YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Pazarola 13. sayfada YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 12 ARALIK 2010 PAZAR / 75 Kr ni as ya.com.r Ýsrail jes yapacaksa ambargoyu kaldýrsýn MAVÝ MARMARA ÞEHÝTLERÝNDEN FURKAN IN BABASI AHMET DOÐAN: GAZZE YE UYGULANAN AMBARGO KALKSIN, YARDIMLAR SERBESTÇE YERÝNE ULAÞABÝLSÝN. ÖNCELÝKLE ABLUKA KALDIRILSIN n Ýs ra il as ker le ri nin Gaz ze ye in sa nî yar dým gö ü ren Ma vi Mar ma ra ge mi si ne yap ý ðý kanlý bas kýn da þe hi dü þen Fur kan Do ðan ýn ba ba sý Ah me Do ðan, Ýs ra il bir jes ya pa cak sa ön ce li ði Gaz ze ve Fi lis in e o lan am bar go i le ab lu ka nýn kal dýr ýlmasýna vermelidir. Gaz ze ye gi de cek yar dým la rýn ser bes çe u laþ ma sý ný is i yo ruz de di. KAR YOLLARI KAPADI Kýþ gel di ULAÞIM ZORLUKLA YAPILIYOR n Tüm Tür ki ye ký þýn gel di ði ni his se i. He men her il de fýr ý na e ki li o lur ken, rüz gâr se be biy le ça ý lar uç u ve so ba lar dan sý zan kar bon mo nok si en on lar ca ki þi ze hir len di. Ya ðan kar i le bir lik e e ki li o lan i pi ha va ve ka ra u la þý mý ný o lum suz e ki ler ken, ba zý böl ge ler de þe hir le ra ra sý yol lar ra fi ðe ka pan dý. Ha be ri say fa 6 da Doðan: Saldýrýya asýl epki vermesi gereken Amerika idi. Çünkü Furkan ABD vaandaþý. Ama hiç ilgilenmediler. A S Y A D A N F Ý L Ý S T Ý N E D A Y A N I Þ M A K O N V O Y U ÝLK DURUÞMA, HAFTAYA PERÞEMBE GÜNÜ YAPILACAK Balyoz dâvâsý baþlýyor ÝBRAHÝM FIRTINA, ÖZDEN ÖRNEK VE ÇETÝN DOÐAN, SANIK n Bal yoz Pla ný id di a la rý na i liþ kin es ki Ha va Kuv ve le ri Ko mu a ný e mek li Or ge ne ral Ha lil Ýb ra him Fýr ý na, es ki De niz Kuv ve le ri Ko mu a ný e mek li O ra mi ral Öz den Ör nek ve es ki 1. Or du Ko mu a ný e mek li Or ge ne ral Çe in Do ðan ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 196 þüp he li nin 15 i le 20 þer yýl a ra sýn da ha pis ce za sý na çarp ý rýl ma la rý a le biy le yar gý lan ma sý na 16 A ra lýk Per þem be gü nü baþ la na cak. Ha be ri say fa 4 e Eylemlerde ölçü kaçmamalý n Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, ü ni ver si e ler de her ür lü dü þün ce nin ser bes çe ko nu þu la bil me si ge rek i ði ni be lir e rek, Ýs e yen is e di ði gi bi ko nu þa bil me li, gi yi ne bil me li, a ma baþ ka la rý na say gý lý ol ma lý. Ey lem le rin ü ni ver si e le rin gü zel ha va sý ný bo za cak ha le gel me si ne i zin ve ril me me li di ye ko nuþ u. Ha be ri 4 e ISSN den fazla sivil iaasizlik yolu var n TBMM A na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný Bur han Ku zu, 200 den faz la si vil i a a siz lik yön e mi ol du ðu nu be lir e rek, An cak birþey a mak en ka ba, en kö ü yön em ler den bi ri si dir. Bu ze kâ ba ký mýn dan da çok ge liþ me di ði ni gös e ri yor. Da ha ze ki ol sa lar, da ha fark lý yön em ler bu la bi lir ler dedi. Ha be ri 4 e Baykal: Blok lise ayrýþýrýr, çarþaf lise büünleþirir Ha be ri say fa 4 e TAZMÝNAT KARARI ZATEN ÇIKACAK n Taz mi na söy lem le ri nin sa mi mî ol ma dý ðý ný, bu az mi na la rýn za en su çun ce za lan dý rýl ma sýn da gün de me ge le ce ði ni ve Ýs ra il'in az mi na ö de me ye mah kûm e di le ce ði ni söy le yen Do ðan, bu ra dan ge le cek pa ra nýn bir ku ru þu na bi le do ku nul ma dan ön ce lik le Gaz ze de ki in san la rýn ih i yaç la rý i çin har ca na ca ðý ný if la de e i. Ha be ri say fa 5 e Ha be ri say fa 7 de A ÝHM e bireysel baþ vu ru da dün ya i kin ci siyiz Ha be ri say fa 7 de TÜRKÝYE DEKÝ MÝLYONERLERÝN SAYISI 33 BÝN Bo lu Da ðýnda TEM ve D-100 ka ra yo lu ge çiþ le rin de kar ya ðý þý e - ki li ol du. Ka ra yol la rýnýn yap ý ðý ça lýþ ma so nu cu yol u la þý ma a çýk u u lur ken, ra fik e kip le ri a raç la rý dur du ra rak sü rü cü le ri ya vaþ gi me le ri, a raç la rýn da çek me ha la ý, zin cir ve a koz bu lun dur - ma la rý ko nu sun da u yar dý. FO TOÐ RAF: A A YUNANÝSTAN BAÞBAKANI: Aina ya cami açma sözümüzü uacaðýz BÝZÝM ÝÇÝN BÜYÜK BÝR UTANÇ n Yu na nis an Baþ ba ka ný Yor go Pa pan dre u, 25 yýl dan faz la bir sü re dir ba ba sý ve es ki baþ ba kan An dre as Pa pan dre u nun A i na'da ki A i ka böl ge si ne ca mi ya pýl ma sý sö zü ver di ði ni ha ýr la a rak, 25 yýl dan faz la bir sü re böy le bir me kân, bir bi na, bir yer o luþ u ra ma ma yý bir u anç o la rak de ðer len di ri yo rum de di. Ha be ri say fa 16 da BAÞBAKAN: AÝLELER ÖNEMLÝ Ýngiliz hükümeinden aileye am desek SOSYAL YARDIM SÝSTEMÝ DEÐÝÞECEK n Ýn gil e re hü kü me i sos yal yar dým sis e mi ni de ðiþ i re rek, ül ke de ki e be veyn le re ve ço cuk la ra i yi bir a i le ya þan ý sý sür me le ri i çin yar dým cý o la cak. Baþbakan Ca me ron, ko nuy la il gi li ma ka le sin de, A i le ler ö nem li di ye rek, genç suç lu la rýn üç e i ki sin den faz la sý nýn e be veyn le ri ol ma dan bü yü dü ðü ne dik ka çek i. Ha be ri 7 de Haberi sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý LÂHÝKA 2 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR Kim ahdini yerine geirir ve haramdan sakýnýrsa, muhakkak Allah o akva sahiplerini sever. Âl-i Ýmran Sûresi: 76 / Âye-i Kerime Meâli Be di uz za man Sa id Nur si. Karýncayý gözeen din, benî Âdem in hukukunu nasýl ihmâl eder? Acaba bir þeria, karýncaya bilerek ayak basmayýnýz dese, âzibinden men ese, nasýl benî Âdem in hukukunu ihmâl eder? ve, î man lý fa zî le, me dâr-ý a hak küm ol - ma dý ðý gi bi, se beb-i is ib da da o la maz. Ta hak küm ve e gal lüb e mek fa zî le siz - lik ir. Ve bil has sa ehl-i fa zi le in en mü - him meþ re bi, acz ve fakr ve e vâ zu i le ha - ya-ý iç i mâ i ye-i be þe ri ye ye ka rýþ mak ar zýn da dýr. Tâ rih çe-i Ha ya, s. 165 *** Su âl: Gayr-ý müs lim ler le na sýl mü sa vi o la ca ðýz? Ce vap: Mü sa va i se, fa zi le ve þe ref e de ðil dir, hu kuk a dýr. Hu kuk a i se þah ve ge dâ bir dir. A ca ba bir þe ri a, ka rýn ca ya bi le rek a yak bas ma yý nýz de se, â zi bin den men e se, na sýl be nî  dem in hu ku ku - nu ih mâl e der? Kel lâ... Biz im i sal e me dik. E ve, Ý - mam-ý A li nin (r.a.) â dî bir Ya hu di i le mu ha ke me si ve me dâr-ý fah ri niz o lan Sa lâ had din-i Ey yû bî nin mis kin bir Hý ris i yan i le mü ra fa a sý, si zin þu yan lý þý - ný zý as hih e der zan ne de rim. Mü nâ za râ, s. 66 *** Bel ki hür ri ye bu dur ki: Ka nun-u a da le ve e - dip en baþ ka, hiç kim se kim se ye a hak küm e me - sin. Her ke sin hu ku ku mah fuz kal sýn, her kes ha re - kâ-ý meþ ru a sýn da þâ hâ ne ser bes ol sun. Al lah ý bý ra kýp da bir bi ri mi zi rab e din me ye lim. (Âl-i Ým - rân Sû re si, 3:64.) neh yi nin sýr rý na maz har ol sun. Mü nâ za râ, s. 57 *** Su al: Na sýl hür ri ye i mâ nýn has sa sý dýr? Ce vap: Zi râ, ra bý a-i i man i le Sul an-ý Kâ i na a hiz me kâr o lan a dam, baþ ka sý na e zel lül i le e nez - zül e me ye ve baþ ka sý nýn a hak küm ve is ib da dý al ý na gir me ye o a da mýn iz ze ve þe ha me-i i ma ni - ye si bý rak ma dý ðý gi bi; baþ ka sý nýn hür ri ye ve hu ku - ku na e ca vüz e me yi da hi, o a da mýn þef ka-i i ma - ni ye si bý rak maz. E ve, bir pa di þa hýn doð ru bir hiz - me kâ rý, bir ço ba nýn a hak kü mü ne e zel lül e mez. Bir bi ça re ye a hak kü me da hi o hiz me kâr e nez zül e mez. De mek i man ne ka dar mü kem mel o lur sa, o de re ce hür ri ye par lar. Ýþ e Asr-ý Sa â de... Mü nâ za râ, s. 59 *** Ý man dan ge len hür ri ye-i þer i ye i ki e sa sý em re der: Ya ni, Ý man bu nu ik i za e di yor ki, a hak küm ve is ib da i le baþ ka sý ný ez lil e me mek ve zil le e dü þür me mek, ve zâ lim le re e zel lül e me mek... Al lah a ha ki kî abd o lan, baþ ka la ra abd o la maz. Bir bi ri ni zi, Al lah an baþ ka ken di ni ze Rab yap - ma yý nýz. Ya ni, Al lah ý a ný ma yan her þe ye, her - ke se nis pe i ne gö re bir ru bu bi ye e veh hüm e - der, ba þý na mu sal la e der. E ve, hür ri ye-i þer i ye Ce nâb-ý Hakk ýn Rah man, Ra hîm e cel lî siy le bir ih sa ný dýr ve i ma nýn bir hâs sa sý dýr. Hu be-i Þâ mi ye, s. 66 *** E ðer me de ni ye böy le hay si ye ký rý cý e ca vüz - le re ve ni fak ve ri ci if i ra la ra ve in saf sýz ca sý na in - i kam fi kir le ri ne ve þey an ca sý na mu ga lâ a la ra ve di ya ne e lâ ü bâ li ce si ne ha re ke le re mü sa i bir ze min i se, her kes þa hi ol sun ki, o sa a de-sa - ray-ý me de ni ye es mi ye o lu nan böy le ma hall-i að râ za be del, vi lâ ya-ý þar ki ye nin, hür ri ye-i mu la ka nýn mey da ný o lan yük sek dað la rýn da ki be de vi ye ve vah þe ça dýr la rý ný er cih e di yo rum. Zi ra bu mim siz me de ni ye e gör me di ðim hür - ri ye-i fi kir ve ser bes i-i ke lâm ve hüsn-ü ni ye ve se lâ me-i kal, þar kî A na do lu nun dað la rýn da am mâ nâ sýy la hü küm fer ma dýr. Di van-ý Harb-i Ör fî, s. 53 E medâr-ý ahakküm: Tahakküm, zorbalýk sebebi. egallüb: Galip gelme, üsün çýkma, baskýn olma. müsava: Eþilik. gedâ: Fakir, kimsesiz. âzib: Acý çekirme, sýkýný verme. benî Âdem: Ýnsanoðlu, âdemoðlu. kellâ: Asla, öyle deðil. imisal: Uyma, sarýlma. medâr-ý fahr: Övünme sebebi. mürafaa: Yüzleþerek muhakeme olmak. þehame-i imaniye: Ýmandan kaynaklanan kahramanlýk ve cesare. seyyia: Köülükler. abd: Kul. LÜ GAT ÇE e ya pa lým, na si bi miz de bu a sýr da ya þa mak var mýþ. Ge ce ya rý sý, o dam da bir ka ra si nek. Se sin den ir - ki li yo rum. Dý þa rý çý kar mak çok ko lay o lu yor. O da - da ki ý þý ðý a çý yo rum, son ra yan o da da ki. Ka ran lý ðý sev mi yor, ý þý ða ko þu yor. A ma gi i ði o da so ðuk. Si - nek, in ce bir u za ða dü þü yor. Biz de o u za ðýn i çin de yiz bu a sýr da. I þýl ý lý vi - rin ler, a ðýr mo bil ya lý o da lar, ev ler, bir ma hal le ye ye e cek ka dar a bak - ça nak Hâ sý lý dün ya mâ mur, me zar vî ran Bu hâl den sýz lan ma ya hak ký mýz yok. Ken dim e im ken dim bul dum mi sa li... Nef si miz si nek gi bi hep ý þýl ý lý, pý rýl ý lý eþ ya yý a kip e di yor. A ma ý þý ðý ya kan kim? Bu nu fark e de mi yor. Si nek de bil mi yor du za en, ne fark e der? Kor ku yo rum. Gün le rin bir bi ri ne ben zer hâ le gel me sin - den kor ku yo rum. As ya dan Av ru pa ya, A me ri ka dan Af ri - ka ya ka dar, yal ný zýz ve bî ça re yiz. Ye di mil ya ra yak la þan in - san, san ki her ak þam ký rý lýp uz la buz o lan bu dün ya yý, her sa bah o da ðý lan par ça la rý bir a ra ya ge i rip ye ni den yap mak ü ze re yol la ra dü þü yor. Mâ sum ço cuk lar se her vak i kreþ le - re, o kul la ra gön de ri li yor. Her kes bir bi ri ni yol cu e di yor. Ö nem li iþ le ri ol du ðu nu bi len bi ri le ri yok de ðil; on lar hep var. Ab des siz yo la çýk ma yan, bir yu dum su yu bi le bes me ley le i çen, Al lah ým! Bu gün de gü zel bir gün ya ra ýn bi ze. Þü kür ler ol sun! de yip, bir o da dan di ðer o da ya zor ar þýn la yan pîr-i fâ ni - ler de var. Dün ya mü mi ne gur be ir. Bi len ler de var. Kor ku yo rum, gün ler bir bi ri ne ben zi yor di ye. Te pe le rin ar - dýn dan bir da ha gün doð ma ya cak di ye kor ku yo rum. E zan lar o ku nu yor, a ma du yul mu yor di ye kor ku yo rum. Kü çük a dým - lar la, o mi ni cik bo yu muz la, ken di ya pýp e ik le ri miz le bir gün kar þý mý za di ki le cek o lan ko ca bir a ri hi ya zý yo ruz. Eþ ya nýn de ðiþ me siy le keþ ke biz de de ði þe bil sey dik. E vi mi zi bo yar ken, o da la rý mý zý bo yar ken, keþ ke ru hu mu zun da ren gi ni Al lah ýn bo ya sýy la bo ya say dýk. O za man ker piç en ev le rin, op - rak dam lý vi ra ne le rin gü len yüz le ri, bir gün lü ðü ne de ol sa mi - sa fi ri miz o la cak ý. Ar sýz a par man la rýn, se fer a sý gi bi ka ka yük se len gök de - len le rin, gü neþ le a ra mý za gi ren le rin ve bi zi e zip ge çen le rin e - ik le ri az mý dýr bi ze, az mý dýr siz ce? Da mar la rý mý za ka dar zerk e di len, bil mem ki mi, han gi ya rýþ a, han gi mal da, han gi al kýþ a ge ri de bý rak ma nýn ça ba sý de ðer miy di bu dün ya i çin? Gü neþ her sa bah ka pý mý zý ça lý yor. Týk ýk... Ve her sa bah o a sýr lar ön ce ki so ru yu ek rar lý yor, so ru yor bi ze. Yû nus a so rul - du ðu gi bi Buð day mý is er sin, hik me mi? Her de fa sýn da buð da yý se çi yo ruz ve de lik bir hey bey le er e si sa ba ha, ek rar yal var mak i çin ay ný nok a ya ge li yo ruz. Ým kân la rýn ço ðal ma sý ný, ma aþ la rý mý zýn ar ma sý ný is i yo ruz a ma be re ke in ar ma sý ný bir ür lü a lep e de mi yo ruz. Hak sýz lýk e me ye lim. Beþ li ray la gül gi bi gün ge çi ren - le re hak sýz lýk e me ye lim. On lar da var bu dün ya da. Ha a da ha a zýy la ye i nen ler de Na sýl ge çin dik le - ri ni on la ra so run. Mu lu luk eþ yay la, pa ray la, mo - bil yay la, a ra bay la ol say dý ve a lýn say dý e ðer, þüp - he siz on lar dün ya nýn en mu suz in san la rý o - lur du. A ma hiç de öy le de ðil Bir ca mi çý ký þýn da yüz le ri ni sey re din is er se - niz on la rýn; ne de mek is e di ði mi an lar sý nýz. Kü çü cük pen ce re sin den beþ a bak lýk çor ba nýn bir a ba ðý ný yan kom þu ya, bir yaþ lý ey ze ye gö ü rüp ver me den iç le ri ra ha e me yen çok in san var. Hak sýz lýk e me ye lim. O bir as çor ba yý gö ü rür - ken yüz le ri ni bir sey re din on la rýn; ne de mek is e di ði mi an lar sý nýz. Ce bin de ki üç þe ke ri yo lu nun ü ze rin - de ki üç ço cu ða pay e mek i çin fýr sa kol la yan ih i ya rýn yü zü nü sey re din. Mu lu lu ðun a ri fi ni bo þu na ki ap - lar da a ra ma yýn. Yok lu ðun dan ýz ý - rap duy duk la rý hiç bir þey yok ur on la rýn ha ya la rýn da. On lar i çin, Al lah var dýr. Kur ân var dýr, Re - su lul lah var dýr. O sev gi, o aþk ye er de on la ra ar ar bi le. Ta - þar da nu ra nî bir sel o lur. Ya - þa dýk la rý böl ge ye rah me i ner. Rah me o lur on lar. Kor ku yo rum bu in san la rýn sa yý sý a za la cak di ye. Kor ku yo rum, gün on la rý gör me den do ða - cak di ye. Ku rul sun þöy le gön lü müz ce Ha lil Ýb ra him sof ra la rý. E ra - fý mý za ör dü ðü müz sah e ha ya ýn, ak li le rin yý kýl sýn þöy le bir sal a na ý. Eþ ya la rý si le lim hiç ol maz sa bir o da dan. Eþ ya lar ço ðal dýk ça dos lar a zal dý çün kü. Bir min der bi le is e mez di dos yü re ði. Kos ko ca bir he di yey le ge lir di: Al lah rý za sý Be re ke iy le ge lir di. Bo þal a lým eþ ya la rý hiç ol maz sa bir o da dan. O mi sa fir o da la rý ný, hiç ol maz sa on la rý e - vin mi sa fir le ri ne bý ra ka lým. Ço cuk la ra, ya kýn dos la ra Ge ne ih i yar lar o o da lar da o u rup ko nuþ sun, a ný la rý ný an - la sýn. Ço cuk lar on lar dan gü zel öy kü ler, ma sal lar din le sin. Son ra bir çay gel sin, li mon lu. Ya nýn da bir kü çük si mi. Ar - dýn dan i ki el ma. Bi ri kal sýn. Bi ri hiç ke sin i siz so yul sun o na rin el ler de u pu zun bir kur de le gi bi. Ve ço cuk, þaþ kýn ba - kýþ la rý nýn al ýn da: De de, ne gü zel ol du! de sin. Kor ku yo rum. Bu gü zel lik ler her an ge lip ka pý mý zý ça lý yor da, yok sa aç mý yor mu yuz? Yok sa on lar biz le re da rý lýp bir yer le re mi gi i ler hiç gel me mek ü ze re? Yýl dýz la rýn düþ ü ðü yer le re mi gi i ler? Ar hur Rim ba ud bi zim le bu duy gu yu pay la þý yor he men. Þöy le di yor du: Yal nýz ca i lâ hî bir sev gi, bil gi nin a nah a rý ný es lim e der. Da ha ge çen ler de, yi ne es ki za man þö le ni nin a - nah a rý ný a ra ma yý dü þün düm. Böy le lik le bel ki de iþ a hým ek rar ye ri ne ge lir di ye. Si zi bi raz me rak lan dý ra lým: Bu a nah ar ney miþ a ca ba? di ye a ra ya gi re lim he men. Ar hur Rim ba ud sö zü nü a mam la sýn: Bu a nah ar, kom þu yu sev mek ir. Kom þu ni çin se vi lir ki? Sev mek, Al lah Sev de diy se gü - zel dir. Kom þu yu kom þu ya bu ka dar ya kýn e den me saj, ne gü zel dir Kö le lik kalk ý di yor lar a ma i nan ma yýn siz. Ruh lar da ki kö le - lik, eþ ya ya ba ðým lý lýk, yol la ra, a ra ba ya ba ðým lý lýk, e le fon la ra ba ðým lý lýk, e le viz yo na ba ðým lý lýk, ma a le sef mo dern bir kö le li - ðin i þa re le ri ol du ya þa dý ðý mýz yüz yýl da. Ne ya pa lým Bi zim de pa yý mý za böy le bir yüz yýl da ya þa - mak düþ ü. Kor ku yo rum gün le rin kýy me i ni bil me den ya þa mak an. Kor ku yo rum gün le rin bir bi ri ne ben ze me sin den. Bir bi ri ne ben zer gün le ri ay ný þe kil de ya þa mak an kor ku yo rum. A çý yo rum kýr mý zý kap lý ki ap la rý ve bir cüm le gö zü me i li þi - yor, yö nü mü de ðiþ i ri yor: Ey ne fis! Bil ki dün kü gün se nin e lin den çýk ý. Ya rýn i se se - nin e lin de se ned yok ki, o na mâ lik sin. Öy le i se ha ki kî öm rü nü, bu lun du ðun gün bil. Lâ a kal gü nün bir sa a i ni, ih i ya ak çe si gi - bi, ha ki kî is ik bal i çin eþ kil o lu nan bir san duk ça-i uh re vi ye o - lan bir mes ci de ve ya bir sec câ de ye a. Hem bil ki: Her ye ni gün, sa na hem her ke se, bir ye ni â le min ka pý sý dýr. (Söz ler, 246) *** Ýz ni niz le a ra dan çe ki li yo rum; Mev lâ nâ nýn du a sý na yer a çý yo rum: Ey â le min ya ra ý cý sý! Kas ve li, ka rar mýþ, ka - ý laþ mýþ, a de a aþ gi bi ol muþ o lan kal bi mi zi mum gi bi yu mu þa! Fer yâ dý mý zý ve âh-u va hý mý zý hoþ ey le ki, rah me i ni celb e sin, çek sin. Bi zi kö le gi bi kul la nan bu ser keþ ne fis en bi zi sa ýn al. O ne fis bý ça ðý ke mi ðe da yan dý. Zul mü ca ný mý za ye i. Yâ Rab bi! Sa na ne arz e de - yim? Çün kü Sen giz li ve a çýk her þe yi bi lir sin. Rab bi miz! Sa na ka vu þa ca ðý - mýz, se nin le bu lu þa ca ðý mýz gün, bi zi nur lan dýk ça nur lan dýr. Rab bi miz! Gü nah la rý mý zý af - fe, bi ze mað fi re el bi se si giy dir. Rab bi miz! Bi zim in san lar la a - ra mýz da o lan dar gýn lýk lar, kýr - gýn lýk lar an cak be de ni miz yü zün den dir. Rab bi miz! Þu be den du - va rý nýn ö e sin de ki dos luk bah çe si, aþk bah çe si ne de gü zel bir bah çe dir, ne de hoþ bir bah çe dir. Rab bi miz! Þu du va rý kal - dýr da a ra da ki en gel, a ra da ki düþ man lýk lar yok ol sun. Rab bi miz! Ger çek en de gü nah la rý mýz yü zün den Sen den u a ný yo ruz ve Sen - den ö zür di li yo ruz. N Nasibimizde, bu yüzyýlda yaþamak da varmýþ NURÝSTAN CEMÝL ARIKAN Hem bu Bi rin ci Mer e be, ba na mah sus gâ ye e hem mi ye li bir mu hâ ke me-i his sî ve gâ ye ruh lu bir mu â me le-i î mâ nî ve gâ ye giz li bir mü kâ le me-i kal bî sû re in de, mü e nev vî ve de - rin der le ri me þi fâ o la rak e bâ rüz e miþ. Ba na am e vâ fuk e - den am his se de bi lir. Yok sa am zevk e de mez... 1 Dör dün cü Þu â yý her o ku du ðum da bi rin ci mer e be nin ba - þýn da ki bu ih ar be ni hep dü þün dür müþ ür.  ye-i Has bi - ye nin bi rin ci mer e be si nin an la þýl ma sý nýn ve zevk e dil me si - nin þar ý o la rak be yân e di len bu i fâ de den Üs âd ýn kas ý ne dir? Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek na sýl o lur? Ger çek en Üs âd a am e vâ fuk e mek müm kün mü dür? Bu hu sû su dü þün dük çe mez kûr bah si an la mak a, he le am zevk e mek e ne den zor lan dý ðý mý id râk e i ði mi zan ne di yo rum. Dör dün cü Þu â yý zevk e de mi yor dum; çün kü Be dî üz za - mân a am e vâ fuk e de mi yor dum. Zi râ Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek de mek, yal nýz ca o nun dü þün ce le ri ni an la ma ya ça lýþ mak an i ba re de ðil di. O na e vâ fuk e mek, o nun ha yâ ý ný an la mak; an la mak la da ye in me yip o nun gi bi ya þa mak de mek i. Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek, Hz. Re sû lûl lah ýn (asm) aþ kýy la yan mak ve o nu (asm) ne re de bu la ca ðý ný bil mek de mek i. Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek, Hz. Re sû lûl lah ý (asm) bul duk an son ra, on dan (asm) ne is e ye ce ði ni bil mek de mek i. Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek, Ýs lâm ýn mâ ruz kal dý ðý eh li ke ler kar þý sýn da ýz ý rap du ya bil mek ve bu ýz dý rap sâ i ka - sýy la Kur ân ýn sön mez ve sön dü rül mez ma ne vî bir gü neþ hük mün de ol du ðu nu, ben dün ya ya is pa e de ce ðim ve gös e - re ce ðim! di ye bil mek i. 2 Ken di si nin ra ha ý i çin Þam ve Hi caz a raf la rý na gi me si ni av si ye e den le re; Biz, i ma ný kur ar mak ve Kur ân a hiz me i çin, Mek ke de ol sam da, bu ra ya gel mek lâ zým dý. Çün kü, en zi ya de bu ra da ih i yaç var. Bin ler rû hum ol sa, bin ler has a lýk la ra müp e lâ ol - sam ve zah me ler çek sem, yi ne bu mil le in î mâ ný na ve sa â de - i ne hiz me i çin bu ra da kal ma ya Kur ân dan al dý ðým ders le ka rar ver dim ve ver mi þiz. 3 di ye bil mek i. Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek, Ben, ce mi ye in î mâ ný - ný kur ar mak yo lun da dün ya mý da fe dâ e im, â hi re i mi de. 4 di ye hay ký ra bil mek ve bu nu ha yâ ý i le de is pâ e de bil mek i. Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek, i nan dý ðý dâ vâ sý uð ru na doð du ðu yer ler den, a na-ba ba sýn dan, hý sým-ak ra bâ sýn dan, dos la rýn dan ve sev dik le rin den öm rü bo yun ca ay rýl ma yý gö ze a la bil mek ve bu nun i çin hiç kim se ye kin ve a dâ ve bes le me - den ka de re rý zâ gös e re bil mek i. Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek,  lem-i Ýs lâm a in di ri - len dar be le rin en ev vel kal bi me in di ði ni his se di yo rum. 5 de - yip, yal nýz ca duy du ðu ýz ý rap la kah rol mak de ðil, kur u luþ çâ - re le ri a ra yýp bul mak ý. Zî râ o nun ha yâ fel se fe si prob lem ler ve zor luk lar kar þý sýn da e li-ko lu bað lý, çâ re siz li ðiy le baþ ba þa bir kö þe de o ur mak de ðil, has a lý ðý eþ hîs, prob le mi es pî e - dip e dâ vî ve kur u luþ çâ re le ri ni de gös er mek i. Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek, Ye sin (ü mi siz li - ðin) i çi miz de ha ya bu lup di ril di ði 6 bir dö nem de Ýs ik - bâl yal nýz ve yal nýz Ýs lâ mi ye in o la cak; ve hâ kim, ha kâ iký Kur â ni ye ve î mâ ni ye o la cak. 7 di ye bil mek i. Bu nu da ku ru bir id di â o la rak de ðil, ak lî ve man ý kî de lil ler le is pâ e de rek ve i na na rak söy le ye bil mek i. Be dî üz za mân a am e vâ fuk e mek, ken di si ne ya pý lan bü ün bas ký, zu lüm ve iþ ken ce le re rað men i nan cýn dan ve dâ vâ sýn dan as lâ â viz ver me mek, sün ne-i Re sû lul lah a har fi yen ik i dâ e de bil mek i. Bir sün ne in a bî ki uð run da ba þý ný or a ya ko ya bil mek, Bu sa rýk bu baþ la be ra ber çý - kar di ye rek boy nu nu u za a bil mek i. 8 Be dî üz za mân a am e vâ fuk e de bil mek. Bu cüm le yi baþ lan gýç ya pýp sa yý la ma ya cak ka dar çok ha kî ka i pe þin den sý ra la mak müm kün. Zî râ sek sen kü sûr yýl lýk bir ö mür her gü nü, her sa a i, her da kî ka sý i le söy le - ne bi le cek bu ha kî ka le rin biz za ya þa na rak is pâ ý i le do lu. O za man Be dî üz za mân a am e vâ fuk e de bil mek na sýl müm kün o la cak; ya da o la bi le cek mi? Üs âd Be dî üz za mân ya þa dý ðý her sa a, her da kî ka da ah lâ ký Kur ân ah lâ ký 9 o lan bir zâ ýn (asm) sün ne i ne i i bâ gay re i i - çin de ol muþ bir þah si ye. Hiç kim se Hz. Mu ham med in (asm) ken di si ol mak id di â sýn da o la maz. A ma her kes, o zâ a (asm) en çok ben ze me, o nun (asm) gi bi ya þa ma az mi, gay re i, id di â sý i çin de o la bi lir ve ol ma lý dýr. Ýþ e Be dî üz za mân da Hz. Re sû lûl lah a (asm) â bi ol ma, o nun gi bi ya þa ma, o nu ör nek al ma gay re in de ol du ðu nu, o zâ a (asm) am e vâ fuk e me az mi ni gös er di ði ni ha yâ ýy la bil fi il is pâ e miþ bir þah si ye ir. Bu za man da bu na sýl o la cak? di ye rek â hir za man da Ýs lâm ý ya þa ma nýn, sün ne-i Re sû lûl lah a (asm) i i bâ nýn gü yâ müm - kün ol ma dý ðý ný id di â e den le ri ek zîb e miþ bir þah si ye ir. Biz de- ne ka dar zor ol du ðu nu bil mek le be ra ber o na am e - vâ fuk e me gay re in den as lâ vaz geç me me li yiz. Ka rýn ca nýn Hac ca gi me si mi sâ li Zî râ biz Be dî üz za mân dan þu der si al dýk: Ye is, mâ ni-i her - ke mâl dir. 10 Zor ol du ðu nu bi li yo ruz; a ma Be dî üz za mân a am e vâ fuk e me e mel ve gay re in den as lâ vaz geç me ye ce ðiz. Bir gün  ye-i Has bi ye nin bi rin ci mer e be si ni am zevk e - de ce ðim Ýn þâ al lah! Du â la rý nýz la!.. DÝP NOT LAR: 1- Þu â lar; s: Ta rih çe-i Ha yâ; s: Be yâ nâ ve Ten vîr ler; s: Tâ rih çe-i Ha yâ; s: A.g.e. s: A.g.e. s A.g.e. s E mir dað Lâ hi ka sý s Müs lim, Mü sâ fi rîn Mü nâ za râ s. 30. Be di üz za man a am e va fuk e mek SELÝM GÜNDÜZALP - Her þe yi sa ýn a la bi lir sin, a ma bir â ný as la -

3 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs an bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Mus a fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs ih ba ra Þe fi Meh me KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs an bul. Tel: Musafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru i ye Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di ö rü Koordinaörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Sr. 25, Ah len, Tel: Mesu ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na ö rü Görsel Yönemen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýým Ko or di na ö rü: Adem AZAT Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca re A.Þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 6 Muharrem 1432 Ru mî: 29 T. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an ep Is par a Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Ýl ler Ýs an bul Ýz mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Ha va a la nýn da ki rö ar la ra çö züm SHGM, RÖ TAR LA RIN Ö NÜ NE GEÇ MEK Ý ÇÝN EN FAZ LA Ý NÝÞ/KAL KIÞ YA PI LAN 05 VE 35R PÝST LE RÝN DE TER CÝH LÝ PÝST SÝS TE MÝ UY GU LA MA SI NI BAÞ LA TA CAK. UY GU LA MA NIN YE NÝ YI LA GÝR ME DEN BAÞ LA TIL MA SI PLAN LA NI YOR. TAH LÝL Alýn anahar U LAÞ TIR MA Ba kan lý ðý Si vil Ha va cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü (SHGM), A a ürk Ha va li ma - ný nda ya þa nan ge cik me le rin en a za in di ril - me si a ma cýy la ye ni bir uy gu la ma yý yü rür lü - ðe sok ma ya ha zýr la ný yor. A lý nan bil gi ye gö re, Av ru pa nýn en yo ðun ha van la rý a ra sýn da yer a lan ve sa a lik i niþ/kal - kýþ ka pa si e si 40 u çak o lan A a ürk Ha va li ma - ný nda ya þa nan ge cik me le rin a zal ý la bil me si i - çin ye ni bir sis em fa a li ye e ge çi ri le cek. Bu na gö re, mev cu ka pa si e nin em ni ye li, ve rim li ve mak si mum se vi ye de kul la ný la bil - me si i çin en faz la i niþ/kal kýþ ya pý lan 05 ve 35R pis le riy le il gi li ça lýþ ma lar so nun da Ter - cih li Pis Sis e mi nin dev re ye so kul ma sý na ka rar ve ril di. Ý niþ/kal kýþ kon fi gü ras yo nu ve kuy ruk ar ka rüz gâ rý bi le þe ni kap sa mýn da, A - a ürk Ha va li ma ný nda i ki pis in i niþ ve kal - kýþ lar da da ha u zun sü re li ve e kin kul la ný la - bil me si a maç lan dý. Ter cih li Pis Sis e mi, il gi li ha va ra fik ü ni e si a ra fýn dan ak si bil di ril me - Sigora dökümünü üçüncü kiþiler göremeyecek n SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), sigora dökümlerinin e-devle üzerinden baþkalarýnýn görmesinin engelledi. SGK arafýndan yapýlan açýklamada üçüncü kiþilerin siseme girmesinin önüne geçildiði akarýldý. SGK açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: Yeni sisemde uygulama, kiþinin kendisince görülebileceði þekilde hizmee sunulmuþ ve böylece de, üçüncü kiþilerin siseme baþkalarý adýna girme imkânlarý kalmamýþýr. Bu uygulama deðiþikliðine yönelik çalýþmalar kurumumuz ile TÜRKSAT Uydu Haberleþme Kablo TV ve Ýþleme A.Þ. arasýnda orak bir çalýþmaya dayanmakadýr. Mevcu durum iibariyle belirli sorgulamalara yönelik TÜRKSAT arafýnda sunuculardan kaynaklý sorunlar yaþandýðýnda, bu iþlemlere yönelik çalýþmalar Kurumumuz ile TÜRKSAT arasýnda koordineli bir þekilde yürüülmekedir. Ankara / cihan Aydýncýk a cenaze yýkama ve kefenleme kursu n YOZGAT'IN Aydýncýk Ýlçe Kaymakamlýðý ve Halk Eðiim Merkezi Müdürlüðü arafýndan açýlan kursa cenaze yýkama ve kefenleme uygulamalý göserildi. Ýlçede ilk defa açýlan kursa bayanlarýn ilgi göserdiðini beliren Halk Eðiim Merkezi Müdürü Erol Aeþ, Halk Eðiim Merkezi mizde açýðýmýz cenaze yýkama kursuna bayanlarýmýz yoðun ilgi göserdi. Bu kursu bayan cenazelerin yýkanýp kefenlenmesi ve defnedilmesinde yaþanan sýkýnýlarýn oradan kaldýrýlmasý için düzenledik. dedi. Yoðun ilgiden dolayý cenaze yýkama kursunu çevre kasaba ve beldelere de açmayý planladýklarýný ifade eden Aeþ, þöyle konuþu: Ýlçede cenaze yýkama konusunda bilgili kadýn sayýmýz bu düzenlenen kurslar sayesinde daha da aracakýr. Amacýmýz, her belde, mahalle ve köyde cenaze yýkama ve kefenleme konusunda serifikalý birkaç kiþinin bulunmasýdýr. 30 kursiyerin kaýldýðý ve 40 saa sürecek cenaze yýkama ve kefenleme kursunu amamlayanlara serifika verilecek. Yozga / cihan Özürlü çocuðu olan ailelere, davranýþ eðiimi n ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmeler Daire Baþkanlýðý Özürlüler Müdürlüðü (ÝSÖM), özürlü çocuðu bulunan ailelere Özürlü Çocuðuma Nasýl Davranmalýyým eðiimi veriyor. Projeyle her yýl, özürlü çocuk sahibi 100 aileye ücresiz eðiim veriliyor. ÝSÖM ün 2004 yýlýnda hayaa geçirdiði Küçük Adýmlar Erken Eðiim Projesi yle, özürlü çocuðu bulunan anne-babalara özürlü çocuklarýna nasýl davranmalarý gerekiði anlaýlýyor. Zihinsel Engellilere Desek Derneði ile Marmara ve Ýsanbul Üniversielerinin de desek verdiði projede üniversielerin rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk bölümü öðrencileri, programa kayý yapýran özürlü çocuk sahibi aileleri ziyare ederek ailelere çocuðun geliþimini akip edilmesi ve geliþim sürecinde ihiyaç duyacaklarý danýþmanlýk konularýnda eðiim veriyor. Geliþimsel geriliði olan çocuklarýn anne - babalarý için hazýrlanmýþ bir erken eðiim programý olan Küçük Adýmlar, 8 kiapan oluþuyor. Programa kaýlmak iseyen aileler ÝSÖM ün ve numaralý elefonlarýný arayarak ön kayýlarýný yapýrabiliyor. Ýsanbul / Yeni Asya Tercihli Pis Sisemi uygulamasýyla havaalanýnda yaþanan röarlarýn önüne geçilmek iseniyor. - FOTOÐRAF: AA dik çe kul la ný la cak pis in ku ru ve ar ka rüz gâr bi le þe ni i le ýs lak ve ar ka rüz gâr bi le þe ni nin be lir le ne cek de ðer ler de ol ma sý, ay rý ca fren le - me de ðe ri nin de i yi i yi-i yi kri er le ri ne sa hip ol ma sý du ru mun da uy gu la na cak. Tra fik du ru mu, ye rel me e o ro lo jik þar lar, çev re sel ký sý la ma lar, ek nik al ya pý, gü rül ü kon ro lü, yer rüz gâ rý gi bi fak ör ler dik ka e a lý - na rak ha va ra fik kon rol (ATC) ü ni e si a ra - fýn dan be lir le ne cek er cih li pis i kul la nýp kul - lan ma ma ka ra rý ve so rum lu lu ðu kap sa mýn da pi lo la ra da bü yük gö rev dü þe cek. SHGM nin baþ kan lý ðýn da Dev le Ha va Mey dan la rý Ýþ le - me si Ge nel Mü dür lü ðü, Türk Ha va Yol la rý, Tür ki ye Ö zel Sek ör Ha va cý lýk Ýþ le me le ri Der - ne ði, Tür ki ye Ha va yol la rý Pi lo la rý Der ne ði gi bi ku rum/ku ru luþ lar la iþ bir li ði ya pý la rak ha ya a ge çi ri len bu uy gu la may la, ge cik me le rin en a za in di ril me si, ya ký ve za man a sar ru fu sað lan - ma sý, yol cu mað du ri ye le ri nin a zal ýl ma sý ve mak si mum ka pa si e kul la ný mý a maç la ný yor. Dü zen le mey le ay rý ca ge cik me ler dolayýsýyla, Tür ki ye ha va sa ha sýn da ra fik a kýþ yö ne i mi ne, ül ke e ko no mi si ne, kar bon di ok si ya yý lým o ra - ný nýn dü þü rül me siy le de çev re sað lý ðý na ö nem - li ka ký sað lan ma sý ön gö rü lü yor. SHGM, ye ni dü zen le me nin bir an ön ce ha ya a ge çi ril me si a ma cýy la Ter cih li Pis Sis e mi i le il gi li bil gi le ri ya yým la ma sý i çin DHMÝ Ge nel Mü dür lü ðü ne gön der di. Uy gu la ma nýn ye ni yý la gir me den baþ la ma sý bek le ni yor. An ka ra / a a Çöplüken arih çýký Haay ýn Kýrýkhan ilçesinde, daha önceki yýllarda çöplük olarak kullanýlan alanda, ihbar üzerine baþlaýlan kazý çalýþmasýnda, Bizans döneminden kalma þapel (küçük kilise) ve çeþili bulunular gün ýþýðýna çýkarýldý. Ýl Külür ve Turizm Müdürü Aysun Çelenk, Karamaðara mevkiindeki alanýn çok eski yýllarda çöplük olarak kullanýldýðýný, bir vaandaþýn kendilerini arayarak bu bölgede mozaik bulduðu yönünde ihbarý üzerine, araþýrma yapýklarýný söyledi. Çelenk, Bakanlýkan saðlanan 25 bin TL ödenekle Karamaðara mevkiinde mozaik kalýnýlarýndan yola çýkarak baþlayan kazýda, Bizans döneminde kullanýlan þapeli gün ýþýðýna çýkardýklarýný kaydei. Þapellerin kilisenin yaný sýra bir okula, vakfa ya da nekropole (mezara) ai olabileceðinin alýný çizen Çelenk, þöyle devam ei: Yaklaþýk 20 yýl önce belediye arafýndan çöplerin döküldüðü yer olan bu alanda, 15 günden bu yana yapýðýmýz kazýda, yaklaþýk 8 mere uzunluðunda, 6 mere geniþliðinde ve ilk bulgulara göre M.S. 6. yüzyýla ai olduðunu esbi eiðimiz bir þapel bulduk. Zaman içerisinde kaçak kazýlarla ahrip edildiðini gördüðümüz þapelin erafýnda burada görevli rahip ya da rahibelere ai olduðunu sandýðýmýz üç ade mezar esbi eik. Bu nedenle þapelin bir mezara ai olduðuyla ilgili düþüncemiz daha da güçlendi. Kazýlarýmýzda þapelin abanýnda Ýncil e göre cenne sahnesinin asvir edildiði figürlere rasladýk. Haay / aa 5 dükkân yandý BURSA'NIN merkez Osmangazi ilçesinde, bir çiçekçi dükkânýnda baþlayan yangýnda oplam 5 dükkan kullanýlamaz hale geldi. Alýnan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi ndeki Ali Osman Sönmez Onkoloji Hasahanesi karþýsýnda bulunan bir çiçekçi dükkânýnda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangýn çýký. Hasahane personelinin ihbarý üzerine olay yerine gelen ifaiye ekipleri, yangýný kýsa sürede konrol alýna aldý. Yangýn sýrasýnda zaman zaman meydana gelen palamalar, çevredeki vaandaþlara korku dolu anlar yaþaý. Çiçekçi ile çevresindeki 4 dükkânýn da kullanýlamaz hale geldiði yangýnla ilgili soruþurma baþlaýldý. Bursa / aa Çocuklara Þiddein Önlenmesi oplanýsý Ankara da yapýlacak BAÞBAKANLIK Sosyal Hizmeler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Belçika Federal Hükümei ve UNICEF in iþ birliðiyle Aralýka Çocuklara yönelik þiddein önlenmesi ulusal eylem planý hazýrlýk oplanýsý Ankara da yapýlacak. Alýnan bilgiye göre, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý, üniversieler, çocuk haklarý alanýnda faaliye göseren sivil oplum kuruluþlarý ve uzmanlarýn kaýlýmýyla yapýlacak oplanýda, çocuklarla çalýþan hüküme kurumlarýnýn emsilcileri, sivil oplum kuruluþlarýndan emsilciler, ulusal ve uluslar arasý uzmanlar, saha çalýþanlarý farklý il ve bölgelerdeki durumla ilgili bilgi verecek. Toplanýda farklý konularla ilgili çalýþma gruplarý da bir araya gelerek çocuklarýn hayaýný ekileyen oramlar hakkýnda arýþacak. Oluþurulacak, aile oramý, çocuklara hizme sunulan yarý zamanlý oramlar, am zamanlý hizmeler, çalýþma oramý, medya ve þidde çalýþma gruplarýnda kaýlýmcýlar ulusal sraeji ve eylem planý için gerekli ilk arýþmalarý baþlaacak. SHÇEK in baþkanlýðýnda, Belçika Federal Hükümei nin finansal, UNICEF in eknik desek verdiði oplaný, Türkiye Barolar Birliði Liai Konukevinde gerçekleþirilecek. Ankara / aa KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir i ni as ya.com.r Ha ya ýn a ký þý i çin de in san za man za man baþ ka la rýn dan sâ dýr o lan ve ca ný ný sý kan ü zü cü ve na hoþ a výr lar la kar þý la þa bi li yor. Böy le du rum lar da na sýl dav ra nýl ma sý ge rek i ði nin i de al öl çü le ri ni i se, di ðer bir çok ö nem li ko nu gi bi yi ne Ri sa le-i Nur daki izahlarda bu lu yo ruz. Me se lâ On Al ýn cý Mek up a ge çen a nek do: Bir mü dür, Üs ad i çin, se bep siz o la rak gý ya býn - da ez yif kâ ra ne, ha ka re li ve aþaðýlayýcý söz ler söy lü yor. Ha ber dar o lun ca Bir sa a ka dar Es ki Sa id da ma rýy la mü e es sir ol dum di yen Üs ad, son ra Ce nab-ý Hak kýn rah me iy le kal bi ne ge len bir ha ki ka le bu hal den kur u lup ra ha la dý ðý ný an - la ý yor ve o ha ki ka i de þu þe kil de i zah e di yor: Nef si me de dim: E ðer o nun ah ki ri ve be yan e i ði ku sur lar þah - sý ma ve nef si me a i i se, Al lah on dan ra zý ol sun ki, be nim nef si min a yýp la rý ný söy ler. E ðer doð ru söy - lü yor i se, be ni nef si min er bi ye si ne sevk e der ve gu rur dan be ni kur ar ma ya yar dým dýr. E ðer ya lan söy le miþ i se, be ni ri ya dan (gös e riþi ki yüz lü lüken) ve ri ya nýn e sa sý o lan þöh re-i kâ zi be - den (ya lan cý þöh re en) kur ar ma ya yar dým dýr. E ve, ben nef sim i le mu sa lâ ha e me mi þim (ba rýþ ma mý þým). Çün kü er bi ye e me mi þim. Be - nim boy num da ve ya koy num da bir ak rep bu - lun du ðu nu bi ri söy le se ve ya gös er se, on dan da - rýl mak de ðil, bel ki (am ersi ne) mem nun ol - mak lâ zým ge lir. E ðer o a da mýn ah ki ra ý (ha ka re le ri) be nim i - ma na ve Kur ân a hiz me kâr lý ðým sý fa ý ma a i i se, o ba na a i de ðil. O a da mý, be ni is ih dam e den Sa - hib-i Kur ân a (Kur ân ýn Sa hi bi o lan Ce nab-ý Hak ka) ha va le e di yo rum. O A zîz dir, Ha kîm dir. E ðer sýrf be ni söv mek, ah kir e mek, çü rü mek nev in den (cin sin den) i se o da ba na a i de ðil. Ben men fî (sü rgüne gönderil miþ) ve e sir ve ga rip ve e - lim bað lý ol du ðun dan, hay si ye i mi ken di e lim le dü zel me ye ça lýþ mak ba na düþ mez. Bel ki mi sa fir ol du ðum ve ba na ne za re e den þu kö ye, son ra ka - za ya, son ra vi lâ ye e hük me den le re a i ir. Bu e ðer le ri sý ra la dýk an son ra Ma dem ha ki - ka bu dur, kal bim is i ra ha e i di yen Üs ad, Ben i þi mi Al lah a ha va le e di yo rum, þüp he siz ki Al lah kul la rý ný hak kýy la gö ren dir me a lin de ki Mü min Sû re si 44. â ye i ni o ku yor ve o vâ ký a yý ol - ma mýþ gi bi sa ya rak u nu u ðu nu i fa de e di yor. Ayný bah sin de va mýn da ise Fa ka ma a e es süf son ra an la þýl dý ki, Kur ân o nu he lâl e me miþ di - ye rek ko nu yu nok a lý yor (Mek u ba, s ). Bu i zah la rý a mam la yan i fa de le ri de U huv ve Ri sa le si nde ge çen þu sa ýr lar da gör mek e yiz: Mü min kar de þin den sa na ge len bir fe na lý ðý bü ün bü ün o na ve rip o nu mah kûm e de mez sin. Çün kü, Ev ve lâ: Ka de rin on da bir his se si var. O nu çý ka - rýp, o ka der ve ka za his se si ne kar þý rý za i le mu ka - be le e mek (karþýlýk vermek) ge rek ir. Sa ni yen (i kin ci si): Ne fis ve þey a nýn his se si ni de a yý rýp, o a da ma a da ve (düþ man lýk) de ðil, bel ki nef si ne mað lûp ol du ðun dan a cý mak ve ne da me e de ce ði ni (piþ man o la ca ðý ný) bek le mek. Sa li sen (ü çün cü sü): Sen ken di nef sin de gör - me di ðin ve ya gör mek is e me di ðin ku su ru nu gör, bir his se de o na ver. Son ra, bâ kî (ge ri ye) ka lan kü çük bir his se ye kar - þý, en se lâ me li ve en ça buk has mý ný mað lûp e de - cek af ve safh (ba ðýþ la ma) i le ve u luvv-ü ce nap lýk la (gö nül zen gin li ði) i le mu ka be le e sen, zu lüm den ve za rar dan kur u lur sun. (a.g.e., s. 449) Tah ki kî e me le da ya nan de rin bir i ma nýn bil - has sa ka der ve e vek kül bo yu uy la bu çe þi sý kýn - ý la ra kar þý a bik e dil me si nok a sýn da biz le re son de re ce o ri ji nal a çý lým lar su nan bu mükemmel i - zah lar, he pi miz i çin fe rah la ý cý ve da ha sý, muh e - mel ve bal ler den de kur a rý cý bir ni e lik a þý yor. Ma ruz kal dý ðý mýz ve ya ka la bi le ce ði miz bed mu a me le le ri da hi sý ký ve sa mi mî bir ne fis mu ha - se be si ne ve si le kýl ma der si ve rir ken, bun la rýn ken di ha a la rý mý zý da ha i yi gö rüp fark e me ve on lar dan a rýn ma fýr sa ý o la bi le ce ði ni söy lü yor. Ve as lýn da i ma ný mý zýn da sý nan dý ðý o ür im i - han la rý ba þar ma nýn al ýn a nah a rý ný su nu yor...

4 4 HA BER YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.r Taksim e cami, Aina dan sonra mý? FARK Kom þu muz Yu na nis an ýn þehri Aina da he nüz bir ca mi yok, a ma in þâ al lah ya kýn - da o la cak. Çün kü Yu na nis an Baþ ba ka ný Yor go Pa pan dre u, A i na ya ca mi ya pýl ma sý ko - nu sun da ge rek li a dým la rý a a cak la rý ný söy le miþ ve A i ka böl ge si ne (þim di ye ka dar) bir ca mi ya - pýl ma ma sý ný Yu na nis an i çin u anç ve ri ci o la - rak de ðer len dir miþ. Yu nan Baþ ba ka ný, çok sa yý da Müs lü ma nýn e - mel hak la rý ný ve i ba de yap ma öz gür lük le ri ni ye ri - ne ge ir mek i çin bod rum ka la ra ya da park la ra gi mek zo run da kal dýk la rý na da dik ka çe ke rek, Or a ya çý kan gö rün ü nün ne Müs lü man lar i çin, ne de Yu nan lar ve Yu na nis an i çin i yi bir gö rün ü o luþ ur ma dý ðý ný ve in sa na say gý yý i çer me di ði ni söy le miþ. (Sar, 11 A ra lýk 2010) Þü kür ler ol sun ki, Müs lü man la rýn ol du ðu he - men her yer de ve bil has sa ül ke le rin baþ þe hir le rin - de ca mi ler bu lu nu yor. Ro ma da bi le ca mi var, ham dol sun. Ký sa ca ha ýr la ma ge re kir se Ro ma da ki ca mi de Ý al yan çev re den ge len i i raz ve ip al ça lýþ - ma la rý yü zün den an cak 20 yýl da a mam la na bil miþ. Bu gün Ro ma Mer kez Ca mi i, Av ru pa da ki bel ki en bü yük de ðil fa ka en ö nem li ca mi ler den bi ri. Yu na nis an da ki ca mi ar ýþ ma sý is er is e mez Tür ki ye de ki ca mi ar ýþ ma la rý ný da ak la ge ir di. Biz de ki ar ýþ ma la rýn en ha ra re li o la ný A ya sof - ya nýn i ba de e a çýl ma sýy la il gi li o la ný dýr. Fe hin sem bo lü o lan A ya sof ya nýn ni çin ve na sýl hâ lâ mah zun ma bed o la rak kal dý ðý me rak ko nu su. A - ya sof ya nýn i ba de e a çýl ma sý ek lif le ri ne i i raz e den - le rin en i nan dý rý cý ol ma yan sa vun ma la rý da e raf a çok sa yý da ca mi ol ma sý gö rü þü dür. Du yan da ih i - yaç ol sa i i raz e me ye cek ler di ye dü þü nür. Bu i nan dý rý cý ol ma yan gö rüþ le rin bo þa çýk ý ðý bir yer de Tak sim dir. Her ke sin bil di ði ü ze re Tak sim e ca mi ya pýl ma sý dü þün ce si ya rý as rý ge ri - de bý rak ý. Bu ra ya bir ca mi ya pýl ma sý i çin ku ru - lan der ne ðin ku ru luþ a ri hi bi le bu nu an la ma ya ye er. Tak sim Ca mi i ni Yap ýr ma Der ne ði nin ku ru luþ a ri hi 1952 dir. Ýlk gün den be ri e zan da ku la ðý ol ma yan, do la yý sý i le na maz da da gö zü ol - ma yan lar Tak sim e ca mi ya pýl ma sý na kar þý çýk - mýþ lar dýr. Pe ki, Tak sim e bir ca mi ih i yaç de ðil mi? Ýh i yaç o lup ol ma dý ðý ný bi ze de ðil, is er ler se gi dip in saf lý o lan bir Yu nan lý ya sor sun lar. Ye ni den ha ýr la mak ge re kir se, Yu nan Baþ ba ka - ný, çok sa yý da Müs lü ma nýn e mel hak la rý ný ve i ba - de yap ma öz gür lük le ri ni ye ri ne ge ir mek i çin bod rum ka la ra ya da park la ra gi mek zo run da kal dýk la rý na da dik ka çe ke rek, Or a ya çý kan gö - rün ü nün ne Müs lü man lar i çin ne de Yu nan lar ve Yu na nis an i çin i yi bir gö rün ü o luþ ur ma dý ðý ný ve in sa na say gý yý i çer me di ði ni söy le miþ i! Pe ki, Tak sim mey da ný nýn he men ya nýn da bu lu - nan Tak sim Mes ci di nde ki (bil has sa Cu ma gün - le ri) gö rün ü in sa na say gý i le bað da þýr mý? Mes ci - de sýð ma yan yüz ler ce ki þi nin i cap e i ðin de yað - mur ve kar al ýn da Cu ma na ma zý kýl ma sý say gý i le a çýk la na bi lir mi? A ya sof ya nýn ca mi ol ma sý na ih i - yaç yok di ye kar þý çý kan lar, ya pýl ma sý ek lif e di len Tak sim Ca mi i ne han gi ge rek çe ler le kar þý çý ka bi lir? Her gün bin ler ce ki þi nin na maz kýl mak i çin yer a - ra dý ðý Tak sim e ca mi ya pýl ma sý ih i yaç de ðil se, baþ - ka ne re de ca mi ye ih i yaç du yu lur? Ýn þâ al lah A i na dan son ra ya kal mýþ ol sa da, Tak - sim e de ca mi ya pý la cak... Çar þaf lis e is e di ler nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, CHP es - ki Ge nel Baþ ka ný De niz Bay kal ve es ki Ge nel Sek re - er Ön der Sav i le TBMM de bir a ra ya gel di. Bay kal ve Sav, ku rul ay da Par i Mec li si nin çar þaf lis e yön - e miy le be lir len me si ni is e di ler. Bay kal, Ký lýç da roð lu i le yap ý ðý gö rüþ me den son ra TBMM de dü zen le di - ði ba sýn op lan ý sýn da a çýk la ma lar da bu lun du. Bay - kal, ku rul a yýn e mel gün dem mad de si nin PM se çi - mi ol du ðu nu söy le di. Bay kal, ku rul ay da Ge nel Baþ kan se çi mi ko nu sun da bir a lep ya da bek len i bu lun ma dý ðý ný di le ge ir di. Par i Mec li si miz çar þaf lis e de ni len bir yön em le o lu þa cak o lur i se o PM nin ku rul a yý em sil e me þan sý ný el de e de bi le - ce ði ne i na ný yo rum. O ne den le bu ku rul a ya gi der - ken uy gu lan ma sý ge re ken yön e min çar þaf lis e yön e mi ol du ðu na i na ný yo rum di yen Bay kal, her - ke sin a day o la bi le ce ði bir yön e min par i i çin ya rar lý o la ca ðý ný kay de i. De niz Bay kal, ör gü ün seç i ði bir PM ve par i de ki bü ün leþ me nin sað lan dý ðý bir ku - rul a yýn ar dýn dan se çim den güç lü çý ký la bi le ce ði ni söy le di. Blok laþ ma nýn ça ýþ ma yý ve ay rýþ ma yý be ra - be rin de ge i re ce ði ni sa vu nan Bay kal, Ben ce blok lis e ay rýþ ý rýr, çar þaf lis e bü ün leþ i rir di ye ko nuþ - u. Bay kal, blok lis ey le PM nin o luþ u rul ma sý nýn ge nel se çim ön ce sin de par i de ay rýþ ma la ra yol a ça - bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu na rak, Blok lis e fev ka la de sa kýn ca lý o lur di ye ko nuþ u. Ký lýç da roð lu, Bay kal i le gö rüþ me si nin ar dýn dan es ki Ge nel Sek re er Ön der Sav i le TBMM de bir a ra ya gel di. Sav, 40 da ki ka sü - ren gö rüþ me den son ra Ör gü, çar þaf lis e yi sem pa - iy le kar þý lar de di. An ka ra / a a HSYK Ka nun Ta sa rý sý ka bul e dil di n HA KÝM LER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun (HSYK) ye ni ya pý sý na i liþ kin dü zen le me ler i çe ren Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu Ka nu nu Ta sa - rý sý TBMM Ge nel Ku ru lun da sa ba ha dek sü ren ça - lýþ ma lar so nu cu ka bul e di le rek ya sa laþ ý. Ya sa ya gö - re, HSYK 22 a sýl, 12 ye dek ü ye den o lu þa cak. Ku rul, 3 da i re ha lin de ça lý þa cak. Ku ru lun Baþ ka ný A da le Ba - ka ný o la cak. A da le Ba kan lý ðý Müs e þa rý ku rul da a - bii ü ye o la rak yer a la cak. Müs e þar bu lun ma dý ðý za - man ken di si ne ve ka le e den ki þi ku rul op lan ý la rý na ka ý la cak. Ön ce ki HSYK a ra fýn dan hak la rýn da mes - lek en çý kar ma ce za sý ve ri len ha kim ve sav cý la rýn, bu ce za nýn kal dý rýl ma sý i çin i da ri da va aç ma dan ön ce a sa rý nýn ya sa laþ ý ðý a rih en i i ba ren 60 gün i çin de Ku ru la baþ vur ma sý ge re ke cek. Ge nel Ku rul bu baþ - vu ru la rý ka bul ya da red de de bi le cek. Baþ vu ru nun ka bu lü ha lin de ön ce ki ka rar kal dý rý la cak. Ha kim lik ve sav cý lýk mes le ði ne ka bul de a ra nan ni e lik le rin kay be dil me miþ ol ma sý þar ýy la il gi li nin bu mes lek le re ek rar a an ma sý na ka rar ve ri le cek. Baþ vu ru nun red - de dil me si du ru mun da Da nýþ ay da da va a çý la bi le cek. Da nýþ ay bu da va la rý a ce le o la rak gö re cek. Mes le ðe dö nüþ ka rar la rý na kar þý i se da va a çý la ma ya cak.ku ru - la 591 kad ro ah sis e di le cek. An ka ra / a a Mah ke me, söz leþ me li öð re me ni hak lý bul du nmah KE ME, söz leþ me li öð re me nin, 30 gü nü a þan has a lýk iz ni kul lan dý ðý ge rek çe siy le söz leþ me si nin fes hi ne i liþ kin iþ le mi ip al e i. E ði im-bir-sen, söz leþ - me li reh ber öð re men o la rak 100. Yýl A li Rý za E fen di Ýl köð re im O ku lu nda gö rev ya pan ü ye si Ra ma zan A kar su nun, has a lý ðý sebebiy le 40 gün ra por al dý ðý ge rek çe siy le söz leþ me si nin fes hi ne i liþ kin iþ le min, u - sul ve ya sa ya, A na ya sa ya ve Dev le Me mur la rý Ka - nu nu na ay ký rý ol du ðu id di a la rýy la ip a li ve yok sun kal dý ðý üm ek ders, ma aþ, sað lýk ö de me le ri i le di ðer ma li ve öz lük hak la rý nýn ö den me si a le biy le Ýs an bul 9. Ý da re Mah ke me si nde dâ vâ aç mýþ ý. Da va yý so nuç - lan dý ran mah ke me, Hiz me Söz leþ me si nin 10. mad - de si ve 06.06,1978 a rih ve 7/15754 sa yý lý Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le yü rür lü ðe ko nu lan Söz leþ me li Per - so nel Ça lýþ ý rýl ma sý na Ý liþ kin E sas lar ýn 10. mad de sin - de ön gö rül me si müm kün ol ma yan has a lýk ha li iz ni - nin 30 gün le sý nýr lan dý rýl ma sý nýn üs hu kuk nor mu o lan 657 sa yý lý Dev le Me mur la rý Ka nu nu nda yer ve - ri len has a lýk iz ni ne i liþ kin hük me ay ký rý lýk o luþ ur - du ðu na hük me i. An ka ra / Fa ih Ka ra göz GAZETECÝ Ru þen Ça kýr, med ya nýn kü re sel leþ - me siy le bir lik e in san la rýn du yar sýz laþ ý ðý ný söy - le di. Bað cý lar Be le di ye si ve Ba sýn Ya yýn Bir li - ði nin or ak la þa dü zen le di ði Ba bý â li den Bað cý - lar a, Kü re sel den Ye re le ko nu lu u lus lar a ra sý sem poz yum da ko nu þan Ru þen Ça kýr, 25 yýl ön - ce ga ze e ci li ðe baþ la dý ðý ný, bu gün kü ga ze e ci li - ðin çok fark lý ol du ðu nu i fa de e i. Med ya nýn kü re sel leþ me siy le bir lik e in san la rýn du yar sýz - laþ ý ðý ný i fa de e den Ça kýr, Es ki den Fi lis in de ki ka li a mýn ne du rum da ol du ðu nu an la mak i çin in san lar ça ba sarf e der di. Þim di Ma vi Mar ma ra bas ký ný can lý ve ri li yor. A ma in san lar du yar sýz - laþ ý il gi len mi yor lar. Da ha faz la ka buk la rý na çe - ki li yor lar. Bu da her se fe rin de er e le ni yor de di. Ça kýr, kü re sel leþ mey le bir lik e ga ze e ci lik yap ma nýn zor laþ ý ðý ný be lir e rek, geç miþ yýl lar da il gi len dik le ri ko nu lar da ya yým la nan bü ün e ser - le ri a kip e ik le ri ne dik ka i çek i. Ça kýr, Þim di bu nun im ka ný yok, il gi a la ný na uy gu na ha ber le ri a kip e mek pro fes yo nel ler a çý sýn dan bi le müm kün de ðil de di. PROF. DR. DUR SUN: KÜ RE SEL LEÞ ME AH LA KÝ SO RUN GE TÝR DÝ RTÜK Baþ ka ný Prof. Dr. Da vu Dur sun i se in san la rýn kü re sel leþ me ye a raf o lup ol ma ma al er na i fi nin bu lun ma dý ðý ný be lir erk, kü re sel - leþ me nin ya rar lý a raf la rý ný a lýp, o lum suz yan la - rý na kar þý en gel ko nu la bi le ce ði ni söy le di. Prof. Dr. Dur sun, Kü re sel leþ mey le bir lik e cid di bir ah la ki lik so ru nu or a ya çýk ý Ba sýn dün ya sýn da da bi lim de de i ca re e de sý ra dan ka mu ha ya ý - nýn her a lan da ah lak so ru nu ken di ni gös er di di ye rek kü re sel leþ me nin ge ir di ði im kan la rýn ya nýn da za rar la rý ol du ðu nu da vur gu la dý. MILLS: AS SAN GE GA ZE TE CÝ MÝ? U lus la ra ra sý Ba sýn Ens i ü sü Ba sýn Öz gür lü ðü ve Ý le i þim Di rek ö rü An hony Mills i se kü re - sel leþ mey le bir lik e med ya da güç kay ma sý ol du - ðu nu, es ki den ik i da rýn yön ver di ði med ya nýn, ar ýk halk a dý na de ne im yap ma gö re vi üs len - di ði ni söy le di. Son yýl lar da or a ya çý kan va an - daþ ga ze e ci kav ra mý nýn ar ýþ ma lý ol du ðu nu i - fa de e den Mills, üm dün yan da Wi ki le aks in ku ru cu su Jul li an As san ge nin ga ze e ci o lup ol - BAL YOZ Pla ný id di a la rý na i liþ kin es ki Ha va Kuv ve le ri Ko mu a ný e mek li Or ge ne ral Ha lil Ýb ra him Fýr ý na, es ki De niz Kuv ve le ri Ko mu - a ný e mek li O ra mi ral Öz den Ör nek ve es ki 1. Or du Ko mu a ný e mek li Or ge ne ral Çe in Do - ðan i le Ge nel kur may Mu ha be re ve E lek ro nik Bil gi Sis em le ri (MEBS) Baþ ka ný Ko ra mi ral Ka dir Sað dýç ve Ku zey De niz Sa ha Ko mu a ný Ko ra mi ral Meh me O uz bi roð lu ve Al bay Dur sun Çi çek in de a ra la rýn da bu lun du ðu 196 þüp he li nin 15 i le 20 þer yýl a ra sýn da ha pis ce za - sý na çarp ý rýl ma la rý a le biy le yar gý lan ma sý na 16 A ra lýk Per þem be gü nü baþ la na cak. Ö zel ye ki li Ýs an bul Cum hu ri ye Sav cý la rý Meh me Er gül, Sü ley man Peh li van, A li Hay dar ve Mu ra Yön der a ra fýn dan ha zýr la nan 968 say fa lýk id - di a na mey le 196 ki þi hak kýn da a çý lan dâ vâ nýn ilk du ruþ ma sý, 16 A ra lýk Per þem be gü nü Ýs - an bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde ki sa - lon da ya pý la cak. Dâ vâ nýn sa nýk la rý a ra sýn da, Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý a ra fýn dan a çý ða a lý - nan Tüm ge ne ral Gür büz Ka ya ve Tu ða mi ral Ab dul lah Gav re moð lu Ý le Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý a - ra fýn dan a çý ða a lý nan Jan dar ma Tüm ge ne ral Ha lil Hel va cý oð lu da bu lu nu yor. HÜ KÜ ME TÝ YIK MA A MAÇ LA NI YOR Bal yoz Pla ný id di a la rý na i liþ kin ha zýr la nan id di a na me de, Bal yoz ya pý lan ma sý nýn, as ke ri bir mü da ha le i çin ön ce lik le ül ke yi gün den gü - ne ka os ve kar ga þa or a mý na çe ke rek or a mý þe kil len dir me yi plan la dý ðý, bu a maç la O raj, Su ga, Çar þaf ve Sa kal ey lem plan la rý nýn ha zýr lan dý ðý ö ne sü rül dü. Ýd di a na me de, Dö - ne min Ge nel kur may Baþ ka ný ve Kuv ve Ko - mu an la rý nýn dâ hil ol ma dýk la rý an la þý lan, þüp - he li le rin or du bün ye sin de ki as ke rî hi ye rar þi dý - þýn da bu a maç la bir ya pý lan ma o luþ ur duk la rý, ku ru lan bu suç ör gü ü nün dar be ya pa rak hü - kü me i yýk ma ya, yö ne im den u zak laþ ýr ma a - ma cýy la çok kap sam lý ve ay rýn ý lý bir plan ha - zýr la dý ðý gö rül mek e dir de ni yor. Ýs an bul / a a Gül: Ýs e yen is e di ði gi bi ko nu þa bil me li CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Ýs e yen is e di ði gi bi ko nu þa bil me li, gi yi ne bil me li, a ma baþ ka la rý na say gý lý ol - ma lý. Ey lem le rin ü ni ver si e le rin gü zel ha va sý ný bo za cak ha le gel me si ne i zin ve ril me me li de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Çu ku ro va Ü ni ver si e si Tek no ken a çý lý þýn da yap ý - ðý ko nuþ ma da, ü ni ver si e le rin bi lim sel dü þün ce nin yu - va sý ol du ðu nu söy le di. Ü ni ver si e or a mýn da in san la rýn hür ve ser bes ol ma ma sý du ru mun da ge liþ me nin de ol - ma ya ca ðý nýn al ý ný çi zen Gül, þun la rý söy le di: Ü ni ver si - e ler de bi lim sel dü þün ce yi en gel le ye cek fa a li ye ol ma - ma lý. Her ür lü dü þün ce yi, ay ký rý dü þün ce yi bi le i fa de e mek fark lý bir þey. A ma ey lem de öl çü ka çar sa as vip e mek müm kün de ðil. O za man ü ni ver si e le rin bek le - nen fonk si yo nu ye ri ne gel mez. Ü ni ver si e le rin fonk si - yo nu, genç le rin ye iþ i ril me si, bi lim ü re me ve a raþ ýr - ma ol ma lý. Ü ni ver si e ler de her ür lü dü þün ce ser bes - çe ko nu þu la bil me li. Ýs e yen is e di ði gi bi ko nu þa bil me - li, gi yi ne bil me li. A ma baþ ka la rý na say gý lý ol ma lý. Ey - lem le rin ü ni ver si e le rin gü zel ha va sý ný bo za cak ha le gel me si ne i zin ve ril me me li. Genç le rin he ye ca ný ný an - la mak ge re kir. An cak on lar dan yaþ lý in san gi bi dav - ran ma la rý ný bek le mek de doð ru ol maz. A da na / a a Ku zu: 200'den fazla sivil iaasizlik meodu var TBMM A na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka - ný Ku zu, 200 den faz la si vil i a a siz - lik yön e mi ol du ðu nu be lir e rek, An cak bir þey a mak en ka ba, en kö ü yön em ler den bi ri si dir. Da ha ze ki ol sa lar, da ha fark lý yön em ler bu la bi lir ler de di. Bur han Ku zu, Ka mu Hu kuk çu la rý Der ne ði ve Ýs - an bul Ü ni ver si e si a ra fýn dan rek - ör lük bi na sý dok o ra sa lo nun da dü - zen le nen Ka mu De ne çi li ði (Om - buds man lýk) Sem poz yu mu nun ar - dýn dan ga ze e ci le rin so ru la rý ný ce - vap la dý. Ý fa de öz gür lü ðü nün öz gür - lük le rin e me li ol du ðu nu be lir en Ku zu, Sa de ce be nim i fa de öz gür - lü ðüm en gel len di ði i çin söy le mi - yo rum. Ev vel den be ri söy le di ðim, ki ap la rým da o lan bir ko nu. Tab lo þu; bir in sa nýn bü ün hak ve öz - gür lük le ri ni e lin den al sa nýz, sa de - ce ya þam hak ký ný bir ke nar da bý - rak mak kay dýy la sa de ce i fa de öz - gür lü ðü nü ver se niz, bü ün di ðer öz gür lük le ri za man i çin de ko nu þa ko nu þa el de e der. An cak i fa de öz - gür lü ðü nü al dý ðý nýz za man i le i þim kop muþ de mek ir. Di ya log kop u ðu za man da ça ýþ ma baþ lar. Bu nu ü - ni ver si e ler, bu bi na çok a cý ya þa dý. O ba kým dan i fa de öz gür lü ðü nü ö - nem se ye lim de di. Ku zu, 200 den faz la si vil i a a siz lik yön e mi ol du ðu nu be lir e rek, Tah - a ya bir re sim çi zer sin, al ý na Bur han Ku zu ya zar sýn, bu da ay rý bir ep ki - dir. Bel ki ö e ki ne gö re da ha sað lýk lý bir yön em dir. Sa lo na ge lir sin, da ha fark lý bir yol bu lur sun. An cak bir þey a mak en ka ba, en kö ü yön em ler - den bi ri si dir. Bu ze ka ba ký mýn dan da çok ge liþ me di ði ni gös e ri yor. Da ha ze ki ol sa lar, da ha fark lý yön em ler bu la bi lir ler. O ba kým dan bu yön em - den vaz geç me le ri ge rek i ði ni söy lü - yo rum di ye ko nuþ u. Ýs an bul / a a AVRUPA Bir li ði Ge nel Sek re e ri Bü yü kel çi Vol kan Boz kýr, si vil op lu ma ses le ne rek, Biz AB sü re cin de ka rar lý yýz. Siz le rin sa hip len me - si ve he pi mi zin or ak ça ba la rýy la ül ke miz AB ü ye li ði ne de u la þa cak ýr de di. Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re er li ði nin (ABGS) ku ru lu þu nun 10. yýl dö nü mü do la yý sýy la Ce va hir Kon gre Mer - ke zi nde dü zen le nen 4. Si vil Top lum la Di ya - log Top lan ý sý nda ko nu þan Boz kýr, bu gün ya pý lan op lan ý nýn, þim di ye ka dar ya pý lan üç op lan ý nýn de va mý ol mak an ö e, ö zel bir ö - nem a þý dý ðý ný kay de i. ABGS nin ilk on yý - lýn da gös er di ði per for mans an gu rur duy - du ðu nu an la an Boz kýr, þun la rý söy le di: 5 yýl lýk mü za ke re sü re ci miz bo yun ca a çý - lan her fa sýl, as lýn da Ge nel Sek re er li ði mi zin ses siz, a ma ka rar lý mü ca de le si nin bir yan sý - ma sý dýr. Ge nel Sek re er li ði miz, Av ru pa Bir li - ði ü ye li ði ne gi den u zun, in ce yol da, genç ve ce sur bir i i ci güç ür. AB sü re ci ne si vil op lu - mun e kin ka ý lý mý nýn, her za man ABGS nin ön ce lik le rin den bi ri ol du ðu nu an la an Boz - kýr, ABGS nin bu a lan da ki ak if po li i ka sý, Ba kan ý mý zýn bi ze ver di ði eþ vik ve ce sa re le si vil op lum ku ru luþ la rýy la son i ki yýl da ya pý - lan dör op lan ý ya ve si vil op lum ku ru luþ - la rý nýn AB sü re ci ne e kin ka ý lý mý na bü yük ka ký da bu lun du. Si vil op lum em sil ci le ri, hep bir lik e, bi ri kim le ri ni zin ve uz laþ ma kül - ü rü nü zün do ðal so nu cu o lan bir yol ha ri - a sý çi ze cek si niz biz le re. Biz de AB sü re cin - de ka rar lý yýz. Siz le rin sa hip len me si ve he pi - mi zin or ak ça ba la rýy la ül ke miz AB ü ye li ði - ne de u la þa cak ýr. Ýs an bul / a a TAZÝYE Gazeeci yazar Can Dündar ýn babasý Ali Rýza Dündar ýn vefaýný eessürle öðrendik. Merhuma Cenab-ý Hak an rahme ve maðfire, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. c Kü re sel leþ me, insanlarý duyarsýzlaþýrdý ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL Babýâli den Baðcýlar a, Küreselden Yerele sempozyumunun dünkü ourumuna RTÜK Baþ ka ný Prof. Dr. Dur sun (solda), U lus - la ra ra sý Ba sýn Ens i ü sü Ba sýn Öz gür lü ðü ve Ý le i þim Di rek ö rü Mills ile Gazeci-yazar Ça kýr (saðda) konuþmacý olarak kaýldýlar. Bal yoz dâ vâ sý baþ lýyor A RA LA RIN DA BA ZI KUV VET KO MU TAN LA RI NIN DA BU LUN DU ÐU 196 SA NIK LI BAL YOZ DÂ VÂ SI, 16 A RA LIK TA BAÞ LA YA CAK. SA NIK LA RIN ÞER YIL HAP SÝ ÝS TE NÝ YOR. AB ye si vil op lu mun des e ðiy le gi re ce ðiz

5 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR HABER 5 BAÞKENT YAZILARI Devlein denelenmesi daralýlýyor Hü kü me e o ka dar çok yol suz luk var ki bir ba kan bý kýp u san dý is i fa e me nok a sý na gel di di yor. Ve ABD, ok ya nus ö e sin den öð ren di siz ne den hâ lâ öð re ne me di niz? di ye so ru yor. (Gü lüm han Gül en, Va an, ) Ka ýl dý ðý bir e le viz yon prog ra mýn da lis e si ni a çýk la dý ðý, yar gý nýn ö zel leþ ir me sa ýþ - CEVHER ÝLHAN la rý na da ir ip al ka rar la rý ný or a dan kal dý ran ma lî af a sa rý sý yla hu kuk çið nen di ði, ö zel - An ka ra nýn i ki gün de mi var. Bi ri po li ik leþ ir me ký ya ðý nýn ö nü nün a çýl dý ðý a çýk la po le mik ler le si ya sî gü rül ü a re na sýn - ma sý, kay da de ðer... da ki med ya ik gün de mi. Di ðe ri bu hay huy da na zar lar dan ka çý rý la rak ko a rý lan TOR BA KA NUN DA gün de mi Ý HÂ LE KI YA ÐI AB nin bü ün u ya rý la rý na rað men, Tür ki - Tes pi þu ki, hü kû me in Mec lis e su nu lan ye de as ke rî har ca ma lar hâ lâ de ne im dý þý. or ba ka nun a sa rý sý na ek le di ði 93. mad - Ne var ki bu na si vil har ca ma la rýn ö nem li bir dey le, baþ a Da nýþ ay ýn ka mu ya ra rý ve hu bö lü mü mü de ek le ni yor. ku ka ay ký rý bu la rak ip al e i ði ö zel leþ ir me Ve mü zâ ke re sü re cin de AB Ý ler le me ra - i hâ le le rin de ki ip al ka rar la rý yok sa yýl mak a. por la rý na gö re dev le in de ne len me si ni güç - Da ha sý ka mu o yu nun bil gi sin den ka çý rý lan len di re ce ði yer de, AKP si ya sî ik i da rý, Sa yýþ - bu de ði þik lik le, mah ke me le rin ka mu ya ra rý ay ýn ba þý na çu val ge çi ril me si o la rak yo - na yü rü me yi dur du rup ip al e de rek dev le imil le i mil yar lar ca li ra za rar dan kur ar dý ðý i - rum la nan ye ni ya say la, Baþ ba kan lýk Yük sek De ne le me Ku ru lu i le bir lik e a ra la rýn da kri - hâ le ler de ek rar ba þa dö nül mek e. ik ra por la rýn da bu lun du ðu Sa yýþ ay Ge nel Me se lâ, bun la rýn ba þýn da Oy ma pý nar Ku ru lu nda ki dos ya la rý ra fa kal dý rý yor. sanra lýy la be ra ber Ha zi ran 2005 e pe þin AKP hü kû me i nin ilk dö ne min de Ö zel leþ mil yon do la ra ve ri len, an cak ay rý ca bir ir me Ý da re si ne ba kan es ki Baþ ba kan Yar - be del a lýn ma dý ðý or a ya çý kýn ca Da nýþ ay ýn dým cý sý ve e ko no mi den so rum lu Dev le Ba de sa ý þý ný ip al e i ði; ve E ner ji Ba ka ka ný Ab dül la if Þe ner in Ba kan lý ðý bý rak ma - ný nýn Mec lis e ik ra rýy la ka mu nun 268 mil mýn ce va bý Wi ki le aks bel ge le rin de or a ya yon za ra ra uð ra ýl dý ðý be lir i len Sey di þe hir çýk ý sö zü bu a çý dan an lam lý. E i A lü min yum gel mek e... Þe ner in i fâ de siy le, A me ri kan el çi le ri nin Ke za lis e de, ku ru mun a ma mý nýn ö zel - An ka ra dan Was hing on a gön der di ði kri - leþ ir me ye çý kýl ma sýn dan al ý ay ön ce, baþ ka po lar da da a çý ða çý kan yol suz luk la rýn üs ü hiç bir a ra cý ku ru lu þa ha ber ver me den Glo ör ü lü yor. Þe ner, Hâ lâ gi i ðim yer ler de so - bal Men kul De ðer ler a ra cý lý ðýy la Ýs ra il li i þa ru yor lar ba na Ni ye bý rak ýn? di ye. Bel ge ler de da mý Sa mi O fer e a i 6 fo na, üs e lik o gün kü Belediyeler AB'ye hazýrlanýyor n DEV LET Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ i le Tür ki ye Be le di ye ler Bir li ði ve Ýs an bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Be le di ye ler AB ye Ha zýr la ný yor Pro je si ne i liþ kin pro o ko lü im za la dý. Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re er li ði nin ku ru lu þu nun 10. yýl dö nü mü do la yý sýy la dü zen le nen 4. Si vil Top lum la Di ya log Top lan ý sý Ce va hir Kon gre Mer ke zi nde ya pýl dý. Top lan ý nýn a çý lýþ ko nuþ ma la rý nýn ar dýn dan E ge men Ba ðýþ i le Ka dir Top baþ, Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re er li ði i le Tür ki ye Be le di ye ler Bir li ði ko or di nas yo nun da ha ya a ge çi ri le cek o lan Be le di ye ler AB ye Ha zýr la ný yor Pro je si nin pro o ko lü nü im za la dý. Ýsanbul / aa Baman'da bir eröris ekisiz hale geirildi n BAT MAN IN Ger cüþ il çe sin de çý kan ça ýþ ma da, bir e rö ris e ki siz ha le ge i ril di. E di ni len bil gi ye gö re, Ger cüþ il çe si ne bað lý Ça lýþ kan Kö yü kýr sa lýn da a ra zi a ra ma a ra ma ça lýþ ma sý yü rü en gü ven lik güç le ri, bir grup e rö ris le kar þý laþ ý. Gü ven lik güç le ri nin es lim ol çað rý la rý na a eþ le kar þý lýk ve ril me si ü ze ri ne çý kan ça ýþ ma da, bir e rö ris e ki siz ha le ge i ril di. Te rö ris le bir lik e u zun nam lu lu bir si lâh, 5 þar jör ve 2 el bom ba sý da e le ge çi ril di. Böl ge de o pe ras yon ba þal ýl dý. Baman / aa Ýn þa a a ro ke a ar mer mi si n MAR DÝN ÝN Mid ya il çe sin de bir in þa a a giz len miþ ro ke a ar mer mi si bu lun du. E di ni len bil gi ye gö re, iþ çi ler, in þa a ý de vam e den bir si e de, mal ze me ler a ra sý na giz len miþ ro ke a ar mer mi si bu lun ca du ru mu po li se bil dir di. Ro ke a ar mer mi si, e kip ler ce im ha e dil di. O lay la il gi li so ruþ ur ma sü rü yor. Midya / aa Sa mi Sel çuk a A ÝHM de ö nem li gö rev n YAR GI TAY O nur sal Baþ ka ný Sa mi Sel çuk a, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne (A ÝHM) se çi le cek yar gýç la rýn se çi min de ö nem li gö rev ve ril di. A ÝHM yar gýç a day la rý ný in ce le ye cek pa nel ü ye le ri bel li ol du. Av ru pa Kon se yi da i mî de le ge ler ko mi e si a ra fýn dan se çi len ye di ki þi lik pa nel de, Yar gý ay O nur sal Baþ ka ný Sa mi Sel çuk un yer al ma sý ka rar laþ ý rýl dý. Pa nel, ü ye ül ke le re A ÝHM yar gýç lý ðý i çin sun duk la rý a day la rýn, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin (A ÝHS) 21. mad de sin de ön gö rü len yar gýç se çil me ye er li li ði kri er le ri ni a þý yýp a þý ma dýk la rý ko nu sun da gö rüþ bil di re cek. Pa nel, A ÝHM ü ye li ði ne se çi le cek yar gýç la rýn en üs ni e lik e ol ma sý i çin ça lý þa cak. A ÝHM yar gýç lý ðý ko nu sun da son sö zü, Av ru pa Kon se yi Par la men er ler Mec li si (AKPM) ve ri yor. Tür ki ye nin, Av ru pa Kon se yi Ba kan lar Ko mi e si Dö nem Baþ kan lý ðý ný dev ral dý ðý de vir es lim op lan ý sýn da, söz ko nu su pa ne lin ku rul ma sý ka ra laþ ý rýl mýþ ý. Srasbourg / aa AKP siyasî ikidarý, yýllardýr AB nin ýsrarla önerdiðinin aksine, devlein iþlemlerini ve harcamalarýný hukukî ve yerindelik deneimini engelliyor. Peki neden? bor sa de ðe ri nin yüz de 8 al ýn da bir fi ya a sa ý lan, la kin Da nýþ ay iþ le mi ip al le his se le rin ge ri a lýn ma sý ný is e di ði Tüp raþ ýn yüz de sý nýn sa ý þý var. Ö zel leþ ir me Yük sek Ku ru lu nun ka mu ya a çýk lan ma yan bir ka ra rý na da ya na rak al ý ay son ra ka lan bö lü mü nü ö zel leþ i ril di ði fi ya ü ze rin den ka mu nun 750 mil yon do lar za ra rý he sap lan mak a Yi ne Ýs an bul un kim li ði ni o luþ u ran a ri hî me kân la rý ü ze rin de yer a lan Ga la a por i hâ le si nin 3.5 mil yon e u ro ya Ýs ra il li i þ a da mý ku mar baz O fer in baþ ka ný ol du ðu Glo bal Ya ý rým ön der li ðin de ki kon sor si yu ma ah sis e dil me si, bu lun mak a. Ay rý ca 2003 yý lýn da Ý ha le Ko mis yo nu nun, Ýz mir Li ma ný nýn iþ le me hak ký nýn en yük sek ek li fi ve ren Li maþ a ver me si ne ve yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge i re me me si du ru mun da i ha le nin ip al e dil me si ne ka rar ver me si ne rað men, Ö zel leþ ir me Yük sek Ku ru lu nun, ka ra rý de ðiþ i re rek ko mis yon ka ra rýn da yer al ma yan Sa mi O fer-m. Ku man or ak lý ðý ný sý ra ya so kup ver di ði ve Da nýþ ay ýn ip al e i ði i hâ le yer al mak a. ÝP TAL KA RAR LA RI YOK SA YI LI YOR! Bun lar la bir lik e Pe kim in yüz de 51 o ra nýn da ki his se si Ka zak a sýl lý Ýs ra il va an da þý Ýn ves men In dus ri al Gro up E u ra si a nýn sa hi bi Av ras ya Ya hu di le ri Kon fe de ras yo nu Baþ ka ný A le xan der Mash ke vich un Er me ni- A me ri kan ve Ya hu di or ak lý ðý nda ki Trans cen ra la si a Pe roc he mi cal Hol ding kon sor si yu mu na ka zan dý rýl ma sý bu lun mak a. Ar dýn dan i hâ le nin. i kin ci o lan So car-tur cas a ve ril me si de, u cu za sa ý lýp el den çý ka rýl dý ðý i çin i hâ le le ri mah ke me lik o lan ve ip al e di len ka mu mal la rý kap sa mýn da. PSA-Ak fen Or ak Gi ri þim Gru bu nun ka zan dý ðý Mer sin Li ma ný i hâ le si, a raç mu a ye ne is as yon la rý iþ le me si nin Do ðuþ Gru bu ndan Do ðuþ- Af ken or ak lý ðý na geç me si, Böl ge Ma hal lî Ý da re Mah ke me si nin yü rü me yi dur dur du ðu ve Da nýþ ay ýn o na dý ðý 51.2 mil yon do lar lýk pi ya sa de ðe ri o lan SE - KA Ba lý ke sir i 1.1 mil yon do la ra Al bay rak Gru bu na ve ril me si, söz ko nu su ö zel leþ ir me i hâ le le ri a ra sýn da Bü ün bun la ra mu ka bil AKP si ya sî ik i da rý, re fe ran dum la ka bul e di len A na ya sal de ði þik lik ler le yer li-ya ban cý þir ke le rin ka mu ö zel leþ ir me i hâ le le ri ne kar þý yar gý ya baþ vur ma nýn yo lu nun ka pa ý yor. Yar gý nýn ö zel leþ ir me i hâ le le ri nin ka mu ya ra rý na al dý ðý ka rar la rý or a dan kal dý rý yor, i da rî yar gý nýn ye ki a la ný ný da ral ý yor. Yýl lar dýr AB nin ýs rar la ö ner di ði nin ak si ne, dev le in iþ lem le ri ni ve har ca ma la rý ný hu ku kî ve ye rin de lik de ne i mi ni en gel li yor Pe ki ne den? Mavi Marmara gemisinde þehi edilen Furkan Doðan'ýn babasý Ahme Doðan, Ýsrail'den gelecek azminaý þehi aileleri olarak Filisin için harcayacaklarýný söyledi. FOTOÐRAF: CÝHAN Önce ambargo kaldýrýlsýn MA VÝ MAR MA RA GE MÝ SÝN DE ÞE HÝT E DÝ LEN FUR KAN DO ÐAN'IN BA BA SI: ÝS - RA ÝL JEST YA PA CAK SA, ÖN CE LÝK LE FÝ LÝS TÝN'DE KÝ AM BAR GO YU KAL DIR SIN. ÝS RAÝL as ker le ri nin Gaz ze ye in sa nî yar dým gö ü ren Ma vi Mar ma ra ge mi si ne yap ý ðý bas kýn da vefa e den Fur kan Do ðan ýn ba ba sý Ah me Do ðan, Ýs ra il bir jes ya pa cak sa ön ce li ði Gaz ze ve Fi lis in e o lan am bar go i le ab lu ka yý kal dýr mak ol ma lý dýr de di. Þe hi Fur kan Do ðan ýn ba ba sý Ah me Do ðan, Ýs ra il in, sal dý rý da ka le i ði þe hi ler i çin ö de mek is e di ði az mi na mik a rýn dan ön ce baþ ka a dým lar a ma sý ge rek i ði ni be lir e rek, þun la rý söy le di: Ýs ra il in Tür ki ye i le i liþ ki le ri dü zel mek ve Ma vi Mar ma ra o la yýn da ki mað dur la ra az mi na ö de me, ö zür di le me ko nu sun da son dö nem ler de or a ya çý kan ge liþ me ler ne de niy le bi zim de gö rü þü müz a lý ný yor. Bi zim gö rü þü müz a çýk. Ma vi Mar ma ra da þe hi o lan lar Ýs ra il as ker le ri a ra fýn dan ka le dil di. U lus la ra ra sý su lar da suç iþ len miþ ir. Do lay sýy la suç çok a çýk ýr. Ýs ra il bu nu ka bul e dip ö zür di le me si ge re kir. Bun dan ön ce Ýs ra il þa ye bir jes yap mak is i yor sa, Öz rü ve az mi na ý jes o la rak i fa de e di yor lar. Ön ce lik le Gaz ze ye ve Fi lis in e am bar go ve ab lu ka kal dý rýl ma sý ný sað lar sa en bü yük jes bu o la cak ýr. Bu nun ar dýn dan ö zür ve suç ka bu lü o lup, az mi na ýn da can a lý cý þe kil de ve mik ar da ol ma sý ge re kir di ye dü þü nü yo ruz. Te lâf fuz e di len az mi na mik a rý da Tür ki ye ve þe hi ya kýn la rý i le a lay e me an la mý na ge lir. Bi zim a cý mýz dan ha ka re o la rak de ðer len di ri yo ruz. Bu nu að za al mak ve ko nuþ mak da hi bi zi in ci i yor. Ya ra la yý cý o lu yor. Biz az mi na ýn mik a rý ya da a dý nýn bi le ko nuþ mak is e mi yo ruz. Bu ra da su çun ka bu lü, am bar go nun kal dý rýl ma sý, suç lu la rýn ce za lan dý rýl ma sý ve az mi na ý ce za nýn bir par ça sý o la rak gö rü yo ruz. Bi zim ca ný mýz yan dý. On la rýn ca ný ný ya ka cak az mi na ýn da - ha yük sek ol ma sý ge re kir. Do ðan, Ýs ra il i az mi na ve ö zür di le me ko nu sun da sa mi mî gör me dik le ri ni ve o luþ ur mak is e dik le ri ka mu o yu i le fark lý a maç lar he def le dik le ri ni söy le di. TAZ MÝ NA TI FÝ LÝS TÝN Ý ÇÝN HAR CA YA CA ÐIZ Ýs ra il e þe hi ya kýn la rý o la rak ilk þar la rý nýn Gaz ze ye am bar go nun kal dý rýl ma sý ol du ðu yö nün de çað rý da bu lu nan ba ba Ah me Do ðan, Ge le cek az mi na bi zim zen gin leþ me miz a dý na de ðil dir. Ben ken di a dý ma ko nu þu yo rum. A ma di ðer þe hi ya kýn la rý nýn da böy le dü þün dü ðü nü sa ný yo rum. Ge le cek az mi na ýn bir ku ru þu bi le fay da la nýl ma dan ya ni Gaz ze ve Fi lis in i çin har ca na cak ýr. Ýh i yaç sa hip le ri i çin har ca na cak ýr. Ya da baþ ka ba ðýþ ve ha yýr iþ le rin de kul la ný la cak ýr. O ko nu da hiç bir e red dü yok ur þek lin de ko nuþ u. BÝZÝ EN ÇOK Ü ZEN, ABD NÝN ÝL GÝ LEN ME ME SÝ Fur kan ýn þe hi ol ma sýn dan son ra bir çok ül ke den i da re ci le rin ve va an daþ la rýn ken di le ri ni a ra dý ðý ný ak a ran Do ðan, ken di le ri ni en çok ü ze nin i se A me ri ka Bir le þik Dev le i nde her han gi bir da va nýn a çýl ma ma sý ve A me ri ka nýn ken di le ri i le il gi len me me si ol du ðu nu di le ge ir di. Do ðan, A sýl ep ki ver me si ge re ken A me ri ka i di. Fur kan ýn ABD va an da þý ol ma sý ne de niy le bu ep ki ol ma lýy dý. A ma bi zim le il gi li hiç bir ko nu da bil gi ver me di. Ge liþ me ol ma dý. So ruþ ur ma aç ma ol ma dý. En son ABD bü yü kel çi li ðin den bi zi a ra dý lar. Fur kan ýn ö lüm bel ge si ni gön de ri yo ruz de di ler. O nun dý þýn da hiç bir ge liþ me ol ma dý de di. Kayseri / cihan FUR KAN IN ÖZ LE MÝ HER GE ÇEN GÜN BÜ YÜ YOR FUR KAN A a i le ce o lan öz lem le - ri nin so rul ma sý ü ze ri ne göz yaþ - la rý na ha kim o la ma yan ba ba Ah me Do ðan, Fur kan ýn yok lu - ðu nu gün geç ik çe da ha çok his se ik le ri ni be lir i. A cý lý ba ba, Bu nu ke li me ler le an la mak zor. Biz as lýn da ya þa mý yor gi bi - yiz. Son o lay lar bi zi de mah ve - i. Fur kan ýn öz le mi her ge çen bü yü yor di ye ko nuþ u. GAZÝANTEP'TE BÝR PARKA, GAZZE ADI VERÝLDÝ 6 AY ön ce Gaz ze ye gi der ken 9 ki þi nin vefa e i ði Ma vi Mar - ma ra ge mi si nin a ný sý na Ga zi - an ep e ye ni ya pý lan bir par ka Gaz ze a dý ve ril di. Par kýn i çe ri - sin de ge mi þek lin de yap ý rý lan o yun gru bu na da Ma vi Mar - ma ra is mi nin ko nul ma sý ka rar - laþ ý rýl dý. Park a yer a lan bir e - lek rik ra fo su nun dýþ cep he si - ne de sal dý rý yý an la an re sim ya - pýl dý. Gazianep / cihan ANKARA Bir avuç gürülücü! MEHMET KARA Wi ki le aks bel ge le ri i le il gi li ar ýþ ma lar de vam e di yor. Ke mal Ký lýç da roð lu i le Tay yip Er do ðan a ra sýn da ki po le mik de bi e cek gi bi de de ðil. Ký lýç da roð lu nun, Yü re ðin ye i yor sa gi din Ýs viç re ban ka la rýn dan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ban ka la rý mýz da he sa bý yok ur ya zý sý a lýn söz le ri ne Er do ðan ser kar þý lýk ver di: Ya ban cý bir dip lo ma, se nin ül ke nin Baþ ba kan ý na, mil le ve kil le ri ne if i ra a a cak, sen de bun dan me de u ma cak sýn. Bun lar ký la vu zu kar ga o la nýn der ler ya Doð ru ký la vu zu bir ür lü bu la ma dý lar... Ay ný bel ge ler de CHP i çin de, Mer kez sol da ki a na mu ha le fe CHP, bir a vuç gü rül ü cü e li is en faz la sý ný o luþ ur mu yor de nil miþ i. A ra dan ge çen sü re i çe ri sin de bu cüm le i le il gi li her han gi bir e leþ i ri ye þa hi ol ma dýk. A ca ba CHP bu i fa de le ri ka bul e miþ mi o lu yor? Yok sa ü ze ri ni ör üp u nu ur ma ya mý ça lý þý yor? Wi ki le aks bel ge le rin den ko nu a çýl mýþ ken, Tay yip Er do ðan bu haf a ki grup op lan ý sýn da, CHP nin da ha ön ce Wi ki pe di in er ne si e si nin yaz dýk la rý na i nan dý ðý, þim di de bu bel ge le re sa rýl dý ðý ný an la ýr ken, bý yýk al ýn dan gü le rek, Ba ri ad la rý ný de ðiþ i rip wi kichp yap sýn lar de miþ i. Pe þin den de, Ya ban cý ban ka lar da pa ram var sa bü ün pa ra yý CHP ye ba ðýþ la ya ca ðým de miþ i. Bu na ce vap ge cik me di, Ký lýç da roð lu, Re cep Bey, ku lak la rýn i yi duy sun, CHP nin kir li pa ra ya ih i ya cý yok ur, ha ram pa ra ya ih i ya cý yok ur di ye ser bir ce vap ver miþ ol du. Bu bel ge ler ya vaþ ya vaþ ya yýn la nýr ken iç po li i ka ya yan sý ma la rý da çok ça o la ca ða ben zi yor. «««TOP LA, BÖL, ÇI KART Dev le Bah çe li nin bir bi rin den il ginç ma e ma ik he sap la rý mev cu Par i si nin ku ru luþ yýldö nü mü o lan 9 Þu ba 2009 a ri hin den yo la çý ka rak ne za man ik i dar o la cak la rý nýn he sa bý ný ya par ken her ke si hay re e dü þür müþ ü. O he sa bý bir ha ýr la ya lým. Ta rih ya zý yor su nuz u ya zar ken 2 sý fýr var. 9 un ya nýn da ki sý fýr, sol da sý fýr, sil di niz kal dý mý nin ya nýn da var bir sý fýr o nu da sil di niz, kal dý mý 2 Top la yýn ne ya par 11 ya par un i çin de ki i ki sý fý rý da sil di niz ne kal dý? 29 kal dý. 11 i le 29 u op la yýn, 40 ya par ve MHP nin 40. yý lý Bu he sap la rýn hik me i ni a ziz mil le i miz ak dir e de cek ir. Bah çe li bu nu söy ler ken doð ru söy le miþ. Mil le ak dir e de cek ir Twi er de de þöy le bir so ru sor muþ u Bah çe li: Bir ya zýn, ya ný na üç sý fýr ek le yin. Sý fýr lar dan bi ri si ze kâ ve ka bi li ye, di ðe ri bil gi ve e ði im, so nun cu su bi ri kim ve ec rü be ol sun Bul du ðu nuz 1000 sa yý sýn dan bi ri si ler se niz ka lan üç sý fýr dýr. Bir an lam i fa de e di yor mu? Ha yýr. Öy ley se bir (1) si ze gö re ne ol ma lý dýr? O gün ler de her kes bu so ru nun ce va bý ný me rak e i. Son ra dan Bah çe li nin Ga zi Ü ni ver si e si nde ki ho ca lýk dö nem le rin den öð ren ci le ri o lan Can Dün dar ve Þa mil Tay yar bu so ru nun ce va bý nýn ka rak er ve ya þah si ye ol du ðu nu söy le miþ ler di. Dev le Bah çe li bu mi sa li öð ren ci le ri ne hep an la ýr mýþ Þim di de her bir ül kü da þý ndan 24 oy is i yor Dev le Bah çe li. Geç i ði miz gün med ya em sil ci le ri i le yap ý ðý op lan ý da so ru lar ü ze ri ne MHP nin ek ba þý na ik i da ra gel me si i çin na sýl bir for mül bul du ðu nu ek rar a çýk la dý. Bah çe li for mü lü nü þöy le ö ze li yor: Her ül kü da þý ma bir gö rev dü þü yor. Da ha ön ce MHP ye hiç oy ver me miþ il ko kul da ki 5 ar ka da þý ný bu la cak sýn. Or a o kul dan 5 ar ka da þý ný bu la cak sýn. As ker li ði ni zi yap ý ðý ný za gö re 5 as ker ar ka da þý ný zý bu la cak sýn. Ma hal le den 5 ar ka da þý ný bu la cak sýn, so kak an da 4 ar ka da þý ný bu la cak sýn. Top la yýn mil yon seç men var, bu nu 24 e bö ler se niz or a ya çý kan ra kam ül kü cü le rin oy e min e me si ge rek i ren ha ne sa yý sý ný ve rir. De mek ki 19 mil yon oy a la bi lir sek MHP ik i dar o lur. Top lan ý da, Ma e ma ik sel o la rak bu müm kün dür de di Bah çe li. Ba ka lým ger çek ler le ma e ma ik ih i mal le ri ne ka dar bir bi ri ne u ya cak? «««A ÞIK VEY SEL LÝ SÝ YA SET Si ya se çi ler bir bir le ri ne ar ýk a þýk la rýn söz le riy le ce vap ve ri yor. Baþ ba kan Tay yip Er do ðan, mu ha le fe in Wi ki le aks bel ge le riy le il gi li id di a la rý na, Si vas a A þýk Vey sel den o ku du ðu dör lük le ce vap ver miþ, A þýk Vey sel in Al dan ma ca hi lin ku ru lâ fý na sa ýr la rýy la baþ la yan dör lü ðü nü o ku muþ u. Vey sel þöy le di yor, Al dan ma ca hi lin ku ru lâ fý na, / Kül ür süz in sa nýn kü lü ya lan dýr. / Hük me se dün ya nýn her a ra fý na, / Ar zu su, he de fi, yo lu ya lan dýr Baþ ba kan ýn Si vas a yap ý ðý ko nuþ ma da A þýk Vey sel in di ze le riy le ken di si ne ce vap ver me si ni ser söz ler le e leþ i ren CHP Li de ri, Baþ ba kan Er do ðan i çin A þýk Vey sel den þu di ze le ri o ku du: Halk o zan la rý nýn ar ka sý na sak la na rak iþ yap ma yýn de dik en son ra ken di si de Sa ný yor lar ki halk o zan la rý on lar i çin hiçbir þey de mi yor. A lýn si ze A þýk Vey sel den bir dör lük de ben o ku ya yým di ye rek þu di ze le ri o ku du: Bi ri nin ak lý yok de li di va ne, / Bir kýs mý muh aç ýr a cý so ða na, / Bir kýs mý ný zen gin e miþ yan ya na, / Þim di ken di sak la ný yor sýr gi bi Biz de bu ra dan bir ka ký da bu la na lým ve Vey sel in na si ha i sim li þi i rin den bir bö lüm ak a ra lým: Ku lak ver sö zü me din le ar ka daþ! / Uy ma lak lak e dip gü lü þen le re! / Meþ gul e der se ni i þin den ey ler, / Ka rý þýr sýn em bel, pe ri þan la ra. / A dým a i le ri, ge ri ye bak ma! / Bir sað lam iþ u, el den bý rak ma! / Saç ma sa pan söz ler, hep del me ak ma, / Al lah ýn yar dý mý ça lý þan la ra!..

6 6 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR YURT HABER A dý ya man u ça ðý E la zýð a zo run lu i niþ yap ý nadiyaman A gi mek ü ze re Ýs an bul dan THY u ça ðý, o lum suz ha va þar la rý ne de niy le E la zýð a zo - run lu i niþ yap ý. A lý nan bil gi ye gö re, Ýs an bul dan ha va la nan Türk Ha va Yol la rý na (THY) a i a ri fe li u çak, A dý ya man da ki o lum suz ha va þar la rý ne de - niy le ha va a la ný na i ne me di. E la zýð Ha va a la ný na zo run lu i niþ ya pan u çak a ki yol cu lar, E la zýð dan fark lý bir se fer sa yý lý u çak la ge ri Ýs an bul a gön de - ril di. Bu a ra da, A dý ya man Ha va a la ný nda Ýs an - bul a gi mek i çin bek le yen 90 yol cu da ken e u çak i ne me di ði i çin ka ra yo luy la Ma la ya ya gö ü rül dü. Yol cu lar, Ma la ya Ha va a la ný nda dü zen le nen ek se fer le Ýs an bul a gi i. Sel ze de ler ge ce yi ak ra ba la rýn da ge çir di KAR YOLLARI KAPATTI Ön ce ki gün baþ la yan kar ya ðý þý ve i pi dolayýsýyla bazý þe hir ler a ra sý ve köy yol la rý ka pan dý. Tra fik e kip le ri de sü rü cü le ri ya vaþ gi me le ri, a raç la rýn da çek me ha la ý, zin cir ve a koz bu lun dur ma la rý ko nu sun da u yar dý. ANKARA BOLU DAÐI ÝZMÝR FO TOÐ RAF: CÝHAN naydin DA ön ce ki gün e ki li o lan sa ða nak ya ðý þýn Gü düþ lü Ça yý ný a þýr ma sý so nu cu Ko çar lý il çe sin - de su lar al ýn da ka lan üç bel de ve 11 köy de ya þa - yan va an daþ lar, ge ce yi se lin e ki li ol ma dý ðý yer ler - de ya þa yan ak ra ba la rý nýn ya nýn da ge çir di. Sel ne - de niy le ev le ri ni bý rak mak zo run da ka lan va an daþ - lar, ön ce ki ak þam sa a le rin den i i ba ren ak ra ba la rý - nýn ev le ri ne gi i. Se lin e ki li ol du ðu di ðer bir yer de Ye ni köy dü. Bu ra da da çok sa yý da ev su lar al ýn da kal dý. Sel su la rý, Ko çar lý il çe si ve çev re sin de ki köy - ler de ki a rým a lan la rýn da da bü yük za ra ra yo laç ý. Sel fe la ke i i le il gi li bil gi ve ren Ay dýn Va li si Hü se yin Av ni Coþ, ha sar es bi ça lýþ ma la rý nýn de vam e i ði - ni ve mað dur o lan va an daþ la ra her ür lü yar dý mýn ya pý la ca ðý ný söy le di. Ay dýn / ci han ABANT ÝSTANBUL FO TOÐ RAF: CÝHAN Fa ih e Yük sek Han ýn du va rý çök ü nýstanbul DAKÝ el ve riþ siz ha va þar la rý se be biy - le Fa ih e ki bir ha nýn du va rý çök ü. A lý nan bil gi ye gö re, Fa ih e ki Ta rak çý lar Cad de si San dal ye ci ler So kak a bu lu nan 3 ka lý Yük sek Han ýn du va rý fýr - ý na ne de niy le çök ü. Du va rýn çök me si so nu cu yol dan geç mek e o lan Zey nul lah Ay rý lýk ya ra lan dý. Ay rý lýk, sað lýk e kip le rin ce Ha se ki Dev le Has a ne - si ne kal dý rýl dý. Ha nýn çök me eh li ke si bu lu nan di - ðer du va rý ný da i fa i ye e kip le ri yýk ý. Dev yol cu ge mi si Mar ma ris e sý ðýn dý nýtalya i le Mý sýr a ra sýn da ur ya pan dev yol cu ge mi si MSC Mag ni fi ca, o lum suz ha va þar la rý do - la yý sýy la ro a sý ný Mar ma ris e çe vir di. Mar ma ris Li - man Ýþ le me si Mü dür lü ðü ye ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Ý al ya dan yo la çý kan ve Yu na nis an a uð ra dýk an son ra Mý sýr a gi mek i çin de ni ze a çý lan Ý al yan yol cu ge mi si MSC Mag ni fi ca, el ve riþ siz ha va þar la rý dolayýsýyla ka pa lý bir kör fez ö zel li ði a þý yan Mar ma ris e yö nel di. Dün sa bah sa a le rin - de Mar ma ris Li ma ný na ya na þan yol cu ge mi sin de yak la þýk 3 bin yol cu ve bin per so nel bu lun du ðu be lir il di. Güm rük iþ lem le ri nin a mam lan ma sý nýn ar dýn dan ge mi den i nen u ris ler, kýþ ol ma sý ne de - niy le dur gun gün ler ge çi ren il çe ye can lý lýk ka zan - dýr dý. Mar ma ris Ka pa lý Çar þý sý nda ki ka pa lý o lan bir çok dük kan, ke penk le ri ni aç ý. Mar ma ris / a a A ra cý ný zýn kýþ lýk ba ký mý ný yap ý rýn ntürkýye Þo för ler ve O o mo bil ci ler Fe de ras yo - nu Baþ ka ný Baþ ka ný Fev zi A pay dýn, kýþ mev si mi - nin ken di ni gös er me ye baþ la dý ðý ný be lir e rek, a - raç la rýn mev si me uy gun ba kým la rý nýn ya pýl ma sý - nýn ya sal zo run lu luk ol du ðu na dik ka i çek i. Ha - va nýn so ðu ma sýy la üm böl ge ler de kar ya ðý þý nýn baþ la dý ðý na i þa re e den A pay dýn, þun la rý kay de i: Ka za la rýn a zal ma sý i çin a raç la rý mý zý ya vaþ ve dik - ka li kul la na lým. Ký þýn mey da na ge len ka za lar, buz lan ma dan, yo lun du ru mu na gö re a raç kul lan - ma mak an ve a ra cý ký þa ha zýr la ma mak an kay - nak la ný yor. Bu sebep le a raç las i ðin den zin ci ri ne, fren den di rek si yo na a ra cýn ba ký mý ya pýl ma lý. Ay rý - ca a kü le re a si, rad ya ör le re an if riz bir an ön ce ko nul ma lý. A raç a ki bü ün me ka niz ma lar göz den ge çi ri le rek ký þa ha zýr ha le ge i ril me li. Yok sa a raç la - rýn mu a ye ne sü re si ni ge çi ren le re, ser vis fre ni, las - ik le ri, dýþ ý þýk do na ný mýn dan ya ký ný ve u za ðý gös - e ren ý þýk lar i le park, fren ve dö nüþ ý þýk la rý nok san, bo zuk ve ya ek nik þar la ra ay ký rý a raç la rý kul la nan - la ra 67 li ra pa ra ce za sý uy gu la na cak. An ka ra / a a Mar din de oz bu lu u nsurýye ü ze rin den ge len oz bu lu u nun e ki si al ý na gi ren Mar din de, u çak se fer le ri o lum suz e - ki len di. Þe hir mer ke zin de ön ce ki ak þam sa a le rin - de baþ la yan ve gi ik çe ar an oz bu lu u ha ya ý o - lum suz e ki le di. Toz bu lu la rý dolayýsýyla Mar din e u çak se fer le ri ya pý la ma dý. Ýz mir ve Ýs an bul dan ge len u çak lar, Mar din Ha va la ný na i niþ ya pa ma - yýn ca, Di yar ba kýr Ha va la ný na yön len di ril di. Mar - din Ha va a la ný nda bek le yen Ýz mir ve Ýs an bul a gi - de cek yol cu lar da mi ni büs ler le Di yar ba kýr a gön - de ril di. Toz bu lu u nun gö rüþ me sa fe si ni dü þür - me si ne de niy le ka ra yo lu ra fi ði de o lum suz luk e ki len di. Ö e yan dan uz man lar, yaþ lý la rýn, ço - cuk la rýn ve so lu mun so ru nu o lan has a la rýn, oz bu lu u kal kýn ca ya ka dar dý þa rý çýk ma ma sý av si ye - sin de bu lun du. Mar din / a a FO TOÐ RAFLAR: A A BAZI ka ra yol la rý kar ya ðý þý ve i pi dolayýsýyla ka - pan dý. Bo lu Da ðý nda TEM ve D-100 ka ra yo lu ge çiþ le rin de kar ya ðý þý e ki li ol du. Ka ra yol la - rý nýn yap ý ðý ça lýþ ma so nu cu yol u la þý ma a çýk u u lur ken, ra fik e kip le ri a raç la rý dur du ra rak sü rü cü le ri ya vaþ gi me le ri, a raç la rýn da çek me ha la ý, zin cir ve a koz bu lun dur ma la rý ko nu sun - da u yar dý. Bo lu Da ðý nda kar ka lýn lý ðý yak la þýk 15 san i me u la þýr ken, a lar ma ge çen Ka ra yol la rý ve ra fik e kip le ri, yo lu u la þý ma a çýk u a bil mek i - çin ça ba har ca dý. Yol ze mi nin de ki kar e miz le - ne rek, u la þým sað lan dý. Ka ra yol la rý e kip le ri buz - lan ma ya kar þý gü zer gâh lar da uz la ma ça lýþ ma sý yap ý. Kay se ri-er ci yes ka ra yo lu da kar ya ðý þý ve MARMARA DA ön ce ki ge ce sa a le rin de e ki si ni ar ý - ran poy raz, de niz u la þý mý ný o lum suz e ki le di. Þid de li poy raz ne de niy le Ýs an bul ve Ça nak ka le bo ðaz la rýn da ge mi ra fi ði ak sa dý. Mar ma ra da ba zý de niz o o bü sü, fe - ri bo ve va pur se fer le ri ip al e di lir ken Ge mi Tra fik Hiz - me le ri ye ki li le ri, kü çük o naj lý ge mi le rin bo ðaz lar dan geç me me si i çin el siz le u ya rý lar da bu lun du. Bo ðaz lar - dan geç mek ü ze re Mar ma ra De ni zi nde sey re den yer li ve ya ban cý ban dý ra lý 43 þi lep ve an ker, sa a e ki hý zý za - man za man 80 ki lo me re ye u la þan poy raz ne de niy le i pi se be biy le u la þý ma ka pan dý. Kar ve buz lan - ma ne de niy le de Kon ya-an ka ra Ka ra yo lu nda 5 a raç yol dan çý ka rak dev ril di. A raç sü rü cü le ri ka - za la rý ha fif sýy rýk lar la a la ý. Ka ra bük e de ön - ce ki ge ce baþ la yan kar ya ðý þý, þe hir le r a ra sý ka ra - yo lun da u la þý mýn ak sa ma sý na sebep ol du. Ka - ra bük-ge re de Ka ra yo lu Ýs me pa þa vi raj la rý mev ki in de 2 TIR ýn kay ma sý so nu cu yol, bir sa a sü rey le ra fi ðe ka pa lý kal dý. A raç la rýn kal dý rýl ma - sý i le yol ek rar ra fi ðe a çýl dý. Kü ah ya-es ki þe hir ka ra yo lu, Kü ah ya-bi le cik-ýs an bul is i ka me i ve E me ve Do ma niç il çe le ri nin yol la rý kar dolayýsýyla u la þý ma u zun sü re ka pan dý. Kar ya - ðý þý ne de niy le Es ki þe hir is i ka me i ne gi de cek o - Mar ma ra da de niz u la þý mý na poy raz en ge li Düzce nin Akçakoca ilçesinde gece boyu baþlayan þiddeli poyraz, yýldýz fýrýnasý ve saðanak yaðýþ sebebiyle Karadeniz de dalga yüksekliði 5 mereye kadar ulaþý. balýkçý barýnaðýna sýðýnan eknelerden bazýlarý baý. Marmara Denizi den geçen yerli ve yabancý bandýralý þilep ve ankerlerde de poyraz sebebiyle Tekirdað ýn Þarköy ilçesinin sahillerinde demirledi. FOTOÐRAF: AA yol la rý na de vam e de me yin ce, ro a la rý ný Te kir dað ýn Þar köy il çe si sa hi li ne çe vi re rek de mir le di. Ge ce yi Þar - köy de ge çi ren ge mi ler de bu lu nan per so nel fýr ý na, 3 me re ye u la þan dal ga lar ve ge ce baþ la yan sa ða nak ne - de niy le ka ra ya çý ka ma ya rak ge ce yi ge mi le rin de ge çir - mek zo run da kal dý. Þid de li fýr ý na nýn sa bah sa a le rin - de e ki si nin a zal ma sý ar dýn dan 31 yer li ve ya ban cý ban - dý ra lý þi lep ve an ker gü ne þin doð ma sý i le bir lik e Þar - köy den de mir a la rak bo ðaz lar dan geç mek ü ze re ro a - la rý na gö re ha re ke e i. 12 ge mi i se ha va þar la rý nýn da - o büs le rin Kü ah ya O o ga rý ndan çý ký þý na bir sü re i zin ve ril me di. Kar ve i pi dolayýsýyla 31 köy yo lu nun ya ný sý ra Do ma niç-ý ne göl ka ra yo lu u - la þý ma ka pan dý. Ka ra yol la rý e kip le ri nin ye er siz kal dý ðý Es ki þe hir-kü ah ya, Es ki þe hir - An ka ra ve Es ki þe hir - Bo zü yük yol la rýn da buz lan ma se be - biy le za man za man ra fik ak sa dý. Sam sun da o - lum suz ha va þar la rý se be biy le 223 köy yo lu u la - þý ma ka pan dý. Ye ki li ler, ka pa lý köy yol la rý nýn u - la þý ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma la rýn de vam e i ði ni bil dir di. Bur sa da e ki li o lan kar ya ðý þý, ha ya ý o lum suz yön de e ki li yor. Çok sa yý da köy yo lu u la þý ma ka pa nýr ken, þe hir i çi u la þým da da bü - yük zor luk lar ya þa ný yor. Dev le Me e o ro lo ji ha da i yi leþ me si i çin Þar köy de de mir li bek le di. Me e - o ro lo ji nin u ya rý la rý ný dik ka e a lan ba zý ba lýk çý lar ba lý - ða çýk maz ken, Mar ma ra da ba lýk a bu lu nan ba zý ek - ne ler i se Þar köy, Mü ref e ve Hoþ köy ba lýk çý ba rý nak - la rý na sý ðýn dý. Ýs an bul De niz O o büs le ri A.Þ nin (Ý - DO) ba zý se fer le ri, el ve riþ siz ha va þar la rý se be biy le dün de ip al e dil di. Fýr ý na se be biy le Ge li bo lu-lap se - ki, Ge yik li-boz ca a da, Ka ba e pe-gök çe a da ve Er dek Mar ma ra a ra sýn da ki a ra ba va pu ru se fer le ri de ya pý la - ma dý. Te kir dað / Ýs an bul / Ça nak ka le / a a - ci han Ýþ le ri Bur sa Böl ge Mü dür lü ðü ye ki li le ri, kar ya ðý þý nýn ö nü müz de ki 5 gün bo yun ca a ra lýk - lar la de vam e de ce ði ni be lir i. An ka ra da da e ki li o lan kar ya ðý þý na sü rü cü ler ha zýr lýk sýz ya ka lan dý. Em ni ye ye ki li le rin den a lý nan bil - gi ye gö re, kar ya ðý þýy la bir lik e ra fik ka za la - rýn da ar ýþ ol du. Ön ce ki gün den dün ak þa ma ka dar 106 ra fik ka za sý mey da na ge lir ken bu ka za lar da 7 ki þi ya ra lan dý. Ye ki li ler, þe hir i - çin de gün lük or a la ma ra fik ka za sý sa yý sý nýn 80 ol du ðu nu be lir e rek, kýþ ko þul la rý na ha zýr - lýk sýz o la rak yo la çý kan sü rü cü le rin ka za sa yý sý ar ý þýn da e ki li ol du ðu nu kay de i ler. Ba zý sü - rü cü ler buz lan ma se be biy le yol lar da kal dý. Kar bon mo nok si en bir çok ki þi ze hir len di SÝVAS, El bis an, Kay se ri, Ý ne göl ve yur - dun çe þi li yer le rin de bir çok ki þi þid de li lo dos dolayýsýyla ze hir le ne rek has a ne - le re baþ vur du. Si vas a þid de li lo dos ne de niy le kar bon mo nok si ga zýn dan ze hir le nen 36 ki þi has a ne le re baþ vur - du. Bu a ra da E mek Ma hal le sin de ki Mu zaf fer Sa rý sö zen Ýl köð re im O ku lu i - le Ýs as yon Cad de sin de ki bir bi na nýn ça ý sý da rüz gar ne de niy le uç u. Po lis e - kip le ri her i ki bi na nýn çev re si ni gü ven lik þe ri di ne al dý. Ko yul hi sar il çe sin de de ba zý bi na la rýn ça ý sý nýn uç u ðu öð re nil - di. Yo ðun ya ðýþ ve fýr ý na El bis an da da ça ý la rý u çur du, a ðaç la rý de vir di. So - ba dan sý zan kar bon mo nok si ga zýn dan 47 ki þi ze hir len di ve El bis an Dev le Has a ne si ne baþ vur du. Bu a ra da fýr ý - na dan a þý rý e ki le nen El bis an Sa na yi Si e si su lar al ýn da kal dý. Mað dur o lan va an daþ lar u zun ça lýþ ma lar so nu cun - da kur a rýl dý. Kay se ri de de so ba dan sý - zan gaz dan ze hir le nen 27 ki þi e da vi al - ý na a lýn dý. Sa a e ki hý zý za man za man 80 ki lo me re ye u la þan ke þiþ le me ne - de niy le rek lam a be la la rý, pan kar ve an en ler uç u. Me o o ro ji ye ki li le ri, bu - gün den i i ba ren yük sek ler de ki kar ya - ðý þý nýn þehir mer ke zi ve çev re si ni e ki - le ye ce ði ni, ha va sý cak lý ðýn da ö nem li de ði þikl yik ler ol ma ya ca ðý ný, haf a ba - þýn dan i i ba ren sý cak lýk la rýn dü þe ce ði ni i fa de e i. Bur sa nýn Ý ne göl il çe sin de so ba dan sý zan kar bon mo nok si ga zýn - dan ze hir le nen ay ný a i le den 6 ki þi e da - vi al ý na a lýn dý.

7 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR DÜNYA 7 CLINTON: TARAFLARA BASKI YAPACAÐIZ ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin on, Ýs ra il ve Fi lis in in do - lay lý gö rüþ me le ri çer çe ve sin de ye ni bir e mas u ru ya pa - cak la rý ný ve a raf la ra, a ra la rýn da ki ay rý lýk la rý gi der me le ri i çin bas ký ya pa cak la rý ný söy le di. Was hing on da dü zen le nen bir op lan ý da ko nu þan Clin on, a raf la rýn ba rý þa gi den yol da ki ö nem li en gel le ri gi der me le ri ge rek i ði ni be lir e rek, i ler le - me sað la ma lý lar de di. Gö rüþ me sü re cin de ki ý ka nýk lý ðýn ü - zü cü ol du ðu nu be lir en Clin on, ABD nin ye ni bir do lay lý mü za ke re sü re ci baþ la a ca ðý ný, bu sü reç e a maç la rý nýn, bir ba rýþ an laþ ma sý as la ðý ha zýr lan ma sý na yö ne lik o la rak bir kaç ay i çe ri sin de cid dî dü zey de i ler le me ler kay de dil me si ol - 22 ülkeden yaklaþýk 150 akivis, Gazze'deki ambargoyu kýrmak için Hindisan'dan yola çýký. Konvoyun, 17 Aralýk'a Türkiye'ye giriþ yapmasý bekleniyor. Asya dan Filisin e dayanýþma konvoyu GAZ ZE Ý ÇÝN YE NÝ BÝR KON VOY DA HA YO LA ÇIK TI. HÝN DÝS TAN DAN YO LA ÇI KAN KON - VOY PA KÝS TAN, Ý RAN, TÜR KÝ YE, SU RÝ YE VE MI SIR Ü ZE RÝN DEN GAZ ZE YE U LA ÞA CAK. FÝ LÝS TÝN DE ya þa nan am bar go yu del mek i çin dün ya nýn çe þi li yer le rin den kon voy lar yo la çýk ma ya de vam e di yor. Geç i ði miz ay lar da Av ru pa dan yo la çý kan ka ra kon vo yu nun ar dýn dan ye ni bir kon voy da ha Hin dis an dan yo la çýk ý. Di ðer kon voy la rýn ak si ne As ya dan yo la çý kan ak i vis ler ö zel a raç la rý i le de ðil zi ya re e ik le ri ül ke ler de ki o o büs ler le yol cu luk la rý ný a mam la ya cak lar. Hin dis an ýn baþ þeh ri Ye ni Del hi den ha re - ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin on ke e den ha re ke e 22 ül ke den yak la þýk 150 ak i vis bu lu nu yor. As ya dan Fi lis in e Da ya nýþ ma Kon vo yu o la rak ad lan dý rý lan kon voy da bu lu nan in sa nî yar dým gö nül lü le ri Pa kis an, Ý ran, Tür ki ye, Su ri ye ve Mý sýr ü ze rin den Gaz ze ye u laþ ma ya ça lý þa cak lar. Fark lý din, dil ve ýrk an vic dan sa hi bi in san la rýn mey da na ge ir di ði kon vo yun Tür ki ye de ev sa hip li ði ni ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý ya pa cak. ÝHH a ra fýn dan Tür ki ye de kon vo yun uð ra ya ca ðý il ler - du ðu nu i fa de e i. Clin on, ABD e dil gen bir ka ý lým cý ol ma ya cak. Ta raf la ra, ki li ö ne me sa hip ko nu lar da ki u um la rý ný ge cik mek si zin bir ke na ra bý rak ma la rý ko - nu sun da bas ký ya pa ca ðýz de di. Ta raf lar a ra sýn da ki gö rüþ ay rý lýk la rý nýn a zal ýl ma sý ko nu sun da ça ba gös e - re cek le ri ni i fa de e den Clin on, hem Ýs ra il li le re hem de Fi lis in li le re ne so ru lar yö nel e cek le ri ni ve ke sin ce - vap lar is e ye cek le ri ni be lir i. Clin on, Fi lis in li ler Ýs ra - il in meþ rû gü ven lik kay gý la rý ol du ðu ko nu su na an la yýþ gös er me li. Ýs ra il li ler de Fi lis in hal ký nýn meþ ru op rak is ek le ri ni ka bul e me li de di. Was hing on / a a de çe þi li prog ram lar dü zen le ne cek. Ak i vis le rin 17 A ra lýk 2010 a ri hin de Tür ki ye ye gi riþ yap ma sý bek le ni yor. Or ga ni zas yon i çin 19 A ra lýk a ri hin de Di yar ba kýr da bü yük bir prog ram dü zen len me si plan la ný yor. Di yar ba kýr da ki prog ra mýn ar dýn dan kon voy, Su ri ye ye ge çiþ ya pa cak. Ak i vis ler e ðer her han gi bir en gel len mey le kar þý laþ maz lar sa Ýs ra il in sal dý rý la rý nýn yýl dö nü mü o lan 27 A ra lýk 2010 a ri hin de Gaz ze de o la cak lar. Ýsanbul / Yeni Asya Tür ki ye, A ÝHM e baþ vu ru da dün ya i kin ci si n KAY SE RÝ Ba ro su Ýn - san Hak la rý Ko mis yon ü - ye si Öz gür Ça lýþ kan, Dün ya Ýn san Hak la rý Gü - nü se be biy le yap ý ðý a - çýk la ma da, Tür ki ye nin Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne (A ÝHM) bi rey sel baþ vu ru lar da dün ya sý ra la ma sýn da i - kin ci ko num da ol du ðu nu söy le di. Ça lýþ kan, Bu - gün ö zel leþ ir me ler va sý - a sýy la sað lýk, e ði im, a - de a pi ya sa laþ ý rýl mýþ, in sa nýn en e mel hak ký o lan e ði im ve sað lýk hiz - me i ze de len miþ ir de - di. Ça lýþ kan, in san hak la - rý ih lal le ri nin ge rek Tür ki - ye de ge rek i se dün ya ül - ke le rin de de vam e i ði ni de söy le di. Kayseri / cihan Kom þu da bin 200 mah kûm grev de n YU NA NÝS TAN DA ha - pis ha ne ler de ki ha ya þar la rý ný pro es o e den bin 200 mah kûm ve hü - küm lü nün aç lýk gre vi yap - ý ðý bil di ril di. Yu nan ba sýnya yýn or gan la rý, Kor fu (Ker ki ra) A da sý ce za e vin - de 7 mah kû mun pro es - o la rý çer çe ve sin de, du - dak la rý ný dik ik le ri ni de du yur du lar. Grev de ki bir hü küm lü nün ge çen Per - þem be öldüðü be lir il di. Pro es o cu la rýn, a lep le ri - nin din len me si i çin A da le Ba kan lý ðý ye ki li le ri i le gö - rüþ mek is e dik le ri a çýk - lan dý. Ha ber ler de, mah - kûm la rýn ko ðuþ la rýn ka - la ba lýk lý ðýn dan þi kâ ye çi ol du ðu ve Yu na nis an A - da le Ba kan lý ðý na, so ru - nun bir an ön ce gi de ril me - si çað rý sýn da bu lun duk la - rý kay de di li yor. Aina / a a Sel ze de le rin ça dý rý yan dý n PA KÝS TAN IN ku ze - yin de ki Gil gi Bal is an da sel ze de le rin ba rýn dý ðý ça - dýr kam pýn da çý kan yan - gýn da 4 ka dýn ya na rak öl - dü. Gil gi Bal is an ye ki li - le ri nin yap ý ðý a çýk la ma da, Cý las il çe sin de sel fe lâ ke - in de ev le ri ni kay be den le - rin kal dý ðý ça dýr kam pýn da bi lin me yen bir se bep le çý - kan yan gýn so nu cu 4 ka - dý nýn öl dü ðü, i ki si a ðýr ya - ra lý 4 ka dý nýn da has a ha - ne ye kal dý rýl dý ðý bil di ril di. Cý las il çe sin de Tem muz a yý so nun da ki sel ler de 20 ki þi vefa emiþ, on lar ca ev de yer le bir ol muþ u. Ýslamabad / a a Ýngilere Baþbakaný Cameron, aile hayaý ve çocuklarýn önemine dikka çeki. Ýn gi liz hü kü me in den a i le ha ya ý na yar dým ÝN GÝL TE RE hü kü me i sos yal yar dým sis e mi ni de ðiþ i re rek, ül ke de ki e be veyn le re ve ço cuk la ra i yi bir a i le ha ya ý sür me le ri i çin yar dým cý o la cak. Ko nu ya i liþ kin ha zýr la nan pla ný yap ý ðý ko nuþ may la a çýk la yan Ýn gil e re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, e be veyn le rin a ra sýn da i yi bir i liþ ki ol ma sý nýn, a i le ha ya ý ve ço cuk la rýn sað lýk lý bü yü me le ri i çin ö nem li ol du ðu nu söy le di. Hü kü me in pla ný nýn a i le le re des e ði a maç la dý ðý ný Yola yerleþirilen bombanýn palamasý sonucu 15 sivilin öldüðü bildirildi. Afganisan da yine siviller öldü AF GA NÝS TAN IN gü ne yin de yo la yer leþ i ri len bom ba nýn pa la ma sý so nu cu 15 si vi lin öl dü ðü bil di ril di. Hel mand Va li li ðin den ya pý lan a çýk la ma da, sal dý rý nýn vi la ye in Han Nes hin böl ge sin de dü zen len di ði be lir il di. A çýk la ma da, si vil le ri a þý yan a ra cýn yol da ki bom ba ya çarp ý ðý kay de dil di. Bu a ra da, ül ke nin ku ze yin de ki Kun duz vi la ye in de kay de den Ca me ron, dev le in a i le ya þan ý sý na ka rýþ ma sý nýn bir çö züm ge ir me ye ce ði ni an cak hü kü me in pra ik ve mo dern bir des ek le a i le le re kar þý laþ ýk la rý so run lar da yar dým cý o la bi le ce ði ni be lir i. A i le ve e be veyn yar dý mý gi bi ko nu la ra des ek ve ren çe þi li ku ru luþ la ra yýl da 7,5 mil yon ser lin yar dým sað la na ca ðý ný bil di ren Ca me ron, ye ni an ne-ba ba o lan çif e le re de des e ðin ar a ca ðý ný kay de i. Lon dra / a a bir in i har bom ba cý sý nýn ça lýn mýþ po lis a ra cýy la dü zen le di ði sal dý rý da 14 ki þi nin ya ra lan dý ðý a çýk lan dý. Kun duz va li söz cü sü Muh bo bul lah Sa ye di, ey lem ci nin pa la yý cý do lu a ra cý Ca har Da ra böl ge sin de bir as ke rî kon rol nok a sýn da ha va ya u çur du ðu nu, in i har ko man do su nun öl dü ðü sal dý rý da 14 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný söy le di. Kabil / a a Ka hi re de kum fýr ý na sý Muhalefe, Hrisofyas hükümeini eleþirdi. Hris of yas a suç la ma GÜ NEY Kýb rýs a a na mu ha le fe De mok ra ik Se fer ber lik Par i si (DÝ SÝ) Baþ ka ný Ni kos A nas a si a dis, Hris of yas hü kü me i ni Kýb rýs so ru nu ve e ko no mi ko nu la rýn da ba þa rý sýz lýk la suç la dý. A nas a si a dis in ba sýn op lan ý sýn da ki a çýk la ma la rý nýn Kýb rýs so ru nu na i liþ kin bö lü mün de A ÝHM in a ný ma sý nýn ar dýn dan ken di le ri nin Ta þýn maz Mal (Taz min) Ko mis yo nu nu ya sa dý þý gör mek en vaz geç me le ri ve Rum göç men le re, ya sa dý þý ko mis yon la ra baþ vur ma ma la rý ný av si ye e me me le ri ge rek i ði ni vur gu la dý. Ta výr ve zih ni ye de ði þik li ði ol ma sý ge rek i ði ni be lir en A nas a si a dis, yur dý þýn da ger çek mü e fik ler e din me le ri ge rek i ði ni söy le di. Lefkoþa / a a Mahkeme, geçen yýl verdiði kararý bozdu. ABD de ye ni 1915 ka ra rý ABD Fe de ral Tem yiz Mah ke me si, ge çen yýl ken di ver di ði ka ra rý bo za rak, 1915 o lay la rýn da ö len Er me ni le rin mi ras çý la rý nýn, ken di le ri ne ö de me ya pýl ma sý i çin si gor a þir ke le ri ne da va a ça bi le ce ði ne hük me i. San Fran cis co 9. Tem yiz Mah ke me si, ge çen yýl, Ca li for ni a e ya le in de 9 yýl ön ce ka bul e di len ve 1915 o lay la rýn da ö len Er me ni le rin mi ras çý la rý na, si gor a þir ke le ri ne kar þý dâ vâ aç ma ye ki si ni ve ren ya sa yý ip al e miþ i. Ay ný mah ke me, ön ce ki ka ra rý ný bo za rak, 1915 o lay la rýn da ö len Er me ni le rin mi ras çý la rý nýn, ken di le ri ne ö de me ya pýl ma sý i çin si gor a þir ke le ri ne dâ vâ a ça bi le ce ði ne ka rar ver di. Was hing on / a a "Rusya ve ABD orak çýkarlarý paylaþmýyor." McCa in den il ginç çý kýþ ABD yö ne i mi nin Rus ya i le i liþ ki ler de ye ni say fa aç ma ko nu sun da a þý rý is ek li ol ma ma sý ný is e yen A me ri ka lý Se na ör John McCa in, Rus ya ve ABD nin or ak çý kar ve de ðer le ri pay laþ ma dý ðý ný id di a e i de ger çek le þen Baþ kan lýk se çim le rin de ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn kar þý sýn da se çim le ri kay be den Cum hu ri ye çi a day McCa in, Þu an Rus ya i le i liþ ki ler de bü yük o ran da re a liz me ih i ya cý mýz var. Son dö nem de ki a ri hî i liþ ki le ri mi zi de ðer len dir di ði miz de, Rus ya ve ABD nin çý kar la rý nýn fark lý lý ðý ný dik ka e al dý ðý mýz da, hü kü me le ri miz a ra sýn da or ak de ðer le rin yok lu ðu bu nu ge rek i ri yor... de di. Moskova / cihan n MI SIR IN baþ þeh ri Ka hi re ve çev re sin de kum fýr ý na sý ha ya ý o - lum suz e ki li yor. Ka hi re ve çev re sin de gö rüþ me - sa fe si za man za man 2 me re ye ka dar dü þer ken, Mý sýr ýn res mî e le viz yo nu ERT, uz man la rýn as ým, bron þi ve so lu num yo lu has a lý ðý o lan la rý, mec bur ol ma dýk la rý sü re ce dý þa rý - ya çýk ma ma la rý ko nu sun - da u yar dý ðý ný du yur du. Çöl den ge çen Ka hi re-ýs - ken de ri ye yo lun da kum fýr ý na sýn dan do la yý gö - rüþ me sa fe si nin düþ me - si dolayýsýyla çok sa yý da mad dî ha sar lý ra fik ka za - sý mey da na gel di ði bil di ril - di. Mý sýr op rak la rý nýn yüz - de 95 i ni çöl le rin o luþ ur - ma sý, mev sim de ði þik lik - le ri sý ra sýn da kum fýr ý - na la rý nýn o luþ ma sý na yol a çý yor. Kahire / a a Vanhanen, baþbakanlýðý döneminde görevi köüye kullanmakan suçlanýyor. Eski baþbakan Mai Vanhanen gözalýnda FÝN LAN DÝ YA NIN es ki baþ ba ka ný Ma i Van ha nen, U lu sal So ruþ ur ma A mir li ði po lis le ri a ra fýn dan gö zal ý na a lýn dý. Fin Po lis ye ki li le ri, baþ ba kan lý ðý dö ne min de gö re vi kö ü ye kul lan dý ðý þüp he siy le Van ha nen in gö zal ý na a lýn dý ðý ný a çýk la dý. So ruþ ur ma, Van ha nen in O yun Ma ki ne le ri Der ne ði ne ve ri le cek ya sal i zin ler ve fi nan sal yar dým lar la il - gi li ya pý lan ka bi ne op lan ý la rýn da ver di ði ka rar lar ü ze ri ne yo ðun la þý yor. Fin Ha ber A jan sý STT, so ruþ ur ma yý yü rü en po lis þe fi Erk ki Ros si nin Van ha nen in ne re de ve ne ka dar sü re sor gu la na ca ðý yö nün de ki so ru la ra ce vap ver me de ði ni bil dir di. Van ha nen, baþ ba kan lýk gö re vin den Ha zi ran a yýn da sað lýk so run la rý dolayýsýyla ay rýl mýþ ý. Helsinki / a a

8 8 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR MEDYA- POLÝTÝK KAÇ PAÞAYI SÜRGÜNE GÖNDERECEKTÝNÝZ? DONANMA NIN kal bin den yi ne dar be plan la rý çýk ý. Ýh bar yi ne i çe ri den miþ. A man ça buk ge lin yok sa bü ün bu bel ge le ri yok e de cek ler di yor muþ ih ba rý ya pan ki þi. Koz mik o da nýn ze mi ni yük sel i le rek el de e di len giz li böl me yi fark e den sav cý lar ka ro la rý sök ü rün ce de rin dev le in ye ni bir de po suy la kar þý laþ mýþ lar. E ve, ke li me nin sa de ce me caz an la mýn da de ðil, ger çek an la mýn da da de rin dev le le yüz yü ze gel miþ ler! Sý kýþ ýk ça da ha de rin le re i nen bir suç ör gü ü... Çu val lar dan çý kan bel ge ler le il gi li ay rýn ý lý bil gi he nüz a çýk lan ma dý a ma a çýk lan dý ðý ka da rýy la da ye e ri ka dar çar pý cý. E le ge çen bel ge ler a ra sýn da ye ni bir dar be pla ný, dar be ha lin de u uk la na cak 160 ka dar si vi lin a dý, çok sa yý da su bay la il gi li din le me ban la rý, a kip u a nak la rý, þan aj ka se le ri ve bir de dar be ya pýl ma sý ha lin de di ren me si bek le nen ko mu an la rýn sür gü ne gön de ril me si ne i liþ kin ya zýþ ma lar ol du ðu söy le ni yor. Ö zel lik le þu sür gü ne gi de cek ler lis e si çok il ginç. O ku yun ca me rak e im; a ca ba cun a cý lar kaç pa þa yý sür gü ne gön der mek zo run da ka la cak ý? Ben bu sa yý nýn çok ka ba rýk ol du ðu na i na ný yo rum. Dü þün se ni ze, bü ün bu o lup bi en ler den son ra ak lý ba þýn da kaç ki þi bir dar be de ba þa rý þan sý gö rür; ka ri ye ri ni, ge le ce ði ni ya kýp bu ma ce ra cý lar la ka der or ak lý ðý ya par? Za en bü ün o ses ban la rý, a kip ler, fiþ le me ler, seks u zak la rý, ko mu a ka de me sin de ki muh e mel mu ha lif le ri e ki siz ha le ge ir mek i çin bi rik i ri len bü ün o þan aj mal ze me le ri, cun a cý la rýn i çe ri de ki di re niþ en ne ka dar en di þe li ol du ðu nu gös er mi yor mu? Ka ram bo le ge i rip ik i da ra el koy ma yý be cer di ler di ye lim. O za man da ko mu a ka de me si nin ya rý dan ço ðu sür gün de ya þa yan bir or du man za ra sý çý ka bi lir di or a ya. Ar ýk on lar da yur dý þýn da ye ni bir or du ku rar lar dý: Cun a ya Kar þý Di re niþ Or du su-ckdo! *** Ta bii ki bu i þin þa ka ya ge lir a ra fý ol ma dý ðý ný bi li yo rum. Cid di ye e dö ner sek; or a ya çý kan ye ni de po ve ye ni plan lar, de rin dev le in a çý ða çý ka rýl ma sý nýn ve e miz len me si nin, Er ge ne kon un kö kü nün ka zýn ma sý nýn öy le ko lay bir iþ ol ma dý ðý ný, u zun bir sü reç a la ca ðý ný, suç lu la rý býk ma dan u san ma dan a yýk la ma ya ve yar gý la - ma ya de vam e me miz ge rek i ði ni, or du i çin de ki yur se ver ih bar cý la ra da ha çok iþ düþ ü ðü nü bir kez da ha gö zü mü ze so ku yor. E ve, e pey yol a lýn dý ðý in kâr e di le mez. A ma De rin dev le in bü ün giz li de po la rý de þif re e di lip bü ün men fur plan lar a çý ða çý ka rýl ma dan hu zu ra ka vu þa ma yýz. kar þý mýz da, 1960 an bu ya na kök leþ miþ bir ge le nek, ko lay ko lay i yi le þe me ye cek pa o lo jik bir ruh ha li var. Bu ruh ha li, ye nil di ði ni, za ma ný nýn dol du ðu nu, su la rý ge ri a ký ma nýn ve o es ki gör kem li ik i dar gün le ri ne ge ri dön me nin müm - DÝPLOMASÝ GÜVEN kün ol ma dý ðý ný ka bul le ne mi yor. Bu ya pý, bir cep he yý kýl dý ðýn da he men o nun ar ka sý na ye ni bir cep he ku ru lur man ý ðýy la, her ye nil gi den son ra çe kil di ði nok a da ye ni bir cep he kur ma ya ça lý þa rak a ma as la pes e me den cun a cý fa a li ye le ri ni sür dü rü yor. De mek ki re ha ve e ka pýl mak gi bi bir lük sü müz yok. De rin dev le in bü ün giz li de po la rý de þif re e di lip bü ün men fur plan lar a çý ða çý ka rýl ma dan; op rak al ýn da ki bü ün si lah lar gün ý þý ðý na çý ka rý lýp bü ün kir li i liþ ki ler or a ya dö kül me den ve bü ün suç lu lar yar gý ö nü ne çý ka rýl ma dan hu zu ra ka vu þa ma yýz. Da ha ge çen ler de ya þa dý ðý mýz üç ge ne ra lin gö rev den a lýn ma sý ar ýþ ma la rý ný, ye ni or a ya çý kan bel ge ler ve ye ni dar be plan la rý ý þý ðýn da ye ni den de ðer len dir mek e ya rar var. A dý cun a ya ka rýþ mýþ ko mu an la rýn er fi e i ril me ye ça lý þýl dý ðý bir or am da, hü kü me in gö rev den al ma ye ki si ni kul lan ma sý na si vil dar be di ye rek kar þý çý kan lar, Do nan ma nýn kal bi ne ye ni dar be plan la rý giz le yen le re u mu ol duk la rý ný an la sa lar i yi o lur. Gü lay Gök ürk Bu gün, Paresh Nah, The Khaleej Times, UAE Sý cak bü yü me BÝRKAÇ gün ön ce... Tür ki ye Ýs a is ik Ku ru mu (TÜ ÝK) 2010 yý lý E kim a yý sa na yi ü re im en dek si so nuç la rý ný a çýk la mýþ ý. Sa na yi ü re im en dek si E kim a yýn da, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 9,8 o ra nýn da ar ý. Ve böy le ce ü re im de ki ke sin i siz ar ýþ 11 a yý bul du. Dün de... Ü çün cü çey rek bü yü me ra kam la rý ný öð ren dik. TÜ ÝK in ü re im yön e miy le he sap la nan Gay ri Sa fi Yur i çi Hâ sý la so nuç la rý a çýk la ma sý na gö re, 2009 yý lýn da yüz de 4,7 o ra nýn da da ra lan Tür ki ye e ko no mi si, 2010 yý lý nýn ilk çey re ðin de gös er di ði yüz de 11,8 lik, i kin ci çey rek e ki yüz de 10,2 lik ve ü çün cü çey rek e ki yüz de 5,5 lik bü yü me i le üs üs e 3 çey rek bü yü me kay de miþ ol du. Her ne ka dar uz man la rýn bü yü me bek len i le ri yüz de 6 i le 7 a ra lý ðýn da ol sa da bu so nuç lar ilk ba kýþ a se vin di ri ci. E ve, ilk ba kýþ a... *** Bu ö rün ü yü mik ros kop al ý na ya ý rýn ca gör dük le ri niz de en di þe u yan dý ran yan lar var... Çün kü bü yü me nin a na kay na ðý ü re im de ðil... Tam er si ne ü ke im... Ý çer de a lýþ ve riþ ya pa rak bü yü yo ruz... Öy le gö zü kü yor ki Tür ki ye ö nü müz de ki dö nem de de iç a le be bað lý bü yü me si ni sür dü re cek... Pe ki, i çer de e ko no mi yi bü yü en a lýþ ve riþ çar ký na sýl dö nü yor? Dý þa rý dan o luk o luk gel me ye de vam e den sý cak pa ra i le... Öy le ki... Yýl ba þýn dan bu ya na bor sa, bo no ve ban ka fa i zi i çin ge len sý cak pa ra mik a rýn da 17 mil yar do lar do la yýn da bir ar ýþ ol muþ... Biz de on la rý a fi ye le yi ye rek bü yü yo ruz... *** Pe ki, dö viz yur dý þýn dan bu ra ya ne den a kýn e di yor? Tür ki ye e ko no mi si di ðer e ko no mi le re gö re da ha yük sek fa iz ver di ði i çin... Pe ki, sý cak pa ra ül ke yi ne za - Bü yü me nin a na kay na ðý ü re im de ðil. Tam er si ne ü ke im. Ý çer de a lýþ ve riþ ya pa rak bü yü yo ruz. man erk e der? Bir risk ko ku su al dý ðýn da... *** Sý cak pa ra sa ye sin de bü yü mek bi zim i çin ye ni bir þey de ðil... A ma ye ni bir yö nü var... Ýlk kez yer li ya ý rým cý i çin ne ga if o lan re el fa iz ya ban cý ya ý rým cý i çin cid di bi çim de po zi if ge i ri sað lý yor. Ya ni ilk kez ay ný o ran da ki fa iz yer li ve ya ban cý ya ý rým cý i çin fark lý an lam a þý yor. Mah fi E ðil mez ge çen gün bu nu çok ber rak bir þe kil de res me di yor du: 1 ABD Do la rý nýn 1,5 TL ye e þi ol du ðu nu ve bir yýl bo yun ca hiç de ðiþ me di ði ni var sa ya lým. Ý ki si de ay ný a rih e ol mak ü ze re bir Türk ya ý rým cý nýn 150 TL lik, bir A me ri ka lý ya ý rým cý nýn 100 do la rý ný çe vi re rek yi ne 150 TL lik bir yýl va de li ve yüz de 8 yýl lýk fa iz li bi rer mev du a he sa bý aç ýr dýk la rý ný dü þü ne lim. Yýl so nun da i ki si de 12 TL fa iz ge li ri a la cak ve pa ra la rý fa iz le bir lik e op la mý 162 TL ye u laþ mýþ o la cak ýr. Tür ki ye de yýl lýk enf las yon yüz de 8 ol du ðu i çin Türk ya ý rým cý nýn re el pa ra sý 150 TL ye dü þe cek ya ni Türk ya ý rým cý pa ra sý na hiç bir re el ka zanç el de e de me miþ o la cak ýr. A me ri ka lý 162 TL yi 1 USD = 1,5 TL pa ri e siy le do la ra çe vi rin ce e li ne 108 do lar geç miþ o la cak ýr. A me ri ka lý ya ý rým cý 100 do lar a na pa ra sý i le 8 do lar fa i zi ni a lýp ül ke si ne dön dü ðün de, ABD de yýl lýk enf las yon yüz de 3 ol du ðu na gö re 105 do lar lýk bir re el sa ýn al ma gü cü ne sa hip o la cak ýr. Ö ze le söy le mek ge re kir se ay ný fa iz o ra nýy la Türk ya ý rým cý nýn re el ge i ri si sý fýr, A me ri ka lý nýn ki i se yüz de 5 o la cak ýr. A me ri ka lý e ðer pa ra sý ný Tür ki ye ye ge ir me yip ken di ül ke sin de yüz de 3 fa iz le mev du a a ya da ah vi le ya ýr mýþ ol say dý, o nun da ge i ri si sý fýr o la cak ý. *** Böy le bü yü me nin ne mah su ru var di ye so ra cak bi ri çý ka bi lir... Mah sur þu, e ko no mik bü yü me çok sür mez... Çün kü ka li e li ve sað lýk lý bü yü me ih ra ca ý ar ý ra rak müm kün o lur... O ar ýþ da ka ma de ðe ri yük sek mal la ra, do la yý sýy la ek no lo jik ge liþ me ye bað lý... Ba ka lým e ko no mi yi ký rýl gan ha le ge i ren bu çok na zik ko nu gün dem de ilk sý ra yý ne za man a la cak? Meh me Al an Sar, yseri ilânlar SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN Fax: 0 (212) ELEMAN n GENÇ, DÝNAMÝK ve ercihen Ýsanbul-Faih'e ouran Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýleiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon rafiðini yürüebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu eseüre riaye eden Bir Bayan Elemana ihiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýriba Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðiim ve Rehabiliasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðremeni alýnacakýr. Ýriba Tel: 0(456) (0536) n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokanamýzda çalýþmak üzere Moorlu Servis Elemaný alýnacakýr. (0536) KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahme Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýriba: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý arasý, 3 kalý, 3.ka, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarken'e saýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) n SATILIK KELEPÝR daire 120 m 2, 2+1, bina yaþý 0, 13 kalý, 13.ka, doðalgaz (kombi), krediye uygun TL. (0543) n KARTALTEPE'de 100 m 2, 2+1, bina yaþý arasý, 3 kalý, zemin ka, doðalgaz sobalý, krediye uygun, TL. (0535) n SAHÝBÝNDEN ANKARA-Demeevler de saýlýk full yapýlý 3+1 asansörlü (ora ka) daire, Doðu-güney- baý cepheli 110 m 2, yaþý : yýl, TL Hasan Bal Gsm: (0505) n BAHÇEÞEHÝR'de SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Eap 210 m² 4+1 Ankasreli (0532) n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de saýlýk çok güzel daire 120 m 2, 2+1, 3 kalý, 2.ka, doðalgaz (kombi) TL (0535) SATILIK ARSA n ORHANGAZÝ'de m 2 imarlý yol, su, elekrik, göl manzara TL vade (0532) n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda arla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) Kayseriye 18 km Uzaklýka m 2 Tarla TL Þaban Yüceürk Yüceepe Zemin Marke mail.com ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay aksile arlalar. (0532) (212) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden geleceði parlak projelerle deðeri yükselen Adapazarý Kaynarca'da dönümü TL ile TL arasý müsakil apulu araziler (0536) VASITA n 2006 STAREX panelvan çok emiz vade akas olur, km, moor hacmi, cm 3, moor gücü arasý, gümüþ gri renkli, manuel vies, dizel yaký, akaslý, ikinci el TL. (0543) n 2006 GAZELLE sobol çok emiz km de vade ve akas olur, gaz model, km de, moor hacmi cm 3, moor gücü arasý, beyaz renk, manuel vies, dizel yaký, akaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, moor hacmi cm 3, moor gücü arasý, yaký benzin + LPG oomaik vies, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyeli saýlýk iþyeri 150 m 2, akaslý, TL. (0543) n CÝÐER ve KEBAP salonu devren saýlýkýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garanili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n 50 m 2 kelepir saýlýk dükkân TL. 0(212) n 200 m 2, doðalgaz (merkezi), iþ yeri TL. (0535) n SATILIK ÝÞHANI kelepir 600 m 2, 4 kalý, bina yaþý yýl arasý, doðalgazlý TL (0543)

9 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR Ma Ka LE 9 Bimeyen gündemimiz: Þükür FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Ya se min Ha ným: Hamd e mek ve þük re - mek lâ fýz la rý a ra sýn da na sýl bir fark var - dýr? Hamd i le þük rün, de rin li ði ne i za hý ný ya par mý sý nýz? Han gi si nin da ha ge niþ, han gi si nin da ha hu su sî kal dý ðý nýn a çý lý - mý ný yap ma nýz müm kün mü? Hamd söz lük e ka dir ve kýy me bil mek, ak dir e mek, eb rik e mek, se na e mek ve öv mek; þü kür i se e þek kür e mek, i yi lik le re kar þý mem nu ni ye gös er mek, mem nun ol du ðu nu bil dir mek ve his se ir mek, i yi li ði i yi lik le kar þý la mak, bir þe yin kar þý lý ðý ný ver mek mâ nâ la rýn da kul la nýl mýþ ýr. Is ý lâh a i se; ku lun, Al lah ýn ih san ve i yi lik le ri ni ak dir e me si, mem nu ni ye gös er me si, Al lah ýn ka dir ve kýy me i ni bil me si, Al lah a i yi lik le rin den do la yý di li i le kal bi i le ve be den a za la rý i le e þek kür e me si, Al lah ýn i yi lik le ri kar þý sýn da Al lah a min ne duy ma sý de mek ir. Kâ i na a dik ka e dil se, kâ i na ýn eþ ki lâ ý nýn þük rü ne i ce ve re cek arz da an zim e dil di ði nin gö rü le ce ði ni bil di ren Be dî üz za man Haz re le ri (ra), kâ i na fab ri ka sý nýn çý kar dý ðý mah su lâ ýn en â lâ sý nýn þü kür ol du ðu nu, ya ni kâ i na a zer re ler den kü re le re ka dar her ne var sa, her bir þe yin þük re bak ý ðý ný, þük re dö nük ol du ðu nu kay de di yor. 1 Ce nâb-ý Al lah Kur ân da bi zi þük re dâ ve e di yor. Ýþ e ör nek â ye ler: Ö lü arz da bir â ye var dýr: Biz o nu di ril i riz ve o ra dan on la rýn yi ye cek le ri a ne ler çý ka rý rýz. O ra la rý hur ma ve ü züm bah çe le ri i le do na ý rýz ve a ra la rýn dan bir çok pý nar lar fýþ kýr ý rýz. El le riy le yap ýk la rý da dâ hil ol mak ü ze re, mey ve le rin den ye sin ler di ye! Hâ lâ þük re mez ler mi? 2 Þük re den le ri mü kâ fa lan dý ra ca ðýz. 3 Rabb i niz: Þük re der se niz, mu hak kak ar ý ra ca ðým! Nan kör lük e der se niz, mu hak kak a za bým çe in dir di ye bil dir di. 4 Al lah a i ba de e ve þük re den ler den ol! 5 Ce nâb-ý Hak, Ken di Yü ce Za ý ný da Þe kûr ve Þâ kir i sim le riy le i sim len dir miþ ir. Bu gü zel i sim ler le an lý yo ruz ki Ce nâb-ý Hak, ku lu nun zer re mik ar da ol sa 6 yap ý ðý hay rý, ha se nâ ý ve i yi lik le ri as la yok say mý yor, as la gör mez den gel mi yor, as la kü çüm se mi yor, as la ha fi fe al mý yor; mu la ka de ðer len dir me ye â bi u u yor ve ek sik siz mi za na ko yu yor, ku lu na e þek kür e di yor. Öy ley se ken di mi ze bir ke re so ra lým: Ce nâb-ý Hakk ýn; sýrf ku lu nun le hi ne ve çý kar la rý na son suz im kân lar, i yi lik ler, ih san lar, ni me ler, rý zýk lar, gü zel lik ler ya ra ma sý ve hep si ni ku lu na ah sis bu yur ma sý; var lýk la rý ve kâ i na ý yaz-kýþ â de a bir ni me ler ve gü zel lik ler ar mo ni si ha lin de sun ma sý kar þý sýn da ku lu ne yap ma lý? Na sýl kar þý lýk ver me li? Bu ni me le rin ve ni me ler i çin de ki Ý lâ hî il i fa ýn ka dir ve kýy me i ni bil di ði ni na sýl gös er me li? Al lah a na sýl þük re me li? Bü ün kâ i na ý ve mah lû ka ý se nin im da dý na ve ih i yaç la rý na ah sis e den Ce nâb-ý Hakk ýn hiç se ni bil me me si, a ný ma ma sý ve gör me me si müm kün mü, ar zýn da yö nel i ði so ruy la in sa ný dü þün me ye sevk e den Be dî üz za man Haz re le ri (ra), de vam la; Ma dem se ni bi li yor, rah me iy le bil di ði ni bil di ri yor; sen de O nu bil, hür me le bil di ði ni bil dir. 7 di ye rek þük rün de, ham din de as lýn da e mel de Al lah ý bil mek le baþ la dý ðý ný ha ýr la ý yor. Ya rýn, in þal lah de vam e de lim. DU Â Ey dün ya nýn ve â hi re in Rab bi! Ey Cen ne in ve Ce hen ne min Rab bi! Ey Pey gam ber le rin ve ha yýr lý la rýn Rab bi! Ey sýd dîk la rýn ve i yi le rin Rab bi! Ey kü çük le rin ve bü yük le rin Rab bi! Ey dâ ne le rin ve mey ve le rin Rab bi! Ey ne hir le rin ve a ðaç la rýn Rab bi! Ey sah râ la rýn ve çöl le rin Rab bi! Ey kö le le rin ve hür le rin Rab bi! Ey a çý ða vu ru lan la rýn ve giz le nen le rin Rab bi! Ey ge ce le rin ve gün düz le rin Rab bi! Sen bü ün ku sur lar dan, acz den, þe rik en ve nok san sý fa lar dan mü nez zeh sin. Sen den baþ ka i lâh yok ur ki, bi ze im dâ e sin. Bi ze e man ver. Sen den e man di li yo ruz. Bi zi Ce hen nem a za býn dan kur ar! Â mîn... Dip no lar: 1- Mek û bâ, S Yâ sîn Sû re si, 36/ Âl-i Ým rân Sû re si, 3/ Ýb râ hîm Sû re si, 14/7. 5- Zü mer Sû re si, 39/ Zil zal Sû re si, 99/7. 7- Lem a lar, S YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.r Þef ka, aþk ve mu hab be en da ha kýy me li dir. As lýn da þef ka in bü ün çe þi le ri e miz dir. An cak, þef ka ha ki ka i nin i yi an la þý la ma ma sý ve Tev hîd na za riy le ba ký la ma ma sý ha lin de, kâ i na a ce re yan e den hâ di se ler, þef ka sa hi bi ni ya ra lar. Ýn san lý ða þef ka, on la rý i çi ne düþ ük le ri bu na lým ve eh li ke li yol dan kur ar ma da yar dým cý ol mak ar zýn da o la bi lir. Ki, in sa nýn hem cins le ri ne kar þý gös e re ce ði e sas þef ka - Þefka, mahlûka, anne ve çocuk ler den bi ri si de bu dur. Kalb-i in sâ nî den hür me ve mer ha me çýk sa, a kýl ve ze kâ ve, o in san la rý gâ ye deh þe li gad dar ca na var lar hük mü ne ge çi rir. 1 Þef ka kö ü ye de kul la ný la bi lir. Na sýl ma sûm hay van la rý öl dü ren ca na var la ra þef ka gös er mek bü yük bir zu lüm i se, bin ler Müs lü ma nýn ha ya ý ný ve e be dî sa a de le ri ni mah ve den in san la ra a raf ar ol mak, ce zâ dan kur ul ma la rý na du â cý ol mak da deh þe li bir vic dan sýz lýk ýr. Bu þef ka in sû is i ma li, a ma men ers is i ka me e kul la nýl ma sý dýr. Kur ân, in san lý ðý þef ka e dâ ve e di yor: O na a ra fý mýz dan bir þef ka ve gü nah lar dan e miz lik ver dik. O da ak vâ sa hi bi bir kul ol du. 2 Yi ne o nun â ye le rin den dir ki, si ze hem cins - le ri niz den ken di le ri ne ý sý na ca ðý nýz eþ ler ya ra mýþ, a ra ný za mu hab be ve mer ha me ver miþ ir. Dü þü nen bir op lu luk i çin el be e bun da Al lah ýn var lýk ve bir li ði ne, kud re ve rah me i ne de lil ler var dýr. 3 Kur ân ýn ef sî ri o lan ha dis-i þe rîf e þöy le de nir: Mer ha me e me ye ne mer ha me e dil mez. Siz yer de ki le re mer ha me e di niz ki, gök e ki ler de si ze mer ha me e sin! Þef ka in sý nýr la rý þöy le çi zi li yor: Þef ka-i Ý lâ hi ye den faz la þef ka, þef ka de ðil dir. Za ra ra ken di rý za sýy la gi re ne þef ka e dil mez. Rah me-i Ý lâ hi ye nin bir e cel lî si o lan þef ka in en sa fî si, þüp he siz ki an ne ler de bu lu nur. Yav ru la rý i çin ruh la rý ný fe dâ e der ler. Kýz kardeþlik bilinci üzerine ÝLÂHÎ DONANIMLAR Duy gu la rýn i fa de e dil me si ve pay la þý mý nok a sýn da ka dýn la rýn er kek ler den da ha ba þa rý lý ol du ðu, bi li min de esbi e i ði bir ger çek. Geç i ði miz yýl lar da ya pý lan a raþ ýr ma da bi ri ka dýn lar dan, di ðe ri er kek ler den o lu þan i ki de nek gru bu na on lar ca fo oð raf gös e ren bi lim a dam la rý nýn Siz ce bun lar dan kaç a ne si üz gün? so ru su nu yö nel i ði ni o ku muþ um. Er kek ler sa de ce að la yan la rýn üz gün ol du ðu nu i fa de e miþ ler di. Ka dýn lar sa yüz i fa de le rin den de yo la çý ka rak ger çek sa yý ya çok ya kýn bir ah min de bu lun muþ lar dý. Duy gu la rý ný i fa de e me ve pay laþ ma nok a sýn da, ka dýn la rýn er kek ler den çok da ha ba þa rý lý ol du ðu ger çe ði ni, kü çü cük kýz ço cuk la rýn da bi le mü þa he de e mek müm kün. Za en kýz be bek le rin da ha an ne rah min de i ken i le ri de ko nuþ ma da kul la na ca ðý çe ne kas la rý ný er kek be bek ler den faz la ha re ke e ir di ði il mî bir ha ki ka U zun lâ fýn ký sa sý; kýz la rýn ve er kek le rin Ý lâ hî do na ným la rý fark lý. Bir el ma nýn i ki ya rý sý gi bi, bir bir le ri ni a mam la ya cak arz da duy gu lar la, lâ i fe ler le, ka bi li ye ler le do na ý lýp dün ya ya öy le gön de ril miþ ler. GÜÇLÜ ZAYIFLAR Te za bir baþ lýk gi bi gö rün se de doð ru. Er ke ðe na za ran da ha za yýf ya pý da o lan ka dýn lar güç lü ol ma nýn yo lu nu bul muþ lar: E kip hâ lin de ha re ke e mek Ka dýn la rýn bir lik e ha re ke e me ve e kip kur ma nok a sýn da ya pý la rýn dan ge len bir ya kýn lýk ol du ðu Ri sâ le-i Nur un sa ýr la rý a ra sýn da i fa de e dil mek e. Be di üz za man Haz - sair arasi YASEMÝN GÜLEÇYÜZ re le ri bu nu Za yýf la rýn ce mi ye i ve þahs-ý mâ ne vî si ka vî o lur for mü lü i le a çýk lar. Bu for mü lü hay van lar â le min de yap ý ðý e fek kür ler le des ek ler. Ay ný ha ki ka in in san lar â le min de de ge çer li ol du ðu nu an la ýr. Av ru pa da ki, cins-i lâ if le rin Hür ri ye-i Nis van Ce mi ye i ni ko mi e ler i çin de en þid de li ve e sir li si o la rak de lil gös e rir. As lan lar güç le ri ne gü ven dik le ri i çin ek ya þar lar, i i fa ka ih i yaç duy maz lar. Til ki ler ve ya ba nî ke çi ler se kur sal dý rý la rýn dan ko run mak i çin sü rü ler hâ lin de ya þar lar. (Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, 20. Lem a, s. 381, Ye ni As ya Neþ ri ya, Ey lül 2005) KIZ KARDEÞLER MUTLU EDER ABD de ya pý lan bir a raþ ýr ma kýz kar deþ le ri o lan er gen le rin Çok mu su zum, üz gü nüm, dep res yon da yým ya da Kim se be ni sev mi yor gi bi duy gu la ra da ha az ka pýl dýk la rý ný gös e ri yor. A raþ ýr ma ne i ce le ri Bir kýz kar de þe sa hip ol mak si zi da ha mu lu ya par baþ lý ðý i le bir ma ka le de ya yýn lan mýþ. Bu ko nu da ya pý lan di ðer ça lýþ ma la rýn da ben zer so nuç lar la ne i ce len di ði ni o ku yo ruz. Meselâ Ýn gil e re de psi ki yar la rýn yap ý ðý a raþ ýr ma, en az bir kýz kar deþ le bü yü yen genç le rin da ha mu lu ve da ha i yim ser ol - duk la rý ný gös e ri yor. Yaþ lý ye iþ kin ler a ra sýn da da ay ný ne i ce ler söz ko nu su. Er kek kar deþ ler i se duy gu la rýn i fa de e dil me si ve pay la þý mý nok a sýn da da ha e dir gin ve ke um lar. (The New York Ti mes- Sa bah, Bi lim ve Tek no lo ji, 7 Ka sým 2010) Ýl ginç de ðil mi? Bu nun sebebi ni Be di üz za man Haz re le ri nin yu ka rý da ki es bi i siz ce de çok gü zel i fa de e mi yor mu? ÞEFKATLÝ VE NEZÝH BÝR YAKLAÞIM: HEMÞÝRELERÝM! Be di üz za man Haz re le ri nin Bu za man da ha ným lar genç ler den da ha zi ya de bir reh be re muh aç ýr ih a rýy la ka le me al dý ðý Ha ným lar Reh be ri nde kul lan dý ðý hi ap þek li Hem þi re le rim! ya ni kýz kar deþ le rim! i fa de si dir. A ziz hem þi re le rim, a hi re hem þi re le rim i fa de le ri ni sýk lýk la kul la nýr. Sa de ce bu yak la þým bi le â lem le re rah me o la rak gön de ri len Kur ân-ý Ke rim in, Pey gam be ri mi zin (asm) ka dý na ba kýþ a çý sý ný da ek ke li me i le an la ýr: Þef ka li ve ne zih ir. Gü nü mü zün Ca hi li ye dö ne min den fark lý ol ma yan ka dý na ba kýþ a çý sýn da Hem þî re le rim! hi a bý gö nül le ri ok þar ve fe he der. Ya ra dý lýþ ga ye sin den u zak laþ mýþ, ka dý ný mal o la rak gö ren bir ca hi li ye op lu mu nu ýs lâh e me ve ye ni den ya pý lan dýr ma nok a sýn da Kur ân ve Sün ne en kay na ðý ný al mýþ kýz kar deþ lik bi lin ci ne ih i yaç var dýr. Kýz ço cuk la rý ný di ri di ri op ra ða gö men vah þî bir op lu mun, ka rýn ca ya bi le rek za rar ver me yen bir hâ le gel di ði Asr-ý Sa a de bu na en gü zel ör nek de ðil mi dir? GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan An cak, he men i þâ re e de lim, ba zan an ne ler, þef ka le ri ni yan lýþ yol da kul la na bi lir ler. Ha ya la rý nýn bir par ça sý o lan yav ru la rý ný, i bâ de e zah me ve sý kýn ý sýn dan ko ru ma ya kal kar lar. Me se lâ, Ah yav rum, ne a lý a lý u yu yor, sa bah na ma zý na kal dýr ma ya yým, ya zýk o la cak! der ler. Dün ye vî so ðuk an ko ru yup, uy ku suz kal ma sý na ra zý ol ma yan an ne, Ce hen nem a e þi ne a ýl ma sý na ra zý o lu yor! Þef ka duy gu su nun sap ma sý dýr bu. Dip no lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Þu â lar, Y.A.N., Al - man ya Bask, s Kur ân, Mer yem Sû re si, A ge, Rum Sû re si, 21. Yemek yeme âdâbý ÝsÝKaME GSM: HÜSEYÝN GÜLTEKÝN Hoþ ol ma yan â de ve a lýþ kan lýk lar, ýp ký sâ rî has a lýk lar gi bi in san dan in sa na bu laþ ma ya hýz ka za na rak de vam e di yor op lum da. Ce mi ye e ki yoz laþ ma nýn bir so nu cu o la rak, he men bü ün in san la rý e ki le mek e o lan, din de ye ri ol ma yan bu â de ve a lýþ kan lýk la rý ö nem se me yen in san lar bir a ra fa, dî ni has sa si ye le ri bu lu nan bir çok in sa nýn da hi, ço ðu za man bel ki de far ký na var ma dan bu hoþ ol ma yan a lýþ kan lýk la ra a lýþ ýk la rý ný ve ser bes çe yap ýk la rý ný e sef le gö rü yo ruz. Bel li du yar lý lýk la rý, hak lý has sa si ye le ri bu lu nan ve ol duk ça din dar ba zý in san la rýn da gün lük ya þan ý la rýn da ço ðu za man far ký na var ma dan en a zýn dan sün ne-i se niy ye de ye ri ol ma yan ba zý hâl ve ha re ke ler i çin de ol ma la rý câ lib-i dik ka bir hâl ol sa ge rek. Me se lâ op lum da ço ðu in sa nýn dik ka e al mak a ge rek li du yar lý lý ðý gös e re me di ði ör nek ler den bi ri si de sof ra â dâ bý... Bi lin di ði gi bi, sof ra â dâ bý ný, ye mek ye me þe kil ve bi çi mi ni de Pey gam ber E fen di miz (asm) a rif ve av si ye e miþ ir ki, bu na da sün ne-i se niy ye di yo ruz. Ehl-i din bu gü zel â de le re ri â ye e de rek, â de i ni i ba de e çe vir miþ o lur. Ri â ye e me yen de, böy le bir se vap an mah rum ol muþ o lur. A cý bir ger çek ir ki, ehl-i di nin kü çüm sen me ye cek bir ke si mi ya ye mek ye me â dâ bý ný bil mi yor ve ya en a zýn dan ha fi fe a lýp ö nem se mi yor. Ýs is na la rý ol mak la be ra ber ço ðu in san, ye mek ye me â de i nin ay ný za man da Mün im-i Ha ki ki yi (Ger çek ni me i ve re ni) ha ý ra ge ir me yi ge rek ir di ði ni, ye mek ye me nin key fî bir i þin ö e sin de bir ka i de ve â dâ bý nýn bu lun du ðu nu; bu ka i de ve â dâ bý da E fen di mi zin (asm) en gü zel þe kil de a rif ve av si ye e i ði ni; bun la ra ri â ye e dil di ðin de, ye mek ye me i þi nin be ra be rin de bir i ba de i, bir se va bý ne i ce ver di ði ni bil mi yor, bi len ler de bu i þi cid di ye al mý yor ma a le sef. Bu ra dan ha re ke le, ye mek ye me â dâ bý nýn ba zý ku ral la rý ný ha ýr la ma ya ça lý þa lým: * Ye mek en ön ce ve son ra el le ri yý ka ma lý ve u nu an la ra da ha ýr la ma ni ye iy le ye me ðe ses li bir þe kil de bes me le i le baþ la ma lý. * Ye me ðin be re ke i or a sýn da dýr ha di si nin i þa re i ni göz ö nün de bu lun du ra rak, ye me ðin be re ke i nin de va mý i çin, ye me ðe ö nü müz den baþ la yýp de vam e me li. * Yi yi niz, i çi niz, fa ka is raf e me yi niz emr-i Ý lâ hî si ni göz ö nün de bu lun du ra rak, ih i yaç an faz la ye mek en ka çý nýp, ye me ðin za yi ol ma ma sý na dik ka e me li ve ý ka-ba sa ye mek en ka çý nýl ma lý. * Sað el i le ye me li, sol el i le ye mek en ka çýn ma lý. Ek me ði bir bü ün hâ lin de u up ý sýr ma ma lý, ye mek en son ra ek mek i le a ðýz si lin me me li. * Ye mek es na sýn da sof ra da ik sin di ri ci söz, hâl ve a výr lar dan ka çýn ma lý. * Ye me ði çok a ce le ye me me li, a ðýz da i yi ce çið ne me li, baþ ka la rý nýn ye me þek li ne bak ma ma lý. * Su yu bir ne fes e de ðil; e me rek, üç ne fes e iç me li. * Ye me ði yer ken, bu ni me le ri bi ze ve ren Mün im-i Ha ki ki yi e fek kür e me li, ye mek en son ra ye mek du â sý ya pýl ma lý. Böy le ya par sak hem mi de ih i ya cý mý zý gör müþ o lur; hem de bir nev'î i ba de yap mýþ o lu ruz. Ya ni ye mek ye me â de i mi zi i ba de e çe vir miþ o lu ruz. Gö rül dü ðü gi bi sof ra â dâ bý ný ye ri ne ge ir mek öy le zor bir iþ de de ðil. Bi ze ba si ve ö nem siz gi bi gö rü nen, ço ðu za man da ül fe le cid di ye al ma dý ðý mýz, fa ka as lýn da her ehl-i din i çin kay da de ðer bir iþ o lan sof ra â dâ bý na ge re ken ö ne mi ver mek e fay da var. Çün kü bu â dâ bý ya þa mak la, E fen di mi zi (asm) ak li e miþ o lu yo ruz; ve bu nun so nu cun da da â de le ri mi zi i ba de e eb dil e miþ o lu yo ruz. Bu ko nu yu na zar la ra sun ma ya be ni sevk e den se bep; ma a le sef ehl-i di nin bü yük bir ke si min de mü þa he de e i ðim, bu me se le yi kay da de ðer gör me yip, ha fi fe al ma la rý ol du. Di nî has sa si ye le ri ni bil di ðim ba zý in san la rýn da hi far kýn da ol ma dan sof ra â dâ býn da gös er dik le ri ih mal kâr lýk ve ya boþ ver miþ lik ve si le siy le bu ko nu yu der ha ýr e me yi uy gun bul dum.

10 10 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR KÜLTÜR-SANAT Kaderci olmak EYLÜL SAADET BAYRÝ sa a de bay ma il.com Kýþ ay la rýn da his se i ðim en de rin þey a ciz lik. E sen bir rüz gâr, ser ya ðan bir yað mur ve þim þek Ýn sa ný is er is e mez e dir gin e dip, bü ün dün ya ya hük me de nin var lý ðý ný i lik le ri ne ka dar his se di yor. Þim di bu nu bil mi yor muy dun? Tar zý bir a kýl - ma o la bi lir an cak bil mek ya þa mak i çin ye er li ol - mu yor. Ya þa ný lan lar bil dik le ri miz le doð ru o ran - ý lý i ler le mi yor. Bun dan ol sa ge rek, yað mur lu ha va lar da da ha çok du â e di yo rum di yor, kar þý kom þu. Þim þek ça kýn ca he men Kur ân o ku yo rum di yor bir di ðe - ri. Sý ra dan ha ya la rýn da Fa i ha o ku mak bi le a kýl la - rý na gel me yen bu in san la rýn, ha va bo zun ca Kur ân i le hem hal ol ma la rý gü zel bir ay rýn ý. Ki þi nin ne o lur sa ol sun, gü cü nün bir i þe ya ra ma dý - ðý ný fark e me si ve fark e mek le kal ma yýp, ya ra ý cý sý - na ha li ni arz e dip o na gü ven me si de bu du rum da dik ka e de ðer bir du rum. Hiç bir þe yin ken di li ðin den ol ma dý ðý ný bil mek ve en kor ku lu an lar da o na sý ðýn mak, en lez ze li an lar - dan bi ri si. Ýn san ken di ne giz li ce di yor ki, -hiç bir þey se bep siz ve bo þu bo þu na de ðil-. Bu ha va þar la rý nýn i - pi bi ri nin e lin de ve is er se þim di her þey nor ma le dö - ne bi lir. Yap ýk la rý mýz li san-ý ha li miz le bu du ru mu an la ý yor. Bir de nor mal ya þan ý mýz da bu ha le bü rü ne bil sek, o za man haya da ha ra ha ve çe ki lir o lur. ** Bir çok ka ra rý mý zýn ne i ce si o lum suz çý kýn ca, ön ce ken di mi zi ve son ra i þi mi ze az da ol da da hil o lan bir - çok ki þi yi suç la yýp du ru ruz. So nuç ko ca bir hu zur suz luk ha li. Öl mek is e mek, a ma ö le me mek gi bi bir du rum. Oy sa ýp ký ha va la rýn du ru mun da ol du ðu gi bi, her þe yi i da re e de nin ol du ðu nu bil di ði miz gi bi ya þa sak, bi raz da ha ya þa ný lýr ký la rýz gü nü mü zü. Sa ný rým ka der ci ol mak de dik le ri bu ol sa ge rek. E lin den ge le ni ya pýp, ge ri si ne ya ni so nu cu na ka rýþ - ma mak. Her ne o lur sa ol sun, Var dýr bir ha yýr. di ye - rek i ler le ye bil mek. Bu yaz dýk la rý mý bil me ye ni miz yok. A ma uy gu la yan bir e lin par ma ðý ný geç mez. Bir a ra bir prog ram da; Do ðu da ki in san la rýn psi ko - lo ji si nin da ha i yi ol du ðu nu ve da ha mu lu ol duk la rý ný an la ý yor du. Ay rý ca Ba ý da ki in san la rýn sres de ni len has a lýk la mü ca de le e ik le ri ve hayala rý ný her ge çen gün da ha da zor laþ ýr dýk la rý ný bel ge le riy le göz ler ö nü - ne se ri yor du. Se bep i se il ginç gel miþ i. Do ðu da ki in san lar ka der ci ol ma la rý nýn kar þý lý ðý ný a lý yor lar dý. El le rin den ge le ni yap ýk an son ra, ne i ce a la ma yýn ca Var dýr bir hik me i di ye rek ü zül mü yor - lar mýþ. Ba ý da ki in san lar i se, so nuç ne o lur sa ol sun hep di dik le me hep di dik le me. Ne den böy le ol du, ne den þöy le ol du. A ca ba da ha çok uð raþ sam, da ha mý i yi o - lur du? Tar zý kay gý lar Vel ha sýl bil mek en zi ya de, her za man bil di ði ni ya - þa mak ev lâ dýr. Ves se lâm Tür ki ye deki ço cuk i ya ro sun da bir ilk ÝS TAN BUL 2010 Av ru pa Kül ür Baþ ken i A jan sý E ði - im Yö ne men li ði nin, O kul Ti ya ro su kav ra mý na uy gun Türk çe o yun ye er siz li ði ne dik ka le ri çe ken 2010 O kul lar da pro je si kap sa mýn da Ti ya ro O kul - lar da! O yun Yaz ma Ya rýþ ma sý so nuç lan dý. Tür ki - ye de ço cuk i ya ro su a la nýn da bir ilk ol ma ö zel - li ði a þý yan ya rýþ ma da de re ce ye gir me ye hak ka - za nan lar, Dev le Ti ya ro su Ýs an bul Kü çük Sah - ne de dü zen le nen ö dül ö re ni i le ö dül le ri ni al dý. Fa ma Yal çýn ýn ko or di na ör lü ðün de, Ço cuk la - rýn ya kýn çev re le ri, a i le le ri, ar ka daþ la rýy la kur - duk la rý, hem ger çek, hem de ha yal dün ya sý ný yan sý an i liþ ki le ri ir de le yen ya rýþ ma ya op lam 263 o yun ka ýl dý. Ya rýþ ma ya ka ý lan o yun lar Zeh ra Ýp þi roð lu, Se la ha in Di li düz gün, Ni hal Ku yum cu, Fik re Ter zi, Ö zer Tun ca, A se na A - kan, Tol ga Ký lýk ve Ü mi Öz de mir a ra fýn dan de ðer len di ril di. Ýl köð re im ve or a öð re im de oy - na na cak ni e lik e ve es e ik e ye ni Türk çe O yun me in le ri o luþ u ru la bil me si i çin dü zen le nen ya - rýþ ma nýn ö dül ge ce sin de, de re ce ye gi ren 13 o - yun i le ya yýn lan ma ya de ðer gö rü len 10 o yu nun yer al dý ðý ve Ýs an bul da 3 bin o ku la da ðý ý la cak o lan ki ap a a ný ýl dý. Ö dül ö re nin de ko nu þan Ýs an bul 2010 Av ru pa Kül ür Baþ ken i E ði im Yö ne men li ði Ge nel Ko or di na ö rü Ga zi Sel çuk, o kul lar da öð ren ci le rin oy na ya bi le ce ði o yun lar ol ma ma sýn dan yo la çý ký lan ya rýþ ma ya gös e ri len il gi den çok mem nun ol duk la rý ný di le ge ir di. Ço cuk i ya ro su a la nýn da Tür ki ye de bir ilk o lan ya rýþ ma nýn bu a çý ðý ka pa ma yo lun da ö nem li bir a dým ol du ðu nu di le ge i ren Ga zi Sel çuk, i ya - ro nun ço cuk la rýn ge li þi mi a çý sýn dan ne ka dar ö nem - li ol du ðu nun da be lir i. Kül ür Sa na Ser vi si Aynalýkavak Kas rý'nýn ze min ka ýn da o luþ u ru lan Mu si kî Mü ze si nin Tür ki ye de bir ilk ni e li ði a þý yor. Müze, kýþ döneminde Pa zar e si ve Per þem be gün le ri ha riç gezilebiliyor. 3. Se lim i le Ay na lý ka vak Kas rý nda mu si kî din le mek! BES TE KÂR VE NEY ZEN HÜ KÜM DAR 3. SE LÝM ÝN Ö NEM LÝ BES TE LE RÝ NÝ YAP TI ÐI AY NA LI KA VAK KAS RIN IN ÜST KA TI AS LI NA UY GUN TEF RÝÞ E DÝL DÝ VE TÜR KÝ YE NÝN ÝLK "MU SÝ KÎ MÜ ZE SÝ" O LUÞ TU RUL DU. BESTEKÂR ve ney zen hü küm dar 3. Se lim in ö - nem li bes e le ri ni yap ý ðý Ay na lý ka vak Kas rý, res - o ras yon ça lýþ ma la rý kap sa mýn da as lý na uy gun ef riþ e di len üs ka ý ve ze min ka ýn da o luþ u ru lan Mu si kî Mü ze si i le zi ya re çi le re sul a nýn mü zik dün ya sý na yol cu luk yap ma im kâ ný su nu yor. TBMM Mil lî Sa ray lar Da i re Baþ ka ný Ya sin Yýl - dýz, Ay na lý ka vak Kas rý nýn mil lî sa ray lar en van e - rin de bu lu nan en es ki a ri hî bi na ol ma ö zel li ði ne sa hip ol du ðu nu söy le di. Yýl dýz, kas rýn u zun yýl lar ka pa lý kal dý ðý ný ak a ra rak, yak la þýk 5 yýl ön ce baþ - la yan res o ras yon ça lýþ ma la rý nýn bu yýl hýz lan dý - 3. SE LÝM Ý KÜS TÜ REN AN LAÞ MA LAR SALI AKÞAMINI FOTOÐRAFA AYIRIN SOL DAN SA ÐA- 1. Ja pon ki ra zý çi çe ði. - Bronþ la - rýn da ral ma sýyla or a ya çý kan ne fes dar lý ðý has - a lý ðý. 2. An ka ra'nýn sem bo lü o la rak ak dim e di - len ku le. - Ý se de ses li ler. 3. Or man i çin de hay - van la rýn o luþ ur du ðu dar ve u zun yol, pa i ka. - Çok a cý çe ken has a la ra (kan ser vb), has a lýk la rý - nýn son saf ha la rýn da ve ri len u yuþ u ru cu. 4. Bir nes ne yi ka rý þýk renk le re bo ya mak. - Tok yo'nun es ki a dý. 5. E na yi, bön. - Gü mü þün sim ge si. 6. Or a As ya Türk le ri nin yer le þim yer le ri ne ver dik - le ri i sim. - Han gi þey an lam lý so ru. - Ü züm bi ki - si. 7. O o mo bil ler de, dü men sis e min de ki a na par ça lar dan bi ri si yy ci va rýn da sa mu ray la rýn sem bol o la rak a þý dýk la rý ge nel de 1 me re u zun - luk a iç bü key ka vis li ký lýç. 8. Ý ri a ne li be zel ye. - Sod yu mu sim ge le yen harf ler. 9. A kü mü la ö rün ký sa sý. - E lek rik mo o ru na baðlý bir a kým a - þýyýcý ha la lar va sý a sýy la yu ka rý a þaðý yön de in - san, hay van, bi sik le vs a þýmaya ya ra yan va sý - a. 10. Ýp i dai sa vaþ si lâ hý. - Af ga nis an' da mev - cu yö ne im ve ABD'ye kar þý sa va þan a le be eþ ki lâ ý. rýl dý ðý ný ve kas rýn ge çen ay zi ya re e a çýl dý ðý ný be - lir i. Res o ras yon ça lýþ ma la rý ön ce sin de ya pý lan in ce le me ler de ah þap a þý yý cý sis em e le man la rý nýn bü yük bir kýs mý nýn a þý yý cý ni e li ði ni yi ir di ði ve ya pý nýn ba zý ký sým la rýn da de for mas yon o luþ u ðu - nun be lir len di ði ni an la an Yýl dýz, ya pý nýn a þý yý cý sis e mi dý þýn da ki ah þap e le man la rý, doð ra ma lar, a van ve du var be ze me le ri, rev zen ler ve suk sý va - lar gi bi bir çok kýs mýn da ö nem li ko ru ma so run la - rý nýn esbi e dil di ði ni kay de i. Yýl dýz, res o ras yon ça lýþ ma la rý ný ar dýn dan kas - rýn fonk si yo nu nun ne o la ca ðý nýn gün de me gel di - PHOTO WORLD Fo oð raf Mer ke zi, Sa lý E kin lik le ri ne Muh sin Di van ýn Ýn ce Þey ler II (in sa na da ir) ad lý fo oð raf gös e ri si ve söy le þi si i le baþ lý yor. Muh sin Di van ýn gös e ri si ve ar dýn dan ger çek leþ i re ce ði fo oð - ra fa da ir soh be e büün fo oð raf se ver ler dâ ve li - dir. Ta rih: 14 A ra lýk 2010 Sa lý Sa a: 19:30 Yer: Pho o World Fo oð raf Mer ke zi Ad res: Ba ha ri ye Cad de si Ku zu Kes a - ne So kak No: 16 Ka - dý köy / Ýs an bul Tel: 0 (216) (216) Web: o worl dfo og raf mer ke zi.com No: Faaliye üc re siz dir. KASRIN bir çok an laþ ma la ra da ev sa hip li ði yap ý ðý ný ha ýr la an Yýl dýz, Ký - rým ýn e li miz den çýk ma sý na ne den o lan an laþ ma nýn bu ka sýr da ya pýl dý - ðý ný bi li yo ruz. Bu an lam da bu ra da ya pý lan an laþ ma la rýn ba þa rý sýz ol ma - sý ne de niy le 3. Se lim in küs ü ðü ve kas ra bir da ha uð ra ma dý ðý i le il gi li B U L M A C A ði ni be lir e rek, þun la rý kay de i: Türk a ri hin de bu ra ya i liþ kin bel li a nýk lýk la rý bel ge le riy le bu la bi li yo ruz. Ör ne ðin þeh za de le rin sün ne dü ðün le ri nin çe þi li gra vür ler de yer al dý - ðý ný bi li yo ruz. An cak en ö nem li si bu kas rýn 3. Se lim i le öz deþ leþ miþ ol ma sý. O nun bu ra yý bir din len me me kâ ný o la rak kul lan dý ðý ný bi li yo ruz. Bu ra sý ay ný za man da o nun mu si kî ça lýþ ma la rý ný yap ý ðý bir me kân. 3. Se lim in Türk mu si kî sin de u u ðu ö nem li ye ri de dü þü ne rek bu ra nýn bir ka sýr-mü ze ve Mu si kî Mü ze si o la rak hiz me ver me si uy gun bu lun du. HER ÝNSAN BÝR DÜNYA FOTOÐRAFÇI ve ya zar Me rih A ko - ðul un ha zýr la yýp sun du ðu Her Ýn - san Bir Dün ya baþ - lýk lý faaliye ler di zi - si nin A ra lýk a yý ko - nu ðu klâ sik ke men - çe nin genç us a sý Der ya Tür kan Tür kan ýn mü zik se rü ve ni eþ li ðin de Türk mü zi ði nin ö nem li çal gý la rýn dan o lan ke - men çe nin e le a lý na ca ðý faaliyein so nun da sa na çý, iz le yi ci ler i çin bir de mi ni kon ser ve re cek. Ta rih: 15 A ra lýk 2010 Çar þam ba Sa a: Yer: Ak bank Sa na No: Faaliye üc re siz dir. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ja pon ca'da "hoþ ça kal". 2. Mer can a da sý. - Ta rý ma el ve riþ li ol ma yan op rak. 3. (Tersi) Bir sûre adý. - Ka ra Kuv ve le ri ko mu an lý ðý i çin ö zel o la rak ü re il me si plan la - nan ak ik. Ta ar ruz i pi he li kop er. 4. Ken di ni a kýl lý ve bil gi li sa - nan kim se. - Bir saç ke sim bi çi mi. 5. (Ter si) "A ðýr baþ lý, o nur lu" an la mý na ge len A rap ça sý fa. - (Tersi) Bir renk. 6. Al mak fi i li nin i kin ci e kil þa hý s i çin çe kim len miþ e mir ki pi ha li. - Ken di si ni yal - nýz ca ken di si i le a çýk la ya bi len ek söz cük. - (Tersi) Bir noa. 7. Osmanlý lar da dev le da i re si. - Bir no a. 8. Rus ya'da bir ne hir. - Si nir, da mar. 9. Ýn gi liz ce de bir soy lu luk ün va ný. - Vü cu a ha ya sý vý sý. 10. Top an Eþ ya Fi ya En dek - si nin ký sa sý. - Na zi hü cum ký a sý. - Sa - ni ye nin ký sa sý. 11. Ye mek ye dir me, bi ri le ri ni do yur ma. - Nö be ci nin ký sa sý. 12. Ja pon e de bi ya - ýn da ro ma na ben - zer an la ým ar zý. TÜR KÝ YE NÝN ÝLK MU SÝ KÎ MÜ ZE SÝ YASÝN Yýl dýz, kas rýn ze min ka ýn da o luþ u ru lan Mu si kî Mü ze si nin Tür - ki ye de bir ilk ni e li ði a þý dý ðý ný be lir - e rek, Biz bu nu çok ö nem si yo ruz. Bu yön de çe þi li gay re ler ve ça ba la - rýn ol du ðu nu bi li yo ruz. An cak bu ra sý hem me kân, hem de ob je ler o la rak bir il ki eþ kil e di yor. Ta rih e pa di þah - la ra, ö nem li dev le a dam la rý na, di nî ka na a ön der le ri ne bak ý ðý mýz da bu ki þi le rin mu si kiy le iç i çe ol du ðu nu gö rü yo ruz. Bu ba kým dan si ya sî a ri - hi miz le mu si kî a ri hi mi zi a yýr e - me miz müm kün ol ma dý ðýn dan bu kas rýn mu si kî mü ze si o la rak zi ya re çi - ler a ra fýn dan gö rül me si çok ö nem li de di. Mü ze de, ser gi le nen e ser ler a ra - sýn da saz, am bur, no a lar ve aþ plak la rýn bu lun du ðu nu i fa de e den Yýl dýz, Bun la rýn ö nem li bir kýs mý Sul an Ab dü la ziz in o ru nu Gev he ri Os ma noð lu nun mil lî sa ray la ra bý - rak ý ðý, bir kýs mý da en van e ri miz de bu lu nan e ser ler den o lu þu yor di ye ko nuþ u. Yýl dýz, kas rýn Pa zar e si ve Per þem be gün le ri ha riç kýþ dö ne - min de 2 TL kar þý lý ðýn da sa a le ri a ra sýn da ge zi le bil di ði ni ak a - ra rak, kas rý bir ay i çe ri sin de yak la þýk 1000 ki þi nin zi ya re e i ði ni, bu sa yý yý yýl lýk 50 bi ne çý kar ma yý he def le dik le ri - ni söz le ri ne ek le di. Ýs an bul / a a ri va ye var. Ben o an laþ ma lar dan son ra bu ra ya uð ra ma ma sý ný da ha çok o nun na if ka rak e ri ne bað lý yo rum. An cak bu, o nun Türk mu si kî a ri hi ne geç miþ ö nem li e ser le ri ni bu ra da bes e le miþ ve bu ra da ic ra e miþ ol du - ðu ger çe ði ni de ðiþ ir mi yor de di. ÝSTANBUL UN EN GÜZEL FOTOÐRAFLARI ÜNLÜ fo oð raf sa na çý sý Tah sin Ay doð muþ un ob jek i fin den; Ýs an bul a a i 105 fo oð raf an o lu þan Bu Þehr-i Ýs an bul ki a býn da yer a - lan 40 fo oð raf ser gi le ni yor. Ta rih: 08 A ra lýk O cak 2010 Yer: Tak sim Fo oð ra fe vi Bir önceki bulmacanýn cevaplarý Y A P A L A K B R O M 2 A T A R N US A Y R Ý 3 S A L A P U R Y A A L 4 E L A R A A R S A N A 5 M A N A S B B S 6 Ý Y T A L Ý M Ý D 7 N T P Ý Y E S A S 8 K Ý L O M E T R E E 9 K A P A R O E F E R 10 A S Ý T N T D E R Ý

11 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR EKONOMÝ 11 HABERLER Vardan: 2011 yýlý 2010 dan iyi olacak MÜSÝAD Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan 2011 yýlýnýn, 2010 yýlýndan daha iyi olacaðýný, bizim açýmýzdan iyi olacaðýný deðerlendiriyoruz dedi. Ömer Cihad Vardan, gazeecilere yapýðý açýklamada, 2010 yýlý ekonomik geliþmelerini deðerlendirdi. Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarýný iyimser bulduðunu ve ekonomik krizin arýk alaýldýðýný kaydeden Vardan, 2011 in daha iyi olacaðýný belirerek, þunlarý söyledi: Türkiye ekonomisinin 3. çeyrek büyüme rakamlarý dün açýklandý. 3. çeyrek büyüme her ne kadar beklenilerin alýnda gerçekleþmiþ olsa da, dünya geneline bakýðýmýz zaman Ýsveç en sonra ikinci en önemli geliþmeyi saðlamýþ bir ülke olarak gözüküyoruz. Ýnsanlar arýk yaýrýma doðru yönelmiþ durumda yýlýnýn, 2010 yýlýndan daha iyi olacaðýný, bizim açýmýzdan iyi olacaðýný deðerlendiriyoruz. Kriz amamen alaýldý. Bizim açýmýzdan arýk kriz yok. Sadece iç pazarla yeinmeyeceðiz ve bundan sonra da mulaka ihracaý arýracaðýz. Kayseri / aa DO LAR DÜN 1,5030 ÖN CE KÝ GÜN 1,4950 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 1,9870 ÖN CE KÝ GÜN 1,9770 p DÜN 67,00 ÖN CE KÝ GÜN 66,70 DÜN 449,00 ÖN CE KÝ GÜN 447,00 p p p Tapu iþlemleri kolaylaþýyor Yeni Hal Yasasý 2011 yýlý'nýn Mar ayýnda yürürlüðe girecek. Top an cý Hal le ri millî bor sa ha li ne ge le cek n SANAYÝ ve Ti ca re Ba kan lý ðý Ýç Ti ca re Ge nel Mü - dü rü Ýs ma il Yü cel, Ye ni Hal Ya sa sý nýn 2011 Mar a - yýn da yü rür lü ðe gi re ce ði ni be lir e rek, Bu a rih en son ra hiç bir þey es ki si gi bi ol ma ya cak. Tüm op an cý hal ler u lu sal bir bor sa ha li ne ge le cek de di. An al ya Bü yük þe hir Be le di ye si Top an cý Hal Þu be Mü dür lü - ðü, An al ya Ti ca re ve Sa na yi O da sý (AT SO) iþ bir li - ðiy le, bir bil gi len dir me op lan ý sý dü zen le di. Top lan - ý nýn a çý lý þýn da ko nu þan AT SO Baþ ka ný Çe in Os - man Bu dak, An al ya da a rým sek ö rü nün 5 mil yar do la ra ya kýn ü re im yap ý ðý ný be lir i. Ye ni Hal Ya sa - sý nýn An al ya yý ya kýn dan il gi len dir di ði ni i fa de e den Bu dak, hal ka yý sis e mi nin ö ne mi ne i þa re e i ve a - rý ma da ya lý bir ve ri a ba ný o luþ u rul ma sý ge rek i ði ni vur gu la dý. Ýs ma il Yü cel de, Ye ni Hal Ya sa sý nýn Mar 2011 de yü rür lü ðe gi re ce ði ni ha ýr la a rak, Bu a rih - en son ra hiç bir þey es ki si gi bi ol ma ya cak. Tüm op - an cý hal ler u lu sal bir bor sa ha li ne ge le cek de di. Ýs - ma il Yü cel, ye ni ya sa da ki en e mel de ði þik li ðin hal ka yý sis e mi i le il gi li ol du ðu nu be lir e rek, ü rü nün ha - le bil di ri mi nin bir zo run lu luk ha li ne gel di ði ni i fa de e i. Bü yük þe hir Be le di ye si Top an cý Hal Þu be Mü - dü rü Rý za Uy sal i se rü sum pay la þý mý ko nu su ye ni den dü zen len me si ge rek i ði ni be lir i. An al ya / a a ABD nin bü çe a çý ðý Ka sým da re kor kýr dý n ABD'DE Ka sým a yýn da fe de ral bü çe a çý ðý 150,4 mil - yar do lar la re kor kýr dý. Ha zi ne Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, ge çen yý lýn ka sým a yý i le kar þý laþ ý rýl dý ðýn - da bü çe a çý ðý nýn yüz de 25 ar ýþ la 150,4 mil yar do lar ol du ðu bil di ril di. ABD de bü çe a çý ðý nýn, yak la þýk 855 mil yar do la ra mal o la cak ver gi in di ri mi pla ný nýn Kon - gre den geç me siy le ýr ma na ca ðý ah min e di li yor. ABD de 1 E kim de baþ la yan ma li yý lýn ilk i ki a yýn da bü çe a çý ðý 290,8 mil yar do la ra u laþ ý. Ge çen yýl ay ný dö nem de bü çe a çý ðý mev cu se vi ye nin yüz de 2 al ýn - day dý. Ba zý e ko no mis ler, büün yýl ge ne lin de bü çe a - çý ðý nýn ge çen yý lýn al ýn da kal ma sý ný bek ler ken, ba zý la rý da ver gi in di rim pla ný dolayýsýyla bü çe a çý ðý nýn 2011 yý lýn da re kor ký ra ca ðý ný dü þü nü yor. JP Mor gan e ko no - mis i Mic ha el Fe ro li, ver gi in di ri mi pla ný çer çe ve sin de bu yýl bü çe a çý ðý nýn 1,5 ril yon do lar, 2012 yý lýn da i se 1,2 ril yon do lar ol ma sý ný bek le di ði ni söy le di ma lî yý lýn da bü çe a çý ðý 1,42 ril yon do lar la re kor kýr mýþ ý. 30 Ey lül de so na e ren 2010 ma lî yý lýn da i se bü çe a çý ðý 1,29 ril yon do lar ol muþ u. Was hing on / a a Er ne en Sü per Krem Te miz le yi ci n KOKU gi de ri ci sek ö rü nün li de ri Er ne, ar ýk ev sel e miz lik ka e go ri sin de de ü ke i ci le ri ne par lak ve hij - ye nik bir e miz lik su nu yor. Ban yo ve mu fak e miz li - ði i çin ü re i len Ye ni Er ne Sü per Krem Te miz le yi ci de rin le me si ne e miz lik i çin i de al bir se çim su nu yor. Ye ni Er ne Sü per Krem Te miz le yi ci, mik ro mi ne - ral li for mü lü sa ye sin de, la va bo, fa yans, ban yo ve mu fak eþ ya la rý nýn yü zey le ri ni çiz me den e miz li yor. Güç lü for mü lü i le en zor le ke le ri ko lay ca çý kar ý yor, e miz li yor ve kö ü ko ku la rý yok e di yor. Mu fak, ban - yo, la va bo, fa yans, o cak gi bi yü zey le ri çiz me den, de - rin le me si ne e miz le yen Ye ni Er ne Sü per Krem Te - miz le yi ci nin A mon yak lý ve Li mon Ko ku lu ol mak ü - ze re 2 fark lý çe þi di bu lu nu yor. Her e ve bir Er ne he de fi i le ü rün yel pa ze si ni ge niþ le en ve mar ka kim - li ði ye ni le nen Er ne; Sü per Klo ze Te miz lik Blok la rý, Sprey li Sü per Ban yo, Mu fak, Fý rýn Te miz le yi ci le ri, Sü per Krem Te miz le yi ci le ri, Sü per WC Te miz le yi ci - le ri, Ki reç Çö zü cü, Ça ma þýr Su yu ve fonk si yo nel ü - rün le ri i le Türk e miz lik sek ö rün de ön cü ol ma ya de vam e di yor. Ýs an bul / Ye ni As ya T. C. ÝS TAN BUL 8. ÝÞ MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/932 E sas. DA VA LI: 1- FAT MA ÇI NAR -58 Bul var Cad. No: 36/38 Zey in bur nu/ ÝS TAN BUL Da va cý a ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Tes pi da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me miz den ve ri len 09/04/2009 gün ve 2007/374 e sas, 2009/185 sa yý lý ka rar, Yar gý ay 21. Hu kuk Da i re si nin 03/06/2010 gün ve 2009/8883 e sas, 2010/6336 sa yý lý ka rar i le bo zu la rak, Mah ke me mi ze i a de e dil miþ o lup, 2010/932 e sas sý ra mý za kay dý ya pý la rak du - ruþ ma gü nü nün i la nen eb li ði ne ka rar ve ril miþ ir. Du ruþ ma Gü nü: 10/02/2011 gü nü sa a: de du ruþ - ma da biz za ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le em sil e ir me niz, Ak si ak ir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen eb lið o lu nur. 27/09/ B: VATANDAÞLAR, TÜRKÝYE NÝN HERHANGÝ BÝR YERÝNDEKÝ TAÞINMAZLARI ÝÇÝN KENDÝ BULUNDUKLARI YERDEN ALIM- SATIM ÝÞLEMÝ YAPABÝLECEK. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, YURTDIÞINDA DA TEMSÝLCÝLÝK AÇABÝLECEK. TA PU ve Ka das ro Ge nel Mü dür lü ðü nün (TKGM) ye ni çý ka rý lan eþ ki lâ ka nu nu i le va an da þýn a pu iþ lem le ri ko lay laþ ý rý lýr ken, ku ru ma, ha ri a cý lýk ve a þýn maz (em lâk) a ra cý lýk hiz me le ri ko nu sun da ku ral koy ma ye ki si ve ril di. TKGM ye ki li le rin den e din di ði bil gi ye gö re, ge çen haf a Res mî Ga ze e de ya yým la nan Ta pu ve Ka das ro Ge nel Mü dür lü ðü Teþ ki lâ ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nun i le va an daþ la ra, Tür ki ye nin her han gi bir ye - rin de ki a þýn maz la rý i çin, ken di bu lun duk la rý yer den a lým sa ým iþ le mi ya pa bil me im kâ ný ge i ril di. Ka nun u ya rýn ca, meselâ An ka ra da ki bir va an daþ, Tür ki - ye nin her han gi bir ye rin de ki a þýn ma zý ko nu sun da, An ka ra da ki a pu mü dür lük le rin de iþ lem yap ý ra bi le - cek. Ta pu mü dür lük le ri, hak sa hi bi nin a le bi ü ze ri ne, ken di ye ki a la ný dý þýn da bu lu nan a þýn maz lar la il gi li a pu iþ lem le ri ni ya pa bi le cek. Bu nun i çin a pu mü dür - lük le ri nin, a þýn ma zýn bu lun du ðu a pu mü dür lü ðün - den ye ki al ma sý ve ka nu nen bir en gel ol ma dý ðý ný es - bi e me si ge re ke cek. Bu na gö re ya pý la cak a pu iþ lem - le ri ne i liþ kin u sul ve e sas lar yö ne me lik le dü zen le ne - cek. TKGM ay rý ca yur dý þýn da da em sil ci lik a ça bi le - cek. Ne re ler de em sil ci lik a çý la ca ðý na, Dý þiþ le ri Ba kan - lý ðý i le gö rü þü le rek ka rar ve ri le cek. Ya ban cý uy ruk lu ger çek ve ü zel ki þi le rin ül ke de ki a pu ve ka das ro i le il gi li iþ lem le ri ni ya pa cak. Ge nel mü dür lü ðün aþ ra eþ - ki lâ ý, böl ge mü dür lük le ri i le bu mü dür lük le re bað lý ka das ro mü dür lük le ri ve a pu mü dür lük le rin den o - lu þa cak. Ka das ro mü dür lük le ri il ler de, a pu mü dür - lük le ri, mer kez il çe ve di ðer il çe ler de ku ru la cak. Bu na gö re, ha len 325 a de o lan ka das ro mü dür lük le ri nin sa yý sý 81 e i ne cek, il çe ler de ki a pu mü dür lük le ri ça lýþ - ma ya de vam e de cek. Ka nun i le ay rý ca, TKGM ye in i - kal e den a pu ve ka das roy la il gi li ko nu lar i le bun la ra i liþ kin uy gu la ma ve gö rüþ fark lý lýk la rý ný gi der mek ü ze - re Ta pu ve Ka das ro Ku ru lu ku ru lu yor. TÜRKÝYE'DE Ekim sonu iibariyle 98 milyon 874 bin 476 mudi bulunuyor. Takipeki kredi karý borcu mikarý da 4 milyar 215 milyon lira düzeyinde bulunuyor. Bankacýlýk Düzenleme ve Deneleme Kurumunun (BDDK) Ekim 2010 Dönemi Aylýk Bülen Verilerinden derlenen bilgilere göre, mudilerin 98 milyon 276 bin 754 ünü yur içi yerleþik, 597 bin 722 sini de yur dýþý yerleþik kiþiler oluþuruyor. Yur içi yerleþik kiþilerin bankalarda 221 milyar 572 milyon lira asarruf mevduaý, 158 milyar 221 milyon lira döviz evdia hesabý, 1 milyar 914 milyon lira kýymeli maden depo hesabý bulunuyor. Yur içi yerleþik resmî kuruluþlarýn mevduaý 26 milyar 619 milyon lira, icari ve diðer kuruluþlarýn mevduaý 125 milyar 346 milyon lira, özel carî hesaplar 5 milyar 473 milyon lira, kaýlma hesaplarý da 24 milyar 734 milyon lira olarak esbi ediliyor. Yur dýþý yerleþik kiþilerin asarruf mevdualarýnda 3 milyar 16 milyon lira, döviz evdia hesaplarýnda 11 milyar 947 milyon lira olduðu gözlenirken, yur dýþý yerleþik icarî ve diðer kuruluþlarýn oplam mevduaý da 3 milyar 305 milyon lira þeklinde hesaplanýyor. Ekim Aylýk Bülenine göre, bankalarda 1 milyon lira ve üzerinde mevduaý olanlarýn sayýsý da 33 bin 245. Bunlarýn 32 bin 385 ini yur içi, 860 ýný da yur dýþý yerleþik kiþiler meydana geiriyor. Söz konusu arih iibariyle 47 milyon 100 bin 86 yur içi ve 257 bin 232 yur dýþý yerleþik mudinin bankalarda 10 bin liraya kadar hesabý bulunuyor. TAKÝPTEKÝ KART BORCU 4.4 MÝLYAR LÝRA Kredi karlarý da sekörel kredi daðýlýmýnda oplam nakdi kredilerin 48 milyar 372,1 milyon lirasýný oluþuruyor. Bunlarýn 4 milyar 215 milyon 677 bin lirasý da akipe bulunuyor. Ekim sonu iibariyle ükeici kredileri 118 milyar 4 milyon lira, dövize endeksli ükeici kredileri 2 milyar 283 milyon liralýk bir yekûn oluþuruyor. Bunun 56 milyar 781 milyon liralýk bölümünü konu, 4 milyar 914 milyon liralýk bölümünü aþý, 47 milyar 719 milyon liralýk bölümünü ihiyaç, 10 milyar 872 milyon liralýk bölümünü de diðer ükeici kredileri meydana geiriyor. Konu kredilerinin 902 milyon lirasý, aþý kredilerinin 379 milyon lirasý, ihiyaç kredilerinin 1 milyar 779 milyon lirasý, diðer kredilerin de 762 milyon lirasý akipe bulunuyor. Ankara / aa Vaandaþlar, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki aþýnmazlarý için kendi bulunduðu yerden alým saým iþlemini yapabilecek. HA RÝ TA Ü RE TÝM ÝZ LE ME MER KE ZÝ O LUÞ TU RU LA CAK TKGM NÝN ku ru luþ, gö rev, ye ki ve so rum lu luk la rý i le eþ ki lâ lan ma sý na i liþ kin u sûl ve e sas la rý dü zen le yen ka nun u ya rýn ca, TKGM ye, ha ri a cý lýk i - le il gi li ku ral koy ma ve de ne le me ye ki si de ve ri li yor. Bu na gö re, TKGM, bü yük öl çek li ka das ral ve o pog ra fik ha ri a la rýn ü re il me si a ma cý i le je o - de zik al ya pý, ha va dan fo oð raf a lý mý, 1/5000 ve da ha üs öl çek li fo og ra me rik ve yer sel ha ri a ü re im hiz me le ri ni ya pa cak ve ya yap ý ra cak, kon rol e de cek, de ne le ye cek ve e mel pren sip le ri be lir le ye cek. Me kân sal bil gi sis e mi al ya pý sý ný ve ha ri a ü re im iz le me mer ke zi ni o luþ u ra cak, ve ri ler den ger çek ve ü zel ki þi ler i le ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn fay da lan ma sý ný sað la ya cak, coð ra fî bil gi sis em le ri ko nu sun da ve ri le cek gö rev - le ri ya pa cak. Ay rý ca, ha ri a ve ka das ro mü hen dis lik bü ro la rý na li sans ve re cek, bu bü ro la rýn fa a li ye u sûl ve e sas la rý ný be lir le ye cek ve de ne le ye - cek. Ka nun i le a þýn ma za yö ne lik a ra cý lýk fa a li ye le ri ni dü zen le me, li sans ver me, bu fa a li ye le rin u sûl ve e sas la rý ný be lir le me ve de ne le ye ki si de TKGM ye ve ril di. Bu nun em lâk mü þa vir li ði sek ö rü ne yö ne lik dü zen le me ye ki si an la mý na gel di ði be lir i li yor. An ka ra / a a Türkiye de 33 bin milyoner var BDDK'NIN AYLIK BÜLTEN VERÝLERÝNE GÖRE TÜRKÝYE'DE, EKÝM 2010 SONU ÝTÝBARÝYLE BANKALARDA 1 MÝLYON LÝRA VE ÜZERÝNDE MEVDUATI OLANLARIN SAYISI 33 BÝN 245. Ödenmeyen kredilerde sýkýný yaþanabilir E KO NO MÝ Uz ma ný Meh me Cav lý, Tür ki ye de ge ri dö nü þü ol ma yan ü ke i ci kre di le rin de ge le cek se - ne ý ka nýk lýk ya þa na bi le ce ði ni be lir i. Cav lý, a ka - de mik bir yak la þým la de ðer len di ril di ðin de Tür ki - ye nin 2011 de ban ka cý lýk sek ö rün de ki so run la ra dik ka le e ðil me si ge rek i ði ni i fa de e i. Çek-se ne ö de me le rin de þu an da ý ka nýk lýk la rýn ol du ðu nu i - le ri sü ren Cav lý, ge ri dö nü þü ol ma yan ü ke i ci kre - di le rin de de ge le cek yýl ý ka nýk lýk o la bi le ce ði yö - nün de u ya rý da bu lun du. Bu du ru mun þu an da do - ðal gö rü le bi le ce ði nin, an cak pi ya sa lar da pa ra sý ký - þýk lý ðý na se bep o la bi le ce ði nin al ý ný çi zen Cav lý, Bu du rum i ca re in ö nü ne en gel eþ kil e de bi lir yý lýn da e ko no mik an lam da sý kýn ý la ra ne den o la bi lir de di. Ja pon ya nýn 1990 lý yýl lar da ev, o o - mo bil gi bi ü ke i ci kre di le ri nin ge ri ö de me le rin de ya þa nan ý ka nýk lýk so nu cu e ko no mik o la rak sý kýn - ý lý bir sü reç ge çir di ði ni ha ýr la an Cav lý, þun la rý kay de i: Tür ki ye 2011 yý lý na iþ çi, me mur, ö zel sek ör ve dev le iþ bir li ði i çin de gir me li dir. Tür ki - ye de ha ne hal ký ge li ri ol duk ça dü þük ke sim ler gö - ze çar pý yor. Ban ka lar bu kri er le re çok faz la dik ka e me den ko lay lýk la kre di kar la rý, çek ler, ü ke i ci kre di le ri ver di. Ge ri dö nü þü ol ma yan ü ke i ci kre - di le ri 2011 de sis em de ý ka nýk lý ða ne den o la bi lir. Ö den me yen kre di le rin, çek le rin, is is mar e di len kre di kar la rý nýn çö zü mü nü ban ka lar, dev le e yük ol ma dan ken di le ri çö ze bil me li dir. Ban ka lar kre di ver me kri er le ri ni göz den ge çir me li dir. Dev le de ban ka la rýn bu du ru mu nu ya kýn dan a kip e me li - dir. Ak si ak dir de Ja pon ya nýn 1990 lý yýl la rý ný ya - þan bir ül ke du ru mu na dü þe bi li riz. An ka ra / a a Çað rý Hi per mar ke Ba þak þe hir de a çýl dý n ÇAÐRI Hi per mar ke 22. þu be - si ni dün Ba þak þe hir 2. e ap a bu - lu nan O lim pa A lýþ ve riþ Mer ke - zin de aç ý. Ýs an bul da 20, Ýz - mi e de 1 þu be ol mak ü ze re op lam 21 þu be si bu lu nan Çað rý Hi per mar ke, 22. þu be si ni dün Ba þak þe hir 2. e ap a bu lu nan O - lim pa A lýþ ve riþ Mer ke zin de hiz - me e aç ý. Bin 500 me re ka re lik a lan da hiz me ve re cek ye ni þu be her za man ki gi bi ka li e li ü rün le ri uy gun fi ya la müþ e ri le ri ne su na - cak. Çok ya kýn da i se A na do lu ya ka sýn da Üm ra ni ye Yu nus Em - re de 23. þu be si ni a ça cak o lan Çað rý, böy le lik le þu be sa yý sý ný Av ru pa ya ka sýn da ki sa yý 6 ya, A - na do lu ya ka sýn da ki sa yý da 16 ya çý kar mýþ o la cak. Çað rý kri er le ri - ne uy gun yer ler bul duk ça ye ni þu be ler aç ma ya de vam e de ce ði ni be lir en ye ki li ler, a lýþ ve riþ mer - kez le rin den ge le cek þu be aç ma ek lif le ri ne a çýk ol duk la rý ný i fa de e i ler. E ko no mi Ser vi si Ta vu ðun kal bi Ban dýr ma da a ý yor n TÜRKÝYE'DEKÝ e lik civ ci vin yüz de 25 i, yu mur a lýk civ ci vin yüz de 20 si ni kar þý la yan Ba lý ke - sir in Ban dýr ma il çe si, sek ör de ö - nem li yer u u yor. Ban dýr ma Ti - ca re O da sý ve Ta rým Ýl çe Mü - dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, yýl lýk or a la ma 800 mil yon do lar - lýk i ca re hac mi bu lu nan Ban dýr - ma, li ma ný, bor ma den le ri, be yaz e i ve yu mur a sýy la a ný ný yor. Ö - zel lik le Ban vi, Þe ker Pi liç, Bu Pi liç ve Boz lar gi bi ö nem li fir ma la rýn ü re im yap ý ðý il çe, be yaz e sek ö - rü nün kal bi nin a ý ðý yer o la rak ni e len di ri li yor. Bu na gö re Ban - dýr ma, Tür ki ye nin yýl da 800 mil - yon e lik civ civ ü re i mi nin yüz de 25 i ni, yu mur a lýk civ ci vin i se yüz - de 20 si ni kar þý lar ken, be yaz e in yüz de 22 si, yu mur a nýn yüz de 10 un dan faz la sý Ban dýr ma da ü - re i li yor. Bur sa / a a

12 B: T. C. SÜRMENE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2010/219 AKSARAY, KARAMAN, KAYSERÝ, KONYA, NEVÞEHÝR, NÝÐDE, SÝVAS illeri Yeni Asya Gazeesi Temsilciler Toplanýsý Gazeemiz Yöneim Kurulu Üyelerinin de kaýlýmýyla Konya'da 12/12/2010 Pazar Günü saa: 09.00'da yapýlacakýr. Ýriba Tel; Konya Büro: 0(332) (0505) Bölge Toplanýsýna Dave Sa yý: 2010/5719 E sas. Ör nek No: 63 Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve kýy me le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý kar ýl - mýþ ýr. Bi rin ci ar ýr ma da gü nü sa a sa a le ri a ra sýn da Cum hu ri ye cad. No: 16 CE VÝZ LÝ ad re sin de % 20 e mi na kar þý lý ðýn da ya pý la cak ve o gün kýy me le rin % 60'ý - na is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de gü nü ay ný yer ve sa a e 2. ar ýr ma ya pý la rak sa ý - la ca ðý, þu ka dar ki ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn op la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si nin þar ol du ðu, mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den %...o ra nýn da KDV.nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði ak dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: T. C KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIR AÇIK ARTTIRMA ÝLANI Sa yý: 2010/27 E sas 2010/1076 Ka rar Da va cý, GÜ LÝS TAN DAÐ i le Da va lý, HI DIR DAÐ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek e o lan Bo þan ma da va sý ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM ; yu ka rý da A çýk la nan ne den ler le; 1- Da va nýn KA BU LÜ i le; K. MA RAÞ Ý li, EL BÝS TAN Ýl çe si, BA KIÞ KA SA BA SI/SO ÐU CAK Kö yü/mah. Cil: 91, ha ne: 35'de nü fu sa ka yý lý, BSN: 30'da bu lu nan AB BAS ve HA TÝ - CE'den ol ma, GÜ CÜK 03/01/1964 do ðum lu T.C. KÝM LÝK NO: da va lý HI DIR DAÐ i le ay ný yer BSN: 91'de bu lu nan ME MET ve ZEY NEP'den ol ma GÜ CÜK 10/03/1955 do ðum lu T.C. KÝM LÝK NO: da va lý GÜ LÝS TAN DAÐ'ýn (ev le ne rek gel di ði yer ÝS KEN DE RUN il çe si, E SEN TE PE Kö yü/mah. 4 Cil, 4 Ha ne, 227 Sý ra, so ya dý ÖZ DE MÝR), TMK'nun 166/3 mad de si ge re ðin ce BO ÞAN MA LA RI NA, Da ir da va cý nýn yü zü ne kar þý da va lý nýn yok lu ðun da ka ra rýn eb lið a ri hin den i i ba ren 15 gün i çin de Yar gý ay'a em yiz yo lu a çýk ol mak ü ze re ve ri len ka rar Da va lý HI DIR DAÐ'a eb li ga ye ri ne ka im ol mak ü ze re Ý LA NEN eb lið o lu nur. 08/12/ B: T. C. ÝZMÝR 4. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2005/1196 E sas. 2008/869 Ka rar. Da va cý Ken di a dý na a sa le en Hü se yin Ya þar Mi is li'ye ve kâ le en Ay han Kaþ lý oð lu Mi - is li ve Ha san Mus a fa Mi is li ve ki li a ra fýn dan da va lý Tev fik U ður Taþ gýn da hi li da va lý Va ka i in Ce za yir li vd a ley hi ne a çý lan ve ra se in ip a li da va sýn da ve ri len ka rar; Ýh bar e di len Ma li ye Ha zi ne si a ra fýn dan em yiz e dil mek le Yar gý ay 7. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý nýn a rih 2010/1324 E sas, 2010/3664 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le ka ra - rýn a ra fý ol ma yan ih bar o lu nan Ma li ye Ha zi ne si nin em yiz in ce le me is e ði nin RED DÝ - NE ka rar ve ril di ðin den, da ha ev vel du ruþ ma gü nü ve mah ke me i la mý da va lý Va ka a in Ce za yir li'ye i la nen eb li ða ya pýl mýþ, Yar gý ay i la mý nýn da i la nen eb li ði ne ka rar ve ril - mek le, Ýþ bu i la nýn ya yýn lan ma sýn dan 15 gün son ra, ya sal o lan 8 gün lük sü re so nun da eb - lið e dil miþ sa yý la ca ðý hu su su i la nen eb lið o lu nur B: ÝZMÝR 5. SULH HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/282 Es. Davacýlar arafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan isim ashihi davasýnýn Mahkememizce yapýlan yargýlamasý sonunda; Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Talý mah/köy, cil no: 102, hane no: 39, BSN: 47'de nüfusa kayýlý Salih ile Meryem oðlu 02/08/1984 Sungurlu doðumlu TC kimlik numaralý Pehlil Kelepircioðlu'nun nüfusa kayýlý olan Pehlil isminin BEHLÜL olarak TASHÝHÝNE, karar verilmiþir. M.K. 26. maddesi gereðince ilan olunur. 02/12/ B: T. C. ANKARA 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sa yý: 2010/433 E sas. 07/10/2010 Ko nu: Ý la nen eb li ga hk. Ýh bar e den Yoz ga Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðý, mi ras bý ra kan Me li ha Çe ran, Le hi ne Va si ye ya pý lan Tür ki ye Di ya ne Vak fý Mü dür lü ðü, mi ras çý lar De me Ka ra ca, Ek rem E - fil i, Ýb ra him Bah çe li, E mi ne Boz kur, Yük sel Bah çe li, Ya kup Çul fa, Sa ni ye Çe ran, Lu fi ye E fil i o lan Va si ye na me a çýl ma sý da va sý ne de niy le ya pý lan yar gý la ma so nun da; 28/09/2010 a ri hin de 2010/829 no lu ka ra rý i le; Yoz ga 1. No er li ði nin 07 Mar 2002 a rih ve 1792 yev mi ye no lu va si ye na me si i le Yoz ga i li Mer kez Ye ni ca mi Ma hal le si Ga ni za de So ka ðý mül ki hu du la rý da hi lin de ka in 19 paf a, 1348 a da, 15 par sel 531 m 2 25 dm 2 yü zöl çüm lü kar gir a par man vas fýn - da ki 26/360 ar sa pa yý Ka. No: 1 Ba ðým sýz Blm. No: 5 mes ken ni e li ðin de ki gay ri men - ku lu ken di si nin ö le ne ka dar mal la rýn ken di sin de kal mak þar ý i le ken di si öl dük en son ra mal la ra gay ri men ku lun Tür ki ye Di ya ne Vak fý a dý na ka yý ve es cil e dil me si ni, a pu iþ lem le ri nin ya pýl ma sý ný son is ek ve ar zu su nun ol du ðu ve va si ye na me nin va si - ye e den a ra fýn dan im za lan dý ðý; mah ke me miz ce Va si ye E den ME LÝ HA ÇET RAN ýn 07/03/2002 a ri hin de 1792 yev mi ye i le Yoz ga 1. No er li ðin de dü zen le miþ ol du ðu va si ye na me nin a çý lýp o kun du ðu nun TES PÝ TÝ NE, ka rar ve ril miþ o lup mi ras çý lar dan Sa ni ye Çe ran, Ek rem ve Lü fi ye E fil i i le E mi ne Boz kur un üm a ra ma la ra rað men ha ya a o lup ol ma dý ðý ve ad res le ri nin bi lin me me si ne de niy le va si ye na me eb lið e di - le me di ðin den TMK 597/2 mad de si u ya rýn ca eb li ði ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur. B: T. C. YOZ GAT SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2006/232 KA RAR NO: 2010/310 TEB LÝÐ MUH TA BI: Da va lý HÜ SE YÝN GÜ RAL - Ka vak lý Kö yü De re Sk. No: 5 Si liv ri/ ÝS TAN BUL Da va cý Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Baþ kan lý ðý nýn da va lý lar Ra ma zan Öz mer, Gü neþ Si gor - a A.Þ., ve Hü se yin Gür dal a ley hi ne mah ke me miz de a ç ý ðý A la cak da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM : Da va cý nýn da va sý nýn kýs men ka bu lü i le Ko ray i çin 2.422,25 TL, Mus a fa i çin 2.948,77 TL' nin op lam 5.371,02 TL ku rum za ra rý nýn da va lý lar dan müþ e re ken ve mü e sel si len (si gor a þir ke in den po li çe li mi i i le sý nýr lý ol mak ü ze re) a lý nýp da va cý ku ru ma ve ril me si ne bu mik - ar lar i çin 27/10/2004 a ri hin den ya sal fa iz yü rü ül me si ne, Harç lar ya sa sý ge re ðin ce 319,04 TL har cýn da va lý lar dan a lý nýp (si gor a þir ke in den po li çe li mi i i le sý nýr lý ol mak ü ze re) da va lý lar dan müþ e re ken ve mü e sel si len a lý nýp ha zi ne ye ge lir kay de dil me si ne, Da va cý ve ki li i çin ak dir o lu nan 1000 TL nis pi ve kâ le üc re i nin da va lý lar dan müþ e re ken ve mü e sel si len (si gor a þir ke in den po li çe li mi i i le sý nýr lý ol mak ü ze re) da va dan son ra yü - rür lü ðe gi ren A na ya sa Mah ke me si nin ip al ka ra rý se be biy le red de di len ký sým ü ze rin den da - va lý ve ki li ne ve kâ le üc re i ak di ri ne yer ol ma dý ðý na, Da va cý ku rum a ra fýn dan bu da va do la yý sý i le ya pý lan 639 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý - lar dan müþ e re ken ve mü e sel si len (si gor a þir ke in den po li çe li mi i i le sý nýr lý ol mak ü ze re) a lý nýp da va cý ya ve ril me si ne da ir ve ril me si ne, Hü küm ö ze i nin da va lý lar dan Hü se yin Gü ral a i la nen eb li ði ne, Da ir ve ri len ka rar da va cý ku rum ve ki li nin yü zü ne kar þý ef him den, da va lý la rýn yok lu ðun dan eb lið den i i ba ren 5521 sa yý lý ya sa nýn 8 mad de si ve HUMK 388/4 mad de le ri ge re ðin ce 8 gün i - çin de il gi li Yar gý ay da i re sin de em yiz ol mak ü ze re a çýk ça o ku nup u su len an la ýl dý. 29/04/2010 Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen eb lið o lu nur. 03/12/ B: ÝS TAN BUL 8. ÝÞ MAH KE ME SÝ'NDEN Ý LAN E SAS NO: 2002/950 KA RAR NO: 2010/176 TEB LÝÐ MUH TA BI: 1) Da va lý SO NER OR TAÇ - Eþ ref pa þa 474 Sk. Os man Nu ri Ap. No: 76 D: 16 Eþ ref pa þa/ýz MÝR 2) AY DIN TER ZÝ OÐ LU - E be ký zý Sk. Sos ko Mo da Ýþ Mer ke zi C Blok No: 24 Þiþ li/ýs TAN BUL Da va cý Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Baþ kan lý ðý nýn da va lý lar A.B.S.YE DÝ TE PE U LUS LA RA RA - SI A RAÞ TIR MA CI BÝ LÝM SEL GÖ ZE TÝM VE SÖR VEY HÝZ MET LE RÝ MÜ ÞA VÝR LÝK A.Þ, SO NER OR TAÇ, AY DIN TER ZÝ OÐ LU, MU AM MER BE ZÝR CÝ, TÜR KÝ YE D E NÝZ CÝ LÝK ÝÞ LET ME LE RÝ A.Þ. a ley hi ne mah ke me miz de aç ý ðý A la cak da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM : Da va nýn kýs men ka bu lü i le da va cý ku ru mun op lam 44,85 TL a la ca ðý nýn ah sis ve o nay a ri hi o lan 31/03/1993 a ri hin den i i ba ren ya sal fa i zi i le bir lik en da va lý lar dan müþ e re ken ve mü e sel si len a lý nýp da va cý ku ru ma ve ril me si ne, 17,15 TL har cýn da va lý lar dan müþ e re ken ve mü e sel si len a lý nýp ha zi ne ye ge lir kay de dil - me si ne Da va cý ve ki li i çin ak dir o lu nan 1000 nis pi ve kâ le üc re i nin da va lý lar dan müþ e re ken ve mü e sel si len a lý nýp da va cý ya ve ril me si ne Da va lý lar ve ki li i çin ak dir o lu nan 1000 nis pi ve kâ le üc re i nin de da va cý dan a lý na rak da - va lý la ra ve ril me si ne Da va cý a ra fýn dan bu da va do la yý siy le ya pý lan 408,73 TL yar gý la ma gi de rin den ak di ren 89,25 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý lar dan müþ e re ken ve mü e sel si len a lý nýp da va cý ku ru - ma ve ril me si ne ba ki ye si nin da va cý nýn ü ze ri ne bý ra kýl ma sý na Hü küm ö ze i nin Ay dýn Ter zi oð lu i le So ner Or aç'a i la nen eb li ði ne da ir ve ri len ka rar da - va cý ve ki li i le da va lý lar dan Ye di e pe þir ke i ve ki li nin yü zü ne kar þý ef him den i i ba ren di ðer da va lý la rýn yok lu ðun da eb lið den i i ba ren 5521 sa yý lý ka nu nun 8 ve HUMK'nun 388/4 mad - de le ri ge re ðin ce 8 gün i çin de il gi li yar gý ay da i re sin de em yiz yo lu a çýk ol mak ü ze re a çýk ça o ku nup u su len an la ýl dý. 25/03/2010 Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen eb lið o lu nur. 03/12/ B: ÝS TAN BUL 8. ÝÞ MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS SA YI SI: 2010/606 E sas. DA VA LI HA KAN YE NÝ DÜN YA - YE NÝ DO ÐAN CAD. ÇÝÐ - DEM SOK. NO: 14/12 FA TÝH / ÝS TAN BUL Da va cý BED RÝ E RAN TA PAN a ra fýn dan da va lý HA KAN YE NÝ DÜN YA a ley hi ne a çý lan Ýc ra Ta ki bi ne Ý i raza i liþ kin da va nýn ya pý lan yar gý la ma sý nýn a ra ka ra rý ge re ðin de; DA VA LI HA KAN YE NÝ DÜN YA ya gös e ri len ad res e eb li ga yapýla ma mýþ ve ge çer li ad re si de za bý a ah ki ka - ý na rað men bu lu na ma mýþ ol du ðun dan eb li ga ýn i la nen ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup bu du ruþ ma nýn bý ra kýl dý - ðý 15/12/2010 gü nü sa a: da mah ke me miz de biz za ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil i le em sil e ir - me si ak si ak dir de yok lu ðun da de vam o lu na ca ðý i lan o lu - nur. 09/12/ B: T. C. ÝS TAN BUL 2. ÝC RA HU KUK MAH KE ME SÝ BAÞ KAN LI ÐI NDAN Ý LAN E SAS NO: 2010/801 E sas. DA VA LI : HA LÝT COÞ KUN -Fa ik ve Na di re oð lu 20/02/1975 do ðum lu IÐ DIR i li MER KEZ il çe si YE DÝ KA - SIM mah/köy C: 61 H: 129 BSN: 3'de nüf. ka yý lý TC kim lik no lu Da va cý VAN YA NÝ KO LO VA COÞ KUN ve ki li Av. NES LÝ - HAN YO KUÞ a ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma (Ev li - lik Bir li ði nin Te me lin den Sar sýl ma sý Ne de ni Ý le Bo þan ma (Çe kiþ me li)) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de ad re si niz ol ma dý ðý ve ya pý lan ya zýþ ma lar so nun da u yap sor gu la ma sýn da a - çýk ad re si ni ze u la þý la ma mýþ ýr. Ad res a raþ ýr ma sýn dan da bir ne i ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen eb li ði ne ka rar ve ril miþ ir. Du ruþ ma Gü nü: 20/01/2011 gü nü sa a: de du - ruþ ma da biz za ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve - kil le em sil e ir me niz, Ak si ak ir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma - ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek - çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen eb lið o lu nur. 01/12/ B: T. C. BA KIR KÖY 10. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN / BAÞ KAN LI ÐIN DAN Ý LAN Dos ya No: 2010/4525 Tal. Ör nek No: 25* Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý ka rýl - mýþ o lup: Bi rin ci ar ýr ma nýn 30/12/ Per þem be gü nü sa a : a ra sý Ko ca si nan Mer kez Mah. Ü çev ler mev ki i Ý rem so kak No: 2 Bah çe li ev ler ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy me le ri - nin % 60 ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de 04/01/ Salý gü nü ay ný yer ve sa a e 2. ar ýr - ma nýn ya pý la rak sa ý la ca ðý; þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si nin þar o lduðu; mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den K.D.V. nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos yasýn da gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði ak dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 10/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri Sý ra No Li ra A de di Cin si Ni e li ði ve Ö nem li Ö zel lik le ri ,00 TL 1 a de 34 DP 6511 pla ka lý Mo del, Can go Expr 1,5 PCI Conf i pi yýl dýz gri ren kli VF1FC07CF þa se se ri no lu muh e lif yer le rin de çi - zik ler o lan las ik le ri es ki ka pa lý Ka sa kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a - ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 RTE 05 pla ka lý, 2004 mo del, Co rol la 1,6 Ter ra A/T Ti pi, NMTB222EX þa se se ri no lu Gri Renk li To yo a mar ka, es ki las ik li, muh e lif çi zi ði o lan o o mo bil. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir - i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 0254 pla ka lý, 2005 mo del. Be yaz renk - li, Cli o Sym Ti pi, VF1UB17C þa se se ri no lu Re na ul mar ka, las ik le ri es ki, muh e - lif çi zik le ri o lan o o mo bil. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 UB 5718 pla ka lý, 2003 mo del, To yo a mar - ka, Gra ni Gri Renk li, NMTBZ22E80R þa se se ri no lu, muh e lif yer le rin de çi zik, las - ik le ri es ki o o mo bil. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 BJ 3082 pla ka lý, 2007 mo del, Kum ral Bej Renk li, Cli o Symb A uh 1,4 klm i pi, VF1LB17C þa se se ri no lu muh e lif çi zik le ri bu lu nan, las ik le ri es ki Re na ul mar ka o o mo bil. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra - sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 BZ 8907 pla ka lý, 2008 mo del, Kan go o Exp 1,5 DCI65BG i pi, Re na ul mar ka, Gri Renk li, VF1FC1RAF þa se se ri no lu, muh e lif yer le rin de çi zik ler o lan las ik le ri es ki ka pa lý ka sa kam yo ne, i ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 VY 5226 Pla ka lý, 2008 mo del. Gri (yýl dýz) Renk li, Kan go o 1,5 DCÝ Exp i pi VF1FW1AB þa se se ri no lu, Re na ul mar ka, es ki las ik le ri o lan, muh e lif çi zi ði bu lu nan ka pa lý ka sa kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 0295 Pla ka lý, 2005 mo del. Kan go o mar ka, VF1FC07CF þa se se ri no lu, muh e lif yer ler de çi zik le ri bu lu nan, las ik le ri es ki, Buz Be ya zý Ka pa lý Ka sa Kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka - rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1a de 34 AD 0302 Pla ka lý mo del. Cli o Symb A uh 1,4 klm i pi, Be yaz renk li, VF1LB17C þa se se ri no lu, Re na ul mar ka muh e lif çi zi ði o lan o o mo bil. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 0266 Pla ka lý mo del. Gri yýl dýz renk li. VF1FC07CF þa se se ri no lu, Re na ul mar ka, las i ði es ki, muh e lif çi zi ði o - lan ka pa lý ka sa kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 BJ 678 Pla ka lý, 2007 mo del, Kan go o Exp 1,5 DCÝ i pi Re na ul mar ka, V1FC1RCF þa se se ri no lu, muh e lif yer le rin de çi zik ler o lan, las ik le ri es ki, Yýl dýz Gri renk li Kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 BJ 3083 Pla ka lý mo del. Ku up Be ya zý Renk li. Tra fic conf 1,9 DCÝ 5 M3 ABS i pi, Re na ul mar ka, VF1FL34A66Y þa se se ri no lu, es ki las ik li, muh e lif çi zi ði o lan kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a - ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr, ,00 TL 1 a de 34 BJ 3084 Pla ka lý mo del. Yýl dýz Gri Renk li. VF1FC1RCF þa se se ri no lu, Kan go o Exp 1,5 DCÝ 6536 Conf fa zil rad i pi Re na ul mar ka muh e lif yer ler de çi zik le ri o lan Kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 0287 Pla ka lý, 2005 mo del, be yaz renk - li, VF1L1317C þa se se ri no lu, Cli o Symb i pi Re na ul mar ka, o o mo bil. Ý ha le si be - lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 BZ 8906 Pla ka lý mo del, Re na ul mar ka, Yýl dýz Gri Renk li, VF1FC1RAF þa se se ri no lu, Kan go o Exp 1,5 DCÝ 6536 Con - gri faz 2 rad yo i pi, muh e lif yer ler de çi zik, las ik le ri es ki, kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 0290 Pla ka lý mo del, Re na ul mar ka, Be yaz Buz Renk li, VF1FC07CF þa se se ri no lu, Kan go o Exp 1,5 DCÝ i pi, es ki las ik li, muh e lif yer ler de çi zi ði o lan, ka pa lý ka sa kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 0251 Pla kalý, 2005 mo del, Be yaz renk li, VF1L1317C þa se se ri no lu, Cli o Symb i pi, Re na ul mar ka, muh e lif çi zi ði o lan o o mo bil. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 6749 Pla ka lý mo del, Re na ul mar ka, Gri Yýl dýz Renk li, VF1FC07CF þa se se ri no lu, Kan go o Exp 1,5 DCÝ i pi, es ki las ik li, muh e lif yer ler de çi zi ði o lan, ka pa lý ka sa kam yo ne.ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 0241 Pla ka lý mo del, Kan go o Exp 1,5 DCÝ i pi, Re na ul mar ka, VF1FC07CF þa se se ri no lu, es ki las ik li, muh e lif çi zik - le ri o lan ka pa lý ka sa kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir - i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 0294 Pla ka lý, be yaz renk li, 2005 mo del, VF1L1317C þa se se ri no lu, Re na ul mar ka, muh e lif yer ler de çi zi ði o lan o o mo bil. Ý ha - le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr ,00 TL 1 a de 34 AD 0252 Pla ka lý mo del, Kan go o Exp 1,5 DCÝ i pi, Gri (Yýl dýz) renk li, VF1FC07CF þa se se ri no lu, es ki las ik le ri o lan, Muh - e lif yer ler de çi zik le ri o lan, ka pa lý ka sa kam yo ne. Ý ha le si be lir i len gün sa a: a ra sý yu ka rý da be lir i len yer de ya pý la cak ýr (Ý ÝK. m. 114/1, 114/3) B: T. C. BA KIR KÖY 12. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LÂ NI Sa yý: 2010/14 E sas. 05/11 /2010 Mah ke me mi zin 05/10/2010 a rih 2010/14 E sas, 2010/1096 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le Af yon i li, San dýk lý il çe si, Ka ra - di rek - Cum hu ri ye mah/köy 47 Cil, 10 sý ra da nü fu sa ka yý lý E MÝ NE SARl nýn ký sý lan dý ðý ve ken di si ne RA ZÝ YE DE MÝ - REL in VASÝ O LA RAK A TAN DI ÐI NA da ir ka rar ve ril di ði, Ý lan o lu nur. B: T. C. KAR TAL 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN E SAS NO: 1999/144 KA RAR NO: 2008/212 Da va cý ME TE KA LAY a ra fýn dan da va lý lar Ýb ra him A da - nýr, Ýl han A da nýr, Ök keþ Þen ve E mi ne As lan a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan A la cak (Ve kâ le Söz leþ me sin den Kay nak la nan) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Da va nýn KIS MEN KA BU LÜ i le, ,00 YTL az mi na - ýn da va a ri hin den i i ba ren iþ le ye cek ya sal fa i zi i le bir lik - e da va lý lar dan müþ e re ken ve mü e sel si len ah si li i le da va cý ya ve ril me si ne, ka rar ve ril miþ ol mak la, da va lý lar - dan ÖK KEÞ ÞEN e ka ra rýn, eb lið ye ri ne geç mek ü ze re i - la nen eb lið o lu nur. 29/09/ B: DAT ÇA AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/2141 E sas. KA RAR NO: 2010/3067 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka - ra rýy la, Ki lis Ý li, Mer kez Ýl çe si, Ya vuz lu mah/köy, 81 Cil, 28 Ha - ne no da nü fu sa ka yý lý, Lu fi ve Sel ma dan ol ma, 07/04/1995 do ðum lu, Meh me U fuk Ma vi, Lu fi ve Sel ma dan ol ma, 24/08/1993 do ðum lu, U ður Ma vi ve Lu fi ve Sel ma dan ol ma, 25/10/1999 do ðum lu, Ý rem Ma vi nin 18 ya þý ný dol du run ca ya ka dar TMK 404. Mad de si ge re ðin ce ve sa ye al ý na a lý na rak, ken di le ri ne TMK 413. mad de si ge re ðin ce ay ný yer de nü fu sa ka - yý lý, Hü se yin ve Zey nep den ol ma, 04/08/1943 do ðum lu, GÜL LÜ MA VÝ VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: T. C. BA KIR KÖY 3. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN ÝLAN 12 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR TAZÝYE Muherem kardeþim Süleyman Kösmene'nin annesi Gümüþ Kösmene'nin vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Erol Akar Nuren Akar Nurbaki Akar ERZÝNCAN Said Nuri Akar Muhammed Nur Akar Nurullah Akar TAZÝYE Çelikhandan deðerli aðabeyimiz Mehme Gülekin'in eþi Hasan, Hüseyin, Mahmu, Musafa ve Ebubekir Gülekin'in yengesi, Emine Gülekin' in vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. MALATYA YENÝ ASYA OKUYUCULARI GENEL KURUL ÝLANI Eðiimciler Birliði Vakfý 10. Olaðan Genel Kurulu arihinde saa 10.00'da Vakýf Genel Merkezinde (GMK. Bulvarý No: 107/3 Malepe -ANKARA adresinde yapýlacakýr. Çoðunluk saðlanamadýðý akdirde, oplaný arihinde ayný yer ve saae yapýlacakýr. Üyelere duyurulur. Gündem; 1. Açýlýþ ve Yoklama 2. Ýsiklâl Marþý 3. Divan Teþekkülü 4. Yöneim Kurulu faaliye raporunun okunmasý ve ibrasý 5. Deneleme Kurulu raporunun okunmasý ve ibrasý 6. Yeni Yöneim Kurulu, Deneim Kurulu ve Disiplin Kurulunun seçimi 7. Dilek ve Temenniler 8. Kapanýþ TEBRÝK Muherem kardeþimiz Faih Mehme Binici ve Haice Hanýmefendinin Ayþe Nisa adýný verdikleri bir kýz evlâdý dünyaya gelmiþir. Kardeþlerimizi ebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Allah'an hayýrlý ve uzun ömürler dileriz. ADANA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

13 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR PAZAR OLA 13 Topçu olmak zor kardeþim MÝZAH ÇETÝN KASKA Fu bol cu yu; hep sað cý, sol cu ol ma yan, ek mek el den su göl den ra ha lý ðýy la ya þa - yan, kos ko ca dik dör gen sa ha da a man sýz ca ko þan, sý ra sýy la an re - nör, ek nik di rek ör son ra da yo - rum cu o lan, fu bo lun e in den, sü ün den ve de ri sin den fay da la - nan, gün de lik ha ya a ci ci ci ci gi - yin me yi, bü yük sa a ak ma yý, bol jö le ve bri yan in kul lan ma yý, ga - ze e-der gi o ku ma yý, ken di si ne hay li ö zen me yi se ven bir in san di ye bi li yor dum. A ma ya nýl dý ðý - mý geç de ol sa an la dým. Bir fu - bol cu nun þu söz le ri ni o ku yun ca göz le rim den yaþ gel me di, a ma ge le bi lir di de: Her i þin bir zor lu ðu var. Na sýl bir iþ çi sa ba hýn 7 sin de kal kýp i þe gi di yor sa, biz de an re ma na çý ka - rýz, ma ça çý ka rýz. Ya pa ca ðýz el - be e i þi miz bu. Pro fes yo nel ha ya ýn zor lu ðun - dan söz a çýl dý mý, he men her fu - bol cu; bu is mi ben de sak lý fu - bol cu gi bi sa yýk la ma ya ko yu lur ve ar dýn dan de vam e der: Dý þa rý - dan bir o pa vu rup ne bi çim pa ra ka za ný yor gi bi gö rü nü yor su nuz. Öy le dü þü nür ler. A ma i þin i çi ne gir din mi zor. Her þey ký sý lý. Ev li ol san Cu ma dan kam pa gi di yor - sun, Pa zar e si ev de o lu yor sun. Ne ka dar zor ol du ðu nu an la mak i çin i þin i çi ne gir mek lâ zým. A ma i yi ka zan dý ran bir mes lek ol du - ðu nu in kâr e me mek lâ zým. Ýs an bul da A na do lu da, bü - yük a kým da, kü çük a kým da pro fes yo nel fu bol cu nun me - sai dü ze ni pek de ðiþ mez. Haf - a da 5, en az 4 an re man, ki mi za man i ki maç, i ki yol cu luk, se zon ba þý kamp la rý, maç ön - ce si kamp la rý büün bun la ra rað men fu bol cu nun ha ya ý bir be den iþ çi sin kin den zor de ðil dir. Me sa i si de sa a e vu - rul du ðun da da ha az dýr. Üs e - lik her ke se ay ný dü zey de yan - sý ma sa bi le so nuç a pa ra sý i yi - dir. A ma o o oh ne ra ha, i ki o pa vur son ra ya se fa sý da ha riç en o ku nan ga ze lin yan - lýþ ma ka mý gi bi ge lir fu bol cu - ya. Yað mur da ça mur da her Al lah ýn gü nü op pe þin de ko - þuþ ur mak ki mi za man çok kö ü þar lar da yol cu luk e - mek, on ca kü für i þi mek her an bir ek mey le iþ siz ka la bi le - ce ði ni dü þün mek ve a ra lýk sýz kad ro ya gi ri le cek, ya ni prim - ler den ya rar la na bi le cek form - da ol mak. Da vu lun se si, ya kýn dan din - le nil di ðin de böy le hü zün lü nað me ler çý ka rý yor iþ e. Pro - fes yo ne lin ye me si, iç me si, gez me si, ya ma sý ü ze rin de ki i - po ek ler den dem vu ru yor. Üs e lik rans fer ko nu sun da ol du ðu gi bi ha ya la rý zor pa - ran e zin de de bir nok a yý göz ar dý e me mek ge re ki yor. Az ka za nan lar da, çok ka za nan lar ka dar ký sý lý ya þa mak zo run da. ma il.com PAZARLIK ÞÝRÝN ÞEMDÝNOÐLU Wi ki le aks i A na do lu ya bek le riz ABD ve Ýs ra il en deks li ol du ðu an la þý lan Wi ki le aks in er ne si e - si bir sü rü ya zý ya yýn la mýþ. Tür ki ye i çin o lan lar ba na il ginç gel mez. Biz ül ke miz de her gün bu ye ni lik le ri ba sýn ve ya yýn ku ru luþ la rý mýz dan iz li yo ruz. Wi ki le aks bir ga ze e ci lik yap mak is er se o na bir bil gi ve re ce - ðim. Tür ki ye in sa ný ný a ný mak i çin öy le ec ne bi bi ri le ri nin ya zý la rý - na ge rek yok. Bu yur sun lar, ül ke mi ze gel sin ler. A na do lu in sa ný on la ra en a lý nük e le ri i le ger çek le ri an la ýr. Hem öy le giz li miz li ya zý la ra da ge rek kal maz. Çün kü bu ra sý sö zün mâ nâ i le bir leþ i ði me de ni ye di ya rý: A na do lu dur. Ben ka ça ða ka çak de mem bü yük le rim de me yin ce Ka çak lar a ra nýr! Bir kim se as ker ka ça ðý i se a ra nýr. Bir suç is na e di li yor i se yi ne a ra - nýr. Son YAÞ op lan ý sý ný iz ler ken gül düm. Hem de çok gül düm. A s lýn da að - la na cak bir du rum du, a ma gül düm iþ e. Or a a raf a Baþ ba kan. Sað a ra - fýn da Mil lî Sa vun ma Ba ka ný. Sol ya - Hoþ nu suz luk E ner ji Ba ka ný Ta ner Yýl dýz a Kay se ri de yum ruk a ý lýn ca ü zül müþ üm. Her kes de ü zül dü. Mah ke me ne ka rar ver di, çok a kip e me dim. A ma ba ka nýn ka ra ra say gý lý o la ca ðý ný bi li yo rum. Ben ce öy le de o lur. Sn. Ba kan Pa ha lý ben zin den ben de hoþ nu de ði lim de miþ. (Za man, nýn da Ge nel kur may Baþ ka ný ve di - ðer kuv ve ko mu an la rý Bir de a ra nan ge ne ral. Biz sa de va an daþ la rýn zor i zah e - de ce ði bir ab lo i di ga li ba, A ra nan ka çak ge ne ral le be ra ber en e pe de ki bü yük le ri mi zin be ra ber o ur ma sý. Biz ga rip ül ke yiz, Keþ fe dil me miþ gü zel lik le ri miz ) Çok gü zel söy le miþ. Va an daþ da hoþ - nu de ðil. O za man bu nu kim de ðiþ i re cek? Ga li - ba gö rev va an daþ a de ðil; ba kan da ol ma lý. Çün kü ik i dar: Að la ma du va rý de ðil; ic - ra a ye ri dir. Hoþ nu ol ma dý ðý ný zý gi der menizi bek le riz. Yok sa va an da þýn dör yýl da bir Hoþ nu suz lu ðu gi der me si ne bý - rak ma yýn! FIKRALAR En güçlü devle Osmanlý dýr var, Bu da on lar dan bi ri i di. Sa de va an daþ a ra nýr ken bun la rý dü þün se ne di ye ce ðiz a ca ba? Ben bü yük le ri min yo lun da yým der se, ce va bý mýz ne o lur? Bil mem! Ye mez ler be a dam, sen sa de va - an daþ sýn de nir se. Zor ik na o lur. Biz den söy le me si OSMANLININ son dýþiþleri bakanlarýndan olan Keçecizade Fua Paþa, o zamandaki Avrupa krallarýndan biriyle bir görüþmesi sýrasýnda, Avrupa kralý kendisine, Osmanlý Devleiyle isihzâ için dünyada en güçlü devlein hangisi olduðunu sorar. Fua Paþa, En güçlü devle Osmanlýdýr der. Kral: Güldürme beni. Devleiniz hasa adam gibi sallanýyor der. Fua Paþa: Efendim, gerçeken en güçlü devle Osmanlýdýr. Siz dýþarýdan, bizde de bazýlarý içeriden yýllardýr yýkmaya çalýþýyor, yine de yýkýlmýyor deyince kral susar. Cep elefonu TEMEL oobüse cep elefonuyla konuþuyormuþ, yolcular uyarmýþ: Oobüse cep elefonuyla konuþmak yasakýr! Temel elefonun öbür ucundaki arkadaþýný uyarmýþ: Ula Cemal, oobüsün içinde konuþmam yasakmýþ, sen konuþ ben inleyeyum! BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...Hayreddin EKMEN Ýnsan ýrk ve külürünü inceleyen âlim Þýrýnga eme Beleni, dilek Müþkül, mesele Kürk Ordu ihiyaçlarý için üm faaliyeler B Maador narasý Kýrmýzý Hasa Temren Su, mâ Alýþveriþ meydaný Ayak Kürdler Örü Yer bilimi ile alakalý B'deki ilimiz Galyum sembolü Kýrgýz desaný Sahiplik ön eki Zekâ seviyesi düþük Esneyebilen Saçý olmayan Mer, yiði Borç belgesi Cambazhane Silisyum Bele akýlýr Tasa'nýn sessizleri Uzak Elbise düðmeleri Macarisan'da arihî þehir Tamamlama Açýk mor Gençlik bidâyei Ýlâve Avusralya güneyinde ada eyale Soylu Maðara Âlâ Nüzul, felç Kilisede asvir Uyarak, ikida ederek Sulak yerde yeiþen bir neba Þimþek Plain'in sembolü Çýrpýcý, karýþýrýcý Bir erik cinsi Bir ada devle Çok, fazla Haksýz Hayâ, edeb Süreyya akým yýldýzý, pervin Zahmeli Telaffuz eme, anlama Sahip, kimse Akýl ile ilgili Çamaþýr yýkama kabý Numara'- nýn kýsasý Aom çekirdeðinde bir parça Ezilmiþ paaes yemeði Sivri opuz Bâýl þeyler A Ýkindi vaki Kamer Tecvidde uzama Selenyum sembolü A'daki Fransa kralý Bir yaðýþ Padiþah Bir ajansýn kýsasý Ayak mesafesi Demir'in sembolü Geniþlik Bason Ege yiðidi Süs eþyasý yapýlan aþlaþmýþ reçine Yemen'de bir þehir D E Ð Ý Þ T Ý R A K MELÝS Ýlk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak - a bir harf de ðiþ i re rek mâ nâ lý ke li - me ler ya zýn ve son ke li me ye u la þýn. F F V Þ I 3Harfli: MUM, ÝÞA, AYN, YOK, LAF, CAN. 4Harfli: VEFA, RAZI, ÝCAZ, RÝYA, ANKA, AYVA, ÝÞVE, ECEL, EDÝB, SUFÝ, ÝMAN, CUMA, ÜNYE, ÝNCÝ, CAKA, EMÝR. 5Harfli: ASABÝ, VEZÝR, AÞURE, NAMAZ, SÝBEL, FÝZÝK, CAFER, AVÝZE, ANZER, CEVAZ, AÞAÐI, AKÝKA, FANUS, CÝFRÝ, ELÝÞÝ, BÝLAL, EMÝNE, ÜVEYS, AZERÝ, ÝMANÝ. HELAL KUTU BULMACA R A CEVAPLAR:ÇENGEL BULMA- CA: Soldan Saða: 1-Ýn 2- Enjeksiyon 3- Temenni 4- Problem- P 5- Ole- Kemer 6- Pos- Ýkon 7- Lojisik- Nahak 8- Alil- Aksa- Püre 9- Ok- Esergon 10- ag- Ýzmir- Ülker 11- Ekrad- Üryani 12- Manas- Zor 13- Pazar yeri- AA 14- alil- Y A E T S A B Harf ku u la rý ný verdiðimiz ipucuyla boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me ler bu la cak sý nýz. KELÝME YERLEÞTÝRME V E F A KELÝME HAZÝNESÝ B Ý Ý E Ç E K Ý Ç K Ç O T A K E S E R E Ü D R T R U L S E N M R U A U O A N D T E K E A G M M R P U Ü N A K A P L N M N T M B A L Y O Z T A Ý A Ý O E C T T S R M C K V Y S L A F P E E A A Y Ý E M A K A S Z S Ç K A D V S A T I R Ý I T Ý S A Ý H U Ý O Z B E T E V R D L M Ü T I R M I K R Ý A Ü M N E T E P R E K E Üs ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la r yan dan, üs - en, çap raz ve ya er sin den olup ke si þen harf ler de o la bi lir. KELÝMELER: ÇEKÝÇ, BALTA, SATIR, ÇÝVÝ, KAZMA, KÜREK, ORAK, NACAK, TIRMIK, MAKAS, RAPTÝYE, KESKÝ, TESTERE, MALA, SPATULA, BALYOZ, BIÇAK, TORNAVÝDA, PENSE, MURÇ, KERPETEN, MÝKYAS, MEZRO, VÝDA, SOMUN, DÜBEL. Anife- Asr 15- Labada 16- Kabadayý 17- Sene- Med 18- Sirk- Is- Fe 19- ilka- Leðen. Yukarýdan Aþaðýya: 1- la- Ab- Pa 2- Anropolog- Þal 3- Jeolojik- Zi 4- Embesil- Ýkmal 5- Kel- Ts- Ezrar- Ek- Si 6- Esnek- Tasmanya- Asil 7- Ýnme- Ýkidaen- Berk 8- Ýyi- Mikser- Srilanka 9- A S A B Ý No- Pek- Ar- Ýfade 10- Nöron- Gürz- Ebaýl 11- Napolyon- Ay- Se 12- Hünkar- Adým 13- Kar- En- Asa- Efe 14- Kehribar- Aden. KUTU BULMACA: Soldan: YAVÞAK, SAFFET. Yukarýdan: YARASA, AKIBET. DEÐÝÞTÝR: MELÝS, MELÝK, MELEK, FELEK, FELAK, HELAK, HELAL.

14 14 YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR SPOR SERCAN 8 MÝLYON AVRO BURSASPOR YÖNETÝMÝ GALATASARAY'IN UZUN BÝR SÜREDÝR TRANSFER ETMEK ÝSTEDÝÐÝ SERCAN YILDIRIM'I 8 MÝLYON AVRO KARÞILIÐINDA SATMAYI PLANLIYOR. Teknik Direkör Eruðrul Saðlam'la yýldýzý barýþmayan Volkan Þen'in de akýmdan ayrýlmak isediði ve Sercan Yýldýrým gibi 8 milyon avro bonservis bedeliyle saýlacaðý ileri sürüldü. GALATASARAY'IN for ve a ra yýþ la rýn da lis e - nin ilk sý ra sýn da yer a lan Ser can Yýl dý rým ko - nu sun da sa rý-kýr mý zý lý i da re ci le rin Bur sas - por'la pa zar lýk la rý nýn sür dü ðü id di a e dil di. Bur sas por Yö ne i mi, sa rý-kýr mý zý lý la rýn rans fer de a kas ö ne ri si ni ka bul e me di ði ve Ser can i çin 8 mil yon e u ro is e di ði ni a çýk la dý. Rad yos por'da yer a lan ha be re gö re, i ki a ra - fýn pa zar e si gü nü bir kez da ha gö rü þe cek le ri be lir il di. Bur sas por, Vol kan Þen i çin de 8 mil yon e u ro a lep e der ken, her i ki fu bol cu - ya da a lip o lan Ga la a sa ray'ýn fi ya a in di rim ya pýl ma sý ný is e - di. Ga la a sa ray ve Bur sas por'un ye þi -be yaz lý la - rýn pa zar e si ak - þa mý Ka sým pa þa i le ya pa ca ðý ma - çýn ar dýn dan bir a ra ya ge le rek bir kez da ha pa - zar lýk ma sa sý na o u ra ca ðý öð re - nil di. Bu a ra da Ser can'ýn ba ba sý PENCERE Ciddiyesizlik Vol kan Þen fu bol ha yý ý ný Bur - sa dý þýn da sür dür mek is i yor. NADÝ AKSOY Üs üs e a lý nan G.Sa ray ve Bur sa ga li bi ye le ri nin bir an la mý ol - ma sý i çin, Es ki þe hir dep las ma - nýn dan mu la ka 3 pu an la dö nül me liy - di. Baþ ka bir de yiþ le li gin ilk ya rý sý bi - er ken þam pi yon luk an söz e de bil me - nin yo lu, Be þik aþ ýn li der le a ra sýn da ki pu an far ký ný a zal mak, en a zýn dan ko - Ke nan Yýl dý rým'ýn, oð lu nun ar ýk Bur sa'dan çý ka rak, baþ ka a kým lar da þan sý ný de ne me si ge rek i ði ni söy ler ken, Er uð rul Sað lam'la yýl - dý zý ba rýþ ma yan her i ki fu bol cu da dev re a - ra sýn da ke sin o la rak a kým dan ay rýl ma yý plan lý yor. Bu a ra da fu bol cu la rýn Fe ner bah - çe'ye de ö ne ril di ði, her i ki fu bol cu i çin 8'er mil yon e u ro is e nil di ði ni öð re nen sa rý - la ci - ver li yö ne i ci le rin bu ek li fi dü þü ne cek le ri ni söy le dik le ri bil gi si ne u la þýl dý. SAÐLAM : 2 TRANS FER YA PA CA ÐIZ Bur sas por Tek nik Di rek örü Er uð rul Sað - lam, gazeelerde yer a lan rans fer ha ber le riy le a la ka lý yö nel i len bir so ru ü ze ri ne yap ý ðý a çýk - la ma da i ki fu bol cu rans fer e de cek le ri ni kay - de i. Er uð rul Sað lam, ''A ra rans fer de a ký - mý mý za ak vi ye yap ma yý dü þü nü yo ruz. Çok faz la de ði þik li ðe gi me den i ki a ne çok ka li e li o yun cu yu kad ro mu za ko yup i kin ci ya rý ya baþ la ma yý dü þü nü yo ruz. Ba sýn da çý kan ha ber - le rin hep si a sýl sýz dýr. Her han gi bir ku lüp en bu gü ne ka dar bi ze her han gi bir o yun cu muz la a la ka lý bir ek lif gel me miþ ir. Za en þu nu çok a çýk ve ne bir þe kil de biz ku lüp o la rak or a ya koy duk. Bi zim þu an da sa mak is e di ði miz hiç bir o yu cu muz yok.'' di ye ko nuþ u. Fe ner bah - çe li Gök han Ü nal'ýn so rul ma sý ü ze ri ne de Sað lam, ''Bu þe kil de bir so ru ya ce vap ver mek hem be ni, hem o yun cu yu, hem de o yun cu - nun ku lü bü nü sý kýn ý ya so ka bi lir. O lay lar ge - liþ ik en son ra ba zý þey le ri en a zýn dan gö rüþ - me ler bir ye re gel dik en son ra a çýk la mak ben - ce çok da ha do ðal dýr. Gök han Ü nal, bi zim Kay se ris por'da gö rev yap ý ðý mýz za man çok i - yi per for mans ser gi le yip gol kra lý ol muþ bir o - yun cu. Ken di si ni de çok se ve rim a ma þu an da böy le bir gö rüþ me ol ma dý.'' ce va bý ný ver di. TRABZON BELEDÝYE ÖNÜNDE ÝSTANBUL'DA LÝDERLÝÐÝNÝ SÜRDÜRMEK ÝSTEYEN KARADENÝZ EKÝBÝNE 50 BÝN TARAFTARI DESTEK VERECEK. SÜ PER Lig'de bu gün Ýs an bul Bü yük þe hir Be le di yes por'a ko - nuk o la cak lig li de ri Trab zons por, bu se zon dep las man ba þa - rý sýy la da dik ka le ri çe ki yor. Ýs an bul Bü yük þe hir Be le di yes por i le Trab zons por bu gün sa a 16.00'da A a ürk O lim pi ya Sa - dý'nda kar þý kar þý ya ge le cek. Kar þý laþ ma yý ha kem Bü len Yýl dý - rým yö ne e cek. Lig de 7 dep las man ma çýn da 5 ga li bi ye, 2 be - ra ber lik a la rak ye nil gi yü zü gör me yen bor do-ma vi li ler, bu ba - þa rý sý ný Ýs an bul e ki bi kar þý sýn da da sür dür me yi a maç lý yor. Lig de son 4 dep las man ma çý ný ka za nan Ka ra de niz e ki bi, dep - las man da ka le sin de sa de ce 2 gol gö rür ken, 16 gol kay de i. TRABZONSPOR'DA HE DEF LÝ DER LÝ ÐÝ SÜR DÜR MEK Lig de son 10 maç a 8 ga li bi ye ve 2 be ra ber lik a la rak ye nil - gi yü zü gör me yen bor do-ma vi li ler, Ýs an bul Bü yük þe hir Be le - di yes por'u ye ne rek yo lu na de vam e mek is i yor. Lig de en ya - kýn a kip çi si Bur sas por'un 5 pu an ö nün de li der o la rak yer a - lan Ka ra de niz e ki bi, pu an far ký nýn ka pan ma ma sý ný he def li - yor. Bor do-ma vi li a kým da da ha ön ce sa ka lý ðý ne de niy le ilk ya rý yý ka pa ý ðý a çýk la nan Po lon ya lý o yun cu Glo wac ki ha ri cin - de di ðer sa ka o yun cu la rýn dü zel me si ve kad ro da yer al ma la rý mo ral le ri yük sel i. Per þem be gü nü ya pý lan an ren man da sa - ka la nan Ser kan Bal cý, Ýb ra hi ma Ya a ra, E ge men Kork maz, Sel çuk Ý nan ve Gi ray Ka çar da Ýs an bul'a gö ü rü len 21 fu bol - cu a ra sýn da yer al dý. Bu fu bol cu la rýn oy na ya bi le cek du rum da ol duk la rý be lir il di. Ýb ra hi ma Ya a ra i le gir di ði mü ca de le de sa ka la nan ve du ru mu di ðer o yun cu la ra na za ran da ha cid di gö zü ken Ser kan Bal cý, ba sýn men sup la rý na, ken di si ni i yi his - se i ði ni, her han gi bir so ru nu nun bu lun ma dý ðý ný söy le di. ru mak an ge çi yor du. Bu du rum her - kes a ra fýn dan (Schus er da hil) bi lin - me si ne rað men, Es ki þe hir'de ki he zi - me ön le ne me di. Baþ ka þe hir ler de oy - na na cak Jü bi le ve ya ha zýr lýk maç la rý na bi le bir gün ön ce den gi di lir ken, Es ki - þe hirs por gi bi son haf a la rýn form da a ký mý nýn kar þý sý na, sa bah uy ku suz göz ler le u ça ða dol du rup ge ir di ði fu - bol cu la rý çý ka rýp, on lar dan di ri bir fu - bol ve ga li bi ye bek le yen Schus er, en ha fif a bir le cid di ye siz lik ör ne ði ser gi - le miþ ir. Ne ya zýk ki, yö ne im de bu cid di ye siz li ðe mü da ha le e me miþ ir. Be þik aþ ýn üs ü ne ya pý þan sa ka lýk mu si be i ye mi yor muþ gi bi, a lý nan sa - ha ka pa ma ve se yir ci siz oy na ma ce - za sý büs bü ün mo ral le ri boz muþ ken, Es ki þe hir'den a lý na cak 3 pu an sý kýn ý - la rý bi raz ha fif le e bi le cek i. A ma ol ma - dý. Ký sý lý kad ro im ka ný na sa hip Be þik - aþ ý o la bi le cek en i yi kad ro i le sa ha ya Bursaspor'da mulu olmayan Sercan Yýldýrým devre arasýnda Ýsanbul'a ransfer olmak isiyor. Teknik Direkör Eruðrul Saðlam ise açýkça belli ememesine karþýlýk Sercan ve Volkan'ýn ara ransferde ayrýlmasýna sýcak bakýyor. FOTOÐRAF: A.A Trabzonspor lig de 7 dep las man ma çýn da 5 ga li bi ye, 2 be ra ber lik a la rak ye nil gi yü zü gör me di. sü ren Schus er, de fans o yun cu la rýy la o fan sif oy na mak is e yin ce, Be þik aþ gol po zis yo nu bu la maz ken Es ki þe hir ne po zis yon lar bul du. Erns, Ne cip, Ho los ko, Ýb ra him Ü zül mez a nýn ma - ya cak hal de güç süz, A li Ku çik ol duk ça e ki siz gö rün dü. A par o par çýk ýk la rý ma ça, mo i ve o la ma dýk la rý bes bel liy di. Gu i, haf a i çin de ki ka za nýn e si rin - den kur u la ma mýþ gi biy di. Be yin sar - hoþ sa, a yak lar o vü cu du a þý ya maz. Ni e kim a þý ya ma dý.ön ce ra ki bi ne bir ek me ve ye rin de bir sa rý kar, son ra Tür ki ye de ol du ðu nu u nu up, ken di si - ne kar þý ya pý lan fa ul le re kar þý ha ke me sa rý kar ha ýr la ma sý ve o yun dan ih - raç. Bu ku ra lýn bu ka dar ka ý ve a cý ma - sýz kul la nýl dý ðý bir ül ke var mý me rak e di yo rum.a þý rý el kol ha re ke le ri i le, ka ba da yý a výr la rý i le ken di si ne kar þý i - i ra zý ný di le ge i ren fu bol cu la ra kar þý sa de ce ka þý ný ça an ha kem Bün ya min Ge zer, çok ma sum ve ha kem lik pres - i ji ni ze de le me yen bu ha re ke e kar þý ol duk ça a ðýr bir ka rar ver mek en çe - kin me di. As lýn da da ha ön ce de Be þik - aþ ýn ca ný ný ya kan Bün ya min Ge zer ko nu sun da, hem Gu i hem de di ðer fu bol cu la rýn u ya rýl ma sý ge re kir di.ge - re kir di a ma, bu nu kim ya pa cak? An re nör Tay fur Ha vu çu bu ko - nu la rý fu bol cu lar la gö rü þü yor mu a - ca ba, me rak e di yo rum. Gu i nin a ýl - ma sýn dan son ra yi ne o bil dik (ku lü - be de ar ka ya yas lan mýþ, e li çe ne sin - de, u mur sa maz ve il gi siz göz ler le ma çý iz le yen) gö rün ü sü i le 90 da ki - ka yý ek bir o yun cu de ði þik li ði i le ve ma ça hiç mü da ha le e me den iz le yen Schus er, mað lu bi ye in mi ma rý ol - muþ ur. Ka le ci Cenk ve Er san ýn gay re le ri ol ma sa 30 yýl dýr Be þik aþ ý ye ne me yen Es ki þe hirs por, çok da ha fark lý ka za na bi lir di. F.Bahçe A.Gücü'ne konuk oluyor SÜPER Lig'de bugün dep las man da An ka ra gü cü i le kar þý la þa cak Fe ner bah çe, baþ ken en 3 pu an la dön - me yi he def li yor. Bu se zon Ýs an bul dý þýn da yap ý ðý res mi maç lar da zor la nan sa rý-la ci ver li ler, Zi ra a Tür ki ye Ku pa sý'nda 4-2 kay be ik le ri ra kip le ri kar þý - sýn da, lig mü ca de le si ni ka zan mak is i yor. Li gin 12. haf a sýn da Ga zi an eps por dep las ma nýn da al dý ðý 2-1'lik mað lu bi ye in ar dýn dan, 13. haf a da Bu cas por (5-2), 14. haf a da Ýs an bul Bü yük þe hir Be le di yes por (1-0) ve 15. haf a da da Kar de mir Ka ra büks por (2-1) maç la rý ný ka za na rak üs üs e 3 ma çý ný da ka yýp sýz ge çen sa rý-la ci ver li ler, se ri yi sür dür me yi a maç lý yor. Ge çen haf a ilk 11'de yer a lan Soch'u ye dek ler a ra sý - na çe kip, or a a la nýn so lun da Di a'ya gö rev ver me si bek le nen Ko ca man'ýn sa ha ya sür me si o la sý kad ro þöy le:vol kan, Gök han Gö nül, Lu ga no, Yo bo, Ca ner, Meh me To puz, Em re, Cris i an, Di a, A lex, Ni ang. Sa rý-la ci ver li e ki bin kad ro sun da e da vi le rin sü ren ve ça lýþ ma la rý na a kým dan ay rý de vam e den Gök han Ü nal, Gü i za, Ö zer ve Ka zým yer al ma ya cak. An ka ra 19 Ma yýs Sa dý'nda sa a 19.00'da baþ la ya cak An ka ra - gü cü-fe ner bah çe mü ca de le si ni ha kem Kud du si Müf ü oð lu yö ne e cek. Fe ner bah çe'de An ka ra gü cü ma çý ön ce si Em re, Ca ner ve Gök han Gö nül sa rý kar ce za sý ný rýn da bu lu nu yor. Lig de 3'er sa rý kar ý bu lu nan bu fu bol cu lar, bu gün sa rý kar gö rür ler se ce za lý du ru ma dü þe rek, lig de ilk ya rý nýn son haf a sýn - da Si vass por ma çýn da for ma gi ye me ye cek. Beþikaþ'a Holosko þoku BU se zon sa ka lýk lar ne de - niy le sý kýn ý ya þa yan Be þik - aþ'a bir kö ü ha ber de Slo - vak fu bol cu Fi lip Ho los - ko'dan gel di. Es ki þe hirs por ma çýn da sað a yak a rak ke - mi ði ký rý lan Ho los ko'nun 3 ay sa ha lar dan u zak ka la ca - ðý bil di ril di. Be þik aþ Ku lü - bü Ba sýn Söz cü sü Prof. Dr. Me e Dü ren, Ho los ko'nun a rak ke mi ði nin kram pon dar be siy le ký rýl dý ðý ný i fa de e de rek, Slo vak fu bol cu - nun a me li ya e di le ce ði ni ve 3 ay dan ön ce sa ha la ra dön me si nin zor ol du ðu nu kay de i. Ürdün'de iki akým arafarý çaýþý, 250 kiþi yaralandý ÜRDÜN'DE i ki fu bol a ký mý nýn a raf ar la rý a ra - sýn da çý kan ça ýþ ma da 250 ki þi ya ra lan dý. Po lis ye ki li si Ah med E bu Ha mid, ya ra lan ma la rýn ço - ðu nun, baþ ken Am man'da ki fu bol sad yu mun da Vah de ve Fay sa li a kým la rý a ra sýn da önceki ak - þam oy na nan maç an son ra se yir ci ler i le o yun sa - ha sý a ra sýn da ki bü yük bir me al par mak lý ðýn çök - me sin den son ra mey da na gel di ði ni söy le di. Ha - mid, ya ra la nan lar a ra sýn da 30 po li sin de bu lun du - ðu nu i fa de e der ken, po li sin ça ýþ ma la rýn baþ la ma - sý na ne den ol du ðu sa ný lan 10'dan faz la ki þi yi sor - gu la dý ðý be lir i li yor. Ça ýþ ma la rýn Vah de a ký mý - nýn Fay sa li'yi 1-0 yen me si nin ar dýn dan sa an çý - kan Fay sa li a raf ar la rý nýn Vah de a raf ar la rý na aþ ve su þi þe le ri a ma sýy la baþ la dý ðý bil di ril di. O - yun cu la rý ve a raf ar la rý nýn ço ðu Ür dün'ün Be de vi kav min den o lan Fay sa li a ký mý i le o yun cu la rý ve a raf ar la rý nýn ço ðu nu Fi lis in li le rin o luþ ur du ðu Vah de a ký mý nýn a raf ar la rý a ra sýn da ki hu su me - in u zun yýl la ra da yan dý ðý bil di ri li yor. Ça ýþ ma nýn, Ür dün'de ki Be de vi ler i le Fi lis in li ler a ra sýn da ki de - rin bö lün me yi gös er di ði be lir il di. Türk Telekom Arena'da yangýn çýký RESMÝ a çý lý þý nýn 15 O cak'a ya pýl ma sý bek le nen Sey ran e pe'de ki Türk Te le kom A re na Sad yu - mu'nun in þa a ýn da ça lý þan iþ çi le rin kal dý ðý ba ra ka - lar da çý kan yan gýn kon rol al ý na a lýn dý. Ba ra ka lar, geç i ði miz yýl çý kan yan gýn da da kül ol muþ u. Türk Te le kom A re na Sad yu mu in þa a ýn da ça lý þan iþ çi - le rin kal dý ðý i ki ka lý ba ra ka lar dan bi rin de sa a sý ra la rýn da he nüz be lir le ne me yen bir ne den - le yan gýn çýk ý. A lev ler rüz ga rýn da e ki siy le ký sa sü re de bü yü ye rek di ðer ba ra ka la ra sýç ra dý. Yan gýn ye ri ne i fa i ye e kip le ri çað rýl dý. Ýlk ge len e kip ler yan gý ný sön dür me de ye er siz ka lýn ca Be þik aþ ve Þiþ li i fa i ye e kip le ri de o lay ye ri ne sevk e dil di. Yan - gýn, yak la þýk 1 sa a sü ren ça lýþ ma nýn ar dýn dan kon rol al ý na a lýn dý. Yan gý nýn çý kýþ ne de ni a raþ ý - rý lý yor. Sadyum inþaaýnda çalýþan iþçilerin kaldýðý baraka, geçen yýl çýkan yangýnda kül olmuþu. Alex bugünkü Ankaragücü maçýnda forma giyerse Fenerbahçe'de en çok forma giyen yabancý fubolcu olacak. Alex yeni bir rekorun eþiðinde FENERBAHÇE'DE 7. sezonunu geçiren Brezilyalý fubolcu Alex de Souza, sarý-laciverli kulüp arihinde rekorlara adýný yazdýrmaya devam ediyor. Fenerbahçe formasýyla Türkiye'de ligde 188 maça çýkan kapan Alex, Spor Lig'de bugün deplasmanda Ankaragücü ile yapacaklarý maça da oynamasý durumunda 189. lig maçýna çýkarak, bu alanda Fenerbahçe'de uzun dönem forma giyen Nijeryalý Uche'nin (188 maç) yýllardýr elinde uuðu rekorun yeni sahibi olacak. Uche, Türkiye kariyerinde Birinci Lig'de oplam 250 maça çýkarken, 188 maça Fenerbahçe, 62 maça da Ýsanbulspor formasýný aþýdý. Alex ise ligdeki 188 maçýnda da sarý-laciverli formayla sahada yer aldý. Ýki fubolcunun Fenerbahçe kariyerinde, arihi gollerde imzasý bulunuyor. Uche Fenerbahçe'nin Birinci Lig arihindeki 2000., Alex ise sarý-laciverli ekibin golüne imzasýný aý. SÜPER LÝG'DE BU GÜN Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül) Ýsanbul B. Belediye-Trabzonspor Olimpiya) Gazianepspor-Kayserispor (Kamil Ocak) Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayýs) 13 Aralýk Pazaresi: Bursaspor-Kasýmpaþa ( Aaürk-Seyircisiz) BANK ASYA BUGÜN Samsunspor-Gazianep B. Belediye (19 Mayýs) Tavþanlý Linyispor-Çaykur Rize (Dumlupýnar) Giresunspor-Karalspor (Giresun Aaürk) Adanaspor-Akhisar Belediyespor ( 5 Ocak) Denizlispor-Kayseri Erciyesspor (Aaürk) 13 Aralýk Pazaresi: Karþýyaka-Orduspor (Ýzmir Alsancak)

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ YE NÝ AS YA / 12 ARALIK 2010 PAZAR AÝLE-SAÐLIK 15 Inerne baðýmlýlýðý boþanma sebebi YEÞÝLAY RÝZE TEMSÝLCÝSÝ BAYRAM ALÝ KAVALCI, "SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝNE BAÐLI KALMAK, EÞLERÝN BÝRBÝRLERÝNE KARÞI ÝLGÝSÝZ KALMASINA VE ALDATMAYA KADAR GÝDEN BÜYÜK PROBLEMLERE YOL AÇIYOR VE BOÞANMALARA ZEMÝN HAZIRLIYOR" DEDÝ. YE ÞÝ LAY Ri ze Tem sil ci si Bay ram A li Ka val cý, in er ne ve sos yal pay la þým si e le ri ne ba ðým lý o la rak ya þa yan bi rey le rin a i le i çin de bir bir le rin den ko puk ya þa dý ðý ný söy le di. Ka val cý, Sos yal pay la þým si e le ri ne bað lý kal mak, eþ le rin bir bir le ri ne kar þý il gi siz kal ma sý na ve al da ma ya ka dar gi den bü yük prob lem le re yol a çý yor ve bo þan ma la ra ze min ha zýr lý yor de di. In er ne in in san la ra ge i ri si nin ya nýn da gö ür dük le ri ne de dik ka çe ken Ka val cý, Son yýl lar da ül ke miz de çe þi li bi lim a dam la rý, psi ko log ve e ra pis ler a ra fýn dan ya pý lan es bi, eþ his ve e da vi ler de en eh li ke li ra ha sýz lýk lar dan ka bul e di len ek no lo ji ba ðým lý lý ðý, ken di si ni en çok In er ne ve sos yal pay la þým si e le ri ba ðým lý lý ðý o la rak gös er mek e dir. In er ne ba ðým lý lý ðý nýn za rar la rý i se þah sýn ken di sin den baþ la yýp üm çev re si ne ya yýl mak a dýr di ye ko nuþ u. Bu ba ðým lý lý ðýn genç ler de a sos yal li ðe, ev li çif ler de i se bir bir le ri ne il gi siz kal mak an da ö e al da ma la ra sebep ol du ðu nu kay de den Ka val cý þöy le ko nuþ u: Bu du ru ma en çok sos yal pay la þým si e le ri nin se bep ol ma sý bu gün ma a le sef dik ka ler den kaç ma ya cak bo yu a u laþ mýþ ýr. ABD de 2009 yý lý son la rýn da ha zýr la nan her 6 bo þan ma di lek çe sin den bi rin de sos yal pay la þým si e le ri pay la þý mý nýn geç i ði be lir len miþ ir. Ye ni ar ka daþ lar, ye ni çev re ve es ki ar ka daþ la rý bu luþ u ran ve ye ni kar þý cins en ar ka daþ lar bul ma ya ya ra yan si e nin ev li lik le ri eh li ke ye a ý ðý, ev li lik ler de ki so run la rý da ha da bü yü ü ðü, ha a son bir kaç yýl dýr ül ke miz de bu si e ler den giz li ce ar ka daþ e di nen bin ler ce ev li çif in eþ le ri ni al da ý ðý uz man lar ca es bi e dil miþ ir. Uz man lar ek no lo ji ba ðým lý lý ðý ne de niy le, eþ le rin sa nal or am da a ný dý ðý kar þý cins le ký sa za man da o luþ u ru lan sa nal duy gu sal lýk la rýn da ha da i le ri ye gö ü rü le rek mev cu eþ ve a i le bi rey le ri nin so rum lu luk la rý nýn u nu ul ma ya baþ la dý ðý ný ki þi le rin sa yý la rýn da hýz la ar ýþ göz len mek e dir. Ri ze / ci han ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDÝR AKI, dünyada ve Türkiye de milyonlarca çocuðun isismara uðraýldýðýna iþare ei. Çocuk haklarýný bilmeyen birçok insan bu duruma göz yumarken, çocuklar da çaresizlik içinde bu duruma boyun eðiyor. Þiddee maruz kalan birçok çocuk olduðunu ifade eden Aký, çocuklarýn doðuþan birçok hakka sahip olduðunu ve isismar edilen çocuklarýn haklarýný bilmediðini söyledi. Birçok vaandaþýn da çocuk haklarýný bilmediðinden yakýnan Aký, çocuk haklarýný þöyle anýmladý: Çocuk haklarý, kanunen veya ahlâkî olarak dünya üzerindeki üm çocuklarýn doðuþan sahip olduðu eðiim, saðlýk, barýnma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karþý korunma gibi haklarýnýn hepsini birden anýmlamaka kullanýlan evrensel kavramdýr. Uz man lar, ek no lo ji ba ðým lý lý ðý dolayýsýyla, eþ le rin sa nal or am da a ný dý ðý kar þý cins le ký sa za man da o luþ u ru lan sa nal duy gu sal lýk la rýn da ha da i le ri ye gö ü rü le rek mev cu eþ ve a i le bi rey le ri nin so rum lu luk la rý nýn u nu ul ma ya baþ la dý ðý ný ki þi le rin sa yý la rýn da hýz la ar ýþ göz len mek e olduðunu ifade ediyor. GÖ NÜL LÜ MÜ CA DE LE MÝ ZÝ SÜR DÜ RE CE ÐÝZ YEÞÝLAY Ri ze Tem sil ci si Bay ram A li Ka val cý, Türk a i le ya pý sý a çý sýn - dan in er ne ba ðým lý lý ðý nýn; di ðer mad de ba ðým lý lýk ür le ri ka dar bil - has sa genç ve or a yaþ ev li ler de bo - þan ma se be bi ol du ðu nu sa vun du. Bu u zak la ra kar þý dik ka li o lun - ma dý ðýn da bil has sa ev li çif le rin, genç be kar ba yan la rýn a ký be i hüs - ran, piþ man lýk ve in i har la so nuç la - nan kor kunç son lar la ne i ce le nen o lay ve ya þam la ra sýk ça ras lý yo - ruz di yen Ka val cý, Ö zel lik le a i le i çi i le i þim kur ma yý ba þa ra ma yan bi - rey le rin ken di le ri ni sa nal or am da i - fa de e me le ri ve ar ka daþ lýk kur ma - la rý da ha ko lay ol mak a dýr. Bu i le i - þim ve ya kýn laþ ma ço ðu za man duy gu sal bir bað ve da ha son ra da ba ðým lý lý ða dö nüþ mek e dir. Ay ný e - vi pay la þan bi rey le ri nin bir bir le riy le ko nuþ ma ya rak, ha a yan ya na gel me ye cek bir hal o lu þu mu nu ül - ke miz de de ya þan dý ðý duy mak a - yýz. Öy le ki za ma nýn na sýl geç i ði ni fark e me yen ba ðým lý lar ek ran kar - þý sýn da sa bah la ya rak ve a i le si ne a - yýr ma sý ge re ken vak i bu þe kil de öl - dür mek le kal mý yor, gün de lik iþ ve so rum lu luk la rý ný bi le ye ri ne ge ir - me ye rek, hem mad dî, hem ma ne - vî ve ah lâ kî dün ya sýn dan ve per - for man sýn dan ö nem li de ðer ler kay be mek e þek lin de ko nuþ u. Ba ðým lý la rýn a i le vî so run lar, iþ ve - ri mi nin düþ me si, ger çek ve sa nal dün ya nýn a yýr e di le me ye cek bo - yu la ra var ma sý gi bi se bep ler le ken di si ni psi ko lo jik so run la rýn i çe ri - sin de bul du ðu na i þa re e den Ka val - cý, þun la rý kay de i: Bu bü yük eh - li ke nin far ký na var mak ve bu nun bir ür has a lýk ol du ðu nu çok i yi kav ra - mak ge rek mek e. Hýz la ya yý lan in - er ne ba ðým lý lý ðý nýn her ür kö ü e ki le rin den a i le bir li ði ni mu ha fa za e me de yi ne eþ le re düþ mek e. Bu ba ðým lý lýk ü rü nün de di ðer has a - lýk lar gi bi bir has a lýk ol du ðu nu bil - me le ri ve bu na gö re ev li çif ler kar - þý lýk lý, ba kým lý, say gý lý, sev gi li ve hoþ gö rü lü dav ra nýþ la rý ný her ge çen gün ar ý ra rak kuv ve len dir me li. Ye þi lay o la rak biz ler mad de ba - ðým lý lý ðý ve si ga ra nýn ya ný sý ra, TV ve Ýn er ne ba ðým lý lý ðý i le de gö - nül lü mü ca de le mi zi sür dü re ce ðiz. Kalbinin esellisini aramak TE RA PÝ GÜN LÜ ÐÜ BA NU YA ÞAR / Psi ko log&psi ko e ra pis ya sar ba ho o.com Ey büün bildiklerimin gerçeðini yanýnda saklayan, Ey kapaýðým büün pencerelerime kapýlar açan, Ey sesimi duyan, Ey unuuðum duâlarýma bile cevap veren, Ey kendimi bile zor aþýrken, elimden uup uçuran, Ey vazgeçmeyen, Ey eselli emeyi en iyi bilen. Aldýðýný esellisiyle birlike veren Vermeyi dilediðini kuluna da iseiren Ey gimeyen, hep gelen Ey seven ve sevdiren Kalpleri evirip çeviren, isediði þekle koyan Ey büün sýrlý iseklerimin aþikâr bilicisi Ey büün yaralarýmýn þefkali þifacýsý Teselli e beni Teselli ver yüreðime Sen beni býrakmazsýn buralarda bilirim Ey büün yalnýz anlarýmýn, En zavallý araflarýmýn, Büün garip yanlarýmýn sahibi Tesellim Sen ol, Sen bil en derin yaralarýmý, Sen ör kapaamadýðým büün kapýlarýmý, Kilile yalanlarýma açýlan pencerelerimi, Biir bimeyen huzursuzluðumu, Dindir susuzluðumu, Teselli e beni Bana eselli ver Tesellinle sevindir beni Býrakma beni kendi susuzluðumda Bul beni, ben kendimi kaybemeden önce Býrakma beni kendi kayýplarýmýn karanlýðýnda Tesellinle aydýnlýða çýkar beni Sadece bir ip a dipsiz kuyularýma, Bir ses yolla ýssýzlýðýma, Teselli e beni Tesellinle sevindir beni ne olur Aký, an ne-ba ba a ra sýn da ki gü ven i liþ ki si nin ço cuk la ra di rek o la rak yan sý ya ca ðý ný ö zellikle vur gu ladý. Evde güven duygusu yoksa çocuklar sokaða yöneliyor KO CA E LÝ Ço cuk Hak la rý Ma sa sý So rum lu su Zey nep A ký, a i le i çin de gü ven duy gu su a la ma yan ço cuk la rýn so ka ða yö nel di ði ni söy le di. A ký, a i le le rin bu ko nu da çok dik ka li ol ma sý ge rek i ði ne dik ka çek i. Zey nep A ký, a i le i çe ri sin de ki her bi re yin a i le nin di ðer ü ye le ri ne gü ven mek ve on lar a ra fýn dan gü ve nil mek is e di ði ni i fa de e i. An ne-ba ba a ra sýn da ki gü ven i liþ ki si nin ço cuk la ra di rek o la rak yan sý ya ca ðý ný ö nem le vur gu la yan A ký, An ne-ba ba a ra sýn da ki gü ven ken di ne o lan gü ve ni de e ki ler. Gü ven or a mý nýn ol ma dý ðý bir a i le de i liþ ki le rin sað lýk lý ol ma sý müm kün de ðil dir. An ne ba ba a ra sýn da ki i liþ ki nin bo yu u ve bir bir le ri ne o lan gü ve nin se vi ye si ço cuk la ra da yan sý mak a dýr de di. An ne ve ba ba sýn dan gü ven a la ma yan ço cu ðun bir sü re son ra bu duy gu yu dý þa rý da a ra ma ya baþ la dý ðý ný ak a ran A ký, E ðer an ne ba ba ço cu ðu na gü ven duy mu yor ve o na gü ven ver mi yor sa, ço cuk, bu gü ven ih i ya cý ný dý þa rý da a ra ma ya yö ne le cek ir. An ne ba ba o la rak ön ce lik le ken di mi ze ve bir bi ri mi ze gü ven - me li, ço cu ðu mu zun gü ve ni ni sar sa cak a výr ve dav ra nýþ lar dan u zak dur ma lý yýz. Son ra da her fýr sa a ço cu ðu mu za o lan gü ve ni mi zi o na a çýk ça i fa de e me li, bu nu dav ra nýþ la rý mýz la gös er me li yiz. Her han gi bir eh li key le ve ya prob lem le kar þý laþ ý ðýn da i se ya nýn da ol du ðu mu zu his se ir me li yiz. Bu, o nun prob lem le ri ni bi zim çöz me miz an la mý na gel me me li. Çün kü böy le ya par sak, ço cu ðu mu zun prob lem le ri ni çöz me ka bi li ye le ri ni ve öz gü ve ni nin ge liþ me si ni en gel le miþ o lu ruz þek lin de ko nuþ u. Ko ca e li / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý ÖN CE GE ÇÝ CÝ CA MÝ, AR DIN DAN A NA CA MÝ YU NA NÝS TAN, ya kýn dö nem de A i na mer ke zi ne ya kýn Vo a ni kos sem in de yak la þýk 17 dö nüm a ra zi yi ca mi ya pýl ma sý i çin ah sis e - miþ i. Ön ce ki haf a gün de me ge len ge çi ci ca mi ya pýl ma sý me se le si i se a ra bir çö züm o la rak e le a lý ný yor. Bu pla na gö re ge çi ci ca mi, a - na ca mi in þa e di le ne ka dar Müs lü man la ra hiz me ve re cek. Ge çi ci mi ni ca mi nin 6 ay da bi i ril me si he def le ni yor. Böy le ce ge çen Kur ban Bay ra mý nda A i na mey dan la rýn da na maz kýl mak zo - run da ka lan Müs lü man lar, ge le cek yýl Ra ma zan bay ram na ma zý ný bu ge çi ci mes ci e ký la bi le cek yý lý nýn O cak a yýn da Cum hur baþ kan lý ðý ka rar na me si i le sar a la cak a na ca mi pro je si i se yýl la rýn da bi i ri le rek hiz me e gi re cek. A i na, Av ru pa da i ba de e a çýk ca mi si ol ma yan ek baþ þe hir o la rak bi li ni yor. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y12 ARALIK 2010 PAZAR HABERLER Tavuklara müzik dinleildi, kýrýlan kabuklar yüzde 90 azaldý. Kýrýk yumuralara müzikle edâvi n KONYA DA bir avuk çifliði, kýrýk yumura sayýsýný en aza indirmek için avuklara müzik dinleiriyor. Merkez Meram ilçesi Alakova Köyündeki bir çiflike, avuklarda panik oluþuran uçak sesi, gök gürülüsü ve þiddeli dýþ sesler gibi durumlarýn önüne geçmek için düzenli olarak müzik yayýný yapýlýyor. Çiflike çalýþan iþçiler, sabah saa ile arasýnda her gün iþlemedeki avuklara müzik dinleiriyor. Konya Yumura Üreicileri Birliði Baþkaný ve firma sahibi Ali Aydoðan da, avuklara müzik dinleirilmesinin çok eski bir uygulama olduðunu ancak son yýllarda Konya daki çifliklerde yaygýnlaþýðýný bildirdi. Aydoðan, müzik yayýný sayesinde hasalýk sebebiyle kabuk kaliesinin geliþememesi dýþýnda avuklarýn paniklemeleri dolayýsýyla kýrýlan yumuralarda yüzde 90 oranýnda azalma saðladýklarýný belir. Konya / aa Avrupanýn camisi olmayan ek baþþehri Aina'da yaþayan Müslümanlar, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramý namazlarýný oplu halde meydanlarda kýlýyorlar. A i na da ca mi ol ma ma sý Yu na nis an ýn u an cý dýr YUNANÝSTAN BAÞBAKANI YORGO PAPANDREU, ATÝNA YA CAMÝ YAPILMASI KONUSUNDA GEREKLÝ ADIMLARI ATACAKLARINI SÖYLEDÝ. PAPANDREU, ATTÝKE BÖLGESÝNE, SÖZ VERÝLMESÝNE RAÐMEN HÂLÂ BÝR CAMÝ YAPILMAMASINI YUNANÝSTAN ÝÇÝN UTANÇ VERÝCÝ OLARAK DEÐERLENDÝRDÝ. Kuruulmuþ meyve ükeimi arýyor n GELÝÞEN yeiþirme þarlarý sayesinde meyveleri mevsimi dýþýnda da bulmak mümkün olmasýna raðmen, uzmanlar bunun yerine kuruulmuþ olsa da mevsiminde yeiþmiþ olanlarýn ükeilmesini avsiye ediyor. Çukurova Üniversiesi Týp Fakülesi Balcalý Hasanesi diyeisyeni Özgen Arý, her meyvenin mevsiminde ükeilmesi gerekiðini, mevsimi dýþýndakilerde ise kuruulmuþ olanlarý avsiye eiklerini söyledi. Arý, Zaen mevsiminde yeiþmeyen meyveden ayný lezzei ve aromayý almak da mümkün olmuyor. Bu durumda kuruulmuþ meyveler devreye giriyor. Uygun koþullarda kuruulan meyveler, adýnýn yaný sýra lif ve viamin deðeri yönünden daha konsanre hale geliyor dedi. Arý, kuruulmuþ meyvede dikka edilmesi gereken ek hususun kuruma iþlemi sýrasýnda kimyasal ilaç kullanýlmamasý olduðunu vurguladý. Adana / aa A TÝ NA YA ca mi ya pýl ma sý na kar þý çý kan a þý rý sað cý LA OS Par i si li de ri Yor gos Ka - ra ca fe ris in so ru su nu ce vap lan dý ran Baþ - ba kan Yor go Pa pan dre u; ca mi in þa a ý na kar þý çý kan, göç men Müs lü man la ra kar - þý düþ man lýk ya pan ve Müs lü man la rý e rör le i liþ ki len dir me ye ça lý þan ke sim - le re Mec lis e yap ý ðý ko nuþ may la a de - a ders ver di. 25 yýl dan faz la bir sü re - dir ba ba sý ve es ki baþ ba kan lar dan Andre as Pa pan dre u nun A i ka böl ge - si ne ca mi ya pýl ma sý sö zü ver di ði ni ha - ýr la an Pa pan dre u, 25 yýl dan faz la bir sü re böy le bir me kan, bir bi na, bir yer o luþ u ra ma ma yý bir u anç o la rak de ðer len di ri yo rum de di. Bu sü re ci hýz la i ler le ik le ri ni ve bu ko nu da ge niþ bir mu a ba ka ol - du ðu nu an la an Pa pan dre u, Bu bir hak - ýr. Baþ ba kan yar dým cý sý nýn (The o do ros Pan ga los) ba na ver di ði bil gi ye gö re ge çi ci bir yer o la cak. Hü kü me a dý na ko nu yu a kip e di yor i fa de le ri ni kul lan dý. Pa pan dre u, þöy le de vam e i: Tek rar söy - lü yo rum. Bu bir u anç ýr. Böy le bir me kâ nýn yok lu ðu çok sa yý da gay rý res mî i ba de ha ne ol ma sý na, en so nun da bu in san la rýn park la - ra çýk ma la rý na se bep o lu yor. Bu da bir baþ - kal dý rý gi bi ya da bir ey lem gi bi al gý lan ma sý - na yol a çý yor. Ca mi ko nu su nun sa de ce ül - ke ye ge len ve bu ra da yer le þen muh e mel göç men le ri il gi len dir me di ði ne dik ka çe ken Pa pan dre u, Ay ný za man da A i ka böl ge si - ne ça lýþ ma ya ge len ve bu ra da yer le þen bir ký sým Trak ya Müs lü man la rý ný da il gi len di ri - yor di ye ko nuþ u. Aina / cihan Papandreu, meclise yapýðý konuþmada Aina'ya cami inþa edilmesinin gerekliliðini anlaý. A ÞI RI LI ÐI EN GEL LER LA OS li de ri Ka ra ca fe ris in ca mi ko nu su - nun muh e mel e rö ris fa a li ye le re ze - min ha zýr la ya bi le ce ði ne da ir id di a sý na da ce vap ve ren Pa pan dre u, ca mi ya pýl - ma sý nýn as lýn da muh e mel bu ko nu la ra kar þý am er si ne ya rar lý so nuç la ra ze - min ha zýr la ya ca ðý ný söy le di. Pa pan dre - u, in san hak la rý na dik ka e mek ve ko - ru mak zo run da ol duk la rý ný da kay - de i. Yu nan Baþ ba ka ný, çok sa yý da Müs lü ma nýn e mel hak la rý ný ve i ba - de yap ma öz gür lük le ri ni ye ri ne ge - ir mek i çin bod rum ka la ra ya da park la ra gi mek zo run da kal dýk la - rý na dik ka çek i. Or a ya çý kan gö rün ü nün ne Müs lü man lar i - çin ne de Yu nan lý lar ve Yu na nis an i çin i yi bir gö rün ü o luþ ur ma dý ðý ný ve in sa - na say gý yý i çer me di ði ni be lir en Yu nan Baþ ba kan, bu nun da ha bü yük hu zur - suz luk la ra ve ge ri lim le re se bep o la bi le - ce ði ni i fa de e i. Ca mi ko nu su nun gü - nü mü zün me se le si ol ma dý ðý ný ha ýr la - an Pa pan dre u, ca mi ya pýl ma sý nýn ya sa ge re ði plan lan dý ðý ný be lir i. Te rö rizm ve þid de in yan lýþ kul la nýl dý ðý ný ve her han gi bir di ne mal e di le me ye ce ði ni vur gu la - yan Pa pan dre u, Þid de i bir din ve op - lum la i liþ ki len di re me yiz vur gu su nu yap ý. Pa pan dre u, þid de in ne Hý ris i - yan lýk, ne Müs lü man lýk ne de baþ ka din ya da grup la i liþ ki si ol ma dý ðý ný söy le di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı