Önce bu yemini deðiþtirin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önce bu yemini deðiþtirin"

Transkript

1 PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ R DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Önce bu yemini deðiþtirin MÝL LE TÝN SEÇ TÝ ÐÝ VE KÝL LE RÝ A TA TÜRK ÝL KE VE ÝN KI LÂP LA RI NA BAÐ LI LIK YE MÝ NÝ ET ME - YE ZOR LA MA ÝL KEL LÝ ÐÝ NE ZAMAN BÝTECEK? RussAir havayolu þirketine ait, 52 kiþi taþýyan Tupolev 134 tipi yolcu uçaðý sert iniþ yapýnca parçalara ayrýldý ve yandý. FOTOÐRAF: AA ÇOK SERT BÝR ÝNÝÞ YAPAN UÇAÐIN BÝNALARA ÇARPMASINA RAMAK KALDI Düþen uçaktan sað çýktýlar urus ya  cil Du rum lar Ba kan lý ðý Söz cü sü, ön ce ki gün, 44 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan u çak ka za sýn da 9 ya þýn da ki bir ço cuk i le 14 ya þýn da ki ab la sý nýn kur tul du ðu nu bil dir di. Ay rý ca, 9 ki þi lik mü ret te bat tan sa de ce bir hos te sin ha yat ta kal dý ðý be lir til di. urus ya Baþ ba kan Yar dým cý sý Ser gey Ý va nov, pi lo taj ha ta sýn dan do la yý mey da na gel miþ o - la bi le ce ði ni söy le di ði ka za yý, ge çen yýl Ni san a - yýn da Po lon ya es ki Dev let Baþ ka ný Lech Kacyn - ski ve be ra be rin de ki he ye tin ö lü mü ne sebep o - lan ka za ya ben zet ti. nha be ri say fa 7 de Ýsrail le gizli görüþme NE DEMOKRATÝK, NE AHLÂKÎ u Mil le tin seç ti ði ve kil le re A ta türk il ke ve in ký lâp la rý na bað lý kal ma sö zü ver di ren ye min met niy le il gi li tar týþ ma lar sü rer ken, böy le bir zor la ma nýn de mok ra siy le de, e - tik de ðer ler le de bað daþ ma dý ðý na dik kat çe ki le rek, ye ni a na ya sa da böy le bir met - nin ye ri ol ma ma sý ge rek ti ði belirtiliyor. GÜL VE ÞAHÝN'ÝN BEYANLARI uye ni se çi len ba zý mil let ve kil le ri nin ye - min met ni ne yö nelt ti ði i ti raz lar ü ze ri ne gö rüþ bil di ren Cum hur baþ ka ný Gül ve Mec lis Baþ ka ný Þa hin'in, i þin ö zü ne gir - mek ten ka çý nýp, Her kes u sul le re uy sun, kriz çýkmasýn tav si ye sin de bu lun ma la rý i se ya dýr ga ný yor. nha be ri say fa 4 te Deðiþmez maddelerle sivil anayasa olur mu? BÜTÜN KAVGA O DEÐÝL MÝ? u Be kir Be rat Ö zi pek Star daki ma ka le - sin de, a na ya sa nýn ilk üç mad de si nin de - ðiþ ti ril me si ne kar þý ol ma nýn, a na ya sa yý de ðiþ tir mek is te me mek an la mý na gel di - ði ne dik kat çe ke rek, Mil lî Gü ven lik Kon - se yi par ma ðý ný sal lý yor; hiç bir fa a li yet in, Türk mil lî men fa at le ri, A ta türk il ke ve in ký lap la rý ve baþ ka bir sü rü þey kar þý sýn - da ko ru ma gö re me ye ce ði ni söy lü yor. E za ten bü tün kav ga da bu ra dan kop mu - yor mu? di ye yaz dý. nsay fa 8 de Dok tor lar hu zur suz u Sam sun Ta bip O da sý Baþ ka ný Yrd. Doç. Dr. Mit hat Gü nay dýn, Tür ki ye de sað lýk ta i yi iþ ler ya pýl ma sý na rað men, dok tor la ra yö ne lik dü zen le me le rin sý - kýn tý ya yol aç tý ðý ný, bu an lam da 100 dok tor dan 95 i nin ça lýþ ma hu zu ru nun ol ma dý ðý ný söy - ISSN le di. nsayfa 4 te u Ýs ra il in Ha a retz ga ze te si ne gö re, Ýs ra il li ve Türk yet ki li ler, i ki ül ke a ra sýn da ge ri len i liþ ki le ri ye ni den ra yý na sok mak i çin giz li gö rüþ me ler ya pý yor. Mü za ke re le re ABD de des tek ve ri yor. Gö rüþ - me le ri Türk Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýndan bir kay nak i le bir A me ri ka lý yet ki li de doð ru la dý. Ýs ra il ta ra fý i se yo rum yap mak tan ka çýn dý. Ha be re gö re mü za ke re ler, Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya - hu a dý na bir yet ki li i le Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þa rý Fe ri dun Si - nir li oð lu a ra sýn da ya pý lý yor. nhabe ri say fa 7 de AB'nin mâlî iþlerden sorumlu üyesi Rehn YUNANÝSTAN'IN DURUMU II. Dünya Sa vaþ ýndan bu yana en kö tü kri z u AB ko mis yo nu nun mâlî iþ ler - den so rum lu ü ye si Olli Rehn, Yu - na nis tan'ýn du ru mu i çin "Av ru - pa'nýn 2. Dün ya Sa va þýndan bu ya na kar þý laþ tý ðý en kö tü kriz" yo ru mu nu yap tý.nsayfa 11 de 29 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI Bor sada vurgun o pe ras yo nu u Bor sa da ma ni pü las yon ya pýl dý ðý id - di a sýy la il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da, ma ni pü las yon ya pa rak hak sýz ka zanç el de et ti ði ö ne sü rü len gru ba yö ne lik o pe ras yo nun da gö zal tý na a lý nan 29 ki - þi a ra sýn da A Mil lî Fut bol Ta ký mý an - tre nör le rin den En gin Ý pe koð lu da bu - lu nu yor. nhaberi sayfa 11 de EHLÝBEYT VAKFI BAÞKANI: Siyaset çok öne çýktý, maneviyat zarar gördü u Ye ni As ya'yý zi ya ret e den Dün ya Eh li - beyt Vak fý Baþ ka ný Fer ma ni Al tun, "Si ya - se ti üst se vi ye de tu tan sis tem ma ne vi - ya tý yok e di yor dedi. nha be ri 4 te

2 2 LÂHÝKA Âl-i Y Ey iman edenler! Ýbadette, musîbette ve günahtan kaçýnmakta sabýrlý olun; sabýr yarýþýnda düþmanlarýnýzý geride býrakýn; her an cihada hazýrlýklý bulunun ve Allah tan korkun ki kurtuluþa eresiniz. Ýmran Sûresi: 200 / Âyet-i Kerime Meâli Üç aylarda birbirinin yardýmýna koþmak Ýþtirâk-i âmâl-i uhrevî düsturuyla birbirimize kalemlerle, herbirinin âmâl-i saliha defterine hasenat yazdýrdýklarý gibi; lisanlarýyla, herbirinin takvâ kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa (...) bu mübarek þuhur-u selâsede ve eyyâm-ý meþhurede yardýma koþmak, sizin gibi kahraman ve vefadar ve þefkatkârlarýn þe nidir. [Bu mektup gayet ehemmiyetlidir.] Aziz, sýd dýk kar deþ le rim, Bu gün ler de, Kur ân-ý Ha ki min na za - rýn da, i man dan son ra en zi ya de e sas tu tu lan tak vâ ve a mel-i sa lih e sas la rý ný dü þün düm. Tak vâ, men hi yat tan ve gü - nah lar dan iç ti nab et mek ve a mel-i sa - lih, e mir da i re sin de ha re ket ve hay rat ka zan mak - týr. Her za man def-i þer, celb-i nef a râ cih ol mak la be ra ber, bu tah ri bat ve se fâ het ve câ zi be dar he ve - sat za ma nýn da bu tak vâ o lan def-i me fa sid ve terk-i ke ba ir üs sü l-e sas o lup bü yük bir rüç ha ni - yet kesb et miþ. Bu za man da tah ri bat ve men fî ce - re yan deh þet len di ði i çin, tak vâ bu tah ri ba ta kar þý en bü yük e sas týr. Farz la rý ný ya pan, ke bî re le ri iþ le - me yen, kur tu lur. Böy le ke ba ir-i a zi me i çin de a - mel-i sa li hin ih lâs la mu vaf fa ki ye ti pek az dýr. Hem, az bir a mel-i sa lih, bu a ðýr þe ra it i çin de çok hük mün de dir. Hem, tak va i çin de bir ne vi a mel-i sa lih var. Çün - kü, bir ha ra mýn ter ki va cip tir. Bir va ci bi iþ le mek, çok sün net le re mu ka bil se va bý var. Tak vâ, böy le za man - lar da, bin ler gü na hýn te hâ cü mün de bir tek iç ti nab, az bir a mel le, yü zer gü nah ter kin de, yü zer va cip iþ - len miþ o lu yor. Bu e hem mi yet li nok ta, ni yet le, tak vâ na mýy la ve gü nah tan ka çýn mak kas týy la men fî i ba - det ten ge len e hem mi yet li â mâl-i sa li ha dýr. Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin, bu za man da en mü - him va zi fe le ri, tah ri ba ta ve gü nah la ra kar þý tak vâ yý e sas tu tup dav ran mak ge rek tir. Ma dem her da ki - ka da, þim di ki tarz-ý ha yat-ý iç ti â mi ye de yüz gü nah in sa na kar þý ge li yor; el bet te tak vay la ve ni yet-i iç ti - nab la yü zer a mel-i sâ lih iþ len miþ hük mün de dir. Ma lûm dur ki, bir a da mýn bir gün de ha rap et ti ði bir sa ra yý, yir mi a dam, yir mi gün de ya pa maz ve bir a - da mýn tah ri ba tý na kar þý yir mi a dam ça lýþ mak lâ zým ge lir ken; þim di, bin ler tah ri bat çý ya mu ka bil, Ri sâ le-i Nur gi bi bir ta mir ci nin bu de re ce mu ka ve me ti ve te si ra tý pek ha ri ka dýr. E ðer bu i ki mü te ka bil kuv - vet ler bir se vi ye de ol say dý, o nun ta mi rin de mu ci - ze vâ ri mu vaf fa ki yet ve fü tu hat gö rü le cek ti. Ez cüm le: Ha yat-ý iç ti mâ i ye yi i dâ re e den en mü - him e sas o lan hür met ve mer ha met ga yet sar sýl mýþ. Ba zý yer ler de, ga yet e lîm ve bi ça re ih ti yar lar, pe der ve va li de ler hak kýn da deh þet li ne ti ce ler ve ri yor. Ce nâb-ý Hak ka þü kür ki, Ri sâ le-i Nur, bu müt hiþ tah ri ba ta kar þý gir di ði yer ler de mu ka ve met e di yor, ta mir e di yor. Sedd-i Zül kar ney nin tah ri biy le Ye cüc ve Me cüc le rin dün ya yý fe sa da ver me si gi bi, þe ri at-ý Mu ham me di ye (asm) o lan sedd-i Kur â nî nin te zel - zü lüy le ve Ye cüc ve Me cüc den da ha müt hiþ o la rak ah lâk ta ve ha yat ta zul met li bir a nar þi lik ve zu lüm lü bir din siz lik fe sa da ve if sa da baþ lý yor. Ri sâ le-i Nur un þa kirt le ri, böy le bir ha di se de mâ ne vî mü ca he de le ri, in þa al lah za man-ý Sa hâ - be de ki gi bi, az a mel le, pek bü yük se vap ve â - mâl-i sâ li ha ya me dar o lur. A ziz kar deþ le rim, Ýþ te böy le bir za man da, bu deh þet li ha di sa ta kar þý, ih lâs kuv ve tin den son ra bi zim en bü yük kuv ve ti miz, iþ ti râk-i â mâl-i uh re vî düs tu ruy la bir bi ri mi ze ka lem - ler le, her bi ri nin â mâl-i sa li ha def te ri ne ha se nat yaz - dýr dýk la rý gi bi; li san la rýy la, her bi ri nin tak vâ ka le si ne ve si pe ri ne kuv vet ve im dat gön der mek tir. Ve bil - has sa fýr tý na lý te ha cü me he def o lan bu fa kir ve a ciz kar de þi ni ze, bu mü ba rek þu hur-u se lâ se de ve ey - yâm-ý meþ hu re de yar dý ma koþ mak, si zin gi bi kah ra - man ve ve fa dar ve þef kat kâr la rýn þe ni dir. Bü tün ru - hum la bu im dad-ý ma ne vi yi siz den ri ca e di yo rum. Ve ben da hi, i man ve sa da kat þar týy la, Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri ni bü tün du â la rý ma ve mâ ne vî ka zanç la rý - ma, yir mi dört sa at te, iþ ti rak-i â mâl-i uh re vi ye düs - tu ruy la, ba zan yüz de fa dan zi ya de Ri sâ le-i Nur Ta - le be le ri ün va nýy la his se dar e di yo rum. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, mek tub no: 99, s. 205 LÛGATÇE: iþtirâk-i âmâl-i uhrevî: Âhirete âit iþlerde mânen ortak olma, yani mü'minlerin birbirine duâ ederek, sevâbýný baðýþlayarak mânevî ortaklýk kurmalarý. þuhur-u selâse: Üç aylar. eyyâm-ý meþhure: Meþhur günler; mübarek gün ve geceler. Ýb ret na za rýy la in cir ve zey tin Yemin olsun incire ve zeytine. (Tin Sûresi:1) âinatý muazzam bir kitap ve K yeryüzünü o kitaptan bir sahife ve o sahifede yüz binlerce bitki ve hayvan türünü yaratan Yüce Kudret, o varlýklarýn bir kýsmý üzerine yemin ederek, nazar-ý dikkati onlara ibretle bakmaya dâvet ediyor. Kur ân-ý Hakîm de geçen her bir yeminin kendine has hikmetleri vardýr. Kur ân-ý Kerim in doksan beþinci sûresi olan Tin Sûresi, incir anlamýna gelmektedir. Ýncire, zeytine, Sina Daðýna ve Mekke ile Medine üzerine yemin eden Cenâb-ý Hak, insaný en güzel bir surette yarattýðýný, sonra o insanýn aþaðýlarýn en aþaðýlarýna indiðini, i- man eden ve salih amel iþleyenlerin bundan müstesna olduðunu ve onlar için sýnýrsýz mükâfatlarýn hazýrlandýðýný haber vermektedir. Nimetler içinde incire dikkat çekilmesi gerçekten çok enteresandýr. Zira toplu iðne baþý küçüklüðünde olan bir incir çekirdeðinde dað gibi bir aðacýn programýný yazýp saklamak ve göze görünmeyen o programý kudretiyle açýða çýkarýp, ondan muhteþem bir aðaç yaratmak, ancak Allah a mahsus bir kudret harikasýdýr. Ýncir çekirdeði Bediüzzaman Hazretlerinin de çok dikkatini çekmiþ olmalý ki En büyük bir aðacýn ruh programýný bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derç edip, muhafaza eden Zât-ý Hakîm-i Hafiz, vefat edenlerin ruhlarýný nasýl muhafaza eder denilir mi? (Sözler s. 138) diye sorar. Hem incir, diðer meyvelere kýyasla kurutularak devam etmesi, yenildiðinde basur ve tansiyon baþta olarak kolesterole kadar birçok hastalýklarýn tedavisinde fýtrî ilâç vazifesi görmesi gibi özellikleriyle, üzerine yemin edilecek bir hususiyet kazanmýþ. Zeytine gelince, o da baþlý baþýna bir kudret mu'cizesidir. Zeytin aðaçlarý iki bin sene kadar sürebilen ömürleriyle, Yunan mitolojisinde onlara Hayat Aðacý adý verilmiþ. Ýki üç metreden on metreye kadar yükselen boylarýyla zeytin aðaçlarý, her zaman yeþil kalan yapraklara sahiptirler. Ege ve Akdeniz sahillerinde üretilen zeytincilikte Türkiye dünyada dördüncü sýrada gelmektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin yaný sýra, Güneydoðu Anadolu bölgesinde de yapýlan zeytin üretimi, dünya zeytinciliði ve ticaretinde ülkemizi önemli bir konuma getirmektedir. Besleyici deðeri çok yüksek olan zeytinde bitkisel proteinler, A. C. E vitaminleri ile birlikte fosfor, kalsiyum, klor, kükürt ve magnezyum mineralleri bulunur. Kalp ve damar saðlýðý için zeytinyaðý sanki bir ilâç gibidir. Yaþlanmanýn etkilerini azaltýr. Saç dökülmelerini engeller ve saçlarý kuvvetlendirir. Yaþlanmayla birlikte gelen kýrýþýklýklarý geciktirir. Cilt hastalýklarýný önlemede yardýmcý olur. Sosyal hayatta önemli bir ticaret ve geçim vasýtasý olan zeytin, geçmiþ asýrlarda zeytinyaðý olarak aydýnlatmada da kullanýlmýþ. Bu hususta, Asr-ý Saadet te vukua gelen bir olayý hatýrlamak lâzým. Yatsý namazýndan önce, Mescid-i Þerifin bir köþesine yýðýlan hurma yapraklarý yakýlarak, onun aydýnlýðýnda Resûlullah (asm) ve sahabeler namaza baþlýyor ve sonuna doðru karanlýkta namazlarýný tamamlýyorlardý. Temimdâri adýndaki bir sahabe, ticaret için Þam a gittiðinde, bir kandil i- çindeki yaða dikilen fitilden etrafa ýþýðýn yayýldýðýný ve toz duman olmadýðýný görür. Þu kandilden götürsem ve mescide assam, kim bilir Resûlullah (asm) ne kadar memnun olur! diye düþünür ve Medine ye gelerek, yatsý namazý öncesinde bir hurma dalýna kandili asar. Her taraf a- paydýnlýk olmuþtur. Onun, Temimdâri tarafýndan Þam dan getirildiðini ve Hýristiyanlarýn yaptýðý bir kandilin Resûlullah ýn (asm) mescidine asýldýðýný öðrenen sahabeler endiþeye kapýlýrlar. Herkes merakla Allah Resûlünü (asm) beklemeye baþlar. Biraz sonra Resûlullah (asm) gelir ve kandili kimin oraya astýðýný sorar. Bir suçluya iþaret eder gibi sahabeler Temimdâri yi gösterirler. Allah Resulü (asm) gülümseyerek ona iltifat eder ve Ya Temimdâri! Sen bizim mescidimizi nurlandýrdýðýn gibi, Allah da senin kabrini nurlandýrsýn. Vallahi, bir kýzým daha olsaydý muhakkak onu sana nikâhlardým. der. Bu hale bütün sahabeler gýpta ederler. Böylece, ilim ve tekniðin insanlýðýn ortak malý olduðunu ve Müslümanýn o- nu nerede bulursa almasý lâzým geldiði mesajýný vermiþ olur. Gö çe be lik bit ti mi? Gö çe be lik ke li me si ni ne za man duy sam, zih ni me o lum suz mânâ lar ge lir. Bu du - rum da, ta ri hin gö çe be li ðin bit me si ni ve yer le þik ha ya ta ge çil me si ni bir za fer gi bi sun - ma sý nýn et ki si var mý dýr bi le mi yo rum Bil di ðim bir þey var, o da gö çe be ol du ðu mu zu u nut ma mýz ge rek ti ði! Da i ma göç e den bir kâ i nat ta, i çin de ki mev - cu dat da da i ma göç e di yor. Gün düz ge ce ye göç e di yor, do ðum lar da ö lü me göç e di yor. Son ba har, ký þa; yaz gü ze göç e di yor her da im. Se ya hat e den bir dün ya da ki mev cu dat da da i - ma ha re ket hâ lin de. Ýþ te bu yüz den gö çe be bir ha yat tar zý her za man il gi mi çek miþ tir. Me de ni yet-i ha zý ra nýn sun du ðu im kân la rý ta - dan la rýn, ya þa yýþ o la rak gö çe be ol ma la rý zor dur el bet te. A ma hiç ol maz sa ru hen ken di mi zi gö çe - be his se de bil sek, ko nup ge çe ce ði miz bir yer ol du - ðu id ra ki i le ya þa sak dün ya ha ya tý ný Teh li ke çan la rý, yer le þik ha ya ta geç me miz le baþ la ma dý; ken di mi zi yer li his set me miz le baþ - la dý. So run gö çe be bir ha yat tar zý mý zýn o lup ol ma ma sýn da de ðil, ken di mi zi gö çe be his se de - me yi þi miz de. Bü yük gö çü u nu tu þu muz i le baþ lar bü tün so run lar. Gö zü nü ka pa mak la baþ - lar, her gün gö çen o ka dar in sa na rað men bu ger çe ði gör mek is te me yi þi miz le baþ lar sý kýn tý - lar. Ken di si nin mo la ye rin de da i mî ka la ca ðý ný san mak ka dar ço cuk ça dýr bu as lýn da Ýþ te me de ni yet-i ha zý ra-i gar bi ye bu ra da dev re - ye gi re rek, gö çe be ol du ðu mu zu u nut tur mak i çin e lin den ge le ni ya pý yor. Ko nu muz i çin son za man - lar da zih ni mi iþ gal e den o to büs se ya hat le ri ör ne - ði ni ve re ce ðim. Ýn sa nýn ken di si ni an la ma sý nýn, yol cu ol du ðu nu an la ma sý nýn yo lu dur yol lar. Se ya - hat ler, yol cu ol du ðu mu zu ha týr la ma nýn tam za - ma ný! Gö çe be bir ru hun tek rar i çi miz den fe ve ra - na baþ la ma sý Bir baþ ka de yiþ le Yol cu luk, kýy - me ti ni bi lir sek e ðer, dü þün me nin i kiz kar de þi... Oy sa o to büs ü re ti ci le ri ne yap tý lar? Ya tan o to - büs kol tuk la rý i le ö vün dü ler Kâ i nat la iç i çe o la - rak te fek kür has sa sý na sa hip in sa ný u yu ma ya dâ - vet et ti ler; u yut ma ya de vam et ti ler böy le ce. Da ha son ra i þi i yi ce bü yüt tü ler, kâ i na tý ve ö te le ri dü þün - me mi zi en gel le mek i çin tam da göz le ri mi zin ö - nü ne bir te le viz yon yer leþ tir di ler. Böy le ce, bu lun - du ðu muz se ya ha ti u nu tup, kâ i nat tan biz le ri u zak - laþ tý ra rak ha ya lî bir dün ya sun du lar bi ze. Kâ i nat - tan ve dü þün ce ler den sýy rýl mýþ, ken di mi zi ev de ve kol tuk ta his se de rek dü þün me zah me ti ne kat lan - ma ya ca ðý mýz sa nal dün ya lar Bu nun la da ye tin - me di ler, dü þün me me nin mü kâ fa tý o la rak, bir bar - dak mey ve su yu i le kek ver me yi de ih mal et me di - ler bi ze! Bir-i ki te le viz yo nun o ka dar in sa na az gel di ði ni ve et ki si ni gös ter me di ði ni fark e din ce, bi zi dün ya ya ve dün ye vî ha ya ta çek me ye o lan ca kuv ve tiy le ça lý þan te le viz yon la rý tâ gö zü mü zün ö - nü ne ge tir di ler, her kol tu ðun ar ka sý na bir TV yer - leþ tir di ler. Bu gün ler de, ha ki kat le ri du ya ma ya lým di ye, ku la ðý mý zý ha ki kat le re ka pa yýp gaf let te bo - ðu la lým di ye ku lak lýk da da ðý tý yor lar Oy sa her göç gü zel dir. Her se ya hat ni met tir as lýn da. Ko nup gö çe ce ði mi zi ha týr la tan her göç se vim li dir. Her göç, yak sa da in sa nýn i çi ni, sýz lat sa da kal - bi ni, yi ne de gü zel dir. Sev dik le ri miz den ay rý la ca - ðý mý zý, ay rýl mak zo run da ka la ca ðý mý zý ha týr la týr. Bu luþ ma ve ka vuþ ma ye ri nin bu ra sý ol ma dý ðý ný ih tar e der. Ka pý a ra lar dü þün me mi ze Dün ya - dan gö çü þü mü zün ma ne vî bir çö küþ ol ma ma sý i - çin u ya rýr bi zi na zik çe. Se ya hat ler de kal bi miz de in ce den in ce ye his set ti ði miz o sý zý lar bun dan dýr Her göç gü zel dir, a lýþ kan lýk la rý da ðýt sa da! Her göç gü zel dir, se ven le ri a yýr sa da! Zi râ, göç - ler ve se ya hat ler, dün ya bi ze Hay di si ze dý þa rý di ye ka pý yý gös ter me den, bi zim o na el ve da de yip kal bi mi zi o nun i le bað la ma ma mýz ge rek - ti ði ni ne za ket le ih tar e der. Bu yüz den göç ler bit sin, gö çe be lik bit sin, a ma gö çe be lik ru hu muz hiç so na er me sin! (Yol cu luk la rý mý zý bi ze u nut tu ran fir ma la rý u - yar ma yý bil me li yiz. A çýk tan ya pý lan TV ya yýn la rý ki tap la rý, se ya hat le ri ve kâ i na tý o ku ma mý za en gel ol mak ta dýr yý lýn da, ses li ve gö rün tü lü ya yýn - la rýn ka pa lý dev re, ya ni ku lak lýk vb. gi bi ci haz lar - la ol ma sý zo run lu lu ðu ge ti ril di. A ma hâ lâ ba zý fir - ma la rýn bu na bi ga ne kal dýk la rý ný gö rü yo ruz. Bu ka nu nu, hu kuk a la ný i le pek il gim/bil gim ol ma dý ðý i çin u zun sü ren a raþ týr ma lar ne ti ce si bu la bil dim. mi-ga ze te.org/ta rih/ htm ad re sin den il gi li ka nu na u la þa bi lir si niz. Ýl gi - li do kü ma nýn çýk tý sý ný al dým bi le. Bek le yin se ya - hat ler de ku lak lýk da ðýt ma dan TV a çan o to büs fir - ma la rý! E lim de ka nun la ge li yo rum!)

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 20 Recep 1432 Rumî: 9 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýki ülke arasýnda yapýlan protokol gereði Çin de yaþayan müslümanlar, çocuklarýný dinî eðitim alabilmesi için Türkiye'ye gönderebilecek. FOTOÐRAF: AA Çinli Müslümanlar ÝHL de okuyabilecek ÇÝN'DE YAÞAYAN MÜSLÜMANLAR DÝN EÐÝTÝMÝ ALMAK ÝSTEYEN ÇOCUKLARINI HEM ÝMAM HATÝPLERE, HEM ÝLAHÝYAT FAKÜLTELERÝNE, HEM DE YÜKSEK LÝSANS VE DOKTORA YAPMAK ÜZERE TÜRKÝYE'YE GÖNDEREBÝLECEKLER. RESMÎ temaslarda bulunmak üzere Çin in baþþehri Pekin e gelen Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, bakan düzeyindeki Çin Devlet Din Ýþleri Ýdaresi Baþkaný Vang Cuoan ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan din eðitimi, din hizmetleri, dinî yayýncýlýk ve hac konularýný kapsayan bir protokol imzalandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Diyanet Ýþleri Baþkaný seviyesinde gerçekleþen ziyarette imzalanan protokolle, Çin de yaþayan Müslümanlarla mevcut iliþkilerin en üst seviyede saðlýklý bir zemine oturtulduðu deðerlendirmesi yapýldý. Ýmzalanan protokole göre bundan böyle Çin de yaþayan Müslümanlar din eðitimi almak isteyen çocuklarýný hem imam hatiplere, hem ilahiyat fakültelerine, hem de yüksek lisans ve doktora yapmak üzere Türkiye ye gönderebilecekler. Bütün masraflarýn Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan karþýlanmasý kararlaþtýrýlan protokole göre, Çin de 40 bin camide görev yapan 50 bin imam ve din görevlisinden isteyenler de Türkiye de hizmet içi eðitime tabi tutulacaklar. KUR'ÂN-I KERÝM VE ÝSLÂMÎ KAYNAKLAR ÇÝNCEYE ÇEVRÝLECEK DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý ile Çin Devlet Din Ýþleri Ýdaresi ve Çin Ýslâm Cemiyeti arasýnda ilk kez imzalanan bu protokolle, Kur ân-ý Kerim ile pek çok Ýslâmî kaynak eser ve klâsikler Çinceye çevrilebilecek ve bu yayýnlar iki kurumun ortak yayýný olarak Çin de oluþturulacak matbaada basýlabilecek. Protokolün diðer maddelerine göre, 2012 yýlýnda Pekin de, 2013 yýlýnda ise Ýstanbul da müþterek dinî, sosyal, kültürel fuarlar açýlacak ve bilimsel faaliyetler düzenlenecek. Öte yandan, her sene kutsal topraklara 15 bin hacý adayý gönderen Çin Ýslâm Cemiyeti ile hac ve umre konularýnda ortak tecrübe alýþ veriþine gidilecek. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn açýklamasýnda, cami restorasyonlarý, eðitim merkezi inþasý, tarihî eserlerin korunmasý ve bakýmý gibi konularýn da yer aldýðý 14 maddelik protokol son yýllarda olumlu yönde ivme kazanan Çin-Türkiye iliþkilerinde dönüm noktasý olma özelliði taþýdýðý ifade edildi. Prof. Dr. Görmez, imzalanan protokolün din eðitimi, din hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, dinî yayýnlar, Kur ân-ý Kerim ile her alanda dinî yayýnlar ve bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda iþbirliði yapýlmasýný öngördüðüne iþaret etti. Pekin / aa Fýrsat yine kaçmasýn Geçen yýlki 12 Eylül referandumunun ardýndan gündeme gelip de seçim sonrasýna ertelenen yeni anayasa meselesi, 12 Haziran la baþlayan yeni sürecin en önemli ve öncelikli konusu olarak bir kez daha önümüzde. Sivil toplum örgütleri birbiri ardý sýra yaptýklarý açýklamalarla, yeni, sivil ve demokratik bir a- nayasa yapýmýnýn artýk daha fazla ertelenemeyecek þekilde âciliyet kazandýðýný ifade ediyorlar. Ýktidar partisi baþta olmak üzere siyasî aktörler de bunun farkýnda olduklarýnýn sinyalini veriyor. Baþbakanýn seçim gecesi yaptýðý balkon konuþmasýnda, ilk iþlerinin yeni anayasa olduðunu ifade ederken, bunun için muhalefet, STK lar, medya, akademisyenler ve kýsaca konuyla ilgili olarak söyleyecek sözü olan herkesle istiþare ve uzlaþma arayýþý içinde olacaklarýný söylemesi, bu baðlamda önemli bir taahhüt olarak kayda geçti. Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek in Yeni a- nayasayý ilk bir yýl içinde yaptýk yaptýk, aksi halde yine kalýr mesajý, konunun siyaset pratiði a- çýsýndan anlamlý bir diðer boyutunu ifade ediyor. Gerçekten, yeni anayasa iþi ancak, seçimden hemen sonra ilk iþ olarak gündeme alýnýp, neticelendirinceye kadar takipçisi olunursa çözülür. Yoksa bir defa daha akamete uðrar. Konuya öncelik verilmesi gereðinin bir baþka gerekçesini de, bu dönemde gündeme gelecek olan diðer seçimler olarak gösteriyor Çiçek. Kastý, cumhurbaþkanlýðý ve belediye seçimleri. Cumhurbaþkaný seçiminin ne zaman yapýlacaðý, Gül ün görev süresiyle ilgili belirsizliðin ne þekilde giderileceðine baðlý. Eðer beþ yýlda karar kýlýnýrsa, gelecek yýl yeni cumhurbaþkanýný seçmek için hep birlikte yine sandýða gideceðiz. Yedi yýl denilirse, Köþk seçimi 2014 yýlýna kalacak. Peki, bunun kararýný kim verecek? Þu aþamada o da belli deðil. Ya Meclis bir kanun çýkararak süreyi tayin edecek, ya da konunun çözümü YSK nýn yapacaðý içtihada býrakýlacak. Bakalým, önümüzdeki süreçte hangi þýk tercih edilecek? Diðer seçimler de, normal takvime göre 2014 Mart ýnda yapýlmasý gereken belediye seçimleri. Çiçek in bunlarý gündeme getirmedeki asýl niyet ve kastý cumhurbaþkaný seçimi olsa gerek. Anlaþýlan, o da görev süresinin beþ yýl olarak belirlenmesi ihtimalini yüksek görüyor ve gündem ona kilitlenmeden anayasa meselesinin halledilip aradan çýkarýlmasý gereðini söylüyor. AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik in, yeni Meclisin iþbaþý yapacaðý Ekim e kadar anayasa hazýrlýklarýnýn tamamlanýp, ondan sonra ilk iþ olarak bu konuya odaklanýlmasý yönündeki beyanlarý da, Çiçek in sözlerini tamamlýyor. Yani, en azýndan iktidar partisi, meselenin ö- neminin ve âciliyetinin farkýnda gibi görünüyor. O zaman bunun gereði, hiç vakit kaybetmeden süreci baþlatmak, evvelce farklý adreslerde büyük emeklerle hazýrlanan anayasa taslaklarýný kamuoyunun gündemine taþýmak, bu konuda söyleyecek sözü olan herkes e açýk çalýþtay lar ve müzakere platformlarý düzenlemek, medyayý bu havaya sokmak, siyasî parti temsilcilerinin katýlacaðý bir anayasa komisyonu oluþturmak... Ekim ayýna topu topu üç ay var. Ve bu süre, yine göz açýp kapayýncaya kadar geçer. Onun i- çin, meseleyi yaz ve tatil rehavetine kurban etmeden, bir an önce rayýna sokmak icab ediyor. Yeni anayasa meselesi bugünden tezi yok kamuoyu gündeminin birinci sýrasýna yerleþtirilmeli ve olumlu bir sonuç alýnýncaya kadar orada tutulmalý ki, senelerden beri içinde debelenip durduðumuz kýsýr döngüden artýk çýkabilelim. Aksi takdirde, evvelce defaatle yaþandýðý gibi, bir fýrsat daha kaçar ve þimdiye kadar yapýlan parça buçuk deðiþikliklerle yamalý bohçaya da dönse, antidemokratik özü aynen devam etmekte olan darbe anayasasýnýn üreteceði yeni kriz ve týkanýklýklardan bu dönemde de kurtulamayýz. Temennî edelim ki, bu meselede yakýn tarihin hatalarý yeniden tekrarlanmasýn ve ilgili herkes, Türkiye yi 30 senedir taþýdýðý bir utanç yükünden kurtarmak için iyiniyetle seferber olsun... Güzel sanatlar ve spor liseleri öðrenci alacak GÜZEL sanatlar ve spor liselerinin 9 uncu sýnýflarýna öðrenci alýmlarý için baþvurular baþladý. Millî Eðitim Bakanlýðý, öðretim yýlýnda önümüzdeki yýl güzel sanatlar ve spor liselerine yapýlacak öðrenci a- lýmlarý için duyuru yaptý. Ýlköðretim okullarýndan öðretim yýlýnda mezun olan öðrenciler, mezun olduklarýna iliþkin belge ve dilekçeyle yetenek sýnavýna girmek istediði alanýn bulunduðu herhangi bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüðüne baþvuruda bulunabilecek. Baþvurular 20 Haziran-22 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüklerine doðrudan veya postayla yapýlacak. Öðrenci seçimi, 1-5 Aðustos 2011 tarihleri arasýnda yapýlacak. Ankara / aa Nevþehir de hafýzlar yarýþtý DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý nýn 2011 yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý faaliyetleri kapsamýnda düzenlediði ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nda görevli i- mam hatip ve müezzin kayyýmlarýn katýldýðý hafýzlýk yarýþmasý Merkez Kurþunlu Camii nde yapýldý. Yarýþmaya Nevþehir, Kayseri, Kýrþehir, Konya, Niðde, Sivas ve Aksaray illeri hafýzlarý katýldý. Yarýþmanýn Jüri baþkanlýðýný Nevþehir Müftü Vekili Ali Gülden, üyeliklerini ise Eðitim Görevlisi Ýsmail I- þýk, Eðitim Görevlisi Yüksel Demirkoparan, Meslek Dersleri Öðretmeni Ahmet Çelebi ve Ýmam Hatip Fatih Aydýn yaptý. Nevþehir Müftü Vekili Ali Gülden, 1-7 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftasý öncesinde Güzel Ezan Okuma, Kur ân-ý Kerim i Güzel Okuma ve Hafýzlýk yarýþmalarý düzenlendiðini belirterek, yarýþmanýn kurallarý hakkýnda bilgi verdi. Yarýþma sonrasý Konya-Meram Aybahçe Camii Ýmam Hatibi Osman Yýlmaz birinci, Kayseri Melikgazi Bilali Habeþi Camii Müezzin Kayyýmý Ýlyas Akyýldýz ikinci ve Aksaray Aðaçören Merkez Fatih Camii Ýmam Hatibi Ýbrahim Atak üçüncü oldu. Yarýþmada birinci olan Yýlmaz, Türkiye Final Yarýþmasý na katýlmaya hak kazandý. Nevþehir / cihan

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı