TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ"

Transkript

1 ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ EKONOMÝSTLER, ALINAN TÜM TEDBÝRLERE RAÐMEN HIZ KESMEYEN KREDÝ TALEBÝNÝN TAÞIDIÐI RÝSKE DÝKKAT ÇEKÝYORLAR. KIRILGAN EKONOMÝLERDE KREDÝLER RÝSK TAÞIR uakbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, Þu anda bir dinamitin daha üzerinde oturuyoruz, tüketici kredileri dedi. Dýþ etkilere açýk ekonomilerin kýrýlgan olduðunu belirten Ziya Akkurt, tüketici kredilerinde dikkatli olmak gerektiðini söyledi. ''Ýhtiyaç kredilerinde çok dikkatli olmamýz lâzým. Zaten BDDK da ona yönelik önlemler aldý diyen Akkurt, ABD'de daha önce mortgage kredilerinde yaþanan krize dikkat çekti. YÜKSEK FAÝZ POLÝTÝKASI PÝYASAYI DARALTIR uhalen hükümet tarafýndan üstü örtülü bir faiz politikasýnýn uygulandýðýný savunan Ziya Akkurt, onun da þu anda dolar kurunu 1,8'ler civarýnda tutabildiðini, ama Merkez Bankasýnýn bu konuda gerektiðinde müdahale etme sopasýný bir þekilde elinde tuttuðunu söyledi. Yüksek faiz politikasýnýn iç piyasayý olumsuz etkileyeceðini belirten Akkurt, ekonomide bir miktar daralmanýn olacaðýný kaydetti. n10 da SON ALTI YILDA SÝGARAYA ÖDENEN PARA MÝLYAR TL Yatýrýmlar duman oldu utürkiye, 6 yýlda sigaraya, yýllýk yatýrýmýnýn 3 katý para ödedi. Son 6 yýlda, Türkiye de 30 milyar 61 milyon paket sigara satýlýrken, sigaraya ödenen para da yaklaþýk 180,4 milyar lirayý buldu. Vatandaþ, sigaraya her yýl ortalama 30 milyar lira öderken, devlet bütçesinden bu yýl için hastane, okul, yol, su, elektrik gibi yatýrýmlar için ayrýlan para ise 56,6 milyar lirada kaldý. nha be ri say fa 10 da CUMHURBAÞKANI GÜL: BÜYÜK DEVLETLER TARÝHLERÝNDEN KORKMAZ Korkumuz yok, arþivler açýlabilir FO TOÐ RAF: A A u Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Der sim o lay la rýy la il gi li o la rak, Ar þiv le rin a çýl ma sýn da hiç bir mah sur ol ma dý ðý ka na a tin de yim. Bü yük dev let ler, ül ke ler, mil let ler ta rih le rin den kork maz lar di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da YAZAR ORHAN MÝROÐLU: Bediüzzaman dan Türklerin de, Kürtlerin de öðreneceði çok þey var Kürtlerin önemli bir kesimi onun öðretilerini, deðerli fikirlerini daha yeni, bu birkaç yýl içinde keþfetmeye baþladýlar." n FATMA YILMAZ VE FARUK SAÝM AKHAN IN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE Be del li ye yüz de 20 baþ vu ru bek le ni yor nha be ri say fa 8 de MÜRACAAT YETERSÝZ KALDI Sözleþmeli erbaþlýk ilgi görmedi u2 bin lira maaþ, lojman ve sosyal güvenceye raðmen 5 bin 103 kiþilik sözleþmeli erbaþ kontenjanýna sadece 783 kiþi baþvurdu. Talep azlýðý, Her Türk asker doðar görüþünü boþa çýkardý yönünde yorumlara sebep oldu. n8 de PROF. DR. REFÝK KORKUSUZ: Kâbe deki revaklara sahip çýkarken, kendimize de bakalým uýs tan bul Me de ni yet Ü ni ver si te sinden Prof. Dr. Re fik Kor ku suz, Kâ be de ki re vak la ra sa hip çýk ma ko nu su na il ginç bir yo rum da bu lun du. Prof. Kor ku suz, Bu nu baþ ka sýn dan bek le yen le rin ken di ül ke le rin de de ta ri hî e ser le re sa hip çýk ma sý lâ zým. Kaç ta ne Os man lý e se ri ne sa hip çýk týk? þek lin de ko nuþ tu. nha be ri say fa 8 de ANKARA DA TEMASLARDA BULUNDU BÝDEN NE ÝSTÝYOR? u ABD nin ikinci adamý Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden in Türkiye deki çeþitli temaslarý kamuoyunda Biden ne istiyor? yorumlarýna sebep oldu. Irak ziyareti sonrasýnda önceki akþam saatlerinde Türkiye ye gelen Biden, dün ilk olarak Anýtkabir i ziyaret etti. Meclis Baþkaný Cemil Çiçek ile kahvaltý yapan Biden daha sonra Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþtü. nha be ri say fa 9 da ISSN AB DIÞÝÞLERÝ BAKANLARI: Türkiye bize lâzým uav ru pa Bir li ði nin 11 Dý þiþ le ri Ba ka ný Tür ki ye ye öv gü de bu lu na rak, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne güç lü des tek ver di. Ba kan lar, AB ve Tür ki ye bir lik te, mev cut kü re sel e ko no mik ve si ya sî fýr tý na lar da da ha gü ven li þe kil de yol a la bi le cek tir de di. n8 de Ýran a baskýlar artýyor Suriye de 4 bin ölü u7 u7 Güleçyüz ameliyat oldu u3

2 2 Y LÂHÝKA Ýs ra fýn ge niþ da i re de ki deh þet li za rar la rý Ýk ti sat sýz lýk ve is ra fýn deh þet li za rar la - rý ný ge niþ bir da i re de mü þa he de et - tim... Ýk ti sat sýz lýk ve is raf yü zün den be re ket kalk mýþ ki, o ka dar me nâ bi-i ser vet le be ra ber, o mer hum müf tü A ha li miz fa kir dir di yor du. ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ El-Kadir Her þeye gücü yeter yegâne kudret sahibi Ebedî hem ezelîdir O'na denk olmaz biri En büyük þeyi küçük þey gibi kolay yaratýr Küçüðü hikmet ile büyük gibi hem donatýr Emrine zerre ve kürre harfiyen boyun eðer Ay güneþ yýldýz gezegen kehkeþanlar iþte yer Bir þeyi murat ederse ona Ol der sadece Þevkle ânýnda olur Âmiri her þeyden yüce Muktedirdir beþeri ceza günü yaratmaya Kimini taltîf edip kimini nâre atmaya Ýþte kâinat O nun kudretine açýk delîl Ýstediðini yapar istediði gibi Celîl Hem geniþliði beþeri acze düþüren fezâ Sayýsýz galaksileri O na delil hakezâ Bunca kürreye ýþýk enerji gücü O verir Bunlarý tesbîh gibi kudreti ile çevirir Her biri zerre misâli þaþamaz yörüngeden Çünkü onlarý gücüyle Rabbimiz teshir eden Yeri göðü yaratan halk eder O benzerini Anne baba kardeþini kim yaratmýþtýr seni? Cenneti îcad eder bahar gibi hem de kolay Ýþte yaþadýðýmýz yer iþte muhteþem saray! Hepsi bir elin hüneri hepsi gayet muntazam Tek emirle olmasa nasýl olur böyle tamam? HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Hem nasýl bir damla suda canlýlarý yüzdürür Birbirine çarpmadan her biri muntazam yürür Hem o mikroskobun önünde ufak parça yosun Görülür çimeni aðaçlarý sanki Toros un Damla suyla rahm-i mâderde bir insan yaratan Ayný topraktan sayýsýz bitkileri donatan Þekli dokusu tohumu ince terkibine bak! Bunlarýn hiçbirisi kudretine deðil uzak Aðzýmýzda her lisaný konuþan bir parça dil Bak yürek de Rabbimizin en büyük ikrâmý bil Bu Ýlâhî serginin nâzýrcýsý eyle fikir Bunlara ibret nazarýyle bakýp eyle zikir Aþure günü oruç tutmak geçmiþ bir senenin günahlarýný affettirir. Aþure gününde tutulan orucun Allah katýnda, o günden önce bir senenin günahlarýna keffaret olacaðýný kuvvetle ümit ediyorum. Aþure günü oruç tutun, fakat Yahudilere muhalefet edin. Ondan bir gün önce veya sonrayý da oruçlu geçirin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2499; Tirmizî, Savm: 47. / Ha di s-i Þe rif Me â li Mut lu lu ðun bir for mü lü var mý? Ü çün cü Ne ti ce: ýrs, ih lâ sý ký rar, a mel-i uh re vi ye yi ze de - H ler. Çün kü, bir ehl-i tak vâ nýn hýr sý var sa, te vec cüh-ü nâ sý is ter. Te vec cüh-ü nâ sý mü râ ât e den, ih lâs-ý tâm mý bu la maz. Bu ne ti ce çok e hem mi yet li, çok câ-yý dik kat tir. El ha sýl, is raf, ka na at siz li ði in taç e der. Ka na at siz lik i se, ça lýþ ma nýn þev ki ni ký rar, tem bel li ðe a tar, ha ya týn dan þek vâ ka pý sý ný a çar, mü te ma di yen þek vâ et ti - HA ÞÝ YE-1 rir. Hem ih lâ sý ký rar, ri yâ ka pý sý ný a çar. Hem iz ze ti ni ký rar, di len ci lik yo lu nu gös te rir. Ýk ti sat i se, ka na a ti in taç e der. Ka na at e den a ziz o lur; ta mah e den zil le te dü þer ha di sin sýr rýy la, ka na at, iz ze ti in tâc e der. Hem sa ye ve ça lýþ ma ya teþ cî e der. Þev ki ni zi ya de leþ ti rir, ça lýþ tý rýr. Çün kü, me se lâ bir gün ça lýþ tý. Ak þam da al dý ðý cüz î bir üc re te ka na at sýr rýy la, i kin ci gün yi ne ça lý þýr. Müs rif i se, ka na at et me di ði i çin, i kin ci gün da ha ça lýþ maz. Ça lýþ sa da þevk siz ça lý þýr. Hem ik ti sat tan ge len ka na at, þü kür ka pý sý ný a çar, þek vâ ka pý sý ný ka pa týr. Ha ya týn da da i ma þâ kir o lur. Hem ka na at va sý ta sýy la in san lar dan is tið nâ et mek ci he tin de, te vec cüh le ri ni a ra maz. Ýh lâs ka pý sý a çý lýr, ri yâ ka pý sý ka pa nýr. Ýk ti sat sýz lýk ve is ra fýn deh þet li za rar la rý ný ge niþ bir da i re de mü þa he de et tim. Þöy le ki: Ben, do kuz se ne ev vel mü ba rek bir þeh re gel dim. Kýþ mü na se be tiy le o þeh rin me nâ bi-i ser ve ti ni gö re me dim. Al lah rah met et sin, o ra nýn müf tü sü bir kaç de fa ba na de di: A ha li miz fa kir dir. Bu söz be nim rik ka ti me do kun du. Beþ al tý se ne son ra ya ka dar, da i ma o þe hir a ha li si ne a cý yor dum. Se kiz se ne son ra ya zýn yi ne o þeh re gel dim. Bað la rý na bak tým. Mer hum müf tü nün sö zü ha tý rý ma gel di. Fe süb hâ nal lah, de dim. Bu bað la rýn mah su lâ tý, þeh rin hâ ce ti nin pek fev kin de dir. Bu þe hir a ha li si pek çok zen gin ol mak lâ zým ge lir. Hay ret et tim. Be ni al dat ma yan ve ha ki kat le rin der kin de bir reh be rim o lan bir ha tý ra-i ha ki kat le an la dým: Ýk ti sat sýz lýk ve is raf yü zün den be re ket kalk mýþ ki, o ka dar me nâ bii ser vet le be ra ber, o mer hum müf tü A ha li miz fa kir dir di yor du. E vet, ze kât ver mek ve ik ti sat et mek, mal da bit tec rü be se beb-i be re ket ol du ðu gi bi, is raf et mek le ze kât ver me mek, se beb-i ref-i be re ket ol du ðu na had siz va ký ât var dýr. Ýs lâm hü ke ma sý nýn Ef lâ tun u ve he kim le rin þey hi ve fi lo zof la rýn üs ta dý, dâ hi-i meþ hur E bu A li Ýb ni Si na, yal nýz týp nok ta sýn da, Yi yin, i çin, fa kat is raf et me yin (A râf Sû re si, 7: 31.) â ye ti ni þöy le tef sir et miþ. De miþ: Ýlm-i týb bý i ki sa týr la top lu yo rum. Sö zün gü zel li ði ký sa lý ðýn da dýr. Ye di ðin va kit az ye. Ye dik ten son ra dört beþ sa at ka dar da ha ye me. Þi fa ha zým da dýr. Ya ni, ko lay ca haz me de ce ðin mik ta rý ye, nef se ve mi de ye en a ðýr ve yo ru cu hal, ta am ta am üs tü ne HA ÞÝ YE-2 ye mek tir. HA ÞÝ YE-1: E vet, han gi müs rif le gö rüþ sen, þek vâ lar i þi te cek sin. Ne ka dar zen gin ol sa da yi ne di li þek vâ e de cek tir. En fa kir, fa kat ka na at kâr bir a dam la gö rüþ sen, þü kür i þi te cek sin. HA ÞÝ YE-2: Ya ni, vü cu da en mu zýr, dört beþ sa at fa sý la ver me den ye mek ye mek, ve ya hut te lez züz i çin mü te nev vî ye mek le ri bir bi ri üs tü ne mi de ye dol dur mak týr. Lem a lar, 19. Lem a, s. 366 LÜ GAT ÇE te vec cüh-ü nâs: Ýn - san la rýn a lâ ka sý, yö nel - me si. mü râ ât: Gö zet me, bak ma, ri a yet et me. me nâ bi-i ser vet: Zen - gin lik kay nak la rý. se beb-i ref-i be re ket: Be re ke tin or ta dan kalk - ma sý nýn se be bi. a mel-i uh re vi ye: A hi - re te a it fi il, iþ. ih lâs-ý tâmm: Tam ih - lâs, yap tý ðý her i þin de Al - lah ýn em ri ni ve rý za - sý ný gö zet me. þek vâ: Þi kâ yet. i n t a c : N e t i c e v e r - me, so nuç do ður ma. sa y: Ça lýþ ma, gay - ret, e mek. teþ cî: Ce sa ret ver - me, ce sa ret len dir me. is tið nâ: Ce nâb-ý Hakk tan baþ ka kim se nin min ne ti al tý na gir me me, baþ ka sý na ih ti ya cý ný arz et me me. yya ni as ya.com.tr ut lu lu ðun al gý sý, in - Msan sa yý sýn ca fark lý lýk arz e der. Her bi rey, ken din ce mut lu lu ðun se bep le ri ni fark lý fark lý ta ným lar. Bu a çý dan mut lu lu ðun öy le ko lay bir yön te mi ve for mü lü de yok tur. Mut lu lu ðun bel li bir for mü lü ol ma sa da, mut lu lu ða u laþ mak i çin ol maz sa ol maz ba zý þart lar var dýr. Bir ger çek var dýr ki, bu þart lar ol mak sý zýn mut lu luk as la ya þa na maz. Mut lu lu ðun en ö nem li þar tý, sev gi dir. Bu, in sa nýn kar þý sýn dan bek le di ði de ðil, ken din den ver di ði bir sev gi dir. Ço ðu za man in san, se vil di ði za man mut lu o la ca ðý ný dü þü nür. Oy sa en bü yük mut lu luk se be bi, se ve bil mek tir. Mut lu lu ðun bir i kin ci þar tý i se, ü mit ler dir. Ýn san, i yim ser ve ü mit vâr ol du ðu tak dir de ge le ce ðe da ir ha yal ler Arap ça da bil mi yo rum an la mýn da ki lâ ed rî fi i lin den tü re ti len, za man la da so fes ta i le ri de ðer len dir mek i çin kul la ný lan lâ ed rî; 19. yy. da i se Müs lü man mü el lif le ri nin Ba tý fel se fe ci ler den et ki le ne rek kul lan dýk la rý ag nos ti sizm i le Be di üz za man ýn Al lah ý ma ri fet te is ti mal et ti ði mev cud-u mec hul ün va ný nýn il ti bas et ti ril me me si ik ti za e der. Bu i ki tâ bir de rin fark lý lýk lar ih ti va e der. Fars kül tü rü te si rin de ka lan so fes ta i ler da ha çok Þi â an la yý þý i le i mam la rý nýn ma su mi ye ti nin tak vi ye si nok ta sýn dan fark lý yo rum lar ya pa rak te red düt u yan dýr mýþ lar dýr. Ý mam-ý Ma tu ri dî ve Eþ a rî, e ser le rin de bun la ra ce vap lar ver mek du ru mun da kal mýþ lar dýr. Ý mam-ý Ga za lî nin mü es sir ça lýþ ma la rýy la ag nos tik (bi li ne mez ci lik) ve sep tik (i nad çý lýk) fi kir ler yay gýn la þa ma mýþ lar dýr. Fah red din Ra zî, cis ma nî bir mev cud da bi le hay ret te ka lan in san ak lý nýn, cis ma nî ol ma yan Al lah hak kýn da ne du rum da o la bi le ce ði ne dik kat çe ker. 19. yy. da zi ya de siy le tar tý þý lan an cak 20. yy. da gün de mi ni ko ru ya ma yan ag nos ti - ku rar. Ka ran lýk bir ge le cek ta hay yül e den in sa nýn el bet te mut lu ol ma sý bek le ne mez. Ni te kim ü mit siz lik ve so rum lu luk duy gu la rý da bir a ra da bu lu na maz. Ü mit duy gu su nu ya ka la mak hiç þüp he siz i nanç lý in san la rýn i þi dir. Zi ra i na nan in san i çin her gün yep ye ni bir say fa dýr. Bu yüz den dü nün kir le ri, prob lem le ri, sý kýn tý la rý ve ge le ce ðin en di þe le ri gü ne ta þýn maz. Ce nâb-ý Hakk ýn Ra him, Ka dir, Ha kim ol du ðu na i ti ka dý nis pe tin de te vek kül, ka na at, rý za gi bi kul luk ha ki kat le ri ni ya þa dý ðý sü re ce is tik ba lin ay dýn lýk o la ca ðý ný ü mit e der. Bu ü mit ler i se, in sa ný ha ya ta bað la yan ve a yak ta tu tan güç ler den dir. Mut lu lu ðun bir di ðe r se be bi, öz gü ven ve ce sa ret tir. Ýn san ya þa dý ðý ha yat sü re cin de ba zen zor se çim ler yap mak zo run da ka la bi lir. Ba zen risk al ma sý ge re ke bi lir. Ýþ te böy le du rum lar da doð ru a dým lar a ta bil mek ve doð ru yo lu se çe bil mek i çin bir öz gü ven ve ce sa ret lâ zým dýr. Bu ce sa ret, i man dan ve i nanç tan kay nak la nan bir ce sa ret ol ma lý dýr. Zi ra i man kay nak lý bir ce sa re tin i çin de fe ra set ve ba si ret de var dýr. Bu in sa nýn se çe ce ði yol da ya nýl ma ma sý ný ne ti ce ve rir. Mut lu lu ðun di ðer bir þar tý, i - sizm, bu gün i se, Al lah ýn var lý ðý ný ve yok lu ðu nu is bat la mak i çin bir gay re te gir me yen, sa de ce gün lük ha ya tý na Al lah ýn var lý ðý ný sok ma yan bir an la yýþ du ru mun da dýr. 1 Ag nos tik ve ya so fist, in sa nýn; eþ ya yý du yu lar la al gý la dý ðý ný, a ma du yu la rýn i se fer dî lik ar z et ti ði ni, in san dan in sa na de ði þe ce ði ni ve do la yý sýy la sa bit, ka bul len miþ bir ha ki ka týn ol ma dý ðý ný, böy le ce â le min ha ki kî ma na da yok ol du ðu nu, bir gö rü þün di ðe rin den da ha doð ru ve ya yan lýþ o la ma ya ca ðý ný, ya ra tý cý nýn var lýk ve ma hi ye ti nin i se in sa ný aþ tý ðý ný vs. i fa de e der. So fist, Al lah var mý yok mu, bir ka na a te va ra ma mýþ, þüp he i çe ri sin de dir, ag nos tik gi bi. A kýl; eþ ya yý, ký yas ve i za fi yet le an la ma ya ça lý þýr. Do la yý sýy la eþ ya nýn mâ nâ ve ma hi ye ti ni ha ki kî o la rak kav ra ya maz. Ak lýn va ra ca ðý en son nok ta Ha ki kî ha ka ik-i eþ ya Es mâ-i Hüs nâ dýr Bo zuk o lan i kin ci Av ru pa bir e li ne fel se fe yi, di ðer e li ne me de ni ye ti a la rak in san la rý ný hu zu ra gö tü re me miþ tir. Ne ti ce de Ba tý top lu mu ik ti sa dî an lam da çök me ye baþ la dý ðý gi bi, fel se fe si i le de gir di ði bu na lým dan kur tu la ma mak ta dýr. Mev cud tes lis vs. i nanç la rý, bi lim ve ger çe ðe ters düþ tü ðü, i çe ri sin den çý ka ma dý ðý i çin kâ i na ta ve ya ra tý cý sý na yok di ye me di ði gi bi var da di ye me me nin sý kýn tý sý ve i na dý i çe ri sin de dir. Hal bu ki in san ma li ki ni ve sa hi bi ni bil se ve ta ný sa, rah me ti ne il ti câ, hik me ti ne i ti mat yim ser lik tir. Ýn sa nýn i yim ser o la bil me si i çin, hik met na zar la rý na, te vek kü le, ka na at ve rý za ya ih ti ya cý var dýr. Yi ne i nanç tan kay nak la nan bu ka za ným la rý ku þan dý ðý tak dir de, en a cý ha di se le rin bi le hik met ci het le ri ni o ku yup, ha ya týn a cý ger çek le riy le kar þý laþ mak tan kork maz. Ýn san, ya þa dýk la rý ný Ya ra tý cý sýn dan ge len bir mek tup o la rak de ðer len di rir se, kay bet se de, fýr sat la rý ka çýr sa da, ba þa rý sýz ol sa da, her bi ri ni bir im ti han ve ka za ným o la rak de ðer len di rir. Sý kýn tý la rý na sa býr i çin de þük re der. Mut lu lu ðun bir baþ ka se be bi i se, ki þi nin ken di ni gü ven de his set me si dir. Her an bir fe lâ ke tin, sý kýn tý nýn ge le bi le ce ði gü ven siz li ði ve en di þe si, psi ko lo ji si ni bo za cak týr. Ýn sa nýn ya þa dý ðý or ta ma, top lu ma, dev le ti ne gü ven me me si, mut suz lu ðu nu da ha da art tý ra cak týr. Mut suz lu ðun bel ki de en ka ran lýk ve de rin hâ li, kü für eh lin de dir. Zi ra Ya ra tý cý yý ka bul et me me le ri, on la rý kâ i na týn or ta sýn da ya pa yal nýz ve gü ven siz his set me le ri ne yol a ça cak týr. Ya ni in sa nýn Ya ra tý cý ya o lan gaf le ti art týk ça, mut suz lu ðu da ar ta cak týr. Öz gür lük, mut lu luk i çin bir baþ ka þart týr. Bu mad dî an lam da o la bil di ði gi bi, ma ne vî an lam da da böy le dir. Ya ni nef sin e sa re ti ne gi ren, mo dern bir kö le hâ li ne ge ti ri len in san lýk bu gün mut lu de ðil dir. Ýn san lar ha ki kî kul ol du ðu za man ger çek an lam da öz gür o lur lar ve ne ti ce de mut lu lu ðu ya ka lar lar. Mut lu lu ðun bir baþ ka þar tý, fe da kâr lýk ya pa bil mek tir. Ýn san ben cil leþ tik çe mut lu lu ðu nu kay bet mek te dir. Dep rem, sel gi bi o la ða nüs tü fe lâ ket ler in sa nýn ben cil hayatý nýn zin cir le ri ni bir neb ze ol sun kýr dý ðý ve i çin de sak lý bu lu nan di ðer gam lýk his le ri ni or ta ya çý kart tý ðý an lar ol mak ta dýr. Bel ki bu mu sî bet le rin ge liþ hik met le rin den bi ri si de bu dur. Ya ni in san lar da u nu tul ma ya yüz tu tan ve in sa ni ye ti nin ge re ði o lan his le ri or ta ya çý kar mak týr. Þe hir ha ya tý, in san la rý bir bir le - e de rek ya þa sa, vah þî dün ya o na ne zih bir â le me dö ner, hu zur bu lur. Ýþ te bu te red düt le rin a ra sýn da sý ký þan in sa na Be di üz za man, Rab bi mi zi bi ze ta rif e den E fen di miz (asm), Kur ân, kâ i nat ve vic dan dört lü mu ar rif le rin yar dý mýy la kâ i na týn Hâ lýk ý ný, vü cu du va cib ve bir ol ma sý ge re ken Al lah ý an la týr, ta rif e der. Bu i zah la rýn da i se, geç miþ de ki ha ta la rýn ya pýl ma ma sý i çin Al lah ý mev cud i fa de si i le ta rif e der ken dik kat li ol ma mý zý söy ler. Zi ra, her han gi bir mah lû ku i fa de i çin kul lan dý ðý mýz mev cud ke li me si ne yük le di ði miz mâ nâ la rý Al lah i çin de kul la nýr sak, Hâ lýk-ý Kâ i na týn â le me þâ mil o lan es ma-sý fatef â li ni id rak e de me me nin ö te sin de bu ma na la rý ta ma men ka pat mýþ, gö rü ne mez hâ le ge tir miþ, mah lû ki ye te dü þür müþ o lu ruz. Ýþ te bu da men kûr o lur, in kâr o lur, â de ta kaþ ya pa lým der ken göz çý kar mýþ o lu ruz. Üs ta dýn mev cud-u meç hûl i fa de sin de ka bul-red gi bi bir te red düt yok. Ha ya týn dan Al lah ý çý kar mak da yok. Rab bi mi zi an lat ma sýn da, vü cu du nun vâ ci bi ye ti ni i zah ve is bat ta hiç bir sý kýn tý sý da yok. Bu nok ta lar dan do la yý ag nos tik ve so fist ler le u zak tan ya kýn dan a lâ ka lý de ðil, ben zer de de ðil. O, Rab bi mi zin yan lýþ an la þýl ma ma sý nýn der din de dir. O nun i çin, Sok rat ön ce si fi lo zof la rýn ta bi at a raþ týr ma sý son ra sýn da çý kan so fist, ag nos tik, sep tik, a te ist, sub jek ti vist, mo no te ist, re la ti vist ve Ýs lâm ýn klâ sik ça ðýn da or ta ya çý - rin den u zak laþ tý rýp, yal nýz laþ týr mak ta dýr. Do la yý sýy la ay ný ma hal le li nin, ay ný a part man sa kin le ri nin bir bi rin den ha ber siz bir þe kil de ya þa ma la rý in sa ni ye te a it bir çok duy gu yu öl dür mek te dir. Ýn san, fe da kâr lý ðý nisbe tin de mut lu ol mak ta dýr. Ve ren el, a lan el den üs tün dür. ha ki ka ti bun dan ol sa ge rek tir. Ve re bi len in san, as lýn da ken di ruh dün ya sý na bir i yi lik yap mýþ ol mak ta dýr. Ha ya týn i çi ne an lam kat mak, mut lu lu ðun bir di ðer þar tý dýr ve çok ö nem li dir. Bu da an cak, in sa nýn üç mu am ma so ru ya ver di ði ce vap la müm kün dür. Ne ci yim, ne re den ge li yo rum, ne re ye gi di yo rum? Zi ra bu so ru la ra ce vap ve re me yen, ha ya týn an la mý ný kay be den in san lar, ne ken di le ri ni ne de çev re sin de ki di ðer mah lû ka tý an lam lý bu lur. Çün kü in sa ný ha ya ta bað la yan, ya þa ma a te þi ni ya kan, ha yal le ri, he def le ri dir. Bun la rý kay be den in san ön ce mut suz lu ða dü þer, son ra da ru hî has ta lýk la ra gi rif tar o lur. E vet mut lu lu ðun for mü lü nü im kân da, güç te, pa ra da, ma kam da a ra yan la rýn el le ri boþ ka la cak týr. Çün kü mut lu luk, bun lar da de ðil, on la ra yük le nen an lam lar da dýr. Ag nos ti sizm ve mev cud-u meç hul ün va ný kan sû fes tâ iy ye gö rüþ le ri ne kar þý lýk ted bi rî a la rak; Ce nâb-ý Hakk a mev cud-u meç hul ün va nýy la ba ký lýr sa, mâ ru fi yet þu â la rý bir de re ce te ba rüz e der. 2 di ye rek kul lan dý ðý mýz ke li me le re yük le di ði miz ma na la ra dik kat et me mi zi ýs rar la ten bih e der. E vet, Ce nâb-ý Hakk a, mev cud-u meç hul ün va nýy la ba kar sak, ta rif e de me di ði miz, a ma ol ma sý ge rek ti ði ne i nan dý ðý mýz, mev cu di ye ti nin key fi ye ti nok ta sýn da bil gi siz ol du ðu muz, þek lin de ki yak la þým ve i fa de ler le an lat ma ya ça lý þýr sak o za man an la ma ya, bil me ye, ma ri fe te yak laþ mýþ o lu ruz. Kul lan mak du ru mun da kal dý ðý mýz ke li me ler i se, an cak Zât-ý Ak des i te fek kür et me nok ta sýn da bi rer ün van ve i þa ret o la bi lir ler. Bu þek li i le bir ký sým ma na lar; te za hü re, be lir gin hâ le gel me ye, ya ni nur lan ma ya baþ lar. Do la yý sýy la kâ i nat ta te cel lî e den, her þe yi ku þa tan, i ha ta e den mut lak sý fa tý i le va sýf la nan o ün van la rýn an la þýl ma sýy la, kalb ve zi hin de mü ta lâ a lar la tu lû la rýn, kal be do ðuþ la rýn ol ma sý pek muh te mel dir. Böy le ce in san hem Rab bi ni doð ru ta ný ya bil di ði gi bi hem de ha ki kî Rab bi ne ka vuþ muþ o lur. Dip not lar: 1- TDV. Ýs lâm Ans. C.27 sh. 41, Fel se fî Dok trin ler Söz lü ðü, Dr. Sü ley man Hay ri Bo - lay, s. 13, Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 211.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 Muharrem 1433 Ru mî: 20 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Kâ zým Gü leç yüz a me li yat ol du GA ZE TE MÝZ Ge nel Ya yýn Mü dü rü ve baþ ya za rý - mýz Kâ zým Gü leç yüz dün a me li yat ol du. Ýs tan bul Bez mi â lem Ü ni ver si te si Týp Fa kül te sin de ya pý lan o mu ri lik a me li ya tý nýn ba þa rý lý geç ti ði ni i fa de e - den dok tor la rý, Gü leç yüz ün a me li yat son ra sý 2 ya da 3 haf ta din len me si ge rek ti ði bil di r di ler. Baþ ya za rý mýz Kâ zým Gü leç yüz ün ya kýn la rý da, Ye ni As ya o ku yu cu la rýn dan du â ta lep et tik le ri ni i fa de et ti ler. Ýstanbul / Ye ni As ya Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Kâzým Güleçyüz Polatlý ilçesindeki Sevim Aras Ýlköðretim Okulu öðrencileri, din kültürü ve ahlâk bilgisi dersini öðretmenleri Ýsrafil Torun nezaretinde Fahri Altan Camii'nde iþledi. FO TOÐ RAF: CÝHAN Din dersini camide iþlediler DÝYANET'ÝN "CAMÝ ÇOCUK BULUÞMASI" PROJESÝ KAPSAMINDA POLATLI SEVÝM ARAS ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRENCÝLERÝ, DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ CAMÝDE ÝÞLEDÝ. DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri len Ca mi Ço cuk Bu luþ ma sý pro je si kap sa mýn da An ka ra nýn Po lat lý il çe sin de ki Se vim A ras Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci le ri, din kül tü rü ve ah lâk bil gi si der si ni ca mi de iþ le di. Öð ren ci ler, din kül tü rü ve ah lâk bil gi si öð ret me ni Ýs ra fil To run ne za re tin de Fah ri Al tan Ca mi i nde uy gu la ma lý ders yap tý. Ca mi yi yap tý ran ha yýr se ver i þ a da mý Ze ki Al tan ço cuk la ra e se rin mi ma ri si hak kýn da bil gi ver di. Fah ri Al tan Ca mii din gö rev li si Te kin Ka ra yel öð ren ci le re, Ý ba det le ri mi Öð re ni yo rum ad lý ki ta bý da ðý týr ken, Po lat lý Müf tü sü Meh met Mus lu da ca mi ve na maz hak kýn da bil gi ler ak tar dý. Müf tü Mus lu, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý nda baþ lat tý ðý Ca mi ve Ço cuk Bu luþ ma sý nýn i kin ci si ni ger - çek leþ tir dik le ri ni söy le di. A maç la rý nýn öð ren ci le re Al lah ýn ev le ri nin bi rer þu be si o lan ca mi le rin ta ný týl ma sý ol du ðu nu be lir ten Mus lu, Ge le ce - Geçmiþ olsun Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü, baþyazarýmýz; Kâzým Güleçyüz Bezmiâlem Üniversitesi Týp Fakültesinde baþarýlý bir omurilik ameliyatý geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar diler, duâlarýnýzý bekleriz. Bilgi için: (0536) (Yasemin Güleçyüz) Y ðin Müs lü man la rý o la rak ya þa ya cak o lan bu yav ru la rý mýz in þal lah, bu ca mi le ri mi zi ta nýr lar sa ca mi i le ba rý þýk bir þe kil de ya þar lar. Al lah ýn ra zý o la ca ðý þe kil de ya þam la rý ný sür dü rür ler. Ben bü tün öð ren ci le ri mi ze, sa de ce din kül tü re ve ah lâk bil gi si der sin de de ðil, di ðer ders le rin de de ba þa rý lar di li yo rum de di. Ýs lâm ýn ilk em ri nin o ku ol du ðu nu ve ço cuk la rýn da bu nu ger çek leþ tir di ði ni vur gu la yan Mus lu, Ço cuk la rý mýz ca mi miz le ta ný þý yor lar. Ben sev gi li yav ru la rý mý zý yaz Kur ân kurs la rý mý za da bek li yo rum. Din gö rev li le ri miz de ço cuk la rý mý za Kur ân-ý Ke rim i, na ma zýn na sýl ký lýn dý ðý ný, sû re le ri, du â la rý öð re te cek tir i fa de le ri ni kul lan dý. An ka ra / ci han Ca mi ve mes cid hiz met le ri ar ttý rýl dý nordu'nun Ý kiz ce Ýl çe Müf tü sü Ne cip E - ren, ca mi ve mes cit le re yö ne lik hiz met le ri ni ar ttýr dýk la rý ný i fa de et ti. E ren, Her ma hal le - ye mut la ka ca mi ve mes cid yap týk ve bun - la rý da sa hip siz bý rak ma dýk. 32 Kur ân kur su öð ret me ni miz var. 23 Kur an kur su muz var ve 600 ta ne de kur si ye ri miz var de di. Müf - tü E ren, yap tý ðý a çýk la ma da, in san la rýn il mi - hal ve di ni hiz met ler den u zak kal ma ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. E ren, bu ko nu da yap týk - la rý ça lýþ ma la rý þöy le di le ge tir di: Ý lim her Müs lü ma na farz dýr. Ö zel lik le gü nü müz þart la rýn da in san la ra siz sa hip çýk maz sa nýz bi ri le ri o lum suz yön de sa hip le ni yor, sa hip çýk ma ya ça lý þý yor. Ö zel lik le genç le re di nî hiz met le rin ve ril me si ne; yaþ i ler le me den fen bi lim le ri i le be ra ber il mi hal ve di ni bil gi - le rin öð re til me si ko nu su na hýz ver dik. Ya kýn za man da Yo ðu no luk ve De ve cik bel de le ri - miz de prog ram lar dü zen le ye rek Kur ân hiz - met le ri sun duk. Kurs la rý mý za ve kurs la rý mýz a ra cý lý ðý i le de kur si yer le ri miz den ha tim yap ma la rý ný is te dik ve ya pý lan ha tim le ri dü - zen li o la rak ta kip e di yo ruz. Bu se ne Yo ðu - no luk un bir ma hal le si ne Kur ân kur su aç - týk. Se ne ye de yi ne müf tü lü ðü müz çer çe - ve sin de bi ze bað lý bel de le ri mi ze Kur ân e ði - ti mi i çin Kur ân kur su aç ma ça lýþ ma la rý mýz de vam e de cek. Bu a ra da Kur ân kurs la rý mýz a ra cý lý ðý i le Mu har rem a yý do la yý sýy la 23 ta - ne ha tim yap týk. Müf tü E ren, ev ha ným la - rý nýn di nî hiz met ler den da ha çok mah rum kal dý ðý ný ha týr la ta rak, Ba yan Kur ân kur su öð re ti ci le ri nin prog ram la rý na bun la rý da al - ma la rý ný bil dir dik. Ev ha ným la rý mýz ö zel lik le ev iþ le ri, ço luk ço cuk der ken is ter is te mez di nî hiz met le ri de vam lý lýk a çý sýn dan sür dü - re mi yor lar. Bu ek sik li ði gi der me a dý na Kur ân kur su öð re ti ci le ri miz a ra cý lý ðý i le bu ko nu yu iþ le me le ri ni ö zel lik le gün de mi mi ze al dýk. di ye be lirt ti. Or du / ci han Eðitimden, 28 Þu bat iz le ri si li ni yor neðýtým Bir-Sen Os ma ni ye Þu be Baþ ka ný Er do ðan A sar ka ya ü ni ver si te sý nav la rýn da ki kat sa yý uy gu la ma sý nýn kal dý rýl ma sý na 28 Þu bat ýn iz le ri tek tek si li ni yor þek lin de yo - rum la dý. A sar ka ya, YÖK ün 13 yýl lýk uy gu la - ma yý kal dýr ma sý nýn mes lek li se li ler de bay - ram se vin ci ya þat tý ðý ný kay det ti. Kat sa yý uy - gu la ma sý nýn yýl lar dýr Ý mam Ha tip Li se li le rin ö nü nü tý ka mak i çin yü rür lük te ol du ðu na dik - kat çe ken E ði tim Bir-Sen Þu be Baþ ka ný Er - do ðan A sar ka ya yap tý ðý a çýk la ma da, Sen di - ka o la rak yýl lar dýr sür dür dü ðü müz kat sa yý a - yý bý nýn or ta dan kal dý rýl ma sý yö nün de ki ta lep ve mü ca de le mi zin kar þý lýk bul ma sý, ül ke miz ve sen di ka mýz a dý na da ha yýr lý ve gu rur ve ri ci bir ge liþ me dir. Ý mam Ha tip Li se le ri nin ö nü - nü tý ka mak a ma cýy la baþ la tý lan an cak ül ke - de ki mes le kî e ði ti mi kök ten yý kan bu zih ni - ye tin son bul ma sý ge rek e ði tim ci le ri, ge rek - se de öð ren ci ve ve li le ri ni son de re ce mem - nun et miþ tir. YÖK ün mil le tin se si ne ku lak ve re rek, köh ne miþ zih ni ye tin e se ri o lan bu uy gu la ma yý or ta dan kal dýr ma sý ný, E ði tim Bir-Sen o la rak al kýþ lý yor 28 Þu bat ýn da yat - ma sý so nu cu Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nda uy - gu la ma ya ko nu lan 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði ti - min de so na er di ri le rek, ka de me li e ði tim uy - gu la ma sý na ge çil me si ni di li yor ve bek li yo - ruz i fa de si ni kul lan dý. Os ma ni ye / ci han

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Cep te le fo nu ol ma yan var mý? Geç ti ði miz as rýn en bü yük i cad la rýn dan o lan ve ger çek ten de, Hü ve Nük te si nde i fa de e - dil di ði gi bi, Ce nâb-ý Hakk ýn ha va un su ru nu hiz me ti mi ze ver me si nin ne ti ce le rin den bi ri o lan ni met-i Ý lâ hî dir te le fon lar. Ýlk i cad e dil di ðin de, her ke sin þaþ kýn lý ðý ný ü ze rin de top la yan bu ga rip â - let, Tür ki ye ye gel di ði za man i se, her ke sin he men u la þa ma dý ðý bir þey di. Ço cuk lu ðu mu zun geç ti ði 50 li yýl la rýn so nu i le 60 lý yýl la rýn ba þý nýn An ka ra sýn da da hi, öy le her - kes te, her ev de te le fon yok tu. Bir ma hal le de an cak, ya çok zen gin ler de ve ya meþ hur ki þi ler de var dý. O yýl lar da bi zim ma hal le miz de Ký rýk çý-çý kýk çý Tev - fik Am ca di ye bir zât var dý. Te da vi i çin o na her ta raf tan ge len ler o lur du, meþ hur bi riy di An ka ra da o za man. Ýþ te o nun e vin de var dý te le fon. Bü tün ma hal le li i cap e din ce o te le fo na mü ra ca at e der di kul lan mak i çin. Bir de in san la ra te le fon ge lir di, on - la ra ha ber ver mek i çin ka pý la rý na gi der di Tev fik Am ca a i le si. Da ha son ra la rý 60 lý yýl la rýn son la rý na doð ru bi zim de bir te le fo nu muz ol muþ tu. A part - ma ný mýz da te le fo nu ol ma yan lar da ge lir, bi zim te - le fo nu mu zu kul la nýr dý. Biz de, on la ra te le fon gel - di ðin de gi der ça ðý rýr dýk Si ze te le fon gel di di ye. O te le fon lar öy ley di de, pe ki kim bi le bi lir di, cep te le fo nu nun i cad e di le ce ði ni? Böy le a ca ip bir â le tin cep te gez di ri le ce ði ni? Ýlk çýk tý ðýn da biz de kar þý çýk mýþ, pek ya naþ ma mýþ týk. O za man 18 ve 15 yaþ - la rýn da o lan kýz la rý ma al mýþ, a ma ken di miz pek a - lâ ka dar ol ma mýþ týk. O gün ler de cep te le fo nu o lan - lar par mak la gös te ri li yor ve her ke sin dik ka ti ni çe - ki yor du. Ar týk, o â let le ko nu þan la rý gör dük çe mil - let, on la rý sey re da lý yor du. Ta bi î, ih ti yaç tan zi ya de, ya ha va at mak, ya ö zen ti ve ya baþ ka çok da lü zum - lu ol ma yan se bep ler den do la yý a lýp kul la nan lar da ço ðal ma ya baþ la mýþ tý. O za man ko nuþ ma fi yat la rý da ba ya ðý pa ha lýy dý. Hiç u nut mam, bir gün pa zar - da ge zer ken bir bak tým yu mur ta cý nýn be lin de de cep te le fo nu var. (Za ten o za man an la ya mý yor - dum, a dý cep te le fo nu a ma, hep bel de ta þý ný yor du) Te le fo nu e li ne al dý, ba ðý ra ba ðý ra ko nu þu yor du, Öð le ye ka dar 5 ka sa yu mur ta sat tým di ye. Ey- vah de dim, A dam ser ma ye yi ke di ye yük le di! Bü yük ký zým, ken di si ni Ýs tan bul da Ýn gi liz ce öð - ren me si i çin yol la dý ðým ya ban cý dil ders ha ne sin de, ders le ri ne gi ren A me ri ka lý bir ho ca la rý nýn sý nýf ta ki mu ha ve re si ni an lat mýþ tý. Ba ba, a dam sý ný fa gir di, e lin de ko ca man tel siz te - le fon gi bi bir cep te le fo nu var. Sý nýf ta ki ler o nu öy le gö rün ce gü lüþ me ye baþ la dý lar. O da on la ra dö ne rek, Ni ye gü lü yor su nuz an la mý yo rum? Bu te le fon ko - nuþ mak i çin de ðil mi, bu i þi gö rü yor iþ te. Ben bu nu es ki ye ne ka dar kul la ný rým. Siz de gör düm öy le a zý cýk kul la nýp te le fon de ðiþ tir me yi. Biz de iþ gör me ye ne ka dar kul la ný lýr ve ye ni si ni al ma yýz pek. Hem si zin cep te le fo nu sa tý lan dük kân la rý nýz da 2. el di ye bir þey ya zý yor, o ne? di ye so run ca, ce vap ver dik. Þa þýr dý ve Hem zen gin ül ke de ðil si niz, hem de bu is raf ne? mâ nâ sýn da bir þey ler söy le di bi ze. Ney se, a ra dan yýl la rýn geç me si ve has sa ten de hiz - met le ri miz le a lâ ka lý ir ti bat la rýn sað lan ma sý i þi i çin biz de ar týk cep te le fo nu kul lan ma ya baþ la mýþ týk. Þim di ler de, he men he men her ke sin bir cep te le fo nu var e lin de. De de de e be de, ço luk ta ço cuk ta. Ger çek - ten A me ri ka lý nýn de di ði gi bi, is ra fýn en bü yü ðü ya þa - na bi li yor bu â let kul la ný mýn da. Ha ni ay ra ný yok iç - me ye mi sâ li, zan ne der sem bu ko nu da dün ya bi rin - ci si yiz. Ya ni, za rar lý, teh li ke li v.s de nil se de al dý ran yok. Her kes bo yu na ko nu þu yor bu a ca ip â let le. BÝR KÝTAP os man zen ni as ya.com.tr Karýnca Hakkýný Arayýnca YÝ TÝK Ha zi ne Ya yýn la rý ndan çý kan ki tap, Ka rýn ca Hak ký - ný A ra yýn ca, Zir ve Ü ni ver si - te si öð re tim ü ye si Doç. Dr. Ab dul lah De mir im za sý ný ta - þý yor. Ki tap dün den bu gü nü - mü ze ör nek le riy le Os man lý A - da le ti te ma sý ü ze rin de þe kil len - miþ. Os man lý yý üç ký ta da al tý a - sýr a yak ta tu ta nýn, ký lýç gü cün - den ev vel a da let sis te mi ol du ðu ve bu nun a dil yö ne tim, a dil yar gý ve a dil ver gi sa ca ya ðý - na na sýl bas tý ðý ki ta býn a na ek se ni o la rak ö ne çý ký yor. Bir erkek için asker olmak SELÝM Sü me, 06 A ra lýk sa at da Pho to World Fo toð raf Mer ke zi nin ko - nu ðu o la cak. Sü me nin as - ker lik dö ne min de çek ti ði fo toð raf lar dan o lu þan 289 KD ad lý ki tap ta yer a lan ka - re ler den o lu þan fo toð raf gös - te ri si ve ar dýn dan ger çek leþ ti - re ce ði söy le þi ye bütün fo toð - raf se ver ler ka tý la bi lir. Ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen ler to worl dfo tog raf mer - ke zi.com dan u la þa bi lir ler. Kül tür Sa nat Ser vi si Kub be al týn da Ev li yâ Çe le bi a ný la cak MEÞHUR Se ya hat na me si i le ta ný nan Türk sey ya hý Ev li yâ Çe le bi, do ðu mu nun 400. yý lýn da bir top lan tý i le a ný la cak. An ma top lan tý sý, Kub be al tý A ka de mi si Kül tür ve Sa - nat Vak fý nda bu gün sa at da baþ la ya cak. Kül tür Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa - kül te si Türk Di li ve E de bi ya tý öð re tim ü ye si Prof. Dr. Ha ya ti De ve li, Ev li ya Çe le bi nin ha ya tý, e ser le ri ve hak kýn da ya pý lan ça lýþ ma la rý an la ta cak. Prof. Dr. De ve li, ko nuy la il - gi li so ru la ra da ce vap ve re cek. Top lan týy la il gi li ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen le rin 0 (212) nu ma ra lý te le fon dan u la þa bi lir. Kül tür Sa nat Ser vi si BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Cad de ler de ya ya la rýn kar þý ya geç me si i çin ay rýl mýþ bö lüm. 2. Saa de te u laþ týr ma ve si le si. 3. A rap ça fi il ça - tý sý ný ko nu e di nen bi lim. - Ü çün cü do ðal sa yý. - Fars ça da yý lan. 4. Rüt be si ge ne ral i le ay ný o lan de niz su ba yý. - Top lu jim nas tik di zil me le rin de, sý ra da ki le rin bir bir le rin den yan la ma sý na o lan u zak lýk la rý. 5. At, e þek, ö küz vb. yük hay van la rý nýn týr nak la rý na ça - ký lan, a ya ðýn þek li ne uy gun de mir par ça sý. - Yük sek, yü ce. - Yaþlý deve. 6. Ne tav si ye e der sin ma na sýn da bir so ru. - A ka be'de ses siz ler. - A rap ça da su. 7. (Tersi) Ýlâve, yama. - Bir su çu, bir ku su ru ve ya bir ha - ta yý ba ðýþ la ma. - Ba zý yö re le ri miz de kü - çük ço cuk la ra, çok ça per þem be gü nü da ðý tý lan þe ker, ü züm, ba dem i çi v.b. çe - rez. 8. A rap ça da ba ba. - Kud di se sir ru hi i fa de si nin ký sa sý. - Os man lý Dev le ti'nde Tu nus, Ce za yir ve Trab lus garp'ta se çim - le ba þa ge ti ri len yö ne ti ci. 9. Þim di ki za - man. - Al lah'ýn he lâl kýl ma dý ðý her þey. 10. Be lir li fa a li yet ve iþ lem ler so nu cu ye - ni bir mal ve ya hiz met mey da na ge tir me, is tih sal. - Þef ta li, ka yý sý, ar mut gi bi mey va - la rýn ce viz ve þe ker ka rýþ tý rý lýp i pe di zi len ve gü neþ te ku ru tu lan ez me si. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da M. Fazýl Coþkun Film Arasý Söyleþilerinde FÝLM A ra sý Der gi si ve Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði Ýs tan bul Þu be si nin or tak la þa dü - zen le di ði Film A ra sý Söy le þi le ri' de vam e di yor. Ka tý lý mýn ser best ol du ðu faaliyete, A ra lýk a yýn da, U zak Ýh ti mal fil mi nin, A li ya ve Ya þa mak: Ca hit Za ri foð lu gi bi bel ge sel le rin yö net men li ði ni ya pan Mah mut Fa zýl Coþ kun ko - nuk o la cak. Coþ kun, ken di film an la yý þý ný din le yi ci ler le pay la þa cak ve ül ke miz - de ki si ne ma or ta mý hak kýn da gö rüþ le ri ni pay la þa cak. Söy le þi hak kýn da de tay lý bil gi yi 0(212) no lu te le fon dan a la bi lir si niz. Kül tür Sa nat Ser vi si Bahane üretmeyelim, KÝTAP OKUYALIM MA NAV GAT HALK KÜ TÜP HA NE SÝ BAÞ LAT TI ÐI KAM PAN YA Ý LE, KÝ TAP O KU MA YI Ö ZEN DÝ RE CEK. AB ÜL KE LE RÝN DE KÝ TAP O KU MA ÝH TÝ YAÇ LÝS TE SÝN DE ÝLK 3. SI RA DA YER A LIR KEN, TÜR KÝ YE DE 27. SI RA DA. Ma nav gat Halk Kü tüp ha ne si Mü dü rü Hi da yet Ok tay, Ki tap o ku mak i çin ma ze ret ka bul et mi yo ruz. Ger çek bir o kur her za man ve ze min de ki tap o ku ma ya va kit a yý rýr. Ül ke miz de in san lar gün lük 6 sa at va kit le ri ni te le viz yon ba þýn da di zi ve film iz le me ye va kit a yý rý yor. Ay ný il gi yi ki tap o ku ma ya da a yýr ma la rý ný is ti yo ruz þeklinde konuþtu. FOTOÐRAF: AA Mev lâ nâ mu sý kî a þý ðýy dý PENDÝK Be le di ye si nin Meh met  kif Er soy Sa nat Mer ke zi nde dü zen le di ði Mus ta fa Öz da mar la Kýrk Kan dil Soh bet le ri prog ra - mý na ta sav vuf se ver ler a kýn et ti. Öz da mar, ta rih, kül tür, bi lim ve ta sav vuf ko nu la rýn da kýrk yý lý a - þan a raþ týr ma la rý ný Kýrk Kan dil Soh bet le ri yle ka tý lým cý la ra ak - tar dý. Çay soh be ti þek lin de ge çen prog ram da mu sý kî den im dad ey le ye lim di yen Öz da mar, prog ra ma ney ve ud eþ li ðin de ka tý lan Zu hu rat e ki bi nin mu sý kî zi ya fe ti i çin mo la ver di. Mu sý kî yi çok sev di ði ni be lir ten Öz da mar, bü yük mu ta sav výf Mev lâ nâ nýn mu sý kî a þý ðý ol du ðu nu be lir te rek Sev di ði miz mu sý kî yi Mev lâ nâ bi ze da ha da çok sev dir di. Mev - lâ nâ a çý sýn dan mu sý kî i lâ hî bir ses ti de di. Ye ni As ya / Ýs tan bul MANAVGAT Halk Kü tüp ha ne si Mü - dür lü ðü, Ki tap o ku ma ya ma ze ret de ðil, va kit a yý ra lým kam pan ya sý baþ lat tý. An tal ya nýn Ma nav gat Halk Kü tüp - ha ne si Mü dü rü Hi da yet Ok tay yap tý - ðý a çýk la ma da, in san la rýn ki tap o ku - ma ya va kit a yýr ma da va kit ve me kân mü sa it de ðil ma ze re ti ni ger çek çi bul - ma dýk la rý ný söy le di. Av ru pa ül ke le rin - de in san la rýn tren, ge mi, u çak ve ça - lýþ ma or ta mý na gö re ki tap o ku ma ya va kit a yýr dý ðý ný be lir ten Ok tay, ger çek bir ki tap düþ kü nü nün o ku ma ya ma - ze ret be lir te me ye ce ði ni kay det ti. Av - ru pa Bir li ði (AB) ül ke le ri ne gö re Tür - ki ye de ki tap o ku ma o ra ný nýn çok dü - þük ol du ðu nun al tý ný çi zen Ok tay, bun da en bü yük ek sik li ðin an ne ve ba ba la rýn ki tap o ku ma da a i le de rol mo del o la ma ma sý ol du ðu nu söy le di. AB ül ke le rin de ki tap o ku ma da ih ti yaç lis te sin de ilk üç sý ra da ol du ðu na dik - kat çe ken Ok tay, Tür ki ye de i se bu - nun 27 nci sý ra da ol du ðu nu di le ge tir - YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Boy nuz lu gil ler den Hin dis tan dað la rýn da ya þa yan bir hay van. 2.  li me ya ký þýr tarz da o lan. - Ar gon e le men ti nin sim ge si. 3. Baþ la ma a tý þý ný tür lü sebep ler le sa yýl maz ký lan ve a tý þýn ye ni len me si ni bil di ren ha kem ka ra rý. - Ço cuk la rýn o yun da i þa ret le dik le ri yer, e be nin ye ri, ka - le. 4. At mak fi i li nin ge niþ za ma ný. - Fas'ýn baþ þehri. 5. Giresun'un ilk he cesi. - Çok an la yýþ lý ve sez gi li (kim se). - Ni ke lin sim ge si. 6. Ya ný cý, renk siz, az ko ku lu, 0,97 yo ðun lu ðun da kar bon ve hid ro jen bir le þi mi. - Ta hýl sap la rý - ný ve des te le ri bað la mak ta kul la ný lan bü kü le rek ip bi çi mi ne ge ti ril miþ ot Bir kim se nin, sa týn al dý ðý hiz met ve ya ü rün kar þý lý ðýn da pa ra ye ri ne ver di ði ve kar þý lý ðý ban ka he sa býn dan ö de nen ya zý lý bel ge. - Fa vo ri spor - 1 cu. 8. Ter le mek ten ve ya sý cak tan vü cut ta mey da na ge len kü çük pem be ka bar tý lar. - Ba zen tek rar la nan bir e mir ki pi nin tek rar la rý a ra sýn da yer a - 2 la rak fi il i le an la tý lan i þin u za dý ðý ve bun dan bý kýl dý ðý bil di ri lir. 9. Yu nan - ca i ki an la mý na ge len ön ek. - Mer di ven ba sa ma ðý, mer di ven. 10. Her - 3 han gi bir du ru ma ve ya 4 þe ye a lýþ kan lýk ka zan - BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ma. - Ka býy la bir lik te tar tý lan bir nes ne nin ka bý nýn a ðýr lý ðý K E L E F E Þ H A R A R 6 Bul mak i çin gay ret 2 E R E B Ý S A E R Ý K E sar fet me yen kim se. 3 B Ý R A D E R E D Ý A A Pan su man. 4 Ý Y Ý R A R A F A T Ý T 5 R Ý D A N Ý Y E R E H U 8 6 E K A L A C Ý N A Y E T 7 E K B A R E H A T T L A 9 8 E R A C I D A L A M A N 9 10 F A R A B Ý A I M L N A 10 E di. Ok tay, Ki tap o ku mak i çin ma ze - ret ka bul et mi yo ruz. Ger çek bir o kur her za man ve ze min de ki tap o ku ma ya va kit a yý rýr. Ül ke miz de in san lar gün - lük 6 sa at va kit le ri ni te le viz yon ba þýn - da di zi ve film iz le me ye va kit a yý rý yor. Ay ný il gi yi ki tap o ku ma ya da a yýr ma - la rý ný is ti yo ruz. Ki tap o ku ma dan bil gi sa hi bi o lun maz. Bil gi sa hi bi ol ma dan da fi kir sa hi bi o lun maz. i fa de si ni kul - lan dý. An tal ya / ci han N Ya zar lar, ki tap se ver ler le bu luþ ma ya de vam e di yor KONYA Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn - dan ye rel ve u lu sal ya yý nev le ri nin ka tý - lý mýy la ger çek leþ ti ri len Ki tap Gün le ri kap sa mýn da ya zar lar o kur la rýy la bu - luþ ma ya de vam e di yor. A çýl dý ðý gün - den bu ya na yüz ler ce ki þi nin zi ya ret et ti ði ki tap fu a rýn da yazarlar kitaplarýný im za lýyor. Kon ya / ci han Mer sin de ha ným lar dan ki tap ser gi si Ki tap ser gi sin de baþ ta Kur ân-ý Ke rim ol mak ü ze re Ri sâ le-i Nur e ser le ri ve bir çok di nî, il mî ve ta ri hî ki tap la rýn ya ný sý ra ço cuk ki tap la rý da gö rü cü ye çýk tý. Satýþlarda yüzde 20 indirim yapýlýyor. MER SÝN Ye ni As ya Neþ ri yat ha - ným tem sil ci le ri nin kat ký la rýy la a çý lan ki tap ser gi si ne Mer sin li ki tap se ver ler bü yük il gi gös te ri - yor. Has ta ha ne Cad de si nde a - çý lan ki tap ser gi sin de baþ ta Kur ân-ý Ke rim ol mak ü ze re Ri - sâ le-i Nur e ser le ri ve bir çok di - nî, il mî ve ta ri hî ki tap la rýn ya ný - sý ra ço cuk ki tap la rý da gö rü cü - ye çýk tý. A ðýr lýk lý o la rak Ye ni As ya ya yýn la rý nýn yer al dý ðý ser - gi de yüz de yir mi o ra nýn da in di - rim uy gu la ný yor. Mer sin Ye ni As ya Neþ ri yat tem sil ci si Me ral De mir döð mez, ki tap ser gi si hak kýn da, ha ným lar neþ ri yat ü ye le ri o la rak na sýl da ha çok hiz met e di le bi lir, baþ ta Ri sâ - le-i Nur u ve di ðer ki tap neþ ri ya tý - mý zý na sýl da ha faz la in san la ra u - laþ tý rý la bi lir ve ta ný ta bi le cek le ri dü þün ce si i le her ay top lan dýk la rý - ný be lir te rek, Yi ne böy le bir top - Ý lan tý da fark lý bir hiz met yo lu a rar - ken bu fi kir or ta ya çýk tý. Biz de ge rek li gi ri þim ler de bu lu na rak bu hiz me ti baþ lat týk de di. De mir döð mez þun la rý söy le di: Bu ser gi de en bi rin ci a ma cý mýz Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri ne ne þir hiz me tin de yar dým cý ol mak, Hz. Üs tad ve Ri sâ le-i Nur la rý ta nýt mak ve ehl-i küf rün da ya nýþ ma sý kar þý - sýn da eh li i ma nýn da en az on lar ka dar da ya nýþ ma gös ter me si ge - rek ti ði ni in san la rý mýz la pay laþ - mak. Hem Ri sâ le-i Nur la rýn me saj la rý ev ren sel dir. Bu ne - den le Ri sâ le-i Nur la rýn, ga ze te - mi zin, ki tap la rý mý zýn a ra yýþ i - çin de o lan in san la rý mý za u laþ tý - rýl ma sý ve o kun ma sý i çin, ta ný tý - mý nýn çok i yi ya pýl ma sý lâ zým gel di ði nin id ra kiy le ça lýþ ma la rý - mý zý sür dü re ce ðiz. Mer sin / Hü se yin Kü çü koð lu K M T A K A N A K

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Mes lek; u sûl, tarz, tu tu lan yol, dav ra nýþ, dokt rin ve sis tem de mek tir. Meþ rep i se; ta bi at, huy, mi zaç, â det, ah lâk, ha re ket tar zý, ta výr ve tu tum... Mes lek ve meþ rep; hiz met stra te ji si, ha re ket tar zý, an la tým üs lû bu i le iç ti mâ î, si ya sî ha yat ta, kon jonk tü rel, prag ma tik de ðil, pren si be da ya lý du ru þu da i fa de e der. Gaz ne li Mah mud, bir gün, e mir le ri ni din le me de re ce le ri ni an la mak i çin ve zir le ri ni im ti han dan ge çi rir. E lin de ki de ðe ri bi çil mez mü cev he ri ve zir le ri ne gös te rir ve de ðe ri ni so rar. SÜLEYMAN AKKUÞ Ruh suz or ga niz ma Tü ke ti yo ruz bir bi ri mi zi. Bü tün e ner ji mi zi, za ma ný mý zý ve me sa i mi zi ö te ki yi tü ket me ye har cý yo ruz a de ta. Kü çük dü þü rü yo ruz, ha ka ret e di yo ruz, a lay e di yo ruz, de ðer siz leþ ti ri yo ruz, kü çüm sü yo ruz Yet mi yor, ba zen o hâ le ge li yor ki ha ya tý bi le o na çok gö rü yo ruz. Ö te ki den kas tým bi ze a it ol ma yan, bi ze hiz met et me yen, bi ze fay da sý ol ma dý ðý ný dü þün dü ðü müz her þey Bu ba zen bir in san, ba zen in sa na a it bir de ðer, ba zen bir hay van, ba zen bir ta bi at par ça sý. E vet, ha ya tý mýz a de ta tü ket mek ü ze ri ne ku ru lu bir ký yým ma ki ne si ne dö nüþ tü. Bü tün bu ký yým ve tü ke ti min al týn da ya tan ger çek se bep i se ben cil lik. E vet, ha ya tý ve dün ya yý ken di miz den i ba ret ve ken di mi ze o dak lý bir dü þün ce i le yo rum lu yo ruz. Yer yü zün de ki kay nak lar be nim ol sun, Pas ta nýn bü yük di li mi ni ben yi ye yim di ye di ye in san lar ilk gün den bu gü ne ka dar þu yer kü re de bo ðuþ mu yor mu? Ben cil dü þün ce ba zen biz ci dü þün ce ye de dö nü þür. Ta biî ki bu ra da ki biz ci lik ö te ki ni de dü þün mek ve ö te ki ne de is te mek þek lin de ki di ðer gam lýk tan fark lý dýr. Çý kar la rý or tak o lup bir lik te ha re ket e de rek güç bir li ði ya pan kit le ler, di ðer le ri ü ze rin de hâ ki mi yet kur ma e ði li mi gös ter me ye baþ lar lar. Ýþ te il kel ka bi le ci lik kül tü rün den mo dern za man la rýn çý kar iþ bir lik çi si or ga ni zas yon la rý na ka dar ve a dý na dev let (!) de ni len suç þe be ke le ri hep bu zih ni ye tin ü rü nü de ðil mi dir? Te mel de yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma gi bi ul vî ga ye ler le bir a ra ya ge len ki mi in san grup la rý, bir lik te ha re ket et me nin ver di ði gü cün þeh ve ti ne ka pý la rak bu gü cü sö mü rü, ta lan, ký yým, gi bi yol lar da sarf e de rek dün ya yý bir bir le ri ne dar et me ye baþ la mýþ lar. Bu na de lil i se, u zun in san lýk ta ri hi nin toz lu say fa la rýn dan gü nü mü ze ka dar de vam e den kir li sa vaþ ve kat li âm lar dýr. Tü ket tik çe far kýn da ol ma dan biz de tü ke ni yo ruz. Bir þey ler ek si li yor biz den. Tü ket me ye ça lýþ týk la rý mýz dan çok da ha faz la sý ný kay be di yo ruz. Ö te ki ne a it o la na göz dik tik çe bi ze a it o lan ul vî de ðer ler bir bir kay bo lu yor biz den. Mer ha me ti miz, þef ka ti miz, di ðer gam lý ðý mýz, ký sa ca sý bi zi in san ya pan bü tün de ðer le ri miz kay bo lu yor. Bu du rum da e li miz de ka lan i se, iþ ta hý ka ba rýk, can lý a ma ruh suz bir or ga niz ma. Hay van sal dür tü le ri mi zin sev kiy le her þe yi bu can lý, a ma ruh suz or ga niz ma nýn do yu mu na a ma de e de rek, ya þan tý mý zý ka zantü ket, da ha faz la ça lýþ-da ha faz la tü ket pren si bi ne pa ra lel bir tarz da ta sar lý yo ruz. A ma ha ki kat o lan þu ki, hiç bir za man ka zan dýk la rý mýz, tü ket tik le ri mi zi ve ya tü ket mek is te dik le ri mi zi kar þý la mý yor. Mo dern e ko no mi bi li mi nin en te mel ta ný mý da za ten kýt kay nak lar ve son suz ih ti yaç lar çe liþ ki si ü ze ri ne ku ru lu de ðil mi dir? As lýn da kay nak lar ik ti sat bi li mi nin san dý ðý ka dar da kýt de ðil dir. Çün kü her can lý nýn ih ti ya cý ka dar dýr. Kýt o lan bir þey var sa, o da in sa noð lu nun in saf kýt lý ðý ol sa ge rek tir. Be di üz za man ýn her ne ki el de yok, ih ti yaç ta var te zi ne ge lin ce, bu nun doð ru lu ðun da þüp he yok tur. Fa kat bu, el de ol ma yan her þe yin bu dün ya da el de e dil me si i çin de ðil, in sa na ve ri len fakr ve ta le bin kar þý lý ðý nýn an cak son suz â lem de cen net gi bi bir yer de kar þý la na ca ðý ný vur gu la mak i çin dir. A ma in sa nýn i çi ne düþ tü ðü ta ri hî ya nýl gý ya bak tý ðý mýz da, in san lar el de ol ma ya ný bu dün ya da ta ma mýy la el de et me ye ça lýþ týk la rý i çin pan do ra nýn ka pa ðý bir da ha ka pan ma mak ü ze re a çýl mýþ ve böy le ce bü yük sa va þýn fi ti li de a teþ len miþ. Meslek ve meþrebe sadakat Hep si, Pa ha bi çil mez! ol du ðu nu söy ler. Bu nun ü ze ri ne hep si ne te ker te ker: Bu mü cev he ri kýr! di ye em re der. On lar da: Bu pa ha bi çil mez bir cev her dir, o nu ký rar sam sa na kö tü lük et miþ o lu rum. Bu kö tü lü ðü sa na ya pa mam! me â lin de ce vap lar ve rir. Sul tan Mah mud hep si nin sö zü nü be ðe nir ve mü kâ fat lan dý rýr. Sý ra en sa dýk ben de si E zar a ge lir. O na da de ðe ri ni so rar; çok de ðer li ol du ðu ce va bý ný a lýr. Bu nun ü ze ri ne: O nu kýr! di ye em re der. E zar hiç te red düt et me den mü cev he ri ye re a týp ký rar. Her kes þaþ kýn lýk la o na ba kar ve Ne yap týn E zar, bu ka dar kýy met li bir cev he ri na sýl kýr dýn? di ye si tem et me si ü ze ri ne þöy le der: E vet bu mü cev her çok de ðer liy di, a ma pa di þa hýn em ri da ha da de ðer li dir. O nu kýr mak tan sa bu mü cev he ri kýr dým. Bu ce va bý çok be ðe nen Gaz ne li Mah mud þöy le de di: Sa da kat im ti ha ný ný E zar ka zan dý ve en bü yük he di ye yi hak et ti! *** Za man za man ken di mi zi, Dâ vâ ma sa da ka tim ne dir? Ri sâ le-i Nur un me se le le re yak la þým tar zý ný ne de re ce bi li yo rum; ne nis bet te uy gu lu yo rum? di ye test et me li yiz. Ri sâ le-i Nur un mes le ðin de ta as sup (bir þe ye kö rü kö rü ne ya pýþ mak) yok tur; a ma sa lâ bet var dýr. Sa lâ bet i se; hak ký, ger çe ði, ak la ve de lil le re/bel ge le re da ya na rak bul duk tan son ra o na sým sý ký sa rýl mak týr. U nut ma ya lým ki, Ri sâ le-i Nur da or ta ya ko nan öl çü ler ve pren sip ler, gün lük de ðil; çað la rý ta ra yan ha ki kat ler dir, a na þab lon lar dýr. Bu na þöy le te mas e der Be di üz za man: Neþ ret ti ðim u mum ma ka lâ tým da ki u mum ha ka ik te ni ha yet de re ce de mu sýr rým (ýs rar e di yo rum). Þa yet za man-ý ma zi câ ni bin den, Asr-ý Sa a det mah ke me sin den a da let nâ me-i þe ri at la dâ vet o lun sam; neþ ret ti ðim ha ka i ki ay nen ib raz e de ce ðim. Ol sa ol sa, o za ma nýn il ca a tý nýn mo da sý na gö re bir li bas giy di re ce ðim. Þa yet müs tak bel ta ra fýn dan üç yüz se ne son ra ki ten ki dât-ý u ka lâ (a kýl lý e leþ tir men ler) mah ke me sin den ta rih celb nâ me siy le celb o lun sam, yi ne bu ha ki kat le ri, te ves sü ve in bi sat i le çat la yan ba zý yer le ri ni ya ma la mak la be ra ber, ta ze o la rak o ra da da gös te re ce ðim. 1 Bir as ra ya kýn dýr doð ru luk ve i sa bet le ri yüz de yüz is pat e di len Ri sâ le-i Nur un öl çü le ri ne, pren sip le ri ne bað lý lý ðý mý zý da test et me li yiz. Ya ni, hiz met, mes lek ve meþ re bi miz de ki se bat ve me ta ne ti miz 2 ne du rum da dýr? NOT: Baþarýlý bir omurilik ameliyatý geçirdiðini öðrendiðim, gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarýmýz Kâzým Güleçyüz e geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dilerim. Dip not lar: 1- Di van-ý Harb-i Ör fî, s Kas ta - mo nu Lâ hi ka sý, s Muhabbet fedaisi olan minik Roman kardeþlerin ilâhî korosu Ge çen haf ta bo yun ca Ka ra de niz böl ge sin dey dim. Ri ze den baþ la yýp Sam sun a ka dar bü tün Ka ra de niz ký yý þe ri din de ki il ve il çe ler de ki dost ve dâ vâ ar ka daþ la rý mýz la hiz met me kân la rý mýz da bir lik te ol duk. Ders, so ru, ce vap, mu hab bet, mü ta lâ a, ha tý ra, hiz met pro je le ri ve plan la rý mý zý hem tec rü be li a ða bey le ri miz le hem de genç kar deþ le ri miz le bir lik te mü za ke re et tik. Gü zel tes bit ler yap týk. Ne ti ce le ri de gü zel o lur in þa al lah. Bu haf ta Ak de niz ve E ge böl ge sin de yim. An tal ya dan baþ la yan tu ru muz, Kum lu ca, Fi ni ke, Fet hi ye, Muð la, Mar ma ris, De niz li, Ýz mir, Me ne men, A li A ða, Ma ni sa, Tur gut lu, Ti re, Ö de miþ il ve il çe le ri ni kap sa ya rak de vam e di yor. Bu haf ta ki ya zý mý De niz li de yaz ma ya baþ la dým, Ýz mir de ta mam la dým. A ma ha be rin a sýl kay na ðý Fet hi ye dir. Ya zý ya De niz li den baþ la mam da çok hoþ bir te va fuk ol du. Çün kü De niz li Kab ris ta nýn da med fun Nur un i ki kah ra man la rýn dan Ha san Fey zi Yü re ðil A ða be yin, o ya nýk ve ha zin þi i rin de de vam lý tek rar et ti ði Ey rah met-i â lem Ri sâ le-i Nur mýs ra la rý nýn ha ki kat le ri bir de fa da ha ku lak la rým da ve gö nül te lim de yan ký lan dý. Ge çen Pa zar gü nü An tal ya lý dâ vâ ar ka daþ la rý mýz la, bir ay ön ce a çý lý þý ný yap tý ðý mýz Fi ni ke ders ha ne miz de Ýl Meþ ve re ti nde bir a ra ya gel dik. Me se le le ri mi zi mü za ke re et tik. Bu a ra da çok tan be ri be ni Muð la ya dâ vet e den de ðer li kar deþ le rim le de ir ti bat ku rup Fi ni ke ye ge lip hem bi zim meþ ve re ti mi ze ka týl ma la rý ný, hem de Muð la ya bir lik te git me mi zi tek lif et tim. Sað ol sun on lar da bu tek li fi mi ka bul et ti ler. Biz de Fi ni ke de ki meþ ve re te ka tý lýp mü za ke re le rin bit me si ni bek le me den Fet hi ye de ya pýl mak ta o lan çev re der si ve meþ ve re te ka týl mak ü ze re ha re ket et tik. Fet hi ye de ki ders ha ne mi zin bir fark lý ö zel li ði var. O da þu dur: Ül ke mi zin ve dün ya nýn bir ger çe ði o lan Ro man va tan daþ la rýn ve de A le vî va tan daþ la rý mý zýn bu ra da Nur ders le ri ne o lan mü da vim lik le ri ve dâ vâ ya sa hip çýk ma la rý dýr. Da ha ön ce bu nun hi kâ ye si ni din le di ðim ve kaç se ne ön ce bir kaç de fa da ders le re ka týl dý ðým hal de ya kî nen on lar la mü þer ref o la ma mýþ tým. Fet hi ye ders ha ne mi ze var dý ðý mýz da i çe ri de i kin di na ma zý ký lý ný yor du. Biz de na maz la rý mý zý kýl dýk tan son ra ar ka ta raf ta ki cý výl cý výl ço cuk de ne cek genç ler le mü þer ref ol duk. Yer le rin de du ra mý yor lar dý. Can lý, he ye can lý, cý výl cý výl dý lar. Yaþ la rý on üç - on beþ a ra sýn da de ði þi yor du. On la rýn her bi ri nin e li ni sýk tým. Mu hab bet ve aþk do luy du lar. Bi zim ül ke nin ço cuk la rý nýn ek se ri si u tan gaç ve çe kin gen dir. Fa kat bun lar da böy le bir e ma re yok tu. El sý kar ken: Ma þal lah genç ler! Na sýl sý nýz? de dim. A nýn da aþk ve þevk do lu mu ka be le gel di: Ý yi yiz! Sen na sýl sýn? Sen kim sin? Ne re den gel din? Da ha son ra Mar ma ris, Or ta ca, Muð la, Ü züm lü gi bi bel de ler den ge len a ða bey ve kar deþ ler le mer ha ba laþ týk. Hâl ha týr so rul du. Ders ya pýl dý. Der si dik kat li ce din le yen ve sa yý la rý ye di-se kiz ci va rýn da o lan bu genç ler i lâ hî söy le mek is te dik le ri ni söy le di ler. Biz de, hay hay de yip on la rý din le me ye baþ la dýk. Al lah ýn bu tür in san la ra ver di ði mü zik ve ses ni me ti nin ken di yo lun da sarf e dil di ði ne ilk o la rak þa hit o lu yor dum. Fet hi ye ders ha ne si ha ri ka bir i lâ hî ko ro su nun nað me le riy le çýn lý yor du. O da yý dol du ran biz ler zevk le, hay ret le, mu hab bet le on la rý din li yor duk. Çok iç ten, çok coþ ku lu, çok aþk ve þevk le i lâ hi ler ar dý ar dý na de vam et ti. Re sim le ri ni çek tim. A ma ka me ram ol ma dý ðý i çin vi de o kay dý fýr sa tý ný þim di lik ka çýr dým. A ma ilk fýr sat ta bu muh te þem ve mut lu ha - di se yi can lý o la rak ka yýt al tý na al mak is ti yo rum. On la rý din ler ken kalp, his ve ruh dün yam da tat lý, bu ruk, ib ret li bir se vin ci ve ýz tý ra bý his set tim. Bü tün dün ya da ve ül ke miz de ma a le sef dýþ la nan, hor gö rü len, ha ka ret e dil me se bi le ge re ken ö ne min ve ril - Onlarý dinlerken kalp, his ve ruh dünyamda tatlý, buruk, ibretli bir sevinci ve ýztýrabý hissettim. Bütün dünyada ve ülkemizde maalesef dýþlanan, hor görülen, hakaret edilmese bile gereken önemin verilmediði bu masum ve kabiliyetli insanlarýn Ýslâmiyet le þereflenip, Allah ýn yoluna girdiði zaman ne kadar muhteþem manzaralarýn olabileceðinin canlý bir misâlini bizzat yaþýyordum. me di ði bu ma sum ve ka bi li yet li in san la rýn Ýs lâ mi yet le þe ref le nip, Al lah ýn yo lu na gir di ði za man ne ka dar muh te þem man za ra la rýn o la bi le ce ði nin can lý bir mi sâ li ni biz zat ya þý yor dum. Al lah a þük ret tim. Üs ta dým ve dâ vâm la bir de fa da ha if ti har et tim. Bir kaç yýl dan be ri duy muþ ol du ðum bu ha be ri þu an da dost la rým la iç i çe ve can lý o la rak ya þý yor dum. Ýz mir de de bu tür va tan daþ la rý mýz la a ða bey ve kar deþ le rim le bir çok de fa ders ler de be ra ber ol muþ tum. On la rý bi li yor dum. A ma ilk de fa genç li ði nin ba ha rý ný ya þa yan bu müs tes na mu hab bet bül bül le ri nin ha ri ka ko ro la rý be ni baþ ka bir â le me gö tür dü. Da ha son ra bu hoþ, o ri ji nal ve gü zel ha di se yi a nýn da te le fon la pay laþ tý ðým An tal ya lý bir dâ vâ ar ka da þý mýn; A ða bey, o ra ya bir lik te gi dip o man za ra yý si zin le ya þa mak is ti yo rum. Ma þa al lah ne gü zel ha ber bu. Ay ný za man da bun dan son ra ki kon fe rans, pa nel ve sem poz yum lar da bu ko ro yu sah ne ye çý ka ra lým. tek li fi ne de he men; E vet! de dim. A na do lu nun bað rýn dan çý kýp dün ya gün de mi ne o tu ran; Nur cu luk Dâ vâ sý nýn bâ ni si, te sis e di ci si, pa tent ve mar ka sa hi bi a ziz Üs ta dým! Sen gö nül ler de da im ya þa! Ýþ te Ro man A çý lý mý de ni len ha di se nin Kur ân a da ya nan ha ri ka bir ör ne ðiy di bu. Kur ân dan ve sün net ten çý kar dý ðýn ha ki kat mes le ði nin in san lý ðýn her sý ný fýn da ve ka de me sin de te za hür ve yan sý ma la rý ný gö rü yor, if ti har e di yor ve bü tün tem bel li ði miz ve ac zi mi ze rað men az da ol sa böy le gü zel, þi rin, fark lý, hoþ ne ti ce ve mey ve le riy le te sel li bul ma ya ça lý þý yo ruz. Top lu mun bü tün ka de me le ri ni ku cak la ya bil me nin, on la rý a dam ye ri ne koy ma nýn, on la rýn dert le riy le dert len me nin en ba riz a çý lý mý ve tat bi ka tý na bun dan da ha gü zel ör nek o la maz dý. Me sa i si ni, var lý ðý ný, ha ya tý ný, e ner ji ve tec rü be si ni bu top rak lar ve mil let baþ ta ol mak ü ze re kü re-i ar zýn ve be þe ri ye tin sa a de ti ve mut lu lu ðu i çin bu dâ vâ ya ve ren in san la rýn ta ri he ar tý de ðe ri nin ne ti ce siy di bu! Ka fa sýn da ýrk, din, mez hep, et nik kö ken, fel se fî dü þün ce, ka dýn, er kek, fa kir-zen gin, si yah-be yaz a yý rý mý ve ka te go ri ze si ol ma yan bir ce ma a tin ken di iç dün ya sýn da ki i nanç ve i ma ný nýn tat bi ka tý ve can lý mi sa liy di bu! Gün lük ha ya ta yan sý yan sos yal bir ya ra nýn en gü zel ta mir ve kay na þým pro je si nin ne ti ce siy di bu! Der sim fa ci a sý nýn mu cit ve tat bi kat çý la rý ta ri he mâl o lan hic ran ya ra la rý ný ört me gay ret ve te lâþ la rý na de vam e de dur sun lar. Bu nu ar týk ba þa ra ma ya cak lar. A ma biz Nur Ta le be le ri bi li yo ruz ve biz zat ya þa mý þýz dýr ki; Der sim sa de ce bir böl ge ye ve bir ýr ka ya pýl ma dý. En baþ ta i nan ca ya pý lan Der sim le ri ya þa dýk ve hâ lâ ya þa ma ya de vam et ti ði miz ký sým la rý var bu nun. Kül tü re ya pý lan Der sim le ri ya þa dýk ve hâ lâ ya þa ma ya de vam e di yo ruz. Ta ri he ya pý lan Der sim le ri ya þa dýk ve hâ lâ ya þa ma ya de vam e di yo ruz. Ge le ne ðe, ör fe ya pý lan Der sim le ri ya þa dýk ve hâ lâ ya þa ma ya de vam e di yo ruz. A ma biz hýnç, öç, in ti kam pe þin de ol ma dýk ve ol ma ya ca ðýz. Si lâ ha, so pa ya sa rýl ma dýk, sa rýl ma ya ca ðýz. Küf re, söv me ye, döð me ye, kýr ma ya, tah ri be sa rýl ma dýk, sa rýl ma ya ca ðýz. Çün kü Biz mu hab bet fe da i le ri yiz, hu su me te vak ti miz yok tur. Ni ce gü zel ör nek hiz met ler de bu lun mak di lek ve du â sýy la. (0 505) Ýsm-i Kud düs ün bir bel ge si: Gu sül Ni ya zi Kö se dað: Gus lün ma na sý, hik met le ri ve de li li i le gu sül ab des ti ni sý ra sý na gö re a lý ný þý hak kýn da bil gi ve rir mi si niz? Gu sül, Ýsm-i Kud düs ün vü cu du muz da ki haf ta lýk bir bel ge si dir. Ma lûm, Be di üz za man a gö re te miz lik fi i li, kâ i nat ta tek ba þý na Ýsm-i Kud düs ü gös te ren bü yük bir fi il dir. Tan zif, ism-i Kud dûs gi bi bir Ýsm-i  zam dan, kâ i na týn da i re-i â za mýn da gö rü nen bir cil ve-i â zam dýr ki, doð ru dan doð ru ya mev cu di yet-i Rab bâ ni ye yi ve vah dâ ni yet-i Ý lâ hi ye yi, Es mâ-i Hüs nâ sýy la be ra ber, gü neþ gi bi, ge niþ ve dür bün gi bi o lan göz le re gös te rir. 1 Gu sül, lü gat te, bir þe yi te miz ve te miz le yi ci su i le yý ka mak de mek tir. Di nî de yim o la rak i se gu sül, ið ne u cu ka dar ku ru yer kal mak sý zýn bü tün be de ni yý ka mak týr. Ya ni boy ab des ti al mak týr. Ab des te kü çük te miz lik; ab dest al ma yý ge rek ti ren du rum la ra da kü çük kir li lik den di ði gi bi; gus le bü yük te miz lik, gu sül yap ma yý ge rek ti ren hal le re i se bü yük kir li lik de nir. Gus lün far zi ye ti â yet ve ha dis le sa bit tir. Ce nâb-ý Hak Kur ân da; E ðer cü nüp se niz gus le de rek te miz le nin 2 bu yu rur. Haz ret-i  i þe va li de miz (ra) Re sûl-i Ek rem (asm) i le ay ný kap tan gus let tik le ri ni, gus le der ken Sen ön ce a la cak sýn!, Ben ön ce a la ca ðým! di ye þa ka laþ týk la rý ný; Re sû lul lah ýn (asm) Ba na bý rak! bu yur du ðu nu, o nun da Ba na bý rak! de di ði ni bil di ri yor. 3 Gus lün mad dî-ma ne vî bir çok fay da ve hik met le ri var dýr. Her þey den ön ce bel li du rum lar da Al lah ýn em ri dir ve farz dýr. Ba zý du rum lar da i se Pey gam ber E fen di miz in (asm) þe fa a ti ne e sas ol mak ü ze re Sün net-i Se niy ye se va bý ka zan dýr mak ta dýr. Bu se vap la ra denk o la rak gu sül, ru hu mu zun gü nah kir le rin den a rýn ma sý na ve si le ol mak ta; gü nah la rý mýz ba ðýþ lan ma is ti da dý na ka vuþ mak ta dýr. Ne ti ce o la rak gu sül bi zim i çin hu su sî bir fe yiz kay na ðý dýr. Bel li a ra lýk lar la vü cu du mu zun te miz li ði ni sað la mak i çin gu sül yap mak bir zo run lu luk tur. Gu sül i le be de nin bütün kir le ri yok o lur, be den te miz le nir. Böy le ce vü cut, sað lýk ve sýh ha ti teh dit e den mik rop lar dan da a rýn mýþ o lur. Gü nü bir lik te miz lik i çin gu sül ya pýl dý ðýn da bi le, gus lün a dap ve er kâ ný na ri a yet et ti ði miz de hem ha des ve ya bü yük ha des hal le rin den kur tul muþ o lu ruz; hem de â de ti mi zi i ba de te çe vir miþ o lu ruz. Bu du rum da gu sül bir yan dan vü cu du mu zu mad dî kir ler den te miz ler ken, di ðer yan dan bi zi hem i ba de te ha zýr la mak ta, hem de ken di si i ba det se va bý ka zan dýr mak ta dýr. Gu sül al dýk tan son ra, i ba det i çin ay rý ca ab dest al ma ya ge rek duy ma yýz. Cü nüp lük ve ya ay ba þý gi bi be lir li sü reç ler den son ra gus let me nin bir di ðer hik me ti de, in sa na ye ni den ya þa ma e ner ji si sað la ma sý dýr. Ha yýz ve ya lo hu sa du ru mu i le bit kin ve yor gun dü þen; cü nüp lük le de gev þek lik ve yor gun luk hâ li ne gi ren in san vü cu du, gus let ti ði an da, kay bet ti ði e ner ji si ni ye ni den top lar, yor gun luk ve bit kin lik ten kur tu lur. Ye ni te miz lik sü re ci in san ha ya týn da yep ye ni bir te miz say fa a çar. Gus let me nin bir di ðer hik me ti de, vü cu du dinç, di na mik ve can lý tut ma sý dýr. Var lý ðý nýn dört te ü çü su o lan in san vü cu du te miz su i le bu luþ tu ðun da, es ki yor gun lu ðu nu a tar, din len me sü re ci ne ge çer, ye ni bir can lý lýk ve di na mizm top lar. Gu sül i le be ra ber â de ta ha yat ye ni den baþ lar. Ýn san ru hu ve duy gu la rý ye ni den ken di ne ge lir. Ýn san ru hu ye ni ba þa rý lar i çin gu sül i le be ra ber ken din de ta ze güç bu lur. Gu sül ab des ti þöy le a lý nýr: Haz ret-i  i þe Va li de miz (ra) þöy le an la tý yor: Re sû lul lah (asm) gu sül ab des ti al mak is te di ði za man baþ ta el le ri ni su ka bý na sok ma dan ön ce yý kar dý. Son ra e dep ye ri ni yý kar ve na maz ab des ti gi bi ab dest a lýr dý. Son ra sa çý ný dip le ri ne ka dar ýs la týr dý. Son ra ba þýn dan a þa ðý ya üç de fa su dö ker di ve bü tün vü cu du nu yý kar dý. 4 Gu sül al mak i çin ka pa lý ve ya giz li bir yer ter cih e di lir. Müm kün se av ret ma hal li bir peþ ta mal ve ya ör tü i le ör tü lür. Gus le baþ lar ken Bes me le çe ki lir ve ni yet e di lir. Ni ye tin kal ben ya pýl ma sý ye ter li dir. Kal ben, farz o lan gus lü ya pa rak cü nüp lü ðü kal dýr ma ya ya da ha yýz ha lin den te miz len me ye; na maz kýl ma yý ve Kur ân o ku ma yý ken di si ne he lâl et me ye ka rar ver mek kâ fi dir. Þa fi î le re ve Ma li kî le re gö re, ni ye tin kalp le be ra ber dil i le ik rar e dil me si da ha ef dal dir. Son ra el le ri ni bi lek le ri ne ka dar yý kar. Son ra be de ni ü ze rin de kir li lik var sa yý kar ve te miz ler. Kir li ol sun, te miz ol sun; av ret ma hal li ni ve uy luk la rý ný yý kar. Son ra na maz ab des ti gi bi ab dest a lýr. Ab dest es na sýn da að zý na bol su ve rir ve çal ka lar, o ruç lu de ðil se su yu bo ða zý na ka dar var dý rýr. Bur nu na da bol su çe ker ve bur nu nu te miz ler. Su, a ya ðý al týn da bi ri ki yor sa a ya ðý ný yý ka ma yý en so na bý ra kýr. Son ra ba þý ný üç de fa su dö ke rek ve o va rak yý kar. Da ha son ra sað omu zun dan baþ la ya rak be de ni nin sað ta ra fý ný; da ha son ra da sol omu zun dan baþ la ya rak be de ni nin sol ta ra fý ný ü çer de fa o va rak, hiç bir ku ru yer bý rak ma dan yý kar. Yý ka nýr ken gö be ði nin o yu ðu na, kü pe de lik le ri ne, saç ve sa ka lý nýn a ra sý na da ha dik kat li dav ra nýr, su yun i yi ce gir me si ni sað lar. Ge rek ti ði þe kil de vü cu du nu o var. En son unda da e ðer yer de su bi rik miþ i se, su dan çý kar ve a ya ðý ný yý kar. Yý kan dýk tan son ra te miz bir hav lu i le ku ru la nýr. Ve hýz lý ca gi yi nir. Böy le ce dört mez he be gö re a da bý na uy gun o la rak gu sül ab des ti ni al mýþ o lur. Dip not lar: 1- Lem a lar, s Mâ i de Sû re si, 5/6. 3- Ne sâ î, Gu sül, Tir mi zî, Ta hâ ret, 76.

6 6 3 ARALIK 2011 CUMARTESÝ YURT HABER Y Dep rem þe hit le ri ne mev lit okutuldu Bur dur Gö lü nün üç te bir lik kýs mý ku ru du VAN'DA KÝ ÇA DIR KENT LER DE KÝ MES CÝT LER DE DEP REM DE VE FAT EDEN VA TAN DAÞ LARIN RUHU Ý ÇÝN MEV LÝ D-Ý ÞE RÝF O KU TUL DU. MEVLÝD'E VAN VA LÝ SÝ KARAOÐLU VE ÝL MÜF TÜ SÜ AR VAS DA KATILDI. Van'da kurulan çadýr kentlerde barýnan vatandaþlar, namazlarýný çadýr mescitlerde kýlýyor. VAN DA 23 E kim de mey da na ge len dep re min 40. gü nü dolayýsýyla vefat eden va tan daþ lar i çin ça dýr kent ler de ki mes cit ler de mev lit o ku tul du. Van da 23 E kim de mey da na ge len 7,2 bü yük lü ðün de ki dep re min 40. gü nü dolayýsýyla Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, il mer ke zi ve Er ciþ te ki ça dýr kent ler de ki mes cit ler de mev lit o kut tu. Ýs ke le Cad de si ü ze rin de bu lu nan Mi mar Si nan Ça dýr Ken ti mes ci din de yat sý na ma zý son ra sý ger çek leþ ti ri len mev lit prog ra mý na Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu ve Ýl Müf tü sü Ni me tul lah Ar vas da ka týl dý. Mev lit ön ce sin de ký sa bir va az ve ren Müf tü Ar vas, dep rem gi bi fe lâ ket ler de ve fat e den le rin þe hit ol du ðu nu bil dir di. Ar vas ýn ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan i mam ha tip ler, Ku r'ân-ý Ke rim in ti lâ ve ti son ra sý Mev lid-i Þe rif o ku du lar. Türk çe ve Kürt çe i lâ hi le rin o kun du ðu prog ra mýn so nun da dep rem de ve fat e den ler i çin duâa lar e dil di. T. C. DÝYARBAKIR 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/34 Tal. Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Di yar ba kýr Ý li Ka ya pý nar Mah. 450 a da, 4 par sel de ka yýt lý 2. Kat 5 no lu ba ðým sýz bö - lüm mes ken Ma hal lin de Di yar ba kýr mer kez Ka ya pý nar Ýl çe si Ka ya pý nar Mah. Ga zi ler Sem ti 315. Sk. Sü me Apt. A Blok 2. Kat 5 no lu da i re o lup söz ko nu su da i re nin çe lik ka pý gi riþ li, hol ve an tre bað lan tý lý 3 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, wc, 2 bal kon lu, ze min se - ra mik kap la ma lý, du var lar sa ten bo ya ba da na lý, kar ton pi yer li, pen ce re doð ra ma sý pi - ma pen, mut fak, ban yo ve wc du var la rý kop lel fa yans kap la ma lý, mut fak e vi ye tez gâh lý alt, üst do lap lý, e lek trik ve iç me kul lan ma su yu müs ta kil 170 m 2 a la nýn da a san sör lü, ka lo ri fer li da i re dir. Ka ya pý nar Be le di ye Baþk. 13/04/2011 tr sy ya zý sý na gö re be le di ye sý nýr la rý da hi lin de o lup uy gu la ma i mar pla ný kap sa mýn da kal mak ta dýr. Söz ko - nu su par sel E=2.00 o lup T.A.K.S= 0.25 dir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:00-10:05 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Bi rin ci a çýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da DÝ YAR BA KIR 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜÐÜ-DÝYARBAKIR ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar - týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü DÝ YAR BA KIR 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜÐÜ- DÝYARBAKIR ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar - týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133' ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir (ÝÝK m. 126) B: Prog ra mýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap lan dý ran Va li Ka ra loð lu, dep re min 40. gü nü ol du ðu nu an la ta rak, Bu ak þam dep rem þe hit le ri nin ru hu i çin ça dýr kent ler de ki mes cit ler de Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý bir mev lit ter tip et ti. Tüm öl müþ le ri mi ze ve dep rem þe hit le ri mi ze Al lah tan rah met di li yo ruz. Bun dan son ra böy le bir a cý ya þa ma yýz di ye Rab bi mi ze duâ e di yo ruz. di ye ko nuþ tu. Van / a a Re ha bi li tas yon Has ta ne si çev re il le re de hiz met veri yor NÝÐ DE NÝN Bor il çe sin de ku ru lu Fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas yon Has ta ne si çev re il ler ya ný sý ra Tür ki ye nin fark lý böl ge le rin de ge len has ta la ra da hiz met ve ri yor. Has ta ne nin Fi zik Te da vi Uz ma ný ve Baþ he kim Yar dým cý sý Gök han Tu na Öz türk, has ta ne nin 6 uz man dok tor ve 9 fiz yo te ra pist i le hiz met le ri ni sür dür dü ðü nü be lirt ti. Bor Fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas yon Has ta ne si nde yak la þýk bir yýl dýr de vam et ti ri len re ha bi li tas yon hiz met le rin den çev re il le rin de ya rar lan dý ðý ný an la tan Öz türk, Has ta ne miz de son bir yýl - dýr 400 den faz la felç li has ta nýn re ha bi li tas yo nu nu yap týk, bu sa yý gi de rek de art mak ta. Þu an da 50 has ta has ta ne miz de re ha bi li tas yon hiz me ti al mak ta dýr. Bu nun dý þýn da 100 den faz la has ta ya da fi zik te da vi hiz me ti ve ril me ye de vam e di li yor de di. Öz türk, has ta ne ye ö zel lik le Yoz gat, Kas ta mo nu, An ka ra, Kon ya, Ak sa ray, A da na gi bi il ler ya ný sý ra Van ve Þan lý ur fa gi bi il ler den de ge len has ta lar ol du ðu nu bil dir di. Öz türk, bu nu has ta ne de ve ri len sað lýk hiz me ti nin her ge çen gün da ha ge liþ miþ ci haz lar la, da ha pro fes yo nel bir þe kil de ya pýl ma sý na bað la dý. Nið de / ci han Doða Derneði, Burdur Gölü'nün son 35 yýlda üçte birlik kýsmýnýn kuruduðunu belirterek, acilen tedbir alýnmasý gerektiðini dile getirdi. DO ÐA Der ne ði ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma da, Bur dur Gö lü nün yok ol ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya kal dý ðý bil di ril di. Do ða Der ne ði Ge nel Mü dü rü En gin Yýl maz, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Bur dur Gö lü i le il gi li ya pý lan a raþ týr ma da, su se vi ye si nin cid dî o ran da çe kil di ði nin tes bit e dil di ði ni ve bu çe kil me de vam et ti ði tak dir de 2040 yý lýn da gö lün ö nem li bir kýs mý nýn ku ru muþ o la ca ðý nýn tes bit e dil di ði ni kay det ti. Ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re, son 35 yýl da Bur dur Gö lü nün üç te bir lik kýs mý nýn ku ru du ðu nu be lir ten Yýl maz, bu ko nu ya dik ka ti çek mek a ma cýy la der nek o la rak, Gül Yok sa Bur dur da Yok a dýy la bir ki tap ya yým lan dýk la rý ný i fa de et ti. Ki tap ta Bur dur Gö lü nde son 35 yýl da Po lis, hýr sýz la rý a lý cý ký lý ðýn da ya ka la dý KAH RA MAN MA RAÞ TA po lis, bir haf ta ön ce a lýþ ve riþ mer ke zin den 2 bin li ra de ðe rin de si ga ra çal dýk la rý be lir le nen 5 ki þi yi u cuz si ga ra te da rik çi si ký lý ðý na gi re rek ya ka la dý. Bi nev ler Ma hal le si nde bir a lýþve riþ mer ke zi nin cam la rý ný ký ra rak i çe ri ye gi ren kim li ði be lir siz ki þi ler i çe ri de bu lu nan yak la þýk 2 bin li ra de ðe rin de ki si ga ra la rý a la rak kaç tý. Bu nun ü ze ri ne ha re ke te ge çen A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý Hýr sýz lýk Bü ro su e kip le ri ça lýþ ma baþ lat tý. U cuz si ga ra te da rik çi si ký lý ðý na gi ren e kip ler çev re ye ha ber ve re rek si ga ra a la cak la rý ný bil dir di. Yak la þýk 6 gün sü ren ça lýþ ma nýn ar dýn dan po lis ilk o la rak S.A. ad lý ki þiy le te ma sa geç ti. S.A, ken di le rin de si ga ra bu lun du ðu nu be lir te rek pa zar lýk et ti. Po li se si ga ra sat ma ya ça lý þan S.A. ve ya nýn da bu lu nan Ö.Ç. gö zal tý na a lýn dý. Zan lý la ra yar dým et tik le ri ö ne sü rü len A.P, V.Ç. ve C.K. ad lý þa hýs lar da ya ka la na rak gö zal tý na a lýn dý. Em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam la nan zan lý lar ad li ye ye sevk e dil di. Kah ra man ma raþ / a a T. C. DEMÝRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝZALE-Ý ÞUYUU SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2011/4 Satýþ. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn, Tapu kaydý, cinsi, adedi, evsafý, kýymeti ve önemli özellikleri; Tapu Kaydý : KIRKLARELÝ ili, DEMÝRKÖY ilçesi, AVCILAR köyü, Polihor Mevkii, 101 ada, 92 parselde kayýtlý ,08 m 2 Tarla. Özellikleri : Ta þýn maz ü ze rin de ta rým sal ü re ti me yö ne lik bir fa a li yet te bu lu - nul ma dý ðý, par se lin boþ a ra zi o la rak ta sar ruf e dil di ði, top rak ya pý sý nýn kum lu -týn lý top rak vas fýn da ol du ðu, taþ sýz ya pý da or ta ve rim li lik te ku ru ta rý ma el ve riþ li ol du ðu, ta þýn ma zýn ge ne li nin % 2-4 meyilli tarým arazisidir. Muhammen Bedel: ,32 TL Satýþ Saati : 11:00-11:10 - Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ Pa zar te si gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da De mir köy Hü - kü met Ko na ðý ö nü ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Per þem be gü nü ay ný yer ve sa - at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la - cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40' ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve - ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye res mi, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Me mur lu ðu - mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 28/11/2011 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: ya þa nan la rýn an la týl dý ðý ný bil di ren En gin Yýl maz, ki ta ba gö re hav za da 1995 ten bu ya na ya ðýþ lý bir dö ne me ge çil me si ne rað men gö lün su se vi ye si nin düþ me ye de vam et ti ði nin gö rül dü ðü nü, gö lü bes le yen a kar su lar da ki su yun ba raj lar da tu tul ma sý ve yer al tý su la rý nýn son daj ku yu la rýy la a þý rý mik tar da çe kil me si nin de gö lün so nu nu ha zýr la dý ðý ný vur gu la dý. Bur dur Gö lü ku ru du ðu tak dir de sa de ce Bur dur Gö lü nde ya þa yan diþ li sa zan cýk ad lý ba lý ðýn nes li nin de yok o la ca ðý na de ði nen Yýl maz, dik kuy ruk ve su ku þu tür le ri nin hayat a lan la rý nýn da da ra la ca ðý ný be lirt ti. Ta rým ve hay van cý lý ðýn ö nem li öl çü de za rar gö re ce ði ni i fa de e den Yýl maz, Bur dur Gö lü nün kay be dil me me si i çin a ci len ha re ke te ge çil me si ge rek ti ði ni bil dir di. Yýl maz, a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: Ak þe hir, Tuz göl le ri ve da ha pek ço ðu nun ku ru ma sý na se yir ci ka lýn dý. Bur dur Gö lü i çin se he nüz çok geç de ðil. Do ða Der ne ði, Bur dur Gö lü nü Kur tar ma Pro je si i le bu nu ba þar ma yý he def li yor ve Bur dur da ki tüm ta raf lar la bir lik te ça lý þý yor. Bur dur Gö lü nü ko ru mak i çin ha zýr lan mýþ bir su lak a lan yö ne tim pla ný var ve ye rel ta raf lar gö lü ko ru mak i çin yo ðun o la rak ça lý þý yor. Ne var ki bu ça lýþ ma lar a sýl so ru nu çöz mü yor. A kar su lar ü ze rin de ki ba raj lar ve yer al tý su la rý nýn a þý rý kul la ný mý ne de niy le gö le ye te rin ce su u laþ mý yor. Böy le ce göl ku ru yor. Bur dur / a a Do ðu da Si bir ya so ðuk la rý et ki li o lu yor SÝ BÝR YA so ðuk la rý nýn et ki li ol du ðu Do ðu A na do lu Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 22 de re cey le Er zu rum da öl çül dü. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, Si bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu A na do lu Böl ge si nde so ðuk ha va et ki li o lu yor. So ðuk dolayýsýyla þehir mer kez le rin de ki kal dý rým lar buz tut tu, süs ha vuz la rý ve ba zý çeþ me le rin çev re si don du, ev, iþ ye ri ve a raç la rýn cam la rýn da buz lan ma lar mey da na gel di, ça tý lar da buz sar kýt la rý o luþ tu. Sa bah er ken sa at ler de dý þa rý çýk mak zo run da ka lan va tan daþ lar, buz tu tan kal dý rým lar da yü rü mek te güç lük çek ti. A raç la rý nýn ya kýt de po su do nan va tan daþ lar, a teþ ya ka rak ý sýt ma ya ça lýþ tý. Ka ra yol la rý 126. Þu be Þe fi Ü mit Yýl dý rým, yap tý ðý a çýk la ma da, Ar da han da et ki li o lan so ðuk ha va dan do la yý ka ra yol la rýn da buz lan ma lar gö rül dü ðü nü bil dir di. Ö zel lik le yük sek ler de buz lan ma nýn u la þý mý ak sat tý ðý ný be lir ten Yýl dý rým, þöy le ko nuþ tu: Sü rü cü le ri miz den, bu dö nem de yan la rýn da zin cir, ta koz ve çek me ha la tý bu lun dur ma la rý ný is ti yo ruz. Çün kü bir çok yo lu mu zun yük sek ke sim le rin de kar ya ðý þý nýn ya ný sý ra buz lan ma lar var. Ku zey ke sim le re dü þen yol la rý mýz da i se giz li buz lan ma lar var, sü rü cü ler ted bir li ol ma la rý ge re kir. Bu a ra da, böl ge de ge ce öl çü len en dü þük ha va sý cak lýk la rý Er zu rum da ek si 22, Að rý da ek si 21, Ar da han da ek si 18, Kars ta ek si 17, Bay burt ta ek si 11, Ið dýr da ek si 9 ve Er zin can da ek si 8 de re ce o la rak öl çül dü. Er zu rum / a a KONFERANSA DÂ VET Konu : Ýman Gözüyle Dünya ve Gökler Alemi Konuþmacý : Aziz Özkan Tarih : 04/12/2011 Pazar Saat: 20:00 Organizasyon : Asyanur Kültür Merkezi Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No:8/1 Pursaklar / Ankara Not: Bayanlara yer ayrýlmýþtýr. T. C. ÇAYELÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/230 Da va ko nu su Ça ye li Halk Ban ka sý Þu be si ne a it Þu be ni zin nu ma ra lý he sa bý - na a it Zey tur san Gý da San. Ti c. A.Þ a dý na ke þi de e dil miþ o lan no lu va de li 9500,00 TL miktarlý çek ile, nolu vadeli 9500,00 TL be del li çe kin kay bol ma sý ne de niy le, Mah ke me mi ze da va a çýl mak la, Mah ke me miz ce TTK'nun 575. mad de hük mü de la le ti i le ay ný ka nu nun hü küm le ri ge re ðin ce; Yu ka rý da be lir ti len çe ki bu lan la rýn ve ya her han gi bir ne den le el le rin de bu lun du ran la - rýn ilk i lan ta ri hin den i ti ba ren 3 ay lýk sü re i çin de Mah ke me mi ze mü ra ca at et me le ri ve dos ya sý ný ge tir me le ri, ak si tak dir de çe kin ip ta li ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i lan o lu nur B: 74441

7 Y DÜN YA 7 Ýran a baskýlar artýyor ABD, Ý RAN Ý LE SI NI RI BU LU NAN BÝRLEÞÝK ARAP EMÝRLÝKLERÝ NE YE RAL TI SI ÐI NAK LA RI NI HA VA YA U ÇU RA CAK GÜÇ TE 600 BOM BA SAT MA YA HA ZIR LA NIR KEN, Ý TAL YA VE NOR VEÇ TAH RAN BÜ YÜ KEL ÇÝ LE RÝ NÝ ÝS TÝ ÞA RE LER Ý ÇÝN GE RÝ ÇA ÐIR DI. TAHRAN DAKÝ Ýn gi liz Bü yü kel çi li ði ne sal dý rý nýn ar dýn dan Ý ran a yö ne lik bas ký yý ar tý ran ABD, Ý ran i le sý ný rý bu lu nan Bir le þik A rap E mir lik le ri ne (BA E) ye ral tý sý ðý nak la rý ný ha va ya u çu ra cak güç te 600 bom ba sat ma ya ha zýr la ný yor. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma yö ne ti mi, BA E ye böl ge sel teh dit le ri cay dýr mak a ma cýy la a ra la rýn da bun ker bus ter o la rak ad lan dý rý lan tip te bom ba la rýn da bu lun du ðu mü him mat sat ma tek li fi ni ABD Kon gre si ne sun du. ABD Sa vun ma Ba kan lý ðý ndan ön ce ki gün ya pý lan a çýk la ma da, BA E ye sa týl ma sý dü þü nü len 304 mil yon do lar lýk as ke ri mü him mat, u çak tan a tý lan bom ba la rý kul lan dý ðý GPS sis te miy le, 24,135 ki lo met re men zil de ki he def le ri vu ra bi le cek gü düm lü bom ba lar ha li ne ge ti ren A me ri kan Bo e ing þir ke ti ü re ti mi 4900 kuy ruk a pa ra tý, 4300 ge nel a maç lý bom ba nýn ya ný sý ra BLU-109 Hard Tar get Pe net ra tor (Þid det li He def De li ci si) ad lý bun ker bus ter ti pi güç lü bom ba lar dan o lu þu yor. Kul lan dý ðý ge cik me li fün ye li sis te mi sa ye sin de pat la ma dan ön ce he de fin bu lun du ðu ye re de le rek gi ren 900 ki log ram a ðýr lý ðýn da ki bu bom ba lar, ö zel lik le ye ral tý na gö mü lü du rum da ki düþ man ko mu ta yer le ri, mü him mat de po la rý ve di ðer tah kim e dil miþ he - NA TO sal dý rý sý i le ti þim ka za sý se be biy le ön le ne me di n PA KÝS TAN or du su, ha va kuv vet le ri nin i le ti þim de bir so run ne de niy le NA TO he li kop ter le ri nin sý nýr da dü zen le di ði ve 24 Pa kis tan as ke ri nin öl dü ðü ha va sal dý rý sý na mü da hil o la ma dýk la rý ný a çýk la dý. Pa kis tan or du su nun in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma da, Pa kis tan Ha va Kuv vet le ri nin de bil gi len me si du ru mun da o la ya da ha et ki li bir þe kil de mü da ha le e de bi le ce ði, an cak bu nun Ha va Kuv vet le ri nin ha ta sý ol ma dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, sal dý rý ya uð ra yan ka ra kol lar i le i le ti þi min ke sil me si ve o la yýn tam o la rak net leþ me me si ne de niy le za ma nýn da mü da ha le ya pý la ma dý ðý kay de dil di. NA TO he li kop ter le ri nin 26 Ka sým da Af ga nis tan sý ný rýn da dü zen le di ði sal dý rý da 24 Pa kis tan as ke ri ha ya tý ný kay bet miþ ti. Sal dý rý, Pa kis tan da bü yük tep ki ye ne den ol muþ ve u lus la ra ra sý ka mu o yun da e leþ ti ril miþ ti. Pa kis tan, sal dý rý yý pro tes to et mek a ma cýy la Al man ya nýn Bonn ken tin de ya pý la cak Af ga nis tan ko nu lu u lus la ra ra sý kon fe ran sý boy kot e de ce ði ni a çýk la mýþ tý. Ýslamabad / aa Af Ör gü tü nden Bush u tu tuk la ma çað rý sý n U LUS LA RA RA SI Af Ör gü tü, E ti yop ya, Tan zan ya ve Zam bi ya ya ABD nin es ki Baþ ka ný Ge or ge W. Bush u bu ay ya pa ca ðý zi ya re ti sý ra sýn da in san hak la rý ih lal le ri yü zün den tu tuk la ma la rý çað rý sýn da bu lun du. Üst dü zey hu kuk da nýþ ma ný Matt Pol lard, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, u lus la ra ra sý ya sa la rýn iþ ken ce so rum lu la rý i çin gü ven li bir yer o la ma ya ca ðý ný ön gör dü ðü nü, E ti yop ya, Tan zan ya ve Zam bi ya nýn yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge tir mek i çin ön le rin de o lan bu fýr sa tý de ðer len dir me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ýn san hak la rý ör güt le ri, Þu bat a yýn da, Bush un iþ ken ce id di a la rýy la il gi li da va a çýl ma sý teh di di yü zün den Ýs viç re se ya ha ti ni ip tal et ti ði ni bil dir miþ ti. Bush, yýl la rýn da ki baþ kan lý ðý dö ne min de, in san hak la rý ör güt le ri nin iþ ken ce o la rak ka bul et ti ði sor gu la ma yön tem le ri nin kul la nýl ma sý na yet ki ver miþ ti. Bush un böl ge yi kan ser ko nu sun da bi linç len dir mek a ma cýy la bu haf ta Af ri ka se ya ha ti ne çýk ma sý bek le ni yor. New York / aa Rus hal ký san dý ða gi de cek n RUS YA par la men to su alt ka na dý Du ma se çim le ri i çin halk 4 A ra lýk ta san dý ða gi de cek. Ýk ti dar par ti si Bir le þik Rus ya nýn 2007 oy o ra ný yüz de 64 ü ko ru ya ma sa da yüz de 50 nin ü ze rin de oy al ma sý bek le ni yor. Son an ket le re gö re Baþ ba kan Vla di mir Pu tin in par ti si a na ya sal ço ðun lu ðu kay be de rek, 450 ve ki lin bu lun du ðu Du ma da 315 o lan san dal ye sa yý sý ný da 350 nin bir mik tar ü ze rin de ko ru ya bi le cek. Yüz de 7 ül ke ba ra jý nýn bu lun du ðu se çim ler de oy la rý ný bir mik tar ar tý ra cak mu ha le fet Ko mü nist Par ti, Li be ral De mok rat Par ti ve A da let li Rus ya nýn da Du ma da grup kur ma sý ön gö rü lü yor. Se çim le re ka týl ma hak ký o lan di ðer üç par ti i se yi ne par la men to dý þýn da kal ma ya de vam e de cek. Moskova / ci han GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemizin baþyazarý Kâzým Güleçyüz beyefendinin baþarýlý bir ameliyat geçirmiþ olduðunu öðrenmiþ bulunmaktayýz. Deðerli aðabeyimize ve aile fertlerine geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyor, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar diliyoruz. Adana Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ nnüfus Cüzdanýmý kaybettim hükümsüzdür. Abdulbaki Þahin Amerikan yönetimi, Birleþik Arap Emirlikleri'ne bomba satýþ planýný ABD Kongresi'ne sundu. def le ri yok et me de kul la ný lý yor. ABD Sa vun ma Ba kan lý ðý Gü ven lik Ýþ bir li ði A jan sý nýn ABD Kon gre si ne sun du ðu ya zý da, ya pý lan an laþ ma nýn BA E nin böl ge de ki gün cel ve ge le cek te ki teh dit le ri kar þý la ma ye te ne ði ni ar týr mak ve sal dýr gan lý ða kar þý cay dý rý cý ol ma a ma cý ný ta þý dý ðý be lir ti li yor du. A me ri ka lý göz lem ci ler, ABD nin nük le er si lâh ge liþ tir mek le suç la dý ðý Ý ran ýn tüm ül ke ye ya yýl mýþ du rum da ki nük le er te sis le ri nin yer al týn da ki tah kim e dil miþ sý ðý nak lar da bu lun du ðu na dik ka ti çe ki yor. Re u ters ha ber a jan sý na ön ce ki gün ko nu þan ABD Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Mar tin Demp sey, Ýs ra il in Ý ran a yö ne lik bir as ke ri sal dý rý baþ la ma sý ko nu sun da yap tý ðý de ðer len dir me de, Ýs ra il in Ý ran a yö ne lik bir as ke rî sal dý rý baþ lat ma ya ka rar ver me si du ru mun da ken di le ri ne ön ce den bil gi ve rip ver me ye ce ði ni bil me di ði ni i fa de et miþ ti. Yap tý ðý a çýk la ma da, yap tý rým lar ve dip lo ma tik bas ký nýn Ý ran a yö ne lik ta kip e di le cek doð ru yol ol du ðu nu be lir ten Demp sey, baþ vu ru la cak en son yön tem ol mak la be ra ber as ke ri ha re kâ tý da göz ar dý et me dik le ri ni söy le miþ ti. Was hing ton / a a ÝTALYA, ELÇÝSÝNÝ ÝSTÝÞARELER ÝÇÝN ÇAÐIRDI ÝN GÝL TE RE NÝN Tah ran Bü yü kel çi li ði ne ön ce ki gün Ý ran lý öð ren ci ler ta ra fýn dan ya pý lan sal dý rý ne de niy le Ý tal ya, Tah - ran bü yü kel çi si ni is ti þa re ler i çin Ro ma ya ça ðýr dý. Ko nu ya i liþ kin a çýk la ma Brük sel de, Av ru pa Bir li ði (AB) Dý þiþ le ri Ba kan la rý top lan tý sý na ka tý lan Ý tal ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gi u li o Ter zi den gel di. Ter zi, yap tý ðý a çýk la ma da, Av ru pa lý or - tak la rý mýz la ya kýn te mas i çin de, du ru mun de rin leþ me si ne de niy le Tah ran da ki bü yü kel çi mi zi is ti þa re ler i çin ça ðýr - ma ya ka rar ver dik de di. Gün i çe ri sin de Ý tal ya Dý þiþ le ri Ba - kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da i se Ý ran ýn Ro ma Mas la - hat gü za rý Meh di A ko uc he ki an ýn Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na çað rý la rak, o lay la rýn ký nan dý ðý ve ka bul e di le mez ol du - ðu nun Ý ran el çi si ne ak ta rýl dý ðý bil di ril miþ ti. Roma / a a NORVEÇ ELÇÝSÝNÝ ÇEKTÝ NOR VEÇ de Tah ran da ki bü yü kel çi si ni ça ðýr dý. Nor veç Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tah ran da ki Ýn gil te re Bü yü kel çi li ði ne yö ne lik sal dý rý yý pro tes to et mek i çin bü yü kel çi nin Os lo ya çað rýl dý ðý be lir til di. Nor veç, Ýn gil te re Bü yü kel çi li ði ne sa lý gü nü dü zen le nen sal dý rý dan son ra gü ven lik kay gý la rýy la Ý - ran da ki Bü yü kel çi li ði ni ka pat ma ka ra rý al mýþ, ye ni gü ven lik de ðer len dir me si ya pýl dýk tan son ra bü yü kel - çi li ðin ye ni den a çýl ma sý ka rar laþ tý rýl mýþ tý. Oslo / a a 'BAÐIMSIZ GÖZLEMCÝLERÝ KABUL ET' BASKISI ARTIYOR BM Ýn san Hak la rý Kon se yi ü ye le ri, Þam yö ne ti mi nin mu ha lif grup la ra yö ne lik kö tü mu a me le id di a la rý ný so ruþ tur mak ü ze re ba ðým sýz göz - lem ci le rin ül ke ye gir me si ne i zin ver me si i çin Su ri ye ye bas ký yap ma yý plan lý yor. BM Ýn san Hak la rý Kon se yi nin mer ke zi Ýs viç re nin Ce nev re ken tin de bu gün ya pý la cak top lan tý da, Su ri ye li gü ven lik güç le ri nin in san lýk su çu iþ le di ði ne i liþ kin id di a la rýn ar dýn dan ö zel bir mü fet tiþ ta yin e dil me si ni ön gö ren ka rar ta sa rý sý nýn e le a lý na ca ðý bil di ri li yor. Kon se yin Af ri ka, Av ru pa, As ya, A me ri ka ve Or ta do ðu lu ü ye le ri nin ya ný sý ra Rus ya ve Çin in ta sa rý yý des tek le dik le ri bil di ri li yor. BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi se ri Na vi Pil lay, dün yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye de ki o lay - lar da ö len le rin sa yý sý nýn 4 bi ni aþ tý ðý ný söy le miþ, ül ke de ki du ru mun iç sa vaþ o la rak ta ným la na bi le ce ði ni kay det miþ ti. Cenevre / aa Arap Birliði, "þiddeti durdur" çaðýrýlarýna cevap vermeyen Suriye'ye ekonomik yaptýrým kararý almýþtý. Kararýn Lübnan ve Ürdün'ü etkilemesi bekleniyor. Am bar go, Lüb nan ve Ür dün ü vu ra cak ARAP BÝRLÝÐÝ'NÝN SURÝYE YÖNETÝMÝNE KARÞI ALMIÞ OLDUÐU EKONOMÝK YAPTIRIM KARARLARI SURÝYE KADAR ÝÇ ÝÇE OLDUÐU LÜBNAN VE GÜNEY KOMÞUSU ÜRDÜN'Ü OLUMSUZ ETKÝLEYECEK. A RAP Bir li ði nin Su ri ye yö ne ti mi ne kar þý al dý ðý e ko no mik yap tý rým ka rar la rý Su ri ye ka dar kom þu la rý ný da o lum suz yön de et ki le ye cek. Ür dün de, Su ri ye ye uy gu la na cak yap tý rým la rýn e ko no mi ye za rar ver me sin den en di þe li. Bu kom þu la rýn ba þýn da si ya sî, ik ti sa dî ve as ke ri a lan da ki i liþ ki le ri i yi o lan Lüb nan ge li yor. Su ri ye her ne ka dar 2005 te as ker le ri ni bu ül ke den çek miþ ol sa da si ya sal yön den et ki si de vam e di yor. Su ri ye li i þa dam la rý nýn u zun yýl lar ti ca rî iþ lem le ri ni Lüb nan ban ka la rý ü ze rin den yap týk la rý i se her ke sin bil di ði bir ko nu. Ha fýz E sad dö ne min de ki tüm iþ a dam la rý u lus la ra ra sý pa ra trans fer le ri ni bu ül ke ü ze rin den ya pý yor lar dý. Beþ þar E sad dö ne min de i se ül ke dý þa rý ya a çý lýr ken iþ dün ya sý nýn ra hat la ma sý i çin bir di zi an laþ ma ya pýl dý. Lüb nan ýn A rap Bir li ði ka rar la rý ný uy gu la ma sý ha lin de, Su ri ye nin Lüb nan da ki kart la rý ný oy na ma sý ve Hiz bul lah ý ö ne sür me si ka çý nýl maz gö rü nü yor. Bu ne den le Lüb nan, A rap Bir li ði nin Su ri ye ye yap tý rým uy gu lan ma sýy la il gi li oy la ma da ret o yu kul lan dý. Lüb nan da Sün ni 14 Mart Ha re - ke ti Su ri ye yö ne ti mi ne kar þýy ken, Þi i le rin ha ki mi ye tin de ki 8 Mart ko a lis yo nu i se Þam ýn güç lü müt te fi ki ko nu mun da. Su ri ye yö ne ti mi nin 14 Mart Ha re ke ti ndan mem nun kal ma ma sý nýn en bü yük ne de ni, bu ha re ke tin is yan cý la ra si lâh sað la dý ðý yö nün de ki id di a lar. Hiz bul lah ve Þii grup lar Su ri ye nin i çin de bu lun du ðu du rum dan ol duk ça ra hat sýz. Su ri ye yö ne ti mi nin de ðiþ me si ha lin de, Lüb nan da ki Hiz bul lah et ki si nin ký rýl ma sý ve Ý ran dan ge len des te ðin ke sin ti ye uð ra ma sý her za man ö ne çý kan de ðer len dir me ler a ra sýn da. ÜR DÜN, EN DÝ ÞE LÝ Ür dün Baþ ba ka ný Avn El Ha sav ne, Su ri ye ye uy gu la na cak e ko no mik yap tý rým la rýn, Ür dün e ko no mi si ne za rar ve re ce ði ni söy le di. Ür dün Baþ ba ka ný Ha sav ne, hü kü me tin Su ri ye ye uy gu la na cak yap tý rým la rýn et ki si ni a zal ta cak yol la rý göz den ge çir di ði ni kay det ti. Ür dün ün en bü yük ti ca ri or tak la rýn dan o lan Su ri ye ay ný za man da Lüb nan, Tür ki ye ve Av ru pa i le de ti ca re tin de bir ge çiþ yo lu o la rak ö nem ta þý yor. Þam-Amman / aa SURÝYE'DE ÖLÜ SAYISI 4 BÝNÝ AÞTI, 307'SÝ ÇOCUK BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi se ri Na vi Pil lay, Su ri ye de ki o - lay lar da ö len 4 bin ki þi den 307 si nin ço cuk ol du ðu nu söy le di. Bir leþ miþ Mil let ler Ýn san Hak la rý Kon se yi nde ya pý lan o la ða - nüs tü o tu rum da ko nu þan Pil lay, 9 ay dýr sü ren o lay lar da 14 bin den faz la ki þi nin de gö zal týn da tu tul du ðu nu kay det ti. Pil - lay, Su ri ye gü ven lik güç le ri nin mu ha lif le re kar þý dü zen le nen o pe ras yon lar sý ra sýn da in san lý ða kar þý suç iþ le di ði i le il gi li id di - a la rýn U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ta ra fýn dan a raþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. U lus la ra ra sý top lu ma Su ri ye hal ký ný ko ru - mak i çin a cil ve et ki li ön lem ler al ma çað rý sýn da bu lu nan Pil lay, Su ri ye li yet ki li le rin sal dý rý la ra de vam et me si du ru mun da ül ke - nin iç sa va þa sü rük le ne bi le ce ði ni söy le di. Cenevre / aa SURÝYE'DEKÝ CUMA GÖSTERÝLERÝNDE 5 KÝÞÝ ÖLDÜ SU RÝ YE DE, Cu ma na ma zý son ra sýn da dü zen le nen gös te ri le re mü da ha le sý ra sýn da 5 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Su ri ye li ak ti vist ler, bu gün Cu ma na ma zý son ra sýn da De ra, Ha ma, Hu mus, Deyr Ez Zor ve Ka mýþ lý kent le rin de gös te ri ler dü zen len di ði ni ve gü ven lik güç le ri nin bu gös te ri le re mü da ha le et me si so nu cun da beþ ki þi - nin ha ya tý ný kay bet ti ði ni be lirt ti. Ül ke nin do ðu sun da bu lu nan Deyr Ez Zor ken tin den, El Ce zi re te le viz yo nu na te le fon la bað la - nan E bu Bi lal ad lý va tan daþ, kent te çok sa yý da saf de ðiþ ti ren as - ke rin ol du ðu nu ve bun la rýn ba zen gü ven lik güç le riy le ça týþ ma ya gir di ði ni i fa de et ti. E bu Bi lal, kent te ya þa nan ma zot sý kýn tý sý nýn va tan daþ la rý çok kö tü þart lar da bý rak tý ðý ný kay det ti. Ak ti vist ler, ba zý böl ge ler de gü ven lik güç le ri nin on lar ca ki þi yi tu tuk la dý ðý ný be lir ti yor. Ö te yan dan, baþ kent Þam ýn Ye di De niz Mey da ný baþ - ta ol mak ü ze re, ül ke nin bir çok ken tin de Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a des tek gös te ri le ri nin ya pýl dý ðý kay de dil di. Dev let Baþ ka ný E sad yan lý la rý, da ha ön ce, her Cu ma gü nü ül ke nin çe þit li yer le rin - de gös te ri ler dü zen le ye cek le ri ni du yur muþ tu. Þam / aa Mý sýr da bahar kýþa mý döndü? GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Tu nus ta baþ la yan A rap Ba ha rý dal ga sý nýn þid det len me sin de en ö nem li ro lü oy na mýþ ül ke o la rak gö re bi le ce ði miz Mý sýr da bu gün ler de yi ne ha re ket li gün ler ya þa ný yor. Hüs nü Mü ba rek in dev ril me si nin ü ze rin den 9 ay geç me si ne kar þýn he nüz si ya sal ço ðul cu lu ða da ya lý bir yö ne tim o luþ tu ru la bil miþ de ðil.x Hüs nü Mü ba rek in dev ril me si nin he men ar dýn dan, Mý sýr Or du su, o luþ tur du ðu ge çi ci yö ne tim e liy le, ül ke nin si vil yö ne ti me ge çiþ a þa ma sý ný ko or di ne e de ce ði ne da ir hem Mý sýr mu ha le fe ti ne hem de u lus la r a ra sý ca mi a ya o lum lu bir me saj ver miþ ti. Mý sýr Or du su, 1956 yý lýn dan bu ya na bil fi il si ya se tin i çe ri sin de yer al dý ðý ve Mü ba rek in dev ril me si nin ar dýn dan gü cü el de tu tan en kuv vet li ya pý ha li ne gel di ði i çin mu ha le fet te yer a lan hiç bir ki þi ve ya ör güt, a çýk ça or du nun ka ra rý na kar þý çý ka ma dý. Bu du ru mun or ta ya çýk ma sýn da, or du nun Mü ba rek in dev ril me si es na sýn da pa sif bir tu tum i çe ri si ne gir me si ve giz li den giz li ye mu ha le fe tin ya nýn da yer al ma sý da et ki li ol muþ tur. Ne var ki, or du i le mu ha le fet a ra sýn da ki eþ gü dü mün or ta dan kalk ma sý i çin u zun sü re bek le mek ge rek me miþ tir. Ye ni a na ya sa nýn tas la ðý ný o luþ tur mak la gö rev len di ril miþ o lan ku ru lun hal kýn is tek le ri ve gö rüþ le ri dik ka te a lýn ma dan doð ru dan Yük sek As ke rî Kon sey (ya ni or du) ta ra fýn dan a ta ma i le be lir len me si hal kýn ö nem li bir ço ðun lu ðu i le or du a ra sýn da ki ger gin li ðin fi ti li ni a teþ le yen ilk ge liþ me ol muþ tur. Ger gin li ðin do zu nu art tý ran di ðer ge liþ me ler i se, Mý sýr Or du su nun ö zel lik le Ýs ra il i le i liþ ki ler nok ta sýn da ol duk ça den ge ci bir tu tum ser gi le me si ve geç ti ði miz ay lar da ger çek le þen bir sý nýr ih lâ li son ra sýn da Si na Böl ge si nde 5 Mý sýr as ke ri nin Ýs ra il Or du su ta ra fýn dan öl dü rül me si ne et kin bir ce vap ve ri le me me si ve yi ne Yük sek As ke rî Kon sey in a ta dý ðý ge çi ci hü kü me tin Mü ba rek dö ne min de de gö rev al mýþ ve bir kýs mý yol suz luk i le a ný lan ki þi ler den o luþ tu rul muþ ol ma sý dýr. Mý sýr hal ký nýn sab rý nýn taþ ma sý na ve Tah rir Mey da ný ný dol dur ma sý na sebep o lan en son o lum suz ge liþ me i se, or du nun Mý sýr si ya se ti nin ge le ce ði ni ve sa yet al tý na al ma ve bu nu a na ya sa ya da yer leþ tir me gi ri þi mi i çe ri si ne gir me si dir. Ni te kim Mý sýr Or du su, ya pý la cak o lan ye ni a na ya sa ya ge rek li gör dü ðü hal de si ya sal iþ le yi þe mü da ha le e de bil me yet ki si koy dur mak ve a na ya sa nýn ko ru yu cu su ol du ðu nu ye ni a na ya sa bað la mýn da res men ka bul et tir mek is te ði ni geç ti ði miz gün ler de or ta ya koy muþ tur. Mý sýr Or du su, bu nok ta da Tür ki ye ör ne ði ni dik ka te al mýþ týr da de ne bi lir. Ni te kim Türk Si lâh lý Kuv vet le ri Ýç Hiz met ler Ka nu nu nda yer a lan ve Türk Or du su na cum hu ri ye ti ko ru mak ve kol la mak gi bi bir gö rev yük le yen ký sýt la yý cý mad de, Mý sýr Or du su nun ge ne ral le ri ne il ham ol muþ tur. Ne var ki, Mý sýr Or du su nun bu is te ði, tep kiy le kar þý laþ mýþ týr. Mý sýr mu ha le fe ti, or du nun is te ði ne ve si vil si ya se ti e le ge çir me yi he def le yen gi ri þim le ri ne kar þý Tah rir i ye ni den de ði þi min mer ke zi yap ma yý a maç e di ne rek si vil i ta at siz lik ey lem le ri ne baþ la mýþ týr. Mý sýr Or du su ül ke de de mok ra si nin ge li þi mi ni ve si vil yö ne tim an la yý þý nýn o tur ma sý ný bal ta la ya cak o lan is tek le rin den ko lay ko lay vaz ge çe ce ðe ben ze me mek te dir. Tan ta vi nin se çim le rin bir sü re li ði ne er te len me si ni red det me si nin en ö nem li sebep le rin den bi ri, baþ ta Müs lü man Kar deþ ler ve 6 Ni san Ha re ke ti i le Mu ham med El Ba ra dey li der li ðin de ki li be ral ve sol mu ha lif ler ol mak ü ze re, Mý sýr i çe ri sin de ki si ya sal ak tör le rin da ha faz la güç len me si ni en gel le ye rek on la rý ha zýr lýk sýz bir þe kil de se çi me sok mak ve faz la sa yý da ba ðým sýz a da yýn mec li se gir me si ni sað la ya rak mec li sin faaliyeti ni a zalt mak týr. O lu þa cak o lan par la men to da, or du nun is tem le ri ne kar þý ko ya cak ve tek bir blok ha lin de ha re ket e de bi le cek güç te bir si ya sal ya pý nýn o luþ ma ma sý ha lin de, ya pý la cak o lan ye ni a na ya sa ve se çi le cek o lan ye ni cum hur baþ ka ný ü ze rin de or du nun et kin li ði çok da ha faz la o la cak týr. Mý sýr Or du su nun si vil si ya set ü ze rin de ve sa yet re ji mi o luþ tur mak is te me si nin sebep le rin den bi ri de ö zel lik le ABD ve Ýs ra il in o luþ tur du ðu bas ký dýr. Bi lin di ði gi bi Mý sýr Or du su, ö zel lik le Hüs nü Mü ba rek dö ne min den i ti ba ren ABD ve Ýs ra il i le çok ya kýn an gaj man la ra gir miþ ti ve ABD, Mý sýr i le Ýs ra il a ra sýn da ki Camp Da vid Ba rý þý nýn de vam e de bil me si i çin bu ül ke ye her yýl 2 mil yar do lar bü yük lü ðün de e ko no mik ve as ke rî des tek ver mek tey di. Ge len yar dý mýn ö nem li bir bö lü mü Mý sýr Or du su nun si lah ve mü him mat ek sik li ði nin gi de ril me sin de kul la nýl mýþ ve Mý sýr Or du su nun üst dü zey ge ne ral le ri i le ABD a ra sýn da cid dî bir si ya sal-as ke rî bað ku rul muþ tu. Mü ba rek yö ne ti mi nin de vam lý lý ðý, Mý sýr Or du su nun gü cü ne ba ðým lý ol du ðu i çin, ABD i le Mý sýr Or du su a ra sýn da ki müt te fik lik i liþ ki le ri bü yük ö nem ta þý mak tay dý. Ýs ra il yö ne ti mi, Mý sýr da ken di a ley hin de bir si ya sal yö ne ti min o luþ ma sý ve Su ri ye de ki o lay lar so nu cun da Ýs ra il kar þý tý bir yö ne ti min ik ti da rý dev ral ma sý ha lin de ken di gü ven li ði nin teh li ke ye gi re ce ði ni he sap la mak ta dýr. Þüp he siz bu du rum ABD yi de te dir gin et mek te dir. ABD ve Ýs ra il, hat ta ge nel o la rak Ba tý dün ya sý, Mý sýr da ken di le ri ne ya kýn ve kon trol e di le bi lir bir par la men ter ya pý ve hü kü met o luþ ma dan Mý sýr Or du su nun yö ne tim ü ze rin de ki et kin li ði nin kay bol ma sý ný is te me mek te dir ler. Or ta do ðu nun sem bol ül ke si o lan Mý sýr, A rap Ba ha rý kap sa mýn da gös ter di ði top lum sal re ak si yon i le Mü ba rek dik ta tör lü ðü nü ik ti dar dan at ma yý ba þar mýþ týr. Ne var ki, Mü ba rek dö ne mi nin ka lýn tý la rý ve Mý sýr Or du su top lum sal ik ti da rýn o lu þu mu na en gel ol ma ya ça ba la mak ta dýr.

8 8 HABER Y AB li 11 ba kan dan ü ye li ðe güç lü des tek ca ni as ya.com.tr Vicdanlarý yaralayan yasaklar kalksa ne olur? Bile bile yanlýþ yapýp, binlerce kiþiyi maðdur duruma düþürdükten sonra bir hatadan daha dönüldü. Hatadan dönülmüþ olmasýný takdirle karþýlýyoruz, ama ayný zamanda yýllar süren yanlýþ sonucu maðdur olanlara da bir özür borcunun olduðunu hatýrlatýyoruz. YÖK Genel Kurulunda alýnan bir kararla, üniversiteye giriþ sýnavýnda yerleþtirme puanlarýnýn hesaplanmasýnda kullanýlan katsayý uygulamasý kaldýrýlmýþ. 28 Þubat 1997 sürecinden kalma bir yanlýþ bu þekilde tarihe karýþmýþ oldu. Tabiî ki bu kararýn bir þekilde iptal edilme ihtimali de var. Eðer iptal edilmez ve uygulama yeni þekliyle devam ederse, meslek lisesi mezunlarýnýn yýllar süren maðduriyeti sona ermiþ olacak. Katsayý uygulamasý baþladýðý günden bu yana, bu kararýn meslek liselerini bitireceði söylendi. Öyle ki, Koç Holding bile Meslek lisesi, memleket meselesi baþlýklý kampanya açtý. 28 Þubat sürecinin baþlattýðý bu uygulamada maksat, imam hatip liselerini devreden çýkarmaktý. Büyük ölçüde buna mavaffak oldular, ama milletimiz her þeye raðmen bu yanlýþ karara direndi ve ÝHL lerin devamýný saðladý. (Ýmam hatip liselerinin kalite sindeki düþüþ ayrý bir mesele. O konuyu da baþta ilâhiyatçýlar olmak üzere eðitimciler masaya yatýrmalý...) Bu arada olan diðer meslek liselerine de oldu ve sanayici bile bu uygulamaya karþý çýktý. Çünkü çalýþacak meslek sahibi genç bulunamaz olmuþtu... Katsayý uygulamasý nýn sona ermesi (itiraz yoluyla iptal edilmezse) devam eden diðer yanlýþlarýn da sona ermesine yol açmalý. Çünkü nasýl ki katsayý uygulamasý yanlýþtý ve millet nezdinde kabul edilmedi; bazý baþka uygulamalar da ayný ölçüde yanlýþtýr ve onlara da itiraz ediliyor. Düzeltilmesi gereken yanlýþlarýn bir kýsmýný hatýrlatalým: Baþörtüsü yasaðý üniversitelerde kýsmen devam etse de büyük ölçüde sona erdi. Ancak bu sona erme hali kesin olmalý. Yarýn bir gün güc ü eline geçiren baþka bir iktidar keyfine göre bu yasaðý geri getirememeli. Bunun için de hukukî tedbirler alýnmalý. Yetmez, baþörtüsü yasaðý kamusal alan da da sona ermeli. Memurlar da, diðer öðrenciler de bu yasaða takýlmamalý. Ýlköðretimden baþlayarak bütün okullarda ve kamusal alan da baþörtüsü serbest olmalý. Sular tersine akamayacak ve insanlýk daha hür, daha adil ve daha insan haklarýna saygýlý olacaksa bunun baþka yolu da yoktur. Yarýn bir gün bu yasaklar sona ereceðine göre, direnmek ve maðdurlarýn sayýsýný arttýrmak kime ne fayda verir? Hem bu yasaklar sona erse kýyamet mi kopar? Düþünün ki 28 Þubat sürecinin dayattýðý katsayý uygulamasý ný baþlangýçta savunanlar da artýk eskisi kadar savunmuyor. Çünkü bunun yanlýþ olduðunu onlar da bizzat gördü. Peki, devam eden yasak larýn anlamsýz olduðunu niçin görmüyorlar? Hem bilinsin ki, devam eden yanlýþlar ve yasaklar sona erdiðinde kýyamet kopmaz. Aksine devlet ile millet kaynaþmasý temin edilir ve bütün Türkiye ye huzur gelir. Nasýl ki üniversiteye giden öðrenciler tabiî ki istemeleri halinde, inançlarý gereði ve hür iradeleriyle baþlarýný örttüklerinde kimse bir zarar görmüyorsa, ilköðretimden itibaren baþlarýný örten kýz öðrenciler de kimseye bir zarar vermez. Memurlarýn baþlarýný örtmesi de iþleri aksatmaz... Yok, aksatýr. Türkiye yýkýlýr diyen varsa; bu yasaklar olmadýðý halde yýkýlmayan Avrupa ülkelerine baksýn... Katsayý uygulamasý sona erdi. Sýra, baþörtüsünün önündeki bilumum yasaklara geldi. Her okula iki mescid kampanyamýzý da unutmuþ deðiliz. Ýnþaallah onlar da olacak. Tabiî ki sular tersine akmayacaksa... SEMÝNERE DÂ VET Konu : Türkiye ve Dünyada Küresel Ekonomik Güçler Konuþmacý : Prof. Dr. Arif YAVUZ (Ýstanbul Ünv. Öðretim Görevlisi) Tarih : 3 Aralýk 2011 Cumartesi Saat : 16:00 Yer : Yeni Asya Vakfý Seminer Salonu Adres : Vefa Cemal Yener Tosyalý cad. No: 117 Süleymaniye / Ýstanbul Organizasyon : Demokrat Eðitimciler Derneði TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Erkan Türk'ün babasý, Kemal Yaðar'ýn dünürü Necati Türk'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Gebze Yeni Asya Okuyucularý 11 AB ü ye si nin dý þiþ le ri ba kan la rý ya yým la dýk la rý or tak ma ka le de güç lü i fa de ler le öv dük le ri Tür ki ye nin AB ka tý lým sü re ci ne tam des tek ver di. E - U ob ser ver da, Al man ya, Ýn gil te re, Ý tal ya, Ýs veç, Fin lan di ya, Ma ca ris tan, Çek Cum hu ri ye ti, Slo ven ya, Lit van ya, Le ton ya ve Es ton ya dý þiþ le ri ba kan la rý nýn im za sýy la ya yým la nan ma ka le de, AB nin i çin de bu lun du ðu e ko no mik kri zin kom þu la rý na sýr tý ný dön me si ni ge rek tir me di ði vur gu lan dý. Ö zel lik le Or tak Pa zar i çin ye ni bir e ko no mik güç mer ke zi ve bü yü yen bir böl ge sel güç o la rak Tür ki ye, or tak dýþ po li ti ka ça ba la rý mý za kat ký ya pa bi lir. Biz Tür ki ye nin ka tý lým sü re ci nin her i ki ta ra fa fay da lý ol du ðu na ve e ko no mik re ka bet gü cü, e ner ji gü ven li ði ve böl ge sel is tik rar gi bi or tak he def le re u laþ ma da ö nem ta þý ma ya de vam et ti ði ne güç lü i nan cý mý zý ko ru yo ruz de ni len ma ka le de, Türk dýþ po li ti ka sý þu i fa de ler le ö vül dü: Bu yüz yý lýn baþ lan gý cýn dan i ti ba ren böl ge sel bir güç o la rak Tür ki ye, Ba tý Bal kan lar, Or ta ve Gü ney As ya ve Af ri ka Boy nu - Prof. Dr. Re fik Kor ku suz ÝSTANBUL Me de ni yet Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Re fik Kor ku suz, Kâ be de re vak la rýn ko run ma sýn is te me nin hak lý bir ta lep ol du ðu nu be lir te rek, Bu nu baþ ka sýn dan bek le yen le rin ken di ül ke le rin de de ta ri hi e ser le re sa hip çýk ma sý la zým. Kaç ta ne Os man lý e se ri ne sa hip çýk týk? de di. Ý mam Mu ham med Ýbn Su ud Ü ni ver si te si Hu kuk Bi lim le ri Ens ti tü sün de de mi sa fir öð re tim ü ye si o lan Kor ku suz, Kâ be de ya pýl ma sý plan la nan dü zen le me kap sa mýn da Os man lý re vak la rý nýn yý ký la ca ðý tar týþ ma la rý na i liþ kin Su u di A ra bis tan dev le ti nin yak la þýk bir ay ön ce ta ri hi e ser le ri ko ru ma ku ru lu kur du ðu nu, ku rul ü ye le ri nin a ta ma sý nýn da Kral Ab dul lah bin Ab dül A ziz ta ra fýn dan ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Kor ku suz, Bü tün ta ri hi e ser le re ol du ðu gi bi bu re vak la ra da bü yük öl çü de ö - CHP den tu tuk lu ve kil ler i çin ka nun tek li fi CHP, mil let ve kil le ri nin tu tuk lan ma sý na se bep o lan Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun (CMK) 100. mad de si nin il gi li fýk ra sý nýn kal dý rýl ma sý i çin ka nun tek li fi ver di. CHP Grup Baþ kan ve ki li E mi ne Ül ker Tar han ve ar ka daþ la rý nýn im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan ka nun tek li fi, CMK da de ði þik lik ya pýl ma sý ný ön gö rü yor. Tek lif te, CMK nýn tu tuk la ma ne den le ri baþ lýk lý 100. mad de si nin, tu tuk la ma ya se bep o lan suç la rýn yer al dý ðý 3. fýk ra sý nýn yü rür lük ten kal dý rýl ma sý dü zen le ni yor. Tek li fe gö re, tu tuk lu i ken mil let ve ki li se çi len ki þi, mil let ve ki li se çil di ði ni gös te ren bel ge nin mah ke me ye gön de ril me si ü ze ri ne ser best bý ra ký la cak. Þüp he li ve ya sa nýk hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve ri le bil me si i çin so mut ol gu þar tý a ra na cak. Tu tuk lu luk sü re si u za dýk ça, tu tuk la ma nýn de va mý i çin gös te ri len ge rek çe ler da ha so mut ve ay rýn tý lý o la cak. Ý le ri de ye ni ka nýt la rýn or ta ya çýk ma o la sý lý ðý tu tuk lu lu ðun de va mý na ne den o la ma ya cak. A ðýr ce za mah ke me le ri nin gö re vi ne gi ren iþ ler de, tu tuk lu luk sü re si en çok 2 yýl o la cak. Bu sü re zo run lu hal ler de en çok 1 yýl da ha u za tý la bi le cek. Ýs ti naf ve tem yiz in ce le me le ri 1 yýl i çin de ka ra ra bað lan ma yan tu tuk lu sa nýk lar der hal sa lý ve ri le cek. An ka ra / a a zu nda et ki si ni ve o to ri te si ni ar týr dý. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, sa de ce ge çen ay Ýs tan bul da ki kon fe ran sa bü yük ki þi sel kat ký yap tý ðý Af ga nis tan ko nu suy la sý nýr lan ma ya cak þe kil de ki lit bir a ra bu lu cu ol ma yý sür dür dü. Ma ka le de hýz la bü yü yen Tür ki ye e ko no mi si de ö vü le rek Dün ya nýn 16 ncý bü yük e ko no mi si o lan Tür ki ye, 2015 yý lýn da G20 dö nem baþ kan lý ðý ný üst le ne cek. Tür ki ye nin bu yý lýn ilk ya rý sýn da yüz de 10 ci va rýn da bü yü dü ðü dik ka te a lý nýr sa AB-Tür ki ye e ko no mik i liþ ki le ri nin de rin leþ ti ril me sin de de va sa po tan si yel var dýr de nil di. Tür ki ye nin iç si ya sî re form la rý na da des tek ve ri len ma ka le de Tür ki ye de mok ra si si ni, hal ký ný ve i da re si ni dö nüþ tür dü. Or du nun si vil kon tro lü sað lam laþ tý rýl dý ve yar gý re for mu de vam e di yor. A zýn lýk hak la rý son o la rak a zýn lýk va kýf la rý nýn el ko nu lan mülk le ri nin i a de siy le ka de me li o la rak i yi leþ ti ril di. Þim di Tür ki ye 1980 de or du nun ha zýr la dý ðý mev cut a na ya sa sý ný de ðiþ tir me yi tar tý þa rak ye ni bir dö nü þüm gi ri þi min de bu lu nu yor i fa de si kul la nýl dý. nem ve re cek le ri ni ve bu ku ru lun bu ko nu da ça lýþ ma ya pa ca ðý ný u mu yo rum de di. Kor ku suz, re vak la rýn ye rin de ko run ma sý ve ya Tür ki ye ye ge ti ril me si ko nu sun da fark lý gö rüþ le rin ol du ðu nun ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, O re vak lar o ra ya ya ký þý yor. Tür ki ye ye ge ti ril me si ba na sý cak gel mi yor de di. Ýn san la rýn ta ri hi e ser le re sa hip çýk ma sý nýn ve bun la rýn ko run ma sý ný is te me si nin hak lý bir ta lep ol du ðu nu di le ge ti ren Kor ku suz, þun la rý kay det ti: Bu nu baþ ka sýn dan bek le yen le rin ken di ül ke le rin de de ta ri hi e ser le re sa hip çýk ma sý la zým. Kaç ta ne Os man lý e se ri ne sa hip çýk týk? E dir ne de 300 e ya kýn Os man lý ca mi si ve e se ri ol du ðu söy le ni yor. Þim di kaç ta ne si var o ra da? Se li mi ye Ca mi si nin çev re sin de ki bir kaç e se rin dý þýn da ben E dir ne de böy le bir ruh iz le me dim, öy le bir ha va a la ma dým. Ay ný þe kil de MEMUR-SEN Kon fe de ras yo nu i le Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti a ra sýn da, si ga ra, al kol, u yuþ tu ru cu, ku mar gi bi mad de a lýþ kan lýk la rýn dan vaz ge çil me si ve ko ru yu cu ted bir le rin a lýn ma sý na yö ne lik iþ bir li ði pro to ko lü im za lan dý. Me mur-sen Ge nel Mer ke zi nde dü zen le nen im za tö re nin de ko nu þan Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, sen di ka cý lý ðý sa de ce üc ret sen di ka cý lý ðý o la rak gör me dik le ri ni ve in san lý ðýn so run la rý na du yar lý ol duk la rý ný be lir te rek Bu gün ka mu ya ra rý na ça lý þan der nek ler a ra sýn da yer a lan Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti i le bir sos yal so rum lu luk pro je si ne im za a tý yo ruz. Bu pro je si ga ra, al kol, u yuþ tu ru cu, ku mar gi bi mad de le rin tü ke ti mi ni en a za in dir mek, hat ta bi tir mek ve sað lýk lý bir Ka tý lým mü za ke re le ri ha yal ký rýk lý ðý ya ra ta cak ka dar ya vaþ i ler li yor Son 10 yýl dýr AB nin Tür ki ye nin dö nü þü mü nün mer ke zin de yer al dý ðý be lir ti len ma ka le de, ka tý lým mü za ke re le rin de ki tý ka nýk lýk e leþ ti ril di. Ma ka le de Son dö nem de ka tý lým mü za ke re le ri ha yal ký rýk lý ðý o luþ tu ra cak ka dar ya vaþ i ler li yor fa kat Tür ki ye AB mük te se ba tý na u yum i çin re form la ra de vam e di yor. AB Ge niþ le me Ko mi se ri Ste fan Fü le nin AB-Tür ki ye i liþ ki le rin de ye ni len miþ po zi tif gün dem ö ne ri si ni mem nu ni yet le kar þý lý yo ruz. Bu ö ne ri, e ko no mik i liþ ki le rin güç len di ril me sin de, di ya lo ðun de rin leþ ti ril me sin de, Tür ki ye nin iç re form la rý nýn des tek len me sin de ve AB ve Tür ki ye a ra sýn da ya sal se ya ha ti ko lay laþ tý ra rak ya sa dý þý göç le mü ca de le de ye ni fýr sat lar su nu yor de nil di. Ka tý lým mü za ke re le ri nin do ða sý ge re ði Tür ki ye nin AB stan dart la rý ný kar þý la ma sý ný ge rek tir di ði be lir ti len ma ka le de, AB Ko mis yo nu nun son i ler le me ra po run da ba sýn öz gür lü ðü ve a zýn lýk hak la rýy la il gi li en di þe le re yer ver di ði ha týr la týl dý. Ýstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Korkusuz, Osmanlý döneminde Kâbe'nin çevresine yapýlan revaklarýn bir sýnýr oluþturduðunu söyledi. Korkusuz, ''Oradan itibaren içeri girenler, 'Kâbe'nin haremine girdim' ifadesini kullanmaya baþlamýþtýr. O günden sonra bu þekilde bir harem oluþmuþtur, yani Kâbe'nin harem sýnýrý. Harem kelimesinden kasýt da bugünkü anlamýyla kampus, yani yerleþkenin baþlangýcý orasý kabul edilmiþ'' diye konuþtu. FO TOÐ RAF: AA Re vak la ra sa hip çý kar ken ken di mi ze de ba ka lým PROF. DR. KOR KU SUZ, KÂ BE'DE RE VAK LA RIN KO RUN MA SI NI BAÞ KA SIN DAN BEK LE YEN - LE RÝN KEN DÝ ÜL KE LE RÝN DE DE TA RÝ HÝ E SER LE RE SA HÝP ÇIK MA SI GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. Os man lý ya baþ kent lik yap mýþ Bur sa da Os man lý nýn e ser le rin de ko ca ko ca gök de len ler var. Ýs tan bul da ta ri hi ya rý ma da nýn al tý ta ma men ta ri hi e ser. Üs tün de ko ca ko ca bi çim siz bi na lar var, ta ma men rant a maç lý ya pý lan bi na lar var. Ken di so rum lu luk a la ný mýz da bu lu nan yer le ri ko ru ma mýz, kol la ma mýz ve bun la rý ge le cek ne sil le re mi ras o la rak bý rak ma mýz ge rek mek te dir. Bu an lam da or ta ya çý kan re vak la rý ko ru ma ar zu su nu say gýy la kar þý lý yo rum. Bu nun ay ný za man da ül ke miz de on lar ca, yüz ler ce ör ne ði bu lu nan me de ni ye tin sem bo lü ko nu mun da ki ta ri hi e ser ler i çin de ge çer li ol ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Sa de ce Os man lý i çin söy le mi yo rum, Sel çuk lu ve hat ta Bi zans me de ni ye ti ne a it o lan ta ri hi e ser le ri de ko ru ma mýz ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Ýs tan bul / a a Kö tü a lýþ kan lýk lar la mü ca de le i çin pro to kol ne sil ve top lu mun o luþ ma sý na ze min ha zýr la mak, yi ne top lu mu ke mi ren kö tü a lýþ kan lýk la ra kar þý u ya rý cý ve bil gi len di ri ci bir mis yon üst le ne rek mü ca de le et me yi kap sý yor þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul da yap týk la rý bir an ke ti ha týr la tan Gün doð du, an ke ti 154 o kul da 34 bin 272 öð ren ci ü ze rin de yap týk la rý ný söy le di. Öð ren ci le rin u yuþ tu ru cu i le ta nýþ ma ya þý nýn 14 e ka dar düþ tü ðü nü, öð ren ci le rin 5 te 1 i nin ya al kol ya da si ga ra kul lan dýk la rý ný bil di ren Ah met Gün doð du, Ve ri ler, 14 i la 18 yaþ a ra sý genç li ðin u yuþ tu ru cu ba tak lý ðý na gi de rek sap lan dý ðý ný gös te ri yor de di. Gündoðdu ve Yeþilay Baþkaný Muharrem Balcý, konuþmalarýnýn ardýndan protokolü imzaladý. Ankara / Recep Gören Ma ka le de ye ni a na ya sa nýn Tür ki ye nin dö nü þü mü nün da ha da i ler le til me si i çin ö nem li bir fýr sat teþ kil et ti ði vur gu la na rak, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn tüm va tan daþ la rýn be nim di ye bi le ce ði bir a na ya sa ta ah hü dün de bu lun ma sý mem nu ni yet le kar þý lan dý. Tür ki ye nin Kýb rýs so ru nu nun çö zü mü nü des tek le me si ve li man la rý ný Rum ke si mi ge mi le ri ne aç ma sý ge rek ti ði sa vu nu lan ma ka le de, Kýb rýs so ru nu nun çö zül me si nin ha va yo lu gü ven li ðin den AB-NA TO iþ bir li ði nin i ler le til me si ne ka dar bo yut la rý ný a þan fay da lar sað la ya ca ðý na dik kat çe kil di. Or tak ma ka le de Tür ki ye nin ka tý lým sü re ci her i ki ta raf i çin ha ya ti de re ce de stra te jik ve e ko no mik ö nem ta þý mak ta dýr. Tür ki ye nin AB he de fi ne u laþ mak i çin re form la rý sür dür me ta ah hü dü nü mem nu ni yet le kar þý lý yo ruz ve tam des te ði mi zi ve ri yo ruz. AB ve Tür ki ye bir lik te, mev cut kü re sel e ko no mik ve si ya sî fýr tý na lar da da ha gü ven li þe kil de yol a la bi le cek tir i fa de si kul la nýl dý. Brük sel / a a Be del li ye yüz de 20 baþ vu ru bek le ni yor nmýllý Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, be del li as ker lik kap sa mý na gi ren 460 bin as ker lik yü küm lü sün den yüz de 20 ci va rýn da baþ vu ru bek le dik le ri ni söy le di. Yýl maz, Bu ki þi le rin ilk tak si ti ni ya týr ma sý ný mü te a kip yü küm lü be del li as ker lik kap sa mý na gi re cek tir. Bu ne den le yok la ma ka ça ðý ve ba ka ya lý ðý dur du ru la cak, gö zal tý na a lýn ma o la sý lý ðý or ta dan kal ka cak týr de di. Be del li as ker lik dü zen le me si ve gün dem de ki ko nu la ra i liþ kin so ru la rý ce vap lan dý ran Ba kan Yýl maz 460 bin ci va rýn da be del li as ker lik kap sa mý na gi ren as ker lik yü küm lü sün den ne ka dar baþ vu ru bek len di ði ne i liþ kin so ru ü ze ri ne þun la rý söy le di: Geç miþ uy gu la ma la ra bak tý ðý mýz da; 1987 yý lýn da yüz de 9, 1992 yý lýn da yüz de 14, 1999 yý lýn da yüz de 21 o ra nýn da ar tan bir baþ vu ru e ði li mi gö rün mek te dir. Bu o ran lar dik ka te a lýn dý ðýn da bu de fa fay da lan ma o ra ný nýn yüz de 20 nin ü ze rin de o la bi le ce ði de ðer len di ril mek te dir. Yü küm lü le rin, ilk tak si ti ni ya týr ma sý ný mü te a kip yü küm lü be del li as ker lik kap sa mý na gi re ce ði ni be lir ten Yýl maz, Bu ne den le yok la ma ka ça ðý ve ba ka ya lý ðý dur du ru la cak, gö zal tý na a lýn ma o la sý lý ðý or ta dan kal ka cak týr. An cak i kin ci tak si ti ni ö de me di ði tak dir de yok la ma ka ça ðý ve ba ka ya du ru mu na gö re iþ lem ya pý la cak týr de di. An ka ra / a a Söz leþ me li er baþ lýk il gi gör me di n AKP ik ti da rýn ca Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) pro fes yo nel leþ me si a ma cýy la ya sa laþ tý rý lan söz leþ me li er baþ uy gu la ma sý bek le nen il gi yi gör me di. Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý (KKK) bün ye sin de 5 bin 103 kon ten jan i çin ya pý lan ilk a lým sü re cin de sa de ce 783 a day e ði tim sü re ci ne baþ la dý. A day la rýn ta ma mý nýn ba þa rý lý ol ma sý du ru mun da bi le ay rý lan kon ten ja nýn sa de ce yüz de 15 i do la cak. Ko nu ya i liþ kin bi a net e de ðer len dir me ler de bu lu nan Çark lar da ki Kum: Vic da ni Ret ki ta bý nýn Öz gür He val Çý nar i le or tak ya za rý Coþ kun Üs ter ci, as ker li ðin in san la ra bah se dil di ði ka dar ca zip gel me di ði ni söy le di. Üs ter ci, As ker top lu muz, Her Türk as ker do ðar gi bi i fa de le rin yay gýn ol du ðu Tür ki ye de, ül ke þart larý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da 2 bin li ra ma a þýn ya ný sý ra, loj man, sos yal gü ven ce ve or du e vi gi bi im kân la rýn da sað la na ca ðý uz man er baþ lýk uy gu la ma sý nýn bu ka dar az il gi gör me si ni þöy le de ðer len dir di: Ýn san lar, pro fes yo nel de ol sa, as ker lik yap ma yý çok is te mi yor. As ker top lu muz, Her Türk as ker do ðar gi bi söy lem le rin sa de ce uy du rul muþ mit ler dir. Bu söy lem le rin kay na ðý, Prus ya Al man ya sý. Tür ki ye ye de bu ra ya ge len Al man ya lý su bay lar a ra cý lý ðý i le geç ti. Cum hu ri yet dö ne min de de u lus dev let ya ra tý lýr ken bu mi tin bü tün top lu ma em po ze e dil di, böy le lik le bu mi te her kes i na nýr ha le gel di. Üs ter ci, Tür ki ye nin söy len di ði gi bi as ker top lum ol ma dý ðý ný, bu nun ge ne tik kod la rý o la ma ya ca ðý gi bi bi lim sel ve ta rih sel o la rak da ge çer siz bir mit ol du ðu nu sa vun du. Ýz mir Geç de ol sa kur tul duk n EÐÝTÝM sen di ka la rý, Yük sek Öð re tim Ku ru lu nun (YÖK) kat sa yý a da let siz li ði ni kal dýr ma sý ný Tür ki ye nin 13 yýl dýr sü ren bir a yýp tan geç de ol sa kur tul du þek lin de de ðer len dir di. De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, YÖK ün, 2012 ü ni ver si te sý nav la rýn da uy gu la na cak kat sa yý o ran la rý ný mes lek li se le ri ve düz li se ler i çin e þit le yen ka ra rý ný, ay rým cý lý ðýn ve e þit siz li ðin son bul ma sý o la rak yo rum la dý. Av cý, Ül ke miz de 13 yýl dýr de vam et ti ri len an ti de mok ra tik uy gu la ma dan Tür ki ye geç de ol sa kur tul muþ tur. Türk e ði tim sis te mi nin, di ðer an ti de mok ra tik uy gu la ma lar dan da kur tul ma sý ný di li yo rum. Genç le ri mi zin ö nün de ki bü tün en gel le ri kal dý ra lým. Bý ra ka lým e þit þart lar da ya rýþ sýn lar. Bý ra ka lým ça lý þan ka zan sýn. Ýs te yen is te di ði e ði ti mi a la bil sin. Ýs te yen is te di ði mes le ði se çe bil sin de di. E ði tim-bir-sen Ge nel Sek re te ri Ah met Ö zer de YÖK ün Da nýþ tay ýn üç ke re ip tal et ti ði kat sa yý dü zen le me sin den son ra Da nýþ tay ý mem nun et mek i çin uy gu la dý ðý kat sa yý yý gram gram ar týr mak tak ti ðin den vaz geç ti ði ni ve kat sa yý en ge li ta ma men or ta dan kal dýr dý ðý ný be lir te rek, Ül ke miz bir a yýp tan da ha kur tul muþ tur de di. An ka ra/ Ah met Ter zi

9 HA BER 9 Y mka ni as ya.com.tr Yan lýþ lýk ne re de? Öð ret men a çý ðý 4-5 gün de na sýl düþ tü? Üs te lik her han gi bir a ta ma ya pýl ma dan... Öð ren ci sa yý - sý da düþ me di ki, öð ret men a çý ðý sa yý sý düþ sün. Pe ki o za man na sýl ol du da a çýk bir denbi re 150 bin - den 60 bi ne düþ tü? Biz an la ya ma dýk. Bu so ru lar da ne re den çýk tý di ye bi lir si niz. An la ta lým Geç ti ði miz haf ta Öð ret men ler Gü nü do la yý sýy la yaz dý ðý mýz ya zý da e ði ti min ve e ði tim ci le rin so run la rý - na te mas e dip, e ði tim ci le rin bun la ra bir an ön ce çö - züm bu lun ma sý ný is te dik le ri ni be lirt miþ tik. Bu so run - la rýn ba þýn da öð ret men a çý ðý, sý nýf la rýn ka la ba lýk ol - ma sý, a i le le rin par ça lan ma sý na yol a çan eþ du ru mu ta yin le ri nin yýl da bir kez ya pýl ma sý ve mad dî so run lar gel di ði ne dik kat çek miþ tik. Bu so run la rý çöz mek le yü küm lü o lan Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, gün do la yý sýy la Mec lis te ya pý - lan gün dem dý þý ko nuþ ma la ra ce vap ve rir ken, öð ret - men a çý ðý nýn ol du ðu nu ka bul e dip, top lam 722 bin öð ret men le e ði ti mi ak sat ma dan sür dür me ye ça lýþ týk - la rý ný an lat mýþ, e ði tim ve fen e de bi yat fa kül te le rin den me zun ol muþ ve öð ret men ol ma vas fý ný ka zan mýþ 264 bin öð ret men bu lun du ðu nu söy le miþ ti. U zun sü re dir a ta na ma yan öð ret men ler ses le ri ni du yu ra bil mek i çin ey lem ler ya pý yor. Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý ö nün de bi le ey lem yap tý lar. Ba kan Din çer de ko nuþ ma sýn da bu na te mas e der ken, a ta ma bek le yen öð ret men sa yý sý nýn 264 bin ol du ðu nu söy le miþ ve Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn he def le ri göz ö nün de bu - lun du rul du ðun da, bi zim top lam öð ret men ih ti ya cý - mýz 126 bin ci va rý na çýk mak ta dýr de miþ ti. Ken di sin den ön ce ki Ba kan Ni met Çu buk çu nun, 55 bin öð ret men a ta ma sý ya pa ca ðýz di ye rek söz ver me si - ne rað men gö re ve gel dik ten son ra an cak 11 bi ne ya kýn öð ret men a ta yan Ö mer Din çer, Mec lis te ki bu sö zü nü u nut muþ o la cak ki, bir ga ze te ye ver di ði (Ta raf, ) be ya nat ta bu se fer, öð ret men a çý ðý nýn 60 bin ol du ðu nu söy le di. Din çer, bu nu söy ler ken de hem a ta ma bek le yen öð - ret men le ri, hem de a i le le ri ni ü zen a çýk la ma sýn da, Öð - ret men ler ye te nek le ri ne uy gun baþ ka mes lek le re yö - nel sin ler de miþ ti. Bu týp ký, Ek mek bu la maz sa nýz pas - ta yi yin man tý ðý nýn baþ ka bir an la tý mý dýr. Hem de geç miþ te bir Mil lî E ði tim Ba ka nýn, O kul lar ol ma sa Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý çok ko lay me a lin de ki bir sö zü - nün bu gü ne u yar lan ma sý an la mý na da gel mek te dir. Sa yýn Ba kan a çýk a çýk bu rö por ta jýn da Bu ül ke nin kay nak la rý ný, ih ti yaç duy du ðu muz öð ret men le ri a ta - ya rak mý har ca ya ca ðýz? Her kes ken di ka bi li ye ti ve ken di mes le ði ne uy gun baþ ka iþ le re de yö nel sin, ih ti - ya cý mýz þu an da pi ya sa da a ta ma bek le yen in san ka dar de ðil de miþ ti. Bu söz ler ba þý ný zýn ça re si ne ba kýn an la mý na gel - mek te dir. Bu i fa de ler e ði tim fa kül te si ni bi ti ren ve a - tan ma yý bek le yen öð ret men a day la rý ný bir hay li ra - hat sýz ve ren ci de et ti. «««Pe ki bu ra da me se le ne re de? A ta ma bek le yen öð ret men le rin, öð ret men ol mak is te me le rin de mi, yok sa e ði ti min sis te min de mi bir sý kýn tý var? Öð ret men ol mak is te mek mi, öð ret men a ta ma mak mý yan lýþ? Ý þin te me lin de i ki sin de de yan lýþ lýk var. Bir ta raf tan e ði tim fa kül te le ri a ça cak sý nýz, di ðer ta raf tan me zun o lan la ra Öð ret men lik yap ma yýn, ye te nek le ri ni ze uy - gun baþ ka iþ ler bu lun di ye cek si niz. Sý nýf öð ret men li - ði e ði ti mi a lan bir öð ren ci nin ye te ne ði öð ret men lik tir, bu in sa ný tor na cý ya pa maz sý nýz. Ma te ma tik, fi zik, kim ya e ði ti mi a lan bir öð ren ci ye te ne ði ne gö re ne re - de iþ bu la cak? Sa yýn Ba kan ýn bun la rý da söy le me si ge rek mez mi? E ðer de ni li yor sa ki, ö zel sek tör de ça lý þýn, ders ha ne - le re yö ne lin Bu da ba zý ger çek le ri bil mi yor su nuz an la mý na ge li yor. Zi ra, ders ha ne ler de as ga rî üc ret le, hat ta da ha az ma aþ lar la öð ret men le rin ça lýþ tý ðý ný gör - mez den ge li yor su nuz de mek tir. Sa yýn Din çer, e ði tim fa kül te le ri nin kon ten jan la rý, öð ret men ih ti ya cý ve öð ret men ye tiþ ti ril me si i le il gi li dü zen le me le rin ye ni den göz den ge çi ril me si i le il gi li kap sam lý bir ça lýþ ma ya ih ti yaç ol du ðu nu söy lü yor. Bu ça lýþ ma yý ya pa cak da ken di le ri dir ve 10 se ne dir ik ti - dar da lar ve her i le bir ü ni ver si te yap mak la ö vü nü yor - lar sa bu ra da bir ek sik lik var de mek tir. E ði tim ci ler, e ðer böy le bir sý kýn tý var sa, 250 bi nin ü - ze rin de a ta ma bek le yen öð ret men var sa, her se ne de e - ði tim fa kül te le rin den 44 bin öð ren ci me zun o lu yor sa bu yý ðýl ma yý ön le mek i çin ih ti yaç faz la sý e ði tim fa kül - te le rin de ki bö lüm le rin ka pa týl ma sý ný tek lif e di yor lar. Bu da bir ça re o la rak ö nü müz de du ru yor. Bu in san lar 4-5 se ne ne den bo þu na e mek ver sin ler. E ði tim-bir-sen Ge nel Sek re te ri Ah met Ö zer þöy le di yor: Bir yan dan, öð ret men o la ca ðým ha ya liy le e ði - tim al mýþ o ka dar in san a ta ma bek ler ken, siz TL ye hiç bir öð ret men lik e ði ti mi al ma yan bin ler ce in - san ça lýþ tý ra cak sý nýz; e ði tim fa kül te le rin de e ði ti me de - vam e de cek si niz, for mas yon ver me yi sür dü re cek si niz, di ðer yan dan Ken di ne baþ ka iþ bak di ye cek si niz. Bu çe liþ ki li yak la þý mý ka bul et me miz müm kün de ðil dir. Ö zet le, ne re den ba kar sa nýz ba kýn, Sa yýn Ba ka nýn be yan la rý e ði tim ci le ri üz müþ ve kýr mýþ týr ve ta lih siz bir a çýk la ma dýr. Ý þi çöz me si ge re ken on lar dýr, þi kâ yet et me ye hak la rý da bu yüz den yok tur. Sa yýn Ba kan ýn gö re vi, a tan ma yý bek le yen öð ret men le re baþ ka iþ bul - ma yö nün de tel kin de bu lun mak de ðil, e ði ti min so - run la rýný çöz mek tir. Tür ki ye yi e ko no mik yap tý rým lar ü ze - rin den Su ri ye ba ta ðý na çek me se nar yo - su, iç te ve Ýs lâm dün ya sýn da cid dî tar - týþ ma la ra yol a çý yor. An ka ra nýn A rap Li gi nin yap tý rým la rý ný der hal uy gu la ma ya sok ma ya kal kýþ ma sý, Tür ki ye yi ta þe ron o la rak is ti mal et mek is - te yen Ba tý lý lar ca ö vül me si, bir çok is tif ha mý be ra be rin de ge tir mek te. Su ri ye ko nu sun da Ba tý nýn Tür ki ye sev - da sý, a çýk ça sý rý tý yor. Was hing ton ve Lon - dra dan An ka ra ya ya pý lan med hi ye le rin a ka - bin de en son Be yaz Sa ray U lu sal Gü ven lik Kon se yi Söz cü sü Tommy Vi e tor un, Türk hü kû me ti ni, Su ri ye ye kar þý e ko no mik yap tý - rým lar ve di ðer ted bir le ri i çe ren ka ra rýn dan do la yý kut lu yo ruz poh poh la ma sý, en son ör - nek le rin den. Zi ra me se le, Su ri ye ye e ko no mik yap tý - rým lar la ve dip lo ma tik i liþ ki le ri kes mek le kal mý yor. Di ðer ted bir ler le Su ri ye ye â de ta ör tü lü bir sa vaþ i lân e di li yor! Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun a - çýk la dý ðý, yük sek stra te jik iþ bir li ði me ka niz - ma sý nýn ip ta li, dev let dü ze yin de bü tün ti ca - re tin, pro je le rin, fi nans ma nýn dur du rul ma - sý ný kap sa yan e ko no mik yap tý rým lar ýn ya - ný sý ra, Su ri ye yi böl ge de Ýs ra il e kar þý yal nýz - laþ tý rýp za yýf la ta cak bir di zi sa vun ma sa na yi î ve as ke rî am bar go yu ih ti va e di yor. Her ne ka dar si lâh lý se çe nek is te me dik le - ri ni söy le se de, Ba kan ýn bü tün dün ya nýn gö zü ö nün de Su ri ye mu ha le fe ti nin si ya sî ve si lâh lý ka nat la rýy la ka pa lý ka pý lar ar ka sýn da top lan tý lar dü zen le me si; Tür ki ye nin si lâh lý mi li tan la ra si lâh yar dý mý nýn ar týk ka nýk san - ma sý, ol duk ça çar pý cý. Da ha sý Da vu toð lu nun i lâ ve ted bir ler den bah set me si, Dý þiþ le ri kay nak la rý nýn, Tür ki - ye nin BM ka ra rý ol ma dan da Su ri ye ye yap - tý rým la rý Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le uy gu la - ma ya so ka bi le ce ði ni be lirt me le ri, bu hu sus - ta en di þe le ri da ha da art tý rý yor. (Mil li yet, ) YÝ NE MEC LÝS TEN KA ÇI RI LI YOR! Bel li ki, Dý þiþ le ri nin Su ri ye i le her tür lü i - liþ ki yi ke sen ve e ko no mi yi de a þýp bu ül ke nin sa vun ma sý ný et ki le ye cek söz ko nu su yap tý - rým lar da a þý rý he ves kâr ve per vâ sýz ya nýlt - ma sýy la hü kû met, Su ri ye ye mü da hâ le yi de Mec lis ten ka çý rý yor. Bu du rum ve 2003 te I rak ý iþ ga le gi den 65 bin A me ri kan as ke ri nin Tür ki ye top rak la - rýn dan geç me si ni ön gö ren 1 Mart tez ke re - si ni Mec lis ten ge çir me yen AKP hü kû me ti - nin, pe þin den Mec lis i by pass e de rek baþ ta Ýn cir lik ol mak ü ze re ha va a lan la rý ve li man la - rý, A me ri kan as ker le ri nin, her tür lü si lâh, mü him mat, sa vaþ mal ze me si nin na kil ve da - ðý tý mý na aç ma sý ný ha týr la tý yor. Ya da Ý ran ý he def al dý ðý tu ta nak la rýn da ve res mî bel ge le rin de a çýk ça be lir ti len Pen ta - gon pro je si o lan NA TO pa ra va nýn da ki A - me ri kan Fü ze Kal ka ný ra da rý nýn, Ý ran ýn cid - dî tep ki si ne rað men, A na ya sal ge re ði yok - tur di ye Mec lis in o na yýn dan ka çý rý lýp A me - ri kan El çi siy le ya pý lan an laþ ma yla Tür ki ye top rak la rýn da ko nuþ lan dýr ma sý emr-i va ki si - ne ben zi yor. O den li ki ö zel lik le An ka ra nýn Su ri ye de ça týþ ma nýn bir ta ra fý o lan öz gür Su ri ye or - du su nu des tek le yip si lâh sað la dý ðý yö nün de - ki yay gýn id di a lar or ta sýn da, hü kû me tin Su ri - ye or du su na her tür lü si lâh ve as ke rî mal ze - me nin sa týþ ve te dâ ri ki i le Tür ki ye ü ze rin den Su ri ye ye si lâh ve as ke rî mal ze me trans fe ri - nin en gel len me si, ik ti dar par ti sin de ra hat sýz - lýk la ra yol aç mak ta. Bun dan dýr ki, ik ti dar yan lý sý med ya da da hi Türk-A rap sa va þý vâ ha me tiy le Tür ki ye yi iþ gal ci du ru ma dü þür me teh li ke li o yu nu na - za ra ve ril mek te. Týp ký tez ke re de ol du ðu gi - bi, sað du yu nun ga zý ný al mak ve tep ki le ri din - dir mek a ma cýy la cý lýz da ol sa, bu tez gâh a i - ti raz lar da bu lu nul mak ta. Ön ce NA TO nun Lib ya da ne i þi var? de - yip dýþ mü da hâ le ye kar þý çý kan Baþ ba kan ýn üç haf ta son ra NA TO Lib ya ya gir me li dir sö züy le Tür ki ye nin bu ül ke ye yö ne lik on bin - le rin kat le dil di ði kan lý as ke rî o pe ras yon da fi i - len yer a la rak Ýz mir in ha va ha re kâ tý üs sü ha li ne ge ti ril me sin de dü þü len te za dýn tek rar - lan ma ma sý u ya rý la rý ya pýl mak ta ZÂ LÝM LE RE GÜ VE NÝL MEZ Ya rýn, if sad þe be ke le ri nin tah ri ki ve par - mak ka rýþ týr ma sýy la bir baþ ka ül ke, PKK ya lo jis tik des tek le ri mi sâ li, Tür ki - ye ye yö ne lik te rör ör gü tü ne ar ka çý kýp si - lâh ve pa ra des te ði ver se ve hat ta top rak - la rýn da kamp kur du rup ko ru sa, An ka ra bu na han gi ge rek çey le kar þý çý ka cak? Tür ki ye yi kü re sel he ge mon ya ve çý kar - la rý na ay ký rý gö ren her han gi bir ec ne bi kýþ kýrt ma sýy la bir u lus lar a ra sý ku ru lu þun Tür ki ye yi iþ gal ci ta ným la ma sý na, te rör - le mü ce de le si ni va tan da þý na kat li âm ve soy ký rým la suç la ma sý na, na sýl en gel o la - cak? Yok sa An ka ra, bir de dik le ri ni i ki et me - yen 32 yýl lýk iþ bir lik çi le ri Mü bâ rek i ka fes - te yar gý la tan, baþ þe hir le rin de ça dýr ku ran 42 yýl lýk se vim li dost la rý Kad da fi yi hun - har ca bom ba la yýp kat let ti ren; i þi bi ten ve kul la nýl ma mi â dý do lan en sâ dýk müt - te fik le ri ni ve stra te jik or tak la rý ný bir ka - lem de si len kü re sel iþ gal ci güç le rin hep ya nýn da o la ca ðý ný mý zan ne di yor? Oy sa ak lý ba þýn da hiç bir yö ne tim, dün - ya da em sâ li vu ku bul ma yan gad da râ ne bir zu lüm le he der et ti ði mil yon lar ca mâ sum - la rýn kan la rýy la yoð ru lan bir kuv ve te da - yan maz, zâ lim le rin sýr tý ný sý vaz la ma sý na gü ven mez. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 160-1) Zi ra Zýn dý ka, ni fâk (i ki yüz lü lük) ha si - ye tiy le her ta ra fa dö ner, se nin dos tu nu ken di ne dost e dip, sa na düþ man e der. Bi - rin ci Dün ya Sa va þýn da ya lan ve al da tý cý pro pa gan da lar la Müs lü man A rap la rý, a sýr - lar ca â di lâ ne hiz met ve ren Os man lý ya düþ man e dip ken di le ri ne dost et tik le ri gi bi Tür ki ye yi Müs lü man kom þu su Su ri - ye ye yap tý rým lar la ba ta ða çek me tu za - ðý na dik kat! cev ni as ya.com.tr Suriye bataðý na dikkat! Böyle bir Anayasa, Türkiye'ye yakýþmýyor nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Ba sýn-ya yýn ve En for mas yon Ge nel Mü - dür lü ðün ce dü zen le nen Türk-A rap Med ya Fo ru mu nun ar dýn dan, A rap ül - ke le rin den ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Arýnç, bir soru üzerine, bu gün 175 mad de lik A na ya sa nýn ya rý sýn dan faz - la sý nýn de ðiþ ti ði ni be lir te rek, A ma ar týk böy le bir A na ya sa, Tür ki ye ye ya kýþ mý yor. Bu A na ya sa yý in þal lah de mok rat, si vil, öz - gür lük çü bir A na ya sa o la rak ha zýr la ya ca - ðýz. Tür ki ye nin ö nün de ki pek çok so run - la rýn çö zü mü ne kat ký sað la ya cak ye ni bir A na ya sa yý ya pa ca ðýz dedi. Ýs tan bul / a a Bu nok ta la ra dik kat! nýs TAN BUL DA ka ra nok ta lar di ye ta bir e di len tra fik ka za la rý nýn yo ðun laþ tý ðý yer - ler be lir len di. Tra fik De net le me Þu be Mü dür lü ðün den e di ni len bil gi ye gö re, bu yý lýn 8 a yýn da, þe hir ge ne lin de ka za la rýn yo ðun laþ tý ðý ka ra nok ta lar di ye ta bir e di - len, tra fik ka za la rý nýn yo ðun laþ tý ðý yer ler, ra por e di le rek in ter net ü ze rin de ki sis tem - den a nýn da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye - si ne bil di ril di. Bu na gö re, Ýs tan bul da, tra - fik ka za la rý nýn yo ðun laþ tý ðý yer ler, Kü çük - çek me ce Ço ban çeþ me, A ta türk Ha va la ný Kav þa ðý, Bay ram pa þa Sað mal cý lar Vi ya dü - ðü ü ze ri, Kü çük çek me ce As ker lik Þu be si ve Av cý lar a ra sý, Bað cý lar TEM o to yo lu Mah mut bey mev ki si, Ha liç Köp rü sü ü ze - ri, Ka dý köy U zun ça yýr Ý ETT du rak la rý mev ki si, Üs kü dar Ve zirs por ý þýk la rý, Üm - ra ni ye Þi le Yo lu gü ney ve An ka ra-e dir ne yol ay rý mý o la rak be lir len di. Bu nok ta lar - da, 8 ay da 122 ö lüm lü ve ya ra la ma lý tra fik ka za sý mey da na gel di. Ýs tan bul / a a Sað lýk çý la ra i ka met gâh zo run lu lu ðu ge li yor ntürk Sað lýk-sen Ge nel Baþ ka ný Ön der Kah ve ci, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn, sað lýk per - so ne li i çin gö rev li ol du ðu ku ru lu þun bu - lun du ðu yer le þim ye ri sý nýr la rý i çin de i ka - met et me mec bu ri ye ti ge ti re bi le ce ði ni ön gö ren dü zen le me yi e leþ tir di. Kah ve ci, Sað lýk Ba kan lý ðý Teþ ki lat ya pý sý ný de ðiþ ti - ren ka rar na me nin 55 Mad de sin de Ba - kan lýk, ka mu ve ö zel bü tün sað lýk ku ru - luþ la rýn da ça lýþ mak ta o lan sað lýk per so ne - li i çin gö rev li ol du ðu ku ru lu þun bu lun du - ðu yer le þim ye ri sý nýr la rý i çin de i ka met et - me mec bu ri ye ti ge ti re bi lir de mek te dir yý lýn da tor ba ya sa da bu gi bi du rum - da o lan ça lý þan la rýn mað dur ol ma ma sý i - çin kal dý rý lan bu ya sa ðýn, tek rar sað lýk ça - lý þan la rý i çin ge ti ril mek is ten me si ne da ir bir dü zen le me yan lýþ týr, bun dan vaz ge çil - me li dir gö rü þü nü sa vun du. Söz ko nu su uy gu la ma i le ka mu ça lý þan la rý a ra sýn da sað lýk ça lý þan la rý na a çýk ça bir a da let siz lik uy gu lan dý ðý ný i fa de e den Kah ve ci, bu dü - zen le me i le sað lýk ça lý þan la rý nýn bir hak la - rýn da da ha ge ri ye gi di þin ya þan dý ðý ný söy - le di. An ka ra / Fa tih Ka ra göz Me se le, Su ri ye ye e ko - no mik yap tý rým lar la ve dip lo ma tik i liþ ki le ri kes mek le kal mý yor. Di ðer ted bir ler le Su ri - ye ye â de ta ör tü lü bir sa vaþ i lân e di li yor! CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Der sim o lay la rýy la il gi li o la rak, Ar þiv le rin a çýl ma sýn - da hiç bir mah sur ol ma dý ðý ka na a tin de yim. Bü yük dev let ler, ül ke ler, mil let ler ta rih le rin - den kork maz lar. Da ha tar týþ ma lý ko nu lar da da ar þiv le ri mi zi a çý yo ruz. Ye ter ki bu ko nu - lar, gün lük po le mik mev zu su ya pý lýp bun la - rýn ü ze rin den baþ ka yer le re u laþ mak, baþ ka a maç lar pe þin de koþ mak ol ma sýn de di. Gül, yo u tu be world vi ew ka na lýn da dün - ya li der le riy le ya pý lan söy le þi ler kap sa mýn da in ter net kul la ný cý la rýn dan yö nel ti len ve en çok oy a lan so ru la rý ce vap la dý. Gül e so ru lan ve 100 bin oy kul la ný lan 2 bi ne ya kýn so ru - dan en çok oy a lan 15 so ru yö nel til di. Gül, Der sim o lay la rý hak kýn da ki dü þün ce - si nin ne ol du ðu ve ka ran lýk o lay la rýn ay dýn - la týl ma sý i çin Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn ar þiv le ri nin a çýl ma sý gi bi ça lýþ ma ya pýp yap - ma ya ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, ko nu nun bu gün ler de çok tar tý þýl dý ðý ný söy le di. Bu ko - nu yu ü ni ver si te yýl la rýn da o ku du ðu nu be lir - ten Gül, þöy le ko nuþ tu: Bi zim ta ri hi miz bü - yük bir ta rih. Ta ri hin i çin de a cý tat lý dö nem - ler çok ol muþ o lu yor. Ya kýn ta ri hi miz i çin de Der sim o lay la rý da çok ü zü cü o lay lar, in sa - nýn vic da nýy la, bu gün kü in san hak la rý uy gu - la ma la rýy la çok bað daþ ma ya cak... Bu be nim ken di bil gi le rim den u laþ tý ðým ka na at tir. Bu - nun la il gi li ar þiv le rin a çýl ma sýn da hiç bir mah sur ol ma dý ðý ka na a tin de yim. Bü yük dev let ler, ül ke ler, mil let ler ta rih le rin den kork maz lar. Biz bu nu a çýk ça söy lü yo ruz. Da ha tar týþ ma lý ko nu lar da da ar þiv le ri mi zi a çý yo ruz. Ye ter ki bu ko nu lar, gün lük po le - mik mev zu su ya pý lýp da bun la rýn ü ze rin den baþ ka yer le re u laþ mak, baþ ka a maç lar pe þin - de koþ mak ol ma sýn. Ye te ri ka dar ol gun lu ða u laþ tý ðý mýz ka na a tin de yim. O ba kým dan ar - þiv le ri mi zin bi lim a dam la rý na, ta rih çi le re a - çýl ma sýn da, bun la rýn o kun ma sýn da sa kýn ca ol ma dý ðý ka na a tin de yim. An ka ra / a a CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, ABD Baþ kan Yar dým cý sý Jo seph Bi den i le gö rüþ me sin - de ge nel lik le böl ge me se le le - ri ni ko nuþ tuk la rý ný di le ge ti - re rek, Türk-A me ri kan i liþ ki - le rin de çok ö nem li ye ri o lan dos ya la rý da gö rüþ me fýr sa tý bul duk la rý ný söy le di. Cum hur baþ ka ný Gül, Ye - ni Ze lan da Bü yü kel çi si Ta - ha mo a na A i se a Cluny Macp her son u gü ven mek - tu bu nu ver mek ü ze re ka bu - lün de, ga ze te ci le rin ABD Baþ kan Yar dým cý sý Bi den i le gö rüþ me si ne i liþ kin so ru lar ü ze ri ne, Bi den ý ABD Se na - to su Dý þi liþ ki ler Ko mi te si Baþ kan lý ðý dö ne min den be ri ta ný dý ðý ný i fa de et ti. Hu ku - ku muz ol du ðu i çin gö rüþ - me bi raz u zun sür dü di yen Gül, gö rüþ me de te rör ko - nu su nu u zun u zun e le al - dýk la rý ný a çýk la dý. ABD nin I rak tan 2012 de ta ma men çe ki le ce ði ni a ným sa tan Gül, I rak ýn bu dö nem den son ra - ki du ru mu nu da ko nuþ tuk - la rý ný be lirt ti. Gö rüþ me de ge nel lik le böl ge me se le le ri ni ko nuþ tuk la rý ný di le ge ti ren Gül, ay rý ca Türk-A me ri kan i liþ ki le rin de çok ö nem li ye ri o lan dos ya la rý da gö rüþ me fýr sa tý bul duk la rý ný söy le di. Cum hur baþ ka ný Gül, ABD, PKK ya kar þý mü ca - de le de ye ni bir a çý lým ya pa - bi le cek mi? so ru su nu þöy le ce vap la dý. Da ha güç lü bir þe kil de de vam e de cek. Bu - nun çok i yi far kýn da lar. Bu ko nu da I rak ta yap tý ðý gö - rüþ me ler hak kýn da bir çok ke sin, ka ti bil gi ver di. Hem de bu ra da söy le di ði þey ler i - yi þey ler di. Bun la rý kar þý lýk lý ta kip e de ce ðiz. ABD Baþ kan Yar dým cý sý Jo e Bi den, An ka ra da ki te mas la rý ný ta mam la - ma sý nýn ar dýn dan Ýs tan bul a geç ti. Res mi zi ya ret çer çe ve sin de ön ce ki ge ce geç sa at ler de An ka ra ya ge len Bi den, dün ilk o la rak TBMM Baþ ka - ný Ce mil Çi çek i le kah val tý da bir a ra - ya gel di. Bi den, da ha son ra Çan ka - ya Köþ kü ne ge çe rek Cum hur baþ - ka ný Ab dul lah Gül i le gö rüþ tü. Ba sý - na ka pa lý ger çek le þen gö rüþ me nin baþ lan gý cýn da ga ze te ci le rin gö rün - tü al ma sý na i zin ve ril di. Dý þiþ le ri Ba - kan lý ðý Müs te þa rý Fe ri dun Si nir li oð - lu, Tür ki ye nin Was hing ton Bü yü - kel çi si Na mýk Tan ve ABD nin An - ka ra Bü yü kel çi si Fran cis Ric ci ar do - ne nin de ka týl dý ðý gö rüþ me yak la - þýk 2 sa at sür dü. An ka ra te mas la rý - ný ta mam la yan Bi den, A ir For ce Two u ça ðý i le Ýs tan bul a git ti. Bi den ve be ra be rin de ki he ye ti E sen bo ða ha va a la nýn da An ka ra Va li Yar dým - cý sý Meh met A li U lu taþ u ður la dý. Bi den u ça ða bin me den ön ce, gö - rün tü sü nü a lan ga ze te ci le re doð ru el sal la ya rak, as ker se la mý ver di. Bi den ýn bu gün sa at sý ra la - rýn da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan'ý Üs kü dar Ký sýk lý'da ki ko nu tun - da zi ya ret e dec ði, Kü re sel Gi ri þim - ci lik Zir ve si ne ka týl ma sý ve Fe ner Rum Pat ri ði Bart ho lo me os i le bir a - ra ya gel me si plan la ný yor. I rak tan Tür ki ye ye ge len Bi den, Ýs tan bul da - ki te mas la rý nýn ar dýn dan Yu na nis - tan a ge çe rek, 5 A ra lýk ta ABD ye dö ne cek. An ka ra / a a Ar þiv le rin açýl ma sýn da mah sur yok Bölge meselelerini konuþtuk CUM HUR BAÞ KA NI GÜL, BI DEN Ý LE GÖ RÜÞ ME DE GE NEL LÝK LE BÖL GE ME SE LE LE RÝ NÝ KO NUÞ TUK LA RI NI, TE RÖR KO NU SU NU DA U ZUN U ZUN E LE AL DIK LA RI NI A ÇIK LA DI. ER DO ÐAN I E VÝN DE ZÝ YA RET E DE CEK TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile kahvaltýda bir araya gelen daha sonra Çankaya Köþkü'ne geçerek Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþtü. FOTOÐRAF: AA

10 10 EKONOMÝ Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 1 ARALIK DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8175 ÖN CE KÝ GÜN 1,8315 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4580 ÖN CE KÝ GÜN 2,4695 p DÜN 102,60 ÖN CE KÝ GÜN 102,64 p DÜN 689 ÖN CE KÝ GÜN 686 p BM den yeni bir kriz uyarýsý Þeker-Ýþ Sendikasý ilginç eyleminde þeker pancarýný konuþturdu. Þe ker Pan ca rý: Ba na sa hip çý kýn n TÜRK Þe ke re a it 10 þe ker fab ri ka sý nýn ön ce ki gün sa týl ma sý nýn ar dýn dan Þe ker-ýþ Sen di ka sý il ginç bir ey lem baþ lat tý. Ön ce ki gün Ö zel leþ tir me Ý da re si nde ya pý lan i ha le de B ve C port fö yün de ki 10 þe ker fab ri ka sý 922 mil yon do la ra sa týl dý. Bun dan son ra ki sü reç te i se 15 þe ker fab ri ka sý nýn bu lun du ðu port föy ler sa tý þa çý ka rý la cak. ABD ve Fran sa gi bi li be ral ül ke ler de bi le þe ker sek tö rü ö zel sek tö re bu þe kil de dev re dil mez ken Tür ki ye de, Da nýþ tay ýn ü re tim þar tý ko run ma dý ðý i çin 2009 yý lýn da ip tal et ti ði ö zel leþ tir me le ri, hü kü met i ha le þart na me sin de hiç bir de ði þik lik yap ma dan sü re ci ye ni den baþ lat ma sý ma ni dar bu lu nu yor. Þe ker fab ri ka la rý nýn bi linç siz bir þe kil de sa týl ma sý na tep ki gös te ren Þe ker-ýþ Sen di ka sý, bu sa týþ la ra ka mu o yu nun dik ka ti ni çek mek i çin pan ca rý ko nuþ tur du. Ý çin de pan car ve pan car dan ü re til miþ þe ke rin ol du ðu bi rer ku tu ha zýr la yan Þe ker-ýþ Sen di ka sý, bu ku tu la rý Cum hur baþ ka ný, TBMM Baþ ka ný, Baþ ba kan baþ ta ol mak ü ze re ba kan la ra, mil let ve kil le ri ne, si ya si par ti le re, si vil top lum ör güt le ri ne, ya zý lý ve gör sel ba sý na gön der me ye baþ la dý. Ku tu nun i çin de, Ben Bir Þe ker Pan ca rý yým di ye rek baþ la yan me tin dik kat çe ki yor. Pan ca rýn fer yat et ti ði bu me tin de; Tür ki ye i çin her yýl 3 mil yar do lar yer li kat ma de ðer sað la yan be nim. 10 mil yon in sa na iþ ve ek mek ka pý sý o lan be nim. 250 bin çift çi ye ye rin de ü re tim im ka ný sað la ya rak, köy den ken te gö çü ön le yen be nim. Ön ce ko ta ko ta di ye rek, ya þam a la ný mý da ralt tý lar. Be nim ye ri me þu NBÞ de dik le ri tat lan dý rý cý yý ge ti ri yor lar. Þim di de iþ len di ðim þe ker fab ri ka la rý ný sa tý yor lar. Ön ce ö zel leþ ti rip son ra ka pa ta cak lar. Oy sa fab ri ka ol maz sa ü re tim ol maz. Ü re tim ol maz sa is tih dam ol maz. Be nim i çin so run de ðil. Ben gi der ken di me baþ ka top rak lar bu lu rum. A ma ben A na do lu yu se vi yo rum. Bu top rak la ra a i dim. Ba na sa hip çý kýn. Çün kü ba na sa hip çýk mak A na do lu ya sa hip çýk mak týr di yor. An ka ra / Recep Gören BM, YENÝ RAPORUNDA GELÝÞMÝÞ ÜLKELERÝN MALÎ AÇIDAN KEMER SIKMA POLÝTÝKALARINA ZAMANSIZ BAÞLAMALARI HALÝNDE, DÜNYANIN YENÝ BÝR EKONOMÝK DURGUNLUÐA SÜRÜKLENEBÝLECEÐÝ YORUMUNDA BULUNDU. BM, ön ce ki gün ya yým la dý ðý ye ni kü re sel e ko no mik gö rü nüm ra po run da, ye ni bir e ko no mik kriz o la bi le ce ði ko nu sun da u ya rý da bu lun du. BM nin e ko no mik ve sos yal ko nu lar da i re si (DE SA) ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da, 2012 yý lýn da i yim ser bir se nar yoy la e ko no mik bü yü me nin yüz de 2,6 o la bi le ce ði, an cak kö tü bir se nar yo du ru mun da i se bü yü me nin sa de ce yüz de 0,5 o ra nýn da ka la ca ðý be lir til di. BM, Ma yýs a yýn da ha zýr la dý ðý ra po run da i se 2012 yý lý i çin kü re sel bü yü me yi yüz de 3,6 o ra nýn da ön gör dük le ri ni bil dir miþ ti. Ya yým la nan ye ni ra por da ge liþ miþ ül ke le rin ma li a çý dan ke mer sýk ma po li ti ka la rý na za man sýz baþ la ma la rý ha lin de, dün ya nin ye ni bir e ko no mik dur gun lu ða sü rük le ne bi le ce ði yo ru mun da bu lu nul du. Bu kap sam da ra por, çif te e ko no mik dur gun luk la kar þý kar þý ya ka lýn ma ma sý i çin, ül ke le rin ek can lan dýr ma pa ket le ri ve teþ vik ön lem le ri al ma la rý ný ay rý ca, ye ni iþ ler o luþ tu rul ma sý ve ya tý rý mý teþ vik e de bil mek i çin da ha güç lü u lus la ra ra sý eþ gü düm ya pýl ma sý ný tav si ye et ti. Ra por da ö zel lik le ge liþ miþ ül ke ler ta ra fýn dan ma li a çýk ve ka mu borç la rý na kar þý uy gu la nan ke mer sýk ma ted bir le ri nin, bü yü me yi ve iþ bek len ti le ri ni bas ký la dý ðý vur gu lan dý KRÝ TÝK YIL Ak kurt: Di na mi tin ü ze rin de o tu ru yo ruz Raporda, "Avrupa ve ABD de politika oluþturanlar iþ oluþturamazlar, ulusal borç krizlerini çözemezler, malî sektörün kýrýlganlýðýný aþamazlarsa o zaman küresel ekonomi açýsýndan yeni bir risk ihtimali bulunuyor denildi. GE LÝÞ MEK TE O LAN ÜL KE LER DE ET KÝ LE NE BÝ LÝR RA POR DA ge liþ miþ ül ke ler de ki ya vaþ la yan bü yü me nin, ge liþ mek te o lan ül ke le ri de et ki le di ði ve Ni san a yýn dan bu ya na ge liþ mek te o lan ül ke ler de ki bü yü me nin da ya vaþ la dý ðý kay de dil di. Ra por da, Dün ya nýn i ki en bü yük e ko - no mi si ni o luþ tu ran ABD ve Av ru pa, bir bir le ri ne de rin den bað lý, do la yý sýy la bir - bir le ri nin so run la rýn dan çok ya kýn dan et ki le ni yor lar ve bu da ye ni bir kü re sel dur - gun lu ða se bep o la bi lir yý lýn da ki kriz den güç lü bir þe kil de to par la na rak çý kan ge liþ mek te o lan ül ke ler i se bu se fer ti ca ret ve ma lî ka nal lar yo luy la kriz den et ki le ne bi lir ler de nil di. RA POR, 2012 yý lý ný kri tik yýl o la rak ta ným lar ken, ge le cek yýl dün ya da e ko no mik bü yü me nin ya - vaþ o ran da o la ca ðý (yüz de 2,6) 2013 yý lýn da i se bü yü me o ra ný nýn yüz de 3,2 ye çý ka ca ðý, an cak bü tün bu tah min le rin an cak E u ro Böl ge si nde ki borç kri zi nin kon trol al tý na a lýn ma sý ve çok sý ký ma lî po li ti - ka la rýn a zal týl ma sý ha lin de müm kün o la bi le ce ði vur gu lan dý. Ra por da, Ö zel lik le Av ru pa ve ABD de po li ti ka o luþ tu ran lar iþ o luþ tu ra maz lar, u lu sal borç kriz le ri ni çö ze mez ler, ma lî sek tö rün ký rýl gan lý ðý - ný a þa maz lar sa o za man kü re sel e ko no mi a çý sýn dan ye ni bir risk ih ti ma li bu lu nu yor de nil di. BM ra - po run da u lu sal borç kriz le ri nin, ký rýl gan ban ka cý lýk sek tör le ri nin, yük sek iþ siz lik o ra ný i le ke mer sýk - ma po li ti ka la rý nýn o luþ tur du ðu dü þük ta le bin ve si ya sî et kin siz li ðin kü re sel e ko no mi yi za yýf lat tý ðý be lir ti le rek, Bu fak tör ler den bi ri nin da ha da kö tü ha le git me si du ru mun da çok cid dî ma lî kar ga þa - ya ve e ko no mik dur gun lu ða sü rük len me ih ti ma li bu lun mak ta dýr i fa de si ne yer ve ril di. IMF: Avrupa daki kriz her ülkeyi etkileyecek Si ga ra ya, yatýrýmlarýn üç katý para ödedik n SÝ GA RA YA son 6 yýl da Tür ki ye nin bu yýl ya tý rým la ra a yýr dý ðý tu ta rýn 3 ka tý ný ö de dik yý lýn dan bu ya na Tür ki ye de 30 mil yar 61 mil yon pa ket si ga ra sa tý lýr ken, va tan da þýn si ga ra i çin ö de di ði pa ra da yak la þýk 180,4 mil yar li ra ya u laþ tý. Tü tün ve Al kol Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu nun (TAPDK) ve ri le rin den ya pý lan he sap la ma la ra gö re, or ta seg ment te ki si ga ra fi ya tý o lan 6 li ra baz a lýn dý ðýn da, 2006 yý lýn da 32 mil yar 373 mil yon li ra o lan si ga ra sa týþ la rý, 2007 yý lýn da 32 mil yar 236 mil yon li ra, 2008 yý lýn da 32 mil yar 358 mil yon li ra, 2009 yý lýn da 32 mil yar 266 mil yon li ra, 2010 yý lýn da 28 mil yar li ra ol du. Bu yý lýn O cak-e kim dö ne min de i se tir ya ki ler, si ga ra ya 23 mil yar 128 mil yon li ra ö de di. Söz ko nu su ra kam la ra gö re, va tan daþ lar si ga ra ya yýl da or ta la ma 30 mil yar li ra har cý yor. Si ga ra ya ö de nen pa ra, dev le tin büt çe ya tý rým la rý na ya rý sý na yak la þý yor yý lý büt çe sin de has ta ne, o kul, yol, e lek trik, su ve di ðer ya tý rým lar (ka mu sa bit ser ma ye ya tý rým la rý) i çin 56,6 mil yar li ra ö de nek ay rýl dý ðý dik ka te a lýn dý ðýn da, si ga ra ya gi den pa ra nýn bü yük lü ðü da ha i yi an la þý lý yor. Si ga ra tü ke ti mi ya pý lan zam lar, ya sak lar i le ge ri li yor. Çað la yan: Ýh ra cat, 135 mil yar do la rý bu la cak n E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan ih ra cat top la mý nýn yýl so nun da mil yar do lar la cum hu ri yet ta ri hi nin en yük sek se vi ye si ne u la þa ca ðý ný söy le di. Ýþ Ban ka sý Rus ya nýn a çý lý þý i çin Mos ko va da bu lu nan Çað la yan, Tür ki ye nin Mos ko va Bü yü kel çi li ði nde Türk i þa dam la rýy la bir a ra ya gel di. Çað la yan, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, ka sým a yý ih ra cat ra ka mý nýn 10,8 mil yar do lar la 2007 son ra sý dö nem de en yük sek se vi ye ye u laþ tý ðý ný be lir te rek, 11 ay lýk ih ra cat top la mý ný da 122,2 mil yar do la ra u laþ tý. Yýl so nun da mil yar do lar la cum hu ri yet ta ri hi nin en yük sek se vi ye si ya ka la na rak ta ri hi re kor ký rý la cak de di. Rus ya i le ti ca ret te e ner ji dý þýn da ki sek tör ler de Tür ki ye nin ih ra cat faz la sý ver di ði ni söy le yen Çað la yan, Hü kü met ler a ra sý i liþ ki ler çok i yi dü zey de. Ýþ a dam la rý mýz bu nu çok i yi de ðer len dir me li. Yap tý ðý mýz ha ta lar da, ba þa rý lar da Tür ki ye nin ha ne si ne ya zý lý yor di ye ko nuþ tu. Moskova / a a TÜ KE TÝCÝ kre di le riy le il gi li çar pý cý bir yo rum ya pan Ak bank Ge nel Mü dü rü Zi ya Ak kurt, Þu an da bir di na mi tin da ha ü ze rin de o tu ru yo ruz. de di. Av ru pa yý sa ran kri zin Tür ki ye yi na sýl et ki le ye ce ði nin tar tý þýl dý ðý, E ko no mi 2012 baþ lý ðýy la ya pý lan CE O Club top lan tý sýn da ko nu þan Ak kurt, Ben Tür ki ye yi ha cý yat ma za ben ze ti yo rum. Hiç bir za man ye re düþ mez. Bi raz ya ta rýz tek rar kal ka rýz. Ben Tür ki ye nin bir ha cý yat maz gi bi tek rar a ya ða ka kýp ba þa rý lý o la ca ðý na i na ný yo rum di ye ko nuþ tu. Ak kurt söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bu ra dan Tür ki ye yi ne ka zanç lý çý ka cak týr, Çün kü ü ret ti ði mal grup la rý i ti ba riy le bak tý ðý mýz da, Çin ve Hin dis tan a çok ya kýn mal lar ü re ti yor. Çin ve Hin dis tan dan bel li grup mal la rý it hal e den ül ke ler, baþ ta AB ol mak ü ze re Tür ki ye ye bi raz da ha o dö nem de ya kýn o la bi lir, ta lep le ri ar ta bi lir. Av ru pa da fa iz ler çok yük sek. Bir Ý tal yan fir ma sý yüz de 5-6 i le borç la ný yor, bir Al man fir ma sý yak la þýk 1,5-2 ler ci va rýn da borç la na bi li yor. Yük sek ma li yet fark la rý baþ ta Ý tal ya ol mak ü ze re re ka bet çi güç le ri ni a zalt mak ta dýr. Tür ki ye de di ye cek si niz fir ma lar 4-5 i le borç la ný yor a ma Zi ya Ak kurt bi zim da ha e las tik ye te ne ði miz ol du ðu nu gö re ce ðiz. Bu du rum da da Tür ki ye ye bir ih ra cat po tan si ye li bek le ne nin ak si ne bel ki or ta va de de ar ta ca ðý ný ben ön gö rü yo rum. Çün kü bel li fir ma lar ar týk Gü ney Av ru pa böl ge sin de ü re tim le ri ni ya pa ma ya cak la rý i çin ya þa mak zo run da lar. Ýt ha lat ya pa cak lar, en ya kýn, en uy gun ül ke Tür ki ye dir. Ben her ah val de Tür ki ye nin bir ha cý yat maz gi bi tek rar a ya ða kal kýp ba þa rý lý o la ca ðý na i na ný yo rum. Tü ke ti ci kre di le riy le il gi li çar pý cý bir de ðer len dir me de ya pan Ak kurt, Þu an da bir di na mi tin da ha ü ze rin de o tu ru yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a AMERÝKALI YATIRIMCI GEORGE SOROS: Fi nans sis te mi çö kü þün e þi ðin de A ME RÝKA LI ya tý rým cý Ge or ge So ros, kü re sel fi nans sis te mi nin çö kü þün e þi ði ne gel di ði ni söy le di. New York ta bir et kin lik te ko nu þan So ros, fi nan sal sis te min þu an fonk si yon la rý ný ye ri ne ge ti re mez hal de ol du ðu nu kay det ti. Ge li þen ül ke le rin gel di ði nok ta ya dik kat çe ken So ros, bu ül ke le rin ge liþ miþ ül ke ler gi bi def las yo nist borç tu - Ge or ge So ros za ðý na düþ me dik le ri ne dik kat çek ti. Bu a ra da IMF, kü re sel bü yü me bek len ti le ri ni dü þür me ye ha zýr la ný yor. IMF Söz cü sü Gerry Ri ce, IMF nin muh te me len ge le cek ay bek len ti le ri ni a þa ðý çe ke ce ði ni söy le di. Ey lül de a çýk la dýk la rý tah min den bu ya na e ko no mik ak ti vi te nin ya vaþ la dý ðý ný be lir ten Ri ce, a çýk la ma nýn o cak so nu na doð ru ya pý la bi le ce ði ni i fa de et ti. U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, Av ru pa da ki borç kri zi nin dün ya nýn di ðer ke sim le rin de ki ül ke le ri et ki le ye ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Bre zil ya yý zi ya ret e den IMF Baþ ka ný La gar de, Dev let Baþ ka ný Dil ma Ro us seff i le gö rüþ tük ten son ra Ma li ye Ba ka ný Gu i do Man te ga i le bi ra ra ya gel di. La gar de, Man te ga i le dü zen le di ði or tak ba sýn top lan tý sýn da, Av ru pa nýn borç kri zi kü re sel to par lan ma yý teh dit et ti ði i çin G-20 IMF nin kay nak la rý ný des tek le me ye ha zýr ol du ðu nu söy le di. Þart lar ge rek ti rir se, G- 20 ül ke le ri, sis te mik ro lü nü oy na ma sý i çin IMF ye ge rek li kay nak la rý ta ah hüt e de cek di yen La gar de, kü re sel gö rü nü mün kö tü leþ me si du ru mun da IMF nin mev cut 390 mil yar do lar lýk kay na ðý nýn ye ter li ol ma ya bi le ce ði ne dik kat çek ti. Hiç bir ül ke nin kriz den ka ça ma ya ca ðý ný, an cak Bre zil - ya nýn iz le di ði po li ti ka lar dan ö tü rü kri zin et ki le ri ne di ren me de güç lü ko num da ol - Chris ti ne La gar de du ðu nu i fa de e den La gar de, Bre zil ya e ko no mi si nin di ren ci ni, ma li so rum lu luk, enf las yon he def le me ve es nek dö viz ku ru te me lin de güç lü mak ro e ko no mik yö ne tim per for man sý na borç lu ol du ðu nu be lirt ti. La gar de, An cak bu Bre zil ya nýn kriz den mu af o la ca ðý ný söy le mek de ðil. Bi zim zi ya de siy le i çi çe geç miþ dün ya mýz da hiç kim se dý þa rý da kal ma ya cak di ye ko nuþ tu. Brasilia / a a ALMANYA BAÞBAKANI ANGELA MERKEL: Fi nan sal kri zin çö zü mü yýl lar a la cak AL MAN YA Baþ ba ka ný An ge la Mer kel, Av ru pa nýn fi nan sal kri zi ne ko lay çö züm ol ma dý ðý ve çö zü mün yýl lar a la ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. Mer kel, par la men to da yap tý ðý ko nuþ ma da, Al man hü kü me ti a çýk ça or ta ya koy du, Av ru pa nýn fi nan sal kri zi bir çýr pý da çö zül me ye cek. Bu bir sü reç ve bu sü reç yýl lar sü re cek de di. Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn (ECB) gü ve ni sür dür me si i çin ba - Angela Merkel ðým sýz ol ma sý ge rek ti ði tav rý ný sür dür dü ðü nü vur gu la yan Mer kel, e u ro bond la rýn (E u ro Böl ge si nin or tak tah vil) Av ru pa nýn borç kri zi ne çö züm ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Mer kel, E u ro Böl ge si nin bu ön lem ler ye ri ne, güç lü ma li kon trol le ri ve borç dü zen le me le riy le ye ni bir is tik rar bir li ði ne ih ti ya cý ol du ðu nu be lirt ti. Baþ ba kan Mer kel, 9 A ra lýk ta ki Av ru pa Bir li ði (AB) zir ve si nin a ma cý nýn, E u ro Böl ge si nin ve E u ro Böl ge si ol ma yan ü ye le rin da ðýl ma sýn dan ka çýn mak i çin Av ru pa an laþ ma la rýn da de ði þik lik yap mak ol du ðu nu kay det ti. Berlin / a a

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Sa vun ma har ca ma la rý nýn yüz de 92 si TÜRKÝYE DE, sa vun ma har ca ma la rý nýn yüz de 92 si nin, ma sa ba þýn da, bel ge ü ze rin den de net len di ði ni bi li yor muy du nuz? Pe ki, yay gýn ka na a tin ak si ne, Sa yýþ tay ýn as lýn da TSK nýn e lin de ki dev let mal la rý ný (as ke ri si lah ve sa vun ma sa na yi sis tem le ri) de net le me yet ki si ol du ðu nu, an cak beþ yýl dýr TBMM is te me di ði i çin bu de ne ti min ya pýl ma dý ðý ný? So ru ya dö nüþ tür dü ðüm bu çar pý cý ve ri ler, Sa yýþ tay Baþ de net çi si Þa hin Bi ni ci nin Sa vun ma Har ca ma la rýn da Sa yýþ tay De ne ti mi ad lý ki ta býn dan. Üç ay ön ce ya yým lan mýþ ça lýþ ma, sa vun ma har ca ma la rý de ne ti mi ko nu sun da; ABD, Fran sa ve Al man ya Sa yýþ tay la rý ný, bi zim Sa yýþ tay la kar þý laþ tý rý yor. So nuç lar, Tür ki ye nin ne re de ol du ðu ko nu sun da çar pý cý ve ri ler le do lu. Da ha sý, sa vun ma har ca ma la rý nýn ka mu o yuy la pay la þýl ma sý na da ir gün cel tar týþ ma ya, ö nem li kat ký lar sað la ya cak bil gi ler i çe ri yor. MEC LÝS, YET KÝ SÝ NÝ HA TIR LI YOR MU? Bu gün bir hü kü met ve ya TBMM ü ye si ne, Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý har ca ma la rý Sa yýþ tay de ne ti mi ne ta bi mi dir? de se niz, he men e vet ce va bý a lýr sý nýz. E ðer; ba kan lýk har ca ma la rý nýn e zi ci bir kýs mý nýn, ya pým iþ le ri ve tü ke ti me dö nük mal hiz met a lým la rýn dan o luþ tu ðu nu bil mi yor sa nýz, bu ce vap ya nýl tý cý dýr. Mil li sa vun ma yý et ki le yen a sýl ö nem li har ca ma lar, MSB büt çe si dý þýn da ki ku rum lar ca ger çek leþ ti ri li yor: GÝTTÝKÇE gün de lik di li mi ze bu la þan bir Av ru pa a lay cý lýk var. Av ru pa kuþ ku cu lu ðun ye ni sü rü mü. Si ya set çi den so kak ta ki a da ma ka dar u za nan ve mil let çe pek ho þu mu za gi den bir za val lý Av ru pa e de bi ya tý dýr gi di yor. Cum hur baþ ka ný nýn Lon dra da Kýb rýs Cum hu ri ye ti ni kas ten böy le za val lý bir bir li ðe, böy le ya rým bir baþ kan lýk o la cak di ye rek tuz bi ber ek ti ði bir ruh ha li. Bu ye ni mil lî he ye ca nýn ar ka sýn da av ro böl ge si nin i çin de bu lun du ðu zor du rum ka dar Tür ki ye nin i çin de bu lun du ðu öz gü ven pat la ma sý var. Hoþ da ha ge çen gün AB nin Su ri ye top lan tý sý na Tür ki ye nin ka týl ma sý ný en gel le yen He len dün ya sý nýn ah mak ça tav rýn da ol du ðu gi bi ki mi AB li po li ti ka cý la rýn dýþ la yý cý ve küs tah ta výr la rý zi ya de siy le kýþ kýr tý cý ol sa da bu ruh ha li nin a bar týl ma ma sý lâ zým. Zi ra Av ru pa nýn ya ni 12 tril yon av ro luk, Tür ki ye e ko no mi si nin 16 mis li, dün ya nýn en bü yük e ko no mi si nin kri ziy le her fýr sat ta dal ga geç mek, bu du ru mun se nin ü ze rin de ki et ki sin den bi ha ber ol mak de mek -ki bu pek a kýl lý ca de ðil. A li Ba ba can i le Meh met Þim þek, bir nu ma ra lý i þor ta ðý mýz Av ru pa nýn ya vaþ la ma sýy la ka pý mý za da yan mak ta o lan sý kýn tý la ra da i þa ret e dip ay lar dýr ön lem al ma ya ça lý þý yor lar. Ve ri ler or ta da: AB Tür ki ye nin bir nu ma ra lý ti ca rî or ta ðý ve bir nu ma ra lý ya ban cý ser ma ye kay na ðý. Av ru pa hap þýr dý ðýn da -ki hap þýr mak tan be ter du rum da, Tür ki ye has ta la na cak. Ya vaþ la ma nýn ilk i þa ret le ri gel me ye baþ la dý bi le. El bet te tek ne den Av ru pa nýn i çin de bu lun du ðu du rum de ðil. Ver gi de, e ði tim de, AR-GE de ve iþ gü cü pi ya sa sýn da yýl lar dýr re form yap ma yan, di ðer ta raf ta mu az zam kay nak is ra fý na se be bo lan Kürt ça týþ ma sý ný çö ze me yen Tür ki ye nin ken di si nin bu tý ka nýk lýk ta zi ya de siy le pa yý var. Ý þin i ro nik ya ný da bu ra da: A dý e di len so run lar ar týk be ðe nil me yen Av ru pa da çok tan çö zül müþ du rum da. Hâ sýl-ý ke lam ban ka per for man sý, iç tü ke tim pat la ma sý ve in þa at Sa vun ma Sa na yii Müs te þar lý ðý (SSM), SSDF, TSK Güç len dir me Vak fý ve MKE ü ze rin den. SSM ve SSDF, son ye di yýl dýr Sa yýþ tay de ne ti mi ne ta bi. TSK Güç len dir me Vak fý i le MKE i se Sa yýþ tay de ne ti mi nin dý þýn da gö rü nü yor. Ö zel lik le gö rü nü yor di yo rum. Çün kü yu ka rý - da be lirt ti ðim gi bi, Sa yýþ tay ýn TSK e lin de ki mal la rý de ne tim yet ki si var. Tek bir þart la a ma: TBMM is te ye cek... Ay rýn tý sý þu: 2004 e ka dar, Tür ki ye de, sa vun ma TSK nýn e lin de ki dev let mal la har ca ma la rý nýn rý a na ya sal sý nýr ne de niy le de yüz de 92 si nin, net le ne mi yor. Mad de, a na ya sa dan 2004 yý lýn da kal dý rý lý yor. ma sa ba þýn da, bel ge ü ze rin den de net len di ði ni bi li yor muy du nuz? GÝZ LÝ YÖ NET ME LÝK An cak 2006 da Ba kan lar Ku ru lu, giz li bir yö net me lik çý ka rý yor. Bu yö net me li ðe go re, Sa yýþ - tay, an cak TBMM is ter se, MSB nin mal la rý ný de net le ye bi li yor muþ. Fa kat bu gü ne ka dar böy le bir de ne ti min ger çek leþ me di ði ni an lý yo ruz. Çün kü TBMM is te me miþ. Bir yan dan sa vun ma har ca ma la rý nýn de ne ti min de ki a na ya sal fur ya sý Av ru pa a lay cý lýk i çin yet mez ma a le sef. He le kýs tas, bi rey i le top lu mun e sen li ði ve do ða nýn be ka sýy sa, Tür ki ye nin Av ru pa i le boy öl çü þe bi le ce ði, ký yas la ma da ö na la ca ðý hiç bir per for mans yok. Bir de fa Av ru pa nýn hiç bir ül ke sin de Tür ki ye de ki ka dar so run yok. A ÝHM de ki Türk yar gýç I þýl Ka ra - kaþ ýn þu be ya ný ye ter: Tür ki ye ö zel lik le u zun tu tuk lu luk sü re le ri, i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü ko nu sun da en kö tü du rum da ki Av ru pa ül ke le riy le a lay e der ken Av ru pa il ke le riy le a lay et me ye lim çün kü on la ra da ha ço ok ih ti ya cý mýz var. dev let! Tür ki ye nin dün ya nýn fark lý sý ra la ma la rýn da ki ye ri bu göz le mi te yi de di yor. Bu nun la da ye tin me ye cek ler i çin Van dep re mi son ra sýn da hâ lâ sü ren ö lüm cül keþ me ke þi ve Kürt ça týþ ma sý nýn çö zü mün de ki müz min be ce rik siz li ði ha týr la ta lým. Av ru pa ül ke le riy le a lay e der ken Av ru pa il ke le riy le a lay et - me ye lim çün kü on la ra da ha ço ok ih ti ya cý mýz var. As ke rî har ca ma la rýn de ne ti mi A la lým ör ne ðin as ke rî har ca ma lar da þef faf lýk, de net le ne bi lir lik ve he sap ve ri le bi lir li ði. De mok ra tik iþ le yiþ a çý sýn dan ha ya tî ko nu dur. De mok ra si ler de as ke rin de ne ti mi baþ ta sa yýþ tay lar ol mak ü ze re sa vun ma ba kan lýk la rý nýn de ne tim me ka niz ma la rý, par la men to lar, u lu sal ve u lu süs tü stklar ca ya pý lý yor. Ba zý du rum lar da ha sým ül ke ler bir bir le ri nin sa vun ma har ca ma la rý ný de net le ye cek me ka niz ma lar ge liþ tir miþ. Ar jan tin i le Þi li a ra sýn da 1998 de ak de di len an laþ ma gi bi. SURÝYE i þi ba þý mý zý çok að rý ta cak. Ön ce ki gün Top ka pý ya yö ne lik tu haf sal dý rý bu nun bir i þa re ti. Lib ya lý bir ki þi nin Su ri ye pla ka lý bir a raç la ge lip Top ka pý da yap tý ðý ey lem her hal de Muh te þem Yüz yýl di zi si nin ha rem en tri ka la rýy la de ðil, Or ta do ðu da ki güç mü ca de le siy le a la ka lýy dý. Üs te lik ki min kim a dý na ha re ket et ti ði ni an la ma nýn ko lay ol ma dý ðý bir mü ca de le bu... Or ta do ðu da kim se ik ti dar dan gö nül lü bir þe kil de çe kil mi yor. Ýk ti dar i çin pa zar lýk da ya pýl mý yor; sa va þý lý yor. Su ri ye re ji mi ve o nun des tek çi le ri nin yap tý ðý tam da bu. Çün kü dü þük bir ha yat on lar i çin ha yat de ðil, öl mek da ha yeð. O yüz den ö - le ne ka dar sa vaþ ý de ni yor lar. Beþ þar E sed gi de cek, a ma gi der ken ken di siy le bir lik te kim le ri ve ne le ri gö tü re cek? Bo þu na bü tün böl ge nin kan gö lü ne dö ne ce ði teh di di ni sa vur mu yor. Su ri ye me se le si sa de ce Su ri ye den i ba ret de ðil. Ý ran dan baþ la yýp I rak a, o ra dan Su ri ye ve Lüb nan a i nen, Fi lis tin e Ha mas ü ze rin den do ku na rak Ür dün e ka dar bu la þan, ö te yan dan da Ý ran dan Kör fez e sar kan kar ma þýk bir böl ge sel he sap laþ ma ya dö nü þe bi lir bu iþ. Da ha sý, Rus ya nýn da ge liþ me le re mü da hil ol ma is te ði ni u nut ma mak la zým. Ký sa ca, böl ge i çi den ge le ri sar sa cak de rin bir kriz den söz e di yo ruz. Bü tün bun lar dan do la yý baþ lan gýç ta, Su ri ye nin ted ri ci ve dü zen i çin de dö nü þü mü nü ön gö ren Tür ki ye yak la þý mý ye rin dey di. An cak Su ri ye de ki re jim ve güç i liþ ki le ri bi zim san dý ðý mýz ka dar ba sit ol ma dý ðýn dan E sed, des tek çi le ri ve re ji min ger çek sa hip le ri ik ti dar la rýn dan vaz geç me di ler. Her ha lü kar da þu an da ok yay dan çýk mýþ du rum da. Su ri ye ve Tür ki ye i liþ ki le ri nin E sed git me den nor mal leþ me si ar týk im kân sýz. Da ha da ö te si, Tür ki ye nin son za man lar da pek gu rur duy du ðu Or ta do ðu da ki yük se len gü cü, Su ri ye düþ me den res to re e di le me ye cek. E sed in Þam da o tur ma ya de vam et ti ði bir se nar yo Tür ki ye yi böl ge sel po li ti ka da kâ ðýt tan kap lan a dö nüþ tü re cek, en ge li kal dý rýp bu sis te mi ha ya ta ge çi re cek Mec lis i ra de si ni hiç ça lýþ týr ma mak tu haf de ðil mi? TSK nýn e lin de ki mal var lý ðý nýn de ne ti mi ni is te yen i ra de nin, bu de ne ti mi beþ yýl da bir kez ol sun is te me si bek len mez mi? KA RA RI BAÞ BA KAN VE RE CEK Bu gün, hem Sa yýþ tay ýn hem de Baþ ba kan lý ðýn gün de min de bu lu nan, sa vun ma har ca ma la rý nýn de ne ti mi ko nu sun da ki yö net me lik tas la ðýn da son nok ta yý hü kü met ko ya cak. Da ha doð ru su Baþ ba kan Tay yip Er do ðan. Sa yýþ tay, yö net me lik tas la ðý ný Baþ ba kan lý ða gön der mek ü ze re. Ön ce Ka nun lar Ka rar lar Da i re si nde in ce le ne cek o lan tas lak, son ra Ba kan lar Ku ru lu nun ö nü ne gi de cek. Bu ha ya ti ko nu nun sey rin de, Baþ ba kan ýn þu i ki so ru ya yak la þý mý be lir le yi ci o la cak: - De ne tim so nuç la rý ka mu o yuy la pay la þý la cak mý, pay la þý la cak sa ne ka da rý, na sýl bir çer çe ve de? - De ne tim so nuç la rý nýn ka mu o yuy la pay la þýl ma sýn da kim söz sa hi bi o la cak? Sa yýþ tay mý, TBMM de ki Ko mis yon mu? Ko mis yon un han gi si o la ca ðý da bu a þa ma da bel li de ðil. Ya ye ni TBMM Ýç tü zük ça lýþ ma sýy la bel li o la cak. Ya da KÝT Ko mis yo nu bu ko nu da gö rev len di ri le cek. Bel li o lan tek þey i se: Bu yö net me li ðin, ya yým lan dý ðýn da, as ke ri ve sa yet tar týþ ma sýn da bir ký rýl ma nok ta sý o la ca ðý. Çið dem To ker, Ak þam, 2 A ra lýk 2011 Av ru pa nýn ilkelerine ihtiyacýmýz var Mi mar Si nan Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si Dr. Þük rü As lan: Der sim de A ta türk ün ro lü nü tar týþ mak a bes (...)ÇÜNKÜ bu bir dev let po li ti ka sý ve 1920 le rin i kin ci ya rý sýn dan be ri ra por lar ha zýr la ný yor. Ra por la rý ha zýr la yan la rýn, on la ra bu gö re vi ve ren le rin kim ol du ðu bel li. (...)Dö ne min Cum hur baþ ka ný A ta türk, Baþ ba ka ný Ce lal Ba yar, Ge nel kur may Baþ ka ný Fev zi Çak mak, Ý çiþ le ri Ba ka ný Þük rü Ka ya dýr. Ya ni, il la ki þi le re bað la ya cak sak; bun lar dýr. (...) 4 Ma yýs 1937 de a lý nan Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýn da bü tün ba kan la rýn, baþ ba ka nýn, Cum hur baþ ka ný nýn i sim ve im za la rý var. Trab zon da ki A ta türk Köþ kü nün i çin de ki ha ri ta da A ta türk ün biz zat ü ze rin de ça lýþ tý ðý Der sim Ha re ke ti nin kro ki si dir di yor. Bu ka dar þe yi gör dük ten son ra A ta türk ün bu iþ te ro lü var mý dýr? tar týþ ma sý çok a bes bir tar týþ ma o lu yor ta biî. Ko nu þan Þe nay Yýl dýz, Ak þam, 2 A ra lýk 2011 AB ol ma sa ya pa bi lir miy dik? EGEMEN Ba ðýþ a, dün kü man þe ti mi zi de sor dum. Mil li Sa vun ma Ba ka ný nýn ko ru ma lý ðý ný da ar týk as ker ye ri ne ta ma men po lis üst le ni yor. Yo ru mu þöy le: AB sü re ci ol ma sa ya pa bi lir miy dik? Mü za ke re i çin de ol ma sak YÖK te ki, TRT Yö ne tim Ku ru lu nda ki, MGK da ki ge ne ral le ri dý þa rý çý ka ra bi lir miy dik? DGM ler de ki as ke ri ü ye ler bi le du ru yor o lur du. Ý yi gö rün tü ler de ðil di on lar. De mok ra tik le þi yo ruz, si vil le þi yo ruz. Hâlâ yap ma mýz ge re ken ler var. E ko no mik, hu ku kî, de mok ra tik ve sos yal an lam da ki re form la rý sür dür mek i çin AB i le mü za ke re le ri ö nem si yo ruz. A zim ve ka rar lý lýk la zým. On lar da biz de var. Baþ mü za ke re ci yi din ler ken, Cum hur baþ ka ný nýn Lon dra da ki söz le ri ni ha týr la dým. As lýn da Tür ki ye nin po zis yo nu i yi ce net le þi yor. AB yö rün ge sin de ol mak ö nem li. O stan dart la rý ya ka la yýn ca tam ü ye o lup o la ma ya ca ðý mýz ay rý so ru i þa re ti. O, bu gü nün me se le si de ðil. Ger gin lik ler, her i ki ta ra fýn ken di iç ka mu o yu na yö ne lik me saj la rýn dan o lu þan, gün lük ve kon jonk tü rel... An ka ra da Brük sel de bir bi ri ne ih ti ya cý ol du ðu nun ga yet far kýn da. Ýs ma il Kü çük ka ya, Ak þam, 2 A ra lýk 2011 Biz dey se 6085 sa yý lý ye ni Sa yýþ tay Ya sa sý i le as ke rî i ha le ler, me kân lar, mal ve har ca ma lar ni ha yet de ne tim kap sa mýn da yer a la cak a ma de ne tim ra por la rý ül ke gü ven li ði ge rek çe siy le giz li tu tu la cak tý. Ra por la ra e ri þim i le il gi li dü zen le me nin na sýl o la ca ðý Ge nel kur may, Sa vun ma i le Ý çiþ le ri Ba kan lýk la rý ve Sa yýþ tay ýn gö rüþ le ri doð rul tu sun da Ba kan lar Ku ru lu nca çý ka rý la cak yö net me lik le be lir le ne cek ti. Ben zer giz li lik il ke si Av ru pa ül ke le rin de de var an cak si lâh pro je le riy le il gi li, har ca ma lar la de ðil. A ma ge nel kur ma yýn ma lî de ne ti min par ça sý ol du ðu, Türk çe siy le ku zu nun kur da e ma net e dil di ði bir mo del, hiç bir de mok ra tik ül ke de yok. E sas teh li ke, hü kü me tin as ke ri ye i le zým nen bir ne vi cen til men lik an laþ ma sý na git me siy le as ke ri ye nin gö re ce ö zerk li ði ni mu ha fa za e de cek ol ma sýy dý. As ke ri ye nin, si ya se te mü da ha le den a rýn mýþ o la cak ye ni ö zerk li ði ar týk hu ku kî ve ma lî ay rý ca lýk lar va sý ta sýy la ger çek le þe cek gi bi du ru yor du. Ve ni te kim bu ön gö rü þu sý ra lar da ger çek le þi yor. Ta raf ýn ha be ri ne gö re yu ka rý da a dý e di len yö net me lik Sa yýþ tay uz man la rýn ca ha zýr la na rak Sa yýþ tay Baþ kan lý ðý na su nul muþ. Tas la ðýn hem ha zýr lýk a þa ma sýn da hem son ra sýn da Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý Ma li ye Da i re Baþ kan lý ðý ndan bas ký lar gel me ye baþ la mýþ. So nun da tas lak as ke ri ye nin pa ta tes so ðan a lý mý ný an ca de net le ye cek þe kil de ku þa çev ril miþ. Çað daþ bir de ne tim me ka niz ma sý nýn çok ge ri sin de ka lan me tin e ðer Ba kan lar Ku ru lu nda ka bul e di lir se as ke ri ye nin ma lî ö zerk li ði ka lý cý bir te me le o tu ra cak týr. Þef faf lýk ye ri ne giz li li ðin ko ta rýl dý ðý bir de net le me me ka niz ma sý, dal ga ge çi len Av ru pa da yok. Bir AK par ti kur ma yý AB nin bi ze fay da sýn dan çok za ra rý o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. Biz þu an da Av ru pa nýn bi ze sað la ya ca ðý nýn çok çok ü ze rin de gi di yo ruz di ye ö vün se de bu böy le. Cen giz Ak tar, Va tan, 2 A ra lýk 2011 Suriye politikamýz: Ya hep ya hiç Ba zý la rý bir taþ la i ki kuþ vur mak da is te ye bi lir. Tür ki ye, E sed in gön de ril - me sin de fi i li bir kal dý raç ro lü oy na ma ya baþ la dý - ðýn da ken di ni bir den ya pa yal nýz bu la bi lir. dü zen ku ru cu rol oy na dý ðý id di a sý ný gü lünç ha le ge ti re cek. Ký sa ca, Su ri ye po li ti ka sýn da Tür ki ye, ka zan ka zan po li ti ka sýn dan ya hep ya hiç po li ti ka sý na sav rul muþ gö rü lü yor. Ya si ya sal he de fi o lan Su ri ye de re jim de ði þik li ði ni ger çek leþ ti re rek dö nüþ tü rü cü güç ü nü ser gi le ye cek ya da ge ri çe ki le cek ve böl ge sel po li ti ka sý nýn di li ni, a raç la rý ný ve he def le ri ni göz den ge çi re cek tir. Bu, baþ ka ül ke ler de re jim de ði þik li ði po li ti ka sý iz le yen her ül ke nin ba þý na ge lir; he def ger çek le þir se böl ge sel ve kü re sel pro fil le ri yük se lir, he def ül ke de ki nü fuz la rý ta van ya par, an cak re jim de ði þik li ði he de fi ni ger çek leþ ti re mez ler se de re zil o lur lar. Su ri ye ör ne ðin de Tür ki ye nin ya þa dý ðý aç maz bu. An cak þu nu da be lir te lim; re jim de ði þik li ði ger çek leþ se bi le bu nun sür dü rü le bi lir ol ma sý, ba þa rý ü ret me si ve ya fi yas ko ya dö nüþ me si de pat ron ül ke ye, o nun i ma jý na ya zar. Do la yý sýy la bir de fa bu sü re ce mü da hil o lan ül ke ko lay ko lay ken di ni ge ri çe ke mez, an gaj man sü rek li ha le ge lir. Son dö nem de Su ri ye ye i liþ kin iz le di ði po li ti ka lar la Tür ki ye her þe yi re jim de ði þik li ði ne bað la mýþ du rum da. Do la yý sýy la ge ri a dým at ma sý zor. Yý lýn baþ la rý na dö nüp ha týr la ya lým, Ba tý ül ke le ri Tür ki ye yi Su ri ye ko nu sun da i te le me ye kal ký yor lar dý; þim di ler de i se Tür ki ye, hem A rap dün ya sý ný hem de Ba tý yý ha re ke te ge çir me ye ça lý þan bir ak tör. An cak ha re ke te ge çir di ði mi zi san dýk la rý mýz bir den ge ri çe ki lir ler se iþ tek ba þý na bi ze ka lýr. Tam bu nok ta da o la yýn da ha çet re fil li bir baþ ka bo yu tu na da dik kat çek mek ge rek. Re jim de ði þik li ði na sýl sað la na cak, E sed na sýl gön de ri le cek? Hem Ba tý hem de A rap dün ya sý E sed in gön de ril me si ko nu sun da hem fi kir. A ma na sýl gön de ri le ce ði ko nu sun da bir mu ta ba kat yok. Bu nun ne de ni i se pek ko nu þul ma mak la bir lik te ba sit; E sed in na sýl gön de ri le ce ði, as lýn da, ar dýn dan ki min ge le ce ði ni de be lir le ye cek. Ya ni, E sed i kim gön de rir se Su ri ye yi o güç ye ni den ya pý lan dý ra cak. Do la yý sýy la mev cut dip lo ma tik ma nev ra lar bi raz da E sed son ra sý nýn pay la þý mý yla a la ka lý. Ba zý la rý bir taþ la i ki kuþ vur mak da is te ye bi lir. Tür ki ye, E sed in gön de ril me sin de fi i li bir kal dý raç ro lü oy na ma ya baþ la dý ðýn da ken di ni bir den ya pa yal nýz bu la bi lir. E sed re ji miy le bir lik te Tür ki ye nin de bat ma sý ü ze ri ne ku ru lan bir se nar yo ya ne der si niz? Su ri ye de re ji mi de ði þi me zor la ya bi len bir Tür ki ye nin e di ne ce ði pres tij ve gü cü böl ge sel ve kü re sel ak tör ler al ma ya ha zýr mý siz ce? Ýh san Da ðý, Za man, 2 A ra lýk 2011 Der sim so ru nu na sýl çö zü lür? Zu lüm pa yi dar kal maz de miþ a ta la rý mýz. E vet, yýl lar son ra bu a cý tab lo ni ha yet kar þý mý za çýk tý. Hep bir lik te yüz leþ me li ve ka na yan bir ya ra yý te da vi et me ye ça lýþ ma lý yýz. As lýn da çok zor gi bi gö rün se de çö züm çok ba sit tir. Dün ya da ka bul gör müþ ve ger çek ten de an lam lý bir yön te mi kul lan ma lý yýz. Ý yi lik ve gü zel lik ler mil le tin ma lý dýr, ba þa rý sýz lýk ve kö tü lük ler i se baþ ta ki so rum lu in san la ra ve ri lir. Bu sa ye de in san la rýn ve top lum la rýn o nu ru ko run muþ, ge le ce ðe da ha gü ven le bak ma la rý sað lan mýþ o lur. Gü zel lik ler ve i yi lik ler nur ve ý þýk gi bi dir. Ýs ti fa de e den le rin sa yý sý nýn art ma sý on la rý kü çült mez. Ne ka dar çok in san var sa o ka dar çok is ti fa de e di lir, fay da gö rü lür. Me se lâ bir sa lon da lam ba mýz var. Lam ba yý yak tý ðý mýz da ý þý ðýn dan is ti fa de e de riz. E ðer sa lo na 10 ki þi da ha gel se, is ti fa de miz de bir a zal ma ol maz. Hat ta sa lo nu dol du ran in san ne ka dar çok ol sa, ý þý ðýn fay da sý o ka dar çok o lur, is ti fa de et me im kâ ný da ha da ar tar. Ýþ te bü tün gü zel lik ler, i yi lik ler böy le dir. Ýn san la rýn or tak ol ma sý bun la rý kü çült mez. Ba þa rý lar da böy le dir. Bir ka le yi feth e den as ker ler ne ka dar çok i se ba þa rý o ka dar bü yük o lur. Her kes bu ba þa rý dan pay sa hi bi o lur. O mil let ve ya top lum bu ba þa rý dan is ti fa de e der. Ba kýn bu nun la il gi li çok çar pý cý bir ör nek ve re yim. Þim di si ze bir so ru sor sam, bu so ru nun ce va bý ný kim doð ru o la rak ve re cek tir, gö re lim ba ka lým: So ru: Dün ya nýn en bü yük or du su na ku man da e den ve sa vaþ lar da ba þa rý lý ol muþ ko mu tan kim dir? Ce vap: Ge ne ral E i sen ho ver dir, zi ra 2. Dün ya sa va þýn da müt te fik or du la rý baþ ku man dan lý ðý yap mýþ týr. Al man ya, Ja pon ya ve di ðer it ti fak i çin de ol du ðu ül ke le ri yen me ba þa rý sý ný gös ter miþ tir. So ru nun ce va bý ný % in san bi le me miþ tir. Ya hu Böy le bir ko mu ta ný na sýl ta ný ma mý þým? di yen in san lar o la cak týr. Hâl bu ki böy le bir so ru nun ce va bý ný bi le me mek nor mal bir du rum dur. Zi ra ba þa rý lar mil let le rin ma lý dýr, ba þa rý sýz lýk i se yö ne ti ci le re, ko mu tan la ra ve ri lir. Ýl ko kul ço cu ðu na bi le sor san 2. Dün ya Sa va þý ný ABD, Ýn gil te re ve Fran sa nýn ba þý ný çek ti ði Müt te fik dev let le rin ka zan dý ðý ný söy le ye cek tir. Çün kü bu dev let ler or ta ya çý kan ba þa rý yý bir i ki ko mu tan ve dev let a da mý na yük le me yip bü tün mil let le re þa mil kýl mýþ lar dýr. Bu sa ye de ba þa rý kü çül me miþ ak si ne da ha da bü yü müþ tür. Bir de o la ya mað lûp la rýn ci he tin den ba ka lým. 2. Dün ya sa va þýn da ki ba þa rý sýz lý ðýn ve kö tü lük le rin so rum lu su kim dir? di ye so ra cak ol sak, ce vap ha zýr dýr. Al man ve Ý tal yan lar he men za lim dik ta tör Hit ler ve Mus so li ni yi söy le ye cek ler dir. Gü ya ken di so rum lu luk la rý hiç yok muþ gi bi Bu za lim dik ta tör ler dün ya yý ka na bo ya dý. Yok sa biz Al man lar ve Ý tal yan lar i yi in san la rýz dýr. Dün ya ya çok fay da lý iþ ler yap mý þýz dýr di ye cek ler dir. Ga yet a çýk de ðil mi? Ba þa rý, ga li bi yet ve gü zel lik mil let le re ve ri li yor, ba þa rý sýz lýk ve mað lû bi yet i se baþ ta ki ki þi ye bý ra ký lý yor. Bu sa ye de mil le tin þe re fi kur ta rýl mýþ o lu yor. Pe ki, bir de ken di ül ke mi ze ba ka lým. Av ru pa lý la rýn yap týk la rý ný ya pa bil miþ mi yiz? Ma a le sef, hat ta tam ter si ol du ðu nu ra hat lýk la söy le ye bi li riz. Va ta ný kim kur tar mýþ? Bir i ki ki þi. Sa vaþ ta kim mað lûp ol muþ? De de le ri miz, Os man lý lar. As ker le ri miz, Rus la ra, Ýn gi liz le re ye nil miþ. Bu ne bi çim bir yak la þým dýr, ne bi çim bir de ðer len dir me dir. An la yan var sa be ri gel sin. A ma ben doð ru su nu söy le mek ten çe kin me ye yim. Ay ný Av ru pa lý ve me de nî ül ke ler de ol du ðu gi bi so ru la ra doð ru ce vap ve re yim. Bu sa ye de man týk lý ve in san cýl bir yak la þý ma u la þa ca ðý mý zý zan ne di yo rum. E vet, sa vaþ lar da mað lûp ol ma mý zýn sebebi ba þa rý sýz ve ye te nek siz ko mu tan lar ve dev let i da re ci le ri dir. Ýs tik lâl Sa va þý mý zýn ga li bi i se kah ra man as ker le ri miz ve o na her cep he de yar dým e den fe da kâr hal ký mýz dýr. E vet, bu ce vap hem doð ru, hem de ba þa rý yý bü yü ten ba þa rý sýz lý ðý i se en a za in di ren bir ce vap týr. Böy le ol ma sý hem ak lýn hem de vic da nýn bir ge re ði dir. Þim di ge le lim Der sim ko nu su na. Bu ra da da ya pý la cak iþ ay nen yu ka rý da ver di ðim ör nek ler de ki gi bi dir. Kat li â mý ve kö tü lük le ri baþ ta ki li de re ve ko mu tan la ra ve rip, bu za lim ce uy gu la ma dan bir an ön ce kur tul ma ya ça lýþ mak en a kýl lý ca çö züm o la cak týr. Bu sa ye de mil le ti mi zin þe re fi pa yi mal ol ma mýþ o lur. Hem bu gü ne ka dar ya pýl mýþ o lan uy gu la ma lar bi ze ne ka zan dýr dý? Ýn kâr e de rek, hal ký a þa ðý la ya rak ki me ne fay da sað lan dý? Ca hil a dam lar, vu run, ke sin git sin. Bun lar a dam ol maz za ten di ye rek ne el de et tik? Hâl bu ki Av ru pa lý lar gi bi þu nu yap say dýk ne za rar gö re cek tik? Dev le tin yö ne ti mi ni e le ge çir miþ ba zý za lim dik ta tör ler hal ký mý za zul met miþ tir. Biz Ýs lâm mil le ti o la rak her ke sin ca ný ný kut sal bi lir, o nu ko ru mak i çin ken di mi zi fe da et me yi bir þe ref ve er dem sa ya rýz. Bü tün fe na lýk lar dan mil le ti miz de ðil ba þý mý za geç miþ kö tü yö ne ti ci ler so rum lu dur. Ýþ te si ze hem doð ru hem de in saf lý bir ce vap. Þim di son bir so ru yu si ze so rup, ya zý mý son lan dý rý yo rum: Bu gü ne ka dar ya pý lan zu lüm le ri mil le ti mi ze yük le yip; ba þa rý la rý ve i yi lik le ri i se tek a da ma, i kin ci a da ma ve rip ne ka zan dýk? Ak si ne çok þey kay bet me dik mi? Dü þün me za ma ný dýr. Ye ter ki ak lý mý zý ba þý mý za a la lým, ves se lâm

12 12 RÖPORTAJ Yazar Or han Mi roð lu: Bediüzzaman dan Türklerin de, Kürtlerin de öðreneceði çok þey var "BEDÝÜZZAMAN'DAN TÜRKLERÝN DE, KÜRTLERÝN DE ÖÐRENECEÐÝ ÇOK ÞEY VARDIR. KÜRTLERÝN ÖNEMLÝ BÝR KESÝMÝ ONUN ÖÐRETÝLERÝNÝ, DEÐERLÝ FÝKÝRLERÝNÝ DAHA YENÝ, BU BÝRKAÇ YIL ÝÇÝNDE KEÞFETMEYE BAÞLADILAR." Be di üz za man ýn za ma nýn hü kü me ti ne ka nun suz uy gu la ma la rýn - dan do la yý ya yýn la dý ðý bir i ti raz nev in den mek tu bu var. Ý fa de þöy le: E vet, ha ki kî Türk le re pek ha ki kî dos tâ ne ve u huv vet kâ râ ne mü na - se bet tar ol du ðum hâl de, böy le si zin gi bi Frenk meþ rep le rin Türk çü lü - ðüy le hiç bir ci het te mü na se be tim yok tur. Na sýl ba na tek lif e di yor su - nuz? Han gi ka nun la? E ðer mil yon lar la ef ra dý bu lu nan ve bin ler se ne - den be ri mil li ye ti ni ve li sa ný ný u nut ma yan ve Türk le rin ha ki kî bir va - tan da þý ve es ki den be ri ci had ar ka da þý o lan Kürt le rin mil li ye ti ni kal dý - rýp on la rýn di li ni on la ra u nut tur duk tan son ra, bel ki, bi zim gi bi ay rý un sur dan sa yý lan la ra tek li fi niz, bir ne vi u sûl-ü vah þi yâ ne o lur. Yok sa sýrf key fî dir. Eþ ha sýn key fi ne te ba i yet e dil mez ve et me yiz! Be di üz za - man þid de te hiç bir dö nem baþ vur ma dan böy le sert bir i ti raz da da bu - lu na bil miþ. Kürt so ru nu nun þid det sar ma lýn dan çýk ma sý i çin Be di üz za - man ýn müsbet ha re ket me to du bir al ter na tif o la bi lir mi? Be di üz za man dan Kürt le rin de, Türk le rin de öð re ne ce ði çok þey var - dýr. Kürt le rin ö nem li bir ke si mi o nun öð re ti le ri ni, de ðer li fi kir le ri ni da ha ye ni, bu bir kaç yýl i çin de keþ fet me ye baþ la dý lar. Þid det bi zim te mel so ru - nu muz. Do la yý sýy la ken di kök le ri miz le bu luþ mak, me tod a çý sýn dan da de ðil sa de ce, bir çok ba kým dan or tak laþ ma mý zý sað la ya bi lir. Böy le bir zen - gin li ði kim se red det me me li. Piþ man lýk ya sa sý i þe ya rý yor mu? Bu ya sa lar dan e pey var, a ma hiçbi ri i þe ya ra ma dý. Da ða çý kýþ se bep le ri ni or ta dan kal dýr ma dan, da ða çýk mýþ in san la rý dað dan in dir mek müm kün gö - rün mü yor. Da ða çýk mýþ ve dað da yýl lar ca ya þa mýþ in san la rýn o nur lu bir ha - ya ta dâ vet e dil me si ge re kir, piþ man lý ða de ðil. Tür ki ye top lu mu nun ba rý þa ha zýr lan ma sý nýn ö nün de ki en bü yük en gel ne dir? Kürt me se le si nin çok çe þit li kap sam ve yön le riy le e le a lýn dý ðý, za man za man mü - za ke re ma sa sýn da ba zen de ça týþ ma a lan - la rýn da hal le dil me ye ça lý þýl dý ðý za man la rý ya þý - yo ruz. Dev le tin MÝT a ra cý lý ðýy la PKK yö ne ti ci le - riy le yap tý ðý giz li gö rüþ me le rin or ta ya çýk ma sý ve kay da de ðer bir e leþ ti ri ye ma ruz kal ma ma sý na rað men dev let ve PKK yö ne ti min den ta raf tar la - rý na ta viz yok me saj la rý ve ril me ye ça lý þý lý yor. Sü - reç a ðýr ak sak da ol sa çö zü me doð ru i ler li yor göz lem li yo ruz. An cak bu a ra dö nem de u za týl - mýþ bir sa va þýn son ka yýp la rý o la rak kay da ge - çen ma sum in san la rýn ya sý bütün ül ke ye dü þü - yor. Kürt kim li ði ni en zor dö nem ler de bi le mu - ha fa za e den, 80 dar be si son ra sý Di yar ba kýr ce - za evin de ka la rak be del ö de yen, son ra sýnda A pe Mu sa'nýn (An ter) ve fat et ti ði su ikast tan ya ra lý kur tu lan Or han Mi roð lu yla sekteye uðrayan sü re ci ko nuþ tuk. Kürt ol mak la be ra - ber PKK ya e leþ ti ri ge ti ren ve al dý ðý teh dit le - re rað men tu tar lý tav rý ný sür dü ren Mi roð lu ba rý þýn yo lun da ki en bü yük en gel o la rak þid - det sar ma lý ný gös te ri yor. Þid det sar ma lý ný, dað da ki genç le ri, da ða çýk ma yý dü þü nen genç le ri, ba rý þýn in þa sý ný sor duk Mi roð lu na. o nun hak la rý a dý na yo la Kürt top lu mu nun % 90 ý þid de te kar þý dýr. A ma çýk mýþ ve o nu or tak bir hi kâ ye ye or tak et me yi ba þar mýþ þid det uy gu la ma ya de vam e den bir ha re ke te kar þý çýk ma sý o ka dar ko lay de ðil. Kürt So ru nu de mok ra tik leþ me yo lu - muz da ki en ö nem li mer ha le. Si zin Dij - var da an lat tý ðý nýz iþ ken ce ci dev let ten, es ki dev let suç lu la rý ný yar gý la yan, Os lo gö rüþ me le riy le ba rýþ i çin ça ba har ca yan bir dev le te ge çiþ ça ba la rý ný gö re bi li yo ruz. De mok ra tik leþ me an la mýn da Tür ki ye de a dým lar a tý lý yor. Kürt me se le si i se hâ lâ in - þa at hâ lin de Kürt me se le si ni na sýl ta - ným lar sý nýz? Kürt me se le si bir Kürt i çin ne i fa de e di yor, ner den kay nak lan dý ve han gi bo yut la ra u laþ tý? Kürt me se le si in kâr po li ti ka la rýn dan kay - nak lan dý ve bu ta rih sel o la rak 1924 yý lýn dan son ra dýr. A na do lu üm me tin den bir u lus ya - rat mak i çin i þe ko yu lan lar, A na do lu nun ka - dim halk la rý ný Türk leþ ti ri le bi le cek ve Türk leþ - ti ri le me ye cek halk lar o la rak i ki ye a yýr dý lar. Ý - kin ci ka te go ri de yer a lan halk lar et ni si te mü - hen dis li ði ne, ya ni im ha ya ta bi tu tul du lar. Kürt - ler Müs lü man ol duk la rý i çin Türk leþ ti ri le bi le - cek bir halk o la rak ka bul e dil di ler, a ma pro je ba þa rý sýz lý ða uð ra dý. Kürt me se le si, di lin öz gür - lü ðü ve et nik kim li ðin ta nýn ma sý me se le si dir. PKK da çok baþ lý lýk ol du ðu nu dü þü nü yor mu su nuz? Baþ lý lýk de ðil de, fark lý i de o lo jik e ði lim ler söz ko nu su bel ki. A ma bü tün bu e ði lim ler so nuç ta ay ný si ya sî a maç lar da or tak la þýr lar. PKK, Ö ca - lan ýn Tür ki ye ye tes lim e dil di ði 1999 yý lý na gö re bu gün çok sa yý da ku ru ma sa hip, bu ku rum la rýn ken di iç di na mik le ri ve ta lep le ri, bek len ti le ri çok baþ lý lýk o la rak yan sý yor o la bi lir. Os lo gö rüþ me le ri ni na sýl yo rum lu yor su nuz? Ka mu o yu na yan sý ma sý bun dan son ra ki gö rüþ - me le rin ni te li ði ne et ki e de bi lir mi? O lum lu bu lu yo rum. Baþ ba ka nýn a çýk la dý ðý gi - bi, si ya sî mü za ke re sü re ci sür dü rül me li ve Tür ki - ye nin Kürt me se le sin de dur du ðu en ö nem li yer o la rak ko run ma lý dýr. Top lu mu he def al ma lý dýr, ay dýn la rý ve si vil top lu mu. Os lo gö rüþ me le ri ba na gö re ce sur bir a dým. Dev le tin bu ko nu da he men tüm ta bu la rý nýn yý kýl dý ðý ný gös te ri yor. A çýk lan dý - ðýn da bir in fi al du ru mu ya þan ma ma sý, hal kýn si - ya set çi ye gö re i ler de ol du ðu nu gös te ri yor. Kürt so ru nu þid det sar ma lýn dan na sýl çý kar? Þid det uy gu la mak is te yen le re kar þý týp ký Ýs - pan ya da Bask Böl ge sin de güç lü bir ka mu sal ha - re ke tin, or ta ya çýk ma sý ö nem li o lur. Kürt genç - le ri þim di ler de, be nim a dý ma öl dür me ve ya sa - vaþ ma gi bi slo gan lar la ha re ket e di yor lar ki, bu ben ce çok ö nem li. Ö te yan dan dev le tin de þid de ti baþ ta cý et me me si ge re kir, bi lin me li ki, o coð raf ya da dað da öl dü rü len genç ler i çin ku ru lan her ta zi ye ça dý rý, ger çek le þen her ce - na ze tö re ni, bi zi ba rýþ tan ve si vil leþ me den bir a dým da ha u zak laþ tý rýr. Çö zü me bu ka dar yak laþ tý ðý mýz bu gün - ler de söy le mi ne ka tý lý yor mu su nuz? Ha yýr ka tý la mý yo rum. E vet, çö züm i çin bu gün el bet te o la ða nüs tü fark lý lýk lar ve im kân lar var. A ma ta raf lar bu im kân la rý kul lan mak is ti yor lar mý, yok sa sa va þýn de - va mý ný mý is ti yor lar? Bu so ru ya ve ri le cek ce va býn sa mi mî ol du ðu na i nan ma mýz i - çin, sa va þan ta raf la rýn zih ni yet ka lýp la rý - na ve ya dün ya sý na bak mak ge re ki yor. Böy le bak tý ðým za man Kürt ta ra fý nýn he nüz ol gun bir ye re gel di ði i nan cýn da de ði lim. Dev le tin i se e vin i çi ni sü pü rüp bir Kürt ba rý þý na da ha ha zýr lýk lý ol ma gay re ti gö rü lü yor. A ma an la þý lan o ki, bu gay ret ler, he nüz Kürt ta ra fý ný tat - min e de bil miþ de ðil. Dað da ki kad ro me se le si de var ta - biî. Ko mu ta ka de me si ni ke na ra ko - yar sak o ra da ki genç le rin top lu ma a dap tas yo nu i çin ne yap mak ge re - kir? Ve ta biî da ða çý kýþ la rý dur dur - mak i çin? Si vil top lu mun bir et ki si o la bi lir mi? Muh te mel bir ba rýþ prog ra mý - nýn ha ya ta ge çi ril me si ne bað lý bu. O genç le rin top lu mun sos yal ve si ya sal ya þa mý na ka zan dý rýl ma sý, si lâh sýz lan dý rýl ma prog ram la rýy la be ra ber yü rü ye cek bir iþ. Þu an da ða çý kýþ la rý ta ma men dur du - ra cak bir prog ram o lu þa bi lir mi san mý yo rum, Kürt top lu mu çok hýr pa lan mýþ, yok sul bir top lum dur. Et nik ta lep le ri de bu nun la be ra ber dü þün dü ðü - nüz za man, da ða çýk ma yý be - nim se ye cek o lan genç le rin her za man i çin var o la ca ðý ný dü þü ne bi lir si niz. A ma bu mut lak bir ka der gi bi de de - ðil ta biî. Si vil top lum þid de te a çýk bir ta výr ge liþ ti re bi lir se, bir çok þey de ði þe bi lir. Þid det tir. Dev le tin uy gu la dý ðý þid de tin yol aç tý ðý fe lâ ket ler le þim di az çok bir yüz leþ me ya þa ný yor. Her i ki ke si min mil li yet çi li ðin de ki yük se li þin se be bi de þid det tir. Þid det dur sun, nor mal leþ me sað lan sýn, ne bu gün kü Kürt mil li - yet çi li ði, ne de Türk mil li yet çi li ði es ki hâ lin de ka la maz. Her i ki halk be ra ber ya þa ma yý ta rih bo yun ca öð re nip dur du lar, bu öð ren me sü re ci nin du rak la ma sý, þid de tin bir ça rey miþ gi bi ta rih sah ne si ne çýk ma sýy la baþ la mýþ týr. Her i ki ke si min mil li yet çi li ðin de ki yük se li þin se be bi de þid det tir. Þid det dur sun, nor mal leþ me sað lan sýn, ne bu gün kü Kürt mil li yet çi li ði, ne de Türk mil li yet çi li ði es ki ha lin de ka la maz. DEMOKRATÝK ÖZERKLÝK BÜTÜN KÜRTLERÝN TALEBÝ DEÐÝLDÝR Kürt top lu mu i çin den þid de ti red de den bir hi zip çý ka bi lir mi? Hi zip de di ði niz za man bü tün bir top lum þid de te e vet di yor muþ gi bi bir du rum an la þý lýr. Ka na a tim ce bu yan lýþ o lur. Kürt top lu mu nun % 90 ý þid de te kar þý dýr. A ma o nun hak la rý a dý na yo la çýk mýþ ve o nu or tak bir hi kâ ye ye or tak et me yi ba þar mýþ þid - det uy gu la ma ya de vam e den bir ha - re ke te kar þý çýk ma sý o ka dar ko lay de - ðil. Fa kat son ge liþ me ler, si vil le re yö - ne lik ey lem ler, du ru mu e pey de ðiþ ti - re ce ði ni gös te ri yor. PKK nýn ba rýþ gö rüþ me le ri ne pa ra lel þe hir sal dý rý la rý ný na sýl o ku mak ge re - kir, PKK ne de me ye ça lý þý yor? Et nik bir ça týþ ma yý gö ze al mýþ gi bi gö rü nü yor PKK. Dað lar da ka za ný la cak bir sa vaþ yok ar týk. Þe hir ler de si vil le ri he def a lan ey lem ler le Kürt-Türk ça týþ - ma sý çý ka rýl mak is te ni yor. Tür ki ye gi bi bir ül ke de, et nik ça týþ ma ris ki ni gö ze a la - ma dan Ký zý lay-kum ru lar a o þid det te bom - ba koy mak kim se nin ak lý na gel mez. Kürt le rin PKK ya ken di ni ye ni den ta ným la ma - sý i çin bir si vil bas ký yap ma im kân la rý var mý? He nüz çok za yýf Be nim ya zý la rým bi le, he - nüz çok er ken, böy le ya zý la rý ni çin ya zý yor sun gi bi i ti raz lar la kar þý la þý yor. Kürt le rin bir kýs - mýn da var o lan u lu sal i çi ne ka pa lý psi ko lo ji, iç tar týþ ma yý, mu ha se be yap ma yý en gel li yor. PKK nýn ta lep le ri nin hep si ni e þit mi al ma lý - yýz? Yok sa ör ne ðin de mok ra tik ö zerk lik le a na dil de e ði tim hak ký ný a yýr ma lý mý yýz? Kürt top - lu mun da böy le bir ay rým var di ye bi lir mi yiz? De mok ra tik ö zerk lik bü tün Kürt le rin ta le bi de ðil - dir. Hat ta BDP ye oy ve ren Kürt le rin de bu ta lep te uz laþ týk la rý söy le ne mez. Kürt ler i çin de mok ra tik ö - zerk lik, PKK nin bir çe þit ik ti dar ta le bi gi bi an la þý lý yor ki, bu çok da yan lýþ bir an la ma de ðil. Bu ta le bin si ya - sal bir ta le be dö nüþ me si i çin, mü za ke re e di le bil me si i çin Kürt top lu mu nu ik na et mek ge re ki yor. A ma her þey tar tý þý la bi lir ol ma lý dýr. Ye ter ki, þid det ol ma sýn. A - na dil le e ði tim ta le bi i se, si ya sî bir pa zar lýk ko nu su o - la rak de ðil, te mel bir hak o la rak gö rül me li ve dev let bu nu ta lep e den va tan daþ la rý nýn bu hak la rý ný kul la - na bil me le ri i çin her tür lü so rum lu luk ve gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me li dir. Bir hal kýn a na di li ni na sýl kul la na - ca ðý na, an cak o hal kýn ken di si ka rar ve re bi lir, kim se o na þu ka da rý sa na ye ter fi lan de me hak ký na sa hip de ðil dir. (Genç Yak la þým Der gi si, E kim 2011)

13 DÝZÝ DOÇ. DR. MUSTAFA DOÐAN KARACOÞKUN: 13 TV ler toplumun ahlâkî yapýsýný deðiþtirdi DOÇ. DR. MUSTAFA DOÐAN KARACOÞKUN, ÇOK SEYREDÝLDÝÐÝ DÜÞÜNÜLEN BAZI KANALLAR ESAS ALINDIÐINDA, TV YAYIN- LARININ TOPLUMUN AHLÂKÎ YANINI GÜÇLENDÝRME DEÐÝL DE, DEÐÝÞTÝRME VE DÖNÜÞTÜRME EKSENLÝ OLDUÐUNU BELÝRTEREK, "BU DEÐÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜN YÖNÜ NE YAZIK KÝ AHLÂKÎ ÇÖZÜLMEYÝ DESTEKLEMEKTEDÝR" DEDÝ. EBRU OLUR genç le ri mi zi se vi yor sak, top lum o la rak de ðer le ri mi zin on la ra doð ru ak ta rýl ma sý ko nu sun da du yar lý ol ma lý yýz. Ta bi med ya ku ru luþ la rý ve ö zel lik le te le viz yon ka nal la rý da bu ül ke nin in san la rýn ca ku ru lup, i çe rik le ri on lar ta ra fýn dan be lir le ni yor. O hal de bu çað rý mýz on la rý da dý þa rý da bý rak mý yor. On la rýn da da ha du yar lý dav ran ma la rý ge re kir. Ne ti ce de on lar da bu top lu mun ve ya biz le rin ne düþ ma ný, ne de mu ha li fi. Bel ki ki mi i de o lo jik kay gý la rý o lan ka nal la rýn top lu ma ye ni el bi se ler biç me ça ba la rý o la bi lir. Bun lar kar þý lýk bu la ma sa da, a þýn ma la ra yol a ça bi lir. Bun la ra kar þý dik kat li o lun ma lý dýr. An cak da ha zi ya de ço ðun luk la prob le mi miz rey ting o la yý dýr. Te le viz yon ka nal la rý nýn rey ting kay gý la rý ný den ge de tut ma la rý ge rek. Ya ni on la rýn da pa ra dan ö nem li kut sal la rý var dýr, ol ma lý dýr. Or tak dün ya da, ay ný top lum da, ay ný de ðer le rin ya þan dý ðý a i le ler de ye tiþ miþ ler. Ay ný so rum lu luk on la ra da düþ mek te dir. Bu ne den le ben da ha çok on la rý, son ra da an ne- ba ba la rý da ha du yar lý ol ma ya dâ vet e di yo rum Te le viz yon la rýn top lum da ki ah lâ kî çö zül - me ye et ki si ne dir? Te le viz yon lar, top lum sal sü reç le re ka tý lý mý mý zýn þek li ni ve i çe ri ði ni, top lum sal i liþ ki bi çim le ri mi zi ö nem li o ran da et ki le yen bir iþ le ve sa hip tir. Ül ke miz de, ar týk her ev de en az bir te le viz yon ol du ðu ve ev de o lun du ðu sü re ce ge nel lik le a çýk tu tul du ðu ger çe ði ni dik ka te al dý ðý mýz da bu et ki da ha ra hat an la þý la bi le cek tir. Ö zel lik le ço cuk lar, o kul dý þýn da ka lan za man la rýn da, in ter ne te gir me gi bi bir im kâ na da sa hip de ðil ler se va kit le ri nin ço ðu nu te le viz yon kar þý sýn da ge çir mek te dir ler. Gü nü müz þart la rý dik ka te a lýn dý ðýn da, ço cuk la rýn so kak lar da oy na ya bil me le ri de ar týk es ki si ka dar ko lay de ðil dir. Ye tiþ kin ler o la rak so kak la rý ço cuk la rýn e lin den al mýþ bu lu nu yo ruz. Yük sek ve sý ký þýk bi na lar, gü ven du ya ma dý ðý mýz dýþ dün ya sa ye sin de, kreþ ve o kul dý þýn da on la rý en gü ven li yer o la rak ev le re hap set me yi uy gun gör mek te yiz. Ya er gen ler? On lar i çin de et kin iþ lev le re sa hip de ðil mi TV ler? Son ra sýn da da ye tiþ kin ler? Ge liþ me ve de ðiþ me sü re ci bir ö mür bo yu de vam e der. Bel ki yaþ i ler le dik çe top lum sal ge le nek le re sa hip çýk ma e ði li mi ar ta bi lir. An cak ha yat þart la rý bu tür tu tum ve i nanç la rý mý zý ey le me ge çir me yi ço ðu kez zor la mak ta dýr. Ö zel lik le bü yük þe hir ler de ve ya yo ðun tem po lu iþ ler le meþ gul o lan e be veyn ler de ev de bu lun ma za man la rý sý nýr lý ol mak ta, o va kit ler de ço cuk lar la ve genç ler le il gi len mek i çin za man a yýr mak im kâ ný bu lu na ma mak ta dýr. Sa hi han gi va kit te han gi a i le i çi e ði tim ya pý la bi le cek tir? Di ðer yan dan bir düð me ye bas mak la, kar þý nýz da sü rek li si zi pa sif tu ta rak et ki le yen ve yön len di ren te le viz yon lar var dýr. Ço cuk ve genç le rin sos yal leþ me sü reç le ri bu sa ye de ger çek leþ mek te dir. Bu du rum da da TV ya yýn la rý nýn i çe rik le ri ö nem li ol mak ta dýr. A ca ba bu ya yýn lar, ne o ran da top lum sal norm ve ah lâk an la yýþ la rý mý za uy gun ol mak ta dýr? Top lum sal bir lik, da ya nýþ ma ve bü tün leþ me ye mi kat ký sað la mak ta yok sa top lum sal çö zül me ye mi yol aç mak ta dýr? Ý de al a i le ve ah lâk de ðer le ri ni pe kiþ tir mek te mi, yok sa ye ni rol ler mi ön gör mek te dir? Be nim ce va bým ge nel o la rak çok sey re dil di ði dü þü nü len ba zý ka nal lar e sas a lýn dý ðýn da, TV ya yýn la rý nýn top lum sal ah lâ kî ya ný mý zý güç len dir me de ðil de, de ðiþ tir me ve dö nüþ tür me ek sen li ol du ðu yö nün de dir. Bu de ði þim ve dö nü þü mün yö nü ne ya zýk ki ah lâ kî çö zül me yi des tek le mek te dir. A i le mah re mi ye ti, e be veyn-ço cuk i liþ ki sin de ki sev gi ve say gý, in san la rýn bir bi ri ne gü ven ve say gý la rý, öð ren ci le rin öð ret men le re say gý an la yýþ la rý gi bi ko nu lar da ne ya zýk ki çö zül me ler art mak ta dýr. A i le mah re mi ye ti de di niz, tam da bu nok - ta da sor mak is ti yo rum. Te le viz yon lar da bü - tün mah re mi ye tin or ta ya ko nul ma sý nýn, öð - ren mek a dý na bi le ol sa, öl çü sü ne ol ma lý dýr? Ben ce ba zý þey ler mah re mi ye ti ni ko ru ma lý dýr. Her in sa nýn, her a i le nin ö ze li o la bil me li dir. Ö zel lik le o lum suz yön le ri mi zin, a i le i çi, eþ ler a ra sý ki mi ö zel le ri mi zin de þif re e dil me si uy gun de ðil dir. Bir bi ri ne say gý du yan ve il ke li top lum lar da bu hu sus ö nem arz et mek te dir. Ya ni gün lük ha yat ta ya þa nan her þey ha ya týn bir par ça sý, bir ger çe ði dir; o hal de ek ran la ra da ta þýn ma lý dýr an la yý þý doð ru de ðil dir. Ya þa nan her þey, her ke sin gö zü ö nün de ol mak du ru mun da de ðil dir. Bu du rum da, top lum sal ve bi rey sel ha ya tý mýz da baþ ka la rýy la pay laþ tý ðý mýz ve pay la þýl ma sý ný uy gun gör dü ðü müz ka dar di ye bir öl çü ko ya bi li riz. Pe ki, ya ban cý ya pým lar da ki a i le ve ah lâ kî de - ðer le rin top lu mu mu za uy ma ma sý na sýl bir so - nuç ge ti rir? Bu ko nu da ne ler söy le ye bi lir si niz? El bi se nin be de ne dar ya da bol gel me si gi bi ra hat sýz e di ci dir ilk an da. A ma in san öy le bir var lýk týr ki, her þe ye za man la a lýþ mak ta, u yum sað la mak ta ve ka bul le ne bil mek te dir. Uy gun gör me se de kar þý du ra ma mak ta dýr. Ý nanç ve di ðer de ðer le ri i le dav ra nýþ la rý çe li þe bil se de, bun la rý bir bi ri ne yak laþ týr ma da da zor lan ma mak ta, çe þit li sa vun ma me ka niz ma la rý yo luy la u yum sað la ya bil mek te dir. Bu nu ya par ken, el bet te bi rey ve top lum o la rak bir be del ö den mek te dir. Ýþ te bu be del, þim di ler de çok ya kýn dý ðý mýz ge le nek sel ah lâ kî, a i le vî ve top lum sal de ðer le rin a þýn ma sý, gi de rek de ði þik li ðe uð ra ma sý ve te le viz yon lar da ki rol mo del le rin sun du ðu ye ni ve fark lý ha yat bi çim le ri nin git tik çe sos yal ha ya tý mýz da yer e din me si dir. Bu a çý dan te le viz yon lar da ki ya pým la rýn yer li-ya ban cý ol ma la rý da fark et mez. Ö nem li o lan su nu lan dav ra nýþ mo del le ri nin bi zim top lum sal-ah lâ kî ya pý mý za ya ban cý o lup ol ma dý ðý dýr. Hiç þüp he siz di nî i nanç de ðer le ri miz de ah lâ kî de ðer le ri mi zin be lir le yi ci si ve mo ti vas yo nu o la rak top lum ha ya tý mý zý be lir le me de en et ki li fak tör ler den dir. Su nu lan o lum lu dav ra nýþ mo del le ri de en a zýn dan bu de ðer le re ay ký rý ol ma ma lý dýr. Ho cam, ya yýn la nan prog ram lar da sü rek li o la rak ha ram ve gü na hýn if þa sý var. Din psi - ko lo ji si a çý sýn dan et ki si ne o lur? Yi ne sü rek li nef si duy gu la rý bes le yen prog ram la rýn ö zel - lik le ka rak ter o lu þu mun da genç le rin ü ze rin - de ne gi bi ne ga tif et ki le ri o la bi lir? Bir e ði - tim ci o la rak göz lem le ri niz ne ler dir? Ben din psi ko lo ji si a la nýn da ça lýþ tý ðým i çin, da ha çok bu bo yut tan de ðer len dir me yap mak is ti yo rum. Di nî a çý dan ha ram ve gü nah o la rak de ðer len di ri len dav ra nýþ la rýn te le viz yon lar yo luy la if þa sý, psi ko lo jik a çý dan in sa ný et ki ler hiç þüp he siz. Ay rý ca ö zel lik le er gen ler a çý sýn dan gü na ha ve ha ra ma teþ vik e di ci, o tarz dav ra nýþ la rý meþ rû gös te ri ci bir iþ lev gö re bi lir. He le de ye ter li ve sað lýk lý bir din e ði ti mi a lýn ma ma sý du ru mun da bu et ki da ha faz la o la cak týr. Çün kü ka rak ter de e ði ti lir. Bu i þi an ne-ba ba lar ve o kul, i nanç ve kül tür de ðer le ri mi ze uy gun o la rak yap ma dý ðýn da, te le viz yon la rýn bu boþ lu ðu dol dur ma sý hiç de zor ol maz. Pe ki di nî i nanç nok ta sýn da TV de ki te zat yan sý ma lar, bi rey le ri ve do la yý sýy la top lu - mun i nan cý ný na sýl et ki ler? As lýn da az ön ce de bir öl çü de de ðin di ðim gi bi bu du rum pek o lum lu bir et ki mey da na ge tir mez. Top lu mu be lir siz li ðe sü rük ler. As lýn da bel ki a i le ler baþ ta ol mak ü ze re ço cuk la ra ye ter li ve sað lýk lý din e ði ti mi ve ri le bil se bu et ki çok be lir gin ol ma ya bi lir. An cak ma a le sef bu ko nu da da so run la rý mýz var dýr. An cak ben ay rý bir tar týþ ma ko nu su o la rak gör dü ðüm i çin bu ko nu ya gi rip a sýl ko nu muz dan u zak laþ mak is te mi yo rum. Ho cam a i le de din e ði ti min den bah set ti niz bu nok ta da sor mak is ti yo rum. A i le de di nî e - ði tim nok ta sýn da ço cu ða bi linç a þý la nýr ken te le viz yo nun et ki si ço cu ða ya da gen ce na sýl Doç. Dr. Mus ta fa Do ðan Ka ra coþ kun kim dir? 1966 Ki lis do ðum lu. Ýlk ve or ta öð re ni mi ni Ki lis, yük se köð re ni mi Sam sun Ondo kuz Ma yýs Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te sin de yapan Ka ra coþ kun, Ondo kuz Ma yýs Ü ni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü Fel se fe ve Din Bi lim le ri Bö lü mü Din Psi ko lo ji si A na bi lim Da lýnda dok to ra sý ný vermiþtir. bir yol ta kip e di le rek an la týl ma lý dýr? Ta bi doð ru dan te le viz yo nun o lum suz et ki si ni an lat mak gi bi bir yol an lam sýz o lur. Üs te lik te le viz yon lar tü müy le o lum suz iþ lev de gör mez ler. Ö zel lik le çok sa yý da ka na lýn ol du ðu gü nü müz de in san lar, ter cih le ri ne gö re ka nal bu la bi lir ler. Ta bi bu bað lam da ö zel lik le ço cuk la rýn sey ret tik le ri prog ram lar bi lin me li dir. On la ra bu ko nu da yar dým cý o lun ma lý ve ter cih le ri ni doð ru yap ma la rý i çin reh ber lik e dil me li dir. Yi ne sey re di len prog ram doð ru prog ram di ye ço cuk ken di ba þý na terk e dil me me li dir. Hat ta ye tiþ kin le rin bi le di nî ko nu la rý i çe ren ya yýn lar la il gi li, uz man lar dan des tek al ma la rý na ih ti yaç var dýr. Ör ne ðin bu gün bir fur ya gi bi yay gýn laþ mýþ o lan sýr lý-gi zem li pek çok prog ram di nî mo tif ler le be zen miþ gi bi gö zü küp du yar lý a i le ler ce iz le ni yor. Gel gör ki, bu ya yýn lar top lum da ko lay cý lý ðý, di len ci li ði, bir ko yup üç al ma an la yý þý ný, her þe yin kar þý lý ðý ný bu dün ya da bek le me gi bi bir dün ye vî leþ me yö ne li mi ni art týr mak ta dýr. Bu ne den le top lum sal ve di nî al gý la rý mýz a çý sýn dan, ge liþ mek te o lan bu yan lýþ din an la yý þý bað la mýn da ol duk ça za rar lý dýr. Di ðer yan dan top lum bi rey le ri ve ö zel lik le ço cuk lar, din a dam la rý ve din dar la ra o lum suz rol ler yük le nen ya pým la rý sü rek li sey re de sey - re de bu ko nu da i yi mo del ler de gör mez i se bu nu doð ru o la rak al gý la ya bi lir. Bu du rum da da din ku ru mu na kar þý gü ven siz lik ge liþ ti re bi lir. Di ne ve din dar ke si me da ir yan sý tý lan te le - viz yon ka re le rin de bah set ti ðiniz gi bi ge nel - lik le o lum suz yan sýt ma lar mý ol mak ta dýr? Es ki den, ya ni ö zel lik le yýl ön ce ki di zi ve si ne ma tü rü ya pým lar da, di ðer ya yýn lar da o lum suz mo tif ler ve tip le me ler a ðýr lýk tay dý. Ben gü nü müz de bu ko nu da e pey o lum lu ge liþ me ler ol du ðu nu gö rü yor ve bun dan do la yý se vi ni yo rum. Ya ni þu ger çek ar týk da ha faz la vur gu lan ma ya baþ la nýl dý. Din dar lar da tek tip de ðil dir, din dar o la rak bi li nen in san la rýn da, ha ta ya pan la rý, sah te kâr la rý o la bi le ce ði ka dar, dü rüst, ah lâk lý ve er dem li o lan la rý da var dýr. Hat ta bu i kin ci ke sim ço ðun luk ta dýr. Es ki den sa de ce az sa yý da ki o lum suz ka rak ter ler din dar ve ya din a da mý mo de li o la rak su nu lu yor ve he pi mi zi ra hat sýz e di yor du. Be nim ka na a tim ar týk top lum bu ko nu lar da da ha bi linç li gö zü kü yor ve te le viz yon lar top lu mun be ðe ni si ve tak di ri ni de ka çý nýl maz re ka bet or ta mýn da is ter is te mez dik ka te a lý yor. O es ki a de ti miz ü ze re ge nel le me ci man tý ðý az kul la ný yor. Ý yi ve kö tü yü ya kýn za man ön ce si ne gö re da ha faz la a yýrt e de bi li yor. Bu da o lum lu bir sü reç ben ce. Yay - lük ha yat ta ya þa - Gün nan her þey ha ya týn bir par ça sý, bir ger çe ði dir; o hal de ek ran la ra da ta þýn - ma lý dýr an la yý þý doð ru de ðil dir. gýn laþ ma sý ve sü rek li ha le gel me si ni di li yo rum. RTÜK ta ra fýn dan baþ la tý lan med ya o kur - ya zar lý ðý ders le ri hak kýn da ne dü þü nü yor su - nuz? Ý çe ri ði dol du ru la bi lir ve yet kin, a ma ca uy gun bir þe kil de iþ le ne bi lir se o lum lu bu lu yo rum. Ger çek ten ih ti yaç var dý. An cak se çim li ol du ðu i çin öð ret men le rin de teþ vik et me le rin de ya rar gö rü yo rum. Son o la rak ek le mek is te di ði niz nok ta lar var mý dýr? U nut ma dan si zi teb rik et me li yim bu ko nu yu gün dem de tut tu ðu nuz i çin.. Bu ko nu yu sýk sýk gün dem de tu tup tar týþ ma lý yýz di ye dü þü nü yo rum. Siz de bu nu ya pý yor su nuz. Top lu mun bu ko nu la rý ko nuþ ma ya, dü þün me ye ve göz den ge çir me ye ih ti ya cý var. Ar týk te le viz yon ka çý nýl maz gö zü kü yor. O hal de o na da bir çer çe ve çiz me nin vak ti gel di ge çi yor. Ço cuk la rý mýz ve Ö zel lik le yýl ön ce ki di zi ve si ne ma tü rü ya pým lar da, di ðer ya yýn lar da o lum suz mo tif ler ve tip le me ler a ðýr lýk tay dý. Ben gü nü müz de bu ko nu da e pey o lum lu ge liþ me ler ol du ðu nu gö rü yor ve bun dan do la yý se vi ni yo rum. Ya ni þu ger çek ar týk da ha faz la vur gu lan ma ya baþ la nýl dý. Bu da o lum lu bir sü reç ben ce. Yay gýn laþ ma sý ve sü rek li ha le gel me si ni di li yo rum. { YARIN: SONUÇ {

14 14 SPOR Y Ra ul, gol sa yý sý ný 74 e çý kar dý ALMANYA'NIN Schal ke 04 ta ký mýn da for ma gi yen Ýs pan yol for vet Ra ul, ta ký mý nýn ön ce ki gün U E FA Av ru pa Li gi nde Ste a u a Bük reþ i 2-1 yen di ði maç ta at tý ðý gol le Av - ru pa ku pa la rýn da ki gol sa yý sý ný 74 e çý kar dý. Av ru pa ku pa la rýn da en çok gol a tan o - yun cu un va ný nýn sa hi bi o lan Ra ul, at tý ðý gol le bu dal da ki re ko ru nu ge liþ tir di. Al man - ya da ki ma çýn 57. da ki ka sýn da ta ký mý nýn 2-1 ö ne geç me si ni ve ma çý ka zan ma sý ný sað la yan Ra ul, Þam pi yon lar Li gi nde de 71 gol le en çok gol a tan o yun cu un va ný nýn sa hi bi du ru mun da. Av ru pa ku pa la rýn da en çok gol a tan 10 o yun cu þöy le sý ra la ný yor: 1. Ra ul (Schal ke 04) 74 gol 2. Fi lip po In zag hi (AC Mi lan) 70 gol 3. An driy Shevc hen ko (Di na mo Ki ev) 67 gol 4. Gerd Mül ler (fut bo lu bý rak tý) 62 gol 5. Ru ud van Nis tel ro oy (Ma la ga) 62 gol 6. Thi erry Henry (R.B. New York) 59 gol 7. Hen rik Lars son (fut bo lu bý rak tý) 59 gol 8. E u se bi o (fut bo lu bý rak tý) 56 gol 9. A les san dro Del Pi e ro (Ju ven tus) 54 gol 10. A. Di Ste fa no (fut bo lu bý rak tý) 50 gol On dan mut lu su yok BEÞÝKTAÞ TEKNÝK DÝREKTÖRÜ CARVALHAL: ALDIÐIMIZ RÝSK GALÝBÝYETÝ GETÝRDÝ. QUARESMA'NIN PERFORMANSI DA BENÝ MUTLU ETTÝ. Qu a res ma: Her ge çen gün da ha i yi oy nu yo rum Be þik taþ ýn ma çý ka zan ma sýn da baþ rol oy na yan Ri car do Qu a res ma, her ge çen maç da ha i yi bir fut bol or ta ya koy du ðu nu söy le di. Kar þý - laþ ma son ra sýn da a çýk la ma ya - pan Por te kiz li fut bol cu, þöy le ko nuþ tu: Her ge çen maç da ha i yi oy nu yo rum. Gol ler at ma ya baþ la dým ve at tý ðým gol ler le ka zan ma mýz be ni mut lu e di - yor. Yo ðun maç tem po su na a lý þý ðým. Ra ki be po zis yon ve ri yo ruz. Bun lar ol ma - ma sý ge re ken ha ta lar, bu nu dü zelt me miz lâ zým. BEÞÝKTAÞ Tek nik Di rek tö rü Car los Car val hal, Mac ca bi Tel A viv ma çý nýn son da ki ka la rýn da al dýk la rý ris kin ga li bi ye ti ge tir di ði ni söy le di. Car val hal, Ý kin ci ya rý nýn ba þýn da go lü bul mak bi zim i çin ö nem liy di. Ma çý ta ma men kon tro lü müz al tý na al dýk ve ra ki be po zis yon ver me dik. Bir kor ner le maç 2-1 ol du. Bu gol hem ra ki bi, hem ta raf ta rý ha re ket len dir di. Son ra 2-2 ol du ve maç zo ra gir di i fa de le ri ni kul lan dý. Maç zo ra gir di çün kü biz 2-2 i ken Ki ev dep las man da 1-0 ön dey di di yen Por te kiz li tek nik a dam, þöy le de vam et ti: Bi zim a la ca ðý mýz mað lu bi yet Av ru pa Li gi dý þýn da kal ma mý zý sað la ya bi lir di. Sto ke City go lü bu lup be ra ber li ði ya ka la dý. Biz de risk a la bi le ce ði mi zi dü þün dük. Risk al ma lük sü müz var dý. Bu ris ki al ma mýz so nu cun da da bir kaç po zis yon bul duk ve so nun da da go le u laþ týk. Bu risk ga li bi ye ti ge tir di. Bu ga li bi yet bi zi mut lu et ti. Qu a res ma ya öv gü MAÇTA 2 gü zel gol a tan Ri car do Qu a res ma ya da öv gü de bu lu nan Car val hal, Be ni en çok mut lu e - den Ri car do nun her ge çen gün ta kým o yu nu i çi ne gir me si. Bu can lan ma sý i le bir lik te de fan sa da yar dým e di yor. O fan sif o la rak da ra ki bi çok zor lu yor. Be nim i çin ö - nem li o lan o nun ta kým o yu nu i - çin de i þi ni i yi yap ma sý. Bu a ra lar da bu nu i yi ya pý yor di ye ko nuþ tu. Sü per Lig de 13. haf ta maç la rý nýn prog ra mý: Bu gün: Ga zi an teps por-sam suns por (Ka mil O cak) Genç ler bir li ði-ga la ta sa ray (An ka ra 19 Ma yýs) Fe ner bah çe-an ka ra gü cü (Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu) Ya rýn: MP An tal yas por-k. Ka ra büks por (Mar dan An tal yas por) Kay se ris por-ý.b. Be le di yes por (Kay se ri Bü yük þe hir Be le di ye si Ka dir Has) Mer sin Ýd man yur du-ma ni sas por (Tev fik Sýr rý Gür) Bur sas por-es ki þe hirs por (Bur sa A ta türk) 5 A ra lýk Pa zar te si: Be þik taþ-or dus por (Mar dan An tal yas por-ce za lý) Beko Basketbol Ligi: 8. hafta: Bu gün: TO FAÞ-A na do lu E fes (Bur sa A ta türk) Be þik taþ Mi lan gaz-o lin E dir ne (Be þik taþ Mi lan gaz A re na) Trab zons por-ha cet te pe Ü ni - ver si te si (Hay ri Gür) Ban dýr ma Kýr mý zý- Ban vit (Ban vit Ka ra A li A car) Türk Te le kom- A li a ða Pet kim (An ka ra) Pý nar Kar þý ya - ka-mer sin Bþ. Be le di - ye si (Kar þý ya ka) Ya rýn: An tal ya Bþ. Be le - di ye si-ga la ta sa ray Me di cal Park (An tal ya A ta türk) Fe ner bah çe Ül ker-er de mir (Ab di Ý pek çi)

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Kadýna bakýþ, Kur ânî bir bakýþ ile yenilenmeli DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen 5. Di nî Ya yýn lar Kon gre si nin a çý lý þý dün An ka ra De de man O te li nde ger çek leþ ti ril di. Ka dýn Ko nu lu Di ni Ya yýn lar te ma sý nýn iþ le ne ceði kon gre ya rýn so na e re cek. Ka tý lým cý lar a ra sýn da, Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Di ni Ya yýn lar Ge nel Mü dü rü Yük sel Sal man, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý la rý Prof. Dr. Meh met E min Ö zaf þar, Prof. Dr. Ha san Ka mil Yýl maz, E mek li Din Ýþ le ri Yük sek Ku ru lu Ü ye si Prof. Dr. Sa im Yep rem i le Din Ýþ le ri Yük - Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez sek Ku ru lu ü ye si Prof. Dr. Ra þit Kü çük gi bi ken di a la ný nýn uz man i sim ler o tu rum baþ kan lý ðý ya pa cak lar. Kon gre de iþ le ne cek o lan ko nu lar þunlar: Ka dýn Ko nu lu Di ni Ya yýn la rýn Ta rih sel Sü re ci, Ka dýn Ko nu lu Di nî Neþ ri yat, Ka dýn Ko nu lu Di ni Ya yýn lar da ki So run lar, Ka dýn Ko nu lu Di ni Ya yýn cý lýk ta Ge le cek Ý çin Pers pek tif ler. Kon gre nin a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Gü nü müz de ka dý na ba ký þýn, Kur ânî bir ba kýþ i le ye ni len me si ge re ki yor. Al lah ýn, ka dý na da ir bir sü re in dir me si o na ver di ði de ðe rin ve ö ne min de lil le rin den dir. Pey gam be ri miz de ha ya tý nýn her saf ha sýn da, Al lah ýn de ðer ver di ði ne, de ðer ve re rek dav ran dý ðý ný gö rü yo ruz. Gü nü müz de ka dýn a la nýn da o lu þan so run lar yan lýþ dü þün ce ve te lak ki ler, sa de ce Ýs lâm top lum la rý nýn so ru nu ol ma yýp bü tün in san lý ðýn or tak so ru nu ha li ne gel miþ tir de di. Gör mez ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Ba tý nýn Ýs lâmda ki ka dýn me se le si ne ba ký þýn day sa, o nu a raç sal laþ týr mýþ ve Ýs lâmda ki ye ri par ça cý bir yak la þým la e le a lýn mýþ gi bi gös te ri le rek, Ýs lâmý ze de le ye cek bir re sim o luþ tu rul ma ya ça lýþ tý rýl mýþ týr. Ka dý na ba kýþ a çý sý ko nu su, mo dern dün ya nýn en ö nem li kri ter le rin den bi ri o la rak gö rül müþ tür. Ka dýn ih ti yaç ve hak la rý me de ni yet a dý na ger çek leþ ti ri len bir yar gý la ma nýn ya da si ya sal bir ö te le me nin va sý ta sý o la rak kul la ný la bil mek te dir. Bu a çý dan ka dýn ko nu su baþ ka la rý nýn not ver di ði bir a lan ol mak tan çý ka rýl ma lý dýr. Bu ko nu nun, sos yal kül tü rel ve di nî fark lý lýk la rýn e le a lýn dý ðý bir yak la þým la de ðer len di ril me li dir. Gü nü müz de ki ba kýþ a çý la rýn da me se le le ri ka dýn so ru nu na in dir ge yen cin si yet çi, ö zel lik le Ýs lâmýn ka dýn la so ru nu ol du ðu nu söy le yen or yan ta list ve ne o-or yan ta list ve Ýs lâm tüm hak la rý ka dý na ver miþ tir di ye rek çað daþ so run la rý gör mez den ge len üç ay rý pers pek tif var. Müs lü man lar o la rak bi zim bu üç ba kýþ a çý sý ný da gö rüp de ðer len di re rek bu ko nu da ye ni ça lýþ ma lar yap ma mýz ge re ki yor. A çý lýþ ta ko nu þan Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað da Di nî doð ru an la mak ve doð ru an lat mak ko nu sun da ya yýn la nan e ser le rin ö ne mi çok bü yük tür. Bu ba kým dan bu e ser le rin doð ru ki þi ler ve sa ha la rýn da uz man o lan lar ta ra fýn dan e le a lýn ma sý ge rek mek te dir. O luþ tu ru lan e ser le rin za ma na ve dev re hük me den le re gö re de ðil, Kur'ân ve Al lah ýn e mir le ri doð rul tu sun da an la týl ma sý ge re kir de di. An ka ra / Eb ru O lur Doç. Dr. Mustafa Karataþ " gelecek nesillerin yetiþtirilmesinde aileye büyük görev düþtüðünü ve Ýslâm dininin çocuklara erken yaþta öðretilmesi gerektiðini" söyledi. Ýslâm, çocukken öðretilmeli DOÇ. DR. MUSTAFA KARATAÞ, ANNE BABALARIN ÇOCUKLARINA KÜÇÜK YAÞLARDAN ÝTÝBAREN ÝSLÂM DÝNÝNE UYGUN YAÞAMAYI ÖÐRETMESÝ GEREKTÝÐÝNE DÝKKAT ÇEKTÝ. ESENLER Belediyesi tarafýndan düzenlenen Gönül Sohbetlerinin bu haftaki konuðu Doç. Dr. Mustafa Karataþ oldu. Karataþ, misafirlere Gençliðin aynasýnda gelecek konusunda bilgi verdi. Esenler Belediyesi Konferans Salonu nda gerçekleþen sohbete çok sayýda vatandaþ katýldý. Gençliðin aynasýnda gelecek baþlýðý altýnda vatandaþlarla sohbet eden Doç. Dr. Karataþ, ailenin önemine vurgu yaparak, Ailenize kýymet verin. Onlar bizim en kýymetli varlýklarýmýz dedi. Gelecek nesillerin yetiþtirilmesinde ailelere büyük görevler düþtüðünü kaydeden Doç. Dr. Karataþ, çocuklarýný iyi eðiten ailelerin hayatlarý boyunca rahat edeceklerini ve her günlerinin bayram gibi geçeceðini söyledi. Bu eðitimi verirken dikkat edilmesi gereken noktalara da dikkat çeken Doç. Dr. Karataþ, çocuklara baðýrýlmamasý gerektiðini söyledi. Ergenlik döneminde her çocuðun kendisini dünyanýn en akýllýsý gibi gördüðünü belirten Doç. Dr. Karataþ, bu dönemde onlara sevgi ile yaklaþýlmasýnýn zorunlu olduðunu ifade etti. Ana - baba duâsý alan çocuklarýn sýrtýnýn hiçbir zaman yere inmeyeceðine dikkat çeken Doç. Dr. Karataþ, Baþarýmýzýn sýrrýnýn altýnda her zaman ana-baba duâsý vardýr dedi. Çocuklara küçük yaþlardan itibaren namaz kýlmanýn öðretilmesinin önemli olduðunu ifade eden Doç. Dr. Karataþ, namazýn dinin direði ve bütün dinlerin özü olduðunu söyledi. Namaz kýlan bir Müslümaný kardeþimiz kabul etmek zorundayýz diyen Doç. Dr. Karataþ, çocuklarýn namaz kýlmayý küçük yaþlardan öðrenmesinin kendileri için daha kolay olacaðýný belirtti. Ýslâm dinine uygun yaþayýn. En kýsa sevap kazanmanýn yolunun bir kiþinin baþka bir kiþi aracýlýðýyla hidayet bulmasý olduðunu dile getiren Doç. Dr. Karataþ, anne babalara çocuklarýna Ýslâm dinine uygun bir hayat tarzýný benimsemelerinde yol gösterici olmalarý yönünde çaðrýda bulundu. Âyet ve hadislerden örnekler vererek konuþmasýna devam eden Doç. Dr. Karataþ, mütevazi bir hayat sürmenin gerekli olduðunu vurguladý. Ýstanbul / Yeni Asya Kolesterol ilâçlarý kullanýlmalý KOLESTEROL ilâçlarýnýn yararsýz olduðu ve kullanýlmamasý gerektiði yönündeki açýklamalarý asýlsýz olarak deðerlendiren Türk Kardiyoloji Derneði Baþkaný Oktay Ergene, Bilimsellikten uzak olan bu açýklamalar, kamuoyunda büyük tedirginliðe yol açtý. Kolesterol tedavisini yarým býrakan hastalar oldu dedi. Statin olarak adlandýrýlan kolesterol ilâçlarýnýn yararsýz olduklarý ve yan etkileri nedeniyle kullanýlmamasý yönünde yapýlan açýklamalarýn bilimsellikten uzak olduðunu söyleyen Türk Kardiyoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Oktay Ergene, bu asýlsýz açýklamalarýn kamuoyunda büyük tedirginliðe neden olduðunu ifade etti. Pek çok hasta, kullanmakta olduðu ilâcý kullanýp kullanmayacaðý konusunda kafasýnýn karýþýk olduðunu anlatýyor. Yine birçok hastanýn da ilâçlarýný ve kolesterol tedavilerini yarým býraktýklarýný biliyoruz dedi. Dö kü len saç lar i çin ER KEK LE RÝN ve ka dýn la rýn en ö nem li so run la rýn dan bi ri saç dö kül me si dir. Ja pon ya da la bo ra tuv ar ça lýþ ma - la rý ve kli nik test le ri ya pý la rak ü re ti len Sor ci e re saç to - ni ði Tür ki ye de de yo ðun il gi gör dü. Ta ma men ta biî ü - rün ler den ü re til miþ o lan saç to ni ði ba kým sýz, dö kül - müþ saç la rýn so run la rý na yar dým cý çö züm o lu yor. Ja - pon ya dan it hal e di len ve Sað lýk Ba kan lý ðý i zin li o lan Sor ci e re saç to ni ði nin kul la ný mý da çok ko lay. Gün de bir ya da i ki de fa ih ti ya ca gö re sa bah ve ak þam ol mak ü ze re a vu cu - nu zun i çi ne bir mik tar saç to - ni ði ni dö kün ve saç la rý ný za, ka fa de ri ni ze uy gu la yýn. Par - mak uç la rý nýz la ma saj ya pa rak de ri ni zin, saç la rý ný zýn to ni ði i yi ce em me si ni sað la - yýn. To nik ö zel lik le ban yo son ra sý uy gu - la nýr sa da ha fay da lý o la cak týr. Ge niþ bil gi i çin: ci e re.com.tr Bü lent Tok mak / Ýs tan bul

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Grön land 430 mil yar met re küp buz kay bet ti ABD nin U lu sal Ha va cý lýk ve U zay Da i re si NA - SA i le Ok ya nus-at mos fer Da i re si uz man la rý, son 5 yýl da Ku zey Kut bu böl ge si nin fe ci su - ret te e ri me ye ma ruz kal dý ðý ný bil dir di. Ýk lim de ði þik li ði ni iz le yen A me ri kan dev let da i re le - ri, Ku zey Kut bu nda e ri me nin as lýn da çok has sas ve giz li bir nok ta ya doð ru gel di ði ni, a ra sý tam 430 mil yar met re küp bu zun e ri di ði ni kay da ge çir di. NA SA ve U lu - sal Ok ya nus-at mos fer Da i re si yet ki li le ri, Grön land la di ðer Ku zey Kut bu böl ge le rin de 2006 yý lýn dan be ri gü neþ ý þý ðý ný yan sý tan buz la lar (ký ta sa han lý ðý buz ta ba ka sý) ve ka - rýn e ri me si nin, ha bis ka rar ma ya sebep o la - rak gü neþ ý þý ðý nýn çok da ha faz la e mil me si ve böy le ce ik lim bo zul ma sý nýn va him nok ta ya u laþ tý ðý ný kay det ti bil dir di. Was hing ton / a a Elektrikte ek ücrete ret TÜ KE TÝ CÝ SO RUN LA RI HA KEM HE YE TÝ, E LEK TRÝK FA TU RA SI NA YAN SI TI LAN KA YIP KA ÇAK BE DE LÝ NÝN YA NI SI RA DA ÐI TIM, Ý LE TÝ ÞÝM VE SA YAÇ O KU MA GÝ BÝ BE DEL LE RÝN DE TÜ KE TÝ CÝ YE Ý A DE SÝ NE KA RAR VER DÝ. ZON GUL DAK IN Dev rek il çe sin de, bir tü ke ti ci nin baþ vu ru su nu de ðer len di ren Tü ke ti ci So run la rý Ha kem He ye ti, e lek trik fa tu ra sý na yan sý tý lan ka yýp ka çak be de li nin ya ný sý ra da ðý tým, i le ti þim ve sa yaç o ku ma gi bi be del le rin de tü ke ti ci ye i a de si ne ka rar ver di. Tü ke ti ci So run la rý Ýl çe Ha kem He ye ti ne baþ vu ran a vu kat Mu ham met Ka dir Ka ra çe le bi, A ðus tos a yýn da ken di si ne gön de ri len e lek trik fa tu ra sýn da ki 23,64 li ra lýk ka yýp ka çak be de li, 26,41 li ra lýk da ðý tým be de li, 3 li ra lýk per so nel sa týþ hiz met be de li, 86 ku ruþ luk per so nel sa yaç o ku ma be de li ve 6 li ra lýk i le ti þim sis tem le ri be de li ol mak ü ze re 59,91 li ra nýn hak sýz ol du ðu nu i le ri sü re rek, þi kâ yet çi ol du. A vu ka týn baþ vu ru su ü ze ri ne top la nan he yet, il gi li e lek trik da ðý tým þir ke ti ne ko nu yu ak ta ra rak sa vun ma sý ný is te di. Ýl gi li þir ke tin sa vun ma gön der me di ði ha kem he ye ti, tü ke ti ci den tah sil e di len 59,91 li ra i le söz ko nu su be del le re ke sin ti ya pýl dý ðý ta rih ten bu ya na ö de nen üc ret le rin ya sal fa i zi i le bir lik te tü ke ti ci ye i a de si ne ka rar ver di. TÜ KE TÝ CÝ LER HAK LA RI NI A RA MA LI Baþ vu ru sun da hak lý bu lu nan a vu kat Mu ham met Ka dir Ka ra çe le bi, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ve ri len ka ra rýn tü ke ti ci ler a çý sýn dan ö nem ta þý dý ðý ný be lir te rek, A na ya sa ve ka nun la ra ay ký rý o la rak a bo ne ler den a lý nan 5 ka lem be de lin tü ke ti ci le re ge ri ye dö nük i a de si ne ka rar ve ril di. Bu ka rar la tü ke ti ci ler her fa tu ra la rýn da or ta la ma yüz de 30 ci va rýn da faz la dan ö de nen be del le ri ge ri ye dö nük o la rak a la bi le cek ler dir de di. Ka ra çe le bi, ka ra rýn em sal ni te li ðin de ol du ðu nu, bütün tü ke ti ci le rin hak la rý ný a ra ma sý ge rek ti ði ne i nan dý ðýný kay det ti. Devrek / aa Anayasa ve kanunlara aykýrý olarak abonelerden alýnan 5 kalem bedel tüketicilere geri ye dönük ödenecek. HER FA TU RA DA YÜZ DE 30 FAZ LA Ö DE ME YA PI LI YOR TA RAF LA RIN teb lið ta ri hin den son - ra 15 gün i çin de Tü ke ti ci Mah ke me si - ne i ti ra zý yo lu nun a çýk ol du ðu be lir ti - len ka rar da þun lar kay de dil di: Ti ca rî ha ya týn do ðal so nu cu o la rak bir hiz - met ve ri li yor sa bu nun kar þý lý ðýn da bir be del ol ma sý ge re kir. U yuþ maz lýk ko - nu su bu çer çe ve de a lýn mýþ an cak ka - yýp ka çak be de lin de a lý nan üc ret ay rý bir baþ lýk al týn da in ce len miþ tir. Ka yýp ka çak o ra ný böl ge den böl ge ye fark lý - lýk lar gös ter mek te. Ön ce lik le her böl - ge i çin ka çak kul la ným o ran la rý tes bit e dil me li ve bu o ran sa de ce o böl ge ye uy gu lan ma lý dýr. Böl ge ler a ra sý ka çak kul la ným o ran la rý dik ka te a lýn ma dan be lir le nen yüz de lik o ran bu yö - nüy le hak sýz bu lun muþ tur. Ay rý ca, uy gu la ma e ner ji yi ka çak kul la nan lar le hi ne bir a lan o luþ tur mak ta dýr. Baþ - ta A na ya sa mýz ol mak ü ze re ka nun - la rý mýz da ki dü zen le me ler, tü ke ti ci - nin za ra rý na o lan e ko no mik çý kar la rý - ný ze de le yen uy gu la ma la rýn ip ta li ni ön gör mek te dir. Bu ne den ler le tü ke - ti ci nin ta le bi nin ka bu lü ne, tü ke ti ci - den hak sýz ye re tah sis e di len 59,91 li ra nýn ve bu ka lem le re ke sin ti ya - pýl dý ðý ta rih ten bu ya na ö de nen be - del le rin ya sal fa i ziy le bir lik te i a de - si ne oy çok lu ðuy la ka rar ve ril di. Öðrencilere günlük hayatta yapabilecekleri iþler öðretiliyor. Öð ren ci le r sý nýf ta yu mur ta pi þir di AN KA RA NIN Þe ref li koç hi sar il çe sin de fa a li yet gös te ren Ö zel Kud ret Ü nal Ýl köð re tim O ku lu, Ha ya ta Ha zýr lýk Pro je si kap sa mýn da öð ren ci le ri ne ken di baþ la rý na ya pa bi le cek le ri ni kü çük yaþ ta öð re ti yor. Öð ren ci ler, bu yýl müf re da ta ek le nen Ha ya ta Ha zýr lýk Der si nde sý nýf ta sa han da yu mur ta pi þir di. Sý nýf öð ret me ni A li Os man Gül, ders i le öð ren ci le rin ken di le ri ne gü ve ni ni sað la mak ve gün lük ha yat ta kar þý la þa bi le cek le ri so run la rýn ken di baþ la rý na üs te sin den ge le bil me le ri ni sað la mak ol du ðu nu be lirt ti. O kul da her sý ný fýn fark lý dal da ha ya tý öð ren me ders le ri nin ol du ðu nu söy le yen Gül, Di ðer sý nýf lar da öð ren ci le ri miz sa la ta yap ma, düð me ve sö kük dik me, çay dem le me, a yak ka bý bo ya ma, te miz lik ya pma, mi sa fir kar þý la ma ve ya mi sa fi re ik ram lar yap ma ve çi çek dik me gi bi gün lük ha yat ta ya pa bi le cek le ri iþ ler öð re ti li yor. Ký sa ca biz bu yaþ ta ço cuk la rý mý zý ha ya ta ha zýr lý yo ruz. de di.. Ha ya ta Ha zýr lýk Der si nin çok zevk li ol du ðu nu söy le yen öð ren ci ler de ders sa ye sin de sa han da yu mur ta pi þir me yi þim di den öð ren dik le ri ni be lirt ti. Ankara / cihan Di len ci nin ü ze rin den 2 bin 361 TL çýk tý HA TAY DA za bý ta e kip le ri ta ra fýn dan di len ci le re yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon da bir di len ci nin üs tün den 2 bin 361 TL çýk ma sý gö ren le ri þa þýrt tý. An tak ya Be le di ye sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Za bý ta Mü dür lü ðü e kip le ri ta ra fýn dan ya pý lan de ne tim ler de hal kýn di nî duy gu la rý ný is tis mar e dip, di len ci lik yo lu i le hak sýz pa ra ka za nan ki þi le re yö ne lik o pe ras yon ya pýl dý. Ö zel lik le þe hir mer ke zin de ki ta ri hî ve tu ris tik me kân lar da ve ka la ba lýk yer ler de dü zen le nen o pe ras yon da, bir di len ci nin üs tün den çý kan pa ra dik ka ti çek ti. Ýs mi a çýk lan ma yan ka dýn di len ci yi Za bý ta Mü dür lü ðü ne ge ti ren e kip ler, üs tün de yap týk la rý a ra ma da 2 bin 361 TL bul du. Yet ki li ler pa ra ya dü zen le nen tu ta nak la el ko nul du ðu nu bil dir di. Hatay / aa Nesli tükenmekte olan bu yunus türü ilk kez görüntülendi. Bu yu nus tü rü ilk kez gö rün tü len di BRE ZÝL YA NIN San ta Ca ta ri na þehrin de ki U ni vil le Ü ni ver si te si ne bað lý bir a raþ týr ma gru bun dan bi yo log lar, al bi no yu nu sa a it kay det tik le ri gö rün tü le rin pon to po ri a bla in vil lei a dý ve ri len nes li tü ken mek te o lan yu nus tü rün den bir al bi no ya a it þim di ye ka dar dün ya da kay de dil miþ ilk gö rün tü ler ol du ðu nu be lirt ti. Pro ject To nin has ad lý a raþ týr ma gru bun dan Ca mil la Me i rel les Sar to ri, be yaz renk te ve pem be ye ça lan pa let le ri o lan be bek yu nu su ilk kez e kim a yýn da gör dü ðü nü ve e ki bi nin ka sým a yý nýn ba þýn da yu nu sun gö rün tü le ri ni kay det tik le ri ni söy le di. Be bek Al bi no yu nu su, muh te me len an ne si o lan ye tiþ kin bir yu nus la bir lik te ilk gör dük le rin de çok þa þýr dýk la rý ný an la tan Sar to ri, Çok kü çük ve ren gi ger çek ten de çok fark lý. Ýlk ön ce ne tür bir can lý ol du ðu nu an la ya ma dýk de di. Pon to po ri a bla in vil lei yu nu su nun, su yun dý þý na çok na di ren at la yýþ ya pan, çe kin gen bir yu nus tü rü ol du ðu nu be lir ten Sar to ri, ön ta raf la rý in ce ve u zun o lan bu tü rün sýk sýk ba lýk çý að la rý na ta kýl ma sý dolayýsýyla nes li tü ken mek te ol du ðu nu kay det ti. Rio De Janeiro / aa

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı