Önce bu yemini deðiþtirin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önce bu yemini deðiþtirin"

Transkript

1 PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ R DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Önce bu yemini deðiþtirin MÝL LE TÝN SEÇ TÝ ÐÝ VE KÝL LE RÝ A TA TÜRK ÝL KE VE ÝN KI LÂP LA RI NA BAÐ LI LIK YE MÝ NÝ ET ME - YE ZOR LA MA ÝL KEL LÝ ÐÝ NE ZAMAN BÝTECEK? RussAir havayolu þirketine ait, 52 kiþi taþýyan Tupolev 134 tipi yolcu uçaðý sert iniþ yapýnca parçalara ayrýldý ve yandý. FOTOÐRAF: AA ÇOK SERT BÝR ÝNÝÞ YAPAN UÇAÐIN BÝNALARA ÇARPMASINA RAMAK KALDI Düþen uçaktan sað çýktýlar urus ya  cil Du rum lar Ba kan lý ðý Söz cü sü, ön ce ki gün, 44 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan u çak ka za sýn da 9 ya þýn da ki bir ço cuk i le 14 ya þýn da ki ab la sý nýn kur tul du ðu nu bil dir di. Ay rý ca, 9 ki þi lik mü ret te bat tan sa de ce bir hos te sin ha yat ta kal dý ðý be lir til di. urus ya Baþ ba kan Yar dým cý sý Ser gey Ý va nov, pi lo taj ha ta sýn dan do la yý mey da na gel miþ o - la bi le ce ði ni söy le di ði ka za yý, ge çen yýl Ni san a - yýn da Po lon ya es ki Dev let Baþ ka ný Lech Kacyn - ski ve be ra be rin de ki he ye tin ö lü mü ne sebep o - lan ka za ya ben zet ti. nha be ri say fa 7 de Ýsrail le gizli görüþme NE DEMOKRATÝK, NE AHLÂKÎ u Mil le tin seç ti ði ve kil le re A ta türk il ke ve in ký lâp la rý na bað lý kal ma sö zü ver di ren ye min met niy le il gi li tar týþ ma lar sü rer ken, böy le bir zor la ma nýn de mok ra siy le de, e - tik de ðer ler le de bað daþ ma dý ðý na dik kat çe ki le rek, ye ni a na ya sa da böy le bir met - nin ye ri ol ma ma sý ge rek ti ði belirtiliyor. GÜL VE ÞAHÝN'ÝN BEYANLARI uye ni se çi len ba zý mil let ve kil le ri nin ye - min met ni ne yö nelt ti ði i ti raz lar ü ze ri ne gö rüþ bil di ren Cum hur baþ ka ný Gül ve Mec lis Baþ ka ný Þa hin'in, i þin ö zü ne gir - mek ten ka çý nýp, Her kes u sul le re uy sun, kriz çýkmasýn tav si ye sin de bu lun ma la rý i se ya dýr ga ný yor. nha be ri say fa 4 te Deðiþmez maddelerle sivil anayasa olur mu? BÜTÜN KAVGA O DEÐÝL MÝ? u Be kir Be rat Ö zi pek Star daki ma ka le - sin de, a na ya sa nýn ilk üç mad de si nin de - ðiþ ti ril me si ne kar þý ol ma nýn, a na ya sa yý de ðiþ tir mek is te me mek an la mý na gel di - ði ne dik kat çe ke rek, Mil lî Gü ven lik Kon - se yi par ma ðý ný sal lý yor; hiç bir fa a li yet in, Türk mil lî men fa at le ri, A ta türk il ke ve in ký lap la rý ve baþ ka bir sü rü þey kar þý sýn - da ko ru ma gö re me ye ce ði ni söy lü yor. E za ten bü tün kav ga da bu ra dan kop mu - yor mu? di ye yaz dý. nsay fa 8 de Dok tor lar hu zur suz u Sam sun Ta bip O da sý Baþ ka ný Yrd. Doç. Dr. Mit hat Gü nay dýn, Tür ki ye de sað lýk ta i yi iþ ler ya pýl ma sý na rað men, dok tor la ra yö ne lik dü zen le me le rin sý - kýn tý ya yol aç tý ðý ný, bu an lam da 100 dok tor dan 95 i nin ça lýþ ma hu zu ru nun ol ma dý ðý ný söy - ISSN le di. nsayfa 4 te u Ýs ra il in Ha a retz ga ze te si ne gö re, Ýs ra il li ve Türk yet ki li ler, i ki ül ke a ra sýn da ge ri len i liþ ki le ri ye ni den ra yý na sok mak i çin giz li gö rüþ me ler ya pý yor. Mü za ke re le re ABD de des tek ve ri yor. Gö rüþ - me le ri Türk Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýndan bir kay nak i le bir A me ri ka lý yet ki li de doð ru la dý. Ýs ra il ta ra fý i se yo rum yap mak tan ka çýn dý. Ha be re gö re mü za ke re ler, Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya - hu a dý na bir yet ki li i le Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þa rý Fe ri dun Si - nir li oð lu a ra sýn da ya pý lý yor. nhabe ri say fa 7 de AB'nin mâlî iþlerden sorumlu üyesi Rehn YUNANÝSTAN'IN DURUMU II. Dünya Sa vaþ ýndan bu yana en kö tü kri z u AB ko mis yo nu nun mâlî iþ ler - den so rum lu ü ye si Olli Rehn, Yu - na nis tan'ýn du ru mu i çin "Av ru - pa'nýn 2. Dün ya Sa va þýndan bu ya na kar þý laþ tý ðý en kö tü kriz" yo ru mu nu yap tý.nsayfa 11 de 29 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI Bor sada vurgun o pe ras yo nu u Bor sa da ma ni pü las yon ya pýl dý ðý id - di a sýy la il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da, ma ni pü las yon ya pa rak hak sýz ka zanç el de et ti ði ö ne sü rü len gru ba yö ne lik o pe ras yo nun da gö zal tý na a lý nan 29 ki - þi a ra sýn da A Mil lî Fut bol Ta ký mý an - tre nör le rin den En gin Ý pe koð lu da bu - lu nu yor. nhaberi sayfa 11 de EHLÝBEYT VAKFI BAÞKANI: Siyaset çok öne çýktý, maneviyat zarar gördü u Ye ni As ya'yý zi ya ret e den Dün ya Eh li - beyt Vak fý Baþ ka ný Fer ma ni Al tun, "Si ya - se ti üst se vi ye de tu tan sis tem ma ne vi - ya tý yok e di yor dedi. nha be ri 4 te

2 2 LÂHÝKA Âl-i Y Ey iman edenler! Ýbadette, musîbette ve günahtan kaçýnmakta sabýrlý olun; sabýr yarýþýnda düþmanlarýnýzý geride býrakýn; her an cihada hazýrlýklý bulunun ve Allah tan korkun ki kurtuluþa eresiniz. Ýmran Sûresi: 200 / Âyet-i Kerime Meâli Üç aylarda birbirinin yardýmýna koþmak Ýþtirâk-i âmâl-i uhrevî düsturuyla birbirimize kalemlerle, herbirinin âmâl-i saliha defterine hasenat yazdýrdýklarý gibi; lisanlarýyla, herbirinin takvâ kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa (...) bu mübarek þuhur-u selâsede ve eyyâm-ý meþhurede yardýma koþmak, sizin gibi kahraman ve vefadar ve þefkatkârlarýn þe nidir. [Bu mektup gayet ehemmiyetlidir.] Aziz, sýd dýk kar deþ le rim, Bu gün ler de, Kur ân-ý Ha ki min na za - rýn da, i man dan son ra en zi ya de e sas tu tu lan tak vâ ve a mel-i sa lih e sas la rý ný dü þün düm. Tak vâ, men hi yat tan ve gü - nah lar dan iç ti nab et mek ve a mel-i sa - lih, e mir da i re sin de ha re ket ve hay rat ka zan mak - týr. Her za man def-i þer, celb-i nef a râ cih ol mak la be ra ber, bu tah ri bat ve se fâ het ve câ zi be dar he ve - sat za ma nýn da bu tak vâ o lan def-i me fa sid ve terk-i ke ba ir üs sü l-e sas o lup bü yük bir rüç ha ni - yet kesb et miþ. Bu za man da tah ri bat ve men fî ce - re yan deh þet len di ði i çin, tak vâ bu tah ri ba ta kar þý en bü yük e sas týr. Farz la rý ný ya pan, ke bî re le ri iþ le - me yen, kur tu lur. Böy le ke ba ir-i a zi me i çin de a - mel-i sa li hin ih lâs la mu vaf fa ki ye ti pek az dýr. Hem, az bir a mel-i sa lih, bu a ðýr þe ra it i çin de çok hük mün de dir. Hem, tak va i çin de bir ne vi a mel-i sa lih var. Çün - kü, bir ha ra mýn ter ki va cip tir. Bir va ci bi iþ le mek, çok sün net le re mu ka bil se va bý var. Tak vâ, böy le za man - lar da, bin ler gü na hýn te hâ cü mün de bir tek iç ti nab, az bir a mel le, yü zer gü nah ter kin de, yü zer va cip iþ - len miþ o lu yor. Bu e hem mi yet li nok ta, ni yet le, tak vâ na mýy la ve gü nah tan ka çýn mak kas týy la men fî i ba - det ten ge len e hem mi yet li â mâl-i sa li ha dýr. Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin, bu za man da en mü - him va zi fe le ri, tah ri ba ta ve gü nah la ra kar þý tak vâ yý e sas tu tup dav ran mak ge rek tir. Ma dem her da ki - ka da, þim di ki tarz-ý ha yat-ý iç ti â mi ye de yüz gü nah in sa na kar þý ge li yor; el bet te tak vay la ve ni yet-i iç ti - nab la yü zer a mel-i sâ lih iþ len miþ hük mün de dir. Ma lûm dur ki, bir a da mýn bir gün de ha rap et ti ði bir sa ra yý, yir mi a dam, yir mi gün de ya pa maz ve bir a - da mýn tah ri ba tý na kar þý yir mi a dam ça lýþ mak lâ zým ge lir ken; þim di, bin ler tah ri bat çý ya mu ka bil, Ri sâ le-i Nur gi bi bir ta mir ci nin bu de re ce mu ka ve me ti ve te si ra tý pek ha ri ka dýr. E ðer bu i ki mü te ka bil kuv - vet ler bir se vi ye de ol say dý, o nun ta mi rin de mu ci - ze vâ ri mu vaf fa ki yet ve fü tu hat gö rü le cek ti. Ez cüm le: Ha yat-ý iç ti mâ i ye yi i dâ re e den en mü - him e sas o lan hür met ve mer ha met ga yet sar sýl mýþ. Ba zý yer ler de, ga yet e lîm ve bi ça re ih ti yar lar, pe der ve va li de ler hak kýn da deh þet li ne ti ce ler ve ri yor. Ce nâb-ý Hak ka þü kür ki, Ri sâ le-i Nur, bu müt hiþ tah ri ba ta kar þý gir di ði yer ler de mu ka ve met e di yor, ta mir e di yor. Sedd-i Zül kar ney nin tah ri biy le Ye cüc ve Me cüc le rin dün ya yý fe sa da ver me si gi bi, þe ri at-ý Mu ham me di ye (asm) o lan sedd-i Kur â nî nin te zel - zü lüy le ve Ye cüc ve Me cüc den da ha müt hiþ o la rak ah lâk ta ve ha yat ta zul met li bir a nar þi lik ve zu lüm lü bir din siz lik fe sa da ve if sa da baþ lý yor. Ri sâ le-i Nur un þa kirt le ri, böy le bir ha di se de mâ ne vî mü ca he de le ri, in þa al lah za man-ý Sa hâ - be de ki gi bi, az a mel le, pek bü yük se vap ve â - mâl-i sâ li ha ya me dar o lur. A ziz kar deþ le rim, Ýþ te böy le bir za man da, bu deh þet li ha di sa ta kar þý, ih lâs kuv ve tin den son ra bi zim en bü yük kuv ve ti miz, iþ ti râk-i â mâl-i uh re vî düs tu ruy la bir bi ri mi ze ka lem - ler le, her bi ri nin â mâl-i sa li ha def te ri ne ha se nat yaz - dýr dýk la rý gi bi; li san la rýy la, her bi ri nin tak vâ ka le si ne ve si pe ri ne kuv vet ve im dat gön der mek tir. Ve bil - has sa fýr tý na lý te ha cü me he def o lan bu fa kir ve a ciz kar de þi ni ze, bu mü ba rek þu hur-u se lâ se de ve ey - yâm-ý meþ hu re de yar dý ma koþ mak, si zin gi bi kah ra - man ve ve fa dar ve þef kat kâr la rýn þe ni dir. Bü tün ru - hum la bu im dad-ý ma ne vi yi siz den ri ca e di yo rum. Ve ben da hi, i man ve sa da kat þar týy la, Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri ni bü tün du â la rý ma ve mâ ne vî ka zanç la rý - ma, yir mi dört sa at te, iþ ti rak-i â mâl-i uh re vi ye düs - tu ruy la, ba zan yüz de fa dan zi ya de Ri sâ le-i Nur Ta - le be le ri ün va nýy la his se dar e di yo rum. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, mek tub no: 99, s. 205 LÛGATÇE: iþtirâk-i âmâl-i uhrevî: Âhirete âit iþlerde mânen ortak olma, yani mü'minlerin birbirine duâ ederek, sevâbýný baðýþlayarak mânevî ortaklýk kurmalarý. þuhur-u selâse: Üç aylar. eyyâm-ý meþhure: Meþhur günler; mübarek gün ve geceler. Ýb ret na za rýy la in cir ve zey tin Yemin olsun incire ve zeytine. (Tin Sûresi:1) âinatý muazzam bir kitap ve K yeryüzünü o kitaptan bir sahife ve o sahifede yüz binlerce bitki ve hayvan türünü yaratan Yüce Kudret, o varlýklarýn bir kýsmý üzerine yemin ederek, nazar-ý dikkati onlara ibretle bakmaya dâvet ediyor. Kur ân-ý Hakîm de geçen her bir yeminin kendine has hikmetleri vardýr. Kur ân-ý Kerim in doksan beþinci sûresi olan Tin Sûresi, incir anlamýna gelmektedir. Ýncire, zeytine, Sina Daðýna ve Mekke ile Medine üzerine yemin eden Cenâb-ý Hak, insaný en güzel bir surette yarattýðýný, sonra o insanýn aþaðýlarýn en aþaðýlarýna indiðini, i- man eden ve salih amel iþleyenlerin bundan müstesna olduðunu ve onlar için sýnýrsýz mükâfatlarýn hazýrlandýðýný haber vermektedir. Nimetler içinde incire dikkat çekilmesi gerçekten çok enteresandýr. Zira toplu iðne baþý küçüklüðünde olan bir incir çekirdeðinde dað gibi bir aðacýn programýný yazýp saklamak ve göze görünmeyen o programý kudretiyle açýða çýkarýp, ondan muhteþem bir aðaç yaratmak, ancak Allah a mahsus bir kudret harikasýdýr. Ýncir çekirdeði Bediüzzaman Hazretlerinin de çok dikkatini çekmiþ olmalý ki En büyük bir aðacýn ruh programýný bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derç edip, muhafaza eden Zât-ý Hakîm-i Hafiz, vefat edenlerin ruhlarýný nasýl muhafaza eder denilir mi? (Sözler s. 138) diye sorar. Hem incir, diðer meyvelere kýyasla kurutularak devam etmesi, yenildiðinde basur ve tansiyon baþta olarak kolesterole kadar birçok hastalýklarýn tedavisinde fýtrî ilâç vazifesi görmesi gibi özellikleriyle, üzerine yemin edilecek bir hususiyet kazanmýþ. Zeytine gelince, o da baþlý baþýna bir kudret mu'cizesidir. Zeytin aðaçlarý iki bin sene kadar sürebilen ömürleriyle, Yunan mitolojisinde onlara Hayat Aðacý adý verilmiþ. Ýki üç metreden on metreye kadar yükselen boylarýyla zeytin aðaçlarý, her zaman yeþil kalan yapraklara sahiptirler. Ege ve Akdeniz sahillerinde üretilen zeytincilikte Türkiye dünyada dördüncü sýrada gelmektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin yaný sýra, Güneydoðu Anadolu bölgesinde de yapýlan zeytin üretimi, dünya zeytinciliði ve ticaretinde ülkemizi önemli bir konuma getirmektedir. Besleyici deðeri çok yüksek olan zeytinde bitkisel proteinler, A. C. E vitaminleri ile birlikte fosfor, kalsiyum, klor, kükürt ve magnezyum mineralleri bulunur. Kalp ve damar saðlýðý için zeytinyaðý sanki bir ilâç gibidir. Yaþlanmanýn etkilerini azaltýr. Saç dökülmelerini engeller ve saçlarý kuvvetlendirir. Yaþlanmayla birlikte gelen kýrýþýklýklarý geciktirir. Cilt hastalýklarýný önlemede yardýmcý olur. Sosyal hayatta önemli bir ticaret ve geçim vasýtasý olan zeytin, geçmiþ asýrlarda zeytinyaðý olarak aydýnlatmada da kullanýlmýþ. Bu hususta, Asr-ý Saadet te vukua gelen bir olayý hatýrlamak lâzým. Yatsý namazýndan önce, Mescid-i Þerifin bir köþesine yýðýlan hurma yapraklarý yakýlarak, onun aydýnlýðýnda Resûlullah (asm) ve sahabeler namaza baþlýyor ve sonuna doðru karanlýkta namazlarýný tamamlýyorlardý. Temimdâri adýndaki bir sahabe, ticaret için Þam a gittiðinde, bir kandil i- çindeki yaða dikilen fitilden etrafa ýþýðýn yayýldýðýný ve toz duman olmadýðýný görür. Þu kandilden götürsem ve mescide assam, kim bilir Resûlullah (asm) ne kadar memnun olur! diye düþünür ve Medine ye gelerek, yatsý namazý öncesinde bir hurma dalýna kandili asar. Her taraf a- paydýnlýk olmuþtur. Onun, Temimdâri tarafýndan Þam dan getirildiðini ve Hýristiyanlarýn yaptýðý bir kandilin Resûlullah ýn (asm) mescidine asýldýðýný öðrenen sahabeler endiþeye kapýlýrlar. Herkes merakla Allah Resûlünü (asm) beklemeye baþlar. Biraz sonra Resûlullah (asm) gelir ve kandili kimin oraya astýðýný sorar. Bir suçluya iþaret eder gibi sahabeler Temimdâri yi gösterirler. Allah Resulü (asm) gülümseyerek ona iltifat eder ve Ya Temimdâri! Sen bizim mescidimizi nurlandýrdýðýn gibi, Allah da senin kabrini nurlandýrsýn. Vallahi, bir kýzým daha olsaydý muhakkak onu sana nikâhlardým. der. Bu hale bütün sahabeler gýpta ederler. Böylece, ilim ve tekniðin insanlýðýn ortak malý olduðunu ve Müslümanýn o- nu nerede bulursa almasý lâzým geldiði mesajýný vermiþ olur. Gö çe be lik bit ti mi? Gö çe be lik ke li me si ni ne za man duy sam, zih ni me o lum suz mânâ lar ge lir. Bu du - rum da, ta ri hin gö çe be li ðin bit me si ni ve yer le þik ha ya ta ge çil me si ni bir za fer gi bi sun - ma sý nýn et ki si var mý dýr bi le mi yo rum Bil di ðim bir þey var, o da gö çe be ol du ðu mu zu u nut ma mýz ge rek ti ði! Da i ma göç e den bir kâ i nat ta, i çin de ki mev - cu dat da da i ma göç e di yor. Gün düz ge ce ye göç e di yor, do ðum lar da ö lü me göç e di yor. Son ba har, ký þa; yaz gü ze göç e di yor her da im. Se ya hat e den bir dün ya da ki mev cu dat da da i - ma ha re ket hâ lin de. Ýþ te bu yüz den gö çe be bir ha yat tar zý her za man il gi mi çek miþ tir. Me de ni yet-i ha zý ra nýn sun du ðu im kân la rý ta - dan la rýn, ya þa yýþ o la rak gö çe be ol ma la rý zor dur el bet te. A ma hiç ol maz sa ru hen ken di mi zi gö çe - be his se de bil sek, ko nup ge çe ce ði miz bir yer ol du - ðu id ra ki i le ya þa sak dün ya ha ya tý ný Teh li ke çan la rý, yer le þik ha ya ta geç me miz le baþ la ma dý; ken di mi zi yer li his set me miz le baþ - la dý. So run gö çe be bir ha yat tar zý mý zýn o lup ol ma ma sýn da de ðil, ken di mi zi gö çe be his se de - me yi þi miz de. Bü yük gö çü u nu tu þu muz i le baþ lar bü tün so run lar. Gö zü nü ka pa mak la baþ - lar, her gün gö çen o ka dar in sa na rað men bu ger çe ði gör mek is te me yi þi miz le baþ lar sý kýn tý - lar. Ken di si nin mo la ye rin de da i mî ka la ca ðý ný san mak ka dar ço cuk ça dýr bu as lýn da Ýþ te me de ni yet-i ha zý ra-i gar bi ye bu ra da dev re - ye gi re rek, gö çe be ol du ðu mu zu u nut tur mak i çin e lin den ge le ni ya pý yor. Ko nu muz i çin son za man - lar da zih ni mi iþ gal e den o to büs se ya hat le ri ör ne - ði ni ve re ce ðim. Ýn sa nýn ken di si ni an la ma sý nýn, yol cu ol du ðu nu an la ma sý nýn yo lu dur yol lar. Se ya - hat ler, yol cu ol du ðu mu zu ha týr la ma nýn tam za - ma ný! Gö çe be bir ru hun tek rar i çi miz den fe ve ra - na baþ la ma sý Bir baþ ka de yiþ le Yol cu luk, kýy - me ti ni bi lir sek e ðer, dü þün me nin i kiz kar de þi... Oy sa o to büs ü re ti ci le ri ne yap tý lar? Ya tan o to - büs kol tuk la rý i le ö vün dü ler Kâ i nat la iç i çe o la - rak te fek kür has sa sý na sa hip in sa ný u yu ma ya dâ - vet et ti ler; u yut ma ya de vam et ti ler böy le ce. Da ha son ra i þi i yi ce bü yüt tü ler, kâ i na tý ve ö te le ri dü þün - me mi zi en gel le mek i çin tam da göz le ri mi zin ö - nü ne bir te le viz yon yer leþ tir di ler. Böy le ce, bu lun - du ðu muz se ya ha ti u nu tup, kâ i nat tan biz le ri u zak - laþ tý ra rak ha ya lî bir dün ya sun du lar bi ze. Kâ i nat - tan ve dü þün ce ler den sýy rýl mýþ, ken di mi zi ev de ve kol tuk ta his se de rek dü þün me zah me ti ne kat lan - ma ya ca ðý mýz sa nal dün ya lar Bu nun la da ye tin - me di ler, dü þün me me nin mü kâ fa tý o la rak, bir bar - dak mey ve su yu i le kek ver me yi de ih mal et me di - ler bi ze! Bir-i ki te le viz yo nun o ka dar in sa na az gel di ði ni ve et ki si ni gös ter me di ði ni fark e din ce, bi zi dün ya ya ve dün ye vî ha ya ta çek me ye o lan ca kuv ve tiy le ça lý þan te le viz yon la rý tâ gö zü mü zün ö - nü ne ge tir di ler, her kol tu ðun ar ka sý na bir TV yer - leþ tir di ler. Bu gün ler de, ha ki kat le ri du ya ma ya lým di ye, ku la ðý mý zý ha ki kat le re ka pa yýp gaf let te bo - ðu la lým di ye ku lak lýk da da ðý tý yor lar Oy sa her göç gü zel dir. Her se ya hat ni met tir as lýn da. Ko nup gö çe ce ði mi zi ha týr la tan her göç se vim li dir. Her göç, yak sa da in sa nýn i çi ni, sýz lat sa da kal - bi ni, yi ne de gü zel dir. Sev dik le ri miz den ay rý la ca - ðý mý zý, ay rýl mak zo run da ka la ca ðý mý zý ha týr la týr. Bu luþ ma ve ka vuþ ma ye ri nin bu ra sý ol ma dý ðý ný ih tar e der. Ka pý a ra lar dü þün me mi ze Dün ya - dan gö çü þü mü zün ma ne vî bir çö küþ ol ma ma sý i - çin u ya rýr bi zi na zik çe. Se ya hat ler de kal bi miz de in ce den in ce ye his set ti ði miz o sý zý lar bun dan dýr Her göç gü zel dir, a lýþ kan lýk la rý da ðýt sa da! Her göç gü zel dir, se ven le ri a yýr sa da! Zi râ, göç - ler ve se ya hat ler, dün ya bi ze Hay di si ze dý þa rý di ye ka pý yý gös ter me den, bi zim o na el ve da de yip kal bi mi zi o nun i le bað la ma ma mýz ge rek - ti ði ni ne za ket le ih tar e der. Bu yüz den göç ler bit sin, gö çe be lik bit sin, a ma gö çe be lik ru hu muz hiç so na er me sin! (Yol cu luk la rý mý zý bi ze u nut tu ran fir ma la rý u - yar ma yý bil me li yiz. A çýk tan ya pý lan TV ya yýn la rý ki tap la rý, se ya hat le ri ve kâ i na tý o ku ma mý za en gel ol mak ta dýr yý lýn da, ses li ve gö rün tü lü ya yýn - la rýn ka pa lý dev re, ya ni ku lak lýk vb. gi bi ci haz lar - la ol ma sý zo run lu lu ðu ge ti ril di. A ma hâ lâ ba zý fir - ma la rýn bu na bi ga ne kal dýk la rý ný gö rü yo ruz. Bu ka nu nu, hu kuk a la ný i le pek il gim/bil gim ol ma dý ðý i çin u zun sü ren a raþ týr ma lar ne ti ce si bu la bil dim. mi-ga ze te.org/ta rih/ htm ad re sin den il gi li ka nu na u la þa bi lir si niz. Ýl gi - li do kü ma nýn çýk tý sý ný al dým bi le. Bek le yin se ya - hat ler de ku lak lýk da ðýt ma dan TV a çan o to büs fir - ma la rý! E lim de ka nun la ge li yo rum!)

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 20 Recep 1432 Rumî: 9 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýki ülke arasýnda yapýlan protokol gereði Çin de yaþayan müslümanlar, çocuklarýný dinî eðitim alabilmesi için Türkiye'ye gönderebilecek. FOTOÐRAF: AA Çinli Müslümanlar ÝHL de okuyabilecek ÇÝN'DE YAÞAYAN MÜSLÜMANLAR DÝN EÐÝTÝMÝ ALMAK ÝSTEYEN ÇOCUKLARINI HEM ÝMAM HATÝPLERE, HEM ÝLAHÝYAT FAKÜLTELERÝNE, HEM DE YÜKSEK LÝSANS VE DOKTORA YAPMAK ÜZERE TÜRKÝYE'YE GÖNDEREBÝLECEKLER. RESMÎ temaslarda bulunmak üzere Çin in baþþehri Pekin e gelen Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, bakan düzeyindeki Çin Devlet Din Ýþleri Ýdaresi Baþkaný Vang Cuoan ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan din eðitimi, din hizmetleri, dinî yayýncýlýk ve hac konularýný kapsayan bir protokol imzalandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Diyanet Ýþleri Baþkaný seviyesinde gerçekleþen ziyarette imzalanan protokolle, Çin de yaþayan Müslümanlarla mevcut iliþkilerin en üst seviyede saðlýklý bir zemine oturtulduðu deðerlendirmesi yapýldý. Ýmzalanan protokole göre bundan böyle Çin de yaþayan Müslümanlar din eðitimi almak isteyen çocuklarýný hem imam hatiplere, hem ilahiyat fakültelerine, hem de yüksek lisans ve doktora yapmak üzere Türkiye ye gönderebilecekler. Bütün masraflarýn Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan karþýlanmasý kararlaþtýrýlan protokole göre, Çin de 40 bin camide görev yapan 50 bin imam ve din görevlisinden isteyenler de Türkiye de hizmet içi eðitime tabi tutulacaklar. KUR'ÂN-I KERÝM VE ÝSLÂMÎ KAYNAKLAR ÇÝNCEYE ÇEVRÝLECEK DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý ile Çin Devlet Din Ýþleri Ýdaresi ve Çin Ýslâm Cemiyeti arasýnda ilk kez imzalanan bu protokolle, Kur ân-ý Kerim ile pek çok Ýslâmî kaynak eser ve klâsikler Çinceye çevrilebilecek ve bu yayýnlar iki kurumun ortak yayýný olarak Çin de oluþturulacak matbaada basýlabilecek. Protokolün diðer maddelerine göre, 2012 yýlýnda Pekin de, 2013 yýlýnda ise Ýstanbul da müþterek dinî, sosyal, kültürel fuarlar açýlacak ve bilimsel faaliyetler düzenlenecek. Öte yandan, her sene kutsal topraklara 15 bin hacý adayý gönderen Çin Ýslâm Cemiyeti ile hac ve umre konularýnda ortak tecrübe alýþ veriþine gidilecek. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn açýklamasýnda, cami restorasyonlarý, eðitim merkezi inþasý, tarihî eserlerin korunmasý ve bakýmý gibi konularýn da yer aldýðý 14 maddelik protokol son yýllarda olumlu yönde ivme kazanan Çin-Türkiye iliþkilerinde dönüm noktasý olma özelliði taþýdýðý ifade edildi. Prof. Dr. Görmez, imzalanan protokolün din eðitimi, din hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, dinî yayýnlar, Kur ân-ý Kerim ile her alanda dinî yayýnlar ve bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda iþbirliði yapýlmasýný öngördüðüne iþaret etti. Pekin / aa Fýrsat yine kaçmasýn Geçen yýlki 12 Eylül referandumunun ardýndan gündeme gelip de seçim sonrasýna ertelenen yeni anayasa meselesi, 12 Haziran la baþlayan yeni sürecin en önemli ve öncelikli konusu olarak bir kez daha önümüzde. Sivil toplum örgütleri birbiri ardý sýra yaptýklarý açýklamalarla, yeni, sivil ve demokratik bir a- nayasa yapýmýnýn artýk daha fazla ertelenemeyecek þekilde âciliyet kazandýðýný ifade ediyorlar. Ýktidar partisi baþta olmak üzere siyasî aktörler de bunun farkýnda olduklarýnýn sinyalini veriyor. Baþbakanýn seçim gecesi yaptýðý balkon konuþmasýnda, ilk iþlerinin yeni anayasa olduðunu ifade ederken, bunun için muhalefet, STK lar, medya, akademisyenler ve kýsaca konuyla ilgili olarak söyleyecek sözü olan herkesle istiþare ve uzlaþma arayýþý içinde olacaklarýný söylemesi, bu baðlamda önemli bir taahhüt olarak kayda geçti. Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek in Yeni a- nayasayý ilk bir yýl içinde yaptýk yaptýk, aksi halde yine kalýr mesajý, konunun siyaset pratiði a- çýsýndan anlamlý bir diðer boyutunu ifade ediyor. Gerçekten, yeni anayasa iþi ancak, seçimden hemen sonra ilk iþ olarak gündeme alýnýp, neticelendirinceye kadar takipçisi olunursa çözülür. Yoksa bir defa daha akamete uðrar. Konuya öncelik verilmesi gereðinin bir baþka gerekçesini de, bu dönemde gündeme gelecek olan diðer seçimler olarak gösteriyor Çiçek. Kastý, cumhurbaþkanlýðý ve belediye seçimleri. Cumhurbaþkaný seçiminin ne zaman yapýlacaðý, Gül ün görev süresiyle ilgili belirsizliðin ne þekilde giderileceðine baðlý. Eðer beþ yýlda karar kýlýnýrsa, gelecek yýl yeni cumhurbaþkanýný seçmek için hep birlikte yine sandýða gideceðiz. Yedi yýl denilirse, Köþk seçimi 2014 yýlýna kalacak. Peki, bunun kararýný kim verecek? Þu aþamada o da belli deðil. Ya Meclis bir kanun çýkararak süreyi tayin edecek, ya da konunun çözümü YSK nýn yapacaðý içtihada býrakýlacak. Bakalým, önümüzdeki süreçte hangi þýk tercih edilecek? Diðer seçimler de, normal takvime göre 2014 Mart ýnda yapýlmasý gereken belediye seçimleri. Çiçek in bunlarý gündeme getirmedeki asýl niyet ve kastý cumhurbaþkaný seçimi olsa gerek. Anlaþýlan, o da görev süresinin beþ yýl olarak belirlenmesi ihtimalini yüksek görüyor ve gündem ona kilitlenmeden anayasa meselesinin halledilip aradan çýkarýlmasý gereðini söylüyor. AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik in, yeni Meclisin iþbaþý yapacaðý Ekim e kadar anayasa hazýrlýklarýnýn tamamlanýp, ondan sonra ilk iþ olarak bu konuya odaklanýlmasý yönündeki beyanlarý da, Çiçek in sözlerini tamamlýyor. Yani, en azýndan iktidar partisi, meselenin ö- neminin ve âciliyetinin farkýnda gibi görünüyor. O zaman bunun gereði, hiç vakit kaybetmeden süreci baþlatmak, evvelce farklý adreslerde büyük emeklerle hazýrlanan anayasa taslaklarýný kamuoyunun gündemine taþýmak, bu konuda söyleyecek sözü olan herkes e açýk çalýþtay lar ve müzakere platformlarý düzenlemek, medyayý bu havaya sokmak, siyasî parti temsilcilerinin katýlacaðý bir anayasa komisyonu oluþturmak... Ekim ayýna topu topu üç ay var. Ve bu süre, yine göz açýp kapayýncaya kadar geçer. Onun i- çin, meseleyi yaz ve tatil rehavetine kurban etmeden, bir an önce rayýna sokmak icab ediyor. Yeni anayasa meselesi bugünden tezi yok kamuoyu gündeminin birinci sýrasýna yerleþtirilmeli ve olumlu bir sonuç alýnýncaya kadar orada tutulmalý ki, senelerden beri içinde debelenip durduðumuz kýsýr döngüden artýk çýkabilelim. Aksi takdirde, evvelce defaatle yaþandýðý gibi, bir fýrsat daha kaçar ve þimdiye kadar yapýlan parça buçuk deðiþikliklerle yamalý bohçaya da dönse, antidemokratik özü aynen devam etmekte olan darbe anayasasýnýn üreteceði yeni kriz ve týkanýklýklardan bu dönemde de kurtulamayýz. Temennî edelim ki, bu meselede yakýn tarihin hatalarý yeniden tekrarlanmasýn ve ilgili herkes, Türkiye yi 30 senedir taþýdýðý bir utanç yükünden kurtarmak için iyiniyetle seferber olsun... Güzel sanatlar ve spor liseleri öðrenci alacak GÜZEL sanatlar ve spor liselerinin 9 uncu sýnýflarýna öðrenci alýmlarý için baþvurular baþladý. Millî Eðitim Bakanlýðý, öðretim yýlýnda önümüzdeki yýl güzel sanatlar ve spor liselerine yapýlacak öðrenci a- lýmlarý için duyuru yaptý. Ýlköðretim okullarýndan öðretim yýlýnda mezun olan öðrenciler, mezun olduklarýna iliþkin belge ve dilekçeyle yetenek sýnavýna girmek istediði alanýn bulunduðu herhangi bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüðüne baþvuruda bulunabilecek. Baþvurular 20 Haziran-22 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüklerine doðrudan veya postayla yapýlacak. Öðrenci seçimi, 1-5 Aðustos 2011 tarihleri arasýnda yapýlacak. Ankara / aa Nevþehir de hafýzlar yarýþtý DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý nýn 2011 yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý faaliyetleri kapsamýnda düzenlediði ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nda görevli i- mam hatip ve müezzin kayyýmlarýn katýldýðý hafýzlýk yarýþmasý Merkez Kurþunlu Camii nde yapýldý. Yarýþmaya Nevþehir, Kayseri, Kýrþehir, Konya, Niðde, Sivas ve Aksaray illeri hafýzlarý katýldý. Yarýþmanýn Jüri baþkanlýðýný Nevþehir Müftü Vekili Ali Gülden, üyeliklerini ise Eðitim Görevlisi Ýsmail I- þýk, Eðitim Görevlisi Yüksel Demirkoparan, Meslek Dersleri Öðretmeni Ahmet Çelebi ve Ýmam Hatip Fatih Aydýn yaptý. Nevþehir Müftü Vekili Ali Gülden, 1-7 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftasý öncesinde Güzel Ezan Okuma, Kur ân-ý Kerim i Güzel Okuma ve Hafýzlýk yarýþmalarý düzenlendiðini belirterek, yarýþmanýn kurallarý hakkýnda bilgi verdi. Yarýþma sonrasý Konya-Meram Aybahçe Camii Ýmam Hatibi Osman Yýlmaz birinci, Kayseri Melikgazi Bilali Habeþi Camii Müezzin Kayyýmý Ýlyas Akyýldýz ikinci ve Aksaray Aðaçören Merkez Fatih Camii Ýmam Hatibi Ýbrahim Atak üçüncü oldu. Yarýþmada birinci olan Yýlmaz, Türkiye Final Yarýþmasý na katýlmaya hak kazandý. Nevþehir / cihan

4 ca ni as ya.com.tr 4 Y Evliliðin temeli Üze rin de en çok ko nu þu lan ko nu lar dan bi ri de ev li lik tir. Pek çok uz man bu ko nu da gö - rüþ be lir ti yor, a çýk la ma ya pýp tes bit ler de bu - lu nu yor. Bu tes bit ler a ra sýn da u çuk o lan lar ol du - ðu gi bi, ma kul, fay da lý ve uy gu la na bi lir o lan lar da var dýr. Fa kat te me lin de kar þý lýk lý say gý, mu hab bet ve sev gi nin ol ma dý ðý ev li lik le rin u zun ö mür lü ol - ma sý ko lay de ðil. Ta biî say gý, mu hab bet ve sev gi nin o la bil me si i çin de en baþ ta ev li lik te me li nin sað - lam a týl ma sý ge re kir. Doð ru dan i fa de et mek ge re - kir se, te me lin de Ýs lâ mýn e mir ve ya sak la rý var sa o ev li lik yü rür, yok sa bü yük öl çü de sar sýl ma teh li ke si i le kar þý kar þý ya ka la bi lir. Bu nun la bir lik te, böy le te - mel ler ü ze rin de yük se len ev li lik ler de de (im ti han dün ya sý nýn ge re ði i niþ-çý kýþ lar ol du ðu i çin) prob - lem ler o la bi lir ve var dýr. A ma te mel siz ev li lik le re nis bet le da ha az sý kýn tý ya þan dý ðý da bir ger çek tir. Ma a le sef, en az câ rî a çýk prob le mi ya da iþ - siz lik ka dar Tür ki ye yi i da re e den le ri te dir gin et me si ge re ken bir ge liþ me i le kar þý kar þý ya ol du - ðu muz hal de, en di þe du yan la ra rast la mý yo ruz. Tür ki ye de ge çen yýl, ev le nen çift sa yý sý, bir ön - ce ki yý la gö re yüz de 1,53 a za lýr ken, bo þan ma lar - da yüz de 3,86 ar týþ ger çek leþ miþ. Tür ki ye Ýs ta tis - tik Ku ru mu ve ri le ri ne gö re, ka ba ev len me hý zý da bin de 7,98 o la rak ger çek leþ miþ. Ay ný bil gi le re gö re, or ta la ma ilk ev len me ya þý er kek ler i çin 26,5, ka dýn lar i çin 23,2 o la rak be lir len miþ yý lýn da bo þa nan çift le rin sa yý sý, bir ön ce - ki yý la gö re yüz de 3,86 ar ta rak 118 bin 568 e yük sel miþ. Bo þan ma la rýn en yük sek ol du ðu böl - ge, bin de 2,33 i le E ge Böl ge si o la rak be lir len miþ. Dik kat çe ken baþ ka bir bil gi de, bo þan ma la rýn yak la þýk yüz de 40 ý nýn, ev li li ðin ilk beþ yý lý i çin de ger çek leþ miþ ol ma sý. (A A, 17 Ha zi ran 2011) Þim di, böy le bir tab lo kar þý sýn da her þey yo - lun da tav rý ser gi le ne bi lir mi? Az da ol sa nü fu - sun art tý ðý bir ül ke de ev li lik le rin a zal ma sý, ge le - ce ði miz i çin teh li ke i þa re ti de ðil mi? Uz man la - rýn bir an ön ce ka fa ka fa ya ve rip, bu gi di þe ça re a ra ma sý, bul ma sý ve sun ma sý ge rek mez mi? Da ha doð ru su, var o lan ça re le ri in san la ra ha týr - lat ma sý i cap et mez mi? Ev li li ðin te me liy le il gi li o la rak meþ hur uz man - la rýn de ðil, a ma gün gör müþ bir an ne nin, bir köy lü ev ka dý ný nýn tes bi ti ni ak tar mak is ti yo rum. Meþ hur ol ma yan an ne þöy le de miþ ev li lik ha ya - týy la il gi li o la rak: E þim den Al lah ra zý ol sun. Bir kez ol sun kah ve den gel sin di ye bek le me dim. Bir gün ol sun ev de boþ o tur ma dý. Na ma zýn da, ça lýþ - ma sýn da bir in san dýr. Hiç bir za man Bu a dam dan ba na bir ke der ge lir di ye en di þem ol ma mýþ týr. A - ma gel ge le lim ben de bu gü ne ka dar bir kez ol sun o nun sö zün den dý þa rý çýk ma mý þým dýr. Ha len da - ha bir ye re gi de cek ol sam mut la ka so ra rým. O da ba na so rar. Ev li li ðin te me li bu sor mak týr iþ te. A i - le yi bað la yan bu sor mak týr. Bir ka dýn is te di ði her þe yi ko ca sý na yap tý ra bi lir. A ma ka dýn kýs mý da ko ca sý na say gý yý ek sik et me ye cek. 17 se ne hiç çar - þý yü zü gör me dim (köy de ya þa dým) ben. Ko cam ça lý þýr ken, e vi i çin uð ra þýr ken ben çar þý pa zar gez - sem o lur muy du? Her þey be ra ber o la cak. Zor luk da, ra hat lýk da... Hâ lâ bi le uð ra þý rým. Bah çe le rim var. Has ta yým, a ma hâ lâ ça lýþ ma dan du ra mam. Tem bel in sa ný da sev mem. (www.se noz de re - si.com da yer a lan bir rö por taj dan a lýn tý.) Sa de ce o ku ma yaz ma bi len a ma gün gör müþ bu an ne nin bu tes bi ti ni bir ar ka da þý ma, mu zip lik ol - sun di ye Prof. Dr. E mi ne Ha ným dan ev li lik tes - bit le ri di ye rek gön der dim. Ar ka da þým he men ce - vap yaz dý: So ya dý ný yaz ma yý u nut muþ sun. Han gi pro fe sör bu? Bu söz le ri ni ne re de söy le miþ? E vet, ev li li ðin te me lin de sor mak ya tý yor. Sev - gi, say gý ve mu hab bet ta þý yan her i þin de e þi ne, ha yat ar ka da þý na sor maz mý? So rul ma dan ya pý - lan iþ le rin so nu fe na ol maz mý? Yý kýl ma ya ça lý þý lan a i le ve ev li lik le ri el bir li ðiy - le mu ha fa za ya ça lý þa lým. Ýlk a dým o la rak da her tür lü mec ra da de vam e den müs teh cen li ðe en gel o la lým, ves se lâm. Herkes yemin edecek CUMHURBAÞKANI GÜL, HERKES YEMÝN EDECEK, HERKES MÝLLETVEKÝLÝ OLACAK. SONRA FARKLI GÖRÜÞLERÝN, BÖLGELERDEN GELECEK SORUNLARIN TARTIÞILABÝLMESÝ LÂZIM DEDÝ. DÜN YA Ehl-i Beyt Vak fý Baþ ka ný Fer - ma ni Al tun, Ye ni As ya yý zi ya re tin de ga ze te miz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar la gö rüþ tü. Ehl-i Beyt sev gi si, ta sav vuf ve si ya set ko nu la rý nýn ko nu - þul du ðu zi ya ret te Al tun, Ehl-i Beyt ve ta sav vu fun top lum a çý sýn dan ö ne mi - ne de ði ne rek, Ta sav vuf Ýs lâ mýn alt ya pý sý dýr. Alt mo ti fi ya sak lar san Ýs lâ - mý yok e der sin de di. Si ya se ti üst se vi ye de tu tan sis te min ma ne vi ya tý yok et ti ði nin al tý ný çi zen Al tun, Si ya set ge çi ci bir gö rev dir, biz - le rin yap tý ðý hiz met ler bü yük. Ma ne vî de ðer ler da ha i le ri tu tul ma lý dýr. Top lu - ma ý þýk ve ren de ðer ler top lu ma de ðer ka tar. Bu gün tam ter si ne, si ya set her - þe yin üs tün de tu tu lu yor. Fe lâ ket i se bu ra da dýr þek lin de ko nuþ tu. Son za - man lar da sis te min in sa ný bil gi siz leþ tir - di ði ni i fa de e den Al tun, hü kü me tin A - le vî a çý lý mý na de ði nir ken, A le vî a çý lý - mýn da hü kü me tin ya nýn day dýk. Fa kat son se çim de ha ta yap tý. Ken di ta le biy le a day gös te ril me si i çin ver di ði miz, A le - vî ca mi a sýn da i ti bar e di len i sim le re lis - te ler de yer ver me di ve viz yo nu nu boz - du de di. Al tun, gö rüþ me son ra sýn da, Kut lu lar a, i çin de Hz. A li nin ha ya tý, fel se fe si ve ve ci ze le ri nin yer al dý ðý Yâ A li; Hz. A li den bin beþ yüz el li beþ ve - ciz söz ki ta bý ný tak dim e der ken, Kut - lu lar da Al tun a ga ze te mi zin Ra ma - zan da o kur la rý mý za da ðý ta ca ðý bil gi sa - yar hat lý Kur ân-ý Ke ri mi ar ma ðan et ti. Gö rüþ me ye ka tý lan Ge nel Ya yýn Mü - dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz de Al tun a ye ni çý kan Ce ma at ler ki ta bý ný im za la - ya rak sun du. Ýs tan bul / Nagehan Bayram CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, par la men to nun 25. dö ne mi top lan dý ðýn da her ke sin ku ral la ra gö re ha re ket et me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Her kes ye min e de - cek, her kes mil let ve ki li o la cak. Son ra fark lý gö rüþ le rin, böl ge ler - den ge le cek so run la rýn tar tý þý la - bil me si la zým. Kim köp rü le ri a tý - cý dav ra nýr sa, hem halk nez din - de i ti bar kay be der, hem çok yan lýþ ya par de di. Cum hur baþ - ka ný Gül, A na do lu Me de ni yet le - ri Mü ze si nde ki An ka ra Ü ni ver - si te si So list le ri ta ra fýn dan ve ri le - cek kon se re ge li þin de ga ze te ci le - rin gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Se çim den son ra ki sü - re ce i liþ kin de ðer len dir me si nin so rul ma sý ü ze ri ne Cum hur baþ - ka ný Gül, se çi min ge ri de kal dý ðý - ný ve Tür ki ye nin ö nün de ö - nem li me se le ler bu lun du ðu nu i - fa de et ti. Me se le le ri mem le ke - tin sa hip le ri, hal kýn yet ki ver di ði in san lar yo lu na ko ya cak di yen Gül, bu or ta mýn yak laþ tý ðý ný söy - le di. Se çi min sý cak lý ðý nýn, he ye - ca ný nýn, duy gu sal lý ðý nýn or ta dan kalk ma sý i çin za ma na ih ti yaç ol - du ðu na dik ka ti çe ken Gül, Bu sü re i çin de e mi nim ki her kes o - nu da ya pý yor dur. Mec lis a çýl dý - ðýn da i na ný yo rum ki her kes bü - yük bir so rum lu luk duy gu su i - çin de ül ke mi zi da ha güç lü yap - mak ve hal kýn bek len ti le ri ni kar - þý la mak i çin iþ bir li ði ya pa cak týr. Bun dan hiç te red dü tüm yok di - ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý ka ra rýy la A da na Bü - yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý gö re vin den u zak laþ tý rý lan Ay taç Du rak i le Be le di ye Mec lis Baþ kan Ve ki li Mus ta fa Tun cel in ev le rin de po lis e kip le ri a ra ma yap tý. A da - na Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or - ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü - ðü e kip le ri, sa bah sa at le rin de Du rak ýn Mit hat Sa ra çoð lu Cad de si nde ki e vi ne ge - le rek, a ra ma yap ma ya baþ la dý. E kip ler, ay - ný sa at ler de mev cut Be le di ye Mec lis Baþ - kan Ve ki li Mus ta fa Tun cel in e vi, A da na De mirs por ku lüp bi na sý i le Bü yük þe hir Be le di ye bi na sýn da da a ra ma baþ lat tý. E - kip ler ça lýþ ma la rý ný sür dü rür ken, a ra ma la r dolayýsýyla il gi li her han gi bir a çýk la ma ya - pýl ma dý. E vin de yak la þýk 5 sa at bo yun ca a - ra ma ya pý lan Du rak, a ra ma nýn bit me si nin ar dýn dan, a part ma nýn bah çe si ne i ne rek ba sýn men sup la rý na a çýk la ma yap tý. Ay taç Du rak, e vin de ki a ra ma nýn ar dýn dan yap tý - ðý a çýk la ma da Bu gü ne ka dar be nim le uð - ra þan lar, si ya se ten mev ta ol du de di. Be le - di ye Mec lis Baþ kan Ve ki li Mus ta fa Tun - cel in e vin de ya pý lan a ra ma nýn ar dýn dan gö zal tý na a lýn dý ðý öð re nil di. Bu a ra da, Ö zel Yet ki li Sav cý lýk ta li ma týy la baþ la tý lan so ruþ - tur ma kap sa mýn da es ki Bü yük þe hir Be le - di ye si Ge nel Sek re te ri Ha san Gül þen in de gö zal tý na a lý nan lar a ra sýn da bu lun du ðu öð re nil di. Po lis e kip le ri, Be le di ye Mec lis Baþ kan Ve ki li Mus ta fa Tun cel in e vi i le Bü yük þe hir Be le di ye bi na sýn da ki a ra ma ça lýþ ma la rý ný ta mam la dý. Ba zý ev ra ka el ko nu lur ken, Tun cel ve be le di ye bi na sýn da bir ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ý çiþ le ri Ba ka ný Os - man Gü neþ, es ki A da na Bü yük þe hir Be le - di ye Baþ ka ný Ay taç Du rak hak kýn da ki id - di a lar la il gi li o pe ras yon da, 17 ki þi nin gö - zal tý na a lýn dý ðý ný bil dir di. Adana / a a 12 Ey lül dar be si ne ya zý lý sa vun ma n 12 EY LÜL dar be si i le il gi li so ruþ tur ma nýn þüp he li le ri dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Ke nan Ev ren i le Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya nýn a vu ka tý Ö mer Ni hat Öz gün, so ruþ tur ma dos ya sý na ya zý lý sa vun ma sun du. E di ni len bil gi ye gö re, A vu kat Öz gün 5 say fa lýk ya zý lý sa vun ma yý, so ruþ tur ma yý yü rü ten An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Hü se yin Gö rü - þen e bu gün ver di. Sa vun ma da, 12 Ey lül ha - re kâ tý ön ce sin de ül ke nin i çin de bu lun du ðu du rum ö zet len dik ten son ra, ha re ka týn ni çin ya pýl dý ðý na i liþ kin a çýk la ma lar da bu lu nul du. Ha re kâ týn, TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si ne da ya na rak ya pýl dý ðý be lir ti len sa - vun ma da, bu na i liþ kin hu kuk sal de ðer len dir - me le re yer ve ril di. Ev ren ve Þa hin ka ya ya so - ruþ tur ma kap sa mýn da, 765 sa yý lý Türk Ce za Ka nu nu nun dev let kuv vet le ri a ley hi ne cü - rüm le ri dü zen le yen 146. ve 147. mad de le ri - ne i liþ kin suç la ma la rýn yö nel til di ði ne i þa ret e di len sa vun ma da, ay ný ya sa nýn za man a þý - mý na i liþ kin 102. ve 103. mad de le ri ne gö re ha re kât dolayýsýyla dâ vâ a çý la ma ya ca ðý ö ne sü rül dü. A na ya sa nýn yü rür lük ten kal dý rý lan ge çi ci 15. mad de si nin hem af ni te li ðin de ol du ðu hem de mil let ve ki li do ku nul maz lý ðý ben ze ri bir so rum suz luk ha li ni be lir le di ði an la tý lan sa vun ma da, bu se bep ler le Ev ren ve Þa hin ka ya hak kýn da ko vuþ tur ma a çýl ma ma sý ge rek ti ði ne yer ve ril di. An ka ra / a a Mu vaz zaf as ker ler sav cý ya i fa de ver di n ÝR TÝCA i le mü ca de le ey lem pla ný so ruþ - tur ma sý kap sa mýn da i fa de ver mek ü ze re Tu - ða mi ral A la at tin Se vim in de a ra la rýn da bu - lun du ðu bir grup mu vaz zaf as ker, Be þik - taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne gel di. Ýs tan bul Ad li ye si ne, Mer kez Ko mu tan lý ðý na a it si vil pla ka lý bir a raç la Çý ra ðan Cad de si nde ki sav - cý ve ha kim le rin kul lan dý ðý ka pý dan gi riþ ya - pan, a ra la rýn da E ge De niz Böl ge Ko mu ta ný Tu ða mi ral A la at tin Se vim in de bu lun du ðu mu vaz zaf as ker le rin so ruþ tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan - sýz a i fa de ver di. Ý fa de si a lý nan Tu ða mi ral A - la at tin Se vim, Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye - sin den ay rýl dý. E ge De niz Böl ge Ko mu ta ný Tu ða mi ral A la at tin Se vim in i fa de si, so ruþ - tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum - hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan sýz ta ra fýn dan a lýn - dý. Tu ða mi ral Se vim, da ha son ra ad li ye den ay rýl dý. Bu a ra da Bal yoz so ruþ tur ma sý kap sa - mýn da a ra la rýn da Kor ge ne ral Zi ya Gü ler in de bu lun du ðu 3 as ker i fa de ver di. So ruþ tur - ma kap sa mýn da Göl cük te e le ge çi ri len bel - ge ler le il gi li a ra la rýn da Kor ge ne ral Zi ya Gü - ler in de bu lun du ðu 3 as ker sa bah sa at le rin - de Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge ti ril di. Þüp he li ler sav cý Hü se yin A yar ta ra fýn dan sor gu lan dý. Ýs tan bul / a a - cihan Dok tor lar da hu zur kal ma dý n SAM SUN Ta bip O da sý Baþ ka ný Yrd. Doç. Dr. Mit hat Gü nay dýn, Tür ki ye de sað lýk ta i yi iþ ler ya pýl ma sý na rað men, dok - tor la ra yö ne lik dü zen le me le rin ye ter siz ol - du ðu nu, bu an lam da 100 dok tor dan 95 i - nin ça lýþ ma hu zu ru nun ol ma dý ðý ný söy le - di. Yýl lýk de ðer len dir me top lan tý sý yap mak ü ze re MyHo u se O tel de ba sýn men sup la rý i le bir a ra ya ge len Gü nay dýn, dok tor lar a - dý na uy gu la ma la rýn i ça çý cý ol ma dý ðý na dik - kat çek ti. Tür ki ye de dok tor la rýn yüz den 95 i nin, Sam sun da i se o da la rý na ü ye bin 600 dok to run ta ma mý nýn mut suz ol du ðu - nu id di a e den Gü nay dýn, Sam sun Ta bip O da sý o la rak se çil dik le ri gün den bu ya na her za man he kim le rin öz lük hak la rý i çin mü ca de le et tik ve et me ye de de vam e di yo - ruz. Yi ne o da o la rak he kim le rin ö nün de ki be lir siz lik, kar ma þa hak kýn da Sað lýk Ba - kan lý ðý na ya zý lar yaz dýk. Sað lýk ta Dö nü - þüm de he kim le rin du ru mu nu de ðer len di - ren di ðer il le rin ta bip o da la rý nýn ka tý lý mý i - le ge niþ le til miþ he kim ça lýþ ta yý yap týk. Sað - lýk ta dö nü þüm sü re cin de tam gün ya sa sýn - da he kim ler göz ar dý e di li yor, ren ci de e di - li yor. Bu du ru mun da sað lýk ta dö nü þüm sü re cin de za man la o lum suz et ki le ri gö rü - le cek de di. Sað lýk ta dö nü þüm sü re cin de dok tor la rýn kar þý kar þý ya kal dý ðý Tam Gün Ya sa sý nýn, he kim le rin gö rüþ le ri ve ö ne ri - le ri a lýn ma dan ha zýr lan mýþ ve he kim le rin yüz de ý ta ra fýn dan ka bul gör me miþ, ka dük ol muþ bir ya sa ol du ðu nu id di a e den Gü nay dýn, þöy le ko nuþ tu: He kim ler mes - lek le ri ni ic ra e der ken po tan si yel suç lu gö - rül me me li de di. Sam sun / ci han Hü kü met, A le vî a çý lý mýn da ha ta yap tý Ay taç Du rak ýn e vin de a ra ma Fermani Altun, Mehmet Kutlular'a kitap hediye etti. Eski Belediye Baþkaný Aytaç Durak, aramanýn bitmesinin ardýndan açýklamalarda bulundu. HABER TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Þevket, Ahmet Turan ve Þükrü Bulut'un muhtereme annesi Hacý Fatýma Bulut' un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bandýrma, Edincik, Erdek Yeni Asya Okuyucularý T E M Ý Z B Ý R B A Þ L A N G I Ç O L M A L I CUM HUR BAÞ KA NI Gül, Mec lis top lan dý ðýn da ant iç mey le il gi li bir so run ya þa nýp ya þan ma ya ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne þöy le ko nuþ tu: Zan net mi - yo rum, ol ma ma sý lâ zým. Ant iç me, Mec lis in a çýl ma sý... Her kes ye min e de cek, her kes mil let ve ki li o la cak. Son ra fark lý gö rüþ le rin, böl ge ler den ge le cek so run la rýn tar tý þý la bil me si lâ zým. Or ta da bü yük bir im kân var. Bu bü yük im kân ne dir? Tür ki ye de de mok ra si nin na sýl ça lýþ tý ðý ný, na sýl kök leþ ti ði ni gös te ri yor. En fark lý, ay ký rý fi kir le ri o lan la rýn bi le ar ka sýn da bel li bir halk des te ði var sa Mec lis e ge le bil di ði ni gös te ri yor. Bu, Tür ki ye de tý ka nýk lý ðýn ol - ma dý ðý ný, bü tün yol la rýn a çýk ol du ðu nu, her ke sin de mok ra tik bir sü reç i çe ri sin de TBMM ye ge le bil di ði ni gös te rir. Bu ra ya ge len in san la rýn o nun me - ha be ti ne uy gun ha re ket et me si lâ zým, her þey den ön ce. Her ke sin ön ce bu nu bil me si lâ zým ki, o ra da söy le di ði dik ka te a lý na bil sin. Bun la rýn o la bil me - si i çin de her þey den ön ce her ke sin u sû le, me to da uy gun dav ran ma sý ge re kir. Kim köp rü le ri a tý cý dav ra nýr sa hem halk nez din de i ti bar kay be der hem çok yan lýþ ya par. Çün kü ko nuþ ma or ta mý ný ze hir le miþ o lur. Bu na hiç mü sa a de et me mek ge re kir. E mi nim ki, ben kim se nin yap ma ya ca ðý ka na a tin - de yim. Bu ders ler es ki den çok a lýn dý. Þim di te miz bir baþ lan gýç ol ma lý ve hep be ra ber hal kýn seç ti ði par la men to ya say gý gös ter mek ge re kir. MEC LÝ SÝN A ÇI LI ÞIN DA ME SAJ LA RI NI VE RE CEK CUM HUR BAÞ KA NI Gül, ba zý ya ban cý ga ze te ci le re ver di ði mü lâ kat - lar da 50 mil yon ki þi nin se çim ler de ha kim le rin de ne ti min de ve par ti tem sil ci le ri nin bu lun du ðu or tam da oy ver di ði ni söy le di ði ni ak tar dý. San dýk la rýn sa at de a çýl dý ðý ný ve Tür ki ye nin se çim so nu cu nu sa at de gör dü ðü nü an la tan Gül, Tür ki ye, ne re den ne re ye gel - di. Bü yük bir ör nek de di. Se çi me ka tý lým o ra ný nýn yüz de 87 ol du ðu - nun ve hal kýn yüz de 95 i nin i ra de si nin Mec lis e yan sý dý ðý nýn al tý ný çi - zen Gül, De mok ra si nin i ki il ke si çok ko nu þu lur. Ka tý lým cý de mok ra si ve tem si li de mok ra si. Türk hal ký bu i ki ter mi no lo ji yi ger çek leþ tir di. Bun dan son ra ya pý la cak þey ne dir? Her ke sin fark lý fik ri, dü þün ce si ney se, o tur sun, ko nuþ sun de di. Cum hur baþ ka ný Gül, MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li nin, ka set id di a la rýy la il gi li ken di si ne yö ne lik e leþ ti ri le ri nin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, Bu ko nu da söy le ye cek le ri mi söy le dim i fa de si ni kul lan dý. Ye ni dö nem de bir uz laþ ma ih ti ya cý doð - ma sý ha lin de ü ze ri ne dü þen bir gö rev o lur sa dev re ye gi rip gir me ye - ce ði so ru su nu, Ge re kir se ta biî ki di ye ce vap la yan Cum hur baþ ka ný Gül, Mec lis in a çý lý þýn da ya pa ca ðý ko nuþ ma sýn da Tür ki ye nin o gün kü ih ti yaç la rý ve dik kat çek mek is te di ði ko nu la rý di le ge ti re ce ði ni söy le di. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, yeni seçilen milletvekillerinin Meclis'te yemin ettikten sonra kendi bölgelerinin sorunlarýný tartýþabileceklerini ifade etti.

5 5 HA BER Y Libya politikasý nýn bilânçosu Türk ve Tuð luk hakkýnda Mec lis e mü zek ke re ya zý la cak nan KA RA 12. A ðýr Ce za Mah ke me si, çe - þit li suç lar dan yar gý la ma la rý de vam e den ve ba ðým sýz mil let ve ki li se çi len Ah met Türk ve Ay sel Tuð luk i le il gi li TBMM ye mü zek - ke re ya zý la rak bil gi is ten me si ne ka rar ver - di.ah met Türk ün, Te rör ör gü tü nün pro - pa gan da sý ný yap mak su çun dan yar gý lan dý - ðý 3, Te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap - mak ve su çu ve suç lu yu öv mek id di a sýy la yar gý lan dý ðý 1, Ay sel Tuð luk un Te rör ör - gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak suç la - ma sýy la yar gý lan dý ðý 1, su çu ve suç lu yu öv - mek su çun dan yar gý lan dý ðý 1 ve Türk i le Tuð luk un Te rör ör gü tü nün pro pa gan da - sý ný yap mak suç la ma sýy la bir lik te yar gý lan - dýk la rý 2 da va nýn gö rül me si ne de vam e dil di. An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me sin de gö - rü len da va la rýn bu gün kü du ruþ ma sý na, Türk ve Tuð luk un a vu ka tý Meh met Nu ri Öz men ka týl dý. Öz men, mü vek kil le ri nin ye - ni den mil let ve ki li se çil dik le ri ni be yan et ti. Mah ke me, Türk ve Tuð luk un, son ge nel se çim ler de mil let ve ki li se çi lip se çil me di ði ko nu sun da TBMM ye mü zek ke re ya zýl ma - sý na ka rar ve re rek, du ruþ ma la rý er te le di. Bu a ra da Yar gý tay 9. Ce za Mah ke me si, BDP nin des tek le di ði ba ðým sýz mil let ve ki li Ley la Za na ya ya sa dý þý te rör ö rü tü pro pa - gan da sý yap mak su çun dan ve ri len mah ku - mi yet ka ra rý ný u sul den boz du. Di yar ba kýr 5. A ðýr Ce za Mah ke me si, Za na nýn ey lem le ri - nin te rör ör gü tü PKK ü ye li ði bo yu tu na u - laþ tý ðý nýna hükmederek, 8 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý na ka rar ver miþ ti. An ka ra / a a Li der le rin maz ba ta sý ve ki l le ri ne ve ril di nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn maz ba ta sý ný o nun a dý na AKP Ýs tan bul mil - let ve kil le ri Mus ta fa A taþ ve Meh met Do - ðan Ku bat al dý. Çað la yan da ki Ýs tan bul A - da let Sa ra yý nda bu lu nan Ýs tan bul Ýl Se çim Ku ru lu na ge len A taþ ve Ku bat, Baþ ba kan Er do ðan ýn maz ba ta sý ný ve ken di maz ba ta - la rý ný, Ýl Se çim Ku ru lu Baþ ka ný Sab ri Ba - yýn dýr dan tes lim al dý. Maz ba ta yý al dýk tan son ra ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan Ku bat, Baþ ba ka ný mýz yo ðun lu ðu se be biy le ve An ka ra da ki ça lýþ ma la rý de vam et ti ði i çin bu ra ya ka tý la ma dý. Maz ba ta sý ný al ma mýz i - çin Mus ta fa A taþ ve be ni gö rev len dir di. Biz de bu gö re vi ye ri ne ge tir me nin mut lu lu ðu i çin de yiz se çi min de de bu maz ba ta yý al ma gö re vi yi ne biz dey di. Bu dö nem de de biz al dýk. Mut lu yuz. Ül ke miz i çin in þal lah ha yýr lý o lur di ye ko nuþ tu. Bu a ra da A na - mu ha le fet par ti si CHP nin Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, maz ba ta sý ný, CHP den mi let ve ki li se çi len a vu kat Mah mut Ta nal a ra cý lý ðýy la al dý. Ta nal, ba sýn men sup la rý - nýn so ru la rý ü ze ri ne, Ký lýç da roð lu nun prog ra mý nýn yo ðun lu ðun dan do la yý An ka - ra da ol du ðu nu, bu ne den le maz ba ta sý ný ken di si nin al dý ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul / a a Eski bakanlardan Giray vefat etti neský bakanlardan Safa Giray, 80 yaþýnda vefat etti. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, Millî Savunma Bakanlýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðý görevlerinde bulunan Giray, dün yaþamýný yitirdi. Giray için bugün saat de TBMM de tören düzenlenecek. Safa Giray, Kocatepe Camisi nde öðle vakti kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Gölbaþý Mezarlýðý nda topraða verilecek. Ankara / aa HABERLER Askerî birliðe roketli saldýrý nhak KÂ RÝ NÝN Çu kur ca il çe sin de ki as ke rî bir li ðe te rör ör gü tü PKK ü ye le rin ce dü zen le - nen ro ke ta tar lý sal dý rý da, a ya ðý na cam par ça la rý i sa bet e den bir as ker ha fif ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Çu kur ca 20. Jan dar ma Sý nýr Tu - gay Ko mu tan lý ðý na bað lý as ker le rin il çe mer ke - zin de ko nuþ lu bu lun du ðu bir li ðe, te rör ör gü tü PKK ü ye le rin ce ge ce sa at le rin de ro ke ta tar lý sal dý rý dü zen len di. Te rö rist le rin at tý ðý üç ro ke - ta tar mer mi sin den bi ri nin, bir li ðe a it bi na nýn bal ko nu na i sa bet et me si so nu cu, bir as ker cam ký rýk la rý dolayýsýyla ha fif ya ra lan dý. Bir lik te ki as ker le rin, sal dý rý ya a nýn da kar þý lýk ver me si ü - ze ri ne te rö rist ler ge ri püs kür tül dü. Te rö rist le - rin ya ka lan ma sý i çin böl ge de ha va des tek li ge - niþ çap lý o pe ras yon baþ la týl dý. Çu kur ca / a a Bismil'de patlayýcý ve el bombasý ele geçirildi ndiyarbakýr'ýn Bis mil il çe sin de bir a ra zi de pat la yý cý mad de ya pý mýn da kul la ný lan a mon yum nit rat, 10 di na mit lo ku mu ve 2 el bom ba sý e le ge - çi ril di. Di yar ba kýr Va li li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk - la ma da, Di yar ba kýr Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e - kip le rin ce sa at sý ra la rýn da Bis mil in Ka mýþ lý bel de si ne bað lý Uð rak Kö yün de bir þah sa a it a ra - zi de a ra ma ya pýl dý ðý be lir ti le rek, A ra ma da, po - þet le re sa rý lý va zi yet te bi don lar i çe ri sin de pat la yý cý mad de ya pý mýn da kul la ný lan yak la þýk ki log - ram a mon yum nit rat, 10 di na mit lo ku mu ve 2 sa - vun ma ti pi el bom ba sý e le ge çi ril miþ tir. O lay la il - gi li o la rak ad lî ma kam lar ca tah ki ka ta baþ lan mýþ - týr de nil di. Diyarbakýr / a a Van'da 6 kiþi gözaltýna alýndý nvan DA, te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan - ma sý KCK ya yö ne lik o pe ras yon da, a ra la rýn da E ði tim Sen Þu be Baþ ka ný Se la mi Öz ya þar ýn da bu lun du ðu 6 ki þi, gö zal tý na a lýn dý. Te rör le Mü - ca de le Þu be si e kip le ri, sa bah sa at le rin de E ði tim- Sen Van Þu be si i le ba zý ev ve iþ yer le ri ne eþ za - man lý o pe ras yon dü zen le di. Em ni yet yet ki li le ri o pe ras yon la il gi li çok sa yý da ör güt sel do kü man - la rýn e le ge çi ril di ði ni, ev ve iþ yer le rin de ki bil gi - sa yar ve CD le re in ce len mek ü ze re el ko nul du - ðu nu bil dir di. Van / a a Tarým Müdürlüðünde sahte mühürler bulundu nmersýn Tarým Müdürlüðünde ''yolsuzluk ve rüþvet'' iddialarý üzerine Emniyet Müdürlüðü ekiplerince baþlatýlan arama tamamlandý. Alýnan bilgiye göre, aralarýnda özel laboratuvar ve gümrük müþavirliklerinin de bulunduðu toplam 30 adreste arama yapýldýðý, Gümrük Müdürlüðü ve Ýl Tarým Müdürlüðünün iþlemlerinde kullanýlan sahte mühürler ele geçirildiði öðrenildi. Arama sonucu el konulan bazý evrak ve bilgisayarlar Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. Mersin / aa Ça tý ka týn da 1 mil yon li ra lýk i lâç e le ge çi ril di nýz MÝR DE bir ih bar mek tu bu nu de ðer len di - ren Sos yal Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Mü dür lü - ðü e kip le ri, po lis le yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap - sa mýn da, bir bi na nýn ça tý ka týn da pi ya sa de ðe ri 1 mil yon li ra o lan 50 ko li i lâç e le ge çir di. SGK Ýz mir Ýl Mü dür Ve ki li Mus ta fa Kes kin, yap tý ðý a çýk la ma da, 1 yýl dan be ri Risk O dak lý De ne - tim mo de li kap sa mýn da, týp mer kez le ri, has - ta ne ler ve ec za ne le re yö ne lik ça lýþ ma la rý ný yo - ðun laþ týr dýk la rý ný bil dir di. En pa ha lý i lâç la rýn sa týl dý ðý ec za ne le ri risk teþ kil e den ec za ne ler o la rak ta ným la dýk la rý ný, Gül te pe sem tin de ki bir ec za ne nin in ce le me ye a lýn dý ðý ný be lir ten Kes kin, Ýn ce le me de vam e der ken ge len bir ih - bar mek tu bu nu da de ðer len dir dik ve çar pý cý so nuç lar el de et tik de di. Ýz mir / a a Bü tün göz ler Tür ki ye nin ya ný ba þýn - da ki Su ri ye ye çev ril miþ ken, Af ri - ka nýn en bü yük pet rol ül ke si Lib - ya da ki kriz ve mü da ha le nin va him a ký be ti â de te u nu tul du, u nut tu rul du. Týp ký geç ti - ði miz O cak a yýn da Af ri ka nýn en bü yük Müs lü man ül ke si Su dan ýn ses siz se dâ sýz i ki ye bö lü nüp par ça lan ma sý gi bi Ge li nen nok ta da bin ler ce si vi lin kat le - dil di ði ve Tür ki ye nin de fi i len o pe ras yo na or tak ol du ðu NA TO bom bar dý ma nýy la Do ðu da ki Bin ga zi pet rol böl ge si nin Kad - da fi güç le ri nden te miz len di ði id di a sý na ve hat ta al ter na tif hü kû met ku rul ma sý na rað men, Lib ya da kar ga þa de vam e di yor. Lib ya da 19 Mart tan bu ya na sü ren ça - týþ ma la ra ve git tik çe þid de ti art tý rý lan dýþ sal dý rý la ra rað men, Kad da fi re ji mi ni bir tür lü de vir(e)me yen NA TO güç le ri ni Ra ma zan te lâ þý nýn sar dý ðý be lir ti li yor. Fran sýz ga ze te si Le Fi ga ro nun dik kat çek ti ði, Ýs lâm dün ya sýn da has sa si ye tin yük sel di ði Ra ma zan a yýn da bir Müs lü man ül ke yi bom ba la ma nýn tep ki sin den çe ki nen ec ne bi ler, ön ce â ci len Lib ya da i þi bi tir - mek i çin o pe ras yon la ra hýz ver mek te. Baþ ta Fran sa ve Ýn gil te re ol mak ü ze re NA TO þem si ye si al týn da ki ya ban cý güç ler, as ke rî üs le rin ve Lib ya nýn can da ma rý pet rol te sis le ri nin ya ný sý ra si vil yer le þim mer kez le ri ni bom ba la mak ta. Baþ kent Trab lus ta ya rým sa at i çin de 20 sal dý rý dü - zen len mek te. Her sal dý rý da on lar ca si vil öl dü rül mek te, yüz ler ce si ya ra lan mak ta KAR GA ÞA VE KA OS AR TI YOR Ý þin ga rip ta ra fý, her de fa sýn da NA TO u çak la rý, yan lýþ lýk la mu ha lif-mu va fýk si vil le re sal dý rý yor; Trab lus ta ma hal le le - ri ve ya Bin ga zi ya kýn la rýn da Kad da fi güç le rin den ka çan si vil göç ka fi le si ni bom ba la dý ðý ve en son 16 Ha zi ran da Bre ga ken ti ya kýn la rýn da mu ha lif kon vo - yu nu vur du ðu gi bi. Ya da gü ya des tek ver di ði ge ce ya rý sý o - pe ras yon la rýy la si vil he def le ri vu ru yor! En son Trab lus a yö ne lik ha va sal dý rý sýn da bir a part ma nýn he def a lý nýp ço ðu ço cuk ve ka dýn do kuz ki þi nin kat le dil di ði, 18 nin ya - ra la dý ðý gi bi Mis ra ta da NA TO nun u ya rý sý ü ze ri ne ge ri çe kil dik le ri ni i fâ de e den mu ha lif güç - ler söz cü sü Mu ham med A li nin, Bi ze a teþ hat týn dan ge ri çe kil me miz söy len di. A ma NA TO Lib ya or du su ye ri ne bi zi bom ba lý - yor. NA TO sal dý rý sý ha re ket a la ný mý zý da - ral tý yor ve bi zi ya vaþ la tý yor, ye ter ar týk is - ya nýy la ya kýn ma sý, bu nun ik ra rý (Va tan, ) Ký sa ca sý NA TO ay lar dýr Lib ya o pe - ras yo nu nda hep yan lýþ lýk la hal ka sal - dýr mak ta; Ýn gi liz Ob ser ver ga ze te si nin ha be ri ne gö re, hak kýn da sa vaþ su çu iþ - le di ði ge rek çe siy le tu tuk la ma ka ra rý çý kar tý lan Kad da fi i se Trab lus ta sat ranç oy na mak ta Ve Tür ki ye baþ tan be ri bü tün yap tý - rým lar a, e ko no mik am bar go ya ve as ke - rî o pe ras yon a res men ka týl mak ta MÂ NEN VE MAD DEN KAY BET TÝR DÝ Baþ ta, NA TO nun Lib ya da ne i þi var! di ye çý ký þan, Lib ya ya kar þý as la si lah doð - rul ta ma yýz di yen ve Lib ya o pe ras yo nu - nun pet rol ve çý kar mak sat lý ol du ðu nu i - fâ de e den Baþ ba kan Er do ðan ýn, ar dýn dan NA TO Lib ya ya gir me li dir çar kýy la baþ - la yan sü reç te, Be yaz Sa ray söz cü sü nün ik - ra rýy la ev ve la Tür ki ye, Lib ya da ABD ye ha mi (ko ru yu cu) güç ya pýl dý; pe þin den böl ge ye gön der di ði sa vaþ ge mi le ri ve de ni - zal tý lar la Lib ya lý la rý kat le den Lib ya o pe - ras yo nu na fi i len or tak e dil di. De va mýn da, An ka ra Trab lus ta ki Tür ki - ye Bü yü kel çi li ði ni ka pat tý; Kad da fi bý rak - ma lý di ye rek Lib ya ya kar þý Tür ki ye res - men dýþ as ke rî mü da ha le de cep he ül ke si ha li ne ge ti ril di. NA TO nun Lib ya ya yö ne lik as ke rî mü da ha le si ha va ha re kâ tý üs sü ha li ne ge ti ri len Ýz mir de ki NA TO üs sü, a ka - bin de NA TO nun Ka ra Un sur Ko mu - tan lý ðý ya pýl dý. Bu a ra da Ro ma ve A bu Da bi de ki Lib ya Te mas Gru bu top lan tý sýn dan Tür ki ye nin de Lib ya da ki mu ha lif le re yar dým et me si ka ra rý çýk tý. Dý þiþ le ri, Tür ki ye nin Lib - ya da ki is yan cý la ra 100 mil yon do lar gön - de re ce ði ni a çýk la dý. Tür ki ye sa de ce Lib ya da ec ne bi le rin kü - re sel e ge men lik ve pet rol/çý kar sa va þý na ka týl mak la kal ma dý; iç ka rý þýk lýk so na e - rin ce ye ka dar ge çi ci sü re yle ge ti ri len 15 bin Türk iþ çi si i þin den ol du. 700 mil yon do la rý bu lan pa ra sý ný al ma dý. Ke za Türk mü te þeb bis le ri ve þir ket le ri nin 20 mil yar do la ra ya kýn kay bý ol du. 7.2 mil yar do lar - lýk pro je len di ri len ve he nüz baþ lan ma yan iþ kay be dil di. Tür ki ye nin Lib ya bi lân ço su ec ne bi le - re en deks li po li ti ka lar la ol duk ça a ðýr... cev ni as ya.com.tr YÖK te gün dem þif re YÖK GE NEL KU RU LU YA RIN TOP LA NA CAK. TOP LAN TI DA, AN KA RA CUM HU RÝ YET BAÞ SAV CI LI ÐIN CA YGS DE KÝ ÞÝF RE ÝD DÝ A LA RIY LA ÝL GÝ LÝ RA POR DA GÖ RÜ ÞÜ LE CEK. YÖK Ge nel Ku ru lu, ya rýn An ka ra Cum hu ri - yet Baþ sav cý lý ðýn ca Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý - na vý nda ki (YGS) þif re id di a la rýy la il gi li o la rak ÖSYM Baþ ka ný Prof. Dr. A li De mir ve ba zý ÖSYM per so ne li hak kýn da so ruþ tur ma iz ni is ten me si ne i liþ kin ra po ru gö rü þe cek. YÖK Ge nel Ku ru lu, 23 Ha zi ran Per þem be gü nü YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can baþ kan lý ðýn da YÖK te top la na cak. Top lan tý - da, ÖSYM Baþ ka ný De mir i le ba zý ÖSYM ça - lý þan la rý hak kýn da is te nen so ruþ tur ma iz ni ko nu sun da YÖK ün o luþ tur du ðu in ce le me ko mis yo nu nun ra po ru e le a lý na cak. An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, 12 Ma yýs 2011 de YGS de ki þif re id di a la rý na i liþ kin so - ruþ tur ma kap sa mýn da, ÖSYM Baþ ka ný De - mir, YGS Ko or di na tö rü ve di ðer ba zý yet ki li - ler le il gi li so ruþ tur ma iz ni ta le bi ni i çe rir ev ra - ký, YÖK Baþ kan lý ðý na gön der miþ ti. YÖK Ge nel Ku ru lu da YÖK ü ye le ri Prof. Dr. Ya vuz A tar ve Prof. Dr. Meh met A kif Ay dýn i le YÖK De net le me Ku ru lu Ü ye si Prof. Dr. Ö mer A na yurt tan o lu þan ko mis yo - nu, ko nuy la il gi li bir ön in ce le me ra po ru ha - zýr la ma sý i çin gö rev len dir miþ ti. Mev zu a ta gö re An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta le bi ne 1 ay i çin de e vap ve ril me si ge re ki yor du. YÖK Ge nel Ku ru - lu, bir ay lýk sü re so nun da 15 gün da ha ek sü re ve ril me si ni ka rar laþ týr mýþ tý. YÖK Baþ ka ný Öz can, ra por ha zýr la ya cak ko mis - yo na 13 Ha zi ran dan i ti ba ren 15 gün lük ek sü re ve ril me si nin ka rar laþ tý rýl dý ðý ný a çýk la - mýþ, ra po run YÖK Ge nel Ku ru lu nun top - la na ca ðý 23 Ha zi ran da e le a lý na ca ðý ný bil - dir miþ ti. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Þevket ve Ahmet Turan ile Yönetim Kurulu üyemiz ve yazarýmýz Þükrü Bulut un muhtereme annesi HACI FATIMA BULUT un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Avusturya Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli aðabeyimiz Kaya Organ'ýn oðlu kardeþimiz Yunus Organ ile Esma Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. Tel: (0541) Fatsa Yeni Asya Okuyucularý YGS de ki þif re id di a la rý Ý da re Mah ke me si ne gön der ildi DA NIÞ TAY 8. Da i re si, ÖSYM Sý nav Uy gu la ma Yö ner ge sin de ki So - ru Ki tap çý ðý/ce vap Kâ ðý dý baþ lý ðý al týn da ge ti ri len a da ya ö zel so ru ki tap çý ðý yö nün de ki dü zen le me nin ip tal is te mi ni, eh li yet yö nün den red det ti. Da i re, da vay la il gi li dos ya yý ka rar ve ril mek ü ze re An ka ra Ý - da re Mah ke me si ne gön der di. YGS de ki þif re id di a la rý ü ze ri ne, 27 Mart 2011 gün lü Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý nýn ve 10 Mart 2011 gün lü ÖSYM Sý nav Uy gu la ma Yö ner ge sin de ki So ru Ki tap çý ðý/ce - vap Kâ ðý dý baþ lý ðý al týn da ge ti ri len a da ya ö zel so ru ki tap çý ðý yö - nün de ki dü zen le me nin ip ta li is te miy le Da nýþ tay da dâ vâ a çýl mýþ tý. Da nýþ tay 8. Da i re si, da va yý eh li yet yö nün den red de de rek, dos ya yý ka rar ve ril mek ü ze re An ka ra Ý da re Mah ke me si ne gön der di. Da i re - nin ka ra rýn da, i da ri da va nýn ilk de re ce mah ke me si sý fa týy la Da nýþ - tay da gö rü le bil me si ve ip tal dâ vâ sý na ko nu o la bil me si i çin i da rî dâ vâ ya ko nu e di len i da ri iþ le min dü zen le yi ci ni te lik te ol ma sý ge rek - ti ði ha týr la týl dý. Ka rar da, ip ta li is te nen 10 Mart 2011 gün lü ÖSYM Sý - nav Uy gu la ma Yö ner ge si nin, 27 Mart 2011 gün lü Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý ný uy gu la yan sý nav gö rev li le ri nin dik kat et me si ge re - ken ku ral la rýn ve yap ma la rý ge re ken kon trol ve de ne tim yü küm lü - lük le ri nin bil di ri mi a ma cý ný ta þý dý ðý; sý na va yö ne lik ge nel bil gi le rin ya ný sý ra, sý nav ev ra ký, sý na výn uy gu lan ma sý, sý nav es na sýn da kar þý - la þý la bi le cek ö zel du rum lar ve sa lon sý nav tu ta na ðý nýn dol du rul ma - sý na i liþ kin ko nu la rý dü zen le di ði be lir til di. An ka ra / a a SAS Ti mi, de niz den bom ba çý kar dý MUÐ LA NIN Bod rum il çe sin de bu lu nan el bom ba sý, Su al tý Sa vun ma (SAS) Grup Ko mu tan lý ðý ti mi ta ra fýn dan de niz den çý kar týl dý. Su al tý Sa vun ma (SAS) Grup Ko mu tan lý ðý ti mi, Sa hil Gü ven lik Ko mu - tan lý ðý ve jan dar ma e kip le ri el bom ba sý nýn bu lun du ðu Gü ver cin - lik Kö yü ne gel di. Çev re de in ce le me ya pan SAS ti mi, el bom ba sý - ný et ki siz ha le ge tir dik ten son ra de niz den çý kart tý. Bir ku tu ya ko - nu la rak ký yý da bek le yen a ra ca ge ti ri len hü cum ti pi el bom ba sý, SAS e ki bi ta ra fýn dan suy la te miz len di. Pat la ma mýþ hal de ol du ðu be lir le nen el bom ba sý na, sav cý nýn ta li ma tý doð rul tu sun da iþ lem ya pý la ca ðý öð re nil di. Gü ver cin lik Kö yü sa hi lin de ba lýk çý lar, 19 Ha zi ran da ol ta ya ta ký lan el bom ba sý ný de ni ze bý ra ka rak, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý yet ki li le ri ne ha ber ver miþ ti. Bod rum / a a Ol ta ya ba lýk de ðil, el bom ba sý ta kýl dý MER SÝN ÝN Boz ya zý il çe sin de ba lýk a vý na gi den ki þi nin ol ta sý na, ba - lýk ye ri ne bom ba ta kýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, a ma tör ba lýk çý Ce mil U lu taþ, il çe nin i çe ri sin den ge çen Si ni Ça yý nda ba lýk tut ma ya ça lý þýr ken ol ta sýn da a ðýr lýk ol du ðu nu fark e din ce çek me ye baþ la dý. Bü yük bir ba lýk av la dý ðý ný dü þü nür ken ol ta sý na bir el bom ba sý ta kýl dý ðý ný gö ren U lu taþ, þaþ kýn lýk ya þa dý. Ce mil U lu taþ ýn ih ba rý ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len Boz ya zý il çe Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, el bom ba sý ný in ce len mek ü ze re Mer sin Em ni yet Mü dür lü ðü ne gön - der di. U lu tay, el bom ba sý ný ol ta sý nýn u cun da gö rün ce ne ya pa ca ðý ný þa þýr dý ðý ný be lir te rek, Bü yük bir ba lýk ya ka la dý ðý mý zan net miþ tim de di. Boz ya zý / a a

6 6 Y YURT HABER HABERLER Organize sanayilere denetim ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI ÝÞ TEFTÝÞ MÜFETTÝÞLERÝ, ANKARA VE KONYA DAKÝ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝNÝ DENETLEYECEK. EKSÝKLÝÐÝNÝ GÝDERMEYEN ÝÞYERLERÝNE YAPTIRIM UYGULANACAK. Erzurum Karayazý'da lâleler tabiî ortamýnda yetiþtirilecek. Kaçýrýlan laleye koruma DÜN YA DA sa de ce Er zu rum un Ka ra ya zý il çe sin de ye tiþ ti ði bi li nen an cak da ha ön ce Kars ve Að rý da da gö rül dü ðü bil di ri len so ðan lý bit ki tür le rin den ters la le - le rin, A ta türk Ü ni ver si te si nin bo ta nik bah çe sin de ko - ru ma al tý na a lý na cak. A Ü Mi mar lýk ve Ta sa rým Fa kül - te si De ka ný, Pey zaj Mi mar lý ðý Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Ha san Yýl maz, i ki Hol lan da va tan da þý ta ra fýn dan yurt dý þý na gö tür me ye ça lý þýr ken e le ge çi ri len ters la le le rin, Er zu rum, Kars ve Að rý böl ge si ne öz gü so ðan lý bit ki tür le rin den ol du ðun söy le di. Böl ge de ters la le ler le bir - lik te 8 fark lý so ðan lý bit ki tü rü tes pit et tik le ri ni be lir ten Prof. Dr. Yýl maz, renk le ri ve þe kil le ri fark lý o lan bu la - le le ri ko ru ma al tý na al mak i çin pro je ha zýr la dýk la rý ný bil dir di. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si de ön ce ki gün ters la le çi çe ði nin ön ce a na va ta nýn da son ra Ýs tan - bul da ye tiþ tir mek i çin ça lýþ ma baþ lat tý ðý ný a çýk la dý. Ýs - tan bul Ü ni ver si te si Ec za cý lýk Fa kül te si Far ma sö tik Bo - ta nik A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ne ri man Öz ha - tay, en de mik bit ki tür le ri nin yurt dý þý na ka çý rýl ma sýy la il gi li o la rak, Güm rük te ça lý þan per so ne lin mut lak su - ret le e ði til me si ge re ki yor de di. Park ha lin de ki o to büs yan dý E SEN LER DE park ha lin de ki bir ser vis o to bü sü yan dý. Ha va li ma ný Ma hal le si Fer man Cad de si nde park ha lin de bu lu nan 34 UT 485 plâ ka lý ser vis o to - bü sün de, he nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. Ký sa sü re de bü yü yen yan gýn, it fa i ye e kip le rin ce sön dü rül dü. O to bü sün ta ma men kul la ný la maz ha le gel di ði yan gý nýn çý kýþ se be bi ne i liþ kin in ce le me ve so ruþ tur ma sü rü yor. Ýstanbul / aa Do lu ya ðý þý re kol te yi dü þür dü TÜR KÝYE Zi ra at O da la rý Bir li ði Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si ve Çan ký rý Zi ra at O da sý Baþ ka ný Ne jat Gam - ze li, bu yýl do lu ya ðý þý bu ka dar faz la ol ma say dý re - kol te de re kor ký rý la bi le ce ði ni söy le di. Gam ze li, ö - zel lik le ar pa nýn a þý rý ya ðýþ ve do lu dan o lum suz et - ki len di ði ni di le ge ti re rek, Tür ki ye ge ne lin de ya ðýþ - lar ve do lu dolayýsýyla hu bu bat tür le rin de ve rim kay bý var. Buð day la rý mý zýn gö rün tü sü çok gü zel. Sýk sýk ya ðan ya ðýþ lar dan do la yý buð day lar gü neþ gör me di ði i çin sý kýn tý o la bi lir di ye dü þü nü yo ruz. Ha va lar ý sýn maz sa buð day la rýn ba þak la rý ný dol du - ra ma ma sýn dan çe ki ni yo ruz. Ha va lar ý sý nýr, buð - day lar gü neþ ten ge re ken be si ni ni a lýr sa ö zel lik le ve ri min gü zel o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Bu yýl do lu ya ðý þý bu ka dar faz la ol ma say dý re kol te an la mýn da re kor ký ra bi lir dik di ye ko nuþ tu. Çankýrý / aa ÇA LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý iþ tef tiþ mü fet tiþ le ri, Or ga ni ze Sa na yi Böl ge le rin de Ça lýþ ma Ko þul la rý nýn Ý yi - leþ ti ril me si Pro je si kap sa mýn da An ka ra ve Kon ya da ki or ga ni ze sa na yi böl ge le ri - ni de net le ye cek. Ýþ Tef tiþ Ku ru lu An ka - ra Grup Baþ kan lý ðý, Os tim ve Ý ve dik or - ga ni ze sa na yi böl ge le rin de ya þa nan pat - la ma la rýn ar dýn dan bu böl ge ler de ki ça - lýþ ma þart la rý nýn i yi leþ ti ril me si i çin yýl so nu na ka dar sü re cek pro je len di ril miþ a lan de ne ti mi ya pa cak. Da ha ön ce ge nel ve sek tör tef tiþ le ri ya - pan iþ mü fet tiþ le ri, bu kez Or ga ni ze Sa - na yi Böl ge le rin de Ça lýþ ma Ko þul la rý nýn Ý - yi leþ ti ril me si Pro je si kap sa mýn da fark lý iþ kol la rý ný ba rýn dý ran or ga ni ze sa na yi böl - ge le rin de de ne tim ler de bu lu na cak. Pro je i çin ya pý lan ön de ðer len dir me - de, or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de ça lýþ ma mev zu a tý yö nün den ya sal sý nýr la rý a þan faz la ça lýþ ma ya pýl ma sý, var di ya lý ça lýþ - ma la rýn ve ge ce ça lýþ ma la rý nýn ya sal dü - zen le me le re uy gun ya pýl ma ma sý, yýl lýk üc ret li i zin le rin Ýþ Ka nu nu na uy gun kul lan dý rýl ma ma sý, ger çek üc ret le rin ka - yýt la ra yan sý týl ma ma sý, ö zür lü kon ten ja - nýn da a çýk la rýn bu lun ma sý gi bi so run lar ya þan dý ðý tes bit e dil di. Pro jey le, fark lý iþ kol la rýn da fa a li yet gös - ter se bi le ay ný a lan da ku ru lu bu lu nan iþ - Di ya net-sen Gi re sun Þu be Baþ ka ný Fet hi Ka ra hü se yin, e be - veyn le re çað rý da bu lu na rak, ço cuk la rý ný Kur ân Kurs la rý na ka týl - ma la rý ný sað la ma la rý ný is te di. Ka ra hü se yin, yap tý ðý ya zý lý a çýk - la ma da, 27 Ha zi ran ta ri hin den i ti ba ren Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý - ðý nca ca mi ler ve Kur ân kurs la rýn da, yaz Kur ân kurs la rý nýn a çý - la ca ðý ný ha týr lat tý. Kurs la ra 12 yaþ ü ze ri ço cuk la rýn ka tý la ca ðý ný vur gu la yan Ka ra hü se yin, 9 haf ta sü re cek o lan kurs lar da, ço - cuk la rýn Kur ân-ý Ke rim ve me a li ni öð re ne bil me le ri i le di nî bil gi - le ri ni ge liþ tir me le ri nin he def len di ði ni kay det ti. Mil yon lar ca Ostim ve Ývedik organize sanayi bölgelerinde yaþanan patlamalarýn ardýndan bu bölgelerdeki çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi için yýl sonuna kadar sürecek projelendirilmiþ alan denetimi yapýlacak. yer le ri nin tamamýnda iþ mev zu a tý nýn uy - gu lan ma sý nýn sað lan ma sý, ay ný böl ge de ve ay ný a lan da fa a li yet gös te ren iþ yer le ri ba ký - mýn dan ça lýþ ma i liþ ki le rin den kay nak la - nan hak sýz re ka be tin ön le me si a maç la ný - yor. Ýlk a þa ma da, iþ ye rin de var o lan so run - lar belirlenecek, çö züm yol la rý, ta raf la rýn iþ bir li ði i le or ta ya ko nu la cak, ek sik lik le rin gi de ril me si i çin iþ ve ren le re sü re ve ri le cek, pro je nin i kin ci a þa ma sýn da i se iþ ye rin de ilk tef tiþ te tes bit e di len ek sik lik le rin gi de ri - lip gi de ril me di ði kon trol e di le cek, ek sik lik - le rin gi de ril me me si ko nu sun da di re nen iþ - ve ren le re yap tý rým uy gu la na cak. Ýþ çi ve iþ - ve ren le re yö ne lik, iþ yer le rin de ve top lu o - la rak e ði tim ve du yar lý laþ týr ma top lan tý la rý da dü zen le ne cek pro je, bütün ke sim ler le iþ bir li ði i çe ri sin de yü rü tü le cek. Ýþ mü fet tiþ - le ri nin ko or di nas yo nun da, iþ çi ve iþ ve ren sen di ka la rý i le il gi li bütün ku rum ve ku ru - luþ lar la bir lik te so run la rýn çö zü mü ne yö - ne lik ça lýþ ma lar ya pý la cak. An ka ra / a a E be veyn le re Kur ân kur su çað rý sý yav ru la rý mý zý o kul la rý mý zýn yaz ta ti li ne gir me siy le be ra ber ca - mi le re, kut sal ki ta bý mýz Kur ân-ý Ke rim le bu luþ tur ma ya, Al - lah ýn e vi sa yý lan ca mi ler le ta nýþ ma ya dâ vet e di yo ruz di yen Ka ra hü se yin, e be veyn le re de çað rý da bu lu na rak, ço cuk la rý nýn kurs la ra ka tý lý mý sað la ma la rý ný is te ye rek, þöy le ko nuþ tu: Öð - ren ci ve li le ri miz ve ya e be veyn le ri nin ço cuk la rý nýn bu kurs la ra ka tý lý mý ný sað la ma la rý, de vam e dip et me dik le ri ni de ta kip et - me li dir. Hat ta yav ru la rý mý zýn öð ren dik le ri ni tek rar e dip ek sik - lik le ri miz var sa on la rý da tes bit et me li yiz de di. Giresun / cihan Su depolarý saðlýðý tehdit ediyor KA YIT DI ÞI LIK VE KU RAL SIZ ÇA LIÞ MA VAR Sen di ka la rýn or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de ki ça - lýþ ma, iþ sað lý ðý ve gü ven li ði þart la rý na i liþ kin tes - bit le rin den ba zý la rý þöy le: Or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de ka yýt dý þý lýk yay - gýn bir þe kil de uy gu la ný yor. Ka yýt dý þý lýk be ra be rin de ku ral sýz ça lýþ ma yý ge - ti ri yor ve iþ gü ven li ði ted bir le ri nin ye te ri þe kil de a - lýn ma ma sý na sebep o lu yor. Ýþ çi ler dü þük üc ret le, u zun sü re ler le ça lýþ tý rý lý - yor, Ýþ Ka nu nu ndan kay nak lý bir çok hak ký ný kul la - na mý yor. Teh li ke li ü re tim ya pan iþ yer le ri i le nor mal ü - re tim ya pan iþ yer le ri nin bir bi ri ne çok ya kýn ol ma sý fe lâ ket le re dâ ve ti ye çý ka rý yor. Or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de sen di kal ör güt - len me yok de ne cek nok ta da. Bu du rum, ça lý þan la - rýn kar þý kar þý ya kal dý ðý hak ih lâl le ri ni art tý rý yor. Sen di ka la ra baþ vu ran iþ çi le rin bir ço ðu nun ka - yýt dý þý ol ma sý, iþ çi le rin ya þa dý ðý iþ siz kal ma kor ku - su, sen di kal ör güt len me yi im kân sýz ký lý yor. Bir iþ ye rin de sen di kal ör güt len me baþ la dý - ðýn da di ðer iþ ve ren ler ör güt len me nin ba þa rý sýz ol ma sý i çin da ya nýþ ma i çi ne gi ri yor. Çok sa yý da iþ ye ri nin bu lun du ðu or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de bü yük iþ ka za la rý nýn ö nü ne ge çi le bil me si i çin bü tün or ga ni ze sa na yi böl ge - le ri nin iþ gü ven li ði ted bir le ri a çý sýn dan sis tem li bir þe kil de kon trol e dil me si ge re ki yor. Re kor ya ðýþ lar Tuz Gö lü ne ne fes al dýr dý TUZ Gö lü nün 18 yýl da yüz de 60 kü çül - me si nin ar dýn dan son 2 yýl dýr et ki li o lan ya ðýþ la rýn gö le ne fes al dýr dý ðý ve ku ru ma sý - ný ge cik ti re ce ði bil di ril di. Ak sa ray Ü ni ver si - te si Mü hen dis lik Fa kül te si Ha ri ta Mü hen - dis li ði Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Se - mih E ker cin, Tuz Gö lü nün su se vi ye si nin ve kap la dý ðý a la nýn yýl i çin de ve yýl dan yý la de ðiþ ken lik gös ter di ði ni be lirt ti. E ker cin, Tuz Gö lü nün a la ný nýn kü çül me si ve ya þa - nan ku rak lýk ta ki en ö nem li et ken ler, ik lim de ði þik li ði, su kay nak la rý nýn ke sil me si ve a - çý lan bin ler ce ku yu dan çe ki len yer al tý su la - rý dýr. Gö lün su la rý yaz mev si mi so nun da en az se vi ye si ne çe ki lir ken, kap la dý ðý a lan da kü çü lü yor de di. Son 2 yýl ki re kor ya ðýþ la - rýn ar dýn dan bu yýl ki ya ðýþ la rýn da nor ma lin ü ze rin de ol du ðu nu ve Tuz Gö lü nün mev - cut þart lar da ku ru ma sý ný ge cik ti re ce ði ni vur gu la yan E ker cin, Tuz Gö lü nün kur ta - rýl ma sý i çin Kon ya Ka pa lý Hav za sý nda ki yer al tý ku yu la rý nýn kon trol al tý na a lýn ma sý ge rek ti ði ni söz le ri ne ek le di. Ak sa ray / a a Kon ya da A kýl lý Bi sik let uy gu la ma sý baþ la dý KON YA Bü yük þe hir Be le di ye si, A kýl lý Bi sik let uy gu la ma sý ný ha ya ta ge çir di. 110 ki lo met re lik bi sik let yo lu bu lu nan Kon - ya da 500 a kýl lý bi sik let, u la þým ve tu riz me hiz met e de cek. Be le di ye, bi sik let le ri kul la - na cak ki þi ler den be lir li bir za man di li mi ne ka dar her han gi bir üc ret ta lep et me ye cek. Üc ret siz sü re yi a þan lar dan cü zi bir üc ret a lý na cak. A kýl lý bi sik let le ri kul lan mak is te - yen ler kre di kart la rýy la bir þif re a la cak. Bu þif re ye gö re be le di ye ki þi le re e-bi let ve re - cek. Bi sik let le rin GPRS uy du dan ta kip e - dil di ði sis tem sa ye sin de Kon ya da hem þe - hir i çi u la þým ra hat la ya cak hem de tu riz - me hiz met e di le cek. Pro je kap sa mýn da a - lý nan 500 a kýl lý bi sik le ti kul la nan lar þeh rin 40 fark lý nok ta sý na mon te e di len du rak la - ra bý ra ka bi le cek. Kon ya / ci han Orman yangýnlarýnda ilk müdahale için köylere su tankeri verildi. Köy muh tar lýk la rý na yan gýn i çin su tan ke ri ES KÝÞE HÝR Or man Ýþ let me Böl ge Mü dü rü Ze ke - ri ya Me re, Af yon ka ra hi sar da köy muh tar lýk la rý na yan gýn sön dür me de kul la nýl mak ü ze re 2,5 ton luk su tan ker le ri ve ri le ce ði ni bil dir di. Bu tan ker ler le or man yan gýn la rý na ilk mü da ha le yi yap ma yý he def le dik le ri - ni i fa de e den Me re, su tan ker le rin den bü tün köy le re da ðý tý la ca ðý ný kay det ti. Af yon ka ra hi sar Or man Ýþ let - me Mü dür lü ðü, Ýh sa ni ye il çe si ne bað lý Gaz lý göl bel - de sin de yan gýn tat bi ka tý dü zen le di. Tat bi kat tan ön - ce ga ze te ci le re a çýk la ma da bu lu nan Me re, or man lar i çin bü yük teh li ke arz e den a nýz yan gýn la rýy la mü ca - de le de ar týk kö pük sis te mi nin kul la ný la ca ðý ný bil - dir di. Me re, bu sis tem le a nýz yan gýn la rý ný sön dür - me de yüz de 100 ba þa rý el de e dil di ði ni söy le di. Yaz mev si mi nin gel me siy le bir lik te yan gýn se zo nu na da gi ril di ði ni kay de den Me re, ya ðýþ la rýn Ha zi ran a - yý nýn or ta sý na ka dar de vam et me si dolayýsýyla bu se ne yan gýn la mü ca de le se zo nu na gün geç baþ la nýl dý ðý ný be lirt ti. Afyonkarahisar / cihan ÝN ÞA AT Mü hen dis le ri O da sý A da na Þu be Baþ ka ný Ab dul lah Ba kýr, su de po la rý nýn ve gü neþ e ner ji si sis tem le ri nin ha ya týn vaz ge çil mez le rin den ol du ðu nu be lir te rek, ge rek li ba ký mý ya pýl ma yan de po la rýn sað - lý ðý teh dit et ti ði ni söy le di. Ba kýr, Su de - po la rý ve ta þý yý cý bo ru lar in san sað lý ðý ný bi re bir et ki le mek te dir. Ha ta lý ü re ti len de - po lar ve ger çek leþ ti ril me yen pe ri yo dik ba kým sað lýk a çý sýn dan teh dit o luþ tur - mak ta dýr. He men her ya pý da bir su de po - su nun bu lun du ðu, þe hir su yu nun de po - dan ge çe rek ev le re u laþ tý ðý ve ö zel lik le A - da na gi bi þe hir ler de gü neþ e ner ji si sis te - mi nin yay gýn lý ðý dü þü nü lür se, na sýl bir teh li key le kar þý kar þý ya bu lun du ðu muz da ha net an la þý la cak týr. de di. Has ta lýk la - rýn yüz de 80 i nin te miz ve hij ye nik ol ma - yan su lar dan kay nak lan dý ðý ný ve her yýl, ya rý dan faz la sý ný ço cuk la rýn o luþ tur du ðu or ta la ma 5 mil yon in sa nýn, kir li o lan su ya bað lý sebep ler den öl dü ðü nü be lir ten Ba - kýr þu a çýk la ma lar da bu lun du: Ken ti mi - zin ya þa dý ðý su kir li li ði, a çýk ki, do ðal su Su depolarýnýn gerektiði gibi üretilmemesi, kurallara uyulmamasý dolayýsýyla depo ve borularda saðlýðý tehdit eden bakterilerin oluþtuðu ve insan saðlýðýný tehdit ettiði belirtildi. kay nak la rý nýn, su ar tý ma te sis le ri nin ve ta - þý yý cý sis tem le rin mev cut du rum dan kay - nak lan mak ta dýr. Vur gu lan ma lý dýr ki, Çev re Ba kan lý ðý ta ra fýn dan tesbit e di len su kir li li ði so ru nu na, ya pý lar da ki su de po - la rý, ta þý yý cý bo ru lar ve gü neþ e ner ji si sis - te mi da hil e dil me miþ tir. Su yun ya pý ya u - laþ týk tan son ra han gi or tam da tu tul du ðu ve çeþ me le re na sýl u laþ tý ðý dü þü nü lür se, du ru mun da ha da va him ol du ðu gö rü le - cek tir. Mev cut su kir li li ði ne, su de po la rý - nýn ol ma sý ge rek ti ði gi bi ü re til me me si, su de po la ma ve da ðýt ma sis te min de u yul - ma sý ge re ken ku ral la ra u yul ma ma sý ek le - nin ce de po nun i çin de ve ta þý yý cý bo ru lar - da sað lý ða ay ký rý bak te ri ler o luþ mak ta ve in san sað lý ðý na ay ký rý o lan so nuç lar a çý ða çýk mak ta dýr. Adana / cihan Kan gal kö pek le ri ge çim kay na ðý o la cak KÖ PEK Irk la rý ve Kö pek Bi lim le ri Fe - de ras yo nu (KIF) As baþ ka ný Dr. Ü mit Öz ka nal, Tür ki ye nin kan gal dan pa ra ka - za na ca ðý ný söy le di. Si vas ve An ka ra çev - re sin de 140 kan gal kö pe ði nin in ce le ye - rek, bi lim sel stan dart la rý nýn be lir le di ði a - çýk la yan Dr. Öz ka nal, kan ga lýn bun dan son ra dün ya da Tür ki ye nin kö pe ði o la - rak ta ný na ca ðý ný an lat tý. Dr. Öz ka nal, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Ar týk Si - vas ta ki va tan daþ, stan dart la ra u yan kan - gal kö pe ði ni ka yýt al tý na al dý rýp, þe ce re si - ni a la cak, kö pe ði ne çip tak tý ra cak. Do ða - cak kan gal yav ru la rý ný bel ge siy le ve rip, bun dan pa ra ka za na bi le cek. Kan gal kö - pe ði, va tan daþ i çin bir ge lir kay na ðý o la - cak." ABD, Ýn gil te re ve Gü ney Af ri ka dan kan ga la bü yük ta lep ol du ðun kay de den Dr. Öz ka nal, Kan gal kö pe ði bu lu nan va - tan daþ la rý mýz yav ru la rý ih raç e de cek. Bun dan son ra Tür ki ye kan gal dan pa ra ka za na cak di ye ko nuþ tu. Es ki þe hir / a a

7 Y DÜNYA 7 ÝSRAÝL HÜKÜMETÝ, TÜRKÝYE DEN ÖZÜR DÝLEMEYÝ TARTIÞIYOR TÜRKÝYE NÝN Mavi Marmara katliâmý dolayýsýyla Ýsrail den özür ve tazminat talepleri henüz karþýlanmýþ deðil. Ýsrail Baþbakaný Netanyahu, geçtiðimiz hafta bazý bakanlarla birlikte Gazze filosu ve Türkiye i- le iliþkiler konusunu ele almýþtý. Haaretz e göre bu toplantýda Ýsrail in Türkiye den özür mü dileyeceði yoksa sadece üzüntüsünü mü bildireceði üzerinde duruldu. Katliâmda vefat edenlerin ailelerine tazminat ödenebileceði belirtilirken, buna karþýlýk ailelerin bu iþin peþini býrakmasýnýn istenebileceði kaydediliyor. Haaretz e göre iliþkileri normalleþtirmek için daha önce de iki giriþim oldu. Aralýk ayýnda Ýsrail deki orman yangýnlarýn söndürülmesine yardýmcý olmak için Türk uçaðý gönderilmiþti. Bu süreçte Ciechanover ve Sanberk arasýndaki müzakerelerde kýsmen mutabakat saðlandý. Fakat Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman Türkiye den özür dilenmesine karþý çýktý ve görüþmeler týkandý. Ýkinci giriþim ise iki ay önce sonuçsuz kaldý. Habere göre, BM soruþturma panelinin Temmuz ayýnda yayýnlayacaðý raporu her iki ülke de fýrsat olarak görüyor. Panelin üyeleri Ciechanover ve Sanberk, raporun yayýnlanmasýyla Mavi Marmara konusunun artýk geride kalacaðýný ümit ediyor. Birkaç hafta önce tamamlanan taslak rapor üzerindeki anlaþmazlýklarýn, raporun yayýnlanmasýný geciktirdiði belirtiliyor. Ýsrail ve Türkiye nin, raporun Temmuz ayý baþýnda yayýnlanmasýna onay vermesi ise, pürüzlerin giderildiði þeklinde yorumlanýyor. Baþbakan Yardýmcýsý Sergey Ývanov, kazanýn "pilotaj" hatasýndan dolayý meydana gelmiþ olabileceðini söyledi. FOTOÐRAFLAR: AA Rusya da uçak kazasý: 44 ölü Türkiye ve Ýsrail arasýnda yapýlan görüþmelerde 'Mavi Marmara' en önemli konularýn baþýnda geliyor. Ýsrail le gizli görüþmeler ÝSRAÝLLÝ VE TÜRK YETKÝLÝLERÝN, ÝKÝ ÜLKE ARASINDA GERÝLEN ÝLÝÞKÝLERÝNÝ YENÝDEN RAYINA SOKMAK ÝÇÝN GÝZLÝ GÖRÜÞMELER YAPTIÐI BELÝRTÝLDÝ. HAARETZ gazetesinin haberine göre, Ýsrailli ve Türk yetkililer arasýnda gizli müzakerelere ABD de destek veriyor. Habere göre, görüþmeleri Türk Dýþiþleri Bakanlýðý ndan bir kaynak ile bir Amerikalý yetkili de doðruladý. Ýsrail tarafý ise yorum yapmaktan kaçýndý. Haaretz gazetesine göre müzakereler; Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu adýna bir yetkili ile Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu arasýnda yapýlýyor. Gazete, Sinirlioðlu nu Ýsrail le iliþkilerin tamir edilmesinin güçlü destekçilerinden þeklinde tanýmladý. Gazete, müzakerelerin diðer ayaðýnýn ise BM deki Mavi Marmara soruþturma panelinin Ýsrailli üyesi Yosef Ciechanover ile Türk üyesi Özdem Sanberk arasýnda sürdüðünü yazdý. Ýkilinin aylardýr Ýsrail ile Türkiye arasýnda mesaj alýþ veriþini gerçekleþtirdiði ve krizin sona ermesi için gayret gösterdikleri belirtildi. Bu çabalara ek olarak ABD yönetiminin de üst düzey Türk yetkililerle Gazze filosuna engel olunmasý için görüþtüðü, bu temaslar sýrasýnda Ýsrail le iliþkilerin iyileþtirilmesi konusunun da gündeme geldiði ifade edildi. Gazeteye açýklama yapan yetkililer, ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton un, Türk mevkidaþý Ahmet Davutoðlu nu Cumartesi günü aradýðýný ve ÝHH nýn, Mavi Marmara gemisinin önümüzdeki haftalarda Gazze ye gitmesi beklenen filoya katýlmayacaðýný açýklamasýndan duyduðu memnuniyeti belirttiðini aktardý. Tel Aviv / cihan SEÇÝMLERÝN ARDINDAN ERDOÐAN ESNEK DAVRANABÝLÝR TÜRKÝYE DEKÝ seçimlerin ardýndan Erdoðan ýn, Türkiye nin talepleri konusunda daha esnek davranabileceði beklentisi ise Ýsrail i umutlandýrýyor. Ýsrailli yetkililere göre, seçimler geride kaldýðýna göre Erdoðan daha pragmatik bir duruþ sergileyebilir. Þam yönetiminin, ülkedeki son olaylarýn çözümü ile ilgili Türk taleplerini reddetmesi ve Ýran a yanaþmasý da Tel Aviv-Ankara yakýnlaþmasýnýn diðer sebebi olarak gösteriliyor. Gazeteye konuþan üst düzey bir Türk diplomat, Suriye deki durum hem Türkiye hem de Ýsrail için büyük problem oluþturuyor. Bu yüzden Ýsrail in, aramýzdaki sorunlarý çözmekte büyük çýkarý var deðerlendirmesini yaptý. Haaretz gazetesi; Bakan Davutoðlu nun ÝHH ya, Gazze filosuna katýlma kararýný gözden geçirme çaðrýsý yapmasý ve Mavi Marmara nýn filo dýþý kalmasýný ve Neyanyahu nun Türkiye ile iliþkileri geliþtirmekten memnun olacaklarý açýklamasýný iki ülke arasýnda son dönemde yapýlan jestler olarak tanýmladý. RUSYA NIN kuzey kesiminde meydana gelen uçak kazasýnda 44 kiþi öldü. Rus Olaðanüstü Haller Bakanlýðýnýn açýklamasýný aktaran RIA Novosti haber ajansý, RussAir havayolu þirketine ait, 52 kiþi taþýyan Tupolev 134 tipi yolcu uçaðýnýn geceyarýsýndan biraz önce Rusya nýn kuzeybatý kesimindeki Karelya bölgesinde yer alan Petrozavodsk havalimanýna 2 kilometre mesafede bulunan bir otoyola sertçe iniþ yapmasý sonucu uçaðýn bir kaç parçaya ayrýldýðýný ve alevler içinde kaldýðýný belirtti. Interfax ajansý i- se verdiði haberde, cesetlerin otoyola saçýldýðýný ve Moskova dan Petrozavodsk a giden uçaðýn iniþ sýrasýnda binalara çarpmasýna ramak kaldýðýný kaydetti. Moskova / aa Ýçinde 52 kiþinin bulunduðu uçaktan 8 kiþi sað olarak kurtarýldý. 8 KÝÞÝ KURTULDU UÇAK kazasýnda 9 yaþýndaki bir çocukla ablasýnýn kurtulduðu bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlýðý Sözcüsü, Petrozavodsk Havalimaný yakýnlarýndaki kazada çocuklarýn Oskana ismindeki annelerinin öldüðünü, 9 yaþýndaki Anton Terekin ile 14 yaþýndaki Anastassia Terekina nýn yaralýlar listesinde bulunduðunu belirtti. Bakanlýk sözcüsü, kardeþlerin Petrozavodsk Hastanesinde tedavi altýnda olduðunu kaydetti. 9 kiþilik mürettebattan sadece bir hostesin hayatta kaldýðý belirtiliyor. 52 kiþinin olduðu uçakta 8 kiþinin sað olarak kurtulduðu bildirildi. ÝLK KEZ REFORMDAN BAHSETMÝYOR ALMANYA Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle, Suriye de Beþþar Esad rejiminin diyaloða geri dönmesi gerektiðini söyledi. Lüksemburg da Avrupalý dýþiþleri bakanlarýyla biraraya gelen Westerwelle, Esad ýn yaptýðý konuþmayla ilgili olarak, Esad rejiminin hemen 180 derece dönmesi ve diyaloða geri dönüþünün gerekli olduðunu ifade etti. Öte yandan Fransa Dýþiþleri Bakaný A- lain Juppe, Esad ýn bugün, dünden daha ciddiye alýnmasýný gerektiren hiçbir sebep olmadýðýný söyledi. Juppe, E- sad ýn ilk kez reform programýndan bahsetmediðini belirterek, Suriye Devlet Baþkaný ný sözünde durmamakla suçladý. Fransa Dýþiþleri Bakaný, seçim yapýlacaðýný duyururken sivillere müdahale etmeye devam etmenin anlamsýz olduðunu da belirtti. Lüksemburg / aa KIZILHAÇ A ÝZÝN ULUSLARARASI Kýzýlhaç Komitesi (UKK), Suriye nin, Kýzýlhaç görevlilerinin çatýþmalarýn olduðu bölgelerle sivil nüfusa giriþimini arttýrmayý kabul ettiðini bildirdi. UKK Baþkaný Jakob Kellenberger, Þam da üst düzey Suriyeli yetkililerle yapýlan görüþmelerden sonraki a- çýklamasýnda, görüþmelerin daha ziyade insanî meseleler üzerinde yoðunlaþtýðýný söyledi. Kellenberger, Suriyeli yetkililerin anlayýþlý davrandýðýný ve gerek UKK gerekse Suriye Kýzýlayý na çatýþma bölgelerine daha geniþ eriþim saðlama konusunda olumlu cevap verdiðini bildirdi ve uygulamayý yakýndan takip edeceðini söyledi. Suriye nin, komitenin tutuklanan kiþilerle görüþme talebi üzerinde de düþündüðü kaydedildi. Cenevre / aa Fransa, Libya operasyonunu oylayacak FRANSA meclisi, 12 Temmuz da yapýlacak oylamada, Libya ya yönelik operasyonlarýn uzatýlýp uzatýlmamasýna karar verecek. Fransýz anayasasýna göre, yurt dýþýna yapýlacak sýnýr ötesi operasyon dört ayý geçmesi halinde parlamentonun onayý gerekiyor. Anayasanýn 35. maddesine göre, yurt dýþý operasyonlarýn dört aydan fazla olmasý halinde, hükümet hazýrladýðý tezkereyi meclisin ve senatonun oyuna sunmasý gerekiyor. NATO þemsiyesi altýnda ve Fransa nýn önderliðinde Libya ya yönelik hava saldýrýlarý, 19 Mart ta baþlamýþtý. Paris / aa Ýsviçre de yeni rapor: Irkçý saldýrýlar artýþta ÝSVÝÇRE DE yayýmlanan bir rapor, ülkede siyahlara ve Müslümanlara karþý ýrkçý saldýrýlarda artýþ olduðunu ortaya koyuyor. Baðýmsýz yapýdaki Ýsviçre ýrkçýlýða karþý federal mücadele komisyonu (CFR) ile humanrights.ch. adlý STK nýn ortaklaþa yayýmladýðý rapor, Ýsviçre de 2010 yýlýnda, özellikle siyah erkekleri ve Müslüman erkekleri hedef alan ýrkçýlýkta artýþ olduðunu gösteriyor. Raporda, ýrkçýlýðý ve yabancý düþmanlýðýný arttýran etkenlerden birinin, bazý siyasetçilerin, yabancý düþmanlýðýný veya farklý din ve ýrklara mensup kiþilere karþý ayrýmcýlýðý körükleyen söylemleri olduðu belirtildi. Cenevre / aa Yemen'deki hastanede elektrik kesildi: 15 ölü YEMEN DE aylardýr devam eden elektrik kesintileri Hudeyde þehrindeki bir hastanede 15 kiþinin ölümüne sebep oldu. El Cezire televizyonunun haberinde, elektrik kesintilerinde devreye giren jeneratörün akaryakýt kýtlýðý dolayýsýyla düzenli çalýþmadýðý için 15 hastanýn öldüðü aktarýldý. Yemen de bir aydýr devam eden akaryakýt kýtlýðýnýn sebebinin, yabancý þirketlerin istikrarsýzlýk yüzünden ülkeyi terk etmesinden ve petrol çýkarýlan bölgelerden yapýlan sevkiyatýn silâhlý militanlarca engellenmesinden kaynaklandýðý belirtiliyor. Sana / aa Suriye'de Esad'ýn reformlarý uygulamasý beklenirken, çadýrkentlerde hayat devam ediyor. ARTIKSÖZDEÐÝL, EYLEMGEREKLÝ ABD, siyasî reform sözü veren Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad dan, söz deðil, eylem beklediklerini bildirdi. Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Victoria Nuland, Beþþar Esad halkýna yýllardýr, haftalardýr sözler veriyor. Þu anda önemli o- Beþþar Esad lan sözler deðil, eylem dedi. Esad ýn ülkedeki karýþýklýktan sabotajcýlarý sorumlu tutmasýný da eleþtiren Nuland, Suriye halkýnýn protestolara devam ettiðini belirterek, bunun da E- sad ýn sözlerinin halk nezdinde yeterli olmadýðýný gösterdiðini söyledi. Esad devlet televizyonundan halka hitap ederek, sabotajcýlarýn küçük bir grup olduðunu, ancak verdikleri zararýn büyük olduðunu, barýþçýl protestolara sýzdýklarýný söylemiþ; anayasa deðiþikliðinin gündemlerinde olduðunu, parlamento seçimlerinin eðer ertelenmezse Aðustos ayýnda olabileceðini bildirmiþti. Washington / aa HAYALET KASABA: CÝSR EÞÞUÐUR BM Mülteciler Yüksek Komiserliði (BMMYK), Suriye nin kuzeyindeki Cisr Eþþuður kasabasý ve çevresindeki yerlerin neredeyse boþaldýðýný bildirdi. BMMYK sözcüsü Adrian Edwards, Cisr Eþþuður ve çevresindeki köylülerin güvenlik güçleriyle protestocular arasýnda çýkan çatýþmalarýn ardýndan bölgeyi terk ettiklerini söyledi. Edwards, kasaba, yakýnlarýndaki köyler ve çiftliklerin hemen hemen ýssýzlaþtýðýný, bunun da insanlarýn büyük ölçüde yerlerini terk ettiðinin delili olduðunu ifade etti. Edwards, 7 Hazirandan bu yana günde 500 ila 1000 kiþinin Suriye den Türkiye ye geçtiðini, 10 binden fazla Suriyeli sýðýnmacýnýn Türk yetkililerinin kurduðu 4 kampta barýndýðýný açýkladý. Cenevre / aa

8 8 22 MEDYA POLÝTÝK HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA Y Bu maddelerle sivil anayasa olur mu? SÝZ, anayasanýn baþlangýç kýsmý olmamalý, diyorsunuz. Neden? diye soruyor Taraf tan Tuðba Tekerek. Çünkü baþlangýç kýsýmlarý resmi ideolojinin saklandýðý yerdir diyor Prof. Dr. Mustafa Þentop. Mesele tam da bu... Ve aslýnda demokratlarla öyle olmayanlar arasýndaki gerilim de buradan çýkýyor. (...) Herkes biliyor ki, Anayasanýn ilk üç maddesinin deðiþtirilmesine karþýyýz demek, anayasayý deðiþtirmek istemiyoruz demektir; çünkü 12 Eylül ün ruhu tam da oradadýr. Mesele þu: Mevcut anayasanýn 2. maddesi devlete bir ideoloji biçiyor. Bununla da kalmýyor, ideolojik çerçeveyi ayrýntýlandýran ve perçinleyen Baþlangýç hükümlerine atýf yapýyor. Peki Baþlangýç ta ne var? Bugün þikayet ettiðimiz her þey! Ýnsandan, insan onurundan, bireyden deðil, Yüce Türk Devleti nden baþlýyor. Sonra sözü Atatürk milliyetçiliði ne ve inkýlaplar a getiriyor. Yani resmi ideoloji den söz ediyor; devletin ideolojik tarafsýzlýðýný daha baþtan reddediyor ve onu bir taraf olarak konumlandýrýyor. Anayasanýn ilk üç maddesinin deðiþtirilmesine karþýyýz demek, Anayasayý deðiþtirmek istemiyoruz demektir. Milli Güvenlik Konseyi oradan parmaðýný sallýyor bize; hiçbir faaliyet in Türk milli menfaatleri, Atatürk ilke ve inkýlaplarý ve baþka bir sürü bir þey karþýsýnda koruma göremeyeceðini söylüyor. Yetinmiyor, özgürlüðün üstünden bir de bize özgü laiklikle geçiyor. E zaten bütün kavga da buradan kopmuyor mu? Aslýnda hepimiz biliyoruz ki, sivil ve demokratik anayasa isteyenlerin itiraz ettikleri içerik tam da bu. Bayrak falan deðil. Kimsenin baþkenti Çorum a taþýmak gibi bir derdi de yok! Yine hepimiz biliyoruz ki, resmi ideolojinin egemen olduðu bürokratik cumhuriyetten yana olanlar bu maddeleri bunun i- çin savunuyor, tarafsýz devletin ve evrensel hukukun egemen olduðu demokrasiden yana olanlar da bunun için karþý çýkýyor. Geçen Pazar Ýstanbul da, Demokratik Anayasa Hareketi nin tartýþma toplantýsýnda bunu da konuþtuk. Ýlk üç madde dediðimiz zaman Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin dilini konuþuyoruz. Kendisini 12 Eylül den kurtarmak isteyen bir hareketin dili bu olmamalý dedi Prof. Turgut Tarhanlý. Ve ekledi: 12 Eylül de Danýþma Meclisi nin hazýrladýðý taslakta bile yoktu bunlar. Sonradan anayasa taslaðýnýn Konsey önündeki görüþmeleri sýrasýnda eklendi. Dolayýsýyla 12 Eylül ün maðduriyetini yaþamýþ kesimlerin, partilerin seçim sonucunda bunlarý kýrmýzý çizgileri ilan etmeleri trajikomik bir durum. Bekir Berat Özipek, Star, YENÝ ANAYASA KONUSUNDA ÝYÝMSER OLMAK DOÐRU MU? ÝYÝMSERLER cephesi umutlu, Sonunda uzlaþýlacak ve yeni anayasa ortaya çýkacak diyorlar. Ancak dikkat edin, yeni anayasa seçim kampanyasýnýn olduðu gibi seçim sonrasýnýn da hakkýnda en çok söz edilen konusu olmasýna raðmen, bugün itibariyle ortada elle tutulur tek bir geliþme yok. Yani bir bakýma, konuya iliþkin bir, iki, üç yýl (...) önce neredeysek, yine ayný noktadayýz. Siyasi partilerin a- nayasasýn eskisi gibi yenisiyle ilgili tutumlarýnda en ufak bir deðiþiklik yok gibi. Bu çerçevede MHP de en ufak bir kýpýrdanma hissediyor musunuz siz? CHP adýna yeni anayasa hakkýnda açýklama yapan Süheyl Batum un sýraladýðý öneriler içinde birkaç olumlu nokta bulunmasýna raðmen, özellikle anayasanýn Baþlangýç bölümüne iliþkin dile getirdiði beklentilerde bir yenilik var mý? Batum, yeni anayasanýn Baþlangýç metninin muðlak ve hukuk ötesi ilkelerden arýndýrýlmasý gerektiðinden bahisle metinde Atatürk ün kurucu önder rolü, Atatürk ün çaðdaþlaþma hedefi ile cumhuriyetin temel nitelikleri arasýnda uyum olduðu vurgulanmalýdýr demiþ. Görüyorsunuz, yenisi geliyor derken döndük yine baþa! Baþlangýç bölümünün hem hukuk ötesi TARÝHÝMÝZDEKÝ lekeli günlerden biri þüphesiz 17 Mayýs 2006 dýr; Alparslan Aslan ýn Danýþtay a düzenlediði silahlý saldýrýda hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatýný kaybetmiþ, üç üye yaralanmýþtý. Yer yerinden oynamýþtý. Danýþtay Baþsavcý Vekili Tansel Çölaþan ýn canlý yayýnlardaki sözleri kamuoyunu büsbütün etkilemiþti: Saldýrgan Allah ýn askeriyiz diyerek içeri giriyor, Allahu ekber diyerek ateþ ediyor! Hatta Bayan Çölaþan, o kutuplaþma ve gerginlik ortamýnda, toplumsal mutabakatý bozanlar suçludur, onlar kendilerini biliyorlar diyerek kýþkýrtýcý sözlerini sürdürmüþtü. CHP Kemal Anadol ikinci Derviþ Vahdeti olayý diye açýklama yapýyordu! Bu kýþkýrtýcý beyanlar üzüntü ve öfkeleri daha bir kabartmýþtý. Cenazeye gelen AKP li bakanlarý yuhlarla, hakaretle kovalamýþlardý. Laik kesim akýlcý mý? BÝRDEN ÝN TANIKLIÐI Sonra dosya Ergenekon davasýyla birleþtirildi. Görüldü ki, Danýþtay saldýrýsý bambaþka bir þeymiþ. Merhum Özbilgen in hayatýný kaybettiði saldýrýda aðýr yaralanan hakim Mustafa Birden mahkemede maðdur sanýk olarak ifade verdi. Hakimin sorusu üzerine sanýðýn böyle þeyler söylemediðini anlattý. Demek ki, Tansel Haným ýn sözleri gerçek dýþýymýþ. Þimdi Star a yaptýðý açýklamada tevil ediyor. Olayý görmemiþ, TV lerde öyle sözler de söylememiþ. Sadece sanýðýn Allah ýn askeriyim deyip saldýrdýðýný bir askerden duymuþmuþ da onu söylemiþ imiþ. (Star, 19 Haziran ) Söyledikleri bu kadar olsaydý bile o atmosferde sorumsuzca sözlerdi. ZÝHÝNDEKÝ ÞABLON Amacým Tansel Haným ýn ne deyip ne demediðini irdelemek deðil. Üzerinde durmak istediðim biri hukukla diðeri bilgi teorisiyle ilgili ciddi iki sorundur: - Bayan Çölaþan ýn Star a yaptýðý açýklama bölüm ve maddelerinden Ak Parti mevcut anayasanýn neresinden, özellikle hangi þikâyetçidir? ilkelerden arýndýrýlmasý, hem de Atatürk a- dýnýn daha da bir vurgulanmasý! Yeni anayasa nýn gerçekten yeni olacaðý anlaþýlýyor! Sýra geldi AK Parti nin yeni anayasa ya iliþkin istek ve taleplerine. Baþkanlýk ya da yarý-baþkanlýk sistemi meselesinin gündemden tamamen düþmesinden olacak, Ak Parti nin yeni anayasa ya yönelik arayýþlara iliþkin böyle bir arayýþ varsa eðerbir satýr bilgiye bile sahip deðiliz henüz. Ak Parti mevcut anayasanýn neresinden, özellikle hangi bölüm ve maddelerinden þikayetçidir? Þikayetçi olduðu bölüm ve maddelere iliþkin nasýl bir yöntem izleyecektir? Yeni anayasa ya nasýl bir ruh üflemek istemektedir. Sizi bilmem ama bu ve benzer sorularýn cevabýný ben bilmiyorum. Unutmadan BDP cenahýnýn yeni anayasa ya iliþkin tutumundan da söz edelim. Kabul etmek gerekir ki, yeni anayasa konusunda bugüne kadar dersini en iyi çalýþmýþ, halihazýr anayasanýn tamamýna olmasa da ö- zellikle bazý bölüm ve maddelerine iliþkin zihni en açýk cenah budur. Burada hatýrlanmasý gereken önemli bir diðer husus da -bazý STK lar dýþýnda- 12 Haziran da yüksek oranda sandýk baþýna giden seçmenlerin yeni anayasa konusunda çok istekli olduklarýna iliþkin belirtilerin olmamasýdýr. Nitekim seçim günü bir kamuoyu araþtýrma kuruluþunun seçimlerini siyasi partiler tarafýndan arz edilen hangi dosyaya öncelik vererek oluþturduklarýný anlamak amacýyla seçmenlere yönelttiði sorunun cevaplarý içinde yeni anayasa nýn oraný yüzde 10 u geçmeyen bir seviyededir. Gazetemizin yazarlarýndan Yasin Aktay ýn dünkü yazýsý ( Yeni anayasa için siyaset ve sorumluluk ) beni buraya kadar sýraladýðým gözlemlerimi pekiþtirici, birçoklarý gibi beni de kötümser kýlýcý bölümler içeriyordu. Laik kesim daha akýlcýdýr denilemez. Hatta laik kesimin mistik vecd halinde davrandýðý hiç de az deðildir. doðru olsa bile, bir hukukçu, birileri diyor ki anlamýnda konuþmamak gerektiðini bilmiyor olamaz. Hukukta þahide þahitlik olamaz kuralý vardýr... Tansel Haným ýn önyargýsý, hukukçuluðunu tepeleyip geçmiþti... - Tansel Haným TV lerin karþýsýnda konuþurken söylediklerine inanýyordu. Konuþmasý planlanmýþ deðildi, içinden geldiði gibi konuþmuþtu. Çünkü zihninin içinde bir irtica þablonu vardý, o þablona uygun konuþtuðuna göre söyledikleri doðru idi! Zihninin dýþýndaki saldýrý olayý hakkýnda beklemeye, araþtýrmaya ihtiyaç bile yoktu! Tansel Haným ýn önyargýlarý akýl melekesini tepeleyip geçmiþti. Þu satýrlar: Bana kalýrsa anayasayý tek baþýna deðiþtirecek veya referanduma götürecek bir sayýyý a- lamamýþ olmasý, AK Parti yi bu sorumluluk a- çýsýndan büyük ölçüde rahatlatmýþtýr. Doðrusu, 12 Eylül de yeni bir anayasayla ilgili hedeflerinin çoðuna kendi öncelikleri açýsýndan e- riþmiþtir. Bu açýdan mevcut partiler arasýnda belki yeni anayasaya en az ihtiyaç duyacak parti bile sayýlabilir. Ýstediði zaman, halkýn kendisine güçlü bir hükümet için çok büyük bir yetki ve güç verdiði ama bir anayasa için talep ettiði yetkiyi vermemiþ olduðunu söyler, çýkar iþin içinden. Aktay ýn ezbere konuþan bir gazeteci ve bilim adamý olmadýðýný hatýrlarsak, yazarýmýzýn bu gözlemi yeni anayasa yý umutla bekleyenler açýsýndan gerçekten iç karartýcý nitelik taþýmýyor mu? Aktay ýn bu gözlemini Ama böyle bir vazgeçiþ, onun son 9 yýldýr Türkiye siyaseti içinde oynadýðý devrimci rolden de kendi eliyle feragat etmesi anlamýna gelecektir. Ki, Ak Parti nin temsil ettiði tabanýn talepleri bakýmýndan bu rolden soyunma lüksünün olmadýðýný düþünüyorum sözleriyle deðerlendirdiðini de hatýrlatayým. Kürþat Bumin, Yeni Þafak, AKIL NEYE YARAR? Ýþte asýl mesele budur: Hiç bir kesim ö- büründen akýlcý deðildir! Hepimizin çok duygusal olduðu konular vardýr; o alanlarda akýl duygularýný kontrol edemez! Olgunluk, nezaket, soðukkanlýlýk, insaf, izan gibi kültürel deðerler olabildikleri kadarýyla duygularýmýzý kontrol eder. Liberaller, muhafazakarlar, sosyalistler daha akýlcýdýr denilemeyeceði gibi laik kesim daha akýlcýdýr da denilemez. Hatta laik kesimin mistik vecd halinde davrandýðý hiç de az deðildir. Bizde laiklik aklýn ve bilimin yol göstericiliði diye þiirsel bir tanýmla ezberlendiði için daha akýlcý olduklarýný sananlar olabilir tabii. Artýk bu ezberleri býrakalým. Hepimiz bazý konularda akýlcý, bazý konularda duygusal ve önyargýlýyýzdýr. Hatta çok defa a- kýl için yollar çeþitlidir. Onun için liberal demokrasi iyi dir zaten. Taha Akyol, Milliyet, Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Uygun fiyata satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilâl Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SATILIK ARSA Sahibinden satýlýk Tarla Saray kurtdere köyünde 500m 2 köyiçi meraya cepheli elektrik, su, yol mevcut anaasfalta 200m mesafede Sakarya Kaynarcada Ýstanbula 100 dakika mesafede dönümü 'den 'e kadar müstakil tapulu araziler Arnavutköy 'de 250m 2, TL Yarý peþin yarýsý taksitli Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA Kamyonet BMC çift kapýlý tek kabin 3000'lik hürtürlü kamyon alýnýrsatýlýr. Merkez: MaltepeÞube: BaðcýlarÞube: GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Kombi Bakým tesisat iþleri yapýlýr Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim.Hükümsüzdür. Ruhi Abdik

9 Y MAKALE 9 MEÞ VE RE TÝN a na pren sip le rin den bir ka çý þöy le dir: 1- Meþ ve ret ka rar la rý, ço ðun lu ða gö re a lý na cak týr. 2- Meþ ve ret ka ra rý bað la yý cý dýr. (Meþ ve ret bað la yý cý ol ma ya cak i se, ne den ce ma a tiz, ne den meþ ve ret e di yo ruz?) Zi ra Be di üz za man, Kur ân ýn: Ve iþ ler de on lar la is ti þa re et 1, On la rýn a ra la rýn da ki iþ le ri, is ti þa re i le dir 2 em riy le, kar deþ le rim le bir meþ ve re te muh ta cým. 3 ; fer sa dog ni as ya.com.tr Þu ezanlar ki E zan ýn bu ül ke de ye ni den as lî þek lin de o kun ma sý nýn 61 in ci yý lýn da yýz. Ki mi le ri ne hi kâ ye gi bi ge le bi lir. A ma ger çek. A sýr lar ca o ku nan e za ný bi le boz muþ lar dý. E zan la kal ma mýþ, da ha ni ce þe yi mi zi de ðiþ tir miþ ler di. Han gi sin den baþ la sak bi tir sek bi le mi yo rum. A ma, ko nu muz e zan. Bu bir tev hi di â le me i lân dýr. Bu bir çað rý dýr. O nu ilk o ku yan Bi lâl-i Ha be þi (ra) i di. Da ha son ra o nun gi bi o kun du. Hem de a sýr lar ca Fa kat ba zý ak lý gö zün de o lan lar o na Türk çe lâ kap tak tý lar. Pe ki, bu nu ya pan lar ca mi ye mi gel di ler? Na maz mý kýl dý lar? E za ný mý din le di ler? Ha yýr. Hiç bi ri si i le il gi li de ðil di ler. A lay et ti ler. Ba zý ca mi le ri de po, ba zý la rý ný a hýr yap tý lar, ba zý la rý ný da sat tý lar. Mer hum Meh met  kif Er soy e za nýn ba þý na ge le cek le ri ön ce den sez miþ gi bi: Bu e zan lar ki þe ha det le ri di nin te me li, / E be dî, yur du mun üs tün de be nim in le me li de miþ ti. Ve ik ti da ra ge len De mok rat Par ti e za ný as lî du ru mu na ge tir di. Hem de kim le rin iþ ti ra ki i le? CHP li ve kil le rin oy la rý i le. Bu mil let De mok rat la ra min net tar ol du. E zan lar ar týk as lî þek lî i le o ku nu yor du. Bu nu du yan ha ným lar pen ce re le ri ni aç mýþ lar, Rab le ri ne hamd e de rek göz yaþ la rý i le e za ný din li yor lar dý. Býk mýþ lar dý tan gýr-tun gur lar dan. Ca mi bah çe sin de ki ce ma at de ay ný his ve duy gu lar i le e za ný din li yor, Ce nâb-ý Hakk a þük re di yor lar dý. Mer hum Men de res i a san lar bu hýnç i le as mýþ tý. A ma, bu mil let on la rý u nut ma dý. O na ya pý lan la rý da lâ net le di. E zan lar se ma lar dan din me sin. Gü zel o kun sun, gü zel din le nil sin. Çün kü bu e zan lar þe â ir den dir. Þah sî farz lar dan üs tün dür. Bir vü cu dun cil di gi bi dir; de ðiþ ti ril me ye gel mez. O nu mah þe re ka dar din le ye ce ðiz in þâ al lah. Do ðu dan ba tý ya, gü ney den ku ze ye ka dar dün ya nýn her ye rin de dur ma dan o ku nu yor. Hem de hiç bir fa sý la ver me den. Yer yü zü o za man bü yük bir mes cid hâ li ne ge li yor. Dün ya bu ses ler i le a yak ta du ru yor. VECÝZE Helâl dairesi geniþtir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ferâiz-i Ýlâhiye ise hafiftir, azdýr. Allah'a abd ve asker olmak, öyle lezzetli bir þereftir ki, tarif edilmez. Sözler, Altýncý Söz, s. 32 Meþveretin ana prensipleri üzerine..hiz met-i Kur ân da ki kar deþ le ri min na zar la rý na arz e dip meþ ve ret et mek ve on la rýn fi kir le ri ni is tim zaç et mek (kay naþ týr mak) ve be ni i kaz et mek i çin þu kýs mý yaz dým, on la ra mü ra ca at e di yo rum. 4 gi bi söz le riy le hem meþ ve re te, hem de ehl-i hiz me te ve ril me si ge re ken ö ne mi vur gu lar. 3- Fi kir ci he tiy le a zýn lýk ta ka lan lar, meþ ve re tin al dý ðý ka rar san ki ken di ka rar la rýy mýþ gi bi ka bul e dip o is ti ka met te ça lýþ ma lý dýr. 4- Hiç kim se, meþ ve ret ka ra rý nýn as la a ley hin de bu lun ma ma lý dýr. Di ðer mad de le ri baþ ka za ma na te hir i le þim di bir kü çük su âl so ra lým: Ye ni As ya e ko lü, 1960 tan bu ya na, te fer ru ât ve üs lûp ha riç, te mel me se le ler de hep i sa bet li ol ma dý mý? Dar be ler de, 82 A na ya sa sý nýn oy lan ma sý me se le sin de, din a dý na or ta ya çý kan MNP-MSP çiz gi si ni de ðer len dir me - Ýs lâm â le mi nin ge nel gi di þa tý ný ve ya kýn ge le cek te ki tab lo su nu Tür ki ye ü ze rin den gör mek ve o ku mak müm kün. A rap dün ya sý nýn gi di þa tý ný ve ya kýn ge le cek te ki tab lo su nu i se, Mý sýr ü ze rin den gö rüp a na liz et mek müm kün. Zi ra, A rap â le mi nin en bü yük ve en TARÝHTE BUGÜN Tillo'da bir Ýbrahim Hakký Bü yük Ýs lâm â li mi Er zu rum lu Ýb ra him Hak ký Haz ret le ri, Til lo'da ve fât et ti. (22 Ha zi ran 1780) 1703 yý lýn da Er zu rum a bað lý Ha san ka le ka sa ba sýn da dün ya ya ge len Ýb ra him Hak - ký nýn an ne ta ra fýn dan sey yid ol du ðu i fa de e dil mek te dir. Ýlk tah si li ni ba ba sýn dan al dý. Ý yi bir öð re - nim gör dü, e hil ho ca lar dan A rap ça, Fars ça ders ler al dý; bü yük a zim ve i ra de kuv ve tiy le il mi ni ge liþ tir me ye ça lýþ tý. Bi lâ ha re, Til lo da ki i lim ve fe yiz kay na ðý o - la rak keþ fet ti ði Ka di rî ta ri ka tý bü yük le rin den Ýs ma il Fa ki rul lah Haz ret le ri nin ma ne vî ter bi - ye si al tý na gi rip o na mü rit ve ta le be ol du. U zun yýl lar ho ca sý nýn hi ma ye sin de ka la - rak, Til lo'da çe þit li hiz met ler de bu lun du. Hem ki ta bî, hem mi ma rî, hem týb bî, hem de sâ ir fen nî sa ha lar da hay ret ve hay ran lýk u yan dý ran e ser le re im za at tý. Ho ca sý nýn ve fa týn dan (1734) bir müd det son ra tek rar Er zu rum'a dön dü. Bu ra da i - mam ha tip lik va zi fe si ne de vam e der ken, Sul tan I. Mah mud'un va ki o lan dâ ve ti ü ze ri - ne Ýs tan bul'a git ti. Bir müd det Sa ray Kü - tüp ha ne sin de ça lýþ tý te ye ni den mem le ke ti o lan Ha san - ka le ye dön dü ve bu ra da in zi va ya çe ki le rek, bü tün vak ti ni ki tap ha zýr la ma ya sarf et ti. Meþ hûr Ma ri fet na me i sim li e se ri ni de bu dö nem de te lif et ti ði, ya da e se re son þek li - ni ver di ði tah min e di li yor. Ha ya tý nýn son yýl la rý ný yi ne Til lo'da ge çi - ren Ýb ra him Hak ký, 22 Ha zi ran 1780'de bu - ra da ve fat et ti. Me za rý, ho ca sý Ýs ma il Fa ki rul lah i çin yap - týr mýþ ol du ðu tür be nin i çin de yer a lý yor. Bu mi ma rî ha ri ka tür be nin ku le si ve te va - fu ken ve fat ta ri hi o lan 22 Ha zi ran gün le rin - de ki ilk gü neþ huz me si nin 4 km me sa fe de ki ka le pen ce re sin den ge çe rek ku le nin ca mý na vur ma sý ve cam da da ký rýl ma ya uð ra ya rak ho ca sý nýn tür be i çin de ki me za rý na i sa bet et - ti ril me si, Ýb ra him Hak ký'nýn sýr rý hâ lâ keþ fe - di le me yen il mî de hâ sý nýn bir i þa re ti dir. de, mil li yet çi le re ta kýn dý ðý ta výr da, A NAP ýn dar be ü rü nü ve kök süz ol du ðu, sö nüp gi de ce ði ko nu sun da ve sâ i re Han gi me se le de boy nu muz bü kük? Han gi hu sus gün de me gel di ðin de yü zü müz ký za rý yor? Hiç bi ri sin de! Fa ra za, son si ya sî se çim le il gi li ve ri len ka ra rýn za man la yan lýþ ol du ðu an la þýl sa ne lâ zým ge lir? Sey yi ât ve he se nâ týn han gi si râ cih se... me se le si ni dü þü nü nüz. Þim di 20 Ha zi ran 2011 ta rih li Meþ ve re tin va zi fe si so nuç al mak mý? baþ lýk lý ya zý mý za yo rum ya pan bir kar de þi mi zi din le ye lim (web si te miz den de o ku ya bi lir si niz):..meþ ve ret i le il gi li ya zý la rý ný zý im re nek o ku dum. Ye ni As ya meþ re bin de ki kar deþ ler bu an la yýþ ta ol ma lý lar. Bir de ba zý la rý bi zim meþ ve re ti mi zi ve ka rar la rý mý zý e leþ ti ri yor. Her kes ken di mes le ði nin mu hab be ti i le ha re ket et me li düs tu ruy la ha re ket et me si ni GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan bil me li. Bi zim meþ ve re ti mi zi bi ze bý rak ma lý... Her mes lek meþ rep ken di meþ ve re tiy le il gi len me li... Biz meþ ve ret ka ra rý mý zý tar tý þa rak en de mok ra tik bir bi çim de al dýk. Hiç kim se nin e mir le riy le de ðil. Biz ler meþ ve ret tem sil ci le ri o la rak öz gür i ra de miz le Ri sâ le-i Nur u re fe rans a la rak ka ra rý mý zý ver dik. Bu na, ka tý lan fark lý gö rüþ i fa de sin de bu lu nan kar deþ le ri miz de þa hit... Far z-ý mi sal meþ ve re ti miz ya nýl mýþ ol sun, ne var bun da? Baþ ka la rý de fa lar ca ya ný lý yor, biz bir ke re ya nýl sak ne o lur? Biz le rin fark lý dü þün me ve dü þün ce or ta ya koy ma hak ký mýz yok mu? Dip not lar: 1- Kur ân, Al-i Ým rân, Þu ra, E mir dað Lâ hi ka sý, s Mek tu bat, s Düþtüler, düþecekler güç lü dev le ti o lan Mý sýr, Üs tad Be di üz za man'ýn tâ bi riy le "Ýs lâ mýn ze ki bir mah du mu"dur. Gü nü müz dik ta tör lük le ri bü yük sar sýn tý lar la yý kýl ma ya yüz tu tun ca, Be di üz za man Haz ret le ri ni tâ yüz se ne ev vel söy le miþ ol du ðu sö zün hak ka ni ye ti ni da ha vâ zýh bir þe kil de an la mýþ ol duk: Mý sýr hal ký, ha ki ka ten "Ýs lâ mýn ze ki bir mah du mu" ol du ðu nu bü tün dün ya ya i lân ve is pat et miþ ol du. O tuz yýl dýr ce bir ve hi le i le ik ti dar da bu lu nan Hüs nü Mü ba rek dik ta sý na kar þý a yak la nan Mý sýr hal ký, ga yet ze ki ce bir yo lu ih ti yar et ti: Kit le ler yek vü cut ol du lar, iç NOT LAR 22 Haziran 1780 Ýb ra him Hak ký Haz ret le ri nin ho ca sý Ýs - ma il Fa ki rul lah i çin yap týr mýþ ol du ðu, ay rý ca ken di si nin de med fun bu lun du ðu bu tür be de ki ib ret lev hâ la rý nýn bi rin de þu i ba re ya zý lý: "Yo lu mu zu bi len ler, u zak ta da ol sa ya kýný mýz dýr; bil me yen ler i se, ya kýn ol sa u za ðý mýz dýr." 1) Yýl lar ön ce res to re e di len ku le nin o es ki o ri ji nal li ði ve o ha ri ka ö zel li ði, ne ya - zýk ki kay ba uð ra mýþ du rum da. 2) 40 a ya kýn e se ri bu lu nan Ýb ra him Hak ký Haz ret le ri nin meþ hûr ol muþ bir kaç e se ri þun lar: Di vân, Ýr fa ni ye, Ýh sa ni ye, Mec mu a tü l Me â ni ve Ma ri fet na me. 3) Ye ni is mi Ay dýn lar o lan Til lo'da ki Ýb ra - him Hak ký Mü ze si, el yaz ma sý o ri ji nal Ma ri - fet nâ me ve ken di e liy le yap týr mýþ ol du ðu sa ir e ser le ri, yer li ve ya ban cý tu rist le rin zi - ya re ti ne a çýk týr. 4) Halk ek se ri ye ti ta ra fýn dan yi ne es ki is mi nin te lâf fuz e dil di ði Til lo'nun bað lý bu lun du ðu Si irt'e o lan me sa fe si yak la þýk 7 km'dir. ça týþ ma ya gir me di ler. Ay ný þe kil de, or du i le de kar þý kar þý ya gel me di ler. Bu ze ki ce me to dun sa ye sin de, dýþ mü da ha le ye ge rek kal ma dý. Keþ ke, Lib ya ve Su ri ye'de de ay ný me tot, ay ný u sûl e li ha re ket e di le bil sey di. Tâ ki, ay ný ül ke nin in san la rý kar þý kar þý ya gel me sey di; tâ ki, ay ný ül ke nin va tan daþ la rý dev le tin kuv vet le riy le kar þý kar þý ya gel me yip kar deþ ka ný dö kül me sey di. Fa kat ne ça re ki, di ðer ül ke ler Mý sýr ka dar a kýl lý, Mý sýr lý lar ka dar ze ki ce dav ra nýp da mu te dil dav ra na ma dý lar, on lar ka dar ted bir li o la ma dý lar. Bu du rum, de ði þi min da ha kan lý, da ha pa ha lý ve da ha u zun vâ de li o la ca ðý ný gös te ri yor. An cak, gö rü nen ve an la þý lan o ki, ne ti ce yi ne de ðiþ me ye cek. Hüs nü Mü ba rek ve di ðer ba zý dik ta tör ler düþ tük le ri gi bi, baþ ka hiç ça re yok, Su ri ye dik ta tö rü, E sed de, Lib ya dik ta tö rü Kad da fi de dü þe cek ler. Te men ni e de lim ki, dýþ mü da hale i le de ðil, iç di na mik ler sa ye sin de dü þüp git sin ler. Öy le bir kö tü za man ki... O kul la rýn ta ti le gir me siy le bir lik te, a i le ah lâ ký ný de jenere e den "çar pýk i liþ ki ler a ðý" ma hi ye tin de ki tv di zi le ri de ta til e dil miþ ol du. Es ki den din dar ve mu ha fa za kâr a i le ler, bu tür di zi le re i ti bar et mez, hiç ol maz sa ço cuk la rý ný bu þe rir gö rün tü ler den u zak tut ma ya ça lý þýr lar dý. Son yýl lar da ne ol duy sa, bu ke sim den de ba zý a i le ler a de ta di zi müp te lâ sý o lu ver di ler. Ýþ te, ah lâ kî de je ne ras yo nun en teh li ke li si de bu ra da kar þý mý za çý ký yor. Ve hâ me tin en deh þet li si de þu dur ki: Mu ha fa za kâr ke sim den de ba zý a i le le rin en çok il gi duy du ðu ve hat ta müp te lâ sý ol du ðu di zi film le rin ba þýn da "Öy le bir çar pýk i liþ ki ler a ðý ki..." þek lin de ö zet le ne bi le cek o lan la rý ge li yor. Ýç le rin de bir tek ol sun ör nek ki þi, ör nek a i le gö re mez si niz. Bu tür di zi ler de rol a lan he men her ke sin (an ne, ba ba, kar deþ, dost, ak ra ba, ar ka daþ, iþ çi, pat ron, öð ren ci, öð ret men, hiz met çi, bah çý van, genç kýz, genç oð lan...) bir ve ya bir den çok çar pýk i liþ ki si var. Film le rin ge ri ka lan kýs mý i se, sa de ce ko mik lik ve me rak duy gu su nun kam çý lan ma sýn da i ba ret. Ma a le sef, bü tün a i le ef ra dýy la bir lik te öy le sin sî bir teh li ke i le kar þý kar þý ya yýz ki, ken di ni bu â fet ten mu ha fa za e de bi le ne ne mut lu. Ý yi si mi, a zim ve i ra de miz le, bü tün il gi ve me ra ký mý zý ki tap la ra ve o ku ma ya yön len dir mek, böy le si ne kud sî e ser ler le her da im hem hâl ol mak. Zi ra, ki þi nin il gi, me rak ve meþ gu li ye ti ne yin ü ze rin de i se, dün ya sý na on lar do lu ve ri yor, duy gu la rý ný da on lar tez yin ve tat min e di yor. (0 505) Nefsi terbiye etmek Gür sel Taþ çý: Be di üz za man a gö re ne fis mü ca de le si i çin ne ler ya pa bi li riz? Ne fis le ri mi zi na sýl ter bi ye e de bi li riz? Bu nun yo lu var mý? Ter bi ye et mek le yü küm lü ol du ðu muz, bu sebep le mah þer de bi rin ci de re ce de so rum lu bu lun du ðu muz, a ma ter bi ye et me ye güç ye ti re me di ði miz, bu yüz den Pey gam be ri mi zin (asm) di liy le her an þer rin den Al lah a sý ðýn ma ya ve Al lah tan yar dým is te me ye mec bur ol du ðu muz te mel iç gü dü müz nef si miz dir. Ni te kim Pey gam ber E fen di miz (asm) bir du â sýn da bu yu ru yor ki: Al lah ým! Göz a çýp ka pa yýn ca ya ka dar da hi be ni nef sim le baþ ba þa bý rak ma!, Be di üz za man Haz ret le ri i se Ben nef sim le mu sa la ha et me mi þim; çün kü ter bi ye et me mi þim. 1 di yor. Ne fis i çin yük se liþ ve i niþ, ö lü me ka dar her za man müm kün dür. Î man, i bâ det ve ta at yük se li þi ne; is yan, tuð yan ve gü nah lar i ni þi ne sebep o lur. Nefs-i em mâ re nin, lev vâ me, mut ma in ne ve ya da ha yük sek ma kam la ra yük se li þi ha lin de bi le, si lâh la rý ný ve ci hâ zâ tý ný a sâ ba dev ret ti ði ni be yan e den Be dî üz za man Haz ret le ri, a sâb ve da mar la rýn o va zî fe yi, ya ni em mâ re va zi fe si ni öm rün so nu na ka dar gör dü ðü nü, do la yý sýy la nefs-i em mâ re çok tan öl müþ ol sa bi le e ser le ri nin da mar lar da ya þa dý ðý ný; bun dan do la yý çok bü yük as fi yâ nýn ve ev li yâ nýn ne fis le ri mut ma in ne ma kâ mýn da ol duk la rý hal de, nefs-i em mâ re den þi kâ yet et tik le ri ni kay de der. 2 Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re, Ne fis le ri ni zi te mi ze çý kar ma yýn. 3 â ye ti, nef sin en il kel ha li ne kar þý bi zi u yar mak ta dýr. Þöy le ki: Ýn san ci bil li ye ti ve fýt ra tý ha se biy le nef si ni se ver. Hat tâ ev ve lâ yal nýz nef si ni se ver; baþ ka her þe yi nef si ne fe dâ e der. Mâ bu da lâ yýk bir tarz da nef si ni met he der. Mâ bu da ya ra þan bir ten zîh i le nef si ni a yýp lar dan ten zih e der ve be rî gö rür. El den gel di ði ka dar ku sur la rý ken di ne lâ yýk gör mez ve ka bul et mez. Nef si ne ta par bir tarz da ken di ni þid det le mü da fa a e der. Hat tâ fýt ra týn da derc e di len ve yal nýz Mâ bud u nun hamd ve tes bi hi i çin ken di si ne ve ri len duy gu la rý ve is ti dât la rý ken di nef si ne sarf e de rek, Nef si nin ar zû su nu ken di ne Ý lâh e di nip her em ri ne u yan kim se yi gör dün mü? 4 sýr rý na maz har o lur. Ne tî ce de, ger çek te acz i çin de yu var la nan ne fis, ken di si ni üs tün gö rür, ken di siy le gu rur la nýr, ken di si ni be ðe nir. Oy sa kul luk ma kâ mý, Al lah ýn a za me ti ve bü yük lü ðü kar þý sýn da, ken di ac zi ye ti ni id râk et me yi ge rek tir mek te dir. Ýþ te bu mer te be de nef sin tez ki ye si ve ter bi ye si, nef si tez ki ye et me mek tir, ya ni nef si gü nah lar dan be rî gör me mek tir. Ya ni nef si te mi ze çý kar ma mak týr. Nef sin gü nah lar dan a rýn ma sý ve te miz len me si i çin bu þart týr. Çün kü, acz i çin de ol du ðu nu id râk e den ne fis, gu rur lan maz, ken di si ni bü yük gör mez; u bû di yet yo lu na gi rer. U bû di yet yo lu i se o nu, mah bû bi ye te, ya ni Al lah sev gi si ne maz har ol ma ma kâ mý na yük sel tir. Be dî üz za man a gö re ne fis ba zen ken di si ni u nu tur. Ö lü mü baþ ka sý na ver di ði; fe nâ yý, ze vâ li ve yok lu ðu, ken di ü ze ri ne al ma dý ðý gi bi; kül fet, hiz met ve i bâ det ma kâ mýn da, ya ni Al lah ýn e mir le ri ne mu ha tap ol ma ma kâ mýn da da, ken di ni u nu tur. Ne fis, ken di ni Al lah ýn e mir le ri ne mu ha tap say mak is te mez. Fa kat üc ret al ma ya ve lez zet ler den is ti fa de et me ye ge lin ce ö ne a týl mak ta ve þid det le is te mek te dir. Ya ni lez zet ler de ne fis ken di ni u nut ma mak ta dýr. Ýþ te, nef sin em mâ re ma ka mý bu dur. Nef sin bu va him hâ li ne, Al lah ý u nu tup da, Al lah ýn da ne fis le ri ni ken di le ri ne u nut tur du ðu kim se ler gi bi ol ma yýn. On lar yol dan çýk mýþ kim se ler dir. 5 â ye ti i þa ret et mek te dir. Nef si bu ma kam da tez ki ye, tat hîr ve ter bi ye et mek, ya ni a rýn dýr mak, bu hâ lin ak si ni tel kin et mek le müm kün dür. Ya ni nef sin u nut kan lý ðý i le ör tü þe cek bir bi çim de, lez zet ler de, tat lar da, ih ti ras lar da, men fa at ler de ve üc ret ler de nef si u nut mak. Ý ba det, hiz met, fa a li yet ve ö lüm gi bi nef sin sev me di ði hal ler de i se nef si u nut ma mak. Ya ni hiz met ler den ge ri dur ma mak, ö ne a týl mak. Her an ö lü mü bek le mek ve ha zýr lan mak. 6 Böy le ce ne fis ken di si nin fakr i çin de ol du ðu nu u nut maz. Bu id rak o nu Al lah ýn Rah man is mi ne u laþ tý rýr. Ya ni ne fis ken di fa kir li ði ni bil me si ne rað men, bu fa kir li ðe al dýr maz ve da ha deh þet li bir fa kir lik o lan ö lü mün her an ka pý da ol du ðu nu his se de rek, hiz met le re a tý lýr ve i ba det ler de ön saf ta yer a lýr sa; Rah man is mi o nef si ku cak lar, i ha ta e der, þef kat e der, ni met le ri ni bol laþ tý rýr, be re ke ti ni ar ttý rýr, had siz se vap lar ve rir; ö lüm den son ra da o nef si fa kir ve yok sul bý rak maz. O nef se rah met e der. DU  Ey Rabb-i Ra him im! Ben ken di mi bil mez ken, Sen be ni bil din, di le din ve ya rat týn! Be ni in san yap týn; ba na ih san-ý þa ha nen den fa ruk bir a kýl, za lim bir ne fis ve mu tî bir kalp ver din ve ö nü me in sa ni yet-i Küb ra gi bi bir he def koy dun! Rab bim! Se ni bil me yi, bul ma yý ve þük ret me yi ba na mü yes ser kýl! Be ni nef si me bý rak ma! Nef si mi Zat-ý Mu al la na kul ey le! Sa na o lan yol cu lu ðum da e lim den tut! Ben den yar dý mý ný e sir ge me!  min! Dip not lar: 1- Mek tu bat, 16. Mek tup, 3. Nok ta. 2- Mek tû bât, s Necm Sû re si: Fur kân Sû re si: Ha þir Sû re si: Mek tû bât, s. 443.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT As hab-ý Kehf, Mi ni a türk e ge li yor Beni benden alýp götüren kokular Bir sabah, ilham perim, odamýn penceresinden habersizce uçup gittiðinde ve günler geçmesine raðmen dönmediðinde, onu bulmak için sokaða çýkmam, kâinatla konuþmam gerektiðini fark ettim. Önce deniz kenarýndaki bir banka oturup ferahlatan rüzgârla, coþturan dalgalarla hasbihâl edecek, sonra ilham perimi görüp görmediklerini soracaktým onlara. Nitekim hiçbirisine gerek kalmadý, sahil yolunun baþýnda buldum onu. Henüz birkaç adým atmýþtým ki aðýr bir uykudan uyandýrýr gibi, sonsuzluða dâvet edercesine, esrik bir âlemin içine yavaþtan çekercesine bir rayiha salýna salýna yaklaþtý. Ruhumun en ücra köþelerine eriþmek ister bir hali vardý. Hanýmeli kokusuna benzer, ancak daha yoðun, keskin ve etkileyici mi etkileyici. Derin bir nefes aldým. Ardýndan pek çok kez Sermest olmak böyle bir þey sanýrým, diye düþünürken buldum kendimi. Oysa ben hiç sarhoþ olmamýþtým ki hayatýmda... * Bir kokunun baðýmlýsý, esiri olmak için ne çok sebebi vardýr insanýn. Öyle kokular vardýr ki, çocukluðumuzun pikniklerini hatýrlatýr, kekik kokularýnýn oyunlarýmýzý mahmur bir masala çevirdiði. Öyle kokular vardýr ki, anneannemizin sac üstünde piþirdiði sýkmalarýn leziz tadýný hatýrlatýr, mutlu günlerin ansýzýn ruhumuzu bir þenlik alanýna dönüþtürdüðü. Öy le ko ku lar var dýr ki, saf lý ðýn ve ma su mi ye - tin var lý ðý ný di le ge ti rir, bir be bek te nin de cen - ne tin i zi ni. Öyle kokular vardýr ki, Rabbimizin rahmetinin tellâllýðýný taþýr dünyamýza umut ekerek, yaðmur sonrasý toprak kokusunda. * Ýlginç, yaþadýðýmýz dünyada yalnýzca suyun kokusu yoktur. Ya koku alma duygumuz olmasaydý yahut bize has bir kokumuz Bir þeyler hep eksik kalýrdý. Meselâ sevgilinin kokusuna dair þiir yazamazdý þairler. Fýrýndan yeni çýkan bir kurabiyenin sadece tadý ve görüntüsüyle iktifa etmek durumunda kalýrdýk. Karpuzun, kavunun iþtah kabartan rayihasýný duyamazdýk, hissedemezdi ruhumuz. * Patrick Süskind tam da bu noktadan yola çýkarak çok güzel bir roman yazmýþ Perfume ismini taþýyan. 18. yüzyýl Fransa sýnda yaþayan Jean-Baptiste Grenouille, insanî vasýf ve duyumlardan yoksun, salt kokulara karþý aþýrý duyarlý biridir. Bir gün kendi kokusunun olmadýðýný fark eder. Dünyasý adeta baþýna yýkýlýr. Bu noksaniyet hayatýna anlam katmak, kendisine bir koku kazandýrmak adýna onu cinayetler iþlemeye yöneltir. Her cinayet yeni bir kokunun keþfine yol açarken, kahramanýmýz akýl almaz eylem ve düþünceler doðuracak, insan denen zalimin ne menem bir þey olduðunun bizzat ispatýný yapacaktýr. Kitabýn ayný ismi taþýyan filmi de var. Ancak hiç tavsiye etmem. * Ýslâm literatüründe de kokunun önemli bir yeri vardýr. Edebî, ilmî, hukukî, felsefî eserlerin kemal bulmuþ halini simgeleyen Kur ân-ý Kerim de, Mýsýr dan gelen Hz. Yusuf un (asm) gömleðinin kokusunu kilometrelerce öteden iþiten Hz. Yakup un (asm) kýssasý anlatýlýr. Bu hikâye çözümlenmeyi bekleyen sýrlarla doludur. Günümüz bilim dünyasýnýn elbet alacaðý iþaretler var. Kim bilir belki bir gün, uzaktaki sevdiklerimize, kendi kokumuzu taþýyan hediye paketleri yollarýz. Olur mu olur. ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ MÝNÝATURK ÝÞLETME MÜDÜRÜ RESUL ERKAN, TARÝHÎ VE MANEVÎ HAVASI OLAN ASHAB-I KEHF'Ý MÝNÝATÜRK'E KAZANDIRDIÐIMIZ ÝÇÝN ÇOK MUTLUYUM'' DEDÝ. Ta hi rü l Mev le vî yâd e di li yor TA HÝ RÜ L Mev le vî a dýy la bi li nen Meh med Ta - hir Ol gun, ve fa tý nýn 60. yý lýn da yâd e di le cek. ES KA DER in dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le - ri nde Nur Ar tý ran ve Dur sun Gür lek, ta sav vuf bü yü ðü nün ha ya tý ný, e ser le ri ni ve hiz met le ri ni an la ta cak lar. Nur Ar tý ran, hiz me tin de bu lun - du ðu Mes ne vi han Þe fik Can ýn da ho ca sý o lan Ta hi rü l Mev le vî nin Mes ne vî Þer hi ü ze rin de du ra cak. Dur sun Gür lek i se di ðer e ser le rin den bah se de cek. Top lan tý, Ti maþ Ki tap Kah ve de, 23 Ha zi ran Per þem be ak þa mý sa at de baþ - la ya cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Er ba a da en gel li le re ki tap bir te le fon ka dar ya kýn ER BA A Be le di ye si Þe hir Kü tüp ha ne si, en gel li o ku yu cu la rýn ev le ri ne ki tap ser vi si ya pý yor. 2 bin 850 ü ye si ve 10 bin ki ta bý bu lu nan Er ba a Þe hir Kü tüp ha ne si yet ki li le ri, en gel li ço cuk la - rýn da ha çok hi kâ ye tü rü ki tap la rý ter cih et ti - ði ni, bü yük le rin ro man ve bil gi ye da ya lý ki tap - la ra il gi gös ter di ði ni be lirt ti ler. Pro je hak kýn da bil gi ve ren Er ba a Be le di ye Baþ ka ný Ah met Ye - ni han, A sýl a ma cý mýz, top lu mu mu zun bu ko nu ya dik ka ti ni çek mek. En gel li kar deþ le ri - mi zin de bir bi rey ol duk la rý ný her kes gi bi on - la rýn da sos yal kül tü rel ih ti yaç la rý ol du ðu nu u nut ma ma mýz ge re ki yor. En gel li va tan daþ la - rý mý zýn top lu mu mu za en teg re ol ma la rý ný sað - la ma nýn bir va tan daþ lýk gö re vi ol du ðu nu ha - týr lat mak is te dik de di. To kat / ci han ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si Mi ni - a turk Ýþ let me Mü dü rü Re sul Er kan, Af - þin Be le di ye Baþ ka ný Faz lý Ay do ðan ve Ýl Ge nel Mec lis Ü ye si Ö mer Kö se ba la - ban i le bir lik te As hab-ý Kehf Kül li ye si ni zi ya ret et ti. Er kan zi ya re tin de, Ta ri hî bir yer ve bu ra da ke sin lik le ma ne vî bir ha va var. Bu ya pý yý Mi ni a türk e ka zan - dýr dý ðý mýz i çin çok mut lu yum de di. Mi ni a türk te Af þin As hab-ý Kehf Kül li - ye si ni ser gi le ye cek le ri ni i fa de e den Er - kan, þöy le ko nuþ tu: Baþ ka ný mý zýn dâ ve ti ü ze ri ne bu ra ya gel dim, ger çek ten bek le di ði min ü ze rin de bir ya pýy la kar þý laþ tým. Ta ri hî bir yer ve bu ra da ke sin le bir ma ne vî ha va var. Bu ya pý yý B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Genellikle devlet dairelerinde kullanýlmýþ bir yazý türü. - Güldürmek, eðlendirmek amacýyla karþýsýndakini kýrmadan yapýlan hareket veya söylenen söz. 2. Sýralý oluþ. - Bir þeyin fiyatýný arttýrma, bindirim. 3. Mal, ticaret malý. - Tespihlerin baþ tarafýna geçirilen uzunca parça. 4. Birden sonra gelen sayýnýn adý. - Binme, yük çekme, taþýma vb. hizmetlerde kullanýlan, tek týrnaklý hayvan. - Yetkin, eriþkin, eksiksiz, aðýrbaþlý, mükemmel. 5. Noksan, eksik. - Tiryaki kelimesinin kimi mahallerimizde söyleniþi. 6. Kemiklerin toparlak ucu. - Kendini beðenme, baþkalarýndan üstün tutma. - Tahta vb. bir þeye vurulduðunda veya silâh patlayýnca çýkan tok ve sert ses. 7. Dolambaçlý. - Güney Afrika'nýn uluslar arasý trafikteki iþareti. 8. Kürtçe'de evet. - Yemiþ verecek durumdaki aðaç. - Neon elementinin simgesi. 9. Arapça'da düz yer. - Geçim saðlanan sürekli iþ. 10. Sert, yumuþak zýttý. - Bir otomobilin arkasýna takýlan, hem taþýt hem konut olarak kullanýlan üstü kapalý araç Mi ni a türk e ka zan dýr dý ðý - mýz i çin de çok mut lu yum ay rý ca. Hem Mi ni a türk e fay da sý o la cak hem de bu - ra nýn ta ný týl ma sý i çin çok bü yük bir kat ký sý o la cak. Bu ra ya gel me den ön ce bi - raz a raþ týr ma yap tým ve a - raþ týr ma la rým ne ti ce sin de de bu ra nýn e sas As hab-ý Kehf ol du ðu ka ný sý na var - dýk. Bu ka ný doð rul tu sun da da bu ya pý yý in þal lah Mi ni a türk te ser gi le ye ce ðiz. As hab-ý Kehf e ya pý lan hiz met ler le he ye can - lan dýk la rý ný di le ge ti ren Af þin Be le di ye Baþ ka ný Mi ni a turk Ýþ let me Mü dü rü Re sul Er kan BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI F A N A T Ý K E S E N A E K O N O M Ý S A S A Y F A T Ý H A Y A K A L A E R A L U N A P A R K P T E R Ý M A K A R E Z E A T A N A A R Y Ý T A M R E Ý K E B E E N E N S A E H A R A B E M A T A A B A Z A N E K A T Ý L M U R A K A B E N Ý K Ý YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Bir greyfurt türü. 2. Ýpek böceði kozalarý çözülerek çýkarýlan ve dokumacýlýkta kullanýlan çok ince, esnek ve parlak tel. - Resim veya harfle yapýlan iþaret. 3. Kayýp olan þey. - Bir þeyin yapýlmasý için tanýnan süre. 4. Aðabey. - Büyük, yetiþkin. 5. Kullandýðýmýz alfabede on dördüncü harfin a- dý, okunuþu. - Niþastayý parçalayarak þekere çeviren bir enzim. 6. Artý uç. - Binmeye yarayan. 7. Tellür elementinin simgesi. - Üç katlý balýk aðý çeþidi. 8. Bir tarikata baðlý olanlarýn Allahýn adýný art arda söylemesi. - Rus imparatorlarýna ve Bulgar krallarýna verilen unvan. 9. Farsç'ada yýlan. - Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 10. Ululuk, büyüklük. - Yurdumuzda bir TV kanalý. 11. Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda Japonlarýn kullandýðý intihar uçaðý. 12. Önasya'da yaþamýþ bir medeniyet adý. - Ayý barýnaðý. Faz lý Ay do ðan i se þun la rý kay det ti: Re sul Er kan a te þek kür le ri mi su nu yo rum bu ra ya ka dar gel di. As hab-ý Kehf i ve biz le ri zi ya ret et ti ler. Ý kin ci te þek kü rü mü de As habý Kehf in Mi ni a türk te ser gi len me si ko nu sun - da yap tý ðý yar dým lar. Ye rin de bir tesbit te bu - lun ma sý i çin bir dâ vet te bu lun muþ tum ne za - ket gös te rip bu ra ya ka dar gel di ler. Kim lik o - la rak böl ge mi ze, in sa ný mý za gü zel þey ler kat - tý ðý ný dü þün dü ðü müz Sel çuk lu Kül li ye si ve As hab-ý Kehf e kom þu ol mak bi ze ay rý ca bir mut lu luk ve ri yor. As hab-ý Kehf in Mi ni a - türk te ser gi le ne cek ol ma sý hem de ðe ri a çý - sýn dan, hem de bi li nir li ði a çý sýn dan çok gü zel þey ler ka ta cak. Ka h ra man ma raþ / a a Öðrenciler, Küçükçekmece Belediyesi logosunu mozaikle yaptýlar Mozaik sanatýný öðrendiler SEFAKÖY Bilgi Evi öðrencileri, Yapýcý Kýrýlmalar ve Seramik Aþký sergisini gezdi. Mozaik ve seramik sanatý hakkýnda bilgi edinen öðrenciler, bir de mozaik çalýþmasý yaptý. Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Bilgi Evi nde eðitim gören öðrenciler, ilk olarak sanatçý Gökþen Parlatan la birlikte sergiyi gezdi. Partalan, bütün çalýþmalar hakkýnda öðrencileri bilgilendirdi. Öðrenciler de bu iki ayrý sanat ve sergide yer alan çalýþmalar hakkýnda rehberlerine sorular sordu. Daha sonra malzemeleri ellerine alan çocuklar, kollarý sývadý. Sanatçý Parlatan ýn önceden hazýrlamýþ olduðu mozaik parçalarý ve yapýþtýrýcýlarla iþe baþlayan öðrenciler, Küçükçekmece Belediyesi logosunun çizilmiþ olduðu kartonun üzerine parçalarý yapýþtýrdý. Atölye çalýþmasýný özenle yapan öðrenciler, her bir mozaik parçasýný özenle seçti. UZAY-MEKÂN ALGILARINI DEÐÝÞTÝRECEK Çocuklarýn çok fazla iç içe olmadýklarý bu sanata beklediðinden daha çok ilgi gösterdiklerini söyleyen Parlatan, Öðrencilerin ilgileri beni çok mutlu etti. Bu çalýþma onlarýn uzay-mekân algýlarýný geliþtirecek. Üç boyutlu taþlar ve elleriyle tutarak yaptýklarý objeler onlarýn el becerilerini geliþtirmesine katký saðladý. Belki bugün gelecekte bu sanatla uðraþmaya karar verecekler diye konuþtu. Said Temur / Ýstanbul Cep telefonundan ÝSTANBUL resim ser gi sine BA LAT sa ki ni bir Ýs tan bul lu o la rak kül tür baþ - ken ti mi ze â þýk o lan Je an-marc A ra ke li an, Sony E rics son cep te le fo nu i le bu þehr-i Ýs tan - bul un eþ siz fo toð raf la rý ný çe ki yor. Be yoð lu Be le di ye si nin dü zen le di ði 2. Kül tür le ra ra sý Sa nat Di ya log la rý Gün le ri nde, Ga la ta Ku le si Mey da ný nda sa nat se ver ler le bu lu þan A ra ke li - an ýn e ser le ri 25 Ha zi ran 2011 ta ri hi ne ka dar Be yoð lu Sa nat Ga le ri si nde ser gi le ne cek. A ra - ke li an, çek ti ði re sim le ri re kons trük tif bir yak - la þým la el le riy le mo di fi ye e di yor. Re sim le re Pho tos hop yap ma nýn po pü ler ol du ðu gü nü - müz de, Ýs tan bul a þý ðý sa nat çý, bü yük þe hir ha - ya tý nýn a ký þý ný en sa de ve çar pý cý ya nýy la ya ka - la mak i çin Sony E rics son cep te le fo nu nu ter - cih e di yor. Kül tür Sa nat Ser vi si

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 21 HAZÝRAN A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,6080 ÖN CE KÝ GÜN 1,6110 u S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3110 ÖN CE KÝ GÜN 2,2930 u DÜN 79,90 ÖN CE KÝ GÜN 79,70 u DÜN 538,14 ÖN CE KÝ GÜN 536,82 u Sa vaþ tan be ri en kö tü kri z Uluslararasý Enerji Ajansý Baþekonomisti Fatih Birol. Yük sek pet rol fiyatlarý bü yü me yi sap tý ra bi lir n U LUS LA RA RA SI E ner ji A jan sý (I E A) Ba þe ko no mis ti Fa tih Bi rol, Yük sek pet rol fi yat la rý sa de ce O ECD ül ke le rin de de ðil, Çin ve Hin dis tan da da e ko no mik to par lan ma yý yo lun dan çý ka ra bi le cek ö nem li bir risk de di. Nntvsnbc de yer a lan ha ber de, I E A Ba þe ko no mis ti Fa tih Bi rol, Re u ters i le söy le þi si ne yer ve ril di. Çin ve Hin dis tan ýn ön cü lü ðün de ki As ya ül ke le ri nin, kýs men yük sek pet rol fi yat la rý nýn sebep ol du ðu enf las yon la mü ca de le e de bil mek i çin pa ra po li ti ka la rý ný sý ký laþ týr dý ðý na dik kat çe ken Bi rol Çin ve Hin dis tan, e ko no mik kri zin üs te sin den ge le bil me mi ze yar dým e den en ö nem li i ki e ko no mi. E ðer on lar pa ra po li ti ka la rý ný sý ký laþ týr ma yý sür dü rür ler se, bu ken di e ko no mi le rin de ya vaþ la ma ya ne den o lur ve he pi miz i çin de kö tü ha ber de mek tir di ye ko nuþ tu. Sin ga pur / ntvsnbc.com Bor sa da ma ni pü las yon o pe ras yo nu: 29 gözaltý n ÝS TAN BUL DA ÝMKB de ma ni pü las yon ya pýl dý ðý id di a sýy la dü zen le nen o pe ras yon da 29 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Gö zal tý na a lý nan zan lý lar a ra sýn da Mil lî Ta kým an tre nö rü En gin Ý pe koð lu ve es ki fut bol cu Mec nur Ço lak da bu lu nu yor. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü Ma lî Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, bor sa da ma ni pü las yon ya pa rak hak sýz ka zanç el de et ti ði ö ne sü rü len gru ba yö ne lik Sa rý yer, Be þik taþ ve Ba þak þe hir de o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon da 29 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ý þ a da mý, bro ker ve a ra cý ku rum ça lý þan la rý nýn bu lun du ðu zan lý lar a ra sýn da A Mil lî Fut bol Ta ký mý an tre nör le rin den En gin Ý pe koð lu ve es ki fut bol cu Mec nur Ço lak ýn da yer al dý ðý öð re nil di. Gö zal tý na a lý nan zan lý lar sor gu lan mak ü ze re em ni ye te ge ti ril di. So ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý sa yý sý nýn ar ta ca ðý i fa de e dil di. Es ki Mil lî ka le ci Ý pe koð lu, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Gö zal tý na a lýn ma dým. Ý fa dem a lý na cak de di. Ö te yan dan, so ruþ tur ma kap sa mýn da 30 lüks cip ve a ra la rýn da Pors che ve BMW nin bu lun du ðu lüks o to mo bil le re el ko nul du ðu da be lir til di. Ýs tan bul / a a Ýh ra cat çý lar Marmara ve Ege ye çý kar ma ya pý yor n AN TAL YA DA yaþ mey ve ih raç se zo nu nun so na er me siy le ih ra cat çý lar, ki raz ve ü züm ih ra ca tý i çin E ge ve Mar ma ra böl ge si ne çý kar ma yap tý. An tal ya Yaþ Mey ve Seb ze Ýh ra cat çý Bir li ði (AYM SÝB) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mus ta fa Sa tý cý, yaþ mey ve ih ra ca tý nýn son bir i ki ay lýk dö nem ha ri cin de ol duk ça i yi geç ti ði ni söy le di. Sa tý cý, son bir kaç ay dýr Av ru pa Bir li ði ül ke le ri nin Türk ü rün le ri ne fi yat uy gu la ma sý ge tir me si ve ra kip ül ke le rin ü rün fi yat la rý ný dü þük tut ma sý dolayýsýyla sý kýn tý ya þan dý ðý ný bil dir di. An tal ya dan ya pý lan yaþ mey ve seb ze ih ra cat se zo nu nun ka pan dý ðý ný be lir ten Sa tý cý, ki raz ih ra ca tý nýn baþ la dý ðý ný, ö nü müz de ki gün ler de de þef ta li, ü züm ve yaþ in cir ih ra ca tý nýn baþ la ya ca ðý ný kay det ti. An tal ya da ih raç se zo nu nu ka pa tan ih ra cat çý la rýn E ge ve Mar ma ra böl ge si ne a kýn et ti ði ni i fa de e den Sa tý cý, Þu an da ül ke miz de ki raz ih ra ca tý baþ la dý. Ar ka sýn dan ü züm ve þef ta li ih ra ca tý baþ la ya cak. Bu ne den le yaþ mey ve seb ze ih ra cat çý la rý Ýz mir, Ay dýn, Ma ni sa i le Bur sa il le rin de ki ü re tim mer kez le ri ne dö nüþ yap tý de di. An tal ya / a a TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz H. Hüseyin Kemal'in Yekta adýný verdikleri bir çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý uzun ömürler dileriz. Abdül Basir Þeker, Hayrettin Argýn, Hüseyin Tetik / ÝZMÝR TAZÝYE Muhterem kardeþimiz, Yönetim Kurulu Üyemiz ve yazarýmýz Þükrü Bulut'un muhtereme annesi Hacý Fatýma Bulut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Diclekent Yeni Asya Okuyucularý DÝYARBAKIR AB KOMÝSYONUNUN PARASAL ÝÞLERDEN SORUMLU ÜYESÝ REHN, YUNANÝSTAN'IN DURUMU ÝÇÝN ''AVRUPA'NIN 2. DÜNYA SAVAÞI'NDAN BU YANA KARÞILAÞTIÐI EN KÖTÜ KRÝZ'' YORUMUNU YAPTI. YU NAN hü kü me ti nin, 28 Ha zi ran da 28 mil yar E u ro luk har ca ma ke sin ti si pa ke ti ni par la men to dan ge çir me si, IMF-AB yar dý mý nýn 12 mil yar E u ro luk di li mi nin yo lu nu a ça cak. E u ro Böl ge si ma li ye ba kan la rý nýn haf ta so nu yap tý ðý top lan tý da, 12 mil yar E u ro luk yar dým la il gi li ka ra rýn, ek har ca ma ke sin ti le ri ve ö zel leþ tir me prog ra mý net le þe ne ka dar bek len me si ka rar laþ tý rýl dý. Yu na nis tan ýn, de va sa borç la rý ný ö de ye bil me si i çin top lam 110 mil yar E u ro luk IMF-AB yar dým pa ke ti nin son di li mi ne Tem muz a yý i ti ba riy le ih ti ya cý bu lu nu yor. Yu na nis tan par la men to su nun ta sar ruf ön lem le ri ni des tek le me si du ru mun da, E u ro Böl ge si ma li ye ba kan la rý nýn 3 Tem muz da bir a ra ya ge le rek, son di li mi ser best bý rak ma sý bek le ni yor. Yu na nis tan ýn ye ni Ma li ye Ba ka ný E van ge los Ve ni ze los, E u ro Böl ge si ma li ye ba kan la rý nýn Yu na nis tan a ve ri le cek kre di yi er te le me ka ra rý nýn, a cil bir ey le me ih ti yaç ol du ðu nu gös ter di ði ni be lir tir ken, AB Ko mis yo nu nun Pa ra sal Ýþ ler den So rum lu Ü ye si Ol li Rehn de Yu na nis tan ýn ta sar ruf tedbir le riy le de vam et me si ge rek ti ði ni, so rum lu lu ðun en bü yü ðü nün ye ni Yu nan hü kü me ti nin o muz la rýn da ol du ðu nu söy le di. Rehn, Yu na nis tan da ki du rum i çin Av ru pa nýn 2. Dün ya Sa va þý ndan bu ya na kar þý laþ tý ðý en kö tü kriz de ðer len dir me sin de bu lun du. Çi çek ba lý ü re ti min de dü þüþ bek len ti si TÜR KÝ YE DE ha va sý cak lýk la rýn - da ki den ge siz lik do la yý sýy la çi çek ba lý ü re ti min de bu yýl, yüz de ci va rýn da dü þüþ bek len di ði bil di ril di. Ha va la rýn geç ý sýn ma sý ve yað mur lar dan son ra sý cak ha - va nýn u zun sü re et ki li ol ma ma sý dolayýsýyla a rý la rýn ko van la rý ný faz la terk et me di ði be lir til di. A rý - la rýn nor mal den da ha faz la ko - van da za man ge çir me si nin, çi - çek ba lý re kol te sin de dü þü þe yol aç tý ðý kay de dil di. Tür ki ye A rý Ye - tiþ ti ri ci le ri Mer kez Bir li ði Ý kin ci Baþ ka ný Zi ya Þa hin, bir lik o la rak çi çek ba lýn da ki dü þüþ ko nu sun - da a raþ týr ma lar yap týk la rý ný söy - le di. Dü þü þün en ö nem li sebebi - nin ha va du ru mun dan kay nak - lan dý ðý na i þa ret e den Þa hin, söz - le ri ni þöy le sür dür dü: Ha va þart la rý bu yýl çok den ge siz git ti - ði i çin çi çek ba lý ný bu du rum o - lum suz et ki li yor. Bek len me dik bir þe kil de i ki gün ya ðýþ lý o lu yor, dört gün sý cak ge çi yor. Bun dan do la yý çi çek ba lý ü re ti min de bu yýl ö nem - li o ra dan dü þüþ o la ca ðý ný bek li yo - ruz. Ha va þart la rý ne de niy le çi çek ba lýn da bu yýl yüz de re - kol te dü þü þü o la ca ðý ný bek li yo - ruz. Þa hin, Ha va ý sýn ma dý ðý i çin a rý ko van dan dý þa rý ya çok faz la çý ka ma dý. A rý tem bel lik ya pýn ca bal ü re ti mi de düþ müþ ol du de di. Mar ma ris / a a TEMSÝLCÝLER TOPLANTISINA DÂVET Gündem: Ramazan ayýnda gazetemiz ile verilecek olan promosyon Kur'ân kampanyasý Yer: Yeni Asya Merkez Binasý/Güneþli Tarih: 2 Temmuz 2011 Cumartesi Saat: 09:30 Program 08:30-09:30 Kahvaltý 09:30-14:00 Toplantý 15:00-17:00 Boðaz Gezisi Not: Tüm Ýl ve Ýlçe gazete temsilcilerinin katýlýmýný bekliyoruz. Y YE NÝ PA KET 120 MÝL YAR E U RO YU BU LA CAK Ö te yan dan, Yu na nis tan ýn a la ca ðý ye ni yar dým pa ke ti nin bü yük lü ðü nün il kiy le ay ný o la ca ðý i fa de e di li yor. Yet ki li ler, ye ni pla nýn Yu na nis tan ý 2014 yý lý nýn so nu na ka dar fi nan se e de ce ði ni ve mik ta rý nýn yak la þýk 120 mil yar E u ro yu bu la ca ðý ný be lir ti yor lar. Pa ket te, E u ro Böl ge si ül ke le ri nin kat ký la rý nýn ya ný sý ra ö zel sek tö rün gö nül lü kat ký sý nýn da yer al ma sý bek le ni yor. Yu na nis tan ýn bor cu nu ö de ye me me si, Yu nan tah vil le ri ni e lin de bu lun du ran Av ru pa Mer kez Ban ka sý da da hil Av ru pa lý ban ka la rýn de va sa ka yýp la rý na yol a ça cak. BBC nin U lus la ra ra sý Ö de me ler Ban ka sý nýn (BIS) çey rek yýl ra po ru na da ya na rak ha zýr la dý ðý tab lo ya gö re, Yu na nis tan a ban ka, ö zel sek tör ku ru luþ la rý ve hü kü met o la rak en çok borç sað la yan ül ke 56,7 mil yar do lar la Fran sa ol du. Fran sa yý 33,9 mil yar do lar la Al man ya, 14,6 mil yar do lar la Ýn gil te re, 7,3 mil yar do lar la ABD, 4 mil yar do lar la Ý tal ya ta kip et ti. Yu na nis tan a Ýs viç re 2,8 mil yar do lar, Ja pon ya 1,6 mil yar do lar ve Ýs pan ya 0,9 mil yar do lar borç sað la dý. Yu na nis tan ýn top lam bor cu nun 485 mil yar do lar bir baþ ka i fa dey le 340 mil yar E u ro ol du ðu be lir ti li yor. A ti na / a a Ki þi ba þý ge lir de AB i le fark a za lý yor KAY SO: Cid dî ted bir al ma mýz ge re ki yor Kay se ri Sa na yi O da sý (KAY SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mus ta fa Boy dak, ba zý Av ru pa ül ke le rin de, ö zel lik le de Yu na nis tan da ya þa - nan e ko no mik so run lar la il gi li, Av ru pa da ki e ko no mik so run lar Tür - ki ye yi bi rin ci de re ce den il gi len di ri yor. Ö nü müz de ka rý þýk bir dö nem var. Tür ki ye o la rak bu sü re ci çok i yi ta kip et me miz ve cid dî ön lem ler al ma mýz ge re ki yor de di. Kay se ri Sa na yi O da sý (KAY SO) Ha zi ran a yý o la ðan mec lis top lan tý sýn da ko nu þan Boy dak, se çim le rin ar dýn dan iþ dün ya sý o la rak hü kü met ten us ta lýk dö ne mi ne ya ký þýr bir hiz met bek le dik le ri ni be lirt ti. Ö zel lik le Av ru pa dan ge len Yu na nis tan kay - nak lý cid dî e ko no mik so run la rýn ya þan dý ðý bir dö nem den ge çil di ði nin al tý ný çi ze rek, AB ül ke le rin de ya þa nan e ko no mik sý kýn tý nýn Tür ki ye yi de ya kýn dan il gi len dir di ði ne dik ka ti çek ti. Boy dak, þun la rý söy le di: Av ru pa da ki e ko no mik so run lar Tür ki ye yi bi rin ci de re ce den il gi len - di ri yor. Ö nü müz de ka rý þýk bir dö nem var. Tür ki ye o la rak bu sü re ci çok i yi ta kip et me miz ve cid dî ön lem ler al ma mýz ge re ki yor. Bu ön - lem ler ya vaþ ya vaþ a lý ný yor. Bu ön lem le re bi raz ký zý yo ruz an cak, dý - þa rý da ki tab lo nun bi raz da ha dik kat li o kun ma sý ge rek ti ði ka na a tin - de yim. Boy dak, Tür ki ye nin fi nans man ka li te si ni ar ttýr ma sý ge rek ti - ði ni, doð ru dan ya ban cý ya tý rým la rýn dö ne min de ki gi bi Tür ki ye ye gir me si nin sað lan ma sý du ru mun da ca rî a çýk, ca rî iþ lem ler a çý ðý gi bi so run la rýn ön le ne bi le ce ði ni kay det ti. Kay se ri / a a KÝÞÝ ba þý na dü þen mil lî ge lir de Tür ki ye, AB i le a ra sýn da ki far ký hýz la ka pa tý yor. AB is ta tis tik ku ru mu E u ros tat ýn ve ri le ri ne gö re, ge çen yýl Tür ki ye de a lým gü cü ne gö re he sap la nan ki þi ba þý na ge lir AB or ta la ma sý nýn yüz de 48 i ne u laþ tý. E u ros tat a gö re, Tür ki ye de ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir 2002 yý lýn da AB or ta la ma sý nýn yüz de 36 sý ka dar dý. A ra dan ge çen dö nem de AB den hýz lý bü yü yen Tür ki ye, bu o ra ný 2004 yý lýn da yüz de 40 a, 2006 da yüz de 44 e ve 2008 de de yüz de 47 ye çý kar ma yý ba þar dý. Ki þi ba þý na dü þen ge lir de ge çen yýl AB or ta la ma sý nýn ya rý sý na yak la þan Tür ki ye, 2 AB ü ye si TAZÝYE o lan Bul ga ris tan ve Ro man ya yý ge ri de bý rak tý. E u ros tat, a lým gü cü pa ri te si ne gö re ki þi ba þý na ge li rin Bul ga ris tan da AB or ta la ma sý nýn yüz de 43 ü ve Ro man ya da yüz de 45 i dü ze yin de bu lun du ðu nu bil dir di. Ge çen yýl ki þi ba þý na ge li rin AB or ta la ma sý na o ra ný Hýr va tis tan da yüz de 61, Ka ra dað da yüz de 40, Ma ke don ya ve Sýr bis tan da yüz de 35, Bos na Her sek te yüz de 30 ve Ar na vut luk ta yüz de 29 ol du. E u ros tat ýn ve ri le ri ne gö re, ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir de yüz de 283 i le AB or ta la ma sý ný ne re dey se 3 e kat la yan Lük sem burg u yüz de 134 le Hol lan da iz li yor. An ka ra / a a Muhterem kardeþlerimiz Þevket,Ahmet Turan ve Þükrü Bulut'un muhtereme annesi Hacý Fatýma Bulut' un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Avustralya Nur Vakfý

12 12 ÝLAN Y DOSYA NO: 2011/186 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý a- macýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþ lý Kö yü, 242 A da, 25 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 1773,66 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u yarýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ö mer DE NE RÝ'nin da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOS YA NO: 2011/215 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Taþ lý Kö yü, 234 A da, 4 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 342,69 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý A li CEN GÝZ'in da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la - na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u - ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOS YA NO: 2011/212 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Taþ lý Kö yü, 235 A da, 26 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 143,24 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Abdullah CAYLI'nýn da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOSYA NO: 2011/211 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Kapýlý Köyü, 104 Ada, 38 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 107,16 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Abdullah CELEN' nin davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: DOS YA NO: 2011/214 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Taþ lý Kö yü, 242 A da, 70 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 78,32 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ahmet CENGÝZ'in da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOS YA NO: 2011/213 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Taþ lý Kö yü, 245 A da, 84 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 684,18 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Abdulmecit CAYLI'nýn da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOSYA NO: 2011/229 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Pirinçli Köyü, 177 Ada, 16 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 1209,74 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Ýsmail KÜMEK'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: DOS YA NO: 2011/227 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Pi rinç li Kö yü, 171 A da, 54 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 1047,56 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u - ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Naif GÜNEÞ'in da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu las týrý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: ESAS NO: 2009/744 KARAR NO: 2011/138 Davacý Cüneyt Ortaç tarafýndan davalý Bahar Ortaç aleyhine açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonucunda verilen karar gereðince; 1-) Davanýn KABULÜ ile; Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Beyciler Köyü, Cilt No: 24 Hane No: 315'de nüfusa kayýtlý, Mücadil oðlu, Zeynep'ten olma, doðumlu kimlik nolu CÜNEYT ORTAÇ ile Silivri Ýlçesi, Fatih mah, Cilt No: 2, Hane No: 607, Sýra No: 5'de SIVACI soyadýnda nüfusa kayýtlý iken evlenerek Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Beyciler Köyü, Cilt No: 24 Hane No: 315'e nakil gelen Vezir kýzý, Herdemcan'dan olma, Silivri doðumlu kimlik nolu BAHAR ORTAÇ'ýn T.M.Y. nýn 166/1. maddesi gereðince BOÞANMALARINA, 2-) Taraflarýn Müþterek çocuðu doðumlu kimlik nolu BEYZANUR'un velayetinin taraflarýn anlaþmalarý doðrultusunda davacý babaya verilmesine, 3-) Velayeti davacý babaya verilen müþterek çocuk ile davalý annenin her ayýn ikinci ve dördüncü Cumartesi günü saat: 10:00 ile saat: 17:00 arasýnda, dini bayramlarýn ikinci günü saat:10:00 ile 17:00 arasý, taraflarýn her yýl 01 Aðustos saat: 10:00 ile 5 Aðustos Saat. 18:00 arasý müþterek çocuðun okul durumuna engel olmamak kaydý ile ve müþterek çocuðun davalý anne yanýnda kalmasý sureti ile müþterek çocuk ile davalý anne arasýnda þahsi iliþki tesisine, bu konuda yapýlacak giderlerin davalý anne tarafýndan karþýlanmasýna, Velayet ad defterine kaydýnýn yapýlmasýna, 4-) Davacý nafaka ve tazminat talep etmediðinden bu hususta karar vermeye yer olmadýðýna, karar verilmiþ olmakla, verilen karar davalý Bahar Ortaç'ýn bütün aramalara raðmen adresi tespit edilemediðinden iþ bu hüküm özetinin davalý Bahar Ortaç'a teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 14/06/2011 B: SÝLÝVRÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ÝLAN DOS YA NO: 2011/185 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Taþ lý Kö yü, 242 A da, 12 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 57,27 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya sa - nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u yann ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ek rem CEN GÝZ'in da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað - la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi - ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de - si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: Sa yý : 2011/59 E sas. DA VA LI : DÝ NA RA AK GÜN 1671 Sk. No: 140 D: 23 Kar þý ya ka/ ÝZ MÝR Da va cý Ra if AK GÜN ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la - ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü - nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 28/07/2011 gü nü sa at: 10:00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu - nur. 16/06/2011 B: T. C. KARÞIYAKA 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN /BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN 2009/1695 Vas. Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 31/05/2011 ta rih, 2009/1695 E., 2011/833 K. sa yý lý ka rar i le Ah met Sýr rý ve E mi ne Sü tü te'den ol ma, 01/07/1912 d.lu KE NAN SIR RI E FE CAN i le Ha - san ve E mi ne'den ol ma, 01/05/1928 d.lu NA ZÝ RE E FE CAN'ýn TMK'nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di le ri ne kýz la rý 1958 d.lu, ÝF FET GÜL SÜN ER DEM va si o la rak ta yin e dil miþ tir. 03/06/2011 B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2010/546 KA RAR NO: 2011/231 Da va cý Ger ga na Kork maz ve ki li Av. A kýn Kan bir ta ra fýn dan da va lý Pen dik Nü fus Mü - dür lü ðü a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si is tem li) da - va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Da va nýn ka bu lü i le Af yon ka ra hi sar, Bol va din, Þa zi Mah. C: 26, H: 12'de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan To nü ve Ton ka'dan ol ma, 03/07/1975 do ðum lu GER GA NA KORK MAZ'ýn is mi - nin T.M.K. 27. mad de si u ya rýn ca AY ÞE ZEH RA o la rak tas hi hen dü zel til me si ne ka rar ve - ril di ði i lan o lu nur. Ýþ bu i la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 7 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la cak týr. 15/06/2011 B: PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/106 Karar No: 2011/133 Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 23/05/2011 tarih ve 2011/106 Esas, 2011/133 Karar sayýlý ilamý ile davacý Ýsmail Ahmet Efe Kakþi'nin adý Ahmet Efe Kakþi olarak deðiþtirilmiþtir. Ýlan olunur. 20/06/2011 B: ÜSKÜDAR 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN DOSYA NO: 2011/184 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Kapýlý Köyü, 104 Ada, 29 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 1600,29 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Alaettin PADIR'ýn davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: E SAS NO: 2010/942 E sas. KA RAR NO: 2011/160 Da va cý lar RÜS TEM AL TUN, AY NUR AL TUN a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus (Mü ker rer Kay dýn ip ta li Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM: A çý lan da va nýn KA BU LÜ Ý LE, Çan ký rý Ý li, Or ta Ýl çe si, Ýn ce cik Kö yü, Ciltt No: 12, Ha ne No: 17'de nü fu sa ka yýt lý Rüs tem ve Ay nur dan ol ma, 25/07/1998 do ðum lu, 20/04/2004 Tes cil ta rih li, T.C. Kim lik Nu ma ra sý: o lan CÝ HAN AL TUN'un müker rer bu kay dý nýn ÝP TA LÝ NE, nü fu sa bu þe kil de tes ci li ne, ka rar ve ril miþ ol du ðun dan iþ bu i la nýn ya yýn lan ma sýn dan i ti ba ren 22 gün i çin de tem yiz e dil me di ði tak dir de ke sin - le þe ce ði i lan o lu nur. 08/06/2011 B: BAKIRKÖY 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2008/371 E sas. Da va cý Fe ray Gök do ðan ve ki li Av. Hüs nü E rak taþ ta ra fýn dan da va lý Me ral Öz ka sap, Ne zih Öz ka sap, Pe ri han Ay þe Öz ka sap ve di ðer le ri a ley hi ne a çý lan Tak sim da va sý i le da - va ko nu su Düz ce i li Mer kez Ýl çe si Çay Ma hal le si 164 a da 7 par sel sa yý lý ta þýn maz lar da ki or tak lý ðýn sa týþ su re ti i le gi de ri le rek mas raf la rýn da va lý la ra yük le til me si ne ka rar ve ril - me si nin ta lep e dil di ði, da va lý lar dan Þa yes te Gü lenç, Ya se min Bil gen, Tev hi de Öz ka sap, Ze ki ye Ay tu gar, Sa a det Öz ka sap, Müs li met Öz ka sap ve Ha ti ce Öz ka sap'a da va di lek - çe si nin teb lið e di le me di ði, bu ne den le da va lý la ra i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve - ril miþ ol mak la, a dý ge çen da va lý la rýn du ruþ ma gü nü o lan 15/09/2011 gü nü sa at: 09:05'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir - me le ri, ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok luk la rýn da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 09/06/2011 B: T. C. DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN 2010/9681 ESAS. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 14/07/2011 günü saat 11:40-11:45'de Cihangir Mah. Londra Asfaltý ÝGS Fabrika Ýçi Avcýlar Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 19/07/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve þatýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; Ýhaleye katýlmak isteyenlerden ihaleye katýlabilmeleri için satýþa çýkartýlan mahcuza takdir olunan kýymetin % 20'si oranýnda teminat alýnacaðý, ihale sonunda ihaleyi kaybedenlere alýnan teminatýn iade edileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 15/06/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 4 Adet Vandewide Whaving Machunes Type UMM, a) Yýlý 1996 b)type Cx 990 c)type Mps d) nolu kadife dokuma makinasý (eski) ,00 2 Adet Gürkan Marka Kadife dokuma makinasý, a)type 2490-de 92 nolu, seri nolu, b) Okunamadý ( eski) 4.000,00 1 Adet Benninger Marka Çözgü Makinasý (Eski) 3.500,00 1 Adet Güven çelik kumaþ kontrol makinasý 0929 seri nolu (Eski) 8.000,00 1 Adet Leo Sistig Marka (Eski) seri nolu Apre Makinasý (4 Parça) 2.500,00 1 Adet Ham kumaþ kontrol makinasý (Yeþil renkli) eski, 500,00 1 Adet Emek Marka Kompresör, 6.000,00 2 Adet 12'li bobin makinasý, (ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2010/1168 Esas. KARAR NO: 2011/783. Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Çankýrý ili, Merkez ilçesi, Çayýrpýnar mah/köy nüfusuna kayýtlý, Menderes kýzý, 1993 doðumlu hükümlü Þeyda Nur ARSLAN kýsýtlanarak babasý 1968 doðumlu MENDERES ARSLAN'ýn VELAYETÝ ALTINA KONULMUÞTUR. Ýlan olunur. B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan aþaðýda kimliði yazýlý davalý aleyhine mahkememize açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda verilen tensip kararý gereðince; 1- Aþaðýdaki tabloda bulunduðu yer ile yüz ölçümü yazýlý taþýnmazýn Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrýldýðý, 2- Malik ve ilgililerin meþruhatlý davetiyenin tebliði tarihinden, tebligat yapýlamayanlarýn ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal, adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, 3- Husumetin Karayollarý Genel Müdürlüðüne yöneltilmesi gerektiði, 4- Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri taktirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmazýn tapudan terkininin yapýlacaðý, 5- Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Vakýfbank Rize Þubesine yatýrýlacaðý, 6- Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði, 7- Ýlk duruþma gününün 04/10/2011 günü saat 09:00 itibariyle yapýlacaðý hususlarý 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 4650 Sayýlý Kanunla Deðiþik 1O. maddesi gereði duyurulur. B: RÝZE ASLÝYE 1. HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN (ÝLAN METNÝ) TAZÝYE Muhterem kardeþimiz, Yönetim Kurulu Üyemiz ve yazarýmýz Þükrü Bulut'un muhtereme annesi Hacý Fatýma Bulut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Ahmet Bozkurt / Diyarbakýr TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Ahmet, Mustafa, Mehmet ve Osman Önal'ýn annesi; Said, H. Ýbrahim ve Faruk B. Önal'ýn babaannesi Fatma Önal'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Taziye Tel: (0505) Fatsa Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Ahmet, Mustafa, Mehmet ve Osman Önal'ýn annesi; Said, H. Ýbrahim ve Faruk B. Önal'ýn babaannesi Fatma Önal'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ünye Yeni Asya Okuyucularý E SAS NO: 2011/434 E sas. KA RAR NO: 2011/1452 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Ma lat ya i li, Ka - le/ma lat ya il çe si, Ka le Mah./Kö yü, cilt: 125, ha ne: 15'de nü fu sa ka yýt lý Hü se yin ve Ha ni - fe'den ol ma 16/07/1992 do ðum lu NÝ HAL KA ÇAR'ýn ra hat sýz lý ðý ne de niy le TMK Mad de si ge re ðin ce ký sýt lan ma sý na, ken di si ne TMK'nun 413. mad de si ge re ðin ce ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý Hü se yin ve Ha ni fe'den ol ma 14/07/1989 do ðum lu HÝ LAL KA ÇAR va si o la rak a tan mýþ týr. Ý lan o lu nur. B: T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E sas No : 2008/784 DA VA LI : ÇÝ ÇEK TUR HAN Da rý kent Ke þan ma hal le si No: 2 Maz girt / TUN CE LÝ Da va cý Ni hat Tur han ta ra fýn dan Da va lý Çi çek Tur han a ley hi ne Mah ke me mi ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me miz ce ve ri len Ta rih, 2008/ 784 e sas, 2011/ 361 sa yý lý ka rar ge re ðin ce; Da va nýn Ka bu lü i le, Tun ce li i li, Maz girt il çe si, Tu ran/ Da rý kent kö yü/ mah. cilt no: 30, Ha ne no: 38'de nü fu sa ka yýt lý Ze ki ve Gü zi de'den ol ma 15/02/1973 do ðum lu da va cý NÝ - HAT TUR HAN ( TC Kim lik No: ) i le ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý Ý mam ve Me noþ'tan ol ma 20/11/1986 do ðum lu da va lý ÇÝ ÇEK TUR HAN'ýn (T.C Kim lik No: ) TMK'nýn 166/1 mad de si ge re ðin ce BO ÞAN MA LA RI NA, ka rar ve ril miþ tir. Da va lý nýn bil di ri len ad re si ne ve sis tem de ka yýt lý ad re si ne teb li gat ya pý la ma dý ðýn dan ka ra rýn Ga ze te i la ný va sý ta sýy la teb li ði ge rek ti ðin den bu i la nýn Ga ze te de ya yýn lan ma - sýn dan i ti ba ren 15 gün i çin de tem yiz e dil me di ði tak tir de ke sin le þe ce ði i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. KADIKÖY 5. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/1076 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 31/05/2011 tarih, 2010/1076 E., 2011/835 K. sayýlý karar ile Bekirsýtký ve Refia'dan olma, 28/01/1928 d.lu, SEVÝM BENER'in TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine oðlu, 1957 d.lu, RECEP HALUK BENER vasi olarak tayin edilmiþtir. 03/06/2011 B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

13 13 DÝZÝ 3- Bediüzzaman Ýþarat ül-ý caz ve Nurçeþmesi adlý eserlerinde onun Kur ân ile alâkalý sitayiþkâr ifadelerini nakletmiþtir Bediüzzaman Hazretleri, Nur Çeþmesi nde ve Risâle-i Nur da yazýlan bu nev'î feylesoflardan kýrk altýncýsý olarak zikrettiði bu zattan Zât-ý Kibriya hakkýndaki âyetlerin ulviyeti ve Kur ân ýn kudsî nezaheti baþlýðý altýnda Mister John Davenport, Hazret-i Muhammed (asm) ve Kur ân-ý Kerim ünvanlý eserinde "Kur ân-ý Kerim den bahsederken, þu sözleri söylüyor" diyerek þunlarý naklediyor: Kur ân ýn sayýsýz hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalâde mühimdir: 1- Zât-ý Kibriya yý ifade eden âyâtýn ahengindeki ulviyettir. Kur ân-ý Kerim, beþerî zaaflardan herhangi birisini Zâtý Kibriya ya isnaddan münezzehtir. 2- Kur ân baþýndan sonuna kadar gayr-ý belið, gayr-ý ahlâkî, yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamamen münezzehtir. Hâlbuki bütün bu nakîsalar, Hýristiyanlarýn ellerindeki muharref kitab-ý mukaddeste mebzuliyetle vardýr Ki tap tan ö nem li tes bit ler: 4.1- Hiç bir pey gam berin ha ya tý Hz. Mu ham med in ki ka dar gü ve ni lir o la rak bi lin me mek te dir. Meþ hûr pey gam ber ler ve fâ tih ler a ra sýn da tâ rih-i ha yâ tý; Hz. Mu ham med in tâ ri hi gi bi, en in ce te fer ru â tý na ka dar, en mev suk þe kil de kayd ve zapt o lu nan bir kim se gös te ri le mez Müs lü man lýk tek Al lah di ni dir Haz re ti Mu ham med in her tür lü hýrs tan a rýn mýþ ol du - ðu nu ha ya tý nýn bü tün þart la rý is pat et mek te dir. Bu ger çek, þu nun la is pat lan mýþ týr ki, Haz re ti Mu ham med di ni nin kök leþ ti ði ni gör dü ðü ve sý nýr sýz bir kuv vet al dý ðý hal de, ken di ni bü yült mek i çin bun dan fay da lan ma mýþ, a sýl sa de - li ði ni zer re ka dar fe da et me miþ tir. Nef si nin þeh vet le ri ni do yur mak bah si ne ge lin ce, Haz re ti Mu ham med in za ma - nýn da sý nýr sýz ve son suz çok ka dýn la ev len me ge le ne ði yay - gýn dý. Böy le ce nef si nin þeh ve ti ni do yur mak is ter se çok ka - dýn la ev len me sý nýr lan maz, a ma o nun sý nýr sýz lý ðýn dan fay - da la ný lýr dý. Haz re ti Mu ham med in ha ya týn dan söz e der ken bu nok - ta ü ze ri ne söy le dik le ri mi ze þu nu da ka ta lým: Pey gam - berimiz (asm) hiçbir va kit in sa nüs tü ol du ðu nu id di a et me - miþ, Ben de si zin gi bi bir in sa ným de miþ tir. Hem pey - gam ber, hem pa di þah o lan Haz re ti Da vut i se, Al lah ýn il - ha mý na gö re ha re ke ti ni uy du ran ve Di ya na ta pý na ðý nýn ü ze rin de ki kar lar ka dar te miz in san dý. Hý ris ti yan ya zar lar Haz re ti Mu ham med e (asm) sal dý rýr ken sýr ça dan bir köþk i çin - de o tur duk la rý ný u nut ma sa lar da ha i yi ol maz mý? Haz re ti Mu ham med (asm) kud - ret ka zan mak hu su sun da an cak Haz re ti Mu sa nýn ha re ke ti ni takip etmiþtir. Haz re ti Mu sa, bir baþ kan, bir ký la vuz, bir ka nun ko yu cu sý fa tý ný al ma sa Be ni Ýs ra il i Mý sýr dan çý ka ra - maz dý. Bu yüz den bir kim se Haz re ti Mu sa yý bu ha re ke ti ko va la dý ðýn dan do la yý hýrs i le suç la ma yý dü þün me - miþ tir. Çün kü Haz re ti Mu sa, o kud ret ten yok sun ol sa, Ya ho va nýn ken di si ne ver di ði pey gam ber li ði ya pa maz dý. A ra bis tan da da du rum bu na ben zer i di. A ra bis tan bir bir le riy le sa vaþ mak ta o lan çe þit li ka bi le ler le kap lan mýþ i di. Bun la rý bir leþ tir mek ve bir top lu luk ha li ne ge tir - mek i çin Haz re ti Mu ham - med in (asm) bun la rýn reisliðini ü ze ri ne al ma sý, Müs - lü man lý ðý bun la ra bi rer bi rer bil dir me si ge rek i di. Bu ha re - ket, þa hýs hýr sý gi bi bir suç tan ta ma mýy la ser best tir. Haz re ti Mu ham med e (asm) ve o nun i nan ç la rý na bol bol yük le nen sah te lik su - çu na ge lin ce Ýs lâm pey gam - be ri nin, Haz re ti Ý sa gi bi, Al lah Bir li ði i nan cý ný öð - ret me si, bu suç la ma nýn hak sýz lý ðý na en kuv vet li ta - nýk týr. Bu nun la be ra ber sah te lik, o nun pey gam ber - lik id di a sý na kar þý i le ri sü rü - lü yor sa bu na da im kân yok - tur. Put pe rest li ði yok e de rek Al lah ýn Bir li ði ni öð ret mek, Al lah ýn pey gam ber li ði i le ya pý la bi le cek bir iþ ol du ðu - nu her kes doð ru lar. Haz re ti Mu ham med (asm) i se, A ra - bis tan da Al lah Bir li ði i nan - cý ný o ka dar sað lam bir su - ret te kur muþ ve o ra dan put - pe rest li ði o ka dar et ki li bir þe kil - de kal dýr mýþ týr ki, bir da ha put pe - rest lik her han gi þe kil de o ra da or ta ya çýk ma mýþ týr. Haz re ti Mu ham med in (asm) ye ni bir din ge tir me di ði ni, Al lah ýn Ýb ra him ve Ýs ma il e vahy et ti ði di ni ye ni den di rilt - me ye gel di ði ni söy le di ði hal de, ger çek te ye ni ve uy dur ma bir din öð ret ti ði de söy len mek te dir. Fa kat e ðer bu din es ki - ler den, i ba det a maç la rý ve öð ret ti ði ah lâk ö dev le ri i le ay rý lý - yor sa, o hal de Hz. Mu sa nýn, Hz. Ý sa nýn ve Hz. Mu ham - med in (asm) din le ri de ye ni bir din de ðil di. Haz re ti Mu - sa nýn di ni. Hz. Â dem, Hz. Nuh, Hz. Ýb ra him, Hz. Ýs hak, Hz. Ya kub ve Hz. Ýs ma il in di ni ni di ril ti yor, Al lah ýn bir li ði - ni bildi ri yor. Al lah a sev gi yi ve i ta a ti söy lü yor, Al lah ýn i ra - de si ve in san top lu mu nun yük le di ði ah lâk ö dev le ri nin ya - pýl ma sý ný öð re ti yor du. Haz re ti Ý sa her þe yin üs tün de Al lah ý sev me mi zi, ken di mi zi sev di ði miz ka dar kom þu la rý mý za da sev gi gös ter me mi zi öð re ti yor du ki bu bü tün pey gam ber le - rin bil dir di ði hü küm le rin ay ný dýr. Bu yüz den Hz. Ý sa nýn i - nancý da ye ni bir þey de ðil, Haz re ti Mu sa ta ra fýn dan bil di ri - len i nan cý nýn ay ný i di: Þu ay rý lýk i le bir bi ri mi ze kar þý ya pa - ca ðý mýz ah lâk ö dev le ri es ki sin den da ha kuv vet li bir su ret te emr o lun muþ tu. Ken di ne na sýl iþ ya pýl ma sý ný is ti yor san baþ ka la rý na da öy le ce yap Al lah ku ra lý in san la rýn en bil gi si - zi ne ka dar her ke sin u ya ca ðý ah lâk te mel le ri ni bil di ri yor du. Haz re ti Ý sa or ta ya çýk tý ðý za man Ya hu di ler kor kunç bir ah lâk bo zuk lu ðu na uð ra mýþ tý. Ben cil lik, çok tan be ri ca ni - ya ne bir var lýk al mýþ tý. Ra hip ler sý ný fý i le halk i çin de yay gýn o lan ah lâk, cim ri lik, gasb u ga ret, zu lüm ve bas ký i di. Din a - dý na yal nýz ca bir ta kým se re mo ni ve tö ren le re uy mak, sa de - ce doð ru luk sa yýl dý ðýn dan ký sa bir za man da bun lar ger çek an lam la rý ný kay bet miþ ler di. Haz re ti Ý sa nýn pey gam ber li ði bu kö tü lük le rin ö nü ne geç me yi a maç e din miþ ti. Bu da Haz re ti Ý sa nýn e sas ba ký mýn dan Ya hu di li ði, ya ni Mu sa di - ni ni, di rilt me yi a maç et ti ði ni gös te rir. Haz re ti Mu ham - med in gö re vi, yal nýz ah lâk i nan ç la rým öð ret mek de ðil, bun dan baþ ka Al lah a i ba de ti (kul luk et mek, ta pýn mak) kur mak tý. Çün kü i çin den çýk tý ðý halk, din i nan ç la rý ve ah - lâk ö dev le ri ba ký mýn dan doð ru yol dan sap mýþ tý. Böy le ce Haz re ti Mu ham med (asm), Haz re ti Ýb ra him in di ni ni di - rilt miþ. Ýb ra him di ni ni di ril me yi a maç etti ði ni söy le di ði za - man an cak ger çe ði söy le miþ ti. Mem le ke tin de bü yük ve sü rek li ye ni lik ler mey da na ge ti - re rek Al lah ýn bir li ði ni kur mak, bo zuk ve kor kunç put pe - rest li ði yok et mek, ço cuk la rý di ri di ri göm mek ge le ne ði ni kal dýr mak, iç ki ve ku mar gi bi ah lâk bo zuk luk la rý nýn kay - na ðý o lan kö tü lük le ri ya sak la mak, sý nýr sýz ve öl çü süz su ret - te bir çok ka dýn la ev len me yi en kü çük de re ce ye in dir mek gi bi iþ le ri ya pan bü yük bir ye ni lik çi nin sah te ci sa yýl ma sý na im kân var mý dýr? Bu Al lah pey gam ber li ði nin yap ma ol du - ðu na i na ný la bi lir mi? As la! Haz re ti Mu ham med (asm) an - cak ger çek ten sa mi mî bir bi linç i le bu ka dar da ya nýk lý ve gi riþ ken ha re ket e de bi lir ve zer re ka dar sar sýl ma dan, Hz. Ha ti ce 'ye sýr la rý ný a çýk la dý ðý gün den Hz. A i þe nin kol la rýn - da öl dü ðü gü ne ka dar ça lý þa bi lir di. Ýn san la rýn vic dan la rýn da ve ha re ket le rin de bü yük bir dev - rim ya pa bi len bir in san, ger çek ten ya ra da ný na kar þý bü tün bir i nanç i le duy gu lan mýþ sa mi mî ve doð ru bir in san dýr. Bu in san ken di si doð ru dan doð ru ya U lu Al lah ýn kud ret e li al týn - da bu lun du ðu gi bi Al lah ýn pey gam ber li ði ni de ta þýr. Haz re ti Mu ham med (asm), pey gam ber li ði ne en ke sin o - la rak i nan mýþ i di. Bu i ma ný te mel siz de ðil di. Her tür lü a - lay lar ve a þa ðý gör me ler i le kar þý la nan Ýs lâm pey gam be ri yo lun dan kýl ka dar ay rýl ma dý. Kor kut ma lar, iþ ken ce ler o nu Al lah Bir li ði i nan cý ný her ya na-yay mak tan, za ma nýn da yay gýn o lan ah lâk tan çok yük sek bir ah lâ ký öð ret mek ten a - lý koy ma mýþ týr. Haz re ti Mu ham med (asm), krallýk ar ka sýn - dan koþ ma dý, din baþ ka ný ol ma ya uð raþ ma dý, to le rans is te - di, in san la rý i nan dý ra rak hak yo lu na ça ðýr mak i çin hür ri yet is te di. Ýn san la rýn a da le te uy ma la rý na ça lýþ tý, mer ha me ti sev dir me ye uð raþ tý. Al lah ö nün de ken di mi zi kü çük gör me yi öð ret ti. Bü tün bun larýn sað la yý cý sý o la rak in san la rýn ha þir ve ne þir (top la nýp ya yýl ma) o lu na ca ðýný ve ký ya met gü - nün de mu ha ke me o lu na cak la rý ný söy le di. Hz. Mu ham med (asm), Hak gel di, batýl zail oldu â yet le rini o ku ya rak Kâ be nin 360 pu tu nu dar mada ðýn et ti. Bu gö re vi - ni de ta mam la dýk tan son ra baþ ka la rý gi - bi Mek ke de tah tý ný kur ma dý. Put pe - rest lik ten kur tar dý ðý Kâ be nin ya nýn da bir sa ray yap týr ma dý. Ba ba la rý nýn ve de de le ri nin þeh ri ni, milletinin mer ke zi ni, di ni nin en öz ye ri ni bý ra ka rak dert le ri ve sý kýn tý la rý za ma - nýn da ken di si ne dost o lan lar a ra sýn da ki sa de e vi ne ge ri dön dü Müs lü man lýk ký lýç la ya - yýl ma mýþ týr Müs lü man lý ðýn ký lýç la ya yýl dý ðýnýn bir de re ce ye ka dar doð ru ol du ðu nu ka bul e de rek put pe rest - ler den bir ka çý nýn Al - lah ýn bir li ði ni ta ný ma - mak uð run da öl dü rül - dük le ri ni i le ri sü re lim. Fa kat bu na kar þý lýk o la rak de riz ki: Ce nâ - b-ý Hak ta ra fýn dan emro lu nan bir þey, hiçbir va kit zu lüm sa yý la maz. Hý ris ti yan lar Ce nâb-ý Hak k'ýn put pe rest Ke nan - lý la rýn, put pe rest ol duk la rýn dan do la yý Be ni Ýs ra il ta ra fýn - dan yok e dil me si ni em ret ti ði ne, hat ta Ya ho va nýn bu em ri ye ri ne ge tir mek i çin bir mu 'ci ze iþ le di ði ne, Yu þa nýn bü tün düþ man la rý yok et me si ni sað la mak i çin gü neþ i le a yý yer li ye rin de dur dur du ðu na i na ný lýr. Ma dem ki Hý ris ti yan lar bu i na ncý bes li yor lar, Mu ham med in (asm) ay ný a raç la rý kul - lan ma sý na kar þý koy ma ma lý dýr. Yok sa Mu ham med in (asm) za ma nýn da ki put pe rest lik, Hz. Mu sa nýn za ma nýn da yok e di len put pe rest lik ten da ha çok Al lah ka týn da say gý lý ol du ðu nu id di a et mek gi bi bir bi ri ni tut maz lý ða dü þer ler. Haz re ti Mu ham med in (asm) sa vaþ la ra gi riþ ti ði ger çek - tir. Fa kat o nun sa vaþ la rý Hz. Mu sa nýn sa vaþ la rý gi bi yok et - me sa vaþ la rý de ðil di. Haz re ti Mu ham med in (asm) ö vül - me ye de ðer a ma cý A ra bis tan ý bir leþ tir mek, bir dev let mey - da na ge tir mek, on la ra her þe yin ya ra da ný o lan bir Al lah a i - ba de ti öð ret mek i di. Haz re ti Mu ham med (asm), Müs lü man lý ða gi ren le ri cö - mert çe ya ný na al mýþ, on la ra ku cak la rý ný aç mýþ, a ma sal dý - ran la rý bas týr mýþ i se de gü nah sýz ka dýn la rýn, kýz la rýn ve ço - cuk la rýn ka ný ný ko ru muþtu. Kur â n-ý Ke rim in hiçbir ye rin de, bü tün in san lý ðýn ka bul et ti ði a da let ve mer ha met i de al le ri ne ay ký rý bir tek e mir gö rül mez Haz re ti Mu ham med ta ra fýn dan Si na Ra hip le ri i le bü tün Hý ris ti yan la ra ve ri len Be rat Haz re ti Mu ham med (asm) ta ra fýn dan ve ri len be rat ýn mad de le ri þun lar dýr: 1- Her kim bu ant laþ ma hü küm le ri ne kar þý ge lir se Al - lah ýn an dý na kar þý gel miþ o lur ve kim o lur sa ol sun lâ ne te hak kaza nýr. 2- Ra hip ler den herhan gi si ge ze rek bir dað, te pe, köy, de - niz ve ya çöl de, ve ya bir ma nas týr, ki li se ve ya ta pý nak ta yer - le þir se ko ru na cak, ken di si ne her tür lü ko lay lýk lar gös te ri le - cek, ma lý ve ca ný sak la ný la cak týr. 3- Bun lar dan asla ver gi ve ya ciz ye a lýn ma ya cak, böy le bir þey ver me si ne zor la nýl ma ya cak lar dýr. 4- Bun la rýn hâ kim le ri, va li le ri de ðiþ ti ril me ye cek, bu me - mur lar me mur luk la rýn dan a zil e dil me ye cek ler dir. 5- Seyahat sý ra sýn da bun lar asla sal dý rý ya uð ra ma ya cak lar dýr. 6- Bun lar ken di le ri ne a it ki li se ler den çý ka rýl ma ya cak lar dýr. 7- Bun la rýn hâ kim le ri, va li le ri, za hid le ri, mü rid le ri, hiz - met çi le ri, her han gi ver gi ye bað lan ma ya cak lar dýr. 8- Bu ant laþ ma ya uymayanlar Al lah ýn em ri ne sal dýr mýþ o lur lar. 9- Dað baþ la rýn da tek baþ la rý na bir ha yat ge çi ren ler ver gi ve a þa ra bað lý de ðil dir ler. 10- Ü rün le rin be re ket li za man la rýn da halk bun la ra bir pay ver me li dir. 11- Sa vaþ za man la rýn da bun lar o tur duk la rý yer ler den çý - ka rýl ma ya cak lar, sa va þa ka týl ma ya zor lan ma ya cak lar ve ken dile rin den bir þey is ten me ye cek tir. (Bu mad de ler Ra hip le re do ku nan her þe yi i çi ne al dý ðý gi - bi a þa ðý da ki mad de ler de bü tün Hý ris ti yan la ra öz gü iþ lem - le ri an lat mak ta dýr). 12- O tur mak lý yer leþ miþ o lan Hý ris ti yan lar, ti ca ret ve zen gin lik sa hip le ri ver gi ve rir ler. 13- Hý ris ti yan lar dan baþ ka bir þey a lýn maz. 14- E ðer bir Hý ris ti yan ka dýn bir Müs lü man la ev le ne cek o lur sa ko ca sý o nun ki li se ye gi dip i nan cý na gö re i ba det (ta - pýn mak) yap ma sý na en gel ol ma ya cak týr. 15- Hý ris ti yan lar ki li se le ri ni o nar mak tan a lý kon ma ya - cak lar dýr. 16- Bu þart la rý tut ma yan lar Al lah ýn e mir le ri ne kar þý gel - miþ sa yý lýr lar. 17- Bun la ra kar þý bir kim se si lâh ta þý ma ya cak, Müs lü - man lar on la rý sa vu na cak lar dýr. 18- Müs lü man lar bu ant laþ ma nýn hü küm le ri ne sü re sin - ce u ya cak lar dýr. Bu ant laþ ma ya sa ha be le rin en seç me le ri þahit o la rak imza la rý ný koy muþ lar dýr Çok ka dýn la ev len mek so ru su Çok ka dýn la ev len me, Do ðu da ya yýl mýþ o lan bir ge le nek - tir. Haz re ti Ýb ra him za ma nýn da bi le bu ge le nek hü küm sü - rü yor du. Ki ta b-ý Mu kad des in be yan la rý ve sa hi fe le ri çok ka dýn la ev len me nin o za man ki da ha te miz, in san lýk ça bir gü nah sa yýl ma dý ðý ný gös te ri yor. Çok ka dýn la ev len me es ki Yu nan lý lar ca hoþ kar þý la nýr dý. Plu tark, bu nu a ný yor. O ri pi dis i le Ef la tun çok ka dýn la ev - len me yi sa vun muþ lar dý. Es ki Ro ma lý lar çok ka dýn la ev len - me den fay da lan ma dý lar sa da o nu ya sak la ma mýþ lar dýr. Mark An tu van, ilk de fa i ki kadýn a lan zat o la rak ta ným la ný - yor. On dan son ra bu ge le nek The o do si us ve Ar ca di us za - ma ný na ka dar ya yýl mýþ, Ar ca di us 393 de o nu ya sak la mýþ i di. Da ha son ra im pa ra tor Va len ti yen, ya yýn la dý ðý bir fer man i le bü tün te ba sý nýn is te dik le ri za man bir çok eþ a la bi le cek le ri ni bil dir miþ i di. O za ma nýn ki li se ta ri hi ni in ce le di ði miz za - man pis ko pos la rýn çok ka dýn la ev len me ye kar þý çýktýklarýný gör mü yo ruz. Bü yük Kons tan tin in oð lu Va le nin ta nus Kons tan ti us un bir çok ka rý sý var dý. Frank Kra lý Clot her in ve o ðul la rý He ri bar - tus i le Hi be ri kus de çok ka dýn la ev len me den fay da lan mýþ lar dý. Bun la ra Pe pin i le Þarl mayn ý Lu ter i le oð lu nu, 888 de Al man ya im pa ra to ru o lan ye - din ci Ar nol fus, Fred rik, Bar - ba ros ve Fran sa Kra lý Fi lip The o da tus u ka ta bi li riz. Frank kral la rý nýn ilk le ri a - ra sýn da Gün te ran, Ka ri - bert, Siç bert ve Çil be - rik in bir çok eþi bu lun - du ðu nu gö rü yo ruz. Gün te ran ýn Ve ni ran da, Mer katrpd, Os te ri cild a - dýn da üç ka rý sý var dý. Ka ri bert a dýn da ki k ra lýn da Mer fýl da, Mar ko ne za, The o do çil da a dýn da üç eþi bu lu nu yor du. Da ni el, Frank k ral la rý nýn çok ka dýn la ev len diklerini a çýk ça söy lü yor. Bi rin ci Da go bert in üç ka rý sý bu lun du ðu nu ya lan - la ma dýk tan baþ ka The o do bert in ko ca lý bir ka dýn o lan Den - ta ri yi, ev li ol du ðu ve Wi zi cild a dýn da bir ka rý sý bu lun du ðu hal de al dý ðý ný an la tý yor. Do ðo bert in, bu ha re ket le am ca sý Clot her i tak lit et ti ði ni, Clot her in üç ka rý sý bu lun du ðu hal de Kri bu do mir in dul ka lan ka rý sý ný al dý ðý ný ek li yor.. Sý cak mem le ket ler de i se gü zel lik ve çe ki ci lik ha ya týn baþ lan gý cýn da gö rü lür, on dan son ra sö ner. Bun dan do la yý dýr ki an cak bir ka dýn la ev len me yi ge rek - ti ren ka nun Av ru pa i çin uy gun ol du ðu hal de As ya nýn ik li - mi ne uy gun de ðil dir. Yi ne bun dan do la yý dýr ki Müs lü man - lýk As ya da ko lay lýk la ya yýl dý ðý hal de Av ru pa da güç lük le ya yýl mýþ týr. Hý ris ti yan lýk ku ru lup yer leþ ti ril di ði hal de As - ya da tu tu na ma mýþ týr. Müs lü man lý ðýn Çin de ya yýl dý ðý hal - de Hý ris ti yan lý ðýn ya yýl ma ma sý nýn da se be bi bu dur. SON Rot ter dam Ýs lâm Ü ni ver si te si Rek tö rü -2- John Da ven port un Kur ân dan ve Hz. Mu ham med den ö zür di le me si ve Be di üz za man Prof. Dr. AH MED AK GÜN DÜZ Dipnotlar: 1- Bu ko nu yu de ðer li bi lim a da mý Doç. Dr. Öz can Hý dýr ýn a ka de mik bir ma ka le sin den ö zet le dik. 2- Bu ra da bü tün or yan ta list le ri ay ný po ta ya yer leþ tir mek as la a maç de ðil - dir. Þar ki yat çý lar, ö zel lik le de gü nü - müz þar ki yat çý la rý a ra sýn da bu ta ným - la ma nýn dý þýn da mü ta lâ a e di le cek kim se ler bu lun mak ta dýr. 3- Mus ta fa el-a za mî, Müs lü man - lar or yan ta list le ri ni çin red det me li dir? I, ta rih li Za man Ga ze te si. 4- Bk. J. Slomp, Lut her en de Wor tels van het an ti-is la mis me, Beg rip, s Lord John Da ven port, Çe vi ren M.S.S.P. A rar Ya yýn la rý: l, S An ka ra Ü ni ver si te si Ba sý me vi An ka ra. 6- John Da ven port, An A po logy for Mo ham med and the Ko ran, (Lon don: Org den Press, 1882), sh. 62 vd. 72 vd. 7- Da ven port, An A po logy for Mo - ham med and the Ko ran, sh Da ven port, An A po logy for Mo - ham med and the Ko ran, sh Da ven port, An A po logy for Mo - ham med and the Ko ran, sh. 135 vd Da ven port, An A po logy for Mo - ham med and the Ko ran, sh. 142 vd. Be di üz za man, John Davenport'un Kur ân hakkýndaki i fa de le ri ni nak leder

14 14 SPOR Y DROGBA'YA TEKLÝF YOK HABERLER F.BAHÇE KULÜBÜ GAZETELERE MANÞET OLAN CHELSEA'NÝN GOLCÜ FUTBOLCUSU DÝDÝER DROGBA'YA TRANSFER ETMEK ÝÇÝN HERHANGÝ BÝR TEMASLARININ OLMADIÐINI AÇIKLADI. Spor medyasýnda Didier Drogba'nýn G.Saray'dan sonra F.Bahçe'nin de transfer listesinde olduðu ileri sürülmüþtü. Forlan'dan sonra Reyes de G.Saray'a gelmek istemiyor ÝSPANYOL spor ga ze te le ri Mar ca ve AS'ta yer a lan ha ber ler de, Ga la ta sa ray'ýn trans fer i çin mü za ke re le re baþ la dý ðý ný a çýk la dý ðý Jo se An to ni o Re yes i le Di e go For lan'ýn Tür ki ye'ye git mek gi bi bir ni yet le ri nin ol ma dý ðý id di a e dil di. Re yes ve For lan'ýn ya kýn çev re le ri ne da ya ný la rak ve ri len ha ber ler de, "Ga la ta sa ray'a git me yi plan la mý yor lar" de nil di. Re yes'e ya kýn kay nak lar, "Ga la ta sa ray'a git me yi plan la mý yor. Üs te lik ken di si ne sað lam bir tek lif te gel miþ de ðil" der ken, Ýs pan yol fut bol cu nun Ga la ta sa ray'a gi de ce ði ne i liþ kin spe kü las yon ya pýl dý ðý ný sa vun du. Re yes'in At le ti co Mad rid'den mem nun ol du ðu, bu ta kým da for mu nu tek rar ya ka la dý ðý ve ge le cek se zon Av ru pa Li gi'ni ka zan ma yý he def le di ði be lir til di. Ö te yan dan, Di e go For lan'ýn me na je ri Da ni el Bo lot ni coff da "For lan'ýn Ga la ta sa ray'a git me ye ya kýn ol du ðu ya lan. Ga la ta sa ray'dan kim sey le gö rüþ me dim. 20 gün dür Bu e nos A i res'de yim ve Di e go da U ru gu ay'da" de di. "For lan, A me ri ka Ku pa sý so nu na ka dar hiç bir tek lif le il gi len me ye cek" di yen Bo lot ni coff, For lan i le il gi le nen her han gi bir ku lü bün 25 Tem muz ta ri hi son ra sý ný bek le mek zo run da o la ca ðý ný i fa de et ti. FENERBAHÇE Ku lü bü, Chel se a'li fut bol cu Di di er Drog ba'yý trans fer et mek i çin her han gi bir te mas la rý nýn ol ma dý ðý ný a çýk la dý. Sa rý-la ci vert li ku lü bün in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, ya zý lý ve gör sel ba sýn da, Chel se a'li Di di er Drog ba'yý trans fer et mek i çin gi ri þim ler de bu lu nul du ðu yö nün de id di a lar yer al dý ðý be lir ti le rek, ''Söz ko nu su fut bol cu ya da ir her han gi bir te ma sý mý zýn ol ma dý ðý ný ka mu o yu nun bil gi si ne su nar ken, il gi li mev ki ye da ir o yun cu trans fe ri ni geç ti ði miz gün ler de yap tý ðý mý zý da ay rý ca ha týr lat mak is te riz'' de nil di. A çýk la ma da, Ni ang'ýn da söz leþ me si nin sür dü ðü vur gu la na rak, ''Ben zer þe kil de is mi Mý sýr ta kým la rýy la a ný lan, ilk se zo nu nu 15 gol le ge ri de bý ra kan for ve ti miz Ma ma do u Ni ang'ýn söz leþ me si sür mek te dir, o yun cu mu zun baþ ka bir ku lü be sa týl ma sý gün de mi miz de de ðil dir'' i fa de le ri ni yer ve ril di. F.BAHÇE GENÇ YE TE NEK LER A RI YOR Reyes, "Türkiye'ye gitmeye niyetim yok" dedi. Fe ner bah çe Genç Fut bol Ta kým la rý se zo nu o yun cu seç me le ri, Ýs tan bul'un ya ný sý ra Ýz mir, An ka ra ve A da na'da ya pý la cak. Ýs tan bul'da De re að zý Lef ter Kü çü kan don ya dis Te sis le ri'nde dün baþ la yan seç me ler, bu gün ve er te si gün de de vam e de cek. Genç lik Ge liþ tir me Prog ra mý Tek nik He ye ti ta ra fýn dan de ðer len di ri le cek o lan ve yýl la rý a ra sýn da doð muþ a day la rýn ka tý la bi le ce ði seç me ler, ve 26 Ha zi ran'da i se Ýz mir'de ya pý la cak. Alt ya pý seç me le ri, 28 ve 29 Ha zi ran'da An ka ra Dik men Fe ner bah çe Fut bol O ku lu'nda da ger çek leþ ti ri le cek. Ay rý ca 28 Ha zi ran'da A da na'da, Be ya zev ler Þi rin Ha lý Sa ha'da Fe ner bah çe fut bol alt ya pý ta kým la rý i çin bir seç me da ha ya pý la cak. Seç me le re li sans lý-li san sýz tüm spor cu lar ve fut bol o ku lu öð ren ci le ri nin ka tý la bi le ce ði, be ðe ni le cek o yun cu la rýn, ken di yaþ grup la rý na uy gun ta kým lar i çin de tek rar de ðer len di ri le ce ði bil di ril di. Nuri Þahin FIFA'nýn en gözde oyuncusu MÝLLÝ futbolcu ve Real Madrid'in yeni transferi Nuri Þahin, FIFA'nýn düzenlediði gelecek vaat eden futbolcular anketinde rakiplerine oran farkla önde yer aldý. FIFA'nýn resmi internet sitesinde yapýlan ankette, geleceði parlak futbolcularý seçen katýlýmcýlarýn yüzde 54,7'si Nuri'yi ilk sýraya koyarken, onu Alexis Sanchez (yüzde 25,7), Javier Pastore (yüzde 6,9), Gareth Bale (yüzde 6,1), Paulo Ganso (yüzde 3,9) ve Eden Hazard (yüzde 2,6) izledi. 22 yaþýndaki ortasaha oyuncusu Nuri, geçtiðimiz sezon Alman liginin en iyi futbolcusu seçilmiþti. Ankette Nuri'nin arkasýndan ikinci sýrada olan 22 yaþýndaki Þilili Alexis ise Udinese'de geçirdiði iyi bir sezonun ardýndan þu sýralar Barcelona'ya transferi için müzakereler yürütüyor. Millî basketbolcu Ender Arslan Efes'te 5 þampiyonluk yaþadý. Ender Arslan G.Saray'a 3 yýllýk imza attý nbeko Basketbol Ligi takýmlarýndan Galatasaray, sezonunda Efes Pilsen formasý giyen Ender Arslan ile üç yýllýðýna anlaþtýðýný açýkladý. Sarý-kýrmýzýlý kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, anlaþma duyurularak, sporcuya Galatasaray kariyeri boyunca üstün baþarýlar dilendi. Efes Pilsen'de beþ lig þampiyonluðu yaþayan 28 yaþýndaki oyuncu, ülke dýþýnda ise Union Olimpija, TAU Ceramica ve Panionios formalarý giydi. ERMAL KURTOÐLU EFES'E GEÇTÝ Transfer çalýþmalarýný sürdüren Efes Pilsen, geçen sezonu Galatasaray Cafe Crown'da tamamlayan eski oyuncusu Ermal Kurtoðlu ile 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, Ermal'in yuvaya dönmesinden dolayý büyük memnuniyet duyduklarýný belirterek, ''Ermal bize büyük güç katacaktýr. Avrupa'da ve Türkiye'de baþarý hedeflerimiz için yardýmcý olacaktýr'' þeklinde konuþtu. Bayan Basketbol Millî Takýmýnýn rakipleri belli oldu npolonya'da de vam e den 33. Ka dýn lar Av ru pa Bas ket bol Þam pi yo na sý'nda mü ca de le e den Tür ki ye'nin 2. Tur (E) Gru bu'nda ki ra kip le ri bel li ol du. Slo vak ya kar þý sýn da al dý ðý ga li bi yet le ilk tu ru ge çen mil li ler, 2. tur (E) Gru bu'nda Çek Cum hu ri ye ti, Be la rus ve Bü yük Bri tan ya i le eþ leþ ti. Mil li ler, 2. tur da ki ilk ma çý ný 23 Ha zi ran Per þem be gü nü TSÝ 21.30'da Çek Cum hu ri ye ti i le ya pa cak. 25 Ha zi ran Cu mar te si gü nü TSÝ 16.30'da Bü yük Bri tan ya i le kar þý la þa cak mil li ler, bu tur da ki son ma çý ný 27 Ha zi ran Pa zar te si gü nü TSÝ 21.30'da Be la rus i le ya pa cak lar. A Millî Takýmý antrenörü Engin Ýpekoðlu gözaltýnda Trabzonspor'un yeni sezon hazýrlýklarýna dün Colman da katýldý. Trabzonspor'un yeni transferi Mierzejewski bugün geliyor ntrabzonspor, ye ni se zon ön ce si ha zýr lýk la rý ný sür dü rü yor. Tek nik Di rek tör Þe nol Gü neþ yö ne ti min de, Meh met A li Yýl maz Te sis le ri'nde ger çek leþ ti ren bor doma vi li ta kým, dün sa bah bir ça lýþ ma yap tý. An tren ma na Col man, Gi ray, Glo wac ki ve Pi otr Bro zek'in de Trab zon'a ge le rek sa bah ki ça lýþ ma ya ka týl ma sýy la bir lik te, an tren man da ki o yun cu sa yý sý da 16'ya yük sel di. Di ðer o yun cu la rýn da 25 Ha zi ran Cu mar te si gü nü ne ka dar Trab zon'da o la cak la rý be lir til di. Ö te yan dan Trab zons por'un ön pro to kol yap tý ðý Po lon ya lý Ad ri an Mi er ze jews ki'nin bu gün Tür ki ye'ye ge le ce ði bil di ril di. Geç sa at ler de Trab zon'a u la þa ca ðý ve er þem be gü nü de dü zen le ne cek im za tö re niy le res mi söz leþ me ye im za a ta ca ðý öð re nil di. Aydýnlar'dan kulüp baþkanlarýna: Her yeni dönem umut vaat eder FUT BOL Fe de ras yo nu nun 29 Ha zi ran'da ya pa ca ðý ge nel ku ru lu ön ce sin de baþ kan lý ða a day lý ðý ný a çýk la yan Meh met A li Ay dýn lar, alt lig ler de yer a lan ku lüp le rin so run la rý ný bil dik le ri ni ve gö re ve gel dik le rin de çö zü me kat ký sað la ya cak la rý ný söy le di. Sü per Lig Ku lüp ler Bir li ði Vak fý nýn des te ði ni a lan Meh met A li Ay dýn lar, Fo ur Se a sons Ho telda Bank As ya 1. Lig, Spor To to 2. ve 3. lig ku lüp le ri tem sil ci le ri ne yö ne lik top lan tý dü zen le di. Top lan tý ya ku lüp tem sil ci si nin ya ný sý ra, Ay dýn lar'ýn lis te sin de yer a la ca ðý be lir ti len Fut bol Fe de ras yo nu Baþ kan Ve ki li Lüt fi A rý bo ðan i le ye ni yö ne tim ku ru lun da baþ kan ve ki li ol ma sý bek le nen Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por Ku lü bü Baþ ka ný Gök sel Gü müþ dað da ka týl dý. KULÜPLERÝMÝZE DESTEK VERECEÐÝM Ay dýn lar, 29 Ha zi ran'da ya pý la cak ge nel ku rul da a day o la ca ðý ný be lir te rek, top lan tý da ha zýr bu lu nan ka tý lým cý la ra te þek kür et ti. Türk fut bo lu nun u lus la ra ra sý a lan da ba þa rý lý ol ma sý i çin pek çok re çe te su nul du ðu nu be lir ten Ay dýn lar, ''Mev cut de ne yim le rim ý þý ðýn da yap tý ðým göz lem ler, bir ay rýn tý nýn dik kat ler den kaç tý ðý yö nün de dir. Bu ay rýn tý nýn çok ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Ba na gö re fut bol e ko lü, en üst li gi ka dar mev cut tüm lig le ri ka dar güç lü, mev cut tüm or ga ni zas yon la rý ka dar de ðer li dir'' de di. Pre mi er Lig, Bun des li ga ve La Li ga gi bi lig le rin alt lig le ri nin de bin se yir ci nin iz le di ði maç lar ol du ðu nu, üst li ge çý kan ta kým la rýn zir ve ye yak la þa bil di ði ni ve da ha ö nem li si üst li ge ya pý sal ve fi nan sal a çý dan ha zýr git tik le ri ni di le ge ti ren Ay dýn lar, bu nun Tür ki - Mehmet Ali Aydýnlar toplantýya yardýmcýsý Göksel Gümüþdað ile katýldý. ye'de de ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ay dýn lar, söz le ri ni þöy le sür dür dü: ''TFF o la rak Tem muz a yý i ti ba riy le ye ni bir dö ne me gi di yo ruz. Her ye ni dö nem ye ni bir baþ lan gýç týr ve u mut va at e der. Ben de ye ni dö nem de siz ler gi bi bu spo run ger çek ten e mek çi si o lan ku lüp le ri mi zin, mev cut so run la rý nýn çö zü mü ne kat ký ve des tek ve re ce ði mi zi en iç ten duy gu la rým la söy le mek is ti yo rum. nborsada manipülasyon yapýldýðý iddiasýyla ilgili soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnanlar arasýnda eski futbolcu Mecnur Çolak'ýn da olduðu öðrenildi. Ýstanbul Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerinin, borsada manipülasyon yaparak haksýz kazanç elde ettiði öne sürülen gruba yönelik operasyonunda gözaltýna alýnan 29 kiþinin arasýnda, borsada çalýþan görevlilerin, aracý kurum yetkililerinin yaný sýra daha önce düzenlenen baþka manipülasyon soruþturmalarýnda da adý geçen eski futbolcu Mecnur Çolak'ýn da bulunduðu bildirildi. Soruþturma kapsamýnda, A Milli Futbol Takýmý antrenörlerinden Engin Ýpekoðlu da gözaltýna alýnmýþtý. Hidayet Türkoðlu Basketbol Yetenek Kampý baþlýyor n ''HÝDAYET Türkoðlu Basketbol Yetenek Kampý (Hidayet Türkoðlu Basketball Talent Camp)'', Haziran tarihlerinde Ýstanbul'da yapýlacak. NBA'de forma giyen Türkoðlu ve ilk özel sporcu geliþim merkezi olan Athletic Performans Center tarafýndan organize edilen, basketbol yeteneðini, bilgisini üst düzeye taþýmak isteyen sporculara yönelik düzenlenen kampta, Hidayet Türkoðlu'nun yaný sýra Orlando Magic'in asistan koçu Steven Clifford, NCAA'de Saint Anselm Koleji'nde 25 yýldýr baþantrenörlük yapan Keith Dickson, Türk antrenörler Ekrem Memnun, Ýhsan Bayülgen, Murat Özyer, kuvvet-kondisyon antrenörleri Ernest Radjen ile Muratcan Üner, eðitim verecek. Kýz-erkek yaþ arasý çocuklarýn katýlacaðý ve 9 antrenmanýn yapýlacaðý kampta, antrenörler ile Hidayet Türkoðlu, tecrübe, bilgi birikimlerini genç sporculara aktaracak.

15 AÝLE - SAÐLIK 15 Büyümek sancýlýdýr Çok uzun yýllar günah çýkarma görevini üstlenen rahibe bir soru yöneltilir; Kýrk yýldýr bu iþi yapýyorsunuz ve kýrk yýldýr insanlarýn dertlerini, günahlarýný dinliyorsunuz. Onlarýn en mahrem hikâyelerine þahitlik ediyorsunuz. Yüzlerini görmeseniz bile acýlarýna, kederlerine ve piþmanlýklarýna eþlik ediyorsunuz. Belki kendilerine bile itiraf edemediklerini, yüzünü görmedikleri bir adama anlatýyorlar. Bunca sene, insanlarýn güneþ yüzü görmemiþ hatýralarýnýn, unutmak istedikleri zamanlarýn bilinmeyen þahitleri oldunuz. Peki bunca yýllýk birikim size neyi öðretti. Ýnsanlar hakkýnda neyi öðrendiniz... Rahip cevap verir: Ýnsanlar göründüðünden çok daha fazla acý çekiyor, görünenden daha fazla yaralarý var. Ýkincisi de yetiþkin insan diye birþey yok. Gerçekten xyetiþkin insan diye bir þey yok belki de... Ne kadar olgun, anlayýþlý, sükûnetli zamanlarýmýz olsa da aslýnda onun altýnda hiç büyümeden kalan, korkan, kaygýlanan, saçmalayan, arýzalý taraflarýmýz varlýðýný hep sürdürüyor. Þýmartýlmak isteyen, kaybetmekten çok korkan, yalnýzlýðý sevmeyen, kýskanan, öfkesini kontrol edemeyen yönlerimiz, yetiþkin tarafýmýzýn hemen arkasýnda varlýðýný devam ettiriyor. Ne zaman ortaya çýkacaðýný çoðu zaman kestiremiyoruz, bazen de kendimiz salýp, koyuveriyoruz onu... Ne zaman ki hayat yorsa ve dizlerimizin dermaný kalmasa, iþte o zaman yetiþkin olmak, yetiþkin gibi davranmak istemeyiz. Bir çocuk gibi mýzýrdanmak, sýzlanmak ve aðlamak isteriz. Biraz ilgi, bir kaç tatlý söz ile teselli olabileceðimizi de biliriz aslýnda... Ama güçlü olmak, saðlam durmak, daðýlmamak, kýrýlmamak, en azýndan böyleþmiþ gibi davranmak, öyle yorar ki insaný, büyümenin aslýnda ne kadar sancýlý bir süreç olduðunu da gösterir. Büyümek sancýlýdýr. Hayat boyu sürer. Belki son ana kadar devam eder. Tam oldum, artýk anladým, þifreyi çözdüm dersin, ama sonra, her þey yeniden þekillenir, yeniden deðiþir. Aradýðým bu, tamam buldum iþte dediðin þeyler zamanla kaçtýðýn, korktuðun ve saklandýðýn olaylara dönüþüverir. Herþey ve herkes zamanla þekil deðiþtirir. Hayatýna giren birçok kiþi ve olay görevlerini yapýp, sana kalacaklarý býrakýp hayatýndan süzülüp giderler. Büyümek, sürekli deðiþen bir tabloyu seyretmek kadar heyecan vericidir. Bilmediðin bir hikâyenin kahramaný olmak, her þeyi en baþtan yaþamaný gerekli kýlar. Hiçbir þeyi atlayamazsýn, üstünden atlayýp geçemezsin. Kaçtýðýn her þey bir gün yazgý olarak çýkar karþýna... Onunla, hesabýný yapamadýðýn, öðrenmen gerekeni öðrenemediðin sürece peþini býrakmaz. Cevabý ayný kendisi farklý sorularla uðraþýrsýn. Büyümek dediðin þey de tam o sýrada gerçekleþmeye çalýþýr. Hep keþfetmeye çalýþtýðýn kendin, bazen öyle acemice hatalar yapar, öyle saçmalar, öyle can acýtýr ki, büyüyeyemeyen taraflarýný iþte o zaman daha net görürsün. Onunla karþýlaþmak öfkelendirir seni, hâlâ acemice hatalar yapmak, bir türlü tam anlamýyla yetiþkin olamamak kýzdýrýr seni... Hâlâ bir gram takdir edilme, üç kilo deðerli hissetme uðruna koþuþtururken kendini yakalamak, tam da ensenden yakalamak u- tandýrýr seni... Hani anlamýþtýn, hani çözmüþtün o- layý, niye ayný yerlerde dolanýyorum öyleyse... Hâlâ niye sevgi kýrýntýlarý uðruna aðýr yükler taþýyorum. Neden vermeyenden talep ediyorum? Yanlýþ yerlerde, doðru sözler peþindeyim hâlâ neden? Ben ne zaman büyüyeceðim ve ne zaman tam anlamýyla bir yetiþkin olacaðým? Belki de bunun bir cevabý yok. Kýsýtlý zamanlara ait bir soru deðil bu... Hayat boyu belki de bunun cevabý, son ana kadar büyümeye çalýþmak, yetiþkin bir insan, olgun bir kiþilik sahibi olmak, bir sonuç deðil... Bir süreç... Belki de bu yolculuðun adý; büyümek ve büyümeye çalýþmak... Evet büyümek sancýlý, sýkýntýlý ama bir o kadar da heyecan verici, deðerli... Seni büyütmek, olgunlaþtýrmak, ruhunu özgürleþtirmek isteyen bir var. O senin bu hikâyeni en güzel þekilde, farkýna vararak ve doðru okuyarak tamamlamaný istiyor. Hep yanýnda ve seni duyuyor, yüreðini, içinden geçenleri de biliyor. Yalnýz deðilsin bu hikâyede... Yalnýzmýþ gibi görünsen de, herþey senin için, sana dair söylenmiþ kelimelerle dolu etrafýn... Sen sadece görmeye ve doðru okumaya çalýþ onlarý... Kucaða alýþmasýn demek, yanlýþ UZMANLAR, TOPLUMDAKÝ KUCAÐA ALMA, ALIÞMASIN GÝBÝ YAYGIN BÝR KANAATÝN AKSÝNE, BEBEKLERÝN KUCAÐA ALINMASINI, SEVÝLME- SÝNÝ, BU SEVGÝNÝN BEBEÐE GÖSTERÝLMESÝNÝ TAVSÝYE EDÝYOR. UZMANLAR toplumdaki kucaða alma, alýþmasýn gibi bir genel kanýnýn aksine, bebeklerin kucaða alýnmasýný, sevilmesini, bu sevginin bebeðe gösterilmesini öneriyor. Kent Saðlýk Grubu Çocuk nörolojisi Uzmaný Dr. Benal Çubuk, az bilinen bir çocuk hastalýklarý dalý olan çocuk nörolojisinin bebek ve çocuklarýn beyin geliþimini ele almasý bakýmýndan en temel dallardan biri olduðunu, büyüme sürecinde çocuðun diðer organ sistemleri gibi, beyin ve sinir sisteminin de yaþa uygun geliþim kazanýp kazanmadýðýnýn mutlaka izlenmesi gerektiðini vurguladý. Çocuklarda nörolojik problemlerin akut ya da ani ortaya çýkabildiðini, duraðan veya ilerleyici olabildiðini, düzelme yahut bozulmalarla seyredebileceðini aktaran Çubuk, tekrarlayan hastalýklarýn çocukluk çaðýnýn en yaygýn nörolojik hastalýklarý olduðunu söyledi. Çubuk, bunlarýn büyük çoðunluðunu havale nöbetleri, katýlma nöbetleri, baþaðrýlarý, bazý ender metabolik ve kas hastalýklarýnýn oluþturduðunu ifade etti. Bebeðin doðduðu andan itibaren yabancý bir çevreyle karþýlaþtýðýný, anne rahmindeki sýcak ve güvenli ortamdan uzaklaþýp dýþ dünyayla karþýlaþtýðýný, bu dönemde bebeðin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnýn çok önemli olduðunu, bu dönemde de anne karnýndaki sýcaklýðý ve rahatlýðý bulmak istediðini anlatan Çubuk, bu sebeple bebeðin sinir sisteminin geliþimi için ilk günlerden itibaren bakým, ilgi ve sevginin çok önemli olduðunu anlattý. Ýnsan beyninde milyarlarca sinir hücresi bulunduðunu ve her birinin ayrý bir iþlevinin olduðunu dile getiren Çubuk, bu iþlevler sayesinde de önce baþýný dik tutmak, ardýndan desteksiz oturmak, yürümek, konuþmak gibi bir geliþim sürecinin yaþandýðýný bildirdi. Çubuk, bebeðin ya da çocuðun beyin-sinir sisteminde bir sýkýntý olup olmadýðýný nasýl anlayacaðýz? sorusunu, Çocuðunuz 2. ayda yüz üstü pozisyonda baþýný kaldýramýyorsa veya 3. ayda baþýný dik tutamýyor ve nesneleri gözle takip edemiyorsa, 6. ayda sýrtüstü pozisyonda kafasýný kaldýramýyorsa, 9. ayda dik oturamýyorsa, 18. ayda yürüyemiyorsa veya hiçbir sözcük söyleyemiyorsa, 3. yaþta basit cümleler kuramýyorsa, aþýrý uyuyorsa ya da uyku bozukluðu yaþýyorsa, uykusunda sýçrýyorsa, 5 yaþýndan sonra altýný ýslatmaya devam ediyorsa sinir sisteminde problem olabilir sözleriyle cevapladý. Kucaða alýþmasýn mý? ÇUBUK, hem bebeklik, hem de çocukluk döneminde beyin ve sinir sisteminin geliþimi için ilk þartýn gerekli ilgi ve sevginin gösterilmesi olduðunun altýný çizdi. Toplumda, Bebeði kucaða alma, alýþmasýn gibi bir algýnýn yerleþik olduðunu kaydeden Çubuk, Böyle bir þeye sýcak bakmýyoruz. Bebeðinizi kucaðýnýza alýn, sevin, sevgi gösterin diyoruz. Bebeklere sevgi göstermek lâzým. Zaten belli bir yaþtan sonra, o konuþma ve yürümeyle özgürlüðünü kazandýðý dönemde siz ucaðýnýza almak isteseniz de gelmiyor, yürümek, özgürce hareket etmek istiyor dedi. Çubuk, her ailenin kendine göre doðrularý, deðerleri olduðunu, çocuðun 1-3 yaþ arasýnda hem aile hem de toplumsal deðerleri öðrenme dönemine girdiðini anlatan Çubuk, Öðrenilmiþ davranýþlar vardýr. Aðlayarak istediðini yaptýrmak, her isteðinin yerine getirilmesi gibi davranýþlar yerleþirse ileride mutsuz olmasýna sebep oluruz. Çünkü ileride aðlayarak istediðini yaptýramadýðý dönemleri olacak yaþamý boyunca. O zaman mutsuz olacak. Dolayýsýyla bebeði, çocuðu aðlatan nedenleri ortadan kaldýrmak lâzým diye konuþtu. Bebek bakýmýnda en sýk düþülen yanlýþlarýn baþýnda aþýrý ilgi ve düþkünlük ile Býrak aðlasýn, öðrensin gibi bir gerekçeyle ilgisizliðin geldiðini dile getiren Çubuk, Bebeði aðlatan faktörlerin ortadan kaldýrýlmasý lâzým. Örneðin yataðýnda yatmaktan hoþlanmýyorsa kucaðýnýza alýp sevgi göstererek, okþayarak sakinleþtirip, ondan sonra yatýrmalýyýz dedi. Çubuk, bebeðin sakinleþmesi ve huzurlu olmasý için bakan kiþinin psikolojisinin çok önemli olduðunu, gergin, hýrçýn, titiz, huzursuz, baskýcý gibi özellikleri olan ebeveynlerin çocuklarýnda nörolojik problemlerin ortaya çýktýðýný söyledi. Ýzmir / aa

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Türk çe O lim pi yat la rý na ka tý lan ço cuk lar Sapp hi re de Y OLÝMPÝYATLARA KATILAN ÇOCUKLAR, ÝSTANBUL UN EN YÜKSEK BÝNASI OLAN SAPPHIRE NÝN 360 DERECELÝK SEYÝR TERASINDA TÜRK BAYRAÐI ÝLE KENDÝ ÜLKELERÝNÝN BAYRAKLARINI SALLADI. AHMET TURAN SÖYLER ÝSTANBUL 9. U LUS LA RA RA SI Türk çe O lim pi yat la rý i çin Tür ki ye ye ge len ço cuk lar, Ýs tan bul un en yük - sek bi na sý o lan Sapp hi re nin 360 de re ce lik se yir te ra sýn da Türk Bay ra ðý i le ken di ül ke le ri nin bay rak la rý ný sal la dý. Le vent te ki Sapp hi re A lýþ ve riþ Mer ke zi nin zir ve sin de Ýs tan bul u iz le me fýr sa tý bu lan ço cuk - lar, bir lik te Türk çe þar ký lar da söy le di. Tür ki ye i le 50 ül ke nin bay rak la rý nýn dal ga lan dý ðý fa a li ye - tin ar dýn dan öð ren ci ler, dört bo yut lu si mü las - yon sa ye sin de i ki ký t'a ya ya yý lan Ýs tan bul un ta - ri hî gü zel lik le ri ni de iz le di. Fa a li ye te Ta ci kis tan dan ka tý lan Ni go ra bo nu Rus tam zo do, 11. sý nýf öð ren ci si ol du ðu nu, Tür - ki ye ye ilk kez gel di ði ni be lir te rek, Ýs tan bul çok gü zel, ma sal gi bi bir þe hir. Ýs tan bul bo ða zý çok gü zel. Ta ci kis tan da Türk li se sin de o ku yo rum. Ýs tan bul da 20 gün ka la ca ðýz. Þi ir da lýn da fi na le kal dým. U ma rým ül ke me ma dal ya gö tü rü rüm de di. Kýr gý zis tan dan ge len mü zik öð ret me ni May sa ra Mu ni no va da 12 yýl son ra ilk kez Tür - ki ye ye gel di ði ni ve çok da ha fark lý bul du ðu nu i - fa de e de rek, Ý ki öð ren cim þi ir ve þar ký da lýn da fi na le kal dý. On lar a dý na çok he ye can lý yým ve on lar dan ma dal ya bek li yo rum di ye ko nuþ tu. O - lim pi yat lar, 30 Ha zi ran a ka dar de vam e de cek. Ýsrail'in Gazze'de uyguladýðý ambargo bütün dünyanýn tepkisini çekmeye devam ediyor. ABD'den yola çýkacak kargo gemisinde binlerce kiþinin mektubu da yer alacak. 22 ülkeden 700 kiþi Gazze ye gidecek Levent teki Sapphire Alýþveriþ Merkezi nin zirvesinde Ýstanbul u izleme fýrsatý bulan çocuklar, birlikte Türkçe þarkýlar da söyledi. FOTO: CÝHAN Uçaða, bi let siz ve pa sa port suz bin me yi ba þar dý! Ku zey Ya rým kü re' de yaz mevsimi resmen baþladý AMERÝKA'DAN YARDIM FÝLOSUNA KATILACAK GÖNÜLLÜLER BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÝ. TEK AMAÇ GAZZE'DEKÝ MUHTAÇLARA ULAÞMAK. AMERÝKA DAN Gazze ye gidecek yardým gemisinde yer alacaklar New York ta basýnýn karþýsýna çýktý. Basýn toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan ABD yardým gemisinin koordinasyonunu saðlayan Leslie Cagan, amaçlarýnýn uluslar arasý insan haklarý çerçevesinde yardýma muhtaç Gazzelilere yardým etmek olduðunu aktardý. Toplantýya yardým gemisinde yer alacaklarýn yaklaþýk üçte ikisi katýlýrken Cagan, bu kiþilerin önümüzdeki haftada Gazze ye gitmek i- çin denize açýlacaklarýný söyledi. Faaliyetin herhangi bir ülkenin ya da devletin deðil tamamen küresel sivil bir hareket olduðuna iþaret eden Cagan, bu amaçla 22 farklý ülkeden 600 ila 700 e yakýn gönüllü insanýn yardým gemilerinde yer alacaðýný dile getirdi. Cagan ayrýca yola çýkacak olan gemi sayýsýnýn 9 civarýnda olacaðý, Mavi Marmara nýn ise Ýsrail ve Amerikalýlarýn yoðun baskýsý dolayýsýyla konvoya katýlamayacaðýný iddia etti. Cagan, Mavi Marmara maalesef son anda katýlamayacaðýný bildirdi, ama biz yola çýkýyoruz. Bu Türk organizasyonu deðil küresel bir hareket... Yardým gönüllüleri içinde Türkler de olacak. Bu yardým gemilerindeki gönüllülere en u- facýk birþey olursa sorumlularý Amerika ve Ýsrail devletleridir dedi. New York / cihan ABD yardým gemisinin koordinasyonunu saðlayan Leslie Cagan, faaliyetin tamamen küresel sivil bir hareket olduðunun altýný çizdi. BEN ZER O LAY LAR YA ÞAN MA MA LI GEÇEN yýl Ýsrail askeri tarafýndan öldürülen 9 sivilden 8 inin Türk, birisinin ise Türk ve A- merikan vatandaþý olduðunu hatýrlatan Cagan, bu tür olayýn tekrar yaþanmamasý için Amerikan hükümetini uyardýklarýný aktardý. Amerikan yardým gemisinde yalnýzca 36 gönüllü, 4 gemi görevlisi ile 10 a yakýn gazeteci olacaðý bilgisini veren Cagan, Bunun dýþýnda yalnýzca bir kargomuz daha olacak. O kargonun içinde ise Amerika nýn farklý bölgelerinden duyarlý 3 bin insanýn Gazzelilere yazmýþ olduðu mektuplar var diye konuþtu. Cagan yardým konvoyunda, A- merika dýþýnda Cezayir, Endonezya, Ýrlanda, Ýtalya, Ürdün, Kuveyt, Hollanda, Norveç, Malezya, Ýskoçya, Ýspanya, Ýsveç ile Ýsviçre den gemilerin katýlacaðýný kaydetti. Kadýnlarýn aðýrlýkta olduðu yardým gönüllüleri arasýnda doktor, avukat, öðrenci, sanatçý gibi farklý meslek dallarýndan ve yaþlardan insanlar bulunuyor. RUS YA NIN baþ þeh ri Mos ko va da ki u lus lar a - ra sý Mos ko va-do mo de do vo ha va li ma nýn da, bir ka dý nýn pa sa port suz ve bi let siz u ça ða bin - me ye ba þar dý ðý bil di ril di. Ka dý nýn kim li ði ni ver - me yen Rus sav cý lý ðý ya yým la dý ðý ya zý lý a çýk la - ma da, söz ko nu su ki þi nin Cu ma gü nü, Ta ci kis - tan ýn baþ þeh ri Du þan be ye gi de cek o lan bir u - ça ða, Do mo de do vo ha va li ma nýn da ki bü tün kon trol nok ta la rýn dan hiç kon trol e dil me den, pa sa por tu nu gös ter me den ve dur du rul ma dan ge çe rek bi ne bil di ði ni kay det ti. A çýk la ma da, o - lay hak kýn da so ruþ tur ma a çýl dý ðý ve so rum lu la - rýn ce za lan dý rý la cak la rý be lir til di. Rus ya Dev let Baþ ka ný Dmit ri Med ve dev, Do mo de do vo ha - va a li ma nýn da 24 O cak ta dü zen le nen ve 37 ki - þi nin ö lü mü ne yol a çan bom ba lý sal dý rý dan son ra, ha va li ma nýn da ki gü ven lik tedbir le ri nin art tý rýl ma sý ný is te miþ ti. Moskova / aa DÜN YA NIN Ku zey Ya rým kü re si dün en u zun gün dü zü, en ký sa ge ce yi ya þa dý. Yaz mev si mi - nin baþ lan gý cý sa yý lan 21 Ha zi ran da, gü neþ ý - þýn la rý Yen geç Dö nen ce si ne en dik a çýy la düþ - tü ðü i çin yýl i çe ri sin de ki en ký sa göl ge o luþ - tu. Dün ya nýn gü ne þe yak la þýp u zak laþ ma sý, Ku zey ve Gü ney ya rým kü re ler a ra sýn da ki mev sim sü re le ri nin fark lý ol ma sý na se bep o lu - yor. Dün ya nýn ek se ni nin e ðik li ði se be biy le mev sim ler o lu þu yor, ge ce-gün düz sü re le ri ve ay ný boy lam ü ze rin de ki nok ta lar da gü ne þin do ðuþ ve ba týþ sa at le ri de ði þi yor. Ku zey ve Gü ney ya rým kü re ler de fark lý mev sim ler ya þa - ný yor, mu son rüz gâr la rý o lu þu yor. Ek va tor dan ku tup la ra gi dil dik çe ge ce-gün düz sü re le ri a ra - sýn da ki fark ar tý yor. Ku zey Ya rým kü re de, ya - rýn dan i ti ba ren gün düz ler ký sa lýp, ge ce ler u za - ma ya baþ la ya cak. Ankara / aa

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı