YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk polemiklerinin saðlýklý bir þekilde aþýlmasý için, Cemaat parti olamaz, onun iþi devlet yönetmek deðildir prensibinin özümsenip hayata geçirilmesi ve âcilen aslî hizmetlere dönülmesi gerekiyor. K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 1 3 T E GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Sýnýrda alarm REFORMLARIN HIZLANDIRILMASI ÝSTENDÝ AB projesi de unutulmasýn u Tür ki ye Genç Ý þa dam la rý Der ne ði An ka ra Þu be Baþ ka ný Ba rýþ Ay dýn, AB nin 2014 yý lýn da baþ la ya cak ye ni büt çe ça lýþ ma la rýn da Tür ki ye nin ü ye li ði nin göz ö nün de tu tu la bil me si i çin re form la rýn hýz lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Ay dýn, AB nin Tür ki ye i liþ ki - le ri nin es ki si ka dar gün dem de ol ma dý ðý na, son dö nem de gi de rek da ha da za yýf la dý ðý na dik kat çek ti. Ha be ri say fa 11 de KKTC ESKÝ CUMHURBAÞKANI RAUF DENKTAÞ: Menderes ve Zorlu ya vicdan borcumuz var ÇADIRKENTLER ÝÇÝN YER TESBÝTÝ u Su ri ye de ki þid det o lay la rý ný ya kýn dan iz le - yen Tür ki ye, muh te mel bir göç dal ga sý na kar þý ted bir a lý yor. Sý ný ra kom þu il le rin va li lik le ri bün - ye sin de bu nun i çin ö zel e kip ler o luþ tu rul du. Ký - zý lay ve ben ze ri yar dým ku ru luþ la rý nýn de po la - rýn da ki mal ze me ler göz den ge çi ril di. Ça dýr kent ler i çin yer tes bi ti ça lýþ ma la rý ya pýl dý. YÜZLERCE KÝÞÝ LÜBNAN'A KAÇTI u Bu a ra da yüz ler ce Su ri ye li nin kom þu Lüb - nan'a ya ya o la rak kaç tý ðý bil di ril di. Böl ge de ki AFP mu ha bi ri, ba tý sý ný rýn da ki Tall Ka lak ken tin de pat lak ve ren o lay lar ne de niy le yüz - ler ce Su ri ye li nin, Lüb nan'ýn ku ze yi ne kaç tý - ðý ný be lirt ti. Ý ki gün de yak la þýk 700 ki þi nin, ak ra ba la rý nýn yan la rý na sý ðýn mak ü ze re sý ný rý geç ti ði i fa de e dil di. Ha be ri say fa 5 te EL FETÝH-HAMAS ANLAÞMASI TEL AVÝV'Ý TEDÝRGÝN ETTÝ Ýt ti fak, Ýs ra il i kor kut tu uýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, El Fe tih i le Ha mas a ra sýn da Ka hi re de va rý - lan bir lik an laþ ma sý nýn, Ha mas ýn Ba tý Þe ri a yý da e le ge çir me si ne ne den o la ca ðý ný söy - ler ken, Ýs ra il in kor ku su nu a çý ða çý kar dý. ÝKT Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu i se, Ha mas i le El Fe tih a ra sýn da ki uz laþ ma dan mem nu ni yet duy du ðu nu bil dir di. n7 de Ýnsan haklarý eylemcisi Abdullah Abazid, Dera kentinde durumun kötüleþtiðini, doktor, ilaç ve çocuklar için süt bulunmadýðýný, elektriðin kesik olduðunu ve sularýnýn kalmadýðýný söyledi. SURÝYE DE GERÝLÝM TIRMANIRKEN, TÜRKÝYE MUHTEMEL BÝR GÖÇ DALGASINA HAZIR- LIKSIZ YAKALANMAMAK ÝÇÝN, SINIR ÝLLERÝNDE ÖZEL EKÝPLERÝ HAREKETE GEÇÝRDÝ. ÖLENLERÝN SAYISI 30 BÝNÝ BULDU Libya nereye? uabd nin Libya Büyükelçisi Gene Cretz, Libya da iki ayý aþkýn süredir devam eden þiddet olaylarýnda ölenlerin sayýsýnýn 30 bini bulmuþ olabileceðini söyledi. Cretz in açýklamalarý, kamuoyuna, Libya nereye gidiyor? sorusunu bir kez daha sordurttu. n7 de ukktc nin 1. Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk taþ, Kýb rýs, E NO SÝS ca na va rýn dan Men de res ve Zor lu za ma nýn da kur ta rýl mýþ týr. Es ki den be ri ben bun la - ra kar þý bi zim bir vic dan bor cu muz var dýr di ye dü - þü nü rüm derken, Nec med din Er ba kan ýn a dý nýn KKTC de he nüz bir me kâ na ve ril me miþ ol ma sý ný da bir ek sik lik o la rak ni te le di. Ha be ri sayfa 4 te Reuf Denktaþ LYS BAÞVURULARI BUGÜN BAÞLIYOR Tartýþmalý YGS nin sonuçlarý açýklandý u ÖSYM, 27 Mart 2011 ta ri hin de ya pý lan ve ka mu o yun da þif re id - di a la rý se be biy le çok tar tý þý lan Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý nýn (YGS) so nuç la rý ný a çýk la dý. Sý na vý ge çer li sa yý lan 1 mil yon 648 bin 240 a day dan 38 bin 269 u sý fýr çek ti LYS baþ vu ru la rý 29 Ni - san-6 Ma yýs 2011 ta rih le ri a ra sýn da a lý na cak. Ha be ri 4 te MERKEZ BANKASI BAÞKANI ERDEM BAÞCI: Her an fýrtýna kopabilir ugö re vi ne ye ni baþ la yan Mer kez Ban ka - sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý, çok sað lam, sað lam laþ tý rýl mýþ bir ge mi dev ral dý ðý ný be lir te rek, Fa kat de niz ler bi raz rüz gâr lý, her an fýr tý na baþ la ya bi lir. Yani geminin saðlam olmasýnda fayda var de di.n11 de Erdem Baþçý ISSN Yeni baþsavcý kim olacak? Altýn rekor üstüne rekor kýrýyor 10 yýlda bir kitap okuyoruz uha be ri sayfa 5 te uha be ri sayfa 11 de uha be ri sayfa 10 da SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y LAHÝKA 2 O þehidler, Allah'tan kendilerine eriþen büyük bir nimetle, pek ziyade bir mükâfatla ve mü'minlerin mükâfatýný Allah'ýn zayi etmediðini görmekle sevinirler. Âl-i Ýmran Sûresi: 171 / Âyet-i Kerime Meâli Dünyanýn ömrü kalmýþsa Kur ân ýn hakikatlerine yapýþacak a þý ný zý kal dý rý nýz, bu kâ i na ta ba ký nýz. Ne ka dar þi men di fer mi sil li ba lon, o to - mo bil, tay ya re, ber ri ye ve bah ri ye ge mi - ler, ka ra da, de niz de ha va da kud ret-i E - ze li ye nin ni zam ve hik met le halk et ti ði yýl dýz la rýn kü re le ri ne ve kâ i nat ec ra mý - na ve hâ di sa týn sil si le le ri ne ve mü te sel sil va ký at la - rý na ba ký nýz. Hem â lem-i þe ha det te ve cis ma nî kâ i nat ta bun la rýn vü cu du gi bi, â lem-i ru ha nî ve mâ ne vi - yat ta kud ret-i e ze li ye nin da ha a cip mü te sel sil na - zî re le ri var ol du ðu nu, ak lý bu lu nan tas dik e der, gö zü bu lu nan ço ðu nu gö re bi lir. Ýþ te, kâ i nat i çin de mad dî ve mâ ne vî bü tün bu sil si le ler, i mân sýz ehl-i da lâ le te hü cum e di yor, teh - dit e di yor, kor ku ve ri yor, kuv ve-i mâ ne vi ye si ni zîr ü ze ber e di yor. Ehl-i i ma na de ðil teh dit ve kor kut - mak, bel ki se vinç ve sa a det, ün si yet ve ü mit ve kuv vet ve ri yor. Çün kü ehl-i i man, Ý mân i le gö rü - yor ki, o had siz sil si le le ri, mad dî ve mâ ne vî þi men - di fer le ri, sey yar kâ i nat la rý mü kem mel in ti zam ve hik met da i re sin de bi rer va zi fe ye sevk e den bir Sâ - ni-i Ha kîm on la rý ça lýþ tý rý yor. Zer re mik tar va zi fe - le rin de þa þýr mý yor lar, bir bi ri ne te ca vüz e de mi yor - lar. Ve kâ i nat ta ki ke mâ lât-ý san a ta ve te cel li yat-ý ce mâ li ye ye maz har ol duk la rý ný gö rüp kuv ve-i mâ - ne vi ye yi ta ma mýy la e li ne ve rip, sa a det-i e be di ye nin bir nü mu ne si ni Ý mân gös te ri yor. Ýþ te, ehl-i da lâ le tin i man sýz lýk tan ge len deh þet li e lem le ri ne ve kor ku la rý na kar þý hiç bir þey, hiç bir fen, hiç bir te rak ki yat-ý be þe ri ye bu na kar þý bir te - sel lî ve re mez, kuv ve-i mâ ne vi ye yi te min e de mez. Ce sa re ti zîr ü ze ber o lur. Fa kat mu vak kat gaf let per de çe ker, al da týr. Ehl-i i man, Ý mân ci he tiy le de ðil kork mak ve kuv - ve-i mâ ne vi ye si ký rýl mak, bel ki o tem sil de ki mâ sum ço cuk gi bi, fev ka lâ de bir kuv vet-i mâ ne vi ye ve bir me ta net le ve i man da ki ha ki kat le on la ra ba ký yor. Bir Sâ ni-i Ha kî min hik met da i re sin de ted bir ve i ra - de si ni mü þa he de e der, ev ham ve kor ku lar dan kur - tu lur. Sâ ni-i Ha kî min em ri ve iz ni ol ma dan bu Yalancý politika ve siyasete dayanmak, ne kadar maslahat-ý beþeriyeden ve menfaat-i insaniyeden uzak bir hareket olduðunu, pek yakýn bir zamanda intibaha gelmiþ, baþta Ýslâm olarak, beþer hissedecek. Dünyanýn ömrü kalmýþsa Kur ân ýn hakaikýna yapýþacak. sey yar kâ i nat lar ha re ket e de mez ler, i li þe mez ler de - yip an lar. Ke mal-i em ni yet le, ha yat-ý dün ye vi ye sin - de de de re ce si ne gö re sa a de te maz har o lur. Ki min kal bin de i man dan ve din-i hak tan ge len bu ha ki kat çe kir de ði vic da nýn da bu lun maz sa ve nok ta-i is ti na - dý ol maz sa, bil be da he, tem sil de ki Rüs tem ve Her - kül ün ce sa ret le ri ve kah ra man lýk la rý ký rýl dý ðý gi bi, o nun ce sa re ti ve kuv ve-i mâ ne vi ye si muz ma hil o - lur ve vic da ný te fes süh e der. Ve kâ i na týn ha di sa tý na e sir o lur. Her þe ye kar þý kor kak bir di len ci hük mü - ne dü þer. Ý ma nýn bu sýrr-ý ha ki ka ti ni ve da lâ le tin de bu deh þet li þe ka vet-i dün ye vi ye si ni Ri sâ le-i Nur yü - zer kat î hüc cet ler le is pat et ti ði ne bi na en, bu pek u - zun ha ki ka ti ký sa ke si yo ruz. A ca ba en zi ya de kuv ve-i mâ ne vi ye ye ve te sel li ye ve me ta ne te ih ti ya cý ný his set miþ bu a sýr da ki be þer, bu za man da o kuv ve-i mâ ne vi ye yi ve te sel lî yi ve sa a - de ti te min e den ve Ýs lâ mi yet ve i man da ki nok ta-i is - ti nad o lan ha ka ik-i i ma ni ye yi bý ra kýp, garp lý laþ mak ün va nýy la, Ýs lâ mi yet mil li ye tin den is ti fa de ye ri ne, bü - tün bü tün kuv ve-i mâ ne vi ye yi ký rýp ve te sel li yi mah - ve den ve me ta ne ti ni ký ran da lâ let ve se fa he te ve ya - lan cý po li ti ka ve si ya se te da yan mak, ne ka dar mas la - hat-ý be þe ri ye den ve men fa at-i in sa ni ye den u zak bir ha re ket ol du ðu nu, pek ya kýn bir za man da in ti ba ha gel miþ, baþ ta Ýs lâm o la rak, be þer his se de cek. Dün ya - nýn öm rü kal mýþ sa Kur ân ýn ha ka i ký na ya pý þa cak. Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 362; Hut be-i Þa mi ye, s. 76 LÛ GAT ÇE: maslahat-ý beþeriye: Ýnsanýn faydasýna olan þeyler. intibah: Uyanýklýk, hassasiyet. þimendifer: Demiryolu katarý, tren. ecram: Cansýz maddeler, yýldýzlar. zîr ü zeber: Paramparça. Alt üst, karma karýþýk, darmadaðýnýk. terakkiyat-ý beþeriye: Ýnsana âit yükseliþler, ilerlemeler. Gül kokulu Efendim (asm) Anlatmak istedim seni, naçiz dilim yetmedi Anlatýp, anlatýp durdum; anlatacak, bitmedi Sana olan hasretimiz hiçbir zaman dinmedi Âlemlere rahmetsin sen, þefaat et Efendim Gül dediler senin için, gül kokulu tenine Ümmetine ümit oldun, merhem sürdün derdine Yâran-adüv fark etmedi, güvendirdin kendine Ahalinin gözdesiydin, emin iydin Efendim Dâvâný tüm cihana ilân ettin, yýlmadýn Krallarýn, sultanlarýn mihnetinde kalmadýn Ayaðýna serdikleri nimetlere kanmadýn Kurdu, kuþu Yaratan ýn resûlüsün Efendim Merhametin, mahlûkatý çepeçevre kuþattý Þefkatini siyah, beyaz bütün ümmetin tattý Olmasaydýn bu âlemde, bu hâl bizden uzaktý Sýnýf farký gözetmeden, sevgi sundun Efendim Rabbim seni ne çok sevdi, sana Habibim dedi Beþer Ýslâm ý tanýsýn, senden duysun istedi Birçok nâdan gaflet etti, kýymetini bilmedi Ýnsanlýða yol gösterdin, rehber oldun Efendim Emredildiðin gibi, dümdüz, dosdoðru oldun Güzel ahlâký yaþamak, öðretmek için doðdun Mi'rac da, ümmetinin affýný diliyordun Kemâlâtýn zirvesinde halkedildin Efendim Kul olarak acý çektin, doyasýya yemedin Ne masuma, ne mücrime Neden, niçin? demedin Kabahati baðýþladýn, kat iyen çok görmedin Hulûku l-kur ân olarak, örnek oldun Efendim Taþ attýlar, baþ yardýlar; sana eza verdiler Muhabbet dolu ruhunun vüs atini sezdiler Sanemler savrulur diye, Hak yola girmediler Umman gibi ümidinle, hep çaðýrdýn Efendim Bazen zaman, senin için, âdetini deðiþtirdi Batacakken güneþ, döndü; namazýný yetiþtirdi Merkûbun Burak, Kâb-ý Kavseyn e eriþtirdi Rabbimizin rahmetiyle, gittin, geldin Efendim Ricâ ettin; elli vakti, beþ vakite indirttin Mevlâ mýzýn ikramýný ümmetine bildirdin Ýnsanlýða hitâbýn: Essalâtü i mâdüddîn Namaz dinin direðidir diyen sensin Efendim Namaz kýlan huzur buldu, bedenine nûr doldu Ýman etmenin ardýndan, salât ýmýz farz oldu Günün altýn beþ vaktinde, namazgâha duruldu Felâha sevk eden zikri, ezberlettin Efendim Ýslâm ile þereflenmek büyük bir haz, büyük nimet Rabbimize hamd-ü sena, dünyadayken verdi Cennet Ümmetinden olmak senin, bizler için bir izzet Mahzun kalplerin ümidi, þefî isin Efendim SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 C. Evvel 1432 Ru mî: 16 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Meslekî ve teknik eðitim farkýndalýðýnýn oluþturulmasý ve tercih edilir hale getirilmesi amaçlanýyor. Meslekî eðitim ataðý MEB, MESLEKÎ VE TEKNÝK EÐÝTÝM OKULLARI ÝÇÝN FAALÝYET RAPORLARI HAZIRLAYACAK. MÝL LÎ E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, top lum da mes le kî ve tek nik e ði tim a la nýn da far kýn da lýk o luþ tur mak, bu e ði ti mi da ha faz la ter cih e di lir ha le ge tir mek a ma cýy la her il de fa a li yet gös te ren mes le kî ve tek nik e ði tim o kul la rý nýn, 2 Ma yýs A ra lýk 2014 ta rih le ri ni kap sa yan fa a li yet prog ra mý ha zýr la ma sý ta li ma tý ver di. Ba kan Çu buk çu, Mes le kî Tek nik E ði tim Far kýn da lý ðý nýn O luþ tu rul ma sý ve Ter cih E di lir Ha le Ge ti ril me si ko nu lu ya yým la dýð ge nel ge de, mes le kî ve tek nik e ði ti min a ma cý nýn sa na yi, ta rým ve hiz met sek tör le rin de is tih dam i çin ih ti yaç du yu lan ni te lik li iþ gü cü nü sek tö rün ta lep le ri doð rul tu sun da ye tiþ tir mek ol du ðu nu be lirt ti. Çu buk çu, son yýl lar da ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cun da mes le kî ve tek nik or ta öð re ti min ge nel or ta öð re tim i çin de ki pa yý ný yüz de 28 den yüz de 45.6 ya yük sel di ði ni belirterek, mes le ki ve tek nik e ði ti min 2014 yý lýn da en az yüz de 50 ye çý ka rýl ma sý nýn he def len di ði ni ha týr lat tý. Çu buk çu, Tür ki ye de mes le kî ve tek nik e ði ti me ö nem ve ril me si, top lu mun bu e ði ti me dik ka ti nin çe kil me si, bu e ði ti min da ha ca zip ha le ge ti ril me si, or ta öð re tim çað nü fu su nun o kul laþ ma o ra ný nýn yük sel til me si ve o ra töð re tim i çin de mes le kî ve tek nik or ta öð re ti min pa yý nýn art tý rýl ma sý gi bi a maç lar la Ba kan lý ðý mýz ca baþ la tý lan ça lýþ ma lar sür dü rül mek te dir de di. Tür ki ye de ki iþ let me le rin, u lu sal ve u lus la r a ra sý pa zar lar da re ka bet e de bil me le ri i çin, kü re sel leþ me sü re cin de ki hýz lý tek no lo jik ge liþ me le ri an la ya bi len vu bu na u yum sað la yan ye tiþ miþ iþ gü cü ne ih ti ya cýn gi de rek art tý ðý ný be lir ten Çu buk çu, bu ih ti ya cýn kar þý lan ma sý nýn Tür ki ye nin ge le ce ði i çin zo run lu luk ol du ðu nu i fa de et ti. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Ýslâm üniversitesi Dün ya da ki fark lý ül ke ler den öð ren ci le rin o ku du ðu ve yi ne fark lý ül ke ler den ho ca la rýn ders ver di ði beþ Ýs lâ mî Ý lim ler Mer ke zi ol du ðu nu be lir ten Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, bun la rýn fark lý se bep ler le ve rim li ça lý þa maz du rum da ol du ðu nu söy lü yor. Bu na gö re, Mý sýr da ki Ez her Ü ni ver si te si 50 li yýl lar dan be ri se vi ye kay be der ken, Me di ne de ki Ýs lâm Ü ni ver si te si bel li dü þün ce ka lýp la rý na hap sol du ðu i çin ev ren sel din â li mi ye tiþ ti re mi yor; Ýs lâ ma bad da ki mer kez ge li þe me di; Ma lez ya da ki Ýs lâm Ü ni ver si te si, pro je yi baþ la tan Baþ ba kan hap se gir dik ten son ra ka li te si ni ko ru ya ma dý; Ý ran-kum da ki ü ni ver si te de bir mez he bin ha ki mi ye tin den do la yý tüm dün ya ya hi tap e de mi yor. Bu beþ i lim mer ke zi nin ba þa rý lý o la ma yýþ se bep le ri nin e ni ne bo yu na tah lil e dil me si lâ zým. A ma ilk ba kýþ ta, hep si i çin ge çer li o lan or tak se bep ler den bi ri ni, Be di üz za man ýn meþ ru ti yeti il mi ye ta bi riy le dik kat çek ti ði or ta mýn bu lun ma yý þý o la rak i fa de et mek müm kün gö rü nü yor. Bir di ðer çok ö nem li nok ta da, böy le ku rum la rýn si ya sî sar sýn tý ve çal kan tý lar dan et ki len me ye cek bir ze min ü ze rin de ko num lan dý rýl ma la rý. Bu ku rum lar da is tib da dýn il mî si de, si ya sî si de ol ma malý. Tam bir hür ri yet i çin de ça lý þmalýlar. Ni te kim bin yýl lýk geç mi þe sa hip Ez her in, Mý sýr da ki dar be ler ma ri fe tiy le dev let de ne ti mi ne a lýn ma sýn dan son ra a ðýr lýk, et kin lik ve i ti ba rý ný kay bet ti ði ni be lir te rek, ku ru mun es ki gü cü ne tek rar ka vu þa bil me si i çin es ki den ol du ðu gi bi yi ne ö zerk bir ya pý ya sa hip ký lýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan ses le rin yük sel me si, bu a çý dan il ginç. Gör mez in, Di ya net Vak fý 29 Ma yýs Ü ni ver si te si bün ye sin de ku ru la ca ðý ný bil dir di ði U lus la ra ra sý Ýs lâ mî Ý lim ler ve Din Bi lim le ri Fa kül te si nin ba þa rý lý o lup da ha kap sam lý bir ü ni ver si te ye dö nüþ me si a çý sýn dan da bu i ki nok ta çok ö nem li. Ya ni, bu fa kül te en baþ ta Di ya net in de hâ lâ kur tu la ma dý ðý res mî i de o lo ji ka lýp la rý na hap se dil me me li ve öz gür ce i lim-fi kir ü re te bil me li. Bu fa kül te, ilk na zar da, Sa id Nur sî nin bir a sýr ön ce gün de me ge ti rip, alt mýþ yýl ön ce yi ne o nun ta ra fýn dan u lus la ra ra sý bir viz yon la gün cel leþ ti ri len Med re se tüz zeh ra pro je si ni te dai et ti ri yor. Sul tan I I. Ab dül ha mid den Sul tan Re þad a, ilk dö nem cum hu ri yet yö ne ti ci le ri ne ve 1950 son ra sý nýn ik ti da rý na u za nan bir sil si le i çin de, fýr sat ve im kân bul du ðu her du rum da bu pro je i çin des tek ta le bin de bu lu nan Be di üz za man, son o la - ALES, 278 kiþi için yeniden yapýlacak rak Ba yar ve Men de res e yaz dý ðý bir mek tup ta Med re se tüz zeh ra nýn he def le ri ni þöy le sý ra lý yor: * Ýs lâm ka vim le ri ni, me se lâ A ra bis tan, Hin dis tan, Ý ran, Kaf kas, Tür kis tan da ki mil let le ri men fî ýrk çý lýk if sad et me sin. Ha ki kî, müs bet ve kud sî ve u mu mî mil li yet-i ha ki ki ye o lan Ýs lâ mi yet mil li ye ti i le Mü min ler an cak kar deþ tir (me a lin de ki) Kur ân ýn bir ka nun-u e sa sî si nin (te mel bir ka nu nu nun) tam in ki þa fý na maz har ol sun. * Fel se fe fü nu nu (fen le ri) i le u lûm-u di ni ye (di nî i lim ler) bir bi riy le ba rýþ sýn. * Av ru pa me de ni ye ti, Ýs lâ mi yet ha ka i kýy la (ha ki kat le riy le) tam mu sa lâ ha et sin (ba rýþ sýn). * A na do lu da ki ehl-i mek tep ve ehl-i med re se bir bi ri ne yar dým cý o la rak it ti fak et sin. (E mir dað Lâ hi ka sý, say fa lar da yer a lan mek tup.) Be di üz za man ýn ön ce lik le Müs lü man lar a ra sýn da ki kar deþ li ðin te sis ve tah ki mi ni e sas a lýr ken, fel se fe yi din le, Av ru pa me de ni ye ti ni Ýs lâ mýn ha ki kat le riy le ba rýþ týr ma yý he def ler a ra sý na koy ma sý, Di ya net in pro je sin de de ö nem le na zar-ý dik ka te a lýn ma sý ge re ken nok ta lar dan bi ri. Sa id Nur sî Med re se tüz zeh ra nýn ü ze ri ne bi na e di le ce ði te mel pren si bi vic da nýn zi ya sý o lan di nî i lim ler le ak lýn nu ru o lan mo dern fen le rin im ti zac et ti ril me si o la rak be lir le miþ ti. Di ya net in Ýs lâ mî Ý lim ler Fa kül te sin de mo dern fen le rin fel se fe, psi ko lo ji, sos yo lo ji gi bi sos yal bi lim ler kýs mý nýn o ku tul ma sý ön gö rül mek su re tiy le, bu mâ nâ nýn kýs men ta hak ku ku gün de me ge li yor. Ta bi î, di nî i lim ler le im ti zac et ti ri le bil di ði öl çü de... Pro je ye Ha yýr lý ve ba þa rý lý ol sun di yo ruz. Ölç me Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM), ha ta lý so ru ki tap çý ðý se be biy le A ka de mik Per so nel ve Li san süs tü E ði ti mi Gi riþ Sý na vý na (A LES) gi re me yen 278 a day i çin sý na výn 15 Ma yýs 2011 ta ri hin de tek rar la na ca ðý ný bil dir di. ÖSYM nin in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, ÖSYM Yö ne tim Ku ru lu ta ra fýn dan da ha ön ce du yu ru lan se bep ler den do la yý 2011-A LES Ýlk ba har Dö ne mi sý na vý na gi re me miþ o lan 278 a da yýn sý nav la rý nýn tek rar lan ma sý na ka rar ve ril di ði kay de dil di. A çýk la ma da, sý na výn 15 Ma yýs 2011 de ay ný sa at te ve ay ný sý nav mer kez le rin de ya pý la ca ðý be lir til di. An ka ra / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER ca ni as ya.com.tr U nu tu lan pro je ler Tür ki ye de bir þey ler ya pýl dýy sa bun lar an cak ön ce plan la ya rak ya pýl mýþ týr. E ko no mik ha - yat la il gi li plan lar ol du ðu gi bi, sos yal ve si ya sî ha yat la il gi li plan lar ya pan lar da var dýr. Bil has sa tek par ti dev rin de, e ko no mik plan lar dan zi ya de, sos yal ve si ya sî plan lar ya pýl dý ðý na þa hit o lun muþ - tur. Öy le ki, o dö nem de a lý nan ba zý ka rar lar la mil - le ti miz þo ka uð ra týl mýþ, o þok tan kur tul mak i çin bü yük gay ret ler sar fe dil miþ tir. Me se lâ, harf in ký lâ bý bu þok lar dan bi ri dir. Dev - rin i da re ci le rin ce, Kur ân al fa be si nin zor öð re ni - le bil di ði id di a sý or ta ya a týl mýþ ve Lâ tin al fa be si ne ge çil miþ tir. Bu na bir de Türk al fa be si de nil miþ ve genç ler yan lýþ bil gi ler le u yu tul muþ ve bü yü tül - müþ tür. Ne ti ce de, de de le ri mi zin yaz dý ðý mek tu bu, ki ta bý ve not la rý o ku ya maz ha le gel mi þiz. Dü þü - nün, Ýs tan bul Ü ni ver si te si nin gi riþ ka pý sýn da yer a lan ve bel ki de ba zý ec ne bi tu rist le rin da hi o ku ya - bil di ði lev ha yý, ya zý yý o yu maz ha le gel dik! Ha di biz ca hil ler o ku ya mý yo ruz, o ka pý nýn al týn dan ge - çen ve ü ni ver si te de gö rev ya pan pro fe sör ler den ka çý o lev ha yý, o ya zý yý, o hat tý o ku ya bi li yor? Bü tün bun la rýn ko nu muz la ne a lâ ka sý ol du ðu so ru la bi lir. Þöy le bir a lâ ka sý var ki, a sýl pro je ler top - lum ha ya týy la, sos yal ha yat la a lâ ka lý o lan lar dýr. E ko - no mik pro je ler, in san la rýn ha yat la rý ný sos yal pro je ler ka dar de rin den et ki le me ye bi lir. Bu nun la bir lik te e - ko no mik pro je ler de ge rek li dir. Her ik ti da rýn ve si ya set çi nin ken di si ne gö re pro je - le ri o la bi lir ve bu da i þin ta bi a tý ge re ði dir. Me se lâ Tür ki ye nin tek par ti dev ri nden kur tul ma sý na ve si - le o lan mer hum Ad nan Men de res bu pro je ci ler den bi ri dir. Mer hum Men de res in yap týk la rý na bu gün ba kýp da Bun lar da pro je mi? di yen ler çý ka bi lir. Fa - kat o pro je le ri, 60 yýl ön ce nin þart la rýy la de ðer len - dir mek ge rek mez mi? Ül ke mi zin ger çek ten ið ne ve ip lik e muh taç ol du ðu dö nem ler de ki lo met re ler ce yol yap mak, de niz ke na rýn da ki her il çe ye is ke le yap - mak, bu gün i çin en bü yük ha va li ma ný yap ma ya eþ - de ðer, bel ki de da ha ö nem li dir. Yi ne, de de le ri mi zin ve ba ba la rý mý zýn þa hit ol du ðu ü ze re; Ýs tan bul a bir Va tan Cad de si ni ka zan dýr - mak ve bu nu da CHP nin mu ha le fet dý þý mu ha le fet an la yý þý na rað men yap mak çok çok ö nem li dir. CHP li le rin ve Mil lî Þef in Bu ra ya u çak mý in di re - cek si niz? so ru su bu gün bi le dil den di le do laþ mak ta ve ko nu þul mak ta dýr. Bu ba kým dan, her pro je yi gü - nü nün þart la rýn da de ðer len dir mek ö nem li dir. Ay ný þe kil de hâ lâ bi ti ri le me yen GAP pro je si, tam an la - mýy la ha ya ta ge çe me yen ben zer pro je ler de çok ö - nem li pro je ler den dir. Ne re dey se ya rým as ra yak la - þan GAP pro je si nin hâ lâ bi ti ri le me miþ ol ma sý Tür - ki ye nin çö züm bul ma sý ge re ken bir so ru dur. E ko no mik ha yat tan zi ya de sos yal ha ya tý il gi len di - ren Av ru pa Bir li ði he def le ri de Tür ki ye i çin en ö - nem li pro je ler den bi ri dir. AB ü ye li ði ya da o ü ye li - ðin þart la rý na uy gun sos yal ve si ya sî ha yat se vi ye si Tür ki ye nin ih mal et me me si ge re ken he def ler dir. Bu ko nu da ki ih ma li mi zin fa tu ra sý ný ö dü yo ruz ve ma a le sef bu gi diþ le ö de me ye de de vam e de ce ðiz. Oy sa en az e ko no mik pro je ler ka dar bu pro je de ö - nem li dir ve ih mal e dil me me li dir. Bu nok ta da at tý ðý - mýz a dým la rýn is tik rar lý ol ma dý ðý da mey dan da. Bir ba ký yor su nuz o he de fe ki lit len miþ bir ül ke gö rün tü - sü ve ri li yor, bir ba ký yor su nuz o he def u nu tul muþ gö rün tü sü... Bu nok ta da ki is tik rar sýz lýk hem e ko no - mik hem de sos yal ha yat ta ye ni ya ra lar a çý yor. U mu yor ve te men ni e di yo ruz ki, pro je ler ha yal ký rýk lýk la rý i le son bul ma sýn. Ta biî ki a hi re ti ka zan - mak pro je si ni de hiç u nut ma ya lým... TÜRKÝYE Genç Ýþadamlarý Derneði (TÜGÝAD) Ankara Þube Baþkaný Barýþ Aydýn, AB nin 2014 yýlýnda baþlayacak yeni bütçe çalýþmalarýnda Türkiye nin üyeliðinin göz önünde tutulabilmesi için reformlarýn hýzlandýrýlmasý gerektiðini kaydetti. Aydýn, yaptýðý yazýlý açýklamada, AB nin Türkiye iliþkilerinin eskisi kadar gündemde olmadýðýna, son dönemde giderek daha da zayýfladýðýna dikkat çekti. Türkiye nin AB üyeliðinin küresel aktör olmasý açýsýndan çok önemli olduðunu belirten Aydýn, þunlarý ifade etti: Türkiye AB nin, AB de Türkiye nin geleceðinde önemli bir rol oynuyor. AB ile iliþkilerin saðlamlaþmasý, reformlarýn hýzlanmasý özellikle 2014 bütçesi için hazýrlanan AB için büyük önem taþýyor. AB nin 2014 yýlýnda baþlayacak yeni bütçe çalýþmalarýnda Türkiye nin üyeliðinin göz önünde tutulabilmesi için reformlar hýzlandýrýlmalýdýr. Tüm siyasi partilere ekonomik alandaki reformlar kadar AB alanýndaki reformlar konusunda da birlik olma çaðrýsý yapan Aydýn, seçimler sonucu oluþacak siyasi iradenin partiler üstü bir anlayýþla reform sürecini canlandýrmasý gerektiðini belirtti. Ankara / aa Reformlar hýzlandýrýlmalý BDP li vekilden provokatif sözler nvan DA BDP tarafýndan demokratik çözüm adý altýnda kurulan çadýrýn kaldýrýlmasýna tepki gösteren BDP nin desteklediði baðýmsýz milletvekili adayý Özdal Üçer, Gün, direnme günüdür, Kürt halkýnýn artýk silaha sarýlmaktan baþka çaresi kalmayacak dedi. Alýnan bilgiye göre, Bahcivan Mahallesi ndeki Ahmed-i Hani Parký nda BDP lilerce demokratik çözüm adý altýnda kurulan çadýrýn, bir süre önce Emniyet Müdürlüðü ekiplerince kaldýrýlmasýný protesto eden bir grup, önceki gün yürüyüþ yapmak istedi. Polisin, Cumhuriyet Caddesi nde toplanan grubun yürüyüþüne izin vermemesi üzerine, Emniyet Müdürlüðü yetkilileri ile BDP nin desteklediði baðýmsýz milletvekili adayý Özdal Üçer arasýnda ilginç diyalog yaþandý. Polis kamerasýna yansýyan diyalogda, yürüyüþe izin verilmemesine ve çadýrýn kaldýrýlmasýna tepki gösteren 23. Dönem BDP Van Milletvekili Üçer, bir süre önce kaldýrýlan çadýrýn kimseye zararý olmadýðýný belirterek, yeniden kuracaklarýný ifade etti. Çadýrda namaz kýlýnýp dua edildiðini öne süren Üçer e, emniyet yetkilisi, çadýrda 10 gün önce molotofkokteyli ele geçirildiðini, bunlarýn iþ yerlerine ve polislere atýldýðýný hatýrlattý. Bunun üzerine sinirlenen Üçer, Var mý bundan rahatsýz olan gidip soralým. Biz halkýn temsilcisiyiz. Þov yapmýyoruz. Bu çevik kuvvet buradan çýksýn. Ben sana açýk söyleyeyim, biz silahlanacaðýz. Silahlara sarýlacaðýz. Baþka çaremiz yok, bizi silahlara sarýlmaya mecbur kýlýyorsunuz. Vallahi, billahi öyle olacak. Gittiðiniz her yerde sýkýntý yaþayacaksýnýz ifadesini kullandý. Van / aa YGS DE sý na vý ge çer li sa yý lan 1 mil yon 648 bin 240 a day dan, 38 bin 269 u sý fýr al dý. Ölç me Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM), 27 Mart 2011 ta ri hin de ya pý lan Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý nýn (2011- YGS) so nuç la rý ný in ter net si te sin den a çýk - la dý. So nuç la ra gö re, YGS de sý na vý ge çer li sa yý lan 1 mil yon 648 bin 240 a day dan, 38 bin 269 u sý fýr al dý. Ma te ma tik tes tin de 40 so ru nun tü mü nü doð ru ce vap la yan a day sa yý sý 1805 o la rak be lir len di. Bü tün pu an tür le rin de 2011-YGS Tür ki ye Bi rin ci si An - ka ra Fen Li se si nden Mah mut Bi lal Do ðan ol du YGS de en ba þa rý lý il Ya lo va o la - rak be lir len di. A day lar sý nav so nuç la rý ný nuc.osym.gov.tr in ter net ad re sin - den T.C. kim lik nu ma ra la rý ve þif re le ri i le öð re ne bi le cek ler. Ge çen yýl ol du ðu gi bi, 2011-YGS Sý nav So nuç Bel ge si ba sýl ma ya - cak ve a day la rýn ad res le ri ne gön de ril me ye - cek LYS baþ vu ru la rý 29 Ni san i le 6 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da a lý na cak. BÝ RÝN CÝ BAÞ ÞEHÝRDEN 2011-YGS de bü tün pu an tür le rin de Tür ki ye Bi rin ci si An ka ra Fen Li se sin den Mah mut Bi lal Do ðan ol du. Sý nav da, YGS1 ve YGS2 pu an tür le rin de i kin ci li ði Kýr þe hir Prof. Dr. Ýl han Ký lý çöz lü Fen Li se sin den Mu rat Ka an Er dal, Ö zel Bah çe þe hir Fen ve Tek no lo ji Li se sin den Meh met can Tü tün - cü, Ö zel Burç Öz gö ren Fen Li se sin den Sel - çuk Er de vir, Tur gut lu Ha lil Ka le Fen Li se - sin den E ren Yal çýn pay laþ tý. YGS3, YGS4, YGS5 ve YGS6 pu an tür le rin de i kin ci, Ö zel Ya man lar A na do lu Li se sin den De niz Çað - lýn ol du. YGS4 pu an tü rün de i kin ci li ði, Ö - zel Bah çe þe hir Fen ve Tek no lo ji Li se sin den Ar da Çý nar i le Kay se ri Fen Li se sin den Ay þe Er toy pay laþ tý. YGS3, YGS5 ve YGS6 pu an tür le rin de ü çün cü lü ðü A da na Fen Li se sin - den Za fer Ba þý bü yük ka zan dý. MHP, ye ni a day gös ter me ye cek nmhp Ge nel Sek re te ri Ci han Pa ça cý, ka set o la yý nýn ar dýn dan is ti fa e den A da na ve Kýr þe hir 1. sý ra mil let ve - ki li a day la rý nýn ye ri ne ye ni i sim le rin YSK ya bil di ril me - ye ce ði ni söy le di. MHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý Re - cai Yýl dý rým i le Me tin Ço ba noð lu, Ge nel Baþ kan Bah - çe li nin ta li ma tý ü ze ri ne, gö rev le rin den ve mil let ve ki li a day lý ðýn dan is ti fa et ti. MHP Ge nel Mer ke zi nden ya - pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Yýl dý rým i le Ço ba noð lu nun Ge nel Baþ kan Bah çe li nin is te ði ü ze ri ne, ge nel baþ kan yar dým cý lý ðý ve mil let ve ki li a day lý ðýn dan is ti fa et tik le ri bil di ril di. MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li de Biz ka set si ya se ti ne i ti bar et mi yo ruz de di. Bah çe li, Yýl dý - rým i le Ço ba noð lu na a it ol du ðu id di a e di len gö rün tü - le rin uy gun suz ol du ðu nu i fa de e de rek, Bu o lay ay rý - ca par ti miz i çe ri sin de so ruþ tu ru la cak týr de di. MHP Ge nel Sek re te ri Ci han Pa ça cý da ka set o la yý nýn ar dýn - dan is ti fa e den A da na ve Kýr þe hir 1. sý ra mil let ve ki li a - day la rý nýn ye ri ne ye ni i sim le rin YSK ya bil di ril me ye ce - ði ni söy le di. Pa ça cý, ya sa ya gö re is ti fa e den le rin ye ri ne ye ni i sim bil dir me ye cek le ri ni be lir te rek, Sý ra la ma da ki di ðer ar ka daþ la rý mýz, is ti fa e den le rin ye ri ne kay dý rý la - cak lar de di. An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý da MHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý Re cai Yýl dý rým i le Me tin Ço ba noð lu na a it ol du ðu id di a e di len gö rün tü ler le il gi li o la rak, Ö zel ha ya týn giz li li ði ni ih lâl ge rek çe siy le so - ruþ tur ma baþ lat tý. An ka ra / a a Can: Ku rum lar top lu mu et ki le di nanayasa Mah ke me si es ki Ra por tö rü Doç. Dr. Os - man Can, Tür ki ye de ki ku rum la rýn top lum ü ze rin de is te dik le ri gi bi ta sar ruf ta bu lu na bil di ði ni söy le di. Muð - la nýn Bod rum il çe sin de Bod rum De mok ra tik Dü þün ce Plat for mu ve Ye ni A na ya sa Plat for mu ta ra fýn dan, Ka - tý lýn Ta lep E din A na ya sa mý zý Bir lik te Ya pa lým ad lý pa - nel dü zen len di. Bod rum Be le di ye si Nu rol Kül tür Mer - ke zi Sa lo nun da dü zen le nen pa nel da ko nu þan, Doç. Dr. Os man Can, ku rum la rýn a na ya sa da dü zen len miþ o lan ku rum lar ol du ðu na i þa ret et ti. Can, Fa kat o ku - rum lar ver dik le ri ka rar lar i le si zin ha ya tý ný zý ze hir e de - bi li yor, ya da si zin öz gür lük a la ný ný zý ge niþ le te bi li yor. Tür ki ye de bu top rak la rýn a þa ðý yu ka rý yüz yýl lýk si ya si ta ri hi ne bak tý ðý mýz za man ku rum sal ha ri ta nýn or ta ya çý kar dý ðý öz gür lük süz lük pra tik le ri gi bi ça lýþ mýþ týr. Bu ku rum lar top lum lar ü ze rin de is te dik le ri gi bi ta sar ruf ta bu lu na bil miþ tir de di. Muð la / a a Eðitim Sen mitingine 3 yýl hapis talebi nankara Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, E ði tim Sen in 17 Ni san 2010 da An ka ra da, De mok ra tik, ka mu sal, ni te lik li e ði tim; ör güt lü, gü ven ce li ça lýþ ma hak ký ta - le biy le dü zen le di ði mi ting ne de niy le, ço ðun lu ðu nu KESK ü ye le ri nin o luþ tur du ðu 42 ki þi hak kýn da dâ vâ aç tý. Sa nýk la rýn, 2911 sa yý lý Top lan tý ve Gös te ri Yü - rü yüþ le ri Ya sa sý na mu ha le fet et ti ði sa vu nu la rak, 3 er yý la ka dar ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma la rý is ten di. Ýd di - a na me de, es ki KESK Ge nel Baþ ka ný Sa mi Ev ren ve E ði tim Sen Ge nel Baþ ka ný Zü bey de Ký lýç ýn da a ra - sýn da bu lun du ðu, ço ðu KESK ü ye si 42 ki þi nin 1 yýl 6 þar ay dan 3 er yý la ka dar ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma - sý ta le bin de bu lu nul du. An ka ra / a a Tartýþmalý YGS nin sonuçlarý açýklandý 38 BÝN 269 ADAYIN SIFIR ÇEKTÝÐÝ SINAVDA, MATEMATÝK TESTÝNÝN TAMAMINI DOÐRU CEVAPLAYANLARIN SAYISI 1805 OLARAK BELÝRLENDÝ. EN BAÞARILI ÝL YALOVA OLDU. LYS BAÞVURULARI BUGÜN BAÞLAYACAK. BAÞ SAV CI LIK TAN ÞÝF RE A ÇIK LA MA SI ANKARA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, YGS de ki þif - re skan da lýy la il gi li in ce le me si ni ta mam la dý. 1 mil yon 700 bin a da ya a it ce vap a nah tar la rý nýn in ce len di ði ni be lir ten Sav cý lýk, sý nav so nuç la rý nýn a çýk la na bi le ce ði ne ka rar ver di. Baþ sav cý lýk tan ya pý lan a çýk la ma da, 27 Mart ta ya pý lan YGS ye i - liþ kin ger çek leþ ti ri len so ruþ tur ma da, ge li nen a - þa ma i le il gi li 26 Ni san da a çýk la ma ya pýl dý ðý ha - týr la týl dý. A çýk la ma da, 2011 yý lý YGS sý na vý na gi ren a day la ra a it yak la þýk 1 mil yon 700 bin a da ya a it ce vap a nah tar la rý i le tam pu an ya pan la ra a it so - ru ki tap çýk la rý nýn bi lir ki þi ler ma ri fe ti i le ya pý lan in ce le me si nin ta mam lan dý ðý kay de dil di. SÜ REÇ ÖSYM NÝN TA SAR RU FUN DA SINAV so nuç la rý nýn de ðer len - di ril me si ve a çýk lan ma sý hu su - su nun i se i da ri iþ lem ol du ðu ve bu du ru mun ÖSYM Baþ - kan lý ðý nýn ta sar ru fun da bu - lun du ðu nun, da ha ön ce ki ba - sýn a çýk la ma la rýn da yer al dý ðý ha týr la tý lan a çýk la ma da, Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý mýz ta ra fýn dan a çýk la ma da be lir til - di ði ü ze re so ruþ tur ma ta - mam lan dý ðýn da ka rar ka mu o - yu na a çýk la na cak týr de nil di. EN BA ÞA RI LI ÝL YA LO VA 2011 Yük se köð re tim Ge çiþ Sý na vý (YGS) so - nuç la rý na gö re Ya lo va en ba þa rý lý il o lur ken, Hak ka ri en ba þa rý sýz il ol du YGS so nuç la rý - na i liþ kin ÖSYM nin in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma da, sý nav da, pu a na gö re en ba þa rý lý ve en ba þa rý sýz il le re i liþ kin bil gi le re de yer ve ril di. Sý nav so nuç la rý na gö re, en ba þa rý lý il ler sý ra la - ma sýn da bi rin ci sý ra da Ya lo va yer al dý. Ya lo va yý sý ra sýy la Kýr þe hir, Kay se ri, Ay dýn, An ka ra, An tal - ya, De niz li, Nev þe hir, Mer sin ve Kýrk la re li ta kip et ti. YGS-1 pu an tü rün de en ba þa rý lý il ler a ra sýn - da sý ra sýy la Ya lo va, An ka ra, Kay se ri, An tal ya, Ay dýn, Kýrk la re li, De niz li, Bur dur, Es ki þe hir ve Kýr þe hir; YGS-2 pu an tü rün de Ya lo va, An ka ra, Kay se ri, Kýrk la re li, An tal ya, Ay dýn, Es ki þe hir, Bur dur, De niz li ve Ka ra bük; YGS-3 pu an tü rün - de Kýr þe hir, Ya lo va, Ay dýn, Kay se ri, Nev þe hir, An tal ya, De niz li, Mer sin, Ki lis ve U þak; YGS-4 pu an tü rün de Kýr þe hir, Ya lo va, Nev þe hir, Ay dýn, Kay se ri, De niz li, Ki lis, An tal ya, U þak ve Ka ra - man, YGS-5 pu an tü rün de Ya lo va, Kýr þe hir, Ay - dýn, Kay se ri, An tal ya, An ka ra, De niz li, Nev þe hir, Mer sin ve U þak; YGS-6 pu an tü rün de i se Ya lo - va, Kay se ri, An ka ra, Ay dýn, An tal ya, Kýr þe hir, De niz li, Mer sin, Bur dur ve Kýrk la re li yer al dý. TAR TI ÞI LAN MA TE MA TÝK TES TÝ ÖSYM ta ra fýn dan 27 Mart ta ya pý lan YGS de Ma te ma tik tes tin de top lam 30 bin 633 a day, 35 ve üs tün de doð ru ce vap yap tý. A day lar dan 38 bin 269 u nun pu an la rý 0,5 ten kü çük ol du ðu i çin he sap la na ma dý. Sý fýr pu an a lan la rýn sa yý sý ge - çen yýl 14 bin 156 o la rak be lir len miþ ti. Þif re id di a - la rý nýn en faz la tar tý þýl dý ðý Ma te ma tik tes tin de kaç ki þi nin, kaç so ru yu doð ru ya nýt la dý ðý na da a - çýk la ma da yer ve ril di. Bu na gö re, 2011 YGS de Ma te ma tik tes tin de ki 40 so ru nun ta ma mý ný doð ru bi len a day sa yý sý 1805 o la rak be lir len di. 3 bin 261 a day 39 so ru yu, 4 bin 607 a day 38 so ru - yu, 5 bin 677 a day 37 so ru yu, 7 bin 58 ki þi 36 so - ru yu, 8 bin 225 ki þi 35 so ru yu doð ru ya nýt la dý. Böy le ce 35 ve üs tün de so ru yu doð ru cevaplayan a day sa yý sý top lam 30 bin 633 ol du. Ge çen yýl ya - pý lan YGS de Ma te ma tik tes tin de 40 so ru yu 2 bin 141 a day doð ru cevaplamýþtý. An ka ra / a a YGS Türkiye Birincisi Ankara Fen Lisesi'nden Mahmut Bilal Doðan oldu. FO TOÐ RAF: AA KKTC NÝN 1. Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk - taþ, Kýb rýs me se le si nin E no sis ca na va rý nýn çe ne le rin a ra sýn dan es ki baþ ba kan lar dan mer hum Ad nan Men de res ve es ki dý þiþ le ri ba kan la rýn dan mer hum Fa - tin Rüþ tü Zor lu za ma nýn da kur ta rýl dý ðý ný be lir te rek, Es - ki den be ri ben bun la ra kar þý bi zim bir vic dan bor cu muz var dýr di ye dü þü nü rüm de di. Denk taþ, yap tý ðý a çýk la ma - da, Kýb rýs Ba rýþ Ha re kâ tý dö - ne mi nin Baþ ba kan Yar dým cý - sý, es ki Baþ ba kan lar dan mer - hum Nec med din Er ba kan ýn a dý nýn KKTC de bir me kâ na ve ri le rek ya þa týl ma sý ta le bi - nin gü zel bir dü þün ce ol du - ðu nu be lir te rek, Bu bir ek - sik lik ti de di. Denk taþ, 20 Tem muz 1974 Kýb rýs Ba rýþ Ha re ka tý dö ne mi nin Baþ ba - ka ný mer hum Bü lent E ce - vit in a dý nýn KKTC de bir çok ye re ve ril di ði ne ve hey ke li nin bu lun du ðu na i þa ret e de rek, Sa yýn Er ba - kan ýn da ay ný þe kil de yad e dil me si gü zel bir dü þün ce dir. Ýn þal lah bu nu be le di ye le ri - miz ve ya il gi li ma kam - lar e le a lýr ve ya par di ye ko nuþ tu. Es ki baþ ba kan lar dan Ad nan Men de res ve es ki dý þiþ - le ri ba kan la rýn dan Fa tin Rüþ tü Zor lu nun i sim le ri - nin bir me kâ na ve ril - me miþ ol ma sý nýn da ek sik lik ol du ðu nu söy le ye rek þöy le de vam et ti: Kýb - rýs me se le si E no sis ca na va rý nýn çe ne le ri a ra - sýn dan na sýl kur ta rýl mýþ týr? Men de res ve Zor lu za ma - nýn da kur ta rýl mýþ týr. Es ki den be ri ben bun la ra kar þý bi zim bir vic dan bor cu muz var dýr di ye dü þü nü rüm. Kýb rýs Türk le ri nin Men de res ve Zor lu yu da u nut - ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Denk taþ, Kýb rýs me se le si, on la - rýn tu tu mu, du ru mu sa ye sin de 1960 an laþ ma la rý na ge le bil miþ ve bað lan mýþ týr. Her ke si rah met le a ný yo ruz. Ha yat ta o lan la ra u zun ö mür ler, bah ti yar lýk di li yo ruz de di. Lef ko þa / a a Merhum Adnan Menderes Merhum F. Rüþtü Zorlu TÜGÝAD Ankara Þb. Bþk. Barýþ Aydýn Menderes ve Zorlu ya vicdan borcumuz var KKTC 1. Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ

5 Y HA BER 5 SU RÝ YE SI NIRIN DA A LAR M SURÝYE DE GERÝLÝM TIRMANIRKEN, TÜRKÝYE MUHTEMEL BÝR GÖÇ DALGASINA HAZIRLIK- SIZ YAKALANMAMAK ÝÇÝN, SINIR ÝLLERÝNDE ÖZEL EKÝPLERÝ HAREKETE GEÇÝRDÝ. SU RÝ YE DE gün geç tik çe ar tan þid det o lay la rý ný ya kýn dan ta kip e den Tür ki ye, muh te mel bir göç dal ga sý na kar þý ön lem a lý yor. Þan lý ur fa ve Mar din va li lik le ri bün ye sin de o luþ tu ru lan e kip ler, muh te mel bir göç dal ga sý na kar þý yap ma la rý ge re ken ça lýþ ma lar ko nu sun da u ya rýl dý. Ký zý lay ve ben ze ri yar dým ku ru luþ la rý nýn de po la rýn da ki mal ze me ler göz den ge çi ril di. Muh te mel ça dýr þe hir ler i çin yer tesbi ti ça lýþ ma la rý ya pýl dý yý lýn da Ku zey I rak tan Tür ki ye ye ya þa nan gö çün bir ben ze ri nin ger çek leþ me ih ti ma li ni göz ö nün de bu lun du ran Tür ki ye, þim di den ted bir al ma ya baþ la dý. A rap ül ke le rin de ya þa nan ger gin lik le rin Su ri ye ye sýç ra ma sý nýn ar dýn dan Tür ki ye, bu ül ke de ki ge liþ me le ri ya kýn ta ki be al dý. Bir yet ki li, Su ri ye de ki bir çok a i le nin ya ký ný nýn Mar din ve Þan lý ur fa da ya þa dý ðý ný be lir te rek, Ge le cek le ri en ya kýn yer bu ra lar dýr de di. Diyarbakýr / ci han A LI NAN TED BÝR LER SU RÝYE DEN ge le cek bir göç dal ga sý i - çin bu il ler de muh te mel gö çün ya þa - na bi le ce ði a lan lar be lir len di. Sý nýr dan ge çiþ ya pa cak o lan la rýn ön ce sað lýk kon tro lün den ge çi ril me si ka rar laþ tý rýl - dý. Sað lýk kon tro lü i çin bel li böl ge le re sey yar mu a ye ne is tas yon la rý ku ru la - cak. Aþ ev le ri nin ya ný sý ra, ö zel lik le ço - cuk la rýn sað lýk lý ge li þi mi i çin ge rek li o - lan gý da mad de le ri nin te mi ni i çin pi ya - sa a raþ týr ma sý ya pýl dý. Muh te mel göç le Tür ki ye ye ge le cek o lan Su ri ye li le rin lis - te si tu tu la rak Bir leþ miþ Mil let ler e bil - di ri le cek. I rak ýn dev rik li de ri Sad dam Hü se yin in Ha lep çe kat li â mýn dan son - ra Tür ki ye ye ge len Peþ mer ge ler i çin bir çok nok ta da ça dýr þe hir ler ku rul muþ ve yýl lar ca bun la rýn ih ti yaç la rý kar þý lan - mýþ tý. Su ri ye den de böy le si bir göç ol - ma sý du ru mun da Tür ki ye ha zýr lýk sýz ya ka lan mak is te mi yor. Baþ sav cý a day la rý Gül ün ö nün de GÖ REV sü re si 21 Ma yýs 2011 de so na e re cek Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ab dur rah man Yal çýn ka ya nýn ye ri ne Yar gý tay Bü yük Ge nel Ku ru lun da a day be lir le me se çi mi ya pýl dý. Se çim so nu cun da Yar gý tay 6. Ce za Da i re si Ü ye si Ha san Er bil 283, 6. Ce za Da i re si Baþ ka ný Ce lal Al tun kay nak 139, Yar gý tay 3. Ce za Da i re si Ü ye si Er dal Gök çen 130, Yar gý tay 3. Ce za Da i re si Ü ye si Hak ký Ma nav 126 ve 12. Hu kuk Da i re si Ü ye si Lüt fi Tom ba loð lu da 10 oy al dý. Se çim de, 2 boþ, bir de ge çer siz oy çýk tý. Se çim so nu cu, dün Yar gý tay Bi rin ci Baþ kan lý ðýn ca sý ra lý lis te ha lin de Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e su nul du. Cum hur baþ ka ný Gül, 15 gün i çin de gös te ri len a day lar dan bi ri ni Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý o la rak se çe cek. Gül, sý ra la ya ma ve al dýk la rý oy mik ta rý na bak ma dan su nu lan beþ a day dan bi ri ni Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý o la rak se çe bi li yor. Ye ni se çi le cek Baþ sav cý, yaþ had din den e mek li ye ay rýl maz sa 4 yýl gö rev ya pa cak. An ka ra / a a 24. Dönem Milletvekili Seçimleri için 10 Mayýs-12 Haziran arasýnda gümrük kapýlarýnda oy kullanabilecek. Gümrüklerde oy kullanýmý 10 Mayýs ta YURT DI ÞI Seç men Kü tü ðü ne ka yýt lý Türk va tan daþ la rý, 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý la cak 24. Dö nem Mil let ve ki li Se çim le ri i çin 10 Ma yýs-12 Ha zi ran a ra sýn da güm rük ka pý la rýn da oy kul la na bi le cek. Baþ ba kan lýk Yurt dý þý Türk ler ve Ak ra ba Top lu luk lar Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, oy ver me iþ le mi nin 12 Ha zi ran gü nü sa at a ka dar de vam e de ce ði bil di ril di. A çýk la ma da, seç men ler den Tür ki ye Cum hu ri ye ti pa sa por tu dý þýn da her han gi bir kim lik bel ge si nin ka bul e dil me ye ce ði vur gu lan dý. Söz ko nu su a çýk la ma ya gö re, va tan daþ la rýn oy kul la na bil me le ri i çin dik kat et me si ge re ken hu sus lar þun lar: Yurt dý þý Seç men Kü tü ðü ne ka yýt lý ol ma la rý (Va tan daþ lar, Yurt dý þý Seç men Kü tü ðü ne Ka yýt lý o lup ol ma dýk la rý ný Yük sek Se çim Ku ru lu nun web si te si Yurt dý þý Seç men Sor gu la ma bö lü mü nü kul la na rak kon trol e de bi le cek). Tür ki ye Cum hu ri ye ti Pa sa port la rý ný San dýk Ku ru lu na tev di et me le ri. Pa sa port la rýn da ül ke ye GÝ RÝÞ ve ya ül ke den ÇI KIÞ yap týk la rý ný gös te ren dam ga la rýn bu lun ma sý ge re ki yor. Oy ver me iþ le mi ta mam lan dýk tan son ra San dýk Ku ru lu Baþ ka ný pa sa por tun il gi li ye ri ne OY KUL LAN MIÞ TIR dam ga sý vu ra cak.va tan daþ la rýn 24 Sa at oy kul la na bi le cek le ri güm rük ka pý la rý þun lar: Gür bu lak, Sarp, Ka pý ku le, Ha bur, Ýp sa la, Ham za bey li, Cil ve gö zü, De re köy Ka ra yo lu güm rük ka pý la rý; Þa kir pa þa, E sen bo ða, An tal ya, Es ki þe hir, Ga zi an tep, Ha tay, A ta türk, Sa bi ha Gök çen, Ad nan Men de res, Er ki let, Da la man, Bod rum-mi las-gül lük, Sam sun, Trab zon Ha va Li ma ný güm rük ka pý la rý; Ku þa da sý, Çeþ me, De niz Li ma ný güm rük ka pý la rý. Ta þu cu De niz Li ma nýn da, oy kul lan ma iþ le mi nin sa at ve a ra sýn da ya pý la ca ðý be lir til di. An ka ra / a a DP nin Bos tan cý Gre en Park O tel de dü zen le nen mil let ve ki li a day ta ný tým tö re nin de Ge nel Baþ kan Zeybek, Ýs tan bul mil let ve ki li a day la rý ný ta ný ta rak fo toð raf çek tir di. DP, Ýstanbul adaylarýný tanýttý ÝSTANBUL ADAYLARINI TANITAN ZEYBEK: KALKINMAYI TABANDAN BAÞLATACAÐÝZ. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Tür ki ye de or ta di re ðin yok e dil di ði ni, ik ti da ra gel me le ri ha lin de kal kýn ma yý ta ban dan baþ la ta cak la rý ný söy le di. DP nin Bos tan cý Gre en Park O tel de dü zen le nen mil let ve ki li a day ta ný tým tö re ni ne mil let ve ki li a day la rý ve ya kýn la rý nýn ya ný sý ra DP Ýl Yö ne tim Ku ru lu ü ye si Re cep Taþ cý da ka týl dý. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn a çýk la dý ðý Çýl gýn Pro je: Ka nal Ýs tan bul a de ði nen Zey bek, Tür ki ye de in san la rýn u yu tul du ðu nu, u yuþ tu rul du ðu nu savundu. Zey bek, þöy le de vam et ti: Ken di si bir çýl gýn pro je o lan Re cep Tay yip Er do ðan, bir u cu be pro je yi or ta ya a tý yor ve top lum bu nu cid di ye a lý yor. Dün, bu gün bü tün te le viz yon lar da bir ma sal a le mi ve ma sa lým sý re sim ler ya yýn la ný yor. Çýl gýn pro je di yor lar, top lu mu me ra ka so ku yor lar. Son ra or ta ya bir u cu be çý ký yor ve bu cid di ye a lý ný yor. Ýn san lar te le viz yon la ra çý ký yor lar. Za ten e le ge çi ril miþ, sin di ril miþ, kor ku tul muþ, ký pýr da ya maz ha le ge ti ril miþ ge niþ ba sýn ya yýn or gan la rý mýz ne ya pa cak lar dý? He men bir ta kým in san lar çað rý lý yor ve san ki bu pro je baþ la mýþ ve bit me ye yak laþ mýþ da i yi mi, kö tü mü tar týþ ma sý ya pý lý yor. Zey bek, Re cep Tay yip Er do ðan ýn Ýs tan bul Be le di ye Baþ ka ný i ken Ýs tan bul bun dan da ha faz la nü fu su kal dý ra maz, vi ze ko ya lým. Ýs tan bul a vi ze siz kim se ge lip yer le þe me sin de di ði ni ha týr la ta rak, San ki o nu di yen o de ðil miþ. Za ten o de ðil di, o bir baþ ka a dam dý. O, o dö nem de Ba tý ku lü bü de yip, A me ri ka ya að zý na ge len her þe yi söy le yen, Ba tý em per ya liz min den bah se den bir in san dý. Þim di ne ol du, dö nüþ tü rül dü ve bu ha le ge ti ril di. O za man yap tý ðý buy du, þim di yap tý ðý bu. Çün kü bu baþ ka bir in san, bu e le ge çi ril miþ bir in san þek lin de ko nuþ tu. Er do ðan ýn Ýs tan bul a i ki þe hir ku ra ca ðý na i liþ kin söz le ri ni de e leþ ti ren Zey bek, Bu nu ya par sa Ýs tan bul un nü fu su 30 mil yon o lur. O za man na sýl in san lar ha re ket e de cek, bir bi ri ne çarp ma dan na sýl so kak lar da yü rü ye cek ve na sýl ta þý ya cak bu yü kü bu þe hir? Do la yý sýy la i þin cid di ye ti yok, çýl gýn pro je fa lan yok diye konuþtu. Zey bek, da ha son ra Ýs tan bul mil let ve ki li a day la rý ný ta ný ta rak fo toð raf çek tir di. Hollanda da uzun yýllardýr oturma izni almak için büyük mücadele veren Üznük Ailesi, Türkiye ile AB arasýnda imzalanan 1973 tarihli Ankara Anlaþmasýna dayanarak açtýklarý davayý kazandý. Beþir Üznük ve eþi Ayþe Üznük, mahkemenin verdiði karardan sonra mutlu olduklarýný belirterek ilk fýrsatta uzun zamandýr görmedikleri Türkiye ye gideceklerini söylediler. FO TOÐ RAF: A A Bir vi ze za fe ri da ha HOL LAN DA DA o tur ma iz ni i çin mü ca de le e den Türk a i le si, An ka ra An laþ ma sý na da ya na rak aç tý ðý dâ vâ yý ka zan dý. Ams ter dam da 22 yýl dýr res mî o tur ma iz ni ol ma dan ya þa yan Be þir Üz nük ve ço cuk la rý, þim di i ka met iz ni al ma nýn se vin ci ni ya þý yor. An ka ra An laþ ma sý nýn Türk le re ge niþ hak lar ta ný dý ðý ný be lir ten Üz nük ün a vu ka tý Bir sen A nýk, An laþ ma, en baþ ta iþ yap mak ü ze re Av ru pa ya ge le cek Türk le re þart sýz 3 ay lýk tu rist vi ze si ve ril me si ni ön gö rü yor. Bu nun ya nýn da baþ ka hak lar da i çe ri yor de di. Hol lan da da iþ ye ri bu lu nan mü vek ki li i çin bu nok ta dan ha re ket le Ams ter dam Mah ke me sin de dâ vâ aç týk la rý ný kay de den A nýk, Mah ke me so nuç ta bi zi hak lý bu la rak, 20 Ni san da mü vek ki lim ve a i le si ne o tur ma iz ni ve ril me si ne hük met ti di ye ko nuþ tu. A nýk, ka za ný lan em sal ni te li ðin de dâ vâ lar ol du ðu nu ve bu son ka ra rýn ben zer du rum da o lan çok sa yý da Türk i çin son de re ce ö nem li ol du ðu nu söy le di. Amsterdam / a a ÜL KE MÝ ÇOK ÖZ LE DÝM HOL LAN DA YA 1989 yý lýn da tu rist vi ze siy le gel di ði ni ve da - ha son ra bu ra da kal ma ya de - vam et ti ði ni be lir ten Be þir Üz - nük de mah ke me nin ver di ði ka rar la bir lik te ev le rin de bay - ram ha va sý nýn ha kim ol du ðu - nu i fa de et ti. Üz nük, 22 yýl dýr va tan has re ti çek ti ði ni be lir - te rek, An ne ve ba ba mýn ce - na ze le ri ne bi le gi de me dim. Res mi o tur ma iz ni ni a lýr al - maz ilk i þim a i le me bir ev a - yar la mak o la cak. Çün kü bu ra - da kay dým ol ma dý ðý i çin ev tu - ta mý yo rum. Baþ ka la rý ü ze rin - den ev ki ra lý yo rum. Bu nu ger - çek leþ tir dik ten son ra da ilk fýr sat ta Tür ki ye ye git mek is - ti yo rum. Ül ke mi çok öz le dim. Bur num da tü tü yor de di. MERKEZ SAÐIN TEK ADRESÝ, DP DE MOK RAT Par ti (DP) Kü tah ya Mil let ve ki li A da yý Ser vet Bil gin, A þýn da iþ siz li ðin de ya sak sýz ve de mok rat Tür ki ye nin ad re si, mer kez sa ðýn tek ad re si, De mok rat Par ti dir de di. Bil gin, yap tý ðý a çýk la ma da, DP ik ti - da rý nýn Tür ki ye nin dört bu ca ðýn da hiz met le ri ni gör mez den ge len AKP ik ti da rý nýn, san ki Tür ki ye de her þey 2002 den son ra ol muþ gi bi söz ler sarf et ti ði ni söy le di. Bil gin, Bu söz le ri sarf e den le rin göz le ri ne ba raj la rý, fab ri ka la rý, san tra lla rý, Bo ðaz köp - rü le ri ni, GAP ý ve bin ler ce De mok rat Par ti mis yo nu pa tent li e ser le ri so - kar lar. Bu ül ke de De mok rat Par ti ik ti dar la rý nýn hiz met le ri ni dað lar taþ lar bi li yor, a ma AKP li ler gör mü - yor. Gör me dik le ri gi bi 2002 ön ce si Tür ki ye yi yok sa yý yor lar di ye ko - nuþ tu. 12 Ha zi ran a ka dar her or - DP Kü tah ya Mil let ve ki li A da yý Ser vet Bil gin tam da se çim ça lýþ ma la rýn da De - mok rat Par ti nin hiz met le ri ni mil le - te ha týr la ta cak la rý ný, ye ni den hiz - met le re hiz met kat mak i çin des tek is te ye cek le ri ni be lir ten Bil gin, AKP nin iþ çi nin, me mu run, e mek li nin, köy lü nün, sa na yi ci nin, mil le tin ger çek gün de mi o lan e ko no mik sý kýn tý la rý gör mez den gel di ði ni, sa nal gün dem ler o luþ tu ra rak, bas ký al týn da tut tu ðu med ya gü cüy le su n'î gün - dem ler o luþ tu ra rak mil le ti kan dýr ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le di. Bil gin, AKP nin iþ, aþ, iþ siz lik ko nu sun da, yok sul luk ve ya sak lar ko nu sun da i nan dý rý cý lý ðý - ný kay bet ti ði ni i fa de e de rek, A þýn da iþ siz li ðin de ya sak sýz ve de mok rat Tür ki ye nin ad re si, mer kez sa ðýn tek ad re si, De mok rat Par ti dir ve o nun li de ri Na mýk Ke mal Zey bek tir de di. Kütahya / Ye ni As ya Tunceli'de 5 te rö rist et ki siz hale getirildi n TUN CE LÝ DE KÝ o pe ras yon da 5 te rö rist da ha et ki siz ha le ge ti ril di. E di ni len bil gi ye gö re, Pü lü mür il çe si A ða þen li ði Kö yü böl ge sin de sür dü rü len o pe ras yon kap sa mýn da 5 te rö rist da ha et ki siz ha le ge ti ril di. Ý ki gün dür de vam e den o pe ras yon da ön ce ki gün de 2 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril miþ, çok sa yý da si lâh, mü him mat ve hayat mal ze me si e le ge çi ril miþ ti. Böl ge de o pe ras yon la rýn ha va des tek li o la rak sür dü ðü öð re nil di. Tunceli / a a 2. Uluslararasý Su Forumu 3 Mayýs ta baþlýyor n DEV LET Su Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si, Ýs tan bul Su ve Ka na li zas yon Ý da re si ve 5. Dün ya Su Fo ru mu Sek re ter ya sý des te ðiy le dü zen le nen 2. Ýs tan bul U lus la ra ra sý Su Fo ru mu 3 Ma yýs ta baþ lý yor. Ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, böl ge sel su so run la rý, su kay nak la rý nýn kul la ný mýy la kü re sel ve böl ge sel iþ bir lik le ri nin e le a lý na ca ðý fo rum, 3-5 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da, Ha liç Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri le cek. Fo rum sa ye sin de, ö zel lik le Tür ki ye ve çev re böl ge ler de ki su so run la rý na o dak la ný la rak, Tür ki ye nin su ko nu la rýn da böl ge de ki li der ro lü nün pe kiþ ti ril me si he def le ni yor. Fo ru ma, 100 ül ke den, bi ni ya ban cý ol mak ü ze re 3 bin ki þi nin ka týl ma sý bek le ni yor. Ýstanbul / a a Ya ban cý la rýn ça lýþ ma iz ni ye ni den dü zen len di n TÜR KÝYE Cum hu ri ye ti tem sil ci lik le ri ve Ba kan lýk, yurt dý þýn dan ya pý la cak ça lýþ ma iz ni baþ vu ru la rý i le il gi li iþ lem le ri e lek tro nik or tam da yü rü te cek. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ha zýr la nan Ya ban cý la rýn Ça lýþ ma Ý zin le ri Hak kýn da Ka nu nun Uy gu la ma Yö net me li ðin de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, Tür ki ye Cum hu ri ye ti tem sil ci lik le ri ve ba kan lýk, yurt dý þýn dan ya pý la cak ça lýþ ma iz ni baþ vu ru la rý i le il gi li iþ lem le ri e lek tro nik or tam da yü rü te cek. Ça lýþ ma iz ni u zat ma baþ vu ru su bu lu nan ya ban cý lar, ça lýþ ma i zin sü re si nin so na er di ði ta rih ten i ti ba ren 45 gü nü geç me mek ve yap tý ðý i þin ma hi ye ti de ðiþ me mek kay dýy la ça lýþ ma ya de vam e de bi le cek. An ka ra / a a

6 6 29 HABER NÝSAN 2011 CUMA Y Bir kermes de Anadolu yakasýnda Yaþlý, genç, çocuk 15 bin Hatay lý statta kutlanan geceye büyük ilgi gösterdi. Okunan duâlara hep bir aðýzdan amin denildi. FO TOÐ RAFLAR: CÝ HAN Kut lu Do ðum ÝS TAN BUL Ye ni As ya Ha ným o ku - yu cu la rýn dan bir ker mes da ha A na do lu ya ka sýn da ki o ku yu cu la rý bir a ra ya ge ti ren ker mes, dün Üm - ra ni ye de a çýl dý. Ker me sin a çý lý þý ný Ye ni As ya A.Þ. Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si A li Yýl maz can ile Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re - cep Taþ çý bir lik te yap tý. El emeði göz nuruyla üretilen eserlerin yer al dý ðý ker mes te; sec ca de ler, tül - ben ler, hav lu lar, e li þi ör tü ler, he - di ye lik ler ve gý da ü rün le ri bu lu - nu yor. Öð ren ci ler ya ra rý na açýlan kermesi düzenleyen ha ným lar, stand lar da an ne ler gü nü i çin gü - zel he di ye ler bu lun du ðu na dik kat çek ti. 1 haf ta a çýk ka la cak ker - mes, Ýs tik lal Mah., Þeh za de cd. No: 6 ad re sin de bu lu nu yor. Elif Nur Kurtoðlu/ Ýstanbul coþ ku su sta da sýð ma dý HA TAY DA BÝN LER CE KÝ ÞÝ, STAD YUM DA DÜ ZEN LEN PROG RAM DA PEY GAM BER E FEN DÝ MÝ ZÝN (ASM) KUT LU DO ÐU MU NU KUT LA DI. HATAY DA bin ler ce ki þi, Pey gam ber E - fen di mi zin (asm) kut lu do ðu mu nu, el - le ri ni se ma ya a çýp duâ lar la kut la dý. An tak ya Kül tür le ra ra sý Di ya log Der ne - ði nin (A KA DÝM) or ga ni ze et ti ði prog - ram da, A ta türk Stad yu mu nda bir a ra ya ge len yak la þýk 15 bin ki þi, o ku nan du â la ra hep bir a ðýz dan a min di ye rek eþ lik et ti. Faaliyete se ma vi din tem sil ci le ri baþ ta ol - mak ü ze re es ki A da let Ba ka ný Sa dul lah Er - gin, Ha tay Va li si Meh met Ce la let tin Le ke - siz, si ya sî par ti tem sil ci le ri ve ku rum a mir - le ri de ka týl dý. An tak ya Be le di ye si Meh te - ran Ta ký mý nýn gös te ri le ri i le baþ la yan prog ram da, as len Ha tay lý o lan Ha fýz Meh - met Bi lir Kur ân-ý Ke rim o ku du. A KA DÝM Baþ ka ný Ý sa Ay dýn, prog ra - ma kat ký ve ren le re te þek kür et ti ði ko - nuþ ma sýn da, Pey gam ber le ri miz le biz Yü ce Ya ra tý cý yý ta ný dýk. Se ma vi din ler Yü ce Ya ra tý cý nýn yer yü zü mi ras çý la rý na ay dýn la tý cý ve yol gös te ri ci ol sun di ye gön der di ði bi rer ý þýk kay na ðý - dýr. Din ler ol ma dan in san lý ðýn ger çek de ðe ri ni an la ya bil me - miz müm kün de ðil dir de di. Su nu cu Mu rat Ye ni, ya ta lak bir has ta nýn Pey gam ber E fen di - miz (asm) i çin yaz dý ðý þi i ri o ku du. VA LÝ LE KE SÝZ: HA TAY DAN A LI NA CAK DERS LER VAR Prog ra ma kat ký ve ren i þ a - dam la rý Do ðan Na rin, Nec mi As fu roð lu, Nec met tin Ça lýþ kan ve Meh met Ko nak a bi rer pla ket ve ren Ha tay Va li si Meh met Ce - la et tin Le ke siz, Ha tay da ki ba rýþ ve hoþ gö rü or ta mý nýn bütün dün ya ya ör nek ol ma sý ný is te di. Le ke siz, Ba rý þýn, hoþ gö rü nün, gü zel li ðin ve bu mi ra sýn de va mý i çin kat ký da bu lu nan tüm Ha - tay lý la ra iç ten te þek kür le ri mi su - nu yo rum. He men ya kýn coð raf - ya mýz da ki þid de ti gö rü yo ruz. Dost la rý mý zýn ya þa dýk la rý ve dün ya nýn fark lý ta raf la rýn da ki sev gi siz lik biz le ri ü zü yor. Bu an - lam da Ha tay dan a lý na cak çok ders ler ol du ðu nu dü þü nü yo - rum di ye ko nuþ tu. An tak ya Mu se vi Ce ma a ti Baþ ka ný Þa ul Ce nu di oð lu da Bir lik be ra ber lik ve kar deþ lik a dý na ha zýr la nan bu ge ce ye ka - týl mak tan bü yük o nur du yu yo - rum. Bu gi bi top lan tý la rýn in - san lýk i çin ha yýr ge tir me si ni di - li yo rum de di. An tak ya Or to doks Ki li se si Pa pa zý Can De lül ler i se Sev gi, kar deþ lik ve gü zel li ði be ra ber ya - þý yo ruz. Ger çek leþ ti ri len bu prog ram da da bu gü zel li ði yan - sý tý yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Eh li Beyt Kül tür ve Da ya nýþ - ma Der ne ði Baþ ka ný A li Ye ral da, fark lý din ve mez hep le rin bir a ra da kay naþ ma sý ný sað la yan bu tür faaliyet le rin ken di le ri ni mut - lu et ti ði ni ak tar dý. Faaliyete se ma vi din tem sil ci le ri baþ ta ol mak ü ze re es ki A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Ha tay Va li si Meh met Ce la let tin Le ke siz, si ya sî par ti tem sil ci le ri ve ku rum a mir le ri de ka týl dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Ha tay Ö zel Zen gi Li se si öð ren ci le ri Ra bi a Nur Ýs tan - bul lu ve Ru mey sa Kum ru bi rer þi ir o ku - du. Ma li Cum hu ri ye ti nden prog ra ma ge len Mo us so Sey do u Ko na te, Ýs tan bul i sim li þi i ri ve Ken ya dan Sa mu el Ta bu - ogh Al lah Yar i sim li par ça yý Türk çe o - ku du. E mek li Din gö rev li si Ha lit Ký - na nýn o ku du ðu du a nýn ar dýn dan Sa nat çý Er tuð rul Er ki þi, Kon ya dan ge len Se ma - zen e ki bi i le sah ne al dý. Prog ram, ha vai fi - þek gös te ri le ri i le son bul du. Ha tay / ci han RESULULLAH A SEVGÝ VE ASR-I SAADET GECESÝ Os ma ni ye de hafýzlardan Kur ân-ý Ke rim zi ya fe ti OSMANÝYE DE dü zen le nen Re su lul - lah a Sev gi ve Asr-ý Sa a det Ge ce - si nde dün ya ca ün lü ha fýz lar Kur âný Ke rim zi ya fe ti sun du. A na do lu Genç lik Der ne ði (AGD) ta ra fýn dan Cum hu ri yet Mey da ný nda dü zen le - nen prog ra ma çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Prog ram da, Gü ney Af ri ka dün ya bi rin ci si Ab dur rah man Sa di - en i le Mý sýr Res mî Ka ri si dün ya bi - rin ci si Mem duh Cu de Sa ad, Kur ân-ý Ke rim zi ya fe ti ver di. AGD Ge nel Baþ ka ný Ýl yas Ton güç yap tý ðý ko nuþ - ma da, 2011 yý lý i ti ba rýy la A na do lu Genç lik Der ne ði Þu be le ri miz 150 nok ta da 100 bin ler ce in sa ný mý zýn Afganlý yetimler Cansuyu ile güldü CANSUYU Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ - ma Der ne ði, Af ga nis tan da ki bin ye - tim ço cu ða a cil yar dým da bu lu na rak, ye tim le rin ih ti yaç la rý ný kar þý la dý. Fi - lis tin, Gaz ze, Af ri ka, As ya da ya pý lan yar dým ça lýþ ma la rý sý ra sýn da ye tim ço cuk la rýn dra mý na þahit o la rak, Bir ye ti me de siz sa hip çý kýn slo ga nýy la Ye tim Pro je si ni baþ la tan Can su yu, dün ya nýn dört bir ta ra fýn da ye tim le - re sa hip siz ol ma dýk la rý ný his set ti ri - yor. Þim di ye ka dar Gaz ze de 500 ye - ti min bü tün mas raf la rý ný üst le nen Can su yu, Ni san a yýn da iç sa vaþ se - be biy le zor gün ler ya þa yan Af ga nis - tan da bin ye tim ço cu ða a cil yar dým - bu luþ tu ðu fev ka lâ de gü zel ha yýr lý prog ram lar ic ra et ti ler. Bu gün ka pa - nýþ ya ni taç lan dýr ma prog ra mý Os - ma ni ye mi ze na sip ol du. A na do lu ka - pý la rý nýn Kur ân i le mil le ti mi ze a çýl - dý ðý Ma laz girt za fe rin den Kýb rýs Ba - rýþ Ha re kâ tý na ka dar bu mil le tin de - ðer o la rak or ta ya koy du ðu ne var sa Ça nak ka le den Sa rý ka mýþ a, Os man - lý nýn ku ru lu þu o lan Sö ðüt prog ram - la rý na, Kah ra man ma raþ ý mý zýn kur - tu lu þu na va rýn ca ya ka dar bü tün de - ðer le ri miz le 40 mil yon gen ci mi zi bu - luþ tur ma gay re ti ve ça ba sý i çe ri sin - den bu ça lýþ ma la rý mý zý sür dü rü yo - ruz. de di. Os ma ni ye / ci han AYAKKABI, ELBÝSE VE PARA YARDIMI YAPILDI da bu lun du. Can su yu yet ki li le ri nin ne za re tin de ger çek leþ ti ri len yar dým - lar, Af ga nis tan ýn Ce la la bad þeh rin de 750 ye tim ço cu ðun ba rýn dý ðý Ý mam Bu ha ri Ye tim ha ne si, Can su yu nun Af ga nis tan da ki part ner ku ru lu þu Ce mi yet-i Ýs lâh ta ra fýn dan be lir le - nen ye tim ço cuk lar ve Ce la la bad þeh ri nin Si ra rut il çe le rin de ye tim ço - cuk la ra da ðý týl dý. Top lam da bin ye - tim ço cu ða yar dým da bu lu nan Can - su yu, ço cuk la ra a yak ka bý, ku maþ ve giy si yar dý mý nýn ya ný sý ra 100 ye ti me na kit pa ra yar dý mý ve ba zý ye tim a i - le le ri ne de gý da ve giy si yar dý mýn da bu lun du. An ka ra / Re cep Gö ren

7 Y DÜNYA 7 ÝKT, UZ LAÞ MA DAN MEM NUN ÝS LÂM Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý Ge nel Sek re te ri Prof. Ek me led din Ýh sa noð lu, Fi lis tin de Ha mas i le El Fe - tih a ra sýn daki uz laþ ma dan mem nu n olduðunu bil - dir di. Prof. Ýh sa noð lu, Fi lis tin hal ký ný bu ba þa rý dan do la yý kut la ya rak, ÝKT nin Fi lis tin u lu sal bir li ði ni güç len dir mek i çin a tý la cak a dým la ra kat ký ya ha zýr ol du ðu nu vur gu la dý. Ge nel Sek re ter Ýh sa noð lu, Fi - lis tin uz laþ ma sý nýn, Fi lis tin hal ký nýn so run lar la baþ et me si, Fi lis tin li le rin meþ rû hak la rý nýn i a de e dil - me si ve baþ þeh ri Ku düs o la cak ba ðým sýz dev le tin ku rul ma sýn da bir lik ve be - ra ber li ði ko ru mak i çin son de re ce ge rek li ol du ðu nu kay det ti. Ankara / a a DA VU TOÐ LU, AB BAS I A RA DI DIÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Fi lis - tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ý a ra - ya rak, El Fe tih i le Ha mas a ra sýn da va rý lan an laþ ma ya i liþ kin ge liþ me le ri de ðer len dir - di. Dip lo ma tik kay nak lar dan e di ni len bil gi - ye gö re Da vu toð lu, Ab bas la yap tý ðý te le - fon gö rüþ me sin de u lu sal uz la þý hü kü me ti i le il gi li son ge liþ me le ri e le a la rak, bir an - laþ ma ya va rýl ma sýn dan duy du ðu mem nu - ni ye ti i let ti. Tür ki ye, bu gü ne ka dar Fi lis tin de i ki ta raf la da te mas kur - muþ ve bu te mas lar da uz laþ ma tel ki nin de bu lun muþ tu. Ankara / a a ABD'nin Libya büyükelçisi, ülkede 30 binden fazla insanýn ölmüþ olabileceðini açýkladý. Lib ya nereye gidiyor! ABD NÝN Lib ya Bü yü kel çi si Ge ne Cretz, Lib ya da i ki a yý aþ kýn sü re dir de vam e den þid det o lay la rýn da ö len le rin sa yý sý nýn 30 bi ni bul muþ o la bi le ce ði ni söy le di. Cretz, Was hing ton da yap tý ðý a çýk la ma da, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin yö ne tim kar þý tý pro tes to cu la ra mü da ha le sin de ve mu ha lif ler le hü kü me te bað lý güç le rin ça týþ ma la rýn da kaç ki þi nin öl dü ðü nü he - sap la ma nýn zor ol du ðu nu, an cak A me ri ka lý yet ki li le rin 10 bin i le 30 bin a ra sýn da de ði þen ra kam lar gör dük le ri ni be lirt ti. A me ri ka lý Bü yü kel çi, ABD nin sa hil de ce set ler or ta ya çý ka rýl dý ðý na da ir du yum lar al dý ðý ný da kay det ti. Cretz, Lib ya da ki o lay lar bi tin ce ye ka dar da kaç ki þi nin ölece ði ni bil me nin müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. Washington / a a Su dan da Ab yei kri zi El Fetih ve Hamaslý yetkililer, Kahire'de yaptýklarý açýklamada, geçici hükümet konusunda anlaþmaya vardýklarýný ve ortak bir seçime gidileceðini belirtti. El Fetih ile Hamas ýn ittifaký Ýsrai i korkuttu FÝLÝSTÝN DE EL FETÝH ÝLE HAMAS GEÇÝCÝ HÜKÜMET KURMA KONUSUNDA UZLAÞTI. ÝSRAÝL TARAFI, YÝNE BÝLÝNDÝK BAHANELER ÖNE SÜREREK ANLAÞMAYA ÝTÝRAZ ETTÝ. GÜ NEY Su dan sý nýr la rý i çin de ka lan pet rol zen gi ni Ab yei böl ge si Tem muz a yýn da res men bir bi rin den ay rý la cak Ku zey Su dan i le Gü ney Su dan a ra sýn da ki kri zin de rin leþ me si ne se bep o lu yor. Su dan Dev let Baþ ka ný Ö mer El Be þir, Gü ney Kor do fan e ya le tin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Ab yei böl ge si nin Ku zey Su dan dan ay rýl - ma sý du ru mun da i ki ül ke nin bö lün me si ko nu sun da ya pý lan an laþ ma yý red de de cek le ri ni söy le di. El Be þir, Ye ni ku ru lan dev le tin sý nýr la rý i çin de ka lan Ab yei böl ge si ni, Ku zey Su dan dan a yýr ma yö nün de her han gi bir gi ri þim de bu lu nul ma sý du ru mun da ye ni ku ru lan dev le ti ta ný ma ya ca ðýz de di. Hartum / a a MI SIR is tih ba rat kay nak la rý, Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ýn El Fe tih i i le Gaz ze Þe ri di nde ik ti da rý e lin de tu tan Ha mas ýn, ge çi ci hü kü met kur ma ko nu sun da an laþ týk la rý ný bil dir di. Ýn gi liz Re u ters a jan sý na gö re Mý sýr is tih ba rat ör gü tü, Fi lis tin Kur tu luþ Ör gü tü nün bel ke mi ði El Fe tih i le Ha mas yet ki li le ri nin bir çok has sas nok ta da ay ný fi kir de bir le þe rek, i le ri de a çýk la na cak se çim ta ri hi ve ge çi ci hü kü met kur mak i çin il ke an laþ ma sý na var dýk la rý ný du yur du. Kahire / a a 1 YIL Ý ÇÝN DE OR TAK GE NEL SE ÇÝM MISIR hü kü me ti, Ha mas la El Fe tih a ra sýn da res mî an - laþ ma tö re ni ne ev sa hip li ði ya pa ca ðý ný bil dir di. Fi lis tin Kur - tu luþ Ör gü tü nün bel ke mi ði El Fe tih i le Ha mas yet ki li le ri 1 yýl i çin de or tak se çi me git me hu su sun da an laþ ma ya var - dý. Fi lis tin ik ti da rýn da i ki ay rý ka nat ha li ne ge len El Fe tih i le Ha mas 2007 de ki sa vaþ tan be ri, 4,5 yýl dýr ta ma men ay rý hü kü met ler le i da re e di li yor. Gazze / a a Uzlaþmaya varan iki grubun liderleri Mahmud Abbas ile Ýsmail Haniye uzun süredir anlaþma zemini arýyordu. Dera baþta olmak üzere birçok þehirde devam eden göstericilerde ölü sayýsý tam olarak bilinmiyor. Suriye de 500 sivil öldü SU RÝ YE DE KÝ bir in san hak la rý ör gü tü, gü ven lik güç le ri nin yö ne tim kar þý tý pro tes to cu la ra mü da ha le sin de en az 500 si vi lin öl dü ðü nü bil dir di. Ce za e vin de bu lu nan in san hak la rý sa vu nu cu su Mu han ned El Ha sa ni nin kur du ðu Se vey si ye ör gü tün den ya pý lan a çýk la - TAZÝYE ma da, 6 haf ta dýr sü ren gös te ri ler de bin ler ce ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý, on lar ca sý nýn da ka yýp ol du ðu be lir til di. Su ri ye de Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a kar þý gös te ri ler ya pan pro tes to cu lar, yol suz luk la ra son ve ril me si ni ve si ya sî öz gür lük ler is ti yor. Þam / a a Vietnam da top mermisi patladý VÝ ET NAM IN gü ne yin de sa vaþ tan kal ma pat la ma mýþ top mer mi si nin in fi lâk et me si so nu cu i ki ba lýk çý öldü, bir ba lýk çý ya ra lan dý. Cam Binh Kö yü muh ta rý Tran Van Ho a, 24 ve 25 ya þýn da ki i ki ba lýk çý nýn, es ki bir ABD de niz üs sü nün ya ký nýn da bul duk la rý 155 mi li met re lik top mer mi si nin me tal ak sa mý ný al mak i çin mü him ma tý par ça la ma ya ça lý þýr ken öl dük le ri ni, pat la ma da bir ba lýk çý nýn da ya ra lan dý ðý ný söy le di. Vi et nam hü kü me tin ce a çýk la nan ra kam la ra gö re, Vi et nam sa va þýn dan kal ma pat la ma mýþ mü him mat dolayýsýyla sa va þýn so na er di ði 1975 yý lýn dan be ri 42 bin ki þi öldü, 62 bin ki þi ya ra lan dý. Hanoi / a a Li e ber man dan olaðan açýklama! ÝS RAÝL Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, El Fe tih i le Ha mas a ra sýn da Ka hi re de va rý lan bir lik an laþ ma sý nýn, Ha mas ýn Ba tý Þe ri a yý da e le ge çir me si ne sebep o la ca ðý ný ö ne sür dü. Li e ber man, or du rad yo su na yap tý ðý a çýk la ma da, El-Fe tih-ha mas uz laþ ma sý ný de ðer len dir di. Li e ber man, an laþ ma mad de le rin den bi ri nin, Fi lis tin ce za ev le rin de ki yüz ler ce Ha mas lý tu tuk lu nun ser best bý ra kýl ma sý ol du ðu nu ha týr la ta rak, böy le ce Ba tý Þe ri a da si lâh lý bir çok te rö ris tin so kak la ra çý ka ca ðý ný be lirt ti. Li e ber man, an laþ ma nýn so nu cun da, Gaz ze Þe ri di nde yö ne ti mi e lin de bu lun du ran Ha mas ýn, Ha mas ey lem ci le ri ni de kul la na rak, e nin de so nun da Ba tý Þe ri a da yö ne ti mi e le ge çi re ce ði ni; bu kez Ba tý Þe ri a dan da Ýs ra il e ro ket sal dý rý la rý baþ la ya ca ðý ný i le ri sür dü. Dý þiþ le ri Ba ka ný Li e ber man, Ýs ra il or du su nun bu na kar þý ha zýr ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Li e ber man, bir so ru ya kar þý lýk, El Fe tih ve Ha mas a ra sýn da ki an laþ ma nýn Or ta do ðu da ki kar - ga þa ve her i ki par ti de bu nun so nu cu do ðan pa nik ten kay nak lan dý ðý ný sa vun du. Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný, Ha mas ýn ö zel lik le Su ri ye de ki a yak lan ma la rýn bas ký sý ný ü ze rin de his set ti ði ni be lir te rek, Ha mas ýn Þam da ki si ya sî li de ri Ha lid Me þal ýn, pat ron o la rak gör dü ðü Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn ca mi le re a teþ aç tý ðý ný gör dü ðü nü ve sý kýn tý lý ol du ðu nu di le ge tir di. Yýl lar dýr sýr tý ný Mý sýr ýn es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek e da ya dý ðý ný ö ne sür dü ðü Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ýn da Müs lü man Kar deþ ler in ik ti da rý e le ge çir me sin den ve böy le ce Mý sýr ýn ver di ði des te ði kay be de ce ðin den kork tu ðu nu ö ne sü ren Li e ber man, u lus lar a ra sý top lu mun bu an laþ ma ya ge rek ti ði þe kil de ce vap ve re ce ði ni um du ðu nu di le ge tir di. An laþ ma nýn, Gaz ze de tu tu lu bu lu nan Ýs ra il li as ker Gi lad Þa lit in ser best bý ra kýl ma sý ný na sýl et ki le ye ce ði ko nu sun da so ru lan bir so ru ya i se Li e ber man, Bu nun Þa lit ko nu sun da Ha mas ýn tu tu mu nu et ki le ye ce ði ni san ma nýn na if lik o la ca ðý ný be lirt ti. Tel Aviv / aa Muhterem aðabeyimiz Eyüp Saraçlar'ýn annesi Hatice Saraçlar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, taziyetlerimizi sunarýz. Hüseyin Göçmen ve Ailesi

8 MEDYA POLÝTÝK 8 Y AKP kur may la rý Av ru pa yý bil mi yor lar Za man ba zý ön gö rü le ri tef sir e di yor. Ço ðu kez i fa de e dil di ðin de te o ri de ka lan ve ba zen de an la þý la ma dý ðýn dan it ham ve ya komp lo te o - ri si mâ nâ sýy la an la þýl mýþ dü þün ce ler var ki, on la rý za man ha di se ler le tef sir e di yor. Mev cut ik ti da rýn Ba tý yý doð ru o ku ya ma dý ðý ný yýl lar ön ce sin den be ri ya zý yo ruz. Ýk ti da rý o luþ tu ran kur may la rýn, i çin den çýk týk la rý si ya sî çev re ve an la - yý þýn, gü nü müz Ba tý sý ný an la ma ya mü sa it ol ma dý - ðý ný, mev cut Av ru pa yý doð ru tah lil e de me yen le rin de bir ba rýþ ve me de ni yet pro je si o lan AB yi id rak e de me ye cek le ri ni Ye ni As ya mü ker re ren yaz dý. Zi - ra mil lî gö rüþ göm le ði ni bir çýr pý da çý ka ran kad ro - la rýn de mok ra tik bir re ha bi li te den geç me me le ri, Av ru pa yý öð ren me ye za man ve fýr sat bu la ma ma - la rý ve mil lî gö rü þün ge le nek sel Av ru pa ya ba ký þýy - la da bu çet re fil li me se le nin an la þý la ma ya ca ðý, za - man i çin de i yi ce or ta ya çýk mýþ bu lu nu yor. Bu nun ilk gös ter ge si, Ko pen hag kri ter le ri ne ya pý - lan An ka ra kri ter le ri na zi re si ol du. A ta türk il ke ve in ký lâp la rý ný AB kri ter le riy le ka rýþ tý ran ve ya kar þý laþ tý - ran bir zi hin ya pý sý, mev cut ik ti da rýn a jan da sýn da AB nin ö nem li bir ye re sa hip ol ma dý ðý ný ih sas et ti. Ý kin ci i þa re ti AB a na ya sa sý nýn tar tý þýl dý ðý gün ler - de gör dük. Ke ma list le rin is tek le ri doð rul tu sun da Hý ris ti yan lý ðýn AB a na ya sa sý na gir me me si ne ça lýþ tý kur may la rý mýz. Av ru pa da ki din siz lik, se fa het, a - nar þi ve ah lâk sýz lý ða kar þý Hý ris ti yan lar la it ti fak mec bu ri ye ti mi zi an la ya ma dý lar. Ay rý ca se ma vî din o la rak Hý ris ti yan lý ðýn gi re ce ði her mah fil de Ýs lâ mi - ye te de ka pý a çý la ca ðý ný ön gö re me di ler. 28 Þu bat çý si ya set çi le rin man týk sýz ca AB yi Hý ris - ti yan Ku lü bü ni te le me si ni ma a le sef bu ik ti dar da kul lan dý. Ý kin ci Dün ya Sa va þý ön ce sin de ve bil has sa 20. yüz yý lýn ilk çey re ðin de, mut lak din siz li ðin ta hak - kü mün de o lan Av ru pa nýn I I. Dün ya Sa va þýn dan son ra ya vaþ ya vaþ hür ri ye te kay dý ðý ný AKP kur may - la rý öð re ne me miþ ler di. Sa vaþ tan son ra ga lip le rin yaz dý ðý res mî Av ru pa ta ri hi ni e sas ka bul et ti ler. I. ve I I. Av ru pa yý; ya ni me de nî, Ý se vî ve in sa ni yet per - ver Av ru pa yý em per ya list, ýrk çý, din siz, se fih ve ba rýþ kar þý tý Av ru pa dan tef rik e de me di ler. I I. Ci han Har - bin den son ra Ýs lâm dün ya sý ný kol la mýþ müs bet Av - ru pa i le Ýs lâm ül ke le ri ni Ýn gi liz ve Fran sýz he ge mon - ya sýn dan kur ta ran müs bet A me ri ka yý bi le me dik le - rin den, Ý ran ýn düþ tü ðü ha ta ya düþ tü ler. Baþ kan Tru man i le o gü nün Sov yet i da re ci le ri a ra sýn da Tür ki ye ü ze ri ne ya pý lan kav ga la rý ne ar þiv ler den ve ne de ta rih ki tap la rýn dan o ku ya ma dýk la rýn dan, Ke - ma list dik ta tör lü ðün çok par ti li dö ne me na sýl vi ze ver mek zo run da kal dý ðý ný da öð re ne me di ler. Ta ri hi bil me den mil lî po li ti ka lar ge liþ tir mek zor dur... Yu kar ýda ki hu sus la rý an la ya bil mek i çin 20. yüz yýl Av ru pa sýn da ki de rin ge liþ me ler den mil lî dev let le - rin ü ze ri ne çý kan deh þet li ko mü nizm ve sos ya lizm ha re ket le ri nin fik rî çer çe ve le rin den ha ber dar ol - mak ge re ki yor. Be di üz za man ýn bu yüz yý lýn he nüz ilk çey re ði ne var ma dan tes bit et ti ði glo bal leþ me yi, gü nü müz si ya set çi le ri tam kav ra ya bil miþ gö rün mü - yor lar. Dev let ler ve mil let ler mu ha re be si, ta ba kat-ý be þer mu ha re be si ne terk-i mev ki e di yor di ye ha ber ver di ði deh þet li glo bal din siz lik ve men fa at grup la rý - nýn mil lî dev let le rin si ya set le ri ni e sir a la ca ðý ger çe ði ni mev cut ik ti dar bir tür lü ka bul le ne mi yor. An la ya bil - sey di, A me ri ka ve Av ru pa da ki Hý ris ti yan dev let le ri ni bü tün le ye rek suç la maz, tam ter si ne on lar la sý ký bir iþ bir li ði ya pa rak glo bal ma son la rý de þif re et mek su re - tiy le zýn dý ka þe be ke le ri nin çe kir de ði ni em bri yo suz bý ra ka bi lir ve glo bal ka os çu la rý or ta ya çý ka rýr dý. Hat ta Ýs ra il de ki ba rýþ ve in sa ni yet ta raf ta rý Ya hu di le ri ne o - con la rýn hiz me ti ne gir miþ si yo nist ler den a yý ra rak dün ya ba rý þý na hiz met e der di. Teþ his doð ru ko nul ma lý. A me ri ka, Ýn gil te re ve Ýs ra il i le mü na se bet ler de ki tu tar sýz lý ðýn da ay ný ce ha let ten kay nak lan dý ðý ný da be lir te lim. Genç lik le ri bu üç ül ke a ley hi ne slo gan at mak la geç miþ si ya set çi le rin 12 Ey lül po li ti ka cý la rý gi bi ABD si ya set le ri ne tes lim ol ma la rý il ginç tir. Be - yaz Sa ray ýn mut fa ðýn da ye tiþ miþ, ne o con ve ne - o li be ral ler le kan ka ol muþ bir za tý AB den so - rum lu ma ka ma ge tir me nin doð ru mâ nâ sý ný o - ku yan lar da bu hü kü me tin AB yi bir ba rýþ ve me de ni yet pro je si o la rak gör me di ði ni söy lü yor - lar. Hem med ya i le ið fal et ti ði hal ký mý zý ve hem de ha ki ka ti bi le me yen A rap â le mi ni Ýs ra il a leyh - ta rý, þov lar la ma ni pü le e den ik ti da rýn, yal nýz ca þu ge çen üç ay zar fýn da Ýs ra il i le it ha lât ve ih ra - ca tý yüz de el li art týr dý ðý ný öð re nen ler, ik ti da rýn ro ta sý i le mil le tin ro ta sý a ra sýn da ki bü yük a çý yý fark e di yor lar. Dik ka ti mi zi çe ken il ginç ha di se ler den i ki ör nek ve re rek bu ko nu yu þim di lik ka pa ta ca ðýz. Mer hum  kif in Ýs tik lâl Mar þý mý zý yaz dý ðý dö nem de ki Av ru - pa yý gü nü mü ze ta þý ma nýn ve bütün Av ru pa ya ha - ma sî nu tuk lar a ra sýn da Me de ni yet de di ðin tek di þi kal mýþ ca na var! mýs ra ýy la hem za man la rý, hem Av ru pa la rý ve hem de Ba tý da ki dost-düþ man la rý bir bi ri ne ka rýþ týr ma nýn tek ma ze re ti o la bi lir: Ce ha - let... Baþ ba ka ný mý zýn hip no tik ca mý na kon jonk tü - rel po li ti ka la rý yan sý tan ne o li be ral des tek li da nýþ - man la rý da ma a le sef AB nin ma hi ye ti ni ya bil mi - yor lar, ya da i þin i çin de baþ ka iþ ler var. Ay rý ca AP nin baþ kan lý ðý nýn biz de ol du ðu bir dö nem de, ya ni Tür ki ye nin bu ö nem li ku ru luþ ta ev sa hip li ði bir za man da, dip lo ma si üs lû bun dan u zak ve A ru - pa yý ge nel le ye rek ya pý lan ko nuþ ma da, Baþ ba ka nýn hem Av ru pa yý ve hem de AB yi an la ya ma dý ðý ný gös te ri yor du. Ay rý ca si ze a ca ip bir ay rýn tý dan da bah se de lim. AKP kur may la rý i ki Av ru pa yý bir bi rin den tem yiz e de me dik le ri gi bi, AB kar þý tý i kin ci Av ru pa lý po li ti - ka cý la rýn in san lýk dý þý si ya set le ri ni de ten ki de ya - naþ mý yor lar. Dün ya ca mâ lûm Sar kozy, Mer kel ve Ber lus co ni gi bi ne o con o ri jin li si ya set çi le rin sos yal dev le ti tah rip e den, di nî öz gür lük le ri ký sýt la yan ve mak sat lý bir þe kil de AB yi ka o sa gö tü ren ic ra at la rý - ný hiç, a ma hiç ten kit et me me le ri de, hü kü met da - nýþ man la rý nýn ma hi ye ti ni or ta ya ko yu yor. Hem hü kü me tin, hem de Baþ ba ka nýn ta výr la rý, pren sip o la rak AB he de fi i le ör tüþ mü yor. Cez be ye ve si le slo gan lar, pal ya tif ve pa ha lý pro je ler, ben mer kez li si ya set ler ve bu gü nün kü çük ki þi sel men - fa at le ri ne fe da e di len bü yük mil lî men fa at ler. Yu - kar ýda arz et ti ði miz ü ze re AB pay la þým cý hür ri yet, dü zen ve za man i çin de bir dün ya ba rý þý pro je si dir. Ý nan ma yan, ma hi ye ti ni bil me yen ve ya rýn la rý ný gö - re me yen bun da mu vaf fak o la maz. AV RU PA Bir li ði nin dün ya i çin bir çýl gýn pro je ol ma sý nýn en bü yük se bep le rin den bi ri, u lus-dev le tin i çe ka pa nýk lý ðý ný ye nen sý nýr sýz bir böl ge ya rat ma sýy dý. Týp ký Tür ki ye nin, 2000 le rin ba þýn dan bu ya na gý dým gý dým a tý la bi len de mok ra tik leþ me a dým la rý ný, son za man lar da geri çe vir mek i çin can si pe ra ne bir ça ba i çin de ol ma sý gi - bi, Av ru pa ge ne lin de de gi de rek da ha sa - ða, gi de rek da ha mu ha fa za kâr lý ða yö ne len bir si ya set söz ko nu su. Av ru pa da ya þa nan ek sen kay ma sý, Tür - ki ye için de a de ta bir gu rur ve si le si... Tür ki - ye den ba kýp da, "Siz de ne ka dar bü yük de - mok ra si a yýp la rý var, siz mi bi ze de mok ra si - yi öð re te cek si niz de mek ten büyük zevk a lý - ný yor da, as lýn da ay ný ba tan ge mi nin yol cu - la rý ol du ðu muz hiç ak la ge ti ril mi yor. Av ru - pa nýn ta ri hi ve coð ra fi o la rak bir par ça sý ol - du ðu muz, bi zi bir bi ri mi ze yüz ler ce yýl dýr in ce cik ö rü len bað la rýn sým sý ký ya, ay rýl ma - ma ca sý na ke net le di ði ger çe ði ne Fran sýz kal mak tan baþ ka bir þey de ðil bu. Fran sa ve Ý tal ya li der le ri nin 26 Ni san da bu lu þup Schen gen An laþ ma sý nýn göz den ge çi ril me si ge rek ti ði çað rý sýn da bu lun ma sý, as lýn da Tür ki ye de bü yük yan ký u yan dýr ma - sý ge re ken bir ha ber. Sar kozy ve Ber lus - coni nin, Av ru pa Bir li ði nin te mel le rin den bi ri ni, gü nü müz Av ru pa sý ný dün ya ca im re - ni len bir göz be be ði ya pan de ðer ler den bi ri o lan ser best do la þý mý, sý nýr sýz lý ðý yok e - de cek bu ö ne ri si, Tür ki ye nin de so ru nu yý lýn da im za la nan ve bu gün 25 Av ru - pa ül ke si ni 400 mil yon nü fus lu tek bir böl ge ha li ne ge ti ren Schen gen An laþ ma sý nýn Ber - lus co ni ve Sar kozy'nin ta lep et ti ði þe kil de, dev le tin â li çý ka rý uy gun gö rür se, ser best do la þý mý sý nýr la ya cak þe kil de bu dan ma sý, bir ke re za ten de rin vi ze so ru nu ya þa yan Tür ki - ye va tan daþ la rý ný da kuþ ku suz et ki le ye cek. Ba zý AB dev let le ri, ne re dey se Tür ki - ye den ge len le re hiç ka pý aç ma ma ya ah det - ti ðin den, Schen gen vi ze si al mak, bir ne vi ra hat lýk tý. Böy le prag ma tik kay gý lar bir ke na ra, o tu - rup da, Av ru pa o la rak, Av ru pa nýn bir par - ça sý o la rak biz ne o lu yo ruz, ne re ye gi di yo - ruz di ye bir sor gu la mak da ge rek. Sar kozy ve Ber lus co ni, Schen gen in, Ku - zey Af ri ka da ki de mok ra si a ra yý þý ne de niy le ya þa nan dal ga lan ma lar dan ö tü rü son dö - nem de Av ru pa ya ya þa nan mül te ci a ký þý ný art týr dý ðý gö rü þün de. Ço ðun lu ðu Tu nus tan ge len 30 bin mül te ci nin i þin e sa sýn da, Av ru - pa ül ke le ri nin yýl lar dýr bu gün halk a yak lan - ma sý ya þa yan dik ta tör lük le ri des tek le me si, dik ta tör le re ýs rar la si lah sa tý þý yap ma sýn dan do la yý yer le rin den ol du ðu, Sar kozy ve Ber - lus co ni nin es geç ti ði ger çek ler. Gün de me ge tir dik le ri de, de li saç ma sý o la rak ni te len mi yor ne ya zýk ki Av ru pa Bir li ði nde Ma yýs ta AB Ý çiþ le ri Ba kan la rý, Schen gen e ge çi ci ký sýt la ma lar ge ti ril - me si ni tar tý þa cak. Bü tün Av ru pa gi de rek mu ha fa za kâr ve a - þý rý sa ðýn mer kez leþ ti ði bir si ya si tsu na mi - nin al týn da ka lýr ken, Tür ki ye ken di si ni Þam gen mo de li bir de mok ra si ve öz gür - lük be þi ði o la rak ka la cak mý sa ný yor? Tür ki ye yi Av ru pa nýn bir par ça sý ya pan gö rün mez bað lar, bun lar dan kay nak la nan a ra da ki si ya si ge çir gen lik, a þý rý sa ðý as lýn da Tür ki ye de de a na a kým ha li ne ge ti ri yor. Ya - ni i þin ö zün de, ay ný yo lun yol cu su yuz. MHP nin ba raj al týn da kal ma sý ih ti ma li, sa - nýl dý ðý gi bi mil li yet çi si ya se tin Tür ki ye de gün dem den düþ me si an la mý na gel mi yor, AKP nin a þý rý sað po li ti ka la rý i çi ne fe na hal - de sin dir mek te ol du ðu na i þa ret e di yor. Çýl gýn pro je, bi raz da Tür ki ye nin de - mok ra tik leþ me si ol sa Mart 2009 ye rel se çim le ri nin er te sin - de ilk gö zal tý la rý ger çek le þen, ay ný yý lýn ha zi - ran, ey lül ve a ra lýk ay la rýn da da sü ren KCK o pe ras yon la rý nýn, ba zý la rý ný yak la þýk i ki yýl - dýr ha pis te tut tu ðu nu bir ak la ge ti re lim. Ýs ra il-fi lis tin me se le si, 1948 den 2009 a ka dar yak la þýk ki þi nin ca ný na mal o - lan bir so run ve dün ya ça pýn da ko nu þu lan bir prob lem. Bu na kar þý lýk Kürt me se le si, 30 bin den faz la ki þi nin ö lü mü ne ne den ol du ve hâ lâ çö zü mü ne gi de cek çýl gýn pro je, se çim gün de min de yok. E vet, Kad da fi nin de bir çýl gýn pro je si var - dý. Sah ra Çö lü nü ye þil len di re cek, dün ya nýn en bü yük su ni neh ri pro je si. Her bü yük a - da mýn böy le ta ri he ge çe cek çýl gýn pro je le - ri o lu yor. Sen Pe ters burg da böy le çýl gýn bir pro jey di me se la. Tür ki ye de, ger çek çýl gýn pro je si ni bir gün ger çek leþ ti rip, Þam gen i le Schen gen a ra sýn da bir yer de Ba tý-do ðu komp leks le - riy le de be len mek ten vaz ge çip, in san la rý ný boþ ye re ha pis ler de çü rüt mek ten bir gün vaz ge çe cek el bet te... Se zin Ö ney/ Ta raf, NE ba ðým sýz ve a dil yar gý di ye ba ðý ran de - mok rat hü kü met... Ne üst le rin yar gý lan dý ðý da va la ra hay ret e den Ge nel kur may, hu kuk dev le ti ge re - ði ni yap tý. De fa lar ca yaz dým. Bin ler ce as ker de her kö þe den ses ver me ye ça lýþ tý. Tür ki ye çok tan u ya rýl mýþ tý. A ma üst le rin dev le ti, üst hu ku ka uy ma dý. Ve Tür ki ye mah - kûm ol du. *** Ko nu: As ker lik te, üst ten zi ya de ken di ni üs - tün sa nan la rýn i ki du dak a ra sý ka ra rýy la ast la - ra o da hap si! Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si; yar gý - sýz in faz ýn in san hak la rý ve a dil yar gý lan ma hak ký na ay ký rý ol du ðu nu çok tan be lirt miþ ti. De mok rat ve a da let çi hü kü met de... Cum hu ri yet çi Ge nel kur may da; in san - la rýn ko lay ca e zil me sin den vaz geç me yi yedi re me di. Cum hu ri yet Halk ýn halk çý baþ ka ný da, Boz kurt la rýn li de ri de; ba ro lar, her cep he - den yar gý der nek le ri, her þe ye va kýf ho ca lar, ga ze te ci li ðe her ce za yý mü na sip gö re bi len yar gý ve yük sek yar gý men sup la rý da, kâ ðýt tan kap lan cý hu kuk çu si ya set çi ler de, es ki A ÝHM yar gý cý ga ze te ya za rý, me bus a dayý da; yar gý sýz, a da let siz, key fi ce za ya, bin ler ce as ke rin i ki du - dak a ra sý in fa zý na gýk de me di. Hal ký as ker lik ten so ðut mak ge rek çe siy le da va lar gýr la gi der ken... Halk ço cuk la rý ný a da let ten so ðut mak di ye dü þün ce bi le ol ma dý! Ba sýn ni ha yet bu nu da yaz dý! Bu ko nu da zer re vic da ni ve mes le ki ar þi vi ol ma yan lar mec bu ren ha be ri koy du: A ÝHM, sa de ce bir ko mu ta nýn key fi em riy le o da hap si ce za sý ve ril me si nin in san hak la rý ih la li ol du ðu na hük met ti! A ÝHM, Tür ki ye nin, Ýn san Hak la rý Söz leþ - me si ni ih lal et ti ði ni, bu ne vi ce za ve i ti raz la - rýn ba ðým sýz yar gý da ka ra ra bað la na bi le ce ði ni be lirt ti. (As ke ri Yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý da, yar - gý ba ðým sýz lý ðý da ay rý me se le!) Da va ya ko nu ce za, Di yar ba kýr da bir as - ke re, ko mu ta ný yüz ba þý ta ra fýn dan ve ril - miþ ti. (Ha ber ler de er de ni yor; muh te - me len ast su bay!) A ÝHM, Tür ki ye nin o as ke re 9 bin 500 E u ro ö de me si ne hük met ti; ce za la rýn yar gý de ne ti mi ne ka pa lý ol ma sý ný ya pý sal so run say dý; a ce le çö züm is te di. *** Sa de ce A ÝHM ye git mi yor hep si... Yok sa on bin ler ce as ker bu nun her an mað du ru... On bin ler ce si, ter hi se ya hut e mek li li ðe rað - men, bu yar gý sý z in fa zý pek u nut ma dý. Ül ke le ri ni da va et mek gi bi in sa ni te red düt - le ri ve ya ha yat la rý na e be di yen mu sal lat ki mi kor ku lar bu lun ma sa... Al hak sýz lý ðý çarp on bin ler le! Al 9 bin 500 E u ro yu çar p on bin ler le! Bu ce za; hu kuk ve a da le ti dil den dü þür me - yen ik ti dar i le mu ha le fe te... Mec lis te hal kýn hak ký ný a ra ya ma yan par - mak ço cuk la ra... Ba ðým sýz ve a dil yar gý, a da let gi bi kav ram - la rýn ha ya ti ye ti ni (ye ni) an la mýþ gi bi ya pan ko mu tan la ra... As ke ri, as týný a þa ðý la ma, key fin ce ez me hak ký ný do ðal gö ren genç su bay la ra da, ol - gun bü yük le ri ne de... Ta bi i, e mir ko mu ta zin ci ri i çin de, al týn - da ki e ra tý e zen ast la ra da... As ker le re, ka nun da ha pis ce za sý bu lun - du ðu hal de, hiz met çi, u þak mu a me le si ya - pan la ra... Dar be ler bir ya na, bin ler ce in sa na da i mi dar be hu ku ku da ya tan la ra... Ýn san la rý e zen, kah re den as ke ri ve si vil bir dü ze nin nice a cý sý ný, iz le ri ni; ruh la rý, ki þi lik le - ri, a i le le ri ya ra la yý þý ný as la gör mek is te me yen cum hu ri yet çi, de mok rat, li be ral, mu ha fa za - kâr, u lu sal cý ve mil li yet çi le re de ka pak ol sun! Not: Ta biî me se le sýrf or du de ðil. Po lis te, ka mu da, þir ket ler de, hat ta med ya da fi zik sel ve ma ne vî þid det le ce za ke sen le rin, Te kel iþ - çi si ne ve on la ra des tek çý ka na mah pus luk bi - çe bi len dev let, ik ti dar, ka nun a dam la rý nýn; alt ta ki ni, al týn da ki ni e zen le rin ce hen ne mi bu - ra sý! Hep si de halk çý, mil li yet çi, cum hu ri yet - çi, de mok rat fi lan dýr! Umur Talu/ Habertürk, s.bu id nur si.de ÇILGIN PROJE Çýl gýn pro je bi raz da Tür - ki ye nin de mok ra tik leþ me si ol sa... Kürt me se le si, 30 bin - den faz la ki þi nin ö lü mü ne ne den ol du ve hâ lâ çö zü - mü ne gi de cek çýl gýn pro je se çim gün de min de yok. AÝHM, sadece bir komutanýn keyfî emriyle oda hapsi cezasý verilmesinin insan haklarý ihlâli olduðuna hükmetti. Cezalarýn yargý denetimine kapalý olmasýný yapýsal sorun saydý; acele çözüm istedi. Yargýsýz infaz, insafsýz ceza! TÜRKÝYE EÐÝTÝM KOMÝSYON TOPLANTISINA DÂVET Hiz met i çi e ði tim se mi ner le ri ve ye ni dö nem TEK ü ye le ri nin se çi mi nin ya pý la ca ðý top lan tý mý za tüm hiz met ma hal le ri nin E ÐÝ TÝM KO MÝS YON SEK RE TER LE RÝ NÝ bek li yo ruz. Program: - Dershane ve cemaat fertleri genelinde Risâle-i Nur okumalarý ve Külliyata Genel Muhatabiyet - Eðitim Merkezi ve Vakýflýk Müessesesi - 2. Risâle-i Nur Gençlik Þöleni hazýrlýklarý. - Üniversite Hazýrlýk Öðrencilerine dair imkânlar. - Açýk Lise ve Külliyat Bitirme Programý - Yurt dýþý hizmetlerimiz. - Türkiye Eðitim Komisyon ve Sekreteryasýnýn seçimi. Tarih : Cumartesi Saat : 09:00-19:00 arasý Yer : Akýncýlar sok Maltepe- ANKARA Ýrtibat telefon : 0(312) (0535) Dosya no: 2010/830 Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan Yýl dý rým lar Pet rol Ltd. Þti., A xa O - yak Si gor ta, Ab dul lah Ça týl a leyh le ri ne a çý lan da va nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da: Da va cý ve ki li da va lý Ab dul lah Ça týl i çin Ka ra ka ya Kö yü Ü züm lü - Er zin can ad re si ni bil dir miþ o lup, çý kar tý lan teb li gat i a de gel di ðin den za bý ta a ra cý lý ðý i le tüm res mi ku - rum lar dan da ya pý lan ya zýþ ma lar dan bir so nuç a lý na ma dý ðýn dan a dý na i la nen teb li - gat ya pýl mýþ o lup, da va yok lu ðun da so nuç lan dý rýl dý ðýn dan Da va lý A xa O yak Si gor ta A.Þ. Hak kýn da ki da va nýn red di ne, 1.354,42 TL bað la nan ge li rin o nay ta ri hin den i ti ba - ren da va lý lar Ab dul lah Ça týl i le Yýl dý rým lar Pet rol Ltd. Þti'in den a lýn ma sý na, 1.354,42 TL bað la nan ge li rin on ay ta ri hin den i ti ba ren Yýl dý rým lar Pet rol Ltd. Þti.'in den a lý nýp da va cý ku ru ma ve ril me si ne, ar tan is tem le rin red di ne, 612,00 TL har cýn ka rar ke sin - leþ ti ðin de ve ta lep ha lin de da va lý ya i a de si ne, TL a vu kat lýk pa ra sý nýn da va lý lar Ab dul lah Ça týl ve Yýl dý rým Pet rol Ltd. Þti'in den a lý nýp da va cý ku ru ma ve ril me si ne, 400 TL a vu kat lýk pa ra sý nýn da da va cý ku rum dan a lý nýp A xa O yak Si gor ta þir ke ti ne ve - ril me si ne, da va cý ta ra fýn dan ya pý lan 586 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý lar Ab dul lah Ça týl i le Yýl dý rým lar Pet rol Ltd. Þti'in den a lýn ma sý na i liþ kin ka rar ga ze te de ya yýn lan - dýk tan son ra 8 gün i çin de tem yiz e dil me di ði tak dir de ke sin le þe ce ðin den i la nen teb - lið o lu nur. 22/04/ B: T. C. ÝSTANBUL 7. ÝÞ MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝN'DEN ÝLAN TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz, Süleyman, Ahmet, Halim ve Ýbrahim Alýç'ýn annesi Fatma Alýç'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ünye Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mehmet Ali Hacýnebioðlu'nun kayýnpederi Sabri Ýzmirli'nin, deðerli arkadaþlarýmýz Bülent Ýle Levent Ertekin'in amcasý Ali Ertekin'in vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Buca-Þirinyer -Ýzmir Merkez Yeni Asya Okuyucularý-Ýzmir TAZÝYE Mübarek kardeþim ve kadim aile dostumuz Nurun kahramaný ve hadimi Mehmet Ali Hacýnebioðlu'nun kayýnpederi HacýM.Sabri Ýzmirli'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Feyyaz-Fatma Doðruel Kýzlarý Kevser-Þeyma ve Torunlarý - ÝZMÝR KUTLU DOÐUM PROGRAMINA DÂVET - Kur'ân tilâveti - Açýlýþ konuþmasý : Dost FM ve Dost TV Genel Yayýn Yönetmeni HACER KOCABAÞ ÖZDEMÝR - Masa Çalýþmalarý Sunumu 1. Masa : Peygamberimiz (a.s.m) ve kâinat 2. Masa : Peygamberimiz (a.s.m) ve Beþeri Saadet 3. Masa : Peygamberimiz (a.s.m) ve Sünnet-i Seniye - Naat-ý Þerif - Slayt Gösterisi - Ödül Töreni Tarih : Saat : 14:00 ADRES: AFÝTAB KÜLTÜR MERKEZÝ 357 Cadde Demetevler/ ANKARA ORGANÝZASYON: YENÝASYA GAZETESÝ HANIM OKUYUCULARI

9 Ci had-ý ma ne vî Fer di ce ma a tin gü cün den, top lu mu hu zur ve mut lu luk tan mah rum e den ni fak týr, tef - ri ka dýr, par ça lan mak týr. Ni fa kýn hü küm sür dü ðü top lum la rýn as la if lâh ol ma ya ca ðý ný i fa - de e den Be di üz za man, a sa yiþ/em ni yet ve it ti fa - ka bü yük ö nem ver miþ tir. A rap ça kö ken li ci had ke li me si; mad dî güç, si - lâh lý mü ca de le den zi ya de ma ne vî, il mî, fik rî mü - ca de le yi i fa de e der. Ki, Ce nâb-ý Hakk ýn Re sûl-i Ek rem e (asm) Sa kýn kâ fir le re i ta at et me ve Kur ân a da ya na rak on la ra kar þý o lan ca gü cün le bü yük bir ci had ger çek leþ tir 1 em ri ni ver me si bu ha ki ka ti i fa de e der. Zi ra, sa vaþ iz ni, bu â yet ten 13 se ne son ra ve - ril di. Ki, si lâh lý mü ca de le/sa vaþ da ha çok ki tal ke li me si i le i fa de e dil me si de bu ha ki ka ti te yid e - der. Yü ce Ne bi nin (asm), Ýs lâm mu kad de ra týy la il gi li bü yük bir sa vaþ tan dö nüþ te, Kü çük ci had - dan bü yük ci ha da dön dük de me si ü ze ri ne, bü - yük ci ha dýn ne ol du ðu so rul du ðun da, Ki þi nin he va ve he ve si ne kar þý ger çek leþ tir di ði sa vaþ týr ki, bu ci ha dýn en bü yü ðü dür þek lin de ce vap ver me si de 2 bu nu te yid e der. Ruh ve duy gu la rý - mý zý te kâ mül et tir mek i çin ha ya týn bü tün kat - man la rýn da ge çer li o lan i ba det ve ah lâ kî ha ki - kat le ri ha ya ta ge çir me nin de a dý dýr ci had. Ça lýþ mak, ça ba la mak, gay ret et mek gi bi an - lam la rý ta þý yan ci had; me þak ka ti yük len me a dý - na o lan ca tâ ka ti gös ter mek, düþ ma na kar þý ya pý - lan mü da fa a da bü tün gü cü har ca mak týr. Ki, bu za hir de ki düþ ma na kar þý mü da fa a yý, þey ta na ve nef se kar þý di ren me ve mü ca de le yi i fa de e der. Bu çer çe ve de de ðer len di ril di ðin de ci had, Ýs lâm a dý na ya pý lan her tür lü ak ti vi te dir. 3 Ci had, Bi zi Al lah tan u zak laþ tý ra cak her þe ye kar þý u ya nýk ve te tik te ol mak; Al lah ýn bi zim þa - hýs la rý mýz da ve Ýs lâm top lu mun da mu rad et ti ði u yu mu ger çek leþ tir mek a dý na ve ri len gay ret tir. 4 Bah ti ya rýz ki, Be di üz za man, mad dî ci had ye - ri ne, ma ne vî ci had ý ö ne çý ka ra rak ve müs bet ha re ket stra te ji si ni ge liþ ti re rek fit ne, fe sat, ni fak ve þi ka ký do ðu ra cak em ni yet/gü ven, a sa yi þi ze - de le ye cek her tür lü ha re ket le rin ö nü ne set çek - miþ tir. Bu hu sus ta sað lam öl çü ler, pren sip le ri biz zat nef sin de ya þa ya rak or ta ya koy muþ tur. Böy le ce Müs lü man la rý þid de te düþ mek ten, baþ - ka la rý ný da þid de te ma ruz kal mak tan kur tar mýþ - týr. Ne var ki, o nun ge liþ tir di ði bu stra te ji, hem i - lim-fi kir eh li, hem yö ne ti ci ler ta ra fýn dan tah lil e - dil me yi, mü za ke re yi, an la þýl ma yý, yay gýn laþ ma yý ve uy gu lan ma yý bek li yor. Ki, fen-sos yal, ma ne vî bütün i lim le ri har man - la ya rak, i lim le rin en yük se ði o lan i man il mi a dý al týn da su nan Ri sâ le-i Nûr e ser le ri, em ni yet, a sa - yi þi te min ve te sis e der ler. E vet, gü zel se ci ye le rin ve i yi has let le rin men þe ve men baý o lan i man el - bet te em ni ye ti boz maz, te min e der. Ý man sýz lýk týr ki, se ci ye siz li ði i le em ni ye ti ih lâl e der. 5 Dip not lar: 1- Kur ân, Fur kan, 52, 2- Fey zü l-ka dir, 4/511; Keþ fü l- Ha fâ, 1/511, 3- Sey yid Hü se yin Nasr, Ýs lâm, Nasr, Ýs lâm, 97, 5- Ta rih çe-i Ha yat, MAKALE Y GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Be di üz za man, Av ru pa nýn rüç ha ni - ye ti nin (üs tün lük kur ma sý nýn) mad dî ve ma ne vî se bep le ri ni a çýk - la dý ðý De va ü l-ye is ad lý e se rin de mad dî se bep le rin den bi rin ci si ni Av ru pa nýn coð ra fî ko nu mu i le i zah e de rek: Zi ra dar dýr, gü zel dir, de mir ma de ni dir, gi rin - ti li çý kýn tý lý dýr, de niz ve en ha rý (ne hir le ri) ba ðýr sak la rý dýr; bâ rid dir (so ðuk tur) der. Yýl lar ca de niz ler de ça lýþ mýþ bi ri o la rak, Be di üz za man ýn bu tes bi ti nin ü ze rin de dur mak is ti yo rum. Ger çek ten de Av ru - pa nýn ne re dey se bü tün sa hil le ri gi rin ti li çý kýn tý lý o lup de niz ta þý ma cý lý ðý na uy gun li man lar la do lu dur. Bu nun ya ný sý ra ne - hir ler a ra cý lý ðý i le de niz ta þý ma cý lý ðý na çok uy gun dur. Ne hir le ri i fa de e der ken ba ðýr sak ben - zet me si yap ma sý çok il ginç tir. Zi ra ba ðýr - sak lar vü cu dun ih ti ya cý o lan gý da la rýn sin di ril me sin de en bü yük ro lü i fa de et - mek te dir ler. Top lu mun ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý a dý na de niz ci lik ve ti ca re tin ge liþ me si sür'at ka zan mýþ týr. E ko no mik o la rak ge liþ mek ti ca ret i le müm kün dür ve rýz kýn on da do ku zu ti ca ret te dir. Ýþ te, Av ru pa nýn ön ce lik le ti ca ret te ge li þe rek bü tün dün ya ya üs tün lük sað la ma sý ný bu ka dar ve ciz bir i fa de i le an lat mak, an cak Be di üz za man a mah sus bir þey dir. Baþ ba kan Er do ðan ýn çýl gýn pro je a - dýy la gün de me ge tir di ði Ýs tan bul a ka nal aç ma pro je si hiç de bu ya kýþ týr ma ya lâ yýk bir pro je de ðil dir. Çýl gýn ca de ðil çok geç ka lýn mýþ bir pro je dir. Ta ri hi miz bu nun gi bi ha ya ta ge çi ri le me miþ on lar ca pro je i le do lu dur. Me se lâ, Sa kar ya neh ri i le Ýz mit Kör fe - zi ne ka nal a çýl ma sý dü þü nül müþ, he sap - lan mýþ fa kat bir tür lü ha ya ta ge çi ri le me - miþ tir. Bu sa ye de ne hir hav za sý ti ca ret ge mi le ri nin ge çi þi ne uy gun ha le ge ti ri le - cek, en düs tri ve sa na yi nin ge liþ me si ne yol a ça cak i di. Os man lý dö ne min de de bu pro je ler gün de me gel miþ fa kat bir so - nuç a lý na ma dý ðý gi bi bü yük mas raf lar ya - pý la rak e mek ve mal ze me is ra fý na yol a - çýl mýþ týr. Kâ tip Çe le bi nin Tuh fe tü l-ki bar Fi Es fa ri l-bi har ya ni Bü yük De niz Se fer - le ri ve Fe tih le ri ad lý e se rin de bu ko nu da þu gö rüþ ler yer al mak ta dýr: Ý ran se fe rin de en bü yük güç lük ler as - ke re ve ri len za hi re den (yi ye cek ten) kay - nak lan mýþ tý. Bu ne den le Kap ta ný Der ya Mü ez zi noð lu A li Pa þa 1568 yý lýn da Ka ra - de niz in ku ze yin de ki A zak þeh ri ne do - nan ma i le be ra ber git miþ, Ka ra de niz e ve Ha zar De ni zi ne (Þir van De ni zi) dö kü len Ten Su yu (Don Neh ri) i le Ý til (Ý dil) Neh ri a ra sý na ka nal ya pýl mak is ten miþ ti. Ta tar Ha ný ve Ke fe Pa þa sý üç ay ça lý - þa rak ka nal kaz ma ya baþ la dý lar. Fa kat bu ça lýþ ma lar çe þit li ne den ler le a kim kal dý. Ka zý mal ze me le ri de dâ hil ol mak ü ze re bý ra ký la rak pro je den vaz ge çil di. Fa kat a - ra dan 400 yýl geç tik ten son ra Rus lar bu i - ki ne hir a ra sý na ka nal ya pa rak Ha zar hav za sý na ik mal mal ze me le ri ni ko lay lýk la mu vaf fak ol du lar ve son ra sýn da da Do ðu ve Ba tý Tür kis tan ý e le ge çir di ler. Kâ tip Çe le bi, kýs sa dan his se der ki: Kü çük a dam la bü yük i þe baþ la mak doð - ru de ðil dir. Her i þin uy gun ba þý ge rek. An la tý lan i se pa di þah va rup za ma nýy la baþ la sa an cak üs te sin den ge lir ve bu soy iþ ler him met sa hi bi pa di þah i þi dir, ve zir - le rin ser dar la rýn i þi de ðil dir. 999 da (Mi lâ dî: 1590) Si nan Pa þa da Sa kar ya Neh ri ni kaz ma ya ve Sa ban ca gö - lü ne a kýt ma ya gi riþ miþ ti, so nuç ver me di. Çün kü pa di þa hýn bu nun ge rek ol du ðu nu doð ru la yýp i þe ko yul ma sý na gö rüm lü dür, ken di si doð ru dan an la ma yýn ca ve ü ze - rin de bu lun ma yýn ca ol maz Ýþ te, Kâ tip Çe le bi nin 450 se ne ön ce ki en di þe le ri hâ len mev cut. U ma rým bu gü - zel pro je nin ü ze rin de has sa si yet le du - rulup za ten ký sýt lý o lan dev let büt çe si is - raf edilme den pro je ha ya ta ge çi re bi lir. Tev fik Al lah tan dýr. Pur sak lar dan Sin can a Mart, Ni san ve Ma yýs ay la rý fi kir dün - ya sý nýn ve si vil top lum ku ru luþ la rý - nýn en fa al ay la rý dýr. Bu i ti bar la gö - nül le rin de ve a kýl la rýn da, biz le ri da i ma te - ma þa e den can dost la rý mýz ve a ziz dâ vâ ar - ka daþ la rý mýz, faaliyet le ri ne ça ðý rýr lar ve ça - ðýr mýþ lar dýr, on la ra med yun-u þük ra ným. Çün kü Ça lýþ ma yan de mir pas tu tar sýr rýn - ca, hiz me te ve yo la, aþk ve þevk le de vam. Her þe ye rað men bu ký sa za man di li min de dur mak o la maz, ko nu þa ca ðýz, ko þa ca ðýz ve ya za ca ðýz. Bil has sa e li miz de ki nur lu bî hem ta e ser le ri ve o nun i çin de ki ha ki kat le ri â lem çar þý sý na ta þý mak en bü yük va zi fe dir. Zi ra 2011 i ti ba rýy la 7 mil yar lýk dün ya a i le sin de ve 73 mil yon luk Tür ki ye de hiz met sa ha sý o ka - dar ge niþ ki, ö mür yet mez. An ka ra nýn Çu buk O va sý ke na rýn da bu lu - nan ve es ki Es ki köy ta bir e di len yer, za - man la Pur sak lar o la rak i sim al mýþ ve 1970 yý - lý ba þýn dan i ti ba ren Pur sak lar ýn çev re il ve il - çe ler den ge len va tan daþ lar la nü fu su hýz la art mýþ, 1987 yý lýn da Be le di ye teþ ki lâ tý na ka - vu þa rak Bel de sý fa tý ný al mýþ týr yý lýn da çý ka rý lan be le di ye ler ka nu nu i le de il çe sta tü - sü ne ka vuþ muþ tur. An ka ra nýn çok iþ lek ve çok nü fus a lan bu þi rin bel de sin den, An ka - ra nýn kah ra man hiz met er le rin den ve As ya Nur kül li ye si nin mü te vel li si ve ya za rý mýz ve dâ vâ ar ka da þým Sa mi Ce be ci bey i le Dün ya ba rý þý ve Be di üz za man dan ev ren sel me saj - lar baþ lýk lý bir kon fe rans dâ ve ti ni tak ri ben 1,5 ay ön ce al dým. Geç ti ði miz Cu ma gü nü, Hol lan da dan Ýs tan bul ve Kýrk la re li kon fe - rans ve se mi ner le rin den in ti kal et tik. Bu fa a li yet le rin en gü zel ta ra fý, u zun za - man dýr gö re me di ði miz ve her an da gör mek is te di ði miz can dost la rý mý zý bu ve si le i le o ra - lar da tek rar gör mek. An tak ya mil let ve kil li ði ve TBMM de çe þit li ko mis yon baþ kan lý ðý ný ya pan muh te rem Nu red din Tok de mir ve Ba kan lýk mü þa vi ri Sn. Ma hir Ye ne muk ve es - ki Ta rým ba ka ný müs te þa rý Sn. H. Ý. Be cer, Ba kan lýk mü þa vi ri hu kuk çu O. Lüt fi Pe ker ve Ye ni As ya ga ze te si yö ne tim ku ru lu ü ye le rin - den muh te rem A li Va pur ve muh te rem Ham za Ka ra ve ci het-i as ke ri ye den dev re ar - ka daþ la rý ve yýl la rýn a ða be yi Nu red din Ö zel ve em sâ li gö nül dost la rý mýz la Dün ya ba rý þý ge ce miz de As ya Nur Kül tür Mer ke zi sa lo - nun da hep bir lik te ol duk. Sn. Ce be ci nin a çýþ ko nuþ ma sýn da da i fa de et ti ði gi bi, bu me kân da 84 ncü kon fe rans o - lu yor du. Bu nun dý þýn da sa yý sýz soh bet le rin ya pýl dý ðý, beþ va kit na ma zýn ve Cu ma nýn ký - lýn dý ðý gör kem li As ya Nur kül tür Mer ke zin - de, ko nu mu zu bir sa a te sýð dý ra ma dýk, bu ma ka le ye na sýl sýð dý ra ca ðýz? Ö ze tin de; â lem-i Ýs lâm sulh-u u mu mi si, dün ya nýn ger çek ba rý - þý ve in san lýk â le mi nin hu zu ra ka vuþ ma sý i çin Kur ân-ý Ke rim den, ha dis-i þe rif ler den, Hz. Be di üz za man ýn ça ðý mý za il ha men sun du ðu ev ren sel ve çar pý cý me saj lar dan ve Ba tý dün - ya sý nýn fi lo zof la rýn dan i lim a dam la rý nýn çar - pý cý a çýk la ma la rý na ka dar pek çok hu su su, bel ge ve ra kam lar la an lat ma ya ça ba gös ter - dik. Bü tün gö nül ler de te cel li si Ce nâb-ý Lem - ye zel in rah me tin den dir. Bu ve si le i le muh te - rem Sa mi Ce be ci Be ye ve e me ði ge çen bü tün can dost la rý na bin ler te þek kür ler. Er te si cu mar te si ge ce sin de i se ken di mi zi Yu nus Öz türk Be yin kap tan lý ðýn da Sin can Kül tür Mer ke zin de bul duk. Muh te rem Be - kir A ða be yi miz sos yal hiz met le rin ve faaliyet le rin ha ri ka bir ye ri o lan Sin can Ha - ri ka lar Di ya rý ný te ma þa et tir dik ten son ra ve has ta ne yo ðun ba ký mýn dan çý kýp e vin de din - le nen Ha san Öz kan Be yi zi ya ret ten son ra, 25 Mart 2011 gü nü ak þam ki kon fe ran sý mýz - da ken di le ri ne ö zel bir soh bet i çin söz ver di - ði miz bu müs tes na kül tür mer ke zin de, Kut - lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le, E fen di - miz, sey yi di miz, ca ný mýz, ca na ný mýz ve her þe yi miz o lan, kâ i na týn ser ve ri Pey gam be ri - miz Hz. Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se - lâm dan in þi rah ve ri ci ko nu la rý Nur Kül li ya - tý ndan bir des te gül gi bi sun duk. Baþ ta Ýb ra him Ý ri boz ol mak ü ze re is mi ge - çen geç me yen ve sa ba hýn da biz le ri AÞ TÝ ye bý - ra kan e ði tim ci E rün sal Öz tok Be ye ka dar her - ke se bin ler te þek kür ler. Nur o lun, Nur la ka lýn, se li niz bi zi de a lýp git sin, Fahr-ý Kâ i nat ýn (asm) der gâh-ý nu ra ni ye si ne. Du â la rý nýz la in þa al lah. Bu haf ta da baþ ka bir o va dan ses ve re ce ðiz... fer sa dog ni as ya.com.tr Ýstanbul a kanal projesi ziyan olup boþa gitmesin Tam 23 yýl müd det le ( ) Ý tal - ya'nýn yö ne ti min de söz ve so rum lu - luk sa hi bi o lan fa þist li der Be ni to Mus so li ni, biz zat ken di hal ký ta ra fýn dan linç e di le rek öl dü rül dü. (29 Ni san 1945) Ö lü ve ya ö lüm de re ce sin de i ken, ha ný - mý i le bir lik te a ya ðýn dan (ba þa þa ðý) a sýl - dý ðý da ri vâ yet e di li yor. Ger çek o lan þu ki, sa va þýn (I I. Dün ya S.) bi rin ci de re ce de ki suç lu su o la rak i lân e di - len Mus so li ni'nin â ký be ti pek fe cî ol muþ tur. Ye gâ ne müt te fi ki nin fe cî â ký be ti ni ha - ber a lan Al man dik ta tör A dolf Hit ler de, he men bir gün son ra ha ný mýy la bir lik te ze hir i çe rek in ti har e der. Bu i ki dik ta tör den bi ri nin linç e di le rek, di ðe ri nin i se ze hir i çe rek ö lüm lü ha le gel - me siy le, I I. Dün ya Sa va þý da bi tiþ sü re ci - ne gir miþ ol du. Ge ri ye i se, in san lýk ta ri hi nin en deh þet li man za ra sý kal dý: Ha ra be ye dö nen ko ca þe - hir ler, mil yon lar ca aç, ya ra lý, sa kat, pe ri - þan va zi yet te ki in san ve bir tah mi ne gö re as ker si vil yüz mil yo na ya kýn can kay bý... Ev vel ki sa va þýn ak si ne o la rak, Ýs lâm â le - mi bu deh þet sa çan kan lý a re na nýn dý þýn da kal dý. Av ru pa'da ve sa ir yer ler de ki gayr ý müs lim top lu luk lar i se, Bi rin ci Dün ya Sa - va þý nýn bel ki on ka tý ka dar te le fat ver di ler ve mad de ten de za rar zi ya na uð ra dý lar. Sa va þýn ya yýl ma sý I I. Dün ya Sa va þý, dün ya ve in san lýk ta ri - hi nin en kan lý ve en yý ký cý ha di se si o la rak ka yýt la ra geç ti. Yak la þýk 6 se ne sü ren ( ) bu sa - va þa ak tif þe kil de ka tý lan bü yük ül ke ler i ki blok ha lin de kar þý kar þý ya gel di ler. Bir ta raf ta Al man ya, Ý tal ya ve sa va þa son ra dan ka tý lan Ja pon ya var dý. Di ðer ta raf ta i se, Ýn gil te re, Rus ya (SSCB), Fran sa, Po lon ya ve yi ne son ra dan sa va þa ka tý lan ABD var dý. Bu ül ke le rin he men ta ma mý, sö mür ge - ciy di. Sö mür ge le ri de, tâ 1945'e ka dar ço - ðun luk i ti ba riy le Müs lü man top lu luk lar dý. O kor kunç sa vaþ ta i se, bu sö mür ge ci dev let le rin bel le ri ký rýl dý. Ya ni, ga li bin de mað lup o la nýn da kay - bý bü yük ol du. Bun lar, bü yük sa vaþ tan ön ce sö mür ge sa ha sý ný da ha da ge niþ let me ve et kin leþ tir - me he sap la rý ya par ken, ken di le ri ni bir an - da a teþ ve ba rut gay ya sý i çin de bul du lar. Sa va þýn ilk yýl la rýn da Al man ya'dan öy le - si ne þid det li dar be ler ye di ler ki, ne ye uð ra - dýk la rý ný þa þýr dý lar. E vet, tâ yýl lar ön ce sin den sa vaþ sa na yi i ni ku ran ve har be ha zýr la nan Al man ya, sa va - þýn ilk yýl la rýn da ga li bâ ne gi di yor du. Me se - lâ, Ýn gil te re ve Rus ya ha riç, Fran sa, Po lon - ya baþ ta o lmak ü ze re Av ru pa'nýn he men bü tün hü kü met le ri ni tes li me mec bur et - miþ ve Na zi or du suy la o ül ke le rin top rak - la rýný zap tet miþ du rum day dý. Hit ler, bir ta raf tan da, tes lim ol mak ta di re nen Rus ya ve Ýn gil te re'ye öl dü rü cü dar be ler in di ri yor du. Hit ler'in or du su, ge rek ka ra ha re kâ tý, ge rek ha va bom bar dý ma ný ve ge rek se pa - ra þüt çü bir lik ler le yap mýþ ol du ðu in dir me o pe ras yon la rýy la, Rus ya ve Ýn gil te re'nin kor ku lu rü yâ sý ha li ne gel miþ ti. Sa va þýn ü çün cü yý lýn da (A ra lýk 1941) Al - man ya'nýn müt te fi ki o lan Ja pon ya'nýn Pe arl Har bor'da ki ABD kuv vet le ri ni vur ma sý ve bu i ki bü yük dev le tin de kar þý lýk lý o la rak fi i - len sa va þa ka týl ma sýy la bir lik te, ge liþ me le rin sey ri pey der pey de ðiþ me ye baþ la dý. Son o la rak, ABD ha va kuv vet le ri ta ra - fýn dan Ja pon a da la rý na üç gün a ray la (6 9 A ðus tos 1945) a tý lan a tom bom ba la rý, sa - va þa nok ta ko nul ma sý na se be bi yet ver di. 250 bin in sa nýn ö lü mü ne yol a çan bu ha di se den son ra, Ja pon ya ka yýt sýz þart sýz tes lim ol du ðu nu i lân et ti. Av ru pa'da i se, Hit ler ve Mus so li ni ha - yat ta ol ma dý ðý i çin, bu kýt'a da ki sa va þýn sür me si de müm kün gö rün mü yor du. Kal dý ki, Al man ya, Hit ler'in ö lü mün den on gün son ra (7 Ma yýs) za ten tes lim bel - ge si ni im za la mýþ ve ül ke top rak la rý nýn tak sim e dil me si ne ra zý ol muþ tu yý lý A ðus tos a yý son la rý na ge lin di - ðin de, U zak Do ðu'da ol du ðu gi bi Av ru - pa'da da fi i len ve hu ku ken Ý kin ci Dün ya Sa va þý so na er miþ ol du. Bu þer den çý kan ha yýr Sa vaþ bo yun ca güç kuv vet kay be den ül - ke ler, sö mür ge ler ü ze rin de ki ha ki mi yet le - ri ni sür dü rme de zor la nýr ha le gel di ler. On la rýn za a fa düþ tü ðü nü fark e den müs tem le ke du ru mun da ki top lu luk lar i - se, hür ri yet ve ba ðým sýz lýk mü ca de le si ne gi riþ ti ler. Af ri ka, Or ta Do ðu, Hin dis tan ve U zak Do ðu'da ki Müs lü man ül ke ler de 1946'da baþ la yan hür ri yet ve is tik lâl mü ca de le si, i - le ri ki yýl lar da kýs mî ba þa rý lar gös ter di. 1956'ya ge lin di ðin de, on lar ca ül ke ye ni - den ba ðým sýz lý ðý ný ka za nýr bir se vi ye ye gel di. Hit ler ve Mus so li ni, do lay lý da ol sa Ýs lâ ma hiz met et miþ bu lun du lar. Bir ba ký ma, on lar "Al lah'ýn ký lý cý" ol du - lar. Al lah'ýn tak di riy le, bu ký lýç lar ön ce bü - yük ve ceb bar za lim le ri vur du; son ra da dö nüp sa hip le ri ni vur du, kýr dý. Müs lü man top lu luk la rý na ge lin ce... Ne ya zýk ki, on lar tü müy le ne sö mür ge - ci le rin ta hak küm ve mü da ha le sin den kur - tu la bil di ler, ne de on la rýn des tek le miþ ol - du ðu yer li kuk la dik ta tör le rin bas ký sýn dan ken di le ri ni kur ta ra bil di ler. Bir ci het te ba ðým sýz gi bi ol du lar; an cak, bir yan dan da baþ la rý na k ral lar, müs te bid - ler, dar be ci ler ge lip çö rek len di ler. Kýrk el li yýl da böy le geç ti. Þim di ge li nen nok ta da, Müs lü man top - lum lar da kâ mi len bir hür ri yet ve de mok - ra si aþ ký nýn a teþ len di ði ni gör mek te yiz. Bu gün ler de ya þa nan bu ha ra ret li ha re - ket len me, on la rý in þa al lah bu mak sa da u - laþ týr ma da ha ki ki bir ve si le o lur ü mi din - de yiz. Yýl lar ca Av ru pa'yý tit re ten ve dün ya ya kor ku sa lan i ki dik ta tör: A dolf Hit ler (sol da) ve Be ni to Mus so li ni. Her i ki si de, fe cî bir â ký bet le git ti. Ý kin ci Dün ya Sa va þý nýn baþ ak tör le - rin den o lan bu i ki þah si yet, ilk yýl lar da ra kip le ri ne üs tün lük sað lar ken, sa va þýn son la rý - na doð ru mað lu bi ye ti ya þa dý lar. Sö mür ge du ru mun da ki Müs lü man top lu luk lar, bu i ki dik ta tö rün dar be vur du ðu dev let le rin ta hak kü mün den kur tul ma ve ba ðým sýz lýk mü ca - de le si ni baþ lat ma sü re ci ne gir di ler. Diktatörlerin gidiþi; sömürgenin bitiþi

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Dün ya Ki tap Haf ta sý nda or ta ya çý kan ger çek 10 yýl da bir ki tap o ku yo ruz DEMOKRAT EÐÝTÝMCÝLER SENDÝKASI NIN HAZIRLADIÐI RAPORA GÖRE, ÝNGÝLTERE VE FRANSA DA TOPLUMUN YÜZDE 21 Ý, JAPONYA DA YÜZDE 14 Ü, AMERÝKA DA YÜZDE 12 SÝ DÜZENLÝ KÝTAP OKURKEN, BU ORAN TÜRKÝYE DE BÝNDE 1. FATÝH KARAGÖZ ANKARA DEMOKRAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ar-Ge ku ru lu þu DE SAM ýn Dün ya Ki tap Haf ta sý do - la yý sýy la ha zýr la dý ðý a raþ týr ma ra po ru na gö re, Türk hal ký or ta la ma 10 yýl da bir ki tap o ku yor. Ki þi ba þý yýl lýk ki tap har ca ma sý i se 2 do lar. DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Tür ki ye`de ki tap o - kun ma ma sý nýn ya pý sal sebep le ri ol du ðu nu be lir - te rek, o kul ön ce si dö nem den ü ni ver si te e ði ti mi - nin son ra sý na ka dar ki tap o ku ma nýn stra te jik bir ko nu o la rak e le a lýn ma dý ðý ný söy le di. Ra por la il gi li þu de ðer len dir me ler de bu lu nan Gür kan Av cý, ge çen yýl ki ra kam la ra gö re; Tür ki - ye de top lam 45 ço cuk kü tüp ha ne si, 14 yaz ma e - ser kü tüp ha ne si ve 55 ge zi ci kü tüp ha ne ol mak ü ze re top lam bin 152 kü tüp ha ne ol ma sý na kar - þý lýk Al man ya da 10 bin 531, Ýn gil te re de 4 bin 620, Ýs pan ya`da 5 bin 209 kü tüp ha ne bu lun du - ðu nu, Tür ki ye de ki kü tüp ha ne le rin 52 sin çe þit li sebep ler le ka pa lý ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye de ki kü tüp ha ne ler de 13 mil yon ki tap ol - ma sý na kar þý lýk, Bul ga ris tan da 46 mil yon, Rus ya da 739 mil yon, Al man ya da ki kü tüp ha ne ler de 104 mil yon ki tap mev cut ol du ðu nu bil di ren Gür kan Av cý, Tür ki ye`de kü tüp ha ne le re ka yýt lý ü ye sa yý sý - nýn 493 bin 500 i ken, Ý ran da 7 mil yon, Fran sa da 16 mil yon, Ýn gil ter de 35 mil yon kü tüp ha ne ü ye si bu lun du ðu nu söy le di. Av cý, Al man ya'da 7 bin 500 ki þi ye 1 kü tüp ha ne dü þer ken Tür ki ye de 68 bin 500 ki þi ye 1 halk kü tüp ha ne si düþ tü ðü nü de i fa de et ti. TÜR KÝ YE NÝN SA DE CE BÝN DE BÝ RÝ KÝ TAP O KU YOR Ja pon ya da top lu mun yüz de 14 ü, A me ri ka'da yüz de 12 si, Ýn gil te re ve Fran sa da yüz de 21 i dü zen - li ki tap o kur ken, Tür ki ye`de yal nýz ca bin de 1 ki þi - nin ki tap o ku du ðu nu, bir Ja pon un yýl da or ta la - ma 25, bir Ýs viç re li nin yýl da or ta la ma 10, bir Fran sýz ýn yýl da or ta la ma 7, bir Türk ün i se 10 yýl da an cak 1 ki tap o ku du ðu nu i fa de e den DES Baþ ka ný Av cý bu ra kam la rý de ðer len di rir ken þu de ðer len dir me de bu lun du: Tür ki ye ki tap o ku - FA A LÝ YET Ya zý Ha ya tý nýn 25. Yý lýn da Bes ta mi Yaz gan ntürkýye Ya zar lar Bir li ði (TYB) Ýs tan bul Þu be si nde, ya rýn sa at de baþ la ya cak faaliyet te, Bes ta mi Yaz gan ýn e ser le rin den, dost - lu ðun dan ve ya zý-þi ir ha ya týn dan bah se di le cek. Yaz gan ýn bes te len - miþ e ser le rin den ör nek le rin de can lý o la rak din le ne ce ði faaliyet te sür priz ko nuk lar da yer a la cak. Mah mut Bý yýk lý nýn yö ne te ce ði ve slayt gös te rim le riy le de renk le ne cek faaliyet te, Bes ta mi Yaz gan ýn e - ser le ri de ser gi le ne cek. De tay lý bil gi i çin tel.: 0 (212) Yýlýnda Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalýþtayý ntürk E de bi ya tý Vak fý nda Ni san ta rih le ri a ra sýn da dü zen le ne - cek 100. Yý lýn da Ye ni Li san Ha re ke ti ve Mil lî E de bi yat Ça lýþ ta yý bu - gün sa at te Türk E de bi ya tý Vak fý Baþ ka ný Ser vet Ka bak lý, Türk Dil Ku ru mu Baþ ka ný Prof. Dr. Þük rü Ha lûk A ka lýn ve Er ci yes Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Hül ya Ar gun þah ýn ya pa cak la rý a çýþ ko nuþ ma - la rýy la baþ la ya cak. ber-a-ber film le ri Beks te gös te ri li yor nermenýstan ve Tür ki ye den genç le rin ilk bö lü mü A ðus tos a yýn da baþ la yýp A ra lýk 2010 a dek sü ren ko lek tif ça lýþ ma la rý so nu cun da or ta ya çý kan; mil li yet çi lik, sý nýr, ki þi sel ta rih ve kül tü rel ben zer lik gi bi te ma la rý o lan ve i ki top lu mun doð ru dan di ya log yol la rý ný a raþ tý ran ber-a-ber film le ri, ya rýn sa at da Top lum sal Bel lek Plat for mu nda gös te ri le - cek. Ad res: Bel lek Plat for mu Ýs tik lal Cad. No: 116 Da nýþ man Ge çi di Han Çýk ma zý So kak No: 1 Be yoð lu / Ýs tan bul. ma ko nu sun da ço ðu Af ri ka ül ke le ri nin ge ri sin - de kal mýþ du rum da. Bir leþ miþ Mil let ler Ýn sa nî Ge li þim Ra po ru na gö re Tür ki ye nin o ku ma a - lýþ kan lý ðýn da U gan da, Tan zan ya gi bi ül ke le rin de bu lun du ðu 173 ül ke a ra sýn da 86 ncý sý ra da B U L M A C yer a lý yor. Bir yýl da, ders ki tap la rý ha riç A me ri - ka da 72 bin, Al man ya da 65 bin, Bre zil ya da 13 bin, Tür ki ye de i se 6 bin 31 ki tap ya yým la ný yor. AB ül ke le rin de yýl lýk ki tap har ca ma sý 500 do - lar ken Tür ki ye de 2 do lar. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da A SOLDAN O KU MA DI ÐI MIZ Ý ÇÝN DE SAM ra po ru na gö re öð ren ci - le rin ders ki tap la rýn dan baþ ka ki tap o ku ma dýk la rý, hat ta ders ki ta bý bi le o ku ma dýk la rý nýn or - ta ya çýk tý ðý ný söy le yen Av cý þöy - le ko nuþ tu: Genç lik ki tap o ku - mu yor a ma ne ka dar þa þýr tý cý dýr ki her ko nu da id di a sý ve bil gi si var. Hal ký mýz te le viz yon sey ret - me yi, bir kaç sar ký cý nýn ö zel ha - ya tý ný, de di ko du la rý ný öð ren me - yi o ka dar a bart mýþ ki, de ðil ki - tap o ku ma yý, cid dî te le viz yon prog ram la rý ný bi le iz le mi yor. Fut bol cu la rýn kün ye si ni, sev gi li - le ri ni ez be re bi len a ma ga ze te - le ri, ki tap la rý ya lan ma ki ne si di ye i fa de e den hal ký mýz var. Ço cuk la rýn ve genç le rin ki tap o - ku ma ma sý nýn en ö nem li sebebi ni a i le de ki tap o ku ma ge le ne ði nin o luþ ma ma sý. Ýþ te bu nun i çin ül ke miz yýl lar dýr yan - gýn ye ri gi bi. O ku ma dý ðý mýz i çin dü rüst ve ye te nek li po li ti ka cý la - rý, do na ným lý ve li ya kat lý yö ne ti - ci le ri se çe mi yo ruz. O ku ma dý ðý - mýz i çin hak ký mý zý a ra mý yor, yan lýþ lýk la ra kar þý he sap sor ma - ya, sor gu la ma ya ye te cek bil gi ve ce sa re ti ken di miz de bu la mý - yor her þe yi ka ba kuv vet le hal - let me ye ça lý þý yo ruz. O ku ma dý - ðý mýz i çin tra fik te ya þa nan kav - ga lar, ka za lar ve can ka yýp la rý ek sik ol mu yor. O ku ma dý ðý mýz i çin yol suz luk la ra, hak sýz lýk la ra ses siz ka lý yor, gör mez den ge li - yor ve ki mi za man hak ve ri yo - ruz. O ku ma dý ðý mýz i çin de - mok ra si yi, in san hak la rý ný, öz - gür lü ðü, þef faf lý ðý, say gý yý, er - de mi ve in san ol ma yý ye te rin ce ba þa ra mý yo ruz. SAÐA 1. Pro ton ve nöt ron lar la bir lik te bar yon lar sý ný fý a to mal tý par ça cýk gru bu nu o luþ tu - ran ka rar sýz par ça cýk lar. - Kur'ân-ý Ke rim'in 7. sû re si. 2. Sü kûn ve ren, din len di ri ci. - Rus par le men to - su'nun alt ka na dý. 3. Ya zý lý kâ ðýt. - Ý çi ne yün, pa muk vb. dol du ru lan be yaz yas týk ve ya yor gan ký lý fý. 4. De ðer siz, kö tü, sý ra dan, hiç bir ö zel li ði ol ma yan. - Ne fes a lýp ver me i þi. 5. Ak ra ba lýk iliþ ki le ri yö nün den. - Ba ba, a ta. 6. Sa ba nýn el i le tu tu lan ye rin den de mir ta ký lan ye ri ne ka dar o lan ký sým. 7. Ha yat sa hi bi ol ma - yan, ruh suz. - Yur du muz sý nýr la rý na en son da hil o lan i li miz. 8. Rav za-i Mu tah ha ra'nýn bu lun du ðu þe - hir. - Bir so nuç el de et mek, her han gi bir þey or ta ya koy mak i çin güç har ca ya rak ya pý lan faaliyet, ça lýþ ma. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 9. Ku zey do ðu dan e sen yel. - Zil le te uð ra mýþ, ha kir, a - þa ðý tu tul muþ, a þa ðý lan mýþ. 10. Sa bî lik, ço cuk luk. - Ka ra de niz yel ken li si. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Kü ba'nýn baþ þehri. - So ður ma, em me. 2. Pa di þah fer ma ný. - Uy gun suz dav ra nýþ lar da bu lu nan la ra uy gu la nan ü zün tü, sý kýn tý, a cý ve ri ci iþ lem ve ya yap tý rým. 3. Fran sa'nýn baþ - þehri. - Fü tüv vet men sup la rý na de re ce le ri ne gö re öð re ti len sýr lar. 4. Kal ça ke mi ði. - Püs kü rük ve baþ ka laþ mýþ ka ya lar i çin de bu lu nan, a lü min yum si li kat i le po tas yum dan o luþ muþ, yap rak lar du ru mun da ay rý la bi len, a - te þe da ya nýk lý par lak bir mi ne ral. 5. Bü yük, say gýn bir kim se nin hu zu ru, ö nü. - A yý ba rý na ðý. 6. Tarz, üs lûp, i fa de san ti met re lik u zun luk öl çü sü. 7. Han gi þey an la mýn da so ru. - Sa ni ye nin ký sa sý. - Bir be sin mad de si. 8. Mo lib den e le men ti nin sim ge si. - Bir iþ te yet ki li o lan, bir i þi ya pan, er bap. 9. (D. 17 Ha zi ran Ö. 11 A ra lýk 1987), Si ne ma sa nat çý - sý, ti yat ro ve te le viz yon di zi si o yun cu su. 10. Mad de - nin ihtiva etti ði su mik ta rý. - Lan ta nýn sim ge si. 11. Kul la nýl mak is ten me yen ke li me ye ri ne kul la ný lan ke li me. - Ma sal da ðý. 12. Cüm le de be lir ti len nes ne ve ya nes ne ler den son ra ge le rek ve ben zer le ri an la - mýn da kul la ný lan bir söz. - Ben zer le ri ne a yak uy du - rup i ler le ye me miþ, ge li þe me miþ kim se. ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Kül tür ler Coð raf ya sý Gün lü ðü El ham dü lil lah, fev ka lâ de fe yiz li ve be re ket li bir Kut lu Do ðum Haf ta sý ný da ha ge ri de bý rak týk. O - nun (asm) a ra cý lýk e dip öð ret ti ði i man ha ki kat le - riy le i ma ný mý zý ta ze le dik, sün net i de mek o lan ya þa yý - þý na uy ma az mi mi zi art týr dýk. El bet te o nu (asm) her da im ha týr la ma ya ve ge rek þah sî ge rek se iç ti maî ha ya tý - mýz da sün ne ti ni ya þa(t)ma ya de vam e de ce ðiz. *** Ge zi (not la rý), e de bi ya týn en çok il gi çe ken tür le rin - den bi ri si. Ýn san lar bu sa ye de, bel ki de hiç gö re me ye cek - le ri de ði þik ül ke ve coð raf ya la rý, fark lý in san ve top lum la rý, il ginç â det ve gö re nek le ri ta ný ma im kâ ný bu lu yor lar. Fark lý kül tür ve coð raf ya la rý gör me nin in san da en a - zýn dan bir fe rah la ma his si u yan dýr dý ðý bir ger çek. El - bet te on dan da ha ö nem li si, bil gi do na ný mý nýn art ma sý. ( Çok ge zen mi bi lir, çok o ku yan mý? me se li!) Ba zý ya zar lar bu nok ta da þans lý. Se ya hat ka na lýy la on la rýn dün ya hak kýn da ki de ne yim le ri ar tý yor. Bi - zim a çý mýz dan ö nem li ta ra fý i se, on la rýn, ge zi in ti ba - la rý ný biz o ku yu cu lar la pay laþ ma la rý. Do la yý sýy la bu a - çý dan þans lý yýz! E sa sýn da Þan lý Pey gam be ri mi zin de (asm) se ya hat hak kýn da teþ vik kâr i fa de le ri mev cut. (Se ya hat e di niz ki sýh hat bu la sý nýz-ha dis me a li) Se ya hat le rin, ay ný mil let - ten ya da de ði þik u lus la ra tâ bi in san lar a ra sý mü na se bet ve a lýþ ve riþ le ri art týr ma, hoþ gö rü yü ve do la yý sýy la ba rý þý sað la ma gi bi pra tik so nuç la rý bi li ni yor. An la dý nýz her hâl de, ge zi yle il gi li bu gi riz gâ hý yap ma mý zýn bir se be bi var: Ge çen haf ta ha be ri ni ver di ði miz ye ni e se ri miz Kül tür ler Coð raf ya sý Gün - lü ðü pi ya sa ya çýk tý! Kýy met li ya za rý mýz A li Fer þa doð lu nun ge zi not la rý, 13,5 x 19,5 cm e ba dýn da ve 240 say fa lýk bir ki ta ba dö nüþ - tü. Ki tap ta ö zet le, ba zý Av ru pa ül ke le ri (Ýs viç re, A vus tur - ya, Al man ya) i le A vus tral ya dan iz le nim ler yer a lý yor. A dý ge çen gay ri müs lim ül ke ler de, ö zel lik le Tür ki - ye den gi den ve mil yon la ra va ran Müs lü man ya þý yor. Göç men o la rak git tik le ri ül ke ler de va tan daþ lý ða ge çe - rek kök sa lan, ço ðu bir kaç ku þak týr o ra da ya þa yan in - san lar bun lar. On la rýn ka zan cý, gü nü müz Tür ki ye siy le ký yas lar - sak, ye ni va tan la rýn da de mok ra si nin ö ne mi ni ve gü - zel li ði ni keþ fet me le ri. (Ül ke o la rak, ö zel lik le in san hak - la rý, din ve vic dan hür ri ye ti ko nu la rýn da, hür ve mü - ref feh dün ya nýn e pey ge ri sin de ol du ðu mu zu söy le me - ye pek ge rek yok sa ný rýz!) Dün kü göç men-bu gün kü çif te va tan daþ la rýn, gi dip kök sal dýk la rý ül ke le re ka zan dýr dýk la rý i se, bir çok gü zel - li ði ba rýn dý ran kül tü rü müz ol sa ge rek. Ba tý lý lar, soy - daþ la rý mýz sa ye sin de, ö zel de Tür ki ye yi ge nel de de Ýs - lâm â le mi ni ve de ðer le ri ni öð re ni yor lar. Kar þý lýk lý et ki - le þim, çif te gü zel lik ya ni. *** Bu a ra da ya yý ne vi o la rak baþ ka ha ber le ri miz de var. Ya za rý mýz Fer þa doð lu nun ka le me al dý ðý Genç lik ve Ki þi lik i le Ye ni As ya Neþ ri yat A raþ týr ma Mer ke zi nin ha zýr la dý ðý Her Gü nü mü ze Bir Ha dis i sim li ki tap la rý - mý zýn ye ni bas ký la rý ný yap týk. Ad la rý üs tün de, ilk ki tap genç li ðin þah si yet ka zan ma sý hak kýn da; i kin ci siy se gü zel mi gü zel bir ha dis der le me si. Ö te yan dan, es ki Bi yog ra fi ler Se ri si nde çýk mýþ o lan ba zý ki tap la rý mý zý ye ni den ya yýn la ma ya de vam e di yo - ruz. Bu bab da, de ðer li ya za rý mýz Se lâ had din Ya þar ýn dört ça lýþ ma sý ný gün cel li yo ruz. Ya ni göz den ge çi rip, ye - ni bas ký im kân la rýy la siz de ðer li o ku yu cu la rý mý za su nu - yo ruz. Sa yýn Ya þar ýn Mi mar Si nan i sim li ça lýþ ma sý ya - kýn bir za man da çýk mýþ tý; þim diy se sý ra da Yu nus Em re i sim li ki ta bý var. Ya yýn la rý mýz hak kýn da ki gö rüþ le ri ni zi bek li yor ve siz le ri Al lah a e ma net e di yo ruz! BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M Ý L Ý S A Ý T Ý R A F A M Ý L A Z I A S A L A T A V A N Ý P R O F R Z A L A N A T A L A L A N H A N E S E R A M O N Ý A T E R Ý N A L A Z A T R Ý F E N E K Ý Y A K A Ý L A V E T E N Ý L A L S A Z Ý M E T A D Ý R Ý A B A R A K E R A T A K

11 Y EKONOMÝ 11 MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 27 NÝSAN 2011 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5185 ÖN CE KÝ GÜN 1,5230 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2485 ÖN CE KÝ GÜN 2,2340 DÜN 74,64 ÖN CE KÝ GÜN 73,90 DÜN 498,00 ÖN CE KÝ GÜN 496,48 p p p ABD Mer kez Ban ka sý (Fed) Baþ ka ný Ben Ber nan ke ABD, para politikasýnda deðiþiklik yapýlmadý n ABD Mer kez Ban ka sý (Fed) Baþ ka ný Ben Ber nan ke, ban ka nýn pa ra po li ti ka sýn da de ði þik lik ya pýl ma dý ðý ný ve ABD e ko no mi si nin ge le cek yýl ve 2013 yý lýn da bü - yü me yi sür dür me si ni bek le dik le ri ni söy le di. Ber nan ke, Fed in po li ti ka la rý nýn o luþ tu rul du ðu A çýk Pi ya sa Ko - mi te si (FOMC) top lan tý sý nýn ar dýn dan dü zen le di ði ba - sýn top lan tý sýn da, Fed in po li ti ka la rý ný sa vu na rak, E ko - no mi nin can lan ma sý na yar dým et me ça ba sý çer çe ve - sin de mu az zam iþ ler yap týk de di. Ban ka nýn pa ra po li - ti ka sýn da de ði þik lik yap ma ma, fa iz o ran la rýn da de ði - þik li ðe git me me ka ra rý nýn a lýn dý ðý FOMC top lan tý sý - nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin kar þý sý na çý kan Ber nan ke, A me ri kan e ko no mi si nin ge le cek yýl ve 2013 yý lýn da bü yü me ye de vam et me si ni bek le di ði ni kay det ti. Ban - ka nýn fa iz o ran la rý ný bir sü re da ha dü þük tut ma ya de vam et me ka ra rýy la il gi li o la rak da Ber nan ke, bu o ran la rýn, FOMC un en az i ki top lan tý sý na ka dar art - ma ya ca ðý ný bil dir di. FOMC, her 6 haf ta da bir top la - ný yor. A kar ya kýt fi yat la rýn da ki ar tý þýn bir çok A me ri - ka lý i çin ma lî sý kýn tý lar ya rat tý ðý nýn far kýn da ol du ðu - nu be lir ten Ber nan ke, an cak Fed o la rak, ben zin fi - yat la rý nýn son dö nem ki hý zýn da art ma ya de vam et - me si ni bek le me dik le ri ni söy le di. Ber nan ke, a na enf las yo nun en a zýn dan ge çi ci bir sü re da ha yük sek ol du ðu nu, an cak enf las yo nun da ha nor mal bir se vi - ye ye düþ me si ni bek le dik le ri ni, du ru mu ya kýn dan iz - le ye cek le ri ni i fa de et ti. Washington / aa E lek trik li o to da he def bü yük n RE NA ULT Ma is Ge nel Mü dü rü Ýb ra him Ay bar, Tür ki ye de biz e lek trik li a raç lar ko nu sun da ký sa sü - re de, 2-3 yýl i çin de bir mar ka çý ka rý rýz. Mil lî mar ka - mýz o lur, bu nun ü ze rin de yo ðun la þa lým de di. Ay - bar, O to mo tiv Yet ki li Sa tý cý la rý Der ne ðin ce (OY - DER) dü zen le nen O to mo tiv Sek tö rü nün Ge le ce ði kon fe ran sý nýn Dis tri bü tör ler i le Ge le ce ði miz Na sýl Ge li þe cek? ko nu lu o tu ru mun da yap tý ðý ko nuþ ma - da, yet ki li sa tý cý la rýn, dis tri bü tör le rin ay rýl maz par - ça sý ol du ðu nu be lir te rek, yet ki li sa tý cý la rýn bu dö - nem de bü yük de ði þi mi ya þa dýk la rý ný ve bu nun da ge le ce ðe ha zýr ol duk la rý duy gu su nu ver di ði ni an lat tý. Yet ki li sa tý cý lar da fi zi ki ya tý rým la rýn ol ma sý ge re ke - nin ü ze rin de ger çek leþ ti ði ni, yük sek pa ra la rýn ya tý - rýl dý ðý ný i fa de e den Ay bar, de ði þi me a yak uy du ra bil - mek i çin öz ser ma ye ye ter li li ði nin de ö nem li ol du - ðu nun al tý ný çiz di. Do ðuþ O to mo tiv Üst Yö ne ti ci si (CE O) A li Bi la loð lu i se Av ru pa i le Tür ki ye o to mo tiv pa za rý a ra sýn da çe þit li fark lý lýk lar bu lun du ðu nu be - lir te rek, Av ru pa da o to mo bi lin ar týk sos yal sta tü a - ra cý ha lin den çýk tý ðý ný, Tür ki ye de i se o to mo bi lin ha la çok ö nem li bir ü rün ol du ðu nu an lat tý. Yet ki li sa tý cý lar i çin en ö nem li ko nu nun ma li yet kon tro lü ol du ðu nu i fa de e den Bi la loð lu, bu nun ya pý la ma ma sý ha lin de kâr lý lýk la rý art týr ma fýr sa tý nýn re ka bet ten do - la yý zor gö rün dü ðü nü söy le di. Ýs tan bul / a a KERMESE DÂVET Hanýmlar Komisyonumuzun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde; el iþi, göz nuru birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz, içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar... Züccaciyeden giyime aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýryarýþýna sizler de ortak olun! TARÝH : YER : Ýstiklal Mahallesi, Þehzade Caddesi, No-6/B Ümraniye/ÝSTANBUL ÝRTÝBAT: 0(216) GSM : (0535) Her an fýrtýna baþlayabilir MERKEZ BANKASI BAÞKANI ERDEM BAÞÇI, ÇOK SAÐLAM, SAÐLAMLAÞTIRILMIÞ BÝR GEMÝ DEVRAL- DIÐINI BELÝRTEREK, ''FAKAT DENÝZLER BÝRAZ RÜZGÂRLI, HER AN FIRTINA BAÞLAYABÝLÝR'' DEDÝ. MERKEZ Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý, Enf las - yon Ra po ru nu a çýk la dý ðý ba sýn top lan tý sýn da ga - ze te ci le rin so ru la rý ný cevapla dý. Bir ga ze te ci nin, Zor bir dö nem de mi gö re vi dev ral dý nýz? þek lin - de ki so ru su ü ze ri ne, çok sað lam, sað lam laþ tý rýl - mýþ bir ge mi dev ral dým. Fa kat de niz ler bi raz rüz - gâr lý, her an fýr tý na baþ la ya bi lir. Ya ni ge mi nin sað - lam ol ma sýn da fay da var, bi raz da ha sað lam laþ týr - ma ya de vam e de ce ðiz ce va bý ný ver di. E KO NO MÝ CE VAP VE RÝ YOR Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Baþ çý, so ru ü ze ri ne, ký sa va de li borç lan may la bir kre di ge niþ le me si nin ol du ðu nu ve bu du ru mun en hýz lý ol du ðu dö ne - min ge çen se ne nin son çey re ðin de göz len di ði ni kay det ti. Bu du ru mun doð ru dan doð ru ya ABD Mer kez Ban ka sý nýn i kin ci mik tar sal ge niþ le me pa - ke tiy le bir lik te bir a ra da ol du ðu nu an la tan Baþ çý, þöy le de vam et ti: Sa de ce Tür ki ye de de ol ma dý. Bü tün dün ya da, bi zim gi bi ge liþ mek te o lan ül ke - ler de ben zer bir du rum göz len di. Bu so ru nun kay na ðý, bü yük bir Mer kez Ban ka sý ol du ðu i çin, Mer kez Ban ka sý nýn ön ce lik le bu na ce vap ver me si da ha doð ru. O yüz den biz o dö nem de na sýl bir po li ti ka iz le ye bi li riz bu na kar þý di ye dü þün dük. Mev cut uy gu la mak ta ol du ðu muz po li ti ka yý ta sar - la dýk. O yüz den bu ra da ki risk ler þu an da kon trol e di li yor, bü yük öl çü de a maç la dý ðý mýz yön de ted - bir ler ça lý þý yor ve e ko no mi ce vap ve ri yor bu na. Ý ran i le Türk me nis tan an laþ tý n Ý RAN'IN e ner ji hat la rý ný çe þit len dir mek is te yen Türk me nis tan i - le yýl da 20 mil yar met re küp do ðal ga zýn tran sit ge çi þi i çin an laþ tý ðý bil di ril di. Mehr Ha ber A jan sý na a çýk la ma da bu lu nan Ý ran Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý yet ki li si, Ý ran i le Türk me nis tan ýn se ne de 20 mil yar met - re küp Türk men do ðal ga zý nýn tran sit sev ki ya tý i çin an laþ tý ðý ný be - lirt ti. Söz ko nu su a çýk la ma Türk me nis tan ýn baþ ken ti Aþ ka bat ta geç ti ði miz gün ler de dü zen le nen Or ta As ya yý Bas ra Kör fe zi ne bað - la ya cak u la þým ve tran sit ge çiþ an laþ ma sý son ra sý gel di. Türk me nis - tan ýn baþ þehri Aþ ka bat ta bi ra ra ya ge len Türk me nis tan Dý þiþ le ri Ba ka ný Ra þit Me re dov, Öz be kis tan Dý þiþ le ri Ba ka ný El yor Ga ni yev, Ka tar Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Mu ham med Ab dul lah Al ru ma i hi, Um man Dý þiþ le ri Ba ka ný Yu suf A la vi ve Ý ran Diþ le ri A li Ak bar Sa le hi söz ko nu su an laþ ma ya im za koy muþ lar dý. Ay rý ca, Ý ran Dý þiþ le ri Ba - ka ný Sa le hi, Dev let Baþ ka ný Gur ban gu lý Ber di mu ha me dov ta ra fýn - dan da ka bul e dil miþ ti. Dün ya nýn dör dün cü gaz zen gi ni o lan Türk - me nis tan ýn 24,6 tril yon met re küp gaz ve 20,8 mil yar ton pet - rol re zer vi ne sa hip ol du ðu tah min e di li yor. Aþ ka bat / a a I rak, 7 mil yar do lar lýk pet rol ih raç et ti n I RAK'IN ge çen ay 7 mil yar 167 mil yon do lar tu ta rýn da, 66 mil - yon 900 bin va ril pet rol ih raç et ti ði bil di ril di. I rak Pet rol Ba kan lý ðý ba sýn mer ke zin den ya pý lan a - çýk la ma da, bu yýl Mart a yýn da 66 mil - yon 900 bin va ril pet - rol ih raç e dil di ði ve bu pet rol ih ra ca týn - dan 7 mil yar 167 mil yon do lar tu ta - rýn da ge lir el de e dil - di ði be lir til di. A çýk la - ma da, Bas ra ü ze rin - den 5 mil yar 551 mil - yon do lar tu ta rýn da 52 mil yon 300 bin va ril pet rol ve Ker kük ü ze rin den de 1 mil yar 616 mil yon do lar tu ta rýn da 14 mil yon 600 bin va ril pet rol ih raç e dil di ði i fa de e dil di. Bað dat / a a Ri xos dan ye ni pro je n RÝ XOS, Tak sim ve Bo mon ti de ki pro je le ri nin ar dýn dan A na - do lu Ya ka sý na ge çe rek Koz ya ta ðý nda ye ni bir pro je yi ha ya ta ge çir di. Koz ya ta ðý na ko num la nan Ri xos E xe cu ti ve A part - ments, ev, o fis ve ya ev-o fis o la rak de ðer len di ri le bi le cek. Dün - ya da ki E xe cu ti ve A part ment uy gu la ma sý nýn Tür ki ye de ki ilk ör ne ði ni ha ya ta ge çi ren Ri xos, hem ev, hem o fis, hem de ev-o fis o la rak de ðer len di ri le bi le cek. Ri xos E xe cu ti ve A part - ments, A na do lu Ya ka sý nýn ö nem li fi nans ve iþ mer ke zi o lan Koz ya ta ðý nda ko num la ný yor. Ri xos E xe cu ti ve A part ments, 1 1, 2 1 (78, 88, 90 met re ka re) ve pent ho u se (96, 142 met re ka re) ol mak ü ze re top lam 370 da i re den o lu þu yor. Ýlk 9 ka tý sa de ce o - fis le re ay rý lan 30 kat lý Ri xos E xe cu ti ve A part ments;ýn mi ma rî ta sa rý mý a kýl lý bi na kon sep tiy le Tan sel Sön me zer ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril di. STC Ýn þa at ve Al ba ra ka Türk ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri len pro je de ya þa mak, Tem muz i ti ba riy le baþ la ya cak. Da i - re ve o fis ler mal sa hip le ri ta ra fýn dan kul la na bi le ce ði gi bi Ri xos gü ven ce si al týn da ki ra ya ve ri le rek kâr lý bir ya tý rý ma da dö nüþ - tü re bi le cek. Ri xos E xe cu ti ve A part ments;da ki ev ve o fis le rin fi yat la rý 295 bin do lar dan baþ lý yor. Ýs tan bul / a a Merkez Bankasý yeni baþkaný Erdem Baþçý FOTOÐRAF: AA TO RUN LAR GYO, AVM, re zi dans, o fis ve o tel o la rak ta sar la nan Tür ki ye nin en bü yük kar ma kul la ným pro je si Mall of Ýs - tan bul un ya pý mý na baþ la dý. Mall of Ýs tan - bul kon sep ti i çin de dört ku le o la rak ta - sar la nan re zi dans la rýn sa tý þý ný da baþ la tan To run lar GYO, pro je yi 2013 yý lý nýn i kin ci ya rý sýn da ta mam la ma yý he def li yor. To - run lar GYO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A - ziz To run, To run lar GYO o la rak 2014 yý lý nýn ilk çey re ði ne ka dar ön gör dü ðü - müz 700 mil yon Do lar lýk ya tý rým pla ný - mý zýn ilk a dý mý ný Mall of Ýs tan bul pro je si i le a tý yo ruz. 323 mil yon Do lar ya tý rým i le ha ya ta ge çi ri yo ruz. Mall of Ýs tan bul, þe hir i çin de ye ni bir þe hir mer ke zi o la cak. Pro - je, a lýþ ve riþ mer ke zi, o fis blok la rý ve o tel Baþ çý, ka mu i le il gi li i la ve ge lir ol ma - sý du ru mun da bun la rýn ta sar ru fu na i liþ kin so ru ü ze ri ne de Mer kez Ban - ka sý nýn her za man i çin ma li ye po li ti - ka sý a çý sýn dan son de re ce mu ha fa - za kâr ol du ðu nu kay det ti. Bu nun fay da la rý nýn Tür ki ye o la rak gö rül dü - ðü nü i fa de e den Baþ çý, Tür ki ye nin çok mu ha fa za kâr dav ran dý ðý ný, yük - sek fa iz dý þý faz la la rý u zun sü re sür - dür dü ðü nü ve ka mu bor cu nun mil lî ge li re o ra ný ný ö nem li öl çü de dü þür - dü ðü nü an lat tý. Bu du ru mun kriz de Tür ki ye yi bü yük öl çü de kur tar dý ðý na i þa ret e den Baþ çý, ka mu bor cu nun dü þük ol ma sý nýn çok ö nem li ol du - ðu na dik ka ti çek ti. Baþ çý, El bet te si ya si ik ti dar lar ya tý rým yap mak, har ca ma yap mak is ter ler. Bun la rýn fay da sý da mut la ka var dýr. A ma ge - len ge li rin bir mik ta rý ný da borç a - zalt ma da, Ha zi ne nin bor cu dön dür - me o ran la rý ný dü þür mek te kul lan - ma la rý da ha i yi o lur. Hem enf las yo - na hem fi nan sal is tik ra ra fay da sý o - lur di ye dü þü nü yo ruz. Bu nun ö te - sin de bir þey söy le me miz doð ru ol - maz gö rev ta ný mý mýz a çý sýn dan, so - iþ let me si ol mak ü ze re 6 bin i le 6 bin 5 yüz ki þi ye is tih dam im kâ ný o luþ tu ra cak, böl - ge nin sos yal, kül tü rel ve e ko no mik dö nü - þü mü ne de ön cü lük e de cek de di. Mall of Ýs tan bul As ya ve Av ru pa ya ka sý nýn ö - nem li kav þak nok ta la rýn dan Ýs tan bul un ge li þen ve de ði þen böl ge si Mah mut - bey de, D-100, TEM ve Ba sýn Eks pres yol la rý nýn ke si þim nok ta sýn da yer a lý yor. U lu sal ve u lus la r a ra sý bütün ö nem li mar - ka la rýn yer a la ca ðý 350 ma ða za dan o lu þa - cak Mall of Ýs tan bul da ki a lýþ ve riþ mer ke - zi i çin de ma ða za lar, res to ran lar ve ka fe le - rin yer a la ca ðý a çýk cad de ve iç sir kü las yon i çin kul la ný la cak nos tal jik hat lý tram vay pro je nin ö ne çý kan ö zel lik le ri a ra sýn da dik kat çe ki yor. Ýs tan bul / Re cep Boz dað ÝLAN Birlik Orman-Ýþ Sendikasýnýn 2. Olaðan Genel Kurulu Nisan 2011 tarihlerinde yapýlmýþ olup Çankaya 1. Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýnýn 27/04/2011 tarih ve C.05.0.SKB sayýlý kararý ile kesinleþen zorunlu organlarý aþaðýdaki gibi teþekkül etmiþtir. YÖNETÝM KURULU Adý Soyadý Görevi Doðum Yeri Ve Tarihi Mesleði ÝKametgâh Adresi Malik Demiral Genel Baþkan Borçka/1963 Ýþçi Çamlýk Mah. Bostancýk Sok. 209/14 Altýndað / Ankara Ayhan Yýldýz Yön. Kur. Üyesi Derik/1969 Ýþçi Aþaðýeylence Mah. Arýk Sok. 10/24 Etlik/Ankara Levent Alsaç Yön. Kur. Üyesi Ankara/1981 Ýþçi Küçükkayaþ Mah. Þehit Hanifi Mutlu Cad. No: 16/12 Mamak / Ankara DENETÝM KURULU Adý Soyadý Görevi Doðum Yeri Ve Tarihi Mesleði Ýkametgâh Adresi Erol Çaðlayan Denetim Kur.Üyesi Yerköy/1971 Ýþçi Kahire Cad. 554 Sok. Orman Loj. 3/A Çankaya Ankara Nehat Aydýn Denetim Kur.Üyesi Trabzon/1963 Ýþçi Gazeller Cad. Toki Konutlarý Kuþcaðýz Keçiören/Ankara Derya Köroðlu Denetim Kur.Üyesi Karabük/1982 Ýþçi Göksu Mah. 2. Ýnönü Cad. Utku Kent Bir Sit. 15/21 Eryaman/Ankara DÝSÝPLÝN KURULU Adý Soyadý Görevi Doðum Yeri Ve Tarihi Mesleði Ýkametgâh Adresi Mehmet Özdaþ Disiplin Kur. Üyesi Sarýyahþi/1986 Ýþçi Piyade Mah Sok. No: 4/2 Etimesgut / Ankara Mustafa Uysal Disiplin Kur. Üyesi Çankýrý /1965 Ýþçi 427. Cad. 29/13 Keçiören-Ankara Hayrullah Kýlýç Disiplin Kur. Üyesi Sivrihisar/1974 YE NÝ DEN YA PI LAN DIR MA Karma projede, çalýþanlar ve yaþayanlar birlikte 10 bin kiþilik bir nüfus meydana getirecek. Mall of Ýstanbul Ýstanbul adasýnýn ortasýnda olacak Ýþçi Araplar Mah. Þehit Yaver Turan Sok. No: 23 Mamak/Ankara nuç ta si ya sî ter cih tir di ye ko nuþ tu. Ma li ye ve BDDK dan ye te rin ce des - tek gör dü nüz mü? þek lin de ki so ru ü ze ri ne de Baþ çý, Þu a na ka dar gör - dük ya ný tý ný ver di. Baþ çý, BDDK nýn al dý ðý i ki ö nem li ka rar ol du ðu nu ha - týr la ta rak, bun lar dan bi ri nin kre diborç, de ðer-kre di o ran la rý ol du ðu nu söy le di. Baþ çý, ka rar i le ko nu tun de - ðe riy le, ko nu ta ve ri le bi le cek kre di o - ran la rý nýn yüz de 75 i le sý nýr lan ma sý - nýn ol duk ça ö nem li ol du ðu nu be lir - te rek, za ten böy le bir dü zen le me nin bu lun du ðu nu an cak þim di ge nel leþ - ti ril di ði ni ve da ha sý ký uy gu lan dý ðý ný söy le di. Kre di kart la rý borç lan ma li - mit le ri nin a zal týl ma sý nýn da fay da lý ol du ðu nu kay de den Baþ çý, Ma li ye Ba kan lý ðý nýn da sto paj i le il gi li çok ö - nem li bir ka rar al dý ðý ný söy le di. Ka rar i le ban ka lar yurt dý þýn dan ge rek sen di kas yon kre di sin de, ge rek se doð ru dan e u ro bond ih ra cýn da, 5 yýl - dan u zun va de li borç lan ma da sý fýr, da ha ký sa va de li borç lan ma da ka de - me li sto paj o la ca ðý ný ve bu ka ra rýn da son de re ce ö nem li ol du ðu nu söy le di. An ka ra / a a Al týn yine re kor kýr dý n U LUS LA R A RA SI pi ya sa - da al tý nýn ons fi ya tý 1.533,60 do la ra u la þa rak ye ni bir re - kor kýr dý. U lus lar a ra sý pi ya - sa lar da yak la þýk bir haf ta ön ce do la rý a þan al týn fi yat la rý, güç lü sey ri ni de - vam et ti ri yor. Ge çen yýl so - nun da 1.421,40 do lar se vi ye - le rin de bu lu nan al tý nýn ons fi ya tý, ge çen Mart a yý ný 1.432,07 do lar dan ka pa týr - ken haf ta i çin de 1.493,03 do la ra ka dar ge ri le di. Ön ce ki re ko run da 1.518,60 do la ra u la þan al tý nýn ons fi ya tý bu sa bah sa at le rin den i ti ba ren yük se li þi ni sür dür dü ve 1.533,60 do la ra ka dar çý ka - rak ye ni bir zir ve yap tý. Ýs - tan bul Ka pa lý çar þý da 24 a - yar kül çe al týn 74,25 li ra dan a lý nýp 74,50 li ra dan sa tý lý yor. Bu se vi ye ler mart a yý baþ - la rýn da TL re ko ru nun da ye ni len di ði ni gös te ri yor. Ka pa lý çar þý da (dün, ci va rýn da) Cum hu ri yet Al tý - ný nýn sa týþ fi ya tý 501,11 li ra, çey rek al tý nýn sa týþ fi ya tý da 123,33 li ra se vi ye le rin - dey di. Ýs tan bul / a a Ta rým da ye ni uy gu la ma a lan la rý be lir len di n BA KAN LAR Ku ru lu ka - ra rý i le ba zý yer le þim bi rim - le ri uy gu la ma a la ný o la - rak tes pit e dil di, ba zý yer le - þim bi rim le ri Ba kan lar Ku - ru lu ka rar la rý kap sa mýn dan çý ka rýl dý. Ko nu ya i liþ kin Ba - kan lar Ku ru lu ka ra rý, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn - da ya yým lan dý. Bu na gö re, Es ki þe hir de 1 bel de, Ga zi - an tep te 3 köy, Ki lis te 1 köy, Mar din de 14 köy, To - kat ta 2 köy uy gu la ma a - la ný o la rak tesbit e dil di. Di yar ba kýr da ki 2 köy de i se be lir ti len par sel ler Ba kan lar Ku ru lu ka rar la rý kap sa mýn - dan çý ka rýl dý. An ka ra / a a

12 DÝZÝ 13 MEDYA, BÜROKRASÝ, POLÝS, ASKER VE YARGI ZEMÝNLERÝNDE CEREYAN EDEN "CEMAAT EKSENLÝ" YANDAÞLIK- KARÞITLIK POLEMÝKLERÝNÝN SAÐLIKLI BÝR ÞEKÝLDE AÞILMASI ÝÇÝN, "CEMAAT PARTÝ OLAMAZ, ONUN ÝÞÝ DEVLET YÖNETMEK DEÐÝLDÝR" PRENSÝBÝNÝN ÖZÜMSENÝP HAYATA GEÇÝRÝLMESÝ VE ÂCÝLEN ASLÎ HÝZMETLERE DÖNÜLMESÝ GEREKÝYOR. Bir cemaatin siyaset alanýnda aktif bir oyuncu gibi rol üstlenmesi; güncel siyasetin polemik ve tartýþmalarýnda çok fazla adýnýn geçmesi, farklý iddia, suçlama ve savunmalara konu olmasý normal deðil. C e - ma at ler le il gi li ba zý so ru lar ve ce vap la rý: Din ek sen li ba zý ce ma at le ri, ha re ket le ri, a - na ya sa nýn 24. mad de si ne gö re ne re ye ko ya - ca ðýz? l O mad de, dev le tin dü ze niy le il gi li. Ce ma at le rin ek se ri ye ti nin ça lýþ ma a la ný i se si vil top lum. 24 ün kap sa mý na gir me le ri söz ko nu su o la maz. Ö nem li o lan, di nin, di nî duy gu la rýn ve din - ce kut sal sa yý lan þey le rin, her han gi bir þe kil - de her han gi bir a maç la is tis ma rý ný ön le mek de ðil mi? l El bet te ki baþ ka de ðer le rin ol du ðu gi bi di nin de is tis ma rý ön len me li. A ma bu nun yo lu þim di ye ka dar uy gu la na ge len, di ni vic dan la ra hap se dip top lum sal a lan dan dýþ la yan ve bu nun i çin la ik lik is tis ma rý na dö nü þen de ma go jik, bas ký cý ve da yat ma cý yön tem ler ol ma ma lý. Ve bu ko nu nun çö zü mü top lu mun sað du yu su na bý ra kýl ma lý. Di nin a raç ha le ge ti ril me si, di ne ya pý la bi - le cek en bü yük kö tü lük de ðil mi dir? l Þüp he siz öy le. Bu nu ön le mek i çin, di ni dev let e liy le res mî i de o lo ji ka lýp la rý na gö re bi çim len dir me he ves le rin den baþ la ya rak, bu yön de ki bü tün gi ri þim le rin te da vül den kal dý rýl ma sý ve Sa id Nur sî nin, di nin kâ i nat ta ki en yük sek ha ki kat o lup ar zî ve dün ye vî hiç bir þe ye â let e di le me ye ce ði ni ýs rar la vur gu la yan an la yý þý nýn güç lü bir þu ur ha lin de top lu ma mal e dil me si ge re kir. Di nî ce ma at le rin si ya set a la nýn da rol al - ma sý, mo der ni te nin çok ö nem li bir ö zel li ði - nin a þýn dý ðý an la mý na gel mez mi? Mo dern top lum lar da ki þi ar týk bir ce ma a tin ü ye si o - la rak de ðil, bi rey ve va tan daþ o la rak yer al - mý yor mu? l Ce ma at le rin si ya sî ak tör ler o la rak po li ti ka da ve ik ti dar ya rý þýn da yer al ma sý el bet te ki yan lýþ ve ön ce lik le ce ma at kim li ði ne za rar ve rir. An cak ki þi nin ce ma at men su bu ol ma sý ný bi rey ve va tan daþ kim li ðiy le çe li þen bir du rum o la rak gör mek de doð ru de ðil. Ce ma at men sup la rý da pe kâ lâ bi rey ve va tan daþ o la bi lir ler. Ni te kim o lu yor lar. Ba zý ce ma at ler le ö zel lik le bi rey kim li ði a çý sýn dan prob lem ler ya þa ný yor o la bi lir. A ma top lu mun her ke si min de ol du ðu gi bi o ra lar da da bun la rý ve di ðer so run la rý ge rek ken di iç di na mik le riy le, ge rek se ge nel at mos fe rin et ki siy le çöz me ye yö ne lik bir sü reç ya þa ný yor. Mü da ha le ol maz sa, ken di a ký þý i çin de her þey yer li ye ri ne o tu rur. Göl ge e dil me sin, ye ter. Ý na nan/i nan ma yan, din dar/din dar ol ma - yan ay rý mý ya pan lar, di ðer le ri nin i man ve di - nî i nanç la rý ný de ðer len dir me ye kal ka rak as - lýn da Ýs lâm di ni ne kar þý bü yük bir suç iþ le mi - yor lar mý? l Kim bu ay rý mý ya pý yor? Top tan cý suç la ma lar dan ka çý nýl ma lý. E ðer böy le bir þe yin var lý ðý id di a e di li yor sa bu suç la ma nýn ad re si de ve ril me li ki, ko nu net leþ sin. Yok sa böy le or ta ya ya pý lan ge nel it ham lar her ke si in ci tir. Bun la rýn ba þýn da da, her fýr sat ta On lar la bir prob le mi miz yok, say gý lý yýz de ni len mü te dey yin ke sim ler ge lir. Ki, mü te dey yin in san lar dan söz et mek, öy le ol ma yan la rýn da var lý ðý dik ka te a lýn dý ðýn da, bu man týk la, e leþ ti ri len ay rým cý lýk fas lý na gir mez mi? Bu sos yal grup laþ ma ve ce ma at leþ me ler top lu mu cid dî bo yut ta ku tup laþ ma ve bö lün - me le - re gö tür mü yor mu? Bu bö lün me ve ku tup laþ ma lar cid dî gü ven lik so run la rý na dö nüþ mez mi? l Tür ki ye de ce ma at ler id di a e dil di ði gi bi ku tup laþ ma ve bö lün me le re yol aç mak þöy le dur sun, tam ter si ne ma ruz kal dýk la rý on ca kö tü le me ve hak sýz lý ða ve de her þe ye rað men top lum da kar deþ li ðin, bir lik ve be ra ber li ðin en sað lam da ya na ðý ný teþ kil et ti ler. Hat tâ TSK a dý na ya pý lan ba zý de ðer len dir me ler de di le ge ti ri len PKK et nik ça týþ ma çý kar ma yý ba þa ra ma dý tes bi ti nin al týn da da hi ce ma at le rin bu hiz met le ri ya tý yor. Ce ma at ve ta ri kat lar si vil top lum ör gü tü o la rak ni te le ne bi lir mi? l Bu o lu þum la rýn, ge rek top lum da ki yay gýn lýk la rý, ge rek se o lum lu ve ya pý cý iþ lev le riy le si vil top lu mun ö nem li bir ke si mi ni teþ kil et tik le rin de hiç þüp he yok. Ce ma at ve ta ri kat men sup la rý da her kes gi bi bu top lu mun in san la rý, bu dev le tin va tan daþ la rý. Hem de bü tün va tan daþ lýk gö rev le ri ni ak sat ma dan, ti tiz lik le ye ri ne ge tir dik le ri hal de i ti lip ka ký lan, hor la nan, in ci ti len, hak la rý gasp e di len; a ma bu na rað men as la dev le te küs me yen ve bu yan lýþ la rýn bir gün dü ze le ce ði ü mi diy le sab re den dü rüst, sa mi mî, ol gun in san lar. Sýk sýk sö zü e di len ses siz mil yon lar ýn i çin de en çok on lar var. E ðer on la rýn her þe ye rað men ka rar lý lýk la sür dür dük le ri ma ne vî hiz met ler, sos yal yar dým ve da ya nýþ ma fa a li yet le ri ol ma say dý, Tür ki ye çok tan ya þan maz bir ül ke ol muþ tu. An cak, ce ma at ve ta ri kat la rý bil di ði miz an lam da si vil top lum ör güt le ri o la rak ni te le mek doð ru mu? Ha yýr, çün kü ce ma at ler e sas i ti ba rýy la uh re vî a maç la ra yö ne len ma ne vî o lu þum lar. Bu yö nüy le si vil top lum ör gü tü ta bi ri, on la rýn i fa de et ti ði an la mý tam o la rak kar þý la mý yor. Ce ma at men sup la rý hiz met le ri ni ve ha yýr iþ le ri ni da ha sis tem li ve or ga ni ze li þe kil de yü rüt mek i çin va kýf, der nek gi bi STK lar ku ra bi lir ler; a ma ce ma a tin ken di si STK o la maz. «««DÝN, DEVLET VE SÝYASET Her ne kadar tartýþmaya açýk ve aksini söylemeye müsait yönleri olsa da, Artýk kendi kulvarýnda siyasetten baðýmsýz bir yapýya oturduðu için, ekonomi siyasî dalgalanmalardan fazla etkilenmiyor görüþünün kýsmen de olsa gerçeði yansýtan bir tarafý olabilir. Fert ve toplum hayatýnýn önemli boyutlarýndan biri olan ekonomi, günübirlik ve gelip geçici siyaset rüzgârlarýndan ne kadar az etkilenirse, insanlar o derece rahat ve güvenli olurlar. Ayný þey hayatýn diðer alanlarý için de geçerli. Ve bunlarýn baþýnda dinî hayat geliyor. Dikkatle bakýlýr ve iyi deðerlendirilirse, bu alanda yaþanan sýkýntýlarýn temelinde, devlet ve sahip çýkýp savunma amaçlý da olsa siyaset kaynaklý müdahalelerin yattýðý açýkça görülür. Yaþadýðýmýz tecrübeler gösteriyor ki, devlet ve siyaset dinden elini çekmediði ve dinî hayatý ikisinden de baðýmsýz bir konuma yerleþtiremediðimiz müddetçe sýkýntýlar bitmeyecek. Peki, bunlar kendiliðinden ellerini çeker mi? Devletin de, siyasetin de tabiatýnýn buna müsait olmadýðý açýk. Hele bizdeki uygulamada, dini tamamen vicdanlara hapsederek hayattan silme hedefiyle yola çýkmýþ bir ideolojinin güdümündeki devletten KÂZIM GÜLEÇYÜZ ir ti ni as ya.com.tr -4- bunu beklemek çok abes. Böyle bir devlet yapýlanmasýndan kaynaklanan dayatmalara karþý çýkýp dinî talepleri gündeme getirme yolu olarak siyasetin doðru bir yöntem ve tercih olmadýðý da anlaþýlmýþ olmalý. (Toplumun siyasetten, parti ayrýmý gözetmeden, din özgürlüðü talebinde bulunup bu talebinin takipçisi olmasý ve siyasetin yine parti ayrýmý olmadan kurum olarak dine hizmet etmesi gereði ayrý konu.) Dinin, sivil, özgür, baðýmsýz ve gayri siyasî bir zeminde yaþanmasý ve savunulmasý gerekiyor. Çünkü din, esas itibarýyla ölümden sonrasýndaki ebedî hayata yönelik, uhrevî amaçlý, ama bunu yaparken dünyayý ihmal etmeyen, ancak dünyevî hayata iliþkin düzenlemelerini de ahiret perspektifine yerleþtiren bir inanç sistemi. Devlet ile siyaset ve ortak paydalarýný oluþturan iktidar olgusu ise dünyevîliði önceliyor. Dünyevî iktidar, uhrevî amaçlar la yola çýktýklarýný söyleyenleri dahi kýsa sürede yolundan saptýrabilecek tuzaklarla dolu bir alan. Gerek o iktidarý elde etmek, gerekse elde tutmak için verilecek mücadelenin karakteri bunu getiriyor. Dünyevî iktidar, uhrevî amaçlar la yola çýktýklarýný söyleyenleri dahi kýsa sürede yolundan saptýrabilecek tuzaklarla dolu bir alan. Gerek o iktidarý elde etmek, gerekse elde tutmak için verilecek mücadelenin karakteri bunu getiriyor. Bu itibarla, imanî ve Ýslâmî hakikatleri, Kur ân hükümlerini muhafazayý amaçlayan Ýslâm hizmeti öyle bir vazife ki, talibinin baþka bir yükü daha omuzlamasýna imkân ve fýrsat vermiyor. Sadece Allah rýzasýna ve ahirete endeksli bu vazifenin üzerine dünyevî gölgeler düþmemeli. Di nî ve ma ne vî ha ya týn ge liþ me si, di nî hiz met le rin bu te mel ü ze rin de, ta ma men bu öl çü ler çer çe ve sin de, bu an la yýþ la ya pýl ma sý na bað lý. E ðer bu te mel sað lam in þa e di lir se, ha riç ten ge le bi le cek hiç bir mü da ha le, bas ký ve da yat ma di nî ha ya ta ka lý cý bir za rar ve re mez. O nun i çin Be di üz za - man, Os man lý nýn son dö ne min de ki si ya sî çal kan tý lar dan Ýs lâ mýn o lum suz et ki le ne bi le ce ði kay gý sý nýn yer siz li ði ni þöy le vur gu la mýþ tý: Ýslâmiyet güneþ gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnýz kendine gece yapar. (...) Ýnkýlâb-ý siyasî cihetiyle dininden havf eden (dinin elden gideceðinden korkan) adamýn dinde hissesi, beytül-ankebut (örümcek aðý) gibi zayýf düþmüþ. Cehalettir, onu korkutur; taklittir, onu telâþa düþürttürür. (Münâzarât, s. 28 ve 30) Ayný bahiste, Ýslâmýn kâinata kök salan hakikatlerine sahip çýkma görevinin devletten önce topluma ve her bir ferde terettüp ettiði dersi de var ve bu, en çok ihtiyacýmýz olan derslerden biri. «««Din adýna iktidar talebi ve siyaset iddiasýnýn farklý versiyonlarý var. Bunlardan biri, söz konusu iktidar mücadelesini silâh ve þiddet yoluyla vermek ki, bu yöntem Türkiye de zemin bulamadý. Barýþçý ve sivil yaklaþýmýn aðýr basmasý, silâhlý hareketten yana olan radikal tercihleri marjinalliðe mahkûm etti. Barýþçý yöntemde de iki eðilim öne çýktý: Biri, siyaset ve parti yoluyla iktidara gelmek. Diðeri, doðrudan siyaset yapmamakla beraber, iktidarlarla çok yakýn iliþkiler kurarak bürokraside kadrolaþmayý esas almak. Din adýna siyaset iddiasýyla yola çýkan hareket çeyrek asýr sonra koalisyonla da olsa iktidar olma gücüne ulaþýnca, ülke 28 Þubat badiresine sürüklendi. Ardýndan, yýllarca o hareketin içinde yer aldýktan sonra, din adýna siyaset iddiasýný terk ettiði söylemiyle yola devam eden, ama o eksendeki vehim ve kuþkularý daðýtmayý baþaramayan kadrolarýn kurduðu AKP sahneye çýktý.. Bürokraside kadrolaþma stratejisini esas alan ve bu çerçevede AKP iktidarýyla çok yakýn çalýþan harekete gelince: Bu tercih de Türkiye de giderek týrmanan gerilimde önemli paya sahip. Yýl lar ön ce sin den be ri ka pa lý ka pý lar ar dýn da ya pý lan Bu mil le tin ev lât la rý mül ki ye ye, ad li ye ye, as ke ri ye ye, em ni ye te, ha ri ci ye ye... gir me li ve Sis te min can da mar la rýn da, iz bý rak ma dan yol a la cak sý nýz söy lem le ri nin ar þiv ve ha fý za lar da ki ka yýt la rý hâ lâ can lý. Haddizatýnda ve normal þartlar muvacehesinde Milletin ferdi, millete ait kurumlara sýzmaz, girmek hakkýdýr ve girer sözüne kimsenin bir itirazý olamaz. Ama bunun, prensip olarak devletle, iktidarla, siyasetle ilgisi olmamasý gereken bir kanaat önderinden, kadrolaþma ve ele geçirme vehimlerini tahrik edecek veya en azýndan o vehimleri bahane edenlerce kullanýlacak bir üslûpla sâdýr olmasý, pek normal deðil. Kaldý ki, demokratik sürecin kendi mecrasýndaki akýþý içinde, bu milletin fertlerinin devlet kurumlarýndaki varlýðý her geçen gün daha çok hissedilir þekilde artýyorken, özellikle DP ve AP dönemlerinde baþlayýp devam eden geliþme seyrinde Anadolu çocuklarý bürokraside daha fazla görev alýyorken, bunu belli bir cemaat baðlamýnda yürütülen özel bir proje olarak algýlanmaya müsait söylemlere konu etmenin izahý ne? Bu noktada çýkýþ yolunu yine Bediüzzaman gösteriyor. Din adýna siyaset ve iktidar mücadelesi yapýlamayacaðýný; siyaseti dine hizmet ettirmek için yine siyaset dýþý bir duruþa ihtiyaç olduðunu; cemaatlerin iþinin siyaset deðil, dine hizmet olmasý gerektiðini ýsrarla vurgulayarak... Sýkýntý, bunlara uyulmamasýndan çýkýyor. «««Cemaatler esas itibarýyla insanlarýn manevî hayatýn a hizmet için var olan ve öyle olup öyle kalmasý gereken birliktelikler. Nitekim Bediüzzaman ýn Nur Talebeleri için gösterdiði birinci hedef ebedî hayatlarý kurtarmak. Bu hedef istikametindeki hizmetlerin dünya hayatýna bakan önemli neticelerinden biri ise, anarþiliðin ve serseriliðin önüne geçip huzuru temin etmek. Ýnsanlarýn iman eksenli bir ahlâk donanýmý ve ibadet disipliniyle yaþanan bir hayat anlayýþýna sahip kýlýnmalarý, Said Nursî nin çizdiði çerçevede çalýþan cemaatlerin en önemli ve öncelikli hedefini teþkil ederken, hizmet ve iþtigal alanlarýný münhasýran bu amaca yönelik faaliyetler oluþturmalý. Bu temel prensibin bir neticesi olarak, cemaatlerin ticaret, siyaset ve hele devlet idaresi gibi dünyevî iþlerle doðrudan bir alâkalarý olamaz. Cemaat mensuplarý, birey olarak kendi þahýslarý adýna ticaret yapabilirler veya siyasetle meþgul olabilirler. Bu meþguliyetlerini, cemaat tarafýndan yapýlan manevî hizmetlere katký ve destek vermek gibi bir amaca da yönlendirebilirler. Ancak burada ince ve hassas bir çizgi var. O da, söz konusu ticarî veya siyasî meþguliyetlerin, cemaatlerin þahs-ý mane vî si i le ir ti bat lan dý rýl ma dan yü rü tül me si ge re ði. Bu den ge ye dik kat e dil mez se, ce ma at le rin ti ca rî leþ me ve si ya sî leþ me yo luy la dün ye vî le þip yoz la þa rak as lî hiz met ve iþ ti gal a lan la rýn dan u zak laþ ma la rý ris ki or ta ya çý kar. Buna ilâveten, manevî hizmetlerin ticarî veya siyasî amaçlar için istismar edilmek istendiði gibi suçlamalara malzeme verilmiþ olunur. Bu ise söz konusu hizmetlerin ruhunu oluþturan ihlâsa zarar verdiði gibi, muhataplar nezdinde korunmasý icab eden inandýrýcýlýða da gölge düþürür. Yola koyulurken mevcut olan halisane duygular ve hizmet mülâhazalarý, zaman içinde, kurallarý baþka odaklarca belirlenen ticaret ve siyasetin kaygan zeminlerinde, giderek hýzlanan bir süreç içinde aþýnmaya ve helâl-haram hassasiyetleri törpülenmeye baþlar. Cemaatler cemaat olmaktan çýkýp müflis holdinglere veya itibarsýz siyasî organizasyonlara dönüþerek tükenirler. Bir ce ma a te men sup o lan in san la rýn, va tan daþ lýk hak ve gö re vi o la rak bel li bir si ya sî ter cih is ti ka me tin de oy kul la nýp, par ti ler hak kýn da gö rüþ sa hi bi ol ma la rý; me sa fe li bir du ruþ men zi lin de ka la rak o lum lu ic ra at la rý teþ vik e dip des tek ler ken, yan lýþ la rý e leþ tir me le ri çok fark lý bir þey. Bu nun yadýrganacak bir tarafý olmasa gerek. Ama bir cemaatin siyaset alanýnda aktif bir oyuncu gibi rol üstlenmesi; güncel siyasetin polemik ve tartýþmalarýnda çok fazla adýnýn geçmesi; farklý iddia, suçlama ve savunmalara konu olmasý gibi durumlar için ayný þeyi söylemek imkânsýz. Sü rek li o la rak po li tik tar týþ ma la rýn i çin de ve o da ðýn da yer a lan bir ce ma at, o tar týþ ma la rýn ka çý nýl maz bir ne ti ce si o lan yýp ran ma dan ken di si ni ko ru yup â za de ka la bi lir mi? Ký ya sý ya bir ik ti dar mü ca de le si nin ta ra fý gi bi dav ra nan ve ya ta výr la rý öy le al gý la nan bir ce ma at, ken di siy le il gi li o la rak gün de me ge len id di a la rý sü rek li tek zip et se da hi, bun la rýn zi hin ler de bý rak tý ðý tor tu ve iz le ri ta ma men si lip te miz le me yi ba þa ra bi lir mi? Son dö nem ler de med ya, bü rok ra si, po lis, as ker ve yar gý ze min le rin de ce re yan e den ce ma at ek sen li yan daþ lýk kar þýt lýk po le mik le ri nin sað lýk lý bir þe kil de a þýl ma sý i çin, Ce ma at par ti o la maz, o nun i þi dev let yö net mek de ðil dir pren si bi nin ö züm se nip ha ya ta ge çi ril me si ve â ci len as lî hiz met le re dö nül me si ge re ki yor. CEMAAT PARTÝ DEÐÝLDÝR { YARIN: CEMAATLERLE KEMALÝZM PAZARLIÐI {

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Süper Lig yerli hocalara kaldý SEZONA 4 YABANCIYLA BAÞLANAN LÝG'DE, TEK YABANCI KAYSERÝSPOR'UN GÜRCÜ ÇALIÞTIRICISI ÞOTA KALDI. G.SARAY'DA RÝJKAARD VE HAGÝ, BEÞÝKTAÞ'TA SCHUSTER, G.BÝRLÝÐÝ'NDE DOLL VE ZUMDÝCK'LE YOLLAR AYRILDI. GENÇLERBÝRLÝÐÝ Tek nik Di rek tö rü Ralf Zum dick'in is ti fa sý nýn ar dýn dan, Sü per Lig'de tek ya ban cý ça lýþ tý rý cý Þo ta Ar ve lad ze kal dý se zo nu na 4 ya ban cý 14 i se Türk tek nik di rek tör le baþ la nan Sü per Lig'de, ya þa nan is ti fa lar ve ay rý lýk la rýn ar dýn dan, ya ban cý tek nik a dam o la rak sa de ce Kay se ris por'un ba þýn da ki Gür cis tan lý Þo ta Ar ve lad ze bu lu nu yor. Ye ni se zo na Be þik taþ Bernd Schus ter, Ga la ta sa ray Frank Rij ka ard, Genç ler bir li ði Tho mas Doll, Kay se ris por Þo ta Ar ve lad ze i le baþ la mýþ, di ðer 14 ta kým i se ter ci hi ni yer li tek nik di rek tör ler den ya na kul lan mýþ tý. Ge çen za man i çe ri sin de, per for mans la rý ye ter li gö rül me yen ya ban cý ça lýþ tý rý cý lar iþ le rin den o lur ken, Türk tek nik di rek tör le re fýr sat doð du. Sü per Lig'de gö re vi ilk bý ra kan ya ban cý tek nik a dam li gin 8. haf ta sýn da Ga la ta sa ray'ýn Hol lan da lý Tek nik Di rek tö rü Frank Rij ka ard ol du. Sa rý-kýr mý zý lý e ki bin An ka ra gü cü'ne mað lup ol ma sýy la Rij ka ard gö re vin den is ti fa et ti. Ar dýn dan, Genç ler bir li ði'nin Ma ni sas por'a mað lu bi ye tiy le kýr mý - Kara Kartal son yýllarda derbilerde uçamýyor Beþiktaþ, Süper Lig'de G.Saray ve F.Bahçe ile son yýllarda yaptýðý derbilerde galip gelmekte oldukça zorlanýyor. Kara Kartal, bu sezon oynadýðý derbilerde sadece G.Saray'ý yenebildi. SÜPER Lig'de 30 Ni san Cu mar te si gü nü Ga la ta sa ray'ý a ðýr la ya cak Be þik taþ, e ze li ra kip le ri ne kar þý son yýl lar da ki lig der bi le rin de ge nel de ba þa rý sýz bir per for mans ser gi le di. Ga la ta sa ray ve Fe ner - bah çe'ye kar þý son yýl lar da ki lig der bi le rin de ga lip gel mek te bir hay li zor la nan si yah-be yaz lý lar, e ze li ra kip le riy le son 6 se zon da yap tý ðý 23 lig ma çýn da sa de ce 5 ga li bi yet a la bil di. Söz ko nu su dö nem de ki der bi ler den 14'ü nü yi ti ren, 4'ün de be ra be re ka lan si yah-be yaz lý lar, bu sü re i çin de Sü per Lig'de ta raf tar la rý na sa de ce 5 kez der bi ga li bi ye ti iz let ti re bil di. Be þik taþ, son 23 lig der bi sin de e ze li ra kip le ri ne top lam 29 gol a tar ken, ka le sin de i se 38 gol gör dü. ''Ka ra Kar tal lar'', son 6 se zon da, Fe ner bah çe i le yap tý ðý 12 lig ma çýn da sa de ce 1 ga li bi yet a la bi lir ken, 8 kez ye ni lip, 3 kez be ra be re kal dý. Si yahbe yaz lý lar, Ga la ta sa ray i le yap tý ðý son 11 maç tan i se 4'ü nü ka zan dý, 6'sý ný yi tir di, 1'in de de e þit li ði bo za ma dý. Aslan kükreyemiyor TURGAY KIRAN ADAY OLDU n GA LA TA SA RAY Ku lü bü'nde 14 Ma yýs'ta ya pý la cak O la ða nüs tü Ge nel Se çim Ku ru lu ön ce sin de baþ kan a day la rý a ra sýn da yer a lan Tur gay Ký ran, e ki bi ni ve pro je le ri ni a çýk la dý. Ký ran, ken di si nin baþ kan a da yý ol ma sý i çin 300 im za a tan Ga la ta sa ray lý dost la rý na te þek kür et ti. Ký ran, hiç bir va a di nin ol ma dý ðý ný söy le di. SÜPER Lig'de 30 Nisan Cumartesi günü Fiyapý Ýnönü Stadý'nda Beþiktaþ ile karþýlaþacak Galatasaray, son yýllarda ezeli rakipleriyle deplasmanda oynadýðý lig maçlarýnda 3 puana adeta hasret kaldý. ''Cim Bom'', Beþiktaþ ve Fenerbahçe ile rakip sahada yaptýðý son 25 lig maçýndan sadece 1'ini kazanabildi. Sarý-kýrmýzýlý ekip, Fenerbahçe ile Kadýköy'de yaptýðý son 11 lig maçýndan 10'unu yitirip, sadece son randevuda berabere kalýrken, Beþiktaþ ile Dolmabahçe'de oynadýðý son 14 lig maçýndan 6'sýný kaybetti, 7'sinde berabere kaldý, sadece 1'ini, o da son dakika golüyle kazanabildi. Bu maçlarda ezeli rakiplerine toplam 17 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 45 gol gördü. zý-si yah lý e ki bin Al man ça lýþ tý rý cý sý Tho mas Doll gö re vi bý ra kan 2. ya ban cý tek nik a dam ol du. An cak her i ki ta kým da bu de ði þik lik ler den son ra yi ne ya ban cý ho ca lar la yol la rý na de vam et ti. Ga la ta sa ray ef sa ne vi fut bol cu su Ghe og he Ha gi'yi, Genç ler bir li ði i se Doll'ün yar dýn cý sý Ralf Zum dick'i gö re ve ge tir di.li gin i kin ci ya rý sý nýn baþ la ma sý nýn ar dýn dan i se ilk ay rý lýk li gin 25. haf ta sýn da Be þik taþ'ta ya þan dý. Bernd Schus ter'den bo þa lan tek nik di rek tör lük gö re vi, Türk an tre nör Tay fur Ha vut çu ya ve ril di. Li gin 26. haf ta sýn da i se ay rý lý ðýn ad re si yi ne Ga la ta sa ray'dý. Yö ne tim ta ra fýn dan gö rev den a lý nan Ha gi'nin ye ri ne Bü lent Ün der gö re ve baþ la dý. Son ay rý lýk i se Genç ler bir li ði'nde ya þan dý. Zor lu bir sü reç te ta ký mý ça lýþ týr ma yý ka bul e den Ralf Zum dick, bir yan dan ta ký mý ný kü me düþ me böl ge sin den u zak laþ týr ma ya ça lý þýr ken, di ðer ta raf tan da Genç ler bir li ði'ne Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda ya rý fi nal oy nat ma yý ba þar dý. An cak ya rý fi nal de Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'a e le nin ce gö re vi bý rak tý. Fenerbahçe'nin eski baþkanlarýndan Güven Sazak'ýn cenazesi için sarý-lacivertli kulüpte bir tören düzenlendi. Fenerbahçe camiasý Güven Sazak'ýn cenazesinde buluþtu FENERBAHÇE Kulübü'nün eski baþkanlarýndan Güven Sazak, son yolculuðuna uðurlandý. 26 Nisan salý günü vefat eden Güven Sazak, Þakirin Camii'nde kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan Karacaahmet Mezarlýðý'nda topraða verildi. Cenaze namazýna Sazak'ýn ailesi, Fenerbahçe Kulubü yöneticileri, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Devlet Bakaný Egemen Baðýþ, DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, FIFA Asbaþkaný Teknik Direktör Aykut Kocaman ekibiyle cenazeye geldi. Þenes Erzik, Genelkurmay eski baþkanlarýndan Yaþar Büyükanýt, eski bakanlardan Necdet Menzir, Yaþar Okuyan, Mehmet Aðar ve Meral Akþener, Fenerbahçe'nin eski baþkan ve yöneticilerden Ali Þen, Tahsin Kaya, Metin Aþýk, Þadan Kalkavan, Vefa Küçük, Ertuðrul Hataylý, Beþiktaþ Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve kaptan Alex çok sayýda ünlü isimler katýldý. Kaptan Alex takýmý temsilen cenazede yerini aldý. SÜPER LÝG PROGRAMI Y Bisikletçilere yoðun ilgi 47. Cum hur baþ kan lý ðý Tür ki ye Bi sik let Tu ru'nun De niz li Fet hi ye a ra sýn da ki ki lo met re lik be þin ci e ta bý baþ la dý. Ya rý þýn 151 bi sik let çi nin ka týl dý ðý De niz li Fet hi ye e ta bý nýn tem si li star tý ný, De lik li çý nar Mey da ný'ndan De niz li Va li Ve ki li Meh met Sup hi Küs be ci ve De niz li Be le di ye Baþ ka ný Os man Zo lan ver di. 47. Cum hur baþ kan lý - Mustafa Gökmen bildiriyor ðý Tür ki ye Bi sik let Tu ru'nda bu yýl 6 pro fes yo nel, 14 pro fes yo nel ký ta ta ký mý ve Tür ki ye'den Ma ni sas por i le Kon ya Tor ku Þe kers por ol mak ü ze re top lam 22 ta kým ya rý þý yor. Cum hur baþ kan lý ðý tur nu va sýn da bi rin ci ol mak i çin ya rý þan pe dal lar ya rýn Fet hi ye Fi ni ke, 30 Ni san'da Te ki ro va Ma nav gat ve 1 Ma yýs'ta Si de A lan ya e ta býn da mü ca de le ve re cek. Ö te yan dan De niz li'de ki ya rýþ ön ce si va tan daþ lar bi sik let çi le re yo ðun il gi gös ter di. Va tan daþ lar ö zel lik le Türk ta kým la rý nýn spor cu la rýy la fo toð raf çek tir mek i çin bir bi riy le ya rýþ tý. Bugün: Sivasspor-Gençlerbirliði (Sivas 4 Eylül) 30 Nisan Cumartesi: Medical Park Antalyaspor-Bucaspor (Mardan) Kasýmpaþa-Konyaspor (R.Tayyip Erdoðan) Beþiktaþ-Galatasaray (Fiyapý Ýnönü) 1 Mayýs Pazar: Manisaspor-Eskiþehirspor (Manisa 19 Mayýs) Kayserispor-Bursaspor (Kadir Has) Fenerbahçe-Ýstanbul B. B (Þükrü Saracoðlu) Trabzonspor-Gaziantepspor (H. Avni Aker) 2 Mayýs Pazartesi: Ankaragücü-Karabükspor (Ankara 19 Mayýs) BEKO BASKETBOL LÝGÝ PROGRAMI Bugün: Fenerbahçe Ülker-Mersin B.B (Sinan Erdem) 30 Nisan Cumartesi: Olin Edirne-G.Saray Cafe Crown (Mimar Sinan) Beþiktaþ Cola Turka-Efes Pilsen (BJK Cola Turka) MP Trabzonspor-Aliaða Petkim ( 19 Mayýs) Erdemir-Pýnar Karþýyaka (Erdemir) Bornova Belediyesi-Banvit (Halkapýnar) Antalya Büyükþehir Belediyesi-TOFAÞ (Atatürk) OYAK Renault-Türk Telekom (Bursa Atatürk) DÜNYA ÇOCUK OYUNLARI PROJE SAHÝBÝNE YAPILAN BÜYÜK AYIP 1. DÜNYA Çocuk Spor Oyunlarý, Konya'yý takiben þimdi de Ankara'da sahneleniyor. Yaklaþýk 15 milyon TL bütçe ile sahneye konan Ankara'daki Dünya Çocuk Oyunlarý'nýn ikinci ayaðýnda, proje sahibi gazeteci-yazar Ömer Altay'a haksýzlýk yapýlmasý, adýnýn sistemli bir þekilde karartýlmasý, spor çevrelerinde de büyük tepkilere yol açtý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Ömer Altay, "Türkiye'de çocuklara yönelik evrensel bir organizasyon doðmasý için yýllarca emek verdim. GSGM'nin iþbirliði ile ilki Konya'da, ikinci ayaðý Ankara'da peþpeþe iki Çocuk Spor Oyunlarý düzenleniyor. Ancak yaþananlar çok üzücü. Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, GSGM'ye teslim ettiðim ve harfiyen uygulamaya konan bu projenin sahibini ýsrarla kamuoyundan gizliyor. Ben yýllarca, Sayýn Gökçek Dünya Çocuklarýyla kendi þovunu yapsýn diye mi uðraþtým didindim" dedi. Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Özak, 10 gün önce Trabzon'daki basýn toplantýsýnda, "Projenin gerçek sahibi Ömer Altay'ý Ankara'ya davet edeceðiz" açýklamasýný yapmasýna raðmen, bu davet halen gerçekleþmedi. BJK Bonus Kart bugün tanýtýlýyor n BEÞÝKTAÞ Ku lü bü i le Ga ran ti Ban ka sý ve De niz bank'ýn iþ bir li ðin de ta raf tar la rýn kul la ný mý na su nu la cak BJK Bo nus Card'ýn ta ný tý mý, bu gün ku lüp baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren, yö ne ti ci ler, tek nik di rek tör Tay fur Ha vut çu ve fut bol cu la rýn ka tý lý mýy la ya pý la cak. Be þik taþ Ku lü bü'nden ya pý lan a çýk la ma da, BJK Bo nus Card'ýn ta ný tý mý nýn bu gün Swis so tel'de dü zen le ne cek ba sýn top lan tý sýy la ta ný tý la ca ðý, top lan tý ya baþ kan Yýl dý rým De mi rö ren, tek nik di rek tör Tay fur Ha vut çu, fut bol cu lar dan Fa bi an Ernst, Ne cip Uy sal ve Er san Gü lüm'ün de yer a la ca ðý bil di ril di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 HABER Y 15 Borneo yaðmur ormanlarýnýn önemli bir bölümü insanlar tarafýndan yokedilmiþ durumda. FOTOÐRAFLAR: AA En yaþlý yaðmur ormanlarý tehlikede TARÝHÇÝLERE GÖRE 130 MÝLYONLUK YAÞIYLA AMAZON ORMANLARINDAN BÝLE 70 MÝLYON YIL DAHA YAÞLI OLAN BORNEO NUN YAÐMUR ORMANLARININ SON 60 YILDA YÜZDE 50 DEN FAZLASI YOK EDÝLDÝ. YÜ ZÖL ÇÜ MÜ 743 bin ki lo met re ka re o lan Bor ne o a da sý, dün ya nýn ü çün cü bü yük a da sý ko nu mun da bu lu nu yor. A da da, ku zey ve ba tý ta ra fýn da Ma lez ya ya bað lý Sa bah ve Sa ra wak e ya let le ri i le i ki si nin a ra sýn da 400 bin nü fus lu Bru nei Sul tan lý ðý ve En do nez ya ya bað lý Ka li man tan böl ge si ol mak ü ze re üç ül ke nin top rak la rý bu lu nu yor. Nü fu su 18,5 mil yon o lan Bor ne o da ya þa yan la rýn ço ðun lu ðu Müs lü man. A da nýn de rin lik le rin de, yük sek li ði 70 met re yi bu lan meng ga ris a ðaç la rý nýn a ra sýn da 15 bin fark lý bit ki tü rü ne rast la ný yor. Her ge çen gün ye ni bit ki tür le ri ve hay van la rýn keþ fe dil di ði a da da, sa de ce son 25 yýl i çin de or man la rýn yüz de 20 sin den faz la sý in san lar ta ra fýn dan yok e dil di. Ký sa a dý WWF o lan Dün ya Do ðal Ha ya tý Ko ru ma Vak fý nýn ve ri le ri ne gö re, Bor ne o da yað mur or man la rý hýz lý bir þe kil de a za lý yor. Ö zel lik le a da nýn yüz de 72 lik bö lü mü nü o luþ tu ran Ka li man tan ta ra fýn da 90 lý yýl lar dan son ra or man ký yý mý ya þan dý yý lý na ka dar Ka li man tan da yað mur or man la rý nýn kap la dý ðý a lan 1 mil yon 200 bin hek tar ken bu gün bu ra ka mýn sa de ce 200 bin ci va rýn da ol du ðu be lir ti li yor. WWF ye gö re, a da nýn ge ne lin de du rum pek par lak de ðil yý lýn da Bor ne o nun yüz de 90 ý ný yað mur or man la rý o luþ tu rur ken gü nü müz de bu o ran yüz de 50 nin de al tý na in di. Vak fýn ge le ce ðe da ir tah mi ni se nar yo la rý i se or ta ya da ha va him bir du rum çý ka rý yor. Bu na gö re 2020 de a da nýn or man a la ný yüz de 35 le re dü þe cek. Kota Kýnabalu / aa E KO NO MÝK SE BEP LER EN BÜ YÜK TEH DÝT GÜ NÜ MÜZ DE a da nýn en bü yük ge lir kay na - ðý ný yað pal mi ye ye tiþ ti ri ci li ði o luþ tu ru yor. Bi o ya kýt tan koz me tik sa na yi ne ka dar bir - çok sek tör de kul la ný lan pal mi ye ya ðý ü re ti ci - li ði nin Bor ne o e ko no mi sin de ö nem li bir ye re sa hip ol ma sý dolayýsýyla, her ge çen gün yað - mur or man la rý yok e di le rek ye ri ne yað pal - mi ye si di ki li yor. Ha va dan ba kýl dý ðýn da yað pal mi ye ci li ði nin or man la rý na sýl yok et ti ði, Bor ne o nun he men he men her ye rin de gö ze çar pý yor. Ke res te i çin a ðaç ke si mi, yan gýn lar ve di ðer ta rým ü rün le ri i çin or man la rýn yok e dil me si Bor ne o yað mur or man la rý i çin di - ðer a na teh dit ler o la rak ö ne çý ký yor. Uzay mekiði soru bekliyor VÝ DE O pay la þým si te si Yo u Tu be kul la ný cý la rý ný, son kez u za ya git mek ü ze re bu gün Flo ri da Ca pe Ca na ve ral da ki Ken nedy U zay Mer ke zi nden fýr la tý la cak A me ri kan u zay me ki ði En de a vo ur un as tro not la rý na so ru sor ma ya dâ vet e di yor. Go og le ýn sa hi bi ol du ðu Yo u - Tu be si te si, se fer ko mu ta ný Mark Kelly ve mü ret te bat ü ye le ri nin 2 Ma yýs ta Yo u Tu be kul la ný cý la rý nýn so ru la rý na ce vap ve re cek le ri ni ve soh be tin ay ný gün A me ri kan PBS News Ho ur si te si nin Yo u Tu be ka na lý ü ze rin den TSÝ te can lý ya yýn la na ca ðý ný a çýk la dý. So ru la rýn yo u tu be.com/ pbsnews ho ur a ya zý lý ve ya vi de o for ma týn da ya da Twit ter ü ze rin den #ytalk2na sa ke li me si týk la na rak yö nel ti le bi le ce ði be lir til di. As tro not lar, in ter net kul la ný cý la rý a ra sýn da ki en po pü ler so ru la ra ce vap ve re cek. Yo u Tu be, me ki ðin bu gün TSÝ de ki fýr la tý lý þý ný da nak len ya yýn la ya cak. Ankara / aa Çin nüfusu yaþ la ndý ÇÝN ÝN ký ta ke si min de ya þa yan nü fu sun 2010 yý lýn da ya pý lan al týn cý ve son sa yý ma gö re 1,3397 mil ya rý bul du ðu bil di ril di. U lu sal Ýs ta tis tik Bü ro su ta ra fýn dan a çýk la nan ve ri le re gö re, Çin in ký t'a ke si min de ki nü fus be þin ci nü fus sa yý mý nýn ya pýl dý ðý 2000 yý lýn dan bu ya na 73,9 mil yon ki þi art tý. Bu dö nem de nü fus ar týþ o ra ný yüz de 0,57 o la rak ger çek leþ ti. Yet ki li ler bu nu dü þük ar týþ o ra ný o la rak de ðer len dir di. Bu a ra da do ðum o ra ný nýn dü þük sey ret me sin den do la yý Çin de ki yaþ lý nü fu sun hýz la art tý ðý na dik ka ti çe kil di. U lu sal Ýs ta tis tik Bü ro su Baþ ka ný Ma Ci en tang, 14 ve al tý yaþ ta ki le rin o ra ný nýn yüz de 16,6 ya ge ri le ye rek, 2000 yý lý na gö re yüz de 6,29 da ha az ol du ðu na i þa ret et ti. 60 yaþ ve ü ze rin de ki ler i se Çin nü fu su nun yüz de 13,26 sý ný o luþ tu ru yor. Bu o ran 10 yýl ön ce ye gö re yüz de 2,93 art tý. Pekin / aa Hortum ve kasýrgalarýn vurduðu Alabama, felâket bölgesi ilân edildi. ABD hortuma teslim ABD NÝN gü ney ve gü ney do ðu e ya let le ri ni vu ran þid det li yað mur ve hor tum lar da ö len le rin sa yý sý 72 ye yük sel di. En faz la A la ba ma da et ki li o lan hor tum lar, bu e ya le tin fe lâ ket böl ge si i lân e dil me si ne se bep ol du. Sa de ce A la ba ma da ö - len le rin sa yý sý 58 e çýk tý. Yet ki li ler can ka yýp la rý nýn art ma sýn dan en di þe e di yor. Hor tum ve ka sýr ga nýn vur du ðu böl ge ler de he nüz ha sar tes bi ti ya pý la ma dý ðý, bu se bep le de ö lü sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði i fa de e di li yor. New York / cihan

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr SÝVÝL KEMALÝZM AKP ÝLE DEVAM ETTÝRÝLÝOR / KÂZIM GÜLEÇÜZ azýsý sayfa 13 te MEZARI MEÇHUL KALACAK KADDAFÝ NÝN SONU MÜBAREK Ý AÐLATTI HABERÝ SAFA 7 DE Depremde bile terör / 9 DA Meclis terörü görüþecek /

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı