Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede"

Transkript

1 ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý halinde, "soykýrým" iddiasýnýn temelden çürütüleceðinden kimsenin bir þüphesi kalmaz. Bediüzzaman, masum Ermeni vatandaþlarýn dýþlanmasýný, itilip kakýlmasýný doðru bulmadýðý gibi, hariçten kuvvet alan çetecilerin faaliyetlerine de asla geçit verilmemesi gerektiðine iþaret ediyor. nm. LÂTÝF SALÝHOÐLU NUN YAZISI SAYFA 5 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr TÜRKLERDEN PROTESTO GÖSTERÝSÝ Fran sa Mec li si, 1915 o lay la rý i le il gi li Er me ni id di a la rý nýn in - kâ rý ný suç sa yan ka nun tek li fi ni oy lar ken, çok sa yý da Türk va tan da þý gö rüþ me sý ra sýn da Mec li sin ar ka sýn da top la na - rak pro tes to gös te ri si yap tý. Fran sa po li si, Mec li sin çev re - sin de o la ða nüs tü gü ven lik ted bir le ri al dý. FO TOÐ RAF: A A 577 üyeli Mecliste 70 katýlýmla evet ufran sa Mec li si Ge nel Ku ru lu, 1915 o - lay la rýy la il gi li Er me ni id di a la rý nýn red - di nin suç sa yýl ma sý ný ön gö ren ya sa tek - li fi ni ka bul et ti. Ge nel Ku rul da ki o tu ru - ma 577 mil let ve ki lin den sa de ce 70'e ya ký ný ka týl dý. Ý ki mad de den o lu þan tek - lif, oy çok lu ðuy la ka bul edildi. n7 de Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede JERUSALEM POST A KONUÞAN ÝSRAÝLLÝ ASKERÎ YETKÝLÝ: TÜRKÝYE ÝLE KURULAN ÝÞBÝRLÝÐÝ MEKANÝZMASINI YENÝDEN AKTÝF HALE GETÝRDÝK TE YAPACAÐIMIZ TATBÝKATA TÜRKÝYE YÝ DE ÇAÐIRACAÐIZ. ÝLÝÞKÝLERÝ DENGELEYÝP GÜÇLENDÝRMEK ÝÇÝN u Ýs ra il Ha va Kuv vet le ri nin, Ak de niz 'de po tan si yel ça - týþ ma la rý ön le mek ve yan lýþ an la ma la rýn ö nü ne geç mek i çin Tür ki ye i le ku ru lan iþ bir li ði me ka niz ma sý ný ye ni den ak tif ha le ge tir di ði bil di ril di. Üst dü zey bir Ýs ra il li as ke rî yet ki li, me ka niz ma nýn i liþ ki le ri den ge le yip güç len dir me ça ba la rý kap sa mýn da dev re ye so kul du ðu nu a çýk la dý. ÝSRAÝL'ÝN BRÝFÝNGÝNE TÜRK ATAÞE KATILDI u Ý ki haf ta ön ce Uv da As ke rî Ha va Üs sün de Ýs ra il in Ý - tal ya i le dü zen le di ði or tak tat bi ka t kap sa mýn da ya ban - cý as ke rî yet ki li ler i çin dü zen le nen bri fin ge Tür ki ye nin Ýs ra il as ke rî a ta þe si nin de ka týl dý ðý ný be lir ten yet ki li, 2013'te dü zen le ye cek le ri ha va tat bi ka tý na Tür ki ye'yi de da vet e de cek le ri ni a çýk la dý. nha be ri say fa 8 de Bir mayýn þehidi daha KAHVALTILI TOPLANTI DÜZENLEDÝ TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ba sýn ya yýn ku ru luþ la rý nýn An ka ra tem sil ci le ri ve A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ü ye - le riy le kah val tý da bir a ra ya gel di. FO TOÐ RAF: A A TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK: Kýrmýzý çizgi ýsrarý yanlýþ u Ye ni a na ya sa ya pým sü re cin de sað - du yu nun ça lýþ ma la ra kat ký sað la ya ca - ðý ný be lir ten TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi - çek, Si ya sî par ti le rin va r ol du ðu id di a e di len kýr mý zý çiz gi le ri nin sü rek li gün - dem de tu tu la rak ön pla na çý ka rýl ma sý ve bun lar ü ze rin den yo rum ya pýl ma sý - ný çok doð ru bul mu yo ruz de di. n9 da AVRUPA PARLAMENTOSUNDAKÝ GRUP LÝDERLERÝ: Soykýrým tasarýsý saçma uaskerlerin, Hakkari nin Yüksekova Ýlçesi Daðlýca karayolunda arama tarama faaliyeti yürüttüðü sýrada meydana gelen mayýn patlamasý sonucu bir uzman çavuþ þehit oldu. nha be ri say fa 9 da ABD den, Ýran baskýsý uabd, BM Güvenlik Konseyinden Ýran a yönelik yaptýrýmlarýn daha güçlü uygulanmasýný istedi. ABD nin BM Daimî Temsilcisi Susan Rice, Ýran a yönelik alýnacak daha sýký tedbirlerin bu ülkenin nükleer programýný yavaþlatacaðýný savundu. nha be ri say fa 7 de ISSN CEZAYÝR DEVLET BAÞKANI ABDÜLAZÝZ BUTEFLÝKA: Demokrasiyi öðrenme aþamasýndayýz u7 91 yýldýr Meclisi koruma görevini üstlenen askerden bu görevi devralan polis, yönetmelik gereðince 6 yýl süreyle buradaki hizmetlerini sürdürecek. FO TOÐ RAF: A A PERSONEL SAYISI 680 E ÇIKARILDI Asker çekildi polis arttý umu ha fýz ve Tö ren Ta bu ru nun, TBMM yer leþ ke sin den dü zen le nen tö ren le ay rýl ma sýy la bir lik te, gü ven lik ta ma men po li se geç ti. As ke rin gö re - vi ni de dev ra lan Em ni yet, gü ven li ði sað la mak a ma cýy la 540 o lan per so - nel sa yý sý ný 680 e çý kart tý.n8 de uav ru pa Par la men to sunda ki Sos ya list Gru bun Baþ kan Yar dým cý sý Han nes Swo bo - da i le Li be ral le rin Baþ kan Yar dým cý sý A le xan der Graff Lamb sdorff, Fran sa da ki Er - me ni ta sa rý sý ný saç ma o la rak de ðer len dir i rken, ül ke par la men to la rý nýn ta ri hi yar gý - la mak gi bi bir yet ki li le rinin ol ma dý ðý ný vurguladýlar. nha be ri say fa 7 de Hollanda da soykýrýma red u7 Sarýkamýþ belgeseli öðrencileri aðlattý u16 Ýnternet baðýmlýlýðý ile oyunlu mücadele u15 Avrupa da ekonomik kriz göçü baþladý u10

2 2 Y LÂHÝKA Ermenilerle ittifak ve dostluk Onlarla ittifak etmek lâzýmdýr. Hem de bizim düþmanýmýz ve bizi mahveden, cehâlet aða, oðlu zaruret efendi ve hafîdi husûmet beydir. Ermeniler bize düþmanlýk etmiþlerse, þu üç müfsidin kumandasý altýnda yapmýþlar. u âl: Er me ni ler zim mî dir ler. Ehl-i zim met, Szim met tar la rýy la na sýl mü sâ vi o lur? Ce vap: Ken di mi zi dev ay na sýn da gör me - me li yiz. Ka ba hat biz de. Ta ma men zim me - ti mi ze a la ma dýk, bi hak kýn a dâ let-i þe ri a tý gös te re me dik. Þe ri at da i re sin de, hu kuk la - rý ný is tib dâ dýn sün net-i sey yi e siy le mu hâ fa za e de - me dik; son ra da is te dik, kuv ve ti miz kal ma dý. Ben þim di Er me ni le re bir ne vî zim mî-i mu â hid na za rýy - la ba ký yo rum. Su âl: Er me ni ler bi ze düþ man lýk e dip, hi le ve hý - yâ net e di yor lar. Na sýl dost luk ü ze rin de it ti fak e de - ce ðiz? Ce vap: Düþ man lý ðýn se be bi o lan is tib dat öl dü. Ýs - tib dâ dýn ze vâ liy le dost luk ha yat bu la cak. Si ze bu nu ka ti yen söy lü yo rum ki, þu mil le tin sa a de ti ve se lâ me - ti Er me ni ler le it ti fak ve dost ol ma ya vâ bes te dir. Fa - kat mü te zel li lâ ne dost ol mak de ðil, bel ki iz zet-i mil - li ye yi mu hâ fa za e de rek, mu sâ la ha e li ni u zat mak týr. Bir þey söy le ye ce ðim: E ðer müm kün dür, Er me ni ler bir den sa hî fe-i vü cut tan si lin sin. O la bi lir. Yal nýz, si ze hu sû me tin bir fay da sý ol sun. Yok sa, mut la ka hu sû met za rar dýr. Hal bu ki, Â dem za ma nýn dan yol da ar ka daþ - lýk e den bi zim le gel miþ bü yük bir un su run ze vâ li de - ðil, bel ki kü çük bir kav min mah vý da hi Ö nün de, di - ken li bir a ða cýn ka bu ðu nu soy mak ka dar güç en gel ler var dýr (A rap a ta sö zü). Ö mer Di lân Ka bî le si bin se ne - dir yi ne Ö mer Di lân dýr. Hem de, on lar u yan mýþ lar; siz uy ku da sý nýz, rü yâ gö rü yor su nuz. Hem de, fikr-i mil li yet te müt te fik ve ka vî dir ler; siz, ih ti lâf la þim di lik boþ su nuz, hem de ga le be et mek is ti yor su nuz. On lar si zi mað lûp et ti ði si lâh i le, ya ni a kýl i le, fikr-i mil li yet le, meyl-i te rak kî i le, te mâ yül-ü a dâ let i le mað lûp e de bi - lir si niz. Ben ce þim di ký lýç vu ran, o ký lýn cýn ak si dö ner, ye tim le ri ne do ku nur. Þim di ga le be ký lýç i le de ðil dir. Ký lýç ol ma lý, lâ kin ak lýn e lin de. Hem de dost lu ðun se - be bi var dýr. Zî râ kom þu dur lar. Kom þu luk, dost lu ðun kom þu su dur. Hem de on lar u yan dý lar, dün ya ya ya yýl - dý lar, te rak ki yât to hum la rý ný top la dý lar; va ta ný mýz da e ke cek ler. Bi zi me de ni ye te mec bur, te rak kî ye î kaz, biz de ki fikr-i mil li ye ti hüþ yâr e di yor lar. Ýþ te þu nok ta la ra bi nâ en, on lar la it ti fak et mek lâ - zým dýr. Hem de bi zim düþ ma ný mýz ve bi zi mah ve - den, ce hâ let a ða, oð lu za ru ret e fen di ve ha fî di hu sû - met bey dir. Er me ni ler bi ze düþ man lýk et miþ ler se, þu üç müf si din ku man da sý al týn da yap mýþ lar. Su âl: Rum ve Er me ni le rin hür ri ye ti bi zi teþ viþ e - di yor. Bir ke re te câ vü ze baþ lý yor lar, bir ke re Hür ri - yet ve meþ rû ti yet bi zim dir, biz yap týk di yor lar. Bi zi me yus e di yor lar? Ce vap: Zan ne di yo rum, te câ vüz le ri es ki den siz den ta hay yül et tik le ri te câ vü ze kar þý bir te þef fi-i gayz ve bun dan son ra siz den te veh hüm et tik le ri te câ vü ze kar þý bir nü mâ yiþ gi bi dir. E ðer ta ma mýy la î man et se - ler ki, te câ vüz siz den ol maz; a dâ le te ka na at e de cek - ler dir. Þâ yet a dâ le te ka na at et mez ler se; hak, hak kýn kuv ve tiy le bu run la rý ný ký rýp ik nâ et ti re cek tir... Mü nâ za rât, s. 67, (ye ni tan zim, s. 163) Yapýlan günâhlara mutlak nedâmet isteyen Kulunu afv etmek için tevbeye teþvîk eden O, günahkâr kulunu rahmetten uzak etmez Tevbeye dâvet eder rýzkýný asla kesmez Rahmeti küsmez ne kadar eylese de çok günâh Afv eder hatâlarýna çekiverse içten âh! Rahmetiyle davranýr günâhý etse i tirâf Hem samimî tevbesinde olur ise eder afv Ýþleyip hatâ, ümit kim keser olur âsi Kablamýþtýr rahmeti yeri göðü her nâsý Rabbimiz kulun bütün günâhlarýný afv eder Kesme ümidini aslâ rahmetiyle def eder Tevbe; kulun tam peþimanla hatâdan dönmesi Yaptýðý günâhýnýn çirkinliðini görmesi Hem de tevbeyle sýðýnmak afv ü maðfiretine Aczini idrâk edip dayanmalý rahmetine Celbeder rahmetini hatâsýna kim aðlar Kim günâhta etmez ýsrar rahmeti baðýþlar Seyyiâtý hasenâta tevbe ile çevirir Yaptýðýn ihsânýna hoþ en az on sevâb verir Kim de tevbesinde samîmi ise eyler sebât Sürer o âlâ-yý illiyyinde hoþ mesûd hayat ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Et-Tevvâb Lütfûdur Rabbimizin bu yükseliþ kereminin Yoksa günâhýn vebâli her yönüyle beþerin Hem günahkârýn baðýþlanmasý fazl ü rahmeti Ne güzel lütfu O nun kulun hatâdan avdeti Seyyiâtýna azap rahmetine zýt olmaz Göz kamaþtýran þu cihan küfr ile baðdaþmaz Kullarýnýn kalblerini her zaman uyandýrýr Anlayýp tevbe edeni rahmeti arýndýrýr Ömrü gafletle geçerken hak yoluna sevk eder Ýntibâha getirerek rahmetine celbeder O lütuf rahmet, fazilet, afv, kerem sâhibidir Kim ki tevbeye sarýlýr Rabbim ona yetiþir Tam temizlik içi dýþý tevbe ile süslemek Kurutup günâh kökünü þerre meydan vermemek Hem katýnda makbûl olur kullarýnýn tevbesi O na her þeyden sevimli Tevbe Rabbim denmesi HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Ahlâký kötü olan nefsine azap eder. Kaygýsý çok olanýn bedeni hasta olur. Ýnsanlarla sürtüþmeye girenin þerefi gider, kiþiliði yok olur. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 3651 /Ha di s-i Þe rif Me â li

3 Y HABER 3 A i le i çi þid de ti i mam lar ön le ye cek nan KA RA'NIN Çu buk il çe sin de a i le i çi þid de ti i mam lar ön le ye cek. A i le Des tek ve Kadýna Yönelik Þid de tin Ön len me si pro je si kap sa mýn da e ði tim a lan gö nül lü i mam la ra ser ti fi ka la rý dü zen le nen tö ren - le ve ril di. Prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan A i le ve Sos yal Hiz met ler Ýl çe Mü - dü rü Sa mi ye Kork maz, Çu buk Sos yal Hiz met ler Mü dür lü ðü ne bað lý A i le Da - nýþ ma ve Top lum Mer ke zi ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri len A i le Des tek ve Kadýna Yönelik Þid de tin Ön len me si pro je si kap sa mýn da 8 haf ta sü re sin ce gö nül lü i - mam la ra ve ri len e ði tim so nu cu ser ti fi ka - la rýn ve ril di ði ni an lat tý. Kork maz, u zun ve ve rim li ge çen e ði tim so nun da din gö - rev li le ri ne i le ti þim, i le ti þim en gel le ri, ça - týþ ma çöz me, a i le i liþ ki ler, eþ ol ma, eþ ten bek len ti ler, an ne ve ba ba rol le ri, ya sal ted bir ler, a i le nin ko run ma sý na yö ne lik ted bir ler, ki þi le rin ko run ma sý, me de nî ka nun, Ýs lâm da a i le ve ka dý nýn ö ne mi gi - bi ko nu lar da e ði tim ve ril di ði ni söy le di. Çu buk Kay ma ka mý Ce mal Þa hin de gö - re ve gel di ðin de il çe hak kýn da al dý ðý bil gi - ler de en çok dik kat çe ke nin bö lün müþ a - i le ve bo þan ma o ran la rý nýn yük sek li ði ol - du ðu nu vur gu la ya rak, ya pý lan pro je ler le bu ko nu da ki so run la rýn çö zü le ce ði ni kay det ti. Ýl Müf tü sü M. Hak ký Ö zer i se Ka dý na þid de tin so rum lu su nun Ýs lâm di - ni nin gös te ri le me ye ce ði nin al tý ný çi ze rek, Ýs lâm, di nin de ðil bir ka dý na þid de ti, hiç - bir in sa na þid det ya pýl ma sý ný is te mez. Müs lü man o kim se dir ki in san la rýn e lin - den, di lin den e min o lan kim se dir di ye ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan, A i le ve Top lum Hiz met le ri Ge nel Mü dü rü Boz - do ðan, Çu buk Kay ma ka mý Þa hin, Be le di - ye Baþ ka ný Öz den ve Ýl Müf tü sü Ö zer ta - ra fýn dan sý ray la e ði ti me ka tý lan i mam la ra ser ti fi ka la rý ve ril di. An ka ra / ci han DES Baþkaný: Ya ban cý dil e ði ti min de re form þart nde MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn ya ban cý dil e ði tim po li ti ka sýn da bü yük re form lar yap ma sý ge rek ti ði ni söy le di. DES Ge nel Baþ ka ný Av cý, yap tý ðý a çý kal ma da, Tür ki ye nin ya - ban cý dil e ði ti min de dün ya nýn en ba þa rý - sýz ül ke le rin den bi ri si ol du ðu nu, li se yi hat ta ü ni ver si te yi bi ti ren genç le rin ken di - ni i fa de et mek bir ta ra fa bir kaç cüm le da - hi bil me di ði ni i fa de et ti. Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý nýn ya ban cý dil e ði tim po li ti ka sýn - da bü yük re form lar yap ma sý ge rek ti ði ni kay de den Av cý, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn Fa tih Pro je si kap sa mýn da A vust ral ya, Ka - na da, ABD ve Ýn gil te re gi bi ül ke ler den ge ti ril me si plan la nan 40 bin öð ret men sa - yý sýn da en az yüz de 50 o ra nýn da in di ri me gi de rek, 20 bi ni nin mev cut ya ban cý dil öð ret men le ri ni ve öð ret men a day la rý ný bu ül ke le re gön der me yo lu na git me si ni tek lif et ti. Av cý, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn 2012 yý lýn dan i ti ba ren yýl da 10 bin ol mak ü ze re 4 yýl da 40 bin ya ban cý öð ret men is tih dam et me yi plan la yan pro je si nin ge liþ ti ri le rek bi r an ön ce ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni söy le di. An ka ra / Fa tih Ka ra öz KU RA LAY: MED YA TOP LU MUN DE ÐER LE RÝ NÝ DÝK KA TE AL MI YOR TOPLANTININ a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Ý TO Yö ne tim Ku - ru lu ü ye si Ýs ra fil Ku ra lay da Türk med ya sýn da ni ce lik an la - mýn da bir ge liþ me ya þan dý ðý ný, an cak ni te lik an la mýn da ge - liþ me ol du ðu nu dü þün me di ði ni, ö zel lik le te le viz yon lar da ki di zi, rek lâm ya da prog ram la rýn top lum de ðer le ri ni çok faz - la dik ka te al ma dý ðý ný söy le di. O tu rum yö ne ti ci li ði ni ya pan Mar ma ra Ü ni ver si te si Ý le ti þim Fa kül te si Ga ze te ci lik Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Tür kan U ður Dai de i le ti þim fa kül te le ri nin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ne dik ka ti çek ti. A NA DO LU A jan sý (A A) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve Ge nel Mü dü rü Ke mal Öz türk, Tür ki ye de med ya - nýn çok san cý lý bir dö ne me gir mek - te ol du ðu nu be lir te rek, Ö nü müz - de ki dö nem ler de, ö zel lik le ga ze te - ler baþ ta ol mak ü ze re sos yal med ya ve kon van si yo nel med ya a ra sýn da ki i liþ ki nin sað lýk lý ku ru la ma ma sýn dan do la yý bü yük sý kýn tý lar ya þa ya ca ðýz de di. Ýs tan bul Ti ca ret O da sý (Ý TO) 27 No lu Bil gi ve Ý le ti þim Hiz met le ri Mes lek Ko mi te si nin dü zen le di ði Türk Med ya sýn da Ha ber ci lik ve Ah lâ kî De ðer ler ko nu lu top lan tý ya ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan Öz türk, Ön ce ga ze te ci mi yiz, in san mý yýz tar týþ ma sý ga ze te ci nin çok ka dim, çok es ki bir tar týþ ma sý. Bir ter cih te bu lun mam ge re ki yor sa Ön ce in sa - ným di yen ga ze te ci ler de nim ve o tav rý mý sü rek li sür dür düm de di. En bü yük prob le min sos yal med - ya da ol du ðu na i þa ret e den Öz türk, Sos yal med ya i na nýl maz ku ral sýz bir vah þi or ma na dön müþ du rum - da. Ýs te yen is te di ði ne ha ka ret e de - bi li yor, is te yen is te di ði hak kýn da ma ni pü las yon ya pa bi li yor de di. Ma ni pü las yo na a çýk bir or tam da her þe yin ya pý la bi le ce ði bir sos yal med ya so ru nuy la çok cid dî bir þe - kil de yüz leþ me vak ti ge li yor di yen Öz türk, sos yal med ya nýn ken di ne öz gü hiç bir ku ra lý ol ma dý ðý ný, sos - yal med ya nýn ga ze te le ri i na nýl maz de re ce de za ra ra uð rat tý ðý ný ve ti raj - la rý nýn düþ me si ne sebep ol du ðu nu i fa de et ti. Öz türk, üç mec ra nýn bas ký al týn da ol du ðu nu, te le viz yon - la rýn rey ting bas ký sýy la ha ber ci li ðin bü yük za ra ra uð ra dý ðý ka na a ti ni ta - þý dý ðý ný kay det ti. Te le viz yon la rýn rey ting, ga ze te le rin gö rü nür lü lük bas ký sý al týn da ol du ðu nu ak ta ran GÝR GÝN: AH LÂK SIZ TOP LUMDAN, AH LÂK SIZ BA SIN ÇIKAR MÜ Ý le ti þim Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. A til la Gir - gin de ah lâ kýn top lu mun i çin de var o lan de ðer ler bü tü nü ol du ðu nu vur gu la ya rak, Ah lâk sýz top lum dan ah lâk sýz ba sýn çý kar. Ah lâ kýn e ði tim ve kül tü rel yö nü var dýr. Bun la - rý gö zar dý e de rek, Tür ki ye de üs tün bir ba sýn ah lâ ký bek le - mek ku sur dur, ha ta dýr de di. Meh met O cak tan da Türk med ya sý nýn ö nem li bir ge liþ me kay det ti ði ni, çok çe þit li bir yel pa ze ha li ne gel di ði ni di le ge ti re rek, ar týk te kel leþ - me dö ne min de ki sý kýn tý la rýn or ta dan kalk tý ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul Ti ca ret O da sý 27 No'lu Bil gi ve Ý le ti þim Hiz met le ri Mes lek Ko mi te si, ''Türk Med ya sýn da Ha ber ci lik ve Ah lâ kî De ðer ler'' ko nu lu top lan tý dü zen le di. Med ya san cý lý dö ne me gi ri yor A A GE NEL MÜ DÜ RÜ ÖZ TÜRK: SOS YAL MED YA VE KON VAN SÝ - YO NEL MED YA A RA SIN DA KÝ Ý LÝÞ KÝ NÝN SAÐ LIK LI KU RU LA MA - MA SIN DAN DO LA YI BÜ YÜK SI KIN TI LAR YA ÞA YA CA ÐIZ. Öz türk, þim di de in ter net te in ter - net ha ber ci li ðin de bir týk la ma bas - ký sý nýn baþ la dý ðý ný söy le di. A A Ge - nel Mü dü rü Öz türk, söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Tür ki ye de med ya çok san cý lý bir dö ne me gi ri yor. Ö nü - müz de ki dö nem ler de ö zel lik le ga - ze te ler baþ ta ol mak ü ze re sos yal med ya ve kon van si yo nel med ya a - ra sýn da ki i liþ ki nin sað lýk lý ku ru la - ma ma sýn dan do la yý bü yük sý kýn tý - lar ya þa ya ca ðýz. Ma a le sef mes lek - taþ la rý mýz dan çok bü yük o ran da iþ - siz ka lan lar var. Sos yal med ya nýn bas ký sý ne de niy le ga ze te le rin sý kýn - tý la rý var. Bir san cý lý dö ne me gi ri yo - ruz. Bu sa de ce med ya e ti ði ve ah lâ - kî a çý sýn dan tar tý þýl ma ma sý ge re ki - yor. En te re san dýr tar tý þýl mý yor da... Mes lek taþ la rý mý zýn ge çim sý kýn tý sý - nýn da bü yük o ran da o la ca ðý bir dö ne me gir di ði mi zin ka na a tin de - yim. Ýs tan bul / a a Ý z le yi ci, di zi ler de ki kur gu i le ger çe ði a yýr amý yor RTÜK Baþ ka ný Prof. Dr. Da vut Dur sun iz le yi ci nin, kur gu - sal o lan la ger çek o la ný a yýr ma da çok ma hir ol ma dý ðý ný be - lirt ti. Rad yo ve Te le viz yon Üst Ku ru lu nun (RTÜK) 26. sý ný dü zen le di ði ay lýk top lan tý da Te le viz yon Di zi le rin de Gün - de lik Ha ya týn Tem si li ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan RTÜK Baþ ka ný Prof. Dr. Da vut Dur sun, te le viz yon di zi le - ri nin bi rer kur gu ol du ðu nu i fa de e de rek, kur gu yu ger çek - ten a yýr mak ge rek ti ði ni be lir te rek, Top lu muz da iz le yi ci - miz, kur gu sal o lan la ger çek o la - ný a yýr ma da çok ma hir ol ma dý - ðý ný göz lü yo ruz de di. Bu nun ö - nü ne ge çe bil mek i çin med ya o - kur ya zar lý ðý der sin de ço cuk la ra ger çek le o lan far ký ný gös ter me ye ça lýþ týk la rý ný di le ge ti ren Dur - sun, þun la rý söy le di: Di zi le rin kur gu sal lý ðý nýn far kýn da ol ma - yan iz le yi ci ler, di zi de ki sev di ði, tak dir et ti ði ka rak ter ler le öz deþ - le þi yor. Öy le ki iz le yi ci, di zi ka rak - RTÜK Baþ ka ný Prof. Dr. Da vut Dur sun te ri öl dü ðün de ar ka sýn dan hel va da ðý tý yor. Gün de lik ha ya - týn tem si lin de ö nem li bir so run var, se na rist ar ka daþ la rý - mýz da ü zer le ri ne dü þen le ri ya pý yor lar dýr. Gün de lik ha ya - týn ne ka da rý tem sil e di lir se iz le yi ci nez din de dik kat çe ker ve o nu iz ler, ne ka da rý da gün de lik ha ya týn ö te sin de bir en tri ka dün ya sý na dö nü þür se da ha çok il gi çe ker bun lar tar tý þýl ma lý. Te le viz yon ya pým cý sý ve yö net men Bi rol Gü - ven de ço cuk la rýn, en tri ka ve cin sel lik gi bi ko nu la rý sýk ça iþ le yen di zi ler den u zak dur ma sý ný, bu nun da sa de ce a kýl lý i þa ret ler le de ðil, di zi le rin sa at le ri ni de ðiþ ti re rek ya pýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan RTÜK Baþ - ka ný Dur sun, ço cuk la rýn ek ran ba þýn da ol du ðu sa at ler de en tri ka lý di zi le rin ek ran da ol ma ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi - ze rek, ü ze rin de dü þün me miz lâ zým de di. An ka ra / a a

4 4 Y KÜLTÜR SANAT A hir za ma nýn kor a te þi Ýh ti yar lan mýþ a sýr la rýn, deh rin be li bü kül müþ, karn la rýn að la dý ðý, se ne le rin gül me di ði, ay la rýn ge çip git ti ði, gün le rin el le tu tu la ma dý ðý a hir za - man ha di sa tý ve in san lý ðýn ça re siz li ði her ke se baþ eð dir di ði bu za man da va zi fe-i i ma ni ye ve uh re vi ye i le ta nýþ mak, bu yol da koþ mak ve koþ tur mak... A te þi na sýl bi lir si niz? A te þin a te þi kor a te þi da ha da i yi bi lir si niz... Bu za man da ya þa mak, Müs lü man ve mü' min o la rak ya þa ma yý da bi lir mi si niz? Kor a - te þi e li niz de, bað rý nýz da, kal bi niz de ve ru hu nuz da da tut ma yý da bi li yor su nuz dur her hal de. Te miz fýt rat lar, sa fi gö nül ler, gü nah sýz dil ler le is - te nen sa a det ve lez zet di ya rý, e le min ve çir kin li ðin ha ya li nin bi le ol ma dý ðý sa a det ve lez zet di ya rý, di - yar-ý a he ri öz le yen biz ler kor a te þin yak tý ðý bi rer vü - cud sa hi bi, pi þir di ði kalp, ruh ve a kýl i le fi kir sa hi bi o la bil me li yiz. A kýl la rýn ter bi ye ci si, ruh la rýn tez ki ye ci si, kalp le rin mü reb bi si Ýs lâm ýn, Kur ân ýn ve i ma nýn nu ruy la nur lan mak ve bu nur i le a hir za man kor a te þi da lâ - let le ri, se fa hat le ri sön dür mek, bas týr mak ve yok et - mek yo lun da gay ret sa hi bi o la bil mek. Sý kýn tý la rý, zah met le ri, be lâ la rý, mu sî bet le ri ve küf ri hü cum la rý kar þý la ya cak ter te miz fýt rat la ra sa - hip o lan la rýn yo lun da, vah yin ve emr-i Ý lâ hi nin kat i hü küm le riy le hem hal ol mak ve sün net-i Ra su lul lah (asm) i le o yol da ki kor a teþ le re ba sa rak yü rü ye bil - mek bah ti yar lý ðý na e ri þe bil mek... Þu za man ve ze min de Kur â n'ýn ger çek bir ý þý ðý ve yol gös te ri ci bir nu ru o lan ha ki kat li ve hak lý bir tef - sir, Ri sâ le-i Nur la rý o ku ya rak, an la ya rak ve an la ta - rak kor a teþ le ri kül ha li ne ge ti rip ehl-i da lâ le tin ve se fa ha tin ve mün kir le rin baþ la rý na ser pe bil mek. Bil me me mi zin ol ma ya ca ðý na de lil ol du ðu fik ri nin yan lýþ ol du ðu nu bil me miz ve bil gi mi zi her ha lü kâr - da nef si mi zi a yak lar al tý na a la rak i lân et me miz ge - rek mek te dir. Ý man; bü tün ha ka ik ve ha ki ka tiy le bil - me miz ge re ken en bi rin ci bil gi dir. Bil me mek bu za - man da kor a teþ le re ar ka mý zý dö nüp kaç mak gi bi dir. Ka çan, tem bel lik ya pan kor a teþ le rin a ðý na ilk dü - þen ve ya nan o lur... Bir ta raf ta rý za-i Ý lâ hî bir ta raf ta da kor a teþ ler de im ti han hat týn da; Rab bi miz den duâ da ve ni yaz da bu lun mak; O nun ma a ni-i mu kad de me sin den im - dat et mek e dep le, hür met le, acz, fakr, naks ve bo - yun bü kük lü ðüy le O nun ka pý sýn da yal var mak bi ze ya ký þa cak en i yi ve gü zel hal o la cak týr. O nun ka pý sýn dan baþ ka bir ka pý yok ki o ka pý ya gi de lim... O nun þef kat ve mer ha met ku ca ðý biz le ri i man, u bu di yet ve i ta at le biz le ri bek le mek te dir. Bu - na sýrt dön mek bü yük ha ta o la cak týr. Fa ce Of E u ro pe ilk kez Av ru pa da LON DRA DA ya þa yan fo toð raf sa nat çý sý ve Pho to - World der gi si Av ru pa E di tö rü A li Hay dar Ye þil yurt un Fa ce Of E u ro pe ad lý fo toð raf ser gi si Le ton ya da ki Tür - ki ye Bü yük lel çi li ði nde a çýl dý. Fa ce Of E u ro pe ser gi si sa nat çý nýn 6 yýl dýr 24 A vu pa ül ke sin de çek ti ði fo toð - raf lar dan o lu þu yor. Sa nat çý ça lýþ ma sýn da Av ru pa top - lum la rý nýn gün de lik ha yat la rý nýn so ka ða dü þen yan sý - ma la rýy la, tü ke tim top lu mu nun, in san lar ü ze rin de ki, e ko no mik, sos yal, mo ral de for mas yon la rý ný ko nu a lý - yor ve Av ru pa ya ay na tu ta rak ken di siy le yüz leþ tir me yi he def le di ði ni kay de di yor. Ser gi ilk o la rak 24 Ey lül 2010 ta ri hin de Pho to World Fo toð raf Mer ke zi nde da ha son ra da Bur sa da Türk fo toð raf se ver ler le bu luþ tu. Ýlk kez Av ru pa da bir baþ þe hir de a çý lan ser gi, Le ton ya nýn Tür ki ye Bü yü kel çi li ði nin ve Za zi e Ga le ri nin des tek le - riy le, seç kin bir dâ vet li gru bu nun ka tý lý mýy la ya rý na ka - dar zi ya re te a çýk ka la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Dep rem ze de ço cuk la rýn e ser le rin den o lu þan ser gi a çýl dý VAN DA KÝ 75. Yýl Ça dýr Ken ti nde ba rý nan ço cuk la rýn ha yal dün ya la rý ný yan sýt tý ðý re sim ler ve a týk mal ze - me ler den yap tý ðý el i þi ü rün ler den o lu þan ser gi tö ren - le a çýl dý. Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu, ça dýr da o luþ tu - ru lan ser gi nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, bu ra da - ki re sim ve el i þi ü rün le rin Genç lik ve Spor Ýl Mü dür - lü ðü nün fa a li yet ça dý rýn da or ta ya çýk tý ðý ný söy le di. Re sim öð ret me ni La le Çem ber li taþ, te mel a maç la rý - nýn ço cuk la rý dep rem den son ra ya þa dýk la rý sý kýn tý lar - dan u zak laþ tý ra rak on la rý sos yal ha ya týn i çi ne çek mek ol du ðu nu i fa de et ti. Ça dýr da fa a li yet le re ilk baþ la dý - ðý mýz da re sim ler de a na te ma dep rem di. Da ha son ra öz lem le ri ni, ha yat la rý ný, ta bi at ve hay van re sim le ri ni çiz me ye baþ la dý lar de di. Van / a a TEBRÝK Deðerli kardeþim Vural Yýldýrým ile Selen hanýmefendinin Hasan Akif ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý ve uzun ömürler dilerim. Hüseyin Yýldýrým/ Köln TÜR KÝ YE NÝN Av ru pa Bir li ði ne tam ü ye - li ði mü za ke re le ri ne kat ký sað la mak a ma cý i le Tür ki ye Yü zer Ser gi si a dý al týn da ge - niþ kap sam lý bir ta ný tým pro je si ha zýr lan - dý. Pro je 17 Ni san 2012 de Ýs tan bul dan start a la cak. Av ru pa Bir li ði ü ye si 14 ül ke yi zi ya ret e de cek o lan Tür ki ye Yü zer Ser gi - si; Yu na nis tan, Ý tal ya, Fran sa, Ýs pan ya, Por te kiz, Ýn gil te re, Bel çi ka, Hol lan da, Al - man ya, Da ni mar ka, Po lon ya, Le ton ya, Fin lan di ya ve Ýs veç li man la rýn da Av ru pa ka mu o yu na Tür ki ye a dý na et ki li bir ta ný - tým ger çek leþ tir me yi he def li yor. Tür ki ye Yü zer Ser gi si, Ni san 2012 ta ri hin - BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Hay van la ra ye di ri len ta hýl kýr ma sý vb. yem. - Bit ki nin yap rak ve ya kök le ri ni ve re rek has - ta lý ðý i yi et me ye ça lýþ mak, te da vi et mek. 2. Bi lim sel ö - zerk li ðe ve ka mu tü zel ki þi li ði ne sa hip, yük sek dü zey de e ði tim, öð re tim, bi lim sel a raþ týr ma ve ya yýn ya pan fa - kül te, ens ti tü, yük se ko kul vb. ku ru luþ ve bi rim ler den o lu þan öð re tim ku ru mu. 3. Lis te ke li me sin de ilk he ce. - El li" nin or ta sý. - Tren, tram vay vb. ta þýt lar da te ker lek - le rin ü ze rin de ha re ket et ti ði de mir den yol. 4. Mo le kü - lün de hem a mi no gru bu ve hem de kar bok si lik a sit gru bu i çe ren ve pro te in le rin te mel ya pý taþ la rý o lan or - ga nik bi le þik ler sý ný fý, saf pro te in le rin en zi ma tik ve ya kim ya sal hid ro liz le ri so nu cu a çý ða çý kan mo le kül ler. 5. Yer yü zü nün her han gi bir ye rin de ha va o lay la rý na bað lý o la rak ger çek le þen et ki le rin u zun yýl la rýn or ta la ma sý na da ya nan du ru mu, a bu ha va. - U zun men zil li su i kast si - lâ hý. 6. (Tersi) Bir renk. - Ar mo ni yi sað la yan ses le rin bir leþ me si. 7. Yü nün dö vül me siy le ya pý lan ka lýn ve ka - ba ku maþ. - O yer an lam lý ke li me. - Kür kü de ðer li bir hay van. 8. Bü yük, say gýn bir kim se nin hu zu ru, ö nü. - A ra ba lam ba sý. 9. Ge mi le rin yol cu in di rip-bin dir me, yük le me-bo þalt ma, bað la ma ve bek le me le ri ne el ve riþ li ye ter li su de rin li ði ne sa hip, tek nik ve sos yal alt ya pý te - sis le ri, yö ne tim, des tek, ba kým-o na rým ve de po la ma bi rim le ri bu lu nan tabiî ve ya sun"î o la rak rüz gâr ve de - niz te sir le rin den ko run muþ ký yý ya pý la rý. - Ý yi lik, lü tuf, ih san. 10. Ol gun luk lar, kâ mil in sa na ya ký þýr dav ra nýþ - lar. - To ru nu o lan ka dýn, bü yük an ne. Tezhip ve hat sanatýný cama iþledi CAM sanatçýsý Menekþe Bilgiç, tezhip ve hat sanatýný kullanarak ürettiklerini Küllerinden Doðanlar adlý sergide buluþturdu. TBMM Mustafa Necati Kültür Evi nde Ankara Vali Yardýmcýsý Mehmet Polat tarafýndan açýlan sergide, Bilgiç in 3 yýldýr üzerinde çalýþtýðý 140 parça eser yer alýyor. Bilgiç, Murano cam tekniðinin tezhip ve hat sanatýyla dünyada ilk kez birleþtirildiðini, hat sanatýný kullanarak camdan takýlar ve tespihler ürettiðini söyledi. Sergide, antika niteliðindeki ustura, anahtar ve kamalar üzerine cam iþlemelerin yer almasýnýn sergiye adýný verdiðini ifade eden Bilgiç, Bu eski ürünler camla bütünleþtirildiðinde adeta küllerinden tekrar doðdu. Hayallerimi gerçekleþtirdiðim bu çalýþmalarýn, sanatseverler tarafýndan büyük beðeni toplamasý da beni yeni çalýþmalara teþvik ediyor dedi. Ankara / aa Tanýtým ataðý TÜRKÝYE NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ NE TAM ÜYELÝÐÝ MÜZAKERELERÝNE KATKI SAÐLAMAK AMACIYLA. TÜRKÝYE YÜZER SERGÝSÝ ADI ALTINDA TANITIM PROJESÝ HAZIRLANDI. de Ýs tan bul da ya pý la cak a çý lýþ ve ser gi le - me son ra sý, 34 gün sü re cek bir prog ram - la 14 Av ru pa ül ke si li man la rý ný zi ya ret e - de rek 20 Ma yýs 2012 gü nü Stok holm de prog ra mý ný ta mam la ya cak. Ser gi nin a - ma cý na üst dü zey de u laþ ma sý ba ký mýn - dan zi ya ret çi ça lýþ ma la rý na bü yük ö - nem ve ril di ði ve yo ðun ha zýr lýk lar ya pýl - dý ðý a çýk lan dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Bü yü - kel çi lik le ri miz, Kül tür ve Tu rizm Mü þa - vir lik le ri, Ti ca ret A ta þe lik le ri i le eþ gü - düm lü ça lýþ ma lar la ge niþ kap sam lý dâ - vet li bil gi le ri o luþ tu rul du. Dev let bü yük - le ri, par la men ter ler, ya ban cý mis yon, ye - Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Hz. A li nin ký lý cý. 2. A pan sýz, bir denbi re. - Ay ný soy dan ge len, boy. 3. Ka vuþ ma, vus lat. - So nuç suz, ba - þa rý sýz. 4. Ya ba nî hay van ya ka la ma i þi. - Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý nýn ký sa sý. - Gör me ö zür lü. 5. Yö net me, dü zen le me bi çi mi, dü - zen. - Si li sin hid rat lý ve je la tin li bü tün tür le ri ni kap sa yan de ðer li bir mi ne ral. 6. Hüc re le rin a þý rý ço ðal ma sýy la in san, hay van ve ya bit ki do ku la rýn da o lu þan ve bü yü me e ði li mi gös te ren yum ru. - Ke li me ba þýn da kul la ný lan o lum suz bir ön ek. 7. Nor veç'in baþ - þehri. - Bir su çu ba ðýþ la ma. 8. Hint li ka dýn la rýn a lýn la rý na tak týk la rý süs. - Lâh za. 9. Bir bi nek hay va ný. - Ge nel lik le þe ker has ta la rý - nýn þe ker ye ri ne kul lan dý ðý, ma den kö mü rü kat ra nýn - dan el de e di len, be yaz, tat lan dý rý cý bir mad de. 10. U zun, çok in ce, be yaz ve bol tüy lü ya pa ðý sýn dan do ku - ma cý lýk ta ya rar la ný lan bir ko yun cin si. - Bir so ru e ki At mak fi i li nin ge niþ za ma ný. - Ja pon ya pa ra bi ri - mi. 12. De ni zin, gö lün kü çük gi rin ti ler bi çi min de ka - 2 ra ya doð ru so kul du ðu bö lü mü. - Si vil top lum ku ru luþ - la rý nýn ký sa sý. - Mi mar cet ve li rel yö ne tim ler, ti ca ret ve sa na yi o da la rý, si vil top lum ku ru luþ la rý, si ya sî par ti tem - sil ci le ri, bi lim a dam la rý, sa nat çý lar, tur o - pe ra tör le ri ve se ya hat a cen te le ri, it ha lat - çý lar, ma ða za zin cir le ri, mü te ah hit lik ku - ru luþ la rý, sa na yi ci ler, ya tý rým cý lar, med ya tem sil ci le rin den o lu þan he def zi ya ret çi bil gi le ri ni kap sa yan dos ya lar ha zýr la dý. Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin gör kem li bir vit ri ni o la rak dü zen le nen Ter ki ye Yü zer Ser gi si, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ne tam ü ye o la rak ka týl ma sý nýn Av ru pa i çin ö - nem li bir po tan si yel ve ka za ným o la ca ðý ný ha týr la ta cak. Ye ni As ya/ Ýstanbul 3 OKUL KÜTÜPHANESÝ HALKA AÇILDI Türkiye Okuyor kampanyasý çerçevesinde Beylikdüzü Belediyesi ve Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile ilçedeki 3 okula kazandýrýlan kütüphaneler halkýn hizmetine sunuldu. Yapýlan Açýlýþ Töreni yle halka sunulan kütüphaneler, Beylikdüzü Kültür Merkezi nde yer alacak merkez kütüphanenin þubeleri olarak hizmet verecek. 7 den 70 e bütün ilçe halkýnýn faydalanacaðý bu özel kültür alanlarýnýn açýlýþýna; Ýlçe Kaymakamý Ahmet Mesut Demirkol, Belediye Baþkaný Yusuf Uzun, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Ahmet Hacýoðlu, Beylikdüzü Sualtý Sporlarý Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Cem Karabay, Baþkan Yardýmcýlarý ve çok sayýda dâvetli katýldý. Gürpýnar Lisesi nde gerçekleþtirilen törene ayrýca, yazarlardan Recep Garip, Sevim Çokum ve Mustafa Balel katýldý. Farklý türlerde 6 bin kitabýn yer aldýðý kütüphanelerde ayrýca, temel malzemeler de yer alýyor. Belediye Baþkaný Uzun, açýlýþý yapýlan kütüphanelerin ilçeye hayýrlar getirmesini dileyerek, Hemþerimizin istediði kitaba kolayca ulaþmasý hepimiz açýsýndan sevindirici bir durum. Kitap okumayla farkýndalýk kazanacak ilçe halkýmýz bir adým daha öne çýkacak. Kütüphaneler bulunduðu bölgenin kültürel kalkýnmasýnda büyük rol oynar dedi. Kültür Sanat Servisi FO TOÐ RAFLAR: A A ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Dün ya Ba rý þý Ý çin Be di üz za man Mo de li Bil di ði niz ü ze re, ya yý ne vi mi zin dâ hil ol du ðu Ye ni As - ya Med ya Gru bu, 40 yý lý aþ kýn bir sü re dir mü fes sir, müç te hid ve en son mü ced did Be di üz za man Sa id Nur sî nin gö rüþ le ri ni baþ ta Tür ki ye ol mak ü ze re Ýs lâm â le - mi ne ve dün ya ya mal et me yi a na he def ve mis yon o la rak bel le miþ tir. Ya ni ga ze te miz, der gi le ri miz, ki tap la rý mýz ve rad yo muz i le, ça ðýn tef si ri Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nda ki i - man ha ki kat le ri ni ve di ðer ger çek çi yo rum la rý in san lý ðýn hu zur ve se lâ me ti i çin sun ma ya ça lýþ týk, ça lý þý yo ruz. (El bet te Kur ân, Ha dis ve bu i ki si ni bir den tef sir e den Ri - sâ le-i Nur öl çü le ri ý þý ðýn da, ha ya týn he men he men her sa - ha sýy la il gi li kül tü rel, iç ti maî ve si ya sî neþ ri ya tý mýz da de - vam e di yor.) Bu min val de ga ze te miz baþ ya za rý ve ge nel ya yýn mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz ün ka le me al dý ðý bir ki tap da ha ki tap çý raf la rýn da ki ye ri ni al dý: Dün ya Ba rý þý Ý çin Be di üz za man Mo de li 10,5 x 17,5 cm e bat la rýn da ki ki tap, 140 say fa. Ki ta býn muhtevasý ný yan sý tan, gü zel mi gü zel bir be yaz gü ver cin res mi nin süs le di ði bir ka pak ta sa rý mý na sa hip ki - ta býn ka pak ya zý sý da þöy le: Son dö nem de san cý lý bir de ði þim sü re cin den geç mek te o lan Ýs lâm ül ke le ri, Be di üz za man ýn Pey gam be rî bir me tot o la rak ya þa yýþ ve e ser le ri i le or ta ya koy du ðu te mel öl çü ve pren sip ler den ha ber dar ol ma yýþ la rý nýn sý kýn tý sý ný ya þý yor lar. Sa id Nur sî nin fi kir ve yak la þým la rý, ge rek Ýs lâm â le mi nin ge rek se in san lý ðýn kar þý kar þý ya kal dý ðý de rin aç maz la rý ko - lay ca aþ ma la rý ný sað la ya bi le cek güç ve de rin li ðe sa hip. Bir ne vi Ý çin de ki ler o lan, ki ta býn ko nu baþ lýk la rý i - se þun lar: *11 Ey lül ve Ri sâ le-i Nur, *Ma ne vî ci had, *Ci had ve þe hit - lik, *Müs bet ha re ket ve gü ven lik, *Pro vo kas yon la ra kar þý Pey gam ber me to du, *Ýs ra il e kar þý Fi lis tin ci ha dý, *Ýn ti har ey lem le ri, *Nur cu lar, Ýh van, si ya set, *Sa id Nur sî far ký, *Hut - be-i Þa mi ye me saj la rý, *Kýþ tan ba ha ra 100. yýl, *Hut be-i Þa - mi ye den de mok ra tik cum hu ri ye te, *Mo del ül ke an cak Be - di üz za man mo de liy le o lur, *A sýl o lan si vil top lum, *Fi kir ve gö nül se fer ber li ði, *100 yýl lýk ký rýk sýz çiz gi, *Meþ rû ti yet ten 100 yýl son ra de mok ra si nin ne re sin de yiz? *Hür ri ye te hi tap, *A sýr lýk ge cik me, *Mec lis-i Me bu san dan TBMM ye, *De - mok ra tik ve la ik cum hu ri yet, *Çý kýþ yo lu, *Ri sâ le-i Nur hiz - me ti ol ma say dý, *Tür ki ye nin þan sý, *Tür ki ye-2025, *Kriz le - ri a þa bil mek i çin, *Nur ha re ke ti, *Bir a sýr dýr ce vap bek le yen u ya nýþ çað rý sý, *Ça ðýn bek le di ði ses: Be di üz za man, *Or tak mü ca de le, *Ri sâ le-i Nur ve Pa pa lýk, *Son Söz: Müj de le rin ta hak ku ku i çin Ki ta býn Tak dim in de de be lir til di ði gi bi, Ça lýþ ma la rý ný i man te me li ü ze rin de mil le tin ir þa dýn da yo ðun laþ tý ran; i - ma ný a kýl ve i lim le a çýk la yan; de mok ra si ye Ýs lâm a dý na sa - hip çý kan; la ik li ðin dün ya öl çe ðin de bir pren sip o la rak be - nim sen me si nin din i çin si lâh lý ci had dev ri ni ka pat tý ðý iç ti - ha dýn da bu lu nan; bu na mu ka bil ye ni çað da ci ha dýn ma ne - vî, fik rî ve e ko no mik bir muh te va ka zan dý ðý ný be lir ten; dev - let le hiç bir þe kil de ça týþ ma ya gir me yen, a ma o nun a dý na ya pý lan da yat ma la ra tes lim de ol ma yan; her hâl ve þart al - týn da ba rýþ ve a sa yi þin mu ha fa za sý çað rý sýn da bu lu nup þid - de ti ke sin lik le red de den; din a dý na si ya set ya pýl ma sý ný ve ik - ti dar kav ga sý ve ril me si ni as la tas vip et me yen Be di üz za man Sa id Nur sî nin hiz met mo de li, Tür ki ye yi hem çok bü yük ba di re ler den ko ru du, hem de ül ke mi ze çok þey ka zan dýr dý. Son dö nem de san cý lý bir de ði þim sü re cin den geç mek te o - lan Ýs lâm ül ke le ri i se, bu te mel öl çü ve pren sip ler den ha - ber dar ol ma yýþ la rý nýn, da ha baþ ka bir i fa dey le Be di üz za - man ý ve hiz met mo de li ni ta ný ma yýþ la rý nýn sý kýn tý sý ný ya þý - yor lar. E li niz de ki ça lýþ ma, bu mo de li bel li baþ lý pa ra met re - le riy le bir lik te dik kat le re sun ma a ma cýy la ha zýr lan dý ( ) Bu ra ya ka dar ver di ði miz ö zet bil gi ler den, Dün ya Ba rý þý Ý çin Be di üz za man Mo de li i sim li bu ki ta býn, bo yut ve hac - mi i le ters o ran tý lý bir a ðýr lý ða sa hip ol du ðu or ta ya çý ký yor ol sa ge rek. Bel ki siz ler de Be di üz za man ýn hiz met mo de - li ni an la mak is ter si niz Haf ta ya yi ne bu ra da bu luþ mak ü mi diy le hoþ ça ka lý nýz BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI P A T E T Ý K T P A S O A B E C E S E L E T A N R A M A K A L Ý T E L Ý A R i Z E B E D Ý R A K D A Z A R E M A K A T i O Z L Z L T E E E R Ý Z K A E C E L Ý K A Z A A S A M Ý M Ý Y E T A S A Y H E C E E C L O K U M H A K Ý A E B E L E M E

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ýle ri de re ce de ev ham lý, ves ve se li bi ri si ken di si ni bir da rý ta ne si sa ný yor muþ. Dok tor dok tor do laþ týr mýþ lar. Ni ha yet bi ri ik na et miþ: Sen da rý de ðil, in san sýn! Ta mam dok tor! An la dým ve i nan dým ki, da rý de ðil, in sa ným! A ma, bu na ta vuk lar da i na na cak mý? Na maz da ki ves ve se, dik ka ti mi zi, mu kad des de ðer ler ler hak kýn da çok kö tü man za ra la ra, 738. An ma Prog ra mý nýn ar dýn dan Çað la rý i çi ne a lan gö nül sul ta ný mýz, Tür ki ye miz de ve Kon ya mýz da var lý ðýy la þe ref duy du ðu muz, hu zur bul du ðu muz Hz. Mev lâ nâ nýn Hakk a vus la tý nýn 738 nci se ne-i dev ri ye si Kon ya mýz da tak ri ben 150 fa a li yet le de ruh te e dil di. Kon ya Va li li ði, Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si, Kon ya Ýl Kül tür Mü dür lü ðü, Sel çuk Ü ni ver si te si ve Mev la na Vak fý þem si ye si al týn da; bir çok ki þi ve ki þi ler, ic ra e di len sem poz yum lar da ve TV ler de ko nuþ tu lar ve se ma prog ram la rý da hil çok ge niþ kap sam da prog ram lar ic ra e dil di. Gü zel hi tap e den ler, nâ hoþ ko nu þan lar da ol du. Had di ni bi len ler ve had di ni a þan lar da ol du. Bu çer çe ve ve yel pa ze de; Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si nin bu fa a li yet ler de yet ki li ve say gý duy du ðum bir þah si ye ti, þah sý ma hi ta ben: Kon ya Bü yük þe hir o la rak es ki he sap la 200 mil ya rý aþ kýn har ca ma yap týk. A ca ba bo þa mý yap týk ve ya ya pý yo ruz? Se vap mý iþ li yo ruz, yok sa sey yi ât mý? vs. de di. Ver di ðim ce vap þu ol du: El bet te ya pý lan herhan gi bir fa a li yet te yüz de yüz is te ni len el de e di le mez ve bek le ne mez. Fa kat þah sî ka na a tým bir fa a li yet yüz de 51 ba þa rý lý geç miþ i se ken di mi zi bah ti yar ka bul e de riz. Dün ya ve uk ba da da böy le dir. Bu nun dý þýn da had di ni a þan lar, Ta ha Sû re si nde ki 44 üncü â ye tin ý þý ðýn da i kaz e dil me li ve u ya rýl ma lý dýr. Tev hi de, ger çek aþ ka, in san sev gi si ne muh taç bir gen cin kur tu lu þu bi le bü tün mas ra fý kur ta rýr. Kal dý ki, çok yaþ lý göz le ri ve de ru nî fer yat la rý müþ te re ken gör dük. Ma a le sef is mi ni mah fuz tut tu ðum bir pro fe sör had di ni a þa rak ve ya sürç-ü li san e de rek, Bed rin ars lan la rý na ya zýl ma ya cak bir tâ bir kul lan dý. O tu rum baþ ka ný pro fe sör ha ným i se not al ma sý na rað men i kaz et me di ve sa ha be ler den ö zür di le me di ler. O tu rum so nun da o tu rum baþ ka ný pro fe sör ha ný me fen di yi i kaz et tim ve de dim ki: Hz. Be di üz za man Ba tý lý tas vir sâ fî zi hin le ri id lâl dýr ve Her söy le di ðin doð ru ol ma lý; fa kat her doð ru yu söy le mek doð ru de ðil dir der. Ken di le ri de biz le rin hak lý ol du ðu nu söy le di. Bu nun gi bi zu hu rat lar çok ko lay de ðil, 150 fa a li yet tam kon trol e di le mi yor. Ýn þâ al lah za man sey li i çin de ve ge le cek yýl lar da da ha or ga ni ze li ha ya ta ge çe cek tir ve ted bir ler a lý na cak týr. Çün kü nü fus ve ka tý lým a la bil di ði ne bü yü yor ve yer li-ya ban cý bi lim a dam la rý nýn ya nýn da ger çek gö nül dost la rý har man ol mak ta dýr. Ya ni Gel! çað rý sý nýn mih ve ri al týn da gel me yen kal mý yor, renk ler li san lar ül ke ler hep baþ ka, fa kat der gâh ve ma na bir Biz ler de bir sev gi þe lâ le si nin i çin de, im kân lar da i re sin de yer li ya ban cý çok ki þi le re mu ha tap ol duk. Yýl lar dýr bu haf ta yý hep Kon ya da ge çi ri rim. Hz. Mev lâ nâ nýn her ne vî mi sa fi ri ne hiz met et mi þiz dir. Çün kü ma dem ki Hz. Mev lâ nâ Men hak-i re hi Mu ham med Muh ta rem, ya ni Hz. Mu ham me din (asm) yo lu nun to zu top ra ðý yým di yor. Bu i ti bar la biz de o nun muh te rem mi sa fir le ri nin hiz me tin de toz ve top ra ðýz. Kon ya da dü zen le nen Gön lü müz de ki Mev lâ nâ baþ lýk lý pa ne le Ýs tan bul dan ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan ga ze te ci-ya zar Nev val Se vin di i le bir lik te ye ni uy du ya yý ný na ge çen Kon ya TV de, a raþ týr ma cý-ya zar Kez ban ha ný mýn ve Se bi le ha ný mýn de ruh te et tik le ri her þey den bi raz prog ra mý na bir lik te ka týl dýk. Hz. Mev lâ nâ nýn in san la rý na sýl ku cak la dý ðý ný, söz le ri nin kay na ðý nýn Kur ân-ý Ha kim ve Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ha dis le ri ol du ðu nu, ça ða ve çað la ra gö re men fez aç tý ðý ný ve tef sir et ti ði ni ba zý ör nek ler le ve mü þah has tesbit ler le di le ge tir dik. Ý sim le ri ni zik ret ti ði miz bü tün ku ru luþ la rýn baþ kan la rý ný, baþ ta Kon ya Va li miz ve Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný mýz ve Kül tür Ýl Mü dü rü müz baþ ta ol mak ü ze re, ye ni nesl-i ce di de ve ya A sý mýn nes li ne mo del ha re ket ler ya pan la rý ve ö zel lik le an ma prog ra mý haf ta sýn da gün de i ki de fa hal kýn hu zu ru na çý kan ku lak ve gö nül ler de ki toz la rý si len Ýs tan bul ta ri hî Türk mü zi ði top lu lu ðu nun a ziz ev lât la rý ný ve da i ma dö nen se ma zen kar deþ le ri mi zi ve e me ði ge çen bü tün ze va tý gö nül den teb rik e di yor ve kal bî þük ran la rý mý zý ve de ru nî mu hab bet le ri mi zi su nu yo ruz. Ýn þa al lah da ha de ði þik bir þe kil de gö rüþ mek ü mi diy le. Vesvesenin mahiyeti bilinmezse ha yal le re sevk e de bi li yor. Bu has ta lý ðýn ma hi ye ti bi li nip te da vi e dil mez se, in sa ný i ba det ten, hat ta i ma nýn dan a lý ko yar. Ves ve se nin bir þek li de i ma nî me se le ler de þüp he þek lin de or ta ya çý kar. Bu du rum da ki þi ha yal â le min de o luþ tur du ðu çað rý þým lar i le ak lý nýn ü rü nü o lan ka bul le ri bir bi ri ne ka rýþ tý rýr. Ýs tek dý þý o lu þan ha yal le ri, a kýl ve kal bin ü rü nü sa nýr. Za rar zan ne der, za ra ra dü þer. Bi li riz ki, a te þin ay na da ki sû re ti yak maz, pis li ðin sû re ti kir let mez, yý la nýn res mi ý sýr maz, ze hir le mez. Ay nen öy le de, ba zan kalb ay na mý za þey ta nýn at tý ðý kir li lik ler, ze hir ler bi ze za rar ver mez. Ves ve se nin a sýl i lâ cý i se, o nun ma hi ye ti ni bil mek ve o na gö re va zi yet al mak týr. Çün kü, ves ve se yi ce hil dâ vet e der, i lim tard e der, ko var; ta ný maz san ge lir, ta ný san gi der. (Söz ler, s. 248) Ves ve se yi en gel le mek le de ðil, uð raþ ma - mak la mü kel le fiz. E vet, bil has sa mu kad des ha ki kat ler le il gi li ve na maz da in sa nýn ha yâ li ne çir kin, pis ve za rar lý þey ler ge le bi lir. A rý ko va nýy la uð ra þýr, ço mak so kar, on lar la mü câ de le et me ye kal kar sa nýz; a rý lar ü ze ri ni ze ü ze ri ni ze ge lir ve mah ve de bi lir ler. Tek çâ re; on lar la hiç uð raþ ma mak, sa kin sa kin bek le mek tir. Rû hu muz, gayb (me ta fi zik) â lem le ve þu ur lu-þu ur suz her tür lü var lýk, e ner ji bo yu tuy la ir ti bat lý ol du ðun dan, kal bi miz hem in sî, hem me le kî, hem de þey tâ nî me saj la ra a çýk týr. Kal bin et ra fýn da il ham i le ves ve se â de ta bir sa vaþ ve rir. Ga li bi ye ti; i râ de ve sâ ir duy gu la rý mý zýn da du ru mu ta yin e der. Þâ yet a kýl, kalp, ruh ve di ðer duy gu la rý mý zý o lum lu ve Ý lâ hî ha ki kat ler le be zer ve bes ler sek il ham lar; ak si hal de ev ham lar ü þü þür. Ve Ves ve se kor ku ya; kor ku da ma rý da ri ya - ya (gös te ri þe), ri ya da ni fa ka (i ki li oy na ma ya) ka pý a çar. (Ý þâ ra tü l-ý câz, s. 84) Bil me miz ge re ken en ö nem li nok ta þu dur: Ev ham/ves ve se yi en gel le mek, yok et mek gü cü mü zü a þar. Me se lâ, hü kû met; a sa yiþ/em ni yet iþ le riy le gö rev li me mur la rý na, Þu yol da du run, hiç kim se yi ge çir me yin di ye ta li mat ver di ðin de po lis ve ya bek çi; in san, hay van ve va sý ta la ra en gel o lur, ge çir mez ler. Fa kat, üst ten si nek ler, ke le bek ler, kuþ lar, u çak lar geç se, Ni ye bun la rý ge çir di niz, en gel le ye me di niz! di ye mes ul tu tul maz lar. Þey ta nýn da kal bi mi ze at tý ðý ves ve se ler böy le dir. Ha yal ler, ev ham lar o ra dan ge çe bi lir. An cak, kal bin ve ak lýn ka bul et ti ði yan lýþ hü küm ler geç me me li. Teh li ke sa çan on lar dýr. Çün kü, on lar hü küm, ka rar þek li ni al mýþ, yol dan geç mek is te yen mu zýr ha þa rat lar dýr. Ermeni den çok Bediüzzaman tedirginliði Res mî i de o lo ji nin na za rýn da, Be di üz za man Sa id Nur sî hâ lâ sa kýn ca lý bir þah si yet. Du rum öy le gös te ri yor. Ke zâ, e ser le ri ne ay ný sa kýn ca lý na zar la ba kýl ma ya de vam e di li yor. E ðer öy le ol ma say dý, el li üç se ne müd det le ( ) a çý lan bin beþ yü zü aþ kýn mah ke me nin ta ma mýn dan çý kan be ra at ka ra rý dik ka te a lý nýr ve hem o müm taz þah si ye te, hem de o nun ha ri ku lâ de e ser le ri ne sa hip çý ký lýr dý. E ðer sa kýn ca lý gö rül me sey di, dev let e liy le o nun me za rý par ça lan maz (1960), na a þý bir meç hû le gö tü rül mez, hiç ol maz sa Bar la Dað la rýn da ki ha tý ra a ðaç la rý ke si lip (2001) ye re se ril mez di. E ðer Be di üz za man ve e ser le ri res mî na zar da sa kýn ca lý gö rül me sey di, yýl lar dýr Tür ki ye'nin ba þý ný að rý tan te rör, ýrk çý lýk, bö lü cü lük (Türk çü lük Kürt çü lük) gi bi kro nik leþ miþ sos yal has ta lýk la ra da ir Nur Ri sâ le le rin de tas rih e dil miþ o lan mü es sir re çe te ler dik ka te a lý nýr dý. E ðer Be di üz za man res mi yet te hâ lâ sa kýn ca lý gö rü lü yor ol ma say dý, Tür ki ye'yi Av ru pa'nýn, hat ta dün ya nýn na za rýn da sý kýn tý ya so kan ve yer yer hak sýz (ce za lý) du ru ma dü þü ren þu müz min "Er me ni me se le si" hak kýn da söy le dik le ri dik ka te a lý nýr ve bil has sa "soy ký rým" id di a sý ný su ya dü þü re cek fi kir ve fi i li ya tý dün ya â le min na za rý na tak dim e di lir di. Lâ kin, ne ge zer? Hey hat! E vet, hey hat ki, res mî i de o lo ji nin mi li tan la rý o lan Ke ma list ler de, Er me ni'den çok Be di üz za man te dir gin li ði var. On lar, hâ len de Be di üz za man'ýn fi kir le ri ni ve e ser le ri ni va tan ve mil let i çin sa kýn ca lý, teh li ke li, za rar lý gö rü yor lar. Ha liy le, o na gö re de ted bir a lýp mu ha le fet e di yor lar. Ýþ te on la rýn böy le si ne kör, mu a rýz ve mu an nit ta výr la rý yü zün den, ül ke ve mil let o la rak hep be ra ber bit mek tü ken mek bil me yen sý kýn tý la ra mâ ruz ka lý yo ruz. Oy sa, Üs tad Be di üz za man, hiç i ti raz sýz ve hiç te red düt süz o la rak bu va ta nýn bir ev lâ dý dýr. Ke zâ, fi kir le ri ve e ser le ri de yüz de yüz yer li o lup ken di öz ma lý mýz dýr. O hal de, sa kýn ca lý ba kýþ ni ye? O zât, ha ri ce mi kaç mýþ? Ha riç ten bir fi kir mi da yat mýþ? Ha ri cî ce re yan la rýn hâ þâ te si ri ne mi ka pýl mýþ? Baþ ka bir dev le tin bo yun du ru ðu na mý gi rin de miþ? Bu va tan ve mil le tin se lâ me ti ne ça lýþ mak tan baþ ka bir iþ mi yap mýþ? E vet, o hal de ni çin hâ lâ sü rüp gi di yor, o na kar þý ta ký ný lan has mâ ne ta výr lar? Bu ne bit mez tü ken mez bir kin ve a dâ vet tir böy le... * * * Ýþ te tab lo or ta da: Bu va tan da yýl lar dýr sü rüp gi den te rör ve ýrk çý lýk be lâ sýy la bir tür lü baþ e di le mi yor. Bu gü ne ka dar he men her yol de nen di; an cak, yi ne de gel git ler den baþ ka sad ra þi fâ bir ne ti ce el de e di le me di. Þu na ni ha yet de re ce de e mi niz ki, ça re ve çý kýþ yo lu i çin e li miz de bir tek re çe te kal dý: O da Üs tad Be di üz za man'ýn Ri sâ le i Nur'la or ta ya koy muþ ol du ðu þi fâ lý i lâç la rý ih ti va e di yor. Þim di de ge le lim, gün dem de o lan þu "Er me ni me se le si"ne... Dost luk, kom þu luk mü na se bet le ri Be di üz za man, her ko nu da ol du ðu gi bi, za man la mil let ler a ra sý plat for ma ta þý nan Er me ni me se le sin de de "va sat çiz gi"yi ta rif i le ta raf la ra çý kýþ yo lu nu gös te ri yor. Ýþ te, o nun I I. Meþ rû ti yet'in i lâ ný gün le rin de, ya ni he nüz Dün ya Sa va þý çýk ma dan, do la yý sýy la "Teh cir Kà nu nu"ndan (Ha zi ran 1915) ev vel, Er me ni va tan daþ la - rý dýþ la yan, on la rýn hak ve hu ku ku nu u mur sa ma yan, hat ta kü çüm se yen kim se le re kar þý ver di ði ce vap ve yap mýþ ol du ðu muk nî i zah lar dan ba zý cüm le ler: Þu mil le tin sa a de ti ve se lâ me ti Er me ni ler le it ti fak ve dost ol ma ya vâ bes te dir (bað lý dýr.)...hem de dost lu ðun se be bi var dýr. Zi ra kom þu dur lar. Kom þu luk, dost lu ðun kom þu su dur. Hem de on lar u yan dý lar, dün ya ya ya yýl dý lar, te rak ki yat to hum la rý ný top la dý lar; va ta ný mý za e ke cek ler." Mü nâ za rât i sim li e se rin de ge çen bu i fa de le ri ne is ti na den, Üs tad Be di üz za man'ýn, Er me ni va tan daþ la rýn ta ma mý ný he def a lan bir "Teh cir Kà nu nu"nu doð ru bul ma dý ðý hük mü nü çý kar mak müm kün. Keza, þayet vatanýmýzda rahat edebilselerdi AB standardýný yakalamak gibi medeniyetteki terakkimizin çok daha Er me ni ler le il gi li 700 say fa lýk res mî ki tapta "Be di üz za man" is mi nin geç ti ði 508. sayfadaki bel ge. Bu bel ge nin La tin ce/türk çe çe vi risin de (s. 126'da) Be - di üz za man is mi maalesef ki san sür len miþ du rum da. kolay ve rahat olacaðý yönündeki fikir ve kanaati paylaþmak da mümkün. Evet, Taþ nak ve Hýn çak gi bi çe te ci Er me ni ler le uð raþ mak ve on la rýn tah ri ba tý na kar þý ted bir al mak baþ ka, bü tün Er me ni le ri ay ný ke fe ye ko ya cak po li ti ka lar yü rüt mek baþ ka þey dir. Teh cir Kà nu nuy la il gi li o la rak, kâ ðýt ü ze rin de her þey nor mal gö zü kü yor gi bi ol sa bi le, tat bi kat ta bir çok yer de hak sýz lýk lar ve zulüm kâr lýk lar ol muþ; do la yý sýy la, ta raf lar bir bi ri ni kes mek ten, ký rýp geç mek ten çe kin me miþ ler dir. Meþ rû ti ye tin i lâ nýy la gayr ý müs lim le re ta ný nan hak la ra i ti raz sa de din de "Þim di Er me ni ler kay ma kam ve va li o lu yor lar. Na sýl o lur?" di ye so ran la ra da, Be di üz za man þu ce va bý ver miþ tir: "Sa at çi ve ma ki ne ci ve sü pür ge ci ol duk la rý gi bi... Zi ra, meþ ru ti yet, hâ ki mi yet i mil let tir. Hü kû met hiz met kâr dýr. Meþ ru ti yet doð ru o lur sa, kay ma kam ve vâ li, re is de ðil ler, bel ki üc ret li hiz met kâr lar dýr. (A ge, s. 79) Çe te ci le ri si vil ler den a yý rý yor Be di üz za man ve ta le be le ri, sa vaþ or ta mýn da ve Teh cir Kà nu nu çýk týk tan son ra da hi, Er me ni le rin si vil ve ma sum ke si mi o lan ço cuk la ra, ka dýn la ra, yaþ lý la ra za rar ver me miþ ler dir. Hat ta, o si vil ma sum la rý ko ru ma çem be ri ne a la rak, gö tü rüp Rus ya ta ra fýn da ka lan a i le le ri ne tes lim et miþ ler dir. Bu hu su su, biz zat ken dim gör gü þa hit le rin den din le ye rek tes bit et mi þim - dir yý lý A ðus tos'un da Hi zan'da gö rüþ tü ðü müz a sýr lýk çý nar lar dan Ha cý Fa dýl Da lar i le Ha cý Þa mil Tar han E fen di ler, it ti fak la bi ze an lat tý lar. Öy le ki, Be di üz za man'ýn bu jes ti ne mu ka bil, Er me ni ler de tes lim al dýk la rý Müs lü man la rýn (has se ten Nurs kö yü nün) ka dýn ve ço cuk la rý ný öl dür me yip ser best bý rak mýþ lar dýr. Bu hu sus la il gi li dik kat çe ki ci bir i zah, Be di üz za man'ýn Ta rih çe i Ha yat'ýn da þu söz ler le i fa de e di li yor: "Mu ha re be ler es na sýn da, Er me ni fe da i le ri ba zý yer ler de ço luk ço cu ðu ke si yor lar dý. Bu na kar þý Er me ni le rin ço cuk la rý da ba zan öl dü rü lü yor du. Be di üz za man ýn bu lun du ðu na hi ye ye bin ler le Er me ni ço cu ðu top lan mýþ tý. Mol la Sa id as ker le re, 'Bun la ra i liþ me yi niz!' di ye em ret ti. Da ha son ra, bu Er me ni ço luk ço cu ðu nu ser best bý rak tý; on lar da, Rus la rýn i çe ri sin de ki a i le le ri nin ya ný na dön dü ler. Mol la Sa id, bu sû ret le o ha va li de ki bin ler le ma sum la rýn fe la ket ten kur tul ma sý ný te min et miþ ol du." (A ge, s. 99) Ýþ te, bu fev ka lâ de mü him ha di se nin, i na ný yo ruz ki dev le tin e lin de mu hak kak bil gi si, bel ge si, ve si ka sý da var dýr. Ve, bun la rýn or ta ya çý ka rýl ma sý ha lin de, el bet te ki þu meþ'um "soy ký rým id di a sý" da te mel den çü rü ye cek, su ya dü þe cek tir. Pe ki, o hal de bu bel ge ler ni çin a çýk lan mý yor? Ni çin Türk ve dün ya ka mu o yu nun dik ka ti ne su nul mu yor? A ca ba, Sa id Nur sî'ye bir i ti bar ka zan dý rýr di ye mi çe ki ni li yor? Ma a le sef, öy le ol ma sý kuv vet le muh te mel. Zi ra, dev le tin i çin de ki ba zý o dak la rýn, Be di üz za man'a ka mu o yun da pres tij ka zan dý ra cak en u fak bir te þeb bü se da hi ta ham mül le ri yok tur. De lil ve is pat is te yen le re iþ te ce va bý mýz: E li miz de ki 2001 bas ký lý ki ta býn is mi: Er me ni ler Ta ra fýn dan Ya pý lan Kat li âm Bel ge le ri ( ) Ki ta bý ya yým la yan: T.C. Baþ ba kan lýk Dev let Ar þiv le ri Ge nel Mü dür lü ðü 700 say fa yý aþ kýn bu ha cim li ki ta býn i çin de yüz ler ce Os man lý ca bel ge var. Bun lar, ol du ðu gi bi La tin ce ye ve ö zet ler ha lin de de Tür çe ye ve Ýn gi liz ce ye çev ril miþ. Ki ta býn 126. say fa sýn da i se, tam bir fe ca at var. Zi ra, o ri ji nal bel ge de yer a lan ve ken di sin den si ta yiþ le söz e di len "Be di üz za man Mol la Sa id E fen di" is mi, kast ý mah sus la san sür len miþ du rum da. Gö rü lü yor ve a çýk ça an la þý lý yor ki, ba zý mih rak lar, ha len de Be di üz za man'a kar þý vic dan la rý sýz la tan ve a kýl la ra dur gun luk ve ren bir has ma ne ta výr i çin de bu lu nu yor lar. Öy le ki, o ha mi yet li þah si ye ti, Er me ni di yas po ra sýn dan bi le da ha teh li ke li, da ha sa kýn ca lý gör me ye de vam e di yor lar. Bey ler, þu na ka ti yen i na ný yo ruz ki: Yü ce Al lah, si zi de Be di üz za man'ý ta ný ma ya, an la ma ya ve müz min dert le ri miz i çin yaz dý ðý re çe te le ri öð ren me ye mec bur e de cek tir. Za ten, bu dert le rin de vâ sý ný bul mak ve sý kýn tý la rý ber ta raf et mek i çin, baþ ka da bir ça re, çý kýþ çö züm yo lu da gö rün mü yor. Son bir nok ta: Be di üz za man, sa vaþ es na sýn da Er me ni çe te ci ba þý An tra nik Pa þa ya kar þý En ver Pa þa nýn ya nýn da ol ma yan la rýn tu tu mu nu da "se fil lik" o la rak ni te li yor. Ya ni, bir yan dan Er me ni si vil le re ve mâ sum va tan daþ la ra kar þý müþ fik ve ko ru yu cu dav ra nýr ken, boz gun cu luk ya pan ve Rus lar la bir lik te ha re ket e den Er me ni çe te le ri ne kar þý da va tan ve mil le tin hu ku ku nu mü da fa a dan zer re ce çe kin me di ði ni bil fi il is pat et miþ tir. (0 505) Kalp çe kir de ði nin a teþ te yan ma sý Ömer Ö ca lan: Mes ne vî de ge çen Kalp çe kir de ði nu ra in ký lâp e din ce ye ka dar a teþ le yan ma sý lâ zým cüm le si ni a çýk lar mý sý nýz? B ah se di len nur cüm le si Mes ne vî-i Nu ri ye nin Hab be sin de geç mek te dir. E sa sen hab be çe kir dek de mek tir. Te mel çe kir dek, kâ i na týn çe kir de ði, nur-u Mu ham me dî dir (asm). 1 Nur-u Mu ham me dî (asm), kâ i nat a ða cý nýn hem çe kir de ði, hem mey ve si dir. Hab be nin i kin ci i le m in de Be dî üz za man bir e sa sa da ha i ner ve kâ i nat a ða cý nýn te me li ne in sa ný in di rir. Haz ret-i Mu ham med (asm), mü mes si li bu lun du ðu in san cin sin den dir. Be dî üz za man a gö re, in san cin si kâ i nat a ða cý nýn hem çe kir de ði, hem mey ve si dir. Baþ ka bir i fa dey le, â le min bi ri cik ga ye si o lan çe kir de ði in san dýr. Â le min mey ve si o lan in san dan bi ri ni Ce nâb-ý Hak Ýs lâ mi yet a ða cý na çe kir dek yap mýþ týr. O nur lu çe kir dek Ýs lâ mi yet in hem ku ru cu su, hem e sa sý dýr. O nur lu çe kir de ðin de bir çe kir de ði var dýr ki, o da kalp tir. Ýn san kal bi, ih ti yaç sev kiy le, â le min bü tün zen gin lik le riy le a lâ ka dar dýr. Es ma-i Hüs na nýn bü tün nur la rý na muh taç týr. Kal bin öy le bir ka bi li ye ti var dýr ki, bir ha ri ta gi bi bü tün â le mi tem sil e di yor, bü tün kâ i na tý i çin de sak lý yor. Mer ke zin de Al lah rý za sýn dan baþ ka bir ga ye ka bul et mi yor. E be di yet ten ve be ka dan baþ ka bir þe ye ra zý ol mu yor. Be di üz za man a gö re, in sa nýn da bir çe kir de ði var dýr: O da kalp tir. Bu çe kir dek, i ba det ve ih lâs top ra ðýn da Ýs lâ mi yet su yu i le su la na rak i man ha ya týy la fi liz ve ri yor, ruh i le bü tün le þi yor ve öy le bir ye þil le ni yor ki, ru hun cis ma nî â le mi ne ruh o lu yor. 2 Bu þu de mek tir: Ru hun cis ma nî â le mi, dün ya da ve â hi ret te be den le gir di ði â lem dir. Her i ki â lem de ruh, her bi ri bir es ma dan ge len bin den faz la duy gu i le ha ya tý tat mak ta dýr. Bu duy gu la rýn ko mu ta mer ke zi kalp çe kir de ði dir. Kalp çe kir de ði i man i le ha yat la nýr sa bü tün duy gu la rý can da ma rý gi bi bes le mek te dir. Böy le ce i man i le ke ma li ni bu lan in san kal bi, var lý ðý nýn bü tün ma na sý ný ö zün de sak la mak ta; ru ha ruh ol mak ta dýr. E ðer kalp çe kir de ði Ýs lâm ah lâ ký i le ye þer mez, i man i le tat min o lup ke ma le er mez ve i ba det ter bi ye siy le bü tün duy gu la rý bes le mez i se, bu çe kir dek kir pas tu tar ve ken di si ni çü rü me ye bý ra kýr. Fa kat çü rü mez. Çün kü bu bir in san kal bi dir! Bu çe kir de ði ilk as lý na dön dür mek ve sa fi ha li ne ge tir mek i çin gü nah kir le rin den ta ma men a rýn dýr mak ge re ki yor. Bu nun i çin de, i ba de ti ve töv be si ye ter li ol ma dý ðýn da, a te þe at mak tan baþ ka ça re kal mý yor. Ýþ te ce hen ne min en bü yük se beb-i hik me ti bu ra da ken di si ni gös te ri yor. Ni te kim ce hen nem ya ký tý nýn in san lar ol du ðu nu vur gu la yan â yet ler, 3 bu ha ki ka ti zih ni mi ze nak þe di yor gi bi dir. Be dî üz za man bu â yet le ri þöy le tef sir e di yor: E ðer o kalp çe kir de ði böy le bir ter bi ye gör mez se, ku ru bir çe kir dek ka la rak nu ra in ký lâp e din ce ye ka dar a teþ le yan ma sý lâ zým dýr. 4 Þed dad b. Evs (r.a.) ce hen nem kor ku sun dan u yu ya maz; ya ta ðý nýn i çin de dö nüp du rur du. Ey Al lah ým! A te þin kor ku su be ni u yut mu yor! der di ve kal kýp sa ba ha ka dar na maz ký lar dý. Ab dul lah b. Re vâ ha (ra): Al lah a ye min e de rim ki kal bim de dün ya sev gi si yok tur. Fa kat ben Hz. Pey gam ber i (asm) Ý çi niz den o ra ya (ce hen ne me) uð ra ma ya cak kim se yok tur. Bu, Rabb i nin ü ze ri ne al mýþ ol du ðu ke sin leþ miþ bir hü küm dür (Mer yem Sû re si: 71) â ye ti ni o kur ken din le dim. Ýþ te ben ce hen ne me uð ra dýk tan son ra, o ra dan kur tu lup kur tu la ma ya ca ðý mý bil me di ðim i çin að lý yo rum. 5 der di. Be dî üz za man ýn, ha þir mey da ný ný har ma na ben zet me si de ay ný hik me tin de va mý ni te li ðin de dir. Öy le ki, e kin ler har man da dö vü le rek, ba þak ta ki mey ve, sa pýn dan ve sa ma nýn dan ay rý lýr, a rýn dý rý lýr. Bu tem sil i le der ki Be dî üz za man: Bi na e na leyh, ha þir mey da ný da bir har man dýr; kâ i na týn ba þak ve se me re si o lan Be nî Â de mi in ti zar et mek te dir. 6 Bu bek le yiþ, in sa noð lu nun af i le, mað fi ret i le, lü tuf i le ve þe fa at i le ol maz sa, a teþ i le a rýn dý rýl ma sý, böy le ce kalp çe kir de ði nin ilk gün kü gi bi te miz le nip, cen ne te gir me yi hak e den bir nur to pu ha li ne gel me si i çin dir. A teþ, a rýn mak týr, ta ha ret tir, te miz lik tir! DÝP NOT LAR: 1- Mes ne vî-i Nu ri ye, Ye ni As ya Neþr., Ýs tan bul, 1997, s Mes ne vî-i Nu ri ye, Ye ni As ya Neþr., Ýs tan bul, 1997, s Ba ka ra Sû re si: 24; Tah rim Sû re si: Mes ne vî-i Nu ri ye, Ye ni As ya Neþr., Ýs tan bul, 1997, s Mu ham med Yu suf Kan deh le vi, Ha ya tu s-sa ha be, Ak - çað Ya yýn la rý: 3/ Mes ne vî-i Nu ri ye, Ye ni As ya Neþr., Ýs tan bul, 1997, s. 100.

6 6 23 MEDYA POLÝTÝK ARALIK 2011 CUMA Y Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 28 Muharrem 1433 Ru mî: 10 K. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý s.bu id nur si.de Nil tu tu þur sa... Zi hin ler de ki ter mi no lo ji kar ga þa sý Müs lü man la rý ya nýlt tý. Av ru pa ka fa sýy la Ýs lâm coð raf ya sý na yak laþ ma nýn ü mit siz ve a cý so nuç la rýy la kav ru lu yo ruz. Be di üz za man Haz ret le ri, Ýs tan bul da Pa ris, Lon dra ve Ber lin dü þün ce le riy le 31 Mart ha di se sin de ha re ke te ge çen Se lâ nik li ler Ha ne da ný ný o gün ler de i kaz e di yor. Av ru pa nýn Ýs tan bul i le, Ýs tan bul un i se taþ ra Os man lý coð raf ya sý i le mu ka ye se e di le me ye ce ði ni ih ti lâl ci le re ders ve ri yor. Ve Fran sýz ih ti lâ li nin de öl çü ve ör nek a lý na ma ya ca ðý ný söy lü yor. Ma ka le le rin de, mü da fa a la rýn da ve mey dan nu tuk la rýn da ih ti lâl i le in ký lâ býn fark la rý ný an la tý yor. Ýs lâ mi ye ti, Ýs lâm þe ri a tý ný, tev hi di ve Ýs lâm ah lâ ký nýn kay na ðý ný bi le me yen ve ge le ne ðin den ha ber siz Av ru pa lý la rýn hiç bir der di mi ze der man ol ma dý ðý na ta ri hî yüz ler ce ör nek var. Ý ran ý ka ra la mak i çin Holl ywo od ca ya zý lan, Betty Mah mody e at fe di len Ký zým Ol ma dan As la ro ma ný ný o ku yan lar, Ba tý nýn Ý ran a ne re den bak tý ðý ný ga rip lik le mü þa he de e der. La u ra Bush ve son ra sýn da ki First Lady le rin Af ga nis tan ka dý ný ve bur ka hak kýn da dü þün ce le ri ni el bet te me rak e di yo ruz. O il let li ve yan lýþ dü þün ce i le A me ri kan or du su Bað dat ý iþ gal et miþ ti. I rak lý la rýn ken di le ri ni çi çek ler le kar þý la ya cak la rý ný san mýþ lar dý. Se fa let i çin de in le yen Ka bil ve Bað dat, Ýs lâ mi yet ten ha ber siz sa kin Ba tý dü þün ce si nin bu ra da ki if lâ sý ný hay kýr mý yor mu? Troç ki ci le rin ma son lar la or tak pro je siy di A rap Ba ha rý... Wi ki le aks bel ge le ri ne bir de bu a de se den bak mak ta ya rar var. Che Gu e va ra nýn i zin de ki prof. la rýn ha zýr la dý ðý ih ti lâl el ki tap la rý ný di ji tal med ya ü ze rin den A rap genç le ri ne u laþ tý ran bin ler ce e lek tro nik çi a jan i le Av ru pa dan Lib ya ya, Mý sýr a, Þam a ve A den e so ku lan Av ru pa lý ak ti vis ti de at la sý mý zýn bel li kö þe le ri ne yer leþ tir dik ten son ra, an lý yo ruz ki, ba har ya lan la rý na sa rýl mýþ ih ti lâl ler le kar þý kar þý ya yýz. El bet te Av ru pa lý Troç ki ci le rin tah rik et ti ði Tah rir de ha ra ret in me ye cek, kar ga þa ve ka os din me ye cek ve Mý sýr ta ri hiy le, ev lâ dýy la ve de ðer le riy le tu tuþ ma ya de vam e de cek tir. MI SIR YA NI YOR... Bu yan gýn la rýn bi linç li ce çý ka rýl dý ðý na i nan mý yor sa nýz, Bað dat ve Bas ra ya ba ký nýz. Ül ke ye ha kim ol muþ klâ sik düþ man lar, mev cut im kân lar dan is ti fa de i çin tah ri be yö nel miþ ler. I rak ý, Lib ya yý ve bu gün ler de Mý sýr ý sey re der ken, yan gýn la rýn coð raf ya ya ha riç ten so kul muþ Troç ki ci ler ce çý ka rýl dý ðý ný da ha net an lý yo ruz. Troç ki ci ler ve ya mo dern ko mü nizm, se ma vî din le re, ah lâk ve ge le ne ðe düþ man ol duk la rý ka dar, ta ri he de düþ man dýr lar. A yak ta ki e ser le rin ve ya bel ge le rin ken di le ri ni hep tek zib et tik le ri ni dü þü nür ler. 11 Ey lül de Pen ta gon a dü þen fü ze ve ya baþ ka bir ci sim, Av ru pa nýn A me ri ka da ki I I. Dün ya Ko mü nist Ko re nin 10 Ka sým ý SEVGÝLÝ li der le ri Kim Jong-il in ar dýn dan bir mil let si ne si ni dö ve dö ve göz ya þý dö kü yor. Biz ga rip si yo ruz, Ku zey Ko re dik ta tö rü ne ö lü mün den son ra da hür met te ku sur et mek ya sak. Biz ya dýr gý yo ruz. Ne ga rip! Þu ga rip se ye ne, þu ya dýr ga ya na, þu be ðen me ye ne, þu hor gö re ne ba kýn de mi yo ruz. Bu run ký vý rýp a þa ðý la dý ðý mýz kar ma þýk duy gu du ru mu bi ze ne ka dar u zak, ne ka dar ya ban cýy mýþ me ðer. Þaþ ma mak el de de ðil, Ku zey Ko re med ya sý, a lay cý ya yýn la rý mý zýn far ký na var mý yor ney se ki. Dil le ri ne do la mak is te se ler, bir cüm le ye te cek. U lan siz ha, u lan bi ze ha, u lan yu ka rý da Al lah var de me le riy le bi te cek i þi miz. A ZÝZ Li der, Da hi Li der, Sev gi li Li der, Reh ber Gü neþ I þý ðý, Mut lak Mu zaf fer, De mir Ý ra de li Ku man dan, Dev rim ci Yol daþ sal Aþ kýn En Yük sek Te ces sü dü, 21. Yüz yý lýn Par lak Gü ne þi, Cen net ten Ý nen Þe ref li Ge ne ral... Ku zey Ko re nin yurt ta, dýþ tem sil ci lik ler de res mî að la ma tö ren le riy le ve da et ti ði Ko mü nist Kim Ha ne dan lý ðý nýn i kin ci ku þa ðý Kim Jong-il in 50 sý fa týn dan ba zý la rý bun lar... E de bi Þef, U lu Ön der, Bü yük Kur ta rý cý dan da ha ya ra tý cý ol duk la rý ke sin. Bel ki ço cuk ken kar ga la rý ko va la ma mýþ a ma Ku zey Ko re o kul la rýn da o ku tu lan res mî bi yog ra fi si ne gö re do ðu mu nu bir kuy ruk lu ke le bek muþ tu la mýþ. Za ten, 1942 de ah þap bir ku tu i çin de Ko re ya rý ma da sý nýn en bü yük da ðý Ba ek du da dün ya ya ge lir ken a ni den gök te be li ren i ki gök ku þa ðý nýn ve hiç gö rül me miþ bir yýl dý zýn eþ lik et ti ði li der i çin az bi le bu sý fat lar. Üç ya þýn day ken yan lýþ lýk la ha ri ta da ü ze ri ne mü rek kep dök tü ðü Ja pon ya da fýr tý na lar ko par tan bir dev let baþ ka ný nýn ar ka sýn dan Ko re li ler Sa va þý nýn en mah rem bel ge le ri nin bu lun du ðu kýs ma düþ müþ ve o ta ri hi ken di le rin ce yok et miþ ler di. Ay ný þe kil de Al man ya nýn Köln þeh rin de ki bir bi na da mu ha fa za e di len bel ge ler, bi na su yun i çi ne çö ker ti le rek im ha e dil miþ ti. En az dört bin se ne lik ta ri he sa hip Mý sýr da çý kar tý lan yan gýn lar si zi de te dir gin et me li. ÝS LÂM DE MOK RA SÝ LE RÝ U ZUN BA RIÞ SÜ REÇ LE RÝ NE MUH TAÇ TIR Ba tý de mok ra si si de ne me-ya nýl ma te mel le ri ne o tu rur. Biz de i se, vah yin sað lam e sas la rý de mok ra si le ri mi zi bes ler. Be di üz za man ýn ki tap, sün net ve dört mez he be gö re e le al dý ðý Ýs lâm de mok ra si si nin Pey gam be ri miz ve beþ ha li fe i le de vam et ti ði ni o ku ma mýþ o lan lar, A rap dün ya sýn da ki de mok ra si nin na sýl o la ca ðý ný ta hay yül bi le e de mez ler. A rap la rýn ih ti lâl ci le re in ký lâp çý di ye rek ka pý yý aç ma la rýn da ki ha ta, on la rýn Ýs lâm de mok ra sisi ni bi le me me le riy di. Av ru pa de mok ra si le ri, ön le rin de bir ör nek ve el le rin de öl çü ol ma dý ðýn dan, ih ti lâl le re bir çö züm o la rak ba ka bi lir ler. Li be ral le ri Fran sýz ih ti lâ li ni, sol cu la rý Bol þe vik ih ti lâl le ri ni kut sa ya bi lir ler. Ýs lâm þe ri a tý nýn te si ri ni az-çok ha yat la rý nýn her ka re sin de his se den A rap la rýn böy le vah þi bir me to da yö nel me le ri müm kün de ðil dir. Ý ki as ra ya kýn dýr Av ru pa lý la rýn din siz ve za lim kýs mý nýn ta sal lu tu na uð ra mýþ A rap la rýn se ki net ve sü kû net i çin de ken di de ðer le riy le Ba tý nýn doð ru de ðer le ri a ra sýn da köp rü ler kur ma la rý i çin ba rýþ sü re ci ne þid det le ih ti yaç ol du ðu or ta da dýr. ÝS LÂM KON FE RAN SI A CÝ LEN TOP LAN MA LI Ýs lâm de mok ra si si ni bi le me yen le rin Ka hi re de ki la ik lik be ya na tý A rap la rý hem dü þün dür dü ve hem de Ke ma lizm den do la yý bi ze o lan so ðuk luk la rý ný art týr dý. El bet te ki AKP nin A ta türk çü lü ðü 12 Ey lül üs lû buy la kut sa ma ya de vam e den i da re si ör nek o la maz dý. Beþ þar ýn i fa de siy le kýrk se ne dir ya pa ma dýk la rý a na ya sa yý, A rap lar dan kýrk gün de is te me ye kal ký þan þaþ kýn la rýn yü rü yü þü öl çü a lý na maz dý. Bu na rað men A rap lar, Ýs lâm de mok ra si si i le il gi li re çe te nin Türk le rin e lin de bu lun du ðu na i na ný yor lar. Ýs lâm Kon fe ran sý, Be di üz za man ýn lar da Os man lý de mok ra si si ni tar týþ tý ðý ve ta rif et ti ði be ya nat la rý is ti ka me tin de top la nýr sa, hem A rap la rýn þaþ kýn lýk la rý ný ve hem de Av ru pa lý la rýn kor ku ve te dir gin lik le ri ni gi de re cek çer çe ve yi or ta ya ko ya bi lir. Av ru pa ya on a sýr ön ce de mok ra si yi öð ret miþ o lan Ýs lâ mi yet, A rap la rýn ka fa sýn da ki bütün so ru la rý ce vap lan dý ra ca ðý gi bi, A rap lar i çin cid dî cid dî de mok ra si is te yen Av ru pa lý dost la rý mý zýn e li ni de kuv vet len di rir. Böy le bir kon fe ran sa Di ya net i mi zin de kat ký da bu lu na bi le ce ði ne i na ný yo ruz. Tür ki ye, ma a le sef i ni si ya ti fi ni ha ri ce kap týr mýþ hü kü met ler yü zün den A rap dün ya sýn da ki þu son ih ti lâl ler le fev ka lâ de men fi bir per for mans ser gi le di. Mý sýr ýn Bað dat gi bi tu tuþ ma sý nýn bir se be bi de va zi fe mi zi doð ru ca yap ma yý þý mýz ol ma lý. Gör dü ðü nüz gi bi Nil in de tu tuþ ma ih ti ma li var. E ðer Nil tu tu þur sa, bu ký zýl a lev le rin bütün ký t'a yý ya ka ca ðý ný he pi miz bi li yo ruz. Tah rir in ha ra re ti ni hür ri ye ti ba ha ne i le tah rik e den Troç ki ci Av ru pa lý la rýn dün ya sýn da de mok ra si ye di ye bir þey yok. Yal nýz ca ih ti lâl var yý lý aþ kýn dýr her 10 Ka sým da res mi yas tut mu yor muþ gi bi dav ra ný yo ruz. Þu 72 fýr ka in san lýk â le mi i çin de biz den i yi an la yan çýk maz oy sa Ko re hal ký nýn ço cuk su ha le ti ru hi ye si ni. Ne yi miz ek sik? Biz de ço cuk luk tan kur tu la ma dýk. His te riy se biz de de var bir par ça. Ku zey Ko re li le rin zo run lu kit le sel ma tem gös te ri si ne biz de hâ lâ Fran sýz ba ký yor sak bat sýn git sin bu dün ya! Kim Jong-il in ar dýn dan að la mak mec bu riy miþ, me ra sim le dö vün me ye ne ce za ke si li yormuþ. Sec de ye ka pan ma tö ren le ri kor ku dan mýþ hep. Ýç ten bir sev gi de ðil miþ yan sý tý lan de rin ke de rin se be bi. Ya sa lar em ret ti ði i çin miþ. Ba kýn siz! A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu nu biz yap ma dýk sa nýr sý nýz. Kim se bu ya sa yý ih lal den ce za lan dý rýl ma dý, gay ri res mi ta ri he me rak lý kim se ye had di bil di ril me di, e sas du ru þu nu ka za ra bo zan kim se þid det le te dip e dil me di, res mi i de o lo ji mu ha lif le ri med ya nýn gad ri ne san ki hiç uð ra ma dý biz de. A kif Be ki / Ra di kal, ken di ni ne ka dar pa ra la sa da az. Ý ki ek mek a ra sý na köf te yi ko yup Go gig ye opb bang ý (Siz Ba tý lý lar da ha so na bu na ham bur ger de di niz) keþ fet miþ bir li der den bah se di yo ruz. Ko mü nist bir Gozd zil la fil mi çek tir mek i çin 1978 de Gü ney Ko re li yö net men Þin Sang-ok i le ak tris ka rý sý Choi E unhe e yi ka çýr ta cak, Si ne ma Sa na tý Hak kýn da ki tap yaz mýþ, 30 bin DVD bi rik tir miþ sa nat se ver bir li der den. Kýs kan ma yýn a ma par ti ga ze te si Ro dong Sin mun a gö re o, ay ný za man da u lus la ra ra sý bir mo da i ko nu. Ta bii Sa nat sýz ka lan bir mil le tin ha yat da mar la rýn dan bi ri kop muþ de mek tir de mek le kal ma yýp al tý o pe ra bes te le miþ bir mü zik de ha sý ol du ðu nu da u nut ma mak ge rek. Üst üs te dört a týþ ta de li ði bu lan bir golf üs ta dý, dev tav þan ü re ti ci li ðiy le ül ke sin de ki aç lý ðý ný yen me ye ça lý þan bir e ko no mi da hi si, te le fon la ver di ði tak tik ler le mil li ta ký mý dün ya ku pa sý na ta þý yan müt hiþ bir fut bol da hi si ol du ðu nu da... Ta bii bun la rý ko nu þur ken bah set ti ði miz ki þi nin Ku zey Ko re U lu sal Sa vun ma Ku ru lu baþ ka ný, Ko re ASKERÝ ve sa ye tin sý ðýn dý ðý ka le ler hâ lâ yý kýl ma dý. Ve sa yet sis te miy le mü ca de le so nu cun da u la þý lan de mok ra tik ka za ným lar ku rum sal laþ tý rýl ma dý. De rin lik ler ge ri çe kil di a ma hav lu at ma dý. (...) Mo dern de mok ra tik sis te mi he def a lan bir si ya sal ik ti da rýn, top lu mun de mok ra tik bek len ti le ri nin ar ka sýn dan de ðil ö nün den yü rü me si bek le nir. Ön ce ve sa ye tin zi hin ler de ki tor tu su si lin me li. Bal yoz 3. id di a na me si nin ek de lil kla sör le rin de, dev let i çi de rin ör güt len me nin Tür ki ye nin kri tik sa vun ma pro je le ri ne im za a tan HA VEL SAN a sýz ma pla ný gö rü lü yor. Yer li ü re tim in san sýz ha va a ra cý pro je si nin bi ti ril me me si i çin dev re de ler. TÜ BÝ TAK, A SEL SAN, HA VEL SAN gi bi stra te jik ku rum la ra kad ro yer leþ tir mek i çin fa a li yet te ler. Ge re kir se Harp O ku lu na git me sin, mü hen dis ol sun sö zü, Harp O kul la rý nýn on lar i çin za ten çan ta da kek lik ol du ðu nu an lat mý yor mu? Si vil kon trol al týn da ol ma yan Harp O kul la rý ve müf re dat hâ lâ ve sa yet ü ret me ye de vam e di yor. Ben zer bir gö rün tü as ke ri ca sus luk ve þan taj so ruþ tur ma sýn da; 78 No lu CD de ki bel ge ler de, TSK da gü ven li tel siz ha ber leþ me si ni sað la yan MIL - De mek böy le o lu yor. Ka pa lý top lum la rýn in san la rý dün ya ya da ka pa lý ka lý yor. Ve ken di ül ke le ri ni ol sun, o nun in san la rý ný ve de ðer le ri ni ol sun dün ya nýn bi ri ci ði o la rak ka bul e di yor. Ku zey Ko re nin ka ran lýk li de ri Kim Jong-il öl dü ðün de bu ger çek bir kez da ha gö rü nür pla na çýk tý. Ku zey Ko re nin in san la rý nýn li der le ri nin ar ka sýn dan ic ra et tik le ri dö vün me ve að la ma sah ne le ri ger çi bi zim ya ban cý mýz o lan man za ra lar dan de ðil dir. Ge rek i çin de ya þa dý ðý mýz ül ke de, ge rek kom þu ül ke ler de iþ bu dö vün me sah ne le ri her yýl tek rar la nýr. Ka pa lý top lum lar, ken di le ri ni ve ken di de ðer le ri ni ve yü rür lü ðe ko yup uy gu la dýk la rý ri tü el le ri dün ya da her ke sin say gý gös ter me si ge re ði ne öy le si ne i na nýr lar ve o de ðer ler uð ru na öy le si ne baþ ko yar lar ki, o de ðer le rin baþ ka la rý ta ra fýn dan da ay nen ken di le ri gi bi/ka dar say gý gös te ri le ce ði ka ný sý ný ta þýr lar. Bu ka ný so nu cun da da, o de ðer le re i nan ma ya ve o na (on la ra) say gý gös te ril me si ni zo run lu kýl ma ya kal ký þýr lar. Ga ze te ler den öð re ni yo ruz: Kim Jong-il, 24 mil yon luk ül ke si ni a ðýr ko mü nist po li ti ka lar al týn da ka pa lý ka pý lar ar dýn da tu tu yor du. Ku zey Ko re, çok en der du rum lar da ya ban cý ga ze te ci le re ka pý sý ný a çý yor. Ýþ te bun lar dan bi ri o lan Re u ters ýn fo to mu ha bi ri Da mir Sa golj in an la tý mý na gö re, sa ba hýn er ken sa at le rin de kent te marþ lar ça lýn ma ya baþ lý yor ve Ku zey Ko re li ler gü ne baþ la mak i çin a lan lar da top la ný yor. Marþ lar, bay ram lar, bay rak lar, tank lar, fla ma lar, uy gun a dým yü rü yüþ ler, yurt taþ la rýn Pyongyang ýn taþýna bak, gözlerimin yaþýna bak Zi hin ler de ki ve sa yet Ýþ çi Par ti si Ge nel Sek re te ri ve Ko re Halk Or du su Baþ ko mu tan lý ðý titr le ri ni a ma en çok da hâ lâ ya ra tý cý çö züm ler ü re ten bir ko mü nist i de o log ol du ðu nu da hiç a kýl dan çý kar ma mak ge rek. 90 lar da o nun reh ber li ðin de ge liþ ti ri len Son gun (Ön ce Or du) te o ri si nin, Türk so lu nun ku ru cu ba ba la rý nýn Mil li De mok ra tik Dev rim te o ri sin den ek si ði yok uy gu lan dý ðý i çin faz la sý var. Dev ri min ön cü gü cü iþ çi sý ný fý de ðil or du dur. Bu Ku zey Ko re nin ken di þart la rý na uy gun bir mo del dir fa lan... Cid di ye al ma dýy sa nýz o hal de ba ba Kim in Juc he si ni de ne me li si niz. Sta lin in ar dýn dan SSCB de ki des ta li ni zas yon sü re ci ne fe na bo zu lup hay ra ný ol du ðu li de re bað lý lý ðý ný gös ter mek i çin Juc he yi ge liþ ti rir Kim Ýl-Song. Ta bii ki her za man ol du ðu gi bi in san mer kez li bir sos ya lizm kur mak týr a maç. Hal kýn dev ri me ka tý lý mý e sas týr. Ýn sa ný di ðer var lýk lar dan a yý ran ya ra tý cý lýk, a kýl ve ba ðým sýz lýk ö zel lik le ri sa ye sin de ken di ni ge liþ ti rir, öð re nir ve hep i ler ler. Ýn san iç gü dü le ri nin ö te sin de, sa de ce e ði tim, tar týþ ma ve ya ra tý cý lýk SEC-3 pro je si ne da ir, Dað kad ro su i çin teh li ke li. Ha va yer ha ber leþ me si krip to lu o la cak, dur du ra lým, hiç ol maz sa ya vaþ la ta lým. Krip to kod la rý ný e le ge çir me li yiz þek lin de gö rü nü yor du. Yi ne TÜ BÝ TAK pro je le ri nin dur du rul ma sý fa a li yet le ri bu ra da da gö ze çar pý yor du. De mok ra si yi et ki li kýl mak i çin ve sa yet yo lu nun üs tü ne de mok ra si taþ la rý ný dur mak sý zýn dö þe mek ge re ki yor. Mil le ti iç ten i çe ke mi ren bu tür þe be ke ler hak kýn da sav cý lýk lar yo ðun kuþ ku lar ol ma yýn ca dev re ye gi re mez. E lin de mah ke me nin a ra ma ka ra rý bu lu nan ö zel yet ki li Sav cý Os man Þa nal bi le Er zin can da 3. Or du ya so kul ma mýþ tý ha týr la yýn. Hak kýn da ya ka la ma em ri bu lu nan Tümg. Mus ta fa Ba ký cý nýn bu na rað men ra hat ça fi rar e de bil me si as ke ri ve sa ye tin di ri li ði nin i þa re ti. Hâ lâ as ke ri yar gý ya sý ðý nan as ke ri ve sa ye tin gö re me di ði niz ko ri dor la rý ný ay dýn lat ma, Ka pa lý ül ke nin a ðýt çý la rý ö de di ði ver gi ler den top la nan pa ra lar la on la ra göz da ðý ve rir ce si ne ic ra e di len gös te ri ler yý lýn da ka bul e di len a na ya sa ya der ce di len dev le tin res mi i de o lo ji si nin ge re ði o la rak ya pý lý yor bun lar. 24 mil yon luk ül ke de 10 mil yo na ya kýn mu vaz zaf, ye dek ve ya rý as ke ri güç bu lu nu yor. Ay rý ca ak tif bir nük le er prog ra mý bir de u zay prog ra mý var. Ül ke nin ne re sin de ol du ðu bi lin me yen 1224 as ke ri üs bu lu nu yor muþ. A ta türk A ley hi ne Ýþ le nen Suç lar Hak kýn da ta rih ve 5816 sa yý lý ya sa nýn hâ lâ yü rür lük te bu lun ma sý na sýl a çýk lan ma lý? Ku zey Ko re nin ka pa lý ya pý sý, ya ban cý lar la i liþ ki le re de yan sý mýþ du rum da. Ör ne ðin baþ kent Pyong yang da ba zý ma ða za lar ya ban cý la ra hiz met ver me yi red de di yor. Ku zey Ko re li ler ya ban cý lar la göz te ma sý kur mu yor. Ya ban cý ya kar þý yüz le rin de u fak bir gü lüm se me ya ka la mak bi le im kân sýz gö rü nü yor. Yurt dý þýn dan ge len zi ya ret çi ler den, Ku zey Ko re nin li der le ri nin re sim le ri ve hey kel le ri ö nün de say gý du ru þun da bu lun ma la rý bek le ni yor. Hat ta so kak lar da sýrf bu iþ i çin kul la nýl mak ü ze re çi çek ler sa tý lý yor. Ku zey Ko re li le rin ya ban cý med ya ka nal la rý ný iz le me si ya da din le me si ya sak. An cak de ne yim le ri sa ye sin de i ler le ye bi lir der. Ya ni her sos ya list te o ri gi bi ki ta bî ni ye ti ha lis tir Juc he nin. Ya ni öy le Ku zey Ko re li le rin tek tip ký ya fet giy di ði ne fa lan bak ma yýn, i nan ma yan ba ba Kim in 70 in ci do ðum gü nün de di ki len, 70 ba sa mak la çý ký lan Juc he Ku l e si nden ba rýþ o va sý an la mý na ge len baþ kent Pyong yang a, bak sýn. Go og le dan Fran sa dan, Ýs viç re ye, Pa kis tan dan Ma da gas kar a dün ya ü ze rin de ki Juc he Ens ti tü le ri ni, Juc he Stu di es der gi le ri ni, her yýl dü zen le nen Juc he Kon gre le ri ni in ce le sin. Ar na vut luk un Ho ca sý nýn, a ða la rý o rak la köy mey da nýn da doð ra ma yý e sas a lan Hin dis tan Ko mü nist Par ti si nin iz le yi ci le ri ol du ðu na i na ný yor su nuz da Kim il Song un il ke ve in ký lap la rý nýn ta kip çi le ri o la bi le ce ði ne ne den i nan mý yor su nuz ki? Ku zey Ko re ye Ha ni ba har sa bah la rý var dýr, Ah met, çý kar sýn ev den/ kar þýn da bir müj de gi bi dir dün ya./ Ýþ te böy le bir dün yay dý ar týk Ku zey Ko re li i çin her sa bah/ her ak þam/ her ge ce mem le ket./ Söz hür ri ye tin di. / Top ra ðý bö lüþ müþ tü ler. De mir yol la rý/ al - par la men to ya ve sav cý la ra ý þýk tut ma hu su sun da om buds man lýk çok et ki li o la cak týr. Ö zel lik le suç teþ kil et me yen a ma hu kuk la bað daþ ma yan di sip lin siz lik le rin ve an ti de mok ra tik o lu þum la rýn tes pi tin de. La kin sa de ce as ke ri fa a li yet ler dý þýn da gi bi tu haf, hu ku ka ve de mok ra si ye ay ký rý is tis na la ra bo ðul maz sa. Zi ra TSK yü rüt me er ki i çin de bir bi rim dir. Ge nel kur may, Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma mýþ ken, As ke ri Yar gý kal dý rýl ma mýþ ken, cum hur baþ ka ný bi le TSK yý de net le ye mez ken, ön cü bir u mut o la rak sah ne ye çý kan om buds man lýk (ka mu de net çi li ði) ko lu ka na dý ký rýk o la rak doð ma ma lý. Sa vun ma Sa na yi sa ha sýn da ki yol suz luk lar ko nu sun da da om buds man lýk ku ru mu ol duk ça et ki li o la cak týr. Ýs veç te 1713 yý lýn da ku ru lan om buds man lýk, ül ke de yol suz lu ðun had saf ha ya u laþ tý ðý bir dö nem de baþ la mýþ, ba þa rý lý o lun ca da 1809 da a na ya sal bir ku rum ha li ne ge ti ril miþ ti. Ýn gil te re de 1954 yý lýn da Ta rým Ba kan lý ðý nda ki gö rev li le rin, köy lü le re a it o lan bir a ra zi ye hu kuk dý þý yol lar dan el koy ma la rýy la or ta ya çý kan skan dal, om buds man lýk ku rul ma sýn da et ki li ol muþ tu. De mok ra si yi et ki li kýl mak i çin ve sa yet yo lu nun üs tü ne de mok ra si taþ la rý ný dur mak sý zýn dö þe mek ge re ki yor. Gül te kin Av cý / Bu gün, ya ban cý la rýn kal dý ðý ba zý tu ris tik o tel ler de kab lo lu ya yýn ü ze rin den ABD ka nal la rý nýn ba zý la rý na e ri þi le bi li yor. Ku zey Ko re ye yurt dý þýn dan tur lar dü zen le yen þir ket le rin in ter net si te le rin de il ginç u ya rý lar bu lu nu yor: Ko re De mok ra tik Halk Cum hu ri ye ti nde reh ber le ri ni zin ve gü ven lik gö rev li le ri nin yo ðun de ne ti mi al týn da o la cak sý nýz. Ya ný nýz da bir reh ber ya da reh be ri ni zin ke sin iz ni ol ma dan o tel den ay rýl ma nýz müm kün de ðil. E ðer bir ne fes a la yým di yor sa nýz ýr mak ký yý sýn da ký sa bir yü rü yüþ ya pa bi lir si niz a ma ya ný nýz da reh be ri ni zin ol ma sý kay dýy la. Ku zey Ko re nin si ya sal ve top lum sal man za ra sý ný an la mak i çin bu ka dar bil gi ye ter sa ný rým. Bu bil gi le rin ý þý ðýn da Ko re li le rin sev gi li li der le ri nin ar ka sýn dan ni çin can hý raþ bir a ðýt tut tur duk la rý da an la þý la bi lir ol ma lý dýr. Bir þey had di ni a þar sa zýd dý na in ký lâp e der sö zü bu ra da da ge çer li ði ni ko ru yor. Bir þey fe tiþ (ta bu) ha li ne ge ti ri lir se, ar týk o þe ye hâ kim o la maz sýn; o þey sa na hâ kim o lur. An cak bu ül ke de (Tür ki ye de) ya þa yan biz le rin Ko re li le ri ký na ma mýz ge rek mez. Bu ra da da bir li der fe ti þiz mi nin hâ lâ ya þa mak ta ol du ðu kim se nin meç hu lü de ðil. Bi zim ül ke mi zi zi ya ret e den ya ban cý mis yo nu A ta türk ün mo zo le si ö nü ne gö tü rüp say gý du ru þun da bu lun ma ya zor la ma mý zý na sýl a çýk la ma lý yýz? Da ha da ö nem li si A ta türk A ley hi ne Ýþ le nen Suç lar Hak kýn da ta rih ve 5816 sa yý lý ya sa nýn hâ lâ yü rür lük te bu lun ma sý na sýl a çýk lan ma lý? Ve ni ha yet her yýl 10 Ka sým gü nün de ic ra e di len ri tü e lin baþ ka la rý na na sýl gö rün dü ðü a ca ba hiç ak lý mý za ge li yor mu? Ra sim Öz de nö ren/ Ye ni Þa fak, týn,/ gü müþ, / kö mür,/ o va da yað mur, dað da rüz gâr,/ de niz/ bu lut,/ gü neþ, ço cuk bah çe le ri, has ta ne ler, o kul lar ve fab ri ka lar mil le tin di./bah ti yar dý lar di ye þi ir ler ya zan Na zým Hik met, dün ya nýn dev rim ci ön der le ri ni sa yar ken Kim li Song u at la ma yan Türk dev ri mi nin ön cü i sim le ri, Ku zey Ko re li de ri nin ar ka sýn dan da ya nýþ ma me sa jý ya yým la yan Türk sos ya list le ri de ya ný lý yor o la maz. Yok sa Ku zey Ko re pra ti ði de mi gol de ðil di. Bu da mý ki tap ta ha ri ka du ran sos ya lizm den sa yýl maz. Ta li hin bir o yu nu gi bi ay ný gün ler de ve fat e den Vac lav Ha vel gi bi kar þý dev rim ci ler ce tam in san o dak lý ve ka tý lým cý o la cak ken çö ker ti lip du ru lan þu sos ya lizm de bir tür lü pra ti ðe ge çi ri le me di git ti di ye ü zül me yin. Bal kon lar da kim jon gi li a (46. do ðum gü nün de bir Ja pon bo ta nik çi nin o nun i çin ge liþ tir di ði kýr mý zý be gon ya tü rü) çi çek le ri aç týk ça ger çek bir sos ya list dün ya ha ya li hep ya þa ya cak... Kim bi lir, bel ki ya rýn bel ki ya rýn dan da ya kýn... Yýl dý ray O ður/ Ta raf,

7 Y DÜN YA 7 Fransa soykýrým teklifini kabul etti FRAN SA mec li si ge nel ku ru lu, 1915 o lay la rý nýn soy ký rým ol ma dý ðý yö nün de ki i fa de le rin suç sa yýl ma sý ný ön gö ren ya sa tek li fi ni ka bul et ti. Er me ni der nek le ri - nin dâ vâ aç ma hak ký ve ren ya sa tek li fi de ka bul e dil di. Oylamaya 577 millet vekilinden sadece 45'i katýlýrken 38 inin evet oyu vermesi dik kat çek ti. Ö zel lik le Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe nin mec li se gel me ye rek, ya sa ya des tek ver me me si nin ö nem li ol du ðu be lir til di. Tek li fin mec lis te ka bul e dil me si ya sa laþ - ma sý an la mý na gel mi yor. Se na to nun da mec lis ten ge çen ay ný met ni oy la yýp ka bul et me si nin ve Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy nin bu nu im za la yýp res mî ga ze te de ya yýn lan ma sý nýn ar dýn dan yü rür lü ðe gi re cek. Ya sa ya gö re, soy ký rým ý in kâr e den le re bir yýl ha pis ce za sý ve 45 bin E u ro pa ra ce za sý ve ri le cek. Soykýrým iddialarýnýn merkez üssü, yine Fransa GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Fransa parlamentosunda tasarý görüþülürken, 5 kiþi ellerinde Türk ve Fransýz bayraklarý ve pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Türkiye deki 1915 olaylarýna dair Ermeni tezleri, 1965 ten bu yana 20 parlamentoda kabul gördü. FO TOÐ RAF: A A Soykýrým tasarýsý saçma AVRUPA PARLAMENTOSU, FRANSIZ MÝLLÎ MECLÝSÝ'NDE GÜNDEME ALINANIN 1915 OLAYLARININ ÝNKÂR EDENLERÝ CEZALANDIRMA TEÞEBBÜSÜNÜ SAÇMA OLARAK DEÐERLENDÝRDÝ. FRAN SA DA KÝ Er me ni ta sa rý sý na bir tep ki de Av ru - pa Par la men to su ndan gel di. Fran sýz Mil lî Mec li - si nde dün gün de me a lý nan 1915 o lay la rý nýn in kâr e - den le ri ce za lan dýr ma te þeb bü sü saç ma o la rak de - ðer len dir di. AP de ki Sos ya list Gru bun Baþ kan Yar - dým cý sý Han nes Swo bo da i le Li be ral le rin Baþ kan Yar dým cý sý A le xan der Graff Lamb sdorff, ül ke par la - men to la rý nýn ta ri hi yar gý la mak gi bi bir yet ki li le rin ol - ma dý ðý gö rü þün de. STV Ha ber de ya yýn la nan ve Za - man Ga ze te si Brük sel Tem sil ci si Sel çuk Gül taþ lý nýn ha zýr la yýp sun du ðu Av ru pa Ma sa sý prog ra mýn da ko - nu þan, AP nin en bü yük 3. gru bu Li be ral le rin Baþ kan Yar dým cý sý A le xan der Graf Lamb sdorff, Ben bir li - be ra lim, bi zim i çin i fa de hür ri ye ti ilk ve vaz ge çil mez il ke dir. Bu çok çok mü him. Ben ce i fa de hür ri ye ti ni ký sýt la ma ya kal ký þa cak sa nýz bu nun i çin ger çek ten çok i yi se bep le ri ni zin ol ma sý ge re kir. de di. Al man - ya da Ya hu di Soy ký rý mý ol ma mýþ týr de me nin suç ol - du ðu nu be lir ten Lamb sdorff, A ma bu bi ze gö re, bi - zim ta ri hi miz le ir ti bat lý ve bi zim i çin ya pýl mýþ bir ka - nun ve sa de ce bi ze yö ne lik. Fran sa i se ken di top rak - la rýn da ol ma mýþ, ken di mil lî ta ri hi nin bir par ça sý ol - ma yan bir ko nu da ka nun çý kar ma ya ça lý þý yor. Bu baþ ka bir ül ke nin ta ri hi ni il gi len di ren bir þey. Bu ta - rih çi le re bý ra kýl ma sý ge re ken bir ko nu. Ben ce o lan lar soy ký rým mýy dý de ðil miy di di ye tar týþ mak meþ rû bir þey, a ma bu ko nu ke sin lik le ya sa ma sü re ci nin bir par ça sý ol ma ma lý. þek lin de ko nuþ tu. AP nin en bü - yük i kin ci gru bu Sos ya list le rin Baþ kan Yar dým cý sý Han nes Swo bo da da ta sa rý yý saç ma bul du ðu nun al - tý ný çi ze rek þu söz le re yer ver di: Ben de ay ný ka na at - te yim. A vus tur ya nýn Na zi ler ve Ya hu di Soy ký rý mý ko nu sun da ki po li ti ka sý ný, ki Al man ya nýn po li ti ka sý na ben zer dir, her za man des tek le dim. Çün kü bu soy ký - rý mýn fa il le ri bi ziz. A ma di ðer le ri hak kýn da ka rar ver - me hak ký na sa hip de ði liz. Brüksel / ci han HOLLANDA DA SOYKIRIMA RED HOL LAN DA DA Sos ya list Par ti (SP) Mil - let ve ki li Harry van Bom mel in Tür ki ye kar þý tý teklifi mec lis ço ðun lu ðu ta ra fýn - dan red de dil di. SP Mil let ve ki li Harry van Bom mel, ge le cek yýl Tür ki ye i le Hol lan - da i liþ ki le ri nin 400. yý lý nýn kut la na bil - me si i çin ön ce lik le Tür ki ye nin de mok - ra tik leþ me si, Kürt so ru nu nu hal let me si ve Er me ni soy ký rý mý ný ta ný ma sý i çin Harry van Bom mel bas ký ya pýl ma sý ný ön gö ren ta sa rý sý red - de dil di. SP nin ya ný sý ra li der li ði ni a þý rý sað cý Ge ert Wil ders in par ti si Öz gür lük Par ti si (PVV), Ye þil Sol (GL), Hý ris - ti yan Bir lik (CU) ve Re for mist Dev let çi Par ti nin (SGP) ka bul o yu ver di ði oy la ma da, Li be ral Par ti, Hý ris ti yan De mok rat lar, Ýþ çi Par ti si ve De mok - rat lar 66 ü ye le ri nin oy lar yýy la red de dil di. Lahey / ci han ABD, BM ye Ý ran a bas ký sý ABD, BM Gü ven lik Kon se yi nden Ý ran a yö ne lik yap tý rým la rýn da ha güç lü uy gu - lan ma sý ný is te di. BM Gü ven lik Kon se - yi nin ön ce ki gün kü o tu ru mun da Ý ran a yö ne lik yap tý rým la rýn uy gu lan ma sý ça ba - la rý nýn bü yük öl çü de ar ttý rýl ma sý ný is te - yen ABD nin BM Da i mi Tem sil ci si Su - san Ri ce, Ý ran a yö ne lik a lý na cak da ha sý - ký ted bir le rin bu ül ke nin nük le er prog ra - mý ný ya vaþ la ta ca ðý ný ve Ý ran a yap tý ðý al - dat ma ca nýn bir be de li nin ol du ðu nu gös - te re ce ði ni söy le di. Ri ce, Ý ran a yö ne lik yap tý rým la rý iz le yen BM Gü ven lik Kon - se yi Ko mi te si i le bu ko mi te ye bað lý ça lý - þan uz man lar he ye ti ne de Ý ran a yö ne lik yap tý rým la rý uy gu lar ken ve yap tý rým ih - lâl le ri ni so ruþ tu rur ken güç lü ha re ket et me le ri çað rý sýn da bu lun du. Bu tef li ka: De mok ra si yi öð ren me a þa ma sýn da yýz CE ZA YÝR Dev let Baþ ka ný Ab dü la ziz Bu - tef li ka, ül ke si nin ha la de mok ra si yi öð ren - me a þa ma sýn da ol du ðu nu söy le di. Bu tef - li ka, APS a jan sýn dan ya yým la nan a çýk la - ma sýn da, Bütün a þa ma la rý ta mam la dý ðý - mý zý söy le mi yo rum, za ten yüz yýl lar dýr de mok ra si ko nu sun da i ler de o lan Ýn gil - te re de ya da Fran sa da o lup bi ten le Ce - za yir de ki ni kar þý laþ týr ma nýn an la mý yok de di. De mok ra si yi öð ren me a þa ma sýn - da yýz di yen Bu tef li ka, ba zý ek sik lik le rin o la bi le ce ði ni be lir te rek, de mok ra si nin her dü zey de va tan daþ ve par la men ter ku rum lar a ra sýn da ki gü ve nin in þa e dil - me si ni sað la ya ca ðý ný i fa de et ti. Bu tef li ka, re jim kar þý tý gös te ri ler den son ra Ni san da si ya sî re form lar ya pý la ca ðý ný a çýk la mýþ tý. Ül ke de ye rel se çim le rin ilk ba har da ya pýl - ma sý plan la ný yor. Cezayir / a a Fran sa-tür ki ye Ý liþ ki le ri bir kez da ha sý rat köp rü - sün den ge çi yor. Ço ðu za man ol du ðu gi bi, bu se - fer ki ger gin li ðin sebebi ni de Fran sa da ki Er me ni top lu - mu nun, a sýl sýz soy ký rým id di a la rý ný res mî ve red de dil - me si im kân sýz bir mit ha li ne ge tir me gi ri þim le ri o luþ - tu ru yor. Fran sýz dev let a dam la rý nýn ta kýn dý ðý ký sa va - de li, po pü list ve çý kar cý tu tum Er me ni di as po ra sý nýn en ö nem li si lâ hý ol ma ya de vam e di yor. Fran sýz dev let a dam la rý nýn Tür ki ye ye yö ne lik dýþ la yý cý tu tum la rý bu ül ke nin tem sil et ti ði ne i nan dý ðý öz gür lük, e þit lik ve kar deþ lik kav ram la rý na uy gun düþ me mek te dir. Bi lin di ði gi bi Fran sýz Par la men to su, 29 O cak 2001 ta ri hin de, Fran sa, 1915 yý lýn da ya þa nan Er - me ni Soy ký rý mý ný ta nýr i fa de siy le or ta ya ko nan bir ya sa yý o nay la mýþ ve bu ül ke a sýl sýz soy ký rým id di a - la rý ný Av ru pa da en er ken ta ný yan ül ke ler den bi ri ha li ne gel miþ ti. Fran sa nýn 10 yýl ön ce at tý ðý bu a - dým, Türk si ya set çi ler den tep ki gör me si ne kar þýn, bu gü ne de ðin, Tür ki ye ta ra fýn dan ge re ði öl çü sün de ce za lan dý rý la ma mýþ týr. Tür ki ye nin Fran sa ya kar þý sal dýr gan re a list bir ek sen de dýþ po li ti ka iz le me me - si di as po ra Er me ni le ri nin i þi ne ya ra mýþ týr. Bu ger çek lik or ta da i ken, Fran sýz si ya set çi le ri i le Er me ni di as po ra sý a ra sýn da bir men fa at or tak lý ðý nýn or ta ya çýk ma ma sý bek le ne mez di. Zi ra bu gün i ti ba rýy - la Fran sa da yak la þýk 500 bin ka dar Er me ni kö ken li Fran sýz va tan da þý bu lun mak ta dýr ve bu nü fu sun ö - nem li bir bö lü mü sos yal, si ya sal ya da e ko no mik an - lam da top lum i çe ri sin de siv ril miþ du rum da dýr. Bu du ru mun far kýn da o lan Fran sýz si ya set a dam la rý, Er - me ni kö ken li Fran sýz va tan daþ la rý na hi tap e de bi le cek en ö nem li ko nu nun soy ký rým ya la ný na des tek ol - mak tan geç ti ði nin a yýr dý na var mýþ lar dýr. Her se çim ön ce si or ta ya çý kan soy ký rým te ma lý a çýk la ma la rýn ve mec lis ta ban lý ka rar ta sa rý la rý nýn ar ka sýn da ya tan en ö nem li sebep, Fran sýz si ya set çi le ri nin oy he sa bý ve bu he sa býn bi lin cin de o lan Fran sýz Er me ni le ri nin ken di ta rih sel hül ya la rý na meþ rû i yet ka zan dýr ma gi ri þim - le ri dir. As lýn da bu kar þý lýk lý çý kar i liþ ki si nin bu gü ne de ðin çok i yi bir þe kil de iþ le til di ði söy le ne bi lir. Zi ra bu gün Fran sa-tür ki ye Ý liþ ki le ri nde ko puþ yön lü te - sir e de ce ði söy le nen prob le min kay na ðý Fran sa nýn soy ký rým id di a la rý ný res men ka bul et miþ ol ma sý de - ðil, bu a sýl sýz id di a yý red de den le re ve ri le cek o lan ce za nýn res mi ye te dö kül me si gi ri þi mi dir. Sa ný rým bu nok ta da ü ze rin de dur ma mýz ge re ken en ö nem li me se le, Türk top lu mu nun ken di si a ley hin de or ta ya ko nan gi ri þim le re kar þý o lan ka yýt sýz lý ðý i le si ya sal ve e ko no mik i liþ ki le re ve ri len de ðe rin, u lu sal gu ru - ra ve ri len de ðe re üs tün çýk ma sý hu su su dur. Fran sa i le ya þa nan bu gün kü kri zin ar ka sýn da, ö nü - müz de ki yýl ger çek leþ ti ri le cek cum hur baþ kan lý ðý se - çim le ri ne ha zýr la nan Ni co las Sar kozy nin yap tý ðý oy he sa bý bu lun mak ta dýr. Bu nun ya ný sý ra, Or ta do ðu me - se le le rin de Fran sa nýn et kin li ði ni cid dî an lam da sý nýr la - mýþ bu lu nan Tür ki ye yi ce za lan dýr ma an la yý þý i le Tür - ki ye nin AB de ye ri ol ma dý ðý na i liþ kin te ze des tek ver - mek de Sar kozy nin a maç la rý a ra sýn da dýr. Er me ni di as - po ra sý i se, Sar kozy i le iþ bir li ði ne gi de rek 2001 yý lýn da ka bul et tir me yi ba þar dý ðý soy ký rým ya la ný nýn red di ni da hi ce za kap sa mý na sok ma an la yý þý na yö nel miþ tir. Bu tarz bir gi ri þim da ha ön ce Sos ya list Par ti li de - ri Fran co is Hol lan de ta ra fýn dan da gün de me ge ti - ril miþ ve par la men to nun alt ka na dýn da ka bul gör - müþ, an cak, cum hur baþ ka ný Sar kozy ve hü kü met böy le bir gi ri þi mi red det ti ði i çin par la men to nun üst ka na dý o lan Se na to da e le a lýn ma mýþ ve do la yý - sýy la ka bul gör me miþ ti. Ne var ki, ge li nen nok ta da hü kü met ve Sar kozy de ta sa rý nýn le hin de ha re ket e - de cek le ri ni a çýk la dýk la rý i çin, Sos ya list Par ti nin de des te ði i le ta sa rý nýn ya sa laþ ma sý ke sin leþ miþ gi bi dir. Böy le bir gi ri þi min dip lo ma tik, si ya sal ve e ko no - mik so nuç la rý o la ca ðý da or ta da dýr. Ni te kim ilk ted bir pa ke ti nin ma hi ye ti, hü kü met yet ki li le ri nin yap týk la rý a çýk la ma lar dan çý ka rý la bil mek te dir. Er me ni Di as po ra sý nýn mer kez üs sü nün Fran sa ol - du ðu söy le ne bi lir. Ne var ki, ABD de ya þa yan Er me ni - ler de bu ko nu da ol duk ça et kin ça lýþ ma lar yü rüt mek - te dir ler. Geç ti ði miz gün ler de ABD Tem sil ci ler Mec li - si nde ka bul gö ren ve Tür ki ye nin, ül ke de ki Hý ris ti - yan la rýn hak la rý na say gý gös ter me si ni is te yen 1306 nu ma ra lý ka rar ta sa rý sý nýn ar ka sýn da ki en ö nem li güç de Er me ni di as po ra sý dýr. Bu ka rar ta sa rý sý si ya sal an - lam da bað la yý cý ol ma sa da, sem bo lik ma na da ö nem li bir muhtevaya sa hip tir. Yi ne ö nü müz de ki gün ler de Los An ge les Fe de ral Mah ke me si nde gö rü le cek o lan ve muhtevasýný 1915 yý lýn da dev let ta ra fýn dan el ko - nul du ðu id di a e di len Er me ni mülk le ri nin (A da na-ýn - cir lik do lay la rýn da) o luþ tur du ðu top rak ve taz mi nat muhtevalý dâ vâ lar da sem bo lik bir ö nem ta þý mak ta dýr. Bu gi ri þim ler göz ö nün de bu lun du rul du ðun da, a - na va ta nýn da ki si ya sal ve e ko no mik if lâ sýn far kýn da ol ma dan ha re ket e den Er me ni di as po ra sý nýn kim lik a ra yý þý ný Tür ki ye ü ze rin den yü rüt tü ðü söy le ne bi lir. Tür ki ye, bu ey lem le re kar þý ye rin de ve za ma nýn da bir di renç gös ter me yip kri zi er te le me an la yý þý na yö - nel di ði tak dir de, bu gün Fran sa i le ya þa nan me se le ye ben zer bir çok kriz le da ha kar þý kar þý ya ka la cak týr. *Gi re sun Ü ni ver si te si Ý ÝBF U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü - mü A raþ týr ma Gö rev li si.

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HABER 2012 Yý lý Büt çe si Ge nel Ku rul dan geç ti n2012 Yý lý Mer ke zi Yö ne tim Büt çe Ka nu nu Ta sa rý - sý, TBMM Ge nel Ku ru lun da ka bul e di le rek ya sa laþ tý. Ge nel Ku rul da, 2012 Yý lý Mer ke zi Yö ne tim Büt çe Ka nu nu, 134 ret, 1 çe kim ser o ya kar þýn 318 oy la ka - bul e dil di. Ka nu na gö re, Tür ki ye nin 2012 yý lýn da büt çe gi der le ri 350 mil yar 948 mil yon, büt çe ge lir le ri 329 mil yar 800 mil yon, büt çe a çý ðý 21 mil yar 103 mil yon, fa iz dý þý faz la da 29 mil yar 146 mil yon li ra o - la cak. Ge nel büt çe kap sa mýn da ki ka mu i da re le ri i le ö zel büt çe li i da re ler, ak tar ma ya pý la cak ter tip te ki ö - de ne ðin yüz de 20 si ne ka dar ken di büt çe le ri i çin de ö de nek ak tar ma sý ya pa bi le cek. Bu i da re le rin yüz de 20 yi ge çen di ðer her tür lü ku rum i çi ak tar ma la rý ný yap ma ya Ma li ye Ba ka ný yet ki li o la cak yý lý ya tý - rým prog ra mý na ek ya tý rým cet vel le rin de yer a lan pro je ler dý þýn da, her han gi bir pro je ye har ca ma ya pý - la ma ya cak. 1 O cak-30 Ha zi ran 2012 dö ne min de ay - lýk kat sa yý 0,06446, me mu ri yet ta ban ay lý ðý gös ter ge - si ne uy gu la na cak ta ban ay lý ðý kat sa yý sý 0,86251, yan ö de me kat sa yý sý 0,02044 o la cak. Söz leþ me li per so ne - lin üc ret ta va ný 1 O cak-30 Ha zi ran 2012 dö ne min de 3,382 Türk Li ra sý o la rak uy gu la na cak. Me mur ih ti ya - cý ný kar þý la ya ma ya cak i da re, ku rum ve ku ru luþ lar dan yük sek öð re tim ku rum la rý i çin ek 5 bin, di ðer le ri i çin ek 29 bin a ta ma iz ni ve ri le bi le cek. An ka ra / a a Ya sak çý lar ta ri he geç ti Tür ki ye de i nan cý ge re ði ba þör tü sü nü ter cih e den le re kar þý uy gu la nan ya sak, bir dö nem öy le bir hâl al mýþ tý ki, ya sak çý lar bir an - lam da Ba þör tü lü o la rak so ka ða çý ka bil di ði ni ze þük re din di ye cek du ru ma gel miþ ler di. Han gi ül ke den bah se di yor sun, ha ya li ha ki kat gös te ri - yor sun. Tür ki ye de böy le þey ler ol ma dý di yen ler i çin çok ta ze bir bil gi yi pay laþ mak i cap e de cek. Na sýl ki 1950 ön ce si ( yýl la rý a ra sý) 18 yýl sü re i le uy gu la nan e zan ya sa ðý ný bu gün in kâr e den ler var, ya rýn bir gün ba þör tü sü ya - sa ðý ný da in kâr e den ler o la bi lir. Bu ba kým dan ka yýt düþ mek te fay da var. Es ki Mec lis Tö ren ve Mu ha fýz Ta bur Ga zi no su (Ta bur, Cum hur baþ kan lý ðý Mu ha fýz A la yý Ko mu - tan lý ðý na bað lýy dý. A lay da doð ru dan Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na bað lý.) ko mu ta ný e mek li ast su bay, ya - kýn za man ön ce ka pý sý na ki lit vu ru lan Mec lis kam - pu su i çin de ki as ke rî ga zi no da, 28 Þu bat sü re ci i le son ra ki dö nem de ya þa nan ba zý ha di se le ri bir ga ze - te ye an lat mýþ. An la tý la na gö re, 2003 te dö ne min Mil lî E ði tim Ba ka ný i le (sa kal lý) bir ya za rý, dö ne min Ge nel kur may Ý kin ci Baþ ka ný nýn ta li ma týy la ka pý dan ge ri çev ril miþ ler. Þim di ba kan o lan bir is me de, mil - let ve ki li i ken ay ný ne den le (sa kal lý ol ma sý do la yý sýy - la) ser vis ya pýl ma mýþ. (Mil li yet, 20 A ra lýk 2011) Bu ve si ley le TBMM de ki Tö ren ve Mu ha fýz Ta bur Ko mu tan lý ðý nýn tah li ye e dil me si nin ye rin - de bir ka rar ol du ðu nu da ha týr la ta lým. As ker in TBMM de ki gö re vi ni po li se bý rak ma sý ge rek ti ði çok es ki den be ri tar tý þý lan bir ko nuy du. Fa kat çe - þit li ba ha ne ve di ren me ler so nu cu bu a dým, bu gü - ne ka dar a tý la ma mýþ tý. Si vil leþ me yo lun da da ha ka lý cý ve te mel a dým la rýn, er te len me den a týl - ma sý ge rek ti ði ni de i fa de e de lim. (Bu ve si le i le so ra lým: Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý, 2002 de ya - yým la dý ðý yö net me lik i le or du e vi ve ga zi no la ra sa kal lý, sa rýk lý, cüb be li ve tak ke li le rin gi ri þi ni ya sak la mýþ. A ca ba bu yö net me lik de ðiþ ti mi?) Es ki Mec lis Tö ren ve Mu ha fýz Ta bur Ga zi no su ko mu ta ný e mek li ast su bay þu nu da an lat mýþ: 1998 de bü yük oð lum A ta kan ýn sün net dü ðü nü - nü ta bur ga zi no sun da yap týk. Tür ban lý o lan ab lam, e niþ tem ve ço cuk la rýy la bir lik te sün net dü ðü nü i çin Ýs tan bul dan gel di. Yaz ol du ðu i - çin ga zi no nun bah çe sin de ol du dü ðün. Ab lam tür ba ný ol du ðu i çin gi re me di. Ye ðe ni nin dü ðü - nü nü yan da ki ço cuk par kýn dan iz le di. (Agg.) Bu an la tý lan lar tek ve ben ze ri ol ma yan ha tý - ra lar de ðil. Ha týr la mak lâ zým ki, Müs lü man Tür ki ye de oð lu nun ye min tö re ni ni ta kip et mek i çin (Ma ni sa ve A mas ya da) kýþ la la ra gi den an - ne ler i çe ri a lýn ma mýþ, tel ör gü ler ar dýn dan ço - cuk la rý nýn ye min le ri ni iz le ye bil miþ ler dir. Ay ný þe kil de e þi nin, dos tu nun ya da ak ra ba sý nýn dü - ðün le ri ne ka týl mak i çin or du ev le ri ne gi den ba - þör tü lü ler de ka pý dan ge ri çev ril miþ ler dir... Bü tün bu ya sak lar da kýs mî bir i yi leþ me ve yu - mu þa ma var, fa kat tam ve ka lý cý çö züm bu lu na bil - miþ de ðil. Ya sak çý lar ta ri he geç me ni ye tiy le yan - lýþ la rýn da ýs rar ve i nad e di yor lar. Lâf ka la ba lý ðý ya - pa rak bu yan lýþ la rý ört mek ve giz le mek müm kün de ðil. Ba ký nýz, giz le nen bil gi ler za man la or ta ya çý - ký yor. Ýn san eh li bir in san, bir ya ký ný nýn sün net dü ðü nü ne ge len ba þör tü lü yü ka pý dan ge ri çe vir - me yi sa vu na bi lir mi? Sa vu na ma ma sý i cap e der... Ya sak çý lar ta ri he ge çer ken, ya sa ða kar þý sa - býr la ve se bat la ba þör tü sü ne sa hip çý kan lar da mil le tin gön lün de taht kur muþ du rum da. Ya - sak çý lar u nu tu lur, a ma ya sa ða kar þý çý kan la rýn hak lý mü ca de le si u nu tul maz in þa al lah... ÝSRAÝL Ha va Kuv vet le ri nin, Ak de niz ü ze rin de po tan si yel ça týþ - ma la rý ön le mek ve yan lýþ an la ma la rýn ö nü ne geç mek i çin Tür - ki ye i le ku ru lan bir iþ bir li ði me ka niz ma sý ný ye ni den ak tif ha le ge tir di ði bil di ril di. Üst dü zey bir Ýs ra il li as ke ri yet ki li, söz ko nu su me ka niz ma nýn i ki ül ke nin i liþ ki le ri den ge le me ve güç len dir me ça ba la rý kap sa mýn da ye ni den dev re ye so kul du ðu nu a çýk la dý. Ay ný yet ki li, Tür ki ye nin Ýs ra il as ke ri a ta þe si nin, i ki haf ta ön ce Uv da As ke ri Ha va Üs sü nde Ýs ra il in Ý tal ya i le dü zen le di ði or tak tat bi ka tý kap sa mýn da ya ban cý as ke ri yet ki li ler i çin dü zen le nen bri fin ge ka týl dý ðý ný be lirt ti. Ýs ra il li as ke ri yet ki li, Tür ki ye nin Ýs ra - il de 2013 yý lýn da dü zen le ne cek o lan ge niþ kap sam lý bir ha va tat - bi ka tý na da yük sek ih ti mal le da vet e di le ce ði ni kay det ti. Ýs ra il de ya yýn la nan Je ru sa lem Post ga ze te sin de yer a lan a çýk la ma sýn da ay ný yet ki li, On la rýn ka týl ma la rý ný en gel le yen hiç bir þey yok de - di. Ýs ra il or du su, son za man lar da baþ ka ül ke ler le dü zen le di ði or - tak tat bi kat la rýn sa yý sý ný ar týr mýþ tý. Tel A viv / ci han JERUSALEM POST A KONUÞAN ÝSRAÝLLÝ ASKERî YETKÝLÝ: TÜRKÝYE ÝLE KURULAN ÝÞBÝRLÝÐÝ MEKANÝZMASINI YENÝDEN AKTÝF HALE GETÝRDÝK TE YAPACAÐIMIZ TATBÝKATA TÜRKÝYE YÝ DE ÇAÐIRACAÐIZ. ÝSTANBUL Ýl Ö zel Ý da re si, Me þi hat Ar þi vi def ter ve bel ge le ri ni e lek tro nik or ta ma ak - ta rý yor. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re sin den ya pý lan a çýk la ma da, Me þi hat Ar þi vi nde, yaz ma ve mat bu mu te ber fet va ki tap la rý baþ ta ol mak ü ze re, zen gin fý kýh e ser le ri, Þey hü lis lam lýk def ter ve bel ge ko lek si yon la rý bu lun du ðu be lir ti le rek, ar þi vin e lek tro nik or ta ma ak ta - rýl ma ça lýþ ma sý nýn Ha zi ran a yýn da bi ti ril me - si nin he def len di ði i fa de e dil di. Ar þiv de, Si cili Ah val Mü dü ri ye ti def ter le ri, na ki bü l-eþ raf def ter le ri, A na do lu ve Ru me li Ka dý as ker li ði def ter le ri, mü hür tat bik def ter le ri, si cil lat-ý þer iy ye ka yýt def ter le ri nin ya ný sý ra, 19. yüz - yýl da Þey hü lis lam lýk ta te þek kül e den mec lis ve da i re le re a it top lam 5 bin 211 def ter bu - lun du ðu kay de dil di. Ay rý ca, son dö nem Os - man lý u le ma sý na a it yak la þýk 6 bin ci va rýn da ter cü me-i hal (si cil) dos ya sý nýn da ar þiv de mu ha fa za e dil di ði vur gu la nan a çýk la ma da, bu dos ya lar i çe ri sin de ka dý, na ib, mü der ris, der si am, va iz gi bi gö rev li le re a it çe þit li bil - gi le rin yer al dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, si cil dos ya la rýn da þah sýn is mi, so yu, do ðum ye - ri, ta ri hi, e ði tim gör dü ðü o kul lar, me mu ri - ye te ta yi nin den e mek li o lun ca ya ka dar ki se rü ve ni, i ca zet na me si, var sa yaz dý ðý ri sa - le ler gi bi muh te lif bil gi le rin mev cut ol du ðu kay de dil di. Me þi hat Ar þi vi nin def ter ve ev - ra ký nýn ko run ma sý a dý na Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý - da re si ve Ýl Müf tü lü ðü kon tro lör lü ðün de baþ la tý lan pro je i le na dir e ser sý ný fýn da ki ar þi vin ev rak ve def ter le ri nin sü rek li a raþ - týr ma cý la ra su nul mak ü ze re or ta mýn dan dý þa rý çý ka rýl ma sý nýn en gel le nip, in san e lin - de ki nem den, ha va þart la rýn dan ve o la bi le - cek kö tü kul la ným bi çim le rin den ko run ma - sý nýn sað la na ca ðý i fa de e dil di. Ýþ le min ger - çek leþ me siy le ko lek si yon da bu lu nan ma - ter yal le rin za rar gör me den ve yýp ran ma - dan en sað lýk lý bi çim de ge le cek ku þak la ra ak ta rý la ca ðý ve in ter net a ra cý lý ðýy la yurt i - çin den ve yurt dý þýn dan a raþ týr ma cý la ra ka - li te li, ko lay ve hýz lý bir þe kil de hiz met su nu - la ca ðý a çýk lan dý. Ýs tan bul / a a As ker çe kil di, po lis sa yý sý art tý MU HA FÝZ ve Tö ren Ta bu ru nun, TBMM yer leþ ke sin den dü zen le nen tö ren le ay rýl ma sýy la bir lik te, gü ven lik ta ma men po li se geç ti. As ke rin gö re vi ni de dev ra lan Em ni yet, gü ven li ði sað la mak a ma cýy la 540 o lan per so nel sa yý sý ný 680 e çý kart tý. Mec li si 91 yýl dýr ko ru ma gö re vi üst le nen as ker le rin bu gö re vi, TBMM Baþ kan lý ðý Ý da ri Teþ ki lat Ka nu nu nun yü - rür lü ðe gir me siy le so na er di. Ka nu nun yü rür lü ðe gir me si nin ar dýn dan Mec li sin gü ven li ði ni sað la yan po li sin sa yý sýn da da ar tý þa gi dil di. Mec li se 5 i a mir, 120 si po lis me mu ru ol mak ü ze re 125 ek per so nel a lýn dý. Ay rý - ca, TBMM ye bað lý o lan Ýs tan bul da ki Mil li Sa ray lar i çin de 15 po lis a - lýn ma sý plan la ný yor. A lý nan bu po lis le rin yüz de 90 ý çev re em ni ye tin den so rum lu o la cak, di ðer po lis ler i se say gý nö be tin de bu lu na cak. Ay rý ca TBMM Ko ru ma Da i re Baþ kan lý ðý bün ye sin de Dýþ Te sis le ri Ko ru ma Þu be Mü dür lü ðü nün de o luþ tu rul ma sý dü þü nü lü yor. An ka ra / a a Bazý faili meçhul cinayetlere iliþkin olarak yer göstermesi amacýyla Ýstanbul a getirilen Ayhan Çarkýn, Silivri de yer gösterdi. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn bazý faili meçhul cinayetlere iliþkin soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunduðu cezaevinden yer gösterme iþlemi için çýkarýlarak Ýstanbul a getirilen Ayhan Çarkýn, Silivri nin Kuþbahçe mevkisine götürüldü. Silivri nin Beyciler Köyü nde bir süre kalan Ayhan Çarkýn ve beraberindeki ekipler, Kuþbahçe mevkisine geçti. Çarkýn ýn yer gösterme iþlemine katýlan ekipler, Silivri nin Kuþbahçe mevkisinde bulunan et lokantasýnýn yakýnýndaki geniþ bir alana bant çekerek giriþ çýkýþlarý durdurdu. Çapayla bu alandaki bazý yerlerin otlarýný temizleyen ekipler, detektörler ve köpeklerle aramalar yaptý.. Yapýlan aramalarýn ardýndan Çarkýn ve beraberindeki ekipler, Beyciler köyünde ormanlýk bir alana geçti. Aramalar sýrasýnda Çarkýn ýn yanýndaki polislere Þu cesetler bulunsun da rahatlayayým, inþallah bulunur dediði, incelemeye eþlik eden eden savcýnýn da Çarkýn a Burada çeþme hatýrlýyor musun? Demiryolunu hatýrlýyor musun? diye sorduðu duyuldu. Çelik yelek giyen ve bir polis memuruna kelepçeli olan Çarkýn ýn yer gösterme iþlemine Tarýk Ümit in amcasý Cemalettin Ümit de eþlik etti. Ýstanbul / aa Ayhan Çarkýn yer gösterdi Ba kan lýk, Ha be ral i çin for mül a ra yý þýn da nadalet Ba ka ný Sa dul lah Er gin, u tuk lu mil let ve - ki li Meh met Ha be ral ýn an ne si ni zi ya ret et me siy le il gi li Bu so ru nu a þa bil me nin yo lu var mý dýr di ye þu an da ça lýþ ma lar ya pý lý yor de di. A da let Ba ka ný Er gin, TOBB Ti ca ret ve Sa na yi O da la rý Kon se yi Top lan tý sý na ge li þin de, ga ze te ci le rin tu tuk lu mil let - ve ki li Ha be ral ýn an ne si ni zi ya ret et me siy le il gi li so - ru su ü ze ri ne, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn bu yön de ken di si ne ça lý þýl ma sý ko nu sun da ta li mat ver di ði ni ve yar dým cý o lu na bi le cek hu sus la rýn o lup ol ma dý ðý ný sor du ðu nu i fa de et ti. Er gin, Þu an da ce za in faz ya sa mýz da ki dü zen le me ye gö re, tu tuk lu ve hü küm lü le rin has ta ya kýn la rý na zi ya ret et me si ni i çe ren bir dü zen le me miz ma a le sef yok. O nun dý - þýn da has ta i le tu tuk lu þu an da fark lý il ler de bu lu nu - yor. Bu so ru nu a þa bil me nin yo lu var mý dýr di ye þu an da ça lýþ ma lar ya pý lý yor. Mev zu at de ði þik li ði dý - þýn da yön tem ler var mý dýr bu nun ü ze rin de ça lý þý - yo ruz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Me le ler barýþa katký saðlayacak ndýyanet-sen Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu - tar, Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný lý ðý bün ye si ne a lý na cak me le le rin ül ke ba rý þý na ve te rö rün bit me si ne bü yük kat ký sað la ya ca ðý ný a çýk la dý. Bay rak tu tar, me le le rin med re se ler de di ni e ði tim al mýþ, di ni yön den i yi ye tiþ - miþ in san lar ol du ðu na dik kat çek ti ði a çýk la ma sýn da, ö zel lik le böl ge de bir lik be ra ber lik ve ba rýþ or ta mý nýn te si si a çý sýn dan ye tiþ miþ bu in san la rýn bi ri ki min den ya rar lan ma nýn son de re ce i sa bet li bir ka rar ol du ðu - nu vur gu la dý. Di ya net-sen Ge nel Baþ ka ný, þöy le de - vam et ti: Me le ler ve ya mol la lar bu yö re nin ön der le - ri, a kil in san la rý ko nu mun da dýr. Bu in san lar son Cu - ma ey lem le ri da hil ol mak ü ze re her ko nu da dev le tin ve mil le tin ya nýn da yer al mýþ lar dýr. Ba rýþ ve kar deþ li - ði yü cel ten di ni mi zi is tis mar et me den, doð ru o la rak böl ge in sa ný mý za an la týl ma sý ko nu sun da ye tiþ miþ bu in san la rýn bil gi bi ri ki min den ve tec rü be le rin den is ti - fa de e dil me si ko nu sun da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý - mý zýn gi ri þim le ri ni i sa bet li gö rü yo ruz. A lým la rýn is - tis mar e dil me me si ko nu sun da ge rek li ted bir ler mut - la ka a lýn ma lý dýr. An ka ra / Fatih Karagöz Ya ban cý ya top rak sa tý þý inceleniyor nçevre ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, ya ban cý la ra top rak sa tý þýn da ki ký sýt la ma o ra ný nýn 2,5 hek tar dan 30 hek ta ra ka dar çý ka bi le ce ði ni, sü re cin 2012 baþ la rýn da ta mam lan ma sý ný bek le dik le ri ni kay det ti. Türk Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) i le Ka ra de niz ve Ha zar Gi ri þim ve Ýþ Dün ya sý Kon fe de ras yon la rý U lus la ra ra sý Bir li ði nin (UBC CE) dü zen le di ði Dü þük Kar bon E ko no mi sin - de Re ka bet Gü cü: 2012 ve Son ra sý i çin Bek len ti ler baþ lýk lý kon fe ran sý na ka tý lan Bay rak tar, ya ban cý la ra top rak sa tý þýn da ki ký sýt la ma o ra ný na i liþ kin so ru yu ce vap la dý. Bay rak tar, dün ya da ABD, Ýn gil te re, Al - man ya ve Fran sa gi bi öz gü ve ni yük sek ül ke le rin mü te ka bi li yet þar tý a ra ma dan gay ri men kul sa tý þý ger çek leþ tir dik le ri ni, ken di le ri nin i se Tür ki ye nin stra te jik ko nu mu ve þart la rý ný dik ka te a la rak ya ban - cý la ra mülk sa tý þý nýn ö nü nü aç mak i çin gi ri þim de bu lun duk la rý ný an lat tý. Sa tý þý ya pý la cak gay ri men kul tür le ri ni ko nut ve iþ ye ri i le ký sýt la ma ya rak çe þit len - dir dik le ri ni söy le yen Bay rak tar, Ya ban cý la ra top rak sa tý þýn da ki ký sýt la ma o ra ný 2,5 hek tar dý. Bu nu 30 hek ta ra ka dar çý ka ra bi le ce ðiz. An cak bu da ha tas lak ha lin de de di. Bay rak tar, 2012 baþ la rýn da sü re cin ta - mam lan ma sý ný bek le dik le ri ni be lirt ti. Ýstanbul / a a Te rör gö çü ter si ne dön dü ndoðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le rin de gü - ven lik se be biy le köy le rin den göç e den le rin ya rý sý - nýn ge ri dön dü ðü bil di ril di. Ýl ler Ý da re si Ge nel Mü - dür lü ðü nden, A dý ya man, Að rý, Bat man, Bin göl, Bit lis, Di yar ba kýr, E la zýð, Hak ka ri, Mar din, Muþ, Si - irt, Þýr nak, Tun ce li ve Van da te rör o lay la rý ne de - niy le göç ve ren köy ler, dev let ta ra fýn dan ya pý lan ya - tý rým lar la can la ný yor. Do ðu i le Gü ney do ðu A na do - lu böl ge le rin de te rör o lay la rý se be biy le köy le rin den göç e den 386 bin va tan da þýn 187 bi ni, dev let ta ra - fýn dan ya pý lan ya tý rým la rýn ar dýn dan ge ri dö nüþ yap tý. Te rör ne de niy le göç ve ren il ler den en çok ge - ri dö nü þün sað lan dý ðý il ler Si irt, Að rý ve Mar din ol - du. Gü ven lik so run la rý yü zün den bo þa lan ve ye ni - den ge ri dö nü þün sað lan dý ðý köy ler de, dev let ta ra - fýn dan Kö ye Dö nüþ ve Re ha bi li tas yon Pro je si kap - sa mýn da þim di ye ka dar 128 mil yon 360 bin li ra lýk ya tý rým ya pýl dý. An ka ra / a a Er ve er baþ la rýn SGK lý ol ma sý i çin ka nun tek li fi nchp, er ve er baþ la rýn gö rev sü re sin de SGK lý ol - ma la rý ve prim le ri nin de Mil li Sa vun ma Ba kan lý - ðýn ca as ga ri üc ret ü ze rin den ya tý rýl ma sý i çin ka nun tek li fi ver di. CHP Ça nak ka le Mil let ve ki li Ser dar Soy kan ve ar ka daþ la rý nýn im za sý i le TBMM Baþ - kan lý ðý na ve ri len ka nun tek lif, as ker lik Ka nu nu na ge çi ci mad de ek len me si ni i çe ri yor. Tek lif, er ve er - baþ la rýn gö rev sü re sin de SGK lý ol ma la rý ný ve prim - le rin de Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðýn ca as ga ri üc ret ü - ze rin den ya tý rýl ma sý ný ön gö rü yor. Tek li fin ge rek çe - sin de son 30 yýl da çe þit li a ra lýk lar la be del li as ker lik uy gu la ma sý nýn ya pýl dý ðý i fa de e di le rek, Be del li as - ker lik uy gu la ma la rý top lu mun bü yük ke si min de cid di bir ra hat sýz lý ða ne den ol muþ, zen gin fa kir, pa - ra sý o lan ol ma yan, as ker li ði ni za ma nýn da ya pan yap ma yan, ay rým la rý nýn da ha da güç len me si ni sað - la mýþ ve sos yal dev let an la yý þýn dan bi raz da ha u - zak la þýl mýþ týr de nil di. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Veysi Yýlmaz'ýn aðabeyi ve kardeþinin bir trafik kazasý geçirdiklerini; abisi Celil Yýlmaz'ýn vefatýný ve kardeþinin aðýr yaralandýðýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, yaralý olan kardeþimize de Allah'dan acil þifalar dileriz. Duâlarýnýzý bekleriz. Emek Üniversite Nur Talebeleri ANKARA Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede Me þi hat Ar þi vi e lek tro nik or ta ma ta þý ný yor

9 HA BER 9 Y TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ye ni a - na ya sa ya pým sü re cin de sað du yu yu ö ne çý ka ran bir dil kul la nýl ma sý nýn, ça lýþ ma la ra kat ký sað la ya cak bir or ta - mýn o luþ ma sý na ze min ha zýr la ya ca - ðý ný be lir te rek, Si ya sî par ti le rin va - rol du ðu id di a e di len kýr mý zý çiz gi le - ri nin sü rek li gün dem de tu tu la rak ön pla na çý ka rýl ma sý ve bun lar ü ze rin - den yo rum ya pýl ma sý ný çok doð ru bul mu yo ruz de di. TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo - nu ü ye le riy le bir lik te ba sýn ve med ya ku ru luþ la rý ný An ka ra tem sil ci le riy le kah val tý lý top lan tý da bi a ra ya ge len Mec lis Baþ kaný Çi çek, 18 E kim 2011 ta ri hin de ça lýþ ma la ra baþ la yan A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu nun bu gü ne ka - dar ki ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ver di, med ya dan ye ni a na ya sa ko nu sun da des tek is te di. Uz laþ ma Ko mis yo nu nun a na ya sa ya pý mý ça lýþ ma la rý kap sa mýn da 25 top lan tý yap tý ðý, 25 ku rum ve ku ru - luþ ve si vil top lum ör gü tü nün i le gö rü - þü nü al dý ðý ný i fa de e den Çi çek, ö nü - müz de ki haf ta i ti ba riy le iþ çi, iþ ve ren, me mur ve es naf kon fe de ras yon la rý nýn ça tý ku ru luþ la rý i le top lan tý lar ya pý la ca - ðý ný ve bu top lan tý la rý ö nem se dik le ri ni çün kü bu ör güt le ri nin 45 mil yo nu nun tem sil ci si ol du ðu nun al tý ný çiz di. Çi - çek, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý sü re cin de sa de ce TBMM ve si ya sî par ti ler de ðil, va - tan da þa, si vil top - lum ör güt le ri ne, ü ni ver si te le re ve med ya ya cid dî so rum lu luk düþ tü ðü nü, mey da ný ný bu sü reç te o lum lu yön de ka mu o yu o luþ tur ma sý ve her ke si min ak tif ka tý lý ma teþ vik e dil me si nin son de re ce ö nem li ol du ðu nu di le ge tir di. Çi çek, bu gü ne ka dar 165 ü ni ver si te den an cak 2 ü ni ver si te den gö rüþ bil di ril me - si ni ü zü cü ol du ðu nu söy le di. DÜN YA NIN EN ZOR Ý ÞÝ YE NÝ A NA YA SA YAP MAK TIR Ya zý lý ve gör sel med ya dan ön ce lik - le bek len ti le ri nin hal kýn ka tý lý mý ný teþ vik et mek ol du ðu nu be lir ten Çi - çek, þöy le ko nuþ tu: Bu bi zim a çýk la - ma la rý mý zýn yan sý týl ma sýy la o la bi le - ce ði gi bi her ba sýn ku ru lu þu nun ken - di tak dir e de ce ði þe kil de de o la bi le - cek tir. Dün ya da, böl ge miz de ve ül ke - miz de gün de min çok ça buk de ðiþ ti ði ger çe ði dik ka te a lýn dý ðýn da a na ya sa ya pý mý ça lýþ ma la rý nýn hal kýn nez din - de sý cak tu tul ma sý ih ti ya cý ný biz du - yu yo ruz. Bu ih ti ya cý u nut ma mak ge - rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Bu ko nu da ba sý na cid di gö rev düþ mek te dir. Bu - nun na sýl ya pý la ca ðý ko nu sun da ki yol ve yön te mi her ke sin ken di si tak dir e - de cek tir. Ý fa de e di len bü tün hu sus lar bir lik te dü þü nül dü ðün de; ça týþ ma çý - kar ma ih ti ma li o lan me saj lar ye ri ne, uz laþ tý rý cý me saj la rýn top lu ma su nul - ma sý ge rek ti ði a þi kar dýr. Sað du yu yu ö ne çý ka ran bir dil kul la nýl ma sý, ye ni a na ya sa ya pý mý ça lýþ ma la rý na kat ký sað la ya cak bir or ta mýn o luþ ma sý na ze min ha zýr la ya cak týr. Si ya si par ti le - rin va rol du ðu id di a e di len kýr mý zý çiz gi le ri nin sü rek li gün dem de tu tu la - rak ön pla na çý ka rýl ma sý ve bun lar ü - ze rin den yo rum ya pýl ma sý ný da çok doð ru bul mu yo ruz. Hat ta za man za - man par ti le rin ye ri ne ken di mi zi ko - ya rak, þu par ti þu nu ya pa bi lir, bu par ti bu ra da bu nu der de mek su re - tiy le, bir ký sým fa ra zi ye ler ü ze rin den yo rum ya pýl ma sý ný da bu sü re ce doð - ru kat ký ol ma ya ca ðý ný dü þü nü yo ruz. He pi mi zin bu ko nu da ya pý cý ol ma sý la zým. Yap tý ðý mýz ça lýþ ma la rý za ten ka mu o yuy la her ve si ley le pay laþ týk, pay laþ ma ya de vam e di yo ruz. Ye ni A na ya sa ya ya pý mý ko nu sun - da ü mit li mi si niz? þek lin de ki so ru ü - ze ri ne en u fak bir þüp he si nin ol ma dý - ðý ný, bu des te ði gör me se bu ça lýþ ma - la rý yap ma ya cak la rý ný söy le yen Çi çek, dün ya nýn en zor i þi nin ye ni bir a - na ya sa yap mak ol du ðu - nu, bu nun i çin her - kes ten des tek bek - le dik le ri ni söy le - di. Ka mu o yu, Sar kozy nin se çim ön ce si Fran sa par la men to su na oy lat tý ðý Er - me ni soy ký rý mý ný in kâr ya sa sý o yu - nu i le Su ri ye nin A rap Bir li ði i le an laþ ma sý ve Mý sýr da ye ni den a lev le nen ey lem le re o - dak la nýr ken, ABD nin as ker le ri ni çek ti ði I - rak iþ ga li ve son ra sý göz ler den kaç tý. Ýþ ga lin ü ze rin den do kuz yý la ya kýn za man geç ti, a ma as lýn da I rak iþ ga li 20. yý lýn da. Zi ra ABD ve iþ gal or tak la rý nýn tah ri kiy le ve hat ta teþ vik ve tah ri kiy le Sad dam ýn Ku veyt e gir - me si ba ha ne siy le 1991 de ki Kör fez Sa va þý ve pe þin den on i ki se ne sü ren, gý da dan ço - cuk ma ma sý na her tür lü ha ya tî mad de nin ya sak lan dý ðý a ðýr a man sýz e ko no mik am - bar goy la I rak ta lan e di lip çö ker ti le rek, iþ gal - le tes lim a lýn ma ya ze min ha zýr lan dý. A ka bin de de 11 Ey lül sal dý rý la rý ba ha ne e di le rek, u lus la r a ra sý hiç bir ya sal da ya - nak ol ma dan, da ha son ra biz zat I rak ta kit le im ha si lâh la rý ra por la rý ný ve kro ki - le ri ni BM ye su nan dö ne min A me ri kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Co lin Po well in i ti ra fýy la a çýk ça ya lan ol du ðu a çý ða çý kan sah te bel ge ler le Ni san 2003 te I rak a sal dý rý lýp ül ke iþ gal e dil di. O za man AKP hü kû me ti, 65 bin iþ gal ci A me ri kan as ke ri nin ha fif ve a ðýr si lâh lar la Tür ki ye top rak la rýn da ko nuþ lan ma sý ný ön - gö ren 1 Mart tez ke re si ni çý kar ma yý en üst dü zey de ABD ye ta ah hüd e dip gü ven ce ver di. Ge nel Baþ kan Er do ðan, ka pa lý ka pý - lar ar ka sýn da mil let ve kil le ri ni tez ke re ye e vet de me le ri i çin sert bir þe kil de u yar dý. Bu gü ven ce yle A me ri ka lý lar, Ýs ken de - run dan Nu say bin e u za nan, hat ta Gü - ney do ðu da lo jis tik üs le ri kur mak i çin a - ra zi a lým la rý ný yap tý, li man la rý ge niþ le tip do nat tý. A me ri kan or du su nun tank la rý ný, u çak la rý ný, a ðýr si lâh la rý ný ve mü him ma tý ta þý yan A me ri kan sa vaþ ve nak li ye ge mi - le ri, haf ta lar ca Ak de niz de bek le di. Hiç bek len me dik bir bi çim de, tez ke - re nin Mec lis te red de dil me si ne rað men, AKP ik ti da rý da ha son ra Mec li si bypass e de rek, I rak þehir ve köy le ri ü ze ri ne bin - ler ce sor ti ya pýp her de fa sýn da on lar ca ton a ðýr lý ðýn da bom ba la rý bý ra kan A me ri - kan sa vaþ u çak la rý nýn ha va lan dý ðý Ýn cir lik Üs sü baþ ta ol mak ü ze re ha va a lan la rý ve li man la rý iþ gal ci le rin her tür lü per so nel, si lâh, mü him mat, sa vaþ mal ze me si nin na kil ve da ðý tý mý na aç tý ÝÞ GAL VE SÖ MÜ RÜ SÜ RÜ YOR Ge li nen nok ta da, A me ri ka nýn ve iþ gal - ci müt te fik le ri nin ge ri ye na sýl bir I rak bý - rak tý ðý tar tý þý lý yor. Co ni le rin çe kil me siy le her ne ka dar I rak sa va þý nýn bit ti ði pro - pa gan da e dil se de, ger çek þu ki is ti lâ de - vam e di yor. Çün kü ABD nin I rak ýn ya ný ba þýn da baþ ta Ka tar ve Bah reyn ol mak ü ze re Kör - fez ül ke le rin de i ki yüz bin as ke ri, a ni o - pe ras yon lar i çin du ru yor. Ke za Um man Kör fe zi nde ve a çýk de niz de sa vaþ ge mi le - ri I rak ý ve böl ge yi ku þa týp kýs ka ca al mýþ. Gü dü mün de ki Bað dat yö ne ti miy le, A - me ri kan-ýn gi liz Ya hu di pet rol ve e ner ji þir - ket le ri nin yap tý ðý 30 yýl lýk i hâ le ler le I rak pet ro lü pe þi nen sö mü rül müþ. Ge ri ka lan pet rol ge lir le ri I rak hal ký nýn in sa nî ih ti yaç - la rýn da kul la nýl mak, yi ne ec ne bi le rin kýþ - kýrt ma sýy la bir mil yon in sa nýn öl dü ðü Ý ran- I rak sa va þýn dan bu ya na 28 yýl dýr sü ren am - bar go, iþ gal ve sa va þýn ya ra la rý ný sar mak ye - ri ne, baþ tan so na tah rip e di len ül ke nin alt - ya pý sý nýn iþ gal ci ül ke le rin dev fir ma la rý ta - ra fýn dan ye ni len me si ne sarf e di le cek. Da ha sý, çey rek as rý aþ kýn dýr sa vaþ ve iç sa vaþ lar da har ca nan yüz ler ce mil yar do la ra ek o la rak ül ke nin gü ven lik pro je le ri pa ra - va nýn da, yüz ler ce mil yar do lar lýk pet rol ge - li ri si lâh lan ma ya har ca na rak, ya ban cý pet - rol þir ket le ri ne bü yük rant lar sað la na cak. E ko no mik yap tý rým lar ve as ke rî mü - da ha le ön ce si blo ke e di lip el ko nu lan Lib - ya nýn yüz mil yar lar ca do la rý nýn NA TO bom ba la ma la rýn da çö ker ti lip en ka za çev - ri len ül ke nin alt ya pý sý ný in þa ba ha ne siy le ve da ðý tý lan Lib ya or du su nun ye ni den si - lâh lan ma sýy la ör tü lü sö mü rül me si gi bi I RAK YAÐ MA LAN DI, YAÐ MA LA NI YOR ABD nin I rak iþ ga lin de mad dî kay bý nýn bir tril yon do la ra var dý ðý be lir ti li yor. Bel li ki ABD ve sa vaþ müt te fik le ri, ön ce lik le bu ka yýp la rý ný kar þý la ma nýn pe þin de. O - ba ma nýn, yar dým cý sý Bi den in ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Clin ton ýn Was hing ton dan I - rak la stra te jik iþ bir li ði miz sü re cek de - meç le ri bu nun i fâ de si En son Tür ki ye nin Ýs ra il in gü ven li ði i - çin Ý ran a kar þý ko nuþ lan dýr dý ðý A me ri - kan fü ze kal ka ný na ev sa hip li ðin den, Af - ga nis tan ve I rak ta ki iþ gal le re as ke rî ve lo - jis tik des te ðin den do la yý AKP hü kû me ti - ne te þek kür le ri ni biz zat bil dir mek ü ze re Tür ki ye ye ge len ve Su ri ye ye yap tý rým - lar da Tür ki ye, ABD i le iþ bir li ðin de bü yük li der lik ör ne ði ser gi le miþ tir öv gü sü nü yi - ne le yen A me ri kan Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta nýn ik rar la rý bu nur te yi di. A me ri ka i le Tür ki ye nin güç lü iþ bir li - ði ni tek rar la yan Pa net ta nýn, I rak la bun dan böy le u zun sü ren i liþ ki miz o la - cak, I rak la ça lýþ ma ya de vam e de ce ðiz cüm le si nin an la mý da bu. Ne var ki I rak iþ ga li ve sa va þý nýn bi - lân ço su, sâ de ce e ko no mik ka yýp lar la ve ül ke nin zen gin lik le ri nin yað ma lan ma - sýy la kal mý yor. Ül ke nin top tan çö ker til me si ni ne ti ce ve - ren mad dî ka yýp la rýn ya ný sý ra iþ gal ve sa - va þýn a sýl bi lân ço su mâ ne vî ka yýp lar, trav - ma lar, yý kým lar. Mil yon lar ca I rak lý si vil kat - le dil di, pe ri þan ol du ve o lu yor. I rak et nik ve mez he bi if ti rak ü ze ri ne par ça lan dý, da ðýl - ma nýn e þi ði ne ge ti ril di, bü yük bir fit ne ve fe lâ ke tin ka os ve kar ma þa sý na sü rük len di A ma AKP hü kû me ti nin iþ ga le des te ði ni ha ra ret le sa vu nan dü nün iç te ki iþ gal ve tez - ke re ci ler i, bu gün zey tin ya ðý gi bi su yun üs - tü ne çý kýp, hâ lâ or ta lýk ta ah kâm ke si yor lar Ne ga rip I rak iþ ga li bi lân ço su (1) mka ni as ya.com.tr Bir ma yýn þe hi di da ha nhak KÂ RÝ NÝN Yük se ko va il çe sin de ma yýn pat la ma sý so nu cu 1 uz man ça vuþ þe hit ol du. Yük se ko va Kay ma ka mý Ü ze yir A ziz Ö ze ren, yap tý ðý a çýk la ma da, as ker le rin, Dað lý ca ka ra - yo lun da a ra ma ta ra ma fa a li ye ti yü rüt tü ðü sý - ra da, Ye þil taþ Kö yü mev ki in de ma yýn pat la - ma sý mey da na gel di ði ni söy le di. Ö ze ren, pat la ma da bir uz man ça vu þun þe hit ol du ðu - nu, böl ge de o pe ras yon la rýn sür dü ðü nü bil - dir di. Hak kâ ri / a a 19 ca na 30 yýl ha pis nbur SA DA 2009 da mey da na ge len 19 ki þi - nin öl dü ðü gri zu pat la ma sý na i liþ kin dâ vâ da ka rar a çýk lan dý, 6 ki þi ye top lam 30 yýl ha pis ce za sý ve ril di. Bur sa nýn Mus ta fa ke mal pa þa il çe si ne bað lý Bük köy de 2009 da mey da na ge len gri zu pat la ma sý na i liþ kin Bur sa 3. A ðýr Ce za Mah ke me si nde tak sir le ö lü me ve ya - ra la ma ya ne den ol ma su çun dan yar gý la nan tu tuk suz sa nýk lar dan Bük köy Ma den ci lik Tu rizm Ti ca ret AÞ nin yö ne tim ku ru lu baþ - ka ný Nu rul lah Er can, yö ne tim ku ru lu ü ye le ri Ka sým Ka ra taþ ve Or han La tif Er can a 5 er yýl; ma den o ca ðý nýn þe fi Bay ram Er do ðan, tek nik ne za ret çi Hay ret tin Çe lik ve ta þe ron fir ma nýn sa hi bi Fah ret tin Þol pan a i se 6 yýl 8 er ay ha pis ce za sý ve ril di. Mah ke me he ye ti, ma den de iþ çi o la rak ça lý þan ve ta þe ron fir - ma ya iþ çi te min et ti ði bil di ri len Ah met Yal - va çýn ýn i se be ra a ti ne hük met ti. Bur sa / a a Sey þel ler i le vi ze ler kal ka cak ntür KÝYE i le Sey þel ler a ra sýn da ki vi ze ler kar þý lýk lý o la rak kal ký yor. Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da, 14 Ey lül 2011 ta ri hin de Vik tor ya da im za la nan Tür ki ye Cum hu ri - ye ti Hü kü me ti i le Sey þel ler Cum hu ri ye ti Hü kü me ti A ra sýn da Vi ze le rin Kar þý lýk lý O la - rak Kal dý rýl ma sý na Da ir An laþ ma nýn o nay - lan ma sý na i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý ya - yým lan dý. Ka rar da, an laþ ma nýn, a kit ta raf la - rýn an laþ ma nýn yü rür lü ðe gir me si i çin ge rek - li iç pro se dür le rin ye ri ne ge ti ril di ði ne i liþ kin o la rak bir bir le ri ne yap týk la rý bil di rim le rin so nun cu su nun a lýn dý ðý ta ri hi ta kip e den o - tu zun cu gün yü rür lü ðe gi re ce ði kay de dil di. Di ðer ta raf tan, Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü - me ti i le Al man ya Fe de ral Cum hu ri ye ti Hü - kü me ti a ra sýn da no ta te a ti si yo luy la ak de di - len, A na do lu da E ko no mi nin Des tek len me - si ko nu lu an laþ ma nýn o nay lan ma sý na i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý da Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. An ka ra / a a Nu say bin de ki o lay a raþ tý rý lý yor nmar DÝN Va li si Tur han Ay vaz, Mar din in Nu say bin il çe si ne bað lý Hey be li Kö yün de ki ça týþ may la il gi li so ruþ tur ma nýn sür dü rül dü - ðü nü söy le di. Ay vaz, yap tý ðý a çýk la ma da, ya - pý lan bir ih bar ü ze ri ne Hey be li kö yü ne o pe - ras yon dü zen len di ði ni ve köy de ki bir e vin et ra fýn da gü ven lik güç le ri ne a teþ e dil me si so nu cu ça týþ ma çýk tý ðý ný kay det ti. Ça týþ ma - nýn he men son ra sýn da ev den i ki ki þi nin çýk - tý ðý ný i fa de e den Ay vaz, Ge ce ka ran lý ðýn da ev den çý kan ve el le rin de ki hil ti si lah sa ný lýn - ca vu ru lu yor. Ý ki ki þi den bir ö lü yor, di ðe ri ya ra la ný yor. Bu ki þi le rin te rör ör gü tüy le il gi - li le ri nin o lup ol ma dý ðý a raþ tý rý lý yor. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor de di. Has ta ne si ne kal dý rý lan 2 ki þi den Yu suf A kýn (37), mü da - ha le le re rað men kur ta rý la ma mýþ tý. Meh met E ren in te da vi si sü rü yor. Mar din / a a cev ni as ya.com.tr Çi çek ve ye ni a na ya sa Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek in baþ kan lý ðýn da ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý de vam e di yor. 19 E kim de ku ru lan ve her par ti nin üç ü yey le tem sil e dil di ði A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu nun 30 Ni san 2012 ye ka dar sü re cek o lan bi rin ci a þa ma sý ya - ni Ka tý lým, ve ri top la ma ve de ðer len dir me kýs mý top lan tý lar, gö rüþ a lýþ ve ri þi þek lin de de vam e di yor. Bun dan ön ce a na ya sa pro fe sör le ri ve med ya - nýn ge nel ya yýn yö net men le ri ol mak ü ze re 25 ku - rum ve ku ru luþ i le si vil top lum ör gü tü nün gö rüþ - le ri a lýn dý. Yak la þýk 2 ay lýk sü re de 11 kez top la - nan ko mis yon, ça lýþ ma la rý na de vam e di yor. Ge çen haf ta ki bir ya zý mýz da, Ye ni a na ya sa ne ol du? di ye sor muþ tuk. Çi çek ve ko mis yon ü ye le ri bir ba ký ma bu so ru ya ce vap ver miþ ol du lar. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn ne a þa ma da ol du ðu nu an - lat mak i çin TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek ve A na - ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ü ye le ri ya zý lý, gör sel, in - ter net med ya sý, a jans tem sil ci sin den o lu þan yak la - þýk 100 An ka ra tem sil ci si i le bir lik te Sa bit Os man Av cý Te sis le ri nde bir top lan tý yap tý. Ye ni a na ya sa ko nu sun da med ya da faz la yer bu - la ma mak tan þi kâ yet çi o lan Çi çek, Ma ga zin ka - dar yer bu la mý yo ruz di yor. Bu þi kâ ye tin i çi ne biz gir mi yo ruz. Zi ra bu ça lýþ ma la rý en sý ký þe kil de ta - kip e den med ya ku ru luþ la rý nýn ba þýn da biz ge li - yo ruz. Ye ni, öz gür ve de mok rat bir a na ya sa i çin dü þün ce le ri mi zi bu sü tun lar da pek çok kez i fa de et tik, e di yo ruz. Bu yüz den bu þi kâ ye ti ü ze ri mi ze al ma dýk. Bu nu ön ce lik le vur gu la ya lým. A na ya sa ha zýr lan ma sý sü re ci nin gün dem de tu tul - ma sý son de re ce ö nem li. Çün kü, 12 Ey lül dar be a na - ya sa sý ya pý lýþ þek li i le de mok ra tik bir ül ke ye ya kýþ mý - yor. Tür ki ye ye dar ge li yor. Ye ni bir a na ya sa yý is te - me yen i se ne re dey se yok gi bi. Ce mil Çi çek, top lan tý da med ya ya gü zel ör nek - ler ve ril me si, o lum lu me saj lar di le ge ti ril me si, o - lum suz me saj lar ve ril me me si, sað du yu yu ö ne çý - ka ran bir dil kul la nýl ma sý ko nu la rýn da tav si ye ler - de bu lu nur ken, bir yan dan da ek si ði miz, yan lý þý - mýz o lur sa yol gös te ri ci o lun de miþ ti. Bir ba ký ma hak lý. An cak, bu ek sik le rin söy len me - si ni de e leþ tir me mek ge re ki yor. Par ti ler a ra sýn da ki mu ta ba kat ne re ye ka dar gi de cek bel li de ðil. Ça lýþ - ma la rý nýn bi rin ci a þa ma sýn da par ti ler ye ni a na ya sa ko nu sun da gö rüþ a çýk la ma ma ya ö zen gös te ri yor lar. Bu da va rý lan mu ta ba kat ge re ði... Bi rin ci a þa ma bi tip de, i kin ci a þa ma o lan il ke le rin be lir len me si ve me tin o luþ tur ma saf ha sý na ge lin ce ne o la cak? Bir ko nu da da hi mu ta ba kat bo zu lur sa ko mis yon da ðý lý yor. Ko - mis yo nun ça lýþ ma u sul le ri be lir le nir ken, Si ya si par - ti ler den bi ri nin çe kil me si ya da çe kil miþ sa yýl ma sý i le so na e rer. En az üç top lan tý ya ma ze ret siz ka týl ma yan si ya si par ti, Ko mis yon dan çe kil miþ sa yý lýr de ni le rek ko mis yon ken di ni bað la mýþ ol du. An cak þu nu bi li yo ruz ki, her par ti nin kýr mý zý çiz gi le ri var. Her par ti nin ol du ðu gi bi ko mis yo - nun baþ ka ný o lan Ce mil Çi çek in geç miþ te yap tý - ðý a çýk la ma lar da da ilk üç mad de ye do ku nu la - ma ya ca ðý yö nün de gö rüþ le ri var dý. Bu ba kým dan, ko mis yo nun de vam e dip et me me si, pa muk ip li - ði ne bað lý E ðer 30 Ni san a ka dar gö rüþ ler top - lan dýk tan son ra ko mis yon gö re vi nin so na e rer se, o gü ne ka dar ya pý lan ça lýþ ma lar bo þa mý gi de cek. Mil le tin bek len ti si o lan ye ni a na ya sa nýn ya pý mý - ný baþ ka bir ba ha ra mý ka la cak? Bu yüz den o la cak ki, Mec lis Baþ ka ný çok dik kat li bir dil kul la ný yor. Ta bi ri ca iz se kýr mý zý çiz gi ler ko nu - sun da ge len so ru la rý i çe rik le il gi li gö rüþ a çýk la ma yý doð ru bul mu yo ruz di ye rek ge çiþ ti ri yor. Bu a þa ma da par ti le rin tas lak me tin le gel me di ði nin al tý ný çi zer - ken, mil le tin gö rü þü a lýn ma dan böy le tas lak lar la or ta - ya çý kýl ma sý nýn yan lýþ lý ðý ný söy lü yor. Ye ni a na ya sa - dan ü mit li mi si niz? di ye ge len bir so ru ya kar þý lýk da ü mit li ol duk la rý ný, ü mit siz ol ma la rý du ru mun da bu ça lýþ ma la rýn yü rü ye me ye ce ði ni i fa de et ti. Ye ni a na ya sa i çin þu an da 21 bin ku rum ve ku ru lu þa e pos ta yo luy la ya zý gön de ril di ði ni ve in ter net si te sin - den 3 bin 777 gö rüþ bil di ril di ði ni a çýk la yan Çi çek e, Ma dem her kes ye ni bir a na ya sa is ti yor sa bu il gi siz lik ne den? di ye so rul du ðun da, Tür ki ye de bu yön tem le ilk de fa bir a na ya sa ya pýl dý ðý ný söy le ye rek ce vap ver di. Yi ne, TSK dan gö rüþ is te nip is ten me di ði nin so rul ma sý ü ze ri ne de yar gý men sup la rý dý þýn da kim se ye ya zý gön - der me dik le ri ni söy le ye rek ce vap ver me yi ter cih et ti. Bü tün par ti tem sil ci le ri bu ra da. Ge len par ti tem sil ci - le ri uz laþ ma dan dön me ye cek le ri ne ve ma sa dan kalk - ma ya cak la rý na söz ve re bi lir mi? þek lin de ge len bir so - ru ya Çi çek, Þu a na ka dar i yi gi di yo ruz. Bu ra da bu lun - ma la rý des te ðin gös ter ge si der ken, ko mis yon ü ye le ri - nin te bes süm le kar þý la ma la rý ve bir ce vap ver me me le - ri ni de il ginç bir not o la rak ak ta ra lým. Çi çek, Dün ya nýn en zor i þi de di ði ye ni a na - ya sa yap ma ko nu sun da her kes ten il gi, des tek ve kat ký bek le dik le ri ni söy ler ken, i ki sa týr lýk da vet mek tu bu bek le me den her kes ne dü þü nü yor sa fi - kir le ri ni söy le me si la zým di ye de ek li yor. Bu i þi ba þar ma lý yýz di yor Çi çek. E vet, Tür ki ye ye ni bir a na ya sa yý mut la ka yap ma lý dýr. Bu da, kýr - mý zý çiz gi ler or ta ya ko nul ma dan, a na ya sa nýn ta - ma mý nýn de ðiþ ti ri le bi le ce ði ne yö ne lik bir i ra de nin or ta ya ko nul du ðu bir or tam da o la cak týr. E ðer be - yaz bir say fa a çýl ma yýp ye ni a na ya sa di ye ya ma lý bir me tin or ta ya ko nu lur sa bu nun a dý ye ni a na ya - sa de ðil, a na ya sa de ði þik li ði o lur. Ve mil le te se çim ön ce si ve ri len söz ye ri ne ge ti ril me miþ o la cak týr. Kýrmýzý çizgi ýsrarý yanlýþ Meclis Baþkaný Çiçek TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu üyeleriyle birlikte basýn ve medya kuruluþlarýný Ankara temsilcileriyle kahvaltýlý toplantýda biraraya geldi. MEHMET KARA ANKARA TBMM Baþkaný Ce mil Çi çek TBMM BAÞKANI ÇÝ ÇEK, SÝ YA SÎ PAR TÝ LE RÝN VA ROL DU ÐU ÝD DÝ A E DÝ LEN KIR MI ZI ÇÝZ GÝ LE RÝ NÝN SÜ REK LÝ GÜN DEM DE TU TU LA RAK BUN LAR Ü - ZE RÝN DEN YO RUM YA PIL MA SI NI N DOÐ RU OL MA DI ÐI NI SÖY LE DÝ.

10 10 EKONOMÝ Y HA BER LER Artan borç yükü ABD'nin AAA olan kredi notunu tehdit ediyor. Fitch den ABD ye u ya rý n U LUS LA R A RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Fitch, ABD nin ar tan borç yü kü nün A A A kre di no tu nu teh dit et ti ði u ya rý sýn da bu lun du. Ku ru luþ yap tý ðý a çýk la ma da, ABD nin no tu nun dü þü rül me si ne i liþ kin bir ka ra rýn 2013 ten ön ce bek len me di ði ne dik ka ti çe ke rek, se çim le rin ar dýn dan ABD Yö ne ti mi ve Kon gre nin 2013 yý lýn da en ö nem li gö rev le ri nin, büt çe a çý ðý ný a zalt mak i çin gü ve ni lir bir plan or ta ya koy mak ve ül ke nin borç yü kü nü is tik ra ra ka vuþ tur mak o la ca ðý ný i fa de et ti. Böy le bir stra te ji nin ek sik li ði nin ül ke nin A A A o lan u zun va de li kre di no tu nun 2013 yý lý so nu na ka dar dü þü rül me si ihtimalini art týr dý ðý na i þa ret e den Fitch, 2013 yý lý i çin fe de ral borç lan ma ta va ný nýn art tý rýl ma sý ko nu sun da an laþ ma sað lan ma sý ge rek ti ði nin de al tý ný çiz di. Washington / a a Mer kez fa i ze do kun ma dý n MER KEZ Ban ka sý po li ti ka fa i zi ni yüz de 5.75 te bý rak tý. Mer kez Ban ka sý Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu yý lýn son top lan tý sý ný yap tý. Mer kez Ban ka sý top lan tý da po li ti ka fa i zi ni yüz de 5.75 te tut tu. Ban ka, ge ce lik borç lan ma fa iz o ra ný yüz de 5 te, ge ce lik borç ver me fa iz o ra ný ný da yüz de 12.5 te bý rak tý. Mer kez Ban ka sý böy le ce ta ri hin en dü þük po li ti ka fa i ziy le bir yý lý ka pat mýþ ol du. Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu ndan ya pý lan a çýk la ma da, iþ len me miþ gý da fi yat la rýn da ki baz et ki si dolayýsýyla A ra lýk a yýn da enf las yo nun yük se liþ gös te re ce ði ne dik kat çek ti ði vur gu lan dý. Ge çi ci fi yat ha re ket le ri nin i kin cil et ki le ri nin sý nýr lý kal ma sý ve 2012 yý lý i çin de enf las yo nun ka de me li bir dü þüþ gös te re rek yý lýn son ay la rýn da yüz de 5 he de fi ne yak laþ ma sý nýn bek len di ði kay de dil di. Ku ru lun, enf las yon gö rü nü mü nün or ta va de li he def ler le u yum lu ol ma sý i çin sý ký pa ra po li ti ka sý nýn bir müd det da ha sür dü rül me si ge rek ti ði ni i fa de et ti ði, ö te yan dan, kü re sel e ko no mi ye da ir be lir siz lik le rin de vam et me si dolayýsýyla pa ra po li ti ka sýn da ki es nek li ðin ko run ma sý nýn uy gun o la ca ðý nýn be lir til di ði bil di ril di. Ku ru lun, yur ti çi pi ya sa lar da ki is tik ra rý sað la mak i çin ge rek li ted bir le ri ge cik mek si zin al ma ya de vam e de ce ði be lir til di. An ka ra / a a I BAN kul la ným zo run lu lu ðu 2013 e er te len di n YURT DIÞIN DA KÝ ban ka la rýn ve di ðer fi nan sal ku ru luþ la rýn, ban ka lar da bu lu nan he sap la rýn dan ya pa cak la rý pa ra trans fer le rin de I BAN kul la ný mý 2013 e ka dar zo run lu ol ma ya cak. Tür ki ye Cum hu ri yet Mer kez Ban ka sý nýn, U lus la ra ra sý Ban ka He sap Nu ma ra sý Teb li ði nde De ði þik lik Ya pýl ma sý na Ý liþ kin Teb li ði Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, 10 E kim 2008 ta rih li Res mî Ga ze te de ya yým la nan U lus la ra ra sý Ban ka He sap Nu ma ra sý (I BAN) Hak kýn da Teb li ðin ge çi ci 1. mad de si, Yurt dý þýn da ki ban ka la rýn ve di ðer fi nan sal ku ru luþ la rýn ban ka lar da bu lu nan he sap la rýn dan ya pa cak la rý pa ra trans fer le rin de 1 O cak 2013 ta ri hi ne ka dar I BAN ýn kul la nýl ma sý zo run lu de ðil dir þek lin de de ðiþ ti ril di. Uy gu la ma da ha ön ce de 2012 yý lý na er te len miþ ti. Tür ki ye de I BAN u zun lu ðu 26 ha ne o la rak be lir len miþ ti. An ka ra / a a Lüb nan lý lar Türk ma lý is ti yor, a ma ver gi ler yük sek n DE NÝZ LÝ Ýþ A dam la rý Der ne ði (DÝ AD) Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Meh met Se rin, Lüb nan es na fý nýn, raf la rýn da Av ru pa dan ge len ü rün ler den zi ya de Türk ma lý bu lun dur mak is te di ði ni, an cak Lüb nan ta ra fýn ca uy gu la nan yük sek güm rük ver gi si o ran la rý nýn bu na en gel ol du ðu nu söy le di. Se rin, Lüb nan ýn nü fus ve coð ra fi ba kým dan kü çük bir ül ke ol ma sý na kar þýn, e ko no mik a çý dan bu lun du ðu böl ge de ö nem li bir ül ke ol du ðu nu be lirt ti. Se rin, Lüb nan ýn Tür ki ye i le o lan ti ca re ti nin 25 Ka sým 2010 ta ri hin de im za la nan Ser best Ti ca ret An laþ ma sý yla can lan ma ya baþ la dý ðý ný, an cak bu can lý lý ðýn he nüz is te ni len se vi ye de ol ma dý ðý ný be lirt ti. Se rin, Tür ki ye nin Lüb nan i le ti ca re ti nin da ha faz la ge liþ me po tan si ye li bu lun du ðu nu di le ge ti re rek, þun la rý kay det ti: Tür ki ye i le Lüb nan a ra sýn da ki ti ca ri i liþ ki ler de son yýl lar da ö nem li bir ar týþ tren di ya ka lan dý. A ma bu ye ter li de ðil, çün kü ha la is te di ði o ran da ra fýn da Türk ma lý bu lun du ra ma yan es naf var. Lüb nan es na fý, Av ru pa dan ge len ü rün ler den zi ya de ra fýn da Türk ma lý bu lun dur mak is ti yor, an cak Lüb nan ýn uy gu la dý ðý yük sek güm rük ver gi si o ran la rý bu na en gel. Bu ko nu da yet ki li ler den, güm rük ver gi si o ran la rý nýn dü þü rül me si i le il gi li ça lýþ ma la rýn hýz lan dý rýl ma sý ný bek li yo ruz. Denizli / a a ZAYÝ nyeþil Kartýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Resul Tilki, Bedia Tilki, Beyza Tilki, Berat Tilki DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 21 ARALIK A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8890 ÖN CE KÝ GÜN 1,8920 Kriz, Avrupa dan göç ettiriyor EKONOMÝK KRÝZ DOLAYISIYLA PORTEKÝZ, YUNANÝSTAN VE ÝRLANDA'DAN ONBÝNLERCE KÝÞÝ ÜLKELERÝNÝ TERK EDÝP ÝÞ BULMAK VE DAHA ÝYÝ BÝR HAYAT KURMAK AMACIYLA ÇOÐUNLUKLA GÜNEY YARIM KÜREYE GÖÇ ETTÝ. BÝR KAÇ yýl ön ce si ne ka dar göç men ler i çin da ha i yi bir ha ya týn sim ge si o lan Av ru pa dan þim diy se ka çýþ baþ la dý. Bu yýl e ko no mik kriz dolayýsýyla Por te kiz, Yu na nis tan ve Ýr lan da dan on bin ler ce ki þi ül ke le ri ni terk e dip iþ bul mak ve da ha i yi bir ha yat kur mak a ma cýy la ço ðun luk la gü ney ya rým kü re ye göç et ti. E ko no mik kriz ve iþ siz li ðin vur du ðu Av ru pa dan bü yük göç baþ la dý. Por te kiz, Yu na nis tan ve Ýr lan da dan on bin ler ce ki þi, da ha i yi bir ha yat kur mak u mu duy la ül ke si ni terk et ti. Ýþ siz li ðin art tý ðý Ýs pan ya ve Ý tal ya da göç ver me ye baþ la yan ül ke ler a ra sýn da. Av ru pa lý la rýn ABD, Ka na da ve A vus tral ya gi bi göç a lan ül ke le rin ya ný sý ra ter cih et tik le ri ül ke ler i se ye ni göç yol la rý nýn o luþ ma sý na sebep ol du. Por te kiz li ler, iþ bul mak i çin pet rol zen gi ni An go la, Mo zam bik ve Bre zil ya gi bi es ki sö mür ge le ri ne, Ýs pan yol lar da Ar jan tin e yö nel di. TSE, binalarýn depreme dayanýklýlýk testleriyle ilgili yeni bir model ve standart hazýrladý. Dep re me da ya nýk lý lýk tes ti ne TSE stan dar dý ge li yor TÜRK Stan dart la rý Ens ti tü sü nün (TSE) bi na la rýn dep re me da ya nýk lý lýk test le riy le il gi li ye ni bir mo del ve stan dart ha zýr la dý ðý bil di ril di. TSE Baþ ka ný Hu lu si Þen türk, yap tý ðý a çýk la ma da, TSE o la rak bi na la rýn dep re me da ya nýk lý lýk test le ri nin ya pýl ma sý i çin en teg re bir sis tem ü ze rin de ça lýþ týk la rý ný söy le di. Bu sis te min stan dar dý ný o luþ tur ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de e den Þen türk, Bi na la rýn da ya ným test le riy le il gi li ye ni bir mo de li ve stan dar dý 1,5-2 a ya ka dar ta mam la ya ca ðýz de di. Þen türk, Tür ki ye de bi na la rýn da ya nýk lý lýk test le ri nin, sa de ce be ton tes ti o la rak ya pýl dý ðý ný di le ge ti re rek, þun la rý kay det ti: Oy sa be to nun sað lam ol ma sý bi na nýn da ya nýk lý ol du ðu an la mý na gel mez. O be ton i çin de ki de mir ya pý sý, de mi rin ö rü lüþ tar zý, de mi rin ken di ya pý sý, de mi rin e roz yo na uð ra yýp uð ra ma dý ðý na va rýn ca ya ka dar çok komp li ke he sap la ra ba kýl ma lý. Ül ke miz de sa de ce be ton da ya ný mý na ba ký lý yor. Bü tün bun la rý kap sa yan, hem ka rot a lý mý hem de rönt gen çe ki mi yo luy la bütün bi na nýn da ya ným test le ri nin ya pý la bi le ce ði bu ça lýþ ma dün ya da ilk o la cak. Bu ça lýþ may la in san la rýn, o tur duk la rý bi na nýn ger çek ten da ya nýk lý o lup ol ma dý ðý ya da kaç bü yük lü ðün de ki dep re me ka dar da ya nýk lý o la ca ðý na i liþ kin da ha sað lam ve ri ler el de et miþ o la ca ðý ný be lir ten Þen türk, 3 haf ta ön ce baþ la dýk la rý ça lýþ ma yý ta mam la dýk tan son ra ka mu o yu i le pay la þa cak la rý ný bil dir di. Ýz mir / a a EN ÇOK GÖÇ EDEN YU NAN LI LAR OLDU p GÖÇ TEN en çok et ki le nen ül ke i se Yu na nis tan ol du. Dün ya Ban ka sý nýn ve ri le ri ne gö re, ge çen yýl Yu na nis tan dan 1 mil yo - nun ü ze rin de ki þi nin göç et ti. Yu nan la rýn ye ni bir ha yat kur - mak i çin seç ti ði ül ke le rin ba þýn da A vus tral ya ve Ka na da var. Tür ki ye, Kýb rýs ve Ýs ra il de e ko no mik kriz den ka çan Yu nan va - tan daþ la rý nýn göç et ti ði ül ke ler a ra sýn da. Ül ke yi terk e den le rin ço ðun lu ðu nun va sýf lý kit le ol ma sý da kom þu yu zo ra sok tu. S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4660 ÖN CE KÝ GÜN 2,4740 p DÜN 98,10 ÖN CE KÝ GÜN 97,85 p DÜN 668 ÖN CE KÝ GÜN 661 p Çift ha ne li enf las yon 2012 i çin cid dî risk O YAK Ya tý rým Men kul De ðer ler AÞ E ko no mis ti Gü lay E lif Gir gin, bu yý lýn so nu i ti ba riy le enf las yo nun çift ha ne li ol ma sý nýn et ki le ri nin 2012 yý lýn da da gö rü le ce ði ni be lir te rek, Ki ra, ma aþ zam la rý gi bi e ko no mi ye i liþ kin tüm kon trat lar çift ha ne li enf las yon ü ze rin den ya pý la cak. Bu e ko no mik a çý dan çok cid dî bir risk o luþ tu ru yor de di. Gir gin, yaz or ta sýn dan be ri Mer kez Ban ka sý nýn za yýf TL yi kul la na rak tü ke ti mi ký sýp ca ri den ge siz li ði dü zelt me yön lü bir po li ti ka yý uy gu la ma ya baþ la dý ðý ný ha týr la ta rak, Tür ki ye nin it ha la ta da ya lý ü re tim ya pý sý ve tü ke tim a lýþ kan lýk la rý ne de niy le ye ni po li ti ka nýn yan et ki si nin E kim-ka sým ay la rýn da çift ha ne li enf las yon o la rak gö rül dü ðü nü söy le di. Gir gin, 2011 yý lý so nu i ti ba riy le enf las yo nun çift ha ne li ol ma sýn dan do la yý bu nun 2012 yý lýn da da et ki le ri gö rü le cek. Ki ra, ma aþ zam la rý gi bi e ko no mi ye i liþ kin tüm kon trat lar çift ha ne li enf las yon ü ze rin den ya pý la cak. Bu e ko no mik a çý dan çok cid di bir risk o luþ tu ru yor. Ö nü müz de ki yýl da ra lan e ko no mi de enf las yon ko nu su nu ko nu þu yor o la ca ðýz de ðer len dir me sin de bu lun du. Ta ma men tü ke ti me da ya lý ve it ha lat o dak lý e ko no mik ya pý nýn so nu cu o la rak or ta ya çý kan yüz de 11 dü ze yin de ki ca ri a çý ðýn Gay ri Sa fi Yur ti çi Ha sý la ya (GSYH) o ra ný nýn 2012 yý lýn da sür dü rü le bi le ce ði ni ön gör me dik le ri ni di le ge ti ren Gir gin, E ko no mi nin kat ma de ðer ya rat ma ka pa si te sin de cid di ya pý sal bir prob lem ol du ðu nu dü þü nü yo ruz yo ru mu nu yap tý. An ka ra / a a

11 ENSTÝTÜ 11 Hazýrlayan: e-posta: Ri sâ le-nur pers pek ti fin den MA RÝ FE TUL LAH YARATILIÞ ÝTÝBARÝYLE ZAYIF VE ACÝZ OLAN ÝNSANA EN BÜYÜK DAYANAK, ALLAH'I TANIMAYA ÇALIÞMAKTIR. BÝN BÝR SIKINTI VE GÜÇLÜKLERLE DOLU DÜNYA HAYATINDA BÝR NEBZE NEFES ALIP HUZUR ÝÇÝNDE HAYATI ÝDAME ETTÝRMENÝN YEGÂNE YOLU MARÝFETULLAH'TAN GEÇMEKTEDÝR. MARÝFETULLAH VASITASIYLA ÝNSANIN KÂÝNATTA YALNIZ OLMADIÐINI VE HER ÞEYÝN YARATICI TARAFINDAN GELDÝÐÝNÝ BÝLMESÝ, ÝNSAN ÝÇÝN ÇOK BÜYÜK ÜMÝT VE UMUT VESÝLESÝDÝR. ÝNSAN FITRATI GEREÐÝ EN KÜÇÜK BÝR BELÝRSÝZLÝÐE BÝLE TAHAMMÜL EDEMEZKEN; BU DÜNYA HAYATINI BAÞIBOÞ, BELÝRSÝZ OLARAK GÖRMESÝ ÝNSAN ÝÇÝN BÜYÜK BÝR BUHRAN VE SIKINTIYA SEBEP OLACAKTIR. Ma ri fe tul lah, in san la rýn a sýl ya þa ma a ma cý ol ma sý ge re ken kül lî bir ha ki kat tir. Ya ra tý lýþ i ti ba riy le za yýf ve a ciz o lan in sa na en bü yük da ya nak, Al lah ý ta ný ma ya ça lýþ mak týr. Bin bir sý kýn tý ve güç lük ler le do lu dün ya ha ya týn da bir neb ze ne fes a lýp hu zur i çin de ha ya tý i da me et tir me nin ye gâ ne yo lu Ma ri fe tul lah tan geç mek te dir. Ma ri fe tul lah va sý ta sýy la in sa nýn kâ i nat ta yal nýz ol ma dý ðý ný ve her þe yin Ya ra tý cý ta ra fýn dan gel di ði ni bil me si, in san i çin çok bü yük ü mit ve u mut ve si le si dir. Ýn san fýt ra tý ge re ði en kü çük bir be lir siz li ðe bi le ta ham mül e de mez ken; bu dün ya ha ya tý ný ba þý boþ, be lir siz o la rak gör me si in san i çin bü yük bir buh ran ve sý kýn tý ya se bep o la cak týr. Sa id Nur sî, Ma ri fe tul lah bah si ni Ri sâ le-i Nur da  yet ler ve Ha dis ler ý þý ðý al týn da o ri ji nal i fa de ler le ta ným la mýþ ve an lat mýþ týr. Ri sâ le-i Nur pers pek ti fin den Ma ri fe tul lah ha ki ka ti þu þe kil ler de i fa de e dil miþ tir: Cin le ri ve in san la rý an cak Ba na i man ve i ba det et sin ler di ye ya rat tým. 1 â yet-i uz ma nýn sýr rýy la, in sa nýn bu dün ya ya gön de ril me si nin hik me ti ve ga ye si; Hâ lýk-ý Kâ i nat ý ta ný mak ve O' na i man e dip i ba det et mek tir. Ve o in sa nýn va zi fe-i fýt ra tý ve fa rî za-i zim me ti, ma ri fe tul lah ve i man-ý bil lâh týr ve iz an ve ya kîn i le vü cu du nu ve vah de ti ni tas dik et mek tir. 2 Ve in sa ni ye tin en â lî mer te be si ve be þe ri ye tin en bü yük ma ka mý, i man-ý bil lâh i çin de ki ma ri fe tul lah týr. Cin ve in sin en par lak sa a de ti ve en tat lý ni me ti, o ma ri fe tul lah i çin de ki mu hab be tul lah týr. Ve ruh-u be þer i çin en hâ lis sü rur ve kalb-i in san i çin en sa fi se vinç, o mu hab be tul lah i çin de ki lez zet-i ru ha ni ye dir. Bü tün ha ki kî sa a det ve hâ lis sü rur ve þi rin ni met ve sâ fi lez zet, el bet te ma ri fe tul lah ve mu hab be tul lah ta dýr. On lar, on suz o la maz. Ce nâb-ý Hakk ý ta ný yan ve se ven, ni ha yet siz sa a de te, ni me te, en vâ ra, es râ ra, ya bil kuv ve ve ya bil fi il maz har dýr. 3 Bu nun la be ra ber, in san lý ðýn ke mâ lâ tý nýn kay na ðý, e sa sý, i man-ý bil lâh tan ve ma ri fe tul lah tan neþ et e den mu hab be tul lah ta dýr. Hem, in san bu â le me i lim ve du â va sý ta sýy la te kem mül et mek i çin gel miþ tir. Ma hi yet ve is ti dad i ti ba riy le her þey il me bað lý dýr. Ve bü tün u lûm-u ha ki ki ye nin e sa sý ve ma de ni ve nu ru ve ru hu; ma ri fe tul lah týr ve o nun üss-ül e sa sý da i man-ý bil lâh týr. 4 Ma ri fe tul lah; Ý lâ hî mas nu â tý ve Kur â nî ha ki kat le ri te fek kür ve tah sil i le ve ya Ý lâ hî lü tuf i le kal bî in ki þaf ve ba si re te sa hip ol mak týr, es ma-ý Ý la hi ye yi ta ný mak, Ý lâ hî ha ki kat le re vu ku fi yet ka zan mak týr. 5 Ce nâb-ý Hak, Ý lâ hî ke lâ mý o lan Kur ân-ý Ke rim de ma ri fe tul la hý be di hî o la rak or ta ya koy muþ tur. Þu kâ i nat se ma sý nýn, gu ru bu ol ma yan ma ne vî gü ne þi Kur ân-ý Ke rim; þu mev cu dat ki tab-ý ke bî ri nin â yât-ý tek vi ni ye si ni o kut tur mak, ma hi ye ti ni gös ter mek i çin þu â la rý hük mün de o lan en vâ rý ný neþ re di yor. Be þe rin ak lý ný ten vir i le sý rat-ý müs ta kî mi gös te ri yor. Be þe ri yet â le min de her ferd; hil ka tin de ki mak sad lar ve fýt ra týn da ki ar zu lar ve is ti ka me tin de ki ga ye si ni, o hi da yet gü ne þi nin nu ru i le gö rür ve bi lir. O hi da yet nu ru nun te cel li si ne maz har o lan lar; kalb ka bi li ye ti nis be tin de o na â yi ne dar lýk e de rek ya kýn lýk kes be der. Eþ ya ve ha ya týn ma hi ye ti; o nur i le te za hür e de rek an cak o nur i le gö rü nür, an la þý lýr ve bi li nir. E ze lî Gü neþ in ma ne vî hi da yet nur la rý ný tem sil e den Kur ân-ý Ke rim, a kýl ve kalb gö züy le hak ve ha ki ka tý gör me yi te min e der. O nun nu run dan u zak ta ka lan lar zul met te ka lýr lar. Zi ra her þey nur i le gö rü nür, an la þý lýr ve bi li nir. Ýþ te þu ha ki ka týn ma ne vî ve ser me dî gü ne þi o lan Kur ân-ý Ke rim in nur te cel li si ne bu as rý mýz da Nur is miy le mü sem ma o lan Ri sâ le-i Nur un þahs-ý ma ne vî si maz har ol muþ tur. 6 E vet, bü tün ben-î  de me bü tün ta ba ka týy la en yük sek ve en da kik i lim o lan i ma na ve en ge niþ ve nu râ nî fen o lan ma ri fe tul la ha ve en e hem mi yet li ve mü te nev vi ma a rif o lan ah kâm-ý Ýs lâ mi ye ye dâ vet e den, ders ve ren Kur ân 7 ; Al lah ýn a dýy la baþ lar ve he men Al lah ýn Rah man ve Ra him ol du ðu nu bil di rir. Bu bir ma ri fet tir. Ya ra tan Rab bi nin a dýy la o ku em riy le Al lah Re sû lü ne (asm) ve o nun þah sýn da da bü tün üm me ti ne ma ri fet sa ha sýn da me sa fe ler kat et me em ri ve ril miþ tir. Biz bu e mir de ki Rab is min den ders a la rak, ön ce lik le ken di miz de te cel li e den Ý lâ hî ter bi ye yi o ku ruz, o ku duk ça O nun ru bu bi ye ti ne ma ri fe ti miz ar tar. 8 Ma ri fet uç suz bu cak sýz bir se ma, so nu gel mez bir yol cu luk tur. Bir kul, bü tün sý fat la rý son suz o lan Al lah ýn ma ri fe tin de ne ka dar i le ri gi der se git sin, ö nün de yi ne son suz bir me sa fe var dýr. Pey gam ber E fen di miz (asm), mi 'rac mu' ci ze siy le ma ri fe tul la hýn ul vî mer te be le ri ni te mâ þâ et tik ten son ra pak li sa nýn dan þu cüm le ler dö kül - müþ tür: Se ni nok san sý fat lar dan ten zih e de rim. Ben (se nin lüt fun la e riþ ti ðim bu ma ri fet mer te be si ne rað men yi ne de) se ni hak kýy la ta ný ya ma dým, bi le me dim. Bir Ha dis-i Kut si de bu ma na yý þöy le ders ver mek te dir: Al lah ý hak kýy la an cak ken di si bi lir. 9 Hem bu cis ma nî â lem-i þe ha de ti, bu ka dar zî net li ve san at lý had siz mas nu la rýy la ken di ni ta nýt týr mak ve bu ka dar tat lý ve süs lü ni ha yet siz ni met le riy le ken di ni sev dir mek ve bu ka dar mu ci ze li ve ma ha ret li he sab sýz e ser le riy le giz li ke ma lâ tý ný bil dir mek, ka vil den ve te kel lüm den da ha za hir bir tarz da fi i len is te yen ve hal di liy le bil di ren Zâ tý 10, an cak i man-ý bil la hýn, ma ri fe tul la hýn de re ce le ri ne u la þa rak te ma þa e de bi li riz. E vet, ma ri fe tul la hýn da hi ken di i çe ri sin de de re ce le ri var dýr. Öy le ki, i ma nýn bir çe kir dek ten, tâ bü yük hur ma a ða cý na ka dar ve el de ki â yi ne de gö rü nen mi sâ lî gü neþ ten tâ de niz yü zün de ki ak si ne, tâ gü ne þe ka dar mer te be le ri ve in ki þaf la rý 11 var. Bu nun la be ra ber bin bir es ma-i Ý lâ hi ye ve sa ir er kân-ý i ma ni ye nin kâ i nat ha ki kat la rýy la a lâ ka dar çok ha ki kat la rý var ki: Bü tün i lim le rin ve ma ri fet le rin ve ke ma lât-ý in sa ni ye nin en bü yü ðü i man dýr ve i man-ý tah ki kî den ge len taf sil li ve bür han lý ma ri fet-i kud si ye dir di ye ehl-i ha ki kat it ti fak et miþ ler. Hem i man-ý tah ki kî nin bir mer te - be si de ay nel ya kîn dýr ki, pek çok mer te be le ri var dýr. Bel ki es ma-i Ý lâ hi ye a de din ce, bü tün kâ i na tý bir Kur ân gi bi o ku ya bi le cek de re ce le ri bu lun mak ta dýr. Hem bir mer te be si de hak kal ya kîn dir. O nun da çok mer te be le ri var dýr. Böy le i man lý zât la ra þü be hat or du la rý hü cum da et se, bir halt e de mez ler. Ve u le ma-i Ýlm-i Ke lâm ýn bin ler cild ki tab la rý, ak la ve man tý ða is ti na den te lif e di lip, yal nýz o ma ri fet-i i ma ni ye nin bür han lý ve ak lî bir yo lu nu gös ter miþ ler dir. Ve ehl-i ha ki ka týn yü zer ki tab la rý keþ fe, zev ke is ti na den o ma ri fet-i i ma ni ye yi da ha baþ ka bir ci het te iz har et miþ ler dir. Fa kat Kur ân ýn mu ci ze kâr cad de-i küb ra sý, gös ter di ði ha ka ik-i i ma ni ye ve ma ri fet-i kud si ye; o u le ma ve ev li ya nýn pek çok fev kin de bir kuv vet ve yük sek lik te dir. Ri sâ le-i Nur da, o câ mi ve kül lî ve yük sek ma ri fet cad de si ni tef sir et miþ tir. 12 MA RÝ FE TUL LAH A U LAÞ TI RA CAK HA KÝ KAT YO LU Þu cad de-i küb ra-i Kur â ni ye de Ce nâb-ý Hakk a va sýl o la cak, ma ri fe tul la ha u laþ tý ra cak hak ta rîk ler pek çok tur. Fa kat ta rî kat la rýn ba zý sý, ba zý sýn dan da ha ký sa, da ha se lâ met li, da ha u mu mi yet li dir. O ta rîk ler i çin de, Üs ta dý mý zýn Kur ân dan is ti fa de et ti ði Acz ve fakr ve þef kat ve te fek kür yo lu dur. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, bu yo lun di ðer yol lar dan far - ký ný þöy le i fa de et mek tir: Þu ta rîk, ha fî ta rîk ler mi sil lü, Le tâ if-i A þe re gi bi on hat ve de ðil ve ta rîk-ý ceh ri ye gi bi Nü fus-u Seb a ye di mer te be ye a tý lan a dým lar de ðil, bel ki Dört Hat ve den i ba ret tir. Ta rî kat tan zi ya de ha ki kat týr, þe ri at týr. 13 Ha ki kat mes le ði o lan yol, en ge niþ yol dur. Cad de-i küb ra sa ha be ve ta bi în ve as fi ya nýn cad de si dir. di yen Üs tad Be di üz za man, bu mes le ðin ö zel li ði ni þöy le an lat mýþ týr: Sa ha be le rin ve la ye ti, ve lâ yet-i küb ra de ni len, ve ra set-i nü büv vet ten ge len, ber zah ta ri ki ne uð ra ma ya rak, doð ru dan doð ru ya za hir den ha ki ka te ge çip mâ nen Al lah ýn ku lu na o lan ya kýn lý ðý nýn in ki þa fý na ba kan bir ve lâ yet tir ki, o ve lâ yet yo lu ga yet ký sa ol du ðu hal de ga yet yük sek tir. Ha ri ka la rý az, fa kat me zi yet le ri çok tur. Ke þif ve ke râ met o ra da az gö rü lür. Sa ha be ler nü büv vet soh be ti nin ak set me siy le ve cez be siy le ve ik si riy le ta ri kat ler de ki seyr ü sü lû kun a zim da i re si nin mer te be le ri ni geç me si ne mec bur de ðil ler dir. Bir ka dem de ve bir soh bet te za hir den ha ki ka te ge çe bil mek te dir ler. 14 Ý man ha ki kat le ri nin in ki þa fý ný ga ye e di nen, ma ri fe tul lah ve mu ha be tul la ha u laþ ma yý he def a lan ta ri kat ler i se; te rak ki yat i çin, kal ben seyr-i sü lûk la, ru hen mü ca de ley le ve ma nen te rak ki et mek le in san-ý kâ mil ol ma yo lu na gi der ler. Ý mam-ý Rab bâ nî, ta ri kat te i ler ler ken ya þa nan hal le rin, rý za ma ka mý na u laþ mak ve ih lâ sý el de et mek i çin bi rer va sý ta ol du ðu nu söy ler. 15 Bu nun gi bi, Al lah a gi den yol la rýn her bi ri nin Kur ân ve sün net ten de lil le re da ya na rak ken di le ri ne has pren sip le ri, nef si ýs lâh ve ru hu te rak kî et ti re cek ba sa mak ve mer te be le ri var dýr. Bu yol lar dan ba zý la rý çok u zun, ba zý la rý çok ký sa dýr. U zun yol la rýn in san la rýn duy gu la rý ü ze rin de bir ta kým o lum suz et ki le ri de var dýr. Bun lar; al dýk la rý ru hî ve kal bî zevk le rin te si ri i le ve lâ ye ti pey gam ber li ðe, ta ri kat la rý na men sup bir ta kým ev li ya yý sa ha be ye, ta ri kat vir di ni Sün net-i Se niy ye ye, ke râ met ve zevk le ri hiz met, i ba det ve ev ra da, þa ta hat, naz ve in san la rýn te vec cü hü nü þük re, ni ya za ve in san la rýn te vec cü hün den ka çýn ma ya ter cih et mek, il ha mý va hiy zan net mek ve var ta la ra dü þül me si gi bi du rum lar ger çek le þe bil mek te dir. Bu sebep le Be di üz za man hak ve ha ki kat mes le ði ni, Kur ân dan çý kar dý ðý dört te mel e sas ü ze ri ne bi na et miþ tir ki bun lar Kur ân ýn Tev hid, ha þir, nü büv vet, a da let ve i ba det o lan dört a na mak sa dý na da uy gun düþ mek te dir. Dip not lar: 1- Zâ ri yat Sû re si: Be di üz za man Sa id Nur sî, Þu â lar, Ye ni As ya Neþ ri yat, (2005) s Be di üz za man Sa id Nur sî, A sa-yý Mu sa, Ye ni As ya Neþ ri yat, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat, s Ye ðin, A. Lü gat, Hiz met Vak fý Ya yýn la rý. 6- Be di üz za man Sa id Nur sî, A say-ý Mu sa, Ye ni As ya Neþ ri yat. 7- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat, s Ba þar, A. Ke li me ler ve Cüm le ler, Za fer Ya yýn la rý. 9- Ba þar, A. Ke li me ler ve Cüm le ler, Za fer Ya yýn la rý. 10- Be di üz za man Sa id Nur sî, A ye tü l Küb ra, Ye ni As ya Neþ ri yat, s Be di üz za man Sa id Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat. 12- Be di üz za man Sa id Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat. 13- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu - bat, Ye ni As ya Neþ ri yat. 15- Dö ðen, Þa ban, Ri sâ le-i Nur ve Ta - ri kat, Ye ni As ya Neþ ri yat.

12 12 Ý LAN Y KONFERANSA DÂVET Konu : Ýttihad-ý Ýslâm Konuþmacý : Sami Cebeci Tarih : Cumartesi Saat: Yer : Gürtaþ Otel, Þarampol Caddesi, No: 230 Muratpaþa / Antalya Organizasyon: Yeni Asya Gazetesi Antalya Temsilciliði Ýrtibat Tel : (0505) (0535) Not : Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. Giriþ ücretsizdir. SEMÝNERE DÂVET Konu : Risâle-i Nur'da Milliyetçilik Konuþmacý : Prof. Dr. Ahmet Battal Tarih : Cumartesi Saat : Yer : Afyon Ýlme Hizmet Vakfý Düzenleyen : Afyonkarahisar Yeni Asya Temsilciliði KONFERANSA DÂVET Konu : Küresel Kriz ve Ýslâm Ekonomisi Konuþmacý : Recep Taþcý (Yeni Asya Gazetesi Genel Müdürü) Tarih : Pazar Saat: Organizasyon: Asyanur Kültür Merkezi Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar / ANKARA Not : Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. TAZÝYE Kardeþimiz Ali Dinçer'in aðabeyi Kemal Dinçer'in oðlu Utku Dinçer otomobil çarpmasý sonucu vefat etmiþtir. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Trabzon Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Sadýk ve Muhsin Görmüþ'ün annesi Kadriye Görmüþ'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Malkara Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Trabzon mezunlarýndan kardeþimiz Dr. Mehmet Tekin'in annesi Fatma Tekin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Trabzon Yeni Asya Okuyucularý DOSYA NO: 2011/22 SATIÞ. 2010/1902 ESAS. GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANIDIR SATILMASINA KARAR VERÝLEN GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI, CÝNSÝ, EVSAFI KIYMETÝ : TAPU KAYDI: 1- Nazilli Ýlçesi Cumhuriyet Mahallesi 561 Ada 72 Parselde kayýtlý m 2.lik ARSA GAYRÝMENKULÜN ÝMAR DURUMU VE ÖZELLÝKLERÝ : Ta þýn maz Ü ZE RÝN DE BÝ NA YOK TUR. Boþ ar sa ko nu mun da ve net i mar par se li dir. Ta þýn maz þe hir ve çar þý mer ke - zi ne e pey me sa fe li, be le di ye ve i mar pla ný sý nýr la rý i çe ri sin de et ra fý ya pý lan mýþ her tür lü alt ya pý im kân la rýn dan fay da lan mak ta dýr. Semt pa za rý na ya kýn sa yý la bi le cek ko num - da dýr. Ý mar pla ný na gö re ay rýk i ki ni zam da TA KS 0,30, KAKS 0,90 3 kat lý ya pý laþ ma ya mü sa it bel de nin da ha az ter cih gö ren bir ye rin de u la þý mý ko lay bir yer de dir. MUHAMMEN BEDELÝ : TL. SATIÞ ÞARTLARI : 1. Gay ri men ku lün bi rin ci sa tý þý gü nü o lup sa at i - le a ra sýn da NA ZÝL LÝ AD LÝ YE SA RA YI SULH HU KUK MAH KE ME SÝ 330 NO LU DU - RUÞ MA SA LO NU Ö NÜN DE a çýk ar týr ma yo luy la ya pý la caktýr. Bu ar týr ma da tah min e di - len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu nu ve sa týþ mas - raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci ar týr ma da i se rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu nu ve tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin'de TL. pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin te mi nat mek tu - bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de Ý.Ý.K.'nun mad. 130 ge - re ðin ce 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Res mi i ha le pu lu, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý gay ri men ku lün tes lim mas raf la rý, K.D.V.(X)a lý cý ya a it tir. Ta pu sa tým har cý, Ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan bi rik miþ ver gi ler i le tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de - nir. 3- Taþýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal Ý ÝK. mad. 130 ge re ðin - ce ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 4- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin ve ir ti fak hak ký sa hip le ri nin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir id di a la rý ný da ya na ðý bel ge - ler i le 15 gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci - liy le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 5- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çe ri sin de ö den mez se Ý ÝK. nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý sý ve ke fil - le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 6- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin SA TIÞ ME MUR LU - ÐUN DA a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 7- Ýþ bu satýþ ilanýnýn gazetede yayýnlanan ilaný,tapuda adresi olmayanlar için ÝÝK. nun Mad. 127 gereðince teblið yerine kaim olmak üzere ilan ve teblið olunur. 8- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/22 SATIÞ, 2010/1902 ESAS sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur B: T. C. NAZÝLLÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝZALEYÝÝ ÞUYUU SATIÞ MEMURLUÐUNDAN Dosya No: 2011/181 TAL. Örnek No: 27 TAPU KAYDI : Kastamonu ili, Cide ilçesi Kasaba Mahallesinde kayýtlý E.29.B.15.B.2C pafta, 153 ada, 35 parselli arsa niteliðindeki 33/716 arsa paylý, A Blok, 4. Kat, 11 baðýmsýz bölüm nolu mesken ÖZELLÝKLERÝ : Ana taþýnmaz için Cide belediyesinden 2007 tarihinde inþaat ruhsatý, 2008 yýlýnda ise iskâný alýnmýþtýr. Arsa üzerinde iki adet (A Blok - B Blok ) bina bulunmaktadýr. Her iki blok zemin + 4 kat olup, asansör ile yangýn merdiveni bulunmaktadýr. Bürüt 115 m 2 alana sahip olan dairenin net kullaným alaný 98 m 2 dir. Satýþa konu taþýnmaz 3 yatak odasý, salon, mutfak, banyo, wc, koridor ile bir adet balkondan oluþmaktadýr. Dairede bulunan oda ve salon yer döþemeleri ahþap parke, duvar kaplamalarý plastik badana, tavan kaplamalarý ise kireç badanadýr. Mutfak yer döþemeleri kalebodur, duvar kaplamalarý, tavanlarý ise kireç badanadýr. Koridor ile balkon yer döþemeleri kalebodur, duvar kaplamalarý plastik badana, tavanlarý ise kireç badanadýr. Banyo yer ile duvar kaplamalarý seramik, tavanlarý ise kireç badanadýr. Daire kapýlarý ahþap, pencereleri ise PVC kaplamadýr. Mutfak dolaplarý MDF, mutfak tezgâhý mermer yapýlýdýr. Banyoda küvet, lavabo, klozet, wc de ise bir lavabo ile klozet bulunmaktadýr. Dairede bulunan balkon PVC ile kapatýlarak kat kaloriferi kazaný koyulmuþtur. Daire 3B sýnýfý olup halen mesken olarak kullanýlmaktadýr. SATIÞ SAATÝ : 14:00-14:10 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,24 TL KDV % 19 Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ Cu ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da HÜ KÜ MET KO NA ÐI ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA LE MÝ CÝ DE/KAS TA MO NU a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý - ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Pa zar te si gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la - rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma - lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le Dam ga Ver gi si, Ta pu a lým sa tým har cý nýn 1/2 si ve mas raf la rý, K.D.V. i le ta þýn maz tes lim gi de ri a - lý cý ya a it o la cak týr. Tel la li ye, ta pu a lým sa tým har cý nýn 1/2 si ve ta þýn ma zýn ay nýn dan do - ðan borç lar i ha le be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi - ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e - di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. CÝDE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: Talimat. Örnek No: 27 Borç lu la ra a it ve bir borç tan do la yý (Ý PO TEK LÝ) bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dý, kýy me ti, sa týþ gün ve sa a ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart larý be lir ti len ta þýn maz la rýn ta ma mý, Ba kýr köy 2. Ýc ra Da i re si'nde A çýk Art týr ma su re ti i le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ; Adresleri tapuda kayýtlý olmayan (Mübrez Ta pu Kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat - la rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2- ÝÝK. 151, 142. MD. GÖRE SIRAYA ÞÝKÂYET ve ÝTÝRAZ: Uygulamaya aykýrýlýðý nede - niy le, a la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de li nin Ý ÝK md. cüm le - sin de i po tek a la cak lý sý na ö den me si du ru mun da, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý ÝK md. gö re þi kâ yet ve ya i ti raz la rý o la nýn, bu hak ký ný 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me le ri Ý ÝK. 83, 100, 142, 151, MK. 789, 777. md. gö re ay rý ca i la nen teb lið o lu nur. 3- SATILACAK TAÞINMAZLARIN TAPU KAYDI: Dosyasýnda bulunan; Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðü'nün E. sayýlý dosyasýna gönderilen Bahçelievler 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüðünün yazýsýna göre; Satýþa konu 1. Taþýnmaz: Ýstanbul ili Bahçelievler Ýlçesi Kocasinan Köyü Çavuþpaþa Mevkii Þirinevler Mahallesi Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi 1. sokakta kain, 13 pafta, 5793 parsel sayýlý 273,00 m 2 miktarlý arsa Satýþa konu 2. Taþýnmaz: Ýs tan bul i li Bah çe li ev ler Ýl çe si Ko ca si nan Kö yü Ça vuþ pa þa Mev ki i Þi ri nev ler Ma hal le si Ma re þal Fev zi Çak mak Cad de si 1. so kak ta ka in, 13 paf ta, 5794 par sel sa yý lý 384,00 m 2 mik tar lý ar sa la rýn ta ma mý A çýk Art týr ma su re ti i le sa tý la - rak pa ra ya çev ri le cek tir. Kay dýn da dos ya i po te ði i le i po tek ve ha ciz þerh le ri ve 150/C sa tý þa arz þerh le ri nin mev cut ol du ðu bil di ril miþ tir. 4- ÝMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Proje Müdürlüðü'nün tarih, 2007/9539 sayýlý imar durumu yazýlarýnda, "Bahçelievler Ýlçesi Kocasinan 13 pafta 5793 ve 5794 parsel sayýlý yerler, 1/1000 ölçekli tasdik ta rih li Bah çe li ev ler Re viz yon Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da TAKS: 0,30, KAKS: 1,50 le ja týn da Ti ca ret + Hiz met a la nýn da kal mak ta dýr. An cak 1/1000 öl çek li Bah - çe li ev ler Re viz yon Uy gu la ma Ý mar Pla ný nýn bir üst öl çek li pla ný o lan 1/5000 öl çek li B.ev ler Re viz yon Na zým Ý mar Pla ný nýn Ýs tan bul 1. Ý da re Mah ke me si nin 2006/815 sa yý lý ka ra rý i le ip tal e dil di ði" be lir til mek te dir. 5- TAÞINMAZLARIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satýþa konu taþýnmazlar; Ýstanbul ili Bahçelievler Ýlçesi Kocasinan Köyü Çavuþpaþa Mevkiinde yer almakta olup, Þirinevler Mahallesi Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi 1. sokakta No: ad re sin de bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz lar boþ bir ar sa ha lin de ön cep - he si per de du var ve sür gü lü de mir doð ra ma ka pý i le çev ri li o lup, o to park o la rak kul la - nýl mak ta dýr. Taþýnmazlarýn bulunduðu yer itibarý ile etrafý meskun olup ev ve iþ yerleri ile doludur. Taþýnmazlar E-5 karayoluna, metrobüs, metro, otobüs ve minibüs duraklarýna oldukça yakýn mesafede, Þirinevler Meydanýna ve alýþveriþ maðazalarýna yakýn mesafede olup, çevre yollarý ve diðer semtlere yakýnlýðý nedeni ile de ulaþým kolaylýðý vardýr. Belediye hizmetlerinden (yol, su, elektrik, doðalgaz, kanal gibi) azami derecede istifade eder. 6- TAPU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFÝYETLER: Yoktur. 7- TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ: Satýþa Konu 1. Taþýnmaz: Bakýrköy 5. icra Hakimliði'nin 2010/821 E. 2010/1356 K sayýlý dosyasýndan kesinleþen kararýna göre, Ýstanbul Ýli Bahçelievler Ýlçesi Kocasinan Köyü Çavuþpaþa Mevkii Þirinevler Mahallesi Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi 1. sokakta kain, 13 pafta, 5793 parsel sayýlý 273,00 m 2 miktarlý arsanýn tamamýna, TL (Dörtyüzdoksanbirbindörtyüz Türk Lirasý) olarak kesinleþmiþtir. Satýþa Konu 2. Taþýnmaz: Bakýrköy 5. Ýcra Hakimliði'nin 2010/821 E. 2010/1356 K sayýlý dosyasýndan kesinleþen kararýna göre, Ýstanbul Ýli Bahçelievler Ýlçesi Kocasinan Köyü, Çavuþpaþa Mevkii Þirinevler Mahallesi Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi 1. sokakta kain, 13 pafta, 5794 parsel sayýlý 384,00 m 2 miktarlý arsanýn tamamýna, TL (Altýyüzdoksanbirbinikiyüz Türk Lirasý) olarak kesinleþmiþtir. 8- SATIÞ ÞARTLARI: 1.) Taþýnmazýn 1. açýk artýrmasý aþaðýdaki tabloda yazýlý gün ve saatlerde Bakýrköy 2. Ýcra Dairesinde yapýlacaktýr. Bu arttýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartýyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla yine aþaðýdaki tabloda yazýlý gün ve saatlerde Bakýrköy 2. Ýcra Dairesinde, 2. arttýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu arttýrmada rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2.) Ýhale damga pulu, Tellaliye resmi, alýcý adýna tahakkuk edecek tapu harcý satýn alana ait olacaktýr. Birikmiþ emlak vergi borçlarý ve tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenir. Kdv Kanunun 17/4-1 mad de si ne gö re, 4743 sa yý lý ka nun hü küm le ri ne gö re ku - ru lan var lýk yö ne tim þir ket le ri nin dev ral dýk la rý a la cak la rýn te mi na tý o luþ tu ran mal ve hak la rýn mü za ye de ma hal lin de sa tý þý da hil tes li mi, ge rek a la ca ða mah su ben, ge rek se 3. þa hýs lar ta ra fýn dan sa týn a lýn ma sý ha lin de kdv' den mu af týr. 3.) Arttýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 4.) Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5.) Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 6.) Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olun gideri verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 7.) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2007/2480 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc.Ýf.K.126) Yönetmelik Örnek No: 27 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. BAKIRKÖY 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) SAYI: 2011/319 TAL. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý 1 NOLU TAÞINMAZ TAPU KAYDI : Þ.Urfa Merkez, Bamyasuyu Mah. 142 ada, 5 parsel, 47 nolu baðýmsýz bölüm vasfýndaki dükkân HALÝ HAZIR DURUMU : Satýþa konu taþýnmaz Þanlýurfa, Merkez, Bamyasuyu Mah. Cumhuriyet Caddesi, eksi hal pazarý yaný 142 ada, 5 parsel birinci katýnda bulunan dükkân olup, yapýlaþmanýn bittiði, iþ yoðunluðunun çok fazla olduðu bir bölgededir. Dükkân atýl durumda olup yerler karo mozaik kaplamadýr. Yapýlan ölçümlerde dükkânýn yaklaþýk olarak 25 m 2 olduðu tespit edilmiþtir. MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL'dir. SAAT : 10:00-10:10 2 NOLU TAÞINMAZ TAPU KAYDI : Þ.Urfa Merkez, Bamyasuyu Mah. 142 ada, 5 parsel, 48 nolu baðýmsýz bölüm vasfýndaki dükkân HALÝ HAZIR DURUMU : Satýþa konu taþýnmaz Þanlýurfa, Merkez, Bamyasuyu Mah. Cumhuriyet Caddesi, eksi hal pazarý yaný 142 ada, 5 parsel birinci katýnda bulunan dükkân olup, yapýlaþmanýn bittiði, iþ yoðunluðunun çok fazla olduðu bir bölgededir. Dükkân atýl durumda olup yerler karo mozaik kaplamadýr. Yapýlan ölçümlerde dükkânýn yaklaþýk olarak 25 m 2 olduðu tespit edilmiþtir. MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL'dir. SAAT : 10:20-10:30 3 NOLU TAÞINMAZ TAPU KAYDI : Þ.Urfa Merkez, Bamyasuyu Mah. 142 ada, 5 parsel, 49 nolu baðýmsýz bölüm vasfýndaki dükkân HALÝ HAZIR DURUMU : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Þan lý ur fa, Mer kez, Bam ya su yu Mah. Cum hu ri yet Cad de si, ek si hal pa za rý ya ný 142 a da, 5 par sel bi rin ci ka týn da bu lu nan dük - kan o lup, ya pý laþ ma nýn bit ti ði, iþ yo ðun lu ðu nun çok faz la ol du ðu bir böl ge de dir. Dük - kan a týl du rum da o lup yer ler ka ro mo za ik kap la ma dýr. Ya pý lan öl çüm ler de dük ka nýn yak la þýk o la rak 25 m 2 ol du ðu tes pit e dil miþ tir. MUHAMMEN BEDELÝ: ,00 TL'dir. SAAT : 10:40-10:50 4 NOLU TAÞINMAZ TAPU KAYDI : Þ.Urfa Merkez, Bamyasuyu Mah. 142 ada, 5 parsel, 50 nolu baðýmsýz bölüm vasfýndaki dükkan HALÝ HAZIR DURUMU : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Þan lý ur fa, Mer kez, Bam ya su yu Mah. Cum hu ri yet Cad de si, ek si hal pa za rý ya ný 142 a da, 5 par sel bi rin ci ka týn da bu lu nan dük - kan o lup, ya pý laþ ma nýn bit ti ði, iþ yo ðun lu ðu nun çok faz la ol du ðu bir böl ge de dir. Dük - kan a týl du rum da o lup yer ler ka ro mo za ik kap la ma dýr. Ya pý lan öl çüm ler de dük ka nýn yak la þýk o la rak 25 m 2 ol du ðu tes pit e dil miþ tir. MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL'dir. SAAT : 11:00-11:10 5 NOLU TAÞINMAZ TAPU KAYDI : Þ.Urfa Merkez, Bamyasuyu Mah. 142 ada, 5 parsel, 51 nolu baðýmsýz bölüm vasfýndaki dükkan HALÝ HAZIR DURUMU : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Þan lý ur fa, Mer kez, Bam ya su yu Mah. Cum hu ri yet Cad de si, ek si hal pa za rý ya ný 142 a da, 5 par sel bi rin ci ka týn da bu lu nan dük - kan o lup, ya pý laþ ma nýn bit ti ði, iþ yo ðun lu ðu nun çok faz la ol du ðu bir böl ge de dir. Dük - kan a týl du rum da o lup yer ler ka ro mo za ik kap la ma dýr. Ya pý lan öl çüm ler de dük ka nýn yak la þýk o la rak 25 m 2 ol du ðu tes pit e dil miþ tir. MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL'dir. SAAT : 11:20-11:30 6 NOLU TAÞINMAZ TAPU KAYDI : Þ.Urfa Merkez, Bamyasuyu Mah. 142 ada, 5 parsel, 52 nolu baðýmsýz bölüm vasfýndaki dükkan HALÝ HAZIR DURUMU : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Þan lý ur fa, Mer kez, Bam ya su yu Mah. Cum hu ri yet Cad de si, ek si hal pa za rý ya ný 142 a da, 5 par sel bi rin ci ka týn da bu lu nan dük - kan o lup, ya pý laþ ma nýn bit ti ði, iþ yo ðun lu ðu nun çok faz la ol du ðu bir böl ge de dir. Dük - kan a týl du rum da o lup yer ler ka ro mo za ik kap la ma dýr. Ya pý lan öl çüm ler de dük ka nýn yak la þýk o la rak 25 m 2 ol du ðu tes pit e dil miþ tir. MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL'dir. SAAT : 11:40-11:50 SATIÞ ÞARTLARI 1- Satýþ 14/02/2012 günü 10:00-11:50 saatleri arasýnda Þ.Urfa 3.ÝCRA müd. Koridoru adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý þar týy la 24/02/2012 gü nü ay ný yer de ve sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý - ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol - ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me i le pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi düþecektir. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de on gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir.ta pu har cý nýn 1/2'si, i ha le mik ta rý nýn % 18 o ra nýn dan he sap la na cak K.D.V., i ha le dam ga ver - gi si ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler (em lak bor cu), ta pu har cý nýn 1/2 si ve tel la li ye har cý sa týþ be de lin den Mü dür lü ðü müz ta ra fýn dan ö de ne cektir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ve da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de Da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca yasal faizinden müte-selsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve yasal faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacaktýr, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilecektir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüðümüzün yukarýda belirtilen dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 12/12/2011 (ic.ýf.k.126) (*) Ýlgililer hakký tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ÞANLIURFA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 13 Ý LAN Y Dosya No : 2011/ 884 Talimat. Satýlmasýna karar verilen gayri menkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAPU KAYDI : Ýstanbul i li, Bü yük çek me ce il çe si, Mi mar si nan kö yü, 2 Paf ta, a da, 3436 par sel de ka yýt lý 11515,00 m 2 yü zöl çüm lü, 'El li Ye di A det Be to nar me Kar gir Dub - leks Vil la' ni te lik li a na ta þýn mazda 100/5700 arsa paylý, Zemin+1 kat A-10 Blok 4 baðýmsýz nolu 'Dubleks Villa' vasýflý ana taþýnmaz ÝMAR DURUMU : Dos ya sýn da mev cut Bü yük çek me ce Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn ta rih li ya zý sýn da; Bü yük çek me ce Ýl çe si, Ba tý köy Ma hal le si, 3436 par se lin o - nay lý Mev zi Ý mar Pla nýn da ko nut a la nýn da, blok ni zam, H: 6,50 m o la rak i ma rý nýn bu - lun du ðu be lir til mek te dir. MAHALLÝ DURUMU : Satýþa konu taþýnmaz; Büyükçekmece, Mimarsinan köyü 3436 parsel numarasýnda kayýtlý A-10 Blok, zemin+1 kat, 4 numaralý Dubleks Villa nitelikli taþýnmazý olup, taþýnmaz adres olarak Mustafa Kemal Bulvarý (Es ki Ýb ra him za de Cad de si) ü ze rin de yer a lan Sa hil te pe vil la la rý ad lý si te i çe ri sin de yer al mak ta dýr. Ta þýn - ma zýn ze min de ki nu ma ra sý 109 dur. Ba ðým sýz bö lüm kýs mi bod rum, ze min, 1 a det nor - mal kat ve ça tý a ra sý bö lüm den o luþ mak ta dýr. Ze min kat ta gi riþ te ra sý, wc, a çýk mut - fak, sa lon ve ar ka te ras bö lüm le ri, ah þap mer di ven i le u la þý lan nor mal kat ta 3 a det ya - tak o da sý, bal kon, ban yo+wc, ça tý a ra sý bö lüm de i se 1 a det o da bu lun mak ta dýr. Ba ðým - sýz bö lüm de ki kul la ným a la ný 240,00 m 2 dir. Vil la nýn ze min ka týn da ki sa lon ze mi ni nin la mi nant par ke kap lý ol du ðu, sa lon da þö mi ne ol du ðu tes pit e dil miþ tir. Ba ðým sýz bö lü - mün yer al dý ðý si te gi ri þi gü ven lik kon trol lü dür. Si te ye a it yüz me ha vu zu, ço cuk par ký bu lun mak ta dýr. Ay rý ca, si te nin de niz den ya rar lan ma im ka ný mev cut tur. Si te nin ge niþ ve ba kým lý bah çe si mev cut o lup, bah çe a la ný zen gin bit ki ör tü sü ne sa hip tir. Si te i çe ri - sin de ya ya ve a ra ba yol larý bu lun mak ta dýr. Si te de a raç o to park yer le ri mev cut tur. Si - ten in ya kýn çev re sin de Em lak Ban ka sý ka li te ve stan dart la rýy la in þa e dil miþ Mi ma ro ba ve Si na no ba ko nut la rý, Öz lem Sa hil, Ro se Ma ri ne ve Lev tur ad lý si te ler yer al mak ta dýr. U la þý mý ko lay bir böl ge de yer al mak ta dýr. Top lu ta þým im ka ný na sa hip tir. Si te nin yer al dý ðý böl ge de alt ya pý i ma lat la rý ta mam lan mýþ o lup böl ge ye be le di ye hizmeti verilmektedir. Çarþý, pazara, alýþveriþ yerlerine yakýn konumdadýr. KIYMETÝ : tarihli kýymet takdiri raporunda ,00 TL kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1. Satýþý; tarihinde, saat a ra sýn da Bü yük - çek me ce 3. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa - týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar - tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, 2. Satýþý: tarihinde yu ka rý da be lir ti len ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka nun'un 1. mad - de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhaleye itiraz vaki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i - le) sa týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4).Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu har cý ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler - de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri müþ te ri ta ra fýn da ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, tel - la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. c- Ýhaleye iþtirak edenlerin icra satýþ dosyasý, tapu kaydý, þartname, ilan ve tebligatlarý incelemek suretiyle ihaleye katýldýðýný kabul ettiði. Satýlacak taþýnmazýn Tapu kaydýnda varsa; taþýnmazýn bütünleyici parçalarýnýn (MK.. md. 684, 862), taþýnmazýn eklentilerinin (MY. Md. 686, 862), hukuki semerelerinin (MK.. md. 879), Taþýnmazýn birleþtirilmesi durumunun (MK. Md. 859), ÝÝK md. göre Taþýnmaz mükellefiyetlerinin (Ýntifa hakký MK. m. 794, oturma hakký MK. m. 823, üst hakký MK. m. 834, kaynak hakký MK. m. 837, Ýrtifak haklarý MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldýðý kabul edilir. d- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin ( * ) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. e- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so - nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ye te - mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. f- ÝÝK.nun 127 maddesi gereðince Tapu kaydýnda adý geçipte satýþ ilaný tebligatý yapýlamayan tüm ilgililere iþ bu ilanýn teblið yerine geçileceði hususu kainle ilan olunur. g- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. h- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda belirtilen dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 16/12/ B: B. ÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: Esas Örnek No: 27 1-Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Afyonkarahisar ili merkez Kanlýca mah ada, 20 parselde kayýtlý 1.192,00m 2 yüzölçümlü Arsa niteliðin de ki ta þýn ma zýn B blok i kin ci kat 5 no lu ba ðým sýz bö lüm no lu MES KEN Af yon ka ra hi sar i li mer kez Kan lý ca mah a da, 20 par sel de ka yýt lý 1.192,00m 2 yü zöl çüm lü Ar sa ni te li ðin de ki ta þýn ma zýn B blok i kin ci kat 5 no lu ba - ðým sýz bö lüm no lu MES KEN ol du ðu, bod rum, ze min, 1. kat, 2. kat ve 3. kat tan o luþ - tu ðu her kat ta 2 da i re nin bu lun du ðu, B blo ðu bi na cep he si sol kýs mýn da ay ný mev - ki i ve ko nu mun da o lan i kin ci kat 5 no lu mes ken da i re nin yak la þýk 120,00m 2 in þa at a lan lý ol du ðu, mes ken da i re nin an tre, hol, 3 o da 1 sa lon, mut fak, wc ve Ivb i le ban yo ma hal le rin den o luþ tu ðu, tüm o da la rýn, an tre, hol du var la rý nýn al çý sý va lý ve bo ya lý ol du ðu, ta van la rýn da al çý sý va ve bo ya lý ol du ðu, kar ton pi yer kap la ma lý ol du ðu, tüm o da la rý nýn ta ban la rý nýn ah þap la mi nant par ke kap la ma lý ol du ðu, iç ka pý la rýn ah þap A me ri kan ka pý, pen ce re le rin ý sý cam lý pvc doð ra ma, dýþ gi riþ ka pý sý nýn da çe lik ka pý ol du ðu, an tre, hol, mut fak ve ýs lak ze min le rin ta ma mý nýn ta ban dö þe me le ri nin se - ra mik kap la ma ol du ðu, ay rý ca wc, la va bo, ban yo ve mut fak du var la rý nýn se ra mik kap la ma lý ol du ðu, mut fak ta mer me rit mut fak tez ga hý i le alt ve üst mut fak do lap - la rý nýn mev cut ol du ðu, e lek tri ði ve su yu mev cut o lan ka lo ri fer li mes ken da i re le rin ha len kul la nýl mak ta ol du ðu, her han gi bir u la þým ve alt ya pý so ru nun bu lun ma dý ðý, þe hir mer ke zi ne 4 km me sa fe de ol du ðu, her tür lü be le di ye hiz met le rin den ya rar la - nan mes ken dir. Af yon ka ra hi sar Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn ya zý sý i le i mar planýnda konut alanýnda kalmakta olduðu, ayrýk nizam 4 kat % 40 inþaat müsaadelidir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 09:00-09:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1-Birinci açýk artýrma günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda YENÝ BELEDÝYE MEZAT SALONU MERKEZ / AFYONKARAHÝSAR adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedele alýcý çýkmazsa en çek artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle günü YENÝ BELEDÝYE MEZAT SALONU MERKEZ / AFYONKARAHÝSAR adresinde yukarýda belirtilen saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaklarý toplamýný, satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmesi ve artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý lazýmdýr.böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver - me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým ve sa tým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi - rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3-Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin - de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma - dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di - le rin den tah sil e di le cek tir. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o - lunur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝKm.126) B: T.C. AFYONKARAHÝSAR 3.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/4395 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: Taþýnmazýn Tapu Kaydý : Ýstanbul ili, Avcýlar ilçesi, Avcýlar mahallesi mevkii, 33 pafta, parsel sayýlý, 511,00 m 2 alanlý 1131/14023 arsa paylý 3. kat 11 nolu meskenin tamamý. Taþýnmazýn Ýmar Durumu : Dosyasýnda bulunan Avcýlar Ýlçesi, Ambarlý Mahallesi 33 pafta, par sel sa yý lý söz ko nu su par sel: 28/08/2008 tas dik ta rih li, 1/1000 öl çek li Av cý lar Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da H=12,50 M, ir ti fa da ay rýk ni zam 4. kat ön bah çe: 4:00m, ar ka bah çe:3,00m yan bah çe: 3,00m þart la rýn da ko nut sa ha sýn da kal mak ta dýr. Taþýnmazýn Yüzölçümü : 511,00m 2 Taþýnmazýn Arsa Payý : 1131/14023 Taþýnmazýn Hali Hazýr Durumu ve Özellikleri : Ýstanbul ili, Avcýlar ilçesi, Ambarlý Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, Harmantepe sokak no: 15/2 adresinde mevcut tapunun 33 pafta, parsel sayýlý 511,00m 2 alanlý arsa üzerinde 1 bodrum, 1 zemin + 3 adet normal kattan müteþekkil beher katýnda 2'er dairesi olan çift giriþli B.A.K bir yapýnýn mevcut olduðu görülmüþtür. Deðer tespitine konu olan mesken binanýn 3. normal katýnda 11 nolu meskendir. Mesken 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, WC ve balkonlardan müteþekkil, salon ve oda taban alanlarý parke, ara ýslak alanlarý hol, antre, balkon, banyo, mutfak vb) gibi yerlerin taban alanlarý seramik, ip doðramalarý kapý kanat ve kasalarý beyaz Amerikan kapý, dýþ doðramalarý pencere kanat ve kasalarý pimapen, ýsýtma sistemi doðalgaz kombi kaloriferli, mutfak dolaplarý kaplama, tezgahý granit, duvarlarý fayans, banyosu klozet lavabo duþa kabinli, duvarlarý renkli fayans, mesken saten boyalý, elektrik ve suyu mevcut, tahmini olarak 120m 2 alanlý bir mesken olduðu tespit edilmiþtir. Takdir Olunan Kýymeti : ,00TL KDV Oraný : % 1 1. Satýþ Günü : 03/02/2012 Günü saat: 14:15-14:25 2. Satýþ Günü : 13/02/2012 Günü saat: 14:15-14:25 Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te KÜ ÇÜK ÇEK ME CE 4. ÝC RA MÜ DÜR LÜ - ÐÜ'da açýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60 ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la - cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik ta ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým - dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir. Ý ha le dam ga pu lu % 1 KDV. Ta pu har cý nýn 1/2 'si, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý - cý ya a it tir. Tel la li ye ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin - de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk - ça pay laþ ma dan ha rip bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da - ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o - la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masraf verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenleri þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/4395 Talimat sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur B: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI : 2010/2651 TALÝMAT Bir borçtan dolayý hacizli olup aþaðýda tapu kaydýnda, cinsi, evsafý, kýymeti ile önemli özellikleri ve satýþ þartlarý belirtilen taþýnmaz, Müdürlüðümüzce açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir, TAPU KAYDI Ýstanbul ili, Avcýlar ilçesi, Avcýlar mah. Mevki, 46 pafta, 7218 parsel sayýlý, 252 m 2 alanlý, 30/300 arsa paylý 1. kat 5 nolu dairenin tamamýdýr. ÝMAR DURUMU Ýstanbul ili, Avcýlar ilçesi, 46 pafta, 7218 parsel sayýlý söz konusu parsel ; 1/1000 ölçekli, 28/08/2008 tasdik tarihli, Avcýlar Uygulama imar Planýna göre ön bahçe: 5,00 m, arka bahçe: 4,00 m, yan bahçe, 3,00 m, bina yüksekliði H=12,50 m, (4 kat) ikiz nizam konut alanýnda kalmaktadýr. Ayrýca söz konusu yerdeki binaya 07/05/1997 tarih ve 15/45 sayý ile tatil tutanaðý tanzim edilmiþtir. HUDUDU VE SAHASI Tapu kaydý ve ekli çapý mahalline uygulandýðýnda çapýnýn zeminine uygun olduðu tespit edilmiþtir, HALÝ HAZIR DURUMU ve EVSAFI Satýþa konu taþýnmaz, Ýstanbul ili, Avcýlar ilçesi, M. Kemalpaþa Mah. Karadut Sok No: 165 adresinde mevcut tapunun 46 pafta, 7218 parsel sayýlý m 2, alanlý arsa üzerinde 1 bod rum + ze min + 3 a det nor mal kat ve ça tý ka týn da müþ te þek kil B.A.K Bir ya pý nýn mev cut ol du ðu gö rül müþ tür. Sa tý þa ko nu o lan me sken bi na nýn 1. nor mal ka týn - da o lup, 5 no lu mes ken dir. Mes ken: 2 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, WC ve bal kon lar dan mü te þek kil o lup, sa lon ve o da ta ban a lan la rý par ke, tüm a ra ýs lak a lan la rý (hol bal kon, mut fak, ban yo) gi bi yer le rin ta ban a lan la rý nýn ta ma mý nýn se ra mik, mut fak do lap la rý le - mi nant, tez ga hý mer mer, du var la rý fa yans, ban yo su klo zet li la va bo lu, du þa ka bin li, du - var la rý fa yans, iç doð ra ma la rý ka pý, ka nat ve ka sa la rý ah þap ci la lý, dýþ doð ra ma la rý pen - ce re ka nat ve ka sa la rý, pi ma pen, mes ken: sa ten bo ya lý, e lek tri ði, su yu mev cut do ðal - gaz kom bi ka lo ri fer li, tah mi ni o la rak 90 m 2 a lan lý bir mes ken ol du ðu tes pit e dil miþ tir. KIYMETÝ Yukarýda izah e di len tüm hu sus lar dik ka te a lý na rak ta þýn ma zýn bu lun du ðu mev ki i i - ma rý, yü zöl çü mü, ha li ha zýr du ru mu ci va rýn da ki em sal em lak a lým ve sa tým ra yiç le ri, u - la þý mý, iþ mer kez le ri ne, mez kur yer le re, a na ar te re, a lýþ ve riþ mer kez le ri ne ya kýn lý ðý be - le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma du ru mu, in þa a týn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka - li te si, yýp ran ma pa yý, ol du ðu gi bi kul la nýl ma sý ha lin de ge ti re bi le ce ði ge li ri, de ðe ri ne te - sir e den tüm et ken ler i le gü nün e ko no mik ko þul la rý da göz ö nü ne a lý na rak mez kur ta - þýn ma zýn bu gün kü kýy met tak di ri: 5 NOLU MESKENÝN DEÐERÝ : ,00 TL ÝHALENÝN YAPILACAÐI YER. GÜN VE SAAT: 1.Satýþ: Küçükçekmece 3. icra Müdürlüðünde 27/01/2012 günü 14:30-14:40 saatleri arasýnda 2.Satýþ: Küçükçekmece 3. icra Müdürlüðünde 06/02/2012 günü 14:30-14:40 saatleri arasýnda SATIÞ ÞARTLARI 1- Birinci satýþ yukarýda tayýn edilen gün, yer ve saatleri arasýnda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr, bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 in ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla yukarýda yazýlý yer,gün ve saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr, bu artýrmada da rüçhanlý alacaklarýn alacaklarýný, tahmin edilen kýymetin % 40' ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarý geçmesi lazýmdýr. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me ti nin % 20 si nis pe tin de pey ak - çe si (Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 SK'un 1. mad de si gö re "dö viz te mi nat o la rak ka bul e di le me ye ce ðin den na kit Türk Li ra sý a lý na cak týr.) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz- ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu ver me si ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ray la ya pý la cak týr, a lý cý ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, KDV, i ha le dam ga res mi pu lu ta pu a lým har cý tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Sa týþ ta ri hi i ti ba riy le var sa gay ri men ku lün ay ný na i liþ kin bi rik - miþ em lak ve ver gi borç la rý, tel la li ye i le ta pu sa tým har cý borç lu ya a it o lup, sa týþ be de - lin den i a de o lu nur. 3-Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su suy la fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di - a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri ge rek mek tir, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý - ra ký la cak lar dýr. 4-Alýcý i ha le ye a la ca ða mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dý i le i ha le nin fes hi ta - lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK' un 130. mad de si ne gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5-Gayri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fes ho luna rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du - ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men 7 gün müd det le ar týr ma ya çý ka rý lýr, bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip yal nýz ca sa týþ tan en az 7 gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. 6-Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 7-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüðümüzde açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 8-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 9-Satýþ ilaný il gi li le rin dos ya ve ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad re se teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de il gi li ler ve ad res len bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn. Ý la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ad re si ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la ka dar lar i çin ay rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr.) 13/12/ B: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/2220 Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü a þa ðý da be lir ti len yer ve sa at ler a ra - sýn da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; Sa tý þa iþ ti - rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra sý pe þin pa ra ya - da eþ de ðer de ka ti ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri ge rek ti ði, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den mev zu a týn ön gör dü ðü o ran lar da K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart - na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör - ne ði nin is te ye ne gön de ri le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Bedeli Adedi Cinsi ,00 TL 1 45 FK 098 plakalý 2005 model Mazda 3 SED 1,6 sedefli kýrmýzý renk LPG dönüþümlü hususi otomobil (motor no Z þasi: JMZBK12Z ) Satýþ Saati : 10:00-10:05 Arasý Satýþ Yeri : Muradiye Organize Sanayi Bölgesi 9. sokak no: 6/4 MANÝSA Bedeli Adedi Cinsi ,00 TL 1 45 FK 016 Renault marka 2004 model, Laguna II V Privilege, duman gri renk hususi otomobil. Motor no: K4M D084563, þasino: VF1BG0A Satýþ Saati : 10:20-10:25 Arasý Satýþ Yeri : Muradiye Organize Sanayi Bölgesi 9. sokak no: 6/4 MANÝSA Bedeli Adedi Cinsi 9.000,00 TL 1 45 FK 558 Plaka BMC marka 2007 model, Levend L-100, BMC beyazý renk tek sýralý kasalý kamyonet. Motor no: BD , þasi no: NMC100BDTSH Araçta muhtelif çizik ve küfler ile boya izleri mevcut Satýþ Saati : 10:35-10:40 Arasý Satýþ Yeri : Muradiye Organize Sanayi Bölgesi 9. sokak no: 6/4 MANÝSA B: T. C. MANÝSA 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/375 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 06/01/2012 günü saat 09:30-09:40 saatleri arasýnda Yavuz Selim Mahallesi Ziyaret Sok. Kardelen Otoparký Tosya Ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met - le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 11/01/2012 Çar þam ba gü nü ay ný yer ve sa - at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la - rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra - nýn da KDV.'nin a lýcýya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce - ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 13/12/2011 Takdir Edilen Deðeri TL Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 1 Adet 06 BP 4961 Plakalý, 2005 Model, FORD Marka, RANGER XLT Tipli, Gri renkli açýk kasalý kamyonet. B: T. C. TOSYA / KASTAMONU ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/7641 ESAS. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü Saat 11:50-12:00 Eyüp Sultan Otoparký Fahri Korutürk cad. Zemzem sk. No: 5 EYÜP/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak - la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di - ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is - te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma rý sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi ,00 YTL 1 Adet 34 ZR 7306 PLAKALI PEUGEOT MARKA HAÇBEK CÝNSÝ GRÝ RENKLÝ 2001 MODEL ÖN VE ARKA TAMPON VURUK SOL ÇAMURLUK ORTASI YOK BAGAJ KAPISI VURUK HUSUSÝ OTOMOBÝL. Toplam: ,00 YTL B: T.C. ÝSTANBUL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

14 14 SPOR Y Terim: Kadroya takviye yapýlacak G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, takýma takviye yapmayý düþündüklerini belirterek, "Ancak devre arasý transfer yapmak da kolay deðildir" dedi. Terim, 'Muslera için 'Taffarel'den sonra gelmiþ en iyi kaleci diyebiliriz'' diye konuþtu. GA LA TA SA RAY Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te rim, 1-0 ka za ný lan Ma ni sas por ma çý nýn ar dýn dan lig de ta mam la nan ilk ya rý yý de - ðer len dir di. Te rim, gel dik le ri nok ta da se - zon ba þýn da yap týk la rý a na liz le rin bir ço ðu - nu tut tur duk la rý ný söy ler ken, þöy le ko nuþ - tu: ''A ma bir çok þe yi de tam ma na sýy la hal - le de me dik. A ma 3., 5. ve ya 8. sý ra da ol du - ðu muz za man lar dü - þü nü lür se, bu ö nem li bir ba þa rý dýr. Ye ni bir baþ kan, ye ni bir yö - ne tim, ye ni bir tek nik he yet var dý. Gön de ri - len o yun cu - nun ye ri ne 9-10 o - yun cu a la rak de vam e de bil mek, ö nem li bir tes pit tir. Bu tes pi - tin so nun da da bir - çok ma çý i yi oy na ya - rak, i yi oy na ma dý ðý - mýz maç lar da i se i yi mü ca de le e de rek ilk ya rý nýn li de ri ol duk. Bu Ga la ta sa ray lý lar ve ta kým i çin mo ral a çý sýn dan ö nem li dir. Yo - lu mu zun çok u zun ol du ðu ve bir çok ha ta - mý zýn da ol du ðu bir ger çek tir. Bu nu da ha i yi ye çe vir mek i çin ça lý þa ca ðý mýz dan tüm Ga la ta sa ray lý lar e min o la bi lir.'' ARA TRANSFER KOLAY DEÐÝL Fa tih Te rim, ba sý na trans fer le il gi li yan - sý yan a sýl sýz ha ber ler den dert ya nar ken, kad ro la rý na tak vi ye yap ma yý ta bi i ki dü - þün dük le ri ni kay det ti. Ba sýn da ne re dey se trans fe ri bit mek ü ze re gi bi ve ri len bir çok o yun cuy la hiç gö rüþ me dik le ri ni an la tan Te rim, ''Da ha ön ce sor du nuz ve Am ra bat'ý söy le dim. Yö ne ti ci le ri miz de o dö nem ta - lip ol du. Sol bek trans fe ri i se bi zim hiç gün de mi miz de yok. Maç tan 1 gün ön ce, maç gü nü ya zý lar çý ký yor sol bek le il gi li. Bu du rum Ga la ta sa ray lý lar da bek len ti ye ne - den o lu yor. Ta ký ma tak vi ye yap ma yý ta bii ki dü þü nü yo ruz. Gi de cek ar ka daþ la rý mýz da o la bi lir a ma bu tak vi ye bi zim müm - kün se ka li te mi zi ar týr ma ya yö ne lik o lur sa da ha i yi o lur. Ol ma sý i çin uð ra þý yo ruz. Þim di da ha net uð ra þa ca ðýz. Müm kün o - lur ve a yýn 1'i ne ka dar ta mam la ya bi lir sek. an tren ma na çýk ma sý ný, bi zim le bir lik te ol - ma sý ný is te riz. Ko lay bir þey de ðil dir ve teh - li ke li dir dev re a ra sý o yun cu al mak. Ta ký ma en teg re ol ma lý. Al mak i çin al mak, tec rü - bem den ko nu þu yo rum, bi ze ya rar ye ri ne za rar ge ti rir'' di ye ko nuþ tu. KALECÝ MUSLERA'YI ÖVDÜ Fa tih Te rim, son dö nem de ki per for - man sýy la göz dol du ran U ru gu ay lý ka le - ci Mus le ra'ya öv gü de bu lu na rak, ''Mus - le ra i yi bir ka le ci ve i yi bir in san. Çok genç ol ma sý na rað men çok ö nem li maç la rý kal dý ra bi - le cek ka pa si te de bi ri. Bu da çok ö - nem li. Gün geç tik - çe de fans la an laþ - ma sý da ha faz la la - þý yor, ken di ne gü - ve ni, ta ký mýn o na gü ve ni ar tý yor. Gol ye me dik çe bun lar per çin le þi yor. Taf - fa rel'den son ra gel - miþ en i yi ka le ci di ye bi li riz. Av ru - pa'nýn de en i yi ka - le ci le rin den. Da ha da i yi o la cak'' þek - lin de ko nuþ tu. MELO ÇABUK ADAPTE OLDU Per for man sý be ðe ni len i sim ler den Me lo'nun du ru mu na da de ði nen Te - rim, ki ra lýk o lan o yun cu yu al mak i çin gi ri þim ler de bu lu na bi le cek le ri ni an la týr - ken, ''Me lo ö nem li o yun cu la rý mýz dan bi ri ve ki ra lýk. Mu hak kak gi ri þim ler o la - cak týr. Sa býr la ha re ket et mek te fay da var. Çok ça buk a dap te o lan, ne re dey se hiç a dap tas yon so ru nu ya þa ma yan klas ve yü re ðin den oy na yan ö nem li bir o - yun cu. O gö rüþ me ler i çin da ha za man var. Ma kul öl çü ler de Ga la ta sa ray bu ko - nu ya yak la þa cak týr'' i fa de le ri ni kul lan dý. MHK Baþkaný Yusuf Namoðlu, "Av ru pa'nýn hiç bir ül ke sin de hakemlere Tür ki ye'de ki ka dar e leþ ti ri yok tur'' de di. FOTOÐRAF: A.A ÜNÝVERSÝTEDE HAKEM KURSLARI AÇILACAK TÜRKÝYE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Mer kez Ha kem Ku ru lu (MHK) Baþ ka ný Yu suf Na moð lu, ha kem Cü neyt Ça kýr'ýn 2012 Av ru pa Þam pi yo na sý'nda gö rev ya pa cak ol ma sýn dan do la yý çok mut lu ol duk la rý ný be lir te rek, ''Ýn - þal lah Cü neyt Ça kýr, Av ru pa Þam pi yo na sý'nda i yi maç lar yö - ne te rek, fi na li yö net me ye hak ka za nýr'' de di. Na moð lu, Ha zi - ran a yýn da gö re ve gel di ði za man her ke sin he de fi ni sor du ðu nu kay de de rek, ''Ben de id di a lý þe kil - de o gün ler de '2012 Av ru pa Þam pi yo na sý Fi nal le ri'nde en az 1 ha kem' de miþ tim. O i fa de yi kul lan dý ðým za man pek cid di ba - kýl ma dý ðý ný gör müþ tüm. Þim di o nun ger çek leþ me sin den do la yý MHK de, Tür ki ye de, ha kem de çok mut lu. Ýn þal lah Cü neyt, Av - ru pa Þam pi yo na sý Fi nal le ri'nde çok i yi maç yö ne te rek, fi na li yö - net me ye hak ka za nýr. O da bi ze ay rý gu rur ve rir'' di ye ko nuþ tu. Yu suf Na moð lu, ha kem le re yö ne lik e leþ ti ri ler le il gi li o la rak, MHK Baþkaný Yusuf Namoðlu. ''Tür ki ye'de be nim ha kem lik yap - tý ðým yýl lar dan be ri hep e leþ ti ri var dýr. Ben 12 se ne FI FA ha kem - li ði, 18 se ne de göz lem ci ve de le ge o la rak, ya ni 30 se ne Av ru pa a re - na sýn da yým. 30 se ne de gör dü - ðüm Av ru pa'nýn hiç bir ül ke sin de Tür ki ye'de ki ka dar e leþ ti ri yok tur'' de di. Tür ki ye'de ha kem ka rar la rý - nýn çok ir de len di ði ni di le ge ti ren Na moð lu, þöy le de vam et ti: ''Ba kýn Al man ya'da top oy - na yan Türk ler var. Bir so run, maç tan son ra bi zim gi bi di lim di lim 90 da ki ka ya pý lý yor mu. Ýn gil te re'yi sey re di yo ruz, ne ha kem ha ta la rý o lu yor, prog - ram var mý ve ya ga ze te ler de böy le bir e leþ ti ri var mý, yok. Ha kem bir ka rar ve ri yor her ta ra fa çe ki li yor. O ha le ge li yor ki ha ke min ha ta sý san ki ta ký - mýn ba þa rý sýz lýk la rý ný ka pa tan bir un sur ha li ne ge li yor. Bu doð ru de ðil. He pi miz fut bo la hiz met e di yor sak, bi raz ob jek - tif ol ma mýz ge re kir. E leþ ti ri len ha kem ar ka daþ la rý mýz Av ru pa a re na sýn da çok ba þa rý lý maç lar yö net mek te dir. Cü neyt Ça kýr bel li, Fý rat Ay dý nus ter fi et ti. Av ru pa a re na sý on la rýn im ti - han a la ný dýr. Ba þa rý lý o lup ol - ma dýk la rý o ra da bel li.'' MHK Baþ ka ný Yu suf Na - moð lu, ''He de fim, ü ni ver si te genç li ði ni ha kem lik ca mi a sý na çe ke bil mek. Bu nun i çin ü ni ver - si te ler de ha kem kurs la rý dü zen - le mek is ti yo ruz'' di ye ko nuþ tu. Na moð lu, þi ke id di a la rýn da þu a - na ka dar hiç bir ha ke min i zi nin ol ma dý ðý ný da be lirt ti. ÜL KER SPORTS A RE NA GÜN SA YI YOR FENERBAHÇE Ül ker Bas ket bol Ta ký mý'nýn maç la rý ný ya pa ca ðý, Fe ner bah çe U lus la ra ra sý Spor Komp lek si Ül ker Sports A re na'nýn kom bi ne kart la rý sa tý þa çý ka rýl dý. VIP sa ha ke - na rý, VIP, 1., 2., 3. ve 4. ka te go ri ol mak ü ze re top lam 6 ka te go ri den o lu þan kom bi ne ler ya rým ve 1,5 se zon luk o la rak tri bün le re gö re Eusebio hastaneye kaldýrýldý nportekýz fut bo lu nu nu ef sa ne vi i sim le rin den 69 ya þýn da ki E u se bi o, za tür re teþ hi siy le has ta ne ye kal dý - rýl dý. E u se bi o'nun 15 yýl for ma sý ný giy di ði Ben fi ca Ku lü bü'nün a çýk la ma sýn - da, es ki fut bol cu nun za - tür re baþ lan gý cý ne de niy le 48 sa at ön ce Liz bon'da ki Luz Has ta ne si'ne kal dý rýl - dý ðý be lir til di. Es ki fut bol - cu nun yo ðun ba kým ü ni - te sin de gö ze tim al tý na a - lýn dý ðý kay de dil di. Yet ki li - ler, E u se bi o'nun i yi leþ me - si nin bir kaç gün a la bi le ce - ði ni söy le di ler. 150 i le 8 bin 750 li ra a ra sýn da de ði þen fi yat - lar la ta raf tar la ra su nu lu yor. Kom bi ne le rin ge nel sa tý þý na i se 26 A ra lýk Pa zar te si gü nün - den i ti ba ren baþ la na cak. Ül ker Sports A re - na'da ki sa týþ sü re cin ce kom bi ne al mak is te - yen le rin 31 A ra lýk'a ka dar sa lo nu ge zip, kol - tuk la rý ný gö re rek seçebilecekleri be lir til di. F.Bahçe ara transferi çok iyi deðerlendirmeli Þi ke, teþ vik, ha kem ha ta la rý der ken li gi mi zin ilk dev re si nin so nu na gel dik. 3 Tem - muz'dan son ra ya þa nan sü reç ten do la yý hiç a lý þýk ol ma dý ðý mýz sý kýþ tý rýl mýþ bir fiks tür ya þa dýk. Haf ta da 3 maç oy na ma yý ve fut bo lu do lu do lu ya - þa ma yý öð ren me ye ça lýþ týk. A ma sa ha dý þýn da ya - þa nan lar bu iþ ten ke yif al ma mý za en gel ol du. Pa zar gün kü der bi yi ka za nan Fe ner bah çe'nin oy na dý ðý fut bol la, An tal ya'da ki o yun a ra sýn da dað lar ka dar fark var dý. Ta kým san ki af yon yut muþ gi biy di. Vur dum duy maz bir hal dey di sa rý la ci vert li fut bol - cu lar. Ýlk ya rý bo yun ca bir tek gol po zis yo nu na gi - re me di ler. Bal yap maz a rý gi bi top çe vi rip dur du - lar. San ki ta ti le er ken çýk mýþ lar dý. A lex de So u za da sa kat la nýp çý kýn ca hep ten ya tý þa geç ti ler. Ý kin ci 45 da ki ka da da faz la bir de ði þik lik ol ma dý. Ay ný tas ay ný ha mam de vam e der ken, bi raz ký mýl - da dý lar. Bu se fer de sah ne ye Hen ri Bi en ve nu çýk tý. Gel di ði gün den be ri Fe ner bah çe'nin san tra fo ru ol - ma dý ðý ný ve o la ma ya ca ðý ný söy le di ði miz ye ni trans - fer, i ki ta ne yüz de yüz lük po zis yon da to pu dý þa rý a - ta rak tri bün le re saç baþ yol dur du. Ge çen se zo nun þam pi yon luk ya rý þýn da 9 pu an ge ri den ge lip, mut lu so na u la þý lan se rü ve nin baþ lan gý cý o lan An tal ya, bu se fer 2 pu an kay be di le rek ka pa tý lan ilk dev re nin son ma çý na ev sa hip li ði yap mýþ ol du. Þim di bu a ra trans fer dö ne mi ni çok i yi de ðer len - dir me li Fe ner bah çe yö ne ti mi. Fi zi ði kuv vet li, yýr tý cý bir san tra fo ru kad ro la rý na kat ma la rý ge re ki yor. Ay rý - ca gol yol la rýn da ve ce za a la ný i çe ri sin de et ki li bir gol - cü ye ih ti yaç ol du ðu da þüp he gö tür mez bir ger çek. Ön li be ro da ne Cris ti an Ba ro ni ne de Sel çuk Þa hin, Em re Be lö zoð lu'nun part ne ri o la bi le cek ka pa si te de de ðil ler. O yu nu i ki yön lü oy na ya mý yor lar. Ge ri den o yun ku ru la ma yýn ca da yan ve ge ri pas lar la sey re - den le ri ba yý yor lar. Bu böl ge yi can lan dýr mak ve or ta sa ha nýn di ren ci ni ar týr mak i çin Ha zi ran a yýn da pe - þin de çok ko þu lan fa kat þi ke mu hab be tin den do la yý ger çek leþ me yen Lass Di ar ra tar zý bir ta ran fer ka çý nýl - maz gö rü nü yor. Ge çen yýl ku lü be den ge len ler sko ra kat ký da bu lu nu yor lar dý. Bu se ne Mi ros lav Stoch dý - þýn da bu nu be ce re bi len kim se çýk ma dý ilk 11'in dý þýn - da ki ler den. Li gin ba þýn da kay be di len kram pon lar da dü þü nü lür se, kad ro ka li te si ni yük selt mek ve Ay kut ho ca nýn e li ni ra hat lat mak a dý na mut la ka bir kaç ka li - te li o yun cu ka zan dý rýl ma lý ta ký ma. Pla y-off'ta kar þý la þa cak ta kým lar 17 maç ka la þe - kil len me ye baþ la dý bi le. 3 bü yük ler bu mü ca de le - nin i çe ri sin de ye ri ni a la cak gi bi. Ký sa sü re de en az 4 der bi ma çý oy na na ca ðý dü þü nü lür se, bu ka pýþ - ma dan sað lam çý ka bil mek i çin i yi bir kad ro ya sa - hip ol mak þart. Bu yüz den ge le cek i yi plan lan ma lý. Eski F.Bahçeli futbolcu balkondan düþtü nkocaelý'nýn Baþiskele ilçesinde sigara içmek için çýktýðý balkondan dengesini kaybederek düþen eski Fenerbahçeli futbolcu Halil Ýbrahim Kara, yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Mahmutpaþa Mahallesi'nde bir binanýn 1. katýnda oturan akrabasýný ziyarete giden Halil Ýbrahim Kara, sigara içmek için çýktýðý balkondan dengesini kaybederek beton zemine düþtü. Evdekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çaðrýlan 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldýrýlan Kara, buradaki müdahalelerin ardýndan Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 1Kara'nýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. Lefter 86. yaþýnda nfenerbahçe Kulübü, efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in 86. yaþýný kutladý. Kulübün internet sitesinde yayýnlanan mesajda, Lefter'in bugün 86 yaþýna girdiði belirtilerek, ''Fenerbahçemizin sembol isimlerinden, efsane futbolcumuz Lefter Küçükandonyadis 86 yaþýna girdi. 22 Aralýk 1925'te dünyaya gelen, 'Ordinaryüs' lakaplý, taraftarýmýzýn stadýmýzýn önüne heykelini diktiði unutulmaz golcümüz Lefter Küçükandonyadis'e, sevdikleriyle birlikte nice mutlu yýllar diliyoruz'' denildi.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Ýnsan kendisiyle barýþýk olmalý BÝREYSEL OLARAK KÝÞÝLERÝN KENDÝYLE BARIÞIK OLMAMASININ EN TEMEL SORUN OLDUÐUNU VURGULAYAN PROF. DR. YAMAN, " ÝNSANIN KENDÝSÝ ÝÇÝNDE NASIL BÝR ÝLETÝÞÝM KURDUÐUNUN ÖNEMÝ ÇOK BÜYÜKTÜR" DEDÝ. KÜTAHYA Dum lu pý nar Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te si Kon fe rans Sa - lo nun da dü zen le nen ve An ka ra Yýl dý - rým Be ya zýt Ü ni ver si te si Öð re tim Ü - ye si Prof. Dr. Er tuð rul Ya man ýn ko - nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý Et ki li Ý le ti - þim ve Ýn san Ý liþ ki le ri ko nu lu kon fe - ran sý yo ðun il gi gör dü. Ý le ti þi mi, her in sa ný il gi len di ren bir ko nu o la rak de - ðer len di ren Prof. Dr. Er tuð rul Ya man, Tür ki ye de ki en ö nem li so rum lar dan bir ta ne si nin i le ti þim siz lik ol du ðu nu as lýn da bu nun bir so run de ðil so nuç ol du ðu nun al tý ný çiz di. U zun yýl lar dan be ri sü re ge len yan lýþ uy gu la ma la rýn so nuç la rý ný biz bu gün kar þý mýz da i le ti - þim siz lik o la rak bul duk di yen Prof. Dr. Er tuð rul Ya man, i le ti þim siz lik so ru - nun dört or tam da ge liþ ti ði ni kay det ti. Prof. Dr. Ya man, bi rey sel o la rak ki þi le - rin ken diy le ba rý þýk ol ma ma sý ný en te - mel so run o la rak gös te re rek "Ýn sa nýn ken di si i çin de na sýl bir i le ti þim kur du - ðu nun ö ne mi çok bü yük tür. de di. A Ý LE HU ZU RUN VE MUT LU LU ÐUN KAY NA ÐI DIR AÝLE i çi so run ya þa yan la rýn top lum da sað lýk lý bir i le ti þim kur ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný söy le yen Ya man, E þiy le, ço cuk la rýy la ve ak ra ba la rýy la i yi ge çi ne me yen bir in sa nýn top lu ma da çok fay da lý ol ma gi bi bir du ru mu yok tur. Çün kü a i le, yu va hu - zu run ve mut lu lu ðun kay na ðý dýr. Gü nü müz de A i - le kav ra mý nýn ü ze rin de du rul ma sa da 2,5 ki þi de o lu þan a i le ler o luþ tu rul ma ya ça lý þýl sa da a i le nin ö ne mi ü ze ri ne sa at ler ce ko nu þu la bi li nir. Öz ne ve yük le mi o lan an ne, ba ba a i le de ol mak zo run da za ten di ðer bu çuk ta ço cuk tur ya rým ço cuk. Ço cu - ðun ya rý sý an ne ba ba ya a it di ðer ya rý sý kreþ le re a it, ba ký cý la ra a it, a na sý ný fý na a it, do la yý sýy la bu gün i - de a lize e dil me ye ça lý þý lan a i le ti pi 2,5 ki þi den i ba - ret tir. Bir a raþ týr ma ya pýl mýþ Tür ki ye de ki an ne, ba ba ve ço cuk lar a ra sýn da ki gün de lik i le ti þim o ra - ný 10 da ki ka ya düþ müþ. TV, CEP TE LE FO NU BÝL GÝ SA YAR ÇAÐ DAÞ ZA MAN HIR SI ZI TE LE VÝZ YON, cep te le fo nu ve bil gi sa yar i çin çað daþ za man hýr sý zý de - ðer len dir me sin de bu lu nan Ya man, bu du ru mun top lum i çin bü yük bir teh dit ol du ðu nu i fa de et ti ve A i le i çin de hu zur, mut lu luk yok sa top - lum sal an lam da i yi bir i le ti þim ku rul ma sý müm kün de ðil. de di. Ku - rum sal i le ti þi me de ko nuþ ma sýn da yer ve ren Ya man, Ku rum sal i le ti - þim de di ði miz bir or tam var. Bu ra da bir ku ru mun i çe ri sin de yiz. Öð - re tim e le man la rý i le öð ren ci ler a ra sýn da yö ne tim le öð ren ci ler a - ra sýn da ki i le ti þi min ni te li ði çok ö nem li. Bir ku rum da ya a çýk i - le ti þim var dýr ya da de di ko du var dý. Bu i ki si bir bi ri nin al ter na - ti fi dir. Ya her þe yi pay la þýr sý nýz so rum lu luk ve yet ki le ri niz de da hil, ya da ar ka nýz dan de di ko du ya par lar. Bi zim ge le nek - sel an la yý þý mýz da pay la þým yok tur, da ha çok yet ki le rin te - kel de top la nýl ma sý ge le ne ði var dýr ve bu yan lýþ týr. Bu ar - týk de ðiþ ti dün ya da üs te lik yö ne ti ci lik de ðil li der lik ö - nem li dir. þek lin de ko nuþ tu. Bir top lum da sað lýk lý i le ti - þi min sað lýk lý o lup ol ma dý ðý ný an la mak is ti yor sa nýz tra fi ði ne ba kýn di yen Ya man, Bi zim tra fik te ki sa býr - sýz lý ðý mýz or ta da. Bir hu ni gi bi sý ray la ak ma sý ge re - ken tra fi ðin kar ma þa i çin de ol ma sý bu nun bir gös ter ge si dir. Top lum sal an lam da da i le ti þi - mi miz pek sað lýk lý de ðil. Bü tün bun lar bir so - nuç. Biz bu sü re cin so nuç la rý ný i le ti þim siz lik o - la rak ya þý yo ruz de di. Kütahya / Yeniasya Ýnternet baðýmlýlýðýndan oyun ile kurtulacaklar ÝZMÝT BELEDÝYESÝ VE ÇOCUK OYUNLARI FEDERASYONU, HAZIRLADIÐI PROJE ÝLE UNUTULMAYA YÜZ TUTAN OYUN- LARLA ÇOCUKLARI ÝNTERNET BAÐIMLILIÐINDAN KURTARMAYI HEDEFLÝYOR. ÝZ MÝT Be le di ye si, ye ni bir pro jey le ço cuk la rý in - ter net ba ðým lý lý ðýn dan kur tar ma yý a maç lý yor. Ço cuk O yun la rý Fe de ras yo nu i le or tak la þa ha - zýr la nan bir pro je i le baþ ta o kul lar da ki öð ren ci - ler ol mak ü ze re ço cuk la ra u nu tul ma ya yüz tu - tan o yun lar öð re ti li yor. Ko nuy la il gi li o la rak Ýz - mit Be le di ye si nde ço cuk o yun la rý li der lik ve ha - kem lik kur su dü zen len di. Mec lis sa lo nun da ki top lan tý ya Ço cuk O yun la rý Fe de ras yo nu Ge nel Sek re te ri Ha san Kah ve ci, e ðit men ler Se rap Ak - dem, Meh met Ak pý nar, Ýl Tem sil ci si Ra ma zan Ka ra taþ, E ði tim Ku ru lu ü ye si Ze ki Kut lu i le il - köð re tim o kul la rýn dan 105 öð ret men ka týl dý. Ön ce te o rik o la rak ve ri len e ði ti min uy gu la ma sý Ýz mit Li se si nde ger çek leþ ti. Ço cuk o yun la rý nýn alt ya pý sý ný o luþ tu ra cak li der lik ve ha kem lik kur - su nu ba þa rýy la ta mam la yan la ra bel ge le ri ve ril di. Ýz mit Be le di ye si ta ra fýn dan 58 il köð re tim o ku lu bah çe si ne sek sek o yun a la ný çi zil di. Yet ki li ler, o kul lar dan bu ko nu da yo ðun ta lep gel di ði ni ve çi zi len o yun a lan la rý nýn sa yý sý nýn art tý rýl ma sý nýn is ten di ði ni söy le di. Ço cuk O yun la rý Fe de ras yo - nu yet ki li le ri, Ýz mit Be le di ye si nce o kul bah çe le - rin de ha zýr la nan sek sek o yun a lan la rýn da in ce - le me ler de bu lun du. Fe de ras yon Ge nel Sek re te ri Ha san Kah ve ci, Ýz mit Be le di ye si ni bu ko nu da ki du yar lý lý ðýn dan do la yý kut la ya rak, A ma cý mýz u - nu tul ma ya yüz tu tan ge le nek sel Türk ço cuk o - yun la rý ný tek rar ço cuk la ra öð re tip sev dir mek tir. Men dil kap ma ca, sek sek gi bi ço cuk o yun la rý sa - ye sin de, in ter net ba ðým lý sý o lan ço cuk la rý bu has ta lýk tan kur tar mak is ti yo ruz. Þim di ye ka dar ya pý lan ça lýþ ma lar bu ko nu da bi ze u mut ve ri - yor. þek lin de ko nuþ tu. Ko ca e li / ci han Prof. Dr. Er tuð rul Ya man A i le dün ya nýn en ö nem li me se le si EÐÝTÝMCÝ Ya zar Veh bi Vak ka soð lu, a i le - nin dün ya nýn en ö nem li ko nu su ol du ðu - nu söy le di. Vak ka soð lu, O yý kýl dý ðý za - man her kes al týn da ka lýr. de di. Ki lis Sað lýk lý Ya þa ma Der ne ði (SA YE DER), A i - le de sev gi i le ti þi mi ko nu lu kon fe rans dü zen le di. Kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la - rak E ði tim ci Ya zar Veh bi Vak ka soð lu ka - týl dý. 400 ki þi nin din le yi ci o la rak yer al dý - ðý kon fe ran sa SA YE DER a dý na a çý lýþ ko - nuþ ma sý ný ya pan Ge nel Sek re ter Bes ta - mi Dað lý, der ne ðin fa a li yet le ri hak kýn da bil gi ver di. Veh bi Vak ka soð lu i se yap tý ðý ko nuþ ma da þun la rý di le ge tir di: A i le dün ya nýn en ö nem li ko nu su dur. O yý kýl - dý ðý za man her kes al týn da ka lýr. A i le de en ö nem li bað an ne le rin þef kat his si dir. An ne le rin gö nül zen gin li ðiy le þef kat bü - yür gi der. A i le dün ya nýn kü çük fa kat en ö nem li me se le si dir. An ne ba ba bir bir le - ri ni ne ka dar se ver se ço cuk lar da an ne ba ba yý o ka dar se ver. A i le fert le ri nin bir - bir le ri ni an la ma sý i çin her gün top la ný la - ca ðý a i le mec li si ku rul ma lý ki her kes bir - bir le ri ne so run la rý ný, dert le ri ni a ça bil sin bir bir le ri ni an la sýn lar. Ki lis / ci han Ço cuk lar, a þý rý þiþ man lý ða kar þý ti yat ro i le e ði til di n ERZURUM'DA ço cuk la rýn sað lýk lý bes - len me si ne i liþ kin çe þit li prog ram lar dü - zen le yen Er zu rum Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü, uy gu la ma lý kah val tý der sin den son ra þim di de ti yat roy la ço cuk la ra bes len me - nin ö ne mi ni an lat tý. Er zu rum Sað lýk Mü - dü rü Ser hat Van çe lik, a çýk la ma sýn da, o - be zi te ve a þý rý þiþ man lý ðýn ö nü ne geç me - nin en ö nem li yo lu nun ço cuk la ra doð ru e ði tim ve ri le rek o la bi le ce ði ni söy le di. Van çe lik, ye ter li ve den ge li bes len me i le ha re ket li hayat ko nu sun da 90 reh ber öð - ret men ve 40 sað lýk per so ne li ne e ði tim ve ril di ði ni di le ge tir di. Ço cuk la rýn e ði ti - min yö ne lik ha zýr la nan Be yaz Kýz ve Cýz - býz ti yat ro o yu nu nu ço cuk lar la ber ber iz - le yen Van çe lik, e ði ti ci ö zel li ði o lan ti yat ro o yu nu nun 12 se ans ta 2 bin 938 öð ren ci - ye iz le til di ði ni ak tar dý. Van çe lik, ay rý ca, þehirde 2 bin öð ren ci ye o be zi te o ran la rý - nýn ve bes len me a lýþ kan lýk la rý nýn de ðer - len di ril me si ne yö ne lik an ket uy gu lan dý - ðý ný a çýk la dý. Er zu rum / ci han

16 Dünyanýn en ta lih siz, ta lih li si ABD DE bir kam yon þo fö rü, çe ki liþ te ka zan dý ðý 380 bin do lar lýk Lam borg hi ni i le 6 sa at son ra ka za yap tý. Bir mar ket te dü zen le nen çe ki liþ so nu cu sü per lüks Lam borg hi ni Mur ci e la go Ro ads ter ka za nan Da vid Dopp, a i le si ve dost la rý i le çýk tý ðý kut la ma sü rü þün de a ra cý çarp týk tan son ra sa tý lý ða çý kar dý. A ra cýn si gor ta ve ver gi si ne pa ra sý yet me ye ce ði ni ve sa týþ tek lif le ri ni de ðer len dir di ði ni söy le yen Dopp, bak mak la yü küm lü ol du ðu bir a i le si ni ol du ðu nu be lir te rek, Lam borg hi ni den ö nem li ö de ne cek fa tu ra la rým var de di. Santaquin / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER Sarýkamýþ, öðrencileri aðlattý SARIKAMIÞ HAREKÂTI'NIN ORÝJÝNAL GÖRÜNTÜLERÝNÝ ÝZLEYEN ÖÐRENCÝLER, ASKERÝNÝN YAÞADIÐI DRAMA GÖRÜNTÜLERLE ÞAHÝT OLDUKLARI ÝÇÝN GÖZYAÞLARINI TUTAMADI. BÝ RÝN CÝ Dün ya Sa va þý sý ra sýn da Os man lý Dev le ti i le Rus ya a ra sýn da ki sa vaþ ta Sa rý ka mýþ ta þe hit o lan 90 bin ki þi, NT Ma lat ya Park Ma ða za sý nda dü zen le nen ö zel bir prog ram la a nýl dý. Ö zel Tur gut Ö zal ve Ö zel Ra hi me Ba tu Ýl köð re tim O ku lu nun ka týl dý ðý faaliyet te, mi nik öð ren ci le re Sa rý ka mýþ Ha re kâ tý nýn o ri ji nal gö rün tü le ri iz let ti ril di. Öð ren ci ler, so ðuk ha va þart la rý yü zün den tek bir kur þun da hi at ma dan þe hit dü þen as ker le rin ya þa dýk la rý ný, tem si li vit rin ça lýþ ma sý eþ li ðin de din le di. Türk as ke ri nin ya þa dý ðý dra ma gö rün tü ler le þahit o lan öð ren ci ler göz yaþ la rý na hâ kim o la ma dý. Malatya / cihan Bir ki þi en faz la 15 SIM kart a la bi le cek n SON gün ler de gi de rek týr ma nan te le fon la do lan dý rý cý lýk o lay la rý, Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru lu nu ha re ke te ge çir di. Ku ru lun al dý ðý ka ra ra gö re, bir ki þi 3 o pe ra tör den en faz la 45 fa tu ra sýz hat a la bi le cek. Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru lu nun al dý ðý ka rar la rýn ar dýn dan sa bit te le fon, GSM ve in ter net fa tu ra la rýn da ye ni bir çað baþ lý yor. Ku ru lun al dý ðý ka rar la ra gö re, bir ki þi nin a la bi le ce ði fa tu ra sýz hat sa yý sý 3 o pe ra tör den en faz la 45 o la cak. Bir ki þi bir o pe ra tör den öm rü bo yun ca en faz la 15 hat a la bi le cek. Sý nýr la ma da ki a maç, GSM a bo ne le ri nin kim lik ve i le ti þim bil gi le ri nin kö tü ni yet li ki þi ler ta ra fýn dan kul la nýl ma sý nýn en gel len me si. A lý nan ka rar la do lan dý rý cý lýk o lay la rý nýn ta ma men bit me si müm kün ol ma sa da bü yük o ran da a zal ma sý bek le ni yor. Ya ban cý uy ruk lu va tan daþ la rýn i se ye ni dü zen le mey le en faz la 3 hat a la bi le ce ði öð re nil di. Her þe hi de bir a ðaç kam pan ya sý n A DA NA Bal kan Boþ nak Türk le ri Dost luk ve Kül tür Der ne ði, TE MA iþ bir li ði i le Sreb re nit sa da þe hit e di len 8 bin 372 ki þi i çin Her þe hi de bir a ðaç kam pan ya sý baþ lat tý. Der nek Baþ ka ný U fuk Söz lü, Bos na da ya þa nan in san lýk dra mý nýn a cý la rý na her ge çen gün ye ni le ri ek len di ði ni söy le di. Bos na da þe hit e di len le rin ya ný sý ra top lu me zar la rýn da or ta ya çý ka rýl dý ðý ný kay de den Söz lü, Sreb re nit sa da ki 8 bin 372 þe hi di u nut tur ma mak i çin her þe hit i çin bir a ðaç dik me yi a maç la dýk la rý ný ifade etti. A nýt Or man Kam pan ya sý i çin Va li lik iz ni i le aç týk la rý he sap nu ma ra sý na 20 li ra i le ka tý lý na bi le ce ði ni an la tan Söz lü, Va tan daþ la rý mý zý bu kam pan ya ya des tek i çin bek li yo ruz. A da na nýn ku ze yin de ya nan bir or man lýk a lan da o luþ tu ra ca ðý mýz a lan da a ðaç lan dýr ma ya pa ca ðýz. de di. Adana / cihan Özel Turgut Özal ve Özel Rahime Batu Ýlköðretim Okulu öðrencilerine Sarýkamýþ Harekâtý nýn orijinal görüntüleri izlettirildi. FOTOÐRAF: CÝHAN 2 BÝN ÖÐ REN CÝ NÝN KA TI LI MI BEK LE NÝ YOR NT Ma lat ya Park yö ne ti ci si Kür þat Yü ce, her yýl a ra lýk a yý nýn son 10 gü nü a ný lan Sa rý ka mýþ Þe hit le ri, Ma lat ya Park AVM'de ki NT Ma ða za sý nýn ha zýr la dý ðý prog ram la a nýl ma ya de vam e de cek le ri ni be lir te rek, Sa rý ka mýþ Des ta ný ný ge le ce - ði mi zin te mi na tý ye ni ne sil le rin öð ren - me si, Sa rý ka mýþ'ta ya pý lan fe da kâr lýk la - rýn de ðe ri ni da ha i yi an la ta bil me miz a dý - na ha zýr la dý ðý mýz Sa rý ka mýþ prog ra mý - mýz ma ða za mýz da ki ö zel vit rin ça lýþ ma sý ve Sa rý ka mýþ'ta ya þa nan la rýn an la týl ma sý þek lin de ger çek le þi yor. Ça lýþ ma mýz 5 O - cak'a ka dar de vam e de cek tir. Ma lat - ya da ki bütün ö zel o kul lar i le MEB o kul - la rý nýn dâ vet e dil di ði prog ra ma 2 bin den faz la öð ren ci nin ka tý lý mý bek le ni yor. de - di. Ö zel Ra hi me Ba tu Ýl köð re tim O ku lu Mü dü rü Ha þim Tez can da faaliyet le öð - ren ci le rin ta rih bil gi le ri ni da ha gü zel öð - ren me fýr sa tý ya ka la dý ðý ný kay det ti. Hac ve umreye gelenler tünellerle Kâbe'ye rahat ulaþacak. Bütün tü nel ler Kâ be ye çý kar n HER ta ra fý dað lar la çev ri li yüz ler ce dað ve te pe le rin ha kim ol du ðu Mek ke de Su u di A ra bis tan hü kü me ti hac ve um re i çin ge len le rin Kâ be ye en ra hat þe kil de u la þa bil me si i çin on lar ca tü nel aç ma ya de vam e di yor. Mek ke de bütün tü nel ler Kâ be ye çý ký yor. 12 tü ne lin bu lun du ðu Mek ke de ö zel lik le hac ve um re nin yo ðun ol du ðu dö nem ler de bü yük tra fik sý ký þýk lý ðý ya þa ný yor. Su u di hü kü me ti, bu so ru nu çöz mek i çin þe hir de tü nel ler aç ma ya de vam e di yor. Sert ka ya lýk lar dan o lu þan dað lar ve te pe ler za man za man di na mit ler le pat la tý la rak a çýl mak zo run da ka lý yor. A çý lan 12 tü nel sa ye sin de tra fik es ki ye o ran la ra hat la týl dý. Kâ be nin ge niþ le til me si pro je si çer çe ve sin de Kâ be nin et ra fýn da bu lu nan bütün te pe ler 24 sa at lik ça lýþ ma lar la ya or ta dan kal dý rý lý yor ya da Kâ be ye u la þý mýn ko lay ol ma sý i çin ye ni tü nel ler a çý lý yor. Ö zel lik le hac dö ne min de 3 mil yon ha cý nýn Mek ke ye a kýn et me siy le bütün tra fik ki lit le nir ken, Su u di hü kü me ti tü nel ler sa ye sin de tra fik a ký þý ný ko lay laþ týr ma ya ça lý þý yor. Cidde / aa Bu akþam yatsý namazýndan sonra Feyziye Camii'nde. Ý mam ha tip li ha fýz lar dan Ýzmit'te Kur ân zi ya fe ti n KO CA E LÝ Ý mam Ha tip Li se le ri Me zun la rý ve Men sup la rý Der ne ði (KÝH MED), Ko ca e li Müf tü lü ðü, Ýz mit Müf tü lü ðü ve Ý mam Ha tip Li se le ri geç miþ ten gü nü mü ze vefat e den öð ret men, öð ren ci, din gö rev li le ri ve me zun lar i çin Kur ân-ý Ke rim zi ya fe ti dü zen li yor. KÝH MED Baþ ka ný Za fer Se vil, Ah de Ve fa Ge ce si Kur ân Zi ya fe ti a dý ný ver dik le ri bu ge ce de, Ca mi a mýz dan geç ti ði miz yýl lar da vefat e den le ri tek rar an mak, on la rý u nut ma dý ðý mý zý gös ter mek is ti yo ruz. de di. Prog ram hak kýn da bil gi ve ren Se vil, prog ra mýn 23 A ra lýk Cu ma gü nü Yat sý Na ma zý ndan son ra sa at da Fev zi ye Ca mi i nde ya pý la ca ðý ný, prog ram da Dün ya ve Tür ki ye Bi rin ci si Fa ruk Ço ban, Re cep Ça lýþ kan, Bur ha net tin Ka ral, Ek rem Nal bant, Hik met Ak ça, A li Gül mez, Eþ ref Ka ya gi bi Ýz mit i mam ha tip me zu nu ha fýz la rýn muh te þem bir Kur ân Zi ya fe ti su na cak la rý ný bil dir di. Ge ce de ay rý ca il müf tü lü ðü i lâ hî ko ro su da çe þit li i lâ hi ler ses len di re cek. Ýstanbul / Yeni Asya Bu sa at le u yan ma mak müm kün de ðil! n SA BAH LA RI bir tür lü ya tak tan çý ka ma yan lar dan mý sý nýz? Sa a tin a lar mý çal sa da al dýr ma yýp u yu ma ya de vam mý e di yor su nuz? O za man bu ça lar sa at tam si ze gö re! Uz man lar öy le bir ça lar sa at ü ret ti ki, e ðer kal kýp bu sa a ti dur dur maz sa nýz pa ra ný zý ta ma men par ça lý yor. E ðer sa bah la rý u yan ma ko nu sun da sý kýn tý çe ki yor sa nýz ve bu na bir çö züm bu la mý yor sa nýz, siz de bu ça lar sa at i le ko lay ca u ya na bi lir ve sa bah la rý u yan ma da zor luk çek me der din den kur tu la bi lir si niz. Çün kü mev cut ça lar sa at pa ra par ça la yan bir ö zel li ðe sa hip. Mo ney Shred ding A larm Clock un i çi ne bel li bir mik tar da pa ra ko yu yor ve a lar mý ný ku ru yor su nuz. E ðer a larm çal ma ya baþ la dýk tan bir sü re son ra a lar mý ka pat maz sa nýz sa at pa ra ný zý par ça la ra a yýr ma ya baþ lý yor. E ðer siz de pa ra kay bet mek is te mi yor sa nýz ve sa bah la rý is te di ði niz sa at te u yan mak is ti yor sa nýz, bu tek no lo jik sa at i le bun la rý ger çek leþ ti re bi lir ve sa bah u yan ma so run la rý nýz dan kur tu la bi lir si niz. tek no lo ji.gen.tr 12 fýrýnýn olduðu Zile'de 300 gram ekmek 40 kuruþa düþtü. Zi le de fý rýn la rýn re ka be ti va tan da þa ya ra dý n TO KAT Zi le de pi de fý rýn la rý i le be ra ber 12 fý rý nýn re ka be ti so nu cu ek mek fi yat la rý 40 ku ru þa ka dar düþ tü. Gün lük bin ek me ðin ü re til di ði Zi le de fý rýn cý la rýn bir bir le riy le re ka bet et me si so nu cu 300 gra mý 60 ku ruþ tan sa tý lan ek mek, ba zý fý rýn lar da 50 ku ru þa, ba zý la rýn da 40 ku ru þa, pi de fý rýn la rýn da i se 3 pi de 1 TL ye ka dar düþ tü. 300 gram ek me ðin ku ru þa düþ me si tü ke ti ci yi ve dar ge lir li a i le le ri se vin dir di. Tokat / cihan

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı