Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý"

Transkript

1 VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: / 75 Kr Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý AKADEMÝSYEN ÜMÝT KURT: KEMALÝST REjIMIN LATÝN ALFABESÝNÝ KABUL EDEREK UYgULAMAYA KOYMASI, TOpLUMDA ÝSLÂMIN NÜFUZUNU KIRMAYI AMAÇLAYAN ÇALIÞMALAR AÇISINDAN BÝR MÝLATTIR. 20'LERÝN SONU, 30 LARIN BAÞI TÜRKÇÜLÜK BATIDAN ETKÝLENDÝ ÝTTÝHATÇILAR SOSYAL DARWÝNÝST u Cumhuriyet döneminde özellikle Kemalist rejimin gücünü konsolide ettiði 20 lerin sonu ve 30 larýn baþýnda, toplumda Ýslâmýn nüfuzunu kýrmak için öz Türkçenin kullanýlmasý dolaþýma sokuldu. Bu baðlamda Lâtin alfabesinin kabulü bir milâttýr. u Etnik, ýrkî ve kavmî bir kavram olarak Türklük, Müslüman Anadolu topluluklarýnýn kendilerini tanýmladýðý bir kimlik olmaktan uzak. Türk milliyetçiliði fikriyatý ve Türk millî kimliði inþa süreci Batýda zuhur eden milliyetçilik akýmlarýndan etkilendi. u 20. asrýn güçlü ve zayýf kavimler arasýnda sürekli bir savaþ asrý olduðu ve bu savaþ sonunda hayatta kalan kavimlerin kendi millî haklarýna sahip olacaklarý gibi bir ilke üzerinde yükselen Sosyal Darwinizm Ýttihatçýlýðýn da önemli bileþenlerinden biri. n H. HÜSEYÝN KEMAL ÝN RÖpORTAjI SAYFA 12 DE Ýhvan-ordu pazarlýðý u Mýsýr da Müslüman Kardeþler ile Yüksek Askerî Konsey arasýnda gizli bir görüþme gerçekleþtiði iddia edildi. Görüþmede özellikle, Hürriyet ve Adalet Partisinin (HAP) cumhurbaþkaný adayý Muhammed Mursi nin seçilmesi halinde ordunun görev ve sorumluluk alanlarýnýn nasýl düzenleneceði, Müslüman Kardeþler in orduya karþý nasýl bir tavýr takýnacaðý konularý üzerinde durulduðu kaydedildi. nhaberi sayfa 7 de RUSYA: HALK ÝSTERSE ESED GÝDEBÝLÝR Suriye iç savaþýn eþiðinde u Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Suriye nin iç savaþýn eþiðinde olduðunu söyledi. Lavrov, dýþarýdan herhangi bir müdahale olmadan, Suriye halkýnýn diyalog halinde Esed in görevi býrakmasý yönünde karar almasý durumunda Moskova nýn da bu duruma karþý çýkmayacaðýný söyledi. Rusya da yayýn yapan bir gazete ise, Rus askerî birliklerinin Ýsrail, Filistinlilere ait baþta Suriye olmak üzere yurt dýþýnda görev yapmak için hazýrlýk zeytin aðaçlarýný söktü n HABERÝ SAYFA 7 DE yaptýðýný iddia etti. nhaberi sayfa 7 de ABD yine sivilleri katletti uafganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai, ABD nin, ülkenin doðusundaki Logar da 18 sivilin öldüðü hava saldýrýsýyla ilgili olarak Afgan güçlerini bilgilendirmediðini belirtti. n7 de Maliki ye Talabani desteði uirak Cumhurbaþkaný Celal Talabani, Baþbakan Nuri el-maliki hükümetinin düþürülmesi için toplanan imzalarýn yeterli olmadýðýný belirterek, hükümetten güvenoyunun çekilmesini öngören talebi geri çevirdi. n7 de Ö D Ü L FOTOÐRAF: AA BÝR TARAFTA GÝZLÝ GÖRÜÞMELER YAPIYORLAR uadýyaman Üniversitesindeki mezuniyet töreninde, okuduðu bölümü ikincilikle bitirdiði için kendisine verilen baþarý belgesi ve plaketini Gar nizon Komutaný Albay Yusuf Yalçýn dan alan Fadime Akkuþ, Ödülümü alýrken büyük bir gurur duydum dedi. Y A S A K uöte yandan Ýstanbul Maltepe Mediha Engizer Teknik ve Meslek Lisesinin okul birincisi Sevanur Caner, baþörtüsü taktýðý gerekçesiyle mezuniyet törenine alýnmadý. Caner, O kadar çok çalýþtým ki, bunun karþýlýðý bu olmamalýydý derken, anne Yasemin Þahin, törene gitmek istemediklerini, ancak okul müdürünün arayýp ýsrar etmesi üzerine okula gittiklerini söyledi. nhaberi sayfa 3 te Sýrat-ý Müstakim, yeni harflerle basýldý nhaberý SAYFA 4 TE ISSN Ýzmir-Ankara YHT de ilk adým atýlýyor u10

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Kul la rý nýn ü ze rin de kud ret ve ta sar ruf sa hi bi o lan ve ü ze ri ni ze, yap týk la rý ný zý kay de den me lek ler gön de ren de O' dur. En âm Sûresi: 61 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Ya ta ðý na u zan dý ðýn da þöy le du â et: Al lah ýn a dýy la. O 'nun ga za býn dan, þid det li a za býn dan, kul la rý nýnþer rin den, þey tan la rýn ves ve se le ri ve ya ným da bu lun ma la rýn dan Al lah ýn mü kem mel sý fat la rý na sý ðý ný rým. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 266 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ni me tin ze vâ lin den e lem çek me! Ey in san! Ni me tin ze vâ lin den e lem çek me. Çün kü rah met ha zi ne si tü ken mez. Ve lez ze tin ze vâ li ni dü þü nüp o e lem den fer yad et me. Çün kü o ni met mey ve si, bir rah met-i bî ni ha ye nin se me re si dir. Be þin ci Ke li me Le hü l-hamd. Ya ni, hamd ve se nâ, me - dih ve min net O' na mah sus tur, O 'na lâ yýk týr. De mek ni met ler O' nun dur ve O' nun ha zi ne sin den çý kar. Ha zi ne i se da i mî dir. Ýþ te þu ke li me þöy le müj de ve rip di yor ki: Ey in san! Ni me tin ze vâ lin den e lem çek me. Çün kü rah met ha zi ne si tü ken mez. Ve lez ze tin ze vâ li ni dü þü nüp o e lem den fer yad et me. Çün kü o ni met mey ve si, bir rah met-i bî ni ha ye nin se me re si dir. A ða cý bâ ki i se, mey ve git se de ye ri ne ge len var. Ni me tin lez ze ti i çin de, o lez zet ten yüz de re ce da ha zi ya de lez zet li bir il ti fat-ý rah me ti hamd i le dü þü nüp, lez ze ti, bir den yüz de re ce ya pa bi lir sin. Na sýl ki, bir pa di þah-ý zî þâ nýn sa na he di ye et ti ði bir el ma lez ze ti i çin de, yüz, bel ki bin el ma nýn lez ze ti nin fev kin de, bir il ti fat-ý þa ha ne lez ze ti ni sa na ih sas ve ih san e der. Öy le de, le hü l-hamd ke li me siy le, ya ni hamd ve þü kür le, ya ni ni met ten in â mý his set mek le, ya ni Mün i mi ta ný mak la ve in â mý dü þün mek le, ya ni O' nun rah me ti nin il ti fa tý ný ve þef ka ti nin te vec cü hü nü ve in â mý nýn de va mý ný dü þün mek le, ni met ten bin de re ce da ha le ziz, mâ ne vî bir lez zet ka pý sý ný sa na a çar. Al týn cý Ke li me Yuh yî. Ya ni, ha ya tý ve ren O' dur. Ve ha ya tý rý zýk la i da me e den de O' dur. Ve le va zý mat-ý ha ya tý da ih zar e den yi ne O' dur. Ve ha ya týn â li ga ye le ri O' na a it tir ve mü him ne ti ce le ri O' na ba kar; yüz de dok san do kuz mey ve si O' nun dur. Ýþ te þu ke li me, þöy le fâ ni ve â ciz be þe re ni dâ e der, müj de ve rir ve der: Ey in san! Ha ya týn a ðýr te kâ li fi ni o mu zu na a lýp zah met çek me. Ha ya týn fe nâ sý ný dü þü nüp hüz ne düþ me. Yal nýz dün ye vî, e hem mi yet siz mey ve le ri ni gö rüp, dün ya ya ge li þin den piþ man lýk gös ter me. Bel ki, o se fi ne-i vü cu dun da ki ha yat ma ki ne si, Hayy-ý Kay yû ma a it tir. Ma sa rýf ve le va zý ma tý ný O te da rik e der. Ve o ha ya týn pek kes ret li ga ye le ri ve ne ti ce le ri var ve O' na a it tir. Sen o ge mi de bir dü men ci ne fe ri sin. Va zi fe ni gü zel gör, üc re ti ni al, key fi ne bak. O ha yat se fi ne si ne ka dar kýy met tar ol du ðu nu ve ne ka dar gü zel fay da lar ver di ði ni ve o se fi ne sa hi bi Zâ týn ne ka dar Ke rîm ve Ra hîm ol du ðu nu dü þün, mes rur ol ve þük ret. Ve an la ki, va zi fe ni is ti ka met le yap tý ðýn va kit, o se fi ne nin ver di ði bü tün ne tâ ic, bir ci het le se nin def teri a mâ li ne ge çer, sa na bir ha yatý bâ ki ye yi te min e der, se ni e be dî ih yâ e der. Ye din ci Ke li me Ve yu mît. Ya ni, mev ti ve ren O' dur. Ya ni, ha yat va zi fe sin den ter his e der, fâ ni dün ya dan ye ri ni teb dil e der, kül fet-i hiz met ten â zâd e der. Ya ni, ha yatý fâ ni ye den, se ni ha yat-ý bâ ki ye ye a lýr. Ýþ te þu ke li me, þöy le ce fâ ni cin ve in se ba ðý rýr, der ki: Siz le re müj de! Mevt i dam de ðil, hiç lik de ðil, fe nâ de ðil, in ký raz de ðil, sön mek de ðil, fi rak-ý e be dî de ðil, a dem de ðil, te sa düf de ðil, fâ il siz bir in i dam de ðil. Bel ki, bir Fâ il-i Ha kîm-i Ra hîm ta ra fýn dan bir ter his tir, bir teb dil-i me kân dýr. Sa a det-i e be di ye ta ra fý na, va tan-ý as lî le ri ne bir sev ki yat týr. Yüz de dok san do kuz ah ba býn mec maý o lan â lem-i ber za ha bir vi sal ka pý sý dýr. Mek tu bat, 20. Mek tub an dep re mi a ka bin de Van a tek - V rar git miþ tim. Üs tad a raþ týr ma la rý a dý na yap tý ðý mýz a raþ týr ma la rý mýz sý ra sýn da A ziz Üs ta dý mýn kü çük kar de þi Ab dül me cid A ða be ye a it e vi de bul muþ, yý ký lan ha ra be le ri ni i çim sýz la ya rak sey ret miþ tim. Mü ba rek Üs ta dý mýn Öz kar de þim ve bi rin ci ve yük sek ve fe da kâr bir ta le bem o lan Ab dül me cid in Van da gü zel bir e vi var dý. (Lem a lar, s. 95) þek lin de bah set ti ði Ab dül me cid A ða be yin e vi Van ýn Ak köp rü Ma hal le si nde De re að zý de ni len mev ki de bu lun mak tay dý. Ma a le sef ye rin de ha ra be ye dön müþ bir kaç du var ka lýn tý sýn dan baþ ka da bir þey kal ma mýþ tý Üs ta dý mýz Van da kal dý ðý yýl lar da kar de þi Ab dül me cid A ða be yin e vin de ay lar ca kal mýþ týr. Son ra da o ev den ya ya o la rak on da ki ka lýk bir me sa fe de ki Nur þin Ca mi i nde i ka met et me ye baþ la mýþ týr U zun yýl lar Van da gö rev ya pa rak ya þa yan Ab dül me cid A ða be yi ve fa tý nýn 45. yý lýn da rah met le yâd e der ken Ce nâb-ý Hak tan biz le ri A ziz Üs ta dýn ve Ab dül me cid A ða be yin þe fa a ti ne maz har et me si ni di li yo ruz ÜS TA DIN ÖZ KAR DE ÞÝ Öz kar de þim ve bi rin ci yük sek ve fe da kâr bir ta le bem o lan Ab dül me cid.. i fa de siy le ne se bî kar deþ li ði nin ya ný sý ra, Ab dül me cid in ay ný za man da bir ta le be si ol du ðu nu i fa de bu yu ran Haz ret-i Üs tad ýn þu â lî söz le ri ne mu ka bil, kar de þi Ab dül me cid E fen di, bir mek tup ta a ziz a ða be yi ne, Üs ta dý na ve Nur la ra has re ti ni þu söz le riy le di le ge ti rir: El le ri ni zi ö per, duâ ný zý is te rim. Dün ya dan dar gýn, nef sin de a ciz o lan Ab dül me cid e gü zel bir üs tad, ul vî bir mür þid o la cak ye ni e ser le ri niz gel di. Lâf zî bir Üs tad ý kay bet sem de, ma ne vî mü te ad dit mür þid le ri bul dum di ye ken di mi teb þir et tim. Ha ki ka ten ir þad e de cek nur lu e ser ler dir. Al lah çok ra zý ol sun.. 2 Ve fa tý nýn 45. yý lý mü na se be tiy le Üs ta dýn öz kar de þi Ab dül me cid Nur sî (Ün lü kul) m.oz tur koz turk ma il.com Haz ret-i Üs tad a ne se bî kar deþ ol ma nýn bah ti yar lý ðý nýn ya ný sý ra, bü yük bir de ha ya ta le be ol ma nýn sa a de ti Nu run sa týr a ra la rýn da iþ te, böy le si ne þe kil le nir. Bah ti yar lý ða er me nin zir ve sin de ki bir yü ce lik, dün ya da bu ol sa ge rek. Haz ret-i Üs tad ýn kar deþ le ri de bi rer ha ri kay dý. Ce nâb-ý Al lah ýn lüt fu, hep sin de ay rý ay rý gü zel lik ler var dý. 3 di yen Nu run kah ra man la rýn dan Hu lu si Bey, o nu gü zel ta rif bu yur muþ. Â lim ve fa zýl bir zat o lan Âb dül me cid Nur sî, ül ke mi zin bir çok ye rin de mes lek der si ho ca lýk la rý va zi fe sin de bu lun muþ tur. Van, Di yar ba kýr, Ma lat ya, Kon ya il le ri nin ya ný sý ra bir çok il çe ler de de bu lun muþ tur. A ða be yi i le bir lik te, Ci han Har bin de Rus la ra kar þý Bit lis ve ha va li sin de çar pý þa rak ga zi lik mer te be si ne u laþ mýþ týr. Ho ca lýk vas fý i le de yüz ler ce ta le be ye tiþ tir miþ tir. 4 Mü ba rek sil si le nin bu mü ba rek ve ne cip þah si ye ti, Kur ân ýn yük sek tef si ri Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ndan Ý þa râ tü l-ý câz ve Mes ne vî-i Nu ri ye ad lý e ser le ri de ter cü me e de rek Türk çe ye ka zan dýr mýþ týr. HAZ RET-Ý ÜS TA DIN KAR DE ÞÝY LE A LÂ KA SI Haz ret-i Üs tad dan yýl lar ca ay rý ka lýp has ret ve iþ ti yak i çin de bu lu nan Ab dül me cid A ða be ye, Haz ret-i Üs tad dan Van da ki bir kaç ta le be siy le bir lik te ilk mek tup ge ti ri lir. Üs tad Haz ret le ri o yýl lar da Bar la da dýr. Rik kat li ve has ret tü ten bu mek tup ta Ab dül me cid A ða be ye ya zý lan ký sým þöy le dir: Kar de þim Ab dül me cid E fen di, Se nin mek tu bu nu al dý ðým gü nün ge ce sin de, rü ya da gör düm ki, Er ga ni de ki kar de þim Ab dül me cid E fen di ya ný ma gel miþ. Mer hum bü yük kar de þim den ba na mek tup gel miþ. Sa bah le yin hi kâ ye et tim. Bi raz son ra bir mek tup e li me ve ril di. Bak tým ki, a hi ret kar de þim Ab dül me cid in im za sý var. De mek sen de Ab dül me cid gi bi bir kar de þim sin. Hem Ab dül me cid den bü yük bir kar deþ sin. Ýþ te bu va ký a ya bi na en, se ni o gün den i ti ba ren is mi niz le en has ta le be ler, kar deþ ler i çi ne da hil e dip, her sa bah ne ka za ný yor sam, pe der ve va li de me, ha ki kî ve ço ðu â lem-i ber zah ta bu lu nan kar deþ le ri me ver di ðim gi bi le rin def ter-i a mâ li ne ya zýl mak i çin der gâh-ý Ý lâ hi ye ye ni yaz e di yo rum. Sen da hi, be ni uh re vî ka zan cý na da hil et.. 5 ES KÝ SA ÝD ÝN MÜM TAZ BÝR ÞA KÝR DÝ Nur um man-ý kud si ye si i çin de bir Nur kah ra ma ný o lan Ab dül me cid Nur sî A ða be yin, Haz reti Üs tad ýn se na sý na maz har o lu þu nu þu sa týr lar da da gör mek müm kün dür: Kar de þim Âb dül me cid, (...) sen, ha þir hak kýn da, Nur un em sal siz hüc cet le rin den tam ve mü kem mel bir ders a lýp, Es ki Sa id in müm taz bir þa kir di ol du ðun gi bi, in þâ al lah Ri sa le-i Nur un da hi mü kem mel bir þa kir di ve dik kat li bir mu al li mi o la ca ðý na kuv vet li bir hüc cet tir. Ben mü sa it bir va kit te ba zý ke li me le ri ya ýs lâh ve ta dil e de rek Ha þir Me se le si ne Bir Ý zah lý Ha þi ye na mýn da Lâ hi ka ya der cet mek i çin se nin gi bi Nur dan tam ders a lan la ra gön de re ce ðim. Sen ev lât la rýn la be ra ber Fu ad, her gün duâ la rým da ve ma ne vî ya ným da bu lu nu yor su nuz. Ve se nin þim di va zi fe-i res mi ye ci he tiy le ço cuk la ra Kur ân-ý A zi müþ þan ý o kut ma ný bü tün ruh u ca ným la teb rik e di yo rum. Bin ba re kâl lah de rim. 6 Haz ret-i Üs ta dýn Ab dül me cid A ða be ye kar þý bu ne zih a lâ ka dar lý ðý ne se bî kar deþ li ði nin ya ný sý ra, Kur ân hiz met kâr lý ðý se be biy le dir. Ab dül me cid A ða be yin ul vî hu su si yet le ri ve Kur ân a þa kird ol ma maz ha ri ye ti, o na Üs tad Haz ret le ri nin ne zih a lâ ka dar lý ðý ný art tý ra rak de vam et tir miþ tir. GÜ ZEL BÝR MES LEK... Üs ta dýn, yi ne Ab dül me cid A ða be ye yaz dý ðý bir mek tup ta ba zý hu su si yet le riy le a lâ ka lý ver di ði der si þu nur lu sa týr lar da gör mek Mü ba rek sil si le nin bu mü ba rek ve ne cip þah si ye ti, Kur ân ýn yük sek tef si ri Ri sa le-i Nur Kül li ya týndan Ý þa râ tü l-ý câz ve Mes ne vî-i Nu ri ye ad lý e ser le ri de ter cü me e de rek Türk çe ye ka zan dýr mýþ týr. müm kün dür: Kar de þim Ab dül me cid, bi ra der za dem Ab dur rah man ýn (rah me tul la hi a leyh) ve fa tý ü ze ri ne ve da ha sa ir e lîm ah vâ lât i çin de bir pe ri þa ni yet his set miþ ti. Hem, e lim den gel me yen mâ ne vî him met ve me det bek li yor du. Ben o nun la mu ha be re et mi yor dum. Bir denbi re, mü him bir kaç Sö zü o na gön der dim. O da mü ta lâ a et tik ten son ra ya zý yor ki: El ham dü lil lâh, kur tul dum. Çýl dý ra cak tým. Bu Söz le rin her bi ri bi rer mür þid hük mü ne geç ti. Çen dan bir mür þid den ay rýl dým, fa kat çok mür þid le ri bir den bul dum, kur tul dum di ye ya zý yor du. Ben bak tým ki, ha ki ka ten Ab dül me cid gü zel bir mes le ðe gi rip o es ki va zi yet le rin den kur tul muþ. 7 HAZ RET-Ý ÜS TA DA KAR DE ÞÝ AB DÜL ME CÝD DEN Haz re ti Üs tad a fark lý bir in ti sap la bað la nan ve ha ki kat um ma nýn da sey re den Ab dül me cid A ða bey, yaz dý ðý bir çok mek tup ve fýk ra da Üs tad Haz ret le ri ne ve Nur la ra his si ya tý ný di le ge ti rir. Nu run sa týr a ra la rýn da yer a lan bir çok fýk ra dan bi ri si þöy le dir: Bu e ser ler bü tün sý nýf la ra ve ce ma at le re da i ma maz har-ý tak dir o lu yor. Kim gör se is tih san e der. Ten ki de mâ ruz o la cak e ser ler de ðil. Fa kat de re cât-ý tak dir, de re cât-ý fe him gi bi mü te fa vit ve mü te ad dit tir. Her kes de re ce-i feh mi ne gö re tak dir e de bi lir. 8 E li miz de bu yük sek þah si yet hak kýn da bil gi ve re cek e ser ler pek na dir ol mak la bir lik te, Ye ni As ya Neþ ri yat ta ra fýn dan neþ re di len, dos tum Ha lil Us lu nun ka le min den ha ya týy la a lâ ka lý bir rö por ta jý mev cut tur. Ül ke nin çe þit li yer le rin de gö rev yap tý ðý il le re a it ha tý ra la rýn bu lun du ðu gü zel bir ça lýþ ma dýr Yý lýn da Nurs Kö yün de dün ya ya ge len Ab dül me cid Nur sî, 11 Ha zi ran 1967 de Hak kýn rah me ti ne ka vu þur. Al lah rah met ey le sin. Dip not lar: 1- Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ab dül me cid Nur sî, H. Us lu, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ab dül me cid Nur îi, H. Us lu, Ye ni As ya Neþ ri yat, Mu fas sal Ta rih çe-i Ha yat, Ab dül ka dir Ba dýl lý, Ti maþ Ya yýn la rý, E mir dað Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, s Mek tu bat, Ye ni As ya Neþ ri yat, s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, 32.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 21 Recep 1433 Ru mî: 29 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ba þör tü sü mað du ri yet le ri hâ lâ de vam e di yor Bi rin ci ol du, tö re ne alýnmadý Se va nur Ca ner ÝSTANBUL Mal te pe Me di ha En gi zer Tek nik ve Mes lek Li se si nin o kul bi rin ci si Se va nur Ca ner, ba þör tü sü tak tý ðý ge rek çe siy le me zu ni yet tö re ni ne a lýn ma dý. Za man ýn ha be ri ne gö re, an ne Ya se min Þa hin, tö re ne baþ ta git mek is te me dik le ri ni an cak o kul mü dü rü nün a ra yýp ýs rar et me si ü ze ri ne o ku la git tik le ri ni be lir te rek, Mü dür ha ným bi zi o da sý na ka bul et ti ve ký zý mýn tö ren de ba þý ný aç ma sý ge rek ti ði ni, ak si hal de tö re ne ka bul e de me ye ce ði ni söy le di. Bu nun ü ze ri ne ben de Ders te de ðil ki ho cam. Dý þa rý da bir çok öð ren ci mi ni e tek le gel miþ. On lar da müf re dat dý þý gi yin miþ ler. On la rý ka bul e di yor sa nýz bi zi de ka bul e din. de dim, a ma bi zi dý þa rý çý kar dý. di ye ko nuþ tu. E þin den bo þa nan ve 4 ço cu ðu nu, en gel li oð lu i çin dev le tin ver di ði ay lýk 600 li ra lýk ma aþ la ge çin dir me ye ça lý þan an ne Þa hin, Ký zý mý zor luk lar i çin de o kut tum. O kul bi rin ci si ol du. O nu tö ren de gö rüp gu rur duy mak be nim de hak kým de ðil mi? de di. Ý le ri de zi hin sel en gel li ler öð ret me ni ol ma yý he def le yen Se va nur Ca ner i se, O ka dar çok ça lýþ tým ki, bu nun kar þý lý ðý bu ol ma ma lýy dý. þek lin de ko nuþ tu. O kul Müdiresi Nur da ne Ni met Gü ven, ku ral la ra uy du ðu nu be lir te rek a çýk la ma yap maz ken, Mal te pe Mil lî E ði tim Mü dü rü Fa ik Kap tan, Her kes is te di ði ký ya fet le tö re ni ne gir mek te ser best tir. So rum lu luk o kul mü dü rü ne a it tir. de ðer len dir me sin de bu lun du. Adýyaman Üniversitesi ni ikincilikle bitiren Fadime Akkuþ a diplomasýný Garnizon Komutaný Albay Yusuf Yalçýn vermiþti. Ödülümü alýrken gurur duydum ADIYAMAN Üniversitesi ndeki (ADYÜ) mezuniyet töreninde, okuduðu bölümü ikincilikle bitirdiði için kendisine verilen baþarý belgesi ve plaketini Garnizon Komutaný Albay Yusuf Yalçýn dan alan Fadime Akkuþ, Ödülümü alýrken büyük bir gurur duydum dedi. Adýyamanlý olan 25 yaþýndaki Akkuþ, açýklamasýna þöyle devam etti: Ödülü verirken öyle bir samimî þekilde verdi ki, yani tebrik etti, baþarýlarýmýn devamýný diledi, çok sevindim. Nasýl bu ülkenin vatandaþýysak, ben de eþit haklara sahipsem o ödülü bana vermesine sevindim zaten. Bazýlarý belki tepki verebilir diye düþündüler, ama hiç öyle bir þey olmadý. Bence güzel bir þeydi. Adýyaman Üniversitesinde zaten bu sorun hiç yaþanmadý. Adýyaman / aa Kam püs te ki yan gýn kor kut tu BURSA Ti ca ret Sa na yi O da sý (BTSO) E ði tim Kam pü sü nde yan gýn mey da na gel di. Ýt fa i ye e kip le ri nin mü da ha le et ti ði yan gýn ký sa sü re de sön dü rül dü. Ay ný za man da spor sa lo nu o la rak kul la ný lan bi na nýn ha va lan dýr ma ka nal la rý na tý kan mýþ tül per de le rin tu tuþ ma sýy la çý kan yan gýn, ký sa sü re de bü yü dü. Ýt fa i ye e kip le ri nin za ma nýn da mü da ha le si i le bü yü me den kon trol al tý na a lýn dý. Mad dî ha sa ra yol a çan yan gýn da, o kul la rýn ta til ol ma sý dolayýsýyla bü yük bir fa ci a dan dö nül dü. O lay la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. Bur sa / ci han FO TOÐ RAF: A A ANKARA ÝNANÇ ÖZGÜRLÜÐÜ PLATFORMU: YASAL BÝR DAYANAÐI OLMAYAN, TEMEL BÝR HAK OLAN ÝBADET ÖZGÜRLÜÐÜ ÝDEOLOJÝK SAPLANTI ÝÇERÝSÝNDE BULUNAN KÝÞÝLERCE ENGELLENMEYE DEVAM EDÝLÝYOR. RECEP GÖREN ANKARA ANKARA Ý nanç öz gür lü ðü plat for mu 331. Haf ta ba sýn a çýk la ma sý ný ya pan MAZ LUM DER An ka ra Þu be si ü ye si So ner Kar tal, plat form o la rak al tý yýl dýr i nan ca ve i nan cýn pra ti ði ne ya ni i ba de te say gý du yul ma sý ge rek ti ði ni bu nun te mel bir hak ol du ðu nu hiç bir bi re yin ve dev let or ga ný nýn, bu nu en gel le me me si ge rek ti ði ni bu na hak la rý nýn ol ma dý ðý ný di le ge tir dik le ri ni i fa de e de rek, Ya sal bir da ya na ðý ol ma yan ve meþ rû ya sal bir da ya na ðý o la ma ya cak te mel bir hak o lan i ba det öz gür lü ðü i de o lo jik sap lan tý i çe ri sin de bu lu nan ki þi ler ce en gel len me ye de vam e di li yor di ye ko nuþ tu. Ab di Ý pek çi Par kýn da ya pý lan ey lem de, haf ta i çin de ya þa nan ba þör tü sü ih lâl le ri nin yi ne mað du ri yet le re se bep ol du ðu nu söy le yen Kar tal, Ba þör tü lü ki þi le rin ha yal le ri ni yýk tý ðý, en mut lu gün le ri ni göz ya þý na boð du ðu ve top lum da bir ö te ki leþ tir me ye se bep o lan key fi yö net me lik ler ve uy gu la ma lar a na ya sa ve u lus la r a ra sý in san hak la rý söz leþ me le ri ne rað - Ankara Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu 331. eylemini gerçekleþtirdi. men uy gu lan ma ya de vam e di yor de di. So ner Kar tal geç ti ði miz haf ta i çin de ya þa nan ih lâl le ri þöy le sý ra lar dý: A da na da Ýh san Sa ban cý Tek nik Kýz Mes lek Li se si me zu ni yet tö re nin de o kul bi rin ci si o lan Tuð ba De mir ö dü lü nü al mak i çin bek ler ken o kul mü dü rü Ay la Av þar, ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le öð ren ci ye ö dü lü nü ver dir me di. De re ce ye gi ren di ðer ba þör - tü lü öð ren ci ler Mu ni se Ke çe li, Mü ge Al bay rak, A ri fe Sa ban da kür sü ye çað rýl maz ken bu öð ren ci ler dý þýn da ka lan ve o ku lu bi ti ren öð ren ci ler i se kür sü ye çý ka rak ko nuþ ma ya pýp ö dül le ri ni al dý lar. Geç ti ði miz haf ta ya þa nan ba þör tü sü ne de niy le sý na va a lýn ma yan bir öð ren ci i çin ta ný nan ö zür sý na vý hak ký se vin di ri ci bir ge liþ me o la rak de ðer len di ri le bi lir. YA SAK KEY FÝ O LA RAK SÜR DÜ RÜ LÜ YOR YAÞANAN bu o lay la rýn söz de ba þör tü sü ya sa - ðý nýn key fi o la rak i de o lo - jik sap lan tý lý ki þi ler ce sür dürüldü ðü nün a çýk gös ter ge si ol du ðu nu di - le ge ti ren Kar tal, dev let or gan la rý nýn bu ko nu da ge rek li so rum lu lu ðu yük len me si ni is te di. A - çýk la ma sýn da kür taj ko - nu su nun za man la ma sý - nýn, U lu de re son ra sýn da hü kü met men sup la rýn - dan ge len can sý ký cý a - çýk la ma la rýn ol du ðu bir dö ne me denk gel me si ni ma ni dar bul duk la rý ný söy le yen Kar tal, Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu o - la rak Týb bî zo run lu luk lar ha ri cin de ki kür ta jý en te - mel hak o lan ya þa ma hak ký nýn ih lâ li o la rak gör mek te yiz þek lin de ko nuþ tu. A týk pil de ye ni re kor ÝZMÝR Bü yük þe hir Be le di ye si i le TAP ýn iþ bir li ðin de dü zen le nen 15. A týk Pil Top la ma Kam pan ya sý nda bu yýl 27,6 ton a týk pil top lan dý. Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si nin ör nek pro je le rin den o lan A týk Pil Top la ma Kam pan ya sý nda çý ta bi raz da ha yu ka rý çe kil di. Çev re Haf ta sý faaliyet le ri kap sa mýn da Ýz mir li le rin du yar lý lý ðýy la kat la nan bir il giy le sü ren kam pan ya da ge çen yýl 25 ton top la nýr ken, bu yýl 27,59 ton kul la nýl mýþ pil top lan dý. Bü yük þe hir Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol Da i re si Baþ kan lý ðý i le Ta þý na bi lir Pil Ü re ti ci le ri ve Ýt ha lat çý la rý Der ne ði (TAP) iþ bir li ðiy le a na o kul la rý, o kul lar, ço cuk lar, genç ler, ye tiþ kin ler, þarj lý pil ler i le fir ma lar-ku rum lar ol mak ü ze re 7 ka te go ri de dü zen le nen kam pan ya kap sa mýn da, bu yýl il çe be le di ye le rin ce 19 bin 13 kg, E XÝT COM ta ra fýn dan 4 bin 922 kg ve üç gün lük kam pan ya sü re sin de va tan daþ lar dan da 3 bin 658 kg ol mak ü ze re top lam 27 bin 600 kg a týk pil top lan dý. 12 Ha zi ran Sa lý gü nü sa at de Ta ri hi Ha va ga zý Fab ri ka sý Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri le ce ö dül tö re nin de her ka te go ri de ilk üç de re ce ye gi ren le re bi sik let, fo toð raf ma ki ne si, di züs tü bil gi sa yar, mp3, kol sa a ti, I pod Shuff le, a kü lü sco o ter, ma sa te ni si, sat ranç e ði tim pa no su, sat ranç ta ký mý, ki tap se ti ve spor se ti gi bi teþ vik ö dül le ri ve ri le cek. Ýz mir / ci han ni as ya.com.tr Kü çük Söz ler ve Mü nâ cat kam pan ya sý Üç Ay la rýn il ki o lan Re ceb a yý nýn üç haf ta sý ný ge ri de bý ra ký yo ruz. Ö nü müz de ki 16 Ha zi ran Cu mar te si yi Pa zar a bað la yan ge ce Al lah na sip e der se Mi rac Kan di li ni id rak e de cek ve 21 Ha zi ran Per þem be gü nü de Þa ban a yý na gir miþ o la ca ðýz in þa al lah. Bu ra dan bu gün ha týr lat mak is te di ði miz a sýl ko nu ya ge lir sek: 20 Tem muz Cu ma gü nü baþ la ya cak o lan Ra ma zan a yý na 40 gün gi bi bir sü re kal dý. Ya ni, E lif ba kam pan ya sýn dan son ra sý ra, i ki haf ta ön ce du yur du ðu muz Ra ma zan he di ye le ri mi ze gel di. O za man i fa de et ti ði miz gi bi, Ra ma zan ýn ilk gü nün de bü tün o ku yu cu la rý mý za Kü çük Söz ler i he di ye e de ce ðiz. Ra ma zan ýn son Cu ma sýn da ki he di ye miz i se Mü nâ cat Ri sa le si o la cak. Her i ki ki ta bý da ku pon suz ve re ce ðiz. Bir yö nüy le Ri sa le-i Nur a gi riþ ma hi ye tin de ki Kü çük Söz ler de; i man, tev hid, ha þir ba his le ri nin  ye tü l-küb ra da ki sis te ma ti ðe pa ra lel bir tek nik le ve du a üs lû buy la iþ len di ði Mü nâ cat da her za man, a ma ö zel lik le Ra ma zan da çok o kun ma sý ge re ken ba þu cu ki tap la rý. Bis mil lah ýn baþ ka hiç bir e ser de ben ze ri bu lun ma yan muh te þem i zah ve yo ru muy la baþ la yan Kü çük Söz ler de ki i man ve kü für, hi da yet ve da lâ let mu ka ye se le ri, a hir za ma nýn bu la nýk, sis li, ka ran lýk ve fýr tý na lý or ta mýn da doð ru yo lu bul mak ta zor la nan her ke se ý þýk tu tup yol gös te ren bir de niz fe ne ri ni te li ðin de. Al lah a i na nýp O' na kul ve mu ha tap ol ma nýn, na maz baþ ta ol mak ü ze re u bu di yet va zi fe le ri ni ye ri ne ge tir me nin in sa na na sýl son suz bir sa a det ka zan dýr dý ðý ný, bu hac mi kü çük, a ma mâ nâ ve muh te va sý çok de rin ve kap sam lý ki tap tan o ku ya rak an la mak müm kün. Ki, Ri sa le-i Nur a a þi na o lan in san lar, bu ger çe ði her kes ten çok da ha i yi bi lir ler. Cev þen den ve Hz. A li nin (r.a.) du a la rýn dan il ham la ka le me a lýn mýþ o lan Mü nâ cat Ri sa le si de, in sa nýn i ma ný ný na mü te na hi de rin leþ ti rip güç len dir me is ti da dýn da o lan eþ siz bir e ser. Son ne fe se ka dar de fa lar ca o ku ma mýz ge re ken ve her o ku du ðu muz da i ma ný mýz da ye ni te rak kî ba sa mak la rý na u laþ ma nýn ul vî haz zý ný ya þa tan bu e se ri Ra ma zan gün le rin de o ku ma nýn ay rý bir an la mý var. Çün kü ha dis-i þe rif ler de i ba de tin ö zü o la rak ni te le nen du a ya en çok sa rýl ma mýz ge re ken gün ler Ra ma zan gün le ri. Ve Mü nâ cat ta ki te fek kür ek sen li ya ka rýþ lar da du a nýn en gü zel ör nek le ri. De di ði miz gi bi, bu i ki e se ri Ra ma zan ýn ilk ve son Cu ma la rýn da bü tün o ku yu cu la rý mý za he di ye e de ce ðiz. Ay rý ca ar zu e den ler, be he ri 1 TL kar þý lý ðýn da bu e ser le ri faz la mik tar da a lýp da ðý ta bi lir ler. Ko nuy la il gi li o la rak A bo ne ve Da ðý tým Ser vi si miz te le fon ve me saj la rý ný zý bek li yor. *** Ra ma zan say fa sý O ruç a yý nýn yak laþ ma sý, Ra ma zan say fa mý za kat ký da bu lun ma yý dü þü nen ler i çin za ma nýn hay li da ral dý ðý an la mý na da ge li yor. Do la yý sýy la, say fa i çin ça lýþ ma la rý ný gön der mek is te yen o ku yu cu la rý mýz dan, bu gün den te zi yok, ha re ke te ge çip, el le ri ni ça buk tut ma la rý ný ri ca e di yo ruz. Tâ ki, say fay la il gi li ge rek li plan la ma la rý va kit li ce ya pa bi le lim. *** Mü þer ref Ak soy Hol lan da day dý An tal ya tem sil ci miz Mü þer ref Ak soy, Or ta A na do lu Süs Bit ki le ri ve Ýh ra cat çý la rý Bir lik le ri nin or ga ni zas yo nu i le Hol lan da nýn Ven lo þeh rin de ki Bo ta nik EX PO su Flo ri a de kap sa mýn da dü zen le nen Türk Bah çe si Mil lî Gü nü et kin lik le ri ni, Bir li ðin da vet li si o la rak Ye ni As ya a dý na iz le di ve ko nuy la il gi li ha be ri geç ti ði miz 4 Ha zi ran da ga ze te miz de ya yýn lan dý. Mü þer ref Ha ný mý kut lu yor, ba þa rý la rý nýn de va mý ný di li yo ruz. KUPON NO: 4

4 4 11 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ Y sya ho o.com Ken di siy le yü rü yü þe çýk mak na sýl bir þey dir? Ki þi nin ken di siy le o lan yü rü yü þü bi yo lo jik, fiz yo lo yik gö zü kü yor, a ma as lýn da bir o ka dar da psi ko lo jik tir. Yü rür ken ruh da eþ lik e der in sa na. As lýn da ruh yü rür. Ruh, ra hat lar. Ruh, be den ka fe sin de ge zin ti ye çý kar. O nun i çin dir ki, yü rü yüþ ya pýn ca ra hat la rýz. Kas la rý mýz u ya rý lýr ken, duy gu la rý mýz da u ya rýl mýþ o lur. Bir de be den, duy gu dan ba ðým sýz de ðil dir. O nun i çin dir ki, a týl bir be den den ak tif bir dü þün ce çýk maz. Terk e dil miþ, ih mal e dil miþ, bý ra ký lý ve ril miþ, i ti na gös te ril me miþ, gün lük, ay lýk, yýl lýk ba kým la rý ya pýl ma mýþ bir be den, za ten ken di i çin de yý ký ma uð ra mýþ týr. A týl bir be den, a týl dü þün ce ler i çin de ka lýr. Gi dil me yen, gö rül me yen, il gi le nil me yen, ih ti yaç la rý na ce vap ve ril me yen han gi þey var ki, ken di ne ve di ðer mah lû ka ta bir fay da sý ol sun. De ðil ki, in san. ** Gün lük yü rü yüþ ler de yim. Doð ru su, ya nýn da kim se cik ler ol mak sý zýn yü rü mek da ha bir an lam lý. Ken din le yü rü yüþ iþ te bu. Öy le yo ðun ki. San ki ka la ba lýk lar la yü rü yor sun. Sa ðýn dan so lun dan ne re dey se ses le ri ge le cek ha yal kur gu la rý nýn. Ýn san böy le bir yü rü yüþ te, geç miþ le re, ge le cek le re, hal le re çok ra hat gi riþ çý kýþ lar ya pa bi li yor. Ken di ha ya týn da vi ze uy gu lan ma yan ne çok keþ fe dil me miþ yer le rin va rol du ðu nu in san böy le yü rü yüþ ler de fark e di yor. Yal nýz bu lun ca, hü cum e di yor bü tün so ru lar in sa na. Ne de rin gün dem ler i çin de, a ma ka ça rak ya þa dý ðý ný in san böy le za man lar da an lý yor. So ru lar, so run lar dan do ðup ge li yor. Ýn san, ken di siy le yü rü yü þe çý kýn ca, ken di ka la ba lýk gün dem le ri ni fark e di yor. Ýh mal le ri ni fark e di yor. Mu ha se be si ni ya pý yor dü nün, bu gü nün, ya rýn la rýn. Yü rü mek, mad dî ve ma ne vî ha re ke ti so nuç ve ri yor. Mad dî ve ma ne vî be re ket ka za ný yor ha yat. E vet, ken di niz le yü rü me den, bu ger çek le ri niz le kar þý la þa maz sý nýz. Gem lik te Os man lý ca kur su na bü yük il gi Gem lik Ce lal Ba yar A na do lu Li se si Türk Di li ve E de bi ya tý öð ret me ni Mu zaf fer So - sun un Os man lý ca Türk çe si ko or di na tö rü o la rak gir di ði ders le re genç le rin il gi si yo - ðun ol du. MÝL LÎ E ði tim Ba kan lýðý Ya þam Bo yu Öð ren me Ge nel Mü dür lü ðü i le Hay rat Vak fý a ra sýn da im za la nan pro to kol i le Tür ki ye ge ne lin de Os man lý ca o ku ma ve Kur ân-ý Ke rim Tec vi di ko nu lu kurs a çýl dý. Gem lik te de Halk e ði tim Mer ke zi ne bað lý o la rak Ce lal Ba yar A na do lu Li se sin de a çý lan Os man lý ca o ku ma kur su na ilk haf ta 24 ki þi ka yýt yap tý rýp ders le re baþ lan dý. Gem lik Ce lal Ba yar A na do lu Li se si Türk Di li ve E de bi ya tý öð ret me ni Mu zaf fer So sun un Os man lý ca Türk çe si ko or di na tö rü o la rak gir di ði ders le re genç le rin il gi si yo ðun ol du. Top lam 4 haf ta 64 sa at o la rak plan la nan Os man lý Türk çe si ni ko lay o ku ma kur su nu tamam la yan lar gi re cek le ri sý nav da da ba þa rý lý o lur lar sa Mil lî E ði tim Ba kan lý ðýn dan o nay lý Os man lý Türk çe si ko lay o ku ma me tin le ri ku rsun da ser ti fi ka a la cak lar. Kurs ho ca sý So sun, genç le ri a ta la rý mý zýn bi ze bý rak tý ðý mi ra sý bir ya ban cý gö züy le bak mak ye ri ne on la rýn ev lât la rý o la rak gör me yi ter cih et tik le ri i çin Os man lý Türk çe si ni öð ren mek is te dik le ri ni be lir te rek kur sa gös te ri len il gi den son de re ce mem nun ol du ðu nu i fa de et ti. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn Hay rat Vak fý i le or tak la þa ger çek leþ ti ði kurs la ra il gi bü yük o lun ca Tür ki ye ge ne lin de 900 ay rý nok ta da kurs lar a çýl dý. Ö nü müz de ki gün ler de Hay rat Vak fý bu kurs lar da ki kur si yer le re yö ne lik ders ki ta bý nýn ba sý mý ný ta mam la ya ca ðý be lir til di. Bu a ra da va kýf, kurs lar da ders ve re cek uz man öð re ti ci ye tiþ tir me ye de de vam e di yor. Gem lik / Þu ayp Ser da rog lu SOL DAN SA ÐA 1. A me ri ka ký t'a sýn da ya þa yan pos tu de ðer li san sar. - Kur'ân da en u zun sû re. 2. A ni lin den tü re yen a mit le rin ge nel a dý. - Ý çin de, gö rün tü ve ses le rin kay de dil di ði, ge rek ti ðin de ye ni den kul la nýl ma sý ný sað la yan bir man ye tik þe ri din bu lun du ðu kü çük ku tu. 3. Man do lin çal mak i çin kul la ný lan plas tik a raç. - Býk kýn lýk bez gin lik an la týr ni da. 4. Su yun i vin ti ye ri. - Bir kim se nin sa hip ol du ðu mal, mülk. 5. De lik ve yýr tý ðý uy gun bir par ça i le o nar ma, ka pat ma. - Me rak ke li me sin de or ta. 6. Son suz luk, ba ki lik. - Abd, kö le. 7. Rah me tul la hi a ley hin ký sa sý. - A kü mü la tö rün ký sa sý. 8. Vi la yet, yö re. - Ak ci ðer se si. - Ýs tek, ar zu. 9. Sod yu mu sim ge le yen ses ler. - Ý lâ hî ga za ba uð ra mýþ bir ka vim. - Öð ren ci, þa kirt. 10. Bir güf te ye a it no ta la rý yaz mak Se nar yo su Mus ta fa A kif Ek þi ta ra fýn dan ya zý lan o yunda Ab dül ha mid Han ýn ha ya týn dan ke sit ler su nu lu yor. 3 ti yat ro e ki bi tam kad ro o la rak o yun da yer a lý yor. Gençlik, Abdülhamid e borcunu ödemeye HAZIRLANIYOR! AB DÜL HA MÝD ÝN HA YA TIN DAN KE SÝT LER SU NAN TÝ YAT RO O YU NU A NA DO LU TUR NE SÝ NE ÇI KI YOR. EBRU OLUR ÝSTANBUL NÝSAN a yýn da Zey tin bur nu Kül tür Mer ke zin de prö mi ye ri ya pý lan o yun, þim di de A na do lu tur ne si ne çý ký yor. Se nar yo su Mus ta fa A kif Ek þi ta ra fýn dan ya zý lan ve baþro lü nün Sey ful lah Kar tal ýn oy na dý ðý o yun da Ab dül ha mid Han ýn ha ya týn dan ke sit ler su nu lu yor. 3 Ti yat ro E ki bi tam kad ro o la rak o yun da yer a lý yor. O yun la il gi li bil gi ve ren se na rist A kif Ek þi, Sul tan I I. Ab dül ha mid Han, Os man lý Dev le ti nin en çok tar tý þý lan pa di þa hý dýr. Ýc ra at la rý ya þa dý ðý dö nem de an la þý la ma mýþ ve yan lýþ de ðer len di ril miþ tir. Ab dül ha mid Han ý taht tan in di ren ler den da hi bu nu i ti raf e den ler ol muþ tur. Sul tan I I. Ab dül ha mid Han, taht tan in di ri le li 100 yýl dan faz la bir za man ol ma sý na rað men hâ lâ tar tý þý lan ve an la þý la ma yan bir pa di þah týr. O - B U L M A C A DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI P A R A N O Y A K E K O K A P Ý A L M A T I T Ý L A K A A A R N A D E T E M Ý T A Þ E L A L E A H Ý M E A N R A N A C A O M Þ Ý M A L A K A L Ý M A N E Ý R Y A S H A L E F E M A N E M Ý E E L T Ý YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Af yon dan el de e di len al ko lit. 2. Ya na ðýn alt kýs mý. - Man da yav ru su. 3. Do lay lý an la tým. 4. Es ki dil de bir ko nu ya il gi du yan lar. 5. Nike li sim ge le yen harf ler. - Ja pon im pa ra to ru. 6. Me yil. 7. Ar go da bir ses len me ni da sý. - Tan ta lý sim ge le yen harf ler. 8. So nuç suz, ne ti ce siz. - Çi çek to zu, po len. 9. A rap ça da ay. - Ba ba mý zýn kýz kar de þi. 10. Tü fey li, pa ra zit. - Mik ros kop ta ka lýn cam. 11. (Tersi) Yanaðýn alt tarafý, çeneyi örten kýsmý içine alýr. - A rap ça da ba ba. 12. Bir bi nek hay va ný. - Pul ka nat lý lar dan, vü cu du, ka nat la rý in ce pul lar la ve tür lü renk ler le ör tü lü, dört ka nat lý, çok sa yý da tür le ri o lan bö cek le re ve ri len ge nel ad. yu nun i çe ri sin de de o nun þah si ye ti nin bü yük lü ðü ve de ha sý na þa hit o la cak sý nýz. Biz ler bu ül ke nin genç le ri o la rak bir ve ba lin al týn da ol du ðu mu zu dü þü nü yo ruz de di. Hiç bir bek len ti le ri nin ol ma dý ðý ný be lir ten Ek þi söz le ri ni þöy le sür dür dü, Bi zim der di miz ve bal den kur tul mak týr. Yýl bo yun ca çe þit li il ler de gös te ri le cek o lan Ti yat ro o yu nu nu en ya kýn ta kip e den i sim ler den bi riy se Ab dül ha mid Han ýn to run la rýn dan o lan Ab dül ha mid Ka yý han Os ma noð lu dur. Ken di si ko nuy la il gi li o la rak biz den hiç bir des te ði ni e sir ge me di. Biz de Ab dül ha mid Han ýn to run la rý o la rak o nun a dý na lâ yýk iþ ler yap ma ya ça lý þa ca ðýz þek lin de ko nuþ tu. EN ÇOK SA ÝD NUR SÎ HAZRETLE RÝ NÝN O YU NU ET KÝ LE DÝ DAHA ön ce Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî yi can lan dýr dý ðý ný söy le yen Sey ful lah Kar tal o yun il gi li o la rak sah ne de bir çok o yun can lan dýr - dým. Be ni en çok et ki le yen o yun lar dan bi ri Sa id Nur sî Haz ret le riy di. Ka bul et mek ge re kir se bü yük þah si yet le ri can lan dýr mak in sa nýn o - muz la rý na ay rý bir yük yük lü yor. Þim di Ab dül ha mid Han ý bu ka dar ya kýn dan ve de rin le me si ne ta ný dýk tan son ra yü küm da ha da a ðýr laþ tý. Çün kü o nun hak ký ný ve re rek oy na mak ve ve bal al týn da kal ma mak i çin e lim den ge le ni yap ma ya ça lý þý yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. A me ri kan der gi le ri Mev lâ nâ yý an lat tý ABD DE ya yým la nan üç der gi, Tür ki ye, Mevlânâ fel se fe si ve Ýs tan bul u say fa la rý na ta þý dý. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ABD de ya yým la nan 818 bin ti raj lý Con de Nast Tra ve ler der gi si nin Ma yýs ta çý kan 2011 Con de Nast Tra ve ler En Ý yi ler Lis te si baþ lýk lý ö zel sa yý sýn da Tür ki ye ye ge niþ yer ve ril di. Der gi nin e di tör ve ya zar la rýn dan o lu þan se çi ci he yet ta ra fýn dan 1986 dan i ti ba ren her yýl yüz ler ce ye rin zi ya ret e dil me si ve ki þi sel de ne - yim ler so nu cu be lir le nen dün ya nýn en i yi o tel le ri, SPA mer kez le ri ve res to ran la rý nýn yer al dý ðý lis te de, bu yýl Tür ki ye de bu lu nu yor. SU FÝZM, MEVLÂNÂ VE KON YA ABD de ya yým la nan 1 mil yo nu aþ kýn ti raj lý De par tu res der gi si nin Ma yýs-ha zi ran sa yý sýn da da ya zar Brad Go och un Kon ya i le il gi li ma ka le si yer al dý. Tür ki ye nin Si hir li ve Mis tik Tu ru baþ lý ðýy la ya yým la nan ma ka le de, Ýs lâm ve ta sav vuf dün - ya sýn da ün lü þa ir ve dü þün ce a da mý Mevlânâ Ce lâ led din Ru mî nin ha ya tý ve fel se fe si, o nun öz lü söz le ri ve çe þit li þi ir le riy le an la týl dý. Mevlânâ yý ko nu a la cak ü çün cü ki ta bý i çin a raþ týr ma yap mak, Ru mî nin ya þa dý ðý top rak la rý gör mek ve su fizm fel se fe si ni doð du ðu top rak lar da ta ný mak ü ze re Kon ya ya ge len ya za rýn ma ka le sin de, se ma zen gös te ri si, Mevlânâ Mü ze si, Þeb-i A rus tö ren le ri, Þems-i Teb ri zi ve su fizm fel se fe si hak kýn da a çýk la yý cý bil gi ler yer al dý. An ka ra / a a Pey gam be ri miz Haz re ti Mu ham med in (asm) ha ya tý film o la cak Ý RAN LI yö net men Ma jid Ma ji di, ye ni fil min de Haz re ti Mu ham med in ha ya tý ný an la ta cak. Mar din Film O fi si Der ne ði nce dü zen le nen 7. Si ne Mar din U lus la ra ra sý Film Fes ti va li ne o nur ko nu ðu o la rak ka tý lan Ý ran lý yö net men Ma ji di, Sa ban cý Kent Mü ze si nde ger çek leþ tir di ði ba sýn top lan tý sýn da, ye ni fil mi hak kýn da bil gi ver di. Ma ji di, Haz re ti Mu ham med in ha ya tý ný ko nu a lan 50 mil yon do lar büt çe li film de, Ýs lâ mýn na sýl bir din ol du ðu nu an la ta cak la rý ný kay det ti. Dün ya nýn Ýs lâ mi yet hak kýn da çok az bil gi sa hi bi ol du ðu nu ve bu bil gi nin bü yük bir kýs mý nýn yan lýþ ol du ðu nu i fa de e den Ma ji di, þöy le de di: 4 se ne dir bu iþ i çin ça lý þý yo ruz. 2 yýl bo yun ca bu i þi a raþ týr dýk. Dün ya nýn Ýs lâm hak kýn da ki gö rü þü, san ki te rö rist le bað lý yor lar. Öy le bir dü þün ce le ri var. Ben de ger çek Ýs lâ mýn yü zü nü gös ter mek i çin böy le bir film yap mak is te dim. Da ha ön ce çe ki len film ler var. Ýs lâ ma ve pey gam be re say gý duy mak i çin yü zü nü gös ter me di ler. Fi zik o la rak gö rü ne cek, su re ti gö rün me ye cek. Fil min ya rý sý ný çek tik. Bu pro je bü yük bir pro je. Ý ran da Me di ne ve Mek ke nin bin 400 yýl ön ce ki ha li ni gös te ren bir pla to ku rul du. Bu sa de ce bi ze ya pýl ma dý. Bu pla to yu Ýs lâ m Holl ywo od u yap mýþ. Baþ ka yö net men ler de ge le bi lir. Fil min 2 yýl son ra viz yo na gi re ce ði ni kay de den Ma ji di, Fil min a dý þu an ke sin de ðil, a ma Mu ham med dü þü nü yo ruz. Ý ran ve Tür ki ye de ki u le ma lar i le gö rüþ tük. Pro je ye i yi ba ký yor lar. Bu fil mi her yer de gös te ri me su na ca ðýz di ye ko nuþ tu. Mar din / a a Mer ke ze fen di Týp Fes ti va li baþ la dý ÝSTANBUL Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, bu yýl 13 ün cü sü dü zen le nen Mer ke ze fen di Ge le nek sel Týp Fes ti va li nin, ya pý la cak faaliyet ler le týb býn ve sað lý ðýn ne ka dar kýy met li ol du ðu nu in san la ra gös te re ce ði ni söy le di. Zey tin bur nu Mer ke ze fen di Ca mii ve Kül li ye si nin ya nýn da ya pý lan fes ti val a çý lý þýn da ko nu þan Va li Mut lu, Zey tin bur nu Be le di ye si nin 13 ün cü sü nü ter tip le di ði fes ti va lin her ge çen yýl et ki si ni ar ttý ra rak de vam et ti ði ni kay det ti. Mut lu, Gu rur þeh ri miz Ýs tan bul da sul tan la rý mýz var. A ziz Mah mud Hü da i, Yah ya E fen di ve Mer kez E fen di gi bi pek çok gö nül sul ta ný ný bu mü ba rek top rak lar da, Ýs tan bul u muz da zi ya ret e di yo ruz ve on lar dan na sip le ni yo ruz. Bu gö nül sul tan la rý yýl lar ca gö nül le re þi fa da ðýt tý lar. Ýs tan bul da bu lun duk la rý sü re i çe ri sin de gö nül le ri sev gi ve mu hab bet le yý ka dý lar þek lin de ko nuþ tu. Zey tin bur nu Be le di ye Baþ ka ný Mu rat Ay dýn da fes ti va li son i ki yýl dýr De niz li Be le di ye si i le bir lik te ic ra et tik le ri ni kay de de rek, Ýs tan bul un, Os man lý coð raf ya sý nýn bir ö ze ti ol du ðu nu söy le di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan va tan daþ la ra me sir ma cu nu da ðý týl dý. Ba zý va tan daþ lar, da ha faz la ma cun a la bil mek i çin yan la rýn da ge tir dik le ri þem si ye le ri ters çe vir di. Fes ti val a çý lý þý na çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Ýstanbul/ a a Sý rât-ý Müs ta kim ye ni harf ler le ba sýl dý ARAP Harf le riy le ba sý lan bir dö ne min ün lü Os man lý ca der gi si Si rat-ý Mus ta kim nin 1925 e ka dar o lan sa yý la rý lâ tin harf le ri i le ba sýl dý. I I. Meþ rû ti yet le ya yýn ha ya tý na baþ la yýp fa sý la lar la 1967 ye ka dar mü ca de le si ne de vam e den Sý râ tý müs ta kim ve Se bî lür re þâd mec mu a la rý nýn 1925 e ka dar o lan bi rin ci kýs mý ni ha yet ye ni harf ler le ya yýn lan ma ya baþ la dý. M. Er tuð rul Düz dað ýn ne þir ve pro je yü rü tü cü lü ðü nü üst len di ði bu bü yük hiz met Bað cý lar Be le di ye si nin ya yý ný o la rak kül tür ve fi kir ha ya tý na tek rar ka týl dý. Düz dað ýn 30 se ne lik ha ya li, him me ti ve gay re ti o la rak yýl lar dýr neþ ri bek le nen mec mu a, sa ha sýn da uz man bir e kip ta ra fýn dan ye ni ya zý ya ak ta rý lý yor. E di tör lü ðü nü de bu ne vi den hiz met le re kat ký sað la mak tan ge ri dur ma yan Mar ma ra Ý la hi yat ho ca la rýn dan Prof. Dr. Mus ta fa U zun üst le ni yor. He nüz ilk cil di ya yýn la nan Sý râ tý müs tâ kim, de va mýn da da Se bî lür re þâd, top lam da 25 cilt o la rak ya yýn la na cak in þal lah. Der gi nin so nun da ki CD de der gi nin o ri ji nal nüs ha la rý bu lu nu yor. dünyabülteni.net Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Bil ge bir ka dýn, Pey gam ber E fen di miz in (asm) söz le rin den ha re ket le ký zý na ev len me den ev vel bir kaç na si hat ve rir. Bu ö ðüt le ri ez ber le sek, zih ni mi ze nak þet sek ne gü zel o lur. Ýþ te on lar dan bir de met: Do ðup bü yü dü ðün, se ne ler ce ya þa dý ðýn bir yu va dan çý ka rak, ya ban cý bir ye re gi de cek, hu yu nu, su yu nu bil me di ðin bir in san la ya þa ya cak sýn. Bir annenin, evlenecek kýzýna nasihatý * Sen o na yer ol ki, o sa na gök ol sun. * Sen o na ev ol ki, o da e vin di re ði ol sun. * Sen o na ca ri ye ol ki, o da sa na kö le ol sun. * O na sý kýn tý ver me ki sev gi si ni a zalt ma sýn. * On dan u zak kal ma ki, se ni u nut ma sýn! * O nun gö zü nü, bur nu nu ve ku la ðý ný ko ru ya sýn ki, gö zü sen den baþ ka sý ný gör me sin, sen den baþ ka sý nýn ko ku su nu al ma sýn ve sen den hep gü zel þey ler i þit sin. * E vin de o tur, ev ve el iþ le riy le meþ gul ol! * Yi ye cek, i çe cek hu su sun da o ne ge ti rir se, o nun la ka na at et ve þu nu bu nu a la mý yo ruz di ye as la þi kâ yet te bu lun ma! * Ko ca hak ký ný ken di hak kýn ü ze ri ne ter cih et! * Ko ca nýn ak ra ba sý nýn hak ký ný da ön de tut! * Ýn ti za ma ve te miz li ðe dik kat et! * Kom þu la rýn la i yi ge çin, on lar dan ge le cek sý kýn tý la ra kat lan! Bil has sa kom þu lar a ra sýn da lâf ge ti rip gö - MAKALE 5 tür me! De di ko du dan kaç! * Ý ba det le ri ni i fa et. Na maz la rý ný va kit gi rer gir mez kýl! Yav rum! Þim di sa na kýrk yýl lýk ev li li ði min tec rü be le ri ne da ya na rak ba zý na si hat ler de bu lu na ca ðým. Bu na si hat le ri me u yar san dün ya da mut lu bir ö mür ge çir di ðin gi bi, a hi ret te de e be dî sa a de te u la þýr sýn in þa al lah. * Ka na at kâr ol! Ya ni, ko can ta ra fýn dan ge ti ri len yi ye cek ve gi ye cek her þe yi mem nu ni yet le ka bul et! Çün kü ka na at, kal bi hu zu ra ka vuþ tu rur. * Söy le nen le ri da i ma i yi din le ve ko ca nýn meþ rû e mir le ri ne i ta at et! * E vin ve her þe yin her za man, te miz, mun ta zam ve dü zen li ol sun! * E þi nin ye mek sa a ti i le uy ku sa a ti ne dik kat et me li sin! Aç lýk in sa ný huy suz e der; uy ku suz luk i se, öf ke - len di rir. * E vi nin mal la rý ný ve eþ ya sý ný i yi ko ru! Yap tý ðýn iþ le ri, i yi lik le ri ba þa kak ma! Ý yi li ðe kar þý i yi lik ça buk u nu tu lur, fa kat kö tü lü ðe kar þý ya pý lan i yi lik u nu tul maz. * E þi nin ya kýn la rý na gü zel mu a me le de bu lun! Ko ca nýn ha ta la rý ný, yal nýz i ken, yu mu þak bir þe kil de söy le! * Ko ca nýn sýr la rý ný hiç kim se ye söy le me! Ka rý-ko ca a ra sýn da ki sýr lar kab re be ra ber le rin de gö mül me li dir. * E þi nin ü zün tü sü nü ve ne þe si ni pay laþ! O na her yö nüy le i yi bir ha yat ar ka da þý ol! Ya lan, yu va yý iç ten i çe yý kan bir kurt tur. * A ra nýz da ki prob lem le ri ken di niz hal le din! Sa kýn bun la rý, bi ze ve baþ ka sý na ta þý ma! Kim se den me det um ma! * Ko can dan, al mak ta zor la na ca ðý, gü cü nün yet - me ye ce ði þey le ri is te me! * Ka dý nýn gü zel huy lu su, e þi ne Cen net ni me ti dir. Sen ko ca na Cen net ni me ti ol! A zap çek tir me! * Bun la rý ya pa bil men, an cak o nun is tek le ri ni ken di is tek le ri ne, o nun rý za sý ný ken di ar zu la rý na ter cih et men le müm kün o la bi lir. Hep ken di is tek ve ar zu la rý ný ön pla na çý kar týr san, bu na si hat le ri tut man müm kün ol maz. * Beþ va kit na ma zý ný þart la rý na uy gun kýl maz san za ten bu, fe lâ ket o la rak sa na da, ko ca na da, ço cuk la rý na da ye ter. * Beþ va kit na ma zýn doð ru ol ma sý i çin gu sül ve ab des tin doð ru ol ma sý lâ zým. * Bun la rýn fay da sý ný gör men i çin i ti ka dý nýn doð ru ol ma sý lâ zým. Doð ru i ti kad, ehl-i sün net i ti ka dý dýr. Her þey den ön ce bun la rý öð re nin ve tat bik e din. Bun lar var sa her þey za man la dü ze lir. Ýngilizler, iþgalin baþýný çekiyordu A da na Cep he sin de Ki lik ya Ko mu tan lý ðý Ta rih 1918'in son ay la rý ný gös ter di ðin de, Tür ki ye'de o la ða nüs tü ge liþ me ler ya þan ma ya baþ la dý. Me se lâ, 21 A ra lýk 1918'de bir bi rin den ö nem li þu üç bü yük ha di se ya þan dý: Bi rin ci si: Ak de niz'den ka ra ya as ker çý ka ran Fran sýz lar, A da na þeh ri ni çev re siy le bir lik te fi i len iþ ga le baþ la dý. Ý kin ci si: Pa di þah Sul tan Vah ded din, I I I. dö nem par la men to yu (Mec lis i Me bu sa ný) fes het ti. Ha liy le Mec lis da ðýl dý. Ü çün cü sü: A da na, Ma raþ, An tep, Tar sus ve çev re si, ya ni iþ gal e di len ve Ki lik ya di ye i sim len di ri len böl ge nin a sýl sa hi bi o lan va tan per ver kim se ler, hu kuk la rý ný mü da fa a i çin Ýs tan bul'da Ki lik ya lý lar Ce mi ye ti ni kur du lar. Ýþ gal ha re ket le ri: A na do lu'nun dört bir ya nýn da ki iþ gal ha re ket le ri, Mon dros Ant laþ ma sý nýn (30 E kim 1918) a ley hi miz de ki mad de le ri ne da ya ný la rak baþ la týl dý. Ýz mir, Ça nak ka le, Ýs tan bul ve Kars'ta ol du ðu gi bi, Ur fa ve A da na çev re sin de de çe tin ku þat ma ve iþ gal ma nev ra la rý sü rüp gi di yor du... Bu deh þet ve ri ci sal dý rý lar kar þý sýn da, Ýs tan bul'da ki hü kü me tin sus kun, hat ta tes li mi yet çi bir ses siz lik i çin de bu lun ma sý na mu ka bil, e sa re te bo yun eð me yen Müs lü man hal ký mýz, þan lý bir di re niþ ha re kâ tý ný baþ lat tý. Ýþ te, bu þan lý di re niþ ler den bi ri de, A da na ve çev re sin de, ya ni Ki lik ya böl ge sin de ce re yan e di yor du. Ö zet le: Fran sýz kuv vet le ri 11 A ra lýk 1918'de tak vi ye li bir pi ya de a la yý i le Dört yol'u iþ gal et ti. 17 A ra lýk 1918'de Mer sin ve An tep, 19 A ra lýk'ta Tar sus iþ ga le uð ra dý. 21 A ra lýk 1918'e ka dar i se, A da na ve Os ma ni ye san cak la rý bü yük çap ta iþ gal e dil di. Fran sýz al bay Ro mi en, 9 O cak 1919'da Ge nel Va li sý fa týy la A da na Hü kü met Ko na ðý na yer leþ ti. O na ve ri len res mî mü hür de i se "Er me nis tan Ý da rî Ser vi si" di ye ya zý yor du. Bu da gös te ri yor ki, Fran sýz lar Er me ni ler le bir lik te ha re ket e di yor ve bu böl ge yi on lar la pay laþ ma ya ça lý þý yor du. Bü tün bu ge liþ me le rin ar dýn dan, 22 Þu bat 1919'da Ma raþ, 8 Mart 1919'da Ko zan ve 24 Mart 1919'da da (Ýn gi liz ler ta ra fýn dan) Ur fa iþ gal e dil di. Va tan per ver le rin di re ni þi Müs lü man A na do lu hal ký, peþ pe þe ya þa nan bu iþ gal le re el bet te ki se yir ci ka la maz dý, kal ma dý da. Ýs tan bul mer kez li Ki lik ya lý lar Ce mi ye ti i le müþ te rek bir mü ca de le ha rekâ tý ný baþ la tan A da na ve çev re sin de ki mil lî kuv vet ler (A da na Mü da fa a i Hu kuk Ce mi ye ti), þe hir mer ke zin den köy le re ve hat ta kýr lýk a lan la ra va rýn ca ya ka dar, he men her yer de iþ gal ci ler le a man sýz bir mü ca de le nin i çi ne gir di. Mil lî kuv vet ler, ye ter li si lâh des te ði ne sa hip ol ma ma sý na rað men, ü mit siz li ðe düþ me ye rek, can la baþ la mü ca de le et ti. 19 A ra lýk 1918'de Dört yol ci va rýn da ki Ka ra ke se Kö yün de Fran sýz kuv vet le ri ne Yakýn Tarih Yazýlarý kar þý si lâh lý ça týþ ma ya gi ren köy lü mi lis ler, düþ ma ný ge ri püs kürt me yi ba þar dý. Bu a ra da, Fran sýz iþ ga li de A da na cep he sin de, ku ze ye doð ru ge niþ le me is ti da dý gös te ri yor du: Ýþ gal ha re ke ti, Po zan tý, Cey han, Ko zan, Os ma ni ye böl ge le ri ni de i çe ri si ne al mýþ tý. Ýþ ga li tâ ki ben, Fran sýz ta ra fýn dan, ken di le ri ne bo yun eð me yen ma hal lî ve mül kî i da re â mir le ri de gö rev den a lýn mýþ, yer le ri ne i se Fran sýz ve Er me ni i da re ci ler a tan mýþ tý son la rýn da A da na Cep he si Ku vâ yý Mil li ye Ko mu tan lý ðý na a ta nan bin ba þý Ke mal Bey, Fran sýz la ra kar þý ya pý lan mü ca de le yi þid det len dir di. Bu es na da, Po zan tý'da ki bir Fran sýz ta bu ru 28 Ma yýs 1920'de e sir e dil di. Ay rý ca, Fran sýz ko mu tan Me ni le'nin de To ros lar da e sir a lýn ma sý, Fran sýz la rý þaþ ký na çe vir di. U mum Ku vây ý Mil li ye Ko mu ta ný A li Fu at Ce be soy, ay ný za man da 20. Ko lor du Ko mu - tan lý ðý gö re vi ni de ruh te e di yor du. Bu ge liþ me ler ü ze ri ne, Fran sýz lar 20 gün lük a teþ kes ant laþ ma sý is te di ler. 28 Ma yýs 1920'de bu ant laþ ma im za lan dý. Ant laþ ma sü re si nin bi ti min de i se, A da na'nýn çe þit li nok ta la rýn da kan lý ça týþ ma lar ya þan dý. Fran sýz i da re si, 4 Tem muz 1920'de þe hir de sý ký yö ne tim i lân et ti. Ni haî za fer: Mil lî Kuv vet le rin o la ða nüs tü de re ce de ki gay re ti, ke sin ti siz de vam e di yor du. Bu es na da, böl ge de ku rul ma sý ka rar laþ tý rý lan Ki lik ya Ku vây ý Mil li ye Ko mu tan lý ðý nýn em rin de mü ca de le et mek ü ze re, bin ler ce as ker kay do lun du. Ko mu tan lý ða top çu bin ba þý Ke mal Bey, yar dým cý lý ðý na i se pi ya de yüz ba þý Os man Bey a tan dý. (Umum Ku vây ý Mil li ye Ko mu tan lý ðýn da bu lu nan þa hýs, A li Fu at Ce be soy i di.) Ke mal Be ye "Ko za noð lu Do ðan Bey", Os man Be ye de "Ay dý noð lu Tu fan Bey" di ye tak ma i sim ler ve ri le rek, bu mü ca de le nin kri tik sü re ci bo yun ca a sýl i sim le ri giz li tu tul ma ya ça lý þýl dý. Ne ti ce de ke sin bir za fer ka za nýl dý ve Er me ni ler le bir lik te iþ gal kuv vet le ri de Ki lik ya böl ge si ni terk e dip git ti. Ýn gi liz ler'in Sam sun çý kar ma sý Mon dros Ant laþ ma sý nýn (30 E kim 1918) las tik li mad de le ri ne da ya nan sö mür ge ve iþ gal den sa bý ka lý du rum da ki dev let le rin kuv vet le ri, a teþ ke sin da ha ilk gün le rin den i ti ba ren Mu sul'un ya ný sý ra A na do lu top rak la rý ný da fi i len iþ gal et me ye baþ la dý lar. Ýþ gal ci kuv vet le rin ba þý ný Ýn gi liz ler çe ki yor du. On la rý Fran sýz ve Ý tal yan lar ta kip e di yor du. Son o la rak Yu nan lý lar da ha re ke te ge çip yur du mu zu is ti lâ ya baþ la yýn ca, Dün ya Har bin den he nüz çý kan mil le ti miz i çin ye ni bir ö lüm ka lým sü re ci baþ la mýþ ol du. Da ha ev vel den Ýs tan bul'u ab lu ka ya a lan ve O cak a yý ba þýn dan i ti ba ren Gü ney il le ri mi ze as ker çý ka rýp top rak la rý mý zý iþ ga le ko yu lan Ýn gi liz as ker le ri, 9 Mart'ta da Sam sun'a as ker çý kar dý. Ýn gi liz ler, yur du mu zu hem ba tý dan, hem gü ney den, hem de ku zey ve do ðu dan çe pe çev re kýs ka ca al mak sû re tiy le top ye kûn bir iþ gal ve is ti lâ pla ný na uy gun þe kil de ha re ket e di yor du. Ýþ te, tam bu sý ra da, Ýs tan bul'dan u zak laþ tý rýl mak is te nen Kâ zým Ka ra be kir'in ta yi ni, mer ke zi Er zu rum'da bu lu nan 15. Ko lor du Ko mu tan lý ðý na çý kar týl dý. 19 Ni san 1919'da Trab zon'a a yak ba san Ka ra be kir Pa þa, e sa sen böl ge ye ya ban cý bi ri de ðil di. Da ha ev vel de bu ra lar da ba þa rý lý hiz met ler de bu lun muþ bir ko mu tan dý. Ka ra be kir, der hal ha re ke te geç ti ve yi ne Vi lâ yât ý Þar ki ye Mü da fa a i Hu kuk u Mil li ye Ce mi ye ti ne bað lý Er zu rum þu be si nin ku rul ma sý ný teþ vik et ti. Ke za, Trab zon'dan baþ la mak ü ze re, bu gün kü Do ðu ve Gü ney do ðu Böl ge le ri ni de i çi ne a lan bu ge niþ coð raf ya nýn tem sil ci le ri nin 6 Mart 1919'da Er zu rum'da top lan ma sý ný sað la dý. Ýþ te, Ýn gi liz le rin Sam sun'a as ker çý ka ra rak böl ge yi iþ ga le baþ la ma sý ve yi ne ay ný gün ler de Pa ris'te Kürt Er me ni it ti fa ký nýn gün de me ge ti ril me si ü ze ri ne, ilk tep ki yi bu mil lî ce mi ye ti miz or ta ya koy du. Er zu rum Mü da fa a i Hu kuk Ce mi ye ti, 9 Mart 1919 ta rih li bir be yan nâ me neþ ret ti. O be yan nâ me nin hü lâ sa sý þu dur: "Bu top rak la rýn ha ki ki sa hip le ri nin kim ol du ðu nu, mem le ke tin her ta ra fýn da bu lu nan ca mi ler, mi na re ler, küm bet ler gi bi di nî ve mil lî â bi de ler a çýk bir li sân la gös te ri yor." NOT: Ay ný ta rih li ge liþ me ler ü ze ri ne, Ýs tan bul'da bu lu nan Üs tad Be di üz za man da 4 Mart 1920 ta rih li Se bi lür re þad mec mu a sýn da "Kürd ler ve Ýs lâ mi yet" baþ lýk lý bir ma ka le neþ re de rek, Pa ris Kon fe ran sýy la a lev len di ril mek is te nen "Kürt Er me ni Ýt ti fa ký" baþ lýk lý fit ne a te þi ni sön dür me ye ça lýþ tý. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan An ket ler de ki o ku ma no tu muz çok dü þük Þeh rin en mer ke zî ye rin de ol duk ça ge niþ a lan lý bir park ta ka dýn lý er kek li her yaþ tan, her ke sim den yüz ler ce in san Þöy le bir ba ký yo rum, ki mi si yal nýz ba þý na dü þün ce ye dal mýþ, ba zý la rý da i ki þer, ü çer, dör der ve ya be þer ki þi lik grup lar ha lin de soh bet e di yor lar. Ku lak mi sa fi ri ol du ðum da, ço ðu o ra dan bu ra dan, ma la ya ni me se le le ri an lat mak la va kit ge çi ri yor. Ba zý la rý da te le fon la dert sý kýn tý la rý ný ve ya ö nem li bul duk la rý ö zel me se le le ri ni yük sek ses le ta ný dýk la rý na an lat mak la va kit ge çi ri yor. Bir çok genç de et raf la rýn da ki ka la ba lýk tan ha ber siz bir þe kil de, bel ki de sa at ler ce el le rin de ki te le fon la oy na ya rak va kit ge çi ri yor lar. Dik ka ti mi çe ken bir du rum, bu yüz ler ce in san dan hiçbi ri nin e lin de ne bir ga ze te, ne bir der gi ve ya bir ki tap yok. Yal nýz kö þe de ký yý da o tu ran ve öð ren ci ol duk la rý bel li o lan sý nýr lý sa yý da ki genç le rin el le rin de ki ki tap la ra ba ký yo rum, on la rýn da ders ki tap la rý ol duk la rý ný gö rü yo rum. Ta biî gör dü ðüm bu man za ra, sa de ce bu þeh re, bu par ka mah sus de ðil. Tah min e di yo rum bu iç a çý cý ol ma yan du rum, bu a cý ger çek Tür ki ye nin ge ne li i çin ge çer li bir du rum. Ül ke in san la rý o la rak ki tap la a ra mý za me sa fe koy mak, o ku ma ya za man a yýr ma mak, za ma ný mý zýn ço ðu nu ya te le viz yon ba þýn da ve ya boþ, ma la ya ni meþ ga le ler le ge çir mek ö nem li bir ma raz, teh li ke li bir kö tü a lýþ kan lýk o la rak ö nü müz de du ru yor. Ya pý lan an ket ler bu a cý ger çe ði ö nü mü ze ko yu yor. Bir Ja pon yýl da or ta la ma 25, bir Ýs viç re li yýl da or ta la ma 10, bir Fran sýz yýl da or ta la ma 7 ki tap o kur ken, bir Türk on yýl da an cak bir ki tap o ku yor. Bu tab lo bi ze bu ko nu da baþ ka söz söy le me ye lü zum bý rak mý yor her hal de. O ku ma yan bir top lum o la rak dün ya ü ze rin de ki ye ri mi zin de ne ol du ðu nu bu an ket ler her hal de gös te ri yor. Bir de þu so nuç la ra ba ka lým: Bul ga ris tan kü tüp ha ne le rin de 46 mil yon ki tap; Rus ya kü tüp ha ne le rin de 739 mil yon ki tap; Al man ya kü tüp ha ne le rin de 104 mil yon ki tap bu lu - (0 505) O ku em ri ne i ca bet et me nin tam za ma ný Ha san Bey: Ki ta ba ö nem ver me nin fa zi le ti ne - dir? Ön ce lik le ye ni bir müj de miz var: Ye ni As ya, ki tap he di ye le ri ne bir ye ni si ni da ha ek li yor: Kü çük Söz ler i le Mü na cat ý 1 li ra dan sun ma ya ha zýr la ný yor. Ha ri ku la de bir he di ye! Fýr sat bu fýr sat: He di ye ver me di ði miz dos tu muz, kom þu muz, ar ka da þý mýz kal ma sýn! U nut ma ya lým ki, Kur ân ýn her em ri kâ i na týn nab zý ný tu tan bir kud re te sa hip tir. He le o ilk e mir... Bi ze â de tâ yep ye ni dün ya la rýn a nah tar la rý ný su nu yor, yep ye ni ha zî ne le rin ka pý la rý ný gös te ri yor, yep ye ni de fî ne le rin am bar la rý na i þâ ret e di yor: O ku! Ya ra dan Rabb i nin a dýy la o ku. O Rabb in ki, in sa ný bir kan pýh tý sýn dan ya rat tý. O ku! Rabb in son suz ke rem sa hi bi dir. O, in sa na ka lem le yaz ma yý öð re ten dir. O in sa na bil me di ði ni öð re ten dir. 1 O ku! em ri ne mu ha tap o lan Pey gam ber E fen di miz (asm), mü bâ rek vü cu du nu i lik le ri ne ka dar sý kan Ceb râ il A ley his se lâm a, Ben o ku ma bil mem. de miþ ti. Â de tâ in san lý ðýn res mi ni çi zer gi bi i di Bü yük Pey gam ber (asm). Her ye ni il me ve ir fâ na kar þý bil gi siz o lan in sa noð lu, o ku duk ça ye ni dün ya lar keþ fe de cek, ken di si ne ve â le me ye ni u fuk lar a ça cak tý. O ku duk ça ken di si ni ve Rabb i ni ta ný ya cak, Rabb i ne kul o lu þun ay rý ca lý ðý ný ta da cak tý. O ku duk ça dün ya sý ný ve â hi re ti ni ma mur e de cek, hiç bir gü nü bir ön ce ki gün le e þit ya þa ma ya cak tý. O ku duk ça kâ i nâ týn sýr la rý ný çö ze cek; var lýk la rýn hal di liy le Al lah ý gös ter me le ri ne þâ hit lik e de cek ve ken di si de i bâ det di liy le gös te re cek ti. E vet, in san ön ce o ku ma lýy dý. Çün kü ce hûl i di, ya ni her þe ye kar þý çok bil gi siz di. O ku duk ça bil gi siz li ði ni kav ra ya cak, o ku duk ça hiç li ði nin far ký na va ra cak, o ku duk ça Al lah ýn bü yük lü ðü kar þý sýn da e ðil me ih ti ya cý ve is te ði i le do lup ta þa cak, o ku duk ça Al lah ýn il mi ne, i râ de si ne, kud re ti ne ve Hâ lý ki yet i ne tes lim o lu þun mut lu lu ðu nu rû hu nun de rin lik le rin de du ya cak tý. Kur ân ýn, in di ði in sa nýn her þey den ön ce ak lý ný doð ru nur ken bi zim ül ke mi zin kü tüp ha ne le rin de yal nýz ca 13 mil yon ki tap bu lu nu yor. A cý, fa kat ger çek tab lo böy le. Da ha faz la yo ru ma ge rek yok. Bi zim ül ke miz de 68 bin 500 ki þi ye bir halk kü tüp ha ne si dü þer ken, Al man ya da 7 bin 500 ki þi ye bir halk kü tüp ha ne si dü þü yor. A ma biz de 95 ki þi ye bir kah ve ha ne dü þü yor. Kah ve ha ne le re gi den in san la rýn da ni çin git tik le ri ni, o ra lar da ne i le meþ gul ol duk la rý ný söy le me ye ge rek yok. Yi ne Ý ran da kü tüp ha ne le re ka yýt lý ü ye sa yý sý 7 mil yon, Fran sa da 16 mil yon, Ýn gil te re de 35 mil yon i ken bi zim ül ke de bu ra kam sa de ce 493 bin 500 dür. Hay di ba ka lým yo rum ser best Ve Tür ki ye de ki tap, ge nel ih ti yaç mad de le ri sý ra la ma sýn da 235. sý ra da yer a la bi li yor. Ya ni bi zim ül ke miz de ki he men her a i le ken di si i çin za ru rî ih ti yaç say dý ðý 234 ka lem ih ti ya cý ný al dýk tan son ra an cak sý ra ki ta ba ge li yor. Bir de þu so nuç la ra ba ka lým: Fran sa ve Ýn gil te re de hal kýn yüz de 21 i dü zen li ki tap o ku yor; Ja pon ya da yüz de 14, A me ri ka da yüz de 12 dü zen li ki tap o kur ken, Tür ki ye de bu o ran yal nýz ca bin de bir. E vet a cý ve ger çek tab lo bu O ku ma yan, ki tap la a ra sý na me sa fe koy ma yý a lýþ kan lýk ha li ne ge ti ren ve bu du ru mun bu gün ve ge le cek te ge ti re ce ði a ðýr be del le ri, risk le ri cid di ye al ma yan bir top lum i le kar þý kar þý ya yýz. A i le ler o la rak, baþ ta hü kü met ve il gi li di ðer ku rum ve ku ru luþ lar o la rak, si vil top lum ku ru luþ la rý, va kýf lar ve ce ma at ler o la rak her ke se, her ke si me bu ko nu da dü þen va zi fe ve so rum lu luk lar var. Ül ke miz in sa ný nýn düþ müþ ol du ðu bu o ku ma ma ma ra zýn dan mut la ka kur ta rýl ma sý lâ zým. O ku ma yan ve o ku ma ma yý dert e din me yen, bu nun bir ek sik lik, bir ku sur ol du ðu nun far kýn da ol ma yan bir top lu mun ge le ce ði nin na sýl o la ca ðý ný söy le me ye ge rek yok her hal de. O ku ma a lýþ kan lý ðý nýn ka za ný la ca ðý yer o la rak ilk ak la ge len ku rum o kul la rý mýz ol sa ge rek. Ýl köð re tim den ü ni ver si te le re ka dar o lan o kul lar da o ku ma sev gi si, o ku ma a lýþ kan lý ðý ve ri le bil se, ül ke mi zin o ku ma du ru mu an ket ler de bu de re ce di be vur maz. A ma gö rü nen o ki mil lî e ði tim de ki bu köh ne miþ müf re dat la, ez ber ci li ðe da ya nan bu me tot lar la bu prob le mi çöz mek zor. Keþ ke be da va ki tap, be da va süt da ðý tý mý, a kýl lý tah ta gi bi gös ter me lik ya tý rým lar la be ra ber Bu ço cuk la ra, bu mil le te na sýl, ne þe kil de o ku ma sev gi si ni, o ku ma a lýþ kan lý ðý ný ka zan dý ra bi li riz? su âl le ri ne ce vap bul mak i çin yet ki li ler ka fa yor sa lar dý, ça re ü ret se ler di. Ký sa ca o ku ma ma il le ti cid dî ve teh li ke li bir ma raz o la rak bu ül ke in sa ný ný teh dit et me ye de vam e di yor. Za man ge çir me den, der de de va o la cak ça re ler mut la ka bu lun ma lý. kul lan ma sý ný em ret ti ði ni, ilk â ye tiy le böy le ce öð ren miþ bu lu nu yo ruz. A kýl sa hi bi in sa ný mu ha tap a lan Yü ce Mev lâ nýn, ilk â ye tin de in sa na, Ý nan! ya da tas dik et! ve ya Î mân et! ya hut Ý bâ det et! ya da kul luk yap! gi bi, as lýn da in sa nýn ya ra tý lýþ se be bi o lan bir e mir le hi tap et me yi þi ve bi zim ço ðu za man sý ra dan bir þey o la rak gör dü ðü müz o ku ma yý ön plâ na al ma sý, hiç þüp he siz o ku mak la il gi li yap ma mýz ge re ken çok þey ler ol du ðu nun tes ci li hük mün de dir. De mek, o ku mak sý ra dan bir þey de ðil dir! O kut mak da sý ra dan bir þey de ðil dir. Ni te kim Pey gam ber E fen di miz in (asm), Ya öð re nen ol, ya öð re ten ol, ya din le yen ol, ya da on la rý se ven ler den ol; be þin ci si ol ma. He lâk o lur sun. ha di si ve ya En üs tün sa da ka, bir Müs lü man ýn e din di ði fay da lý bil gi yi baþ ka sý na öð ret me si dir. 2 ha di si bu i þin e hem mi ye ti ni ku lak la rý mý za ve gön lü mü ze â de tâ çe lik ten harf ler le per çin li yor. O hal de na sýl o ku ya lým? Na sýl bil gi sa hi bi o la lým? Fay da lý bil gi le ri mi zi na sýl ar tý ra lým? He men he pi miz bir çok ke re, bir çok de ðer li ki ta bý e li mi ze al dý ðý mýz da, i çi ni ka rýþ týr dý ðý mýz da, say fa la rý na göz at tý ðý mýz da, sa týr a ra la rýn da ken di mi zi il gi len di ren çok þey ler bu lu yo ruz ve Bu ki ta bý mut la ka o ku ya yým! di yo ruz. Fa kat, öy le koþ tur ma ca ya þý yo ruz ki! Ne re dey se ço ðu za man ye mek ten de, i bâ det ten de o lu yo ruz! Du rup din len me den sü rük le ni yo ruz. Ne re de kal dý öy le bir ke na ra çe ki lip, sa at ler ce o ku mak! Bu na ço ðu za man fýr sat bu la mý yo ruz. Oy sa ha yat ne ka dar ký sa! Ve bi zim, bil gi ve ir fan dün ya mý zý zen gin leþ ti ren ki tap lar da ki bil gi le ri e din me ye ne ka dar ih ti ya cý mýz var! Ve as lýn da mad dî-mâ ne vî pek çok has ta lýk la rý mý zýn, prob lem le ri mi zin, çýk maz la rý mý zýn çö zü mü o al týn sa týr lar a ra sýn da giz li. Bi zim ta ra fý mýz dan keþ fe dil me yi bek li yor. U nut ma ya lým, Müs lü man, yi tik mal a rar gi bi, bil gi ve hik met a ra ma yý sür dür me li dir. Bil gi ve hik met a ra yý þý ný sür dür mek i çin bir e ði tim ku ru mu na de vam e di yor ol ma ya ge rek yok tur. Ha yat, fýt rî bir e ði tim ku ru mu de ðil mi? Ve biz; he pi miz, bu ku ru mun ta biî ve sü rek li öð ren ci le ri de ðil mi yiz? Öy ley se, î mâ ný mýz la bað lý bu lun du ðu muz Mu kad des Ki ta bý mý zýn ilk em ri ne dö ne lim ve müm kün mer te be o ku ya lým. O ku ma yý ek mek gi bi, su gi bi hem en ta biî ih ti ya cý mýz o la rak gör mek, hem de müm kün mer te be ko lay laþ týr mak i çin, sü rek li bu lun du ðu muz ve bir ö mür ver di ði miz her ye re bir kü tüp ha ne kur ma mý zýn, mî de miz i çin bir mut fak kur mak ka dar, a kýl ve kalp mî de mi zi do yur ma ya ze min ha zýr la ya ca ðý a çýk týr. U nut ma ya lým; Al lah ýn a dýy la o ku mak, Kur ân ýn ilk â ye tin de em ret ti ði i ba det tir. Dip not lar: 1- A lak Sû re si, Câ mi ü s-sa ðîr, 1/737.

6 YURT HABER Y 6 Su ders le ri Dün ya ge ne lin de su la rýn kir len me si ve ba zý böl - ge ler de ki ku rak lýk, dün ya ge ne lin de ki 1.2 mil - yar in sa nýn te miz iç me su yu na u la þa ma ma sý gi bi se bep ler in san la rý dü þün me ye sevk et mek te dir. Bu se bep le bu gü ne ka dar bu ko nu da bir çok u lus lar a ra sý top lan tý lar ya pýl mýþ týr. Ma yýs a yýn da Ýs tan bul da ya pý lan 16. U lus lara ra sý Su Tek no lo ji le ri Kon fe ran sý - na ka tý lan Su u di A ra bis tan Sa vun ma Ba kan Yar dým - cý sý Prens Halid Bin Sul tan, su yun ö ne mi ne vur gu ya pa rak U lus lar a ra sý Su zir ve si ya pýl ma sý çað rý sýn - da bu lun muþ. Prens Halid bin Sul tan, ge le cek te muh te mel su sa - vaþ la rý nýn ya þa na bi le ce ði ne temas ettiði kon fe ran sýn - da, ik lim de ði þik lik le ri so nu cu ya þa nan ku rak lýk ve or ta ya çý kan su so run la rý nýn ge le cek te en bü yük gün dem o la ca ðý ný, pet rol yü zün den ya þa dý ðý mýz ü - zü cü yý kým lar ve sa vaþ la rýn su yü zün den çý ka bi le ce - ði ni i fa de et miþ tir. Yer yü zün de yüzde 2.5 o lan kul la ný la bi lir ta ze su o - ra ný her ge çen gün ar tan kir li lik le teh li ke ye gi ri yor. Or ta la ma 2 mil yon ton a týk her gün ne hir ler, göl ler ve de re le re ka rý þý yor. Kir li su la rýn yol aç tý ðý has ta lýk - lar dan her yýl 2.2 mil yon in san ö lü yor. 1.2 mil yar in - sa nýn i çe cek su yu yok yý lýn da dün ya nü fu su - nun ya rý sý nýn su yok lu ðu i le kar þý kar þý ya ka la ca ðý tah min e di li yor. Dün ya Sað lýk Ör gü tü (WHO) ve ri - le ri ne gö re 3. dün ya ül ke le rin de ki has ta lýk la rýn % 80 i sað lýk sýz ve ye ter siz su kul la ný mýn dan kay nak la ný yor. Ku rak lý ðýn ha yat la rý nýn bir par ça sý o lan mil yon lar ca in san. Su ya u la þa bil mek i çin or ta la ma 20 kg su i le ki - lo met re ler ce yol kat e di yor. 2 Af ri ka lý ka dýn lar, te miz su bu la bil mek i çin yýl da 40 mil yon sa at yü rü yor lar. 3 Ha yat i çin vaz ge çil mez o lan ve Ce nâb-ý Al lah ýn Her þe yi su dan ya rat tým 4 di ye bu yur du ðu me - mur-u i lâ hi 5 ül ke miz de de faz la de ðil dir. Bir ül ke nin su zen gi ni sa yý la bil me si i çin ki þi ba þý na dü þen yýl lýk su mik ta rý en az met re küp a ra sýn da ol - ma sý ge re kir. Ki þi ba þý na dü þen yýl lýk 1430 met re küp kul la ný la bi lir su mik ta rýy la Tür ki ye sa nýl dý ðý gi bi su zen gi ni bir ül ke de ðil dir. 6 U lu sal su ka li te si yö ne ti mi stra te ji bel ge si tas la ðýn da su kay nak la rý ko nu sun da bir ted bir a lýn ma dý ðý tak dir de, 2030 yý lýn da Tür ki - ye nin su kýt lý ðý ya þa yan bir ül ke du ru mu na gel me si muh te mel. 7 Ül ke mi zin bu ger çe ði ni gö ren TE MA Vak fý, 24 Ma yýs ta ri hin de Ýs tan bul da dü zen le di ði bir ba sýn top lan tý sýn da su ka nu nu nun çý ka rýl ma sý ný is te ye rek Su la rý mýz ya sa sý na ka vuþ ma lý dýr. E ðer ge rek li ted bir a lýn maz sa su yu muz bi zim i çin var lýk de ðil dar lýk o - la cak" de miþ tir. Ýn gi liz yö ne ti mi sý ra sýn da su yu nu Ma lez ya dan it - hal e den Sin ga pur su yun de ðe ri ni kav ra dý ðý i çin Su Po li ti ka sý Ens ti tü sü A raþ týr ma Gö rev li si Ri ta Pa da wan gi, su po li ti ka sý nýn o kul lar da ders o la rak o ku tul ma sý ge rek ti ði ni sa vun mak ta ve çocuk Su - yun is te nil di ði an da el de e di le me ye cek bir þey ol - du ðu nu öð ren me li dir. Çeþ me yi a çýp git mek de ko lay ol ma ma lý dýr di yor. E vet, ay ný þey bi zim i çin de ge çer li su yun kul la ný mý a na o ku lun dan i ti ba ren e ði tim sis te mi ne da hil e dil - me li dir. Su te miz kul la nýl ma lý, is raf e dil me me li, bu - nun ya nýn da rah me ti celb e de cek fi il ler de iþ len me li ki, rah me ti miz ke sil me sin. DÝP NOT LAR: 1- ya din.net. 2- ki fer.com. 3- Me a Cer man. 4- En bi ya, Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler Su cevatcakir53/hotmail.com 5 bin pa ket ka çak si ga ra e le ge çi ril di ERZÝNCAN DA bir mi ni büs te ya pý lan a ra ma da, 5 bin pa - ket ka çak si ga ra e le ge çi ril di. Er zin can Em ni yet Mü dür lü - ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü - dür lü ðü e kip le ri, M. D. (38) yö ne ti min de ki mi ni bü sü, Er - zin can-er zu rum ka ra yo lun da ki uy gu la ma nok ta sýn da dur dur du. De dek tör kö pe ði Ro ta yar dý mýy la ya pý lan de - tay lý a ra ma da, mi ni bü sün ta va nýn dan alt ak sa mý na, dö þe - me le ri nin al týn dan kol tuk la rý nýn a ra sý na, mo tor bö lü - mün den ses sis tem le rin de kul la ný lan mal ze me le rin ar ka - sý na ka dar bir çok bö lü mü ne zu la lan mýþ 5 bin pa ket güm - rük ka ça ðý si ga ra bu lun du. Po þet len dik ten son ra mi ni bü - sün alt ak sa mý na ip ler le bað la nan si ga ra lar, yak la þýk 1 sa at sü ren ça lýþ ma nýn ar dýn dan çý ka rýl dý. Sü rü cü M. D. (38) i le mi ni büs te bu lu nan A. D. (38) e kip ler ce gö zal tý na a lýn dý. Þüp he li ler, i fa de le ri a lýn mak ü ze re Er zin can Em ni yet Mü dür lü ðü ne gö tü rül dü. Er zin can / a a ADIYAMANLILAR Vak fý ta ra fýn dan mad dî du ru mu i yi ol ma yan beþ yüz a i le ye giy si yar - dý mý ya pýl dý. A dý ya man lý lar Vak fý ta ra fýn dan or ga ni ze e di len prog ram da ha yýr se ver i þ a - dam la rý nýn yar dým la rý ih ti yaç sa hi bi ço cuk - la ra u laþ tý rýl dý. A dý ya man Be le di ye si TO - GEM kon fe rans sa lo nun da ger çek le þen et - kin li ðe A dý ya man lý lar Vak fý nýn o nur sal Baþ - ka ný Nev zat Bay han, Ge nel Baþ ka ný Ö mer Öz kar tal, A dý ya man Þu be Baþ ka ný Mu rat De mir kol, A dý ya man lý lar Vak fý Ka dýn Ko - mis yo nu Baþ ka ný Hül ya Gök su, der nek ü ye - le ri ve yar dý ma muh taç a i le ler ka týl dý. A dý ya - man lý lar Vak fý nýn 16 yýl ön ce Ýs tan bul da ku rul du ðu nu ha týr la tan, A dý ya man lý lar Vak fý Ka dýn Ko mis yo nu Baþ ka ný Hül ya Gök su, Bir çok þey den fe da kâr lýk ya pa rak bu gün le re ge lin di ði ni ve bir çok et kin li ðe im za at týk la rý ný i fa de et ti. Da ha son ra A dý ya man lý lar Vak fý O nur sal Baþ ka ný ay ný za man da Þi ir Der ne ði Baþ ka ný ve Tür ki ye Dil ve E de bi yat Der ne ði E ði tim ve Kül tür Ýþ le rin den so rum lu Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ga ze te ci Ya zar Nev zat Bay han söz al dý. A dý ya man lý lar Vak fý O nur sal Baþ - ka ný, Ga ze te ci Ya zar Nev zat Bay han, þük - rün ha ya tý mýz da çok bü yük bir ö ne me sa - hip ol du ðu nu i fa de e de rek Þu an da öy le þey ler biz le re bah þe dil miþ ki, dün ya nýn ser ve tin den da ha ö te bir ha zi ne o la rak biz - de du ru yor. Sa hip ol duk la rý mýz i çin þük - ret me miz ge re ki yor. Pa ra mýz, a ra ba mýz, e - vi miz, ma ka mý mýz var sa o nun e ma net çi si - yiz. Ma dem ki, e ma net çi yiz bu e ma ne ti pay la þa rak be re ket li ha le ge ti re bi lir, ü zün - tü le ri miz den kur tu la bi li riz. Ba zen bir zi ya - ret bir çok mad dî de ðer ler den da ha faz la kat ký sað lar. Ger çek leþ ti ði miz gi yim yar dý - mý sa de ce si zin baþ ka bir yer de o lan e ma - ne ti ni zin tak di mi dir. Bi ri le ri o e ma ne ti al - dý, ü ret ti ve tez gâh la ra koy du. Hül ya Ha - ným gi bi ha yýr se ver ve gay ret li bi ri le ri de o nu or ga ni ze et ti ve bu ra ya ge tir di. Bi ze dü þen bir gö rev ol du ðun da her za man da hiz met i çin a ma de ol du ðu mu zu be lir mek is ti yo rum. Bü tün sý kýn tý la rý ný zýn bi r an ön - ce gi de ril me si, ge le ce ði ni zin gön lü nüz ce ol ma sý te men ni siy le say gý ve mu hab bet le - rim su nu yo rum. söz le riy le ko nuþ ma sý ný bi tir di. A dý ya man / Ye ni As ya Sað lýk Ba kan lý ðýnda sý nav be lir siz li ði çözüm bekliyor SAÐLIK Ba kan lý ðý nda 8 bin 382 ka mu ça lý þa ný nýn e ði tim - le ri ni O cak a yýn da ta mam la dý ðý sý na výn he nüz ya pýl ma - ma sý dolayýsýyla Türk Sað lýk-sen Ba kan lý ða baþ vu ru yap tý. Baþ vu ru da gö rev de yük sel me sý na vý nýn ne za man ya pý la - ca ðý nýn a çýk lan ma sý is ten di. Türk Sað lýk-sen ta ra fýn dan ya pý lan baþ vu ru da ta ri hin de Ba kan lýk in ter net si te sin de ya yýn la nan Gö rev de Yük sel me E ði ti mi Du yu - ru su i le Ba kan lý ðý nýz per so ne li i çin, Me mur ve V. H. K. Ý. un van la rýn da Gö rev de Yük sel me E ði ti mi ya pý la ca ðý i lân e dil di ði ha týr la týl dý. Baþ vu ru da gö rev de yük sel me e ði ti mi - ne me mur un va ný i çin 2 bin 382 per so nel, V. H. K. Ý un - va ný i çin se 6 bin per so ne lin baþ vu ru su nun ka bul e dil di ði be lir til di. Söz ko nu su per so nel le rin e ði tim le ri nin O cak 2012 dö ne min de ta mam lan ma sý na rað men hâ lâ sý nav ta ri hi nin a çýk lan ma dý ðý kay de dil di. Sý na va gir me ye hak ka za nan per so ne lin he nüz sý nav ya pýl ma dý ðý i çin mað - dur ol duk la rý i fa de e dil di. Ça lý þan la rýn Sý na výn bu gü ne ka dar ya pýl ma ma sý ve bu na i liþ kin her han gi bir du yu ru - nun ya pýl ma ma sý dolayýsýyla, sý na výn ya pýl ma ya ca ðý en - di þe si ni ta þý mak ta ol du ðu na dik kat çe kil di. Söz ko nu su sebep ler den do la yý, gö rev de yük sel me e ði tim le ri so nun da ya pýl ma sý ge re ken sý na výn ne za man ya pý la ca ðý nýn a çýk - lan ma sý is ten di. An ka ra / Ah met Ter zi Ak da mar GA MA Li se si, ka pý la rý ný e ði ti me aç tý GA MA Hol ding in e ði ti me ver di ði des tek kap sa mýn da Van da in þa et ti ði Ak da mar GA MA Li se si, Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer in ka tý lý mýy la dü zen le nen bir tö ren le fa a li ye te a çýl dý. A çý lý þa GA MA Hol ding i tem si len O nur - sal Baþ kan E rol Ü çer, Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Er gil Er sü ve Baþ Da nýþ man S. Yü cel Öz den ka týl dý. Li se, Ak da mar bel de sin de ki o kul ih ti ya cý na ö nem li bir kat ký da bu lu na - cak. Ak da mar GA MA Li se si öð ret men le ri i çin in þa e di le - cek o lan loj man da ö nü müz de ki öð re tim yý lý ba þýn da hiz me te gi re cek. Ak da mar GA MA Li se si, Van da ya - þa nan dep rem fe lâ ke ti nin ar dýn dan kent te o lu þan e ði - tim te si si ih ti ya cý doð rul tu sun da ya pýl dý. Dep re min ar - dýn dan Van Va li li ði Kriz Ma sa sý i le ya pý lan iþ bir li ði so - nu cun da GA MA Hol ding ta ra fýn dan ya pým ha zýr lýk la - rý na Þu bat 2012 de baþ la nan o ku lun in þa a tý geç ti ði miz ay ta mam lan dý. Ak da mar Ýl köð re tim O ku lu nun 60 dö nüm lük a ra zi si ü ze rin de ku ru lan 13 ders lik Ak da - mar GA MA Li se si nde yak la þýk 500 öð ren ci e ði tim gö - re cek. Li se öð ren ci le ri nin bü yük bir kýs mý çev re de ki 25 fark lý köy den ge li yor; do la yý sýy la Ak da mar GA MA Li se si, bel de de bu lu nan 25 kö yün e ði tim ih ti ya cý ný bü yük öl çü de kar þý la ya cak. Bel de nin li se öð ren ci le ri, o kul la rý nýn yý kýl mýþ ol ma sýn dan ö tü rü e ði tim le ri ni Ak da mar Ýl köð re tim O ku - lu nda ki il köð re tim öð ren ci le ri i le bir lik te sür dür me ye ça - lýþ mak tay dý. Van / Ye ni As ya Ý DO bi let le me sis te mi Hi tit ten HÝTÝT Bil gi sa yar ha va yol la rý i çin kur gu la mýþ ol du ðu Hi tit Cra ne PAX çö zü mü nü, de niz yol la rýn da Ý DO i çin u yar la - ya rak de niz yo lu ta þý ma cý lý ðýn da bir il ke im za at tý. Ý DO bi - let le me ve re zer vas yon sis te mi ni ye ni ler ken Hi tit Bil gi sa - yar ý ter cih et ti. Hi tit Bil gi sa yar ta ra fýn dan baþ lan gýç ta ha va - yol la rý i çin ge liþ ti ri len Hi tit Bil gi sa yar Cra ne PAX web ta - ban lý bi let le me ve re zer vas yon sis te mi ni Ý DO (Ýs tan bul De niz O to büs le ri Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ), 1 Ha zi ran dan i ti - ba ren yol cu la rý nýn kul la ný mý na sun du. Ý DO i çin ö zel leþ ti ri - len Hi tit Cra ne PAX uy gu la ma sý stan dart re zer vas yon ve bi let le me ö zel lik le ri ne ek o la rak yol cu i le bir lik te a raç sa tý þý, fark lý ka bin sý nýf la rý, ö zel sa lon sa týþ la rý ve fark lý yol cu tip le - ri nin des tek le ye cek þe kil de u yar lan dý. Ý DO nun o pe ras yon - la rý i çin ter cih et ti ði Hi tit Cra ne PAX ve çev re ü rün le ri, Hi - tit Bil gi sa yar ta ra fýn dan ge liþ ti ril miþ kap sam lý bir re zer vas - yon ve bi let le me ya zý lý mý. Hi tit Cra ne PAX, baþ ta re zer vas - yon ve bi let le me ol mak ü ze re yol cu ya yö ne lik bütün o pe - ras yo nel iþ lem le ri nin ya pýl ma sý na im kân sað la yan in ter net te mel li bir çö züm. Hi tit Bil gi sa ya rýn bu ge liþ miþ ya zý lý mý i le bi let al ma yý çok da ha pra tik ve hýz lý ha le ge ti re cek o lan Ý - DO, yol cu la rý na ra hat ça se ya hat et me nin ya ný sý ra bir çok a van ta jý da su nu yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya BURSA DA Hu lu si E fen di Vak fý ta ra fýn - dan U lus la ra ra sý So mun cu Ba ba ve Hu lu si E fen di Sem poz yu mu dü zen - len di. Me ri nos A ta türk Kon gre ve Kül - tür Mer ke zi nde dü zen le nen sem poz - yum da, bir sü re Bur sa da ya þa yan So - mun cu Ba ba i le a sýr lar ca Os man lý coð - raf ya sý na et ki ler bý ra kan öð ren ci le ri nin ha yat la rýn dan ke sit le rin ya ný sý ra Da - ren de li mu ta sav výf ve Di van Þa i ri Os - man Hu lu si E fen di nin ha ya tý an la týl dý. Sem poz yu mun a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Hu lu si E fen di Vak fý yö ne tim ku - ru lu ü ye si a vu kat Mus ta fa Yað cý, u zun sü re Bur sa da ya þa yan So mun cu Ba - ba nýn hoþ gö rü i çe ri sin de al tý yüz yýl dýr bü tün in san lýk â le mi ne gül ko ku la rý da - ðý tan bir cen net çi çe ði ol du ðu nu, Hu - lu si E fen di nin de ge le cek a sýr la ra bir sel gi bi çað la yýp coþ tu ðu nu bil dir di. Sem - poz yu ma ka tý lan Mý sýr Ayn Þems Ü ni - ver si te si nden Yrd. Doç. Dr. Ah met Sa - mi E lady i se Hu lu si E fen di ve Va kýf An la yý þý ko nu lu teb li ði ni sun du. Hu lu si E fen di Vak fý nýn, ü ret ti ði hiz - met ler le Tür ki ye ça pýn da ý þýl da yan bir fe ner gi bi et ra fý ný ay dýn lat tý ðý ný be lir ten E lady, Bu ha yýr ku ru mu, ül ke si ne hiz - met e den ay dýn Türk genç le rin den o - lu þan nes lin ye tiþ me si ne ve ter bi ye si ne mad dî ve ma ne vî kat ký lar da bu lun - muþ tur. Bu va kýf ay ný za man da, Türk hal ký nýn fert le ri ne ay nî ve mad dî yar - dým lar da da bu lun mak ta dýr de di. Yýl - dý rým Be ya zýt Ü ni ver si te si Ýs lâ mî Ý lim - ler Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Meh met Ak kuþ da ko nuþ ma sýn da, ve fa týn dan son ra So mun cu Ba ba nýn te sir le ri nin ol duk ça ge niþ bir coð raf ya ya ya yýl dý ðý - ný i fa de et ti. Ak kuþ, Ken din den son ra ge len mü rit le ri, baþ ta Ha cý Bay ram Ve li ol mak ü ze re on dan al dýk la rý fe - yiz le bir çok gö nül ler de taht kur muþ - lar dýr. Ha cý Bay ram ýn Sul tan Mu rad la E dir ne de ki kar þý laþ ma sý ve Ca mii A - tik te ki soh bet le riy le So mun cu Ba - ba nýn fey zi ken di sin den ký sa za man son ra E dir ne ye u laþ mýþ bu lu nu yor du di ye ko nuþ tu. Ser dar Tun cer in þi ir ler ses len dir di ði ve su nu cu lu ðu nu yap tý ðý prog ram da Ah met Öz han da bir kon - ser ver di. Bur sa / a a Os man Hu lu si E fen di, Bur sa da a nýl dý TÜRKÝYE DE bu lu nan tu riz me a çýk 50 ma ða ra nýn ye di si ne sa hip An tal ya da, al - ter na tif tu rizm de ðer le ri ni i çe ren bir ki - tap ha zýr la ný yor. An tal ya Va li li ði ön cü lü - ðün de ha zýr lan ma sý na baþ la ný lan An tal ya Ma ða ra la rý ki ta bý, Türk çe, Ýn gi liz ce, Al - man ca ve Rus ça o la rak ha zýr la nýp, yurt dý - þý fu ar lar da ta ný tý la cak. An tal ya nýn sa hip ol du ðu al ter na tif tu rizm po tan si ye li ni de - ðer len dir me ye ka rar lý ol duk la rý ný be lir ten An tal ya Ta ný tým AÞ. Ge nel Mü dü rü Dr. Yu suf Ör nek, þun la rý söy le di: Va li lik ön - cü lü ðün de ha zýr lan ma sý na baþ la ný lan An tal ya Ma ða ra la rý Ki ta bý ný çok ö nem si - yo ruz. Va li lik ten al dý ðý mýz bil gi le re gö re, ki tap ilk o la rak ka sým a yýn da Lon dra da ki tu rizm fu a rý na ye tiþ ti ri le cek. Ki ta býn dört dil o la rak ha zýr lan ma sý nýn 300 bin se vi ye - sin de ma ða ra zi ya ret çi sa yý sý nýn art ma sý - na kat ký su na ca ðý na i na ný yo rum. Dr. Ör nek, va li lik ta ra fýn dan ha zýr lan - mak ta o lan An tal ya Ma ða ra lar Ki ta bý nda der le dik le ri bil gi le ri þöy le ö zet li yor: Tür - ki ye de tu riz me ilk a çý lan Dam la taþ Ma - ða ra sý, A lan ya nýn i çin de ve de niz ký yý sýn - da bu lu nu yor. Tu riz ma a çýk ma ða ra nýn as tý ma i yi ge len dört ö zel li ði var. A lan ya mer ke zi nin 12 km. do ðu sun da ki Dim Ma ða ra sý, Tür ki ye nin en gü zel ma ða ra la - rýn dan bi ri o la rak ka bul e di li yor. Ka ra in Ma ða ra sý, An tal ya- Bur dur Ka ra yo lu nun 13 ün cü ki lo met re sin de bu lu nu yor. E ma net, pay la þý la rak be re ket li ha le ge ti ri lir ADIYAMANLILAR VAKFI ONURSAL BAÞKANI NEVZAT BAYHAN, SAHÝP OLDUKLARIMIZA ÞÜKRETMELÝYÝZ. PARAMIZ, EVÝMÝZ, MAKAMIMIZ VARSA ONUN EMANETÇÝSÝYÝZ. MADEM KÝ, EMANETÇÝYÝZ BU EMANETÝ PAYLAÞARAK BEREKETLÝ HALE GETÝREBÝLÝRÝZ DEDÝ. A dý ya man lý lar Vak fý nýn o nur sal Baþ ka ný Nev zat Bay han An tal ya nýn ma ða ra la rý yurt dý þýn da gö rü cü ye çý ký yor Ý çin de in san ya þa yan ilk ma ða ra KARAÝN, Tür ki ye nin i çin de in san ya - þa mýþ en bü yük ma ða ra sý dýr. Zey tin ta - þý Ma ða ra sý nda boy la rý yer yer 0.5 m yi bu lan ma kar na sar kýt lar ve bü yük sü - tun lar a ra sýn da yer a lan göl cük ler tu - rizm a ma cýy la kul la ný ma uy gun or tam oluþturu yor. Al týn be þik Ma ða ra sý i se dün ya nýn ü çün cü, Tür ki ye nin i se bi li - nen en bü yük yer al tý gö lü ne sa hip tir. Ay rý ca, An tal ya da ki Ya lan dün ya Ma - ða ra sý i le Yer köp rü Ma ða ra sý da gö rül - me ye de ðer ö zel lik ler ta þý yor. Bun lar da tu riz me a çýl ma yý bek li yor lar DR. ÖRNEK, An tal ya da ki ma ða ra sa - yý sý nýn bun lar la sý nýr lý ol ma dý ðý ný be lirt - ti. An tal ya nýn tu riz me a çýl mak i çin gün sa yan ma ða ra lar ol du ðu nu dik kat çe - ken Dr. Ör nek bun la rý þöy le sa yý yor: Ge yik ba yý rý Ma ða ra sý nda ça lýþ ma lar de vam e di yor. Dü den su yu Ma ða ra sý, Til ki ler Ma ða ra sý, a dý ný kim se ye gö rün - me den baþ ba þa kal mak is te yen a þýk - lar dan a lan A þýk lar Ma ða ra sý, Kor san lar Ma ða ra sý, Ko ca in Ma ða ra sý, Ko na kal tý Ma ða ra sý, Sýrt la ni ni Ma ða ra sý, Bel di bi Ma ða ra sý, As lan lý Ma ða ra sý, Pey nir de li - ði Ma ða ra sý, Gök Ma ða ra sý, Su lu in Ma - ða ra sý ve di ðer le rin de de ça lýþ ma lar ya - pý la cak. An tal ya / Ye ni As ya

7 Y DÜNYA 7 ESAD SONRASI ETKÝLÝ OLMAK ÝÇÝN GARANTÝ ALDIÐI ÝDDÝASI A me ri kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn Su ri ye ö zel tem sil ci si Fred Hof baþ kan lý ðýn da ki he yet ön ce ki gün Mos ko va da Rus ya Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Gen na di Ga ti lov ve Mi ha il Bog da nov la bir a ra ya gel miþ ti. Gö rüþ me son ra sý Twit ter dan bir de ðer len dir me de bu lu nan Ga ti lov, Su ri ye kri zi ne ABD i le bir lik te çö züm bul ma yý um duk la rý ný söy le di. Yar gý do ku nul maz lý ðý kar þý sýn da E sad ýn gö re vi bý rak ma sý na ye þil ý þýk ya kan Mos ko va nýn, Was hing ton dan E sad son ra sý sü reç te et ki li ol mak i çin ga ran ti al dý ðý id di a e di li yor. Mos ko va, E sad son ra sý dö nem de sý cak de niz ler de bu lu nan tek as ke rî üs sü Tar tus u ve si lâh sa týþ la rý a çý sýn dan da mil yar lar ca do lar lýk bir pa za rý kay bet mek ten en di þe du yu yor. SURÝYE, ÝÇ SAVAÞIN EÞÝÐÝNDE ''SURÝYE'NÝN ÝÇ SAVAÞIN EÞÝÐÝNDE OLDUÐUNU'' BELÝRTEN RUSYA DIÞÝÞLERÝ BAKANI SERGEY LAVROV, ULUSLAR ARASI TOPLANTI DÜZENLENMESÝ TEKLÝFÝNÝ YÝNELEDÝ. BU ARADA RUS ASKERÝ BÝRLÝKLERÝNÝN SURÝYE'DE GÖREV ÝÇÝN HAZIRLIK YAPTIÐI ÝLERÝ SÜRÜLDÜ. RUS YA Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, Su ri ye nin iç sa va þýn e þi ðin de ol du ðu nu söy le di. Ser gey Lav rov, Mos ko va da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Su ri ye de ki kriz le il gi li a çýk la ma lar da bu lun du. Su ri ye nin iç sa va þýn e þi ðin de ol du ðu nu be lir ten Lav rov, Rus ya nýn u lus la r a ra sý top lan tý dü zen len me si teklifi ni yi ne le ye rek, BM Gü ven lik Kon se yi Da i mî Ü ye le ri, Ý ran, I rak, Lüb nan, Ür dün, A rap Li gi, Su u di A ra bis tan ve Av ru pa Bir li ði ül ke le ri nin ka tý la ca ðý u lus la r a ra sý bir top lan tý ya pýl ma sý nýn ya rar lý o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz de di. ABD nin bu tür bir top lan tý da Ý ran ýn yer al ma sý na kar þý ol du ðu nun ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Lav rov, Su ri ye ü ze rin de et ki si o lan bütün güç ler bu top lan tý da yer al ma lý dýr. Ý ran da bu ül ke ler den bi ri dir di ye ko nuþ tu. Ser gey Lav rov, An nan Pla ný nýn iþ le vi ni yi tir me di ði ni, hâ lâ can lý ol du ðu nu da ö ne sür dü. Moskova / ci han Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov "RUS ASKERÎ BÝRLÝKLERÝ GÖREVE HAZIRLANIYOR" RUS YA DA ya yýn ya pan Ne za vi si mi ya Ga ze ta, Rus as ke rî bir lik le ri nin baþ ta Su ri ye ol mak ü ze re yurt dý þýn da gö rev yap mak i çin ha zýr lýk yap tý ðý ný id di a et ti. Rus ya Sa vun ma Ba kan lý ðý kay nak la rý ga ze te ye ver di ði bil gi de, ça lýþ ma la - rýn Rus ya Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin in gö rev len dir - me si çer çe ve sin de ya pýl dý ðý ný, Þang hay Ýþ bir li ði Ör gü tü Te rör le Mü ca de le ve Ko lek tif Gü ven lik An laþ ma sý Ör gü tü (KGA Ö) ya pý la rý nýn dýþ o pe ras yon lar da kul la ný la ca ðý ný söy le di. Do lay lý o la rak ça lýþ ma la rýn KGA Ö Ge nel Sek re te ri Ni ko lay Bord yu ja ta ra fýn dan da ya lan lan ma dý ðý na dik kat çe ken ga ze te, Su ri ye kri zi nin çö zü mün de Rus as ke rî bir - lik le rin gö rev a la bi le ce ði ni be lirt ti. Rus ö zel o pe ras yon bir lik le ri nin yurt dý þý o pe ras yon la rý na uy gun bir þe kil de yo ðun e ði tim prog ra mý ný sür dür dük le ri vur gu la yan Bord - yu ja, Su ri ye ve yurt dý þýn da ya pý la cak muh te mel o pe ras - yon la rýn BM çer çe ve sin de o la ca ðý nýn al tý ný çiz di. KADIN VE ÇOCUKLAR EVLERÝN BODRUMUNA SIÐINIYOR SU RÝ YE DE or du mu ha lif le rin yo ðun ol du ðu þe hir le ri top çu ve ha - van a tý þý i le vur ma ya de vam e der ken, bom bar dý man sý ra sýn da ka - dýn ve ço cuk lar ev le rin bod rum kat la rý na sý ðý ný yor. Mer ke zi Bir le þik A rap E mir lik le ri nin Du bai þeh rin de bu lu nan El A ra bi ye te le viz yo nu, Su ri ye nin Hu mus þeh rin de bom bar dý man sý ra sýn dan ev le rin bod - rum kat la rý na sý ðý nan ka dýn ve ço cuk la rýn gö rün tü sü nü ya yýn la dý. Hu mus þeh ri ne 10 ki lo met re u zak lýk ta ki Tel bi se il çe si ni zi ya ret e den El A ra bi ye mu ha bi ri, bom bar dý man so nu cu böl ge de sað lam bi na kal ma dý ðý ný an la tý yor. El A ra bi ye nin gö rün tü le rin de, e vin bod rum ka tý na sý ðý nan ka dýn ve ço cuk lar gö rü lü yor. Ka dýn la rýn ba zý sý i se Kur ân-ý Ke rim o ku yor. Te le viz yo na ko nu þan Hu mus lu bir ka dýn, Al lah si zi ve Öz gür Su ri ye Or du su nda ki ev lât la rý mý zý ko ru sun! Bi zi ko ru ya cak yal nýz Al lah ve on lar var. Al lah bi zim le be ra ber. Al lah bi - zim le be ra ber. de di. Ço cuk la rýn að la dý ðý gö rün tü ler de baþ ka bir ka - dýn i se Ö lü me ka dar, bir ki þi bi le kal sak la i la he il lal lah di ye cek, bun dan dön me ye ce ðiz" i fa de le ri ni kul la ný yor. Beyrut / ci han Hüs nü Mü ba rek in sað lýk du ru mu kri tik n MI SIR IN es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in sað lýk du ru mu nun kri tik ol du ðu bil di ril di. Mý sýr lý bir gü ven lik yet ki li si, mü eb bet ha pis a lan Mü ba rek in sað lýk du ru mu nun cid dî ol du ðu nu be lirt ti. Ka hi re de ha pis ha ne de ki has ta ne de tu tu lan Mü ba rek in bi lin ci ni sýk sýk kay bet ti ði ak ta rýl dý. Mý sýr da Mü ba rek in öl dü ðü söy len ti le ri do la þýr ken, e þi Sü zan Mü ba rek ve i ki ký zý nýn bu gün sa bah ha pis ha ne de Hüs nü Mü ba rek i zi ya ret et ti ði kay de dil di. Mah ke me, 2 Ha zi ran da Mü ba rek i mü eb bet ha pis ce za sý na çarp tý rýr ken, ül ke nin es ki cum hur baþ ka ný Ka hi re de ki To rah ha pis ha ne si ne ko nul muþ tu. Kahire / cihan Ken ya Ý çiþ le ri Ba ka ný he li kop ter ka za sýn da öl dü n KEN YA Ý çiþ le ri Ba ka ný Ge or ge Sa i to ti nin, Na i ro bi ya kýn la rýn da he li kop te ri nin düþ me si so nu cu öl dü ðü bil di ril di. Ken ya Dev let Baþ ka ný Yar dým cý sý Ka lon zo Mus yo ka, he li kop te rin düþ tü ðü Na i ro bi ya kýn la rýn da ki or man lýk a la na ge li þin de yap tý ðý a çýk la ma da, he li kop te rin dün Na i ro bi den ay rý lýr ken düþ me si so nu cu ba kan Sa i to ti i le yar dým cý sý Or va O jo de nin öl dü ðü nü be lirt ti. Mus yo ka, he li kop ter de bu lu nan i ki si pi lot, i ki si ba kan la rýn ko ru ma sý ol mak ü ze re dört ki þi nin de öldüðünü kay det ti. Sa i to ti nin, ge le cek yýl dü zen le ne cek dev let baþ kan lý ðý se çim le rin de a day ol du ðu be lir til di. Mus yo ka, ka za nýn sebebi hak kýn da a çýk la ma da bu lun ma dý. Nairobi / a a Ýs ra il li, Ba tý Þe ri a da 300 zey tin a ða cý ný sök tü n BA TI Þe ri a nýn El-Ha lil þehrin de ki Ýs ra il li yer le þim ci le rin Fi lis tin li le re a it, 20 ya þýn dan bü yük 300 zey tin a ða cý ný sök tü ðü ö ne sü rül dü. Gör gü þahitleri, zey tin ha sa dý nýn yak laþ tý ðý yaz ay la rýn da Ýs ra il li yer le þim ci le rin sýk sýk bu tür ey lem ler de bu lun duk la rý ný ve Fi lis tin li le ri gö çe zor la ma ya ça lýþ týk la rý ný sa vun du. El Halil / a a Ýh van-or du pa zar lý ðý MISIR DA Müs lü man Kar deþ ler i le Yük sek As ke rî Kon sey a ra sýn da giz li bir gö rüþ me ger çek leþ ti ði id di a e dil di. Müs lü man Kar deþ ler e ya kýn kay nak lar dan e di ni len il gi ye gö re, Müs lü man Kar deþ ler Ce ma a ti nin baþ kan yar dým cý sý Hay rat Þa týr i le ha len ül ke yö ne ti mi ni e lin de tu tan Yük sek As ke rî Kon sey Baþ ka ný Ma re þal Hü se yin Tan ta vi nin yar dým cý sý ve kon se yin güç lü i sim le rin den Ge ne ral Sa mi Al lal ve is mi ve ril me yen di ðer kon sey ü ye siy le giz li bir gö rüþ me ger çek leþ ti. Ýs mi nin a çýk lan ma sý ný is te me yen kay nak, gö rüþ me nin, Yük sek As ke rî Kon sey in en di þe le ri ni gi der mek a ma cýy la ya pýl dý ðý - MYANMAR (Burma) sýnýrlarý içinde yer alan Arakan'da çok sa yý da Müs lü man genç 200 ki þi lik Bu dist gru bu nun sal dý rý sý na uð ra ya rak bý çak ve ký lýç lar la þe hit e dil di. Ya þa nan bu o la yýn ü ze ri ne ba zý böl ge ler de Cu ma na ma zý son ra sýn da Müs lü man lar i le Bu dist ler a ra sýn da ça týþ ma lar çýk tý. Ça týþ ma lar da 2 Müs lü man kö yü de Bu dist ler ta ra fýn dan a te þe ve ril di. Bur ma nýn baþ þehri ný ve çok o lum lu ve ya pý cý bir or tam da ger çek leþ ti ði ni be lirt ti. Gö rüþ me de ö zel lik le, Hür ri yet ve A da let Par ti si nin (HAP) cum hur baþ ka ný a da yý Mu ham med Mur si nin se çil me si ha lin de or du nun gö rev ve so rum lu luk a lan la rý nýn na sýl dü zen le ne ce ði, Müs lü man Kar deþ ler in or du ya kar þý na sýl bir ta výr ta ký na ca ðý ü ze rin de du rul du ðu kay de dil di. Üç sa at sü ren gö rüþ me de, ay rý ca Mur si nin cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ni ka zan ma sý ha lin de baþ ba ka ný a tar ken han gi kri ter le ri e sas a la ca ðý ve HAP nin ka bi ne yi ku rar ken ba kan lýk la rý na sýl da ðý ta ca ðý ko nu la rý nýn da e le a lýn dý ðý bil di ril di. Kahire / aa Yan go on dan ge len A ra kan da ders ve ren Müs lü man genç ler ders le rin bit me siy le dö nüþ yo lu na geç ti ler. An cak dö nüþ yo lun da bir dað yo lu ü ze rin de yak la þýk 200 ki þi lik Bu dist bir gru bun sal dý rý sý na uð ra dý lar. Ta ma men si vil o lan Müs lü man genç ler bir an da ne ye uð ra dýk la rý ný þa þýr dý lar. Bý çak, pa la ve ký lý cýn kul la nýl dý ðý sal dý rý lar da 10 Müs lü man genç o lay ye rin de þe hit ol du lar. MISIR'DAKÝ SEÇÝMLERE ABD GÖZLEMCÝSÝ ABD kon gre si Cum hur baþ ka ný se çim le ri ne göz - lem ci he ye ti gön de re cek. ABD Bü yü kel çi li ði nden a lý nan bil gi ye gö re, ABD Kon gre sin den bir grup, Se na tör Da vid Dre i er baþ kan lý ðýn da cum hur baþ - kan lý ðý se çi mi nin i kin ci tu ru nu ta kip et mek i çin ge - le cek haf ta i çin de Mý sýr a gi de cek. He ye tin, i kin ci tur da ya rý þa cak a day lar dan Mu ham med Mur si ve - ya Hüs nü Mü ba rek dö ne mi nin son Baþ ba ka ný Ah - met Þe fik i des tek le me di ði, sa de ce se çim le rin de - mok ra tik bir or tam da ger çek leþ me si ne kat ký sað - la mak i çin ül ke ye gi de cek le ri be lir til di. Kahire / aa Cu ma na ma zý son ra sýn da Müs lü man lar i le Bu dist ler a ra sýn da ça týþ ma lar çýk tý. Ça týþ ma lar da 2 Müs lü man kö yü de Bu dist ler ta ra fýn dan a te þe ve ril di. Müs lü man la ra Budist vahþeti KA DIN VE ÇO CUK LAR KO RU MA YA A LIN DI YA ÞA NAN kat li âm la rýn ar dýn dan ba zý Müs lü man köy le ri bo þal tý lýr ken in san lar Bang la deþ e kaç ma ya baþ la dý lar. Ev le ri ni terk et me yen Müs lü man a i le ler i se te dir gin bir bek le yiþ i çe ri si ne gir di ler. Ö zel lik le ka dýn ve ço cuk lar bü - yük teh li ke al týn da lar. Müs lü man genç ler ka dýn ve ço cuk - la rý ko ru mak i çin ken di le ri ni si per et me ye baþ la dý lar. Müs - lü man la ra yö ne lik da ha bü yük bir bas ký dan kor ku yor lar. Ma li ki ye Ta la ba ni des te ði n I RAK Cum hur baþ ka ný Ce lal Ta la ba ni, Baþ ba kan Nu ri el-ma li ki hü kü me ti nin dü þü rül me si i çin top la nan im za la rýn ye ter li ol ma dý ðý ný be lir te rek, hü kü met ten gü ve no yu nun çe kil me si ni ön gö ren ta le bi ge ri çe vir di. Ta la ba ni nin o fi sin den ya pý lan a çýk la ma da, gü ve no yu nun çe kil me si ta le biy le fark lý si ya sî par ti ler ve ba ðým sýz mil let ve kil le ri ta ra fýn dan su nu lan im za la rýn ge çer li li ði ni de ðer len dir mek ü ze re bir ko mis yon ku rul du ðu ha týr la tý la rak, bun lar dan 11 i nin, im za la rý ný ge ri çek tik le ri ko nu sun da Cum hur baþ kan lý ðý na bil gi ver di ði kay de dil di. Ý ki mil let ve ki li nin de im za la rý nýn iþ le me ko nul ma ma sý ta le bin de bu lun du ðu na i þa ret e di len a çýk la ma da, mev cut þart lar da im za sa yý sý nýn 160 ta ka la rak ge rek li 163 sa yý sý na u laþ ma dý ðý ve bu sebep le Mec lis Baþ kan lý ðý na su nul ma dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, I rak ta ya þa nan si ya sî kri zin yol aç tý ðý tý ka nýk lý ðýn gü ven lik ve e ko no mi a lan la rýn da da o lum suz et ki le ri ol du ðu vur gu la na rak, a na ya sa ve ka nun lar çer çe ve sin de so ru nun a þýl ma sý çað rý sýn da bu lu nul du. Baðdat / a a ABD, yi ne si vil le ri kat let ti n AF GA NÝS TAN Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i, ABD nin, ül ke nin do ðu sun da ki Lo gar da 18 si vi lin öl dü ðü ha va sal dý rý sýy la il gi li o la rak Af gan güç le ri ni bil gi len dir me di ði ni be lirt ti. Kar za i, tek rar et me si ha lin de bu tür den dav ra nýþ la rý Was hing ton la va rý lan an laþ ma nýn ih lâ li o la rak de ðer len di re cek le ri ni söy le di. Dev let Baþ kan lý ðý söz cü sü Ey mal Fey zi, Kar za i nin o la yý in ce le yen mü fet tiþ ler le bir a ra ya gel di ði ni, ne ti ce de A me ri kan as ker le ri nin ge çen Çar þam ba gün kü ha va sal dý rý sý ný dü zen ler ken Af gan bi rim le riy le te ma sa geç me di ði nin, bu nun tek ta raf lý bir ka rar ol du ðu nun an la þýl dý ðý ný i fa de et ti. Ha va sal dý rý la rý Kar za i yle ül ke de ki NA TO güç le ri a ra sýn da ki ra hat sýz e di ci ko nu la rýn ba þýn da ge li yor. Kar za i, ha va sal dý rý la rý nýn si vil le ri teh li ke ye at tý ðý ný be lir ti yor. As ke rî yet ki li ler i se bu tür den o pe ras yon la rýn te rör le mü ca de le de ö nem li ol du ðu nu i fa de e di yor. Kabil / a a Þam ýn öz gür lü ðü Ku düs ün öz gür lü ðü dür n FÝLÝS TÝN DE KÝ Ýs lâ mî di re niþ ha re ke ti nin Li de ri Þeyh Ra id Sa lah, Su ri ye nin öz gür lü ðü, Fi lis tin in öz gür lü ðü dür. Su ri ye dev ri mi, Fi lis tin de ki in ti fa da nýn de va mý dýr de di. Ýs lâ mî di re niþ ha re ke ti nin Su ri ye yö ne ti mi ne kar þý Cu mar te si gü nü Tam ra þehrin de dü zen le di ði pro tes to gös te ri sin de ko nu þan Sa lah Su ri ye nin öz gür lü ðü Fi lis tin in öz gür lü ðü dür. Su ri ye dev ri mi, Fi lis tin de ki in ti fa da ha re ke ti nin bir de va mý dýr. Su ri ye ve Fi lis tin hal ký i ki iþ gal ci ve za lim gü cün ha ki mi ye ti al týn da ya þý yor di ye ko nuþ tu. A rap ve Ýs lâm dün ya sý ný, Su ri ye hal ký ný ko ru mak i çin Su ri ye sý ný rý na mil yon luk yü rü yüþ çað rý sý ya pan Sa lah þöy le de vam et ti: Su ri ye nin öz gür lü ðü, Fi lis tin in öz gür lü ðü dür. Þam ýn öz gür lü ðü Ku düs ün öz gür lü ðü dür. E me vi Mes ci di ne ya pý lan yar dým, Mes cid-i Ak sa ya ya pýl mýþ týr. Su ri ye de ki ki li se le rin öz gür lü ðü, Ku düs te ki el-ký ya me Ki li se si nin öz gür lü ðü dür. Sa lah, Ku düs e ka dar yük selt ti ði niz çýð lýk ve çað rý la rý nýz ka lý cý dýr di ye rek, Dün ya vic da ný nýn Su ri ye de ma sum in san la ra kar þý iþ le nen ci na yet ler ve a ký tý lan ka na kar þý ver di ði sý na vý ge çe me di ði ni söy le di. Ramallah / a a

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Yeni eðitim dönemine yasaksýz baþlayabilsek Mil let o la rak o ka dar faz la yan lýþ la ra mu ha tap ol duk ki, ar týk hak la rý bi le bir lü tuf ve ih san o la rak gör me ye baþ la dýk. Ge çen gün ler de, A dý ya man Ü ni ver si te si nde o ku du ðu bö lü mü bi rin ci lik le bi ti ren ba þör tü lü bir öð ren ci, dü zen le nen tö ren de dip lo ma sý ný bir ko mu tan dan a lýn ca (Star, 10 Ha zi ran 2012) Vay be, ký ya met kop ma dý. De mek ki o lu yor muþ! di ye se vin dik. Geç miþ gün ler de ya þa nan ü zü cü ha di se ler le ký yas lan dý ðýn da bu tab lo kar þý sýn da el bet te se vin me li yiz, a ma as lýn da bu ha di se sý ra dan bir ha di se ol ma sý ge rek mi yor mu? Tür ki ye bir hu kuk dev le ti i se, ka nun la ra da yan ma yan bir ya sak uy gu la na maz. Uy gu la ma ya ça lý þan la ra en gel ol mak da yi ne hu kuk dev le ti nin ge re ði dir. Her kes bi li yor ki yü rür lük te ki hiçbir ka nun da ü ni ver si te de o ku yan öð ren ci ler ba þör tü sü ta ka maz i ba re si yok tur. Bu gün de ðil, dün de böy le bir ka nun mad de si ol ma dý, a ma ma a le sef key fî bir ya sak uy gu lan dý ve mil yon lar ca öð ren ci, a i le le riy le bir lik te mað dur e dil di. A dý ya man da böy le se vin di ri ci bir ge liþ me ya þa nýr ken, Tür ki ye nin baþ ka yer le rin de i se yi ne ü zü cü, ya sak lý gö rün tü ler le kar þý la þý lý yor. Bu ü zü cü ha di se ler den bi ri Ýs tan bul Mal te pe de ya þan mýþ. O ku du ðu tek nik ve mes lek li se si ni bi rin ci lik le bi ti ren öð ren ci, ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le tö re ne a lýn ma mýþ. (Za man, 10 Ha zi ran 2012) Ya sak çý lar, A ma o da ha ü ni ver si te öð ren ci si bi le de ðil! Ýlk ba kýþ ta hak lý gi bi gö rü nen bu sa vun ma, te mel den çü rük ve red de dil me yi hak e den bir sa vun ma dýr. Ba þör tü sü me se le si sa de ce ü ni ver si te le rin me se le si de ðil ki! Ýlk o kul dan son o ku la ka dar ve el bet te sa de ce o kul lar la da sý nýr lý ol ma yan bir me se le bu. Li se yi bi ti ren bir öð ren ci yi key fî o la rak tö re ne al ma ma ya ve o nun se vin ci ni ü zün tü ye çe vir me ye ki min hak ký o la bi lir? Bir yan da ö dül, bir yan da ya sak uy gu la ma sý ne yi gös te rir? Ba þör tü sü me se le si nin te mel den hal le dil me di ði ni, yer ve za ma na gö re mað du ri yet le rin de vam et ti ði ni gös te rir. Oy sa ya pýl ma sý ge re ken þey bel li dir: Ba þör tü sü ya sa ðý her ka de me de so na er me li dir. Nor mal leþ me nin baþ ka bir yo lu yok. Ak si hal de, þu böl ge de þu tö ren de ba þör tü sü ya sa ðý uygu lan dý, þu ra da uy gu lan ma dý gi bi tah min ra por la rý or ta ya çýk ma ya baþ lar... Ba þör tü sü ya sa ðý dolayýsýyla çok a ðýr be del ler ö den di ði bir ger çek. U nut ma has ta lý ðý i le kar þý kar þý ya o lan in san lar ya kýn geç miþ te ya þa nan la rý u nut muþ ol sa da, ya sak la mu ha tap o lan la rýn o sý kýn tý lý gün le ri u nut ma sý ko lay de ðil. Ü ni ver si te öð ren ci le ri ba ký mýn dan ya sak bü yük öl çü de so na er miþ ol sa bi le, bu nok ta da ki mað du ri yet ler de vam e di yor. Bir e ði tim yý lý ný ge ri de bý rak týk. Pe ki, ö nü müz de ki e ði tim yý lýn da her þey gül gü lis tan o la cak mý? Ýlk o kul dan baþ la mak ü ze re bü tün e ði tim ha ya týn da ve el bet te ça lýþ ma ha ya týn da ba þör tü sü ya sa ðý so na e re cek mi? Bu a dým la rý at mak i çin da ha kaç ki þi nin mað dur ol ma sý bek le ne cek? 10 se ne ön ce si ni dü þü ne lim. Mer kez med ya baþ ta ol mak ü ze re bü tün güç lü ler ba þör tü sü ya sa ðý ný des tek li yor du. O gün ler de de bu tav rýn çok yan lýþ ol du ðu uy gun li san i le an la týl ma ya ça lý þýl dý. On la ra gö re ya sa ðýn so na er me si müm kün de ðil di. A ma a ra dan yýl lar geç ti, ya sak bü yük öl çü de so na er di. Pe ki, ya sak gün le rin de ya pý lan hak sýz lýk la rýn be de li ni kim ö de ye cek? Sa de ce bu gün de ðil, dün de ko mu tan lar ba þör tü lü le re dip lo ma ve ö dül ver sey di ne kay be der dik? Bý ra ka lým ö dül ver me yi ve bý ra ka lým ko mu tan la rý; ü ni ver si te rek tör le ri nin bi le ba þör tü lü ler le ay ný sa lon da bu lun mak is te me dik le ri gün le ri gör müþ tük. Yan lýþ o lan oy du, doð ru o lan ya sa ðýn so na er me si dir. Bu gün i çin ka mu sal a lan ve e ði ti min di ðer saf ha la rýn da de vam e den ya sak da yan lýþ týr. Bu yan lýþ da ö nü müz de ki yýl lar da an la þý la cak ve in þal lah ka nun suz ya sak her yer de so na e re cek. O hal de bu a dý mý at mak i çin ya rýn ý bek le me ye ge rek yok. Ýn sa noð lu her za man doð ru o la ný fýt ra ten a rar. Ya sa ðýn ve ya sak çý la rýn da ya na ca ðý bir dal, bir sý ðý nak da kal ma mýþ týr. Ya pýl ma sý ge re ken, si ya sî ce sa ret le ka rar lý a dým la rý at mak... Keþ ke, ye ni e ði tim dö ne mi ne ya sak sýz baþ la ya bil sek... Yargýtay, 30 hizmetli alacak nyar GITAY Baþ kan lý ðý, yar dým cý hiz met ler sý ný fýn da a çýk bu lu nan top lam 30 hiz met li kad ro su na, ya pý la cak mü lâ kat sý na vý so nu cu na gö re a çýk tan a ta ma ya pý la ca ðý ný bil dir di. Mü lâ kat sý na vý na, Ka mu Per so ne li Seç me Sý na vý (2010-KPSS) nda, li sans me zun la rý i çin KPSSP3, ön li sans me zun la rý i çin KPSSP93, or ta öð re tim me zun la rý i çin KPSSP94 pu an tü rün den 70 ve da ha yu ka rý pu an a lan lar baþ vu ra bi le cek. Mer ke zi sý nav da a lý nan pu an lar e sas ol mak kay dýy la, en yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re i lân e di len kad ro sa yý sý nýn 20 ka tý ka dar a day söz lü sý na va çað rý la cak. Baþ vu ru da bu lu na cak la rýn 15/06/2012 ta ri hi i ti ba riy le 35 ya þý ný bi tir me miþ ol ma la rý ge re ki yor. Gi riþ þart la rý ný ta þý yan a day lar baþ vu ru la rý ný þah sen, APS, i a de li ta ah hüt lü mek tup la ya da kar go i le Yar gý tay Baþ kan lý ðý Per so nel ve E ði tim Mü dür lü ðü Ve kâ let ler Cad. No: 3 Ba kan lýk lar/an ka ra ad re si ne ya pa cak. An ka ra / a a POS te fe ci li ði yay gýn la þý yor EM NÝYE TÝN te fe ci lik suç la rý na yö ne lik sür dür dü ðü o pe ras yon lar da POS te fe ci li ði nin yay gýn laþ tý ðý or ta ya çýk tý. Bu yön tem le ger çek te bir ü rün sa tý þý ya pýl ma dý ðý hal de, bir ü rün sa tý þý ya pýl mýþ ve sa týþ üc re ti i se kre di kar týn dan ö den miþ gi bi gös te ri li yor. Bu iþ le min so nu cun da, kre di kar týn dan çe ki len mik tar dan or ta la ma yüz de 5 ko mis yon a lý na rak ka lan tu tar na kit o la rak kre di kar tý sa hi bi ne ve ri li yor. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü nün te fe ci lik suç la rý na yö ne lik ha zýr la dý ðý ra po ra gö re 2011 yý lýn da mey da na ge len te fe ci lik suç la rýn da suç ör güt le ri, i ki fark lý yön tem kul la ný yor. Klâ sik yön tem le te fe ci lik, mad dî a çý dan zor du rum da o lan þah sa Milletin tersine adýmlar atýlmasýn AVRASYA HUKUK VE DEMOKRASÝ DERNEÐÝ BAÞKANI AVUKAT MEHMET TURCAN, ÖZEL YETKÝLÝ MAHKEMELERÝN KALDIRILMASI DÜÞÜNCESÝNÝN "KAYGI VERÝCÝ" OLDUÐUNU BELÝRTEREK, MÝLLETÝN ÝRADESÝNÝN TERSÝNE ADIMLAR ATILMAMASI GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. CE ZA Mu ha ke me si Ka nu nu (CMK) nun 250. mad de sin de ya pý la cak de ði þik lik le ö zel yet ki li mah ke me le rin yet ki le ri nin da ral tý la cak ve ya kal dý rý la cak ol ma sý na tep ki ler de vam e di yor. Av ras ya Hu kuk ve De mok ra si Der ne ði Baþ ka ný A vu kat Meh met Tur can, Ce za Mu ha ke me le ri Ka nu nu (CMK) nun 250. mad de i le il gi li o la rak ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rýl ma sý ve ya yet ki le ri nin a zal týl ma sý i le il gi li dü þün ce ve ge liþ me ler kay gý ve ri ci dir de di. A vu kat Meh met Tur can, A na ya sa da Tür ki ye nin bir hu kuk dev le ti ol du ðu nun be lir til di ði ni, bu çer çe ve de güç ler ay rý lý ðý il ke si nin be nim sen di ði ni söy le di. Güç ler ay rý lý ðý il ke sin de ya sa ma yü rüt me ve yar gý nýn bir bi rin den ay rýl dý ðý ný an la tan Tur can, dev le tin hu ku kun üs tün lü ðü il ke si çer çe ve sin de yar gý de ne ti mi ne bað lý kal ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. Yar gý nýn da ya sa ma yü rüt me gi bi dev let sis te mi nin üç er kin den bi ri ol du ðu na dik kat çe ken Tur can, þun la rý söy le di: De mok - Er ba kan ýn ço cuk la rý ba ba sý nýn yo lun da SA A DET Par ti si Ge nel Baþ kan Baþ da nýþ ma ný Fa tih Er ba kan, hiç kim se nin gü cü nün ken di le ri ni Mil lî Gö rüþ çü ler den u zak laþ týr ma ya yet me ye ce ði ni be lir te rek, De di ko du lar dan, if ti ra lar dan zer re ka dar et ki len mi yo ruz de di. Er ba kan, Ýs tan bul da ki Si nop lu Mil lî Gö rüþ çü ler O lu þu mu nca, Ah met Cö mert Spor Sa lo nu nda dü zen le nen prog ram da ki ko nuþ ma sýn da, da va la rý uð ru na býk ma dan, u san ma dan mü ca de le e den Mil lî Gö rüþ çü le re te þek kür et ti. Sa lon da ki le rin Mü ca hit Er ba kan slo gan la rý a ra sýn da ko nuþ ma sý na de vam e den Er ba kan, Ýs tan bul da bu gün sa dýk ve sa mi mî Mil lî Gö rüþ çü ler a de ta þa ha kal ký yor. Biz sa dýk lar da nýz ve e ma net eh li yiz. Biz ger çek Mil lî Gö rüþ çü le riz de di.er ba kan, rah met li ba ba sý ve Mil lî Gö rü þün li de ri Nec met tin Er ba kan ýn ve fa tý nýn ar dýn dan dâ vâ la rý na hiz met i çin sa dýk ve sa mi mi Mil lî Gö rüþ çü ler le bu yo la çýk týk la rý ný kay de de rek, Ba ba mý zýn e ma ne ti o lan Mil lî Gö rüþ ha re ke ti yo lun dan sap tý rýl ma dan en bü yük za fer le re u laþ sýn di ye bu yü rü yü þü ya pý yo ruz di ye ko nuþ tu. Prog ra ma, Nec met tin Er ba kan ýn kýz la rý Sa a det Par ti si Ka dýn Kol la rý Baþ ka ný Zey nep Er ba kan i le E lif Er ba kan ve çok sa yý da par ti li ka týl dý. Ýs tan bul / a a A vu kat Meh met Tur can ra si le rin te mel es pri si her ke sin he sap ve re bi lir li ði dir. Ya sa ma nýn ve yü rüt me nin ey lem ve iþ lem le ri yar gý sal de ne ti me ta bi dir. Dev le tin i da re ci le ri ge ne ral le ri, müs te þar la rý her Türk va tan da þý gi bi he sap ve re bil me li dir. Za ten ül ke nin en bü yük so ru nu da bu gü ne ka dar bi ri le ri nin he sap ver me me si, do ku nul maz ol ma sý de ðil miy di? Þim di baþ ka do ku nul maz lar o luþ tur mak, ka bul e di le mez. Re fe ran dum da mil le tin a çýk ça or ta ya koy du ðu i ra de; mil lî i ra de ye sa hip çý kýl ma sý ül ke nin an ti de mok ra tik ya pý dan kur tul ma sý ve ül ke nin bi rin ci sý nýf de mok ra si ye geç me si i ra de si dir. Bu gün bu i ra de bu ka dar a çýk ken mil le tin ta le bi or ta day ken, mil le tin i ra de si nin ter si ne a dým lar a týl ma sý, mil let ta ra fýn dan en di þey le ve hay ret le iz len mek te dir. Av ras ya Hu kuk Ve De mok ra si Der ne ði o la rak ik ti da rýn, re fe ran dum da ki mil lî i ra de ye sa hip çýk ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Ankara / cihan ya kýn lýk gös te ri le rek fa iz kar þý lý ðý pa ra ver me iþ le mi ya pý lý yor. Bu þe kil de te fe ci; borç ver di ði þah sýn ken di si ne çek, se net ve ya i po tek ver me si ni sað la ya rak ken di si ni ga ran ti al tý na a lý yor. Bu du rum da, mað dur bor cu nu ö de se da hi, ver miþ ol du ðu çek ve ya se net ic ra iþ le mi ne ko nu lu yor. Son yýl lar da te fe ci lik su çu nun iþ len me þek li ba ký mýn dan POS te fe ci li ði o la rak ad lan dý rý lan ye ni bir yön tem or ta ya çýk tý. POS te fe ci li ði yön te min de, ger çek te bir ü rün sa tý þý ya pýl ma dý ðý hal de, bir ü rün sa tý þý ya pýl mýþ ve sa týþ üc re ti i se kre di kar týn dan ö den miþ gi bi gös te ri li yor. POS ci haz la rý ve kre di kart la rý tefecilikte a raç o la rak kul la nýl ýyor. An ka ra / ci han Ceza Muhakemeleri Kanununun 250. maddesinde yapýlmasý düþünülen deðiþiklikle Ergenekon ve Balyoz gibi devam eden dâvâlarýn etkilenmesinden korkuluyor. CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Kay se ri li ler Yar dým laþ ma Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen kah val tý lý top lan tý ya ka týl dý. E mir gân da ki Be yaz Köþk te dü zen le nen faaliyet te Cum hur baþ ka ný Gül, dâ vet li ler i le ya kýn dan il gi len di. Gül, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da Kay se ri nin geç miþ ten bu gü ne, ne ka dar faz la ge liþ ti ði ni an lat tý. Be yaz Köþk te ger çek le þen Kay se ri li ler bu luþ ma sý na Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün ya ný sý ra e þi Hay rün ni sa Gül, E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, mil let ve kil le ri ve iþ a dam la rý ka týl dý. Faaliyette ko nuþ ma ya pan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Hiç kim se ar týk doð du ðu yer de MAH KEME DE ÐÝ ÞÝK LÝ ÐÝ, DÂ VÂ LA RI A KA ME TE UÐ RA TIR 12 EY LÜL re fe ran du mun da e vet o yu kul la nan ve se çim ler de AKP yi des tek le di ði bi li nen dar be mað du ru ül kü cü ler, dü zen le me nin sür mek te o lan dâ vâ la rý a ka me te uð ra ta ca ðý ný i fa de e di - yor. Re fe ran dum sü re cin de ya yýn la dý ðý dek la - ras yon la ka mu o yu nun dik ka ti nin çe ken a vu kat Ha san Ýl ter, dar be ci le rin hâ lâ ö zel lik le ri ni ko ru - duk la rý na dik kat çek ti, hü kü me tin ö zel yet ki li mah ke me le ri kal dýr ma sý nýn ha ra ki ri o la ca ðý ný söy le di. Yu su fi ye li Ül kü cü ler De ne ði Baþ ka ný Re cep Kü çü kiz siz i se Si liv ri nin ka pý la rý a çý lýr sa, AK Par ti u nut ma sýn ki o ak rep ler ilk baþ ta ken - di le ri ne za rar ve re cek tir u ya rý sýn da bu lun du. Hü kü me tin ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rýl - ma sý ko nu sun da net bir tav rý ol ma dý ðý na dik - kat çe ken a vu kat Ha san Ýl ter, bu ko nu da ka - mu o yun da kuþ kuy la kar þý la nan du rum la rýn bir an ev vel ay dýn la týl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ýl ter, Hü kü met, ö zel yet ki li mah ke me le ri kal dýr mak gi bi bir gi ri þi mi o lur sa þa yet ön ce lik le bu yar gý - la ma lar ko nu sun da ik ti da rý na des tek ve ren kit - le nin des te ði ni kay be der u ya rý sýn da bu lun du. E mir gân da ki Be yaz Köþk te dü zen le nen faaliyet te Cum hur baþ ka ný Gül, dâ vet li ler i le ya kýn dan il gi len di. Gül, hem þeh ri le ri i le kah val tý da bu luþ tu bü yü mü yor. Ön ce bu nu ya dýr ga dýk, a ma da ha son ra her kes bu nu ka bul len di. Bir ta raf tan da u zak ta da ol sa mem le ke te doð du ðu muz yer de a lâ ka la rý nýn de va mý ný her kes gö nül den is ti yor. Bu a i di yet duy gu su, in sa nî bir duy gu di ye ko nuþ tu. Kay se ri li ler Der ne ði nin 60 yýl dýr var ol du ðu na dik kat çe ken Gül, Ýs tan bul a ge len öð ren ci le re yer te mi ni ko nu sun da bu der nek yar dým cý o lu yor du. Kay se ri çok hýz lý ge li þi yor. Kay se ri nin es ki ha liy le bu gü nü nü ký yas la mak müm kün de ðil. Tür ki ye nin en mo dern, ge liþ miþ þe hir le rin den bi ri. 4 ta ne ü ni ver si te si o lan bir þe hir. Er ci yes in he pi mi zin gön lün de ay rý bir ye ri var dýr. Er ci yes in ö nü müz de ki yýl lar da çok bü yük bir ca zi be mer ke zi o la ca ðý ný bi li yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / ci han Boz dað: Ve sa ye te i zin ve ri le mez nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Bir yan dan as ke rî ve si vil ve sa ye te kar þý, çe te ye, maf ya ya, baþ ka güç o dak la rý na kar þý Tür ki ye yi ra hat la tan, mil le tin ö nü nü a çan a dým lar a tar ken, ö te yan dan baþ ka ve sa yet ma kam la rý nýn o luþ ma sý na da i zin ve ri le mez, ve ril me me si de la zým. Ö zel yet ki li mah ke me le rin ya sa la rýn ken di le ri ne çiz di ði sý nýr lar i çe ri sin de gö rev yap ma sý la zým de di. Be kir Boz dað, Ka nal 7 de Baþ kent Ku li si prog ra mýn da gün dem de ki so ru la rý ce vap la dý. Boz dað, Ö zel yet ki li mah ke me ler ko nu sun da CHP i le ay ný nok ta ya mý ge li yor su nuz? so ru su ü ze ri ne þun la rý söy le di: Ö zel yet ki li mah ke me ler ko nu sun da AK Par ti nin, hü kü me tin ka na a ti ön ce den be ri bel li. Biz bu gü ne ka dar ö zel yet ki li mah ke me le ri ö vü cü bir a çýk la ma nýn i çin de hiç ol ma dýk. Ge ri ye doð ru ba kar sa nýz, ö zel yet ki li mah ke me ler hu kuk dev le ti nin ol maz sa ol ma zý dýr, hu kuk dev le ti nin ge re ði dir di yen bir a çýk la ma mýz ol ma dý. Geç miþ te de biz dev let gü ven lik mah ke me le ri ne kar þý du ruþ lar or ta ya koy muþ, ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri ku ru luþ sü re cin de de biz mah ke me le rin da ha de mok ra tik ve hu kuk dev le ti nin ge rek le ri ni da ha faz la ta þý yan bir bi çim de o luþ tu rul ma sý ko nu sun da ça ba la rý mýz ol du. Biz Tür ki ye nin hu kuk dev le ti ni te li ði nin i çi ni dol dur mak i çin ö nem li a dým lar at týk. Ö zel yet ki li mah ke me le rin ge çi ci mah ke me ler ol du ðu nu, Tür ki ye nin bir ta kým ih ti yaç la rýn dan kay nak lan dý ðý ný, ba zý suç la rýn so ruþ tu rul ma sý ve ko vuþ tu rul ma sý nýn ay rý ca lýk lý bir ta kým ö zel lik ler ta þý dý ðý ný, bu ne den le de ih ti yaç tan kay nak lan dý ðý ný ve bu ih ti yaç de vam et ti ði sü re ce bu mah ke me le rin de vam e de ce ði ni söy le dik. Bu ko nu da ki ça lýþ ma la rýn bit mek ü ze re ol du ðu nu be lir ten Boz dað, de tay lar net leþ tik ten son ra bu nu ka mu o yuy la pay la ya cak la rý ný bil dir di. Ankara / aa Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu Ýs tan bul un ilk tab let ga ze te si ya yý na baþ la dý nýs TAN BUL DA KÝ ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn yap tý ðý ça lýþ ma la rý du yur mak a ma cýy la ya yýn ha ya tý na baþ la yan Ýs tan bul A jan sý Ga ze te si, ar týk bütün tab let bil gi sa yar lar da da üc ret siz o ku na bi le cek. Ýs tan bul Va li li ði Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan ay lýk ya yýn la nan Ýs tan bul A jan sý Ga ze te si nin ta ný tým top lan tý sý, CHP Grup Baþ kan Ve ki li A kif Ham za Çe bi, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýs tan bul Ýl Ge nel Mec li si 1. Baþ kan Ve ki li Hay ret tin Çe lik, Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re te ri Sab ri Ka ya ve Ýl Ge nel Mec li si ü ye le ri nin ka tý lý mý i le ger çek leþ ti ril di. Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, yak la þýk 1 yýl ön ce yi ne ay ný yer de Ýs tan bul lu la ra hiz met i çin ku ru lan Ýs tan bul A jan sý nýn ta ný tým top lan tý sýn da ye ni den bir a ra ya gel dik le ri ni be lir te rek, tek no lo ji ça ðýn da ol du ðu mu zu söy le di. Ý le ti þi min ve ha ber leþ me nin ö ne mi ne vur gu ya pan Va li Mut lu, þun la rý i fa de et ti: Ýs tan bul A jan sý Ga ze te si ar týk tab let bil gi sa yar lar dan o ku na bi le cek. Ýs tan bul A jan sý ö nem li bir iþ le vi ye ri ne ge ti ri yor. Ýs tan bul da bu lu nan 371 ta ne ye rel med ya, Ýs tan bul A jan sý nýn ya yýn la dý ðý ha ber ler den ya rar lan mak ta dýr. Bu yö nü i le de ye rel med ya ya çok cid dî bir des tek sað la mak ta dýr. Ýs tan bul Ýl Ge nel Mec li si I. Baþ kan Ve ki li Hay ret tin Çe lik i se Ýs tan bul i le il gi li ne var sa baþ ta i da re miz ol mak ü ze re ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn yap tý ðý ça lýþ ma la rý du yur mak a ma cýy la ya yýn ha ya tý na baþ la yan Ýs tan bul A jan sý Ga ze te si, ar týk tüm tab let bil gi sa yar lar dan ta ma men üc ret siz o la rak ta kip e di le bi le cek de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ha va Li se si öð ren ci le ri Ýz mir de kam pa gi re cek nbur SA I þýk lar As ke rî Ha va Li se si öð ren ci le ri, e ði tim kam pý i çin Ýz mir A týþ ve Tat bi kat E ði tim Mer ke zi ne u ður lan dý dö ne min de e ði tim gö ren öð ren ci ler i çin li se de u ður la ma tö re ni dü zen len di. Say gý du ru þu ve Ýs tik lâl Mar þý nýn o kun ma sý nýn ar dýn dan a ný def te ri ni im za la yan I þýk lar As ke rî Ha va Li se si Öð ren ci Grup Ko mu ta ný Ha va Pi lot Yar bay Öz can Kor han, öð ren ci le ri teb rik et ti. Ba þa rý lý ge çen e ði tim ve öð re tim yý lý nýn son ev re sin de e ði tim kam pý ya pý la ca ðý ný di le ge ti ren Kor han, þun la rý söy le di: Ýz mir A li a ða böl ge sin de sü re cek 3 haf ta lýk e ði tim i çin bu gün yo la çý ký yo ruz. Yýl i çin de e din dik le ri bil gi le ri ge liþ ti re rek ta mam la yan öð ren ci le ri miz kamp e ði ti mi sü re sin ce bir lik ru hu ka za na cak, li der lik ruh la rý ný ge liþ ti re cek ler. Bu nun ya nýn da de niz ve yüz me e ði tim le ri a la rak ta öð ren ci le ri miz, Ýz mir in ta ri hî me kân la rý ný in ce le me fýr sa tý bu la cak lar. Öð ren ci ler den, al dýk la rý e ði ti mi en gü zel þe kil de uy gu la ma la rý ný is te yen Kor han, kam pýn so run suz geç me si ni te men ni et ti. Tö re nin ar dýn dan öð ren ci ler o to büs ler le Ýz mir e u ður lan dý. Bursa / ci han

9 Y HA BER 9 Ý çer de de ta le bin ký sýl ma sý ve büt çe di sip li ni nin sür dü rül me si enf las yo nu diz gin li yor. Ý lâ ve ten ge çen yý lýn Ma yýs a yýn da gý da fi re cep tas ni as ya.com.tr yat la rý nýn a þý rý art ma sý, bu yýl i se düþ me si baz et ki siy le enf las yo nu fren le miþ gö rü nü yor. Mer kez Ban ka sý nýn yýl so nu re vi ze e dil miþ enf las yon he de fi yüz de 6,5 i di. Ma yýs enf las yo nu na ba ka rak u mut la na bi li riz. Faz la da i yim ser li ðe ka pýl ma ya lým. U nut ma ya lým ki ge çen yýl da yaz ay la rýn da enf las yon yüz de 6 la ra ka dar in miþ ti. Son ra týr ma ný þa ge çe rek yý lý yüz de 10,45 i le ka pat mýþ tý. Her ne ka dar e sas be lir le yi ci o lan Yu na nis tan se çim so nuç la rý, Al man ya nýn tav rý, AB ve ABD nin ye ni pa ra sal gev þe me ka rar la rý na yak la þý mý ve pet rol fi yat la rý gi bi dýþ di na mik ler i se de Mer kez Ban ka sý nýn sý ký pa ra po li ti ka uy gu la ma sý nýn de va mý da enf las yo nun kon tro lün de ö nem arz e di yor. Ö te yan dan pa ra sal sý ký laþ ma ay ný za man da bü yü me yi ya vaþ la tý yor. Hü kü met, 2012 bü yü me he de fi ni ge çen yý la gö re ya rý ya ya kýn a zal ta rak yüz de 4 e dü þür dü. Da ha da in me si ne ra zý ol maz. Çün kü iþ siz lik ar tar. Pa ra mus lu ðu nu a çar sa bu se fer de ca rî Çift ha ne li ra kam lar da ge zi nen yýl lýk enf las yon Ma yýs a yýn da sür priz yap tý, 6 ay son ra tek ha ne ye dön dü. TÜ ÝK ve ri le ri ne gö re enf las yon Ma yýs a yýn da tü ke ti ci fi yat en dek sin de yüz de 0,21 ge ri ler ken ü re ti ci fi yat en dek sin de yüz de 0,53 art tý. Bu du rum da yýl lýk enf las yon TÜ FE de yüz de 8,28 e i ner ken, Ü FE de yüz de 8,06 dü ze yin de ger çek leþ ti. Si ya sî kon jonk tür ve mev sim sel þart lar dan et ki le nen e ner ji ve te mel gý da gi bi ba zý mal grup la rý ha riç tu tu la rak he sap la nan yýl lýk çe kir dek enf las yon ya rým pu an dü þüþ le yüz de 7,67 ol du. TÜ FE de a na har ca ma grup la rý i ti ba riy le bir ay ön ce ye gö re en yük sek ar týþ yüz de 8,60 i le gi yim ve a yak ka bý gru bun da gö rül dü. Bu na kar þý lýk gý da ve al kol süz i çe cek ler de yüz de 2,40 dü þüþ mey da na gel me si enf las yo nu a þa ðý ya çek ti. Dün ya e ko no mi si nin ya vaþ la ma sý na pa ra lel o la rak em ti a ve pet rol fi yat la rýn da ki u cuz la ma da enf las yo nu o lum lu yön de et ki li yor. E ðer dar be ler ol ma say dý Ja pon ya dan i le ri de o lur duk n SA A DET Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak, il di van top lan tý sý i çin gel di ði Os ma ni ye nin Ka dir li il çe sin de par ti li le re ses len di. Ýl di van top lan tý sý nýn ya pý la ca ðý Ka dir li Sü le miþ As sa tu ris tik te sis le rin de bir ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Sa a det Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak, Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin dar be ler le mut la ka he sap laþ ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Mus ta fa Ka ma lak, Bu he sap laþ ma ya pý lýr ken hak sýz lý ða mey dan ve ril me me li dir. Te rö rün bir se be bi de dar be ler dir. E ðer dar be ler ol ma say dý Tür ki ye Ja pon ya dan i le ri de o lur du. Dar be yo luy la hak ka zanç lar ge ri a lýn ma lý, mað dur e dil miþ in san la rýn hak la rý da ge ri ve ril me li dir. 28 þu bat ta a sýl mað dur o lan mil le tin ken di si dir. Bi zim par ti miz ka pa týl dý, bö lün dü, par ça lan dý. 28 Þu bat ta za ra rý mil let gör dü, çün kü biz den son ra ha vuz sis te mi kal dý rýl dý, 22 ban ka nýn i çi bo þal týl dý, za rar 350 mil yar do lar. Kim gör dü za ra rý? Far kýn da ol ma sa nýz da siz ler gör dü nüz. Bu za rar lar zam lar la kar þý la ný yor, ver gi ler le, iþ siz lik le kar þý la ný yor? Dar be le re kar þý yýz, ya pan lar mut la ka yar gý ö nün de he sap ver me li dir di ye ko nuþ tu. Os ma ni ye / ci han Pa ra sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý ya pýl dý nýl KÖÐ RE TÝM 5, 6, 7 ve or ta öð re tim 9, 10 ve 11. sý nýf lar i çin dü zen le nen Pa ra sýz Ya tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý (PYBS) dün ya pýl dý. 1 mil yon 9 bin 720 öð ren ci nin ka týl dý ðý sý nav, Tür ki ye sa a tiy le sa at da, mer ke zi sis tem sý na výy la ger çek leþ ti. Sý nav, tüm il mer kez le ri i le baþ vu ru sa yý sý na gö re ge rek li gö rü len ba zý il çe mer kez le rin de, yurt dý þýn da i se Lef ko þa, Ri yad, Me di ne, Cid de, Te bük, Ku veyt, Aþ ka bat, Taþ kent, Ba kü ve Biþ kek te dü zen len di. Sý nav da her sý ný fýn müf re dat prog ram la rý na uy gun, Türk çe, Türk E de bi ya tý-dil ve An la tým, Ma te ma tik, Fen ve Tek no lo ji, Fen Bi lim le ri ve Sos yal Bil gi ler, Sos yal Bi lim ler a lan la rýn dan test ler yer al dý. PYBS de her sý nýf öð ren ci si ne 100 so ru i çin 120 da ki ka sü re ve ril di. Sý nav so nuç la rý nýn 3 A ðus tos 2012 ta ri hin den i ti ba ren a çýk lan ma sý plan la ný yor. An ka ra /a a TO KÝ, Gü roy mak ta 240 a det ko nut ya pa cak nbýt LÝS Gü roy mak ta ya pý mý de vam et mek te o lan 192 yok sul ko nu tu na i la ve o la rak, 120 a det alt ge lir gru bu ve 120 a det or ta ge lir gru bu ol mak ü ze re top lam 240 a det ko nut da ha ya pý la cak. TO KÝ ko nut la rý pro je len di ri le rek ön baþ vu ru lar a lýn ma ya baþ lan dý. Gü roy mak Dev let Has ta ne si nin ku ze yin de bu lu nan a ra zi ye in þa e di le cek ko nut lar ge le cek te ya pý mý plan la nan Hü kü met Ko na ðý, Ad li ye ve Yük se ko ku lun he men ya nýn da yer a lý yor. Alt gru bu ko nut lar 2+1 brüt 84,40 m2, or ta ge lir gru bu ko nut lar 3+1 brüt 117,61 m 2. Ön baþ vu ru lar 29 Ha zi ran ta ri hi ne ka dar ya pý la cak. Ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen le rin Gü roy mak Kay ma kam lý ðý Ar-Ge bi ri mi ne baþ vur ma sý ge re ki yor. Bit lis / ci han Enflasyonda bahar havasý ve Dünya Ekonomik Forumu a çýk la bir lik te enf las yon a zar, ba har ha va sý ký þa dö ner. E ko no mi nin a yak la rý ye re sað lam bas ma dý ðý sü re ce bu tür i ki lem ler le kar þý la þýl ma sý mu kad der dir. DÜN YA E KO NO MÝK FO RU MU Geç ti ði miz haf ta Ýs tan bul da ger çek leþ ti. 70 ül ke den a ra la rýn da 650 iþ dün ya sý tem sil ci si ve 180 üst dü zey yö ne ti ci si nin bu lun du ðu 1100 ki þi ka týl dý. Ay rý ca 20 ül ke den en yük sek se vi ye de 50 hü kü met tem sil ci si de Fo rum a iþ ti rak et ti. Ý ki gün sü ren fo rum da çok sa yý da pa ne - list yer al dý. E ner ji, bü yü me ve is tih dam a ðýr lýk ve ri len ko nu lar dý. A çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Baþ ba kan Er do ðan, e ko no mi den Fi lis tin ve Su ri ye me se le si ne ka dar pek çok ko nu ya de ðin di, IMF ye o lan bor cu mu zun ö nü müz de ki yýl sý fýr la na ca ðýn dan bah set ti. Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan ve E ner ji Ba ka ný Ta ner Yýl dýz da gö rüþ le ri ni a çýk la dý. Bu ne vi zir ve le rin dün ya ba rý þý na ve da ha a dil bir ge lir pay la þý mý na kat ký da bu lun ma sý ný te men ni e di yo ruz. Al tý ný çiz me miz ge re ken bir hu sus da þu: Böy le u lus la r a ra sý or ga ni zas yon lar ül ke le rin ta ný tý mý i çin i yi bir fýr sat o lu yor. Ýs tan bul un da kon gre tu riz min den a la ca ðý pa yýn art ma sý na ve si le o la cak týr. Bel ki de Ýs tan bul un U lus la ra ra sý Fi nans Mer ke zi ha ya li ni ger çek leþ tir me yo lun da bir ba sa mak teþ kil e de bi lir. An cak fi nans mer ke zi ol mak i çin fi zi kî ve hu ku kî alt ya pý nýn ku rul ma sý, iþ dün ya sý nýn ö nün de ki bü rak ra tik ve i da rî her tür lü en ge lin kal dý rýl ma sý, gü ven ve is tik rar or ta mý nýn te si si ne yö ne lik ce sur a dým la rýn a týl ma sý da ge re kir. Ha týr la ta lým. Dev let har ca dýk ça yol suz luk ar tý yor ''YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE'' KONFERANSINDA KONUÞAN SAYIÞTAY BAÞKANI RECAÝ AKYEL, DEVLETÝN YAPTIÐI HARCAMALARIN ARTIÞIYLA BÝRLÝKTE YOLSUZLUÐUN DA ARTTIÐINI, BU BEÞERÝ ZAFÝYETÝN TOPLUMSAL OLARAK DA SOSYAL BÝR FELÂKET OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. SA YIÞ TAY Baþ ka ný Re cai Ak yel, Ka mu har ca ma la rý nýn, Gay ri Sa fi Mil lî Ha sý la i çin de ki pa yý ar týk ça yol suz luk art mak ta dýr de di. Ýs tan bul Si ya sal Me zun la rý Ko ca e li Gru bu ta ra fýn dan bir o tel de dü zen le nen Yol suz luk ve Yol suz luk la Mü ca de le ko nu lu kon fe ran sa ka tý lan Ak yel, yol suz lu ðun, ka mu nun gü cü nü ö zel çý kar a ma cýy la kö tü ye kul la nýl ma sý ol du ðu nu kay det ti. Yol suz lu ðun, kü re sel bir ol gu ol du ðu nu i fa de e den Ak yel, her ül ke de gö rü len yol suz lu ðun, be þe ri bir za fi yet, top lum sal o la rak da sos yal bir fe lâ ket ol du ðu nu söy le di. Ak yel, yol suz lu ðun, va tan da þýn dev le te o lan gü ven or ta mý ný sars tý ðý ný an la ta rak, yol suz lu ðun or tak un sur la rý nýn, yet ki nin ve yet ki li nin var lý ðý, yet ki nin ku ral dý þý kul la nýl ma sý ve giz li lik ol du ðu nu i fa de et ti. Bu un sur lar la mü ca de le e di le rek yol suz luk ris ki nin a zal tý la bi le ce ði ni di le ge ti ren Ak yel, Yol suz luk ta, te kel ci lik var dýr ve yet ki kul lan ma gü cü bu lu nur. Ay ný za man da tak dir yet ki si var dýr. He sap ver me so rum lu lu ðu da say dam lýk da yok tur. Ka mu har ca ma la rý nýn, GSMH i çin de ki pa yý ar týk ça yol suz luk art mak ta dýr. Yol suz luk la rýn, ka mu ya tý rým la rý ný ve rim siz leþ ti ri ci, ö zel sek tör ya tý rým la rý ný da pa ha lý laþ tý rý cý bir yö nü var dýr de di. Ak yel, Tür ki ye nin 2000 yý lýn dan son ra, ö zel lik le 2003 yý lýn dan son ra ki hü kü met le rin ku rul ma sýy la bir lik te, ge rek ka mu yö ne ti mi a la nýn da, ge rek se ku rum sal ya pý lan ma da çý ka rý lan ka nun lar da, þef faf lýk, he sap ve ri le bi lir lik ve yol suz luk la mü ca de le ko nu sun da dü zen le me ler ya pýl dý ðý ný vur gu la ya rak, yol suz luk la mü ca de le ko nu sun da po zi tif ge liþ me le rin ol du ðu nu kay det ti. Tür ki ye de, say dam lý ðýn ar tý rýl ma sý HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, de mok ra tik a çý lým sü re cin de bütün par ti le rin sý nýf ta kal dý ðý ný i fa de et ti, bu nun la bir lik te AKP ve CHP nin at tý ðý ye ni a dý mý des tek le dik le ri ni be lirt ti. MÜ SÝ AD Kon ya Þu be si nce dü zen le nen, Kü re sel Me de ni yet Kri zi ve Çý kýþ Yo lu ko nu lu kon fe ran sa ka tý lan Kur tul muþ, 250. mad de nin de ði þik li ði hak kýn da i se o la ðan bir du rum ol ma dý ðý, do la yý sý i le o la ða nüs tü mah ke me le re ih ti yaç ol du ðu nu vur gu la dý. Ay rý ca de ði þik li ðe 250. mad de ye ri ne an ti-de mok ra tik ya sa la rýn de ðiþ ti ril me si i le baþ lan ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. Nu man Kur tul muþ, þun la rý söy le di: Tür ki ye de dar be teh dit le ri bu ka dar a çýk ken ve bun la rýn so ruþ tur ma la rý de vam e der ken 250. mad de de ya pý la cak de ði þik lik ler le bu so ruþ tur ma la rýn as la a ka me te uð ra týl ma ma sý la zým. Tür ki - Hükümet, 2012 büyüme hedefini geçen yýla göre yarýya yakýn azaltarak yüzde 4 e düþürdü. Daha da inmesine razý olmaz. Çünkü iþsizlik artar. Para musluðunu açarsa bu seferde carî açýkla birlikte enflasyon azar, bahar havasý kýþa döner. Sayýþtay Baþkaný Recai Akyel, yolsuzluklarýn sosyal bir felâket olduðuna dikkat çekti. ve yol suz luk la mü ca de le nin güç len di ril me si i çin ya sal dü zen le me ve i da rî uy gu la ma la rýn ger çek leþ ti ril di ði ni an la tan Ak yel, bu ko nu da ki mü ca de le nin güç len di ril me si i çin bir ko mis yon ku rul du ðu na dik ka ti çek ti. Ak yel, yol suz luk la mü ca de le de, bi rey sel bi linç len me nin çok ö nem li ol du ðu nu be lir te rek, ve ri len mü ca de le nin, top lum sal kül tü rün bir par ça sý ha li ne gel me si ge rek ti ði ni bil dir di. Ko ca e li / a a De mok ra tik a çý lým da par ti ler sý nýf ta kal dý HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ ye de bu nun yo lu da A na ya sa de ði þik li ðin den ge çi yor. E vet, Tür ki ye de o la ðan dö nem o luþ tu ru lur sa, o za man o la ða nüs tü mah ke me le re ge rek yok. A ma bu gün Mil lî Gü ven lik Ku ru lu i le Yük sek As ke rî Þû râ sý yla yar gý da ki as ke ri ve si vil çift baþ lý lý ðýy la Tür ki ye de hâ lâ o la ðan dý þý dö nem de vam e di yor. Hâ lâ o la ða nüs tü dö nem o lan 12 Ey lül ün fa þist da yat ma cý ve dar be ye a çýk ya sal sis te min hu ku ki mev zu a tý or ta da du ru yor. Bu gün e vet hü kü me tin sa yý sal gü cü faz la dýr. Si ya sî gü cü ve u lus la r a ra sý des te ði faz la dýr. A ma ya rýn bu iþ ler tam ter si ne dön dü ðü za man za ten bu dar be te þeb büs le ri nin dar be þek li ne dö ne ce ði a çýk týr. Do la yý sýy la bu ka dar a çýk dar be teh dit le ri var ken, bun lar la il gi li so ruþ tur ma lar var ken 250. mad de de ki de ði þik lik çok dik kat li bir þe kil de ya pýl ma lý. Ve bu as la mah ke me sü re si ni et ki le me me li dir. A ma bun dan da ö nem li si 250. mad de ye do kun ma dan ön ce, ge lin ba ka lým þu a na ya sa da ki an ti de mok ra tik ya sa la rý de ðiþ ti re lim. Mil le tin dar be teh dit le ri ne kar þý ko run ma sý ge re kir. En sert hu ku ki ted bir ler le ko run ma sý ge re kir. Bu nun i çin de par la men to nun çok u ya nýk ol ma sý ge rek ti ði ka na a tin de yim. Kon ya / Ye ni As ya HA BER LER R BDP'li Baþkan Yýldýz, mahkemece tutuklandý. Van Be le di ye Baþ ka ný Be kir Ka ya tu tuk lan dý n TE RÖR ör gü tü nün þe hir ya pý lan ma sý KCK ya yö ne lik o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan Van Be le di ye Baþ ka ný Be kir Ka ya nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 3 ki þi, çý ka rýl dýk la rý mah ke me ce tu tuk lan dý. Em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam lan dýk tan son ra dün sa bah sa at le rin de ad li ye ye sevk e di len Van Be le di ye Baþ ka ný Ka ya i le Baþ ka le Be le di ye Baþ ka ný He cer Sa ru han, Bos ta ni çi Bel de Be le di ye Baþ ka ný Ne za hat Er gü neþ, es ki Baþ ka le Be le di ye Baþ ka ný Ýh san Gü ler, BDP Ýl Baþ ka ný Mih ri ban Þah ve es ki BDP Ýl Baþ ka ný Cü neyt Ca niþ in, Cum hu ri yet sav cý sýn ca i fa de le ri a lýn dý. Yak la þýk 12 sa at sü ren i fa de le ri nin ar dýn dan sav cý lýk, Baþ ka le Be le di ye Baþ ka ný Sa ru han ý ser best bý ra kýr ken, 5 ki þi yi tu tuk la ma ta le biy le mah ke me ye sevk et ti. Sa bah er ken sa at le re ka dar sü ren du ruþ ma da, mah ke me, Bos ta ni çi Bel de Be le di ye Baþ ka ný Er gü neþ i le BDP Van Ýl Baþ ka ný Þah ý tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý rak tý. Van Be le di ye Baþ ka ný Ka ya i le es ki BDP Van Ýl Baþ ka ný Cü neyt Ca niþ ve es ki Baþ ka le Be le di ye Baþ ka ný Ýh san Gü ler i se te rör ör gü tü ü ye si ol mak su çun dan tu tuk lan dý. Van Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin ta li ma tý doð rul tu sun da, 07 Ha zi ran da, Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip le rin ce Van mer kez, Baþ ka le, Ö zalp, Mu ra di ye, Ed re mit ve Bos ta ni çi be le di ye le ri i le ba zý ev ve iþ yer le ri ne dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon da, a ra la rýn da BDP li 6 be le di ye baþ ka ný nýn da bu lun du ðu 14 ki þi gö zal tý na a lýn mýþ, em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam la nan 6 ki þi dün ad li ye ye sevk e dil miþ ti. Van / a a Po lis e kip le ri ne sal dý rý ntek KE KÖY il çe sin de dev ri ye ge zen po lis a ra cý na a teþ a çýl ma sý so nu cu 1 po lis ha fif ya ra lan dý. Hür ri yet Ma hal le si Tan su Çil ler Cad de si ü ze rin de dev ri ye ge zen Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ne a it 55 A 7957 plâ ka lý a ra ca, he nüz kim li ði be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi le rin ta ban cay la aç tý ðý a teþ so nu cu bir kur þun i sa bet et ti. O lay da, a raç i çin de bu lu nan po lis me mu ru Ta hir Em re Sýr ma, sol o mu zun dan ha fif þe kil de ya ra lan dý. Sýr ma, kal dý rýl dý ðý Sam sun E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde ki te da vi si nin ar dýn dan ta bur cu e dil di. O lay dan son ra gü ven lik ka me ra la rý ný in ce le yen e kip ler, Ýb ra him V yi gö zal tý na al dý. So ruþ tur ma sür dü rü lü yor. Ö te yan dan Ýz mir in Ko nak il çe sin de, a sa yiþ e ki bi nin kul lan dý ðý o to mo bi le hýr sýz lýk tan a ra nan ki þi ta ra fýn dan ta ban cay la a teþ a çýl dý, po lis ler ya ra al ma dan kur tul du. A lý nan bil gi ye gö re, Ko nak ta ki Bal lý ku yu sem ti 945 So kak ta, 35 A plâ ka lý a sa yiþ e kip o to mo bi li nin ar ka ka pý sý na, hýr sýz lýk su çun dan a ra nan M.T. ad lý ki þi ta ra fýn dan ta ban cay la a teþ a çýl dý. Ar ka ka pý nýn cam bö lü mün den gi ren tek kur þun, zan lý lar i çin ko nu lan de mir par mak lýk la rý nýn a ra sý na i sa bet et ti. Gö rev li i ki po lis me mu ru ya ra al ma dan kur tul du. Hýr sýz lýk su çun dan a ra nan ve ay ný suç tan sa bý ka sý bu lu nun zan lý M.T. kaç tý. Çok sa yý da po lis e ki bi, zan lý nýn ya ka lan ma sý ça lýþ ma baþ lat tý. Sam sun - Ýz mir / a a Bes li: Er do ðan ýn kol tu ðu na Gül geç me li nyak LA ÞIK 20 yýl dýr Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ya kýn ça lýþ ma ar ka daþ la rýn dan o lan Hü se yin Bes li, Baþ ba kan Er do ðan ýn 2014 te Cum hur baþ ka ný ol ma ih ti ma li nin yük sek ol du ðu nu be lirt ti. Bes li, son ra sýn da AKP nin ba þý na ge çe cek is mi i se þöy le yo rum la dý: Tay yip Er do ðan dan son ra kim baþ ba kan ya da ge nel baþ kan o lur sa par ti i çin de is ter is te mez mu ha le fet o la cak týr. Ni ye ben de ðil de o di yen i sim ler mut la ka çý ka cak týr. A ma bir i sim is tis na, o i sim de Ab dul lah Gül dür. Böy le ce par ti i çin de her han gi bir kop ma, da ðýl ma ve grup laþ ma ol ma ya cak týr. Çün kü Ab dul lah Gül e, ni ye Ab dul lah Gül de ben de ði lim di yen bir i sim çýk ma ya cak týr. Baþ ba kan Er do ðan ýn en ya kýn ça lýþ ma ar ka daþ la rýn dan bi ri o lan Hü se yin Bes li, u zun yýl lar Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ba sýn da nýþ man lý ðý ný ve AKP de Ge nel Baþ kan Da nýþ man lý ðý yap tý. Çe þit li der gi ve ga ze te ler de ya zý lar ya zan Bes li, 22. ve 23. dö nem Ýs tan bul mil let ve ki li o la rak Mec lis e gir di. U zun yýl lar dýr Baþ ba kan Er do ðan ýn en ya ký nýn da ol ma sý na rað men Er do ðan ýn yo ðun tem po su na a yak uy du ra bi len na dir i sim ler den o lan Bes li, si ya sî çev re ler ta ra fýn dan a kil a dam o la rak yo rum lan dý. Þim di ler de i se Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nda Ö mer Din çer i le bir lik te ça lý þan Bes li, bir çok yö nüy le Baþ ba kan Er do ðan ý, Er do ðan ýn yol ar ka daþ la rý i le i liþ ki le ri ni ve AKP nin ge le ce ði ni an lat tý. Er do ðan ýn Ab dul lah Gül i le ar ka daþ lýk la rý nýn li se yýl la rý na da yan dý ðý ný kay det ti. An ka ra / ci han

10 EKONOMÝ 8 Y HABERLER Vatandaþ bu yýl meyveyi u cu za yiyebilecek na DI Bur sa i le öz deþ le þen þef ta li bu se zon bol o la cak. Þef ta li a ðaç la rý nýn so ðu ða ma ruz kal ma ma sý dolayýsýyla re kol te nin çok yük sek ol ma sý bek le nir ken, tü ke ti ci nin de dü þük fi yat la ra þef ta li yi ye bi le ce ði be lir til di. Bur sa Zi ra at O da sý Baþ ka ný Sab ri Ak ça lar, ký þýn u zun sür me siy le a ðaç la rýn Mart a yýn da çi çek aç tý ðý ný be lirt ti. Bu sa ye de çi çek le rin muh te mel so ðuk lar dan et ki len me di ði ni vur gu la dý. Ge çen yýl Bur sa da 110 bin ton þef ta li ü re til di ði ne dik kat çe ken Ak ça lar, bu yýl da ö zel lik le þef ta li ü re ti min de yük sek ve rim bek le dik le ri nin al tý ný çiz di. Ü re ti min 120 bin to nu ge çe ce ði ni be lir ten Ak ça lar, ih ra ca týn da i yi ol ma sý du ru mun da ü re ti ci nin bol ka zanç lý bir yýl ya þa ya bi le ce ði ni kay det ti. Ak ça lar, ge çen yýl 1,5 li ra dan sa tý lan þef ta li nin bu yýl da ay ný se vi ye ler de ki fi yat lar la tü ke ti ci ye su nu la ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Ü re ti min bol ol ma sý sa ye sin de ba zý mey ve le rin pa zar fi yat la rý düþ tü. Pa zar da ký sa sü re ön ce si ne ka dar 6 li ra dan sa tý lan do ma tes 1,5 li ra ya ka dar ge ri le di. 8 li ra dan a lý cý bu lan ka ra dut i se 2 li ra ol du. E rik ve çi lek i se 2-3 li ra dan a lý cý bu lu yor. Ay rý ca ka yý sý ve ki raz fi yat la rý da ö nem li öl çü de dü þe rek 3-4 li ra dan sa tý þa su nul du. Bur sa / ci han Ýs tan bul, ta rým ih ra ca týn da da li der ntür KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, bu yý lýn O cak-ma yýs dö ne min de 7 mil yar 790 mil yon do lar lýk ta rým ih ra ca tý nýn 2 mil yar 106,2 mil yon do la rý nýn Ýs tan bul dan ya pýl dý ðý ný bil dir di. Bay rak tar ýn yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ih ra cat çý fir ma la rýn ka nu nî mer kez le ri ba zýn da, ih ra cat ta Ýs tan bul u 952,3 mil yon do lar la Ýz mir, 874,3 mil yon do lar la Ga zi an tep, 444,5 mil yon do lar la Trab zon, 363,2 mil yon do lar la Mer sin, 317,8 mil yon do lar la Ha tay, 250 mil yon do lar la An tal ya, 229 mil yon do lar la A da na, 203,7 mil yon do lar la Bur sa, 198,7 mil yon do lar la An ka ra ve 186,6 mil yon do lar la Ma ni sa iz le di. Ýs tan bul un top lam ta rým ih ra ca tý i çin de ki pa yý nýn yüz de 27,04 ü bul du ðu nu, bu i li yüz de 12,22 pay la Ýz mir, yüz de 11,22 pay la Ga zi an tep in ta kip et ti ði ni be lir ten Bay rak tar, bu il le rin dý þýn da 142 mil yon do lar la Kay se ri, 138,4 mil yon do lar la Kon ya, 132,9 mil yon do lar la Mar din ve 104,9 mil yon do lar la Ka ra man ýn 100 mil yon do la rýn ü ze rin de ih ra cat yap tý ðý na i þa ret et ti. Þýr nak, Ma lat ya, Ba lý ke sir, Ko ca e li, Muð la, Or du, Gi re sun, Af yon ka ra hi sar ve Ay dýn ýn ih ra ca tý nýn 50 mil yon do lar la 100 mil yon do la rý ih ra cat ya pan il ler ol du ðu nu kay de den Bay rak tar, Sam sun, De niz li, Sa kar ya, Di yar ba kýr, Bo lu, Es ki þe hir, Þan lý ur fa, Ça nak ka le, Is par ta, Te kir dað, Hak ka ri, Ri ze, Çan ký rý, Kýrk la re li, E dir ne, Ið dýr ve Kah ra man ma raþ ýn 10 mil yon do lar la 50 mil yon do lar a ra sýn da ih ra ca tý o lan il ler ko nu mun da bu lun du ðu nu bil dir di. Çift çi nin baþ ta ma zot, güb re ol mak ü ze re yük sek gir di ma li yet le riy le baþ et me ye ça lýþ tý ðý ný, bu nun ya nýn da ta biî a fet ler le mü ca de le et ti ði ne i þa ret e den Bay rak tar, dev le tin ta rým da ih ra ca týn art tý rýl ma sý i çin ge re ken her tür lü des te ði yap ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. An ka ra / a a DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 8 HAZÝRAN 2012 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝZ MÝR-AN KA RA Yük sek Hýz lý Tren Pro je si nde i ha le si ger çek leþ ti ri len ilk e ta bý nýn ya pým söz leþ me si bu gün im za la na cak. U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, ko nu ya i liþ kin yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ýz mir-an ka ra Yük sek Hýz lý Tren (YHT) hat tý nýn ilk e ta bý o lan An ka ra-af yon ka ra hi sar bö lü mü i ha le si nin so nuç lan dý ðý ný ha týr la ta rak, hat týn ya pým söz leþ me si nin ya rýn im za la na ca ðý ný ve yer tes li mi nin ar dýn dan ya pým ça lýþ ma la rý na baþ la na ca ðý ný be lirt ti. Pro je nin i kin ci e ta bý i ha le si i çin de ça lýþ ma la rýn sür dü ðü nü i fa de e den Yýl dý rým, þun la rý kay det ti: Hat týn in þa a tý nýn 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ en ký sa sü re de ta mam la na bil me si ni he def li yo ruz. An ka ra-ýz mir YHT Pro je si, An ka ra-af yon ka ra hi sar, Af yon ka ra hi sar-u þak ve U þak-ma ni sa-ýz mir e tap la rý ol mak ü ze re 3 e tap tan o lu þu yor. Ý kin ci e ta bý nýn i ha le si ne de çýk týk. Bu hat týn i ha le sü re ci ni de ta mam la ya rak hat týn ça lýþ ma la rý na i ki ka nat tan de vam et me yi plan lý yo ruz. Top lam pro je tu ta rý 3 mil yar 567 mil yon li ra o lan bu hat tý ta mam la ma mýz i le bir lik te yýl da 6 mil yon yol cu yu An ka ra-ýz mir a ra sýn da ta þý ya ca ðýz. A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,833 ÖN CE KÝ GÜN 1,842 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2810 ÖN CE KÝ GÜN 2,2983 DÜN 93,05 ÖN CE KÝ GÜN 96,85 DÜN 627 ÖN CE KÝ GÜN 652 p p p p Ýz mir-an ka ra YHT de ilk a dým a tý lý yor ÝZMÝR-ANKARA ARASI YHT ÝLE 3,5 SAATE DÜÞERKEN YILDA 6 MÝLYON YOLCU TAÞINMASI HEDEFLENÝYOR. HATTIN EKONOMÝYE SAÐLAYACAÐI KATKININ DA 700 MÝLYON LÝRAYI BULMASI BEKLENÝYOR. ÝZMÝR EFSF den Is pan ya ya 100 mil yar e u ro kre di E U RO Böl ge si ma li ye ba kan la rý, ban ka la rý a cil ser ma ye tak vi ye si ne ih ti yaç du yan Ýs pan ya ya 100 mil yar e u ro ya ka dar kre di ver me ka ra rý al dý. Ýs pan ya yý ön ce ki gün 3 sa a te ya kýn sü ren te le kon fe rans top lan tý sýn da tar tý þan ba kan lar, kre di yi ser best bý rak mak i çin bu ül ke ban ka la rý na ne ka dar ser ma ye tak vi ye si ge rek ti ði ni 21 Ha zi ran a ka dar ön ce or ta ya ko ya cak 2 ba ðým sýz de ne tim þir ke ti nin ra po ru nu bek le ye cek. Te le kon fe rans top - Yýl dý rým, top lam u zun lu ðu 624 ki lo met re o lan pro jey le An ka ra-ýz mir a ra sýn da ki se ya hat sü re si - nin 3 sa at 30 da ki ka o la ca ðý ný, söz leþ me si im za la - na cak An ka ra-af yon - ka ra hi sar ke si mi nin ta - mam lan ma sýy la da Af - yon ka ra hi sar i le An ka ra a ra sýn da ki u la þým sü re - si nin 1 sa at 30 da ki ka - ya i ne ce ði ni bil dir di. Af - yon ka ra hi sar-u þak e ta bý nýn ya pým i ha le si ne ya kýn za man da çý ka cak la rý ný, U þak-ma ni sa-ýz mir e ta bý - nýn i se uy gu la ma pro je le ri ne a it re viz yon ça lýþ ma - la rý nýn sür dü ðü nü be lir ten Yýl dý rým, þun la rý i fa de et ti: A ma cý mýz en ký sa sü re i çe ri sin de o e ta býn da i ha le si ne çý ka rak 3 kol dan in þa a tý sür dür mek. Pro - je nin ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan An ka ra i le Ýz mir a ra sýn da ki 824 ki lo met re lik me sa fe, 624 ki lo met - MANÝSA ANKARA-ÝZMÝR ARASI 3,5 SAATE DÜÞECEK UÞAK lan tý sý nýn ar dýn dan E u ro Gru bu ndan ya pý lan a çýk la ma da, Av ru pa ma lî is tik rar fon la rý (EFSF ve ESM) a ra cý lý ðýy la sað la na cak kre di nin Ýs pan yol fi nans sek tö rü nün top lam da 100 mil yar av ro ya ka dar çý ka bi le ce ði tah min e di len ser ma ye ih ti ya cý ve ih ti yat mar jý ný kar þý la ya ca ðý be lir til di. A çýk la ma da, ký sa sü re i çin de ge le cek res mî baþ vu ru nun ar dýn dan AB Ko mis yo nu nun Av ru pa Mer kez Ban ka sý, Av ru pa Ban ka cý lýk Ý da re si ve U lus - re ye ka dar i ne cek. Pro je kap sa mýn da 13 tü nel, 13 vi ya dük, 189 köp rü ya pýl ma sý plan la ný yor. Pro je de yak la þýk 4 bin ki þi is tih dam e di le cek. Hat týn hiz - me te ve ril me siy le se - ya hat sü re sin de ki ký sal - ANKARA AFYONKARAHÝSAR ma e ko no mi mi ze de ö - nem li kat ký sað la ya cak. Sa de ce Ýz mir-an ka ra YHT hat tý nýn ta þýt iþ let - me, za man ve a kar ya kýt ta sar ru fun dan e ko no mi - ye sað la ya ca ðý kat ký yýl lýk 700 mil yon li ra yý bu la - cak. Ýz mir / a a 824 ki lo met re lik me sa fe, 624 ki lo met re ye ka dar i ne cek. la ra ra sý Pa ra Fo nu yla ir ti bat i çin de ha zýr la ya ca ðý de ðer len dir me si ni ve yar dým kar þý lý ðýn da ma lî sek tör le il gi li ye ri ne ge ti ril me si is te ne cek zo run lu þart lar ö ne ri si ni ha zýr la ya ca ðý kay de dil di. A çýk la ma da, Ýs pan ya hü kü me ti nin, ban ka la rý ye ni den ya pý lan dýr ma fo nu a ra cý lý ðýy la fi nans ku ru luþ la rý na ak ta ra ca ðý kre di le rin ge ri ö den me sin de tam so rum lu o la ca ðý ve bu nun la il gi li mu ta ba kat zap tý im za la ya ca ðý bil di ril di. Brük sel / a a T. C. CUMAYERÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/313 Tal. Örnek No: 27 Tapu Kaydý : Düz ce i li, Cu ma ye ri il çe si, Çev rik Mah. Köy i çi mev ki i 0 a da 1441 par sel sa yý lý 281,66 m 2 mik tar lý Al týn da iþ ye ri o lan be to nar me, Bi rin ci kat 5 no lu ba ðým sýz bölüm. Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz Çevrik Mah. Atatürk Cad de si ü ze rin de bu lu nan bir ta þýn maz o lup Düz ce ü - ze rin den ge lip Cu ma ye ri'ne gi den a na yol ü ze rin de sol ta raf ta bu lun mak ta dýr. Ta þýn - maz çar þý mer ke zin de a lýþ ve riþ mer kez le ri ne, ca mi ve o kul gi bi bi na la ra ya kýn bir ko - num da bu lun mak ta dýr par sel ü ze rin de bu lu nan mev cut be to nar me bi na i le ta pu si ci lin de kat mül ki ye ti te si si ku rul muþ ve borç lu a dý na bi rin ci kat 16/108 ar sa pay lý 5 no lu ba ðým sýz bö lü mün tes cil e dil di ði gö rül müþ tür. Ba ðým sýz bö lüm bir sa lon, üç o da, mut fak, ban yo ve tu va let ten o luþ mak ta dýr. Sa lon mut fak i le bir lik te kul la nýl mak ta dýr. O da ta ban la rý la mi nat o la rak dö þen miþ, mut fak tez gâhal tý ve tez gâhüs tü do lap la rý mev cut o lup la mi nat, tez gâh mer me lit o la rak ya pýl mýþ týr. Ban yo ve tu va let bir a ra da kul la nýl mak ta o lup yer ler ve yan du var lar ta va na ka dar se ra mik o la rak ya pýl mýþ týr. Ý çe - ri sin de du þa ka bi ni mev cut tur. Ka pý lar ah þap tos ya ka pý pen ce re doð ra ma la rý pvc o la - rak ya pýl mýþ týr. Du var lar plas tik ba da na lý dýr. I sýt ma ka tý ya kýt i le sað lan mak ta dýr. Bi na i çe ri sin de e lek trik ve su yu mev cut tur. 5 no lu ba ðým sýz bö lü mün 16/108 ar sa pa yý bu - lun mak ta bu ar sa pa yý na i sa bet e den ar sa mik tarý 41,73 m 2 dir. Bu kýs mýn kul la ným a - la ný or tak a lan lar i le bir lik te 98,00 m 2 dir. Ba ðým sýz bö lü mün ar sa de ðe ri ,00 TL, bi na de ðe ri ,00 TL top lam ,00 TL dir. Ýmar Durumu : 1441 Nolu par sel 16/108 ar sa pay lý kat 1 no: 5 de ka yýt lý gay ri men ku lün i mar pla nýn da ti ca ri a lan ve blok ni zam 3 kat iz ni ne sa hip tir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 16:00-16:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Cu ma ye ri Hü kü met Ko - na ðý Ö nün de ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Cu ma ye ri Hü kü met Ko na ðý Ö - nün de ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edecekle rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: Resmi Ýlanlar Ek mek le rin tu zu a za la cak, pa ke te gi re cek SAÐ LIK LI gý da tü ke ti miy le il gi li dü - zen le me 1 Tem muz 2012 den i ti ba ren yü rür lü ðe gi ri yor. Gý da, Ta rým ve Hay - van cý lýk Ba kan lý ðý nýn ek mek teb li ði am ba laj sýz o la rak pi ya sa ya sü rü len ü - rün le rin ü re tim, de po la ma, da ðý tým ve sa týþ a þa ma la rý nýn ta þý ma sý ge re ken bütün ku ral la rý ye ni den be lir li yor. Dü - zen le me ye gö re, fý rýn ve bak kal, ek - me ði am ba laj la ya rak ya da po þe tin i - çi ne ko ya rak tü ke ti ci ye ve re bi le cek. Ka sap ve ma nav gi bi yer ler de ek mek sa tý þý ya sak la nýr ken, va tan daþ ek me - ðe e li ni sü re me ye cek. O be zi te i le mü - ca de le ye de des tek ve re cek ça lýþ ma kap sa mýn da sof ra la rýn vaz ge çil me zi ek mek az tuz lu, bol ke pek li o la cak. Ke pek li ek mek, tam buð day un lu ek - mek, tam buð day ek me ði ve ek þi ha - mur ek mek le ri 300 gram ye ri ne en az 250 gram a ðýr lýk tan baþ la ya rak 50 þer gram ar ttý rýl mak su re tiy le pi ya sa ya arz e di le cek. Ek mek te ki a za mî tuz o - ra ný yüz de 1,5 e in di ri lir ken ke pek o ra - ný da art tý rý lý yor. Teb li ðe gö re, ek mek Türk Gý da Ko dek si buð day u nu teb li - ðin de yer a lan tip 650 ve da ha yük sek ke pek i çe ren ek mek lik buð day un la rýn - dan ya pý la cak. Tür ki ye Fý rýn cý lar Fe de - ras yo nu ve ri le ri ne gö re Tür ki ye de gün lük ü re ti len 82 mil yon ek me ðin, 77 mil yon a de di tü ke ti lir ken, gün lük 5 mil yon ek mek is raf e di li yor. Ü re tim a - þa ma sýn da 1,5 mil yon ek mek za yi o - lur ken, Tür ki ye de bir yýl da is raf e di len ek mek or ta la ma 450 bin ton buð da ya kar þý lýk ge li yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya E ge Böl ge si ih ra cat ta 18 mil yar do la ra ko þu yor TÜR KÝ YE DE ih ra cat ta böl ge ler sý ra la ma sýn da i kin ci sý ra da yer a lan E ge Böl ge si nin son bir yýl lýk ih ra ca tý i se yüz de 16 lýk ar týþ la 17 mil yar 649 mil yon 380 bin do la ra u laþ tý. Ma ni sa, yüz de 26 lýk ih ra cat ar týþ hý zýy la en ba þa rý lý il o la rak ö ne çýk tý. E ÝB den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, E ge Böl ge si, 2012 yý lý nýn O cak-ma yýs dö ne min de ih ra cat ta Tür ki ye or ta la ma sý - nýn ü ze rin de bir ar týþ hý zý ya ka la ya rak yüz de 12 lik ih ra cat ar týþ hý zýy la 7 mil yar 364 mil yon 112 bin do lar lýk dýþ sa tým ra ka mý na u laþ tý. E ge Böl ge si nden 1 Ha zi ran Ma yýs 2012 dö ne min de 17 mil yar 649 mil yon 380 bin do lar lýk ih ra cat ger çek leþ ti ri lir ken, Ýz mir 8 mil yar 397 mil yon 284 bin do lar lýk ih ra cat la E ge Böl ge si Ýh ra ca tý nýn yüz de 48 lik di li - mi ni tek ba þý na ger çek leþ tir di. Ýz mir i 4 mil yar 666 mil yon 288 bin do lar lýk ih ra cat la Ma ni sa, 2 mil yar 720 mil yon 503 bin do lar lýk dýþ sa tým la De niz li iz le di. E ÝB Ko or di na tör Baþ ka ný Mus ta fa Türk me noð lu, o lu þan bu si ner jiy le 2023 yý lýn da E ge Böl ge si nden 100 mil yar do lar tu ta rýn da ih ra cat ger çek leþ tir me yi he def le dik le ri ni kay det ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya Çok ü re ten me mur çok ma aþ a la cak nça LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, 46 yýl lýk 657 sa yý lý dev let me mur la rý ka nu nun da ya pý la cak de ði þik lik le 3 mil yon me mur dan da ha faz la ve rim al ma ya ça lý þa cak la rý ný söy le di. Çe lik, Öy le bir sis tem ge ti re ce ðiz ki çok ü re ten çok, ü ret me yen de dü þük ma aþ al sýn. de di. Ba kan Fa ruk Çe lik, Bur sa da ye rel bir te le viz yon da yap tý ðý a çýk la ma da, 657 Sa yý lý Dev let Me mur lar Ka nu nu nda ya pý la cak de ði þik lik ler le il gi li bil gi ver di. Tas lak ha lin de ki ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni be lir ten Çe lik, de ði þik li ðin ilk a þa ma sýn da ro tas yon la rýn ol du ðu nu i fa de et ti. Me mur la rýn per for man sý na dik kat çe ken Çe lik, en ö nem li so ru nun ve rim li lik ol du ðu nu i fa de et ti. Çe lik, þöy le de vam et ti: Þim di siz ka mu ça lý þa ný sý nýz di ye lim ve na sýl ol sa dev le te ka pa ðý at týk an la yý þýn da sý nýz. 25 yý lý nýz da ga ran ti ol du ðu i çin su ya sa bu na hiç do kun ma dan i da re e de lim dü þün ce sin de si niz. Dün ya nýn ne re sin de ü ret me yen bir in sa ný ça lýþ tý rýr lar? Na sýl ki ö zel sek tör ve rim li li ði e sas a lý yor sa ka mu da da ve rim li li ði e sas al ma lý yýz. O hal de biz ve rim li li ði e sas a lan bir sis te min ça lýþ ma sý ný ya pý yo ruz. 3 mil yon me mur dan da ha faz la ve rim al ma nýn yol la rý ný a ra ya ca ðýz. Ýþ te öy le bir sis tem ge ti re ce ðiz ki çok ü re te ne çok ma aþ ü ret me ye ne de dü þük ma aþ al sýn is ti yo ruz. Mev cut sis te min bu nu müm kün kýl ma dý ðý na i þa ret e den Çe lik, Ve rim li ka mu ça lý þan la rýn dan o lu þan bir ya pý ku ra ca ðýz. Ve rim li per so nel le ve rim siz per so nel a ra sýn da bir fark ge ti re ce ðiz. de di. Ba kan Çe lik, bütün bu ko nu la rý sos yal ta raf lar la ma sa o tu rup uz la þý i çe ri sin de ha ya ta ge çi re cek le ri ni söz le ri ne ek le di. Bur sa / ci han Oð lum bak git in ti þört le ri ü re til di nbýr te miz lik iþ çi si nin, ken di si ni e lin de ki ke mer le ta ciz e den ço cu ða söy le di ði Oð lum bak git sö zü nün yer al dý ðý ti þört ler ü re til di. Fir ma sa hi bi Fa ruk Ba þoð lu, þöy le ko nuþ tu: Biz bu o la ya i liþ kin ti þört ü ret me ye ka rar ver dik. Ýlk baþ ta tu tup tut ma ya ca ðý ko nu sun da en di þe liy dik. Ti þör tün ü ze ri ne te miz lik iþ çi si ka ri ka tü rü i le oð lum bak git sö zü nü bas týk. 10 gün ön ce pi ya sa ya sür dü ðü müz ti þört, ül ke nin dört bir ya nýn dan bü yük ta lep gö rü yor. Ýn ter net ten a lýþ ve riþ im ka ný su nan fir ma lar da ti þör tü gö ren bi zi a rý yor. Ü rün ye tiþ ti re mi yo ruz der sek ye ri dir. Ba lý ke sir / a a

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Ýk ti dar tel ör gü çek ti HA TIR LA DIÐIM ka da rýy la hi kâ ye þöy ley di: Ka sa ba nýn iç me su yu na vi rüs bu la þýr. Su yu i çen ler, bir bir de li ol ma ya baþ la mýþ týr. Halk, su yu i çe nin de li ol du ðu nun far ký na var mýþ týr, an cak ya pa cak baþ ka ca da bir þey le ri yok tur. Ça re siz su yu iç me ye de vam e der ler... Ka sa ba da, en son bir ka rý ko ca ka lýr su dan iç me yen. Çift, so ka ða çý ka maz o lur. Her kes ak lý ný yi tir di ðin den çif ti gör dük le ri yer de, par mak la bir bir le ri ne de li ye bak de li ye di ye i þa ret e der ler. Ön le rin de baþ ka bir ça re kal ma mýþ týr çif tin. On lar da kur tu lu þu, çeþ me den bi rer bar dak su iç mek te bu lur lar... Bir haf ta yý aþ kýn dýr Tür ki ye de o lan bi ten le ri iz li yo rum. Du ru mu muz tam böy le ol ma sa da, ya þa dýk la rý mýz hi kâ ye de an la tý la na e pey ce ben zi yor, de ðil mi? 16 yýl bo yun ca, he men her ka de me sin de gö rev al dý ðým Ye ni Þa fak ga ze te siy le i liþ ki miz Ö zür a çýk lan maz, ö zür di le nir! ya zý sýy la, tek ta raf lý o la rak so na er di ril di. BAÞ KA A ÇIK LA MA DÜ ÞÜN ME MÝÞ TÝM Doð ru su bu ya, pat ron la rýn ar týk be ra ber ça lýþ ma ya ca ðýz teb li ga tý ný a lýn ca, sos yal med ya ü ze rin den yap tý ðým a çýk la ma nýn ö te sin de bir baþ ka a çýk la ma yap ma yý dü þün me miþ tim. Te le viz yon ve ga ze te ler den ge len rö por taj ta lep le ri nin ta ma mý ný, ö zür di le ye rek ge ri çe vir dim. Son ya zým da söy le dik le ri min doð ru lu ðu na ne ka dar i nan dýy sam, bu sü reç te ko nuþ ma ma nýn doð ru o la ca ðý na da, o de re ce i nan dým. Ý þi me so na ve ril me siy le baþ la yan tar týþ ma sü re cin de o lay, be nim o la yým ol mak tan çý kýp, U lu de re den dü þün ce öz gür lü ðü ne, Kürt me se le sin den ye ni a na ya sa ya, ba sýn öz gür lü ðün den med ya da ki kir len me ye, Tür ki ye nin bir di zi so ru nu nu da ha üst per de den ko nu þul ma sý ný sað la dý. Ýk ti dar, med ya pat ron la rý ve ga ze te ci ler üç ge nin de ce re yan e den tar týþ ma nýn top lum da ki yan ký sý da, ol duk ça zen gin ve he ye can lý ol du. Par mak ba sýl ma sý ge - Ve Ku düs ü ter ket ti ðin o i kin di Bi rin ci Ci han Har bi gü nü vak ti Kan sýz dý rý yor ka bur ga ke mik le ri Kar lý dað lar dan in dir di ðin at la rýn Bir ev de per de yi in di ri yor bir ka dýn Mah þe rin per de si ni ký ya me tin per de si ni Að lý yor ye re i nen saç la rý Gö ðü yýr tan ke fen be ya zý el le ri * ÜL KE MÝZ DE ga ze te, der gi ve te le viz yon lar da dýþ po li ti ka a la nýn da ge nel de Or ta-do ðu i le il gi li ha ber-a na liz ler da ha çok yer al mak ta dýr. Her sa bah gü ne baþ la dý ðý mýz da bu ra da o lan lar la il gi len me me ye ka rar ver sek bi le; o lan bi ten bi zi il gi li ha le dö nüþ tü rü yor. Bu du rum, mer ke zin de yer al dý ðý mýz böl ge nin bir mec bu ri ye ti dir. Si yo nist Ýs ra il hü kü me ti, Mes cid-i Ak sa nýn (el-ak sa) al týn da Sü ley man Ma be di ne a it iz le ri bul mak i çin yýl lar dýr sür dür dü ðü ka zý la ra de vam e di yor ve bu ka zý lar El-Ak sa Ca mi i ni teh dit e di yor. Bu na ta nýk lýk et miþ bi ri yim. Tan rý Þeh ri Ku düs ve Son suz luk Çe kim le ri ad lý fo toð raf ça lýþ ma la rým es na sýn da bir çok kez El-Ak sa nýn nor mal hal kýn gi re me di ði bö lüm le ri ni gez me fýr sa tý bul muþ ve ka zý la rýn ne tür tah ri ba ta ne den ol du ðu nu biz zat gör müþ tüm. Ku düs, Al lah ta ra fýn dan mü ba rek ký lýn mýþ bir þe hir dir. Kur ân-ý Ke rim de Ýs ra su re si 1. a yet te bi ze: Ku lu Mu ham med i ge ce le yin, Mes cid-i Ha ram dan ken di si ne ba zý a yet le ri mi zi gös ter mek i çin, et ra fý ný mü ba rek kýl dý ðý mýz Mes cid-i Ak sâ ya gö tü ren Al lah, her tür lü nok san sý fat lar dan mü nez zeh tir. Þüp he siz ki her þe yi hak kýy la i þi ten, hak kýy la gö ren O dur bu yur mak ta dýr. Ýs lam, Hz. A dem (a.s) den baþ la yýp Hz Pey gam be ri miz (s.a.v) e ka dar o lan sü re cin tü mü nü ken di si ne a it gör dü ðü i çin Müs lü man la rýn bu þeh re ba kýþ a çý la rý Mu se vi ve Hý ris ti yan lar - re ken bir çok ko nu var. Bun la ra, müm kün o la bil di ðin ce ö zet le de ði nip, de tay lan dýr ma hak ký mý sak lý tu ta ca ðým. A DA LET HÝS SÝ TA ÞI YAN HER KES DOÐ RU BUL MA DI Yü re ðin de a zý cýk a da let his si ta þý yan her kes, ik ti da rýn U lu de re de ki (Ro bos ki) po li tik du ru þu nu doð ru bul ma dý. Ni yet ler den a rýn dý ra rak ya pý lan tar týþ ma la ra bak tý ðý mýz da, U lu de re i çin a da let çýð lý ðý, top lu mun ge niþ kat man la rýn da bü yük yan ký yap tý. U zun, u zun za man ön ce ol ma sý ge re ken de buy du. HÝÇ BÝR DÝN BU NU KA BUL ET MEZ Hiç bir din ve ah lak öð re ti si, hiç bir de ðer yar gý sý, hak sýz lýk ve a da let siz lik kar þý sýn da sus ma yý ka bul et mez. Ak si ne, ak si ni em re der. Kur an-ý Ke rim de de, a da let le hük met me yen le rin, ya ký cý bir a zap la ce za lan dý rý la ca ðý ha ber ve ri lir. Top lu mun her ke si min den bin ler ce va tan da þýn o la yý sa hip len me si, U lu de re ye a da let i çin im za kam pan ya la rý baþ lat ma sý, AK Par ti ik ti da rý nýn U lu de re de na sýl bir yan lý þa düþ tü ðü nün is pa tý dýr. Söz ko nu su ya zý nýn, Müs lü man la rýn zi hin le rin de ve kalp le rin de ye ni bir ki lo met re ta þý o la rak al gý lan ma sý da ik ti dar-ta ban i ki le min de, ta ba nýn bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý i çin de ol du ðu nu gös ter di. MÜS LÜ MAN CA MÝ A NIN HÝS VE DÜ ÞÜN CE LE RÝ YOK SA YIL DI Hü kü me te kar þý o lan la rýn ek me ði ne biz de yað sür me ye lim ba ha ne si nin ar ka sý na sý ðý nan lar; ik ti dar çev re le rin de i se, mu ha lif le rin de ðir me ni ne su ta þý ma yýn! tel ki nin de bu lu nan lar, tam da i çin de bu lun duk la rý Müs lü man ca mi a nýn his ve dü þün ce le ri ni, bes bel li ki yok say dý lar. 25 Ma yýs 2012, ya ni söz ko nu su ya zý nýn ya yým lan dý ðý gün, he nüz bu o lay la rýn hiç bi ri si ya þan ma dan, sa at 23:49 da e-ma il ad re si me dan fark lý dýr. Mu se vi ler ve Hris ti yan lar, bu þeh ri sa de ce ken di le ri i çin kut sal o la rak gö rür ler. Oy sa Müs lü man lar di ðer din men sup la rý i çin de kut sal ol du ðu na i na nýr lar. Ta rih bo yun ca þeh rin al dý ðý i sim le re bak tý ðý mýz da ilk in sa nýn dün ya se rü ve ni ne bu ra dan baþ la dý ðý na da ir öy kü le ri güç lü ký lar. En çok kul la ný lan i sim ler: A su ri ler za ma nýn da U ru si lim mu, Ur sa lim mu; Ýb ra ni ler ta ra fýn dan Yru þim ve ya Ye ru þa la yým, ya hut Ye rû þa lem dir. An tik Yu nan da kut sal þe hir an la mý na ge len He i ro soly ma, La tin ler i se Je ru sa lem di ye i sim len di ril miþ tir. Ye ru þa la yým is mi A rap ça ya kut sal ve e sen lik yur du o la rak dö nüþ tü rül müþ ve Da rus se lam di ye a nýl mýþ týr. Bu þe hir tam an la mýy la e sen lik ve ba rýþ þeh ri an la mýn da Me di ne tu s-se lam dir. Bu is me uy gun ya þa ný lan dö nem le rin: bü tün din le rin ger çek bað lý la rý ta ra fýn dan Müs lü man la rýn yö net tik le ri dö nem ler ol du ðu nu ka bul e di lir. Se la had din Ey yü bi, Ku düs ü as lî kim li ði ne ka vuþ tur duk tan son ra 11 A ra lýk 1917 de Bi rin ci Dün ya Sa va þý es na sýn da, 1517 den be ri Os man lý lar ta ra fýn dan yö ne ti len top rak lar, ye ni haç lý an la yý þý nýn et ki si ne, Ýn gi liz le rin iþ ga li ne geç miþ ti. Ýn gi liz Man da Yö ne ti mi nin ni ye ti ký sa sü re de an la þýl dý. Fi lis tin top rak la rý nýn iþ ga li 1948 de Si yo nist Ýs ra il Dev le ti nin ku rul ma sýy la so nuç lan dý. Böy le ce yüz ler ce yýl lýk ba rýþ so na er miþ ve zu lüm baþ la mýþ ol du. Her sa vaþ ta des tek ve si lah ba ký mýn dan Si yo nist ler da ha güç lüy dü ler. Çok ký sa sü re de Fi lis tin top rak la rý nýn tü mü nü iþ gal et ti ler. Fi lis tin li ler bin ler ce yýl ya þa dýk la rý top rak lar dan sür gün e dil di ler. dü þen bir ba yan o ku yu cu nun þu me sa jý, bu çev re le re u ma rým bir þey an la týr: (...) Baþ ba kan ýn Pa kis tan a çýk la ma sý ný tra fik te a ra ba kul la nýr ken din le dim, öy le kö tü ol dum ki a ra ba yý ke na ra çek tim. Bir müd det ken di me ge le me dim. Ço ðu kez Baþ ba kan ýn yap tý ðý a çýk la ma la ra çe þit li se bep ler yük le ye rek du a e der ken, dün ge ce (Kan dil) e lim bir tür lü kalk ma dý... Hü kü me ti ak la ma ref lek si i le or ta ya dö kü len le rin, a kýl lar da bý rak tý ðý tek þey i se þu ol du: Ýn san lýk ta ri hin de bir nef sin, iz ze ti ni bu de re ce a yak lar al tý na al dý ðý baþ ka bir dö nem var mý! Binlerce vatandaþýn olayý sahiplenmesi, Uludere ye adalet için imza kampanyalarý baþlatmasý, AK Parti iktidarýnýn Uludere de nasýl bir yanlýþa düþtüðünün ispatýdýr. Ya ný tý en çok me rak e di len so ru, i þi me ga ze te pat ron la rý nýn mý yok sa hü kü me tin mi son ver dir di ði so ru su de ðil, ga ze te ci le rin yaz dýk la rýn dan ö tü rü ne den iþ le ri ne son ve ril di ði dir. KÝ MÝN KOV DU ÐU Ö NEM LÝ DE ÐÝL Gel di ði miz nok ta da pat ron mu ik ti dar mý so ru la rý, ge çer li li ði ni yi tir miþ so ru lar dýr ar týk. Ge çer li li ði ni yi tir miþ tir çün kü, Sa yýn Baþ ba kan ýn, he men her gün ya zýk lar ol sun di ye ses len di ði, son o la rak tas ma lý ya kýþ týr ma sý yap tý ðý, her ko nuþ ma sýn da ve rip ve riþ tir di ði, ka me ra yý ve mik ro fo nu ken di si ne tu tan la rýn da ga ze te ci ol duk la rý ný u nu ta rak ve de on la rý hiç sa ya rak, ben mil le ti me ko nu þu yo rum! de di ði bir ik lim de, bu so ru la rýn hük mü kal ma mýþ týr de Ku düs, Si yo nist Ýs ra il in e li ne geç ti. Böy le ce e sen lik ve ba rýþ yur du, bas ký ve zu lüm yur du na dö nüþ tü. O gün den son ra Si yo nist ler her fýr sat ta Hý ris ti yan la ra ve ö zel lik le Müs lü man la ra a it di ni ve yer le þim a lan la rý ný yýk mak ta, tah rip et mek te ve ya iþ gal et mek te dir ler. Ku düs ün iþ ga lin den son ra he men he men her yýl Mes cid-i Ak sa ya yö ne lik ya yýk ma ve ya tah rip et me a maç lý bir sal dý rý dü zen len mek te dir. Yahudilerin Hazreti Süleyman mabedini arama bahanesiyle yaptýklarý 21 A ðus tos 1969 da Mi ha el De nis Ru han ad lý bir A vus tu ral ya lý, el-ak sa yý yak ma gi ri þi min de bu lun du. Çý kan yan gýn da ca mi bü yük o ran da tah rip ol du ve fet hin ni þa ne si ta ri hi Se la had din Ey yü bi min be ri ta ma men yan dý. 8 E kim 1990 da Si yo nist Ýs ra il yö ne ti mi nin ba zý fa na tik Ya hu di grup la rý ný kýþ kýrt ma sý so nu cu çý kan ça týþ ma da 30 Müs lü man þe hid ol muþ ve 800 ü de ya ra lan mýþ tý. Ay rý ca, 25 Þu bat 1994 Ra ma zan a yý nýn 15 in de sa bah na ma zýn da Ba tý Þe ri a nýn El Ha lil þeh rin de Hz. Ýb ra him Ca mi i nde bir Si yo nist Ya hu di nin sal dý rý sý so nu cu 50 den ÝK TÝ DAR TEL ÖR GÜ ÇEK TÝ En kö tü sü de, Sev gi li A li di ye baþ la yan ve bi li yo ruz ki, Sev gi li Ah met, Meh met di ye de vam e de cek o lan yol da, i fa de öz gür lü ðü nün ta ham mül sý nýr la rý na ik ti dar ca tel ör gü çe kil me si dir. Ýk ti dar, bu nun la da kal mý yor, tel ör gü i çi ne al dý ðý dü þün ce le ri bir ký sým dü þün ce le ri ni be ðen me sem de... di ye rek, as lýn da na sýl dü þün me miz ge rek ti ði ne de ka rar ver mek is ti yor. Bir ki þi nin dü þün ce le ri ne ka tý lýr sý nýz ve ya ka týl maz sý nýz... Dü þün ce le ri ne say gý du yar sý nýz ya da duy maz sý nýz... Dü þün ce ler, be ðe ni ye su nul mak i çin ol ma dý ðý gi bi, ba ðým sýz dü þün ce düz le min de kim se ken di si ni baþ ka sý na be ðen dir mek zo run da de ðil dir. On yýl dýr ik ti dar da o lan, kü re sel öl çek te güç ol ma yo lun da i ler le yen bir ül ke nin, bu gün ne den tö kez le me ye baþ la dý ðý; Va tan da þýn bu gün, ne o lu yo ruz? di ye ne den sor du ðu; A NA LAR AÐ LA MA SIN DE NÝL MÝÞ TÝ A na lar að la ma sýn de di ði hal de, o a na la rýn göz yaþ la rý ný din di re cek uy gu la ma la rýn ne den ha ya ta ge çi ril me di ði, ya nýt lan ma sý ge re ken en ö nem li so ru lar dýr. Gir di ði ça dýr da diz çö ke rek o tur du ðu if tar sof ra sýn da, ay ný mer ci mek çor ba sý na ka þýk sal la yan va tan daþ la rýn bu gün Baþ ba kan a kuþ ku lu göz ler le bak ma sý, gü nün en ö nem li ko nu su dur. Dev let, her gün baþ ka baþ ka genç le rin ta but la rýy la, a ma hep de ay ný trav may la sa de ce Türk ün ve Kürd ün so yu nu tü ket mek te. Bu, ö lüm ve ka lým me se le si dir... Bu, ol mak ya da ol ma mak me se le si dir. Ya ký cý ger çek ler ü ze rin de ko nuþ mak ve ya ký cý ger çek ler ü ze rin de ka fa yor mak zo run da yýz ar týk... A li A kel, Ta raf, Mes cid-i Ak sa her an yý ký la bi lir... arkeolojik kazýlar nedeniyle açtýklarý tüneller bir buçuk kilometreye ulaþtý. El-Aksa yýkýlma riskiyle karþý karþýya. faz la Müs lü man þe hid ol du 300 e ya ký ný da ya ra lan dý. Kat li am, el-ha lil ya kýn la rýn da bu lu nan Kir bât Er ba Ya hu di yer le þim mer ke zin de o tu ran Ba rush Gold sti en ad lý Ya hu di ta ra fýn dan ger çek leþ tir di. Dik ka ti çe ken bir du rum da: Mes cid-i Ak sa ve di ðer di ni me kân la ra yö ne lik sa bo taj ve ya sal dý rý dü zen le yen le rin ge nel lik le de li di ye ni te le ne rek ilk sor gu la ma dan son ra ser best bý ra kýl ma sý dýr. Son gün ler de Do ðu Ku düs te ve Ba tý Þe ri a da ye ni yer le þim yer le ri ku rul mak ta, Ö zel lik le Do ðu Ku düs te, Müs lü man la rýn ya þa dý ðý ma hal le de Fi lis tin li le rin ev le ri ne ya el ko nul mak ta ve ya yý kýl mak ta dýr. Hris ti yan ve Müs lü man la ra a it Ku düs Kut sal Yer le ri Ko ru ma Ko mis yo nu Baþ ka ný Dr. Han na Is sa, yap tý ðý a çýk la ma da Mes cid i Ak sa al týn da Ya hu di le rin Haz re ti Sü ley man ma be di ni a ra ma ba ha ne siy le yap týk la rý ar ke o lo jik ka zý lar ne de niy le, aç týk la rý tü nel ler bir bu çuk ki lo met re ye u laþ tý. Ma a le sef El-Ak sa þu an da yý kýl ma ris kiy le kar þý kar þý ya dýr. Hat ta her an yý ký la bi lir u ya rý sýn da bu lun du. Ay rý ca, Is sa, yýl lar dýr Ya hu di ar ke o log la rýn ye ral týn da Haz re ti Sü ley man ýn ma be di ni a ra dýk la rý ný a ma þu a na ka dar bu na yö ne lik hiç bir iz bu la ma dýk la rý ný, El-Ak sa a la nýn da böy le bir ma be din bu lun ma dý ðý ný söy le di. Bir ay ön ce de Ba tý Þe ri a da El-Ha lil þeh rin de bu lu nan ve Müs lü man lar ta ra fýn dan kut sal ka bul e di len Hz. Ýb ra him Ca mi i, Si yo nist fa na tik ler ta ra fýn dan iþ gal e dil miþ ve ca mi ye Ýs ra il bay ra ðý çe kil miþ ti. Ku düs So ru nu ge nel de Ýs lam üm me ti nin, ö zel de Türk mil le ti nin so ru nu dur. *Se zai Ka ra koç, Gün Doð ma dan, Di ri liþ Ya yýn la rý. S.628 Sü ley man Gün düz Ye ni Þa fak, s.bu id nur si.de Arap baharýný yeniden sorgulamak o la rak su nu lan ge liþ me le rin din dar lar a ra sýn da se bep ol du ðu A rap ba ha rý ta raf gi râ ne tar týþ ma lar de vam e der ken, þu su al le ri ken di ken di mi ze so ra lým: A rap ba ha rý i le ne o con'la rýn or ga ni ze et tik le ri Wi ki Le aks ha di se si a ra sýn da ki ir ti ba tý bi li yor mu yuz? Bil di ði miz gi bi bu in ter net de þif re si o lay la rýn pi mi ni çek miþ ti Lib ya'yý di zayn e den, El Ce zi re'nin pat ro nu ve da ha son ra Lib ya U lu sal Dev rim Ko mi te si baþ ka ný o lan A me ri ka'da ye tiþ miþ NLP uz ma ný Mah mut El Cib ril'in A rap ba ha rýn da ki ro lü nü bi li yor mu yuz? Ba tý dan Ýs lâm â le mi ne STK'lar ca da ðý tý lan pa ra la rýn ma hi ye ti ni ve hat ta ba zý Ýs lâ mî ce ma at le re de bu pa ra dan kül li yet li mik tar da ve ril di ði ni u lu sal ve u lus la r a ra sý ga ze te ler yaz dý lar. Ta kip e de bil di ði miz ka da rýy la hiç bir tek zib ya pýl ma dý Ma hi ye ti ni bi len var sa ve ya zar lar sa med yun o lu ruz. Þu an Ka tar E mi ri nin ku ca ðý na terk e dil miþ El Ce zi re'nin Ýs ra il-fran sýz Ya hu dî le rin ce ku rul du ðu nu, halk la rý ga le ya na ge tir mek i çin bin ler ce düz me ce ha ber ve res min bu ra dan neþ re dil di ði ni bi li yor mu yuz? Tür ki ye ga ze te le rin de neþ re dil di ði ü ze re bin le re va ran in san la rýn o lay la rý di ji tal med ya ü ze rin den des tek le mek ü ze re Ka tar, Tür ki ye ve Tu nus gi bi yer ler de ça lýþ tý rýl dý ðý ný ta kip e de bil dik mi? Bal kan lar'da, Kaf kas lar'da ve Tür ki ye'de tu run cu dev rim i çin ça lý þan ve ya ça lýþ tý rý lan STK'la rýn Ýs tan bul o tel le rin de ki A rap ba ha rý prog ra mý nýn mün de re ca tý ný bi li yor mu yuz? Ýs ra il'in A rap ba ha rý na kar þý ol du ðu pro pa gan da e di lir ken Ras mus sen'in Ma lat ya/kü re cik gi ri þi miy le A li yev Ne tan ya hu'nun Ha zar ko ri do ru pro je si ne ne ka dar vâ ký fýz? Har vard Ü ni ver si te sin den Al bert E ins te in Ens ti tü sün de ça lý þan Prof. Ge ne Sharp'ýn ne o li be ral ler i çin ha zýr la dý ðý di ji tal ih ti lâl ki ta bý nýn 28 dil ü ze rin den A rap ba ha rýn da kul la nýl dý ðý ný bi li yor muy du nuz? 12 Ey lül ön ce sin de han çe re le ri nin vüs a ti nis be tin de Ý ran dev ri mi ne ve Hu mey nî ye nü ma yiþ ler le des tek o lan la rýn, Su ri ye'nin da ðýl ma sý na ve iç sa va þýn ge niþ le me si ne i ti raz e den Nur Ta le be le ri ne Tah ra nu! de me le ri ký ya me tin ye ni bir a lâ me ti de ðil mi? 1980'ler de ki Af ga nis tan ci ha dý na gi den Su u dî le ri çe kir dek it ti haz e de rek or ga ni ze et tik le ri ör güt le ri Af ga nis tan, Kaf kas ya, Ye men ve New York'ta kul la nan in si ya ti fin Müs lü man ol du ðu na i na ný yor mu su nuz? Ki ay ný ted hiþ ha re ke ti ma a le sef Lib ya'da, Ye men'de, Mý sýr ve Su ri ye'de de sah ne al dý ve al ma ya de vam e di yor Tu run cu dev ri min Bel grad, Ki ev, Tif lis, Biþ kek ve Ýs tan bul or ga ni ze le ri nin Tah rir'de ki re sim le ri ne rað men A rap ba ha rý nýn Müs lü man la rýn kon tro lün de ce re yan et ti ði ni na sýl id di a e de ce ðiz? Av ru pa ve A me ri ka'dan Mý sýr'a gel miþ bin ler ce ak ti vis tin ha ber le ri ni med ya da gör dü ðü müz ve hat ta Mý sýr i da re siy le A me ri ka a ra sýn da bu hu su sun dip lo ma si kri zi ni do ður du ðu nu bil di ði miz hal de, on la rýn çý kar dýk la rý ih ti lâl le re ba har mý di ye ce ðiz? Gör dü ðü nüz gi bi de vam et ti ði miz tak dir de bel ki de yü ze va ra cak so ru lar çý ka cak. A ma bun lar þim di lik ye ter li. DÜÐÜNE DÂVET Kýzýmýz NURDAN YEÞÝLKAYA ile oðlumuz MURAT DALOÐLU'nun Düðün törenlerinde dostlarýmýzý aramýzda görmekten onur duyacaðýz. Halil YEÞÝLKAYA Þerafettin DALOÐLU 12 Haziran 2012 NÝÐDE - 13 Haziran 2012 KAYSERÝ Ýrtibat: (0505) Ýrtibat: (0506)

12 12 RÖPORTAJ Y Latin alfabesinin kabulü Ýslâmýn nüfuzunu kýrmak açýsýndan milattýr YAZAR VE AKADEMÝSYEN ÜMÝT KURT: TÜRKÇEYE ATFEDÝLEN KUTSALLIK ESASINDA BÝR TÜRK'ÜN BENLÝÐÝNÝ, DÜÞÜNCESÝNÝ, DUYGUSUNU, BEÞERÝ VE RUHÝ SÝMASINI TEÞKÝL EDEN HUSUSLARDAKÝ ETKÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜ NOKTASINDA BELÝRÝR. ZÝRA, TÜRK YURDU DERGÝSÝNDE MESAÝ HARCAYAN AYDINLARA GÖRE TÜRKÇENÝN BÝZATÝHÝ KENDÝSÝ HAKÝKATTE ÝNSANDIR VE DÝL ÝNSANLARI ARALARINDA BÝRLEÞTÝREBÝLECEK RABITLARIN EN KUVVETLÝSÝDÝR. CUMHURÝYET DÖNEMÝNDE DE BU VAKIANIN YANSIMALARINA ÖZELLÝKLE KEMALÝST REJÝMÝN GÜCÜNÜ KONSOLÝDE ETTÝÐÝ VE TOPLUMDA ÝSLAM'IN NÜFUZUNU KIRMAK AMACIYLA ÖZ TÜRKÇENÝN KUL- LANILMASININ DOLAÞIMA SOKULDUÐU DÖNEMDE ÞEHADET EDÝYORUZ.. BU BAÐLAMDA LATÝN ALFABESÝNÝN KABULÜ BÝR ANLAMDA MÝLATTIR. hhke Tür ki ye de geç ti ði miz haf ta ö - nem li bir bu luþ ma ya sah ne ol - du. Baþ ba kan ve mu ha le fet par ti si baþ ka ný bir a ra ya ge le - rek Kürt le rin Hak So ru nu ü ze ri - ne si ya sî ve sos yal bir plan ya - pýl ma sý ge rek li li ði ü ze ri ne dur du lar. MHP i - se han gi a maç la o lur sa ol sun bu ça lýþ ma ya kat ký da bu lun ma ya ca ðý ný di le ge tir di. Biz de Tür ki ye ye be del ler ö det miþ o lan mil li - yet çi li ðin ya da ýrk çý lý ðýn te mel le ri ni me rak et tik. Tür kün Bü yük ve Bi ça re Ir ký-türk Yur du nda Mil li yet çi li ðin E sas la rý ki ta bý nýn ya za rý Ü mit Kurt' la ko nuþ tuk. Türk Yur du der gi sin de ki ya zý la rý in ce le yen Kurt' la Cum - hu ri yet ten ön ce baþ la yan mil li yet çi lik a ký - mý nýn cum hu ri yet le na sýl ev ril di ði ni ve e - sas la rý ný an la ma ya ça lýþ týk. Kurt An cak he pi miz bi li yo ruz ki Ýs lâm nez din de Kürt de Türk de bir dir, e þit tir. Ö bür tür lü sü Ýs lâ m'ý kav mî ve ýr kî bir din ha li ne ge ti rir ki bu da Ýs lâm ýn do ða sý na ay ký rý dýr. di yor. Türk mil li yet çi li ði fik ri A na do - lu top rak la rýn da ya þa yan in san la - rýn ken di ge liþ tir dik le ri bir kav ram mý, yok sa Ba tý da ge liþ ti ri len mil li - yet çi lik a ký mý nýn bir yan sý ma sý mý? Ken di ça lýþ mam ek se nin de ce vap ver mem ge re kir se bil has sa 20. yüz yý lý ýn ilk çey re ði ni dü þün dü ðü müz de A na do lu top rak la rý nýn ge nel de Türk mil li yet çi li ði fik ri ne ol duk ça ya ban cý ol du ðu nu söy le mek müm kün. Et nik, ýr kî ve kav mî bir kav ram o la rak Türk lük, Müs lü man A na do lu top lu luk la rý nýn ken di le ri ni ta ným la dý ðý bir kim lik ol mak tan bir hay li u zak. Türk Yur du nda bu dö nem de ( ) in ce le di ðim bir çok me tin de bu nun iz le ri ni gö rü yo ruz. Bu bað lam da Türk mil li yet çi li ði fik ri ya tý nýn ve Türk mil lî kim li ði in þa sü re ci nin Ba tý da zu hur e den mil li yet çi lik a kým la rýn dan zi ya de siy le et ki len di ði bir va ký a. Mil let, mil lî mef kû re, mil li yet ve mil lî kim lik gi bi kav ram lar Türk Yur du nda en te lek tü el me sai har ca yan mü nev ver le rin Ba tý dan öð ren dik le ri kav ram lar. Bir ör nek ver mem ge re kir se, Türk Yur du nda ki bir ya zý sýn da Ah med A ða oð lu mil let ve mil li yet nos yon la rý nýn ta ný mý ný ya par ken Fran sýz fi lo zof ve ya zar Re nan ýn 1882 de yap tý ðý ta ný mý re fe rans nok ta sý o la rak a lýr. Türk mil li yet çi li ði Os man lý nýn par ça la ný þý na bir çö züm a ra yý þý mý? Bu çö züm a ra yý þý a bar týl dý mý? Bu so ru ya de ter mi nist bir man týk la yak la þa rak ne den-so nuç i liþ ki si ü ze rin den ce vap ver mek is te mem. Þu ra sý mu hak kak ki Türk mil li yet çi li ði nin pa laz lan dý ðý ta rih sel bað lam ve çer çe ve Os man lý gi bi çok din li ve et ni siteli bir im pa ra tor lu ðun çö küþ dö ne mi ne denk dü þer. An cak Türk mil li yet çi li ði nin ta rih sah ne si ne çý ký þý nýn ken di ne öz gü ta rih sel di na mik le ri var. Pek ta biî bu ta rih sel di na mik ler im pa ra tor lu ðun par ça la ný þýn dan et ki len di ve bu sü reç Türk mil li yet çi li ði ne fark lý bir ka rak ter ka zan dýr dý. Ma lû mu nuz dev le tin be ka sý ve im pa ra tor lu ðun kur ta rýl ma sý dü þün ce si Os man lý-türk ay dýn la rý nýn ve si ya set çi le ri nin ye gâ ne a ma cýy dý. Bu doð rul tu da im pa ra tor lu ðu bir a ra da tut mak ve par ça la ný þý ný ön le mek sa i kiy le Os man lý cý lýk, Ýs lâm cý lýk ve ni ha ye tin de Türk çü lük gi bi çe þit li fi kir a kým la rý de nen di. Ve son tah lil de Türk çü lük a ðýr bas tý. Türk çü lük i le so nuç la nan bu çö züm a ra yý þý nýn ö zel lik le im pa ra tor lu ðun çok din li ve çok ka vim li ya pý sý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da pek de o lum lu ge ti ri le ri ol ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. Bü tün bir gay ri-müs lim nü fu sun im pa ra tor luk bün ye sin den kop ma sý ve ya ko par týl ma sý bað la mýn da ko nu ya yak laþ tý ðý mýz da bu çö züm a ra yý þý nýn if ra ta kaç tý ðý ný söy le mek müm kün. Tür kün Bü yük ve Bi ça re Ir ký-türk Yur du nda Mil li yet çi li ðin E sas la rý ki ta bý nýn ya za rý Akademisyen Ü mit Kurt' la ko nuþ tuk. Türk Yurdu dergisindeki yazýlarý inceleleyn Kurt, milliyetçilik akýmýnýn nasýl Ýslâmýn nüfüzunu kýrmak için kullanýldýðýný yorumladý. Os man lý nýn par ça la ný þý na ça re o la rak Mil li yet çi lik dý þýn da baþ - ka bir çö züm a ra yý þý var mýy dý? Bu ko nu da ne tür tar týþ ma lar ya þa ný yor du? Yu ka rý da da i fa de et ti ðim gi bi fark lý fik ri yat lar dev re ye so kul du. An cak ne im pa ra tor lu ðun bü tün un sur la rý ný Os man lý cý lýk a dý al týn da bir va tan daþ lýk ba ðýy la bir a ra da tut mak pro je si ne de Ýs lâm cý lýk dü þün ce si Os man lý nýn par ça la ný þý na ça re ol du. Ba ðým sýz lýk fa a li ye ti yü rü ten Rum, Er me ni ve Bul gar ce ma at le ri nin ya ný sý ra, Ar na vut luk ta baþ la yan a yak lan ma lar la bir lik te Müs lü man un sur la rýn bi le im pa ra tor luk tan ay rýl ma te þeb büs le ri ar týk giz le ne me ye cek hâ lâ gel miþ ti. Bu du rum kar þý sýn da ken di ni im pa ra tor lu ðun as lî un su ru sa yan Türk ler ken di le ri ni teh dit al týn da ve mil li yet çi lik ya rý þýn da ge ri kal mýþ his se di yor lar dý yýl la rý a ra sýn da Bal kan lar da ki top rak la rýn kay bý na pa ra lel o la rak, A rap mil li yet çi li le ri nin de ça lýþ ma la rý ný yo ðun laþ týr ma la rý Türk ay dýn la rý ný te dir gin et miþ, Türk mil li yet çi li ði yö ne li mi güç le nip yay gýn laþ mýþ týr. Mil li yet çi li ðin din le i liþ ki si na - sýl dý? Ön ce lik le þu te o rik sap ta ma yý yap mak is te rim. Bü tün u lus-dev let mil li yet çi lik le rin de ve ö zel lik le Do ðu Av ru pa ve Bal kan kö ken li geç kal mýþ [Ba tý Av ru pa ya gö re] mil li yet çi lik ler de mil lî kim li ðin for mas yo nu ve in þa sý sü re cin de din a nah tar bir ro le sa hip tir. Din, bu tür mil li yet çi lik le rin vaz ge çil mez un su ru dur. Bu sap ta ma Türk mil li yet çi li ði nin ö zel lik le yir min ci yüz yýl er ken dö nem var yan tý i çin de ge çer li dir. Ýs lâm, Türk mil lî kim li ði nin o lu þu mun da mer ke zi ve ha ya tî bir rol üst len miþ tir. Ýs lâm, Türk lü ðün ve Türk ol ma nýn ol maz sa ol ma zý dýr. Bu ba kýþ a çý sý söz ko nu su dö nem de be nim e le al dý ðým Türk Yur du ya zar la rý nýn is tis na sýz bü tü nün de gö rü len bir yak la þým dýr. Yal nýz bu ra da bir nok ta nýn al tý ný çiz mem ge re ki yor: Türk Yur du nda be lir di ði ka da rýy la Türk lük Ýs lâm a gö re Türk mil li yet çi li ði nin bi rin cil/ba þat ö ge si dir. Her ne ka dar Ýs lâm o nun mü tem miz cü zü sa yýl sa da Türk lük, Ýs lâm a gö re bu ay dýn gru bu i çin da ha ha ya ti dir. An cak bu hiç bir bi çim de Türk lük ve Ýs lâ mi yet a ra sýn da bir ge ri li min or ta ya çýk ma sý na ce vaz ver mez. Türk Yur du nda me sai har ca yan en te li jan si ya a çý sýn da Türk lük ve Ýs lâm bir bi riy le son de re ce u yum lu dur. Din, Mil li yet çi li ði hal ka ka bul ve et kin ha le ge tir mek i çin mi kul la nýl dý? Söz ko nu su dö nem de in ce le di ðim Türk Yur du ay dýn la rý Ýs lâm ýn, Türk mil lî mef kû re si nin teþ ki li ni des tek le ye cek en ö nem li pa yan da ol du ðu nun far kýn day dý lar. Zi ra A na do lu hal ký ken di si ni Türk lük gi bi hem et nik, hem kav mi hem de ýr kî bir se kü ler kim lik le ta ným la mý yor du. On lar her þey den ev vel Müs lü man, ehl-i sün net ti ler. Do la yý sýy la te mel ga ye le ri Türk lü ðün Ýs lâ mý dýþ la ma dý ðý ný ak si ne bu i ki fik ri ya týn bir bi ri ni ta mam la dý ðý ný gös ter mek ti. Bu ne den le a ra sý be nim a na liz et ti ðim dö nem de der gi de Türk lük ve Ýs lâ mi ye ti bir bi ri ne te lif et me ye ça lý þan ve Ýs lâ mýn Türk ün di ni ol du ðu nu ýs rar la vur gu la yan bir çok ya zý ka le me a lýn dý. Ak si tak dir de, ev vel e mir de ken di ni Müs lü man o la rak ta ným la yan A na do lu hal ký na se kü ler bir kim li ði ka bul et tir mek bir hay li me þak kat li o lur du. Ö bür ta raf tan Türk A rap sýz ya - þa ya maz da de ni yor du. Bu i ro nik bir du rum de ðil mi? Bu söy le di ði ni zin i ki et nik gru bun da ay ný di ne sa hip ol ma sý bað la mýn da bir an la mý var. An cak Türk Yur du nda be nim de ðer len dir me ye al dý ðým dö nem i ti ba riy le A rap et ki si cid dî bi çim de e leþ ti ri ye ta bi tu tul muþ. Bu nok ta bil has sa dil ko nu sun da ba riz bir bi çim de or ta ya çý ký yor. Türk lü ðü ta ným la yan ba þat un sur o la rak Türk çe nin, Türk le rin Ýs lâ mi yet e ge çi þiy le bir lik te A rap ça ve Fars ça et ki siy le mah vol ma de re ce si ne gel di ði der gi de sü rek li di le ge ti ri li yor. Bun la ra ek o la rak Ýt ti hat ve Te rak ki Par ti si nin bu dö nem de ki po li ti ka la rý nýn A rap la rýn mu hay yi le sin de Türk lük le il gi li çok da gü zel ha tý ra lar bý rak ma dý ðý ný be lirt mem ge re ki yor. Sos yal Dar wi niz mi sa vu nan lar ol du ðu nu söy lü yor su nuz? Sos yal Dar wi niz min po li ti ka la ra yan sý ma - la rý na sýl ol du? Kuv ve tin ka nun la rýn ve a da le tin üs tün de gö rül dü ðü ve kuv vet li o lan i çin kuv ve tin bir hak o la rak de ðer len di ril di ði gi bi bir ba kýþ a çý sý na da ya ný yor Sos yal Dar wi nizm. 20. as rýn güç lü ve za yýf ka vim ler-mil let ler a ra sýn da sü rek li bir sa vaþ as rý ol du ðu ve bu sa vaþ so nun da ha yat ta ka lan ka vim le rin ken di mil lî hak la rý na ta ma mýy la sa hip o la cak la rý gi bi bir il ke ü ze rin de yük se li yor. Ba tý Av ru pa da da bah si ge çen dö nem de yay gýn o lan bir dün ya gö rü þü bu. Bu dün ya gö rü þü nün mil let ler a ra sýn da ki i liþ ki le re de uy gu lan ma sý as lýn da pro to-fa þizm i de o lo ji nin iz le ri ni bi ze gös te ri yor. Ýt ti hat çý yak la þý mýn ö nem li bi le þen le rin den bi ri ay ný za man da Sos yal Dar wi nizm. Bu nun yan sý ma la rý ný Ýt ti hat ve Te rak ki Mer ke zi ve Par ti si nin da ha çok gay ri müs lim le re yö ne lik po li ti ka la rýn da kris ta li ze ol du ðu nu söy le mek müm kün. Bu ra da ki te mel fel se fe þu dur: Türk ýr ký, mil le ti, kav mi ye ti-na sýl ad lan dý rýr sa nýz ad lan dý rýn-im pa ra tor luk bün ye sin de ki di ðer mil let ler den üs tün dür, güç lü dür ve bu ne den le ha kim un sur o la rak on la rý yö net me hak ký na/hu ku ku na sa hip tir. Türk çe ye mil li yet çi an lam da ge - ti ri len kut sal lýk na sýl in þa e di li yor? Cum hu ri yet dö ne mi ne yan sý ma la - rý ný na sýl o lu yor? Türk Yur du nda ki Türk çü mü nev ver le rin Türk çe nin A rap ça ve Fars ça nýn et ki sin den kur tul ma sý ve saf laþ tý rýl ma sý a dý na bü yük e for har ca dýk la rý ný gö rü yo ruz. Zi ra söz ko nu su en te lek tü el ler i çin bir in sa na mil li ye ti ni ve ren kö ke ni ve ya men þei de ðil; o nun di li dir. Son tah lil de mil li ye ti ta yin ve i fa de e den ol gu nun dil ol du ðu ka na a ti ne var mýþ lar dýr. Bu nok ta da se kü ler/dün ye vî bir un sur o la rak Türk çe ye bu de re ce ha ya tî ö nem ver me le ri nin Türk mil li yet çi li ði nin mo dern ve se kü ler da ma rý na i þa ret et me si ba ký mýn dan al tý nýn çi zil me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Türk çe ye at fe di - len kut sal lýk e sa sýn da bir Türk ün ben li ði ni, dü þün ce si ni, duy gu su nu, be þe rî ve ru hî si ma sý ný teþ kil e den hu sus lar da ki et ki si nin bü yük lü ðü nok ta sýn da be li rir. Zi ra, Türk Yur du der gi sin de me sai har ca yan ay dýn la ra gö re Türk çe nin bi za ti hi ken di si ha ki kat te in san dýr ve dil in san la rý a ra la rýn da bir leþ ti re bi le cek ra být la rýn en kuv vet li si dir. Cum hu ri yet dö ne min de de bu va ký a nýn yan sý ma la rý na ö zel lik le Ke ma list re ji min gü cü nü kon so li de et ti ði ve top lum da Ýs lâm ýn nü fu zu nu kýr mak a ma cýy la öz Türk çe nin kul la nýl ma sý nýn do la þý ma so kul du ðu dö nem de þe ha det e di yo ruz le rin so nu ve 30 lý yýl la rýn baþ lan gý cýn dan bah se di yo rum. Bu bað lam da Lâ tin al fa be si nin ka bu lü bir an lam da mi lât týr. Cum hu ri yet çi e lit ler Türk Yur du nun bý rak tý ðý yer den de vam et miþ ler dir as lýn da. Zi ra, Türk Yur du na be nim a na liz et ti ðim a ra sý dö nem de kat ký da bu lu nan bir çok ay dýn, Ke ma list re ji min ku ru cu i de o lo ji si ne meþ rû i yet sað la mak a dý na kay da de ðer kat ký lar sað la mýþ lar dýr. Cum hu ri ye ti ku ran kad ro nun mil li yet çi li ði na sýl al gý lý yor, Türk Yur du nda tar tý þý lan lar dan fark lý o - lan bir ta raf la rý var mý? Az ön ce de zik ret ti ðim gi bi der gi de me sai har ca yan ay dýn la rýn ö nem li bir kýs mý nýn Cum hu ri ye tin ku ru cu e lit le ri ta ra fýn dan da ka bul gör dü ðü nü bi li yo ruz. Cum hu ri yet re ji mi nin in þa et me ye ça lýþ tý ðý tek bir et nik te me le da ya lý Türk mo dern u lus-dev let pro je si nin o luþ tu rul ma sýn da Türk Yur du nda or ta ya ko nu lan mil li yet çi i de o lo ji nin i çe ri ði ni teþ kil e den bir çok un su run o dö nem de iþ lev sel bir þe kil de kul la nýl dý ðý ný gö rü yo ruz. Bu min val de be lir gin bir dü þün sel ve fi kir sel sü rek li lik ten söz et mek müm kün. An cak ta bi ki bu ra da göz ar dý e de me ye ce ði miz ko puþ lar da var. Ö zel lik le Cum hu ri yet e lit le ri nin si ya sî pro je le ri ne i de o lo jik des tek ve meþ rû i yet sað la ma ya gi ri þen es ki Türk Yur du ay dýn la rý nýn bu ye ni dö nem de ge rek Türk çü lük ve Ýs lâ mi yet ge rek se de ýrk ve Pan tu ra nizm i le il gi li dü þün ce le rin de ba riz fark lý lýk lar var. Cum hu ri yet e ge çiþ le bir lik te Türk mil li yet çi li ði nin Ke ma list var yan týy la kar þý laþ týr mak ba ký mýn da ör ne ðin þöy le bir id di a da bu lu na bi li rim: Be nim Türk Yur du ek se nin de ve a ra sý dö nem ö ze lin de göz lem le di ðim, der gi de ya zan Türk çü ay dýn la rýn la ik lik an la yý þý nýn çok da ha dün ye vî ve se kü ler bir te me le o tur du - ðu ve di nin hiç bir bi çim de dev le tin kon tro lün de ol ma ma sý ge rek ti ði yö nün de fi kir ler ö ne sür me le ri. Bu nun Ke ma list Türk mil li yet çi li ði nin la ik lik pers pek ti fin den cid dî de re ce de fark lý lýk arz et ti ði ni söy le ye bi li rim. Son bir nok ta: der gi nin ken di sin den zi ya de Cum hu ri yet e lit le ri nin zi hin dün ya sý nýn as lýn da Türk Yur du nda o luþ tu rul ma ya ça lý þý lan mil li yet çi i de o lo ji yi et ki le di ði ni gö rü yo ruz. Zi ra, Cum hu ri yet dö ne min de ki Türk mil li yet çi li ði hem Pan tu ra nizm hem de Pa nýs lâ miz mi dýþ lý yor. Oy sa ki Türk Yur du nda her i ki fik ri yat da cid dî cid dî be nim se ni yor. Bu gün Ül kü cü le ri ya da MHP yi CHP mil li yet çi li ðin den a yý ran bir hu sus var mý, yok sa te mel de i ki si de ay ný te mel le re mi da ya ný yor? Bu gün MHP nin tem sil et ti ði mil li yet çi an la yý þýn bir hay li ra di kal, dýþ la yý cý, yer yer ýrk çý bir da ma rý ol du ðu ka na a tin de yim. Türk lü ðün ve Türk ol ma nýn her þe yin ü ze rin de gö rül dü ðü tek çi ve dev le ti bi re yin/va tan da þýn üs tün de tu tan bir an la yýþ bu. Ta rih sel bir kar þý laþ týr ma yap mam ge re kir se, bu gün MHP nin Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me si nin ö nü nü a ça cak po li tik so run la ra i liþ kin ser gi le di ði öf ke ve hýnç do lu si ya sal per for ma nsýn es kiz le ri ö zel lik le Bal kan Sa vaþ la rýn da a lý nan a ðýr ye nil gi le rin ve top rak ka yýp la rý nýn et ki siy le Türk Yur du nda son de re ce a lar mist bir dil ler or ta ya ko yu lan be ka kay gý sý/psi ko zu kav ra mýn da so mut bir bi çim de çi zil miþ ti. O za man lar ba þý mý za ge len bü tün bu fe lâ ket le rin a sýl so rum lu su mut lak ö te ki ve düþ man o la rak gör dü ðü müz kan dö ken ve zul me den Ba tý i di. Bu gün ge rek dev le tin ve o nun la öz deþ leþ ti ri len mil le tin gü ven li ði ne yö ne lik be ka kay gý sý nýn ge rek se de Ba tý ya dö nük so ðuk lu ðun ve re ak si yo ner li ðin iz dü þüm le ri ni MHP nin ne re dey se bü tün si ya sal çý kýþ la rýn da gör mek müm kün. Ke mal Ký lýç da roð lu ön ce si CHP nin de fark lý ton lar ve söy lem ler le de ol sa ay ný mil li yet çi da mar dan bes len di ði ni id di a e de bi li rim. Ký lýç da roð lu ön ce si CHP mil li yet çi li ði de dev le tin ve dev le tin gü ven li ði/be ka sý söy le mi ne yas la ný yor du. An cak, Ba tý ya kar þý þid det li bir tep ki ve u zak lý ðýn CHP mil li yet çi li ði i çin ge çer li ol du ðu nu söy le mek ta rih sel ol gu lar la bað daþ maz. Ba na gö re i ki mil li yet çi lik te de dik kat çe kil me si ge re ken en ö nem li ben zer lik/or tak lýk i ki par ti nin de mil li yet çi an la yýþ la rý ný/kav ra yýþ la rý ný se kü ler bir ze mi ne o turt ma sýy dý. Bu ra da di nin/ýs lâ mýn çok az et ki si var dý. Pek ta biî Ký lýç da roð lu nun ge nel baþ kan ol ma sýy la bir lik te CHP nin bu tarz bir mil li yet çi an la yýþ tan u zak laþ tý ðý ka na a tin de yim. Siz ce Kürt le rin hak so ru nu mil - li yet çi ler so ru nu mu yok sa Ýs - lâm ýn Kürt le re ver me di ði hak lar - dan mý kay nak la ný yor? Kürt le rin hak so ru nu ta ma men bu in san la rýn meþ rû hak, e þit lik ve öz gür lük ta lep le ri nin ye ri ne ge ti ril me me si so ru nu dur. Kürt ler, ken di le ri ni bu dev le tin ve o nun tem sil et ti ði tek et nik/kav mi un su ra da ya lý mil li yet çi an la yý þýn mað du ru o la rak gö rü yor lar. Bu ra da cid dî bir dýþ lan mý þlýk ve ken di ni bu ya pý ya a it o la rak gör me me his si ya tý var. Ta biî ki bu gün Par la men to da Kürt hal ký ný tem sil e den si ya sal ha re ke tin mil li yet çi li ðe ka yan si ya sal söy lem ve ey lem le ri ni e leþ ti re bi li riz. An cak di le ge ti ri len hak ve e þit lik ta lep le ri ni as la gör mez den ge le me yiz. Ne o lur sa ol sun bu ta lep le rin si ya sal kar þý lý ðý ný bul ma sý ve kar þý lan ma sý ge re ki yor. Bu nun yo lu i se Tür ki ye de han gi dil den, ýrk tan, mez hep ten, din den ve si ya sal an la yýþ tan ge lir se gel sin bü tün bi rey le rin hak ta lep le ri nin e þit lik ve a na ya sal va tan daþ lýk te me lin de tes lim e dil me si dir. Ýs lâm ýn Kürt le re hak la rý ný ve rip ver me di ði cid dî bir tar týþ ma ko nu su. An cak he pi miz bi li yo ruz ki Ýs lâm nez din de Kürt de Türk de bir dir, e þit tir. Ö bür tür lü sü Ýs lâ mý kav mî ve ýr kî bir din ha li ne ge ti rir ki bu da Ýs lâm ýn do ða sý na ay ký rý dýr.

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar KAMPANYALAR Peugeot 508 alanlar ayrýcalýklý uçacak Peugeot, Haziran ayý boyunca Peugeot 508 alan müþterilerine TAV Passport kart hediye ediyor. TAV Passport, TAV Havalimanlarý nda yapýlan seyahatlerde hýz, konfor ve ayrýcalýklar saðlýyor. Bu arada, Peugeot nun fýrsatlarý Haziran ayýnda da devam ediyor. 308, 3008 ve 5008 modellerinde 24 bin TL ye % 0 faizle 24 ay vadeli kredi imkâný sunulurken 508 ve 508 SW modellerinde 20 bin TL kredi kullanan müþterilere sýfýr faiz ve 20 ay vade imkâný tanýnýyor. Fiat ta kredi fýrsatý sürüyor Fiat Türkiye, Haziran ayýnda avantajlý satýn alma kolaylýklarý sunan kampanyasýyla yeni bir ticarî araç almayý planlayan müþterilerine kaçýrýlmayacak fýrsatlar sunuyor. Ýster kredili, ister nakit alýmlarda Fiat Fiorino Combi, Fiat Fiorino Combimix, Fiat Doblo Classic Combi ve Yeni Fiat Doblo Combi modellerinde ÖTV miktarý kadar indirim yapan Fiat Türkiye, Koç Fiat Kredi desteðiyle Fiat Finans tan kredi kullanacak olan müþterilere de benzersiz satýn alým imkânlarý saðlamaya devam ediyor. 30 Haziran tarihine kadar sürecek kampanya kapsamýnda 15 bin TL ye kadar kredi kullanýmlarýnda 3 yýla kadar varan vadeyle % 0 faiz imkâný sunuluyor. Dacia, Dosya masrafý bizden diyor Dacia, bütün modellerinde Haziran ayýnda Þimdi Al Ramazan Bayramý ndan Sonra Öde ve Dosya Masrafý Bizden kampanyasý düzenliyor. Ramazan Bayramý ndan sonra ödemelere baþlamak isteyen müþteriler için Duster TL, Sandero ise TL, Sandero Stepway ise TL den baþlayan cazip fiyatlarla satýþa sunuluyor. Nis san dan yaz fýr sat la rý Nis san, a raç sa hi bi ol mak is te yen le re yaz kam pan ya sýy la çe þit li fýr sat lar su - nu yor. Ma yýs a yýn da ki per for man sýy la bu yý lýn en yük sek sa tý þý ný ger çek leþ ti - ren Nis san Qash qa i nin de ye ni do na - ným ver si yon la rý ve çev re gö rüþ sis te - mi ö zel li ði bu fe no men mo de lin far - ký ný or ta ya ko ya cak. Ju ke a i le si nin ye ni mo de li Shi ro yu sa tý þa çý kar dý - ðý ný da a çýk la yan Nis san, Qash qa i mo de li ni ye ni do na ným pa ket le ri i le da ha da ö zel ký lan Nis san ay - rý ca yüz de 0 fa iz kam pan ya sý i le a lý cý la rýn il gi si ni çe ki yor. Re na ult Gru bu, top lam pa zar li der li ði ni ko ru yor RE NA ULT Gru bu, O cak-ma yýs 2012 dö ne min de top lam pa zar da yüz de 15,3 pa zar pa yýy la li der li ði ni ko ru du. Re na ult Gru bu (Re na ult, Da ci a), Ma yýs a yý so nu i ti ba riy le bi nek ve ha fif ti ca rî pa zar da bi rin ci li ði el de et ti. Grup, 46 bin 147 a det sa týþ ger çek leþ ti re rek top lam pa zar da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re O cak-ma yýs 2012 de 0,7 pu an ar tý þý ve yüz de 17,12 pa zar pa yý kay det ti. Bi nek a raç pa za rýn da i se 2011 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re 1,4 pu an pa zar pa yý ar tý þý ger çek leþ tir di. Re na ult Gru bu nun, ger çek leþ tir di ði 38 bin 988 a det a raç sa tý þý i le bi nek o to mo bil pa za rýn dan yüz de 20,1 pay al dý. Re na ult mar ka sý, yý lýn ilk 5 a yý so nun da 36 bin 164 sa týþ a de di i le top lam pa zar dan yüz de 13,4 pa zar pa yý el de et ti. Re na ult, ger çek leþ tir di ði 29 bin 683 a det sa týþ i le yüz de 15,3 pa zar pa yý el de et ti ve bi nek o to mo bil pa za rýn da li der li ði ni sür dür dü. Flu en ce ve Symbol, O cak-ma yýs 2012 dö ne min de de Tür ki ye nin en çok sa tan ilk 3 o to mo bi li ol ma ya de vam e di yor. Da ci a mar ka sý i le Pa zar yüz de 21 dü þer ken O cak-ma yýs 2012 Da ci a, O cak-ma yýs dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re sa týþ a de di ni yüz de 15,7 art týr dý. Da ci a, bu dö nem de sa týþ la rý ný art tý ran tek mar ka ol du. Vol vo dan bir ilk: Ya ya ha va yas tý ðý YE DÝ a det sen sör, i le ri tek no lo ji ve ön cam böl ge sin de yýl dý rým hý zýy la a çý lan bir ha va yas tý ðý... Bun lar ya ya ha va yas tý ðý tek no lo ji si nin te mel bi le þen le rin den ba zý la rý. Vol vo Car Cor po ra ti on un ye ni V40 ý i le sa tý þa sun du ðu bu sis tem, þir ke ti ilk ya ya ha va yas týk lý o to mo bil ü re ti ci si ya pý yor. Bu yýl Ce nev re de ye ni Vol vo V40 ýn lans ma ný ger çek leþ ti ril di ðin de sis tem dün ya ça pýn da çý ðýr aç tý. Vol vo Car Cor po ra ti on ýn Ký dem li Gü ven lik Tek nik Da nýþ ma ný Tho mas Bro berg: Ya ya la rý ko ru yan bir ha va yas tý ðý na sa hip bir o to mo bi li sa tý þa su nu yor ol mak tan gu rur du yu yo ruz. Bu ha va yas tý ðý nýn a ma cý ya ya la rýn en cid dî ka fa ya ra lan ma la rý nýn o la bi le ce ði böl ge ler o lan göv de ye, ön cam da si le cek le rin bu lun du ðu gi rin ti li böl ge ye ve A-sü tu nu na çarp ma la rý du ru mun da on la rý ko ru mak týr di yor. Sca ni a nýn ye ni CE O su Mar tin Lund stedt SCA NI A Sa týþ ve Pa zar la ma Ýc ra Ku ru lu Baþ kan Ve ki li o la rak gö rev ya pan Mar tin Lund stedt, Sca ni a CV AB Yö ne tim Ku ru lu ta ra fýn dan Sca ni a Ýc ra Ku ru lu Baþ ka ný o la rak a tan dý. Sca ni a Yö ne tim Ku ru lu, Mar tin Lund stedt i Ýc ra Ku ru lu Baþ ka ný o la rak a ta dý. Türk ba sý ný ta ra fýn dan da ya kýn dan ta ný nan Lund stedt, ye ni gö re vi ne 1 Ey lül 2012 ta ri hi i ti ba rýy la baþ la ya cak. Opel in yeni Astra Sedaný iddialý geliyor OPEL'ÝN EN ÇOK TERCÝH EDÝLEN KOMPAKT OTOMOBÝLÝ ASTRA SEDAN GÖVDE TÝPÝ ÝLE DAHA GENÝÞ KÝTLELERE UZANIYOR. 4 KA PI LI As tra Se dan da O pel ta sa rým di li, spor tif gö rü nüm ve ka rak te ris tik As tra çiz gi le ri, ye ni tek no lo ji ler ve yük sek stan dart lar da do na ným ö zel lik le ri i le su nu lu yor. Tür ki ye pa za rýn da ön sa tý þý na A ðus tos a yýn da baþ la na cak o lan As tra Se dan, ön sa týþ la be ra ber O pel res mî ba yi lik le rin de ser gi len me ye baþ la ya cak yý lý nýn son çey re ðin de i se 4 ben zin li ve 1 di zel mo tor se çe ne ði i le pa zar da o la cak. A ðus tos a yýn da Tür ki ye pa za rýn da ön sa tý þý na baþ la na cak o lan As tra Se dan mo de li pa za ra 5 fark lý mo tor se çe ne ði i le su nu la cak: 100 hp-180 hp a ra sý güç ü re ten 4 ben zin li mo tor ve 95 hp güç ü re ten 1.3 lt di zel mo tor te i se O pel in en ye ni mo tor tek no lo ji si SI DI E CO TEC (ký výl cým a teþ le me li di rekt in jek si yon) 4 si lin dir li ben zin li 1.6 lt lik tur bo mo tor i le su nul ma ya baþ la na cak. Ye ni As tra Se dan, 5 ka pý lý Hatc hback ve Sports To u rer i le ay ný te ker lek a çýk lý ðý na sa hip ve böy le ce ay ný iç me kân ge niþ li ði ni su nu yor. 460 lt lik se dan, Hatc hback mo del ler den 90 lt da ha ge niþ ha cim li. Ar ka kol tuk la rýn 60:40 kat lan ma sý i le ba gaj hac mi 1010 lt ye ka dar ge niþ le ti le bi li yor. SEG MEN TE YE NÝ BÝR HE YE CAN O PEL Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Öz can Kek lik, ye ni As tra Se dan i - çin Spor tif ve çe ki ci ta sa rý mý i le ye ni As tra Se dan kom pakt seg men ti ne ye ni bir he ye can ge ti ri yor. Bütün di ðer mo del le ri - miz gi bi yük sek ka li te ve ye ni lik çi tek no lo ji le ri bi ra ra da su nu - yor di yor ve Tür ki ye de sa tý lan kom pakt o to mo bil le rin % 58 i nin se dan göv de ti pin de ol du ðu nu ha týr la tý yor. O pel CE - O su Karl-Fri ed rich Strac ke i se; Ye ni As tra Se dan, ü rün port - fö yü müz de çok ö nem li bir yer tu tu yor ve bü yü me stra te ji - miz de a nah tar ro le sa hip. Bu, or ta sý nýf ta ki se dan la ra gö re, ta sa rý mý ve do na ným ö zel lik le ri i le u la þý la bi lir bir al ter na tif. Ye ni As tra se dan i le ö zel lik le Ye ni O pel bü yü me pla ný çer çe - ve sin de, se dan mo del le rin bü yük il gi gör dü ðü Tür ki ye ve Rus ya gi bi pa zar lar da ö nem li bir pay al mak is ti yo ruz di yor. 3 SÜ RÜÞ MO DU As tra Se dan mo de li pa za ra 5 fark lý mo - tor se çe ne ði i le su nu la cak: 100 hp-180 hp a ra sý güç ü re ten 4 ben zin li mo tor ve 95 hp güç ü re ten 1.3 lt di zel mo tor. O PEL ÝN ye ni 4 ka pý lý kom pakt se da ný yük sek stan dart la rý is te yen müþ te ri le ri he def li yor. Ge liþ ti ril miþ Sü rü þe Du yar lý Bi-Xe non Ön Far lar ve bir çok ay dýn lat ma ö zel li ði su nu lu yor. Sü rü þe du yar lý Flex RI DE þa si sis te mi o to ma tik o la rak yol ve sü rüþ di na mik le ri ne tam u yum gös te ri yor. Ve sü rü cü ye 3 sü rüþ mo dun dan bi ri ni seç me þan sý ve ri yor. Al man AGR o nay lý er go no mik kol tuk lar ve ye ni bil gieð len ce sis tem le ri, yol cu luk la rý da ha kon for lu ve eð len ce li ha le ge ti ri - yor. En teg re na vi gas yon sis te mi NA VI600 Tür ki ye ha ri ta sý ný i çe ren SD kart i le su nu lu yor. Ye ni As tra Se dan ýn dün ya prö mi ye ri 29 A ðus tos - 9 Ey lül a ra sýn da Mos - ko va Mo tors how da ger çek leþ ti ri le cek. Re na ult da Þim di Al 2013 de Ö de var Re na ult, Ha zi ran a yýn da müþ te ri le ri ne Þim di Al 2013 te Ö de kam pan ya sý i le ca zip bir tek lif su nu yor. Kam pan ya kap sa mýn da Symbol TL, Cli o HB TL, Cli o Grand To ur TL, Me ga ne HB TL, Flu en ce TL ve Ye ni Sce nic i se TL den baþ - la yan fi yat lar la sa tý þa su nu lu yor. Di ðer ta raf tan Mas ter ve Tra fic mo del le ri i çin ö zel o la rak TL, 24 Ay % 0 kam pan ya sý uy gu la ný yor. Hyundai den avantajlý servis Hyundai, avantajlý servis kampanyalarýna bu yaz aylarýnda da devam ediyor. Bütün Hyundai marka araçlarý kapsayan yeni yaz servis kampanyasý ile müþterilere yüzde 25 fiyat avantajý sunuluyor. Hyundai nin 23 Haziran 2012 ye kadar geçerli olacak servis kampanyasý dahilinde periyodik bakým, fren, debriyaj ve klima parça ve iþçiliðinde yüzde 25 fiyat avantajý bütün Hyundai sahiplerini yetkili servislerde bekliyor. Kampanya süresi boyunca bütün Hyundai araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuluyor. Kendilerine en yakýn yetkili servisi öðrenmek isteyenler com.tr adresine baþvurabilirler. Mercedes te kampanya var Mercedes-Benz Finansal Hizmetler in yeni B-Serisi için hazýrladýðý finansman kampanyasý dahilinde kurumsal Mercedes-Benz müþterileri tercihlerine göre 36 ayda TL veya 24 ayda TL; kiþisel Mercedes-Benz müþterileri ise 36 ayda TL veya 24 ayda TL tutarýnda aylýk ödemeler gerçekleþtirerek yepyeni bir B-Serisi ne sahip olabilecekler. Müþteriler, C-Serisi ne kurumsal Mercedes-Benz müþterileri aylýk TL den ve kiþisel Mercedes- Benz müþterileri aylýk TL den baþlayan taksitler ile yepyeni bir C-Serisi ne sahip olabilecekler. Chevrolet den Haziran ayýnda fýrsat Yeni Aveo Hatchback otomatik vitesli modellerde TL otomatik vites farký Chevrolet den hediye. Haziran ayýna özel bu otomatik vites kampanyasý ile þimdi 6 ileri tam otomatik vites þanzýmanlý modeller TL. Chevrolet Cruze modelleri sadece Haziran ayýna özel TL den baþlayan fiyatlarla satýþta olacak. Cruze modelleri de sadece Haziran ayýna özel TL den baþlayan kampanya dahil tavsiye edilen perakende satýþ fiyatý ile dikkatleri çekiyor. Hon da Ci vic in 40. yý lý na kut la ma Dün ya nýn en bi li nen o to mo bil mo del le rin den bi ri o - lan Ci vic, bu yýl 40. ya þý ný kut lu yor. Bü yük kut la ma - lar la 1972 yý lýn da ü re tim ban dýn dan i nen Ci vic, bu - gün 9 fark lý ne sil i le dün ya ge ne lin de 20 mil - yon dan faz la sat tý. Hon da Tür ki ye de Ci vic in 40. yý lý na ö zel ye ni bir kam pan ya dü zen li yor. 9. ne sil i le Tür ki ye de O cak a yýn da sa tý þa çý - kan ye ni Ci vic Se dan, 40. ya þý ný ö zel fýr sat lar - la kut lu yor. Ye ni Hon da Ci vic Se dan lar dos ya mas raf sýz, 20 bin TL ye ka dar 12 ay % 0,40 va de o - ra nýy la sa hip le ri ni Hon da ba yi le rin de bek li yor. Citroen de cazip fiyatlar Citroën, tüketicilere avantajlar sunmaya devam ediyor. Haziran ayý boyunca Citroën modellerinde indirim ve takas fýrsatlarý sunuluyor. Citroën in Haziran ayýna özel kampanyasý ile binek modellerde anahtar teslimde TL ye varan indirimler ile Takas Kampanyasý avantajý tüketicileri bekliyor. Ticarî araç modeli Citroën Nemo ile Berlingo Combi, tüketicilere 18 bin TL için 18 ay yüzde 0 faiz avantajý sunuluyor. Bravo, Facebook rüzgârýný arkasýna aldý Fiat, kompakt hatchback sýnýfýndaki modeli Fiat Bravo için Facebook üzerinde kurgulanan yeni bir indirim kampanyasýyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya kapsamýnda Fiat Türkiye nin Facebook sayfasýnda yer alan Bravo Alana Bravo uygulamasý üzerinden Bana Bravo formunu doldurarak kampanya þifrelerini alan müþteriler, Fiat satýþ bayilerine gittiklerinde 1500 TL lik indirimin sahibi oluyorlar.

14 14 SPOR Y G.Saray Avrupa'da ilk 10'da yer alacak G.Saray Baþkaný Ünal Ay sal Ga la ta sa ray'ýn Av ru pa'nýn en bü yük ku pa sý ný ka - zan mýþ bir ku lüp ol du ðu na de ði ne rek, ''Bu ba þa rý yý ye ni den ka zan mak i çin yen i - den sa ha da yýz. Ga la ta sa ray i çin im kân sýz di ye bir þey ol ma dý'' di ye ko nuþ tu. GA LA TA SA RAY Ku lü bü Baþ ka ný Ü nal Ay sal, Ga la ta sa ray'ýn he de fi - nin Av ru pa'nýn en bü yük 10 ku lü - bü a ra sý na gir mek ol du ðu nu söy - le di. Köln Ga la ta sa ray lý lar Der ne - ði'nin or ga ni ze et ti ði Spor To to Sü per Lig se zo nu þam - pi yon lu ðu kut la ma sý na ka tý lan Ü - nal Ay sal, et kin lik te ge le ce ði ko - nuþ mak i çin bu lun du ðu nu be lir - te rek, ''Dü nü ko nuþ mak i çin bu - ra ya gel me dim. Ben ge le ce ði mi zi ko nuþ mak i çin bu ra da yým. Ga la - ta sa ray'ýn he de fi Av ru pa'nýn en bü yük 10 ku lü bü a ra sý na gir mek - tir'' de di. Ay sal, Ga la ta sa ray'ýn Av - ru pa'nýn en bü yük ku pa sý ný ka - zan mýþ bir ku lüp ol du ðu na de ði - Köln'deki gecede þampiyonluk pastasýný Galatasaray Kulübü Baþkaný Ünal Aysal, Köln Galatasaraylýlar Derneði Baþkaný Yakup Peker, Türkiye'nin Köln Baþkonsolosu Mustafa Kemal Basa ve müzisyen Altay birlikte kesti. FOTOÐRAF: A.A ne rek, ''Bu ba þa rý yý ye ni den ka - zan mak i çin yen i den sa ha da yýz. Ga la ta sa ray i çin im kan sýz di ye bir þey ol ma dý'' di ye ko nuþ tu. Sü rek li ba þa rý i çin çok güç lü bir e ko no mik ya pý i le spor tif alt ya pý la ra ih ti yaç ol du ðu nu i fa de e den Ay sal, bu ba þa rý nýn Ga la ta sa ray yö ne ti mi ta ra fýn dan tek ba þý na ka za nýl ma ya - ca ðý ný, bu nun i çin dün ya da ki 25 mil yon sa rý-kýr mý zý lý ta raf ta rýn des - te ði ne ih ti yaç ol du ðu nu be lirt ti. Spor tif ba þa rý ol ma dan e ko no mik ba þa rý ka zan ma nýn zor lu ðu na i þa ret e den Ay sal, spor tif a çý dan el de e di - len ba þa rý nýn buz da ðý nýn gö rü nen kýs mý ol du ðu nu be lirt ti. ''Ga la ta sa - ray'ýn mar ka de ðe ri ni en üst nok ta - ya ge tir mek i çin ça lý þý yo ruz'' di yen sa rý-kýr mý zý lý ku lü bün baþ ka ný, ge le - cek yýl mart a yýn da 328 mil yon do - lar o lan borç la rý ný 120 mil yon do la - ra in di re cek le ri ni i fa de et ti. Ay sal, Av ru pa lý ku lüp le rin sü rek li - li ði nin ku rum sal laþ ma da yat tý ðý na dik ka ti çe ke rek, Türk ku lüp le ri nin de bu dü ze ye gel mek i çin ça lýþ ma la rý ge rek ti ði ni bil dir di. Ü nal Ay sal, dün - ya da ki tüm Ga la ta sa ray lý ta raf tar la rý 2020 ku lüp kar tý sa hi bi o la rak, ku lü - be des tek ver me ye ça ðýr dý. Köln Ga - la ta sa ray lý lar Der ne ði Baþ ka ný Ya kup Pe ker de gur bet te ya þa yan Türk ler ve Ga la ta sa ray lý lar o la rak kut la ma yap mak is te dik le ri ni be lir te rek, ken - di le ri ni kýr ma yýp et kin li ðe ka tý lan Ü - nal Ay sal'a te þek kür et ti. Bugünkü Ukrayna-Ýsveç maçýný Çakýr yönecek UKRAYNA ve Po lon ya'nýn ev sa hip - li ði yap tý ðý 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda, bu gün (D) Gru - bun da ki ilk maç ta Fran sa i le Ýn gil te - re kar þý la þa cak. Ta kým la rýn ilk 2 sý ra - yý el de e de rek çey rek fi na le yük sel - me yi he def le ye ce ði grup ta, Fran sa i - le Ýn gil te re bu gün Do netsk'de TSÝ 19.00'da kar þý kar þý ya ge le cek. D Gru bun da ki 2. maç ta bu gün Uk ray - na i le Ýs veç mü ca de le e de cek. Ta - kým la rýn ilk 2 sý ra yý el de e de rek çey - rek fi na le yük sel me yi he def le ye ce ði grup ta, Ki ev O lim pi yat Sta dýn da oy - na na cak Uk ray na-ýs veç ma çý, TSÝ 21.45'te baþ la ya cak. Kar þý laþ ma yý Türk ha kem Cü neyt Ça kýr yö ne te - cek. Yar dým cý lýk la rý ný Ba hat tin Du - ran ve Ta rýk On gun ya pa cak. Çizgi hakemi olarak ise Bülent Yýldýrým ve Hüseyin Göçek görev yapacak. Portekiz karþýsýnda Alman Milli Takýmýnýn en iyisi olarak dikkatleri çeken Mesut Özil maçýn adamý seçildi. MESUT ÖZÝL GÜLDÜ, RONALDO ÜZÜLDÜ MESUT'LU ALMANYA, RONALDO'LU PORTEKÝZ'Ý 1-0'LA GEÇTÝ. AVRUPA Fut bol Þam pi yo na sý (B) Gru - bu'nda Al man ya-por te kiz kar þý laþ ma sý, Re al Mad rid'in i ki yýl dýz o yun cu su Me - sut Ö zil i le Cris ti a no Ro nal do'yu ra kip yap tý. Bu kez ül ke le ri nin ba þa rý sý i çin ter dö ken i ki yýl dýz dan, sa ha dan mut lu Ronaldo Almanya karþýsýnda etkisiz kaldý. ay rý lan Me sut Ö zil ol du. Al man ya'nýn Türk a sýl lý fut bol cu su Me sut Ö zil, or - ta ya koy du ðu fut bol la göz dol dur du. Sa ha nýn en i yi le rin den o lan Me sut Ö - zil, Al man ta raf tar la rý he ye can lan dý ran bir çok a ta ðýn ha zýr la yý cý sý ol du. Me sut Ö zil, ta ký mý nýn 72. da ki ka da Go mez'in a ya ðýn dan bul du ðu gol le bü yük mut lu - luk ya þar ken, bek len ti le rin u za ðýn da ka lan Ro nal do i se kap tan çýk tý ðý maç ta ül ke si ni se vin di re me di. ALMEÝDA VE QUARESMA YEDEK Da ni mar ka'nýn Hol lan da'yi 1-0 yenerek yap tý ðý bü yük sür priz den son ra göz ler Al man ya-por te kiz ma - çý na çev ril di. Por te kiz'de Be þik taþ for ma sý gi yen Al me i da ve Qu a res ma ye dek ler a ra sýn da yer al dý. "Ö lüm Gru bu" o la rak ad lan dý rý lan B Gru - bun da yer a lan Al man ya-por te kiz ma çý se yir zev ki a çý sýn dan en dü þük mü ca de le si ol du. 72. da ki ka da Ma ri o Go mez'in kay det ti ði ka fa go lü i le Al - man ya, Por te kiz kar þý sýn da ö ne geç ti. Ka lan da ki ka lar da baþ ka gol ol ma dý ve Al man ya, e cel ter le ri dök tü ðü maç ta Por te kiz'i 1-0 ye ne rek tur nu - va ya üç pu an la baþ la dý. Bu so nuç la B Gru bu'nda Da ni mar ka ve Al man ya ilk maç lar so nun da ü çer pu an la ilk i - ki sý ra da yer a lýr ken pu an sýz Por te kiz ve Hol lan da bu i ki ül ke yi iz le di. POTADA 6. MAÇ BUGÜN Beþiktaþ þampiyonluk kupasýný kaldýracak mý? BEÞÝKTAÞ Mi lan gaz i le A na do lu E fes'in þam pi yon luk mü ca de le si ver di ði Be ko Bas - ket bol Li gi play-off fi nal se ri si nin 6. ma çý bu - gün oy na na cak. Be þik taþ Mi lan gaz'ýn ev sa - hi bi o la ca ðý ve Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu'nda oy na na cak kar þý laþ ma, sa at 20.00'de baþ la ya - cak. Si yah-be yaz lý lar, þam pi yo nun be lir le ne - ce ði se ri de 5 maç so nun da 3-2 ön de bu lu nu - yor.top lam 4 ga li bi ye te u la þa nýn þam pi yon o la ca ðý se ri de, Be þik taþ Mi lan gaz, bu gün ka - zan ma sý du ru mun da 37 yýl lýk has re ti ne son ve re cek. Si yah-be yaz lý lar, Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu'nda ya pý la cak se ri nin al týn cý ma çý ný ka za nýr sa, du ru mu 4-2 ya pa rak, 37 yýl son ra ta ri hin de ki 2. þam pi yon lu ðu na u la þa cak E FES KA ZA NIR SA SON MAÇ PER ÞEM BE Be þik taþ, se zo nun da 57 pu a ný bu - lu nan Ga la ta sa ray'ýn ö nün de 60 pu an la li gi ilk sý ra da ta mam la ya rak, ilk þam pi yon lu ðu - nu ka zan mýþ tý. Si yah-be yaz lý lar, bu gün þam - pi yon lu ða u la þýr sa se zo nun dan be ri uy gu la nan play-off sis te min de ilk kez þam pi - yon o la cak. A na do lu E fes'in bu gün kü ma çý ka zan ma sý ha lin de þam pi yon, 14 Ha zi ran Per þem be gü nü Ab di Ý pek çi Spor Sa lo - nu'nda oy na na cak son maç la be lir le ne cek. Engelli sporcularý uzmanlar eðitecek ÜSKÜDAR Be le di ye si ta ra fýn dan bu yýl ü - çün cü sü dü zen le nen En gel li ler Yaz Spor O - ku lu Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ka ra'nýn ka - tý lý mýy la baþ la dý. En gel li ler Yaz Spor O ku lu et kin lik le ri 9 Ha zi ran i le 18 Tem muz ta rih - le ri a ra sýn da Bað lar ba þý Spor Sa lo nu'nda ger çek leþ ti ri le cek. Yaz Spor O ku lu'na 64 zi - hin sel, 30 o tis tik, 15 be den sel, 6 gör me ve 9 çok lu en gel li ol mak ü ze re top lam 124 en - gel li ço cuk ve genç ka tý la cak. Cumartesi baþ la yan ve haf ta i çi 5 gün sü rey le ger çek - leþ ti ri le cek et kin lik te en gel li spor cu lar uz - man lar ta ra fýn dan e ði ti le cek. Üs kü dar Be le - di ye si 3. Ge le nek sel En gel li ler Yaz Spor O - ku lu'nda, en gel li ço cuk la rýn kuv vet, da ya - nýk lý lýk, hýz, es nek lik, vü cut ko or di nas yo nu, den ge, el ve göz ko or di nas yo nu, el ve a yak ko or di nas yo nu, dön me, çö mel me, kalk ma, dik kat ve ha fý za la rý ný ge liþ tir me ye yö ne lik fa a li yet ler ger çek leþ ti ri le cek. Þöhretler Karmasý halý sahada buluþtu AVRUPA Spor Baþ kent li ði et kin lik le ri kap sa mýn da Du - dul lu Spor Te si si nde dü zen le nen ÝBB Spor A.Þ. Þöh - ret ler Kar ma sý Ha lý Sa ha Ma çý oy na dýk la rý dö nem ler - de Türk Fut bo lu na çe þit li mev ki ler de e mek ver miþ fut - bol yýl dýz la rý ný bir a ra ya ge tir di. Fa tih Ak yel, Ab dül ke - rim Dur maz, Mu rat Þa hin, Ko ray Av cý, Coþ kun Bir dal, A li Can sun Be ge cas lan, Meh met Bö lük ba þý, Mus ta fa Ko ca bey, Er kan Sö ze ri, Er can Bo zan, Bah ri Ka ya, A li E - ren Be þer ler, Dur sun Ka ra mus ta fa gi bi o yun cu lar las - por A.Þ. Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Se lim Ter zi nin o - luþ tur du ðu kar ma ta kým lar kar þý kar þý ya gel di. Be yaz ve Kýr mý zý Ta kým o la rak kar þý la þan e kip le rin mü ca de le si Spor A.Þ. Ge nel Mü dü rü Al pas lan Ba ki Er te kin, Spor A.Þ. Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Meh met Ser hat Ka ra - dað, Spor A.Þ. Te sis Ýþ let me A mir le ri ve Spor A.Þ. ça lý - þan la rý nýn ya ný sý ra böl ge hal ký ta ra fýn dan il giy le ta kip e dil di. Mü sa ba ka yý Be yaz Ta kým 11-6 ka za nýr ken bu organizasyona katýlanlara pla ket le ri tak dim e dil di. Ümraniye Du dul lu Spor Te si si nde dü zen le nen ÝBB Spor A.Þ. Þöh ret ler Kar ma sý Ha lý Sa ha Ma çý maçýný Beyaz Takým 11-6 kazandý. Organizasyona katýlan her futbolcuya birer plaket takdim edildi. En centilmen Gençlerbirliði n SÜPER Lig'de se zo nu nun i kin ci ya - rý sýn dan i ti ba ren uy gu la - nan Di gi turk Cen til men - Lig'de þam pi yon Genç ler - bir li ði ol du. Or dus por 3.41 a ðýr lýk lý pu an la i kin - ci li ði el de e der ken, Kay se - ris por da 5.35 a ðýr lýk lý pu - an la ü çün cü ba sa mak ta yer al dý. Di gi turk Cen til - men Lig'de, Sü per Lig'in haf ta mü sa ba ka la rý i le Spor To to Sü per Lig Sü per Fi nal maç la rý bir lik - te he sap lan dý. Bu pe ri yot - ta, her ku lü bün top lam ce za pu a ný, oy na dý ðý maç sa yý sý na bö lün dü. Genç - ler bir li ði, bu na i liþ kin bay - ra ðý bir se zon bo yun ca stad yu mun da tak ma hak - ký ný el de e de cek.

15 Y SPOR EYLÜL KAPATTI, BÜYÜKÞEHÝR AÇTI Bursa'da 1971 yýlýnda kurulan ancak 12 Eylül askerî darbesinin ardýndan kapatýlan Ertuðrulgazi Meskenspor Kulübü 37 yýl sonra modern tesisleri ile sahalara yeniden döndü. BURSA'DA 1971 yý lýn da ku ru - lan an cak ta raf tar la rý a ra sýn da Di na mo Mes ken o la rak ad lan - dý rýl dý ðý i çin 12 Ey lül as ke rî dar - be si nin ar dýn dan ka pa tý lan Er - tuð rul ga zi Mes kens por, 37 yýl son ra te sis le ri ne ka vuþ tu. Dar be dö ne min de mil lî de ðer le re a - çýk tan sal dý rý ge rek çe si i le ka - pa tý lan Er tuð rul ga zi Mes kens - por, Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra - fýn dan yap tý rý lan mo dern spor te si si i le ye þil sa ha la ra dön dü. BURSA'NIN ÝLGÝ ODAÐIYDI Mes ken de 1971 yý lýn da bir a - ra ya ge len ma hal le nin genç le ri ve i le ri ge len le ri ta ra fýn dan ku - ru lan Er tuð rul ga zi Genç lik ve Spor Ku lü bü, hýz lý ve a tak fut bo - lu i le Rus ya nýn ef sa ne ta ký mý Di na mo Ki ev e ben ze ti lin ce ta - raf tar lar a ra sýn da Di na mo Mes - ken o la rak ad lan dý rýl ma ya baþ - la dý. Fut bol a ðýr lýk lý ku ru lan ku - lüp, a ma tör lig maç la rýn da al dý ðý ba þa rý lý so nuç lar la ön ce ma hal le sa kin le ri nin da ha son ra da Bur - sa nýn il gi o da ðý ol du. Ra kip le ri - nin kor ku lu rü ya sý ha li ne ge len ku lüp, 12 Ey lül as ke rî dar be si nin ar dýn dan Di na mo Mes ken a dý - nýn Mil lî de ðer le re a çýk tan sal - dý rý ol du ðu ge rek çe siy le 1981 yý - lýn da ka pa týl dý. Dö ne min yö ne ti - ci le ri, ku lü bü ka pat mak la kal - ma yýp, ba zý yö ne ti ci le ri ve fut - bol cu la rý da gö zal tý na al dý. BÜYÜKÞEHÝR UNUTMADI Mah ke me ye çý kar tý lan lar dan sa de ce 3 ü be ra at e der ken di ðer - le ri i se çe þit li ce za la ra çarp tý rýl dý. O yýl lar da ku lüp te fut bol oy na yýp yö ne ti ci lik ya pan lar, mes ken spor ru hu nu ye ni den ya þat mak BAÞKAN MEMNUN: Er tuð rul ga zi Mes kens por, Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan yap tý rý lan mo dern spor te si si i le ye þil sa ha la ra dön dü. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, "Yýk tý ðý mýz bi na la rýn ye ri ne yap tý ðý mýz spor te sis le rin de genç le ri miz sað lýk lý þart lar da spor ya pý yor lar" dedi. FOTOÐRAF: CÝHAN ve fut bo lun ya ný sý ra di ðer branþ - lar da da ye te nek li spor cu lar ye - tiþ tir mek a ma cýy la 37 yýl son ra 2008 yý lýn da ku lü bü ye ni den kur du. Ký sa sü re de fark lý branþ - lar da ö nem li ba þa rý na im za a tan Er tuð rul ga zi Mes kens por Ku lü - bü baþ ta ol mak ü ze re böl ge de ki a ma tör ku lüp le rin kul la na ca ðý sa ha bu lun ma ma sý ný göz ö nün - de bu lun du ran Bü yük þe hir Be le - di ye si, böl ge ye mo dern bir spor komp lek si ka zan dýr dý. Ý çin de su - ni çim fut bol sa ha sý, bas ket bol sa ha sý, i da ri bi na ve tri bün le rin bu lun du ðu te sis ler dü zen le nen tö ren le hiz me te a çýl dý. ÝÞADAMLARI BÝRARAYA GELDÝ Ye ni den ku ru lu þu nun ar dýn - dan ge çen 3 yýl da ö nem li ba þa - rý la ra im za a tan Er tuð rul ga zi Mes kens por Ku lü bü nün ye ni te sis le ri nin a çý lýþ tö re ni ku lü - bün es ki yö ne ti ci le ri, o yun cu la - rý ve Bur sa lý spor a dam la rý ný bir a ra ya ge tir di. Ku lüp ka pa týl - ma dan ön ce te za hü rat la rýy la tri bün le ri coþ tu ran ta ký mýn a - mi go su us ta o yun cu Er kan Can da bu mut lu gün de ar ka daþ la rý - ný yal nýz bý rak ma dý. Er tuð rul - ga zi Mes kens por Ku lü bü Baþ - ka ný Ne dim Kur tu luþ, ö zel lik le kýt im kan lar la a ma tör ku lüp - ler de hiz met ve ren yö ne ti ci le - rin bi rer kah ra man ol du ðu nu be lir te rek, Bur sa nýn ger çek ten bir kah ra ma ný var. O da sa yýn Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe. Çok a çýk yü rek - li lik le söy lü yo rum, Bur sas por a ve a ma tör ku lüp le re bu ka dar ö nem ve ren, bu ka dar se ven ve hep i çi miz de o lan bi ri de di. YENÝ STAD HIZLANDI Spor te si si i çin þe hir de bul - duk la rý her a la ný de ðer len dir dik - le ri ni be lir ten Bü yük þe hir Be le di - ye Baþ ka ný Re cep Al te pe i se þun - la rý kay det ti: Ka mu laþ týr ma har - ca ma la rý mýz üç yýl da 150 mil yon TL yi aþ tý. Bu Bur sa nýn 15 yýl lýk ka mu laþ týr ma la rý na be del. Yýk tý - ðý mýz bi na la rýn ye ri ne yap tý ðý mýz spor te sis le rin de genç le ri miz sað lýk lý þart lar da spor ya pý yor lar. Þu a na ka dar baþ lat tý ðý mýz, in þa a - tý de vam e den ve ta mam la nan spor te si si sa yý sý 99 a u laþ tý. Bun - lar dan bi ri de ye ni stad yum. U E - FA stan dart la rýn da ki 45 bin ki þi - lik stad yu mu mu zu da ký sa za - man da ta mam la yýp, Bur sa ya ka - zan dýr mýþ o la ca ðýz. 67. Cezmi Or Atletizm Yarýþlarý Ýstanbul'da yapýldý ATLETÝZMDE ''E A A Per mit'' 67. Cez mi Or Ku pa sý ya rýþ ma - la rý Ýs tan bul'da ya pýl dý. EN KA Sa di Gül çe lik Spor Si te si'nde ger çek leþ ti ri len dün ya nýn en kök lü at le tizm ya rýþ ma la rýn - dan o lan Cez mi Or Ku pa sý'nda, bu yýl 27 ül ke den 55 ka dýn, 50 er kek top lam 105 at let mü ca - de le et ti. Ya rýþ ma lar da 24 er - kek, 22 ka dýn top lam 46 Türk spor cu yer al dý. Ya rýþ lar da ka - dýn lar da Du du Ka ra ka ya ve Gam ze Bu lut, o lim pi yat A ba - ra jý ný geç ti. Cez mi Or Ku pa sý ya rýþ ma la rýn da 5000 met re de 'lýk de re ce siy le i kin ci o - lan Du du Ka ra ka ya i le fe de ras - yon de ne me ya rýþ la rýn da 1500 met re de 'lik de re ce siy - le bi rin ci o lan Gam ze Bu lut da A ba ra jý ný geç me yi ba þar dý. Gam ze, da ha ön ce de 3000 met re en gel li de o lim pi yat A ba ra jý ný geç miþ ti. Böy le ce Tür ki - ye'nin o lim pi yat ba ra jý ný ge çen spor cu sa yý sý 26'ya yük sel di. GULÝYEV 1., NEVÝN 2. OLDU Ra mil Gu li yev, 100 met re er kek ler de 10.35'lik de re ce siy le bu yýl ki en i yi de re ce si ni ya pa - rak bi rin ci ol du. Ra mil'in ar dýn - dan Rus A lek sandr Bred nev 10.37'lik de re ce siy le i kin ci li ði, Kü ba lý Yu ni el Pe rez de 10.49'luk de re ce siy le ü çün cü lü - ðü el de et ti. Ne vin Ya nýt i se 100 met re en gel li de 13.12'lik de re ce siy le i kin ci li ði el de et ti. Ýs tan bul'da ki 2012 Dün ya Sa - lon At le tizm Þam pi yo na sý'nda 60 met re en gel li de 3. o lan Be - la rus lu A li na Ta lay, 12.95'lik de - re ce siy le bi rin ci o lur ken,rus Ni - na Ar gu no va 13.39'luk de re ce - siy le ü çün cü gel di. TMOK Baþkaný Uður Erdener: 2020 Olimpiyatlarýný almak için yola çýktýk Tür ki ye Millî O lim pi yat Ko mi - te si (TMOK) Baþ ka ný U ður Er de ner, u zun bir a ra nýn ar - dýn dan ilk kez Tür ki ye'nin ta kým spo run da 2012 Lon dra O lim pi yat O yun la rý'na ka tý la ca ðý ný be lir te rek, Þim di lik 88 spor cuy la o lim pi yat la - ra ka tý lý yo ruz. A ma cý mýz bu ra ka - mýn 100'e çýk ma sý. 100 spor cu ö - nem li. Ka fi le nin bü yük lü ðü ül ke nin tem si li ye ti ve o lim pik ru hu a dý na ö - nem li de di. Türk spor cu la rýn Lon - dra'da geç miþ o lim pi yat o yun - la rý na gö re da ha faz la ma dal ya çý ka ra ca ðý na i - na nan U ður Er - E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr de ner so ru la rý - mý zý þöy le ce - vap lan dýr dý: 2012 Lon dra O lim pi yat la rý'na az bir za man kal dý. Tür ki ye o - la rak ne du rum da yýz? Þu an i ti ba rýy la Lon dra 2012 O lim pi yat la rý'na 88 o yun cu mu - zun git me si ke sin leþ ti. Bu sa yý nýn 100'e u laþ ma sý en bü yük di le ði - miz. Ba yan Bas ket bol Ta ký mý mýz da o lim pi yat vi ze si ni al dý ðý tak - dir de ilk kez ka fi le bü yük lü ðü ger çek leþ miþ o la cak. 100 ra ka mý a þý la cak. Spor cu sa yý nýn art ma sý be ra be rin de ma dal ya u mu du nu da art tý rý yor. Gön lü müz spor cu sa yý sý nýn ar tý þý na pa ra lel o la rak o lim pi yat ma dal ya sý sa yý sý nýn da artma sýn dan ya na. Han gi branþ lar da ma dal ya bek li yo ruz? Branþ ba zýn da ko nuþ mak is te - mi yo rum. TMOK Baþ ka ný o la rak gön lüm tüm dal lar da ma dal ya ka zan ma yý ar zu e di yor. Bil di ði - niz gi bi bok sör le ri miz çok i yi. Gü reþ çi me ri liz çok i yi. At le tizm - de çok sa yý da at le ti miz dev re de. Di ðer dal lar da o lim pi yat vi ze si ni a lan ye ni spor cu la rý mýz var. Ýlk de fa ka tý la cak spor cu la rý mýz var. Ge nel an lam da dü þün dü ðü müz - Uður Erdener, arkadaþýmýz Erol Doyuran'a, "Tür ki ye, O lim pi yat O yun la rý ter ci hi i le yo la çýk - mýþ du rum da ve 2020 O lim pi yat O yun la rý i le il gi li ka rar 7 Ey lül 2013'te ve ri le cek. Tür ki - ye'nin ö nün de ki bi rin ci ka rar he de fi o lim pi yat o yun la rý. Umutla bekliyoruz" diye konuþtu.. TMOK Baþ ka ný U ður Er de ner, "Ýlk kez çok ya ký nýz. Bu nu mut lu so na u laþ týr mak he pi - mi zin e lin de. En ö - nem li a van taj so kak - ta ki in san la rýn des te - ði. Yüz de 80 o ra nýn da bir des tek var. Ra kip þe hir ler de bu o ran yüz de 40'lar da bu lu - nu yor" þek lin de ü mit li ko nuþ tu. de ben ma dal ya sa yý mý zýn da geç miþ yýl la ra o ran la da ha faz la o la ca ðý na i na ný yo rum. O lim pi yat la ra ilk de fa vo - ley bol da ta kým o la rak ka týl ma ba þa rý sý ný elde ettik. Ge le cek yýl lar da di ðer branþ lar da da bu tip bir ba þa rý yý bek li yor mu su nuz? Tür ki ye'nin mut la ka ta kým spor la rýn da o lim pi yat vi ze si al - ma sý ge re ki yor. Bu nu yýl lar dýr söy lü yo rum. Bu en bü yük ek sik li - ði miz di. He pi mi zi çok mut lu e - den so nu cu Ba yan Vo ley bol Mil li Ta ký mý mýz ya þat tý bi ze. Bir baþ ka çok ö nem li ko nu da ha var. O lim - pi yat O yun la rý'na ka tý lan ba yan spor cu sa yý sý nýn art tý ðý yö nün de U lus la ra ra sý O lim pi yat Ko mi te - si'nin ba zý pren sip le ri var. Bu yön de teþ vik le ri var. Ba kýn, Tür - ki ye'nin top lam O lim pi yat O yun - la rý'na ka tý la cak at let sa yý sý i çin de ço ðun lu ba yan lar o luþ tu ru yor. Bu da bi zi fark lý ký lan, fark lý ko nu ma ge ti ren ne den ler den bi ri si. U lus - la ra ra sý O lim pi yat Ko mi te si Baþ - ka ný Jac qu es Rog ge'le bu ko nu yu gö rüþ tük ve bü yük bir mut lu luk duy du ðu nu söy le di o lim pi yat la rý na Tür ki ye a day. An cak ay ný ta rih te ya pý - la cak Av ru pa Fut bol Þam pi yo - na sý'na da a day ol mak is ti yo - ruz. Bu o lim pi yat a day lý ðý na bir sý kýn tý ve rir mi? Tür ki ye, O lim pi yat O yun la rý ter ci hi i le yo la çýk mýþ du rum da ve 2020 O lim pi yat O yun la rý i le il gi li ka rar 7 Ey lül 2013'te ve ri le - cek. Tür ki ye'nin ö nün de ki bi - rin ci ka rar he de fi o lim pi yat o - yun la rý. A ka bin de Av ru pa Fut - bol Þam pi yo na sý'nýn ka ra rý 2013'ün so nun da ve ya 2014 ba - þýn da gü rü nü yor. Ta biî, o ko nu - da bir de ðer len dir me yap ma du - ru mun da de ði lim. Ben o ko nu - nun o to ri te si de ði lim. O lim pi yat o yun la rý il gi li ü ze ri mi ze dü þen gö rev le ri ye ri ne ge tir me ye gay - ret e di yo ruz. De fa lar ca a day ol duk. Bu de - fa mut lu so na u la þa cak mý yýz? Geç ti ði miz haf ta Ka na da'da U lus la ra ra sý O lim pi yat Ko mi te si 5 a day þe hir a ra sýn dan 3'ü nü seç ti. Ýs tan bul da bun la rýn i çin - de yer al dý. Ýs tan bul a dý na o lim - pi yat yo lun da ö nem li bir fýr sat. Ýlk kez çok ya ký nýz. Bu nu mut lu so na u laþ týr mak he pi mi zin e lin - de. En ö nem li a van taj so kak ta ki in san la rýn des te ði. Yüz de 80 o - ra nýn da bir des tek var. Ra kip þe - hir ler de bu o ran yüz de 40'lar da bu lu nu yor. Ýs tan bul O lim pi yat Sta dý'nýn bu lun du ðu böl ge O lim pi yat Kö yü o la rak ta sar lan mýþ tý. Bu böl ge de stat dý þýn da her han gi bir te sis ya pýl dý mý? TO KÝ i le ya pý lan çok kap sam lý pro je ler var. Ýs tan bul 2020 O lim - pi yat ve Pa ra lim pik O yun la rý i le il gi li pro je ger çek ten çok bü yük bir pro je. Bu pro je nin hiç ak sa - ma dan re a li ze e dil me si bi zim he - def le ri mi zin i çin de yer a lý yor. Dev le ti miz de bu yön de her tür lü ga ran ti yi ver miþ tir.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y DÜNYANIN ÝLK YILDIZ Edirne'de bulunan Selimiye Camii, Mimar Sinan'ýn ustalýk eserlerinden biri. MÝMARI: MÝMAR SÝNAN NEW YORK TÝMES YAZARLARINDAN FERREN, 300'ÜN ÜZERÝNDE MÝMARÎ ESERE ÝMZA ATAN MÝMAR SÝNAN'IN DÜNYANIN ÝLK, "YILDIZ MÝMARI-STARCHÝTECT" OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. ABD NÝN say gýn ga ze te le rin den New York Ti mes (NYT), Mi mar Si nan ýn mi ma rî e ser le ri ne tam say fa a yýr dý. Ga ze te nin haf ta so nu çý kan ge zi e kin de, An - drew Fer ren ta ra fýn dan ka le me a lý nan, Tür ki ye nin Ýlk Yýl dýz Mi ma rý nýn Pe þin de baþ lýk lý ya zý da, 300 ün ü ze rin de mi ma rî e se re im za a tan Mi mar Si nan ýn, sa - de ce Tür ki ye nin de ðil, bel ki de dün ya nýn ilk Yýl dýz Mi ma rý-starc hi tect ol du ðu be lir til di. Ya zý da Ýs tan - bul u zi ya ret e den ve Mi mar Si nan ý ta ný ma yan Ba tý lý tu rist le re bil gi ve ren tur reh ber le ri nin, Mi mar Si nan ý ay ný dö nem ler de ya þa yan Ý tal yan hey kel traþ ve mi mar Mic he lan ge lo i le kar þý laþ týr dýk la rý ný, oy sa bu tür bir kar þý laþ týr ma nýn as lýn da Mi mar Si nan a hak sýz lýk ol - du ðu vur gu lan dý. Mi mar Si nan ýn, Bel grad dan Mek - ke ye ka dar bu gün hâ lâ a yak ta o lan ve her gün kul la ný - lan yüz ler ce e se ri nin bu lun du ðu nu be lir ten ga ze te, Si nan a dün ya nýn ilk yýl dýz mi ma rý di ye bi lir si niz i fa - de si ne de yer ver di. Mi mar Si nan ýn baþ ta Sü ley ma ni - ye, Se li mi ye, Mih ri mah Sul tan Ca mi le ri ol mak ü ze re E dir ne de ki ve Ýs tan bul da ki ün lü mi ma rî e ser le riy le il - gi li de tay lý bil gi ler ve fo toð raf la rýn yer al dý ðý tam say fa - lýk ya zý da, Ýs tan bul u zi ya ret e den tu rist le rin Ýs tan - bul da Mi mar Si nan ýn ca mi le ri ni tur la ra ka tý la rak ya - kýn dan ta ný ya bi le cek le ri de bil di ril di. New York / aa Kur'ân dinlemek isteyen vatandaþlar spor salonunu doldurdu. U lus Müf tü lü ðü nden Kur ân zi ya fe ti BAR TIN IN U lus Müf tü lü ðü, Kum lu ca A ta türk YÝ BO spor sa lo nun da Kur ân zi ya fe ti ver di. Prog ra ma Ýs tan - bul Be yoð lu Pi ya le Pa þa Ca mii Ý mam Ha ti bi Ýs hak Da - nýþ ve Ýs tan bul Bað cý lar Ýs toç Ca mii Ý mam Ha ti bi Bün - ya min Top çu oð lu ka týl dý. U lus Müf tü sü Hý zýr Yað - cý nýn a çý lýþ ko nuþ ma sýy la baþ la yan prog ra ma U lus Kay ma ka mý A li Fu at A tik, Bar týn Be le di ye ler Bir li ði Baþ ka ný ve Kum lu ca Be le di ye Baþ ka ný Me tin Çe tin, U lus Müf tü sü Hý zýr Yað cý, Di ya net per so ne li ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Prog ram, Kum lu ca Yý lan lar Kö yü Ca mii Ý mam Ha ti bi Ra sim U lu soy ve Ab di pa þa Mer kez Ca mii Ý mam Ha ti bi Ni hat Se vin gün ün bir lik - te o ku du ðu çift e zan dü e ti i le so na er di. Bartýn / cihan 7 ay süresince kedi bir tane bile civcivi telef etmedi. Ke di, civ civ le re ken di yav ru su gi bi ba ký yor KIRIK KA LE DE bir ak var yum cu da bu lu nan Van ke di si, ay ný iþ let me de bu lu nan civ civ le re ken di yav ru su na ba kar gi bi mu a me le e di yor. Bir ka fes te ya þa yan ke di ve civ civ ler, bir bir le rin den hiç ay rýl mý yor. Ke di civ civ ler le oy nar ken, on la rýn da ken di siy le oy na ma sý na i zin ve ri yor. Civ civ ler ba zen oy nar ken ke di nin ca ný ný a cý tý yor. Bu nun ü ze ri ne ke di pa ti siy le civ civ le ri ya nýn dan u zak laþ tý rý yor. Sa at ler sü - ren o yun da her i ki ta raf ta bir bi rin den mem nun gö zü kü - yor. Ke di nin ve civ civ le rin dost lu ðu iþ ye rin den ge çen va - tan daþ la rýn il gi si ni çe ki yor. Ke di nin civ civ le ri ye me di ði ni gö ren va tan daþ lar hay ret ler i çin de ka lý yor. Ak var yum sa - hi bi Ü nal Ak bu lut, Bu du ru mu gö ren ü ni ver si te öð ren ci - le ri ký sa met raj lý film bi le çek ti ler. 7 ay sü re sin ce ke di bir ta ne bi le civ ci vi te lef et me di. de di. Kýrýkkale / cihan

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı