YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi TERÖRÝSTLERÝN HAÝN SALDIRISI SONUCU 13 ÞEHÝDÝMÝZ DUÂLARLA UÐURLANIRKEN, TERÖR SALDIRISININ HEDEFÝNÝN YÜZ- LERCE YILLIK TÜRK-KÜRT KARDEÞLÝÐÝNÝ YIKMAK VE DEMOKRASÝNÝN GELÝÞMESÝNÝ ENGELLEMEK OLDUÐU VURGULANDI. TERÖRÜN HEDEFÝNE ULAÞMASINA MÜSAADE EDÝLMESÝN E SÝ AD Baþ ka ný O nur Sür me li, Di yar ba kýr'da ki ha in te rör sal - dý rý sý ný ký na dýk la rý ný be lir te rek, sal dý rý nýn he de fi nin kar deþ lik ve de mok ra si si ol du ðu nu bil dir di. Sür me li, "Ül ke mi zin ge le ce - ði ne u za nan kir li el le rin, be ra ber li ði mi ze ve de mok ra si mi ze kur þun sý kan ha in le rin a maç la rý na u laþ ma la rý na mü sa a de e - dil me me li, oy na nan o yu nun far kýn da o lun ma lý dýr. Bu tür ka - ran lýk sal dý rý lar, mil le ti mi zin kar deþ li ðe ve de mok ra si ye o lan i - nan cý ný as la sars ma ma lý, ak si ne per çin le me li dir" de di. KARDEÞÇE YAÞAMAMIZA ENGEL OLAMAYACAKLAR Memur-Sen'den yapýlan açýklamada ise Bu ve benzeri menfur olaylarý tertipleyen kirli eller, demokratikleþmede mesafe kat etmemize ve kardeþçe yaþamamýza engel o- lamayacaklardýr denildi. Bu arada, Ýsveç te 31 yýldýr sürgün hayatý yaþayan Kürt aydýn Kemal Burkay, hükümete tuzaðý deþifre etmesi, kamuoyunu aydýnlatmak için daha cesur olmasý çaðrýsýnda bulundu. Burkay, geçmiþte olduðu gibi bugün de demokratikleþme ve barýþ yönünde atýlan her ciddî adýmý engellemek için provokasyonlara baþvuran odaklarýn þu anda da iþ baþýnda olduðunu söyledi. Haberi sayfa 4 te 15 bin Suriye li geldi, 7 bini geri döndü Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, bugüne kadar Türkiye ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 15 bin 632 olduðunu, bunlardan 7 bin 112 sinin ülkelerine döndüklerini, Türkiye de bulunan Suriyeli sayýsýnýn 8 bin 520 olduðunu bildirdi. Ha be ri sayfa 4 te Kaddafi direniyor Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi, ulusal ve böl ge sel güç le rin, Lib ya da mu ha lif le rin o - luþ tur du ðu U lu sal Ge çiþ Kon se yi ni ta ný ma - la rý na tep ki gös ter di. Kad da fi, Ýs ter se niz söz de U lu sal Ge çiþ Kon se yi ni bir mil yon kez ta ný yýn, bu nun hiç bir ö ne mi yok tur i fa - de si ni kul lan dý. Ha be ri sayfa 7 de ISSN Ýþsizliðin esas sebebi mesleksizlik Ha be ri sayfa 11 de FO TOÐ RAF: A A 3 dilde mevlid okutuldu Þan lý ur fa nýn Vi ran þe hir il çe sin de Be rat Kan di li do la yý sýy la 3 dil de mev lid o ku tul du. Kan dil prog ra mý çer çe ve sin de Tep ret Ca mi i nin bah çe sin - de ak þam ye me ði ve ril di. Da ha son ra yat sý na ma zý nýn ar dýn dan A rap ça, Türk çe ve Kürt çe mev lid o ku tul du. Ha be ri sayfa 3 te Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu: Ýslâmofobi ile mücadele etmeliyiz 5 te Herkes elini taþýn altýna koymalý, katký vermeli Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay, her ke sin e li ni ta þýn al tý na ko ya rak ge re ken kat ký yý ver me si ge rek ti ði ni ha týr - la ta rak, Te rör ko nu su iç si ya set mal ze me si ya pýl ma ma - lý. De mok ra si ve te rör, ay dýn lýk ve ka ran lýk gi bi bir bi ri nin zýt tý dýr. Bu sal dý rý lar so run la rý çöz me gay re ti mi zi as la kýr ma ya cak týr de di. Ha be ri sayfa 4 te Devlet öfkelenemez, tedbir alýr Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Silvan daki hain saldýrýyý nefretle, hiddetle lânetlediklerini belirterek, Býçak kemiðe dayandý, sabrý zorlayan noktalara geldik. Ama tabiî devletin öfkelenme hakký yoktur, devletin sükûnetle o- laylarý tahkik etme ve önlem alma görevi vardýr dedi. Haberi sayfa 4 te FO TOÐ RAF: A A DOÇ. DR. MEHMET FÝDAN: Medyadaki þehit haberleri teröre hizmet ediyor Sel çuk Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye - si Doç. Dr. Meh met Fi dan, med ya - nýn da ha so rum lu dav ran ma sý ge - rek ti ði ni be lir te rek, Dün ya nýn hiç bir ye rin de böy le bir ya yýn cý lýk an la yý þý yok, ya pý lan ha ber ler te rö rün ek me - ði ne yað sü rü yor de di. 5 te ELÝF-ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizdenisteyiniz.

2 2 17 TEMMUZ 2011 PAZAR Y LÂHÝKA Kim beþ vakit namazý güzelce kýlarsa bunlar, Kýyamet günü kendisi için nur, delil ve kurtuluþ olur. Kim de güzelce kýlmazsa Kýyamet Gününde onun için bir nur, bir delil ve bir kurtuluþ bulunmaz. Câmiü's-Saðîr, No: 2066 / Hadis-i Þerif Meâli Anarþiden kurtulmanýn beþ çaresi Bu millet ve vatan, hayat-ý içtimaiyesi ve siyasiyesi anarþilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, beþ esas lâzým ve zarurîdir. Aziz, sýd dýk kar deþ le rim, Her va kit ih ti yat i yi dir. Za ten Haz ret-i Ý mam-ý A li Ra dý yal la hü Anh de ke ra met kâ ra ne bi ze ih ti ya tý tav si ye e di yor. Þim di, Þark ta ra fýn - da ye ni bir hâ di se: Bir þeyh ta ra fýn - dan, ken di mü rid le ri ve ha li fe le ri va sý ta sýy la din le hin de, es ki den be ri meþ hur ol muþ Þeyh Ah med na mýn da tür be dâr-ý Ne be vî ta ra fýn - dan Va si yet na me-i Pey gam be rî (a.s.m.) na - mýn da bir e ser, o ha va li de gez miþ, in ti þar et - miþ. O ra lar da ça lý þan kah ra man Se lâ had din i bir de re ce ih ti ya ta sevk e dip, bü tün si ya set le - rin fev kin de ve si ya set le re te nez zül et me yen Ri sâ le-i Nur ce re ya ný, öy le si ya se te te mas e de - bi len ce re yan lar la iþ ti ra ki gö rün me mek i çin, da ha zi ya de ih ti yat ve te vak ku fa mec bur ol - muþ. Bu gün, beþ ay, An ka ra ya bir va zi fey le git mek i çin bu ra ya gel di. Bir ha fi ye o nu ta kip e dip o da ar ka sýn dan gir di. Ben o ca su sa, Se lâ - had din kalk týk tan son ra, de dim ki: Ri sâ le-i Nur ve on dan tam ders a lan biz þa - kirt le ri, de ðil dün ya si ya set le ri ne, bel ki bü tün dün ya ya kar þý da Ri sâ le-i Nur u â let e de me yiz ve þim di ye ka dar da et me mi þiz. Biz ehl-i dün - ya nýn dün ya la rý na ka rýþ mý yo ruz. Biz den za rar te veh hüm et mek di va ne lik tir. Ev ve lâ: Kur ân bi zi si ya set ten men et miþ, tâ ki el mas gi bi ha ki kat le ri, ehl-i dün ya nýn na za - rýn da cam par ça la rý na in me sin. Sa ni yen: Þef kat, vic dan, ha ki kat bi zi si ya set - ten men e di yor. Çün kü to ka ta müs te hak din siz mü na fýk lar on da i ki i se, on lar la mü te al lik ye di se kiz ma sum bi ça re, ço luk ço cuk, za yýf, has ta, ih ti yar lar var. Be lâ ve mu sî bet gel se, o se kiz ma sum lar o be lâ ya dü þe cek ler. Bel ki o i ki mü - na fýk din siz, da ha az za rar gö re cek. O nun i çin, si ya set yo luy la, i da re ve â sâ yi þi ih lâl tar zýn da, ne ti ce nin hu su lü de meþ kûk ol du ðu hal de gir - mek, Ri sâ le-i Nur un ma hi ye tin de ki þef kat, mer ha met, hak, ha ki kat þa kirt le ri ni men et miþ. Sa li sen: Bu va tan, bu mil let ve bu va tan da ki ehl-i hü kü met, ne þe kil de o lur sa ol sun, Ri sâ le-i Nur a e þedd-i ih ti yaç la muh taç týr lar. De ðil kork - mak ve ya hut a dâ vet et mek, en din siz le ri de, o - nun din dâ râ ne, hak pe res ta ne düs tur la rý na ta raf - tar ol mak ge rek tir. Me ðer ki, bü tün bü tün mil le - te, va ta na, hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye ye hý ya net o la. Çün kü bu mil let ve va tan, ha yat-ý iç ti ma i ye si ve si ya si ye si a nar þi lik ten kur tul mak ve bü yük teh li ke ler den ha lâs ol mak i çin, beþ e sas lâ zým ve za ru rî dir. Bi rin ci si: Mer ha met. Ý kin ci si: Hür met. Ü çün cü sü: Em ni yet. Dör dün cü sü: Ha ram ve he lâ lý bi lip ha ram - dan çe kil mek. Be þin ci si: Ser se ri li ði bý ra kýp i ta at et me li dir. Ýþ te Ri sâ le-i Nur, ha yat-ý iç ti ma i ye ye bak tý ðý va kit bu beþ e sa sý te min e dip, hem â sâ yi þin te - mel ta þý ný tes bit ve te min e der. Ri sâ le-i Nur a i - li þen ler kat i yen bil sin ler ki, on la rýn i liþ me si, a - nar þi lik he sa bý na, va tan ve mil le te ve a sâ yi þe düþ man lýk týr. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 186 LÛGATÇE: hayat-ý içtimaiyesi ve siyasiye: Siyasî ve sosyal hayat. anarþi: Terör, hiçbir kural tanýmama, düzen bozuculuk. halâs: Kurtulma, kurtuluþ. ihtiyat: Tedbirlilik, sakýnma. tevakkuf: Durma. tevehhüm: Vehmetme, kuruntu. husul: Meydana gelme. meþkûk: Þekli, þüpheli. eþedd-i ihtiyaç: Þiddetli ihtiyaç. adavet: Düþmanlýk. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatýndan hatýralar eðerli kardeþlerim, evvelen müba- gün ve gecelerinizi tebrikle be- Drek raber duâlar ediyor ve müstecap duâlarýnýzý bekliyoruz. Malûmunuz olduðu üzere, üç aylarda akýldan ziyade ruh alâkadardýr. Biz de bu sâikle, geçtiðimiz hafta i- çindeki bir dersimizde, Üstadýmýz ve Nurlarla alâkalý mübarek hatýralardan derlenen mektuplarý okuyup fevkalâde müstefid olduk. Sanki apayrý bir iklime girdik. Zamanýn nasýl geçtiðini anlamadýk. Þimdi bu hatýralarýn içinden seçtiklerimizin bazýlarýný sizlerle paylaþmanýn gayet yerinde ve güzel olacaðýna tam kanaat getirdiðimizden istifadenize sunuyoruz. Ýnþâallah rahmete, berekete ve feyze medar olur. Gerçi bazýlarýný daha önce defaatle de duymuþ ve okumuþ olabilirsiniz. Ancak Tekrarda fayda vardýr mülâhazasýyla ve hüsn-ü niyet ile karþýlayacaðýnýzý ümid ediyoruz. Bazen bu hatýralardan bir cümle, hizmet ve ibadet anlayýþýmýzý yeniden gözden geçirmeye sebep olabiliyor. Kaldý ki, bir deðil birden fazla nice incelikli hatýralar var. Rabbim hiç olmazsa binden birini hayatýmýza taþýmaya ve yaþamaya vesile kýlar inþaallah *** ZÜBEYÝR GÜNDÜZALP VE DÝÐER AÐABEYLERDEN HATIRALAR 1- Üs tad Haz ret le ri sa bah der sin de bir gün çok u zat mýþ tý. (8-10 sa at ol muþ tu) Biz çok yo rul muþ tuk. Fa kat yo rul du ðu mu zu ih sas et me me ye ça lý þý yor duk. Ni ha yet Üs - tad Haz ret le ri bi ze, He pi niz gi de bi lir si niz. Ben de vam e de ce ðim. Ben der si ken di nef - si me o ku yo rum.. de di. 2- Zü be yir A ða bey, Ýs lâ hi ye ye ilk git ti ði za - man hiz met e de bil mek i çin or ta mek tep ta le - be le ri ne ve li o lu yor. Mü dür le ta ný þý yor. Ci var ka za la ra gi di yor ve ba zý ta le be le re be da va ders ve ri yor. Böy le ce bir ce ma at te þek kül e di yor. 3- Üs tad Haz ret le ri Ýs tan bul a gel di ðin de Pat rik At he na go ras a gi de rek, o da sý na gir di ði za man Pat rik a ya ða kal ka rak hür met le yer gös ter miþ. Üs tad Haz ret le ri, o na de miþ: Al- lah ýn bir ol du ðu na i na ný yor mu sun? Re sul-i Ek rem in (asm) son Pey gam ber ol du ðu nu tas - dik e di yor mu sun? O, ce va ben E vet. de miþ. Öy le i se bun la rý et ba ý na tâ mim ve teb lið et! de yin ce, Pat rik, e zi le bü zü le: O za man be ni bu ma kam da tut maz lar, ya pa mam. de yin ce Üs tad Haz ret le ri der hal kal kýp, dý þa rý çýk mýþ. 4- Üs tad Haz ret le ri, Þem sed din Ye þil e bir kaç def a Zü be yir A ða bey le se lâm gön der - miþ. O nun da Üs ta da hür me ti var dý. Af yon hap sin de i ken Üs tad Haz ret le ri o na de miþ: Lâ i lâ he il lal lah di yen ler le be ra be riz. Fü ru at mes e le le ri ni na za ra ver me me li yiz. 5- Üs tad Haz ret le ri Af yon da i ken zi ya re ti - ne iç ki sa tý cý sý, i ri ya rý bir a dam ge li yor. O nun - la be ra ber ken di ni gös ter mek is te yen bir ha fi - SELÝM GÜNDÜZALP ye de ge li yor. Zü be yir A ða bey, Üs tad Haz ret - le ri ne bir so ra yým di yor. Üs tad Haz ret le ri, Ça ðýr on la rý. di yor. Ya ný na ge lin ce Üs tad Haz ret le ri hiç sor ma dan iç ki sa tan a da ma: Tam tam kar de þim, se nin gi bi kah ra man ce - sur bir kar deþ ba na lâ zým dý de yin ce ha fi ye, E fen dim, bu iç ki sa tan bir a dam dýr. Biz bu na (Sa rý Bom ba) de riz. Üs tad Haz ret le ri, Yok, yok.. di ye rek o nu sus tu ru yor ve di ðe ri ne ders ver me ye de vam e di yor. Se ni du â ma da hil e - de ce ðim. Yal nýz sen fýr sat bul duk ça farz na - maz la rý ný ký lar sýn. Hem ca mi ye git me ye lü - zum yok. Dük kâ ný nýn bir kö þe sin de ký lar sýn. di yor. Son ra ha fi ye ye dö ne rek Ben de öy le bir kuv vet var ki (e liy le i - þa ret e de rek) is te - sem bu þeh - rin al tý ný üs - tü ne ge ti re bi - li rim. der. Son ra ha fi ye yi bil mez lik ten ge - lip, gû ya o nun la giz li ve en te re san bir mes e le yi is ti þa re e di yor. Ne ti ce de Kor ku e li mi tut ma - mýþ. di yor. Ha fi ye de bet be niz a tý yor. Ý ki zi ya - ret çi de dý þa rý çý ký yor lar. 6- Zü be yir A ða bey, üç se ne son ra tek rar Af yon a git ti ðin de o iç ki sa tý cý sý a da - mý, dük kâ ný ný ma ni fa tu ra ma - ða za sý yap mýþ ve beþ va kit na - ma zý ný ký lý yor bul muþ. 7- Üs tad Haz ret le ri, Zü be yir A ða be ye sor muþ: Ben den ev vel mi, son ra mý öl mek is ter sin? Zü be - yir A ða bey de miþ: Ben Üs tad sýz ya þa - ya mam, ev vel öl mek is te rim. Üs tad Haz ret le ri de miþ: Tem bel! Kab re gi rip yat ma yý, ra ha tý ný dü þü nü yor - sun. Ka la cak sýn. A zab çe ke cek sin. 8- Üs tad Haz ret le ri bir gün kýr dan dö ner ken, ay yaþ bir a da ma ders ve rip ay rý lý yor. On la rý ta kip e den ha fi ye o a - da mý sý kýþ tý rý yor. Sa na ne söy le di? di - yor. Ay yaþ di yor: Ben ar týk ab dest a lýp na - maz ký la ca ðým ve kö tü lük ler den vaz ge çe ce - ðim. O na da hiz met e de ce ðim. E ðer o na i li þir - se niz, bi lir sin ben be lâ lý bir a da mým. 9- Üs tad Haz ret le ri bi zi ça ðý rýr, o da sý na gi din ce Ne i çin ça ðýr dým, u nut tum. der - di. Fa kat o tuz se ne ev vel te lif et ti ði e se rin as lý na bak ma dan tas hih e der di. An ka ra da tab es na sýn da tas hih le ri a ða bey ler o ku yor - ken, Üs tad Haz ret le ri ye mek gi bi bir meþ - gu li yet i le be ra ber din li yor ve bir ke li me ek sik i se dü zelt ti ri yor. Di yor ki: Ý ma na dâ - ir ol ma dý ðý i çin u nu tu yo rum. 10- Üs tad Haz ret le ri Cev þen o kur ken Süb ha ne ke... di ye baþ la yan du â lar kýs mýn - da E cir nâ, Hal lis nâ, Nec ci nâ de dik ten son ra i lâ ve ten Ve Ta le bet-i Re sâ i li'n-nur di yor du. (Mus ta fa Sun gur) 11- Üs tad Haz ret le ri, Sun gur A ða be ye: Sun gur, ben de on ta ne has ta lýk var. Bi ri sen - de ol sa ya tak tan kal ka maz sýn. Þi fa â yet le ri ni Kur ân da bi li yo rum. A ma o ku mu yo rum. Çün kü, böy le ec ri da ha bü yük. de miþ. 12- Ri sâ le-i Nur u or ta mek tepte ta ný dým. Di - ðer li se li ta le be ler le bir lik te Kas ta mo nu da Üs tad Haz ret le ri ni zi ya re te git tik. Üs tad bi ze: Siz bu fen le ri, Al lah a i man ve i ta at þar týy la, fe - râ i zi ya pýp ke bâ ir den iç ti nâb e de rek o - ku duk ça, i ba det hük mü ne ge çer. de di. (Ab dul lah Ye ðin) 13- Üs tad Haz ret le ri ra hat sýz - lan dý ðý za man Tah mi di ye yi da - ha çok o kur du. Üs tad Haz ret - le ri, ek se ri ya Sa lý gün le ri tý raþ o lur du. Üs tad Haz ret le ri Hut be-i Þa mi ye yi gös te re - rek: Be nim si ya se tim bu! der di. (Ab dul lah Ye ðin) 14- Bi ze di yor du: Bir za man ge le cek, Ri sâ le-i Nur un her ta raf ta ta le be - le ri o la cak. Siz, Ri sâ le-i Nur dan ay rýl ma yýn. Biz da i ma be ra be riz. Hal - bu ki o za man Is par - ta da bir ký sým ta le be ler ve Ý ne bo lu da bir kaç zat tan baþ ka kim se yok gi bi i di. Þim di bu ha - ber le rin ay nen zu hu ru - nu mü þa ha de e di yo - rum. (Ab dul lah Ye ðin) 15- Ri sâ le-i Nur da ba - zan , ba zan ne ba tat ve hay va nat a de di geç me si ü ze ri ne, sor du ðu muz bir su a le Üs tad Haz ret le ri þöy le ce vap ver di: nev i, her ba har da ye ni den ih ya e di li yor ve güz de ve fat e di yor - lar i se, da ha u zun müd - det ya þa yan hay va nat ve ne ba - tat týr. (Ta hi ri A ða bey) 16- Üs ta dý mý zýn ha re kât ve et va rý sün net-i se niy ye nin ay na sý dýr, tat bi ki dir. E mir da - ðý nda Dr. Ta hir Bar çýn ýn tav si ye si i le að rý ke si ci bir i lâç kul la ný yor du. Bir de göz mer he mi sü rer di. Nor mal bir þal var gi yi yor du. Be yaz sa bun kul la nýr dý. Ye mek a ra sýn da su iç - mez di. Ye mek ten tam i ki sa at son ra iç me yi ti - tiz lik le sür dü rür dü. Bir ö ðün de beþ al tý ka þýk an cak yer di. Ya rým ek mek i çi bir haf ta ye ter di. 17- U mu mi yet le ce ma at le na maz ký lar - dýk. Ra ma zan ge ce le ri u yu maz dý. Gün lük uy ku su a za mî beþ sa at i di. Kim se nin gý ya - býn da ko nuþ maz ve men e der di. Bir an boþ va kit ge çir mez, faz la ko nuþ maz, de vam lý, yo rul ma dan sa at ler ce hatt-ý Kur ân ya zý lý ri - sâ le le ri tas hih e der, o kur du. Ders, i kaz ve ya tal tif ma hi ye tin de lâ ti fe ler ya par dý. Na maz ký lar ken ço rap la rý ný çý ka rýr, ab dest ten son ra hav lu ya si ler di. (Hüs nü Bay ra moð lu) 18- Üs ta dý mýz ba zen Ben bu ri sâ le yi yüz de fa dan faz la o ku du ðum hal de, ye ni den o ku - yor mu þum gi bi is ti fa de e di yo rum. bu yu rur - lar dý se ne sin de res men mat ba a da tab a baþ la dý. Üs ta dý mýz çok mes rur ol du lar. Þim di bu bir ri sâ le beþ bin a det ba sý lýp bü tün A na do - lu ya da ðý la cak, hiz me te ve si le o la cak de di ler. Her bir ri sâ le mat ba a dan çý kýp ken di si ne u laþ - týk ça, Bu gün bi zim bay ra mý mýz dýr di yor du. Ya ný na ge len le re ri sâ le ver di ði za man, Kar de - þim bu ki ta býn ha ki kî fi a tý lâ a kal yir mi ki þi ye o - kut mak týr. di yor du. (Hüs nü Bay ra moð lu) 19- Üs ta dý mýz bir gün Van da tey zem gi lin dük kâ nýn da o tur muþ tu. Kü lâ hý ný ma sa nýn ü - ze ri ne ko ya rak e li ni üs tü ne vur du ve kü lâ ha hi - ta ben Sen ba na kaç bin li ra ya mal ol dun? de - di. Ben de, Üs ta dým, se nin her þe yin böy le pa - ha lý mý o lur? Bu kü lâh on beþ ku ruþ luk bir þey - dir de dim. Bu nun ü ze ri ne Üs ta dý mýz de di ki: Rus lar be nim ký ya fe ti mi hiç sev mez ler di. Bu kü lâ hý mý da çý kar ma mý is ter ler di. Sen bun la rý çý kar at! Sa na el bi se ve re lim, on la rý giy. Sa na ma aþ bað la ya lým der ler di. Ben on la ra, Si zin ma a þý nýz la ký ya fe ti mi de ðiþ tir mem de dim. Þim di, he sap e de lim, üç se ne ka dar e sa ret te kal dým. Bað lý ya cak la rý bank not ü ze rin den he - sap et, kaç li ra tu tar? O na gö re ký ya fe ti min kýy - me ti ni an la! de di. (Mol la Ha mid E kin ci) BAY RAM YÜK SEL A ÐA BEY DEN H TI RA LAR 20- Üs tad Haz ret le ri, Ben kýz dý ðým za man kal ben de ðil sû re ten hid det le ni yo rum. der di. 21- Üs tad Haz ret le ri Na sýl ki, Cu ma ak - þam la rý ca mi ler de tec did-i i man ya pý lý yor. Biz de, Ri sâ le-i Nur o ku ya rak tec did-i i man ya pý yo ruz di yor du. 22- Ha va ast su bay la rý Üs tad Haz ret le ri ni zi ya re te ge lir ken jip dev ri li yor! Üs tad, on la - ra Zi ya re ti ni zin mak bu li ye ti ne i þa ret tir bu yur du lar. 23- Üs tad Haz ret le ri, bir bi ri ne e di len gý - yâ bî du â la ra e hem mi yet ve ri yor du. Sa bah na ma zýn dan bir sa at ev vel baþ la dý ðý du â da beþ met re u zun lu ðun da (ve bir met re ge - niþ li ðin de) kâ ðý da ya zý lý þe ce re de bu lu nan i sim le re ba ðýþ lý yor du. Üs tad Haz ret le ri, mü bâ rek zat la rýn hep si ne du â e di yor du. Bu yu rur lar dý ki, Na sýl zar fýn ü ze ri ne i sim ya zý lýn ca ad re se ko lay gi der; ay nen öy le de, bir bi ri ni ze is men du â e der se niz, o zarf ta ki gi bi o lur ve ye ri ne gi der der di. 24- Üs tad Haz ret le ri, Van da ki a da i çin de ye tiþ ti re ce ðim on a dam, dün ya yý i da re e der! di ye bu yur muþ tur. Se be bi so ru lun ca: Çün ki, â fâ kî meþ gu li yet yok! de miþ. 25- Üs tad Haz ret le ri, ba zan biz le ri ça ðý rýr ve Siz mi ça lýþ kan sý nýz, ben mi ça lýþ ka ným? di ye say fa la rý gös te ri yor ve ken di si nin i ki yüz sa hi fe o ku du ðu nu tek tek sa yý yor du. 26- Üs tad Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur u ev râd ma ka mýn da da o ku ya bi lir si niz! di yor du. 27- Üs tad Haz ret le ri ya ný na ge len le re: Ri - sâ le-i Nur o ku yor mu su nuz? Ders ha ne niz var mý? di ye so rar dý. 28- Üs tad Haz ret le ri, bir der sa ne a çý lý þý ol du mu, mut la ka ken di gi der di. Gi de mez se biz le ri gön de rir di. O ders ha ne yi a çan la ra, O be nim e vim! der di. Ci var dan ders ha ne a çýp Üs tad Haz ret le ri nin zi ya re ti ne ge len le - ri, ev ve lâ mut la ka ka bul e der di. Bun lar a çý - lan ders ha ne le rin a nah tar la rý ný ge ti rip Üs - tad Haz ret le ri ne ve rir ler di. Böy le, bir çok ders ha ne a nah ta rý ya ný mýz da bi rik miþ ti. 29- Üs tad Haz ret le ri, bir say fa ya yaz dýr - dý ðý Se ki ne yi çay i çer ken, yü zü ne ba ka rak o kur du. 30- Ab dül me cid Nur sî A ða bey, Üs tad Haz - ret le ri ni zi ya re te ge lin ce, Is par ta da ki A ða bey - le rin hep si ye mek te top la ný yor. (Üs tad Haz - ret le ri, dý þar dan lo kan ta dan ye mek ge tir ti yor.) Üs tad Haz ret le ri, ye mek ten son ra þöy le duâ e - di yor: Yâ Rab! Bu ce ma at la be ra ber, Cen - net te de ye mek na sip ey le! di yor. Biz de bu du â ya hep be ra ber,  min  - min di yo ruz.

3 Y HABER 17 TEMMUZ 2011 PAZAR 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 16 Þaban 1432 Rumî: 4 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý HABERLER Un deðirmenine uyuþturucu baskýný MUÐLA'NIN Fethiye ilçesinde, bir un deðirmenine düzenlenen operasyonda 133 kilo esrar ile 7 ton kök hint keneviri ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kemer Beldesi Ortaköy Köyünde bir un deðirmenine operasyon düzenledi. Operasyonda 133 kilogram esrar ile 7 ton hint keneviri ele geçirildi. Polisin operasyonu esnasýnda, jandarma ekiplerinin çevre güvenliði aldýðý gözlendi. O- layla ilgili olarak 1 kiþi gözaltýna alýndý. Ayrýca olayla ilgili olduðu iddia edilen 2 þüphelinin yakalanmasý için çalýþma baþlatýldýðý bildirildi. Bu arada, esrarýn, un deðirmeninde öðütüldüðü iddialarýnýn araþtýrýldýðý ve operasyonla ilgili olarak ayrýntýlý açýklamanýn 2 gün sonra yapýlacaðý bildirildi. Öte yandan Kilis ve Van Emniyet Müdürlüðüne baðlý kaçakçýlýk ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin Van da düzenlediði operasyonda 20 kilo eroin ele geçirildi, 5 kiþi gözaltýna alýndý. Kilis Emniyetinden yapýlan açýklamaya göre, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliye sevk edilen zanlýlardan M. A nýn tutuklandýðý, diðerlerinin serbest býrakýldýðý belirtildi.olayla ilgili soruþturma devam ediyor. Muðla - Kilis / aa Organize sanayi bölgesinde yangýn BAHÇEÞEHÝR'DE organize sanayi bölgesindeki bir oto boya imalathanesinde çýkan yangýnda maddî hasar meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, akþam saatlerinde Bahçeþehir Ýkitelli de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 18 inci Sokak ta bir oto boyama atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten yangýn çýktý. Yangýn daha sonra diðer iþ yerlerine de sýçradý. Yapýlan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Ýkitelli, Bahçeþehir, Avcýlar, Bakýrköy, Kocasinan ve Þiþli itfaiye ekipleri, yangýný kontrol altýna alarak sokaðýn arka tarafýnda bulunan LPG yükleme tankýna sýçramasýný engelledi. Yaklaþýk üç saatlik çalýþma sonucunda söndürülen yangýnda can kaybý olmazken, 10 iþ yerinde maddî hasar meydana geldi. Ýstanbul / aa Kaçak madende þüpheli ölüm ZONGULDAK'IN Kýrat mevkiinde kaçak olarak iþletildiði bildirilen maden ocaðýnda bir kiþinin ölümü þüpheli bulundu. Alýnan bilgiye göre, Güntepe Caddesi nde faaliyet gösteren özel madencilik sahasýnda kaçak iþletildiði bildirilen maden ocaðýnda çalýþan Sefer Terzi (51), arkadaþý tarafýndan ocaðýn içinde yerde yatar vaziyette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine ocaða gelen emniyet ekipleri, yaptýklarý incelemede, Terzi nin öldüðünü belirledi. Cesedi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldýrýlan Terzi nin cesedine yapýlan otopside alýnan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adlî Týp Kurumuna gönderildi. Zonguldak / aa Berat Gecesini stadda kutladýlar DENÝZLÝ Müftülüðü ve Denizli Din Hizmetlileri Gönülleri Derneði nin (DÝGDER) iþbirliðiyle düzenlenen Berat Kandili Özel Programý Denizli Atatürk Stadý nda yaklaþýk 10 bin kiþinin katýlýmýyla düzenlenen programla gerçekleþtirildi. Programa, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Denizli Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Gökoðlan, Denizli Müftüsü Alaaddin Gürpýnar, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer ve yaklaþýk 10 bin kiþi katýldý. Berat Gecesi Özel Programý, Denizli Ýlâhî Grubunun ilâhiler okumasýyla baþladý. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden program, þiir dinletisi, semazen gösterileri, Kur ân-ý Kerim tilâvetiyle sürdü. Program, katýlýmcýlarýn hep birlikte duâ etmesiyle sona erdi. Denizli / aa RAMAZAN ayýnýn habercisi af ve maðfiret kapýlarýnýn sonuna kadar açýldýðý Berat Gecesinde, bu geceyi duâ, istiðfar ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, camilere akýn etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ramazan ayýnýn müjdecisi Berat Kandili dolayýsýyla, Hasan Tanýk Camiinde program düzenledi. Çankaya da bulunan camide gerçekleþtirilen program, akþam namazýnýn ardýndan baþladý. TRT nin de canlý yayýmladýðý kandil programýnda, Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Hasan Kamil Yýlmaz yaptýðý vaazda, bu gecenin af gecesi, Berat Gecesi, þefaat gecesi olduðunu söyledi. Çeþitli camilerde görev yapan imam hatiplerin Kur ân-ý Kerim okuduðu, duâlarýn edildiði gecede, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýlâhî Grubu da ilâhiler söyledi. Beraat Kandili Viranþehir'de üç dilde Mevlid-i Þerif okundu. FOTOÐRAF: AA Dergâh Camii nde Berat Gecesi sevinci ÞANLÝURFA DA Berat Gecesi dolayýsýyla vatandaþlar camilere akýn etti. Ramazan ayýnýn müjdecisi olan ve Þaban ayýnýn 14 ünü 15 ine baðlayan gece olan Berat Kandili dolayýsýyla Þanlýurfa da vatandaþlar, akþam saatlerinden itibaren Hz. Ýbrahim in doðduðu rivayet edilen maðaranýn bulunduðu tarihî Balýklýgöl yerleþkesindeki camiler ile Sabýr Timsali olarak anýlan Hz. Eyyüp ün çile çektiði makamýnýn yer aldýðý rivayet edilen tarihî alanlarý ziyaret ederek, Kur ân-ý Kerim okuyup, duâ etti. Tarihî Balýklýgöl yerleþkesindeki Dergâh Camii nde yatsý namazýnýn ardýndan mevlid o- kundu. Bu arada, sýcak havanýn etkili olduðu þehirde bazý hayýrsever vatandaþlarýn, kandil dolayýsýyla su daðýttýðý görüldü. Þanlýurfa / aa 3 dilde mevlid ÞANLIURFA'NIN Viranþehir ilçesinde Berat Kandili dolayýsýyla 3 dilde mevlid okutuldu. Kandil programý çerçevesinde Tepret Camiinin bahçesinde akþam yemeði veridi. Daha sonra yatsý namazýnýn ardýndan Arapça, Türkçe ve Kürtçe mevlid okutuldu. Diyarbakýr ýn Silvan ilçesinde þehit düþen askerler için duâ edilen programda daha sonra Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler de seslendirildi. Ýlçe Müftüsü Abdulrakýp Arslan da program dolayýsýyla camide verdiði vaazda, bütün Ýslâm âleminin Berat Kandilini kutladý. Berat gecesi ve önemiyle ilgili bilgi veren Arslan, vatandaþlarýn geceyi en iyi bir þekilde deðerlendirmesini istedi ve Silvan daki saldýrýda þehit olan askerlere rahmet, ailelerine de sabýr temennisinde bulundu. Þanlýurfa / aa 11 ayýn sultaný Ramazan ayýnýn müjdecisi Berat Gecesi'nde camileri hýnca hýnç dolduran vatandaþlar, yapýlan duâlara hep birlikte iþtirak etti. FOTOÐRAF: AA Eller semaya Berat için kalktý RAMAZAN AYININ HABERCÝSÝ AF VE MAÐFÝRET KAPILARININ SONUNA KADAR AÇILDIÐI BERAT GECESÝNDE, VATANDAÞLAR CAMÝLERE AKIN ETTÝ. dolayýsýyla tarihî camilerde kandil coþkusu duâlarla yaþandý. Kur ân-ý Kerim ve mevlid o- kundu. Okunan duâlara küçük yaþtaki çocuklar da el açarak eþlik etti. Kandili Ulucami de deðerlendirmek isteyen Bursalýlar, Ulucami de ibadet etmenin huzurunu yaþadý. Bursalýlar, tarihî camiyi týka basa doldurdu. Adana da Sabancý Merkez Camii nde Berat Kandili dolayýsýyla kandil programý düzenlendi. Sýcaða raðmen Merkez Sabancý Camii ni dolduran yediden yetmiþe binlerce vatandaþ, huþu içinde namaz kýlýp, geceyi idrak etti. Kur ân-ý Kerim ve Mevlid-i Þerif in okunduðu gecede ilâhiler de söylendi. Edirne Selimiye Camii her kandilde olduðu gibi Berat Kandili nde de insanlarýn akýnýna uðradý. Berat Kandili dolayýsýyla þehre gelen çok sayýda Batý Trakyalý ve gurbetçi, Selimiye Camii nde saf tutarak namaz kýldý, duâ etti. Selimiye Camii nin dýþýndaki pek çok camide de yoðunluk yaþanýrken, bazý vatandaþlar, Berat Kandili dolayýsýyla tuttuklarý oruçlarýný Selimiye Camii nin bahçesinde açtý. Edirne merkez, civar il ve ilçelerde yaþayan insanlar Berat Kandili ni asýrlýk camide geçirmek için saatler öncesinde þehre geldi. Gün boyu insanlarýn ziyaret ettiði camiyi akþam namazýndan sonra dolmaya baþladý. Akþam namazýný camide kýlan her yaþ grubundan insan din görevlileri tarafýndan okunan Kur ân-ý Kerim, Mevlid-i Þerif ve ilâhileri dinledi. Yatsý namazýný da kýlan mü'minler ellerini semaya açarak bu önemli gecede duâ etti. Ankara / aa Mini Cooper araçlar, boðazdaki köprülerde hizmette. FOTOÐRAF: AA Köprülerin güvenliði artýk MINI lere emanet MINI, sýradýþý karakterini bir kez daha sergileyerek Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde güvenlik aracý olarak karþýmýza çýkýyor. Borusan Otomotiv tarafýndan Ýstanbul Emniyeti nin kullanýmýna sunulan 4 adet MINI Cooper, 15 Temmuz tarihinden Boðaz Köprüleri nde kullanýlmaya baþlanacak. Boyutlarý dolayýsýyla köprülerin yan yollarýnda rahat hareket edebilen MINI Cooper model otomobiller, ayný zamanda çeviklikleri sayesinde acil durumlarda saðlayacaklarý faydalar dolayýsýyla tercih ediliyor. Aslî hizmetlerin özü: okumak Aslî hizmetlerden ve artýk onlara yoðunlaþmamýz gerektiðinden çok söz ettik. Peki, aslî hizmetler ifadesinden neyi anlamamýz lâzým? Ne demek aslî hizmetler? Bu suallerin kestirme cevabý, Üstadýn bu zamanda en büyük bir ihsan ve vazife olarak nitelediði önce kendi imanýný kurtarýp, sonra baþkalarýnýn imanýna kuvvet verecek çalýþmalar da. Çünkü hem bu dünyadaki, hem kabirden sonra baþlayacak sonsuz hayattaki saadetin anahtarý imanda. Yaratýlýþ hikmetimiz ve hayatýmýzýn mânâsý, iman hakikatlerindeki týlsýmlarda saklý. Ne kadar kuvvetli bir imana sahip olur ve o i- manda ne ölçüde derinleþirsek, imtihan meydaný olarak gönderildiðimiz bu dünyadaki zorlu sýnavlarý baþarýyla geçmemiz o derece kolaylaþýr. Ýmanýmýzý güçlendirip tahkikî yapmanýn yolu ise, münhasýran bu ulvî hedefe hizmet için Ýlâhî bir istihdamla yazdýrýlmýþ olan Risale-i Nur u dikkat, tefekkür ve sebatla okumaktan geçiyor. Ýþte, aslî hizmetlerin özünde bu var. Bu eserleri evvelâ kendimiz okuyup, ihtiva ettikleri hakikatleri adeta dem ve damarlarýmýza karýþacak þekilde hazmederek özümseyeceðiz. Ve bunun bir-iki defa okumakla bitecek birþey olmayýp, ömrümüzün sonuna kadar devam edecek nurlu bir vazife ve iþtigal olduðunu bileceðiz. Okudukça ufkumuzun geniþlediðini; akýl, kalp, duygu ve lâtifelerimize yeni pencereler açýldýðýný; imanýmýzýn kuvvetlenip derinleþtiðini görüp hissedecek; her sayfa, cümle ve satýrda yeni yeni keþiflerde bulunmanýn heyecanýný yaþayacaðýz. Okumak deyince, birinci iþ þahsî okumalar. Eserlerle baþbaþa kalýp, derinlemesine okumak. Risaleleri sýraya koyup, birini bitirince diðeri, ondan sonra bir baþkasý ile devam etmek. Yani döne döne okuyup külliyatý mütemadiyen devretmek. Ve bunu hayat programýmýzýn sabit, deðiþmez maddelerinden biri haline getirmek. Ve bunun düzenli ve disiplinli þekilde takibi i- çin, okuduðumuz her eserin arkasýndaki boþ bir sayfaya, baþlama ve bitirme tarihlerini kaydetmek. Bu kayýtlarýn sayýsý arttýkça, okuma performansýmýzý sürekli denetleyip, gecikme durumlarýnda telâfisi cihetine gitme imkânýný bulacaðýz. Þahsî okumalarýn dýþýnda, ortak ve müzakereli okumalar da büyük önem taþýyor. Böyle okumalar, kendi baþýmýza tam olarak anlayamadýðýmýz bahisleri daha iyi kavramamýzý saðlayacak katkýlardan istifade edebilmemizi mümkün kýlýyor. Ýçinde bulunduðumuz yaz mevsiminde özellikle gençlerin katýlýmýyla yapýlan okuma programlarý bu baðlamda önemli bir yere sahip. A- ma bunlarý sadece gençlerle sýnýrlý tutmayýp, yetiþkinler ve dahasý aileler için de benzer programlarýn tertiplenmesinde fayda ve zaruret var. Ki, bilhassa son zamanlarda bu çeþit okuma organizasyonlarý da giderek yaygýnlaþýyor. Özellikle aile programlarý hem farklý kuþaklarý, hem de haným ve çocuklarý bir araya getirip, Risale-i Nur u daha iyi anlama çabasýnda buluþturuyor. Böylesi ortak programlarda, hizmetlerle alâkalý konulara ýþýk tutup, yaþanan sýkýntýlarýn külliyattaki çözümlerini gösteren bahislerin beraberce okunmasý ve müzakere edilmesi ise, saðlanacak çok yönlü istifadeleri kat kat arttýrýyor. Bu okumalara hele þu zamanda çok ihtiyacýmýz var. Ýmanýmýzý tazelemek, çeþitli sebeplerle içimizde biriken ufuneti atmak, kendimizi toparlayýp iç ahengimizi yeniden tesis etmek, manevî bataryalarýmýzý þarj ederek moral ve enerji depolamak, bizi bekleyen hizmetlere yeni bir þevk ve heyecanla koþmak için bol bol, doya doya, döne döne, sindire sindire okumamýz lâzým. Yani, aslî hizmetlerin birinci basamaðý okumak ve okutmak. Ýlk mesajý Oku olan bir dinin ahirzamanda ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) sahil-i selâmete götürecek bir gemide tayfa olarak istihdam edildiðine inanan mensuplarýný bekleyen hizmetlerin özü ve esasý bu iki kelime. Hayatýmýzýn akýþýný okuma ve okutma üzerine dizayn edelim ki, aslî hizmetlerimiz de canlansýn. Herkese feyizli ve istifadeli okumalar dileðiyle.

4 Y HABER 17 TEMMUZ 2011 PAZAR 5 Huber de sürpriz görüþme CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül ile Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn, Tarabya daki Huber Köþkü nde görüþme gerçekleþtirdi Basýna kapalý gerçekleþen sürpriz görüþme, 2 saati aþkýn sürdü. Cumhurbaþkanlýðýndan e- dinilen bilgiye göre, programda olmayan görüþme, son anda geliþti. Görüþmenin özel nitelikte olduðu ve Cumhurbaþkaný Gül ün eþi Hayrunnisa Gül ile Baþbakan Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan ýn da hazýr bulunduðu belirtildi. Baþbakan Erdoðan, Huber Köþkü nden çýktýktan sonra Dolmabahçe deki Baþbakanlýk Çalýþma Ofisi ne geçti. Ýstanbul / aa Deniz Feneri e.v ye bir tutuklama ANKARA Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü Almanya daki Deniz Feneri e.v. baðlantýlý soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Ali Solak tutuklandý. Soruþturmayý yürüten Cumhuriyet savcýlarý Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, Solak ý, dolandýrýcýlýk ve sahtecilik suçlamalarýyla nöbetçi mahkemeye sevk etmiþti. Solak, sorgulandýðý Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafýndan tutuklandý. Savcýlar, diðer þüpheliler Hacý Nayýr, Cüneyt Kavasoðlu ve Erhan Yatar ý ise serbest býraktý. Soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Zeynep Kuzucu ise savcýlýk sorgusunun ardýndan geçen günlerde serbest býrakýlmýþtý. Ankara / aa Minibüs þarampole yuvarlandý: 3 ölü, 11 yaralý BÝTLÝS ÝN Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi öldü, 11 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Berhem Yýlmaz yönetimindeki 13 K 1117 plakalý minibüs, Harmandöven köyünden Hizan merkeze giderken, Hizan Gayda karayolununun 5 inci kilometresinde kontrolden çýktý. Sürücünün virajý alamamasý sonucu, minibüs þarampole yuvarlandý. Kazada minibüs sürücüsü Yýlmaz, olay yerinde öldü. A- ðýr yaralý olan Harmandöven köyü imamý Abdülmelik Fýrat ve Þehzade Aydoðdu ise hastaneye kaldýrýlýrken yolda vefat etti. Kazada Nezir Demir, Saadet Uzun, Mahmut Özbek, Maðfiret Ýnan, Vefe Ýnan, Esmanur Aydoðdu, Muhammed Mazlum Akgün, Uður Emre Tekin, Sinan Aydoðdu, Avdet Önsüz, Melike Aydoðdu yaralandý. Yaralýlar Hizan Devlet Hastanesinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Tatvan ve Bitlis teki devlet hastanelerine sevk edildi. Öte yandan Hizan da ambulanslar yaralýlara müdahalede yetersiz kalýnca, Tatvan ve Güroymak tan takviye ekip gönderildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. Hizan / aa Valiliðin kaçak makam aracýna el konuldu DENÝZLÝ Valisi Yavuz Erkmen, valilik makam aracý olarak kullanýlan otomobilin kaçak olduðunun tesbit edildiðini ancak olayda valiliðin sorumluluðunun bulunmadýðýný söyledi. Erkmen, yaptýðý açýklamada, Denizli Valiliðinin 20 FN 202 plâkalý Mercedes S 350 L otomobiline, ikinci el olmasýna karþýn sýfýr kilometreymiþ gibi gösterilerek yurda usulsüz sokulan otomobillere yönelik yürütülen soruþturma kapsamýnda, Ýzmir 20. Sulh Ceza Mahkemesinin kararý ve Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatýyla el konulduðunu ifade etti. Makam aracýnýn 2005 yýlýnda Vakýflar Bankasý tarafýndan satýn alýnarak Valiliðe devredildiðini, olayýn bankanýn alým yaptýðý firmanýn aracý sýfýrmýþ gibi satmasýndan kaynaklandýðýný düþündüðünü ifade eden Erkmen, þunlarý kaydetti: Gümrük Müsteþarlýðýnýn yurt dýþýndan kaçak yollarla yurda sokulan araçlarla ilgili yürüttüðü soruþturma kapsamýnda, kullandýðýmýz makam aracýnýn da kaçak olduðu tesbit edildi. Vakýflar Bankasýnýn toplu a- lým yaptýðý yer, her halde bunlarý yurt dýþýndan sýfýr diye getirip satýyor. Fakat bu araçlar yurt dýþýnda kullanýlmýþ. Türkiye de kaçak araçlara yönelik bir araþtýrma yapýlýyordu, bu aracýn da bu þekilde, yani kullanýldýktan sonra Türkiye ye sokulduðu anlaþýlýyor. Savcýlýk yüze yakýn araca el koyma kararý verdi. Erkmen, kararýn ardýndan Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile görüþüp yediemin olarak otomobili Denizli de muhafaza ettiklerini söyledi. Olayda valiliðin sorumluluðunun olup olmadýðý yönündeki soru üzerine, Erkmen böyle bir sorumluluðun söz konusu olamayacaðýný ifade ederek, Araç 2005 te a- lýnmýþ, bizden önce. Alanlarýn da bir kabahati yok, onlar da acenteden sýfýr diye alýyor, nereden bilsinler? dedi. Denizli / aa Unkapaný Köprüsü trafiðe kapatýlacak ATATÜRK Köprüsü (Unkapaný), yapýlacak çalýþmalar sebebiyle Salý günü 4 saat süreyle trafiðe kapatýlacak. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinden yapýlan yazýlý açýklamada, Atatürk Köprüsü nün Unkapaný ve Azapkapý taraflarýna konulmak üzere imal edilen güvenlik bariyerlerinin yerleþtirilmesi çalýþmasý dolayýsýyla köprünün 19 Temmuz da gece saatleri arasýnda araç ve yaya trafiðine tamamen kapatýlacaðý bildirildi. Atatürk Köprüsü nü kullanacak sürücülerin saatleri arasýnda Yeni Galata Köprüsü nü kullanmalarý, saatleri arasýnda ise her iki köprü de deniz trafiðine açýk olacaðýndan, Haliç Köprüsü nü kullanmalarý gerektiði belirtildi. Ýstanbul / aa Meclis, 1 Ekim e kadar tatile girdi TÜRKÝYE, Diyarbakýr daki terörist saldýrýsýnda þehit olan 13 Mehmetçiðin acýsýný yaþarken, haberlerin yazýlý ve görsel medyada yer alýþ biçimi iletiþimcilerin tepkisini çekti. Selçuk Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fidan, medyanýn daha sorumlu davranmasý gerektiðini belirterek, Dünyanýn hiçbir yerinde böyle bir yayýncýlýk anlayýþý yok, yapýlan haberler terörün ekmeðine yað sürüyor dedi. Toplumda herkesin hassas olduðu bir konuda acý ve göz yaþlarýnýn tüm detayýna kadar verilmesinin istenmeyen olaylarý da beraberinde getireceði uyarýsýnda bulunan Doç. Fidan, terörü kýnayalým derken özellikle görsel medyada þehit yakýnlarýnýn yürekleri daðlayan feryatlarýný, bayýldýklarýný göstermenin terör örgütünün propagandasýný yapmaktan öteye gitmeyeceðine dikkat çekti. MEDYA SORUMLU YAYINCILIK YAPMALI Doç. Dr. Mehmet Fidan, medyanýn þehitlik gibi herkesin büyük hassasiyet gösterdiði konularda daha dikkatli davranmasý gerektiðini aktardý. Türk medyasýnýn terör haberlerinde iyi sýnav vermediðini söyleyen Fidan DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, hoþgorüsüzlükle, Ýslamofobiyle ulusal, toplumsal ve ülkeler düzeyinde mücadele e- dilmesi gerektiðini belirtti. Ýslâm Ýþbirliði Teþkilâtýnca (ÝÝT), Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, ÝÝT Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu, ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ve AB Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ýn katýlýmýyla Dinî Temelli Hoþgorüsüzlükle Mücadele Toplantýsý yapýldý. IRCICA nýn Yýldýz Sarayý Çit Kasrý ndaki merkezinde düzenlenen ve çeþitli ülkelerin dýþiþleri bakanlarýnýn da katýldýðý toplantýda konuþan Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, bu etkinliðin zamanýnda yapýldýðýný belirterek, CHP LÝLERÝN yemin krizi ve BDP lilerin Meclise gelmemesi tartýþmalarýyla açýlan TBMM 1 Ekime kadar tatile girdi. TBMM, 24. Dönem e tartýþmalý baþladý. Meclis, 18 gün süren 1. Yasama Yýlý nda andiçme töreni; Meclis Baþkaný ve Baþkanlýk Divaný ile komisyonlar için yapýlan seçimler; hükümet programýnýn okunmasý, görüþülmesi ve güvenoylamasýnýn ardýndan son olarak bir kanunu yasalaþtýrýldý. Meclis, 12 Haziran seçiminin ardýndan eksik toplandý. TBMM Genel Kurulu, 28 Haziranda AKP ve MHP milletvekillerinin andiçmesiyle baþladý. CHP lilerin Ergenekon davasý sanýklarýndan Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ýn uzun tutukluluk süresini eleþtirerek andiçmemesi açýlýþa damgasýný vurdu. BDP destekli baðýmsýz milletvekilleri ise kayýt yaptýrmadýðý için Genel Kurulda yer almadý. TBMM Genel Kurulu, daha sonraki süreçte 25. TBMM Baþkaný ný da seçti. AKP Ankara Milletvekilleri Cemil Çiçek ve Zelkif Kazdal ile MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay aday olarak yarýþtý. Seçimin üçüncü turunda, Cemil Çiçek, TBMM Baþkaný oldu. Çiçek, TBMM Baþkanlýðýna seçilmesiyle yoðun bir mesaiye baþladý ve yemin krizine el attý. Çiçek in, AKP ve CHP yöneticilerini, konunun çözümü için biraraya getirmesinin ardýndan yapýlan ortak açýklamayla CHP liler 11 Temmuzda TBMM Genel Kurulunda andiçti. TBMM Baþkaný Çiçek, daha sonra AKP ile BDP temsilcilerini de buluþturdu, ancak bu görüþmelerden olumlu sonuç SÝLVAN DAKÝ hain saldýrýda vefat eden 13 þehit askerden önceki gün topraða verilen 5 inin ardýndan dün de 8 þehit memleketlerinde duâ ve gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Þehit Uzman Jandarma Çavuþ Gökhan Yýldýrým Adana nýn Ceyhan ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuþlardan Mustafa Güney Adana nýn Yüreðir ilçesinde defnedildi. Jandarma Komando Çavuþlardan Mehmet Kaz Gaziantep in Nizip; Emrah Eker Giresun un Dereli; Necmettin Torun Samsun un Alaçam ilçelerinde; Noyan Aydýn Zonguldak ýn Ereðli; Jandarma Komando Onbaþý Aykut Delimehmetoðlu Bursa nýn Ýnegöl ilçelerinde ve Gökhan Kaplan ise Tekirdað ýn Þarköy ilçesinde topraða verildi. Genelkurmay Baþkanlýðý, durumu aðýr olan Jandarma Uzman Onbaþý Regaip þöyle konuþtu: Türkiye de medya þehit haberlerini sorumlu yayýncýlýk anlayýþýyla vermekten çok uzak. Þehit haberlerinin veriliþ biçimi yürekleri yanan milyonlarýn acýlarýný daha da körüklüyor. Sabahtan akþama kadar sürekli ailelerin feryatlarý- Doç. Dr. Mehmet Fidan ný gösteren medya daha sorumlu davranmalý. Þehit yakýnýnýn fenalaþmasýný, tabutuna sarýlýp gözyaþý dökmesini, çocuðunu sürekli ekrana getirmek ne kazandýrýyor? Bu medya etiði ve basýn meslek ilkeleriyle ne kadar baðdaþýyor? Bunlarýn sorgulanmasý lâzým. Özellikle görsel medya farkýnda olmadan terörün ekmeðine yað sürüyor. Zaten terör örgütünün istediði de bu. Yapýlan haberlerle ülkede korku, panik oluþturuluyor. Terör örgütleri propagandalarýný medya ile yapýyor. Daha sorumlu yayýncýlýk yapmak gerekiyor. Teröre hizmet etmemeli yapýlan yayýnlar. çýkmadý. Kayýt yaptýrmayan BDP liler ve BDP destekli baðýmsýz milletvekillerin andiçme iþleme de gerçekleþmedi. Bu arada, CHP Mersin Milletvekili Ýsa Gök, partisinin tutumunu eleþtirerek, andiçmeme kararýný sürdürdü. TBMM de Gök ün yaný sýra BDP li 29 ve baðýmsýz 6 milletvekili ile tutukluluklarý devam eden Haberal, Balbay ve MHP Ýstanbul Milletvekili Engin Alan andiçmeyen milletvekilleri arasýnda yer aldý. Tutuklu milletvekillerinin durumu yargý kararýna baðlý olarak netlik kazanacak. Diðerlerinin andiçmesi ise TBMM nin tatili nedeniyle 1 Ekim sonrasýna kalacak. Kayýt yaptýrmayan BDP ve 6 baðýmsýz milletvekilleri ile andiçmeyen Gök ün maaþlarý emanete alýndý. TBMM, a- nayasa hükümleri uyarýnca 1 Ekim 2011 Cumartesi günü saat de toplanarak yeni yasama yýlýna baþlayacak. Ankara / aa Þehitlerimizi uðurladýk Özdemir ile Jandarma Uzman Onbaþý Erdem Yýldýz ýn GATA da tedavi altýnda bulunduðunu açýklamýþtý. Yaralýlardan Jandarma Uzman Çavuþ Abdulvahap Turan, Jandarma Uzman Çavuþ Ahmet Önder, Jandarma Uzman Onbaþý Aþkýn Özel, Jandarma Komando Er Ahmet E- roðlu, ve Jandarma Komando Er Faruk Kýlýç ýn tedavileri ise Diyarbakýr Askerî Hastanesinde sürüyor. Ankara / aa Þehit haberleri teröre hizmet ediyor Ýslamofobiyle mücadele etmeliyiz BATI DA HÝÇBÝR TERÖR SALDIRISI BU AÇIKLIKLA YAYINLANMAZ Hiçbir geliþmiþ ülkede terör, þiddet ve cinayet haberlerinin bu açýklýkta medyada yer bulmadýðýný ifade eden Doç. Dr. Fidan, Türk medyasýnýn terör gibi hassas konularda baþarýlý bir sýnav vermediði eleþtirisinde bulundu. Fidan, Örnek aldýðýmýz geliþmiþ ülkelerde basýn özgürlüðü, kamu düzenini koruma düþüncesi ve ulusal çýkar kavramlarý gözetilerek oluþturulur. Genelde bu tür þiddet haberlerinin özgürce yayýnlanmasý etik karþýlanmaz. Avrupa da bu tür görüntüler bu kadar açýk bir þekilde yazýlý ve görsel medya da yer bulmaz. ABD de vurulan ikiz kuleler, Rusya ve bazý Avrupa ülkelerinde metro istasyonlarýna düzenlenen terör saldýrýlarý sonrasý kan, göz yaþý medyada yer almadý. Türk medyasý artýk hele hele törer gibi hassas konularda kendini sorgulamalý diye konuþtu. Konya / cihan toplantýya, ABD Dýþiþleri Bakaný Clinton un katkýlarýnýn da önemli olduðunu vurguladý. Hoþgörüsüzlük ortamý ve islamofobi ile 4 aþamada mücadele edilmesi gerektiðine iþaret eden Davutoðlu, Hoþgörüsüzlükle, islamofobi ile ulusal olsun, toplumsal olsun, ülkeler düzeyinde olsun mücadele etmeliyiz. Düþmanlarýmýzýn egosantrik hayallerinin ötesine geçmemiz gerekiyor. Sanki kendileri dünyanýn merkeziymiþ gibi davrananlarýn karþýsýnda bundan etkilenenler de olabileceðine dikkati çekmek gerekiyor. Bu egosantrik sanrý ile mücadelenin tek yolu empati geliþtirmek ve eðitim olanaklarýný saðlamak. Eðitim olanaklarý anlamýnda yine bir paradigma deðiþimi ya- Türkiye ye gelen ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu ile biraraya geldi. þadýðýmýzý söyleyebiliriz. Bütün bireyler e- þittir, bütün insanlar eþittir ve en temel haklarýndan bir tanesi eðitimdir ve herkes ayný þartlara tabi olmak durumdandýr ifadelerini kullandý. Ýstanbul / aa FOTOÐRAF: AA FOTOÐRAF: AA Bir yemin ettim ki Seçimlerin ardýndan yaþanan yemin krizi kýsmen de olsa çözülmüþken, CHP lilerin yemin etmeleri ülkenin en büyük sorununa çare bulunmuþ gibi sevinçle karþýlandý. Bir tek 41 pare top atýlmadýðý kaldý (!) CHP lilerin yemin törenlerinde ilginçlikler de yaþandý. AKP ve MHP li milletvekillerinin yemin törenlerinde de yaþandýðý gibi yanlýþ okuyanlara rastlandý. Bir vekilin soyadýnýn bilinenden farklý olduðu ortaya çýktý. Uzun yýllardýr Parlamentoda olan CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin in iki kez yemin etmesi karizmasýný çizdirme olarak deðerlendirildi. Keskin, yemin metninde yer alan yararlanmasý kelimesini yararlanma þeklinde okuyunca Meclis Baþkanvekili tarafýndan, yemini tekrar etmesi istenince Yeniden mi okuyacaðým! dedi. Metni okuyunca da oldu mu!? diye sordu ve kafasýný saða sola salladý. Ünlü türkücü CHP milletvekili Sabahat Akkiraz ýn yemin etmesi sýrasýnda da Meclis Baþkanvekili Sadýk Yakut, soyadýnýz Akkiraz mý, Akkiray mý? diye sordu. Sebahat haným Akkiray olduðunu söyledi. Böylece CHP milletvekili Sebahat Akkiraz ýn asýl soyadýnýn Akkiray olduðunu bütün Türkiye öðrenmiþ oldu. Geçen dönemde de Bursa eski Milletvekili ve Yeni Þafak ýn eski temsilcisi Mehmet Ocaktan ýn soyadýnýn Ocakden olduðunu yemin töreni sýrasýnda öðrenmiþtik. Bunlar da yemin krizinin kulis notlarý olarak tarihe geçti. KRÝZLERE ALIÞMAK Yemin krizi CHP açýsýndan tatlýya baðlandý baðlanmasýna da yemin etme sýrasýnda baþka krizler de yaþandý. Bir iþe nasýl baþlanýrsa öyle gidermiþ denilirdi, bu dönemde de yeni yeni krizlerle sýk sýk karþýlaþacaðýmýz anlaþýlýyor. TBMM de yemin krizi çözüldü derken, bu sefer isim krizi yaþandý. CHP li vekillerin isimleri o- kunduðu sýrada CHP den milletvekili seçilen Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ýn isimlerinin okunmamasý Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce baþta olmak üzere CHP lilerin tepkisini çekti. CHP li milletvekillerinin yemin etmeleri sýrasýnda, Ýnce ile Sadýk Yakut arasýnda gerginlik yaþandý. Ýnce, Balbay, Haberal ve Alan ýn isimlerinin okunmamasýna sinirlenip, Kâtip üyeye hatýrlatýrsanýz, lütfen alfabetik sýraya göre isimleri okusun dedi. Yakut, adý geçen milletvekillerinin tutuklu olarak yargýlanmalarýnýn devam ettiðinin bir önceki oturumda belirtildiði, bu sebeple, bu milletvekillerinin yemin etmek üzere kürsüye dâvet edilmediklerini söyleyerek açýklamaya çalýþsa da Ýnce itirazlarýný sürdürdü. Uzun süren tartýþmadan sonra bu vekillerin isimleri okunmadý, ama bu tartýþma Meclis te deðiþik zamanlarda ve deðiþik meselelerde kriz lerin yaþanacaðýnýn iþareti oldu. GELÝYOR, KULÝSTE! CHP nin yemin krizinde bu tartýþma uzun sürerken, baþkanvekilinin isimlerinin okunmamasý yönündeki kararýndan sonra Muharrem Ýnce, Sayýn Baþkan, anlaþýldý ki siz Baþkanlýk Divanýndan arkadaþlarýmýzýn adýný okumayacaksýnýz. O zaman bizim en genç üyemiz, Mustafa Balbay ýn adýný anons edecek diyerek CHP sýralarýndan Tekirdað Milletvekili Emre Köprülü ye döndü. Köprülü de Mustafa Balbay diye anons yaptý. CHP lilerce bu durum alkýþlanýrken, tartýþmanýn ilerleyen bölümlerinde Yakut, Tamamen teknik bir konudur, tutumumuzda herhangi bir yanlýþlýk ve deðiþiklik yoktur deyince, CHP Mersin Milletvekili Ali Rýza Öztürk, Sayýn Baþkan, Balbay geliyor, kuliste! diye seslendi. Yakut bu sözü duymazlýktan gelerek yemin törenine kaldýðý yerden devam etti. ELÝNÝ TUTAN MI VAR? CHP lilerin yemin törenlerinin ardýndan 61. Hükümetin programý hakkýnda görüþmelere geçildiðinde de sabah saatlerinde imza krizini sona erdiren mutabakatýn imzalanmasýnýn üzerinden henüz saatler geçmesine raðmen mutabakatýn altýnda imzasý bulunan partiler arasýnda sert tartýþmalar yaþandý. Özellikle AKP nin görüþlerini açýklayan genel baþkan yardýmcýsý ve Adana Milletvekili Ömer Çelik in konuþmasý sýrasýnda bolca karþýlýklý sataþmalara þahit olduk. Bahçeli ve Kýlýçdaroðlu konuþurken neredeyse hiç sataþma olmazken Çelik in muhalefeti eleþtiren sözlerinden sonra genel kurul adeta gerildi. Özellikle Meclis te 12 Eylül ihtilâlinin övüldüðünü söylemesinin ardýndan, CHP sýralarýndan Sen 12 Eylül darbesinin ürünüsün! sesleri yükseldi. Yine Çelik in Ergenekon un, darbelerin, cuntalarýn, postmodern darbelerin ve birtakým postallarýn vesayetini de kabul etmiyoruz sözü partililerinden alkýþ alýrken, CHP li Ýnce, Git hesap sor Ergenekon dan Hesap sor 12 Eylülcülerden, 28 Þubatçýlardan! Elini tutan mý var? diye seslendi. Çelik in konuþmasýnýn sonuna kadar bu neviden tartýþmalar sürerken, yeni Meclis te de týpký eskileri gibi bolca tartýþmalarýn yaþanacaðý anlaþýldý. NOT: Yýllýk iznimizin bir bölümünü kullanmak ü- zere bir süre bu köþede buluþamayacaðýz. Müsaadenizle

5

6 6 17 TEMMUZ 2011 PAZAR Y YURT HABER O be zi te a ya rý na e ði tim ci des te ði DES GE NEL BAÞ KA NI GÜRKAN AV CI, O KUL KAN TÝN LE RÝN DE O BE ZÝ TE YE SE BEP O LAN FAST-FOOD TÜRÜ GI DA LA RIN SA TI ÞI NI YA SAK LA MA KA RA RI NIN SE VÝN DÝ RÝ CÝ BÝR GE LÝÞ ME OL DU ÐU NU KAY DET TÝ. DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Sað lýk ve Mil lî E ði tim ba kan lýk la rý e ði tim ve öð - re tim yý lýn da, o kul kan tin le rin de ki ham bur - ger ti pi fast-fo od gý da, ko la lý i çe cek, ha zýr mey ve su la rý, e ner ji i çe cek le ri, ký zart ma ve cips ti pi ü rün ler öð ren ci le re sa týl ma ya cak ol ma sý nýn se vin di ri ci bir ge liþ me ol du ðu nu i fa de et ti. DES Ge - nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, yap tý ðý a çýk la ma da, ge çen yý lýn so nun da ya pý lan 18. Mil lî E ði tim Þû râ sý nda sen di ka o la rak tek lif et tik le ri ve sen di ka la rý nýn Ar-Ge bi ri mi o lan DE SAM (DES Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi) ta ra fýn - dan ha zýr la nan O kul kan tin le ri o be zi te yi te - tik li yor, O kul kan tin le rin de teh li ke çan la rýn çok tan çal ma ya baþ la dý gi bi i sim li çe þit li ra - por lar la o kul lar da cips li yi ye cek ler le gaz lý ve ko la lý i çe cek le rin ya sak lan ma sý çað rý sýn da bu - lun duk la rý ný ha týr la tý. Av cý, si ga ra ya sa ðýn da ol du ðu gi bi bu ko nu da da ya sak çý uy gu la ma i - le gaz lý ve ko la lý i çe cek ler i le cips li yi ye cek le - rin o kul kan tin le rin de sa týl ma ma sý ný, bu nun ye ri ne ta ze sý kýl mýþ por ta kal su yu, ay ran, çi - lek, ba dem gi bi mey ve ve i çe cek le rin sa týl ma - sý ný tek lif et tik le ri ni, bu yön de bir ge nel ge ye bü yük ih ti yaç ol du ðu nu söy le dik le ri ni i fa de et ti. Av cý, þun la rý kay det ti: Bu gün gö rü yo ruz ki ça ba la rý mýz ve ça lýþ ma la rý mýz kar þý lý ðý ný bul muþ tur. Sað lýk Ba kan lý ðý ve Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý e ði tim ve öð re tim yý lýn - da, o kul kan tin le rin de ki ham bur ger ti pi fastfo od gý da, ko la lý i çe cek, ha zýr mey ve su la rý, e - ner ji i çe cek le ri, ký zart ma ve cips ti pi ü rün ler öð ren ci le re sa týl ma ya cak. Bu nun ye ri ne ay - ran, ay ran, yo ðurt, mey ve sa tý þý zo run lu ha le ge le cek. Za rar lý gý da sa tan kan ti nin söz leþ me - si fes he di le cek. Ge le ce ði mi zi ve ço cuk la rý mý - zýn sað lý ðý ný il gi len di ren böy le si ne ö nem li bir ka rar dan do la yý Mil lî E ði tim Ba ka ný Sa yýn Ö - mer Din çer e ve Sað lýk Ba ka ný Sa yýn Re cep Ak dað a du yar lý lýk la rýn dan do la yý te þek kür e - di yo ruz. Gür kan Av cý, Ma li ye Ba kan lý ðý nýn ge - nel ge le riy le ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da ça lý þan ka mu gö rev li le ri ne gün lük ye mek be de li tah sis e dil miþ ken ye mek ye me yen me mur la ra büt çey le tah sis o lu nan ye mek be del le ri nin ö den me di ði ni sa vu na rak Ba - kan Din çer den çö züm bek le dik le ri ni di le ge tir di. Re cep Gö ren / An ka ra HABERLER Tan zan ya ya sað lýk se fe ri E GE Sað lýk Der ne ði ne (E SA DER) ü ye dok tor - lar, e ði tim ve te da vi a maç lý Tan zan ya a se fe re çý - ký yor. E SA DER e ü ye 20 si dok tor 22 ki þi lik he ye - tin dör dün cü de fa ger çek leþ tir di ði se fer ta ma - men gö nül lü lük e sa sý na da ya nan bir sað lýk pro je - si o la rak dik kat çe ki yor. Pro je yi Tür ki ye Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn (TÝ KA) des - tek le di ði ni be lir ten E SA DER Baþ ka ný Me tin Ak - dað ço cuk, be yin cer ra hi si, or to pe di, ka dýn do - ðum, ge nel cer ra hi, diþ, a cil týp uz ma ný, kalp da - mar cer ra hi si uz ma ný, kar di yo lo ji uz ma ný, a i le he ki mi, ü ro lo ji uz ma ný ve pa to lo ji uz ma ný nýn bu - lun du ðu e kip te e sas pro je nin a cil týp e ði ti mi ol - du ðu nu söy le di. Ak dað, 30 ta ne dok tor ve yar - dým cý sað lýk per so ne li ne a cil týp e ði ti mi ve re ce ðiz. Zan zi bar da a cil bi ri mi yok, do la yý sýy la bu nun la il gi li e ði tim al mýþ per so nel de yok. Bu yüz den bu yýl bu nu ö nem se dik. Böy le ce a cil ser vis de ku rul - muþ o la cak. A cil tra fik e ði ti mi þek lin de, te o rik ve pra tik o la rak e ði tim ve re ce ðiz de di. Ay rý ca Pem ba böl ge si nin fa kir ve u zak bir böl ge ol du - ðu nu di le ge ti ren Ak dað, o ra da da a me li yat, mu a ye ne ve ci bin lik da ðý tý mý ger çek leþ ti ri le ce ði - ni söy le di. Sýt ma nýn yay gýn ol du ðu böl ge de yak - la þýk 3 bin ci bin lik da ðý tý mý ya pa cak la rý ný an la - tan Ak dað, 7 bin mu a ye ne, 100 a me li yat ger çek - leþ ti ril me si nin plan lan dý ðý ný kay det ti. Ak dað, Ay rý ca ço cuk la ra he di ye lik eþ ya, ký lýk ký ya fet, ba lon, o yun cak gö tü rü yo ruz de di. Ýz mir / ci han Katil yosun Antalya kýyýlarýnda AK DE NÝZ Ü ni ver si te si Su Ü rün le ri Fa kül te si bi li ma dam la - rý nýn de niz ça yýr la rý na yö ne lik yü rüt tük le ri a raþ týr ma sý ra - sýn da, bu lun du ðu böl ge de ki di ðer tür le ri bas ký al týn da tu - tan ve Ka til yo sun di ye ni te len di ri len Ca u ler pa Ta xi fo li a tü rü nün An tal ya ký yý la rý na ka dar u laþ tý ðý tesbit e dil di. Pro - je so rum lu su Su Ü rün le ri Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Er han Mut lu, yap tý ðý a çýk la ma da, TÜ BÝ TAK i çin de - niz ça yýr la rý na yö ne lik bir a raþ týr ma pro je si ne baþ la dýk la rý - ný kay det ti. 3 yýl lýk pro je çer çe ve sin de Ma nav gat Ir ma - ðý ndan An tal ya da Dü den Þe lâ le si nin de ni ze dö kül dü ðü nok ta ya ka dar de niz yü ze yi ni ta ra dýk la rý ný an la tan Mut lu, 70 met re de rin li ðe ka dar ki böl ge de a kus tik sis tem ler le de - niz ça yýr la rý nýn yo ðun luk la rý ný tesbit e de cek le ri ni bil dir di. Prof. Dr. Mut lu, de niz ça yýr la rý ný a raþ tý rýr ken 50 met re de - rin li ðe ka dar ki böl ge de Ca u ler pa Ta xi fo li a ad lý yo sun tü rü - ne de rast la dýk la rý ný kay det ti. Bu tü rün uy gun or tam bul - du ðu za man yer le þe rek bü yü me gös ter di ði ni an la tan Mut - lu, Ka til yo sun den me si nin bir se be bi, di ðer bit ki le re göl ge yap ma la rý. Na sýl bü yük bir a ðaç göl ge ya pýn ca ya nýn da di - ðer bit ki le rin ge li þi mi ne i zin ver mez se, bu tür de di ðer ça - yýr ve alg le rin bü yü me si ne en gel o lu yor de di. An tal ya / a a Okullara diyetisyen MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý nca (MEB) ha zýr la nan O kul Kan - tin le ri Ra po ru nda di ye tis yen ler ce be lir li pe ri yot lar da o kul - lar da ye ter li ve den ge li bes len me yö nün de plan la ma ve iz le - me ya pýl ma sý nýn sað lan ma sý is ten di Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nca o kul kan tin le ri nin mev cut ya pý sý nýn in ce le ne rek, iþ le yi þi ne i liþ kin ek sik lik ve sý kýn - tý la rýn tesbi ti i çin iç de ne tim yo luy la O kul Kan tin le ri Ra po ru ha zýr lan dý. Ya pý lan de ne tim le, Ni te lik le ri de ði - þi me uð ra yan o kul kan tin le ri nin ta þý ma sý ge re ken stan - dart ve il ke le ri nin in ce len me si, o kul kan tin ci li ði nin, e ði - tim or tam la rý na ve e ði tim ku rum la rý na o lan et ki le ri nin de ðer len di ril me si, o kul çað la rý na gö re bes len me a lýþ kan - lýk la rý nýn de ðer len di ril me si, den ge li bes len me ve o kul da bes len me e ði ti mi ne yö ne lik ça lýþ ma la rýn in ce len me si, o - kul kan tin le rin de sa týl ma sý tav si ye e di len ve sa týl ma sý uy gun ol ma yan gý da mad de le ri nin de ðer len di ril me si, hiz met ka li te si ne o lum lu kat ký sý o la ca ðý dü þü nü len i yi - leþ tir me ö ne ri le ri nin be lir len me si a maç lan dý. Ra por da, ço cuk la rýn o kul da ve rim li o la bil me le ri i çin i yi sað lýk þart la rý i çin de ol ma la rý nýn ge rek li ol du ðu vur gu la na rak, ço cu ðun o kul ha ya tý na baþ la ma sý i le bir lik te ço cuk lar da gý da se çi min de a i le nin et ki si nin a zal dý ðý, çev re nin et ki si - nin ö nem ka zan ma ya baþ la dý ðý na dik kat çe kil di. O kul kan tin le rin de öð ren ci ler yi ye cek o la rak en çok tostsi mit, çi ko la ta, cips; i çe cek o la rak i se su, ay ran ve ko la tü ke - til di ði be lir ti len ra por da o kul lar da di ye tis yen le rin gö rev len - di ril me si, kan tin ler de ça lýþ tý rý la cak ki þi le rin i þe baþ la ma dan GBT du rum la rý nýn bi lin me si ö ne ri li yor. Kan tin ler de ki te mel so run lar a ra sýn da, gý da la rýn a çýk ta ol ma sý, öð ren ci sað lý ðý na uy gun ol ma yan ve ka li te si dü þük gý da la rýn sa týl ma sý ve o kul - lar da kan tin de ne tim le ri nin ti tiz lik le ya pýl ma yý þý ge li yor. Ra - por da, di ye tis yen ler ce va li lik ler ta ra fýn dan ya pý la cak prog - ram da hi lin de, be lir li pe ri yot lar da o kul lar da ye ter li ve den ge - li bes len me yö nün de plan la ma ve iz le me ya pýl ma sý nýn sað - lan ma sý ge rek ti ði i fa de e dil di. As ke rî ve po lis kan tin le rin de mev cut o lan ma lî is tis na la rýn o kul kan tin le rin de de su nul - ma sý yö nün de ça lýþ ma ya pýl ma sý ge rek ti ði be lir ti le rek, ö zel lik KDV mu a fi ye ti nin bü yük ö nem ar z et ti ði kay de dil di. Ra por da Tür ki ye de ki o kul kan ti ni sa yý la rý na da yer ve - ril di. Bu na gö re, Tür ki ye ge ne lin de 32 bin 749 o ku lun 11 bin 546 sýn da (yüz de sýn da) kan tin iþ let me si bu lu - nu yor. En çok kan tin Ýs tan bul, Ýz mir ve An ka ra da i ken, kan tin sa yý sý az o lan il ler a ra sýn da i se Ar da han, Bay burt, Kýr þe hir yer a lý yor. An ka ra / a a Mah ke me den Þav þat HES e dur dur ma RÝZE Ý da re Mah ke me si, Art vin in Þav þat il çe - sin de ya pýl ma sý plan la nan Þav þat Re gü la tör le ri ve HES pro je si i çin Çev re ve Or man Ba kan lý ðý nýn ver di ði ÇED O lum lu ka ra rý nýn yü rüt me si ni dur dur du. Þav þat il çe si Ço ruh Hav za sý nda ki Þav - þat Ça yý ü ze rin de ku rul ma sý plan la nan Þav þat Re gü la tö rü ve Hid ro e lek trik San tra li (HES) pro - je si i le kýr ma e le me te si si, ha zýr be ton ü re tim te si - si pro je si i çin Çev re ve Or man Ba kan lý ðýn ca 17 A ðus tos 2010 ta ri hin de ÇED O lum lu ka ra rý ve - ril miþ ti. Bu nun ü ze ri ne yö re sa kin le ri ve çev re ci - ler den o lu þan 16 ki þi lik grup, yak la þýk i ki ay ön ce Ri ze Ý da re Mah ke me si ne, pro je nin yü rüt me si nin dur du rul ma sý ve ip ta li i çin dâ vâ aç mýþ tý. Dâ vâ lý i - da re o lan Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðýn dan ÇED dos ya sý, bü tün cül hav za plan la rý, ay ný böl ge de kaç HES pro je si ol du ðu, pro je ler le il gi li de ne tim tu ta nak la rý, böl ge nin flo ra ve fa u na sý na i liþ kin ra - por la rý ve u lu sal e ner ji na kil hat la rý na i liþ kin de - ðer len dir me ler le il gi li, dâ vâ cý lar dan da u yuþ maz - lýk ko nu su böl ge i le o lan men fa at le ri ni or ta ya ko - yan bil gi ve bel ge is te yen mah ke me, a lan da in þa - at fa a li yet le ri nin de vam et me si, bu du ru mun çev - re ye et ki le ri ve pro je nin kap sa mý dik ka te a lýn dý - ðýn da te lâ fi si güç ve im kân sýz za rar la rýn o luþ ma - sý ný ön le mek a ma cýy la pro je nin yü rüt me nin dur du rul ma sý na ka rar ver di. Ri ze / a a Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ý- þitme Engeliler Öðretmeni a- lýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli- Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE BARLADA Göl manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Sahibinden Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk TL Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0535) Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SATILIK ARSA Yalova 'da Þok fiyata 3 adet imarlý arsa Arnavutköy 'de Caddeye cepheli 4300m 2 müstakil tapulu kupon arsa TL Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü a- rasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, i- kinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih ZAYÝ T. C nolu kimliliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Ramazan Ercan ÝZMÝT Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Kork Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Emriye Kork Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed Kork Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdülmelik Kork Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Ali Kork

7 Y 17 TEMMUZ 2011 PAZAR DÜNYA 7 Tahrir Meydaný nda sivil yönetim talebi MISIR IN BAÞÞEHRÝNDE TAHRÝR MEYDANI NDA TOPLANAN BÝNLERCE GÖSTERÝCÝ SÝVÝL YÖNETÝM ÝSTEDÝ. MI SIR'DA Tah rir Mey da ný nda top la nan bin ler ce mu ha lif, Yük sek As ke rî Kon sey i son de fa i kaz e de rek, si vil yö ne tim is tek le ri - ni di le ge tir di. Mey dan da ön ce ki gün ya pý lan gös te ri le re Son u ya rý Cu ma sý a dý ný ve ren pro tes to cu - lar, Yük sek As ke rî Kon sey i le Ýs sam Þe rif hü kü me ti ne Mü ba rek i yar gý la, yol suz luk lar i le mü ca de le et ve gös te ri ci le re kar þý þid det kul la nan gü ven lik güç le ri ni bir an ön ce yar gý ö nü ne çý kar u ya rý sýn da bu lun du. 25 O cak ta ri hin de baþ la yan halk a yak lan ma sý nýn ar - HABERLER Lib ya lý mu ha lif ler, ABD ye te þek kür et ti LÝB YA LI mu ha lif ler, ABD ta ra fýn dan ta nýn mak - tan mem nun ol duk la rý ný a çýk la dý. Lib ya li de ri Mu - am mer Kad da fi re ji mi ne mu ha lif le rin o luþ tur du - ðu U lu sal Ge çiþ Kon se yi ta ra fýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ABD nin U lu sal Ge çiþ Kon se yi ni, Lib ya hal ký nýn meþ ru tem sil ci si o la rak ta ný ma sý do la yý sýy la ABD hal ký na say gý ve þük ran la rý ný i let - mek te dir de nil di. Ya zý lý a çýk la ma da ABD, de - mok ra si ve öz gür lü ðün ön cü sü ve ko ru yu cu su o la rak ni te len di ril di. Bin ga zi / a a Kad da fi, mey dan o ku du LÝB YA li de ri Mu am mer Kad da fi, u lu sal ve böl ge sel güç le rin, Lib ya da mu ha lif le rin o luþ tur du ðu U lu sal Ge çiþ Kon se yi ni ta ný ma la rý nýn Lib ya hal ký i çin bir ö ne mi ol ma - dý ðý ný söy le di. Kad da fi, Bin ga zi nin ka pý la rý ný Haç lý la ra a çan bir a vuç ha i nin kah ra man Lib ya hal ký ný tem sil et ti - ði bir gün bi le dü þü ne mi yo rum de di. Kad da fi, baþ þehir Trab lus un 150 ki lo met re do ðu sun da ki Zli ten de top la - nan yan daþ la rý na hi ta ben yap tý ðý ko nuþ ma da, Ýs ter se - niz söz de U lu sal Ge çiþ Kon se yi ni bir mil yon kez ta ný yýn, bu nun si zin ka rar la rý ný za a yak di re te cek Lib ya hal ký ü ze - rin de hiç bir ö ne mi yok tur i fa de si ni kul lan dý. Ýs tan - bul da ki Lib ya Te mas Gru bu Top lan tý sý nda, U lu sal Ge - çiþ Kon se yi ne tam des tek ve ril miþ ti. Zli ten / a a Lib ya nýn ba tý sýn da þid det li ça týþ ma lar LÝB YA'NIN ba tý sýn da mu ha lif ler le Mu am mer Kad da fi güç le ri a ra sýn da dün þid det li ça týþ ma la rýn çýk tý ðý bil di ril di. Lib ya nýn Ba tý Dað la rý nda Bir Ga - nam ka sa ba sýn da ki cep he hat týn da çý kan ça týþ ma - lar da sü rek li si lâh ses le ri nin du yul du ðu, top ses le ri - nin Bir Ga nam ýn 15 ki lo met re gü ne yin de ki Bir A yad Kö yün den i þi til di ði bil di ri li yor. Böl ge de ki kay nak lar, baþþehir Trab lus a 80 ki lo met re me sa fe de ki Bir Ga - nam da mu ha lif le rin ka sa ba nýn yük sek ke sim le ri ne çýk tý ðý ný söy le di. Bir Ga nam ýn baþ þehir Trab lus a u - laþ mak is te yen mu ha lif le rin baþ þehre en ya kýn po - zis yon da ol du ðu yer o la rak bi li ni yor. Bir A yad da ki mu ha lif sa vaþ çý Ah med, Kad da fi güç le ri ne a it yak - la þýk 15 a raç lýk bir kon vo yun Bir Ga nam a yak laþ ma - ya ça lýþ tý ðý ný, an cak mu ha lif le rin a teþ aç ma sýy la bir sa at lik ça týþ ma nýn ar dýn dan kon vo yun ge ri çe kil di - ði ni i fa de et ti. Ba tý Dað la rý nda ki mu ha lif le rin, Kad - da fi güç le ri nin sal dý rý la rý ný püs kürt tük ten son ra son haf ta lar da Trab lus a doð ru dü zen li o la rak i ler le dik - le ri bil di ri li yor. Mu ha lif le rin ye ni he de fi nin Trab - lus un gü ne yin de ki ka ra yo lu na ha kim Gar yan ka sa - ba sý ol du ðu kay de di li yor. Bir A yad / a a Bre ga ya gi ren 10 mu ha lif öl dü LÝB YA'DA Mu am mer Kad da fi yi de vir me yi a - maç la yan ve ön ce ki ge ce Bre ga þehri ne gi ren mu - ha lif güç ler den 10 u, dü zen le nen kar þý sal dý rý so nu - cu öl dü. Has ta ne kay nak la rý nýn ver di ði bil gi ye gö re, hü kü met güç le ri nin top çu a te þi ve da ha ön ce yer - leþ ti ri len bom ba la rýn pat la ma sý so nu cun da 10 mu - ha lif öl dü. Mu ha lif le rin de 4 hü kü met as ke ri ni e sir al dý ðý kay de dil di. Do ðu da ki stra te jik bir pet rol þehri o lan Bre ga, her i ki ta raf a ra sýn da ki cep he hat tý ü ze - rin de bu lu nu yor. Bin ga zi / a a dýn dan or du, gös te ri ci le rin gü ven li ði ni sað - la ma id di a sý i le ül ke ge ne lin de kon tro lü e le al mýþ ve es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba - rek yet ki le ri ni or du ya dev re de rek is ti fa et - miþ ti. Dev ri min ar dýn dan or du i le sý cak i liþ - ki ler ku ran Mý sýr mu ha le fe ti ve halk, ar týk or du ve Yük sek As ke rî Kon se yi sert bir þe - kil de e leþ tir me ye baþ la dý. Yük sek As ke rî Kon sey i þef faf ol ma mak la suç la yan gös te ri ci ler Si vil yö ne tim is ti yo - ruz. Mü ba rek i yar gý la ya cak hü kü me te e vet slo gan la rý at tý lar. Mey dan da mu ha lif le re va - BÜ YÜK bir ku rak lý ða ma ruz ka lan So - ma li nin ar týk in sa nî bir fe lâ ket le kar þý kar þý ya ol du ðu bil di ril di. So ma li i çin aç - lý ða kar þý ey lem ad lý ku ru lu þun di rek tö - rü Jens Op per mann, ül ke de yak la þýk 250 bin ço cu ðun cid dî o ran da ye ter siz bes - len me nin pen çe sin de ol du ðu nu be lir te - rek, son haf ta lar da du ru mun da ha da kö tü leþ ti ði ni gör dük le ri ni, ar týk in sa nî kriz ve ya in sa nî a cil du rum dan de ðil, bir in sa nî fe lâ ket ten bah set tik le ri ni kay det ti. az ve ren Mý sýr ýn ün lü ço cuk va i zi Mu ham - med Ab dul se lam, bin ler ce mu ha li fi coþ tur - du. Ab dul se lam, yap tý ðý a çýk la ma da, gös te ri - le re ço cuk hak la rý na dik ka ti çek mek ve hal - kýn öz gür lük ta lep le ri ni des tek le mek i çin ka - týl dý ðý ný söy le di. Oð lu nu Ah met Sa rur u halk a yak lan ma sý sý ra sýn da kay be den Ha na Mu ham med i se a - lan da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ben or du nun ka - til le ri ko ru ya ca ðý ný dü þün mü yo rum. Sü veyþ þehrin de hal ký öl dü ren po lis me mur la rý ser - best bý ra kýl dý. Yük sek As ke rî Kon sey Baþ ka - Op per mann, in san la rýn Mo ga di þu ya, da ha ön ce hiç gör me dik le ri bir hal de gel dik le ri ni gör dük le ri ni, ba zen haf ta lar - ca yü rü dük ten son ra in san la rýn ak lî ve fi zi kî o la rak tü ken miþ bir du ru ma gel - dik le ri ni söy le di. Her ke se ye te rin ce yar dým sað la ya cak du rum da ol ma dýk la rý ný be lir ten Op per - mann, ül ke de bir yýl da gý da fi yat la rý nýn yüz de 270 o ra nýn da art tý ðý ný kay det ti. So ma li nin dý þýn da Ken ya, E ti yop ya ve ný Tan ta vi za lim le rin ya nýn da ol ma ma lý di - ye ko nuþ tu. Oð lu nun ka til le ri nin yar gý ö nü ne çý ka rýl - ma dý ðý ný sa vu nan Sa rur, Mü ba rek i yar gý la - mak is te me yen bir yö ne ti me kar þý ol duk la rý - ný i fa de et ti. Tah rir Mey da ný nda ki gös te ri le re Müs lü - man Kar deþ ler Ör gü tü ka týl maz ken, Se le fi grup lar yap týk la rý ba sýn a çýk la ma sýn da, Or - du hal ka ver di ði söz le ri tu ta bil mek i çin za - ma na ih ti yaç du yu yor. Or du ya bu ko nu da þans ve ril me li de di ler. Ka hi re / a a Son yýllarýn en büyük kuruklýðýna maruz kalan Somali'de insanlar, çaresizlik içinde çocuklarýný ölüme terk ediyor. FOTOÐRAF: AA Dünya açlýða seyirci SOMALÝ ÝNSANÎ FELÂKETLE KARÞI KARÞIYA. BM NÝN TESBÝTLERÝNE GÖRE KURAKLIK DOLAYISIYLA ÇOCUKLAR ÖLÜME TERK EDÝLMEYE BAÞLANDI. Tunus ta göstericileri polis þiddetle daðýttý TUNUS'TA güvenlik güçlerinin, baþþehir Tunus ta oturma eylemi düzenleyen göstericileri daðýtmak için þiddete baþvurduðu bildirildi. Devrik baþkan Zeynelabidin bin Ali rejimi karþýtý siyasetçi Abdülvahab El Heni, polislerin, göstericilerin oturma eylemi düzenlediði camiye girdiðini ve göstericilere saldýrdýðýný belirtti. Gösterinin barýþçý olduðunu, dolayýsýyla þiddete gerek olmadýðýný söyleyen El Heni, Ýçiþleri Bakaný Habib Essid hakkýnda þikâyette bulunmayý düþündüðünü ifade etti. Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklama ise güvenlik güçlerinin Kesbah meydanýna doðru taþ atan, bazý araçlarýn hasar görmesine ve bazý kiþilerin yaralanmasýna sebep olan bir gruba müdahale ettiði belirtildi. Tunus / aa Ci bu ti, BM ye gö re, son on yý lýn en kö tü ku rak lý ðý i le kar þý kar þý ya bu lu nu yor. BM Ço cuk Fo nu (U NI CEF), So ma li de ku rak lýk dolayýsýyla 300 den faz la ço cu - ðun ö lü me terk e dil di ði ni, So ma li de ku - ru lan ve dün ya nýn en bü yük sý ðýn ma cý kam pý ko nu mun da ki Da da ab a, yi ye cek bul ma u mu duy la bin ler ce ki þi nin u laþ - ma ya ça lýþ tý ðý ný, yol lar da a i le le ri ö len ve - ya terk e dil miþ 300 den faz la ço cuk bu - lun du ðu nu a çýk la mýþ tý. Na i ro bi / a a Su ri ye de son bi lân ço: 32 ö lü SU RÝ YE DE ön ce ki gün dü zen le nen yö ne - tim kar þý tý gös te ri ler de gü ven lik güç le ri - nin a teþ aç ma sý so nu cu ö len le rin sa yý sý 32 ye yük sel di. Ye rel Ko or di nas yon Ko - mi te le ri ak ti vist le ri nin ver di ði bil gi ye gö - re, sa de ce baþ þehir Þam da 23 ki þi öl dü. Mu ha lif li der ler den Ve lid el Bun ni nin yap tý ðý a çýk la ma ya gö re, baþ þehir Þam ýn Ka bun sem tin de bu gün ya pýl ma sý plan la - nan U lu sal Se lâ met Kon fe ran sý, gü ven - lik güç le ri nin, top lan tý nýn ya pý la ca ðý dü - ðün sa lo nu ö nün de 14 ki þi yi öl dür me si dolayýsýyla er te len di. Am man / a a HABERLER Brük sel, ba ðým sýz Fi lis tin dev le ti ni ta ný dý FE DE RE ya pý lý Bel çi ka nýn üç o to nom böl ge sin - den bi ri o lan Brük sel, 1967 sý nýr la rýy la Fi lis tin dev le - ti ni ta ný dý. Bütün si ya sî par ti le rin des te ðiy le Brük sel böl ge par la men to sun da ki ba ðým sýz lýk oy la ma sý na mev cut 72 mil let ve ki lin den 66 sý e vet der ken 6 ü ye çe kim ser kal dý. O nay la nan ta sa rýy la Brük sel Böl ge Hü kü me ti, Fi lis tin dev le ti ni ta nýr ken Bel çi ka hü kü - me ti ve AB ye de ay ný yo lu iz le me le ri çað rý sý ya pýl dý. Brük sel Mil let ve ki li Ma hi nur Öz de mir, oy la ma nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Bu gü ne dek Fi lis tin i 120 ül ke ta ný dý. Bel çi ka nýn 121 in ci ve AB de ilk ül - ke o la ca ðý na i na ný yo rum. Ne re dey se bütün si ya sî par ti ler bu ko nu da gö rüþ bir li ði i çin de. Di ðer AB ü - ye le ri de Bel çi ka yý ta kip e de rek Ey lül a yýn da BM de - ki ta ný ma sü re cin de o lum lu tu tum ta kýn ma lý de di. Fi lis tin in ta nýn ma sý ko nu sun da AB i çin de gö rüþ ay - rý lý ðý ya þa nýr ken ta nýn ma kar þý tý blo kun ba þý ný Al - man ya, Ý tal ya, Hol lan da, Çek Cum hu ri ye ti ve Ro - man ya çe ki yor. AB Dý þiþ le ri Yük sek Tem sil ci si Cat - he ri ne Ash ton ýn, mu ta ba kat sað la na na dek ko nu yu gün de me ta þý ma ya ca ðý yö nün de bu ül ke le re ta ah - hüt te bu lun du ðu be lir ti li yor. Brük sel / a a Ra ed Sa lah a þart lý tah li ye ÝNGÝLTERE'NÝN baþþehri Lon dra da ge çen ay so - nun da gö zal tý na a lý nan Ýs ra il de ki Ýs lâ mî Ha re ket in li de ri Þeyh Ra ed Sa lah ýn þart lý tah li ye si ne ka rar ve ril - di. E di ni len bil gi ye gö re, Lon dra da ki Yük sek Mah ke - me de gö rü len dâ vâ da yar gýç ön ce ki gün, 52 ya þýn da - ki Þeyh Sa lah ýn þart lý tah li ye si ne hük met ti. Sa lah ýn a vu kat la rý du ruþ ma da mü vek kil le ri nin gü ven lik ris - ki o luþ tur ma dý ðý ný ve gö zal týn da tu tul ma ma sý ge - rek ti ði ni sa vun du. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ný tem sil e den a - vu kat lar i se, tah li ye ta le bi ne kar þý çýk tý. Sa lah ýn Pa - zar te si gü nü ne ka dar gö zal týn da tu tul ma ya de vam e - dil me si ve haf ta ba þýn da þart lý tah li ye si nin ger çek leþ - me si bek le ni yor. An cak Sa lah ýn Ýn gil te re nin sý nýr dý þý ta le bi nin gö rü þü le ce ði dâ vâ sü re ci ne ka dar Londra da bir ev de tu tu la ca ðý, a ya ðý na kaç ma ma sý i - çin e lek tro nik ke lep çe ta ký la ca ðý, so ka ða çý ka ma ya ca - ðý ve ba sý na de meç ve re me ye ce ði be lir ti li yor. Sa lah, Ýn gil te re Ý çiþ le ri Ba ka ný The re sa May ýn ta le bi ü ze ri - ne ve Ýn gil te re ye a þý rý din ci ak ti vi te le ri ge rek çe siy - le gir me ya sa ðý ný ih lâl et me si ne de niy le ge çen ay so - nun da Lon dra da gö zal tý na a lýn mýþ tý. Ý çiþ le ri Ba kan lý - ðý, Sa lah ýn sý nýr dý þý e dil me si ni is te miþ ti. Ýn gi liz Par - la men to sun da ko nuþ ma yap mak i çin Lon dra ya ge - len Sa lah, ge çen yýl Gaz ze ye doð ru yo la çý kan Ma vi Mar ma ra ge mi sin de yer al mýþ tý. Lon dra / a a Ber lus co ni, ka fa trav ma sý ge çir di ÝTALYA Baþ ba ka ný Sil vi o Ber lus co ni nin duþ ya - par ken düþ tü ðü, kü çük çap lý bir ka fa trav ma sý ge çi - ren Ber lus co ni nin yor gun an cak i yi ol du ðu bil di - ril di. Ber lus co ni nin dok to ru Al ber to Zan gril lo dün ge ce yap tý ðý a çýk la ma da, Sil vi o Ber lus co ni duþ ta düþ tü ve ka fa sý ný çarp tý. Çok yor gun du, o hep çok yor gun. Kü çük bir ka fa trav ma sý ge çir di de di. Baþ - ba ka na düþ tük ten son ra trav ma to lo jik bir tah lil yap týk la rý ný da be lir ten dok tor, Ber lus co ni nin i yi ol du ðu nu kay det ti ve Her þey yo lun da de di. Zan - gril lo, bi raz að rý sý bu lu nan Ber lus co ni nin has ta ne - den ta bur cu ol du ðu nu, að rý ke si ci ve ri len Baþ ba ka - nýn do laþ ma ya bi le çýk tý ðý ný kay det ti. Mi la no / a a Cha vez, ke mo te ra pi i çin Kü ba yol cu su VE NE ZU E LA Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez, ya ka - lan dý ðý kan ser has ta lý ðý nýn te da vi si nin, ke mo te ra pi yi de i çe ren i kin ci a þa ma sý na baþ la mak ü ze re Kü ba ya dön me ka ra rý ver di. Pe ru Dev let Baþ kan lý ðý na se çi len Ol lan ta Hu ma la i le gö rüþ me sin den son ra bir a çýk la - ma ya pan Cha vez, Kü ba ya gi de bil me si nin par la - men to ta ra fýn dan a na ya sa ge re ði o na yý i çin, U lu sal Mec lis Baþ ka ný Fer nan do So to Ro jas e bir ya zý gön - der di ði ni be lirt ti. Par la men to dan a ci len o nay is te di - ði ni be lir ten Cha vez in Kü ba da ne ka dar ka la ca ðý be - lir siz du rum da. Mu ha le fet li de ri Al fon so Mar qu i na, par la men to nun Dev let Baþ ka ný nýn ta le bi i çin o la ða - nüs tü top lan tý ya çað rýl dý ðý ný a çýk la dý. Cha vez, Kü - ba da 20 Ha zi ran da a me li yat ol muþ ve pel vis böl ge - sin de ki tü mör a lýn mýþ tý. Cha vez tü mö rün bir beys - bol to pu bü yük lü ðün de ol du ðu nu be lirt ti an cak tam ye ri hak kýn da bil gi ver me di. Ka ra kas / aa TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz ve kardeþimiz Dr. Mehmet Polat'ýn kýzý Hasibe Nur Hanýmefendi ile Muhammed Haluk Beyefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Konya Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem abimiz Ruhi Avþar'ýn oðlu Edip'in Zehra Hanýmefendiyle, Muhterem abimiz Nihat Avþar'ýn oðlu Nurullah'ýn Zehra Hanýmefendiyle, Muhterem abimiz Ecz. Ahmet Ýnan'ýn oðlu Hüseyin'in Eda Hanýmefendiyle evliliklerini tebrik ederiz. Genç çiftlerimize iki cihan saadeti dileriz. Nevþehir Yeni Asya Okuyucularý Þi li li ma den ci ler den dev le te kar þý dâ vâ ÞÝ LÝ'DE KÝ bir ma den o ca ðýn da 69 gün mah sur kal dýk tan son ra kur ta rý lan ma - den ci ler, ih mal dâ vâ sý a çý yor. Ma den - ci le rin li de ri Lu is Ur zu a, ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, Ma den de ne ler ya þa dý ðý - mý zýn bi lin me si ni is ti yo ruz de di. Ur - zu a, ka za dan ön ce gü ven li ðin de net - len me me si dolayýsýyla dev le te kar þý da - va a ça cak la rý ný be lirt ti. Ad lî bir kay nak i se ma den ci le rin a vu ka tý Ed gar do Re i - no so nun San ti a go mah ke me si ne di lek - çe sun du ðu nu be lir te rek, dâ vâ a çan 31 ma den ci nin her bi ri ne 380 bin av ro taz mi nat ve ril me si ni is te di ði ni i fa de et - ti. 31 ma den ci, Ser na ge o min i (U lu sal Je o lo ji ve Ma den Ser vi si), San Jo se böl - ge sin de ki ma den o ca ðý nýn gü ven lik þart la rý ný ka za dan ön ce de net le me - mek le suç lu yor. San ti a go / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mahir Acar'ýn eþi Nebahat Acar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Karabük Yeni Asya Okuyucularý Âlem-i Ýslâm'ýn Berat Gecesini tebrik eder, Cenâb-ý Allah'tan hayýrlara vesile kýlmasýný dileriz." Sivas Yeni Asya Okuyucularý

8 8 17 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 PAZAR Y 13 çocuk neden ve nasýl öldü DÝYARBAKIR DA maalesef beklenen oldu ve barýþý, daha fazla demokrasiyi, daha fazla huzuru ve elbette yeni anayasayý istemeyen çevreler bir kez daha barýþ adýmlarýný bombaladý. Bu ülkede kodlarý çözenler için yeni bir durum deðil. Bundan sonra da böyle olacak. Yazdým, yeniden yazayým; bu katliâmda bir ucu Ankara da bir ucu Kandil de bir ucu da Ýmralý da son sür'at ve acýmasýzca yürütülen ÝKTÝDAR mücadelesinin izleri var. Katliâmdan bir gün önceki yazýmda da yazdým; Ankara da YAÞ ve yeni anayasa tartýþmalarý, Ýmralý da barýþ görüþmeleri sürdüðü sürece bu katliâmlar devam eder. Saldýrýdan önce yazdým, bir kez daha yazayým; bu iþin PKK ya bakan yönünde Öcalan a raðmen hareket eden PKK lýlarýn eylemi var. Bu PKK grubuna Öcalan ýn da sözü geçmiyor. Bunun için Öcalan ýn önündeki en optimum çözüm PKK nýn Kuzey Irak a çekilmesini saðlamak. Bunun i- çin de özellikle barýþý savunan aydýnlarýn PKK Kuzey Irak a çekilmeli çaðýrýlarýný yükseltmesi gerekiyor. Okurlardan gelen iletilerde Bu iddianý somutlaþtýr tepkileri alýyorum. Sanýrým yeni anayasayý yaptýrmama konusundaki direniþi somutlaþtýrmaya gerek yok. O her haliyle somuta dönüþtü. YAÞ konusu ile iliþkisini somutlaþtýrmamý isteyenlere þunu hatýrlatayým: Eþref Bitlis in karanlýk ölümünün arkasýnda bir tasfiye var idiyse, bu yönde iddialar varsa, intihar etti denerek öldürülen albayýn dosyalarý nasýl kapatýldýysa, bu olaylarýn arkasýnda da terfi mücadelesi olma olasýlýðý hayli yüksektir. Sadece geçen YAÞ ta yaþananlara bakmak bile yeterli. YAÞ taki terfi mücadelesinin ilkeleri ve kurallarý çiðneme noktasýna kadar gittiðini anlatmak için daha somut bir örnek vereyim. Biliyorsunuz TSK bazý TV ve gazetelere ambargo koyuyor. Onlara konuþup beyanat vermiyor, onlarla irtibata geçmiyor. TSK aleyhine haberler yapýlsa bile arayýp o kanal ve TV lere bilgi verilmiyor. Bunlarýn en baþýnda da Samanyolu televizyonu geliyor. TSK nýn bu kesin kuralý ve akreditasyonu, YAÞ ta terfisi gelen komutanlar olunca rafa kalkýyor. Örneðin YAÞ ta dosyasý görüþülecek Aslan Güner kendisinin bir görüntüsü Samanyolu televizyonunda kullanýldý diye önce Yeni Þafak tan Abdulkadir Selvi yi arayýp o haberi düzelttirmek istiyor. Daha sonra da Samanyolu televizyonunun Ankara temsilcisi Abdulkadir Abdulkadiroðlu nu arayýp talebini iletiyor. Bazýlarý bunda ne var diyebilir. Bunda þu var: Kurumun menfaati sözkonusu olduðunda bile ambargo konulan bir televizyona kiþisel menfaat, YAÞ ta terfii etkileme olasýlýðý olunca hemen o ambargolar kalkýyor. Burada bir ilkesizliðin altýný çizmek için bu örneði verdim. Ayný ilkesizlikle birbirinin ayaðýný kaydýrmak isteyen kiþilerin birbiri hakkýnda çýkardýklarý ses kasetleri, ses kasetlerinde Biraz da Kara cý korgeneral içeri alýnsýn ki önümüz a- çýlsýn diyebilen istihbaratçý generalleri birarada düþündüðünüzde YAÞ ýn bir yaþam mücadelesi olduðunu görürsünüz. Bir yanda Kara cý generallerde içeri alýnsýn önümüz açýlsýn diyen general bir yanda da Komutanlar içeri alýndýðý için zaaf oluþtu o nedenle bunlar oluyor diye Ergenekon un argümanýný Meclis kürsüsüne taþýyan Kemal Kýlýçdaroðlu. Demek ki orduda komutan zafiyeti yok, zafiyeti olan komutanlar var. Darbe yapma zafiyeti i- çinde olanlar, arkadaþý tutuklansýn da kendisi terfi etsin zafiyeti içinde olanlar, kurumun menfaatleri dururken kendi menfaati için kurumun ilkelerini bile hiçe sayýp YAÞ kulisi yapan ve kulisçi komutanlar oldu hep. Darbeleri yapan ekiplere darbe zaafý içindeydiler demek sanýrým askeri tezyif, komutaný zaaf içinde gösterme suçuna girmez... Bütün bu zaaflar Diyarbakýr daki katliâmda etkili oldu mu; araþtýrýlmasý gereken bir soru. Bu konunun araþtýrýlmasý için en baþta sorulmasý gereken soru þu: Neden bu kadar þehit verdik? Gazeteye yansýyan bilgilere bakýlýrsa o çocuklar yemek yemek için mola verdikleri sýrada saldýrýya uðramýþ. En temel, askerliðini yapanlar dahi bilir ki, bir grup bir yere toplandýðýnda onlarýn güvenliði için çevre nöbetçileri çýkarýlýr. Bu nöbetçilerin yerleri, sayýlarý, yeterlilikleri konusunda bir zafiyet var mý, örneðin bunun araþtýrýlmasý gerekiyor. Daha önemli bir soru daha var. O askerler kendi uçaklarýmýzdan atýlan bombalarla mý þehit oldu? Eðer durum böyleyse doðrusu ben daha da çok ürperiyorum. Çünkü Hava Kuvvetleri nde Bilgin Balanlý nýn tutuklanmasýndan sonra bir ekibin ciddi oranda kimyasý bozuldu. Bu kimya bozukluðu YAÞ ta istifa tehdidi masaya sürülecek derecede komuta kademesini etkiledi. Balanlý nýn kendi yurttaþýmýzýn çiftliðine hava harekâtý yapmak için çalýþmalar yaptýðý ýslak imzalý belgelerle ortaya çýkan bir komutan olduðu unutulmamalý. Bu çýlgýnlýðý göze alanlarýn baþka ne tür çýlgýnlýklarý göze alabileceklerini düþünmek bile istemiyorum. Bu nedenle o çocuklarýn gerçekten nasýl öldüklerinin adam gibi araþtýrýlmasý gerekiyor. Kendi uçaðýmýzdan atýlan bombalarla öldülerse, -ki olabilir- yanlýþlýklar olabilir maalesef, o zaman gerçekten yanlýþlýkla a- týlan bir bomba sonucu mu ölüp ölmediði de araþtýrýlmalý. Bunun YAÞ çekiþmeleri ve Balanlý nýn tutuklanmasýyla baþlayan kimya bozukluðuyla iliþkisi de araþtýrýlmalý. Daha da önemlisi TSK nýn yaptýðý o açýklamanýn da gerçekliði araþtýrýlmalý. Biz o çocuklarýn nasýl öldüðünü araþtýrýp ortaya çýkarmazsak bundan sonra gelecek ölümlerin de nedenlerini ve nasýllarýný hiçbir zaman bilemeyeceðiz. Týpký 33 er o- layýnda olduðu gibi. O 33 erin neden ve nasýl öldüðünü o anda araþtýrmadýðýmýz için o dönem sadece iki ay içinde 250 ye yakýn insan daha öldü. Bu 13 asker de böylesi bir sürecin baþlangýcý olabilir. Burada PKK nýn da kendi içindeki çetecilere bakmasý gerekiyor. Onlar için de bir soru: Bundan bir yýl önce PKK nýn ateþkes ilan ettiði gün Taksim de intihar saldýrýsý yapan PKK'lýyý yönlendiren ve ona emri veren PKK lýnýn Silvan da etkin olan PKK grubunun baþý olmasý ile Öcalan 15 Temmuzda savaþa gerek yok dediði halde asker kaçýran ve askere saldýran grubun ayný grup olmasý sizce tesadüf mü? Bu grubu Kandil mi yönetiyor, baþkalarý mý? Emre Uslu / Taraf. 16 Temmuz 2011 FOTOÐRAF: AA Basitbirsoru:Yangýnnasýlçýktý? Sizce de 13 askerin þehit düþtüðü yangýnýn sebebi bir þey ifade etmiyor mu sahiden? YENÝ Ýçiþleri Bakanýmýz Ýdris Naim Þahin basýn karþýsýna ilk kez 13 þehit nedeniyle çýkýp sorulara cevap verdi. Sorulardan bir tanesi PKK ya yakýn Fýrat News adlý internet sitesinde ortaya atýlan iddia ile ilgiliydi. Ýddiaya göre þehit düþen askerlerimiz Türk savaþ uçaklarýndan atýlan bombalar sonrasý çýkan yagýnda ölmüþtü. Hayli provokatif bu iddiayý gazeteciler çekinmeden Bakan a sordular. Bakan Þahin Yangýn, ya ateþle çýkar ya bombayla çýkar ya roketle çýkar ya benzinle çýkar. Netice itibariyle yanmýþtýr, yakýlmýþtýr. Sebebini araþtýrmak, sebebini söylemek bir þey ifade etmiyor gibi tuhaf bir cevap verdi. Sizce de 13 askerin þehit düþtüðü yangýnýn sebebi bir þey ifade etmiyor mu sahiden? Oysa bence çok þey ifade ediyor. ÖNCE, siyasi analizleri bir yana býrakarak, hepimizin yüreðini kavuran 13 çocuðumuzun nasýl þehit düþtüðüne baktým... Resmi açýklamalara göre, Diyarbakýr ýn Lice Ýlçesi nde geçen Cumartesi günü kaçýrýlan iki asker ve bir saðlýk görevlisinin kurtarýlmasý için baþlatýlan operasyon kapsamýnda, Silvan Jandarma Taktik Komando Alay Komutanlýðý na baðlý bir birlik, Silvan Ýlçesi nin Dolapdere ve Kulp Ýlçesi nin Küplü köyleri arasýnda arama tarama faaliyetinde bulunmaktaydý... Askerler, saat sýralarýnda Reþan Deresi Mevkii nde yemek molasý verdi... Tam bu sýrada kalabalýk PKK lý grup tarafýndan pusuya düþürüldüler... Ve atýlan el bombalarý yüzünden ormanlýk alanda yangýn çýktý ve askerlerimiz maalesef yanarak öldü... SON terör saldýrýsý da göstermiþtir ki, PKK artýk yekpare bir örgüt deðil. Ýçinde Öcalancýlar var... Bayýkçýlar var... Karayýlancýlar var... Öcalan ýn Bir Barýþ Konseyi kurulmasý konusunda devletle anlaþtýk, 15 Temmuz da artýk geçerli deðildir sözünü sonlarý sayan þahinler var. Ilýmlýlar, ýlýmsýzlar, Avrupacýlar, Amerikancýlar, Ýsrailciler, Rusyacýlar, Ergenekoncular, mebzul miktar... Çinciler de var mýdýr? Bunun bir önemi yok artýk. Uzmanlar, terör saldýrýsýyla ilgili olarak, esasýnda ayný kapýya çýkan iki farklý yorum yapýyor: BÝR- Öcalan tavrýný barýþtan yana koydu ama bölgeyi yönetmek isteyen örgütün þahin kanadý bu süreci sabote etti. Bir anlamda, Öcalan ýn liderliðini tartýþmaya açmýþ oldu ve Bizimle de pazarlýk yapacaksýnýz mesajý verdi. ÝKÝ- Birileri, Türkiye yi yeni bir kanlý çatýþma ortamýna sürüklemek istiyor. Amaç, yeni anayasayý yaptýrmamak... Elbombasýormanýyakarmý? *** Sormaya baþladým: Komando birliði nasýl pusuya düþer ve nasýl bu kadar büyük zayiat verir? El bombasý 13 askerimizin kaçýp kurtulmasýný engelleyecek kadar vahim bir orman yangýný çýkarýr mý? Ben gündüz gerçekleþen PKK saldýrýsý pek hatýrlamýyorum, bu da garip deðil mi? Sorularýma cevap ararken, Diyarbakýr ýn Silvan ilçesine baðlý Dolapdere Köyü kýrsalýnda 13 askerin hayatýný kaybettiði çatýþmaya yakýndan tanýk olan bir korucu olayýn iç i- çe geçen asker ve PKK mevzilerinin iki Türk uçaðýnýn bombardýmaný sonucu yaþandýðýný anlattý içerikli bir habere de rastladým... Nereden bakýlýrsa bakýlsýn ve gerçek ne olursa olsun, doðru dürüst bir savunma gücüne sahip bir ülkede yaþanmamasý gereken ve 13 çocuðumuzun ölmesine, yedisinin de yaralanmasýna neden olan vahim bir skandal ortalýkta duruyor. *** Oldum bittim, 30 Aðustos lardan ürkerim... Bu kanlý vahþet de önceki günkü sürpriz Çankaya zirvesi ardýndan ve 30 Aðustos öncesinde meydana geldi... Önceki gün çocuklarýmýzý yitirdiðimiz o- lay, PKK nýn iki asker ve bir saðlýk görevlisini kaçýrmasýyla baþladý... Devletin Öcalan ile görüþtüðü, Barýþ Konseyi nden söz edildiði, Öcalan ýn 15 Temmuz tarihini laðvettiði, siyasal iktidarýn yeni anayasa dan söz ettiði bir iklimde, anlamý ve manasý olmayan Demokratik Özerklik ilaný ve kan siyasetinin, Öcalan ý oyun dýþý býrakmak ve savaþ lobisinin deðirmenine su taþýmaktan gayri ne yararý var? Anneleraðlarkenbizbirazsussak! KAYBETTÝÐÝMÝZ delikanlýlar var ya... Býrakalým, onlarýn anneleri babalarý, kardeþleri, eþleri, sevgilileri, arkadaþlarý acýlarýný ve isyanlarýný þiddetle haykýrsýnlar. Onlarýn acýsýnýn eþi benzeri, tesellisi yok çünkü. Olmaz. Olamaz! Bize gelince... Biz medyada yazýp çizenler... Bilmeliyiz ki, bu acýyý paylaþabilmek için medet umacaðýmýz bütün kelimeler kifayetsiz. O yüzden bize düþen ilk iþ susup ailelerin ve memleketin yasýna eþlik etmektir. Zaten ne zaman böyle durumlarda kalem oynatmaya kalkýþsak, itiraf edelim ki, bir sýkýntý gelip taþ gibi oturuyor içimize! Çünkü bu acýlar yeni tanýþ larýmýz deðil! Çok zaman oldu bu acýlarý yaþamaya, haber yapmaya, yazmaya baþlayalý. Yaklaþýk otuz yýl... Acýdan, isyandan, yastan daðlar biriktirdik ama barýþýn inþasýna bir tuðla koymayý beceremedik. Dahasý... Ölümü kýþkýrtanýmýz, savaþý körükleyenimiz daha fazlaydý barýþý isteyenimizden! Bir þeyler yapýn artýk O yüzden þimdi bize düþen yaldýzlý ve yapay duygusallýklar deðil, ille de yazacaksak, samimi ve serinkanlý deðerlendirmeler olmalý! Her þeyden önce gençleri kandýrmaktan kaçýnmalýyýz! Sýrf onlarýn gönlünü çalabilmek umuduyla... Otuz yýldýr nasýl yaþadýðýmýzý unutturup þimdi karanlýk bir döneme girdik demek... Terör ve terör örgütü dün yokmuþ da, bugün ortaya çýkmýþ gibi yazýlar yazmak... En hafif deyimle ayýp olmuyor mu? Haþmet Babaoðlu, Sabah, 16 Temmuz 2011 Doðru olabilir de, olmayabilir de... Fakat, doðruluðu tartýþýlmaz yegane gerçek þu: Ne zaman Kürt meselesinde çözüm umudu belirse, bir þeyler oluyor ve süreç öteleniyor. Buna benzer þeyler hep oldu. Özal döneminden baþlayarak, müzakere süreçleri, hep kanlý finallerle durdu yahut durduruldu. Bundan sonra da bir þeyler in olmamasý için, barýþ diye tutturan ama hiçbir açýklamalarýyla barýþa hizmet etmeyen Kürt siyasetçilerin, Kürt kamuoyu önderlerinin, Kürtsever liberallerin de bir þeyler yapmasý gerekiyor. BÝR- Madem, Öcalan ýn liderliðini sona erdirmek isteyen PKK içi derin bir güç var ve siz de Öcalan sýz yapamýyorsunuz, terörü kesin ve þiddetli bir dille kýnamalýsýnýz. Ki, Barýþ Konseyi Kurulmasý konusunda devletle anlaþtýk diyen liderinizin eli güçlensin. ÝKÝ- Demokratik özerklik ilan ettik saçmalýklarýndan uzak durmalýsýnýz. Demokratik özerklikle murat ettiklerinizi, mütekâmil bir anayasa zaten saðlayacaktýr. Bir þey yapmak istiyorsanýz, halkýn yeni anayasa talebine karþý duyarlýlýk Hele Daðlýca baskýnýndaki komutan hatalarýný gördükten sonra daha da çok þey ifade e- diyor. Hele PKK nýn döþediði mayýnlar nedeniyle 6 askerimizin þehit düþtü açýklamalarý yapýlýp o mayýnlarý Türk askerlerinin yerleþtirdiðini öðrendikten sonra çok daha fazla þey ifade ediyor. Eskiden Güneydoðu da olan Güneydoðu da kalýrdý. Çatýþmalardan sonra kuru bir açýklama yapýlmasýna bile tenezzül edilmezdi. Askerler ö- lür, cenazeler kaldýrýlýr Vatan sað olsun denilip konu kapatýlýrdý. Oysa artýk ateþ sadece düþtüðü yeri yakmýyor. Aileler þehit çocuklarýnýn hangi çatýþmada nasýl öldüðünü merak e- diyor. Komutanlar görevlerini doðru ve iyi yaptýlar mý diye sorguluyor. Bunlar belki þehitleri geri getirmiyor ancak kamuoyunun bir nebze de olsa içini rahatlatýyor. Ayrýca yeni þehitlerin olmamasý için insan bir çatýþmanýn tüm detaylarýný öðrenmek istiyor. Ýçiþleri Bakaný nýn acýsý büyük, askerin acýsý büyük, sokaktaki insanýn acýsý büyük ama yine de bu a- cýnýn büyüklüðü ortaya atýlan böyle tehlikeli bir komplo teorisini havada býrakmayý gerektirmiyor. Tam tersi hatta inadýna tüm ayrýntýlarý ile çatýþmanýn nasýl olduðunun anlatýlmasý en azýndan o þehit askerlerin ailelerinin içinin rahat etmesi için bir vatan görevi. Bilgi kirliliðini önlemenin yolu net cevaplardan geçiyor. Ortaya böyle bir iddia atýldýysa ve yalansa Ý- çiþleri Bakaný ndan beklenen Bu iddia yalandýr gibi kýsa ve net bir cümle. O kadar. 6 askerimizin þehit düþtüðü mayýnlarý yanlýþlýkla yerleþtiren komutanlarýn yargýlanmasý bize bunu öðretti. Cüneyt Özdemir Radikal, 16 Temmuz 2011 Belli ki birileri Öcalan ý barýþa yaklaþtýðý için saf dýþý býrakýp, demokratik süreçlerin dýþýnda zoru dayatarak kendi istekleri doðrultusunda bir oluþum peþinde... Yaþam ile irtibatýný kaybeden bu çýlgýn ve kanlý hayal gerçekleþemez ama günahsýz çocuklarýn ölümüne neden olur... Nitekim son olay da 13 Türk askerinin hayatýna mal olurken, yedi de PKK lý gencin yaþamýný kararttý... Yirmi caný yok etti... Yýllardýr binlerce çocuðumuzu yok ettik, çocuklarýmýzý yok ederek hiçbir yere varýlamayacaðý gün gibi ortada deðil mi? Bu gözü dönmüþ kör ve kanlý ihtirasý sona erdirmenin zamaný çoktan geldi de geçmiyor mu? *** Açýyý geniþlettiðimizde birbiriyle savaþýr gibi gözüken ama kan ve ölümden beslenen büyük savaþ lobisi nin atakta olduðu çok net gözükmekte... Bunu boþa çýkaracak olan eðitimli ve gerçek bir ordu boyutu da iþe yaramayýnca kendimizi kaotik bir kan gölünün ortasýnda buluyoruz... *** Çok sýcak bir yaz ortamýnda yeniden zor ve acýlý bir döneme girdik... Son saldýrý, övünmeyi öne alan, AB ye posta atmaktan Libya için devreye girmeye kadar her fýrsatý hamasi ve milliyetçi propagandanýn aleti olarak kullanmak isteyen popülist yaklaþýmýn manasýzlýðýný çok acý bir fatura ile yeniden açýða çýkardý... Kürt sorunu nu saðlýklý bir çözüme ulaþtýramayan devlet yapýlanmasýnýn artýk radikal bir þekilde deðiþtirilip düzeltilmesi gerektiðini de çocuklarýmýzý boþ yere yitirerek maalesef bir kez daha gördük.. Mehmet Altan, Star, 16 Temmuz 2011 geliþtirmelisiniz. ÜÇ- Siyaset, ergen tepkileri kaldýrmaz... Kürt siyaseti, olgunluðunu, parlamenter sürece katýlarak göstermelidir. Dolayýsýyla, BDP, Hatip Dicle ve KCK sanýklarýnýn durumunu daha fazla sömürmemelidir, daha fazla mýzýkçýlýk yapmamalýdýr. DÖRT- Kürt siyasetinin temsilcisi olduðunu ileri süren BDP, referandum sürecinde hiç iyi bir sýnav vermedi. Statükonun devamýndan yana olanlarla ayný hizada durdu ve çok ayýp etti. 12 Haziran seçimlerinden sonra da, alnýnýn akýyla çýkmasý gereken sýnavlardan hep çaktý. Parlamentoyu boykot etmek iþ deðildir. Çözüm yeri ve mercii, her zaman parlamentodur. Diyarbakýr da toplanmak da iþ deðildir. Bu, Ýstikbaldeki baþkent Diyarbakýr yorumlarýna yol açacaktýr ki, murat edilen sonuç Türkiye için de, birliðimiz için de, kardeþliðimiz için de iyi olmayacaktýr. BEÞ- Kürt siyasal hareketi, þiddet konusunda net bir tavýr geliþtirmelidir artýk. Söz dolandýrmalar, karnýndan konuþmalar, laf kalabalýðýna getirmeler, demagojiye vurmalar, özlediðimiz barýþ ikliminin tesisine yardýmcý olmuyor. Uzatýlabilir ama bu kadarý kifayet eder... Sonuç olarak, Biz barýþ istiyoruz diyenler, bunun içini doldurmalýdýrlar. Ahmet Kekeç, Star, 16 Temmuz 2011

9 MAKALE 9 17 TEMMUZ 2011 PAZAR Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Ankara dan okuyucumuz: Nikâhlanýrken âileden izin almamak câiz midir? Ayrýca geleneklerimize göre düðünde erkekler de altýn yüzük takýyorlar. Altýn yüzük haram mý? Veya ne kadar karýþým olursa haram o- lur? Bunun bir ölçüsü var mý? Altýn kaplama yüzükler ve saatler de haram mý? Nikâh, evlenecek erkek ve kadýn arasýnda yapýlan en hayýrlý akittir. Özünde maddî-mânevî birçok hayýrlý geliþmeyi barýndýrýr. Nikâhla hedeflenen âile yuvasý, dünya ve âhiret mutluluðunun çekirdeði mâhiyetinde, toplumun en küçük yapý taþý hükmündedir. Aralarýnda nikâh akdetmek sûretiyle huzurlu bir yuva için yola çýkan çiftlerin, bu mutluluklarýný ebediyete taþýmalarý da mümkündür. Kur ân, muhtelif âyetlerinde, böyle tertemiz îman ehli çiftlerin Cennetin gölgeliklerindeki safâ dolu eðlencelerinden müjde üslûbuyla bahseder. 1 Top lu mu muz da, böy le cep he si hay ra dö - nük bir ku rum o luþ tu ru lur ken, müm kün mer te be her i ki ta ra fýn da â i le le ri i le ba rý þýk o la rak a dým a týl ma sý be nim sen miþ ve muh - te lif örf ve ge le nek þe kil le ri bu çer çe ve i çin - de ge liþ ti ril miþ tir. Â i le i le bir lik te a dým a týl - ma sý nýn hem tec rü be a çý sýn dan, hem da ha sâ lim dü þün ce le rin ve da ha sað lýk lý ta výr la rýn sað lan ma sý a çý sýn dan, hem de â i le i çi is ti þâ re ku ru mu nun ve say gý nýn a za mî iþ le til me si a - çý sýn dan göz ar dý e dil me ye cek hik met le ri bu lun du ðu nu kim in kâr e de bi lir? Genç er kek ve ya kýz la rý mýz, ev li lik ön ce si ter cih le riy le il gi li gö rüþ ve dü þün ce le ri ni â i le le - riy le mu hak kak pay laþ ma lý dýr lar. Â i le le ri ni dýþ la ya rak at týk la rý her a dý mýn kör bir a dým, yap týk la rý her ter ci hin ek sik bir ter cih ol du ðu - nu u nut ma ma lý dýr lar. Â i le le rin sýk e le yip in ce do ku ma la rý, hiç þüp he siz ken di le ri le hi ne dir. Ken di le ri ge le cek te ken di ev lât la rý nýn ter cih le - ri ni pay laþ mak is te me ye cek ler mi? Ni kâh her ne ka dar i ki þâ hi din hu zu run da ya pý lan bir a kit ten i bâ ret gö zük se de; ni kâh - la nan genç le rin, bu a kit ten son ra sö kün e dip ge len ah lâ kî, e ko no mik, sos yal, psi ko lo - jik...vs. prob lem le ri â i le le rin bil gi si dý þýn da ta þý ma la rý bir hay li zor dur. Kaþ la göz a ra sýn - da ya pý lan bir ni kâ hýn, bir baþ ka gün yi ne kaþ la göz a ra sýn da bo þan may la so nuç lan ma - sý du ru mun da, ký zýn ve kýz ta ra fý nýn mað du - ri ye ti nin he sa bý ný kim ve re cek tir? Yü ce di ni mi ze gö re; ni kâh es nâ sýn da ve ni kâh son ra sýn da, â i le nin en a sil â zâ sý o lan ka dýn el üs tün de tu tul ma lý, bir kut lu e mâ net o la rak ni kâh e dil me li, bü tün hak la rý na ri â yet e dil me li, hiç bir hak ký as lâ za yi e dil me me li - dir. Say gý da ve sev gi de hiç bir bi çim de ku sur e dil me me li, ge rek ev le nir ken, ge rek se bo þa - nýr ken hiç bir fev rî li ðe, hiç bir ba þý boþ lu ða, hiç bir pa ta vat sýz lý ða, hiç bir gayr-i me de nî ve gayr-i in sâ nî dav ra ný þa ma ruz bý ra kýl ma ma - lý, ni kâh la nýr ken hak ký nýn ko run ma sýn da gös te ri len ti tiz lik ve du yar lý lýk, bo þa nýr ken de ek sik siz ce gös te ril me li dir. Ve lî siz as lâ ni kâh ol maz! 2 ha dî siy le ni kâh ku ru mun da ve lî le rin, ya ni an ne ve ba ba nýn iþ - ti râk ve i zin le ri nin mü him bir þart ve hak ol du - ðu nu be yan bu yu ran Al lah Re sû lü (asm); di ðer yan dan ký zýn rý zâ sý dý þýn da ve lî si ta ra fýn dan ni - kâ ha zor lan ma sý ný da tas vip et me mek te dir. 3 Her ne ka dar, â kýl ve bâ lið o lan er kek ve ka - dý nýn, ev li lik ter ci hi hu su sun da tam eh li yet le ri var sa da; bu ko nu da ço cuk lar i le an ne-ba ba a - ra sýn da mut lak sû ret te kar þý lýk lý an la yýþ, say gý, sev gi ve ne zâ ket hâ kim ol ma lý dýr. Ev lât, an ne ve ba ba sýn dan geç me me li; an ne ve ba ba da, ev lâ dý nýn ter cih le ri ni göz ar dý et me me li dir. Al tý na ge lin ce: Al tý nýn er kek ler i çin ge rek süs eþ ya sý o la rak, ge rek kap, sa at ve mal ze - me ler de kat ký mad de si o la rak kul la nýl ma sý ný ya sak la yan Pey gam ber E fen di miz (asm), ba zý is tis naî du rum lar da al týn yü zü ðe mü sa a de bu yur du ðu ri vâ yet e dil mek te dir. Mu ham - med b. Mâ lik (ra) di yor ki: Ben Be râ Haz ret - le ri nin (ra) par ma ðýn da al týn yü zük gör düm. O sý ra da, o na ni çin bu yü zü ðü kul lan dý ðý so - rul du. O da ce va ben: Bu yü zük, Re sû lul lah E fen di mi zin (asm) ba na bah þet ti ði bir ar ma - ðan dýr. Bu nu ba na Re sû lul lah (asm) tak mýþ - týr ve, Al lah ýn ve Re sû lul lah ýn sa na tak tý ðý bu yü zü ðü kul lan bu yur muþ tur de di. 4 Bu ha dis ten ve al tý nýn ha ram ký lýn ma hik - me tin den ha re ket le; sýrf teb rik ve te ber rük ve - sî le si ve bir hâ tý ra ni þa ne si o lan ve ni kâh la nan çift le rin ni kâh ve ni þan a lâ me ti o la rak, örf ge - re ði, yek di ðe ri ne tak týk la rý al týn ni þan yü zü ðü - nün ve ya hal ka sý nýn er kek ler i çin de mu bah ol du ðu na hük me den â lim ler var dýr. 5 Doð ru su nu Al lah bi lir. Dip not lar: 1- Yâ sîn Sû re si, 36/55, 56; Ha dîd Sû re si, 57/ Tir mi zî, Ni kâh, Bu hâ rî, Ni kâh, 1806, Tec rit Terc. 4/287; Um de tü l-kâ rî, 9/686; (Di ðer bir ri vâ yet: Ne sâ î, Zî net, 42). 5- Tec rit Terc. 4/ Nikâhta aile mefhumu 2000 li yýl la rýn en ö nem li tes bit ve ge liþ me le rin den bi ri si, Al man ve Pro tes tan Ki li se le ri Ru hâ nî Mec lis Baþ ka ný Man fred Kock un di le ge tir di ði þu ger çek ti: Tek Al lah i nan cý mýz ay ný, or tak de ðer ler et - ra fýn da bir le þe lim. 1 ABD es ki Baþ ka ný Bill Clin ton da, Müs lü man top lu luk la rýn li der le riy le yap tý ðý bir Ra ma zan Bay - ra mý kut la ma sý top lan tý sýn da, Dün ya da dört ki þi - den bi ri si Müs lü man. Kur ân ýn be ni en et ki le yen, Ben si zi mil let mil let, ka bi le ka bi le ya rat tým, tâ ki, bir bi ri niz le ta ný þasý nýz, yar dým la þa sý nýz â ye ti dir. Bir lik nok ta la rý mýz var sö zü de ha ya tî ö nem ta þý - yor. Ehl-i ki ta býn ça ðý mýz da ki sey ri ni de o ku yan Be di üz za man, þu tes bit te bu lun muþ tu:..hý ris ti yan lýk di ni o ha ki ka te kar þý ta saf fî e de cek, hu ra fat tan ve tah ri fat tan sýy rý la cak, ha ka ik-i Ýs lâ mi ye i le bir le þe cek, mâ nen Hý ris ti yan lýk bir ne vî Ýs lâ mi ye te in ký lâp e de cek tir... Ý se vî lik ve Ýs lâ mi yet, it ti had ne ti - ce sin de din siz lik ce re ya ný na ga le be e dip da ðý ta cak. 2 Ýs lâ mi yet, i nanç sýz, müþ rik ve a te ist le re fark lý bak tý ðý gi bi, ken di ni hu ra fe ler den a rýn dýr mýþ / a rýn - dýr ma ya yüz tut muþ Ha ki kî Din dar Ý se vî le re de fark lý ba ký yor. Or tak nok ta la rý mýz: * Al lah ýn var lý ðý ve bir li ði (or tak ke li me) * A da let, hak ve hür ri yet ler. * Ge nel ah lâk. * Ýn sa nî de ðer ler. * Ýn sa nýn mad dî-mâ ne vî sa a de ti ni te min. * Fe lâ ket ve mu sî bet ler kar þý sýn da yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma. Ni te kim, de mok ra tik leþ me mev zu un da yo ðun ça ba sarf e den ve sö zü nü du dak tan sa kýn ma yan Yar gý tay es ki Baþ ka ný Doç. Dr. Sa mi Sel çuk, AB yet ki li le riy le yap tý ðý ko nuþ ma lar da, Tür ki ye nin AB ye gi ri þi sað la nýr sa, Av ru pa da ö nem li bir si per ka zan mýþ o la cak. Hi lal i le Haç, ilk de fa yan ya na ge - le cek. di ye rek bu nok ta ya te mas et miþ ti. Bun lar ne an la ma ge li yor du ve ne yin ha ber ci siy - di? Ehl-i ki tap la, ö zel lik le ha ki kî din dar Ý se vî ler le it - ti fa kýn, bir lik te ha re ket et me nin a yak ses le riy di. Müþ te rek düþ man o lan din siz lik ve ah lâk sýz lý ða kar þý bir lik te ha re ket et me nin i þa ret le riy di. Bu bir lik te lik ten çe ki nen I I. Av ru pa, ya ni din siz lik, ah lâk sýz lýk ve if sat ko mi te le ri, 11 Ey - lül 2001 de, ABD de ki i kiz ku le le ri yer le bir e de - rek bu it ti fa ký boz du. I rak, Af ga nis tan ve Lib - ya nýn res men; di ðer Ýs lâm ül ke le ri nin i se ti ca - re ten ve si ya se ten iþ gal e di lip di zayn e dil me si - nin te mel se bep le rin den bi ri si bu de ðil mi? Or ta do ðu yu a teþ çem be ri ne çe vi rip I rak, Af ga - nis tan, Mý sýr, Tu nus, Su u di A ra bis tan, Kör fez ül ke - le ri ne kuk la li der ler, baþ kan lar ta yin e den kü re sel güç ler, Or ta do ðu nun en ö nem li ak tö rü ve Ýs lâm - laþ ma nýn en yo ðun ül ke si Tür ki ye ye na sýl bir rol biç ti ler, bi çi yor lar? Yok sa ka ra ka þý nýn ha tý rý na hiç - bir þey yap mý yor lar mý? Ne der si niz, dü þün me ye deð mez mi; da ha doð ru su dü þün mek ge rek mez mi? Ne ka dar da az dü þü nü yo ruz! Dip not lar: 1- Za man, Mek tû bât, Ye ni As ya Neþ ri yat, s. 60. Müslüman - Ýsevî ittifaký ve 11 Eylül fer sa dog ni as ya.com.tr Kâ tip Çe le bi; þim di ler de kul la nýl ma yan es ki bir de yim den bah se der. Ba þý na Sey di A li hal le ri gel di sö zü nü bü yük Türk de niz ci si nin ma ce ra la rý i le an la týr. Ký - sa ca an la ta rak bi zim de ya þa dý ðý mýz ba zý ü - zü cü o lay lar dan bah se de lim. Sey di A li Re is, Ro dos A da sý nýn fet hin de bu lun muþ, Bar ba ros Hay red din ve Si nan Pa þa i le bir lik te Pre ve ze De niz Sa va þý da da hil ol mak ü ze re Ak de niz de çe þit li sa vaþ - la ra ka týl mýþ bir bü yük kap tan dýr. Sul tan Sü ley man, Mý sýr kap tan lý ðý ný ken di si ne ve - re rek, Pi ri Re is ten ar ta ka lan Os man lý Do - nan ma sý ný Bas ra dan a lýp Sü veyþ e ge tir me - si ni em re der A ra lýk a yýn da Ýs tan - bul dan ha re ket e der ve Bas ra Do nan ma sý - nýn ba þý na ge çer. Do nan ma yý ge ti rir ken Um man De ni zin - de Por te kiz li ler le i ki bü yük de niz sa va þýn da bu lu nur. Düþ ma na bü yük za rar lar ve rir, lâ - kin Mu son fýr tý na la rý na ka pý la rak Hin dis - tan a dü þer. Bir çok ge mi si fýr tý na da ba tar, el de ka lan ge mi ler le de de niz yo lun dan Sü - veyþ e gel me im kâ ný bu la ma yýn ca ge mi le ri Müs lü man Hint bey le ri ne ve re rek ka ra dan Ýs tan bul a doð ru yo la çý kar. Fa kat yol da ba - þý na gel me dik iþ kal maz. De fa lar ca de niz ci - le ri i le bir lik te ö lüm den dö ner. Fa kat Al - lah ýn iz ni i le dört yýl son ra Ýs tan bul a dön - me ye mu vaf fak o lur. Do nan ma sý ný kay bet ti ði hal de Pi ri Re is in ak si ne Pa di þah tan il ti fat gö rür. Ba þýn dan ge çen o lay la rý ki tap ha li ne ge ti rir. Ýn sa nýn ba þýn dan ge çen tür lü tür lü mu sî bet ler den do la yý u zun yýl lar bo yun ca Sey di A li hal le - ri de yi mi nin kul la nýl ma sý na iþ te bu zat se - bep o lur. Sey di A li Re is in ba þý na ge len le rin bir kýs - mý be nim de ba þý ma gel di. Ge mi miz Hin - dis tan a çýk la rýn da ka ra ya o tur du ve son ra - sýn da da fýr tý na do la yý sýy la bat tý. U zun bir müd det Hin dis tan da kal dýk tan son ra ben de Ýs tan bul a dön düm. Ham dol - sun bü tün ge mi ci le rim sað sa lim o la rak yu - va la rý na ka vuþ tu. Þir ke ti miz ge mi nin kay býn dan do la yý za - rar gör me di. Si gor ta dan pa ra sý ný al dý. Hat - ta ta þý dý ðý mýz de mir cev he ri nin sa hi bi o lan a lý cý fir ma da hi yük ten do la yý za ra rý ný kar - þý la dý. Ge mi ci ler de bek le me sü re si da hil ma aþ la rý ný ta ma mýy la al dý. O lan sa de ce ba - na ol du. Zi ra ar týk ge mi si bat mýþ bir kap - tan un va ný na sa hip ol muþ tum. Fa kat bu ge çen za man i çe ri sin de öy le þey ler öð ren dim ki, bun dan do la yý ne ka dar þük ret sem az dýr. Ýn þâ al lah bun la rýn bir kýs - mý ný ya zý la rým da siz ler le pay laþ ma ya ça lý - þa ca ðým. Ýþ te en ö nem li si bu dur: Bu dün ya bir im ti han dün ya sý dýr. Ce nâbý Al lah, in san la ra ba zen mu sî bet ler ve rir, Ba ka lým sa býr e de bi li yor mu? ; ba zen de bü yük ni met ler ve rir, Ba ka lým þük ret me si - ni bi li yor mu? di ye. E vet, in san ken di si ne ve ri len sa býr kuv ve - ti ni sað da sol da da ðýt maz sa her tür lü güç - lü ðe kâ fî ge le bi lir. Sey di A li Re is in ve be - nim ba þý ma ge len ler ne ka dar güç ve da - yan ma sý zor mu sî bet ler ol sa da e ðer sab ret - me si ni bi lir se in san hep si nin al týn dan kal - ka bi lir. Acz ve za a fýn gü cü i le Rab bi ne yö - nel di ðin tak dir de hiç bir kuv vet se ni mað - lûp e de mez. Hiç bir þey den kork ma ya da ge rek yok tur. A sýl bü yük ve cid dî be lâ; in sa nýn di ni ne ge len mu sî bet tir. Al lah ko ru sun i ma ný ný kay be den bir in sa nýn ba þý na ge le bi le cek bun dan da ha kö tü bir þey o la maz. Dün ya ha ya tý ge çi ci ol du ðun dan hem de sür'at le a - kýp git ti ðin den her tür lü be lâ ve mu sî be te kat lan mak müm kün dür. Fa kat i nanç sýz lýk bir in sa ný e le ge çir di i se, hem dün ya sý hem de a hi ret te ki son suz ha ya tý ka ra ra cak týr. Ýþ - te bun dan kork mak ge re kir. Rab bim, he pi mi zi al týn dan kal ka ma ya ca - ðý mýz mu sî bet ler den ko ru sun ve i man la kab re gir me mi zi na sip et sin. Baþýmýza Seydi Ali halleri geldi Bu du yar sýz lý ðýn so nu ne re ye? Ül fet per de si ka lýn laþ týk ça, en o lum suz, en çir kin man za ra la rý da gör mez lik ten ge li yor ve ya ar týk nor mal gö rü yo ruz. Ül fe tin gaf le te dö nüþ me si du ru mun da da göz - le ri miz ar týk ið ren di ri ci çir kin lik le ri de gü zel gör me ye baþ lý yor; ar týk kalp ve ru hu muz da bu gi bi gö rün tü ler den ra hat sýz ol ma ma ya baþ lý - yor. Böy le bir du rum da meþ rû man za ra la rý, ul - vî gü zel lik le ri sey ret me ye mey yal o lan göz le ri - miz ma nen kör o lun ca, vic dan, ruh, kalp gi bi ul vî his le ri zev k et me ka bi li ye tin de ya ra tý lan lâ ti fe ler de ar týk her gün her sa at kar þý laþ týk la rý gü nah yük lü gayr-ý meþ rû çir kin man za ra lar - dan ar týk ra hat sýz ol ma ma ya baþ lý yor. Yaz sý cak la rý nýn baþ la ma sýy la bir lik te, cad de ve so kak lar da ki hiç bir sý nýr ta ný ma yan müs - teh cen lik dik ka ti ni zi çe ki yor mu bi le mi yo rum? Ar da mar la rý ný çat la tan a çýk sa çýk lýk lar, cad de or ta la rýn da her ke sin gö zü ö nün de ya pý lan er - kek li-ka dýn lý la u ba li ce ha ya sýz lýk lar... Ve ben ce en a cý sý, en hü zün ve ri ci si bu ne vî ha ya sýz lýk la - ra ba zý te set tür lü söz de din dar ha ným ve er - kek le rin de ka tý lý yor ol ma sý. E vet, ül fet per de si o de re ce ka lýn laþ mýþ ol - ma lý ki, top lum ar týk bu çir kin man za ra la rý gör mü yor ve ya gör dü ðü hal de du yar sýz ka lý - yor, nor mal kar þý lý yor. Bu nok ta da bi rin ci de re ce de so rum lu o lan ve top lu mu de rin den ya ra la mak ta o lan bu o lum suz man za ra la ra ça re ve çö züm a ra mak la va zi fe li o - lan ki þi ve ku rum lar da da an la þýl maz bir ses siz lik ve du yar sýz lýk göz le ni yor. On lar da o lup bi te ne kar þý ses siz kal ma yý ter cih e di yor. Ma i yet le ri nin bir ne vî ço ba ný ko nu mun da ki an - ne-ba ba la ra ses le ni yo ruz: Yü ce Al lah ýn bi rer e - ma ne ti o la rak si ze ve ri len ev lât la rý ný zýn hem uh - re vî, hem de dün ye vî ha yat la rýn dan so rum lu ol - du ðu nu zu her hal de bi li yor su nuz. Dün ye vî ha yat - la rý nýn ge le ce ði i çin her tür lü ça re yi a ra yýp, her tür lü fe da kâr lý ðý gö ze al dý ðý nýz hal de, ne den on la - rýn e be dî ha yat la rý nýn a ki bet le ri ni hiç dü þün me yip lâ kayt ka lýp du yar sýz ka lý yor su nuz? An ne-ba ba nýn va zi fe si sýrf on la rýn ka rýn la rý ný do yu rup, dün ye vî ih ti yaç la rý ný kar þý la mak tan mý i ba ret tir? Bi rin ci de re ce de so rum lu ol du ðu nuz ve ye ri ne ge tir mek - le va zi fe li ol du ðu nuz ev lât la rý ný zýn ter bi ye ve e ði ti - mi ni ne den baþ ka la rý na ha va le e di yor su nuz? Ço - cuk ter bi ye si ve e ði tim el bet te ko lay de ðil. Gü nah - la rýn, ha ram la rýn kol gez di ði bu fit ne, bu deh þet li a sýr da ko lay de ðil ev lât la rý mý zýn ter bi ye si. Bu ba - kým dan an ne-ba ba nýn i þi zor. A ma zor da ol sa im kân sýz de ðil. Ev lât la rý nýn göz gö re gö re a te þe a - týl ma sý na, e be dî ha yat la rý nýn mah vol ma sý na her hal de hiç bir e be veyn ra zý ol maz. Baþ ta müs teh cen lik ol mak ü ze re top lum da - ki ah lâ kî a þýn ma ve yoz laþ ma nok ta sýn da so - rum lu lu ðun ö nem li bir ad re si de, ül ke i da re si - ni e lin de bu lun du ran yet ki li ler ol sa ge rek. Baþ ta hü kü met ler ve dev le tin il gi li ku rum ve ku ru luþ la rý ol ma lý her hal de. Bil di ði miz ka da rýy la dev let, va tan da þý nýn hem mad dî, hem de ma ne vî ih ti yaç la rý ný kar þý la mak la va zi fe li dir. Ay rý ca ge nel ah lâ ka ay ký rý hâl ve ha re - ket le re, ta výr ve dav ra nýþ la ra mey dan ver me mek de dev le tin ö nem li va zi fe le ri a ra sýn da dýr. Ay rý ca i da rî ma ka mý iþ gal e den ler va tan daþ la rý ný her tür lü kö tü a lýþ kan lýk tan ko ru mak i çin, her tür lü ted bi ri al mak zo run da dýr. Þim di ye ka dar il gi li le rin bu yet ki le ri ni kul - lan dýk la rý na þa hit ol ma dýk. Müs teh cen lik sý nýr ta ný mý yor... Zi na ve iç ki za ten ka nun te mi na tý al týn da... Ço cuk yaþ ta ki genç ler iç ki ve u yuþ - tu ru cu ba ta ðýn da... Her fýr sat ta din dar ve mu ha fa za kâr ol duk la - rý ný di le ge ti ren böy le bir hü kü me tin iþ ba þýn - da ol du ðu bir za man da ül ke miz de ki bu a cý ve çir kin man za ra la rýn ya þa ný yor ol ma sý ne i le i - zah e di lir? Bir ta raf ta din dar kim lik le riy le ta - ný nan hü kü met ve din dar kim lik li i da re ci ler, di ðer ta raf tan da bel ki de hiç bir dö nem de ya - þan ma yan ah lâ kî yoz laþ ma ve de je ne ras yon... Hep mad dî kal kýn ma ya o dak la nýp, ya þa nan ah - lâ kî çö kün tü yü gör mez lik ten gel mek; bü tün me - sa i si ni ve ön ce lik le ri ni e ko no mi ye a yý rýp, genç li - ðin dü þü rül dü ðü ma ne vî çö kün tü yü gör me mek din dar lý ðýy la ta ný nan bir hü kü me tin i þi ol ma ma lý. Seydi Ali Reis'in Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle yaptýðý savaþý temsil eden bir resim. Düþmana büyük zararlar vermiþ, lâkin Muson fýrtýnalarýna kapýlarak Hindistan a düþmüþtür. Ýnsanýn baþýndan geçen türlü türlü musîbetlerden dolayý uzun yýllar boyunca Seydi Ali halleri deyimi kullanýlagelmiþ. Seydi Ali Reis in baþýna gelenlerin bir kýsmý benim de baþýma geldi. Gemimiz Hindistan açýklarýnda karaya oturdu ve sonrasýnda da fýrtýna dolayýsýyla battý. Uzun bir müddet Hindistan da kaldýktan sonra ben de Ýstanbul a döndüm.

10 10 17 TEMMUZ 2011 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT Türk çe Yaz O ku lu, so na er di YUNUS EMRE ENSTÝTÜSÜ TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GELEN TÜRK ÇE YAZ O KU LU NA 21 ÜL KE DEN 123 ÖÐ REN CÝ KA TIL DI. YAZ O KU LU, TA RÝ HÎ KÜ ÇÜK SU KAS RI NDA DÜ ZEN LE NEN PROG RAM LA SO NA ER DÝ. Sür me li Þi ir Þö le ni nin ar dýn dan HÝKMET OKUYAR Þü si yad Baþ ka ný Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý, Yoz gat Va li li ði ve Yoz gat Be le di ye si nin il gi a la nýn da o lan Yoz - gat lý Þa ir ler ve Ya zar lar Bir li ði ta ra fýn dan 8-10 Tem muz 2011 ta rih le ri a ra sýn da Yoz gat ta ge le nek - sel o la rak ter tip le nen 12. U lus la ra ra sý Yoz gat Sür me - li Þi ir Þö le ni çe þit li faaliyet ler le ar dýn da ka lý cý iz ler bý - ra ka rak ta mam lan dý. Tür ki ye Sev da sý nýn 358. ta ný tý mý Yoz gat ve Ýl çe - le rin de ya pýl dý. Yoz gat ve il çe le rin de Yoz gat lý lar ýn ya þa dý ðý yer ler de çok be ðe ni len Yoz gat Sev da sý i sim li þi i rin ya za rý o la rak Tür ki ye Sev da sý i sim li pro je nin sa hi bi o la rak Þü si yad Baþ ka ný o la rak gel di ðim Yoz - gat ta bir kaç faaliyet ya pa rak; 12. U lus la ra ra sý Yoz gat Sür me li Þi ir Þö le ni ne kat ký da bu lun ma yý prog ram - la mýþ tým. Bu se bep le Tür ki ye Sev da sý nýn 358. Ta ný - tý mý ný Yoz gat, Yer köy de baþ lat tým. Çar þý pa zar zi ya - ret le rim de ta ný þýp ko nuþ tu ðum Yer köy lül ler e Tür - ki ye Sev da sý say fa la rýn dan ör nek ler ver dim. Ge ce nin so nun da Ko so va lý, Me ka don ya lý, Bul ga - ris tan lý, A zer bay can lý þi ir dost la rý i le þi ir soh be ti et - tim. Þi i re se ver le re Tür ki ye Sev da sý ta ný tým say fa la - rýn dan ör nek ler ver dim. 12 U u lus la ra ra sý Yoz gat Sür me li Þi ir Þö le ni ne Kay se ri den ka tý lan Þa ir Ya zar Ser gül Vu ral a, 14. hik met O ku yar Ö dül lü þi ir Ya rýþ ma sý i le ir ti bat lý o la - rak ve ril me si ka rar laþ tý rý lan 2011 Hik met O ku yar Þi - i re Üs tün Hiz met Ö dü lü Yoz gat Yer köy Çe lik ler Te sis le ri nde ter tip le nen proð ram a ra sýn da Ý le sam De net le me Ku ru lu Baþ ka ný Þa ir Þi ir Yo rum cu su Du rak Tu ran Düz ta ra fýn dan tes lim e dil di. 12. U lus la ra ra sý Yoz gat Sür me li Þi ir Þö le ni, Yoz gat Sev da sý i le bü tün le þe rek ka lý cý iz ler bý - rak ma ya de vam e de cek. 13. U lus la ra ra sý Yoz gat Sür me li Þi ir Þö le ni; baþ ka fes ti val le rin ve faaliyet le rin göl ge sin de kal ma dan, ö - zel ö de nek le ri ve ve ba ðým sýz proð ram la rýy la Yoz gat mey dan la rýn da ve il çe le rin de kut lan sýn is ti yo rum. SÝT a la nýn da ki ar sa da Ro ma mo za ik le ri bu lun du BOLU DA 3 ün cü de re ce ar ke o lo jik SÝT a la nýn da bu lu nan ve in þa at ya pýl mak is te nen ar sa da Ro ma dö ne mi ne a it mo za ik ler, sü tun ve du var lar bu lun - du. E di ni len bil gi ye gö re, Ýh sa ni ye Ma hal le si Tah vil Meh met Pa þa Cad de si ü ze rin de bu lu nan SÝT a la - nýn da ki ar sa ya, bi na yap mak is te yen bir in þa at fir - ma sý, ge çen yýl Ka sým a yýn da Bo lu Mü ze Mü dür lü - ðü ne i zin i çin baþ vur du. Mü ze Mü dür lü ðü, ar sa nýn 3 ün cü de re ce ar ke o lo jik SÝT a la ný i çe ri sin de yer al - ma sý dolayýsýyla son daj ka zý sý yap tý. Ka zý so nu cun da Ro ma dö ne mi ne a it mo za ik ta ban dö þe me si ne rast - lan dý. An ka ra Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý ný Ko ru ma Böl ge Ku ru lu nun iz niy le de Ha zi ran a yýn da kur tar - ma ka zý sý ya pýl dý. Ka zý so nu cun da or ta ya çý kan mo - za i ðin ku zey gü ney doð rul tu sun da u za nan an tik bir ya pý ya a it ol du ðu, ka lýn tý nýn öl çü le ri nin i se böl ge den yol lar geç me si dolayýsýyla ke sin o la rak tes bit e di le - me di ði ni bil di ril di. Bo lu / a a YUNUS Em re Ens ti tü sü ta ra fýn dan ge le nek sel ha le ge len Türk çe Yaz O ku lu, Ta ri hi Kü çük su Kas rý nda ki faaliyet le so na er di. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 21 ül ke den 123 ya ban cý öð ren ci nin ka týl dý ðý faaliyette, te nor Dr. Za fer Mut lu nun her dil den söy le di ði þar ký lar la din le ti ye doy du. Sha man dans gru bu nun gös te - ri si ka tý lým cý la rý eð len dir di. Faaliyet te ko nu þan Yu nus Em re Ens ti tü sü Baþ ka ný Prof. Dr. A li Fu at Bil kay, Kay se ri, Çan ký - rý, Es ki þe hir, Bur sa ve Nev þe hir i gez dik ten son ra Ti maþ Ki tap Kah ve de dü zen le nen 65. programýn misafiri Prof. Dr. Nevzat Yalçýntaþ tý. Ýs tan bul da ki ta ri hî ve kül tü rel ge zi le ri nin öð ren - ci ler de Türk di li ne o lan il gi le ri nin da ha da art tý - ðý ný be lir te rek, öð ren ci le rin bu sü re de bir bir le - riy le dost o lup kay naþ tý ðý ný kay det ti. Ens ti tü nün ça lýþ ma la rý nýn a ma cý na u laþ tý ðý ný, Tür ki ye de a raþ týr ma yap mak is te yen ve ya çe þit li prog ram la ra ka týl mak is te yen her ke se ka pý la rý - nýn a çýk ol du ðu nu i fa de e den Bil kay, öð ren ci le re hi ta ben Ül ke niz de ki Yu nus Em re Türk Kül tür Mer kez le rin de ki fa a li yet le ri burs la rý ve im ti han - la rý, se mi ner ve sem poz yum la rý ya kýn dan ta kip HOCALARIN HOCASI HATIRALARINI PAYLAÞTI KÜBRA NUR DURAN ÝSTANBUL EDEBÝYAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði (Es ka der) in dü zen le di ði, mo de ra tör lü ðü nü i se Ga - ze te ci-ya zar Meh met Nu ri Yar dým ýn yap tý ðý Bâ bý - â li Soh bet le ri nin bu haf ta ki ko nu ðu Prof. Dr. Nev - zat Yal çýn taþ i di. Ti maþ Ki tap Kah ve de dü zen le nen prog ra mýn, bu haf ta 65 in ci si ger çek leþ ti ril di. En ya - kýn dost la rýn dan o lan mer hum Sa ba hat tin Za im gi - bi Ho ca la rýn Ho ca sý o la rak a ný lan Nev zat Yal çýn - taþ soh be ti ne ço cuk lu ðu nun geç ti ði An ka ra yý an la - ta rak baþ la dý lý yýl la rýn An ka ra sýn da Mil li yet - çi ce re yan, Ýs lâ mî u ya nýþ ve Sol cu luk fa a li yet le ri ol - mak ü ze re üç sos yal top lum ha re ke ti nin ol du ðu nu söy le di. Mil li yet çi lik ce re ya nýn,türk-ýs lâm sen te zi ü ze ri ne se mi ner ler, kon fe rans lar, ta le be ha re ket le ri dü zen le di ði ni ve ken di si nin de, dö ne min ön de ge - Prof. Dr. Nevzat Yalçýntaþ ýn konuþmacý olarak katýldýðý programa büyük ilgi vardý. len i sim le ri ni ta kip et ti ði ni söy le di. En bü yük i de al - le ri nin o dö ne min is ti lâ cý i de o lo lo ji si o lan ko mü niz - me as la ge çit ver me mek ol du ðu nu, bu nun la il gi li mat ba a lar da ba sý lan bil di ri le rin ba zý la rý ný biz zat ka - le me al dý ðý ný, bu yüz den mah ke me ye çýk tý ðý ný ve ta le be ce mi yet le rin de ön i da rî gö rev ler al dý ðý ný be - lirt ti. Ýs tan bul dö ne mi nin i se da ha ha re ket li geç ti ði - ni be lir te rek Reh mi E ray ýn e vin de il mî, si ya sî, fel se fî soh bet le rin ya pýl dý ðý ný; Pe ya mi Sa fa nýn, Ra if On - gan ýn, o za man ki e dip ve ü de bâ nýn bu mec lis ler de a te þîn fi kir ler be yan et tik le ri ni be lirt ti. Kit le le re ö - nem li fi kir ler ver miþ Ýs ma il Hâ mi Da niþ mend, Hýf zý Ti mur, Tah sin Ya zý cý gi bi de ðer li fi kir a dam - la rýn dan rah met di le ye rek bah set ti. Son o la rak, si - ya sî ha ya ta ge çi þin den söz e de rek, Bu mem le ket - te i la hi yat, hu kuk ve e de bi yat ol mak ü ze re üç sa - ha da a dam ye tiþ miþ tir ve ye tiþ ti ril me li dir, bu sa ha - lar dev let çe des tek len me li dir de di. Ge niþ ka tý lým - cý la rýn il gi gös ter di ði Es ka der top lan tý sý, Ah met Yü ter Ho ca nýn du â sýy la son bul du. et me ni zi is ti yo ruz. O ra lar da aç tý ðý mýz kül tür mer kez le ri ta ma men si ze e ma net tir. O ül ke de e - ðer siz ler var sa nýz bi zim bu lun ma mýz ge rek siz di ye ge ri dö nü yo ruz. Her git ti ði miz yer de bu mer kez le ri a çýp siz le re e ma net e di yo ruz de di. Yu nus Em re Ens ti tü süy le iþ bir li ði ya pan ü ni - ver si te le rin tem sil ci le rin den faaliyete ka tý lan Fa - tih Sul tan Meh met Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu sa Du man a, Nev þe hir Ü ni ver si te sin den Doç. Dr. Er do ðan Çi çek e, Çan ký rý Ka ra el mas Ü - ni ver si te sin den Doç. Dr. Meh met Do ðan a, Baþ - ba kan lýk Ta nýt ma Fo nu Ge nel Sek re te ri Nev zat Gök çý nar a plâ ket ve ril di. Yaz o ku lu i çin Tür ki - ye ye ABD, Ar na vut luk, Bel çi ka, Be la rus, Bul ga - ris tan, Bos na-her sek, Ce za yir, Gür cis tan, Hin - dis tan, Ýn gil te re, Ý ran, Ka za kis tan, Kýr gý zis tan, Ko so va, Lüb nan, Ma ke don ya, Mý sýr, Po lon ya, Ro man ya, Rus ya ve Su ri ye den 123 kur si yer öð - ren ciy le Bos na Her sek te Türk çe nin seç me li ya - ban cý dil o la rak ka bul e dil me siy le be ra ber hiz - met i çi e ði ti mi ne ge len bir grup öð ren ci de bu et - kin li ðe ka týl dý. Ýs tan bul / a a Þimdi yaz lýk si ne ma za ma ný BURSA Bü yük þe hir Be le di ye si nin ha zýr la - dý ðý geç miþ te ki a çýk ha va da si ne ma key fi ni bu gü ne ta þý yan Yaz lýk Si ne ma Kum pan - ya sý, dün New York ta Beþ Mi na re fil mi - nin gös te ri miy le baþ la dý. Bü yük þe hir Be le - di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, Mu dan ya Tren Ýs tas yo nu Sos yal Te sis le ri nde dü - zen le di ði ta ný tým top lan tý sýn da, va tan daþ - la rýn 2 ay bo yun ca en se vi len film le ri a çýk ha va da iz le ye bi le cek le ri ni söy le di. Prog ram la il gi li bil gi ve ren Al te pe, Bu nos tal jiy le es ki yýl la ra ye ni den dön mek ve kül tü rü müz o lan yaz lýk si ne ma nýn ye ni - den can lan ma sý i çin 2 ay bo yun ca her ge - ce fark lý bir nok ta da üc ret siz o la rak bu et - kin li ði ger çek leþ ti re ce ðiz. Yaz ak þam la rý þeh rin her kö þe sin de bu nos tal ji yi ya þa ta - lým, Bur sa hal ký na gü zel eð len ce ler su na - lým is ti yo ruz. Bur sa, bu prog ram la bam - baþ ka bir ren ge ka vu þa cak di ye ko nuþ tu. Al te pe, Bur sa yý ge le ce ðe ta þýr ken þeh rin bütün de ðer le ri ni, ta ri hî ve kül tü rel ö zel lik - le riy le i le ri ye gö tür me ye ça lýþ týk la rý ný vur - gu la ya rak, Bur sa mý zýn ya þa yan can lý bir ta rih þeh ri ol ma sý nok ta sýn da kül tür ve sa - na týn en gü zel ör nek le ri ni ya þat ma ya de - vam e de ce ðiz de di. Yýl dýz la rý Bir lik te Sey re de lim slo ga nýy - la ha ya ta ge çi ri len Yaz lýk Si ne ma Kum - pan ya sý kap sa mýn da 16 Tem muz-15 Ey - lül ta rih le ri a ra sýn da, Kurt lar Va di si I rak, Av Mev si mi, Tak va, 120, Eþ ref Pa þa lý lar, Ey vah Ey vah 2, New York ta Beþ Mi na re, Ne fes, Buz Dev ri, O yun cak Hi kâ ye si, Mut - lu luk ve Kurt lar Va di si Fi lis tin ad lý film ler 7 mer kez il çe de va tan daþ lar la bu luþ tu ra - cak. Her ak þam sa at da gös te ri mi ya - pý la cak o lan film le ri iz le yen va tan daþ lar, ay ný an da üc ret siz pop corn ik ra mýn dan da ya rar la na bi le cek. Bur sa / a a Varlýk Dergisi 78. yaþýný kutladý ÜNLÜ e de bi yat çý Ya þar Na bi Na yýr ýn 1933 yý lýn da çý kar dý ðý Var lýk Der gi si nin 78. ku ru luþ yýl dö nü mü kut lan dý. Be yoð - lu nda ki Ce za yir Res to rant ta dü zen le - nen kut la ma faaliyetin de ko nu þan Na - yýr ýn ký zý Fi liz Na yýr, bu ka dar u zun so luk - lu e de bi yat der gi le ri nin dün ya da par mak la sa yý la cak ka dar az ol du ðu nu söy le di. Der gi - nin bu u zun ya yýn ha ya tý ný, ön ce lik le Ya þar Na bi Na yýr a borç lu ol duk la rý ný di le ge ti ren Na yýr, der gi nin Cum hu ri yet in 10 un cu, Harf Ýn ký lâ bý nýn i se 5 in ci yý lýn da çýk ma ya baþ la dý ðý ný be lirt ti. Ge ce de, her yýl der gi nin ya yýn ha ya tý na baþ la yý þý nýn yýl dö nü mün de ve ri len 2011 Ya þar Na bi Na yýr Genç lik Ö - dül le ri de sa hip le ri ni bul du. Þi ir ka te go ri sin de ki ö dül, Ço cu ða Ý - nan ma nýn So nu Yok i sim li e se riy le Ta - ner Cin do ruk a, Öy kü ka te go ri sin de i se Van Gö lü Eks pre si i sim li e se riy le M. Öz gür Mut lu ya ve ril di. Jü ri nin, Si nem To run, Hak ký Ý nanç ve Meh met Can Þaþ maz ýn e ser le ri ni de dik ka te de ðer bul du ðu be lir til di. Ýs tan bul / a a Yerel gazetelere destek sözü BASIN Ý lân Ku ru mu (BÝK) Ge nel Mü dü rü Meh met A ta lay, Biz, ye rel ga ze te le ri mi zi ol gun laþ tý ra rak, i yi leþ ti re rek, ge liþ ti re rek ya - rýn la ra ha zýr la ya ca ðýz de di. Kars ta ye rel ga ze te sa hip le riy le bir a ra ya ge len A ta lay, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, ye rel ga ze te le - rin ken di le ri ni ye ni le me ve ge liþ tir me le ri ne im kân sað la mak is te dik le ri ni söy le di. Kars ta Ba sýn Ý lân Ku ru mu tem sil ci li ði a çý - la ca ðý ný be lir ten A ta lay, tem sil ci li ðin yü rü - te ce ði ça lýþ ma la rýn, ga ze te le re sað la ya ca ðý ya rar lar ve ga ze te le rin ye ri ne ge tir me si ge - re ken þart lar hak kýn da bil gi ver di. A maç la - rý nýn ga ze te ler a ra sýn da ki re ka be ti ký zýþ tý - ra rak, o ku yu cu ya da ha ka li te li, da ha o ku - na bi lir ga ze te su nul ma sý ný sað la mak ol - du ðu nu i fa de e den A ta lay, Biz, ye rel ga - ze te le ri mi zi ol gun laþ tý ra rak, i yi leþ ti re rek, ge liþ ti re rek ya rýn la ra ha zýr la ya ca ðýz. Bu - nun i çin KOS GEB i le or tak bir ça lýþ ma i - çin de yiz di ye ko nuþ tu. Ye rel ba sý nýn so run la rý ný en a za in dir - mek i çin ça ba gös ter dik le ri ni vur gu la yan A ta lay, her þey den ön ce gö rev le ri nin ga ze - te ci le ri ko ru mak, on la ra hak lý ol duk la rý me se le le rin de sa hip çýk mak ol du ðu nu i fa - de et ti. Ba sýn Ý lân Ku ru mu o la rak öz gür ba sýn dan ya na ol duk la rý nýn al tý ný çi zen A - ta lay, Bu yön de de çok cid dî a dým lar a tý - yo ruz. Ye rel ba sý nýn da ha güç lü ha le gel - me si i çin ça lýþ ma la rý mýz var. Res mî i lân pas ta sý ný, rek lâm pas ta sýy la des tek le mek is - ti yo ruz. Ý lân pas ta sý ný böy le ce bü yüt mek ar zu sun da yýz þek lin de ko nuþ tu. Kars / a a MEHMET KUTLULAR, KÂZIM GÜLEÇYÜZ ve YASEMÝN GÜLEÇYÜZ'ÜN KATILIMI ÝLE GÖLCÜK KIR TOPLANTISINA DÂVET! TARÝH: PAZAR SAAT: YER: GÖLCÜK (ÖDEMÝÞ) ÝZMÝR-GÖLCÜK GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: TL BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DÂVETLÝDÝR MÜRACAAT: (0 506) (Abdülbasir ÞEKER) AKSARAY,KARAMAN,KAYSERÝ,KONYA, NEVÞEHÝR,NÝÐDE,SÝVASilleri YeniAsyaGazetesiTemsilcilerToplantýsý Niðde / Kemerhisar'da 17/07/2011 Pazar Günü saat 09:30'da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel. (0505) (0505) B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Hz. Muhammed'in (asm) hayatýný anlatan kitap. -Kur'ân-ý Kerim in en u- zun sûresi. 2. Duyurular. - Bazý hayvanlarýn, özellikle atlarýn alýnlarýnda bulunan beyaz leke, küçük akýtma. 3. Ýþlenecek bir nesnede bulunmasý gereken ýsýnýn, nemin yeterli olmasý durumu. - O yerdeki manalý. 4. Çabuk, hemen yapýlma gerekliði, müstaceliyet, istical. - Bir baðlaç. 5. Ýspanyada bir þehir. - Altýn kökü. 6. Lam kelimesinin sessiz harfleri. - Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri yaðlý sürme, maskara. 7. Doðu Karadenizde oynanan bir halk oyunu. - Yitmekten dilek. 8. Ýmrenmekte olan. - Beyaz. 9. Latin alfabesinin on beþinci harfinin adý, okunuþu. - Þehrin niteliklerini taþýyan büyük yerleþim yeri. - Tellür elementinin simgesi. 10. Büyük, yetiþkin, yaþlý, kart. - Nergisgillerden, baharda çok erken çiçek açan ve eczacýlýkta kullanýlan soðanlý bir bitki. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Büyük bakraç, su kovasý. - Evlilik ve kan baðýna dayanan, karý, koca, çocuklar, kardeþler arasýndaki iliþkilerin oluþturduðu toplum içindeki en küçük birlik. 2. Eklemek, ulamak. 3. Yardýmcý. - Utanma, utanç duyma. 4. Bir yüzeyde boy sayýlan iki kenar arasýndaki uzaklýk, geniþlik. - Alýmlý, güzel kadýn. 5. Radyum elementinin simgesi. - A- lýþtýrma. 6. Bir tür kereste. - Yakýþýr, yerinde, uygun. 7. (Tersi) Ýridyumun simgesi. - Ýndiyum elementinin simgesi. 8. Askerin çoðulu. - Eski dilde bayram. 9. Boy, pos. - Ahmet Haþimin þiirlerini topladýðý kitap. 10. Akademi ile ilgili olan. 11. Dil tutkluðu. - Mühendis cetveli. 12. Çýplak. - Açýktan açýða, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açýkça BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A S A N O T A L A M A L A K Ý L Ý Z A K Ö N E R A Z A M A A B A Y H A S A T R A K A U S A R E Ý B A N A A L A A L A L Ý A R A N A A C A S T I M A R S A N A S A U N A E N A N P T R Ý F M A H E N Ý A D E A K I A A K Ý Ý S H Ý R I K A V A S

11 Y EKONOMÝ 17 TEMMUZ 2011 PAZAR 11 HABERLER Ýh ra cat çý la ra güm rük iþ lem le rin de ko lay lýk GÜM RÜK mev zu a tý kap sa mýn da güm rük iþ lem ve uy gu la ma la rý nýn ko lay laþ tý rýl ma sý a ma cýy la be lir le nen ba sit leþ ti ril miþ u sul, uy gu la ma ve yet ki ler den ya rar lan mak ü - ze re be lir len miþ þart la rý sað la yan, Tür ki ye Güm rük Böl ge si nde yer le þik ger çek ve tü zel ki þi le re, o nay lan mýþ ki þi sta tü sü ve ril me si ne i liþ kin pro se dür ye ni den dü - zen len di. Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn yap tý ðý de ði þik lik, Res mî Ga ze te'de ya yým - lan dý. Bu na gö re, C Sý ný fý O nay lan mýþ Ki þi Sta tü sü baþ vu ru la rýn da, dýþ ti ca ret ser - ma ye þir ket le ri, grup ih ra cat çý la rý, grup it - ha lat çý la rý, AR-GE mer ke zi bel ge si ne sa - hip ki þi ler i le ba kým o na rým fa a li ye ti yü rü - ten ti ca rî ha va ta þý ma cý lý ðý þir ket le ri ha riç i ma lat çý ol ma sý þar tý a ran ma ya cak. As ga - rî ih ra cat ve sa bit ser ma ye ya tý rým tu tar la - rý i le is tih dam et mek zo run da ol duk la rý ki þi sa yý sý dü þü rül dü. Ankara / aa DO LAR DÜN 1,6490 ÖN CE KÝ GÜN 1,6510 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,3330 ÖN CE KÝ GÜN 2,3340 DÜN 84,50 ÖN CE KÝ GÜN 84,00 DÜN 568,55 ÖN CE KÝ GÜN 565,24 ÇÝB Yönetim Kurulu Baþkaný Namýk Ekinci. Türk çe li ði ne Mý sýr ka pý sý ye ni den a çýl dý 2010 yý lýn da Mý sýr lý yer li ü re ti ci le rin, pa zar kay gý sýy la hak sýz þi ka yet le ri ü ze ri ne Türk ü rün le - ri ne an ti dam ping so ruþ tur ma sý baþ la tan Mý sýr hü kü me ti, Tür ki ye nin baþ lat tý ðý hu ku ki sü re cin ar dýn dan so ruþ tur ma yý kal dýr dý. Ka ra rýn sek tör a çýn dan se vin di ri ci ol du ðu nu be lir ten Çe lik Ýh ra - cat çý la rý Bir li ði (ÇÝB) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Na mýk E kin ci, so ruþ tur ma ne de niy le kay bet ti ði - miz pa za rý ký sa sü re de ye ni den ka za na ca ðýz de - di. A ra la rýn da Mý sýr ýn da bu lun du ðu Ku zey Af - ri ka ül ke le rin de ya þa nan ge liþ me le rin Türk de - mir çe lik ih ra ca tý ný o lum suz et ki le di ði ni be lir ten Na mýk E kin ci, Mý sýr ýn 13 E kim 2010 ta ri hin de de mir ve ya a la þým sýz çe lik ten in þa at de mi ri it ha - la tý na i liþ kin Tür ki ye a ley hin de an ti dam ping so - ruþ tur ma sý baþ lat ma sý nýn sý kýn tý nýn bo yu tu nu ar týr dý ðý ný söy le di. E kin ci, Dýþ Ti ca ret Müs te þar - lý ðý, Çe lik Ýh ra cat çý la rý Bir li ði, De mir Çe lik Ü re ti - ci le ri Der ne ði, sek tör men sup la rý nýn yo ðun ça - ba la rý ve ba þa rý lý hu kuk sal gi ri þim le ri ya nýn da ül - ke de ki si ya si ge liþ me le rin de et ki siy le, Mý sýr ýn, 7 Tem muz 2011 ta rih li Mý sýr res mi ga ze te sin de ya yýn la nan ka ra rýy la an ti dam ping so ruþ tur ma sý - ný kal dýr dý ðý ný kay det ti. Ýn þa at sek tö rün de ya þa - nan ge liþ me ler ve ta lep ar tý þý kar þý sýn da Mý sýr da - ki yer le þik ü re ti ci le rin bu ta le bi kar þý la ma da ye - ter siz kal dý ðý na dik kat çe ken E kin ci, Ge li þen Pa - zar kar þý sýn da Mý sýr, 1.37 mil yar do lar la 2009 yý - lýn da Türk çe lik ih ra ca týn da 1. sý ra ya yer leþ ti. Fa - kat hem ül ke de ya þa nan si ya si ge liþ me ler, hem de baþ la tý lan so ruþ tur ma so nu cun da ül ke ye yö - ne lik çe lik ih ra ca tý mýz 2010 yý lýn da 624 mil yon do la ra, 2011 yý lý nýn ilk 6 a yýn da i se 267 mil yon do la ra ka dar ge ri le di. Sek tö rü müz ve ih ra ca tý - mýz i çin o lum suz so nuç ya ra tan bu yan lýþ ka rar, yo ðun ça ba la rýn ar dýn dan ni ha yet dü zel til di. Mý - sýr ye ni den sek tör ih ra ca týn da ilk sý ra lar da yer a - la cak di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ýþ siz li ðin se be bi mes lek siz lik KOBÝDER BAÞKANI ÖZGENÇ, GENÇ NÜFUSTA ÝÞSÝZLÝK ORANININ YÜKSEK OLMASININ ESAS SEBEBÝNÝN MESLEKSÝZLÝK OLDUÐUNU BELÝRTÝRKEN, TÝSK, 97 BÝN MESLEK LÝSESÝ MEZUNUNUN ÝÞ BULDUÐUNU KAYDETTÝ. KÜ ÇÜK ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler Der - ne ði (KO BÝ DER) Baþ ka ný Nu ret tin Öz genç, iþ - siz lik te dü þüþ ol du ðu a çýk lan sa da genç nü fus iþ siz lik o ra ný nýn, ge nel iþ siz lik o ra nýn dan yük sek ol ma sý nýn e sas sebebi nin mes lek siz lik ol du ðu nu i fa de et ti. Öz genç yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, ül ke ge ne lin de iþ siz sa yý sý nýn ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re, 547 bin ki þi a za la rak 3 mil - yon 71 bin ki þi ye düþ tü ðü nü, böy le ce iþ siz lik o - ra ný nýn 2,9 pu an lýk a za lýþ i le yüz de 12 se vi ye sin - de ger çek leþ ti ði ni be lirt ti. Öz genç, bu na kar þýn genç nü fus ta iþ siz lik o ra ný nýn yüz de 21,2 gi bi yük sek se vi ye de ol ma sý nýn so kak ta ki her dört genç ten bi ri nin i þi nin bu lun ma dý ðý ný gös ter di - ði ni, bu nun sebebi nin mes lek siz lik ol du ðu nu be lirt ti. Tür ki ye de iþ siz lik so ru nu ka dar ni te lik li e le man so ru nu da bu lun du ðu nun al tý ný çi zen Öz genç, E lin de mes le ði o lan la rýn iþ bu la ma ma gi bi sý kýn tý la rý yok tur, a ma her han gi bir sa na tý, mes le ði ol ma yan lar iþ bul mak ta bir hay li zor la - ný yor lar. An cak en ba sit bir iþ i çin tec rü be li, va - sýf lý ve is tek li bir e le man a ra dý ðý nýz da bul ma nýz müm kün ol mu yor. Her i þi ya pa rým di yen ler as lýn da hiçbir iþ ten an la mý yor. Ýþ ve ren ler ça lý - þan la rý nýn ti pi ne de ðil ni te li ði ne ba ký yor lar de - ðer len dir me sin de bu lun du. Öz genç düz li se den me zun o lan genç le rin bir ço ðu nun yük sek öð re - ti me de vam e de me di ði ni ve mes lek öð ren me ya þý geç ti ðin den pi ya sa da iþ bu la ma dý ðý ný i fa de e de rek, Bu gün kü ve ri ler de genç nü fu sun iþ siz - lik o ra ný bu nun bir gös ter ge si dir de ðer len dir - me sin de bu lun du. Ýs tan bul / a a Ü NÝ VER SÝ TE ME ZU NU ÝÞ SÝZ 25 BÝN KÝ ÞÝ ART TI- Ýs tih da ma ek le nen her dört ki þi den ü çü dü þük ni te lik li per so nel den o luþ tu. Ýþ siz lik te ki a zal ma dan en faz la ya rar la - nan lar, e ði tim dü ze yi ye ter siz ki þi ler o lur ken, yük sek öð re nim me zun la rý bu sü reç ten ya rar - la na ma dý. Ü ni ver si te me zu nu iþ siz sa yý sý bu grup ta 25 bin ki þi art tý. Ýþ gü cü pi ya sa sýn da or - ta ya çý kan bu çar pýk lýk, Bu du rum e ko no mi nin ü re tim ya pý sý nýn ve sis te mi nin cid dî so run - lar ya þa dý ðý ný or ta ya koy du i fa de le riy le yo rum lan dý. Kon fe de ras yo nu nun a raþ týr ma sý üc - ret li is tih da mýn da ki hýz lý bü yü me nin de de vam et ti ði ni or ta ya koy du. Ýs tih dam e di len her dört ki þi den bi ri, ka dýn lar da her i ki ki þi den bi ri ka yýt dý þýn da iþ bul du. Ta rým da ki üc ret siz a i le iþ çi le ri nin sa yý sý 142 bin ki þi art tý. Bu ka yýt dý þý is tih dam ar tý þý nýn yüz de 70 i ni o luþ tur du. TÝSK: 97 BÝN MESLEK LÝSESÝ MEZUNU ÝÞ BULDU Tür ki ye Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK), 1 mil yon 455 bin ki þi lik is tih dam ar tý þýn da en bü yük pa yý 940 bin ki þiy le li se al tý e ði tim li le rin al dý ðý - ný a çýk la dý. Kon fe de ras yo nun a raþ týr ma sý na gö re, son bir yýl da 97 bin mes lek li se si me zu nu iþ bul du. TÝSK in Tem muz Ýþ gü cü Pi ya sa sý Bül te ni ya yým lan dý. Son bir yýl lýk dö nem de iþ gü cü pi ya sa sýn da il ginç ve ri - le rin or ta ya çýk tý ðý ný tes bit e den bül te ne gö re dö ne min de sek tö rel is tih dam ar týþ la rýn da ta rým sek tö rü nün le hi ne bü yük de ði þim yaþan dý. Ta rým, 2005 te yýl da 559 bin ki þi lik is tih dam kay bý ya þar ken, bu yý lýn ilk 4 a yý i ti ba riy le is tih da mý ný 474 bin art tý rýr ha le gel di. Ýþ ve ren sen di ka sý na gö re iþ gü cü ar tý þýy la bir lik te iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný da yük se li yor. Ni san 2011 dö ne min de is tih dam ar tý þý bir mik tar ya vaþ la - mak la bir lik te güç lü bi çim de yük sel me ye de vam et ti. Ta rým sek tö rü top lam is tih dam ar tý þý na sa na yi ye ya - kýn bir dü zey de kat ký yap tý. Ýs tih dam da en bü yük pa - ya sa hip o lan hiz met ler sek tö rü nü ge ri de bý rak tý. EN GE NÝÞ AN LA MIY LA 5,4 MÝL YON ÝÞ SÝZ VAR Ýþ siz lik a za lý þýn da ka dýn la rýn er kek le re gö re de - za van taj lý ol du ðu tes bit e dil di. Genç iþ siz li ði nin ö nem li öl çü de a zal ma e ði li mi ne gir di ði vur gu la - nýr ken, hiz met ler sek tö rü nün iþ siz lik te ki pa yý art - tý. En ge niþ is siz lik ta ný mý na gö re Tür ki ye de 5 mil yon 402 bin iþ siz var. Tür ki ye is siz lik sý ra la - ma sýn da 40 ül ke a ra sýn da 10 un cu sý ra dan 12 in ci sý ra ya i ne rek E u ro Böl ge si or ta la ma sý na u laþ tý. Ýþ - siz lik ö de ne ði ne baþ vu ru Ha zi ran 2011 de bir mik tar ar tar ken, re el ke si min is tih dam bek len ti si de yük sel di. An ka ra / ci han Ki þi ba þý ge li ri 10 bin do la rýn ü ze rin de ki 6. ül ke yiz E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, E - co no mist In tel li gen ce U nit a na li zi ne gö re, Tür ki ye nin 2010 da 10 bin do la - rýn ü ze rin de ki þi ba þý na ge li re sa hip 70 mil yo nun ü ze rin de nü fu su bu lu nan 6. ül ke ko nu mu na gel di ði ni be lir te rek, Ül ke nin bu nok ta ya gel me si nin te mel kay na ðý, 2010 da gös ter di ði e ko no mik per for mans týr de ðer len dir me sin de bu lun du. Çað la yan yap tý ðý ya zý lý a çýk - la ma da, ül ke nin bu nok ta ya gel me si - nin se vin di ri ci ol du ðu nu i fa de e de rek, 2023 he def le ri ne e min a dým lar la i ler - len di ði ni kay det ti. Dün ya nýn en bü yük e ko no mi si ABD, Al man ya ve Ja pon ya i le bir lik te Bre zil ya ve Rus ya nýn bu - lun du ðu ka te go ri ye gir me nin ko lay ol - ma dý ðý ný i fa de e den Çað la yan, bu ül - ke le rin e ko no mik bü yük lük le ri hak - kýn da bil gi ve re rek, Tür ki ye nin gel di ði nok ta da, 2010 yý lýn da ki bü yü me per - for man sý nýn ö nem ta þý dý ðý na vur gu yap tý. Çað la yan, Tür ki ye nin 2010 da yüz de 7,9 i le bu grup ta ki þi ba þý na dü þen re el ge lir ar tý þý en yük sek ül ke ol du ðu nun al tý ný çi ze rek, Bre zil ya da ÇA LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, ký dem taz mi na tý ko nu su - nun 1970 li yýl lar dan be ri gün dem de ol du ðu nu ve ol ma ya de vam e de ce ði ni i fa de e de rek, Ko nu çö zü me ka vu þa - cak týr. Ta raf lar la uz la þa rak ge ti re ce ðiz, mak si mum dü zey de uz la þý a ra ya ca ðýz de di. Çe lik, sen di ka la rýn top lu söz leþ - me yap ma yet ki sin de e sas a lý nan is ta - tis tik le rin ya yým lan ma sý nýn yýl so nu na er te le yen ka nun tek li fi nin gö rüþ me le - rin de Hü kü met a dý na söz al dý. Üç lü Da nýþ ma Ku ru lu nu A ðus tos a yýn da i ki, Ey lül de bir kez top la ya rak, 2822 ve 2821 sa yý lý ya sa la rý, 12 Ey lül den ka lan ya sa la rýn de ðiþ ti ril me si i çin mu ta ba kat sað la dýk la rý ný bil di ren Çe lik, de ðiþ ti ril - yüz de 6,5, Al man ya da yüz de 3,6, Ja - pon ya da yüz de 4,2, ABD de yüz de 1,8, ve Rus ya da yüz de 4,2 ar týþ kay de - dil di ði ni be lirt ti. Tür ki ye nin 2010 da, bir ön ce ki yý la ký yas la re el mil lî ge li ri - nin yak la þýk yüz de 9 art tý ðý na i þa ret e - den Çað la yan, bu o ra nýn da di ðer 5 ül - ke nin ar týþ o ran la rý nýn ü ze rin de ger - çek leþ ti ði ni kay det ti. Tür ki ye de ki bü yü me nin ö zel sek tör o dak lý ol du ðu nun al tý ný çi zen Çað la - yan, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye bü yür - ken, ka mu borç lu luk o ra ný ný dü þür - müþ tür. Tür ki ye 2010 yý lý i ti ba ri i le ka - mu borç la rý nýn mil lî ge li re o ra ný a çý - sýn dan Rus ya dan son ra (yüz de10 ci - va rýn da) en dü þük de ðe re sa hip tir. Bre zil ya da yüz de 60, Al man ya da yüz - de 80, Ja pon ya da yüz de 100 ün çok ü - ze rin de o lan bu o ran Tür ki ye de yüz - de 40 lar ci va rýn da dýr. Tür ki ye 2010 yý lýn da bu bü yü me ba þa rý sý ný el de e - der ken ay ný za man da ka mu borç la rý - nýn mil lî ge li re o ra ný ný da 2009 yý lý na gö re yüz de 8 ci va rýn da a þa ðý çek me yi ba þar mýþ týr. An ka ra / a a Ký dem taz mi na týn da uz laþ ma a ra ya ca ðýz me si ne yö ne lik ta sa rý la rý Mec li se gön - de re cek le ri ni kay det ti. Çe lik, Ký dem taz mi na týy la il gi li o la rak gün de mi miz - de yok de dik, doð ru... Ba kan lý ðý mý zýn bir haf ta lýk dö nem i çin de yap tý ðý ça lýþ - ma da gün de mi mi ze al ma dýk de dik. Üç lü Da nýþ ma Ku ru lun da gün de mi - miz de ol ma yan bir ko nu de dik. Hü kü - met prog ra mýn da var, ça lýþ ma ha ya tý ve ba kan lý ðýn 1970 li yýl la rýn dan be ri hep gün de min de ol muþ tur, ol ma ya de vam e de cek tir. Mut la ka bu ko nu yu çö zü me ka vuþ tu ru la cak týr. Bu o la ya di ya log mer kez li, Üç lü Da nýþ ma ku ru - lun da, ta raf lar la uz la þa rak, hu zu ru nu za ge ti re ce ðiz. Mak si mum uz la þý a ra ya ca - ðýz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a

12

13 Y 17 TEMMUZ 2011 PAZAR AÝLE - SAÐLIK 13 Sýcaklaröldürücüolabilir YAÞLILAR, BEBEKLER, HAMÝLELER, KALP VE DAMAR HASTALARI, ÞEKER HASTALARI, ÞÝÞMANLAR VE BAZI CÝLT HASTALIÐI OLANLARIN AÞIRI SICAKTAN KOLAY ETKÝLENDÝÐÝNÝ BELÝRTEN UZMANLAR, SICAKLARIN ÖLDÜRÜCÜ OLABÝLECEÐÝ UYARISINDA BULUNDU. Mecbur kalmadýkça sýcak havalarda dýþarýya çýkýlmamasýný belirten uzmanlar, günde en az 2 litre su içilmesini tavsiye ediyorlar. ARTAN sýcaklýklarýn ve yüksek nem oranýnýn saðlýðý olumsuz etkilediðini belirten Herkes Ýçin Acil Saðlýk Derneði Genel Baþkaný Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, sýcak çarpmasýna karþý uyardý. Yaþlýlar, bebekler, hamileler, kalp ve damar hastalarý, þeker hastalarý, þiþmanlar ve bazý cilt hastalýðý olanlarýn aþýrý sýcaktan daha kolay etkilendiðini vurgulayan Rodoplu, Türkiye de 65 yaþ üzerindekilerde aþýrý sýcak dolayýsýyla her 1 milyon kiþiden beþinin öldüðünü söyledi. Yaz aylarýnda görülebilecek en önemli rahatsýzlýðýn sýcak çarpmasý olabileceðine dikkat çeken Uzm. Dr. Rodoplu, sýcak çarpmasýna karþý alýnmasý gereken tedbirleri ve uyarýlarýný þöyle sýraladý: Ýshal, kusma gibi sývý kaybýna neden olan rahatsýzlýklar, bu mevsimde çok daha önemlidir. Sývý kayýplarý yerine konulamadýðýnda, özellikle yaþlýlarda ve bebeklerde ölüme yol açabilir. Þiþmanlar, kalp ve damar hastalarý, cilt hastalýklarý, yanýðý ve ter bezi bozukluklarý olanlar, ileri ve küçük yaþ gruplarý, hareketsizler, alkolizmi bulunanlar, uzun süre ýsýya maruz kalanlar, sporcular, nöbetçi askerler, madenciler ve itfaiyeciler risk altýndaki gruplardýr. Bazý kalp ve dolaþým ilâçlarý kullanan hastalarýn da risk altýnda olduðuna dikkat çeken Ülkümen Rodoplu, sýcak çarpmasý tablosunda gerçek vücut sýcaklýðýnýn 41 dereceyi aþtýðýna, bu durumda da santral sinir sistemi bozukluðu ve terleyememe görüldüðüne dikkat çekti. Asýl problemin terlenemediðinde baþladýðýnýn altýný çizen Rodoplu, Santral sinir sistemiyle ilgili bozukluklarda tutarsýz ve anlamsýz davranýþlar, tuhaf konuþma, kasýlma, nöbet geçirme ve koma görülebilir. dedi. SICAK ÇARPMASINDAN KORUNMA YOLLARI Risk grubundaki kiþilerin ile saatleri arasýnda, zorunlu haller dýþýnda güneþ altýnda bulunmasý tehlikeli olabilir. Açýk alanda açýk renkli giyecekler, þapka ve þemsiye, sýcak çarpmasýndan korunma için etkilidir. Obeziteye karþý mide katlamasý formülü ÇAÐIN en önemli saðlýk sorunlarýndan birisi haline gelen obeziteye karþý düþük riskli tedavi arayýþlarý, yeni yöntemleri gündeme getirdi. Aþýrý þiþmanlýða karþý, bilinen operasyonlar arasýnda riski en düþük olduðu bildirilen, midenin, içe katlanýp dikiþlerle tutturularak küçültüldüðü operasyonla 1 yýlda yüzde 70 e yakýn baþarý saðlandýðý açýklandý. Morbid (hastalýk derecesinde) obeziteye karþý Türkiye de daha önce 10 hasta ü- zerinde gerçekleþtirilen Laparoskopik Total Vertikal Plikasyon (pilileme) adý verilen mide katlama ameliyatý, Ankara da ilk kez Medicana Hastanesi nde Opr. Dr. Gökhan Osmanoðlu ve Opr. Dr. Murat Üstün tarafýndan yapýldý. Operasyonla ilgili bilgi veren Opr. Dr. Osmanoðlu, sýklýðý giderek artan morbid obezitenin, vücutta neredeyse bütün sistemleri etkileyen bir saðlýk sorunu ve ciddî bir hastalýk olduðunu bildirdi. Bu hastalýða karþý diyet ve egzersizle kalýcý baþarý saðlanma ihtimalinin yüzde 10 un altýnda olduðunu anlatan Osmanoðlu, Bu hastalýðýn tedavisi için uygulanan cerrahi yöntemler, genel olarak kýsýtlayýcý ve emilimi azaltýcý ameliyatlar olarak iki gruba ayrýlýr. Geliþtirilen en yeni metot ise mide katlama ameliyatýdýr dedi. Bu ameliyatta midenin kesilmediðini, sadece içe katlanýp dikiþlerle tutturularak küçültüldüðünü belirten Osmanoðlu, þu bilgileri aktardý: Bu operasyon, bugüne kadar bilinen o- bezite ameliyatlarý arasýnda en düþük riske sahip olmasýna karþýn, küçük kesilerle girilen midenin yüzde 90 ýnýn çýkarýlýp atýldýðý tüp mide ameliyatýyla ile ayný etkiye sahip. Kapalý yöntemle yapýlan bu ameliyatýn ertesi günü taburcu olmak mümkün. Hastalar en geç 7 gün içinde normal yaþantýlarýna dönebiliyor. Herhangi bir emilim bozukluðu olmadýðýndan gýda eksiklikleri, kansýzlýk, boþaltým gibi yan etkiler de görülmüyor. Bu ameliyatla hastalarýn bir çoðunda fazla kilolarýn yüzde 70 e yakýnýnýn ilk 1 yýlda verilmesi saðlanýyor. Ankara / aa Bunamak istemiyorsan gözüne, diþine iyi bak BÝLÝM insanlarýna göre, bunama riskini azaltmak için diþlere ve gözlere iyi bakmak gerekiyor. Daily Mail gazetesinde yayýnlanan habere göre Kanadalý bilim insanlarý, görme, duyma, kireçlenme, öksürük, soðuk algýnlýðý, diþ problemleri, þeker hastalýðý ve tansiyonun bir kiþinin Alzheimer ve benzeri durumlara yakalanma riskini nasýl etkilediðine baktýlar. Bilim insanlarý, normal, saðlýklý bir insanýn hayatýnýn herhangi bir evresinde bu hastalýða yakalanma riskinin yüzde 18 olduðunu belirttiler. Ancak bu riskin, her hastalýk ve rahatsýzlýkla birlikte yüzde 3,2 oranýnda arttýðý belirlendi. Daha önce yapýlan araþtýrmalarda, yüksek kolesterol, kalp sorunlarý, o- bezite ve sigaranýn riski arttýrdýðý belirlenmiþti. Bilim insanlarý bunun sebebinin beyne giden kan akýþýnýn zayýflamasý ve bunun da damarlarla hücrelere zarar vermesi olduðunu düþünüyorlar. Ancak uzmanlar, kireçlenme gibi bazý hastalýklar önlenemese de gözler ve diþler için düzenli kontroller yaptýrýlabileceðine, soðuk algýnlýðý gibi hastalýklardan kaçýnmaya çalýþýlabileceðine iþaret ettiler. Neurology dergisinde yayýnlanan araþtýrmada, düzenli kontroller yaptýrmak, mümkün olduðunca aktif ve saðlýklý olmaya çalýþmanýn hayatýn ileri safhalarýnda Alzheimer ve benzeri hastalýklarýn riskini azaltabileceði belirtildi. Ankara / aa Sýcak ve nemli günlerde hafif gýdalarla beslenmeli, sulu gýda alýmýna aðýrlýk verilmelidir. Günde en az 2 litre, aþýrý terleme görülen kiþilerde 2,5 litre su içilmesi gerekmektedir. GÜNEÞ ÇARPMASINDA ÝLKYARDIM Hastayý öncelikle sýcak ortamdan uzaklaþtýrýn. Yatýrarak veya oturtarak dinlendirin. Hangi pozisyonda rahat ederse o þekilde tutulmalýdýr. Zorla yatýrýlmasý veya oturtulmaya çalýþýlmasý gerekmez. Derhal serinletici tedbirler alýnmalýdýr. Öncelikle giysilerin çýkarýlýp hastanýn esintili ve serin bir yere götürülmesi çok önemlidir. Bilinci yerinde deðilse, yarý baygýn veya nöbet geçiriyorsa kesinlikle aðzýndan sývý vermeyin. Bilinci yerindeyse sývý verin. Su veya ayran, en doðru seçeneklerdir. 30 dakika içinde iyileþme görülmezse, bilinci bulanýklaþýrsa ve vücut ýsýsý düþmezse 112 Acil Saðlýk a haber vererek en kýsa sürede hastaneye ulaþtýrýn. Ýzmir / cihan UZMANLARA göre, özellikle gün içinde yemeðe zaman ayýramayan erkeklerde en çok görülen beslenme sorunu, akþam eve gidince günün stresinden de uzaklaþmak için aþýrý miktarda yemek oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmaný Dilem Ýrkin, aþýrý yemek yeme dolayýsýyla göbek bölgesinde yaðlanma, þeker metabolizmasýnda bozulma gibi sorunlarýn ortaya çýktýðýný belirtiyor. Ýrkin, gün i- çinde aralarda yapýlan ufak atýþtýrmalarýn hem yorgunluðun sebep olduðu zihinsel fonksiyonlardaki azalmaya engel olacaðýný, hem de metabolizma hýzýný arttýrarak yaðlanmayý engelleyeceðini ifade ediyor. Ýþ hayatýna özel beslenme tavsiyelerinde bulunan Dilem Ýrkin, þiþmanlamayý önleyen basit deðiþiklikler yapýlabileceðini söylüyor ve tavsiyelerini þöyle sýralýyor: Taze ya da kurutulmuþ meyveleri taþýmak kolay olduðu gibi, þeker ihtiyacýný da gidermeye yarayacaktýr. Ceviz, fýndýk, badem gibi kuruyemiþler, diyet bisküviler hem tüketim açýsýndan pratiklik saðlayacak, hem de çabuk enerji saðlayarak kan þekeri düþüklüðünün sebep olduðu yorgunluðu azaltacaktýr. Sýk tercih edilen ve toplum olarak beslenme alýþkanlýðýmýzda bulunan kuru kayýsý ihtiva ettiði yüksek Sýcaklar devam edecek DEVLET Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürü Mehmet Çaðlar, sýcaklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyrettiðine dikkati çekerek, Sýcak havalarda bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalý ve park etmiþ a- raçlarda kesinlikle býrakýlmamalý dedi. Ýnsanlarýn hayatlarýný rahat bir biçimde sürdürebildikleri hava sýcaklýðýnýn derece arasý olduðunu belirten Çaðlar, bunun dýþýndaki sýcaklýk deðerlerinin deðiþik bünyelerde çok farklý klinik sendromlara, fizyolojik streslere, hastalýklara ve hatta ölümlere bile sebep o- labildiðini ifade etti. Çaðlar, halen ülke genelinde etkili olan yüksek sýcaklýklarýn gelecek hafta da etkisini sürdüreceði ve mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceðini belirterek, þunlarý kaydetti: Sýcaklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyrettiði bu günlerde kanser hastalarý, kemoterapi hastalarý veya deðiþik deri hastalýðý olanlar güneþ ýþýnlarýndan korunmaya özellikle dikkat etmelidir. Güneþ ýþýnlarýnýn etkisinin güçlü olduðu saat arasýnda güneþ ýþýnlarýndan kaçýnmalýdýr. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalý ve park etmiþ araçlarda kesinlikle býrakýlmamalý. Araçlarýn iç ýsýlarý, klima olsa dahi park edildikten çok kýsa süre sonra yükseliyor. Araç terk edilirken herkesin dýþarý çýktýðýndan emin o- lunmalý. Ankara / aa Zinde tutan 3 besin potasyum ile baþta kalp kasý olmak üzere bütün kaslarýn ve sinirlerin iyi çalýþmasýný saðlýyor. Kayýsý ayrýca, yüksek lif ihtiva ettiði için sindirim sorunlarýna da iyi geliyor, kanserden koruyucu rol oynuyor. ÝNCÝR HÜCRELERÝ YENÝLÝYOR Ýncir muhtevasýndaki B1, B2 vitaminleri ve fosfor, potasyum gibi minerallerle hücrelerin yenilenmesini saðlýyor. Yüksek oranda kalsiyum muhtevasýyla kemik saðlýðýnda önemli rol oynuyor. Yüksek orandaki lif muhtevasý ise kötü kolesterolün düþürülmesinde etkili oluyor. CEVÝZ YORGUNLUÐU AZALTIYOR Ara öðün olarak seçebileceðimiz diðer bir besin olan ceviz ise yüksek doymamýþ yað asidi muhtevasýyla kalp saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýyor. Özellikle gün içindeki yorgunluktan uzaklaþmak ve zindelik kazanmak için ceviz iyi bir tercih. Fakat bu besinlerin yüksek kalorili olduklarýný unutmamak ve tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekiyor. 3 ADET KURU KAYISININ 50 KALORÝ Ara öðünlerde süt veya yoðurdu tercih etmek, muhtevasýndaki laktozdan dolayý gaz sýkýntýsý o- luþturabilir. Bu da çalýþma esnasýnda performansýn düþmesine sebep olabilir. Bu gruptan bir gýda tercih edilecekse hazmý kolaylaþtýran, baðýþýklýk mekanizmasýný güçlendiren probiyotik yoðurtlar iyi bir ara öðün alternatifi olabilir. Beslenme Uzmaný Dilem Ýrkin, 3 adet kuru kayýsýnýn 50 kalori, 2 adet kuru incirin 100 kalori, 1 orta boy ithal muzun 100 kalori ve 2 adet cevizin de 45 kalori olduðunu hatýrlatýyor. Ezilenler ezer Saat 4 yahut 5 ti, þafak söktü sökecek. Gözlerim yarý açýk banyoya yöneldim, lavabonun yanýnda su bardaðýný bulamayýnca, ellerimle yokladým etrafý, sonunda masanýn üstünde yakaladým bardaðý. Ýçinde su vardý. Tekrar lavaboya gitmeme gerek kalmadý ve hýzla diktim bir bardak suyu. Dilimin ucuna bir þey geldi. Hareket ediyordu. Hemen tükürdüm. Yere bir sinek düþtü. Bardaðýn içine düþmüþ, çýrpýnmaktaymýþ bizim kör sinek. Fazla ilgilenmeden yataða geri attým kendimi. Sabah olup da gün aydýnlanmaya baþladýðýnda, pencere kenarýndan gelen hafif bir výzýltý durmadan kulaðýma çalýnýyordu, yarý uyku yarý uyanýklýk halinde. Ýnsaný sinir eder böyle sesler normalde. Kalkýp icabýna bakýlýr. Ama an geliyor ki o gürültüden bile medet umdurtuyor yalnýzlýk. O- danýn tenhalýðýnýn, o rahatsýz edici tekilliðin o- yunbozaný oluyor sanki bu minik gürültü. Katlanýlýyor baþta, sonralarý hoþa bile gidiyor. Ýyice sabah oluyor, kalkýyorum. Masama geçiyorum. Gürültünün kaynaðý gözüküyor. Masada výzýr výzýr dolaþan, ama halinde bir gariplik olan bir sinek. Tamam diyorum. Dün gece açýk býraktým diye pencereyi, bütün aile göç ettiler odama. Sonra aklýma dünkü sinek geliyor. Aramaya, akýbetini öðrenmeye çalýþýyorum. Parkeye bakýyorum, halýya bakýyorum. Yok! Düþüyor jeton. Dün gece dudaklarýma dokunmaya cüret eden, þimdi çýkmýþ masamda gövde gösterisi yapýyor. Bir gariplik var halinde, ama nedir belli deðil. Ya kör ya sakat, yahut pek zeki deðil. Durmadan sýrt üstü düþüyor. Biraz duruyor sonra tekrar oyunlar, býcýr býcýr hareketler. Elleri kollarý normal hareket edebiliyor. Hani elinden her iþ gelir, kaportasý saðlam. Uzun bir süre izliyorum bu küçük yaratýðý. Düþünüyorum sonra. Nasýl da yapýþtý yakama? Aðzýmdan girdi, aðzýmdan çýktý þimdi de baþýmýn üstüne çýkacak neredeyse. Hiç çekingen deðil. Tam bir dâvetsiz misafir lâkin paylaþmaya niyetli odamý. Bir süreliðine yalnýzlýðý paylaþýyoruz sayýn sinekle. Bir ben ona bakýyorum bir o bana. Sonra gidip, bir kitaba kondu: Ezilenler. Dostoyevski nin kitabý. Bunu görünce önce gülümsedim, sonra çok derinlerden yükselip gelen bastýramadýðým bir vicdan azabýyla sarsýldým. Sineðin boynuna sarýlýp aðlayamaya kalkýþtýðýmda, sineðin bana düþmanca davranacaðýný elbet tahmin e- demezdim, bu boyunlarýn hepsi herkesin olduðu kadar benimdir, diye düþünüyordum. Ama sinek beni anladý, belki de, acýmak ve nefret etmek dýþýnda baþka bir duygu besleyemiyorlar diye üzüldüm, yürüdü kitapla kitaplýk rafýnýn birleþtiði yere kadar, eðildi, durdu. Býraksalar... Býraktýlar. Kitaplýk rafýndan güç alýp ince uzun bacaklarý üstünde yaylandý, kitap sallandý, düþtü. Sinek altýnda kalýp öldü. Bunu görünce önce gülümsedim, ezilenler sýký sýkýya tutunduklarý ezilenler yüzünden eziliyorlar dedim, ama sonra bir þeyi, belki de hikâyenin baþýný hatýrladým, çok derinlerden yükselen bastýramadýðým bir vicdan azabýyla sarsýldým. Ve sineðin boynuna sarýlýp aðlayamaya kalkýþtýðýmda, birden bir mu'cize oldu, sinek çok kýsa bir süreliðine gözünü açtý, etkileyici bir sesle lan bi git dedi, tekrar öldü. Sineðin boynuna sarýlmak için kaldýrdýðým kollarým havada, hazýrladýðým gözyaþlarý içinde kaldým. Kendi kendime sarýlýp aðladým. Tabi ki bu aðlamam kýsa sürdü, çünkü burnuma yapýþan bir sineðin atom bombasý mahiyetindeki sokmasýna maruz kaldým. Deli gibi burnumu yere sürtmeye, baðýrýp, oraya buraya koþmaya koyuldum. Konu, komþu hýrsýz eve girdi zannýyla, kapýya üþüþmeye baþladýlar. Kapýyý zor belâ açtýðýmda, karþýmda ellerinde tencere, tava olan apartman sakinlerini buldum daha aðzýmý açmadan. Hepsi olay mahalline yönelip, beni kapý eþiðine sýkýþtýrýp ezdiler Bir þey bulmayýnca apartmanýn komutaný Melahat Abla bana ne olduðunu sordu: Sinek deyince hepsi bi þamar atýp ayrýldýlar. Ben de öylece kaldým.. Kaldýran yok mu yaw? Para harcatan hormon bulundu ÝÞTAHI arttýrdýðý bilinen grelin hormonunun, gýda için para harcama istediðini de arttýrdýðý belirlendi. Kanada daki Montreal Nöroloji Enstitüsünden bilim adamlarý, bu hormonun gýda maddeleri ile gýda olmayan maddeleri satýn alma isteðini etkileyip etkilemediðini araþtýrdý. Grelin ve tuzlu su solüsyonu enjekte ettikten sonra araþtýrmaya katýlanlarýn beyin görüntülerini inceleyen bilim a- damlarý, hormonun enjekte edildiði kiþilerin gýda maddelerine para harcama isteðinin arttýðýný, gýda olmayan maddeleri satýn alma isteðinin ise a- zaldýðýný gördü. Araþtýrmanýn, iþtahýn kontrolü ve obeziteyi engellemenin yollarýnýn daha iyi anlaþýlmasýna ýþýk tutabileceði belirtildi.

14 14 17 TEMMUZ 2011 PAZAR SPOR Y Galatasaray'da forma tanýtýmý NIKE'IN HAZIRLADIÐI YENÝ SEZON FORMALARI BUGÜN GALATASARAY LÝSESÝ'NDE TANITILACAK. GALATASARAY Futbol Takýmý'nýn sezonunda kullanacaðý formalar bugün yapýlacak organizasyonla tanýtýlacak. Sarý-kýrmýzýlý takým i- çin Nike'ýn hazýrladýðý formalar, antrenman ekipmanlarý ve günlük kullaným için tasarlanan koleksiyonun tanýtýmý Galatasaray Lisesi'nde saat 14.30'da baþlayacak. Tanýtýma, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, futbol takýmý teknik heyeti, futbol A ve A2 takýmý oyuncularýnýn da katýlacaðý, Nike'ýn hazýrladýðý koleksiyonlarýn tanýtýmýný futbolcularýn gerçekleþtireceði bildirildi. ARDA YÝNE ANTRENMANA ÇIKMADI Öte yandan Galatasaray Profesyonel Futbol A Takýmý, sezonu hazýrlýklarýný dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri nde yaptýðý çalýþmayla sürdürdü. Teknik direktörümüz Fatih Terim, yardýmcýlarý Ümit Davala ve Hasan Þaþ ile kaleci antrenörümüz Claudio Taffarel yönetimindeki çalýþma Jupp Derwall antrenman sahasýnda gerçekleþtirildi. Galatasaray'ýndünkü çalýþmasýnda futbolculara performans testleri uygulandý. Arda Turan bu çalýþmaya dahil edilmeyerek, dinlendirildi. Londra'da G.Saray Futbol Okulu açýldý ÝNGÝLTERE'NÝN baþkenti Londra'da hizmet veren Galatasaray Futbol Okulu'nun resmi açýlýþý yapýldý. Southgate Hokey Kulübü tesislerinde düzenlenen kokteyle Türkiye'nin Londra Baþkonsolosu Ahmet Demirok, Ýngiltere Galatasaray Taraftarlar Derneði Baþkaný Metin Arslan ve çok sayýda davetli katýldý. Baþkonsolos Demirok, Ýngiltere'de ve dünyada bu tür okullarýn artmasýný istediðini belirterek, ''Spor, çocuklara disiplin ve terbiye verirken takým halinde hareket etmeyi de öðretir. Bu okulu açanlara teþekkür ediyorum. Ýngiltere'de yaþayan Türk toplumunda gençlerin durumu iç açýcý deðil. Çeþitli kötü alýþkanlýklar var. Böyle spor okullarýnýn çocuklarýmýzý kötü yerlerden spor alanlarýna gelmesini teþvik ettiðini düþünüyorum'' diye konuþtu. Taraftarlar Derneði Baþkaný Metin Arslan, þu anda 50'den fazla öðrencilerinin bulunduðunu, ancak okullar baþlayýnca bu rakamýn 100'ün üzerine çýkacaðýnýsöyledi. Trabzonspor banka teminatýný hazýrladý TRABZONSPOR Kulübü, Polonya'nýn Legia Varþova takýmýndan transfer ettiði Adrian Mirzejewski'nin bonservis bedeli için banka teminatýnýn hazýrlandýðýný bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, basýnda bu konuda haberlerin de yer aldýðý belirterek, þöyle denildi: ''Taraflar arasýnda varýlan anlaþma gereði, kulübümüz bonservis bedeli için gereken banka teminatýný hazýrlamýþtýr. Ancak teminat aldýðýmýz banka, Polonya Kulübü'nün çalýþtýðý bir banka olmadýðýndan Legia Varþova tarafý, farklý bir banka ismi vererek teminatýn buradan alýnarak gönderilmesini talep etmiþtir. Bunun üzerine yönetim kurulumuz gerekli giriþimleri baþlatmýþ, istenen bankadan teminatý karþý tarafa gönderilmek üzere hazýrlatarak iþlemleri tamamlamýþtýr.'' (A) Milli Basketbol Takýmý 2011 Avrupa Þampiyonasý hazýrlýklarý çerçevesinde 16 gün sürecek kamp çalýþmalarý için dün Ýtalya''nýn Bormio þehrine gitti. FOTOÐRAF: A.A 12DevAdamÝtalya'da (A) MÝLLÝ BASKETBOL TAKIMI 2011 AVRUPA ÞAMPÝYONASI HAZIRLIKLARINA BORMÝO'DA DEVAM EDECEK. BAÞANTRENÖR ORHUN ENE, ''TARÝHÝN EN GÜÇLÜ KADROLARINDAN BÝRÝNE SAHÝBÝZ. ÝYÝ VE BAÞARILI BÝR EKÝBÝZ. KENDÝ ÜLKEMÝZDE KAZAN- DIÐIMIZBÝRBAÞARIVAR.BUBAÞARILARIYURTDIÞINDADATEKRARLAMAKÝÇÝNÇOKÖNEMLÝBÝRÞANSASAHÝBÝZ''DEDÝ. (A) Milli Basketbol Takýmý, Litvanya'da 31 Aðustos-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2011 Avrupa Þampiyonasý hazýrlýklarý çerçevesinde, ikinci etap kamp çalýþmalarý için Ýtalya'nýn Bormio kentine gitti. ''12 Dev Adam'', 16 gün sürecek kampýn ardýndan 31 Temmuz Pazar günü yurda dönerek, çalýþmalarýna Ýstanbul'da devam edecek.(a) Milli Basketbol Takýmý kafilesinin THY'ye ait uçakla Milano'ya hareketinden önce Atatürk Havalimaný'nda açýklama yapan baþantrenör Orhun Ene, Bormio'da teknik ve kondisyon aðýrlýklý en yoðun çalýþmanýn yapýlacaðýný söyledi. Daha sonra Ýstanbul'da hazýrlýk süreci ve hazýrlýk maçlarýnýn baþlayacaðýný belirten Ene, ''Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncularýn olduðu bir kadromuz var. Bu kadronun iyi bir çalýþma dönemi geçireceðine inanýyorum. Hazýrlýk maçlarý sonucunda her þey istediðimiz gibi giderse çok güçlü bir þekilde Avrupa Þampiyonasý'na katýlma þansýmýz elde edeceðiz'' dedi. Avrupa Þampiyonasý'nýn oldukça zorlu bir þampiyona olduðunu ve grupta güçlü rakiplerin bulunduðunu ifade eden Ene, ''Basketbol tarihinin en güçlü kadrolarýndan birine sahibiz. Ýyi ve baþarýlý bir ekibiz. Kendi ülkemizde kazandýðýmýz bir baþarý var. Bu baþarýlarý yurt dýþýnda da tekrarlamak için çok önemli bir þansa sahibiz''diye konuþtu. Ene, Türkiye'nin grubunda elde edeceði baþarýnýný turnuvadaki geleceðini belirleyeceðini, olimpiyat vizesi almanýn en önemli hedeflerden biri olduðunu kaydetti. (A) Milli Takým Menajeri Harun Erdenay da, Bormio'nun, takýmýn her yýl programýnda bulunan bir kamp yeri olduðunu ifade ederek, buradaki kamp koþullarýnýn ve rakýmýn yüksekliðinin takýmýn kondisyon ve form tutmasý açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Erdenay, Avrupa Þampiyonasý'ndaki hedefin olimpiyat vizesi almak olduðunu kaydetti. OLÝMPÝYAT MEÞALESÝ YAKILDI TRABZON'DA Temmuz 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý (E- YOF) meþalesi, Ýstanbul Olimpiyatevi'nde, Atina'dan getirilen olimpiyat ateþiyle yakýldý. Olimpiyatevi önünde düzenlenen törene, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Baþkan Yardýmcýsý Türker Arslan, EYOF 2011 Trabzon Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü Nihat Doker ile sporcular katýldý. Türker Arslan, yaptýðý konuþmada, E- YOF 2011'in Türkiye'de yapýlacak ilk o- limpik organizasyon olacaðýný belirtti. Trabzon'da oyunlar öncesinde hazýrlanan tesisleri ziyaret ettiðini belirten Türker Arslan, sözlerini þöyle sürdürdü: ÖZEL FENERDE KORUNUYOR ''Bu organizasyon Türkiye'de gerçekleþtirilecek olimpiyat oyunlarý için bir ilk. Türkiye'nin bunu en güzel biçimde baþaracaðýna inanýyorum. Çok uzun zamandan beri Trabzon'da yapýlan çalýþmalar artýk son safhasýnda. Devletimiz gücünü bir kez daha ortaya koydu. TMOKBaþkanYardýmcýsýArslan,EYOF2011'inTürkiye'deyapýlacakilkolimpikorganizasyonolacaðýnýsöyledi. Türk milleti, istediðinde her organizasyonu en iyi þekilde yapabileceðini bir kez daha gösterdi. Trabzon bu organizasyonu mükemmel þekilde yapacak kapasiteye ulaþtý. Bu organizasyon, 2020 Olimpiyat Oyunlarý adaylýðý için bize büyük güç verecek.'' Konuþmalarýn ardýndan EYOF 2011 meþalesi, 24 Mayýs 2011 tarihinde Atina Panathenaic Stadyumu'nda gerçekleþtirilen törenle alýnan ve alýndýðý günden bu yana TMOK tarafýndan özel bir fenerde korunan o- limpiyat ateþiyle yakýldý. Meþalenin yakýlmasýnýn ardýndan sembolik yürüyüþ gerçekleþtirildi. Bu yürüyüþte meþaleyi milli yüzücü Aslý Horasanlý taþýdý. HABERLER Ýbrahim Akýn'ýn konuþtuðu Erzurumlu imam ifade verdi FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklanan futbolcu Ýbrahim Akýn ile ilgili Erzurum'da emekli bir imamýn ifadesine baþvuruldu. Edinilen bilgiye göre, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, soruþturma kapsamýnda, Erzurum Emniyet Müdürlüðüne, futbolcu Akýn ile ilgili, kentte bir dönem Terminal Cami'de görev yapan ardýndan emekliye ayrýlan Ahmet Kangý'nýn ifadesinin alýnmasýyla ilgili yazý gönderdi. Bunun üzerine Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðüne (KOM) çaðrýlan emekli imam Kangý'nýn ifadesi alýndý. Kangý'nýn emniyette, Akýn ile akrabalarýnýn vasýtasýyla tanýþtýðýný, kendisini dini konularda görüþ alýþveriþinde bulunmak için aradýðýný ve maçlardaki prim ödemelerinin dini boyutuyla ilgili soru sorduðunu yönünde ifade verdiði öðrenildi. Kangý'nýn ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan KOM Þube'den ayrýldýðý belirtildi. Carlos Tevez Ýnter'le ortak bir anlaþma zemininde buluþtu. Ýnter Sneijder'in ayrýlmasý halinde Tevez'i düþünüyor ÝTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takýmlarýndan FC Inter'in Hollandalý futbolcusu Wesley Sneijder'in takýmdan ayrýlmasý durumunda, kadroya Arjantinli golcü Carlos Tevez'i katmayý düþündüðü ileri sürüldü. Ýngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ýn FC Inter'de forma giyen hücuma yönelik orta saha oyuncusu Wesley Sneijder ile ilgilenmesi Ýtalyan takýmýnýn, bir 'B' planý yapmasýna neden oldu. ''Il Corriere dello Sport'' gazetesinin haberine göre, 27 yaþýndaki Sneijder'in mavisiyahlý kulüpten ayrýlmasý durumunda, baþkan Massimo Moratti'nin takýma Manchester City'den ayrýlmak istediði bilinen Carlos Tevez'i taraftarýna armaðan etmek istediði belirtildi. Tevez'in FC Inter Baþkaný Moratti'nin hayallerindeki isim olduðu i- fade edilen haberde, Manchester United'ýn Sneijder i- çin ödeyeceði 40 milyon Avroyu Arjantinli golcünün transferinde kullanacaðý bildirildi. Brezilya'nýn Corinthians kulübünün de Tevez ile ilgilendiði kaydedilirken, Arjantinli golcünün FC Inter'e daha sýcak baktýðý iddia edildi. Carlos Tevez'in FC Inter ile ortak bir anlaþma zemininde buluþtuðu bildirildi. F.Bahçeli yelkenci Alp dünya yedincisi oldu 41. Dünya Gençler Yelken Þampiyonasý'nda Fenerbahçe Kulübü Yelken Þubesi sporcusu Alp Rona Rodopman, Laser Radial Erkekler sýnýfýnda 7. olarak, bu kategoride Türkiye adýna þimdiye kadar elde edilen en iyi dereceyi yaptý. Hýrvatistan'ýn Zadar kentinde düzenlenen ve 58 ülkeden 349 yelkencinin katýldýðý Dünya Gençler Yelken Þampiyonasý sona erdi.þampiyonada Türkiye'yi 4 farklý sýnýfta 10 milli sporcu temsil etti. Laser Radial Erkekler'de 49 ülke sporcusu arasýnda 12 yarýþ içerisinde iyi sonuçlar alan, 6. yarýþta birincilik elde eden Alp Rona Rodopman, genel klasmanda 7. olarak, Türkiye adýna bir ilke imza attý. Türkiye, gençler kategorisinde Laser Radial Erkekler sýnýfýnda bugüne kadarki en iyi derecesini yapmýþ oldu.

15 Y SPOR 17 TEMMUZ 2011 PAZAR 15 Güreþ ataða kalktý TÜRKÝYE'NÝN TÜM ÝLLERÝNDE YATILI ÝLKÖRETÝM BÖLGE OKULLARI'NA ÝNECEK OLAN GÜREÞ FEDERASYONU YIL SONUNA KADAR 10 BÝN YENÝ GÜREÞÇÝYE ULAÞMAYI HEDEFLÝYOR. 4 BÖLGEYE AYRILAN PROJE ÝÇÝN ÇALIÞMALARA HEMEN BAÞLANDI. GELECEKTEKÝ baþarýlarýn temelini saðlam atmayý planlayan Türkiye Güreþ Federasyonu önemli bir atýlým yapýyor. Türkiye'nin tüm illerinde YÝBO'lara inecek olan Güreþ Federasyonu, yýl sonuna kadar 10 bin yeni güreþçiye ulaþmayý hedefliyor. Milli Eðitim Bakanlýðý ve Spor Genel Müdürlüðü'nün 2010 yýlýnda imzaladýðý protokole paralel olarak çalýþmalarýna hýz veren Güreþ Federasyonu, çekirdekten güreþçi yetiþtirmek için YÝBO'lara iniyor. Güreþ Federasyonu hazýrladýðý projeyle Türkiye'nin tüm illerinde en az 100 YÝBO'da güreþ eðitimi baþlatmayý ve 2011 sonuna kadar da 10 bin öðrenciyi güreþle tanýþtýrmanýn hesabýný yapýyor. Bu doðrultuda çalýþmalarýna baþlayan federasyon, projeyi 4 bölgeye ayýrdý. Gruplar halinde bütüne ulaþmayý hedefleyen federasyon, bu gruplara da hayatýný kaybetmiþ þampiyon güreþçilerin adýný verdi. Federasyon gruplara, Koca Yusuf, Yaþar Doðu, Hamit Kaplan ve Gazanfer Doðu'nun isimlerini verdi. Koca Yusuf Grubu 22, Yaþar Doðu Grubu 21, Hamit Kaplan Grubu 20 ve Gazanfer Bilge Grubu 18 ilde bu önemli çalýþmayý yürütecek. BÜYÜK ÖNEM VERÝYORUZ Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker, bu projeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu þekilde büyük bir proje ilk defa hayata geçiriliyor. Genel koordinatörümüz Mehmet Hanifi Uzunoðlu, projeyle yakýndan ilgileniyor. Projeyle birlikte adeta yeni bir güreþçi ordumuz olacak. Sene sonuna kadar 10 bin yeni güreþçiye ulaþmayý planlýyoruz. Geleceðin erkek ve bayan þampiyonlarýný YÝ- BO'lardan çýkartacaðýz. Federasyon olarak bu projeye büyük önem veriyoruz. 81 ilde keþfedilmemiþ cevherleri ortaya çýkartarak Türk sporuna armaðan etmek istiyoruz" dedi. HERÞEY FEDERASYONDAN YÝBO projesini baþlatan Güreþ Federasyonu, hiçbir fedekarlýktan kaçýnmýyor. Tespit edilen YÝBO'lara her türlü malzeme desteðini federasyon saðlýyor. Federasyon, YÝBO'lara güreþ minderi, bu minderi kaplayacak ebatta branda ve antrenmana katýlan sporcularýn kýyafetlerini karþýlýyor. Federasyon ayrýca, güreþ antrenörü bulunmayan YÝBO'lara il müdürlüklerinden güreþ antrenörü temin edilmesini de saðlayacak. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Olimpik Oyunlarý'n maskotu Hamsi ile birlikte basýn mensuplarýna poz verdi. Kýlýç: Trabzon'da dünya çapýnda tesisler yapýldý KIRKPINARTARÝHÝNEYAKIÞTI Kýrkpýnar güreþlerinin sorunsuz sona ermesi federasyonu sevindirdi. Güreþ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker 650. Tarihi Kýrkpýnar güreþlerinin þaibesiz, tartýþmasýz ve yoðun ilgi ile geçmesinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi gerçekleþtirilen tarihi Kýrkpýnar Güreþleri nin baþarý ile tamamlandýðýný ve müsabakalarýn þaibesiz, tartýþmasýz sona ermesinin haklý gururunu yaþadýklarýný belirten Güreþ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerimizin 650. yýl müsabakalarýný Güreþ Federasyonu olarak baþarýlý bir ekip çalýþmasý ile gerçekleþtirdik. Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz ün olduðu müsabakalar sonrasý þaibenin, tartýþmalarýn ve huzursuzluðun olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Federasyon olarak titizlikle çalýþtýðýmýz müsabaka öncesi, teknik çalýþmalarda yaparak itirazlara a- nýnda cevap verdik ve ne sporcunun ne de antrenörünün aklýnda soru iþareti kalmadý. Müsabakalarda ve sonrasýnda eleþtiri konusu olan kurallar yer alsa da, gerek katýlýmýn yüksek olmasý gerekse de Güreþ Tertip Komitesinin aldýðý kararlar ile müsabakalar baþarý ile gerçekleþtirildi. Önümüzdeki yýllar özellikle süre ve puanlama sistemi ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapýlmasý konusunda Federasyonumuz güreþ kamuoyu ile ortak bir karar alýnmasýna öncülük etme amacýndadýr dedi. DÜNYA ÞAMPÝYONASI GELÝYOR Öte yandan Ýstanbul da düzenlenecek olan Dünya Þampiyonasý öncesi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri nde tanýtým ataðý yaptýklarýný belirten Güreþ Federasyonu Basýn ve Tanýtým dan Sorumlu Baþkan Yardýmcý Kadir Haberdar, hedeflerinin rekor katýlýmlý bir þampiyona yapmak olduðunu belirterek Kýrkpýnar da güreþ severlere Dünya Þampiyonasý davetini de yapma fýrsatý bulduk. Dünya nýn en iyi güreþçilerine ev sahipliði yapacak olan Ýstanbul daki müsabakalara ülkemizdeki ve dünyada ki bütün güreþ severleri davet ediyoruz" dedi. HAMDÜSENA Türkiye Þampiyonu SAMSUN'DA yapýlan Türkiye Kickboks Þampiyonasý nda Hamdüsena Çýnar 60 kiloda Türkiye Þampiyonu olarak altýn madalyanýn sahibi oldu. Samsun yapýlan Büyükler Lýght Contact Türkiye Kickboks Þampiyonasýna Sancaktepe Belediyespor adýna katýlan Hamdüsena Çýnar büyük bir baþarýya daha imza atarak kilosunda Türkiye þampiyonluðunu elde etti doðumlu olan Hamdüsena Çýnar ýn bu baþarýsýnda, uzun süredir kulüpte disiplinli ve düzenli olarak çalýþmasý ve hocalarýnýn büyük etkisi var. Türkiye þampiyonasýna toplamda 60 ilden 2000 sporcu katýldý ve organizasyon 6 gün sürdü. Konyaspor'da15bin liraþaþkýnlýðý 25 milyon lirayý bulan borçlarý nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Konyaspor, ''Þimdi destek zamaný'' sloganýyla baþlattýðý yardým kampanyasýnda, geride kalan 10 günde sadece 15 bin lira toplayabildi. Konyaspor Kulübü Baþkaný Bahattin Karapýnar, kulübün 25 milyon lirayý bulan borçlarý ve UEFA'nýn getirdiði 2 dönem transfer yasaðý nedeniyle zor günler geçirdiðini belirtti. Ekonomik darboðazdan çýkma adýna yönetim kurulunun aldýðý kararla 6 Temmuz 2011 Çarþamba günü ''Þimdi destek zamaný'' sloganýyla bir yardým kampanyasý baþlattýklarýný anýmsatan Karapýnar, bu zor süreçten þehrin desteðini alarak çýkabileceklerini düþündüklerini söyledi. Karapýnar, ''Konyalýyým'' diyen herkesi kulübe destek olmaya davet ettiklerini, ancak geride kalan 10 günde hiç beklemedikleri bir tabloyla karþý karþýya kaldýklarýný bildirdi. GençlikveSporBakanýSuat Kýlýç, 23-30Temmuz2011tarihleriarasýndaTrabzon'dayapýlacakolan 11.AvrupaGençlikOlimpik Oyunlarý nýnyapýlacaðýtesislerdeki incelemesindenmemnunayrýldý. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Temmuz 2011 tarihleri arasýnda yapýlacak olan 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý nýn yapýlacaðý tesisleri gezmek, yetkililerden bilgi almak ve EYOF 2011 Hazýrlýk ve Düzenleme Kurulu Toplantýsý na katýlmak üzere Trabzon a gitti. Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile birlikte Trabzon da ilk olarak Valiliði ziyaret edip vali vekili Aziz Mercan ile görüþen Gençlik ve Spor Bakaný Kýlýç burada yaptýðý kýsa konuþmada Türkiye de ilk defa olimpiyat yapýlacaðýný hatýrlatarak, Trabzon un tarihi ve kültürü ile oyunlarý en iyi þekilde organize edeceðini söyleyedi. AÇILIÞ MUHTEÞEM OLACAK Görevi devraldýðý Faruk Nafýz Özak ýn yaptýðý çalýþmalara teþekkür eden Bakan Kýlýç, oyunlar süresince Özak'ýn bilgi ve birikiminden faydalanmaya devam edeceklerini bildirdi. Bakan Kýlýç, daha sonra yeni inþa edilen ve oyunlar köyü olarak kullanýlacak KTÜ içerisindeki Yurt-Kur a ait 2 bin 350 kiþilik yurtlarý gezdi ve çok beðendiðini söyledi. Bakan Kýlýç, 7 bin 500 kiþilik Hayri Gür Spor Salonu ve Türkiye nin ilk üzeri açýlýr-kapanýr atlama kuleli olimpik yüzme havuzunda eski Devlet Bakaný Faruk Nafýz Özak ile incelemelerde bulundu. Bakan Kýlýç ý Olimpik Yüzme Havuzu na geliþinde E- YOF 2011 Trabzon Genel Koordinatörü Nihat Doker ve oyunlarýn maskotu olan hamsilerden 4 tanesi karþýladý. Bakan Kýlýç, maskot hamsi ile birlikte basýn mensuplarýna poz verdi. Bakan Kýlýç, havuzdaki incelemelerinden sonra basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, 24 Temmuz da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn katýlýmý ile muhteþem bir açýlýþ töreni yapacaklarýný belirterek, Eþsiz bir gece yaþayacaðýz. Trabzon halkýnýn Avni Aker i dolduracaðýna i- nanýyorum. Çünkü olimpiyat kavramý Avrupa Gençlik Oyunlarý sayesinde ilk defa Türkiye ye geliyor. Çok güzel tesisler yapýldý. Bütün bu tesisler olimpiyatlardan sonra tamamen Trabzon halkýnýn olacak" dedi. BAÞBAKANIN KATKISI ÇOK BÜYÜK Dünya çapýndaki tesislerin yapýmýna Trabzon halkýna olan ilgisi ve desteði nedeniyle Baþbakan Erdoðan ýn çok büyük katkýda bulunduðunu hatýrlatan Bakan Kýlýç, Emeði geçen herkese canýgönülden teþekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç a Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yýlmaz Büyükaydýn, kendi isminin yazýlý olduðu bir forma ile kaþkol hediye etti. Bakan Kýlýç, gezi sýrasýnda karþýlaþtýðý Trabzonlu Dünya Þampiyonu güreþçi Selçuk Çebi ile de bir süre sohbet etti.

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y17 TEMMUZ 2011 PAZAR 15 yýl dýr o cak çýlýk yapan A li Gü müþ, yaz ay la rýn da ça lýþ ma nýn da ha da zor laþ tý ðý ný söyledi. Sý cak, en çok on la rý et ki li yor TÜRKÝYE'NÝN EN SICAK ÞEHÝRLERÝNDEN OLAN VE BUGÜNLERDE SICAKLIÐIN 40 DERECE CÝVARINDA SEYRETTÝÐÝ ÞANLIURFA'DA, EKMEK PARASI ÝÇÝN FIRIN, LOKANTA VE OCAK BAÞINDA ÇALIÞANLAR BOL BOL SU ÝÇEREK SERÝNLEMEYE ÇALIÞIYOR. TÜRKÝYE'NÝN en sýcak þehirlerinden Þanlýurfa da, fýrýn, lokanta ve ocak baþýnda çalýþanlar için hayat çekilmez oluyor. Türkiye de sýcak havanýn en yoðun hissedildiði illerin baþýnda gelen ve bugünlerde sýcaklýðýn 40 derece civarýnda seyrettiði þehirde, bu durum bir çok meslek grubunu etkilerken, bazý gruplarý ise daha fazla sýkýntýya sokuyor. Þehir genelindeki asfaltlama çalýþmalarýna katýlan iþçiler aþýrý sýcaklar dolayýsýyla gölgede bile yürümenin güçleþtiði þehirde bir de asfaltýn sebep olduðu sýcakla mücadele etmek zorunda kalýyor. Asfalt iþçileri, insaný etkileyen sýcaklar dolayýsýyla çalýþmalarýna sýk sýk ara vermek zorunda kalýyor. Tarlalarda ve açýk alanlarda çalýþanlarýn yaný sýra þehir merkezinde neredeyse her sokak baþýnda bulunan pide ve ekmek fýrýnlarý ile lokantalar ve döner salonlarýnda ocak baþýnda çalýþan ustalar da bu durumdan en çok maðdur olan kesimleri oluþturuyor. Fýrýna verdikleri ekmek ve yemeklerin yanmamasý için sürekli ocaðýn baþýnda bulunan ustalar, dýþardaki kavurucu sýcaðýn yaný sýra içerdeki kýzgýn ateþin sýcaðýna da maruz kalýyor. Buralarda çalýþan ustalar bolca su tüketip iþlerine sýk sýk ara vererek, vantilatörlerin altýnda serinlemeye çalýþýyor. Akþemsettin Mahallesi nde yaklaþýk 15 yýldýr fýrýnda ocakçý olarak çalýþan Ali Gümüþ, Þanlýurfa da yaz aylarýnda fýrýnlarda çalýþmanýn daha da zorlaþtýðýný belirtti. Havalarýn çöl sýcaklarýný andýrdýðý þehirde, ocak baþýnda çalýþmanýn sýcaklarý kat kat daha fazla yaþamaya sebep olduðunu anlatan Gümüþ, Dýþarda sýcaklýk 45 dereceyi buluyor. Vantilatör önünde çalýþýyoruz o da yetersiz kalýyor. Ancak bu iþi de yapmak zorundayýz. Gün içerisinde bol bol su içiyoruz. Serinlemek ve hamur için evlerden buz topluyoruz. Ramazan da geliyor, oruçlu halimizle bu iþi nasýl yapacaðýmýzý düþünüyoruz dedi. Þehir merkezindeki bir lokantada döner ustasý olarak çalýþan Abuzer Doðan da sýcak havadan korunmak için nöbetleþe çalýþtýklarýný ifade ederek, Sýcaklar son haftalarda iyice arttý. Ateþ karþýsýnda sýcaklýk dýþarýya göre daha da fazla. Bol bol su ve soðuk ayran tüketerek serinlemeye çalýþýyoruz diye konuþtu. SICAK HAVA BÝR TEK ONLARI RAHATSIZ ETMÝYOR Þanlýurfa da sýcak havalarýn mutlu ettiði kesim ise soðuk hava deposu ve buz fabrikasý çalýþanlarý oluyor. Serin bir ortamda çalýþan esnafýn, sýcaklýk artýþýna paralel olarak, iþleri de artýyor. Göl Caddesi nde buz fabrikasý iþleten Mehmet Umuç, günde ortalama 150 kalýp buz sattýklarýný söyledi. Sýcak havalarda taziye ve düðün merasimleri için daha çok buz alýndýðýný anlatan Umuç, pide fýrýný sahiplerinin de hamurlarýn ekþimemesi için sürekli buz aldýklarýný ifade etti. Þehirdeki birçok kafe ve çay bahçeleri de artan sýcaklarda müþterilerini Açýk hava serinletme sistemleri ile rahatlatmaya çalýþýyor. Þanlýurfa / aa Döner ustasý Doðan, "Bol bol su ve soðuk ayran tüketerek serinliyoruz.": FOTOÐRAF: AA Vatandaþlar ve turistler uygulamayý beðendi: FOTOÐRAF: CÝHAN LCD ekranlarda âyet ve hadis gösterimi BURSA'NIN en görkemli camisi Ulucami, teknolojiye ayak uyduran yenilikleriyle dikkat çekiyor. Geçtiðimiz aylarda iç ve dýþ restorasyonu yapýlarak yenilenen tarihî cami, bu kez âyet ve hadislerin yazýldýðý beyaz tahtalarýný LCD ekranlarla deðiþtirdi. Osmanlý Ýmparatorluðu nun dördüncü hükümdarý Yýldýrým Bayezýd tarafýndan yaptýrýlan cami, her gün binlerce yerli ve yabancý turisti aðýrlýyor. Devasa boyutlardaki hat yazýlarýyla hat müzesini andýran 20 kubbeli tarihî cami, ayný zamanda ibadet etmek isteyenlerle dolup taþýyor. Camiye gelenleri ise 3 ayrý giriþ kapýsýnda 3 LCD ekran karþýlýyor. Daha önce beyaz tahtalara çeþitli âyet ve hadisler yazarak cemaati bilgilendiren yetkililer, bu kez teknolojiyi kullanarak bu görevi yapmaya baþladý. Bursa Ýl Müftülüðü nün gerçekleþtirdiði çalýþma sonucunda hayata geçen proje ile LCD ekranlarda birkaç saniyede bir yeni âyet ya da hadis görülüyor. Farklý fotoðraflar eþliðinde akan görüntüler, cemaatin de ilgisini çekiyor. Tarihî caminin imam hatibi Tahsin Karanfil, LCD ekranlar sayesinde, daha fazla âyet ve hadisi daha sýk göstererek insanlara hatýrlatma imkânýna kavuþtuklarýný söyledi. Bursa / cihan Çevrecilere özel koruma BREZÝLYA hükümeti çevrelerini, tabiî kaynaklarý ve insan haklarýný korumak için çalýþan 131 aktivisti koruma altýna aldý. Son zamanlarda artan suikast ve ölüm tehditlerinden sonra, çevreciler, insan haklarý koruyucularý ve yerel yöneticilerden oluþan 131 kiþilik grubun koruma altýna alýnmasý Brezilyada durumun ne kadar vahim olduðunu ortaya koydu. Mayýs ayýnda Amazonlar da hukuksuz aðaç kesimine karþý savaþan José Cláudio Ribeiro da Silva ve eþi Maria do Espírito Santo ormanda ölü olarak bulunmuþtu. Geçen ay içinde 4 kiþinin daha ormanda ayný sebeplerden öldürülmesi sonucunda hükümet harekete geçti. Hükümetin emriyle özel bir ekip, aðýr olarak silâhlanmýþ ordu ve polisin yardýmýyla 11 kesim merkezini kapattý. Aslýnda 1985den itibaren amazonlarda bilinen 985 cinayetin sadece 27 sinin mahkemeye taþýnabilmesi, aktivistlerin katillerinin kýsa sürede yakalanmasý için umutlarý azaltýyor. Buna raðmen orman için hayatýný ortaya koyanlar eksilmiyor artýyor.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ YAPILDI nfaruk ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 16 DA ISPARTA DA MEVLÝD COÞKUSU Savaþýn izleri silinmemiþ uisparta da 1980 e kadar devam edegelen, uzun süre ara verilmesinin ardýndan tekrar

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı