REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI"

Transkript

1 Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i Nur un sa de leþ ti ril me si ne Üs ta dýn rý za sý yok tur BDÜZZN IN TLBLRNN KTUBU: GR ÇK TN H BR V RiR Y u11-12 YIL: 42 S YI: S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR 3 ÞUBT 2012 CU/ 75 Kr ni as ya.com.tr RÇT O NUN ONUN ÖRNK HYTI VLD KNDL HPZ ÇN YN BR DOÐU OLLI V SIKINTILR- DN ÇIKIÞ YOLUNU PYGBRZN ÖRNK HLÂKIND RLIYIZ. ONUN HYTINI ÇOCUKLRIIZ ÇOK Y NLTLI u Türk Diyanet Vakýf-Sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal, top lum la rýn mad dî ve ma ne vî sý kýn tý lar dan ve bu na lým lar dan kur tul ma sý nýn en ö nem li re çe te si nin Hz. Pey gam be ri mi zin (asm) ör nek hayatý ol du - ðu na dik kat çe ke rek, bu ya þa yý þýn ö zel lik le genç le re ve ço cuk la ra çok i yi an la týl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. ISIR D Ç SONRSI ÇIKN OLYLRD 76 KÞ ÖLDÜ, BNDN FZL YRLI VR N GÜZL ÖRNKLR PYGBRZN HYTIND u ev lid Kan di li nin her kes i çin bir do ðum ol ma sý ge rek ti ði çað rý sýn - da bu lu nan Ü nal, n san la ra ve hak la ra say gý nýn, a da le tin, ve fa kâr lý - ðýn, is ti þa re nin, bir lik ve be ra ber li ðin, a i le ye ve ço cuk la ra ve ri len ö ne - min, sev gi nin en gü zel ör nek le ri Peygamber fen di mi zin ya þa yýþ ve ah lâ kýn da dýr de di. nfth KRGÖZ ÜN HBR SYF 3 T FO TOÐ RF:LR Gür kan v cý, ði tim ve bi lim öz gür or tam lar da ve öz gür bi - rey le rin ka fa la rýn da ye þe rir. 40 de re ce ha va da kra vat, ce ket, göm lek ve ön lük gi bi giy si le ri zo run lu kýl mak de mok ra siy le ve öz gür lük ler de bað daþ tý rý la maz de di. DOKRT ÐTCLR SNDKSI: Kýyafet Yönetmeliði de kaldýrýlsýn ude mok rat ði tim ci ler Sen di ka sý (DS) Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý, il lî ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer den, 12 ylül sonrasýnda çýkarýlan ve öð ren ci le ri ön lük ve o - kul for ma sý na, öð ret men le ri ta kým el bi se, kra vat ve göm le ðe mah kûm e den dar be mi ra sý ký ya fet yö net me li ðin in yürürlükten kaldýrýl ma sý ný is te di. nha be ri say fa 8 de Katliamdan polis ve ordu sorumlu uýsýr daki üslüman Kardeþler Örgütü, ülkede maç sonrasý yaþanan katliamdan polisi ve orduyu sorumlu tuttu. Örgütün resmî sözcüsü Dr. ahmud Gazlan, aç sonrasý yaþanan olaylar, tamamen organize ve planlý eylemlerdir. übarek döneminden kalma üst düzey polis yetkilileri ve askerler, devrimi yapan halký cezalandýrýyor dedi. nha be ri say fa 7 de Tahrir in sahaya yansýmasý : Katliam nft NUR ZNGN/ SYF 9 YUNN HÜKÜTLR SÖZ VRDKLR GÇC CY HP RTLYOR tina camii baþka bahara uyu na nis tan ýn baþ ken ti ti na da ba har ay la rý na ka dar in þa e dil me si dü þü - nü len ge çi ci ca mi nin i ba de te a çýl ma sý bir baþ ka ba ha ra kal dý. Yu nan hü kü - met le ri nin ya sa la ra rað men bir tür lü çöz me ye ya naþ ma dý ðý pro je nin Ni san a yýn da ya pýl ma sý bek le nen se çim ler son ra sý na kal dý ðý bil di ril di. n7 de -UHTIR HKKIND SUÇ DUYURUSU 27 Nisan a soruþturma u da let Plat for mu Baþ ka ný dem Çe - vik in suç du yu ru su ü - ze ri ne, n ka ra Cum - hu ri yet Baþ sav cý ve kil li - ði, Ge nel kur may Baþ - kan lý ðý nýn in ter net si - te sin de 27 Ni san 2007 de ya yýn la nan ve tar týþ ma la ra ko nu o lan a çýk la may la il gi li so ruþ tur ma baþlat tý.nha be ri say fa 9 da lker Baþbuð hakkýnda iddianame u9 B GNL SKRTRN, GÖSTRCLR TÞ V YKKBI FIRLTTI Ban a Gazze protestosu ugazze Þeridinde göstericiler B Genel Sekreteri Ban Ki-mun a taþ ve ayakkabý fýrlattý. Göstericilerin Ban ýn ziyareti sýrasýnda srail in elindeki tutuklu Filistinlilerin aileleriyle bir araya gelmemesini protesto ettikleri belirtildi. Bazý göstericiler srail yanlýlýðý yeter pankartlarý taþýdý. n7 de Kürt çe i fa de ta le bi ne mah ke me den red ka ra rý u9 ISSN Kar sebebiyle 1000 uçuþ iptal utürkiye genelinde etkili olan soðuk hava ve kar nedeniyle THY nin dün de 120 seferi iptal edildi. Birkaç gündür süren elveriþsiz hava þartlarý THY nin yurtiçi ve yurtdýþý planlanan bine yakýn seferinin iptal edilmesine yol açtý. n6 da FOTOÐRF. zmir e 21 yýl aradan sonra kar yaðdý n6 da

2

3 Y HBR 3 ÞUBT 2012 CU 3 Türk Di ya net Va kýf-sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal Çocuklarýmýza, Peygamberimizi (asm) anlatalým FTH KRGÖZ N K R TÜRK Di ya net Va kýf-sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal, top lum la rýn mad dî ve ma ne vî sý kýn tý lar dan ve bu na lým lar dan kur tul ma sý nýn en ö nem li re çe te si nin Hz. Pey gam be ri mi zin (asm) ör nek ya þa yý þý ol du ðu na dik kat çe ke rek, bu ya þa yý þýn ö zel lik le genç le re ve ço cuk la ra i yi an la týl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. ev lid Kan di li dolayýsýyla bir a çýk la ma ya pan Ü nal, Pey gam ber fen di mi zin (asm) bü tün gü zel lik le rin tim sa li ol du ðu nu i fa de e de rek  lem le re rah met o la rak gön de ri len Pey gam ber fen di miz Hz. u ham med'in (asm) dün ya ya teþ rif le ri o lan ev lid Kan di li ni bu gün kut la ya ca ðýz. er ha me tin, þef ka tin, af fetme nin, doð ru lu ðun, a da le tin, ba rý þýn, cö mert li ðin, yar dým laþ ma nýn, ar ka daþ lý ðýn, dost lu ðun, hoþ gö rü nün ve ne za ke tin ký sa ca bü tün gü zel me zi yet le rin tim sa li Hz. u ham med dir (asm). Za ten Yü ce l lah Kur ân-ý Ke rim de h zab Sû re si nin 21. â ye tin de n dol sun, l lah ýn Re su lün de si zin i çin; l lah a ve a hi ret gü nü ne ka vuþ ma yý u man, l lah ý çok zik re den kim - se ler i çin gü zel bir ör nek var dýr bu yur mak ta dýr de di. Ü nal, top lum la rýn mad dî ve ma ne vî sý kýn tý lar dan ve bu na lým lar dan kur tul ma sý nýn en ö nem li re çe te si nin Hz. Pey gam be ri mi zin (asm) ör nek ya þa yý þý ol du ðu na dik kat çe ke rek, bu ya þa yý þýn ö zel lik le genç le re ve ço cuk la ra i yi an la týl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. ev lid Kan di li nin her kes i çin bir do ðum ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Ü nal, n san la ra ve hak la ra say gý yý, a da le tin te cel li et me si ni, a dam ka yýr ma nýn ön len me si ni, ya lan cý lý ðýn, if ti ra nýn ve rüþ ve tin son bul ma sý ný sað la ma nýn en ö nem li yo lu Hz. Pey gam be ri miz in (asm) ör nek ya þa yý þý nýn öð re til me si ve ha ya ta ge çi ri le bil me si i le müm kün dür. Ve fa kâr lý ðýn, is ti þa re nin, bir lik ve be ra ber li ðin, a i le nin ve ço cuk la rýn ö ne mi nin, sev gi nin ör ne ði Hz. u ham med fen di miz dir. Bu mev lid bi zim i çin de bir do ðum ol ma lý dýr þek lin de ko nuþ tu. ir ti ni as ya.com.tr Olum lu a dým la rýn ar ka sý ge le bi le cek mi? Ge çen yýl çý ka rý lan bir KHK i le il lî ði tim Ba kan lý ðý Teþ ki lât ve Gö rev le ri Hak kýn da ki Ka nun da ya pý lan de ði þik lik le, ta türk il ke ve in ký lâp la rý i le ta türk mil li yet çi li ði ne ya pý lan a týf lar kal dý rýl mýþ tý. CHP bu de ði þik li ði, a na ya sa ya ay ký rý ol du ðu ge rek çe siy le na ya sa ah ke me si ne gö tür dü. Top þim di o ra da. r dýn dan, 19 a yýs tö ren le ri ni, n ka ra dý þýn da, stad yum lar dan o kul la ra ta þý ma ka ra rý a lýn dý. Son o la rak da il lî Gü ven lik der si ip tal e dil di. Þüp he siz, bun lar ö nem li, a ma tek ba þý na ye ter li ol ma yan a dým lar. De mok ra si nin ö nü nü tý ka yan bir du var, bir kaç ta þý ný sö ke rek kalk maz. Ni te kim söz ko nu su a dým la rýn a týl ma sýn dan son ra gün de me ge len ta lep ler, bu nun i fa de le ri: ta türk l ke le ri ve n ký lâp Ta ri hi der si, n dý mýz uy gu la ma sý, Genç li ðe hi ta be de kalk sýn. na ya sa i le zo run lu ký lý nan din der si de Ke ma liz min pro pa gan da a ra cý ol mak tan çý ka rýl sýn. O kul lar da Ra hat-ha zý rol-dik kat! ko mut la rýy la de vam e de ge len kýþ la dü ze ni ne son ve ril sin. B Teþ ki lât Ka nu nu gi bi, il lî ði tim Te mel Ka nu nu da ta türk çü a týf lar dan a rýn dý rýl sýn. Ve bü tün bun la rýn sað lam bir te me le o tur tul ma sý i çin, res mî i de o lo ji ye yer ver me yen öz gür, si vil, de mok ra tik bir a na ya sa yü rür lü ðe ko nul sun. tý lan a dým la rý, bir yö nüy le sur da a çý lan ge dik ler o la rak gör mek müm kün. ma di ðer yö nüy le ba kýl dý ðýn da, ar ka sý ge ti ril me yip, he le sað lam ve ka lý cý bir te me le bi na e dil me dik le ri tak dir de, her an ge ri ye dö nüþ ih ti ma li söz ko nu su. Bu na mey dan ver me mek i çin, de di ði miz gi bi, bil has sa a na ya sa bo yu tu nun muh kem bir þe kil de in þa e dil me si þart. Bu ol ma dan risk ler kalk maz. Pe ki, a na ya sa i þi ni so nu ca u laþ tý ra bil mek i çin ge rek li ka rar lý lý ðýn i þa ret le ri ni gö re bi li yor mu yuz? Þu an da bu su a le e vet di ye bil mek hayli zor. na ya sa ça lýþ ma la rý rö lan ti de gi der ken, ec lis te ki par ti ler a ra sý ko mis yo nun, ku rum, ü ni ver si te, STK ve mes lek bir lik le rin ce ha zýr la nýp ken di si ne u laþ tý rý lan tek lif ler i çin al dý ðý giz li lik ka ra rý, zi hin ler de ki so ru i þa ret le ri ni da ha da art týr dý. Da ha ev vel sü re ce ka tý lý mýn az lý ðýn dan þi kâ yet e den ec lis Baþ ka ný nýn, bu ka ra rý sa vu nur ken, Ge len ö ne ri le rin hep si ni ya yýn la ma ya kalk sak, ba zý ke sim le rin pro pa gan da a ra cý na dö nü þe bi lir (k þam, ) þek lin de bir ge rek çe gös ter me si de, de rin ler de ki bir sý kýn tý nýn ha ber ci si gi bi. ca ba bu sý kýn tý nýn se be bi, ge len tek lif ler de, ba zý la rýn ca kýr mý zý çiz gi o la rak i lân e di len ilk dört mad denin ve baþ lan gýç kýs mý nýn kalk ma sý yö nün de ki gö rü þün ö ne çý kýp a ðýr lýk ka zan ma sý mý? Hür ri yet gi bi bir ga ze te nin an ke tin den da hi ta türk mil li yet çi li ði a na ya sa dan çý ka rýl sýn so nu cu çý ký yor sa, de ðiþ mez mad de le rin ko ru du ðu res mî i de o lo ji yi ta bu ha li ne ge ti rip Zin har bu mad de le re do kun dur ma yýz tav rýy la mev zî tu tan la rýn gir di ði sý kýn tý yý an la mak çok zor olmasa gerek. Hal böy le o lun ca, he men kla sik yön tem ler den me det a rý yor; giz li lik ka ra rýy la sü re ci ka rart ma ya ve tý ka ma ya ça lý þý yor lar. n cak ne re ye ka dar? Ge çen gün CHP nin ko mis yon da ki ü ye le rin den Sü heyl Ba tum, ka týl dý ðý bir pa nel de Sa bih Ka na doð lu gi bi ler ta ra fýn dan çok sý kýþ tý rýl mýþ. Her ne ka dar lk dört mad de yi kal dý ran bir a na ya sa nýn al týn da bi zim im za mý zý gö rür se niz, ge lin, ya ka mý za ya pý þýn de diy se de, di ðer pa ne list le rin ve ka tý lým cý la rýn öf ke li i ti raz la rý ný ya týþ tý ra ma mýþ ve Sa de ce o mad de le re sa hip çýk ma nýz yet mez ho mur dan ma la rý na mu ha tap ol muþ. Ve i þin il ginç ta ra fý, bu i ti raz la rý ses len di ren ler Ba tum u ve CHP yi halk la kor kut muþ ve Halk siz den he sap so ra cak di ye teh dit sa vur muþ lar. þ te CHP yi ki lit le yen en ö nem li se bep ler den bi ri, ken di le ri ni halk di ye su nan, a ma halk la u zak tan ya kýn dan hiç bir il gi le ri bu lun ma yan böy le mar ji nal ke sim le rin sý ký ku þat ma sý ve par ti nin bun lar kar þý sýn da ser gi le di ði tes li mi yet psi ko zu. CHP bu nu ký ra bil se hem ken di si ra hat la ya cak, hem de ge nel an lam da si ya se tin ö nü nü a ça cak... So nuç o la rak, Tür ki ye nin ih ti ya cý top ye kûn bir de mok ra tik leþ me ham le si. Keþ ke si ya sî ak tör ler top çe vir me yi bý ra kýp bu na o dak lanabilseler! Kupon No: 22

4 NDOLU Si gor ta nýn 85. yý lýn da, na do - lu da kay bol ma ya yüz tu tan mes lek le re il - gi yi art týr mak a ma cýy la ha ya ta ge çir di ði Bir Us ta Bin Us ta Pro je si kap sa mýn - da bu yýl n ka ra da se def kak ma, Kars ta ki lim ve hey be do ku ma, uð la da cam üf le me, Nev - þe hir de çöm lek ya pý mý ve To kat ta yaz ma bas ký kurs la rý a çý la cak. na - do lu Si gor ta, 2010 yý lýn da ku ru lu þu - nun 85. yýl dö nü mü a - ný sý na Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý raþ týr ma ve ði - tim ü dür lü ðü nün tek nik da nýþ man lý ðý i le Bir Us ta Bin Us ta Pro je si ni baþ lat tý. Bu na gö re e ði tim ler bu ay n ka ra da ki se def kak ma kur su i le baþ la ya cak, Ni san a - yýn da Kars ta ki lim ve hey be do ku ma, y lül a yýn da uð la da cam üf le me, Nev þe - hir çöm lek ya pý mý ve To kat ta yaz ma bas ký kurs la rý i le sü re cek. Pro je nin 3. yý lýn da i se e ði tim le - re ka týl mak is te yen ler, n ka ra da 10 Þu bat a, Kars ta 12 art a, uð la, Nev þe hir ve To kat il le rin de i se 10 - ðus tos a ka dar na do lu Si gor ta Ku rum sal le ti þim ü - dür lü ðü ne baþ vu ru ya pa bi le cek. 10 L D 200 DN FZ L ZUN V RL D na do lu da kay bol ma ya yüz tu tan mes lek le re o lan il gi yi art tý ra - rak, bu mes lek le rin ye ni den can lan ma sý ný sað la mak ü ze re ta sar la - nan pro je kap sa mýn da þu a na ka dar 10 il de 200 den faz la me zun ve ril di. Pro je nin ilk yý lýn da s ki þe - hir de lü le ta þý iþ le me ci li ði, Bur - sa da ka ra göz tas vir, Trab - zon da ka za zi ye, Ga zi an - tep te kut nu do ku ma cý lý ðý, dir ne de dir ne ka ri e - ði tim le rin den top lam 101 ki þi ya rar lan dý. 3 i la 6 ay lýk dö nem - ler de her il de or ta la ma 20 þer ki þi - ye e ði tim ve ri - len pro je de s ki - þe hir de 22, Bur - sa da 28, Trab zon da 20, dir ne de 16, Ga zi - an tep te i se 15 öð ren ci kurs la rý ný ta mam la yýp, ser ti fi - ka la rý na sa hip ol du. Ge çen yýl pro je nin i kin ci yý lýn da i se; Ço - rum da Kar gý be zi do ku ma cý lý ðý, Ha tay da i pek do ku ma cý lý ðý, ar - din de taþ iþ le me ci li ði, Si vas ta boy nuz ta rak ve Van da Sa vat lý gü müþ iþ le me ci li - ði kurs la rýn dan top lam da 102 ki þi ya rar lan - dý. Bu dö nem de Ço rum da 20, Ha tay da 20, ar din de 21, Si vas ta 21, Van da i se 20 us ta a da - yý kurs la rý ný ba þa rý i le bi ti re rek, mes lek le ri nin ya þa - ma sý na kat ký da bu lun du. Bir Us ta Bin Us ta pro je si 2011 yý lýn da Rek lâm cý lar Der ne ði ta ra fýn dan ve ri len Yý - lýn Ku rum sal Sos yal So rum lu luk Pro je si ka te go ri sin de ö - dü le lâ yýk bu lun du. s tan bul / a a Pro je kap sa - mýn da bu yýl n ka ra da se def kak ma, Kars ta ki lim ve hey - be do ku ma, uð la da cam üf le me, Nev þe - hir de çöm lek ya pý mý ve To kat ta yaz ma bas ký kurs la rý a çý la cak. Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da YU K RI DN Þ ÐI Y 1. Bir ye re çý kar ken ve ya bir yer den i ner ken ba sý lan ve art ar da ge len, bir bi ri ne be lir li a ra lýk la rý o lan düz yü zey ler den her bi ri. - vet an la mýn da ger çek le me e da tý o lup so ru la rýn o lum lu ol du ðu nu be lir - tir. 2. ra la rýn da ay ný yer de bu lun mak tan baþ ka hiç bir or tak ö zel lik bu lun ma yan ki þi ler den o lu þan top lu luk, halk. - Bü yük, çok bü yük. 3. He nüz ye re düþ me miþ yað - mur dam la sý. - Kü çük vü cut lu, ke mir gen, me me li hay - van. 4. Or ga niz ma nýn her han gi bir ye rin de il ti hap lan ma so nun da öl müþ hüc re ar týk la rýn dan ve bo zul muþ ak yu - var lar dan o lu þan, mik rop lu ve ya mik rop suz, ge nel lik le sa rým tý rak renk te ko yu ca sý vý, ce ra hat. - Na maz. 5. Bir an laþ ma, söz leþ me ve ya is te ðin ye ri ne ge ti ril me si ni sað la - mak i çin gü ven ce o la rak e le ge çi ri len kim se, tu tak. - O la - ðan dan da ha ha cim li, o la ða ný a þan bü yük lü ðü o lan, in ce kar þý tý. 6. s pan ya 'da bir te rör ör gü tü. - Ke mik le rin to par - lak u cu. 7. Ga ga la mak i þi. 8. Ta rih bo yun ca tür lü sebep - ler le yý ký lan yer leþ me böl ge le rin de, yý kýn tý la rýn üst üs te bi - rik me siy le o lu þan ve ço ðu kez i çin de ya pý ka lýn tý la rý nýn gö mü lü bu lun du ðu yay van te pe. - d. 9. Di þi de ve. - Halk a ra sýn da rast'ýn söy le ni þi. 10. Hi lâl. - O ruç tu tan, o - ruç lu. 11. Kað ný nýn ma zý a dý ve ri len is ke let kýs mý nýn ö - nün de ki eð ri a ðaç. - Ço ðun luk la va li ler ce yö ne ti len ve yö - ne tim ba ký mýn dan bir tür ba ðým sýz lý ðý o lan bü yük il. 12. rap ça da in cir. - k den i z böl ge si bit ki ör tü sü. SOL DN S Ð 1. Ger çek le ri ya nýl ma dan gö re bil me ye te ne ði, u za ðý gö rüþ, se ziþ, u ya nýk lýk, an - la yýþ, kav ra yýþ, sað gö rü, ön se zi, viz yon. - Ra sul'ü Kib ri ya fen di - mi zi ö ven þi ir. 2. Di nî i na ný þa gö - re, in sa nýn öl dük ten son ra di ri lip son su za dek ka la ca ðý ve llah'a he sap ve re ce ði yer, ö bür dün ya, ö te ki dün ya. - Ha yýr ve i yi lik le il - gi li, u ður lu ve kut lu. 3. lk ba yan pi lo tu muz. 4. çýk, or ta da, mey - dan da, her ke sin i çin de ya pý lan. - Bir den bi re du yu lan a cý, að rý, þa - þýr ma, ürk me ve ya se vinç an la - tan bir söz. 5. Se lin sü rük le yip ge tir di ði çok kü çük ta ne li ça - mur laþ mýþ kum ve top rak ka rý þý - mý. - Bol ve güç lü o la rak çý kan ve ya fýþ ký ran. - lâç, mer hem. 6. Se len yum e le men ti nin sim ge si. - Bak la gil ler den, sý cak ik lim ler de bir çok çe þi di ye ti þen ve ta nen, zamk, bo ya vb. mad de le rin ya pý mýn da kul la ný lan bir a ðaç. 7. n san ba þý, ser. - Ol mak tan e mir. - Sað ko lu nu kul la nan. 8. Za lim ler top lu lu ðu. - De niz li að zýn da za yýf, çe lim siz. 9. Ço ðu kýl dan do kun muþ, bü yük çu val. - e ges te rol a se tat. - Ko - yun, ku zu vb. hay van la rýn çý kar dý ðý ses. 10. Yoz gat yö re sin de ha la. - Çe liþ ki li ve tu tar sýz i ki cüm le yi bir bi ri ne bað la ma ya ya ra yan bir söz. - Sýh hî te si sat ta su bo ru su nu üç yön lü kul la na bil me du ru mu na ge ti ren par ça. BULC R P K R T R N K Ü T Ü L T Ü Þ K S N S C S L Y L Ü P D L N R R G K S V N S Ü K L O R P V T N S Z BR ÖNCK BULCNIN CVBI N R L O K B R V N T L KÜLTÜR SNT 4 Y 3 ÞUBT 2012 CU ü sa a de niz le, ma lû mu i lân gi bi o la cak, a - ma biz yi ne de be lirt me den ge çe me ye ce - ðiz: Siz le rin de tak dir ve tas vip e de ce ði niz ü ze re, bu gün kü ço cuk la rý mýz l lah ö mür ve rir - se ya rý nýn bü yük le ri o la cak lar. Do la yý sýy la on la rýn mad dî-ma ne vî ter bi ye le ri i çin ne ya pýl sa az dýr. Ço - cuk la rý mý zýn mad dî-ma ne vî sýh hat le ri ye rin de fert ler ol ma la rý, biz e be veyn ler i çin en mü him he def ve mak sat lar dan bi ri ol sa ge rek tir ki böy le dir de Ye ni s ya Neþ ri yat o la rak biz de, bil has sa ço - cuk ve genç le re yö ne lik, muh te va sý ve gör sel yö - nü zen gin e ser ler ü ret me ye de vam e di yo ruz. Bu min val de ki e hem mi yet li pro je le ri miz den bi ri si de, bu ya zý nýn baþ lý ðý nýn da an lat tý ðý ü ze re, beþ ki tap lýk Ri sâ le-i Nur ði tim Se ti. l köð re tim i kin ci ba sa mak, ya ni yaþ a ra lý - ðýn da ki ta le be le ri he def a lan ye ni e ði tim se ti mi - zin i kin ci ba sa ma ðý da bu haf ta i ti ba rýy la ki tap çý raf la rýn da ki ye ri ni al mýþ bu lu nu yor. Öð ret men ar ka daþ la rý mýz e tin Ü nal, h met Du rak ve r fan Tu ran ýn ha zýr la dýk la rý e ði tim se ti nin i kin ci ki ta bý da Ye ni s ya raþ týr ma er ke zi im - za sýy la ya yýn lan dý. Ne ti ce o la rak, ço cuk psi ko lo ji si göz ö nü ne a lý na rak ha zýr la nan mev zu u ba his se tin ki tap la rý, hem muh te va hem de gör sel a çý lar dan pe - da go jik (e ði tim sel) bir ba kýþ a çý sý na sa hip ler. 15,5 x 22 cm e bat lý ve 152 say fa lý i kin ci ki tap ta, ba de tin Ö ne mi, Be di üz za man Kim dir? ve b dest bö lüm le ri mev cut. Beþ ki tap lýk e ði tim se ti nin for ma tý ge re ðin ce, bu ki - tap ta da beþ haf ta lýk ders prog ra mý na mu ka bil her haf - ta ya üç ders ge le cek þe kil de top lam 15 ders ve ri li yor. Bö lüm le rin i çin de ki ders ko nu la rýn dan bah se de - cek o lur sak þun la rý ek le me miz müm kün: ba de tin Ö ne mi nde sý ra sýy la ba de tin Ö ne mi, Na ma zýn Ö ne mi, Na maz Kýl mak ve Bü yük Gü - nah la rý þ le me mek, en fî ba det ler den Has ta lýk - lar ve Du â Bir ba det tir i sim li ko nu lar yer a lý yor. Be di üz za man Kim dir? bö lü mün de de Be di üz - za man ýn lk Ha ya tý, Be di üz za man ýn Ha ri ku lâ de Ze kâ sý ve Ce sa re ti, Be di üz za man ýn Fen lim le ri ni Öð ren me si ve s tan bul a Ge li þi, Be di üz za man ýn Gö nül lü lay Ku man da ný O la rak ü ca de le si ve Be di üz za man ýn n gi liz ler le ü ca de le si ve n ka ra Hü kû me ti nin Dâ ve ti ad lý ko nu lar bu lu nu yor. b dest bö lü mün de i se, Tu va let da bý, b - des tin Ö ne mi ve Fay da la rý, b des tin Farz la rý, Re sim ler le b dest ve b des ti Bo zan Þey ler baþ lýk lý ko nu lar iþ le ni yor. Ko nu kav ram la rý son la rýn da ki çe þit li fa a li yet - ler le de pe kiþ ti ril me ye ça lý þý lý yor. Gö rül dü ðü gi bi, se tin bu i kin ci ki ta býn da bu se fer, ça ðýn tef si ri se na sý na maz har Ri sâ le-i Nur Kül li ya - tý nýn mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur sî nin kýs mî bi yof - ra fi si nin ya ný sý ra ge nel fý kýh ko nu la rý (i ba det le rin ö ne - mi, na maz ve ab dest vs.) ak ta rý lý yor. Ta bi î ki he def ve mak sat, ço cuk la rý mý zýn ça ðýn mü ced di di ni ta ný ma la - rý ný ve i ba det le rin, hu su san na ma zýn ve ab des tin e - hem mi ye ti ni kav ra ma la rý ný te min et mek Tak dir e der si niz ki, res mî ve ya gay ri res mî ders ki tap la rý, pe da go ji (e ði tim bi li mi) ve ri le ri ý þý ðýn da ha zýr la nýp su nu lur. Ya ni ta ma men il mî (bi lim sel) bir ça lýþ ma ba his mev zu u dur. Yu ka rý da da kýs men te mas et ti ði miz gi bi, beþ ki tap tan mey da na gel - me si plân la nan Ri sâ le-i Nur ði tim Se ti, yu ka rý - da a dý ge çen e mek tar e ði tim ci le ri mi zin yýl lar sü - ren e mek le ri nin bir mah su lü. ev zu u ba his e ði - tim ci le ri miz, il lî ði tim (dev let) o kul la rýn da kör pe di mað la ra res mî müf re da týn ya ný sý ra ha ki - kat il mi ni de ted ris et me yi va zi fe bi len, ger çek e ði tim ci ar ka daþ la rý mýz, i çi miz den in san lar... Se tin Tak dim ya zý sýn da da kay de dil di ði ü ze re, bu ça lýþ ma lar, top lu ma fay da lý ol ma, ço cuk la rý mý zý Ri sâ le-i Nur la bu luþ tur ma ve o nu sev dir me yö nün de a týl mýþ bir a dým dýr. Gay ret biz den, tev fik l lah tan dýr. *** ev lit Kan di li ni zi teb rik i le bir lik te ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný te men ni e der ken du â la rý ný zý is tir - ham e di yo ruz. Haf ta ya yi ne bu ra da bu luþ mak ü mi diy le hoþ ça ka lý nýz NSNI V KÂNTI OKUK ÇN Ri sâ le-i Nur ði tim Se ti: kin ci Ba sa mak KUBBLTI ka de mi si Kül tür ve Sa nat Vak fý nda ye ni dö nem kurs lar baþ lý yor. Os man lý Türk - çe si, Hat Sa na tý ve Türk çe yi Doð ru ve Gü zel Ko nuþ ma kurs - la rý nýn ya rýn baþ la ya cak o lan Os - man lý Türk çe si ni Dur sun Gür lek, Hat sa na tý ders le ri ni i se Tev fik Kalp ve ri yor. Dik si yon kur su nun yö ne ti ci si i se Ga lip Ça kýr. Os man lý Türk çe si i le Hat kurs la rý 5 a yýs a, Dik si yon kur su i se 28 Ni san ta ri hi ne ka dar de vam e de cek. Yak la þýk 40 yýl dan be ri de vam e den Kub be al tý sa nat kurs la rý a ra sýn da bu lu - nan ve kim de baþ la yan Tez hip ve Türk û sý kî si kurs la rý i se Ha zi ran a ka dar de vam e de cek. û sý kî kur su nun ho ca sý Yu suf Ö mür lü, Tez hip ders le - ri nin ho ca sý i se Gül nur Du ran. Kurs - lar la il gi li o la rak ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen le rin be al ti.org.tr si te si ni zi ya ret et me le ri ge re ki yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Kub be al tý kurs la rýn da ye ni dö nem BR UST BN UST pro je siy le kül tü rü ya þa tý yor lar Þa ir ve ya zar lar dan e de bi yat þö le ni BURS Kent Kon se yi Þa ir ler ve Ya - zar lar Ça lýþ ma Gru bu, 2012 yý lýn da da renk li ça lýþ ma la ra im za a ta cak. Kent Kon se yi Þa ir ler ve Ya zar lar Ça lýþ ma Gru bu ü ye le ri, Bur sa lý sa - nat se ver le re do ya sý ya an lar ya þat mak i çin yo ðun me sai har cý yor yý lý faaliyet prog ra mý ný Bur sa Kent Kon - se yi Baþ ka ný eh met Se mih Pa la i le pay la þan Þa ir ler ve Ya zar lar Ça lýþ ma Gru bu Tem sil ci si Fa ruk m bar cý oð - lu, Tür ki ye ye ör nek bir uy gu la ma o - lan Þi ir Def te ri faaliyeti ne ye ni dö - nem de de de vam e de cek le ri mi söy - le di. Dün ya Ka dýn lar Gü nü, Kut lu Do ðum Haf ta sý, n ne ler Gü nü ve Çev re Gü nü gi bi bir çok te ma da din le ti ger çek leþ ti re cek le ri nin al tý ný çi zen m bar cý oð lu, ça lýþ ma la rý na bütün sa nat se ver le ri dâ vet et ti. Bur - sa Kent Kon se yi Baþ ka ný eh met Se mih Pa la i se Bur sa nýn kül tür ve sa nat ha ya tý na ö nem li kat ký da bu - lun duk la rý ný i fa de et ti. Pa la, 2012 yý lý faaliyet pla ný nýn do lu do lu ol du ðu nu söy le di. Bur sa / ci han Turizm karikatürleri ödülleri daðýtýlýyor TÜRKY Y ta nýt mak ve çi zer le rin dün ya sýn dan tu rizm ol gu su nun na sýl gö rün dü ðü nü an la mak i çin dü zen le - nen 3. U lus la ra ra sý Tu rizm Ka ri ka - tür le ri Ya rýþ ma sý nýn ö dül le ri - ITT Fu a rý nda sa hip le ri ni bu lu yor. Ö dül ler Bey lik dü zü TÜ YP ta ki - ITT Fu a rýn da, 9 Þu bat, sa at 15:00-15:30 da, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý - ðý nýn 2 nci Sa lon 2540 no lu stan dýn - da ve ri li yor. Ya rýþ ma, na do lu Ü ni - ver si te si Ka ri ka tür Sa na tý ný raþ týr - ma ve Uy gu la ma er ke zi, Tu rizm Ya zar la rý ve Ga ze te ci le ri Der ne ði (TU YD) i le na to li a: Tu rizm raþ - týr ma la rý Der gi si nin iþ bir li ði, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý des te ðiy le dü - zen le ni yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Ko mik-i Þe hir Zey tin bur nu nda a ný lý yor TÜRK ti yat ro su nun en meþ hur tu lu at sa nat kâ rý Na þit Öz can, Zey tin bur nu nda a ný lý yor. Ko mik-i Þe hir o la - rak bi li nen Na þit Öz can ý yi ne te ma þa sa nat la rý nýn ya þa - yan bü yük us ta sý, Þe hir Ti yat ro la rý nda u zun yýl lar sah ne le re çýk mýþ o lan Ra uf l týn tak an la ta cak. Zey tin bur nu Kül tür ve Sa nat er ke zi nde bu gün sa at da baþ la ya - cak o lan top lan tý yý eh met Nu ri Yar dým yö ne te cek. Zey tin bur nu nun be dî Sâ kin - le ri çer çe ve sin de ger çek le þe cek o lan prog - ram da Ra uf l týn tak, Na þit Öz can ýn sa nat ha ya tý ný ve Türk ti yat ro su na yap tý ðý bü yük hiz met le ri di le ge ti re cek. l týn tak, ko nuþ ma sý es na sýn da ve son ra - sýn da yö ne ti ci nin ve din le yi ci le rin so ru la rý na da ce vap ve re cek. Na þit Öz can, Zey tin bur nu na bað lý o lan er - ke ze fen di e zar lý ðý nda ya tý yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Ra uf l týn tak Bað cý lar Ti yat ro O ku lu ye ni öð ren ci le ri ni bek li yor BÐCILR Be le di ye si bün ye sin de a çý lan ti yat ro o ku lun da ye ni dö nem ka yýt la rý baþ la dý. 4-5 Þu - bat ta rih le rin de ger çek leþ ti ri le cek sý nav la ra 7 ya þýn da ki ço cuk lar ve ü ze ri yaþ grup la rýn da ki her kes ka tý la bi le cek. Ün lü Ti yat ro Sa nat çý sý Ul vi la ca kap tan ýn sa nat yö net men li ðin de de vam e den Ti yat ro O ku lu na fark lý yaþ grup la rýn da o luþ tu ru la cak sý nýf lar da ge le ce - ðin ti yat ro cu la rý ye tiþ ti ri le cek. Ti yat ro o ku - lun da üç grup ha lin de ders ler ve ri li yor. 16 yaþ üs tü bü yük ler gru bu na i se sah ne, dik si - yon, dra ma tur ji, be den di li, pan do mim, si ne - ma ve mü zik ders le ri ve ri li yor. Ye ni ti yat ro sa nat çý la rý nýn ye tiþ me si i çin ti yat ro o ku lu aç - týk la rý ný söy le yen Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, 7 den 70 e ti yat ro ya il gi du yan her ke si ti yat ro o ku lu mu za bek li yo - ruz. de di. s tan bul / ci han yan mar fo toð raf gös te ri si NKO Gu i do, 07 Þu bat Sa lý ak þa mý Pho to World Fo toð - raf er ke zi nin ko nu ðu o la cak. Gu i do, yan mar ad lý fo toð raf gös te ri si ve söy le þi sin de, yan mar da çek miþ ol du ðu fo toð raf lar la al týn top rak la rýn bü tün gi ze mi ni yan sýt ma yý a maç lý yor. yan mar ýn di ðer a dý al týn top rak - lar. Gu i do, al týn top rak lar da 20 gün kal dý. yan mar ça lýþ - ma sý ay ný za man da Na ti o nal Ge og rap hic in ön ce ki sa yý - la rýn da 10 ka re fo toð raf la tem sil e dil di. Ni ko Gu i do, bu pro je sin de ö zel lik le tu ris tik ol ma yan yer ler de çe kim ler yap tý. yan mar ön ce sin de Ni ko Gu i do, dep rem son ra - sýn da çek miþ ol du ðu Ha i ti fo toð raf la rýy la bel ge sel fo toð raf ça lýþ ma sý na da im za at mýþ tý. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 Y 3 ÞUBT 2012 CU KL 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ba zý i la hi yat çý la ra ne o lu yor ki, ek ran lar da boy gös te rip, uz ma ný ol ma dýk la rý sa ha lar da ah kâm ke si yor lar! Týp ta, her da lýn, hat ta ne re de i se her uz vun-or ga nýn bir uz ma ný ol du ðu gi bi, ma ne vî ve sos yal i lim ler de de uz man ve o to ri te ler ol mak ge rek tir. dam týp çý dýr, a ma da hi li ye ci dir, göz dok to ru dur, diþ he ki mi dir, kalp uz ma ný dýr, cer rah týr vs. Her dok tor her ko nu da mu â ye ne et mez, re çe te yaz maz, te da vi yap maz Se ra lar di ya rýn dan Kýþ kýþ lý ðý ný de ruh te e der ken ve Ce nâb-ý Zül ce lâl in Ce mil ve Ce lâl is mi nin te cel li le ri es bab dað da ða sý i çin de ce re yan e der ken, dâ vet le re i ca bet e di yo ruz. Da i re ler ge niþ le miþ, hiz met ler a la bil di ði ne ül ke ve ül ke le ri bir sar ma þýk çi çe ði nin ka ra sev da sý i çin de sa rýp sar ma la mýþ týr. Ba zý na dan la ra müj de le rin ta hak ku ku nu ve bü yük s lâ mî in ki þaf la rý an lat mak zor dur. Fa kat s lâm, man, Kur ân hiz met le ri nin i fa sý i çin de yýl la rý ný ve ren ve ma zi den ge len ha tý ra la rý hýfz e den ve ya þa yan müm taz zat lar i çin ký yas la mak da ha mak bul ve da ha gü zel dir. Li mon ve por ta kal a ðaç la rý ný di ken baþ ka, mey ve le ri top la yýp yi yen baþ ka... a zi de hiz me tin sý kýn tý lý ve zor gün le rin de bir gen ci mi zin, bir Kur ân þa kir di nin ev li li ði i çin ben dâ hil lâ tî fe yol lu l-mev tu hak kun sýr rý na er di der dik. Çün kü ba zý þe hir ler de o ev le nen cen gâ ver genç tar zýn da baþ ka genç ler yok tu. Nur dâ vâ sý na va kýf genç ler yok tu. Zul me ve ha pis ha ne le re ve ta ki bat la ra gö ðüs ge re cek genç yi ðit ler çok az dý ve bir þe hir de par mak i le gös te ri lir di. Fa kat za man sey li i çin de süm bül ler çi çek aç tý, a ðaç lar mey ve ver di. Þim di o ka dar ço ðal dýk ki; kýz la rý mý za da mat ve ev lât la rý mý za ge lin a ra mak ta ve yar dým cý ol mak ta yýz. Bu min val sil si le den Te ke li nin es ki Be le di ye Baþ ka ný rif Kýr Be yin ken di ya kýn la rý nýn ve man-kur ân dâ vâ sý na gö nül ve ren ve hiz met e den Güç lü a i le sin den ve Ke ser a i le sin den Fat ma ve Ra ma zan kar deþ le ri mi zin dü ðün le rin de Hz. Pey gam ber ve i le Ha ya tý baþ lýk lý bir ko nuþ ma yap ma mý zý ve Boz ya zý il çe sin de de çe þit li se mi ner ler ver me mi zi lüt fet ti ler. Biz ler de li Ho ca mýz la ve Bir di lim por ta kal ve ri yo rum, vi raj lar da bi raz sü r'a ti a zal týr mý sý nýz? söz le ri nin mu ha ta bý kap ta ný mýz Ya sin Bey le, To ros la rýn kar, ti pi, bo ran, yað mur ve vi raj la rý ný a þa rak gi dip gel dik. n þa al lah mu rat et tik le ri ve za if de ruh te e dil miþ tir. Ö ze ti ne ge lin ce: Kal dý ðý mýz müd det i çin de her me kâ nýn ay rý bir gü zel li ðiy le kar þý laþ týk. Hep si ni ma ka le mi ze sýð dýr mak müm kün de ðil ve ger çek ten de sýð maz lar, zi ra hiz met le rin kü çü ðü ve a zý ol maz. Üç ler, ye di ler, kýrk lar gi bi. Bir gü ne þin kâ i na tý ý þýk lan dýr ma sý gi bi. Ri sâ le de Bir, bi ne be del dir di ye ge çer. Sýr tý ný zý Te ke li nin o pem bem si ka ya la rý na da ya dý ðý nýz da mih rak nok ta sýn da k de niz in gü zel li ði i çin de kar þý mýz da Kâ be nin te cel li si ni his se der si niz. Yüz ler ce se ra lar, e zan ses le ri, ye ni ders ha ne ler, ru hu mu zun fü yu za tý na me dar ol muþ tur. Te ke li Be le di ye si nin dü ðün ve kon fe rans sa lo nu da, yað mur ve so ðu ða rað men a zîm ce ma at var dý. Tâ s tan bul dan ge len ler var dý. Dü ðün prog ra mý Kur ân la a çýl dý, i lâ hi ler, bi zim ko nuþ ma mýz ve a ka bin de. Kýr Ho ca mý zýn du â sý ve gü zel bir â det o lan kýz e vi nin o bü yük sa lon da u mu ma ye mek ver me si u fak bir ha di se de ðil. Þöy le ki: Bu min val ü ze re ya pý lan dü ðün ler nu mu ne-i im ti sâl dir. Genç le re ve hal ka ör nek tir. 74 mil yon luk Tür ki ye de ne gi bi dü ðün ler ya pýl dý ðý ný ya zý lý ve gör sel ba sýn dan ba zen nef ret le sey re di yo ruz. Bu ci het le her i ki a i le yi ve ve si le o lan la rý gö nül den teb rik e di yo ruz. Boz ya zý, meþ hur ya za rý mýz s lâm Ya þar Be yin di ya rý, o nu da hep an dýk, be nim can kar de þi mi... hl-i hiz met zat lar bir va kýf bi na sý ný hiz me te sok muþ lar. Fe da kâr ve gö zü yaþ lý ha ným la ra ve ak tif er kek le re ve is tik ba le ü mit le ba kan genç le re ra hat lýk la ders ve se mi ner ve ri lir ve ve ril mek te dir. Her i ki e kip le de mu ha tap ol duk. Ço ðun luk la Be di üz za man, Dep rem de ki hik met ler, O ku ma nýn ö ne mi, Dýþ dün ya da s lâ mýn ve Nur un in ki þa fý vs. ko nu la rý ü ze rin de dur duk. a ka le min ba þýn da da de dim: Hiz met ler a la bil di ði ne ül ke ve ül ke le ri bir sar ma þýk çi çe ði gi bi sar ma la mýþ ve ku cak la mýþ týr. To ros la rýn sýr týn da Si lif ke ve ut a ra sýn da Or ta ö ren mev kii te sis le rin de ve bi ti þi ðin de Dan yal (as) Ca mi i nde mo la lar ver dik. kin ci mo la mýz da biz le re va az, li Ho ca mý za da hut be düþ tü. O te pe ler de on lar ca genç le re mu ha tap ol duk. me ði ge çen bü tün can dost la rý na, baþ ta Te ke li Be le di ye Re i si Sn.. Ya ba lak a, muh te rem rif Kýr a, ah mut, h met, la a din ve Dan yal Bey le re ve e me ði ge çen her ke se bin ler teb rik ler ve te þek kür ler. Hak la rý ný he lâl et sin ler. Bazý ilahiyatçýlar neyi, kiminle, nasýl, ne hakla tartýþýyor? Sos yal, ma ne vî, s lâ mî i lim ler de de böy le dir. Tef sir, ha dis, ke lâm, ta sav vuf vs. bir çok s lâm i lim da lý nýn her bi ri si nin uz ma ný var dýr. Her pra tis yen la hi yat çý(!), her me se le de ah kâm kes mez, ke se mez, kes me me li. Zi ra, ba zý â yet ler mü te þa bih ol du ðu gi bi, ba zý ha dis-i þe rif le rin an lam la rý da mü te þa bih tir. et nin za hi ri baþ ka bir an lam i fa de e di yor, as lýn da kast e di len mâ nâ baþ ka dýr. e se lâ, kâ i nat Sa hi bi nin Za tî, Su bu tî sý fat la rý ya nýn da mü te þa bih sý fat la rýn dan ba zý la rý ný Kur ân, s ti va, Vech, Yed, Ye min, Kabz, Rah met, Ga zap, Su ret di ye bil di rir. Âl-i m rân Sû re si nin 7. â ye ti ne gö re Kur ân ýn mü te þa bi ha tý nýn te vi li ni l lah tan baþ ka sý bi le mez. lim de de rin lik sa hi bi o lan lar i se, Biz bu na i nan dýk, hep si Rab bi mi zin ka týn dan in di ril miþ tir der ler ve Kur ân ý tef sir e den ha dîs le rin yar dý mýy la o mü te þa bih â yet le ri te vil e der ler. * Vech: Vec hin ke li me an la mý, yüz, çeh re, zat ve vü cut tur. l bet te bu sý fat da mü te þa bih, ya ni me câ zî dir. Çün kü, Ce nâb-ý Hak i çin, be þe ri yet vec hi gi bi bir yö nü o la maz. Ce lâl ve ik ram sa hi bi o lan Rab bi nin vec hi ba ki dir â ye tin de de be lir ti len vech, O' nun za tý ný, hiç bir þe ye muh taç ol ma dý ðý ný, son suz lu ðu nu i fa de e der. 1 * Yed: l de mek o lan yed, güç, kud ret, ik ti dar, ni met ve þe ref an lam la rýn da kul la nýl mýþ týr. Ke za bu sý fat da bir çok â yet te ge çer. Bi ri si, Gö ðü e li miz le biz kur duk; þüp he siz Biz ge niþ kud ret sa hi bi yiz 2 þek lin de dir. ü te þa bih â yet le rin ger çek an la mý ný l lah bi lir. Ö te yan dan, mü te þa bih â yet ler ol du ðu gi bi, mü te þa bih ha dis ler de var dýr. Ha dis le ri ak lý na sý ðýþ tý ra ma yan, in kâr et se, deh þet li bir ka pý a çar; ya ni kü çü cük ak lý na sý ðýþ ma yan kat î ha dis le ri da hi in kâ ra yol a çar. ðer zâ hir-i ha di sin mâ nâ sý ný tu ta rak öy le ka bul e dip neþ ret se, ehl-i da lâ le tin i ti râ zâ tý na ve Hu ra fe dir de me le ri ne yol a çar. 3 O hal de, mü te þa bih bir â ye ti, bir ha dis-i þe ri fi, di - nî bir me se le yi an la mak, an lat mak, mü za ke re ve mü ta lâ a, mü na ka þa et me nin þar tý: n saf la, hak ký (ger çe ði) bul mak ni ye tiy le, i nat sýz bir su ret te, e hil (uz man) o lan la rýn a ra sýn da, sû-i te lâk ki ye (yan lýþ an la ma la ra) se bep ol ma dan mü za ke re si ca iz o la bi lir. Se beb-i mü na ka þa, e ðer ha dis i se, ha di sin me râ ti bi ni (mer te be le ri ni) ve vahy-i zým nî nin de re câ tý ný ve te kel lü mât-ý Ne be vi ye nin ak sâ mý ný bil mek lâ zým. vam i çin de (sý ra dan in san lar i çin de) müþ kü lât-ý ha di si ye yi mü na ka þa et me me li. Bil giç lik tas la yýp, a vu kat gi bi ken di sö zü nü doð ru gös ter me ye, e go su nu tat min et mek i çin cer be ze i le de lil ler ge tir me ye ça lýþ ma ma lý. Bu tarz tar týþ ma lar, mü na ka þa lar ca iz de ðil dir. 4 ü za ke re nin ger çe ði bul mak i çin ol du ðu na de li li; ger çe ðin mu â rý zýn e lin de zâ hir ol ma sý ha lin de, mü te es sir de ðil, mem nun ol ma sý dýr. Dip not lar: 1- Söz ler, s Za ri yat: ek - tû bât, s ge. "rap baharý"nda Kocakarý Soðuklarý n gi liz le rin s lâm si ya se ti Ta rih bo yun ca Türk le rin, Os man lý la rýn ve he men bü tün üs lü man ka vim le rin n gi liz le re hep yar dý mý ol muþ ve fay da sý do kun muþ tur. n cak, n gi liz ler bu nun tam ter si ni ya pa gel miþ ler dir. üs lü man dev let le rin ço ðu, n gil te re'ye hep "dost ül ke" na za rýy la bak mýþ lar dýr. n gil te re (ve ya Bir le þik Ký ral lýk) i se, yi ne bu nun tam ter si ni ya pa rak, s lâm â le mi ni hep "düþ man blok" þek lin de gör müþ ve öy le de gös ter me ye ça lýþ mýþ týr. Bu ger çe ðin bir i fa de si þu dur: s lâm coð raf ya sý ný her fýr sat ta iþ gal e den ve yak la þýk 200 se ne müd det le üs lü man ül ke le rin ço ðu nu sö mür ge leþ ti ren dev let le rin ba þýn da n gil te re ge li yor. Hem öy le ki, u zun müd det bu za lim ve gad dar dev le tin "Sö mür ge ler Ba kan lý ðý" mâ nâ sýn da ö zel bir da i re si bile ol - Ko mü nist ek sen li Var þo va Pak tý kuv vet le rin ce 1968'de kan la bas tý rý lan "Prag Ba ha rý"nda 72 Çe kos lo vak ya lý öl müþ tü. " rap Ba ha rý"nýn sa de ce dün kü ý sýr bi lân ço su 76 ö lü ve yüz ler ce (bin den faz la) ya ra lý. ý sýr'da ki fâ ci a, ger çi bir fut bol ma çý son ra sýn da vu ku bul muþ tur. n cak, bu ha di se nin ül ke ge ne lin de ya þa nan yük sek ge ri lim li si ya sî ve sos yal kar ga þa i le doð ru dan bir bað lan tý sý ol du ðu da mu hak kak týr. De mek ki, yük sek ge ri lim li tab lo lar sa de ce Tah rir ey da nýn da ya þan mý yor. y ný e lek trik len me nin teh li ke li ký výl cým la rý, ne ya zýk ki fut bol sa ha la rý na da sýç ra yýp deh þet li yan gýn la ra se be bi yet ve re bi li yor. rap Ba ha rý nýn en a kýl lý, en ze ki ve en ý lým lý sý o lan ý sýr coð raf ya sýn da ki ik li mi böy le i se, va rýn ge ri si ni siz ta hay yül e din. vet, ne ya zýk ki ý sýr gi bi rap Ba ha rý - nýn "Ko ca ka rý Fýr tý na sý"na ka pý lan Lib ya ve Su ri ye hal ký da hu zu ra, sü kû na, ba rý þa, em ni ye te, hür ri ye te has ret du rum da. Bu ra lar da gün geç mi yor ki, kar deþ ka ný ak ma sýn, mâ sum can lar yan ma sýn... Ke zâ, rap dün ya sý nýn di ðer mer kez le ri o lan Tu nus, Bah reyn, Ce za yir, I rak, Ür dün ve Ye men'de ki du rum da he nüz net lik ka zan mýþ ve tam sü kû net bul muþ de ðil. a at te es süf, fýt rî de ði þi me bir tür lü mü sa a de e dil mi yor... i a dý ný dol du ran ve za ten yý ký lýp gi de cek o lan dik ta re jim le ri nin ye ri ne baþ ka þey ler i ka me e dil me ye ça lý þý lý yor. Ve sa i re... Bu na gö re, bu ge niþ coð raf ya da ya þa nan ge liþ me ler " rap Ba ha rý" di ye i sim len di ril se bi le, ha li ha zýr da ki du rum, ne ya zýk ki bir ba har tab lo su nu yan sýt mý yor. Gö rü nen tab lo, da ha zi ya de "ya lan cý ba har" an la mýn da ki "Ko ca ka rý So ðuk la rý"ný an dý rý yor. s ki ta bir le "Ber dü la cuz" de ni len bu fýr tý na lý so ðuk lar, art a yý baþ la rýn da tam da ba har gel di der ken et ra fý ka sýp ka vu ran ka rar sýz fýr tý na lar dýr. Bü tün bu ya þa nan la rý, bir ci he tiy le þu þe kil de ö zet le mek müm kün: vet, rap ve s lâm dün ya sý, yüz kü sûr se ne dir de vam e den muh te lif kýþ fýr tý na la rý nýn ar dýn dan, il lâ ki bir ba ha ra ka vu þa cak týr. Bun da þüp he miz yok tur. â lum, I I. Dün ya Sa va þý son la rý na ka dar (1945) sö mür ge ci lik fýr tý na sý var dý. Küçük kýyâmet: 93 Harbi (2) muþ tur. Bir za man lar bu mâ nâ da ki ba kan lý ðý da yö net miþ o lan es ki Baþ ba kan lar dan Wil li am wart Glads to ne ( ), n gi liz Par la men to sun da Kur'ân'ý e lin de gös te re rek þu nu söy le ye bil miþ tir: "Bu Ki tap, üs lü man la rýn e lin de ol duk ça on la ra hâ kim o la ma yýz. Ne ya pýp et me li yiz, ya Kur'ân'ý or ta dan kal dýr ma lý yýz, ya hut üs lü man la rý on dan so ðut ma lý yýz." Kur'ân'ýn ve üs lü man la rýn on la ra hiç bir za ra rý do kun ma ma sý na rað men, n gi liz le rin s lâ ma o lan bu kas ka tý düþ man lý ðý nýn se be bi ne dir? Bir yan dan bu ö nem li su â lin ce va bý ný dü þü nür ken, bir yan dan da bu gün kü ko nu muz o lan "Kýb rýs'ýn iþ ga li" sü re ci ne ký sa bir na zar gez di re lim. n gil te re'nin 93 Har bin de ki tu tu mu 1877 yý lý son la rý na doð ru i ler le yen Rus is ti lâ ve iþ gal ha - re ke ti nin s tan bul ka pý la rý na ka dar da yan ma sý ný fýr sat bi len n gil te re, 7 a det zýrh lý ge mi den mü te þek kil sa vaþ fi lo su nu Os man lý hü kü met mer ke zi ne gön der mek is te di. Söz de, Rus lar'a kar þý Os man lý'yý ko ru mak i çin yap tý bu i yi li ði. s lýn da ken di men fa a ti ni dü þün mek ten baþ ka bir ga ye si yok tu. Kal dý ki, tâ on yýl ka dar ev vel Rus ya'yý Os man lý'ya kar þý kýþ kýr tan, yi ne n gi liz ler di. Os man lý ve n gi liz tem sil ci le ri a ra sýn da ya pý lan dip lo ma tik gö rüþ me ler ne ti ce sin de, sa vaþ fi lo la rý nýn s tan bul li ma ný ye ri ne, u dan ya' da bek le til me si ka rar laþ tý rýl dý. Bu ted bir, Rus lar'ýn hý zý ný bir de re ce kes miþ ol ma sý na rað men, n gil te re'nin doy mak bil mez hýr sý na en gel o la ma dý. n gil te re, Os man lý Rus Har bi nin en kri tik a nýn da, "Kýb rýs'ý ko ru ma" tek li fin de bu lun du. Os man lý hü kü me ti de, ça re siz lik ten bu na ra zý ol du. n cak n gi liz ler, "a da yý ko ru - r dýn dan, dar be ve dik ta tör lük rüz gâr la rý es me ye baþ la dý. n ti ba ha ge len üs lü man lar, ar týk mi a dý ný dol du ran bü tün bu fýr tý na lý ce re yan lar dan ken di di na mik le riy le tam da kur tul ma sü re ci i çi ne gir miþ ler di ki, i þin i çi ne gad dar za lim ler ve men fa at pe rest mih rak lar sin si ce gi rip par mak ka rýþ týr dý lar ve yer yer kun dak la ma ya te ves sül et ti ler. Bu gad dar lar, üs lü man top lu luk la ra þöy le bir sin si lik le nü fûz i le hu lûl et ti ler: "Siz ba þý nýz da ki ka þar lan mýþ dik ta tör le ri ken di kuvvet ve im kân la rý ný zla de vi re mez si niz. Bi zim si ze yar dým et me miz lâ zým. Bu yar dým i se, kar þý lýk sýz ol maz." Yar dým de dik le ri þey, bol mik tar da mi lis le re si lâh sa týþ la rý ve mev cut yö ne tim le re kar þý si lâh lý mü da ha le tar zýn da þe kil len di. Bu nun la da ye tin me di ler, üs lü man ül ke le rin ye ral tý kay nak la rý na göz dik ti ler, ne ko pa ra bi lir ler se bu nu kâr say dý lar. Bu da gös te ri yor ki, bir üs lü man top lu lu ða yö ne lik ha ri cî mü da ha le ler, fe rec ve fe râh lýk de ðil, a zap ve sý kýn tý ge ti rir. Bu na kar þý son de re ce ih ti yat lý dav ra nýp mü te yak kýz ol mak i cap e di yor. Ne ti ce: " rap Ba ha rý"nda a de ta "Ko ca ka rý Fýr tý na la rý" ya þa ný yor. na ný yo ruz ki, fýr tý na lar bi te cek ve ni met ler le yük lü ba har mev si mi ge le cek tir. Ni met ler i se, kül fet ler mu ka bi lin de dir. Du â ve ni ya zý mýz, bu ni me tin çok pa ha lý ya mal ol ma ma sý i çin dir. William wart Gladstone yýl la rý a ra sýn da n gil - te re'de de fa at le ba kan lýk ve baþ ba kan lýk yap mýþ o lan Li be - ral Par ti Ge nel Baþ ka ný. mak"la sý nýr lý kal ma dý lar, hay li i le ri git ti ler ve bu ra yý a dým a dým Rum laþ týr ma ya ça lýþ tý lar. þ te, bu gün da hi sý kýn tý sý de vam e dip gi den "Kýb rýs so ru nu"nun kö kü, tâ o za ma na ka dar gi dip da ya ný yor. * * * 93 Har bin den 36 se ne son ra ya þa nan Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da, Os man lýy la harb e den l man ya dý þýn da ki v ru pa ül ke le ri nin he men ta ma mý, her i ki ha di se de de Rus lar'ýn kýþ kýr tý cý sý ve des tek çi si ol du lar. TRHN ÇNDN ltur han Cel kan (De va mý var) (0 505) ev lid-i Ne be vî yi kâ i nat al kýþ lý yor Yýl lar dan mi lâ dî 571. y lar dan Re bî ü lev vel a yý nýn on i ki si. Gün ler den Pa zar te si. v ler den ek ke nin en þe ref li, en mü te va zý, en sâ kin, en hu zur lu e vi. Va kit ler den, va kit le rin sul ta ný, za man la rýn en þe ref li si se her vak ti. Ya ni; þu kar þý la dý ðý mýz ge ce nin se her vak ti, o þe ref li â nýn se ne si. Kâ i nât ve kâ i nâ týn her bir zer re si gö rül me miþ bir se vin ce gark ol du. Ka ran lýk lar bir an da nûr la yýr týl dý, do ðu dan ba tý ya her yer nur la dol du. Put lar dev ril di. Bin yýl dan be ri ya nan e cû sî a te þi sön dü. Kut sa nan Sa ve Gö lü bir an da ku ru du. ran da Kis râ nýn sa ra yý nýn on dört sü tu nu ça týr ça týr yý kýl dý. Gök ten bir yýl dýz doð du ve yýl dýz lar sal kým sa çak ye re doð ru e ðil di ler. 1 Çün kü o an, kâ i nâ ta þân ve þe ref ve ren Kâ i nâ týn fen di si ve dün ya nýn ve â hi re tin Gü ne þi Haz ret-i u ham med ley his sa lâ tü Ves se lâm dün ya ya teþ rif bu yur du. Kut lu an ne Haz ret-i  mi ne vâ li de miz an la tý yor: Ha mi le li ði min al týn cý a yýn da bir ge ce rü yam da kar þý ma bir zât çý kýp de di ki: Yâ  mi ne, bil ki sen, â lem le rin hay rý na ha mi le sin. Doð du ðun da is mi ni u ham med koy. Ha li ni hiç kim se ye bil dir me. Do ðum za ma ný gel miþ ti. Ka yýn pe de rim b dul mut ta lip Kâ be yi ta va fa git miþ ti. v dey dim. Bir den ku la ðý ma müt hiþ bir ses gel di. Kor ku dan e ri ye cek gi bi ol dum. Bir de ne gö re yim: Bir be yaz kuþ pey dah la nýp ya ný ma gel di. Ve ka na dýy la ar ka mý sý vaz la dý. O an dan i ti ba ren ben de ne kor ku, ne kay gý hiç bir þey kal ma dý. Ya ný ma bir göz at tým: Ba na bir ak kâ se i çin de þer bet su nu yor lar. Kâ se yi di kip i çer iç mez be ni bir nur de ni zi sar dý. Ve u ham med dün ya ya gel di. Gör düm ki do ðu da bir bay rak, ba tý da bir bay rak, Kâ be nin üs tün de bir bay rak. Do ðum ta mam lan mýþ tý. Yav ru ya bak tým: Sec de de! Par ma ðý ný gö ðe kal dýr mýþ. He men bir ak bu lut i nip yav ru yu kun dak la dý, ku cak la dý ve kap la dý. Bir ses i þit tim: Do ðu la rý ve ba tý la rý do laþ tý rýn! Der ya la rý de niz le ri gez di rin. Tâ ki mah lûk lar u ham med i is miy le, sý fa týy la, sû re tiy le ta ný sýn lar. Bi raz son ra bu lut göz den kay bo lup git ti. Kâ i nâ týn ö vünç kay na ðý dün ya ya gel dik le ri sý ra da, a ziz an ne si nin ya nýn da b dur rah man bin vf ýn an ne si Þi fâ Hâ tûn i le Os man bin bû l- Âs ýn an ne si Fâ tý ma Hâ tun da var dý. Þi fâ Hâ tûn o an gör dük le ri ni þöy le an la týr: l lah ýn Re sû lü (asm) doð duk la rý za man ben o ra day dým. He men ye tiþ tim. Ku la ðý ma bir ses gel di: l lah ýn rah me ti O' nun (asm) ü ze ri ne ol sun! Do ðu i le ba tý a ra sý nûr la dol du. Hat tâ Rûm di yâ rý nýn ba zý sa ray la rý ný gör düm. Son ra l lah Re sû lü nü ku ca ðý ma a lýp em zir me ye baþ la dým. Ü ze ri me öy le bir hal gel di ki, vü cu dum tit re me ye baþ la dý. Ve göz le rim ka rar dý. Yav ru ca ðý göz den kay bet tim. Yi ne bir ses: Ne re ye git ti? di ye sor du. Do ðu ya gö tür dü ler! di ye ce vap ve ril di. Bu söz ler zih nim den hiç çýk ma dý. O za ma na ka dar ki, l lah Re sû lü pey gam ber li ði ni î lân e der et mez he men koþ tum ve ilk üs lü man lar la bir lik te î man et tim. 2 O sý ra lar da, ek ke de bir Ya hû dî o tu ru yor du. Re sû lul lah ýn (asm) doð duk la rý ge ce nin sa ba hý Ku reyþ li le rin kar þý sý na çýk tý ve sor du: Bu ge ce ka bi le niz den bir oð lan ço cu ðu doð du mu? Ku reyþ li ler: Bil mi yo ruz! de di ler. Ya hû dî söz le ri ne de vam et ti: Va rýn, gi din, a raþ tý rýn, so ruþ tu run. Bu üm me tin Pey gam be ri bu ge ce doð du! Sýr týn da a lâ me ti var! Ku reyþ li ler a raþ týr dý lar, so ruþ tur du lar ve ge lip Ya hû dî ye ha ber ver di ler: Bu ge ce b dul mut ta lip oð lu b dul lah ýn bir oð lu dün ya ya gel di. Sýr týn da bir a lâ met var. de di ler. Ya hû dî git ti, Re sû lul lah ýn (asm) mü bâ rek sýr týn da ki pey gam ber lik a lâ me ti ni gör dü. Gör dü a ma ak lý ba þýn dan git ti. Ken di ni yýr tar ca sý na hay kýr dý: Pey gam ber lik ar týk s râ il o ðul la rýn dan git ti! Bun dan son ra ar týk baþ ka pey gam ber gel me ye cek! Ku reyþ li le re öy le bir dev let ge le cek ki, ha be ri do ðu dan ba tý ya ka dar u la þa cak týr de di. 3 Bin dört yüz kýrk bir yýl dan be ri uf ku muz ay dýn lýk bi zim el ham dü lil lah. Ka ran lýk me câ zî ol du, ay dýn lýk ha kî kat ar týk. O gün bu gün dür ka ran lýk ge çi ci, ay dýn lýk e be dî; ka ran lýk yü zey sel, ay dýn lýk öz gün; ka ran lýk ha yâ lî, ay dýn lýk ger çek. Ha kî kat gü ne þi bütün kâ i nâ týn se mâ sýn da bu gün. Haz ret-i Pey gam ber in (asm) is mi ve ge tir di ði nur do ðu dan ba tý ya her ye re u laþ tý, her ye ri zapt et ti bu gün. De vir o nun (asm) dev ri, za man o nun (asm) za ma ný. Ça ða hâ kim o lan o (asm). Dün ya yý e lin de tu tan o (asm). n san lý ðý a yak ta tu tan o (asm). Bu ge ce o nun (asm) do ðum ge ce si. vet; ev lid-i Ne be vi yi kâ i nat al kýþ lý yor! O nun (asm) a ra mý za, kal bi mi ze, dün ya mý za ge li þi ni bir kez da ha teb rik e di yo ruz. O' na (asm) ve o nun âl ve as ha bý na kâ i nâ týn zer re le ri sa yý sýn ca sa lât ve se lâm ol sun. ev lid Kan di li niz mü bâ rek ol sun. Dip not lar: 1- Be di üz za man, ek tu bat, S. Su ruç, Pey - gam be ri mi zin Ha ya tý, s Cev det Pa þa, Ký - sas-ý n bi yâ, 1/43.

6 6 3 ÞUBT 2012 CU YURT HBR Y Ye ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met KUT LU LR Ge nel Ya yýn ü dü rü Kâ zým GÜ LÇ YÜZ Ge nel ü dür Re cep TÞ CI Ya zý þ le ri ü dü rü (Sorumlu) us ta fa DÖ KÜ LR s tih ba rat Þe fi ustafa GÖKN Spor di tö rü rol DO YURN er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. Tel: (0212) N K R T SL C L Ð: eþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: L N Y T SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC T SL C L Ð: v ni fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ya yýn Ko or di na tö rü b dul lah R ÇIK BÞ Görsel Yönetmen: brahim ÖZDBK bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN OYK tan 11 TL maaþ alýyorum! O YK ýn, de mok ra tik bir ül ke de ol ma ma sý ge re ken bir ya pý lan ma ol du ðu i fa de e dil mek te dir. dý her ne ka dar Or du Yar dým laþ ma Ku ru mu ol ma sý na rað men, Si lâh lý Kuv vet ler men sup la rý nýn ih ti yaç la rý ný kar þý la ma da ye ter siz kal dý ðý biz zat ü ye le ri ta ra fýn dan di le ge ti ril mek te dir. r tan þi kâ yet ler ü ze ri ne ni ha yet ec lis, O YK Ko mis yo nu ta le bi i le Sa yýþ tay ve ha zi ne mü fet tiþ le ri ku rum da hem ma lî hem de i da rî in ce le me yap mak zo run da kal dý. Ku rul du ðu gün den bu gü ne ka dar ya ni 27 a yýs 1960 dar be sin den son ra 51 yýl dýr de net le ne me yen O YK, ar týk de net le ne cek. Ya kýn da de net le me ra por la rý a çýk la nýr. lt ko mis yon baþ ka ný mil let ve ki li s ma il y dýn, þi kâ yet çi le ri din le dik ten son ra Gör dü ðüm ek sik lik ki þi nin ö de di ði prim e sa sý na gö re de ðil de rüt be e sa sý na gö re prim da ðý týl dý ðý. Çok ba riz u çu rum gö rü yo rum. O YK bu gü ne ka dar ver gi ver me di ði gi bi de net le ne mi yor da. Bu so run lar ta ma men 1960 h ti lâ li ka nu nu ü rü nü de çý ka rý lan O YK ka nu nu an ti de mok ra tik un sur lar i çe ri yor de miþ. O YK ýn 60 kü sur iþ ti ra ki var. Bu þir ket ler Ti ca ret Ka nu nu na gö re de net le ni yor. O YK ku ru mu nun üst ya pýsý, ken di si de net len mi yor. Yurt dý þý iþ ti rak le ri o lan hol ding leþ miþ de va sa bir ya pý yý de net le mek ko lay de ðil. þin te me lin de O YK ka nu nu var. Sý kýn tý o ra dan kay nak la ný yor. O YK ku ru mu nun ken di si, ka nun ge re ði ver gi den mu af. Ken di iç de ne tim le ri ni de ne tim den sa yý yor lar di ye rek a çýk la ma da bu lun muþ. Ko mis yo na u la þan O YK la il gi li þi kâ yet ler þu þe kil de sý ra la ný yor: 1. O YK ü ye le ri ne ke sin ti le ri i le o ran tý lý a dil ö de me ya pýl mý yor. O YK, zo run lu o la rak kes ti ði pa ra sý ný çar çur et mek te, ge lir le ri ni a dil ol ma yan bir þe kil de da ðýt mak ta dýr. 2. Pi ya sa iþ lem le ri i le (bor sa, ta kas, kre di vs.) iþ ti rak çi ler za ra ra uð ra týl mak ta dýr. 3. st su bay lar, O YK yö ne ti min de ye te rin ce tem sil e dil me mek te dir. O YK, iþ ti rak çi le ri nin ço ðu ast su bay ol ma sý na rað men a de ta bu bü yük ke si mi gör mez den gel mek te dir. 4. Ge ne ral le rin ak ra ba la rý i þe a lý na rak, pi ya sa da yük sek üc ret ler le ça lýþ tý rýl mak ta dýr. 5. O YK, hak sýz ye re ye dek su bay la rýn ma a þý ný kes mek te, kar þý lý ðýn da hiç bir pa ra i a de et me den iþ ti rak çi si nin i li þi ði ni kes mek te dir. 7. O YK, a dý gi bi yar dým laþ ma ku ru mu de ðil dir. Yö ne ti min de ke sin ti ya pý lan as ker ler a da let li bir bi çim de tem sil e dil me mek te dir. mek li o lan ve ha len gö rev ya pan iþ ti rak çi le rin % 95 i bu ku rum dan ve yö ne ti min den mem nun de ðil dir. l bet te id di a lar bu ka dar la sý nýr lý de ðil, da ha bir çok u sul süz lük ve hak sýz lýk var. Bun la rý yaz mak i çin ye ri miz yet mez. Fa kat ör nek ol ma sý ba ký mýn dan ken di ya þa dý ðým bir hak sýz lý ðý göz ler ö nü ne ser mek is ti yo rum. Bel ki bu sa ye de de ne tim ya pa cak uz man la rýn gö zü a çý lýr ve ya pý lan a da let siz lik le ri gö rüp ça re bul ma ya ça lý þýr lar. Ben de O YK tan e mek li ge li ri a lý yo rum. Ta mý ta mý na 11 TL. Ya zý i le ya za yým on bir Türk li ra sý. Üç ay da bir 30 kü sur li ra ve ri yor lar. Hâl bu ki bir ge ne ra le e mek li ol du ðun da 600 bin li ra ik ra mi ye ve ril di ði ni du yun ca bu ne bi çim bir da ðý tým an la mak ta güç lük çe ki yo rum, ves se lâm GÇÞ OLSUN 40 yýllýk okuyucularýmýzdan, lhan Özel, hmet Özel, Nurbaki ve bdullah Özel'in babasý, muhterem aðabeyimiz, Turan Özel'in baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý llah'tan acil þifalar dileriz. zmit - Baþiskele - Derince - Kuruçeþme - Körfez Yeni sya Okuyucularý GÇÞ OLSUN uhterem aðabeylerimiz Turan Özel ve Cevdet Özdemir'in baþarýlý bir ameliyat geçirdiklerini öðrendik. Kendilerine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý llah'tan acil þifalar dileriz. uhammed Kurhan ve ilesi ZT Ha ber ü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si eh met K R Rek lam Koordinatörü esut ÇOBN N Z V KT L R Hic rî: 11 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 21 K. Sani 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta N K R DÜN GC KS 19 U GÖR DÜ N K R, mev si mi nin en so ðuk ge ce le rin den bi ri ni ya þar ken, ha va sý cak lý ðý -19 de re ce ye ka dar düþ tü. So ðuk ha va nýn et ki siy le ba zý þe - lâ le ve ha vuz lar don du, a ra ba la rýn cam la rý buz tut tu, ça tý lar da sar kýt lar o luþ tu. Bütün yur du et ki si al tý na a lan so ðuk ha va n ka ra da da et ki si ni sür dü rü yor. Baþþehir, mev si min en so ðuk ge ce le rin den bi ri ni ya þar ken, ha va sý cak lý ðý -19 de re ce ye ka dar düþ tü. So ðuk ha va nýn et ki siy le þe lâ le ve ha vuz lar don du, a ra ba la rýn cam la rý buz tut tu. y rý ca ça tý lar da u zun buz sar kýt la rý o luþ tu. Yol lar da i se giz li buz lan ma mey da na gel di. n ka ra nýn sim ge si o lan Ku ðu lu Park ýn don ma sý dolayýsýyla ku ðu lar yüz mek ye ri ne buz küt le si nin ü ze rin de yü rü dü. Bu a ra da a þý rý so ðuk ha va dolayýsýyla e lek trik pa no sun da yan gýn çý kan bir a part ma nýn sa kin le ri fa ci a dan son an da kur tul du. O lay, l týn dað k taþ To ki Si te si nde 40 da i re nin bu lun du ðu 10 kat lý c208 no lu a part man da ya þan dý. lek trik pa no sun da yan gýn çýk tý ve a lev ler ký sa sü re de bü yü dü. Yo ðun du man a san sör ve mer di ven boþ lu ðun dan a part ma nýn bütün kat la rý na ya yýl dý. t fa i ye e kip le ri yan gý ný ký sa sü re - de sön dür dü. part man sa kin le ri nin bir kýs mý ken di im kân la rýy la dý þa rý çý kar ken yo ðun du man dolayýsýyla da i re le rin de mah sur ka lan lar ol du. Yan gýn mer di ve nin den a part ma na gi ren it fa i ye e kip le ri bütün da i re le ri do la þa rak mah sur ka lan la rý dý þa rý çý kart tý. n ka ra / a a - cihan zmir e 21 yýl sonra kar yaðdý Yýllar sonra kar gören zmirliler, zmir'in sembolü olan Saat Kule'si çevresinde kartopu oynayarak hasret giderdiler. FO TOÐ RF: C HN- TÜR K Y'NN BÜ YÜK BÖ LÜ ÜN D T K L O LN SO ÐUK H V DN Z - R D N S B N L DI V DÜN 21 YIL SON R Z R' T K L KR YÐ DI. Z R D, sa bah sa at le rin den i ti ba ren kar ya ðý þý baþ la dý. Yak la þýk bir haf ta dýr, his se di lir sý cak lý ðýn sý fý rýn al týn da 9 de re ce ye ka dar düþ tü ðü z mir de, ha va sý cak lý ðý nýn yük sel me siy le bir lik te z mir li ler kar lý bir sa ba ha u yan dý. þ le ri ne git mek i çin sa bah ev le rin den çý kan z mir li ler, na dir o la rak ya þa dýk la rý bu ha va o la yý ný, cep te le fon la rý i le gö rün tü le di. Ko nak ey da ný nda ki ta ri hî z mir Sa at Ku le si nin ö nü de kar la kap lan dý. Gü neþ li ha va lar da gez mek i çin mey da ný dol du ran lar, bu de fa kar to pu oy na dý. ra ba la rýn üst le ri, ev le rin ça tý la rý, bank lar, kal dý rým lar be yaz ör tü ye bü rün dü. Kar gör me ye a lý þýk ol ma dýk la rý ný di le ge ti ren Cü neyt y dýn, Ke me ral tý nda es na fým. 21 yýl dýr bu man za ra yý çok öz le miþ tik. Ha ri ka bir þey. Ço cuk lar i çin de i yi ol du. On lar kar ya ðý þý ný te le viz yon lar dan gö rü yor du. de di. Kon ya lý ol du ðu nu fa kat z mir de ya þa dý ðý ný be lir ten eh met y de mir de, z mir de 21 se ne dir bu ka dar kar gör me dim. Kon ya da ki es ki gün le ri mi ha týr la dým. þek lin de ko nuþ tu. z mir e te o ro lo ji Böl ge ü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, kar ya ðý þý öð le sa at le ri ne ka dar de vam et ti. Öð le sa at le rin de rüz gâ rýn lo dos yö nü ne dön me siy le bir lik te ya ðýþ ön ce kar la ka rý þýk yað mu ra, ak þam sa at le rin den i ti ba ren de sa ða na ða dön dü. z mir de en son et ki li kar ya ðý þý 29 ra lýk 1991 yý lýn da gö rül müþ, bu ta rih te þehir mer ke zin de ki kar ka lýn lý ðý 3 san ti met re o la rak öl çül müþ tü. z mir / a a-cihan THY ye bine yakýn seferini iptal etti BR KÇ gün dür sü ren el ve riþ siz ha va þart la rý THY nin yur ti çi ve yurt dý þý plan la nan bi ne ya kýn se fe ri nin ip tal e dil me si ne yol aç tý.yurt ge ne lin de haf ta ba þýn dan i ti ba ren de vam e den el ve riþ siz ha va þart la rý ve kar ya ðý þý, ka ra ve de niz u la þý mý nýn ya ný sý ra ha va u la þý - mý ný da o lum suz e tik le di. di ni len bil gi ye gö re, kar ya ðý þý nýn THY ye fa tu ra sý a ðýr ol du. Son bir kaç gün dür yurt i çi ve yurt dý þý yüz ler ce se fe ri ni ip tal e den THY, dün de 120 se fe - ri ni ip tal et ti. l ve riþ siz ha va þart la rý nýn baþ la dý ðý gün den i ti ba ren THY nin yak la þýk 850 u çu þu nu ha va mu ha le fe ti ne de niy le ip tal et ti ði öð re nil di. s tan bul / ci han Do ðu na do lu da 540 köy yo lu ka pa lý m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý DO ÐU na do lu Böl ge si nde kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla bin 540 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. e te o ro lo ji r zu rum Böl ge ü dür lü ðü yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, Si bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al tý na gi ren Do ðu na do lu Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý r zu rum da ek si 23, Bay burt ta ek si 21, r da han da ek si 13, Kars ta ek si 12, r zin can da ek si 11, ð rý da ek si 9, Ið dýr da ek si 3 de re ce o la rak öl çül dü. r zu rum da 681, ð rý da 497, Kars ta 208, r da han da 112, Ið dýr da 42 ol mak ü ze re bin 540 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. kiz de re-s - pir, k þar-ga zi ler-ka ra ur gan, Ga zi ler-sa rý ka mýþ, Ka ra ya zý-gök su, r zu rum-çat, Nar man- Pa sin ler-köp rü köy, r zu rum-bin göl ka ra yol la rýn da u la þým sað la na mý yor. Yol da mah sur ka - lan 125 a raç i le 420 yol cu, Ka ra yol la rý ve l Ö zel da re si Ge nel Sek re ter li ði e kip le rin ce kur ta rýl - dý. e te o ro lo ji yet ki li le ri, Do ðu na do lu Böl ge si nde ha va sý cak lý ðý nýn 3-5 de re ce düþ me si - nin tah min e dil di ði ni bil dir di. Bin göl-kar lý o va-çat, r zu rum-çat, Gö le-su suz, Kan gal-gü rün, Div ri ði- rap gir, Ko yul hi sar-e su di ye, ruh-þýr nak yol la rý kar ve ti pi, Hak kâ ri-þýr nak yo lu da çýð dolayýsýyla u la þý ma ka pa lý. Ka ra yol la rý nýn ba zý ke sim le rin de de vam e den yol ya pým ve o - na rým ça lýþ ma la rý dolayýsýyla u la þým kon trol lü sað la ný yor. rzurum / a a l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý Sigortalý olanlarýn Gelir Testi yaptýrmasýna gerek yok Ge nel Sað lýk Si gor ta sý, bü tün hü küm le riy le bir lik te 1 O cak 2012 ta ri hin den i ti ba ren ha ya tý mý za gir miþ bu lun mak ta dýr. Ge nel Sað lýk Si gor ta sý nýn yü rür lü ðe gir me siy le bir lik te SGK i le PTT a ra sýn da bir pro to kol (an laþ ma) im za lan dý. Bu pro to ko le gö re, Sos yal Gü ven lik Ku ru mu sos yal gü ven ce si ol ma yan ki þi le rin tes bi ti ni ya pa cak ve bu ki þi le re PTT a ra cý lý ðýy la teb li gat gön de re cek. Bu teb li ga tý a lan va tan daþ lar bu lun duk la rý yer de ki Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma va kýf la rý na (FK-FUK-FON) baþ vu ra rak ge lir tes ti yap týr mak zo run da dýr lar. SGK ta ra fýn dan gön de ri len teb li ga tý al dý ðý hal de, teb li gat ta be lir ti len sü re i çin de ge lir tes ti ni yap týr ma yan va tan daþ la ra her ay i çin 213 TL tu ta rýn da SGK ta ra fýn dan ce za ve ri le cek tir. n cak, ge lir tes ti ni her kes yap týr mak zo run da de ðil dir. Si gor ta lý o la rak ça lý þan lar, Bað-Kur lu o lan lar, dul ve ye tim ay lý ðý a lan lar i le e mek li o lan la rýn ge lir ters ti yap týr ma la rý na ge rek bu lun ma mak ta dýr. YÞL KRTLILR ÇN ÖNL OLN VZ BTÞ TRHDR Ye þil kart lý va tan daþ la rý mýz 1 O cak 2012 den i ti ba ren bir ay i çin de ge lir tes ti yap týr mak zo run da de ðil dir. Ye þil kart lý la rýn bir ay i çin de ge lir tes ti yap týr ma zo run lu lu ðu, vi ze bi tim ta ri hin den i ti ba ren iþ le me ye baþ la mak ta dýr. Ör nek o la rak, ye þil kart lý bir va tan da þý mý zýn vi ze si de so na er mek te dir. Bu va tan da þý mýz en geç ye ka dar ge lir tes ti yap tý ra rak ö de ye ce ði Ge nel Sað lýk Si gor ta sý pri mi ni tesbit et tir mek zo run da dýr. k si, tak dir de bu va tan da þý mý zýn ge li ri SGK ta ra fýn dan en üst ge lir dü ze yi gi bi ka bul e di le cek ve ay lýk 213 TL prim bor cu ta hak kuk et ti ri le cek tir. BÐ-KUR'LUNUN Þ GLR TST YPTIRIP SÐLIK YRDII LBLR Ken di nam ve he sa bý na ba ðým sýz ça lý þan Bað- Kur lu lar (4/b si gor ta lý la rý) SGK ya prim bor cu nu biz zat ö de mek le yü küm lü dür ler. Bu ne den le, Bað- Kur lu la rýn SGK nýn sað la dý ðý sað lýk hiz met le rin den ya rar la na bil me le ri i çin en faz la i ki ay lýk prim borç la rý nýn ol ma sý ge rek mek te dir. n cak, Bað- Kur lu lar i çin ge ti ri len bu zo run lu luk Bað-Kur lu nun sos yal gü ven ce si ol ma yan e þi i çin ge çer li de ðil dir. Bu du rum da Bað-Kur lu nun e þi ge lir tes ti yap tý rýp SGK nýn sað la dý ðý sað lýk hiz met le rin den fay da la na bi lir. y rý ca, Bað-Kur lu nun e þi ge lir tes ti yap tý ra rak Ge nel Sað lýk Si gor ta lý sý ol du ðun da, bak mak la yü küm lü ol du ðu ço cuk la rý da ay rý ca Ge nel Sað lýk Si gor ta sý pri mi ö de me den an ne le ri ve ya ba ba la rý ü ze rin den sað lýk yar dý mý a la bi lir ler. 25 YÞINI DOLDURN RKK ÇOCUK, GLR TST YPTIRK ZORUNDDIR r kek ço cuk lar, an ne le ri ve ya ba ba la rý ü ze rin den en faz la 25 ya þý na ka dar sað lýk yar dý mý a la bi lir ler. 25 ya þý ný dol dur muþ bir er kek ço cuk, bu yaþ tan son ra o ku lu de vam et se, hat ta yük sek li sans ve ya dok to ra yap sa bi le 25 ya þýn dan son ra an ne ve ba ba sý nýn sað lýk yar dý mý kap sa mýn dan çýk mak ta dýr. Bu sebep le, her han gi bir öð re ni mi ol ma yan ve si gor ta lý o la rak ça lýþ ma yan 25 ya þý ný dol dur muþ ço cuk la ra SGK ta ra fýn dan mut la ka ge lir tes ti yap týr ma la rý i çin teb li gat gön de ri le cek tir. Bu ki þi le rin, ge lir tes ti yap týr ma ma sý du ru mun da her ay i çin 213 TL tu ta rýn da GSS prim bor cu çý ka rý la cak týr. NOT: So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven - ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com TBRK uhterem kardeþimiz ehmet Yýldýz'ýn kýzý Nuray Yýldýz Hanýmefendi ile Bayram Kaya'nýn izdivaçlarýný tebrik eder, Genç çifte iki cihan saadeti dileriz. Konya Yeni sya Okuyucularý

7 DÜN Y ÜSLÜN KRDÞLR ÖRGÜTÜ, L HL L PORT SD'N L SR TKILRI RSIND OYNNN ÇTN SONR ÇIKN OLYLRD ÖLN 76 KÞ L BNLRC NSNIN YRLNSINDN POLS V ORDUYU SORULU TUTTU. Y 3 ÞUBT 2012 CU 7 n kâr et mek mi, ik rar et mek mi? Bir bi ri ne ka rýþ tý doð ru lar la ya lan - lar... Ta ri hî ha di se le ri ko nuþ mak mý doð ruy du, yok sa ga lip le rin is te di ði gi bi hü küm ve re rek o dö ne mi ko nuþ - ma mak ü ze re mü hür le mek mi? üh - rün ü ze rin de bü yük harf ler le Y SK yaz mak mý? Ko nuþ ma yý, fik ri, i fa de yi ve hat ta ba zen hal di li ni suç sa yan ka - nun la rýn dik ta tör le rin e lin de maz - lûm la ra kar þý na sýl kýr ba ca dö nüþ tü - ðü nü me rak e den ler, dö nüp a zý cýk ta ri he bak sýn lar... Ba bil, Çin, ý sýr, s ki Ro ma ve Ba bil kral la rý nýn ka - nun la dü þün ce nin ya ný sý ra da ha ne - le ri men et tik le ri ni öð re nen ler, in - kâr ka nun la rý nýn man tý ðý ný da ha ra - hat an la ya cak lar dýr. Sar kozy ka rak te ri nin ge re ði ni ya pa - rak mis yo nu nu i yi oy na dý. Se lâ nik li ço cu ðun ha ya tý fý rýl dak lar ü ze ri ne ku - ru lu ol du ðu hal de, bi zim ki ler o nu e - min gör mek is te miþ ler di. v ru pa nýn tam gö be ðin de, bir vah þet ve be de vi - yet ka nu nu nu Fran sa nýn ec li sin - den na sýl ge çir di ði ne, Pa ris li se na tör ler de þaþ kýn. n san su re ti ne gir miþ þey - tan la rýn bi le zor ba þa ra bi le cek le ri bir fit ne... Ne Fran sý za, ne r me ni ye ge ti - ri si ol ma ya cak bir ni fak yu ma ðý... De - mok ra si le ri ne sa hip çýk ma yan Fran sýz - lar, çöz mek i çin uð ra þa dur sun lar... n kâr ka nun la rý, ta ri hi yal nýz ca ya - lan, mu ga lâ ta ve hu ra fe le re mah kûm et mez. Ya sa la rý ha zýr la yan la rýn var - mak is te dik le ri he def ler hal ve is tik - bal de dir. Bun lar ge nel lik le hak sýz ka - zanç lar, sos yal ve po li tik ka os lar, mü - te gal li be nin ci na yet ve zu lüm le riy le bir lik te mev cut de mok ra si le rin iç le ri - ni bo þal ta rak sis tem le ri çö kert mek tir. n kâr ya sa sý ol ma dý ðý tak dir de; di ya - log lar, a ra cý lar, kon fe rans lar ve kar þý - lýk lý a raþ týr ma lar la sý kýn tý lar a þý la bil - di ði gi bi, bel li de ðer ler et ra fýn da bir le - þe rek an laþ maz lýk lar gi de ri le bi le cek. n kâr ya sa la rý, ön yar gý sýz ca ve mu - hab bet le hak lý yý a ra ma yo lu nu ka pat - týk la rýn dan do la yý, hem iç ba rý þý, hem de u mu mî ba rý þý sek te ye uð ra týr. T R H V Z NI I ZI SUS TU RN Y S LR Za ma ný mý zýn me de nî v ru pa sý ný ve hak pe rest a raþ týr ma cý la rý ný sus tu ran an ti se mi tizm ka nu nu ge çen yüz yý lýn ilk ve en ö nem li ya sa sýy dý. I I. Dün ya Sa va þýn dan son ra, sa va þýn ga lip le rin ce iþ gal e di len l man ya nýn Nürn berg þeh rin de ki mah ke me den çý kan bu ka - nun 1948 de B de de tas dik e di le cek - ti. Ku zey v ru pa da top la nan Ya hu di - le rin I. ve I I. Dün ya Sa vaþ la rý ön ce sin - de e ko no mi ve po li ti ka da oy na dýk la rý bü yük ro lün a ka bin de mey da na gel miþ zu lüm le rin pe þi sý ra bu ka rar a lý na cak - tý. s lýn da bel ki de yü ze ya kýn kat li â mý ger çek leþ tir miþ ta ri hî ký t'a nýn bütün gü nah la rý san ki yal nýz ca bir mil le te yük len miþ gi biy di. Dýþ gö rü nüþ te a ma cý Ya hu di le ri ko - ru mak ve Ho lo kost u in kâr e den le ri ce za lan dýr mak gi bi gö rün se de, bu in - kâr ya sa sý, ha ki kat te Prens Bis mark i - le baþ la yan sü reç te za ma ný mý za ka dar u za nan ta ri hin ü ze ri ne ör tül müþ si - yah bir þal dýr. Ya hu di lik ten Hý ris ti - yan lý ða gi ren Fran kist le rin du ru mu, Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da l man ya yý mað lûp e den tab lo nun a na li zi, l - man ya da ki e ko no mik ve po li tik kriz - ler, Bol þe vik le rin Do ðu v ru pa ve Rus ya da ki Hý ris ti yan ve üs lü man - la ra yap tý ðý zu lüm ler, in sa nî de ðer le - rin Bol þe vik ler ce ra fa kal dý rý lý þý ve i - lim a dý na ü ni ver si te ler de ic ra e di len din siz lik fa a li yet le ri gi bi dö ne min ö - nem li ha di se le ri bu si yah ör tüy le in - san lýk tan ka çý rýl dý ve bu sa ha da ki fi kir hür ri ye ti ne in kâr ya sa sý mü sa a de et - mi yor. kin ci Dün ya Sa va þý nýn ga lip - le ri ve bil has sa n gil te re ve me ri - ka da ki lo bi le rin is tek le ri doð rul tu - sun da, v ru pa da bir res mî i de o lo ji hük me di yor. Bi zim ta ri hi miz de in sa - na ýr kýn dan ve di nin den do la yý nef re - te rast lan maz. s lâ mi yet hu kuk ta din ve ýrk fark lý lý ðý ný yok say mýþ. Ta ri hi - miz yüz ler ce þe ref lev ha sýy la do lu. Yal nýz ca Ya hu di le re de ðil, bütün in - san la ra nef re ti ve a da let siz li ði e sas al - say dý bu ya sa, bin ler ce ta rih çi v ru - pa nýn zi fi rî ka ran lýk deh liz le ri nin ay - dýn lan ma sý i çin sý ra ya gir mez ler di. Þu hu su su da i fa de et mek zo run da - yýz. Gü nü müz v ru pa sýn da ve bil - has sa l man ya sýn da teþ ki lât lan dý rý la - rak ya ban cý la rýn ü ze ri ne sa lý nan Na zi de ni len grup la rýn da in kâr ya sa sý ný ko ru yan lar ca i da re ve fi nan se e dil dik - le ri ni id di a e den le rin sa yý sý her gün ar tý yor. Tür ki ye de rin dev le ti nin ve ya ta türk çü le rin PKK yý kur du rup fi - nan se et tik le ri gi bi... T TÜRK Ü KO RU K NU NU Be di üz za man ýn 28 se ne zin dan ve men fa lar la müs bet ha re ket çer çe ve - sin de in þa et ti ði de mok ra si köp rü sü o gü nün mil let kar þýt la rý ný pa ni ðe sevk et miþ ti le rin ba þýn dan 1946 ya ka dar ki dö nem de Se lâ nik li dön me le - rin, ma son la rýn, bir ký sým t ti hat çý la - rýn ve tek par ti nin iþ le dik le ri ci na yet - le ri, yap týk la rý yol suz luk la rý ve zu lüm - le ri de mok ra si or ta ya çý ka ra cak di ye ta türk çü le rin ö dü ko pu yor du. Yi ne fit ne i le Ti ca nî ta ri ka tý a dý al týn da ba - zý in san la rý a let e de rek,. Ke mal i sev mek mil lî i ba det tir di yen bir cum hur baþ ka ný nýn yar dý mýy la, de - mok ra si ye ge çi þin bi rin ci se ne-i dev - ri ye sin de Sar kozy nin yol daþ la rý 1951 de bir in kâr ya sa sý çý kar mýþ lar dý. s mi ko ru ma ka nu nu o lan bu ya sa, Fran sa ec li si nin ba þý na be lâ ol muþ r me ni teh ci ri ka nu nu nu a raþ týr - ma yý da ya sak lý yor du. ec lis Baþ ka ný Ta lât ýn Se lâ nik li ha re ket or du su nu s tan bul a dâ vet et - me si ni, Sul tan I I. b dül ha mid in Se - lâ nik te Karls lat ti ni Köþ kü ne hap - se di liþ se be bi ni, teh cir ka nu nu nun mi mar la rý o lan Ta lât Pa þa i le yar dým - cý sý ko nu mun da ki Þük rü Ka ya nýn ma hi yet le ri ni, n ver Pa þa nýn teh ci re kar þý dur ma gay re ti ni ve bu teh cir i le i ki a sýr dýr v ru pa mek tep le rin de ye ti - þen r me ni sa nat kâr la rýn dan dev let-i â li ye yi mah rum et me ça ba la rý nýn ar - ka pla ný ný mil let bu ka nun çer çe ve - sin de öð re ne me ye cek ti. Yüz yý lý ge - çen bir za man di li min de ki ha ki kat le - rin üs tü nü ör ten ler, ken di le rin ce mil - le ti mi zin, s lâ mi ye tin ve in sa ni ye tin ö nü ne set ol ma ya ça lý þý yor lar dý. SR KOZY B Þ R Y CK Ka na a ti miz ce Ni ko las ýn in kâr ya - sa sýy la il gi li te þeb büs le ri, mak sa dý nýn ak siy le ne ti ce le ne cek ve de mok ra si - nin ö nü nü a ça cak týr. Ya hu di le rin yap tý ðý bir yan lý þý dil len dir me nin suç sa yýl dý ðý bir v ru pa nýn de mok ra si si el bet te ge liþ mez. Roths child i le ur - doch ýn ba rýþ ve is tik rar pro je si B yi çö kert me gay ret le ri ne er kozy le rin yar dým la rý da bu or tam da gün de me ge le mez. Ta ri hî yar gý la ma nýn bu gü ne ka dar kim se ye fay da sý ol ma mýþ. Zi ra maz nun la rýn he men hep si mah ke - me-i küb ra ya in ti kal et miþ ler. Sar - kozy nin gi ri þi miy le bu gü nü mü zü ze - hir le yen, dün ya ba rý þý ný tor pil le yen ve de mok ra si le ri tah rip e den in kâr ya sa - la rý nýn ge çer siz lik le ri or ta ya çý ka cak. Hu ku kî da ya nak lar dan mah rum ve man týk tan na sip siz bu ta ri hî mu ga lâ - ta lar dan in san lýk kur tu la cak. s.bu id nur si.de Dosya No: 2011/1 FLS. Örnek No: 32 üflisin adý, soyadý ve adresi: BLIKSR ONUR KIRTSY V BÜRO KNLR GID TRI DN NÞT LK THHÜT SNY V TCRT LTD ÞRKT, ski Kuyumcular mah. bdulgaffur fendi Caddesi, Çankaya sokak, Demirel iþhaný No: 12/C Balýkesir flâsýn açýlmasý kararýný veren mahkeme: Balýkesir sliye 2. sliye Hukuk ahkemesi Kararýn tarih ve sayýsý ile özeti : ahkeme 2010/ /20 K. sayýlý tarihli kararý ile Balýkesir Onur Kýrtasiye ve Büro akineleri Gýda Tarým aden nþaat mlak Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi'nin iflasýna karar vermiþtir. Yukarýda adresi yazýlý Balýkesir Onur Kýrtasiye ve Büro akineleri Gýda Tarým aden nþaat m lak Ta ah hüt Sa na yi ve Ti ca ret Li mi ted Þir ke ti hak kýn da Ba lý ke sir s li ye 2. Hu kuk ah ke me si nin ta rih ve 2010/239, 2011/20 K. sa yý lý ka ra rýy la if lâ sý na ka rar ve - ril miþ bu lun du ðu c ra ve f lâs Ka nu nu nun 166. mad de si ge re ðin ce teb lið ve i lân o lu nur. (Km.166, 181, 182, 254) B: 6501 T. C. BLIKSR 2. CR ve FLS ÜDÜRLÜÐÜ (FLÂS LÞKN LÂN) 2011/2 Satýþ. Tapu Kaydý : STNBUL ili, KÂÐITHN ilçesi, mahallesi/köyü, pafta, 4846 ada, 14 parsel, 123 m 2, miktarlý arsada 2 katlý kargir bina, Özellikleri : BN ZND 80 2 KTRLI LND NÞ DLÞTR. ZN V 1'NC KTI VRDIR. HR KT ÜSTKLN 1 DRDR, KTLR HOL 3 OD, UTFK V BNYO L WC VCUTTUR. ODLRIN ZN THT DUVR- LR SIV ÜZR BDNDIR. UTFKLRD ÜZR FYNS KPLI YVL LVBO TZGÂHLRI VRDIR. BNYOLRD DUÞ LVBO VRDIR. BND LKTRK TZ SU PS SU TSSTI VRDIR. BN GNLLKL BKISIZ V SK YPIDIR. (NURTP HLLS LÇ SOK. NO: 18 KÂÐITHN/ST) mar Durumu : KÂÐITHN BL. BÞK. 05/12/2008 TSDK TRHL KÂÐITHN 7. TP 1/1000 ÖLÇKL UYGUL R PLNIND (BL-3) SGL (BLOK NZ 3 KT) KONUT LNINDDIR. Satýþ Saati : 11:15-11:30 -rasý uhammen Bedel : ,00-TL Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ 05/03/2012 günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda adresinde açýk artýrma suretiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz - de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi - der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 15/03/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar - týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç hanh a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le - ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra if las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya, nu ma ra sýy la me mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur. 30/01/2012 (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( K m. 126) B: 6437 T. C. STNBUL 16. (SULH HUKUK H.) STIÞ URLUÐU (TÞINZIN ÇIK RTIR LNI) 3. inkâr yasasý ve barýþ L H L i le Port Sa id in l as ri ta - kým la rý a ra sýn da oy na nan maç tan son ra se yir ci nin sa ha ya in me si so nu - cu 76 ki þi nin öl dü, bin den faz la ki þi - nin de ya ra lan dý ðý bil di ril di. Port Sa id ken ti yet ki li le ri, ev sa hi bi l as ri fut - bol ta ký mý ta raf tar la rý nýn ý sýr ýn bir nu ma ra lý ta ký mý o lan l h li ye kar þý ka zan dýk la rý 3-1 lik za fe ri kut la mak i - çin sa ha ya a kýn et ti ði ni a çýk la dý. ki ta - ký mýn ta raf tar la rý a ra sýn da çý kan ça týþ - ma da 76 ki þi öl dü, bin den faz la ki þi de ya ra lan dý. Bir grup ta raf tar, Port Sa id Sta dý ný a te þe ve rir ken ba zý ta raf tar lar da o lay la rý stat dý þýn da as ke ri yö ne tim a ley hi ne gös te ri le re dö nüþ tür dü. ý - sýr dan ya yýn ya pan o dern Sport ad - lý ö zel ka na lý, yet ki li le re da ya na rak ver di ði ha be re gö re, o lay lar da ö len le - rin sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði ni has ta ne ye kal dý rý lan lar a ra sýn da çok sa yý da a ðýr ya ra lý bu lun du ðu nu bil dir di. Þu a na ka dar ö len ler a ra sýn da fut bol cu o lup ol ma dý ðý bi lin mi yor. Ba zý kay nak lar, ya ra lý lar a ra sýn da her i ki ta kým dan da fut bol cu la rýn bu lun du ðu nu be lirt ti. u ha lif l Vefd ga ze te si ne gö re, stat - ta ki gü ven lik kuv vet le ri o lay la rý bas týr - mak ta ye ter siz kal dý ve o lay lar stat dý - þý na ya yýl dý. Kahire-nkara / a a ÜÇ GÜN YS LÂN DLD ISIR Yük sek s ke rî Kon se yi, o lay la rýn ar dýn dan dün ül ke de üç gün u lu sal yas i - lân et ti. Ö len ler i çin baþ sað lý ðý di le yen ý sýr Yük sek s ke rî Kon sey Baþ ka ný a - re þal Hü se yin Tan ta vi yap tý ðý a çýk la ma da, u lu sal ya sýn Cu mar te si gü nü ne ka dar de vam e de ce ði ni be lirt ti. ý sýr da ya yým la nan l ýs ri yun ga ze te si, Port Sa id te - ki o lay la rýn ge çen yýl si vil gi yim li po lis le rin ve bal ta cý a dý ve ri len sal dýr gan la rýn gös te ri ci le rin ü ze ri ne at ve de ve sýr týn da sal dýr ma la rý nýn yýl dö nü mü ne denk gel - me si nin dü þün dü rü cü ol du ðu nu kay det ti. ý sýr po li si nin, dev rik Dev let Baþ ka ný Hüs nü ü ba rek e o lan des te ðin den do la yý halk a yak lan ma sý nýn re ji mi de vir me - sin den bu ya na faz la ön pla na çýk ma ma ya gay ret gös ter di ði i fa de e di li yor du. Bu nun bir komp lo ve plan lý ey lem ol du ðu nu ya zan ga ze te, Ul tra lar o la rak bi li - nen l h li ta ký mý nýn ta raf tar la rý nýn haf ta lar ön ce sin de sos yal pay la þým si te le - rin den ma ça si lâh lar la ve bý çak lar la ge lin me si i çin çað rý da bu lun duk la rý ný be lirt ti. s ki rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri ve ý sýr Cum hur baþ ka ný a day la rýn dan mr u - sa, ye ter li tedbirin a lýn ma ma sýn dan do la yý po li si ve or du yu suç la dý. ORGNZ V PLNLI YL I SIR IN en bü yük si ya sî o lu þum la rýn dan üs lü man Kar deþ ler Ör gü tü, ül - ke de maç son ra sý ya þa nan ölümlerden po li si ve or du yu so rum lu tut tu. üs - lü man Kar deþ ler Ör gü tü nün res mî söz cü sü Dr. ah mud Gaz lan, Ül ke de cid dî bir gü ven lik so ru nu var. aç son ra sý ya þa nan o lay lar, ta ma men or ga ni - ze ve plan lý ey lem ler dir. ü ba rek dö ne min den kal ma üst dü zey po lis yet ki li - le ri ve as ker ler, dev ri mi ya pan hal ký ce za lan dý rý yor de di. ý sýr da san dýk tan bi rin ci par ti çý kan üs lü man Kar deþ ler e bað lý Öz gür lük ve da let Par ti si nin (Ö P) baþ kan yar dým cý sý s sam l r yan da ko nu ya i liþ kin a çýk la ma sýn da, o - la yýn bir komp lo ol du ðu na i þa ret et ti. r yan, Bu, kor kunç bir o lay. s ker ve po lis ten kay nak la nan cid dî bir ih mal söz ko nu su di ye ko nuþ tu. C LS O L Ð NÜS TÜ TOP LN DI ý sýr Halk ec li si, o lay la rý gö rüþ mek ü ze re dün o la ða nüs tü o tu rum dü zen le di. ý sýr si ya se ti nin ta nýn mýþ li be ral is mi mil let ve ki li mr Ham za vi i se sos yal pay la þým si te si Fa ce bo ok he sa býn dan yap tý ðý a çýk la ma da, i çiþ le ri ba ka ný i le gü ven lik baþ ka ný na is ti fa çað rý sýn da bu lun du. FO TOÐ RF: üslüman Kardeþler Örgütü, maç sonrasý yaþanan ölümlerden polisi ve orduyu sorumlu tuttu. B nin Suriye kararýnda ilerleme B Güvenlik Konseyi (BGK) üyelerinin, Fas tarafýndan geçen hafta Konsey e sunulan karar tasarýsýný müzakere ettikleri toplantýda ilerleme saðlanýldýðý bildirildi. 15 üyeli BGK nýn kapalý kapýlar ardýnda müzakere ettikleri karar tasarýsýnýn, Rusya nýn karþý çýktýðý, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar sad ýn yetkilerini yardýmcýsýna devredip görevden çekilmesini öngören maddesinin müzakerelerin en zorlu kýsmýný oluþturduðu öðrenildi. BD nin B Daimî Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, sad ýn devre dýþý kalmasýný öneren maddeyle ilgili soru üzerine, nlaþmaya varabilir miyiz þu an çok net deðil, bunlar zor meseleler ve Konsey üyelerinin farklý düþündüðü konular var. üzakereler ne kadar sürer bilmiyorum, yani bu hemen yarýn olmayabilir, ama haftalar boyu sürecek müzakerelerden de söz etmiyorum dedi. Birleþmiþ illetler / a a tina Camii baþka bahara YUNNSTN IN baþkenti tina ya bahar aylarýna kadar inþa edilmesi düþünülen geçici cami nin ibadete açýlmasý bir baþka bahara kaldý. Yunan hükümetlerinin yasalara raðmen bir türlü çözmeye yanaþmadýðý projenin Nisan ayýnda yapýlmasý beklenen seçimler sonrasýna kaldýðý bildirildi. Votanikos semtinde yer alan ve eskiden Deniz Kuvvetleri ne ait 17 dönümlük arsanýn cami için tahsis edilmesinin ardýndan eski bir binayý mescite dönüþtürme projesine baþlanmasýnda iþ, son bir imzaya kaldý. ncak koalisyon hükümetinin küçük ortaðý aþýrý saðcý LOS lu ltyapý Bakaný akis Voridis, geçici cami inþasýnýn siyasi önceliðe sahip olmadýðýný düþünüyor. Yasalarýn mecburi kýldýðý ancak her defasýnda hükümetlerin uygulamaktan kaçýndýklarý cami inþasý konusu, Nisan daki seçimlerden sonra ltyapý Bakanlýðý nýn baþýna geçecek bir sonraki siyasetçinin karþýsýna çýkacak. tina / cihan Ban a a yak ka bý lý pro tes to GZ Z Þe ri di nde gös te ri ci ler B Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun a taþ ve a - yak ka bý fýr lat tý. Böl ge de ki FP mu ha bi ri, Fi lis tin top rak la rý nýn gi ri þin de top - la nan on lar ca gös te ri ci nin Ban ýn kon vo yu na taþ ve a yak ka bý at tý ðý ný be lirt ti. Gös te ri ci le rin Ban ýn zi ya re ti sý ra sýn da s ra il in e lin de ki tu tuk lu Fi lis tin li le rin a i le le riy le bi ra ra ya gel me me si ni pro tes to et tik le ri bil di ril di. Tu tuk lu la rýn a i - le le ri nin söz cü sü b dul lah Kan dil, Ban ýn tu tu mu nun ne ah lâ ka uy gun, ne de in sa nî ol du ðu nu i fa de et ti. Ba zý gös te ri ci le rin, ü ze rin de n gi liz ce s ra il yan lý lý ðý ye ter ya zý lý pan kart lar ta þý dý ðý da be lir til di. Ban ýn ge zi si doð ru dan s ra il-fi lis tin gö rüþ me le ri ni de vam et tir mek i çin u lus la r a ra sý ça ba la rýn mer - ke zin de o lan B i çin sý nav ni te li ðin de gö rü lü yor. Gazze / a a Katliâmdan polis ve asker sorumlu Katliâmdan polis ve asker sorumlu HT DVUTOÐLU NDN TZY DIÞÞLR Bakaný hmet Davutoðlu, ýsýr ýn ünlü takýmý l hli ile Port Said in l asri takýmlarý arasýnda oynanan maçtan sonra çýkan olaylara iliþkin ýsýr Dýþiþleri Bakaný uhammed Kamil mr ý arayarak, taziyetlerini iletti. Davutoðlu, mr a, maçta ölen ve yaralananlar için taziye ve geçmiþ olsun dileklerini aktararak, Türkiye nin yardým için her þeyi yapmaya hazýr olduðunu ifade etti.

8 8 3 ÞUBT 2012 CU H BR Y ca ni as ya.com.tr s-sâ dýk u ham med (asm) Bu gün (3 Þu bat 2012 ya da 12 Re bi ü lev vel 1433), Kâ i na týn fen di si, Pey gam be ri miz Hz. u ham med in (asm) dün ya ya teþ rif le ri nin yýl dö nü mü. Bu an, dün ya üs lü man la rýn ca kut la nan ö nem li bir va kit. Pey gam be ri mi zin (asm) dün ya ya teþ rif le ri, o na i na nan lar ba ký mýn dan çok ö nem li. Çün kü bir kud sî ha dis te, Kâ i na týn Ya ra tý cý sý o lan l lah (cc) Sen ol ma say dýn bu kâ i na tý ya rat maz dým di yor. Kâ i na týn, do la yý sý i le he pi mi zin ya ra týl ma sý na ve si le o lan Þef kat Pey gam be ri ne ne ka dar se lâm ve sa lât ge tir sek yi ne de az dýr. Bu ge ce ve si le siy le bü tün s lâm dün ya sýn da yo ðun bir kut la ma ve me ra sim ler ya pý lý yor. Ta biî ki o nu en i yi an ma þek li, en baþ ta Kur ân-ý Ke rim ol mak ü ze re; o nun söz le ri ni, ha dis le ri ni o ku mak ve da ha da ö nem li si bun la rý ha ya tý mý za tat bik et me ye ça lýþ mak týr. Ha ya tý mý zý ha dis-i þe rif le rin tav si ye le ri ne gö re tan zim e de bil di ði miz öl çü de o nu an mýþ ve o nu an la mýþ o lu ruz. Pey gam ber fen di miz Hz. u ham med in (asm) ha ya tý ný ve o nun in san lý ða ge tir di ði nur u ve me sa jý an la mak i çin Ri sâ le-i Nur e ser le ri ö nem li bir kay nak týr. Pey gam be ri mi zin ha ya tý ný an la tan çok sa yý da ki tap var dýr ve bun lar dan is ti fa de e di le bi lir. n cak o nun ha ya tý ný o kur ken ve öð re nir ken, mad dî un sur lar dan zi ya de, ma ne vî þah si ye ti ni na za ra al mak i cap e der. Ri sâ le-i Nur da bu me se le þöy le i zah e di lir: Bi na e na leyh, ta rih le rin nak let tik le ri Pey gam be ri miz (asm) bi dâ yet-i ha ya tý na mad dî, sat hî, su rî bir na zar la ba kan bir a dam, þah si yet-i mâ ne vi ye si ni id rak e de mez. Ve de re ce-i kýy me ti ne va sýl o la maz. n cak bi dâ yet-i ha ya tý na ve le vâ zým-ý be þe ri ye ti ne ve ah vâl-i za hi ri ye si ne in ce bir ký þýr, na zik bir ka buk na za rýy la ba kýl ma lý dýr ki, o ký þýr i çe ri sin den, i ki â le min gü ne þi ve tû bâ gi bi þe ce re-i u ham me di ye (asm) çýk mýþ týr. Ve feyz-i lâ hiy le su lan mýþ ve fazl-ý Rab bâ niy le te kâ mül et miþ tir. Bi na e na leyh, Ne biy-yi Zî þa nýn (asm) meb de-i ha ya tý na a it ah vâl-i su ri ye sin den za yýf bir þey i þi til di ði za man üs tün de dur ma ma lý; der hal ba þý ný kal dý rýp et raf-ý â le me neþ ret ti ði nur la ra bak ma lý. (es ne vî-i Nu ri ye, Hu bâb, s. 74) Þu da var ki, Pey gam ber fen di miz in (asm) ha ya tý ný an la tan ki tap la rýn bir kýs mý, bel ki de ço ðun lu ðu genç le re hi tap e der þe kil de ha zýr lan ma mýþ. O nun ha ya týn da el bet te sa vaþ da var, a ma ha ya tý sa de ce sa vaþ tan i ba ret de ðil ki. Oy sa o kul lar da o ku tu lan din der si ya da ta rih ki tap la rýn da ek se ri yet le Pey gam be ri mi zin (asm) yap tý ðý sa vaþ la ra yer ve ri li yor ve gü ya bu nun la s lâm ta ri hi ve Hz. Pey gam be ri miz (asm) ço cuk la rý mý za an la týl mýþ o lu yor. Böy le bir yak la þým la Þef kat Pey gam be ri ni an la ta bil mek müm kün mü? O kul ders ki tap la rýn dan baþ la ya rak Hz. Pey gam be ri mi zi (asm) ço cuk la rý mý za doð ru þe kil de an la ta cak ça lýþ ma lar ya pýl ma sý i cap e di yor. Ço cuk la rý mý za ve genç le re Kâ i na týn fen di si ni (asm) ör nek gös te rip sev di re bi lir sek, en kâr lý ya tý rý mý yap mýþ o lu ruz. Bu nok ta da, ga ze te mi zin res sam la rýn dan Hay red din k men in, Pey gam be ri mi zin Ha ya tý ad lý çiz gi ro man ki ta bý ö nem li bir boþ lu ðu dol du ru yor. Üs te lik bu çiz gi ro man sa de ce ço cuk la ra de ðil, 7 den 70 e her ke se hi tap e di yor. Bu ve si le i le ev lid Kan di li nin bü tün in san lý ða ha yýr lar ge tir me si ni Rab bi miz den ni yaz e de rek, ya zý mý zý o nu an la tan bir þi ir le bi ti re lim: l la hüm me sal li a le l-us ta fa Be di i l-ce ma li ve bah ri l-ve fa Ve sal li a ley hi ke ma yen ba ði s-sa dýk u ham med a ley hi s-se lâm Te kin: Van da 127 ça dýr yan gý nýn da 11 ki þi öl dü CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin, Van da mey da na ge len 127 ça dýr yan gý nýn da 11 ki þi nin öl dü ðü nü bil dir di. Te kin, ya zý lý a çýk la ma sýn da, Van da in san la rýn 4 ay dýr bez ça dýr la ra mah kum e dil di ði ni sa vun du. Hü kü me te e leþ ti ri ler de bu lu nan Te kin, Van ý So ma li ye çe vir mek, ö lüm le ri sý ra dan laþ týr mak son çýl gýn pro je niz miy di? i fa de le ri ni kul lan dý. Te kin, þun la rý kay det ti: kim a yýn da ya þa nan dep re min ü ze rin den 101 gün geç ti ve ha la Van da on bin ler ce yurt ta þý mýz ça dýr da, i na nýl ma sý güç ko þul lar da ya þam sa va þý ver mek te ler. Yýl ba þýn da Van da dep rem ze de le re 18 O cak ta ça dýr da kim se nin kal ma ya ca ðý a çýk la ma sý ný ya pan Baþ ba kan Yar dým cý sý sa yýn Be þir ta lay, o cak a yý nýn so nu na ka dar kim se nin ça dýr da kal ma ya ca ðý ný söy le yen Baþ ba kan sa yýn Re cep Tay yip r do ðan; bu gün ar týk þu bat.... n ka ra / a a DRB RSI KIYFT YÖNTLÐ KLDIRILSIN DS G NL BÞ K NI GÜR KN V CI, ÖÐ RN C L R ÖN LÜK V O KUL FOR SI N, ÖÐ RT N L R D T KI L B S, KR VT V GÖ L Ð H KÛ DN DR B R SI KI Y FT YÖ NT L Ð NN KL DI RIL SI G RK T Ð N SÖY L D. RCP GÖRN NKR D OK RT ði tim ci ler Sen di ka sý (DS) Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý, il lî ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer den ký ya fet yö net me li ði ni de ðiþ ti re rek, öð ren ci le ri ön lük ve o kul for ma sý na, öð ret men le ri de ta kým el bi se, kra vat ve göm le ðe mah kûm e den dar be mi ra sý ký ya fet yö net me li ðin den kur tar ma sý ný is te di. DS Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý, O kul ön lü ðü, for ma ve ta kým el bi se den o lu þan o kul ký ya fet le ri nin tek tip öð ren ci ve tek tip öð ret men pro fi li o luþ tur du ðu nu ve bu nun da e ði tim psi ko lo ji siy le ve pe da go jik an la yýþ la u yuþ ma dý ðý ný, o kul lar da ve öð ren ci le rin zih nin de mo no li tik bir kül tür mey da na ge tir di ði ni kay det ti. Gür kan v cý, ði tim ve bi lim öz gür or tam lar da ve öz gür bi rey le rin ka fa la rýn da ye þe rir. 40 de re ce ha va da kra vat, ce ket, göm lek ve ön lük gi bi giy si le ri bu gün da hi zo run lu kýl mak de mok ra siy le ve öz gür lük ler de bað daþ tý rý la maz de di. il lî ði tim Ba ka ný Sa yýn Din çer in 30 yýl ön ce cun ta göl ge sin de çý ka rý lan ký ya fet yö net me li ði ni top tan kal dýr ma sý ný is te dik le ri ni söy le yen v cý, Öð ret men le ri ve öð ren ci le ri tek tip ký ya fet giy me ye zor la yan, ký ya fet ku ra lý na uy ma yan la rý bu gün bi le ce za lan dýr ma ya de vam e den bu yö net me lik kal dý rýl ma lý dýr. Öð ren ci ve öð ret men le rin ser best ký ya fet ler le ve ren gâ renk giy si ler le o kul la ra ge le - Ül kü cü ler, 12 y lül e mü da hil ol mak is ti yor 12 Y LÜL as ke ri dar be si ne i liþ kin o la rak n ka ra 12. ðýr Ce za ah ke me si ne a çý lan dâvâya, o dö nem de ce za e vin de ka lan Ül kü cü le rin kur du ðu Yu su fi ye Der ne ði nin ba zý yö ne ti ci le ri mü da hil ol ma ta le bin de bu lun du. Der nek Ge nel Baþ ka ný Re cep Kü çü kiz siz i le 12 y lül dö ne min de ce za e vin de ka lan Fu at l kan ýn dâvâ ya mü da hil ol ma ta lep le ri ni i çe ren di lek çe, a vu kat la rý Þev ket Can Öz bay ta ra fýn dan n ka ra 12. ðýr Ce za ah ke me si ne ve ril di. Di lek çe de, Kü çü kiz siz in iþ le me di ði ci na yet ler do la yý sýy la jan dar ma ta ra fýn dan da na da gö zal tý na al dý ðý, 16 gün lük sü re i çin de iþ ken ce ye ta bi tu tul du ðu id di a e di le rek, Kü çü kiz siz i iþ ken cey le sor gu la yan gah ad lý yüz ba þý nýn, da ha son ra üç ki þi yi iþ ken cey le öl dür mek ten mah kûm ol du ðu ö ne sü rül dü. Kü çü kiz siz in, da na m ni yet ü dür lü ðün de de 48 gün iþ ken ce gör dü ðü sa vu nu lan di lek çe de, 64 gün so nun da iþ ken ce le re da ha faz la da ya na ma yan Kü çü kiz siz in, da na böl ge sin de ki fa i li meç hul ci na yet le rin hep si ni Ben yap tým di ye rek ka bul et ti ði ve bu þe kil de ca ný ný kur ta ra bil di ði i fa de e dil di. s ke rî ce za e vin de 11 yýl kal dýk tan son ra yurt dý þý na gi den ve o ra da da 19 yýl ka lan Kü çü kiz siz in, 30 yýl lýk da va da za man a þý mý do lar dol maz Tür ki ye ye dön dü ðü be lir ti len di lek çe de, Fu at l kan ýn ba þý na ge len le rin de Kü çü kiz siz in ba þý na ge len ler den fark lý ol ma dý ðý di le ge ti ril di. Yu su fi ye Der ne ði Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý vu kat Ha san l ter de da va ya mü da hil ol mak i çin mah ke me ye di lek çe ver di. Di lek çe sin de, ül ke me se le le ri ne du yar lý bi ri si o la rak dar be ön ce sin de bir si ya sî grup i çin de yer al dý ðý ný be lir ten l ter, Dar be son ra sýn da, dar be ci le rin em rin de ça lý þan güç ler ta ra fýn dan tu tuk la na rak Kay se ri Zin ci de re s ke rî Ce za e vi ne ko nul du ðu nu bil dir di. n ka ra / a a BLDY BÞKNI VRN SHP ÇIKTI UÐ L NIN Fet hi ye il çe sin de Be le di ye ec li si, Ke nan v ren Cad de si nin is mi nin de - ðiþ ti ril me si teklifi ni ka bul et me di. Fet hi ye Be le di ye ec li si nin þu bat a yý top lan tý sý Be - le di ye Baþ ka ný Beh çet Sa at cý nýn baþ kan lý ðýn da ger çek leþ ti ril di. Top lan tý da da ha ön ce ko mis yo na gön de ril miþ o lan Ke nan v ren Cad de si nin is mi nin de ðiþ ti ril me si teklifi ye - ni den gö rü þül dü. Be le di ye Baþ ka ný Sa at cý yap tý ðý ko nuþ ma da, þun la rý söy le di: l çe miz - de ve ri len i sim le ri de ðiþ tir me lük sü müz yok. Ke nan v ren is mi bi raz fark lý. Bu in sa nýn e lin de bir çok ar ka da þý mý zýn ka ný var. Ben o dö nem ler de iþ ken ce gör düm ve ce za e vin de yat tým. Ye dek su bay a da yýy ken U ður um cu gi bi er o la rak as ker li ði mi ta mam la dým. O za man kor kum dan ben o a na ya sa ya e vet o yu kul lan dým. 90 ya þýn da ki bir in sa ný þim di yar gý la yýp, il çe de ki cad de den is mi ni kal dýr sak ne ye ya rar. O ki þi yi za ten ta rih yar gý la - mýþ de di. ec lis ü ye le ri nin de gö rüþ le ri ni ak tar ma sý nýn ar dýn dan ya pý lan oy la ma da, oy çok lu ðuy la cad de nin is mi nin de ðiþ ti ril me me si ne ka rar ve ril di. uðla / a a SGK has ta yý a vuç i çin den ta ný ya cak SOS YL Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Baþ ka ný Fa tih car, vuç i çi o ku ma sis te mi i çin tek nik alt ya pý ça lýþ ma la rý ta mam lan dý de di. car, 2008 yý lýn dan i ti ba ren va tan daþ la rýn TC kim lik nu ma ra la rýy la ö zel has ta ne ler da hil is te dik le ri has ta ne ler de mu a ye ne ve te da vi o la bil dik le ri ne dik ka ti çe kti. car, va tan da þý mem nun e den bu uy gu la ma nýn ba zý su is ti mal le ri de be ra be rin de ge tir di ði ni di le ge ti rdi. car, va tan daþ la rýn has ta ne ye git me den git miþ, mu a ye ne, te da vi ve tet kik le ri ya pýl mýþ gi bi ku ru ma fa tu ra edildiðini gör düklerini söyledi. Bu su is ti mal le rin ön len me si ko nu sun da ça lýþ ma yap týk la rý ný vur gu la yan car, tüm CHP ku rul ta yý 1 art ta top la na cak nchp D 17. o la ða nüs tü ku rul ta yýn gün de mi i lan e dil di. Ge nel Baþ kan Ke mal Ký lýç da roð lu nun im za sýy la yer a lan i la na gö re, ku rul ta yýn 1 art Per þem be gü nü h met Ta ner Kýþ la lý Spor Sa lo nu nda sa at da ya pý la ca ðý bil di ril di. Ku rul ta yýn gün de mi ga ze te i lâ ný i le du yu rul du. çý lýþ, say gý du ru þu ve s tik lâl ar þý nýn o kun ma sý, ku rul tay baþ kan lýk ku ru lu nun se çi mi, ge nel baþ ka nýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ve o la ða nüs tü ku rul tay çað rý sý ya pan de le ge ler a dý na ko nuþ ma ya pýl ma sý i le baþ la ya cak ku rul tay da 16 mad de gö rü þü le rek ka ra ra bað la na cak. n ka ra / a a has ta ne ler de a vuç i çi o ku ma sis te mi ni uy gu la ma ka ra rý al dýk la rý ný bil dir di. Ö zel has ta ne ler le yap týk la rý söz leþ me ge re ði 1 Tem muz 2012 ta ri hin den i ti ba ren bu uy gu la ma nýn baþ la ya ca ðý ný i fa de e den car, ku rum o la rak tek nik alt ya pý ça lýþ ma la rý ný bi tir dik le ri ni, has ta ne le rin de 1 Tem muz a ka dar do na ným la rý ný ya pa cak la rý ný bil dir di. vuç i çi ta ra ma sis te mi ni an la tan car, Va tan daþ has ta ne ye git ti ðin de, a vuç i çi ni ci ha za o ku ta cak. Ci haz has ta yý a vuç i çin de ki da mar iz le rin den ta ný ya cak de di. car, uy gu la ma ya ge çil di ðin de has ta ne ye git me yen bir ki þi nin mu a ye ne e dil miþ gi bi gös te ri le me ye ce ði ni vur gu la dý. nkara/ a a k þi nin ha ka ret dâ vâ sý dur du rul du nchp s tan bul il let ve ki li Ok tay k þi hak kýn da Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan, Or man ve Su þ le ri Ba ka ný Vey sel roð lu i le ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz a ha ka ret et ti ði id di a sýy la a çý lan dâvâda, Ha kim Ha san Gül ver, k þi nin mil let ve ki li ol ma sý dolayýsýyla ko vuþ tur ma nýn dur ma sý na ka rar ve ril di. Ba kýr köy 2. s li ye Ce za ah ke me sin de ki du ruþ ma ya, tu tuk suz sa nýk Ok tay k þi ka týl maz ken, ta raf la rýn a vu kat la rý ha zýr bu lun du. Ba kýr köy Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn ca ha zýr la nan id di a na me de, k þi nin kamu görevlilerine hakaretten 1 i le 2 yýl 4 ay a ra sýn da ha pis ce za sý ile 3 müþ te ki i çin ay rý ay rý ce za lan dý rýl ma sý is te ni yor du. s tan bul / a a rek, o kul la rý mý zý çi çek bah çe si ne çe vir me si ni is ti yo ruz. Öz gür o kul is ti yo ruz. De mok ra tik bir e ði tim sis te mi is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin de im za la dý ðý Bir leþ miþ il let ler Ço cuk Hak la rý Söz leþ me si ne gö re ço cuk la rýn ken di le ri ni il gi len di ren ko nu lar da söz söy le me hak ký ol du ðu nu, bu i ti bar la da öð ren ci le re ký ya fet da yat ma sý ya pý la ma ya ca ðý ný kal dý ki e ði tim de ký lýk ký ya fet le uð raþ mak ye ri ne e ði ti min ka li te si ve ve rim li li ðiy le il gi le nil me si ge rek ti ði ni söy le yen v cý þun la rý kay det ti: ði tim yu va la rý nýn di sip li ni ni teh dit e den un sur la rý ký lýk ký ya fet te a ra mak, o kul la rý mýz da kot pan to lo nu ve ser best ký ya fe ti teh li ke o la rak gör mek, tu tu cu luk tur ve çað dý þý lýk týr. Ni te lik li, bi lim sel, öz gür ve de mok ra tik bir e ði tim sis te mi ni bu yö net me lik le ya ka la ma mýz müm kün de ðil dir. Ço cuk lar dan ye ni a na ya sa tek li fi ntb Baþ ka ný Ce mil Çi çek, i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin i le Ye ni na ya sa Ça lýþ ma sýn da Ço cuk Gö rü þü Ça lýþ ta yý kap sa mýn da il ço cuk hak la rý ko mi te le rin den ço cuk tem sil ci le ri ni ka bul et ti. Ka bul de ko nu þan Þa hin, U NI CF i le ön ce ki gün ço cuk la rýn a na ya sa ya ka tý lý mý ve ço cuk gö züy le a na ya sa da ki bek len ti le rin ne ler ol du ðu ko nu sun da bir top lan tý yap týk la rý ný ha týr lat tý. Þa hin, ço cuk la rýn na ya sa nýn is mi ko nu sun da da 50 ye ya kýn gö rüþ or ta ya koy duk la rý ný i fa de e de rek, u mut, te ra zi, a i le, öz gür ya þam, il ka dým, in san a na ya sa sý gi bi i sim le ri ö ner dik le ri ni bil dir di. TB Baþ ka ný Çi çek de ço cuk la rýn yap tý ðý bu ça lýþ ma nýn, ye ni a na ya sa sü re cin de çok ö nem li bir ça lýþ ma ol du ðu nu söy le ye rek, Ye tiþ kin le re de ör nek ol sun de di. Ço cuk lar Ce mil Çi çek e bir bu ket Çi çek su nar ken, Çi çek de ço cuk la ra kaþ kol ta ký mý he di ye et ti. n ka ra / a a k dað: Gaz ze ye i lâç u laþ tý ra mý yo ruz nsð LIK Ba ka ný Re cep k dað, Gaz ze ye i lâç u laþ tý ra ma dýk la rý ný be lir te rek, s ra il li yet ki li le re hi ta ben ih ti ya cý o lan has ta la ra i la cýn, týb bî mal ze me nin, yar dý mýn u laþ tý rýl ma sý na en gel ol mak, bir in san lýk su çu teþ kil et mek te dir de di. k dað, U NI CF i le or tak la þa ger çek leþ ti ri le n Ço cuk la ra Yö ne lik n sa nî Yar dým Gi ri þi mi 2012 Ra po ru nun pay la þý ldýðý ba sýn top lan tý sý na ka tý la rak bir ko nuþ ma yap tý. Bakan k dað, ko nuþ ma sýn da Gaz ze ye in sa nî yar dým lar ko nu su na da de ðin di. k dað, Üç a ya yak laþ tý, Gaz ze de i la ca ih ti ya cý o lan in san la rýn i laç la rý ný Tür ki ye Cum hu ri ye ti o la rak gö tür me ye ça lý þý yo ruz Gaz ze de ki Sað lýk Ba kan lý ðý ve yet ki li ler le iþ bir li ði ha lin de. Ve ma a le sef a de ta bir a çýk ha va ha pis ha ne si ne dö nüþ tü rül müþ o lan Gaz ze ye bu i laç la rý so ka mý yo ruz. Bu bir in san lýk a yý bý dýr. Bu ra da bir kez da ha s ra il li yet ki li le re ses len mek is ti yo rum. Bu yan lýþ ta výr dan mut la ka vaz ge çil me li. n ka ra / a a TZY uhterem aðabeyim Hayri Tütüncüoðlu ve muhterem kardeþim Hadi Tütüncüoðlu annesi eliha Tütüncüoðlu'nun vefatýný öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder taziyetlerimi sunarým. Dr. ehmet Kaðan TZY uhterem kardeþlerimiz yüp Otman ve Nuri Otman'ýn babasý Halil Rýza Otman'ýn vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. ustafa Kemalpaþa Yeni sya Okuyucularý

9 H BR 9 3 ÞUBT 2012 CU Y ý sýr a ilk ta þýn dý ðým yýl, Lüb nan da bir sa vaþ baþ gös ter miþ ti. Ül ke hu - zur suz ve mut suz du. O ka os or ta - mýn da, hiç ol maz sa hal kýn ne þe si ni bi raz ye ri ne ge tir mek, ül ke ye bi raz mo ral ver mek i çin ý sýr ve Lüb nan fut bol mil lî ta kým la rý a ra sýn da dost luk ma çý oy nan mýþ tý. Bu maç, ha ya tým da git ti ðim ilk fut bol ma çýy dý. Ka hi re de ki bü yük stad yu ma git tik. Her kes ne þe i çin de, a i le cek stad yu mu dol - dur muþ tu. n u fak bir taþ kýn lýk ya þan ma - dan, marþ lar, þar ký lar söy le ne rek maç iz len - miþ; Lüb nan ýn mað lû bi ye ti ne rað men i ki ta kým ve ta raf tar la rý da dost luk i çin de ma - çýn so nu cu nu kut la mýþ, in san lar sa kin ce stad yum dan ay rý la rak ev le ri ne doð ru yo la ko yul muþ lar dý. Da ha ön ce hep TV den iz le - di ðim, Tür ki ye de ki fut bol mü sa ba ka sý or - tam la rý na o lan ön yar gým dan do la yý (ki ger - çek lik pa yý da az de ðil dir) kav ga sýz, gü rül tü - süz, sa kin, kü für süz bir or tam gör dü ðüm i - çin ol duk ça mut lu ol muþ tum. Ka hi re de ge - çi re ce ðim 5 yýl bo yun ca, hl yli mi sin yok sa Za ma lek li mi so ru su na ne re dey se her gün ma ruz ka la cak ve her i ki si de di ye ce vap ve re cek tim. Dün ak þam sos yal med ya da ý sýr lý ar ka - daþ la rý mýn me saj la rý ný gö rün ce deh þe te düþ tüm. Ge nel baþ lýk Ba þýn sa ðol sun ý sýr, l lah yar dým cýn ol sun þek lin dey di. Yi ne ne ol du? di ye dü þü nür ken, bir ar ka da þým Nur, fut bol ma çý ce na ze tö re ni ne dö nüþ tü de di. l hly (l h li) ta ký mý i le Port Sa - id in l asry (l as ri) ta kým la rý a ra sýn da oy na nan ma çýn ar dýn dan ta raf tar lar sa ha ya in miþ, so nuç (þim di lik) 76 ö lü ve bin den faz la ki þi nin ya ra lan ma sý ol muþ tu. Stad yum a te þe ve ril miþ, ta raf tar lar stad i çin de ve dý - þýn da gös te ri le re de vam et miþ ti. Hiç þüp he siz, ya þa nan bu o lay lar ba sit bir fut bol ma çý nýn so nu cu ya þa nan ar be de den, fut bol te rö rün den çok da ha fark lý. Ül ke de bir yý lý aþ kýn dýr sü ren ka os or ta mý, gü ven lik güç - le ri nin hâ lâ ye ter siz ol ma sý, ül ke de ki be lir siz - lik, Tah rir ey da nýn da her Cu ma ve ba zan di ðer gün ler de de vam e den gös te ri ler, se çim so nuç la rý nýn hal ka yan sý ma sý gi bi du rum lar bir leþ miþ, is ter is te mez fut bol ta raf ta rý nýn da da ha faz la ger gin ol ma sý na ne den ol muþ tu. n cak en bü yük so run, ta raf tar la rýn a ra sý na ka rý þan, ül ke yi da ha da çýk maz ha le sü rük le - me ye ça lý þan ve bel ki de ba zý in san la rý Keþ - ke ü ba rek re ji mi de vam et sey di di ye cek ha le ge ti ren pro vo ka tör ler den baþ ka sý de ðil - di. l asry ta ký mý nýn ga li bi ye ti kut la mak i - çin sa ha ya in me siy le or ta lý ðýn ka rýþ ma sý, on - lar ca in sa nýn öl me si, ya ra lý sa yý sý nýn her da - ki ka art ma sý ve bir den bi re as ke rî yö ne tim kar þý tý gös te ri le rin sa ha i çin de ve dý þýn da baþ la ma sý, o la yýn pro vo kas yon kay nak lý ol - du ðu nu göz ler ö nü ne se ri yor. O lay la il gi li þa hit ler den bir kýs mý, gü ven - lik güç le ri nin ke na ra çe ki lip iz le di ði ni, in - san la rýn bir bir le ri ni öl dür me si ne mü da ha le et me dik le ri ni söy lü yor. Ba zý ý sýr lý yo rum - cu lar da, l hly ta raf ta rý nýn po li tik o la rak ak tif, Tah rir de ki gös te ri ler de ön sý ra lar da ol muþ, ba þýn dan be ri dev rim sü re ci ni des - tek le miþ bir sos yal ya pý ya sa hip ol du ðu na dik kat çe ke rek, as ke rî cun ta nýn o lay la doð - ru dan il gi si ol du ðu nu sa vu nu yor. 2 Þu bat 2011 de, ya ni bir yýl ön ce sin de, ü ba rek re ji mi ni des tek le yen ler, de ve ler ve at lar la Tah rir ey da ný na in miþ ve a cý ma - dan in san la rýn ü ze ri ne yü rü müþ, on lar ca sý - nýn ö lü mü ne se bep ol muþ lar dý. Tam bir yýl son ra sýn da i se, fut bol ma çý son ra sý ya þa nan bu kat li am in sa ný dü þün ce le re sevk e di yor. Yýl lar bo yu ý sýr da in san la rýn kav ga bi le e de me di ði ni ko nuþ tuk. Ko nu þur ken çok ba - ðýr sa lar da, hiç ag re sif bir top lum de ðil ler di as lýn da. Tra fik te bir so run ol du ðun da, a ra - ba lar dan i ni lir, ba zen el ham du lil lah, ma liþ de ni lir, ba zen de en faz la in san lar bir bir le ri - ni i ter ler di, o ka dar. e de nî in san lar i çin bu bi le çok faz la, bir bir le ri ni it me le ri bi le dü þü nü - le mez, an cak Tür ki ye de a ra ba sý nýn ba ga jýn - dan ve baþ ka bir ye re sak la dý ðý bal ta ya da so - pa yý he men çý ka ran la rý dü þü nün ce bu bi ze az ge li yor du. Bir de ül ke ge ne li ne çök müþ o lan ka bul len miþ lik duy gu su, ý sýr da dev ri min ol - ma sý ih ti ma li ni bi le im kân sýz ha le ge ti ri yor du. Dev ri min ilk gün le rin de yaz dý ðým ya zý lar da bu nu a çýk ça an lat mýþ tým. ( ve ta rih li ya zý lar) Dev rim ha re ke ti baþ la dý, in san lar Tah rir e in di ler, ha yat la rýn da bel ki de ilk de fa ey lem ya pýp sü rek li lik gös ter di ler ve is te dik le ri ne e riþ ti ler. Fa kat da ha son ra her Cu ma bir ey - lem, bir gös te ri ol du. O lay lar bit me di. n u - fak bir o lay bü yük bir kav ga ya dö nü þü yor, on lar ca in san ya ra la ný yor ya hut ö lü yor du. Bun la rý TV den ve sos yal med ya dan ta kip e di yor ve þa þý rý yor dum. n cak bu, yýl la rýn bi ri ki mi, bel ki de þid det e ði li mi nin dý þa yan - sý ma sý, her kol dan her çe þit pro vo kas yon gi - bi ne den le rin so nu cuy du. Bu gün bir web si te sin de, S T nýn Or ta - do ðu Uz ma ný U fuk U lu taþ ýn ý sýr da her - han gi bir yer de mey da na ge len ha di se le rin Tah rir de bir yan sý ma sý o lu yor. O ra da ça - dýr lar du ru yor ve gös te ri ler de vam e di yor. Bu tarz ha di se ler, Tah rir de ça týþ ma la ra ne - den o lu yor. O ra da bir ha re ket len me bek le - mek yan lýþ ol maz þek lin de yap tý ðý a çýk la - ma yý o ku dum. Ol duk ça ye rin de o lan bu tes bi tin, bir de di ðer yü zü var. Tah rir de baþ la yan dev rim a te þi nin ve bir yý lý aþ kýn sü - re dir de vam e de ge len ger gin li ðin sa ha ya yan sý dý ðý ný u nut ma mak lâ zým. Þim di hep bir lik te 3 Þu bat Cu ma gü nü, ya ni bu gün Tah rir de ne ler o la cak, gö re ce ðiz. n son ya zým da Bi raz Bos na ya za lým ý sýr ye ri ne de miþ tim. n cak ü zü cü bir þe kil de, tek rar ý sýr yaz mak mu kad der miþ. Bu ve si ley le ý sýr da ki kar deþ le ri mi ze sa býr di li yor ve ül ke nin hak et ti ði hu zu ra bir an ön ce ka vuþ ma sý ný te men nî e di yo rum. Tahrir in sahaya yansýmasý: Katliâm De mok rat ve din dar Ba þör tü sü ya sa ðý na kar þý ver di ði mü ca de le i le ta ný nan ve de mok rat ve hür ri yet çi ki þi li ði i le ta ri he dam ga sý ný vu ran us ta fa Ba þoð lu ve fat et ti. Ken di si ne Ce nâb-ý Hak tan rah met ve mað fi ret, ke der li a i le si ne ta zi ye le ri mi zi su nu yo ruz yý lýn da kur du ðu Sað lýk þ sen di ka sý na yak la - þýk 50 yýl baþ kan lýk e den Ba þoð lu, sað lý ðý el ver me di ði i çin baþ kan lý ðý bý rak mýþ tý. U zun ca sü ren te da vi si nin ar dýn dan bir kaç gün ön ce e vi ne ge çen ve sa bah na - ma zý sa at le rin de ve fat e den Ba þoð lu, ver di ði mü ca - de le si vil top lum ör güt le ri ta ra fýn dan ör nek a lýn ma sý ge re ken bir mü ca de le a da mýy dý. Ken di si ni çok ya kýn dan ta ný ma fýr sa tý bul muþ tum. Ö zel lik le 28 Þu bat post mo dern dar be si sü re cin de ver di ði hak mü ca de le si tak di re þa yan dý Ön ce si da let Par ti si mil let ve kil li ði de ya pan ve 12 y lül dar be si i le ve kil li ði ne son ve ri len Ba þoð lu, dar be ler - den ve dar be ci ler den çok çek miþ ti. Bu yüz den de as - ke rî dar be le re kar þý du ru þun da bu nun et ki si bü yük - tü. Ba þör tü sü ya sa ðý i le da ha öz gür ce mü ca de le e de - bil mek i çin 28 Þu bat dö ne min de Cum hur baþ kan lý ðý Baþ da nýþ man lý ðýn dan is ti fa e de cek ka dar yü rek li bir sen di ka cý i di. Ye ni s ya da bir dö nem kö þe ya zý la rý da ya yýn la - nan Ba þoð lu i le de fa lar ca ha ber ve rö por taj yap mýþ - týk. 28 Þu bat ta dar be ci le re kar þý o nur lu ve dik du ru - þu hâ lâ ha fý za la rý mýz da. 28 Þu bat sü re cin de ba þör tü - sü ya sa ðý i le il gi li ver di ði mü ca de le de en ön saf lar da ol du ðu i çin bu ko nu da en baþ ta mü ra ca at et ti ði miz ki þi le rin ba þýn da gel miþ ti. Ra hat sýz lý ðý dö ne min de de 12 y lül dar be ci le ri nin yar gý lan ma sý na mem nun ol du ðu nu be lir te rek, 28 Þu bat çý la rýn da mut la ka yar gý lan ma sý ge rek ti ði ni i fa - de et miþ ti. 28 Þu bat dö ne min de Ye ni s ya ya bas ký - lar ar ttý ðýn da ilk tep ki ko yan ve bü ro mu zu zi ya ret e - den ki þi de o ol muþ tu. * * * 28 Þu bat sü re cin de baþ la yan ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý, ver di ði bü yük mü ca de le ye rað men hâ lâ de - vam e di yor. KP nin ik ti da ra gel di ði yýl lar da yap tý ðý - mýz bir rö por taj da bu ya sa ðýn ka nun suz ol du ðu nu be lir tir ken, Her kes ka bul et ti ki, ka mu ku rum la rýn - da ve o kul lar da ba þý ör tü lü o la rak o ku mak ve ça lýþ - mak di ye bir ka nun yok. e se le nin çö zü mü i çin ka - nun çý kart ma ya ge rek yok. Bu me se le yi yö net me lik le ve ya ge nel gey le de çöz mek müm kün. Ya pý la cak tek þey yö net me lik te ba þý a çýk o lur söz cük le ri ni çý kar ta - cak týr. YÖK de ge nel ge yi kal dý ra cak týr de miþ ve bu sö zü nün ar ka sý na e ðer çöz mek is ti yor lar sa i ba re si - ni ek le me yi de u nut ma mýþ tý. Bu ya sa ðýn bir çok za ra rý var. Tür ki ye yi s lâm ül - ke le ri na za rýn da da, v ru pa ül ke le ri na za rýn da da kü çük du ru ma dü þü rü yor. Bu ne bi çim in san hak la - rý na say gý lý dev let! de ni li yor da de miþ ti Ba þoð lu O ta rih ten bu ya na Tür ki ye kü çük düþ me ye de vam et - ti, et me ye de de vam e di yor. Bu i fa de le re ba kýl dý ðýn da a ra dan ge çen 10 se ne de de ði þen hiç bir þey ol ma mýþ. Ya ni, bu rö por ta jý bu gün da hi ga ze te de ya yýn la sa nýz, ya yýn la nýr. Çün kü ka - nun suz ya sak ü ni ver si te ler de çö zül dü gi bi gö rün se de de vam e di yor. Ö zel lik le ka mu ku rum ve ku ru luþ - la rýn da uy dur ma ka mu sal a lan i fa de le ri i le ya sak sür - dü rü lü yor ve çö zü mü yö nün de en u fak bir ý þýk gö - rün mü yor. * * * Ye ri ge lir mil let ve ki li i ken iþ çi le rin hak la rý ný sa vun - mak i çin ec li sin mer di ven le rin de o tur ma ey le mi, ye ri ge lir ba þör tü lü le rin ey le mi ne des tek i çin on lar la ü ni ver si te ön le rin de o lur du. 28 Þu bat sü re cin de ken - di si de bir iþ çi sen di ka sý nýn baþ ka ný o la rak, sen di ka sý - nýn bað lý ol du ðu kon fe de ras yo nu 5 li çe te nin i çin de yer al dý ðý i çin en sert tep ki yi gös ter miþ ti. Bir hak sýz lýk gör dü ðün de di rekt mu ha ta bý na mek - tup lar ya zar, tep ki si ni böy le di le ge tir di. Bir dö nem ba þýn mü þa vir li ði ni ya pan e þi min ak þa ma ka dar on - lar ca mek tup yaz dý ðý ný bi li yo rum. Kim de mok ra si ye ve hür ri yet le re kar þý ta výr al sa çe kin me den tep ki si ni en sert þe kil de or ta ya ko yar dý. Ne re dey se haf ta da 3-4 ba sýn a çýk la ma sý ya par, Tür ki ye nin de mok ra tik leþ - me si ve hür ri yet le rin ge niþ le me si ne kat ký sun ma ya ça lý þýr dý. Ken di si nin ço cu ðu yok tu, an cak on lar ca ço - cu ðu ü ni ver si te de o ku tur, yar dým i çin ka pý sý na ge len hiç kim se yi ge ri çe vir mez di. Sen di ka nýn pa ra sý i le o - tel ve ta til kö yü yap mak ye ri ne, öð ren ci le re burs ver - me ye ve ha yýr iþ le ri ne kul la ný yor du. s ki mil let ve kil le ri ve fat e din ce, ge nel lik le ec - lis te tö ren ya pý lýr. n cak sað lý ðýn da bu tö re ni is te - me yen ve ce na ze na ma zý nýn Ha cý Bay ram Ve li Ca - mi i'n de ký lýn ma sý ve eh met  kif r soy un s tik lâl ar þý ný yaz dý ðý Ta cet tin Der gâ hý na def ne dil me si va si ye ti ye ri ne ge ti ril di. Ce na ze na ma zý na ec lis Baþ ka ný, ba zý ba kan lar, DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, SP Ge nel Baþ ka ný Prof. Dr. us ta fa Ka ma lak, BBP Ge nel Baþ ka ný us ta fa Des ti ci, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn baþ kan ve yö ne ti ci le ri ve çok sa yý da ce ma a tin ka týl ma sý o nun bu dün ya da hoþ bir sa da bý rak tý ðý ný gös ter di. l lah rah met ey le sin, me kâ nýn cen net ol sun Baþ ka ným Dar be le rin o luþ tur du ðu ka ran lýk lar ay dýn la týl sýn nhs Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur - tul muþ, e mek li Ge nel kur may Baþ ka ný Or - ge ne ral Ya þar Bü yü ka nýt baþ ta ol mak ü ze - re dö ne min yet ki li le ri ve var sa si ya si bü - rok ra tik u zan tý la rý nýn e-muh tý ra so ruþ tur - ma sý çer çe ve sin de i fa de ver me le ri nin ge - rek ti ði ni bil dir di. Kur tul muþ, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 27 Ni san so ruþ tur ma sý mil le - ti mi zin hay rý na o la cak týr gö rü þü nü be lirt - ti. Ge çen yýl 27 Ni san e-muh tý ra sý ný TSK nýn si te sin den kal dýr ta nýn HS Par ti ol du ðu nu sa vu nan Kur tul muþ, ge çen haf - ta da 28 Þu bat i çin suç du yu ru sun da bu - lun duk la rý ný kay det ti. çýk la ma sýn da n - ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin, TSK nýn web si te sin de 27 Ni san 2007 de ya yým la nan ve si ya se te a çýk bir mü da ha le ni ye ti ta þý yan e-muh tý ra i çin so ruþ tur ma baþ lat mýþ ol ma sý ný mil le ti miz i çin ö nem li bir ge liþ me o la rak ka bul e di yo ruz. Suç du - yu ru su nu ya pan da let Plat for mu na da te þek kür e di yo ruz di yen Kur tul muþ, þu i - fa de le re yer ver di: (e-muh tý ra yý ben yaz - dým) di yen Ya þar Bü yü ka nýt baþ ta ol mak ü ze re dö ne min yet ki li le ri ve var sa si ya si, bü rok ra tik u zan tý la rý bu so ruþ tur ma çer - çe ve sin de i fa de ver me li dir. n cak bu þe - kil de ba zý ger çek le ri gö re bi li riz. 27 Ni san la il gi li baþ la tý lan so ruþ tur ma yý bu a çý dan ö - nem si yo ruz. y ný so ruþ tur ma sü re ci nin, yap tý ðý mýz suç du yu ru su çer çe ve sin de 28 Þu bat i çin de baþ la týl ma sý ný is ti yo ruz. 12 y lül le il gi li bir mah ke me sü re ci za ten de - vam e di yor. Dar be le rin o luþ tur du ðu ka - ran lýk lar ay dýn la týl ma dan, dar be le rin so - nuç la rý da or ta dan kal dý rýl mýþ ol maz. HS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul - muþ, dar be ci ler le he sap laþ ma nýn i þin bir kýs mý ol du ðu nu, di ðer ve en ö nem li kýs mý - nýn i se, dar be sü reç le ri nin ge tir di ði po li tik so nuç la rýn sor gu lan ma sý ve bu dar be yö - ne tim le ri nin e se ri o lan a na ya sa nýn, si ya si par ti ler ya sa sý i le se çim ya sa sý nýn de ðiþ ti ril - me si ol du ðu nu da kay det ti. n ka ra / a a v ru pa Kon se yi: Vic da nî ret hak ký na say gý gös te ril me li nv RU P Kon se yi n san Hak la rý Tem - sil ci si Tho mas Ham mar berg, vic da nî ret hak ký na bü tün v ru pa da say gý gös te ril - me si çað rý sýn da bu lun du. Ham mar berg ya yýn la dý ðý son ra por da, in san la rýn fark lý din ve i nanç la rý yü zün den as ker lik hiz me - ti ya pa ma ma sý ne de niy le mah kum ol ma - ma la rý ný is te di. n san Hak la rý tem sil ci si, bu ki þi le re as ker lik hiz me ti ye ri ne ka mu hiz me ti gi bi baþ ka se çe nek ler su nul ma sý tav si ye sin de bu lun du. v ru pa Kon se - yi nin 15 ül ke sin de zo run lu as ker lik hiz - me ti nin ge çer li ol du ðu i fa de e di len ra por - da, yi ne ye di ül ke de vic da ni ret hak ký ný kul lan mak is te yen ba zý ki þi le rin ce za e vi ne a týl dý ðý kay de dil di. v ru pa nýn ço ðu ül ke - sin de bu se çe ne ðin ge çer li ol du ðu nu be - lir ten Tho mas Ham mar beg, ö zel lik le r - me nis tan, zer bay can ve Tür ki ye de bu uy gu la ma nýn ol ma ma sý ný e leþ tir di. Tho - mas Ham mar berg, v ru pa n san Hak la - rý ah ke me si nin son o la rak ko nuy la il - gi li r me nis tan, zer bay can ve Tür ki ye i le il gi li al dý ðý mah ku mi yet ka rar la rý na dik ka ti çe ke rek, il gi li ül ke le rin ge rek li ya - sal de ði þik lik le ri yap ma sý tav si ye sin de bu lun du. Sat ras bo urg / a a mka ni as ya.com.tr 27 Ni san a so ruþ tur ma DLT PLTFORU BÞKNI D ÇVK'N SUÇ DUYURUSU ÜZRN, NKR CUHURYT BÞSVCIVKLLÐ, TSK'NIN NTRNT STSND YYILNN ''27 NSN'' ÇIKLSIYL LGL SORUÞTUR BÞLTTI. D LT Plat for mu Baþ ka ný dem Çe vik in suç du yu ru su ü ze ri ne, n ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) in ter net si te sin de 27 Ni san 2007 de ya yým la nan ve tar týþ ma la ra ko nu o lan a çýk - la may la il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. da let Plat for mu Baþ ka ný Çe vik, s tan - bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na 12 y lül dar be si, 28 Þu bat ve 27 Ni san a çýk la ma sý - nýn so rum lu la rý hak kýn da suç du yu ru sun - da bu lun muþ tu. s tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, 27 Ni san a çýk la ma sýy la il gi li o la rak dö ne min as ke ri so rum lu la rý hak - kýn da ki suç du yu ru su ev ra ký ný a yýr dý. s - tan bul Baþ sav cý lý ðý, suç ye ri n ka ra ol du - ðu ge rek çe siy le dos ya yý gö rev siz lik ka - ra rýy la ö zel yet ki li n ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði ne gön der di.o ruþ tur ma i - çin n ka ra da, ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ke mal Çe tin gö rev len di ril di. BÜ YÜ K NIT, BZ ZT BN K L L DI DÞ T Sav cý lý ðýn, dö ne min Ge nel kur may Baþ - ka ný Ya þar Bü yü ka nýt i le bir lik te gö rev ya - pan kuv vet ko mu tan la rý nýn i fa de si ne baþ - vur ma sý bek le ni yor. Sav cý lýk, cum hur baþ - kan lý ðý se çim sü re cin de ki kri zin per de ar - ka sý ný da a raþ tý ra cak. Sav cý lýk, 28 Þu bat sü re ci i le il gi li so ruþ tur ma sý ný sür dü rür - ken, 27 Ni san e-bil di ri siy le il gi li ya pý lan suç du yu ru la rý ný dik ka te a la rak ay rý bir so ruþ tur ma baþ lat tý. e bil di ri i le il gi li Tür ki ye ge ne lin de ya pý lan suç du yu ru la rý n ka ra Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav - cý ve kil li ði nde bir leþ ti ril di. 2012/317 e sas sa yý lý so ruþ tur ma nu ma ra sý i le baþ la tý lan tah ki kat kap sa mýn da sav cý lý ðýn, Biz zat ben ka le me al dým di yen dö ne min Ge - nel kur may Baþ ka ný Ya þar Bü yü ka nýt i le kuv vet ko mu tan la rý - nýn i fa de si ne baþ vur - ma sý bek le ni yor. U CU V ÐR BS KI OL DU U? 27 Ni san so ruþ tur - ma sý ný, 12 y lül dar be - siy le il gi li id di a na me yi ha zýr la yan Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ke mal Çe tin yü rü tü - yor. Sav cý Çe tin, Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de ki e-bil di ri nin ki min ta li - ma týy la ya yýn lan dý ðý ný ve cum hur baþ ka ný se çim sü re cin de ya þa nan 367 oy kri zi nin per de ar ka sý ný da a raþ tý ra cak. Cum hur baþ - kan lý ðý se çim le ri nin ilk tur oy la ma sý na son an da ka týl ma ya ca ðý ný a çýk la yan dö ne min - na va tan Par ti si Ge nel Baþ ka ný r kan um - cu ve DYP Ge nel Baþ ka ný eh met ðar ýn her han gi bir bas ký ya uð ra yýp uð ra ma dý ðý da a raþ tý rý la cak. Sav cý lýk, s tan bul Ö zel Yet ki li Sav cý lý ðý ndan, r ti ca i le ü ca de le y lem Pla ný baþ ta ol mak ü ze re, 27 Ni san dö ne mi - ne a it bel ge le ri de is te ye cek. n ka ra / a a Kürt çe i fa de ta le bi ne mah ke me den ret ka ra rý T RÖR ör gü tü KCK ü ye si ol du ðu id di a e di len 72 ki þi hak kýn da, KP mil let ve ki li eh met e ti ner e su i kast ve te rör ör gü tü a dý na ey lem le re ka týl dýk la rý suç la ma sý na i liþ kin de vam e den da va da, Kürt çe sa vun ma ta le bi ne ret ka ra rý gel di. Sav cý nýn ta le bin red di yö - nün de ki mü ta la a sýn da ve mah ke me nin ret ka ra rýn da ö nem li i fa de - ler yer al dý. Sav cý, Türk çe bi len ve res mi iþ lem yap ma du ru mun da o lan, Tür ki ye Cum hu ri ye ti dev le ti uy ru ðu o lan ya da ol ma yan tüm þa hýs lar, baþ ka ca han gi di li bi li yor o lur lar sa ol sun lar Türk çe di li ni kul lan mak zo run da dýr lar. de di. ah ke me de a vu kat la rýn Lo zan nt laþ ma sý ný ha týr lat ma sý na kar þý an laþ ma nýn im za lan dý ðý dö ne - me vur gu yap tý. nt laþ ma nýn a zýn lýk la rý kap sa dý ðý ný be lir ten mah - ke me Kürt le rin a zýn lýk ol ma dý ðý ný, ku ru cu un sur ol du ðu nu vur gu - la dý. ra la rýn da fe ri bot ka çýr ma ey le min de öl dü rü len en sur Gü - zel in kýz kar de þi Þey ma Gü zel in de bu lun du ðu 72 sa ný ðýn yar gý - lan dý ðý da va nýn ilk du ruþ ma sýn da bir çok sa nýk ve a vu kat la rý Kürt çe sa vun ma yap mak is te miþ ti. vu kat lar, Lo zan Ba rýþ n laþ ma sý kap - sa mýn da ta lep le ri nin ye ri ne ge ti ril me si ge rek ti ði ni sa vun muþ tu. s - tan bul 11. ðýr Ce za ah ke me si i se bu ta le bi du ruþ ma son ra sýn da de ðer len dir me ka ra rý al mýþ tý. Gö zal tý na a lýn dýk la rýn da Türk çe sa - vun ma ya pan sa nýk la rýn, da va a þa ma sýn da ki Kürt çe sa vun ma ta - lep le ri nin hu ku ki bir ih ti ya ca da yan ma dý ðý na dik kat çe ken mah ke - me, Kürt çe sa vun ma ta lep le ri ni red det ti. s tan bul / ci han Baþ buð hak kýn da id di a na me ya zý lý yor Ö ZL yet ki li s tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ðin ce hak kýn - da baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da tu tuk la nan es ki Ge nel - kur may Baþ ka ný e mek li Or - ge ne ral l ker Baþ buð hak kýn - da ki id di a na me nin ya zý mý na baþ lan dý ðý öð re nil di. s tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li - ðin ce hak kýn da baþ la tý lan so - ruþ tur ma kap sa mýn da, s - tan bul Nö bet çi 12. ðýr Ce - za ah ke me sin ce 6 O cak ta TCK nýn 314/1. mad de si ge - re ðin ce ör güt yö ne ti ci li ði ve 312/1. mad de si ge re ðin ce de ce bir ve þid det kul la na - rak Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ni or ta dan kal dýr ma ya ve ya gö rev le ri ni yap ma sý ný kýs men ve ya ta ma men en gel le me ye te þeb büs suç la rýn dan tu - tuk la nan e mek li Or ge ne ral l ker Baþ buð hak kýn da id di a na me ya zý mý na baþ lan dý ðý be lir til di. So ruþ tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li s tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan sýz ýn, Baþ buð hak kýn - da ki id di a na me nin ya zý mý ný bi tir dik ten son ra s tan bul Cum hu - ri yet Baþ sav cý ve kil li ði ne su na ca ðý öð re nil di. n ka ra / a a 100 do lar lýk it ha la týn 22 do la rý e ner ji ye- TÜR K Y NN ge çen se ne it ha lat i çin ö de di ði her 100 do - la rýn 22,46 do la rý e ner ji ü rün le ri i çin har can dý. Tür ki ye s ta tis tik Ku ru mu (TÜ K) ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, ih ra ca týn yüz de 18,5 ar týþ la 134 mil yar 954 mil yon do la ra u laþ tý ðý, it ha la týn i se yüz de 29,4 ar týþ la 240 mil yar 833 mil yon 236 bin do la ra u laþ tý ðý 2011 yý lýn da, e ner ji fa tu ra sý bir ön ce ki yý la gö re yüz de 40,56 o ra nýn da ar ta rak 54 mil yar 113 mil yon 489 bin do lar ol du. ner ji nin top lam it ha lat ta ki pa yý yüz de 22,46 o lur - ken, it ha lat fa tu ra sý nýn beþ te bir den faz la sý ný e ner ji ü rün le ri it ha la tý o luþ tur du. Ge çen se ne bir ön ce ki se ne ye gö re e ner ji ü rün le ri ne 15 mil yar 616 mil yon 260 bin do lar da ha faz la be del ö de yen Tür ki ye, it ha lat et ti ði her 100 do lar dan 22,46 do la rý ný e ner ji ü rün le ri ne har ca dý. Bu a ra da, Tür - ki ye nin 2011 de ham pet rol it ha la tý bir ön ce ki yý la gö re yüz de 7 o ra nýn da ar ta rak 18 mil yon 49 bin 163 ton ol du. n ka ra / a a ski Ge nel kur may Baþ ka ný Ya þar Bü yü ka nýt

10 ZY 3 ÞUBT 2012 CU 10 LN Y DOSY NO: 2011/7 Satýþ Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri TPU KYDI : Kula Tapu Sicil üdürlüðü'nün tarih ve Yev: 1875 yevmiye sayýlý yazýsýna göre Gayrimenkul: Kula lçesi Kenan vren ahallesi 836 ada 3 parsel, parsel cinsi Bahçeli Kargir v, Yüzölçümü metrekaredir. ÖZLLKLR : Kula Sulh Hukuk ahkemesi'nin tarih ve 2011/276 esas, 2011/461 karar sayýlý ilamýna esas kýymet takdiri bilirkiþi raporuna göre taþýnmaz; 602,85 m 2 'lik parsel ala nýn da ze min+2 kat lý be to nar me bi na dýr. Ze min kat 115 m 2 a la - na sa hip o lup, 2 o da 1 sa lon, 1 mut fak, 1 ban yo, 1 wc bö lüm le rin den o luþ mak ta dýr. Ka - pý -pe nc e re le ri ah þap doð ra ma, o da ta ban la rý ah þap par ke, mut fak ve ýs lak ha cim ler ze min le ri fa yans dö þe li, pen ce re kor ku luk la rý ve dýþ ka pý sý de mir doð ra ma o lup, du var - la rý sý va lý ve bo ya lý dýr. 1 kat 134 m 2 'lik a la na sa hip o lup 3 o da, 1 sa lon, 1 mut fak, 1 ban yo, 1 wc bö lüm le rin den o luþ mak ta dýr. Ka pý -pen ce re le ri ah þap doð ra ma, o da ta ban la rý ah - þap par ke, mut fak ve ýs lak ha cim ler ze min le ri fa yans dö þe li, pen ce re le ri pan cur lu o lup, du var la rý sý va lý ve bo ya lý dýr. 1 kat 134 m 2 'lik a la na sa hip o lup, 3 o da, 1 sa lon, 1 mut fak, 1 ban yo. 1 wc bö lüm le rin den o luþ mak ta dýr. Ka pý- pen ce re le ri ah þap doð ra ma, o da ta ban - la rý ah þap par ke, mut fak ve ýs lak ha cim ler ze min le ri fa yans dö þe li, pen ce re le ri pan cur - lu o lup, du var la rý sý va lý ve bo ya lý dýr, bi na nýn ça tý sý ah þap o lup, bir kýs mýn da te ras var dýr. Ça tý ör tü sü o la rak ar sil ya ti pi ki re mit kul la nýl mýþ týr. Bi na mer ke zi ka lo ri fer sis te mi i le ý sý týl mak ta dýr. 3.Sý nýf ya pý ni te li ðin de dir. Yol, su, e lek trik ve ptt hiz met le rin den ya rar - la nýl mak ta dýr. mar durumu : Taþýnmazýn bulunduðu parseldeki yapýlaþma koþullarý : yrýk nizam 4 katlý meskendir. % 40 (taks) inþaat alanýna sahiptir. rsa alanýna uygulandýðýnda zemin katta m 2 x0,40=241,14 m 2 'lik inþaat alaný ve 3. Katlarda da 241,14x3= 723,42 m 2 olmak üzere, toplam 964,56 m 2 inþaat alanýna sahiptir. Yukarýda mevkii, büyüklüðü, yapý tekniði, yýpranma durumu belirtilen taþýnmazýn belediye emlak deðerleri, serbest piyasa alým satým rayiçleri ve deðerine etki edebilecek diðer özelliklerde dikkate alýndýðýnda ; Zemin kat mesken deðeri :70.000,00 TL 1.kat mesken deðeri: ,00 TL 2.kat mes ken de ðe ri: ,00 TL ol mak ü ze re top lam bi na de ðe ri ,00 TL o la rak he sap lan mýþ týr. Par se lin ar sa de ðe ri: 836 a - da 3 par se lin ya pý laþ ma ko þul la rýn da be lir til di ði gi bi (y rýk ni zam, taks 0.40, 4 kat) ze - min kat ta 241,14 m 2 in þa at yap ma hak ký na sa hip tir, mev cut ta bu lu nan bi na nýn ze min kat a la ný 115 m 2 'dir. Bu du rum da ze min kat ta 241,14-115= 126,14 m 2 da ha in þa at yap - ma hak ký bu lun mak ta dýr. n cak ar sa ü ze rin de ki mev cut bi na nýn du ru mu ve bah çe me sa fe leri dik ka te a lýn dý ðýn da yak la þýk 85 m 2 'lik bir a la ný kul lan ma hak ký kal mak ta dýr. Do la yý sýy la ze min kat a la ný 85 m 2 o lan 4 kat lý i la ve bi na yap ma hak ký na sa hip tir. Par se - lin mev cut du ru mu ve i la ve ya pý laþ ma im ka ný dik ka te a lýn dý ðýn da ar sa de ðe ri TL o la rak he sap lan mýþ týr. R DURUU : Kenan vren ahallesi 836 ada 3 parselde kayýtlý taþýnmaz Kula Þehir mar Planý çinde meskenlere ayrýlan yerlerden olup yrýk Nizam 4 Katlý ve % 40 inþaat alanýna sahiptir. STIÞ ST : 09:30-09:35 -rasý UHN BDL : TL Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ 06/03/2012 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þart i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 16/03/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri - ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le - ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mun de re ca lý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. þ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 17/01/2012 (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (K m. 126) B: 6273 T.C. KUL (SULH HUKUK H.) STIÞ URLUÐU (TÞINZIN ÇIK RTIR LNI) Dosya No: 2011/7 Satýþ. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- Tapu Kaydý : Ta þýn maz Ti re bo lu il çe si Ye ni köy ah. Ge li bo lu ev ki i 174 a da 21 par sel de ka yýt lý o lup 8225,00 m 2 me sa ha da fýn dýk bah çe si ni te li ðin de dir. Ta þýn ma zýn ü ze rin de bu lu nan ah þap bi na His se der lar dan Ke mal YY L ve us ta fa YY L 'Y se viy yen a it tir. Özellikleri : Taþýnmaz Fýn dýk bah çe si ve ü ze rin de bu lu nan bi na dan o luþ mak ta - dýr. Fýn dýk bah çe si nin e ði mi % 30 i le 50 a ra sý dýr. Strük tü rü i yi, su tut ma ka pa si te si yük - sek, de rin pro fil li hu mus ça i yi bir ta þýn maz dýr. Top rak ya pý sý kil li ve týn lý dýr. yi ve rim li bir ta þýn maz dýr. Þe hir mer ke zi ne ve þe hir ler a ra sý a na yo la ya kýn dýr. y rý ca ta þýn ma zýn ü ze - rin de i ki kat lý 61 m 2 ta ban lý yýð ma bi na mev cut tur. lt kat taþ du var o lup ü ze ri bi ri ket ten i mal dir. lt kat a hýr üst kat i se mes ken dir. 60 yýl lýk bir bin adýr. Ka pý pen ce re ve ça tý ah - þap týr. Ü ze ri i se çin ko kap lý dýr. Dýþ du var lar kýs men sý va lý o lup, bi na mev sim lik kul la ný la - bi lir. Ta þýn maz bi na da hil ta ma mý sa tý lýk týr. mar Durumu : mar planý dýþýdýr. Satýþ Saati : 10:20-10:30 rasý uhammen Bedeli: ,00 YTL 2 - Tapu Kaydý : Taþýnmaz Tirebolu ilçesi Yeniköy ah. Gelibolu evkii 174 ada 22 parselde kayýtlý olup m 2 mesahada fýndýk bahçesi niteliðindedir. Özellikleri : Taþýn maz Fýn dýk bah çe si ni te li ðin de dir. Fý ýn dýk bah çe si nin e ði mi % 30 i le 50 a ra sý dýr. Strük tü rü i yi, su tut ma ka pa si te si yük sek, de rin pro fil li hu mus ça i yi bir ta þýn maz dýr. Top rak ya pý sý kil li ve týn lý dýr. yi ve rim li bir ta þýn maz dýr. Fýn dýk o cak la rý yaþýn da dýr. Þe hir mer ke zi i le Þe hir le ra ra sý ka ra yo lu na ya kýn dýr. Ta þýn ma zýn ta ma - mý sa tý lýk týr. mar Durumu : mar planý dýþýdýr. Satýþ Saati : 10:30-10:45 rasý uhammen Bedeli: ,00 YTL Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ti re bo lu d li ye si 1. Kat ko ri do ru so nu ad re sin de a çýk ar týr ma suretiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le - bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 23/01/2012 þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan ilgi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( K m.126) B: 6250 T. C. TRBOLU S.H.. STIÞ URLUÐU (TÞINZIN ÇIK RTIR LNI) Dosya No: 2011/8 Satýþ. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydý : Taþýnmaz Tirebolu ilçesi Ye ni köy ah. Plaj sk. 148 a da 12 par sel de ka yýt lý o lup i ki kat lý kar gir ev ve av lu vas fýn da dýr. 90,50 m 2 me sa ha da dýr. Özellikleri : Taþýnmaz bu haliyle bitiþik nizam 5 katlý imar adasý içerisindedir. Taþýnmazýn üzerinde 4 katlý yýð ma bi na mev cut tur. Bi na nýn ze min ka tý o dun luk ka buk - luk o la rak kul la nýl mak ta dýr iç ka pý ve pen ce re doð ra ma la rý ah þap týr. Bi rin ci kat sý va lý bo - ya lý ve kul la ný lýr du rum da dýr. Pen ce re pvc ýs lak ze min ler ka ro iç ka pý lar ve o da dö þe me - le ri ah þap týr. kin ci kat ta bi na nýn ba tý ve gü ney cep he le ri ne 80 cm çýk ma ya pýl mýþ týr. Da - i re nin iç ka pý la rý ah þap pen ce re doð ra ma la rý pvc dir. Is lak ze min ler se ra mik o lup o da lar ah þap kap lý dýr. Da i re sý va lý ve bo ya lý dýr. Ü çün cü ve son kat i se ça tý a ra sý i le bir lik te kul la - ný la cak þe kil de ya pýl mýþ týr. Dýþ ka pý sý ta ký lý iç du var lar ö rü lü sý va lý o lup, pen ce re doð ra - ma la rý pvc ve ý sý cam lý dýr. ç ka pý lar ta kýl ma mýþ týr. Ça tý a ra sý ta ma mý ah þap o lup tek böl - me dir. Ze min dö þe me si ya pýl mýþ, doð ra ma lar ta kýl mýþ ça tý ya pýl mýþ ve ü ze ri kap lan mýþ - týr. Kul la ný lýr du rum da de ðil dir. Bi na ruh sat lý þe hir mer ke zin de dir. Kat mül ki ye ti yok tur. Bi na ar sa i le bir lik te bü tün o la rak sa tý la cak týr. mar Durumu : mar planý içerisinde olup ayrýntýlý bilgi dosyasýndadýr. Satýþ Saati : 11:20-11:30 rasý uhammen Bedeli ,00 YTL 2- Tapu Kaydý Taþýnmaz Tirebolu ilçesi Düzköy köyü Herekli mevkii 399 parselde kayýtlý olup tarla vasfýndadýr. 3500,00 2 mesehadadýr. Özellikleri : Taþýnmaz bu haliyle fýndýk bahçesi niteliðinde olup tapuya kayýtlý olmayan ev mevcuttur. ðimi % arasýdýr. Strüktürü normaldir. Derin profillidir. Fýndýk ocaklarý yaþla rýn da dýr. Nor mal ba kým lý o lup, ve rim ba ký mýn dan fark lý lýk gös ter mek te dir. Kil li týn lý top rak ya pý sýn da dýr. Ü ze rin de ki bi na i se 50 m 2 dir. l tý de po ve a hýr o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ü ze ri mes ken o lup 2 kat lý dýr. lt kat taþ du var üs tü i se bri ket ve ah þap i mal dir. Ka pý lar pen ce re ler ah þap a ra kat ve ça tý ah þap týr. Ü ze ri çin ko kap lý o lup dý - þý sý va sýz 60 yýl lýk bir bi na dýr. ev sim lik kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ta ma mý bi na i le bir lik - te sa týl mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ü ze rin de ta pu kay dýn da T Þ'ýn ka mu laþ týr ma þer hi var dýr. mar Durumu : mar planý dýþýndadýr Satýþ Saati : 11:30-11:45 rasý uhammen Bedeli: ,00 YTL Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda Tirebolu Hükümet Ko na - ðý 1. Kat ko ri do ru so nu ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn - da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým - dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný d a ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las Ka nu nu nun 133'ün - cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil edi le cek tir. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi an mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (K m. 126) B: 6252 T. C. TRBOLU S.H.. STIÞ URLUÐU (TÞINZIN ÇIK RTIR LNI) DOSY NO: 2011/648. Örnek No: 27 GYRNKULÜN TPU KYDI: stan bul i li, Sa rý yer il çe si, Bah çe köy Kö yü, 41 a da, 8 par sel de ki 300/4640 ar sa pay lý Blok, Ze min Kat ta ki, Bod rum Kat ta üþ te mi la tý o - lan 1 Ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý mes ken. GYRNKULÜN R DURUU: stanbul Sarýyer Belediye Baþkanlýðý mar ve Þehircilik üdürlüðü'nün Tarih ve ve 19/10/2011 Tarih 6921 sayýlý yazýlarýndan stanbul ili, Sarýyer ilçesi, Bahçeköy köyü, 41 da, 8 Parsel sayýlý yerin, "stanbul Valiliði, l ahalli dareler üdürlüðü'nün tarih, B.05.4.VLK sayýlý yazýsý ile Bahçeköy ilk Kademe Belediyesinin, "5747 Sayýlý Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde ilçe kurulmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Ka nun" yü rür lü ðe gir me si i le Sa rý yer Be le di ye si sý nýr la rý - na ka týl dý ðý, Bah çe köy, 41 a da, 8 par se li de kap sa yan 1/5000 öl çek li Ko ru ma maç lý Na zým mar Pla ný ça lýþ ma la rý s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðýn ca sür dü rül - mek te ol du ðun dan, o nay lý 1/5000 öl çek li Ko ru ma maç lý mar Pla ný ve 1/1000 öl çek li Ko ru ma maç lý Uy gu la ma mar Pla ný bu lun ma dý ðýn dan bu a þa ma da gü nü müz i ti ba - riy le i mar uy gu la ma sý ya pý la ma dý ðý ve dos ya sýn da ya pý ta til tu ta na ðý i le yý kým ka ra rý nýn bu lun ma dý ðý" öð re nil miþ tir. GYRNKULÜN HL HZIR DURUU V VSFI: Ta þýn maz 4 a det blok ve 16 a - det ba ðým sýz bö lüm den i ba ret, gü ven lik hiz me ti ve ri len si te i çer sin de dir, "Bod rum kat+ ze min kat+1. nor mal kat" þek lin de, ze min o tu ru mu yak la þýk 260,00 m 2 o lan Blok ta, ze min o tu ru mu nun yak la þýk ya rý sý o lan 130,00 m 2 'lik kýs mý ü ze rin de, Bah çe trip lek si ko nu mun da yer a lan, yak la þýk 4-5 yýl lýk o lan 1 nu ma ra lý ba ðým sýz bö lü mün; Bod rum ka týn da; "er di ven Ho lü+ya tak o da sý+ho bi ve din len me o da sý (alt sa lon)+ça - ma þýr lýk+ban yo-wc" yer al mak ta dýr. Kat ze mi ni nin ta ma mý nýn se ra mik kap lý ol du ðu, er di ven ho lün de, mer di ven al tý nýn ah þap mo bil ya lý çalýþma mahalli-kitaplýk o la rak dü zen len di ði, Ho bi ve din len me o da sý (alt sa lon) du var la rý kar ton pi yer li, ö zel ta sa rým ve iþ çi lik bo ya lý o lup, ka pý gi ri þi nin sað ta ra fýn da ki du var cep he si ne ba zý ký sým la rý kü - tüp ha ne þek lin de dü zen len miþ o lan sa bit ah þap mo bil ya do lap ya pýl mýþ ol du ðu, ka pý gi ri þi nin kar þý sýn da ki du va rýn sað ta raf ta ki kö þe si ne ö zel i ma lat ah þap mo bil ya bar bö - lü mü o luþ tu rul du ðu, bah çe ko tu nun al týn da ol ma sý ne de niy le o da la rýn ay dýn lat ma ve ha va lan dýr ma sý nýn bant pen ce re ler i le sað lan dý ðý, mer di ven ho lü, ya tak o da sý ve ban - yo-wc ta van la rý nýn kar ton pi yer iþ çi lik li ol du ðu, mer di ven ho lü, ya tak o da sý ve ça ma þýr - lýk o da sý nýn du var ve ta van la rý i le ho bi ve din len me o da sý (alt sa lon) ta va ný nýn al çý sý va ü ze ri sa ten bo ya lý olduðu, Banyo-wc duvarlarýnýn tavana kadar fayans olduðu, Zemin (giriþ) Katýnda; "Giriþ antresi + Koridor+Dinlenme-tv odasý+banyo-wc+ utfak+ Salon+ Teras" yer almaktadýr. Giriþ antresi, koridor, banyo-wc ve mutfak zeminlerinin seramik, dilenme-tv odasý ze mi ni la mi nant par ke, sa lon ze mi ni ah þap la mi ne par ke, ban yo-wc du var la rý nýn ta va na ka dar fa yans kap lý ol du ðu, mut fak ta or ta ký sým da tez - gâh, o cak, fý rýn ve dav lum ba zýn yer al dý ðý ka re þek lin de bir a da nýn o luþ tu rul du ðu, du - var la rýn be yaz la ke mut fak do lap la rý i le kap lý, bah çe te ra sý na çý kýþ ka pý sý nýn bu lun du ðu, ta va nýn spot ay dýn lat ma lý as ma ta van o la rak dü zen len di ði, sa lon da gi riþ ka pý sý nýn sol ta ra fýn da þö mi ne nin yer al dý ðý ve bah çe te ra sý na çý kýþ i çin çift ka nat bir ka pý nýn mev cut ol du ðu, mut fak ta va ný ha riç ta van la rýn kar ton pi yer iþ çi lik li, ta van ve du var la rýn al çý sý va ü ze ri sa ten bo ya lý ol du ðu, 1.Nor mal Ka týn da; "er di ven sa han lý ðý+ 2 a det Ço cuk ya tak odasý-banyo-wc +beveyn yatak odasý-soyunma odasý-banyo-wc" yer al mak ta dýr. er di ven sa han lý ðý, ban yo-wc ze min le ri ni se ra mik, ya tak o da la rý i le so yun ma o da sý ze - min le ri nin la mi nat par ke, ban yo-wc du var la rý nýn ta va na ka dar fa yans kap lý ol du ðu, kom þu da i re ye bi ti þik o lan ço cuk ya tak o da sý nýn ban yo-wc'sin de ço cuk lar i çin ö zel ü re - til miþ se vim li hay van de kor lu l a va bo ve klo ze tin bu lun du ðu, so yun ma o da sý du var la rý - nýn ah þap mo bil ya do lap i le kap lý, e be veyn ban yo sun da ki kü ve tin ja ku zi do na ným lý ol - du ðu, ço cuk ya tak o da la rýn da ye re ka dar o lan tek ka nat ka pý ön le rin de pas lan maz çe - lik ten kor ku luk la rý o lan Fran sýz bal kon la rýn bu lun du ðu, ta van la rýn kar ton pi yer iþ çi lik li, ta van ve du var la rýn al çý sý va ü ze ri sa ten bo ya lý ol du ðu, T rip leks da i re ge ne lin de; es - ken ý sýt ma sý nýn do ðal gaz ya kýt lý kom bi i le ta ban dan (yer den) ý sýt ma lý ka lo ri fer sis te mi i le ya pýl dý ðý, ze min (gi riþ) kat ta ki ban yo-wc i le e be veyn b an yo sun da ay rý ca hav lu pan ti pi rad ya tör le rin bu lun du ðu ve yer yer split kli ma la rýn mev cut ol du ðu, bod rum kat ve 1. nor mal kat i le ir ti ba tý sað la yan mer di ven ko va sý ba sa mak la rý nýn ah þap kap lý ol du ðu, kor ku lu ðu nun ah þap mal ze me den i ki bölüm halinde yapýldýðý, alt bölüm içersinde ön kýsmý mika cam ile kaplý, demir doðrama dekoratif ferforje malzeme, üst bölümünde cam kullanýlarak özel iþçilikli olarak yapýlmýþ olduðu, çocuk güvenliði için merdiven iniþ ve çýkýþlarýna kapý takýlmýþ olduðu, iç kapýlarýn tamamýnýn merikan kapý modelinde, pencerelerin ýsý camlý maun PVC doðrama þeklinde olduðu, yaklaþýk bürüt 390,00 m 2 kullaným alaný ile, yaklaþýk 140,00 m 2 müstakil bahçe kullanýmýnýn bulunduðu, bahçenin peyzajlý ve bakýmlý olduðu, site genelinde de bahçelerin peyzajlý ve bakýmlý olduðu ve 1 nolu tripleks bahçe katý þeklindeki baðýmsýz bölümde toplam olarak "2 adet Salon + 4 adet Yatak Odasý 1 adet dinlenme-tv odasý + 5 adet Banyo-wc+1 adet utfak +1 adet çamaþýrlýk odasý +1 adet giyinme soyunma odasý" þeklinde olmak üzere emlak piyasasý tabiri ile "7+2 ve 5 banyo-wc" kullanýmlý olarak bulunduðu görülmüþ ve tespit edilmiþtir. GYRNKULÜN KIYT: ,00-TL STIÞ ÞRTLRI: 1-) 1. Satýþ gü nü sa at 11:00 'den 11:10'a ka dar s tan bul 10. c ra ü dür lü - ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðer le rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la, 2. Sa týþ gü nü ay ný sa at ler de s tan bul 10.c ra ü dür lü ðün de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var i se a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ dü þe cek tir. 2-) rtýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20"si oranýnda nakdi "TL" sý veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lâzýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale kararý Damga Vergisi, Katma Deðer Vergisinin tamamý (% 18), ve Tapu Harcýnýn ½ si ve tahliye masraflarý alýcýya ait olup, Tapu harcýnýn 1/2 si, Tellaliye ve birikmiþ vergiler resmi satýþ bedelinden ödenir. 3-) potek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr: ak si tak dir de hak la rý ta o u si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-) ihaleye katý lýp, da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i ha - le far ký ve te mer rüt fa iz ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr, 5-) Þartna me i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - den ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-) Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla üdürlüðümüze baþvurmalarý K maddesi uyarýnca tapuda kayýtlý olmayan ilgililere bu ilanýn tebligat yerine geçeceði olunur.. (K m.126) 25/01/2012 (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: 6431 STNBUL 10. CR ÜDÜRLÜÐÜ'NDN (TÞINZ STIÞ LNI) Dosya No: 2011/5 satýþ. Örnek No: Tapu Kaydý : fyonkarahisar ili, Sinanpaþa ilçesi, Garipçe Köyü, Vakýf mevkiinde kain Cilt No: 19, Sayfa No: 1818'de kayýtlý 3625 m 2 alanýnda tapu kayýtlarýnda bahçe vasfýnda yazýlý bulunan 1833 parsel sayýlý taþýnmazdýr. Hali Hazýr Durumu : 1- v: Parsel üzerinde ze min+1 kat yýð ma ko nut mev cut tur m 2 ta ban a lan lý - dýr. 2. kat la be ra ber 250 m 2 kul la ným a la ný mev cut tur. Ya pý nýn i çi ve dý þý sý va lý i çi plas - tik bo ya sý i le bo ya lý dýr. I sýt ma sis te mi so ba lý dýr. ç ka pý la rý ah þap doð ra ma dýr. Dýþ pen - ce re le ri PVC doð ra ma dýr. Ça tý sý ah þap o lup ki re mit kap lý dýr. Ya pý nýn 14 yaþ la rýn da ol du - ðu bi lin mek te dir, i zo las yo nu ye ter siz dir. Do la yý sý i le yýp ran ma ça buk ol mak ta dýr. Ko - nut lar da ze min dö þe me le ri ol ma dý ðýn dan bi na na ta mam du ru mun da dýr. Ba yýn dýr lýk bi - rim fi yat la rý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ev cut ya pý ya ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. 2- Depo: Taþ temellidir. 70 m 2 ta ban a lan lý dýr.yýð ma tuð la kul lan mak su re tiy le in þa e dil miþ tir. Sý va sýz dýr. Ça tý sý ah þap týr. Üs tü o luk lu a lü min yum on dü lin le kap lý dýr. Ba sit ta rým bi na la rý sý ný fýn dan dýr. 14 yaþ la rýn da ol du ðu bi lin mek te dir. Ba yýn dýr lýk bi rim fi yat - la rý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ev cut ya pý ya 4.200,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. 3- Samanlýk: Taþ temeller ü ze ri ne yýð ma tuð la kul lan mak su re tiy le in þa e dil miþ tir. 88 m 2 ta ban a lan lý dýr. çi ve dý þý sý va sýz dýr. Ça tý sý ah þap üs tü o luk lu a lü min yum on dü lin kap lý dýr. 14 yaþ la rý nda ol du ðu bi lin mek te dir. Ba yýn dýr lýk bi rim fi yat la rý göz ö nü ne a lýn - dý ðýn da ev cut ya pý ya 7.600,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. 4- Besihane: Taþ temeller üzerine yýðma tuðla kullanmak suretiyle inþa edilmiþtir. 172 m 2 taban alanlýdýr. çi ve dýþý sývasýzdýr. Çatýsý çelik çatý olup üstü alüminyum ondülin kaplýdýr. 14 yaþlarýnda olduðu bilinmektedir. Bayýndýrlýk birim fiyatlarý göz önüne alýndýðýnda evcut yapýya ,00 TL deðer takdir edilmiþtir. 5- Depo: Taþ te mel li dir. 58 m 2 ta ban a lan lý dýr. Yýð ma tuð la kul lan mak su re tiy le in þa e dil miþ tir. Sý va sýz dýr. Ça tý sý ah þap týr. Üs tü o luk lu a lü min yum on dü lin le kap lý dýr. Ba sit ta rým bi na la rý sý ný fýn dan dýr. 14 yaþ la rýn da ol du ðu bi lin mek te dir. Ba yýn dýr lýk bi rim fi yat - la rý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ev cut ya pý ya 3.200,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. 6- Besihane: Taþ te mel li dir. 133 m 2 ta ban a lan lý dýr. Du var la rý taþ ör me dir. Sý va sýz dýr. Ça tý sý ah þap týr. Üs tü o luk lu a lü min yum on dü lin le kap lý dýr. Ba sit ta rým bi na la rý sý ný fýn - dan dýr. 14 yaþ la rýn da ol du ðu bi lin mek te dir. Ba yýn dýr lýk bi rim fi yat la rý göz ö nü ne a lýn dý - ðýn da ev cut ya pý ya ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. 7- v: Parsel ü ze rin de ze min+1 kat yýð ma ko nut mev cut tur m 2 ta ban a lan lý - dýr. 2. kat la be ra ber 266 m 2 kul la ným a la ný mev cut tur. Ya pý nýn i çi ve dý þý sý va lý i çi plas tik bo ya sý i le bo ya lý dýr. I sýt ma sis te mi so ba lý dýr. ç ka pý la rý ah þap doð ra ma dýr. Dýþ pen ce re - le ri PVC doð ra ma dýr. Ça tý sý ah þap o lup ki re mit kap lý dýr. Ya pý nýn 22 yaþ la rýn da ol du ðu bi lin mek te dir. Ze min kat in þa at gö rü nü mün de dir. Na ta mam dýr. Ya pý nýn i zo las yo nu ye ter siz dir. Do la yý sý i le yýp ran ma ça buk ol mak ta dýr. Ko nut lar da ze min dö þe me le ri ol - ma dý ðýn dan bi na na ta mam du ru mun da dýr. Ba yýn dýr lýk bi rim fi yat la rý göz ö nü ne a lýn dý - ðýn da ev cut ya pý ya ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. 8- Saman lýk: Taþ te mel ler ü ze ri ne yýð ma tuð la kul lan mak su re tiy le in þa e dil miþ tir. 93 m 2 ta ban a lan lý dýr. çi ve dý þý sý va sýz dýr. Ça tý sý ah þap üs tü o luk lu a lü min yum on dü lin kap lý dýr. v le ay ný yaþ lar da, 14 se ne lik ol du ðu bi lin mek te dir. Ba yýn dýr lýk bi rim fi yat la rý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ev cut ya pý ya 8.200,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. 9- Besihane: Taþ te mel ler ü ze ri ne yýð ma tuð la kul lan mak su re tiy le in þa e dil miþ tir. 133 m 2 ta ban a lan lý dýr. çi ve dý þý sý va sýz dýr. Ça tý sý çe lik ça tý o lup üs tü ki re mit kap lý dýr. 14 yaþ la rýn da ol du ðu bi lin mek te dir. Ba yýn dýr lýk bi rim fi yat la rý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ev cut ya pý ya ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. r sa sý top lam 3625 m 2 o lup pi ya sa ra yiç le ri ne gö re 1 m 2 si nin de ðe ri TL dir. r sa sý nýn de ðe ri i se 3625 m 2 x TL = TL dir. Par sel ü ze rin de ki ya pý la rýn ve ar sa sý nýn top lam de ðe ri i se ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL = ,00 TL'dir. mar Durumu: Belediye imar alaný dýþýnda kalmaktadýr. uhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:00-10:10 rasý Satýþ Þartlarý: 1 - Satýþ (Salý) günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda Sinanpaþa cra üdürlüðü/sinanpaþa/f YON K R H SR ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak - týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be - de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le (Cu ma) gü nü Si nan pa þa c ra ü dür lü ðü/si nan pa þa/f YON K R H SR ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la - cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ - ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a - lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le % 18 K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir B: 6312 T. C. SNNPÞ SULH HUKUK HKS (STIÞ URLUÐU) (TÞINZIN ÇIK RTIR LNI) n34 Z 0589 Plakalý aracýmýza ait K2 Taþýt kartý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Rumeli Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. n34 TFS 09 Plakalý Ticari Taksimin Fiþ sayfalarý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Hasan Bayram

11 Hazýrlayan: e-posta: ÜS TD B D ÜZ Z N IN T L B L R NN, R SÂ L- NUR UN S D LÞ T R L Y C Ð HK KIN D K K TU BU DUR: VT HK KIN H TI RI ÇN 22 O cak 1990 ta rih li Za man Ga ze te sin de Hak kýn Ha tý rý çin mi? baþ lý ðý al týn da ve Þem sed din Nu ri müs te ar is miy le neþ re di len ya zý da, Ri sâ le-i Nur un sa de leþ ti ril me si nin ge rek li li ði id di a sý i le ri sü rül - müþ tür. Bu na de lil o la rak da el yaz ma Kas ta mo nu Lâ hi ka sý ndan a lýn ma ve ye ni ya zý da neþ re dil me miþ o lan bir-i ki sa týr ya zý gös te ri li yor. Hem Ri sâ le-i Nur un sa de leþ - ti ril me si ne ma ni ol duk la rý id di â sýy la, Nur hiz me tiy le biz zat meþ gul o lan fe da kâr ha dim le ri de it ham e dil mek te dir. Hz. Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî nin ve bü tün Nur Ta le be le ri nin ve bil has sa Ri sâ le-i Nur un kül lî hu ku ku na - mý na, hem bun dan böy le tâ ký ya me te ka dar ge lip ge çe cek nesl-i â ti nin de bu mu' ci ze-i Kur â ni ye den fe yiz ve ý þýk a la - rak Nur a ta le be ol ma nam zed lik le ri i ti ba riy le o mil yon lar ma sum la rýn da hu kuk-u ma ne vi ye le ri nâ mý na Hz. Üs tad a sa da kat bor cu muz o la rak de riz ki: Þim di ye ka dar böy le ga ze te li sa nýy la, Ri sâ le-i Nur un as - li ye ti ni de ðiþ tir me tar zýn da ve â de ta mey dan o ku ma e da - sýy la böy le bir i ti raz ya pýl ma mýþ tý. Ya zý da Ri sâ le-i Nur un sa de leþ ti ril me si ne de lil o la rak gös te ri len ve el yaz ma Kas ta mo nu Lâ hi ka sý ndan a lý nan o i ki cüm le yi Hz. Üs tad, Kas ta mo nu Lâ hi ka sý nýn ye ni ya zýy - la neþ re ha zýr la ný þýn da kal dýr mýþ týr. li miz de ki o ri ji nal nüs ha lar da bu hu sus mev cut tur. ez kûr cüm le nin geç ti ði pa rag ra fýn ta ma mý i se þöy le dir: Sa ni yen: Bu ra da li se mek te bi ne te sir li bir nur gir di. O da O tu zi kin ci Söz ün Bi rin ci ev ký fý, O tu zun cu Lem a nýn sm-i dl ve Ha kem Nük te le ri, Ta bi at Lem a sý ha ti me si ne ka dar, Â ye tü l-küb ra nýn vet bu dün ya mem le ke ti ne ve mi sa fir ha ne si ne gi ren her bir mi sa fir di ye baþ la yan Bi rin ci a kam ýn ba þýn dan, il ham-va hiy mer te be le ri hâ riç ka lýp tâ On Se ki zin ci er te be o lan kâ i na týn hu dus ha ki ka ti, tâ im kâ na ka dar, ye ni hu ruf la, bir ih tar-ý ma ne vî i le i zin ver dik. Dak ti lo (el ma ki na sý) i le ken di le ri ne yaz dý lar. Siz de bu dört par ça yý bir den cilt ya pýp ye ni hu ruf la ehl-i in kâ ra o ni ki lik top gül le si gi bi a ta bi lir si niz. þ te ga ze te de sa de leþ tir me ye de lil o la rak gös te ri len o i ki cüm le, bu par ça nýn de va mý i di. Kas ta mo nu ha ya - týn da yaz dý ðý bu cüm le yi þim di e le a la rak, mâ na ve ma ka mý ný na za ra al ma dan, kül lî bir sa de leþ tir me ye de lil ge tir mek ha ta dýr. Çün ki böy le bir yan lýþ an la yý þa mey dan ver me mek i çin Hz. Üs tad ye ni ya zý ne þir de bu cüm le yi çý kar mýþ týr. Zi ra o cüm le nin mâ na ve ma - ka mý, ken di ta sar ruf ve ne za re ti al týn da ki o cüz î hâ di - se ye mün ha sýr dýr. Ve hem bun dan son ra ki ha ya tý ve ne þir hu su sun da ki tat bi ka tý biz ce ya kî nen bi li ni yor ki; bu cüm le den an la þýl mak is te ni len mâ na gi bi de ðil dir. ðer böy le bir sa de leþ tir me mü el lif çe ge rek li gö rül sey - di, 1940 tan 1960 a ka dar ki neþ ri yat dev re sin de fi i len tat - bik e der ve ya et ti rir di. Hal bu ki sa de leþ tir me ih ti ya cý ya ni di lin de ðiþ me si 1940 tan son ra da ha da art mýþ tý. Bu ka - dar a çýk bir man týk te na ku zu nu an la ma mak ne den dir? Kas ta mo nu ha ya týn dan son ra De niz li hap sin de on ay ha pis ve be ra et ten son ra mir da ðý nda i ka me ti sý ra sýn da; f yon hap sin den ev vel Is par ta ve ne bo lu da tek sir e di len Zül fi kar, Si ra cün nur, Týl sým lar, sa-yý u sa, Sik ke-i Tas - dik-i Gay bî e ser le ri ni de fa lar ca mü el lif-i muh te rem ken di si biz zat o ku yup tas hih et ti ði gi bi, 1956 dan son ra n ka ra ve s tan bul da ye ni ya zýy la neþ ri ne i zin ver di ði, teþ vik ve ta kip et ti ði Söz ler, ek tu bat, Lem a lar, Þu â lar, þâ ra tü l- câz, - sa-yý u sa, es ne vî-i Nu ri ye, Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, Genç lik Reh be ri ve sâ ir di ðer kü çük e ser le ri biz zat Hz. Üs - tad ta ra fýn dan ya nýn da ki ta le be le riy le be ra ber o kun muþ, ef kâr-ý âm me ye ve is tik bal ne sil le ri ne ar z e dil miþ tir. R SÂ L- NUR N DN S D LÞ T R L Z? Ri sâ le-i Nur un ne den sa de leþ ti ri le me ye ce ði nin çe - þit li hik met le ri ni an la tan Hz. Be di üz za man ýn ve ya kýn ta le be le ri nin bir çok i fa de ve be yan la rý var dýr. Nu mu - ne o la rak bun lar dan bir ka çý ný zik re di yo ruz: Ri sâ le-i Nur ec za la rý, bü tün mü him ha ka ik-ý î ma - niy ye ve Kur â niy ye yi hat ta en mu an ni de kar þý da hi par lak bir sû ret te is ba tý, çok kuv vet li bir i þa ret-i gay - biy ye ve bir i nâ yet-i lâ hiy ye dir. Çün ki ha ka ik-i î ma - niy ye ve Kur â niy ye i çin de öy le le ri var ki; en bü yük bir da hî te lâk ki e di len bn-i Si na, feh min de ac zi ni i ti raf et - miþ, kýl bu na yol bu la maz de miþ. O nun cu Söz Ri sâ - le si, o zâ týn de ha siy le ye ti þe me di ði ha ka i ki; a vam la ra da, ço cuk la ra da bil di ri yor. (ek tu bat, s. 372) l li-alt mýþ ri sâ le ler (þim di yüz o tuz dur) öy le bir tarz - da ih san e dil miþ ki; de ðil be nim gi bi az dü þü nen ve zu - hu ra ta te bâ i yet e den ve ted ki ke va kit bu la ma yan bir in - sa nýn, bel ki bü yük ze kâ lar dan mü rek keb bir ehl-i ted ki - kin sa y ve gay re tiy le ya pýl ma yan bir tarz da te lif le ri, doð - ru dan doð ru ya bir e ser-i i na yet ol duk la rý ný gös te ri yor. Çün kü bü tün bu ri sâ le ler de, bü tün de rin ha ka ik, tem si lât va sý ta sýy la, en â mi ve üm mî o lan la ra ka dar ders ve ri li yor. Hal bu ki o ha ka i kin ço ðu nu, bü yük â lim ler tef him e dil - mez de yip, de ðil a va ma bel ki ha vas sa da bil di re mi yor lar. þ te en u zak ha ki kat la rý, en ya kýn bir tarz da, en â mi bir a da ma ders ve re cek de re ce de; be nim gi bi Türk çe si az, söz le ri muð lâk, ço ðu an la þýl maz ve za hir ha ki kat la rý da hi müþ kil leþ ti ri yor di ye es ki den be ri iþ ti har bul muþ ve es ki e - ser le ri o su -i iþ ti ha rý tas dik et miþ bir þah sýn e lin de bu hâ - ri ka tes hi lât ve su hu let-i be yan; el bet te bi lâ þüp he bir e ser-i i na yet tir ve o nun hü ne ri o la maz ve Kur ân-ý Ke rîm in i caz-ý ma ne vî si nin bir cil ve si dir ve tem si lât-ý Kur â niy ye - nin bir te mes sü lü dür ve in i kâ sý dýr. (ek tû bât, s. 373) Kur ân ýn bir ne vi tef si ri o lan Söz ler de ki hü ner ve za ra fet ve me zi yet kim se nin de ðil; bel ki mun ta zam, gü zel ha ka ik-ý Kur â ni ye nin mü ba rek ka met le ri ne ya ký þa cak mev zun, mun - ta zam üs lûb li bas la rý, kim se nin ih ti yar ve þu u ruy la bi çil mez ve ke sil mez. Bel ki on la rýn vü cu du dur ki, öy le is ter; ve bir dest-i gay bî dir ki, o ka me te gö re ke ser, bi çer, giy di rir. Biz i se, i çin de bir ter cü man, bir hiz met kâ rýz. (ek tu bat, s. 383) Lüt fen ge çen cüm le ye dik kat e dil sin. Ya ni ya za rýn Ri sâ le ler, i fa de ler ve üs lûb ba ký mýn dan tek rar göz den ge çi ril me li dir id - di a sý na kar þý, Hz. Üs ta dýn bir ne vî ce va bý na ba ký nýz: un ta - zam, gü zel ha ka ik-ý Kur â ni ye nin mü ba rek ka met le ri ne ya ký þa - cak mev zun, mun ta zam üs lûb li bas la rý, kim se nin ih ti yar ve þu u ruy la bi çil mez ve ke sil mez. Bel ki on la rýn vü cu du dur ki; öy - le is ter ve bir dest-i gay bî dir ki, o ka me te gö re ke ser, bi çer, giy - di rir. Biz i se i çin de bir ter cü man, bir hiz met kâ rýz. Hz. Be di üz za man ýn â lim, fâ zýl ve e dib ta le be le rin den mer hum h med Fey zi, Ri sâ le-i Nur un tarz-ý be ya ný nýn ul vi ye ti ni þöy le i fa de e di yor: Tah sil ha ya tý üç ay dan baþ ka mev cut ol ma dý ðý hal de, bu ka dar feyz-i i lim neþ re den ve il mi nin hâ ri ka la rýy la en mün te ha me sâ il-i il mi ye de ve â li ye de en yük sek mü te fek - kir le ri da hi hay ret te bý ra ka cak bir man týk ul vi ye ti ib raz e - den ve ha ya tý nýn ya rý sýn dan son ra öð ren di ði bir li san da bu ka dar câ zi be dâr bir tarz-ý be yan ve sü rük le yi ci bir ha - ra ret iz har e den... ve ga yet fey yaz bir aþk ve he ye can te - ren nüm e den... ve bir der ya-yý î man ve bir ha zi ne-i tev hid ve bir um man-ý hik met ha lin de co þan bir i kin ci Be di üz za - man gös te re bi lir mi si niz? (Þu â lar, s. 564) Ri sâ le-i Nur un çok es ki, çok sâ dýk ve çok fe da kâr bir ta le be si mer hum Ha lil b ra him in lâ hi ka da ki fýk ra sýn dan bir par ça: Ri sâ le-i Nur Kur ân-ý u ci zü l-be yan ýn taht-ý ta sar - ru fun da ol du ðun dan, o na u za nan, i liþ mek is te yen her el ký rý lýr ve her dil ku rur. Kur ân-ý u ciz-ül Be yan ýn Ve mâ er sel nâ min ra sû lin il lâ bi li sâ ni kav mi hî kavl-i þe ri fi nin î - ma ve i þâ ra týn dan, þu dev re de Türk li sa ný nýn sad me ler ge - çir me si ne ba ký lýr sa, Ri sâ le-i Nur, Türk çe de, li san ü ze rin - de de i mam o la ca ðý na; yâ ni ya rýn hâ lis Türk çe o lan Ri sâ - le-i Nur un kesb-i im ti yaz e dip di ðer le ri ni ter k e de cek le ri - ne da ir i þa ret-i Kur â ni ye den dir de miþ ol sam ha tâ et me - miþ o lu rum zan ne de rim. ( mir dað Lâ hi ka sý-i, s. 99) ek teb-i fü nun da ve u lûm-u s lâ mi ye de ga yet mü dak - kik ve ký dem li mu al lim ler den Ha san Fey zi nin e hem mi - yet li ve çok u zun bir mek tu bu dur. Fa kat bir kýs mý tay ye - dil di; neþ ri ne lü zum gö rül me di: y Ri sâ le-i Nur! Se nin, Kur ân-ý Ke rîm in nur la rýn dan ve mu 'ci ze le rin den gel di ði ne, Hak kýn il ha mý, Hak kýn di li o lup, O' nun em ri ve O' nun iz ni i le ya zýl dý ðý na ve yaz dý rýl dý ðý na ar týk þek þüp he yok. Fa kat a ca ba se nin bir mis lin da ha ya zýl mýþ mý - dýr? Türk çe o la rak te lif ve ter tip ve tan zim o lu nan mü zey yen ve mü kem mel, fa sih ve be lið nüs ha la rý nýn þim di ye ka dar bir e - þi ve bir yol da þý gö rül müþ mü dür? Yü zün de ki fe sa hat ve ö - zün de ki be lâ gat ve sen de ki ha lâ vet baþ ka e ser ler de gö rül mü - yor. hil ve er ba bý na ma lûm ol du ðu ü ze re: Â yât-ý Bey yi nât-ý - lâ hi ye nin tür lü ký ra at i le hik met ve ha ki kat ve ma ri fet i lim le ri - ni ve da ha bir çok ru muz ve es rar ve i þa ret ve u lûm-u ra bi ye - yi hâ mil ol du ðu gi bi, sen da hi bir çok yü ce lik ler, sa hi fe ve sa týr - la rýn da, hat tâ ke li me ve harf le rin de ta le be le ri ni hay ret ve deh - þet le re dü þü ren bir çok es rar ve le dün ni yat ta þý yor sun. þ te bu hâl, se nin bir u ci ze-i Kur ân ol du ðu nu is bat e di yor. Öy le ya - zýl mýþ ve öy le di zil miþ sin ki, in sa nýn bak týk ça ba ka ca ðý, o ku duk - ça o ku ya ca ðý ge li yor. n â lî bir ta le ben sen den fe yiz ve i lim ve ir fan aþ ký al dý ðý gi bi, en a vam bir ta le ben de yi ne sen den ders duy gu su nu a lý yor. Sen ne bü yük bir e ser, ne tat lý bir kev ser sin. Bu hâ lin, Türk çe mi ze bü yük bir kýy met ve tü ken - mez bir me zi yet bah þe di yor. Se nin ul vi yet ve ke râ me tin, Türk di li ni bü tün dil ler i çin de yük sel ti yor. Kur ân dan ma a - da hiç bir ki ta ba ve hiç bir kav min li sa ný na sýð ma yan bu ka - dar yük sek a sa let ve fe sa ha ti se nin le di li miz de gö rü yo ruz. Fe sa hat ve be lâ ga týn son had di ne çýk tý ðý bir de vir de, Kur ân-ý Ke rîm in na zil ol ma ya baþ la ma sý i le, Kur ân nu ru kar þý sýn da ü de bâ ve bü le gà nýn kýy met ten dü þüp, sö nen â - sâ rý gi bi; se nin de o hu dut suz ve ni ha yet siz ve a man sýz fe - sa hat ve be lâ ga týn, hu te bâ yý hay ret le re dü þür müþ tür. Sen bir þi ir-i des ta nî de ðil sin. Fa kat o ka dar fa sih ve be lið ve e - da lý ve sa dâ lý ve nað me li ya zýl mýþ ve bü tün harf le rin bir bi - ri ne da ya na rak ke li me ve ke lâm la rýn, si yak ve si bak, in ti - zam ve in si cam i le di zil miþ ve bun lar bir bi ri ne o ka dar kuv vet ve kud ret ve me ta net ver miþ ki; men sur ve Tür kî i - ba re li ol du ðun hal de, yi ne mis lin ge ti ri le mez. Se nin gi bi par lak bir e ser, bir da ha kim se ye na sib ol maz. s lâ mi yet Gü ne þi nin do ðu þun dan tam on dört a sýr son - ra, se nin gi bi ul vî ve lâ hî ve ar þî bir nu run tek rar ve ye ni - den, ba hu sus bu son a sýr da, hem Türk e lin de ve hem de Türk di lin de doð ma sý, a ca ba ki min ha týr ve ha ya lin den ge - çer di? Bu ne bü yük bir ni met biz le re ve bu a sýr hal ký i çin ne bah ti yar lýk Yâ Rab bi! Türk çe miz se nin le if ti har e dip dol mak ta, ka ba rýp þiþ mek te ve her li san üs tü ne bað daþ ku rup o tur mak ta dýr. Garb dil le ri - nin her bi ri si ne ter cü me ve na kil o lu nan ev lâ nâ Ca mi ve ev lâ nâ Ce lâ led din in ve Haz ret-i ýs rî ve Bed red din le rin â - sâr-ý mü ba re ke le ri sa na ba kýp: Bâ re kâl lah ze hî sa a det sa na ey Ri sâ le-i Nur! He pi mi ze baþ tâ cý ol dun! di ye teb rik ve teh ni ye - le ri ni sun ma ya ve ruy-i ze mi nin in san la be ra ber bü tün zi ha - yat mah lû ka tý da hi se ni ka bu le ha zýr la ný yor lar... He le o gü zel teþ bih ve tâ bir le rin bir mis li, bir da ha bu lu - nup söy le ne mez. Sen de ki mu ka ye se ve mu ha ke me le rin, vak a ve tem sil le rin bir ben ze ri ve bir na zî ri bir da ha ge ti ri le mez. Kur ân-ý ra bî den Türk çe Söz le re a kan ve bu gün öz - türk çe den fýþ ký ran bu fe yiz ve bu nur lar, kalb ler de se nin bir nü mu ne-i kud ret ve ni þa ne-i rah met ol du ðu na hiç bir rayb ve gü man bý rak mý yor. Sen, â yi ne-i id râ ke ci lâ ve â - lem-i kal be sa fa ve ruh-u re va na gý da sýn... l lah l lah... Türk il le ti se nin i le ne ka dar if ti har et se yi ne az dýr. Göz le ri nur lan dý rýp, gö nül le ri sü rur lan dý ran bu hüc cet ler ve tâ bi ra týn ve bu ke li mat ve teþ bi hâ týn, rþ-ý - zam dan in di ði mu hak kak týr. Çün kü: Ke der le ri gi de re rek, in sa na neþ e ve ne þat ve ri yor, o ku nur ken hiç bir i ti raz se si ve hiç bir in kâr ko ku su du yul mu yor. O za man a kýl ve man - týk du ru yor, nefs-i in sa nî sâ fi le þi yor, hem du ru lu yor. San ki se nin bü tün ha ki kat le rin, ev ve lâ Rab bâ nî ve Rah mâ nî fab - ri ka la rýn ul vî ve Sa me dâ nî tez gâh la rýn da iþ le ne rek, son ra Nur-u lâ hî der ya sýn da yý ka nýp çý ka rýl dýk tan son ra gül ya ðý fab ri ka sý na ve ril miþ. O ra da ye di de fa gül yað lar ýna ba tý rýl - dýk tan son ra hâ lis öd a ða cý i le bu hur lan mýþ ve bun lar i le ya zýl mýþ sýn. Bü tün mes e le ve mad de le rin, hep sa yý lý ve say gý lý dýr. O mun ta zam ve mü kem mel, mü zey yen ve mü - nev ver söz le rin, þim di ye ka dar ya zý lan ih ti lâf lý e ser le ri bü - küp hep si ni bir ya na bý rak mýþ, an cak ken di ni na zar gâh-ý en a ma ar z ey le miþ tir. (Kon fe rans: 83-88) 1950 ön ce si, eh med Fey zi ða be yin sa-yý u sa mec - mu a sý i çin ha zýr la dý ðý lû gat çe nin ba þý na yaz dý ðý; ve Hz. Üs ta - dý mý zýn da, mün te þir mir dað Lâ hi ka sý s: 220 de tah sin et ti ði bir fýk ra sý ný ma kam mü na se be tiy le bu ra ya der ce di yo ruz: Be dî ü l-be yan o lan Ri sâ le-i Nur un mü el li fi, Üs ta dý mýz l - lâ me-i Sa i dü n-nur sî Haz ret le ri ev ve lâ mü ca he de-i nef sa ni - ye yi her þe ye tak dim ve sý fat-ý mez mû me yi mahv, a lâ ik-ý dün - ye vî ye den in ký ta, ha ki kat-ý him met le Ce nâb-ý Hakk a te vec - cüh et ti ðin den kalb-i mü nev ve rin den hi cab-ý zu lü mat i nâ yeti Hak la in ki þaf ve Rah met-i lâ hiy ye fe ye zan ve Nur-u Sa me - dâ nî le me an e dip fe men þe ra hal la hü sad ra hû li l-s lâ mî fe - hü ve a lâ nu rin min Rab bi hî sýr rý na maz ha ri yet le sadr-ý þe ri fi mün þe rih o lup, Rah met-i Süb ha niy ye i le sýrr-ý me le kût mir at-ý kal bi ne mün ke þif ve ha ka ik-ý i ma ni ye ve Kur â ni ye te le lü et ti ðin den, þüp he siz Ri sâ le-i Nur, doð ru dan doð ru ya il ham-ý lâ hî ve ih san-ý Rah ma nî, ik ram-ý Rab ba ni, feyz-i Sa - me dâ nî, in tak-ý Süb ha nî, hem i caz-ý ma ne vî-i Kur a nî.. hem mak bul-ü Þâh-ý Ri sâ let (asm)., hem mem duh-u Þâh-ý Ve lâ yet (ra).. hem mer gûb-u Þâh-ý Gey la nî (k.s.).. Hem Kur ân-ý u ciz-ül Be yan ýn se mâ-i ma ne vî sin de par la yan hi da yet ve tev fik gü neþ le ri nin nur la rý nýn in i ka sý, hem sýrr-ý ve ra set-i kâ - mi le-i Ne be viy ye (asm) ci he tiy le Re sûl-i k rem e (asm) ih san o lu nan ce vâ mi ü l-ke lim gi bi, Üs ta dý mý za da hi ka lî lü l-lafz, ke - sî rü l-mâ na ke li mat-ý ca mi a ik ram o lun ma sý, hem Üs ta dý mýz, s mâ ü l-hüs nâ dan ism-i Be dî a maz ha ri ye tin den, te li fi o lan Ri sâ le-i Nur, ke li mat-ý be dî a ve tâ bi rat-ý ga ri be i le mü zey yen ol ma sý, hem ter cü me o lu na cak ke li mat-ý ra biy ye de Üs ta dý - mýz yal nýz lü gat ça sat hî mâ na la rý dü þün me yip bel ki ga yet ge niþ ve pek kud sî o lan i man ve Kur ân ha ki kat la rý ný na za ra a la rak ga yet hâ ri ka de lil ler, za hir bur han lar, kat î hüc cet ler is bat ve be yan et ti ðin den o ke li mat, i fa de e dip bak týk la rý kül lî ha ki kat lar dan, kud sî mâ na lar dan bi rer ul viy yet, bi rer kül liy yet kes bet me si.. Hem Üs ta dý mýz es ki den be ri fe sa hat-ý â li ye ve be lâ gat-ý fev ka lâ de sa hi bi ol du ðun dan, Ri sâ le-i Nur be la gat ve e de bi yat ça pek yük sek bir mev ki de bu lun ma sý gös te ri yor ki; o nur lu ke li ma tý ter cü me et mek im kân sýz dýr. uh te rem eh med Fey zi fen di mu hak kik ve mü dak kik bir â lim ol ma sý, se kiz se ne Hz. Üs ta dý mý zýn hiz me tin de ve kâ tib li ðin de bu lun ma sý, Üs ta dý mýz dan da ders al ma sý gi bi çok maz ha ri yet le riy le, Ri sâ le-i Nur un üs lû bu ve i fa de si ve ke lâm ve ke li me le ri hak kýn da ka na at be yan et me hu su sun da â lim ler ve ta le be ler i çin de en sa lâ hi yet dar bir þah si yet ol ma - sý nok ta sýn dan, bu par ça çok e hem mi yet li ve mer hum a ða - be yin Ri sâ le-i Nur u na sýl an la dý ðý nýn par lak bir mi sâ li dir. DVI SYF 12 D ðer genç li ðin ve ne sil le rin Nur lar - dan is ti fa de ve is ti fa za la rý cid den ar zu e di li yor sa, bu nun yo lu; Nur - la rýn sa de leþ ti ril me si de ðil, bil a kis Kur ân-ý Ha kîm in bu as rýn feh mi - ne bir der si o lan Ri sâ le-i Nur un te li fin de ki ve þim di ye ka dar neþ - ro lan as li ye tin de ki kud si ye ti ni mu ha fa za i le, genç ve kör pe di - mað la ra, ber rak gö nül le re bu Kur ân nur la rý nýn u laþ tý rýl ma sý dýr. Y 11 3 ÞUBT 2012 CU NSTTÜ Ri sâ le-i Nur un sa de leþ ti ril me si ne Üs ta dýn i zni ve rý za sý yok tur ðer Risale-i Nur'un sadeleþtirilmesi müellifçe gerekli görülseydi, 1940 tan 1960 a kadarki neþriyat devresinde fiilen tatbik eder veya ettirirdi. Zira sadeleþtirme ihtiyacý, yani dilin deðiþmesi 1940 tan sonra daha da artmýþtý...

12 12 NSTTÜ Y 3 ÞUBT 2012 CU b dül ka dir Ba dýl lý nak le di yor: 1969 da ra bî es ne vî yi tab et mek i çin te þeb bü se geç ti ði - miz de; as len rab ça o lan es ne vî nin i çin de ge çen ba zý Türk çe ke li me le rin rab ça ya ter cü me si lâ zým dýr, çün ki bu ki tab rab ça dýr ve rab la rýn i çin de neþ re di le cek tir di ye mer hum Zü beyr - ða be ye mek tub la bil dir dim. Bu hu - sus ta Zü beyr ða bey den ge len mek tub ay nen þöy le dir: Râ bi an: kin ci mü ba rek ve müj de li mek tu bu nu zu al dým. Bu gün kü nes lin bil me di ði fa - kat ih ti ya cý na bi nâ en öð ren - mek za ru re tin de ol du ðu ke li - me le ri, Üs ta dý mý zýn ha ri ku la - de üs lûb ve be lâ ga tý ný ve ha ki - kat le ri i fa de sa de din de is ti mal et ti ði lü gat la rý ay nen mu ha fa za et mek le he pi miz mü kel lef bu - lun mak ta yýz. ( ) ðer þi men di - fer, ec za ha ne, san tral gi bi lü gat - lar, Nu ri ye de ra bî ri sa le le rin i - çin de i se; mez kûr va zi fe mi ze ve ha ki ka ta bi nâ en yi ne de ðiþ ti re me - ye ce ðiz. O ku yan zât lar öð ren sin - ler. ðer rab ça yý o ku ya cak ye ni ne sil i se, Yir min ci s rýn mev ki-i mu al lâ sýn dan hi tab e den ü bel lið-i ü bin in, Hâ dî-i k ber in kim bi lir a - kýl la rýn er me di ði ne hik me te bi nâ en yaz dý ðý mev zu ba his ke li me ler mi sil lü lü gat la rý me rak e dip öð - ren mek þe ref-i ma ne vî si ne yük sel sin ler. Hâ mi sen: ðer ra bî le ri ba þýn da, e ðer baþ lýk lar Türk çe i se yi ne ay nen Türk çe o la rak kal sýn. a dem Üs ta dý mýz o bü yük e se ri, tek rar tek rar o ku muþ ve mec mu a ha li ne ge tir miþ ol du ðu sý ra lar da o baþ lýk la rý ay nen bý rak mýþ; biz ler de ay nen bý ra ký rýz. Has ta Kar de þi niz. þ te mer hum Zü beyr ða be yin Ri sâ le-i Nur neþ rin de gös - ter di ði en bü yük sa da kat ti tiz li ði ni ve en ve fa kâr hâ let-i ru hi ye - si ni ve sa mi mî te lâk ki si ni gös te ren ve bil di ren i fa de le ri... S D LÞ TR, H YT L H K KT L R KY BT T RR da f yon hap sin de h med Fey zi ða be yin Hz. Üs - tad dan genç ler i çin ri sâ le le rin bi raz sa de leþ ti ril me si ne da ir mek tu bu na, Hz. Üs ta dý mý zýn ver di ði ce va bý dýr: Sa ni yen: Nur un met ni, i za ha ih ti ya cý ol sa, ya sa tý rýn üs tün de, ya ke nar da hâ þi ye cik ler ya zýl sa da ha mü na sib dir. Çün kü me tin i - çi ne gir se, tek sir e di len nüs ha lar ay rý ay rý o lur, tas hih lâ zým ge lir. Hem sû-i is ti ma le ka pý a çý lýr, mu a rýz lar is ti fa de e der ler. Hem her kes se nin gi bi mu hak kik mü dak kik ol maz, yan lýþ bir mâ na ve - rir, bir ke li me i lâ ve e der, e hem mi yet li bir ha ki ka ti kay bet me ye se - beb o lur. Ben tas hi ha tým da böy le za rar lý i lâ ve le ri çok gör düm. Hem be nim tarz-ý i fa dem, bu za ma nýn Türk çe si ne uy gun gel mi - yor. Bir par ça dik kat ve te en nî is ter. Bel ki bu nun da bir fay da sý, bir hik me ti var... ( mir dað Lâ hi ka sý, el yaz ma, s. 661) 1950 den son ra Bü yük Do ðu mec mu a sý ný çý ka ran meþ - hur ya zar ve þöh ret li e dip Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek, ri sâ le ler - den ba zý la rý ný sa de leþ ti re rek mec mu a sýn da neþ ret ti ði za - man, Hz. Üs tad o nu dur dur mak i çin ta le be le ri ni va zi fe len - dir di ve o neþ ri ya tý dur dur du. Bu hu sus ta, Üs ta dýn hiz - met kâ rý ve en ya kýn ta le be le rin den mer hum Cey lân Ça lýþ - kan i le Zü beyr Gün dü zalp, Ne cip Fa zýl Bey e Ri sâ le-i Nur un sa de leþ ti ri le mi ye ce ði ne da ir u zun mek tub lar yaz - dý lar. ü del lel ve mev suk hüc cet ler le o nu dur dur du lar. Ga ze te de ki ay ný ya zý da ya zar, Þem sed din Ye þil in ri sâ le ler den al dý ðý par ça la rý ken di e se rin de de ðiþ ti re rek neþ ret ti ði ni ve bu ha - re ke ti ni Be di üz za man ýn hoþ kar þý la dý ðý ný ya zý yor. Biz hiz met kâr - la rý ya kî nen bi li yo ruz ki; böy le dost ba zý ya zar la rý gü cen dir me - mek i çin Hz. Üs ta dý mýz za hi ren mu ha le fe ti ni gös ter mez di. ( ) Ri sâ le ler den ba zý ba his le ri bir de re ce i zah e de rek mec - mu a i le neþ ri ni is te yen â lim bir ta le be si ne i zin ver me yen mek tu bun da Hz. Üs tad: Sa kýn Þem si gi bi Nur la rý tað yir et me sin di ye rek i zin ver mez. y ný ya za rýn id di a la rý a ra sýn da: Ri sâ le ler mi rî ma lý dýr. Hiç kim se nin, hat ta mü el li fi nin da hi bu e ser le ri sa hip len me ye hak ký yok tur di ye rek Nur la rý yað ma ya pý la bi lir sa hip siz bir mal þek lin de gös te ren ve çok a cib bir fev za ka pý sý ný a çan id - di a sý da var. n la þý lý yor ki, bu id di a sa hi bi Hz. Üs ta dýn mü - ker rer va si yet le rin de ve e ser le ri nin çok yer le rin de sâ hib ler di ye va sýf lan dýr dý ðý ve Nur un has lar da i re si ni teþ kil e den vâ ris ler ve i man hiz me ti fe da kâr la rý ný â de ta hi çe sa yý yor. Sö zü u zun et me mek i çin va si yet na me le ri ve has lar da i re si - nin fe da kâr la rý na da ir pek çok be yan la rý kül li yat-ý Nu ra ha - va le i le bir kaç par ça yý nak let mek le ik ti fa e di yo ruz. Þöy le ki: Ri sâ le-i Nur a si zin gi bi pek cid dî sâ hib ve mu ha fýz ve vâ - ris ve ha ki kat bîn ve kýy met þi nas zat la rýn be nim ye rim de ben den da ha kuv vet li, ih lâs lý o la rak va zi fe-i Kur â ni ye ve î - ma ni ye de ça lýþ týk la rý ný gör dü ðüm den, ke mal-i fe rah ve sü rür ve it mi nan ve is ti ra hat-ý kalb i le e ce li mi ve mev ti mi ve kab - ri mi kar þý lý yo rum, bek li yo rum. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 5) þa ðý da ki mek tu bu da Haz ret-i Üs tad; f yon hap sin den tah li ye si za ma nýn da ken di mü ba rek hat týy la yaz mýþ ve Ri - sâ le-i Nur u mah ke me de ha ra ret le mü da fa a e den ve sa da - kat gös te ren ta le be le ri ne, mek tu bun ba þý na i sim le ri ni ya - za rak gön der miþ tir: ziz sýd dýk kar deþ le rim, Bay ram teb ri kiy le be ra ber her bi ri ni zi de re ce si ne gö re bi rer Sa id ve bi rer vâ ri sim ve be nim ye rim de Nur la rýn bi rer bek çi mu ha fý zý o la rak ma ne vî bir ha tý ra ya bi na en ka bul et ti ði mi ha - ber ver di ðim gi bi, þim di de si ze be yan e di yo rum. a dem had - dim den çok zi ya de hüsn-ü zan ný nýz la ba na u lûm-u i ma ni ye ve hiz met-i Kur â ni ye de bir üs tad lýk ver miþ si niz. Ben de her bi ri - ni ze de re ce si ne nis be ten es ki za man üs tad la rý nýn i ca zet al ma ya lâ yýk o lan ta le be le ri ne i ca zet-i il mi ye yi ver dik le ri mi sil lü i ca zet ve ri yo rum. Ve bü tün ka na a tým la ve ruh u ca ným la si zi teb rik e - di yo rum. n þa al lah þim di ye ka dar sa da kat ve ih lâs da i re sin de fev ka lâ de neþr-i en vâr et ti ði niz gi bi da ha par lak de vam e dip bu â ciz, za if, mü te ka id Sa id be de li ne bin ler muk te dir, kuv vet li, va - zi fe per ver Sa id ler o lur su nuz. ( mir dað Lâ hi ka sý-i I, s. 6) Ri sâ le-i Nur un mal-i u mu mî o lup, te mel lük e di le me me si de mek: Ri sâ le ler de ki ha ki kat lar, Kur ân ýn ma lý dýr, fi kir mah su - lü de ðil dir de mek ol du ðu, kül li ya týn mü te fer rik yer le rin de mu - sar rah týr. O nun i çin bu nun ü ze rin de da ha faz la dur mu yo ruz. Ya zý da, ri sâ le den a lý nýp de ði þik lik ya pý lan bir par ça i le, a - sýl o ri ji nal a ra sýn da mu ka ye se i çin ör nek ve ri li yor. Böy le ce o meç hul þah sýn, Be dî ül be yan vas fýy la tav sif e di len Ri sâ le-i Nur un be lâ ga tý nýn üs tün de bir be lâ gat sa hi bi ol du ðu fik ri ih sas e dil mek le, ehl-i vic da nýn na za rýn da na sýl bir is tis ka le mâ ruz ol du ðu i zah tan va res te dir. Ya zar, Ri sâ le-i Nur un biz zat te li fin de ki hâ ri ka nâ i li ye ti, â yâ týn mu ay yen za man lar i çin de a çý lýp te li fe me dar kud sî il ham-ý kül lî o lan ul vi yet-i be ya ný ný bil me mek te, dü þün me mek te ve hat tâ mez kûr kül li mâ na i le vü cu da ge len ve Nur la rýn ders tar zý su re - tiy le cil ve ger o lan, ve ra set-i Nü büv vet sýr rýy la, bu as rý ve ge le cek as rý nur lan dý ran kud sî mâ hi ye ti ni na za ra al ma mak ta dýr. Ve lev hiz met mü lâ ha za sý i le de ol sa, Ri sâ le-i Nur sa de leþ ti ril - me li dir di ye ga ze te li sa nýy la â le me i lâ nat, mil yon lar Nur Ta le be - le ri nin a kýl, kalb ve ruh la rý nýn tâ de rin lik le rin den bað lan dýk la rý Ri - sâ le-i Nur a ve te li fin de ki gü zel li ði ne per de çek mek hük mün de te lâk ki e dil mek le, o yü ce ve li ni me ti ni ze kar þý na sýl bir sa da kat siz - lik ve ve fa sýz lýk ör ne ði gös ter di ði niz, cid den me dar-ý te es süf tür. ÜS TD K L K RIÞ TIR Y B L R ZI D ÐL DR Hz. Üs tad de ðil sa de leþ tir me ye, ka lem ka rýþ týr ma ya da hi ra zý de ðil dir. Bu na bir mi sâl o la rak da: Hz. Üs ta dý mýz bir gün, en has ta le be si nin Fih rist Ri sâ le si ne gü ya mâ nâ da ha gü zel le þi yor dü þün ce siy le yap tý ðý i lâ ve le ri gö - rüp mü tâ lâ a dan son ra, Zü beyr le Cey lan ý ça ðý rýp: Be nim Sun - gur i le bir mu ha ke mem var. On lar böy le böy le yap mýþ lar. Be - ra ber ge lin, mâ na ya dik kat e din, han gi si doð ru? de yip kar þý laþ - tý rýp son ra te li fin de ki, as li yet te ki mâ na nýn þu mû lü ve i sa be ti or ta ya çýk mak la, o ri sâ le yi ge ti re ne þid det li bir to kat aþ ke dip: Tit re me li i di niz. Ben da hi ka lem ka rýþ tý ra mý yo rum. Siz na sýl ka lem ka rýþ týr dý nýz? di ye hid det gös ter di ði, ye min le bu hâ di se - nin hem þa hi di hem mu ha ta bý o la rak si ze ar z e dil miþ tir. þ bu key fi yet, bi lin di ði hal de, siz þim di han gi Üs ta dýn, han gi Be di üz - za man ýn sa de leþ tir me ye i zin ver di ðin den bah se di yor su nuz? e se le miz le a lâ ka lý bir ha tý ra yý h med y ti mur an la tý yor: Üs ta dý mýz Sam sun ah ke me si mü na se be tiy le s tan - bul a gel di ðin de, bir gün bu mâ nâ da bir soh bet te, þu me al - de be yan da bu lun du lar: dam lar dün ye vî hâ câ tý i çin ve ya ti ca ret ve ya dün ye vî bir mak sat i çin tâ þark tan bu ra ya ka dar ge li yor lar, mas raf lar ya pý - yor, zah met le re kat la ný yor lar. Uh re vî ve e be dî ha yat ve sa a de ti i çin ne den an la ma ya ça lýþ mý yor? Lü ga ta bak sýn, dik kat et sin, gay ret te bu lun sun. Bu iþ de de bi raz zah met çek sin ler. Ri sâ le-i Nur da ki ha ka ik-ý i ma ni ye ve Kur â ni ye ders le ri gi bi, Nur Ta le be le ri nin hiz me te, der se ve sa ir ta le be lik ve - ci be le ri ne da ir, Lâ hi ka lar da ve mek tu bat ta Hz. Üs ta dýn mü te ad dit ders ve tâ lim le ri, ih tar ve i kaz la rý var dýr. Bu hu - sus Hiz met Reh be ri nin ba þýn da þöy le i fa de e dil miþ: Ri sâ le-i Nur mü el li fi mu az zez Üs ta dý mýz, u zun yýl lar bo yun - ca hiz met-i Nu ri ye nin muh te lif saf ha la rýn da ta le be le riy le bir lik - te mâ ruz bý ra kýl dý ðý çe þit li hal ler de, za man ve ze mi ne mü na sib ve o hal le re mu va fýk ders, i kaz ve ir þad lar da bu lun muþ tur. Ri sâ - le-i Nur da ki ha ka ik, na sýl ki doð ru dan doð ru ya feyz-i Kur ân dan mül hem ha ki kat-ý i ma ni ye dir; za man ve ze mi ne gö re de ðiþ mez e be dî ha ki kat lardýr. O kud sî ha ki kat la rýn ders ve tâ li min de, ne þir ve i lâ na týn da da hiz me te ta al luk e den ir þad, i - kaz, teþ vik ve ter gi bi ta zam mun e den þu ge le cek me se le ler de her hal de de ðiþ mez ders ler ve e sa sat týr ki, Nur Ta le be le ri ha ya - týn ve hiz me tin muh te lif sa ha ve saf ha la rýn da on lar dan is ti fa de e der ler, müþ ki lât la rý ný gi de rir ler. (Hiz met Reh be ri, sh. 7) Bu ra ya ka dar tak dim e di len bir ký sým na kil ve be yan lar la Üs tad Haz ret le ri nin Nur la rýn sa de leþ ti ril me si ne i zin ve mü - sa a de si ol ma dý ðý ný, o la ma ya ca ðý ný i fa de ye ça lýþ týk. Yal nýz bi - zim bu ra da ki ce va bî ya zý mýz, Hz. Üs tad ý reh ber ka bul e dip o na sa da kat gös te ren ler i çin dir. Dik kat ve in saf i le mez kûr be di hi ya ta na zar e den ve mek tu ba tü n-nur u o ku yan her kes, Hz. Üs ta dýn bu hu sus ta ki te mâ yü la tý ný ya kî nen gö re cek tir. ÐR Y N N SL L RN N L SI R ZU D L YOR S... ðer genç li ðin ve ne sil le rin Nur lar dan is ti fa de ve is ti fa za la rý cid den ar zu e di li yor sa, bu nun yo lu; Nur la rýn sa de leþ ti ril me - si de ðil, bil â kis Kur ân-ý Ha kîm in bu as rýn feh mi ne bir der - si o lan Ri sâ le-i Nur un te li fin de ki ve þim di ye ka dar neþ ro lan as li ye tin de ki kud si ye ti ni mu ha fa za i le, genç ve kör pe di - mað la ra, ber rak gö nül le re bu Kur ân nur la rý nýn u laþ tý rýl ma - sý dýr. Be nim hiz me tim ve ser gü zeþ te-i ha ya tým bir ne vî çe - kir dek hük mü ne geç miþ. na yet-i lâ hi ye i le, bu za man da e - hem mi yet li bir hiz met-i i ma ni ye ye meb de ol mak i çin Kur ân dan ge len ve mey ve dar bir þe ce re-i â li ye o lan Nur Ri sâ le le ri ni ih san et miþ di yen bir Üs ta dýn ha ya tý ný, þah si ye - ti ni ve e ser le ri ni na za ra ver mek tir. Ve Nur ism-i þe ri fi ne maz har nu ra nî bir kül li ye de Nur la rýn der sin de, tah ri rin de, o ku nup ya zýl ma sýn da bi iz nil lâh te cel lî e den e be dî mür þid-i ma ne vî yi genç ne sil le re tak dim et mek tir. Ve siz den bek le - nen de za ten bu dur. Ve l lah si ze böy le çok bü yük, çok kül - lî bir hiz met im kâ ný bah þet miþ bu lu nu yor. Sa de leþ tir me per de si ar ka sýn da, bu kül lî ni met ve maz ha ri yet giz len me ye ve sat hî li ðe çev ri le bi lir. Bu na as la mü sa a de et me yiz ve et me me li si niz. vet þim di Ce nâb-ý Hakk ýn bah þet ti ði bu ka dar mad - dî-ma ne vî im kân lar, i na yet ler i çe ri sin de e hem mi yet le ü ze - rin de du ru la cak hu sus: Kev - ser-i Kur a nî den sü zü len tat - lý, bü yük bir ha vu zu ka zan - mak i çin bir buz par ça sý ne - vin de ki þah si ye ti ni ve e na ni ye - ti ni o ha vuz i çi ne a týp e ri ten - dir di yen bir kud sî Üs ta dýn mes lek ve meþ re bi i çe ri sin de hiz me te de vam et mek tir. Son o la rak: Hz. Üs ta dý mý zýn - mir dað ve Is par ta da dýþ ka pý nýn iç kýs mý na as týr dý ðý ve her ge le ne de o ku ma sý ný em ret ti ði ve lâ hi ka lar da der ce di len bir kaç mek tu bun ba zý ký - sým la rý ný tak dim e di yo ruz: Her bir a dam e ðer ha ne sin de dörtbeþ ço luk ço cu ðu bu lun sa ken di ha - ne si ni bir kü çük ed re se-i Nu ri ye ye çe vir sin. ðer yok sa, yal nýz i se, çok a lâ - ka dar kom þu la rýn dan üç-dört zât bir leþ sin ve bu hey et bu lun duk la rý ha ne yi kü çük bir ed re se-i Nu ri ye it ti haz et sin. Hiç ol maz sa iþ le ri ve va zi fe le ri ol ma dý ðý va kit - ler de, beþ-on da ki ka da hi ol sa, Ri sâ le-i Nur u o ku mak ve ya din le mek ve ya yaz mak ci he tiy le bir mik tar meþ gul ol sa lar; ha ki kî ta le be-i u lû mun se vab la rý na ve þe ref le ri ne maz har ol - duk la rý gi bi, h lâs Ri sâ le si nde ya zý lan beþ ne vi i ba de te de maz har o lur lar. Ha ki kî i lim ta le be le ri gi bi, on la rýn ma i þet le - ri ni te min hu su sun da ki a di mu a me le le ri de bir ne vi i ba det hük mü ne ge çe bi lir di ye kal be ih tar e dil di. Ben de kar deþ le - ri me be yan e di yo rum. ( mir dað Lâ hi ka sý-i I, sh. 104) Be nim le gö rüþ mek is te yen a ziz kar deþ le ri me be yan e di - yo rum ki: n san lar la gö rüþ me ye za ru ret ol ma dýk ça ta ham mü - lüm kal ma dý ðýn dan, hem þim di te sem müm den, za fi yet ten, ih ti yar lýk tan ve has ta bu lun muþ ol mak tan do la yý faz la ko - nu þa mý yo rum. Bu na mu ka bil kat iy yen si ze ha ber ve ri yo - rum ki: Ri sâ le-i Nur un her bir ki ta bý bir Sa id dir. Siz han gi ki ta ba bak sa nýz, be nim le kar þý kar þý ya gö rüþ mek ten on de - fa zi ya de hem fay da la nýr, hem ha ki kî bir su ret te be nim le gö rüþ müþ o lur su nuz. Ben þu na ka rar ver miþ tim ki: l lah i çin be nim le gö rüþ mek is te yen le ri, gö rüþ me dik le ri ne be del her sa bah o ku duk la rý ma, duâ la rý ma dâ hil e di yo rum ve et - mek te de vam e de ce ðim. ( mir dað Lâ hi ka sý-i I, sh. 191) y ný mâ na da, Hz. Üs ta dýn ha ným lar ta i fe si ne yaz dý ðý der - sin de ki bir par ça i le, Nur la rýn o kun ma sý nýn, se ma vât eh li nin tak di ri ne maz har ol du ðu na da ir bir par ça yý da der ce di yo ruz: Ben i þit tim ki; be nim si ze ca mi de ders ver mek li ði mi ar - zu e di yor su nuz. Fa kat be nim pe ri þa ni ye tim le be ra ber has - ta lý ðým ve çok es bab, bu va zi ye te mü sa a de et mi yor. Ben de si zin i çin yaz dý ðým bu der si mi o ku yan ve ka bul e den bü - tün hem þi re le ri mi, bü tün ma ne vî ka zanç la rý ma ve duâ la rý - ma Nur Þâ kird le ri gi bi dâ hil et me ðe ka rar ver dim. ðer siz be nim be de li me Ri sâ le-i Nur u kýs men el de e dip o ku sa nýz ve ya din le se niz, o va kit ka i de miz mu ci bin ce; bü tün kar - deþ le ri niz o lan Nur Þa kird le ri nin ma ne vî ka zanç la rý na ve du â la rý na da his se dar o lu yor su nuz. (Lem a lar, s. 203) O ders ler u lûm-u i ma ni ye den ol du ðu i çin bir in san yal nýz ken di nef si ne din let tir se ye ter. Ba hu sus siz da i ma bir-i ki ha - ki kî kar de þi de bu lur su nuz. Hem o der si din le yen ler yal nýz in san lar de ðil. Ce nâb-ý Hakk ýn zi þu ur çok mah lû ka tý var dýr ki, ha kâ ik-ý i ma ni ye nin is ti mâ ýn dan çok zevk a lýr lar. Si zin o ký sým ar ka da þý nýz ve müs te mi le ri niz çok tur. Hem mü te fek - ki râ ne o çe þit soh bet-i i ma ni ye, ze min yü zü nün bir ma ne vî zi ne ti ve me dar-ý þe re fi ol du ðu na i þa re ten bi ri de miþ: Yâ ni: Se mâ vat ze mi ne gýb ta e der ki; ze min de hâ li sen-lil - lâh soh bet ve zi kir ve fi kir ve te fek kür i çin bir-i ki a dam bir-i ki ne fes yâ ni bir-i ki da ki ka be ra ber o tu rur lar, ken di Sa ni-i Zül ce lâ li nin çok gü zel â sâr-ý rah me ti ni ve çok hik - met li ve süs lü â sâr-ý san a tý ný bir bi ri ne gös te re rek Sa ni le - ri ni se vip sev di rir ler, dü þü nüp dü þün dü rür ler. Hem de i lim i ki ký sým dýr: Bir ne vi i lim var ki, bir de fa bi - lin se ve bir i ki de fa dü þü nül se kâ fi ge lir. Di ðer bir kýs mý, ek - mek gi bi su gi bi her va kit in san o nu dü þün me ye muh taç o - lur. Bir de fa an la dým, ye ter di ye mez. þ te u lûm-u i ma ni ye bu ký sým dan dýr. Ö nü müz de ki Söz ler ek se ri yet i ti ba riy le in - þâ al lah o cüm le den dir. (Bar la Lâ hi ka sý, s. 260) Nur lar la meþ gul ol ma nýn ya ni o ku mak, din le mek ve ya yaz mak su re tiy le iþ ti ga lin ay nen Hz. Üs tad la ma ne vî gö - rüþ mek ve on dan ders al mak hük mü ne geç ti ði ni ve bu ders ler yal nýz fik rî ve il mî is ti fa de ol ma yýp, Nu ra ta le be ol - ma ve þir ket-i ma ne vi ye sýr rý na maz ha ri yet gi bi kül lî ve u - mu mî bir ha yýr ve nu ra na i li yet bu lun du ðu nu gös ter mek - te dir. Bu gi bi kül lî, kud sî ne ti ce ler i se, Ri sâ lele rin sa de leþ ti - ril me si gi bi tah ri fat hük mü ne ge çen ta sar ruf lar la el de e dil - mez. Ve mak sa dýn tam ak si ne, genç le rin ve ne sil le rin is ti - fa de ve is ti fa za la rý na mâ ni o lun muþ o lur. R SÂ L- NUR UN K L L R N Y NN U H F Z T K L Ü KL L FZ Ri sâ le-i Nur neþ ri ya týn da ta le be le rin den: SD ÖZDR - HD YTUR Hz. Üstadýn hizmetinde bulunan talebelerinden HÜSNÜ, BYR, SUNGUR Z Ü B Y R G Ü N D Ü Z L P :

13

14 14 3 ÞUBT 2012 CU SPOR Y TÜRKY'D BR LK SPOR BKNI SUT KILIÇ, NTLY'D 10 LYON DOLR PR ÖDÜLLÜ FNL DI VRLCK GOLF TURNUVSI DÜZNLNCÐN ÇIKLDI. TGR WOODS' DVT: Tur nu va ya dün ya klas ma nýn da ilk 8'de yer a lan golf çü - le rin ya ný sý ra BD'li Ti ger Wo ods gi bi dün ya ca ün lü o yun cu lar da da vet e di le cek. GNÇLK ve Spor Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ha zýr la nan pro jey le n tal ya'da 10 mil yon do lar pa ra ö dül lü ''fi nal'' a dý ve ri le cek golf tur nu va sý dü zen le ne cek. Golf Fe de ras yo nun dan ya pý lan a çýk la ma da, ge çen yýl 11 mil yon tu ris ti a ðýr la yan n tal ya'da tu riz min 12 a ya ya yýl ma sý i çin Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ça lýþ ma yü rü tül dü ðü be lir til di. çýk la ma ya gö re, bu kap sam da 2013 yý lýn da þu bat ve ni san ay la rý a ra sýn da n tal ya'nýn Be lek böl ge sin de ki sa ha lar da ''fi nal'' a dý ve ri len golf tur nu va sý dü zen le ne cek. Tur nu va ya dün ya klas ma nýn da ilk 8'de yer a lan golf çü le rin ya ný sý ra BD'li Ti ger Wo ods gi bi dün ya ca ün lü o yun cu lar da da vet e di le cek. BRNCY 1,5 LYON TL ÖDÜL HLVCI: STF T FDRSYON HUKUK ÜÞVR LHN HLVCI, F.BHÇ KULÜBÜNÜN KNDSN STFY DVT TSYL LGL OLRK, "BN Þ DÜRÜSTÇ YPIYORU" DY KRÞILIK VRD. TÜRKY Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Baþ Hu kuk ü þa vi ri l han Hel va cý, hu ku ka ve ah la ka ay ký rý bir þey yap tý ðý na i nan ma dý ðý ný, ta ma men ob jek tif bir þe kil de TFF'ye hu kuk ve da nýþ man lýk hiz me ti ver di ði ni söy le di. CNN Türk'e a çýk la ma lar da bu lu nan Hel va cý, 6 y lül ve 3 Ka sým'da ki i ki bel ge yi is ti fa e den es ki TFF Baþ ka ný eh met li y dýn lar'dan sak la ma dý ðý ný di le ge ti re rek, ''Baþ ka ný mýz ne ya zýk ki, bir yor gun luk, dal gýn lýk a nýn da bu be yan lar da bu lun du. 3 Ka sým'da ki bel ge U F'nýn, Fe ner bah çe'nin TFF ve U F a ley hi ne aç tý ðý da va da U F'nýn ce vap di lek çe si. Bi ze 14 Ka sým'da ge li yor. 75 say fa n gi liz ce me tin var. Cor nu'nun be yan la rý na i liþ kin 8 say fa lýk be yan la rý var. Biz bu nu 14'ü öð le den son ra al dýk, an la ma, kav ra ma ça lýþ ma sý ya pý yo ruz. Biz baþ ka ný mý za bu nu 18'in de i let tik. Ni ye ver me ye lim, giz le ye lim?'' di ye ko nuþ tu. Baþ kan y dýn lar'ýn is ti fa sý ný öð ren me den 1-2 da ki ka ön ce ken di si ne e-ma il at tý ðý ný an la tan Hel va cý, ''He men son ra te le fo num çal dý. Baþ ka ný mý zýn a ra dý ðý ný san dým. ma son ra bir ga ze te ci be ni a ra yýp is ti fa la rý söy le di. Ben 'Þim di du yu yo rum' de dim. Sa yýn baþ kan, ken di hol din gin de hu kuk de part ma nýn da ça lý þan 1 ki þi ve ya 5 ki þi böy le bir ha ta yap tý ðýn da ken di is ti fa mý e der di, yok sa ha ta yý ya pan la rý de yim ye rin dey se ký lýç tan mý ge çi rir di'' i fa de si ni kul lan dý. s ti fa et me ye ce ði ni belirten l han Hel va cý, ''Ben i þi mi dü rüst çe ya pý yo rum. ðer bun dan ra hat sýz lýk var sa, ba na çok ra hat lýk la te þek kür e der ler. Be nim de TFF i liþ kim so na e rer, ken di mes le ði ne dö ne rim'' de di. Hel va cý, ''Ben mes le ði mi la yý kýy la yap mak i çin bü yük bir and iç tim. r ya da geç, bü tün ger çek ler or ta ya çý ka cak. So nun da 'l han Hel va cý gü nah ke çi si i lan e dil miþ' de ni le cek'' di ye ko nu þu. l han Hel va cý ay rý ca, ''U F'nýn di lek çe sin de, Fut bol Fe de ras yo nu (Fe ner bah çe'yi Þam pi yon lar Li gi'ne) gön der sey di, biz oy na týr dýk, di ye bir þey yok. Di lek çe de, 'Gön der sey di biz di sip lin so ruþ tur ma sý baþ la týr dýk, o za man fe de ras yon çý kýp ken di ni sa vu na bi lir di' de ni li yor'' i fa de le ri ni kul lan dý. Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, Be lek Tu rizm er ke zi'nde dün ya nýn en yük sek ö dül lü pro fes yo nel dün ya golf þam pi yo na sý nýn ya pý la ca ðý ný be lirt ti ði a çýk la ma sýn da, bu sa ye de Be lek'te ki golf sa ha la rý ve tu rizm te sis le ri nin de dün ya gün de mi ne ta þý na ca ðý ný kay det ti. Tur nu va i çin bir çok ku rum ve ku ru luþ la or tak ça lýþ ma la ra baþ la dýk la rý ný an la tan Ký lýç, ''Þam pi yo na ya yö ne lik ha zýr lýk la rý mý zý 2012 yý lý i çe ri sin de ta mam la ma yý plan lý yo ruz'' i fa de si ni kul lan dý. Golf Fe de ras yo nu Baþ ka ný h met ða oð lu da þam pi yo na nýn dün ya da ki golf tur nu va la rýn dan fark lý o la ca ðý ný kay de de rek, 10 mil yon do lar ö dül lü tur nu va da bi rin ci ye 1,5 mil yon do lar pa ra ö dü lü ve ri le ce ði ni du yur du. Derbi biletleri satýþa çýkýyor SÜPR Lig'de Fe ner bah çe i le Be þik taþ a ra sýn da 5 Þu bat Pa - zar gü nü ya pý la cak der bi maç ta ev sa hi bi Fe ner bah çe li ta raf tar - la ra a it bi let le rin ge nel sa tý þý bu gün baþ la ya cak. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa - at 19.00'da baþ la ya cak 2012'nin ilk der bi si ne a it bi let ler Bi le tix'ten sa at 10.00'dan i ti ba - ren ge nel sa tý þa çý ka rý la cak. Der bi ma çýn bi let fi yat la rý þöy le: Türk Te le kom ve ig ros Tri bü - nü: 66 TL, Fe ne ri um Üst HI Blok: 132 TL, Fe ne ri um Üst CDFG Blok: 154 TL, Fe ne ri um lt G Nis san Blok: 205 TL, Fe - ne ri um lt B ne si ne.com Blok: 255 TL, Fe ne ri um lt F ne si - ne.com Blok: 255 TL, Fe ne ri um lt C Blok: 305 TL, Fe ne ri um lt D Ford Blok: 315 TL. ntalyaspor maçýnda 57. da ki ka da o yu na gi ren, an cak 72. da ki ka da kýr mý zý kart la o yun dan ih raç edilen Baros, Terim'i kýzdýrdý. FOTOÐRF:. BROS USLNIYOR 4. SZONUNU GÇRDÐ G.SRY'D 28 SRI, 2 D KIRIZI KRT GÖRN ÇK FUTBOLCU KRT CZSI YÜZÜNDN BRÇOK ÇT TKIINI YLNIZ BIRKTI. GLTSRY'IN gol yol la rýn da ki en et ki li i sim le rin den o lan i lan Ba ros, gol cü kim li ði nin ya ný sý ra hýr çýn lý ðýy la da ön pla na çý ký yor. Ga la ta sa ray'ýn, Spor To to Sü per Lig'de Çar þam ba ak þa mý e di cal Park n tal yas por i le 1-1 be ra be re kal dý ðý kar þý laþ ma da 57. da ki ka da o yu na gi ren, an cak 72. da ki ka da kýr mý zý kart la o yun dan ih raç e di len Çek fut bol cu, 4. se zo nu nu ge çir di ði sa rýkýr mý zý lý ta kým da res mi maç lar da top lam 28 sa rý, 2 de kýr mý zý kart gör dü. ''Cim Bom''da bu se zon at tý ðý 7 gol ve yap tý ðý 9 a sist le ta ký mý na ö nem li kat ký sað la yan Ba ros'un bir çok kar tý ný ha kem ler le gir di ði di ya log lar ve yap tý ðý i ti raz lar so nu cun da al ma sý dik ka ti çe ki yor. Gol cü fut bol cu, kart ce za sý ne de niy le bu gü ne ka dar bir çok maç ta ta ký mý ný yal nýz bý rak tý. Ba ros, Tür ki ye ka ri ye rin de Sü per Lig'de 23 sa rý, 2 kýr mý zý, v ru pa ku pa la rýn da 4 sa rý, Tür ki ye Ku pa sý'nda i se 1 sa rý kart gör dü. lanzinho: Duran toplarla Bursa'yý yendik SÜPR Lig'de Bursaspor'u zor geçen bir maç sonrasý 2-1 yenen Trabzonspor'da yüzler güldü. Brezilyalý futbolcu lanzinho zor bir maçý kazandýklarýný ifade ederek, ''Hava koþullarý maçý daha da zor bir hale getirdi. Çok zor ve önemli bir mücadeleden üç puaný çýkardýk. Karþýlaþmadan önce bu hava koþullarýnda maçý ancak duran toplarla çözebileceðimizi konuþuyorduk. Tam da öyle oldu'' dedi. Bu sezon takýmýn ilk kafa golüne imza atan Giray Kaçar ise galibiyeti, son dakikalarda yaptýðý kurtarýþlarla maçýn sonucunu deðiþtiren Tolga Zengin'e armaðan ettiðini belirterek, ''Bu maçý kazanmamýz gereken bir maçtý ve kazandýk. Bu hava ve saha þartlarýnda oynanmasý gerektiði gibi oynadýk. ki puan da kaybedebilirdik ama Tolga'nýn müthiþ refleksiyle maçý kurtardýk. Galibiyeti ona armaðan ediyorum'' diye konuþtu. Bursasporlu Serdar ziz, aðýr bir zeminde futbol oynadýklarýný ifade ederek, ''Bugün kar altýnda oynadýk. Zemin biraz aðýrdý. Pas yapmamýza engel oldu. Oyunumuzu olumsuz yönde etkiledi ama bu bir bahane deðil'' dedi. Rus Büyükusta Türk vatandaþý oluyor esut Özil: Futbolu Real adrid'de býrakacaðým RL ad rid'in yýl dýz fut bol cu la rýn dan e sut Ö zil, ka ri ye ri ni mev cut ta ký mýn da nok ta la mak is te di ði ni söy le di. Kic ker der gi si ne de meç ve ren 23 ya þýn da ki fut bol cu, ad rid'de çok mut lu ol du ðu nu, ken di si ne kal sa ka ri ye ri nin so nu na ka dar Re al ad rid for ma sý ný giy me yi ter cih e de ce ði ni kay det ti. çýk la ma sýn da Re al ad rid Tek nik Di rek tö rü Jo se o u rin ho'yu ö ven fut bol cu, ''Be nim le de vam lý ko nu þu yor ve des tek o lu yor. esut Özil adrid'de mutlu. ad rid i çin ö nem li ol du ðum his si ni ve ri yor. Gös ter di ði i nanç tan do la yý ken di si ne min net ta rým'' di ye ko nuþ tu. Spartak oskova skiþehirsporlu lper'e talip oldu n SKÞHRSPOR'UN ba þa rý lý o yun cu su l per Po tuk'a bu kez de Spar tak os ko va'dan tek lif gel di. ra trans fer dö ne min de i ki ku lü bün an laþ ma sý ü ze ri ne Fe ner bah çe ye git me si ke sin leþ ti der ken, sa rý la ci vert li ku lüp le mad di ko nu da an la þa ma yan ve tek rar es ki ta ký mý s ki þe hirs por'a dö nen l per Po tuk bu se fer Rus la rýn trans fer lis te si ne gir di. Genç or ta sa ha o yun cu ya os ko va nýn Spar tak ta ký mý ta lip ol du. Rus ba sý nýn da yer a lan ha ber le re gö re Spar tak os ko va yö ne ti mi genç ye te nek i çin 5 mil yon e u ro yu göz den çý kar dý. ULUSLRRSI Sat ranç Fe de ras yo nu'nun (FI D) ''en i yi 20 genç spor cu'' sý ra la ma sýn da 13. o lan Rus Bü yü kus ta le xan der I pa tov Türk va tan daþ lý ðý na ge çi yor. Rus ya Sat ranç Fe de ras yo nu'na bað lý o lan ve fe de ras yon de ðiþ ti re rek Tür ki ye Sat ranç Fe de ras yo nu'na ge çiþ ya pan I pa tov, ay ný za man da va tan daþ ol mak i çin de baþ vu ru yap tý. Fe de ras yon de ðiþ ti re rek Türk il li Ta ký mý'nýn 7. bü yü kus ta sý o lan 19 ya þýn da ki o yun cu nun, Türk çe öð ren di ði ve va tan daþ lýk baþ vu ru su i çin iþ lem le ri nin baþ la týl dý ðý kay de dil di. U lus la ra ra sý us ta un va ný ný 15 ya þýn da, bü yü kus ta un va ný ný i se 18 ya þýn da el de e den I pa tov, Tür ki ye þ Ban ka sý Sat ranç Li gi'nin güç lü e kip le rin den TÜ'de for ma gi yi yor ve spor cu nun LO pu a ný bu lu nu yor.

15 Y L H K 15 3 ÞUBT 2012 CU H D S Konuþmanýn tehlikesi yalan söylemektir. lmin tehlikesi unutmaktýr. Yumuþak huyluluðun tehlikesi kendinden beklenen metanet ve salâbeti göstermemektir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 5 / Ha di s-i Þe rif e â li  Y T nd olsun ki, llah ýn rahmetini ve ahiret gününe kavuþmayý umanlar ve llah ý çokça zikredenler için, llah ýn Resûlünde güzel bir nümune vardýr. hzab Sû re si: 21 /  ye t-i Ke ri me e â li Kâinat, Resûl-i krem i bekliyordu vet, dünyaya mânen reis olacak bir zat, elbette o daha gelmeden herþey, her nevî, her taife onun geleceðini sevecek ve bekleyecek ve hüsn-ü istikbal edecek ve alkýþlayacak ve Hâlýký tarafýndan bildirilirse o da bilecek. ev lid-i Þe ri fi ni zi ruh u ca ný mýz la teb - rik e di yo ruz. Ve mu vaf fa ki ye ti ni zi ve Nur la rýn fev ka lâ de te sir li in ti þar la rý ný siz le re müj de e di yo ruz. Ve Nur cu la rý teb rik e di yo ruz. mir dað Lâ hi ka sý, s. 311 *** Re sûl-i k rem ley his sa lâ tü Ves se lâm dün ya ya gel dik ten son ra, ba hu sus ve lâ det ge ce sin de, yýl dýz la rýn düþ me si nin ço ðal ma sý dýr ki, þu hâ di se, On Be þin ci Söz de kat i yen bür han la rýy la is pat et ti ði miz ü ze re, þu yýl dýz la rýn su ku tu, þe yâ tin ve cin le rin gay bî ha ber ler den ke sil me si ne a lâ met ve i þa ret tir. þ te, ma dem Re sûl-i k rem ley his sa lâ tü Ves se lâm va hiy le dün ya ya çýk tý; el bet te ya rým ya ma lak ve ya lan lar la ka rý þýk, kâ hin le rin ve ga ib den ha ber ve ren le rin ve cin le rin ih bâ râ tý na sed çek mek lâ zým dýr ki, vah ye bir þüp he i ras et me sin ler ve vah ye ben ze me sin. vet, bi set ten ev vel kâ hin lik çok tu. Kur ân, nâ zil ol duk tan son ra on la ra hâ ti me çek ti. Hat tâ çok kâ hin ler i ma na gel di ler. Çün kü da ha cin ler ta i fe sin den o lan muh bir le ri ni bu la ma dý lar. De mek Kur ân hâ ti me çek miþ ti. þ te, es ki za man kâ hin le ri gi bi, þim di de med yum lar sû re tin de yi ne bir ne vi kâ hin lik, v ru pa da, is pir tiz ma cý la rýn iç le rin de baþ gös ter miþ. Her ne i se... l hâ sýl: Re sûl-i k rem ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn nü büv ve tin den ev vel nü büv ve ti ni tas dik et ti ren ve tas dik e den pek çok vâ ký a lar, pek çok zat lar zâ hir ol muþ lar. vet, dün ya ya mâ nen re is o la cak (Hâ þi ye) ve dün ya nýn mâ ne vî þek li ni de ðiþ ti re cek ve dün ya yý â hi re te mez ra a ya pa cak ve dün ya nýn mah lû ka tý nýn kýy met le ri ni i lân e de cek ve cin ve in se sa a det-i e be di ye ye yol gös te re cek ve fâ ni cin ve in si i dam-ý e be dî den kur ta ra cak ve dün ya nýn hik met-i hil ka ti ni ve týl sým-ý muð lâ ký ný ve mu am mâ sý ný a ça cak ve Hâ lýk-ý Kâ i na týn ma ka sý dý ný bi le cek ve bil di re cek ve o Hâ lý ký ta ný yýp u mu ma ta nýt tý ra cak bir zat, el bet te o da ha gel me den her þey, her ne vî, her ta i fe o nun ge le ce ði ni se ve cek ve bek le ye cek ve hüsn-ü is tik bal e de cek ve al kýþ la ya cak ve Hâ lý ký ta ra fýn dan bil di ri lir se o da bi le cek. Na sýl ki, sa býk i þa ret ler de ve mi sal ler de gör dük ki, her bir nev-i mah lû kat, o nu hüsn-ü is tik bal e di yor gi bi mu ci zâ tý ný gös te ri yor lar, mu ci ze li sa nýy la nü büv ve ti ni tas dik e di yor lar. Hâ þi ye: vet, Sul tan-ý Lev lâ ke Lev lâk, öy le bir re is tir ki; bin üç yüz el li se ne dir sal ta na tý da de vam e di yor. Bi rin ci a sýr dan son ra her bir a sýr da lâ a kal üç yüz el li mil yon te ba a sý ve ra i ye ti var dýr. Kü re-i ar zýn ya rý sý ný bay ra ðý al tý na al mýþ ve te ba a sý, ke mâl-i tes li mi yetle, o na her gün sa lât ü se lâm la tec did-i bi at e de rek e mir le ri ne i ta at e der ler. ek tû bât, 19. ek tub, s. 303 LÛ GT Ç: bi set: Gön der me, gön - de ril me, l lah ýn pey gam - ber gön der me si. ve lâ det: Do ðum. ka ti yen: Ke sin lik le. þe yâ tin: Þey tan lar. gay bî: Gay be â it ve o - nun la il gi li; ha zýr da ol ma - yan, gö rün me yen le re â it; â hi re te â it. ih ba rat: Ha ber ver me ler. nâ zil: nen, nü zul e - den, yu ka rý dan a þa ðý ya i nen. ha ti me: Son. Ne ti ce. nü büv vet: Ne bî lik, pey gam ber lik. hüsn-ü is tik bal: Gü zel kar þý la ma. su kut: Düþ me. i ras: Ver me, mey da na ge tir me. kâ hin: Ge le cek ten ha - ber ver di ði söy le nen kim - se, fal cý. is pir tiz ma cý: Ö lü le rin ruh la rýy la ba zý þart lar al - týn da ha ber leþ me nin müm kün ol du ðu na i na - nan ve bu mak sat la de - ney ya pan. sa a det-i e be di ye: Son suz sa a det. i dam-ý e be dî: hi ret i - nan cý ol ma dý ðý i çin, ö lü - mü e be dî yok lu ða git - mek o la rak gör me. hik met-i hil kat: Ya ra - tý lýþ hik me ti. týl sým-ý muð lâk: n la - þýl ma sý zor, ka pa lý, giz li þey. mu am mâ: n la þýl maz iþ, bi lin me yen hâl. Hâ lýk-ý Kâ i nat: Kâ i na - týn ya ra tý cý sý o lan l lah. man la ya þa mak, þah s-ý ma ne vî de ka la bil mek e ði þen dün ya, baþ ka la þan þart lar, D a ðýr la þan ha yat yü kü, yý ðý lan prob lem ler, mad de de ga bî le þen dün ya pe rest ler, dün ye vî le þen üs lü man lar... Ve dur ma yan, dur ma ya cak o lan, dur du ru la ma yan bir za man þe ri di ve a kýp gi den bir ha yat... Has ta lýk lar baþ ta ol mak ü ze re bin ler ce dert ve mu sî bet le bo ðu þan, uð ra þan kit le ler, in san lar... Bu ko nu lar da, çö züm a ra yýþ la rý, a kýl yü rüt me ler, yo rum lar, fi kir ler, gö rüþ ler... Ve bit me yen, çö zül me yen, ak si ne yý ðý lan, ço ða lan prob lem ler yu ma ðý... Ça re siz in san lar. Ses siz yý ðýn lar. Çý ðýrt kan ve ba ðý ran is yan cý gü ruh lar ve grup lar... Ve da ha ni ce le ri... Ha ya tý ha yat ya pan; o nu yer li ye ri ne o tur ta cak ve þe kil len di re cek o lan, on dan ye ter li ve ri mi al dý ra cak o lan yol ve tarz lar da he men he men bel li ve net e sa sýn da. Bu ko nu da; ya Ben a kýl lý yým di yen, sa de ce ken di ka fa fe ne ri ne bü rü nen le rin seç tik le ri yol se çi le cek ki, in san la rýn ço ðu nu can hý raþ fer yat la ra, ya ký cý a teþ le re, yü rek dað la yan o lay la ra sü rük le yen bir tarz ve yol dur bu! Ya da o ak lý ve re nin kâ i na ta koy du ðu ka nun la ra uy mak ve el çi le ri va sý ta sýy la gön der di ði prog ra mý tat bik et me yi he def le yen bir yol o la cak. Bin ler ce yýl lýk tec rü bey le bi rin ci yol ne ka dar ba þý boþ ve ne ti ce siz ol du ðu mey dan da dýr. kin ci yol i se; hem ha fif, hem ko lay, hem u cuz, hem de en a kýl lý ve man týk lý yol dur. Çün kü bu ra da in san ne yap tý ðý ný bi lir. Sa hi bi ni a rar. a li ki ni ta ný ya ma ya ça lý þýr. Bu nun ne ti ce sin de en gin bir te vek kül ve tes li mi yet le had di ni aþ ma dan, ka der çiz gi sin de ki prog ra ma u yar. e sa i si ni þük re ve du â ya ve rir. Böy le ce ha ya tý ha yat ya pan de ðer le re ve doð ru yo la u la þýr. Týp il mi nin ka bul len di ði in san da ki fiz yo lo jik ve a na to mik de ði þi min ya nýn da, ma ne vî ma hi ye ti ni teþ kil e den kalp, ruh, sýr, ne fis ve his cep he sin de de de ði þi min ol du ðu bir va ký a dýr. n sa noð lu nun bu hýz lý de ði þim an la rýn da ki ka re le ri ne i le dol du ra ca ðý çok ö nem li dir. n cak bu þe kil de bu dün ya ha ya tý as lý na uy gun ce re yan e de bi lir. Za man, ke sin ti siz de vam e den an lar dan o lu þur. Ya þa nan her bir za man di li mi bir â ný sey ya le dir. n sa nýn ha ki kî öm rü de bu lun du ðu ve ya þa dý ðý o an dýr. þ te ha ki kî ma ri fet bu an la rý ne ma lan dýr mak týr. n gü zel bo yay la o nu süs le mek, en gü zel key fi ye ti o â na sý ðýþ týr mak týr. Her â ný, ya ra tý lýþ ga ye si ne uy gun bir þe kil de ger gef ger gef iþ le ye bil mek tir. Çok kay gan, i niþ li, çý kýþ lý o lan bu u zun in ce yo lu im ti han sýr rý nýn þu u ruy la a lâ yý il li yî ne, en yük sek mer te be le re yön len dir mek; es fe li sâ fi lî ne, en a þa ðý de re ce le re düþ mek ten kur tar mak týr. ev cu da týn sul ta ný, ha li fe si ol ma nýn kýy met ve de ðe ri - ne ja te re id nur si.de ni doð ru ve sap ma dan kul la na bil mek tir. Bu nun i çin tek yol gö rü nü yor: Pren sip ler man zu me si, sis tem ler sil si le si, ka nun lar zin ci ri ne tâ bi ol mak. On lar la tat lý ve mut lu bir þe kil de ya þa ya bil mek tir. þ te o da an cak ve an cak man ger çe ðiy le, s lâm an la yý þýy la ve Kur ân ýn düs tur la rý ve ah kâ mýy la o la bi lir. Ger çek ha yat; i nanç la ha yat la nýr, tat bi kat la þe kil le nir, i ba det ler le ma na la nýr ve me le ke hâ li ne ge lir. þ te o za man in san â le min e fen di si, kâ i na týn re i si ol ma gi bi bir kýy met a lýr ve ak si yo ner lik ka za nýr. Ger çek mâ nâ da bir þe yin kýy me ti ni bil mek ve tak dir et mek is ti yor sak, o þe ye ve ri len ö ne me bak mak ge re kir. Ha ya ta, in san lý ða, kâ i na ta ve o nun sa hi bi ne ba kýþ a çý sý na gö re ken di ni ze bir ro ta çiz me miz en fýt rî bir hâl dir. Bu ra da u bu di ye te, kul lu ða, tes li mi ye te mi, yok sa e na ni ye te, ri ya ya, gös te ri þe ve is ya na mý yö nel di ði mi ze ba ký la cak týr. U bu di ye tin kýy me ti ni, key fi ye ti ni, ö ne mi ni ve de ðe ri ni bil me ve an la ma nis pe tin de i ba de te e hem mi yet ve ri lir. Kâ i nat ta ki bü tün o lay lar, iþ le yiþ, ger çek ler i man de ni len bir mu az zam ha di se ye i þa ret e di yor. man öy le kuv vet ki, bu nun ö nün de has ta lýk da ya na mý yor, l ham dü lil lah de dir ti yor. Ö lüm da yan mý yor, l ham dü lil lah de dir ti yor. Kal bi tam nur lan mýþ bir mü mi ni, kü rei arz bom ba ol sa pat la sa, ih ti mal ki kor kut maz. Kâ i nat ne ka dar bü yük o lur sa ol sun in san kar þý sýn da kü çü lü yor. n san kâ i nat tan ma ri fet ba lý sü zü yor. ma kâ i nat in san dan bir þey sü ze mi yor. Her þe yi ku þa tan, her þe yin diz gi ni e lin de Kâinattaki bütün olaylar, iþleyiþ, gerçekler iman denilen bir muazzam hadiseye iþaret ediyor. man öyle kuvvet ki, bunun önünde hastalýk dayanamýyor, lhamdülillah dedirtiyor. Ölüm dayanmýyor, lhamdülillah dedirtiyor. o lan, her þe ye kud re ti ye ten, her tür lü i þe i ra de gü cü o lan, her is te ði ka bul e dip her der de der man o la bi le cek, her za man ve her yer de ha zýr o la bi le cek Son suz bir Kud ret Sa hi bi ni a ra yan in san ru hu nun, vic da ný nýn bu müt hiþ boþ lu ðu nu dol du ra cak i man dan baþ ka han gi bir in sa nî güç o la bi lir ki? e se lâ, son gün ler de ya þa dý ðý mýz hid det le nen ha va un su ru nun diz gi ni, ku man da sý, iz ni, kon tro lü ki min e lin de ol du ðu na bir ba ka lým. Bu þid de tin se be bi ni dü þü nüp a raþ týr maz sak, in san lar dan ne is te di ði ni bi le mez sek, ba þý mý zý taþ tan ta þa vur ma ya de vam e de riz. ad de de, tek no lo ji de, me de ni yet te bu ka dar i le ri git ti ði ni id di a e den v ru pa, a þý rý so ðuk lar kar þý sýn da, de ði þik böl ge le rin de ki yüz ler ce in sa nýn so ðuk tan don ma sý na kar þý ne ya pa bil di? Sa de ce mey da na ge len ö lüm le ri sýk lýk la med ya ha ber le ri ne ko nu e di yor. ed ya tik bir göz le ba ký yor. O ka dar! Ve ha va un su ru nu suç lu yor! a te ma tik sel he sap ra kam la rý ný ve re bi li yor. Tam bir ac zi yet hâ li! e te o ro lo jik o la rak; Bu zul Ça ðý na gi di yor mu þuz! Se fih me de ni ye tin tel kin et ti ði ha yat, Yont ma Taþ Dev ri ne a day de ðil mi? Vah þe tin ve deh þe tin, þeh ve tin ve hay va ni ye tin de rin de re le ri ne gi den yo la me de ni yet di ye rek bir ye re var mak müm kün mü? Te fek kür dün ya sý du mu ra uð rar sa; in san lýk da ha bü yük deh þet ve gaf le te yu var la nýr. Te fek kür; de rin ve ge niþ dü þün me nin a dý dýr. Te - fek kür en bü yük i ba det ler den dir. Bun da da bü yük bir sýr var dýr. Çün kü te fek kü re va sýl o la bil mek i çin; o nun la iþ ti gal et mek, a ðýr lýk lý bir me sai har ca mak ve böy le ce te fek kü rün va di si ne ka vuþ mak ve de mir at mak, sa kin leþ mek ge re ki yor. Res mî ve ruh suz hâ le ge ti ri len bir te fek kür den ha ki kat ler çýk maz. De je ne re e dil miþ bir te fek kür le bir ye re var mak da müm kün de ðil dir. O nu as lý na uy gun de vam et tir mek ge re ki yor. Sat hî ve yü zey sel bir te fek kür ve dü þün cey le i ma ný an la mak, yo rum la mak ve tat bik e dip ya þa mak ko lay ol maz. Bu de rin sýr la rý an la mak müm kün ol maz. Te fek kü rün mut la ka Kur ân ýn gö zü ve tar zýy la ol ma sý ve ke sin lik le lâ kayt lýk tan u zak ol ma sý, sat hî na zar ve ül fet ten u zak laþ ma sý ge re ki yor. kýl, kalp ve ru hu ma lû mat yý ðýn la rýy la dol dur ma mak ge re ki yor. Bu nu sað la mak i çin de an cak ih lâs de ni len sýr rý kav ra mak ge re ki yor. Do la yý sýy la i man lý ha ya ta gi den ve o nu ta mam la yan hal ler çok u cuz ve ko lay da de ðil dir. Bu za man da i man ko nu su nun en i yi i zah ve a çý lý mý ný ya pa cak o lan da Kur ân ýn ma lý o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý dýr. Ve o nun teþ kil et ti ði þah sý ma ne vî nin ül ke ve dün ya öl çe ðin de ki tat bik e di le gel miþ ve hâ lâ tat bik e di len Sün net kay nak lý ger çe ði dir. Bu þah sý ma ne vî yi te þek kül et ti ren le rin hal le ri þu dur: Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin ruh la rý bir bi riy le a lâ ka dar dýr. Ce set le ri mü te ad dit tir. Ruh la rý müt te hid hük mün de dir. Ri sâ le-i Nur un þa kirt le ri nin þah sý ma ne vi si ke râ met kâ ra ne bir has sa si yet gös te ri yor ki, Hâ fýz li ul vî sa da ka tiy le, bi rin ci Sü ley man se lim kal biy le, i kin ci Sü ley man, Rüþ tü müs ta kim ak lýy la, Kü çük Lüt fi lâ tif nû ruy la Üs tad la rý nýn im da dý na mâ nen koþ muþ lar, sý kýn tý sý na iþ ti rak i le tah fi fi ne ça lýþ mýþ lar. (Bar la Lâ hi ka sý, 125) Bu a sýr da i man va di sin de bu lu na bil mek i çin; sýr rý ih lâ sý, ha ki ka ti u huv ve ti, dâ vâ yý Kur â ni ye ye sa da ka ti i yi bi lip uy gu la mak ge re ki yor. h li dün ya nýn dün ya lýk de ðer le ri ne sa hip çýk ma sýn dan çok da ha faz la, i ma na, i nan ca, þef ka te, mer ha me te, ih lâ sa, u huv ve te, sev gi ye, mu hab be te, sa da ka te, ve fa ya sa hip çýk mak ve on la rý in sî ve cin nî þey tan la ra kap týr ma mak ve on la rýn çe kim sa ha sý na gir dir me me miz ge re ki yor. Böy le ce, lâ hî i ra de nin is te di ði i man lý bir ha yat ya þa yýp so nun da da ilk ço cuk luk saf fe tin de ki hal le ri miz le ru hu mu zu ha ki kî e ma net sa hi bi ne ter te miz tes lim e de bi le lim. Bir ni me tin de va mý o ni me tin za týn dan da ha kýy met li dir. Bü tün ni met le re son suz l ham dü lil lah! man ni me ti ne ve o nun de va mý na son suz l ham dü lil lah! O nu bi ze ve ren ve de vam et ti ren ya ra ta na son suz l ham dü lil lah!

16

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com. 550 TUTUKLU DH HÜRRTN KVUÞTU fýlýstýn de ýkýncý tahlýye sevýncý H B R S F 7'D BÇG eni sya yý da fiþlemiþ / 9 da BÞ VKT NSNI RINDIRIOR naaz, hayatin ýlk hedefýdýr H B R S F 16 D GR ÇK TN H BR V RiR IL:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı