lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin lgürbüz Azak lprof. Dr. Hüseyin Hatemi lfethullah Gülen lmehmet Dikmen lsuad Alkan B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr Darbe tehlikesi var, ama þartlarý yok Berat Özipek le rö por taj 12 de ni as ya.com.tr SIRADA KÝM VAR? Mevlid Kandiliniz mübarek olsun GÖZLEMCÝLERÝN ORTAK KANAATÝ: TUNUS VE MISIR DA DÝKTATÖRLERÝ BÝRKAÇ HAFTA ÝÇÝNDE DEVÝREN HADÝSELER BÜTÜN ORTADOÐU ÜLKELERÝNÝ DERÝNDEN ETKÝLEYECEK. LÝDER YAPMAZSA HALK YAPAR n Ür dün lü es ki ba kan Sa lih El Kal lab, ''Tu nus ve Mý sýr'daki halk a yak lan ma la rý, böl ge nin ta ma mý ü ze rin de et ki li o la cak týr. Sý ra da kim var? Bu nu kim se ön ce den kes ti re mez de di. Or ta do ðu Car ne gi e Mer ke zi Mü dü rü Pa ul Sa lem de li der ler i ni si ya ti fi e le al maz sa bu nu halk la rýn ya pa ca ðý ný söy le di. ZAMANA KARÞI HIZLI BÝR YARIÞ n Or ta do ðu Stra te jik E tüd ler Ens ti tü sü Mü dü rü En ver Es ki, ''A rap li der ler bun dan böy le za ma na kar þý ya rýþ ta: Ya hýz lý bir de ði þim den ya na o la cak lar ya da a ký bet le ri Mý sýr ve Tu nus'ta ki gi bi o la cak'' der ken, ÝKT Ge nel Sek re te ri Ýh sa noð lu da o lan la rýn tüm Or ta do ðu'yu et ki le ye ce ði ni vur gu la dý. Ha be ri say fa 7 de ÝSRAÝLLÝ YAZAR ÖVGÜLER YAÐDIRDI Mübarek i deviren Mýsýr halkýna tebrikler n Ýs ra il li ya zar Gi de on Le vi, Mü ba rek i de vir me le ri ne de niy le Mý sýr hal ký na teb rik ler i ni i let ti. Mý sýr dan ge len ha ber ler, sa de ce bu ül ke i çin de ðil, A rap dün ya sý ve Ýs ra il da hil tüm dün ya i çin gü zel ha ber ler di yen Le vi, Mý sýr ýn ba rýþ çý yol lar la, si lâha baþ vur ma dan bir dik ta tör lü ðün dev ril me si nin müm kün ol du ðu nu gös ter di ði ni di le ge tir di. Ha be ri 7 de MÜBAREK ÝN KABÝNESÝ HÂLÂ GÖREVDE Eski hükümetle geçiþ süreci olur mu? n Ýstifa eden Devlet Baþkaný Hüsnü Mü ba rek ta ra fýn dan o luþ tu ru lan ba kan lar ku ru lu nun, ül ke de ki ge çiþ sü re ci bo yun ca gö re vi nin ba þýn da ka la ca ðý bil di ril di. Mý sýr ka bi ne söz cü sü, ba kan lar ku ru lu nun, ül ke de ya þa nan si ya sî de ði þim sü re ci ni de net le mek a ma cýy la gö re vi nin ba þýn da ka la ca ðý ný ve ka bi ne de bü yük bir de ði þik li ðe gi dil me ye ce ði ni söy le di. Ha be ri 7 de ASKER TAHRÝR E EL KOYDU, HALK DÝRENÝYOR FO TOÐ RAFLAR: A A Ka hi re de gös te ri le rin mer ke zi Tah rir de ki ça - dýr la rý kal dý ran ve a lan da ki gös te ri ci ler le ar be - de ya þa yan as ker le rin gö rün tü le ri TV den ya - yýn la nýn ca Mý sýr bir kez da ha a ya ða kalk tý. Mu - ha lif ler ye ni den Tah rir Mey da nýna a kýn et ti. ORDUNUN AÇIKLAMASINDAN Ýsrail memnun n Ýsra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, Mý sýr or du su nun böl ge sel ve u lus la ra ra sý an laþ ma la ra sa dýk ka la cak la rý yo lun da ki a çýk la ma sý ný mem nu ni yet le kar þý la dý. Ne tan yahu, Ýs ra il -Mý sýr ba rýþ an laþ ma sý nýn, tüm Or ta do ðu da ba rý þýn ve is tik ra rýn da te mel ta þý ol du ðu gö rü þü nü di le ge tir di. Ha be ri say fa 7 de GÜL BEKLETMEDÝ Yargýtay- Danýþtay kanununa jet onay JANDARMAYA ÝNSAN HAKLARI DERSÝ VERÝLÝYOR Ha be ri say fa 5 te GÖÇÜKTEKÝ 9 ÝÞÇÝYE HÂLÂ ULAÞILAMADI Ha be ri say fa 4 te TATÝL BÝTTÝ, 17 HAZÝRAN A KADAR DERS Ha be ri say fa 6 da n Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Yar gý tay ve Da nýþ tay'a ye ni da i re ler ku ru lup ye ni ü ye ler a tan ma sý ný ön gö ren 6110 sa yý lý Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nu nu onayladý. Ha be ri say fa 4 te ISSN BOÞANMALAR ÞÝDDETÝ TETÝKLÝYOR Haberi sayfa 6'da SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ LÂHÝKA Mevlid-i Þerifinizi ruh u canýmýzla tebrik ediyoruz Muhakkak ki bu Kur ân da Allah a kulluk eden bir topluluk için tam ve kâfî bir öðüt vardýr. Seni de ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik. Enbiyâ Sûresi: / Âyet-i Kerime Meâli Be di uz za man Sa id Nur si. Mevlid-i Þerifinizi ruh u canýmýzla tebrik ediyoruz. Ve muvaffakiyetinizi ve Nurlarýn fevkalâde tesirli intiþarlarýný sizlere müjde ediyoruz. Ve Nurcularý tebrik ediyoruz. ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Ev ve lâ: Mev lid-i Þe ri fi ni zi ruh u ca ný mýz la teb rik e di yo ruz. Ve mu vaf fa ki ye ti ni zi ve Nur la rýn fev ka lâ de te sir li in ti þar la rý ný siz le re müj de e di yo ruz. Ve Nur cu la rý teb rik e di yo ruz. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 311 *** Kâ i nat, Re sûl-ü Ek rem i bek li yor du Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm dün ya ya gel dik ten son ra, ba hu sus ve lâ det ge ce sin de, yýl dýz la rýn düþ me si nin ço ðal ma sý dýr ki, þu hâ di se, On Be þin ci Söz de ka ti yen bür han la rýy la is pat et ti ði miz ü ze re, þu yýl dýz la rýn su ku tu, þe yâ tin ve cin le rin gay bî ha ber ler den ke sil me si ne a lâ met ve i þa ret tir. Ýþ te, ma dem Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm va hiy le dün ya ya çýk tý; el bet te ya rým ya ma lak ve ya lan lar la ka rý þýk, kâ hin le rin ve ga ib den ha ber ve ren le rin ve cin le rin ih bâ râ tý na sed çek mek lâ zým dýr ki, vah ye bir þüp he i ras et me sin ler ve vah ye ben ze me sin. E vet, bi set ten ev vel kâ hin lik çok tu. Kur ân, nâ zil ol duk tan son ra on la ra hâ ti me çek ti. Hat tâ çok kâ hin ler i ma na gel di ler. Çün kü da ha cin ler ta i fe sin den o lan muh bir le ri ni bu la ma dý lar. De mek Kur ân hâ ti me çek miþ ti. Ýþ te, es ki za man kâ hin le ri gi bi, þim di de med yum lar sû re tin de yi ne bir ne vi kâ hin lik, Av ru pa da, is pir tiz ma cý la rýn iç le rin de baþ gös ter miþ. Her ne i se... El hâ sýl: Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn nü büv ve tin den ev vel nü büv ve ti ni tas dik et ti ren ve tas dik e den pek çok vâ ký a lar, pek çok zat lar zâ hir ol muþ lar. E vet, dün ya ya mâ nen re is o la cak (Hâ þi ye) ve dün ya nýn mâ ne vî þek li ni de ðiþ ti re cek ve dün ya yý â hi re te mez ra a ya pa cak ve dün ya nýn mah lû ka tý nýn kýy met le ri ni i lân e de cek ve cin ve in se sa a det-i e be di ye ye yol gös te re cek ve fâ ni cin ve in si i damý e be dî den kur ta ra cak ve dün ya nýn hik met-i hil ka ti ni ve týl sým-ý muð lâ ký ný ve mu am mâ sý ný a ça cak ve Hâ lýk-ý Kâ i na týn ma ka sý dý ný bi le cek ve bil di re cek ve o Hâ lý ký ta ný yýp u mu ma ta nýt tý ra cak bir zat, el bet te o da ha gel me den her þey, her ne vî, her ta i fe o nun ge le ce ði ni se ve cek ve bek le ye cek ve hüsn-ü is tik bal e de cek ve al kýþ la ya cak ve Hâ lý ký ta ra fýn dan bil di ri lir se o da bi le cek. Na sýl ki, sa býk i þa ret ler de ve mi sal ler de gör dük ki, her bir nev-i mah lû kat, o nu hüsn-ü is tik bal e di yor gi bi mu ci zâ tý ný gös te ri yor lar, mu ci ze li sa nýy la nü büv ve ti ni tas dik e di yor lar. Hâ þi ye: E vet, Sul tan-ý Lev lâ ke Lev lâk, öy le bir re is tir ki; bin üç yüz el li se ne dir sal ta na tý da de vam e di yor. Bi rin ci a sýr dan son ra her bir a sýr da lâ a kal üç yüz el li mil yon te ba a sý ve ra i ye ti var dýr. Kü re-i ar zýn ya rý sý ný bay ra ðý al tý na al mýþ ve te ba a sý, ke mâl-i tes li mi yetle, o na her gün sa lât ü se lâm la tec did-i bi at e de rek e mir le ri ne i ta at e der ler. Mek tû bât, 19. Mek tub, s. 303 LÜ GAT ÇE bi set: Gönderme, gönderilme, Allah ýn peygamber göndermesi. velâdet: Doðum. katiyen: Kesinlikle. þeyâtin: Þeytanlar. gaybî: Gaybe âit ve onunla ilgili; hazýrda olmayan, görünmeyenlere âit; âhirete âit. ihbarat: Haber vermeler. nâzil: Ýnen, nüzul eden, yukarýdan aþaðýya inen. hatime: Son. Netice. nübüvvet: Nebîlik, peygamberlik. hüsn-ü istikbal: Güzel karþýlama. sukut: Düþme. iras: Verme, meydana getirme. kâhin: Gelecekten haber verdiði söylenen kimse, falcý. ispirtizmacý: Ölülerin ruhlarýyla bazý þartlar altýnda haberleþmenin mümkün olduðuna inanan ve bu maksatla deney yapan. saadet-i ebediye: Sonsuz saadet. idam-ý ebedî: Ahiret inancý olmadýðý için, ölümü ebedî yokluða gitmek olarak görme. hikmet-i hilkat: Yaratýlýþ hikmeti. týlsým-ý muðlâk: Anlaþýlmasý zor, kapalý, gizli þey. muammâ: Anlaþýlmaz iþ, bilinmeyen hâl. Hâlýk-ý Kâinat: Kâinatýn yaratýcýsý olan Allah. KATRE HASAN GÜNEÞ ha san gu ma il.com Ferdiyet ve tasarruf dairesi a yat, vah det ve it ti ha dýn, ne ti ce si dir. Bir lik ve be ra ber lik sa ye sin de ha yat ve fa a li yet le ri de vam e der. Þu ko ca kâ i nat ta zer re ler den yýl dýz la ra ka dar ne var sa tek nok ta dan baþ la mýþ ve tek mer kez den i da re e dil mek te dir. Hep si de e sas ta tek nok ta ya ve tek mak sa da doð ru a kýp gi der. Ce nâb-ý Hakk ýn Ferd is mi had ve he sa ba gel mez mad dî ve mâ ne vî â lem le re mi sil siz bir þe kil de o de re ce nü fuz et miþ ki, Ýsm-i A zam dan ka bul e dil miþ tir. Ferd is mi eþ siz, ben zer siz ve mi sil siz mâ nâ la rý na ge li yor. E vet, o is min te cel li siy le dir ki, her þey O nun kud ret ve il miy le var dýr ve a yak ta dýr. O ndan ge len nur i le gö rü nür ve ay dýn la nýr. O nun, Nur is mi bir neb ze cik per de len se yüz bin ler â lem de ki mad dî ve ma ne vî nur lar ve ý þýk lar bir an da sö ne cek, ko ca kâ i nat ve i çin de ki mu az zam fa a li yet le rin mâ nâ sý kay bo la cak, mad dî ve ma ne vî bü tün yol lar ka ran lý ða gö mü le cek ti. Ferd is mi, a zam mer te be de Ha te mü l-en bi ya o lan Pey gam be ri miz de (asm) te cel li et miþ tir. Þu kâ i nat O nun nu run dan yi ne O nun hür me ti ne ya ra týl mýþ týr. Â lem le rin Rab bi, ha bi bi ni ben zer siz ve mi sil siz þe kil de bü tün a kýl sa hip le ri ne bir reh ber, bir nu mu ne-i im ti sâl, bir muk te da-i küll ya ni her þe yiy le u yu la cak ve ör nek a lý na cak þe kil de hal ket miþ tir. O 'na var ma yan bü tün yol lar ba týl dýr, yan lýþ týr ve çýk maz da dýr. Ha ki kat nur la rý on da dýr ve on dan dýr. O'n dan gel me yen nur la rýn ta ma mý o nun nu ru na nis be ten yýl dýz bö ce ði nin ý þý ðý nýn Gü neþ e nis be ti gi bi dir. Çün kü Pey gam be ri mi zin (asm) nu ru nun kay na ðý Â lem le rin Rab bi dir, O nun e ze li ve e be dî fer ma ný dýr, der si dir. O' nun dý þýn da ki ler i se fa ni dir, ge çi ci dir; ken di var lý ðý ný ve ma hi ye ti ni bi le id rak et mek ten â ciz za val lý in sa noð lu nun ký sa ve dar fik ri dir ve hat ta zan ný dýr. Pey gam be ri mi zin (asm) ta sar ru fu ve fer di ye ti ve fa týn dan son ra da de vam et mek te dir. Ý mâ met ve hi lâ fet bu de vam lý lý ðýn cüz le rin den dir. Bu se bep le fer di yet te ki ve ra set; üm me tin it ti fak ve it ti ha dý, is ti ka me tin te mi ni ve fe yiz le rin cel bi i çin ö nem li bir hu sus tur. Bir ha dis-i þe rif le rin de Pey gam be ri miz (asm) þöy le fer man e der: Ha ki kî â lim ler pey gam ber le rin vâ ris le ri dir. Yi ne di ðer bir ha dis-i þe rif te fer man e der: Si ze i ki þey bý ra ký yo rum. On la ra sým sý ký sa rý lýr sa nýz, kur tu lur su nuz. Bi ri: Al lah ýn ki ta bý Kur ân, di ðe ri: Âl-i Bey - tim. Ya ni ehl-i man ba þý boþ ve sa hip siz bir top lu luk ve ya her ke sin ken di ba þý na ha re ket et ti ði rast ge le bir ka la ba lýk de ðil dir! Bir mer kez den çý kan ha ki kat nur la rý, her as rýn ya da her ça ðýn ve râ set-i en bi ya ay na sýn da fer di ye tin te cel lî si o la rak mer kez le nir ve o ra dan neþ ro lur. Þüp he siz bun la rýn dý þýn da da ha ki kat nur la rý var dýr. An cak fark la rý ve lâ ye tin nü büv ve te nis pe ti gi bi dir. Ce nâb-ý Hak þu Yer kü re yi ý þýk lan dýr mak i çin bin ler ce Gü neþ ya rat ma ya muk te dir dir. An cak Ferd is mi nin ge re ði o la rak bir tek Gü neþ o va zi fe yi mü kem me len ya par. Ce nâb-ý Hakk ýn bu sün ne ti ve â de ti ay ný þe kil de ma ne vî â lem ler de de câ rî dir. Bu te cel liy le, tev hid-i kýb le ve is ti ka met hâ sýl o lur, üm me tin ve ce ma a tin te sa nüd ve bir li ði sað la nýr. Kar ga þa, te red düt, te þet tüt ve par ça lan mak tan mu ha fa za o lu nur. Ce nâb-ý Hak biz den, sa de ce hak ve ha ki kat ü ze re ol ma yý is te mi yor; hak ü ze re it ti fak et me yi, bir ve be ra ber ol ma yý da is ti yor. Rah met ve hi da yet, bir ve be ra ber o lan la ra ve ce ma at ü ze re o lan la ra dýr. Þim di fer di ye tin bu za man da ki te cel lî si i çin Kas ta mo nu Lâ hi ka sý ndan bir bö lüm ak ta ra lým: Ri sâ le-i Nur un þahs-ý ma ne vi si ve o þahs-ý ma ne vi yi tem sil e den has þa kirt le ri nin þahs-ý ma ne vi si Fe rid ma ka mý na maz har ol duk la rý i çin, de ðil hu su sî bir mem le ke tin kut bu, bel ki ek se ri yeti mut la kay la Hi caz da bu lu nan kutb-u â za mýn ta sar ru fun dan ha riç ol du ðu nu ve o nun hük mü al tý na gir me ye mec bur de ðil Her za man da bu lu nan i ki i mam gi bi, o nu ta ný ma ya mec bur ol mu yor. Ben, es ki de, Ri sâ le-i Nur un þahs-ý ma ne vi si ni, o i mam lar dan bi ri si ni zan ne di yor dum. Þim di an lý yo rum ki, Gavs-ý Â zam da, kut bi yet ve gav si yet le be ra ber, Fer di yet da hi bu lun du ðun dan, a hir za man da, þa kirt le ri nin bað lan dý ðý Ri sâ le-i Nur, o Fer di yet ma ka mý nýn maz ha rý dýr. Bu giz len me ye lâ yýk o lan bu sýrr-ý a zî me bi nâ en Mek ke-i Mü ker re me de da hi farz-ý mu hal o la rak Ri sâ le-i Nur un a ley hin de bir i ti raz kutb-u â zam dan da hi gel se, Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri sar sýl ma yýp, o mü ba rek kutb-u â za mýn i ti ra zý ný il ti fat ve se lâm su re tin de te lâk ki e dip, te vec cü hü nü de ka zan mak i çin, me dâr-ý i ti raz nok ta la rý o bü yük üs tad la rý na kar þý i zah et mek, el le ri ni öp mek tir. 1 Fer di ye ti da ha i yi an la mak i çin Ý mam-ý Rab bâ nî Haz ret le ri nin Meb de ve Me ad i sim li e se rin de ki Ý kin ci Fýk ra sýn dan bir pa rag raf ak ta ra lým: Fer di yet ke mâ lâ tý ný da ken di sin de bu lun du ran bir ir þad kut bu çok a ziz dir. Böy le bir cev her bir çok a sýr lar dan son ra mey da na ge lir. Ka ran lýk â lem, o nun ge li þi nin nu ru i le ay dýn la nýr. O' nun ir þad ve hi da yet nu ru bü tün â le mi ku þa týr. Arþ tan dün ya nýn or ta sý na ka dar her ki me doð ru yol, hi da yet, i man ve ma ri fet gel se, o nun va sý ta sýy la ge lir, on dan is ti fa de e der. O' nun ta vas su tu ol ma dan hiç kim se bu ni me te u la þa maz. O 'nun hi da yet nu ru ok ya nus gi bi bü tün â le mi ku þat mýþ týr O bü yük za ta ih lâs i le yö ne len ya da o za týn ken di si ne yö ne lip hâ li ne te vec cüh et ti ði ki þi nin gön lün de bu yö ne liþ a nýn da bir pen ce re a çý lýr. O pen ce re yo luy la bu de niz den te vec cüh ve ih lâ sý nis be tin de i çip ka nar, gön lü ne feyz do lar. 2 Ý mam-ý Rab ba ni Mü ced did-i Elf-i Sâ ni bu mek tu bun da fer di yet ma ka mý ný ve e hem mi ye ti ni i zah et ti ði gi bi bu ma kam sa hi bi nin ma ne vî þah si ye ti ni de ke ra met kâ râ ne ha ber ve ri yor, müj de li yor. Þim di ta sar ruf da i re si ve mü sa a de si hak kýn da Bar la Lâ hi ka sý ndan bir mi sal ak ta ra lým: Haz reti Mev lâ nâ Hin dis tan dan ta rik-i Nak þî yi ge tir di ði va kit, Bað dat da i re si Þâh-ý Gey lâ nî nin ba delme mat ha yat ta ol du ðu gi bi, taht-ý ta sar ru fun da i di. Haz ret-i Mev lâ nâ nýn mâ nen ta sar ru fu, bi dâ ye ten câ-yý ka bul gö re me di. Þâh-ý Nak þi bend i le Ý mam-ý Rab bâ nî nin ru ha ni yet le ri Bað dat a ge lip Þâh-ý Gey lâ nî nin zi ya re ti ne gi de rek ri ca et miþ ler ki, Mev lâ nâ Hâ lid se nin ev lâ dýn dýr, ka bul et. Þâh-ý Gey lâ nî, on la rýn il ti mas la rý ný ka bul e de rek Mev lâ nâ Hâ lid i ka bul et miþ. On dan son ra Mev lâ nâ Hâ lid bir den par la mýþ. Bu va ký a, ehl-i ke þif çe vâ ki ve meþ hud ol muþ tur. 3 Þüp he siz ha ki kat mes le ði i le ta sav vuf mes le ði a ra sýn da ki far ký u nut ma mak ge re ki yor. Sü nû hat ta þöy le bir i fa de ge çer: So fi ye meþ re bin den kat -ý na zar, Ýs lâ mi yet va sý ta yý red, de li li ka bul ve ve si le yi ne fiy, i ma mý is bat e der. 4 So fi ye meþ re bin de ki ba zý hu sus la rýn is tis na sý ve hu su sî þart la rý var dýr. An cak i ma met u mu ma þa mil dir ve sa ha be mes le ði dir. Gav si yet ve kut bi yet de ha ki kat mes le ðin de ve si le de ðil â yi ne dir ve i ma me tin cüz le rin den dir. Ta sar ruf da i re si ne, ha ki kat nur la rý na ve is ti fa de yol la rý na ken di mes lek le ri nin ta as su bu i le ba kan lar i çin Ri sâ le-i Nur un ma ka mý nýn ter cü me si fer di yet þek lin de dir. Fer di yet ve kut bi yet kes bî de ðil, ta ma men veh bî dir, Ce nâb-ý Hakk ýn ih san-ý Ý lâ hî si o la rak bir va zi fe len dir me dir. Bu ma kam i çin za man ve me kân sý nýr la rý da ha fark lý dýr. Va zi fe ve te za hür le ri üm me tin mu kad de râ tý i çin te þek kül e den ma ne vî ve nu ra nî mec lis ler de de de vam e der ve o ra da da za ma nýn mü mes si li ol ma sý se be biy le rey sa hi bi dir. Bu ma ne vî mec lis ler den bir mi sâl i çin Sü nû hat Ri sâ le si nden bir bö lüm ak ta ra rak ya zý mý zý bi ti re lim: Bir Cu ma ge ce sin de nevm i le â lem-i mi sâ le gir dim. Bi ri gel di, de di: Mu kad de rat-ý Ýs lâm i çin te þek kül e den bir mec lis-i muh te þem se ni is ti yor! Git tim, gör düm ki, mü nev ver, em sâ li ni dün ya da gör me di ðim, Se lef-i Sa li hîn den ve a sâ rýn meb us la rýn dan her as rýn meb us la rý i çin de bu lu nur bir mec lis gör düm. Hi cap e dip ka pý da dur dum. On lar dan bir zat de di ki: Ey fe lâ ket, he lâ ket as rý nýn a da mý, se nin de re yin var. Fik ri ni be yan et. 5 Dip not lar: 1- Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Ý mam-ý Rab ba ni, Meb de ve Me ad: Ý kin ci Fýk ra. 3- Bar la Lâ hi ka sý, s Sü nû hat, s Sü nû hat, s. 55. Ey Sevgili! (asm) ANADOLUNUN SÝNESÝ RAÞÝT YÜCEL -Fahr-i Kâ i nat E fen di mi zin (asm) a ný sý na - O nu sev dik, O nu an dýk her an. O sev gi li le rin en sev gi li si i di. Ön ce o bi zi sev di. Hem de bi zim ha be ri miz bi le ol ma dan.. Doð du ðu an Üm me tî, üm me tî de miþ ti. Ve her ke sin, mah þe rin deh þe tin den nef sî, nef sî di ye ce ði an yi ne o (asm) üm me tî, üm me tî di ye cek ti. En çok o se vil di, En çok o a nýl dý, Ve ký ya me te ka dar da o a ný la cak. Biz ler o nu an la týn ca söz le ri miz gü zel leþ ti. On suz ha ya týn hiç bir mâ nâ sý kal ma mýþ tý. Kalp ler ký rýk, Gö nül ler hiç hoþ de ðil di. O sev dir di bi ze gü zel þey le ri. Yo lu muz ka ran lýk, He def le ri miz baþ ka baþ ka i di. O yo lu mu zu ay dýn lat tý. Ha yat o ka dar çe kil mez hâ le gel miþ ti ki. Ýn san lar yýr tý cý lýk ta sýrt lan la rý geç miþ ti. A sýr lar bir bir o nun ge tir di ði Nur lar la þe ref len miþ ti. Ni ce mü ced did ler, Ni ce ma ne vi yât sul tan la rý bu cad de nin yo lun dan yü rü müþ tü. Ýþ te yi ne bi zi böy le si ne ay dýn la tý yor. Za man geç se de, A sýr baþ ka laþ sa da, Her kes dün ya ya dal sa da Ey sev gi li! Bi zi ga rip bý rak ma, Bi zi yal nýz bý rak ma. Hâ li miz pe ri þan. Að la rýz, að la ta ma yýz, His se de riz, söy le ye me yiz, Di li yok kal bi mi zin, On dan ne ka dar bî zâ rýz. Bi zi biz den a lan öy le si ne ha yat hal le ri i le kar þý kar þý ya yýz ki! Þart lar çok a cý ma sýz. Dost lar öy le si ne az ki Yal nýz se nin sev gin i le kalp le ri miz te sel li bu lu yor. Sen bi zi bi li yor, Hâ li mi zi gö rü yor sun. Hiç bir sev gi ve sev gi li bu na ça re bu la mý yor. He le þu me câ zî sev gi li ler Bir ço ðu ma þu kun dan þi kâ yet e di yor.. Son ra yi ne sa na yö ne li yo ruz. Ey sev gi li!... Ey sev gi li!... SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 HA BER LER 4 HA BER YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Yaklaþma! FARK Ce mi ye tin â hen gi ni bo zup a i le le rin par ça lan - ma sý na yol a çan ve en fe cî ci na yet le re se bep o lan çir kin bir fi il var. Þey ta nýn yar dým ve al - dat ma sýy la iþ le nen, te me lin de müs teh cen lik o lan bu fi il; na mus mev hu mu nu da a yak lar al tý na a lý - yor. Gü nü müz de bu çir kin fi i le (zi na) gi den yol la - rýn teþ vik e dil di ði ne de ne ya zýk ki þa hit o lu yo ruz. Ga ze te le re man þet o lan ba zý ci na yet le rin te me - lin de ma a le sef bu çir kin fi il var. Bu ka dar kö tü lük - le re se bep ol ma sý na rað men, bu be lâ ya kar þý ge - rek li ted bir le rin a lýn ma dý ðý da or ta da. He men her gün on lar ca TV ka na lýn da ya yýn la nan ha ber, di zi ya da film ler ve si le siy le in san lar bi le rek ya da bil - me ye rek bu kö tü lü ðe teþ vik e di li yor. El bet te suç lu o lan sa de ce TV ler de ðil. Baþ ta sa nal â lem o lan in ter net dün ya sý ve bü tün di ðer med ya va sý ta la rý bu ko nu da suç or ta ðý. Ül ke miz de þa hit o lu nan çe liþ ki þu: Bu çir kin yol, çe þit li þe kil ler de bir ba ký ma teþ vik e di lir ken, ö te yan dan da gü ya ça re a ra yýþ la rý ya pý lý yor. Oy sa her tür lü kö tü lük gi bi bu kö tü lü ðe kar þý da kalp le re ya sak çý koy mak tan baþ ka ka lý cý ve te sir li bir ça re yok tur. Bu nun yo lu da in san la rý mâ ne vî de ðer ler ko nu sun da bil gi len dir mek ve ay dýn lat mak týr. Ho ca de ði liz, a ma e hil o lan la rýn dik kat çek ti ði bir ko nu var. Kâ i na týn ya ra tý cý sý, in san la rý bu çir - kin li ðe kar þý i kaz e der ken þöy le bu yu rur: Zi na ya yak laþ ma yýn. Zi ra o, bir ha yâ sýz lýk týr ve çok kö tü bir yol dur. (Ýs ra Sû re si, â yet: 32) Ba ký nýz, zi na et - me yin de ðil, on dan da ha ön ce; zi na ya yak laþ ma - yýn bu yu rul muþ. Fýt rat di ni o lan Ýs lâm ýn far ký da za ten bu ra da. Zi na gi bi in san lý ðýn yüz ka ra sý bir su ça gi den yol la rý en baþ ta ka pat mýþ, in san la rý bu fe cî a ki be te düþ me - me le ri ko nu sun da u yar mýþ, yak laþ ma yýn de miþ. Me de nî ler ne ya pý yor? Bir yan dan bu fe ci a ki - be te gi den bü tün yol la rý a çý yor, teþ vik e di yor ve so nun da da bu ba tak lý ða dü þen ler i çin ça re a rý yor! Me de ni yet ge re ði di ye ya yýn la nan, hat ta teþ vik e - di len müs teh cen der gi ler, di zi ler, film ler ve her tür lü va sý ta in san la rý bu çir kin li ðe sü rük le mi yor mu? He men her gün yüz ler ce, hat ta bin ler ce de fa u ya rý lan in san, bu çir kin li ðe teþ vik e dil miþ ol maz mý? Ken di le ri ni me de nî ad de den le rin bu ko nu da a kýt týk la rý göz yaþ la rý, tim sah göz yaþ la rý ndan fark - sýz ol sa ge rek. Tav þa na kaç, ta zý ya tut man tý ðýy la bu be lâ, bu â fet ön le mez... Bu çir kin li ðin ye ni den gün de me gel me si, TBMM ye su nu lan bir ka nun tek li fiy le ol du. Za - ni le rin i lâç la ha dým e dil me si yle il gi li bir ka nun tek li fi ha zýr lan dý ve TBMM ye su nul du. Tek li fe gö re, cin sel dav ra nýþ lar la bir kim se nin vü cut do - ku nul maz lý ðý ný ih lâl e den ki þi nin a la ca ðý ce za 2-7 yýl dan 5-10 yý la çý ka rý lý yor. Fi i lin te ca vüz le so - nuç lan ma sý du ru mun da ve ri le cek ce za 7-12 yýl - dan yý la çý ka rý lý yor. Bu ko nu da ha pis ce za - sý na mah kûm o lan lar, ce za nýn in fa zý sý ra sýn da ve þart lý sa lý ve ril dik le ri tak dir de, de ne tim sü re si i - çin de; tes tos te ron et ki si ni ö nem li öl çü de a zal tý cý te da vi ye tâ bi tu tu la bi le cek ler. Ýþ te bu tek lif tar týþ ma la ra se bep ol du. Ki mi le - ri kar þý çý kar ken, ki mi le ri de tek li fi des tek le yen a çýk la ma lar yap tý. Tek li fin ka nun la þýp ka nun laþ ma ya ca ðý, ka nun - laþ sa bi le uy gu la ma nýn na sýl o la ca ðý ay rý bir me se - le. A ma in san lýk, ya ra tý lý þý ge re ði bu çir kin li ðe bir þe kil de ma ni ol mak is ti yor. Dün ya da da ben zer tar týþ ma lar ya þa ný yor. Ko lay o lan yol, ya ni kalp le ri ik na ye ri ne, ne ti ce a lýn ma sý zor o lan yol la rýn ter - cih e dil me si ne ge rek yok. Bu tek lif de bel ki bir öl çü de ça re o la bi lir, a ma a - sýl ça re nin müs teh cen ya yýn la rý en gel le me ve kalp le re ya sak çý koy mak ol du ðu nu hiçbir za man u nut ma ya lým. El bir li ði i le zi na ya gi den yol la rý ka - pa ta lým, du â e de lim: Al lah ým bu çir kin tu za ða düþ mek ten he pi mi zi ko ru! Â min. TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Alp Umurca nýn bacanaðý, DYP Fatih Ýlçe eski Baþkaný, muhterem Sedat Ünal ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. c KAMUNUN ver gi ve prim a la cak la rý ný ya pý - lan dý ran, ça lýþ ma ha ya tý ný dü zen le yen, ü ni - ver si te li ye af ge ti ren, ka pa tý lan si ya si par ti le - rin so rum lu la rý na kar þý a çý lan da va lar dan kay nak la nan ka mu a la cak la rý ný ya pý lan dý ran ta sa rý, TBMM de ka bul e dil di. Dü zen le me nin TBMM de ki ya sa laþ - ma sü re ci yak la þýk 2.5 a yý bul du. Bir çok ka nun da de ði þik lik i çe ren hü küm le rin yer al ma sý se be biy le tor ba o la rak ta - ným la nan ta sa rý 29 Ka sým 2010 ta ri hin - de 113 mad de li dü zen le me o la rak TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Ko mis yon da ki gö rüþ me si 14 O cak Cu ma gü nü ta mam la nan ta sa rý nýn Ge nel Ku rul da - ki ma ra to nu i se 26 O cak Çar þam ba gü nü baþ la dý. Te mel ya sa o la rak 9 bö lüm ha lin de e le a lý nan ta sa rý ya, Yar gý tay ve Da nýþ tay da ye ni da i re ler ku rul ma sý ný ön gö ren ta sa rý i çin i ki gün lük a ra ve ril di. Ta sa rý, Ge nel Ku rul da 10 gün lük bir me sa i nin ar dýn dan ya sa laþ tý. U zun a dýy la Ba zý A la cak la rýn Ye ni den Ya - pý lan dý rýl ma sý i le Sos yal Si gor ta lar ve Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ka nu nu ve Di ðer Ba zý Ka - nun ve Ka nun Hük mün de Ka rar na me ler de De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da Ka nun Ta - sa rý sý tamamý ü ze rin de ki oy la ma ya ka tý lan 272 mil let ve ki li nin o yuy la ka bul e dil di. Tor ba ta sa rý ö zet le þu dü zen le me le ri ge ti - ri yor: TRA FÝK TE YA RA LANAN LA RIN TE DA VÝ GÝ DER LE RÝ SGK DAN Ka mu nun ver gi ve prim a la cak la rý ye ni - den ya pý lan dý rý la cak. A la cak lar, TE FE/Ü FE e sas a lý na rak ye ni den he sap la na cak. A la - cak lar 2 þer ay lýk dö nem ler ha lin de, a za mi 18 e þit tak sit te ö de ne bi le cek. Hem ver gi hem de prim bor cu o lan lar, bir ay bi ri ni Di - ðer ay ö te ki ni ö de ye bi le cek. Çý rak lar, staj yer öð ren ci ve staj yer a vu kat lar, ü ni ver si te ler de kýs mi za man lý ça lýþ tý rý lan öð ren ci ler, ge nel sað lýk si gor ta sý kap sa mýn da yer a la cak. Tra - fik ka za la rý da sað lýk yar dý mý a lý na cak ka te - go ri ler a ra sý na gi ri yor. 12 Ey lül mað dur la rý, gö zal tý ve tu tuk luk ta ge çen sü re le ri i çin borç la na bi le cek. Si li ko zis se be biy le mes lek - te ka zan ma gü cü nü en az yüz de 15 kay be - den le re SGK ay lýk bað la ya cak. Tra fik ka za - sýn da ya ra la nan la rýn te da vi gi der le ri ni, sos - yal gü ven ce si o lup ol ma dý ðý na ba kýl mak sý - zýn SGK kar þý la ya cak. Ye ni a raç la rýn ruh sa - tý, i kin ci el a raç sa tý þýn da ol du ðu gi bi pos ta yo luy la a raç sa hi bi ne gön de ri le cek. 10 dan faz la iþ çi ça lýþ tý rý lan iþ yer le rin de de staj uy - gu la ma sý ya pý la bi le cek. SÖZ LEÞ ME LÝ ME MU RA SEN DÝ KA HAK KI Ýþ yer le rin de 3 a yý aþ ma mak ü ze re ký sa ça - lýþ ma ya pý la bi le cek. Er ken do ðum ya pan ka - dýn iþ çi, do ðum dan ön ce kul la na ma dý ðý iz ni do ðum son ra sýn da kul la na bi le cek. Ýþ yer le ri - ne ver gi lev ha sý as ma zo run lu lu ðu kal dý rý lý - yor. Söz leþ me li per so nel, il gi li mev zu at ta be - lir ti len hü küm ler çer çe ve sin de sen di ka ku - ra bi le cek ve bun la ra ü ye o la bi le cek. Söz leþ - me li le rin grev ka ra rý ver me si, bu yol da pro - pa gan da yap ma sý, her han gi bir gre ve ve ya grev te þeb bü sü ne ka týl ma sý, gre vi des tek le - me si ya da teþ vik et me si ya sak o la cak. Do - ðum ya pan me mu ra a na lýk iz ni sü re si nin bi - ti min den, e þi do ðum ya pan me mu ra i se do - ðum ta ri hin den i ti ba ren 24 a ya ka dar ay lýk - sýz i zin ve ri le cek. MEC LIS, yo ðun tem poy la ça lý þa ca ðý ye ni bir haf ta ya gi ri yor. TBMM Ge nel Ku ru lu, haf ta ya, CHP li le rin, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba ka ný Meh di E ker hak kýn da ki ver di ði gen so ru ö ner ge si ne i liþ kin gö rüþ me ler le baþ la ya cak. CHP li le rin, yan lýþ po li ti ka - lar la çift çi le ri iþ siz li ðe ve yok sul lu ða it ti - ði id di a sýy la E ker hak kýn da ver di ði gen - so ru ö ner ge si nin gün de me a lý nýp a lýn - ma ya ca ðý na i liþ kin gö rüþ me ler ya rýn ya - pý la cak. Ge nel Ku rul, bu gö rüþ me le rin ta - mam lan ma sý nýn ar dýn dan ar dýn dan, ya - rým ka lan RTÜK Ya sa Ta sa rý sý na de vam e de cek. Bu ta sa rý nýn ya sa laþ ma sý nýn ar - dýn dan Ka mu De net çi li ði (Om buds man) Ya sa Ta sa rý sý gö rü þü le cek. Ta sa rýy la Ka - mu De net çi li ði Ku ru mu ku ru lu yor. Ku - rum TBMM ye bað lý o la rak gö rev ya pa - cak. Cum hur baþ ka ný nýn tek ba þý na yap - tý ðý iþ lem ler, re sen im za la dý ðý ka rar lar ve e mir ler; ya sa ma ve yar gý yet ki si nin kul la - nýl ma sý na i liþ kin iþ lem ler, TSK nýn sýrf as - ke ri ni te lik te ki fa a li yet le ri ku ru mun gö - rev a la ný dý þýn da tu tu la cak. Öz de mir: De mok ra tik Tür ki ye ör nek o la bi lir nye ÞÝL LER Par ti si Eþ baþ ka ný Cem Öz de mir, Mý sýr ve Tu nus ta ya þa nan la rý ta ri hi bir o lay o la rak ni te - len dir di. Öz de mir, yap tý ðý a çýk la ma da, E ðer Tür ki - ye böl ge de ken di si nin ör nek a lýn ma sý ný is ti yor sa an - cak bu nu de mok ra tik, li be ral bir Tür ki ye i le ya pa bi - lir. Av ru pa ya sýr tý ný çe vir me yen, çok kül tür lü lü ðü, hu kuk dev le ti ni ek sik siz sa vu nan bir hü kü met le ya - pa bi lir de di. A rap dün ya sýn da hiç kim se nin dik ta - tör lük re jim le ri nin yý ký la ca ðý na i nan ma dý ðý ný, an cak bu son o lay lar la bir lik te bu i ma jýn de ðiþ ti ði ni be lir - ten Öz de mir, þöy le de vam et ti: Mý sýr da ki de ði þim, ta ri hi bir o lay dýr. Bü tün böl ge ye yö ne lik bir me saj - dýr. Bu böl ge ler de ya Tür ki ye de ki se kü ler dik ta tör - lük ya da Ý ran a ben zer di nî dik ta tör lük ler ku ru lur gi bi bir ön yar gý var dý. An cak ge rek Tu nus ge rek se Mý sýr da ki halk Ba tý da ki in san lar ne is ti yor sa o nu ta - lep e di yor. Po lis ten kork ma dan, öz gür ya þa mýn ol - du ðu bir hu kuk dev le ti ta lep e di li yor. Ba tý bu ta lep le - re da ha ön ce sýr tý ný çe vi re rek, dik ta tör ler le iþ bir li ði ya pa rak böl ge de i nan dý rý cý lý ðý ný yi tir di. Fran sa Sa - vun ma Ba ka ný nýn, Tu nus da ki dik ta tö rün u çak la rý i - le son ta ti li ni ge çir di ði ni öð ren dik. Öz de mir, AB i le ya þa na na vi ze so ru nu na da de ði ne rek, Bal kan ül ke - le ri ne yö ne lik vi ze nin kal dý rýl ma sý nýn ar dýn dan Türk va tan daþ la rý na da uy gu la nan vi ze nin ta ma mýy la kal - dý rýl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Ham burg / a a Gül den 2 ka nu na jet o nay n CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Yar gý tay i le Da nýþ tay da da i re ve ü ye sa yý sý ný art tý ran, Ad lî Týp Ku ru mun da dö ner ser ma ye ö de me le ri ni dü zen le - yen 6110 sa yý lý Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma - sý na Da ir Ka nu nu o nay la dý. Ya sa ya gö re, Yar gý tay da 32 o lan da i re sa yý sý 38 e, Da nýþ tay da 13 o lan da i re sa yý sý 15 e çý ka rý la cak. Bu na gö re, Da nýþ tay, 14 ü da - va, bi ri i da rî da i re ol mak ü ze re 15 da i re den o lu þa - cak. Yar gý tay ýn ü ye sa yý sý 250 den 387 ye, Da nýþ ta ya da i se 95 ten 156 ya çý ka rý lý yor. Cum hur baþ ka ný Gül, Türk Ti ca ret Ka nu nu i le Türk Ti ca ret Ka nu nu nun Yü rür lü ðü ve Uy gu la ma Þek li Hak kýn da Ka nun u da o nay la dý. Gül, o nay la dý ðý ka nun la rý, ya yým lan - mak ü ze re Baþ ba kan lý ða gön der di. An ka ra / a a A ta lay: Gö rüþ me nor mal ný ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Be þir A ta lay, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne - ral I þýk Ko þa ner a ra sýn da ki gö rüþ me nin nor mal kar - þý lan ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, 163 su ba yýn tu tuk - lan ma sý söz ko nu su, bun la rýn 106 sý mu vaz zaf su - bay. Böy le du rum lar da Ge nel kur may Baþ ka ný i le Mil lî Sa vun ma Ba ka ný nýn Baþ ba kan i le ko nu yu gö - rüþ me sin den da ha ta biî ne o la bi lir de di. A ta lay, Ka - nal 7 te le viz yo nu nun can lý ya yý ný na ka tý la rak gün - dem de ki ko nu la ra i liþ kin so ru la rý ce vap la dý. Bal yoz Pla ný da va sýn da ve ri len tu tuk la ma ka rar la rý na ve Baþ ba kan Er do ðan i le Or ge ne ral Ko þa ner a ra sýn da ki gö rüþ me ye Hü kü met o la rak na sýl bak týk la rý nýn so - rul ma sý ü ze ri ne A ta lay, yar gý sü re ci de vam e den bir ko nu ü ze rin de yo rum yap ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý ný söy le di. Yar gý sü re ci i çin de, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn gö - rev a la ný na gi ren bir ta lep te bu lu nul ma sý ha lin de ba - kan lý ðý nýn iþ lem ya pa ca ðý ný ha týr la tan A ta lay, bu kap sam da u sul hu ku ku nun i çin de ge re ke nin ya pý la - ca ðý ný be lirt ti. Er do ðan i le Ko þa ner a ra sýn da ki gö rüþ - me ye ken di si nin ka tý la ma dý ðý ný, an cak Mil lî Sa vun - ma Ba ka ný Vec di Gö nül ün gö rüþ me de bu lun du ðu - nu an la tan A ta lay, ken di si nin Baþ ba kan Er do ðan ve Gö nül le te le fon la gö rüþ tü ðü nü an lat tý. Bu tür gö - rüþ me le rin nor mal kar þý lan ma sý ge rek ti ði ni be lir ten A ta lay, 163 su ba yýn tu tuk lan ma sý söz ko nu su, bun - la rýn 106 sý mu vaz zaf su bay. Böy le du rum lar da Ge - nel kur may Baþ ka ný i le Mil lî Sa vun ma Ba ka ný nýn Baþ ba kan i le ko nu yu gö rüþ me sin den da ha ta bii ne o la bi lir? di ye ko nuþ tu. Gö rüþ me nin nor mal kar þý - lan ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan A ta lay, Or ta da bir du rum var, a i le ler var, on lar la Ge nel kur may Baþ ka - ný nýn gö rüþ me si var. Ba zý duy gu la rý dü þün ce le ri pay laþ ma la rý var. Bun la rýn böy le bir top lan tý da pay - la þýl ma sý da nor mal. Dev let yö ne ti yo ruz, cid dî bir iþ ya pý yo ruz. Baþ ba kan ýn ko nu mu bü tün bun la rýn ü - ze rin de. Bü tün bu ge liþ me ler den bil gi si ol ma sý, ya pý - la cak la rý öð ren me si, ge re kir se ta li mat ver me si za ten o nun gö re vi nin i çin de de di. An ka ra / a a Göçükteki iþ çi le re u la þý la mý yor KAH RA MAN MA RAÞ TA Af þin-el bis tan B Ter mik San tra li i çin kö - mür ü re ti mi ya pý lan a lan da mey da na ge len gö çük te kay bo lan 9 ki þi yi a ra ma ça lýþ ma la rý na a ra ve ril di. E di ni len bil gi ye gö re, gö çük ya þa nan a la nýn bi ti þi ðin de ki a lan da yer yer bü yük çat lak lar o luþ tu - ðu ve çat lak lar dan me tan ga zý çýk tý ðý be lir len di. Bu böl ge de de gö - çük ya þan ma sý ih ti ma li dik ka te a lý na rak a ra ma kur tar ma ça lýþ ma - la rý na a ra ve ril di. A lan da ça lýþ ma ya pan e kip ler, hýz la gö çük a la ný - nýn dý þý na çý ka rýl dý. MTA dan ge len tek nik e kip, çat lak lar o lu þan ve me tan ga zý çý kan böl ge de he li kop ter le ha va dan tek nik ça lýþ ma yü - rüt tü. A ra ma kur tar ma e kip le ri i se bu ça lýþ ma nýn so nuç lan ma sý ný bek li yor. Bu a ra da, a çýk kö mür ü re tim sa ha sýn da ge ce kü çük çap lý bir top rak kay ma sý ya þan dý ðý bil di ril di. Kah ra man ma raþ / a a TBMM nin gün de mi yo ðun Bu ta sa rý nýn ya sa laþ ma sý nýn ar dýn dan, ÖSYM yi Ölç me, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi a dýy la ye ni den ya pý lan dý ran ya sa tek li fi nin gö rü þül me - si bek le ni yor. Bu a ra da, TBMM A da let Ko mis yo - nu da Spor da Þid det ve Dü zen siz li ðin Ön len me - si ne Da ir Ya sa Ta sa rý sý ný gö rüþ mek ü ze re 16 Þu bat Çar þam ba gü nü e le a la cak. Ta sa rý ü ze rin - de ki gö rüþ me ler ta mam la na maz sa Per þem be gü nü de de vam e di le cek. An ka ra / a a ÖSYM yi yeniden yapýlandýran teklifin görüþülmesi bekleniyor Tor ba ta sa rý 2.5 ay son ra ya sa laþ tý TBMM'deki yasalaþma süreci yaklaþýk 2.5 ayý bulan tasarýnýn görüþmeleri sýrasýnda milletvekilleri arasýnda zaman zaman gergin anlar yaþanmýþtý. FO TOÐ RAF: AA BDDK VE SPK TA ÞI NA CAK TÜRKÝYE Kal kýn ma Ban ka sý nýn mer ke zi An - ka ra dý þý na ta þý na bi le cek, BDDK ve SPK nýn mer ke zi Ýs tan bul o la cak. BDDK nýn el de e de - ce ði sýr ni te li ðin de ki bil gi ve bel ge ler, ce za so - ruþ tur ma sý ve ko vuþ tur ma sý kap sa mýn da il - gi li ad li ma kam la ra ve ri le bi le cek. Hü kü met ko nak la rý ný i çiþ le ri ba kan lý ðý na ya pa cak. Yük - se köð re tim ku rum la rýn dan i li þi ði ke si len le re ü ni ver si te ye dö nüþ yo lu a çýl dý. Ön gö rü len sü - re de bi ti re me yen ü ni ver si te den a týl ma ya cak. Ver gi bor cu ne de niy le hak kýn da ha ciz ka ra rý bu la nan lar yurt dý þý na çý ka bi le cek. Ýl ö zel i da - re le ri i le be le di ye le rin ih ti yaç faz la sý iþ çi le ri baþ ka ku rum la ra a ta na bi le cek. SÝ YA SÎ PAR TÝ LERE HAR CAMA SER BES T LÝ ÐÝ SÝYASÎ par ti ler, a maç la rý na u laþ mak i çin her tür lü har ca ma ya pa bi le cek. Par ti le rin har ca - ma la rý fa tu ra, yok sa har ca ma nýn doð ru lu ðu - nu gös te re cek bel gey le ya pý la bi le cek. Be le di - ye en cü men le ri, be le di ye sý nýr la rý i çin de si ga - ra ya sa ðý na uy ma yan la ra pa ra ce za sý ke se - me ye cek. Ha ber leþ me þir ket le ri ü ze rin den hiz met ve ren ha ber leþ me þir ket le ri ay lýk sa tý - þý nýn yüz de 15 i ni ha zi ne pa yý o la rak ö de ye - cek. Da ha ön ce bil di rim de bu lun du ðu hal de, yurt dý þýn da ki var lýk la rý ný sü re si i çin de ge tir - me yen ler, ve ri len ye ni sü re de ge tir me le ri ha - lin de, 2008 den ön ce ki dö nem le re i liþ kin ver - gi in ce le me ve tar hi ya tý na ta bi tu tul ma ya cak. Ka pa tý lan si ya sî par ti le rin bu ka rar dan ön ce ki dö ne me i liþ kin so rum lu la rý hak kýn da a çý lan ve ke sin hük me bað lan ma mýþ da va lar dan kay - nak la nan ka mu a la cak la rý da ye ni den ya pý - lan dýr ma kap sa mý na a lýn dý. An ka ra /a a "TOR BA" TA SA RI, TE MEL YA SA O LA RAK 9 BÖ LÜM HA LÝN DE E LE A LI NDI.

5 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ HABER 5 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ MAKRO - DALGA NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 R. Evvel 1432 Ru mî: 1 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý yýlýn son haftasý Silinen 162 milyon 670 bin TL RECEP TAÞCI ni as ya.com.tr Bir ha ber. Ga ze te nin ar ka sa hi fe le ri ne sý kýþ mýþ. Ý nan ma sý zor. De dim ki her hal de ra kam ha ta sý ol muþ tur. Bek le dim. Er te si gün dü zel tir ler di ye. Bo þu na, tek sa týr ba his yok. Kö þe ya zar la rý da sus kun. Bel ki de dik kat le rin den kaç mýþ týr. Res mî mer ci ler a ca ba tek zip yol lar mý di ye u mut lan dým. A ra dan 12 gün geç ti. Rast la ya ma dým. Ha di lâ fý u zat ma dan ko nu yu a ça lým. O la yýn öz ne le ri bir ta raf ta Ma li ye, di ðer ta raf ta gü zi de i ki spor ku lü bü müz, Ga la ta sa ray ve Be þik taþ yýl la rýn da ver gi ka çýr mýþ lar. Hem de çok bü yük bo yut ta. Ga la ta sa ray 29,3 mil yon li ra... Be þik taþ 38,5 mil yon li ra... Ay rý ca; Ga la ta sa ray a 43,9 mil yon li ra... Be þik taþ a 57,7 mil yon li ra... Ce za ke sil miþ. Top lar sak ,4 mil yon li ra lýk bir ver gi ve ce za söz ko nu su. Ku lüp le re ya kýþ mý yor. Tar týþ ma sý na gir mi yo ruz. O lan ol muþ. 4 ki þi ye Ha be ral sor gu su n ER GE NE KON dâ vâ sý kap sa mýn da tu tuk lu bu lu nan es ki Baþ kent Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Meh met Ha be ral ýn mah ke me ye gön de ril me yen sað lýk ra po ru na i liþ kin gö zal tý na a lý nan 4 ki þi, Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de i fa de ver di. Ha be ral ýn mah ke me ye gön de ril me yen sað lýk ra po ru na i liþ kin gö zal tý na a lý nan bir uz man ça vuþ, bir hem þi re ve Ha be ral ýn i ki re fa kat çi si nin, ad li ye de, so ruþ tur ma yý yü rü ten Ýs tan bul Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Fik ret Se çen ta ra fýn dan i fa de le ri nin a lýn dý ðý bil di ril di. Ýstanbul / aa Di yar ba kýr da i ki o to mo bil kun dak lan dý n DÝYAR BA KIR IN Ye ni þe hir il çe sin de i ki o to mo bil kim li ði be lir siz ki þi ve ya ki þi ler ce kun dak lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, A ziz Mah mu to ðul la rý Cad de si nde park ha lin de bu lu nan i ki o to mo bil, kim li ði be lir siz ki þi ve ya ki þi ler ta ra fýn dan a te þe ve ril di. Va tan daþ la rýn bil dir me si ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri yan gý ný sön dü rür ken, a raç lar da bü yük ha sar mey da na gel di. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. Diyarbakýr / aa Be le di ye baþ ka nýnýn e vi ne si lâh lý sal dý rý n A DA NA NIN Ko zan il çe si Be le di ye Baþ ka ný Ka zým Öz gan ýn ko nu tu na si lah lý sal dý rý da bu lu nul du ðu ve mad di ha sar o luþ tu ðu bil di ril di. E di ni len bil gi ye gö re, Öz gan ýn Tu fan pa þa Ma hal le si Yu suf Bay sal Si te si C Blok 2. kat ta ki da i re si ne, Ka nal So kak ta ki Be le di ye O to ga rý bah çe sin den, kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi ve ya ki þi ler ce av tü fe ðiy le 1 el a teþ e dil di. Öz gan ve 3 ço cu ðu nun ev de ol du ðu sý ra da ger çek leþ ti ði be lir ti len sal dý rý da, da i re nin bal kon kýs mýn da ki cam la rý nýn ký rýl dý ðý, o lay da ö len ya da ya ra la nan ol ma dý ðý öð re nil di. Baþ kan Öz gan ýn ký sa sü re ön ce Ýs tan bul Bey lik dü zü nde ki TÜ YAP, Do ðu Ak de niz U lus la ra ra sý Tu rizm ve Se ya hat Fu a rý na (EM MÝT) ka týl dýk tan son ra il çe ye dön dü ðü, Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý o lan e þi Zeh ra Öz gan ýn i se yurt dý þýn da bu lun du ðu be lir til di. Po lis, sal dý rý nýn ar dýn dan çev re de ge niþ çap lý a ra ma yap tý. So ruþ tur ma nýn sür dü rül dü ðü bil di ril di. Adana / aa Son ra ne ol muþ... O na ba ka lým. Bor cun yüz de 95 i si lin miþ. Mah ke me ka ra rýy la mý? Ha yýr. Uz laþ ma so nu cun da. Uz laþ ma... Ý da re i le mü kel lef a ra sýn da bir nev î pa zar lýk. A ma cý ih ti lâf la rý a zalt mak, yar gý nýn iþ yü kü nü ha fif let mek ve ha zi ne a la ca ðý nýn bir an ön ce tah si li ni sað la mak. Ya sal da ya na ðý mev cut. Ma li ye mü kel lef le ma sa ya o tu rur. Ver gi le re pek do ku nul maz, ce za da ö nem li o ran da in di rim ya pý la rak el sý ký þý lýr, uz la þý lýr. Al tý ný çi ze lim. Ver gi de cid dî bir in di ri me gi dil mez. Çok ö zel hal ler ha riç. Bah se ko nu uz laþ ma na sýl so nuç lan mýþ? Ver gi nin yüz de 90 ý, ce za nýn i se ta ma mý af fe dil miþ. Ha zi ne 162 mil yon 670 bin TL tu ta rýn da ki a la ca ðýn dan vaz geç miþ. Muh te þem A re na Sta dý nýn ma li ye ti 300 mil yon li ra. Mu ka ye se e din. Ha be ri o ku du ðu muz da bi zi þok e den ve þa þýr tan þim di ye dek pek gö rül me miþ iþ te bu uy gu la ma. Ý ki ih ti mal var. Ya... Ver gi ka ça ðý ný tesbit e den in ce le me ra por la rý a fa kî dü zen len miþ tir. Ya da... Ku lüp ler ö zel mu a me le ye ta bi tu tul muþ lar dýr. Ra por la rýn muh te vi ya tý ný bil me di ði miz den bir fi kir yü rü te mi yo ruz. E ðer... Ý kin ci ih ti mal ge çer li i se i ti ra zý mýz o la cak týr. JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI ÝLE AB TARAFINDAN ORTAK YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA 7 BÝN 763 PERSONEL ÝNSAN HAKLARI ALANINDA EÐÝTÝLDÝ. JAN DAR MA Ge nel Ko mu tan lý ðý i le Av ru pa Bir li ði (AB) ta ra fýn dan or tak yü rü tü len Jan dar ma Per so ne li nin Av ru pa Ýn san Hak la rý Stan dart la rý A la nýn da Bil gi ve Ye te nek le ri nin Ar tý rýl ma sý Pro je si kap sa mýn da in san hak la rý der si ve ri li yor. Pro je kap sa mýn da 7 bin 763 per so nel in san hak la rý a la nýn da e ði ti lir ken, ne za ret ha ne le rin ta ma mý u lus la r a ra sý stan dart la ra uy gun ha le ge ti ril di. Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nca jan dar ma per so ne li ni en üst se vi ye de in san hak la rý bi lin ci ne u laþ týr mak, bu ko nu da Tür ki ye nin ta raf ol du ðu u lus la r a ra sý söz leþ me ler ve de ne tim me ka niz ma la rý i le bun la rýn Tür ki ye ye et ki le ri hak kýn da bil gi len dir mek a ma cýy la in san hak la rý e ði ti mi ne ö nem ve ril me ye baþ lan dý. Ýn san hak la rý der si, Jan dar ma O kul lar haller hariç. Bahse konu Altýný çizelim. Vergide ciddî bir indirime gidilmez. Çok özel uzlaþma nasýl sonuçlanmýþ? Verginin yüzde 90 ý, cezanýn ise tamamý affedilmiþ. Hazine, 162 milyon 670 bin TL tutarýndaki alacaðýndan vazgeçmiþ. Kü re sel kriz le bo ðu þan iþ let me le re mü sa ma ha gös te ril mez ken ü re tim ve is tih da ma kat ký sý ol ma yan ku lüp le rin kol lan ma sý ka mu vic da ný ný ya ra lar. Ku lüp ler za ten ver gi ka nun la rý kar þý sýn da im ti yaz lý ko num da dýr. Ör nek mi? Ku lüp ler... Maç ha sý la tý, bon ser vis, rek lâm ve for ma ge lir le rin den do la yý ver gi ö de mez ler. Sebebi bi lin mez. Sa de ce fut bol cu la ra ö de dik le ri üc ret ler den ver gi ke sin ti si yap mak la yü küm lü dür ler. An cak bu ra da yi ne bir ay rý ca lýk ta nýn mýþ týr. Üc ret as tro no mik ra kam lar da da ol sa ver gi o ra ný de ðiþ mez. Yüz de 15 le sa bit len miþ tir. As ga rî üc ret li ka dar. Ýþ çi, me mur, es naf... Ge li ri ne gö re ver gi o ra ný yüz de 35 e çý kar. E þit lik il ke si a yak lar al týn da. Bit me di. Ku lüp ler fut bol cu lar dan kes tik le ri bu yüz de 15 ver gi yi da hi ö de mek ten ka çý nýr lar. Ko mu tan lý ðý nda, e ði tim-öð re tim dö ne min den i ti ba ren ay rý bir ders o la rak o ku tu lu yor. Dö nem i çin de, in san hak la rý ders sa at le ri ar tý rýl mak su re tiy le E ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren Jan dar ma Su bay Te mel Kur su nda 36 sa at, Jan dar ma Ast su bay Te mel Kur su nda 17 sa at, Jan dar ma Ast su bay Mes lek Yük sek O ku lu nda 34 sa at, Uz man Jan dar ma O ku lu nda i se 32 sa at in san hak la rý der si ve ri li yor. Rüt be li per so ne le, Jan dar ma O kul lar Ko mu tan lý ðý nda al mýþ ol du ðu in san hak la rý e ði ti mi ne i lâ ve o la rak, e ði tim yý lý i çin de mes lek i çi kurs lar dü zen le ni yor. Er baþ ve er le re i se a ce mi e ði ti mi saf ha sýn da branþ la rý na ba kýl mak sý zýn 10 sa at sü re i le, a ce mi e ði ti mi ni bi tir dik ten son ra ka týl dýk la rý ye ni bir lik le rin de, bir e - Ma li ye ye borç la rý ka ba rýr. Dert et mez ler. Çün kü im ti yaz lý dýr lar. Ver gi borç la rý tak sit len di ril miþ tir. Va de 10 yýl. Fa i zi yýl lýk yüz de 4 tür. Zor du rum da o lan mü kel lef le re ta ný nan a za mî tak sit len dir me sü re si i se 36 ay dýr. O da bin de re den su ge tir te rek. Fa i zi yüz de 12 dir. Da ha faz la si ni ri mi zi boz ma mak i çin dev le tin ku lüp le re he di ye et ti ði stad yum la rý ha týr lat ma ya lým. A ma ya ban cý o yun cu trans fe ri ne de ðin me den de geç me ye lim. Ma li ye ye o lan bor cu nu ö de me yen ku lüp ler, ya ban cý fut bol cu la ra mil yon e u ro la rý ra hat lýk la ve re bil mek te. Dö vi zi miz yurt dý þý na çý ký yor. Her ta kým da çok sa yý da ya ban cý fut bol cu yer a lý yor. Had din den faz la. 6+2 sý nýr la ma sý ol du ðun dan hep si bir lik te oy na ya mý yor. Ba zý la rý mec bu ren ye dek te ve ya tri bün de bek le ti li yor. Ço ðu borç ba ta ðý na sap lan mýþ ku lüp le rin bu ir ras yo nel dav ra nýþ la rý nýn se be bi ni an la mak ta güç lük çe ki yo ruz. Av ru pa da ku pa ka zan mak i çin i se... Yýl lar dýr has re tiz. Ö te yan dan bu trans fer po li ti ka sý u mut va ade den genç le ri mi zin ö nü nü ke si yor, Türk fut bo lu nun ge le ce ði ni ka rar tý yor. Ney se... Ni ye ti miz... Fut bo lu mu zu sor gu la mak de ðil, ver gi sis te mi mi zin a da let siz li ði ni ve çar pýk lý ðý ný vur gu la mak tý. Ne de re ce ba þa rý lý ol duk. Tak dir siz le rin. BALYOZ'DA 11 MUVAZZAF DAHA TUTUKLANDI BAL YOZ Pla ný dâ vâ sý kap sa mýn da Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce hak la - rýn da ya ka la ma em ri çý kar tý lan ve ön ce ki gün Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge ti ri len 11 mu vaz zaf as ker, ka rar yüz le ri ne o kun duk tan son ra ce za e vi ne gön de ril - di. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne si vil plâ ka lý as ke rî a raç la ge ti ri len mu vaz zaf as ker ler Ýb ra him Ko ray Öz yurt, Ni hat Al týn bu lak, So ner Po lat, Meh met Fer hat Çol - pan, Mef tun Hý ra ca, Ab dur rah man Baþ buð ve Er dinç A tik in yüz le ri ne kar þý Ýs tan - bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si nin Cu ma gü nü du ruþ ma da hak la rýn da çý kart tý ðý ya - ka la ma em ri ne i liþ kin ka rar o kun du. Tu tuk la nan mu vaz zaf as ker ler, da ha son ra si vil plâ ka lý as ke rî mi ni bü se bin di ri le rek Has dal As ke rî Ce za e vi ne gön de ril di. Ay na dâ vâ kap sa mýn da hak la rýn da ya ka la ma em ri çý kar týl ma sý se be biy le Ýs tan bul Ad li - ye si ne ge ti ri len mu vaz zaf as ker ler Mus ta fa Yu vanç, Yu nus Na di Er kurt, Ni hat Öz - kan ve Mus ta fa Koç un yüz le ri ne kar þý, Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si nin ön - ce ki gün kü du ruþ ma da hak la rýn da çý kart tý ðý ya ka la ma em ri ne i liþ kin ka rar o kun - du. Tu tuk la nan mu vaz zaf as ker ler, da ha son ra si vil plâ ka lý bir mi ni büs le Has dal As kerî Ce za e vi ne gön de ril di. Bu a ra da, Cu ma gü nü Bal yoz Pla ný dâ vâ sý nýn du ruþ - ma sýn dan er ken ay rý lan ve hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve ri len sa nýk lar a ra sýn da bu lu nan Ha kan Sar gýn da ge ti ril di ði Ýs tan bul Ad li ye sin de ka ra rýn yü zü ne kar þý o - kun ma sý nýn ar dýn dan Met ris Ce za e vi ne gön de ril di. Ýstanbul / aa Balyoz Planý dâvâsýnýn önceki duruþmasýnda tutuklanan muvazzaf subaylar da Hasdal Cezaevi ne gönderilmiþti. FOTOÐRAF:AA Jandarmaya insan haklarý dersi ði tim yý lý i çin de sa at sü re i le in san hak la rý e ði ti mi ne ta bi tu tu lu yor. AB i le or tak o la rak yü rü tü len Jan dar ma Per so ne li nin Av ru pa Ýn san Hak la rý Stan dart la rý A la nýn da Bil gi ve Ye te nek le ri nin Ar tý rýl ma sý Pro je si kap sa mýn da bu gü ne ka dar 7 bin 763 per so nel in san hak la rý a la nýn da e ði til di. 51 per so nel yurt dý þýn da in ce le me ler de bu lun du, 30 a det i fa de al ma o da sý Av ru pa stan dart la rý na gö re tef riþ e dil di. Bü tün kol lu ðu kap sa ya cak þe kil de Kol luk Ýn san Hak la rý Kon sep ti ve bu pa ra lel de Jan dar ma Ýn san Hak la rý Kon sep ti ha zýr la na rak ya yým lan dý. Bu e ði tim fa a li yet le ri ne pa ra lel o la rak, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nda ki 2 bin 122 ne za ret ha ne, 2009 yý lý i çe ri sin de u lus la r a ra sý stan dart la ra uy gun ha le ge ti ril di. Ankara / cihan YE NÝ AS YA dan SÝ ZE ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr Gün ler haf ta la rý, ay lar yýl la rý ko va lar ken, Ye ni As ya nýn ya yýn ve hiz met ha ya týn da ki 41. yý lýn da son haf ta sý na gir miþ bu lu nu yo ruz. Þimdi, çý kýþ nok ta sýn da be lir le nen a na he def is ti ka me tin de ta viz siz ve ký rýk sýz bir çizginin bü tün zor luk ve en gel le re rað men ko ru na rak bu gün le re ge ti ril di ði bir nok ta da i sek, bu nu, ge ri de kal mak ü ze re o lan 41 yýl bo yun ca Ye ni As ya mis yo nu na gö nül ve e mek ver miþ kah ra man lar ca te þek kül et ti ri len þahs-ý ma ne vî nin ih lâs ve ka rar lý lý ðý na borç lu yuz. Bu kah ra man la rýn bir kýs mý, ga ze te de ya yýn la nan ça lýþ ma la rýy la vit rin de gö zü ken ler i ken, çok da ha faz la sý da, bu lun duk la rý ma hal ler de bü tün o lum suz þart la rý gö ðüs le ye rek bu hiz me te sa hip çý kan fe da kâr o ku yu cu lar. Ki, i ki sene ön ce id rak et ti ði miz 40. yýl boyunca ya pýp ga ze te de ya yýn la dý ðý mýz rö por taj lar, on lar dan bir kýs mý nýn ye ni ku þak lar ca nis be ten de ol sa bi li nip ta nýn ma sý na ve si le ol du. Ger çi ha yat la rý ný ih lâs, te va zu, mah vi yet gi bi düs tur lar la yo ður muþ bu fe da kâr in san la rýn bi lin mek ve ta nýn mak gi bi bir ta le bi hiç bir za man ol ma dý. A ma ay ný za man da a i le vas fý ný ta þý yan bir þahs-ý ma ne vî nin u zuv la rý a ra sýn da ki ta nýþ ma ve es ki ku þak la ra ve fa bor cu nun bi raz ol sun ö den me si a dý na bu ça lýþ ma nýn fay da lý ne ti ce ler hâ sýl et ti ði ni dü þü nü yo ruz. Son ra sýn da, on la rýn i çin den de rah met-i Rah man a ka vu þan lar ol du. On la rý da, da ha ön ce ber zah â le mi ne in ti kal e den le ri de rah met le yad e der ken, ha len ha yat ta o lup hiz me te de vam e den le ri de mu hab bet ve hür met le se lâm lý yo ruz. Ýþ te, Tür ki ye nin ve dün ya nýn deh þet li ba di re ler den ge çe rek bu gün le re gel di ði a la bil di ði ne çal kan tý lý bir sü reç te, her þe ye rað men dim dik kal ma yý ba þa ran Ye ni As ya, 42. yý lý na bu þahs-ý ma ne vî ye yas la na rak u la þa bil di. Da ha sý, bu nu, im kân la rý nýn dar lý ðý ve sý kýn tý la rý nýn yo ðun lu ðu i çe ri sin de, son de re ce ö nem li ba þa rý la ra im za a ta rak ba þar dý Þu bat ýn da o kur la rý mý za tak dim et ti ði miz Ses ge ti ren man þet ler, 2009 da ki Vic da nýn ve sað du yu nun se si Ve ge çen yýl ki Ri sa le-i Nur un med ya da ki di li ek le ri miz de, bu ba þa rý ör nek le ri nin bir kýs mý ný ha týr lat ma ya ça lýþ mýþ týk. Bu se ne de, ge çen 41 yýl bo yun ca Ye ni As ya ya kat ký da bu lun muþ de ðer li i sim le rin yi ne ga ze te miz say fa la rýn da yer bul muþ ça lýþ ma la rýn dan bir der le me yi o kur la rý mý za tak dim e de ce ðiz in þa al lah. Haf ta i çin de baþ la yan a nons lar da be lir til di ði gi bi, bun la rýn her bi ri, Ye ni As ya nýn va tan sat hý ný bir mek tep yap ma i de a li ne de ðer li kat ký lar da bu lun muþ i sim ler. Bu im za lar dan çý kan ör nek le rin bir a ra da su nul du ðu Ye ni As ya e ko lü i sim li i lâ ve miz i çin ek ta lep le ri ni zi 16 Þu bat Çar þam ba gü nü me sai bi ti mi ne ka dar bil dir me ni zi bek li yo ruz. «««FKM de 42. yýl kut la ma sý Ga ze te mi zin ya yýn ha ya tý na a tý lý þý nýn 42. yýl dö nü mü nü bu se ne de o ku yu cu la rý mýz la bir lik te kut la ya ca ðýz. 20 Þu bat Pa zar ak þa mý, sa at 18:00 de Ýs tan bul- Fý rat Kül tür Mer ke zin de ger çek le þe cek et kin lik ka ri ka tü ris ti miz Ýb ra him Öz da bak ýn ka ri ka tür le rin den o lu þan ser gi nin ge zil me si ve kok teyl le baþ la ya cak. Bu a ra da Öz da bak, ö nü müz de ki gün ler de ya yýn la na cak o lan Her Yü ze Bir Te bes süm ad lý ka ri ka tür al bü mü nü de o kur la rý i çin im za la ya cak. Da ha son ra baþ la ya cak prog ram; a çýþ ve se lâm la ma ko nuþ ma la rý, or tak ha tý ra la rýn pay la þýl ma sý, bu se ne ki e ki mi zin ko nu su o lan va tan sat hý ný bir mek tep yap ma i de a li mi ze kat ký ya pan ka lem le re pla ket tak di mi i le sü re cek ve sür priz sa nat çý la rýn sah ne a la ca ðý bir kon ser le so na e re cek. Programýmýza siz le ri de da vet e di yor, 42. yýl se vin ci mi zi bir lik te pay laþ mak is ti yo ruz. «««Öz da bak a 30. sa nat yý lý kut la ma sý Ço ðu za man çiz gi le riy le gün dem be lir le yen, ba zan say fa lar do lu su ya zý nýn ve re me di ði mâ nâ yý ka ri ka tür le riy le zi hin le re nak þe den ga ze te miz ka ri ka tü ris ti ve gör sel yö net me ni miz Ýb ra him Öz da bak 30. sa nat yý lý ný kut lu yor. Öz da bak ýn seç me ka ri ka tür le rin den o lu þan Her Yü ze Bir Te bes süm ad lý çok ö zel bir ka ri ka tür al bü mü bu yý lýn a ný sý na ha zýr lan dý. Ay lar sü ren ti tiz bir ça lýþ ma so nun da ha zýr la nan, ta ma mý renk li o la rak kû þe kâ ðý da ba sý lan al büm, a la nýn da örnek bir e ser ol ma vas fý ta þý yor. Yýl bo yu ka ri ka tür ser gi si ve al bü mü i le A na do lu nun de ði þik kö þe le rin de siz ler le bu lu þa cak o lan Ýb ra him Öz da bak ý kut lu yor, da ha ni ce yýl lar ve de ðer li e ser ler di li yo ruz.

6 Bu gün Mev lid Kan di li. Ya ni kalb le - rin sev gi li si, ruh la rýn sul ta ný Fahr-i Ka i nat E fen di mi zin (asm) do ðum - gü nü. En sev di ði miz ve en sev gi li in sa na (asm), bu gün sev gi he di ye le ri mi zi su na - ca ðýz. Bol bol sa lât ü se lâm ge ti re ce ðiz. A ma ba zý la rý da bel ki en sev gi li den bî - ha ber me ca zi sev gi li de ta ký lýp ka la cak lar bu gün. E vet, bu se ne, bi ri le rin ce i lân e di len 14 Þu bat Sev gi li ler Gü nü i le Sev gi li ler Sev gi li si Hz. Mu ham med in (asm) do ðum gü nü ay ný gü ne denk gel di. Bi zim i çin ma ni dar bir te va fuk ol du bel ki de bu. Çün kü bir þe kil de sev - gi ye ve sev gi li ye o dak la ný lan bu gün, böy le lik le, ger çek sev gi ve sev gi li nin ad re si ne i þa ret et miþ ol du. Biz de, bu i ki gü nün te va fuk et me si ni fýr sat bi le rek, sa nal â lem de ki mu hab - bet â le mi ni yok la mak ve bu i ki gü nün te va fuk et me si nin o â lem de ki yan sý - ma la rý ný si zin le pay laþ mak is te dik. Buy run ba ka lým, sa nal â le mi gü zel fi - kir le riy le boþ bý rak ma yan ve Mu ham - me dî mu hab bet le dol du ran lar bi zim i çin ne ler yaz mýþ lar: On la ra þu so ru yu sor duk: Mev lid Kan di li ve Sev gi li ler Gü nü ay - ný gü ne denk gel di. Siz bu gün ler i çin ne - ler söy le mek is ter si niz ve sa nal â lem de bu gün ne ler yap ma yý dü þü nü yor su nuz? Le vent Ba þa ran: Ý na nan lar, bir de i - nan dýk la rý gi bi ya þa yan lar var dýr. Kan dil ak þam la rý e ðer böy le bir im kân var sa ya - ný ný za a la bi le ce ði niz dost lar var dýr. On - lar i na nan ve ya þa mak is te yen, a ma bu - nu ha ya ta ge çi re me miþ te miz dost lar dýr. Se ni kýr maz lar. Ben na ci za ne dost lar la be ra ber ge ce nin bir bö lü mü nü zik rul lah mec lis le rin de ge çi ri rim. Bu mec lis le re gi den ler za ten yo la çýk mýþ lar. Ö nem li o - lan bu ge ce ler de bu nu ya þa ya ma yan la ra an lat mak. Dil le rin Al lah (cc) de di ðin de kalp le rin na sýl hu zur bul du ðu nu, yü rek - le rin fe rah la dý ðý ný on la ra his set tir mek tir. Be nim sa de ce kan dil ler de ka tý lý mým o lu - yor ve çok mu hab bet li o lu yor. Ay ný za - man da aþk do lu bu mec lis ler ve bi li ne - nin ak si ne hep si a kýl lý ve gö nül in san la rý. Ge ce nin ka lan kýs mý her ke sin Ya ra da - nýy la baþ ba þa ka la ca ðý ký sým dýr ki al ný mýz sec de de sa bah la ya bi lir sek ne mut lu bi ze. Þe hir le ri miz de ge ce yi e da e de bi le ce ði - miz me kân lar ve gü zel in san lar var. O ge ce nin fey zin den in san la ra ak tar ma da köp rü ol ma lý yýz. Rab bi miz bu ge ce le ri ya þa ma yý, lâ yý kýy la ge çir me yi biz le re na - sip et sin. Her ke se ha yýr lý kan dil ler.. E ter na Fe li city: Ýn ter net te ge çer ken bir sö ze i liþ ti gö züm. Bir ih ti yar ya nýn da ki ne ne ye Duy dun mu, ya rýn Sev gi li ler gü - nüy müþ di yor. Ne ne nin ce va bý i se pek ma ni dar; Ni ye ki, þim di genç ler gün lük mü se vi yor lar mýþ? E vet sev gi, aþk, sev - gi li ke li me le ri lâf tan ö te ye gi de mez ha le gel di. Ýn san lar flört et mek/çýk mak a dý al týn da bir bi riy le di ni mi ze de, örf ve a - det le ri mi ze de ya kýþ ma ya cak þe kil de dav ran ma ya e dep ve ha ya çiz gi si ni yok e de rek ya þa ma ya baþ la dý lar. Aþk lar aþk de ðil, sev da lar sev da de ðil, sev gi li ler sev - gi li de ðil! Sev gi li ler gü nü i se ta ma men ti - ca rî a maç lar gü dü le rek uy du rul muþ gün dür di ye dü þü nü yo rum. Bu ka dar kalp le ri miz taþ laþ mýþ ki tek taþ la se vil di - ði mi zi an la ya cak hâ le gel mi þiz. Aþ kýn i ki den bi re sey ru se fer et mek ol du ðu u nu tul du, tek leþ mek de ðil de çift - leþ mek gi bi ya þa nýr ha le gel di. Ne de nir ki, Rab bim hi da yet et sin.. 14 Þu bat a En Sev di ði mi zin (asm) do - ðum gü nü nün denk gel me si he ye can ve - ri ci. Dün ye vî aþk la rý mýz dan, sev gi le ri - miz den, mad dî li ðin den sýy rý lýp, bi zi fe - rah la ta cak, hu zu ra ka vuþ tu ra cak, dün ya - mýz i çin de ðil de a hi re ti miz i çin ay dýn lýk ve re cek, o müj de le yi ci gel di. Tek rar gel - se. A rif Ni hat As ya ne gü zel söy le miþ; Þim di se ni a nan lar, a ný yor að lar gi bi, / Ey ye tim ler ye ti mi, ey ga rip ler ga ri bi; / Düþ kün le rin ka na dýy dýn yok sul la rýn sa - hi bi. / Ner de kal dýn Ey Re sul, Ner de kal - dýn Ey Ne bi.. Ýn ter net te Mev lid Kan di li i le il gi li kam pan ya lar var. Me se lâ; sa yý lý Ya sin-i Þe rif o ku ma lar, sa lâ vât ge tir me ler gi bi. En Sev gi li i çin ol sa da as lýn da ken di mi ze ve re bi le ce ði miz he di ye ler bun lar. Ý ki ci han da ki Sev gi li mi zin dün ya yý þe ref len dir me si ni bu þe kil de kut la mak da ha gü zel. Keþ ke tek gün le sý nýr lan - dýr ma sak... Gel Ey Mu ham med! Ba har dýr. / Du - dak lar ar dýn da sak lý â min le ri miz var dýr. / Hac dan dö ner gi bi gel Mi'racdan i ner gi bi gel. / Bek li yo ruz yýl lar dýr.! M. Öz çe lik: San ki 14 Þu bat sev gi nin is pat e di le ce ði bir gün gi bi. O gün sev gi - li nin gö zü ne gir din gir din, baþ ka þan sýn yok. I þýl tý lý bir dün ya nýn i çi ne göz le ri mi aç mýþ ba kar ken, bir den dal dým geç mi þe. Ken di mi dü þün düm, çev rem de ki le ri dü - þün düm, ne sev gi ler ge lip geç miþ. Ki mi - miz eþ sev gi si, ki mi miz pa ra sev gi si, ki - mi miz ka ri yer sev gi si. Þu a ný dü þün düm. Bu sev gi ler den han gi si kal dý? Han gi si hep bi zim le kal sýn is ti yo ruz ve e be den bi zim le ka la cak? Bu so ru lar la uð ra þýr ken ka fam da Ki þi sev di ðiy le be ra ber dir ha - dis-i þe ri fi yan ký lan dý. Mev lid Kan di li, sev gi li ler sev gi li si nin doð du ðu gün, â - lem le ri ay dýn lat tý ðý gün. Ve i çim de bir ses siz lik o luþ tu. O nu (asm) ne ka dar se - vi yo rum? Kal bim de ne ka dar ye ri var? O nun i çin ne yap tým? On dan bir an lýk ay rýl sam, yý ký lý rým de dim mi? Hiç o na (asm) ka vuþ ma dü þün ce siy le mec nun ol dum mu? E be di yen bir lik te ol ma his - siy le ya nýp tu tuþ tum mu? Ma ale sef ce va - bým ha yýr dý. O na ne he di ye ve re bi li rim ve ne den hoþ la nýr? Dil de sev gi mi söy le - dim çok kez. A ma sev di ði mi söy ler ken kal bim ye rin den çý ka cak gi bi ol ma dý ki hiç. Çün kü ben kal bi mi ih mal et tim, o - nu hak kýy la sev me ye rek. Gö nül bah çe - me o gü lü koy ma dý ðým i çin ye ri ni hep ya ba nî ot lar sar dý. Mey ve ve re cek çi çek - le ri bü yüt me dim. Pey gam be rim, ca ným, yo lu na kur ban ol du ðum. Ah di ne ve fa lý, be ni ben den çok dü þü nen, ba na ký ya ma yan, sev gi me sa dýk ve be ni hiç al dat ma yan sev gi lim i - çin kut la ma lý yým. Bü tün Mev lid kan dil - le rin den da ha fark lý bir kan dil ol ma lý. Sev gi li mi zin bi ze ar ma ðan e dil di ði gün. Pa ha lý he di ye le re ge rek yok ki. Se lâm gön der me li yim o ge ce, sa lâ vat lar gön - der me li yim. Gö zü mün nu ru Kur ân ý o - ku ya rak o na he di ye et me li yim. Se nin sev gi ni da mar la rý mýn en u cu na ka dar his set me li yim. Sa na a þýk ol ma lý yým. Gö - züm se ni gör me li, di lim se ni söy le me li. Sen siz vi ra nýz, yi ti ðiz, ök sü züz. Sev gin le ye þert ku ru yan gö nül bah çe mi zi. Pa pat - ya lar, me nek þe ler, bütün çi çek ler gül kok sun. Se lâm gön de ren dil le rin rüz gâ rý gö tür sün gül ko ku nu u zak di yar la ra. Se - nin i çin a kan göz yaþ la rý ta þý sýn gül çi çek - le ri ni ok ya nus la ra. Se ni se vi yo ruz ya Re sû lul lah! HABER YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ 6 Sa nal â lem de Mu ham me dî mu hab bet ARZU KONAN CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Türk E de bi ya tý Vak fý nýn ku ru cu su Þey hül mu har ri rîn Ah met Ka bak lý nýn ve fa tý nýn 10. yýl dö nü mü an ma top - lan tý la rý mü na se be tiy le Va kýf Baþ ka ný S. Ser vet Ka bak lý ya bir an ma me sa jý gön der di. Va kýf tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re Cum hur baþ ka ný nýn me sa jý þöy le: 10. Ve fat Yýl dö nü mün de Þey hül mu har ri - rîn Ah met Ka bak lý yý An ma Tö re ni ne dâ ve ti niz i çin te þek kür e di yo rum. Ön - ce lik le Ah met Ka bak lý nýn a ziz ha tý ra - sý ný, fi kir le ri ni, o nun a dý na ya ký þýr fa a - li yet ler le ya þa tan siz le ri yü rek ten kut - lu yo rum yý lýn da e be di ye te in ti - kal e den Ah met Ka bak lý, öm rü nü mil - le ti mi ze vak fet miþ, ül ke mi ze, di li mi ze ve in sa ný mý za yü rek ten bað lý ger çek bir ay dýn, her ke sin sev gi si ni ve tak di ri - ni ka zan mýþ bir gö nül, fi kir ve kül tür a da mýy dý. Mer hum Ah met Ka bak lý yý ve fa tý nýn yýl dö nü mün de say gý ve rah - met le a ný yo rum. Türk E de bi ya tý Vak fý o la rak siz le ri bu ve fa lý fa a li yet le ri niz i - çin bir kez da ha teb rik e di yor, tüm ka - tý lým cý la ra se lâm ve sev gi le ri mi i le ti yo - rum. Ye ni As ya / Ýs tan bul Ah met Ka bak lý öm rü nü mil le ti mi ze vak fet ti ONDOKUZ Ma yýs Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te si Psi ko lo ji Bö lü mü öð re tim ü ye si Doç. Dr. Boz kurt Koç, bo þan mýþ an ne ve ba ba la rýn il gi siz ve o to ri ter tu - tum la rý nýn ço cuk la rýn a i le de þid de te uð ra ma o ran la rý ný art - týr dý ðý ný bil dir di. Doç. Dr. Koç, yap tý ðý a çýk la ma - da, top lu mun he men her a la nýn - da göz lem le nen þid det o lay la rýn da ha ön ce gö rül me yen bir bo yut - ta art tý ðý ný ve ço cuk la rýn da cid dî þe kil de þid de te ma ruz kal dý ðý ný söy le di. Dün ya da ço cu ðun dan yaþ lý sý na, ka dý nýn dan er ke ði ne bir çok in sa nýn þid det gör dü ðü nü ya da þid det ten bir þe kil de et ki len di ði ni be lir ten Koç, Ya þa nan þid det o lay la rýn dan en çok ço cuk lar et ki len mek te - dir. Ço cuk lar i çin þid det ön ce lik li o la rak a i le de baþ lý - yor. A i le de ço cu ða kar þý þid det ge nel lik le a þa ðý lan - ma, dýþ lan ma ve u tan dýr ma o la rak baþ lý yor de di. Þid de tin ön len me sin de en et ki li rol mo del le rin an ne ve ba ba lar ol du ðu nu vur gu la - yan Koç, þun la rý kay det ti: Bo þan mýþ an ne ve ba ba la - rýn il gi siz ve o to ri ter tu tum - la rý ço cuk la rýn a i le de þid de te uð ra ma o ran la rý ný ar ttýr - mak ta dýr. An ne ve ba ba sý bo þan mýþ o lan ço cuk lar þid - de tin tam mer ke zin de ka lý - yor. Þid de ti nin ön len me sin - de ge re ken et ki li rol mo del - ler o lan an ne ve ba ba lar dýr. An ne ve ba ba lar a i le de ço - cuk la rýn þid det ve sal dýr gan dav ra nýþ lar ser gi le me le ri ni ön le ye bi le cek hoþ gö - rü, yar dým se ver lik, sev gi ve say gý gi bi de ðer le ri öð re te bil me li dir. Bu tür mil lî, ma ne vî ve kül tü rel de ðer ler, öf key le ba þa çýk ma da, in san lar la o lum lu i liþ ki ler ku ra bil me de, þid det ve sal dýr gan lý ðý ön le - me de et ki li o la bi le cek tir. BOÞANMALAR ÞÝDDETÝ TETÝKLÝYOR Boþanmýþ anne ve babalarýn ilgisiz ve otoriter tutumlarý çocuklarýn ailede þiddete uðrama oranlarýný arttýrýyor. DE ÐER LE RÝ MÝ ZÝ KAY BET TÝK MODERNLEÞME ve sos yo kül tü rel de ði þim ler so nu cun da yar dým laþ ma, hoþ gö rü ve say gý gi bi de ðer le rin a zal dý ðý ný i - fa de e den Koç, söz ko nu su de ðer le rin ye ri ni ben cil lik, say gý - sýz lýk, ta ham mül süz lük, hoþ gö rü süz lük, sa býr sýz lýk, tü ke tim hýr sý ve kýs kanç lýk gi bi o lum suz tu tum ve dav ra nýþ la rýn al dý - ðý ný i fa de et ti. Ço cuk lar da þid det o lay la rý nýn ön le ne bil me - sin de an ne ve ba ba la rýn ço cuk la rýy la o lum lu bir i le ti þim ku - ra bil me si ge rek ti ði ni de vur gu la yan Koç, þöy le de vam et - ti: An ne ve ba ba lar ço cuk la rý na ye ter li dü zey de e ði tim ve - re bil me li, on la ra kar þý il gi siz tu tum ve dav ra nýþ lar dan sa kýn - ma lý dýr. O lum suz ö zel lik le re sa hip ki þi ler le ar ka daþ lýk kur - ma la rý, çe te o lu þum la rý i çin de yer al ma la rý en gel len me ye ça lý þýl ma lý dýr. Ço cuk ve genç le re öf ke kon tro lü e ði ti mi ve prob lem ler le ba þa çýk ma yön tem le ri öð re til me li, sal dýr gan - lýk ve þid de tin prob lem çöz me de uy gun bir yön tem ol ma dý - ðý ger çe ði an la týl ma lý dýr. Ken di le ri ne çe þit li spor tif, kül tü rel ve sos yal im kân lar sað lan ma lý dýr. Ço cuk ve genç le rin di ðer in san lar la o lum lu i liþ ki ler ku ra bil me le ri ne, ken di le ri ne gü ve - ne bil me le ri ne, so rum lu luk sa hi bi o la bil me le ri ne, ki þi lik ve ben lik le ri ni ge liþ ti re bil me le ri ne kat ký sað la ya cak e ði tim prog ram la rý na a ðýr lýk ve ril me li. Sam sun / a a Doç. Dr. Boz kurt Koç, ÝLKÖÐRETÝM ve or ta öð re - tim o kul la rýn da, e ði tim-öð re tim yý lý - nýn i kin ci ya rý sý bugün baþ la ya cak. Ý kin ci dö nem, il köð re tim i kin ci ka de me öð ren ci le ri i le li se son sý nýf öð ren ci le ri i çin sý nav he ye - ca nýy la ge çe cek. Ýl köð re - tim i kin ci ka de me öð ren - ci le ri, Se vi ye Be lir le me Sý - nav la rý na (SBS) ka tý la cak. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn sý nav tak vi mi ne gö re, SBS, il köð re tim 7. sý nýf öð ren ci - le ri i çin 5 Ha zi ran 2011 de, il köð re tim 8. sý nýf öð ren ci - le ri i çin i se 4 Ha zi ran 2011 de ya pý la cak. Ýl köð - re tim 5., 6. ve 7. sý nýf öð - ren ci le ri i le li se 9., 10. ve 11. sý nýf lar da o ku yan öð - ren ci le rin ka týl dý ðý Pa ra - sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý (PYBS) 30 Ni san 2011 de ger çek leþ ti ri le - cek. Ýl köð re tim 8. sý nýf öð ren ci le ri i çin PYBS i se 4 Ha zi ran da ya pý la cak. Li se son sý nýf öð ren ci le - ri nin ka tý la ca ðý ü ni ver si te - ye gi riþ sý nav la rý nýn ilk a þa - ma sý Yük se köð re ti me Ge - çiþ Sý na vý (YGS) 27 Mart 2011 Pa zar gü nü ya pý la - cak. Ü ni ver si te ye gi riþ te i - kin ci a þa ma o lan Li sans Yer leþ tir me Sý nav la rý nýn (LYS) baþ vu ru la rý, Ni san 2011 de ya pý la cak. LYS, 18 ve 19 Ha zi ran i le 25 ve 26 Ha zi ran 2011 de beþ o tu rum da ger çek leþ ti - ri le cek. Ýlk ve or ta öð re tim o kul la rýn da ki yak la þýk 16 mil yon öð ren ci i le 600 bi - ne ya kýn öð ret men, i ki haf ta lýk ya rý yýl ta ti li nin ar - dýn dan ders ba þý ya pa cak. E ði tim-öð re tim yý lý 17 Ha - zi ran Cu ma gü nü ta mam - la na cak. An ka ra / a a Öð ren ci ler i kin ci dö nem sý nav lar da ter dö ke cek ADIYAMAN DA, þe hir mer ke zin de ki ba zý o kul - lar da ya pý lan mo tor lu ta - þýt lar sý na výn da sah te kâr lýk yap týk la rý id di a e di len 69 sü rü cü a da yý gö zal tý na a - lýn dý. E di len bil gi ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di ren A dý ya man Em ni yet Mü - dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or - ga ni ze Suç lar la Mü ca de le e kip le ri, mo tor lu ta þýt lar sý na vý son ra sýn da ge niþ çap lý bir o pe ras yon baþ lat - tý. O pe ras yon so nu cun da, baþ ka sý nýn ye ri ne sý na va gir dik le ri, kop ya çek tik le ri ve cep te le fo nu i le sý na va gi ren sü rü cü a day la rý na so ru la rýn ce vap la rý ný ver - dik le ri id di a sý i le 69 ki þi yi gö zal tý na al dý. Yet ki li ler, 69 ki þi nin sor gu lan mak ü - ze re A dý ya man Em ni yet Mü dür lü ðü ne gö tü rül dü - ðü nü, o lay la il gi li so ruþ tur - ma nýn sür dü rül dü ðü nü bil dir di. Ýs tan bul Kâ ðýt ha - ne de mo tor lu ta þýt lar sý - na výn da sah te kâr lýk yap - týk la rý id di a e di len 8 ki þi, gö zal tý na a lýn dý. Bir ih ba rý de ðer len di ren Kâ ðýt ha ne Em ni yet Mü dür lü ðü A sa - yiþ Bü ro e kip le ri, mo tor lu ta þýt lar sý na vý son ra sýn da ge niþ çap lý bir o pe ras yon baþ lat tý. Po lis yet ki li le ri, Cum hu ri yet Sav cý sý ta ra - fýn dan sür dü rü len so ruþ - tur ma kap sa mýn da o la ya ka rý þan ve sü rü cü kur su sa hip le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 20 ki þi nin a - ran dý ðý ný bil dir di. A dý ya man - Ýs tan bul / a a Ehliyet sýnavýnda sahtekârlýk iddiasý KASTAMONU DA çý kan yan gýn da 6 ev, 6 sa man lýk, 2 trak tör yan dý, 6 bü yük baþ hay van te lef ol du. E di ni len bil gi ye gö re, Ge li nö ren Kö yü To run lar Ma hal le si nde Ýh san Dað lý nýn e vin de, e lek trik kon ta ðý dolayýsýyla yan gýn çýk tý. Ký sa sü re de bü yü yen yan gýn da, Ýh san Dað lý nýn e - viy le bir lik te Ce la li Dað lý, E mir Dað lý, Hil mi Dað lý, Mu zaf fer Ço ba noð lu ve Ni hat Ça yýr cý ya a it ev ler ve sa man lýk la rý i le 2 trak tör yan dý. Ay - rý ca 6 a det de bü yük baþ hay va nýn te lef ol du ðu yan gý na, Kas ta mo nu Be le di ye si i le Kas ta mo nu Or man Böl ge Mü dür lü ðü ne a it a ra zöz ler ve Ýl A fet Si vil Sa vun ma e kip le ri mü da ha le et ti. Yan gýn kon trol al tý na a lýn dý, so ðut ma iþ lem le ri de vam e di yor. Kas ta mo nu / a a Yan gýn çý kan köy de 6 ev kül ol du EDÝRNE DE, al tý kat lý bir a part ma nýn ça tý sýn da çý kan yan gýn, pa nik oluþturdu. A lý nan bil gi ye gö re, Fa tih Ma hal le si nde Taç Si te si A part ma ný nýn ça tý sýn da, ba ca dan sýç ra yan ký výl cým lar dolayýsýyla yan gýn çýk tý. Yol dan ge çen ki þi le rin yan gý ný fark et me si ü ze ri ne, po li se ve E dir ne Be le di ye si Ýt fa i ye Mü dür lü ðü, TRE - DAÞ e kip le ri i le 112 A cil Sað lýk Hiz met le ri e kip le ri - ne ha ber ve ril di. Böl ge ye sevk e di len TRE DAÞ e kip - le ri, a part ma nýn ve çev re de ki bi na la rýn e lek trik le ri ni kes ti, o lay ye ri ne ge len 4 it fa i ye e ki bi de yan gý na mü - da ha le de bu lun du, po lis i se çev re de ted bir al dý. Yan - gýn ký sa sü re de rüz gâ rýn da et ki siy le bü yü yün ce, a - part man ve çev re de ki bi na lar bo þal týl dý. Çev re de pa - ni ðe ve kor ku ya sebep o lan yan gýn, it fa i ye e kip le ri - nin u zun sü ren mü da ha le si nin ar dýn dan kon trol al - tý na a lýn dýk tan son ra sön dü rül dü. E dir ne / a a Ça tý da baþ la yan yan gýn kor kut tu METEOROLOJÝ Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðün den e - di ni len bil gi ye gö re, Ka ra de niz ü ze rin den ge len ya - ðýþ lý ha va nýn et ki si al tý na gi ren Do ðu A na do lu Böl - ge si nde, so ðuk ha va et ki si ni sür dü rü yor. So ðuk ha - va ya þa mý o lum suz yön de et ki li yor. Buz lan ma gö - rü len kent mer kez le rin de be le di ye e kip le rin ce kar ve buz la mü ca de le ça lýþ ma sý ya pý lý yor. Ka ra - yol la rý 126. Þu be Þe fi Ü mit Yýl dý rým, Ka ra yol la rý e kip le ri nin yol da ka lan a raç la ra da yar dým et ti ði ni i fa de e den Yýl dý rým, E kip le ri miz, ka ra yol la rýn da gö rü len buz lan ma dan do la yý, yol da ka lan ve ya ka yan a raç la ra da yar dým e di yor de di. Böl ge de ge ce öl çü len en dü þük ha va sý cak lýk la rý, Er zu - rum da ek si 20, Að rý da ek si 10, Ar da han da ek si 9, Kars ta ek si 7, Ið dýr da 2 ve Er zin can da 4 de re - ce o la rak öl çül dü. Yet ki li ler, ça tý lar da o lu þan ve bo yu 1 met re yi a þan buz sar kýt la rý nýn, gün düz ha - va nýn ý sýn ma sýy la düþ me teh li ke si ne dik ka ti çe ke - rek, ça tý sa çak la rý al týn dan ka çý nýl ma sý ko nu sun - da u yar dý. Ö te yan dan, kar ya ðý þý ve so ðuk ha va u la þý mý ve ya þa mý o lum suz et ki ler ken, ço cuk lar ka rýn ta dý ný çý ka rý yor. Ar da han þe hir mer ke zin de ta ti li de fýr sat bi len ço cuk lar, pet þi þe, le ðen ve tah ta - lar la kay ma nýn key fi ni ya þý yor. Er zu rum/a a Do ðu da kar ve so ðuk ha va et ki si ni sür dü rü yor FO TOÐ RAFLAR: A A

7 SIRA DA KÝM LER VAR? TU NUS VE MI SIR DEV RÝM LE RÝ NÝ YO RUM LA YAN SÝ YA SÎ UZ MAN LAR, BÝN A LÝ Ý LE MÜ BA REK TEN SON RA DÝ ÐER A RAP LÝ DER LE RÝN DE KOL TUK LA RI NIN TEH LÝ KE DE OL DU ÐU NA DÝK KAT ÇEK TÝ. 7 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ DÜNYA GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN Mü ba rek git ti. Zey nel A bi din bin A li gi bi ha zi ne si ni ka çý ra ma sa da, ha len Mý - sýr da ol du ðu söy len se de, ar týk ge ri dö - nü þü yok. O tuz yýl lýk zu lüm ve bas ký im pa ra tor - lu ðu kol tu ðun dan ay rýl ma mak i çin çok di ren - diy se de, so nun da git mek zo run da kal dý. Ka za nan halk ol du di ye bil mek i çin ma a le sef he - nüz çok er ken. Zi ra he nüz ik ti dar da hal kýn tem sil - ci le ri yok. Mý sýr ýn geç mi þi ni bi len ler i çin or du nun ik ti da ra ge çiþ dö ne mi i çin bi le ol sa el koy ma sý kay gý ve ri ci bir du rum. Bi zim 12 Ey lül cü ler gi bi ký sa sü re - de de mok ra si ye dö nüþ va at e dip, kol tuk tat lý ge lin ce i pe un ser me le ri ih ti ma li hep var. Bu na Mý sýr or du - su nun on lar ca yýl dýr A me ri ka nýn en gü ven di ði ku - rum la rýn ba þýn da gel di ði ek le nir se, kay gý la rýn çok da boþ ol ma dý ðý an la þý la cak týr. Mý sýr ýn dev rim den son ra sý na da ir ilk prob - lem bu gi bi gö rü nü yor. A ma be lir siz lik ler bun dan i ba ret de ðil. Si ya sal Ýs lâm cý sýn dan li be ra li ne her kes Tah rir Mey da ný nda or tak bir he def i çin bir le þe bil di ler. O he de fe bü yük öl çü de u la þýl dý. Pe ki, þim di ne o - la cak? Bütün renk le riy le dik ta tör den kur tul mak i çin bir le þen Mý sýr hal ký, þim di ik ti da rý pay laþ ma - da de mok ra tik bir hoþ gö rü ser gi le ye bi le cek mi? Bu ra da Müs lü man Kar deþ ler e bü yük iþ dü - þü yor. Mý sýr da ki 18 gün lük halk ha re ke ti nin ba - þýn dan i ti ba ren ge ri plan da kal ma yý se çen, ön de gö rün me yen Müs lü man Kar deþ ler in ilk ge nel se çim ler de ik ti da rýn sa hi bi o la ca ðý ný tah min e - den le rin sa yý sý hay li faz la. Pe ki, Müs lü man Kar - deþ ler bu na ha zýr mý? Bütün renk le riy le top lu - mu ay ný mil lî bir lik ve be ra ber lik ru hu i çin de top la yýp, yý ðý lan so run la rý çöz mek i çin ka rar lý a - dým lar a ta bi le cek mi? Ýþ siz lik, yok sul luk, dýþ borç yü kü, han tal laþ mýþ ve hi ma ye ci li ðe a lýþ mýþ bü rok ra si gi bi te mel so run la rý aþ mak i çin cid dî ha zýr lýk ya pýl mýþ ol ma sý ge rek. Ö bür yan dan o tuz yýl lýk dik ta re ji mi nin ka lýn - tý la rý ný sök mek çok da ko lay ol ma sa ge rek. U - nu tul ma ma sý ge re ken bir baþ ka hu sus da, dev ri - min ba þýn dan i ti ba ren ta raf sýz, hat ta halk yan lý sý bir ta výr ser gi le ye rek, so nu ca va rýl ma sý ný ça buk - laþ tý ran or du, de mok ra tik leþ me ye ge çi þi sað la sa bi le, bu yap týk la rý nýn kar þý lý ðý ný is te me ye cek mi? A ma bütün bun la rýn ö te sin de, Genç lik Dev - ri mi a dýn dan da an la þý la ca ðý ü ze re genç nü fu - sun a ðýr lýk ta ol du ðu bir halk ha re ke ti. Bu genç - ler hoþ gö rü lü, yer le þik bir si vil top lum ya pý lan - ma sý ný kur ma yý ba þa ra bi le cek ler mi? So run la rýn en çok et ki le di ði ke sim o lan genç li ði, ak lý ba þýn - da dav ran ma ya kim ik na e de bi le cek? Bu a ra da dün ya li der le ri de i le ri gö rüþ lü lük sý - na vý ver di ler. ABD Baþ ka ný O ba ma, ih ti yat lý a çýk - la ma lar ya par ken, yar dým cý sý Bi den, Mü ba rek in dik ta tör ol du ðu na i nan ma dý ðý ný söy le ye rek, Mý - sýr ýn i yi bir müt te fik ol du ðu nu söy le ye rek, saf la - rý ný yan lýþ ta raf ta seç ti ler. Bu ra da Baþ ba kan Er - do ðan ýn da ha ha re ke tin baþ lan gýç a þa ma la rýn da Mü ba rek e hal kýn ta lep le ri ne ku lak ve rip, ik ti da rý terk et me si tav si ye sin de bu lun ma sý nýn, Mý sýr hal ký nez din de göz den kaç ma dý ðý bi li ni yor. Ký sa ca sý; Mý sýr da de ði þim bit me di. He nüz ye - ni baþ lý yor. Mý sýr ýn bu de mok ra si ye ge çi þi ka za - sýz be lâ sýz ta mam la ma sý, böl ge i çin ve dün ya i - çin i yi bir ör nek o luþ tu ra cak. Son tah lil de o la - cak la rýn hiç bir za man dik ta tör lük ten da ha kö tü ol ma ya ca ðý na i na ný yo ruz. Ye ni du ru mun Ýs ra il i çin bir teh dit o luþ tu rur ken, Fi lis tin i çin de ye ni bir u mut ka pý sý aç ma sý ný di li yo ruz. Sa na da çatýþma çýktý n YE MEN ÝN baþ þehri Sa na da, Ye men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih i pro tes to e den gös te ri ci ler le po lis a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Ye men de si ya sî re form ta le biy le dü zen le - nen hü kü met kar þý tý gös te ri le rin 3. gü nün de, ço ðu ü ni - ver si te öð ren ci le rin den o lu þan bin ler ce pro tes to cu baþ - kent Sa na da ki a na mey da na gir mek is te di. Po li sin mü da - ha le e de rek gös te ri ci le rin a na mey da na gir me si ni en gel le - di ði ni be lir ten gör gü þahitleri, çý kan ça týþ ma la rýn ar dýn dan çok sa yý da ey lem ci nin ya ra lan dý ðý ný ve 23 ki þi nin tu tuk - lan dý ðý ný kay det ti. Sana / aa Irak ta Þiîlere saldýrý: 37 ölü n I RAK IN Sa mar ra þehri ya kýn la rýn da Þiî ha cý la rý he def a lan in ti har sal dý rý sýn da ö len le rin sa yý sý nýn 48 e yük sel di ði bil di ril di. Yet ki li ler bir o to büs ga rýn da, ü ze ri ne pat la yý cý bað la yan sal dýr ga nýn, Þiî ha cý la rýn ya ký nýn da ken di si ni ha - va ya u çur ma sý nýn ar dýn dan ö lü sa yý sý nýn 48 e çýk tý ðý ný, ya - ra lý sa yý sý nýn i se 80 ol du ðu nu söy le di. Böl ge de hü kü met des tek li Sün nî Sah va mi lis kuv vet le ri nin li de ri o lan Ma cid Ab bas, Bu te rör sal dý rý la rý ný El Ka i de ör gü tü dü zen li yor. El Ka i de, Sa mar ra da ba rýþ ve is tik ra rý boz mak ta ýs rar e di - yor de di. Bað dat ýn 100 ki lo met re ku ze yin de ki Sa mar ra ken tin de, El As ka ri Ca mii ve tür be si bu lu nu yor. Þi î ler, 11. Ý mam Ha san El As ka ri nin ö lüm yýl dö nü mü nü an mak i - çin bu kent te bir a ra ya ge li yor. Samarra / aa Ya Mübarek ten sonrasý? TU NUS ve Mý sýr da bir ay dan az bir sü re i çin de dev let baþ kan la rý ný dü þü ren halk a yak lan ma la rý nýn, hýz la re - form la rý ha ya ta ge çir me me le ri ha lin de baþ ka A rap ül ke - le rin de de li der le rin kol tuk la rý ný sal la ya bi le ce ði dü þü nü - lü yor. Or ta do ðu Stra te jik E tüt ler Ens ti tü sü Mü dü rü En - ver Es ki, A rap li der ler bun dan böy le za ma na kar þý ya rýþ - ta lar: Ya hýz lý ca bir li be ral de ði þim den ya na o la cak lar ya da a ký bet le ri Mý sýr ve Tu nus ta ki gi bi o la cak u ya rý sýn da bu lun du. Or ta do ðu Car ne gi e Mer ke zi Mü dü rü Pa ul Sa - lem de a da let siz lik, iþ siz lik ve yol suz luk la a yak la nan A - rap va tan da þý, ar týk 2 ay ön ce si nin A rap va tan da þý de ðil ve 2-3 haf ta lýk gös te ri ler le bir dev let baþ ka ný ný dü þü re bi - le ce ði ni ispat la dý i fa de si ni kul lan dý. Ýk ti da rýn diz gin le ri ni 40 yýl dan faz la sü re dir e lin de tu tan Lib ya li de ri Al bay Mu am mer Kad da fi gi bi bir çok A rap li de ri, ka mu oy la rý ný sa kin leþ tir mek i çin son haf ta lar da bir bi ri ar dý na top lum - sal ön lem ler i lan et ti, si ya sî re form söz le ri ver di. Ür dün lü es ki ba kan Sa lih El Kal lab, Bu i ki ül ke de ki halk a yak lan ma sý, böl ge nin ta ma mý ü ze rin de et ki li o la - cak týr. Tu nus ve Mý sýr da ki de ði þi mi teþ vik e den ABD, bu nu baþ ka ül ke ler de de ya pa cak týr gö rü þü nü sa vun du. Sý ra da kim var? Bu nu kim se ön ce den kes ti re mez di yen Kal lab, zen gin bir pet rol ül ke si o lan ve Kral Ab dul lah ta - ra fýn dan baþ la tý lan re form sü re ci nin, ge le nek ler ve di nin a ðýr lý ðýy la ya vaþ i ler le di ði Su u di A ra bis tan ý bu nun dý þýn - da tut tu. ABD'nin her tür lü a ni de ði þi mi Kör fez mo nar - þi le rin den u zak tut ma pe þin de oldunun a ma yi ne de on - la ra "re form tav si ye e de ceðini ifade eden Pa ul Sa lem, de ði þim rüz gâ rý nýn bu ül ke ler de de e se ce ði ni ve li der le - rin i ni si ya ti fi e le al ma ma la rý ha lin de bu nu halk la rýn ya - pa ca ðý na dik ka ti çek ti. Tu nus ve Mý sýr da in ter net te ki sos yal pay la þým að la rý a ra cý lý ðýy la se fer ber o lan genç ler ta ra fýn dan baþ la tý lan a yak lan ma nýn, bir kor ku luk gi bi kul la ný lan Ýs lâm cý ak ti viz min sý nýr la rý ný aþ tý ðý ný be lir ten Pa ul Sa lem, bir i de o lo ji ye i ta at et mek si zin ya pý lan bu a - yak lan ma, on yýl lar dýr Ýs lâm cý ha re ket le rin ba þa rý sýz ol - du ðu yer ler de ba þa rý lý ol muþ tur di ye ko nuþ tu. Sa lem, A - rap ül ke le ri nin ABD i le it ti fa ký nýn za yýf la ya ca ðý ný, an cak bu ül ke le rin ABD nin nü fuz a la nýn da kal mak tan baþ ka ça re le ri bu lun ma dý ðý ný i fa de et ti. Dubai / aa MISIR or du su na bað lý as ker le rin, gös te ri le rin ya pýl dý ðý Tah rir Mey - da nýn da ku ru lan ça dýr la rý kal dýr dý - ðý bil di ril di. Gör gü þahitleri, i ki haf ta dan be ri gös te ri le rin sür dü ðü Tah rir Mey da ný na gi ren as ker le - rin, tra fi ði ra hat lat mak ve ha ya týn nor ma le dön me si a ma cýy la gös te - ri ci ler ta ra fýn dan ku ru lan der me çat ma ça dýr la rý sö ke rek top la dý ðý ný be lirt ti. Ça dýr la rý sö ken as ker ler le gös te ri ci ler a ra sýn da za man za man söz lü tar týþ ma lar ya þan dý ðý ný kay - de den gör gü þahitleri, bu na kar þýn ça dýr la rýn top lan ma sý iþ le mi nin ge nel lik le o lay sýz geç ti ði ni i fa de et - ti. Ba sý na ko nu þan Eþ ref Ah med ad lý bir gös te ri ci, as ker le rin kur du - ðu ça dý rý sök se de bu ra dan ay rýl - ma ya ca ðý ný söy le di. Ah med, Çün - kü hâ lâ ya pýl ma sý ge re ken çok þey var. He nüz ye ri ne ge ti ril miþ hiç bir þey yok de di. Gör gü þahitleri, as - ker le rin hat lar o luþ tu ra rak, Tah rir Mey da ný na doð ru ha re ke te geç - tik le ri ni be lirt ti. As ker ler mey da na doð ru ha re ket e der ken, ba rýþ i çin - de þek lin de ba ðý ran gös te ri ci ler - den bir kaç ki þi nin sý ra ha lin de ki as ker le re di ren di ði ni i fa de i fa de e - den gör gü þahitleri, gös te ri ci ler le as ker ler a ra sýn da yer yer i tiþ ka kýþ - lar ya þan dý ðý ný ve ba zý su bay la rýn gös te ri ci ler le ko nuþ tuk la rý ný kay - det ti. As ker ler i ler ler ken bir gös te - ri ci nin me ga fon la, Or du Mý sýr ýn bel ke mi ði dir. Bi zi mey dan dan çý - kar mak on lar i çin bir çö züm de ðil - dir. Bi zim ta lep le ri mi ze kar þý lýk ver mek zo run da dýr lar di ye ko - nuþ ma yap tý ðý gö rül dü. Ba sý na a - çýk la ma da bu lu nan ba zý gös te ri ci - ler de ba zý li der le ri nin as ker ler ta - ra fýn dan gö tü rül dü ðü nü söy le di. MU HA LÝF LER TAH RÝR MEY DA NI NA TOP LAN DI Mý sýr da, or du nun ça dýr la rý kal - dýr ma gi ri þi miy le bir lik te Ka hi - re nin bir çok sem tin den mu ha lif - le rin Tah rir Mey da ný na ha re ket et tik le ri bil di ril di. El Ce zi re te le - viz yo nun ha be ri ne gö re, Tah - rir de ya þa nan ge liþ me le ri te le viz - yon lar dan öð re nen çok sa yý da gös te ri ci mey da na doð ru ha re ket et ti. Tah rir Mey da nýn da bu lu nan ba zý po lis le rin de gös te ri ci ler i le bir lik te pro tes to ey lem le ri ne ka - týl dýk la rý, as ker le rin gös te ri ci le ri a lan dan ay rýl ma ya ik na et me ye ça lýþ týk la rý, as ker ler i le gös te ri ci - ler a ra sýn da za man za man ar be de çýk tý ðý kay de dil di. Kahire / aa Ge çi þ sü re ci ni es ki hü kü met yü rü te cek n MISIR DA is ti fa e den Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek ta ra fýn dan o luþ tu ru lan ba kan lar ku ru lu nun, ül ke de ki ge çiþ sü re - ci bo yun ca gö re vi nin ba þýn da ka la ca ðý bil di ril di. Ba sý na a çýk la ma da bu lu nan Mý sýr ka bi ne söz cü sü, ba kan lar ku ru lu - nun, ül ke de ya þa nan si ya sî de ði þim sü re - ci ni de net le mek a ma cýy la gö re vi nin ba - þýn da ka la ca ðý ný ve ka bi ne de bü yük bir de ði þik li ðe gi dil me ye ce ði ni söy le di. O - luþ tu ru lan hü kü met ka lý bý, ge çiþ sü re ci ta mam la na na ka dar, bir kaç ay gö re vi ni sür dü re cek ve on dan son ra ye ni hü kü - met, de mok ra tik pren sip ler çer çe ve sin de a ta na cak di ye ko nu þtu. Söz cü, bu sü re i - çin de ba zý gö rev le rin el de ðiþ ti re bi le ce ði ni söz le ri ne ek le di. Kahire / aa Ka hi re de, po lis ey le mi n MISIR IN baþþehri Ka hi re de, po lis le - rin dü þük ma aþ la rý ný pro tes to et mek a - ma cýy la bir kaç yüz po li s Ý çiþ le ri Ba kan lý - ðý ya ký nýn da gösterdi düzenledi. Bi na da - ki ko ru ma gö rev li le rinin de u ya rý a ma - cýy la ha va ya bir kaç el a teþ aç týk la rý a çýk - la dý. Gös te ri dü zen le yen po lis ler a ra sýn - da yer a lan ve ken di ni Hi þam o la rak ta - ný tan dü þük rüt be li ey lem ci po lis de 21 yýl dan be ri po lis lik yap ma sý na kar þýn ay - lýk ge li ri nin sa de ce 135 do lar ol du ðu nu be lir te rek Tüm ay rý ca lýk la rý el de e den - ler yük sek rüt be li po lis ler di ve bi ze aç kal mak dü þü yor du. Bi ze bu du ru mu be - ðen mi yor sak halk tan pa ra al ma mýz söy - le nir di di ye ko nuþ tu. Kahire / aa Mübarek ciddî olarak hasta n FÝLÝS TÝN ha ber a jans la rýn dan Ma an, Mý sýr ýn is ti fa e den Cum hur baþ ka ný Hüs - nü Mü ba rek in, cid dî sað lýk prob lem le ri ol du ðu nu ve Mý sýr hal ký na yap tý ðý son ko - nuþ ma dan ön ce ba yýl dý ðý ný id di a et ti. Ma an a jan sý, bu ko nu da ki id di a sý ný Mý - sýr da ki res mî kay nak la ra da yan dýr dý. Ha - be re gö re Mý sýr lý kay nak lar, Mü ba rek in Per þem be gü nü me rak la bek le nen ko nuþ - ma sý nýn ge cik me si nin de sað lýk du ru mun - dan kay nak lan dý ðý ný sa vun du lar. Mý sýr or - du su nun da sað lý ðý nýn kö tü ol ma sý dolayýsýyla Mü ba rek e, ik ti da rý nýn son gün le rin de da ha faz la bas ký yap mak tan ka - çýn dý ðý i le ri sü rül dü. Bah rey mer kez li El Va sat ga ze te si de dün, es ki Cum hur baþ ka - ný na ya kýn kay nak la ra da ya na rak, Mü ba - rek in ko ma ya gir di ði ni id di a et miþ ti Mý - sýr da ya yýn la nan El Yo um ga ze te si i se bu - gün kü ha be rin de, Mü ba rek in te da vi i çin Al man ya nýn Ba den þehrin de ol du ðu nu ö - ne sür dü. Mü ba rek in cu ma gü nü Ka hi - re den a i le siy le bir lik te ay rýl dýk tan son ra he li kop ter le Ký zýl de niz ký yý sýn da ki Þarm El Þeyh e git ti ði be lir til miþ ti. Tel Aviv / aa Mübarek'in oðullarý tartýþtý ÝS TÝ FA e den Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü - ba rek in o ðul la rý Ce mal i le A la nýn, a ra la - rýn da kav ga ya va ra cak þe kil de tar týþ týk la rý be lir til di. Mý sýr da ya yým la nan Ýh bar El Yo um ga ze te si nin cum hur baþ kan lý ðý na ya kýn kay nak la ra da yan dýr dý ðý id di a sý na gö re, Mü ba rek in kü çük oð lu A la, ba ba sý - nýn is ti fa sý na gi den sü reç te ki ge liþ me le re Ce mal Mü ba rek in se bep ol du ðu nu i le ri sü re rek a ða be yi i le tar týþ tý. A la ve Ce mal Mü ba rek in tar týþ ma sý nýn ol duk ça sert ol - du ðu nu i le ri sü ren ga ze te, ay rýn tý la ra i liþ - kin bil gi ver me di. Kahire / aa ÝSRAÝL MEMNUN ÝS RA ÝL Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, Mý sýr or du su nun böl ge - sel ve u lus lar a ra sý an laþ ma la ra sa dýk ka la cak la rý yo lun da ki a çýk - la ma sý ný mem nu ni yet le kar þý la dý. Baþ ba kan lýk tan ko nuy la il gi li o - la rak ya pý lan a çýk la ma ya gö re Ne tan ya hu, ül ke si i le Mý sýr a ra sýn - da u zun sü re dir de vam e den ba rýþ an laþ ma sý nýn i ki ta ra fa da bü - yük kat ký lar da bu lun du ðu nu be lirt ti. Ne tan ya hu, ay ný za man da Ýs ra il-mý sýr ba rýþ an laþ ma sý nýn, Bütün Or ta do ðu da ba rý þýn ve is - tik ra rýn da te mel ta þý ol du ðu nu kay det ti. Tel Aviv / aa ÝS RA ÝL LÝ YA ZAR DAN MI SIR A TEB RÝK LER ÝS RAÝL LÝ ya zar Gi de on Le vi, 18 gün lük so kak gös te ri le ri ve pro - tes to la rý nýn ar dýn dan ül ke yi 30 yýl sü rey le i da re e den es ki Cum - hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek i de vir me le ri dolayýsýyla, Mý sýr hal - ký na teb rik ler i ni i let ti. Ha a retz ga ze te si ya zar la rýn dan Le vi, hâ lâ kor ku ve çe kin ce i çin de ol sa lar da yi ne de Mý sýr ýn, ya rým yüz yýl ön ce ki Ce mal Ab dül Na sýr ýn Hür Su bay lar Ha re ke ti dar - be sin den bu ya na, böy le ye ni bir gü nün þa fa ðý ný gör me di ði nin söy le ne bi le ce ði ni kay det ti. Mý sýr dan ge len ha ber ler, sa de ce bu ül ke i çin de ðil, A rap dün ya sý ve Ýs ra il da hil bütün dün ya i çin gü zel ha ber ler di yen Le vi, þöy le de vam et ti: Bu i na nýl maz dev ri min yan lýþ yo la git me ye ce ði ni de u ma rak, Mý sýr hal ký i çin mut lu ol ma nýn za ma ný dýr. A nar þi, Müs lü man Kar deþ ler ve ya as ke rî re jim gi bi bütün kor ku la rý mý zý bir ya na bý ra ka lým i fa de si - ni kul la nan Le vi, 18 gün lük de mok ra tik mü ca de le nin ar dýn dan, Nil Neh ri nden pa rýl da yan ý þý ðýn al týn da ke yif len me nin za ma ný ol du ðu nu, bütün ül ke ler a ra sýn da Mý sýr ýn ya pa bil di ði ni ve ba - rýþ çý yol lar la, si lâ ha baþ vur ma dan bir dik ta tör lü ðün dev ril me si - nin müm kün ol du ðu nu gös ter di ði ni di le ge tir di. Tel Aviv / aa MISIR'DAKÝ OLAYLAR BÜTÜN ORTADOÐU'YU ETKÝLEYECEK ÝS LÂM Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý (ÝKT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in is ti fa sý ko nu sun da, Bütün ül - ke ler Mý sýr hal ký nýn bu de mok ra tik ha re ke ti ni say gýy la kar þý la mak ta dýr de di. Ön ce ki gün Cid de de ÝKT Mer ke zin de Mý sýr da ya pý la cak o lan zir ve top lan tý sý i le il gi li ger çek leþ ti ri len ÝKT Li der ler Zir ve si Yük sek Dü zey li Me - mur lar Top lan tý sýn da, Mý sýr da ki o lay la ra rað men zir ve top lan tý sý nýn ya pýl - ma sý ka ra rý çýk tý. Top lan tý i le il gi li ge liþ me le ri de ðer len di ren ve Hüs nü Mü ba rek in gi di þi ni yo rum la yan Ýh sa noð lu, Tu nus ta baþ la yan o lay la rýn Mý sýr a in ti kal et ti ði ni be lir ten Ýh sa noð lu, Mý sýr i le a ra da nu ans fark la rý ol - ma sý na rað men Tu nus ta bir re ji min so na er di ði ni ve Mý sýr o lay la rý nýn tüm Or ta do ðu yu et ki le ye ce ði ni bil dir di. Ýh sa noð lu, þun la rý söy le di: Mý sýr o lay la rý, Or ta do ðu da ki ve ö zel lik le A rap dün ya sýn da ki güç lü de ði þim rüz - gâ rý nýn ar týk ne ti ce le ri ni ver me ye baþ la dý ðý ný gös te ri yor. Mý sýr da ki o lay - la rýn sü re ci nin i se hü kü me tin, par la men to nun de ðiþ me si ve si ya sî par ti - le rin ye ni den o luþ ma sý, da ha de mok ra tik bir ka tý lým sü re ci nin baþ la ma sý i le ger çek le þe ce ði ni i fa de e den Ýh sa noð lu, bun la rýn ne ka dar sü re i çe ri sin - de o la ca ðý ný kes tir me nin müm kün ol ma dý ðý ný kay det ti. Cidde / aa Mýsýr ordusuna baðlý askerlerin, gösterilerin yapýldýðý Tahrir Meydanýnda kurulan çadýrlarý kaldýrýrken çadýrlarý söken askerlerle göstericiler arasýnda zaman zaman sözlü tartýþmalar yaþandýðýný belirtildi. Mý sýr da or du mey dana el koy du, halk di re ni yor

8 8 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ MED YA PO LÝ TÝK STK lar, projeler veya ihanetler... DO ÐU VE YA BA TI Gü zel ke li me le rin zýt an lam lar ca iþ ga li bil mem si ze de ay ný þe yi te dai et ti ri yor mu? Fer din ha rîm-i is me ti nin ve ya mil let le va ta nýn iþ ga li ni... El bet te gü nah ev ve lâ te yak kuz da bu lun ma yan sa hip le rin de ve son ra da iþ gal ci ler de... Ýþ gal i le kir le ti len de ðer ler den vaz ge çe cek de ði liz ya... Ýn san la rýn hem cins le ri ne, çev re ye ve ya hay van la ra fay da lý ol mak i çin bir a ra ya top lan ma la rý si vil top lum i se, za ten bu hu sus Kur ân ýn te mel bir pren si bi dir. E fen di miz he nüz pey gam ber de ðil ken böy le bir ce mi ye tin ku ru lu þun da bu lu nup ü ye si ol muþ tur. Ýs lâm ta ri hi a hi re ti he def le miþ si vil top lum ya pý la rýy la de vam et miþ; me de ni yet le ri de ha yýr ce mi yet le ri, der nek ler ve va kýf lar ü ze rin de yük sel miþ tir. Bu gü zel mâ nâ lý ke li me le rin ve za hi rî þe kil le ri nin in sa ni yet kar þýt la rýn ca kul la nýl ma sý, it ti fak lar la o lu þan e ner ji nin ne ga tif ça lýþ ma lar da is tis mar e dil me si ve da ha doð ru su in san lý ðýn te mel de ðer le ri ne kar þý is ti ma li, bi zi hem ü zü yor ve hem de de rin en di þe le re sevk e di yor. Ga ze te mi zi ta kip e den ler, Karl Pop per ve Fre ud a ta pý nan ne o li be ral le rin a çýk top lum u dil len dir me le rin den se ne ler ön ce sin de, Ye ni As ya nýn si vil top lu ma ver di ði e hem mi ye ti bi lir ler. Si vil top lu mun ö ne mi ni dün ya gün de mi ne ta þý yan, Ýs kan di nav mo de lin den bin dört yüz se ne ön ce Ýs lâ mi ye tin si vil i ni si ya tif, ha ki kî hür ri yet ve þef faf yö ne ti mi mü þah has vur gu lar la in san lý ðýn ö nü ne koy du ðu nu da be lirt mek lâ zým. Bu gü zel mâ nâ la rý ta þý yan ke li me le rin ar ka sý na sý ðýn mýþ glo bal din siz le rin son za man lar da Tür ki ye miz de ve bil has sa þark vi lâ yet le ri miz de yap týk la rý tah ri ba ta i da re ci le ri mi zin dik kat le ri ni çe ke bi lir mi yiz? di ye çýr pý ný yo ruz. U zun za man dan be ri bu hu sus ta ki tah þi dat la ra hü kü me tin, söz de STK la rýn, Di ya net in, di nî ce ma at le rin, TSK nýn ve ü ni ver si te le rin du yar sýz lýk la rý is ter is te mez bi zi te dir gin e di yor. Tö re ci na ye ti, ce ha le tin ka dý na ge tir di ði mað du ri yet ve a i le i çin de ki þid det gi bi di nî ve mil lî ter bi ye mi zin red det ti ði mün fe rit me se le le ri ba ha ne e de rek te mel de ðer le ri mi zin tar u mar e dil me si ne se yir ci ka lýn ma sý ný an la ya mý yo ruz. Mil le ti mi zin mah rem me se le le ri nin a çýk top lum cu lar ca Av ru pa ve A me ri ka da ens ti tü ler de e le a lýn ma sý ný, çö zü mü ne yar dým ba ha ne siy le mil yar lar ca do la rýn STK lar a ra cý lý ðýy la A na do lu da s.bu id nur si.de ÞÜK RÜ BU LUT da ðý týl ma sý ný ve meþ hur ü ni ver si te ler de ça lý þan a ka de mis yen le rin bu tah rip pro je le rin de ça lýþ tý rýl ma la rý ný ha yýr lý bu lan yet ki li ler le gö rü þüp ko nuþ mak is te riz. Yüz se ne den be ri ce ha le te mah kûm e dil miþ do ðu böl ge le ri mi zin ay dýn la týl ma sý ve re fah se vi ye le ri nin yük sel til me si ne ça lý þýl dý ðý ný id di a e den le rin kar þý la þa cak la rý man za ra çok deh þet li. Ýs ta tis tik ler böl ge de ki fa ci a nýn bo yut la rý ný az çok gös te ri yor: Yüz de beþ yüz le re va ran bo þan ma lar... Hü kü me tin yük lü rüþ vet le ri ne rað men tem bel lik ve se fa he te da lan genç lik... Er kek ar ka daþ la rýn ca her gün öl dü rü len on lar ca kýz... A nar þi ve te rö rü u mu mî leþ ti re cek bo yut la ra yük se len ser se ri lik ve em ni yet siz lik... Bü tün bun la rýn ol ma sý i çin A çýk Top lum Ens ti tü sü gi bi glo bal ku ru luþ la rýn on se ne ye ya kýn dýr Tür ki ye de yap týk la rý de rin ça lýþ ma lar ni ha yet mey ve le ri ni ver me ye baþ la dý... Be di üz za man ýn bun dan bir a sýr ön ce en bü yük düþ man i lân et ti ði ce ha let le mü ca de le gi bi gös te ri len bu ka ran lýk sa va þýn ma hi ye ti ni a çýk la ma yan yet ki li le ri ta rih i ha net le suç la ya cak di ye en di þe le ni yo ruz. Yi ne glo bal a çýk top lum cu la rýn dü men su yu na gir miþ med ya nýn ek se ri si de bu yan gý na ben zin ta þý yor. Ýl ginç tir ki, çok ka nal dan yü rü tü len sa vaþ ta or tak pay da; din düþ man lý ðý, mil lî ge le nek le ri tah rip ve ah lâk sýz lýk o la rak gö rü nü yor. Ko ru ma sýz, saf in san la rýn bu þe kil de ma nen bom ba lan ma sý ne ti ce i ti ba riy le Af ga nis tan ve I rak kat li âm la rý ný ge ri ler de bý ra ka cak bo yu ta yak la þý yor. Bü tün bun lar; de mok ra tik a çý lým, Kürt a çý lý mý, hal ka hiz met ve ih ti lâl ci ler le mü ca de le gi bi gü zel ke li me le ri dil le rin den ek sik et me yen hü kü me tin ba kýþ la rý al týn da ce re yan e di yor. Yu ka rý da ki id di a la rýn doð ru lu ðu nu me rak e den ler -gü ya- vi lâ yet ve kay ma kam lýk la rýn kon tro lü al týn da ça lý þan dýþ kay nak lý STK la rýn def ter le ri ne ba ka bi lir ler. Bil has sa ka dýn, a i le, ge le nek ve e ði tim der nek ve va kýf la rý... Þu nu da i lâ ve e de lim: Glo bal din siz a çýk top lum cu la rýn pa ra la rý ze hir li dir. Hü kü me tin bu mil le te þef kat ve sev gi si var sa, sý fýr dan bü yük zen gin ler ha li ne ge tir di ði i þ a dam la rý va sý ta sýy la do ðu da ce ha let le mü ca de le et me li dir. Ha zýr la dý ðý sos yal pro je le ri si ya set, ti ca ret ve a sa bi yet ta raf gir lik le ri ne bu lan dýr ma dan þark ta tat bik e de bi lir se, Av ru pa lý din siz se fih le rin de yo lu nu kes miþ o lur. MISIR I BEKLEYEN TEHLÝKE MÜBAREK re ji mi tam an la mýy la il ga ol ma dý, i pin u cu nu yi ne as ker ler e le al dý lar. Ge çiþ sü re ci ne as ke ri kon sey ha kim o la cak. Bu a þa ma dan son ra es ki re ji min bir par ça da ha i yi leþ ti ri le rek sür dü rül me si pek müm kün gö zük mü yor a ma bi ri le ri Mý sýr lý la rýn dip ten ge len dal ga sý ný an la maz lýk tan ge le bi lir ler de Hür Su bay lar Kral Fa ruk u de vir dik le rin de yö ne ti mi si vil le re dev re de cek le ri ni i lan et miþ ler di. Ýh ti la lin kud ret li Al ba yý Ce mal Ab dün na sýr bi le öy le dü þün me di ði hal de ay ný þe yi söy lü yor du. Ýh ti la lin yu mu þak yüz lü li de ri Ge ne ral Ne cip yö ne ti mi si vil le re dev ret me ko nu sun da sa mi miy di. Si vil si ya set çi ler den A li Ma hir Pa þa ya baþ ba kan lýk tek lif et miþ ti. VA AT LE RÝN DE DUR MA DI LAR Ýh ti lal ci le rin hal ka va ad et ti ði i ki þey var dý.. Bi rin ci si, Sü veys Ka na lý nýn mil li leþ ti ril me si, i kin ci si ser best se çim le re da ya lý de mok ra tik bir yö ne tim kur mak. Halk Ge ne ral Ne cip i bað rý na bas mýþ tý. WAFD Par ti si de bu va at le re gü ve ne rek ik ti da rý dev ral ma ya ha zýr la ný yor du. Ya rý sý as ker ler den o lu þan ilk hü kü me ti A li Ma hir Pa þa kur du a ma öm rü i ki ay ka dar sü re bil di. Ýh ti lal ci ler se çim le re git mek ko nu sun da i ki ye ay rýl mýþ tý. Se çim ler den WAFD Par ti si nin za fer le çý ka ca ðý bel liy di. Na sýr ve ar ka daþ la rý nýn ka fa sýn da i se bam baþ ka he def ler var dý, ka sa tu ray la el de et tik le ri ik ti da rý si vil le re dev ret me ye ni yet le ri yok tu. KEN DÝ A RA LA RIN DA BÖ LÜN DÜ LER Ý kin ci hü kü me tin ne re dey se ta ma mý Dev rim Kon se yi ü ye le rin den o luþ muþ tu. Ge ne ral Ne cip Baþ ba kan, yar dým cý sý i se Al bay Na sýr dý. He nüz cum hu ri ye te ge çil me miþ ti, bu yüz den dev let baþ kan lý ðý ný da, bi ri si as ker üç ki þi lik Na ip lik he ye ti tem sil e di - MAHKEME bi zi tu tuk la dý ðý za man ben si ze tes lim ol mam, A da let Ba ka ný nýz gel sin de me yiz. Böy le bir ter bi ye siz lik et me yiz. Bu nu Mus ta fa Bal bay da de me miþ tir, Tun cay Öz kan da. A ma on lar di yor lar... Hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý çý kan bir kor ge ne ra lin ya kýn la rý (on lar da tu tuk lu), du ruþ ma sa lo nun da si ze o nu tes lim et me yiz, bu ra ya o nu tes lim al ma ya or ge ne ral ge le cek de di ler. Mah ke me, si vil mah ke me. Bu as ker, si vi le tes lim ol mu yor. Bu nu bir tes lim o la rak al gý lý yor, ye nil mek, ký lý cý ný kap týr mak... Or ta da bir suç id di a sý ol du ðu nu ka bul et mek is te mi yor. Çün kü ken di ni e sir düþ müþ ka bul e di yor, kar þý sýn da da say ki düþ man or du su! Ha ni ne re dey se Ce nev re An laþ ma sý nýn hü küm le ri tat bik e dil sin de di ye cek, e sir kam pýn da ça lýþ ma ya cak, ü ni for ma sý ný çý kar ma ya cak, di ðer e sir ler le de ast-üst i liþ ki si ni sür dü re cek, tek mil a la cak tek mil ve re cek... Bu kü çük o lay bi le, Tür ki ye nin te mel so ru nu nun ö ze ti dir iþ te. Dar be ha zýr la dýk la rý id di a sýy la yar gý la nan lar, þim di de pa týr pa týr tu tuk la nan lar, si vi li tak mý yor lar. Hor gö rü yor lar, o na te pe den ba ký yor lar. Baþ ka bir su ba yý da tak mý yor lar, jan dar ma ko mu ta ný ný bi le... Ýl le da ha üst rüt be li bir su bay on la rý tes lim a la cak, kor ge ne ral an cak or ge ne ra le tes lim o lu yor. (Ül ke miz de or ge ne ral le rin du ruþ ma sa lon la rýn da ha zýr bu lu nup ge rek ti ðin de sa nýk tes lim al ma gö re vi ol du ðu nu da ilk kez öð ren miþ ol duk böy le ce.) Ýn saf e din bey ler, Pa ris mer kez ko mu ta ný Ge ne ral Di et rich Von Chol titz bi le, Fran sýz teð me ni Hen ri Karc her e tes lim ol muþ tu! Dý þa rý da si lah ses le ri de sür mek tey di ha... Tek þart o la rak ba þý bo zuk mi li tan la ra de ðil (si vil yor du. Bir yýl ka dar du rum bu va zi yet te git ti, u fuk ta se çim fa lan gö rün mü yor du. Ýh ti lal ci ler hal kýn dik ka ti ni ka na lýn mil li leþ ti ril me si he de fi ne çek miþ ler di. Ýn gil te re i le ih ti lal ci ler a ra sýn da sü ren mü za ke reler so nuç ver miþ ti. Ýn gi liz as ker le ri Sü veyþ Ka na lý ndan çe ki le cek ler di. Ge ne ral Ne cip as ker le rin kýþ la la rý na dön me le ri nin za ma ný nýn gel di ði ne da ir a çýk la ma lar ya pý yor du. Ge çiþ sü re ci ne as ke rî kon sey ha kim o la cak. Bi ri le ri Mý sýr lý la rýn dip ten ge len dal ga sý ný an la maz lýk tan ge le bi lir ler. Dev rim Kon se yi nde Na sýr ýn ba þý ný çek ti ði e kip i se böy le dü þün mü yor du. Na sýr cý lar Ne cip i kurt po li ti ka cý la rýn e lin de e sir ol mak la suç lu yor lar dý. Dev rim Kon se yi i çin de ya þa nan sert tar týþ ma la rýn ar dýn dan Ge ne ral Ne cip is ti fa et ti ði ni a çýk la dý. Kar deþ kav ga sý na se bep ol ma mak i çin yurt dý þý na çýk ma ya ka rar ver miþ ti. Na sýr cý lar, Ne cip in halk nez din de ki pres ti ji nin yük sek ol ma sý se be biy le o nu ka ra rýn dan vaz ge çir mek is te di ler. Ýs ti fa ha be ri ü ze ri ne halk so kak la ra dö kül müþ ve A bi din Sa ra yý na yü rü müþ tü. Al bay Na sýr zor du rum da kal mýþ tý. Dev rim Kon se yi ha va a la nýn da bek le yen Ge ne ral Ne cip i ik na e de rek gö re vi ne dön me si ni sað la dý. Ge ne ral is ti fa sý ný ge ri al dý ve A bi din Sa ra yý nýn bal ko nun dan hal ka hi tap et ti. Ya nýn da Al bay Na sýr var dý. Ge ne ral Ne cip, Na sýr ýn e li ni tu tup ha va ya kal dý ra rak bir lik me sa jý ver di. Böy - Düþ man gi bi gö rü yor lar! FFI kuv vet le ri), an cak su ba ya tes lim o lu rum de miþ a ma rüt be þar tý ö ne sür me miþ ti lik ta ban ca sý ný da ma sa nýn üs tü ne, þap ka sý nýn ya ný na bý rak mýþ tý, e liy le ver miþ ol ma mak i çin. (O lay Ri vo li So ka ðý nda, Me u ri ce O te li nde ge çi yor, ta rih 25 A ðus tos Söz ko nu su bey lik ta ban ca, o te lin ö nün de sal la nan o ko ca man ga ma lý haç lý bay rak la bir lik te þu an da In va li des mü ze sin de, yo lu nuz dü þer se gi dip gö rü nüz, gi riþ 9 Av ro.) Ýn saf e din bey ler, siz Hit ler in an lý þan lý ge ne ra lin den da ha mý mi li ta rist si niz ya hu? Kos ko ca A la man pa þa sý... Tür ki ye Cum hu ri ye ti nde Türk Ce za Ka nu nu yü rür lük te dir, Türk mah ke me le ri nin hü küm le ri ge çer li dir ve her kes on la ra u ya cak týr, ço ban da pa þa da. Ca nýn tat lýy sa, harp o yu nu dü zen ler ken dü þü ne cek sin... Du a et ki, mah ke me le ri miz be bek da va sý, kö pek da va sý gi bi saç ma sa pan iþ ler le uð raþ mý yor lar. Se ni kim se a þa ðý la mý yor, say gý da ku sur et mi yor, kö tü dav ran mý yor, iþ ken ce yap mý yor, es ki ko mu tan la rýn dan bi ri gi bi as ma ya lým da bes le ye lim mi de mi yor. Su çun var sa ce za ný çe ker sin, ma sum çý kar san be ra at e der sin. O ka dar. Bak, ya kýn la rýn tu tuk la ma ka rar la rý ü ze ri ne du ruþ ma sa lo nun da hep bir a ðýz dan Har bi ye Mar þý ný söy le me ye ko yul muþ lar... Yýl dý rým lar ya ra tan bir ýr kýn ah fa dý yýz di ye bir di ze ge çer o mar þýn i çin de, öy le baþ lar... Bi ze il ko kul da zor la ez ber let miþ ler di, 27 Ma yýs sý ra la rý... Bir ýr kýn de ðil, Türk mil le ti nin fer di, Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin me mu ru, kö ke ni ne o lur sa ol sun Türk va tan daþ la rý nýn as ke ri ol du ðu nu öð re ne cek sin. Ya ni, yir mi bi rin ci yüz yýl da ya þa dý ðý ný. Har bi ye Mar þý nýn söz le ri de ar týk dü zel til sin. En gin Ar dýç / Sa bah, le ce Na sýr ý i çi ne düþ tü ðü ku yu dan çý kar mýþ ol du. ÝH TÝ LÂL KEN DÝ ÇO CUK LA RI NI YE DÝ La kin bu bir lik te lik çok ký sa sür dü ve Ge ne ral Ne cip saf lý ðý nýn kur ba ný ol du. Kon sey i çin de ip le ri i yi ce e li ne ge çi ren Al bay Na sýr, Ge ne ral Ne cip in yet ki le ri ni dev ral dý. Ge ne ral Ka hi re ya kýn la rýn da ki Merg Köþ kü nde göz hap si ne a lýn mýþ tý. Ge ne ral Ne cip i des tek le yen Dev rim Kon se yi ü ye le rin den Ha lid Mu hid din Ýs viç re ye sür gü ne gön de ril miþ ti. Na sýr ýn ik ti da rý e le ge çir dik ten son ra ki ilk ic ra a tý grev ya pan ve Mý sýr Ban ka sý na a it o lan fab ri ka yý iþ gal e den teks til iþ çi le ri nin ü ze ri ne a teþ aç týr mak ol du. Se kiz iþ çi ha ya tý ný kay bet ti. Ýþ ci le rin li de ri Mus ta fa Ha mis ve bir ar ka da þý fab ri ka ö nün de ku ru lan as ke ri mah ke me de yar gý la na rak i da ma mah kum e dil di. Ý dam lar o gün ay ný yer de, hal kýn gö zü nün ö nün de ger çek leþ ti. Mý sýr lý lar o gün Al bay Na sýr ýn na sýl bir i da re is te di ði ni an la mýþ lar dý. Hal ký Kral Fa ruk tan ka sa tu ray la kur ta ran ih ti lal ci ler, ka sa tu ray la ik ti dar da ka la cak la rý ný gös ter miþ ler di. Ýk ti dar si vil le re geç me miþ ti. Ýn gi liz ler de, A me ri ka lý lar da si vil ler ge lir se bu si vil le rin kim ler o la ca ðý ný çok i yi bi li yor lar dý. A man Müs lü man Kar deþ ler gel me sin di ye Na sýr ýn bir dik ta re ji mi kur ma sý na ses çý kar ma mýþ lar dý. Oy sa Kral Fa ruk dev ril di ðin de Sü veyþ te Ýn gi liz le rin 80 bin as ke ri var dý. Ýn gi liz le rin des te ðiy le ik ti dar da ka lan Kral Fa ruk, 1952 Tem mu zun da yü züs tü bý ra kýl mýþ tý. Hüs nü Mü ba rek in A me ri ka ta ra fýn dan yü züs tü bý ra kýl ma sý gi bi. Ab dul lah Mu ra doð lu / Ye ni Þa fak, Ke ma lizm ve kim lik siz lik PROF. Dr. Þe rif Mar din, ilk ba sý mý 1969 yý lýn da, An ka ra Ü ni ver si te si Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si Ya yýn la rý a ra sýn da çý kan Din ve Ý de o lo ji ad lý ça lýþ ma sýn da, Ke ma list i de o lo ji nin za af la rýn dan söz e der ken, þun la rý söy ler: Ke ma lizm, kül tü rün ki þi lik ya ra tý cý ka týn da ye ni bir an lam ya rat ma dý ðý ve ye ni bir fonk si yon gör me di ði i çin bir ra kip i de o lo ji ro lü nü oy na ya ma mýþ týr. Mar din, da ha son ra Ke ma lizm [in] Tür ki ye de a i le le rin ço cuk la rý na in ti kal et tir dik le ri de ðer le ri de ðiþ tir mek te ki et ki si[nin] an cak sat hî ol[du ðu nu] bil di rir. Prof. Dr. Mar din bu gö rüþ le ri ni Tür ki ye Gün lü ðü Der gi si nin Ma yýs- Ha zi ran 1994 ta rih li 28. sa yý sý na yaz dý ðý A ta türk ü A nar ken baþ lýk lý ma ka le sin de de, me se le yi ki þi lik dü ze yin de tek rar e le al mýþ týr: A ta türk çü le rin at la ma tah ta sý o la rak kul lan dýk la rý Dev let in, ki þi nin sev gi den ve ha yat tan ne an la dý ðý ný a ra mak ta el ve riþ li bir ký la vuz ol ma dý ðý, sa ný rým, her kes çe tes lim e di le cek bir ger çek tir. Ga li ba, me se le nin ö zü de bu ra da dýr. Türk in sa ný nýn Tan zi mat tan bu ya na ya þa dý ðý zi hin sel kriz le rin ar kap la nýn da ki kim lik siz lik en di þe si, ken di si ne kül tü rün ki þi lik ya ra tý cý ka týn da ye ni bir an lam kat ma yan dö nü þüm le rin so nu cu dur. Prof. Mar din in de yi þiy le Dev let, ki þi nin sev gi den ve ha yat tan ne an la dý ðý ný a ra mak ta el ve riþ li bir ký la vuz ol ma[mýþ týr]. Türk in sa ný, ken di si ne 1930 lar da Türk Ta rih Ku ru mu kon gre le rin de i cad e di le rek da ya týl mýþ Geç miþ i te mel lük et me miþ, i cad e dil miþ Geç miþ in de ðil, si lin me ye ça lý þý la rak gö zar dý e dil miþ Geç miþ in, kim li ði nin in þa sýn da ki be lir le yi ci ve hâ kim ko nu mu nu, bi linç dý þýn da ya þa ma ya de vam et miþ tir. Bu kim li ðin in þa sýn da Ta rih o la rak Os man lý nýn ve Din o la rak Ýs lam ýn te mel ko yu cu dü zey ler ol du ðu an la þý lý yor ar týk: Os man lý ya ve Ýs lam a gös te ri len bu te vec cüh, po pü ler lik gi bi, rey ting kay gý sý gi bi a þa ðý la yý cý ve pe jo ra tif söy lem ler le, as la kü çüm sen me me li dir. Os man lý ya ve Ýs lam a gös te ri len bu il gi, Türk in sa ný nýn bi linç dý þýn da ki so ru la ra ver di ði semp to mal ce vap lar dýr: Biz ki miz? Kim lik siz mi yiz? Kim lik, bel lek ten ba ðým sýz de ðil. Geç mi þi ol ma ya nýn kim li ði de ol maz. Bir tra fik ka za sýn da bi le bel le ði ni kay be den, kim ol du ðu nu da ha týr la ya maz. Türk in sa ný þim di þim di bi linç dý þýn dan ken di kim li ði ni ye ni den in þa et me ye ve kim lik siz lik en di þe si nden kur tul ma ya ça ba lý yor. Bu yüz den de Po pü ler Ta rih le ve Po pü ler Ýs lam la as la ve ke sin lik le a lay et me mek ge rek. Bý ra ký nýz po pü ler ta rih da ha po pü ler, po pü ler Ýs lam da da ha po pü ler ol sun! A lay et me i þi, an cak a la tur ka ve a laf ran ga züp pe le re ya ký þýr çün kü! Hil mi Ya vuz Za man, Muhammedî (asm) muhabbet A VUS TUR YA MEK TU BU mi ka il yap il.com MÝ KA ÝL YAP RAK Ýn sa ný, bü tün kâ i na týn bir hü lâ sa sý ma hi ye tin de ya ra týp kal bi ne de son suz de re ce de bir mu hab bet (sev me) his si ni yer leþ ti ren Al lah ü Zül ce lâl Haz ret le ri, o his sin meþ rû da i re de ne le re ve ne re le re sar fe dil me si ge rek ti ði ni de, Ha bib-i Ek rem i (asm) va sý ta sýy la bil dir miþ tir. O his sin za yi o lup git me si ne ra zý ol ma mýþ, ko ru ma al tý na al mýþ týr. O nun (cc), Re sû lü ne ve kul la rý na o lan sev gi si ni, biz yi ne O nun Ke lâm-ý Ka dim in den ve Re sû lün den öð ren di ði miz gi bi, O nu (cc) sev me nin yo lu nu ve â da bý ný da yi ne ay ný kay nak tan öð re ni yo ruz. Her â dap ve mu a me le de ol du ðu gi bi, bu sev me ve se vil me â da býn da da can lý ör ne ði miz Ha bib-i Ek rem A ley his sa lât ü Ves se lâm E fen di miz dir. Þüp he siz Al lah ve me lek le ri Pey gam ber e sa lât e di yor lar. Ey i - man e den ler! Siz de o na sa lât e din, se lâm e din. (Ah zâb, 56) Bu sa lâ týn i çin de el bet te ki i na yet, yar dým ve des tek mâ nâ la rý da var dýr. Bun dan an lý yo ruz ki, Al lah (cc), za tî i na ye tiy le ve me lek le riy le Ha bib i ni (asm) da i ma ko ru muþ ve gö zet le miþ tir. Bi zim de sa lât ü se lâ mý mýz söz de kal ma ma lý dýr. Fi i len, ha len ve tav ren O nun Re sû lü ne tâ bi ol ma lý yýz, yo lun da git me li yiz ve sün ne ti ne sa rýl ma lý yýz. O nun Ha bib-i Ek rem i ni as la in cit me me li yiz. Si zin i çi niz den öy le bir Pey gam ber gel di ki, si zin sý kýn tý ya uð ra ma nýz O na pek çok a ðýr ge lir. O si ze çok düþ kün, mü min le re çok þef kat li, çok mer ha met li dir. Me â lin de, Tev be Sû re sin de ge çen bu fer ma na ku lak ver me li yiz. Ak si tak dir de o lan bi ze o lur. Zi ra yi ne ay ný Sû re de, Ce nâb-ý Hak, Re sû lü ne þöy le bu yu ru yor: E ðer sen den yüz çe vi re cek o lur lar sa de ki: Al lah ba na ye ter, O ndan baþ ka i ba de te lâ yýk hiçbir i lâh yok tur. Ben O na te vek kül et tim, yü ce ar þýn sa hi bi de O dur. *** Mu hab be tin ha ki ka tý ný bi len bi ri si bu nu þöy le ö zet le miþ: Mu hab bet ten Mu ham med ol du ha sýl. Mu ham med siz mu hab bet ten ne ha sýl? Ne ha sýl o la cak? Ol sa ol sa, sý kýn tý, e lem, ke der, mu sî bet ve be lâ ha sýl o lur. Çün kü, ye rin de sarf o lun ma yan bir mu hab bet-i gayr-ý meþ rû a nýn ce za sý, mer ha met siz bir mu sî bet tir. Bu ha ki ka týn en mü kem mel i za hý Ri sâ le-i Nur da dýr. Bil has sa O tu zi kin ci Sö zün Ü çün cü Mev ký fý ve Yir mi Dör dün cü Sö zün Be þin ci Da lýn da ki mu hab bet ders le ri tam Kur â nî ve Mu ham me - dî dir (asm). Mu hab bet ten Mu ham med ol du ha sýl sö zü de, as lýn da o ra da ki, Mu hab bet þu kâ i na týn bir se beb-i vü cu du dur. Ha ki ka tý na da ya ný yor. Sen ol ma say dýn, ey Ha bi bim, fe lek le ri (kâ i na tý) ya rat maz dým kud sî ha di si ne da ya ný yor. Ce nâb-ý Hak, en ev vel ya rat tý ðý nur-u Mu ham me dî ye o lan (ta ri fin den a ciz kal dý ðý mýz) kud sî mu hab be tiy le bü tün mev cu da tý ya rat tý. E vet, sev dik le ri uð ru na ni ce in san lar, ne ler ne ler or ta ya koy muþ lar dýr. Ce nâb-ý Hak da on la rý, hâ lis ni yet le ri ne ve mu hab bet duy gu la rý ný ye rin de sarf e diþ de re ce le ri ne gö re mu vaf fak kýl mýþ týr. Mec nun un Ley la sý uð run da çek ti ði me þak kat, o nu Mev lâ sý na ka vuþ tur muþ tur. Fer hat ýn dað la rý del me si, da ha bu nun gi bi ni ce me þak kat ler mu hab bet yo lun da fe da e dil miþ tir. Bir de Tac Ma hal Ca mii ör ne ði var dýr. Hin dis tan da Ci han Þah ta ra fýn dan yap tý rý lan ve ya pý mý yir mi se ne de ta mam la nan dün ya ha ri ka sý o e se ri, Ci han Þah ýn, çok sev di ði e þi nin ha tý ra sý na yap týr dý ðý ný ta rih ya zý yor. *** Ýn san lar, bi ri bir le ri nin dün ya ya ge liþ le ri ni her se ne ye ni den a nar lar ken, Ý yi ki doð dun di yor lar. Bu i fa de ço ðu za man kup ku ru ve i çi boþ ka lý yor. Zi ra bu sö zü, di ye lim ki za lim bir ki þi nin ma hi ye tin de ve em rin de ça lý þan lar, o nun do ðum yýl dö nü mün de o nun yü zü ne kar þý i yi ki doð dun der ler ken bi le, ah bir de ö lü mü nü gör sek di ye iç le rin den ge çi ri yor lar. A ca ba bu â lem de ve bu kâ i nat ta Pey gam ber-i Zî þan dan (asm) baþ ka kim gös te ri le bi lir ki, do ðu mu na ve dün ya ya teþ ri fi - ne o nun ki ka dar se vi nil miþ o lun sun? Doð du ol sa at te ol Sul tan-ý Din, / Nu ra gark ol du se ma vat ü ze min. *** Biz Mu ham med A ley his sa lât ü Ves se lâm E fen di mi zin dün ya ya teþ rif le ri nin se ne-i dev ri ye si mü na se be tiy le bu mâ nâ la rý na za ra ve rir ken, Ba tý nýn Sev gi li ler Gü nü uy dur ma sý da dün ya yý do la þý yor ve ma a le sef Müs lü man ma hal le le ri ne de uð ru yor. Ha ni 270 yý lýn da, genç le ri giz li ce ev len di ri yor di ye, za lim hü küm dar ta ra fýn dan hun har ca öl dü rü len A ziz Va len tin gi bi uð ra sa lar, bir di ye ce ði miz ol maz. Zi ra o da zi na ya en gel ol mak i çin ni kâh yo lu nu a çýk tut muþ ve se ven le ri ni kâh yo luy la bir bi ri ne ka vuþ tur muþ. A ma bu gün Ba tý, a la bil di ði ne ar tan bo þan ma la ra ve ni kâh sýz re zil lik le re kar þý ça re a rar ken, bu Va len tin Gü nü nü de, a i le ve sev gi mef hu mun da a çý lan ya rýk la ra ve çat lak la ra bir ma cun gi bi kul lan mak is ti yor sa da, me se le hiç de öy le sey ret mi yor. Bu gün bi le, tam ak si is ti ka met te ak si lik le re ve re zil lik le re se be bi yet ve ri yor. Zi ra a i le mef hu mu id ra ki i çin de o lan lar, za ten bi ri bir le ri ne bað lý lýk la rý ný ve sev gi le ri ni her ve si ley le pe kiþ ti ri yor lar. Ya ni sa de ce böy le bir gü ne mah sus kal mý yor. Müs lü man a i le ler i se, Pey gam be ri mi zin (asm) a i le ha ya tý ný ör nek al dýk la rý öl çü de mut lu dur ve mut lu luk da e be dî dir. *** Mev lid Kan di li niz mü ba rek ol sun, e fen dim.

9 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ MA KA LE 9 Hoþ geldin ya Resulallah! FIKIH GÜNLÜÐÜ (0 505) SÜLEYMAN KÖSMENE Hoþ gel din Ya Re su lal lah; a ra mý za, e vi mi - ze, gön lü mü ze hoþ gel din. Dün ya mý za, ça ðý mý za, ba ðý mý za hoþ gel din! Bir Nur ha le si gi bi e zel den be ri yü rü yüp gel - din; kâ i na tý þen len dir din, var lýk la rý be re ket len - dir din, ka vim le ri fe yiz len dir din, üm me ti ni nur - lan dýr dýn, gü nah kâr la rý u mut lan dýr dýn! Çün kü sen kâ i na týn baþ ta cý sýn, mev cu da týn se be bi sin, in san la rýn e fen di si sin! Çün kü sen öy le bir nur sun ki, kâ i nat ki ta bý - nýn kâ ti bi nin ka le mi nin mü rek ke bi sin. Sen â le - min hem çe kir de ði, hem mey ve si sin! Sen mev - cu da týn ru hu sun, kâ i na týn vic da ný sýn, dün ya nýn ak lý sýn! Biz sa na ge le me dik ya Re su lal lah. A ma sen bi ze hep gel din. Hep ge le cek sin. Bi ze gel mek ten hiç býk ma dýn, býk ma ya cak sýn. Ni te kim Kur ân se ni bi ze, Siz den bi ri si Si ze çok düþ kün, çok þef kat li ve çok mer ha met li di ye ta ný tý yor. Ya Re su lal lah! Ne e sef ve ri ci dir ki, biz, sa na düþ kün o la ma dýk! Biz, se ni bi le me dik! Biz, sa na ge le me dik! Bi zim yü zü müz yok sa na gel me ye! Biz had di - mi zi çok aþ týk çün kü! Biz ken di nef si mi ze düþ tük! Biz ken di ku yu - mu za düþ tük! Bi zim yü zü müz ol ma sa da, sen dün ya do lu su rah met le gel din! Biz gü nah kâr ol duk; sen müj dey le gel din. Biz is yan kâr ol duk; sen af la gel din. Biz zu lüm kâr ol duk; sen mü rüv vet le gel din! Bun dan bin dört yüz kü sur yýl ön ce, sen doð - ma dan, dün ya ko yu bir ka ran lýk ta bo ðu lu yor du. Zu lüm sý ra dan laþ mýþ tý. Ge ce le rin sa ba hý ol mu - yor du. Ca hil lik a kýl sa hi bi in sa ný kö tü av la mýþ tý. Bin dört yüz sek sen i ki yýl dan be ri uf ku muz ay dýn lýk bi zim ar týk El ham dü lil lah. Ka ran lýk me câ zî ol du, ay dýn lýk ha kî kat ar týk. O gün bu gün dür ka ran lýk ge çi ci, ay dýn lýk e be dî; ka ran lýk yü zey sel, ay dýn lýk öz de; ka ran lýk ha yâ lî, ay dýn lýk ger çek. Ha kî kat gü ne þi bütün kâ i nâ týn se mâ sýn - da bu gün. Her ta raf nur lu, her ta raf ay dýn lýk. Ya Re su lal lah! Se nin kut lu is min ve ge tir di ðin nûr do ðu dan ba tý ya her ye re u laþ tý, her ye ri zap tet ti bu gün. De vir Se nin dev rin, za man Se - nin za ma nýn. Ça ða hâ kim o lan Sen sin. Dün ya yý e lin de tu tan Sen sin. Ýn san lý ðý a yak ta tu tan Sen - sin. Bu ge ce Se nin (asm) do ðu mu nun Þe - ref li yý lý. Se nin (asm) a ra mý za, kal bi mi ze, dün - ya mý za ge li þi ni bir kez da ha teb rik e di yo ruz ya Re su lal lah. Sa na (asm) ve Se nin âl ve as ha bý na kâ i nâ týn zer re le ri sa yý sýn ca sa lât ve se lâm ol sun se ne ön ce bu gün, kâ i nât ve kâ i nâ týn her bir zer re si gö rül me miþ bir se vin ce gark ol du. Ka ran lýk lar bir an da nûr la yýr týl dý, do ðu dan ba - tý ya her yer nûr la dol du. Put lar dev ril di. Bin yýl - dan be ri ya nan Me cû sî a te þi sön dü. Kut sa nan Sa ve Gö lü bir an da ku ru du. Î rân da Kis râ nýn sa ra yý nýn on dört sü tu nu ça týr ça týr yý kýl dý. Gök ten bir yýl dýz doð du ve yýl dýz lar sal kým sa - çak ye re doð ru e ðil di ler. O an, kâ i nâ ta þân ve þe ref ve ren kâ i nâ týn E - fen di si ve dün ya nýn ve ahi re tin Gü ne þi Haz ret-i Mu ham med A ley his sa lâ tü ves se lâm dün ya ya teþ rif bu yur du. Bu ge ce Mev lid Kan di li. Bu ge ce, Pey gam ber E fen di miz e (asm) bî a tý - mý zý ye ni le me li, o nu Sa lât ve se lâm lar la çok an - ma lý yýz. De ki: E ðer Al lah ý se vi yor sa nýz, ba na u yun ki, Al lah da si zi sev sin 1 â ye ti ge re ðin ce Pey gam ber E fen di miz in (asm) sün ne ti ne gö re ya þa ma az mi mi zi ve aþ ký mý zý can lan dýr ma lý, yap tý ðý mýz du â ve zi kir ler le, öm rü mü zün son ne fe si ne ka dar ya þa ma ni ye tin de ol du ðu muz sün net-i se niy ye i le hem Al lah ýn rý zâ sý na, hem de Re sû lul lah ýn (asm) þe fa a ti ne maz har ol ma ya ça lýþ ma lý yýz. Mev lid Kan di li ni zi teb rik e de rim. DU A Ey Ha mi-i Ra hîm! Haz ret-i Mu ham med in (asm) yo lu nu sev me yi, di ni ni an la ma yý, ki ta bý ný kav ra ma yý, sün ne ti ni ya þa ma yý, da va sý na hiz - met et me yi na sip ey le! Bi zi Haz ret-i Mu ham - med in (asm) üm me ti o la rak ya þat, O nun (asm) üm me ti o la rak öl dür, O nun (asm) üm me ti o la - rak haþ ret! Mah þer de O nun (asm) þe fa a ti ni cüm le mi ze na sip et! Â min! Dipnot: 1- Âl-i Ým rân Sû re si: 31. YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Âlemlerin Rabbine sayýsýz hamd, tesbih ve sena; Allah ýn Habibi, feleklerin yaratýlmasýnýn müsebbibi, kânatýn rûhu, nûru, çekirdeði, en son, en mükemmel meyvesi, kalblerin sevgilisi, gönüllerin sultaný, peygamberlerin reisi, evliyalarýn seyyidi, eðitimcilerin muallimi, ruhlarýn mürebbîsi, ahlâkçýlarýn rehberine ve güzide, sadýk, fedakâr arkadaþlarýna katrilyonlarca salât ve selâm olsun! Efendimizin (asm) dünyaya teþrifi, yalnýz BEDESTEN Hilâfet'e karþý harp oyunlarý M. LATÝF SALÝHOÐLU Sal ta nat kal dý rýl dý ðýn da (1 Ka sým 1922), Os man lý Ha ne da ný nýn si ya sî sta tü sü de so na er miþ ol du. Mil let Mec li si'nin bu ta sar ru fu na kar - þý, hiç bir yer de ve hiç kim se den ne cid dî bir i ti raz gel di, ne de teh li ke li bir mu ha - le fet ha re ke ti gö rül dü. Son pa di þah Sultan Vah ded din, Mec - lis'in bu ka ra rýn dan son ra yur du terk e - de rek, ha zin bir son la nok ta la na cak o lan gur bet yol cu lu ðu na çýk tý yý lý son la rýn da (29 E kim) Cum - hu ri yet i lân e dil di ðin de, Hi lâ fet'in mâ nâ ve ma ka mý da mu ha fa za o lun du. Tâ ki, 1924 yý lý Þu bat'ý na ka dar. TTK ya yýn la rý ve Ka ra be kir Pa þa nýn "Gün lük ler"i baþ ta ol mak ü ze re, ya kýn ta ri hi mi ze da ir pek çok kay nak, M. Ke - mal'in 14 Þu bat 1924'te Ýz mir'de ol du ðu - nu ve bu ra da baþ lat ma yý dü þün dü ðü "Harp O yun la rý" i çin yük sek rüt be li pa - þa la rý Ýz mir'e ça ðýr dý ðý ný gös te ri yor. Za ten, bu ger çe ði göz ler ö nü ne se ren ger çek fo toð rað lar var; ha ri ta et ra fýn da top lan mýþ pa þa la rýn re sim tab lo su var. Bun lar, az çok bi li nen þey ler. Pek bi lin me yen, hat ta ba zý nokta la rý zi fi rî ka ran lýk ta ka lan, lâ kin fev ka lâ de e - hem mi yet ta þý yan bir kaç hu sus var ki, bun la rý bir bir dik kat na zar la rý na sun - mak ge re ki yor. Ýþ te o ö nem li nok ta lar. Ýs met Pa þa yan çi zi yor 1924 yý lý O cak a yý ba þýn da La ti fe Ha - ným la bir lik te Ýz mir'e gi den M. Ke mal, bu ra da plan la yýp baþ lat mak is te di ði "Harp O yun la rý" me se le si ni gö rüþ mek ü - ze re, 9 Þu bat'ta Ýs met, Fev zi ve Kâ zým (Ö zalp) Pa þa la rý da Ýz mir'e ça ðý rýr. Ga rip tir, bu gi di þat tan Ka ra be kir Pa - þa nýn ha be ri da hi ol maz. Bi lâ ha re öð re - nir ve ken di si de git me ye ka rar ve rir. Bu tu haf du rum hak kýn da "Ha tý rat"ýn - da þu bil gi le ri ve rir, Kâ zým Ka ra be kir: "Da i re ye git tim. Hay ret tir ki, bu sa bah Ýs met ve Kâ zým (Ö zalp) Pa þa lar Ýz mir'e git tik le ri hal de, hiç bi ri ha ber ver me di. Teþ yi e (u ður la ma ya) gi de me dim. "Ýs met'in ba na kar þý ilk yan çiz me si! Yaradýlýþýn dönüm noktasý: Hz. Muhammed (asm) beþer için deðil, bütün kâinat, bütün zaman ve mekânlar, bütün mülk ve melekût âlemleri, bütün fizik-metafizik boyutlar için bir dönüm noktasýdýr. Zira, * Kâinat bir kitap ise, Hz. Muhammed (asm), bu kâinat kitabýnýn kâtibinin kaleminin mürekkebidir. * Eðer kâinat büyük bir aðaç kabul edilirse, nuru Muhammedî (asm), onun hem çekirdeði, hem de en son ve en muhteþem meyvesi olur. * Eðer kâinat mücessem bir beden farz edilirse, nur-u Muhammedî (asm), onun ruhu olur. * Eðer kâinat bir insan farz edilirse, o (asm) onun aklý olur. * Eðer kâinat bir okul þeklinde vasýflandýrýlýrsa, Muhammed-i Arabî (asm), onun muallimi olur. * Eðer bir cami veya zikirhane ise, o (asm) onun "Ýz mir'de harp o yu nu var..." (Gün lük - ler, s. 906) O la ða nüs tü bir du rum var Ka ra be kir Pa þa, ay ný e se rin de 13 Þu bat ak þa mý yat sý vak ti Ýz mir'e var dý ðý ný ve 14 Þu bat'ta i se Harp O yun la rý me se le si hak kýn da ön ce ma lûmat lar, bri fing ler, ar dýn dan da bir di zi e mir ler ve ril di ði ni i - fa de e di yor: As ke rin top lan ma sý, mýn tý - ka la rýn tes bi ti, stra te ji le rin tat bi ki i çin 24 sa at sü re ve ri li yor. Ka ra be kir'in tâ bi riy le "Er kân ý Har bi - ye i U mu mi ye nin ha zar me sa i si..." (O ge ce Ýs met Pa þa i le baþ ba þa bir gö - Kâzým Karabekir, yakýn tarihimizin karanlýkta kalan bazý meselelerine ýþýk tutuyor. rüþ me ya pan M. Ke mal, Hi lâ fe tin kal dý - rýl ma sý hu su sun da mu ta býk ka lýr.) Er te si gü nün me sai si da ha da yo ðun - luk ka za nýr. TTK'nýn ha zýr la yýp ya yým la dý ðý TC Kro no lo ji si'nde ki bil gi le re gö re, 15 Þu - bat'ta Ýz mir Or du e vi'nde M. Ke mal baþ - kan lý ðýn da ya pý lan top lan tý da Harp O - yun la rý nýn a çý lýþ me ra si mi ya pý lýr. A çý lýþ - ta ko nu þan M. Ke mal, þun la rý söy ler: "Ar ka daþ lar! E hem mi yet ve cid di yet le be yan e de rim ki, Tür ki ye Cum hu ri ye ti, mu kad des ta ný dý ðý is tik lâl ve ha ki mi ye ti - ni mü da fa a da mü sa ma ha kâr o la maz." (A ge, s. 408) Si ya sî ve as ke rî mü ta lâ a lar Kâ zým Ka ra be kir, "15 Þu bat 1924 Cu - ma" ta rih li gün lü ðün de ay rý ca þun la rý ya zar: "As ke rî mah fil de iç ti ma. (Or du e vin de imamý ve serzakiri olur. * Eðer kâinat bir bahçe farz edilirse, Hatib-i Ziþan (asm), onun andelibi/bülbülü olur. Varlýða anlam kazandýran, baþýboþluktan, yok olmaktan kurtaran odur (asm). Âlemlerin Rabbi nin her ne türden hitabý varsa hepsinin anlamý ve þifresi Hz. Peygamberdir (asm). Bütün felsefik akýmlarýn peþinde olduðu ve kimisinin hayal-meyal cevaplandýrdýðý, Ben kimim? Beni bu dünyaya kim, ne için gönderdi, benden ne istiyor? Nereden gelip nereye gidiyorum? Bu kâinatýn yaradýlýþýnýn sýrrý, hikmeti nedir? Kâinatýn sonu ne olacaktýr? Ölüm denen þey nedir? gibi hayatî sorularýn cevaplarýný akýl, kalp ve vicdanlarý tatmin edecek tarzda yalnýzca o (asm) vermiþtir. Tarih boyunca bu sorulara iki cenahtan cevap top lan tý) Va zi yet i si ya si ye mü na ka þa sý. "Ha ri cî va zi ye ti miz hak kýn da Ýs met Pa þa nýn be ya na tý. "Be nim mü ta lâ a tým: On yýl harp ih ti - mâ li yok gi bi dir. Son ra, Ý tal yan lar si lâh - la na cak. Al man lar la an la þa rak Ar na vut - lu ku iþ ga le kal kar lar. Son ra Tu nus." (Gün lük ler, s. 907) Bü tün bun lar, her ne ka dar dün ya da ki si ya sî ve as ke rî ge liþ me ler hak kýn da bir ne vî ön gö rü ma hi ye tin de an la þýl mak la bir lik te, me ðer se a sýl me se le baþ kay mýþ... Hi lâ fe tin lað vý i çin as ke rî nü mâ yiþ Ka ra be kir Pa þa, o ta rih te gün ler ce de - vam e den "Harp O yun la rý"nýn a sýl mak - sa dý ný, yi ne ay ný e se ri nin ay ný say fa sýn da þu söz ler le vü zû ha ka vuþ tu ru yor: "Harp o yu nun da mak sat, Mec lis'e kar þý Hi lâ fe - tin lað vý i çin nü mâ yiþ i miþ! Son ra dan an la þýl dý." E vet, son ra dan (3 Mart'ta) an la þýl dý ki, Ýz mir'de star tý ve ri len ve mem le ke tin her ta ra fýn da yay gýn laþ tý rý lan bu o la ða - nüs tü as ke rî ha re ket li li ðin a sýl mak sa dý, Hi lâ fe tin kal dý rýl ma sý ça ba sý na yö ne lik bir ma nev ra dýr. Ýþ te bu ma nev ra, ba þa rýy la yü rü tül müþ ve is te nen so nu ca da va rýl mýþ týr. Üs te lik, bu ma nev ra öy le si ne ka muf le - li bir tarz da ve öy le si ne bir giz li lik ha li i - çin de yü rü tül müþ tür ki, Ka ra be kir Pa þa gi bi dâ hi yâ ne bir þah si yet bi le, an cak iþ iþ ten geç tik ten son ra a sýl mak sa dýn far - ký na va ra bil miþ tir. Tam dik ta tör lük Harp O yun la rý bit tik ten son ra, M. Ke - mal i le di ðer pa þa lar An ka ra'ya dö ner - ken, Ka ra be kir E ge ta raf la rýn da ka lý yor. An ka ra'da ki ge liþ me le ri ga ze te ler den ta kip e den Ka ra be kir, gün lü ðün de þu not la rý kay de di yor: "29 Þu bat 1924; Ýz mir'de yim: Mil let Mec li si'nde Os man lý Ha ne da ný nýn mem le ket ten çý ka rýl ma sý ve Hi lâ fe tin Mec lis çe in ti ha bý (se çi mi) mü za ke re o - lun du ðu nu ga ze te ler de ya zý yor. "3 Mart 1924; Ba lý ke sir'de yim: Va li ye, Mec lis'in Hi lâ fet'in (lað vý) hak kýn da ve - re ce ði ka rar teb lið o lun muþ. "Ye ni Er kân ý Har bi ye Kà nu nu çýk tý. (Tam dik ta tör lük)." (A ge, s. 909) Bu ta rih te, Hi lâ fet kal dý rýl dý ðý gi bi, med re se ler ka pa týl dý ve Fev zi Pa þa res - men ye ni bir sta tü i le ku ru lan Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý na ge ti ril miþ ol du. Ka ra be kir Pa þa, bü tün bu o lup bi ten - le rin tam bir dik ta tör lü ðe yol aç tý ðý ný i - fa de e di yor. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan verilir: Vahiy ve akýl/felsefe. Akýl kendi çabasýyla gitmek ister. Fakat, göz güneþ olmaksýzýn göremediði gibi, akýl da vahiy güneþi olmaksýzýn göremez. Ýþte, elçilerin elçisi Hz. Peygamber (asm), bizi ruhlar âleminden alýp sonsuzluða dek geçireceðimiz bütün safhalarý bir bir açýklamýþ, insanlýðý endiþe, korku ve þiddetten korumuþtur. Yarýn, Hz. Peygamberin (asm), insanlýk âlemine getirdiðe kâinat çapýndaki psikososyal inkýlâp ve ebede kadar uzanacak hakikatleri ele almaya çalýþalým. TEBRÝK: Mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik eder; ülkemiz, Ýslâm âlemi; özellikle muztar ve maðdur Müslümanlar, mazlûmlar ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesîle olmasýný Cenâb-ý Hak tan niyaz ederim. Fark lý lýk la rý hiz me te tev cih et mek ÝSTÝKAMET GSM: HÜSEYÝN GÜLTEKÝN Asýl o lan te sâ nü dü, kar deþ li ði mu ha fa za e de - rek î fâ-i hiz met te bu lun mak... A sýl hü ner ih lâ sý, u huv ve ti, bir lik be ra ber li ði güç len di - re rek, he de fe doð ru yol al mak... Doð ru o lan, tav si - ye e di len, mes le ði mi zin e sas la rý o lan ih lâs ve u - huv ve ti ze de le ye cek hâl ve ta výr lar dan u zak dur - mak... Te sa nü dü, in si câ mý, da ya nýþ ma yý ha lel dar e de cek söz ve ha re ket ler den ka çýn mak ol ma lý... Nur hâ dim le ri nin ön ce lik li va zi fe ve so rum - lu luk la rý bun lar ol ma lý. Bun la rý yap týk tan son - ra, sâ ir va zi fe ve yü küm lü lük ler ge lir. Te sa nüd bo zu lur sa, ha ya týn ta dý ka çar di yor Üs ta dý mýz. Ya ni bir lik be ra ber li ðin, da ya nýþ ma nýn, yar dým laþ ma nýn ol ma dý ðý bir yer de her han gi bir hiz met ten bah set mek müm kün de ðil. Üst len dik - le ri kud sî dâ vâ nýn ha tý rý na bir bi ri ne ge re kir se ca - ný ný, ru hu nu fe dâ et mek le mü kel lef o lan in san la - rýn, bir bi riy le i ti þip ka kýþ tý ðý ný dü þü nüp, böy le bir or tam da her han gi bir hiz met ten bah se di lir mi? Mâ ne vî hiz met le ri mi zin te me li ni, o mur ga sý ný teþ kil e den ih lâs ve u huv vet þu ve ya bu þe kil de ze - de len di ði za man, her þey bit miþ de mek tir. Bir a raç i çin mo tor ve ben zi nin ö ne mi ne i se, hiz met-i Kur â ni ye de bu lu nan ze vât i çin de ih lâs ve kar - deþ li ðin ö ne mi o dur. Bun lar da ba sit bir ký rýl ma, kü çü cük bir sap ma, ço ðu za man tâ mi ri müm kün ol ma yan tah ri bat la ra se bep o lur. Böy le ol du ðu i çin Üs tad; Yý lan dan, ak rep ten çe kin di ði niz gi bi, ih lâ sý bo za cak es bab tan çe ki ni niz di yor. Bi lin di ði gi bi, hiz met le ri mi zin de vam lý lý ðý ve et - kin li ði ba ký mýn dan, dâ hi lî sulh ve in si câm ö nem li - dir. Kar deþ li ðin, ih lâ sýn, bir lik be ra ber li ðin hü küm - fer mâ ol du ðu bir or tam da ya pý la cak hiz met le rin stan dar dý ve faaliyeti her za man yük sek dü zey de - dir. Böy le or tam lar da or ta ya ko nu lan hiz met ler hâ liy le ko lay ca hâ ri ce de ta þar, o ra lar da da hük mü - nü ic râ e der. A ma in si câ mýn bo zul du ðu, ih lâ sýn, u - huv ve tin ze de len di ði or tam lar da kin, ga raz, ta raf - gir lik hü küm fer mâ o lur ki böy le bir ze min de de ðil ha riç te, da hil de da hi bek le ni len hiz met ler o la maz. Bu du ru mu çok i yi far ke den Be di üz za man, ön - ce lik le dâ hi lî in si cam ve te sâ nü de dik kat le ri çek - miþ, ih lâs ve kar deþ li ðin sað lan ma sý i çin gay ret sar - fet miþ, ta le be le ri ne ýs rar lý tel kin ve tav si ye ler de bu - lun muþ. Bu nok ta da ken di si nü mu ne-i im ti sâl ol - muþ; Bin hay si ye tim ol sa kar deþ le rim a ra sýn da ki u huv ve te fe da e de rim de miþ. Ýs te me ye rek de ol sa mi zaç ve meþ rep fark lý lýk la rýn dan kay nak la nan ba - zý kýr gýn lýk lar ve naz lan ma la rý gör dü ðün de, ba sit gi bi gö rü nen bu hal le rin da hi hiz met le ri mi ze za rar ve re bi le ce ði ne dik kat le ri çek miþ ve en ký sa za man - da bu gi bi du rum la ra son ve ril me si ni sað la mýþ týr. Çok ba sit gi bi gö rü nen in cin me ve gü cen me le - rin da hi, üst len di ði miz kud sî dâ vâ mýz a çý sýn dan ba zan ta mi ri müm kün ol ma yan za rar ve zi yan la ra se bep o la bi le ce ði ih ti ma li ni göz ö nün de bu lun du - ran Üs tad; Sa a ti mi zin zem be re ði ne ve gö zü mü - zün ha de ka sý na ge len bir saç, bir zer re cik da hi in - ci tir der, bu gi bi du rum la ra mey dan ve ril me me si nok ta sýn da ta le be le ri ni za man za man i kaz e der di. Hat ta ba zan fe ve rân e de rek; Ey vah, ey vah, ça - buk ba rý þýn ih ta rýn da bu lu nur du Be di üz za man. Bu þef kat ve hoþ gö rü sa ye sin de Be di üz za - man; mi zaç, meþ rep far ký gö zet me den bü tün ta le be le ri ni ku cak la dý. On la ra teb rik, tak dir ve il ti fat lar da bu lu na rak, hep si ni þahs-ý mâ ne vî yi tem sil e den müþ te rek ha vuz da bir a ra ya ge tir - di. Ve bu sa ye de saff-ý ev vel de di ði miz o kah - ra man lar bir bir le ri ne ke net le ne rek des tan lar yaz dý lar, em sâl siz hiz met le re im za at tý lar. A kýl la ra dur gun luk ve ren hiz met ler de ön cü o lan o kah ra man lar bel ki de her bi ri si fark lý çev re ler den, de ði þik ze min ler den gel miþ ler di. Fark lý mi zaç ve meþ rep le re sa hip bu a ða bey - ler den ba zý la rý bel ki Be di üz za man ve e ser le - riy le ye ni ta ný þý yor lar dý. Du rum böy le ol du ðu hal de Be di üz za man, bu gö rüþ ve dü þün ce le ri bir zen gin li ðe, hiz met a çý sýn dan bir fýr sa ta teb dil et me ma ha re ti ni gös ter miþ tir.

10 10 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ KÜLTÜR-SANAT POZÝTÝF PENCERE Kiracý olmak ve ev sahibi olmak imtihaný SEBAHATTÝN YAÞAR 17 yýl ay ný ad res te ki ra cý o la rak o tur duk. Ki ra cý ol ma psi ko lo ji si ni do ya do ya tat týk di ye bi li rim. Bu psi ko lo ji, ge çi ci li ði, sa hip len me me yi, bir gün bý ra kýp git me yi, çok da yer leþ me me yi, e ma net çi li ði, fa ni li ði çað rýþ tý rý yor. Ya ni ta yin e di len be de li ö de mek ve sa hip len me mek. Ö de di ðin sü re ce o tur mak. Ö de me di ðin de ih tar lan mak. Da ha ol ma dý, ka pý dý þa rý e dil mek. Ev sa hip le ri nin, on lar ki ra cý gö züy le ba kýl mak. Bu gün var, ya rýn yok lar ba kýþ la rý ný his set mek. Ge rek ti ðin de a part man o la rak tep ki yi gös ter mek ve ö te le mek. E vet, in san ki ra cý o lun ca böy le o lu yor. Oy sa ki ra cý ol mak kav ra mý ba na, mülk sa hi bi ol mak kav ra mýn dan, ö zel lik le de dün ya ni met le ri i çin kul la nýl dý ðýn da, da ha sý cak ge li yor. Çün kü in san ken di ta þý dý ðý be de nin bi le sa hi bi de ðil. Mülk sa hi bi Ya ra tan Al lah týr. Her kes had di ni bil me li. ** Doð ru su nu söy le mek ge re kir se, ev sa hip le ri ko nu sun da hep na sip li ol duk. Þü kür. Ýs tan bul Küp lü ce de, Si vas lý Ma hir Am ca nýn, Bo ðaz man za ra lý, e vin de ki ra cý ol duk. Ki ra cý mý i dik, ev sa hi bi mi an la ya ma dýk. Bir a i le nin ü ye si gi biy dik. Ma hir Am ca, oð lu, da ma dý ve biz. O za man lar ye ni ev len miþ tik. Ya þý i ler le miþ Ma hir Am ca bir ba ba gi biy di. Harç lý ðý nýz var mý genç ler? di ye so ra cak ka dar ö te bir an la yýþ, bir ev sa hi biy di. Bir ak þam e ve gel di ði miz de, ka pý mý zýn ö nün de beþ al tý ta ne ha lý bul muþ tuk. Ma hir Am ca nýn ha lý fab ri ka sý var dý. Ha li mi zi an la mýþ, ha lý mý zý ge tir miþ ti. Za man za man pa zar dan ge lir ken bi zim i çin de a lýn mýþ mey ve po þet le ri, se zo nun ilk yi ye cek le ri ni bu lur duk. Ka lo ri fer pa ra mýz gel mi yor du. Su pa ra mýz da. Bi rik me sin di ye sor du ðu muz da, te lâ þe mi zi an lar ve fa tu ra nýz ge lir, ge lir der di. Kýy met li Se nai De mir ci de, Ma hir Am ca nýn kar de þi nin blo ðun da yan kom þu muz du. De ði þik bir kom þu luk tu. E vi ne git ti ði miz de, mu si kî nin kar þý la ma, teþ ri fat ma ka mý de ni le bi le cek bir ney e sin ti si i le kar þý lar dý bi zi. Son ra soh bet saf ha sý ve son ra sýn da da ha ya týn de ði þik renk le ri, ders ler Ma hir Am ca nýn e vin den ay rý lýr ken, Ma hir Am ca ya bor cu mu zu sor muþ tuk. Yü re ðin den sü zü lüp ge len bir te bes süm le sa ka lý da gü ler bir þe kil de, ö den di, ö den di di ye rek, lâ fý mý o lur me sa jý ver di. A ma Ma hir Am ca hiç u nu tul ma dý. O nun söz le rin de, dav ra nýþ la rýn da Al lah ýn rý za sý var dý. Her þey git ti, O kal dý. ** Þim di ler de de yi ne ki ra cý psi ko lo ji si i çe ri sin de, i çi mi ze sin miþ bir ki ra cý lýk ha let-i ru hi ye si i çe ri sin de ya þar ken, bir den bi re bir þey le rin bi zi a lýp, bir yer le re doð ru gö tür dü ðü nü his set tik. Bir a yýn i çin de, gü zel bir da i re nin i çin de bul duk ken di mi zi. Rah met e li nin, a pa çýk ken di ni gös ter di ði bir sü reç. Tam þü kür ha li. Bu sa bah o ku du ðum Þü kür Ri sâ le si nde, Bir el - ma yý yi yen ve El ham dü lil lah di yen a dam, o þü kür i le i lan e der ki, O el ma doð ru dan doð ru ya dest-i kud re tin ya di ga rý ve doð ru dan doð ru ya ha zi ne-i rah me tin he di ye si dir de me si ve i ti kat et me si i le her þe yi cüz i ol sun, kül li ol sun O nun dest-i kud re ti ne tes lim e di yor ve her þey de rah me tin cil ve si ni bi lir. E vet, her þey -cüz i ol sun kül li ol sun- Ce nâb-ý Hak kýn il ti fat-ý rah me ti nin e se ri ol du ðu nu dü þün mek le, bü yük ve da i mî bir lez zet ve zevk ve ri yor. ** Ki ra cý ol mak ve ev sa hi bi ol mak. Ý ki fark lý dün ya. Ý ki si de ay rý im ti han. 17 yýl dýr e vin de ki ra cý ol du ðu muz yük sek ah lâk lý a i le, bir gün ol sun bi ze, ki ra cý ol du ðu mu zu his set tir me di. Ba sit, dün ya men fa at le ri ni ön plan da tut ma dý. Ken di a i le si nin bir ü ye si gi bi bi zim le mu a me le de bu lun du. Ki ra yý art tý ran da dü þü ren de biz ol duk. Ge rek ti ðin de, e ve mas raf lar da ken di le ri ta ra fýn dan ya pýl dý ðý hal de ki ra ar tý þý ný dur dur duk. Biz e vin i çin de i ken, yan da i re nin ki ra cý sý de ðiþ ti ði ve bo ya ma lar ya pý lýr ken, bi zim de bo ya lar ya pýl dý. Do ðal gaz çek tir dik ten son ra ki ra ar tý þý ya pan la ra be del, bi zim ki si do ðal gaz in di ri mi ne mu ha tap ol du. Þa þýr tý cý de ðil mi, a ma iþ te böy le in san lar var da ha dün ya da. Gö zü nü dün ya hýr sý bü rü me miþ, ma ne vi ya týn zen gin li ði ni his se den ve ya þa yan hat ta genç yaþ ta in san lar var. Ki ra cý ol du ðu muz ev den ay rý lýr ken, yak la þýk yir mi gün lük bir ay rýl ma müd de ti nin ki ra sý ný ver me yi tek lif et ti ði miz de, sa mi mî ol du ðu an la þý lan cid dî bir kýr gýn lýk be lir ti si gös ter di. Böy le bir tek lif na sýl ya pý lýr me sa jý ver di. Bu ra lar da böy ley miþ me ðer, bir in sa nýn e vin den bir ek mek ye miþ sen ya da o se nin sof ran da bir ek mek ye miþ se, ar týk o ev, o a i le; a i le den ka bul e di lir miþ. Yük sek ah lâk. Din ha ya týn ha ya tý, hem nu ru, hem e sa sý de nen þey iþ te bu ol sa ge rek. ** Bir baþ ka de ðin mek is te di ðim þey de, a part man ha ya tý nýn in ce lik le ri ne da ir. 17 yýl bo yun ca kom þu luk et ti ði miz in san lar. Þim di ki de li kan lý lar, biz o da i re ye gir di ði miz de kü çü cük tü ler. Bü yü dü ler. Ko ca ko ca a dam lar ol du lar. Bir kýs mý ev len di ler. Çor ço cuk sa hi bi ol du lar. Genç yaþ ta ö len ler ol du. Kom þu la rý mý zýn hem se vinç hal le ri ne, hem de ke der le ri ne þa hit ol duk. A ma hep si nin de he men he men i çin de ol duk. Be ra ber að la dýk, be ra ber gül dük. Bir bi ri mi ze ba ba, an ne, a ða bey, kar deþ ol duk. Ye ri gel di soh bet ar ka da þý ol duk, ye ri gel di maç ar ka da þý ol duk. A dem, Hü se yin, Mu ham met; Tu ba, Þey ma, Ay þe nur, Hü mey ra e vi mi zin ço cuk la rý ol du lar. Ço cuk la rý mý zýn o yun ar ka da þý ol du lar. Ev sa hi bi kom þu la rý mý zýn bi ze öð ret tik le ri o ka dar çok þey ler ol du ki. Ol gun lu ðu öð ren dik on lar dan. Zen gin o lup, gör gü sa hi bi ol ma nýn sü sü nü on lar dan öð ren dik. Za man za man bal kon la rý ný kir let ti ði miz de gör me di ler. Kem söz ler sar fe dil di ðin de duy ma dý lar. Ev sa hip le ri o la rak, ki ra cý la rý üz me di ler. Bir kim se nin i yi li ði ya da kö tü lü ðü, o kim se nin kom þu la rý nýn o nun hak kýn da ki ka na a ti i le an la þý lýr mâ nâ sýn da ki ha dis bu ra da öl çü dür. Biz on lar dan ra zý ol duk, Ýn þal lah on lar da biz den ra zý ol muþ lar dýr. Ha ya týn ne re sin de o lur sak o la lým, Al lah ha yýr lý in san lar la kar þý laþ týr sýn. ** Bu u zun ya zý nýn ya zýl ma sý nýn se be bi, ye ni e ma net çi si ol du ðu muz e vi miz de ki bal ko na üst kom þu dan düþ müþ o lan bir kaç par ça çöp un su ru dur. Þim di an lý yo rum, 17 yýl bo yun ca bi ze kat la nan la rý. Ben de, o kom þu la rý mýz dan al dý ðým der se bi na en, kim se le re ha ber ver me den çöp le ri kal dýr dým ve bir ku su ru ört müþ ol dum. Rab bim sab rý mý zý art tý rýr ve im ti ha ný mý zý ko lay laþ tý rýr Ýn þal lah. Öð ren ci ler sa nal âlem den u zak dur sun PSÝKOLOG MUHAMMED GENÇ, ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE UYGULANAN PROJE ÝLE ÖÐRENCÝLERÝ SANAL ÂLEMDEN UZAKLAÞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ DEDÝ. UZMAN Psi ko log Meh met Te ber, Psi ko log Mu ham med Genç ve Psi ko te ra pist Ra ma zan Us lu nun ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý Ha yat O ku lu Te o ri E ði ti mi ko nu lu se mi ner de öð ret men le re, Bil gi Ev le ri nde uy gu la nan Ha yat O ku lu e ði ti mi nin a ma cý ve uy gu la ma bi çim le ri an la týl dý. Se fa köy Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde Kü çük çek me ce Be le di ye si Bil gi Ev le ri nde gö rev ya pan öð ret men le re yö ne lik se mi ner dü zen len di. A henk Psi ko lo jik Da nýþ man lýk ve E ði tim mer ke zi ta ra fýn dan ve ri len se mi ner de öð ret men le re Bil gi Ev le ri nde uy gu la nan Ha yat O ku lu e ði ti mi hak kýn da te o rik bil gi ler ve ril di. HA YAT O KU LU HA YA TA HA ZIR LI YOR Se mi ner, Ha yat O ku lu pro je si nin ta ný týl ma sýy la baþ la dý. Psi ko log Mu ham med Genç, öð ret men le re pro je nin uy gu la ma bi çim le ri ni an lat tý. Genç, Ha yat O ku lu pro je si ni öð ren ci le re grup lar ha lin de uy gu lu yo ruz. Grup i çe ri sin de ki öð ren ci le rin yaþ la rý nýn ya kýn ol ma sý na ö nem ve ri yo ruz. Da ha çok il köð re tim öð ren ci le ri - Bursa da seminer veren yazarýmýz Latif Salihoðlu, hiz met an la yý þý mýz ko nu sun da Zü be yir Gün dü - zalp ten çar pý cý ör nek ler su narak, Nur Ta le be le - ri nin üç nok ta da im ti han la rý ol du ðu nu ak tar dý. Bun la rýn si ya det, si ya set ve ve lâ det ol du ðu nun al tý ný çiz di. Ri sâ le-i Nur dan hik met li sýr lar YENÝ As ya Ga ze te si ya zar la rýn dan La tif Sa li hoð lu, Bur sa da Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü se mi ner sa lo nun da, Ri sâ le-i Nur dan Hik met li Sýr lar ko nu lu bir se mi ner ver di. Se mi ner de, hiz met an la yý þý mýz ko nu sun da Zü be yir Gün dü zalp ten çar pý cý ör nek ler su nan Sa li hoð lu, Nur Ta le be le ri nin üç nok ta da im ti han la rý ol du ðu nu ak tar dý. Bun la rýn si ya det, si ya set ve ve lâ det ol du ðu nun al tý ný çiz di. Ým ti han sýr rý ndan do la yý bu üç nok ta nýn da per de li ol du ðu nu an la tan Sa li hoð lu, Ha dis-i Þe rif ler den ve Ri sâ le-i Nur dan ver di ði mi sal ler le a çýk la ma lar da bu lun du. Sa li hoð lu; Üs tad Be di üz za man ýn ya þa dý ðý ha ri ka hal ler, ya zý lan lar la, an la tý lan lar la sý nýr lý de ðil. Duy duk ça, öð ren dik çe in sa ný hay ret ten deh þe te Se fa köy Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde düzenlenen seminere, Uzman Psi ko log Meh met Te ber, Psi ko log Mu ham med Genç ve Psi ko te ra pist Ra ma zan Us lu konuþmacý olarak katýldý. ne uy gu la nan pro je i le öð ren ci le rin sa nal a lem den u zak laþ tý ra rak, ve li le ri gün lük stres ten u zak laþ týr ma yý a maç lý yo ruz. Ha yat o ku lu i le ço cuk la rý mý zý ha ya ta ha zýr la ma yý he def li yor ve on la ra ka rak ter, de ha, ba þa rý, duy gu, sos yal be ce ri ve sa n'at e ði ti mi ve re rek on la ra ken di le ri ni ye ni den keþ fet me im kâ ný su nu yo ruz di ye rek öð ret men le re pro je hak kýn da bil gi ver di. dü þü ren hal le ri var. Ken di si i se, o la bil di ðin ce bu hal le ri set ret me ye, per de le me ye ça lýþ mýþ týr de di. Hiz met za ma ný ö ne a tý lýp nef si ni i le ri sür mek; men fa at ve mü kâ fat sý ra sýn da i se, ge ri ye çe ki lip ar ka da dur mak, gü nü müz in sa ný nýn ken din de tat bik e de bi le ce ði en zor bir hâ di se di yen Sa li hoð lu, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: An cak, Nur Ta le be le ri ve Kur ân þâ kirt le ri, ta þý dýk la rý ih lâs sýr rý ge re ði, bu nun dý þý na çý ka maz lar. Yok sa, hiz met le rin de ki bi rin ci düs tû ru o lan ha ki kî ih lâs ký rý lýr, bo zu lur. Ýh lâs öy le bir kuv vet tir ki, dün ya ha ya tý gi bi â hi ret ha ya tý ný da ay dýn la tý yor, hu zur ve ri yor. O hal de her ne i þe al a tar sak a ta lým, o iþ, his ve he ves nâ mý na de ðil; dâ vâ ve hiz met a dý na yap ma lý. Hü se yin Hiç dur maz / Bur sa HER dö ne me ö zel prog ram la rýy la din le yi ci le ri nin kar þý sý na çý kan Bi zim Rad yo, bu Mev lid Kan di li nde de ö zel ya yýn la rýy la din le yi ci le ri ne ses le ne cek. Gü nün ilk sa at le rin den i ti ba ren baþ la ya cak ö zel ya yýn lar la bu ö zel za man la rýn mâ nâ ve ö ne mi vur gu la na cak. Sa at da baþ la ya cak Ha yat A ða cý prog ra mýn da Ay sun Bil ge, Mev lid Kan di li ö zel prog ra mýy la din le yi ci le ri ne ses le ne cek. Sa at da Te fek kür Za ma ný Ö zel prog ra mýn da Ýs ma il Te zer, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) te fek kür do lu dün ya sý ný dil len di re cek. Sa at 12:30 da Dr. Ha kan Yal man, Mev lid Kan di li Ö zel prog ra mýn da Nur-u Mu ham med (asm) ha ki ka ti ni i zah et me ye ça lý þa cak. Sa at da Sü ley man Kös me ne, Fý kýh Pen ce re si ö zel prog ra mýn da din le yi ci ler le bu lu þa cak. Sa at de Bir Baþ ka Ýk lim Ö zel prog ra mýn da Meh met Kut lu lar ve Ma lik A tom, Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn da i zah e di len Pey gam be ri mi zin (asm) va sýf ve ta ným la ma la rý ko nu e di ne cek ler. Sa at de Genç Yak la þým prog ra mýn da Tu ba nur Tel ci ve Meh met Ya þar Mev lid Kan di li Ö zel prog ra mýn da sa nat çý Ka ðan Ta yanç ý mi sa fir e de cek. Prog ram da Ka ðan Ta yanç su fi rock tar zýn da ÖÐ RET MEN LE RÝN RO LÜ SEMÝNERDE Uz man Psi ko log Meh met Te ber de Ha yat O ku lu nun uy gu la ma saf ha sýn da öð ret - men le rin ro lü ne dik kat çek ti. Öð ret men le rin pro - je yi be nim se me si ge rek ti ði ni di le ge ti ren Te ber, Ba þa rý lý bir e ði tim i çin Ha yat O ku lu ku lüp le rin de siz ler uy gu la ma ön ce sin de zi hin sel bir ha zýr lýk yap ma lý ve za man za man ken di branþ la rý ný zýn dý þý na çýk ma lý sý nýz þek lin de ko nuþ tu. Bizim Radyo da Mevlid Kandili özel programý bes te le miþ ol du ðu mev li di Bi zim Rad yo din le yi ci le riy le pay la þa cak. Sa at de Mev lid Kan di li Ö zel prog ra mýn da Ýb ra him Be dir din le yi ci ler le bu lu þa cak. Sa at dan i ti ba ren Bi zim Rad yo nun sem pa tik prog ra mý Z ra po run da To ra man ve Sup hi De de ya yýn da o la cak. Sa at de Te fek kür Za ma ný prog ra mý ný gün düz ka çý ran lar i çin tek ra rý ya yýn la na cak. Sa at de Mev lid Ö zel Prog ra mýn da Pey gam be ri mi zin (asm) mu 'ci ze le ri e le a lý na cak. Sa at de Sýr lar Ha zi ne si Ö zel prog ra mýn da ya yýn da o la cak. Sa at da Kur ân Sof ra sý ve ge ce bo yun ca Bi zim Rad yo da mâ nâ do lu ö zel prog ram ya yýn da o la cak. Ýs tan bul da fre kan sýn dan ta kip e di len Bi zim Rad yo yu zim rad yo.fm in ter net ad re siy le dün ya nýn dört bir ta ra fýn dan ta kip e de bi lir si niz. Kül tür Sa nat Ser vi si GÜL KOKULU SEVGÝLÝ Program: Mevlid Kandili Özel Programý Program Konuklarý: Konuþmacý: Münib Engin Noyan Naat Okumalarý:Prof. Dr. Nurullah Genç Sanatçý:Taner Yüncüoðlu Sunucu: Seyfullah Kartal Tarih:1 4 Þubat 2011 Saat: 19:30 Yer: Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Ýletiþim: (0533) B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Sað lam lýk, ka vi lik, me tin lik, da ya nýk lý lýk. - Var lýk la rý ya ra tan, on la ra bi çim ve - ren, on la rý þe kil len di ren Al lah (c.c.). 2. Kur'ân-ý Ke - rim'in Fil Sû re si'nde (Sû re no: 105) ge çen, Kâ be'yi yýk ma ya ge len Eb re he'nin or du su nu he lâk e den kuþ lar sü rü sü ne ve ri len i sim. - Ýlk in san o lan Hz. A - dem'in o ðul la rýn dan bi ri nin is mi. 3. Hor, al çak, a dî, ba ya ðý. - A rap, Fars ve Os man lý ya zý sýn da, ses siz harf le ri ses li o ku ma da kul la ný lan (üs tün, es re, öt re vs. gi bi) i þa ret ler. 4. Yük selt me, yük sel til me, yü - celt me, yü cel til me, yük sek te tut ma. - Za být, Mah - ke me, mec lis gi bi yer ler de söy le nen le rin ol du ðu gi bi ya zýl mý þý. 5. Ah met Ye se vi Hz.le ri nin kur du ðu ta ri kat. - Ar ka, art, bir þe yin ge ri si, so nu. 6. Mer - mer de sert da mar lý ký sým. - Rah me tul la hi A ley hin ký sa sý. 7. Bir sü rat yo lu muz. - Tren, tram vay vb. ta þýt lar da te ker lek le rin ü ze rin de ha re ket et ti ði de - mir den yol. - Bir bað laç. 8. Bir il gi e ki. - Ti ca ret te ko lay kan dý rý lan. 9. Kan sýz lýk has ta lý ðý. - A vuç i çi. 10. Ka týk sýz, a rý, ka tý þýk sýz, ha lis, has. - Ýs pan ya'da bir si lâh lý ör güt. - Bü yük u lu YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bir ki þi yi ve ya nes ne yi ben ze rin den üs tün gös te ren ni te lik. - A kýl. 2. Ço cuk o yun la rýn da o yun cu lar dan bi ri ni ce za lý du - ru ma dü þür mek. 3. Ak de niz a ne mi si. 4. Bü yük er kek kar deþ. - Rüt be siz as ker. 5. Mý sýr'da bir ne hir. - Yý kýl mýþ, ha rap ol muþ. 6. Yad, ya ban cý. - Kur'ân-ý Ke rim o ku ma i þi. 7. Der viþ se lâ mý. - Bir ya rýk ve ya yýr tý ðý ka pa mak iç in kul la ný lan par ça. 8. Teh li ke, mu ha ta ra. - Ni ke li sim ge le yen harf ler. 9. Ýð re ti ya pýl mýþ ku lu be. 10. Kas ta mo nu'nun bir il çe si. - U ya rý, dik ka ti ni çek - me. 11. Bü yük bir kim se nin hu zu ru, ka tý, ö nü, hü küm dar e þi ði. - Bir ses len me ni da sý. 12. Ýn ci rin döl len me si ni sað la - yan si nek. - Kul la ra ge len a yýp, ek sik lik, ku sur ve yok luk tan sa lim o lan, ken di si her tür lü ek sik lik ler - den yü ce ol du ðu gi bi ya rat týk la rý na da se - lâ met ve ren Al lah BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI B A S A R A H A Þ Ý Y E A S A Y I M U S A B E S S A K A N Ý N A Y E T A Ý L A N A T O L E H Ý M R E T A L U S E T U N A E T A M Ý N O R Ý Ç E K T A T E B A R E K E R A E S A T E R E K Ö M A L H A T A Y A C T S E M A E D A L T R A K A N E T

11 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ EKONOMÝ 11 HABERLER Ýhracat ve ithalatýn þampiyonu Ýstanbul TÜR KÝ YE'DE ge çen yýl ya pý lan ih ra ca týn yak la þýk yüz - de 49 u, it ha la týn i se yak la þýk yüz de 53 ü Ýs tan bul dan ger çek leþ ti ril di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri - le rin den der le nen bil gi ye gö re, Tür ki ye nin 2010 yý lýn - da 219 ül ke ye top lam 113 mil yar 929 mil yon 614 bin do lar lýk ih ra cat ya par ken, ih ra ca týn 55 mil yar 539 mil - yon 993 bin do la rý ný Ýs tan bul ya pýl dý. En faz la ih ra cat ya pan Ýs tan bul u 10 mil yar 673 mil yon 668 bin do lar la Bur sa, 6 mil yar 118 mil yon 729 bin do lar la Ýz mir ve 5 mil yar 620 mil yon 346 bin do lar la An ka ra iz le di. Ge - çen se ne 11 il de (A da na, An ka ra, Bur sa, De niz li, Ga zi - an tep, Ha tay, Mer sin, Ýs tan bul, Ýz mir, Ko ca e li, Sa kar - ya) 1 mil yar do la rýn ü ze rin de ih ra cat ya pý lýr ken, bu il le - rin yap tý ðý top lam ih ra cat Tür ki ye ih ra ca tý nýn yak la þýk yüz de 82,6 sý ný o luþ tur du. Ge çen se ne 81 i lin ta ma mý ih ra cat ya par ken, 5 i lin ih ra ca tý i se 1 mil yon do la rýn al - týn da ger çek leþ ti. Söz ko nu su yýl Tun ce li den top lam 19 bin do lar, Bay burt tan 177 bin do lar, Kars tan 236 bin do lar, Gü müþ ha ne den 340 bin do lar, Si irt ten de 921 bin do lar lýk ih ra cat ya pýl dý. An ka ra / a a Sebze-meyve yüzde 25 ucuzlayacak ÝT HA LAT MÝK TAR LA RI 2010 yý lýn da Tür ki ye top lam 185 mil yar 492 mil yon 859 bin do lar lýk it ha lat yap tý. Bu ra ka mýn yüz de 52,78 i Ýs tan - bul ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril di. Ge çen se ne top lam 97 mil yar 920 mil yon 862 bin do lar lýk it ha lat ya pan Ýs tan bul u, 22 mil yar 629 mil yon 453 bin do lar i le Ko - ca e li, 19 mil yar 66 mil yon 154 bin do lar i le An ka ra, 9 mil yar 846 mil yon 807 bin do lar i le Bur sa ta kip et ti. SER BEST PÝ YA SA DO LAR DÜN 1,5970 ÖN CE KÝ GÜN 1,5970 tu AL TIN DÜN 69,62 ÖN CE KÝ GÜN 69,62 tu E U RO DÜN 2,1690 ÖN CE KÝ GÜN 2,1690 tu C. AL TI NI DÜN 473,00 ÖN CE KÝ GÜN 473,00 tu IT perakende pazarýnda adet olarak geçen seneye göre yüzde 2,6 büyüme elde edildi. Dolar bazýnda 5.2 büyüme saðlandý da en çok dizüstü bilgisayar satýldý n TÜRKÝYE'DE iletiþim teknolojileri (IT) pazarý, 2010 yýlýnda adet bazýnda yüzde 2,6, ciro bazýnda da yüzde 5,2 oranýnda büyüme kaydetti. GfK Türkiye Retail and Technology tarafýndan hazýrlanan dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, monitörler, yazýcýlar (çok fonksiyonlu, tek fonksiyonlu), klavye, mouse ve web kameralarý kapsayan Türkiye 2010 Ýletiþim Teknolojileri Sektör Raporu na göre, sektör, geçen yýlýn ikinci yarýsýnda okul kapanýþlarý, açýlýþlarý gibi sezonsal etkiler ve çeþitli kampanyalarla yükseliþe geçti. IT perakende pazarýnda adet olarak geçen seneye göre yüzde 2,6 büyüme elde edildi. Sektör dolar bazýnda ciro olarak da yüzde 5,2 büyüme yakalandý. Sektörün lokomotif ürünü olan dizüstü bilgisayarlarýn payý da yüzde 58 den yüzde 62 ye yükseldi. Buna karþýn masaüstü bilgisayarlarýn payý ise yüzde 38 den yüzde 30 a geriledi. Ankara / aa Yazlýklar vitrine erken çýktý n BU YIL kýþ döneminde havalarýn önceki yýllara göre sýcak geçmesi, ilkbahar ve yazlýk ürünlerin vitrinlere çýkma tarihini öne çekti. Kýþlýk giysileri yüzde 75 lere varan indirimlerle satmaya çalýþan birçok firma, vitrinlerinde yazlýk ürünleri sergilemeye baþladý. Akdeniz Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Tarýk Bozbey, kýþlýk ürün satýþlarýnýn en çok olduðu ekim, kasým ve aralýk aylarýnda havalarýn bu yýl sýcak geçtiðini söyledi. Aþýrý soðuklarýn çok kýsa bir süre sürdüðünü ve bu dönemde de istenilen satýþlarýn yapýlamadýðýný belirten Bozbey, Firmalarýn bazýlarý ellerindeki kýþlýk ürünlerini yüzde 75 lere varan indirimlerle satmaya çalýþýrken, bazýlarý ise havalarýn sýcak geçmesi dolayýsýyla yazlýk ürünlerini vitrinlere çýkartmaya baþladý dedi. Bozbey, bir kilo pamuðun fiyatýnýn son bir yýlda yaklaþýk yüzde 300 e varan oranýnda artarak 6,20 liraya kadar çýktýðýný ifade ederek, bu durumun tekstil ve konfeksiyonda maliyetleri arttýrdýðýný kaydetti. Adana / aa New Yorklular Karsan ý seçti n NEW York taksi ihalesinde komisyonun vereceði karar öncesi, New York Taksi ve Limuzinciler Odasýnca yapýlan ankete katýlan þehir sakinleri, Türk firmasý Karsan ýn modelinin kent için en uygunu olduðuna karar verdi. Geleceðin Taksisi anketine katýlan 22 bin 600 New Yorklu, üç finalist Karsan, Nissan ve Ford için ayrý ayrý deðerlendirme yaparken, Karsan ý beðenenlerin oraný yüzde 66 oldu. Bu oran, Nissan için yüzde 43 te, Ford için de yüzde 38 de kaldý. New York Taksi ve Limuzinciler Odasý Baþkaný David Yassky, oy kullananlarýn Karsan ý seçmesinde tamamen camdan oluþan geniþ görme açýsýna sahip tavaný ve özgün dizaynýnýn etkili olduðunu düþündüðünü kaydetti. Yassky, taksi ihalesiyle ilgili kararýn açýklanacaðý net bir tarih olmadýðýný ifade ederek, Anket sonuçlarý deðerlendirmede önemli rol oynayacak. Ancak, karar için dayanýklýlýk, düþük onarým ve yedek parça maliyeti, çevresel etkiler gibi konular da çok önemli dedi. New York / aa 22 MART'TA YÜRÜRLÜÐE GÝRECEK HAL YASASI ÝLE, PAZARCI, ESNAFI DÝREKT TARLADAN VE ÜRETÝCÝDEN ÜRÜN ALIP KOMÝSYONCUYA ÖDEME YAPMAYACAÐI ÝÇÝN SEBZE MEYVE FÝYATLARI YÜZDE 25 UCUZLAYACAK. SEB ZE ve mey ve fi yat la rý 22 Mart ta yü rür - lü ðe gi re cek Hal Ya sa sý i le yüz de 25 u cuz la - ya cak. Ya sa ya gö re, ar týk pa zar cý es na fý di - rekt tar la dan ve ü re ti ci den ü rün a la bi le cek. Ru sum be de li ö de ye cek o lan es naf, ko mis - yon cu ya ö de me yap mak zo run da kal ma ya - cak. Tür ki ye Seb ze ci ler Mey ve ci ler ve Sey - yar Pa zar cý lar Fe de ras yo nu (TÜS PAF) Baþ - ka ný Meh met Çak man, geç ti ði miz yýl Tür - ki ye Bü yük Mil let Mec li si nde ya sa la þan ve alt ya pý ça lýþ ma la rý dolayýsýyla yü rür lük ta ri - hi bir yýl er te le nen Hal Ya sa sý nýn 22 Mart ta yü rür lü ðe gi re ce ði ni söy le di. Çak - man, Ar týk pa zar cý, a ra cý la rý dev re dý þý bý - ra ka rak di rekt ü re ti ci den, köy lü den ü rün a - la bi le cek. Böl ge ce seb ze ve mey ve fi yat la rý den ge ye o tu ra cak. Hal ya sa sý i le bir lik te tüm ü rün ler de fi yat lar den ge de sey re de cek. 22 Mart ta ri hin den son ra hiç bir þey es ki si gi bi ol ma ya cak. Tüm top tan cý hal le ri u lu sal bir bor sa ha li ne ge le cek i fa de le ri ni kul lan - dý. Ye ni ya sa da ki en te mel de ði þik li ðin hal ka yýt sis te miy le il gi li ol du ðu nu be lir ten Çak man, Ye ni Hal Ya sa sý nda pa zar cý es - na fý di rekt ü re ti ci den al dý ðý ü rü nün yüz de 2 si mik ta rýn da ü rü nün a lýn dý ðý yer de ki be - le di ye ye rü sum be de li ö de ye cek. Yýl lar dýr sü re ge len ko mis yon cu kâ rý ar týk ta ri he ka - rý þý yor. Es naf, da ha u cu za al dý ðý ü rü nü da - ha u cu za tü ke ti ci ye yan sý ta cak. de di. Küçük yatýrýmcý, borsada 1 milyar dolar zarar etti ÝS TAN BUL Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü þa vir ler O da sý nýn (ÝSM MMO) ÝMKB ve Mað dur Ya tý rým cý ra po - run da, Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý nýn (ÝMKB) ku ru lu þun dan bu gü ne ge çen 26 yýl da 55 þir ke tin his se si nin iþ le me ka pa tý lýr ken, sa yý la - rý 400 bi ni bu lan kü çük ya tý rým cý la - rýn yak la þýk 1 mil yar do lar za rar et ti ði be lir til di. ÝMKB, Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu (SPK) ve Bor sa Ya tý rým cý la rý Der ne ði (BOR YAD) ve ri le rin den yo - la çý ký la rak ha zýr la nan ra por da, or ta - ya çý kan ra kam la rýn, son dö nem ler - de ÝMKB de kay de di len cid dî yük se - liþ le re kar þýn yer li ya tý rým cý nýn Bor - sa dan u zak dur du ðu nun da bir gös - ter ge si ni te li ðin de ol du ðu vur gu lan - dý. Ra por da, þir ket le rin bat ma sýn da kö tü yö ne tim, kriz þart la rý, yol suz luk ve bu nun ya nýn da el koy ma lar ve im ti yaz ip tal le ri gi bi dev let uy gu la - ma la rýn dan kay nak la nan bir çok fark - lý ne den bu lun du ðu i fa de e dil di. ÝSM MMO Baþ ka ný Yah ya A rý kan, ra po ra i liþ kin de ðer len dir me sin de, ÝMKB ve SPK nýn bu ko nu da yü rüt - tü ðü ça lýþ ma la ra hýz ver me si ge rek ti - ði ni be lir te rek, 400 bin ci va rýn da ol - du ðu tah min e di len mað dur ya tý rým - cý lar i çin ar týk si ya sî i ra de du ru ma el koy ma lý i fa de si ni kul lan dý. A rý kan, ya tý rým cý la rýn ö nem li bir kýs mý nýn mað du ri ye ti nin ö zel lik le 2001 kri - zin den son ra o luþ tu ðu na dik ka - ti çe ke rek, þu gö rüþ le ri di le ge - tir di: 10 yýl dýr kü çük ya tý rým - cý nýn se si ni kim se duy ma dý. Tah ta sý iþ le me ka pa tý lan ba zý þir ket ler bu gün bi le ti ca ri fa a - li yet le ri ni sür dü rür ken, kü - çük ya tý rým cý nýn hak ve çý ka - rý ko ru na ma dý. Bu gün ya tý rým fon la rý ha riç 337 þir ke tin iþ lem gör dü ðü, þir ket le rin pi ya sa de ðe ri 300 mil yar do la rý a þan 26 yýl lýk geç - mi þi bu lu nan Bor sa da ya tý rým cý sa yý - sý ha len 1 mil yo nu zor a þý yor sa, bun - da gü ven e roz yo nu nun et ki si bü yük - tür. Ka pa lý tah ta lar so ru nu ne de - niy le pek çok kü çük ya tý rým cý nýn Bor sa ya küs kün ol du ðu nu i fa de e - den A rý kan, bü yük mad di za ra ra uð ra yan ya tý rým cý va tan daþ la rýn mað du ri yet le ri nin gi de ril me si ge - rek ti ði ni be lirt ti. Ýs tan bul/a a DENETLEMELERE DE PRÝM GELÝYOR HAL Yasasý ile birlikte Maliye ve belediye ekiplerinin denetimlerinin de sýklaþacaðýný anlatan TÜSPAF Baþkaný Mehmet Çakman, aldýðý ürünün yüzde 2 lik rüsum bedelini ödemeyen esnafa yüzde 25 oranýnda ceza kesileceðini söyledi. Çakman, irsaliye ile birlikte seyreden esnafýn, taþýdýðý ürünün rüsum bedelinin ödeyip ödemediðine iliþkin denetimlerin teþvik edilmesi amacýyla Maliye ve belediye personeline prim sisteminin geldiðini kaydetti. Prim sistemiyle birlikte denetimlerin artacaðýný anlatan Çakman, suiistimallerin önüne geçileceðini ve esnafýn rüsum bedeli ödemeden üreticiden mal alamayacaðýný dile getirdi. Hal Yasasý ile birlikte sektörün 1995 ten bu yana yürürlükte olan yönetmelikten kurtulacaðýný vurgulayan Çakman, þunlarý söyledi: Yasa en çok vatandaþa yarayacak. Biz esnafýmýza hangi ürünün hangi bölgede ucuz olacaðýný duyuracaðýz. Esnaf, Antalya daki bahçeden ürün alýyorsa Antalya Belediyesi ne rüsum bedeli ödeyecek. Komisyoncular da faaliyetlerine devam edecek, ama artýk rekabet geliyor. Bu da vatandaþa yarayacak. Bursa / aa EBK, etin yüzde 8,8 ini üretecek TARIM ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi Eker, Et Balýk Kurumu'nun (EBK) Türkiye'de tüketilen etin yüzde 8,8'inin üretmesini hedeflediklerini söyledi. Türkiye de 28 EBK kombinesinin özelleþtirmeyle sektör dýþýna çýktýðýný, fakat bunun yerine özel sektörün geçmediðine dikkati çeken Eker, göreve geldiklerinde sadece Erzurum, Van, Bingöl, Diyarbakýr, Adana, Sincan ve Adapazarý nda 7 adet EBK kombinesi kaldýðýný hatýrlattý. Daha sonra Aðrý'daki kombinayý da alarak 8 kombineye 80 milyon TL yatýrým yaptýklarýný bildiren Eker þöyle devam etti: "Biz isim hakkýný verelim alsýn, satsýn diyoruz. Ette yüzde 8, þarküteri de yüzde 15 iskontomuz var. Bizim denetimimiz altýnda eti alsýn, satsýn. Amacýmýz hayvancýlýðý da destekleyerek, tüketici belirli bir kalite standardýnda ve makul fiyatla et yiyebilsin. Öncelikli hedefimiz et ithali deðil, mecbur kalmazsak et ithal etmeyiz. Bu isim hakkýnýn verilmesi konusunda alým gücü az olan yerleri tercih edeceðiz. Þu anda EBK olarak günlük 100 ton et üretebilecek durumdayýz. Biz þu anda Türkiye de tüketilen etin yüzde 5 ini üretiyoruz. Amacýmýz yüzde 8, 8.5 ini üretmektir. Diyarbakýr / aa T. C. ÝZMÝR 4. ÝÞ MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ ESAS NO: 2006/437 KARAR NO: 2010/728 Davacý Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýnýn davalýlar, Ülkü Ketenci, Ýn-Ke Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti., Muhsin Aslan aleyhine açýlan alacak davasýnda mahkememizce verilen tarihli karar gereðince; HÜKÜM ,31 TL peþin deðerli gelirin 21/06/2006 gelirin onay sarf ve ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnýp davacý kurumu verilmesine, 2- Davacý kurum yararýna 1.100,00 TL vekâlet ücreti ile davacý kurum tarafýndan yapýlan TL yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnýp davacý kurumu verilmesine, 3- Alýnmasý gerekli TL karar harcýnýn davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsiline, Da ir, da va cý ve ki li i le da va lý Da va lý Ül kü Ke ten ci ve Ýn- ke Ýn þa at Ve ki li nin yüz le ri ne kar - þý, di ðer da va lý Muh sin AS LAN'ýn yok lu ðun da, 8 gün i çin de Yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü - ze re ve ril miþ, da va lý Muh sin AS LAN'ýn teb li ga ta ya rar ad re si bu lu na ma yýp da va di lek çe - si nin ve du ruþ ma gü nü de i lan yo lu i le teb lið e dil di ðin den iþ bu ka rar da va lý Muh sin As - lan'a i la nen teb lið o lu nur B: 9712 T. C. KARÞIYAKA 1. ÝÞ MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2010/296 Karar No: 2011/13 Davacý Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý vekili Av. Berrin Koyuncuoðlu tarafýndan davalýlar Ali Yýldýz ve Mesut Akyol ve arkadaþlarý aleyhine ikame olunan Rücuen Tazminat davasýnýn yapýlan yargýlamalarý sonunda yasal dayanaðý olmayan davanýn reddine karar verilmiþ ve iþ bu karar davacý vekili tarafýndan temyiz edilmekle, mahkememizden verilen 17/01/2011 tarih ve 2010/296 Esas ve 2011/13 sayýlý davanýn reddine dair karar ve temyiz dilekçesi tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen davalýlar ALÝ YILDIZ ve MESUT AKYOL'a teblið edilememiþtir. Davalý ALÝ YILDIZ ve MESUT AKYOL'a davanýn reddine dair karar ve SGK Baþkanlýðý vekilinin temyiz dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 25/01/ B: 9714 T. C. KAR ÞI YA KA 1. ÝÞ MAH KE ME SÝ ÝLAN E SAS NO: 2007/169 KA RAR NO: 2010/90 Da va cý SGK. Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar Fet hul lah Kap lan, Ah met Me sut Kap lan i le Ya pý Kre di Si gor ta A.Þ. A ley hi ne a çý lan Rü cu en A la cak da va sý nýn ya pý lan yar - gý la ma la rý so nun da: Mah ke me miz ce tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me yen ve i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ri len, da va lý Fet hul lah Kap lan i le Ah met Me sut Kap lan hakkýn da mah ke me mi zin 01/03/2010 ta rih ve 2007/169 E sas ve 2010/90 ka rar sa yý lý ka ra rý; Faz - la ya a it ta lep hak ký sak lý kal mak ü ze re 3.106,88 TL. rü cu en a la ca ðýn da va lý (Ya pý Kre di Si gor ta A. Þ. po li çe li mi ti da hi lin de so rum lu ol mak ü ze re) tah sis o nay, sarf ve te di ye ta - rih le rin den i ti ba ren iþ le ye cek ya sal fa i ziy le bir lik te da va lý lar dan müþ te re ken ve mü te sel - si len a lý na rak da va cý ku ru ma ve ril me si ne, ka rar ve ril miþ ol mak la iþ bu ka rar ad re si tes pit e di le me yen da va lý FET HUL LAH KAP LAN ve AH MET ME SUT KAP LAN'a teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 25/01/ B: 9713 ÝZMÝR 1. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2008/425 E sas. KA RAR NO: 2009/102 Da va cý MUS TA FA ÇÝ ÇEK ta ra fýn dan da va lý lar SGK ve Ah met Kah ra man a ley hi ne mah - ke me miz de a çý lan Tes pit (Sos yal Gü ven lik Hu ku ku Ý le Ýl gi li Tes pit Da va la rý) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM; Ne den le ri yu ka rý da a çýk lan dý ðý ü ze re; 1- Da va nýn ko nu su kal ma dý ðýn dan bu ko nu da ka rar ver me ye yer ol ma dý ðý na, 2- Da va lý harç tan mu af ol du ðun dan bu ko nu da ka rar ver me ye yer ol ma dý ðý na, TL har cýn ka rar ke sin leþ ti ðin de ve ta lep ha lin de da va cý ya i a de si ne, 3- Da va cý ve ki li i çin tak dir o lu nan 575,00 TL üc re ti ve kâ le tin da va lý dan a lý nýp da va cý ta ra fa ve ril me si ne, 4- Da va cý ta ra fýn yap mýþ ol du ðu 89,10 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý dan a lý na rak da - va cý ta ra fa ve ril me si ne. Da ir ta raf ve kil le ri nin yüz le ri ne kar þý da va lý Ah met Kah ra man'ýn yok lu ðun da ve ri len ka rar Da va lý Ah met Kah ra man'ýn teb li ga ta el ve riþ li ad re si tes bit e di le me di ðin den ka ra - rýn i lan yo lu i le AH MET KAH RA MAN'a teb li ði ne yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re ka rar ve - ril di. 21/01/ B: 9710 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2007/1528 Esas. Karar No: 2011/28 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Tokat ili, Reþadiye ilçesi, Akçakolay mah/köy nüfusuna kayýtlý Ahmet ve Fatma'dan olma 1935 doðumlu FADÝME AKIN hacir altýna alýnarak, kendisine ayný haneden nüfusa kayýtlý Ahmet ve Fatma'dan olma 1956 doðumlu CEMAL AKIN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 08/02/ B: T. C. ÝZMÝR 4. ÝÞ MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ E SAS NO: 2008/382 KA RAR NO: 2010/793 Da va cý Sa ba hat tin I þýk i le da va lý lar, Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Baþ kan lý ðý ve Hik met Al - kan a ley hi ne a çý lan tes pit da va sýn da mah ke me miz ce ve ri len ta rih li ka rar ge - re ðin ce; HÜ KÜM S. S. nu ma ra lý da va cý nýn no lu iþ ye rin de 02/05/ /11/1979 ta rih le ri a ra sýn da hiz met ak di ne da ya lý o la rak as ga ri üc ret le 181 gün ça lýþ tý ðý, 181 gün lük ça lýþ ma sý nýn ku ru ma bil di ril me di ði nin tes pi ti ne, 2- Da va cý ya ra rý na 1.100,00 TL ve kâ let üc re ti i le da va cý ta ra fýn dan ya pý lan TL mah ke me mas raf la rý nýn da va lý lar dan a lý nýp da va cý ya ve ril me si ne, 3- Pe þin a lý nan TL harç tan a lýn ma sý ge rek li o lan TL'nin mah su bu i le ar tan TL'nin is tek ha lin de da va cý ya i a de si ne, Da ir, da va cý ve ki li i le da va lý SGK ve ki li nin yüz le ri ne kar þý, da hi li da va lý Hik met Al kan'ýn yok lu ðun da, 8 gün i çin de Yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re ka rar ve ril miþ, da hi li da va lý Hik met Al kan'ýn teb li ga ta ya rar ad re si bu lu na ma yýp da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü de i lan yo lu i le teb lið e dil di ðin den iþ bu ka rar da hi li da va lý Hik met Al kan'a i la nen teb lið o lu - nur B: 9711 T. C. KARTAL 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No: 2010/671 Esas. Karar No: 2010/625 KARAR DAVANIN KABULÜ ile, Erzincan Ýli Refahiye Ýlçesi, Gazipýnar Mahallesi/Köyü, Cilt No: 84, Hane No: 15, BSN: 42'de nüfusa kayýtlý bulunan Kamil ve Zeycan'dan olma, 31/08/1998 doðumlu, T.C. Kimlik numaralý Uðurcan Bulut'un UÐURCAN olan isminin ÝPTALÝ ile isminin UÐUR olarak DÜZELTÝLMESÝNE, B: 10109

12 Sü heyl Ba tum un Or du kâ ðýt tan kap lan mýþ de ðer len dir me le ri bü yük tar týþ ma la ra se bep ol - du. Tar týþ ma la rý an lam lan dýr mak i çin bu sö zün Tür ki ye si ya se tin de ne ye te ka bül et ti ði ni çok i - yi bil mek ge re kir. Biz de bu sö zü an lam lan dýr - mak i çin Tür ki ye de ki re ji mi Doç. Dr. Be rat Ö zi - pek le ko nuþ tuk. Ö zi pek, Tür ki ye de hâ lâ dar be teh li ke si nin can lý ol du ðu nu söy le di ve Tür ki - ye nin dar be ci le ri yar gý la ya ma dý ðý ný vur gu la dý. Son gün ler de ik ti dar par ti si nin ge ri lim si ya - se ti ne yö nel di ði id di a e di li yor ve se çi me yö - ne lik bir yak la þý mý yan sýt tý ðý be lir ti li yor. Ka tý lýr mý sý nýz? Eðer se çim ler do la yý sýy la AK Par ti mil li - yet çi li ðe oy nu yor sa, bu sa de ce ah lâ kî ba - kým dan yan lýþ de ðil, pra tik ba kým dan da fay da ge tir me ye cek bir yol. Son re fe ran - dum da, boy kot çu la rý da da hil e der sek, top lu mun yüz de 70 i nin bu tür den ha ma si söy le - me le re prim ver me di ði net bir þe kil de gö rül dü. Top lum; va tan, mil let, soy, sop nu tuk la rý duy mak ye ri ne, a da let, ba rýþ, öz gür lük gi bi de ðer ler ko nu - sun da a tý la cak so mut pro je ler gör mek is ti yor. A ma ben sa de ce se çim ler de ki mu hay yel mil li yet çi oy la - ra oy nan dý ðý ný dü þün mü yo rum. U cu be, iç ki tar týþ - ma la rý as lýn da Ba tý da bir mu ha fa za kâr par ti nin gös te re ce ði tür den yak la þým lar. Bu ba kým dan þa - þýr tý cý bir yak la þým de ðil dir. Tür ki ye de hü kü me - tin dik ka te al ma sý ge re ken, Hý ris ti yan De mok rat ve ya mu ha fa za kâr bir par ti nin söy lem le ri nin bu - ra da tek rar lan ma sý nýn, Tür ki ye ko þul la rý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da arz et ti ði i lâ ve ma li yet Bu þart lar ne dir? Tür ki ye de ki mü es ses ni zam, bir ke si min ö - bür ke sim den kor ku tul ma sý ü ze ri ne bi na e dil - miþ tir. Ve ger çek ten top lu mun bir ke si mi bu - gün kü ik ti da rýn tem sil et ti ði dü þün ce den ve gel di ði ge le nek ten kor ku yor. Ýç kiy le il gi li söy - lem ler, top lu mun ba zý ke sim le rin de ki pa ra no - ya la rý a yak ta tut ma ya hiz met e di yor. Þah sî o la rak siz doð ru bu lu yor mu su nuz bu tür söy lem le ri? Baþ ba ka nýn hey ke li u cu be bul ma hak ký ný ben ta ný yo rum, a ma hey kel o ra ya na sýl bir pro se dür le ko nul muþ sa, öy le kal dý rýl ma lý. Ýç ki ko nu sun da da fark lý dü þü ne bi lir, an cak bu nun ma li ye ti nin Tür ki ye de faz la o la ca ðý a çýk. Bir ta raf tan da ra hat sýz e di ci baþ ka bir du - rum var. Ba zý la rý sa n'at tan sa de ce top lu mun e - lit ke si mi nin ü ze rin de yo rum ya pa bi le ce ði kut - sal bil gi a la ný o la rak bah se di yor. Saç ma sa pan bir yak la þým. Siz sa n'at tan an la maz sý nýz, ko - nuþ ma yýn yak la þým la rý ný doð ru bul mu yo rum. Pe ki, kor ku la rýn siz ce hiç bir de ðe ri yok mu? O ko nu ya ben fark lý yak la þý yo rum. Si ya sî ve hu - ku kî hak lar kay gý ü ze ri ne bi na e di le mez. Her ke sin her kes ten kork mak i çin, bu ül ke de, se be bi var. Sün nî le rin A le vî ler den, A le vî le rin Sün nî ler den, Sa - ðýn Sol dan, So lun Sað dan, Kürt ün Türk ten Siz fark lý söy lem le rin de mok ra si ler de hu - ku kî o la rak hak ol du ðu nu be lir ti yor su nuz. An cak, Tür ki ye de bel li ke sim le rin bu hak - tan þim di lik fe ra gat et me si ge rek ti ði ni dü - þü nü yor su nuz. Siz ce in san lar fark lý gö rüþ - le ri ni ne za man dil len di re cek? Bu sü re ce doð ru git ti ði mi zi gö rü yo rum. Es ki si gi bi kor ku lar dan, kay gý lar dan top lum kur tul ma - ya de vam e di yor. RP li be le di ye ler ha ya tý mý za ilk gir di ðin de, Bi zi o to büs ler den in di re cek ler tar - zýn da ha ber ler ya pýl mýþ tý. An cak bu yak la þým la - rýn doð ru ol ma dý ðý, de mok ra si nin za man i çin de de rin leþ me siy le an la þýl dý. Bu kor ku lar gün geç - tik çe a za la cak da Fa kat, be nim ö ne rim, bu sü - re ci ge cik ti ri ci i fa de ler den ka çý nýl ma sý yö nün de. Söy lem tar týþ ma la rý na Sü heyl Ba tum un Or du kâ ðýt tan kap lan mýþ i fa de le ri de ek - len di. Ki mi si Ba tum un or du yu mü da ha le - ye ça ðýr dý ðý þek lin de yo rum lan dý Mad - de den dâ vâ a çýl ma sý gün de me gel di. Ben Ba tum a 301. mad de den dâ vâ a çýl ma sý ný yan lýþ bu lu yo rum. Ney miþ; or du nun kü çük dü þü - rül me si, ha ka ret e dil me si söz ko nu suy muþ. De - mok ra si ler de, bý ra kýn dev le tin bir ku ru mu nu, ken - di si kut sal de ðil dir. Do la yý sýy la e leþ ti ri dý þý bý ra kýl - ma sý ge rek mez. Dev le tin bir ku ru mu na in san la rýn say gý duy ma zo run lu lu ðu da yok tur. Dev let a raç sal bir þey dir; bi rey i çin kul la ný lan ha ka ret, a þa ðý la ma gi bi suç la rý dev le te giy di re me yiz. Kâ ðýt tan kap lan i - fa de sin den da ha a ðýr þey ler bi le söy le ne bi lir di. Da ha a ðýr þey ler söy le ne bi lir di i se, e leþ ti ri - le cek bir ta ra fý yok si zin i çin ga li ba? E leþ ti ri le cek ta ra fý, mi li ta rist bir zih ni ye ti tem sil e di yor ol ma sý Or du nun si ya se te yö ne lik ve sa yet i liþ ki si nin de va mýn dan ya na ol ma sý As ke rin, sis - te mi per de nin ar ka sýn dan di zayn et me sin den ta raf ol ma sý Bu da Ýt ti hat çý bir zih ni ye ti tem sil e di yor. AKP nin de or du yu ye ri gel di ðin de yer den ye re vur du ðu be lir til di. Ký lýç da roð lu da Or du yu e leþ ti ri le cek se ben e leþ ti ri rim gi - bi bir çý kýþ yap tý. Ha ta la rýn han gi sin den baþ lan ma lý bil mi yo rum ki A de ta bir yan lýþ lýk lar ko med ya sý gi bi. AK Par - ti nin, do la yý sýy la Bü lent A rýnç ýn or du yu e leþ ti ri si i - le Ba tum un or du yu e leþ ti ri si ni te lik ba ký mýn dan bir bi rin den fark lý. A rýnç ýn e leþ ti ri si, ken di ne kar þý su i kast gi ri þi mi nin ol du ðu, dar be plan la rý nýn or ta ya çýk tý ðý bir sü re ce te ka bül e di yor. Ba tý de mok ra si le - rin de ol sa, yer ye rin den oy nar dý. Fa kat Ba tum un e leþ ti ri si i se, de mok ra si ler de or du nun hiç yap ma - ma sý ge re ken þe yi ne den yap ma dý ðý na i liþ kin Ba - tum, or du yu hu ku ka bað lý kal dý ðý i çin e leþ ti ri yor. A ma, Ba tum bu yo rum la rý ya lan lý yor. Ba tum söz le ri ni a çýk lar ken, kâ ðýt tan kap lan i - fa de si ni, tu tuk lu o lan bir teð me ne or du nun sa - hip çýk ma ma sýn dan do la yý kul lan dý ðý ný söy lü - yor. Þim di an lý yo ruz ki, öz rü ka ba ha tin den bü - yük müþ. Ba tum, or du yu sa de ce si ya se te de ðil, yar gý ya da mü da ha le et me di ði i çin e leþ ti ri yor - muþ. Bi ri nin or du nun gö re vi ni i yi ya pýp yap ma - ma sý ný, var lý ðý ný sor gu la ma sý be nim a çým dan ga yet meþ rû dur, fa kat de mok ra tik bir top lum da or du nun ni ye si ya se te mü da ha le et me di ði ni i fa - de e den bir yak la þý mýn ah lâ kî ba kým dan meþ rû - lu ðu yok tur. O ba kým dan, A rýnç la Ba tum un e - leþ ti ri le ri nin ay ný ke fe ye ko nul ma sý nýn bi linç li bir çar pýt ma o la bi le ce ði ni dü þü nü yo rum. Ý ki - si ni bir bi rin den a yýr mak ge re kir. Ý ki si nin de i - fa de si ni hu ku kî o la rak meþ rû gör mek baþ ka þey, de ðe ri ni ay ný ke fe ye koy mak baþ ka þey. Ga li ba, Ba tum un Er ge ne kon sa nýk la rý ný CHP den ve kil yap ma is te ði de bu a çýk la - ma la rýn ren gi ni de ðiþ ti ri yor? Sü heyl Ba tum un tar týþ ma la ra ko nu o lan i - fa de le ri nin Biz de o nu as ker san mý þýz ýn, týp - ký Sen ne bi çim er kek sin, ni ye kav ga dan ka çý - yor sun söy le min den far ký yok tur. Ya Ký lýç da roð lu nun, or du yu e leþ ti re cek se CHP ge nel baþ ka ný e leþ ti rir yak la þý mý Bir te zin, na sýl sa vu nul ma ma sý ge rek ti ði ne da ir gü zel bir ör nek Ký lýç da roð lu nun a çýk la ma sýn - da, or du nun e leþ ti ri dý þý ol du ðu i ma sý var. En ha - fif ta bir le, or du nun di ðer dev let ku rum larýn dan fark lý plat form da de ðer len di ril me si ne da ir bir yar gý var. An lý yo ruz ki, CHP nin ta hay yü lün de ki dev let le, de mok ra tik bir sis tem de ki par ti nin ta - hay yü lün de ki dev let ay ný de ðil. He le he le, dev le - tin bir ku ru mu, öy le aþ kýn bir de ðe re sa hip ki, an cak ge nel baþ kan dü ze yin de bir e leþ ti ri ye mazh ar o la bi li yor. Ba yýn dýr lýk Ba kan lý ðý ný e leþ - tir mek de, TSK yý e leþ tir mek de bir hak týr. Hü kü met par ti si nin bütün e leþ ti ri le ri ne re - dey se mah ke me ye gö tür me gi bi bir a lýþ - kan lý ðý var. Baþ ba kan, or du e leþ ti ril me ye baþ lar sa, ku rum la oy nan ma ya baþ lar gi bi bir yak la þým i çi ne gir di ve Ba tum i çin dâ vâ a çýl ma sý gün de me gel di. Bu ra da da bir yan - lýþ lýk yok mu? Bel ki, sü re cin son hal ka sý da bu Baþ ba ka nýn bu yak la þý mý, de mok ra tik pers pek tif ten sa vu nu - la cak bir yak la þým de ðil. Baþ ba kan Er do ðan, Ba - tum u or du ya ha ka ret te me lin de de ðil de, or du - yu si ya se te mü da ha le ye ça ðýr ma sý te me lin de e - leþ tir sey di an la þý la bi lir di. A ma Er do ðan, Ba - tum u or du yu a þa ðý la mak, ha ka ret et mek le suç - lu yor. Bu da suç o la maz. Bi ri le ri nin or duy la oy - na ma sý kay gý sýy la i fa de öz gür lü ðü nün çý ta sý ný a - þa ðý çe ke mez si niz. O za man or ta da de mok ra si kal maz. Bi ri le ri nin zih nin de, ba zý ku rum lar çok kut sal o la bi lir, a ma de mok ra tik stan dart lar böy - le ön yar gý lar ü ze ri ne bi na e di le mez. Ba tum a yö ne - lik 301. mad de den dâ vâ a çýl ma sý en di þe ve ri ci o lur mad de var lý ðýy la baþ lý ba þý na en di þe ve ri ci de ðil mi? Söy le di ði niz gi bi, 301. mad de nin var lý ðý bir prob lem. Dev le tin ve or gan la rý nýn a þa ðý lan - ma sý ný suç o la rak ka bul e den bir mad de Kal dý ki, dev le tin bi za ti hi ken di si ne kar þý ol - mak müm kün. Dev le tin ken di si ne kar þý o lan bir in san dan, siz dev le te say gý duy ma sý ný bek - le ye mez si niz. A nar þizm böy le bir þey dir. Bu sý nýr baþ ka sý nýn öz gür lü ðü nü ký sýt la dý - ðýn da ve þid det e ði li mi gös ter di ðin de so na e rer a ma A nar þizm, Tür ki ye de te rör le, þid det le öz deþ - leþ ti ri li yor. A nar þizm bir i de o lo ji dir ve þid det le i liþ ki len di ril me si biz de ki yan lýþ bir kav ra yýþ týr. Bü tün i de o lo ji ler þid det le i liþ ki len di ri le bi lir, hat ta li be ra lizm i çin da hi bi ri le ri þid det uy gu la - dý ðý ný söy le ye bi lir. Do la yý sýy la, 301. mad de nin var lý ðý bir ha ta. AK Par ti, 301. mad de yi kal dýr ma - ya rak de vam e den mað du ri yet ler de pay sa hi bi o - lu yor. Ö bür par ti ler de 301. mad de nin de ðiþ ti ril - me me si ko nu sun da cid dî di renç gös te ri yor lar. A da let Ba ka ný Ba tum la il gi li ken di le ri ne bir ta lep gel me di ði ni söy le di. E ðer A da let Ba ka ný Ba tum la il gi li dâ vâ ya i zin ve rir se ne o lur? A da let Ba ka ný yan lýþ yap mýþ o lur. Ba tum un tem sil et ti ði mi li ta rist zih ni ye tin ka mu o yun da mah kûm e dil me si ge re kir. A da let Ba ka ný nýn ke sin - lik le yar gý la ma iz ni ver me me si ge re kir. Ba tum, bu söz le rin den do la yý ký nan ma lý, en te lek tü el dü zey de ah lâ kî o la rak bu zih ni yet mah kûm e dil me li dir. E ðer dâ vâ a çý lýr sa dü þün ce öz gür lü ðü nün sý nýr la rý hü kü met ta ra fýn dan da a þa ðý çe kil - miþ o lur mu? Bu tar týþ ma, a sýl mec ra sýn dan da sap mýþ o lur. A - rýnç ýn hak lý e leþ ti ri siy le Ba tum un mü da ha le çað rý - sý ay ný ke fe ye kon ma ya baþ lar. Bu i þin i çi ne yar gý cý ka rýþ týr ma mak ge rek. Bi zim bu sö zü mah kûm et - mek i çin de mok ra tik kül tü rü müz, bi ri ki mi miz ye - ter li. Ýn san lar da ki ah lâk ve a da let duy gu su ye ter li! Ne ka dar ba þa rý lý o lur bi lin mez, a ma CHP de bir de ði þim al gý sý var. Hat ta Ký lýç da - roð lu li be ral le re bi le çað rý da bu lu nu yor. Tam bu sý ra da Ba tum un CHP yi tek rar dar - be i le öz deþ leþ tir me si ni Ký lýç da roð lu nun de ði þim ar zu su nu sa bo te et ti ði ni dü þü nü - yor mu su nuz? Or ta da bir komp lo mu var? Komp lo o lup ol ma dý ðý ný söy le ye mem, çün kü o tür den ku la ðý de lik in san lar dan de ði lim. An cak bu söy lem le rin ye ni CHP i ma jý na za rar ve re ce ði ve ne za man Ye ni CHP gi ri þi mi o la cak ol sa, Ba tum un Ký lýç da roð lu nun kar þý sý na çý ka rý la ca ðý çok a çýk. Ký - lýç da roð lu li be ral le ri par ti ye ça ðýr dý ðýn da Ba - tum un CHP si ne mi ça ðý rý yor su nuz? di ye cek le ri a çýk. En a zýn dan ben so ra rým. Ya ni, hem de mok ra - si ye, hem mi li ta riz me ay ný an da kul luk e de mez si - niz. Ý ki zýt yak la þý mý ay ný ça tý al týn da u zun sü re tu ta maz sý nýz, so nun da bi ri ev den ka çar. CHP den ya Ba tum zih ni ye ti, ya da Sez gin Tan rý - ku lu zih ni ye ti gi de cek. Ya rýn Tan rý ku lu na Di yar - ba kýr da so rar lar Sen bu CHP de mi si ya se te de - vam e di yor sun? di ye. Bu i ki a kým dan bi ri ken di çev re si nin yü zü ne ba ka ma ya cak du ru ma ge lir. Siz ce han gi si ev den ka ça cak? Sez gin Tan rý ku lu nun çev re si nin yü zü ne ba ka - ma ya cak du ru ma düþ me si söz ko nu su o la bi lir mi? CHP de ki min þans lý ol du ðu nu gö re bil mek i çin Bay kal ý gön de rip Ký lýç da roð lu nu ge ti ren o da ðýn kim ol du ðu nu bil mek lâ zým. Bil me di ðim den de ge le ce ðe yö ne lik kes ti rim de bu lu na mý yo rum. An - cak þu nu söy le ye bi li rim; Ba tum un yak la þý mý, CHP nin ta ba ný na da bu gü ne ka dar iz le di ði si ya sî çiz gi ye de uy gun bir yak la þým. Ba tum, bun la rý söy le di ði i çin teþ ki lât lar da yer ye rin den oy na ma - dý, çün kü CHP baþ tan be ri böy le bir par ti. Ay ký rý o lan Ký lýç da roð lu nun CHP si. E ðer CHP da ha ge niþ bir ta ba na o tur mak, o li gar þi nin par ti si ol mak tan çýk mak is ti yor sa, Ba tum un tem sil et ti ði CHP den ay rýl mak zo run da Bu ge ri - lim, u zun sü re ta þý na bi le cek bir ge ri lim de ðil. A ma Ký lýç da roð lu net bir çiz gi çiz mi yor. Da ha çok ba zý ko nu lar da sus kun kal ma yý ter cih e di yor. A le vî ler ko nu sun da að zý ný bý - çak aç mý yor de sek ye ri. Ký lýç da roð lu nun muð lak söy lem le ri, par ti nin i - maj me se le si ni er te le me ye hiz met et miþ o la bi lir, an cak bu söy le min ta þý na bi le ce ði sý nýr lar var. Bir si - ya set çi, son su za ka dar i ki li bir dil kul la na maz. Ö - nü müz de se çim ler var. A day be lir le nir ken ter cih - ler or ta ya çý ka cak týr. Ba tum un a day o lup ol ma ma - sý ö nem li o la cak týr. E ðer i ki çiz gi den de a day gös te - ri le cek o lur sa, bu se fer de seç me ne gü ven ve ril me - ye cek tir. Bir sol par ti, so lun çe þit li ka nat la rýn - dan a day gös te re bi lir, a ma fa þist bir par ti de gö - rev a la bi le cek bi ri ni lis te si ne ko ya maz. Çün kü bun lar bir bi riy le uz la þa bi le cek zih ni yet ler de ðil. Siz Tür ki ye de dar be dev ri nin bit me di ði ni, an cak bu gün i ti ba riy le ris kin ol ma dý ðý ný söy lü yor su nuz. Ba tum un CHP si dar be ci zih ni ye ti ha re ke te ge çi re bi lir mi? Tür ki ye, dar be ve muh tý ra dö ne mi ni ka pa ta - cak sor gu la ma yý ve mah kû mi ye ti ger çek leþ tir - me miþ tir. 12 Ey lül re fe ran du mu nun so nuç la rý hâ lâ uy gu lan mýþ de ðil. Ev ren in yar gý lan ma sý ko nu sun da hü kü met ü ze ri ne dü þe ni yap mýþ de - ðil. 28 Þu bat Post mo dern dar be si ni ya pan lar, hâ lâ a ra mýz da do la þý yor. Tür ki ye de dar be teh li - ke si can lý dýr, an cak ko þul la rý yok tur. Ýþ te, Ba - tum un söy lem le ri, ha bis ruh lu bü rok rat la rýn ya - pa cak la rý na meþ rû luk te me li o luþ tu ran söz ler dir. Siz, Tür ki ye de dar be teh li ke si can lý dýr di yor su nuz, an cak AKP Grup baþ kan ve kil - le ri, Sa yýþ tay ya sa sýn dan or du nun de ne ti - mi ni çý ka ra rak o ha yat ba ðý ný de vam et ti ri - yor. Bu na sýl yo rum la na bi lir? Ý þin kö tü ta ra fý, hü kü met mü es ses ni zam la uz - laþ ma ya çok a çýk. Sta tü ko yu de ðiþ tir me si, ken di si ve ül ke i çin za ru ret i ken, meh ter ta ký mý gi bi i ki i - le ri bir ge ri þek lin de po li ti ka iz li yor. 12 Ey lül re fe - ran du mun dan son ra yap týk la rý da böy le ö zet le ne - bi lir. Hü kü me tin bu tav rý, bi zim 12 Ey lül re fe ran - du mu nu des tek le me mi zin de ðe ri ni a zalt mý yor. 12 Ey lül de ha yýr çýk say dý, Sa yýþ tay ya sa sý, Ev - ren in yar gý lan ma sý ve i le ri de mok ra tik a dým lar ko nu sun da ta lep te bu lu na ma ya cak týk. Sa hip ol - du ðu muz öz gür lük le ri sa vu nur du rum da o la - cak týk. Yüz de 58 e vet çýk ma sýy la, öz gür lük le ri - mi zin ge niþ le me si i çin tar týþ ma lar ya pa bi li yo ruz. Yüz de 58 lik des tek var ken, sen ni ye Sa yýþ - tay Ya sa sý ndan as ke ri mu af tu tu yor sun, an la þý lýr de ðil. Ýþ te, in san lar da hü kü me tin, ar týk dev let par ti si ol ma yo lun da i ler le di ði - ni söy lü yor. Baþ tanbe ri böy ley di, a ma ö bür tür lü bir da mar da var. AK Par ti de di ði miz de, ay ný tarz yak la þým - lar da o lan bir par ti den bah set mi yo ruz. Par ti nin i - çin de so lu da var, Ýs lâ mî gö rüþ te o la ný da, li be ra li ve dev let çi o la ný da var. Hü kü me tin re form yap tý ðý za man la ra ba ka cak o lur sak, bu a dým lar, sa de ce AB sü re ci nin ge re ði i ra dî o la rak a týl mýþ a dým lar de ðil. Bu re form lar, kö þe ye sý kýþ tý rýl ma nýn ve bü rok ra tik o li gar þi nin hü kü me tin ö nü nü kes me si so nu cu a týl - mýþ a dým lar dýr. E ðer, sta tü ko ba þör tü lü bir cum - hur baþ ka ný e þi ni ka bul et miþ ol say dý, AK Par ti cum hur baþ ka ný ný hal kýn seç me si ni is te me ye bi lir di. Bu ra da, mu ha le fe tin de de mok ra tik mâ nâ da çok ge ri ol ma sý, AK Par ti nin ken di ni da ha faz la de - mok rat ol ma ya zor la mak zo run da kal ma ma sý na ne den o lu yor. Her ke sin yap ma sý ge re ken þey, hü - kü me ti ve mu ha le fe ti sý kýþ týr mak RÖPORTAJ 12 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ H. HÜSEYÝN KEMAL MÜJ DAT GE ZEN SAÇ MA LA MA HAK KI NI KUL LAN MIÞ Müj dat Ge zen in re fe ran du ma e vet di yen le ri ap tal o la rak ni te le me si ni na - sýl bu lu yor su nuz? GE ZEN ÝN böy le dü þün me si i fa de öz gür lü ðü ne gi rer. An cak, ben, re fe ran dum da e vet di yen kit le nin, Tür ki ye de en hýz lý de ði þen, ye ni le nen kit le ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Bu a ra da, ay dýn kav ra mý ný çok ge niþ kul lan dý ðý mý zý vur gu la mak is ti yo rum. Ö te den be ri dev let ay dý ný o la rak ni te - len dir di ði miz bi ri le ri, so kak ta ki in sa ný ve ço ba ný a þa ðý la ya rak, ken di fark lý lýk la rý nýn al tý ný çiz me ye ça lý þý yor lar. Fark lý lýk böy le or ta ya ko nul maz. Ýn - san la rýn da ha çok ken di yap týk la rýy la ken di ni or ta ya koy ma sý ge re kir. De di ðim gi bi, Ge zen in dü þün ce öz gür lü ðü ne gi rer ben ce Saç ma bir fi kir dir, a ma in san la rýn saç ma la ma hak la rý var - dýr. Ve ga li ba o sa n'at çý bu hak ký ný kul la ný yor. A ziz Ne sin in a çýk la ma la rý ný da saç ma mý bu lu yor su nuz? Ne sin in söy le di ði sö ze de ka týl mý yo rum. Tür ki ye de, Te rak ki per ver Fýr ka ve Ser best Fýr - ka dan gü nü mü ze ka dar ge len, Ýt ti hat Te rak ki ve CHP çiz gi si nin dý þýn da ka lan, öz gür leþ ti ri ci çiz gi nin ta þý yý cý sý kit le ler ol muþ tur, e lit ler de - ðil. Tür ki ye de e lit ler, her za man a ðýr lýk lý o - la rak o to ri ter, bü rok ra tik i de o lo ji yi sa vun - muþ tur. An cak bu dü þün ce nin dev ri ge çi yor. DOÇ. DR. BE RAT Ö ZÝ PEK "28 ÞU BAT POST MO DERN DAR BE YÝ YA PAN LAR HÂ LÂ A RA MIZ DA DO LA ÞI YOR. TÜR KÝ YE'DE DAR BE TEH LÝ KE SÝ CAN LI DIR, AN CAK KO - ÞUL LA RI YOK TUR. ÝÞ TE BA TUM'UN SÖY LEM LE RÝ HA BÝS RUH LU BÜ ROK RAT LA - RIN YA PA CAK LA RI NA MEÞ RÛ LUK TE ME LÝ O LUÞ TU RAN SÖZ LER DÝR" DE DÝ. Darbe tehlikesi var, ama þartlarý yok B E R A T Ö Z Ý P E K K Ý M D Ý R? 1989 DA Ha cet te pe Ü ni ver si te si Ka mu Yö ne ti mi Bö lü mü nden me zun ol du. Yük sek li san sý ný ay ný ü ni ver si te de, dok to ra sý ný An ka ra Ü ni ver si te si nde 2000 yý lýn da ta mam la dý. Ö zi pek in; Mu ha fa za kâr lýk: A kýl, Top lum, Si ya set i le Te o rik ve Pra tik Bo yut la rýy la Ý fa de Hür ri ye ti (ed.) gi bi ki tap la rý ve in san hak la rý, i fa de hür ri ye ti, din ve vic dan hür ri ye ti ve Tür ki ye de ki gay ri müs lim le rin in san hak la rý so run la rý ný ko nu a lan ma ka le le ri var dýr. Ha li ha zýr da Ýs tan bul Ti ca ret Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si dir. Tar týþ ma la rý an lam lan dýr mak i çin bu sö zün Tür ki ye si ya se tin de ne ye te ka bül et ti ði ni çok i yi bil mek ge re kir. Biz de bu sö zü an lam lan dýr mak i çin Tür ki ye de ki re ji mi Doç. Dr. Be rat Ö zi pek le ko nuþ tuk.

13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað Ümit Kýzýltepe YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ OTOMOBÝL Sayfa Tasarým: Sedat Serdar 13 Ford 1.6 E co Bo ost mo tor da 3 ü bi ra ra da FORD'UN YENÝ 1.6 LÝTRE ECOBOOST BENZÝN MOTORU VERÝMLÝLÝÐÝ, PERFORMANSI VE TABÝAT DOSTU TEKNOLOJÝYÝ BÝRARAYA GETÝRDÝ. FORD UN ye ni 1.6 Lit re E co Bo ost ben zin mo to ru, 180 PS güç ve % 20 ta sar ruf sað la yan tur bo þarj lý di rek ya kýt püs kürt me tek no lo ji siy le, güç lü mo tor la rýn da çev re dos tu e mis yon de ðer le ri ve dü þük ya kýt tü ke ti mi sað la ya bi le ce ði nin gü zel bir ör ne ði ol du ðu nu, An tal ya Ke mer de dü zen le nen bir lans man la ba sýn men sup la rý na ta nýt tý. Ger çek leþ ti ri len lans man da E co Bo ost mo tor la i le ge le nek sel mo tor la rýn kar þý laþ tý rýl ma sý nýn yer al dý ðý kü çük gös te ri ler ya pýl dý. RECEP BOZDAÐ E CO BO OST MO TOR VE Ö ZEL LÝK LE RÝ Glo bal C plat for mu nun ilk mo de li ve 2011 Yý lýn O to mo bi li Ö dü lü (COTY) fi na lis ti Ye ni C-MAX i le Tür ki ye de ki sa tý þý na baþ la nan ve Ford un üst seg ment mo del le ri a ra sýn da bu lu nan Ye ni Mon de o ve Ye ni S-Max mo del le rin de de O cak a yý i ti ba rý i le gö rev yap ma ya baþ la yan 1.6L E co Bo ost mo tor, müþ te ri le re güç ten ta viz ver me den mo tor hac mi ni dü þür me þan sý su nu yor. Yük sek ba sýnç la di rekt en jek si yon, çift de ðiþ ken ba ðým sýz kam za man la ma sý ve tur bo þarj tek no lo ji le ri nin kul la nýl ma sýy la dü þük si lin dir hac min den yük sek per for mans ve yüz de 20 ye va ran o ran lar da ya kýt ta sar ru fu sað lan ma sýy la tü ke ti ci a dý na a van ta ja dö nü þü yor. E co Bo ost mo tor, 1500 gi bi ol duk ça dü þük de vir ler den 5000 li de vir le re ka dar ko ru nan mak si mum tork de ðe ri sa ye sin de ge le nek sel ben zin li mo tor la rýn ak si ne per for mans ve a tak lý ðýy la yük sek sü rüþ key fi su nu yor. 1.6L Ford E co Bo ost un çok da ha kü çük bir bi ri min bo yu tu, a ðýr lý ðý ve ya kýt e ko no mi siy le bir lik te ge niþ ka pa si te li bir mo to run güç lü ya lýn tork ve tep ki sel per for mans sað la ma sý na im kân ve ri yor. Ay rý ca Mon de o da su nu lan 240 PS lik Po wers hift o to ma tik þan zý man lý 2.0L E co Bo ost mo tor, sý ný fý nýn en güç lü sü ol ma ö zel li ði ne sa hip. Ford, 2013 yý lý na ka dar glo bal o la rak se ne de 3 mil yon a det E co Bo ost mo to ru ü ret me yi plan lar ken dün ya ü ze rin de ki bütün Ford mo del le ri nin yüz de 90 ýn da E co Bo ost mo to ru se çe nek o la rak su na cak. Mak si mum tor kun yüz de 95 i 1500 gi bi çok dü þük de vir ler de ya ka la ný yor ve 5000 li de vir ler de bi le mak si mum tork his se di le bi li yor. Maserati den global baþarý ÜLKEMÝZDE geçtiðimiz yýl 26 adetlik satýþa imza atan Ýtalyan lüks ve prestijli spor otomobil üreticisi Maserati, 2010 yýlýnda bütün dünyada 5675 adetlik satýþ sonucuna ulaþma baþarýsý gösterdi. Faaliyet gösterdiði 59 pazarýn büyük çoðunluðunda satýþlarýný yukarýya taþýyan Maserati, bir önceki yýla göre satýþlarýný % 26.4 oranýnda arttýrdý. Üst üste 9 kez lider olduk Ford O to san Ge nel Mü dü rü Nu ri O tay Cit ro en Ne mo i çin Þu bat i yi fýr sat CIT RO ËN; Þu bat a yýn da ti ca ri a raç lar da a - van taj lý fi yat lar su nu yor. Tü ke ti ci ler; Cit ro - ën in ti ca rî ü rün ga mýn da yer a lan Ne mo mo - de li ne 10 bin TL i çin 12 ay, yüz de 0 fa iz a van - ta jýy la sa hip o la bi li yor. Ber lin go Com bi sa týn a lan la ra i se a larm, park sen sö rü ve cru i se con trol den o lu þan City Pack he di ye e di li yor. Fi yat a van taj la rý i se Ne mo Com bi de TL yi, Ber lin go Com bi de TL yi bu lu yor. Ford O to san Ge nel Mü dü rü Nu ri O tay, Ya kýt ta sar ru fu sað la yan çev re ci Ford E co Bo ost mo tor lar i le güç le nen ye ni mo del le ri miz le 2011 yý lý ný da li der mar ka o la rak ta mam la ma yý he def li yo ruz de di se ne sin de üst üs te 9 un cu kez li der li ðe u laþ týk la rý ný ha týr la tan O tay, Bu ba þa rý da bi nek a raç pa zar pa yý mý zý bir ön ce ki se ne ye gö re ar ttýr ma mýz ö nem li rol oy na dý se ne sin de glo bal O ne Ford stra te ji si doð rul tu sun da dev re ye a la ca ðý mýz, güç lü ve çev re ci E co Bo ost mo tor lu, üs tün tek no - lo ji bi nek o to mo bil se ri miz i le li der li ði mi zi sür dür me yi he def li yo ruz. C-Max de 1.6L 180 PS, Mon de o da 1.6L 160 PS ver si yon lar la su nu lan ve yüz de 20 ye va ran o ran lar da ya kýt ta sar ru fu sað la yan E co Bo ost mo tor la rýn her i ki mo del de de müþ te ri le rin bü yük be ðe ni si ni ka zan - dý þek lin de ko nuþ tu. Mon de o ü rün ga mýn da yer a lan 2.0L E co Bo ost mo to run sý ný fý nýn en güç lü sü ol du ðu nu da ha - týr la tan O tay, yý lýn i kin ci çey re ðin de sa tý þa su nu la cak o lan Ye ni Fo cus da da 1.6L E co Bo ost 180 PS mo tor bu lu na ca ðý ný söz le ri ne ek le di yý lýn da 4000 in ü ze rin de 1.6L E co Bo ost mo tor lu a raç HEM Mon de o, hem de C-MAX mo del le ri, pa zar - da ki di ðer dü þük ha cim li ve yük sek güç ü re ten ra - kip le rin fi yat se vi ye le ri de ðer len di ri le rek be lir len di ve Mon de o 1.6L E co Bo ost, 55 bin 610 TL den baþ - la yan fi yat la sa tý þa su nu lu yor. 5 kol tuk lu C-MAX 1.6L E co Bo ost i çin 52 bin 275 TL den baþ la yan fi - yat be lir le nir ken 7 kol tuk lu Grand C-MAX 1.6L E - co bo ost, 56 bin 375 TL den baþ la yan sa týþ fi ya tý na sa hip yý lýn da Mon de o nun 1.6L E co Bo ost mo to ruy la a det sa týl ma sý he def le nir - ken bu ra ka mýn C-MAX a i le sin de yak la þýk 1500 se vi ye le rin de ol ma sý bek le ni yor. Hedef binek araçta yüzde 91 YENÝ ne sil glo bal E co Bo ost ben zin li mo tor, bi nek a raç seg men tin de ki yüz de 91 lik kýs mý o luþ tu ran, 1.6L al týn - da mo tor hac mi ne sa hip a raç la rýn ol du ðu kýs mý he def - li yor. Ya kýn ge le cek te her ü rün de E co Bo ost mo to ru sun ma nýn plan la rý ya pý lý yor ve ilk e tap ta 1.6 lit re ve 2.0 lit re E co Bo ost se çe nek le ri dev re ye a lý ný yor. Ye - ni ne sil ben zin li E co Bo ost mo tor, en ge liþ miþ mo - tor tek no lo ji le ri ni bi ra ra ya ge ti ri yor. Bu sa ye de ay ný gü cü ü re ten ge le nek sel ben zin li mo tor la ra gö re ya kýt tü ke ti min de ve CO2 sa lý ný mýn da yüz - de 20 ye va ran a zal ma sað la ný yor. Ford E co Bo - ost mo tor, üs tün per for mans ve da ya nýk lý lýk sað la ya cak þe kil de en son mo tor tek no lo ji siy le ge liþ ti ri len ve ha fif li ðe ö nem ve ri le rek blo ðu a - lü min yum dan in þa e di len ye ni bir ta sa rým. Ford 1.6L E co Bo ost mo tor yük sek ba sýnç lý di rekt ya kýt en jek si yon sis te mi, i le ri tur bo þarj tek no lo ji si ve çift ba ðým sýz de ðiþ ken kam mi li za man la ma sý gi - bi üç ö nem li tek no lo ji yi i çe ri yor. Her bi ri ken di ba - þý na po tan si yel tek nik a van taj la ra sa hip o lan bu tek no lo ji ler, bir lik te kul la ný la rak per for man sý çok da ha bü yük o ran da i yi leþ ti ri yor ve mo to run bü tün ça lýþ ma a ra - lýk la rýn da çok da ha ve rim li bir yan ma sað lý yor. Bu üç a na tek no lo ji sa ye sin de E co Bo ost mo tor müt hiþ bir sü rüþ key fi sað la yan per for mans su nu yor. HA BER LER Pe u ge ot dan Þu bat ko lay lýk la rý npeugeot, Þu bat a yýn da müþ te ri le ri i çin bü yük ko lay lýk lar sað lý yor. Pe u ge ot nun sun du ðu çok ca zip fi yat la rýn ya ný sý ra Pe u ge ot Fi nans dan dü þük tak sit li ve ba lon ö de me li fi nans man se çe nek le ri ve a ra cýn a lýn dý ðý ilk yýl i çin Pe u ge ot Kas ko he di ye si bu lu nu yor. Bu kam pan ya i le müþ te ri le ri ne sa de ce 399 TL den baþ la yan tak sit ler ve TL den baþ la yan pe þi nat lar la çok uy gun ba lon ö de me li kre di ko þul la rý sað lý yor. A van taj lý kre di ko þul la rý nýn ya ný sý ra Pe u ge ot Þu bat a yýn da, 207 mo de lin de 5 bin 466 TL, 308 mo de lin de 4 bin 866 TL, 3008 mo de lin de 7 bin 902 TL ve 407 mo de lin de 6 bin 400 TL ye va ran in di rim ler su nu yor. Bu ca zip kam pan ya sü re sin ce 207 mo de li ne 27 bin 435 TL, 308 mo de li ne 33 bin 965 TL, 3008 mo de li ne 46 bin 750 TL ve 5008 mo de li ne i se TL den baþ la yan çok uy gun fi yat lar i le sa hip ol mak müm kün o lu yor. Seg men ti nin li de ri 5008 de Vi de o Pa ke ti a van ta jý de vam e di yor. Ye ni Ki a Ri o kar þý nýz da nkýa'nin me rak la bek le nen B seg men tin de ki mo de li Ri o nun ilk res mî fo toð raf la rý ya yým lan dý. Çar pý cý ve güç lü ta sa rý mýy la ye ni Ri o, Ki a nýn ye ni ta sa rým an la yý þý nýn en son tem sil ci si ol du. Sa tý þa su nul du ðu tüm ül ke ler de son de re ce yük sek sa týþ a det le ri ne u la þan bir ön ce ki ne sil Ri o dan çok da ha bü yük he def ler le yo la çýk ma ya ha zýr la nan ye ni Ri o, 3 ka pý, 5 ka pý ve se dan ol mak ü ze re 3 fark lý göv de ti piy le sa tý þa su nu la cak. Ye ni Ki a Ri o nun u lus la ra ra sý lans ma ný 01 Mart ta ri hin de Ce nev re O to mo bil Fu ra rý nda ger çek leþ ti ri le cek. Ye ni Ri o, fark lý pa zar lar da ki ih ti yaç la rý kar þý la mak a ma cýy la 1,1 lt. di zel den 1,6 lt. ben zin li ye ka dar fark lý mo tor se çe nek le ri i le pa zar da ki ye ri ni a la cak. Ye ni Ri o ay rý ca, 2012 yý lýn dan i ti ba ren sa de ce Av ru pa da 1,2 lt. tur bo ben zin li di rek en jek si yon lu ye ni bir mo tor i le de pa za ra su nu la cak. Chev ro let den O cak ta di na mik bü yü me nchevrolet Tür ki ye, O cak a yýn da ger çek leþ tir di ði lik sa týþ a de di i le % 3.40 pa zar pa yý na u laþ tý ve bi nek o to mo bil pa za rýn da 8. sý ra ya yük sel di. Böy le ce O cak 2011 de, O cak 2010 ra ka mý na gö re sa tý þý gö re 2 kat art tý. Ö te yan dan, SUV 4x4 seg men ti nin li de ri Cap ti va i se 2011 yý lý nýn O cak a yýn da % 25 lik bir SUV 4x4 Pa zar pa yý na sa hip o lur ken, pa zar da sa tý lan her 4 SUV 4x4 den bi ri si Chev ro let Cap ti va ol du. Tür ki ye nin en di na mik o to mo bil mar ka sý ol ma he de fi i le ba þa rý çý ta sý ný yük sel ten Chev ro let, 2010 yý lýn da 2008 yý lý na gö re % 234 lük bir bü yü me gös ter miþ ve en faz la bü yü me gös te ren mar ka lar dan bi ri ol muþ tu. Da ci a ka zan dýr dý! n DUSTER De ne Dus ter Ka zan kam pan ya sý nýn ta lih li si ne Dus ter ý tes lim e dil di. 20 Ey lül 20 A ra lýk 2010 ta rih le ri a ra sýn da mar ka bi li nir li ði ni art týr mak ü ze re Dus ter De ne Dus ter Ka zan kam pan ya sý dü zen len di. Müþ te ri ler, Da ci a Yet ki li Sa tý cý sý na ge le rek, mar ka nýn ez ber bo zan mo de li Dus ter ý de ne di ler. Çe ki li þe ka tý lan 18 bin 101 müþ te ri a ra sýn dan, 24 A ra lýk 2010 ta ri hin de Ka dý köy 22. No ter li ði hu zu run da ger çek leþ ti ri len çe ki liþ le Dus ter sa hi bi ni bul du. De niz li i lin den kam pan ya ya ka tý lan Ýb ra him Doð muþ, 7 Þu bat 2011 ta ri hin de Dus ter ý nýn a nah ta rý ný Re na ult Ma is Ge nel Mü dü rü Ýb ra him Ay bar ýn e lin den tes lim al dý. Da ci a Dus ter hem sa týn a lýr ken hem de kul la nýr ken e ko no mik bir a raç. Da ci a Dus ter in 4x2 ver si yo nu TL, 4x4 ver si yo nu i se TL den baþ la yan fi yat la rýy la sa tý þa su nu lu yor. Dü þük ya kýt tü ke ti mi ve CO2 sa lým lý mo tor se çe nek le ri ne sa hip o lan Da ci a Dus ter bu ö zel lik le ri ne uy gun ba kým ma li ye ti ni de ek li yor. Toyota Finans avantajlarý Þubat ta da devam ediyor ntoyota Fi nans Sis te mi, To yo ta sa hi bi ol mak is te yen ler i çin fýr sat lar sun ma ya de vam e di yor. Es ki o to mo bil le ri ni ye ni bir To yo ta i le de ðiþ tir mek is te yen ler, di ler ler se a raç la rý ný To yo ta Pla za lar da he men ta ka sa ve re bi li yor ya da a raç la rý ný sat mak i çin 3 ay ek sü re im kâ nýn dan fay da la na bi li yor lar. Ki þi ye ö zel ca zip ö de me þart la rý i le her ke sin To yo ta sa hi bi ol ma sý ný he def le yen To yo ta Fi nans Sis te mi, Þu bat a yýn da da fýr sat lar dün ya sý nýn ka pý la rý ný a ra la ma ya de vam e di yor. Þu bat a yýn da To yo ta nýn D seg men tin de ki ba þa rý lý tem sil ci si A ven sis 4 bin TL, SUV seg men tin de ki ö nem li o yun cu su RAV4 3 bin TL ve göz de hatc hback mo de li A u ris 2 bin TL ye va ran in di rim le su nu lur ken; kü çük þe hir o to mo bi li Ya ris, dün ya nýn en çok ter cih e di len o to mo bi li Co rol la ve a i le le rin ön ce lik li ter ci hi Ver so bin TL in di rim le To yo ta Pla za lar da ye ni kul la ný cý la rý ný bek li yor.

14 14 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ TEB RÝK

15 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ TEB RÝK 15

16 16 TEB RÝK

17 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ TEB RÝK 17 yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) PER DE TA SA RIM Tül Per de Di kim E vi M. Ze ki Ay dýn Çak mak çý lar Yo ku þu Çak mak çý lar Ýþ Ha ný No: 83/8 Tel: (0212) Gsm: (0555) E MÝ NÖ NÜ/ÝS TAN BUL E LE MAN nyayýnevimize Telefonla satýþ yapabilecek,diksiyonu düzgün bay bayan elemanlar alýnacaktýr. Tel:(0212) n GEB ZE'de BU LU NAN fir ma mý za do ðal gaz te si - sa tý, pro je ve ta ki bin de de ne yim li, a u to - cad bil gi si ye ter li, sü rü cü eh li ye ti o lan, Tek ni ker a lý - na cak týr. Be þi roð lu Mü hen dis lik GEB ZE/KO CA E LÝ (0262) (0532) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE Denizlide Akkonak mahallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m 2 Tel: n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA narnavutköy Boyalýkta 3.Köprü Yakýnýnda Yatýrýmlýk 500m 2 arsa nsaray'da Sahibinden satýlýk elektrik,su mevcut köyiçinde meraya cepheli hayvancýlýk için ideal 5300m 2 Tarla n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) VA SI TA n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel: Denizli n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nba þak Trak tör Ba yi i Ce lal Mah. Sað lýk Sok. No: Mu sa Top no to gaz Sa tý mý A teþ o to Lpg'de þok kam pan ya mar - ma ra böl ge ba yi sin den T4 Blu e Ý tal yan 790 TL To ma set to Ý tal yan 990 TL Ý ki tel li mer kez:(212) Top ka pý Þu be:(212) (0532) ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ YAT ndinçer Nakliyat Ga ran ti li, Ma ran goz lu (0212 ) (0216 ) (0532) nakflaþ Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu

18 SiyahMaviKýrmýzýSarý 18 YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ SPOR ÝRTÝFA KAYBI! 1-3 SEZONUN ÝKÝNCÝ YARISINA 17 DE 17 PAROLASIYLA BAÞLAYAN BEÞÝKTAÞ, 3 HAF- TADIR GALÝBÝYETE HASRET KALDI. BAÞKENTTE SERDAR ÖZKAN IN GOLÜYLE ANKARAGÜCÜ NE KAYBEDEN KARTAL, SIRALAMADA 6. SIRAYA GERÝLEDÝ. Beþiktaþ Baþkaný Yýldýrým De mi rö ren, Ma li Ku rul top lan tý sýn da, TFF Baþkaný Mahmut Öz ge ner'i sert söz ler le e leþ tir di. De mi rö ren bom ba la dý BE ÞÝK TAÞ Ku lü bü Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren, Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Mah mut Öz ge ner e sert tep ki de bu lun du. Yýl dý rým De mi rö ren, Lüt fi Kýr dar U lus la ra ra sý Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen 2010 Yý lý O la ðan Ý da ri ve Ma li Ge nel Ku rul top lan tý sýn da, Öz ge ner in haf ta i çin de yap tý ðý ba sýn top lan tý sýn da söy le dik le ri ne ce vap ve rdi. De mi rö ren, Öz ge ner e so ra ca ðým so ru lar o la cak. Sa ha da hak kýy la ter le miþ fut bol cu nun kas ti bir dü dük le hak ký nýn na sýl ye nil di ði ve ha ta lý ka rar lar ne de niy le 20 mil yon ca mi a nýn i çi nin yan dý ðýn dan do la yý bu so ru la rý so ru yo rum di ye ko nuþ tu. Öz ge ner in, fut bol da de mok ra si nin ol ma dý ðý ný söy le di ði ni ha týr la tan De mi rö ren, De mok ra si yok sa ku ral la rý na sýl uy gu lar sý nýz? Yok di yor sa nýz siz fa þist si niz ve dik ta tör sü nüz. De mok ra tik bir ül ke de de mok ra si yok di ye mez si niz de di. BU ÝÞÝ BECEREMÝYORSUNUZ! De mi rö ren, Öz ge ner in, Dü zelt mek i çin ça lý þý yo ruz, ça lý þa ca ðýz de di ði ni de be lir te rek, þöy le de vam et ti: Ne ler kö tü ki dü zelt me ye ça lý þa cak sý nýz? Mil li Ta kým ve MHK kö tü. Mil li ta kým, Türk mil le ti nin prob le mi dir. Bu ko nu da halk yar gý la ya cak ve so ra cak týr. MHK, Türk fut bo lu ve bi zim prob le mi miz dir. Sa yýn Sar van ve siz bu i þi be ce re mi yor su nuz. Sa yýn Sar van, ben da hil Ý nö nü de ki 30 bin ki þi ye ha ka ret et ti. Ne ce za ver me yi dü þü nü yor su nuz? HAKEM ODASI BASILDI, KONUÞMADINIZ! De mi rö ren, konuþmasýn boyunca eleþtiri dozunu arttýrdý ve So yun ma o da sý ba san la rýn ce za la rý ný ne den dev re a ra sý na denk ge tir di niz? Ku lüp baþ ka ný o da bas tý, ko nuþ ma dý nýz. Ku lüp baþ ka ný Ha kem ler dü rüst de ðil de di, ko nuþ ma dý nýz. Be nim i ki ar ka da þým çýk tý, o da bas ma nýn doð ru ol ma dý ðý ný, ge re kir se en i yi si ni bi zim ya pa ca ðý mý zý söy le di ler, çý kýp ko nuþ tu nuz. Siz ta raf lý sý nýz baþ ka ným ifadelerini kullandý. Baþkentte seyircisiz oynanan karþýlaþmanýn tek golü henüz ilk dakikanýn içinde eski Beþiktaþlý Serdar Özkan'dan geldi. FOTOÐRAF: AA 1 Bora ««, Mehmet ««, Aydýn ««, Zewlakow «««, Murat ««, Rajnoch ««, Gabric ««(Dk. 81 Doðan «), Sapara «««(Dk. 90 Orhan?), Adem ««, Serdar «««, Sestak ««(Dk. 67 Özgür ««) ANKARA 19 MAYIS Özgür Yankaya Baki Tuncay Akýn M. Cem Hanoðlu Sarý Kartlar: Dk. 63 Sapara (Ankaragücü), Dk. 88 Ýsmail (Beþiktaþ) Gol: Dk. 1 Serdar (Ankaragücü) 0 Hakan «, Ekrem «(Dk. 73 Ernst «), Sivok «, Ý. Toraman ««, Ý. Üzülmez «(Dk. 46 Ýsmail ««), Fernandes ««, Aurelio «, Hilbert «, Nobre «, Simao ««, Almeida «(Dk. 65 Bobo «) A.GÜCÜ NDE 7 EKSÝK Baþkent temsilcisinde, teknik direktör Ümit Özat, cezasý sebebiyle takýmýnýn baþýnda sahaya çýkamazken, sarýlacivertlilerde, Senecky, Klukowski, Güven, Umut, Fatih Tekke ve Kaðan, sakatlýklarý nedeniyle, Uður da kart cezasý sebebiyle takýmdaki yerlerini alamadý. SEYÝRCÝSÝZ 90 DAKÝKA SPOR Toto Süper Lig de Ankaragücü ile Beþiktaþ arasýnda yapýlan karþýlaþma, baþkent ekibinin cezasý sebebiyle seyircisiz oynandý. Beþiktaþ ta cezasý sona eren teknik direktör Bernd Schuster, takýmýnýn baþýnda sahaya çýkarken, siyah-beyazlý ekipte eksikler de göze çarptý. Kart cezasý sebebiyle Quaresma takýmdaki yerini alamazken, sakatlýðý bulunan Guti de Ankara deplasmanýnda forma giyemedi. Siyah-beyazlýlarda, cezasýný tamamlayan Aurelio karþýlaþmada ilk 11 de sahaya çýkarken, sakatlýklarý bulunan Cenk ve Nihat da takýmlarýndaki yerlerini alamadý. SPOR To to Sü per Lig de An ka ra gü cü i le Be þik taþ a ra sýn da ya pý lan kar þý laþ ma nýn ilk ya rý sý ev sa hi bi ta ký mýn 1-0 üs tün lü ðüy le so na er di. 1. da ki ka da Gab ric in sað ta raf tan yap tý ðý or ta da ce za a la ný i çin de uy gun du rum da top la bu lu þan Ser dar ýn ge li þi ne yap tý ðý vu ruþ ta, üst di re ðin i çi ne çar pan top að lar la bu luþ tu: da ki ka da Sa pa ra nýn pa sýy la ka le ciy le kar þý kar þý ya ka lan Ses tak ýn vu ru þun da, ka le ci Ha kan me þin yu var la ðý a yak la rýy la ön le di. 25. da ki ka da Raj noch un ce za a la ný na in dir di ði top la bu lu þan Ay dýn, kö tü bir vu ruþ ya pýn ca me þin yu var lak a u ta git ti. 56. da ki ka da Ýs ma il in ce za a la ný dý þýn dan yap tý ðý sert vu ruþ ta, ka le ci Bo ra me þin yu var la ðý yum ruk la rýy la u zak laþ týr dý. 62. da ki ka da sol çap raz dan üst üs te ça lým lar la ce za a la ný na gi ren Ser dar ýn vu ru þun da, top az fark la yan dan a u ta çýk tý. 78. da ki ka da sol ta raf tan ce za a la ný na gi ren Ýs ma il in or ta sýn da, ka le ci Bo ra ra kip o yun cu lar dan ön ce dav ra na rak to pa sa hip ol du. 79. da ki ka da Bo bo nun sol ta raf tan yap tý ðý or ta da ön di rek te top la bu lu þan Ernst in vu ru þun da, me þin yu var lak a u ta git ti. 84. da ki ka da Si ma o nun ce za a la ný dý þýn dan yap tý ðý vu ruþ ta, top ka le ci Bo ra da kal dý. 85. da ki ka da Fer nan des in pa sýn da top la bu lu þan Ernst in ce za a la ný ön çiz gi sin den yap tý ðý vu ruþ ta, me þin yu var lak az fark la yan dan a u ta git ti da ki ka da Si ma o nun or ta sýn da ce za a la nýn da o lu þan ka ram bol de me þin yu var lak son o la rak Bo bo nun ö nün de kal dý. Bu fut bol cu nun ka fa sýy la do kun du ðu top, ka le ci Bo ra da kal dý. Kasýmpaþa, bu sezon deplasmandan ilk kez galibiyetle ayrýldý. Paþa ya son bir umut daha LÝGÝN di bi ne de mir a tan Ka sým pa þa, bu se zon ki i kin ci, dep las man da ki ilk ga li bi ye ti ni li gin flaþ e kip le rin den K. Ka ra büks por kar þý sýn da al dý. E me ni ke nin yok lu ðu nu maç bo yu his se den ev sa hi bi e kip i se 4 maç a ra dan son ra sa ha sýn da ye nil giy le ta nýþ tý. Ka ra büks por un 28. da ki ka da Bü lent Ko ca bey le ö ne geç ti ði maç ta, Ka sým pa þa Gök han Gü leç, Ýb ra him, Hü se yin in gol le riy le ga li bi ye te u zan dý ve pu a ný ný 11 e çý kar ta rak kü me de kal ma a dý na tek rar ü mit len di. K. Ka ra büks por i se 26 pu an da kal dý. 1-4 Ege temsilcisi, geriye düþtüðü maçý farklý kazanmayý bildi. Manisa dört nala SPOR To to Sü per Lig in 21. haf ta sýn da Me di cal Park An tal yas por e vin de Ma ni sa por u ko nuk et ti. Ma ni sas por, ge ri ye düþ tü ðü maç ta An tal yas por u dep las man da 4-1 mað lup et me yi ba þar dý. Ev sa hi bi e kip, 5. da ki ka da A li Zi to u ni nin go lüy le ö ne geç me si ne rað men, Hü se yin, I sa ac, Simp son ve Di xon un gol le ri ne en gel o la ma ya rak sa ha dan fark lý mað lup ay rýl dý. An tal yas por böy le ce, bu se zon i kin ci kez bir maç ta ka le sin de 4 gol bir den gör müþ ol du. Bu so nuç la Ma ni sas por 31 pu a na yük se lir ken An tal yas por 25 pu an da kal dý. EKRANDA BUGÜN Vakýfbank GSTT-Ankaragücü (NTVSpor) Fenerbahçe-Kayserispor (Lig TV) Bursa Es-Es e takýldý ZÝR VE TA KÝP ÇÝ SÝ BUR SA, ES KÝ ÞE HÝR'LE DEP LAS MA N DA 1-1 BERABERE KALARAK ÇOK Ö NEM LÝ 2 PU AN BI RAK TI. SPOR To to Sü per Lig de þam pi yon luk a day la rýn dan Bur sas por, Ý van Er giç le ö ne geç ti ði ve u zun sü re 1-0 ön de gö tür dü ðü maç ta Se zer Öz türk ün pe nal tý go lü ne en gel o la ma dý ve zir ve yo lun da ya ra al dý. Ö zel lik le i kin ci ya rý sý ger gin ge çen maç ta ev sa hi bin den Ba tu han, Bur sas por da i se O zan Ý pek kýr mý zý kart la o yun dan a týl dý. Ma çýn 79. da ki ka sýn da i se Bur sas por da tek nik di rek tör Er tuð rul Sað lam ha kem ta ra fýn dan sa ha dý þý na gön de ril di. Tri bün le re çýk ma yý ka bul et me yen Sað lam ha ke mi pro tes to e de rek di rekt so yun ma o da sýn git ti. AL TI DO RE 11 DE BAÞLADI Ev sa hi bi Es ki þe hirs por da Ga la ta sa ray ma çýn da sa kat la na rak o yun dan çý kan ka le ci I ve sa ta kým da ki ye ri ni a lýr ken, ay ný maç ta ce za lý ol du ðu i çin for ma gi ye me yen Se zer Öz türk de ilk on bir de sa ha ya çýk tý. Bur sas por da ise Tek nik di rek tör Er tuð rul Sað lam, bir çok maç ta ta ký mýn ban ko o yun cu la rýn dan o lan Tur gay Ba ha dýr, Ser dar A ziz ve Ýs veç li Gus tav Svens son u 18 ki þi lik kad ro ya da hil et me di. Er tuð rul Sað lam u zun bir a ra dan son ra Hü se yin Çim þir i ilk on bir de sa ha ya sür dü. Sa kat lýk tan kur tu lan In su a da ma ça ilk on bir de baþ la dý. Ye þil-be yaz lý e kip te en çok dik kat çe ken þey i se ye ni trans fer Jozzy Al ti do re un ilk on bir de sa ha ya çýk ma sýy dý. Es ki þe hirs por da da Pe le ve Ü mit Ka ran ye dek ler a ra sýn da yer aldý. 1-1 Yüksek tempoda oynanan karþýlaþmada bol gol pozisyonu yaþandý. UY GUN: Ý YÝ OY NA DIK ES KÝÞE HÝRS POR Tek nik Di rek tö rü Bü lent Uy gun, çok i yi oy na dýk la rý ný ve Bur sas por kar þý sýn da pu an al dýk la rý i çin de mut lu ol duk la rý ný söy le di. Uy gun, Ka zan ma ar zu su nu hiç bý rak ma dýk. An cak za man za man þan sýz lýk lar ya - þa dýk. Bek len me dik po zis yon da gol ye dik. Ar dýn dan 10 ki þi kal dýk. Gü zel bir o yun var dý. Da ha i yi oy na ya bi lir dik. Ta raf ta rý mý zý da des tek le rin den do la yý kut lu yo rum. 1 pu an al dý ðý mýz i çin de çok mut lu yuz di ye ko nuþ tu. SiyahMaviKýrmýzýSarý

19 SiyahMaviKýrmýzýSarý YE NÝ AS YA / 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ SPOR Maç sonrasý coþku içinde kupa sevinci yaþayan Fenerbahçe Ülker oyuncularý, salonda tur atarak taraftarlarýný selamladý. FOTOÐRAF: AA KUPA YÝNE FB ÜLKER ÝN KAYSERÝ DE DÜZENLENEN TÜRKÝYE KUPASI FÝNALÝNDE BEÞÝKTAÞ COLA TURKA YI YENEN FENERBAHÇE ÜLKER, ÜST ÜSTE ÝKÝNCÝ, TOPLAMDA ÜÇÜNCÜ KEZ KUPAYI MÜZESÝNE GÖTÜRDÜ. KADIKÖY DE ZORLU MAÇ Fenerbahçe Kayserispor FE NER BAH ÇE, Spor To to Sü per Li gin 21. haf ta sý nýn ka pa nýþ ma çýn da bu ak - þam F. Bah çe i le Kay se ris por kar þý kar þý - ya ge li yor. Lig de son 4 ma çý ný ka za na - rak, zir ve ya rý þý na ye ni den or tak o lan Fe ner bah çe, Kay se ris por ma çýn da da ga li bi yet se ri si ni sür dür mek is ti yor. Sa rýkýr mý zý lý e kip i se F. Bah çe yi dep las man - da ye ne rek ra ki biy le pu an la rý ný e þit le - me nin pe þin de. Lig de 3 sa rý kar tý bu lu - nan Di e go Lu ga no bu gün kü maç ta da sa rý kart gö rür se ta ký mý nýn ge le cek haf ta Be þik taþ i le ya pa ca ðý der bi maç ta for ma gi ye me ye cek. Ge çen haf ta Ma ni sas por ma çýn da ce za lý ol duk la rý i çin for ma gi - ye me yen Gök han Gö nül ve Sel çuk un ce za la rý bit ti. Ý ki ta kým lig de 32. kez kar þý kar þý ya ge le cek. Ge ri de ka lan 31 maç ta Fe ner bah çe 19, Kay se ris por 5 ga li bi yet a lýr ken, 7 maç da be ra be re so nuç lan dý. Sa rý-la ci vert li ta ký mýn top lam 70 go lü ne, Kay se ri nin sa rý-kýr mý zý lý e ki bi 31 gol le kar þý lýk ver di. Se zo nun ilk ya rý sýn da Kay se ri de ya pý lan ma çý ev sa hi bi e kip 2-0 ka zan mýþ tý. Sa at 20:00 de baþ la ya cak ve Lig TV den nak len ya yýn la na cak 90 da ki ka yý Fý rat Ay dý nus yö ne te cek. Tek satýrlýk resim altý lütfen... Sa lon: Ka dir Has Ha kem ler: En gin Ke ner man ««, Re cep An ka ra lý ««, Ser kan Em lek ««Be þik taþ Co la Tur ka: Ser kan ««5, Hü se yin Be þok «3, Ig ners ki ««3, Kemp «««10, Chat man «««22, Cev her Ö zer «5, O gilvy «««24 Fe ner bah çe Ül ker: U kic ««6, Mir sad Türk can «3, Ö mer O nan «1, Lav ri no vic ««4, Ja si ke vi ci us «2, Ka ya Pe ker «««13, O ðuz Sa vaþ «««10, Kin sey «4, To mas «3, Preld zic «««35 1. Pe ri yot: Dev re: Pe ri yot: Fa ul le çý kan lar: Kemp, Cev her Ö zer (Be þik taþ Co la Tur ka), Lav ri no - vic (Fe ner bah çe Ül ker) ÜST ÜS TE Ý KÝN CÝ KEZ BAS KET BOL DA, Spor To to Er kek ler Tür ki - ye Ku pa sý fi na lin de Be þik taþ Co la Tur ka yý ye nen Fe ner bah çe Ül ker, üst üs te i - kin ci, top lam da i se ü çün cü kez ku pa yý mü - ze si ne gö tür dü. Kay se ri de dü zen le nen 26. Tür ki ye Ku pa sý fi na lin de ra ki bi ne üs tün lük ku ran sa rý-la ci vert li ler, ve se zon la rý nýn ar dýn dan ü çün cü kez ku pa ya u zan dý. Ku pa da þam pi yon lu ðu bu lun ma - yan Be þik taþ Co la Tur ka i se 39 yýl son ra çýk tý ðý fi nal den ü çün cü kez e li boþ dön dü. Si yah-be yaz lý lar, ve se - zon la rýn da ol du ðu gi bi fi nal ma çý ný kay be - de rek, ku pa ya u za na ma dý. MÝRSAD IN SAKATLIÐI ÜZDÜ SPOR To to Tür ki ye Ku pa sý fi nal ma çýn da Be þik taþ Co la Tur ka yý lik skor la mað lup e de rek, þam pi yon lu ða u za nan Fe ner bah çe Ül ker e Mir sad Türk can dan kö - tü ha ber gel di. Mü sa ba ka nýn 4. pe ri yo tun da bir po zis yon da ters bir ham le ya pa rak yer de ka lan ve has ta ha ne ye ka lý rý lan tec rü be li o yun cu nun diz bað la rýn da kop ma ol - du ðu be lir til di. Sa rý la ci vert li ku lüp, res mi in ter net si te sin den sa kat la nan o yun cu su i - çin geç miþ ol sun me sa jý ya yýn la dý. FB Ül ker in Baþ An tre nö rü Ne ven Spa hi ja i se, Mir sad Türk can ýn sa kat lan ma sýn dan do la yý ka zan dýk la rý na se vi ne me dik le ri ni söy - le di. Mir sad Türk can hak kýn da sað lýk lý bil gi ler a la bil mek i çin bü tün kon trol le rin ta - mam lan ma sý ný bek le dik le ri ni söy le yen tec rü be li an tre nör, Ke sin o la rak, Pa zar te si ve ya Sa lý gü nü se zo nu ta ma men ka pat mýþ o lup ol ma ya ca ðý ný an la ya bi le ce ðiz de di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

20 SiyahMaviKýrmýzýSarý ALPLER'DEN SONRA DÜNYANIN EN FAZLA OKSÝJEN ÜRETEN DAÐI Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y 14 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ Kaz Daðlarý nýn üstü altýndan daha deðerli BAYRAMÝÇ BELEDÝYE BAÞKANI ÝSMAÝL SAKÝN TUNÇER, KAZ DAÐLARI'NIN ÜSTÜNÜN ALTINDAN DAHA DEÐERLÝ OLDUÐUNU BELÝRTEREK, BURADAN ÇIKARILACAK ALTINDAN DAHA FAZLASINI ÜRETEREK EKONOMÝYE KAZANDIRDIKLARINI SÖYLEDÝ. Nur Çeþ me si nden þer bet a ka cak MA LAT YA Be le di ye si Kül tür AÞ Ge nel Mü dü rü Mu rat Nal ça cý, PTT ö nün de ki Nur Çeþ me - si nden, Mev lit Kan di li do la yý sýy la mey ve öz lü þer bet a ký tý la ca ðý ný söy le di. Ra ma zan a yýn da baþ - lat týk la rý þer bet ik ra mý ný ö nem li gün ve ge ce - ler de de sür dür dük le ri ni an la tan Nal ça cý, va - tan daþ la rýn þer bet li nur çeþ me si ne yo ðun il gi gös ter dik le ri ni i fa de e de rek, uy gu la ma yý ge le - nek sel ha le ge tir dik le ri ni i fa de et ti. Nal ça cý, þöy - le de vam et ti: Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (asm) tüm in san lý ða fa zi let gü ne þi ve hi da yet me þa le si o la rak gön de ril miþ tir. Sev gi li Pey gam be ri miz in (asm) gön de ri li þi, Yü ce Al lah ýn bü tün in san la ra en bü yük ni met le rin den bi ri si dir. Sev gi - li Pey gam be ri miz in (asm) gü zel ah lâ ký ný, dav ra nýþ ve uy gu la ma - la rý ný, ge li þen dün ya þart la rý na yön ve re cek ve in san lý ðýn prob - lem le ri ne çö züm ge ti re cek þe kil de an la ma mýz ge re kir. Bu mü - ba rek gün de biz de 14 Þu bat Pa zar te si gü nü i la sa at - le ri a ra sýn da PTT ö nün de bu lu nan çeþ me de þer bet a ký ta ca ðýz. Tüm hal ký mý zý þer bet iç me ye dâ vet e di yo ruz. Ma lat ya / ci han Go og le a gi riþ zor laþ tý rý lý yor SA NAL gü ven li ðin ö ne mi her ge çen gün da ha da ar tý yor. Go og le gi bi üc ret siz hiz - met su nan si te ler de bu lu nan he sap la rýn ký rýl ma sý bü yük fe lâ ket le re dö nü þe bi lir. Ýn san la rýn e-pos ta la rý ný e le ge çi ren hac - ker lar bu ki þi le rin ad la rý nýn ve re ce ði gü - ve ni kul la na rak lis te de bu lu nan di ðer kul - la ný cý lar dan pa ra bi le is te ye bi lir. Ýn ter net de vi Go og le bir sü re dir bu tarz so run la rý çö ze cek sis tem ler ü ze ri ne yo ðun laþ mýþ tý. Ay lar dýr sü ren a raþ týr ma so nu cun da þir - ke tin gü ven lik bö lü mü en uy gun çö zü mü hal ka ta nýt tý. Tek no lo ji si te si Shift De le - te.net in ha be ri ne gö re, fir ma nýn yü rür lü - ðe so ka ca ðý ye ni ne sil lo gin (ü ye gi ri þi) ek - ra nýn da ar týk sa de ce þif re ve kul la ný cý a dý so rul ma ya cak. Ye ni sis tem her bil gi sa yar i çin ö zel bir yet ki ko du a ta ya cak. Kul la ný cý i se kim li ði ni doð ru la ya cak bu ko du her bil gi sa yar i çin gir mek zo run da ka la cak. Ye ni sis tem de is ter se kul la ný cý ko du ay da bir o la rak da gir me yi ter cih er de bi li e cek. Bayramiç Ziraat Odasý Baþkaný Pehlivan, "Bayramiç elmasý, kirazý, Ezine peyniri yok olursa, bu yörenin halký aç kalýr. Bizleri altýn uðruna açlýða mahkûm etmesinler" dedi. ÇA NAK KA LE NÝN Bay ra miç il çe si Be le - di ye Baþ ka ný Ýs ma il Sa kin Tun çer, Kaz Dað la rý nda ki al týn a ra ma ça lýþ ma la rýy la il gi li o la rak, Ý þin ta dý na, tu zu na si ya nür bu laþ tý ra cak lar de di. Tun çer, yýl lar dýr çok u lus lu ma den te kel le ri ne kar þý mü - ca de le et tik le ri ni, et me ye de de vam e - de cek le ri ni söy le di. Ý þin ta dý na, tu zu na si ya nür bu laþ tý ra cak lar di yen Tun çer, þöy le ko nuþ tu: Biz ler ke fen pa ra sý di ye bir ke na ra koy du ðu muz al tý ný mý zý, in ci - mi zi ver me ye ha zý rýz. Ye ter ki on lar bu ta ri hî mi ra sý mý zý kir let me sin ler, yok et - me sin ler. Kaz Dað la rý nýn üs tü al týn dan da ha de ðer li dir. Bi ga Ya rý ma da sý nda bu lu nan tüm yer le þim yer le ri, Kaz Dað - la rý ndan çý kan su yu iç mek te ve kul lan - mak ta dýr. Biz, Kaz Dað la rý ndan çý kan te miz ve ber rak su yu þi þe le yip, ül ke ge - ne li ne sat mak i çin ça lýþ ma yü rü tü yo - ruz. On lar i se bu su la rý kir le ti yor, yüz - yýl lar dýr gö zü müz gi bi ko ru du ðu muz or man la rý ta lan e di yor, da ha faz la ta lan et mek i çin iþ let me ruh sa tý a lý yor lar. Bi - zim Yö rük da ma rý mý zý bas ma ya de vam e di yor lar. Tun çer, sab rýn da bir sý ný rý ol du ðu nu i fa de e de rek, Bay ra miç mey - ve ci li ðin, hay van cý lý ðýn ö nem li mer kez - le rin den bi ri. Bu ra lar dan çý ka rý la cak al - týn dan da ha faz la sý ný, ü re te rek e ko no - mi ye ka tý yo ruz. El ma, þef ta li, ki raz, seb - ze ve E zi ne pey ni ri ni ü re ti yo ruz. Bun lar halk sað lý ðý i çin ö nem li yi ye cek ler. Al týn i se süs eþ ya sý di ye ko nuþ tu. Bay ra miç Zi ra at O da sý Baþ ka ný Ýs ma il Peh li van i - se il çe nin ö nem li bir mey ve ü re tim mer ke zi ol du ðu na i þa ret e de rek, Bay ra - miç te ye tiþ ti ri len el ma nýn Tür ki ye de ki el ma pi ya sa sý nýn yüz de 5 i ni sað la dý ðý ný di le ge tir di. Peh li van, Bu ka dar ö nem li ta rým ve hay van cý lýk böl ge si o lan Kaz Dað la rý nýn yok e dil me si ne i zin ve ril - me me li dir. Si ya nür söz cü ðü bi le bu böl ge nin yok ol ma sý na ne den o lur. Bay ra miç el ma sý, ki ra zý, E zi ne pey ni ri yok o lur sa, bu yö re nin hal ký aç ka lýr. Biz le ri al týn uð ru na aç lý ða mah kum et me sin ler de di. Ça nak ka le / a a Ma sa üs tü bil gi sa yar Ha zi ran da Tür ki ye de n MIC RO SOFT UN 4 yýl dýr ü ze rin de ça lýþ tý ðý Sur fa ce ni ha yet ti ca ri leþ ti. Ma sa þek lin de ki dev tab let bil gi sa yar, Sam sung mar ka sýy la pi - ya sa ya çý ký yor. Mic ro soft ve Sam sung E lec - tro nics, LCD pa nel le ri ne ka me ra kul lan ma - dan gör me ö zel li ði ka zan dý ran Pi xel Sen se tek - no lo ji li ye ni ne sil Mic ro soft Sur fa ce SUR40 ý ta nýt tý. Mic ro soft Sur fa ce ýn ilk ver si yo nu nun ye ni len me si ve Sam sung un li der ek ran tek - no lo ji si nin bir leþ me si sa ye sin de, ü ze ri ne ko - yu lan par mak, el ve di ðer nes ne le ri ta ný yan ge niþ ve in ce ek ran kul la ný la rak dos ya pay la þý - mý, or tak ça lýþ ma ve in ce le me ler ya pý la bi li yor. Mic ro soft un yak la þýk 4 yýl dýr ü ze rin de ça lýþ tý - ðý Sur fa ce ma sa ti pi tab let bil gi sa ya rýn ti ca ri - leþ miþ ha li o lan SUR40, Sam sung un da ðý tým ve sa týþ a ðý a ra cý lý ðýy la sa tý la cak. Ü rün, Ha zi - ran da Tür ki ye de de sa tý þa su nu la cak. Hollywood'lu yapýmcý Gargi, Mardin'de bir aksiyon filminin bölümünü çekmek istediklerini söyledi. Holl ywo od, Mar din i keþ fet ti HA YA LET Sü rü cü-2 fil mi nin ya pým cý - la rý, ye ni çe ki le cek Holl ywo od ya pý mý bir film i çin Mar din de in ce le me ler de bu lun du. Ha ya let Sü rü cü-2 fil mi nin ya pým cý la rýn dan ABD li Ma nu Gar gi, Türk ya pým cý Ýl han Ký zýl ka ya i le bir lik te gel di ði Mar din de, Va li Ha san Du ru - er in ver di ði ye me ðe ka týl dýk tan son ra þehri gez di. Ge zi den son ra ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan A me ri ka lý ya pým cý Gar - gi, Mar din e hay ran kal dý ðý ný be lirt ti. Mar din i le il gi li çok þey duy duk la rý ný ve me rak et tik le ri ni kay de den Gar gi, þun - la rý söy le di: Mar din i le il gi li bir çok fo - toð raf gör dük. Ken di miz ge lip gör mek, ba zý çe kim ler de bu lun mak is te dik. Bir pro je miz var, Mar din le il gi li de ðil a ma Mar din de çek me yi dü þü nü yo ruz. Bir ak si yon fil mi nin bir bö lü mü nü Mar - din de çek me yi plan lý yo ruz. Ta bi ki dü - þün dü ðü müz bü yük ar tist ler var bu ak - si yon fil min de. Çok bü yük ak tör ler var a ma þu an da i sim ve re me ye ce ðiz. Yal nýz bü yük ak tör ler oy na ya cak. Va li Du ru er de bir film çe ki mi i çin Holl ywo od ya - pým cý la rý ta ra fýn dan ter cih e dil me si nin, Mar din in ta ný tý mý na bü yük kat ký sað la - ya ca ðý ný söy le di. Mardin / aa En fazla verilen isim: Yusuf TÜR KÝYE DE 2010 yý lýn da do ðan kýz ço cuk la rý na Zey nep, er kek ço cuk la rý na i se Yu suf en faz la ve ri len i sim ol du. Nü fus ve Va tan daþ lýk Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü - ðü nden a lý nan bil gi ye gö re, ül ke ge ne lin de 1 O cak-31 A ra lýk 2010 ta rih le ri a ra sýn - da ye ni do ðan er kek be bek le re en faz la Yu suf is mi ve ril di. Bu dö nem de ül ke ge - ne lin de 13 bin 352 a i le er kek be bek le ri ne Yu suf a dý ný ve rir ken, 8 bin 264 a i le Mus ta fa, 7 bin 233 a i le Meh met, 6 bin 879 a i le Ar da, 6 bin 839 a i le de Ah - met i sim le ri ni ter cih et ti. Kýz be bek ler de de ge çen yýl en faz la il gi gö ren i sim Zey - nep ol du da ha ya ta mer ha ba di yen 14 bin 915 kýz be be ðe Zey nep a dý ve - ril di. Zey nep in ar dýn dan 12 bin 837 be be ðe E lif, 11 bin 58 be be ðe Yað mur, 9 bin 921 be be ðe Ec rin, 5 bin 959 be be ðe de Ni sa nur a dý ko nul du. Bursa / aa NA SA, 2011 i a teþ yý lý i lân et ti n NA SA, 2011 i vol kan yý lý o la rak i lân et ti. O - cak tan bu ya na 12 ya nar dað pat la dý, 10 dan faz la sýn da ak ti vi te var. A me ri kan bi lim der gi si In Fo cus un ha be ri ne gö re, a raþ týr ma cý lar 2011 i vol kan yý lý i lân et ti. Der gi nin NA SA dan bi lim a dam la rý na da yan dý ra rak ver di ði ha be re gö re O cak tan bu ya na Rus ya, Ja pon ya, Mek si - ka, En do nez ya ve Ý tal ya baþ ta ol mak ü ze re 12 fark lý böl ge de ya nar dað lar fa a li ye te geç ti, 10 dan vol kan da i se ye ni ak ti vi te göz lem len di. Der gi, bir mil yon yýl dýr bu den li yo ðun pat la - ma nýn gö rül me di ði bil gi si ni ve rir ken, vol ka nik ha re ket li li ðin ge çen yýl Ýz lan da da ki Ey jaf jal la jo - kull ve En do nez ya da ki Me ra pi yle baþ la dý ðý ný yaz dý. Re kor pat la ma la rýn ha va da kir li lik, u çuþ se fer le rin de ak sa ma ve yüz bin ler ce ki þi nin tah - li ye si ne yol a ça ca ðý ný id di a e den In Fo cus, en bü yük teh li ke nin ABD nin Ca li for ni a e ya le tin - de ki Yel lows to ne Kal de ra sý ol du ðu nu a çýk la dý. Sü per vol kan da bir sü re dir ak ti vi te ol du ðu nu belirleyen bi lim a dam la rý pat la ma nýn ger çek - leþ me si ha lin de ABD nin üç te 2 si nin ya þan - maz ha le ge le ce ði nin bil gi si ni ver di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı