GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr ni as ya.com.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com."

Transkript

1 KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr ni as ya.com.tr Kanlý iþgalin sonu Irak'a kan, gözyaþý ve yýkým getiren iþgal, BD için de bir bataklýk oldu. Irak'tan ayrýlan askerler Obama tarafýndan karþýlandý. FOTOÐRF: BD, Þ G LN 9. YI LIN D R K SIN D KN V GÖZ Y ÞI BI R K RK I RK'TN Ç KL D. MRKN BYRÐI NDRLD u2003 yý lýn da Sad dam Hü se yin'i de vir mek bahanesiyle ül ke ye gi - ren; yüz bin ler ce in sa nýn ö lü mü ne, mil yon lar ca sý nýn da ge ri de gö zü yaþ lý kal ma sý na yol a çan BD or - du su iþ gal den tam 9 yýl son ra I - rak'tan çe ki li yor. Baþþehir Bað - dat ta çe kil me yi sembolize eden bir tö ren le, me ri kan bay ra ðý a sý lý ol du ðu gön der den in di ril di. 5 bin 500 me ri kan as ke ri nin bü yük bö - lü mü de ül ke den ay rýl dý. BR SDDM GTT, BN GLD u BD ve müt te fik le ri nin söz de de - mok ra si ge tir mek i çin baþ lat tý ðý iþ - gal ve yý kým yak la þýk 9 yýl sür dü. 4 bin 500 me ri kan as ke ri nin öl dü ðü sa vaþ ta I rak lý lar, mad dî-ma ne vî ba - kým dan en a ðýr fa tu ra yý ö de yen ta - raf ol du. Bir I rak lý, Bi zi Sad dam'dan kur tar mak i çin gel di ler. r ka la rýn - da bin ler ce Sad dam bý ra kýp git ti ler di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 7 de Van'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaþlarýn büyük bir kýsmý halen çadýrlarda yaþýyor. FOTOÐRF: VN VLS MÜNR KRLOÐLU: VN'IN KÖYLRNN YRISI YIKILDI Deprem 600 bin kiþiyi etkiledi uvan Valisi Münir Karaloðlu, Van ýn merkez köylerindeki konutlarýn yüzde 55 inin, rciþ ve köylerindeki konutlarýn yüzde 28 inin yýkýk ve aðýr hasarlý olduðunu söyledi. Vali Karaloðlu, depremden etkilenen toplam nüfusun ise 600 bin civarýnda olduðunu da bildirdi. nha be ri say fa 3 te KLIN YOLU BR G. f ri ka da al ko le sa vaþ aç tý u Gü ney f ri ka hü kü - me ti al kol ve mad de ba ðým lý lý ðý i le mü ca de le i çin ge niþ kap sam lý bir kam - pan ya baþ lat tý. Kam pan ya kap sa - mýn da iç ki fi yat la rý art tý rý la cak, al kol al ma ya þý yük sel ti le - cek, içki sa tý þý sý nýr la na - cak ve al kol lü a ra ba sü - ren le re a ðýr ce za lar uy - gu la na cak.n7 de MVLVÎLR KIZGIN Pa ra i çin se ma ya pýl maz u Si liv ri ka pý Mev lâ nâ Kül tür Mer ke zi Mev le vî De de si Ha san Çý kar, se ma - nýn uy gun yer ler de ya pýl ma dý ðý - ný söy le ye rek, ç ki li me kân - lar da, lo kan ta lar da bi le se - ma ya pan lar var. Bu o - la cak þey de ðil. Bun - lar mad de ye yö nel - miþ ler. Pa ra i çin se ma ya pýl maz de di.n3 te Gizli YÞ maðdurlarý randevu istiyor uyüksek skerî Þûrâ (YÞ) toplantýlarýna getirilmeden, sýralý sicil yoluyla TSK dan iliþiði kesilenler, Millî Savunma Bakanlýðýndan randevu istiyor. Sýkýntýlarýný anlatmak için birçok kez bakanlýða randevu talebinde bulunan maðdurlara þimdiye kadar olumlu bir cevap verilmedi. nha be ri say fa 8 de ÞÞZLK ORNI YÜZD 8.8 þ siz lik te ge ri le me BU ÜÇLÜ CN SIKBLR B, carî açýk, enflasyon YBNCI DOKTOR Türkçe imtihaný u10 D u10 D u3 T YÜKSK SKRÎ ÞÛRÂ Ge cik me li top lan dý u Yük sek s ke rî Þû râ (YÞ), Baþ ba kan Re cep Tay yip r do - ðan ýn baþ kan lý ðýn da Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý Ka rar gâ hýnda top lan dý. Te a mül le re gö re, ra - lýk a yý nýn ba þýn da ya pýl ma sý ge re ken YÞ top lan tý sý, Baþ ba kan r do - ðan ýn ra hat sýz lý ðý se be biy le ge cik - me li gerçekleþti. Ha be ri say fa 8 de ISSN

2 2 16 RLIK 2011 CUM Y LÂHK Sana doyulmuyor stanbul, sen bir baþkasýn! c ne bî iþ gal ci le rin zu lüm le ri O mü te mer rid ec ne bî ler dir ki, mü na fýk la rý ehl-i i ma na mu sal lat et ti ler ve zýn dýk la rý ye tiþ tir di ler... Bir köy de o na bir ha in bu lun sa, ço luk ço cu ðuy la mah vet mek, ve ya bir ce ma at te o na mu zýr bi ri var sa ce ma a ti if nâ et mek, her va kit ken din de se lâ hi yet gö rü yor. Lâ net o me de ni ye te ki, o na o sa lâ hi ye ti ver miþ! B iz fe rec ve fe rah ve sü rur ve fü tu hat is te riz fa kat kâ fir le rin ký lý cýy la de ðil! Kâ fir le rin ký lýç la rý baþ la rý ný ye sin; ký lýç la rýn dan ge len fay da bi ze lâ zým de ðil. Za ten o mü te mer rid ec ne bî ler dir ki, mü na fýk la rý ehl-i i ma na mu sal lat et ti ler ve zýn dýk la rý ye tiþ tir di ler. Lem a lar, 16. Lem a, 270 *** l týn cý Hat ve si: Der ki: Ba na kar þý mu ka ve me ti niz bey hu de dir. Müt te fi ki niz be ra ber ken ya pa ma dý ðý nýz þe yi þim di na sýl ya pa cak sý nýz? Þu ves ve se ye kar þý de riz: n zi ya de hi le ve fit ne kuv ve tiy le a yak ta du ran a za met li kuv ve tin bi zi ye se dü þür mü yor. v ve la: Hi le ve fit ne, per de al týn da kal dýk ça te sir e der. Zâ hi re çýk mak la if lâs e der, kuv ve ti sö ner. Per de öy le yýr týl mýþ ki, se nin ya lan, hi le, fit nen he ze ya na, mas ka ra lý ða in ký lâp e dip a kim ka lý yor. Bu de fa ki na do lu ya kar þý (...) gi bi... Sa ni yen: O kof kuv ve tin yüz de dok sa ný sa na kar þý i ti lâf ka bul et mez. Mu hâ sým bir ce re yan, a tâ le te mah kûm e di yor. Faz la ka lan kuv ve tin le dert ve der man da müþ te rek o lan â lem-i s lâ mý sus tu ra cak, dep ret me ye cek de re ce de es ki si gi bi bir is tib dat al týn da tut ma ya ih ti mal ver sen, þey tan i ken e þe ðin e þe ði o lur sun! * Sa li sen: Ma dem ki öl dü rü yor sun. Öl mek i ki su ret le dir: Bi rin ci su ret: Se nin a ya ðý na düþ mek, tes lim ol mak su re tin de ru hu mu zu, vic da ný mý zý el le ri miz le öl dür mek, ce se di de gü ya ru hu mu za ký sa sen sa na te lef et tir mek tir. kin ci su ret: Se nin yü zü ne tü kür mek, gö zü ne to kat vur mak la ruh ve kal bi miz sað ka lýr, ce set de þe hit o lur. ki de fa zi le ti miz tah kir e dil mez; s lâ mi ye tin iz ze tiy le is tih za e dil mez. l ha sýl: s lâ mi yet mu hab be ti, se nin hu sû me ti ni is til zam e der. Ceb ra il, þey tan i le ba rý þa maz. Si ya se ti miz de en a cý na cak, en eb leh bir a kýl var sa, o da öy le le rin ak lý dýr ki, (...) mil le ti nin ih ti ras ve men fa a ti ni, s lâ mi ye tin men fa at ve iz ze tiy le ka bil-i tev fik gö rü yor. Bu ra da en se fil ve en ah mak kalb, öy le le rin kal bi dir ki, ha ya tý o nun hi ma ye ti al týn da ka bul e der. Ha ya tý mý zý o nun hi ma ye ti al týn da kà bil gö rü yor. Çün kü, öy le bir þar ta ha ya tý mý zý tâ lik e di yor ki, mu hal en der mu hal dir.** Der: Ya þa yý nýz. Fa kat bir tek a dam ba na hý yâ net et se ya ka rým, yý ka rým! Þa yet bir a dam hak ka sa da kat na mý na o nun kâ fi ra ne zul mü ne kar þý hý yâ net et se, ya sof ya ya il ti ca et se, mil yar la ra de ðer o mu kad des bi na yý ha rap e der. Ve ya hut, bir köy de o na bir ha in bu lun sa, ço luk ço cu ðuy la mah vet mek, ve ya bir ce ma at te o na mu zýr bi ri var sa ce ma a ti if nâ et mek, her va kit ken din de se lâ hi yet gö rü yor. Lâ net o me de ni ye te ki, o na o sa lâ hi ye ti ver miþ! ca ba, bü tün mil let bir kalb de hem mü na fýk, han çer-i zul mün den mü te lez ziz o la cak ah mak bir kalb de it ti fa kýn dan da ha mu hal ne var? Þey tan gi bi ha sis his le ri, fe na ah lâk la rý teþ ci ve hi ma ye e der, i yi his le ri sön dü rür. Hem in sa nî, s lâ mî ha ya tý men et mek le be ra ber, mu vak kat hay va nî bir ha ya tý, i ki genc-i mü ceh hez pen çe li; ek se ri ye ti ka zan mak i çin, im ha yý e sas prog ram yap mýþ, i ki kel bi i ki ci ðe ri mi ze mu sal lat e de rek bi zi si lâh tan tec rit e di yor. þ te o nun hi ma ye ti, iþ te ha ya tý mýz! O ha sým, gös ter di ði kin ve hu sû met harp ten neþ et et me de ðil dir. Harp ten ol say dý, ta biî mað lû bi ye ti miz le sa ir le rin hu sû me ti gi bi sü kû net bu lur du. Hem has mýn, u zak ta çir kin yü zün de ki ri ya kâ ra ne çiz gi le ri gü zel zan ne di lir di. Ya kýn da gö ren ler, in þâ al lah da ha al dan maz. * Hey ek pe kü l-kü pe kâ! Kö pek ten te kep küp et miþ kö pek! ** l lah kim se yi þa þýrt ma sýn, þa þýr týr sa sü rün dür me sin, sü rün dü rür se çek tir me sin, çek ti rir se re zil et me sin, re zil e der se pe ri þan et me sin, pe ri þan e der se ser sem â vâ re et me sin. s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, Hu tu vat-ý Sit te, s. 452 ne ja te re id nur si.de  lem le rin Ya ra tý cý sý nýn en sev gi li si Hz. Pey gam ber in (asm) arz ü ze rin de i þa ret et ti ði en der ve fark lý bir me kân ve dürr-i yek ta dýr s tan bul! O nun (asm) mih man da rý nýn ký ya me te ka dar mi sa fir e dil di ði yüp Sul tan ýy la bay rak la þan ve sem bol le þen bir kud sî bel de dir s tan bul! Rü ya la rý ger çe ðe çe vi ren ve Sul tan lar Sul ta ný nýn (asm) fet hi i çin i þa ret et ti ði, a sýr la rýn köh ne du var la rý ný ta rü mâr e den þan lý Sul tan Fa tih in fet hi nin san cak ta rý ve mak be ri ni ba rýn dý ran bel de dir s tan bul! Nü büv vet sil si le si nin son hal ka sý Ha te mü l-n bi yâ nýn (asm) bu a sýr vâ ri si nin en in ce, de rin, vaz ge çil mez ka rar la rý ný ver di ði me kân dýr s tan bul! vet, 1918 se ne si nin Ha zi ran ýn da, Rus ya da ki e sa ret ten dö nü þün de be den ve fi kir yor gun lu ðu nun sa kin le þip kud sî bir ka ra ra ve i ra de ye dön dü ðü Sa rý yer de ki uz let ha ne yi bað rýn da ba rýn dý ran ve fa dar bir bel de dir s tan bul! Be ni dün ya ya ça ðýr ma, o na gel dim fe na bul dum! bey tiy le baþ la yan za man sü re cin de; ar zî li ðe be del lâ hî li ðin ö ne çýk tý ðý ve as rýn Be di si nin ruh ve kalp dün ya sý na kud sî bir so rum lu lu ðun yük le nil di ði mer kez dir s tan bul. O nun en bü yük ve zi ri nin ve mü ba rek va ris le ri nin ha þir sa ba hý ný bek le yen ka bir le ri nin bu lun du ðu bir kut lu þe hir dir s tan bul! n gi liz gad dar ve za lim si ya se ti nin ko mu ta ný na; a sýr la rýn ve me kân la rýn þef kat li ko mu ta ný Be di üz za man ýn Tü kü rün za lim le rin ha yâ sýz yü zü ne! di ye rek s lâm ýn iz zet ve a za me ti hay kýr dý ðý yer dir s tan bul. Mah ke me re i si Hur þit Pa þa nýn; Sen de Þe ri at is te miþ sin! suç la ma sý kar þý sýn da, Be di üz za man ýn Þe ri a týn bir ha ki ka ti ne bin ru hum ol sa fe da et me ye ha zý rým. Zi ra Þe ri at, se beb-i sa a det ve a da let-i mahz ve fa zi let tir. Fa kat ih ti lâl ci le rin is te yi þi gi bi de ðil! kük re yi þi ne þa hit lik ya pan yer dir s tan bul. s lâm ýn en bü yük þe a ir le rin den o lan ma bed le rin, mes cid le rin, ca mi le rin, bin ler ce ha yýr va kýf la rý nýn boy gös ter di ði mu kad des bir þe hir dir s tan bul. s tan bul bir rü ya dýr. s tan bul bir ta rih tir. s tan bul bir in ci dir ve çok ci het ler le Bi rin ci dir! s tan bul s lâm bol dur! Ve ni ha yet Nur dâ vâ sý nýn mün te si bi ol mak la þük re den ler i çin ö nem li ve ön de ge len bir hiz met mer ke zi dir s tan bul! Çün kü ci ha na ya yý lan bu kud sî hiz me tin ma ne vî te me li nin ilk har cý nýn kon du ðu fark lý bir me kân dýr s tan bul. Bi zim i çin her tür lü ya yýn la rý mý zýn, sos yal ve kül tü rel fa a li yet le ri mi zin, kon gre le ri mi zin, meþ ve ret le ri mi zin mer ke zi dir s tan bul. HZ MT MR K Z S TN BUL! Bu Os man lý ya di gâ rý dev, bü yük met ro po lün, be nim gi bi a ciz bir kim se nin i fa de ve dü þün ce le riy le an la týl ma sý he men he men müm kün de ðil dir, bi li yo rum. ma son yýl lar da þahs-ý ma ne vî a dý na bu ra da ki ve fa kâr ve fe da kâr Nur Ha dim le ri nin yap mýþ ol duk la rý ve bu se ne de geç mi þe gö re zir ve ya pan ba zý hiz met ham le le ri ni; siz le re de aþk ve þevk ve re bi le ce ði dü þün ce siy le ký sa ca bah set mek is ti yo rum. Bir a ya ya kýn de vam e den Do ðu Ka ra de niz in en do ðu sun dan baþ la yýp, k de niz, ge, Mar ma ra Böl ge le ri ni i çi ne a lan ve bir a ya ya kýn sü ren hiz met tu ru ve ge zi min bu de fa ki son du ra ðý s tan bul du. Son dört yýl da ki Ga ze te Yö ne tim Ku ru lu ü ye li ðim do la yý sýy la her ay mu tad o la rak zi ya ret et ti ðim bu mü ba rek ve fark lý þe hir de bu de fa tam bir haf ta ge çir mek na sip ol du. Çün kü kud sî dâ vâ nýn ge re ði o la rak Tür ki ye ve dün ya yý il gi len di ren çok ö nem li tam al tý ta ne top lan tý nýn ba zý la rý ný or ga ni ze et mek, ba zý la rýn da bu lun mak gi bi çok ö nem li bir so rum lu lu ðum var dý. Bu yo ðun tem po da, s tan bul da son bir kaç yýl dýr ya pýl mak ta o lan çok fark lý bir hiz met u ya ný þý ve ham le si ni ya kýn dan gör mek fýr sa tým ol du. l lah a þü kür bü tün va tan sat hýn da da bu ham le le ri gö rü yor ve du yu yo ruz. þ te bu de fa bü tün bu çok gü zel ge liþ me le ri ve hiz met le ri ye rin de gör mek na sip ol du. Bir ilk o lan ve s tan bul da ki hiz met e le man la rýy la yap tý ðý mýz top lan tý da bi ze su nu lan; ge çen yýl Þe ker ci han pro je siy le baþ la yan bu ham le nin, Üm ra ni ye hiz met mer ke ziy le de vam et ti ði ni gör dük. Bu yýl da Þi ri nev ler ve Çe lik te pe hiz met mer kez le ri bun la ra i lâ ve e dil miþ. Ön ce lik li he def te 1750 m² lik ka pa lý dev bir pro je nin ha zýr lýk la rý var. Son ra s tan bul un ö nem li nok ta la rý na bu pro je yi yay gýn laþ týr ma plan ve gay ret le ri ne þa hit ol duk. Hem er kek ler, hem de ha ným lar i çin he def le nen ve tat bi ka ta ko nu lan bu çok gü zel fa a li yet ler de e me ði ge çen, kat ký da bu lu nan, mad dî ve ma ne vî yar dým la rý ný e sir ge me yen bü tün can dost la ra baþ ta sa mi mî ve ha lis du â lar ol mak ü ze re; se lâm, say gý, hür met ve mu hab bet bor cu muz var dýr. Hep si ni teb rik e di yo ruz. Bu ve mü ma sil me kân lar da ka lan, sa yý la rý þim di lik yüz ler le, bir kaç yýl i çin de de bin ler le i fa de e dil me si he def le nen pý rýl pý rýl genç ka bi li yet le ri miz le if ti har e di yo ruz. Bu mü kem mel mer kez le ri mi zin; sa lon la rýn da ki mo dern ta sa rým, ö zel o da la rýn da ki di zayn, ye mek ha ne le rin de ki hij yen, ka li te, sa de lik ve mes lek-meþ re bin vaz ge çil me zi o lan Ye ni s ya Neþ ri yat ýn her tür lü ya yýn la rý nýn bu lun du ðu ö zel bö lüm le riy le fi zi kî ya pý la rýn da mü kem me li ya ka la ma sý her tür lü tak di rin üs tün de dir. sas ö nem li ve vaz ge çil me zi miz o lan ma ne vî ya pý lan ma da çok gü zel plân lan mýþ. Her mer kez de bir Ye ni s ya Vak fý tem sil ci miz var. Bun la rýn yar dým cý sý mü deb bir ler mev cut. Böy le bir ya pý lan ma da iþ bu tür me kân la rý mý zýn i çi ni dol du ran müs tes na genç kar deþ le ri mi zin de so rum lu lu ðu id rak et me le ri ne ka lý yor. Bu de ðer li genç kar deþ le ri mi zin in sa na ya pý lan bu ya tý rý mý as la bo þa çý kar ma ya cak la rý ný ve is tik bal in ký lâ ba tý i çe ri sin de ki en yük sek ve gür sa da nýn ger çek tem sil ci le ri o la cak la rýn dan e min ol du ðu mu zu be lirt mek ve be yan et mek isti yo ruz. n þa al lah on lar ya pa cak la rý hiz met fa a li yet le riy le bu dâ vâ ya lâ yýk ol duk la rý ný is pat e de cek ler ve ken di le ri ne bað la nan bu ü mit le ri bo þa çý kar ma ya cak lar dýr. ði tim Mer ke zi miz de ki genç ler le be ra ber ol duk. On la rýn ça lýþ ma ve gay ret le ri, dâ vâ ya bað lý lýk ve he def le riy le if ti har et tik. Ga ze te miz Yö ne tim Ku ru lu o la rak, ge nel mü dür, bi rim mü dür le ri ve ya zar la rý mýz la yap tý ðý mýz çok ne zih ve se me re li bir top lan tý da da 2012 ye a it kam pan ya ve ya yýn cý lýk ham le le ri miz hak kýn da u fuk a çý cý he def le ri pay laþ týk. Ri sâ le-i Nur ns ti tü sü nün or ga ni ze si ni yap tý ðý, Mart 2012 ta rih le rin de Bos na Her sek in baþ þehri Sa ra ye vo da ya pý la cak muh te þem Be di üz za man Kon gre si nin ve ca mi a o la rak o ra ya ya pa ca ðý mýz çý kar ma nýn mut lu lu ðu nu hep s tan bul da pay laþ týk. Siz ler de ga ze te de bu a nons lar baþ la yýn ca lüt fen a ce le e di niz. Ve ye ri ni zi a yýrt ma yý u nut ma yý nýz. s tan bul! s tan bul! h s tan bul! þ te s tan bul bu... Teb rik ler, du â lar, al kýþ lar ve se lâm lar bu ha ri ka me kân la rý bi ze ka zan dý ran la ra, bu na se bep o lan la ra, kat ký da bu lu nan la ra, bu muh te þem me kân la rý dol du ran la ra ve bu ra la rý me kân tu tup hiz met aþ kýy la ya nan genç le re ol sun!

3 Y HBR 16 RLIK 2011 CUM 3 Ya zý þ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. Tel: Mustafa GÖKMN (0212) N K R TM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI rol DO YURN 36 L MN Y TM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOBN , Fax: KKTC TM SL C L Ð: v ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: brahim ÖZDBK fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya b dul lah R ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ YÜZ N MZ V KT L R Hic rî: 21 Muharrem 1433 Ru mî: 3 K. vvel 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý Mevlevî Dedesi Çýkar: Para için sema yapýlmaz S LV R K PI Mev lâ nâ Kül tür Mer ke zi Mev le vî De de si Ha san Çý kar, pa ra i çin se ma ya pý la ma ya ca ðý ný be lir te rek, se ma nýn uy gun yer ler de ya pýl ma dý ðý ný söy le di. Ha san Çý kar, ç ki li me kân lar da, lo kan ta lar da bi le se ma ya pan lar var. Bu o la cak þey de ðil. Bun lar mad de ye yö nel miþ ler. Pa ra i çin se ma ya pýl maz. Bu bir i ba det tir, gös te ri de ðil. Bu ki þi ler yap týk la rý nýn far kýn da de ðil ler, baþ la rýn da ki sik ke ler ve ü zer le - rin de ki ten nu re ler Mev le vî li ðe a it an cak ken di le ri ne fis le ri ne hiz met e di yor lar. Yap týk la rý nýn sa vu nu la cak bir ya ný yok de di. Çý kar, Si liv ri ka pý Mev lâ nâ Kül tür Mer ke zi o la rak, Þeb i rus faaliyet le ri kap sa mýn da ya pa cak la rý faaliyet le re de de ði ne rek, ha tim o ku na ca ðý ný, sa lâ vat ge ti ri le ce ði ni, ar ka sýn dan se ma ve mu sa fa ha ya pý la rak, ma ne vî bir at mos fer o luþ tu ru la ca ðý ný kay det ti. s tan bul / a a Yabancý doktor, önce dil barajýný aþacak Y S de ði þik li ðiy le Tür ki ye de ça lýþ ma la rý nýn ö nü a çý lan ya ban cý dok tor ve hem þi re le rin ön ce dip lo ma denk li ði al ma la rý ve Türk çe dil ba ra jý ný aþ ma la rý ge re ke cek. Sað lýk Ba kan lý ðý nýn teþ ki lât ya pý sý ný de ðiþ ti ren Ka nun Hük mün de Ka rar na me i le Tür ki ye de ça lý þa bil me le ri sað la nan ya ban cý dok tor ve hem þi re le rin sa hip ol ma la rý ge re ken þart la rý be lir le ye cek dü zen le me ler ü ze rin de ça lý þý lý yor. 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu nda ki hü küm doleyýsýyla ka mu da ça lýþ ma la rý nýn ö nün de en gel bu lu nan, sa de ce ö zel has ta ne ler de gö rev ya pa bi le cek ya ban cý hem þi re ve dok tor la ra ve ri le cek i ka met et me ve ça lýþ ma iz niy le il gi li Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý, dip lo ma denk li ði i le il gi li YÖK, dil ve dip lo ma o na yý i le il gi li de Sað lýk Ba kan lý ðý ay rý dü zen le me ler ü ze rin de ça lý þý yor. Ya ban cý he kim ve hem þi re le rin dil þar tý ve dip lo ma o na yý i le il gi li Sað lýk Ba kan lý ðýn da ki ça lýþ ma sürü yor. Dü zen le me de dip lo ma denk li ði ve Türk çe bil mek i ki te mel pren sip o la rak yer a la cak. n ka ra / a a Van'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaþlarýn büyük bir kýsmý, aradan geçen bunca zamana raðmen aðýr kýþ þartlarý altýnda çadýrlarda hayatlarýný sürdürüyor. FO TOÐ RF: 600 bin ki þi et ki le ndi VN VLS KRLOÐLU, DPRMDN TKLNN TOPLM NÜFUSUN 600 BN CV- RIND OLDUÐUNU BLRTRK, ''VN'IN MRKZ KÖYLRNDK KONUTLRIN YÜZD 55', RCÞ V KÖYLRNDK KONUTLRIN YÜZD 28' YIKIK V ÐIR HSRLI'' DD. VN Va li si Mü nir Ka ra loð lu, Van ýn mer kez köy le rin de ki ko nut la rýn yüz de 55 i nin, r ciþ ve köy le rin de ki ko nut la rýn yüz de 28 i nin yý kýk ve a ðýr ha sar lý ol du ðu nu söy le di. Va li Ka ra loð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, Van da de vam e den ke sin ha sar tesbit ça lýþ ma la rý nýn çok ö nem li ol du ðu nu, el de e di len ve ri le rin va tan daþ la ra kon tey ner ve ka lý cý ko nut ve ri lir ken kul la ný la ca ðý ný be lir te rek, Van mer ke ze bað lý 93 köy de, r ciþ mer kez de ve köy le rin de ke sin ha sar tesbit ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan dý ðý ný ve as ký ya çý ka rýl dý ðý ný bil dir di. Ha sar tes bi ti ne i liþ kin lis te le rin bir ay as ký da ka la ca ðý ný, va tan daþ la rýn ka rar la ra i ti raz et me hak ký ol du ðu nu i fa de e den Ka ra loð lu, þu an da çe þit li ku rum ve ku ru luþ lar dan ge len 400 e ya kýn mü hen di sin a ra zi de ol du ðu nu bil dir di. Ka ra loð lu, gö rev li le rin fe da kâr ca ka pý ka pý, so kak so kak ge ze rek va tan daþ la rýn ev le rin de ha sar tesbi ti yap ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le di. Ha sar tes bit ça lýþ ma la rý ve ri le ri hak kýn da da bil gi ve ren Ka ra loð lu, Van ýn köy le rin de 6 bin 90 e vi miz a ðýr ha sar lý çýk tý. r ciþ mer kez de 4 bin 200, köy le rin de i se 3 bin 200 ev yý kýk ve a ðýr ha sar lý. Van mer kez köy le ri nin top lam ko nut sa yý sý nýn yüz de 55 i, r ciþ ve köy le ri nin top lam ko nut sa yý sý nýn i se yüz de 28 i yý kýk ve a ðýr ha sar lý di ye ko nuþ tu. Ka ra loð lu, s tan bul Tek nik, Yýl dýz Tek nik ve Sa kar ya ü ni ver si te le riy le or ta ha sar lý bi na la rý bir kez da ha göz den ge çi re cek le ri ni kay det ti. 80 BN Ç DIR D ÐI TIL DI Van ge ne lin de va tan daþ la ra yak la þýk 80 bin ça dýr da ðý týl dý ðý ný be lir ten Ka ra loð lu, bu ça dýr lar da ký þýn geç me ye ce ði ni bil dik le ri ni söy le di. Va li Ka ra loð lu, köy le rin Van ve r ciþ ten ra kým Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu o la rak da yük sek te bu lun du ðu nu, þu an da met re kar ol du ðu nu i fa de et ti. Va li Ka ra loð lu, þun la rý kay det ti: "n þal lah ö nü müz de ki Pa zar gü nü köy le ri mi zin ta ma mý nýn kon tey ner ih ti ya cý ný bi tir miþ o la ca ðýz. Þu a na ka dar 4 bin 500 kon tey ner yer leþ ti ril di. Þu a na ka dar köy le ri miz de ke sin ha sar tes bit lis te le ri ne gö re e vi yý kýk ve ha sar lý o lan bü tün va tan daþ la rý mýz Pa zar gü nü i ti ba rýy la kon tey ne re gir miþ o la cak. Köy ler de va tan da þý mý za, kon tey ne ri ev le ri nin ya ný na koy duk, yý ký lan ev le rin ya ný na koy duk. Van ve r ciþ mer kez de i se kon tey ner kent ler o luþ tu ru yo ruz. GÖÇ NÜ FU SU ZLT TI ÞHR mer ke zin de 16 kon tey ner þehrin alt ya pý ça lýþ - ma la rý nýn sür dü rül dü ðü nü söy le yen Ka ra loð lu, dep - re min ar dýn dan þehirde ya þa nan gö çe de de ðin di. Ka - ra loð lu, þehirde Van Va li li ði nin de ne ti min de þe hir dý - þý na gön de ri len ler i le ken di im kân la rýy la göç e den ler ol du ðu nu söy le di. Ka ra loð lu, Van ve r ciþ mer kez i le köy le rin de ki öð ren ci le ri n yak la þýk yüz de 30 u nun di - ðer il ler de ki o kul la ra ke sin ya da mi sa fir öð ren ci o la - rak ka yýt yap týr dý ðý ný bil dir di. Van mer kez ve r ciþ te - ki o kul la rýn ü ni ver si te ler ta ra fýn dan in ce len me si nin ta mam lan dý ðý na dik ka ti çe ken Ka ra loð lu, 26 ra lýk - ta Van da gö rev li o lan bü tün öð ret men le ri gö re ve ça - ðý rý yo ruz. 26 ra lýk ta gö rev le ri nin ba þýn da o la cak lar de di. Ka ra loð lu, Van mer kez ve r ciþ in nü fu sun da yüz de 30 a zal ma var. Dep rem den et ki le nen top lam nü fus i se 600 bin ci va rýn da de di. Van / a a 3 BN 500 Ç DIR HIR BÞ B KN LIK fet ve cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý ( FD), bu gü ne ka dar Van dep re mi i çin a cil yar dým ö - de nek le ri da hil ol mak ü ze re, gön de ri len in sa nî yar dým mal ze me le ri nin top lam ma li ye ti nin 411 mil yon Türk Li - ra sý ol du ðu nu bil dir di. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma ya gö re, bu gü ne ka dar Van mer kez, r ciþ ve köy ler de 84 bin to nun ü ze - rin de kö mür da ðý týl dý ðý be lir ti le rek, þun lar kay de dil - di: Baþ kan lý ðý mýz i le Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan - lý ðýn ca yap tý rý lan 3 bin 498 a det ça dýr a hý rýn ta ma mý böl ge ye gön de ril miþ o lup, 3 bin 114 ü ku rul muþ bu lun - mak ta dýr. Ya pý lan de ðer len dir me le ri miz çer çe ve sin de FD ta ra fýn dan Van ve köy le ri i le r ciþ il çe si ve köy le ri i çin Ge nel Ha ya ta t ki li lik ka ra rý a lýn mýþ týr. Bu ka rar la, a fet ze de va tan daþ la rý mý za il gi li mev zu at tan do ðan yar dým ve ko lay lýk lar sað lan mýþ týr. n ka ra / a a

4 4 Y BULMC Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da YU K RI DN Þ ÐI Y 1. Ü ze rin de su mus luk la rý bu lu nan, por se len, e ma ye, sac vb.nden ya pýl mýþ, el, yüz, bu la þýk yý ka ma ya ya rar, çu kur yer ve ya eþ ya. - trafý su ile çevrili toprak parçasý. 2. þ ken ce a le ti. 3. Bir ma lýn ya pý mý nýn yal nýz ca bir ku ru lu þun e lin de bu lun du ðu du rum, in hi sar. - Þim di ye ka dar, o za ma na ka dar, hâ len, he nüz. 4. (Tersi) Gelecek. - Mi ka' da or ta. - n san de ri si. 5. Par la ma, pa rýl da ma. - Mo lib den e le - men ti nin sim ge si. 6. rap ça da ba ba. - Kul lan dý ðý mýz al fa be de on be þin ci har fin o ku - nu þu. - z mek ten e mir. 7. Son ra ya bý rak mak, te hir et mek. 8. Li se' de ses li ler. - Ke - mik le rin yu var lak u cu. 9. Zi hin de can lan dýr mak, yad et mek. 10. Mis tý rýn ký sa sý. - - lâ met, be lir ti. - Bir ya pým e ki. 11. Ma ki ne Kimya n düs tri si nin ký sa sý. - Son, netice. 12. O lay la rýn ve nes ne le rin i çin de ki nes nel ge liþ me e ði li mi. - Os man lý Türk çe sin de mek tup. SOL DN S Ð 1. La tin di li. - Ko ru yan, ko ru yu cu, hi ma ye e den. 2. Bir el i þi ni ve ya me ka nik bir i þi ger çek leþ tir mek i çin ö - zel o la rak ya pýl mýþ nes ne. - Rad yo im mü nas sayýn kýsaltmasý. - Bir uzunluk ölçüsünün kýsaltmasý. 3. Her kim se nin ye ri ne bir i þe bak mak. 4. Herhan gi bir di nî i nan ca sa hip ol ma yan kim se. - þi do ðum yap týr mak o lan ba yan. - Ka rak ter, se ci ye. 5. Kâinatýn ve ya o lay la rýn bir bö lü mü nü ko nu o la rak se çen, de - ne ye da ya nan yön tem ler ve ger çek lik ten ya rar la na rak so nuç çý kar ma ya ça lý þan dü zen li bil gi. - Bazý yörelerimizde Çökelek'e denir. - Tar la sý ný rý. 6. Me ra bit ki si. - çi ne ka lem ko nu lan ku - tu. 7. Se sin to nu na gö re piþ man lýk, öf ke, öz lem, be ðen me, sev - gi vb. duy gu lar an la tan bir söz. - Ha va da ki su bu ha rý. - Du â - dan son ra söy le nen ke li me. 8. Hür, müs ta kil. - r me ni'nin ký - sa sý. - s ki ki tap lar da Re cep a yý ný sim ge le yen harf ler. 9. Bi rin - den bir þe yin ya pýl ma sý ný is te mek, ri ca et mek, ar zu et mek. - Mi na re ve kub be le rin do ruk nok ta la rýn da bu lu nan hi lâl. 10. Ha va ku ru su nun öz gül a ðýr lý ðý 1, 08 gr/cm3 o lan i ri gö ze nek li, üs tün de ðer li a ðaç. - Þe ke rin kay na tý la rak ka tý laþ ma sý yo lu i le ya pý lan, renk li ve ko ku lu, a ðýz da güç e ri yen þe ker N R M N G Z S L B K P L T L T L V N D V U T F Y M K L H M M N R R R R Y T U M N M L L BR ÖNCK BULMCNIN CVBI N R M T L P T N Þ R M L K T V K N T T F KÜLTÜR SNT 16 RLIK 2011 CUM ma ný tes li mi ye te çe vi ren has ta lýk lar Kâ i na tý ve i çin de ki le ri bir bi ri ni ta mam la - yan bir bir lik ve be ra ber lik i çin de ya ra - tan Rab bi miz, her ya ra tý la ný da tek tek, bir bir, yal nýz o la rak var lýk ve sa n'at ni met le riy - le, rý zýk la ve ha yat la ni met len dir miþ tir. Bir bi ri i çin de, be ra ber ve bir o la rak ya ra týl - mýþ o lan ha ya týn müs bet ve men fi un sur la rý Rab bi mi zin iz niy le ve is te ðiy le el bet te ki bir bi - ri ni ta mam la ya cak týr. Rah man ve Ra him i sim - le ri nin te cel li et ti ði bir var lý ðýn ü ze rin de e ðer Þa fi ve Kah har i sim le ri te cel li e di yor sa el bet te ki bu fi il Rab bi mi zin ar zu su ve te cel li siy le dir. Her bir is min te cel li sin de, kâ i na týn bü yük lü - ðün de de rin ma na lar ve an lam lar ya ra týl mýþ la - rýn ü ze rin de te cel li e der ken in sa nýn acz, fakr ve te fek kür yol la rýy la bun la rý an la mak ta, tes bih, te zek kür ve tah mid nok ta la rýn da ge ri kal ma - ma la rý ge re ki yor. Cis mi ve cür mü kü çük, dâ vâ sý ve di lek le ri bü yük o lan in sa nýn en e hem mi yet li da ya nak nok ta sý o nun du â sý, ta zar ru ve ni ya zý dýr. Kal bi, ru hu ve vü cu du her bir ar zu nun a nah ta rý son - suz ih ti yaç i çin de ki in san i çin an cak du â dýr. Te vek kül ve sa býr i çin de ol mak in sa nýn nor - mal ha ya týn da her za man müm kün ol maz ken, duâ ya her an ve her za man mü ra ca at et mi yor. m ma mu sî bet ler, be lâ lar, has ta lýk lar e liy le e - ðer in sa nýn, þu ur lu ve ehl-i i man Müs lü ma nýn ka pý sý ça lý nýr sa, duâ ya ya pý þý yor ve te vek kül, te - fek kür le; sa býr ve ham de sa rý lý yor. l bet te ki her kes ha di sin ih ba ra týn da yer a - lan þek liy le n zi ya de mu sî bet ve me þek ka te gi rif tar o lan lar, in san la rýn en i yi si, en kâ mil le - ri dir. Bir Hz. y yüb (as), bir Hz. b ra him (as) o lu na ma sa da, l lah ýn (cc) sa lih bir ku lu o lu - na bi lir. þ te bu kud sî, þi fa lý yo lun i þa ret taþ la rý be lâ lar mu sî bet ler ve has ta lýk lar dýr. Hür met ve mer ha me tin top lum ha ya týn da ki ka pý sý ný ke sin ve ar dý na ka dar a çan has ta lýk lar, mu sî - bet ler biz ler i çin e sa sýn da ha lis bir þük rün ve u bu di ye tin pa ha bi çil mez el mas a nah ta rý dýr. cz den ku sur ve za af tan ih ti yaç tan ge len ha - lis bir du â ya se bep o lan has ta lýk lar yal nýz has - ta ya fa i de li ve se me re li de ðil dir. Has ta lýk sa ye - sin de ya kýn lar, ah bap lar, zi ya ret çi ler ve has ta ba ký cý la rý da has ta nýn o ha lis ve ka bu le ya kýn du â sýn dan na sip le ri ni a lýr lar Has ta lýk lar ve mu sî bet ler dolayýsýyla Þa fi-i Ha kim in ka pý sý ný mü te dey yin he kim le rin e liy - le çal mak ve Þa fi-i Ke rim in þef kat li mer ha met - li ih san la rý na mah zar ol mak, þi fa is te mek, duâ et mek ve du â al mak el bet te ki bi zim gi bi a ciz, fa kir, ga rip, muh taç o lan kul la ra ik ram e dil miþ en bü yük bir dün ya ni me ti dir. Ger çek mâ nâ da i nanç la rý mý zýn ve i ti ka dý mý zýn, i ma ný mý zýn nur lu ve kud sî i lâç la rýy la Rab bi mi zin ka pý sý ný ça la ca ðý mýz bir e dep, is tið far ve ni ya zý, duâ yý biz le re has ta lýk lar ka zan dý rýr. Te vek kül ve i man la Þa fi-i Ha kim i miz den bü tün mü 'min le re þi fa ve fe rah lýk ver me si - ni; u bu di yet ve du â la rý ný ka bul et me si ni ni - yaz e di yo ruz. Müf lis Pro je: Ke ma lizm Dik kat li o ku yu cu lar, dün ya ya pa ra lel o la rak s lâm coð raf ya sýn da, ö zel lik le Tür ki ye de a ðýr, fa kat de rin bir de ði þi min ya þan dý ðý ný göz lem li yor - dur. Þüp he siz o lum lu bir de ði þim bu! Za ma nýn ru hu de ni len sü reç bu nu ge rek ti ri yor zi ra. Hem in san lýk, ö - zü ne uy gun bir ya pý/lan ma pe þin de Ke za ba zý ya zý lar var ki â nýn da o lay hâ li ne ge lir, Tür ki ye nin gün de mi ni de ðiþ ti rir. Me se lâ ga ze te - miz Baþ ya za rý ve Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü - leç yüz ün ka le me al dý ðý Müf lis Pro je: Ke ma lizm i - sim li di zi ya zý nýn, da ha ya yý ný sü rer ken ba sýn da ki bir çok ka le min ko nu ya e ðil me si ne ve si le ol du ðu gi - bi... (d di a mý zý te yit et mek is te yen ler, ta kip e den gün ler de ga ze te mi zin Med ya Po li tik say fa sý na ya - pý lan ik ti bas la ra göz a ta bi lir ler.) Pe ki, ney di bu di zi ya zý nýn Tür ki ye ba sý ný nýn gün de - mi ni de ðiþ tir me si ne ve si le o lan yö nü? l bet te men hus 12 y lül 1980 as ke rî dar be siy le is mi ve ren gi de ðiþ ti ri le rek ta türk çü lü ðe dö nüþ tü rü len, T.C. dev le ti nin res mî i de o lo ji si Ke ma lizm in ger çek yü - zü nü de þif re et me si þ te, o o lay di zi ya zý, il gi li gün dem mad de si faz la so ðu ma dan ya yý ne vi miz ta ra fýn dan ki tap laþ tý rýl dý. 10,5 x 17,5 cm e bat lý ve 140 say fa lý ki ta býn ka pak ya - zý sý þöy le: ta türk il ke ve in ký lâp la rý, ta türk mil li - yet çi li ði, ta türk me de ni yet çi li ði yýl lýk de mok ra - si sü re ci miz hep bu ka lýp la ra da ya ný la rak de fa lar ca ke sin ti ye uð ra týl dý. ta türk çü lük da yat ma sý mut la ka bit me li. ta türk - çü lü ðü tek doð ru fi kir o la rak da yat ma a lýþ kan lýk la rý na set çe kil me li. ta türk çü bir re ji min de mok ra siy le u zak tan ya kýn dan il gi si bu lun ma dý ðý, cum hu ri yet ta ri hin de ya þan mýþ çar pý cý ör nek le riy le sa bit. ma de mok ra si nin sað la dý ðý öz gür lük ler, di ðer fi kir ler gi bi ta türk çü lü ðü de gü ven ce al tý na a lý yor. Ye ter ki, da yat ma ya da ka yýr ma ol ma sýn ve her tür lü fi - kir e þit þart lar da öz gür ce ya rý þa bil sin Ve ki ta býn ko nu baþ lýk la rý: *Za fer den ön ce, za fer den son ra, * ta türk ya þa say dý, *5816 sa yý lý ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu, *12 y lül cü ler: ta türk çü lü ðü her ke sin ka fa sý na ça ka ca ðýz, * þý tut ma yýn ca, * ta türk çü lük ne den yýp ran - dý? *Þe rif Mar din: Ke ma lizm ku ru ve sýð, * ta türk çü lü - ðün ne re sin de yiz? * na ya sa da ta türk çü lü ðün i þi ne? * ta türk mil li yet çi li ði ne de mek? *l tý ok ne re den çýk tý? *n ký lâp ka nun la rý, *KDT Yük sek Ku ru mu ö zel leþ ti ril - sin, * ta türk ö dü lü ve de mok ra si, * n ký lâp ta ri hi ve - ta türk çü lük, * nýt çýl gýn lý ðý na son ve ril me li, *Gü ney - do ðu ve ta türk hey kel le ri, * n dý mýz i ki yüz lü lü ðü, *Or tak pay da Ke ma lizm de ðil, de mok ra si, *Han gi ta - türk çü lük? *Dev rim ler mi, de mok ra si mi? *O sü reç ni ye ke sil di? *Ke ma lizm in ye ni pa yan da la rý, *Si vil Ke ma lizm, *KP ve ta türk çü lük, *Ya B ya Ke ma lizm, *Ka ran lýk it ti fak, * ta türk çü lük da yat ma sý bit me li, *So na doð ru Tak dim ya zý sýn da i se, ki ta býn mev cut si ya sî gün - dem le il gi si ku ru lu yor. Þöy le ki: Yak la þýk 30 yýl dýr bir dar be a na ya sa sýy la yö ne ti - len Tür ki ye nin, ar týk bu u tanç tan kur tul ma sý ge - rek ti ði nok ta sýn da ni ha yet fi kir bir li ði o luþ muþ du - rum da. Bir kez da ha yo ðun la þan ye ni ve de mok ra - tik bir a na ya sa a ra yýþ la rý bu nun i fa de si. / Te men ni - miz, TBMM Baþ ka ný Çi çek in i fa de siy le kan gren ol muþ bu so ru nun ar týk çö zül me si. Bu nun i çin si ya se tin ne ti ce siz po le mik ler le top çe - vir me yi bý ra kýp, de mok rat dü þün ce ye sa hip a ka de mis - yen le ri mo ti ve e de rek ve on lar dan a za mî des tek ve kat - ký a la rak, si vil top lum la da sý ký bir ir ti bat ve i le ti þim hâ - lin de ko nu nun ta kip çi si o la cak bir i ra de yi or ta ya koy - ma sý þart. Bu i ra de nin, de ðiþ mez mad de ler a dý al týn da sür dü rül mek is te nen res mî i de o lo ji ta bu la rý na do kun - ma ko nu sun da da gös te ril me si ge re ki yor. Di le ði miz, bu sý na výn ar týk ba þa rýl ma sý. li niz de ki ça lýþ ma, ge nel an lam da de vam e den de - mok ra tik leþ me sü re ci mi ze, ö zel de i se ye ni a na ya sa ça - lýþ ma la rý na bu an lam da kat ký su na bil mek a ma cýy la ha - zýr lan dý.( ) Bu gü nün Tür ki ye si ni an la mak is te yen ler bu ki ta bý ke sin lik le o ku ma lý! NSNI V KÂNTI OKUMK ÇN MVLÂNÂ'NIN 738. Vus lat Yýl Dö nü mü U lus la ra ra sý n ma Tö ren le ri nin son ge ce si o lan Þeb-i rus yak laþ týk ça, ya þa - na cak dü ðün ge ce si nin coþ ku su gi de - rek ar tý yor. Mev lâ nâ yý an ma faaliyet le - ri nin dü zen len di ði Kon ya ya ge len zi ya - ret çi le rin o luþ tur du ðu ha re ket li lik, Mev lâ nâ Mü ze si nin ya kýn la rýn da ki ha lý, ki lim, Sel çuk lu çi ni si, Mev lâ nâ þe ke ri ve di ðer he di ye lik eþ ya sa tan dük kân lar i le lo kan ta ve a lýþ ve riþ mer kez le ri baþ ta ol - mak ü ze re þehrin he men her ye rin de göz le ni yor. Haz re ti Mev lâ nâ nýn e be di - ye te in ti kal et ti ði, ken di i fa de siy le Sev - gi li ye ka vuþ tu ðu gün (ya rýn) Þeb-i - rus ta, þehirde ki zi ya ret çi yo ðun lu ðu en üst nok ta ya u la þa cak. LK DU RK MV L N MÜ Z S Tö ren ler i çin þehre ge len mi sa fir le rin ilk uð ra dýk la rý yer, Mev lâ nâ, a i le si ve ba zý mü rit le ri nin san du ka la rý i le Mev lâ nâ ve Mev le vî li ðe a it ta ri hî e ser le rin bu lun du - ðu Mev lâ nâ Mü ze si o lu yor. Bu ra ya ge - len ler, Mev lâ nâ nýn kab ri ba þýn da duâ e - dip, mü ze i çin de ki, sev gi, hoþ gö rü ve aþk do lu o ma ne vî at mos fe ri so lu ma im kâ ný bu lu yor. Mev lâ nâ Kül tür Mer ke zi ser gi sa lo nun da ay rý ca, Sel çuk lu el sa nat la rý baþ ta ol mak ü ze re a çý lan 29 ay rý ser gi de ge zi le bi li yor. Tö ren ler de, Türk Ta sav vuf Mü zi ði Kon ser le ri ve Kül tür Ba kan lý ðý Gü zel Sa nat lar Ge nel Mü dür lü ðü Kon ya Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top lu lu ðu ü ye le - rin ce se ma gös te ri le ri dü zen le ni yor. S M, F N LK ÇN D B K SL ÇUK Ü ni ver si te si (SÜ) Mev lâ nâ raþ týr ma la rý ns ti tü sü Mü dü rü Yrd. Doç. Dr. Nu ri Þim - þek ler, ke li me o la rak duy mak, gü zel ses ve þar ký an lam la rý na ge len se ma nýn, Mev lâ nâ nýn ya þa dý ðý dö nem den ( ) gü nü mü ze ka dar Mev le vî ler le öz deþ le þen bir te rim o la rak li te ra tür de ye ri ni al dý ðý ný söy le di. Se ma nýn, yüz yýl lar bo yun ca ol du ðu gi bi gü nü müz de de ge rek ül ke miz de ve ge rek se bütün dün ya da il gi u yan dýr dý ðý ný hatýrla tan Þim þek ler, þun la rý kay det ti: Ken di si i çin ö zel bes te len miþ mu sý kî si ve i çer di ði ma na sýy la se ma nýn gör sel li ði dý - þýn da a pay rý bir an la mý bu lun du ðu nu Mev lâ nâ, se ma yý, fa ni lik i çin de be ka zev ki ni tat - mak, l lah ýn sýr rý na a ra cý sýz u laþ mak, l lah la bu luþ mak ve aþ ký ku cak la yýp bað rý na bas - mak gi bi cüm le ler le a çýk la ma ya ça lý þýr. Bu ay ný za man da Mev lâ nâ nýn lâ hî aþk la ya nan gön lü nün se ma þek lin de bir yan sý ma sý dýr da di ye ko nuþ tu. Kon ya / a a Þeb-i rus he ye ca ný 738. VUSLT YIL DÖNÜMÜ ULUSLR RSI NM TÖRNLR'NN SON GCS OLN ÞB- RUS YKLÞ- TIKÇ, ''DÜÐÜN GCS''NN COÞKUSU D GDRK RTIYOR. Mevlana'nýn 738. Vuslat yýl dönümünde Konya'da hummalý bir çalýþma devam ederken, Konya'ya ziyaretçi sayýsýnýn üst seviyeye ulaþacaðý düþünülüyor. Ber ga ma da Meh met  kif ser gi si ZMR'N Ber ga ma il çe sin de, ði tim Gö nül lü le ri Der ne ði i le l çe Mil lî ði tim Mü dür lü ðü ta ra fýn - dan Meh met  kif r soy ko nu lu fo toð raf ser gi - si a çýl dý. Kay ma kam lýk sa lo nun da 40 e se rin yer al dý ðý ser gi nin a çý lý þý ný Ber ga ma Kay ma ka mý r - tan Yü cel, Be le di ye Baþ ka ný Meh met Gö nenç ve Der nek Baþ ka ný Meh met U zel yap tý. l çe Mil lî - ði tim Mü dü rü l yas Du man ýn da ka týl dý ðý a çý lý þa o kul mü dür le ri, öð ret men ler ve öð ren ci ler yo ðun il gi gös ter di. z mir / ci han Ka der mah kûm la rý na 3 bin ki tap BYLKDÜZÜ Be le di ye si, Bey lik dü zü Müf tü lü ðü ve il çe hal ký nýn kat ký la rýy la fa a li yet le ri ni sür dü - ren Ka der Mah kûm la rý Der ne ði, Di yar ba kýr Ti pi Ka pa lý Ce za e vi Di nî ser ler Kü tüp ha ne si ne 3 bin a det ki tap ka zan dýr dý. Der ne ðin ve Di yar ba kýr Dic le Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü nün ça lýþ ma la rýy la ha ya ta ge çi ri le cek pro je nin ki tap gön de rim tö re - ni, Bey lik dü zü Be le di ye Baþ ka ný Yu suf U zun un ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ril di. Kül tür Sa nat Ser vi si Kes ya pýþ týr yön te miy le der gi çý kar dý lar GZNTP Þa hin bey l köð re tim O ku lu öð ren ci - le ri, pro je ö de vin de el ya zý sý ve kes ya pýþ týr yön te - miy le der gi ha zýr la dý. Tek sa yý o la rak ha zýr la nan Par la yan Yýl dýz lar ad lý der gi de ma hal le nin bi lin - me yen le ri iþ len di. Ta ma mý el le ha zýr la nan ve der - gi for ma týn da ki tek nüs ha lýk der gi de ma hal le hak kýn da çe þit li bil gi ler, çev re in ce le me le ri, o kul la il gi li çe þit li ha ber ler, gü le lim eð le ne lim kö þe le ri i le ma ga zin ha ber le ri ne yer ve ril di. Tür ki ye de ilk kez tek nüs ha el ya pý mý bir der gi nin ya yýn lan dý ðý na dik kat çe ken öð ren ci ler, m kân bu lur sak pro fes - yo nel ce der gi çý ka ra ca ðýz. de di. Ga zi an tep / a a Kahire de vliya Çelebi paneli MISIR'IN baþkenti Kahire deki Yunus mre Türk Kültür Merkezi, 2011 vliya Çelebi Yýlý etkinlikleri çerçevesinde vliya Çelebi nin zinde açýk oturumuna ve vliya Çelebi ile Dere Tepe Düz fotoðraf sergisine ev sahipliði yapacak. Yunus mre nstitüsü tarafýndan yapýlan açýklamada, Doðumunun 400. Yýl Dönümünde vliya Çelebi etkinliðinin 20 ralýk ta Kahire Yunus mre Türk Kültür Merkezi nde yapýlacaðý belirtildi. tatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (TDK) ve Kahire Yunus mre Türk Kültür Merkezi iþbirliði ile düzenlenecek açýk oturumu UNSCO Türkiye Milli Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Öcal Oðuz yöneteceði belirtildi. 17. yüzyýlda yaþamýþ Türk ve dünya tarihinin en büyük seyahat yazarý olan vliya Çelebi yi ve onun gezip gördüðü geniþ coðrafyayý konu alan açýk oturuma TDK Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet Öz, vliya Çelebi nin Seyahatname adlý eserini günümüz Türkçesine aktaran araþtýrmacý yazar Seyyit li Kahraman, gazeteci-yazar Ülkü Özel kagündüz ve yn Þems Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Safsafi l-mursi katýlacak. vliya Çelebi nin yaþadýðý döneme ait müzik eserleri ise Kültür ve Turizm Bakanlýðý stanbul Devlet Türk Müziði raþtýrma ve Uygulama Topluluðu tarafýndan katýlýmcýlarýn beðenisine sunulacak. nkara / aa Ta ri hî me kân da hat ser gi si a çýl dý BURS'NIN ta ri hi me kân la rýn dan Ör dek li Kül tür Mer ke zi nde a çý lan hat ve tez hip ser gi si yo ðun il gi gö - rü yor. n de run Sa nat vi nden Han - dan Gül se ren ve öð ren ci le ri ta ra fýn - dan ha zýr la nan hat ve tez hip ser gi - si ni zi ya ret e den Os man ga zi Be le di - ye Baþ ka ný Mus ta fa Dün dar, e ser le - ri dik kat li ce in ce le di ve ya pý mý ko nu - sun da sa nat çý lar dan bil gi al dý. 70 e - se rin gö rü cü ye çýk tý ðý ser gi yi ge zen Dün dar a Ma ke don ya lý ko nuk la rý da eþ lik et ti. Ser gi nin a ný def te ri ne iz - le nim le ri ni ya zan Dün dar, Han dan Gül se ren ve öð ren ci le ri nin ser gi si ni gez dim ve çok et ki len dim de di. Ser gi, 16 ra lýk Cu ma gü nü ne ka dar de vam e de cek. Bur sa / ci han

5 Y 16 RLIK 2011 CUM MKL 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Tu haf de ðil mi? Yo la tu zak ku ru yor ka ra yol la rý, son ra ta be lâ a sý yor: Dik kat tu zak var! Dev let si ga ra yý sa tý yor, teþ vik e di yor! Pa ke tin ü ze ri ne de Dik kat si ga ra kan ser ya par; öl dü rür! di ye yaz dý rý yor. Mev lâ nâ nýn her sö zü nün kay na ðý! Bu yýl da bü yük bir coþ ku i le ve fa tý nýn 738 inci yý lýn da an dý ðý mýz, ken di si ne Fa ti ha lar ba ðýþ la dý ðý mýz, 1207 de göz le ri ni dün ya ya a çan, Sul tan-ý U le ma lâ kap lý Ba ha ed din-i Ve led Haz ret le ri nin ha ri ka oð lu Mu ham med Ce lâ led din, meþ hur ün va nýy la Mev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî dir. Rum di ya rýn da þöh ret þi âr ol du ðun dan ve o ra ya hic ret et tik le rin den Ro mî ve Ru mî lâ ka bý ný al mýþ týr. Mev lâ na is mi i se sev gi li, se vi len mâ nâ sýn da dýr. Hep si ni bir den bir leþ tir di ðin de kar þý mý za Mev lâ nâ Mu ham med Ce lâ led din-i Ru mî çýk mak ta dýr. Bir de Mev lâ nâ Ca mi ve Mev lâ nâ Ha lid-i Bað da dî var dýr. Ba zý ki þi ler bu üç Mev lâ nâ yý, hat ta söz le ri ni de bir bi ri ne ka rýþ tý rýr lar. Su la rýn ve e ner ji nin bir kay na ðý, mer ke zi ve hav za sý ol du ðu gi bi, Hz. Mev lâ nâ nýn da bir kay nak ve hav za sý var dýr. Hik met do lu söz le ri ni ve a te þîn i fa de le ri ni ve aþk ve sev gi do lu fer yat la rý ný ta kip et ti ði miz de, bu müt hiþ ve in sa na in þi rah ve ren tes bit le ri nin kay na ðý nýn Kur ân-ý Ha kim ve Hz. Peyg gam ber (asm) ol du ðu gün gi bi ö nü müz de, kal bi miz de, gön lü müz de ve ak lý mýz da gö rü nür. l bet te u ya nýk göz le ri, kalp le ri ve a kýl la rý kast et mek te yim. Tah kik le ri ni, ký yas la rý ný, ne den ve ni çin le ri ni a raþ týr mak ve bir ma na da de ru nî te fek kür et mek la zým dýr. Hâl di li, gö nül di li vs h ti fa lin ilk gün le rin de da vet e dil di ði miz u lu sal Kon TV de can lý ya yýn da Zeh ra ha ný mýn su âl le ri ne mu ha tap ol du ðu muz da da söy le mi þim dir. Hz. Mev lâ nâ ken di i fa de le riy le net, a çýk ve yo rum la ra ma hal bý rak ma dan þöy le di yor: Men ben de-i Kur â nem e ger can da rem, Men hak-i re hi Mu ham med Muh ta rem, / ger nakl-i kü ned cüz in kes güf ta rem, / Bi za rem e zü vez an sü han bi za rem Ya ni Ca ným var ol du ðu müd det çe Kur ân ýn kö le si yim / Hz. Mu ham med in (asm) yo lu nun to zu top ra ðý yým. / Kim bu sö züm den baþ ka söz nakl e der se / O söz den de ve o nu söy le yen den de þi kâ yet çi yim. rif Ni hat s ya nýn Mev lâ nâ Kon ya, Kon ya Mev lâ nâ de mek i fa de si nin gü zel li ði i çin de Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si, Kon ya gi ri þi ne, Hz. Mev lâ nâ ya at fe di len ve bir çok ya zý, ki tap ve ma ka le ler de yer a lan, had di za týn da Hz. Mev lâ nâ nýn 5 ki ta býn da ol ma sa bi le ay ný ma na la rý ih ti va e den Hz. Mev lâ nâ nýn meþ hur 7 bey ti ni çe lik ve bü yük lev ha lar la as mýþ lar. Ge len gi den de biz ler den bu nu so ru yor. s lýn da Kon ya da yan ge lip yat mak yok, su al ler var ve da i ma toz la rý dök mek ve sil ke len mek var. Keþ ke ha lý ol sak da sil ke le se ler! Bu meþ hur 7 bey tin bir i ki ta ne si i le de ma ka le mi gü zel liþ tir mek is ti yo rum. Me se lâ: Hid detü a sa bi yet te ö lü gi bi ol. Bu sö zün ma na sý ný ta kip et tim, ev ve lâ be ni ba ba la rýn dan son ra ki ho ca sý bü yük â lim Sey yid Bur ha ned din Haz ret le ri nin þu i fa de si ne gö tür dü: Öf ke liy ken â yet bi le o ku ma, sa kin le þin ce â yet le ri o ku. Çün kü fý rýn dan çý kan sý cak ek mek ve ye mek zor ye ni lir.. 1 Bu ha ri ka sö zü ta kip et tim, be ni Fus si let Sû re si 34 üncü â ye te gö tür dü. Me â len: Kö tü lü ðe i yi li ðin en gü ze liy le kar þý lýk ver. Bir de ba kar sýn, a ra nýz da düþ man lýk bu lu nan kim se can dan bir dost o lu ver miþ tir.. Þim di bu ha ki kat le re 2011 dün ya sý nýn, baþ ta biz ler ol mak ü ze re, ne ka dar muh taç ol du ðu muz doð ru de ðil mi? n san la rýn sý ný rý yok mu a ca ba? Di ðer bir bey ti de: Ya ol du ðun gi bi gö rün, ya gö rün dü ðün gi bi ol. Yi ne ta kip et tim ki, çok müt hiþ bir â yet le kar þý laþ tým. Hud Sû re si 112 nci â yet me â len: m ro lun du ðun gi bi dosdoð ru ol! Her þe yi miz, fen di miz Mu ham med ley his sa lâ tü Ves se lâm, bu â ye ti kast e de rek bu yu ru yor ki: Hud Sû re si be ni ih ti yar lat tý. Hz. Mev lâ nâ nýn de di ði gi bi Gel ey can ca ða zým Þim di çýk i þin i çin den ve git Hz. Þah-ý Gey lâ nî ye, Hz. Yu nus m re ye ve Hz. Be di üz za man a... Hep böy le. v li ya lar böy le, baþ ta Pey gam ber ler böy le... Ve son söz le 17 ra lýk 1273 ta ri hi ne, Hak ka vus lat â ný na gi de lim: Hz. Pir, z ra il ley his se lâ mý gö rür ve Fa ri sî bir be yit i le þu hi ta be de bu lu nur: Pi þi ter pi þi ter ey cân ý men, peyk-i der-i haz re ti sul ta ný men. Ya ni: Ya ký na gel ey be nim ca ným, ey be nim Sul ta ný mýn ha ber ci si! Çað la ra sýð ma yan zat, ma ka le ye sý ðar mý? Dip not: 1- Sey yid Bur ha ned din. Ma a rif ter. s. 34. Dikkat, dikkat, tuzak var! Ka pa lý yer ler de No smo king! (Si ga ra i çil mez, si ga ra iç mek ya sak týr ) ya zar. Bü tün kö tü lük le rin a na sý iç ki, al kol! ol du ðu hal de... Ve dev let, a na ya sa sýn da al kol ve ben ze ri a lýþ kan lýk lar dan genç le ri ko ru mak, dev le tin gö re vi dir yaz dý ðý hal de, iç ki sa týþ la rý ný, rek lâm la rý ný teþ vik e der... Film ler de iç ki rek lâm la rýn dan da ge çil mez... Si ze de tu haf gel mi yor mu? Dik kat, dik kat, dik kat! Bu ra da da tu zak var! Deh þet li bir tu zak da ha var: Tv di zi le ri. Di zi ler di zi di zi mah ve di yor genç li ði mi zi, mah ve di yor bi zi. Ya pý lan dar çap lý a raþ týr ma ve an ket ler de, bir il köð re tim öð ren ci si, or ta la ma al tý ta ne di zi film iz li yor. Ve bü tün ka rak ter le ri þa kýr þa kýr sa yý yor. Di zi ler de ne e dep, ne ha ya, ne na mus, ne ah lâk, ne a i le mah re mi ye ti, ne bir ah lâk ký rýn tý sý var Dik kat, dik kat tu zak var! Genç le ri miz, or ta yaþ lý la rý mýz, ih ti yar la rý mýz tv di zi le riy le de u yuþ tu ru lu yor! Ne ki tap o ku ma, ne sa n'at, ne bir mes lek, ne bir ho bi, ne dost luk, ne kom þu luk, ne ar ka daþ lýk kal dý... Dik kat, dik kat, dik kat, bu ra da bir tu zak var? Hem de din dar la rýn ik ti da rý dö ne min de... Bu bir fe lâ ket tir. lk, or ta, li se, bü tün öð ren ci le rin ku la ðýn da cep te le fon la rý i le aþk-meþk mu hab bet le rin den ge çil mi yor. Ve li ler ço cuk la rý nýn o ku la git ti ði ni sa ný yor Ge ti re ce ði mad dî has ta lýk lar he nüz tam or ta ya çýk mýþ de ðil, a ma ma ne vî yö nü bü yük bir yý kým dýr. Dik kat, dik kat, bu ra da da bir tu zak var! Tür ki ye ne re ye gi di yor? Tür ki ye yi ne re ye sü rük lü yor lar? Dik kat, dik kat, Tür ki ye bey nel mi lel o dak lar, fit ne ve fe sat þe be ke le ri, ah lâk sýz lýk, din siz lik, if sat ko mi te le ri ta ra fýn dan ku þa týl mýþ. U yan u yan ey ehl-i ha mi yet, ak þam ol du, ted bi ri ni al Tür ki ye! Ko yun can der din de, ka sap et der din de o la maz! Sultan II. Mahmud dönemi icraatlarý (2) Ba þa rý sýz "Sek ban ý Ce dit" de ne me si Yak la þýk on beþ yýl müd det le as ke rî sa ha da uy gu la nan "Ni zâm ý Ce dit" de ne me si ( ), Sul tan I I I. Se lim'in ya ný sý ra on lar ca dev let a da mý i le yüz ler ce zâ bit ve ne fe ra týn ha ya tý na mal ol du yý lý son ba ha rýn da (y lül Ka sým) uy gu la nan "Sek bân ý Ce dit" de ne me si i se, dev rik pa di þah Sul tan IV. Mus ta fa, Sad râ zam lem dar Mus ta fa Pa þa ve bir çok dev let a da mý i le bir lik te bin ler ce Ye ni çe ri as rke ri nin ha ya tý na mal ol du. Sul tan I I I. Se lim'in ye ni lik (te ced düt) po li ti ka la rý ný ken di ik ti da rý dö ne min de de ihya e dip sür dür mek is te yen Sul tan I I. Mah mud, 29 Ma yýs 1807'de kal dý rý lan "Ni zâm ý Ce dit" mâ nâ sýn da or du da ye ni bir dü zen le me yap mak is te di. Sad râ zam lem dar'ýn da ay ný fi kir de ol ma sý, pa di þa hý bu hu sus ta da ha da ce sa ret len dir miþ ti. Ni ha yet, 1808 yý lý y lül'ün de ay nen "Ni zâm ý Ce dit"i ih ya e der bir tarz da "Sek bân ý Ce dit" or du su ku rul du. Bu du rum, te ced düt po li ti ka la rýn dan hoþ nut ol ma yan la rýn o müz min "s te me zu u uk!" þek lin de ki is yan kâr da ma rý ný ye ni den dep reþ tir di. Mer ke zî hü kü met i le - na do lu ve Ru me li de ki â yân lar a ra sýn da 29 y lül 1808'de im za la nan ye di mad de lik an laþ ma nýn ilk be - þi ni bir ön ce ki ya zý da sý ra la - dýk; ge ri ka lan di ðer mad de - le rin de i se, ö zet le þu hü küm - ler yer a lý yor: l tý: Dev let mer ke zi o lan s tan bul'da her han gi bir o - cak ta ve ya bir mes lek sý ný fýn - da fit ne fe sat çý ka ran lar o lur - sa, bu sý nýf ve o cak la rýn ka pa - týl ma sý ve so rum lu la rýn i da mý i çin der hal ha re ke te ge çi le - cek, ge rek ha ne dan ve ge rek - se me ma lik i da re le ri mer ke zî Ze mi nin mü sa id ol du ðu nu gö ren da hi lî ve ha ri cî fe sat þe be ke le ri de dev re ye gi rip (týp ký, da ha ev vel yap týk la rý gi bi) Ye ni çe ri O ca ðý ný bir kez da ha a teþ le me ye ko yul du lar. Fit ne a te þi, ký sa sü re de a lev len di. Ye ni çe ri O ca ðý ný ye ni den fo kur dat ma ya baþ la dý. 14/15 Ka sým ge ce si a yak la nan Ye ni çe ri as ker le ri, Sad râ zam lem dar Mus ta fa Pa þa yý ber ta raf et mek i çin â ni bas kýn yap tý lar. t ra fý nýn çev ril di ði ni gö ren lem dar, Sa ray'dan ve Sek bân ý Ce dit'ten yar dým ge le ce ði ü mi diy le tes lim ol ma ya rak ça týþ ma ya de vam et mek ni ye tin dey di. Ne var ki, ü mi di bo þa çýk tý. Sa at ler ce bek le yip di ren me si ne rað men, hiç bir hü kû me te des tek ver mek ten çe kin me ye cek. Ye di: Bu mad de, bir ci he tiy - le yu ka rý da ki al tý mad de nin hü lâ sa sý ma hi ye tin de dir. Ver - gi ve as ker top lan ma sý, fa kir ve fu ka ra nýn gö ze til me si, kà - nun ve a dâ le tin dý þý na çý kýl - ma ma sý gi bi hu sus lar tek ra - ren ha týr la tý lý yor, ay ký rý hal ve ha re ket le rin va ki ol ma sý ha - lin de i se, bun la rýn sür'at le il - gi li dev let bi rim le ri ne ha ber ve ril me si is te ni yor. ZYL Yeniçeri Ocaðýna dair bir çalýþmanýn kapaðý. "Sened i ttifaký"ýn diðer maddeleri "Se ned i t ti fak"ýn so nu na ay rý ca bir "Ze yil" ek len miþ o - lup, karar la rýn uy gu lan ma sý saf ha sý na da ir ö zet le þun lar i fa de e di li yor: B u n d a n b ö y l e S a d â r e t (Baþ ba kan lýk) ve Me þi hat (Di ya net, Þey hü lis lâm lýk) ma ka mý na ge len ler, ön ce lik - le Se ned i t ti fak'a im za a - ta rak va zi fe ye baþ la ya cak lar. m za la rýn ta kip ve ka yýt iþ - lem le ri, Di vân ý Hü ma yun Ka le min de ki gö rev li ler ta ra - fýn dan ya pý la cak. þ le me ko - nan dos ya lar, hi çi ge cik ti ril - me den Pa di þa ha arz e di le - cek, Pa di þah da bu iþ le rin ta - ki bi ne her za man i çin ne zâ - ret e de bi le cek. ta raf tan yar dým gel me di. Son ça re o la rak, ya ký nýn da bu lu nan ba rut fý çý la rý ný a teþ le ye rek in ti har yo lu nu seç ti. Mey da na ge len pat la ma, yý kým ve yan gýn so nu cu, çev re de bu lu nan Ye ni çe ri ne fe ra týn dan da yüz ler ce ki þi e cel þer be ti ni iç ti. Ha yat ta ka lan Ye ni çe ri as ker le ri, Bâ bý â li'den son ra Top ka pý Sa ray'ý na doð ru ha re ke te geç ti. Mak sat la rý, ye ni lik ta raf ta rý o lan dev let er kâ ný ný te pe le mek ve Sul tan Mah mud'u hal le dip IV. Mus ta fa'yý ye ni den tah ta ge çir mek ti. Sa ray'da ki mu ha fýz kuv vet ler le is yan cý la ra mu ka be le e den Sul tan I I. Mah mud, Sek bân ý Ce did'i kal dýr dý ðý ný söy le ye rek, is yan a te þi ni din dir me ye ça lýþ tý. Ne var ki, bu nun la ye tin me yen Ye ni çe ri ða la rý, da ha da i le ri gi de rek ken di le ri ne mu ha lif gör dük le ri dev let a dam la rý ný öl dür me ye ve Sek ban O ca ðýn da ki as ker ler le ça týþ ma ya de vam e de cek le ri ni dek la re et ti ler. Sul tan I I. Mah mud, bu teh li ke li du rum kar þý sýn da i kin ci bir a dým da ha a ta rak, Sa ray'da gö ze tim al týn da tu tu lan se le fi IV. Mus ta fa'nýn i dam e dil me si ni em ret ti. "Dev le tin se lâ me ti" ge rek çe siy le a lý nan fet vâ dan son ra, IV. Mus ta fa'nýn vü cu du or ta dan kal dý rýl dý. Böy le lik le, is yan e den Ye ni çe ri le rin ni haî plâ ný â kim bý ra kýl mýþ ol du. si ler, Sul tan I I. Mah mud'u ka bul len me ye mec bur kal dý lar. Zi ra, o nun ye ri ne ge çi ri le bi le cek ha yat ta bir baþ ka Os ma noð lu yok tu. Sul tan Mah mud da, va rý lan mu ta ba kat ü ze re, Ye ni çe ri O ca ðý nýn de va mý na ra zý ol du ve o na al ter na tif o la cak bir baþ ka as ke rî ni za mý ih ya et me po li ti ka sý ný da as ký ya al ma ci he ti ne git ti. NOT LR TRHN ÇNDN ltur han Cel kan (De va mý var) "Se ned i t ti fak"'ýn o ri ji nal met ni ne bak tý ðý mýz da, mad - de le rin þu i sim ler le sý ra lan dý - ðý ný gör mek te yiz: Þart ý ev vel, þart ý sâ ni, þart ý sâ lis, þart ý râ bi, þart ý hâ mis, þart ý sâ - dis, þart ý sâ bi'... Mad de le rin so nun da i se, Ba ka ra Sû re si nin 181. â ye ti yer a lý yor: "Fe men bed de le hu ba'de ma se mi a hû fe in ne mâ is mu hu a lel le zî ne yü bed di lu - ne hu in nel lâ he se mî'un a lim." Me a li: "Her kim i þit tik ten son ra va si ye ti de ðiþ ti rir se, gü - na hý an cak o nu de ðiþ ti ren le rin boy nu na dýr. Þüp he siz l lah, hak kýy la i þi ten ve bi len dir." (0 505) Bir zah met te i ki rah met mi ne Ha ným: Ra hat zah met te; zah met ra hat ta dýr. sö zü nü a çýk lar mý sý nýz? Ra hat zah met te; zah met ra hat ta dýr. cüm le si Müs lü man hal ký mý zýn yüz yýl lar dýr Kur ân a da yan dý ra rak söy le ye gel di ði bir darb-ý me sel dir. Bu darb-ý me sel, Kur ân-ý Ha kîm in, l bet te güç lük le be ra ber þüp he siz bir ko lay lýk var dýr. Ger çek ten güç lük le be ra ber þüp he siz ko lay lýk var dýr. 1 â yet le ri ni tef sir e di yor. Â yet ler þöy le de vam e di yor: Öy ley se, bir i þi bi ti rin ce he men di ðe ri ne gi riþ. Ve um du ðu nu yal nýz Rab bin den is te. 2 Bu son â yet ler den ha re ket le, Müs lü man ýn as la boþ dur ma ma sý ge rek ti ði nin, bir l lah em ri ol du ðu nu söy le mek müm kün dür. Öy le ki Müs lü man- din len me dý þýn da hem bir sa ni ye boþ dur ma ma lý, bir i þi ni bi ti rin ce he men di ðe ri ne a týl ma lý; hem de yal nýz l lah a gü ven me li, yal nýz l lah tan is te me li dir. Bir sa ni ye boþ dur mak sý zýn ça lýþ mak gö rü nüþ te zah met tir ve zor luk tur. Fa kat bu zor lu ðun ve zah me tin so nun da l lah ýn ih san et ti ði mey ve ler, ni met ler, be re ket ler, ka zanç lar, üc ret ler, mü kâ fat lar, lü tuf lar, aç tý ðý ka pý lar o ça lýþ ma zor lu ðu nu, zah me ti ni ve sý kýn tý sý ný hi çe in di rir. Kul, kal biy le ve di liy le is te di ði gi bi, biz zat fi i liy le de is te me li dir. Ya ni is te ði ni fi i le ve ey le me dök me li dir ki, Rab bi nin ka bu lü ne yak laþ sýn. bû U bey de (ra), Haz ret-i Ö mer e (ra), mek tu bun da ken di le ri nin az ol ma sý na rað men Rum la rýn çok lu ðun dan ya kýn mýþ ve en di þe le ri ni di le ge tir miþ ti. Haz ret-i Ö mer (ra) ce va býn da þöy le yaz dý: Mu hak kak ki, mü min bir kal be herhan gi bir þid det ve kor ku i ner se, l lah Te â lâ o na ar ka sýn dan bir fe rah lýk ve rir. Her bir zor luk, sýr týn da i ki ko lay lýk ta þýr. 3 Dik kat e di lir se, her zor lu ðu i ki ko lay lýk la müj de le yen, zor luk tan son ra ko lay lýk bu lun du ðu nu üs tü üs te i ki â yet le i fa de bu yu ran Kur ân-ý Ke rîm dir. Zor luk lar ne ka dar da ya nýl maz da ol sa, ge rek doð ru dan l lah ýn tak dir et ti ði mu sî bet ler de ol sun, ge rek se o lum lu ne ti ce al mak i çin gös te ri len ve rim li ve öz ve ri li ça lýþ ma es na sýn da ol sun; çe ki len her zor luk ta; 1- Dün ye vî, 2- Uh re vî ol mak ü ze re i ki bü yük ko lay lýk var dýr. 1- Dün ye vî ko lay lýk; ba þa rý dýr, ve rim li lik tir, ka li te dir, ol gun lu ða er mek tir, ke mâl ka zan mak týr, se vil mek tir, sa yýl mak týr, el üs tün de tu tul mak týr, bol ka zanç týr, be re ket tir. Me se lâ öz ve ri i le i þi ne sa rý lan ve i þin de a lýn te ri dö ken þa hýs, zor lu ðu, sý kýn tý yý ve zah me ti gö ðüs le miþ o lur. Fa kat bu zor lu ðun ar ka sýn da: 1- Ça lýþ ma zev ki. 2- Ba þa rý zev ki. 3- n san la ra hiz met ver me ve mem nun et me zev ki. 4- Ka zan ma zev ki. 5- n san lar ca se vil mek ve sa yýl mak zev ki. 6- Ke mal ve ol gun laþ ma zev ki... gi bi dün ye vî ko lay lýk lar gör mek te dir. Be dî üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri, Ce nâb-ý Hakk ýn, ça lýþ ma nýn mü kâ fa tý ný biz zat ça lýþ ma i çi ne koy du ðu nu ve bun dan do la yý can sýz lar da dâ hil bütün var lýk la rýn l lah ýn ya ra tý lýþ e mir le ri nin ic ra sý çer çe ve sin de hu su sî va zi fe ler yap týk la rý ný kay de der ve zer re bi le ol sa her bir var lý ðýn tam bir is tek, ek sik siz bir þevk ve bü yük bir lez zet le ça lýþ týk la rý nýn ve ba þa rý lý da ol duk la rý nýn göz ler den kaç ma dý ðý na dik kat çe ker. Be dî üz za man a gö re a rý dan, si nek ten, ta vuk tan tâ gü ne þe ve y a ka dar her þey tam bir lez zet ve sa a det le va zi fe si ne ça lýþ mak ta dýr lar. Üs tad Haz ret le ri der ki: De mek hiz met le rin de bir lez zet var ki, a kýl la rý ol ma dý ðýn dan a ký be ti ve ne ti ce le ri dü þün me den, mü kem mel va zi fe le ri ni i fa e di yor lar Zor luk la rýn ne ti ce sin de ge len uh re vî ko lay lý ða ge lin ce: Bu, l lah ýn iz niy le ve tak di riy le ge len yük sek fe yiz ve se vap la bir lik te, l lah ýn rý za sý na, Cen ne ti ne, ce ma li ne, son suz ni met le ri ne, had siz mü kâ fat la rý na ve e be dî ha zi ne le ri ne u laþ mak týr. Ra ha týn zah met te o lu þu bu ge niþ mâ nâ la rý i fa de e der. Kat la ný lan zah met ler, çe ki len sý kýn tý lar ve gö ðüs ge ri len zor luk lar, ne ti ce de hem dün ya da, hem a hi ret te son suz ra hat lýk, do yul maz hu zur ve e be dî sa a det ka zan dý rý yor sa, el bet te baþ göz üs tü ne den me li ve kat lan ma lý dýr. Þüp he siz zah met de ra hat ta dýr. Çün kü e mek ver me den u la þý lan ra hat lýk e sa sen sý kýn tý dan baþ ka bir þey de ðil dir. Ra ha tý na ve key fi ne düþ kün ol mak la ve ça lý þýp hak et me den key fi ni ve ra ha tý ný bi rin ci plâ na al mak la in san, zah met ten, zor luk tan ve sý kýn tý dan baþ ka bir ka pý ya çý kýp var maz. þe ve ça lýþ ma ya düþ kün ol mak la i se, so nuç i ti ba riy le ra ha ta ve rah me te ka vuþ ma yý hak et ti ði ni is pat et miþ o lur. Hiç þüp he siz her in san ra ha tý ný ve key fi ni dü þü nür. Fa kat ra hat ve key fin so nuç ta bir üc ret ol du ðu ve bu na hak ka zan mak ge rek ti ði u nu tul ma ma lý; bu na hak ka zan mak i çin, ça lýþ mak gi bi bir ö nem li be del ö den me si ge rek ti ði a kýl dan u zak tu tul ma ma lý dýr. Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re, iþ siz, tem bel, is ti ra hat la ya þa yan ve ra hat dö þe ðin de u za nan la rýn ek se ri yet le ça lý þan lar dan da ha zi ya de zah met ve sý kýn tý çek me si kâ i nat ta ce re yan e den ve sün ne tul lah ta bir e di len lâ hî düs tur la rýn bir ge re ði dir. þ siz ler da i ma ö mür le rin den þi kâ yet e der ler. Ö mür le ri nin eð len ce ler le ça buk geç me si ni is ter ler. Ça lý þan lar i se þük re den ler sý ný fýn da dýr lar, l lah a hamd e der ler ve ö mür le ri nin ça buk geç me si ni is te mez ler. Ra hat kim se öm rün den þi kâ yet e der. Ça lý þan i se þük re den dir. Sö zü bu nu i fa de e der. Ra hat zah met te, zah met ra hat ta dýr. cüm le si bu ha ki ka tin i fa de si dir. 5 LU GT Ç: 1- n þi râh Sû re si, 94/5,6, 2- n þi râh Sû re si, 94/7,8, 3- H.D.K.Di li, 8/5925, 4- Lem a lar, s. 127, 5- Mes ne vîi Nû ri ye, s. 138

6 6 16 RLIK 2011 CUM NSTTÜ Hazýrlayan: e-posta: Ce hen ne min ya ra tý lý þýn da ki hik met ler YRYÜZÜNÜ MTHN DÜNYSI OLRK HZIRLYN CNÂB-I HK BÜTÜN ZITLRI BRBRN KRIÞTIRMIÞTIR. HYIR ÞRL, GÜZL ÇRKNL, FYD ZRRL, SVG KORKUYL V IÞIK KRNLIKL BRBRDR. BR NLMD CNNT V CHNNMN TOHUMLRI DÜNY TRLSIN SRPLMÞTR. FKT Y V KÖTÜ TOHUMLR BRBRN KRIÞTIRILMIÞTIR K, MTHN V TCRÜB OLBLSN V NSNLRIN YTNKLR GLÞRK FRKLI DRCLR ORTY ÇIKSIN. MTHN ZMNI SON RDKTN SONR S, ZITLRIN BRBR BULUNMLRININ BR NLMI KLMYCKTIR. NSNLR ÖDÜL Y D CZLRINI LMK ÜZR DÜNYYI TRK TTKLR GB, KÂNT D V KÂNTTK ZITLR D "TSFY MLYTI"N UÐRYCKLRDIR. YLK, HYIR V SVP OLN MDDLR CNNT ÇKLCÐ GB; KÖTÜLÜÐÜ, ÞRR V GÜNHI NTC VRN MDDLR D CHNNM DOLDURCKLRDIR. Ce hen ne min en ö nem li ya ra tý lýþ hik me ti Ce nâb-ý Hakk ýn ken di si ne, i sim ve sý fat la rý nýn te cel li le ri ne ba kan yö nü dür. Ce nâb-ý Hakk ýn i ki tür lü te cel lî si var dýr. Bu te cel li ler fark lý â lem ler de fark lý hü küm ler a lýr lar. Sý fat-ý e ze li ye â le mi nde bi ri Ce lâl, di ðe ri Ce mal o lur. Sý fat-ý ef âl â le mi nde i se bi ri lü tuf ve hü sün, di ðe ri ka hýr ve hey bet þek lin de gö rü nür. Zi kir â le mi nde bi ri hamd, di ðe ri tes bih o lur. Â lem-i ke lâm da e mir ve ne hiy, â lem-i ir þad da teb þir ve in zar o la rak or ta ya çý kar. n sa nýn vic da ný na te cel li et ti ðin dey se bi ri re ca/ü mit, di ðe ri havf/kor ku o lur. hi ret â le min dey se bi ri Cen net ve nur, di ðe ri i se Ce hen nem ve nâr o la rak te cel lî e der ler. (Bkz: þa ra tü l- câz, s. 66) Kâ i nat ta ka ran lýk, kýþ, has ta lýk, fe lâ ket, ö lüm, Ký ya met vb. þe kil de or ta ya çý kan Ce nâb-ý Hakk ýn bütün ce lâ lî te cel li le ri ve bu te cel li le re yol a çan es ma-i hüs na i se, ce lâl ve ih ti þa mýn en zir ve nok ta da gö rü le ce ði a hi ret te Ce hen ne min var lý ðý ný ge rek ti rir ler. (Bkz: Söz ler, s. 165) Ce hen ne min ya ra tý lýþ hik me ti nin Ce nâb-ý Hakk a ba kan yön le rin den bi ri de O nun iz ze ti ve na mu su nun bir ge re ði ol ma sý dýr. Bu nu bir mi sâl le þöy le a çýk la ya bi li riz: Kor kunç ci na yet le ri iþ le yen bir ca ni, bu lun du ðu þeh rin iz zet li hâ ki mi ne Sen be ni ce za lan dý ra maz sýn, hap se a ta maz sýn di ye rek mey dan o ku sa, el bet te o þe hir de hiç ce za e vi ol ma sa bi le o e dep siz i çin bir yer ya pý la cak týr. Ben zer þe kil de küf rüy le l lah ý in kâr e den ve is ya nýy la O nun iz ze ti ne do ku nan bi ri i çin Ce hen ne min var lý ðý ge rek li dir. Ce hen ne min bir va zi fe si de dün ya tar la sý nýn e be dî bir mah zen ve am ba rý ol ma sý dýr. Yer yü zün de ki her tür lü þer, çir kin lik ve kü für Ce hen ne mi ne ti ce ve re cek tir. (Bkz: Söz ler, s. 80; Þu â lar, s. 522) Baþ ka bir i fa dey le dün ya tar la sýn da ze hir li çe kir dek ler a hi ret te süm bül ve re cek ler, zak kum a ða cý ve mey ve le ri ne dö nü þe cek ler dir. Dün ya da her þe yin ha ki ka ti ve lez ze ti bir a çý dan zýd dýy la bi li nir. Ka ran lý ðýn var lý ðý ay dýn lý ðýn da ha i yi fark e dil me si ni sað lar. Lez zet e lem sa ye sin de da ha i yi an la þý lýr. y ný sýr bir yö nüy le a hi ret te de ge çer li o la cak týr. Ce hen ne min var lý ðý, Cen ne tin pek çok lez ze ti nin ve gü zel lik le ri ni or ta ya çý ký þý na hiz met e de cek tir. Baþ ka bir i fa dey le Cen net ol maz sa, bel ki Ce hen nem de ger çek an lam da a zap ye ri ol ma ya cak týr. Be di üz za man Sa id Nur sî, Þu â lar i sim li e se rin de bu ger çe ði þu öz lü i fa de le riy le di le ge ti rir: Na sýl ki Cen net, vü cut â lem le ri nin mah su lâ tý ný ta þý yor ve dün ya nýn ye tiþ tir di ði to hum la rý bâ ki yâ ne süm bül len di ri yor. Öy le de, Ce hen nem da hi, had siz deh þet li a dem ve hiç lik â lem le ri nin çok e lîm ne ti ce le ri ni gös ter mek i çin, o a dem mah su lât la rý ný ka vu ru yor. Ve o deh þet li Ce hen nem fab ri ka sý, sa ir va zi fe le ri i çin de, â lem-i vü cut kâ i na tý ný â lem-i a dem pis lik le rin den te miz let ti ri yor. (Þu â lar, s. 232) Yer yü zü nü im ti han dün ya sý o la rak ha zýr la yan Ce nâb-ý Hak bütün zýt la rý bir bi ri ne ka rýþ týr mýþ týr. Ha yýr þer le, gü zel çir kin le, fay da za rar la, sev gi kor kuy la, ý þýk ka ran lýk la ve sý cak so ðuk la be ra ber dir. Bir an lam da Cen net ve Ce hen ne min to hum la rý dün ya tar la sý na ser pil miþ tir. Fa kat i yi ve kö tü to hum lar bir bi ri ne ka rýþ tý rýl mýþ týr ki, im ti han ve tec rü be o la bil sin ve in san la rýn ye te nek le ri ge li þe rek fark lý de re ce le ri or ta ya çýk sýn. m ti han ve tec rü be za ma ný so na er dik ten son ra i se, zýt la rýn be ra ber bu lun ma la rý nýn her han gi bir an la mý kal ma ya cak týr. n san lar ö dül ya da ce za la rý ný al mak ü ze re dün ya yý terk et tik le ri gi bi, kâ i nat da ve kâ i nat ta ki zýt lar da tas fi ye a me li ya tý na uð ra ya cak lar dýr. yi lik, ha yýr ve se vap o lan mad de ler Cen ne te çe ki le ce ði gi bi; kö tü lü ðü, þer ri ve gü na hý ne ti ce ve ren mad de ler de Ce hen ne mi dol du ra cak lar dýr. Ha kîm o lan Ce nâb-ý Hak kâ i nat ta ki hiç bir þe yi is raf et me ye cek ve a hi re tin bi na sýn da en mü na sip bir þe kil de tav zif e de cek tir. (Bkz: þâ râ tü l- câz, s. 192; Söz ler, s. 490) n san kü für le, is yan la ve gü nah lar ken di si ne e ma net o la rak ve ri len sa yý sýz is ti dat ve ye te nek le ri ni bo zu yor. y rý ca ken di si ne ve ri len göz, ku lak, kalp ve ruh gi bi eþ siz ci haz la rý ný ya ra tý lýþ a ma cýn da kul lan ma ya rak ve gü nah lar da is ti mal e de rek Ce nâb-ý Hakk ýn hik me ti ne ters bir ha yat sü re bi li yor. Bütün bun lar la bir lik te kâ i nat ta ki var lýk la rýn Ce nâb-ý Hakk ýn var lý ðý ný ve bir li ði ni hay ký ran u bu di yet kâ ra ne hal le ri ni ve þahitliklerini hi çe say mak la ve ya lan la mak la bü yük bir hak sýz lýk ta bu lu nu yor. Süt, ay ran bo zu lur sa ye nir, yað bo zu lur sa ze hir o lur ka bi lin den üs tün, kýy met li bir þe yin bo zul ma sý nýn da ha faz la bo zuk ol ma sý sýr rýy la, in san kü für le ve is yan la vic da ný ný boz du ðun da çok bü yük bir de ði þim ya þý yor. þ te böy le bir ma ne vî kir li li ði, bo zul muþ lu ðu ve bü yük hak sýz lýk la rý an cak Ce hen nem te miz le ye bi lir. þ te Ce hen ne min bir gö re vi de in sa ný ma nen te miz le me ve te dip et me ye ri ol ma sý dýr. Ri sâ le-i Nur da Ce hen nem lik le rin ö zel el bi se le ri ol du ðun dan ve bu el bi se le rin on lar i çin kü çük bir Ce hen nem hük mü ne ge çe ce ðin den bah se di lir ve þöy le de ni lir: hl-i Ce hen nem i se, na sýl ki dün ya da gö züy le, ku la ðýy la, kal biy le, e liy le, ak lýy la ve ha ke za bü tün ci ha za týy la gü nah lar iþ le miþ; el bet te Ce hen nem de on la ra gö re e lem ve re cek, a zap çek ti re cek ve kü çük bir ce hen nem hük mü ne ge le cek muh te li fü l-cins par ça lar dan ya pýl mýþ el bi se giy di ril mek, hik me te ve a da le te mü na fi gö rün mü yor. (Mek tu bat, s. 374) Ce nâb-ý Hak yer yü zü nü mi sa fir ha ne ma hi ye tin de ya rat mýþ ve ko ca dað la rý da mi sa fir le ri i çin ha zi ne li di rek ler kýl mýþ týr. Dað lar bir an lam da in san lar i çin ih ti yat de po su, ci ha zat am ba rý ve de fi ne ler mah ze ni hük mü ne geç miþ tir. Mi sa fir le ri ne dað la rý hiz met kâr ya pa cak de re ce de ik ram ve ih san sa hi bi o lan Ce nâb-ý Hak o çok sev di ði mi sa fir le ri i çin e be dî â lem de e be dî ha zi ne le ri de ha zýr la mýþ týr. Fa kat bu va zi fe yi bu ra da dað lar gör dü ðü gi bi, a hi ret te yýl dýz lar gö re cek ler dir. (Bkz: Þu a lar, s. 51; Lem a lar, s. 356) Kâ i na týn mü kem mel sis te min de a yý dün ya ya, dün ya yý gü ne þe ve gü ne þi ge ze gen le riy le bir lik te Þem sü s-þü mus a bað la yan Ce nâb-ý Hak, sü r'at le ger çek le þen bütün bu fa a li ye tiy le ru bu bi ye ti nin haþ me ti ni ve sal ta na tý nýn gü cü nü, kud re ti ni gös ter mek te dir. Ya þa ný lan im ti han dün ya sý hik met ye ri, a hi ret i se kud ret ye ri ol du ðun dan, Ce nâb-ý Hakk ýn ih ti þa mý ve kud re ti a hi ret te çok da ha par lak bir su ret te gö rü le cek tir. Ce hen nem den bes le nen a hi re tin dað la rý hük mün de ki yýl dýz lar i se, Ce nâb-ý Hakk ýn ih ti þa mý nýn, ce lâ li nin ve bü yük lü ðü nün en muh te þem ay na la rý o la cak lar dýr. Ri sâ le-i Nur un bir baþ ka bö lü mün de a hi ret te ki yýl dýz la rýn nu ru nun Cen net ten ve nâr i le sý cak lý ðý nýn i se Ce hen nem den ol ma sý þöy le i fa de e di lir: Zat-ý Zül ce lâ lin ke mal-i hik me tin den ve a za met-i kud re tin den ve sal ta nat-ý ru bu bi ye tin den u zak de ðil dir ki, Ce hen nem-i Küb râ yý e lektrik lâm ba la rý nýn fab ri ka sý nýn ka za ný hük mü ne ge ti rip â hi re te ba kan se ma nýn yýl dýz la rý ný o nun la iþ âl et sin, ha ra ret ve kuv vet ver sin. Ya ni, â lem-i nur o lan Cen net ten yýl dýz la ra nur ve rip, Ce hen nem den nar ve ha ra ret gön der sin; ay ný hal de, o Ce hen ne min bir kýs mý ný ehl-i a za ba mes ken ve mah pes yap sýn. (Mek tu bat, s ) n sa nýn ya ra tý lý þýn da sü rek li ya þa ma ya, be ka ya kar þý þid det li bir aþk var dýr. y rý lýk la rýn, ö lü mün ol du ðu dün ya da bi le her sev di ði þey de bir tür be ka ol du ðu nu var sa yar, öy le se ver. Sev di ði þey den ay rý la ca ðý ný dü þün dü ðün de ve fark et ti ðin dey se de rin den de ri ne fer yat e der. ðer in san her han gi bir þe yin ba ki ol du ðu nu var say maz sa ke sin lik le se ve mez. Bütün in san lar da ki bu be ka aþ ký, u mu mî ve fýt rî bir du â hük mü ne geç ti ði i çin Ce nâb-ý Hak bu mak bul du â yý ka bul et miþ ve ö lüm lü in san lar i çin Cen ne tiy le Ce hen ne miy le ba ki bir â le mi ya rat mýþ týr. Çün kü in san i çin so nun da yok luk ve hiç lik ol duk tan son ra mil yon lar ca se ne dün ya sal ta na tý da ya þan sa an lam sýz dýr. n san o ka dar be ka ya â þýk týr ki, vic da nen da i ma Ce hen nem de ol sa be ka is te rim der. Bu a çý dan de ðer len di ril di ðin de Ce hen ne min en ö nem li ya ra tý lýþ hik met le rin den bi ri de be ka ya â þýk in sa ný, me þak kat li ve a zap lý da ol sa, ta ma mýy la þer o lan yok lu ðun ka ran lýk la rýn dan kur tar mýþ ol ma sý dýr. Son o la rak sö zü Be di üz za man a ve rip ko nu yu bi ti re lim: zi zim! O kâ fir hak kýn da i ki ih ti mal var. O kâ fir, ya a de me [yok lu ða] gi de cek tir ve ya da i mî bir a zap i çin de mev cut ka la cak týr. Vü cu dun ve lev Ce hen nem de ol sun a dem den da ha ha yýr lý ol du ðu vic da nî bir hü küm dür. Zi ra â dem, þerr-i mahz ol du ðu gi bi, bü tün mu sî bet ve ma si yet le rin de mer ci i dir. Vü cut i se, ve lev Ce hen nem de ol sa, hayr-ý mahz dýr. Ma a ha za, kâ fi rin mes ke ni Ce hen nem dir ve e be dî o la rak o ra da ka la cak týr. ( þa ra tü l caz, s. 81) DN G LN MU SÎ BT Be di üz za man, kin ci Lem a da in sa nýn ba þý na ge len mu sî bet ler de rah met-i lâ hi ye nin çok bü yük hik met ve ni met le ri nin ol du ðu nu an lat mýþ týr. Bu na gö re, in sa nýn ba þý na ge len mu sî bet ler mu sî bet de ðil, bel ki Üs tad ýn de yi miy le men fî i ba det tir. n sa ný gü nah kir le rin den te miz le yen ve Ce nâb-ý Hakk a yak laþ tý ran Rab bâ nî bir il ti fat týr. kin ci Lem a nýn Be þin ci Nük te si nde sýl mu sî bet ve mu zýr mu sî bet, di ne ge len mu sî bet tir. Mu sî bet-i di ni ye den her va kit der gâh-ý lâ hi ye ye il ti ca e dip fer yad et mek ge rek tir den miþ tir. Di ne ge len mu sî bet le rin ba þýn da þey ta nýn i man ko nu sun da ak la ve kal be þüp he ler sok ma sý ge lir. Bu þüp he ler, in sa nýn i ma ný ný ve do la yý sýy la e be dî ha ya tý ný teh dit et ti ði i çin çok teh li ke li dir. Bu a çý dan bir ki þi nin di ni ne ge len en bü yük mu sî bet o la rak, o nun i ma ný ný ça lan her tür lü þey ta nî þüp he ve ves ve se ler gö rü le bi lir. Bu nun la bir lik te bütün in san la rý et ki le yen ve in san la rýn i nanç la rý na sa vaþ a çan ta bi at çý lýk, mad de ci lik, po zi ti vizm, ko mü nizm gi bi a kým la rý da bu çer çe ve de dü þün mek müm kün dür. kin ci o la rak in sa nýn he vâ ve he ve sin den, e na ni yet ve il min den kay nak la nan bid at ve da lâ let dü þün ce le ri ni; ve bu na gö re di ni yan lýþ yo rum la ma ve ya þa ma tar zý ný, o ki þi i çin di ni ne ge len bir mu sî bet o la rak gö re bi li riz. Bu da öy le bir mu sî bet ve fe lâ ket tir ki in sa ný hak ve ha ki kat ten u zak laþ tý rýr ve da lâ le te a tar, i ma nýn kay be dil me si ne se bep o lur. Di nin as lî ru hu nu ze de le yen bid a la rýn yay gýn laþ ma sý ve ka bul gör me si, di ne ge len mu sî bet le rin en bü yük le rin den dir. Ü çün cü o la rak i se, in sa nýn nefs-i em ma re si - nin zevk ve eð len ce ye düþ kün lü ðün den kay nak la nan ma ne vî has ta lýk la rý ný di ne ge len mu sî bet o la rak gö re bi li riz. n sa nýn ha ya týn da i ba de ti ni terk et me si ve ha ram la rý iþ le me si, o in sa nýn di ni ne çok cid dî za rar ve ren ma ne vî bir has ta lýk ve mu sî bet tir. Bu mu sî bet de in sa ný e be dî sa a det ye ri o lan Cen net te ki yü ce ma kam ve mev ki ler den mah rum et ti ði ve Ce nâbý Hakk ýn eþ siz gü zel li ði ni gör mek o lan ce ma lul lah ve rü ye tul lah ni met le rin den yok sun ha le ge tir di ði i çin çok teh li ke li dir. Di ne ge len mu sî bet, di ne ve din dar in san la ra ha riç ten ge len mu sî bet ler o la rak da an la þý la bi lir. Di nî ha ya tý ya þa ma ya yö ne lik her tür lü bas ký ve zu lüm ler de bu çer çe ve de dü þü nü le bi lir. Yer yü zün de çý kan en bü yük bir sa vaþ bi le sýl mu sî bet ve mu zýr mu sî bet, di ne ge len mu sî bet tir ger çe ði ni de ðiþ tir mez. Ni te kim Be di üz za man ýn kin ci Dün ya Sa va þý nýn ya þan dý ðý bir dö nem de ken di ni ta ma mýy la i man ve Kur ân ha ki kat le ri ne ver me si nin sebebi de bu sýr dan kay nak lan mýþ týr. O e be dî ha ya tý teh dit e den ve i ma ný tu tuþ tu rup yan dý ran ma ne vî yan gýn la rý çok bü yük bir mu sî bet o la rak gör müþ tür. Ha ya tý bo yun ca a sýl ve bü yük ci ha dýn in kâr-ý u lû hi ye te kar þý ve ril me si ge rek ti ði bi lin ci ne sa hip ol muþ tur. Be di üz za man ýn kin ci Dün ya Sa va þý nýn bi ti min den ye di se ne son ra 1952 yý lýn da þ ref dip e ver di ði mü lâ kat ta söy le di ði þu söz ler, o nun di ne ge len mu sî be ti her þey den da ha faz la ö nem se di ði ni gös te ren i fa de ler dir: Ba na, Sen þu na bu na ni çin sa taþ týn? di yor lar. Far kýn da de ði lim. Kar þým da müt hiþ bir yan gýn var. lev le ri gök le re yük se li yor. çin de ev lâ dým ya ný yor, i ma ným tu tuþ muþ ya ný yor. O yan gý ný sön dür me ye, i ma ný mý kur tar ma ya ko þu yo rum. Yol da bi ri be ni kös tek le mek is te miþ de, a ya ðým o na çarp mýþ; ne e hem mi ye ti var? O müt hiþ yan gýn kar þý sýn da bu kü çük hâ di se bir kýy met i fa de e der mi? Dar dü þün ce ler, dar gö rüþ ler!.. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 543) So nuç o la rak, mü min bi ri nin ba þý na üç tür lü mu sî bet ge le bi lir. Bun lar ma la, ca na ve di ne ge len mu sî bet ler dir. Ma la ve ca na ge len mu sî bet ler, a sýl mu sî bet de ðil ler dir. Çün kü mu sî bet geç tik ten son ra zah me ti bi ter, rah me ti bâ kî ka lýr. Fa kat di ne ge len mu sî bet, in sa nýn e be dî ha ya tý ný sý kýn tý ya so kar. Bu ko nuy la il gi li bir kýs sa i le ya zý mý za son ve re lim: U le ma dan Sehl e bir a dam þi kâ yet te bu lun muþ: vi me hýr sýz gir miþ, ne var ne yok hep si ni ça lýp git miþ. Sehl i se þöy le ce vap ver miþ: Ü zül me bun lar (di nî de ðil) dün ye vî mu sî bet ler. Ya ka fa na þey tan gir se de kal bin de ki i ma ný ný çal sa ne ya par dýn? hi re te, i ma ný ný çal dýr mýþ o la rak git mek ten da ha bü yük mu sî bet var mý? l lah bi zi her tür lü mu sî bet ve be lâ lar dan mu ha fa za ey le sin. Bil has sa di ni mi ze ge le cek mu sî bet ve fe lâ ket ler den bi zi ko ru sun. Â min!

7 Y DÜN Y 16 RLIK 2011 CUM 7 Bar ro so: B, bir le þik bir Kýb rýs is ti yor n V RU P Ko mis yo nu Baþ ka ný Jo se Ma nu el Bar ro so, Kýb rýs lý li der le rin O cak a yýn da Bir leþ miþ Mil let ler Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mo on la ya pa cak la rý üç lü zir ve nin Kýb rýs so ru nun da ki çö züm yo lun da bir çö züm nok ta sý ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Bar ro so, v ru pa Bir li ði, en ký sa za man i çin de bir le þik bir Kýb rýs gör mek is ti yor de di. Barosso, v ru pa Bir li ði Kýb rýs Yön len dir me Gru bu, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki- Mo on un sü re cin ta mam lan ma sý yö nün de har ca dý ðý ça ba la ra tam des te ði ni tek rar la dý. O cak a yýn da i ki li de rin BM Ge nel Sek re te ri i le ya pa ca ðý gö rüþ me nin çö züm yo lun da bir dö nüm nok ta sý ol ma sý ge rek ti ði ni söy le yen Bar ro so, 37 yýl lýk bö lün müþ lü ðün ar dýn dan kay be de cek za man yok. v ru pa Bir li ði, ký sa za man i çin de bir le þik bir Kýb rýs gör mek is ti yor de di. Brüksel / cihan Or ta do ðu Dört lü sü, dip lo ma si a ta ðýn da n OR T DO ÐU Dört lü sü nün ü ye le ri, bir yý lý aþ kýn sü re dir ke sik bu lu nan doð ru dan gö rüþ me le ri baþ lat mak i çin Fi lis tin li ve s ra il li tem sil ci ler le Ku düs te ay rý ay rý gö rüþ tü. Do ðu Ku düs te ki ge nel mer ke zin de gö rüþ me le re ev sa hip li ði ya pan BM den ya pý lan a çýk la ma da, Or ta o ðu Dört lü sü nün (BD, B, BM ve Rus ya) tem sil ci le ri ve Dört lü nün ö zel tem sil ci si Tony Bla ir in Ku düs te her i ki ta raf la ay rý ay rý gö rüþ tü ðü be lir til di. B Dý þiþ le ri Yük sek Tem sil ci si Cat he ri ne sh ton, B nin he de fi nin, ba rýþ ve gü ven lik i çin de ki s ra il in ya nýn da ba ðým sýz ve de mok ra tik bir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý ol du ðu nu açýklamýþtý. Kudüs-Brüksel / a a s ra il he li kop ter le ri Rum ke si min de tat bi kat yap tý n S RL sa vaþ he li kop ter le ri nin, Kýb rýs Rum ke si min de ki Lar na ka ha va a la ný na, ya kýt ik ma li yap ma dan i niþ-kal kýþ tat bi ka tý yap tý ðý bil di ril di. Rum ba sý ný na gö re, Black Hawk ti pi i ki he li kop ter, ya kýt ih ma li yap ma dan peþ pe þe 3-4 kez i niþ kal kýþ yap tý. Ha ber ler de, s ra il ve Rum ta ra fý nýn do ðal gaz a ra ma la rý kap sa mýn da yü rüt tük le ri iþ bir li ði ve Tür ki ye nin ko nu ya i liþ kin tav rý dolayýsýyla ya pýl dý ðý sa vu nul du. Rum ba sý ný, tatbikatýn ilk kez ya þan ma dý ðý ný, geç ti ði miz kim a yýn da pac he ti pi he li kop ter le rin Lar na ka ha va a la ný na, s ra il sa vaþ u çak la rý nýn i se Baf'ta ki n dre as Pa pan dre u as ke rî üs sü ne i niþ kal kýþ yap tý ðý ný ha týr lat tý. Lefkoþa / a a P NT T, S V ÞIN BT T Ð N LÂN T T BD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, 2003 ten bu ya na de vam e den I rak sa - va þý nýn bit ti ði ni i lân et ti. Sa va þý res men so na er dir mek i çin dün I rak ýn baþ þehir Bað dat a ge len Pa net ta, baþ þehirde ki en bü yük me ri kan üs sün de ya pý lan tö ren de, sa - va þý res men bi tir di. BD nin I rak ta ki var lý ðý ný so na er dir di ði ne i þa ret e den tö ren de, sa va þýn bit me si ni tem si len me ri kan as ke rî bay ra ðý gön der den in di ril di. I rak ta sa va - þýn baþ la dý ðý 2003 ten son ra bir dö nem 170 bi ni bu lan me ri kan as ke ri sa yý sý þu an da 4000 e ge ri le di. Bu as ker ler de yýl so nu na ka dar I rak tan çe ki le cek. Kanlý iþgalin sonu BD S VUN M B K NI L ON P NT T, 2003'TN BU Y N D VM DN I RK S V ÞI NIN BT T Ð N LÂN T T. I RK'T M R KN BY R ÐI GÖN DR DN N D RL D. BR I RK LI, "B Z SD DM'DN KUR TR MK ÇN GL D LR. BN LR C SD DM BI R KIP GT T LR" D D. M R K Bir le þik Dev let le ri (BD) I rak tan res men çe kil di. Baþþehir Bað dat ta ki BD bay ra ðý, dün sem bo lik bir tö ren le in di ril di. Bað dat a ge len BD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, 2003 ten bu ya na de vam e den I rak sa va þý nýn bit ti ði ni res men i lân et ti. Ül ke le ri ne dö nen me ri kan as ker le ri i se Baþ kan O ba ma nýn da ka týl dý ðý bir tö ren le kar þý lan dý yý lýn da Sad dam Hü se yin i de vir mek i çin ül ke ye gi ren; yüz bin ler ce in sa nýn ö lü mü ne, mil yon lar ca sý nýn da ge ri de gö zü yaþ lý kal ma sý na yol a çan BD or du su iþ gal den tam 8 yýl son ra I rak tan çe kil di. I rak ta ka lan son 5 bin 500 me ri kan as ke ri nin bü yük bö lü mü de ül ke den ay rýl dý. Yak la þýk 9 yýl sü ren sa va þýn ba þýn dan bu ya na I rak ta 4500 me ri kan as ke ri öl dü, 32 bin as ker ya ra lan dý. Sa vaþ ta 100 bin den faz la ka yýp ve ren I rak lý lar i se en a ðýr fa tu ra yý ö de yen ta raf ol du. Be de lin bu nu la sý nýr lý ol ma dý ðý ný dü þü nen bir I rak lý, Bi zi Sad dam dan kur tar mak i çin gel di ler. Bin ler ce Sad dam bý ra kýp git ti ler. s ki den kim Þiî kim Sün nî bil mez dik. Mez hep far ký gö zet me den bir lik te ya þý yor duk de di. Fort Bragg - Baðdat / aa Ku zey Ca ro li na da ki Fort Bragg de bir tö ren le kar þý lan dý. Tö re ne Baþ kan Ba rack O ba ma da ka týl dý. O B M: V N Z HOÞ GL D NZ I RK TN dö nen as ke rî bir lik ler, ül ke de ki en bü yük as ke rî üs ler den bi ri o lan Ku zey Ca ro li - na da ki Fort Bragg de bir tö ren le kar þý lan dý. Tö re ne Baþ kan Ba rack O ba ma da ka týl dý. BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, 2011 so nun da I rak tan ta ma men çe ki le cek me ri kan or du su nun en zor o la ða nüs tü dö nem le rin den bi ri nin so na er di ði ni bil dir di. Ku zey Ca ro li na e ya le tin de Fort Bragg üs sü ne e þi Mic hel le le ge len O ba - ma, üst te dü zen le nen tö ren de 20 Mart 2003 den be ri se kiz yý la ya kýn za man dýr sü ren I rak iþ ga lin de ö len as ker le ri say gýy la an dý. O - ba ma, I rak ta sa va þýn so na er me si nin de rin me se le bo yu tu ol du ðu nu söy le di. O ba ma, I - rak tan bütün as ker ler çe kil dik ten son ra ül ke - ye yar dý mýn sü re ce ði ni kay det ti. O pe ras yo nun bit me si ni ta ri hî bir an o la rak ni te le yen O ba - ma, ö lüm ve ya ra lan ma lar la a ðýr bir be del ö - den di ði ni be lir te rek, as ker le rin ce sa ret ve pro - fes yo nel lik le ri ni öv dü. O ba ma, I rak tan bütün as ker ler çe kil dik ten son ra da ül ke ye yar dý mýn sü re ce ði ni be lirt ti. I rak sa va þý nýn BD ye top - lam ma li ye ti i se 1 tril yon do lar ci va rýn da. Gü ney f ri ka, al ko le sa vaþ aç tý GÜ NY f ri ka hü kü me ti al kol ve mad de ba ðým lý lý ðý i le mü ca de le i çin ge niþ kap sam lý bir kam pan ya baþ lat tý ðý ný du yur du. Ye ni kam pan yay la iç ki rek lâm la rý ný ve sa týþ la rý ný dü zen le ye cek ra di kal ted bir ler a lý na ca ðý du yu rul du. Kam pan ya hak kýn da a çýk la ma ya pan Gü ney f ri ka Sos yal Kal kýn ma Ba ka ný Bat ha bi le Dla mi ni, Ci na yet, or ga ni ze suç lar, a i le i çi þid det ve çe þit çe þit sos yal prob lem le rin a sýl kay na ðý o lan iç ki ve mad de ba ðým lý lý ðý nýn Gü ney f ri ka da mil yon lar ca in sa nýn ha ya tý na çok kor kunç et ki le ri var de di. Dla mi ni, al kol le mü ca de le i çin iç ki ya sa sýn da de ði þik lik le re gi di le cek 5 yýl lýk topye kûn u lu sal ey lem pla ný ü ze rin de ça lýþ týk la rý ný söy le di. Plan kap sa mýn da hal kýn e ði ti le rek za rar lý mad de le re kar þý bi linç len di ri le ce ði ni an la tan Ba kan, ku rum sal me ka niz ma la rýn al kol ve mad de su iis ti mal le ri nin ö nü ne ge çe ce ði ni be lirt ti. Dla mi ni, l kol süz de eð len me nin müm kün ol du ðu nu hal ka an la ta cak la rý ný söyledi. Johannesburg / a a Ko mu tan la ra iþ ken ce em ri ve ril di N SN Hak la rý z le me Ör gü tü nün (HRW) dün Su ri ye hak kýn da ba sý na a çýk la dý ðý ra por da, Su ri ye li ko mu tan la ra vur em ri ve ril di ði bil di ril di. Ör gü tün, Su ri ye or du su ve is tih ba rat ör gü tü nü terk e den 60 ki þiy le ya pý lan gö rüþ me le re da ya ný la rak ha zýr la nan 88 say fa lýk ra po run da, Su ri ye or du sun da ki ko mu tan la ra ve yet ki li le re ül ke yi 9 ay dan be ri et ki si al tý na a lan hü kü met kar þý tý gös te ri ler de öl dür me yet ki si ve ya doð ru dan öl dür me ve iþ ken ce et me em ri ve ril di ði be lir til di. Ra por da id di a e di len söz ko nu su in san hak la rý ih lâl le rin den so rum lu tu tu lan 74 ko mu tan ve yet ki li nin ad la rý da a çýk lan dý. Ra por da, HRW o la ða nüs tü du rum lar yar dým cý di rek tö rü n na Ne is tat ýn, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad ýn söz ko nu su in san hak la rý ih lâl le rin den ha ber dar ol du ðu yo lun da ki gö rü þü ne de yer ve ril di. Ö te yan dan Su ri ye de or du dan ay rý lan as ker le rin, muh te lif yer le r de Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad güç le riy le ça týþ tý ðý kay dedildi. Beyrut / a a s.bu id nur si.de Ya lan lar ü ze rin de ki de mok ra si... Ne o con la rýn Pen ta gon u e sir a la rak Bað dat ü ze ri ne yü rü dük le ri 2003 ler de az da ol sa, Þam-ý Þe rif ten bah set miþ tik. Ku zey den bek le nen dec ca li ye tin ni fak la Gü ney den vur du ðu nu, Me zo po tam ya yý iþ gal et se ler de Þam-ý Þe rif çe püs kür tü le cek le ri ni yaz mýþ týk. Sü reç öy le ce de vam et miþ ti. Di meþk i le s tan bul a ra sýn da ki böl ge nin bir baþ ka ha ki mi ye te a it ol du ðu nu söy le me ye ça lýþ mýþ týk. O gün den gü nü mü ze hiç bir de ði þik lik ol ma dý, di ye bi lir si niz. Za hir de gö rün me se de, sü re ci dik kat li ce in ce le di ði miz de, 11 y lül ih ti lâ li ni ger çek leþ ti re rek BOP coð raf ya sý ný herc ü mer ce yö ne len e ki bin hý zý nýn i yi den i yi ye ke sil di ði ni gö re bi li yo ruz. Bun dan böy le I rak iþ ga li ni el le rin de ki med ya nýn ya lan la rýy la des tek le yen çe te, O ba ma nýn çe kil me siy le bir lik te ha mi siz ka la cak. Da ha doð ru su aç ve se fil ve iþ gal ci le re de ol duk ça öf ke li böl ge hal kýy la kar þý kar þý ya ge le cek ler. Sö mür ge ci li ði, ci na yet le ri, yað ma ve ta la ný kol la ya cak for ma lý ka til le ri bu la ma ya cak lar ba þuç la rýn da. Troç kist Bol þe vik ler ve ya Ne o con lar el le ri ni ça buk tut mak ve pro je le ri ni ta mam la ma uð ru na Wi ki le aks i sýz dýr dý lar. De mok rat la rýn böl ge den çe kil me ka rar la rý bu glo bal dev rim ci le ri pa nik le tin ce, bil mec bu ri ye düð me ye ba sa rak de mok ra si in ti za rýn da ki s lâm ül ke le ri ne ye ni ba lans a yar la rýy la ye ni ye ni dev rim le re ma ruz bý rak tý lar. De ði þen is tib da dýn fert ten ko mi te ye ge çi þi ol du. Ya lan la ra bi na e di len hür ri yet ve de mok ra si nin a ký be ti fe ca at ve fe lâ ket tir. I rak ý iþ ga le ha zýr la nan e ki bin BM de göz yaþ la rý i çin de ko nuþ tur duk la rý kýz ço cu ðu nu ha týr lý yor su nuz dur. Ku veyt li Bü yü kel çi nin ký zý ol du ðu nu son ra dan öð re ne cek tik. Kim ya sal si lâh hi kâ ye le ri ve tür lü tür lü ya lan dan se nar yo lar... De zen for mas yon ve si hir li med ya nýn sa ðýr laþ tý rýp â mâ bý rak tý ðý mil yon lar ca Müs lü man da iþ ga li hak lý gör me ye baþ la mýþ tý. Ne ti ce bir bu çuk mil yon can ve a ya ða kalk ma sý bel ki el li se ne sü re cek vi ra ne I rak... Ha zi ne le ri yað ma lan mýþ, za val lý Ba bil... Bu a ra da Pen ta gon da yi ne ay ný din siz ve glo bal fit ne ta raf tar la rýn ca in þa a e di len l-ka i de in þa sý ve Bin La din pu tu nu da u nut ma ma lý yýz. Ta put la rý ný gü ya ký rýp Hint li ler gi bi de ni ze a ta na ka dar... Bir ya la ný bin ler ce ya lan la ört me ye ça ba lý yor lar. y ný ya lan la rý Wi ki le aks sü re cin de Fa ce bo ok ve Twit ter ü ze rin den ha ki kat zan ne den mil yon la rýn ba ha rý zem he ri ye dö nüþ tü. Ba har cý la rýn bi ri cik ü mi di. k me led din bi le ya nýl dý ðý ný ve son ba ha rýn ba har o la rak tak dim e dil di ði ni i ti raf e di yor. Sad dam ýn ma hi ye ti ni i yi bi li yor duk. b dül ke rim Ka sým ýn öl dü rül me sin de ki ro lü nü, dec ca li ye tin em rin de ki is tih ba rat lar ca Lüb nan, Mý sýr ve Su ri ye de ko run du ðu nu ve yi ne Sov yet ta raf ta rý gö rü nü mün de i ken n gi liz is tih ba ra tý nýn yar dý mýy la Ba as ýn ba þý na geç ti ði ni bi li yo ruz. ran i le sa va þý ve son ra Ku veyt e gön de ri li þi nin a sýl se bep le ri ni de bi li yo ruz. Fa kat gel gör ki, se fil I rak hal ký Sad dam! Sad dam! di ye in li yor bu gün... Do ha da bil gi sa yar la rýn ba þý na o tur tul muþ glo bal din siz a jan la rýn Fa ce bo ok ve Twit ter hi kâ ye si nin re sim le ri ni 14 ra lýk 2011 ta rih li Za man ga ze te sin de o ku yun ca ya la nýn glo bal çe te ler ce na sýl ku rum sal laþ tý rýl dý ðý ný hü zün le iz le dim. v ru pa dan, rap ül ke le rin den ve da ha ni ce ül ke ler den ya lan ma ki na la rý na bað lan mýþ bel ki de bin ler ce a jan... l Ce zi re nin ya lan dan re sim le riy le süs le nen ya lan ha ber le ri ni bu de fa Þam-ý Þe rif i çin neþ re di yor lar dý. Trab lus garp ta, Bin ga zi de ve Mis ra ta da þe hid o lan alt mýþ bin in sa nýn can la rý ve kan la rý Do ha da ki bu glo bal ya lan cý la rý hiç, a ma hiç il gi len dir mi yor du. Var sýn Lib ya hal ký, Müs lü man la rýn iz zet le ri ni a yak lar al týn da çið ne ten ö lü me rað men Kad da fi! Kad da fi! de sin... Ne Tür ki ye de ki iz zet siz a jan ga ze te ci ler, ne Ne o con pra tis yen ler ve ne de tu run cu cu fi nan sör ler in san ha ya tý ný dü þün me den ya lan la rý na de vam e de cek ler. Ya lan i le baþ la yan bir sü re cin so nu cun dan ha yýr bek le mek... Rab bim bu mo dern ko mü nist ve ya sos ya list le rin o yun la rý ný baþ la rý na ge çi rir se, O nun kud ret ve ce lâ li ne an cak þük re di lir. Se bep ler çer çe ve sin de Mý sýr Tah rir i de da hil ol mak ü ze re s lâm ül ke le rin de ki ih ti lâl le rin ya lan la baþ la dý ðý ný ve ya lan la de vam et mek te ol du ðu nu ra hat lýk la söy le ye bi li riz. Bun ca zu lüm, mil yon lar ca kat li â mýn ve mer kez ler de o lu þan ka o sa rað men glo bal çe te nin ya lan la rý ný al kýþ la yan la ra hü zün len me mek el de de ðil... Çün kü in sa nýz... Ve kay bo lan i se yal nýz ca in sa nî de ðer ler de ðil... n sa nýn ken di si kay bo lu yor... Hü zün, kor ku ve en di þe miz in san dan duy gu la rýn kalk ma sý dýr.

8 8 16 RLIK 2011 CUM HBR Y lektrikten TRT payý kaldýrýlsýn CHP, NR J H SI L TIN DN TRT'Y Y RI LN P YIN KL DI RIL M SI NI ÖN GÖ RN K NUN TK L F N, TBMM Y SUN DU. ca ni as ya.com.tr Ticaretten, siyasete vakit bulamayan parti! Ül ke mi zi 1950 yý lý na ka dar tek par ti o la rak yö ne ten CHP, çok par ti li ha yat ta var lýk gös te re me di. Öy le ki, ye ni ku ru lan par ti ler ik ti dar o la bi lir ken; CHP hür, a dil ve ser best hiç bir se çim de tek ba þý na ik ti dar yü zü gör me di. Üs te lik, hap Hu su si im za lý bir CHP se çim a fi þin de ta türk ve nö nü Cum hu ri yet Halk Par ti si nin baþ la rý dýr. Oy la rý mý zý on la rýn par ti - si ne ve re lim yaz ma sý na rað men bu ne ti ce çýk - mýþ týr. (Bkz: Þa fak l tun, Cenk Sa rý oð lu, Türk Po pü ler Ta ri hin de lk ler, s. 307, l fa Ya yýn la rý, 2006) CHP yö ne ti ci le ri bu nun se bep le ri ni tar - tý þa cak la rý yer de, ma a le sef mil le tin de ðer le - riy le kav ga et me yi ter cih et miþ ler dir. CHP nin, bel ki de far kýn da ol ma dý ðý en bü - yük derd i bu dur. Bir baþ ka dert de, par ti nin ti ca ret le meþ gu li ye ti dir. Bu gün i çin ye te rin ce gün de me gel me se de, ö nü müz de ki ay lar ya da yýl lar da bu ko nu da ha faz la gün de me gel me ye a day dýr. Tür ki ye de ol ma sa, v ru pa nez din de bu ko nu gün de me ge le bi lir. Bi lin di ði gi bi CHP nin, bir ban ka da 5 mil yar de - ðe rin de ol du ðu or tak lýk his se si var. Ta biî bu his - se nin te me li ni, Kur tu luþ Sa va þý es na sýn da Hin dis - tan Müs lü man la rý nýn Tür ki ye ye gön der di ði yar - dým o luþ tu ru yor. Bu yar dým pa ra sý nýn ne ma sý, þim di CHP ye gi di yor. Çün kü, cum hu ri ye tin ku - ru luþ yýl la rýn da Halk Par ti si ic ra at la rý i ti ba rýy la dev let le iç i çe ka bul e di le bi lir. Si ya sî par ti le rin ti ca ret yap ma sý nýn a na ya sa ya ay ký rý ol du ðu na dik kat çe ken KP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Bü lent Ge dik li, CHP bir yer de zey - tin ci lik ya pý yor, cam ti ca re ti ya pý yor, si gor ta cý lýk ya pý yor, te le fon, GSM ti ca re ti ya pý yor. (...) Bu ra da ö nem li o lan bir si ya sî par ti nin ar týk ban ka cý lýk fa - a li ye ti nin i çin den çýk ma sý. na ya sa ya ve mev cut ka nun la ra o lan ay ký rý lý ðýn gi de ril me si. Bu nu CHP ye bir çað rý o la rak yö nel ti yo ruz. CHP bu a - dý mý a ta cak mý? (, 13 ra lýk 2011) Tür ki ye de ki tar týþ ma lar dan bi ri de si ya se tin fi nans ma ný me se le si dir. Bu nok ta da ye te ri ka - dar a çýk lýk ve þef faf lýk ol ma dý ðý i çin, par ti le rin si ya sî fa a li yet le ri ni na sýl fi nan se et tik le ri de bel li de ðil. Mut la ka kâ ðýt ü ze rin de ü ye a i dat la - rý ndan bah se di lir, a ma bu a i dat lar la bu iþ le rin ya pýl ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný da her kes bi - lir. Me se lâ, me ri ka da ki si ya set çi le re ya pý lan yar dým lar bü yük öl çü de bel li dir. day lar, yar - dým top la mak i çin ba lo lar dü zen ler ler. Biz de i se bu yar dým la rý ka yýt al tý na al mak müm kün de ðil. Pa ra nýn yö nü tam tes bit e di le me di ði i çin de si ya set þef faf ol mak tan git gi de u zak laþ mýþ du rum da. Bu yö nüy le bir par ti nin do lay lý da ol - sa ti ca ret ve ban ka cý lýk yap ma sý ka bul e di le - bi lir bir du rum de ðil dir. Bi zim ban ka mýz yok, biz ti ca ret le uð raþ mý yo ruz de mek yet mez. Bir par ti nin bir ban ka da his se si ol ma sý ve o ra ya yö ne ti ci ta yin et me hak ký ol ma sý, si ya se te göl - ge dü þür mez mi? y rý ca, par ti ler a ra sýn da ki ya - rý þýn â dil ol ma ma sý na da yol aç maz mý? CHP, bil has sa 1950 ön ce si ic ra at la rýy la mil le - ti miz den ah al mýþ týr ve bu se bep le mil le tin â - hý ný a lan par ti o la rak da i sim len di ril miþ tir. Mil le tin he lâl rey le riy le ik ti dar yü zü gör me yen par ti, mil le tin a hý ný a lan par ti ta rif le rin den son ra Ti ca ret ten, si ya se te va kit bu la ma yan par ti o la rak da i sim len di ril me yi hak e di yor. CHP; ti ca ret ve ban ka cý lýk ko nu sun da ki yan - lýþ la rýn dan bir þe kil de ge ri a dým a ta bi lir, a ma par ti nin a sýl im ti ha ný mil le tin de ðer le riy le ba rý - þýp ba rý þa ma ya cak la rý nok ta sýn da dü ðüm le ni - yor. s lýn da o da müm kün. Bi rik miþ si ya sî gü - nah la rý 3-5 a dam a ve rir ve ye ni bir yol tu tar - sa bu nu da ba þa ra bi lir. Ba þa rýr sa, hem ken di si hem de Tür ki ye ka zan mýþ o lur. CHP s tan bul Mil let ve ki li Sez gin Tan rý ku lu ve CHP z mir Mil let ve ki li la at tin Yük sel, e ner ji ha sý la týn dan TRT ye ay rý lan pa yý nýn kal dý rýl ma sý i çin ka nun tek li fi ver di. Tan rý ku lu ve Yük sel im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan ka nun tek li fi, lek trik Pi ya sa sý Ka nu nu ve Tür ki ye Rad yo Te le viz yon Ku ru mu Ge lir le ri Ka nu nun da de ði þik lik ya pý - yor. Tek lif, e lek trik fa tu ra la rý na yan - sý tý lan ve a bo ne ler den tah sil e di len be del le rin tü ke ti ci ler den a lýn ma ma - sý ný ön gö rü yor. TRT nin ge lir le ri a - ra sýn da yer a lan e ner ji ha sý la týn dan TRT ye ay rý lan pay ve e lek trik e ner - ji si sa týþ be de li nin yüz de 2 tu ta rýn da - YÜK SK s ke rî Þû râ (YÞ) top lan tý la rý na ge ti ril me den, sý ra lý si cil yo luy la Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nden (TSK) i- li þi ði ke si len ler, Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ndan (MSB) ran de vu is ti yor. Sý kýn tý la rý ný an lat mak i çin bir çok kez ba kan lý ða ran de vu ta le bin de bu lu nan mað dur la ra þim - di ye ka dar o lum lu bir ce vap ve ril me di. Re sen mek li ler Der ne ði Baþ ka ný Ser vet Kah ra ma - ner, YÞ mað dur la rý i çin çý ka rý lan ya sa nýn Yar gý yo lu a çýk o la rak i li þi ði ke si len le ri kap sam dý þý bý rak tý ðý ný söy le di. Der nek le ri nin a ma cý nýn TSK den ke sin leþ miþ yar gý ka ra rý ol ma dan sa de ce si cil a mir le ri nin dü zen le di - ði o lum suz si cil ler ge rek çe gös te ri le rek i li þi ði ke si len le re hak a ra ma mü ca de le si ve hu kuk sal des tek sun mak ol - du ðu nu vur gu la yan Kah ra ma ner, der nek o la rak hiç bir plat form da yar gý ka ra rý i le or du dan a tý la na af ge ti ril sin di ye bir ta lep le ri nin bu lun ma dý ðý ný söy le di. Yar gý ka ra rý i le i li þi ði ke si len ler ha riç ol mak ü ze re o lum suz si cil yo lu i le TSK dan i li þi ði ke si len le re de öz lük hak la rý nýn ve ril - me si ni is te dik le ri ni be lir ten Kah ra ma ner, þöy le de vam et ti: Bu bað lam da Sa yýn Mil lî Sa vun ma Ba ka ný s met ki pay kal dý rý lý yor. Tek li fin ge rek çe - sin de, na ya sa ya gö re, ver gi, re sim, harç gi bi ma lî yü küm lü lük le rin an - cak ka nun la ko nu la ca ðý, de ðiþ ti ri le - ce ði ve ya kal dý rý la ca ðý be lir til di. - lek trik a bo ne si o lan va tan daþ lar dan, ka nu ni da ya na ðý ol ma yan, na ya sa - ya ay ký rý þe kil de ba zý be del ler a lýn dý - ðý i fa de e di le rek, e lek trik fa tu ra la rýn - da ner ji Tü ke tim Tu ta rý dý þýn da, Ka yýp/ka çak Be de li, Pe ra ken de Sa týþ Hiz met Be de li, Sa yaç O ku ma Be de li, le tim Sis te mi Kul la ným Be de li, Da - ðý tým Be de li, ner ji Fo nu, TRT Pa yý, Be le di ye Tü ke tim Ver gi si, KDV nin bu lun du ðu ha týr la týl dý. Bu be del ler i - çin de, Ka yýp/ka çak Be de li i le Sa yaç O ku ma Be de li nin ka nu ni bir da ya - na ðý nýn ol ma dý ðý be lir ti len ge rek çe - de, ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba - kan lý ðý her i ki be del i çin de da ya nak o la rak lek trik Pi ya sa sý Ka nu nu nu gös ter se de ka nun da bu be del le rin, bu ad lar al týn da a lýn ma sý ný dü zen le - yen hiç bir hü küm bu lun ma mak ta - dýr. lek trik a bo ne le rin den a lý nan TRT Pa yý, bir ka nu ni da ya na ða sa hip ol mak la bir lik te e lek trik kul la ný mýy la il gi si ol ma yan, hak sýz bir be del o la - rak tü ke ti ci ye yan sý týl mak ta dýr. vin - de TRT ye a it bir a lý cý sý ol ma yan, hat ta TRT yi iz le me yen bir va tan da - þýn TRT ver gi si ö de me si a da let siz bir uy gu la ma dýr de nil di. n ka ra / a a Yýl maz ý doð ru bil gi len dir mek a dý na Mil lî Sa vun ma Ba - kan lý ðý na de fa lar ca yap mýþ ol du ðu muz ran de vu ta le bi - mi zi bir kez da ha yi ne le mek is ti yo ruz. Sa yýn ba ka ným, biz ler TSK dan yar gý ka ra rý ol ma dan sa de ce o lum suz si cil ler ge rek çe gös te ri le rek a týl dýk. Bu ko nu da siz le ri da ha de tay lý bil gi len dir mek i çin ran de vu ta lep e di yo ruz. Ka mu o yu yan lýþ bil gi len di ril mek te. Ko nu nun mað dur - la rý o la rak bu yan lýþ an la ma la rý ön le mek ve hak ký mýz - da ki o lum suz dü þün ce le ri te miz le mek is ti yo ruz. Bu gün hak la rýn da bir çok id di a o lan Bal yoz ve r ge ne kon dâ - vâ la rýn dan do la yý tu tuk lu bu lu nan as ker ler re sen e - mek li e dil me dik le ri gi bi 1/3 o lan ma aþ la rý 2/3 o la rak dü zen len miþ ve as ker o la rak i ti bar la rý de vam et mek te - dir. Biz ler hak kýn da hiç bir mah ke me ka ra rý ol ma dý ðý hal de sa de ce o lum suz si cil ler ge rek çe gös te ri le rek TSK dan i li þi ði mi zin ke sil me si ne de re ce a da let li dir? Sa - yýn Ba ka nýn ko nu ya ge rek li has sa si ye ti gös te re ce ði ni, ya pý lan bu a da let siz li ðe hu kuk çu kim li ðin den do la yý se - yir ci ka la ma ya ca ðý ný bi li yo ruz. Hak lý mü ca de le mi zi ka - rar lý lýk la sür dü re ce ðiz. n ka ra / ci han BONLRDN 9 KLMD THSLT YPILIYOR GRKÇD, 58. Hükümet in cil ylem Planý nda da yer alan bu uygulamanýn kaldýrýlmasýnýn, daha sonra 2009 ekonomik krizi sýrasýnda gündeme geldiði, konomi Koordinasyon Kurulu, ekonomik krize yönelik alacaklarý önlemler içerisinde maliyetleri azaltmak amacýyla elektrik faturasýndaki yüzde 2 lik TRT payýnýn kaldýrýlmasý konusunda görüþ birliðine vardýðý ancak, bugüne kadar bu yönde herhangi bir adým atýlmadýðý kaydedildi. Türkiye de yaklaþýk 32 milyon elektrik abonesi tüketiciden, 9 ayrý kalemde tahsil edilen bedellerin oranýnýn yüzde 81,3 ye kadar ulaþabildiði ifade edilen gerekçede, bonelerden deðiþik isimler altýnda haksýz olarak alýnan 8 kalem yükün her birinden ayrýca 9. kalem olmak üzere KDV alýnmasý da büyük bir haksýzlýk yaratmakta, verginin vergisi denebilecek bir uygulama ortaya çýkmaktadýr görüþü dile getirildi. Yüksek skerî Þûrâ, Genelkurmay Baþkanlýðý Karargâhý'nda toplandý. Baþbakan rdoðan'ýn masanýn baþýnda tek baþýna oturduðu toplantý öncesinde, basýn mensuplarýnýn kýsa süreli görüntü almalarýna izin verildi. FO TOÐ RF: Gizli YÞ maðdurlarý MSB den randevu istiyor Bahçeli: kstra bir tehdit almadýk MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, kendisine yönelik suikast iddialarýna iliþkin Biz ekstra bir tehdit veya güvenlik tedbiri fark etmedik dedi. Bahçeli, Geleneksel Sohbet Toplantýsýnda gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Cumhurbaþkanlýðý süresinin 5 artý 5 þeklinde olmasý gerektiðini aktaran Bahçeli, buna 5 yýlan 4 yýla indirilen milletvekilliði süresini örnek gösterdi. Bahçeli, Milletvekili seçimi 5 yýldan 4 e düþtü. Kimseden ses çýkmadýðýna göre cumhurbaþkanlýðý seçiminde de ayný uygulama mantýðý ile karar verilmeli, sürümcemede býrakýlmamalý dedi. Kendisine yönelik suikast iddialarýný da deðerlendiren Bahçeli, bu iddianýn birkaç gün sonra gündemden kalkacaðýný söyledi. Bahçeli, Biz ekstra bir tehdit veya güvenlik tedbiri fark etmedik. Birkaç gün sonra gündemden kalkar diye konuþtu. Bahçeli, yüzde 50 oy almýþ bir partinin meclis yapýsýnýn parçalanmasýnýn ülkeyi istikrarsýzlýða, kaosa sürükleyeceðini ifade ederek, Böyle bir durum yasansýn istemiyoruz. dedi. Bahçeli, Baþbakan Recep Tayyip rdoðan ýn saðlýðýna kavuþmasýna memnun olduðunu belirtti, Kendisine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum ifadelerini kullandý. n ka ra / cihan Son 28 yýlýn en iyi bütçesi BÜTÇ Kasým ayýnda 2.1 milyar lira, 11 ayda ise 439 milyon lira fazla verdi. Maliye Bakanlýðý Kasým ayý bütçe verilerini açýkladý. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi Kasým da 2.15 milyar TL fazla verirken, faiz dýþý fazla ise 5.66 milyar TL oldu. Ocak-Kasým döneminde ise bütçe 439 milyon TL fazla verdi. yný dönemde faiz dýþý fazla 41.4 milyar TL olarak gerçekleþti. Bütçeye yeniden yapýlandýrmadan Kasým sonu itibariyle 13 milyar TL gelir geldi. Kasým ayý bütçe sonuçlarýný deðerlendiren Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, bu yýlýn, 11 aylýk döneminde aylýk bazda 7 defa bütçenin fazla verdiðini belirterek, bu performansýn, 11 ayda 8 ay fazla verilen 1983 yýlýndan bu yana geçen 28 yýllýk süreçteki en iyi bütçe performansýný ifade ettiðinin altýný çizdi. Þimþek, Ocak-Kasým döneminde bütçe gelirlerinin ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre, yüzde 17,4 oranýnda artarak, 272,8 milyar lira olduðunu kaydetti. Bakan Þimþek, bütçe giderlerinin ise sadece yüzde 6,5 oranýnda artarak, 272,3 milyar lira olarak gerçekleþtiðini söyledi. Ocak-Kasým döneminde vergi gelirlerinin bir önceki yýlýn ayný dönemine göre, yüzde 21,6 oranýnda artarak, 234,1 milyar lira olarak gerçekleþtiðine iþaret eden Þimþek, faiz hariç bütçe giderlerinin ise yüzde 10,5 oranýnda artarak, 231,3 milyar lira olarak gerçekleþtiðini belirtti. n ka ra / a a YÜKSK SKRÎ ÞÛRÂ TOPLNDI YÜKSK skerî Þûrâ, Baþbakan Recep Tayyip rdoðan ýn baþkanlýðýnda Genelkurmay Baþkanlýðý Karargâhý nda toplandý. Baþbakan rdoðan, Genelkurmay Baþkanlýðý Karargâhýna geliþinde, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel tarafýndan törenle karþýlandý. Þûrâ nýn olaðan toplantýsý, Çakmak Salonu nda saat te baþladý. Toplantýya, Baþbakan rdoðan ýn yaný sýra, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Özel, Millî Savunma Bakaný smet Yýlmaz, Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu, Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral min Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Mehmet rten, Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Bekir Kalyoncu, 1. Ordu Komutaný Orgeneral Yalçýn taman, 2 nci Ordu Komutaný Orgeneral Servet Yörük, 3. Ordu Komutaný Orgeneral hmet Turmuþ, ge Ordu Komutaný Orgeneral bdullah tay, Genelkurmay 2. Baþkaný Orgeneral Hulusi kar, Donanma Komutaný Oramiral Nusret Güner, Harp kademileri Komutaný Orgeneral slan Güner katýldý. Yüksek skerî Þûrâ toplantýsýnýn gündemini, baþta personel, eðitim, disiplin konularý olmak üzere Türk Silâhlý Kuvvetlerinin planlý faaliyetleri oluþturuyor. Baþbakan rdoðan ýn masanýn baþýnda tek baþýna oturduðu toplantý öncesinde, basýn mensuplarýnýn kýsa süreli görüntü almalarýna izin verildi. n ka ra / aa Suriye de Türk vatandaþlarýna ateþ açýldý SU U D ra bis tan a git mek ü ze re n tak ya dan yo la çý - kan Türk va tan daþ la rý nýn kul lan dý ðý i ki o to mo bi le Su ri - ye de a teþ a çýl dý. lý nan bil gi ye gö re, n tak ya dan ka ra - yo lu i le ça lýþ mak ü ze re Su u di ra bis tan a gi den Meh - met ký nay (28) ve Ne sim Zey tin ci (29) yö ne ti min de ki ya ban cý pla ka lý i ki ay rý o to mo bi le, Su ri ye nin d lip þeh - ri ne 15 ki lo met re ka la bir grup ta ra fýn dan si lah lý sal dý rý ya pýl dý. Sal dý rý da Meh met ký nay ba ca ðýn dan ya ra la - nýr ken, Ne sim Zey tin ci o lay dan ya ra al ma dan kur tul - du. Her i ki ki þi de a raç la rýy la ge ri dö ne rek Ha tay ýn Rey han lý il çe sin de ki Cil ve gö zü Sý nýr Ka pý sý ndan Tür - ki ye ye gi riþ yap tý. Bir kö ye sý ðý na rak can la rý ný kur tar - dýk la rý ný be lir ten Zey tin ci, Da ha son ra ül ke mi ze ge ri dön mek zo run da kal dýk. Ge lir ken de kor ku do lu an lar ya þa dýk. Ha fif ya ra lý o lan ar ka da þý mýz Meh met ký nay de has ta ne ye gö tü rül dü de di. Reyhanlý / aa TZY Muhterem kardeþimiz Hasari Yýldýz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y Kozinoðlu nun savunmasý mahkemeye gönderildi RGNKON soruþturmasý kapsamýnda açýlan Odatv davasýnýn geçtiðimiz günlerde kalp krizi sonucu ölen tutuklu sanýðý Kaþif Kozinoðlu nun 42 sayfalýk savunmasý savcýlýk tarafýndan davanýn görüldüðü mahkemeye gönderildi. Kaþif Kozinoðlu nun, 12 Kasým 2011 tarihinde geçirdiði kalp krizi sonucu ölmesinin ardýndan Silivri Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan soruþturma açýlmýþtý. Soruþturma kapsamýnda Kozinoðlu nun koðuþundaki özel eþyalarýna savcýlýk tarafýndan invelenmek üzere el konulmuþtu. Bu eþyalar arasýnda Kozinoðlu nun ölmeden önce kaleme aldýðý 42 sayfalýk savunmasý da yer alýyordu. ncelemesini tamamlayan Silivri Cumhuriyet Savcýlýðý, Kozinoðlu nun 42 sayfalýk savunmasýný, yargýlamanýn yapýldýðý stanbul 16. ðýr Ceza Mahkemesine gönderdi. Silivri Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nýn Kozinoðlu nun ölümüne iliþkin yürüttüðü soruþturma ise halen devam ediyor. Soruþturma kapsamýnda dlî Týp Kurumu nun, Kozinoðlu nun ölüm sebebine iliþkin kesin raporu bekleniyor. s tan bul / ci han TZY rkadaþýmýz v. Mehmet min Yýldýz'ýn babasý Hasari Yýldýz vefat etmiþtir. Cenazesi bugün Cuma namazýndan sonra Yusuf Paþa Camii'nden alýnarak Bediüzzaman ile Mezarlýðýna defnedilecektir. Cenâb-ý llah rahmetine gark etsin; mekânýný cennet eylesin. Kederli aile efradýna ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyazý ile baþsaðlýðý diliyoruz. Þanlýurfa Yeni sya Okuyucularý

9 Y 16 RLIK 2011 CUM H BR 9 Tür ki ye nin en ö nem li so ru nu, yol suz luk. Ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re, her ne ka dar med ya da ye te ri ce yer al maz sa da Tür ki ye de en çok tar tý þý lan ko nu, yol suz luk lar, in san hak la rý ih lâl le ri. Çev re kir li li ði, sa vaþ/si lâh lý ça týþ ma ve a þý rý yok sul luk ve dün ya e ko no mi si nin du ru mu bu nun pe þin den ge li yor. Ger çek þu ki son do kuz yýl da, Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük ö zel leþ tir me le rin de yol suz luk ve i hâ le ye fe sad ka rýþ týr ma id di a la rý gün de me gel di. Ne var ki bü tün bun la rýn so ruþ tu rul ma sý en gel len di, si vil ve as ke rî dev let har ca ma la rý de ne tim den ka çý rýl dý. v ve la KP ik ti da rý, si vil ve ö zel lik le as ke rî a lan da ki har ca ma la rýn de ne ti mi ni ký sýt la dý. Sa yýþ tay Ka nu nu ka dük e dil di. U lus la r a ra sý a raþ týr ma ra por la rýn da Tür ki ye nin yol suz luk lar dan kay bý nýn 200 mil yar do la rý bul du ðu u ya rý sý na ve B nin as ke rî har ca ma lar da hil bü tün ya zýk ki ge çen yýl çý ka rý lan ye ni ka nun la Sa yýþ tay ýn de ne tim iþ le vi za yýf la týl dý. Sâ de ce as ke rî har ca ma lar de ðil, as ke rî ce - Fa i li meç hul de 7 tah li ye ye i ti raz cev ni as ya.com.tr nn K R Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ba zý fa i li meç hul ci na yet le re i liþ kin so ruþ tur ma sý kap sa mýn da tu tuk lu bu lu nan 7 þüp he li nin tah li ye le ri ne i ti raz da bu lu nul du. n ka ra 11. ðýr Ce za Mah ke me si Nö bet çi Ha kim li ði, CMK nýn 108. mad de si u ya rýn ca yap tý ðý in ce le me so nu cun da þüp he li ler b ra him Þa hin, n ver U lu, y han k ça, y han Öz kan, Sey fet tin Lap, U ður Þa hin ve h met De mi rel in tah li ye le ri ne ka rar ver miþ ti. So ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý sý Ha kan Yük sel, 9 say fa lýk bir ge rek çe ha zýr la ya rak, mah ke me nin ka ra rý na i ti raz da bu lun du. Sav cý nýn i ti ra zý ný, n ka ra 11. ðýr Ce za Mah ke me si he ye ti de ðer len di re cek. He yet te, tah li ye ka rar la rý ný ve ren ha kim yer al ma ya cak. n ka ra / a a Be le di ye Baþ ka nýna si lâh lý sal dý rý nþn LI UR F mer ke ze bað lý U ður lu bel de si be le di ye baþ ka ný Meh met Ça lýþ kan, si lâh lý sal dý rý da ya ra lan dý. lý nan bil gi ye gö re, U ður lu Be le di ye Baþ ka ný Meh met Ça lýþ kan, Ye þil di rek Ma hal le si nde si lâh lý sal dý rý ya uð ra dý. Ya ra la nan Ça lýþ kan, ö zel bir has ta ne ye kal dý rýl dý. Ça lýþ kan ýn pa ra sý ný a lýp kaç tý ðý id di a e di len zan lý la rýn ya ka lan ma sý na ça lý þýl dý ðý bil di ril di. Þanlýurfa / a a Ba kan lýktan Silivri yalanlamasý n D LT Ba kan lý ðý, 2011 yý lý i çe ri sin de Ce za n faz Ku rum la rý Si liv ri Kam pu sun da gö re vi ne son ve ri len ve ya gö rev den u zak laþ tý rý lan in faz ku ru ma me mu ru bu lun ma dý ðý ný bil dir di. Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma da, dün bir ga ze te de, Si liv ri Ce za e vin de bi ri baþ gar di yan 15 in faz ko ru ma me mu ru mes lek ten ih raç e dil di. Ge rek çe e mek li or ge ne ral ler b ra him Fýr tý na ve Çe tin Do ðan i le Tun cay Öz kan ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu tu tuk lu ya kýn la rýy la te le fon da gö rüþ mek id di a la rý ný i çe ren bir ha be rin yer al dý ðý be lir til di yý lý i çe ri sin de Ce za n faz Ku rum la rý Si liv ri Kam pu sun da gö re vi ne son ve ri len ve ya gö rev den u zak laþ tý rý lan in faz ku ru ma me mu ru bu lun ma dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, ha ber de ge çen id di a la rýn tü mü nün ger çek dý þý ol du ðu bil di ril di. n ka ra / a a Rey ting þir ket le ri gözal týn da ns TN BUL D ba zý te le viz yon ka nal la rý nýn iz len me o ran la rý nýn be lir len me sin de u sûl süz lük ya pýl dý ðý id di a sý na i liþ kin o pe ras yon kap sa mýn da Med ya pým þir ke tin de a ra ma lar ya pýl dý. Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri Le vent Ye þil çi men So kak ta bu lu nan Med ya pým þir ke tin de yap tý ðý a ra ma nýn ar dýn dan bu ra dan al dýk la rý bel ge le ri çu va la ko ya rak mü hür le di. Ça lýþ ma la rýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan bel ge ler in ce len mek ü ze re Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü ne gö tü rül dü. O pe ras yon kap sa mýn da Ni el sen u di en ce Me a su re ment Pi ya sa raþ týr ma la rý Hiz met le ri Þ nin Ka dý köy de ki bi na sýn da da s tan bul m ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý e kip ler ce a ra ma ya pýl mýþ, bu ra da da ba zý bel ge ve do kü man la ra el ko nul muþ tu. s tan bul / a a Yolsuzluklar ve harcamalar denetim dýþý za ve di sip lin ev le ri de yo ðun iþ ken ce ve kö tü mu a me le id di a la rý na kar þýn hâ lâ her tür lü de ne tim den u zak ka pa lý bir ku tu du ru mun da. Za man za man med ya ya yan sý dý ðý gi bi, bu ra lar da ya þa nan o lay lar an cak bir ö lüm vu ku u ha lin de ka mu o yu nun ha be ri o lu yor. Da ha sý de mok ra tik sis te min en baþ ta ge len va sýf la rýn dan o lan as ke rî har ca ma la rýn de ne ti mi so nuç la rý nýn ka mu o yu i le pay la þý mý sý nýr lan dý rýl dý 73 TZ K R D N TM DI ÞI Oy sa na ya sa nýn 160. mad de si, Sa yýþ tay a mer ke zî yö ne tim büt çe si kap sa mýn da ki ka mu i dâ re le ri i le sos yal gü ven lik ku rum la rý nýn bü tün ge lir ve gi der le ri i le mal la rý ný TBMM a dý na de net le mek ve so rum lu la rýn he sap ve iþ lem le ri ni ke sin hük me bað la mak gö re vi ni ver miþ. n cak Sa yýþ tay ýn ba þý na çu val ge çi ril me si o la rak yo rum la nan, bu ku ru mun a na ya sal gö re vi o lan dev le tin har ca ma la rý ný a na ya sal de ne tim yet ki si kýs men kal dý rýl ma sýy la ka lýn ma dý. Sa yýþ tay ýn i dâ re nin yet ki si ne mü da hâ le si ni en gel le mek pa ra va nýn da, i dâ re nin bir yar gý ku ru mu o lan Sa yýþ tay a mü da ha le si nin ö nü a çýl dý. Ke za Sa yýþ tay ta ra fýn dan ye rin de lik de ne ti mi nin ya pý la ma ya ca ðý, i dâ re nin tak dir yet ki si ni sý nýr la ya cak ve or ta dan kal dý ra cak ka rar a lý na ma ya ca ðý i bâ re siy le, Sa yýþ tay ýn de ne tim ba ðým sýz lý ðý or ta dan kal dý rý la rak bir ne vi yü rüt me nin gü dü mü ne so kul du. Bu na gö re, ka mu kay nak la rý ü ze rin de ki de ne ti mi et ki siz leþ ti ri lip is ten di ði gi bi de net let tir me ko nu mu na ge ti ri len Sa yýþ tay, ar týk an cak ka mu i da re si nin koy du ðu sý nýr lar la sý nýr lý de net le me ye ya pa cak y rý ca Baþ ba kan lýk Yük sek De net le me Ku ru lu nun per so ne li, a raç ge reç, ta þý nýr-ta þýn maz mal la rý ve büt çe siy le 805 ek kad ro ih das e di len Sa yýþ tay a dev riy le, bir an lam da ya sa ma, yü rüt me ve yar gý bir leþ ti ril di. Bu mü da hâ le nin so nu cu, Sa yýþ tay ýn de ne tim ra por la rý nýn iþ le me ko nul ma yýp iþ lev siz bý ra kýl dý. Gün cel li ði ni yi tir di ði ve es ki ta rih li ge rek çe siy le, KP ik ti da rý dö ne mi nin Ka ra de niz Sa hil Yo lu, De ri ner Ba ra jý ve ha fif ray lý sis tem ler ben ze ri çok ö nem li i hâ le dos ya la rý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu, Sa yýþ tay ýn dev le te bü yük za rar la rý ný tes bit et ti ði gün de min de ki 73 tez ke re si, de ne tim dý þý na çý ka rýl dý YR GI R FOR MU NUN Ö N M Yi ne geç ti ði miz dö nem a par to par çý ka rý lan tor ba ka nun a so kuþ tu ru lan bir mad de i le Cum hu ri yet ta ri hi nin en kap sam lý ma lî af fý na ö ze leþ tir me i hâ le le rin de pat ron la ra ký yak ya sa sý sý kýþ tý rýl dý. Bu de ði þik li ler le, ön ce lik le be le di ye ler de gö re vi kö tü ye kul lan ma suç la rý na ve ri len ce za lar da in di rim e gi dil di. Bu bað lam da Sa yýþ tay ýn ö zel ka nun lar la ku ru lan ka mu þir ket le rin den ka mu pa yý yüz de 50 nin al tý na dü þen le ri an cak or tak lýk hak ký yö nüy le de net le ye bi le ce ði, ka mu ku ru mu ni te li ðin de ki mes lek ku ru luþ la rý, ka mu de ne ti mi kap sa mý dý þýn da tu tul du. Sa yýþ tay ýn bu ta ným da ki ku ru luþ, mü es se se, bir lik, iþ let me ve þir ket le rin har ca dýk la rý ka mu kay nak la rý nýn doð ru, et kin, e ko no mik ve ve rim li o la rak kul la ný lýp kul la nýl ma dý ðý nýn, ka mu za ra rý na yol a çýp aç ma dý ðý nýn de ne ti mi ni ya pa ma ya ca ðý hük me bað lan dý. Di ðer yan dan, Türk Ce za Ka nu nu nun 257. mad de sin de af ni te li ðin de ki bir de ði þik lik le, 2011 yý lýn da i fa de öz gür lü ðü kap sa mýn da 322 ki þi ye top lam 673 yýl 3 ay 20 gün ha pis ce za sý ve ril me si, Tür ki ye nin dü þün ce ve i fâ de öz gür lü ðü nün ba ro met re si ni gös te ri yor yý lýn da top lan tý ve gös te ri yü rü yü þü hak ký na yö ne lik yi ne cid dî mü da ha le ler so nu cu 6 ki þi nin ve fat et ti ði, 271 ki þi nin ya ra lan dý ðý tes bi ti, yar gý re for mu nun ha ya tî ö ne mi ni ve â ci li ye ti ni or ta ya ko yu yor. L MN Y D LN I D T MYOR D LT Ba kan lý ðý, l man in ter po lün den a lý nan ya zý ya gö re Da lan ýn su çu na ön gö rü len ce za nýn a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ol ma sý se be biy le Fe de ral ad li O fis ta ra fýn dan i a de ta le bi nin red de dil di ði nin bil di ril di ði ni a çýk la dý. da let Ba kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, dün ba zý med ya or gan la rýn da Bed ret tin Da lan hak kýn da çý kan ha ber ler se be biy le a çýk la ma ya pýl ma sý na ge rek gö rül dü ðü be lir til di. Yurt dý þýn da ol du ðu i çin hak kýn da yok luk ta tu tuk la ma mü zek ke re si çý ka rýl mýþ o lan Bed ret tin Da lan ýn, si lâh lý te rör ör gü tü ne ü ye ol ma su çun dan s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me sin de yar gý lan dý ðý ha týr la tý lan a çýk la ma da, sa nýk hak kýn da il gi li mah ke me ta ra fýn dan 25 O cak 2011 de, yok lu ðun da tu tuk la ma mü zek ke re si çý ka rýl dý ðý, ay ný mah ke me nin 9 Þu bat 2011 ta rih li mü zek ke re si i le sa nýk hak kýn da kýr mý zý bül ten dü zen len me si ta lep e dil di ði ne da ir ev ra kýn, 18 Þu - V RU P Kon se yi Par la men ter Mec li si (KPM) Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, Gü ney Kýb rýs ýn B dö nem baþ ka ný ol ma sý na i liþ kin, Tür ki ye, Gü ney Kýb rýs Rum Ke si mi ni ta ný ma dý ðý i çin, doð ru dan bir te ma sý ol maz de di. Ça vu þoð lu, Tür ki ye, Gü ney Kýb rýs Rum Ke si mi ni ta ný ma dý ðý i çin, doð ru dan bir te ma sý ol maz. B nin di ðer ku rum la rýy la yü rüt me si ge re ken ça lýþ ma lar var dýr. Bu ku rum lar la Tür ki ye i liþ ki le ri ni el bet te yü rü tür. Dö nem baþ kan lý ðý nýn yap ma sý ge re ken iþ ler de o ül key le doð ru dan Tür ki ye mu ha tap ol maz di ye ko nuþ tu. Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan, Dý þiþ le ri Ba ka ný h met Da vu toð lu ve B Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci ge men Ba ðýþ ýn söy lem le ri nin de bu doð rul tu da ol du ðu na i þa ret e - FRN SIZ par la men to su nun gün de min de bu lu nan Fran sýz ya sa la rý ta ra fýn dan ta ný nan soy ký rým la rýn in kâ rý, bir yýl ha pis i le 45 bin v ro pa ra ce za sý na çarp tý rý lýr hük mü nü ön gö ren ya sa ta sa rý sý, TOBB ve TÜ S - D ý ha re ke te ge çir di. TOBB ve TÜ S D, söz ko nu su ya sa ta sa rý sý nýn Türk-Fran sýz iþ or ta mý na o lum suz et ki le ri ko nu sun da 19 ra lýk Pa zar te si gü nü Fran sa da bir di zi te mas ger çek leþ ti re cek. TOBB ve TÜ S D a dý na ya pý lan or tak ya zý lý a çýk la ma da, ba zý si ya set çi le rin ta rih öð ret men li ði ve yar gýç lý ðý na so yun ma sý nýn, ül ke le ri nin u lus la r a ra sý say gýn lý ðý na kat ký sað la ya cak bir du rum ol ma dý ðý i fa de e di le rek, yýl lar dýr is tis mar e di len ko nu - bat 2011 de Ba kan lý ða u laþ tý ðý bil di ril di. çýk la ma da, 23 Þu bat 2011 de, sa nýk hak kýn da kýr mý zý bül ten çý ka rýl ma sý ta le biy le çiþ le ri Ba kan lý ðý na ko nu nun i le til di ði, çiþ le ri Ba kan lý ðýn ca, 1 Ha zi ran 2011 de di füz yon me sa jý çý ka rý la rak sa ný ðýn u lus la r a ra sý dü zey de a rat tý rýl ma sý na baþ lan dý ðý i fa de e di le rek, þöy le de nil di: Bu a ra da sa ný ðýn l man ya da ol du ðu nun ih bar e dil me si ü ze ri ne, çiþ le ri Ba kan lý ðý na gön de ri len 15 Ha zi ran 2011 ta rih li ya zý i le Bed ret tin Da lan ýn i a de si a ma cýy la ge çi ci tu tuk lan ma sý nýn l man ma kam la rýn dan ta lep e dil me si is te nil miþ tir. çiþ le ri Ba kan lý ðýn dan a lý nan 21 Tem muz 2011 ta rih li ce va bi ya zý da; l man in ter po lün den a lý nan ya zý ya a týf la Da lan ýn su çu na ön gö rü len ce za nýn a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ol ma sý ne de niy le Fe de ral ad lî O fis ta ra fýn dan i a de ta le bi nin red de dil di ði bil di ril miþ tir. Sü reç ti tiz lik le ta kip e dil mek te dir. n ka ra / a a den Ça vu þoð lu, ö zel lik le Kýb rýs so ru nu nun çö zül me si ni te men ni et tik le ri ni bil dir di. Mev lüt Ça vu þoð lu, Kýb rýs so ru nu nun he nüz çö zü me ka vuþ ma dý ðý ný be lir te rek, Kýb rýs so ru nu nun çö zü me ka vuþ ma sý ný te men ni et tik le ri ni söy le di. B nin çö züm ol ma dan Rum Ke si mi ni ü ye yap tý ðý na vur gu ya pan Ça vu þoð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bu nun da þim di ha ta lý bir ka rar ol du ðu nu an la mýþ lar dýr. ma iþ iþ ten geç miþ tir. Bu ko nu da te lâ fi e di ci a dým lar at ma sý ný bek li yo ruz. n a zýn dan KKTC ü ze rin de ki ký sýt la ma ve am bar go la rý kal dýr ma sý ge re ki yor. Bu ko nu da ka rar la rý da var de 24 Ni san da ki re fe ran dum dan i ki gün son ra 26 Ni san da böy le bir ka rar al dý lar. Bu nu uy gu la sýn lar ki ba zý kar þý lýk lý a - nun, ya sa laþ ma sý ha lin de tab lo nun Tür ki ye a çý sýn dan ka bul e di le bi lir ol mak tan çý ka ca ðý vur gu lan dý. Fran sýz par la men to su nun gün de min de bu lu nan Fran sýz ya sa la rý ta ra fýn dan ta ný nan soy ký rým la rýn in kâ rý, bir yýl ha pis i le 45 bin e u ro pa ra ce za sý na çarp tý rý lýr hük mü nü ön gö ren ya sa ta sa rý sý nýn, 29 O cak 2001 ta ri hin de o nay la nan Fran sa 1915 yý lýn da ki r me ni soy ký rý mý ný ta nýr i fa de si ni i çe ren ya sa i le bir lik te de ðer len di ril di ðin de, Fran sa nýn Tür ki ye i le i liþ ki le ri ni te mel le rin den sar sa cak bir du rum or ta ya çý kar dý ðý be lir ti len a çýk la ma da þun lar kay de dil di: Söz ko nu su o lan, biz zat Fran sýz ya sa la rý ta ra fýn dan, Fran sa'nýn Tür ki ye i le i liþ ki le ri nin rgenekon davasýnýn þüpheli sanýðý Bedrettin Dalan, Cihan Haber jansý (CHN) tarafýndan lmanya'nýn Mannheim þehrinde bir lokantada görüntülendi. Rum ke si miy le doð ru dan te ma sý mýz ol maz dým lar a týl sýn. Bu iþ da ha faz la da sü rün ce me de kal ma sýn di ye ü mit e di yo ruz. n þal lah ö nü müz de ki sü reç te Kýb rýs ko nu sun da o lum lu ge liþ me ler bek li yo ruz. B SÜ R C N N NI YO RUZ Tür ki ye o la rak B ye ü ye lik sü re cin de el le rin den ge le ni yap týk la rý ný be lir ten Ça vu þoð lu, Mü za ke re ler den so rum lu bir ba ka ný mýz var. Sa yýn ge men Ba ðýþ, ba þa rý lý bir þe kil de gö re vi ni yü rü tü yor. y ný za man da hü kü me ti mi zin ve mec li si mi zin de ön ce lik le rin den bi ri si dir. Bu ko nu da sa yýn Cum hur baþ ka ný mýz, Baþ ba ka ný mýz, yi ne hü kü me ti miz ve biz si ya set çi ler o la rak B sü re ci ne i na ný yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Sa kar ya / a a þ dün ya sý Fran sa yý u ya ra cak sa de ce si ya sal ve e ko no mik bo yut la rý i le de ðil, tüm bi lim sel, sos yal, kül tü rel ve in sa nî bo yut la rý i le de et ki le ne cek ol ma sý dýr. TOBB ve TÜ S D o la rak her za man ya pý cý i liþ ki ler i çin de ol du ðu muz Fran sýz iþ dün ya sý ör güt le ri ka na lýy la, Fran sýz si ya set dün ya sý ný en üst dü zey de u ya rý yo ruz. TOBB ve TÜ S D yö ne tim le ri o la rak söz ko nu su tu tu mun o lum lu sey re den Tür ki ye Fran sýz iþ or ta mý na za rar ver me sin den en di þe du yu yo ruz. TOBB ve TÜ S D yö ne tim le ri o la rak gi di þa týn o lum suz so nuç la rý hak kýn da Fran sýz iþ dün ya sýy la te mas la rý mý zý sür dü rü yo ruz. Bu çer çe ve de, 19 ra lýk Pa zar te si gü nü Pa ris;te bir di zi te mas ger çek leþ ti ri yo ruz. n ka ra / a a FO TOÐ RF: CHN mka ni as ya.com.tr Ye ni a na ya sa ne ol du? Se çim pro pa gan da la rý sý ra sýn da ye ni ve si vil bir a na ya sa ya pýl ma sý ko nu sun da va at te bu lun ma yan par ti ne re dey se yok gi biy di. Se çim le rin ar dýn dan o lu þan Mec lis tab lo sun da hiç bir par ti tek ba þý na a na ya sa yý ya pa cak sa yý ya u la þa ma yýn ca en az i ki par ti nin bir a ra ya gel me si i le ye ni bir a na ya sa ya pý la bi le ce ði or ta ya çýk mýþ tý. n cak bu du rum da da da ha baþ tan tar týþ ma o la ca ðý i çin Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek in baþ kan lý ðýn da her par ti den üç tem sil ci den o lu þan TBMM na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ku rul muþ tu. Bu ko mis yon dan son ra üç ay rý alt ko mis yon ku ru la rak si vil top lum ku ru luþ la rý, ü ni ver si te ler ve halk tan ge len gö rüþ ler to par lan ma ya ça lý þý lý yor. Ko mis yon la rýn top lan dý ðý söy le ni yor, an cak ka mu o yu bu ko nu da faz la bil gi len di ril me di ði i çin kim se nin net bir bil gi si ol mu yor. na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu i þin ba þýn da a çýk la dý ðý dört a þa ma lý yol ha ri ta sý nýn þu an da bi rin ci a þa ma sýn da. Ya ni ka tý lým, ve ri ve de ðer len dir me ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Bu ça lýþ ma lar de vam e der ken bek len ti le rin ak si ne an la þýl maz bir ses siz lik hâ kim. San ki, ye ni bir a na ya sa yý kim se is te mi yor! Mec lis bir þey or ta ya koy sun, biz de o na gö re ko nu þa lým gi bi bir gö rün tü or ta ya çý ký yor. Bu da biz ce son de re ce yan lýþ bir dü þün ce tar zý Ki min bir fik ri var sa þim di den söy le me li ki, tar týþ ma la ra se bep ol ma dan müm kün ol du ðun ca bü yük bir mu ta ba kat la ye ni bir a na ya sa or ta ya çý ka rý la bil sin. De mok ra si ve öz gür lük ler ko nu sun da yýl lar dýr ko nu þan lar ne den bu ka dar ses siz an la mak müm kün de ðil. Çün kü, 31 ra lýk a ka dar Mec lis dý þýn dan dü þün ce le rin ak ta rý la bi le ce ði dü þü nül dü ðün de þu an da 15 gün lük bir sü re kal mýþ du rum da. Ge rek web si te si ü ze rin den kat ký la ra, ge rek se ko mis yon ve Mec lis zi ya ret le ri ne hýz ve ril me li. Mec lis Baþ ka ný Çi çek, ga ze te le rin ge nel ya yýn yö net men le ri i le s tan bul da yap tý ðý top lan tý dan son ra va kýf ve rad yo ka nal la rý na ya zý gön de re rek ye ni a na ya sa i çin kat ký is te miþ ti. Yi ne Mec lis te tem sil e dil me yen si ya sî par ti ler, yük sek yar gý or gan la rý, sen di ka lar, bir lik ler, ü ni ver si te ler, ye rel ga ze te ve te le viz yon lar dan son ra 4 bin 573 va kýf ve 703 rad yo ka na lý na ye ni a na ya sa ya pým sü re ci ne ka tý lým la rý na i liþ kin me saj gön de ril miþ ti. Bun lar dan kaç ta ne sin den gö rüþ ve ö ne ri gel di bi le mi yo ruz, a ma ö zel lik le ü ni ver si te le rin se siz kal dý ðý or ta ya çýk tý. Va tan daþ la rýn da ye ni a na ya sa ko nu sun da gö rüþ le ri ni bil dir me le ri i çin ye ni a na ya sa.tbmm.gov.tr ad res li in ter net si te si ne bir ay ön ce sa de ce bin 700 gö rüþ bil di ril miþ ti. Þim di bu sa yý nýn çok da faz la ar ttý ðý ný tah min et mi yo ruz. ðer ye ni a na ya sa ya Be nim a na ya sam di ye bil mek is te ni yor sa bir cüm le lik de ol sa kat ký sað lan ma sý ö nem li. n cak Çi çek, geç ti ði miz haf ta yap tý ðý a çýk la ma da bah set ti ði miz ses siz li ðe dik kat çe ker ken, ü ni ver si te le re si tem de bu lun du. 165 ü ni ver si te den þu a na ka dar i ki ü ni ver si te gö rüþ bil dir miþ o lu yor. Ge ri ye 163 ü ni ver si te kal dý. Son ra da bu iþ ler a ðýr gi di yor di yen ler var sa, bil sin ler ki bu a ðýr gi diþ ko mis yon dan, biz den kay nak lan mý yor. ðer, Bi zi kat ma dan siz bir tas lak ya pýn biz ba ka rýz de ni li yor sa, o da ay rý bir o lay. ma biz ka tý la ca ðýz di yor lar sa, i þi faz la ge cik tir me me le ri lâ zým. Çün kü, 30 yýl dýr tar tý þý lan bir ko nu da ha bir 30 ay Tür ki ye nin gün de min de kal ma ma lý dýr di yen Çi çek ger çek ten de hak lý. Ül ke de 1982 dar be a na ya sa sýn dan her kes þi kâ yet çi. Þi kâ yet e den le rin i se na sýl bir a na ya sa ya pýl ma sý ge rek ti ði ko nu sun da söy le ye cek söz le ri de ol ma sý ge re ki yor. Çi çek in dik kat çek ti ði bir ko nu da ha var. na ya sa uz laþ ma ko mis yo nu 2012 yý lý i çin de ye ni bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý ko nu sun da uz laþ tý. Mec lis 4 yýl lý ðý na se çil di. Bu nun 6 ay lýk sü re si dol du te ma hal li, 2014 de cum hur baþ kan lý ðý, 2015 yý lýn da da ge nel se çim ler ya pý la cak. Bu nun i çin yýl se çim pro pa gan da la rý i le ge çe ce ði i çin a na ya sa ya pý mý her ha lü kâr da bu dö nem de de ya pý la maz. Çi çek, De mek ki çok da faz la za ma ný mýz yok. ce le ye ge tir mek is te mi yo ruz, a ma za ma ný da ve rim li kul lan ma mýz lâ zým di ye de hak lý bir di le ði ni i fa de e di yor. Ö te yan dan þu nu da be lirt mek ge re kir ki, ö nü müz de ki üç yýl mey dan lar da se çim pro pa gan da sý i le ge çi ri lir se, bu dü pe düz hal kýn i ra de si ni ha fi fe al mak týr. Zi ra bu Mec lis, 4 yýl bo yun ca ça lýþ ma sý ve va zi fe yap ma sý i çin se çil di. Se çim ol ma sý, ic ra at la rýn dur ma sý an la mý na gel me me li. Bu nu da bu a ra da i fa de e de lim * * * s lýn da ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý baþ la dý ðýn dan be ri dir dik kat çek me ye ça lýþ tý ðý mýz bir hu sus var. Ko mis yon da ü ye si bu lu nan dört par ti nin de ken di kýr mý zý çiz gi le ri var. KP re fe ran dum la de ðiþ ti ri len 26 mad de ye do ku nul ma ma sý ný, di ðer par ti ler de ö zel lik le ilk üç mad de nin ke sin lik le de ðiþ ti ril me me si ni is ti yor lar. O za man bu ye ni bir a na ya sa de ðil, ge niþ çap lý bir a na ya sa de ði þik li ði o la cak týr. Bu yüz den þu an da ses siz du ran ö zel lik le bir ba ký ma hal kýn se si o la bi le cek si vil top lum ku ru luþ la rý na bü yük iþ dü þü yor. Bu ku ru luþ lar hem ha zýr la dýk la rý tas lak la rý bu ko mis yo na u laþ týr ma lý hem de par ti le re de ði þik lik de ðil, ye ni bir a na ya sa ya pýl ma sý ko nu sun da ýs rar cý ol ma la rý ge re ki yor. Çün kü ye ni de ði þik lik ler le ya da ya ma lar la ye ni bir a na ya sa ol maz. Dar be a na ya sa sý nýn ru hu da hep ba ki ka lýr.

10 10 16 RLIK 2011 CUM KONOM Y HBRLR DÖ VZ FK TF MR KZ BN K SI DÖ VZ KUR L RI 2011 Cin si Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS TRL Y DO L RI 1 D N MR K KRO NU 1 U RO 1 N G LZ STR L N DÖ VZ FK TF 14 RLIK LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ S VÇ R FRN GI 1 S VÇ KRO NU 1 K N D DO L RI 1 KU VYT D N RI 1 NOR VÇ KRO NU 1 SU U D R BS TN R Y L 100 J PON Y N LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO LR DÜN 1,8780 ÖN C K GÜN 1,8680 p S R B S T P Y S U RO L TIN C. L TI NI DÜN 2,4460 ÖN C K GÜN 2,4640 p DÜN 96,45 ÖN C K GÜN 100,10 p DÜN 648 ÖN C K GÜN 672 p Mil lî ser ve ti mi zi çö pe a tý yo ruz Ka zým Sa ðýn, kol tu ðu nu ký zý Yasemin e dev ret ti np MS Gu rup Baþ ka ný Ka zým Sa ðýn, yö ne tim kol tu ðu nu ký zý Ya se min Sa ðýn a dev ret ti de Ka zým Sa ðýn ta ra fýn dan kü çük bir o fis ve a töl ye i le i þe baþ la ya rak ku ru lan Pa mes Grup, bir a i le þir ke tiy ken, bu gün Tür ki ye nin en bü yük mar ka la rýn dan bi ri ol du. Bün ye sin de 12 mar ka yý bün ye sin de ba rýn dý ran Pa mes Gu rup bir çok v ru pa ül ke si ne ken di mar ka sýy la ih ra cat ya pý yor. v ru pa nýn en bü yük te sis le ri ne sa hip o lan fir ma, sen yurt Bah çe þe hir de 4400 met re ka re ka pa lý a la na sa hip. Tür ki ye nin en ge niþ a yak ka bý zin cir le rin den bi ri ne sa hip o lan Pa mes Gru bun ça tý sý al týn da, M. P, Mpo ne, row, row Kids, Met ro pol po lis gi bi pi ya sa da yer e din miþ mar ka lar bu lu nu yor. Yö ne ti mi dev ra lan Ya se min Sa ðýn ba ba sý Ka zým Sa ðýn i çin, yi bir e ðit men, her ko nu da des tek o la rak her þe yi gör me ni zi sað lý yor. Bu i þi sev mem ve sa hip len mem nok ta sýn da çok et ki li ol du. Pa mes Gu ru bu yi ne hep bir lik te ye ni ba þa rý la ra ta þý mak en bü yük he de fim þek lin de ko nuþ tu. stanbul / bru Olur þ siz lik te ge ri le me nþszlk o ra ný y lül a yýn da yüz de 8.8 e ge ri le di. þ siz sa yý sý 536 bin ki þi a za la rak 2 mil yon 398 bi ne düþ tü. Tür ki ye s ta tis tik Ku ru mu (TÜ K) ve ri le ri ne gö re, iþ siz lik o ra ný y lül a yýn da 2.5 pu an lýk a za lýþ la yüz de 8.8 o la rak ger çek leþ ti. þ siz lik ðus tos a yýn da yüz de 9.2 dü ze yin dey di. þ siz lik o ra ný böy le ce 2001 k ri zin den bu ya na en dü þük dü ze ye in di. þ siz lik o ra ný 2001 in ü çün cü çey re ðin de yüz de 7.8 ol muþ tu. y lül de ta rým dý þý iþ siz lik o ra ný 3 pu an dü þe rek yüz de 11.3 e, genç nü fus ta iþ siz lik o ra ný da 3.9 pu an a za la rak yüz de 17.3 e in di. Kent sel yer ler de iþ siz lik o ra ný 2.8 pu an lýk a za lýþ la yüz de 11.1, kýr sal yer ler de i se 1.8 pu an lýk a za lýþ la yüz de 4.5 ol du. Tür ki ye ge ne lin de iþ siz sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 536 bin ki þi a za la rak 2 mil yon 398 bin ki þi ye düþ tü. y lül de is tih dam e di len le rin sa yý sý 24 mil yon 749 bin ki þi ol du. Ta rým sek tö rün de ça lý þan sa yý sý 476 bin ki þi, ta rým dý þý sek tör ler de ça lý þan sa yý sý 1 mil yon 300 bin ki þi ar týþ kay det ti. y lül dö ne min de is tih dam e di len le rin yüz de 26.2 si ta rým, yüz de 19 u sa na yi, yüz de 7.6 sý in þa at, yüz de 47.2 si hiz met ler sek tö rün de yer al dý. n ka ra / a a 2012 nin üç gün de mi: B, ca rî a çýk ve enf las yon nbþ B KN Yar dým cý sý li Ba ba can, 2012 yý lýn da en ö nem li 3 ko nu nun sý ray la v ru pa, ca rî a çýk ve enf las yon o la ca ðý ný be lir te rek, Bun lar da bir so run ol maz sa bü yü mey le il gi li de bi zim her han gi bir prob le mi miz ol maz de di. Blo om berg HT te le viz yo nu na ko nu þan Baþ ba kan Yar dým cý sý Ba ba can, 2012 yý lý nýn bi rin ci gün dem mad de si nin v ru pa o la ca ðý ný, ö zel lik le e u ro böl ge si nin e ko no mi si nin ya kýn dan ta kip e di le ce ði ni bil dir di. Ba ba can, i kin ci ö nem li ko nu nun ca rî a çýk, ü çün cü ko nu nun da enf las yon ol du ðu nu be lir te rek, Bun lar da za ten so run ol maz sa bü yü mey le il gi li de bi zim her han gi bir prob le mi miz ol maz de di. U zun va de li ve sür dü rü le bi lir bü yü me de enf las yo nun çok ö nem li bir fak tör ol du ðu nu, bu çer çe ve de enf las yon la mü ca de le ye son de re ce ö nem ver dik le ri ni i fa de e den Ba ba can, nf las yon ger çek ten Tür ki ye de dü þük tek ha ne li ra kam lar da sey ret mek zo run da ve bu nu sað la ya bil mek i çin de ne ge re ki yor sa ya pý la cak di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a GÇMÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve Baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Ömer Faruk rý ve ilesi ZY n34 TV 07 Plakalý Ticari Taksi racýmýn Nolu Fiþin Sayfalarý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Hamit Þahin n34 TJU 22 Plakalý racýmýn Plakalý racýmýn Fiþ Koçanlarý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Sebahattin Kozal Feyzullah dýyaman ve ilesi ÜLK GNLND SUDN KMÐ, KÂÐITTN LÂC, NRJDN GIDY KDR BR ÇOK TÜKTM MDDSN DKKTL KULLNMDIÐIMIZ ÇN MLLÎ GLRMZN DÖRTT BRN SRF DYORUZ. TÜR K Y s ra fý Ön le me Vak fý (TS V) ve ri le rin den der le nen ve ri le re gö re, Tür ki ye de ha len su dan ek me ðe, kâ ðýt tan ya ký ta, e ner ji den gý da ya ka dar bir çok tü ke tim mad de si is raf e di li yor. TS V nýn yap tý ðý he sap la ma la ra gö re, bu is raf lar kar þý lý ðýn da her yýl Tür ki ye nin Gay ri Sa fi Yur ti çi Ha sý la sý nýn (Mil lî Ge lir) dört te 1 i çö pe gi di yor. Dev let Su þ le ri (DS) Ge nel Mü dür lü ðü ve ri le ri ne gö re, Tür ki ye nin 2030 yý lýn da 80 mil yon nü fu sa u laþ ma sý ve bu na bað lý o la rak ki þi ba þý na bin 100 met re küp kul la ný la bi lir su mik ta rýy la, su sý kýn tý sý çe ken ül ke ko nu mu na gel me si bek le ni yor. Da ki ka da dam la a ra sý su a ký tan mus luk tan, ay da 750 i la bin 500 a ra sý lit re su is raf e di li yor. Diþ fýr ça la ma es na sýn da a çýk bý ra ký lan mus luk tan or ta la ma 15 lit re, tý raþ o lur ken ve ya yüz yý ka nýr ken gün de lit re su ta sar ru fu ya pý la bi li yor. Ya pý lan su is ra fý na bir baþ ka et ken i se ta rým da ki su la ma yan lýþ lýk la rý dýr. GÜNLÜK 5 MLYON KMK ÇÖP TILIYOR Tür ki ye s ta tis tik Ku ru mu (TÜ K) ve ri le ri ne gö re, ha len 600 bin ki þi Tür ki ye de aç lýk sý ný rýn da ya þar ken, gün lük 5 mil yon ek mek çö pe a tý lý yor. Tür ki ye Fý rýn cý lar Fe de ras yo nu bil gi le ri ne gö re, Tür ki ye de gün lük ü re ti len 82 mil yon ek me ðin, 77 mil yon a de ti tü ke ti lir ken gün lük 5 mil yon ek mek is raf e di li yor. Bu nun dý þýn da he nüz ü re tim a þa ma sýn da 1,5 mil yon ek mek za yi o lu yor. Tür ki ye de bir yýl da is raf e di len ek mek, or ta la ma 450 bin ton buð da ya kar þý lýk ge li yor. BÖLG TOPLNTISIN DÂVT ge Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen yerde ve tarihte yapýlacaktýr. Bütün temsilcilerimiz dâvetlidir. dres : ybey Mah. teþ Sok. No: 7 Ulu Cami Karþý ralýðý- Yýlancýoðlu þ Haný Zemin Kat / UÞK Yardým alýnabilecek adres: Saadet Kitapevi Tarih : PZR Saat: RTBT TL: (0 505) Cemil rýkan SMNR DÂVT Konu : Ortadoðu ve slâm Ülkelerindeki son geliþmeler Konuþmacý : Mustafa Özcan (raþtýrmacý-yazar) Tarih : Cumartesi Saat : 14:30 Yer : Vefa Cemal Yener Tosyalý cad. No: 117 (Yeni sya Vakfý) Süleymaniye / stanbul Organizasyon: Demokrat ðitimciler Derneði rtibat : (0505) (212) Not: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. TZY Muhterem üyemiz Orhan Yýldýrým ile Dr. Habib kbulut ve Mustafa Köleoðlu'nun kayýnpederi, muhterem Reþat Oral'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler. Yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Demokrat ðitimciler Derneði k mek is ra fý, bir çok ül ke nin nü fu sun dan da ha yük sek ol ma sý dik kat çe ki yor. s raf e di len ek mek le Tür ki ye, her yýl yak la þýk 600 mil yon li ra fa kir le þi yor. Ö te yan dan Tür ki ye de yýl lýk i lâç har ca ma sý yak la þýk 15,2 mil yar li ra yý bu lu yor. Sa de ce bir bü ro e le ma ný yýl da or ta la ma 81 ki log ram kâ ðý dý çö pe at tý ðý dü þü nül dü ðün de, her gün ton lar ca ka ðýt is raf e di li yor. Tür ki ye de ko nut lar da, ý sýt ma ve ay dýn lat ma da kul la ný lan e ner ji nin yüz de 35 i is raf e dil di ði be lir ti li yor. Ko nut lar da her 100 li ra lýk e lek trik fa tu ra nýn 35 li ra sý nýn ta sar ruf e dil me po tan si ye li bu lu nu yor. Bu po tan si ye lin Tür ki ye e ko no mi si ne yýl da yak la þýk 6.6 mil yar li ra lýk ta sar ruf sað la ya bi le ce ði kay de di li yor. Tür ki ye de her yýl 1 mil yar 100 bin li ra lýk a týk kay nak ay rýþ tý rýl ma dý ðý i çin de ðer len di ril me den im ha e di li yor. Gün lük 5 mil yon li ra de ðe rin de ki kâ ðýt, kar ton, me tal, cam, plas tik, teks til, ah þap, e lekt ro nik a týk, las tik gi bi a týk ü re ten Tür ki ye, bu nun an cak yüz de 40 lýk kýs mý ný ge ri dö nüþ tü re rek e ko no mi ye ge ri ka zan dý rý la bi li yor. Kul la nýl mýþ kâ ðý dýn tek rar kâ ðýt i ma la týn da kul la nýl ma sý ha va kir li li ði ni yüz de 74-94, su kir li li ði ni yüz de 35, su kul la ný mý ný yüz de 45 a zal tý ðý ve bir ton a týk kâ ðý dýn kâ ðýt ha mu ru na ka týl ma sýy la 8 a ða cýn ke sil me si ön le ne bi le cek tir. TZY Kardeþlerimiz Orhan Yýldýrým, Dr. Habib kbulut ve Mustafa Köleoðlu'nun kayýnpederi muhterem Reþat BUN L RI B L YOR MU SU NUZ? ndün ya da bir yýl da tü ke ti len ko la, mey ve su yu gi bi i çe cek ku tu la rýn - dan ge ri dö nü þüm le 10 a det bü yük yol cu u ça ðý ü re ti le bi lir. ndün ya da her yýl 7 mil yon ton çöp de niz le re a tý lý yor. nge liþ miþ ül ke ler de bir ki þi yýl da 550 ki log ram çöp ü ret mek te dir. nbir bil gi sa yar ci pi ü re ti lir ken a ðýr - lý ðý nýn 4500 ka tý ka dar çöp de ü re - ti li yor. nu zun sü re li ka pa lý ka la cak i se te - le viz yon la rýn u zak tan ku man da ye ri ne, el le düð me si ne ba sa rak ka pat mak, her yýl dün ya da bir e - lek trik san tra li ka dar da ha az e - ner ji ta sar ru fu nu sað lar. npil ya pý mý i çin har ca nan e ner ji, pi lin ü ret ti ði e ner ji den 50 kat da - ha faz la dýr. n4 ki þi lik bir a i le gün lük bu la þý ðý ný el de yý kar sa, or ta la ma lit re su har car. Oy sa bu la þýk ma ki ne si ay ný bu la þý ðý sa de ce 12 lit re su i le yý kar. Bu da bir yýl da or ta la ma ton su ta sar ru fu de mek tir. Oral'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

11 CHP nin yir mi ye di yýl lýk tek par ti dik ta sý nýn en çok iz bý ra kan i - sim le rin den, 1938 yý lýn da ge ti ril - di ði Mil lî ði tim Ba kan lý ðýn da res mî i de o lo ji pa ra le lin de bu gün da hi hâ lâ ko nu þu lan ic ra at la ra im za at mýþ o lan Ha san li Yü cel a ca ba Ri sâ le-i Nur i - çin ne dü þü nü yor du? þ te Yü cel in bu ko nu da ki be yan la rý: Be di üz za man ýn yay dý ðý di nî fi kir - ler, es ki ho ca lar, sof ta lar gi bi ür kü tü - cü, kor ku tu cu, Ce hen ne me ba tý rýp çý - ka rý cý de ðil dir. Kà le-kì le ler le (De di ki-de nil di ki: muh te va sý na kil ve ri va yet le rin tek ra - rýn dan i ba ret klâ sik din ki tap la rýn da en çok kul la ný lan ka lýp lar dan bi ri) di - ni ya yý cý es ki ki tap la ra mu ha lif o la rak, ak lýn ve man tý ðýn kan dý rý la bi le ce ði, gü ya Kur ân dan il ham ve fe yiz a lýp is - pat ve i za hat me to du nu ta kip e de rek, mil let ve genç li ði mi zi al da ta rak on la rý din le ze hir le yen ri sâ le ler dir. Bun dan do la yý bi zim i çin tek teh li - ke ve en gel, bak kal def ter le ri ne rap harf le riy le ya zý la rak ya yýn la nan o ka - ran lýk lý ki tap lar dýr. O s lâm cý þah sýn ki tap la rý nýn o kul ve halk mu hi tin de ya yýl ma sý, biz ay - dýn la rýn ay dýn fi kir le ri va ta ný mý za yer - leþ tir me ça ba sýn da en bü yük bir en gel teþ kil et mek te dir. Bu zo run lu du ru mun or ta dan kal - dý rýl ma sýn dan baþ ka bir hal ça re si yok tur ka ný sýn da yým. Hü kü me tin, giz li o la rak fa a li yet ha lin de bu lu nan bu din ya yý cý lý ðý nýn mu hak kak su ret te dur du rul ma sý yo - lun da ak tif ic ra at la ra â ci len gi riþ me si ge re kir in ti ba ýn da yým... Tek par ti dev ri nin göz de i sim le rin - den, Ke ma list-ko mü nist sen te zi ni ken di þah sýn da ger çek leþ ti ren Ze ke ri - ya Ser tel de þöy le di yor muþ: Be di üz za man Sa id Nur sî sað kal - dýk ça ve e ser le ri nin in ti þa rý na zec rî ted bir ler le set çe kil me dik çe, bi zim i - de o lo ji mi zin bu mem le ket te halk ta - ra fýn dan ka bul le ni lip ge liþ me si ne im - kân ve ih ti mal yok tur ka ný sýn da yýz. Bu i ki þah sýn ak tar dý ðý mýz be yan la rý, Zü be yir Gün dü zalp in 1969 se ne sin de za ma nýn Baþ ba ka ný Sü ley man De mi - rel e hi ta ben yaz dý ðý mek tup ta yer a lý - yor. (Bkz. Nec med din Þa hi ner, Nu ra da nan Bir Ö mür: Zü be yir bi, s. 162) Gün dü zalp in bu söz le ri ak tar ma se be bi þu: Din düþ man la rý, din, din dar lar, Be - di üz za man ýn Nur Ri sâ le le ri ve ta le be - le ri hak kýn da ya lan ve if ti ra lar ü re te rek bun la rý ih ti va e den uy dur ma bel ge ler ha zýr la yýp hü kü me ti yön len dir me ye; din, din dar lar, Nur Ri sâ le le ri ve ta le be - le ri a ley hin de ka nun ve ic ra at yap ma ya zor la ya bi lir ve böy le ce mil le ti hü kü met a ley hi ne ge çir me ye ça lý þa bi lir ler. Bu na kar þý çok dik kat li o lun ma lý. k ti dar te ke li ni e lin de tut tuk la rý ve bu ik ti da rý a man sýz bir dik ta tör lük þek lin de tat bik et tik le ri de vir ler de CHP kad ro la rý din dar la ra ve Nur Ta - le be le ri ne yö ne lik a man sýz bas ký po li - ti ka la rý ný biz zat ve doð ru dan uy gu la - ma ya ko yu yor lar dý de mu ha le fe te düþ tük ten son - ra i se bu i þi De mok rat hü kü me te de yap týr mak i çin her tür lü hi le ve de si - se ye baþ vu ru yor; mir dað mek tup la - rýn dan bi rin de i fa de e dil di ði gi bi Hü - kü met De mok rat la ra geç tiy se de sal - ta nat hâ lâ biz de di ye rek, bü rok ra si - de ki güç ve et kin lik le ri nin de vam et ti - ði me sa jý ný bu þe kil de ve ri yor; böy le ce hem din dar la ra yö ne lik bas ký la rýn de - vam et me si ni, hem de bu yol la mil le - tin ye ni hü kü met ten de so ðu yup ü mit kes me si ni sað la ma ya ça lý þý yor lar dý. Ve a sýl he de fin Be - di üz za man, Ri sâ le-i Nur ve ta le be le ri ol - ma sý i þin ö zü nü teþ - kil e di yor du. Çün kü Ri sâ le-i Nur un ya yýl ma sý, on la rýn ta ma men ak si yön de ki fi kir ve i de o lo ji le ri ni hal ka ve bil has sa ye ni ne - sil le re be nim set me - le ri ni en gel le yen en bü yük ma ne vî sed - di o luþ tu ru yor du. Bu muh kem sed din in þa sý na ma ni ol mak i çin dev le tin bü tün gü cü - nü ve im kân la rý ný se fer ber et ti ler. Be - di üz za man ý yýl dýr mak, et ra fýn da i - nanç lý ve þu ur lu bir ce ma a tin te þek - kü lü ne mey dan ver me mek, mil le ti on - lar dan u zak tut mak ve Ri sâ le-i Nur un ya yý lýp o kun ma sý ný en gel le - mek i çin her tür lü hu kuk dý þý yo la baþ vur du lar. ma ba þa ra ma dý lar; za fer, i na nan - la rýn ol du. NUR CU LUK V K M LST LR Prof. Dr. Þe rif Mar din, Be di üz za - man Sa id Nur sî O la yý: Mo dern Tür ki - ye de Din ve Top lum sal De ði þim ad lý ki ta bý i le Ke ma list le rin Nur cu lu ða pe - þin hü küm lü ve sal dýr gan yak la þým la - rý ný yer den ye re vu ru yor. Ya ný sý ra, Mark sist ve li be ral ay dýn la rýn da. Ki ta bý nýn 68. say fa sýn da Nur cu ha - re ket in, a dý na mo der ni zas yon de ni - len ge niþ, ye ter siz ta ným lan mýþ ve bir öl çü de muð lâk sü reç i çin de ken di ne ay rýk ve öz gün bir yer aç lý ðý fik ri ni or ta ya a tan Prof. Mar din, bu fik rin, gü nü mü zün Mark sist, Ke ma list ya da li be ral en te li jan si ya sý nýn þid det li i ti raz la rýy la kar þý la þa ca ðý ný söy lü yor. Ve de vam la þun la rý ya zý yor: Bu dü þün ce ler Nur cu luk ha re ke ti ni Tür ki ye Cum hu ri ye tin de gö rü len ge ri - ci ve ka ran lýk yö ne lim ler a ra sýn da en teh li ke li le rin den bi ri o la rak de ðer len - dir miþ ler dir. Bu ke sim ler nez din de Nur cu ha re ket,...nak þi ben di ha re ke ti i le ay ný saf ta gö rül mek te dir. Böy le si ne düþ man ca bir ba kýþ a çý sý nýn bun ca a - teþ li bir bi çim de ne den sa hip le nil di ði ne i liþ kin mâ kul ba zý ne den ler i le ri sü rü le - bi lir. Bun lar dan bi rin ci si ve en sa ri hi, Ke ma list Cum hu ri yet te, top lum sal ya - þa ma ve muh te me len de si ya sî sis - tem le re din sel bir te mel o luþ tur ma yý a - maç la yan ha re ket le rin þid det le dýþ lan - ma sý dýr. kin ci bir nok ta da Nur cu ha - re ke tin ma ter ya liz me sal dýr ma sý, böy - le lik le de Ke ma liz min po zi ti vist fel se fî te mel le ri ni tah ri be yö nel me si dir. Mar din, sö zün bu ra sýn da en te lek tü - el le rin tav rý i çin þu e leþ ti ri le ri ge ti ri yor: Nur cu ha re ke tin en te lek tü el ler ta - ra fýn dan bir ka lem de red de dil me si bir pa ra dok sa yol aç mýþ týr: n te li jan si ya, bu ha re ke tin la ik cum hu ri yet çi re jim a çý sýn dan o luþ tur du ðu teh li ke le ri vur - gu lar ken ay ný ha re ke tin sos yo lo jik di - na mi ði ni kav ra ma yö nün de hiç bir gi ri - þim de bu lun ma mýþ týr. Böy le si ne ya lýn - kat tu tum a lan lar a ra sýn da; Ke ma list ler baþ ta gel mek te dir. Bu yüz den de or ta - da, Nur cu ha re ke tin nes nel o la rak be - lir le ne bi lir bir a lan i çe ri sin de ha re ket e de bi len ye te ne ði ne i liþ kin her han gi bir ça lýþ ma bu lun ma mak ta dýr. Bu tes bit ler, Ke ma list yo baz lý ðýn da so nu nun gel di ði ni gös te ri yor. r týk ard ni yet li, pe þin hü küm lü, ya lan yan - lýþ id di a lar la ne ti ce al ma nýn müm kün ol ma dý ðý an la þýl mýþ týr. Nur cu luk, bu top ra ðýn ger çek le rin den bi ri dir. Do la - yý sýy la bu ül ke de ya þa yan her kes, ö - zel lik le de ay dýn la rý mýz, bu ger çe ðe hür fi kir le yak laþ mak, bu ha re ke tin di na mik le ri ni an la mak i çin gay ret gös ter mek mec bu ri ye tin de dir ler. DN DR SN D "DN DR T TÜRK" L DT M C SI ta türk çü lü ðü her ke sin ka fa sý na çak mak id di a sýy la yo la ko yu lan 12 y - lül cü ler, ma te ma tik ve ge o met ri ye va - rýn ca ya ka dar her der se ta türk ü so - kar ken, a maç la rý ba ký mýn dan en iþ lev - sel ders o la rak gör dük le ri din der si ni de boþ bý rak ma yýp bu der sin ki tap la rý na ne re dey se â yet-ha dis ten çok ta türk ve ci ze le ri ve re sim le ri koy du lar ve der si bu þek liy le zo run lu ha le ge tir di ler. He def le ri, o za ma na ka dar de ne dik - le ri yön tem ler le mil le te bir tür lü be - nim se te me dik le ri ta türk ü din dar gös te re rek bu nu ba þar mak tý. Son ra sýn da din a dý na si ya set sah - ne si ne a tý lan lar da can la baþ la bu a - ma ca hiz met et ti ler. Biz tek par ti dö ne mi ne yö ne lik ten kit le ri mi zi 1938 le sý nýr lý yor, ön ce - si ni mah fuz tu tu yo ruz di yen ve dev - rim le rin ya pýl dý ðý M. Ke mal dö ne mi ni bi le rek e leþ ti ri dý þý bý rak týk la rý ný i fa de e den r ba kan ýn se ne ler ce að zýn dan dü þür me di ði ðer ta türk ha yat ta ol say dý par ti mi ze gi rer di söy le mi ni on dan son ra KP li ler dev ral dý lar. r do ðan, Kur tu luþ Sa va þý ný za fer le so nuç lan dý ran Bi rin ci Mec lis te ki mu - ha lif ler tas fi ye e dil dik ten son ra ger - çek leþ ti ri len dev rim le rin Mec li sin o - na yý ve mil le tin des te ðiy le ya pýl dý ðý ný id di a e der ken, He de fi miz ta türk il - ke ve dev rim le ri ni top lu mun or tak pay da sý yap mak di ye bil di. O nun i çin de, 12 y lül ü rü nü ta - türk çü din der si prog ram la rý KP ik - ti da rýn da da sür dü. Ve öð re tim prog ra mýn da der sin viz yo nu kap sa mýn da yer ve ri len ta - türk il ke ve in ký lâp la rý ný be nim se miþ Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý ye - tiþ tir mek i ba re si ay nen mu ha fa za e - dil di. 9. sý nýf la ra ta türk ün la ik lik an la yý - þý ný, 10. sý nýf la ra ta türk e gö re di nin vaz ge çil mez ol du ðu nu, 11. sý nýf la ra ta türk ün Pey gam be ri miz le il gi li söz le ri ni, Di ya net i kur du ðu nu, Türk - çe me al ve tef sir yaz dýr dý ðý ný, 12. sý - nýf la ra o nun ni ye din e ði ti mi nin med - re se ler ye ri ne o kul lar da ve ril me si ni is te di ði ni an la tan ba his ler ko nul du. n cak, 9. sý nýf ki ta býn da ta türk ün 1923 te ki Her bi rey di ni ni, din duy gu - su nu, i ma ný ný öð ren mek i çin bir ye re muh taç týr, o ra sý da mek tep tir sö zü ve - ri lir ken, 1930 lar da o kul lar da ki din ders - le ri nin kal dý rýl dý ðýn dan bah se dil me di. Ke za 11. sý nýf ki ta býn da hut be le rin Türk çe o kun ma sýn dan söz e di lir ken, ay ný dö nem de ki Türk çe e zan uy gu la - ma sýn dan ve na ma zýn da Türk çe kýl dý - rýl ma sý yö nün de ki ça lýþ ma lar es ge çil di. Bun la rýn ö te sin de, ki tap lar da çi zi - len por tre i le, rap di ni o la rak ni te - le di ði s lâ mýn Türk le rin mil lî his le ri ni u yuþ tur du ðu nu id di a e den; Pey gam - be ri miz (a.s.m.) i çin ra boð lu i fa de - si ni kul la nan; Kur ân â yet le ri ni ya ve, ya ni saf sa ta ve saç ma lýk i fa de siy le a - þa ðý la yan; a hi re te i nan ma dý ðý ný de ði - þik be yan la rýy la sa rih þe kil de di le ge ti - ren; hat tâ Ça nak ka le de ö lü me gön - der di ði as ker le rin þe hit lik coþ ku su nu Cen net te ki hu ri le re bir an ön ce ka - vuþ ma is te ðiy le a çýk lar ken ken di ter - ci hi ni Ö lüm den son ra ki ha ya lî ra ha - ta ka vuþ mak i çin l lah ý mý zýn Cen ne - ti ne git me ye ko lay ko lay ra zý o la cak de ði lim di ye i fa de e den ta türk a ra - sýn da hiç bir ben zer lik yok. s lýn da ya pý lan i þin, her þey den ön - ce, der sin te mel ko nu su nu o luþ tu ran ah lâ kýn en bi rin ci ku ra lý ko nu mun da - ki dü rüst lük il ke si ne ters düþ tü ðü a - çýk ça or ta da; an cak ki min u mu run da? O kul lar da her sa bah ço cuk la ra Tür küm di ye baþ la yan o tu haf me tin tek rar la tý lýr ken ilk söy le ti len ke li me Doð ru yum i fa de si ve ah lâk der sin de ilk öð re ti len ko nu lar dan bi ri doð ru luk; a ma o ders bi le böy le bir ya lan i çin pro pa gan da a ra cý o la rak kul la ný lý yor. Had di za týn da, bu ni te lik ve i çe rik te - ki bir Din Kül tü rü ve h lâk Bil gi si der si nin a na ya sa i le zo run lu ký lýn ma - sýn da þa þý la cak bir þey yok. Zi ra res mî i de o lo ji nin, her þe yi ken di a ma cý i çin a let e der ken bu u ður da din der si ni de kul lan ma sý ve bu nu ya par ken her a - lan da ol du ðu gi bi yi ne da yat ma yo lu - nu seç me si son de re ce nor mal. ma nor mal ol ma yan, en baþ ta e tik a çý dan çok yan lýþ o lan bu du ru mun, nor mal miþ gi bi sa vu nu la bil me si ve din kül tü rü der si a dý al týn da ya pý lan res mî i de o lo ji pro pa gan da sý gö zar dý e di lip et ti ril mek su re tiy le, i þin iç yü zü - nü se ze me yen in san la rý ya nýlt ma a yý - bý nýn de vam et ti ril me si. Din der si tar týþ ma la rýn da ön ce lik le bu prob le min ah lâk ze mi nin de e le a lý - nýp din ders le ri nin bu göl ge den bir an ön ce kur ta rýl ma sý ge re ki yor. Bu ya pýl ma dý ðý müd det çe kar ga þa bit mez. ma ya pýl ma sa da hi, ger çek le rin er ve ya geç bir gün mut la ka or ta ya çýk - ma gi bi bir hu yu bu lun du ðu ve in - san la rýn hep si ni i lâ ni ha ye al dat mak da im kân sýz ol du ðu i çin, ya lan ü ze ri - ne ku ru lan sis tem ler gü nü ge lin ce mut la ka çö ker. CB R L, ÞY TN L B RI Þ MZ Baþ ba kan r do ðan üç ay rý ko nuþ ma - sýn da fark lý i fa de ler le Sa id Nur sî den söz et ti. l ki, par ti kon gre si ne hi ta býn - da ki Bit lis li Sa i di Nur sî siz Tür ki - ye nin ma ne vi ya tý nok san ka lýr sö zü. kin ci si, e de bi yat çý ya zar lar la yap tý - ðý a çý lým top lan tý sýn da Sa id Nur sî yi hür ri yet has re tin den pran ga lar es ki - ten i sim ler a ra sýn da zik ret me si. Ü çün cü sü, Türk çe O lim pi yat la rý nýn ka pa nýþ tö re nin de bü yük mü te fek - kir di ye an dý ðý Sa id Nur sî nin, Bi - zim düþ ma ný mýz ce ha let, za ru ret, ih - ti lâf týr; bu üç düþ ma na kar þý san'at, ma ri fet, it ti fak si lâ hýy la ci had e de ce - ðiz sö zü nü ak tar ma sý. lk ve ü çün cü ko nuþ ma lar da M. Ke - mal den de söz et ti r do ðan. kin ci - sin de i se doð ru dan o nun is mi ni zik - ret me se de, o nun pro pa gan dis ti o la - rak gö rev yap mýþ i sim ler den e pey ce - si ni te lâf fuz et ti. Ve üç ko nuþ ma da da ken di si ni gös - te ren or tak prob lem, dün ya gö rüþ le ri ve uð ru na ha yat la rý ný vak fet tik le ri i - de al ler ta ma men fark lý, hat tâ bir bi ri - ne kar þýt o lan i sim le ri, bir ta kým sun î yo rum lar la bir a ra da gös ter me ça ba sý ve zor la ma sýy dý. Ba zý i sim ler i çin ge çer li o lan maz lû - mi yet or tak pay da sý nýn na za ra ve ril - me sin de an la þý la bi lir bir man týk var dý bel ki, a ma ay ný ko nuþ ma da, on la ra bu zul mü re va gö ren le rin sa fýn da yer a lýp, ka lem le ri ni bu nun i çin in saf sýz ca kul - la nan la rýn da, bu ö zel lik le ri nin yok sa - yý lýp, da ha sý fark lý yer ler de du ru yor gi bi ol sa lar da i fa de siy le bu du ruþ la rý ka muf le e di le rek zik re dil me le ri tu haf tý. KP, vak tiy le NP ýn dört e ði li mi bir leþ tir me id di a sýy la si ya set te yap - mak is te di ði þe yi, i nanç ve dü þün ce a - lan la rý na da mý ta þý ma ya ça lý þý yor? Pe ki, böy le bir þey doð ru mu ve müm kün mü? l bet te ki, de ðil. Çün kü bu, her þey den ön ce Ya ra tý cý mý zýn, ha ya týn te mel di na - mi ði kýl dý ðý im ti han sýr rý na ay ký rý. yikö tü, gü zel-çir kin, doð ru-ya lan, ha yýrþer, i man-kü für, hi da yet-da lâ let, se vapgü nah, Cen net-ce hen nem... ne den var? n san la rýn ter cih le ri ni ya pýp o na gö re mu a me le gör me le ri i çin. Bu zýt al ter na tif le ri bir bi riy le ka rýþ tý rýp in - san la rý ter cih ya pa maz ha le ge tir mek im ti han sýr rý ný boz mak an la mý na da gel mez mi? m ti han sýr rý hük mü nü ic ra e de cek ki, Hz. bu Be kir (r.a.) gi bi el mas ruh - lu lar la, bu Ce hil de sim ge le þen kö - mür ruh lu lar bir bi rin den ay rýl sýn. Bu ger çe ði her fýr sat ta vur gu la yan Be di üz za man ýn Ceb ra il þey tan i le ba - rý þa maz sö zü de (Hu tu vat-ý Sit te, s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, s. 453) ay ný ha - ki ka ti çar pý cý bir dil le i fa de e di yor. O nun i çin, dün ya gö rü þü i ti ba rýy la kar þýt saf lar da yer a lan in san la rý, zor - la ma lý yo rum lar la bir a ra ya ge tir me gay ret le ri, bu ha ki kat le çe li þi yor. Bu ça ba la rýn, ar týk ha yat ta ol ma yan in san lar i çin gün de me ge ti ril me si i se, on la ra, ya þa dýk la rý ha ya ta, ta kip et tik - le ri çiz gi ye, ver dik le ri mü ca de le ye çok bü yük bir say gý sýz lýk an la mý na ge li yor. Bir bi ri ni vu rup kýr ma dan, zul met - me den, in cit me den bir a ra da ya þa ya - bil mek ay rý ko nu. nanç ve fi kir ya pý - la rý nýn fark lý ol ma sý bu na en gel de ðil. ma bir a ra da ol mak ve fark lý lýk la ra say gý a dý na ken di o ri ji nal kim li ðin den u zak laþ ma yý, hat tâ kop ma yý ne ti ce ve - re cek yak la þým lar çok yan lýþ. Her kes ken di kim li ði ni ko ru ya cak. Bu þart. r do ðan ay ný ko nuþ ma lar da hem Sa id Nur sî den, hem de M. Ke - mal dan, a ra la rýn da bir bað lan tý kur - ma dan söz e der ken, o nun kur ma dý ðý bu ba ðý, par ti si nin s tan bul l Baþ ka ný ziz Ba buþ çu, k þam ga ze te sin de ya - yýn la nan mü lâ ka týn da þu i fa de ler le kur muþ: Tür ki ye M. Ke mal i de ku cak la ma - lý, Sa id Nur sî yi de. Bun lar bi zim de - ðer le ri miz... ( ) M. Ke mal yö ne ti mi nin ic ra at la rý ve Be di üz za man ýn bun lar kar þý sýn da ki du ru þu a çýk ça or ta day ken, i ki si ni bir - den ku cak la mak müm kün mü? Ba buþ çu ya gö re, ar týk he sap laþ ma bit me li. ma kö kü M. Ke mal dev ri ne u za nan ve her a lan da ki a ðýr so nuç la rý ný ya þa ma ya de vam et ti ði miz va him yan - lýþ lar hâ lâ sü rü yor sa bu na sýl o la cak? Mis yon la rý ný de fa at le il ke ve in ký - lâp la rý or tak pay da ha li ne ge tir mek o - la rak dek la re e den ler, sa kýn Sa id Nur - sî yi bu na â let et me ye kalk ma sýn lar! DZ RLIK 2011 CUM Y S O N { { TK PRT DÖNMNN ÜNLÜ MLLÎ ÐTM BKNI HSN L YÜCL, BDÜZZMN'IN SRLR HKKIND "BZM ÇN TK THLK V NGL, BKKL DFTRLRN RP HRFLRYL YZILRK YYINLNN O KTPLRDIR" DMÞ. sýl hedefin Bediüzzaman, Risâle-i Nur ve talebeleri olmasý iþin özünü teþkil ediyordu. Çünkü Risâle-i Nur'un yayýlmasý, onlarýn tamamen aksi yöndeki fikir ve ideolojilerini halka ve bilhassa yeni nesillere benimsetmelerini engelleyen en büyük manevî seddi oluþturuyordu. Kemalizmin tek engeli: Risâle-i Nur KÂ ZIM GÜ LÇ YÜZ

12 16 RLIK 2011 CUM 12 LN Y DOSY NO: 2010/509 TL. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün, adedi, cinsi, evsafý, kýymeti ve önemli nitelikleri: 1- Tekirdað li Saray lçesi Büyükyoncalý Köyü landere mevkii, 431 ada, 5 parselde, m 2 miktarlý olup arsa cinsindedir. Taþýnmazýn üzerinde 01/12/ SY- ILI BKNLR KURULU KRRI GRÐNC YBNCI GRÇK V TÜZL KÞLR STIÞ V SINIRLI YN HK TSS DLMZ ibaresi yer almaktadýr.taþýnmazýn bulunduðu semt mevkii, imar planý içerisinde oluþu, imar durumu, yüzölçümü, raiç bedelleri emsal taþýnmazlarýn serbest piyasadaki alým satým bedelleri yapýlan araþtýrmada deðerine tesir eden olumlu olumsuz faktörler günün koþullarý dikkate alýndýðýnda taþýnmazýn 1 m 2 'si TL'den olmak üzere *70.00= ,00-TL olarak belirlenmiþtir.taþýnmazýn birinci satýþý 27/01/2012 günü saatleri arasýnda ikinci satýþ ise 06/02/2012 günü saatleri arasýnda yapýlacaktýr. MR DURUMU: Büyükyoncalý Belediyesi'nin mar durumu yazýsýnda "Belediyemiz sýnýrlarýndaki 431 ada, 5 parselli 220 m 2 arsa, 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda konut alanýnda kalmaktadýr. Taþýnmazýn imar durumu; ikiz yapý nizamýnda olup, 3 kat TKS: 0,35, KKS: 1,05, hmax: 9,50 m'dir tarihi itibariyle yürürlüðe giren 1/25000 ölçekli Tekirdað l Çevre Düzeni Planýndaki olabilecek deðiþiklikler gözönünde bulundurulmalýdýr." denilmektedir. STIÞ ÞRTLRI: 1- Birinci satýþ 27/01/2012 günü 10.00/10.10'a kadar Saray cra Müdürlüðünde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr, bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartýyla ihale olunur, böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla 06/02/2012 günü ayný yer ve saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr, bu artýrmada bu miktar elde edilememiþse, gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilir, þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr, böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr, sa týþ pe þin pa ra i le dir, alý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, tel - la li ye, dam ga res mi, k.d.v.i le ta pu harç mas raf la rý a lý cý ya a it tir, bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la, di ðer il gi li le rin (+) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/509 TL. sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (+) LGLLR TBRN RTFK HKKI SHPLR D DHLDR. Þ BU S TIÞ L NI T PU KY DIN D D V D RS L R G ÇP D TB LÐ D L M - YN L G L L R TB LÐ Y R N K M OL MK Ü Z R LN O LU NUR B: T. C. SRY CR MÜDÜRLÜÐÜ (GYRMNKUL ÇIK RTIRM LNI) SYI : 2011 /1250 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li o lup a þa ðý da ta pu kay dýn da, cin si, ev sa fý, kýy me ti i le ö nem li ö zel lik le ri ve sa týþ þart la rý be lir ti len ta þýn maz, Mü dür lü ðü müz ce a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. TPU KYDI stanbul ili, vcýlar ilçesi, vcýlar mah. Mevki, 30 pafta, parsel sayýlý, M 2 alanlý, 25/200 arsa paylý 3. kat, 10 nolu çatý arasý piyesli meskenin tamamýdýr, MR DURUMU s tan bul i li, v cý lar il çe si, Ci han gir mah. 30 paf ta, par sel sa yý lý söz ko nu su par - sel: 28/08/2008 tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li, v cý lar Uy gu la ma mar Pla nýn da H=9,50 m, ir ti fa da, i kiz ni zam ön bah çe, 3.00 m, ar ka bah çe: 2.00 m, yan bah çe, 3.00 m, þart - la rýn da ko nut sa ha sýn da kal mak ta ol du ðu an la þýl mýþ týr. HUDUDU V SHSI Tapu kaydý ve ekli çapý mahalline uygulandýðýnda çapýnýn zeminine uygun olduðu tespit edilmiþtir. HL HZR DURUMU ve VSFI Sa tý þa ko nu ta þýn maz, s tan bul i li, v cý lar il çe si, Ci han gir mah. Or man lý Cad de si, Sa - lim bey sok, No: 6 D: 10 ad re sin de mev cut ta pu nun 30 paf ta, par sel sa yý lý 345,00 m 2 a lan lý, ar sa ü ze rin de 1 bah çe ka tý + 1 ze min + 3 a det nor mal kat ve ça tý a ra sý pi ye sin - den mü te þek kil be her ka týn da 2 a det da i re si o lan B..K. Bir ya pý nýn mev cut ol du ðu gö - rül müþ tür. Sa tý þa ko nu o lan mes ken bi na nýn son ka týn da 10 no lu ça tý a ra sý pi yes li mes - ken dir. Mes ken ka pa lý ol du ðun dan bi re bir ay ný sý o lan kar þý mes ke ne ba ký la rak. Mes - ken: alt kat ta 3 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, bal kon ve WC'den mü te þek kil, sa lon ve o - da ta ban a lan la rý par ke, a ra ýs lak a lan la rý se ra mik, iç doð ra ma la rý ka pý ka nat ve ka sa la rý kap la ma, dýþ doð ra ma la rý pen ce re ka nat ve ka sa la rý pi ma pen, mut fak do lap la rý kap la - ma, tez ga hý ah þap, du var la rý fa yans, do ðal gaz kom bi ka lo ri fer li, e lek trik, su yu mev cut, mes ken sa ten bo ya lý, ban yo su klo zet, la va bo lu du þa ka bin li, du var la rý renk li fa yans, i - çer den mer di ven le, ça tý a ra sý pi ye si ne çý kýl dý ðýn da 2 o da, hol, an tre ve ban yo dan mü te - þek kil tek nik ö zel lik le ri nin i se alt kat i le bi re bir ay ný tek nik ö zel lik le re sa hip ol du ðu gö - rül müþ tür. Mes ken tah mi ni o la rak 140 m 2 a lan lý bir mes ken ol du ðu tes pit e dil miþ tir. KIYMT Yukarýda izah edilen tüm hususlar dikkate alýnarak taþýnmazýn bulunduðu mevkii, imarý, yüzölçümü, halihazýr durumu, civarýndaki emsal emlak alým ve satým rayiçleri, ulaþýmý, iþ merkezlerine, mezkur yerlere, ana artere, alýþ veriþ merkezlerine yakýnlýðý belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, inþaatýnda kullanýlan malzeme ve iþçilik kalitesi, yýpranma payý, olduðu gibi kullanýlmasý halinde getirebileceði geliri, deðerine tesir eden tüm etkenler ile günün ekonomik koþullarý da göz önüne alýnarak mezkur taþýnmazýn bu günkü kýymet takdiri, 10 NOLU ÇTI RSI PYSL MSKNN DÐR = TL HLNN YPILCÐI YR GÜN V ST 1. Satýþ: Küçükçekmece 3. cra Müdürlüðünde 24/01/2012 günü 14:30-14:40 saatleri arasýnda 2. Satýþ: Küçükçekmece 3. cra Müdürlüðünde 03/02/2012 günü 14:30-14:40 saatleri arasýnda STIÞ ÞRTLRI 1- Bi rin ci sa týþ yu ka rý da ta yin e di len gün, yer ve sa at le ri a ra sýn da a çýk ar týr ma su re - tiy le ya pý la cak týr, bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ký kal mak kay dýy la yu ka rý da ya zý lý yer, gün ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lar - ýn a la cak la rý ný, tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý geç me si la zým dýr. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ya ban cý pa ra ku run dan gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 SK'un 1. mad de sine gö re "dö viz te mi nat o la rak ka bul e di le me ye ce ðin den na kit Türk pa ra sý a lý na cak týr.) ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu ver - me si ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ray la ya pý la cak týr, a lý cý ta lep e der se 10 gü nü geç - me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, KDV, i ha le dam ga res mi pu lu, ta pu a lým har cý tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Sa týþ ta ri hi i ti ba riy le var sa gay rý men ku lün ay ný na i liþ kin bi rik miþ em lak ve ver gi borç larý, tel la li ye i le ta pu sa tým har cý borç lu ya a it o lup, sa týþ be de lin den i a de o lu nur. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip leri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su suy la fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di - a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri ge rek mek tir. k si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý - ra ký la cak lar dýr. 4- lý cý i ha le ye a la ca ða mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dý i le i ha le nin fes hi ta - lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya K'un 130. mad de si ne gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fes ho luna rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du - ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men 7 gün müd det le ar týr ma ya çý ka rý lýr, bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip yal nýz ca sa týþ tan en az 7 gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. 6- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 7- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüðümüzde açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 8- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 9- Satýþ ilaný ilgililerin dosya ve tapu kaydýnda yazýlý adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup, adrese tebligat yapýlamamasý halinde ilgililer ve adresler bilinmeyenler için de iþ bu satýþ ilanýnýn, ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. (dresi tapuda kayýtlý olmayan alakadarlar için ayrýca adres tahkiki yapýlmayacaktýr.) 13/12/ B: T. C. KÜÇÜKÇKMC 3. CR MÜDÜRLÜÐÜ (GYRMNKULÜN ÇIK RTIRM LNI) SMNR DÂVT Konu : Bediüzzaman'a göre Cihad Kavramý ve Müsbet Hareket Konuþmacý : Sami Cebeci (Yazar) Tarih : Saat : 20:00 Yer : Yeni sya Seminer Salonu dres : Merkez Büyük Camii Yaný Yýlmaz Ocak þhaný. Kat: 1/Düzce SMNR DÂVT Konu : Hz. Hasan, Yarým Kalan Hilâfeti ve Bediüzzaman Konuþmacý : Veysel Kasar (Harran Üniversitesi Öðretim Görevlisi) Tarih : Saat : 19:30 Yer : Yeni sya Vakfý Örnek Zübeyir Gündüzalp Konferans Salonu Kahramanmaraþ GÇMÞ OLSUN Deðerli aðabeyimiz Muzaffer Durak'ýn eþi mine Durak'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Ömer Faruk rý Feyzullah dýyaman ve ilesi ve ilesi Dosya No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, mar Durumu : Ka ra bük Mer kez Zob ran Kö yü Kar ga cýk Mev ki 114 da, 14 Par sel de ka yýt lý 1 no lu ba - ðým sýz bö lüm Sa tý þý na ka rar ve ri len ta þýn maz; Ka ra bük Mer kez Zob ran Kö yü Kar ga cýk Mev ki 114 da 14 par sel de ka yýt lý 10/20 ar sa pay lý 1085,15 m 2 ar sa ü ze rin de ki i ki iþ ye - rin den bi ri o lan kat mül ki ye ti ku rul muþ 1 no lu ba ðým sýz bö lüm iþ ye ri dir. Ta þýn maz ad - res o la rak Ka ra bük sa na yi si te si 18. Blok 10 nu ma ra da dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu par - se le a it mer'i i mar du ru mu na gö re bi ti þik ni zam o lup kü çük sa na yi si te si a la nýn da kal - mak ta dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu böl ge de alt ya pý hiz met le ri sað lan mýþ týr. Þeh rin mer ke zin den yak la þýk 15 km u zak lýk ta o lup sa na yi si te si nin Ka ra bük'ü s tan bul ve n - ka ra 'ya bað la yan bö lün müþ yo la cep he si bu lun mak ta dýr. Be to nar me kar kas o la rak ya - pýl mýþ ya pý ze min kat tan o luþ mak ta o lup as ma kat bu lun ma mak ta dýr. Her han gi bir ý - sýt ma sis te mi bu lun ma yan ta þýn ma zýn ön ve ar ka gi riþ ka pý la rý be lir li a ra lýk lar la pen ce - re den o lu þan me tal ka sa dýr. Ze min þap, du var lar i se sý va lý du rum da o lup bo ya vs bu - lun ma mak ta dýr. Ta þýn maz yak la þýk 400 m 2 kul la ným a la ný na sa hip o lup ha li ha zýr da, ar - ka ký sým da me tal a yak lar ü ze ri ne sac lev ha lar kul la ný la rak ka pa týl mýþ yak la þýk 60 m 2 lik bir ek len ti bu lun mak ta dýr. þ ye ri ü re tim a töl ye si o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn maz tüm va sýf ve un sur la rý i le 2. sý nýf C gru bu ya pý sý ný fý na gir mek te o lup yýp ran ma o ra ný % 30 se vi ye le rin de dir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:30-14:40 rasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk artýrma günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda KRBÜK D L Y S G RÞ KT SN SÖR Y NI S TIÞ O D SI ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak - lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü K R BÜK D L Y S G RÞ KT SN SÖR Y NI S TIÞ O D SI ad re - sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý I a zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( Km.126) B: T. C. KRBÜK 1. CR MÜDÜRLÜÐÜ (TÞINMZIN ÇIK RTIRM LNI) Dosya No: 2011/420 Örnek No: 27 -STILMSIN KRR VRLN TÞINMZIN CNS, DÐR, DD, VSFI : TPU KYDI : Balýkesir li dremit lçesi Camivasat mah. Cilt 29, Sayfa: 2849 da: 496, Parsel: 66'da tapuya kayýtlý 335,09 m 2 miktarýnda 424/2504 arsa paylý, Niteliði: rsa, Kat: 2 Baðýmsýz Bölüm: 4 Mesken vasfýndaki taþýnmaz. TÞINMZIN HL HZIR DURUMU : Taþýnmaz Camivasat mah. Tay ya re ci Ha san Cad de si, Ka ra bý yýk pt No: 11/4 d re mit /Ba lý ke sir a çýk ad re sin de dir. Ta þýn maz Kaz da - ðý Dev let Has ta ne si kar þý sýn da ki cad de ü ze rin de yer al mak ta dýr. Be to nar me kar kas ya - pý cin sin de, ay rýk ya pý ni za mýn da ze min+4 nor mal kat o la rak in þa e dil miþ tir. Dýþ cep he - si sý va lý ve bo ya lý dýr. Ta þýn maz ki lit li ol du ðu i çin i çi ne gi ri le me miþ, kom þu la rýn dan bil gi a lýn mýþ týr. Ma hal lin de 2.kat ta 2 o da 1 sa lon, ban yo ve bal kon dan o luþ mak ta dýr. Ze min kap la ma sý sa lon da la mi nant par ke, di ðer me kân lar da se ra mik kap lý o lup, du var la rý sý - va lý ve ba da na lý dýr. Ta van lar al çý kar ton pi yer de kor lu dur. Ka pý ve pen ce re ler ah þap doð - ra ma lý o lup, dýþ cep he a çýk lýk la rý pvc e sas lý pan jur i le ka pa týl mýþ týr. Ban yo nun du var la rý ta va na ka dar fa yans kap lý o lup, klo zet ve a yak lý la va bo mev cut tur. Bal kon da de kor lu taþ kap lý bar be kü bu lun mak ta dýr. Kul la ným a la ný yak la þýk 90 m 2 dir. MR DURUMU : dremit Belediye Baþkanlýðýnýn 08/04/2011 tarih ve 772 sayýlý yazýsý ile, lçemiz Camivasat mah. 19-M-IV -a pafta, 496 ada 66 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planý içerisinde (S-6) Serbest nizam 6 kat konut alanýnda kalmaktadýr. Bahse konu parselin metre yoldan, m 2 lik yol terki vardýr. yrýntýlý imar planý ekte gönderilmiþtir. Þeklinde bildirilmiþtir. MUHMMN BDL ,00 TL ( Seksenbin Türk Lirasý ) B) STIÞ ÞRTLRI: 1- Sa týþ 31/01/2012 gü nü sa at a ra sý d re mit d li ye si Ze min Kat ta ki Sa - lon d re mit/ba lý ke sir ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra - nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le 10/02/2012 gü nü ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma - ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la kýy me tin % 40'ýný bul du ðun da i ha le o lu nur. 2- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu a - lým harç ve mas raf la rý i le KDV i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver - gi ler ve Tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra ve f las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- þ bu i lan ta pu da ad re si bu lun ma yan ve/ve ya ta pu da ka yýt lý ad res le rin de bu lu na - ma yan il gi li le re K. nun 127. mad de si ge re ðin ce teb lið ye ri ne ka im dir. 7- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/420 sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. (K m.126) 12/12/2011 (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. DRMT 1. CR MÜDÜRLÜÐÜ (TÞINMZIN ÇIK RTIRM LNI) Dos ya No: 2010/3805. Bir borç tan do la yý i po tek li, a þa ðý da ta pu kay dý, ev sa fý ve kýy me ti ya zý lý ta þýn maz ceb ri ic ra yo lu i le sa tý la cak týr. þ bu sa týþ i la ný nýn K mad de si ne gö re ta pu da ad re si bu lun ma yan il gi li le re ve teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. S TI L CK T ÞIN M ZIN T PU KY DI: z mir li, Bor no va l çe si, I þýk lar Mah., 3 da, 1 Par sel, 17 cilt, 1692 say fa da ka yýt lý 9.509,00 m 2 yü zöl çüm lü a na ta þýn maz da, 3.kat, 363 nu ma ra lý ba ðým sýz bö lüm dük kân va sýf lý ta þýn maz. MR DU RU MU: Bor no va Be le di ye Baþ kan lý ðý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü'nün ta rih ve 877 sa yý lý ya zý sý na gö re, par sel 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar pla nýn da, "Ti ca ret ko þul lu a lan da kal mak ta dýr. TKS: 0,50 - KKS: 2,00 ya pý laþ ma ko þu lu bu lun mak ta dýr. Par se - lin ü ze rin den ner ji Na kil Hat tý geç ti ðin den, Ge diz lek trik.þ.'den i zin a lýn ma sý ge - rek mek te dir." T ÞIN M ZIN H L H ZIR DU RU MU ve V S FI: Bor cun ko nu su dük kâ nýn i çin de yer al dý ðý a na ya pý, Be to nar me ko lon lu, yýð ma tuð la du var lý, çift a san sör lü ve hid ro for lu o la rak in þa e dil miþ tir. Dük kâ nýn iç ve dýþ ka pý ve pen ce re le ri renk li e lok sal lý lü min yum doð ra ma lý, yer le ri ka rop la ka kap lý, iç du var la rý bo ya ve ba da na lý ol du ðu, 20,15 m 2 a lan lý o lan dük kâ nýn pa saj cep he li du rum da o lup, dýþ pen ce re si nin so kak cep he li ol du ðu ve ha li ha zýr du ru mu i ti ba rýy la % 10 o ra nýn da yýp ran mýþ va zi yet te ol du ðu sap tan mýþ týr. Tes pit ko nu su dük kâ nýn ha li ha zýr du ru mu, ko nu mu, u la þým ve ta þý ma im kân la rý nýn i yi o lu þu, her tür lü Be le di ye hiz met le rin den i yi de re ce de is ti fa de e di þi, ta ma men so kak cep he li o lu þu, z mi r-y dý n-n ka ra o to ba ný na çok ya kýn ko num da ol ma sý o lum lu yön le ri dir. Ta þýn maz Þe hir O to büs Ter mi na li'ne 2-2,5 km., Bor no va il çe mer ke zi ne 45 km. me sa fe de o lup I þýk lar Ma hal le sin de yak - ka bý cý lar þ ve Ti ca ret Mer ke zi'nin i çin de yer al mak ta dýr. TK DR O LU NN KIY MT L R: Ta þýn ma zýn kýy met tak di ri ,00 TL o la rak be lir len miþ o lup be lir le nen bu de ðer ke sin leþ miþ tir. S TIÞ ÞRT L RI: 1.) Ta þýn maz la rýn 1. a çýk ar týr ma sý a þa ðý da ki tab lo da ya zý lý gün ve sa at ler de z mir 11. c ra Mü dür lü ðü z mir d li ye si Ze min Kat D4 Blok BY RK LI /Z MR ad re sin de ya pý la - cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yi ne a þa ðý da ki tab lo da ya zý lý gün ve sa at ler de z mir 11. c ra Mü dür lü ðü z mir d li ye si Ze min Kat D4 Blok BY RK LI /Z MR ad re sin de 2. art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da rüç han lý a la cak lý la rýn a la - ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz - sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2.) ha le dam ga pu lu, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak - týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, tel la li ye har cý ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö - de nir sa yý lý KDV Ka nu nun s tis na lar baþ lýk lý 17. mad de si nin 4-L ben di ge re ðin ce i ha le a lý cý sý, KDV ö de me ye cek tir. 3.) rt týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. 4.) po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak tir de hak la rý tapu sicili ile sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5.) ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 6.) Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði taktirde isteyen alýcýya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 7.) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak isteyenlerin 2010/3805. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (c.f.k.126) Yö net me lik Ör nek No: 27 (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. ZMR 11. CR MÜDÜRLÜÐÜ'NDN (GYRMNKUL STIÞ LNI)

13 Y LN 16 RLIK 2011 CUM 13 TBRK ve GÇMÞ OLSUN Baþyazarýmýz Kâzým Güleçyüz'ü Yakýn Tarihi aydýnlatan yazýlarýndan dolayý tebrik eder. Cenâb-ý Hak'tan cil þifalar dileriz. zmir Okuyucularý Hasan Þen, Süleyman Kösmene, smail Mermer, Necdet Þimþek, Bilal Tunç, Hüseyin Can, Salih Sütçüoðlu, Davud Sütçüoðlu, hmed Sütçüoðlu, Miraç Mengencioðlu, Kadri Güliþli, them Hayta, H. Muharrem Okur, hmet Said Okur, Mehmet li Okur, smail ren, Ömer Öcalan, Mehmet kkoç, Turhan Çetiner, Turhan zeri, Mustafa Kaya, Seyfettin Öner, Mustafa Kaynar, Mehmet Tabak, Kemal Budakçý, Ömer Faruk Budakçý, rgün Yurtçu, Mustafa Can Yurtçu, Muhammed Ümit Yurtçu, Kadir nce, Murat Özpýnar, brahim Özpýnar, Mustafa keroðlu, Mehmet Özdürgen, Mustafa Berk Çakmaktaþ, rol kar, Muhammet Nur kar, Feyyaz Doðruel, dem Saka, bdürrahim Mermer, Yakup Mermer, Necati Görücü, Ufuk Özaktaþ, H. brahim kay, Kemal Görücü, Orhan lagöz, brahim Kaya, Muzaffer Kýlýnç, Mehmet rtürk, Rýfat mer, hmet Doðan, Selahattin Kuruçaylý, Talha Kuruçaylý, Mesut Saka, Hüseyin Saka, Uður Bilen, Gökhan Cuna, Ömer Pekacar, min Pekacar, Yunus Pekacar, Yakup lkan, Hüseyin Günay, Hüseyin Görmenoðlu, Osman Þenaras, Mustafa kyýl, Murat kyýl, Berknur Daðýstanlý, Fatih kyüz, rda Birlik, Samet Usluoðlu, Recep Ceylan, mre rciyes, bdülbasir Þeker, Mustafa li Taþpýnar, Nurullah Yavuz, bdullah Dursun, hsan vedi, Ferhat Kovan, Ömer Durgut, Hilmi Çekici, Nevzat Girgenç, Þakir rgýn, Nejat Gülcanoðlu, ydýn rgýn, Fehmi Girgenç, Mustafa Berk Çakmakkaya, hmet Özdemir, brahim Özdemir, Bekir Kaya, Fetullah Kaya Nurbanu Þen, Þükran Mermer, Leyla Þimþek, Fatma Mermer, Hatice Öner, Feyza Kalkan, yþe Çakýrefe, ysel Þenaras, Canan kyýl, Necla Güliþli, Sevnur Yurtçu, slýnur Yurtçu, lif Sütçüoðlu, Mucize Sütçüoðlu, Nur yþe Þeker, Hacer Görücü, Merve Kuruçaylý, mel Kuruçaylý, Merve riyarý ve ilesi, Zehra ren, Fatma Saka, Rana Saka, mine kyýl, Ziþan kyýl, Nuriye kay, yþe Okur, Saadet kyýl, Beyaz Lale naokulu zmir Dershaneleri Kýz Talebeleri

14 14 16 RLIK 2011 CUM SPOR Y Orduspor ile Galatasaray arasýnda saat de Ordu 19 ylül Stadý nda oynanacak karþýlaþmayý hakem Halis Özkahya yönetecek. Ga la ta sa ray 5 te 5 pe þin de SÜPR LG'D SON 4 MÇINI KZNN SRI-KIRMIZILILR, BUGÜN ORDUSPOR'U D MÐLUP DP, ÜST ÜST 5. MÇINI KZNMYI HDFLYOR. SPOR To to Sü per Lig de son oy na dý ðý 4 kar þý laþ ma dan ga lip ay rý lan li der Ga la ta sa ray, bu gün oy na ya ca ðý Or dus por u da mað lup e dip, 5 te 5 yap ma nýn pe þin de. Or dus por i le dep las man da kar þý la þa cak o lan sa rý-kýr mý zý lý lar, Be þik taþ i le ra kip sa ha da a lý nan 0-0 lýk be ra ber li ðin ar dýn dan ya ka la dý ðý çý ký þý sür dür me yi he def li yor. Der bi ma çýn ar dýn dan Si vass por u 2-1, Genç ler bir li ði ni 1-0, Fe ner bah çe yi 3-1 ve son o la rak Trab zons por u 3-0 mað lup e den Ga la ta sa ray, Or dus por u da ye nip, son 5 maç ta top la dý ðý pu a ný 15 e yük selt me yi a maç lý yor. Or dus por i le Ga la ta sa ray a ra sýn da sa at de Or du 19 y lül Sta dý nda oy na na cak kar þý laþ ma yý ha kem Ha lis Öz kah ya yö ne te cek. Ga la ta sa ray da, Or dus por ma çý ön ce si kart ce za lý sý o yun cu bu lun mu yor. Ü çer sa rý kart la rý o lan Fe li pe Me lo i le Se mih Ka ya, Or dus por ma çýn da da sa rý kart gör me le ri ha lin de, Ma ni sas por i le oy na na cak ilk ya rý nýn son ma çýn da for ma gi ye me ye cek. Ga la ta sa ray, öð le den son ra ö zel u çak la Sam sun ak tar ma lý o la rak Or du ya gi de cek. Lig de 16. haftanýn maç programý: Bugün: Orduspor-Galatasaray (Ordu 19 ylül) 17 ralýk Cumartesi: nkaragücü-gaziantepspor (nkara 19 Mayýs) K.Karabükspor-M. dmanyurdu (Dr. Necmettin Þeyhoðlu) skiþehirspor-kayserispor (skiþehir tatürk) Bursaspor-MP ntalyaspor (Bursa tatürk) 18 ralýk Pazar: stanbul B.Þehir Bld.-Sivasspor (tatürk Olimpiyat) Manisaspor-Gençlerbirliði (Manisa 19 Mayýs) Samsunspor-Beþiktaþ (Samsun 19 Mayýs) Fenerbahçe-Trabzonspor (FB Þükrü Saracoðlu) l týn top: Ba þý mýz dik, yo lu mu za de vam et me li yiz SPOR To to Sü per Lig de oy na dý ðý son 5 maç ta ga li bi ye te has ret ka lan Trab zon por da mo ral ler bo zuk. Bu haf ta dep las man da oy na na cak Fe - ner bah çe ma çý na ha zýr la nan Trab - zons por da tek nik he yet ve fut bol cu - lar, geç mi þe ah et mek ye ri ne dik dur - mak ve da ha çok ça lýþ mak ge rek ti ði - ne vur gu ya pý yor. Bor do-ma vi li ta ký - mýn tec rü be li fut bol cu la rýn dan Ha lil l týn top, ken di le ri ne ya kýþ ma yan bir du rum ya þa dýk la rý ný be lir te rek, Ma a - le sef çok pu an kay bet tik. ma ba þý - mýz dik, ka fa mýz yu ka rý da yo lu mu za de vam et me miz ge rek de di. m re, an trema na çýk tý F NR BH Ç D Bur sas por ma çý - nýn ar dýn da ve son ra sýn da ya þa nan o lay lar dan do la yý tek nik di rek tör y kut Ko ca man'dan ve ar ka daþ la - rýn dan ö zür di le yen m re Be lö zoð - lu, ta ký mý nýn dün sa bah yap tý ðý an - tren ma nýn da yer al dý. Da ha son ra Ko ca man ve lex i le a çýk la ma da bu lu nan m re, öz rü nü tek rar la ya - rak, ca mi a o la rak bü yük bir bas ký - nýn al týn da ol duk la rý ný söy le di. Ko - ca man ve lex de ya þa nan la rýn u - nu tul ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti ler. r tuð rul Sað lam: Bu gün ler ge çe cek tir, kim se en di þe et me sin BUR SS POR Tek nik Di rek tö rü r - tuð rul Sað lam, yarýn oy na ya cak la rý Me di kal Park n tal yas por ma çý nýn ken di le ri i çin dö nüm ma çý o la ca ðý ný söy le di. Dev re a ra sýn da ta ký ma 2 ya da 3 tak vi ye ya pa cak la rý ný be lir ten Sað - lam, bu gün le rin ge çe ce ðin den kim - se nin en di þe duy ma ma sý ný is te di. Ba - þa rý lý tek nik a dam, Ta ký mý mýz i yi bir ta kým. yi bir kad ro muz var. De ðiþ tir - me miz ge re ken o yun cu lar var sa on la rý de ðiþ ti re ce ðiz ve dü ze le ce ðiz. Bo bo i le il gi li þu an da bir gi ri þi mi miz yok, fa kat a lý nýr sa mem nun o lu ruz de di. BÞKTÞ V TRBZONSPOR'UN RKPLR BLL OLUYOR U F v ru pa Li gi nde ki tem sil ci le ri miz Be þik taþ ve Trab zons - por un 2. tur da ki ra kip le ri, U F nýn Nyon da ki ge - nel mer ke zin de ya rýn sa at te (TS) ya pý la - cak ku ra çe ki min de bel li o la cak. Be þik taþ, U - Beþiktaþ, ve sezonlarý olmak üzere son 2 sezonda ise vrupa kupalarýnda taraftarlarýný daha çok sevindirdi. FO TOÐ RF: Beþiktaþ vrupa da tarihi tersine çevirdi V RU P KU P L RIN D 2 S ZON ÖN C S N K DR Y NL G S D H FZ L O LN S - YH-B YZ LI FUT BOL T KI MI, SON 2 S ZON D BU S T TS T Ð TR S N DÖN DÜR DÜ. U F v ru pa Li gi Gru bu nda n gil te re nin Sto ke City ta ký mý ný 3-1 ye ne rek gru bu li der o la rak ta mam la yan Be þik taþ, son i ki se zon da v ru pa da ta ri hi ters ten ya zý yor. Geç miþ se zon lar da v ru pa da faz la var lýk gös te re me yen si yah-be yaz lý ta kým, son 2 se zon da i se bu kul var da fark lý bir is ta tis tik or ta ya koy du. v ru pa ku pa la rýn da 2 se zon ön ce si ne ka dar ye nil gi si da ha faz la o lan Be þik taþ, son i ki se zon da bu is ta tis ti ði ter si ne çe vir di se zo nu na ka dar 136 v ru pa ku pa sý mü ca de le si ne çý kan Ka ra Kar tal lar, ga li bi yet ten çok mað lu bi yet le sa ha dan ay rýl dý. Be þik taþ, se zo nu na ka dar 136 maç ta 44 ga li bi yet al ma sý na rað men ga li bi yet ten da ha çok ye nil gi ler le ta raf tar la rý ný üz dü. v ru pa ku pa la rýn da ki 136 kar þý laþ ma da 64 kez mað lup o lan si yah-be yaz lý e kip, 28 maç tan i se be ra ber lik le ay rýl mýþ tý. MUSTF PKTMK, GOL DMK Bu a ra da, Sto ke City kar þý sýn da ta ký mý nýn 2. go lü nü a tan Mus ta fa Pek te mek, Be þik taþ Ku lü bü'nün ter.com/be sik tas say fa sýn da ta raf tar lar la can lý soh bet te bir a ra ya gel di. Ta raf tar la rýn ken di si ne gös ter dik le ri ya kýn il gi ne de niy le te þek kür e den genç o yun cu, "U F v ru pa Li gi'nde fi nal oy nar mý yýz?" þek lin de ki so ru ya, "Bek len ti miz o yön de, bu nun i çin çok ça lý þý yo ruz. n þal lah ba þa rý rýz" ce va bý ný ver di. Be þik taþ'tan bir fut bol cu nun gol kra lý ol ma sý ný is te yen bir ta raf ta ra Pek te mek, " vet, ben ce de vak ti gel di. He de fim de her za man gol kral lý ðý ol du ðu nu be lirt mek is te rim" de di. "Sa na, 'Mus ta fa Pek te mek, gol de mek' de nil me si ni na sýl bu lu yor sun?" þek lin de ki bir so ru yu da ce vap la yan si yah be yaz lý fut bol cu, "Ta raf ta rý mýz be ni böy le a ný yor, ben de gu rur du yu yo rum" de di. F v ru pa Li gi Gru bu nu 12 pu an la bi rin ci sý ra da ta mam la ya - rak, Trab zons por i se U F Þam pi yon lar Li gi B Gru bu nda 7 pu - an la ü çün cü o la rak U F v ru pa Li gi 2. Tur ku ra çe ki mi ne ka týl ma ya hak ka zan mýþ tý. Por te kiz li ça lýþ tý rý cý Car los Car val hal, U F v ru pa Li gi ve Spor To to Sü per Lig de a lý nan ba þa rý lý so nuç lar la ca mi a ya gü ven ver di. Car val hal, gü ven ver di B ÞK TÞ T, fut bol da ya þa nan þi ke so ruþ tur ma sý ne de niy le bir sü re tu tuk lu ka lan ve haf ta ba þýn da tah li ye si ne ka rar ve ri len tek nik di rek tör Tay fur Ha vut çu nun ye ri ne ta ký mýn ba þýn da ve ka le ten bu lu nan Por te - kiz li ça lýþ tý rý cý Car los Car val hal, U F v ru pa Li gi ve Spor To to Sü per Lig de a lý nan ba þa rý lý so nuç lar la ca mi a ya gü ven ver di. Se zo nun baþ la ma - sý na ký sa sü re ka la Tay fur Ha vut çu nun tu tuk lan ma sý ne de niy le gö re ve ge len Por te kiz li ça lýþ tý rý cý, ö zel lik le son haf ta lar da ta ký mý nýn ba þýn da ba - þa rý lý so nuç la ra im za at tý. v ru pa ve lig de þu a na dek Be þik taþ ýn ba þýn - da 23 res mi ma ça çý kan Car val hal, ilk dö nem de a lý nan o lum suz so nuç la rý son haf ta lar da ba þa rý ya çe vir di. Por te kiz li tek nik a dam, ta ký mý nýn ba þýn - da ki 23 res mi maç ta 13 ga li bi yet, 4 be ra ber lik ve 6 ye nil gi ya þa dý.

15 Y Bel að rý ný za ken di niz teþhis koy ma yýn ÜL K MZ D be li að rý yan her has ta bel fý tý ðý o la rak ka bul e dil mek te ve ma saj, bel çek tir me, ha ca mat, gi bi muh te lif uy gu la ma lar i le i yi leþ ti ði ne i na nýl mak ta. U ni ver sal Ma lat ya Has ta ne si Be yin ve Si nir Has ta lýk la rý Cer ra hi si Uz ma ný Dr. b dul lah r zu rum, bel fý tý ðý yal nýz ca bel de að rý o luþ tu ran bir ra hat sýz lýk de ðil dir. Ö zel lik le tek ta raf lý kal ça ve ba cak að rý sý bel fý tý ðý i çin klâ sik ya kýn m a l a r d ý r. Gay ri týb bî uy gu la ma lar la i yi le þen vak'a lar, za ten bir kaç gün lük is ti ra hat ve bir kaç i lâç la i yi le þe cek o lan me ka nik bel að rý la rý dýr de di. Has ta la rýn has ta ne ye baþ vur ma ne den le ri sý ra la ma sýn da i kin ci sý ra da yer a lan bel að rý la rý, has ta nýn ya þam ka li te si ni bo za cak ka dar ö nem li bir ye re sa hip tir di yen Dr. b dul lah r zu rum söz le ri - ne þöy le de vam et ti. Bu að rý la rýn ne den le rin den bi ri de bel fý tý ðý dýr. Bel fý tý ðýn da i lâç ve di ðer yön tem le rin et ki li ol ma dý ðýn da, has ta da nö ro lo jik fonk si yon kay bý ol du ðu du rum lar da a me li ya ta baþ vu ru lur. Bel fý tý ðý o mur ga lar a ra sýn da bu lu nan disk de ni len e las ti ki ký kýr dak do ku nun o mur ga la rýn bas ký sý ne de niy le ar ka ya doð ru ka ya rak o mu ri lik ký lý fýn dan çý kan ve ba ca ðýn çe þit li böl ge le ri ne gi den si nir le ri sý kýþ týr ma sýy la o lu þur þek lin de ko nuþ tu. Ba zen a ni bir zor la ma, a ðýr bir þey kal dýr ma, ters bir ha re ket bi le bel fý tý ðý na ne den o la bi lir. Gü nü müz de BT (bil gi sa yar lý to mog ra fi) ve MR(man ye tik re zo nans) i le bel fý tý ðý ta ný sý ko lay bir þe kil de ko nul mak ta ve de re ce si be lir le ne bil mek te dir. s tan bul / Ye ni s ya 16 RLIK 2011 CUM L - SÐLIK 15 UZMN PSKOLOG MN DÖNMZ: Çocuðunuz internet baðýmlýsý olmasýn þ ler a ra sýn da hoþ gö rü yü art tý ran Mut lu i le O ku lu nun 5. dö ne mi so na er di. Kurs so nun da dü zen le nen tö ren de 41 kur si yer den 25 i ser ti fi ka al ma ya hak ka zan dý. þ ler a ra sý hoþ gö rü dersi PN DK Be le di ye si nin dü zen le di ði Mut lu i le O ku lu Prog ra mý na ka tý lan 5. dö nem kur si yer le ri, Meh met  kif r soy Sa nat Mer ke zi nde 7 haf ta bo yun ca Ço cuk ve er gen psi ko lo ji si, Ço cuk ði ti min de n ne Ba ba Tu tum la rý, yi þ Ol ma ve Doð ru þi Ta ný ma, v li lik So run la rý ve Ö ne ri ler, Tü ke ti ci Hak la rý, v Yö ne ti mi ve Pra tik Bil gi ler, Be bek lik ve Son ço cuk luk Dö ne min de Ço cuk ko nu lu te o rik e ði tim den i le ti þim ü ze ri ne ders ler a la - B YN D de rin uy ku yu sað la yan me la to nin hor mo nu nun re sep tö rü bu lun du. Ka na da da ki McGill Ü ni ver si te si nden a raþ týr ma cý lar, fa re ler ü ze rin de yap týk la rý a raþ týr ma da, et kin ha le gel di ðin de de rin uy ku yu sað la yan re sep tö rü (MT2) bul ma yý ba þar dý. Be yin de MT1 ve MT2 re sep tör le ri ni keþ fe den bi li ma dam la rý, bu re sep tör le rin uy ku dü ze nin de zýt rol le ri nin ol du ðu nu be lir le di. raþ týr ma ya im za a tan lar dan Gab ri el la Gob bi, de rin uy ku yu ar tý ran MT2 re sep tö rü nün ro lü nün be lir len me si - rak kurs la rý ný ta mam la dý lar. Ser ti fi ka la rý ný a lýr ken duy gu ve dü þün ce le ri ni de pay la þan ka tý lým cý lar, da ha ön ce doð ru o la rak yap týk la rý ný san dýk la rý bir çok yan lýþ la rý ný tes bit et tik le ri ni; ar týk eþ le ri ne kar þý hoþ gö rü i le yak laþ týk la rý ný i fa de et ti ler. Mut lu i le O ku lu nun 6. Dö ne mi ö nü müz de ki gün ler de baþ la ya cak. Mut lu i le O ku lu Prog ra mý nýn 6. Dö ne mi ne ka týl mak i çin dik.bel.tr ad re sin den ge niþ bil gi a lý na bi lir. stanbul / Yeni sya Uykunun sýrrý çözülüyor nin i ler de u yu ya ma ma has ta lý ðý nýn te da vi si ne ý þýk tu ta bi le ce ði ni be lirt ti. Bu keþ fin, her i ki re sep tö rü et kin leþ ti ren re çe te siz sa tý lan me la to nin i lâç la rý nýn ha fif hip noz et ki si ne de a çýk lýk ge tir di ði vur gu lan dý. Bu ke þif sa ye sin de bi li m a dam la rý ö zel lik le bu re sep tö rü et kin leþ ti ren ve de rin uy ku ev re le ri ni ar ttý ran ye ni bir mo le kül (UCM 765) de ge liþ tir di. Bu mo le kü lün u yu ya ma ma has ta lý ðý nýn ge le nek sel te da vi le ri nin ak si ne uy ku nun ya pý sý ný boz ma dan de rin uy ku yu ar ttýr dý ðý i fa de e dil di. nkara / aa NTRNTT ÇOK VKT GÇRN ÇOCUKLRIN KNDLRN SÐLIKLI ÞKLD FD DMDKLR, SOSYL ORTMLRD ÇBUK SIKILDIKLRI V GRSF DVRNIÞLRD BULUNDUKLRININ GÖZLMLNDÐ BLDRLD. M CI N uy gun kul la nýl dý ðýn da ço cu ðun e ði ti mi ne ve ge li þi mi ne yar dým cý o lan in ter net, a þý rý de re ce de kul la nýl dý ðýn da sos yal i liþ ki ler den ça buk sý kýl ma, ken di ni i fa de e de me me ve ag re sif lik gi bi o lum suz dav ra nýþ la ra yol a ça bi lir. Uz man Psi ko log min Dön mez, sýk lýk la in ter net te va kit ge çi ren ço cuk la rýn ken di le ri ni sað lýk lý þe kil de i fa de e de me dik le ri nin, sos yal or tam lar da ça buk sý kýl dýk la rý nýn ve ag re sif dav ra nýþ lar da bu lun duk la rý nýn göz len di ði ni vur gu la ya rak, ba zý an ne-ba ba la rýn, so ka ða çýk ma sý ný is te me dik le ri ço cuk la rý ný sos yal i liþ ki den mah rum bý ra ka rak bil gi sa ya ra ve yal nýz lý ða it ti ði ni be lirt ti. Ço cu ða in ter net kul la ný mý i le il gi li bil gi ve ril me diy se ço cu ðun in ter ne ti kö tü ye kul lan ma ihtimalinin yük sek ol du ðu nu vur gu la yan Dön mez, ön ce lik le ço cuk lar la in ter ne tin han gi a maç lar la kul la ný la ca ðý hak kýn da ko nu þul ma sý, o bi lin cin ve ril me si, bu ko nu da an ne ve ba ba la rýn ço cuk la rý na i yi bi rer mo del ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Dön mez, ço cuk la rý nýn in ter net kul la ný mý ný kon trol e de me ye ce ði ni dü þü nen a i le le re i se þu tavsiye ler de bu lun du: Bu ko nu yu kon trol e de me ye ce ði ni dü þü nen a i le ler ço cuk la rýy la ba zý an laþ ma lar yap ma lý dýr. Ör ne ðin, haf ta nýn ve ya gü nün be lir li sa at le rin de bil gi sa ya rýn kul la ný ma a çýk ve ya ka pa lý ol ma sý ge re kir. Ön ce lik li o la nýn, ders le ri ve o ku lu ol du ðu vur gu lan ma lý ve ge re ken des tek ve ril me li dir. Müm kün ol du ðu ka dar bil gi sa yar or tak kul la ným a la nýn da bu lun ma lý dýr. Bil gi sa yar zo run lu du rum lar ha ri ci ço cu ðun o da sýn da ol ma ma lý dýr. Sa kýn ca lý si te le re ne den gir me me si ge rek ti ði hak kýn da ço cuk la ra ger çek çi bil gi len dir me ler ya pýl ma lý dýr. Kor kut mak i çin ve ya ge çiþ tir mek i çin yan lýþ bil gi ler ver mek sa kýn ca lý dýr. s tan bul / Ye ni s ya B ÐIM LI LI ÐI N TKLR Uzm. Psi ko log min Dön mez in ter net ba ðým lý lý ðý hak kýn - da þu bil gi le ri ver di: Ön ce lik le ger çek dün ya dan u zak la þan ki þi sa nal â le - min ca zi be si ne ka pý la rak ger çek ol ma yan i liþ ki ler i çi ne gir me ye baþ lar. Bu sa nal â lem de ge çi ri len sü re u za dýk ça bi re yin sos yal i liþ ki le rin de ge ri le me ler baþ la ya bi lir. n ö nem li si sýk lýk la in ter net kul la nan ço cuk la rýn, ken di le ri - ni sað lýk lý bir þe kil de i fa de e de me dik le ri ve sos yal or - tam lar da ça buk sý kýl dýk la rý ag re sif dav ra nýþ lar da bu lun - duk la rý göz len mek te dir. Ö zel lik le bil gi sa yar o yun la rý ço - cuk la rý ba ðým lý ha le ge tir mek te dir. n ter net or ta mýn dan yok sun kal dý ðý du rum lar da bir ek - sik lik duy gu su, si nir li lik ha li ve sal dýr gan dav ra nýþ lar or ta ya çý ka bi lir. Za man i çe ri sin de in san lar la yüz yü ze i liþ ki de bu lun - mak is te me ye bi lir bu da sos yal leþ me si nin a zal ma sý na sebep o lur. i ley le so run lar ya þan ma ya baþ la nýr ve ders ler de ge ri - le me ler baþ la ya bi lir. Za ma ný nýn bü yük bö lü mü nü in ter net te ge çi rir. Zor du rum da kal dýk la rýn da ve ya yan lýþ bir þey yap týk la rýn - da ya lan söy le me ler baþ la ya bi lir. TÜMT sanatçýlarý, engellilere müzikle terapi seansý gerçekleþtirdi. ngellilere müzikle terapi K Ç Ö RN D Türk Mu si kî si ni raþ týr ma Ve Ta nýt ma Gru bu (TÜ - M T) sa nat çý la rý, n ta res lýþ ve riþ Mer ke zi nde bu lu nan sa nat mer ke zin de en gel li le re mü zik le te ra pi se an sý ger çek leþ tir di. Ke çi ö ren Be le di ye si Sos yal Yar dým þ le ri Mü dür lü ðü ta ra fýn dan dü zen le nen faaliyette sa nat çý lar mu sý kî i le te ra pi se an sý ger çek leþ tir di. Se ans lar ha lin de ger çek leþ ti ri len prog ra ma Ke çi ö ren li va tan daþ lar yo ðun il gi gös ter di. Or ta s ya dan gü nü mü ze mü zi kal tý ný la rý din le yi ci ler le bu luþ tu ran faaliyete bütün iz le yi ci ler ak tif bir þe kil de ka týl dý. nkara / cihan

16 Ü MT VÂR O LU NUZ: ÞU S TK BL N KI LÂ BI ÇN D N YÜK SK GÜR S DÂ S LÂMIN S DÂ SI O L CK TIR Y16 RLIK 2011 CUM n çok düðünün yapýldýðý þehir G LN ve da mat a day la rý ný bil gilendiren bir internet sitesinin verilerine göre, dün ya nýn en çok dü ðün ger çek leþ ti ri len þeh ri nin s tan bul ol du ðu be lir le nirken, hem de Tür ki ye i le yurt dý þý a ra sýn da ki ben zer lik le ri ve fark lý lýk la rý göz ler ö nü ne ser di. Sitedeki so nuç la ra gö re, dün ya nýn en çok dü ðün ya pý lan þeh ri 166 bin dü ðün le s tan bul ol du. O nu 114 bin dü ðün le BD nin Las Ve gas þeh ri iz le di. Ve ri ler, ül ke miz de ya pý lan dü ðün ler le il gi li ay rýn tý lý bil gi ler de ver di. So nuç la ra gö re, Tür ki ye de yýl da Ka ra ca, Çan ký rý da 2006 yý lýn da açtýklarý ilk maðaza ile tuz lamba üretimine baþladýklarýný ve bu konuda tek firma olduklarýný söyledi. Y RN Tuz Lam ba Fir ma sý, Çan ký rý tu zu nun ü ze ri ne in san re sim le ri iþ le ye rek, ki þi ye ö zel tuz lam ba ya pan tek fir ma. Ya ren Tuz Lam ba Fir ma sý sa hi bi e mek li öð ret men li Ka ra ca, Çan ký rý da 2006 yý lýn da aç týk la rý ilk tuz lam ba sa týþ ma ða za sý i le tuz lam ba ü re ti mi ya pan ilk fir ma o la rak i þe baþ la dýk la rý ný söy le di. Bu yýl i kin ci bir ma ða za da ha a ça rak tuz lam ba ü re ti mi ni da ha da ar ttýr dýk la rý ný di le ge ti ren Ka ra ca, bir i ma lat ha ne ve i ki sa týþ ma ða za sýn da top lam 8 ki þi yi is tih dam et tik le ri ni i fa de et ti. ki oð lu i le bir lik te Çan ký rý tu zu nun ü ze ri ne in san re sim le ri iþ le ye rek, ki þi ye ö zel tuz lam ba ya pan yak la þýk 600 bin çift ev le ni yor. y rý ca Tür ki ye de ev len me ya þý or ta la ma sý nýn ka dýn lar da 24, er kek ler de i se 27 ol du ðu da göz len di. Dü ðün le re ka tý lan or ta la ma dâ vet li sa yý sý nýn 240 ki þi o la rak he sap lan dý ðý a raþ týr ma da, Tür ki ye de dü ðün ha zýr lý ðý ya pan çift le rin yüz de 70 i nin bü yük gü ne in ter net ten a ra ma ya pa rak ha zýr lan dý ðý da gö rül dü. Bir dü ðü ne or ta la ma 25 bin TL nin har can dý ðý Tür ki ye de ki dü ðün pa za rý nýn hac mi nin i se 30 mil yar TL tu ta rýn da ol du ðu or ta ya çýk tý. stanbul / Yeni sya Tuz lambasý yapan tek firma tek fir ma ol duk la rý ný be lir ten Ka ra ca, tuz lam ba la rý gör mek is te yen le rin Buð day Pa za rý Mah. þik li ra lýk So kak, So ner Si te si No: 110 ve Yu nus Mar ket Kar þý sý Buð day Pa za rý Mah. Ka zým rar Cad de si 2/B ad res le rin de ki ma ða za la rý zi ya ret e de bi le ce ði ni ve ya lam ba.com si te sin den in ce le ye bi le ce ði ni kay det ti. Ku zey na do lu Kal kýn ma jan sý (KUZ K) ta ra fýn dan pro je le ri nin ka bul e dil di ði ne de i þa ret e den Ka ra ca, Çan ký rý Tu zu nun ta ný tý mý i çin bü yük ça ba sarf e den Va li Vah det tin Öz can ve Be le di ye Baþ ka ný r fan Dinç e te þek kür et ti. stanbul / Yeni sya rzurum'da 1533 yýlýnda Pir li Baba isimli zat tarafýndan baþlatýlan "Binbir Hatim" geleneði o zamandan bu yana sürdürülüyor. FOTOÐRF: CHN Binbir Hatim baþlýyor R ZU RUM'D YK L ÞIK 500 YIL DN B R DÜ ZN L O L RK O KU NN BN BR H TM'L RN O KUN M SI N BU GÜN 100 CMD BÞ L N CK. R ZU RUM D a sýr lar dýr de vam e den Bin bir Ha tim le rin o kun ma sý na bu gün baþ la na cak. Ha tim le rin du â sý nýn i se 20 O cak Cu ma gü nü U lu Ca mi de ya pý la ca ðý bil di ril di. r zu rum Müf tü Yar dým cý sý Os man Ya zý cý, il mer ke zin de ve il çe ler de ki 100 e ya kýn ca mi de din gö rev li le ri i le va tan daþ lar ta ra fýn dan Bin bir Ha tim le rin o kun ma sý na Cu ma gü nü baþ la na ca ðý ný bil dir di. Ya zý cý, Bin bir Ha tim le rin, yak la þýk 500 yýl dan be ri dü zen li o la rak o kun du ðu nu i fa de et ti. Ya zý cý, ge çen yýl r zu rum da 11 bin 400 ha - Ta bi at ta ya þa yan ço cuk lar da ha sað lýk lý n SON a raþ týr ma lar a ðaç la ra sa rýl ma - nýn in san sað lý ðý na i yi gel di ði ni is pat la - dý... lk baþ ta ku la ða ga rip ge li yor o la bi - lir... Bi lim ta ra fýn dan kör o lan lar ad lý ki ta býn ya za rý Mat hew Sil vers to ne, in - san la rýn a ðaç la ra do kun ma sý ge rek ti ði - ni söy lü yor. Bu nun i çin de ta bi at ta da - ha çok za man ge çi ren ço cuk la rýn da ha sað lýk lý ol ma la rý na dik kat çe ki yor. Bütün bun la rýn sebebi i se a ðaç la rýn yay dý ðý tit re þim ler. Bu tit re þim le rin var - lý ðý ný fi zik çi ler de ka bul e di yor lar. þ te bu tit re þim le re ya kýn ya þa mak in san sað - lý ðý ný güç len di ri yor. Ö zel lik le, ba það rý sý, dep res yon, dik kat ek sik li ði gi bi so run lar ya þa yan lar i çin bi re bir. ntvmsnbc.com I þýk la rý göl sa nýp o to par ka dal dý lar n BD NN U tah e ya le tin de ki St. Ge - or ge þehrin de yo lu nu þa þý ran bin ler ce göç men kuþ, yan lýþ lýk la bir a lýþ ve riþ mer ke zi nin park ye ri ne da lýþ yap tý. Vah þi Ha ya tý Ko ru ma Der ne ði yet ki li - le ri, a lýþ ve riþ mer ke zi yet ki li le rin park ye rin den bin ler ce ö lü kuþ top la dý ðý ný söy le di. Dal gýç kuþ la rý nýn fýr tý na lý ha - va da þehir ý þýk la rý ný göl sa na rak da lýþ yap týk la rý dü þü nü lü yor. Kuþ la rý kur tar - mak i çin se fer ber o lan þehir hal ký, ya - ra lý bul duk la rý kuþ la rý ve te ri ner le re ya da der nek mer ke zi ne ta þýr ken, yak la - þýk 2 bin ku þun ya ra lý o la rak kur ta rýl dý - ðý bil di ril di. Ör de ðe ben ze yen dal gýç ku þu, kýþ ay la rýn da gü ney böl ge le re göç e di yor. St. Ge or ge / a a tim o kun du ðu nu be lirt ti. Bu yýl 15 bi ne ya kýn ha tim o kun ma sý ný bek le dik le ri ni de di le ge ti ren Ya zý cý, sýr lar dan bu ya na o ku nan bin bir ha tim ler o ku nu yor. Bu yýl o ku na cak ha tim sa yý sý nýn 15 e u laþ ma sý ný bek le mek te yiz. r zu rum da 477 yýl dýr a ra lýk sýz de vam e den Bin bir Ha tim ge le ne ði kap sa mýn da ge çen yýl va tan daþ lar ve teþ ki lât men sup la rý ca mi ve ev le rin de 11 bin 336 ha tim yap tý. O ku na cak ha tim le rin du â sý i se 20 O cak 2012 Cu ma gü nü U lu Ca mi de ger çek leþ ti ri le cek. di ye ko nuþ tu. rzurum / cihan BN BR H TM G L N Ð BN BR Ha tim ler, 1533 yý lýn da r zu rum da Pir li Ba ba i sim li zat ta ra fýn dan o ku tul ma ya baþ - lan dý. Pir li Ba ba, Bin bir Ha tim Ge le ne ði nin, ken di sin den son ra da de vam et ti ril me si a ma - cýy la çok sa yý da a ra zi men ku lü nü vak fet ti. 1. Dün ya Sa va þý yýl la rý na ka dar a ra lýk sýz de vam e - den Bin bir Ha tim ge le ne ði, sa vaþ sý ra sýn da ký sa sü re ke sin ti ye uð ra dý. Bin bir Ha tim ge le ne ði, dö ne min müf tü sü So lak za de nin gay ret le riy le r zu rum un Rus iþ ga li nin ar dýn dan 1918 yý lýn - dan i ti ba ren ye ni den o ku tul ma ya baþ lan dý. Bin bir Ha tim ler, o ta rih ten i ti ba ren r zu rum ge ne lin de ke sin ti siz o ku nu yor. Ülkelerindeki iklimsel özellikten dolayý hiç kar görmeyen Somalili ve Kongolu öðrenciler karla tanýþtý. lk kez kar gör dü ler KY SR D öð re nim gö ren So ma li li ve Kon go lu öð ren ci ler, ha yat la rýn da ilk kez kar la ta nýþ tý lar ve kar to pu oy na ya rak do ya sý ya eð len di. Kim se Yok Mu Der ne ði nin a ra cý lý ðý i le Kay se ri Ö zel Ký lý ças lan Li se le ri ne ge ti ri len ve yak la þýk 3 ay dýr e ði tim gö ren So ma li li ve Kon go lu 15 öð ren ci, ha yat la rýn da ilk de fa þa hit ol duk la rý kar ya ðý þý nýn al týn da hem eð len di ler hem de ar ka daþ la rýy la kar to pu oy na dý lar. Ül ke le rin de ki ik lim sel ö zel lik ler den ve ku rak lýk tan do la yý þim di ye ka dar hiç kar gör me dik le ri ni di le ge ti ren öð ren ci ler, ders zi li nin çal ma sýy la bir lik te o kul bah çe si ne çý ka rak ken di le ri ni la pa la pa ya ðan ka rýn al tý na bý rak tý lar ve fark lý bir he ye can ya þa dý. So ma li li öð ren ci ler den bas li Mo ha med, Da ha ön ce iz le di ðim bir film de de kar gör müþ tüm, a ma bu ka dar so ðuk ve kay gan o la ca ðý ný hiç dü þün me miþ tim. Kar ya ðý þý ný iz le mek ve kar to pu oy na mak i na nýl maz eð len ce li. de di ler. Kon go lu Za ke ri a Ndom bo i se Tür ki ye a de ta bir cen net. Biz le ri bu ra la ra ge ti ren ve e ði tim im kâ ný sað la yan her ke se bin ler ce te þek kür e di yo ruz. Kar to pu oy nar ken çek tir di ðim fo toð raf la rý en ya kýn za man da a i le me gön de re ce ðim ve bu ta bi at ha ri ka sý ný on lar la pay la þa ca ðým. de di. ki kar deþ 80 yýl son ra ka vuþ tu n BD D i ki kar deþ 80 yýl son ra bir - bi ri ni bul du. BC News in ter net si - te sin de yer a lan ha be re gö re 84 ya - þýn da ki Do ris Pet re, 87 ya þýn da ki er - kek kar de þi Ric hard Wal tro us i le 80 yýl dan son ra ilk kez ge çen haf ta gö - rüþ tü. n ne le ri nin 1931 yý lýn da ö lü - mün den son ra ay rý lan i ki kar deþ fark lý ev le re gön de ril di ve bir bir le ri nin i zi ni kay bet ti. r kek kar de þi ni in ter net ten a ra yan Do ris, kar de þi nin, ya þa dý ðý Bruns wick e bir kaç sa at u zak lýk ta ki Con nec ti cut ta ol du ðu nu öð ren di. y - lar ca bu luþ ma pla ný ya pan, sað lýk so - run la rý dolayýsýyla bu luþ ma la rý er te le - nen i ki kar deþ ni ha yet bir a ra ya gel di. Bruns wick e ge len Wal tro us, kýz kar - de þin den ay rýl dý ðý za man 7 ya þýn da ol - du ðu nu ve o gü nü çok net ha týr la dý ðý - ný be lirt ti. Do ris in ký zý Le e Gal lant i se bu bu luþ ma nýn an ne si i çin çok an lam lý ol du ðu nu i fa de e de rek, Bu an ne min son is te ðiy di. Ne re dey se vaz ge çi yor - du. Bu is te ði nin o la ca ðý ný söy le dim de di. ki kar deþ, ay rý ge çen u zun za - man dan son ra ye ni den a i le ol ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dýk la rý ný i fa de et ti. rkadaþýnýn öldüðü yeri terk etmeyen Haçiko isimli köpek Yakutya'nýn kahramaný oldu. k si 50 de re ce de ar ka da þa ve fa RUS Y Fe de ras yo nu na bað lý Ya kut ya Cum hu ri ye ti nde ek si 50 de re ce so ðu ða rað men ar ka da þý nýn öl dü ðü me kâ ný haf ta lar dýr terk et me yen Ha çi ko is mi ve ri len kö pek ül ke nin kah ra ma ný ol du. n ter net fo rum say fa la rý ný süs le yen ve fa lý kö pe ðin gö rün tü le ri týk la ma re kor la rý ký rý yor. Kö pe ðin dos tu na o lan bað lý lý ðý dolayýsýyla böl ge hal ký da Ha çi ko ya sa hip çý ký yor. Gün lük yi ye ce ði ni ge ti ren böl ge in sa ný Ha çi ko i çin ý sý na ca ðý bir me kân bul sa da ve fa lý kö pek dý þa rý da kal ma yý ter cih e di - yor. Böl ge hal ký, sa hi bi nin kalp kri zin den öl me si ü ze ri ne 7 yýl bo yun ca tren is tas yo nu na gi dip ge len ün lü Ja pon kö pe ði Ha çi ko ya ben ze di ði i çin bu is mi ver dik le ri ni be lir ti yor. Böl ge hay van ko ru ma ör güt le ri ta ra fýn dan ko ru ma ya a lý nan Ya kut Ha çi ko bir gün son ra ye ni den ar ka da þý nýn öl dü ðü me kâ na git ti ði kay de di li yor. Baþ ta l man ya ol mak ü ze re yurt dý þýn dan da hay van se ver ler böl ge hay van la rý ko ru ma der ne ði ne baþ vu ra rak Ha çi ko ya sa hip ol mak is ti yor.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com. 550 TUTUKLU DH HÜRRTN KVUÞTU fýlýstýn de ýkýncý tahlýye sevýncý H B R S F 7'D BÇG eni sya yý da fiþlemiþ / 9 da BÞ VKT NSNI RINDIRIOR naaz, hayatin ýlk hedefýdýr H B R S F 16 D GR ÇK TN H BR V RiR IL:

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı