki ta - bý ný yaz mak is te di ði ni söy le di. a zar lý ðýn ko lay ol ma dý ðý ný an cak gü zel bir mes lek ol du ðu nu di le ge ti ren Ö mer Muð lu, ilk im za gü nü ol ma sý se be biy le he ye can lý ol du ðu nu ve im za gü nü nün gü zel geç ti ði ni be lirt ti. Bit lis / ci han Ödüle lâyýk görülen bazý kiþi ve kurumlar þöyle: laraþtýrma: Eski Ýstanbul Kahvehaneleri - Cem Sökmen, Ötüken Neþriyat lbasýn: Bedir Acar - Star Gazetesi Kültür Sanat önetmeni lbiyografi: Peyami Bey - Nevzat Kösoðlu, Ötüken Neþriyat lçocuk Edebiyatý: Gülten Dayýoðlu - Çocuklar için yazdýðý bütün kitaplarýyla lçocuk ayýncýlýðý: Damla ayýnlarý ldeneme: Gecenin Ýkinci Rüyasý - Leyla Ýpekçi, Timaþ ayýnlarý ldergi: Türk Edebiyatý Dergisi - ayýn önetmeni: Beþir Ayvazoðlu ledebiyat Tarihi: eni Türk Edebiyatý Metinleri - Ýnci Enginün, Zeynep Kerman-Dergâh ayýnlarý lgezi: Gezelim Görelim televizyon programý -Nuray ýlmaz TRT lhatýra: Hayat-Hüzün-Dürbünümde Kýrk Sene - Ayþe Kulin, Everest ayýnlarý lhikâye: Asla Pes Etme - Mukadder Gemici, Dergâh ayýnlarý lýnceleme: Osmanlý Dönemi Türk Kadýn Þairleri - Müjgan Cunbur, Türk Kadýnlarý Kültür DerneðÝ. Kültür sanat Servisi E fen di mi zi (a.s.m) ta ný ma lý ve anla ma lý yýz ÇER KEZ KÖ Ýl çe Müf tü lü ðü i le Çer kez köy Er ge ne Hav za sý Sa na yi ci ve Ýþ Ha ya tý De ne ði (ÇE SÝ AD), Ýn san lý ðýn e ni den Do ðu þu, Pey gam be ri mi zin Kar deþ lik Ah lâ ký ve Hu ku ku ko nu lu Kut lu Do ðum prog ra - mý dü zen le di. Prog ram da ko - nu þan Ga ze te ci ler ve a zar lar Vak fý Baþ kan Ve ki li Mu har - rem At lý, Pey gam be ri mi zin kar deþ li ðe ver di ði ö nem - den bah se de rek, Kar deþ lik her za man ön plan da ol ma - lý. Bu nun i çin Pey gam be ri - mi zi çok i yi ta ný ma lý ve ta ný - dýk tan son ra an lat ma lý yýz de di. Te kir dað / ci han 17. Ýz mir Ki tap Fu a rý so na er di ÝZMÝR Ki tap Fu a rý ný bu yýl 332 bin o ku run zi ya ret et ti ði bil di ril di.tü AP dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye a yýn cý lar Bir li ði iþ bir li ðiy le bu yýl 17. si dü zen le nen Ýz mir Ki tap Fu a rý nýn dün ka pý la rý ný ka pat tý ðý bil di ril di. A çýk la ma - da, fu a rý 9 gün de 332 bin o - ku run zi ya ret et ti ði be lir til di. Top lam 350 ya yý ne vi ve si vil top lum ku ru lu þu nun ka tý lý - mýy la dü zen le nen fu a rýn söy le þi, pa nel, þi ir din le ti le ri, ve ço cuk fa a li yet le riy le 120 or ga ni zas yo na ev sa hip li ði yap tý ðý kay de dil di. Ýz mir / a a söy len di ði bir yer yü zün de ya þa mak is ti yo - ruz di ye ko nuþ tu. er yü zün de ki her bir in - sa nýn yü re ði ne ba rýþ se la mý ný u laþ týr mak is - te dik le ri ni i fa de e den Gök su, ken di ço cuk la - rý na ký yan ül ke le rin ço cuk la rý ný yü cel ten ül - ke ler ta ra fýn dan yö ne ti le cek le ri ni be lir te rek, ya rýn la rý mýz o lan ço cuk la rýn ge le ce ði miz a çý - sýn dan ö ne mi ne dik kat çek ti. AF RÝ KA VE TÜRK HAL KI BÝR A RA DA Gam bi a Bü yü kel çi si Gib ril JO OF da Fes ti - val kap sa mýn da bü tün Af ri ka ül ke le ri nin E - sen ler de tem sil e dil di ði ni vur gu la yan Jo of, fes ti val sa ye sin de Af ri ka i le Tür ki ye a ra sýn da B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Ge mi ler de a cil du rum san da lý.- Ý ba det e den, ta pan kul. 2. Spor cu ce ke ti.- Ta rih te Hi tit ler i le Mýsr lý lar a ra sýn da ilk ya zý lý an laþ ma nýn ya - pýl dý ðý yer. 3. Ta ri hi o lay la rý kay ded den kim se.- Bir bað laç. 4. Ge nel lik le i pek ib ri þim kul la na rak ið ne, me kik, týð ve ya fir ke te i le ya pý lan in ce dan tel.- Bir ý þýk ve ya ý sý kay na ðýn dan ya yý lan ý þýn la rýn top lan dý ðý yer, mih rak. 5. Ev cil ge yik.- Ma te ma tik te kü me ye a it var lýk lar dan her bi ri. 6. An kaþ ma, u yuþ ma.- A le tin ço ðu lu, a let ler. 7. Çok ol ma yan, ki fa yet siz.- Baþ ken ti miz. 8. Ku zu se si.- Ý ne - ðin, süt ten ke sil dik ten son ra bir ya þý na ka dar o lan yav ru su.ta li i ni an la mak i - çin bir ta kým nes ne ler den ma na çý kar ma þar la tan lý ðý. 9. Ka zak lar da se çil miþ baþ kan.- Bir a ra ba mar ka sý. 10. Top ra ða ça kýl mak i çin ha zýr lan mýþ, u cu siv ri de mir ve ya a ðaç.- Ha ya let u çak la rý da de ni len sa vaþ u çak la rý na ve ri len i sim. U KA RI DAN A ÞA ÐI A- 1. ü zün i ki ya nýn da, sa çýn de va mý o la rak bý ra ký lan sa kal de me ti, du luk-.-bir mas tar e ki. 2. Ý la hi yar dým.- Ýs pan ya'da fa a li yet gös - ter miþ bir te rör ör gü tü. 3. Ka zanç a ma cýy la a çýl mýþ, pa ra kar þý lý ðýn da ye mek ye ni len yer, a þe vi, res to ran.- Çok ol ma yan 4. Ýr lan da Kur tu luþ Ör gü tü nün ký - sa sý.-be lir ti,a la met.- Bir so ru e ki. 5. Bir er kek a dý.- a pý la rý dýþ et ki ler den ko - ru mak a ma cýy la ü zer le ri ne ya pý lan ço ðu ki re mit kap lý bö lüm. 6. Halk að zýn - da a kü mü la tör.- Sü mer ler de su pu tu.- Lah za. 7. a nar dað. 8. Di ni i nanç.- Bir tes bih tü rü. 9. Ma te ma ti te bir tam denk lem de bu lu - nan bi lin me ye nin en yük - sek kuv ve ti.- A yý ba rý na ðý. 10. Ýl kel ben lik.- A þa ðý sý dar, yu ka rý sý ge niþ bir çe þit ye ni çe ri baþ lý ðý. 11. Kor - kunç, çok i ri ve o la ða nüs tü güç lü ma sal ya ra tý ðý.- Sar - hoþ ve ya kül han be yi ba ðýr - ma sý. 12. Hz. Üs ta dýn Ýþ lek o la rak ni te len dir di ði hay - van.- Uy gu la ma lý o la rak ya pý lan as ker lik e ði ti mi çok ö nem li bir köp rü ku rul du ðu nu ve Af ri - ka ve Türk hal ký nýn bir a ra ya gel di ði ni söy - le di. Jo of, fes ti va lin dü zen le yen E sen ler Be - le di ye si ne de te þek kür et ti. DÜN A A BA RIÞ ME SA JI VER DÝ LER a pý lan ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Ce za yir, E - ti yop ya, Ga bon, Gam bi a, Gi ne, Gü ney Af ri ka, Mý sýr, Ni jer, Se ne gal, So ma li, Su dan, Tan zan - ya ve Mo ri tan ya dan E sen ler e ge len ço cuk lar, E sen ler de ki kar deþ le riy le bir lik te ken di ül ke le - rin den ge tir dik le ri un la rý ma ya la ya rak ba rýþ ek me ði yap tý ve yap týk la rý ek mek le ri dün ya li - der le ri ne gön der di ler. Kül tür Sa nat Ser vi si Diyarbakýr'da farklý uygarlýklar konuþuldu DÝARBAKIR Va li si Mus ta fa Top rak, Di yar ba kýr ýn kül tü rü - nün tüm dün ya ya ya yýl ma sý nok ta sýn da çok ö nem li bir a þa - ma da bu lun duk la rý ný söy le di. Kent te 2 gün sü ren U lus la ra ra sý Di yar ba kýr Sur la rý Sem poz yu - mu nun ar dýn dan Va li lik Top - lan tý Sa lo nu nda Va li Top rak baþ kan lý ðýn da Sur lar Ça lýþ ta yý dü zen len di. Va li Top rak, a çý lýþ ta yap tý ðý ko nuþ ma da 2 gün sü rey le tec rü be le ri ni pay la þan a ka de - mis yen le re te þek kür e de rek, Bu sem poz yum ba na gö re Di yar ba - kýr ý bek le ne nin de ö te sin de bir Diyarbakýr Va li si Mus ta fa Top rak nok ta ya ta þý mýþ týr de di. Prof. Dr. Me tin Sö zen de bel lek mer ke zi o la rak ta ným la dý ðý Kent Mü ze si nin Di - yar ba kýr da ku ru la ca ðý ný, bu gün Di yar ba kýr da fark lý uy gar lýk lar dan söz et tik le ri ni söy le di. Ço rum da da Hat tu þa dan, Hi tit ler den bah set tik le ri - ni an la tan Sö zen, A ma i ki si nin de or tak so nu cu A na do lu nun geç mi þi ve bü yük lü ðü dür i fa de le ri ni kul lan dý. Di yar ba kýr / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H Ý L A F E T E H A D Ý A V A K A D O K A L E L V E L Ý N Ý M E T A R E A Z A M Ý K D A V E T D O P O K A B E E Ý Ý MA L E T O T A R A Þ S Þ E N A S A N Ý S A H Ý R K A S E M N A A Ý S A L E R E Þ A A Z A M E T S A T E N

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE AVUSTURYA DA ÝSLÂMIN 100. YILI Avustur ya Ýs lâm Ce ma a ti Ka nu nu nun ka bul e dil me si nin 100. yýl dö nü mü Vi - ya na da dü zen le ne cek et kin lik ler le kut la na cak. Bu gün kü et kin lik le

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI n HABERÝ SAYFA 7 DE ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK n HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ORUCA NÝYET ETMENÝN ZAMANI nsüleyman KÖSMENE NÝN

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı