YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi TERÖRÝSTLERÝN HAÝN SALDIRISI SONUCU 13 ÞEHÝDÝMÝZ DUÂLARLA UÐURLANIRKEN, TERÖR SALDIRISININ HEDEFÝNÝN YÜZ- LERCE YILLIK TÜRK-KÜRT KARDEÞLÝÐÝNÝ YIKMAK VE DEMOKRASÝNÝN GELÝÞMESÝNÝ ENGELLEMEK OLDUÐU VURGULANDI. TERÖRÜN HEDEFÝNE ULAÞMASINA MÜSAADE EDÝLMESÝN E SÝ AD Baþ ka ný O nur Sür me li, Di yar ba kýr'da ki ha in te rör sal - dý rý sý ný ký na dýk la rý ný be lir te rek, sal dý rý nýn he de fi nin kar deþ lik ve de mok ra si si ol du ðu nu bil dir di. Sür me li, "Ül ke mi zin ge le ce - ði ne u za nan kir li el le rin, be ra ber li ði mi ze ve de mok ra si mi ze kur þun sý kan ha in le rin a maç la rý na u laþ ma la rý na mü sa a de e - dil me me li, oy na nan o yu nun far kýn da o lun ma lý dýr. Bu tür ka - ran lýk sal dý rý lar, mil le ti mi zin kar deþ li ðe ve de mok ra si ye o lan i - nan cý ný as la sars ma ma lý, ak si ne per çin le me li dir" de di. KARDEÞÇE YAÞAMAMIZA ENGEL OLAMAYACAKLAR Memur-Sen'den yapýlan açýklamada ise Bu ve benzeri menfur olaylarý tertipleyen kirli eller, demokratikleþmede mesafe kat etmemize ve kardeþçe yaþamamýza engel o- lamayacaklardýr denildi. Bu arada, Ýsveç te 31 yýldýr sürgün hayatý yaþayan Kürt aydýn Kemal Burkay, hükümete tuzaðý deþifre etmesi, kamuoyunu aydýnlatmak için daha cesur olmasý çaðrýsýnda bulundu. Burkay, geçmiþte olduðu gibi bugün de demokratikleþme ve barýþ yönünde atýlan her ciddî adýmý engellemek için provokasyonlara baþvuran odaklarýn þu anda da iþ baþýnda olduðunu söyledi. Haberi sayfa 4 te 15 bin Suriye li geldi, 7 bini geri döndü Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, bugüne kadar Türkiye ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 15 bin 632 olduðunu, bunlardan 7 bin 112 sinin ülkelerine döndüklerini, Türkiye de bulunan Suriyeli sayýsýnýn 8 bin 520 olduðunu bildirdi. Ha be ri sayfa 4 te Kaddafi direniyor Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi, ulusal ve böl ge sel güç le rin, Lib ya da mu ha lif le rin o - luþ tur du ðu U lu sal Ge çiþ Kon se yi ni ta ný ma - la rý na tep ki gös ter di. Kad da fi, Ýs ter se niz söz de U lu sal Ge çiþ Kon se yi ni bir mil yon kez ta ný yýn, bu nun hiç bir ö ne mi yok tur i fa - de si ni kul lan dý. Ha be ri sayfa 7 de ISSN Ýþsizliðin esas sebebi mesleksizlik Ha be ri sayfa 11 de FO TOÐ RAF: A A 3 dilde mevlid okutuldu Þan lý ur fa nýn Vi ran þe hir il çe sin de Be rat Kan di li do la yý sýy la 3 dil de mev lid o ku tul du. Kan dil prog ra mý çer çe ve sin de Tep ret Ca mi i nin bah çe sin - de ak þam ye me ði ve ril di. Da ha son ra yat sý na ma zý nýn ar dýn dan A rap ça, Türk çe ve Kürt çe mev lid o ku tul du. Ha be ri sayfa 3 te Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu: Ýslâmofobi ile mücadele etmeliyiz 5 te Herkes elini taþýn altýna koymalý, katký vermeli Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay, her ke sin e li ni ta þýn al tý na ko ya rak ge re ken kat ký yý ver me si ge rek ti ði ni ha týr - la ta rak, Te rör ko nu su iç si ya set mal ze me si ya pýl ma ma - lý. De mok ra si ve te rör, ay dýn lýk ve ka ran lýk gi bi bir bi ri nin zýt tý dýr. Bu sal dý rý lar so run la rý çöz me gay re ti mi zi as la kýr ma ya cak týr de di. Ha be ri sayfa 4 te Devlet öfkelenemez, tedbir alýr Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Silvan daki hain saldýrýyý nefretle, hiddetle lânetlediklerini belirterek, Býçak kemiðe dayandý, sabrý zorlayan noktalara geldik. Ama tabiî devletin öfkelenme hakký yoktur, devletin sükûnetle o- laylarý tahkik etme ve önlem alma görevi vardýr dedi. Haberi sayfa 4 te FO TOÐ RAF: A A DOÇ. DR. MEHMET FÝDAN: Medyadaki þehit haberleri teröre hizmet ediyor Sel çuk Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye - si Doç. Dr. Meh met Fi dan, med ya - nýn da ha so rum lu dav ran ma sý ge - rek ti ði ni be lir te rek, Dün ya nýn hiç bir ye rin de böy le bir ya yýn cý lýk an la yý þý yok, ya pý lan ha ber ler te rö rün ek me - ði ne yað sü rü yor de di. 5 te ELÝF-ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizdenisteyiniz.

2 2 17 TEMMUZ 2011 PAZAR Y LÂHÝKA Kim beþ vakit namazý güzelce kýlarsa bunlar, Kýyamet günü kendisi için nur, delil ve kurtuluþ olur. Kim de güzelce kýlmazsa Kýyamet Gününde onun için bir nur, bir delil ve bir kurtuluþ bulunmaz. Câmiü's-Saðîr, No: 2066 / Hadis-i Þerif Meâli Anarþiden kurtulmanýn beþ çaresi Bu millet ve vatan, hayat-ý içtimaiyesi ve siyasiyesi anarþilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, beþ esas lâzým ve zarurîdir. Aziz, sýd dýk kar deþ le rim, Her va kit ih ti yat i yi dir. Za ten Haz ret-i Ý mam-ý A li Ra dý yal la hü Anh de ke ra met kâ ra ne bi ze ih ti ya tý tav si ye e di yor. Þim di, Þark ta ra fýn - da ye ni bir hâ di se: Bir þeyh ta ra fýn - dan, ken di mü rid le ri ve ha li fe le ri va sý ta sýy la din le hin de, es ki den be ri meþ hur ol muþ Þeyh Ah med na mýn da tür be dâr-ý Ne be vî ta ra fýn - dan Va si yet na me-i Pey gam be rî (a.s.m.) na - mýn da bir e ser, o ha va li de gez miþ, in ti þar et - miþ. O ra lar da ça lý þan kah ra man Se lâ had din i bir de re ce ih ti ya ta sevk e dip, bü tün si ya set le - rin fev kin de ve si ya set le re te nez zül et me yen Ri sâ le-i Nur ce re ya ný, öy le si ya se te te mas e de - bi len ce re yan lar la iþ ti ra ki gö rün me mek i çin, da ha zi ya de ih ti yat ve te vak ku fa mec bur ol - muþ. Bu gün, beþ ay, An ka ra ya bir va zi fey le git mek i çin bu ra ya gel di. Bir ha fi ye o nu ta kip e dip o da ar ka sýn dan gir di. Ben o ca su sa, Se lâ - had din kalk týk tan son ra, de dim ki: Ri sâ le-i Nur ve on dan tam ders a lan biz þa - kirt le ri, de ðil dün ya si ya set le ri ne, bel ki bü tün dün ya ya kar þý da Ri sâ le-i Nur u â let e de me yiz ve þim di ye ka dar da et me mi þiz. Biz ehl-i dün - ya nýn dün ya la rý na ka rýþ mý yo ruz. Biz den za rar te veh hüm et mek di va ne lik tir. Ev ve lâ: Kur ân bi zi si ya set ten men et miþ, tâ ki el mas gi bi ha ki kat le ri, ehl-i dün ya nýn na za - rýn da cam par ça la rý na in me sin. Sa ni yen: Þef kat, vic dan, ha ki kat bi zi si ya set - ten men e di yor. Çün kü to ka ta müs te hak din siz mü na fýk lar on da i ki i se, on lar la mü te al lik ye di se kiz ma sum bi ça re, ço luk ço cuk, za yýf, has ta, ih ti yar lar var. Be lâ ve mu sî bet gel se, o se kiz ma sum lar o be lâ ya dü þe cek ler. Bel ki o i ki mü - na fýk din siz, da ha az za rar gö re cek. O nun i çin, si ya set yo luy la, i da re ve â sâ yi þi ih lâl tar zýn da, ne ti ce nin hu su lü de meþ kûk ol du ðu hal de gir - mek, Ri sâ le-i Nur un ma hi ye tin de ki þef kat, mer ha met, hak, ha ki kat þa kirt le ri ni men et miþ. Sa li sen: Bu va tan, bu mil let ve bu va tan da ki ehl-i hü kü met, ne þe kil de o lur sa ol sun, Ri sâ le-i Nur a e þedd-i ih ti yaç la muh taç týr lar. De ðil kork - mak ve ya hut a dâ vet et mek, en din siz le ri de, o - nun din dâ râ ne, hak pe res ta ne düs tur la rý na ta raf - tar ol mak ge rek tir. Me ðer ki, bü tün bü tün mil le - te, va ta na, hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye ye hý ya net o la. Çün kü bu mil let ve va tan, ha yat-ý iç ti ma i ye si ve si ya si ye si a nar þi lik ten kur tul mak ve bü yük teh li ke ler den ha lâs ol mak i çin, beþ e sas lâ zým ve za ru rî dir. Bi rin ci si: Mer ha met. Ý kin ci si: Hür met. Ü çün cü sü: Em ni yet. Dör dün cü sü: Ha ram ve he lâ lý bi lip ha ram - dan çe kil mek. Be þin ci si: Ser se ri li ði bý ra kýp i ta at et me li dir. Ýþ te Ri sâ le-i Nur, ha yat-ý iç ti ma i ye ye bak tý ðý va kit bu beþ e sa sý te min e dip, hem â sâ yi þin te - mel ta þý ný tes bit ve te min e der. Ri sâ le-i Nur a i - li þen ler kat i yen bil sin ler ki, on la rýn i liþ me si, a - nar þi lik he sa bý na, va tan ve mil le te ve a sâ yi þe düþ man lýk týr. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 186 LÛGATÇE: hayat-ý içtimaiyesi ve siyasiye: Siyasî ve sosyal hayat. anarþi: Terör, hiçbir kural tanýmama, düzen bozuculuk. halâs: Kurtulma, kurtuluþ. ihtiyat: Tedbirlilik, sakýnma. tevakkuf: Durma. tevehhüm: Vehmetme, kuruntu. husul: Meydana gelme. meþkûk: Þekli, þüpheli. eþedd-i ihtiyaç: Þiddetli ihtiyaç. adavet: Düþmanlýk. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatýndan hatýralar eðerli kardeþlerim, evvelen müba- gün ve gecelerinizi tebrikle be- Drek raber duâlar ediyor ve müstecap duâlarýnýzý bekliyoruz. Malûmunuz olduðu üzere, üç aylarda akýldan ziyade ruh alâkadardýr. Biz de bu sâikle, geçtiðimiz hafta i- çindeki bir dersimizde, Üstadýmýz ve Nurlarla alâkalý mübarek hatýralardan derlenen mektuplarý okuyup fevkalâde müstefid olduk. Sanki apayrý bir iklime girdik. Zamanýn nasýl geçtiðini anlamadýk. Þimdi bu hatýralarýn içinden seçtiklerimizin bazýlarýný sizlerle paylaþmanýn gayet yerinde ve güzel olacaðýna tam kanaat getirdiðimizden istifadenize sunuyoruz. Ýnþâallah rahmete, berekete ve feyze medar olur. Gerçi bazýlarýný daha önce defaatle de duymuþ ve okumuþ olabilirsiniz. Ancak Tekrarda fayda vardýr mülâhazasýyla ve hüsn-ü niyet ile karþýlayacaðýnýzý ümid ediyoruz. Bazen bu hatýralardan bir cümle, hizmet ve ibadet anlayýþýmýzý yeniden gözden geçirmeye sebep olabiliyor. Kaldý ki, bir deðil birden fazla nice incelikli hatýralar var. Rabbim hiç olmazsa binden birini hayatýmýza taþýmaya ve yaþamaya vesile kýlar inþaallah *** ZÜBEYÝR GÜNDÜZALP VE DÝÐER AÐABEYLERDEN HATIRALAR 1- Üs tad Haz ret le ri sa bah der sin de bir gün çok u zat mýþ tý. (8-10 sa at ol muþ tu) Biz çok yo rul muþ tuk. Fa kat yo rul du ðu mu zu ih sas et me me ye ça lý þý yor duk. Ni ha yet Üs - tad Haz ret le ri bi ze, He pi niz gi de bi lir si niz. Ben de vam e de ce ðim. Ben der si ken di nef - si me o ku yo rum.. de di. 2- Zü be yir A ða bey, Ýs lâ hi ye ye ilk git ti ði za - man hiz met e de bil mek i çin or ta mek tep ta le - be le ri ne ve li o lu yor. Mü dür le ta ný þý yor. Ci var ka za la ra gi di yor ve ba zý ta le be le re be da va ders ve ri yor. Böy le ce bir ce ma at te þek kül e di yor. 3- Üs tad Haz ret le ri Ýs tan bul a gel di ðin de Pat rik At he na go ras a gi de rek, o da sý na gir di ði za man Pat rik a ya ða kal ka rak hür met le yer gös ter miþ. Üs tad Haz ret le ri, o na de miþ: Al- lah ýn bir ol du ðu na i na ný yor mu sun? Re sul-i Ek rem in (asm) son Pey gam ber ol du ðu nu tas - dik e di yor mu sun? O, ce va ben E vet. de miþ. Öy le i se bun la rý et ba ý na tâ mim ve teb lið et! de yin ce, Pat rik, e zi le bü zü le: O za man be ni bu ma kam da tut maz lar, ya pa mam. de yin ce Üs tad Haz ret le ri der hal kal kýp, dý þa rý çýk mýþ. 4- Üs tad Haz ret le ri, Þem sed din Ye þil e bir kaç def a Zü be yir A ða bey le se lâm gön der - miþ. O nun da Üs ta da hür me ti var dý. Af yon hap sin de i ken Üs tad Haz ret le ri o na de miþ: Lâ i lâ he il lal lah di yen ler le be ra be riz. Fü ru at mes e le le ri ni na za ra ver me me li yiz. 5- Üs tad Haz ret le ri Af yon da i ken zi ya re ti - ne iç ki sa tý cý sý, i ri ya rý bir a dam ge li yor. O nun - la be ra ber ken di ni gös ter mek is te yen bir ha fi - SELÝM GÜNDÜZALP ye de ge li yor. Zü be yir A ða bey, Üs tad Haz ret - le ri ne bir so ra yým di yor. Üs tad Haz ret le ri, Ça ðýr on la rý. di yor. Ya ný na ge lin ce Üs tad Haz ret le ri hiç sor ma dan iç ki sa tan a da ma: Tam tam kar de þim, se nin gi bi kah ra man ce - sur bir kar deþ ba na lâ zým dý de yin ce ha fi ye, E fen dim, bu iç ki sa tan bir a dam dýr. Biz bu na (Sa rý Bom ba) de riz. Üs tad Haz ret le ri, Yok, yok.. di ye rek o nu sus tu ru yor ve di ðe ri ne ders ver me ye de vam e di yor. Se ni du â ma da hil e - de ce ðim. Yal nýz sen fýr sat bul duk ça farz na - maz la rý ný ký lar sýn. Hem ca mi ye git me ye lü - zum yok. Dük kâ ný nýn bir kö þe sin de ký lar sýn. di yor. Son ra ha fi ye ye dö ne rek Ben de öy le bir kuv vet var ki (e liy le i - þa ret e de rek) is te - sem bu þeh - rin al tý ný üs - tü ne ge ti re bi - li rim. der. Son ra ha fi ye yi bil mez lik ten ge - lip, gû ya o nun la giz li ve en te re san bir mes e le yi is ti þa re e di yor. Ne ti ce de Kor ku e li mi tut ma - mýþ. di yor. Ha fi ye de bet be niz a tý yor. Ý ki zi ya - ret çi de dý þa rý çý ký yor lar. 6- Zü be yir A ða bey, üç se ne son ra tek rar Af yon a git ti ðin de o iç ki sa tý cý sý a da - mý, dük kâ ný ný ma ni fa tu ra ma - ða za sý yap mýþ ve beþ va kit na - ma zý ný ký lý yor bul muþ. 7- Üs tad Haz ret le ri, Zü be yir A ða be ye sor muþ: Ben den ev vel mi, son ra mý öl mek is ter sin? Zü be - yir A ða bey de miþ: Ben Üs tad sýz ya þa - ya mam, ev vel öl mek is te rim. Üs tad Haz ret le ri de miþ: Tem bel! Kab re gi rip yat ma yý, ra ha tý ný dü þü nü yor - sun. Ka la cak sýn. A zab çe ke cek sin. 8- Üs tad Haz ret le ri bir gün kýr dan dö ner ken, ay yaþ bir a da ma ders ve rip ay rý lý yor. On la rý ta kip e den ha fi ye o a - da mý sý kýþ tý rý yor. Sa na ne söy le di? di - yor. Ay yaþ di yor: Ben ar týk ab dest a lýp na - maz ký la ca ðým ve kö tü lük ler den vaz ge çe ce - ðim. O na da hiz met e de ce ðim. E ðer o na i li þir - se niz, bi lir sin ben be lâ lý bir a da mým. 9- Üs tad Haz ret le ri bi zi ça ðý rýr, o da sý na gi din ce Ne i çin ça ðýr dým, u nut tum. der - di. Fa kat o tuz se ne ev vel te lif et ti ði e se rin as lý na bak ma dan tas hih e der di. An ka ra da tab es na sýn da tas hih le ri a ða bey ler o ku yor - ken, Üs tad Haz ret le ri ye mek gi bi bir meþ - gu li yet i le be ra ber din li yor ve bir ke li me ek sik i se dü zelt ti ri yor. Di yor ki: Ý ma na dâ - ir ol ma dý ðý i çin u nu tu yo rum. 10- Üs tad Haz ret le ri Cev þen o kur ken Süb ha ne ke... di ye baþ la yan du â lar kýs mýn - da E cir nâ, Hal lis nâ, Nec ci nâ de dik ten son ra i lâ ve ten Ve Ta le bet-i Re sâ i li'n-nur di yor du. (Mus ta fa Sun gur) 11- Üs tad Haz ret le ri, Sun gur A ða be ye: Sun gur, ben de on ta ne has ta lýk var. Bi ri sen - de ol sa ya tak tan kal ka maz sýn. Þi fa â yet le ri ni Kur ân da bi li yo rum. A ma o ku mu yo rum. Çün kü, böy le ec ri da ha bü yük. de miþ. 12- Ri sâ le-i Nur u or ta mek tepte ta ný dým. Di - ðer li se li ta le be ler le bir lik te Kas ta mo nu da Üs tad Haz ret le ri ni zi ya re te git tik. Üs tad bi ze: Siz bu fen le ri, Al lah a i man ve i ta at þar týy la, fe - râ i zi ya pýp ke bâ ir den iç ti nâb e de rek o - ku duk ça, i ba det hük mü ne ge çer. de di. (Ab dul lah Ye ðin) 13- Üs tad Haz ret le ri ra hat sýz - lan dý ðý za man Tah mi di ye yi da - ha çok o kur du. Üs tad Haz ret - le ri, ek se ri ya Sa lý gün le ri tý raþ o lur du. Üs tad Haz ret le ri Hut be-i Þa mi ye yi gös te re - rek: Be nim si ya se tim bu! der di. (Ab dul lah Ye ðin) 14- Bi ze di yor du: Bir za man ge le cek, Ri sâ le-i Nur un her ta raf ta ta le be - le ri o la cak. Siz, Ri sâ le-i Nur dan ay rýl ma yýn. Biz da i ma be ra be riz. Hal - bu ki o za man Is par - ta da bir ký sým ta le be ler ve Ý ne bo lu da bir kaç zat tan baþ ka kim se yok gi bi i di. Þim di bu ha - ber le rin ay nen zu hu ru - nu mü þa ha de e di yo - rum. (Ab dul lah Ye ðin) 15- Ri sâ le-i Nur da ba - zan , ba zan ne ba tat ve hay va nat a de di geç me si ü ze ri ne, sor du ðu muz bir su a le Üs tad Haz ret le ri þöy le ce vap ver di: nev i, her ba har da ye ni den ih ya e di li yor ve güz de ve fat e di yor - lar i se, da ha u zun müd - det ya þa yan hay va nat ve ne ba - tat týr. (Ta hi ri A ða bey) 16- Üs ta dý mý zýn ha re kât ve et va rý sün net-i se niy ye nin ay na sý dýr, tat bi ki dir. E mir da - ðý nda Dr. Ta hir Bar çýn ýn tav si ye si i le að rý ke si ci bir i lâç kul la ný yor du. Bir de göz mer he mi sü rer di. Nor mal bir þal var gi yi yor du. Be yaz sa bun kul la nýr dý. Ye mek a ra sýn da su iç - mez di. Ye mek ten tam i ki sa at son ra iç me yi ti - tiz lik le sür dü rür dü. Bir ö ðün de beþ al tý ka þýk an cak yer di. Ya rým ek mek i çi bir haf ta ye ter di. 17- U mu mi yet le ce ma at le na maz ký lar - dýk. Ra ma zan ge ce le ri u yu maz dý. Gün lük uy ku su a za mî beþ sa at i di. Kim se nin gý ya - býn da ko nuþ maz ve men e der di. Bir an boþ va kit ge çir mez, faz la ko nuþ maz, de vam lý, yo rul ma dan sa at ler ce hatt-ý Kur ân ya zý lý ri - sâ le le ri tas hih e der, o kur du. Ders, i kaz ve ya tal tif ma hi ye tin de lâ ti fe ler ya par dý. Na maz ký lar ken ço rap la rý ný çý ka rýr, ab dest ten son ra hav lu ya si ler di. (Hüs nü Bay ra moð lu) 18- Üs ta dý mýz ba zen Ben bu ri sâ le yi yüz de fa dan faz la o ku du ðum hal de, ye ni den o ku - yor mu þum gi bi is ti fa de e di yo rum. bu yu rur - lar dý se ne sin de res men mat ba a da tab a baþ la dý. Üs ta dý mýz çok mes rur ol du lar. Þim di bu bir ri sâ le beþ bin a det ba sý lýp bü tün A na do - lu ya da ðý la cak, hiz me te ve si le o la cak de di ler. Her bir ri sâ le mat ba a dan çý kýp ken di si ne u laþ - týk ça, Bu gün bi zim bay ra mý mýz dýr di yor du. Ya ný na ge len le re ri sâ le ver di ði za man, Kar de - þim bu ki ta býn ha ki kî fi a tý lâ a kal yir mi ki þi ye o - kut mak týr. di yor du. (Hüs nü Bay ra moð lu) 19- Üs ta dý mýz bir gün Van da tey zem gi lin dük kâ nýn da o tur muþ tu. Kü lâ hý ný ma sa nýn ü - ze ri ne ko ya rak e li ni üs tü ne vur du ve kü lâ ha hi - ta ben Sen ba na kaç bin li ra ya mal ol dun? de - di. Ben de, Üs ta dým, se nin her þe yin böy le pa - ha lý mý o lur? Bu kü lâh on beþ ku ruþ luk bir þey - dir de dim. Bu nun ü ze ri ne Üs ta dý mýz de di ki: Rus lar be nim ký ya fe ti mi hiç sev mez ler di. Bu kü lâ hý mý da çý kar ma mý is ter ler di. Sen bun la rý çý kar at! Sa na el bi se ve re lim, on la rý giy. Sa na ma aþ bað la ya lým der ler di. Ben on la ra, Si zin ma a þý nýz la ký ya fe ti mi de ðiþ tir mem de dim. Þim di, he sap e de lim, üç se ne ka dar e sa ret te kal dým. Bað lý ya cak la rý bank not ü ze rin den he - sap et, kaç li ra tu tar? O na gö re ký ya fe ti min kýy - me ti ni an la! de di. (Mol la Ha mid E kin ci) BAY RAM YÜK SEL A ÐA BEY DEN H TI RA LAR 20- Üs tad Haz ret le ri, Ben kýz dý ðým za man kal ben de ðil sû re ten hid det le ni yo rum. der di. 21- Üs tad Haz ret le ri Na sýl ki, Cu ma ak - þam la rý ca mi ler de tec did-i i man ya pý lý yor. Biz de, Ri sâ le-i Nur o ku ya rak tec did-i i man ya pý yo ruz di yor du. 22- Ha va ast su bay la rý Üs tad Haz ret le ri ni zi ya re te ge lir ken jip dev ri li yor! Üs tad, on la - ra Zi ya re ti ni zin mak bu li ye ti ne i þa ret tir bu yur du lar. 23- Üs tad Haz ret le ri, bir bi ri ne e di len gý - yâ bî du â la ra e hem mi yet ve ri yor du. Sa bah na ma zýn dan bir sa at ev vel baþ la dý ðý du â da beþ met re u zun lu ðun da (ve bir met re ge - niþ li ðin de) kâ ðý da ya zý lý þe ce re de bu lu nan i sim le re ba ðýþ lý yor du. Üs tad Haz ret le ri, mü bâ rek zat la rýn hep si ne du â e di yor du. Bu yu rur lar dý ki, Na sýl zar fýn ü ze ri ne i sim ya zý lýn ca ad re se ko lay gi der; ay nen öy le de, bir bi ri ni ze is men du â e der se niz, o zarf ta ki gi bi o lur ve ye ri ne gi der der di. 24- Üs tad Haz ret le ri, Van da ki a da i çin de ye tiþ ti re ce ðim on a dam, dün ya yý i da re e der! di ye bu yur muþ tur. Se be bi so ru lun ca: Çün ki, â fâ kî meþ gu li yet yok! de miþ. 25- Üs tad Haz ret le ri, ba zan biz le ri ça ðý rýr ve Siz mi ça lýþ kan sý nýz, ben mi ça lýþ ka ným? di ye say fa la rý gös te ri yor ve ken di si nin i ki yüz sa hi fe o ku du ðu nu tek tek sa yý yor du. 26- Üs tad Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur u ev râd ma ka mýn da da o ku ya bi lir si niz! di yor du. 27- Üs tad Haz ret le ri ya ný na ge len le re: Ri - sâ le-i Nur o ku yor mu su nuz? Ders ha ne niz var mý? di ye so rar dý. 28- Üs tad Haz ret le ri, bir der sa ne a çý lý þý ol du mu, mut la ka ken di gi der di. Gi de mez se biz le ri gön de rir di. O ders ha ne yi a çan la ra, O be nim e vim! der di. Ci var dan ders ha ne a çýp Üs tad Haz ret le ri nin zi ya re ti ne ge len le - ri, ev ve lâ mut la ka ka bul e der di. Bun lar a çý - lan ders ha ne le rin a nah tar la rý ný ge ti rip Üs - tad Haz ret le ri ne ve rir ler di. Böy le, bir çok ders ha ne a nah ta rý ya ný mýz da bi rik miþ ti. 29- Üs tad Haz ret le ri, bir say fa ya yaz dýr - dý ðý Se ki ne yi çay i çer ken, yü zü ne ba ka rak o kur du. 30- Ab dül me cid Nur sî A ða bey, Üs tad Haz - ret le ri ni zi ya re te ge lin ce, Is par ta da ki A ða bey - le rin hep si ye mek te top la ný yor. (Üs tad Haz - ret le ri, dý þar dan lo kan ta dan ye mek ge tir ti yor.) Üs tad Haz ret le ri, ye mek ten son ra þöy le duâ e - di yor: Yâ Rab! Bu ce ma at la be ra ber, Cen - net te de ye mek na sip ey le! di yor. Biz de bu du â ya hep be ra ber,  min  - min di yo ruz.

3 Y HABER 17 TEMMUZ 2011 PAZAR 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 16 Þaban 1432 Rumî: 4 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý HABERLER Un deðirmenine uyuþturucu baskýný MUÐLA'NIN Fethiye ilçesinde, bir un deðirmenine düzenlenen operasyonda 133 kilo esrar ile 7 ton kök hint keneviri ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kemer Beldesi Ortaköy Köyünde bir un deðirmenine operasyon düzenledi. Operasyonda 133 kilogram esrar ile 7 ton hint keneviri ele geçirildi. Polisin operasyonu esnasýnda, jandarma ekiplerinin çevre güvenliði aldýðý gözlendi. O- layla ilgili olarak 1 kiþi gözaltýna alýndý. Ayrýca olayla ilgili olduðu iddia edilen 2 þüphelinin yakalanmasý için çalýþma baþlatýldýðý bildirildi. Bu arada, esrarýn, un deðirmeninde öðütüldüðü iddialarýnýn araþtýrýldýðý ve operasyonla ilgili olarak ayrýntýlý açýklamanýn 2 gün sonra yapýlacaðý bildirildi. Öte yandan Kilis ve Van Emniyet Müdürlüðüne baðlý kaçakçýlýk ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin Van da düzenlediði operasyonda 20 kilo eroin ele geçirildi, 5 kiþi gözaltýna alýndý. Kilis Emniyetinden yapýlan açýklamaya göre, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliye sevk edilen zanlýlardan M. A nýn tutuklandýðý, diðerlerinin serbest býrakýldýðý belirtildi.olayla ilgili soruþturma devam ediyor. Muðla - Kilis / aa Organize sanayi bölgesinde yangýn BAHÇEÞEHÝR'DE organize sanayi bölgesindeki bir oto boya imalathanesinde çýkan yangýnda maddî hasar meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, akþam saatlerinde Bahçeþehir Ýkitelli de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 18 inci Sokak ta bir oto boyama atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten yangýn çýktý. Yangýn daha sonra diðer iþ yerlerine de sýçradý. Yapýlan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Ýkitelli, Bahçeþehir, Avcýlar, Bakýrköy, Kocasinan ve Þiþli itfaiye ekipleri, yangýný kontrol altýna alarak sokaðýn arka tarafýnda bulunan LPG yükleme tankýna sýçramasýný engelledi. Yaklaþýk üç saatlik çalýþma sonucunda söndürülen yangýnda can kaybý olmazken, 10 iþ yerinde maddî hasar meydana geldi. Ýstanbul / aa Kaçak madende þüpheli ölüm ZONGULDAK'IN Kýrat mevkiinde kaçak olarak iþletildiði bildirilen maden ocaðýnda bir kiþinin ölümü þüpheli bulundu. Alýnan bilgiye göre, Güntepe Caddesi nde faaliyet gösteren özel madencilik sahasýnda kaçak iþletildiði bildirilen maden ocaðýnda çalýþan Sefer Terzi (51), arkadaþý tarafýndan ocaðýn içinde yerde yatar vaziyette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine ocaða gelen emniyet ekipleri, yaptýklarý incelemede, Terzi nin öldüðünü belirledi. Cesedi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldýrýlan Terzi nin cesedine yapýlan otopside alýnan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adlî Týp Kurumuna gönderildi. Zonguldak / aa Berat Gecesini stadda kutladýlar DENÝZLÝ Müftülüðü ve Denizli Din Hizmetlileri Gönülleri Derneði nin (DÝGDER) iþbirliðiyle düzenlenen Berat Kandili Özel Programý Denizli Atatürk Stadý nda yaklaþýk 10 bin kiþinin katýlýmýyla düzenlenen programla gerçekleþtirildi. Programa, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Denizli Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Gökoðlan, Denizli Müftüsü Alaaddin Gürpýnar, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer ve yaklaþýk 10 bin kiþi katýldý. Berat Gecesi Özel Programý, Denizli Ýlâhî Grubunun ilâhiler okumasýyla baþladý. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden program, þiir dinletisi, semazen gösterileri, Kur ân-ý Kerim tilâvetiyle sürdü. Program, katýlýmcýlarýn hep birlikte duâ etmesiyle sona erdi. Denizli / aa RAMAZAN ayýnýn habercisi af ve maðfiret kapýlarýnýn sonuna kadar açýldýðý Berat Gecesinde, bu geceyi duâ, istiðfar ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, camilere akýn etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ramazan ayýnýn müjdecisi Berat Kandili dolayýsýyla, Hasan Tanýk Camiinde program düzenledi. Çankaya da bulunan camide gerçekleþtirilen program, akþam namazýnýn ardýndan baþladý. TRT nin de canlý yayýmladýðý kandil programýnda, Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Hasan Kamil Yýlmaz yaptýðý vaazda, bu gecenin af gecesi, Berat Gecesi, þefaat gecesi olduðunu söyledi. Çeþitli camilerde görev yapan imam hatiplerin Kur ân-ý Kerim okuduðu, duâlarýn edildiði gecede, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýlâhî Grubu da ilâhiler söyledi. Beraat Kandili Viranþehir'de üç dilde Mevlid-i Þerif okundu. FOTOÐRAF: AA Dergâh Camii nde Berat Gecesi sevinci ÞANLÝURFA DA Berat Gecesi dolayýsýyla vatandaþlar camilere akýn etti. Ramazan ayýnýn müjdecisi olan ve Þaban ayýnýn 14 ünü 15 ine baðlayan gece olan Berat Kandili dolayýsýyla Þanlýurfa da vatandaþlar, akþam saatlerinden itibaren Hz. Ýbrahim in doðduðu rivayet edilen maðaranýn bulunduðu tarihî Balýklýgöl yerleþkesindeki camiler ile Sabýr Timsali olarak anýlan Hz. Eyyüp ün çile çektiði makamýnýn yer aldýðý rivayet edilen tarihî alanlarý ziyaret ederek, Kur ân-ý Kerim okuyup, duâ etti. Tarihî Balýklýgöl yerleþkesindeki Dergâh Camii nde yatsý namazýnýn ardýndan mevlid o- kundu. Bu arada, sýcak havanýn etkili olduðu þehirde bazý hayýrsever vatandaþlarýn, kandil dolayýsýyla su daðýttýðý görüldü. Þanlýurfa / aa 3 dilde mevlid ÞANLIURFA'NIN Viranþehir ilçesinde Berat Kandili dolayýsýyla 3 dilde mevlid okutuldu. Kandil programý çerçevesinde Tepret Camiinin bahçesinde akþam yemeði veridi. Daha sonra yatsý namazýnýn ardýndan Arapça, Türkçe ve Kürtçe mevlid okutuldu. Diyarbakýr ýn Silvan ilçesinde þehit düþen askerler için duâ edilen programda daha sonra Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler de seslendirildi. Ýlçe Müftüsü Abdulrakýp Arslan da program dolayýsýyla camide verdiði vaazda, bütün Ýslâm âleminin Berat Kandilini kutladý. Berat gecesi ve önemiyle ilgili bilgi veren Arslan, vatandaþlarýn geceyi en iyi bir þekilde deðerlendirmesini istedi ve Silvan daki saldýrýda þehit olan askerlere rahmet, ailelerine de sabýr temennisinde bulundu. Þanlýurfa / aa 11 ayýn sultaný Ramazan ayýnýn müjdecisi Berat Gecesi'nde camileri hýnca hýnç dolduran vatandaþlar, yapýlan duâlara hep birlikte iþtirak etti. FOTOÐRAF: AA Eller semaya Berat için kalktý RAMAZAN AYININ HABERCÝSÝ AF VE MAÐFÝRET KAPILARININ SONUNA KADAR AÇILDIÐI BERAT GECESÝNDE, VATANDAÞLAR CAMÝLERE AKIN ETTÝ. dolayýsýyla tarihî camilerde kandil coþkusu duâlarla yaþandý. Kur ân-ý Kerim ve mevlid o- kundu. Okunan duâlara küçük yaþtaki çocuklar da el açarak eþlik etti. Kandili Ulucami de deðerlendirmek isteyen Bursalýlar, Ulucami de ibadet etmenin huzurunu yaþadý. Bursalýlar, tarihî camiyi týka basa doldurdu. Adana da Sabancý Merkez Camii nde Berat Kandili dolayýsýyla kandil programý düzenlendi. Sýcaða raðmen Merkez Sabancý Camii ni dolduran yediden yetmiþe binlerce vatandaþ, huþu içinde namaz kýlýp, geceyi idrak etti. Kur ân-ý Kerim ve Mevlid-i Þerif in okunduðu gecede ilâhiler de söylendi. Edirne Selimiye Camii her kandilde olduðu gibi Berat Kandili nde de insanlarýn akýnýna uðradý. Berat Kandili dolayýsýyla þehre gelen çok sayýda Batý Trakyalý ve gurbetçi, Selimiye Camii nde saf tutarak namaz kýldý, duâ etti. Selimiye Camii nin dýþýndaki pek çok camide de yoðunluk yaþanýrken, bazý vatandaþlar, Berat Kandili dolayýsýyla tuttuklarý oruçlarýný Selimiye Camii nin bahçesinde açtý. Edirne merkez, civar il ve ilçelerde yaþayan insanlar Berat Kandili ni asýrlýk camide geçirmek için saatler öncesinde þehre geldi. Gün boyu insanlarýn ziyaret ettiði camiyi akþam namazýndan sonra dolmaya baþladý. Akþam namazýný camide kýlan her yaþ grubundan insan din görevlileri tarafýndan okunan Kur ân-ý Kerim, Mevlid-i Þerif ve ilâhileri dinledi. Yatsý namazýný da kýlan mü'minler ellerini semaya açarak bu önemli gecede duâ etti. Ankara / aa Mini Cooper araçlar, boðazdaki köprülerde hizmette. FOTOÐRAF: AA Köprülerin güvenliði artýk MINI lere emanet MINI, sýradýþý karakterini bir kez daha sergileyerek Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde güvenlik aracý olarak karþýmýza çýkýyor. Borusan Otomotiv tarafýndan Ýstanbul Emniyeti nin kullanýmýna sunulan 4 adet MINI Cooper, 15 Temmuz tarihinden Boðaz Köprüleri nde kullanýlmaya baþlanacak. Boyutlarý dolayýsýyla köprülerin yan yollarýnda rahat hareket edebilen MINI Cooper model otomobiller, ayný zamanda çeviklikleri sayesinde acil durumlarda saðlayacaklarý faydalar dolayýsýyla tercih ediliyor. Aslî hizmetlerin özü: okumak Aslî hizmetlerden ve artýk onlara yoðunlaþmamýz gerektiðinden çok söz ettik. Peki, aslî hizmetler ifadesinden neyi anlamamýz lâzým? Ne demek aslî hizmetler? Bu suallerin kestirme cevabý, Üstadýn bu zamanda en büyük bir ihsan ve vazife olarak nitelediði önce kendi imanýný kurtarýp, sonra baþkalarýnýn imanýna kuvvet verecek çalýþmalar da. Çünkü hem bu dünyadaki, hem kabirden sonra baþlayacak sonsuz hayattaki saadetin anahtarý imanda. Yaratýlýþ hikmetimiz ve hayatýmýzýn mânâsý, iman hakikatlerindeki týlsýmlarda saklý. Ne kadar kuvvetli bir imana sahip olur ve o i- manda ne ölçüde derinleþirsek, imtihan meydaný olarak gönderildiðimiz bu dünyadaki zorlu sýnavlarý baþarýyla geçmemiz o derece kolaylaþýr. Ýmanýmýzý güçlendirip tahkikî yapmanýn yolu ise, münhasýran bu ulvî hedefe hizmet için Ýlâhî bir istihdamla yazdýrýlmýþ olan Risale-i Nur u dikkat, tefekkür ve sebatla okumaktan geçiyor. Ýþte, aslî hizmetlerin özünde bu var. Bu eserleri evvelâ kendimiz okuyup, ihtiva ettikleri hakikatleri adeta dem ve damarlarýmýza karýþacak þekilde hazmederek özümseyeceðiz. Ve bunun bir-iki defa okumakla bitecek birþey olmayýp, ömrümüzün sonuna kadar devam edecek nurlu bir vazife ve iþtigal olduðunu bileceðiz. Okudukça ufkumuzun geniþlediðini; akýl, kalp, duygu ve lâtifelerimize yeni pencereler açýldýðýný; imanýmýzýn kuvvetlenip derinleþtiðini görüp hissedecek; her sayfa, cümle ve satýrda yeni yeni keþiflerde bulunmanýn heyecanýný yaþayacaðýz. Okumak deyince, birinci iþ þahsî okumalar. Eserlerle baþbaþa kalýp, derinlemesine okumak. Risaleleri sýraya koyup, birini bitirince diðeri, ondan sonra bir baþkasý ile devam etmek. Yani döne döne okuyup külliyatý mütemadiyen devretmek. Ve bunu hayat programýmýzýn sabit, deðiþmez maddelerinden biri haline getirmek. Ve bunun düzenli ve disiplinli þekilde takibi i- çin, okuduðumuz her eserin arkasýndaki boþ bir sayfaya, baþlama ve bitirme tarihlerini kaydetmek. Bu kayýtlarýn sayýsý arttýkça, okuma performansýmýzý sürekli denetleyip, gecikme durumlarýnda telâfisi cihetine gitme imkânýný bulacaðýz. Þahsî okumalarýn dýþýnda, ortak ve müzakereli okumalar da büyük önem taþýyor. Böyle okumalar, kendi baþýmýza tam olarak anlayamadýðýmýz bahisleri daha iyi kavramamýzý saðlayacak katkýlardan istifade edebilmemizi mümkün kýlýyor. Ýçinde bulunduðumuz yaz mevsiminde özellikle gençlerin katýlýmýyla yapýlan okuma programlarý bu baðlamda önemli bir yere sahip. A- ma bunlarý sadece gençlerle sýnýrlý tutmayýp, yetiþkinler ve dahasý aileler için de benzer programlarýn tertiplenmesinde fayda ve zaruret var. Ki, bilhassa son zamanlarda bu çeþit okuma organizasyonlarý da giderek yaygýnlaþýyor. Özellikle aile programlarý hem farklý kuþaklarý, hem de haným ve çocuklarý bir araya getirip, Risale-i Nur u daha iyi anlama çabasýnda buluþturuyor. Böylesi ortak programlarda, hizmetlerle alâkalý konulara ýþýk tutup, yaþanan sýkýntýlarýn külliyattaki çözümlerini gösteren bahislerin beraberce okunmasý ve müzakere edilmesi ise, saðlanacak çok yönlü istifadeleri kat kat arttýrýyor. Bu okumalara hele þu zamanda çok ihtiyacýmýz var. Ýmanýmýzý tazelemek, çeþitli sebeplerle içimizde biriken ufuneti atmak, kendimizi toparlayýp iç ahengimizi yeniden tesis etmek, manevî bataryalarýmýzý þarj ederek moral ve enerji depolamak, bizi bekleyen hizmetlere yeni bir þevk ve heyecanla koþmak için bol bol, doya doya, döne döne, sindire sindire okumamýz lâzým. Yani, aslî hizmetlerin birinci basamaðý okumak ve okutmak. Ýlk mesajý Oku olan bir dinin ahirzamanda ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) sahil-i selâmete götürecek bir gemide tayfa olarak istihdam edildiðine inanan mensuplarýný bekleyen hizmetlerin özü ve esasý bu iki kelime. Hayatýmýzýn akýþýný okuma ve okutma üzerine dizayn edelim ki, aslî hizmetlerimiz de canlansýn. Herkese feyizli ve istifadeli okumalar dileðiyle.

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr D P G N L B Þ N I N I L Z B O N U Þ U : Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.872 / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı