YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha þir Ri sa le - sinden, Ut recht ve Rot ter dam da ki ba zý pa paz lar haf ta lýk o la rak ken di a ra la rýn da ders o ku ma ya baþ la dý lar. Pa paz lar, Zi ra a hi rete i man he pi mi zin ih ti yaç duy du ðu birþey di yor lar. n12 de YAZAR YILDIZ RAMAZANOÐLU: Ýnsanî deðerlerde buluþmak en büyük ihtiyaç nh. HÜ SE YÝN KE MAL ÝN RÖ POR TA JI SAY FA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) YIL: 43 SA YI: PROF. DR. KURTCEPHE: 75 Kr ni as ya.com.tr Bu a na ya sa ya 30 yýl önce Artýk bu yasaklar bitsin ubir öð ren ci nin ba þör - tü sü se be biy le sý na va a - lýn mamasý olayýyla ilgili a çýk la ma ya pan Ak de niz Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ýs ra fil Kurt cep he, ya - sak çý zih ni yet le bir ye re va rý la ma ya ca ðý ný, an cak Tür ki ye de son 30 yýl da genç le ri e ði tim öð re tim hak kýn dan mah rum ký la - cak ya sak lar uy gu lan dý - ðý ný i fa de e de rek, Bu ya - sak lar ül ke ye za rar ver di. Ar týk bu ya sak lar bit sin. Ya sak çý zih ni yet ler ta ri he gö mül sün þeklinde ko - nuþ tu.n9 da Medresetüzzehra yý neden kuramadýk? ncemýl ERTEM ÝN YAZISI MEDYA-POLÝTÝK TE ÝTÝRAZ ETTÝK, BEDELÝNÝ ÖDEDÝK VE HAKLI ÇIKTIK YE NÝ AS YA 12 EY LÜL A NA YA SA SI NI REFERANDUM ÖNCESÝNDE E LEÞ TÝR DÝ ÐÝ Ý ÇÝN BÝR YIL VE O DÖ NEM DE TOP LAM 470 GÜN KA PA TIL DI UYARI GÖREVÝMÝZÝ O ZAMAN YAPTIK u 12 Ey lül a na ya sa sý res mî i de o lo ji ye o tur tu lan ve de mok ra tik yak la þým dan u zak bir a na ya sa. Yan lýþ bir ze mi ne bina edilen ve dar bir kad ro ta - ra fýn dan ha zýr la nýp mi zan sen ler le top lu ma o nay - la tý lan bir bel ge o la rak yü rür lü ðe gir me si nin i le ri - de çok bü yük sý kýn tý la ra se be bi yet ve re ce ði ni dü - þün dü ðü müz i çin u yan gö re vi mi zi yap týk. BÝRÝLERÝ DOÐRULARI SÖYLEMELÝYDÝ u Tek se fer de 365 gün ol mak ü ze re o dö nem de top lam 470 gün ka pa týl dýk. Her ke sin yan lýþ la ra al kýþ tut tu ðu ya da göz yum du ðu, se yir ci kal dý ðý bir or tam da bi ri le ri nin be de li ni ö de me yi gö ze a la - rak doð ru lan söy le me si lâ zým dý. Biz o na ta lip ol - duk, yap týk ve 30 se ne son ra ge li nen nok ta hem ta rih, hem mil let ö nün de bi zi hak lý çý kar dý. n11 de Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz Cihan Medya Haber dergisine konuþtu. Çelik: Be di üz za man teh li ke yi gör müþ tü u AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, ço cuk la rý mý zýn be den - le ri ni do yu rur ken, ruh la rý ný ve a kýl la rý ný aç bý ra kýr sak on la rýn ger çek mâ - nâ da ev lat la rý mýz o la ma ya ca ðý ný kay de de rek, As rýn sa hi bi bü yük üs - tad Be di üz za man Haz ret le ri bu teh li ke yi gö rü yor ve as rýn ba þýn da Vic - da nýn zi ya sý u lûm-u di ni ye dir. Ak lýn nu ru fü nun-u me de ni ye dir. Ý ki si nin bir leþ me siy le ha ki kat te cel lî e der di yor þek lin de ko nuþ tu. n8 de ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ ÝNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ÝLE ABD den 10 günde 10 saldýrý uabd nin in san sýz ha va a raç la rý nýn Pa kis tan ýn Gü ney Ve zi ris tan böl ge - sin de yap tý ðý sal dý rý lar da en az 10 ki - þi öl dü. Ýn san sýz ha va a raç la rý son 10 gün i çin de Pa kis tan da 10 sal dý rý ger çek leþ tir di.nha be ri say fa 7 de ÝSLAM PARLAMENTOLARI BÝRLÝÐÝ: Fi lis tin e am bar go kalk sýn u Ý SÝ PAB Fi lis tin Da i mî Ýþ ler Ko mi te si Top lan tý sý so nuç bil dir ge sin de, Ýs ra il in uyguladýðý ka ra, de niz ve ha va am bar go - su nun kal dý rýl ma sý ge rek ti ði be lir ti le rek, Fi lis tin dev le ti nin u lus la ra ra sý a lan da ta - nýn ma sý çað rý sý yapýldý. nha be ri say fa 7 de Esed: Böyle bir katliamý canavarlar bile yapmaz Ýsrail Gazze'ye yine saldýrdý: 4'ü çocuk, 7 yaralý var nhaberý SAYFA 7 DE Dünya çocuklarý ÝHH Çocuk Þenliðinde buluþtu nhaberý SAYFA 3 TE ISSN usu ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ - þar E sed, par la men to nun a çý - lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Hu mus un Hu la böl ge sin de ya pý lan kat li am da ö len 108 ki þiy le il gi li o la rak, Kat li a mý ký ný yo rum. Böy le bir kat li a mý ca na var lar bi le yap maz de di. nha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Âyetlerimize iman edenler sana geldiklerinde sen onlara de ki: Selâm üzerinize olsun. Rabbiniz size rahmetini vaad etti. H AD Ý S Bir kimse geceleyin uyanýr, eþini de uyandýrýr, iki rekât namaz kýlarlarsa Allah ý çok zikreden kadýn ve erkeklerden yazýlýrlar. En âm Sûresi: 54 / Âyet-i Kerime Meâli Câmiü s-saðîr, No: 253/ Hadis-i Þerif Meâli Rahimlerde olaný Allah bilir Yüz bin röntgen-misâl fikr-i beþerî birleþse, yine o çocuðun umum efrad-ý beþeriyeye karþý birer alâmet-i farikasý bulunan yalnýz hakikî sima-yý veçhiyesini keþfedemez. Nerede kaldý ki, sima-yý veçhîsinden yüz defa daha harika olan, istidadýndaki sima-yý mânevîyi keþfedebilsin! K â i nat ta en mü him ha ki kat ve en kýy met tar ma hi yet vü cut, ha yat, nur, rah met tir ki, bu dört þey per de siz, va sý ta sýz, doð ru dan doð ru ya kud ret-i Ý lâ hi ye ve me þi et-i has sa-i Ý lâ hi ye ye ba kar. Sa ir mas nu at ta zâ hi rî es bab kud re tin ta sar ru fâ tý na per de o lu yor lar. Ve mut ta rid ka nun lar ve ka i de ler, bir de re ce i ra de ve me þi e te hi cap o lu yor. Fa kat vü cut, ha yat, nur ve rah met te o per de ler ko nul ma mýþ. Çün kü per de le rin sýrr-ý hik me ti o iþ te ce re yan et mi yor. (...) Kal dý i kin ci me se le: Rönt gen þu â ýy la rahm-ý mâ der de ki ço cu ðun er kek ve di þi si ni bil mek le Ve ya le mu ma fi l-er hâm [Ra him ler de o la ný O bi lir. (Lok man Sû re si: 31:34.)] â ye ti nin me âl-i gay bî si ne mü nâ fi o la maz. Çün kü, â yet yal nýz zü kû ret ve ü nû set key fi ye ti ne de ðil, bel ki o ço cu ðun a cip is ti dad-ý hu su sî si ve is tik bal de kesb e de ce ði va zi ye ti ne me dar o lan mu kad de rât-ý ha ya ti ye si nin me bâ di le ri, hat tâ si ma sýn da ki ga yet a cip o lan sik ke-i sa me di yet mu rad dýr ki, ço cu ðun o tarz da bi lin me si, ilm-i Al lâ mü l-gu yûb a mah sus tur. Yüz bin rönt gen-mi sâl fikr-i be þe rî bir leþ se, yi ne o ço cu ðun u mum ef rad-ý be þe ri ye ye kar þý bi rer a lâ met-i fa ri ka sý bu lu nan yal nýz ha ki kî si ma-yý veç hi ye si ni keþ fe de mez. Ne re de kal dý ki, si ma-yý veç hî sin den yüz de fa da ha ha ri ka o lan, is ti da dýn da ki si ma-yý mâ ne vî yi keþ fe de bil sin! Baþ ta de dik ki: Vü cut ve ha yat ve rah met, bu kâ i nat ta en mü him ha ki kat ler dir ve en mü him ma kam on la rýn dýr. Ýþ te o nun i çin, o câ mi ha ki kat-i ha ya ti ye, bü tün in ce lik le riy le ve de ka i kiy le i ra de-i has sa ya ve rah met-i has sa ya ve me þi et-i has sa ya bak ma la rý nýn bir sýr rý þu dur ki: Ha yat, bü tün ci ha za týy la þü kür ve u bu di yet ve tes bi hin men þe ve me da rý ol du ðun dan dýr ki, i ra de-i has sa ya hi cap o lan yek ne sak lýk ve ka i de lik ve rah met-i has sa ya per de o lan ve sâ it-i zâ hi ri ye ko nul ma mýþ týr. Ce nâb-ý Hakk ýn, rahm-ý mâ der de ki ço cuk la rýn si ma-yý mad dî ve mâ ne vî le rin de i ki cil ve si var: Bi ri si: Vah de ti ni ve e ha di ye ti ni ve sa me di ye ti ni gös te rir ki, o ço cuk â zâ-yý e sa sî de ve ci ha zat-ý in sa ni ye nin en vâ ýn da sa ir in san lar la mu va fýk ve mu ta býk ol du ðu ci het le, Hâ lýk ve Sâ ni i nin vah de ti ne þe ha det e di yor. O ce nîn bu li san la ba ðý rý yor ki: Ba na bu si ma ve â zâ yý ve ren kim i se, bü tün e sa sat-ý â zâ da ba na ben ze yen bü tün in san la rýn sâ nii da hi O 'dur. Ve hem bü tün zî ha ya týn sâ nii O' dur. Ýþ te, rahm-ý mâ der de ki ce nî nin bu li sa ný, gay bî de ðil, ka i de ye ve ýt tý ra da ve nev i ye te tâ bi ol du ðu i çin ma lûm dur, bi li ne bi lir. Â lem-i þe ha det ten â lem-i gay ba gir miþ bir dal dýr ve bir dil dir. Ý kin ci ci het: Si ma-yý is ti da di ye-i hu su si ye si ve si mayý veç hi ye-i þah si ye si li sa nýy la Sâ ni i nin ih ti ya rý ný, i ra de si ni ve me þi e ti ni ve rah met-i has sa sý ný ve hiç bir ka yýt al týn da ol ma dý ðý ný, ba ðý rýp gös te ri yor. Fa kat bu li san gay bü l-gayb dan ge li yor. Ýlm-i E ze lî den baþ ka sý, kab lel vü cut bu nu gö re mi yor ve i ha ta e de mi yor. Rahm-ý mâ der de i ken bu si ma nýn bin de bir ci ha za tý, gö rün mek le bi lin mi yor! El ha sýl: Ce nî nin si ma-yý is ti da dî sin de ve si ma-yý veç hi ye sin de hem de lil-i vah dâ ni yet var, hem ih ti yar ve i ra de-i Ý lâ hi ye nin hüc ce ti var dýr. E ðer Ce nâb-ý Hak mu vaf fak et se, Mu gay ye bât-ý Ham se ye da ir ba zý nük te ler ya zý la cak týr. Þim di lik bun dan faz la vak tim ve ha lim mü sa a de et me di; hâ ti me ve ri yo rum. El-Bâ kî Hü ve l-bâ kî Sa id Nur sî Lem a lar, 16. Lem a, s. 161 LÛ GAT ÇE: þu â: I þýk hüz me si, ý þýn. rahm-ý mâ der: A na rah mi. me âl-i gay bî: Giz li me âl ve mâ na sý. zü kû ret: Er kek lik. ü nû set: Di þi lik. mu kad de rât-ý ha ya ti ye: Ka der ka le miy le ya zýl mýþ ha ya týn prog ra mý. me bâ di: To hum, baþ lan gýç ve çe kir dek ler. sik ke-i sa me di yet: Ce nâb-ý Hakk ýn hiç bir þe ye ih ti ya cý ol - ma dý ðý ný gös te ren mü hür, im za. ilm-i Al lâ mü l-gu yûb: Bü tün gayb la rý bi len Al lah`ýn il mi. si ma-yý veç hi ye: Yüz hat la rý. Sî ma yö nü. si ma-yý is ti da di ye-i hu su si ye: Hu su si ka bi li yet si ma sý. T A KD Ý M Son gün ler de Ye ni As ya Ga ze te si nde renk li bir i lân gö zü mü ze çar pý yor: Ye ni As ya Pa zar la ma dan Dâ vet Ni kâh Þe ke ri Ye ri ne Ki tap -Dü ðün le ri niz de Mu har rem Bey, bi ze ken di ni zi ta ný týr mý sý nýz? 1957 Is par ta do ðum lu yum de Ýz mir E ge Ü ni ver si te si Ma den Mü hen dis li ði ni bi tir dim yý lýn dan i ti ba ren ya yýn cý lý ðýn i çin de yer al dým. Ý çin de bu lun du ðum ya yýn cý lýk hiz me ti ni Ce nâb-ý Hakk ýn bir lüt fu sa yý yo rum. Son ne fe si me ka dar bu hiz me tin i çin de bu lun ma yý Ce nâbý Hak na sib et sin. Sev dik le ri ni ze en gü zel he di ye ki tap týr kam pan ya sý na sýl doð du? Üs ta dý mýz Be di üz za man Sa id Nur sî nin, ha ya tý na bak tý ðý mýz za man e li ne ge çen hiz met im kân la rý ný her þart ta en i yi þe kil de de ðer len dir di ði ni gö rü rüz. O nun hiz met þek lin de ya sak la ma de ðil müs be te ka na li ze et me e sa sý ge çer li dir. Neþ ri ya tý mý zýn ya yýl ma sý ta ný nýp o kun ma sý i çin dü ðün, mev lid gi bi ba zý ö nem li gün ler de, lok ma ik ram la rýn da ve mev lid me ra sim le rin de da ðý tý lan ik ram la rýn ki tap ol ma sý ný is ti yo ruz. Dü ðün ler de da ðý tý lan þe ker ler le ye ri ne da ðý tý la cak ki tap lar a ra sýn da bü yük fay da lý lýk fark la rý var dýr. Bu fark lý lýk la rý in san la ra an la ta bi lir sek bu dâ ve tin ba þa rý lý o la bi le ce ði ne i na ný yo ruz. Ý yi dü þü nür ve bu dâ ve ti be nim ser sek ki ta bý da ðý tý lan mad de le rin ye ri ne ko ya bi li riz. Ye ni As ya Pa zar la ma o la rak bü tün o ku yu cu la rý mý zý bu hiz me te des tek ver me ye ça ðý rý yo ruz. He pi mi zin çev re sin de bin ler ce in san var. Bu ve si ley le ki tap la rý mý zý da ðýt tý ra ma sak bi le, du yur muþ, ta nýt mýþ o lu ruz. Tür ki ye de ya yýn la rý mý zý ve Üs ta dý mýz Sa id Nur sî Haz ret le ri ni ve o nun te lif et ti ði Ri sa le-i -Ni þan la rý nýz da -Sün net me ra sim le ri niz de -Mev lid-i Þe rif Prog ram la rý nýz da -Kan dil Ge ce le ri niz de -Ra ma zan ve Kur ban Bay ram la rý nýz da Nur Kül li ya tý ný ta ný ma yan mil yon lar var! Siz ler den des tek ve tav si ye bek li yo ruz. Bi zim bil me di ði miz, si zin bil di ði niz çok þey o la bi lir. Ce na ze ler de ve ya mev lid ler de di nî ki tap da ðý týl dý ðý ný bi li yo ruz, an cak dü ðün ler de ni kâh þe ke ri ye ri ne ki tap o lur mu, ne der si niz? O lur di yo ruz. Se çi len ki tap la rý o ri ji nal he di ye lik þe klin de ha zýr lý yo ruz. Ye ter ki hiz me tin lü zu mu na i na nýp mu ha tap la rý mý za an la ta lým. Üs ta dý mý zýn de di ði gi bi va zi fe mi zi ya pýp va zi fe-i Ý lâ hi ye ye ka rýþ ma ya lým. Mu har rem Bey, siz ma den mü hen di si ol du ðu nuz hal de Ýz mir de ta ri hî Ke me ral tý Çar þý sý nda ve di ðer es naf la rýn bu lun du ðu yer ler de pa zar la ma þek lin de di nî ki tap sa tý þý ya pý yor su nuz. Ki tap çý lý ðý, mes le ði ni ze ne den ter cih et ti niz? Ri sa le-i Nur u ta ný yan ve o ku yan lar bu gü zel e ser le ri baþ ka la rý na da du yur mak ve ta nýt mak is ter ler. Biz 1977 yý lýn da ü ni ver si te ye baþ la dý ðý mýz da ül ke miz de a nar þi ve te rör var dý yý lýn da me zun ol du ðum za man ü ni ver si te de ka lýp -Ak lý ný za Ge len Bü tün Ö nem li Gün le ri - niz de SEV DÝK LE RÝ NÝ ZE EN GÜ ZEL HE DÝ YE KÝ - TAP TIR di ye ve ri len bu i lân da ay rý ca kü - çük Ri sa le-i Nur cep ki tap la rý i le ben zer bu ra da hiz met et me yi dü þü nü yor dum. Bu a ra da Ýz mir Ye ni As ya Bü ro sun da Ha san Þen A ða bey i le bir lik te ça lýþ ma ya baþ la dým. As lýn da ben ge çi ci o la rak bu ra da ça lý þý yor dum. An cak Ha san Þen A ða bey in teþ vik le riy le ak tif pa zar la ma ya baþ la dým. Bor no va da 1984 de in di rim li ki tap kam pan ya sý baþ la dý. Bor no va Ci had Ki ta pe vi ye ni a çý lý yor du. Biz bu ra da Þa kir Ar gýn ve M e h m e t Ça kýr i le bir lik te k a m - pan ya lý ki tap sa tý þý yap týk. Fen Li se si nden ve ü ni ver si te den genç ler çok il gi gös te ri yor ve ge lip ki tap a lý yor lar dý. Do la yý sýyla bu fa a li yet ler bi zi bir an da neþ ri yat hiz me ti nin i çe ri si ne da hil et miþ ol du. Ýn di rim li ki tap kam pan ya sýn dan son ra o kul ön le rin de ve pa zar yer le rin de de ki tap sa tý þý na de vam et tik. Bu a ra da Ye ni As ya ya yýn la rý ný ta ný yan a ða bey ler biz le ri teþ vik et mek i çin ge lip ki tap a lýr lar dý. Meselâ Bor no va da Bi lâl Tunç A ða bey sýk sýk ge lip biz den ki tap a lýr dý. Bi zi neþ ri yat çý lý ða sevk e den en bü yük se bep Hiz me tin ver di ði lez zet tir. Hiç bir mad dî se bep Ö zel lik le bu â hir za man þart la rýn da mü min an ne-ba ba la rýn sýk lýk la di le ge tir di ði bir en di þe var dýr. Za ma nýn kö tü ol du ðun dan þi kâ yet e di lir hep. Böy le bir za man da ço cuk ye tiþ tir me nin ve on la rý doð ru yol da mu ha fa za et me nin ne ka dar zor ol du ðu söy le nir. Hal bu ki Ce nâb-ý Hak, Rum Sû re si nin 30. â ye tin de; O fýt rat di ni ki, Al lah in san la rý o din ü ze ri ne ya rat mýþ týr bu yur mak ta dýr. E fen di miz (asm) i se bir ha di sin de; Do ðan hiç bir ço cuk yok tur ki ko nuþ ma ya baþ la yýn ca ya ka dar þu Ýs lâm di ni ü ze re bu lun ma sýn bu yu ru yor. Â yet-i ke ri me ve ha dis-i þe rif ten de an la dý ðý mýz gi bi her ço cuk fýt ra tý na ha riç ten bir mü da ha le ol ma dý ðý tak dir de ha ki ka tý bu lur ve hak ka tes lim o lur. An ne-ba ba ya dü þen i se ço cu ðu Müs lü man laþ týr mak de ðil, za ten Müs lü man o la rak do ðan ço cu ðun bu saf hâl ü ze re kal ma sý ný sað la mak týr. Bu ra da an ne nin ro lü ö nem li dir. E vet, in sa nýn en bi rin ci üs ta dý ve te sir li mu al li mi o nun va li de si dir. Bu mü na se bet le ben ken di þah sým da kat î ve da i ma his set ti ðim bu ma na yý be yan e di yo rum: Ben bu sek sen se ne öm rüm de sek sen bin zat lar dan ders al dý ðým hal de ka sem e di yo rum ki, en e sas lý ve sar sýl maz ve her va kit ba na der si ni ta ze ler gi bi mo ral ki tap la rý nýn re sim le ri sý ra lan mýþ. Bu i lâ ný ve ren Ýz mir den Mu har rem O kur. Ken di si ne bu o ri ji nal ki tap hiz me ti i le il gi li so ru lar yö nelt tik. Siz o ku yu cu la rý mýz la pay laþ mak is ti yo ruz. Genç ler Ri sa le-i Nur u bol bol o ku sun lar RÖPORTAJ: SALÝH SÜTÇÜOÐLU ÝZMÝR Mu har rem Okur bu ma ne vî lez ze tin ö nü ne ge çe me miþ tir. Bu a ra da þu nu da be lirt mek is te rim ki Ýz mir in in sa ný bi zim gi bi genç le re mad dî ve ma ne vî o la rak her za man yar dým cý ol muþ ve des tek le miþ tir. Bu a ra da ki tap fu ar la rý da dev re ye gir di de ðil mi? E vet. Da ha son ra ki yýl lar da ki tap fu ar la rý a çýl dý. Biz ler sa bah ga ze te da ðý tý yor, gün düz ki tap pa zar la ma ya de vam e di yor, ak þam da ki tap fu a rý na gi di yor duk. Fa kat hiç yo rul ma dan bü yük bir þevk le bu gö rev le ri mi zi ya pý yor duk. Ki tap fu ar la rýn da çok de ði þik kim se ler ya yýn la rý mý za il gi gös te ri yor ve Ri sa le-i Nur u ve ga ze te miz Ye ni As ya yý ta ný yor lar dý. Ay rý ca þah sen ta nýþ ma im kâ ný da o lu yor du. Ki tap fu ar la rý nýn neþ ri yat hiz me tin de ö zel bir ye ri var dýr. Bu gün de bü tün ki tap fu ar la rý na Ye ni As ya o la rak ka týl ma ya ça lý þý yo ruz. Ge çen yýl lar da ki tec rü be le ri niz ý þý ðýn da genç le re tav si ye le ri niz ne ler dir? Ri sa le-i Nur u bol bol o ku sun lar. Çün kü o ku duk ça bu gü zel e ser le ri baþ ka la rý na da du yur ma he ye ca ný ný his se de cek ler dir. Ö zel lik le çan tay la bi re bir mu ha ta bý i le gö rüþ me yo lu en te sir li yol dur. Ben, ge çen yýl lar i çe ri sin de þu nu his set tim ki: Hiz me tin i çe ri sin de lez zet sak lý dýr. Me se lâ ben bir ku yum cu a töl ye si ne uð ra mýþ tým. Bu ra da ça lý þan genç bir ar ka da þý mýz ga ze te ye a bo ne ol du ve Ri sa le-i Nur u ta kým o la rak al dý. Ký sa za man da na maz la ra baþ la dý ðý ný ve ha ya tý ný dü zen le di ði ni gö rün ce yap tý ðým i þin ne ka dar kýy met li ol du ðu nu an la dým. Bu ör nek ler pek çok tur. U zun ol ma ma sý i çin ký sa ke si yo rum. Mu her rem Bey, bi ze za man a yýr dý ðý nýz i çin te þek kür e der, ça lýþ ma la rý nýz da ba þa rý lar di le riz. Ben te þek kür e de rim. Yaz ta ti li ne gi rer ken ço cuk la ra Ri sa le-i Nur e ði ti mi MERAL DEMÝRDÖÐMEZ mer hum va li dem den al dý ðým tel ki nat ve ma ne vî ders ler dir ki, o ders ler fýt ra tým da a de ta mad dî vü cu dum da çe kir dek ler hük mün de yer leþ miþ. Sa ir ders le ri min o çe kir dek ler ü ze ri ne bi na e dil di ði ni ay nen gö rü yo rum di yor Üs ta dý mýz. (Ha ným lar Reh be ri) Bil has sa yaz ta ti li ne gi re ce ði miz þu gün ler de ço cuk la ra i man e ði ti mi gün dem ko nu su dur. Ýþ te biz le re fýr sat; Ýs lâm fýt ra tý ü ze ri ne do ðan ço cuk la rý mý zýn Al lah, Pey gam ber, Kur ân, sün net lâ fýz la rý nýn ben lik le rin de yer et me si ni sað la mak, Ri sa le-i Nur a a þi na lýk la rý ný art týr mak, eð le nir ken öð ren me le ri ni ko lay laþ týr mak ve saf lýk la rý nýn de vam et me si a dý na dü zen le nen Ri sa le-i Nur o ku ma prog ram la rý na ço cuk la rý mý zý da hil et mek. Bu nu sað la dý ðý mýz tak dir de Üs ta dý mý zýn þu müj de si ne maz har o lu ruz in þa al lah: En bah ti yar ço cuk lar on lar dýr ki, Ri sa le-i Nur da i re si ne gi rip dün ya da pe der ve va li de si ne hür met ve hiz met ve ha se na tý i le on la rýn def ter-i a mâ li ne ve fat la rýn dan son ra ha se na tý yaz dýr mak la ve a hi ret te on la ra de re ce si ne gö re þe fa at et mek le bah ti yar ev lât o lur lar. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 86) Bah ti yar ev lât lar ye tiþ ti rip, bu müj de ye da hil ol mak du â sý i le

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 14 Recep 1433 Ru mî: 22 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ULUSLARARASI SOMUNCU BABA VE HULUSÝ EFENDÝ SEMPOZYUMU YAPILDI Ýslâm kültürü sosyal ve ahlâkî kaideleri de içine alýr KÜLTÜRÜN, HEM KÝÞÝYÝ HEM DE TOPLUM HAYATININ MADDÎ VE MANEVÎ DEÐERLERÝNÝ KAPSADIÐINI BELÝRTEN HULUSÝ EFENDÝ VAKFI YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ MUSTAFA YAÐCI, ÝSLÂM KÜLTÜRÜ MEFHUMUNUN, BÜTÜN FAALÝYET, MANEVÎ DEÐER, SOSYAL GÖRÜNTÜ, AHLÂK KAÝDELERÝNÝ ÝÇÝNE ALDIÐINI KAYDETTÝ. NAGEHAN BAYRAM ÝSTANBUL DÜN YA NIN fark lý ül ke le rin den ge len bi lim a - dam la rý, So mun cu Ba ba ve Hu lu si E fen di yi an - lat tý. Hu lu si E fen di Vak fý nca, Lüt fi Kýr dar Kongre Mer ke zi nde dü zen le nen U lus la ra ra sý So mun cu Ba ba ve Hu lu si E fen di Sem poz yu mu nun a çý lý þýn da ko nu þan Va kýf Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Mus ta fa Yað cý, a sýr lar bo yun ca Os man lý coð raf ya sý ný et ki le - yen ve ta le be ler ye tiþ ti ren So mun cu Ba ba i le yüz yý - lýn mu ta sav výf ve di van þa ir le rin den Es-Sey yid Os - man Hu lu si E fen di yi, Ýs tan bul da ki prog ra mýn ar - dýn dan Bur sa ve Ma lat ya-da ren de de ger çek leþ ti ri - le cek sem poz yum lar la a na cak la rý ný söy le di. Kül tü rün, hem ki þi yi hem de top lum ha ya tý nýn mad dî ve ma ne vî de ðer le ri ni kap sa dý ðý ný be lir ten Yað cý, Ýs lâm kül tü rü mef hu mu nun, bü tün fa a li - yet, ma ne vî de ðer, sos yal gö rün tü, ah lâk ka i de le ri ni i çi ne al dý ðý ný kay det ti. Mar ma ra Ü ni ver si te si (MÜ) Fen E de bi yat Fa kül te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Ah met Þim þir gil in baþ kan lý ðý ný yap tý ðý sem - poz yu mun ilk o tu ru mun da, Prof. Dr. Nec det To sun ve Prof. Dr. Ni hat Öz top rak, A zer bay can Tek nik Ü ni ver si te si nden Prof. Dr. El cin Ýs ken - der za de, Ýn gil te re den Prof. Dr. She ikh Rud wan Mu ham med, Pa kis tan dan Prof. Dr. Mu ham - med Ýk bal Mü ced di di i le Bos na Her sek ten Prof. Dr. Ka zým Ha cý mey lic bi rer ko nuþ ma yap tý. Prof. Dr. Hay ret tin Ýv gin in o tu rum baþ kan - lý ðý ný yap tý ðý i kin ci o tu rum da i se MÜ den Hulusi Efendi Vakfý nca, Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi nde düzenlenen Uluslararasý Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu na ilgi büyüktü. Prof. Dr. Se ba hat De niz, A zer bay can dan Doç. Dr. Ýt ti fak Mir za bey li ve Ha cý Fer hat Mir za Bey, Öz be kis tan dan Dr. Ma sud hon Ýs mo i lov ve Fay - zul la han A ta ha nov sem poz yum i çin ha zýr la dýk la rý teb lið le ri sun du. Þa ir ve TV prog ram cý sý Ser dar Tun cer in þi ir le ri ni ses len dir di ði ve su nu cu lu ðu nu yap tý ðý prog ram da, sa nat çý Ah met Öz han da bir kon ser ver di. Prog ram so nun da Va kýf Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný A teþ ta ra fýn dan bi lim a dam la rý i le sa nat çý la ra pla ket ve ril di. ÝHH Ço cuk Þen li ði; Cu mar te si gü nü Ka ra - güm rük Ve fa Sta dý nda ger çek leþ ti ril di. Dün - ya nýn fark lý ül ke le rin den dün ya pý lan ÝHH Ýn - sa ni Yar dým Vak fý 5. U lus la ra ra sý Ye tim Bu - luþ ma sý i çin ge len ço cuk lar da ha ön ce sin de ÝHH Ço cuk Þen li ði ne ka tý la rak Tür ki ye li ço - cuk lar la o yun lar oy na yýp eð len di ler. Dün ya ço cuk la rý i le bir lik te Tür ki ye nin çe - þit li il le rin den ge len ço cuk la rý mýz da halk o - yun la rý gös te ri le ri sah ne le yip þen lik te yö re sel ký ya fet le ri i le i lâ hi ler ve þar ký lar söy le di ler. ÝHH Ço cuk Þen li ði nde; ço cuk la rýn o yun - la rýy la a de ta pa na yý ra dö nen Ka ra güm rük Somuncu Baba ASIL adý Hamid Hamideddin olan Somuncu Baba, milâdî 1331 yýlýnda Kayseri nin Akçakaya Köyünde doðdu. 24. kuþaktan Hz. Muhammed in torunu olan Somuncu Baba, ilk tahsilini babasý Þemseddin Musa Kayseri den aldý. Ýlmi çalýþmalarýný Þam, Tebriz ve Erdebil de sürdüren Somuncu Baba, Bursa ya yerleþti. Çilehanesinin yanýnda yaptýrdýðý ekmek fýrýnýndan piþirdiði somunlarý çarþý pazar dolaþarak Somunlar ve Mü'minler nidasýyla insanlara daðýttýðý için Somuncu Baba lâkabýyla anýlýr. Somuncu Baba, milâdî 1412 de vefat etti. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi ÝSLÂM âlim ve mütefekkiri Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, 12. kuþaktan Somuncu Baba ya baðlý bulunuyor. Hulusi Efendi yýllarý arasýnda 42 yýl boyunca (Darende de) Somuncu Baba Camii nde Ýmam-Hatip olarak görev yaptý yýlýnda vefat eden Hulusi Efendi nin; gazel, ilâhi, kaside, rubaiyyat ve müstezat türünden meydana gelen Divan-ý Hulusi-i Darendevi adlý eseri ile, yakýnlarýndan baþlamak üzere dost ve yarenlerine yazdýðý, nazým ve nesir þeklinde mektuplarýnýn toplandýðý Mektubat-ý Hulusi-i Darendevi ve Hutbeler adlý eserleri bulunuyor. Dünya çocuklarý ÝHH Çocuk Þenliði nde buluþtu Sta dý nda renk li gö rün tü ler o luþ tu. O yun plat for mu, yüz bo ya ma uy gu la ma la rý, so sis ba lon lar, ma sal kah ra man la rý nýn ço cuk lar la ko nuþ ma la rý, cam baz gös te ri si, ço cuk la rýn gös te ri ve o yun la rý, eb ru uy gu la ma la rý, el du - va rý, mü zik ya yý ný gi bi bir bi rin den eð len ce li ak ti vi te ler ya pýl dý. Ço cuk la rýn gö nül le rin ce eð len di ði þiþ me o yun grup la rý, e ðit men ler eþ - li ðin de hem eð le nip hem öð re ne bi le cek le ri faaliyet ma sa la rý ve çe þit li sah ne þov la rý ya pýl - dý. Þen lik te ay rý ca ço cuk la ra Os man lý ma cun þe ke ri, pa muk þe ker, pat la mýþ mý sýr ve þer bet ik ram e dil di. Ye ni As ya / Ýs tan bul Isparta Gülü ebru ile hayat buldu SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü tarafýndan 11 üniversiteden 25 öðrenci katýlýmýyla 2. Üniversitelerarasý Uygulamalý Gül Ebru Yarýþmasý düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü Öðretim Görevlisi Ünal Erdinç, amaçlarýnýn Isparta gülünü ön planda tutarak þehrin tanýtýmýný yapmak ve ebru sanatýna tasarým boyutunda katkýda bulunmak olduðunu söyledi. Yarýþmada ebru sanatýyla ilgilenen genç üniversiteleri bir araya getirdiklerini belirten Erdinç, Türk sanatý adýna yapýlacak çalýþmalara öncülük etmek ve kültürel paylaþýmýn arttýrýlmasýný saðlamak istediklerini vurguladý. Erdinç, Bizim en önemli amaçlarýmýzdan birisi üniversitemiz ve Isparta gülünü markalaþtýrmak dedi. Isparta / aa ni as ya.com.tr E lif ba haf ta sý Da ha ön ce bu kö þe de du yur du ðu muz ve gün ler dir de vam e den a nons lar la da i lân e dil di ði gi bi, ye ni he di ye miz E lif ba. Ye ni As ya Neþ ri yat ýn Kur ân O ku ma Reh - be ri a dýy la ha zýr la dý ðý E lif ba, 32 say fa dan o lu - þu yor ve pra tik bir þe kil de Kur ân harf le ri ni o - ku ma yý öð re ti yor. Ki ta býn Tak dim ya zý sýn da Ri sa le-i Nur dan Kur ân hem zi kir dir, hem fi kir dir, hem hik met - tir, hem i lim dir, hem ha ki kat tir, hem þe ri at týr, hem sa dýr la ra þi fa, mü min le re hü da ve rah met - tir cüm le si ak ta rý la rak þöy le de ni yor: Her mü min, dün ya ve a hi ret sa a de ti i çin ne lâ zým sa Kur ân da bu la bi lir. Bu nun ilk þar tý nýn Kur ân ý o ku ma yý öð ren - mek ol du ðu i fa de e dil dik ten son ra da, Kur ân ý an la mak i çin pek çok di nî il mi bil me nin ya ný sý - ra, doð ru yo rum la ya bil me nin de þart ol du ðu ve bu çer çe ve de, Kur ân ýn ilk nâ zil ol du ðu an dan gü nü mü ze ka dar yüz ler ce cilt tef sir ha zýr la nýp Müs lü man la rýn is ti fa de si ne su nul du ðu vur gu - la ný yor. Ar dýn dan, ki ta býn ha zýr la nýþ a ma cý, Kur ân ý - mý zý, o nun ge tir di ði e sas la rý, di ni mi zi öð ren me - nin ilk ba sa ma ðý o lan, Kur ân-ý Ke ri mi yü zün - den o ku ma yý öð ren mek is te yen le re yar dým cý ol mak o la rak i fa de e di li yor. Son ra da þöy le de ni yor: Kur ân-ý Ke rim A rap ça ol du ðun dan, o nu doð ru o la rak o ku ya bil mek i çin A rap al fa be si ve gra me ri ne a it ba zý bil gi le ri öð ren mek ge rek ti ði - ni u nut ma mak lâ zým. Kur ân o ku ma i le il gi li, sa de ce o na mah sus tec vid ka i de le ri ni de öð ren mek ge re kir. Bu Kur ân O ku ma Reh be ri nde biz Kur ân o - ku ma nýn öð re til me si ni a maç la dýk. Bir mak sa dý mýz da, yaz ta ti li bo yun ca Kur ân öð ren me gay re ti i çin de o lan öð ren ci le rin, faz la bir za man ve gay re te ih ti yaç duy ma dan, na maz ký la bi le cek se vi ye de Kur ân â yet le rin den ez ber - le me le ri ni te min et mek tir. Son ra sý, bil di ði miz E lif ba sis te ma ti ði i çin de ge li yor: Harf le rin ta ný tý mý. Ha re ke ler. Bi ti þik harf ler. Cezm, þed de, ten vin (i ki üs tün, i ki es re, i ki öt - re) gi bi i þa ret ler. Ör nek ler. A lýþ týr ma lar. O kul se zo nu nun son gü nün de, kar ne ler le bir - lik te ço cuk la rý mý zýn e lin de o la cak o lan E lif - ba mý zýn, Kur ân ý öð ren me ça lýþ ma la rýn da çok fay da lý o la ca ðý i nan cýn da yýz. Ders yý lý ný ba þa rýy la ka pa tan öð ren ci le ri mi zin, yaz ta ti lin de bir ta raf tan din le nir ken, bir ta raf - tan da zevk li bir öð ren me sü re ciy le Kur â n'ý o - ku ya bi lir ha le gel me le ri ni, hat tâ ö nü müz de ki Ra ma zan a yýn da mu kad des ki ta bý mý zý hat me - de cek se vi ye ye e riþ me le ri ni di li yo ruz. Ha yýr lý ta til ler ve ba þa rý lar. *** Du yu ru lar da da i fa de e dil di ði gi bi, E lif ba ku - pon la rý mýz 8 Ha zi ran Cu ma gü nü baþ lý yor ve 9 ku pon bi rik tir mek ye ti yor. A ma E lif ba lar o gün, pe þin o la rak ve ri li yor. Ö zel E lif ba ça lýþ ma sý yap mak is te yen ler i çin son gün ler. Bu nun la il gi li o la rak A bo ne ve Da ðý tým Ser vi - si mi zin, siz ler den ge le cek me saj ve te le fon la rý bek le di ði ni de bir kez da ha ha týr lat mýþ o la lým. *** Bi zim Rad yo i le hac yol cu lu ðu Ye ni As ya Med ya grup bün ye sin de ki Bi zim Rad yo, geç ti ði miz yýl lar da din le yi ci le ri nin ge niþ ka tý lý mýy la ger çek leþ tir di ði Su ri ye ve Bal kan ge - zi le rin den son ra þim di de kut sal top rak la ra yol - cu lu ða çý ký yor. 29 Ma yýs gü nü çe ki len hac ku r'a la rýy la bir lik te ha cý a day la rý nýn kut sal top rak la ra o lan yol cu lu - ðu na eþ lik et mek i çin Bi zim Rad yo-bes tur iþ bir - li ði i le ça lýþ ma lar baþ la mýþ bu lu nu yor. Çok de ðer li ho ca larýn eþ li ðin de, ka li te li hiz - met an la yý þý ve hac i ba de ti nin has sa si yet le ri ne uy gun o la rak ger çek leþ ti ri le cek ma ne vi yat do lu bir hac yol cu lu ðu ya þa na cak. Ay rý ca Ra ma zan um re le ri i çin de de ði þik al - ter ne tif ler ha zýr lan mýþ bu lu nu yor. Bi zim Rad yo-bes tur iþ bir li ðiy le o luþ tu ru lan nor mal, müs ta kil ve o tel ti pi ko nak la ma ve u la - þým al ter na tif le rin de ka li te li bir hiz met an la yý þý ön plan da tu tu la cak. Or ga ni zas yon i çin ge rek li bil gi le ri 0(212) ve (0530) nu ma ra lý te le fon lar - dan a la bi lir si niz...

4 4 4 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ Y sya ho o.com Ýn san ken di ger çe ðin den kaç ma ma lý dýr Ka bul et mek ge re kir ki in sa nýn ken di siy le yü rü yü þe çýk ma sý zor dur. Ken di si ni ta ný - ma sý, ken di ger çe ði i le kar þý laþ ma sý an cak böy le bir yü rü yü þün ne ti ce sin de o la bi le cek tir. Yü rü me ye nin yol al ma sý, i ler le me si, ye ni ye ni yön le riy le kar þý laþ ma sý müm kün ol ma ya cak týr. Du rup du rur ken, ne fiz yo lo jik ne de psi ko lo jik bir ge liþ me ya þa nýr. Hat ta fiz yo lo jik ih mal, psi ko lo jik im ha yý; psi ko lo jik ih mal de fiz yo lo jik im ha yý ne ti ce ve re bi lir. O nun i çin ne ya pýp e dip, her in sa nýn ken di siy - le o lan yü rü yü þü ya pa bil me si bir hayat zo run lu - lu ðu dur. Bu, ol ma dan hiç bir þey ol ma ya cak týr. ** Ken di niz le yü rü yü þe çý kýn cüm le si nin, beþ a þa ma - lý bir yü rü yüþ par ku ru var. Ya ni bu yü rü yüþ pek de öy le ko lay ca ya pý lý ve ri le cek cins ten bir þey de ðil. Baþ ka la rýy la yü rü mek çok ko lay i ken, in sa nýn ken di siy le o lan yü rü yü þü bir o ka dar zor dur. Beþ a þa ma dan o lu þan yü rü yü þün a na cüm le le ri þun lar: Ken di siy le yü rü yü þe çýk ma yan, ken di siy le ta ný - þa maz; Ken di siy le ta ný þa ma yan, ken di siy le yüz le þe - mez; Ken di siy le yüz leþ me yen, ken di si ni keþ fe de mez; Ken di si ni keþ fe de me yen, ken di si ni ger çek leþ ti - re mez. ** Ýþ te bu beþ a þa ma nýn her bi ri si her in san i çin vazge çil mez dir. Bu a þa ma lar dan bi ri sin de ya pý la cak ih mal ler, yi ne im ha la rý so nuç ve re cek tir. Ya da her her han gi bir a þa ma da ki bir ger çe ði ýs ka - la mak, ha ya tý ýs ka la ma yý so nuç ve re bi le cek tir. As lýn da in sa nýn dün ya ya gön de ri liþ a ma cý i çe - ri sin de ki en ö nem li ger çek, bu in san-ý kâ mil yol - cu lu ðu nun sað lýk lý bir þe kil de ya pa bil me si dir. El bet te bu da baþ lý ba þý na bir bil gi do na ný mý na ih ti yaç du ya cak týr. Sað lýk lý bil gi ye sa hip ol ma dan, bý ra kýn kâ i na týn en þe ref li var lý ðý o lan in san ol ma yý, in san en ba - sit ha yat ta ba ka sýn da ki bir bit ki yi bi le is ten di ði öl çü de el de e de me ye cek tir. O ra da bi le kü çük bir ih mal, da ha to hum a þa ma sýn da i ken, çü rü me si ni, öl me si ni ne ti ce ve re cek tir. Ya da ye þe rip, bel li bir a þa ma ya ge lin ce yi ne ya pýl ma sý ge re ken ler ya pýl - ma dý ðýn da, yi ne or ta ya yý kým çý ka cak týr. As lýn da ih mal, im ha yý so nuç ve rir bir ka i de-i kül li ye dir. Ýn sa nýn da ha ki kî in san o la bil me si i çin, her ya - þýn, her dö ne min, her va ký a nýn a týl ma sý ge re ken a dým la rý var dýr. E kil me yen bir þe yin so nu cu nu bek le mek an - lam sýz o la cak týr. 500 yýl lýk Na maz gâh te ra vih na ma zýy la i ba de te a çý la cak OSMANLI Dev le ti nin ilk baþ þehri Bur sa da bir ma hal le ye is mi ni ve ren ta ri hî na maz gâh, Bü yük - þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le ne rek Ra ma - zan a yýn da i ba de te a çý la cak. Na maz gâh da geç ti ði - miz yýl da te ra vih na ma zý ký lýn mýþ tý. Bur sa Bü yük - þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, Fen Ýþ le ri Da i re Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan çev re dü zen le me si ya - pý lan ta ri hî na maz gâh ta in ce le me ler de bu lun du. Bur sa lý ko mu tan lar dan U mur bey ta ra fýn dan or du se fe re çýk ma dan ön ce top lu duâ e dil me si i çin a çýk a ra zi ye mer mer den in þa et ti ri len 500 yýl lýk na - maz gâ hýn ye ni den dü zen le ne ce ði ni bil di ren Al te - pe þun la rý söy le di: Bur sa nýn tüm ta ri hî me kân la - rý na el a tý yo ruz. Os man lý nýn ilk dö nem ya pý la rý a - ya ða kal ký yor lü yýl la rýn ba þýn da Yýl dý rým dö - ne min de U mur bey in yap týr dý ðý bu na maz gâ hý gün lük ha ya týn i çe ri si ne a lý yo ruz. Ya þa yan can lý bir ta rih þeh rin de, biz bu me kân la rýn kul la nýl ma - sý ný is ti yo ruz. Bur sa / ci han 25 ül ke nin yö re sel el sa nat la rý ser gi le ni yor KOCAELÝ DE bi rin ci si dü zen le nen Av ras ya El Sa nat la rý ve He di ye lik Eþ ya Fu a rý a çýl dý. Rem Fu ar cý lýk Or ga ni - zas yon Þir ke ti ta ra fýn dan Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye - si U lus la ra ra sý Fu ar Mer ke zi nde dü zen le nen fu a rýn a - çý lýþ tö re ni ne, Tö ren de ko nu þan BBP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Rem zi Ça yýr, el sa nat la rý nýn ma ki ne leþ - mey le bir lik te u nu tul ma ya yüz tu tan bir sek tör ol du - ðu nu be lir te rek, fark lý ül ke le rin zen gin lik le ri nin bu ra da ser gi le di ði i çin mut lu ol duk la rý ný kay det ti. Ko nuþ ma la - rýn ar dýn dan a çý lý þý ya pý lan fu ar da a çý lan 135 stant ta, ço ðun lu ðu As ya ve Af ri ka dan 25 ül ke nin yö re sel el sa - nat la rý ve he di ye lik eþ ya la rý yer a lý yor. Ko ca e li / a a Ýs tan bul lu Can Kar deþ le rin ka pa nýþ coþ ku su ÝS TAN BUL LU CAN KAR DEÞ LE RE YÖ NE LÝK YA PI LAN BÝL GÝ YA RIÞ MA SI Ö DÜL LE RÝ SA HÝP LE RÝ NÝ BUL DU. ABDULLAH BAYRAKLILAR ÝSTANBUL BAYRAMPAÞA, E sen ler, E yüp, Ba þak þe - hir ve Fa tih il çe le rin de o ku yan il köð re - tim öð ren ci le ri ne yö ne lik ya pý lan bil gi ya rýþ ma sý ö dül le ri Ye ni As ya Vak fý Se - mi ner sa lo nun da ki ka pa nýþ prog ra mýy la sa hip le ri ni bul du. De re ce ye gi ren mek - tup ve þi ir le rin o kun du ðu prog ram da duy gu sal an lar ya þan dý. Prog ram E mek li Ý mam-ha tip ve Ya zar Ka sým Fer þa doð - lu nun se ne i çin de ye tiþ tir di ði ço cuk la rýn o ku du ðu Kur ân-ý Ke rim ve ya pý lan ha - tim duâ sýy la baþ la dý. Ra ma zan U zun un su nu cu lu ðu nu yap tý ðý prog ram, Ýs tan bul Ye ni As ya Vak fý a dý na Mü nir Þa hin A - ðar yýl maz ýn yap tý ðý açý lýþ ko nuþ ma sý i le baþ la dý. Bir çok dal da ya pý lan ya rýþ ma da de re ce a lan öð ren ci le re ö dül le ri or ga ni - zas yo nu ya pan ü ni ver si te li Ye ni As ya o - ku yu cu la rý ta ra fýn dan ve ril di. Ay rý ca prog ram da Al tý Ay da Al tý Ký ta ki ta bý nýn ya za rý; Veh bi Ho ra san lý da ki ta bý ný im - za la mak i çin ha zýr bu lun du. Ho ra san lý yap tý ðý ko nuþ ma da, ya pý lan bu hiz met - le rin ne ka dar ö nem li ol du ðu na de ði ne - rek ken di ha tý ra la rý ný nak let ti. BÝR ÇOK YA RIÞ MA DA ON LAR CA HE DÝ YE B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Os man lý Dev le ti'ni n tek ke le re ver di ði pa ra. - Ti bet ö kü zü. 2. Çok ye mek yi yen. - Bir komþu devlet va - tan da þý. 3. Bir çok luk e ki. - Es ki dil de ay. - A lev ren gi. 4. Do lay lý an la tým. - A rap Yarý ma da sýn da bir kör fez. - En de noz ya'da t su na mi fe lâ ke tiy le bir lik te ta ný dý ðý mýz böl ge. 5. Kur'ân al fa be sin de bir harf. - Dil bil gi sin de bi rin ci te kil þa hýs. - Bir top lan tý - ya ka tý lan la rýn, bir so run la il gi li bir kaç þýk tan bi ri ni ter cih et me si. 6. Fo ter ke li me sin de or ta. - Gü ve ni lir, i ti mat e di lir kim se. - Bir kim se yi öv mek i çin ya zýl mýþ þi ir. 7. Ta þýt ke li me sin de ses siz ler. - Ý ri ta ne li be zel ye. 8. Bir dev le tin, bir ha ne da nýn ve ya bir þeh rin sim ge si o la rak ka bul e dil miþ re sim, harf ve ya þe kil. - A yý ba rý na ðý. 9. Ký ta, ka ra par ça sý. - Os man lý da ha kim, yar - gýç. 10. Ka der an la yý þý ný in kâr e de rek in san la rýn i ra de ve ha re ket öz gür lük - le ri nin bu lun du ðu nu i le ri sü ren gö rüþ. - Ha va da ki su bu ha rý. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI sý nýf lar da Al lah a (cc) Þi ir Baþ lý - ðý al týn da de re ce ye gi ren ve Þe ref Köþ - ker in Al lah-u Al lah þi irin den de et ki le - nen 1. Sý nýf öð ren ci si E nes Yü ce nin ya zý - la rý din le yen le rin yü zün de te bes süm o - luþ tur du sý nýf lar dan E bu Be kir Ýþ ler yaz dý ðý þi ir le kü çük bir Be di üz za man ol - du a de ta sah ne de. Be di üz za man a Mek - tup baþ lý ðýn da i se ya rýþ ma ya E yüp ten ka tý lan il ko kul 2. Sý nýf öð ren ci si o lan Þev ki Ber kay Ya nýk ýn mek tu bu din le yen bir çok ki þi yi duy gu lan dýr dý. Mus ta fa Tü zün ün yaz dý ðý Lâ hi ka ni te li ðin de ki mek tup i se mi sa fir ler ta ra fýn dan bü yük al kýþ al dý. Ya pý lan bil gi ya rýþ ma sýn da o - ku ma yý bil me yen, a ma ü ni ver si te li Ye ni As ya o ku yu cu la rý tara fýn dan o ku nan so - ru la rý ce vap la ya rak, tam 19 so ru çö zen Bu rak Þa hin Gü ner in sah ne ye çað rýl dý - ðýn da ko þa rak o yun cak la ra git me si sa lo - nu ne þe len dir di L A D Ý N O K O Þ E R 2 O S Ý R Ý S O T A R Ý 3 M A N Ý S A L A H E Y 4 A L A A T E M A A 5 Ç A R N A S R A N Ý 6 E K A A T E N 7 E R E K E Ý S U 8 T E M A Þ A Ý K R A M 9 E L Ý S E L E K E B E 1 0 T A R I K Y A Z M A N YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Üf le me li ba kýr çal gý. - Yu mur ta da sa rý ol ma yan ký sým. 2. Ne ti ce siz, ký sýr. - Te mel, e sas. 3. Ýn ce lik, ki bar lýk. - Ý lâ hî ga za ba uð ra mýþ es ki bir ka vim. 4. En tri ka. - Spor da il le gal hi le. 5. Hiz met ve ka li te ya rý þý. - U tan ma duy gu su. 6. Yok luk. - Hint-Av - ru pa dil a i le si. 7. A na do lu 'da ba yan la rýn kul lan dý ðý bir çe þit baþ ör tü - sü. - Tren yo lu. 8. Ve li, Al lah dos tu. - Þöh ret, þan. 9. Mýs tý rýn ký sa sý. - Ta bak lan mýþ cey lan de ri si. 10. (Tersi) Bir seslenme nidasý. - Ar ka sý sýr lý cam. - Tar la sý ný rý. 11. Bir kaç kez yav ru ver miþ hay van. - Ý nanç. 12. Ge nel lik le ta hýl ölç me de kul la ný lan be lir li ha cim de ki kap, öl çek. - Bir kav ra mýn ni te lik le ri ni ek sik siz o la rak be lirt me ve ya a çýk la ma, ta rif. Yarýþmalarda dereceye girenlere çeþitli ödüller verildi. FOTOÐRAFLAR: ABDÜLKADÝR DEMÝR BÝ RÝN CÝ LE RE Ö DÜL LE RÝ NÝ A ÐA BEY LE RÝ VER DÝ Ya rýþ ma da Sý nýf lar dan 1. Ah met E dip U yar (Fa tih), 2. A ziz can Er do ðan (Fa tih), 3 ün cü lü ðü pay la þan i ki i sim i se (Bay ram pa þa' dan) A li Zü - be yir Þim þek ve Meh met E min Cam - ke sen ol du Sý nýf lar dan, 1. Yu þa Bay ra moð lu, 2. Ýb ra him Tev fik U yar, 3. Ah met Sey da Yük sel sý nýf - lar dan 1. Meh met E min Ma ran goz, 2. Ab dus sa med Þa hin, 3. Þev ki Ber - kay Ya nýk, o lur ken he di ye le ri ni Ü ni - ver si te li a ða bey le rin den al dý lar. Al tý Ay da Al tý Ký ta ki ta bý nýn ya za rý Veh bi Ho ra san lý da ki ta bý ný im za la mak i çin ha zýr bu lun du. Ho ra san lý yap tý ðý ko nuþ ma da, ya pý lan bu hiz met le rin ne ka dar ö nem li ol du ðu na de ði ne rek ken di ha tý ra la rý ný anlattý sý nýf Al lah a Þi ir ya rýþ ma sý bi rin ci si E bu Be kir Ý le ri nin þi i ri: NA SIL AN LAT SAM KÝ MEV LÂ YI Na sýl an lat sam ki mev lâ yý, Ek sik ka lýr her an la tý þý mýz da o Yü ce Al lah A kýl al maz sýr ol maz, dün ya ya sýð maz Mü 'mi nin kal bi nin i çin de bul Mev lâ yý. *** Bü yük ler an la týn ca aþk do lar, Se ven gö nül ler sev giy le co þar. Al lah di yen fe yiz do lar, Na sýl an lat sam Mev lâ yý *** Tür lü tür lü ni met ler ya rat tý, Bi ze kâ i na tý ne gü zel an lat tý, Kur ân ý bi ze reh ber yap tý, Na sýl an lat sam ki Mev lâ yý sý nýf öð ren ci le ri a ra sýn da Üs ta da Mek tup ya rýþ ma sýn da bi rin ci li ði pay la þan ilk mek tup: SEV GÝ LÝ ÜS TA DIM Se nin bi ze bý rak tý ðýn e ser ler den do la yý son suz te þek kür e di yo ruz. Se nin bý rak tý ðýn e ser le ri ni o - ku yo ruz. Se nin sa yen de bir sü rü þey ler öð re ni yo - ruz. A bi le ri miz ab dest al ma yý, her þe yi öð re ti yor. Ta biî ki bun la rýn hep si se nin sa yen de o lu yor. A - hi ret te ra hat u yu. Sen na sýl öð ren ci le ri ni e ðit tiy - sen, a ða bey le ri miz de bi zi ye tiþ ti ri yor. Ý yi ki var - sýn. Ý yi ki se ni Al lah (cc) gön der miþ. Se nin yaz dý - ðýn her e se ri ni o ku duk tan son ra Fa ti ha Sû re si ni o ku yo ruz. Se ni çok se vi yo ruz ve say gýy la a ný yo - ruz. Þev ki Ber kay Ya nýk sý nýf öð ren ci le ri a ra sýn da Üs - ta da Mek tup ya rýþ ma sýn da bi rin ci li ði pay la þan 2. mek tup: BE NÝM CA NIM ÜS TA DI MA Se lâ mün a ley küm Üs ta dým. Öz le mi þim si zi u - zun za man dýr ge le mi yo rum Bar la ya. Ben ge lin - ce be ra ber Çam Da ðý na çý kar dýk. Ýn þal lah ya kýn za man da gel me ye ça lý þa ca ðým. Bu a ra lar bi raz e ko no mik sý kýn tý mýz var. Yok sa ben çok tan gel - miþ tim. Bar la ya Zü be yir A bi ye ben den se lâm söy le. O nu da öz le dim ve ta biî ki. Or da ki ta le be - le ri ne de se lâm söy le. Heh! Ýn þal lah o ra ya ge lir - sem sa na bir sür pri zim var. Bir de þey so ra cak - tým sa na Van a gi dip Med re se tüzzeh ra yý ta - mam la ya bil din mi? Ney se yat mam ge re ki yor. Ýn þal lah ya ný na ge le ce ðim. Se nin kü çük ta le ben Mus ta fa Tü zün. Pey gam be re Mek tup ya rýþ ma sý bi rin ci si i se Ab dul lah Gün gör Sa vaþ ol du YA RE SU LAL LAH Biz se ni gör me den sev di k en sev gi li. Sen gel - sey din, sof ra ma mi sa fir ol say dýn, dün ya lar be - nim o lur du. Sen gel sey din e ðer göz yaþ la rým sel o lur du Ya Re su lal lah. Bir ke re rü ya ma gir sen o gü zel ko ku lu el le rin le ba þý mý ok þa san dün ya lar be nim o lur du. Bü tün pey gam ber le ri dü þün düm tek tek. Sen sin be nim i çin en gü zel ör nek. Se ni din le ye rek, se ni se ve rek na sýl yü ce li yo rum bi li - yor mu sun Ya Re su lal lah? Al lah a du â e di yo rum cen net te sa na kom - þu o la yým. Se nin le be ra ber Ku r'ân-ý Ke rim o - ku ya lým. Dert le þe lim, ko nu þa lým. Ýþ te o za - man dün ya lar be nim o lur du, ya Re su lal lah. Yýl 571 di bü tün dün ya dur du E fen dim. Siz ge lin ce put lar sav rul du te ker te ker. Git ti ðin her yer de bol luk be re ket. Al lah ým Sen bi zi bu dün ya da hoþ nut. Gül yü zü nü rü yam da gör mek is ti yo rum Ya Re su lal lah. Sen yok - ken dün ya çok ka rý þýk tý Ya Re su lal lah. Bir gel sen bir çý kýp gel sen dün ya yý dü zelt sen. Bü tün Müs lü man lar çok mut lu o lur. Ya Mu ham med. Son sa týr la rý ma ge lir ken se - ni çok sev di ði mi ö bür dün ya da da Al - lah ýn iz niy le se nin le be ra ber o la ca ðý mý dü þü nü yo rum. Bu nun i çin çok ça lý þý yo - rum Ya Re su lal lah. Se ni çok se ven to ru nun Ab dul lah Ab dul lah Gün gör Sa vaþ Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr 17 Ni san 1993 te ve fat e den Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ö lü mü nü, dev let de þüp he li bul du. Cum hur baþ kan lý ðý Dev let De net le me Ku ru lu (DDK) da ra po run da, Ve fa týn dan bir gün ön ce Bul ga ris tan Bü yü kel çi li ði nde ki kok tey le ka tý lý yor. Yor gun ol ma sý na ve is te me me si ne rað men dâ ve te zor la gö tü rü lü yor. Ö zal ýn el çi li ðe ge lir ken gö rün tü le ri iz len di. El çi li ðe doð ru yo kuþ yu ka rý yü rü yor. Ne den i zin ve ril di? Kok teyl de li mo na ta al dý ðý gö rün tü ler den hu se yin gul te ma il.com Ha ta i le a dam öl dür mek Ý þin in san lýk bo yu tu nu ku lak ar dý e dip, her o la ya si ya se ten ba kar sa nýz, prob le mi çö ze bil me nin ö te sin de, is te me ye rek de ol sa kördü ðüm ha li ne ge ti rir si niz. Hak, hu kuk norm la rý ný, ha ki kî a da let öl çü le ri ni gör mez den ge lip; ken di in dî, â dil ol ma yan gö rüþ ve dü þün ce le ri niz çer çe ve ve sin de prob lem le ri çöz me ye kal ký þýr sa nýz i þin i çin den çý ka ma zsý nýz. Bu nok ta da i yi ni ye ti ni zin hiçbir fay da sý ol maz. Dün Der sim, Mus ta fa Muð la lý, Ýs tik lâl Mah ke me si kat li âm la rý, bu gün Dað lý ca, Ak tü tün, U lu de re fa ci a la rý... U zak ve ya kýn ta rih te da ha bil di ði miz ve ya bi le me di ði miz bu gü ne ka dar ay dýn lý ða çý ka rý la ma mýþ yü rek ya ký cý kat li âm lar, fa ci a lar... Za ma nýn da bun la rýn ço ðu na bi le rek ve ya bil me ye rek ya yan lýþ teþ his ler ko nu la rak ya da çö züm nok ta sýn da a dil ol ma yan yan lýþ ka rar lar la üs tü ör tü le rek zu lüm le rin ar ta rak de vam et me si sað lan mýþ týr. Dün su dan ba ha ne ler le, iþ len me miþ ve lâ kin i le ri de iþ len me si muh te mel o lan mev hum ba zý suç is nat la rýy la iþ le nen sa yý sýz ci na yet ler ve kat li âm lar, bu gün ben ze ri þe kil de de vam e di yor. Dün va tan ve mil le tin ge le ce gi i çin teh li ke arz e den Der sim kat li â mý i çin düð me ye ba san ka ran lýk güç o dak la rý; a ra dan yýl lar geç se de bu gün U lu de re de ve ya Dað lý ca da ay ný se nar yo yu ser gi li yor. Gü ya va ta nýn se lâ me ti i çin Mus ta fa Muð la lý nýn kat let ti ði on lar ca ga ri ban köy lü nün da ha deh þet li si ni, ya kýn ta ri hi miz de Ke nan Ev ren ve Ce mal Gür sel gi bi dar be ci cun ta cý lar yi ne gü ya va ta ný kur tar mak a dý na yap tý lar. Dün den bu ya na he men he men de ði þen pek bir þey yok. Söz ko nu su o lan va tan i se ge ri si te fer ru at... Ön ce va tan... Ön ce dev le tin se lâ me ti ve be ka sý, son ra va tan da þýn hak ký ve hu ku ku... Öy le ol ma sa i di ke kik top la ma ya gi den ba ba i le o ðul te rö rist zan nýy la öl dü rü lür müy dü? Öy le ol ma say dý Dað lý ca da, Ak tü tün de ve da ha bil mem ne re ler de yüz ler ce, bin ler ce as ke ri miz þe hit e di lir miy di? Ve öy le ol ma say dý son o la rak U lu de re de ek mek pa ra sý ka zan mak i çin a karya kýt a lýþ ve ri þi ne gi den ço cuk yaþ ta ki 34 ga ri ban kat le di lir miy di? Üs tü ne üst lük bir de en et ki li ve yet ki li a ðýz lar dan, On lar bel ki de PKK nýn fi gü ran la rý dýr. Za ten öl me se ler di ka çak çý lýk tan yar gý la na cak lar dý. Do la yý sýy la ö zü rü ge rek ti re cek bir du rum söz ko nu su de ðil dir de nil me si... Da ha yet ki li ma kam da o tu ran zat da, Ö len le rin ka çak çý ol duk la rý da þüp he li dir. Bun la rýn ma yýn la ra bas ma dan yol la rý na de vam et me le ri de dik kat çe ki ci dir. Her þe ye rað men ya pý lan bir ha ta dýr. Ya pý la cak bir þey yok tur. As ke ri miz ve gü ven lik güç le ri miz sa mi mi yet le, can la baþ la va zi fe le ri ni ya pý yor lar. U lu de re yi ba ha ne e de rek as ke ri mi zi yýp rat ma ya mü sa a de e de me yiz i fa de le ri ni kul lan mak su re tiy le, bir ha ta o la rak ni te len dir di ði bu kat li âm da ön ce lik li tav rý ný kat li â mýn en a zýn dan kuv vet li zan lý sý ko nu mun da ki as ker den ya na koy muþ tur. Mil le tin em ni yet ve gü ven li ði ni sað la mak la yü küm lü o lan gü ven lik güç le ri nin böy le kat li âm do ðu ran bir ih ma li ni, bir ha ta sý ný ka bul et sek da hi, bu nun hiç mi bir kar þý lý ðý, bir be de li ol maz? E vet her o la ya, bi le rek ve ya bil me ye rek iþ le nen her ci na ye te si ya se ten ba kýp, in san la rýn de ðil, dev le tin söz de yü ce de ðer le ri ü ze rin den ne ti ce al ma ya ça lý þýr sa nýz, iþ le nen kat li âm la rýn kat la na rak de vam et me si ne yol a çar sý nýz. Hal bu ki bu gi bi o lay la ra þu Ý lâ hî pren si bin; Bi ri si nin ha ta sýy la, baþ ka sý ve ya ak ra ba sý ha ta kâr o la maz, gü nah kâr ol maz (En âm Sû re si: 164 ) öl çü le riy le ba kýl sa; ve yi ne Yü ce Al lah ýn Mu hak kak in san çok çok za lim ve çok çok nan kör dür (Ýb ra him Sû re si: 34) hük müy le, za lim ve nan kör de re ke si ne dü þen in san la rýn ne gi bi kor kunç ci na yet le re, kat li âm la ra te ves sül e de ce ði göz ö nün de bu lun du rul sa, bel ki ta rih bo yun ca iþ len miþ ve hâ lâ iþ len mek te o lan böy le si o lay la rýn ö nü ne ge çi lir di. Bu me yan da Be di üz za man ýn; Ta raf gir lik his siy le, de ðil yal nýz ak ra ba sý na, bel ki ta raf tar la rý na da hi a da vet e der. E lin den gel se zul me der. E lin de hü küm var sa, bir a da mýn ha ta sýy la bir kö ye bom ba a tar. Hal bu ki, bir ma su mun hak ký yüz ca ni i çin fe da e dil mez, on la rýn yü zün den o na zul me dil mez. Þim di ki va zi yet, yüz ma su mu bir kaç ca ni yü zün den za rar la ra so kar. Me se lâ ha ta lý bir a da ma mü tal lik, bî ça re ih ti yar va li de ve pe de ri ve ma sum ço luk-ço cuk la rý ez mek, pe ri þan et mek, ta raf gi ra ne a da vet et mek, þef kat e sa sý na zýt týr (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 38) tar zýn da ki en te re san ve i sa bet li teþ his ve tesbit le ri ni her kes ten ön ce ül ke mi zin sevk ve i da re si ni e lin de bu lun du ran lar dik ka te a lýp, o çer çe ve de çö züm a ra yýþ la rý na gir se ler, se ne ler dir mil let çe ya þa mak ta ol du ðu muz bu ci na yet ve kat li âm la rýn as ga rî se vi ye le re i ne ce ði ke sin dir. Si ya set ve Ýs lâ mî ya þa yý þýn bu har laþ ma sý! tes bit e dil miþ. An cak li mo na ta yý ve ren ki þi teþ his e di le mi yor. Li mo na ta mý, por ta kal su yu mu iç ti? Ýk ra mý ya pan ki þi kim di? Fo toð raf lar ve film ler in ce len di ðin de kok tey le dâ vet e di len ler den pek ço ðu bi lin mi yor. Çok sa yý da bi lin me yen ki þi cum hur baþ ka ný nýn dâ vet li ol du ðu re sep si yo na na sýl gi re bil di? Gü ven lik za a fý nýn so rum lu su kim? Köþk te ki gar son lar ko nuþ mu yor ve ay ný þey le ri söy lü yor lar. Köþk e ke tum ki þi ler a lý ný yor. Son ra ki a raþ týr ma da bun la rýn se çi min de dik kat gös te ril me di ði an la þý lý yor. Ba zý la rý nýn da ha ön ce baþ ka bü yü kel çi lik ler de ça lýþ týk la rý ve bor cu ol du ðu da or ta ya çý ka rý lý yor. Gar son la rý kim seç ti? Ö zal ýn kalp ve pros tat a me li ya tý ol du ðu A me ri ka da ki has ta ne den sað lýk ra por la rý ge ti ril di ve in ce len di. An cak GA TA da hiç bir ka yýt yok. Cum hur baþ ka ný nýn sað lýk dos - Yakýn Tarih Yazýlarý Os man lý Dev le ti i çin Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn en zor, en çe tin, en ö nem li ve en kri tik i ki bü yük cep he si var dý: Ça nak ka le ve Kaf kas ya. Bu i ki cep he nin ta rih te de rin iz ler bý ra kan i ki de ö nem li ha di se si var: Ça nak ka le Za fe ri ve Sa rý ka mýþ Fâ ci a sý. Bu i ki ha di se nin i se, ay rýl maz bir par ça sý ve "ol maz sa ol maz" de re ce sinde bir fe no me ni var: En ver Pa þa. Ne hik met tir bi lin mez, En ver Pa þa'yý "A ta türk kar þý tý" ve hat ta "va tan ha i ni" gö ren ki mi res mî gö rüþ sa hip le ri, Sa rý ka mýþ Fâ ci a sý nýn bü tün gü na hý ný En ver Pa þa'ya yük le dik le ri hal de, o nu Ça nak ka le'de yok say mak ta, ya hut gör mez den gel mek te dir ler. Hal bu ki, a ra la rýn da sa de ce 2 3 ay lýk bir za man far ký bu lu nan her i ki ha di se nin vu ku un da da, En ver Pa þa Har bi ye Na zý rý ve Baþ ko mu tan dýr. O hal de, ni çin bi rin de bü yü teç al týn da gös te ri len En ver Pa þa, di ðer ha di se de gö rün mez den ge li ni yor? Ýþ te, bun dan 93 yýl ev vel ya þan mýþ o lan bu i ki bü yük ha di se nin iç yü zü nü ve a de ta ters yüz e di len ger çek çeh re si ni gös te re cek o lan can a lý cý nok ta bu ra sý dýr. O nun i çin dir ki, biz de bil has sa bu nok ta ü ze rin de dur mak is ti yo ruz. 5 O cak'ta fâ ci a, 18 Mart'ta za fer Er me ni çe te ci le riy le a teþ gü cü yük sek Rus or du su na kar þý Kaf kas Cep he sin de ya þa nan sa va þýn en dra ma tik sah ne si, hiç þüp he siz Sa rý ka mýþ'ýn kar lý dað la rýn da ya þan dý. Bu cep he de sa va þan 3. Or du mu zun mev cu du 100 bi nin ü ze rin dey di. Bü tün cep he yi tut muþ o lan bu or du nun a ðýr lýk mer ke zi i se, 22 A ra lýk 1914'ten i ti ba ren Sa rý ka mýþ'a kay dý rýl dý. Or du muz, ra ký mý 3000 met re yi ge çen kar lý Sa rý ka mýþ dað la rýn da mev zi le ne cek ve yak la þan Rus or du su na kar þý harp e de cek ti. An cak, o yýl ki kýþ þart la rý çok çe tin geç ti. Bu yüz den de, on bin ler ce as ke ri miz, düþ man la hiç kar þý laþ ma dan ve tek kur þun da hi a ta ma dan þid det li kar ve ti pi al týn da ka la rak þe hit düþ tü. As ke ri miz, yan lýþ ve za man sýz ya pý lan bir harp stra te ji si nin kur ba ný ol du. Ne var ki, þe hit sa yý sý 90 yýl dýr tar týþ ma lý o lan bu bü yük dra mýn bü tün so rum lu lu ðu nu En ver Pa þa ya ver mek, ha ki ka tin ru huy la bað daþ maz. Se be bi ne ge lin ce... He men bu me se le nin, hem de Sa rý ka mýþ Fâ ci a sý nýn bel li baþ lý se bep le ri ni, ö zet o la rak a þa ðý da ki mad de ler ha lin de sý ra la mak müm kün: 1) Ha zýr lýk sýz baþ lan dý Bi rin ci Dün ya Har bi ne za ten ha zýr lýk sýz MAKALE 5 ya sý GA TA da ne den tu tul ma dý? (CHA, 28 Ma yýs 2012.) Da ha bir sü rü ce vap lan dý rýl ma mýþ so ru Oy sa, men fa at ü ze ri ne dö nen ca na var si ya set, mer hum Ö zal ýn ö lü müy le il gi li bi zim ki le re ne ya kýþ týr ma lar yap týr dý Bu ger çek ler bi lin me li, an la þýl ma lý ve o so ru lar ce vap lan dý rýl ma lý. Ö te yan dan Prof. Dr. Þa ban Te o man Du ra lý nýn Ö zal la bir lik te Ýs lâ mî ya þa yýþ bu har laþ tý de ðer len dir me si de bi lin me li dir: Son 20 yýl dýr, ga rip bir te zat, Tur gut Ö zal la bir lik te Ýs lâ mî ya þa yýþ bu har laþ tý Tür ki ye de. Mu az zam bir çað daþ laþ ma baþ gös ter di. Ö zal ýn böy le bir ni ye ti var mý, yok mu bi le me yiz. Za ten tu haf bir þey dir, in san la rýn ni yet le ri ne gö re þe kil len mi yor her za man. Ni yet et me di ði niz bir is ti ka me te de yön len di re bi li yor su nuz. (...) Ö zal la Ýs lâ mî ya þa yýþ na sýl bu har laþ tý? Tür ki ye yi çað daþ laþ týr ma ham le sin de Tür ki ye yi ge le nek le rin den i yi den i yi ye ko par mýþ týr. Bu çað daþ laþ týr ma ham le si, tek nik de yiþ le, ser ma ye ci dün ya ya i yi ce bað lan ma sý, ki lit len me si an la mý na ge li yor le rin so nu 80 le rin ba þýn da Av ru pa ve A me ri ka müt hiþ bir ser ma ye ci sü re ce bo ðul muþ tur. Bu nun i ki kah ra ma ný var. ABD de Ro nald Re a gan, Ýn gil te re de de Mar ga ret Thatc her. Bun lar 1960 lar da tav sa ma ya yüz tu tan ser ma ye ci lik dü ze ni ni ye ni den a teþ le di ler. Tür ki ye de de 3. a ya ðý o luþ tu ran Ö zal dö ne miy di. Ser ma ye ci li ðe a yak uy dur du ðu nuz öl çü de çað daþ la þý yor su nuz. Çað daþ laþ tý ðý nýz öl çü de Ýs lâm me de ni ye ti ne u zak dü þü yor su nuz. Bu ne re dey se ma te ma tik bir ke sin lik þek lin de kar þý mý za çý ký yor. (Ko nu þan: E me ti Sa ru han, Ye ni Þa fak, ) Sa rý ka mýþ'tan Ça nak ka le'ye þe kil de ya ka la nan Os man lý or du la rý, Sa rý ka mýþ Ha re kâ tý na i se, büs bü tün ha zýr lýk sýz þe kil de baþ la dý. 3. Or du yu teþ kil e den bu ra da ki as ker le rin ö nem li bir kýs mý nýn ü ze rin de doð ru dü rüst bir kýþ el bi se si da hi yok tu. Ý lâç, er zak ve mü him mat te da ri ki de, ay ný þe kil de ek sik ve ye ter siz di. Þid det li so ðuk, aç lýk ve has ta lýk la rýn zu hur et me siy le, or du da deh þet ve ri ci ký rýl ma lar ya þan dý. On bin ler ce as ker, da ha sa vaþ ma dan ve bir tek mer mi at ma dan bu lun du ðu kýþ la lar da ve kar lý te pe ler de ki mev zi ler de þe hit düþ tü. 2) Or du si ya se te bu laþ tý rýl dý Os man lý or du su, yüz yýl dan faz la bir za man dýr ki, he men hiç bir cep he de sa va þý ka za na bil miþ de ðil. Ma a le sef, el de ki as ker ler i ti ba riy le, bu la þý cý si ya sî has ta lýk lar la mâ lûl ol muþ, ay rý ca ra kip le ri ne gö re ken di ni mo der ni ze e de me miþ yaþ lý bir dev le tin üs te lik tâ Vi ya na Boz gu nun dan be ri sü rek li þe kil de ge ri ye doð ru çe ki len han tal bir or du sun dan i ba ret tir. 3) Yar dým ge mi le ri ba tý rýl dý Sa rý ka mýþ Cep he si ne sevk e di len 90 bin ci va rýn da ki mu ha rip bir lik le rin he men her tür lü ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin, ge rek li ted bir ler dü þü nül müþ ve hat ta te þeb bü se de ge çil miþ ti. Müt te fik Al man ya'dan yo la çý kan si lâh, mü him mat, er zak ve i lâç yük lü üç bü yük ge mi, Ka ra de niz'de ki Rus do nan ma sý ta ra fýn dan Zon gul dak a çýk la rýn da bom ba la na rak ba tý rýl dý. (Not: Bu ge mi le rin en ka zý na ya kýn za man da u la þýl dý.) Bu yar dým lar, þa yet ye ri ne u laþ tý rý la bil sey di, Sa rý ka mýþ'ta ki Ha re kâ týn, do la yý sýy la Kaf kas Cep he sin de ki ge liþ me le rin sey ri de bü yük ih ti mal le fark lý o la cak tý. Bu nok ta da, "Sa rý ka mýþ mu ha re be si, Ka ra de niz'de kay be dil di" sö zü nü ya ba na at ma mak lâ zým. 4) Ýk lim þart la rý O yý lýn kýþ mev si mi çok þid det li geç ti. Os man lý as ker le ri Ye men gi bi sý cak böl ge den yaz el bi se le riy le gel dik le ri i çin do na rak þe hit o lur ken, so ðuk ik li me a lýþ kýn Rus as ker le rin den de 30 bi ne ya kýn te le fat ol du. * * * Ýþ te, bu de re ce o lum suz ve kar ma þýk þart lar al týn da 22 A ra lýk gü nü baþ la yan Sa rý ka mýþ ha re kâ tý, 5 O cak 1915 gü nü bü yük bir fâ ci a, yü rek le ri dað la yan bir dram i le nok ta la ný yor. Çok a ðýr þart lar al týn da mað lûp dü þen Os man lý as ke rin den kur tu lan lar, ted ri cen cep he den ge ri çe kil mek du ru mun da ka lýr ken, Rus or du su da kýþ mev si mi bo yun ca faz la bir i ler le me kay de de me di. Ba har ay la rýn da i se, Er me ni Çe te le ri nin ký la vuz lu ðun da Van, Muþ ve Bit lis'e sal dý ran Rus kuv vet le ri, ký sa sü re li ði ne de ol sa bu ra la rý iþ gal et ti. NOT: Meþ hûr "Teh cir Kà nu nu" o gün ler de çý kar týl dý.) 1916 yý lý son la rý na doð ru, Rus lar, Do ðu A na do lu'dan a dým a dým ge ri çe kil mek zo run da kal dý. Bit lis'te Be di üz za man fak tö rü Er me ni fe dâ i le riy le Rus or du su nu bu dað lýk böl ge de yak la þýk bir yýl müd det le dur du ran ve on la ra a ðýr ka yýp lar ver di ren kuv vet i se, Mi lis Kuv vet le ri Ku man da ný Fah rî Al bay Be di üz za man Sa id Nur sî i le et ra fý na top lan mýþ o lan ta le be le ri i le di ðer gö nül lü kah ra man lar ol du. Bit lis'te, o ta rih te ha ki ka ten bir kah ra man lýk des ta ný ya zýl dý ve "Bit lis Bo ða zý" ge çil mez ký lýn dý. (*) Ýþ te, bu des ta nýn ya zýl ma sýn da da En ver Pa þa nýn ro lü bü yük tür. Zi ra, Be di üz za man'ýn ko mu ta sýn da dört beþ bin ka dar gö nül lü bir mi lis teþ ki lâ tý nýn ku rul ma sý ný biz zat En ver Pa þa is te di ði gi bi, on la ra si lâh ve mü him mat yar dý mý ya pan da yi ne ken di si dir. Do la yý sýy la, böy le bir ku man da na "va tan ha i ni" dam ga sý ný vur ma nýn, a ca ba vic dan la, in saf la, ta ri hî ger çek lik le bað da þýr bir ta ra fý o la bi lir mi? Ay rý ca, bir in sa nýn ba zý ha ta ve za af la ra sa hip ol ma sý, o nun va tan ha i ni ol ma sý ný as la ge rek tir mez. Ça nak ka le'de þah la nýþ var Sa rý ka mýþ Fâ ci a sý nýn bit ti ði gün le rin he men er te sin de, bu kez Ça nak ka le Bo ða zý gi ri þin de, bo ða za yük le nen ye di dü ve le kar þý bü yük bir de niz mu ha re be si baþ la dý. Sa va þýn en çe tin gün le ri i se, Mart a yý nýn baþ la rýn da ya þan dý. Ne ti ce de, on bin ler ce Meh met çi ðin þe ha de tiy le bü yük bir za fer ka za nýl dý. Sa rý ka mýþ fe lâ ke ti, 5 O cak'ta so na er miþ ti. Ça nak ka le De niz Za fe ri i se, 18 Mart'ta mü yes ser ol du. Ýþ te, bu her i ki ha di se nin baþ la yýp bit ti ði za man lar da da, Baþ ko mu tan mev ki in de bu lu nan ki þi, En ver Pa þa 'dan baþ ka sý de ðil dir. Pe ki, bu ha ki kat ne den res mî ta rih ler de ol du ðu gi bi yan sý týl mý yor? Di ðer ba zý se bep le rin ya ný sý ra, en ö nem li se be bi þu dur: Ý ki si de 1881 do ðum lu o lan En ver Pa þa i le Mus ta fa Ke mal a ra sýn da ki "e ze li zýt laþ ma" ve or du da bir bi ri ne ra kip ol ma duy gu su (*) Bi rin ci Dün ya Sa va þý'nda, pek þid det li mü sa de me le rin ya þan dý ðý Van ve çev re si 6 Ma yýs'ta Rus la rýn e li ne geç ti. Bu ça týþ ma hat - týn da gö nül lü a lay ku man da ný Be di üz za man Mol la Sa id de var dý. Ba þýn da bu lun du ðu 90 ka - dar ta le be si ve ka dar mi lis kuv ve tiy le düþ ma na kar þý mu ka ve met e di yor du. An cak Rus la rýn hi ma ye sin de ki Er me ni le rin top lu ca is ya ný yü zün den, Os man lý kuv vet le ri Van'ý terk et mek zo run da kal dý. Bu ta rih ten son ra Van, Er me ni ma hal le si dý þýn da baþ tan so na tah rip i le Müs lü man a ha li si bü tü nüy le kat le dil me ye baþ lan dý. Sa rý ka mýþ Fâ ci a sýn da ol du - ðu gi bi, Ça nak ka le Za fe ri es - na sýn da da Baþ ku man dan mev ki in de bu lu nan ki þi ay - ný dýr: En ver Pa þa. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ýnsan, balýðýn karnýnda yaþar mý? KASIM FERÞADOÐLU Ýn sa nýn bir ba lýk ta ra fýn dan yu tul ma sý ve o nun kar nýn dan sað o la rak çý ka bil me si ilk an da ak lýn a la ma ya ca ðý bir ha di se o la rak gö rü le bi lir. A þa ðý da nak le de ce ði miz ve biz zat ya þan mýþ bir ha di se bu me se le ye ý þýk tut ma sý ba ký mýn dan çok en te ra san dýr. Þöy le ki: Ha di se, 1891 yý lý nýn son ba ha rýn da Falk land A da la rý nýn bu lun du ðu ok ya nus lar da ce re yan et miþ tir. Bir ba li na av ge mi si i yi bir av so nun da am bar la rý tý ka ba sa dol muþ o la rak ge ri dön mek te dir. Ge mi de ki ler, Fak land A da la rý nýn a çýk la rýn dan ge çer ken o a na ka dar hiç rast la ma dýk la rý bü yük lük te bir ba li na i le kar þý la þýr lar. Tay fa lar her þe yi gö ze a la rak bu ba li na yý av la mak is ti yor lar ve bü yük bir he ye can la gü ver te de ko þuþ tu rup du ru yor lar dý. Ba li na ya sýr týn da ki de niz kuþ la rý ný gö re cek ka dar yak la þýl dý ðýn da a ni den ka ba ran bir dal ga tay fa lar dan Ja mes Bart le yi de ni ze sü rük ler. He men de ni ze san dal in di ril diy se de ya pý lan bü tün a ra ma lar bo þa gi der. Ar týk Brat ley in ha ya týn dan ü mid ke sil miþ tir. Ba li na nýn av lan ma sý sa at ler ce sür dü, an cak so nun da zýp kýn la na rak gü ver te ye çe kil di. Tay fa lar us tu ra gi bi kes kin bý çak lar la ha re ke te geç ti ler. Bir denbi re iç le rin den bi ri, a nor mal þiþ kin lik ar z e den mi de ye i þa ret et ti. Bu þiþ kin lik ba zý ba li na la rýn mi de le rin de rast la nan am ber ya ðý ol ma ve bu ka dar yað on la rý zen gin e de bi lir di. Bý çak lar la þiþ kin mi de yi yar ma ya baþ la yýn ca he ye can da o nis bet te art tý ve tay fa lar dan a ni den bir hay ret ni da sý yük sel di. Çün kü bu þiþ kin lik, sa at ler ce ön ce de niz de kay bo lan Ja mes Bart ley den baþ ka sý de ðil di. Bart ley, ba li na nýn mi de öz su la rýn dan bem be yaz ol muþ vü cu du na rað men hâ lâ ya þý yor du. Bart ley ken di si ne ge lin ce ye ka dar a ra dan bir bu çuk gün geç ti. Ve he men sa hi le u laþ tý rý la rak te dâ vi al tý na a lýn dý. Tay fa la rýn sa hil de an lat týk la rý bu ha di se ön ce a lay e di le rek kar þý lan dý. An cak Brat ley mu a ye ne e di lin ce, dok tor lar o nun ba li na ba lý ðý nýn mi de sin de ki öz su la rý na ma ruz kal dý ðý ný ke sin o la rak tes bit et ti ler. Bun dan son ra Ja mes Brat ley, bu o la yýn a da mý o la rak hem ga ze te ler de hem in san lar a ra sýn da se ne ler ce an la týl mýþ týr. Tay fa Ja mes ba li na nýn kar nýn da yak la þýk bir gün kal mýþ tý. Yu nus A ley his se lâm ýn da ba lý ðýn kar nýn da kal dý ðý sü re de bir ri va ye te gö re bir gün dür. (Es bab-ý Nû zül, Saf fat Sû re si 144. â yetin tef si rin den) Ba li na lar bü yük lük le ri ba ký mýn dan hay ret ve ri ci ö zel lik le re sa hip tir ler. Ni te kim ya ka la nan ba li na lar dan bi ri nin mi de sin den üç met re bo yun da bir kö pek ba lý ðý çýk mýþ týr. Ba zý ba li na la rý n boy la rý nýn 25 met re ye u laþ tý ðý ve a ðýr lýk la rý nýn 100 to nu geç ti ði dü þü nü lür se ha di se nin ak la yat kýn lý ðý da ha da i yi an la þý la cak týr. Kap tan Jas gu es Co us te a u (Kap tan Kus to) Yu nus Pey gam be ri yu tan ba lýk ko nu sun da ö zel bir su al tý a raþ týr ma sý yap mýþ ve son de re ce en te re san so nuç lar el de et miþ tir. Bu a raþ týr ma da ha son ra bü tün te le viz yon lar da Yu nus Pey gam be r i yu tan ba lýk a dýy la ya yýn lan mýþ týr. Hz. Yu nus A ley his se lâ mýn bir ba lýk ta ra fýn dan yu tul ma sý ve teh li ke li ve ka ran lýk â lem den sað o la rak çý ka bil me si el bet te Rab bi mi zin kud re ti ne hiç de a ðýr de ðil dir. Mil yar lar ca yav ru yu an ne si nin kar nýn da do kuz ay mu ha fa za e den ve o ka ran lýk â lem de on la rý bes le dik ten son ra za ma ný ge lin ce gün ý þý ðý na çý ka ran Rab bi miz, el bet te hik me ti ik ti za sýn ca bir Pey gam be ri ni de yi ne ken di em rin de o lan bir ba lý ðýn kar nýn da mu ha fa za e der ve za ma ný ge lin ce kul la rý na ib ret der si i çin gün ý þý ðý na çý ka rýr. Hz. Yu nus A ley his se lâm kýs sa sýn dan þöy le ders çý ka ra bi li riz: 1- Ýn sa noð lu þey tan ve nef si nin teh li ke le rin den an cak Ce nâb-ý Hak ka il ti ca i le, du â ve ni yaz, zi kir ve an mak i le o lu na ca ðý. 2- Dün ya nýn fâ ni ve ge çi ci ol du ðu nu ih tar i le, ger çek kur tu lu þun Rab bi ne i man i le ol du ðu, ne tice de Haz re ti Yu nus u (as) yu tan ba lý ðýn o nun yüz se ne lik ha ya tý ný mah ve de ce ði ni, a ma biz le ri e sir e dip yu tan ne fis ve dün ya nýn e be dî ha ya tý mý zý mah ve de ce ði ni ve ders a lýn ma sý ge rek ti ði ni ih tar e der. 3- Ce nâb-ý Hak her san at ta bir Pey gam be ri pir yâ ni ön der yap tý ðýn dan do la yý Hz Yu nus (a. s) i le in san la ra þu me sa jý ver mek te dir: Ey in san lar! Al lah sev gi li bir ku lu i çin ba lý ðý bir de ni zal tý ge mi si ha li ne ge tir di. Öy ley se siz de kul luk ta ve ça lýþ ma da ya rý þýn ben ze ri bi nek ler ya pa bi lir si niz. Bu â yet ay ný za man da ge mi sa na yi ine ve de ni zal tý ge mi si ne i þa ret et ti ði an la þýl mýþ týr. Þöy le ki: Bu mu 'ci ze ve o lay son ra sý in san lar bak tý lar ki, ba lýk lar su yun de rin lik le ri ne i nip çý ka bi li yor, in san lar on la rý tak lit e de bi lir dü þün ce si on la rý ça lýþ ma ya yö nelt ti. Gay ret ve ça lýþ ma la rý so nu cu de ni zal tý ge mi le ri in þa et ti ler. Gü nü müz de i se, nük le er güç le ça lý þan mo dern de ni zal tý lar ya pý lýp ay ný za man da fü ze ler le dona týl mak ta dýr. Za man geç tik çe Kur ân genç leþ mek te ve Pey gam ber mu 'ci ze le ri in san la rýn te rak ki si i çin il ham kay na ðý ol mak ta dýr.

6 RÖ POR TAJ 6 4 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ Y Ýnsanî deðerlerde buluþmak en büyük ihtiyaç YAZAR YILDIZ RAMAZANOÐLU, "MÜSLÜMAN DERKEN KELÝMEYE NASIL BÝR MUHTEVA ATFETTÝÐÝMÝZLE ÝLÝNTÝLÝ. BAKARA SÛRESÝ'NÝN BAÞINDA TANIMLANAN MÜ'MÝN GÝDEREK DAHA AZ BULUNUR BÝR KÝMYAYA DÖNÜÞÜYOR. AHÝRET ÝNANCI OLMAYAN MÜSLÜMANLARLA ÇEVRELENÝYORUZ GÝDEREK. HELÂL-HARAM, HAK-HUKUK KAVRAMLARI HAYATIMIZDAN ÇEKÝLÝP GÝDÝYOR" DÝYOR. hhke Müs lü man lar ar týk mað dur la rýn ya nýn da de ðil, çün kü ik ti - dar ol du lar te zi bu gün ler de yük sek ses le ses len di ri lir ol du. Ger çek ten de du rum böy le miy di? Ýs lâ mî ke si min ve hak ih - lâl le riy le mü ca de le e den le rin ya kýn dan ta ný dý ðý Yýl dýz Ra - ma za noð lu i le bu nu ko nuþ tuk. Lâ kin Ra ma za noð lu nun geç ti ði miz haf ta Müs lü man la rýn hak ih lâl le ri ne göz le ri ni yum ma dýk la rý na da ir Gör me bah çe si-tür ki ye nin or tak vic - da ný ki ta bý çýk tý. Ra ma za noð lu ay rý ca þu e leþ ti ri yi de ya pý - yor: Da ha ön ce ce ber rut ve bas ký cý ol ma sý ge rek çe siy le kýr - gýn lýk du yu lan dev le te Ak Par ti ik ti da rýn da ý sý nýl dý ðý ve da - ha çok be nim sen di ði bir ger çek. Son za man lar da ba zý Müs lü man la rýn zen gin leþ me siy le mer ke zi yet çi ya da dev let çi bir ta výr ser gi le dik le ri doð ru mu? Bu ül ke de ki in san la rýn yüz de dok san do ku zu nun Müs lü man ol du ðu söy le nir, a ma Mil lî Gö rüþ men sup la rýn dan CHP ye ka dar bü tün yurt taþ lar dev let çi e ði lim ler ve ref leks ler ser gi le miþ ler dir. Bu Cum hu ri ye tin ku ru luþ bi çi miy le ve ta ri hî tu - tum la rý mýz la il gi li. Dev le tin sev gi si ni ka zan mak, mu te ber ad de dil mek a na e ði lim. Da ha ön ce ce ber rut ve bas ký cý ol - ma sý ge rek çe siy le kýr gýn lýk du yu lan dev le te Ak Par ti ik ti - da rýn da ý sý nýl dý ðý ve da ha çok be nim sen di ði bir ger çek. Din dar in san la rýn i çin de ki bas tý rýl mýþ sa hip ol ma duy gu - su nun a çý ða çýk tý ðý da. Fa kat bu Müs lü man der ken ke li - me ye na sýl bir muh te va at fet ti ði miz le i lin ti li. Ba ka ra Sû re - si nin ba þýn da ta ným la nan mü' min gi de rek da ha az bu lu - nur bir kim ya ya dö nü þü yor. A hi ret i nan cý ol ma yan Müs - lü man lar la çev re le ni yo ruz gi de rek. He lâl-ha ram, hak-hu - kuk kav ram la rý ha ya tý mýz dan çe ki lip gi di yor. Bir ta raf tan Er ge ne kon, 28 Þu bat gi bi hu kuk suz luk lar yar gý la nýr ken ku tup laþ ma lar da o lu þu yor. Hat ta 28 Þu bat dal ga sý ül ke yi bo ðar den di. Yar gý mý ter cih e dil me li yok sa su çu ba ðýþ la yýp üs tü ne git me mek mi? Bi rey le rin hak la rý çið nen miþ tir ve el bet te dev le tin af yet - ki si o la maz. Ü ze ri ör tü len her kö tü lük baþ ka kö tü lük le rin ce sa ret ve ha re ket nok ta sý o lu yor. Siz ce fark lý lýk la rý mýz dan u ta ný yor mu yuz? Fark lý lýk la rý mý zý ta ný mý yo ruz, baþ ka sý nýn ha ki ka ti ne il gi duy mu yo ruz, bi ze ben ze me yen her þe ye düþ man ke si li yo ruz me se le bu. Ýn san bil - me di ði nin düþ ma ný. Bu ül ke de bir bi ri mi zi ü çün cü þa hýs la rýn ta ným la ma sý ü ze rin den ta ný yo ruz. Ga rip ko nuþ ma lar ge çi yor: Din dar lar Kürt ler hak kýn da ne dü þü nü yor? di yor lar. Kürt ler bu ül ke nin en din dar in san la rý. Kim lik ler bi re yin yü re ðin de ki ço - ðul luk bi le par ça lan dý. Ý çi miz de ki bir a i di yet ö te ki a i di ye ti mi ze kar þý san ki. Kürt din dar ve ba þör tü lü ka dýn kim o za man? Ne re ye a it? Ne re si a cýr sa ka na - tý lýr sa o ra ya a it bu du rum da. Zen gin lik le þen lik le tek par ça vah det i çin de kal ma mý za i zin yok. Ser ma ye sa hi bi o la na Müs lü man ke sim den bah set miþ tik. Ar týk Müs lü man la rýn da so kak tan, ma hal le den u zak la þýp top lu ko nut la ra yer leþ me si ken di ni tec rit et mek mi? Nev zat Tar han a gö re bu so kak la rý ve ma hal le yi kö tü lü ðe tes lim et mek... Bu kar ma þýk bir mev zu. Bel li sü reç ler den ge çi le rek bu gün le re gel dik. Dün ya nýn te kin siz leþ me siy le de il gi li. Sa de ce sý nýf sal ta ba ka laþ ma de ðil gü ven lik me se le si. Si - te yi ka lýn du var la rý her za man red de de rim, a ma bir kaç ay ön ce gü pe gün düz e vim so yul du ve ev lâ dý mýn ca ný söz ko nu suy du. Po lis as la il gi len me di ve þi kâ ye ti miz i çin al dý rýþ sýz ve kýz gýn bi le dav ran dý lar ne di ye bi zi meþ gul e - di yor su nuz ma na sý na. Ma hal le miz de her e ve gi ril di, ne il gi le nen, ne ya ka la nan var. Ka te go rik ve me ta fo rik o la rak ma hal le yi is te rim, a ma bir de ya þa nan ger çek lik var, bu iz le nen po li ti ka lar la il gi li ma a le sef. Ül ke si nin so run la rý na ya ban cý laþ mak siz ce çö züm le ri yurt dý þý pren sip ler de a ra mak tan mý kay nak la ný yor? Yer li çö züm ler müm kün mü? El bet te müm kün. Muh taç ol du ðu muz bi ri kim ve mu hay - yi le top lum sal kod la rý mýz da mev cut. Biz as lýn da bir im kân o la rak Ýs lâm dan da geç miþ tec rü be den de ya rar la na mý yo - ruz, ha zi ne nin ü ze rin de ka ba bir dün ye vî leþ mey le o tu ru yo - ruz dur du ðu muz ye ri bi le me den. Ýs lâ mî bi ri kim to le rans sý - nýr la rý mý zý ge niþ let miþ ve her ke sin ken di hu ku ku na ve i - nanç la rý doð rul tu sun da ya þa ma sý na say gý duy ma mý zý sað la - mýþ týr. Me se lâ yü zel li se ne ön ce Ýs tan bul da 120 fark lý dil de der gi ve ga ze te çý ka rýl dý ðý ya zý lý kay nak lar da. Þim di u lu sal cý - lýk bi zi öy le da ralt tý ki A gos a bi le ta ham mül e de me ye ce ðiz ne re dey se. Bu biz de ði liz ger çek ten, on yýl da ye ni bir mil let ya rat ma id di a sý nýn bir so nu cu. Bir mil le ti yok ve hiç sa yýp sü zü lüp ge len ru hu nu, de ðer le ri ni yok say mak. Son gün ler de mu ha fa za kâr ke si me ya kýn ya zar la rýn da mer ke zin dý þý na a týl ma sý ný na sýl yo rum lu yor su nuz? Bu Müs lü man lar hak sýz lýk la ra kar þý gel mi yor te zi ne bir ce vap o la bi lir mi? Kim se ye ce vap ver mek zo run da de ði liz, Al lah a kar þý so - rum lu yuz ve i çi miz den bi ri le ri bu so rum lu lu ðu far zý ki fa ye ba - býn da ye ri ne ge tir me ye ça lý þý yor. Da ha ge niþ kit le le re ya yýl ma - sý ar zu e di lir, a ma a þý la cak çok ma ni a lar var. Zi hin sel ba ri yer - ler çok muh kem. Me se lâ vic da nýn dan yo la çý - kan her in sa nýn se si se ni kim ko nuþ tur du, ki me ya ra ný yor - sun ba sit li ði i çin de bas tý rýl ma ya ça lý þý lý yor ço ðu za man. Bir Müs lü man Kur ân dan ha re ket e de mez, vic da ný nýn se siy le ha - re ke te ge çe mez miþ gi bi. Ken di mi ze, ruh gü cü mü ze, i nanç bi - ri ki mi mi ze say gý mýz gü ve nim yok. Bir se fe rin de ka dýn la rýn in - sa nî in ki þa fý nýn ö nün de ki en gel le me ler den söz e di yor dum, bi - ri çýk tý ve si zi Ýn gi liz ler ko nuþ tu ru yor de di. Ne di ye bi li riz bu - na. Mü' min bir ka dý nýn bir kar de þi nin bey ni o la bi le ce ði ne ih ti - mal ver mi yor ki. A kýl mu ha ke me ve hak sýz lýk la ra i ti raz ol sa ol sa Ba tý da o la bi lir di ye i man et miþ, far ký na var ma dan Ýn gi liz - le re ta pý ný yor her hal de. Tür ki ye'de ye ni bir ku ru cu fik re ih ti ya cý mýz var di yor su nuz. Bu nu bi raz a çar mý sý nýz? Ye ni A na ya sa bu tar týþ ma la rýn ne re sin de? AKAN KARDEÞ KANININ DURMASI ÝÇÝN NE GEREKÝYORSA YAPILMALI I rak Sa va þý sý ra sýn da de ði þik ke sim ler den in san la rýn bir a ra ya gel me siy le o lu þan Kü re sel BAK Tür ki ye nin NA TO dan çýk ma sý, Ýn cir lik Üs sü nün ka pa týl ma sý, I rak ve Af ga nis tan da ki iþ gal le re son ve ril me si, Fi lis tin in öz gür leþ me si ve da ha bir çok baþ lýk ta sa yý sýz ey le me im za at tý. Bu gün Tür ki ye de Su ri ye ya da Or ta do ðu ko nu sun da 2003 yý lýn da ki gi bi or tak vic dan ne den bu lu þa mý yor? Ön ce lik le þu nu gör mek ge re kir ki E sad týp ký ba ba sý gi bi ký yým ya pý yor. Hat ta za lim lik te o - nu da ge çe bi le ce ði ni ka nýt la ma ya ça lý þý yor san ki. Ýk ti da rý nýn baþ lan gý cýn da si ya sî tu tuklu la - rý n bir kýs mý ný ser best bý rak ma sý, da ha ý lým lý me saj lar ver me si bir u mut ve bek len ti ver miþ - ti. Fa kat mev cut ký ya mýn Ba tý lý lar ta ra fýn dan or ga ni ze e dil di ði dü þün ce le ri Tür ki ye de ki zi - hin bö lün me si ne se bep ol du. Lib ya da si vil kat li âm la rý na yol a çan ve bü tün mad dî var lý ðý na el ko yan dün ya sis te mi bu ra da da iþ ba þýn day dý do ðal o la rak. Bir de mu ha le fe tin ba þýn da gi bi gö rü nen Bur han Gal yun un böl ge de Ha mas ve Hiz bul lah ý dýþ la yan söy lem le ri Ýs ra il ABD denk le min de on la rýn çý kar la rý ný gö ze te ce ði iz le ni mi ve ri yor du. Mu ha le fe tin si lâh lan - ma sý da iç sa va þý te tik li yor. Ý ran da ka a le a lýn ma dý ðý ge rek çe siy le E sad a yan daþ ol du. Þim - di Hu lu kat li â mý nýn so rum lu la rý nýn ce za lan dý rýl ma sý ný is te di ler ni ha yet. O ra da o lan hal ka o - lu yor þu an da ve bü tün bu he sap la rýn ö te sin de mu ha le fe tin ya nýn da yer al mak du ru mun - da yýz di ye dü þü nü yo rum. Mu ha le fe tin i yi yön len di ril me si ko þu luy la, bir kez da ha em per ya - list le rin çý kar la rý na hiz met e dil me si ni ön le ye cek Or ta Do ðu da ki bun ca de ne yim den ya rar - la na cak þe kil de. Ön ce lik le a kan kar deþ ka ný nýn dur ma sý i çin ne ge re ki yor sa ya pýl ma lý. Ki ta bý nýz da 411 oy la ba þör tü sü ne öz gür lük geç tik ten son ra ba zý ba þör tü lü kýz la rýn baþ ka la rý nýn da öz gür lük ký sýt la ma la rý ný dü þü ne rek He nüz Öz gür Ol ma dýk bil di ri si ni ya yýn la dý ðý ný söy lü yor su nuz. Ba þör tü lü kýz lar da öz gür lük al gý sý de vam et se bi le ge nel al gý i çin de bu ses ler ar týk du yul ma ma ya mý baþ la dý? Bu ra da ö nem li o lan ba þör tü lü genç ka dýn la rýn ken di le rin den baþ ka la rý nýn a cý la rý na ha - ki ka ti ne e ði len, du yan ve gö ren yak la þým la rýy dý, ben ce bu bil di ri Tür ki ye nin or tak vic dan tec rü be sin de ký rýl ma nok ta la rýn dan bi ri ol du. Hak la rý nýn çið nen di ði nok ta da tam da bu mað du ri yet le rin gi de ril me si i çin bü yük bir a dým a týl mýþ ken, bir da ki ka bu bi zi mut lu et - mez baþ ka mað du ri yet ler de gi de ril me dik çe de mek kim se nin kim se yi gör me di ði bir za - man da çok kýy met li Müs lü man a ya ra þýr bir çý kýþ. Bu ses ler de vam e di yor. Genç ler çe þit li þe kil ler de ve plat form lar da ses ver me ye de vam e di yor lar. Allah a karþý sorumluyuz ve içimizden birileri bu sorumluluðu farzý kifaye babýnda yerine getirmeye çalýþýyor. Daha geniþ kitlelere yayýlmasý arzu edilir, ama aþýlacak çok manialar var. Bü tün dün ya ya bir þey söy le me yen fi kir ler, ge niþ bir a da le ti tem sil et me - yen yak la þým lar bu ül ke ye de ya rar sað la maz, ku þat maz. Ay rým cý lýk lar im - ti yaz lar, ay rý ca lýk lar or ta dan kalk ma - dan, il kel üs tün lük id di a la rý ber ta raf e dil me den hiç bir a na ya sa sad ra þi fa ol maz. A na ya sa ses siz in san la ra güç ka zan dýr ma lý, güç lü le rin he ge mon - ya sý ný or ta dan kal dýr ma lý. Ro man la Kür dü Tür kü, A le vîy le Sün nî yi yurt - taþ lýk ta e þit hi za ya ge tir me li, bu nu her kes i çi ne sin dir me li. Bu ül ke de her kes ku ru cu ol ma nýn, bu ra da ve bu ra lý ol ma nýn top lum sal söz leþ - me ye im za at ma nýn haz zý ný ya þa - ma lý ve ül ke si ne a i di ye ti ni say gýy la, sev giy le, em ni yet duy gu su i çin de ya þa ya bil me li. BU YANLIÞLAR BÝZÝ NEREYE GÖTÜRÜR Kürt me se le si tar tý þý lýr ken Te rör le Mü ca de le Ka nu nu, Mað du r Ço cuk lar u nu tu lu yor mu? O ço cuk lar siz ce Kürt so ru nu nun gel di ði nok ta da na sýl bir an lam i fa de e di yor? Bu ço cuk lar i çin bü yük bir mü ca de le ve ril di. Tür ki ye nin me se le ye du yar lý her ke sim - den bin ler ce in sa ný, bir plat - form da da ya nýþ ma i çin de me se le yi ta kip et ti ve baþ ta Meh met A tak ve Meh met U cum ol mak ü ze re in sa nüs - tü bir e mek sarf e dil di. Bu yön de hu ku kî dü zen le me le - rin ya pýl ma sý sað lan dý ve bir çok ço cuk ve genç ce za - ev le rin den tah li ye ol du. Fa - kat son za man lar da ma a le - sef 18 yaþ la rý ný dol dur duk - la rý ge rek çe siy le ba zý la rý ye ni den tu tuk lan mýþ lar ki bu ka bul e di le mez. Bir de ö zel lik le fen li se si gi bi i yi o kul la rý ka zan mýþ ve ba - þa rý lý öð ren ci le rin öð re - nim ha ya tý nýn son la na - ca ðý þe klin de a lý nýp gö - tü rül me le ri çok ma ni - dar dý a de ta. PKK i çin a - dam ye tiþ tir me stra te ji - si gi biy di tu tuk la ma lar. Bu yan lýþ lar bi zi ne re ye gö tü rür çok a çýk. ÝNSANÎ DEÐERLERÝN ETRAFINDA BULUÞMAK YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK ÝHTÝYACI Ýs lâ mî ke si min Tür ki ye nin so run la rý na du yar sýz kal dý ðý ko nu sun da ki fik re ka tý lýr mý sý nýz? Bu top lum da her kes baþ ka sý nýn me se le le ri ne du yar sýz kal dý, kim se te mi ze çý ka maz. Son yýl lar da ye ni bir du yar - lý lýk ge liþ ti el bet te. Bun da Müs lü man la rýn da pa yý bü yük. Bu du yar lý lýk iþ gal ci le rin Bað dat a gir me siy le baþ la dý. Bi - raz da za ma nýn ar týk ka çý na ma ya ca ðý mýz ru huy du bu. Dün ya nýn bü tün baþ kent le rin de yak la þýk on mil yon in - san ay ný an da I rak ýn iþ ga li ni tel in i çin gös te ri yap mýþ tý me se lâ. Bu dün ya nýn er dem li in san la rý nýn a þa ðý dan kü re - sel leþ me si vic dan la rýn bu luþ ma sý her ke sin ö te ki ni gör - me ye baþ la ma sýy dý. Tür ki ye de de çe þit li plat form lar o - luþ tu ve fark lý e ði lim ler den or tak bir þey le ri o la maz mýþ gi bi du ran in san lar bir a ra ya ge le bil di ve or tak ey lem le re im za a tý la bil di. Bu ü ze ri mi ze ge len kö tü lük ler le get to - muz da ka la rak mü ca de le e de me ye ce ði mi zi gös te rir, a ma en ö nem li si baþ ka o la nýn o ka dar u zak ol ma ma sý nýn keþ - fi dir ö te yan dan ve or tak in sa nî de ðer le rin et ra fýn da bu - luþ mak yer yü zü nün en bü yük ih ti ya cý.

7 Y DÜNYA 7 HABERLER Sonuç bil dir ge sin de, Ku düs ün Ýs lâ mî ka rak te ri ve çok kül tür lü kim li ði nin, Müs lü man la rýn ve Hris ti yan la rýn mu kad des me kân la rý nýn ko run ma sý ge rek ti ði de kay de dil di. FOTOÐRAF: AA Filistin'e ambargo kalksýn ÝSÝPAB FÝLÝSTÝN DAÝMÎ ÝÞLER KOMÝTESÝ TOPLANTISI SONUÇ BÝLDÝRGESÝNDE "ÝSRAÝL'ÝN, FÝLÝSTÝN HALKININ TAMAMINI CEZALANDIRAN KARA, DENÝZ VE HAVA AMBARGOSUNUN KALDIRILMASI GEREKTÝÐÝ" BELÝRTÝLDÝ. ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý Par la men to Bir li ði (Ý SÝ PAB) Fi lis tin Da i mi Ýþ ler Ko mi te si Top lan tý sý so nuç bil dir ge sin de, Ýs ra il in, Fi lis tin hal ký nýn ta ma mý ný ce za lan dý ran ka ra, de niz ve ha va am bar go su nun kal dý rýl ma sý ge rek ti ði be lir ti le rek, Fi lis tin dev le ti nin u lus la r a ra sý a lan da ta nýn ma sý çað rý sýn da bu lu nul du. Top lan tý nýn ar dýn dan a çýk la nan so nuç bil dir ge sin de, kon fe rans ta Fi lis tin böl ge sin de son za man lar da ya þa nan Ýs ra il in ye ni yer le þim yer le ri aç ma sý, Fi lis tin böl ge - Fran sa as ke rî mü da ha le i çin BM þar tý ný koþ tu FRAN SA Dý þiþ le ri Ba ka ný Je an-yves Le Dri an, Su ri ye ye as ke rî mü da ha le ye ül ke si nin, sa de ce BM nin bu na i zin ver me si ha lin de kat ký ve re bi le ce ði ni söy le di. Le Dri an, Sin ga pur da dü zen le nen gü ven lik zir ve sin de yap tý ðý a çýk la ma da, u lus la r a ra sý top lu mun Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ý de vir me ça ba la rý çer çe ve sin de yap tý rým la rý ve bas ký la rý art týr ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Yap tý ðý a çýk la ma da, Fran sa Cum hur baþ ka ný Fran ço is Hol lan de i le Rus ya Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin a ra sýn da ön ce ki gün ya pý lan bir gö rüþ me ye de de ði nen Le Dri an, gö rüþ me nin, BM Gü ven lik Kon se yi da i mî ü ye si Rus ya nýn, Su ri ye ye yö ne lik as ke rî mü da ha le ka ra rý na yö ne lik ve to su nu ya rýn kal dý ra ca ðý ný dü þün me yi müm kün kýl ma dý ðý ný kay det ti. Singapur / a a Clin ton ve Lav rov, Su ri ye ko nu sun da hem fi kir ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ve Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov un, Su ri ye i le il gi li o la rak bir lik te ça lýþ ma nýn ge rek li li ði ko nu sun da an laþ tý ðý bil di ril di. A me ri ka lý bir yet ki li, Clin ton ve Lav rov un te le fon da gö rüþ tü ðü nü be lirt ti. Yet ki li, Clin ton ve Lav rov un Su ri ye de si ya sî ge çiþ stra te ji si ko nu sun da Su ri ye li le re yar dým i çin bir lik te ça lýþ ma ya baþ la ma nýn ge rek li li ði ko nu sun da hem fi kir ol duk la rý ný söy le di. Stockholm / a a sin de hak sýz ve hu kuk suz ku þat ma, Ku düs, Ýs ra il ha pis ha ne le rin de ki tu tuk lu la rýn so run la rý nýn e le a lýn dý ðý be lir til di. Ýs ra il in, in sa nî yar dým ta þý yan Ma vi Mar ma ra ge mi si ne yap tý ðý a çýk sal dý rý nýn þid det le ký nan dý ðý vur gu la nan bil dir ge de, Ýs ra il in Tür ki ye ye kar þý so rum lu luk la rý ný u lus la r a ra sý hu kuk çer çe ve sin de ye ri ne ge tir me si ge re ki yor i fa de si ne yer ve ril di. Bil dir ge de, Ku düs ün Fi lis tin so ru nu nun mer ke zi ve A rap-ýs ra il ça týþ ma sý nýn kal bi ol du ðu vur gu la na rak, Ku düs ün sa de ce Ýs lâm a çý sýn dan de ðil, di ðer se ma vî din ler i çin de ö nem li ol du ðu kay de dil di. U lus la r a ra sý top lu luk la rýn, Ku düs so ru nuy la il gi li Ýs ra il e bas ký yap ma ya ve bu ko nu da ki u lus la r a ra sý ka rar la rý ha ya ta ge çir me si i çin zor la ma ya çað rýl dý ðý ak ta rýl dý. So nuç bil dir ge sin de, Ku düs ün Ýs lâ mî ka rak te ri ve çok kül tür lü kim li ði nin, Müs lü man la rýn ve Hris ti yan la rýn mu kad des me kân la rý nýn ko run ma sý ge rek ti ði kay de dil di. Ýs tan bul / a a FÝ LÝS TÝN DEV LE TÝ TA NIN MA LI FÝ LÝS TÝN dev le ti nin u lus lar a ra sý a lan da ta nýn ma sý çað rý sýn da bu lu nu lan bil dir ge de, Fi lis tin Dev let Baþ - ka ný Mah mud Ab bas ýn BM ye tam ü ye lik baþ vu ru - su nun mem nu ni yet le kar þý lan dý ðý, ay rý ca Fi lis tin in U NES CO ü ye li ði nin kay da de ðer ol du ðu ve bu ü ye - lik le ve ri len an lam lý me sa jýn u lus lar a ra sý top lu luk lar ta ra fýn dan dik ka te a lýn ma sý ge rek ti ði be lir til di. Kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan defnedilen sivillerin en yaþlýsýnýn katledildiðinde 78, en küçüðünün ise 6 yaþýnda olduðu belirtildi. FO TOÐ RAF: A A Bos na da 32 sa vaþ kur ba ný da ha def ne dil di BOS NA Her sek te sa vaþ sý ra sýn da Sýrp lar ta ra fýn dan kat le di len ve kim lik tes bit le ri ye ni ya pý lan 32 sa vaþ kur ba ný da ha top ra ða ve ril di. Baþ kent Sa ray bos na nýn ku zey ba tý sýn da ki Tuz la þeh ri ya kýn la rýn da yer a lan Ka le si ya da, top lu me zar dan çý ka rý lan ve kim lik tesbi ti ya pý lan lar i çin ce na ze tö re ni dü zen len di. Müf tü Ýs ma il Smay lo viç in kýl dýr dý ðý ce na ze na ma zý na 3 bin den faz la Boþ nak ka týl dý. Bos na da yýl la rý a ra sý ya þa nan sa vaþ ta Sýrp lar ta ra fýn dan kat le di len si vil ler, ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan, Ka le si ya da ki þe hit li ðe def ne dil di. Top ra ða ve ri len sa vaþ kur ban la rýn dan 31 i nin er kek, bi ri nin ka dýn ol du ðu be lir til di. Ka dý nýn öl dü rül dü ðün de 69 ya þýn da o lan Mü ni ra May lo viç, def ne di len si vil ler a ra sýn da en yaþ lý sý nýn kat le dil di ðin de 73 ya þýn da o lan Av dur rah man Has kiç, en kü çü ðü nün i se 6 ya þýn da ki Ta rýk Çak lo vit sa ol du ðu i fa de e dil di. Zvornik / a a Mehmed Fatih Medresesi, Ka ra dað ýn baþ þehri Pod go rit sa ya ký nýn da ki Tu zi de bu lu nuyor. Med re se, 100 yýl son ra ilk me zun la rý ný ver di KA RA DAÐ DA Bal kan sa va þý nýn ar dýn dan ka pa nan ve Türk Ýþ bir li ði ve Ko or di nas yon A jan sý (TÝ KA) ta ra fýn dan ye ni den yap tý rý lan Meh med Fa tih Med re se si (i mam ha tip li se si) 100 yýl son ra ilk me zun la rý ný ver di. Ka ra dað ýn baþ þehri Pod go rit sa ya ký nýn da ki Tu zi de bu lu nan ve son me zun la rý ný 1912 de ve ren, 2008 de TÝ KA ta ra fýn dan ye ni den yap tý rýl dýk tan son ra e ði ti me baþ la yan med re se nin ilk me zun la rý nýn dip lo ma tö re ni ne Baþ ba kan Yar - dým cý sý Be kir Boz dað, Ka ra dað Baþ ba ka ný Ý gor Luk þiç, Ka ra dað Dev let Ba ka ný Ra fet Hu so viç, Ka ra dað Mec lis Baþ kan Ve ki li Rý fat Ras to der, Tür ki ye nin Pod go rit sa Bü yü kel çi si E mi ne Bir gen Ke þoð lu, Ka ra dað Ýs lâm Bir li ði Baþ ka ný Ri fat Fey ziç, TÝ KA Baþ ka ný Dr. Ser dar Çam, Yurt dý þý Türk ler ve Ak ra ba Top lu luk la rý Baþ ka ný Ke mal Yurt naç, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Tem sil ci si Prof. Dr. A li Er baþ, ö te ki yet ki li ler ve a i le ler ka týl dý. Podgoritsa / a a Esed: Böy le bir kat li â mý ca na var lar bi le yap maz n SU RÝYE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sed, Hu mus un Hu la böl ge sin de ya pý lan kat li am da ö len 108 ki þiy le il gi li o la rak, kat li âm da ke sin lik le pay la rý nýn ol ma dý ðý ný söy le di. E sed, par la men to nun a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Kat li â mý ký ný yo rum. Böy le bir kat li â mý ca na var lar bi le yap maz. Kat li âm la il gi e ðer ü zül mez sek de mek ki in san de ði liz. Te rö riz me kar þý koy ma ya de vam e de ce ðiz de di. Su ri ye de re form la ra rað men te rö rizm de vam e di yor. Te rör fark gö zet me den her ke si vu ru yor, iç a let ler le dýþ kay nak lý bir sa vaþ la kar þý ka rþý ya yýz di yen E sed, Biz fit ne ve ül ke nin yok e dil me siy le kar þý kar þý ya yýz, Mas ke ler düþ tü ve ül ke de ki o lay lar da dýþ dün ya nýn ro lü or ta ya çýk tý. Dýþ kay nak lý ol ma dý ðý sü re ce mu ha lif ler le gö rüþ me ye ha zý rýz di ye ko nuþ tu. Þam / a a Mübarek'in cezasýný yetersin gören muhalifler Tahrir'e indi. Mý sýr da i kin ci Tahrir dal ga sý n MISIR DA es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in mü eb bet ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý na, Mü ba rek in o ðul la rý A la ve Ce mal a ley hin de ki suç la ma la rýn dü þü rül me si ne ký zan bin ler ce mu ha lif ye ni den Tah rir Mey da ný na in di. Ka hi re A ðýr Ce za Mah ke me si nin Mü ba rek a ley hi ne ver di ði mü eb bet ha pis ce za sý (Mý sýr ka nun la rý na gö re mü eb bet ha pis, 25 yýl ha pis an la mý na ge li yor) mu ha lif le rin Tah rir Mey da ný nda top lan ma sý na se bep ol du. Ka ra rý pro tes to e den mu ha lif ler, ül ke de tek rar dev rim ya pa cak la rý ný söy le ye rek, o lan lar dan ik ti dar da bu lu nan Yük sek As ke rî Kon sey i so rum lu tut tu. Tah rir Mey da ný nda top la nan gös te ri ci le rin sa yý sý 50 bi ni ge çer ken, ül ke nin i kin ci bü yük ken ti Ýs ken de ri ye de 100 bi ne ya kýn gös te ri ci Kor niþ Cad de si nde pro tes to la ra baþ la dý. Tah rir Mey da ný nda ki gös te ri le re mu ha lif li der ler Ab dul mu nim E bu l-fu tuh, Ey men Nur, Ham din Sab ba hi ve Ha lid A li de ka tý la rak, des tek ver di. Kahire / aa ABD den 10 gün de 10 sal dýrý n ABD NÝN in san sýz ha va a raç la rý nýn Pa kis tan ýn Gü ney Ve zi ris tan böl ge sin de yap tý ðý sal dý rý lar da en az 10 ki þi öl dü. Gü ven lik kay nak la rý na gö re, Gü ney Ve zi ris tan ýn Bar mal böl ge sin de mi li tan lar ca kul la nýl dý ðý tesbit e di len bir e ve dü zen le nen sal dý rý da 10 ki þi ö lür ken, sal dý rý dolayýsýyla hal kýn kor ku ve pa nik i çin de ev le ri ni terk et ti ði bil di ril di. ABD nin Pa kis tan a sal dý rý la rý, Pa kis tan ýn da vet e dil di ði ABD nin Chi ca go þehrin de dü zen le nen NA TO zir ve sin den son ra ar týþ ol du. ABD nin in san sýz ha va a raç la rý son 10 gün i çin de Pa kis tan da 10 sal dý rý ger çek leþ tir di. ABD, Pa kis tan ýn Af ga nis tan sý ný rýn da ki a þi ret ler böl ge sin de yu va la nan Ta li ban ve El-Ka i de mi li tan la rý ný ken di si i çin en bü yük teh dit o la rak gö rü yor yý lýn da baþ la yan ABD sal dý rý la rý na Pa kis tan yö ne ti mi ýs rar la kar þý çýk ma sý na rað men sal dý rý la rý bir tür lü en gel le ye mi yor. Ýslamabad / aa Po lis, i puç la rý ný dik ka te al ma mýþ n AL MAN YA DA te rör es ti ren a þý rý sað cý Nas yo nal Sos ya list Ye ral tý (NSU) te rör hüc re si hak kýn da or ta ya çý kan ye ni bil gi ler gü ven lik bi rim le ri nin göç men le re yö ne lik se ri ci na yet le ri ne ka dar cid di ye al dýk la rý ko nu sun da a kýl lar da so ru i þa ret le ri bý ra ký yor. Ül ke nin ta nýn mýþ der gi le rin den Fo cus, se ki zi Türk ve bi ri Yu nan kö ken li es naf la ra yö ne lik ci na yet ler de ilk Ne o na zi i pu cu nun 2006 yý lýn da po li se ve ril di ði ni yaz dý. Fa kat gü ven lik bi rim le ri nin, Al man ya nýn her ta ra fý ný ka na bu la yan Ne o na zi te rö rist ler hak kýn da ve ri len i pu cu nu ta kip et me di ði i le ri sü rül dü. NSU te rör ör gü tü hak kýn da ki po lis ra por la rý ný ha be ri ne kay nak gös te ren der gi, Dort mund da 2006 yý lýn da bü fe sa hi bi Meh met K. nýn öl dü rül me si nin he men ar dýn dan bir gör gü ta ný ðý nýn, o la yýn ya kýn la rýn da bi sik let li i ki þüp he li a dam gör dü ðü nü po li se bil dir di ði ni du yur du. Münih / cihan Gaz ze ye ha va sal dý rý sý: 7 ya ra lý n ÝS RA ÝL or du su nun dün sa bah sa at le rin de Gaz ze ye dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da 4 ü ço cuk, 7 Fi lis tin li ya ra lan dý. Fi lis tin li yet ki li ler, Ýs ra il sa vaþ u çak la rý nýn, Gaz ze Þe ri di nde ki 5 ay rý he de fe fü ze sal dý rý sý dü zen le di ði ni bil dir di. E di ni len bil gi le re gö re, ilk sal dý rý da, Beyt La hi ya nýn ba tý sýn da ki bir ta vuk çift li ði he def a lýn dý. Sa vaþ u çak la rýn dan a tý lan fü ze le rin, Deyr el- Belh te bir de po i le bir tar la ya düþ tü ðü nü, i ki fü ze nin de Gaz ze de ki po lis mer ke zi ya ký ný na i sa bet et ti ði ni be lir ten Fi lis tin li yet ki li ler, 5 nci sal dý rý da a tý lan fü ze nin Nu sey rat mül te ci kam pýn da ki bir e vin ya ký ný na düþ tü ðü nü, bu sal dý rý da 7 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný kay det ti. Ýs ra il or du sun dan ya pý lan a çýk la ma da i se ha va o pe ras yo nu nun, Cu ma gü nü Gaz ze sý ný rýn da bir Ýs ra il as ke ri nin ö lü müy le so nuç la nan ça týþ ma lar ü ze ri ne dü zen len di ði be lir til di. BU a ra da, Gaz ze de ki Ha mas hü kü me ti, Ýs ra il in son sal dý rý la rý nýn böl ge de ki sü kû ne ti teh li ke ye dü þür dü ðü u ya rý sýn da bu lun du. Gaz ze / a a

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Si ga ra sa va þý ný ka zan dýk mý? Tür ki ye, da ha ön ce baþ lat tý ðý si ga ra ya sa vaþ yo lun da e pey yol al dý. Her yýl 31 Ma yýs, Dün ya Si ga ra sýz Gü nü o la rak kut la ný yor. Baþ ta Ye þi lay ol mak ü ze re çok sa yý da si vil top lum ku ru lu þu da bu gün le il gi li o la rak prog ram lar ya pý yor ve si ga ra ya kar þý ve ri len mü ca de le de ge li nen nok ta yý ka mu o yu i le pay la þý yor. Ha liy le, Sað lýk Ba kan lý ðý da si ga ra i le mü ca de le de yol a lýn ma sý i çin gay ret sar fe den ler a ra sýn da. Ya pý lan a çýk la ma la ra gö re tü tün le mü ca de le kap sa mýn da yü rü tü len ça lýþ ma lar ne ti ce sin de si ga ra i çen le rin o ra ný yüz de 27.1 e ge ri ler ken ya sak ol ma ma sý na rað men ev de si ga ra i çen ler de yüz de 35 a zal mýþ. (Star g., 1 Ha zi ran 2012) Bi lin di ði gi bi Tür ki ye, 2008 de Du man sýz Ha va Sa ha sý kam pan ya sý baþ lat tý. Bu kam pan ya nýn he de fi, si ga ra i çi len yer le ri a zalt mak tý. Bil has sa res mî ku rum lar da bu ya sak bü yük öl çü de uy gu lan dý ve mil let ten des tek de gör dü. A raþ týr ma la ra gö re, bu mü ca de le kap sa mýn da yü rü tü len ça lýþ ma lar so nu cu, Tür ki ye de 2006 yý lýn da yüz de 33.4 o lan 15 yaþ ü ze rin de si ga ra iç me o ra ný, 2012 de yüz de 27.1 e ge ri le miþ. Bir çok has ta lý ða se bep o lan si ga ra ya kar þý top lum da o lu þan tep ki nin ar dýn dan si ga ra i çen ler bu mu sî bet ten kur tul ma nýn yol la rý ný a ra dý ve çok sa yý da ki þi si ga ra bý rak ma po lik li nik le ri ne mü ra ca at et ti. Her kes bi lir ki, si ga ra i çin ler de bu a lýþ kan lý ðýn yan lýþ ve za rar lý ol du ðu nu i ti raf e di yor lar. Muh te me len he pi mi zin Ah, þu si ga ra yý bir bý ra ka bil sem ya da Si ga ra yý bý ra ka bil sem kur ban ke se ce ðim di yen e þi miz, dos tu muz ol muþ tur. Bu ba kým dan si ga ra i çen le ri ký na mak de ðil, on la rýn bu a lýþ kan lýk tan kur tu la bil me si i çin e li miz den ge le ni yap ma mýz ge re kir. Bu a lýþ kan lýk tan kur tul ma nýn bir yo lu da si ga ra iç me yen çev re ye sa hip ol mak týr. Ö nü ne ge le ne i yi lik ol sun di ye si ga ra ik ram e den bir çev re de ya þa yan bi ri, bu a lýþ kan lýk tan kur tu la bi lir mi? Uz man la rýn i fa de si ne gö re si ga ra kul la ný mý na bað lý has ta lýk lar do la yý sýy la dün ya ge ne lin de yýl da mil yo nu a þan sa yý da ki þi ö lü yor. Tür ki ye de i se yýl da 100 bin ki þi si ga ra ve o na bað lý se bep ler le ve fat e di yor. Bü tün ö lüm le rin yüz de 23 ü nün se be bi nin si ga ra ol du ðu ha týr da tu tu lur sa na sýl bir mu sî bet le kar þý kar þý ya ol du ðu muz da ha i yi an la þý lýr. An cak Si ga ray la sa vaþ ta ga lip çýk týk di ye bi lir mi yiz? El bet te çok me sa fe a lýn dý, a ma za fer i lân e de bil mek i çin da ha çok er ken. He le he le za fer sar hoþ lu ðu na ka pý lýp, Si ga ra a lýþ kan lý ðý dert ol mak tan çýk tý de yip bu mü ca de le gev þe til me me li dir. Ma a le sef, göz ö nün de o lan ka pa lý me kân lar ha riç bu ya sak bü yük öl çü de de lin miþ ve de lin mek ü ze re dir. O lur mu, bü yük ce za sý var di ye ken di mi zi kan dýr ma ya lým. Ýs tan bul un pek çok il çe sin de, he le he le a ra so kak lar da ki kah ve ha ne ler de bu ya sak de lin miþ va zi yet te dir. Hiç kim se Ne re de, ne re de? di ye sor ma sýn. Me rak e den, o tur du ðu ma hal le nin kah ve ha ne ve ben ze ri yer le rin ö nün den bir a þa ðý, bir yu ka rý geç sin, i çer de ki du man ý gör sün! He le he le i çe ri si nin gö rün me me si i çin ö zel kâ ðýt lar la cam la rý ka pa tý lan in ter net ka fe ler! Ta ma men du man al tý ol muþ du rum da. Bu ra la rýn ha len du man sýz ha va sa ha sý ol du ðu nu zan net mek çok ya nýl tý cý. Bu nun la bir lik te, hiç bir yer de bu ya sak uy gu lan mý yor de mi yo ruz. Uy gu la ný yor, uy gu la yan la rý da teb rik e de riz, a ma gev þe me var, ya sak de li ni yor, du man sýz ha va bu lut la ný yor di ye yet ki li le ri i kaz et mek is ti yo ruz. Bir nok ta da ha var: Si ga ra ya kar þý yü rü tü len mü ca de le, ben zer þe kil de al kol lü iç ki le re kar þý ni çin yü rü tül mü yor? Si ga ra öl dü rür de al kol lü iç ki ler öl dür mez mi? Tür ki ye yi i da re e den ler, Ý çen ler öl dü de, iç me yen ler öl me di mi? an la yý þýy la ha re ket e de mez ve et me me li. Si ga ra ya kar þý baþ la tý lan ve bü yük öl çü de ba þa rý lý o lan mü ca de le, ar tan þe kil de al kol lü iç ki le re kar þý da yü rü tül me li dir. Ýlk a dým o la rak da al kol lü iç ki le rin ga ze te ler de ki rek lâm la rý na ma ni o lun ma lý. Si ga ra nýn rek lâ mý nýn ya sak ol du ðu bir ül ke de, al kol lü iç ki le rin rek lâm la rý nýn ya sak ol ma ma sý ný i zah e de bi le cek bir uz man, bir e ði tim ci, bir i da re ci, bir i lim a da mý, bir sos yo log, bir gü ven lik men su bu var mý? Si ga ray la mü ca de le de yol a lýn dý, a ma teh li ke bit miþ de ðil. Si ga ray la mü ca de le gev þe me sin ve al kol lü iç ki le rin rek lâm la rý da en gel len sin, ves se lâm... Hükümetten özel çalýþma nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, katýldýðý bir TV ka na lýn da ö zel yet ki li mah ke me le rin as lýn da ol ma ma sý ge re ken mah ke me ler ol du ðu nu söyledi. Boz dað, þun la rý söy le di: Ö zel yet ki li mah ke me ler bir ih ti yaç tan doð du ve bu ih ti yaç var lý ðý ný mu ha fa za et ti ði sü re ce bu mah ke me le rin var lý ðý nýn da de vam et me si ge re kir. Bu i fa de miz bu mah ke me le rin i la ni ha ye de vam e de ce ði an la mýn da de ðil. Bu mah ke me ler le il gi li bu ka dar tar týþ ma var ken, ne dir so run di ye bak ma mýz lâzým. Hem hü kü me tin, hem de Mec lis in bu na bir bak ma sý la zým. Be kir Boz dað, ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rýl ma sý i le i le il gi li so ru lan bir so ru ya, Þu an da bir ça lýþ ma var. Bu ça lýþ ma nýn i çe ri sin de de bü tün op si yon la rý de ðer len di ren, a ma her op si yo nun i çe ri sin de de ne ler o la bi le ce ði ko nu sun da ça lýþ ma de vam e di yor ce va bý ný ver di. An ka ra / a a 6 Ha zi ran da bu lu þa cak lar BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu i le 6 Ha zi ran Çar þam ba gü nü bir a ra ya ge le cek. Baþ ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma da, Baþ ba kan Er do ðan ýn, Ký lýç da roð lu i le 6 Ha zi ran Çar þam ba gü nü, sa at da gö rü þe ce ði be lir til di. Ký lýç da roð lu, te rör so ru nu hak kýn da ha zýr la dýk la rý Yol Ha ri ta sý ný gö rüþ mek ü ze re Baþ ba kan Er do ðan dan ran de vu ta le bin de bu lun muþ tu. ER DO ÐAN: ÖN YAR GI LI DE ÐÝ LÝM Baþ ba kan Er do ðan, AKP Þan lý ur fa Ýl Baþ kan lý ðý ný zi ya re ti son ra sýn da Ký lýç da roð lu i le ya pa ca ðý gö rüþ me ye i liþ kin, Ben, ön yar gý lý de ði lim. Pe þin bir ka ra rým da yok. Biz, is ti fa de e de bi le ce ði miz bir pa ket le ge li yor sa o za man bu nu biz de yet ki li ku rul la rý mýz da de ðer len di ri riz, bun dan is ti fa de e de riz. Be ra ber yap ma mýz ge re ken ça lýþ ma lar ney se bu ça lýþ ma la rý ya pa rýz. Bü tün me se le ül kü o la rak ü zü mü ye mek tir, bi zim bað cýy la i þi miz yok de di. An ka ra / a a AKP GENEL BAÞKAN YARDIMCISI ÇELÝK, ÇOCUKLARIMIZIN BEDENLERÝNÝ DOYU- RURKEN, RUHLARINI VE AKILLARINI AÇ BIRAKIRSAK ONLARIN GERÇEK MANADA EVLÂTLARIMIZ OLAMAYACAÐINI KAYDEDEREK, ''ASRIN SAHÝBÝ" BÜYÜK ÜSTAD BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝNÝN BU TEHLÝKEYÝ GÖRDÜÐÜNÜ SÖYLEDÝ. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, ço cuk la rý mý zýn be den le ri ni do yu rur ken, ruh la rý ný ve a kýl la rý ný aç bý ra kýr sak on la rýn ger çek ma na da ev lât la rý mýz o la ma ya ca ðý ný kay de de rek, As rýn sa hi bi Bü yük Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri bu teh li ke yi gö rü yor ve as rýn ba þýn da vic da nýn zi ya sý, u lum-u di ni ye dir. Ak lýn nu ru, fü nun-u me de ni ye dir. Ý ki si nin bir leþ me siy le ha ki kat te cel li e der di yor þek lin de ko nuþ tu. A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nin me zu ni yet tö re ni ne ka tý lan AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Çe lik, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, tek par ti dö ne min de din dar in san la rýn ö te ki leþ ti ril di ði ni, mü te dey yin in san la rýn a de ta ya ban cý ve par ya mu a me le si gör dü ðü nü vur gu la ya rak, çok par ti li ha ya ta ge çil me si i le mil le tin hür i ra de siy le ik ti da ra ge len De mok rat Par ti dö ne min de ül ke nin ma kus ta li hi nin bir par ça da ol sa de ðiþ ti ði ni i fa de et ti. Çe lik, o dö ne min Mil lî E ði tim Ba ka ný Tev fik Ý le ri nin i mam ha tip o kul la rý nýn a çýl ma sýn da ve Ýs lâm Ens ti tü le ri nin yay gýn laþ tý rýl ma sýn da bü yük e me ði ol du ðu nu ha týr lat tý. Ço cuk la rý mý zýn be den le ri ni do yu rur ken, ruh la rý ný ve a kýl la rý ný aç bý ra kýr sak on lar ger çek ma na da ev lât la rý mýz o la maz di yen Çe lik, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: TÜ KE TÝCÝ Hak la rý Mer ke zi (TÜ-MER) Ge nel Baþ ka ný Av. Fa ruk Han çer, ka çak e lek trik kul la nan la ra af ge ti ren dü zen le me yi e leþ ti re rek, Ön ce ka yýp ka çak be de li ö de yen dü rüst tü ke ti ci yi af fe din çað rý sýn da bu lun du. TÜ-MER Ge nel Baþ ka ný Han çer, ka çak e lek trik kul la nan la ra af ge ti ren dü zen le me nin TBMM A da let Ko mis yo nu ndan geç me si ü ze ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, e lek trik fa tu ra la rýn dan ka yýp ka çak be de li nin a lýn ma ya de vam et ti ði ni ha týr lat tý. Han çer, KI LIÇ DA ROÐ LU: SO RUM LULUK ÜST LE NÝ YO RUZ CHP Li de ri Ký lýç da roð lu, Tür ki ye nin en te mel so ru nun te rör ol du ðu nu be lir te rek, þöy le de vam et ti: (Ar týk a na lar að la ma sýn) di ye bir cüm le yi bi zim si ya set gün de mi miz den kal dýr ma nýn yo lu, te rö rü son lan dýr mak tan ge çer. Ben CHP Ge nel Baþ ka ný o la rak ü ze ri me dü þen so rum lu lu ðu ye ri ne ge tir mek is ti yo rum. Þe hit an ne le ri, þe hit ba ba la rý ýs rar la bu nu is ti yor lar. Biz de ta lep le ri ni dik ka te a lý yo ruz, so - rum lu luk üst le ni yo ruz. Baþ ba kan a gi di yo ruz, yol ha ri ta mý zý su na ca ðýz. Ni çin yol ha ri ta sý na ge rek ol - du ðu nu a çýk la ya ca ðýz, tak dir ken di si nin dir. Te rör ko nu sun da bü tün si ya sî par ti le rin or tak ça ba har ca - ma la rý ge re ki yor. Yol yön te mi mi zin ek sik ol du ðu nu söy le yen ler o la bi lir, ye ni kat ký lar ya par lar sa mut lu o lu ruz. Doð ru ol ma dý ðý ný söy le yen o la bi lir, on lar dü þün ce le ri ni ge ti rir se des tek o lu ruz. BEDÝÜZZAMAN tehlikeyi görmüþtü As rýn sa hi bi Bü yük Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri bu teh li ke yi gö rü yor ve as rýn ba þýn da vic da nýn zi ya sý, u lum-u di ni ye dir. Ak lýn nu ru, fü nun-u me de ni ye dir. Ý ki si nin bir leþ me siy le ha ki kat te cel li e der. Bi ri nin ay rýl ma sýy la ta as sup, di ðe ri nin ay rýl ma sýy la hi le ve þüp he do ðar di yor. Bu se bep le hem din hem de fen i lim le ri ni bir a ra da o ku ta cak Van da bir Med re se tüz zeh ra ku rul ma sý i çin dö ne min sul tan la rý Ab dül ha mid ve Sul tan Re þat nez din de gi ri þim ler de bu lun muþ tu. O dö nem de bir ü ni ver si te o la rak ku rul ma sý plan la nan Med re se tüz zeh ra da A rap ça, Türk çe ve Kürt çe e ði tim ya pýl ma sý ný is te miþ ve düþ ma ný mý zý ce ha let, fa kir lik, ih ti lâf o la rak gör müþ tü. Çün kü ca hil in san çok ra hat kan dý rý la bi lir. Düþ ma ný mýz fa kir lik tir çün kü en teh li ke li in san kay be de cek bir þe yi ol ma yan in san dýr. Düþ ma ný mýz, ih ti laf týr ya ni bö lü cü lük tür, ay rým cý lýk týr. Bu mik rop ve vi rüs bün - þun la rý söy le di: Ý za hý müm kün ol ma yan ve dü rüst a bo ne le rin ce za lan dý rýl ma sý an la mý na ge len ka yýp ka çak be de li a lýn ma ya de vam e der ken ka çak e lek trik kul la na na af ya sa sý çý ka rýl mak ta dýr. Sö zün bit ti ði yer de yiz. Her hal de þa þýr mýþ ve ya ka rýþ týr mýþ ol ma lý lar(!) Ka çak kul la nan lar de ðil, hak sýz ye re ka yýp ka çak be de li ö de yen tü ke ti ci af fe dil me li dir. TÜ-MER o la rak her tür lü en gel le me le re rað men ne a kýl la ne de a da let le i za hý müm kün ol ma yan ve dü rüst a bo ne le rin ce - ye ye gir di mi ce mi yet ra hat et mez. Ýþ te bu gün bu san cý yý çe ki yo ruz. Bu na kar þý kar deþ lik, bir lik ve bü tün lük si lâ hýy la mü ca de le e de ce ðiz. Irk me se le si be den le il gi li dir, ruh la rýn ýr ký ol maz. Fark lý ka vim le re men sup o la bi li riz el bet te a ma or tak pay da la rý mýz var. Ýþ te bun la rý ço cuk la rý mý za ve ne sil le ri mi ze öð ret mek zo run da yýz. Çe lik, me se le nin yal nýz ca dip lo ma lý in san ye tiþ tir mek ten i ba ret ol ma dý ðý ný bil di re rek, Tür ki ye de ki hor tum cu la rýn, sah te kâr la rýn ve in san la rý do lan dý ran la rýn bü yük ço ðun lu ðu nun çif ter çif ter ü ni ver si te dip lo ma sý ol du ðu nu i fa de et ti. 28 Þu bat sü re cin de i mam ha tip o kul la rý na bü yük zu lüm ler ya pýl dý ðý ný i fa de e den Çe lik, þöy le ko nuþ tu: 28 Þu bat sü re cin de i mam ha tip o kul la rý ný ber ta raf et mek ve bu o kul la ra gi den ço cuk la rý cay dýr mak i çin bü tün mes lek o kul la rý ný fe da et ti ler. Bir kat sa yý re za le ti ge tir di ler. Bir çok ço cu ðu muz ma a le sef bu nun kur ba ný ha li ne ge ti ril di. Van / a a Ön ce dü rüst tü ke ti ci yi af fe din za lan dý rýl ma sý an la mý na ge len ka yýp ka çak be de li ni u nut tur ma ya ca ðýz. Bu hak sýz uy gu la ma ka ra bir le ke o la rak ö nü müz de ce re yan et me ye de vam e der ken hü kü me tin ka çak kul la na na af çý kar ma sý tü ke ti ci yi ya ra la ma ya de vam et mek te dir. Tek rar söy lü yo ruz. Dü rüst tü ke ti ci ye bu nu yap ma yýn. Dar be man tý ðýn dan far ký ol ma yan ken di so rum lu lu ðu nun be de li ni gü cü nün yet ti ði ne ö det me man tý ðý nýn al týn da hiç bir so rum lu du ra maz. Ýs tan bul / Ye ni As ya As ker lik Ka nu nu yü rür lük te nas KER LÝK Ka nu nu i le ba zý ka nun lar da de ði þik lik ya pýl ma sý na da ir ka nun Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Ka nu na gö re, her yýl 1 O cak-30 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da ya pý lan yok la ma i le 1 Tem muz-31 E kim ta rih le ri a ra sýn da ya pý lan son yok la ma uy gu la ma sý na son ve ri le cek. Yok la ma iþ lem le ri, 1 O cak gü nün den baþ la mak ü ze re yak la þýk 14 ay lýk sü re ye ya yý la cak. Ka nun la, as ker lik mec lis le ri gü nün ge li þen ko þul la rýn da et kin li ði ni yi tir di ði ge rek çe siy le kal dý rýl dý. Bu iþ lem ler bun dan son ra as ker lik þu be le rin ce ya pý la cak. As ke re al ma iþ lem le ri Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý nca yü rü tü le cek. Yok la ma i çin as ker lik þu be si, el çi lik ve ya kon so los luk la ra gel me yen ve ma ze re ti bu lun du ðu na da ir bel ge ib raz et me yen ler ve ya ken di li ðin den ge len ler, as ker has ta ne sin de mu a ye ne et ti ri le cek. Yok la ma ka ça ðý, sak lý ve ba ka ya la rý bi le rek res mî ve ya ö zel hiz me te a lan lar As ke ri Ce za Ka nu nu na gö re ce za lan dý rý la cak. Li se ve ya den gi o kul lar i le fa kül te ve yük sek o kul lar da öð re nim gö ren le rin as ker lik le ri 29 ya þý ný geç me mek ü ze re me zun o lun ca ya ve ya i li þik le ri ke si lin ce ye ka dar er te le ne cek. An ka ra / a a Ha va cý lýk hiz met le rin de grev ya sa ðý Res mî Ga ze te de nha VA CILIK hiz met le rin de grev ve lo kavt ya sa ðý ge ti ren, kor san tak si ci le re ke si len pa ra ce za la rý ný ar ttý ran Ka nun, Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Ba zý Ka nun lar da de ði þik lik ya pýl ma sý hak kýn da Ka nun i le, 5/5/1983 ta rih li ve 2822 sa yý lý Top lu Ýþ Söz leþ me si, Grev ve Lo kavt Ka nu nu nun 29 un cu mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na Ha va cý lýk hiz met le ri de ek len di. Böy le ce ha va cý lýk sek tö rün de grev ve lo kavt ya pý la ma ya cak. Ka nun i le ay rý ca, Ka ra yo lu ü ze ri park ye rin de ki a raç lar i çin park üc re ti, yet ki ve so rum lu luk a la ný na gö re park ye ri ni tes pi te yet ki li i da re ce ve ya bu i da re ler ce iþ let me iz ni ve ri len ger çek ve tü zel ki þi ler ce a lý na bi le cek. Bun lar dý þýn da hiç bir ger çek ve tü zel ki þi, park üc re ti a la ma ya cak. E riþ me kon trol lü ka ra yo lu (o to yol-eks pres yol) ha riç ol mak ü ze re, bü yük þe hir ler de yet ki li i da re, bü yük þe hir be le di ye si o la cak. Bu hük me ay ký rý park üc re ti a lan ve ya al ma ya te þeb büs e den le re, 6 ay dan 2 yý la ka dar ha pis ve 5 bin gü ne ka dar ad li pa ra ce za sý uy gu la na cak. Ka nun la kor san tak si ci le re ve ri len pa ra ce za la rý da ar tý rýl dý. Ýl gi li be le di ye den i zin ve ya ruh sat al ma dan, be le di ye sý nýr la rý i çin de ti ca rî a maç la yol cu ta þý yan ki þi ye, a raç sa hi bi ne, bað lý bu lun du ðu du rak, iþ ye ri ve iþ let me le rin so rum lu la rý na ka nun da be lir ti len i da ri pa ra ce za sý nýn 3 ka tý, bir yýl i çin de tek rar lan ma sý ha lin de i se 5 ka tý o la rak uy gu la na cak. Da ha ön ce 15 gün tra fik ten men e di len bu a raç lar, bun dan son ra 60 gün sü rey le tra fi ðe çý ka ma ya cak. Kor san tak si ler den ya rar la nan lar da ilk kez pa ra ce za sý na çarp tý rý la cak. Bu ce za, il gi li fýr ka da be lir ti len ce za nýn üç te bi ri o ra nýn da uy gu la na cak. An ka ra / a a Dok tor lar bu nu ya par sa nan TAL YA DA i ki dok tor a ra sýn da çý kan kav ga so nu cu dok tor lar dan bi ri si, ar ka da þý ný bý çak la ya ra la dý. An tal ya E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde gö rev ya pan dok tor lar dan M.Ý.Þ. (28) i le ar ka da þý G.K. (33), me sa i le ri nin ar dýn dan M. Ý. Þ. nin o to mo bi liy le Mu rat pa þa il çe sin de ki Mel tem Ma hal le si ne git ti. Bu ra da o to mo bil de M. Ý. Þ. i le G.K. a ra sýn da he nüz be lir le ne me yen bir se bep ten do la yý baþ la yan tar týþ ma nýn kav ga ya dö nüþ me si ü ze ri ne G. K, M. Ý. Þ yi bý çak la ya ra la dý. G.K. da ha son ra o to mo bil den i ne rek o lay ye rin den u zak laþ tý. O to mo bil den i ne rek yar dým is te di ði ni gö ren va tan daþ lar ta ra fýn dan An tal ya E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne gö tü ren M. Ý. Þ, a me li yat e dil di. M. Ý. Þ. nin sað lýk du ru mu nun a ðýr ol du ðu öð re nil di. Ö te yan dan G. K, bir sü re son ra po lis e kip le ri ne tes lim ol du. An tal ya Sað lýk Mü dü rü A dem Bil gin, A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, ya þa nan ol ma yýn mes lek taþ la rý a dý na ü zü cü ol du ðu nu söy le di. Þid de tin kim den ge lir se gel sin ka bul e di le mez ol du ðu nu vur gu la yan Bil gin, Ko nuy la il gi li çok yön lü so ruþ tur ma baþ lat týk. Sað lýk du ru mu cid di ye ti ni ko ru yan ya ra lý he kim ar ka da þý mý zýn te da vi si yo ðun ba kým ü ni te sin de sü rü yor de di. Antalya / a a

9 Y HA BER 9 re cep tas ni as ya.com.tr Ti ca rî ha ya tý dü zen le yen mev cut 1956 ta rih li Türk Ti ca ret Ka nu nu e ko no mik ve tek no lo jik ge liþ me le re a yak uy du ra ma dý ðýn dan mi a dý ný dol dur muþ tu, ye ni len me si ge re ki yor du. Ye ni si i çin ha zýr lýk la ra 11 yýl ön ce baþ lan dý. Ni ha yet geç ti ði miz yýl TBMM de gru bu bu lu nan si ya sî par ti le rin mu ta ba ka týy la 1535 mad de lik ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu ya sa laþ tý. 14 Þu bat ta rih li Res mî Ga ze te de ya yým la dý. A ma he men yü rür lü ðe gir me di. 1 Tem muz 2012 den i ti ba ren ka de me li þe kil de yü rür lü ðe gi re cek. Ay rý ca ka nu nu a çýk la yý cý ma hi yet te tü zük, yö net me lik ve teb lið le ri kap sa yan i kin cil dü zen le me ler ya yýn la na cak. Nük le er san tra lin ö nün de en gel kal ma dý nmer SÝN Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ma cit Öz can, Ak ku yu da ku rul ma sý plan la nan nük le er san tra lin ö nün de hiç bir hu ku ki en gel kal ma dý ðý ný bil dir di. Öz can, ya zý lý a çýk la ma sýn da, nük le er san tral i çin ve ri len yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý ný A na ya sa Mah ke me si nin ip tal et ti ði ni be lirt ti. Nük le er san tral le il gi li ça lýþ ma la rý bu za ma na ka dar ol du ðu gi bi, bun dan son ra da ya kýn dan ta kip e de cek le ri ni i fa de e den Öz can, þöy le de vam et ti: A na ya sa Mah ke me si nin ip tal ka ra rý sa ye sin de, Ak ku yu ya nük le er san tral ku rul ma sý nýn ö nün de hiç bir hu ku kî en gel kal ma dý. Bu Mer sin ve böl ge hal ký i çin ger çek ten ü zü cü bir ha ber. Çün kü Ak ku yu tu rizm a çý sýn dan en göz de yer le ri miz den bi ri si dir. Böy le si tu rizm po tan si ye li o lan ye re nük le er san tral in þa et me mek ge re kir. Tek u mu du muz, hü kü me tin bu yan lýþ tan bir an ön ce dön me si ni bek le mek. Mer sin / a a Ka ya su, yý lýn hu kuk çu su nhu KU KÎ A raþ týr ma lar Der ne ði (HU DER) Kon ya Þu be si ta ra fýn dan, 2003 yý lýn da 12 Ey lül dar be si ni ya pan lar hak kýn da id di a na me ha zýr la dýk tan son ra mes lek ten ih raç e di len es ki Cum hu ri yet Sav cý sý Sa cit Ka ya su ya yý lýn hu kuk çu su ö dü lü ve ril di. Der ne ðin Kon ya Ti ca ret O da sý nda dü zen le nen 10. O la ðan Ge nel Ku ru lu nda konuþan Ka ya su, 11 yýl ön ce ilk ö dü lü nü al dý ðýn da, ne den bu ö dü lün ken di si ne ve ril di ði ni dü þü ne rek hay ret ler i çin de kal dý ðý ný an la ta rak, þun la rý i fa de et ti: Çün kü ben ö dül a la cak bir þey yap ma mýþ tým, gö re vi mi yap mýþ tým. Fa kat a ra dan ge çen za man i çin de gör düm ki ben kay da de ðer bir þey yap mý þým. O gü ne ka dar hat ta on dan son ra pek çok sav cý, dev let me mu ru, ö zel sek tör in sa ný gö re vi ni yap mý yor muþ. Bu ba kým dan sýrf gö rev yap ma nýn bi le ö dü le lâ yýk ol du ðu nu gör düm. Bu ne den le ar týk ba na ni ye ö dül ve ri li yor di ye sor mu yo rum. Tam ter si ne ba na ni ye ö dül ve ril me di di ye so ru yo rum. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan HUDER Konya Þube Baþkaný Öz gür So lak, yý lýn hu kuk çu su ö dü lü ne lâ yýk gö rü len Sa cit Ka ya su ya pla ke ti ni ver di. Mer sin / a a I rak ta ki Türk iþ çi ler döndü nça LIÞ MA i zin le ri ol ma dý ðý ge rek çe siy le yak la þýk 5 ay dýr I rak ýn Ker be la þeh rin de tu tuk lu bu lu nan ve 1 haf ta ön ce ser best bý ra ký lan 17 Türk iþ çi, Tür ki ye ye gel di. Ser best bý ra kýl dýk tan son ra Tür ki ye nin Bað dat Bü yü kel çi li ði nde pa sa port iþ lem le ri nin ta mam lan ma sý ný bek le yen 17 iþ çi, iþ lem le ri nin bit me si nin ar dýn dan bü yü kel çi lik gö rev li le rin ce tah sis e di len o to büs le Ha bur sý nýr ka pý sý na ge ti ril di. Bu ra dan Tür ki ye ye gi riþ ya pan 17 iþ çi, Þýr nak Va li li ði nin sý nýr da ha zýr bek let ti ði o to büs le Kay se ri ye gel di. Ýþ çi ler den Mu rat De mi re zen, Cen giz De mi re zen, Ser dar Er do ðan, Ö mer Er do ðan, En der Þa hin, Mit hat Þa hin, Meh met Do ðan, Ek rem Göl ba þý ve Cu ma Öz den, Ta las il çe si Ke pez Ma hal le si nde ki ev le ri ne; Na ci Türk men, Ah met Türk men, Sü ley man Türk men, Or han Al tun baþ ve Ah met Zen gin de il çe mer ke zin de ki ev le ri ne u laþ tý. Ef ra yil Öz türk, Ha san Ký lýç ve a dý nýn Yu suf öð re ni len iþ çi de ay ný a raç la An ka ra da ki ev le ri ne git ti. Kay se ri / a a Gül den 4 ka nu na o nay ncum HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, çe þit li ko nu la rý i çe ren 4 ka nu nu o nay la dý. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Gül, 6318 sa yý lý As ker lik Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun, 6319 sa yý lý U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu A na Söz leþ me sin de Ýc ra Di rek tör le ri Ku ru lu Re for mu na Ý liþ kin O la rak Ya pýl ma sý Tek lif E di len De ði þik lik le rin O nay lan ma sý nýn Uy gun Bu lun du ðu Hak kýn da Ka nun, 6320 sa yý lý Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti i le Ý ran Ýs lam Cum hu ri ye ti Hü kü me ti A ra sýn da E sen de re ve Se ro Ka ra Hu dut Ka pý la rý nýn Or tak Kul la ný mý na Da ir An laþ ma nýn O nay lan ma sý nýn Uy gun Bu lun du ðu na Da ir Ka nun i le 6321 sa yý lý Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da Ka nun u ya yým lan mak ü ze re Baþ ba kan lý ða gön der di. An ka ra / a a Türk Ticaret Kanunu (TTK) deðiþiyor Ti ca rî i liþ ki le ri kök ten de ðiþ ti ren ka nu nun ö ne çý kan mad de le ri þöy le sý ra la na bi lir: A no nim ve li mi ted þir ket or tak la rý yö ne tim ku ru lu ü ye le ri ve yö ne tim ku ru lu ü ye le ri nin ak ra ba la rý (ken di si i le e þi nin ü çün cü de re ce ya kýn la rý) þir ket le rin den borç pa ra çe ke me ye cek ler. Mev cut ka nun da da ben zer hü küm ol mak la be ra ber mü ey yi de si yok. Or tak lar þir ket le ri nin ka sa la rý ný ken di cep le ri gi bi gö rüp di le dik le ri ka dar pa ra çe ke bi li yor lar. Þim di ce za sý a ðýr. Her pa ra çek me fi i li i çin gün a ra sýn da ad lî pa ra ce za sý ve ri le cek. Gün lük li ra ü ze rin den he sap la na cak ce za tu ta rý 6-73 bin li ra yý bu la bi le cek. Pa ra çek me fi i li üç ke re tek rar e dil miþ i se bin li ra ce za ke si le cek. Çe ki len pa ra nýn tu ta rý ö nem li de ðil. 100 li ra da ol sa ce zaî iþ lem söz ko nu su. Pa ra ce za sý ö den me di ði tak dir de hap se gi ri le cek. AK DE NÝZ Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ýs ra fil Kurt cep he, bir öð ren ci nin ba þör tü sü se be biy le sý na va a lýn ma dý ðý id di a la rý i liþ kin, ya sak çý zih ni yet le bir ye re va rý la ma ya ca ðý ný, be lir te rek, Bu ya sak lar ül ke ye za rar ver di. Ar týk bu ya sak lar bit sin. Ya sak çý zih ni yet ler ta ri he gö mül sün de di Rek tör Prof. Dr. Kurt cep he, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýk ti sa di Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Þa fak Ak soy un ön ce ki gün ken di si ne Ka mu Yö ne ti mi Bö lü mü bi rin ci sý nýf öð ren ci si Þey ma A de de nin ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le Top lum Bi li mi der si nin fi nal sý na vý na a lýn ma dý ðý, bu nun ü ze ri ne ba þör tü lü öð ren ci nin sý na va a lýn ma ma sý na tep ki gös te ren 3 er kek öð ren ci nin de sý na va ka týl ma dý ðý ný bil di ril di ði ni söy le di. De kan Ak soy i le gö rüþ me si nin ar dýn dan ge rek li iþ lem le rin baþ la týl ma sý i çin ta li mat ver di ði ni be lir ten Kurt cep he, A na ya sa nýn e ði tim öð re tim hak ký nýn hiç bir ge rek çe i le en gel le ne me ye ce ði gö rü þü, ge liþ miþ hu kuk sis tem le ri nin vaz ge çe me ye ce ði te mel bir ku ral dýr. Hu kuk dev le ti o lan Tür ki ye de de e ði tim öð re tim hak ký en gel le ne mez de di. AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Tür ki ye siz bir Av ru pa çok yal nýz ka lýr. Tür ki ye siz bir Av ru pa çok fa kir ka lýr de di de di. Ba ðýþ, Ka nal 7 te le viz yo nun da ka týl dý ðý prog ram da Tür ki ye-ab i liþ ki le ri ve gün dem de ki di ðer ko nu la ra i liþ kin so ru la rý ce vap la dý. AB nin bir ba rýþ pro je si ol du ðu nun hiç bir za man u nu tul ma ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Ba ðýþ, A ma bu bir ký ta sal ba rýþ pro je si dir. Tür ki ye nin ka tý lý mý bu ký ta sal ba rýþ pro je si ni kü re sel leþ ti re cek tir. Bu gün Tür ki ye nin Or ta do ðu da ki et kin li ði, Tür ki ye nin Kaf kas lar da ki a ðýr lý ðý, Tür ki ye nin Bal kan lar da ki, Or ta as ya da ki a ðýr lý ðý, AB en te lek tü el viz yo ner ka pa si te si ta ra fýn dan da çok net gö rül mek te dir. Tür ki ye siz bir Av ru pa çok yal nýz ka lýr. Tür ki ye siz bir Av ru pa çok fa kir ka lýr de di. Ba ðýþ, Kýb rýs Rum Ke si mi nin AB dö nem baþ kan lý ðý sü re cin de na sýl i liþ ki ku ru la ca ðý - En az 300 gün ya tý la cak. Er te le me de yok. Þir ket ler de net çi tut mak zo run da lar. Mev cut dü zen le me de de de net çi bu lu nu yor. A ma gös ter me lik. Þim di de net çi ye ö nem li yet ki ve so rum lu luk ge li yor. Þir ke tin ka yýt la rý ný ve ma lî tab lo la rý ný u lus lar a ra sý stan dart la ra gö re de net le ye cek o lan ba ðým sýz de net çi, de ne tim so nu cu o lum suz ra por dü zen le di ði tak dir de yö ne tim ku ru lu is ti fa et mek zo run da ka la cak. 1 Tem muz 2013 ta ri hin den i ti ba ren þir ket ler in ter net si te si ku ra cak lar. Bu si te de; þir ke tin ge lir gi der du ru mu, ban ka ve ka sa da ki pa ra sý, borç a la cak tu ta rý, yö ne ti ci le rin üc ret le ri, de ne tim ra por la rý du yu ru la cak. A maç þef faf lý ðý sað la mak. Yö ne tim ku ru lu ü ye le ri nin dört te bi ri nin yük sek öð re nim gör müþ ol ma þar tý a ra ný yor. Biz ce ge rek siz bir dü zen le me. YA SAK ÇI ZÝH NÝ YET LE BÝR YE RE VA RI LA MAZ Ya sak çý zih ni yet le bir ye re va rý la ma ya ca ðý ný, an cak Tür ki ye de ma a le sef son 30 yýl da genç le ri e ði tim öð re tim hak kýn dan mah rum ký la cak ya sak lar uy gu lan dý ðý ný i fa de e den Kurt cep he, Bu ya sak lar ül ke ye za rar ver di. Ar týk bu ya sak lar bit sin. Ya sak çý zih ni yet ler ta ri he gö mül sün di ye ko nuþ tu. Prof. Dr. Gül ser Öz tu na lý Ka yýr ýn uy gu la ma sý se be biy le öð ren ci le rin mað dur ol ma ma sý yö nün de ya pa cak la rý uy gu la ma ya da ir de ka na ta li mat ver di ði ni bil di ren Kurt cep he, þun la rý söy le di: Bu du rum lar da þi ka yet ü ze ri ne ko nu yu ir de le mek a maç lý i ki iþ lem ya pý yo ruz. Bun lar dan bi ri si i da ri iþ lem, i kin ci si ger çek ten bu o la yýn te le fi e di le mez yö nü var sa, der hal ki þi nin hak mað du ri ye ti ya þa ma ma sý i çin ge rek li ön lem le ri al mak týr. Ço cuk la rý mý zýn sý nav hak ký kul lan dý rýl maz sa mað dur o la cak lar. Yö ne tim ku ru lu ka ra rýy la sý na výn ay ný bi rim de ki baþ ka bir ho ca ya yap tý rýl ma sý ka ra rý al dýk. An cak bu Ka yýr ýn el çek ti ril me si de ðil, o la yýn a çýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý, o la yýn se la me ti a çý sýn dan ya pý lan bir uy gu la ma dýr. Bir nýn so rul ma sý ü ze ri ne, bir a day ül ke nin dö nem baþ ka ný i le ay ný ma sa nýn et ra fý na o tur ma sý nýn fa sýl a çýl ma sý i le o la ca ðý ný kay de de rek, son üç dö nem baþ kan lý ðýn da da za ten her han gi bir fas lýn a çýl ma dý ðý ný ha týr lat tý. Rum la rýn dö nem baþ kan lý ðý ný a þa cak Po zi tif Gün dem i dev re ye sok tuk la rý ný di le ge ti ren Ba ðýþ, Po zi tif Gün dem a ra cý lý ðýy - Ka nu nun ha zýr lýk a þa ma sýn da ve ya kýn za ma na ka dar ses siz li ði ni ko ru yan mes lek ör güt le ri ve iþ çev re le ri ka nu nun yü rür lü lük ta ri hi yak laþ týk ça i ti raz la rý ný di le ge tir me ye baþ la dý lar. Ba zý mad de le rin de ðiþ ti ril me si ni ta lep e di yor lar. Hü kü met ön ce red det ti. Son ra yu mu þa dý. Ö nü müz de ki gün ler de bu de ði þik lik le rin mec lis gün de mi ne gel me si bek le ni yor. Muh te me len; Pa ra çek me de ce za lar ha fif le ti le cek, ba ðým sýz de net çi zo run lu lu ðu na es nek lik ge ti ri le cek, in ter net si te sin de ki bil gi ler sa de leþ ti ri le cek, yö ne tim ku ru lu ü ye li ði i çin yük se köð re nim þar tý a ran ma ya cak. Ya zý mý zý þu so ruy la bað la ya lým. Yüz bi ne ya kýn a no nim i le beþ yüz bi ni aþ kýn li mi ted þir ke ti doð ru dan il gi len di ren bu ka nun id di a e dil di ði gi bi ku rum sal laþ ma yý ve þef faf lý ðý sað la ya rak sah te fa tu ra ti ca re ti ni ve ka yýt dý þý lý ðý ön le me de ne de re ce et ki li o la bi le cek? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýsrafil Kurtcephe Akdeniz Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü birinci sýnýf öðrencisi Þeyma Adede nin baþörtülü olduðu gerekçesiyle Toplum Bilimi dersinin final sýnavýna alýnmamasý tepki çekti. Ar týk bu ya sak lar bit sin AK DE NÝZ Ü NÝ VER SÝ TE SÝ REK TÖ RÜ PROF. DR. KURT CEP HE, YA SAK LA RIN ÜL KE YE ZA RAR VER DÝ ÐÝ - NÝ BE LÝR TE REK, AR TIK BU YA SAK LAR BÝT SÝN. YA SAK ÇI ZÝH NÝ YET LER TA RÝ HE GÖ MÜL SÜN DE DÝ. ta raf tan da i da ri ko vuþ tur ma ya ih ti yaç du yu lu yor. Bu ya pý la cak. YÖK De net le me Ku ru lu nu da ko nu hak kýn da bil gi len dir dim. Al dý ðý mýz ka rar lar la il gi li yi ne bil gi len di re ce ðiz. HÝÇ KÝM SE E ÐÝ TÝM ÖÐ RE TÝM HAK KIN DAN MAH RUM BI RA KI LA MAZ Kurt cep he, hiç bir öð ren ci nin ký lýk ký ya fe tin den do la yý ka pý lar dan çev ril me si ni ar zu et me dik le ri ni vur gu la ya rak, hiç kim se nin e ði tim öð re tim hak kýn dan mah rum bý ra kýl ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ge liþ miþ, 21. yüz yý lý ya þa yan Tür ki ye de böy le þey le rin ol ma sý nýn as la ya kýþ ma dý ðý ný di le ge ti ren Kurt cep he, Ben ya sak lar dan ya na de ði lim. Ya sak la rýn sa de ce za rar ver di ðe i na ný yo rum. Ya sak lar la dü þün ce yi yok e de mez si niz. Dü þün ce an cak e ði te rek ge liþ ti ri lir. E ðer in san lar fark lý dü þü nü yor sa bu nu di ya log, ko nuþ ma yo luy la, e ði tim öð re tim hak ký ný kul lan dýr mak yo luy la de ne me li ler. Bi lim sel o lan da bu dur. El bet te in san fark lý dü þü ne cek tir. Dü þün ce sin den do la yý bi ri si ni it ham et mek, o nu po tan si yel bir suç lu o la rak gör mek bi lim le as la bað daþ maz di ye ko nuþ tu. An tal ya / a a Tür ki ye siz bir Av ru pa çok yal nýz ka lýr la AB Ko mis yo nu i le doð ru dan i liþ ki ku ra cak la rý na be lirt ti. Ba ðýþ, Po zi tif Gün dem, mü za ke re sü re ci nin ö nün de ki en gel le ri a þa cak bir köp rü dür, bir by-pass týr, et ra fýn dan do lan mak týr. Ýþ te Gü ney Kýb rýs Rum yö ne ti mi de 6 ay lýk dö nem baþ kan lý ðýn da kum da oy na sýn a ya ðý na taþ bat ma sýn di yo ruz de di. An ka ra / a a cev ni as ya.com.tr Af ga nis tan da si vil le rin bom ba lan ma sý Yo ðun gün de min hay hu yun da bir çok ö nem li o lay ga ze te le rin sü tun la rý a ra sýn da ka lý yor. Af ga nis tan da on yý lý aþ kýn dýr sü ren ve bir mil yon in sa nýn hun har ca kat le dil di ði NA TO pa ra va nýn da ki A me ri kan iþ ga lin de ön le yi ci mü da ha le ve te rör le sa vaþ dok tri ni yle baþ ta baþ þe hir Ka bil de ve di ðer Af gan þe hir ve köy le rin de Af gan la ra yö ne lik sal dý rý lar sü rü yor. Si vil le ri he def a lan bom ba la ma lar de vam e di yor. Ço ðu yan lýþ lýk la di ye ge çiþ ti ri len sal dý rý lar öy le si ne yay gýn ki, Af gan la rýn ya ný sý ra A me ri kan as ker le ri ne des tek i çin ül ke ye gi den NA TO bün ye sin de ki as ker ler de sal dý rý ya uð ra mak ta, es ra ren giz ka za lar da öl dü rül mek te Ü ze rin den ay lar geç miþ ol ma sý na rað men, hâ lâ se be bi or ta ya çý ka rýl ma yan, dör dü bin ba þý, bi ri yüz ba þý, i ki si üs teð men, bi ri ast su bay ve be þi uz man ça vuþ on i ki Meh met çi ðin þe hit ol du ðu he li kop ter düþ me si, kör dü ðü me dö nü þen son ga rip ka za lar dan Ý þin ger çe ði þu ki iþ gal güç le ri sa de ce Af ga nis tan da de ðil, baþ ta kom þu Pa kis tan ol mak ü ze re, böl ge de de te rör le mü ca de le psi ko lo jik sap týr ma sý ve de zen for mas yo nuy la ka rar tý lan kan lý sal dý rý lar ve bom ba la ma lar ya pý yor Yi ne A me ri ka/na TO kon tro lün de ki in san sýz ha va u çak la rý nýn Pa kis tan or du su nu he def a lan kan lý sal dý rý la rý, ül ke de Sün nî-þiî ca mi le ri nin bom ba la na rak her de fa sýn da on lar ca Müs lü ma nýn kat liy le bu ül ke de mez hep ça týþ ma sý nýn tah ri ki, biz zat Pa kis tan Baþ ba ka ný Yu suf Gi la nî nin i fâ de siy le res men tes cil e di len sý ra dan hâ di se ler ha li ne gel miþ. TE RÖR BA HA NE SÝY LE SOY KI RIM Ha týr la na ca ðý ü ze re, Ni san a yýn da bir A me ri kan as ke ri, bu lun du ðu üs ten çý ka rak o to ma tik si lâ hýy la ya kýn da ki kö yü ba sýp a ra la rýn da i ki ya þýn da ki ço cuk la rýn ve ka dýn la rýn bu lun du ðu köy lü le ri kat let miþ; ar dýn dan as ke rin cin net ge çir di ði ve bir kaç gün ön ce köy lü ler le kav ga e der ken ko lu ký rý lan ar ka da þý nýn in ti ka mý ný al mak i çin ge ce ya rý sý ev le re gi rip mâ sum köy hal ký ný ta ra dý ðý söy le ne rek, a par to par söz de yar gý lan ma sý i çin A me ri ka ya gö tü rül müþ tü. Ne ti ce de hâ len Ta li ban, El Ka i de ve te rör le mü ca de le ba ha ne siy le su i kast lar ter tip len mek te. Ya ban cý güç ler, â de ta sis tem li bir soy ký rým la cad de or ta sýn da o to ma tik si lâh lar la Af gan la rý ta ra mak ta, yol cu o to büs le ri, dü ðün kon voy la rý, pa zar yer le ri ha va sal dý rý la rýy la bom ba lan mak ta. Da ha ge çen haf ta Af ga nis tan ýn do ðu sun da ki Pak ti a e ya le tin de NA TO nun Cu mar te si ge ce si dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da se kiz ki þi lik bir a i le nin ta ma mý kat le dil di. Af gan yet ki li ler, e ve a tý lan bom ba lar so nu cun da ba ba-an ne ve ü çü kýz ol mak ü ze re al tý ço cuk la rý nýn öl dü rül dü ðü nü res men a çýk la dý lar. Sal dý rý nýn Gur da Sa ri a böl ge si nin Su ri He il Kö yün de ya pýl dý ðý ný a çýk la yan ve e vin NA TO ta ra fýn dan bom ba lan dý ðý ný doð ru la yan va li lik söz cü sü Ru hul lah Sa mon un söz ko nu su NA TO nun sal dý rý sýn da â i le siy le bir lik te kat le di len Mu ham med Sah fe e nin Ta li ban, El Ka i de ya da her han gi bir baþ ka bir grup la hiç bir bað lan tý sý yok de me si, bu ül ke de El Ka i de ya da Ta li ban ba ha ne siy le sis tem li bir soy ký rý mýn ya pýl dý ðý ný bir de fa da ha or ta ya çý kar dý. Di ðer si vil bom ba la ma lar da ol du ðu gi bi, o la yýn ar dýn dan Af ga nis tan Dev let Baþ ka ný Kar za i nin â cil so ruþ tur ma baþ la týl ma sý em ri ver di ði, NA TO nun i se o la yýn in ce len di ði a çýk la ma sýy la yüz bin ler ce Af ga nýn öl dü rül dü ðü ký sýr dön gü tek rar lan dý. Oy sa Kar za i, A me ri kan Baþ ka ný O ba ma i le da ha bir ay ön ce stra te jik an laþ ma im za la yýp, Af gan la rýn ha ya tý ko run maz sa or tak lý ðýn an la mý kal maz de miþ ti. Üç haf ta ön ce de si vil ö lüm ler dolayýsýyla NA - TO nun Af ga nis tan ko mu ta ný John Al len ve ABD el çi si Ryan Cro ker le gö rüþ müþ, NA TO i ki ay rý sal dý rý da 20 si vi lin da ha öl dü rül dü ðü nü ka bul et miþ ti. ÝN SAN LIK SU ÇU ÝÞ LE NÝ YOR Ý þin ger çe ði ne ba ký lýr sa, ABD, Af ga nis tan ve I rak sa vaþ la rýn da ki ha va o pe ras yon la rýn da he def o lan böl ge de ki bütün er kek le ri te rö rist sa yý yor! Be yaz Sa ray ýn geç miþ ve bu gün kü bir çok da nýþ ma ný i le gö rü þen New York Ti mes ýn ABD nin in san sýz u çak la rý i le sebep ol du ðu si vil ö lüm le re da ir dos ya sý bu va ha me ti or ta ya çý ka rý yor. Ga ze te nin ha be ri ne gö re Ak si ni ka nýt la ya cak is tih ba rat de li li ol ma dý ðý sü re ce sal dý rý da ha ya tý ný kay be den as ker lik ça ðýn da ki er kek le rin hep si te rö rist sa yý lý yor. Te rör le mü ca de le yet ki li le ri ne gö re man týk ba sit: El Ka i de nin et kin ol du ðu ya da te rör fa a li yet le ri nin yo ðun ol du ðu bi li nen bir böl ge de ki in san lar muh te me len bir þey ler ka rýþ tý rý yor dur. Ki þi suç lu lu ðu ka nýt la na na ka dar suç suz dur ku ra lý nýn hi çe sa yý lýp u lus lar a ra sý hu ku kun res men çið nen di ði Af ga nis tan da ve Pa kis tan da in san sýz ha va a raç la rýy la ya pý lan sal dý rý lar da yüz ler ce si vi lin öl dü ðü nün ya zýl ma sý ve biz zat A me ri ka lý ba zý üst dü zey yö ne ti ci le rin i ti ra fýy la, CI A nýn sa de ce böl ge de ki ö len le rin ce set le ri ni sa yýp, ki min kim ol du ðu nu bi le bil me di ði nin ik ra rý, kü re sel güç le rin he ge mon ya ve çý kar la rý uð ru na bu ül ke de a çýk ça in san lýk su çu iþ len di ði nin i ti ra fý o lu yor. Ve ne ya zýk ki Tür ki ye, týp ký Müs lü man kom þu su I rak ýn iþ ga lin de ol du ðu gi bi Müs lü man Af ga nis tan ýn iþ ga li ne de as ke rî bir lik le des tek ve rip, zâ lim le rin ve iþ gal ci le rin ya nýn da yer a lý yor!

10 EKONOMÝ 10 Y Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 1 HAZÝRAN ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ HABERLER A ras Kar go dan Yol A çýk top lan tý la rý A RAS Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ev rim A ras, Ar týk ken di gü cü mü zün far ký na var ma za - ma ný gel di. On lar ca in sa na yü re ði mi zi a ça rak hiz met e di yo ruz de di. Fir ma o la rak 2012 i çin de 2 a na he def be lir le dik le ri ni di le ge ti ren Gü neþ, þun la rý kay det ti: Bun lar dan bi rin ci si, sek tö rü - müz de en faz la ta ný nan ve ter cih e di len mar ka o - la ca ðýz. A ras Kar go nun bi li nir ol mak la il gi li bir sý kýn tý sý yok. Geç miþ te de her kes bi li yor du, ge le - cek te de bi le cek. Bi li nir lik le il gi li ya pý lan a raþ týr - ma da fir ma mý zýn Tür ki ye ça pýn da bi li nir li ði yüz - de 92 o ra nýn da çýk tý. An cak ter cih e dil me ko nu - sun da ba zý sý kýn tý la rý mýz ol du. Sa de ce bi li nir de - ðil ay ný za man da ter cih de e di len bir fir ma ol ma - lý yýz. Ý kin ci he de fi miz i se hiz met ka li te si o la rak en i yi fir ma ol mak. Kon ya ve Ak sa ray Trans fer Mer ke zi ça lý þan la rý nýn ka týl dý ðý top lan tý nýn so - nun da, A ras Kar go da 5, 10, 15, ve 20 nci yý lý ný dol du ran la ra pla ket ve ril di. Konya / aa Türk Te le kom a ö dül TÜRK Te le kom un si ga ra nýn za rar la rýy la il gi li far kýn da lýk ya rat mak a ma cýy la ha ya ta ge çir di ði Türk Te le kom Si ga ra Bý rak týr ma Po lik li nik le ri pro je si Ýn san lý ðýn Ger çek Dos tu ö dü lü nü al dý. Türk Te le kom dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, þir - ket ça lý þan la rý na si ga ra yý bý rak ma ko nu sun da des tek ver mek a ma cýy la ge çen yýl kur du ðu Si ga - ra Bý rak týr ma Po lik li nik le ri nde bu gü ne ka dar ça lý þa ný nýn si ga ra yý bý rak ma sý na des tek ol - du. Türk Te le kom ça lý þan la rý nýn si ga ra bý rak ma ko nu sun da da nýþ man lýk hiz me ti ve týb bî des tek a la bil di ði po lik li nik ler den, ça lý þan la rýn ya ný sý ra a i le le ri de fay da la na bi li yor. Türk Te le kom bu pro je siy le Si ga ra sýz Bir Dün ya Gü nü faaliyet le ri kap sa mýn da Tür ki ye Si ga ray la Sa vaþ Der ne ði nin Ýn san lý ðýn Ger çek Dos tu ö dü lü nü al ma ya hak ka zan dý. Ýstanbul / aa S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 93,15 ÖN CE KÝ GÜN 93,15 DÜN 627 ÖN CE KÝ GÜN 627 DO LAR DÜN 1,8489 ÖN CE KÝ GÜN 1,8489 DÜN 2,2961 ÖN CE KÝ GÜN 2,2961 p p p p Sayý: 2011/118 Esas. Davacý Hazi ne ve ki li ta ra fýn dan, Mah ke me mi ze ha sým sýz o la rak a çý lan Ga ip lik Ne de - niy le Ha zi ne A dý na Tes çil da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve ri len a ra ka rar ge re ðin ce; Tekirdað i li, Es ki ca mi Mh., Bü yük don lu mev ki in de ka in, ta pu nun 1620 a da, 109 par - sel nu ma ra sýn da ka yýt lý ta þýn maz da 377/4298 his se ma li ki E mi ne i sim li þah sýn ya pý lan ad res a raþ týr ma la rý na rað men ken di sin den her han gi bir ha ber a lý na ma dý ðý, þah sý ta ný - yan ve bi len ol ma dý ðý bil di ril miþ o lup ga ip li ði ne ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ ol mak la; Gaip hakkýnda bil gi si o lan ki þi ler var i se iþ bu i la nýn ya yým lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 6 ay sü re i çe ri sin de Mah ke me mi ze mü ra ca at et me le ri, bu sü re i çe ri sin de her han gi bir baþ vu ru ol ma dý ðý ve ga ip ten ha ber a lý na ma dý ðý tak dir de; Te kir dað i li, Es ki ca mi Mh., Bü yük don lu mev ki in de ka in, ta pu nun 1620 a da, 109 par sel nu ma ra sýn da ka yýt lý ta þýn - maz da 377/4298 his se ma li ki E mi ne i sim li þa hý sýn T.M.K. 32. md.ge re ðin ce ga ip li ði ne ve bu ta þýn maz da 377/4298 his se ma li ki E mi ne his se si nin da va cý Ha zi ne a dý na tes ci li - ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i lan o lu nur. 16/05/ B: T.C. TEKÝRDAÐ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ 2. ÝLAN Resmi Ýlanlar Tu rizm den ye te rin ce pa ra ka za na mý yo ruz TOBB BAÞKANI RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU, TURÝZMÝN TÜRKÝYE'NÝN BÝR NUMARALI SEKTÖRÜ OLDUÐUNU KAYDEDEREK, ''TURÝZMDE HER ÞEY YERLÝ, ÝTHAL EDECEÐÝMÝZ HÝÇBÝR ÞEY YOK. BUNU ÝYÝ DEÐERLENDÝRÝYOR OLMAMIZ GEREKÝYOR'' DEDÝ. TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Bi zim he de fi miz var. Biz koþ mak is ti yo ruz. 11 yýl son ra dün ya - nýn en bü yük ilk 10 e ko no mi si ne gir mek is ti - yo ruz de di. Hi sar cýk lý oð lu, Muð la Ti ca ret ve Sa na yi O - da sý nýn (MUT SO) ye ni hiz met bi na sý nýn a çý - lýþ tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Dün ya Ban - ka sý ra por la rý na gö re, dün ya da ki Ýþ Yap ma Ko lay lý ðý En dek si nde Tür ki ye nin 75 in ci sý ra - da ol du ðu nu, a ma dün ya nýn 18 in ci bü yük e - ko no mi si ol du ðu nu söy le di. Ül ke nin her bir fer di Türk gi ri þim ci si ni o - mu zun da ta þý sa ye ri dir di yen Hi sar cýk lý oð lu, Ne den bi li yor mu su nuz? Ýþ Yap ma Ko lay lý ðý En dek si nde dün ya da 75 in ci sý ra da o la cak sýn, bu ül ke ge çen yýl i ti ba rýy la ö zel sek tör sa ye sin - de dün ya da bü yü me sý ra la ma sýn da 3 ün cü o - la cak. Bu müt hiþ bir ba þa rý hi ka ye si. Da ha ö - nem li si yüz de 8.5 luk bü yü me yi sað lar ken, Türk mü te þeb bi si 1 mil yon 300 bin ki þi ye iþ sað la dý de di. Hi sar cýk lý oð lu, güç lü e ko no mi ol mak i çin de mok ra si nin ka li te li ol ma sý ge rek ti ði ni be lir - te rek, Bi zim he de fi miz var. Biz koþ mak is ti - yo ruz. 11 yýl son ra dün ya nýn en bü yük ilk 10 e ko no mi si ne gir mek is ti yo ruz. Güç lü e ko no - mi ol mak is ti yor sak de mok ra si mi zin ka li te li ol ma sý ge rek li. Yok sa güç lü e ko no mi ol ma þan sý mýz yok di ye ko nuþ tu. Bu i ki si nin birbi ri ne eþ de ðer ol du ðu na dik - ka ti çe ken Hi sar cýk lý oð lu, mec lis te bu lu nan 4 si ya sî par ti nin se çim ler sý ra sýn da ye ni bir a na - ya sa ya pa cak la rý yö nün de söz ver di ði ni, hal kýn da bu va at le re gö re, gön lü ne gö re oy ver di ði ni i fa de et ti. Ül ke nin ye ni bir a na ya sa ya ih ti ya cý ol du ðu - nu, mev cut sis te min her ta ra fý nýn çü rü müþ ol du ðu nu sa vu nan Hi sar cýk lý oð lu, ül ke o la rak da ha zen gin ol mak is te dik le ri ni, ül ke nin 74 mil yon va tan da þý nýn en az Al man va tan da þý ka dar zen gin ol ma yý hak et ti ði ni vur gu la dý. TU RÝZM DEN YE TE RÝN CE PA RA KA ZA NA MI YO RUZ TOBB Baþ ka ný Rý fat Hi sar cýk lý oð lu, tu riz - min Tür ki ye nin bir nu ma ra lý sek tö rü ol du - ðu nu, tu rizm ol ma sa ge çen yýl ca ri a çý ðýn 100 mil yar do lar o la ca ðý ný kay de de rek, Al - lah ko ru sun, ba þý mý za bü yük bir fe lâ ket ge - lir di. Bu ca rî a çý ðý tu rizm le 75 mil yar do la ra in dir dik. Tu rizm de ta ma mýy la her þey ih ra - cat. Tu rizm de her þey yer li, it hal e de ce ði - miz hiçbir þey yok. Bu nu i yi de ðer len di ri yor ol ma mýz ge re ki yor de di. Tür ki ye nin tu rizm den ye te rin ce pa ra ka za na ma dý ðý ný i fa de e den Hi sar cýk lý oð lu, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye dün ya da son 6 yýl da yüz de 50 lik o ran la en faz la tu rist ka za nan ül ke. Biz den son ra Ý tal ya ge li yor. Tu ris tin har ca ma sý na bak tý ðý mýz da Mý sýr tu ris te ki þi ba þý 900 do lar har ca tý yor. Biz 750 do lar har ca tý yo ruz. Bu ra - da ak lý mý zý kul lan ma mýz ge rek li. Mev cut te - sis le ri miz le do lar da ha faz la ka zan - ma þan sý mýz var. Bü tün Ak de niz coð raf ya sýn - da ki en ka li te li o tel ler biz de. En ka li te li hiz - met yi ne biz de, a ma a dam bin do lar har ca tý - yor biz 750 do lar har ca tý yo ruz. Muðla / aa Ýz mir EX PO ya ha zýr la ný yor KÜL TÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý Müs te þa rý Öz - gür Ö zars lan, Ýz mir in 2011 de ki de ne yim le ri i le 2020 EX PO a day lý ðý sü re cin de da ha pro fes yo - nel ve bi linç li ha zýr lýk yap tý ðý ný söy le di. So ma li he ye ti nin te mas la rý kap sa mýn da Ku þa da sý nýn Da vut lar bel de si ne ge len Ö zars lan, ga ze te ci le - re yap tý ðý a çýk la ma da, EX PO 2011 sü re ci ne Kül - tür ve Tu rizm Ba ka ný a dý na ka týl dý ðý ný, sü re ci dik kat le ta kip et ti ði ni be lirt ti. Ýz mir in i þi cid di - ye al ma sýn dan gu rur duy duk la rý ný i fa de e den Ö zars lan, EX PO 2011 sü re ci ne Kül tür ve Tu - rizm Ba ka ný a dý na ka tý lan bi ri si o la rak þu nu söy le ye bi li rim sü re ci ni Ýz mir da ha da pro fes yo nel ve da ha or ga ni ze þe kil de yü rü tü - yor. Bun dan gu rur du yu yo ruz de di. Aydýn / aa Dün ya E ner ji Kon gre si Ýs tan bul da ya pý la cak TÜR KÝ YE NÝN bir e ner ji ko ri do ru o la rak ö ne - mi nin art ma sý ve Ýs tan bul un dün ya nýn ilk 10 kon gre des ti nas yo nu a ra sýn da ol ma sý Ýs tan - bul u, 2015 E ner ji Dü zen le me Dün ya Fo ru mu (WFER VI) ev sa hip li ði ne ta þý dý. Ýs tan bul Kon - gre ve Zi ya ret çi Bü ro su (ICVB) ve E ner ji Pi ya - sa sý Dü zen le me Ku ru mu nun (EPDK) or tak ça lýþ ma sý so nu cun da a la nýn da en pres tij li kon gre o lan WFER Kon gre si ni Ýs tan bul un ka zan dý ðý bil di ril di. ICVB den ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, i ki ku ru luþ bir lik te, bir çok pet rol bo ru hat tý nýn geç ti ði ve mo dern bir Ý pek Yo lu sa yý la bi le cek, Tür ki ye nin ü ze rin de bu lun du ðu te da rik yol la rý nýn var lý ðý i le Tür ki ye nin ge li þen ö nem li bir e ner ji ko ri do ru ol du ðu nu U lus la ra - ra sý E ner ji Dü zen le yi ci le ri Kon fe de ras yo - nu nun (I CER) dik ka ti ne sun du. ICVB Ge nel Mü dü rü E lif Bal cý Fi su noð lu, a çýk la ma da yer ve ri len de ðer len dir me sin de, bu za fe rin Ýs tan - bul un Dün ya nýn Ýlk On Kon gre Des ti nas yo nu sý ra la ma sýn da ki ye ri ni sa bit leþ tir di ði nin di ðer bir ka ný tý ol du ðu nu be lir tti. Ýstanbul / aa Evrim A ras: Ar týk ken di gü cü mü zün far ký na var ma za ma ný. Tür ki ye ve Hol lan da mil lî marþ la rý nýn o kun ma sý nýn ar dýn dan ko nu þan Tür ki ye nin Rot ter dam Baþ kon so lo su To gan O ral, Türk le rin ço cuk la rý na, Gül bin, Gül - sen, Gü lay, Gü ler gi bi i çin de gül ke li me si ge çen i sim ler ver dik le ri ni an lat tý. Rifat Hisarcýklýoðlu HOL LAN DA NIN Ven lo þehrin de ki Bo - ta nik EX PO su Flo ri a de kap sa mýn da Türk Bah çe si Mil lî Gü nü dü zen len di. Faaliyet ler çer çe ve sin de Ham burg da ya þa yan gur bet çi ler den o lu þan meh te - ran ta ký mý, Flo ri a de a la nýn da ki am fi ti - yat ro ya ka dar yü rü yüþ ger çek leþ tir di. Yü rü yüþ sý ra sýn da a la ný ge zen zi ya ret - çi le re Türk he ye ti ta ra fýn dan çi çek da - ðý týl dý. Tür ki ye ve Hol lan da mil lî marþ la rý - nýn o kun ma sý nýn ar dýn dan ko nu þan Tür ki ye nin Rot ter dam Baþ kon so lo su To gan O ral, Türk le rin ço cuk la rý na, Gül bin, Gül sen, Gü lay, Gü ler gi bi i - çin de gül ke li me si ge çen i sim ler ver - dik le ri ni an lat tý. Ý sim le rin sa de ce gül i le sý nýr lý kal ma - dý ðý ný, ay ný za man da di ðer çi çek ler ka - dar kuþ lar ve de ni zin, gü ne þin de ço - cuk la ra i sim o la rak ve ril di ði ne dik ka ti çe ken O ral, Türk de le gas yo nu iþ te bu mo ti vas yon la Flo ri a de ye gel di. Biz bin - ler ce yýl dýr ta bi at la bir lik te ya þa yan bir mil le tiz de di. Çi çek le rin ma ne vî an lam da da sim - ge le ri ol du ðu nun al tý ný çi zen To gan O - ral, gü lün Pey gam ber i sim ge le di ði ni, lâ le nin i se kut sal bir an la mý ol du ðu nu, bu sebep le ca mi ler de la le fi gür le ri nin süs le me ler de kul la nýl dý ðý ný söy le di. O ral, Ýþ te bu duy guy la Flo ri a de ye gel dik ve EX PO nun bir par ça sý ol duk. Bu ra da Türk Bah çe si U lu sal Gü nü nü kut lu yo ruz. Bu ra sý 2016 da An tal ya da ya pý la cak EX PO i çin de ö nem li di ye ko nuþ tu. Or ta A na do lu Ýh ra cat çý Bir lik le ri Süs Bit ki le ri ve Ýh ra cat çý la rý Bir lik le ri Baþ - ka ný Os man Bað dat lý oð lu da, Flo ri a - de yi çok ö nem se dik le ri ni, bu ra da ki de ne yim le rin An tal ya da ya pý la cak EX - PO a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu kay - det ti. Kut la ma a la ný na meh ter ta ký mýy - la gel dik le ri ni ha týr la tan Bað dat lý oð lu, Meh ter ta ký mýy la gel dik, a ma çi çek de ge tir dik. Biz ba rýþ çý, do ða yý se ven bir ül ke yiz de di. Flo ri a de Ge nel Sek re te ri J.D. Ga bor i se, söz le ri ne Türk çe, Tür ki ye Mil lî Gü nü ne hoþ gel di niz, bu yýl Tür ki ye i - le i liþ ki le rin 400. yý lý ný kut lu yo ruz di - ye rek baþ la dý. Hol lan da i le Tür ki ye a - ra sýn da ki dip lo ma tik i liþ ki le rin 400 yýl ön ce baþ la dý ðý na dik ka ti çe ken Ga bor, Hol lan da da ya þa yan ya ban cý ül ke va - tan daþ la rý a ra sýn da en bü yük gru bu Türk le rin o luþ tur du ðu nu vur gu la dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Bur han Ö - çal ve Trak ya All star Gru bu, ký sa bir mü zik din le ti si sun du. MÜÞERREF AKSOY VENLO / HOLLANDA Flo ri a de Türk Bah çe si Mil lî Gü nü ger çek leþ ti ril di EX PO GÜN DEM DE TU TUL MA LI A ÇI LIÞ tö re ni nin ar dýn dan ga ze te ci - le re a çýk la ma lar da bu lu nan Os man Bað dat lý oð lu, Av ru pa ya Türk dam - ga sý ný vur duk la rý ný kay det ti da An tal ya da ya pý la cak EX PO nun ha - zýr lýk la rý na baþ la dýk la rý ný a ným sa tan Bað dat lý oð lu, Hol lan da nýn Flo ri a - de de ki de ne yim le rin den ya rar lan - mak is te dik le ri ni söy le di. An tal ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (AT SO) Baþ ka ný Çe tin Os man Bu dak da, EX PO yu gün dem de tut mak ge - rek ti ði ne i þa ret e de rek, Flo ri a de a - la ný her gün 10 bin ki þi ta ra fýn dan zi - ya ret e di li yor. Bu ra ya Av ru pa nýn her ye rin den in san lar ge li yor. EX PO a la - ný nýn ku rul du ðu yer as lýn da geç miþ te ço rak bir a lan mýþ. Bu çev re nin ye þer - me si 8 yý lý al mýþ. 2 o to ban, bir tren yo lu ge ti ril miþ. Do la yý sýy la Ven lo, 10 yýl son ra ge le ce ði ge liþ miþ lik dü ze yi - ne EX PO sa ye sin de 10 yýl ön ce gel - miþ. Ýn þal lah An tal ya da da bu nu ya - pa bi li riz. Yer li ü re ti mi art týr ma ya yö ne lik po li ti ka lar mey ve le ri ni ver di GI DA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, ba kan lý - ðýn yer li ü re ti mi art týr ma ya yö ne lik po li ti ka la rý - nýn mey ve le ri ni ver di ði ni a çýk la dý. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma - ya gö re, ba kan lý ðýn yer li ü re ti mi art týr ma ya yö - ne lik po li ti ka la rý mey ve le ri ni ver di. Mey ve ü re ti - min de iç pi ya sa ih ti ya cý nýn kar þý lan dý ðý be lir ti lir - ken, Rus ya, Ýn gil te re, Fran sa, Ý tal ya, Al man ya gi - bi bir çok ül ke ye de ih ra cat ya pýl dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun a - çýk la dý ðý ve ri ler den ör nek ler ve ri le rek, sert ka - buk lu mey ve ler gru bun da son 10 yýl da an tep fýs - tý ðý ü re ti mi nin yüz de 220 ar ta rak 35 bin ton dan 112 bin to na yük sel di ði ve an tep fýs tý ðý nýn ken di - ne ye ter li lik de re ce si nin de yüz de 138,7 ger çek - leþ ti ði be lir til di. Ankara / aa KESK ten, THY de iþ ten çý ka rý lan la ra des tek KA MU E mek çi le ri Sen di ka la rý Kon fe de - ras yo nu (KESK) ü ye si bir grup, THY ta - ra fýn dan iþ ya vaþ lat týk la rý ge rek çe siy le iþ - ten çý ka rý lan la ra des tek zi ya re tin de bu - lun du. El le rin de ki dö viz ler le A ta türk Ha va li ma ný Dýþ Hat lar Ter mi na li ge liþ ka tý na ge len grup ü ye le ri ni, Ha va-ýþ Sen - di ka sý Ge nel Baþ ka ný A ti lay Ay çin kar þý - la dý. Grup ta ki ler, bu ra da THY E mek çi - le ri Yal nýz De ðil dir ya zý lý pan kart aç tý. KESK Ge nel Baþ ka ný La mi Öz gen, grev hak ký nýn hiç bir za man en gel le ne me ye - ce ði ni sa vu na rak, Bu, ya sa la ra ay ký rý dýr. Hak lý mü ca de le miz de vam e de cek tir de di. Ay çin de des tek le rin den do la yý gru ba te þek kür et ti. Ýstanbul / aa De niz li nin ih ra ca tý yüz de 5,3 o ra nýn da art tý DE NÝZ LÝ Ýh ra cat çý lar Bir li ði (DE NÝB) Baþ ka ný Sü ley - man Ko ca sert, De niz li den Ma yýs a yýn da ya pý lan ih ra - cat ta yüz de 5,3 o ra nýn da bir ar týþ ger çek leþ ti ði ni be lirt - ti. Ko ca sert, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, O cak- Ma yýs dö ne min de DE NÝB ta ra fýn dan kay da a lý nan ih - ra ca týn 694 mil yon do lar ol du ðu nu an lat tý. De niz li den Ma yýs a yýn da 151 mil yon do lar ih ra cat ya pýl dý ðý ný i fa de e den Ko ca sert, Ýlk beþ ay lýk dö ne mi de ðer len di re cek o lur sak, kay da de ðer bir ar týþ ve ya a za lýþ ol ma dý ðý ný gö - re bi li yo ruz, zi ra 2011 yý lý nýn ilk beþ a yýn da 697 mil yon do lar lýk ih ra cat de ðe ri kay da a lýn mýþ tý. Ö te yan dan Ma yýs a yý ih ra ca tý ný tek ba þý na de ðer len di rir sek, De niz - li den Ma yýs a yýn da ya pý lan ih ra cat ta yüz de 5,3 o ra nýn - da bir ar týþ ger çek leþ ti ði ni gö rü yo ruz. Do la yý sýy la, bir to par lan ma sü re ci nin baþ la mak ta ol du ðu nu i fa de et - mek müm kün di ye ko nuþ tu. Denizli / aa

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 KÂZIM GÜLEÇYÜZ CÝHAN HABER DERGÝSÝNE KONUÞTU: Bu a na ya sa ya 30 yýl ön ce i ti raz et tik, be de li ni ö de dik ve hak lý çýk týk Med re se tüz zeh ra yý ne den ku ra ma dýk? TÜM dün ya da ay ný san cý lar var. Me se la Çin e ba ka lým. Çin, 2005 ten be ri, ar tan bir hýz la, alt ya pý ya tý rým la rý na yö nel miþ du rum da. Kriz le bir lik te, dev re ye so ku lan des tek pa ket le ri ye rel yö ne tim ler a ra cý lý ðýy la alt ya pý ya tý rým la rý na dö nüþ tü rül dü. An cak Çin de ye rel yö ne tim le rin, bel ki zo run lu o la rak, iþ lev len di ril me si ÇKP de ki li be ral ler le mer kez ci le ri bu ra da da kar þý kar þý ya ge tir di. Li be ral le rin söz cü sü Baþ ba kan Wen Ji o bo, ön le rin de yal nýz i ki se çe nek kal dý ðý ný; ya si ya si re form la rý ya pa rak da ha de mok ra tik bir ya pý ya ge çe cek le ri ni ya da kül tür dev ri mi ni bi le a ra ta cak ye ni bir ge ri ye dö nüþ le kar þý kar þý ya ka la cak la rý ný söy ler ken, yal nýz Çin e a it de ðil, dün ya ya a it bir so ru nu di le ge ti ri yor du as lýn da. Ay ný du rum, ya ni ge ri ye dön mek ya da kri zin da yat tý ðý ko þul la rý haz me dip, i le ri ye yü rü mek, AB i çin de söz ko nu su de ðil mi? AB de bu kriz le bir lik te ya bir lik te ýs rar e dip ye ni bir ge niþ le me pers pek ti fi ni ö nü ne ko yup, ma li ve si ya si bir li ði in þa e de cek ya da es ki u lus- dev let ler dö ne mi ne ge ri dö ne cek. Bü tün bu ge liþ me ler gös te ri yor ki bu kriz in san lý ðý, u lus-dev let le rin sý nýr la rý nýn dý þý na ta þý ya cak bir bü yük dö nü þüm fýr sa tý. Bu dö nü þüm, ay ný za man da, Ba tý nýn yak la þýk 400 yýl sü ren he ge mon ya sý ný da sor gu la yan ve bi ti ren ye ni bir dö ne min baþ lan gý cý o la rak ö nü mü ze ge li yor. Bu top rak lar, ya ni A na do lu ve Me zo po tam ya, Ba tý nýn 17. yüz yý la gi der ken, o luþ ma ya baþ la yan üs tün lü ðün den ön ce, þim di kim se nin i na na ma ya ca ðý bir uy gar lý ðý ve bu uy gar lý ðýn a lim le ri ni or ta ya çý kar mýþ týr ki; bun lar dan i ki si bi li yor su nuz, Be di üz za man (ça ðý nýn en i yi si) di ye a ný lýr. Be di üz za man El Ce ze ri ( ) ve Be di üz za man Sa id-nur si ( ). Þu so ru yu so ru yo rum; bu gü ne ka dar ne den bu i ki Ýs lam a li mi ni gör mez den ge lip, red det tik? Me zo po tam ya, þim di ça ðý nýn en i yi si o lan bi lim ve neden görmezden gelip reddettik? Bediüzzaman El Cezerî ( ) ve Bediüzzaman Said Nursî yi ( ) Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz, Yeni Asya'nýn 12 Eylül askerî yönetimine ve darbe anayasasýna karþý verdiði hukuk, hürriyet ve demokrasi mücadelesini Cihan Medya Haber dergisine anlattý. Tür ki ye, son bir kaç yýl dýr dar be gi ri þim le ri ne yö ne lik so ruþ tur ma la rý ko nuþ tu. 12 Ey lül ve 28 Þu bat dar be le ri ne yö ne lik so ruþ tur ma lar da de mok ra si ye mü da ha le le rin sor gu lan ma sý a dý na ö nem li a dým lar o la rak de ðer len di ri li yor. 12 Ey lül so ruþ tur ma sý, dar be dö ne min de ya þa nan la rýn bir kez da ha tar tý þýl ma sý na o la nak sað la dý. 80 dar be si nin en ö nem li mað dur la rýn dan bi ri si de Ye ni Ne sil Ga ze te si ol du. A ra dan ge çen yýl lar i çin de hep tar týþ ma ko nu su o lan 12 Ey lül a na ya sa sý na mu ha le fet ga ze te ye pa ha lý ya pat la dý. Ye ni Ne sil Ga ze te si nin ba þý na ge len ler as lýn da dar be sa vu nu cu la rý nýn A na ya sa yüz de 90 ýn ü ze rin de oy la ka bul e dil di. id di a la rý nýn da ne ka dar yer siz ol du ðu nu a çýk ça or ta ya ko yu yor. Ye ni Ne sil Ga ze te si nin 1 yýl a ra lýk sýz ka pa týl ma sý, 12 Ey lül a na ya sa sý na bý ra kýn i ti raz et me yi, ö ne ri de bu lun ma nýn bi le ne ka dar im kân sýz ol du ðu nu net bir þe kil de göz ler ö nü ne se ri yor. Dar be dö ne min de Ye ni Ne sil a dýy la ya yým la nan Ye ni As ya Ga ze te si Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz, 12 Ey lül dö ne min de ya þa nan bas ký la rý ve ka pat ma ce za sý na ka dar ge çen sü re ci Ci han Med ya Ha ber Der gi si ne an lat tý. A na ya sa larýn bir mil le tin ge le cek yýl la rý ný ve ka de ri ni il gi len di ren çok ö nem li bel ge ler ol du ðu nu i fa de e den Kâ zým Gü leç yüz, Ye ni Ne sil o la rak sü re ce tep ki siz kal ma la rý nýn müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. A na ya sa la rýn sað lýk lý o la bil me si, de mok ra tik bir dü zen çer çe ve si o luþ tu ra bil me si i çin de mok ra tik ka tý lým cý bir an la yýþ la ya pýl ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zen Gü leç yüz, dar be kad ro la rý nýn a na ya sa yý ken di le riy le bir lik te ça lý þan hu kuk çu larýy la bir a ra ya ge le rek ken di is te dik le ri met ni or ta ya çý kar mak i çin ha re ke te geç tik le ri ni di le ge tir di. 12 Ey lül a na ya sa sý 27 Ma yýs ýn tah kim e dil miþ ha li dir. di yen Gü leç yüz, 12 Ey lül a na ya sa sý bu yak la þým la ha zýr lan mak is te nen bir a na ya sa. Res mî i de o lo ji ye o tur tu lan ve de mok ra tik yak la þým dan u zak bir a na ya sa. Bu nun böy le yü rür lü ðe gir me si du ru mun da, yan lýþ bir ze mi ne o tur tu lan ve dar bir kad ro ta ra fýn dan ha zýr la nýp da ha son ra bir ta kým mi zan sen ler le top lu ma o nay la tý lan bir bel ge o la rak yü rür lü ðe gir me si nin i le ri de çok bü yük sý kýn tý la ra, san cý la ra ve prob lem le re se be bi yet ve re ce ði ni dü þün dü ðü müz i çin u yarý gö re vi mi zi yap ma ih ti ya cý ný duy duk. i fa de le ri ni kul lan dý. Dar be yö ne ti mi ni u yar ma nýn hat ta ö ne ri de bu lun ma nýn çok zor bir iþ ol du ðu nu di le ge ti ren Gü leç yüz, bu se bep le dar be yö ne ti mi i le sý kýn tý lar ya þa dýk la rý ný ve ka pat ma ce za larý al dýk la rý ný ak tar dý. Dar be nin mi ma rý Ke nan Ev ren in o dö nem de ba þör tü sü i le il gi li çok tar tý þý la cak söz ler sarf et ti ði ni söy le yen Gü leç yüz, ba þör tü sü ya sa ðý nýn 12 Ey lül e da yan dý ðý ný, 28 Þu bat ýn i se 12 Ey lül ün ek sik bý rak tý ðý þey - le ri ta mam la dý ðý ný i fa de et ti. Gü leç yüz þun la rý söy le di: 12 Ey lül dö ne min de biz zat Ke nan Ev ren in Cum hur baþ ka ný sý fa týy la yap mýþ ol du ðu mü da ha le ler le bu ko nu Tür ki ye nin gün de mi ne gel di. Ha len hem ü ni ver si te ler de, hem Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na bað lý o kul lar da, ge rek ka mu ku rum la rýn da, ki; uy gu la nan ba þör tü sü ya sa ðý nýn ya sal da ya na ðý o la rak gös te ri len yö net me lik ler 12 Ey lül dö ne min de Bü lent U lu su ya kur du ru lan hü kü met ta ra fýn dan çý ka rýl mýþ týr. A ma ta biî ki biz bun lar gün de me gel di ði za man ba þör tü sü nü de sa vun mak, bu ya sa ða kar þý çýk mak, e leþ tir mek nok ta sýn da ya yýn lar yap týk. Ö zel lik le bun lar dan do la yý cid dî ra hat sýz lýk lar ol du ve Se li mi ye ye çað rýl ma ve bu ra da i kaz e dil me le ri ö zel lik le ba þör tü sü i le il gi li ya yýn lar dan do la yýy dý. MER KEZ MED YA, DAR BE CÝ LE RÝ AL KIÞ LA DI Son gün ler de ya pý lan Med ya nýn öz gür lü ðü teh li ke al týn da ya yýn la rý ný ha týr la tan Gü leç yüz, mer kez med ya nýn o dö nem de bas ký la ra se si ni yük selt mek bir ya na, dar be yö ne ti mi ni al kýþ la ma yý seç ti ði ni be lirt ti. Gü leç yüz, Tür ki ye de mer kez med ya nýn ö zel li ði dar be ler den ön ce dar be or ta mý ný ha zýr la ya cak pro vo ka tif ya yýn lar ha zýr la mak, dar be den son ra da dar be ci le ri al kýþ la mak. Bir e leþ ti ri, u ya rý, ya pý cý bir yak la þým, mil le ti dü þü ne rek böy le bir ta výr or ta ya koy ma gi bi bir po li ti ka sý hiç bir za man ol ma mýþ. O za man da öy ley di. Hep dar be yö ne ti mi nin ho þu na gi de cek ya yýn lar ya pýl dý. A man þu nu ya par sa nýz mil let þöy le bir za rar gö rür gi bi bir en di þe si yok ki. Gün de min de mil let yok ki za ten. Ta ma men bel li ör güt lü a zýn lýk grup la rýn söz cü sü ma hi ye tin de ve dev let le de çý kar i liþ ki si i çe ri sin de. Do la yý sýy la on lar dan bu an lam da, bu çer çe ve de bir yak la þým bek le mek doð ru de ðil di, za ten ol ma dý da. En a ðýr ce za yý dar be a na ya sa sý na mu ha le fet et tik le ri dö nem ler de al dýk la rý ný di le ge ti ren Gü leç yüz, a na ya sa ya mu ha le fe tin dar be ci ler a çý sýn dan bar da ðý ta þý ran son dam la ol du ðu nu be lirt ti. Dün ya da hiç bir ör ne ði ol ma yan a ðýr bir ce za al dýk la rý ný an la tan Gü leç yüz, tek se fer de 365 gün ol mak ü ze re top lam 470 gün ka pat ma ce za sý al dýk la rý ný an lat tý. Tüm bu ce za la ra rað men mer kez med ya nýn ya þa nan larý gör mez den gel di ði ni ha týr la tan Gü leç yüz þöy le ko nuþ tu: Hiç on la rýn böy le bir du yar lý lýk, has sa si yet gös ter dik le ri ne þa hit ol ma dýk. An cak ken di le ri ne do ku nur sa... Me se lâ Cum hu ri yet ga ze te siy le as ke rî yö ne tim a ra sýn da da bir a ra sý kýn tý lar ya þan dý. A ma sa de ce ken di si ne do ku nul du ðu za man bir tep ki gös te ri yor, fa kat bi ze yö ne lik ve dün ya da e þi gö rül me miþ o lan o mu a me le kar þý sýn da her han gi bir du yar lý lýk gös ter dik le ri ni gör me dik. KA PA TI LA CA ÐI MI ZI BÝL DÝ ÐÝ MÝZ HAL DE A NA YA SA KÝ TAP ÇI ÐI YA YIM LA DIK A na ya sa re fe ran du mun dan yak la þýk 15 gün ön ce at týk la rý Bu a na ya sa i le par la - DAR BE YÖ NE TÝ MÝ NUR DAN RA HAT SIZ OL DU BA ÞÖR TÜ SÜ ya sa ðý na mu ha le fet ve a na ya sa e leþ ti ri le ri yü zün den sýk sýk dar be yö ne ti mi - nin mer ke zi o lan Se li mi ye Kýþ la sý na çað rýl dýk la rý ný di le ge ti ren Gü leç yüz, Se li mi ye de ba sýn la il gi le nen as ke rî bi rim le rin sü rek li ga ze te ler de çý kan ha ber le ri, ya zý la rý ta kip ve mü da ha le et - ti ði ni i fa de et ti. Dar be yö ne ti mi nin ba sý ný kon trol ve bas ký al tý na al ma ar zu su nu Gü leç yüz il - ginç bir ör nek le a çýk la dý: Ga ze te de ya yým la nan bir þi ir de nur ke li me si ge çi yor. Bun dan do - la yý a çýp, Na sýl böy le bir þi ir ko yar sý nýz! di ye fýr ça a tý yor lar. Bi zi o dö nem de ir ti ca ya yý ný o la - rak gö rü yor lar dý. Öy le dü þün dü ler her hal de. Bi ze za ten o göz le ba ký yor lar dý. Ýr ti cai bir ya yýn o la rak gö rü yor lar. Do la yý sýy la Nur dan da ra hat sýz ol duk la rý i çin böy le bir i kaz da bu lun du lar. Nur kav ra mý i ma nî bir kav ram. Ce nâb-ý Hakk ýn bir is mi dir ay ný za man da Nur. Biz de Nur cu kim li ðiy le bi li nen bir ga ze te yiz, bü tün bun larý bir leþ ti re rek de mek ki bir ra hat sýz lýk his set ti ler ve i kaz et ti ler. Ya hut Mah ru kat çý lar De me ði nin bir a çýk la ma sý var, Biz bü tün der nek le ri ka - pat týk, siz na sýl bir der nek le il gi li ha ber ya yýn lar sý nýz! gi bi çok ko mik u ya rý lar da ge li yor. men ter de mok ra tik re ji mi kur mak müm kün de ðil dir baþ lý ðý nýn dar be yö ne ti mi ni çok kýz dýr dý ðý ný an la tan Gü leç yüz, bu man þe tin ar dýn dan ge rek çe da hi a çýk lan ma dan 1 yýl ka pat ma ce za sý al dýk la rý ný di le ge tir di. Ye ni Ne sil ka pa tý lýn ca ya yýn ha yat la rý na Tas vir Ga ze te si i le de vam et tik le ri ni bil di ren Gü leç yüz, dar be yö ne ti mi nin ye ni den kýz ma sý na se bep o lan a na ya sa ki tap çý ðý nýn i kin ci bir ka pat ma çe kin ce siy le Köp rü der gi si ü ze rin den ve ril di ði ni i fa de et ti. Tah min et tik le ri gi bi a na ya sa ki tap çý ðý nýn ve ril me si nin ar dýn dan Köp rü der gi si ne de ka pat ma ce za sý ve ril di ði ni söy le di. Der gi nin ka pa tý la ca ðý ke sin ol ma sý na rað men bro þü rü bas ma ka rar lý lýk la rý ný Ta ri he not düþ mek is te dik. þek lin de a çýk la - yan Gü leç yüz, E ðer hak sýz lýk kar þý sýn da su sar sak dil siz þey tan di yor Pey gam ber E fen di miz. Her ke sin yan lýþ la ra al kýþ tut tu ðu ya da göz yum du ðu, se yir ci kal dý ðý bir or tam da bi ri le ri nin be de li ni ö de me yi gö ze a la rak doð ru larý söy le me si lâ zým. Biz o na ta lip ol duk, yap týk ve 30 se ne son ra ge li nen nok ta hem ta rih, hem mil let ö nün de bi zi hak lý çý kar dý. YE NÝ A NA YA SA ÇA LIÞ MA LA RI YE TER LÝ DE ÐÝL 12 Ey lül dar be si nin ü ze rin den 30 yý lý aþ kýn za man geç ti ði ni ve ge çen sü re nin ken di le ri ni hak lý çý kar dý ðý ný i fa de e den Gü leç yüz þun la rý söy le di: Bu a na ya sa dan kur tul mak ge rek ti ði nin ve gün lük ha ya tý mýz da biz le ri et ki le yen bir çok o lum suz lu ðun bu a na ya sa dan kay nak lan dý ðý nýn fark e dil di ði bir a þa ma ya gel dik. Ba þör tü sü so ru nun dan tu tun, din ve vic dan hür ri ye ti ö nün de ki sý kýn tý la ra, iþ çi hak la rý, sos yal hak lar, ya sa ma, yü rüt me, yar gý erk le ri a ra sýn da ki u yum suz luk lar, yar gý ve sa ye ti, bü rok ra tik o li gar þi, as ker ve sa ye ti... Bü tün bun lar dar be ü rü nü a na ya sa dan kay nak la nan þey ler. Bu za ma na ka dar bir çok mad de si de ðiþ miþ, a ma ö zü hâ lâ du ru yor. Ru hu hâ lâ du ru yor, o nun i çin dü zel mi yor. Prob lem ler kro nik le þe rek de vam e di yor. Se çi min he men ar dýn dan baþ la yan ye ni a na ya sa ça lýþ ma larý nýn a ra dan ge çen za man göz ö nü ne a lý nýn ca ye ter li ol ma dý ðý ný vur gu la yan Gü leç yüz, e leþ ti ri le ri ni þöy le di le ge tir di: Ça lýþ ma lar çok a ðýr dan a lý ný yor. Ger çi ken di le ri ne gö re bir tak vim var, o tak vi mi iþ le ti yor lar, a ma top lu mun gün de mi ne a na ya sa yý ta þý ma nok ta sýn da bir gay ret i çin de de ðil ler. Ö zel lik le ik ti dar par ti si nin tav rý na bak tý ðý mýz za man san ki gün dem de böy le bir þey yok muþ gi bi dav ra ný yor. Gün lük, an lýk kriz ler ve on la ra yö ne lik kon jonk tü rel dü zen le me ler le va kit ge çi ri li yor. Hal bu ki 12 Ey lül 2010 da, mi ni a na ya sa pa ke ti i çin ya pý lan re fe ran dum da tam me se le ký va mý na gel miþ ti, ka mu o yu ta ma men a na ya sa ya o dak lan mýþ tý ve bu pa ket le ye ni a na ya sa nýn da ö nü nün a çýl dý ðý yo rum larý ya pýl mýþ tý. O nun ü ze rin den de vam e dil miþ ol say dý, top lum da ki bu a na ya sa di na miz min den yo la çý ký la rak o bek len ti yi kar þý la ya cak da ha se ri a dým lar a týl mýþ ol say dý her hal de da ha ko lay ve ký sa sü re de ne ti ce ye u la þa bi lir dik. Se çi min ü ze rin den de bu ka dar ay geç ti ve þim di top lu mun gün de min de a na ya sa di ye bir þey yok. Ka mu o yu nun gün de min de ve med ya da böy le bir gün dem yok. Öy le o lun ca a na ya sa he ye ca ný sön dü. Bu nu ye ni den can lan dýr mak, ka mu o yu nun gün de mi ne ta þý mak ve çö zü me gö tü re cek bir stra te ji uy gu la mak bi raz da ha zor laþ tý gi bi... A ci len hü kü me tin ar týk bu i þi bi rin ci gün dem mad de si yap ma sý lâ zým. Gür kan Tuz lu, Ci han Der gi si, Ma yýs - Ha zi ran 2012 fi kir in san la rý ný, ça ða yön ve re cek fi lo zof la rý çý ka ra mý yor. Bu nun ne de ni, in san lýk ta ri hi nin en ve rim li, en do ður gan ve uy gar lýk lar be þi ði bu böl ge si nin, sö mü rü ve ta la nýn e ge men ol du ðu bir dö nem den geç me si ve halk la rýn e ge men li ði nin e lin den a lýn ma sý dýr. El Ce ze ri nin, el ya zý sý ki tap kop ya la rý ha len in san lý ðýn e lin de. Bu þa þýr tý cý ki tap lar da, El Ce ze ri nin gü nü mü ze ý þýk tu tan bir si ber ne tik çi, e lek tro ni ðin a ta sý, ma ki ne mü hen dis li ði nin ilk ku ru cu su ol du ðu nu gö rü rüz. Ya ni, Av ru pa da bi lim in san la rý en gi zis yon mah ke me le rin de ö lü me yol la nýr ken, Di yar ba kýr da Ar tuk lu lar me ka nik bi li mi nin ilk uy gu la ma la rý ný ha ya ta ge çi ri yor lar dý. Di yar ba kýr, El Ce ze ri sa ye sin de si ber ne ti ðin, me ka ni ðin ve e lek tro ni ðin te mel le ri nin a týl dý ðý ilk yer dir. Ar tuk lu sa ra yý, 1180 ler de ka lo ri fer ler le ý sý ný yor, bi rer me ka nik ha ri ka sý o lan ro bot lar ha ya tý ko lay laþ tý rý yor du. Ba tý, El Ce ze ri nin çi zim le ri ni ve o dö nem yap týk la rý ný an cak sa na yi dev ri min de ha ya ta ge çi re bi le cek ti. BA TI, EL CE ZE RÝ YÝ KOP YA ET TÝ Al man fi zik çi si H. Wi de mann, 1880 de El Ce ze ri nin çi zim le ri ni an cak kop ya e der ve Al man sa na yi ci le ri ne sa tar. Me ka ni ði do ruk nok ta sý na çý ka ran Al man sa na yi si nin ar ka sýn da El Ce ze ri nin de ha sý var dýr. Pe ki, ne den El Ce ze ri nin yap týk la rý ný Ba tý ger çe ðe dö nüþ tür müþ de biz ya nýn dan bi le geç me mi þiz. Bu nu yal nýz Ba tý nýn kur naz lý ðý, aç göz lü lü ðü i le a çýk la ya bi lir mi yiz? Bu gün ne den Di yar ba kýr da bir El Ce ze ri Tek no lo ji Ü ni ver si te si yok? Bu gün ne den Do ðu da Be di üz za man Sa id Nur si nin ha ya li Med re se tü z-zeh ra Ü ni ver si te si ni ku ra ma dýk? El-Ce ze ri e ser le ri ni o gü nün bi lim di li o lan A rap ça yaz dý ðý ve Sa id-nur si de Med re se tü z-zeh ra nýn e ði tim di li i çin Kürt çe ca iz dir de di ði i çin ol ma sýn... Yi ne ken di mi zi dar u lus çu bir o tar þi ye mah kum et me mi zin so nu cu ol ma sýn ye ni El Ce ze ri ler le ta nýþ ma ma mýz... Ce mil Er tem, Star, TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Fatih Güzelkara ile Rahime Nur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Cebeci Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA ZAYÝ nakdeniz Üniversitesinden aldýðým Öðrenci Kimlik Kartý ile Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Caner Özgün

12 12 MAKALE Papazlar kendi aralarýnda Haþir Risalesi nden ders okuyor ROTTERDAM Av ru pa ve A me ri ka nýn tek res men ta ný nan Ýs lâm Ü ni ver si te si o lan Rot ter dam Ýs lâm Ü ni ver si te si, I UR Press a dýy la bir ya yý ne vi ku ra rak Ýs lâmî i lim ler le a lâ ka lý Av ru pa ve A me ri ka da dam ga sý ný vu ran bir a ka de mik ku ru luþ ha li ne gel di. Bu gü ne ka dar ya yýn la dý ðý Ýn gi liz ce ve F le menk çe 13 e ser a ra sý na üç ta ne de Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ndan kü çük e ser ler gir di: Ze ge nin gen vo or de zi e ken (Has ta lar Ri sa le si); E en po ort na ar de God de lij ke e en he id (Tev hi de A çý lan Ka pý = 22. Söz, Ta bi at Ri sa le si ve Hü ve Nük te si) ve Ko or te Wor den (Kü çük Söz ler). Þu an da Ha þir Ri sa le si ba sýl mak ü ze re. I UR Press in bü tün gay re ti E kim 2012 ye ka dar Bü yük Söz le ri Flemenkçe o la rak neþ ret mek. TER CÜ ME PRO JE SÝ NA SIL BAÞ LA DI? Rot ter dam Ýs lâm Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ah med Ak gün düz ko or di na tör lü ðün de baþ la tý lan ter cü me fa a li yet le ri ta ma men bir a ka de mik or ga ni zas yo na da ya ný yor ve ü ni ver si te de bir Ter cü me Bü ro su ku rul muþ va zi yet te. Ya pý sý þöy le: Ah med Sa id Ka ra de niz i le A rap ça, Ýn gi liz ce ve F le menk çe yi a na di li gi bi bi len Su at Er dem soy ter cü me fa a li ye ti nin ko or di na tör lü ðü nü ya pý yor. Ö zel lik le ter cü me hiz me ti nin be yin kad ro sun da i se 45 yýl lýk Al be da Col le ge gi bi yük se ko kul lar da li san ho ca lý ðý yap mýþ bu lu nan ve Ýn gi liz ce, Al man ca ve Flemenkçe yi a na di li gi bi bi len Hol lan da lý Müs lü man Bi lim a da mý Ke es Mu sa Ho ek i le Ri sa le-i Nur u ta ný ya rak Müs lü man o lan ve yýl lar dýr ter cü me hiz met le riy le meþ gul bu lu nan Ab dur rah man Kwe ens bu lu nu yor. An cak or ga ni zas yon bu nun la sý nýr lý de ðil, bu hiz me te yar dým cý o lan þa hýs lar bü yük bir ye kûn teþ kil e di yor ve bun la rýn a ra sýn da çok ö nem li kah ra man lar var. TER CÜ ME FA A LÝ YET LE RÝ siy le me tin de ay - NA SIL YÜ RÜ YOR? nen yer a lý yor. Öy le zan ne di yo ruz ki, Ri sa le-i Nur Kül li - 5. Bu ter cü me fa a ya tý nýn ya ban cý dil le re ter cü me si ko nu sun - li yet le ri nin en mü him da en ge liþ miþ me tot F le menk çe ye ter cü me ö zel li ði de Hol lan da ve fa a li ye tin de uy gu la ný yor. Bu nun te mel e sas - Bel çi ka da bu lu nan ve la rý ve ö zel lik le ri þöy le ö zet le ne bi lir: Nur a a þýk o lan bü tün 1. Ev ve la Ba tý dil le rin de ya pýl mýþ (Ýn gi liz - hiz met, mes lek ve meþ ce ve Al man ca gi bi) ter cü me ler na zar-ý i ti - rep men sup la rý nýn it ti fa ba ra a lý na rak ve an cak Türk çe a sýl me tin te - kýy la bu i þin yü rü tül me si mel ka bul e di le rek ham ter cü me ya pý lý yor. dir. Zi ra me se lâ Ho ca e fen - Bu nok ta da ter cü me ka bi li ye ti o lan her kes - di Hiz me ti, baþ la dýk la rý ter ten is ti fa de e di li yor. cü me fa a li ye ti ni dur du ra rak 2. Bu ha zýr la nan me tin, ter cü me nin bey - bu hiz met ker va ný na ka týl mýþ ni ni teþ kil e den Ke es Mu sa Ho ek (F le menk - ve biz le re bü yük öl çü de bir çe dil kon tro lü, Ýn gi liz ce ve Al man ca ter cü - ma ne vî ve mad dî des tek ol me ler le ký yas la ma), Su at Er dem soy (Türk çe mak ta dýr lar. a sýl me tin den ta kip ve tas hih) ve Ab dur rah - 6. Bu a ra da bu hiz me tin yü rü man Kwe ens gi bi uz man la rýn e lin den ve me si i çin mad dî des tek le ri ni e sir kon tro lün den ge çi yor. ge me yen bü tün in san la ra te þek kür 3. Bu son ha li Nur la ra ve di le va kýf kar - e der ken ö zel lik le bas ký nýn en ka li deþ ler ta ra fýn dan sa týr sa týr kon trol e di li yor te li þe kil de ve Ba tý Stan dart la rýn da ve tek lif e di len tas hih ler tek rar i kin ci mer - te mi nin sað la yan Ý MAK Mat ba a sý ha le de ki uz man la ra u laþ tý rý lý yor. yet ki li le ri ni; ka pý ka pý do la þa rak bu 4. Son o la rak â yet ler, ha dis ler ve di ðer a - ko nu da bir lik sað lan ma sý nýn fay da sý ný ka de mik kay nak lar tet kik e di li yor ve ö zel - an la tan ve da ðý tým da bi rin ci rol oy na lik le Ri sa le-i Nur un a na ö zel li ði bo zul ma - yan ve ken di si tek ba þý na bir mil let o lan dan â yet ve ha dis me al le ri i le ba zý za ru rî i - Rý za De niz A ða be yi zik ret mek ge rek zah lar mut la ka dip not ha lin de ek le ni yor. Â - mek te dir. yet ve ha dis le rin A rap ça me tin le ri, o tan tik ol ma sý ve as lý nýn mu ha fa za e dil me si ga ye - DA ÐI TIM NA SIL YÜ RÜ YOR? I UR Press i bu ko nu da ya vaþ ya vaþ ö nem li bir net work o luþ tur du ðu nu söy le ye bi li riz. Bu ko nu - da ki ge liþ me ler þöy le ö zet le ne bi lir: 1. Ev ve la I UR Press Hol lan da ve Bel çi ka nýn te mel ve ya rý res mî ki tap da ðý tým mer ke zi o lan Cen tra al Bo ek Hu i se e (Mer ke zi Ki tap E vi) a bo ne ol muþ du rum da. Do la yý sýy la neþ re di len her ki tap yüz ler ce web say fa sýn da re sim le riy le bir lik te ta ný tý lý yor ve her de fa sýn da 30 nüs ha ki tap ta lep e di li yor. E ðer I UR Press in her han gi bir ki ta bý ný Go og le ya zar sa nýz, he men yüz ler ce web say fa sýn da bü tün Av ru pa ya ya yýl dý ðý ný gö rür sü nüz. Me se lâ a ba ka bi lir si niz. 2. Ý kin ci si, Hol lan da ve Bel çi ka da Nur la ra a þýk o lan bü tün hiz met men sup la rý bu pro je de it ti - fak et tik le rin den tev fîk-i Ý lâ hî de bu nu ta kip e di yor. Her kes e lin den ge len gay re ti gös te ri yor. Þu an da Ri sa le ler Fe le menk çe ko nu þan Su ri nam ve Bel çi ka nýn il gi li böl ge le ri ne de u laþ mýþ bu lu nu yor. Bu a ra da Gü ney Af ri ka ya u laþ ma sý i çin gay ret ler sür dü rü lü yor. 3. NBD Bib li on a di ve ri len ve Hol lan da Mer ke zi Ki tap E vi ne tav si ye ler de bu lu nan ku ru mun uz man la rýn dan Til burg Ü ni ver si te si Ho ca la rýn dan bir Ho ca Has ta lar Ri sa le si hak kýn da fev ka lâ - de tak dir e di ci tav si ye ya zý sý ka lem al mýþ bu lun mak ta dýr. 4. Biz ör nek o la rak sa de ce Kü çük Söz ler in ka pa ðý ný te ber rü ken bu ra ya al mak is ti yo ruz. ROTTERDAM ÝSLÂM ÜNÝVERSÝTESÝ (IUR) RÝSALE-Ý NUR KÜLLÝYATI NI FLEMENKÇE YAYINLAMAYA BAÞLADI; PAPAZLAR HAÞÝR RÝSALESÝ NÝ DERS OLARAK OKUYOR. HOL LAN DA DA TER CÜ ME E DÝ LEN RÝ SA LE LE RÝN ET KÝ SÝ NA SIL GÖ RÜ LÜ YOR? Ha be ri miz de bu so ru ya ce vap ver mek de bü yük ö nem arz e di yor. Ev ve lâ Ri sa le-i Nur lar Kur ân ýn ha ki kî ve ma ne vî bir tef si ri ol ma sý a çý sýn dan hem Müs lü man lar, hem de gayr-i Müs lim ler i çin bü yük ö nem arz e di yor. Ý kin ci si, Ri sa le-i Nur un an lat tý ðý ha ki kat ler, sa de ce cüz î bir ya ra yý te da vi et mi yor; yal nýz bir ce ma a ti ve ya Müs lü man la rý il gi len dir mi yor. Ýn san lý ðýn en bü yük be lâ sý o lan din siz lik ve ah lâk sýz lýk ze hir le ri ne kar þý bir pan ze hir va zi fe si gör dü ðün den i ma ný o lan ve mu kad de se de ðer ve ren her in sa ný a lâ ka dar e di yor. Bu se bep le Hol lan da lý i lim a dam la rý ve kül tür lü in san lar ya kýn a lâ ka gös te ri yor. Tes bit et ti ði miz ba zý mü þah has mi sal le ri ak tar mak ta fay da mü la ha za e di yo ruz: 1. Ter cü me fa a li ye ti ne mad dî ve ma ne vî des tek ve ren Ü ni ver si te miz Mü te vel li He ye ti Ü ye si Nus ret Çe lenk ilk çý kan Flemenkçe Has ta lar Ri sa le si ni ta ný dý ðý o lan Su ri nam lý bir tah sil li þah sa tak dim e di yor. Su ri nam lý þa hýs i se kan ser o lan ha ný mý na ve ri yor. Sa ba ha ka dar de fa lar ca ki ta bý o ku yan ha ný me fen di sa bah le yin be yi i le be ra ber Nus ret Be yi bir bu ket çi çek le zi ya ret e di yor ve te þek kür le ri ni arz e di yor. An cak me se le bu nun la da kal mý yor. Bir haf ta son ra dok to ra kon tro le git ti ðin de ken di si ne Has ta lý ðýn dur muþ, han gi i lâ cý kul lan dýn? de yin ce i lâç o la rak Has ta lar Ri sa le si ni gös te ri yor ve ne ti ce de La hey de en i yi kom þu seç tir dik le ri Nus ret Be ye ser ti fi ka ve çi çek tak dim e di li yor. 2. Kü çük Söz ler i le a lâ ka lý hi kâ ye yi biz zat Rek tör ya þý yor. 20 yýl dýr Müs lü man o lan ve 3,5 yýl dýr Türk bir mü hen dis i le ev li bu lu nan tah sil li ve kül tür lü ha ný ma son saf ha ya ge len Kü çük Söz ler o ku yup tas hih et me si i çin ve ril di ðin de ne ti ce çok çar pý cý: Biz zat Ha ný me fen di nin di liy le: Ben 20 yýl dýr Müs lü ma ným; an cak na maz kýl ma dým ve ba þý mý ört me dim. Hat ta be yi min na maz kýl ma sý ný da ma na ve re me ye rek hay ret le iz li yor dum. Ne za man ki Kü çük Söz ler i ve ö zel lik le Do ku zun cu Söz ü o ku dum. Ha ya tým de ðiþ ti; o sa bah na ma za baþ la dým ve gör dü ðü nüz gi bi he men te set tür em ri ne uy dum. Þu an da bu ha ný me fen di 1. Se vi ye de ter cü me he ye tin de yer a lý yor. 3. Da ha en te re san o la ný i se, Ut recht ve Rot ter dam da ki ba zý pa paz la rýn haf ta lýk o la rak Ha þir Ri sa le si nden ken di a ra la rýn da ders o ku ma ya baþ la ma la rý dýr. Zi ra a hi ret, i man he pi mi zin ih ti yaç duy du ðu me se le di yor lar. De mok ra si has re ti i le ge çen bir ö mür DR. BURHAN ÖZFATURA ha noz fa tu ra.org Bi zim nes li mi zin öm rü, de vam lý o la rak, dar be ler/ bas ký lar/ po li tik kav ga lar i le geç ti. Ger çek de mok ra si ha va sý ný te nef füs et mek, bir tür lü na sip ol ma dý. 28 Þu bat i le il gi li o pe ras yon la rý iz ler ken, ken di ha ya tým da si ne ma þe ri di gi bi a kýp git ti; - Biz, mü ba de le de Se la nik/ Ye ni ce Va dar dan-bur sa/ M. K. Pa þa ya ge ti ril miþ tik; Ru me li de zen gin i ken, (her þe yi ken di ne yon tan bir a i le bü yü ðü sa ye sin de) fa kir ha le düþ mü þüz. Dul bir ha ným o lan (o gü nün þart la rýn da, Kýz Mu al lim Mek te bi me zu nu o la rak kül tür lü bir ki þi o lan) Ba ba an nem ve (çok ça lýþ kan ve ze ki ol ma sý na rað men; Bal kan Har bi, Ru me li Boz gu nu vb. se bep ler le, il ko kul dan son ra e ði tim im kâ ný bu la ma yan) Rah met li Ba bam, bu nu hiç u mur sa ma mýþ lar, hep þük ret miþ ler. (Ve bu nu biz le re de öð ret ti ler.) Bir il ko kul ha de me si (da ha son ra da bir za hi re ci dük kâ nýn da kâ tip o la rak) ma a þý i le biz le ri, hep he lâl lok ma ve ha yýr duâ i le bü yüt tü ler. Bal kan har bin de Bul gar lar ca þe hit e di len, Mül ki ye me zu nu/ Sul tan Ab dül ha mid e ma be yin kâ tip li ði yap mýþ de de mi an lat tý lar. - Tek þef dö ne min de (A ða bey le rim ve rah met li an nem den e din di ðim bil gi le re gö re) ne za man ir ti ca yay ga ra sý kop sa; ba bam da hil bel li-sa mi mî i nanç lý ki þi le ri der dest e dip gö tür müþ ler. Ö zel lik le her e zan o ku nu þun da (tev be ler ol sun) gel sin, si zi Al lah ý nýz (CC) kur tar sýn di ye fa la ka ya ya týr mýþ lar (yüz ka ra sý, hi le li) se çim le rin de, ba bam o yu nu a çýk a çýk kul lan mýþ ve DP ye ver miþ. Son ra, gel sin fa la ka. Ve iþ ten a týl mak. (Þüp he siz Rab bim, ken di ne i na nan ve gü ve ne ni, sý kýn tý da bý rak maz. Ay ný gün da ha yük sek üc ret le, za hi re ci de i þe baþ la mýþ.) de, her kes gi bi, an nem-ba bam da se vin di. A ma, de ði þen çok faz la bir þey ol ma dý. Ý na nýl maz bir par ti zan lýk, yol suz luk fur ya sý baþ la dý. Kah ve, ka lay, las tik, vb. bütün sý kýn tý sý çe ki len mal la rýn ka ra bor sa sý, par ti li ler ta ra fýn dan yü rü tül dü. Sü mer bank/ THK/ ÇEK/ Ký zý lay vel ha sýl bütün ku rum lar çift lik ol du. Bü rok ra si, par ti li le rin em ri ne gir di. Ar týk de li kan lý lý ða a dým a tan bi ri si o la rak, bütün bun la ra tep ki duy dum. - Ý nö nü, DP ye hiç ra hat ver me di. Yan daþ med ya la rý i le bir lik te, her tür lü ya la ný/ bas ký yý/ en tri ka yý/ tah ri ki mu bah say dý. Ü ni ver si te li genç le ri kýþ kýr týp mey dan la ra sal dý. Or du yu de vam lý tah rik et ti. De mok ra si yi hiç bir za man haz me de me miþ, ken di ni hal kýn ü ze rin de sa yan/ mil lî ve ma ne vî de ðer le ri hor gö ren/ ir ti ca yay ga ra cý sý züm re le ri kul lan dý. - Ne ti ce de; ABD nin ta li ma tý ve des te ði i le 27 Ma yýs Ýh ti lâ li ic ra e dil di. Rus ya ko zu nu kul lan mak is te yen Mer hum Men de res ve e ki bi kat le dil di. Dün ya nýn en re zil dâ vâ sý Yas sý a da da ic ra e dil di. Her tür lü ah lâk sýz lýk/ ya lan/ ka ra la ma/ if ti ra/ bas ký/ a da let siz lik ser gi len di. Ci na yet le re ge rek çe ü re til di. (Yýl lar son ra, Sa lim Ba þol de nen zat i le Di dim- Ma vi þe hir ko nut la rýn da kom þu ol duk. Kim se nin say gý gös ter me di ði, çök müþ, göz le ri hep ye re ba kan, vü cu du nu sü rük le ye me yen bir en kaz dý.) - Bu a ra da, ye ni yet me/ bil gi ve tec rü be si ol ma yan bir a vuç ye ni çe ri bo zun tu su, (ABD nin em ri ve ma lî des te ði i le) Si lâh lý Kuv vet ler de, tam an la mý i le tas fi ye yap tý lar. Ül ke si ne bað lý 7000 den faz la su ba yý ve ge ne ral le rin tamamýna ya ký ný ný ih raç et ti ler. Mil lî Or du mu zu, NA TO (ve ABD) gü dü mü ne sok tu lar. - Bu, Mil lî Bir lik Ko mi te si ü ye le ri, sýk sýk Mül ki ye ye ge lir ler ve a kýl la rýn ca, bi ze yön ve rir ler di. He le, Ah met Yýl dýz. Pap yo nu i le ne ka dar da bil giç ha va lar da i di. Ül ke ye, en faz la za rar ve ren ler; bu gü ne ka dar sü ren sar sýn tý la rýn te me li ni a tan lar; de mok ra si yi kat le den ler; hep bu tip ler dir Ma yýs ta li se son sý nýf ta i dim. O lay lar dolayýsýyla, o kul lar ta til e dil miþ ti ve mem le ke te dön müþ tük. Rah met li Ba bam, sa bah na ma zýn dan gel di ve Hü kü me ti yýk mýþ lar de di. A na cý ðým san dý ki, ye ni ya pý lan Hü kü met bi na sý ný yýk mýþ lar. Çok kýz dý. Son ra, an la dý ki yý ký lan bi na de ðil dir, Tür ki ye dir. Bah çe kom þu muz, Ma ran goz Ek rem A ða be yin an ne si að la ma ya baþ la dý. Biz þim di, ne yer, ne i çe riz? di yor du. Ci ci an ne, bu nun se nin oð lun la il gi si yok de dim. Bu bir kol tuk kav ga sý dýr. Ý nö nü, Ce lal Ba yar dan in ti kam al mak ta dýr. - Bi zim mil le ti miz; ür kek tir, þak þak çý dýr, pý sý rýk týr. Her ih ti lâl de ol du ðu gi bi bütün ül ke de, des tek mi ting le ri ya pýl dý. M. K Pa þa nýn CHP li le ri ve ür kek le ri, hey ke lin çev re si ni dol dur du lar. Nu tuk lar, al kýþ lar, þak þak lar gýr la gi di yor. Bir ast su bay ya ný ma gel di, Sen ni çin al kýþ la mý yor sun? di ye sor du. Mec bur mu yum? de dim. Kýz dý. Sen ba þý na dert mi a rý yor sun? de di. Siz de mok ra si ge tir dik di yor su nuz. De mok ra si bu mu dur? de dim. Ak þam üs tü, Ýl çe em ni yet a mi ri, ba ba mý zi ya ret et miþ. Ah met Am ca, sen oð la ný Ba lý ke sir e yol la. Bu þý ma rýk lar sý kýn tý ve re bi lir ler de miþ. Ve ben Ba lý ke sir e git tim. (Me kân la rý Cen net ol sun. O kul a çý la na ka dar, ak ra ba la rým [Ga lip Yar cý Am ca ve Ha fýz Yen ge] be ni mi sa fir et ti ler.) -Da ha son ra; 22 Þu bat/ 21 Ma yýs/ 12 Mart/ 12 Ey lül/ 28 Þu bat/ 27 Ni san vb. sa yý sýz, an ti-de mok ra tik ha re ke te þa hit ol dum. Hep si boþ. Hep si, Ýs ra il ve ABD ta li ma tý na da ya lý. De vam lý la ik lik/ ir ti ca/ A ta türk çü lük is tis ma rý. De vam lý mil lî ve ma ne vî de ðer le re düþ man lýk. De vam lý, ik ti dar gü cü nü sür dür me, en üs tün sý nýf ol ma has ta lý ðý. Hal ký kü çük gör me komp lek si. Þüp he siz; bu tab lo da, en bü yük ve bal; de vam lý bir bi ri ni yi yen, bir tür lü ke na ra çe kil me yi bil me yen po li ti ka cý la rýn sü rüp gi den kav ga la rý dýr. Hal kýn pý sý rýk lý ðý, þak þak çý lý ðý ve yü rek siz li ði dir. Med ya nýn bü yük bö lü mü nün hol ding pat ron la rý nýn/ sen di ka a ða la rý nýn/ yük sek yar gý nýn/ baþ ta rek tör ler ol mak ü ze re, pro fe sör e ti ke ti ta þý yan la rýn/ ken di ni ay dýn i lân e den, de mok ra si düþ man la rý nýn; tah rik-tah rip-des tek çi li ði dir. (Fa tu ra yý, sa de ce bir ta kým ge ne ral le re kes mek hak sýz lýk o lur.) Her ih ti lâl; Tür ki ye ye çok bü yük za rar lar ver miþ tir. Hiç bi ri nin en kü çük bir ya ra rý ol ma mýþ týr

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar K A M P A N Y A L A R P E R F O R M A N S V E K O N F O R BELÝRTTÝÐÝMÝZ ü ze re Ye ni Fo cus tek no lo jik ye ni lik ler le kon fo ru nu ve gü ven li ði ni art týr mýþ bir ya pý ya sa hip. A ra cýn en çok il gi gö ren ö zel - li ði i se o to ma tik park et me yar dým cý sý. Çe þit li lans man lar da da test et ti ði miz bu sis tem, gü ven lik a çý sýn dan gü zel bir ö zel lik. Ye ni Fo cus ses siz, kon for lu ve u zun vi tes o ran la rýy la sar sýn tý sýz sü rüþ su nu yor. Yol tu tu þu ga yet i yi o lan a ra cýn e lek trik li di rek si yo nu ise tep ki o la rak ba þa rý lý. A mor ti sör le rin sert lik o ra ný ra hat sýz et mezken, yol ku sur la rý ný ba þa rý lý bir þe kil de ber ta raf e di yor. Ya ni Fo cus, her tür lü yol ve þart ta tat min e di ci bir sü rüþ ke yfi or ta ya ko yu yor. A raç vi raj la rý çok kon trol lü bir þe kil de a lýr ken, his li fren le riy le de sü rü cü sü ne gü ven ve - ri yor. Bu seg ment te ba gaj hac mi nin ö nem li bir kri ter ler den ol du ðu dü þü nü lür se, Ye ni Fo cus un ba gaj hac mi sýkýntý meydana getiriyor. Ne ti ce o la rak tek no lo ji ve do na ným nok ta sýn da zen gin leþ ti ril miþ, ge niþ ve fe rah iç me kâ na sa hip, ge nel an lam da ke yif li bir sü rüþ ya þa tan Ye ni Fo - cus, ta sa rým an la mýn da kul la ný cý la rýn a lýþ kýn ol du ðu bir et ki mey da na ge ti re me se de sü rüþ di na mik le ri a çý sýn dan sý ný fý nýn en i yi si ol ma yý sür dü rü yor. H A B E R L E R KI A nýz bu yaz da e min el ler de nkýa, 01 Ha zi ran 30 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da bütün Ki a kul la ný cý la rý ný, yet ki li ser vis le ri ne da vet e di yor. Kam pan ya sü re sin ce bütün Ki a a raç sa hip le ri ne, me ka nik ye dek par ça ve iþ çi lik le rin de a raç ya þý nýn 4 ka tý na va ran in di rim ler uy gu la ný yor. Ay ný za man da 200 TL ve ü ze rin de ki bütün har ca ma lar da %10 a va ran ser vis in di rim çe ki, 400 TL yi a þan har ca ma lar da üc ret siz kli ma te miz li ði ve süp riz he di ye ler bütün KI A yet ki li ser vis le rin de su nu lu yor. Ay rý ca Ha zi ran a yý bo yun ca üc ret siz check-up hiz me tin den de ya rar lan mak müm kün. Ford Focus 1.6i EcoBoost Titanium Yüce Auto ya Çek Devlet Niþaný 1998 yýlýndan bu yana Skoda nýn Türkiye distribütörlüðünü yürüten Yüce Auto, Çek Cumhuriyeti Devlet Niþaný ile onurlandýrýldý. Çek Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakanlýðý nýn bulunduðu Çernin Sarayý nda 1 Haziran tarihinde düzenlenen törende verilen GRATIAS AGIT 2012 Devlet Niþaný ný, Yüce Auto Adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Yüce ile Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Akýman aldý. Törende Yüce Auto Onursal Baþkaný Süheyl Yüce de hazýr bulundu. Özellikle son iki yýlda Yüce Auto nun gösterdiði performans, Türkiye yi, Skoda nýn satýþlarýný en çok arttýrdýðý ülkeler arasýnda ilk sýralara taþýmýþtý. Sý ca cýk yaz kam pan ya la rý O pel den nha ZÝRAN i çin O pel, ye ni fi yat kam pan ya la rý ný a çýk la dý. Cor sa a i le si ne ö zel kam pan ya da TL den baþ la yan fi yat lar la bir Cor sa sa hi bi o lu na bi li yor. As tra Sports To u rer lar da da ca zip fýr sat lar su nu lu yor hp Sport TL ve Cos mo TLi ken hp Sport TL ve Cos mo TL. Kam pan ya da In sig ni a la ra TL den baþ la yan fi yat lar la u la þý la bi li yor. Ay rý ca hp o to ma tik TL ve hp Cos mo TL. GLOBAL OLDUÐU KADAR YEREL DE 120 ÜL KE DE AY NI A RAÇ O LA RAK SA TI LAN YE NÝ FORD FO CUS, TEK NO LO JÝK Ö ZEL - LÝK LE RÝ VE DO NA NI MIY LA GLO BAL OL DU ÐU KA DAR YE REL DE DAV RA NI YOR. Chevrolet, ManU ýn resmî sponsoru oldu Dünyanýn önde gelen otomobil üreticilerinden Chevrolet ve dünya futbol devlerinden Ýngiliz futbol kulübü Manchester United beþ yýllýðýna sponsorluk anlaþmasý imzalandý. Shanghai Bilim ve Teknoloji Müzesi nde gerçekleþen törenle imzalanan anlaþma sonrasý bir açýklama yapan General Motors CMO su Joel Ewanick, Chevrolet Ailesi olarak dünyanýn en popüler futbol kulübü olan Manchester United ile gerçekleþtirilen bu güçbirliðiyle gurur duyduklarýný söyledi. Pro ton dan ya za mer ha ba npro TON DA 30 Ha zi ran a ka dar 6,000 TL ye va ran in di rim ler le Ya za Mer ha ba Kam pan ya sý baþ la dý. U lu baþ lar Hol ding bün ye sin de ki U lu mo tor un Tür ki ye dis tri bi tör lü ðü nü yü rüt tü ðü Pro ton, bütün Gen 2 Hatc hback ve Per so na Se dan Low li ne mo del le rin de 28 Ma yýs ta ri hin de ye ni bir kam pan ya ya baþ la ttý. 30 Ha zi ran a ka dar sü re cek bu kam pan ya kap sa mýn da mo del ler TL ye sa tý þa su nu lu yor. Se at Le on FR de yaz a van taj la rý nse AT IN di na mik ve spor tif ta sa rý mý nýn ya ný sý ra 1.4 lt TSI 125 hp mo tor se çe ne ði i le yük sek per for mans ve e ko no mik sü rüþ key fi ni bi ra ra da su nan Le on FR mo de li, çok uy gun fi yat lar la sa hip le ri ni bek li yor. Le on FR 2011, ya za ö zel TL lik in di rim i le TL ye ri ne TL ye sa tý þa su nu lu yor. Ye ni Te pe e Tür ki ye pa za rýn da nye NÝ Pe u ge ot Part ner Te pe e nin ta sa rý mý ye ni len di. A ra cýn mo tor se çe nek le ri ve do na ným la rýn da en son tek no lo ji ler be nim sen di. Ye ni Pe u ge ot Part ner Te pe e, 5 do na ným se vi ye si ve ye ni 115 hp mo tor se çe ne ði i le bu ay Tür ki ye pa za rý na su nu lu yor. A na do lu A raç lar a ö dül nge ELY mar ka sý ný ül ke mi ze it hal e den A na do lu A raç lar, 2011 yý lýn da bütün Ge ely dis tri bü tör le ri a ra sýn da en i yi sa týþ son ra sý hiz me ti ve ren dis tri bü tör ö dü lü nü al ma ya hak ka zan dý. Ge ely mar ka sý bütün dün ya da Rus ya, Uk ray na, Þi li, Ar jan tin, Ko lom bi ya, Pe ru, Su ri ye, Bre zil ya baþ ta ol mak ü ze re top lam 55 ül ke de 82 dis tri bü tö re sa hip. A na do lu A raç lar a bu ö dül, ser vis ya pý lan ma sý, müþ te ri mem nu ni ye ti ve ga ran ti hiz me ti gi bi kri ter ler de ðer len di ri le rek ve ril di. Ü ÇÜN CÜ je ne ras yon o la rak yol lar a çýkan Ford Fo cus, 1999 yý lýn dan bu ya na ü re tim de. 120 ül ke de ay ný a raç o la rak sa tý lan ye ni Fo cus, Ford un glo bal an lam da yer leþ tir me ye ça lýþ tý ðý stra te ji si nin ilk ço cu ðu. Fo cus, Ford un ye ni ge liþ tir di ði C seg men ti plat for mu ü ze rin de, 1.6 lit re at mos fe rik 125 hp, 1,6 tur bo E co bo ost 180 hp ben zin li ve 1.6 lit re 95 ve 115 hp i ki fark lý güç te di zel mo tor lar la sa týþ ta bu lu nu yor. Ye ni Fo cus ta dik kat çe ken ar tý lar bün ye si ne ek le nen tek no lo jik do na ným lar. Zen gin do na ným fi ya týný bi raz art týr sa da ge len ye ni lik ler a çý sýn dan sý ný fý ba zýn da ilk o lan ö zel lik ler i çe ri yor. DIÞ TAN Ý ÇE Glo bal an lam da dü þü nün ce, Focus'un dýþ ta sa rým kuþ ku suz bun dan na si bi ni al mýþ. Bu an lam da Fi es ta mo de li nin be ðe nil me si da ha ko lay ken, Fo cus u ilk an da beðen me niz biraz zor o lu yor. Yani biraz kýsýk bir sesle E vet Fo cus di yor su nuz Bu bað lam da Fo cus, ö zel lik le önkýsmýn da ki üç gen bö lüm ler ve göv de si nin ü ze ri ne doð ru u za yan ar ka far la rý i le dik ka ti ni zi çe ki yor. E vet, ilk ba kýþ ta be ðe ni ni ze hi tap et mi yor gi bi gel mi yor. Be lir li bir sü re nin ar dýn dan ger çek ten Ford i fa de le ri ni kul lan ma ya baþ lý yor su nuz. As lýn da Ford, Fi es ta i le baþ la yan C-Max i le de vam e den ve Fo cus i le süren glo bal dü þün ce siy le müþ te ri le rin Ford a a yak uy dur ma la rý ný sa lýk ve ri yor a de ta. Bu nun i yi o lup ol ma dý ðý na ta biî ki kul la ný cý lar da ha i yi ka rar ve re cek tir. Fo cus ta, da ha ön ce Fi es ta ve C-Max te gör dü ðü müz Ki ne tic ta sa rým mev cut. Bu ta sa rý mýn fel se fe sin de, o to mo bi lin du rur ken bi le ha re ket e di yor muþ gi bi bir iz le ni me sa hip ol ma sý var faz la sýy la. Fo cus un fo toð raf la rý ný çe ker ken böy le bir his se ka pýl ma dým de ðil ha ni. Ta sa rým da faz la sý ra dý þý lý ðýn ol ma ma sý (bel ki sý ra dý þý lýk bu dur) Fo cus un gö rü nü þü hak kýn da ki ilk dü þün ce miz o la rak ye ri ni a lý yor. Fo cus, C plat for mu ü ze ri ne ge liþ ti ril miþ ve par ça la rý nýn yüz de 80 i or tak. Ye ni Fo cus es ki mo de le gö re 16 mm al çak, 21 mm u zun ve 16 mm ge niþ. A sü tu nu nun ya týk ya pý sý dik kat çe ki yor. A e ro di na mik an lam da sür tün me yi a zalt mak i çin ö zel ça lý þýl mýþ. Bu a ra da, stop gru bu göv de nin yan la rý na ka dar ta þý yor ve þýk gö rü nü yor. Glo bal dü þün ce nin e se ri o la rak, o tur du ðu nuz kol tu ðun ha re ket me sa fe si, di rek si yo nun de rin lik a yar o ra ný, pe dal la rýn du ru þu, ar ka da ki baþ ve diz me sa fe si gi bi ko nu lar bütün kul la ný cý la rýn ge rek si nim le ri ni kar þý la ya cak þe kil de ka bine yerleþtirilmiþ. Bu TEST SÜRÜÞÜ RECEP BOZDAÐ nok ta da, a yar la rý ný zý ken di ni ze gö re ya pýn ca ra hat et me me niz i çin bir sebep yok. Ye ni Fo cus un iç me ka nýn da Fi es ta yý ha týr la tan çiz gi ler mev cut. Di rek si yon ta sa rý mý, ü ze ri bi raz ka la ba lýk ol sa da þýk du ru yor. Renk li gös ter ge pa ne li ra hat bir þe kil de o ku na bi li yor. Or ta kon sol da yer a lan ses sis te mi bi raz kar ma þýk ge le bi lir. Sis te mi üst ký sým da bu lu nan ma vi be yaz renk li ek ran dan ta kip e di yor su nuz. O to - TEK NÝK Ö ZEL LÝK LER Mo tor: 1,6i E co bo ost Mo tor Hac mi: 1596 cc Si lin dir: 4 Þan zý man: 6 i le ri ma nu el Max. Güç: 180 hp 5000 d/d Max. Tork: 240 Nm d/d PER FOR MANS km/s : 8.0 sn Max. Hýz: 224 km/s YA KIT Ya kýt Tü rü: Ben zin li Ya kýt Tü ke ti mi Or ta la ma: 6.0 lt Test Or ta la masý: 6.3 lt BO YUT LAR U zun luk: 4358 mm Ge niþ lik: 1858 mm Yük sek lik: 1461 mm Ba gaj Hac mi: 372 lt Boþ A ðýr lýk: 1389 kg ma tik park a sis ta ný kli ma ku man da pa ne li nin alt kýs mýn da ki bu ton yar dý mýy la dev re ye a lý ný yor. Kol da ya ma bö lü mü sü rüþ te ra hat lýk sað lar ken, sak la ma göz le ri nok ta sýn da bi raz sý kýn tý çe kil mi yor de ðil. El fre ni ko lu nun ko nu mu ra hat sýz e di ci ol du ðu nu söy le mek ise ge reksiz adeta. MO TOR 1.6 lit re lik E co Bo ost mo to run gö rev yap tý ðý hatchback test a ra cý mýz, Fo cus un ben zin li ver si yo nuy du d/d de 180 hp güç ü re ten mo tor, d/d a ra lý ðýn da 240 Nm tork su nu yor. 6 i le ri ma nu el þan zý man la kom - bi ne e di len bu vi tes ku tu su ra hat kul la ný mýy la dik kat çe ki yor. Di rekt en jek si yon lu, ba ðým sýz çift su pap za man la ma sý gi bi tek no lo jik ö zel lik ler le do na týl mýþ mo tor 180 hp güç ve 240 Nm tork de ðer le ri ile 1.6 tur bo Fo cus un es ki 2.0 lt lik mo de lin den bi le da ha hýz lý ol ma sý ný sað lý yor. Fo cus un mo to ru nun is tek li ka rak te ri göz den kaç mý yor, güç lü ol du ðu nu his set ti ri yo r, an cak de vir art týr ma nok ta sýn da eksik ka lý yor. Fab ri ka ve ri le ri ne gö re, yeni Fo cus un ya kýt tü ke ti mi sa de ce 6.0 lt/100 km. Bu de ðe re i se an cak sa kin bir kul la ným la ve þe hir dý þý kul la ným da yak la þa bil dik. Tes ti miz sü re sin ce i se 6,3 lt/100 km or ta la ma ya kýt tü ke ti mi or ta ya çýk tý. Bi raz ag re sif kul la ným lar da bu nun yük se le ce ði i se a çýk kg a ðýr lý ðýn da ki test a ra cý mýz 0 dan 100 km/s hý za u laþ mak i çin 8.0 sa ni ye ye ih ti yaç du yu yor ve 224 km/s mak si mum hý za u la þa bi li yor. 460 HP lik Maserati Temmuz da geliyor Ýtalyan lüks ve prestijli spor otomobil üreticisi Maserati nin ülkemizde Tofaþ çatýsý altýndaki temsilcisi FerMas, GranTurismo modelinin 460 HP lik en güçlü versiyonu olan Maserati GranTurismo Sport u Temmuz ayýndan itibaren ülkemizde satýþa sunacak. Keskin yol tutuþ özellikleri, farklýlýk katýlan sportif tasarým unsurlarý ve 300 km/s lik son hýz deðeriyle dikkat çeken Maserati GranTurismo Sport, 317 bin Euro dan baþlayan anahtar teslim satýþ fiyatýyla dikkat çekiyor. Hyundai servis Müdürleri toplandý Bu yýlki Hyundai Ulusal Servis Müdürleri Toplantýsý, geçen ayýn sonunda Bodrum da yapýldý. Ömür Boyu Müþteri Baðlýlýðý ve 2013 yýlýnda Satýþ ve Satýþ Sonrasý Müþteri Memnuniyetinde Birincilik konseptiyle düzenlenen ve Türkiye çapýndaki bütün Hyundai Yetkili Servisleri nde görev yapmakta olan Servis Müdürleri ile Hyundai yetkililerini ve tedarikçilerini bir araya getiren toplantý, sunumlar ve interaktif muhtevasý ile son derece renkli geçti. Audi den Exclusive atölye Audi, dünyada bir ilke imza attý ve sadece A8, S, RS ve R8 sahiplerine özel bir servis atölyesini hizmete açtý. Doðuþ Oto Esenyurt ta tasarlanan Audi Exclusive Atölye de, araç sahipleri kendilerine özel ayrýcalýklardan yararlanýrken, araçlarýna gözlerinin önünde bakým yapýlýyor.

14 14 SPOR Y AY SAL: TRANS FER PROGRAMI HAZIR G.SA RAY BAÞ KA NI Ü NAL AY SAL, "TRANS FER DE KÝM LE RÝ A LA BÝ - LE CE ÐÝ MÝZÝ, KÝM LE RÝ A LA MA YA CA ÐI MI ZI ÇOK Ý YÝ BÝ LÝ YO RUZ" DE DÝ. GA LA TA SA RAY Ku lü bü Baþ ka ný Ü nal Ay sal, Av ru pa'da ki ku ral la rýn ma sum la rý ce za lan dýr mak yö nün de ol ma dý ðý ný, ken di le ri nin bu ra da ta raf ol ma dý ðý ný söy le di. Ge le nek sel o la rak ya pý lan Ga la ta sa ray Li se si'nde ki pi lav gü nün de ba sýn men sup la rý na a çýk la ma lar da bu lu nan baþ kan Ay sal, U E FA'nýn ve re ce ði ka rar la rýn ken di le ri i çin çok ö nem arz et ti ði ni i fa de et ti. ''Av ru pa'da ki ku ral lar ma sum la rý ce za lan dýr - Ünal Aysal: "UEFA'nýn alacaðý kararlar bizim için çok önemli." mak yö nün de de ðil'' di yen Ay sal, söz le ri ni þöy le sür dür dü: ''O ra da ku ral lar, kim suç iþ le diy se o nu ce za lan dýr mak ü ze ri ne. Bu ra da ta raf da de ði liz. Ki min suç iþ le di ði ni, iþ le me di ði ni be yan et mek du ru mun da da de ði liz. Bu ra da ad li o to ri te ler ve bað lý di sip lin ku rul la rý bun la rýn ge re ði ni ye ri ne ge ti re cek tir. A ma biz bun la rý za ma nýn da, la zým ol du ðu gi bi yap maz sak bun dan do la yý mü ey yi de ler Tür ki ye ü ze ri ne ça lýþ ma ya baþ lar. Bun dan ga yet ta bi Ga la ta sa ray da di ðer ta kým lar gi bi et ki le nir. Bu nu ka ti yet le is te mi yo ruz. Bü tün ça lýþ ma la rý mýz za ten bu nu ön le me ye dö nük.'' 3 SE ZO NUN MA LÝ PLAN LA MA SI NI YAP TIK Ye ni se zon i çin yap týk la rý trans fer ça lýþ ma la rýy la il gi li o la rak i se Ay sal, ''Prog ra mý mýz ha zýr, kim le ri a la bi le ce ði miz, kim le ri a la ma ya ca ðý mý zý çok i yi bi li yo ruz. Tek nik e kip le ya pa ca ðý mýz ça lýþ ma lar so nu cu, ö nü müz de ki gün ler de bu da ha da net le þe cek. U - E FA'nýn a la ca ðý ya da al ma ya ca ðý ka rar lar bi zim i çin çok ö nem li'' þek lin de ko nuþ tu. Er kek bas ket bol ta ký mýn da Ok tay Mah mu ti i le ba þan tre nör o la rak de vam et mek is te dik le ri ni be lir ten Ü nal Ay sal, ba zý ku lüp le rin ma li ko nu lar ne de niy le fut bol da Av ru pa ku pa la rý na ka týl ma ma ce za sý al dý ðý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, ''Ge le cek 3 se zo nun ma li plan la ma sý ný yap týk. Bi zim sý kýn tý mý zýn o la ca ðý ný san mý yo rum'' de di. Bu a ra da baþ kan Ay sal, Ga la ta sa ray'ýn tek bir ca mi a ol du ðu nu be lir te rek, li se li-li se siz a yý rý mý nýn ya pýl ma sý nýn da yan lýþ ol du ðu nu di le ge tir di. Voleybolcular Kore yolcusu A Milli Takýmý, Dünya Grand Prix ilk ayak maçlarý için bugün Güney Kore'ye gidecek. Milliler, Gü ney Ko re, Kü ba ve Ja pon ya i le Ha zi ran'da kar þý kar þý ya ge le cek. A MÝLLÝ Ba yan Vo ley bol Mil li Ta ký mý, Dün ya Grand Prix ilk a yak maç la rý i çin bu gün Gü ney Ko re'ye gi de cek ''Fi le nin Sul tan la rý'', ilk a yak maç la rýn da Gü ney Ko re, Kü ba ve Ja pon ya i le Ha zi ran'da kar þý kar þý ya ge le cek. Ayyýl dýz lý ba yan la rýn Grand Prix'de ki i kin ci du ra ðý Sýr bis tan o la cak Ha zi ran'da oy na na cak grup maç la rýn da ki ra kip ler Ar jan tin, Kü ba ve Sýr bis tan. Ü çün cü grup mü ca de le si i se Ha zi ran ta rih le rin de Ja pon ya'nýn ev sa hip li ðin de dü zen le ne cek. Mil li ler, bu ra da da Gü ney Ko re, Ja pon ya ve Al man ya A Ba yan Mil li Ta kým la rý i le kar þý la þa cak. Grup maç la rýn da el de e di len pu an la ra gö re ilk beþ ül ke, Çin'de ya pý la cak fi nal de mü ca de le et me hak ký ka za na cak. Ev sa hi bi ül ke sý fa týy la Çin'in de ka tý lý mýy la, Ning bo þeh rin de dü zen le ne cek fi nal maç la rý 27 Ha zi ran-1 Tem muz ta rih le rin de oy na na cak. Grand Prix maç la rýn dan a lý na cak pu an lar, ül ke le rin dün ya sý ra la ma sý na kat ký yap ma sý a çý sýn dan ö nem ta þý yor. Mil li ta ký mýn Grand Prix kad ro sun da þu i sim ler bu lu nu yor: Naz Ay de mir, Ni lay Öz de mir, E da Er dem Dün dar, Ba har Tok soy, Er gül Av cý, Es ra Gü müþ, Göz de Kýr dar Son sýr ma, Gül de niz Ö nal, Ne ri man Öz soy, Se li me Ýl ya soð lu, Po len Us lu peh li van, Gül den Ka ya lar Ku zu ba þý oð lu, Gi zem Gü re þen. A Milli Futbol Takýmý nýn Portekiz i 3 1 yendiði maçta stadý dolduran 60 bin Portekizli futbolcularýmýzý ayakta alkýþladý. FOTOÐRAF: A.A MÝLLÝLER UMUT SAÇTI DEPLASMANDA PORTEKÝZ'LE OYNANAN HAZIRLIK MAÇINI 3-1 KAZANAN A MÝLLÝ FUTBOL TAKI- MININ 5. HAZIRLIK KARÞILAÞMASINDA ORTAYA KOYDUÐU FUTBOL VE MÜCADELE TAKDÝR EDÝLDÝ. MÝLLÝ Ta kým lar tek nik di rek tö rü Ab dul lah Av cý, Por te kiz i le oy na nan ha zýr lýk ma çýn da a lý nan 3-1 ga li bi ye ti, ''Son de re ce se vin di ri ci. Ka zan mak o yun cu la rýn ge ri dö nü þü mü nü hýz lan dý rý yor'' di ye de ðer len dir di. Av cý, ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ''te mel a maç la rý nýn is tik ra lý bir ta kým ha li ne ge le bil mek'' ol du ðu nu kay det ti. ''Fut bol cu la rý mý ta kým ol ma yo lun da at týk la rý a dým lar i çin kut lu yo rum'' di yen Av cý, ek sik ler ol du ðu nu an cak i yi a dým lar at týk la rý ný bil dir di. Mil li fut bol cu la rý, ''ka rak ter ya pý la rý bir bir le ri ne çok uy gun, ge ri dö nü þü mü çok i yi o yun cu gru bu'' di ye ta ným la yan Av cý, ''Ka zan mak son de re ce se vin di ri ci. Ka zan mak o yun cu la rýn ge ri dö nü þü mü nü hýz lan dý rý yor. Þim di ye ka dar or ta ya ko nu lan per for mans tan mem nu num'' i fa de le ri ni kul lan dý. UKRAYNA MAÇI YARIN AKÞAM Av cý, 2 gol a tan ve sa ha nýn en i yi si o la rak gö rü nen U mut Bu lut'a i liþ kin de ''Çok yön lü bir fut bol cu. Her tür lü kul lan ma þan sý mýz var. Ra ki bi ra hat sýz e den bir o yu nu var. Bu za ma na ka dar her ma çý mýz da or ta la ma sü re ler de gö rev a lý yor. Bir ta kým ve bir a i le i çin sa ha nýn i çin de ve dý þýn da en ö nem li o yun cu lar dan bi ri'' di ye ko nuþ tu. A Mil li Ta kým'ýn 5. A Milli Takým Teknik Direktörü Abdullah Avcý, yedek kulübesinde yardýmcýlarý ile birlikte maçý dikkat izledi. FOTOÐRAF: A.A ha zýr lýk ma çý ný oy na dý ðý Por te kiz'in di ðer ra kip le re gö re, Av ru pa'da çok da ha ka li te li ol du ðu nu i fa de e den Av cý, þun la rý söy le di: ''Por te kiz, Av ru pa Þam pi yon la rý'nda 1996'den bu ya na yer a lan, en te re san ve her an her þe yi de ðiþ ti re cek bir ta kým. Ýlk da ki ka lar da bas ký o la ca ðý ný bi li yor duk. Çok ba sit top ka yýp la rý, bi rey sel ha ta lar ve i ki li mü ca de le ler de ki ek sik lik ler le 20 da ki ka lýk bir bas ký var dý. Ý kin ci ya rý bi raz da ha den ge li baþ la dýk a ma çok da ha i yi oy na ma ya baþ lar ken gol ye dik. Da ha son ra i yi mü ca de le e den, ge niþ a lan ya ka la yan biz ol duk.''a Mil li Ta kým ka fi le si dün TSÝ 17.30'da Liz bon'dan ay rý la rak kam pýn son du ra ðý o lan Al man ya'nýn Bav ye ra e ya le ti ne git tu. Mil li ler, 5 Ha zi ran'da Uk ray na i le son ha zýr lýk ma çý ný oy na yýp, 6 Ha zi ran'da Tür ki ye'ye dö ne cek. Kayserispor Mamur'la devam Yeniden baþkan seçilen Recep Mamur, "Þampiyonluða oynamanýn bedeli 100 milyon euro" dedi. Kayserispor Baþkaný Recep Mamur. KAYSERÝSPOR Ku lü bü'nün o la ðan ge nel ku ru lu ya pýl dý. Ku lüp Baþ ka ný Re cep Ma mur, ye ni den gö re ve se çi le rek gü ven ta ze le di. Ku lü bün o la ðan ge nel ku rul top lan tý sý, Kay se ri Bü yük þe hir Be le di ye Mec lis Sa lo nu'nda ger çek leþ ti ril di. Top lan tý ya, E ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, AK Par ti Kay se ri Mil let ve kil le ri Ýs ma il Ta mer ve Ah met Ök süz ka ya, Va li Yar dým cý sý Ka sým Fik ret Da yý oð lu ve de le ge ler ka týl dý. Ku lüp yö ne ti mi i çin ya pý lan se çi me Re cep Ma mur baþ kan lý ðýn da ki tek lis te i le gi dil di. A çýk oy - la ma i le se çi len Ma mur baþ kan lý ðýn da ki yö ne tim ku ru lun da, Mus ta fa At sýz, Tür ker Ho roz, Mus ta fa Öz ha se ki, Yü cel Þa hin, A li Çe tin, A li Çam lý, Ri fat Peh li van, O ðuz Or ta köy lü oð lu, Meh met Hýz lý er, Si nan Ka ra oð lu, Ba ha dýr Çe tin sa ya, Ser dar Ma raþ lý, U ður Al tun ve Ýs ken der Be lük gö rev al dý. Ku rul da te þek kür ko nuþ ma sý ya pan Ma mur, des tek sað lan ma sý du ru mun da þam pi yon luk i çin oy na ya bi le cek le ri ni i fa de et ti. Ma mur, Þam pi yon lu ða oy na ma nýn be de li 100 mil yon e u ro. Biz ba na da ha dü þük büt çe - ler le ba þa ra bi li riz. 52 ta ne lo ca mýz var, bun la rýn sa tý þý i çin des tek bek li yo ruz. Bur sas por, Es ki þe hirs por, Trab zons por gi bi ta kým lar bin ler ce kom bi ne sa tý yor. Ge çen yýl 180 kom bi ne bi let sat týk. Ay rý ca, gö ðüs rek la mý ko nu sun da sa yýn ba ka ný mýz dan des tek bek li yo ruz. Bi ze des tek o lu nur sa þam pi yon lu ða oy na mak i çin söz ve ri yo ruz. Ku lüp he pi mi zin se he pi mi zin gi bi dav ra na lým. Ku lü bü biz den da ha i yi nok ta la ra ta þý ya cak bir ar ka da þý mýz çý kar sa, gö re vi mi zi de her za man dev ret me ye ha zý rýz. di ye ko nuþ tu. Samsunspor'da 11 futbolcu gitti SÜPER Lig'e çýk tý ðý ilk yýl da ve da e den Sam suns por'da 11 fut bol cu i le yol lar ay rýl dý. 31 Ma yýs'ta söz leþ me si bi ten 9 fut bol cu i le söz leþ me le ri ni tek ta raf lý o la rak fes he den 2 fut bol cuy la yol la rý ný a yýr dý. Ya pý lan a çýk la ma da, söz leþ me le ri so na e ren A ka ki Khu bu ti a, E hi o sun E kig ho, Ser dar Öz kan, The o fa nis Ge kas, U ður Bo ral, Er tuð rul Taþ ký ran, Ye nal Tun cer, Mu rat Cey lan ve A nýl Di la ver i le söz leþ me le ri ni tek ta raf lý fes he den Mic ha el Fink ve Val do mi ro Ma ce do i le yol la rýn ay rýl dý ðý be lir til di.

15 Y SPOR 15 Hasan Doðan vefatýnýn 4. yýlýnda unutulmadý Futbol Federasyonu eski Baþkaný Hasan Doðan ý hayýrla yad etmek, onu yeniden hatýrlamak ve ona Seni unutmadýk demek için Esenler Belediyesi ile Kastamonulular Dayanýþma Derneði iþbirliðinde bir anma programý düzenlendi. TÜRKÝYE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) es ki Baþ ka ný Ha san Do ðan, ve fa tý nýn 4. yý lýn da E sen ler de dü zen le nen bir prog ram la a nýl dý. E sen ler Be le di ye si i le Kas ta mo nu lu lar Da ya nýþ ma Der ne ði iþ bir li ðiy le or ga ni ze e di len an ma prog ra mý, E sen ler Dört yol Mey da ný nda a çýk ha va da ger çek leþ ti ril di. Prog ra ma baþ ta Ha san Do ðan ýn e þi Ay sel Do ðan i le oð lu Se lim Do ðan ol mak ü ze re E sen ler Be le di ye Baþ ka ný M. Tev fik Gök su, Be þik taþ Spor Ku lü bü Baþ ka ný Fik ret Or man, E sen ler Ýl çe Kay ma ka mý Na zým Ma de noð - lu, Ha san Do ðan ýn ya kýn la rý, si ya set, iþ ve spor dün ya sý nýn ta nýn mýþ i sim le ri, Kas ta mo nu nun çe þit li il çe le ri nin be le di ye baþ kan la rý ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Prog ram Dün ya Kur ân-ý Ke rim O ku ma Þam pi yo nu Ha fýz Sel man O ku muþ un Kur ân-ý Ke rim ti la ve ti i le baþ la dý. E sen ler Be le di ye Baþ ka ný M. Tev fik Gök su, Ha san Do ðan ýn ha ya tý ný kay bet ti ði ha be ri nin te le viz yon lar da alt ya zý þek lin de ve ril di ðin de yü re ðin de bir sý zý nýn kop tu ðu nu be lir te rek þun la rý söy le di: "Hal bu ki ken di si ni hiç ta ný mý yor dum. Fut bol Esenler Belediye Baþkaný M. Tevfik Göksu, Hasan Doðan'ý her yýl anacaklarýný söyledi. Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman, Hasan Doðan'ýn oðlu Selim Doðan'a bir plaket verdi. Fe de ras yo nu Baþ ka ný ol duk tan son ra ba sýn dan ta ný dým. Bir an da ken di me þu so ru yu sor dum: Hiç ta ný ma dý ðým bi ri si nin ö lüm ha be ri be nim yü re ði mi ni ye bu ka dar sýz lat tý? As lýn da so ru nun ce va bý ba sit ti. Çün kü O, bu mil le tin in sa ný na te pe den bak mý yor du. Bu mil le tin a cý sý ný yü re ðin de his se di yor du. O nun i çin yü re ðim de bir sý zý kop muþ tu. E ðer O, bu mil le tin gö nül sof ra sý na o tur ma say dý bu gün bu ra da yap tý ðý mýz an ma prog ra mý bir se ro no mi den ö te geç mez di. Çok ge çer li bir söz dür. Du dak tan ko nu þu lan ku la ða gi der. Yü rek ten ko nu þu lan i se yü re ðe gi der. Bu mil le ti sev me ro lü ya par san, mil let de sa na rol ya par, se vi yor gi bi gö rü nür. O, bu mil le ti yü rek ten se vi yor du, mil let de o nu yü rek ten se vi yor. Gök su, E sen ler de Ha san Do ðan ý an ma prog ra mý ný ge le nek sel ha le ge ti re cek le ri ni be lirt ti. DUALARINIZI ESÝRGEMEYÝN Ha san Do ðan ýn oð lu Se lim Do ðan, an ma prog ra mý ný or ga ni ze e den E sen ler Be le di ye si i le KAS- DER e te þek kür e de rek, Mer hum ba ba mýn bu þe kil de is mi nin ö lüm süz leþ ti ril me si, bi zim i çin bü yük bir te sel li kay na ðý o lu yor. Siz den ri ca mýz, kýy met li du a la rý ný zý ba bam dan ek sik et me yin. Ýþ ti rak le ri niz den do la yý a i lem a dý na he pi ni ze te þek kür e di yo rum di ye ko nuþ tu. Be þik taþ Baþ ka ný Fik ret Or man, gü nün a ný sý na Se lim Do ðan a bir te þek kür pla ke ti ver di. Or man, pla ke ti ve rir ken yap tý ðý ko nuþ ma da, Her kes Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný o la bi lir. Her kes Be þik taþ Baþ ka ný o la bi lir, zen gin de o la bi lir. A ma her kes a dam gi bi a dam o la maz. Ha san Do ðan a dam gi bi a dam dý" dedi. BOÐAZDA ÞÖLEN BMW Sailing Cup Uluslararasý Final Yarýþlarý'nda Ýtalya birinci oldu. TÜRKÝYE Yel ken Fe de ras yo nu'nun ev sa hip li ðin de dü zen le nen BMW Sa i ling Cup U lus la ra ra sý Yel ken Fi nal Ya rýþ la rý'nda Ý tal ya bi rin ci ol du. Bu yýl ya pý lan ül ke seç me le ri so nu cun da de re ce ye gi ren Tür ki ye'nin ya ný sý ra A vus tur ya, Al man ya, Ý tal ya, Ye ni Ze lan da, Por te kiz, Ro man ya ve Ýs pan ya ol mak ü ze re top lam 8 ta kým, Pla tu 25 tek ne le riy le fi nal ya rýþ la rýn da mü ca de le et ti. Ýs tan bul Bo ða zý'nda Çý ra ðan Sa ra yý ö nün de ku ru lan par kur da ger çek leþ ti ri len ya rýþ lar da Ý tal ya top lam 8 pu an la bi rin ci o la rak Bü yük Ku pa'nýn sa hi bi ol du. Por te kiz 11 pu an la i kin ci, Ye ni Ze lan da 17 pu an la ü çün cü o lur ken, Tür ki ye i se 29 pu an la ye din ci sý ra da yer al dý. Al man ya, Ýs pan ya ve Tür ki ye ay ný pu an la rý pay la þýr ken, 5 ya rýþ se ri sin de en i yi de re ce yi a lan ül ke le rin pu a ný na gö re sý ra la ma be lir len di. Fatih Doyuran/ Ýstanbul 17. Yýlmaz Sazak Atletizm Yarýþlarý yapýldý Bu yýl ilk defa koþulan ''Kenan Onuk Kupasý''nda 1 mil yarýþýnda Esma Aydemir, 'lik derecesiyle büyük bayanlar Türkiye rekoru kýrdý. BU yýl 17. kez dü zen le nen Yýl maz Sa zak U lus la ra ra sý At le tizm Ya rýþ ma la rý Ýs - tan bul'da ya pýl dý. Yük sel Ýn þa at ön cü - lü ðün de, EN KA Spor Ku lü bü Sa di Gül - çe lik Spor Si te si'nde ger çek leþ ti ri len or - ga ni zas yo na Tür ki ye'nin ya ný sý ra, ABD, Er me nis tan, KKTC, A zer bay can, Rus ya, Sýr bis tan, Ko so va, Bul ga ris tan, Hýr va tis tan, Fran sa, Slo ven ya, Uk ray - na, E ti yop ya, Be la rus, Gür cis tan, Bos na Her sek, Ma ke don ya, Mý sýr ve Ro man - ya'dan çok sa yý da at let ka týl dý. 17. Yýl - maz Sa zak U lus la ra ra sý At le tizm Ya - rýþ ma la rý'nda 1217 yaþ a ra sý genç at let - ler, 100 met re, 300 met re, 800 met re, 1500 met re, 1 mil, 2000 met re ko þu, 100 met re ve 110 met re en gel li, u zun at la ma, yük sek at la ma, üç a dým at la - ma, sý rýk la at la ma, ci rit at ma, disk at - ma, gül le at ma branþ la rýn da ya rýþ tý. 17. Yýl maz Sa zak U lus la ra ra sý At le tizm Ya rýþ ma la rý'nda ilk kez 1 mil bü yük ba - yan lar ka te go ri si nin þam pi yo nu at let, at le tizm spo ru na gö nül ver miþ mer - hum ga ze te ci Ke nan O nuk a dý na ve ri - len ''Ke nan O nuk Ö zel O nur Ö dü lü''nün de sa hi bi ol du. Ö dü lü ka za nan Es ma Ay de mir, 'lik de re ce siy le Tür ki ye re ko ru na im za at tý. Es ki re kor, i le A le mi tu Be ke le'ye a it ti. Helikopter Fun Fly Yarýþmasý TÜRK i ye Ha va Spor la rý Fe de ras yo - nu'nun (THSF) dü zen le ye ce ði Tür ki ye He li kop ter Fun Fly Ya rýþ ma sý, 10 Ha zi - ran Pa zar gü nü Ýs tan bul'da ya pý la cak. Fe de ras yo nun ilk kez dü zen le ye ce ði ya rýþ ma, Mal te pe Sta dý'nda, sa at 11.00'da baþ la ya cak. He li kop ter Fun Fly Ya rýþ ma sýn da pi lot lar he li kop ter mo - de li ko nu sun da ser best o la cak. Ya rýþ - ma, 5 da ki ka i çin de ya pýl ma sý ge re ken gö rev le ri en faz la tek rar da yap ma yý a - maç lý yor. Ba lon pat lat ma, þi þe de vir - me, ku ka ta þý ma, lim bo ve drag, pi lot - la rýn gö rev le ri a ra sýn da yer a lý yor.

16

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı