GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr"

Transkript

1 GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI MIZ L L G L G NL KUR M ÇIK L M L RI K F L RI D H D K RIÞ TIR MIÞ - KN ML LÎ S VUN M B K NI TSK N D D S HP S DOÐ RU DUR ÞK LN D KO NUÞ TU. UÇÐIN NCK ÜZD 10'U ÇIKRILBLD u Þu an da dü þen u çak la il gi li de niz den çý kart tý ðý mýz par ça o ra ný yüz de 10 bi le de ðil. üz de 10 bi le ol ma yan bir o ra na ba ka rak yüz de 90 hak kýn da ka rar ve ri le bi lir mi? di yen Mil lî Sa vun ma Ba ka ný s met ýl maz, Þu nu söy lü yo ruz ki, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý mýz her ne a çýk la dýy sa hep si doð ru dur. Pe ki, ni ye bu a çýk la ma yý ya pý yor? Mil le ti miz doð ru bil gi len sin di ye, yan lýþ yo rum la rý ön le mek i çin þek lin de ko nuþ tu. DOÐRU BLGLNDRM BU MU? uo lay la il gi li ilk a çýk la ma la rýn da u ça ðý Su ri ye'nin dü þür dü ðü nü i fa de e den Ge nel kur may'ýn, bi lâ ha re Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül dü ðü id di a e di len i fa de si ni kul lan dý ðý ve son ra yi ne Su ri ye dü þür dü söy le mi ne dön dü ðü ha týr la tý lýr ken, Mil let böy le çe liþ ki li a çýk la ma lar la mý doð ru bil gi len di ri le cek ve yan lýþ yo rum la rýn önü böyle mi alýnacak? suallerinin cevap beklediði belirtiliyor. nha be ri say fa 9 da Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, as ke rî u çak en ka zýy la il gi li fo toð - raf la rý in ter net si te sin de ya yýn la mýþ tý FO TOÐ RF: LMN BKN: Müslümanlar inançlarýný yaþayabilmeli LMN hü kü me ti nin U yum - dan So rum lu Dev let Ba ka ný Ma ri a Böh mer, Köln ya let Mah ke me sinin sün ne ti ya ra la - ma su çu sa yan ka ra rý na de ði - nirken, a hu di ler ve Müs lü - man lar bu ül ke de i nanç la rý ný ya - þa ya bil me li de di. n7 de ÞIRNK TK ÇTIÞM 2 þehit dualarla ÞIR NK IN Bey tüþ þe bap il çe si kýr sa lýn da gü ven lik güç le riy le te rö rist ler a ra sýn da çý kan ça - týþ ma da þe hit o lan pi ya de uz - man ça vuþ Ha san r zi'nin ce - na ze si Os ma ni ye'de, uz man ça vuþ Cev det De niz Öz de - mir'in ce na ze si de Ga zi an - tep'te ký lý nan ce na ze na maz - la rý nýn ar dýn dan du a lar ve göz - yaþ la rýy la top ra ða ve ril di. n8 de KOCL D DÂVÂ 5816 yi ne iþ ba þýn da KOCL Kartepe nsan Haklarý Derneði Baþkaný li kbaþ ve beraberindeki insan haklarý aktivistleri hakkýnda, 10 Kasým törenlerini Kuzey Kore eski lideri Kim Jong öldükten sonra onun için yapýlan törenlere benzettikleri için, tatürk'e hakaret ettikleri iddiasýyla dâvâ açýldý. n8de Mardin de de isyan yangýný umar din Ti pi Ka pa lý Ce za e vinde çý kan ve bir ki þi nin ya ra lan dý ðý yan gýn i le il gi li bil gi ve ren Mar din Va li Ve ki li Mü fit Gül te kin, Di yar ba kýr da mey da na ge len o lay la rý pro tes to et mek i çin yan gýn çý ka rýl dý ðý ko nu sun da bil gi ler gel di. n cak bu bil gi ler ke sin de ðil de di.nha be ri say fa 8 de Diyarbakýr da 7 yaralý, 63 gözaltý n8 de FO TOÐ RF: C HN Türkiye Ramazan a hazýrlanýyor GID, TRIM V HVNCILIK BKNLIÐI, RMZN SILI GÜNLR KL GID ÜRTM, STIÞ V TOPLU TÜKTM RLRNDK DNTMLRN RTTIRDI. MKK V MDN, ZRTÇLR BKLOR n7 de Metrobüs köprüsü çöktü uvcýlar-beylikdüzü metrobüs hattý çalýþmalarý sýrasýnda sökülen köprünün beton bloklarýnýn düþmesi sonucu 1 iþçi öldü, 2 iþçi yaralandý. Kaza sebebiyle uzun araç kuyruklarý oluþan -5 karayolunda, metrobüs seferleri uzun bir süre durdu. nha be ri say fa 6 da ugý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý Ba sýn ve Halk la liþ ki ler Mü þa vir li ðin den ya pý lan a çýk la ma da, Ra ma zan a yý ön ce si gý da de ne tim le riy le il gi li ça lýþ ma la ra hýz ve ril di ði be lir til di. Sa týn a lý nan gý da lar la il gi li ih bar ve þi ka yet le rin ''174 lo Gý da Hat tý'' ya da en ya kýn il ve ya il çe gý da ta rým ve hay van cý lýk mü dür lük le ri ne ya pý la bi le ce ði bil di ril di. ura ma zan a yýn da e vi ne if ta ra ye ti þe me yen le re ve ih ti yaç sa hi bi ki þi le re yar dým cý ol ma yý a maç la yan be le di ye ler çor ba çeþ me si ne bü yük il gi gös te ri yor. s tan bul sen ler, r na vut köy, z mit, da na Ko zan, z mir Kar þý ya ka, Tor ba lý, Kah ra man ma raþ gi bi be le di ye ler de çor ba çeþ me le ri hiz me te gir di. n SF 3 V 4 T v cý lar da ki bað lan tý yo lu köp rü sü nün sö küm iþ lem le ri sý ra sýn da sö kü len be - ton blok lar, iþ çi le rin ü ze ri ne düþ tü. Tra fik u zun sü re tý kan dý. FO TOÐ RF: C HN KRÞILIKSIZ ÇKLR ÜZD 29.5 RTTI u10 ISSN BUZULLR RD, SL BSTI u07

2 2 16 TM MUZ 2012 PZRTS LÂ H K Â T On lar i se, hiç bir þey bil me dik le ri hal de, l lah ýn ya rat tý ðý cin le ri O' na or tak koþ tu lar, O' na o ðul lar ve kýz lar ya kýþ týr dý lar. Oy sa l lah, on la rýn ya kýþ týr dýk la rýn dan mü nez zeh ve yü ce dir. n âm Sû re si: 100 / Â yet-i Ke ri me Me â li H D S Mü mi nin kal bi l lah yo lun da mü câ de le e der ken kor kuve ya he ye can dan tit re di ðin de, gü nah la rý ol gun hur ma sal kým la rý nýn dö kül me si gi bi dö kü lür. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 366 / Ha dis-i Þe rif Me â li çýk sa çýk lýk yü zün den u nut kan lýk ar tý yor vet, bu asýrda açýk saçýklýk yüzünden, hususan bu memalik-i harrede o su-i nazardan su-i istimalât, umumî bir unutkanlýk hastalýðýný netice vermeye baþlýyor. Herkes, cüz î, küllî o þekvâdadýr. Genç le rin NUR ke li me si o ku na cak þe kil de ver dik le ri bu poz, o ku ma yý da ha týr la tý yor. Zi ra Ri sa le-i Nur da ki l mas, Cev her, Nur la il gi li mek tup ta: Su al le rin de Nur han gi si, Cev her han gi si ve l mas han gi si? di ye sor duk la rýn da, vet, Nur bu nu o ku mak týr. Bak, siz de bir gü zel lik mey da na gel di. (28. Lem a, 25. Nük te) de ni li yor. Sa dak te Üs ta dým! R i sâ le-i Nur Ta le be le rin den bir genç hâ fýz, pek çok a dam la rýn de dik le ri gi bi de di: Ben de u nut kan lýk has ta lý ðý te za yüd e di yor, ne ya pa yým? Ben de de dim: Müm kün ol duk ça nâ mah re me na zar et me. Çün kü ri va yet var. mam-ý Þâ fi î nin (ra) de di ði gi bi, Ha ram-ý na zar, nis yan ve rir. vet, ehl-i s lâm da, na zar-ý ha ram zi ya de leþ tik çe, he ve sat-ý nef sa ni ye he ye ca na ge lip, vü cu dun da su-i is ti ma lât la is ra fa gi rer. Haf ta da bir kaç de fa gus le mec bur o lur. On dan, týb ben kuv ve-i hâ fý za sý na za af ge lir. vet, bu a sýr da a çýk sa çýk lýk yü zün den, hu su san bu me ma lik-i har re de o su-i na zar dan su-i is ti ma lât, u mu mî bir u nut kan lýk has ta lý ðý ný ne ti ce ver me ye baþ lý yor. Her kes, cüz î, kül lî o þek vâ da dýr. þ te, bu u mu mî has ta lý ðýn te za yü düy le, ha dîs-i þe ri fin ver di ði müt hiþ bir ha be rin te vi li u cun da gö rü nü yor. Fer man et miþ ki: Â hir za man da, hâ fýz la rýn göð sün den Kur ân nez e di li yor, çý ký yor, u nu tu lu yor. (Sü yû tî, el-ha vî Li l-fe te vâ, 2:253; li el-mut ta kî Ken zü l-um mâl, 14:233, 242.) De mek bu has ta lýk deh þet le ne cek, hýfz-ý Kur ân a bu sû-i na zar la ba zý lar da set çe ki le cek; o ha di sin te vi li ni gös te re cek. Lâ ya le mü l-gay be il lâl lah (Gay bý l lah tan baþ ka kim se bil mez). Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 96, (ye ni tan zim, s. 181) Ta rih çe-i ha ya tý mý bi len le re mâ lûm dur; el li beþ se ne ev vel, ben yir mi yaþ la rýn da i ken, Bit lis te mer hum va li Ö mer Pa þa hâ ne sin de, i ki se ne, o nun ýs râ rýy la ve il me zi yâ de hür me tiy le kal dým. O nun al tý a det kýz la rý var dý: Ü çü kü çük, ü çü bü yük. Ben, üç bü yük le ri, i ki se ne be ra ber bir hâ ne de kal dý ðý mýz hal de, bir bi rin den tef rik e dip ta ný mý yor dum. O de re ce dik kat et mi yor dum ki, bi le yim. Hat tâ bir â lim mi sâ fi rim ya ný ma gel di, i ki gün de on la rý bir bi rin den fark et ti, ta ný dý. Her kes ben de ki ha le hay ret e de rek, ba na sor du lar: Ne den bak mý yor sun? Der dim: l min iz ze ti ni mu hâ fa za et mek, be ni bak týr mý yor. Hem, kýrk se ne ev vel, s tan bul da Kâ ðýt hâ ne þen li ði nin yevm-i mah sû sun da, köp rü den tâ Kâ ðýt hâ ne ye ka dar Ha liç in i ki ta ra fýn da bin ler a çýk sa çýk Rum ve r me ni ve s tan bul lu ka rý ve kýz lar di zil dik le ri sý ra da, ben ve mer hum me bus Mol la Sey yid Tâ hâ ve me bus Ha cý l yas i le be ra ber bir ka yý ða bin dik; o ka dýn la rýn yan la rýn dan ge çi yor duk. Be nim hiç ha be rim yok tu. Hal bu ki, Mol la Tâ hâ ve Ha cý l yas, be ni tec rü be ye ka rar ver dik le ri ve nö bet le be ni ta ras sud et tik le ri ni bir sa at se ya hat so nun da î ti raf e dip, de di ler: Se nin bu ha li ne hay ret et tik, hiç bak ma dýn. De dim: Lü zûm suz, ge çi ci, gü nah lý zevk le rin â ký be ti e lem ler, te es süf ler ol ma sýn dan is te mi yo rum. Ta rih çe-i Ha yat, s. 448, (ye ni tan zim, s. 792) LÛ GT Ç: te za yüd: rt ma. nâ mah rem: 1- Mah rem ol ma yan. 2- v len me le ri müm kün o lan. 3- Bi ri si nin ya kýn ak ra ba sý ol ma yan er - kek ve ya ka dýn. ha ram-ý na zar: Ha ram o lan þey le re bak mak. nis yan: U nut ma, u nut kan lýk. ehl-i s lâm: Müs lü man lar. na zar-ý ha ram: Ha ram o lan ba kýþ. he ve sat-ý nef sa ni ye: Nef se a it is tek ler. su-i is ti ma lât: Kö tü ye kul lan ma lar. kuv ve-i hâ fý za: Ha fý za gü cü. me ma lik-i har re: Sý cak mem le ket ler. su-i na zar: Ba kýþ ta ki kö tü lük, kö tü ba kýþ. cüz î, kül lî: Kü çük, bü yük. þek vâ: Þi kâ yet. te za yüd: rt ma. nez : Çýk mak, çe kip ko par mak, a yýr mak. BRHM SD RGNKON sa i der ge ne dows li ve.com Ha zýr lýk lar ay lar ön ce sin den baþ la mýþ tý Mev sim sa vaþ mev si mi dir. s ki za man la rýn ci han gir s ya or du la rý nýn kah ra man as ker le ri o lan þan lý ec dâ dý mýz i çin, sü rek li ser hat lar da o lan a kýn cý lar i çin mev sim sa vaþ mev si mi dir Ga ye rý zay-ý lâ hî, i lây-ý ke li me tul lah Ha zýr lýk lar ay lar ön ce sin den baþ lar. Ký lýç lar bi le nir, tuð lar ha zýr la nýr. t ses le ri nal toz la rý na ka rý þýr, sa vaþ baþ la mýþ týr. r týk dur mak yok, ar týk ge ri dön mek yok Hz. Pey gam ber (asm), s lâ mi ye tin ö lüm ka lým sa va þý o lan, ba ba la rýn o ðul la rýy la çar pýþ tý ðý, ak ra ba la rýn bir bir le riy le kar þý kar þý ya gel di ði Be dir Sa va þý ndan dö ner ken s hab-ý Ki ra mý na Þim di kü çük sa vaþ tan bü yük sa va þa gi di yo ruz de yin ce, s hab-ý Ki ram hay re ti ni giz le ye me ye rek a Re su lal lah, bu sa vaþ tan da ha bü yük bir sa vaþ var mý ki? di ye sor muþ lar dý. fen di miz (asm) i se vet var. Nef si miz le sa va þa gi di yo ruz de miþ tir. Ha zýr lýk lar ay lar ön ce sin den baþ la mýþ tý. Ön ce ih ti yaç his se den, Ben bu dâ vâ da va rým! di yen genç le re u la þýl mýþ, þahs-ý ma ne vi nin du â sý a lý na rak te ker lek ler dön müþ tü. Sa kar ya i li nin Gey ve il çe si ne ya kýn, Hz. li (ra) i le Hz. Üs ta dýn ru ha ni yet le ri nin gö rül dü ðü dað lar da ki me kâ ný mýz da, sa yý la rý 40 ý bu lan, kah ra man ec da dýn kah ra man to run la rýy la bir lik te 25 gün lük 3. Li se li ler Kül li yat bi tir me prog ra mýn da yýz. Kü çük bir Tür ki ye var bu ra da, fark lý il ler den ge len kar deþ ler var. Mev sim sa vaþ mev si mi ydi. Bu prog ram â hir za ma nýn i yi ce ký zýþ tý ðý bu za man da li se li genç le rin ec dad dan bir e ma ne ti, bir san ca ðý, bir bay ra ðý devr al ma tö re niy di a de ta. Þim di sa vaþ var dý nef se, se fa ha te, da lâ le te kar þý Þim di sa vaþ var dý o ku ma ma ya, tem bel li ðe, ten per ver li ðe kar þý lk ki tap Söz ler Ve her kes Söz ler in bit me si ni göz ler O ku duk, o ku duk Gün lük or ta la ma 200 sa hi fe yi bul ma ya ça lý þý yo ruz. Gün lük o ku ma say fa la rý mý zý ta kip çi zel ge mi ze ya zar ken Cen net te be ra a ti miz ol sun du â la rý mýz la o ku duk Geç miþ gü nah la rý mý zýn af fe dil me si i çin, i ma ný mý zýn tak lit ten tah kî ke u laþ ma sý i çin o ku duk. Bi zi bi len, se ven ve her ve si ley le bil di ði ni ve sev di ði ni bil di ren Za týn aþ ký ný kal bi mi ze dü þür me si i çin o ku duk Sün net-i Se niy ye ye u ya rak Hz. Pey gam ber in (asm) Kar deþ le rim! hi ta bý na mu ha tap ol mak i çin o ku duk. Üs ta dý mý za Sa dak te! bor cu mu zu söy le ye bil mek i çin sa da kat le o ku duk Bu ra da her þey o kur, her þey o ku nur Dað, taþ, se ma, ha va, bu lut, rüz gâr, a ðaç Kýr mý zý ki tap lar hýz lý ca bi ter, ka þe vu ru lan ki tap lar ar týk sa hi bi ni bul muþ tur. Her ta raf tan Nur la rýn so - nun da ki bi tir me du â la rý ses li ya pý lýr. Bi ti re nin is mi i lâ ve e di lir a l lah! a Rah man, ya Ra him. a Hayy, ya Kay yum, ya Ha kem, ya dl, ya Kud düs sm-i zam hak ký na Üs tad Haz ret le ri nin Bar la da ki çý nar a ða cý yok bu ra da, a ma çý nar a ðaç la rý na ku ru lu 4 fark lý bü yük çe men zil cik te sâ fi di mað lar sü rek li o kur O ku ma ya a ra ve ri lin ce baþ ka bir ki tap a çý lýr: Ki tab-ý ke bîr-i kâ i nat Bel ki þim di cen net bah çe le rin de gö zü a çý la rak bi zi mes ru ra ne sey re den mer hum Sey fed din Gül te kin ða be yin Fýt rat e þit tir Ri sa le-i Nur sö zü nü tas dik e der ce si ne geç ler o kur, a ðaç la rýn ha zin hem he me le ri nin ne de mek ol du ðu nu gö re rek Men zil ci ðin al týn dan a kan kü çü cük de re, bi ze alt la rýn dan ýr mak lar a kan cen ne ti ha týr la týr ken de re nin þý rýl tý la rý, þý pýl tý la rý mah lû ka týn ceh rî zik ri ne ka rý þýr Bir kar de þi miz Rah met gel se de se rin le sek di ye i çin den ge çi rir ge çir mez, mi sa fi ri bu lun du ðu muz Zat bi zi kýr maz, rah me ti ni gön de rir, gün ler ce rah met ya ðar. y yer su yu nu yut, ey gök su yu nu tut! me â lin de ki â ye tin tef si ri mâ nâ sýn da ki 25. Söz de ki bir ba his o ku nur ken yað mur dur du ru lur. Bir kar de þi miz göl ge de o ku mak mak sa dýy la gü ne þi ar ka sý na a lýr ken Gü ne þin bir þu âý bir an da Nur ke li me si ü ze rin de te cel li e der, dik kat le ri Nur a çe ker. Üç gün son ra an cak far ký na var dým kuþ la rýn cý výl tý sý nýn, rüz gâ rýn hý þýr tý sý nýn. Ne ka dar da u zak laþ mý þým Sa ni in mas nu un dan de miþ tim ken di ken di me. Gö rüp de gör me mek, du yup da duy ma mak sa hi den var i miþ Ül fet, gaf let ta ba ka la rý bi rer bi rer yýr tý lýr ken Ka me ri gör düm bir ge ce, yýl dýz la rý gör düm 2-3 ay Çam Da ðý nýn ha zin ve yal nýz te pe le rin de Ma dem Ce nâb-ý Hak siz le ri, fik ri me ih san et ti ði mâ nâ la ra his se dar et miþ tir; el bet te his si ya tý ma da his se dar ol ma nýz hak ký nýz dýr di yen ko ca Be di i yi þim di da ha i yi an lý yor duk. ýl dýz la rý ko nuþ tu ran bir ýl dýz na me yi o ku duk, ya þa dýk bir ge ce Dýþ dün ya dan mu vak ka ten de ol sa kop muþ tuk. Bu ra da bi ze bu me kâ nýn nur lan dý rýl ma sý na ve si le o lan Ca vit Sak ða be yi mi zin de yi miy le lk gel di ði niz de göz le ri niz ha va ya, yu ka rý ya ba ký yor du ar týk a þa ðý ba ký yor, yas sý ba ký yor, mâ nâ lý ba ký yor. s ki za man lar da in zi va i çin ma ða ra ya çe ki len ler gi bi his set sek de ken di mi zi, bi li yor duk ki ha ya týn ta i çin dey dik, tam i çin dey dik Hor hor Med re se sin den a ya ðý ka yýp da a þa ðý ya u çu ru ma yu var la nan ve Dâ vâm! di ye rek dâ vâ sý nýn hür me ti ne gay bî bir el ta ra fýn dan med re se ye ko nu lan Sey da nýn ya nýn da Van day dýk, ha ya len... Kos tur ma ya git tik son ra, e sir kam pý na Ta tar la rýn ke fa let o lup da al dý ra rak kal dý ðý kü çük ca mi de Rus ya nýn o u zun kýþ ge ce le rin de Vol ga Neh ri nin gur be ti ta hat tur et ti ren ha zin a ký þýn da s ki Sa id den e ni Sa id e geç me ka ra rýný be ra ber al dýk. Be ni dün ya ya ça ðýr ma! de dik e sa ret ten dö nüþ te s tan bul da Çam lý ca da n ka ra da ho þa me diy le kar þý lan dýk, Bu in san la rýn dün ya sý na ka rýþ mak ar týk ye ter di ye rek Van a, rek Da ðý na be ra ber dön dük. l le ri ke lep çe li Ba tý ya sür gü ne gö tü rü lür ken Sey da biz le ri bý ra kýp ne re ye gi di yor sun? di ye rek ki lo met re ler ce ta kip e den a ha li ye na do lu yu tek rar va tan yap ma ya gi di yo rum u be ra ber söy le dik Ve fa týy la ha ya tý mýn ya rý sý git ti de di ði va li de sin den son ra ge ri ka lan ya rý sý nýn da hem ye ðe ni, hem ze ki bir mu ha tap, hem dâ vâ sý nýn va ri si di ye dü þün dü ðü b dur rah man ýn ve fa tý na be ra ber að la dýk. Göz yaþ la rý kan ol du, sel ol du. Kur ân-ý Ha kim in ec za ne sin den te sel li yi, nu ru, ri ca yý 26. Lem a da be ra ber bul duk.. ve bin ler ce b dur rah man ý ve ren Ce nâb-ý Hakk a dert ler ve der man lar sa yý sýn ca be ra ber þük ret tik. Bar la da, Çam da ðý nda, Is par ta da da be ra ber dik. s ki þe hir, De niz li ve f yon ha pis ha ne le ri.. Kas ta mo nu, mir dað sür gün le ri f yon da tec rid-i mut lak ta boþ, bü yük ve so ðuk o da da cam la rý ký rýk bir hal de so ba yak tý rýl ma - dan be ra ber kal dýk. Ü þü dük, ü þü dük. Ze hir len dik. Tit re dik, a ma bi ze bu e za ve ce fa yý lâ yýk gö ren le re bed du â bi le et me dik. Ve hep dü þün dük.. Bu ko ca Be di i ye Bin ba þý sým lar, Ha fýz li ler, Ha san Fey zi ler ni ye can la rý ný o nun na mý na ve rir ler? Biz de ver mek is te dik. Ri sâ le ler ba sýl dý, Nu run bay ra mýy dý se vin dik. 40 bay ra mý yal nýz ge çi ren, 30 gün de bir de fa gül me yen Us ta ba þý mýz, Üs ta dý mýz Sa id gi bi se vin dik Bol va din li ço çuk lar la bir lik te Üs ta dýn fay to nu nun ar ka sýn dan a yak la rý çýp lak da ki ka lar ca koþ tuk.. Be di üz za man de de, Be di üz za man de de di ye hay ký rýr ken he pi miz o nun ev lât la rýy dýk. Biz Üs tad la sa at ler ce ko nuþ tuk bu ra da. Ki mi miz 10, ki mi miz 12, ki mi miz 15 sa at... Ki mi miz ge ce zi ya ret et ti, ki mi miz gün düz.. Ri sa le-i Nur la rý o ku mak be nim le gö rüþ mek ten 10 kat da ha zi ya de men fa at li dir de mi yor muy du Üs ta dý mýz? Biz bu ra da Ri sa le-i Nur dan ko nuþ tuk, Ri sa le-i Nur ca ko nuþ tuk Mev sim sa vaþ mev si mi dir. Za man se fer ber lik za ma ný dýr. Bu dün ya da rü l-hiz met tir, ça lýþ ma ye ri dir, me þak kat ye ri dir; da rü l-üc ret ve ke yif ve lez zet al ma ye ri de ðil Bu ra da ar ka da la rý mýz el mas ka lem li Hu lu si bey ler, Ha fýz li ler, Hüs rev ler, Þam lý Ha fýz Tev fik ler, Lüt fü ler, Rüþ tü ler Bu ra da ar ka daþ la rý mýz Gül ve Nur fab ri ka la rý sa hip le ri, mü ba rek ler he ye ti On lar la ya ta rýz, on lar la kal ka rýz On la rý an la tý rýz, on la rý so ra rýz. k ram sa at le rin de Ri sa le-i Nur da han gi ko nu han gi ri sâ le de ge çi yor, bu mek tup lar han gi a ða be yin gi bi ö dül lü so ru lar so ru lur. Bi len de ka za nýr, bil me yip din le yen de Bütün bun la rý ya zar ken o ku ma la rým dan ge ri kal dý ðým i çin ken di mi zor la ya rak kar deþ le rin þahs-ý ma ne vi si na mý na ka le me a lý yo rum.. Mev sim sa vaþ mev si mi dir Bir di ðer cep he de, Zon gul dak Çay cu ma cep he sin de o lan Ü ni ver si te li ler Kül li yat bi tir me prog ra mýn da ki a ða bey ve kar deþ le ri mi zi ve bütün o ku ma prog ra mýn da o lan Nu run ne fer le ri ni teb rik e di yor, ih lâs ta mu vaf fak ol ma mý zý Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e di yo rum

3 HBR 16 TMMUZ 2012 PZRTS 3 a zý þ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. Tel: Mustafa GÖKMN (0212) N K R TM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI rol DO URN 36 L MN TM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOBN , Fax: KKTC TM SL C L Ð: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: brahim ÖZDBK fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah R ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ N MZ V KT L R Hic rî: 26 Þaban 1433 Ru mî: 3 Temmuz 1428 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý Danýþtay hatasýný düzeltmeli ON LOV MÜZK FSTVL'ND LKOL STIÞININ PILMDIÐI BLGSN VRN ÞL BÞKNI BLCI, BÐIMLILIKTN KORUNMK ÇN DNIÞT'DN KNUNÎ DÜZNLM PMSINI STD. TÜR K e þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, O ne Lo ve Mü zik Fes ti va li nde al kol sa tý þý nýn ya pýl ma ma sý nýn si vil top lum ku ru luþ la rý ve e þi lay ýn ba þa rý sý ol du ðu nu söy le di. Bal cý, genç le rin ve ço cuk la rýn her tür lü ba ðým lý lýk tan ko run ma sý i çin Da nýþ tay dan ka nu ni dü zen le me bek le dik le ri ni be lirt ti. ap tý ðý a çýk la ma da, e þi lay Ce mi ye ti o la rak, al kol fir ma la rý nýn genç le re yö ne lik faaliyet le re spon sor ol ma sý nýn yan lýþ ol du ðu nu dü þün dük le ri ni i fa de e den Bal cý, bu tür or ga ni zas yon la rýn genç le ri al ko le teþ vik et ti ði ni kay de de rek, fes ti val de iç ki sa týl ma ma sý na da ir il gi li ma kam la ra baþ vu ru da bu lun duk la rý ný an lat tý. Gi ri þim le ri nin so nuç ver di ði ni vur gu la yan Bal cý, þöy le de vam et ti: Biz, genç le ri mi zin fes ti va li nin ip tal e dil me si ni is te me dik. Sa de ce bu fes ti va le al kol fir ma sý nýn spon sor ol ma ma sý ný ve bu ra da al kol sa tý þý nýn ya pýl ma ma sý ný is te dik. Ni te kim bu fes ti val de al kol sa tý þý ya pýl mý yor ve ya pýl ma ya cak. Bu du rum, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ve e þi lay ýn ba þa rý sý dýr. Bu, hal kýn ba þa rý sý dýr, tep ki le rin hak lý ol du ðu nun gös ter ge si dir. Bu ra da iç ki sa týl ma sý nýn ö nü ne ge çil me si ye ter li de ðil dir. y rý ca bu ko nu da ka nu nî bir dü zen le me ya pýl ma sý ge rek mek te dir. Tü tün l kol Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu da ha ön ce yö net me lik ha zýr la mýþ tý. Bu na gö re genç le rin ve ço cuk la rýn bu lun du ðu or ga ni zas yon la ra al kol fir ma la rý nýn spon sor ol ma la rý müm kün de ðil di. n cak da ha son ra Da nýþ tay ta ra fýn dan bu yö net me li ðin yü rüt me si dur du rul du. Genç le ri mi zin ve ço cuk la rý mý zýn her tür lü ba ðým lý lýk tan ko run ma sý ge re ki yor. Bun dan son ra Da nýþ tay dan ka nu nî dü zen le me bek li yo ruz. FSTVL LNIN DUURULR SILDI Ö te yan dan, fes ti va lin ger çek leþ ti ril di ði San tra lis tan bul un gi ri þin de bir çok ka tý lým cý nýn al kol tü ket me si ve a la na ge len a raç la rýn gü ven lik gö rev li le rin ce a ran ma sý dik ka ti çek ti. Fes ti val a la ný nýn çe þit li nok ta la rýn da, i ki gün sü re cek fes ti val bo yun ca, fes ti val yö ne ti mi i le iþ let me sa hip le ri nin da ha ön ce al kol lü ü rün sa tý þý na da ir ya zý lý an laþ ma la rý ol ma sý na rað men iþ let me sa hip le ri nin al kol lü ü rün sa tý þý na i liþ kin ruh sa tý kul lan dýr ma ya ca ðý ve bu yüz den al kol sa tý þý ya pý la ma ya ca ðý ný be lir ten du yu ru lar yer al dý. s tan bul / a a ÞL Ce mi ye ti Ma nav gat Þu be Baþ ka ný Fa tih Kap lan, al kol süz bi - ra nýn al kol lü bi ra kul la ný mý na ba sa mak o luþ tur du ðu nu söy le di. a zýn yurt ge ne lin de ya pý lan genç lik fes ti val le ri nin bir ço ðu nun spon so ru - nun al kol lü i çe cek ü re ten ve pa zar la yan fir ma lar ol du ðu nu be lir ten Kap lan, genç lik ta nýþ ma sý ve kay naþ ma sý is mi al týn da ya pý lan fes ti - val ler de genç le rin al kol le ta nýþ ma yý al kol süz bi ra kul la ný mýy la yap týk - la rý ný i fa de et ti. Bu tür fes ti val ler de genç le rin al kol, tü tün ma mul le ri ve ba ðým lý mad de kul lan ma sý nýn ö nü ne geç mek i çin kol luk kuv vet le ri ka dar a i le le re de so rum lu luk düþ tü ðü nü be lir ten Kap lan, ya pý lan is ta - tis tik le re gö re genç le rin yüz de 42 si nin si ga ra, al kol ve ba ðým lý mad de kul la ný mý na ar ka daþ çev re si nin bir de fa dan bir þey ol maz, iç di ye rek Gýda denetimleri arttý GI D, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, Ra ma zan a yý do la yý sýy la gý da ü re tim, sa týþ ve top lu tü ke tim yer le rin de ki de ne tim le ri ni ar týr dý. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý Ba sýn ve Halk la liþ ki ler Mü þa vir li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, Ra ma zan a yý ön ce si gý da de ne tim le riy le il gi li ça lýþ ma la ra hýz ve ril di ði be lir til di.ö zel lik le, top lu if tar la rýn ya pýl dý ðý yer ler ve bu ra la ra ye mek sað la yan þir ket ler, fý rýn lar, lo kan ta lar, sa hur da a çýk bu la nan yer ler i le et ve et ü rün le ri, süt ve süt ü rün le ri, tat lý ve pas ta cý lýk ü rün le ri, þe ker le me ü re ti mi ya pan yer ler de ki res mî kon trol le rin ti tiz lik le sür dü rü le ce ði vur gu la nan a çýk la ma da, bu kap sam da 81 il de ki Gý da, Ta - eþilay Cemiyeti Baþkaný Muharrem Balcý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn giriþimleriyle Santral stanbul'daki festivalde alkol kullanýmý engellendi. l kol süz bi ra ile gençler aldatýlýyor rým ve Hay van cý lýk Mü dür lü ðü ne de ta li mat ve ril di ði i fa de e dil di. çýk la ma da, tü ke ti ci ler, am ba laj sýz a çýk ta sa tý lan, ü re ti ci si ve mar ka sý bel li ol ma yan, ü re tim iz ni bu lun ma yan fir ma la ra a it ü rün le ri sa týn al ma ma la rý ko nu sun da u ya rýl dý. Ü rün le rin son tü ke tim ta rih le ri i le am ba laj la rý nýn sað lam o lup ol ma dý ðý nýn da kon trol e dil me si ge rek ti ði ne i þa ret e di len a çýk la ma da, sa týn a lý nan gý da lar la il gi li ih bar ve þi kâ yet le rin 174 lo Gý da Hat tý ya da en ya kýn il ve ya il çe gý da ta rým ve hay van cý lýk mü dür lük le ri ne ya pý la bi le ce ði bil di ril di. çýk la ma da, de ne tim le rin Ra ma zan a yý bo yun ca 4 bin 635 gö rev liy le 24 sa at sü re ce ði kay de dil di. n ka ra / a a baþ la dý ðý ný söy le di. l ko lün su gi bi tü ke til di ði genç lik fes ti val le rin de gi riþ ler de kol luk kuv vet le ri nin yaþ kon tro lü nü mut la ka yap ma sý ge - rek ti ði nin al tý ný çi zen Kap lan, al kol lü i çe cek fir ma la rý nýn spon sor lu - ðun da ya pý lan faaliyet ler de ö zel gü ven lik þir ket le ri nin yaþ kon trol le ri - nin gi riþ te ge re ken ö ze ni gös ter me di ði ni kay det ti. Kap lan, Böl ge - miz de genç lik et kin li ði çer çe ve sin de çok sa yý da genç lik fes ti va li var. Bu fes ti val le rin ço ðu na al kol lü i çe cek fir ma la rý spon sor. l kol lü i çe cek fir ma la rý bu tür et kin lik le re mil yon do lar lýk spon sor luk büt çe si a yý rý - yor. Ma a le sef genç le ri miz al ko le al kol süz bi ra kul la ný mýy la baþ lý yor. Genç li ði mi zin, genç lik et kin li ði a dý al týn da ya pý lan kon ser ler le genç yaþ ta al kol le ta nýþ ma sý na i zin ver me ye lim. de di. n tal ya / a a Çor ba çeþ me si ne be le di ye ler den bü yük ta lep Þ hayatýn da ki tem po nun yük sel me si ve tra fik so ru nu gi bi ne den ler le or ta ya çý kan if ta ra ye ti þe me me kay gý sý, ye rel yö ne tim le ri çor ba çeþ me le ri ne yön len di ri yor. Ge çen yýl Sa nat s tan bul ta ra fýn dan ta sar la nan ve KKTC nin ya ný sý ra sen ler, r na vut köy, z mit, da na Ko zan, z mir Kar þý ya ka, Tor ba lý, Kah ra man ma raþ gi bi çok sa yý da þehirde hiz me te ge çen çor ba çeþ me le ri, 2 met re e nin de, 3 met re yük sek li ðin de bu lu nu yor ve Os man lý mi ma ri sin den e sin ti ler ta þý yor.ta rih sel pers pek ti fiy le mi ma rî o la rak þeh re gü zel lik ve ren çor ba çeþ me le ri, se bil gö re vi ni yan sýt ma sýy la da bir hay rat gö re vi ya pý yor. e mek ih ti ya cýn dan çok aç lý ðý gi der mek i çin in þa e di len ve sa at te bin 500 ki þi ye çor ba ik ra mý sað la yan çeþ me le re, yak la þan Ra ma zan ön ce si ta lep art tý. Fir ma sa hi bi l yas r te mur, yurt ge ne lin de pro je le ri ni in ce le yen çok sa yý da be le di ye nin Ra ma zan a çor ba çeþ me si i le gir mek i çin ken di le ri ne baþ vur du ðu nu be lir te rek, Bi zim le ir ti bat ku ran ye rel yö ne ti ci ler, bu çeþ me le ri ken tin en iþ lek nok ta la rý na ku ra rak, if ta ra ye ti þe me me kay gý sý ta þý yan hem þeh ri le ri ne so luk al dýr ma yý dü þü nü yor de di. s tan bul / a a ni as ya.com.tr Ra ma zan haf ta sý Sa yý lý gün ler ça buk ge çer ken sa yý lý ne fes ler de hýz la tü ke ni yor. Üç y la ra gir dik, Re ceb-i Þe ri fi id rak et tik, Re ga ib Kan di li ne e riþ tik, Mi rac Ge ce si ni ih ya et tik, Þa ban-ý Þe ri fe u laþ týk, Be rat Kan di li ni tes id et tik der ken, bir Ra ma zan-ý Þe ri fi da ha kar þý la mak ü ze re yiz. l lah na sip e der se, ö nü müz de ki Per þem be ak þa mý ilk te ra vi hi mi zi ký lýp ilk sa hu ru mu za kal ka cak, Cu ma gü nü ilk o ru cu mu zu tu ta cak ve ay ný gü nün ak þa mýn da ilk if ta rý mý zý ya pa ca ðýz in þa al lah. Ra ma zan ý ný zý þim di den teb rik e di yor, ha yýr la ra ve sa a det le re ve si le ol ma sý ný di li yor, i çin de ki Ka dir Ge ce sin de giz le nen 83 yýl lýk i ba det se va bý na na il ol ma yý ni yaz e di yo ruz. Ve ge çen yýl ki Ra ma zan da a ra mýz da o lup da bu Ra ma zan a e ri þe me yen, dün ya da ki hiz me ti ni ta mam la yýp ter his bel ge si ni a la rak ber zah â le min de ki men zi li ne in ti kal e den bü tün ehl-i i ma ný rah met le yad e di yor; ha yat ta o lan la ra i man, ih lâs ve is ti ka met da i re sin de sað lýk, a fi yet ve hu zur do lu ha yýr lý ve u zun ö mür ler di li yo ruz. Ra ma zan de yin ce, ta biî ki Ra ma zan say fa mýz dan da bah set me miz ge re ki yor. Say fa i çin bu kö þe den yap tý ðý mýz du yu ru ve ha týr lat ma la ra ce va ben ge len ça lýþ ma lar þöy le bir ne ti ce yi or ta ya çý kar dý: Mus ta fa Öz türk çü Kâ i nat ki ta bý h met r ge ne kon Dün ya ca meþ hur Kur an o ku yu cu la rý nýn ha yat la rý Ba ki Çi miç Nur dan te fey yüz le rim Or han la göz Hi kâ ye ler den ha ki ka te M. li Ka ya Pey gam be ri mi zin i man dâ vâ sý Ha san Þen Ra ma zan tak vi mi b dul lah Þa hin Ra ma zan nâ me Sü ley man Kös me ne - Ra ma zan il mi ha li ve du a Tol ga ýl dý rým Ra ma zan ya zý la rý dem Pa la Ra ma zan ke li me le ri Ne vin lan Mi ni hi kâ ye ler Se ma Cey han Ra ma zan fýk ra la rý r han k ka ya Fo toð raf la rýn di li Meb ru re Þen ler f tar sof ra sý Ra ma zan bo yun ca zevk le ta kip e de ce ði miz bu de ðer li ça lýþ ma la rý i çin ar ka daþ la rý mý za þim di den te þek kür e di yo ruz. Kü çük Söz ler kam pan ya sý Ra ma zan da ki bir di ðer ö nem li ça lýþ ma mýz da haf ta lar dýr de vam e den Kü çük Söz ler kam pan ya mýz. Da ha ön ce bil gi si ni ver di ði miz gi bi, þim di ye ka dar mil yon lar ca in sa nýn i ma ný nýn kur tul ma sý na ve þu ur lu bir s lâ mî ha yat la ta nýþ ma sý na ve si le o lan bu hac mi kü çük, mâ nâ ve muh te va sý bü yük e se ri, Ra ma zan ýn Cu ma ya te va fuk e den ilk gü nün de, ya ni 20 Tem muz da bü tün o ku yu cu la rý mý za ku pon suz he di ye e de ce ðiz. Bu nun dý þýn da, e ser den faz la mik tar da a lýp e þi ne dos tu na he di ye et mek is te yen ler de bo ne ve Da ðý tým Ser vi si miz le ir ti bat ku ra bi lir ler. Nu re vi ru muz lu o ku ru muz, Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ün ha zýr la dý ðý ve geç ti ði miz gün ler de di zi ya zý o la rak ya yýn la dý ðý mýz dos ya nýn ga ze te de ki neþ ri ta mam lan dýk tan son ra þu me sa jý gön der miþ: Kürt me se le si ya zý di zi si hak kýn da yaz mýþ ol du ðum ya zý yý ga ze te de gör mek be ni hem þa þýrt tý, hem de se vin dir di. Bu du rum, e ni s ya ce ma a ti nin her za man öz gür lü ðün ve öz gür dü þün ce nin ya nýn da ol du ðu nu bir de fa da ha or ta ya koy muþ tur. Ö te yan dan, e ni s ya nýn is ti nad nok ta sý Ri sa le-i Nur ve Üs ta dýn ha ya tý ol muþ tur. Fark lý fi kir o la rak kö þe niz de e leþ ti ri le ri ya yýn la ma nýz, si zin ken di ni ze o lan gü ve ni ni zi ve fark lý fi kir le re o lan a çýk gö rüþ ve hoþ gö rü nü zü gös ter mek te dir. vet, e ni s ya fark lý dýr. On yýl ön ce söy le dik le ri ni zi gör me yen, duy ma yan ve su san lar þim di ler de san ki ilk de fa söy lü yor muþ gi bi gö ðüs ka bar tý yor lar. Si ze sa mi mi yet le söy le ye yim: Do ðu da BDP ye yö ne len in san lar da te mel me se le ler de bi zim gö rüþ le ri mi zi ka a le al mak ta dýr. n þa al lah da ha i yi ye gi de cek tir. l lah hiz met ler de bir li ði mi zi, u huv ve ti mi zi, te sa nü dü mü zü art týr sýn. Sa id Nur sî ve M. Ke mal in 2. bas ký sý çýk tý Kâ zým Gü leç yüz ün bü yük il gi gö ren Sa id Nur sî ve M. Ke mal i sim li ki ta bý nýn, u zun za man dýr bek le nen i kin ci bas ký sý çýk tý. O ku yu cu ve tem sil ci le ri mi zin bil gi si ne su na rýz.

4 KÜLTÜR SNT 4 16 TMMUZ 2012 PZRTS SOL DN S Ð 1. Nam lu su ge nel lik le yiv li, ký sa ve ha fif bir tü fek. - Fut bol da sa yý. 2. Ön s ya'nýn bir par ça sý o la rak Tür ki ye'nin s ya ký t'a sýn da bu lu nan top ra ðý. - Bir top lu luk ta be nim sen miþ, yer leþ miþ dav ra nýþ ve ya þa ma bi çim le ri nin, ku ral la rýn, gö re nek ve ge le nek le - rin, or tak la þa a lýþ kan lýk la rýn, tu tu lan yol la rýn bü tü nü, â det. 3. Ge re ðin de kul la nýl mak i çin sak la nan ta hýl. - Gü neþ doð ma dan ön ce ki a la - ca ka ran lýk, fe cir. 4. Ba zý ül ke ler de, hü küm dar la rýn, ma re þal le rin, din a dam la rý nýn güç sem bo lü o la rak tö ren ler de ta þý dýk la rý bir tür a ðaç ve ya me tal den deð nek. - Kü çük zur na. 5. (Tersi) Her þeyin incesi, un halinde bulunaný. - Han gi ki þi ma na lý so ru. - yi ni te lik te ol ma - yan, kö tü. 6. Ke di, kö pek vb. çok me me li hay van la rýn yav ru su. - al nýz bir a i le nin o tu ra bi le ce ði bi çim de ya pýl mýþ ya pý. 7. Si lâh, bý çak vb. bir a raç la deriye zarar vermek. 8. Hil a fe ti sal ta na ta dö nüþ tü ren ha ne dan. - ri ma sal ya ra tý ðý. 9. y dýn yö re sin de ay va ya ve ri len i sim. - Ba tý top lum la rýn da kul la ný lan bir ba yan a dý. 10. Ge nel lik le f gan lý ba yan la rýn kul lan dý ðý so kak ký ya fe ti. - Tem bel lik, gev þek lik. B U L M C HBRLR U K RI DN Þ ÐI 1. Ka za ya uð ra mýþ, ka za ge çir miþ o lan kim se. 2. May da noz gil ler den, ko ku lu to hu mu ha mur iþ le rin de kul la ný lan bir bit ki (Pim - pi nel la a ni sum). 3. Ka ne pe þe kil li o tu rak. 4. De ðe ri dü þük, ba ya ðý. - Sö ðüt gil ler - den, su lak böl ge ler de ye ti þen, bo yu ba zý tür le rin de met re ye de ðin çý kan, ke res te sin den ya rar la ný lan u zun boy lu bir a ðaç. 5. að mur dan son ra top ra ðýn üs tün de o lu þan tuz lu be yaz kat man. - s tan bul'da bir ta til bel de si. 6. Her han gi bir þe ye gö re da ha ö te de o lan yer. - Kek li ðin boy nun da ki si yah hal ka. 7. (Tersi) Buðday tozu. - Va sýf sýz iþ çi. 8. Ta ký mýn ký sa sý. - O la bi le ce ði ak la ge len. 9. ra - bis tan'da bir þe hir. - Rah me tul la hi ley hin ký sa sý. 10. Dik a çý la rý ölç me ye ve çiz me ye ya ra yan dik üç gen bi çi min de a raç. - da let le hük me den. 11. Ordunun kýsaltmasý. - Ba zý hay van la rýn ku lak la rý na ya pý lan i þa ret. - Ko yun, kö - pek, at vb. hay van la rýn ve ya in san la rýn de ri sin de a sa lak o la rak ya þa yan, bu la þý cý has ta lýk la ra sebep o lan bö cek le rin ge nel a dý, sa kýr ga. 12. Bir çok luk e ki. - a ba - nî hay van ya ka la ma i þi. - Sa ni ye de bir jul lük iþ ya pan bir mo to run güç bi ri mi. DÜNKÜ BULMCNIN CVBI M S T N L K S K O K L M R T S T M K R M R M R N M R O L Z N K T R S K M L S T O B M K S R T T O T B Z N N Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da üz leþ mek, ol gun laþ ma me se le si dir Ka bul e de lim ki, in sa nýn ken di si i le yüz leþ me - si çok da ko lay de ðil. üz leþ mek, bir de rin - leþ mek, bir ol gun laþ mak me se le si dir. Hat ta bu is tek bi le, bel li bir a þa ma nýn, bel li bir bi ri ki min so nu cu or ta ya çý kar. üz leþ mek, bir ne fis mu ha se be si dir. ç he sap laþ ma dýr. Ba þa baþ, di þe diþ, hak ne i se hu kuk ne i se ken di ha - ya týn et ra fýn da ya þa nan la rý or ta ya ko ya bil mek tir. Çok da ge rek li dir. Çok da gü zel dir. Böy le yü rek is te yen a dým lar, in sa ný ken di ne ge ti rir. n sa ný, in san e der. n cak güç lü, i ra de li in san lar bu he sap laþ ma yý ba þa - ra bi lir ler. ma in san da öy le bir ken di ni sa vun ma gü dü sü var ki. Bu na þey ta nî mü da fa a da de mek müm kün. Çün kü bu sa vun ma ta ma men nef sî dir, þey ta nî dir. Ben den, ben lik ten, e na ni yet ten do ðup ge len bir þey dir. Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar i sim li e se rin de ko nu yu ne de gü zel ö zet ler; Þey ta nýn mü him bir de si - se si, in sa na ku su ru nu i ti raf et tir me mek tir -tâ ki is tið far ve is ti â ze yo lu nu ka pa sýn. Hem nefs-i in sa ni ye nin e nâ - ni ye ti ni tah rik e dip, tâ ki ne fis ken di ni a vu kat gi bi mü - da fa a et sin, a de ta tak si rat tan tak dis et sin. vet, þey ta ný din le yen bir ne fis, ku su ru nu gör - mek is te mez. Gör se de, yüz te vil i le te vil et ti rir. Ta - raf gir lik le ba kan hiç bir ku su ru gö re mez sýr rýy la, nef si ne na zar-ý rý za i le bak tý ðý i çin, a yý bý ný gör mez. yý bý ný gör me di ði i çin i ti raf et mez, is tið far et mez, is ti â ze et mez, þey ta na mas ka ra o lur. Haz ret-i u suf ley his se lâm gi bi bir pey gam ber-i â lî þan Ben nef si - mi te mi ze çý kar mam. Çün kü ne fis da i ma kö tü lü ðe sevk e der. (u suf Sû re si: 12:53) de di ði hal de, na sýl nef se i ti mad e di le bi lir? Nef si ni it ham e den, ku su ru nu gö rür. Ku su ru nu i - ti raf e den, is tið far e der. s tið far e den, is ti â ze e der. s - ti â ze e den, þey ta nýn þer rin den kur tu lur. Ku su ru nu gör me mek, o ku sur dan da ha bü yük bir ku sur dur. Ve ku su ru nu i ti raf et me mek, bü yük bir nok san lýk týr. Ve ku su ru nu gör se, o ku sur ku sur luk tan çý kar. ti raf et - se, af fa müs te hak o lur. De mek in san, cid dî bir yüz leþ me ya pa maz i se, þey ta - nýn e lin de o yun cak ha li ne dö nü þe bil mek te dir. a zar, Ne ka dar zor de ðil mi ken din le yüz leþ mek? baþ lýk lý ya zý sýn da, Ken di a vu kat lý ðý ný yap ma ya, bü tün de lil le ri le hi ne kul lan ma ya dik kat çe ki yor ve in san i çin zor ge len bir dav ra ný þa in sa ný ha zýr lý yor: ge re kir se ba zý - la rý ný ka rart ma ya, ne o lur sa ol sun her hal ve þart al týn da ken di ni ak la ma ya a lýþ mýþ ken, ken di hak kýn da dâ vâ a - çan bir sav cý ya, gö zü nü kýrp ma dan ken di ka le mi ni ký ra - bi len bir yar gý ca dö nüþ mek zor ge li yor sa na de ðil mi? Ha ta yap tý ðý ný yan lý þa düþ tü ðü nü i ti raf et me mek, bi - ri le rin den ö zür di le me mek, hep hak lý çý kan ki þi ol - mak bek len ti si nin zor lu ðu na dik kat le ri çe ki yor ve Ger çek ol duk la rý na ken di ni bi le i nan dýr dý ðýn ya lan - la rý nýn üs tü nü, if ti ra lar la kar dý ðýn o gü lünç harç la sý va - ma ya ça lý þý yor sun. Hak sýz ol du ðun hal de hak lý çýk ma ya ça lýþ tý ðýn her de fa sýn da, hak lý o lan bi ri le ri ne ka ra çal dý ðý ný bi li yor - sun as lýn da. a ni hak sýz lýk ya pý yor sun. a ni a da let siz dav ra ný yor sun. Sýrf, bir u çan ba lon gi bi kon trol süz yük se len e gon tat min ol sun di ye bi ri le ri ni ya lan cý çý kar mak se ni ra hat - sýz et mi yor mu? Ne den hep hak lý çýk ma ya ça lý þý yor sun? Baþ ka la rý nýn hak lý lý ðý na ne den ta ham mül e de mi yor - sun? Ha ki kat kim de o lur sa ol sun, hep gü zel gö rü nü yor. kýl, doð ru kar þý sýn da hay ran ka lý yor. O nun i çin sa de ce a kýl bi le Ha ki ka ti bul ma ya bir a raç o la bi li yor. a za rýn dik ka te sun du ðu nok ta lar dan bi ri si de, bu sü re cin yo ru cu ol du ðu nok ta sý dýr; Ken di ni baþ ka la - rýn dan sak la mak tan, ya lan la rý nýn, hak sýz lý ðý nýn or ta - ya çý ka ca ðý kor ku suy la sü rek li te tik te dur mak tan yo - rul mu yor mu sun?... Kim se son su za ka dar hak lý o la - maz ki. a zar Fun da Öz gür ün ya zý sý yüz leþ me nin güç lü ðü - ne dik kat le ri çe ki yor. a zar la rýn ken di le riy le yüz leþ me si na sýl dýr a ca ba? Ha ni baþ ka la rý na tel kin ve rir ken, sal kým ý yi yor mu - yuz yok sa? ** Ken din ol mak, yüz leþ mek le müm kün dür. üz leþ me yen ler, he nüz da ha baþ ka ký yý lar da kü - rek çe ki yor lar de mek tir. Kim bi lir ken di sa hi li ne han gi yaþ ta ge lir in san? sya ho o.com NKR Bü yük þe hir Be le di ye si nin ge - le nek sel Ra ma zan fa a li yet le ri bu yýl Genç lik Par ký nda Baþ þehirli ler le bu lu þa - cak. Ra ma zan a yýn da bir lik ve be ra ber lik duy gu la rý ný güç len di re cek fa a li yet le rin ya ný sý ra Bü yük þe hir Be le di ye si, þe hir mer kez le ri ne ku ra ca ðý if tar sof ra la rýn da da ih ti yaç sa hi bi va tan daþ la ra ku cak a ça - cak. Her ak þam ay rý bir sa nat çý nýn ma - ne vî duy gu la rý pe kiþ ti ren kon se ri nin yer a la ca ðý u nu tul ma ya cak Ra ma zan fa a li - yet le rin de, ço cuk lar i çin eð len ce ler, ye - tiþ kin ler i çin ki tap ve el sa nat la rý sa týþ stant la rý i le çe þit li ge le nek sel gös te ri ler yer a la cak. Bü - yük þe hir Be le di ye si, her yýl ol du ðu gi bi bu Ra ma zan a - yýn da da her gün if tar sa a - tin de ih ti yaç sa hi bi va tan - daþ la rý ye mek ça dýr la rýn da mi sa fir e de cek, son ra sýn da da çe þit li eð len ce ler ve ge le - nek sel fa a li yet ler de Baþ þehir li - le ri bir a ra ya ge ti re cek. Nos tal - jik Ra ma zan ak þam la rý i çin, if - tar sa a tin den son ra ö zel bir prog ram ha zýr la yan Bü yük þe hir Be le di ye si, 20 Tem muz Cu ma gü nü baþ la ya cak Ra ma zan a yý bo yun ca, Baþ þehir li le ri Genç lik Par ký nda a ðýr la ya cak. Bir lik, be - ra ber lik ve da ya nýþ ma nýn en yo - ðun ya þan dý ðý on bir a yýn sul ta ný Ra ma - zan da, ge le nek le ri nin ya þa týl dý ðý ve Baþþehir li le rin bu a ya ö zel nos tal jik öz - lem le ri nin gi de ril di ði fa a li yet ler dü zen - le ne cek. To kun a çýn ha lin den an la dý ðý, ih ti yaç sa hip le ri ne yar dým e li nin u za týl - dý ðý, ye tim ve ök süz le rin se vin di ril di ði o ruç a yýn da, Bü yük þe hir Be le di ye si bu yýl 8 nok ta da ki if tar ça dýr la rýn da Baþ - þehir li mi sa fir le ri ni ko nuk e de cek. G L NK SL K ÞM LR BÞ ÞHR L L R BU LUÞ TU R CK Ra ma zan ýn yaz ay la rý na denk gel me si, bu yýl if tar ve sa hur a ra sýn da ki sa at le re ay rý bir renk ka ta cak. Bü yük þe hir Be le di - ye si de Ra ma zan a yý nýn ge tir di ði mut lu - lu ðu, hu zu ru ve bir lik te lik duy gu su nu if - tar son ra sý sa at ler de Genç lik Par ký na ta - þý ya cak. Baþþehir li ler, Genç lik Par ký nda bir a ra ya ge le rek, hem ye mek ça dý rýn da o ruç la rý ný a ça bi le cek hem de son ra sýn da fark lý fa a li yet ler le u nu - tul maz Ra ma - zan ak þam la rý ya þa ya cak. Genç lik Par ký nda dü zen le ne cek fa a li yet ler kap sa - mýn da, a ra la rýn da h met Öz han, Sa mi Sav ni Ö zer, Be dir han Gök çe, Gök sel Bak - ta gir, r kan Bak ta gir gi bi se vi len i sim le - rin de bu lun du ðu Ta sav vuf ve Türk Sa - nat Mü zi ði sa nat çý la rý kon ser ler ve re cek. Þi ir din le ti le ri ve e de bi yat, fi kir soh bet le - ri i le ma ne vi ya tý da güç len di re cek fa a li - yet ler kap sa mýn da park ta ki yü rü yüþ yol - la rý ke nar la rý na ku ru la cak stant lar da n - ka ra lý lar a lýþ ve riþ yap ma im kâ ný bu la cak. i le le riy le Ra ma zan ge ce le ri nin ta dý ný çý kar mak i çin Genç lik Par ký na ge len ço - cuk lar i se Ma hal le de Þen lik Var pa na yý - rý nýn o yun grup la rýn da eð le ne cek. Ma - cun cu lar, pa muk þe ker ci ler, mý sýr cý lar i se her ke se Ra ma zan nos tal ji si ya þa ta cak. 8 FRK LI NOK T D F TR Ç DI RI Bü yük þe hir Be le di ye si ge le nek sel fa a li yet le ri ni gü nü mü ze ta þý ma nýn ya ný sý ra her yýl ol du ðu gi bi bu Ra - ma zan a yýn da da her gün yüz ler ce Baþ þehir li ye if tar ye me ði ve re cek. Pay laþ ma nýn ve da ya nýþ ma nýn en gü zel ör nek le ri nin ve ril di ði bu ay - da Baþ þehirli ler, Bü yük þe hir Be le - di ye si nin if tar sof ra la rý nýn en ö - zel mi sa fir le ri o la cak. Ra ma zan a yý nýn yaz dö ne mi ne denk gel - me siy le ar tan ha va sý cak lýk la rý ve iþ çý kýþ la rýy la if tar sa a ti a - ra sýn da ki sü re nin ye ter li ol - ma sýn dan do la yý, hem ta le - bin a zal ma sý hem de hiz - met ka li te si ni da ha yu ka rý çek mek a ma cýy la bu yýl if - tar ça dýr la rý 8 a na mer kez - de ku ru la cak. Ka vu ru cu yaz sý cak la rý dolayýsýyla kli ma la rýn, if tar prog ram la rý - nýn iz le ne bil me si i çin LCD ek ran te le viz - yon la rýn yer leþ ti ri le ce ði ça dýr lar da va tan - daþ la ra her gün GO ye mek ha ne sin de ha zýr la na cak en az 4 çe þit li mö nü ik ram e di le cek. n ka ra da if tar ça dýr la rý nýn ku - ru la ca ðý ad res ler i se þöy le: Ha cý Bay ram Ca mi i, Genç lik Par ký, Gü ven park, Ga zi no o to büs ha re ket nok ta sý, Sin can La le Mey - da ný, OS TM Met ro s tas yo nu ya ný, Si te - ler Gi ri þi üst ge çit a ya ðý, bi din pa þa Mak - ro Mar ket ya ný. n ka ra / ci han y dýn cýk u ka rý Ca mii ye ni len di nozgt IN y dýn cýk il çe si u ka rý Ca mi i nde ký sa bir sü re ön ce baþ la tý lan ye ni le me ça lýþ ma la rý ta mam - lan dý. y dýn cýk l çe Müf tü sü s ma il Ka ra da vut, yap - tý ðý a çýk la ma da, il çe ye bir yýl ön ce bin ki þi lik Mer kez Ca mi i nin i ba de te a çýl ma sýy la di ðer ca mi ler de ye ni le - me ça lýþ ma la rý baþ lat týk la rý ný söy le di. Müf tü Ka ra da - vut, Mer kez u ka rý Ca mi mi zin ek sik le ri var dý. ak - la þýk 2 ay lýk bir ça lýþ ma i le ye ni le me ça lýþ ma la rý ný ta - mam la dýk. Ca mi miz de yer le re alt tan ý sýt ma lý sis tem ku rul du. Di ðer al çý ve ka lem i þi, sa çak lar, ca mi ses sis te mi, pen ce re le ri vit ray ya pý la rak ye ni len di. Bu iþ - ler i çin 50 bin li ra ka dar bir har ca ma ya pýl dý. Hal ký - mýz ca mi miz de ya pý lan bu ça lýþ ma la ra bü yük des tek sað la dý. Bu sa ye de ca mi mi zi 11 a yýn sul ta ný Ra ma za - na ye tiþ tir miþ ol duk de di. oz gat / ci han Kö se dað Sa va þý þe hit le ri a nýl dý nsuþhr il çe sin de, na do lu Sel çuk lu la rý i le Mo - ðol lar a ra sýn da 1243 yý lýn da ya pý lan Kö se dað Sa va - þý nda þe hit dü þen ler, sa va þýn ya pýl dý ðý 3050 ra kým lý Kö se dað ýn zir ve sin de dü zen le nen Kö se Sü ley man t kin lik le ri i le a nýl dý. Kö se dað Sa va þý nýn 769. yýl dö - nü mü fa a li yet le ri kap sa mýn da, Kö se dað ýn zir ve si ne çý kan va tan daþ lar, so ðuk ha va ya al dýr ma dan Kö se Sü - ley man ýn da ðýn zir ve sin de ki tür be si ni zi ya ret et ti. Bu - ra da þe hit ler i çin duâ e den va tan daþ lar, na maz kýl dý. Su þeh ri Kay ma ka mý Meh met De mi ral, k su Kö yü Muh tar lý ðý ve k su Kö yü Der ne ði ta ra fýn dan Sa ka rö - küz mev ki in de dü zen le nen faaliyet te yap tý ðý ko nuþ - ma da, 769 yýl dýr dü zen le nen kut la ma lar kap sa mýn da böl ge hal ký nýn yýl lar ön ce ya þan mýþ bir ta ri hî o la yý u - nut ma ma sý nýn ö ne mi ne dik ka ti çek ti. Fa a li yet ler kap - sa mýn da Sa ka rö küz ve Hak lý yurt mev ki in de Kur ân-ý Ke rim o ku na rak, þe hit ler i çin duâ e dil di. Si vas / a a De de Kor kut Þö le ni nde il ginç ya rýþ ma n18. ULUSLRRSI De de Kor kut Þö len le ri kap sa - mýn da 4. n Gü zel Bu za ðý a rýþ ma sý dü zen len di. Hay van pa za rýn da dü zen le nen ya rýþ ma da, bu za ðý lar cins, be si lik ve gü zel lik ol mak ü ze re üç ka te go ri de ya rýþ tý. 100 pu an ü ze rin den ya pý lan ya rýþ ma da ýrk ö - zel lik le ri ne 50 pu an, ba kým ve bes le me 30 pu an, gü - zel lik i se 20 pu an ü ze rin den de ðer len di ril di. r kek ve di þi ka rý þýk si men tal ve mon to fon ol mak ü ze re i ki fark lý ka te go ri de 43 bu za ðý nýn gö rü cü ye çýk tý ðý ya rýþ - ma da bi rin ci o lan bu za ðý la rýn sa hip le ri ne bir a det tam al týn, i kin ci o lan bu za ðý la rýn sa hip le ri ne ya rým al týn ve ü çün cü o lan bu za ðý la rýn sa hip le ri ne de çey - rek al týn he di ye e dil di. Bay burt / ci han Ter me ra da kur tar ma ka zý la rý baþ la dý nbodrum il çe si ne bað lý Tur gut re is bel de sin de bu - lu nan Ter me ra s pat n tik Ken ti nde, kur tar ma ka zý - la rý na baþ lan dý ðý bil di ril di. Ter me ra s pat n tik Ken ti Ka zý Baþ kan lý ðý ný ya pan Muð la Ü ni ver si te si de bi yat Fa kül te si r ke o lo ji Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. d nan Di - ler, mi lat tan ön ce 7. yüz yý la u za nan an tik kent te, Tur - gut re is Be le di ye si nin des te ði i le kur tar ma ka zý la rý na baþ la dýk la rý ný söy le di. Bu gü ne ka dar ki ka zý lar da or ta ya çý kar tý lan me zar lar da, ö nem li bul gu la ra rast lan dý ðý ný be lir ten Di ler, Ka çak ka zý lar la tah rip e dil miþ a lan lar da ka zý lar ya pa rak, ba zý e ser le ri kur ta rý yo ruz de di. Di ler, tes pit e di len me zar lar da kur tar ma ka zý la rý nýn de vam e - de ce ði ni i fa de et ti. Tur gut re is Be le di ye Baþ ka ný Meh - met Dinç berk de böl ge de ki ka zý ça lýþ ma la rý na 3 yýl ön ce baþ lan dý ðý ný ve Tur gut re is te bü yük bir kül tür mi ra sý bu lun du ðu nu söy le di. Muð la / a a BÞÞHRD nos tal jik RMZN GNÇ LK PR KI ND BR LK, B R BR LK V D NIÞ M NIN N O ÐUN ÞN DI ÐI ON BR IN SUL T NI R M ZN D G L NK L RN Þ TIL DI ÐI V BÞÞHR L L RN NOS TLJK ÖZ LM L R NN G D RL D Ð F L T LR DÜ ZN L N CK. Her ak þam ay rý bir sa nat çý nýn ma ne vî duy gu la rý pe kiþ ti ren kon se ri nin yer a la ca ðý u nu tul ma ya cak Ra ma zan fa a li yet le rin de, ço cuk lar i çin eð len ce ler, ye tiþ kin ler i çin ki tap ve el sa nat la rý sa týþ stant la rý i le çe þit li ge le nek sel gös te ri ler yer a la cak. FOTOÐRFLR: CHN

5 16 TMMUZ 2012 PZRTS MKL 5 Florya da bir çevre faciasý MUHSN DURN a ka cýk Kö yü nde To ka mýn Ha san lâ kap lý fa kir bi ri si var dý. Üç ki þi den o lu þan a i le, de de den ba ba dan kal ma bir i ki par ça kýr sal tar la ya ek tik le ri buð day la, bir i nek ü ze rin den ge çim le ri ni te min e di yor du. u nus un; Þol ba þak lar yel e sen de / a tar u nus u nus de yu di ze le ri ni söy le di ði, sert e sen lk ba har rüz gâr la rý nýn e kin le ri dal ga lan dýr dý ðý gün ler den bir gün: Güz mev si min de ka ra sa ban la ek ti ðim tar la ya bir ba ka yým, e kin ler na sýl ol muþ a ca ba? di ye or ma na sý nýr o lan tar la sý ný gör me ye git miþ ti. U zak tan ba kýn ca tar la nýn i çin de bir ko yun sü rü sü ol du ðu nu fark et ti. Te lâþ la yak laþ tý ve ço ba na ses le ne rek sü rü yü çý kar ma sý ný söy le di. Ço ban, za val lý nýn sö zü nü din le me di ði gi bi, faz la ýs rar e der se ken di si ni döv mek le teh dit et miþ ti. Ha san, bir þey ya pa ma ya ca ðý ný an la yýn ca göz yaþ la rý na bo ðul du: Va rým yo ðum bu ra da ki e ki nim di, þim di ben ki me gi de yim? de di. Hiç dü þün me den gi di le cek ye ri de ça lý na cak ka pý yý da tesbit et ti. Tar la nýn ke na rýn da ü ze ri düz, bü yük çe bir ka ya var dý. Ka ya nýn ü ze ri ne çýk tý ve el le ri ni mül kü nün ha ki kî sa hi bi o lan l lah a, Der gâh-ý lâ hi ye aç tý. Kal bin den ge çen le ri dil-i Mut lak o lan Rabb i ne göz yaþ la rýy la bir lik te dök tü. Ço ban za li mi nin yap tý ðý bu zul mü da ha faz la gör me ye ta ham mül e de me di; kö yün yo lu nu tu tup üz gün üz gün e vi ne dön dü. He nüz göz yaþ la rý tü ken miþ, ke sil miþ ti ki; köy de bir te lâþ, bir ko þuþ tur ma gö rül dü. Du ru mu me rak et ti ve e vi nin ö nün den ge çen bi ri si ne sor du: Ne dir bu te lâþ hay ro la? dam ya nýn dan hýz la u zak la þýr ken; Be kir a ða nýn ço ba ný ta ban ca sý ný kur ca lar ken ken di ni vur muþ. de di. Bi raz ev vel ken di si ni teh dit e den ço ba nýn fe lâ ket ha be riy le Ha san tek rar göz yaþ la rý na bo ðul du: y dil-i mut lak o lan l lah ým, de mek be nim se si mi duy dun. De mek be nim gi bi a ci ze, za val lý ya lü tuf ta bu lun dun, yar dým et tin, ce vap ver din di ye rek þü kür sec de si ne ka pan dý. Dün ya nýn çok u zak bir di ya rýn da mül kü e pey ce ge niþ bir kral var mýþ. Ne re dey se dün ya nýn ya rý sý na sa hip bu kral bir gün has ta lan mýþ. Bü tün he kim ler se fer ber ol muþ, a ma der di ne ça re bu la ma mýþ lar. Ni ha yet u zak lar da ki bir he ki me ha ber sa lýn mýþ. O da gel miþ kra lý mu a ye ne et miþ. raþ týr ma la rý ný yap mýþ. Has ta lý ðýn ne ol du ðu nu ve der di ni a çýk la mýþ: Kra lý mý zýn þu tür vi ta mi ne ih ti ya cý var, o da ye tiþ kin bir ço cu ðun þu or ga nýn da bu lu nur. Kra lý mýz o nu yer se kur tu lur, yok sa de miþ. Kral bu, ko lay ko lay öl mek is ter mi? Bil gin le ri ni top la mýþ, bu fik ri da nýþ mýþ. On lar da: Kra lý mýz si zin ya þa ma nýz i çin her þe yin ya pýl ma sý uy gun dur de miþ ler. Kral a dam la rý ný yer yü zü ne sal mýþ. Þe hir þe hir, bel de bel de, köy köy do laþ mýþ lar. Ni ha yet fa kir bir a i le nin ço cu ðu nu al mak i çin a na-ba ba sý ný, pa ra kar þý lý ðýn da ra zý et miþ ler. Kral bu i þe se vin miþ, a ma vic da ný ný da ra hat et tir mek i çin, kur ban o la cak ço cu ðun rý za sý ný al mak is te miþ. Ço cu ðu hu zu ru na ça ðýr mýþ. O na: v lâ dým bu i þe sen ra zý mý sýn? de miþ. Ço cuk kra lýn bu sö zü ne ka tý la ka tý la gül me ye baþ la mýþ. Kral si nir len miþ: Cid dî bir so ru ma ni çin gü lü yor sun be ço cuk! de miþ. Ço cuk: Kra lým be nim kur ban e dil me mi siz is te miþ si niz. Bil gin ler fet va çý kar mýþ lar, an nem ba bam da ra zý ol muþ. Ba na, bu ser gi le di ði niz tra je di kar þý sýn da an cak gül mek dü þer de miþ. Hi kâ ye nin so nu na sýl bi ti yor i na nýn bil mi yo rum. ma be nim de bil di ðim bir þey ler var. Da ha bir kaç ay ön ce si ne ka dar e vi min bal ko nun dan bak tý ðým da Ha va li ma ný, Flor ya, Ba sýn köy, Me nek þe sa hi li ve v cý lar ö nün de de mir le miþ ge mi le ri ta ma men gö re bi li yor dum. Bil has sa Flor ya, es ki le rin say fi ye þehri, çi çek li-gül lü bah çe le rin a ra sýn da en faz la üç-dört kat lý vil la la rýn, köþk le rin, gü zel ev le rin bu lun du ðu bir yer di. Ba kýl dý ðýn da in sa nýn i çi ni a çar dý. n sa na: Þe hir iþ te böy le ku rul ma lý de dir ti yor du. n cak, bu gün ler de Flor ya da bir þey ler o lu yor. Daha bir kaç ay öncesine kadar evimin balkonundan baktýðýmda Havalimaný, Florya, Basýnköy, Menekþe sahili ve vcýlar önünde demirlemiþ gemileri tamamen görebiliyordum. Bilhassa Florya, eskilerin sayfiye þehri, çiçekligüllü bahçelerin arasýnda en fazla üçdört katlý villalarýn, köþklerin, güzel evlerin bulunduðu bir yerdi. Bakýldýðýnda insanýn içini açardý. Bal ko num dan Flor ya ya ba ký yo rum. Her bak tý ðým da ü ze ri ne ye þil bir bu lut gi bi ya yýl mýþ o lan Flor ya or ma ný yok ol muþ. Me nek þe sa hi li nin si lu e ti ni o luþ tu ran a ðaç lar la rýn, la din çam la rý nýn a ra sýn dan yük se len za rif mi na re gö rün mez li ðe bü rün müþ. Bil has sa Ra ma zan ve mü ba rek ak þam lar ya nan ye þil kan dil le ri, ön ce ki ak þam, Be rat Ge ce sin de göz le rim ýs rar la a ra ma sý na rað men gö re me dim. Bü tün bu gü zel lik le re ne mi ol du? ki ma hal le nin ö nü ne, Flor ya Ko ru v le ri ve k þi nar Ko nak la rý a dý ve ri len ko nut lar ya pýl dý. Baþ ka bir i fa dey le; 60 bin met re ka re lik (si te le rin den al dý ðým bil gi ye gö re) bir a lan se kiz kat lý be ton yý ðý nýy la dol du rul du. Ber lin Du va rý ndan on lar ca kat bü yük lük te bir du var ö rül dü. Bu du var öy le bir du var ki, Kü çük çek me ce e þi lo va Ma hal le siy le, Cen net Ma hal le si nin ö nü nü ta ma mýy la ka pat tý. ki ma hal le nin de yýl lýk gö rün tü sü nü, man za ra sý ný ge ce gün düz ça lý þý la rak ký sa sü re de ka pat tý lar. ki ma hal le yi de â mâ yap tý lar. Üs te lik bu du va rýn, Ber lin Du va rý gi bi re jim le rin de ðiþ me siy le yý kýl ma sý müm kün de ðil; çün kü ya pan lar, yap týk la rý i þi çok bü yük kâr et tik le ri; sa týn a la cak in san lar da kâr lý bir ya tý rým yap týk la rý ný dü þü ne rek muh te þem bu lu yor lar. Ta ma mý 60 bin (rek lâm bil gi le ri ne gö re) met re ka re ü ze ri ne ku ru lan, On lar ca blok tan o lu þan 8 kat lý be ton yý ðý ný, he men ö nün de ki bah çe ni zam lý, 3-4 kat lý Flor ya ev le ri ne te pe den ba ký yor. Blok lar, bir þe hir eþ ký ya sý, bir þe hir ma gan da sý gi bi ba ðý rý yor: Güç ben de e! l lah aþ ký na! Ge ce gün düz u yu ma dan dök tü ðü nüz be ton yý ðýn la rý Flor ya nýn do ku suy la hiç u yum sað lý yor mu? Bir yan da bah çe ler i çe ri sin de 3-4 kat lý ev ler, he men ar ka sýn da i se 8 kat lý he yu lâ Na sýl kýy dý nýz Flor ya ya, na sýl kýy dý nýz e þi lo va ve Cen net ma hal le le ri ne, ni çin ka pat tý nýz gü zel lik le ri mi zi? y mi mar yö ne ti ci miz! Siz, Flor ya da o tu ru yor su nuz, Flor ya lý sý nýz. Flor ya ya e þi lo va ve cen net ma hal le le rin den bir ba kar mý sý nýz? Flor ya yý sa hi liy le, de ni ziy le bir lik te ni çin e li miz den al dý nýz, bu nu siz den hiç um maz dýk. lt mýþ bin met re ka re lik a ra zi ye Cen net gi bi bir or man yap say dý nýz da, þu fa kir fu ka ra bir ne fes al say dý. e þi lo va ve Cen net ma hal le sin de ya þa yan lar la, ya rar la na cak o lan lar, ne sil ler bo yu si ze ve ec da dý ný za e be di ye te ka dar du â lar et mez miy di? Böy le si si ze da ha faz la ya kýþ maz mýy dý? Þim di tam ter si du â yap ma ya cak la rýn dan ben de e min de ði lim. ka met et ti ði niz köþk ten Flor ya ya þöy le bir ba ký nýz, se kiz kat lý bir bi na gö re bi li yor mu su nuz? Bun la ra ne di ye im za at tý nýz, na sýl ce vaz ver di niz? De mek; ço cuk la rý u yut mak i çin her ge ce an lat týk la rý Kaf da ðý nýn ar ka sýn da ki gö rün mez dev ger çek miþ. Bu dev be nim gü zel va ta ný mýn za man za man þu ra sýn da bu ra sýn da gö rü lür müþ. Bü yük lü ðü hak kýn da muh te lif ri va yet ler var mýþ. Ki mi le ri ne gö re ge ce le yin, bir kö yün bir ma hal le nin pý na rý nýn ba þý na ge lir bir ay lýk su yu nu i çer, kim se u yan ma dan Kaf da ðý na gi der miþ, ma hal le, köy ay lar ca su suz ka lýr mýþ, o ra da ku rak lýk ya þa nýr mýþ. Ki mi le ri ne gö re i se, de ni zi bi le ku ru tur muþ. Þim di ler de bu de vin baþ ka ö zel lik le ri ni de ri va yet e di yor lar; ma hal le le ri bir ge ce de â mâ ya pý yor, sa hil le ri, or man la rý bir ge ce de yu tu yor, yok e di yor muþ. Ko ca man mýþ. dý ný çok geç yaþ lar da öð ren di ðim bu de vin Frenk çe bir a dý var mýþ: Rant. O nun, gün düz kü lâh lý ge ce si lâh lý bir yý ðýn ar ka da þý da var mýþ. De vir le re gö re o na Rant fen di, Mös yö Rant, Bay Rant (Bu gün kü e lit ke si min jar go nun da bel ki baþ ka i sim le ri de var dýr, on la rý bi le mi yo rum.) di ye ses le nir ler miþ. Bu dev, ay lar dan be ri ge ce le ri bu ci var lar da do la þý yor muþ. Ni ha yet bir ge ce gel di ði yer de yor gun luk tan u yu ya kal mýþ. r te si gün; Flor ya ko ru ev le ri-flor ya k þi nar ko nak la rý di ye gö rül müþ. Ba na i nan maz sa nýz, yo lu nuz Flor ya ya düþ tü ðün de, e þi lo va ve Cen net ma hal le le rin den ba kar sa nýz o de vi mut la ka siz de gö rür sü nüz. y vah Flor ya! y vah Ba sýn köy te pe sin den de ni zi sey re der ken mü ba rek ge ce ler de bir kaç la din ça mý a ra sýn dan kan dil le ri ni sar ký tan mi na rem. Bu kan dil ge ce sin de, bu Ra ma zan a yýn da a ra mý za s tan bul ef sa ne le ri nin ye ni ver si yo nu, dev, Sa yýn Bay Rant Haz ret le ri gir di. Se ni ar týk gö re me ye ce ðim. Ben yi ne de her ak þam sen den ta ra fa, sa hi le ba ka ca ðým; o de vi göz le rim le de le ce ðim. Ha ya lim de, se nin üç-beþ ay ön ce ki gör dü ðüm za rif en da mý ný ta mam la ya ca ðým. Bun dan son ra ki Ra ma zan lar da ye þil kan dil le ri ni göz le ri mi ka pa ta rak sey re de ce ðim. Mo der ni te nin ya zý lý ve ya zý sýz ya sa la rý ge re ði, ben den da ha çok öz gür ve ih lâs lý o lan a ka cýk lý Ha san gi bi bir ta þýn ü ze ri ne o tu rup o pro je ye i zin ve re ne, im za a ta na, in þa e de ne, kü çük bir bed du â et me hak kým ol ma dý ðý gi bi, Kra lýn þi fa bul ma sý i çin ço cu ðun öl dü rül me si ne ra zý o lan çað lar ön ce si rant çý lý ðý nýn mu cit le ri ne, rant çý lý ða bo yun eð miþ üç beþ yet ki siz e a cý tý cý bir söz söy le me ye de hak kým yok. De mek Be di üz za man Haz ret le ri nin, û zü bil lâ hi mi neþ þey tâ ni ves si yâ seh (Þey tan dan ve si ya set ten l lah a sý ðý ný rým) sö zü nün böy le bir tef si ri de var mýþ. Ba zý ger çek le ri in san bu ya þa ge lin ce an lar mýþ. Ve mi nel ga râ ib. TRHN ÇNDN ltur han Cel kan fer sa dog ni as ya.com.tr þinizi takdir edin Ka dýn ve er kek e þit ya ra týl mýþ týr. ok sa ba zý la rý nýn id di a et ti ði gi bi ne er kek ka dýn dan üs tün dür, ne de ka dýn er kek ten. Kur ân-ý Ke rim de bu þöy le an la tý lýr: y in san lar! Biz si zi bir er kek le bir ka dýn dan ya rat týk. Bir bi ri ni zi ta ný yýp sâ hib çýk ma nýz i çin mil let le re, sü lâ le le re a yýr dýk. Þu nu u nut ma yýn ki, l lah ýn na za rýn da en de ðer li, en üs tün o la ný nýz, tak vâ da en i le ri o lan dýr. Mu hak kak ki l lah her þe yi bi lir, her þey den hak kýy la ha ber dâr dýr. (Hu cu rat Sû re si 13.) Be den sel ve ruh sal fark lý lýk lar a çý sýn dan ka dýn ve er kek a ra sýn da de ði þik lik ler söz ko nu su dur ta bii ki. Ka dýn fýt ra ten er ke ðe gö re da ha na zik, na hif tir. Güç nok ta sýn da da ha za yýf týr. Bu nu bir a van taj o la rak kul la nan ka dýn, ken di fýt ra tý na uy gun ha re ket e der se mut lu o lur. Me se lâ fýt ra tý na uy gun mes lek ler de ça lý þýr sa da ha az e ner ji tü ke tir, da ha mek li Müf tü / ha li le li il.com Ra ma za na ha zýr lýk Þa ban a yýn da ver di ði bir hut be de Pey gam ber fen di miz (a.s.m) Ra ma zan a yý nýn kýy me ti nin i yi bi lin me si, Ra ma zan a yý nýn fey zin den â za mî de re ce de is ti fa de et mek i çin ve mü min le rin Ra ma zan a yý na da ha i yi ha zýr lan ma la rý ný sað la mak a ma cýy la bir ta kým tav si ye ler de bu lun muþ tur. Hz. Sel man (r.a.) an la tý yor: Re su lu llah (a.s.m) bir Þa ban a yý nýn son gün le rin de bir hut be î rad e de rek Sa ha be-i Ki ra ma þöy le bu yur du: y in san lar! Si zi bü yük ve mü ba rek bir ay göl ge le di. Ra ma zan a yý i çe ri sin de bir ge ce var dýr ki, bin ay dan ha yýr lý dýr. Ra ma zan a yý, öy le bir ay dýr ki, l lah (c.c.) gün düz o ru cu nu farz, ge ce i ba de ti ni na fi le kýl dý. Ra ma zan a yý i çe ri sin de bir ha yýr iþ le yen, di ðer ay lar da bir farz iþ le miþ gi bi o lur. Ra ma zan a yýn da bir farz iþ le yen, di ðer ay lar da yet miþ bin farz iþ le miþ gi bi o lur. Ra ma zan a yý sa býr a yý dýr. Sab rýn se va bý i se cen net tir. Ra ma zan a yý yar dým laþ ma a yý dýr. Ra ma zan a yýn da mü mi nin rýz ký be re ket len di ri lir. Ra ma zan a yýn da kim bir o ruç lu ya if tar et ti rir se, bu gü nah la rý nýn ba ðýþ lan ma sý na, ce hen nem den a zat ol ma sý na se bep o lur ve o ruç lu nun se va býn dan hiç - (0505) Re fe ran sý mýz Nur lar da ki öl çü ler s lî i þi miz i man Kur ân hiz me ti... k tif si ya set i le a lâ ka mýz ol ma dý, o la maz... e ri ne ge tir mek le yü küm lü ol du ðu muz va zi fe le ri mi zi ih mal e dip, er te le yip, fi i lî si ya se te bak ma dýk, me rak et me dik... Fi i lî si ya se ti, kud sî hiz met le ri mi ze ma ni o lan ma la ya ni, a fa kî, za rar lý meþ ga le ler bil dik. þk-ý me rak la bak ma dýk gü nü müz si ya se ti nin a yak o yun la rý na... Çün kü u cu dý þa rý da i di, ec ne bi le rin e lin de i di biz de ki si ya se tin... pin u cu ya ban cý el ler de o lun ca, i ra de miz, in si ya ti miz dev re dý þý ka lý yor du ço ðu za man... Böy le o lun ca ço ðu za man bel ki de far kýn da ol ma dan, if sat ko mi te le ri nin teh li ke li tu zak la rý na dü þe bi lir ve ya on la rýn yan lýþ la rý na or tak ol ma ih ti ma li ni göz ö nün de bu lun dur du ðu muz i çin gü nü müz si ya se tin den hep u zak dur ma yý ter cih et tik. i ne gü nü müz si ya se ti nin ya lan, hi le ve al dat ma ü ze rin den ya pýl dý ðý ný, ta raf gir lik ve i nat la iç i çe ol du ðu nu, ço ðu za man da þey ta ný me lek; me le ði þey tan gör dü ðü nü bil di ði miz den üst len di ði miz kud sî hiz met le ri mi zin bir ge re ði o la rak, böy le çir kin ve teh li ke li bir si ya set ten u zak dur ma yý el zem gör dük. y ný þe kil de gü nü müz si ya se ti nin ehl-i din a ra sýn da ol ma sý þart o lan ve hiz met le ri mi zin e sas la rý dan o lan ih lâ sý, kar deþ li ði, þef ka ti, mer ha me ti ze de le di ði ni; bun la rýn ye ri ne ri ya kâr lý ðý, ki ni, düþ man lý ðý, ih ti lâf la rý or ta ya çý kar dý ðý ný gör dü ðü müz i çin böy le bir si ya se tin i çin de bu lun ma nýn hem ken di miz, hem de kud sî dâ vâ mý zýn se lâ me ti a çý sýn dan za rar lý o la ca ðý ný dü þün dü ðü müz den fi i lî si ya set ten hep u zak dur duk. Ve so nuç o la rak, gü nü müz si ya se ti nin sa nal, al da tý cý ca zi be si ne ka pý lan ba zý in san lar, ba zý çev re ler, ne ca tý, az yo ru lur. Ha ya tý bir ya rýþ o la rak al gý la yýp, bir bi ri ni geç me ye ça lý þan eþ ler ça bu cak yýp ra nýr, za yýf lar. Oy sa bir bir le ri nin gü zel ö zel lik le ri ni ön pla na çý kar mak da ha man týk lý dýr. l ti fat, tak dir, o nay her in sa nýn ar zu la dý ðý bir þey dir. n san lar baþ ka la rý ta ra fýn dan ka bul gö rül dük çe, o nay lan dýk ça, des tek len dik çe ba þa rý ya a dým a tar lar, bü yük iþ ler ya par lar. Sa mi mi yet le ri, sev gi bað la rý kuv vet le nir. Öv gü ve tak dir et me fi i li ni a lýþ kan lýk ka zan mak is te yen eþ ler, eþ le ri nin o lum lu yön le ri ni bir þe kil de bir bir le ri ne i fa de et me li ler. Ka dýn ve er kek hiç ak sat ma dan bu nu ya par lar sa, ev li lik le rin de da i ma bir hu zu run ol du ðu nu gö re cek ler dir. Ü ni ver si te o ku ma yý çok is te yen bir ar ka da þým var dý. lk gi riþ te ka za na ma dý. Bu nun ü ze ri ne a i le si o nun ev len me si ni ar zu et ti. O da ka bul et ti. v len di, ço cuk sa hi bi ol du. Ü ni ver si te o ku ma ar zu suy la ya nýp tu tu þu yor du yi ne de. O nun bu du ru mu nu tak dir e den e þi her ak þam dü zen li ders ça lýþ ma sý na yar dým cý ol du. Sý nav gü nü ge lip çat tý ðýn da, e þi nin des tek ve du â sý ný a la rak im ti ha na gir di. Çýk tý ðýn da yü zü gü lü yor du. Çok i yi geç miþ ti sý nav. So nuç lar a çýk lan dý ðýn da çok is te di ði sý nýf öð ret men li ði ne yer leþ miþ ti. þi ne o lan sev gi si, say gý sý, du â sý, bað lý lý ðý kat be kat art mýþ tý. ra la rýn da ki duy gu sal bað lar da ha da güç len miþ ti. Bir bir le ri ne des tek o lan, bir bir le ri nin he def le ri i çin fe da kâr lýk e den bir a i le ol du lar. Ça re siz se niz, ü mi di ni zi yi tir me yin; ça re siz si niz! Kal bi ni zi ve bütün duy gu la rý ný zý l lah a yö nel tin! Bütün ça re siz lik le ri ni ze ça re il ham e di le cek tir. bir þey ek sil til mek si zin o nun se va bý ka dar se vap a lýr. s hab: a Re sû lül lah! He pi miz o ruç lu yu if tar et ti re cek bir þey bu la mý yo ruz. de dik le rin de, þöy le bu yur du: l lah (c.c.) bu se va bý o ruç lu yu bir hur ma i le ve ya bir i çim su, ya hut bir yu dum süt i le if tar et ti re ne de ve rir. Ra ma zan a yý öy le bir ay dýr ki, ev ve li rah met, or ta sý mað fi ret ve so nu ce hen nem den kur tu luþ tur. Ra ma zan a yýn da hiz met çi si nin yü kü nü ha fif le te ni, l lah (c.c.) ba ðýþ lar ve ce hen nem den kur ta rýr. Ra ma zan a yýn da þu dört þe yi çok ya pý nýz. Bun lar dan i ki si ni yap mak la Rab bi ni zi ra zý e der si niz, di ðer i ki si ni yap mak tan da müs tað ni sa yýl maz sý nýz. Rab bi ni zi ra zý e de ce ði niz i ki has let þun lar dýr: 1. l lah tan baþ ka hiç bir i lah ol ma dý ðý na þe ha det ge tir mek, 2. l lah ý a nýp is tið far et mek, Müs tað ni ol ma dý ðý nýz i ki has le te ge lin ce: 1. l lah tan cen ne ti is ter si niz, 2. Ce hen nem den O na sý ðý nýr sý nýz. Ra ma zan a yýn da kim bir o ruç lu ya su ve rir se, l lah da o na ha vu zum dan öy le bir þer bet ve rir ki, ar týk cen ne te gi rin ce ye ka dar hiç su sa maz." 1 Bü yük Mu ta sav výf Zun nun-i Mýs rî, üç ay la rýn he de fi nin e sas a ma cý nýn in sa ný Ra ma zan ýn ke ra me tin den is ti fa de ye ha zýr la mak ol du ðu nu þöy le i fa de e der: Re cep; â fe ti terk i çin dir. Þa ban a yý; i ba det te yo ðun laþ ma a yý dýr. Ra ma zan i se; ke râ me ti bek le mek i çin dir. Bir kim se Re cep a yýn da kö tü lük le ri bý rak maz, Þa ban a yýn da da i ba de te yo ðun laþ maz i se, Ra ma zan da da ke ra me ti um maz sa o kim se ce za ya müs te hâk o lan lar dan dýr. i ne bir baþ ka sö zün de de þöy le der: Re cep a yý, mah sû lü ek me a yý dýr. Þa ban a yý i se, su la ma a yý dýr. Ra ma zan a yý da top la ma a yý dýr. Dip not: 1- t-ter gib ve t-ter hib, 2: fe rec ve fü tu ha tý si ya set a la nýn da gör se ler de, biz ay ný ka na at te de ði liz. Biz mil le tin has ta lý ðý nýn i man za a fý ol du ðu nu, ça re nin de an cak i ma ný, i nan cý tak vi ye ol du ðu nu, bu nun i çin yüz e li miz de ol sa an cak i man hiz met le ri ne kâ fi ge le ce ði ni bil di ði miz den, fe rec ve fü tu ha ta ma ni o lan si ya set ce re yan la rý i le iþ ti ga li lü zum suz ve za rar lý gö rü yo ruz Fi i lî si ya set i le il gi li tav rý mýz, du ru þu muz pren sip o la rak böy le... n cak bi zim bir de kud sî hiz met le ri mi zi a lâ ka dar e den, doð ru dan ve ya do lay lý o la rak hiz met le ri mi zi il gi len di ren, si ya set a la ný i le il gi li yak la þým la rý mýz, pren sip le ri miz var. Kay na ðý ný, men þe i ni Ri sa le-i Nur dan al dý ðý mýz, a dý na si ya sî-iç ti maî me se le ler de di ði miz bu düs tur ve pren sip ler ge çi ci, gü nü bir lik si ya sî mü lâ ha za la rýn çok ö te sin de a sýr la ra ý þýk tu tan, sað lam, ci han þü mul, i sa bet li pren sip ve düs tur lar dýr. þ te biz mec bur ka lýn ca, bu düs tur ve pren sip ler çer çe ve sin de si ya se te ba ký yo ruz. l bet te bu ül ke de ya þa yan her va tan daþ gi bi bi zim de be lir li bir si ya sî gö rüþ, dü þün ce ve ter cih le ri miz var. Bu gö rüþ ve ter cih tesbit le rin de bi lin di ði gi bi ye gâ ne re fe ran sý mýz Ri sâ le ler de ki öl çü ve e sas lar dýr. Ve bu yön de ki tes pit ter cih le ri miz gü nü bir lik si ya sî çal kan tý la ra, kon jonk tür le re, za man ve ze mi ne gö re de ðiþ mez. Ter cih le ri miz de si ya se ti din siz li ðe ve di nin yü ce de ðer le ri ni si ya sî e mel le ri ne â let ve ba sa mak yap ma ya ça lý þan si ya sî kad ro la rýn kar þý sýn da ol mak ve on la rý i kaz e dip yol gös ter mek gi bi ke sin bir pren si bi miz var. dý na men fî si ya set de di ði miz bu tarz si ya set le rin di ne din dar la ra ve re cek le ri ve ver dik le ri za rar lar da or ta da. i ne bir e lin de si ya set to pu zu nu tu ta rak, di ne hiz met e de ce ðim ni ye tiy le yo la çý kan si ya sî kad ro la ra da i ti bar et mi yo ruz. Çün kü böy le bir ta výr eþ ya nýn ta bi a tý na ay ký rý dýr. Bu me yan da Nur lar da ki öl çü ler çer çe ve sin de, mes le ði mi ze ya kýn bu la rak, rey le ri miz le des tek ver di ði miz si ya sî kad ro la ra da bir ta raf tan ge rek li ten kit, tav si ye ve i kaz la rý mý zý ya pa rak yol gös ter me ye ça lý þýr ken; bir ta raf tan da mu vaf fa ki yet le ri on la ra nok ta-i is ti nat o lup, du â lar da bu lu nu ruz. Re fe rans o la rak ka bul et ti ði miz, en doð ru, en i sa bet li si ya sî öl çü ve pren sip le ri is ti fa de mi ze su nan Be di üz za man ýn bu tes bit ve tav si ye le ri ne uy mak, bi zim i çin ö nem li bir ve ci be dir.

6 6 16 TMMUZ 2012 PZRTS URT HBR HBRLR Met ro büs köprüsü Köp rü ler ya rýn dan i ti ba ren üc ret siz nbþbkn r do ðan Sa lý gü nün den i ti ba ren s tan bul da köp rü ge çiþ le ri nin üc ret siz o la ca ðý ný a çýk la dý. Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan, KP Ko ca e li l Kon gre si nde yap tý ðý ko nuþ ma da s tan bul lu lar a bu ra dan bir ha ber, müj de ve re yim. Sa lý gü nü i ti ba riy le köp rü ler den ge çi þi üc ret siz ya pý yo ruz. n a zýn dan üc ret ö de me de ve sa i re bek le me ol ma sýn de dik ve üc ret siz yap ma ya ka rar ver dik. Bu ça lýþ ma lar bi te ne ka dar üc ret siz o la rak köp rü ler ça lý þa cak de di. Ko ca le li / a a Baþ kan Gök çek ten Ba la ya 7 pro je müj de si nnkr Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek, 21. Ba la Ha sat, Kül tür ve l çý ta þý Fes ti va li nin a çý lý þý na ka týl dý. Me lih Gök çek, il çe de bir yýl i çe ri sin de ger çek leþ ti ri le cek 7 ay rý pro je nin müj de si ni ver di. Bü yük þe hir Be le di ye si nin kat ký la rýy la Ba la Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen Fes ti val la ný na, Ba la Be le di ye Baþ ka ný b ra him Gür büz i le bir lik te gi ren Baþ kan Gök çek e il çe li ler yo ðun sev gi gös te ri le rin de bu lun du lar. Ba la lý la rýn al kýþ la rý a ra sýn da ko nuþ ma sý na baþ la yan Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Gök çek, ya pý la cak 7 ay rý ça lýþ ma yý, ka nal ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan ma sý, fes ti val a la ný nýn üs tü nün ka pa týl ma sý, Ba la ya i ki gi riþ yo lu nun or ta re füj le ri nin a ðaç lan dý rýl ma sý, il çe ye ha ným lo ka li, dü ðün sa lo nu ve mo tok ros ya rýþ la rý i çin 3 ay rý pis tin ya pýl ma sý i le Ke sik köp rü ye yep ye ni te sis le rin ka zan dý rýl ma sý o la rak a çýk la dý. lýþ ve riþ ve yi ye cek stant la rý, çe þit li gös te ri ler ve sa nat çý la rýn kon ser le riy le renk le nen fes ti val de ko nu þan Baþ kan Gök çek, Ba la lý la ra pro je le ri ni an lat tý. Ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan fes ti val a ný sý na b ra him Gür büz ta ra fýn dan tak dim e di len ö zel bir he di ye yi de ka bul e den Baþ kan Gök çek, va tan daþ la rýn fo toð raf çek tir me ta lep le ri ni ge ri çe vir me ye rek, bol bol ha tý ra fo toð ra fý çek tir di. n ka ra / ci han Li se li le rin meh ter gös te ri si il gi gör dü nmurd Kay ma kam lý ðý nca li se öð ren ci le rin den o luþ tu ru lan meh te ran ta ký mý, il çe de gös te ri yap tý. Mu ra di ye mam Ha tip Li se si öð ren ci le rin den o lu þan meh te ran ta ký mý, s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý Meh te ran Ta ký mý e ðit me nin den al dýk la rý 2 ay lýk e ði ti min ar dýn dan gös te ri ye ha zýr ha le gel di. Ta ký mýn meh te ran a ða sý o lan, mam Ha tip Li se si Mü dür ar dým cý sý Þa ban Po lat, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, meh te ran ta ký mý ný o luþ tu ra rak Mu ra di ye de bir il ki ger çek leþ tir dik le ri ni söy le di. Po lat, l çe ye bir meh te ran ta ký mý ka zan dýr dýk. Bu i þi gu rur la yap týk. Ta ký mýn ta ma mý öð ren ci ler den o lu þu yor. Öð ren ci le ri miz bu i þi ar týk pro fes yo nel ce ya pa cak. Çað rýl ma la rý ha lin de baþ ka yer ler de de gös te ri su na bi le cek ler di ye ko nuþ tu. Hü kü met Ko na ðý nýn ö nün den Has ta ne Cad de si ne ka dar yü rü yen meh te ran ta ký mý, bu ra da gös te ri sun du. Va tan daþ lar, gös te ri yi il giy le iz le di. Van / a a m ni yet te bin 58 ki þi ko mi ser yar dým cý sý ol du nmnt Ge nel Mü dür lü ðü, ko mi ser yar dým cý lý ðý kur su na ka tý lan bin 58 ki þi nin me zun ol du ðu nu bil dir di. Ko mi ser yar dým cý lý ðý kur su i le Po lis Mes lek ði tim Mer ke zi (PO MM) Mü dür lük le rin de me zu ni yet tö ren le ri ger çek leþ ti ril di. lk ka de me a mir ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sý a ma cýy la 3 kim 2011 ta ri hin de baþ la yan Ko mi ser ar dým cý lý ðý Kur su, 12 Tem muz 2012 ta ri hin de so na er di. Bur sa Po lis Ko le ji, s tan bul ti ler PO MM ve Di yar ba kýr li Gaf far Ok kan Po lis Mes lek ük sek O ku lu (PMO) nda kur sa ka tý lan top lam bin 58 kur si yer, Ko mi ser ar dým cý sý o la rak me zun ol du. Po lis Mes lek ði tim Mer ke zi Mü dür lük le rin de de po lis me mu ru ih ti ya cý ný kar þý la mak a ma cýy la 14 ra lýk 2011 ta ri hin de baþ la yan 11. Dö nem po lis mes lek e ði ti mi, 12 Tem muz 2012 ta ri hin de so na er di. 10 PO MM de e ði tim gö ren ve me zun o lan top lam 4 bin 45 öð ren ci ta ze kan o la rak em ni yet teþ ki lâ tý na ka týl dý. n ka ra / ci han dýnýz dirne deki ambulanslarda yaþasýn n DR N l Sað lýk Mü dür lü ðü, il ge ne lin de ih ti yaç bu lu nan 4 am bu lan sý te min et mek i çin s mi ni zin am bu lans lar da ya þa ma sý ný is ter mi si niz? ad lý ba ðýþ kam pan ya sý baþ lat tý. dir ne l Sað lýk Mü dü rü Dr. Tur gut Ça lýþ kan, ka za lar dan son ra mey da na ge len ö lüm le rin, yüz de 10 un ilk 5 da ki ka da, yüz de 50 si nin i se ilk 30 da ki ka da ger çek leþ mek te ol du ðu nu vur gu la dý. Ça lýþ kan, Sü rat li ve bi linç li ilk yar dým i le yüz de i, a cil yar dým la i se yüz de i ön len mek te dir de di. Ça lýþ kan, a cil sað lýk hiz met le ri nin hýz lý ve ek sik siz bir þe kil de sür dü rü le bil me si i çin kul la ný lan e kip man ve tam do na ným lý am bu lans la rýn ö ne mi nin çok bü yük ol du ðu nu be lirt ti. Ça lýþ kan, þun la rý kay det ti: n az 4 a det cil ar dým m bu lan sý na ih ti ya cý mýz var dýr. Bu ne den le Sað lýk Mü dür lü ðü müz de i li miz de ki va kýf la rýn, ha yýr se ver le rin ve ku ru luþ la rýn cil ar dým m bu lan sý ba ðýþ la rý ný bek le mek te dir. Hi be e di len am bu lans ve has ta na kil a raç la rý nýn ar ka ka pý þe rit alt bö lü mü ne 20x50 cm e bat la rý ný geç me mek kay dýy la ba ðýþ ta bu lu nan ki þi, ku ru luþ ve ya ö ne re cek le ri ki þi ve ku ru luþ lar la il gi li ya zý ve i ba re yer a la bi le cek tir. dir ne/a a çök tü: 1 ö lü, 2 yaralý VCILR DK MTROBÜS ÜST GÇD SÖKM ÇLIÞMLRI SIRSIND ÇÖKTÜ. ÞNN GÖÇÜK DOLISIL 1 ÞÇ ÖLDÜ, 2 ÞÇ RLNDI. VCILR-BLKDÜZÜ met ro büs hat tý ça lýþ ma la rý sý ra sýn da D-100 ka ra yo lu ü ze rin de ki met ro büs bað lan tý yo lu köp rü sü, be ton blok la rýn sö küm iþ lem le ri sý ra sýn da çök tü. Sö kü len köp rü nün be ton blok la rý nýn düþ me si so nu cu 1 iþ çi öl dü, 2 iþ çi ya ra lan dý. Köp rü nün çök me si nin ar dýn dan met ro büs se fer le ri dur du rul du. D-100 ka ra yo lu nun dir ne is ti ka me ti tra fi ðe ka pa týl dý. O lay ye ri gü ven lik þe ri di ne a lýn dý. Has ta ne ye kal dý rý lan ya ra lý lar dan bi ri si nin du ru mu nun a ðýr ol du ðu bil di ril di. lý nan bil gi ye gö re -5 Ka ra yo lu ü ze rin de ya pý mý de vam e den v cý lar- Bey lik dü zü met ro büs hat tý nýn v cý lar da ki bað lan tý yo lu köp rü sü nün sö küm iþ lem le ri sý ra sýn da, sö kü len be ton blok lar, iþ çi le rin ü ze ri ne düþ tü. Be ton blok la rýn al týn da ka lan a kup Ka vak (47) o lay ye rin de öl dü. þ çi ler den Ha san Gü ney (41) ve dem ýl dý rým (42) ya ra lan dý. a ra lý lar, sað lýk e kip le ri nin ilk mü da ha le si nin ar dýn dan Ba kýr köy Dr. Sa di Ko nuk ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rý lýr ken, vinç yar dý mýy la be ton blok la rýn al - ZORUNLU Dep rem Si gor ta sý nda son gün 18 ðus tos. e ni fet Si gor ta la rý Ka nu nu ge re ðin ce, zo run lu dep rem si gor ta sý yap týr ma yan lar 18 ðus tos tan son ra e lek trik ve su a bo ne li ði ni baþ la ta ma ya cak. Bu du rum dan en çok ki ra cý lar et ki le ne cek. Çün kü ki ra la ya ca ðý e vin dep rem si gor ta sý yok sa e lek trik, su gi bi a bo ne lik le ri ü ze ri ne a la ma ya cak, e lek trik siz ev su suz ka la cak sa yý lý fet Si gor ta la rý Ka nu nu 18 Ma yýs 2012 de Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Ka nu nun ü küm lü lük le rin Sap tan ma sý ve Si gor ta nýn Kon tro lü v cý lar-bey lik dü zü met ro büs hat tý nýn v cý lar da ki bað lan tý yo lu köp rü sü nün sö küm iþ lem le ri sý ra sýn da, sö kü len be ton blok lar, iþ çi le rin ü ze ri ne düþ tü. Be ton blok la rýn al týn da ka lan a kup Ka vak (47) o lay ye rin de öl dü. þ çi ler den Ha san Gü ney ve dem ýl dý rým ya ra lan dý. FO TOÐ RF: C HN týn dan çý ka rý lan Ka vak ýn ce se di in ce le me nin ar dýn dan mor ga gö tü rül dü. Ka za dolayýsýyla u zun a raç kuy ruk la rý o lu þan -5 ka ra yo lun da, met ro büs se fer le ri nin dur du ðu ve va tan daþ la rýn met ro büs yo lun dan yü rü dü ðü göz len di. -5 K LT LN D Ka za dolayýsýyla u zun a raç kuy ruk la rý o lu þan -5 ka ra yo lun da, met ro büs se fer le ri nin dur du ðu ve va tan daþ la rýn met ro büs yo lun dan baþ lýk lý 11. mad de si nin 3 üncü fýk ra sý ge re ðin ce e lek trik ve su a bo ne lik iþ lem le rin de ar týk zo run lu dep rem si gor ta sý a ra na cak. bo ne lik es na sýn da is te ni len ev rak la rýn i çin de zo run lu dep rem si gor ta sý po li çe si de bu lu na cak. Zo run lu dep rem si gor ta sý yap týr ma yan lar su ve e lek trik a bo ne lik iþ lem le ri ni yap tý ra ma ya cak. e ni ka nun la bir lik te uy gu la ma nýn zo run lu dep rem si gor ta sý ný yay gýn laþ tý ra ca ðý na dik kat çe ken Bur sa fet ve cil Du rum ( FD) Mü dü rü b ra him Ta rý, e ni uy gu la ma i le hal ký mýz ve ül ke mi zin o la sý dep rem son ra sýn da mey da na ge le bi le cek mad dî yü rü dü ðü göz len di. Vinç le üst ge çi di ta þý ma sý ra sýn da ya þa nan gö çük te ay rý ca bü yük bir fa ci a nýn e þi ðin den dö nül dü. Tam o sý ra da geç mek ü ze re o lan bir met ro büs gö çü ðün al týn da kal mak tan son an da kur tul du. Met ro büs te bu lu nan yol cu lar, Biz geç me den ký sa bir sü re ön ce ya þan dý. Ça lýþ ma nýn ol du ðu dar a lan dan met ro büs le ri ge çi ri yor lar. Çok risk li bir du rum. Ka za sý ra sýn da yer de ya tan ya ra lý lar var dý. Has ta ne ye gö tü rül dü de di. ZORUNLU DPRM SGORTSI OLMN BON OLMCK v de DSK yok sa, e lek trik ve su yok za rar la rý nýn kar þý lan ma sý na im kân sað la ya cak. Bir dep rem ül ke si o lan yur du muz da hal ký mý zýn dep rem le re kar þý ha zýr ol ma sý, za rar a zal tý cý ça lýþ ma la ra kat ký sað la ma sý çok ö nem li. Bu nun ya nýn da sað lam bi na lar da o tur ma ve gü ven li ya þam a lan la rý o luþ tur ma sý da te mel þart lar dan dýr þek lin de ko nuþ tu. Va tan daþ lar dan zo run lu dep rem si gor ta sý ko nu sun da du yar lý ol ma la rý ko nu sun da u ya rý da bu lu nan b ra him Ta rý, e lek trik ve su a bo ne li ði ko nu sun da va tan daþ la rýn sý kýn tý ya þa ma ma sý i çin dep rem si gor ta la rý ný da yap týr ma la rý ný is te di. Bur sa / ci han v cý lar da met ro büs köp rü sü nün çök me si dolayýsýyla tra fik ki lit len di. dir ne is ti ka me tin de u zun a raç kuy ruk la rý o luþ tu. Va tan daþ lar, ev ve iþ yer le ri ne yü rü ye rek git mek zo run da kal dý. v cý lar D-100 Ka ra yo lu çök me nin ya þan dý ðý yer den ka pa týl dý. Tra fik a ký þý al ter na tif yol lar dan sað lan ma ya baþ la dý. v ve iþ yer le ri ne git me ye ça lý þan on lar ca ki þi, a raç lar dan i ne rek yü rü mek zo run da kal dý. v cý lar da met ro büs ler de u zun kuy ruk o luþ tur du. D N M S FR L R BU GÜN BÞ LI OR VCILR-BLKDÜZÜ met ro büs hat týn - da bu gün yol cu lu de ne me se fer le ri baþ la - ya cak. s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Bey lik dü zü nden met ro bü se bi nen bir yol cu, ak tar ma sýz o la - rak ve tek bi let le Zin cir li ku yu ya ka dar yol - cu luk e de bi le cek. Met ro bü sün 50. ki lo met - re si Bey lik dü zü s tas yo nu o lur ken, Bey lik - dü zü-sö ðüt lü çeþ me a ra sý 83 da ki ka sü re - cek. e ni ek le nen hat lar la be ra ber met ro - büs hat týn da ki is tas yon sa yý sý 33 ten 44 e çý ka cak. Met ro büs hat tý nýn 4. e ta bý o lan v cý lar-bey lik dü zü hat tý bir haf ta son ra tam ka pa si tey le hiz met ve re cek. Hat, 10 ki - lo met re u zun lu ðun da ve 11 a det is tas yon - dan o lu þu yor. v cý lar s tas yo nu, hat týn u - za týl ma sý dolayýsýyla ye ni den dü zen len di. Böy le ce met ro büs v cý lar dan ak tar ma yap ma dan de vam e de bi le cek. Pro je kap sa - mýn da 11 a det met ro büs üst ge çi di, 5 a det ya ya üst ge çi di in þa e dil di. n gel li le rin is - tas yon la ra e ri þi mi ni sað la mak a ma cýy la a - san sör ve yü rü yen mer di ven ko nul du. 4. e - tap ta bu lu nan is tas yon lar þun lar: v cý lar, v cý lar Mer kez, m bar lý, Sa a det de re, Ha ra - mi de re Sa na yi, Ha ra mi de re, Gü zel yurt, Bey lik dü zü, Be le di ye, Cum hu ri yet, sen - yurt-ha dým köy, TÜ P. s tan bul / a a T. C. SKÞHR 4. CR MÜDÜRLÜÐÜNDN (TÞINMZ ÇIK RTIRM LNI) 2010/975 Tal. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: þaðýda yazýlý taþýnmazlarýn açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilmesine karar verilmiþ olup, ilgililerinin adreslerine tebligat gönderilmiþ olup, ilgililerinin adreslerinde tebligat yapýlamamasý halinde veya adresi bilinmeyenler için satýþ ilanýnýn ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. 1.sýradaki emsal þeker mahallesi ksungur Sokak no 8 adresinde bulunmakta olup 1/1000 ölçekli imar planýnda bitiþik nizam 3 kat mesken alanýna isabet etmektedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Satýþý yapýlan taþýnmaz Mesken niteliðinde 7600/ arsa paylý B-2 blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümdür. Taþýnmaz 4 katlý binanýn zemin katýnda bulunmakta olup 2007 yýlýnda yapýlmýþtýr. Baðýmsýz bölümün satýþ tarihindeki maliyet deðeri arsa payý hariç m 2 x TL/m 2 x (% 100-% 4)= TL olup TL'ye satýldýðýndan arsa payýna isabet eden miktar , TL=4.255,20 TL dir. rsa payý miktarý x(7600/117120)=40,95 m 2 dir. Birim arsa deðeri :40,95=103,91 TL/m 2 dir. beyan edilen deðer serbest piyasa rayiçlerine göre düþüktür. 2. sýradaki emsal þe ker ma hal le si yi ðit ler so kak no: 19 ad re sin de bu lun mak ta o lup 1/1000 öl çek li i mar pla nýn da bi ti þik ni zam 3 kat mes ken a la ný na i sa bet et - mek te dir. Be le di ye hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. Sa tý þý ya pý lan ta þýn maz ta - pu da ar sa o la rak gö zük mek te dir ve ar sa o la rak sa tý þý ya pýl mýþ týr. Da va ko nu su ar sa i le ay ný ö zel lik le ri ta þý mak ta dýr. n cak sa týþ ta dü þük be yan ve ril miþ tir. uka rý da ki em sal ler de gö rül dü ðü gi bi em sal de ðer ler pi ya sa ra yiç le ri nin al týn da be yan e dil mek te dir. Bu du ru mu da va cý ve ki li bil me si ne rað men em sal de ðer len - dir me si ta lep et miþ tir. Oy sa ta ra fý mýz dan be lir le nen de ðer ser best pi ya sa ra yiç - le ri ne uy gun de ðer dir. Bi na ma li ye tin de ka lo ri fer ve a san sö rün dik ka te a lýn ma dý ðý ko nu su nun in ce - len me si: Raporumuzda bi na nýn ka lo ri fer li ve a san sör lü ol du ðu be lir til miþ ve ko nu mu de ðer len di ril miþ ma li yet de ðe ri nin Ba yýn dýr lýk ve s kân Ba kan lý ðýn ca be lir le nen de ðer den a lýn dý ðý ra po ru muz da a çýk o la rak be lir til miþ tir. Be lir le nen ma li yet de - ðe ri ka lo ri fer li ve a san sör lü bi na lar i çin dir. Kal dý ki ra po ru muz da be lir le di ði miz de ðer bi na nýn ma li yet de ðe ri de ðil ser best pi ya sa þart la rýn da ki de ðe ri dir. Ma li yet de ðe ri ne gö re fi yat be lir le miþ ol sak ba ðým sýz bö lü mün de ðe ri ne TL yaz ma mýz ge re kir di. Oy sa he ye ti miz ba ðým sýz bö lü mün de ðe ri ni ,00 TL o la rak be lir le miþ o lup ser best pi ya sa þart la rýn da da va ko nu su ta þýn ma zýn ta ra fý - mýz dan be lir le nen de ðer de ol du ðu ka na a tin de yiz. Satýþ þartlarý : 1- Satýþ 03/09/2012 günü saat: arasýnda s ki þe hir d li ye si me zat Sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü ba ki kal mak þar týy la 13/09/2012 gü nü ay ný yer de ve sa at ler de i kin ci ar týr ma - ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf - la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- rtýrmaya iþtirak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si (TL) ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn (ke sin ve sü re siz dos ya nu ma ra sý ya zý la rak) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is - te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga res mi, % 18 KDV, ta pu har cý nýn ya rý sý ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve ta pu har cý nýn ya rý sý ve tel la li ye har cý i ha le be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak - la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de Da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa - bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra ve f las ka - nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma - dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir.. 5- Þartname,ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o - lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði ve ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/975 Tal.sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 05/07/2012 (c f. K. 126) (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: Resmi lanlar

7 16 TMMUZ 2012 PZRTS DÜN 7 ahudiler ve Müslümanlar HBRLR inançlarýný yaþayabilmeli LMN BKN MRI BÖHMR, SÜNNT RLM SUÇU SN KRR DÐNRK, HUDLR V MÜSLÜMNLR BU ÜLKD NNÇLRINI ÞBLML DD. L MN hü kü me ti nin U yum dan So rum lu Dev let Ba ka ný Ma ri a Böh mer, Köln ya let Mah ke me si nin sün ne ti ya ra la ma su çu sa yan ka ra rý na de ði ne rek, a hu di ler ve Müs lü man lar bu ül ke de i nanç la rý ný ya þa ya bil me li de di. Böh mer, Pa us sa u er Ne u er Pres se ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Mur sî, ti yop ya da n MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî, i ki gün sü re cek f ri ka Zir ve si ne ka týl mak i çin ti yop ya nýn baþ þeh ri d dis ba ba ya git ti. Mur sî, zir ve ye baþ kan lýk e de cek. Mur sî nin, Mý sýr ýn 17 yýl a ra dan son ra cum hur baþ kan lý ðý dü ze yin de ki ilk ti yop ya zi ya re ti çer çe ve sin de a ra la rýn da ti yop ya Cum hur baþ ka ný Gir ma Ve led-gi or gis in de bu lun du ðu f ri ka Bir li ði ne ü ye dev let baþ kan la rýy la gö rü þe ce ði be lir til di. Zir ve ye Baþ ba kan ar dým cý sý Be kir Boz dað da ka tý lý yor. ddis baba / a a Ka ra çi de þid det din mi yor: 15 ö lü n P KS TN IN gü ne yin de ki Ka ra çi de et nik ve si ya sî se bep li þid det o lay la rýn da bir gün de 15 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Ka ra çi po lis mer ke zin den ya pý la na a çýk la ma da, et nik ve si ya sî se bep li ça týþ ma la rýn son gün ler de þid det len di ði, bu ça týþ ma lar da 15 ki þi nin da ha ha ya tý ný kay bet ti ði be lir til di. Gü ven lik güç le ri nin þeh rin çe þit li böl ge le rin de yap tý ðý o pe ras yon lar da 37 ki þi yi gö zal tý na al dý ðý kay de dil di. Ka ra çi de et nik ve si ya sî se bep li ça týþ ma lar da yýl ba þýn dan bu ya na bin 100 e ya kýn ki þi nin öl dü ðü i fa de e di li yor. slamabad / a a f gan ba kan, su i kast ten kur tul du n F G NS TN ük sek Öð re tim Ba ka ný O ba i dul lah O ba id in a raç kon vo yu na dü zen le nen bom ba lý sal dý rý dan sað kur tul du ðu bil di ril di. f gan ma kam lar, su i kast gi ri þi min den i ki ko ru ma nýn ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. f ga nis tan ýn ku ze yin de ki Bagh lan e ya le tin den Kun duz e ya le ti ne gi den ük sek Öð re tim Ba ka ný O ba id in a raç kon vo yu na bom ba lý sal dý rý dü zen len di. Ba ka nýn kon vo yu ge çer ken yo la dö þe nen bom ba nýn pat la dý ðý ak ta rýl dý. y ný a raç kon vo yun da bu lu nan Bagh lan ya le ti Va li si Mun þi Me cid, Ba kan gü ven de. n cak i ki po lis pat la ma da ya ra lan dý de di. i ne f ga nis tan ýn ku ze yin de ki Sa man gan e ya le tin de bir dü ðü ne dü zen le nen bom ba lý sal dý rý da mil let ve ki li h met Han Sa man ga ni i le 22 ki þi öl müþ tü. Kabil / cihan O to büs yol dan çýk tý: 35 ö lü n N PL N gü ne yin de kut sal me kân la rý zi ya ret e den Hin du la rý ta þý yan o to bü sün yol dan çýk ma sý so nu cu 35 ki þi öl dü. Po lis, yol la rýn ya ðýþ lý ha va dolayýsýyla kay gan ol ma sý nýn, þo fö rün o to bü sün kont ro lü nü kay bet me si ne yol aç tý ðý ný, kur tar ma gö rev li le ri nin ka za ma hal lin de 35 ki þi nin ce se di ni bul du ðu nu bil dir di. O to bü sün çok ka la ba lýk ol du ðu, ba zý yol cu la rýn o to bü sün üs tün de se ya hat et ti ði de be lir til di. Hin dis tan da da yol cu o to bü sü nün, u çu ru ma yu var lan ma sý so nu cu ilk be lir le me le re gö re 15 ki þi öldü. Po lis, Keþ mir de Sri na gar ýn yak la þýk 150 ki lo met re gü ne yin de ki Ram ban þeh rin de mey da na ge len ka za da, 15 ki þi nin öl dü ðü nü, 17 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný a çýk la dý. Katmandu / a a sün net so ru nu na l man hü kü me ti nin hýz lý bir çö züm ge tir mek is te me si ni mem nu ni yet le kar þý la dý ðý ný be lir te rek, Din öz gür lü ðü l man ya da yük sek bir de ðer dir. a hu di ler ve Müs lü man lar bu ül ke de i nanç la rý ný ya þa ya bil me li de di. Berlin / a a L MN a hu di le ri Mer kez Kon se yi Baþ ka - ný Di e ter Gra u mann da, ko nu ya hýz lý bir bir þe - kil de a çýk lýk ge ti ril me si ge rek ti ði ni be lir te rek, l man ya da sün ne tin ya sal ve meþ ru ol du ðu - nun a çýk bir þe kil de i fa de e dil me si ge rek ti ði ni, l man hü kü me ti nin bu na o lum lu bak ma sý - nýn ö nem li bir sin yal ol du ðu nu i fa de et ti. Nord rhe in Ta bip ler O da sý Baþ ka ný Ru dolf Hen ke de, l man Ha ber jan sý na (DP) yap tý ðý a çýk la ma da, sün net ko nu sun da Di e ter Gra u mann bað la yý cý bir dü zen le me ge ti ril me si ni is - te ye rek, bu ko nu da hýz lý bir þe kil de ka rar a lýn ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Hýris ti yan Bir lik Par ti le ri nin (CDU/CSU) Fe de ral Mec lis Gru bu Baþ ka ný Vol ker Ka u der de, ge le cek haf ta ö zel bir gün dem le top la na cak Fe de ral Mec lis te, sün net ko nu - sun da bü tün par ti le rin mec lis grup la rý nýn bir ka rar al ma sý ný ö ner di. Kâbe'de Safa ve Merve'de ekstra soðutma iþlemleri için klimalar yerleþtirilirken, özellikle zemzem konusunda sýkýntý yaþanmamasý için tedbirler alýndý. Mescid-i Nebevi, Ramazan ayýnda en çok ziyaret edilen yerlerden biri. HIZ LI BR K RR LIN M LI Mu kad des me kân lar Ra ma za n ayýna ha zýr R M ZN I BO UN C 5,5 ML ON K Þ NN Z RT T M S BK L NN MK K V M D N D H ZIR LIK LR T MM LN DI. SU U D ra bis tan da ki i ki mu kad des me kan Mek ke ve Me di ne de ay lar dýr sü ren Ra ma zan ha zýr lýk la rý ta mam lan dý. 5,5 mil yon zi ya ret çi Ra ma zan a yýn da bu ül ke ye ge li yor. Mu kad des Me kân lar Baþ ka ný Þeyh b dur rah man es-su days, her i ki mu kad des me kân da zi ya ret çi le rin hu zur i çe ri sin de Ra ma zan la rý ný ge çi re ce ði ni be lirt ti. Ra ma zan mü na se be tiy le ge len le rin ço ðun lu ðu nun ön ce lik le Me di ne de Pey gam ber fen di miz in (asm) med fun bu lun du ðu Mes cid-i Ne be vi yi zi ya ret et ti ði be lir ti lir ken, þu a na ka dar re kor sa yý da um re zi ya re ti vi ze si ve ril di ði kay de dil di. Ra ma zan-ý Þe rif do la yý sýy la Kâ be ve Mes cid-i Ne be vi i çe ri sin de dý þa rý dan ye mek ge ti ril me si nin ya sak ol du ðu nu be lir ten Su days, mu - kad des me kân la ra sa de ce i zin li o la rak hur ma so ku la bi le ce ði ni söy le di. Kâ be de 2000 iþ çi nin ya nýn da ek o la rak gö rev len di ri len 900 iþ çi de te miz lik iþ le rin de ça lý þa cak. Kâ be de Sa fa ve Mer ve de eks tra so ðut ma iþ lem le ri i çin kli ma lar yer leþ ti ri lir ken, ö zel lik le zem zem ko nu sun da sý kýn tý ya þan ma ma sý i çin zi ya ret çi ler her yer de ra hat ça zem zem bi don la rý na ve ya çeþ me le ri ne u la þa bi le cek ler. Me di ne de Mes cid-i Ne be vi de i se gün lük 290 ton zem zem da ðý tý la cak. 13 bin su bi do nu yer leþ ti ri le cek. Mes cid-i Ne be vi de te miz lik iþ le rin de de 3200 ki þi gö rev ya pa cak. y rý ca her i ki kut sal me kân da din a dam la rý her tür lü so run la ra kar þý ha zýr bek le ye cek ve zi ya ret çi le ri bil gi len di re cek. Cidde / aa Su ri ye nin Ti rem se piþ kin li ði SU R, Ha ma i li nin Ti rem se ka sa ba sýn da or du nun si lâh lý grup la ra kar þý o pe ras yon dü zen le di ði ni ve böl ge de kat li âm ya pýl ma dý ðý ný sa vun du. Þam yö ne ti mi ay rý ca as ke ri o pe ras yon da a ðýr si lâh la rýn kul la nýl dý ðý yö nün de ki ha ber le ri de ya lan la dý. Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Ci had Mak dis si, baþ þe hir Þam da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ti rem se de ki þid det o lay la rý ný as ke rî o pe ras yon o la rak ta ným la dý. Mak dis si ay rý ca Ti rem se de kat li âm ya pýl ma dý ðý - ný sa vun du. Su ri ye li yet ki li ay rý ca böl ge de or du nun a ðýr si lâh lar kul lan ma dý ðý ný da id di a et ti. Bu Su ri ye li mu ha lif ler i le BM göz lem ci le ri nin a çýk la ma la rý i le çe li þi yor. BM göz lem ci le ri, or du nun Ha ma da a ðýr si lâh lar ve sal dý rý he li kop ter le ri kul lan dý ðý ný i fa de e di yor. Su ri ye Mil lî Kon se yi, or du nun Ha ma nýn Ti rem se ka sa ba sý na yö ne lik a ðýr si lâh lar la ger çek leþ tir di ði kat li âm da a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn ol du ðu 305 ki þi nin öl dü ðü nü a çýk la mýþ tý. Beyrut / ci han LÜBNN' SIÐINN SURL SISI 30 BN ULÞTI LÜB NN sý ðý nan Su ri ye li sa yý sý nýn 30 bi ne u laþ tý ðý bil di ril di. Lüb nan Hü kü me ti ne bað lý kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, Su ri ye de ki o lay lar dan ka ça rak Lüb nan ýn ku zey böl ge le ri ne sý - ðý nan Su ri ye li sa yý sý nýn 30 bi ne u laþ tý ðý, Lüb nan-su ri ye sý ný rýn - da çý kan ça týþ ma la rýn böl ge de ki gü ven li ði teh dit et ti ði be lir til - di. y rý ca ça týþ ma la rýn Lüb nan ýn ma yir, va de, Hu ney dýr, Recm sa, l-fard þe hir le rin de yo ðun laþ tý ðý ve sý ðýn ma cý sa yý - sý nýn her ge çen gün art tý ðý i fa de e dil di. BM Mül te ci ler ük sek Ko mi ser li ði (BMMK) ya yým la dý ðý haf ta lýk ra por da, Lüb nan a sý ðý nan Su ri ye li sa yý sý nýn 30 bi ni aþ tý ðý ný, bun lar dan 28 bin 477 si nin mül te ci, 800 ü nün i se sý ðýn ma cý o la rak ül ke nin ku zey böl ge le ri ne yer leþ ti ði ni du yur muþ tu. Beyrut / aa Grönland, aþýrý sýcaklarýn sebep olduðu sellerle mücadele ediyor. ri yen bu zul lar se le se bep ol du n KU Z kut bun da ki en bü yük buz ör tü sü ne sa hip ül ke Grön land, a þý rý sý cak la rýn se bep ol du ðu sel ler le mü ca de le e di yor. Mev sim nor mal le ri nin ol duk ça ü ze rin de sey re den sý cak ha va so nu cu e ri yen bu zul lar, ül ke nin bir çok ye rin de ne hir le rin taþ ma sý na se bep ol du. Grön land a u la þý mýn sað lan dý ðý en ö nem li ha va a la ný nýn bu lun du ðu Kan ger lus su aq þeh ri geç ti ði miz haf ta yý sel ler le mü ca de le e de rek ge çir di. Þeh rin i çin den ge çen Kan ger lus su aq neh ri nin taþ ma sý so nu cu pa nik ya þan dý. Her sa ni ye 3 mil yon 500 bin lit re su yun ak tý ðý ne hir yak la þýk 20 mil yon kron luk mad di ha sa ra yol aç tý. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Kan ger lus su aq Be le di ye Baþ ka ný Her mann Ber tel sen sel, sel so nu cu ölen kim se ol ma dý ðý ný, art tý rý lan gü ven lik ted bir le rin den son ra Grön land ýn ka pý sý ka bul e di len Kan ger lus su aq a va a la ný nýn da hiz me te a çýl dý ðý ný söy le di. Çe þit li la bo ra tu var lar ta ra fýn dan ya pý lan GPS öl çüm le ri, e ri yen bu zul la rýn Grön land ýn ta ba ný nýn gi de rek yük sel me si ne se bep ol du ðu nu gös te ri yor. Da ni mar ka Tek nik Ü ni ver si te si ta ra fýn dan ya pý lan öl çüm le re gö re, yýl da or ta la ma 230 mil yar ton bu zu lun e ri di ði Grön land, ö nü müz de ki 100 yýl i çe ri sin de de niz se vi ye sin den 3 met re da ha yu ka rý çý ka cak. Son yýl la rýn en sý cak ya zý ný ge çi ren Grön land ýn gü ney ba tý ke si min de sý cak lýk za man za man 25 de re ce ye ka dar çý ký yor. Söz ko nu su böl ge de or ta la ma sý cak lýk nor mal þart lar da 16 de re ce. Stockholm / cihan Ja pon ya da 5 bin ki þi mah sur n J PON NIN gü ney ba tý sýn da haf ta or ta sýn dan bu ya na et ki li o lan þid det li ya ðýþ lar ve top rak kay ma la rý dolayýsýyla ha len 5 bin den faz la ki þi ye u la þý la ma dý ðý bil di ril di. Te le viz yon lar, a me böl ge sin de ki dað lýk a lan da ya þa yan la ra as ke ri he li kop ter ler le gý da, su ve i laç yar dý mý ya pýl dý ðý ný, yaþ lý la rýn ve has ta la rýn he li kop ter ler le has ta ne le re gö tü rül dü ðü nü du yur du. et ki li ler, a me nin ba zý ka sa ba la rý na u la þý mýn sað la na ma dý ðý ný, 5 bin 500 ki þi nin mah sur kal dý ðý ný be lirt ti. Sel ler ve top rak kay ma la rýn da 24 ki þi nin öl dü ðü, çok sa yý da ki þi nin kay bol du ðu a çýk lan dý. Tokyo / aa s ra il li pro tes to cu ken di si ni yak tý n S RL D ha yat pa ha lý lý ðý ný ve di ðer sos yal so run la rý pro tes to et mek i çin ya pý lan gös te ri le rin yýl dö nü mün de s ra il li bir pro tes to cu ken di si ni yak tý. Po lis söz cü sü Micky Ro sen feld, 40 lý yaþ la rýn da ki pro tes to cu er ke ðin, Tel viv de dü zen le nen gös te ri de ü ze ri ne ya ný cý bir sý vý dö ke rek ken di ni a te þe ver di ði ni a çýk la dý. Ro sen feld, has ta ne ye kal dý rý lan a da mýn, a ðýr ya nýk te da vi si gör dü ðü nü söy le di. Tel viv de ki gös te ri nin bir ben ze ri de Ku düs te ya pýl dý ve her i ki gös te ri ye ka tý lan bin ler ce ki þi nin, her ke se sos yal a da let ve biz le ri sö mür me yi bý ra kýn ya zý lý pan kart lar ta þý dý ðý gö rül dü. s ra il de ge çen yýl ya pý lan, yak la þýk ya rým mil yon s ra il li yi so kak la ra dö ken gös te ri ler de, ha yat pa ha lý lý ðý, dü þük ma aþ lar ve di ðer sos yal so run lar pro tes to e dil miþ ti. Gös te ri ler, hü kü me tin, sos yal me se le le re çö züm ler bu la cak bir ko mi te o luþ tur ma sýy la a zal mýþ tý. Kudüs / aa Fýr tý na da bir ki þi öl dü n PO LON NIN ba tý sýn da ve ku ze yin de et ki li o lan fýr tý na yü zün den bir ki þi öl dü. t fa i ye e kip le ri, ku zey de ki Wycin ki ka sa ba sýn da 60 ya þýn da ki bir ki þi nin fýr tý na nýn yýk tý ðý kü çük ta til e vi nin al týn da kal dý ðý ný be lirt ti. Fýr tý na yü zün den bi ri ço cuk 10 ki þi nin ya ra lan dý ðý ve has ta ne ye kal dý rýl dý ðý bil di ril di. Ku zey ve ba tý böl ge le rin de yüz ka dar bi na nýn fýr tý na dan et ki len di ði, ka ra ve de mir yo lu se fer le ri nin ak sa dý ðý a çýk lan dý. Varþova / aa ran, a ra bu lu cu lu ða ha zýr n RN, Su ri ye de ki so ru nun hal le dil me si i çin bu ül ke de ki ta raf la rý bir a ra ya ge tir me ye ha zýr ol du ðu nu bil dir di. ran lý Öð ren ci ler Ha ber jan sý nda (IS N) yer a lan ha be re gö re, Dý þiþ le ri Ba ka ný li k ber Sa li hi, BM ve rap Bir li ði nin Su ri ye ö zel tem sil ci si Ko fi n nan ýn Su ri ye de ki kri zin a þýl ma sý na yö ne lik ça lýþ ma la rý ný des tek le dik le ri ni söy le di. n nan ýn, al tý mad de lik pla ný ve bu nu güç len dir me ye yö ne lik baþ ka tek lif ler de su nul du ðu nu kay de den Sa li hi, Ko fi n nan, bu gü ne ka dar ta raf sýz ve a dil bir þe kil de me se le yi e le al mýþ týr. Böl ge de ki ba zý ül ke le rin bu du rum dan en di þe duy duk la rý ný be lirt me le ri de ü zü cü di ye ko nuþ tu. Su ri ye de ki kri zin a þýl ma sý i çin u mut ol du ðu nu be lir ten Sa li hi, Su ri ye de ki mu ha lif ler le gö rüþ me ye ve on la rý ran a dâ vet et me ye ha zý rýz. Hü kü met ve mu ha lif ler a ra sýn da mü za ke re ler de bu lu nul ma sý i çin ge rek li þart la rý sað la ma ya da ha zý rýz i fa de si ni kul lan dý. Sa li hi, Su ri ye de ki so ru nun Su ri ye li ler ce çö zül me si ve dý þa rý dan hiç bir þe yin da ya týl ma ma sý ge rek ti ði ne i nan dýk la rý ný bil dir di. Tahran / aa

8 8 16 TMMUZ 2012 PZRTS H BR 5816 yi ne iþ ba þýn da ca ni as ya.com.tr Ka ra de niz in im ti ha ný e þil ve ma vi nin ku cak laþ tý ðý, gö ren le rin hay ran kal dý ðý yer ler den bi ri de Ka ra de niz böl ge si dir. Her ni me tin bir kül fe ti ol du ðu gi bi Ka ra de niz in bu gü zel lik le ri nin ya nýn da ba zý kül fet le ri de var dýr. Bil has sa yaz ay la rýn da mey da na ge len sel ler ve de re taþ ma sý gi bi ha di se ler bu kül fet ler a ra sýn da sa yý la bi lir. Ge çen haf ta lar da ö lüm le re de se bep o lan Sam sun ve il çe le rin de ki sel ler gi bi... n san la rýn dün ya ha yat la rý ný so na er di ren bu mad dî sel ler den da ha teh li ke li baþ ka a fet ler de Ka ra de niz i teh dit e di yor. Ma ne vî sel ler, bil has sa Gür cis tan sý ný rý na ya kýn il ve i lçe le ri cid dî bi çim de teh dit e di yor, sar sý yor, yý ký yor. Mad dî tah ri ba týn se bep ol du ðu fa tu ra yý he sap la mak ve te lâ fi et mek bir öl çü de ko lay ve müm kün, a ma kalp le ri öl dü ren, in san la rý yü rü yen ce na ze ler ha li ne ge ti ren ma ne vî sel le rin, yý kým la rýn ve tah ri ba týn fa tu ra sý ný çý kar mak, bu yý ký mý ta mir et mek ko lay de ðil. ýl lýk iz ni mi zin bir bö lü mü nü kul lan mak ve sý la-i ra him ni ye tiy le Ri ze nin Ça ye li il çe si ne gi din ce, ma ne vî sel le rin se bep ol du ðu yý ký ma da ir çok sa yý da hi kâ ye din le dik. Ma a le sef bu sel le re ka pý la rak e vi ni, a i le si ni ve hat ta ya þa dý ðý þeh ri ter k e den in san lar bi le var. s lýn da Ka ra de niz i ve Ka ra de niz li yi teh dit e den bu ma ne vî sel ler ilk de fa ya þan mý yor lý yýl la rýn ba þýn da Rus ya, ya ni SSCB (Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet ler Bir li ði) da ðý lýn ca bu se lin ilk dal ga la rý Ka ra de niz il le rin de ya þa yan la rý vur muþ, sars mýþ ve kalp le ri tah rip et miþ ti. Hal kýn Rus de di ði, ger çek te kom þu Gür cis tan dan ge len müs teh cen lik dal ga la rý pek çok a i le dra mý na se bep ol muþ tu. ra dan yýl lar geç ti, o ya ra lar kýs men ka pan ma ya yüz tut muþ tu ki bu de fa i kin ci ve bel ki de da ha ya ra la yý cý o lan ye ni sel ler gel me ye baþ la dý. Ma lûm, Tür ki ye i le Gür cis tan a ra sýn da ya pý lan ö zel an laþ ma lar dolayýsýyla in san lar pa sa port ol ma dan, nü fus cüz dan la rý i le ko lay ca Gür cis tan a, Sarp a, Ba tum a gi de bi li yor. y ný þe kil de Gür cis tan da ya þa yan lar da Tür ki ye ye hiçbir zor luk la kar þý laþ ma dan ge li yor. Sý nýr la rýn þef faf ha le gel me si, gel-git le rin ko lay laþ ma sý el bet te fay da lý, a ma bu ko lay lý ðý is tis mar e den ve kö tü ye kul la nan lar da var ma a le sef. n san la rýn Ri ze den Trab zon a gi der gi bi [Ri ze-trab zon 80 km, Ri ze-ba tum 100 km] ko lay ca Gür cis tan a, Ba tum a git me si keþ ke müs bet mâ nâ da ki fa a li yet le rin art ma sý na se bep ol sa... ra da ki ha yat tar zý far ký, bu gün i ti ba rýy la Tür ki ye nin a ley hi ne iþ li yor. Ma a le sef, Ba tum ga zi no ve ku mar ha ne le riy le meþ hur ol muþ du rum da. Ku mar has ta lý ðý na tu tu lan lar çok ya kýn o lan bu böl ge ye gi di yor ve a i le le rin da ðýl ma sý na se bep o lan ha di se ler ya þa ný yor. Ba zý tu rizm fir ma la rý Ri ze den dü zen le dik le ri gü nü bir lik Ba tum tur la rýy la in san la ra 40 TL ye se ya hat et me im kâ ný sað lý yor. Bu ko lay lý ðý is tis mar e den ve Ba tum da ki kah ve ha ne le ri dol du ran çok sa yý da hem þeh ri miz var... Pa sa por tu muz ol ma sý na rað men biz de nü fus cüz da ný ný kul la na rak ve sý nýr da 1 TL [bir li ra] ö de ye rek Gür cis tan a git tik. Pa zar gü nü ol ma sý dolayýsýyla ya þa nan yo ðun luk ne ti ce sin de sý nýr da gi diþ te ve ge liþ te 2 þer sa at bek le mek mec bu ri ye tin de kal dýk. Gür cis tan bu gün i ti ba rýy la fa kir bir ül ke gi bi gö rün se de bil has sa Ba tum da ya pý lan tu rizm ya tý rým la rý dolayýsýyla ya kýn bir za man da böl ge nin n tal ya sý o la bi lir. Muh te me len dý þar dan ge len ya tý rým lar doð ru dan hal kýn re fah se vi ye si ni yük selt me se de Ba tum u tu rizm mer ke zi ha li ne ge ti re bi lir. Ba tum se ya ha ti miz es na sýn da þeh rin mer ke zin de, sa hi le ya kýn bir yer de bu lu nan Or ta Ca mi yi de zi ya ret et tik. çin de öð le na ma zý ný kýl mak na sip o lan bu gü zel ve mi na re li ca mi Os man lý dö ne min den kal ma. Ca mi nin av lu su na gir di ði miz de hiç ya ban cý lýk çek me dik, çün kü ce ma a tin ço ðun lu ðu Tür ki ye den gi den zi ya ret çi ler di. Ca mi nin ka pý sýn da bi ze Hoþ gel din di yen yaþ lý am ca, as len hýs ka lý ol du ðu nu ve ço cuk ken Ba tum a sü rül dü ðü nü söy le di. Tev fik m ca, ay ný za man da ca mi nin te miz lik iþ le ri ni de yü rü tü yor. Ver di ði bil gi ye gö re sa de ce Ba tum da 30 a ya kýn ca mi var mýþ, a ma ço ðu Rus ya dö ne min de tah rip e dil miþ, yý kýl mýþ. Sa de ce Ba tum mer ke zin de ki Or ta Ca mi yý kýl mak tan kur tul muþ. Bu þi rin ca mi, Ba tum u zi ya ret e den Müs lü man la rýn uð rak ye ri ha li ne gel miþ du rum da. Ca mi nin et ra fý Tür ki ye den gi den le rin aç tý ðý lo kan ta tü rü dük kân lar la do lu. Ca mi çev re sin de ol du ðu nuz sü re ce ken di ni zi Ri ze de, Ça ye li nde ya da Sür me ne de zan ne de bi lir si niz. ma ca mi den u zak laþ týk ça, ya ban cý bir þe hir de ol du ðu nu zu he men his set me niz müm kün... Ka ra de niz i ve Ka ra de niz li yi teh dit e den a sýl teh li ke mad dî sel ler ve de re taþ ma la rý de ðil, ma ne vî ya tý tah rip e den ma ne vî sel ler dir. l lah (cc) he pi mi zi, kalp le ri par ça la yan bu bom ba lar dan mu ha fa za et sin. min. M. KML' KM JOGN', TÜRK' KUZ KOR' BNZTMK MHKMLK OLDU. SVL top lum ku ru luþ la rý nýn in san hak la rý i le il gi li o la rak yap týk la rý ba zý a çýk la ma lar, so ruþ tur ma ko nu su ol ma ya de vam e di yor. z mit n san Hak la rý Par kýn da 8 yýl dan be ri her haf ta sü rek li a çýk la ma lar ya pan STK yö ne ti ci ler hak kýn da so ruþ tur ma a çýl dý. Bu ko nuy la il gi li en son da va M. Ke mal i Ku zey Ko re nin ge çen yýl ö len li de ri Kim Jong il e, Tür ki ye yi Ku zey Ko rey e ben zet ti ði i çin Ko ca e li Kar te pe n san Hak la rý Der ne ði ü ye le ri hak kýn da, 5816 Sa yý lý ta türk ü ko ru ma ka nu na mu ha le fet ten da va a çýl dý. Ko ca e li de fa a li yet gös te ren Ko ca e li Kar te pe n san Hak la rý Der ne ði baþ ka ný ve in san hak la rý ak ti vist le ri, ta türk e ha ka ret ten yar gý la na cak. Da va nýn gö rü le ce ði ta rih ve i çe ri ði hak kýn da a çýk la ma ya pan Ko ca e li Kar te pe n san Hak la rý Der ne ði baþ ka ný li k baþ, ken di le ri - ne ge len mah ke me teb li ðin de þu i fa de le rin geç ti ði ni ha týr lat tý: Ko ca e li Cum hu ri yet Sav cý sý y han Me mük ta ra fýn dan 2012/2349 no la sür dü rü len so ruþ tur ma dan do la yý, 2012/2750 e sas no suy la, 2012/1010 id di a na me no suy la, il ginç bir te sa düf, M.Ke mal in Dol ma bah çe de ha ya ta göz le ri ni yum du ðu an o lan 9.05 ge çe sa a tiy le ben ze þe cek þe kil de, 9. a yýn 05. gü nü, sa at 9.05 te, ya ni 9 y lül 2012 de mah ke me ye çý ka ca ðýz. Mah ke me Ko ca e li Mer kez ad li ye bi na sý o lan z mit te ki ad li ye bi na sýn da 2. s li ye Ce za Mah ke me sin de gö rü le cek. Der ne ðe a çý lan dâ vâ da 10 ka sým dü zen le nen ta türk ü an ma prog ram la rý nýn he def a lýn dý ðý, bu söy lem le rin de va mýn da 10 Ka sým ý an ma prog ram la rý i le gü lünç ve ko mik o la rak ni te len di ri len Ku zey Ko re Dev let Baþ ka ný Kim Jong l in ö lü mü mü na se be tiy le, bu ül ke de ter tip le nen a ðýt me ra sim le ri a ra sýn da bað ku ra rak, ta türk ün ma ne vî ha tý ra sý na a le nen ha ka ret te bu lun du ðu, bu su ret te þüp he li le rin ü zer le ri ne a tý lý su çu iþ le dik le ri sa vu nul du. ÇIK L M D N D NL MÞ T? li k baþ, 8 yýl dan be ri n san Hak la rý a la nýn da ke sin ti siz sür dür dük le ri ba sýn a çýk la ma la rý nýn 354. haf ta sýn da ki þu a çýk la ma lar se be biy le dâ vâ a çýl dý ðý ný bil dir di. þ te o a çýk la ma: 10 Ka sým tö ren le riy se ay rý bir fa ci a dýr. Var lýk se be bi va tan da þa hiz met o lan dev let, in san la rýn duy gu ve dü þün ce le ri ne de yön ver me hak ký nýn ken din de ol du ðu nu dü þü ne rek, in san la rýn ne za man ü zü le ce ði ne ka rar ver mek te ve 75 yýl ön ce ger çek le þen bir ö lüm va ka sý i çin, hâ lâ tö ren ler dü zen le mek te, e ði ti - Mar din de is yan yan gý ný Mar din Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nde yan gýn çýk tý. d lî ve si ya sî tu tuk lu la - rýn kal dý ðý ce za e vin de sa bah sa at le rin de baþ la yan yan gý na Mar din ve Ký zýl te pe be le di ye le ri it fa i ye e kip le rin ce mü da ha le e dil di. an gý nýn kon trol al tý na a lýn dý ðý bil di ril di. Ce za e vin den 3 am bu lan sýn çýk tý ðý gö - rü lür ken, ce za e vi ö nü ne ge len tu tuk lu ve hü küm lü ya kýn la rý, ge liþ me - le ri göz yaþ la rý i çin de iz le di. Ce za e vi çev re sin de po lis ve jan dar ma ta ra - fýn dan ge niþ gü ven lik ön lem le ri a lýn dý. Mar din Va li Ve ki li Mü fit Gül te - kin, yap tý ðý a çýk la ma da, mah kûm lar ta ra fýn dan sa bah sa at le rin de 4 ko ðuþ ta yan gýn çý ka rýl dý ðý ný kay det ti. Mar din ve Ký zýl te pe be le di ye le ri - ne a it it fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan yan gý na he men mü da ha le e dil di ði ni i fa de e den Gül te kin, þöy le ko nuþ tu: an gýn kon trol al tý na a lýn dý. Þu 3. ar gý Pa ke ti nde e þit lik sað lan dý KP Grup Baþ kan ve ki li h met y dýn, 3. ar gý Pa ke ti nde 12 y lül sa nýk la rý nýn ser best bý ra kýl ma sýy la il gi li o la rak, Mev cut ya sa ya gö re an cak 3 yý la ka dar ad li kon trol sis te mi var dý. Bu sý ný rý ta ma men kal dýr dýk. Da ha ön - ce 12 y lül de mað dur e di len baþ ka ke sim ler de var dý. On lar la il gi li dü zen le me ler da ha ön - ce ya pýl mýþ tý. Bu ke si me i liþ kin dü zen le me - ler de ya pýl mýþ ol du. þit lik sað lan dý as lýn da. Bir hak sýz lýk gi de ril miþ ol du de di. h met y dýn, dý ya man Po li se vi nde ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin 3. ar gý Pa ke ti nde 12 y lül sa nýk la rý nýn ser best kal - ma sý ný na sýl de ðer len di ri yor su nuz? so ru su ü ze ri ne y dýn, þöy le ko nuþ tu: Tu tuk la ma bir ce za lan dýr ma ol ma ma lý. Tu tuk la ma en son baþ vu ru la bi le cek bir ko ru ma ted bi ri dir. a ni tu tuk la ma dan ön ce baþ ka bir ted bir var sa ön ce lik le o nun uy gu lan ma sý la zým. Mev cut ya sa ya gö re an cak 3 yý la ka dar ad li kon trol sis te mi var dý. Bu sý ný rý ta ma men kal dýr dýk. Da ha ön ce 12 y lül de mað dur di - len baþ ka ke sim ler de var dý. On lar la il gi li dü - zen le me ler da ha ön ce ya pýl mýþ tý. Bu ke si me i liþ kin dü zen le me ler de ya pýl mýþ ol du. þit lik sað lan dý as lýn da. Di ðer ke si me i liþ kin dü zen - le me ler da ha ön ce ya pýl mýþ tý za ten. Bu ra da ya dýr ga na cak bir þey yok. Bir hak sýz lýk gi de - ril miþ ol du. a ni ay ný suç la rý siz da ha ön ce bir ko ru ma al tý na al mýþ sý nýz, on lar kur ta rýl - mýþ, a ma i þin di ðer ta ra fýn da ki hak sýz lýk gi - de ril miþ ol du. dý ya man / a a B'ye göç yar gý sý te mel siz B Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci ge men Ba - ðýþ, B nin Türk va tan daþ la rý na uy gu la dý ðý Schen gen vi ze si bi zim i çin ö nem li bir en - gel dir. v ru pa Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za - ke re ci o la rak, Tür ki ye nin B ü ye li ði ni en - gel le yen du var da ki bü tün tuð la la rý te ker te ker ye re in dir mek, be nim so rum lu lu ðum ve gö re vim dir de di. Ba ðýþ, þun la rý kay det - ti: Tür ki ye, B i le ti ca ri sý nýr la rý kal dýr mýþ tek a day ül ke dir. B ye göç et me ar zu su ol - ma yan Türk tu rist ler, öð ren ci ler, sa nat çý lar, ta cir ler, iþ a dam la rý, mas ra fý çok, fay da sý yok bir ay rým cý vi ze uy gu la ma sý na ta bi tu - tul mak ta dýr. l man ya da ki Türk le rin i se da ha i yi iþ o la nak la rý bul ma u mu duy la Tür - ki ye ye dön me ye baþ la ma la rý þa þýr tý cý gel - me me li dir. s tan bul/a a an da 1 ya ra lý mýz var. Di yar ba kýr da dün mey da na ge len o lay la rý pro - tes to et mek i çin yan gýn çý ka rýl dý ðý ko nu sun da bil gi ler gel di. n cak bu bil gi ler ke sin de ðil de di. Mü fit Gül te kin, Mar din Ti pi Ka pa lý Ce za e - vi nde çý kan yan gýn da, 1 tu tuk lu nun ha fif þe kil de ya ra lan dý ðý ný bil dir - di. Mar din Va li li ði, da ha ön ce 4 ko ðuþ ta yan gýn çýk tý ðý be lir ti len Mar - din Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nde, 2 ko ðuþ ta yan gýn çýk tý ðý nýn be lir len di ði - ni a çýk la dý. an gý nýn kon trol al tý na a lý na rak sön dü rül dü ðü nü i fa de e - den Gül te kin, þun la rý kay det ti: Çý kan yan gýn da 1 tu tuk lu ha fif þe kil de ya ra lan dý ve Mar din Dev let Has ta ne si ne sevk e dil di. O la yýn öð re nil - me si ni mü te a kip gü ven lik güç le rin ce ge rek li ted bir ler der hal a lý na rak, ce za e vi ne tak vi ye kuv vet ler gön de ril miþ tir. Mar din / a a Þe hit o lan 2 as ker dün mem le ket le rin de du â lar la top ra ða ve ril di. FO TOÐ RF: Þe hit ler du â lar la... ÞIRNK'IN Bey tüþ þe bap il çe si kýr sa lýn da ön ce ki gün gü ven lik güç le riy le te rö rist ler a ra sýn da çý kan ça týþ ma da þe hit o lan 2 as ker dün mem le ket le rin de du â lar la top ra ða ve ril di. Þe hit pi ya de uz man ça vuþ Ha san r zi nin ce na ze si, Os ma ni ye de top ra ða ve ril di. Þe hit o lan uz man ça vuþ Cev det De niz Öz de mir in ce na ze si de, mem le ke ti Ga zi an tep te top ra ða ve ril di. Ha san r zi nin (26) ce na ze si, Os ma ni ye Dev let Has ta ne si nin mor gun dan Is sýz ca Kö yün de ki ba ba e vi ne gö tü rül dü. Bu ra da ya kýn la rýn dan he lal lik a lýn ma sý nýn ar dýn dan þe hi din ce na ze si, Is sýz ca Kö yü Mer kez Ca mi si ne ge ti ril di. Öð le na ma zý nýn ar dýn dan dü zen le nen ce na ze tö re nin de, Os ma ni ye Va li si Ce la let tin Cer rah, þe hi din ba ba sý ah ya r zi ye (56) ve kar deþ le ri ne baþ sað lý ðý di le di. Tö re ne, ka tý lan þe hi din 7 ay lýk ha mi le e þi Sul tan r zi (23) að la yan ya kýn la rý na Ne ba ðý rýp du ru yor su nuz. Ba ðý rýp da ha in le ri se vin dir me yin, dik du run de di. Os ma ni ye Müf tü ar dým cý sý Beh çet Bil gin kýl dýr dý ðý ce na ze na ma zý ný þe hi din ce na ze si, köy me zar lý ðýn da top ra ða ve ril di. Þe hit ça vuþ Cev det De niz Öz de mir in ce na ze si de, mem le ke ti Ga zi an tep e ge ti ril di. Öz de mir in ce na ze si, ba ba e vi ne gö tü rül dük ten son ra ce na ze a ra cýy la U lu Ca mi ye ge ti ril di. Öð le na ma zý nýn ký lý ný þý sý ra sýn da ca mi ye ge len 5. Zýrh lý Tu gay Ko mu ta ný Tuð ge ne ral Kah ra man Gü neþ, ta but ba þý na ge le rek að la yan þe hi din ya kýn la rý ný te sel li et me ye ça lýþ tý. Þe hi din kar de þi r tuð rul Öz de mir in ya ný na ge len Tuð ge ne ral Gü neþ, ð la ya rak, düþ man la rý se vin dir me ye ce ðiz de di. Ga zi an tep Müf tü sü h met Bu lut un kýl dýr dý ðý ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan þe hi din ce na ze si, e þil kent Me zar lý ðý nda ki Þe hit lik te top ra ða ve ril di. Tö re ne þe hi din a i le si ve ya kýn la rý, si ya si ler, as ke ri ve mül ki er kan i le çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Os ma ni ye - Ga zi an tep / a a mi dur du rup, si ren ler çal dý rýp, va tan da þý top lu yas tut ma ey le mi ne sevk et mek te dir. He pi miz ký sa bir sü re ön ce ö len Ku zey Ko re nin dev let baþ ka ný Kim Jong l i çin ül ke de mec bu ri yas i lan e dil di ði ni, að la yýp diz le ri ni döv me yen le rin de mah ke me ce 6 ay üc ret siz ça lýþ ma kamp la rý na gön de ril di ði ni, o ku duk ve gül dük. Tüm dün ya nýn gül dü ðü Ko re ye, dün ya ü ze rin de, Tür ki ye den baþ ka, ben ze yen bir ül ke de yok. li k baþ, Mah ke me celp kâ ðý dýn da Ko ca e li Kar te pe n san Hak la rý Der ne ði Baþ ka ný o la rak ben ve ü ye miz in san hak la rý ak ti vist le ri 5816 Sa yý lý ta türk a ley hi ne iþ le nen suç lar hak kýn da ki ka nun, 1/1,TCK 53/1 dan yar gý la na cak ve suç lu bu lun ma mýz du ru mun da il gi li ka nun hü küm le rin ce ha pis ce za sý a la ca ðýz de di. z mit / e ni s ya Di yar ba kýr da 7 ya ra lý, 63 gö zal tý ndrbkir'd BDP nin dü zen le mek is te di ði mi tin ge i zin ve ril me di ði ba ha ne siy le gös te ri ci le rin çý kar dý ðý o lay lar da 7 ki þi nin ya ra lan dý ðý öð re nil di. a ra lý lar dan bi ri nin mil let ve ki li, 4 ü nün po lis me mu ru, 2 si nin de va tan daþ ol du ðu be lir til di. Gös te ri ci ler den 63 ki þi de gö zal tý na a lýn dý. Di yar ba kýr da gün bo yun ca ya þa nan o lay lar kýs men du rur ken, gü ven lik güç le ri nin al dý ðý tedbir ler de vam e di yor. Di yar ba kýr po li si, mi tin gin ya pýl mak is ten di ði s tas yon Mey da ný nda ön lem le ri ni art týr dý. BDP li mil let ve kil le ri mey da nýn ar ka ta ra fýn da bu lu nan Sü mer park ta o tur ma ya de vam e di yor. Park ta top la nan va tan daþ la rý böl ge den u zak laþ tý ran po lis i le BDP li ler a ra sýn da ger gin lik ya þan dý. BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, gö rev li po lis mü dü rü ne Be ni bu ra dan çý ka ra maz sý nýz de me si ü ze ri ne po lis gö rev li si Si zin le ko nuþ mu yo rum di ye rek yan la rýn dan ay rýl dý. Bu sý ra da po li se tep ki gös te ren BDP Van Mil let ve ki li Öz dal Ü çer i BDP li ler sa kin leþ tir me ye ça lýþ tý. Po lis ken di si ne taþ a tan la ra yö ne lik yap tý ðý ça lýþ ma da 63 ki þi yi gö zal tý na al dý. Di yar ba kýr / ci han Gös te ri ci ler, si vil le re za rar ver di ndrbkir'd mi tin ge i zin ve ril me me si ni ba ha ne e de rek o lay çý ka ran gös te ri ci ler, si vil le re za rar ver di. Po li se taþ ve mo lo tof a tan yü zü ka pa lý gös te ri ci ler, Bað lar il çe sin de bir va tan da þa a it o to mo bi li a te þe ver di, bir mar ke te de sal dý ra rak cam la rý ný kýr dý. Mi ting ya pýl ma sý plan la nan s tas yon Mey da ný na gir mek is te yen bir grup, Bað lar il çe si Ce mi loð lu Cad de si ü ze rin de po li se sal dýr dý. Gös te ri ci ler yo lu tra fi ðe ka pat týk tan son ra yol da park ha lin de ki bir a ra cý yak tý. ü zü ka pa lý bir grup i se k ko yun lu Cad de si ü ze rin de bu lu nan bir a ra cý da ha yak tý. Po li sin mü da ha le et ti ði gös te ri ci ler a ra so kak la ra kaç tý. Di yar ba kýr / ci han Van da po li se sal dý rý: 15 ya ra lý nvn m ni yet Mü dür lü ðü nde gö rev li bir grup po lis, a týþ ta li mi i çin git tik le ri po li gon dan dön dük le ri sý ra da ma yýn lý sal dý rý ya uð ra dý. Ön ce den yo la dö þe nen ve u zak tan ku man da dü ze ne ði nin ol du ðu be lir le nen ma yý nýn pat la ma za ma ný nýn tam o la rak tut tu ru la ma ma sý o la sý bir fa ci a yý ön le di. Sal dý rý da 1 i si vil 15 ki þi ha fif þe kil de ya ra lan dý. a ra lý la rý te da vi gör dük le ri has ta ne ler de zi ya ret e den Van Va li Ve ki li Ha kan l kan, po lis le rin a týþ ta li min den dön dük le ri ni be lir te rek, sal dýr gan la rýn ya ka lan ma sý i çin o pe ras yon baþ lat týk la rý ný a çýk la dý. O lay ön ce ki gün sa at sý ra la rýn da, Van a 13 ki lo met re, Van- d re mit ka ra yo lu na 4 ki lo met re u zak lýk ta bu lu nan Ba ka cak kö yü ya ký nýn da ki a týþ po li go nun da mey da na gel di. týþ ta li mi i çin po li go na gi den ve a týþ ta li mi ya pan po lis le rin dö nü þü sý ra sýn da yo la dö þe nen u zak tan ku man da lý ma yýn in fi lak et ti. a ra lý po lis ler, ký sa sü re de po li go na u la þan am bu lans lar la, Van kent mer ke zin de ki has ta ne le re kal dý rýl dý. Van / ci han Te rö rist ler yol kes ti, i ki a ra cý ka çýr dý nþirnk-si irt ka ra yo lun da bö lü cü te rö rist ler yol ke sip a raç ka çýr dý. Þýr nak i le Si irt in ruh il çe si ka ra yo lun da bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rý, a raç la rý dur du rup kim lik kon tro lü yap tý. Ör güt men sup la rý bir kam yo net i le bir trak tö rü yan la rý na a la rak böl ge den kaç tý. Te rö rist le re yö ne lik gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan o pe ras yon baþ la týl dý. Te rö rist le rin ka çýr dýk la rý a raç lar la ey lem ya pa ca ðý i le ri sü rül dü. Þýr nak / ci han Taziye rkadaþýmýz Hasan Hüseyin Kemal in kayýnpederi, Vildan Kemal in muhterem babasý Nazým kmeþe nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý llah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

9 Para ucuzlarken TMMUZ 2012 PZRTS 2008 y lül a yýn da BD'nin en bü - yük ya tý rým ban ka la rýn dan Leh man Brot hers'ýn if lâs et me siy le ilk ön ce BD'de baþ la yan fi nan sal kriz, son ra do mi - no et ki siy le bü tün dün ya ya sýç ra dý. n çok da v ru pa sar sýl dý. Bu ül ke ler de fi nan sal sis te me gü ven kal - ma dý, çok sa yý da ban ka bat tý. Da ha faz la ban ka bat ma ma sý i çin BD tril yon do lar la rý bu lan kur tar ma pa ket le ri ha zýr la dý. B de ben zer po li ti ka la rý uy gu la dý. Fi nans sek tö rü nü a ya ða kal dýr mak i çin a ký tý lan pa ra lar BD ve v ru pa'nýn borç yü kü nü art týr dý. Büt çe a çýk la rý ve ka mu borç stok la rý re - kor dü zey le re çýk tý. Bü yü me hýz la rý düþ tü, e ko no mi le ri dur - gun lu ða gir di. Ça re o la rak pa ra sal ge niþ le me po li ti ka la - rý na sa rýl dý lar. Bu se bep le Mer kez Ban ka la rý sü rek li fa iz in di ri mi ne gi di yor. v ru pa Mer kez Ban ka sý geç ti ði miz gün - ler de fa i zi yüz de 1'den 0,75'e çek ti. Pe þin den Çin Mer kez Ban ka sý 1 yýl lýk mev du at fa i zi ni yüz de 3'e in dir di. Da ni mar ka Mer kez Ban ka sý'nýn ham le si i se her ke si þa þýrt tý. Mev du at fa i zi ni ek si 0,2'ye dü þür dü. Bu nun an la mý þu: Ban ka lar Mer kez Ban ka sý na pa ra ya tý rýr - sa, fa iz a la ma ya cak lar. k si ne üs tü ne pa ra ve re cek ler. BD'de FD'in ye ni den bir pa ra sal ge - niþ le me ka ra rý ver me si bek le ni yor. Pi ya sa ya bol pa ra sü rül me si ve fa iz le rin sý - fýr se vi ye si ne in di ril me si su re tiy le uy gu la nan pa ra sal ge niþ le me po li ti ka la rý nýn þim di ye ka - dar pek et ki li ol du ðu söy le ne mez. Ban ka lar risk do la yý sýy la re el sek tö re kre di aç ma ya ya naþ mý yor. Za ten iþ çev re le ri de kre di kul lan ma ya he ves li de ðil ler. Risk iþ ta hý a zal mýþ. Gü ven or ta mý kal ma mýþ. Ta lep ye ter siz. Bu þart lar da kre di kul la na rak mal ü ret - me nin bir ma na sý yok. Ü re tim ol ma yýn ca da e ko no mi bü yü ye mi yor. ko no mi yi can lan dýr mak i çin pi ya sa ya en - jek te e di len pa ra lar da sa tý la ma dan tek rar mer kez ban ka la rý nýn ka sa la rý na dö nü yor. Do la yý sýy la pa ra sal ge niþ le me po li ti ka la rý a ma ca hiz met e de mi yor. Pe ki ne o la cak? Ba zý ü ye ül ke le rin u ro'dan çý ka ca ðýn - dan tu tun da B'nin da ðý la ca ðý na ka dar çe þit li se nar yo lar ko nu þu lu yor. Her han gi bir ke ha net te bu lun mak is te - mi yo ruz. O nun ye ri ne bu u lus lar a ra sý kon jonk - tür de po zis yo nu mu zu tar týþ mak da ha ya - rar lý o la cak týr. Çün kü B ve BD e ko no mi le rin de ki ge - liþ me ler bi zi doð ru dan il gi len di ri yor. Me se lâ bu ül ke ler de fa iz ler sý fýr la nýr ken bi zim Mer kez Ban ka sý'nýn tu tu mu nu me - rak e di yo ruz. 19 Tem muz'da Pa ra Po li ti ka sý Ku ru - lu'nun top lan tý sý var. Bir fa iz in di ri mi ka ra rý çý ka cak mý? Þart lar mü sa it. üz de 5,75 o lan po li ti ka fa i zin de 50 pu - an lýk in di rim ya pa bi lir. Bu ra da bir pa ran tez a ça lým: KP, ik ti da ra gel di ði 2002'de fa iz yüz de 60 ci va rýn day dý. Tek ha ne ye in dir di. Þim di yüz de 8'ler de. Tak dir e dil me si lâ zým. al nýz þu nu da ek le ye lim. Hü kü met mak ro e ko no mik gös ter ge le ri - mi zi di ðer ül ke le rin ki ler le mu ka ye se e de rek ö vü nür ken, fa i zi de o ül ke ler de ki se vi ye si ne çe ke rek ba þa rý çý ta sý ný yük selt me li dir. Pa ran te zi ka pa týp ya zý mý zý þu tes bit le bi - ti re lim. Dün ya da pa ra bol ve u cuz ken Tür ki ye pek çok ül ke ye gö re yük sek fa iz le borç la ný yor. Hükümet makro ekonomik göstergelerimizi diðer ülkelerinkilerle mukayese ederek övünürken, faizi de o ülkelerdeki seviyesine çekerek baþarý çýtasýný yükseltmelidir. Dünyada para bol ve ucuzken Türkiye pek çok ülkeye göre yüksek faizle borçlanýyor. Kur tul muþ: Be ka roð lu be nim ka dim dos tum nhs Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Baþ ba kan Re cep Tay yip r - do ðan ýn, par ti siy le bü tün leþ me dâ ve - tiy le il gi li is ti þa re le ri ni sür dür dük le ri ni be lir ti. Par ti si nin il baþ kan la rý top lan tý sý ön ce si ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lu - nan Kur tul muþ, Baþ ba kan Re cep Tay - yip r do ðan ýn 12 Tem muz da HS Par ti ye yap tý ðý bü tün leþ me dâ ve ti nin ka mu o yun dan ve med ya dan yo ðun il gi gör dü ðü nü hatýrlattý. Kur tul muþ, bu sü reç te leh te ya da a leyh te kim ne söy - le diy se, ne yaz dýy sa hep si ni ta kip et me - ye ça lýþ týk la rý ný, bu gö rüþ ler den ya rar - lan dýk la rý ný i fa de et ti. Kur tul muþ, HS Par ti s tan bul l Baþ ka ný Meh met Be ka - roð lu nun is ti fa sý ve yap tý ðý a çýk la ma la - rýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne de Sa yýn Be - ka roð lu be nim es ki ka dim dos tum, ar - ka da þým dýr. Ken di si hak kýn da bir þey ko nuþ mam, ken di si hak kýn da bir þey ko nuþ turt mam de di. s tan bul / a a k ti dar, de ne ti mi ik ti dar sýz laþ týr dý nmhp Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Mev - lüt Ka ra ka ya, k ti dar ken di ni de ne tim - siz leþ tir mek i çin de ne ti mi ik ti dar sýz laþ - týr mýþ týr de di. Ka ra ka ya, par ti si nin Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen il kon - gre sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, 22 Ha zi - ran da Su ri ye nin Türk u ça ðý ný dü þür - dü ðü nü ve 2 pi lo tun þe hit ol du ðu nu be - lir te rek bü yük ül ke ol duk, böl ge sel güç ol duk söz le ri ne rað men dü þü rü len u - ça ðýn ne den, ne re de ve na sýl dü þü rül - dü ðü nün net bir þe kil de or ta ya ko nu la - ma dý ðý ný sa vun du. De mok ra si ler de ku - rum ve ku ral la rýn en ö nem li iþ le vi nin de ne tim ol du ðu nu söy le yen Ka ra ka ya, þun la rý kay det ti: Bu gün ik ti dar da ki - da let ve Kal kýn ma Par ti si de ne tim siz - leþ ti ri yor. k ti dar ken di ni de ne tim siz leþ - tir mek i çin de ne ti mi ik ti dar sýz laþ týr mýþ - týr. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si de ne - ti min ya pý la ca ðý, ik ti da rýn de net le ne ce ði kut sal bir ça tý dýr. Bu gün, ge li nen nok ta - ya bak tý ðý nýz da a rit me tik sa yý sal ço ðun - lu ðu e li ne ge çir miþ o lan da let ve Kal - kýn ma Par ti si, bir çok uz laþ ma dan kaç - mak ta. Gen so ru ö ner ge le ri ve ri li yor. Ne o lu yor, ka bul e dil mi yor. Þu an ki ya - pý i çe ri sin de TBMM, de ne tim gö re vi ni tam an la mýy la ye ri ne ge ti re mi yor. Bu na ik ti dar i zin ver mi yor. Bartýn / a a Mü ba þi rin o yu nu ih bar mek tu buy la bo zul du ns KÞ HR Cum hu ri yet Baþ sav cý lý - ðý na gön de ri len bir ih bar mek tu bu ad - li ye de gö rev li bir mü ba þi rin pul o yu nu - nu or ta ya çý kar dý. skiþehir d li ye - si nde gö rev li bir mü ba þi rin, mah ke - me nin il gi li le re gön der di ði da va teb li - gat la rýn da sah te, es ki ve fo to ko pi pul ya pýþ týr ýp 100 bin TL hak sýz ka zanç el - de et ti ði i le ri sü rül dü. Sav cý lýk dos ya la rý in ce le me si nin ar dýn dan ad li ye de çe þit li mah ke me ler de mü ba þir lik ya pan M. K. nýn pul lar da sah te ci lik yap tý ðý ný tes - bit et ti. Ko nuy la il gi li PTT de gö rev li bir ça lý þa nýn da gö re vi ih mal den do la yý hak kýn da i da rî ve ad lî so ruþ tur ma nýn baþ la týl dý ðý, gö rev ye ri nin de ðiþ ti ril di ði be lir til di. Mü ba þir M.K. hak kýn da ad lî ve i da rî so ruþ tur ma baþ la týl dý. M. K. Mah ke me si de 20 bin TL ke fa let le ser - best bý ra kýl dý. skiþehir / cihan MLLÎ Sa vun ma Ba ka ný s met ýl maz, Bi - zim þu an da dü þen u çak la il gi li de niz den çý - kart tý ðý mýz par ça o ra ný yüz de 10 bi le de ðil. üz de 10 bi le ol ma yan bir o ra na ba ka rak yüz de 90 hak kýn da ka rar ve ri le bi lir mi? de - di. Ba kan ýl maz, Zon gul dak ýn reð li il çe - sin de ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Ba kan s met ýl maz, Zon gul dak ýn lap lý l çe si ne bað lý Ka sým lý Kö yü nde ha yýr se ver - le rin des te ði i le yap tý rý lan 450 ki þi lik ca mi - nin a çý lý þý ný yap tý. Da ha son ra þe hit mev li - di ne ge çen Ba kan ýl maz, çý kýþ ta TSK nýn dü þen u çak la il gi li yap tý ðý a çýk la ma ya TSK ne a çýk lý yor sa doð ru dur de di. Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Türk as ke rî u ça ðý nýn en ka zýn da u çak sa var i zi ne rast la nýl ma dý ðý na i liþ kin i fa de le rin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Ba kan ýl maz, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin bu za ma na ka dar ne a çýk la dýy sa hep si nin doð ru ol du ðu nu söy le - di. ýl maz, þöy le de vam et ti: Ni çin a çýk la - ma yap mak du ru mun da ka lý yor? Bir a çýk la - ma ya yan lýþ yo rum ya pý lý yor. Mil le ti miz de o yan lýþ yo ru ma da ya na rak yan lýþ yo ru ma gi di yor. Bi zim þu an da dü þen u çak la il gi li de niz den çý kart tý ðý mýz par ça o - ra ný yüz de 10 bi le de ðil. üz de 10 bi le ol ma yan bir o ra na ba ka rak yüz de 90 hak kýn da ka rar ve ri le - bi lir mi? Dün Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý mý zýn a - çýk la ma sý ol du. Lüt fen bü tün mil le ti miz sa býr lý ol sun. Bü tün a let le ri ve par ça la rý çý ka ra lým. Þu an da çý ka rý lan par ça yüz de 10 bi le de ðil. Ta ma mý ný çý ka - ra lým. Çý kar dýk tan son ra bir de ðer - len dir me ya pa lým. Mil le ti miz de bu doð ru - yu ve re cek. Prob lem ne? üz de 10 bi le ol - ma mýþ nu mu ne ü ze rin de ki ya pý lan bir a - çýk la ma yý ta ma mý na þa mil et mek gi bi yan - lýþ yo rum çý ký yor. Þu nu söy lü yo ruz ki Ge - nel kur may Baþ kan lý ðý mýz her ne a çýk la dýy - sa hep si doð ru dur. Pe ki ni ye bu a çýk la - ma yý ya pý yor? Mil le ti miz doð ru bil - gi len sin di ye, yan lýþ yo rum la rý ön - le mek i çin. Si lah lý kuv vet le re des - tek ver se, Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ne des tek ver se her - hal de bu ül ke ye çok da ha hiz - met et miþ o lur lar di ye dü þü nü yo - rum. Sab ret sin ler, u çak la il gi li par - ça lar çýk týk tan ve in ce le me ta - mam la dýk tan son ra tam bir a çýk la ma ya pý la - c a k t ý r. Zonguldak / aa ML LÎ S VUN M B K NI S MT IL MZ, DÜ ÞN U ÇK L L G L D NZ DN ÇI K RI LN PR Ç L RIN ÜZ D 10 B L OL M DI ÐI NI B LR T RK, G NL - KUR M BÞ KN LI ÐI MIZ HR N ÇIK L DI S HP S DOÐ RU DUR D D. SKRN HR DDÐ DOÐRUS Kýlýçdaroðlu: Liderlerin mal varlýklarý araþtýrýlsýn nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, 28 Þu bat sü re cin de tar tý þý lan i sim le rin, hak kýn da so ruþ tur ma a - çý lan i sim le rin mal var lýk la rý a raþ tý rý la cak mýþ. Ga yet gü zel, hiç i ti ra zý mýz yok. ma ön ce bu ül ke yi yö ne - ten le rin, si ya sî li der le rin mal var lýk la rý a raþ tý rýl sýn de - di. Par ti si nin Tem muz da top la na cak 34. O la - ðan Ku rul tay ý ha zýr lýk la rý kap sa mýn da ge nel mer kez - de il baþ kan la rýy la bir a ra ya ge len Ký lýç da roð lu, top - lan tý ön ce sin de ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lun du. Tür ki ye nin zor bir sü reç ten geç ti ði ni i fa de e den Ký lýç - da roð lu, ül ke nin i yi yö ne til me di ði ni, so run lar la bo ðu - þur ha le gel di ði ni, CHP nin böy le bir or tam da o la ðan ku rul ta ya git ti ði ni i fa de et ti. Tür ki ye i çin ha yýr lý, so run - la ra çö züm ge ti ren bir ku rul tay ol ma sý di le ðin de bu lu - nan Ký lýç da roð lu, Bu ku rul ta yý mý zýn da CHP i çin cid dî bir de ði þim ve dö nü þüm ku rul ta yý o la ca ðý na yü rek ten i na ný yo rum de di. Ký lýç da roð lu, Tür ki ye nin dað gi bi so run lar la bo ðuþ tu ðu nu, an cak ik ti da rýn bu so run la - ra çö züm ü re te me di ði ni söyledi. n ka ra / a a Ka ma lak: s lâm Ba rýþ Gü cü o luþ tu rul sun ns DT Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak ýn, s lâm ül ke le ri ne yö ne lik te mas la rý çer çe ve sin de zi ya - ret et ti ði Fas ta, Baþ ba kan b de lal lah Bin Ký ran ve Dý - þiþ le ri Ba ka ný Sa det tin Os ma ni i le bir a ra ya gel di ði bil di ril di. Sa a det Par ti si Ge nel Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma da, Fas da let ve Tem ni ye Par ti si nin kong - re si dolayýsýyla s lâm dün ya sýn dan ö nem li i sim le rin baþþehir Ra bat ta bu luþ tu ðu be lir til di. Ka ma lak ýn Fas te mas la rý kap sa mýn da Baþ ba kan b de lal lah Bin Ký ran ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Sa det tin Os ma ni i le de gö rüþ tü ðü kay de dil di. Ka ma lak, ko nuþ ma sý þöy le de vam et - ti: Biz s lâm ül ke le rin de ya þa nan u ya ný þý yü rek ten des tek li yor ve ba þa rý sý i çin duâ e di yo ruz. n cak Ba tý lý ül ke ler bu ge liþ me le ri ken di men fa at le ri doð rul tu sun - da þe kil len dir mek i çin yo ðun ça ba i çe ri sin de dir. Bü - tün Müs lü man lar bu o yu na kar þý u ya nýk ol ma lý dýr. h ti lâf la rý mý zý de ðil, bir lik ve be ra ber li ði mi zi ön pla na çý kar ma lý yýz. Bir an ev vel s lâm Na to su nu, s lâm Ba - rýþ Gü cü nü o luþ tur mak zo run da yýz. n ka ra / a a Si ya si ler ni kâh tö re ni ne ka týl dý nbþ B KN Re cep Tay yip r do ðan e þi mi ne r - do ðan, Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný b ra him Ka ra os ma noð lu nun oð lu nun ni kâh þa hit li ði ni yap tý. r do ðan çifti, Ha run Ka ra os ma noð lu i le Zey nep Bý - çak ýn, Las tik-þ Sen di ka sý Te sis le ri nde ki, ni kâh tö re - ni ne ka týl dý. b ra him Ka ra os ma noð lu nun kýy dý ðý ni - kâh ta, Baþ ba kan r do ðan ve e þi mi ne r do ðan ýn ya - ný sý ra, Ba ka n Fat ma Þa hin, Ba ka n Ni hat r gün i le Ko ca e li Va li si r can To pa ca da ni kâh þa hit li ði yap tý. CHP nin es ki Ge nel Baþ ka ný, n tal ya Mil let ve ki li De - niz Bay kal, Di dim Be le di ye Baþ ka ný Mü min Ka ma - cý nýn oð lu Ra ma zan ralp Ka ma cý nýn dü ðü nü ne ka - tý la rak ni kâh þa hit li ði yap tý. Ni kâ hý i se Di dim Be le di ye Baþ ka ný Mü min Ka ma cý kýy dý. çiþ le ri Ba ka ný d ris Na im Þa hin, na do lu jan sý Ün ye mu ha bi ri Ha cer Coþ kun un dü ðün tö re ni ne ka tý la rak, ni kâh þa hit li ði yap tý. Ba kan Þa hin, genç çif te mut lu luk di le di. Baþ ba - kan ar dým cý sý Bü lent rýnç i se, Or ki de að la rý ö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný h met Kü çük bay ýn oð lu nun ni kâh tö re ni ne ka týl dý. Kü çük bay ýn oð lu kif Kü çük - bay, Ba þak Var lý han i le Bal ço va Ka ya Ter mal O tel de ger çek le þen tö ren le ha ya tý ný bir leþ tir di. Genç çif tin ni kâ hý ný Ko nak Be le di ye Baþ ka ný Ha kan Tar tan kýy dý. Çif tin ni kâh þa hit li ði ni i se Baþ ba kan ar dým cý sý Bü - lent rýnç, U laþ týr ma, Ba ka ný Bi na li ýl dý rým i le z mir Va li si Ca hit Ký raç yap tý. Kocaeli - zmir / a a Des ti ci: Bu ül ke nin bi rin ci gün de mi te rör nbbp Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, kim su n'î gün - dem mey da na ge tir mek is ter se is te sin, bu ül ke nin bi - rin ci gün dem mad de si nin te rör ol du ðu nu söy le di. Ka - ra man ýn Sa rý ve li ler il çe sin de dü zen le nen Sa rý ve li ler 5. Ka ra ca oð lan ve ay la Þen lik le ri ne ka tý lan Des ti ci, bu - ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ka ra ca oð lan sa de ce aþk þi ir - le ri, sev gi þi ir le ri söy le me miþ. O dö nem de zu lüm e - den le ri de hi civ et miþ. Do la yý sýy la her dö nem de hak - sýz lýk lar ya pýl mýþ. Her dö nem de a da let siz lik ler ya pýl - mýþ. O zan la rý mýz da bu hak sýz lýk la ra kar þý çýk mýþ di - ye ko nuþ tu. BBP o la rak ha yal le ri nin Kür dü, Türk me - niy le, a le vi siy le, sün ni siy le, ba þý a çý ðý, ba þý ka pa lý sýy la bu mem le ke tin 75 mil yo nu nun doð du ðu yer de doy - ma sý ný, ba þý nýn dik ve al ný nýn ak ol ma sý ný sað la mak ol du ðu nu di le ge ti ren Des ti ci, þun la rý kay det ti: Bi zim ar zu muz bu dur. Bir li ði mi zi ve be ra ber li ði mi zi boz ma gay re ti i çin de o lan lar var dýr. Biz bu te rör be la sýn dan kur tul ma dý ðý mýz müd det çe hiç bir prob le mi mi zi hal - le de me yiz. Tür ki ye te rö rü yok e de mez se dýþ bor cu nu yok e de mez, yol suz luk lar la mü ca de le e de mez. ði tim po li ti ka sý ný dü zel te mez. Karaman / a a re cep tas ni as ya.com.tr kdeniz'de düþen savaþ uçaðýnda iki pilot þehit oldu. Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn ard arda yaptýðý açýklamalar ise kamuoyunda kafalarý karýþtýrdý. FO TOÐ RF: H KM LR ve Sav cý lar ük sek Ku ru lu (HSK) Bi rin ci Da i re si, 3. ar gý Pa ke ti kap sa mýn da kal dý rý lan Ö zel et ki li Mah ke me ler (ÖM) in ye ri ne ku ru lan Böl ge ðýr Ce za Mah ke me le ri (B - CM) ne a ta ma lar yap tý. HSK, bu lun duk la rý yer de CMK 250 nci mad de i le yet ki li a ðýr ce za mah ke me le rin de gö rev li o lan lar dan 41 ha kim ve sav cý yý ye ni den gö rev len dir di. Di ðer ha kim ve sav cý lar gö - rev a la ma dý. Gö rev a la ma yan lar a ra sýn da n ka ra da ba zý fa i li meç hul ci na yet le re i liþ kin so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý la rý Ha - kan ük sel ve Meh met Öz gür de yer a lý yor. n ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði i se da ha ön ce so ruþ tur ma yý yü rü ten i ki sav cý nýn ya ný na bir de Cum hu ri yet Sav cý sý Mus ta fa Bil gi li yi gö rev len dir - miþ ti. 28 Þu bat post-mo dern dar be so ruþ tur ma sý ný da yü rü - ten Bil gi li i se HSK ta ra fýn dan ye ni den gö rev len di ril di. Fa i li meç hul ci na yet le re i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da tu tuk lu bu lu nan b ra him Þa hin, n ver U lu, y han k ça, y han Öz kan, Sey fet tin Lap, U ður Þa hin ve h met De mi rel in tah li ye si ne ka rar ve ril miþ ti. So ruþ tur ma kap sa mýn da ha len es ki ö zel ha re kat çý y han Çar kýn ve r can r soy tu tuk lu bu lu nu yor. Ba zý fa i li meç hul ci na yet ler le il gi li tu tuk lu bu lu - nan es ki Ö zel Ha re kât çý y han Çar kýn ýn, ci na yet ler le il gi li gös ter di - ði yer ler de her han gi bir bul gu ya u la þý la ma mýþ tý. er gös ter - me nin ar dýn dan i se bu gü ne ka dar fa i li meç hul ci na yet ler so - ruþ tur ma sý na i liþ kin cid dî bir i ler le me ol ma dý. HSK nýn n - ka ra i çin ye ni gö rev len dir di ði sav cý lar a ra sýn dan ki min bu so - ruþ tur ma ya ve ri le ce ði i se me rak ko nu su. n ka ra / ci han Fa i li meç hul ci na yet ler so ruþ tur ma sý or ta da kal dý s met ýl maz H BR HBRLR Kýlýçdaroðlu yeni bir kadroyla yola çýkacaklarýný söyledi. Bu çeliþkiler niye?

10 KONOM TMMUZ 2012 PZRTS HBRLR Çift çi nin bi yo di ze li yo sun dan ü re ti le cek PTIÐI bi lim sel ça lýþ ma lar la Tür ki ye nin hib rid seb ze to hu mun da dý þa ba ðým lý lý ðý ný bü yük o ran da a zal tan Ta rým sal raþ týr ma lar ve Po li ti ka lar Ge nel Mü dür lü ðü (T GM), yo sun dan bi o di zel ü ret ti. Ça lýþ ma la rý ný ta mam la yýp TÜ B TK a su nan T GM, has ta lýk la ra da ya nýk lý o lan Türk pa ta te si ni de i ki yýl i çe ri sin de çift çi le re da ðýt ma yý plan lý yor. er li to hum ü re tim o - ra ný ný 2012 yý lýn da yüz de 40 a çý kar tan ku rum, 80 ül ke ye de to hum ih raç e di yor. T GM, 15 mil yar do lar o lan ta rým ü rün le ri ih ra ca tý ný 45 mil yar do la ra çý kar ta rak ta rým da Tür ki ye yi dün ya nýn ilk 5 ül ke si a ra sý na gir me si i çin bi lim sel ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. nkara / cihan DO LR DÜN 1,8110 ÖN C K GÜN 1,8110 S R B S T P S U RO L TIN C. L TI NI DÜN 2,2150 ÖN C K GÜN 2,2150 DÜN 92,70 ÖN C K GÜN 92,70 tu tu tu DÜN 625 ÖN C K GÜN 625 tu Teþ vi ðe 277 baþ vu ru Seyidoðlu Genel Müdürü Mehmet Göksu, yeni ürünlerini tanýttý. Sý cak ha va lar ha fif gý da la ra il gi yi art tý ra cak ngi D fir ma la rý i çin bü yük ö nem ta þý yan Ra ma zan a yý yaz sý cak la rý nýn da et ki siy le tü ke tim a lýþ kan lýk la rý ný de ðiþ tir di. Ge le nek sel tat lý la rý ve hel va re çel çe þit le riy le pa za rýn ön cü fir ma la rýn dan Se yi doð lu, bu Ra ma zan da da sof ra la rý þen len di re cek. Ka vu ru cu sý cak la rýn ve 17 sa a te va ran o ruç sü re si nin de et ki siy le if tar ve sa hur sof ra la rýn da ha fif ve do yu ru cu gý da la ra il gi yi ar ttýr dý ðý ný i fa de e den Se yi doð lu Ge nel Mü dü rü Meh met Gök su, Se yi doð lu o la rak 300 den faz la ge le nek sel lez ze tin ü re ti mi ni ya pý yo ruz. Ra ma zan a yý na ö zel ha fif tat lý lar dan o lu þan bir kon sept ha zýr la dýk. Ge çen se ne Ra ma zan da ol du ðu gi bi bu se ne de þar kü te ri sek tö rü ö ne çý ka cak. Bu nal tý cý sý cak lar da a ðýr ve yað lý gý da lar ye ri ne da ha ha fif ve tok tu ta cak gý da lar ter cih e di li yor. Bu doð rul tu da yaz a yý na ö zel ü ret ti ði miz mey ve li ve ce viz li yaz hel va la rý, þe ker o ra ný dü þük bol mey ve li re çel çe þit le ri, gün bo yu tok tu tan ve e ner ji de po su ta hin ve pek mez ka rý þým la rý mýz bü yük il gi gö rü yor di ye ko nuþ tu. Gök su, Ra ma zan ýn ay ný za man da mey ve ha sat dö ne mi ne denk gel di ði i çin re çel ve yaz hel va sý ü rün le rin de in di ri me git tik le ri ni bil dir di. s tan bul / e ni s ya MO dan a cil de ne tim çað rý sý n LK TRK Mü hen dis le ri O da sý ( MO), ö zel le þen da ðý tým þir ket le ri nin ye te rin ce de net le ne me di ði ni be lir te rek, a cil de ne tim çað rý sý yap tý. MO dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 6353 sa yý lý ka nun da ki ba zý dü zen le me ler le ö zel leþ ti ri len e lek trik da ðý tým böl ge le ri nin mül ki ye ti nin ka mu ya a it ol du ðu, de net le me yet ki si nin i se ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu ndan (PDK) a lý na rak, ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba kan lý ðý na ve ril di ði kay de di le rek, bu dü zen le mey le de ne tim ö zel leþ tir me si nin yo lu nun a çýk bý ra kýl dý ðý i fa de e dil di. Ö zel leþ tir me son ra sý ö zel þir ket le rin fa a li yet le ri nin ye te rin ce de net len me me si so nu cu o lu þan ka mu za ra rý ko nu sun da yal nýz ca si ya si ik ti da rýn de ðil, ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba kan lý ðý nýn bü rok rat la rý nýn da so rum lu luk la rý ol du ðu id di a sýn da bu lu nul du. çýk la ma da, ö zel le þen da ðý tým þir ket le ri nin ye te rin ce de net le ne me di ði ve de ne tim siz li ðin ka mu za ra rý o luþ tur du ðu ö ne sü rül dü. n ka ra / a a TO: þ le rin ke fa le te rý za ver me si sý kýn tý se be bi ns TN BUL Ti ca ret O da sý ( TO) Baþ ka ný Mu rat al çýn taþ, 1 Tem muz da yü rür lü ðe gi ren Türk Borç lar Ka nu nu na gö re, ti ca rî kre di al mak i çin eþ ler den ke fa le te rý za ve ril me si ko nu su nun sý kýn tý la ra se bep o la bi le ce ði ni be lirt ti. al çýn taþ, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Türk Borç lar Ka nu nu nun 584 ün cü mad de si ne gö re, mah ke me ce ve ril miþ bir ay rý lýk ka ra rý ol ma dýk ça ve ya ya sal o la rak ay rý ya þa ma hak ký doð ma dýk ça eþ ler den bi ri nin, ör ne ðin bir ban ka kre di si ne ke fil o la ca ðý za man, di ðe ri nin ya zý lý rý za sý ný al ma sý ge rek ti ði ni ha týr lat tý. a sa nýn yü rür lü ðe gir me siy le bir lik te ban ka la rýn, yap týk la rý ye ni ke fa let söz leþ me le rin de bu hük mü uy gu la dýk la rý ný ha týr la tan al çýn taþ, þun la rý kay det ti: Ti ca rî kre di al mak i çin eþ ler den ke fa le te rý za ve ril me si ko nu su nun sý kýn tý la ra se bep o la ca ðý ka na a tin de yim. þ ler den bi ri si ti ca ret le iþ ti gal e der ken, di ye lim di ðe ri nin hiç i liþ ki si yok. Bu du rum da, ke fa le te i zin ver me si ko nu sun da i zin is te nen eþ, a lý þýk ol ma dý ðýn dan ha yýr di ye bi lir. Ö te yan dan a i le þir ket le rin de, ken di þir ke ti nin bor cu na þah sen ke fil ol mak is te yen þir ket or tak la rý yö nün den e þin rý za sý nýn a lýn ma sý zo run lu lu ðu da ha a ðýr so nuç lar do ðu ra cak týr. Bu ka nun, ne ya zýk ki tüm ev li ta cir le ri zo ra so ka cak gi bi gö rü nü yor. al çýn taþ, da ha þim di den so run la ra ve en di þe le re se bep o lan bu ka nu nun bir an ev vel göz den ge çi ril me si nin, ti ca rî ha ya týn sað lýk lý sür me si i çin çok ö nem li ol du ðu nu da sa vun du. s tan bul / e ni s ya TH nin 10 yýl lýk mas ra fý 48 mil yon TL ntürk Ha va ol la rý nýn (TH) u çuþ la rýn da ha va mu ha le fe ti, kar þý mey dan ký sýt la rý gi bi sebep ler le ip tal e di len ve rö tar ya þa nan se fer ler ne de niy le yýl la rý a ra sýn da mas ra fý 48 mil yon 50 bin 249 TL ol du. CHP s tan bul Mil let ve ki li U mut O ran, TH nin 1 O cak 2002 ta ri hin den i ti ba ren ip tal e di len, rö tar ya pý lan u çuþ la rý dolayýsýyla yol cu la ra ö de nen taz mi nat mik ta rý ný sor du. So ru ö ner ge si ni ce vap la yan Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, TH nin ö zel hu kuk hü küm le ri ne gö re fa a li yet gös te ren ve ka mu pa yý yüz de 49,12 o lan bir ku ru luþ ol du ðu nu be lirt ti. So ru ö ner ge si ni TH den ge len bil gi no tuy la ce vap la yan Þim þek, TH nin u çuþ la rýn da ha va mu ha le fe ti, kar þý mey dan ký sýt la rý gi bi sebep ler le ip tal e di len ve ya rö tar ya þa nan se fer ler dolayýsýyla yýl la rý a ra sýn da mas ra fý nýn 48 mil yon 50 bin 249 TL ol du ðu nu a çýk la dý. n ka ra / a a 19 HZRN'DN BU N N TÞVK BLGS ÇN 277 BÞVU- RU OLURKN, TOPLM MÜRCT TUTRI S 3,2 MLR TL' ULÞTI. BU TIRIMLRL 12 BN STHDM SÐLNCK. KONOM Ba ka ný Za fer Çað la yan, Teþ vik sis te mi nin uy gu la ma ya gir di ði 19 Ha zi ran dan bu ya na ye ni teþ vik bel ge si mü ra ca at sa yý sý 277 ol du, top lam mü ra ca at tu ta rý i se 3,2 mil yar TL ye u laþ tý. Bu ya tý rým lar la 12 bin ki þi ci va rýn da is tih dam ya ra týl ma sý ný bek li yo ruz de di. Çað la yan yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, des tek le me sý ný fý a çý sýn dan mü ra ca at la rýn 2,1 mil yar TL tu ta rýn da ki 164 a de di nin böl ge sel des tek ler den, 857 mil yon TL tu ta rýn da ki 111 a de di nin ge nel teþ vik uy gu la ma la rýn dan ve 271 mil yon TL tu ta rýn da ki 2 a de di nin bü yük öl çek li ya tý rým des tek le rin den ya rar la na ca ðý ný vur gu la dý. ko no mi Ba ka ný Çað la yan, ya tý rým teþ vik sis te mi nin, Tür ki ye nin di ðer mak ro e ko no mik po li ti ka la rý i le bir lik te e le a lý na rak ca rî a çý ðýn dü þü rül me si, Tür ki ye nin re ka bet gü cü nün art tý rýl ma sý ve sür dü rü le bi lir bü yü me nin ya ka lan ma sý he def le ri doð rul tu sun da ve ca rî a çý ðýn i yi leþ ti ril me si kap sa mýn da be nim se nen G TS ve h ra ca ta Dö nük Ü re tim Stra te ji si HK-Þ Ge nel Baþ ka ný Mah mut rs lan, Top lu iþ i liþ ki le ri ya sa ta sa rý sý ya sa laþ ma dý ðý i çin ça lýþ ma ha ya týn da bir ka os ya þa ný yor de di. Hak-þ/Hiz met-þ Sen di ka sý n ka ra 4 no lu þu be si nin 2. o la ðan ge nel ku ru lu Ma mak Kül tür Mer ke zi Muh sin r tuð rul Sa lo nun da ya pýl dý. Hiz met-þ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný da o lan rs lan, ku rul da yap tý ðý ko nuþ ma da, ça lýþ ma ha ya tý nýn en ö nem li gün dem mad de si nin top lu iþ ya sa ta sa rý sý ol du ðu nu be lir te rek, ta sa rý ya sa laþ ma dý ðý i çin 200 bin iþ çi nin top lu iþ söz leþ me si ya pa ma dý ðý ný kay det ti. TBMM gün de min de bu lu nan top lu iþ i liþ ki le ri ya sa ta sa rý sý ya sa laþ ma dý ðý i çin ça lýþ ma ha ya týn da bir ka os ya þan dý ðý ný di le ge ti ren rs lan, 1 Þu bat tan bu ya na Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý ta ra fýn dan sen di ka la ra yet ki tes bit le ri ve ril me mek te ve top lu iþ söz - MNT Ge nel Mü dür lü ðü ve Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý tra fik e kip le ri nin son 10 yýl da yap tý ðý de ne tim ler de top lam 74,1 mil - yon a det ce za ke sil di, yak la þýk 7,3 mil yar li - ra pa ra ce za sý uy gu lan dý. m ni yet Ge nel Mü dür lü ðü Tra fik Hiz met le ri Baþ kan lý ðý ve - ri le ri ne gö re, 2002 yý lýn da ya pý lan de ne tim - ler de çe þit li tra fik ih lal le ri ne de niy le 7 mil - yon 28 bin a det ce za ke sil di, sü rü cü le re top - lam 216 mil yon 728 bin li ra pa ra ce za sý uy - gu lan dý. y ný dö nem de 81 bin 893 sü rü cü sav cý lý ða sevk e dil di yý lýn da ce za sa - yý sý 5 mil yon 912 bin a de de ge ri ler ken, tra - fik pa ra ce za la rýn da ya pý lan ar týþ lar ne de - çer çe ve sin de ye ni den e le a lýn dý ðý na i þa ret e de rek þun la rý kay det ti: 19 Ha zi ran 2012 ta ri hin de uy gu lan ma ya ko nu lan e ni Teþ vik Sis te mi nin 23 gün lük uy gu la ma so nuç la rý sis te min u yan dýr dý ðý il gi nin bir gös ter ge si dir. a pý lan ye ni teþ vik bel ge si mü ra ca at sa yý sý 277 ye, bu mü ra ca at la rýn top lam ya tý rým tu ta rý i se yak la þýk 3,2 mil yar TL ye u laþ tý. Bu mü ra ca at lar la ön gö rü len is tih dam 12 bin ki þi ci va rýn da o la cak týr. Des tek le me sý ný fý a çý sýn dan mü ra ca at la rýn 2,1 mil yar TL tu ta rýn da ki 164 a de di böl ge sel des tek ler den, 857 mil yon TL tu ta rýn da ki 111 a de di ge nel teþ vik uy gu la ma la rýn dan ve 271 mil yon TL tu ta rýn da ki 2 a de di bü yük öl çek li ya tý rým des tek le rin den ya rar lan dý rý la cak týr. 2 a det bü yük öl çek li ya tý rým des tek le rin den ya rar la na cak pro je ler i ma lat sek tö rün de o lup, bu pro je le rin in ce le me le ri ta mam la na rak teþ vik bel ge le ri dü zen len miþ tir. Söz ko nu su 2 pro je de ön gö rü len is tih dam bin 141 ki þi dir. 277 a det mü ra ca a týn 1,7 mil - leþ me si mü za ke re le ri ya pýl ma mak ta dýr. Þu a na ka dar top lu iþ söz leþ me si i çin yet ki bek le yen iþ çi sa yý sý 200 bi ne u laþ mýþ týr, ka sým so nu na ka dar 500 bi ne u laþ ma sý tah min e dil mek te dir di ye ko nuþ tu. Ta sa rý nýn ya sa laþ ma ma sý dolayýsýyla bin ler ce iþ çi nin niy le uy gu la nan pa ra ce za sý 489 mil yon 844 bi ne yük sel di de ke si len ce za a - de di 8 mil yon 612 bi ne u la þýr ken, uy gu la - nan pa ra ce za sý da 1 mil ya rýn ü ze ri ne çýk tý ve ka yýt la ra 1 mil yar 16 mil yon 896 bin li ra o la rak geç ti yý lýn da i se tra fik ce za sa - yý sý 8 mil yon 969 bin 433 o lur ken, 1 mil yar 234 mil yon 938 bin li ra pa ra ce za sý uy gu - lan dý. Tra fik ten men e di len a raç sa yý sý i se 2002 de 314 bin 924, 2004 te 268 bin 581, 2006 da 451 bin 644 o la rak ka yýt la ra ge - çer ken, bu sa yý 2011 de 762 bin 736 ya yük - sel di yýl la rý a ra sýn da ya pý lan tra fik de ne tim le rin de top lam 74 mil yon 167 yar TL tu ta rýn da ki 143 a de di i ma lat, 516 mil yon TL tu ta rýn da ki 51 a de di hiz met ler, 506 mil yon TL tu ta rýn da ki 54 a de di ta rým sal sa na yi, 434 mil yon TL tu ta rýn da ki 29 a de di i se e ner ji ve ma den ci lik sek tör le rin de ger çek leþ miþ tir. Baþ vu ru lar gös ter miþ tir ki ye ni teþ vik sis te mi i le he def a de ta 12 den vu rul du, ya tý rým la ra do ping et ki si yap tý. a tý rým he ye ca ný ný ye ni den a lev len dir di. Son ay lar da Ba kan lýk o la rak çok sa yý da bü yük ya tý rým cý i le gö rüþ me le ri miz de vam e di yor. Ge le cek ay lar da da ha bü yük ya tý rým lar bek li yo ruz. n ka ra / a a Hak-þ Baþkaný rs lan dan ça lýþ ma ha ya týn da ka os u ya rý sý HK-Þ Genel Baþkaný Mahmut rslan konomi Ba ka ný Za fer Çað la yan ma aþ zam la rý ný a la ma dý ðý ný di le ge ti ren rs lan, þöy le de vam et ti: Böy le bir or tam da, ça lýþ ma ha ya tý ný il gi len di ren bir baþ ka ko nu yu tar týþ ma ya aç mak top lu iþ söz leþ me si bek le yen bin ler ce iþ çiy le a lay et mek an la mý na gel mek te dir. Top lu iþ i liþ ki le ri ya sa sý çý ka na ka dar, bu nun dý þýn da ki gün dem a ra yýþ la rý ný doð ru bul mu yo ruz. Bü tün ta raf la rýn ön ce lik le top lu iþ i liþ ki le ri ya sa ta sa rý sý nýn ya sa laþ ma sý i çin ça ba sarf et me si ge rek mek te dir. a sa çýk ma dan Hak-þ in baþ ka ko nu la rý ko nuþ ma ma ya ka rar ver di ði ni be lir ten rs lan, Hak-þ Kon fe de ras yo nu o la rak par la men to yu, hü kü me ti, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý ný gö re ve da vet et tik le ri ni, bin ler ce ki þi nin mað du ri ye ti ni gi der mek i çin top lu iþ i liþ ki le ri ya sa ta sa rý sý nýn bir an ön ce ya sa laþ ma sý ný is te dik le ri ni i fa de et ti. n ka ra / a a 10 yýl da 7,3 mil yar lýk tra fik ce za sý ö de dik bin 851 a det ce za ke sil di. Söz ko nu su dö - nem de sü rü cü le re top lam 7 mil yar 321 mil - yon 195 bin 540 li ra pa ra ce za sý uy gu lan dý. m ni yet ve ri le ri ne gö re, 2002 de 14 mil yon 994 bin 960 o lan sü rü cü sa yý sý, 2011 yý lý so - nu ra kam la rý na gö re 22 mil yon 798 bin 282 ye u laþ tý. Tür ki ye Þo för ler ve O to mo bil - ci ler Fe de ras yo nu (TÞOF) Psi ko ði tim Uz - ma ný Doç. Dr. e þim a sak, tra fik ce za la - rýn da ki ar tý þa i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, sü rü cü le rin dav ra nýþ la rýn da her han gi bir de ði þik li ðin ol ma dý ðý ný, ce za tu tar la rýn da ki ar tý þýn i se ce za kes me me tot la rýn da ki de ði - þik lik ler den kay nak lan dý ðý ný söy le di. Kar þý lýk sýz çek sa yý sý yüz de 29.5 art tý MR KZ Ban ka sý ta ra fýn dan ban ka la ra du yu ru lan kar þý lýk sýz çek sa yý sý Ha zi ran a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 29.5 ar týþ la 61 bin 644 a de te yük sel di yý lý O cak-ha zi ran dö ne min de bi ri kim li kar þý lýk sýz çek sa yý sý i se ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 51.6 o ra nýn da ar ta rak 405 bin 840 a de te u laþ tý. Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan ban ka la ra du yu ru lan kar þý lýk sýz çek sa yý sý Ha zi ran a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 29.5 ar týþ la 47 bin 604 a det ten 61 bin 644 a de te çýk tý. Kar þý lýk sýz çek sa yý sý 2012 yý lý O cak a yýn da 62 bin 778 a det, Þu bat a yýn da 76 bin 920 a det, Mart a yýn da 59 bin 543 a det, Ni san a yýn da 61 bin 875 a det, Ma yýs a yýn da 83 bin 80 a det dü ze yin de ger çek leþ miþ ti. Böy le ce bu yý lýn ilk 6 a yýn da bi ri kim li kar þý lýk sýz çek sa yý sý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne o ran la yüz de 51.6 ar týþ la 267 bin 684 a det ten 405 bin 840 a de te yük sel di. Ban ka la ra ra sý Ta kas O da la rý Mer ke zi (BTOM) ve ri le ri ne gö re, Ha zi ran a yýn da ib raz e di lip kar þý lýk sýz çý kan çek a de ti ve çek tu ta rý nýn, ib raz e di len çek a de ti ve tu ta rý i çin de ki pa yý ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ar týþ gös ter di. Gü ney do ðu lu bak li yat çý ih ra cat ta bi rin ci ol du GÜ N DO ÐU na do lu Hu bu bat-bak li yat, að lý To hum lar ve Ma mul le ri h ra cat çý Bir li ði ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Þa hin Ba tal lý, bu yý lýn ilk ya rý sýn da 976,2 mil yon do lar lýk ih ra cat yap týk la rý ný be lir tti. Ba tal lý, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ken di bir lik le ri nin bu yý lýn O cak-ha zi ran dö ne min de yap tý ðý ih ra cat la Tür ki ye þam pi yon lu ðu nu el de et ti ði ni be lirt ti. Bir lik le ri nin ge çen yýl ay ný dö nem de 760 bin 95 ton ih ra cat ger çek leþ ti rir ken, 2012 yý lýn da bu ra ka mýn 1 mil yon 49 bin 45 to na u laþ tý ðý na i þa ret e den Þa hin Ba tal lý, þun la rý kay det ti: 2011 yý lý O cak-ha zi ran dö ne min de 758 mil yon 756 bin do lar lýk ih ra cat ger çek leþ ti ri lir ken, 2012 yý lýn da bu de ðer 976 mil yon 256 bin do lar se vi ye si ni ya ka la dý. Gü ney do ðu na do lu Hu bu bat-bak li yat, að lý To hum lar ve Ma mul le ri h ra cat çý Bir li ði miz O cak-ha zi ran dö ne min de yap tý ðý ih ra cat la Tür ki ye ge ne lin de bu sek tör le il gi li ya pý lan ih ra cat i çe ri sin de ki pa yý ný yüz de 33,3 e yük selt ti. i ne 2011 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re ih ra cat ra ka mý nýn da yüz de 28,7 ar týþ ya ka la dý. de ðer len dir me sin de bu lun du. Ga zi an tep / a a CL STILIK sya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (az) 22 Temmuz -05 ðustos Tel: (0532) STILIK RS nkara yaþ Oltanlý Beldesinde müstakil tapulu 814 m 2 Sosyal Tesislere bitiþik arsa satýlýktýr. Not: çerisinde 30 adet meyve aðacý mevcuttur. rtibat Tel: (0 532)

11 16 TMMUZ 2012 PZRTS MD POLTK 11 Ça nak ka le za fe ri nin baþ ko mu ta ný n ver Pa þay dý GÇTÐMZ gün ler de CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, ol duk ça ta lih siz bir laf et ti. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nu, (ta kip et ti ði dýþ po li ti ka yý e leþ tir mek i çin), n ver Pa þa ya ben ze tip Kü çük n ver ni te le me siy le çok ö nem li bir tes pit yap mýþ gi bi ko nuþ tu. Se yir ci ler de Ký lýç da roð lu nun bu müt hiþ vur gu sun dan he ye can duy muþ o la cak lar ki, coþ kuy la al kýþ la dý lar. Ko nuþ ma ta lih siz di, çün kü n ver Pa þa Tür ki ye ta ri hi nin ö nem li i sim le rin den, kah ra man la rýn dan bi ri si. Her yýl hak lý o la rak ö vün dü ðü müz, gu rur lan dý ðý mýz Ça nak ka le Za fe ri nin baþ ko mu ta ný dýr. ýl lar ca il ko kul dan ü ni ver si te ye ka dar, Ça nak ka le Sa va þý ný bü tün cep he le riy le ve bo yut la rýy la bir ta ra fa bý ra kýp, Conk Ba yý rý kah ra man la rý ü ze rin den öð ren miþ ne sil le rin, bu ra da hak lý o la rak ar bay Mus ta fa Ke mal in ba þa rý sý na ve mü ca de le si ne hay ran kal dýk la rý bi lin mek te dir. Ta ri hin i çin den Ne sil ler i çe ri sin de, fark lý so ru lar so rup, di ðer cep he ler de ne ol du ðu me rak e di lin ce el bet te ki ez ber le ri sür dür mek ko lay ol ma ya cak tý. Mus ta fa Ke mal in Conk Ba yý rý nda ki NKILÂP ta ri hi der si 1930 lu yýl la rýn ba þýn da n ka ra ve s tan bul da ü ni ver si te ler de ve ril me ye baþ lan dý. Ho ca sý da biz zat CHP Ge nel Sek re te ri Re cep Pe ker di. Der sin i de o lo jik yön len dir me si nin ne ol du ðu nu an la mak i çin ho ca sý nýn is mi ye ter li ge le cek tir sa ný rým. Bu ders CHP nin res mî i de o lo ji si nin ve po li tik an la yý þý nýn ü ni ver si te öð ren ci le ri ne, ya ni dö ne min müs tak bel mes lek sa hi bi ay dýn züm re si ne ak tar ma sýn dan i ba ret o la rak gö rül müþ tü. r dýn dan not lar ha lin de ki tap o la rak da ba sýl dý. Pe ker in an la tý mýy la. Os man lý ne den ge ri le di? Pe ker, Türk in ký lâ bý ný an lat ma ya baþ la ma dan ön ce Os man lý nýn ge ri le yiþ ne den le ri ü ze rin de du ru yor; Os man lý nýn i ler le yi þi o la rak ta ným la dý ðý dö nem de, dün ya nýn bil gi ve tek no lo ji ba ký mýn dan ge ri li ði ü ze rin de du ran Pe ker, top rak fet hi i le i ler le me ve güç lü lük ü ze rin de pa ra lel lik de ku ru yor du. Fa kat da ha son ra dün ya nýn di ðer kýs mýn da mey da na ge len i ler le me ve ge liþ me, Os man lý ü ze rin de ki et ki le ri ni gös ter me ye baþ la mýþ tý. Bil gi nin, tek no lo ji nin ta kip e dil me me si el bet te bu so nu ca ne den ol muþ tu. Pe ker in an la tý mýy la, i çin de ki öz un su ru nu, Türk le ri da ha çok ez miþ ve har ca mýþ o lan Os man lý m pa ra tor lu ðu za man i çin de a dý a nýl dý ðýn da ken di le rin den kor ku lan Os man lý lar, sa yýl mak tan, kor kunç ol mak tan çýk tý, gü lünç bir hâ le düþ müþ tü. Pe ker, Os man lý yý il ke o la rak red det mi yor; ak si ne o nun güç lü ol du ðu za man la ra Türk lük a dý na sa hip çý ký yor du; ne za man ki Os man lý çö kü þe geç miþ ti, bu an dan i ti ba ren sa hip çý kýl ma ya cak bir dev let ha li ne gel miþ ti. Çö kü þün ne den le ri, u mu mî dün ya bil gi si ne ya ban cý ba kan bir ru hî ha let, din tel kin ci le ri nin, sa ray tel kin ci le ri nin deh þet li te sir le ri ydi. O ka dar ki, do nan ma nýn Çeþ me de Rus do nan ma sý ta ra fýn dan sal dý rý ya uð ra ya rak pe ri þan e dil me si, Os man lý yö ne ti ci le ri nin Bo ðaz lar dý þýn da bir yol la Rus do nan ma sý nýn ge ye a çý la ma ya ca ðý bil gi si ne da ya ný yor du; ya ni Ce be li tâ rýk yo lu nu bil mi yor lar dý. Bu ce ha let Os man lý nýn so nu nu ha zýr la mýþ tý. Be re ket ki Türk ka ný te miz kal dý Pe ker, bü tün bun lar dan son ra da hi, be re ket ver sin ki, en bü yük im ha va sý ta la rý ve en e zi ci ha di se ler le bi le bo zul ma sý müm kün ol ma yan tek bir þey, Türk ka ný bü tün bu gü rül tü ler i çin de te miz kal mýþ tý. Ba tý Türk le ri bu çö kün tü i çin de ka ný nýn a rý lý ðý ný ko ru du ve sak la dý. de mek te dir. Bu sa týr lar, Türk mil li yet çi li ði nin ýrk ve kan ba ðýn dan ta ma men a za de ol du ðu nu dü þü nen ler i çin bir ye ni den dü þün me fýr sa tý o lur mu a ca ba? Ger çi Do ðu Türk le ri nin bu ka rý þýk lýk sý ra sýn da kan la rý tam o la rak ne ol du so ru su na ya nýt ver me im kâ ný mýz ma a le sef bu lun ma mak ta dýr; çün kü Pe ker bun dan hiç söz et mi yor. Hiç ol maz sa ve en a zýn dan kan la rý nýn â ri li ði ni ko ru ma yý ba þa ran Ba tý Türk le ri nin de biz ler ol du ðu nu var say ma nýn dý þýn da e li miz den baþ ka ca bir þey gel mez. Ni te kim Pe ker, i ler le yen sa týr la rýn da, ve bü tün bu kül yý ðýn la rý nýn ar ka sýn dan Ba tý Türk le ri nin þe ref le ri ni yük sel ten ve dün ya nýn göz le ri ni ka maþ tý ran Türk in ký lâ bý nýn þa þa lý gü ne þi doð du de mek su re tiy le in ký lâ býn Ba tý Türk le riy le sý nýr lý ol du ðu - Çanakkale Savaþý nýn baþkomutaný kimdi? diye sorunca, bazýlarý moralinin bozulduðunu göstermemek için ya yüzlerini çevirmek ya da konuyu deðiþtirmek durumunda kalýyor. ko mu ta ný kim di, so ru sun dan baþ la ya rak ye ni so ru lar so rup, me se le yi Bal kan boz gu nun dan son ra, or du yu to par la yýp ye ni bir an la yýþ ve ruh la or ga ni ze e dip, Ça nak ka le de des tan ya zar ha le ge ti ren ko mu tan lar kim ler di, so ru su na ge ti rin ce du rum de ðiþ me ye baþ lý yor du. He le a çýk ça, Ça nak ka le Sa va þý nýn baþ ko mu ta ný kim di di ye so run ca, ba zý la rý nýn mo ra li nin bo zul du ðu nu gös ter me mek i çin ya yüz le ri ni çe vir mek ya da ko nu yu de ðiþ tir mek du ru mun da kal dýk la rý gö rül mek te dir. Ta ri hi ni bu ka dar yap-boz tah ta sý ha li ne ge tir miþ, eð ri le ri doð ru doð ru la rý eð ri ha li ne nu a çýk la mak ta dýr. Ba zý o ku yu cu la rýn ta türk mil li yet çi li ði nin â ri kan la i liþ ki si o lup ol ma dý ðý ný so ra cak la rý ný sa ný rým; fa kat bu nu ba na de ðil de, Pe ker e sor mak ge re kir. n ký lâ bý þu ur laþ týr mak Pe ker, der sin a ma cý ný da þöy le a çýk la mak ta dýr: n ký lâ bý kök leþ tir mek va zi fe si üs tün de ýs rar e di yo rum. Biz ye ni þey le re, doð ru luk la ra, i yi lik le re yal nýz i ti yat te si riy le bað lý kal ma yý kâ fi say mý yo ruz. O nu bil gi ve i nan ca da ya nan bir sev giy le þu ur ha lin de kök leþ tir mek ve ya þat mak is ti yo ruz. Bi zim gi bi ya þa yýþ þart la rý ný baþ tan ba þa de ðiþ ti ren bir in ký lâ býn ko run ma sý ve e be di leþ me si i çin o na i na nan la rýn bu yo la baþ la rý ný ve gö ðüs le ri ni ko ya cak bir i nanç la bes le nip güç len me le ri el zem dir. e ni ne sil in ký lâ ba böy le bað lan ma lý dýr. n ký lâp ders le ri nin a na a ma cý bu ta ri fin i çin de dir. Pe ker, der sin si ya sal fel se fe si ni a çýk lar ken, e sa sýn i nanç so ru nu ol du ðu nu a çýk yü rek li lik le be lir ti yor du. Ders bir ta rih ya da si ya set bil gi si ol mak tan çok, a ma bu nun ö te sin de in ký lâ ba i nanç la bað lý bir genç lik ye tiþ tir mek ti. e ni ne sil böy le ce in ký lâ bý ko ru ya cak tý. n ký lâ bý genç li ðe e ma net et mek Tam bu nok ta da Türk in ký lâ bý nýn ni çin u lu sa de ðil de, genç li ðe e ma net e dil di ði nin de sýr rý ný bul mak müm kün dür; çün kü in ký lâ býn e ma net e di le cek güç lü bir pa yan da sý he nüz or ta da yok tur; as lýn da bu pa yan da nýn ya ra týl ma sý, ger çek leþ ti ril me si ilk ya pýl ma sý ge re ken dir. U lu sun tü mü nün bu nu ba þa ra bil me si pek de o la sý gö rün me mek te dir. k si ne, ye ni bir ne sil ye ni bir i de o lo jiy le i nanç te mel li o la rak ye tiþ ti ri le bi lir se, an cak bu tak dir de in ký lâp yer li ye ri ne o tu ra bi le cek tir. Bu ba kým dan in ký lâp ta ri hi ders le ri nin ö zel bir mis yo nu bu lun mak ta dýr. 12 y lül cun ta sý da, as lýn da bu ge le ne ði bir an lam da iz le di. Ken di i de o lo jik ma ya sý ný tüm top lu ma en jek te et me si çok zor, hat ta im kân sýz dý. Bu çok za man a la bi le cek zor lu bir sü reç ti. Bu nun ye ri ne genç li ðin i de o lo jik en dok tri nas yo nu ter cih e dil di. Mil lî ta rih an la yý þý ye ni den ü re til di. Keþ fe dil me di; sa de ce ye ni den ü re til di. ta türk çü lü ðün 12 y lül ver si yo nu ya ra týl dý. ta türk çü genç lik de ni lir ken, as lýn da 12 y lül cü bir genç li ðin ye tiþ ti ril me si a maç lan dý. l bet te bü tün en dok tri nas yon ör nek le rin de ol du ðu gi bi, sü reç ön gö rül dü ðü þek liy le ta mam la na ma dý. Týp ký Re cep Pe ker in de ön gö rü sü nün ye ter siz ka la ca ðý gi bi. n ký lâb i çin zor kul lan mak ge rek Pe ker, in ký lâ bý ger çek leþ ti re cek ye gâ ne yön te min zor kul lan mak ol du ðu nu da söy ler: n ký lâp la rý yap mak i çin çok ke re zor kul lan mak lâ zým dýr. Say dý ðým an lam da bir de ði þik lik ya pý lýr ken, mu ka ve met ve ir ti ca un sur la rý, ye ri ne gö re e lin de si lâh la ve ya ce bin de ki tap la, ka fa sýn da es ki ye a lýþ mýþ so murt kan lýk, di lin de ið fal ve te hev vür le [kor kunç luk la] ge lip kar þý ný za di ki lir ler. Bun la rý vu rup de vir me dik çe in ký lâ bý yap ma nýn ve hat ta u zun de vir ler ko ru ma nýn im kâ ný yok tur. Ö te ta raf tan, a lý þan, a lýþ tý ðý ný bý ra kýp, a lýþ ma dý ðý na gi rin ce ye ka dar, ak lýn dan ve þu u run dan gel me se bi le, ken di a lýþ kan lýk duy gu la rýn dan bir çok mu ka ve met le re ma ruz ka lýr. Bu ba kým dan sok muþ, her hal de biz den baþ ka mil let ler de var dýr. ma me se le yi bu ka dar ger çe ðin dý þý na ta þý mýþ, res mi i de o lo jiy le ta rih sel o la ný tah rif et me ko nu sun da, bun la rýn ço ðu nun Tür ki ye yle ya rý þa ma ya cak du rum da ol duk la rý, ge ri sin de kal dýk la rý söy le ne bi lir. Ta bii o la rak, Ça nak ka le Sa va þý nýn baþ ko mu ta ný n ver Pa þa dýr de yin ce, ön ce bir þaþ kýn lýk, son ra Ta mam öy le dir a ma e sas ko mu ta l man lar da dýr, l man lar ol ma say dý du rum fark lý o lur du gi bi, ma ze ret ler ü re til me ye ça lý þýl mak ta dýr. Sa rý ka mýþ ta l man lar yok, sa de ce n ver Pa þa var, a ma Ça nak ka le ye ge lin ce, l man lar var, n ver Pa þa yok o lu yor. Tam bir si hir baz lýk gös te ri si. (...) n ver Pa þa nýn po li tik o la rak e leþ ti ril me si nin, bir þey i fa de et me si i çin, it ti hat çý ge le ne ðin bel li bir dü zey de ta kip çi si du ru mun da ki Ke ma lizm ve tek par ti uy gu la ma la rý nýn, Tür ki ye nin si ya sal ya pý sý na yan sýt tý ðý o lum suz luk lar la he sap laþ mak ge rek mek te dir. Me se le nin di ðer bo yu tu i se, n ver Pa þa nýn ta ri hi ki þi li ði, dev let a dam lý ðý ve ya as ker li ðiy le bir lik te sa vaþ lar da or ta ya koy du ðu mü ca de le si ve i de a lizm le il gi li dir. Ve dat Bil gin / Bu gün, Re cep Pe ker in ýrk çý n ký lâp Ta ri hi Ders le ri de vam e di yor da Türk in ký lâ bý, en zi ya de zor kul lan ma yý ge rek ti ren bir hu su si yet gös te rir. Si ya sal zor, þid det, si ya sal kül tü rü mü zün za ten hay li iç sel leþ ti ril miþ bir ö ge si o la rak ya kýn ta ri hi mi ze her za man dam ga sý ný vu ran bir ö zel lik tir. Bu ra da hay li te o ri ze e dil miþ bir si ya sal zor dan söz e di yo ruz. Ö te yan dan, Türk in ký lâ bý nýn di ðer le riy le ký yas lan dý ðýn da pek az zor kul lan dý ðý ný dü þü nen ler ya da i le ri sü ren le rin biz zat Pe ker in að zýn dan bu söz le ri duy duk la rýn da a ca ba gö rüþ le ri de ði þe bi lir mi? Pe ker in zih ni ye ti gü nü müz de de sü rü yor Pe ker, par ti ler re ji mi nin aç tý ðý o lum suz yön le ri öð ren ci le rin bil gi si ne su na rak, tekpar ti li bir re ji min meþ ru lu ðu nu zi hin le re ka zý ma ya gay ret e der ken; as lýn da gü nü müz de as ke rî bir dar be nin pe þin de ko þan ay dýn züm re le rin de u zun yýl lar dan be ri pay laþ tý ðý si ya sal fel se fe yi ve zih ni ye ti an la tý yor. Bu gün dar be ci lik le va ta ný kur tar ma ya ça lý þan la rýn si ya sal fel se fe si, iþ te bu ders not la rýn da bu lu na bi lir. Ders not la rý ný o ku duk ça 12 y lül cun ta sý nýn da bu not lar dan e pey ya rar lan dý ðý ný dü þün mek müm kün dür; san ki Pe ker, yýl lar son ra Ke nan v ren in ko nuþ ma la rý ný ve bu ko nuþ ma la rýn ar dýn da ya tan si ya sal zih ni ye ti ha zýr lý yor gi bi dir; hat ta bi li yo rum gi bi dir söz cü ðü lü zum suz kal dý; as lýn da der sin bü tün a ma cý, bu si ya sal zih ni ye ti her ku þa ðýn te mel i nan cý ha li ne ge tir mek tir. Ba þa rý sýz da sa yý la maz; ne var ki, ü ni ver si te le rin bi lim sel ve a ka de mik at mos fe riy le Pe ker in i nan cý bir a ra da bu lu na maz. Bu ba kým dan Pe ker in fel se fe si ne son ver mek is ti yor sak, i nan ca da ya lý ders ler den de vaz geç me miz lâ zým ge lir. Par la men ta riz min se fa le ti Pe ker, in ký lâ býn par la men ta riz me ba ký þý ný da ö zet le mek te dir: Hür ri yet in ký lâ bý nýn ge tir di ði ne ti ce ler den bi ri si de par la men ta rizm dir. Bu su ret le muh te lif par ti li par la men to ha ya tý mey da na gel di. Bu par ti ler ço ða lýn ca, po li ti ka iþ le ri ni mes lek e din miþ bir ta kým tü re di a dam lar be lir di ve dev let le rin, mil let le rin hak la rý i çin mu ay yen pren sip le ri i le ri gö tü re cek bir ça lýþ ma ye ri ne, va kit kay be den, ga ye siz çar pý þan ve bir bi ri ni bo ðaz la yan bir di diþ me baþ la dý. Mu ay yen he def le re gi den ký sa yol lar u za týl dý. ç de di ko du la rý al dý yü rü dü. Bu su ret le par la men ta rizm sý nýf kav ga la rý nýn, sý nýf in ký lâ bý nýn ve da ha son ra de mok ra si yi düþ man sa yan o to ri te dev let le ri nin ye ni den vü cut bul ma sý na se be bi yet ver di. Bu keþ me keþ mil let le rin me de nî i ler le yi þin de, mak sa da gi diþ te sü rat is te yen bir de vir de, i da re ve si ya sa bir li ði ni bo zu cu ve hat ta kör le ti ci fe na te sir ler yap tý. Çok a çýk bir þe kil de bu ra da par la men ter sis te min par ti ler re ka be ti ne a çýk yö nü hay li o lum suz de ðer len di ri li yor. Si ya set çi, biz de ha la sür dü ðü þek liy le a þa ðý la ný yor. r dýn dan si ya sî tar týþ ma lar za man kay bý o la rak dam ga la ný yor. Bun lar a ma ca gi den yo lu ký sal ta ca ðý na u za tan ge rek siz ça ba lar o la rak yo rum la ný yor. Bir cüm ley le, po li ti ka ha ya tý ka ra la ný yor. Bu fel se fe nin gü nü müz de de de vam et me di ði ni söy le ye cek kim se var mý dýr? Ce mil Ko çak / Star, Ka fa ta sý mil li yet çi li ði, la ik-di nî ça týþ ma sý ný da kö rük le di POLOJTK (ba ha ne bu lu cu/ö zür ü re ti ci) ta rih çi lik ü ze ri ne yap tý ðým de ðer len dir me ne de niy le çok sa yý da me saj al dým. Bu me saj lar ta rih sel leþ tir me mas ke si al týn da ger çek leþ ti ri len bu ta rih ya zý mý na kar þý top lum da cid dî bir tep ki nin o luþ tu ðu nu gös te ri yor; bu þüp he siz faz la sýy la mem nu ni yet ve ri ci dir. Söz ko nu su me saj la rýn ö nem li bir bö lü mü a po lo je tik ta rih ya zý mý ör ne ði o la rak e le a lý nan ça lýþ ma nýn Tür ki ye yi ay dýn lat tý ðý ný sa vun du ðu fi zi kî an tro po lo ji ve fre ne lo ji (ka fa ta sý mor fo lo ji si i le in san ze kâ ve ka rak te ri a ra sýn da ki bað lan tý yý or ta ya çý kar ma yý a maç la yan ve Gall son ra sýn da bi lim sel lik at fe di len a raþ týr ma da lý) i le bun la ra da yan dý rý lan ýrk ku ram la rý ve mil li yet çi li ðin gü nü mü ze yan sý yan et ki le ri nin tar tý þýl ma sý ta le bi ni di le ge ti ri yor. po lo jist ta rih çi le rin, ay dýn lan ma mý zý sað la ma a ma cýy la kul la nýl dý, son ra bir ke na ra bý ra kýl dý, za ten uy gu lan ma la rý da a maç lan mý yor du yo ru muy la her han gi bir tor tu bý rak ma dý ðý ný sa vun duk la rý bu ku ram lar, ger çek te gü nü mü ze u la þan cid dî et ki ler ya rat mýþ týr. Bun la rýn tar tý þýl - Bu i de o lo ji gü nü müz Tür ki ye si nin kim lik so ru nun dan di nî-se kü ler ça týþ ma sý na, fark lý kül tür le rin red din den ta rih ler sa va þý na u za nan pek çok so ru nu nun te mel ne den le rin den bi ri si dir. ma sý, bu ko nu ya yö ne lik ö zür ü re ti ci ta rih çi li ðin ne gi bi so run la rý be ra be rin de ge tir di ði ni da ha i yi an la ma mý za da yar dým cý o la bi lir. La ik-mil lî kim lik ler ça týþ ma sý Kim lik ka zan dýr ma a maç lý bu ku ram la rýn en ö nem li so ru nu kim lik siz, da ha da ö nem li si ger çek kim li ði nin bi lin cin de ol ma dý ðý var sa yý lan bir kit le dü þün sel ar ka plâ ný na da yan ma la rý dýr. Bu da hi lî Or yan ta lizm me de ni yet ya ra tan üs tün bir ýr ka men su bi ye ti ni u nu ta rak ken di si ni Müs lü man o la rak kim lik len di ren ca hil halk top lu lu ðu nu bu yan lýþ tan a rýn dýr ma yý, o nu ay dýn la ta rak öz kim li ði i le teç hiz et me yi te mel he de fi o la rak gör müþ tür. Bu yak la þým i se do ðal o la rak di nî i le fi zi kî an tro po lo ji te mel li, se kü ler et nik-mil lî kim lik a ra sýn da uz laþ maz bir ça týþ ma yý var say mýþ týr. Türk la ik li ði nin þe kil len me sin den, bir bi ri ni dýþ la yan di nî ve mil lî kut sal lar ya ra týl ma sý na u la þan bir a lan da et ki li o lan bu yak la þým, sa de ce din dar lýk la cid dî so run la rý o lan bir mil li yet çi lik ya rat mak la kal ma ya rak, top lum da la ik-di nî ça týþ ma sý ný da kö rük le miþ tir. Türk la ik li ði nin ba sit bir din-dev let ay rý mý i le ye tin me ye rek, kuv vet li mil li yet çi vur gu lar yap ma sý nýn ne de ni de bu dur. Kök le ri Zi ya Gö kalp e u la þan ge le nek sel Türk mil li yet çi li ði Türk-s lâm Sen te zi ben ze ri tez ler ü re te rek bu se kü ler-mil lî ça týþ ma sý na ce vap ver me ye ça lý þýr ken, din dar lý ðý u lu sal kim lik e yö nel ti len bir sal dý rý o la rak gö ren se kü ler u lus çu luk o nu faz la sýy la sa hip le ne rek gü nü mü ze ta þý mýþ týr. Kap sa yý cý-he ge mo nik mil li yet çi lik Ba ha ne bu lu cu ta rih ya zý mý, fi zi kî an tro po lo ji te mel li, bra ki se fal ka fa tas la rý na sa hip, dün ya me de ni ye ti nin ku ru cu su ýrk kim li ði nin kap sa yý cý ol ma sý ne de niy le ger çek an la mýy la ýrk çý bir yak la þý mý yan sýt ma dý ðý ný, an tro po lo ji ü ze rin den ü re ti len mil li yet çi li ðin ka tý lý ma a çýk bir kim lik ya rat tý ðý ný sa vun mak ta dýr. Ger çek ten de na do lu hal ký, Tür ki ye dev le ti ni ku ran halk ben ze ri kav ram sal laþ týr ma lar a ra cý lý ðýy la ü re ti len Türk kim li ði kap sa yý cý ol muþ, o nu ka bul et mek is te yen le re ka pý la rý ný ka pat ma mýþ týr. n cak söz ko nu su kap sa yý cý lýk, üs tün ýrk vur gu su nu göz ar dý et me mi ze ne den ol ma ma lý dýr. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da alt kim lik le ri red de de rek her ke si üs tün le re ka týl ma ya da vet e den mil li yet çi li ðin, or ta dan kal dýr ma yý a maç la dý ðý bu kim lik ler le he ge mo nik bir i liþ ki kur du ðu ko lay lýk la gö rü lür. Söz ko nu su kap sa yý cý lýk bu da ve te i ca bet e den ler a çý sýn dan ya rar lý o la bi li yor du. Â rî ýr ka men sup ol ma yan la rýn hiç bir za man l man la þa ma ya ca ðý ný sa vu na na ben zer ýrk yak la þým la rýy la ký yas lan dý ðýn da böy le si bir kap sa yý cý lý ðýn ol duk ça hoþ gö rü lü ol du ðu kuþ ku suz dur. n cak bu kap sa yý cý mil li yet çi li ðin te mel so ru nu o nun be ra be rin de ge tir di ði kim li ði red de den le re kar þý al dý ðý ta výr da dýr. Bu mil li yet çi lik kap sa yý cý ol ma sý na kar þýn, hem ken di si dý þýn da ka lan lar la he ge mo nik bir i liþ ki kur du ðu (me de ni yet ku ru cu su ve ya yý cý sý üs tün bir ýrk mil let ve o nun öð ren ci le ri o lan di ðer le ri) ve hem de ken di si ne ka tý lan la rý i çin de e rit me yi a maç la dý ðý i çin faz la sýy la so run lu dur. Bu i se alt kim lik le ri ö nem siz leþ tir me ye gay ret e den, kap sa yý cý Os man lý kim li ði ni red de den Os man lý a nâ sý rý gi bi, kap sa yý cý an cak he ge mo nik Türk mil li yet çi lik ve kim li ði ni ka bu le ya naþ ma yan un sur lar la gü nü mü ze u la þan bir ça týþ ma yý do ður muþ tur. Ta rih siz lik Fi zi kî an tro po lo ji te mel li r ken Cum hu ri yet mil li yet çi li ði nin be ra be rin de ge tir di ði ve gü nü mü ze yan sý yan so nuç la rý o lan bir di ðer so run da cid dî ta rih sel ko puk luk tur. n þa et me ye ça lýþ tý ðý u lus i çin Ne o li tik çað da ger çek leþ ti ði var sa yý lan bir par lak geç miþ ya ra tan, Sü mer ve Hi tit uy gar lýk la rý ný ku ran a ta lar ý kut sa yan bu mil li yet çi lik, Os man lý ta ri hi ni üs tün bir ýr kýn ken di de ðer le ri ne uy gun ol ma yan i nanç la ra ka pý la rak ö zün den u zak laþ tý ðý bir ka ran lýk çað o la rak kav ram sal laþ týr mýþ týr. Bu ne den le ha týr la na ma mak tan da ö te ta hay yül de e di le me yen, so mut laþ tý rý la ma yan bir par lak geç miþ i le ku ru cu a ta lar ve ku ru luþ mit le ri ne sa hip o lan bir top lum ya ra týl ma ya gay ret e dil miþ tir. Bu ta rih le ken di le ri ni i lin ti len dir mek te faz la sýy la zor la nan bi rey le re de top lum sal bel le ðin ha týr la ya bil di ði geç mi þi red det me le ri tel kin o lun muþ tur. Bu nun pek çok ye ni re ji min yap tý ðý tür den bir devr-i sâ býk de ðil ta rih siz bir top lum ya rat tý ðý göz den ka çý rýl ma ma lý dýr. Türk Ta rih Te zi an lam sýz lý ðýn da ki bir yak la þý mýn ver di ði za ra rýn a ka de mik tah ri bat la sý nýr lý kal dý ðý zan ne dil me me li dir. a þa nan top lu mu an tro po lo ji ü ze rin den ta rih ten ön ce var o lan a ta lar la i lin ti len dir me si ne kar þý lýk ya kýn geç miþ le kav ga et ti ren mil li yet çi li ðe du yu lan tep ki ler i se Os man lý ta ri hi nin ro man tik bir yak la þým la her þe yi i le i yi bir za man di li mi o la rak kav ram sal laþ tý rý la rak top lum da gü nü mü ze ka dar u za nan bir ta rih ler sa va þý ya þan ma sý na ne den ol muþ tur. So mut ü rün: U lu sal cý lýk Türk Ta rih ve Dil tez le ri nin gü nü müz de mi za hî a maç lar la kul la nýl ma la rý, fi zi kî an tro po lo ji te mel li mil li yet çi i de o lo ji nin gü nü mü ze yan sý yan et ki le ri ol ma dý ðý ný dü þün dür me me li dir. Ba ha ne bu lu cu ta rih çi lik ta ra fýn dan sa vu nu lan tez le rin ak si ne bu i de o lo ji gü nü müz Tür ki ye si nin kim lik so ru nun dan di nî-se kü ler ça týþ ma sý na, fark lý kül tür le rin red din den ta rih ler sa va þý na u za nan pek çok so ru nu nun te mel ne den le rin den bi ri si dir. Gü nü müz Türk u lu sal cý lý ðý te mel tez le ri ve ey lem le riy le söz ko nu su i de o lo ji nin top lu mun bir ke si min de ne den li de rin et ki ler ya rat tý ðý ný an la ma mý zý ve o nu so mut o la rak göz lem le me mi zi müm kün kýl mak ta dýr. Ba ha ne bu lu cu ta rih çi li ðin ay dýn lan ma mý za, la ik leþ me mi ze kat ký da bu lun du, son ra u nu tul du git ti yo ru muy la öv dü ðü ku ram la rýn ya rat tý ðý so run la ra bak tý ðý mýz da keþ ke bu yol la ay dýn la týl ma say dýk di ye ha yýf lan ma mak müm kün de ðil dir. M. Þük rü Ha ni oð lu / Sa bah, T. C. MRKZ/DIMN 2. CR DRS (TÞINMZ ÇIK RTIRM LNI) 2009/3680 SS. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, dedi, vsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : dýyaman ili, Merkez Sümerevler mah. 714 da 12 parselde kain 403,23 m 2 3 katlý bina her katta 1 daire daire 126 m 2 dir. Taþýnmazýn dresi : Merkez / DIMN Taþýnmazýn üzölçümü : m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : 714 da No, 12 Parsel No, þümerevler mahallesinde 3 katlý bina her katta 1 daire daireler 126 m 2 olup 3 oda 1 salon ve teskilattan oluþmakta yapý 3. sýnýf gurubu yapýlardandýr, yaklaþýk 22 yaþýndadýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,40 KDV Oraný : Satýþ Günü : 18/09/2012 Salý 14:00-14:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 28/09/2012 Cuma 14:00-14:10 saatleri arasýnda ukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve sa at te 2. c ra Mü dür lü ðü ö nün de ki bah çe de a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rttýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze - re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ½ tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- potek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa - bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel - si len me sul o la cak lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te - yen le rin 2009/3680 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (c.if.k.126) 02/07/2012 (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 B: Resmi lanlar

12 12 16 TMMUZ 2012 PZRTS RÖPORTJ NSB BHTR Doð ru luk Bir çýr pý da söy le nen, ya þa ma sý i se bir ö mür de vam et me si ge re ken bir kav ram "Doð ru luk ne dir?" di ye sor sak ken di mi ze ce va - bý mýz ne o lur du? Prof. Dr. Meh met Ze ki y dýn i le doð ru in san pro fi li ni çiz me ye ça lýþ týk. Bu soh bet, e min va sýf lý Pey gam be ri mi zi (asm) an ma nýn ye ter li ol ma dý ðý ný, e min va sýf lý in - san ol ma nýn ö ne mi ni ve ih ti ya cý ný di le ge ti ren bir a ra yý þýn ce vap la rý ný i çe ri yor. ahlâk. Biz bunlarý birbirinden slâmiyet in 4 ana unsuru var; inanç, ibadet, muamelat ve ayrý tuttuðumuz zaman sorunlar baþlýyor. Hâlbuki slâmiyet hepsini içine alýyor. hlâk eðitimi bu yüzden çok önemli, önemli olduðu kadar da zor bir eðitim. s ter se niz top lu mu mu zun doð ru lu ða ver di ði ö nem le baþ la ya lým soh be ti mi ze n san lar en faz la ih ti ya cý o lan kav ram la rý sýk kul la nýr lar. Tu nus ta he men he men her cad de, semt ve so ka ðýn a dý öz gür lük ke li me siy le a lâ ka lý dýr. Bu nun ne de ni ü ze ri ne Tu nus lu bir ar ka daþ la soh bet e der ken þu nu söy le di: Bir yer de bir þey yok sa ya da ek sik se en çok on dan bah se di lir. n faz la ih ti yaç duy duk la rý þe yin öz gür lük ol du ðu nu gö rü yor duk. Bu gün ül ke miz de doð ru luk tan ve ya doð ru ol mak tan çok ça bah se di lir, a ma ge lin gö rün ki doð ru luk tan da yok sun ol du ðu muz bir ger çek. De mek ki or ta da bir so run var. Biz Tür ki ye de ah lâk e ði ti min den yok sun ya þý yo ruz. Her han gi bir so run du ru mu nu üç a þa ma da e le al ma mýz ge re ki yor. Bi rin ci si, prob le mi gör me var; i kin ci o la rak so run çöz me var, bir de en ö nem li si prob le mi ya þa ma var. Biz top lum o la rak ca ný mý zý yak ma ya baþ la yýn ca fark e di yo ruz so run la rý. "Müs lü man fe ra set sa hi bi ol ma lý" di yo ruz, a ma Müs lü ma nýn ca ný yan ma dan bu so run la rý fark et me si lâ zým de ðil mi? Bi zim yir mi yýl ön ce bu gün kü so run la rý gör me miz ge re ki yor du. s lâ mi ye tin 4 a na un su ru var; i nanç, i ba det, mu a me lat ve ah lâk. Biz bun la rý bir bi rin den ay rý tut tu ðu muz za man so run lar baþ lý yor. Hâl bu ki s lâ mi yet hep si ni i çi ne a lý yor. h lâk e ði ti mi bu yüz den çok ö nem li, ö nem li ol du ðu ka dar da zor bir e ði tim. Ne dir doð ru ol mak? Doð ru luk bir þe yin as lý na uy gun ol ma sý, in sa nýn söz ve dav ra nýþ la rýn da u yu mun ol ma sý, ya pý lan iþ te ve ya söy le nen söz de herhan gi bir ya la nýn ol ma ma sý de mek tir. Doð ru luk sa nýl dý ðý gi bi sa de ce söz ler de ya la nýn ol ma ma sý de ðil, her ha re ke ti nin de sö zü nü des tek le me si dir bir an lam da. Pe ki, si zin göz lem le ri ni ze gö re e be veyn ler bu nun ne ka dar bi lin cin de? Bi zim ko nuþ ma da ya da bil gi de bir so ru nu muz yok. So kak tan ge çen herhan gi bir in sa na da sor sa nýz, si ze doð ru lu ðun ne ka dar ö nem li ol du ðu nu söy ler. Bu gün doð ru lu ðu bil me ye ni miz yok; a ma ey lem ler de bu doð ru luk tan yok su nuz, ya pa mý yo ruz a çýk ça sý. Bu sa de ce doð ru luk ta de ðil bir çok ah lâ kî va sýf lar da böy le. Biz doð ru o la mý yo ruz Bu da bi ze ah lâk e ði ti mi nin ne ka dar zor ol du ðu nu gös te ri yor. yi huy la rý ya þa mak, kö tü huy lar dan da ka çýn mak zor. Ni ye? Çün kü in san doð du ðun da her i ki si ni de yap ma ya e ði lim li o la rak dün ya ya ge li yor. m ti han sa bun la rýn or ta yo lu nu bul mak ta. Me se lâ, her in san da kýs kanç lýk duy gu su var. Bu nun i yi an lam da kul la nýl ma sý na gýp ta; a þý rý ya git me si ne i se ha set di yo ruz ki, bu da za ten ah lâk bo yu tun da ha ram dýr. fen di miz (asm), Ha yýr lý o lan or ta yol dur bu yu ru yor. r dem ler ör nek ol ma dan sa de ce an la tý lan de ðer ler mi dir? Pey gam be ri miz i (asm) ö zel ký lan, doð ru mo del ol ma sý de ðil mi dir? Söy le di ði her þe yi ön ce yap mýþ týr, ya pa rak öð ret miþ tir. n ne ba ba do ðal ha ya týn i çin de ney se ler ço cu ða da o nu ve rir, o nu öð re tir ler. na sý na bak ký zý ný al a ta sö zün de de mo del ol mak an la týl mak is te ni yor as lýn da. Kar þý çýk sa, be nim se me se bi le o nu ol du ðu gi bi a lý yor. n ne sin den ba ba sýn dan gör dü ðü nü de vam et ti ri yor. Da yak ye miþ se, kar þý çýk ma sý na rað men o da ço cu ðu na uy gu lu yor. n sa nýn ken di ni ye tiþ ti rip dü zelt me si ay rý bir du rum, a ma ge nel tab lo bu dur. Biz top lum o la rak din le dik le ri mi zi ü ze ri mi ze al mý yo ruz gi bi ge li yor ba na. Ken di mi zi her za man din le dik le ri mi zin dý þýn da ay rý bir tab lo ya ko yu yo ruz. Du rum böy le o lun ca ha ta la rý dü zelt me gi bi bir du rum da ol mu yor. Ký sýr bir dön gü Bu ra da i ki tür lü bir du rum var. Bi rin ci si an la tan da, di ðe ri din le yen de ha ta var. n la tan bu nun yön te mi ni bil mi yor. Te o rik o la rak an la tý yor. Doð ru luk gü zel dir, if ti ra kö tü dür, hýrs za rar ve rir gi bi klâ sik an la tým lar. Böy le o lun ca kim se söy le nen le ri ü ze ri ne al mý yor. Hâl bu ki doð ru lu ðu so mut laþ tý ra rak an lat ma - "Doðruluk nedir?" diye sorsak kendimize cevabýmýz ne olurdu? Prof. Dr. Mehmet Zeki ydýn ile doðru insan profilini çizmeye çalýþtýk. Þ KNDMZ DÜZLTMKL BÞLMLIIZ PROF. DR. MHMT ZK DIN: "DI ÜSTÜND MTHN DÜNSINDIZ. HR DÖNMD SUÇLULR OLMUÞTUR, TCVÜZ D FTR OLMUÞTUR. HNGSNN ÖN PLN ÇIKTIÐI ÖNML, LÐN DÐRLRN GÖLGD BIRKMSI GRKOR. KUR'ÂN V PGMBRMZ (SM) BZM ÞM KILVUZUMUZDUR. Þ KNDMZ DÜZLTMKL BÞLMLIIZ." mýz ge re ki yor. Me se lâ; doð ru in san ken di si ne bir e ma net ve ril di ðin de o nu ko rur, ver di ði sö zü u nut maz ve söz le ri ni ye ri ne ge ti rir. Doð ru in san, ne o lur sa ol sun, her za man doð ru la rý söy ler. Doð ru bir öð ren ci sý nav da kop ya çek mez. Ha ta sý ný ka bul le nir, su çu baþ ka sý nýn ü ze ri ne at maz. Tu tar lý dýr; yap týk la rý ve söy le dik le ri bir bi riy le çe liþ mez. lýþ ve riþ yap tý ðýn da kar þý sýn da ki ni kan dýr maz. Bu þe kil de, doð ru lu ðu ör nek ler le so mut laþ tý rý yo ruz ki böy le ce ki þi ken di si ni a na liz et sin. Bu nu fen di mi zin (asm) ha ya týn da da gö rü yo ruz. fen di miz (asm) söy le di ði þey le ri so mut laþ tý rý yor. Müs lü ma nýn va sýf la rý ný sa yar ken, Se lâm ve rir di yor me se lâ. Ce na ze si ne gi der, has ta lan dý ðýn da zi ya ret e der di yor. Bun lar so mut ör nek ler ba kýn; Müs lü man ken di ni kon trol et me li ben bun la rý ne ka dar ya pý yo rum di ye Bu gün bi ri çý kýp ah lâk e ði ti mi ni an la tý yor; dil o lun di yor; Pe ki, na sýl a da let li o la lým? Pey gam be ri miz (asm) bü yük bir li der di, a da let liy di de ni yor. Mer ha met liy di, sa býr lýy dý, eþ le ri ne i yi mu a me le e der di. Biz bun la rý za ten bi li yo ruz. Ben de a da let li ol mak is ti yo rum, ben de Pey gam be ri miz (asm) gi bi bir eþ ol mak is ti yo rum. Bu nun i çin ne yap ma lý yým? Bu ör nek ler den ken di mi ze pay çý ka ra mý yo ruz, o ra da tý ka ný yo ruz. n san lar an la ya mý yor, bu nun i çin an la tý lan la rýn so mut laþ tý rýl ma sý ge re ki yor. Do la yý sýy la doð ru luk ya da baþ ka bir er dem den bah se dil di ðin de tek tek ör nek len dir mek, an lat mak ge re ki yor. n ne ba ba nýn ço cu ðu na, Þöy le ol, böy le dav ran! de me si yet mi yor. O hâl de a i le de ki ah lâk e ði ti mi ne za man baþ lý yor? Bir er kek le bir ha ným ev len me ka ra rý ný ver dik le - Prof. Dr. Meh met Ze ki y dýn kim dir? 1959 yý lý, Kon ya Çum ra do ðum lu o lan Prof. Dr. Meh met Ze ki y dýn, 1985 te n ka ra Ü ni ver si te si la hi yat Fa kül te - si nden me zun ol du. 1993'de Ü Sos yal Bi lim ler ns ti tü sü Din ði ti mi na bi lim Da lý nda dok to ra sý ný ta mam la dý. Prof. y dýn, Mar ma ra Ü ni ver si te si ta türk - ði tim Fa kül te si l köð re tim Din Kül tü rü ve h lâk Bil gi si ði ti mi Bö lü mün de gö re vi - ne de vam e di yor. " i le de h lâk ði ti mi" i sim li e se rin de ya zar, ço cuk e ði ti min de ki ah lâ kî ter bi ye nin ö ne mi ni an la tý yor. Prof. Dr. Meh met Ze ki y dýn ri an dan i ti ba ren ah lâk e ði ti mi baþ lý yor ve bi ti yor as lýn da. Çün kü an ne a da yý o lan ha ným na sýl sa, o ka dar an ne lik ya pa cak; ay ný þe kil de ba ba da öy le. v li lik ka ra rý nýn ve ril me siy le ço cuk la rýn e ði ti mi ne de ka rar ve ril miþ o lu yor bu du rum da. Ço cu ða ah lâk e ði ti mi ve ril mek is te ni yor sa þu u nu tul ma ma lý dýr: ði ti min te me li sev gi dir. Sev gi ol maz sa e ði tim ol maz. y ný þe kil de mer ha met, þef kat ol ma dan da e ði tim ol maz. Pe ki, ço cuk sev gi yi ilk ne za man ta dar? Doð du ðu an da an ne si nin göð sü nün sý cak lý ðýy la ta dar sev gi yi ilk. Bu nun i çin ben, Ne o lur sa ol sun, ilk i ki yýl an ne ço cu ðun dan hiç bir þe kil de ay rýl ma sýn di yo rum. n ne ol ma dý ðý tak dir de, o ço cu ðun ilk i ki se ne sin de ki boþ lu ðu nu ne tey ze si, ne kom þu su, ne an ne an ne si ka pa ta maz. lk i ki yýl sa de ce an ne ye ih ti yaç du yar. Kur ân, i ki yýl em zir me yi bo þu na söy le mi yor. be veyn le rin Bir þey ol maz! di ye rek ço cu ðun ye mek ye me si ya da að la ma ma sý gi bi ne den ler den do la yý söy le di ði ya lan lar var bir de. dý ný ma sum koy du ðu muz bu ya lan lar dan ger çek ten bir þey ol maz mý? Ben se mi ner le rim de an ne ba ba nýn ço cu ðu nu ya lan cý lý ða na sýl a lýþ týr dý ðý ný an la tý yo rum. n ne ba ba ço cu ðu ya lan cý ya par mý? di ye rek þa þý rý yor lar. Ço cuk tan ve re me ye ce ði söz le ri al mak ne dir o hâl de? Ço cuk ver di ði söz de du ra ma ya ca ðý ný bil se de bas ký al týn da ol du ðu i çin ya lan söy le me ye doð ru gi der. Ço cu ðun us lu dur ma sý ný bek li yo ruz, bu müm kün mü? Me se lâ an ne ba ba Kar þý kom þu ya gi de ce ðiz, sa kýn ha bil gi sa yar aç ma yýn di yor. Ço cuk ta mam dan baþ ka ne di ye bi lir bu du rum da? Bir de gel di ðin de so ru yor, Te le viz yon aç ma dý nýz, de ðil mi di ye! Ço cuk, aç ma dýk de mek zo run da his se di yor ken di si ni Bir de fa ço cuk za ten i ki üç ya þý na ka dar ya la nýn ne ol du ðu nu bil mez. Ço cuk, Be nim fi lim var di yor; müm kün mü ko ca man bir fil ma ha yal dün ya sýn da ço cuk o nu ger çek sa ný yor. Ço cu ða ya lan cý sýn de di ði niz za man, dik kat e din, ya lan ke li me si ni ilk siz öð ret miþ o lu yor su nuz. Ço cu ðu nu zun e li ni yý ka ma ya ca ðý ný bi li yor su nuz. "O za man e li ni yý ka dýn mý?" di ye sor ma ya cak sý nýz. O za man ne ya pa cak sý nýz? l le ri ni yý ka! de mek ye ri ne, Hay di be ra ber el le ri mi zi yý ka ya lým, di ye rek o na yar dým cý o lun. Ço cu ðu nu za ya lan söy let me yin. Pey gam be ri mi zin (asm) tav si ye le rin de var: Ço cu ðu al dat ma yýn di yor vu cu nu sý ký sý ký ya ka pat mýþ bir ka dý ný bir ço cu ða ses le nir ken gö rü yor. lin de ne var? bu yu ru yor. Hur ma, ya Re su lal lah! di ye ce vap ve ri yor ka dýn. ðer hur ma ol ma say dý, ya lan söy le miþ o la cak týn bu yu ru yor. Þu an ki tab lo da an ne ba ba lar baþ ta ol mak ü ze re top lu mu mu zu na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Ben hâ li mi zi þaþ kýn lýk o la rak gö rü yo rum. a ni ne ya pa ca ðý mý zý bil mi yo ruz gi bi ge li yor ba na. Bir þaþ kýn lýk dö ne mi ya þa dý ðý mý zý dü þü nü yo rum. Bu gün i yi lik doð ru luk, gü zel lik çir kin lik, o ka dar bir bi ri ne gir miþ ki Söz ve ri yo ruz, söz ver di ði miz sa at te söz ver di ði miz yer de ol mu yo ruz. Bu, ver di ðin söz de dur ma ma ya gir mi yor mu? v sa hi bi, mi sa fi ri ni ge ce nin on bi rin de ba ðýr ma lar eþ li ðin de u ður lu yor; bu kul hak ký na gir mi yor sa ný yo ruz biz. Bun la rýn ne de ni ni ben þaþ kýn lýk ke li me sin den baþ ka bir i fa dey le i zah e de mi yo rum. ki in san, i ki si de din dar; bi ri ev sa hi bi, bi ri ki ra cý. Kaç ta ne si bir bi rin den mem nun? n san la rýn din dar lý ðý ve ah lâk la rý a ra sýn da ki ba ðý me rak e di yor sa nýz, na sýl dü ðün yap týk la rý na ba kýn. Bu gün kav ga et me den dü ðün ya pan kaç ta ne a i le var? Ne den pe ki, ne de ni ne? Bir ta raf, ba zen i ki ta raf da ah lâk sýz lýk ya pý yor da on dan. Kaç ki þi mi ras me se le sin de kav ga et mi yor? Müs lü man mer ha met li ol ma lý de ðil mi? Kaç ta ne iþ çi ça lýþ tý ðý þir ke tin sa hip le rin den ya da yö ne ti min den mem nun? y ný þe kil de aç iþ ve ren de ça lý þa nýn dan mem nun? lýþ ve riþ ya pý yo ruz, ne ka dar u cuz a la bi lir sek, o ka dar kâr di ye dü þü nü yo ruz. Kar þý ta raf ta ne ka dar pa ha lý sa ta bi lir se, o ka dar kâr yap tý ðý ný dü þü nü yor. Ha ni Müs lü man lýk? Müs lü ma nýn had di ni, hu ku ku nu bil me si lâ zým de ðil mi? Bu gü nün Müs lü man la rý böy le mi pe ki? Bun la rýn hep si ni ya þý yo ruz ma a le sef, a ma yap týk la rý mý zýn ah lâk sýz lýk ol du ðu nu dü þün mü yo ruz h lâ kî er dem le re ri a yet e de rek ye tiþ ti ri len ço cuk lar la top lum da na sýl bir de ði þim mey da na ge lir? Ta biî in san dört dört lük ol maz; a dý üs tün de im ti han dün ya sýn da yýz. Ol ma sý ge re ken, ge nel o la rak tab lo nun i yi sey ret me si. Her dö nem de suç lu lar ol muþ tur, te ca vüz ya da if ti ra ol muþ tur. sr-ý Sa a det dö ne min de da hi kav ga, fit ne ya þan mýþ -ki in san lý ðýn en sa a det li as rý dik kat e der se niz. ma bun lar a zýn lýk tay mýþ. Han gi si nin ön pla na çýk tý ðý ö nem li, i yi li ðin di ðer le ri ni göl ge de bý rak ma sý ge re ki yor. Kur ân ve Pey gam be ri miz (asm) bi zim ya þa ma ký la vu zu muz dur. þe ken di mi zi dü zelt mek le baþ la ma lý yýz. Son o la rak e be veyn le re ne ler tav si ye e di yor su nuz? Bi zim o ka dar çok i þi miz var ki, ço cuk la rý mýz la il gi len me ye vak ti miz ol mu yor! Ben, her þey den ön ce, ço cuk la rý mýz la il gi le ne lim di yo rum. Ço cuk la rý mý zý ar ka daþ sýz bý rak ma ya lým. Gü nü müz an ne ba ba la rý nýn ar ka da þý yok. y da yýl da bir mi sa fir ge li yor; o nun da bir haf ta ön ce si ve bir haf ta son ra sý te miz lik le, pas ta bö rek ha zýr la mak la ge çi yor. Bel li bir yer den son ra e vin be yi de böy le o la cak sa, mi sa fir gel me sin sý ný rý na da ya ný yor. Ha ným la rý mýz a lýn ma sýn lar di ye ce ðim, a ma ha yýr as lýn da a lýn sýn lar, mi sa fir a ðýr la ma yý, zi ya ret le ri, o tur ma la rý yok et ti ler. Mi sa fir li ði, tö ren le re, pro to ko le dö nüþ tür dü ler. Be de li ni ço cuk la rý mýz ö dü yor, ne ya zýk ki O ku yu cu la ra da tav si ye et ti ðim þu duâ i le bi ti re lim: l lah ým ah lâ ký mý zý gü zel leþ tir. (Bi zim i le, Ha zi ran 2012)

13 16 TMMUZ 2012 PZRTS L - SÐLIK 13 Çocuklarý güneþten koruyun UZMNLR, BR ÇOK FDSIN RÐ- MN ÇOCUKLRI GÜNÞ IÞINLRINDN KORU- MK GRKTÐ URISIND BULUNUOR. ÞIRI sýcaklarýn sebebi olan olan güneþ, ayný zamanda dünyadaki varlýklar için hayat kaynaðý. Güneþin, insanlar üzerinde en temel faydasý ise birçok hastalýðýn tedavisinde kullanýlan antibakteriyel etkisi. yný zamanda vücudun D vitamini sentezlemesini saðladýðý için özellikle çocuklarýn kemik geliþiminde temel rol üstleniyor. ncak, bir çok faydasýna raðmen küçük yaþta alýnan güneþ ýþýnlarýnýn cilt kanserinin yüzde 80 ini oluþturduðu belirtiliyor. Uzmanlar, bir çok faydasýna raðmen çocuklarý güneþ ýþýnlarýndan korumak gerektiði uyarýsýnda bulundu. Özel Bahar Hastanesi doktorlarýndan estetisyen eliz Gültekin, güneþin, akne ve sivilce tedavisinde de iþe yaradýðýný söyledi. Bir çok faydasýna raðmen ozon tabakasýnýn incelmesiyle güneþin tehlike unsuru haline geldiðini belirten Gültekin, yeryüzüne ulaþan ultraviyole radyasyonu miktarýnda büyük bir artýþ olduðunu kaydetti. skiden, yeryüzüne sadece ve B ultraviyole radyasyonu ulaþýrken, artýk C ultraviyole radyasyonunun da ulaþmaya baþladýðýný ifade eden Gültekin, bu ýþýnlarýn cildin erken yaþlanmasý, kýrýþýklýðýn yaný sýra cilt kanserlerinin sebebi olduðunu dile getirdi. CLT KNSRN KRÞI ÇOCUKLRI GÜNÞTN KORUUN Çocuklarýn cildinin zararlý güneþ ýþýnlarýna karþý yetiþkinlere göre üç kat daha fazla hassas olduðunu vurgulayan Gültekin, þu uyarýda bulundu: Cilt kanserinin nedenlerinin yüzde 80 i küçük yaþta alýnan güneþ ýþýnlarýdýr. Çocuklar için kendi hassas ciltlerine özel geliþtirilen koruyucu ürünlerin kullanýlmasý önemlidir Gültekin, hamilelerin de güneþ ýþýnlarýna maruz kalmamaya özen göstermesi gerektiðini sözlerine ekledi. Bursa / cihan a zýn genç ler de kalp kri zi ne dik kat Sa kar ya Ü ni ver si te si (S Ü) Týp Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ra ma zan k de mir, sý cak lý ða bað lý o la rak mey da na ge len kalp kriz le rin den genç le rin da ha çok et ki len di ði ni söy le di. k de mir, 2007 i le 2009 yýl la rý a ra sýn da n ka ra da kalp kri zi ne de ni i le te da vi et ti ði miz 2 bi ne ya kýn has ta yý in ce le di ði miz de, ö zel lik le 35 yaþ al týn da kalp kri zi ge çi ren le rin Tem muz- ðus tos gi bi çok sý cak ha va la rýn ol du ðu dö ne me rast la dý ðý sap tan mýþ týr de di. Tem muz ve ðus tos ay la rýn da sý cak lýk la rýn mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey ret me si dolayýsýyla, ö zel lik le genç le rin kalp kri zi ne kar þý dik kat li ol ma sý ge rek ti ði ni be lir ten k de mir, kalp kri zi nin kal bi bes le yen da mar lar dan bi ri nin pýh tý, da mar da ki yýr týl ma ya da spazm dolayýsýyla tý kan ma sý ne ti ce sin de kalp a da le le rin de ki ö lüm o la rak i fa de e dil di ði ni vur gu la dý. Ha va sý cak lýk la rý nýn art ma sýy la be ra ber, kalp kri zi ge çi ren le rin sa yý sýn da ar týþ ol du ðu na dik kat çe ken k de mir, Kalp kri zi bü tün dün ya da yak la þýk yüz de 50 o ra nýn da ö lüm le so nuç la nan bir du rum dur. lk baþ vu ru su yüz de 25 o ra nýn da a ni kalp ö lü mü þek lin de ken di ni gös te rir. Kalp kri zi ne ne den o lan se bep le ri i se; si ga ra, þe ker has ta lý ðý, faz la ki lo, yük sek tan si yon, ir sî du rum lar, a i le fak tör le ri ve i le ri yaþ o la rak sý ra la ya bi li riz. n cak ba zý na dir du rum lar da var dýr; i lâç kul la ný mý, baþ ka or gan has ta lýk la rý ve ik lim de - ði þik lik le ri de kalp kri zi ni te tik ler. So ðuk ha va lar da don ma nok ta sý na gel me du rum la rýn da da yi ne en sýk ö lüm þek li kalp kri zi dir. Mev sim nor mal le ri nin çok ü ze rin de sey re den sý cak ha va lar, kalp kri zi ve ö lüm le ri te tik ler u ya rý sýn da bu lun du. Sý cak lýk la rýn mev sim nor mal le ri ü ze rin de sey ret me sin den do la yý, vü cut ý sý sý nýn de re ce yi geç ti ði za man lar da, a þý rý su kay bý ne ti ce sin de tan si yon düþ me le ri, ka nýn pýh tý laþ ma sis te min de ki de ði þik lik ler ve kan da mar la rý nýn iç kýs mý ný dö þe yen en do tel hüc re le rin de ki bo zuk luk dolayýsýyla yaz ay la rýn da kalp kri zi va ka la rý nýn art tý ðý ný di le ge ti ren k de mir, y rý ca sý ca ðýn tüm vü cu da o lan et ki le ri be yin, kalp, böb rek, gi bi du rum lar da si nir sel den ge si ni bo za rak kalp kri zi ne yol a ça bi li yor de di. Sý cak lý ða bað lý o la rak mey da na ge len kalp kriz le rin de genç yaþ ta ki ki þi le rin da ha çok et ki len di ði nin al tý ný çi zen Prof. Dr. k de mir, is ta tis tik le rin de bu nu doð ru la dý ðý nýn al tý ný çiz di. k de mir þu bil gi le ri ver di: Kalp kri zi nin ül ke miz de gö rül me ya þý 45 i le 65 a ra sýn da bir sýk lýk ol du ðu nu be lir tir sek, kalp kriz le rin de a þý rý sý ca ða bað lý o lan lar i se bu yaþ 20 i le 25 e ka dar düþ tü ðü nü gö rü yo ruz. k de mir; kalp kriz le rin de be lir ti le ri nin sol kol da, gö ðüs te, sýrt ta, çe ne de o lu þan að rý lar þek lin de ve ya bir den bi re ba yýl ma þek lin de de gö rü le bi le ce ði ni, an cak ba yýl ma nýn kalp kri zi dý þýn da pek çok se be bi nin de ol du ðu nu vur gu la dý. Prof. Dr. Hasçelik "üzmeseniz bile haftada 3 gün 45 dakika mutlaka su içinde hareketle geçirin" dedi. Bursa l Millî ðitim Müdürlüðü, korunmaya muhtaç çocuklarý bünyesinde istihdam edecek. Muhtaç çocuklar istihdam edilecek BUR S l Mil lî ði tim Mü dür lü ðü, ko run ma ya muh taç ço cuk la rý is tih dam e de cek. l köð re tim me zun la rýn dan 16, li se me zun la rýn dan da 6 ol mak ü ze re top lam 22 ki þi nin is tih dam e di le ce ði hiz met li kad ro su i çin i se 5 ðus tos 2012 ta ri hin de sý nav ya pý la cak. Sos yal Hiz met ler ve Ço cuk sir ge me Ku ru mu Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ba ký lan ve ko ru nan ço cuk lar dan Bur sa l Mil lî ði tim Mü dür lü ðü ne bað lý o kul ve ku rum lar da ça lýþ tý rýl mak ü ze re il köð re tim ya da or ta o kul me zun la rý i çin 12. de re ce den 16 a det, li se ve li se den gi o kul me zun la rý i çin 10. de re ce den 6 a det ar dým cý Hiz met ler Sý ný fý ndan hiz met li kad ro su tah sis e dil di. Baþ vu ru la rýn Tem muz ta rih le rin de Mil lî ði tim Mü dür lü ðü ne þah sen ya pýl ma sý ge re ki yor. Sý nav 5 ðus tos 2012 Pa zar gü nü sa at da Bur sa Os man ga zi l çe si De mir taþ pa þa Tek nik ve n düs tri Mes lek Li se sin de ya pý la cak. Baþ vu ru da bu lu na cak lar da a ra nan þart lar i se þöy le: Türk va tan da þý ol mak, baþ vu ru ta ri hi i ti ba riy le 657 sa yýl Dev let Me mur la rý Ka nu nu nun de ði þik 40. mad de sin de be lir ti len yaþ þar tý ge re ði 18 ya þý ný dol dur muþ ol mak, ay ný ka nu nun de ði þik 41. mad de sin de ki öð re nim þart la rý ný ta þý mak, ka mu hak la rýn dan mah rum bu lun ma mak, Türk Ce za Ka nu nu nun 53. mad de sin de be lir - ti len sü re ler geç miþ ol sa bi le kas ten iþ le nen bir suç tan do la yý bir ve ya da ha faz la sü rey le ha pis ce za sý na ya da af fa uð ra mýþ ol sa bi le dev le tin gü ven li ði ne kar þý suç lar, na ya sal dü ze ne ve bu dü ze nin iþ le yi þi ne kar þý suç lar; zim met, ir ti kap, rüþ vet, hýr sýz lýk, do lan dý rý cý lýk, sah te ci lik, gü ve ni kö tü ye kul lan ma, hi le li if lâs, i ha le ye fe sat ka rýþ týr ma, e di nim i fa sý na fe sat ka rýþ týr ma, suç tan kay nak la nan mal var lý ðý de ðer le ri ni ak la ma ve ya ka çak çý lýk suç la rýn dan mah kûm ol ma mak, as ker lik ça ðý na gel me miþ ol mak, gel miþ i se mu vaz zaf as ker lik hiz me ti ni yap mýþ ve er te let miþ ol mak, 657 sa yý lý ka nu nun 53. mad de hü küm le ri sak lý kal mak kay dýy la gö re vi ni de vam lý yap ma sý na en gel o la bi le cek a kýl has ta lý ðý bu lun ma mak, ya zý lý sý na výn ya pý la ca ðý 5 ðus tos 2012 ta ri hi i ti ba riy le 40 ya þýn dan gün al ma mýþ ol mak, il köð re tim/or ta o kul ve ya li se ve den gi o ku lu me zu nu ol mak, i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan il le re bil di ri len lis te de is mi bu lun mak. Baþ vu ru da bu lu na cak la rýn Tem muz ta rih le ri a ra sýn da l Mil lî ði tim Mü dür lü ðü ne me zu ni yet bel ge si, nü fus cüz da ný as lý ve fo to ko pi si, son 6 ay i çin de çe kil miþ 3 a det ve si ka lýk fo toð raf i le þah sen mü ra ca at et me le ri ge rek ti ði bil di ril di. Bur sa / ci han lz he i mer has ta la rý na u mut u þý ðý LZ H I MR has ta lý ðýn dan ko ru yan bir gen mu tas yo nu bu lun du. n gi liz Na tu re der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da, 1795 z lan da lý nýn gen ha ri ta sý in ce len di. lz he i - mer a ya ka la nan 85 ya þýn ü ze rin de ki ki þi - ler le has ta lý ða ya ka lan ma yan la rý kar þý laþ - tý ran Nö ro log Ka ri Ste fans son ve e ki bi, lz he i mer ol ma yan lar da ko ru yu cu mu - tas yo na rast lan dý ðý ný vur gu la dý. kin ci grup ta ki le rin ay rý ca ya þa bað lý bi liþ sel bo - zuk luk lar dan da ha az et ki len di ði ni de gö - rül dü. Ku zey me ri ka da na dir rast la nan (10 bin ki þi den bi rin de) bu mu tas yon sa - ye sin de lz he i mer has ta lý ðýn da rol oy na - yan a mi lo id be ta pro te i nin bi ri ki mi nin yak la þýk yüz de 40 az ol du ðu be lir til di. - raþ týr ma da, söz ko nu su mu tas yo nun be - lir len me si nin lz he i mer has ta lý ðý nýn te da - vi si ne ý þýk tu ta bi le ce ði vur gu lan dý. Tu rist e, 4 dil de a cil sað lýk hiz me ti SÐLIK Ba kan lý ðý nýn 7 gün 24 sa at hiz - met ve ren yurt dý þý çað rý mer ke zin de n gi - liz ce, l man ca, rap ça ve Rus ça dil le rin de sað lýk da nýþ man lý ðý ya pý lý yor. Sað lýk Ba - kan lý ðý Sað lýk Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü ðü Sað lýk Tu riz mi Da i re Baþ ka ný Dur sun y - dýn, bu yý lýn ba þýn dan be ri fa a li yet gös te - ren nu ma ra lý yurt dý þý çað rý mer ke zin de 4 dil de, 7 gün 24 sa at da nýþ - man lýk hiz me ti ve ril di ði ni söy le di. y dýn, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn n tal ya, Muð la ve y dýn da ki ba zý has ta ne le rin de tu ris tin sað lý ðý kap sa mýn da ya ban cý uy ruk lu has ta la ra hiz met ve ril di ði ni be lir te rek, Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý nýn hiz me ti ne üc ret siz su nu lan ka ra ve ha va am bu lans la rýn dan ya ban cý la rýn üc ret li o - la rak ya rar la na bil di ði ni söy le di. Suyu hayatýnýzdan eksik etmeyin CIBDM Bod rum Has ta ne si fi zik te da vi ve re ha bi li tas yon uz ma ný Prof. Dr. Za fer Has çe lik, suy la te da vi nin ta rih ön ce si çað lar dan be ri uy gu la nan bir yön tem ol du ðu nu be lir te rek, Bu ne den le su yu mut la ka ha ya tý ný za so kun. Vü cu da te mas e den su, hüc re ler de ye ni len me ve kas lar da gev þe me sað lý yor. üz me se niz bi le gün de 45 da ki ka dan haf ta da 3 gü nü nü zü mut la ka su i çin de ha re ket le ge çi rin tav si ye sin de bu lun du. Has çe lik, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, a þý rý sý cak ha va, faz la ki lo, ha re ket siz hayat, za man dar lý ðý, yor gun luk ve a i le i çi so run la rýn ha yat ka li te si ni ve sað lý ðý bo zan et ken ler a ra sýn da yer al dý ðý ný bil dir di. Suy la te da vi nin ta rih ön ce si çað lar dan be ri uy gu la nan çok ö nem li bir yön tem ol du ðu nu vur gu la yan Has çe lik, a çýk la ma da, Bu ne den le su yu mut la ka ha ya tý ný za so kun. Su yun di ren ci ve kal dýr ma kuv ve ti ha va ya gö re çok da ha yük sek. Vü cu da te mas e den su, hüc re ler de ye ni len me ve kas lar da gev þe me sað lý yor. üz me se niz bi le gün de 45 da ki ka dan haf ta da 3 gü nü nü zü mut la ka su i çin de ha re ket le ge çi rin. Bu sa ye de hem spor yap mýþ hem de su yun genç leþ tir me ö zel li ðin den fay da lan mýþ o lu yor su nuz gö rü þü ne yer ver di. Su al tý nýn yük sek ba sýnç lý bir or tam ol du ðu nu ve yük sek ba sýn cýn do ku la ra nor mal den çok da ha faz la ok si jen git me si ni sað la dý ðý ný kay de den Has çe lik, Bu sa ye de de hüc re ler de ok si jen de po la ný yor. Þu ur bu la nýk lý ðý, a teþ li has ta lýk ya da psi kot ro pik i laç kul la nan ki þi ler ha riç, her kes ya þa bak mak sý zýn da la bi lir. Hat ta as tým ya da kro nik ak ci ðer has ta lý ðý bu lu nan ki þi le re de dü zen li eg zer siz or ta mý sað la ma sý ve hüc re ye ni len me si ne kat ký da bu lun ma sýy la te da vi ye des tek o lu yor. y rý ca ka pa lý or tam da ne fes a la ma ma kor ku su ya þa yan lar dal ma sa ye sin de bu kor ku la rý ný ye ne bi li yor bil gi le ri ni ver di. Has çe lik, yaz gün le rin de öð le sa at le ri nin ka pa lý or tam da ge çi ril me si nin ö nem li ol du ðu nu be lit ti. s tan bul / a a Si ga ra yý bý rak mak i çin fýr sat UZMNLR Ra ma zan da ye me ve iç me ko nu sun da gös te ri len güç lü i ra de nin si ga ra yý bý rak ma ko nu - sun da da gös te ril me si ge rek ti ði ni söy lü yor. Ka ra de niz Tek nik Ü ni ver si te si (KTÜ) Fa ra bi Has ta ne si Baþ he - ki mi Prof. Dr. Tev fik Öz lü, ki þi nin ye me, iç me gi bi te mel dür tü le ri ni bi le kon trol al tý na a la bil me si, çok su - sa dý ðý ve su ya u la þa bil di ði hal de iç me me si nin, güç lü bir i ra de sa hi bi ol du ðu nu gös ter di ði ni be lir te rek, Bu i ra de ye sa hip o lan bir ki þi nin si ga ra yý bý ra ka ma ma sý i çin hiç bir se bep o la maz de di. Öz lü, tüm si ga ra i çen le rin Ra ma zan a yý i le bir lik te si ga ra yý bý rak ma ko nu sun da ha zýr ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ha zýr la nýn. Ra ma za nýn be - re ke tiy le 19 Tem muz 2012 Per þem be ak þa mý ilk te ra vih le bir lik te si ga ra yý bý ra ký yo ruz di yen Öz lü, þöy le ko nuþ tu: Si ga ra dan kur tul mak is te yen ler i çin Ra ma zan bü yük fýr - sat. O ruç ne de niy le 16 sa at si ga ra iç me den du ra bi len ki - þi, is ter se ve ka rar lý o lur sa 24 sa at de si ga ra sýz ka la bi - lir. Ra ma zan dý þýn da bir kaç sa at bi le si ga ra sýz kal - mak ta zor la nan bir çok tir ya ki, Ra ma za nýn gir me siy le bir lik te a de ta si ga ra yý u nu tu yor. Gün bo yu si ga ra ak - la bi le gel mi yor. Bu as lýn da zi hin sel kur gu ve ka rar lý lý - ðýn so nu cu bir du rum. a ni ki þi Ra ma za nýn ba þýn da bu ay da o ru cu nu tu ta ca ðý na, 16 sa at si ga ra iç me - ye ce ði ne ka rar ve ri yor. Bu ka rar lý lýk ne ti ce sin de si - ga ra ya bað lý ke sil me be lir ti le ri ni his set me den sa at ler ce si ga ra sýz ka la bi li yor. Öz lü, bu i ra de ye sa hip o lan bir ki þi nin si ga ra yý bý rak ma ma sý i çin hiç bir se bep o la maz de di. Trab zon / a a

14 14 16 TMMUZ 2012 PZRTS Riera: kýllar devler liginde SPOR GLTSR'IN SPNOL FUTBOLCUSU LBRT RR, TKIMDK HR FUTBOLCUNUN KLIND N SZOND KTILCKLRI UF ÞMPONLR LG MÇLRININ OLDUÐUNU SÖLD. GS TV a çýk la ma lar da bu lu nan Ri e ra, sa rý-kýr mý zý lý ta ký mýn u zun sü re dir U F Þam pi yon lar Li gi nde mü ca de le e de me di ði ni ha týr la ta rak, O yüz den biz de ta bir-i ca iz se bu nun aç lý ðý ný ya þý yo ruz di ye bi li rim. Her kes bir an ön ce Þam pi yon lar Li gi nin gel me si ni is ti yor, bir an ön ce o ra da mü ca de le et mek is ti yor de di. s pan yol fut bol cu, U F Þam pi yon lar Li gi nin ö ne mi ne dik ka ti çe ke rek, Her fut bol cu nun oy na mak is te di ði bir tur nu va. Bir an ön ce gel me si ni is ti yo ruz ta bii ki. O nun ha ri cin de bi zim i çin ö nem li o lan lig de var. Ge çen se ne þam pi yon ol muþ bir Ga la ta sa ray ve bu þam pi yon lu ðu nu de vam et tir mek is te yen Ga la ta sa ray var. O yüz den hem li gin, hem Þam pi yon lar Li gi nin baþ la ma sý ný is ti yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. vus tur ya kam pý nýn çok ya - rar lý geç ti ði ni vur gu la yan Ri e ra, þun la rý kay det ti: Bir fut bol cu i çin ha zýr lýk kamp la rý çok ö nem li dir. Ge çen se zon ha zýr lýk kam pý na ka tý la ma dým. ki ay lýk bir sü re, yük le me ler, fi zik sel o la rak ha zýr ol ma nýz, ta ký mý ta ný ma nýz, ar ka daþ la rý ný zý ta ný ma nýz a çý sýn dan çok ö nem li ha zýr lýk kamp la rý. Bu se ne ka týl dým, ha zýr lýk kam pý na ta kým la be ra be rim. Bu be nim i çin bü yük bir a van taj o la cak týr. So nuç ta ar týk ta ký mý mý çok i yi ta ný yo rum, ar ka daþ la rý mý çok i yi ta ný yo rum, þeh ri i yi ta ný yo rum, s tan bul u çok i yi ta ný yo rum. Bun lar ta bii ki çok bü yük bir a van taj, fut bol cu i çin. e ni gel di ði niz za man her þey fark lý, bam baþ ka bir kül tü re ge li yor su nuz. Mut la ka bir a lýþ ma sü re ci niz o lu yor a ma ar týk bu nu ta ma men bi tir dim di ye bi li rim. Siyah-beyazlýlar, yeni teknik direktör Samet ybaba yönetimindeki ilk hazýrlýk maçýna bugün çýkýyor. Kar tal ilk sý na výn da N se zon ha zýr lýk la rý ný vus tur ya da sür dü ren Be þik taþ Fut bol Ta ký mý, ilk ha zýr lýk ma çý ný bu gün oy na ya cak. Si yah-be yaz lý lar, ye ni tek nik di rek tör le ri Sa met y ba ba yö ne ti min de ki ilk ma çýn da vus tur ya tem sil ci si us tri a Kla gen furt i le kar þý la þa cak. Wört her se e Sta dý nda TS da baþ la ya cak kar þý laþ ma nýn BJK TV den can lý ya yýn la na ca ðý bil di ril di. BJK FUT BOL O KUL L RI ÞN L Ð BU IL 8. kez dü zen le ne cek Ge le nek sel BJK Fut bol O kul la rý Þen li ði bu gün s tan bul da baþ la ya cak. Ga zi - os man pa þa Se yit teþ Te sis le ri nde ger çek leþ ti ri le - cek or ga ni zas yo na, s tan bul ve çev re il ler de fa a li yet gös te ren 30 dan faz la BJK Fut bol O ku lu ka tý la cak. Fut bol tur nu va sý ve çe þit li fa a li yet le rin dü zen le ne - ce ði þen lik te, mi nik ler, yýl dýz lar ve genç ler ka te go ri - le rin de or ga ni ze e di le cek o lan fut bol tur nu va sý nýn fi nal maç la rý i se BJK Ful ya Te sis le ri nde oy na na cak. vusturya kampý süresince MTK Budapeþte, Newcastle Utd., Dinamo Tiflis ve W. Krakow ile oynayacak. Fe ner, 4 ha zýr lýk ma çý ya pa cak N se zon ha zýr lýk la rý nýn ilk bö lü mü nü Düz ce nin Kay naþ lý il çe si To puk ay la sý mev ki sin de ki Fe ner bah çe Kamp ve Din len me Te sis le ri nde ön ce ki gün ta mam la ya rak s tan bul a dö nen sa rý-la ci vert li fut bol cu lar, dü nü i zin li ge çir di. Fe ner bah çe, i kin ci dö nem ha zýr lýk ça lýþ ma la rý i çin bu gün vus tur ya nýn baþ þeh ri Vi ya na ya ha re ket e de cek. Ka fi le, 10 gün lük ha zýr lýk dö ne mi bo yun ca Bad r lach böl ge sin de ki Lins berg si a O te li nde ko nak la ya cak. Sa rý Ka nar ya lar, kamp sü re sin ce Ma ca ris tan ýn MTK Bu da peþ te, n gil te re nin New cast le U ni ted, Gür cis tan ýn Di na mo Tif lis ve Po lon ya nýn Wis la Kra kow ta kým la rýy la ha zýr lýk maç la rý ya pa cak. Hüseyin Gö çek e gö rev FI F ko kart lý ha kem Hü se yin Gö çek, U - F v ru pa Li gi 2. ön e le me tu ru ma çýn da gö rev len di ril di. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Hü se yin Gö çek, Po lon ya nýn Ruch Chor zow i le Ma ke don ya nýn Me ta lurg Üs küp ta kým la rý a ra sýn da oy na na cak U F v ru pa Li gi 2. ön e le me tu ru ilk ma çý ný yö ne te cek. Chor zow þeh rin de ki kar þý laþ ma 19 Tem muz Per þem be gü nü TS de baþ la ya cak. s ya dan v ru pa ya yü zdü ler U LUS LR R SI O lim pi yat Ko mi te si ta ra fýn dan Her kes çin Spor slo ga nýy la dü zen le nen 24. Bo ðaz i çi Ký ta la ra ra sý üz me a rýþ ma sý dün yapýldý. Kan lý ca'da startýn verilmesinin ardýndan yak la þýk bin 200 spor cu Ku ru çeþ me ye kadar yüzdü. Dað cý lar r ci yes te K S R D, Ha cý lar Dað cý lýk ve Kýþ Spor la rý Mer ke zi (H DK) ta ra fýn dan dü zen le nen, 18. r ci yes Zir ve Týr ma ný þý ve Süt don du ran Kam pý, yak la þýk 200 dað cý yý bi ra ra ya ge tir di. Dað cýlar, 13 Tem muz da r ci yes Da ðý nýn 2 bin 700 met re ra kým lý Süt don du ran ay la sý nda kamp kur du. Kamp dün ya pý lan fa a li yet ler le so na er di. Re koru kýramadý Z MR L bi sik let an tre nö rü Fa tih Buz gan ýn, s tan bul- z mir a ra sý ný bi sik let le 24 sa at te ka te de rek Tür ki ye gün-me sa fe re ko ru nu kýr ma de ne me si ba þa rý sýz ol du. Buz gan, ken di si ni ta kip e den sað lýk e ki bi nin vü cut þe ke ri nin düþ tü ðü u ya rý sýn da bu lun ma sý se be biy le tu ru nu ya rý da bý rak tý. Buz gan, y lül a yýn da re kor de ne me si ni tek rar la ma yý plan la dý ðý ný i fa de et ti. Kendimizi aþmalýyýz S ZO N ha zýr lýk ça lýþ ma la rý nýn i kin ci e ta bý ný vus tur ya da sür dü ren Bur sas por, kamp prog ra mý kap sa mýn da ki 3. ha zýr lýk ma çýn da kar þý laþ tý ðý Çek Cum hu ri ye ti nin güç lü e ki bi Sig ma O lo mo uc u 3-1 yen di. Ma çýn ar dýn dan ba sý na a çýk la ma ya pan Bur sas por tek nik di rek tö rü r tuð rul Sað lam, oy na dýk la rý ilk i ki ha zýr lýk ma çýn da 60 þar da ki ka lýk o yun la rýn i yi a ma so nuç la rýn kö tü ol du ðu nu be lir te rek, Çek Li gi nin ku pa þam pi yo nu i le oy na dýk. Gün düz yap tý ðý mýz ne þe li id man dan son ra ne þe li bir de maç yap týk de di. O tur muþ bir kad ro ya sa hip ol duk la rý ný bil di ren Sað lam, Bu gün de 60 da ki ka yi ne i yi fut bol oy na dýk. Genç le ri miz de i yiy di an cak ha la ha zýr de ði liz. Ge çen se ne bý rak tý ðý mýz yer den da ha i yi ol mak zo run da yýz. Ta ký mý mýz bý rak tý ðý mýz yer den da ha üst se vi ye de ol ma lý. Hem oy na dý ðý mýz fut bo lu hem de ge çen se zon el de et ti ði miz ba þa rý yý da ha da i ler let me miz la zým di ye ko nuþ tu.

15 OTOMOBL 16 TMMUZ 2012 PZRTS 15 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Fi at ilk o la rak 2012 Ce nev re O to mo bil Fu a rý nda ta ný tý lan Fi at 500L, hem bir MPV hem de kü çük bir SUV u an dý ran ta sa rým öge le ri ne sa hip ol ma sýy la dik kat çe ki yor. Fi at, bü yük 500 le kü çük MPV ye ge ri dö nü yor 5 ILD GLOBL NLMD STIÞLRI 800 BN DD GÇRK BÞRI KZNN FT'IN FSN MODL 500'ÜN TSRIM ÖGLRN TÞIN N MPV MODL FT 500L, 2013 ILI TBRL ÜLKMZD D STIÞ SUNULCK. KM a yýn da ü re ti mi ne baþ lan ma sý nýn ar dýn dan v ru pa pa zar la rýn da ka de me li o la rak sa tý þý na baþ la na cak o lan Fi at 500L, Türk o to mo bil se ver le rin kar þý sý na ilk o la rak s tan bul u tos how 2012 kap sa mýn da çý ka cak. Fi at Mar ka Di rek tö rü O kan Baþ, Fi at ýn ye ni den kü çük MPV sý ný fý na dö nü þü nü müj de le yen Fi at 500L mo de liy le ye ni yý la hýz lý bir gi riþ yap ma yý a maç lý yo ruz. Ken di ni tüm dün ya da sev di ren ta sa rým i ko nu Fi at 500 ün hat la rý ný ve bir MPV nin fonk si yo nel yön le ri ni bün ye sin de ba rýn dý ran Fi at 500L yi ilk o la rak fu ar kap sa mýn da ser gi le ye rek Türk müþ te ri le rin be ðe ni si ni öl çüm le me yi a maç lý yo ruz a çýk la ma sý ný yap tý. Fi at 500L yi Tür ki ye de hem 1.3 lit re ve 1.6 lit re lik Mul ti jet di zel mo tor se çe nek le ri nin ya ný sý ra 0.9 lt lik Twi n ir ve 1.4 lit re ben zin li mo tor se çe ne ðiy le pa za ra su na cak la rý ný a çýk la yan O kan Baþ, id di a lý bir fi yat stra te ji siy le pa za ra gi riþ ya pa rak da ha ilk yý lýn da 1000 a det ten faz la Fi at 500L yi müþ te ri ler le bu luþ tur mak is te dik le ri ni di le ge tir di. Fi at ýn ye ni müþ te ri ta lep le ri ni kar þý la ma he de fi nin bir par ça sý o la rak ilk o la rak 2012 Ce nev re O to mo bil Fu a rý nda ta ný tý lan Fi at 500L, hem bir MPV hem de kü çük bir SUV u an dý ran ta sa rým öge le ri ne sa hip ol ma sýy la dik kat çe ki yor. Re na ult Gru bu ilk ya rý da li der R N ULT Gru bu (Re na ult + Da ci a), Ha zi ran a yý so nu i ti ba rýy la bi nek + ha fif ti ca rî pa zar da bi rin ci li ði el de et ti. Grup, 64 bin 805 a det sa týþ ger çek leþ ti re rek top lam pa zar da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re (O cak Ha zi ran 2012) 0,7 pu an ar - Ken di ni sev di ren ta sa rým FT'IN ta sa rým mer ke zi ta ra fýn dan þe kil len di - ri len Fi at 500L, Fi at 500 mo de li ni ön den an dý - ran ta sa rým ö zel lik le riy le ilk ba kýþ ta sý cak ve ta - ný dýk bir iz le nim bý rak ma yý ba þa rý yor. Bu nun la bir lik te Fi at 500 gen le ri ne uy gun bi çim de bir MPV ye has þe kil de ta sar la nan ta van ve ar ka bö lüm gör sel li ðiy le de dik kat çek me yi ba þa ran Fi at 500L, ge niþ cam lý yü zey le ri ve ta va nýy la tý þý ve %16,5 pa zar pa yý kay det ti. Bi nek a raç pa za rýn da i se 2011 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re +0,9 pu an pa zar pa yý ar tý þý ger çek leþ tir di. Re na ult Gru bu, ger çek leþ tir di ði 47 bin 641 a det a raç sa tý þý i le bi nek o to mo bil pa za rýn dan % 19,5 pay al dý. da mak si mum gö rüþ ko lay lý ðý ve iç me kân fe - rah lý ðý ný sun ma yý he def li yor. Bu nun la bir lik te göv de si çift renk li o la rak ter cih e di le bi len ve 30 dan faz la renk se çe ne ði su nu lan Fi at 500L nin a la þým lý jant lar i çin ay rý ca be yaz, gri ve si yah renk le rin de ter cih yap ma im kâ ný su - nu la rak sa yý sýz ta sa rým kom bi nas yo nu ya pý la - bil me si ne imkân ta ný ný yor. n san dos tu tek no lo ji üs sü FT'IN in san dos tu tek no lo ji le ri, Fi at 500L mo de lin de de dik kat le ri çe ke cek bi çim de yo ðun kul la ný mýy la ön pla na çý ký - yor. Bu tek no lo ji le rin ba þýn da i se Fi at 500L nin ö nem li bütün fonk si yon la rý ný (na vi gas yon sis te mi, bil gi-eð len ce, a rý za teþ hi - si) ko lay ve sez gi sel bir kul la ný cý de ne yi mi a ra cý lý ðýy la ilk kez bir leþ ti ren ye ni do kun ma tik ek ran a ra yü zü nün eþ siz ö - zel lik le ri ge li yor. ra cýn do kun ma tik ek ra nýn da ki en po pü ler uy gu la ma lar sos yal að si te le ri ne, ha ber ka - nal la rý na ve sev di ði niz di ji tal ka nal la rý din le ye bil - me niz i çin in ter net ü ze rin den ya pý lan rad yo ya yý ný dâ hil bütün web muhtevasýna e ri þim sað lý yor. 2 si ben zin li 4 mo tor se çe ne ði! 2012 yý lý nýn son çey re ðin den i ti ba ren v ru - pa pa zar la rýn da sa tý þa su nu la cak o lan Fi at 500L, ilk e tap ta bi ri 0.9 cc lik Twi na ir tek no lo - ji li 2 fark lý ben zin li mo tor ve 2 fark lý (1.3 ve 1.6 lit re lik) Mul ti jet II tek no lo ji li tur bo di zel mo tor la müþ te ri le ri nin be ðe ni si ne su nu la cak. Bu nun la bir lik te 4.14 met re u zun lu ða, 1.78 met re ge niþ li ðe ve 1.66 met re yük sek li ðe sa hip 5 kol tuk lu Fi at 500L nin ka bin i çin de de müþ te - ri le re su nu lan çö züm le rin çe þit li li ði ve kap sa mý gö ze çar pý yor. e ni Fi at 500L, ka bin i çin de sun - du ðu sý ný fý nýn en i yi iç me kân ge niþ li ði ve 400 lit re ye va ran ba gaj ka pa si te si ö zel lik le riy le bir a - dým ö ne çý kar ken, ka bin i çin de ki bütün yol cu la rý i çin sun du ðu çok mik tar da kul la nýþ lý böl me ler i - le de hayat a la ný nýn fonk si yo nel kul la ný la bil me - si ne imkân sað lý yor. Sko da dan ö zel ta kas nskod, Tem muz so nu na ka dar çok ö zel ta kas in di rim le ri su nu yor. Kam pan ya çer çe ve sin de Sko - da nýn mo del le rin de TL ye va ran in di rim a - van taj la rý bu lu nu yor. Fa bi a ya, ver si yon la ra bað lý o la rak i le TL a ra sýn da de ði þen in di - rim ler le sa hip ol mak müm kün i ken Oc ta vi a TL ye va ran ta kas in di rim le riy le sa tý lý yor. y lar ca ö de me siz To yo ta lar ntoot a van taj lar i le do lu Tem muz a yý kam - pan ya sýn da bü yük in di rim le rin ya ný sý ra büt çe ye uy gun tak sit se çe nek le ri ve 2013 yý lýn da ö de me ye baþ la ma im kâ ný da ve ri yor. e ni a ris mo del le rin de 2 bin 500 TL ve u ris mo del le rin de 3 bin 800 TL'ye va ran in di rim ler su nu lu yor. e ni a ris 230 TL, u ris 275 TL ve Co rol la 350 TL ve e ni ven sis 725 TL den baþ la yan tak sit ler i le To yo ta Pla za lar da. Gün de, 19 TL ye Ford nford, Tem muz a yý na ö zel kam pan ya sý i le o to - mo bil se ver le ri gün de sa de ce 19 TL den baþ la yan fi yat lar la ha yal le rin de ki Ford a ka vuþ tu ru yor. Fir - ma, bi nek ve ti ca rî mo del ler de 18 bin TL ye 18 ay i - çin sý fýr fa iz uy gu lu yor. Bi nek ve ti ca rî mo del ler de 60 a ya va ran va de se çe nek le ri i le o to mo bil sa týn al mak is te yen ler Tem muz kam pan ya sý i le sa de ce 7 bin 625 TL lik pe þi nat la Fo cus a gün de 29 TL ye sa hip ol ma la rý müm kün. Kam pan ya kap sa mýn da gün de 19 TL ye Ford Fi es ta sa hi bi o lu na bi lir ken Tran sit ve C-MX e gün de 29 TL, Mon de o ya da gün de 39 TL ye sa hip o lu na bi li yor. n ca zip tek lif o lan Tran sit Con nect i çin sa de ce 4 bin 915 TL pe þi - nat ver mek ve gün de 19 TL ö de mek ye ter li. O pel, kam pan ya ya dâ vet e di yor n 2 TMMUZ'D baþ la yan kam pan ya da di zel mo tor lar çok a van taj lý fi yat lar la su nu lur ken Cor - sa la ra TL den, s tra Hatc hback le re TL den ve In sig ni a Se dan la ra TL den baþ la yan fi yat lar la u la þý la bi li yor. Nis san, Tem muz da yüz de sý fýr kampanya ntmmuz a yýn da Mic ra, No te, Ju ke ve Qash qai mo del le rin de sun du ðu yüz de sý fýr dan baþ la yan fa - iz o ran la rý uy gu la ma sý i le güç lü bir çý kýþ yap ma yý he def le yen Nis san, yý lýn ilk ya rý sý ný bi nek a raç seg - men tin de ki yüz de 3,1 lik pa zar pa yý i le ka pat ma yý ba þar dý. Kam pan ya kap sa mýn da bu lu nan Nis san Mic ra 29 bin 76 TL, Nis san No te 35 bin 520 TL, Nis san Ju ke 43 bin 362 TL, Nis san Qash qai 51 bin 341 TL, o to ma tik vi tes Qash qai 55 bin 341 TL, Nis - san Qash qa i+2 i se 65 bin 269 TL den baþ la yan a - nah tar tes lim sa týþ fi yat la rý na sa hip. Havalimanýndaki servis Hyundai n HUNDI, müþ te ri le ri ne Sa týþ Son ra sý Hiz - met le ri ne bir ye ni si ni da ha ek le di yý lý nýn - kim a yýn da baþ la tý lan Ka pý nýz da ki Ser vis Hyun - da i prog ra mý i le a raç la rý ný hiç ser vi se uð ra ma - dan, ka pý la rý nýn ö nün den ba kým i çin tes lim e den Hyun dai müþ te ri le ri ne ye ni bir hiz met da ha: Ha - va li ma nýn da ki Ser vis Hyun da i. 9 Tem muz 2012 i ti ba riy le, bütün Tür ki ye de baþ la yan Ha va li ma - nýn da ki Ser vis Hyun da i i le Hyun dai müþ te ri le ri, a raç la rý ný ta ti le ve ya iþ ge zi si ne çýk ma dan he men ön ce, ha va li ma nýn da Hyun dai et ki li Ser vis le - ri nin uz man e ki bi ne tes lim et tik ten son ra se ya - hat le ri nin key fi ni çý kart ma ya baþ lý yor. Pe u ge ot da a van taj lar, Tem muz a yýn da da sü rü yor npugot, Ha zi ran a yýn da baþ la dý ðý Pe u ge ot 508 a lan müþ te ri le ri ne TV Pass port kart he di ye kam - pan ya sý na Tem muz a yýn da da bütün hý zýy la de vam e di yor. y rý ca Pe u ge ot nun Buz Dev ri 4: Ký ta lar y rý - lý yor fil mi spon sor lu ðu kap sa mýn da 308, 3008 ve 5008 mo del le ri ne TL kre di 24 ay va de ve %0 fa iz o ra ný su nu lu yor, Pe u ge ot 5008 mo de lin de he di - ye o la rak su nu lan Vi de o Pack ve Buz Dev ri 3 lü DVD se ti i le si ne ma key fi yol lar da da sü rü yor.

16 men: Özçelik, 86 yaþýnda hafýz olan ilk insanlardan biri. 86 ya þýn da Ku r'ân-ý Ke rim i ez ber le di DÜZ C D 86 ya þýn da Ni ya zi Öz çe lik Ku r'ân-ý Ke rim i ez ber le ye rek ha fýz ol du. l Müf tü sü Se la - mi men ve Di ya net þ le ri ði tim Hiz met le ri Ge - nel Mü dü rü Prof. Dr. li r baþ ýn da ka týl dý ðý Müf tü lük te dü zen le nen top lan týy la bel ge si ni al dý. Ni ya zi Öz çe lik ba þar ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dý - ðý ný söy le di. l Müf tü sü Se la mi men ko nuþ ma - sýn da bel ki de yer yü zün de 86 ya þýn da o lup ha fýz o lan ilk in san lar dan bi ri ol du ðu nu söy le di. li r baþ i se Düz ce de bir il ki ya þa dý ðý ný ve 86 ya þýn - da ki Ni ya zi m ca ya ver di ði bel ge den do la yý se - vinç li ol du ðu nu söy le di. Düz ce yi ha fýz lar di ya rý o la rak bi li yo ruz ve O na ya ký þan da bu dur de di. Ü MT VÂR O LU NUZ: ÞU S TK BL N KI LÂ BI ÇN D N ÜK SK GÜR S DÂ S LÂMIN S DÂ SI O L CK TIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS Hayatý mobil yaþýyoruz DÜN ÇPIND 1.2 MLR MOBL WB KUL- LNICISI BULUNURKN BU CHZLR KÜRSL WB DÜNSININ ÜZD 8.49'LUK KISMINI KPSIOR. GÇ TÐMZ 10 yýl i çe ri sin de tek no lo ji de ki ge liþ me ler mo bil ci haz la rýn hýz lý yük se li þi ne þahit ol duk. Tek no - lo ji o ku.com un ha be ri ne gö re, dün ya ça pýn da 6 mil yar te le fon a bo ne si bu lu nu yor ki bu dün ya po pü las yo nu nun yüz de 87'si ne kar þý lýk ge li yor. Bü yü me nin ba þýn da Çin ve Hin dis tan bu lu nu yor ve bu i ki ül ke yüz de 30 luk kýs mý o luþ tu ru yor. Te le fon sek tö rü a kýl lý te le fon la rýn çý ký þýy la en bü yük bü yü me yi 2011 yý lýn da ya þa dý. Hiç þüp he yok ki n dro id li der pp le ýn ba þý ný að rýt tý KN D N ZonD80 o la rak ad lan dý ran Rus bir hac ker ip ho ne ve i Pad de uy gu la ma la rý üc ret - siz in dir me nin yo lu nu bul du. Hac ker üc ret siz in dir me nin na sýl ya pý la ca ðý ný da o u Tu be a koy du ðu bir vi de oy la an lat tý. Bu nun ü ze ri ne ha re ke te ge çen pp le, vi de o yu ya yýn dan kal - dýr dý. Hac ker ýn si te si ne de e ri þim en gel len di. iþ le tim sis te mi. 250 mil yon dan faz la ci haz ya ni a kýl lý te le fon la rýn ya rý sý bu gün n dro id sis tem le ça lý þý yor ve her gün 700 bin a bo ne n dro id kul la ný yor. y rý ca dün ya ça pýn da 1.2 mil yar mo bil web kul la ný cý sý bu lu - nu yor. Mo bil ci haz lar kü re sel web dün ya sý nýn yüz de 8.49 luk kýs mý ný kap sa mak ta dýr. Mo bil rek lâm har ca - ma la rý 2011 yý lýn da 3.3 mil yar do lar i ken 2015 yý lýn da 20.6 mil yar do la ra u la þa ca ðý tah min e di li yor yý lý bo yun ca top lam da 8 tril yon me tin me sa jý gön de ril - miþ tir. Go og le mo bil rek lâm cý lýk tan 2.5 mil yon do lar ka zan mýþ týr. Bu ra kam Go og le ýn pp le ve Mil len ni al Me di a yý göl ge de bý rak ma sý de mek tir. KULLNICILR MOBL CHZLRI N MÇL KULLNIOR? Ja pon tü ke ti ci ler mo bil, e-ma il, uy gu la ma ve web kul la ný mýn da ilk sý ra da ge li yor. me ri ka ve v ru pa o yun ve me saj laþ ma a la nýn da ön sý ra la rý dol du ru yor. n po pü ler mo bil web uy gu la ma la rý ha ber ler, ha va du ru mu ra por la rý, sos yal med ya, a ra ma mo tor la rý ve ha ri ta lar. me ri ka kul la ný cý la rý ge nel o la rak web mo bil sis te mi ni ban ka cý lýk, ge zi, a lýþ ve riþ, ye rel bil gi - ler, ha ber ler, vi de o, spor ve blog lar i çin kul la ný yor. Mo bil uy gu la ma la rýn da da o yun lar, sos yal med ya, ha ri ta ve mü zik uy gu la ma la rý ný kul la ný yor. Son yýl da mo bil ci haz lar dan ya pý lan web a ra ma la rý dört ka tý na çýk tý. 7 a ra ma dan 1 i mo bil ci haz lar dan ya pý lý yor. - kýl lý te le fon kul la ný cý la rý nýn yüz de 71 i TV, ba sýn ya da rek lâm la rý da ha il gi çe ki ci bu lu yor. 300 bin den faz la uy gu la ma geç ti ði miz 3 yýl i çin de ge liþ ti ril di. Bu uy gu la ma lar 10.9 mil yon ke re in di ril di. Hakkâri'nin Berçelan aylasý'nda çocuklar kar topu oynadý. Tem muz ayý or ta sýn da kar key fi URT ge ne lin de sý cak ha va nýn et ki li ol du ðu bu gün - ler de Hak kâ ri nin 3 bin 500 ra kým lý Ber çe lan ay la - sý nda va tan daþ lar kar to pu oy nu yor, ka yak ya pý yor. Hak kâ ri de va tan daþ lar, 3 bin 500 ra kým lý Ber çe lan ay la sý nda kar ü ze rin de ka yak ya pa rak se rin li yor. Kar to pu oy na yan va tan daþ lar, kar ü ze rin de ha tý ra fo toð ra fý çe ki yor. Hak kâ ri Ü ni ver si te si nde öð re tim ü ye si o la rak gö rev ya pan Se da Ke leþ, sa de ce ba tý de - ðil, Hak kâ ri þe hir mer ke zi bi le sý cak tan kav ru lur ken yük sek te pe ler de ka rýn ken di le ri ni þa þýrt tý ðý ný söy le - di. Bu mev sim de Ber çe lan ay la sý nda kar ol du ðu söy len di ðin de i nan ma dýk la rý ný i fa de e den Ke leþ, ar - ka daþ la rýy la bu ra ya ge lin ce gör dük le ri man za ra kar - þý sýn da þa þýr dýk la rý ný kay det ti. Hakkâri / aa New ork'ta eski telefon kulübeleri Wi-Fi noktasý haline getirilecek. Te le fon ku lü be le rin de üc ret siz in ter net BD nin New ork þeh rin de be le di ye, þe hir de ki hal ka a çýk te le fon ku lü be le ri ni Wi-Fi nok ta sý ha li - ne ge tir me ka ra rý al dý. Þe hir sý nýr la rý i çin de bu lu - nan 12 bin 360 a det te le fon ku lü be si ya pý la cak ça - lýþ ma i le üc ret siz in ter net hiz me ti su nan Wi-Fi nok ta la rý o la cak. Bað lan tý hý zýn da her han gi bir li - mit ol ma yan bu nok ta lar da 60 met re lik me sa fe de - ki her kes bu in ter net hiz me tin den ya rar la na bi le - cek. Þim di lik þeh rin Mah hat tan, Qu e ens ve Bro - oklyn böl ge le rin de se çi len ba zý te le fon ku lü be le - rin de baþ la yan ça lýþ ma nýn u zun va de de bü tün þeh ri kap sa ya cak þe kil de ge niþ le ti le ce ði a çýk lan dý.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı