YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR. HASTALIKLARA YOL AÇAR. NESLÝ MAHVEDER VE DÝNÎ HAYATA ZARAR VERÝR. nebru OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 9 DA YAPILAN YARDIMLAR DEVAM EDÝYOR Türk Kýzýlay ý, Arakanlý Müslümanlarýn yanýnda nhaberý SAYFA 12 DE ELÝF E KÝMÝZ GA ZE TE NÝN ÝÇ SAYFALARINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EYLÜL 2012 PAZAR/ 75 Kr ni as ya.com.tr DARBE DÜZENÝNE DE BALYOZ ÞART BAL YOZ DÂ VÂ SIN DA EK SÝK DAR BE TE ÞEB BÜ SÜ MAH - KûM OL DU; ÞÝM DÝ SI RA, DAR BE A NA YA SA SI BAÞ TA OL MAK Ü ZE RE, 12 EY LÜL MEVZUATININ TAMAMEN TASFÝYESÝNDE. BALYOZ KARARININ YANKILARI DEVAM EDÝYOR u1. Or du es ki Ko mu ta ný Çe tin Do ðan'la Ha va Kuv vet le ri es - ki Ko mu ta ný Ýb ra him Fýr tý na ve De niz Kuv vet le ri es ki Ko mu - ta ný Özden Örnek'in eksik darbe teþebbüsü suçlamasýndan 20'þer yýl, diðer muvazzaf veya emekli sanýklarýn 15-18'er yýl hapse mahkûm edilmesinin yankýlarý devam ederken, darbe düzenine de neþter atýlmasý gerektiði belirtiliyor. DARBECÝLÝÐÝN BÜTÜN DAYANAKLARI KALKMALI u Bu çerçevede, 27 Mayýs darbesiyle oluþturulup 17 Eylül ihtilâliyle tah kim e di len an ti de mok ra tik dü ze nin a na ya - sal ve ya sal bü tün da ya nak la rý nýn or ta dan kal dý rý lýp yer le - ri ne AB kri ter le rin de i fa de si ni bu lan çað daþ ve de mok ra - tik bir hukuk sis te minin i ka me si i çin ar týk da ha faz la va - kit kay be dil me me si ge re ði ne dik kat çe ki li yor. Müslümanlarla barýþ içindeyiz u Ýs tan bul da ki Ka dim Ki li se si Sür ya ni Or to doks Ce ma a ti Ru - ha ni Li de ri Met ro po lit Fi lük si nos Yu suf Çe tin, Sür ya ni ce ma a ti o - la rak Or ta do ðu da u zun yýl lar dýr Müs lü man larla iç i çe, ba rýþ ve kar deþ lik i çe ri sin de ya þa dýk la rý - ný söy le di. nha be ri say fa 6 da Google ve Youtube boykot edilecek u A rap ak ti vist ler, in ter net a ra - ma mo to ru Go og le ve o na bað lý vi de o pay la þým si - te si Yo u tu be u, Peygamberimize ha ka ret i çe ren fil - mi ya yýn dan kal - dýr ma dý klarý i çin boy kot et me ye ha zýr la ný yor. nha be ri say fa 5 te DENEMEÇ: DEÐÝÞTÝRÝLMEZSE DE ÝCRAATLARIMIZA DEVAM EDERÝZ AKP Anayasa deðiþmese de... demeye baþladý uakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Re ha De ne meç, a na ya sa ya pý mý i çin sü re nin ký sal dý ðý ný vur gu la ya rak, Biz 2002 yý lýn dan 2012 yý lý na, ü ze rin - de de ði þik lik ler ya pýl sa da bu a na ya sa i le gel dik. E li miz ko lu muz bað - lýy dý. Bu na rað men bu ül ke ye bir de ði þim ya þat týk. A na ya sa nýn de ðiþ ti - ril me si ni ca ný gö nül den is ti yo ruz, an cak de ðiþ ti ril mez se de biz ic ra at la - rý mý za de vam e de riz þek lin de ko nuþ tu. nha be ri say fa 7 de Benzine 26 kuruþ ÖTV zammý geldi uakaryakýtta alýnan vergi oranlarýnýn arttýrýlmasýyla a kar ya kýt þir ket le ri 95 ok tan kur þun suz ben zin fi yat la rý na 26 ku ruþ zam yap tý. Zam la, Ýs tan bul'da ben zi nin fi ya tý 4.74 li ra ya yük sel di. nha be ri say fa 8 de HARÇLAR DA ZAMLANDI n8 de Dar be ci le rin mal var lý ðý na ted bir ta le bi nhaberý SAYFA 6 DA Kara filme Bursa da STK lardan mevlidli cevap uýs lama a ðýr ha ka ret ler i çe ren Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti ad - lý film le re tep ki ler de vam e di yor. Si vil top lum ku ru luþ la rý Bur sa U - lu Ca mi inde va tan daþ la ra gül da ðý týp mev li d o kut tu. n7 de KPSS ön lisans sýnavý yapýldý uösym ta ra fýn dan düzenlenen Ka mu Per so ne li Seç me Sý na vý 159 il ve il çe mer ke zin de ya pýl dý. A day la ra 120 so ru i çin 120 da ki - ka sü re ve ril di. A day lar, sa lon la ra kim lik ve sý na va gi riþ bel ge le ri i - le a lýn dý. KPSS, or ta öð re tim dü - ze yi ne yö ne lik bu gün ya pý la cak o tu rum la ta mam la na cak. n7 de AKÇAKALE YE ASKERî ARAÇ SEVKÝYATI u7 ISSN MESCÝD-Ý AKSA TEHLÝKEDE u3

2 2 23 EY LÜL 2012 PAZAR Y LÂ HÝ KA Â Y E T Sonra yaptýklarýný, Ýlâhî ilmimizle onlara anlatacaðýz; çünkü Biz onlardan hiçbir zaman uzak deðildik. H AD Ý S Kýyamet günü ölüm beyaz bir koç þeklinde getirilip Cennet ve Cehennem ortasýnda durdurulur. Sonra insanlarýn gözü önünde boðazlanýr. Sevincinden ölen birisi olsaydý o anda Cennet ehli sevincinden dolayý ölürdü. Eðer üzüntüsünden dolayý ölen olsaydý, Cehennem ehli kederlerinden ölürlerdi. A'raf Sûresi: 7 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 446 / Ha di s-i Þe rif Me â li Yüz ruhum olsa âsâyiþe feda ediyorum Benim yüz ruhum olsa âsâyiþe feda ediyorum. Onun için Velâ tezirû vâziratün vizra uhrâ kanun-u esasiyesiyle, beþ câni yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek, bir câni yüzünden on mâsum çoluk çocuk, peder ve validelerine zulmetmemek için, Risale-i Nur imân hizmetiyle beraber âsâyiþi tamamýyla temin edip herkesin kalbinde fenalýða karþý bir yasakçý býrakýyor. A nka ra ya bu de fa gel di ði min mü him bir se be bi, Ýs lâ mi ye te cid dî ta raf tar Da hi li ye Ve ki li Na mýk Ge dik i gör - mek ve Ýs lâ mi ye tin kah ra ma ný o lan Ad nan Be ye ve Tev fik Ý le ri gi bi mü - him zat la ra bir ha ki ka tý söy le mek tir ki: Hem De mok rat a e zan-ý Mu ham me dî gi bi çok kuv vet ver mek ve Ri sa le-i Nur un neþ ri ne mü sa a de si gi bi çok ta raf tar ol mak ve â lem-i Ýs - lâ mý, hat tâ bir ký sým Hý ris ti yan dev let le ri ni de mem nun et mek i çin, A ya sof ya yý mu zah ra fat - tan te miz le yip i ba det ma hal li yap mak týr. Bu i se, bu me se le i çin o tuz se ne si ya se ti terk et ti ðim hal de, bu nok ta ha tý rý i çin Na mýk Ge dik i gör - mek is te dim ve gel dim. Ad nan Bey, Na mýk Ge - dik ve Tev fik Ý le ri gi bi zat la rýn ha tý rý i çin baþ ka ye re git me dim. Hem Ri sa le-i Nur, Kur ân ýn ka nun-u e sa si ye - siy le bü tün A na do lu ve vi lâ yât-ý þar ki ye de â sâ - yi þi te min e den Ri sa le-i Nur un 500 bin nüs ha sý ko mü nist li ði sus tur du ðu gi bi, â sâ yi þi te min et ti - ði ne bir de li li bu dur ki: On kü sur se ne ev vel Af yon Müd de-i U mu - mî si 600 bin fe da kâr ta le be si var; 500 bin nüs - ha Ri sa le-i Nur dan neþ ret miþ. Bel ki â sâ yi þe za - rar ge lir de di. O na kar þý Sa id de miþ ki: Mâ dem 600 bin fe - da kâr ta le be si var. Bu on beþ se ne dir ba na bu ka dar zul me di li yor. Bir tek vu ku â tý hiç bir za bý ta ve mah ke me gös te re me di. Hem de dim: Ey müd de-i u mu mî! E ðer bin müd de-i u mu mî, bin em ni yet mü dü rü ka dar â - sâ yi þin te mi ni ne Ri sa le-i Nur hiz met et me miþ - se, Al lah be ni kah ret sin. Siz de ba na ne ce za ve rir se niz ve rin de dim. O bu sö zü me kar þý hiç bir ça re bu la ma dý. Yal nýz bir i ki se ne son ra Nu run bir kü çük ta - le be si Ri sa le-i Nur a za rar ge le cek zan nýy la ken - di ni in ti har e de cek ti ki, tab et ti ði bir kü çük ri sa - le ye za rar gel me sin. Son ra Üs ta dý o nu men et ti ve kü çü cük bir ha di se ol du ve i ki si de ba rýþ tý rýl dý. Hal bu ki bir Üs ta dýn on ta ne fe da kâr ta le be si bu lun sa hat tâ bi ri se lâm et miþ to kat vu rul - muþ, bi ri e li ni öp müþ tah kir e dil miþ hiç bir fe - da kâ rý, â sâ yi þe i liþ me mek i çin sü kût et miþ ler. Sa id den i þit miþ ler ki, Be nim yüz ru hum ol sa â sâ yi þe fe da e di yo rum. O nun i çin Ve lâ te zi rû vâ zi ra tün viz ra uh râ ka nun-u e sa si ye siy le, beþ câ ni yü zün den dok san mâ su ma za rar gel me - mek, bir câ ni yü zün den on mâ sum ço luk ço - cuk, pe der ve va li de le ri ne zul met me mek i çin, Ri sa le-i Nur i mân hiz me tiy le be ra ber â sâ yi þi ta - ma mýy la te min e dip her ke sin kal bin de fe na lý ða kar þý bir ya sak çý bý ra ký yor. Ben de bin ru hum ol sa, Kur ân ýn bu ka nun-u e sa si ye si ne fe da et ti - ði mi Ta rih çe-i Ha yat is pat e di yor ve mey dan da - dýr. Ve mah ke me ler de ka bul et miþ ler. Hat tâ te za hü re bir ri ya kâr lýk, bir hod fu ruþ luk, bir e na ni yet mâ nâ sý ný ve rip halk lar la gö rüþ me yi de terk et ti ði ve rah met-i Ý lâ hî nin ih sa nýy la se si de ke sil miþ ki, dost lar la gö rüþ me ye mec bur ol - ma sýn ve ha týr la rý da ký rýl ma sýn. E mir dað Lâ hi ka sý, 449 LÛ GAT ÇE: muzahrafat: Pislikler, süprüntüler. vilâyât-ý þarkiye: Doðu illeri. müdde-i umumî: Savcý. riyakârlýk: Gösteriþ, iki yüzlülük. hodfuruþluk: Kendini beðendirmeðe çalýþan. Ken dim le ko nuþ ma lar SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com a va lar so ðu ma ya, gün ler de ký - sal ma ya baþ la dý. Bah çe ler de mah þe rin pro va sý ya pý lý yor â de ta. Yap rak lar, an ne a ðaç tan ay rý lýr ken, el ve dâ di yor. Son ba har i yi den i yi ye ken di ni his set ti ri yor. Kal bim o lan dan bi ten den mem - nun a ma ak lým yi ne ra hat dur mu yor. Ay rý lý ðýn her çe þi di ni his set ti ri yor bu mev sim. Bir yap rak düþ mü yor sa de ce. Ö mür yap ra ðý nýn da bir gün dü þe ce ði ni ha týr la tý yor. Gü zel, gü zel, a ma ru ha do ku nan bir mev sim bu Ne ya pa lým, ka buk suz öz yok bu dün ya da. Ön ce bu nu bil me li yiz. Her lez ze tin i çin de bir e - lem var. Ýs ti yo ruz ki hep a ma hep, her þey bi zim ar zu mu za gö re dön sün, öy le yü rü sün. Oy sa bu ne ka dar doð ru? Biz ne yiz ki, ar zu muz ku sur suz ol sun... Son ra da gel sin sý kýn tý dert, ke der. Gö - rü yor sun ya hem ba þý mý za ol ma dýk þey le ri biz a çý yo ruz, son ra da on dan þi kâ ye te baþ lý yo ruz. Hal bu ki tes lim ol mak, ta þý dý ðý mýz kim li ðin ve i nan cý mý zýn da ge re ði. Al lah ne ya par sa, yap tý ðý her i þin de en gü ze li ni ya par, her i þin de bin bir hik met var de yip, o in ce li ði, o sýr rý a ra - ma mýz ve Rab bi miz hak kýn da hüsn-ü zan et - me miz ge re kir ken, i ti raz ve þi kâ yet yo lu na sa - pý yo ruz. Son ra da o çýk maz yol lar da âh vah e - dip ya ký ný yo ruz. Ke re mi ne, lüt fu na ve her ni - me ti ne þü kür ler ol sun, Rab bi mi zin. Bi ze ne ver diy se gü zel, ne yi ver me diy se on dan da gü - zel. O bi zi biz den da ha i yi bi lir, bi zi biz den da - ha çok dü þü nür. Me rak et me, e lem çek me. Bu ha ya tý biz pa zar dan al ma dýk. Te sa dü fen de bul ma dýk. Bu ni me te ça lýþ may la da u laþ ma dýk. Mec câ nen O nun ih sa ný, O nun lüt fu bu. Sa fi lez zet ni ye yok bu dün ya da? Bu ra sý lez zet le rin as lî ye ri de ðil de o nun i çin. Bu ra sý göl ge ler dün ya sý. Cen net te ki bü tün ni - met le rin sa de ce nü mû ne le ri bu ra da. Ken di le ri o ra da. On la ra, a sýl la rý na müþ te ri o la lým di ye. Bir de yol cu ol du ðu mu zu u nut ma ya lým, dün ya ya bað lý kal ma ya lým di ye Rab bi miz, her lez ze tin i - çi ne bir e lem koy muþ. Yü zü mü zü e be dî bir â le - me çe vir me mi zi is ti yor biz den. Mu sî bet ler, ö - lüm ler, zel ze le ler, mev sim ler de mey da na ge len de ði þik lik ler hep si bu nun i þa re ti. A ma Rah me tim ga za bý mý geç ti di yor Rab bi miz. E vet, bir ha dis-i kud sî de ay nen böy le de ni li - yor. Ý lim ve ir fan sa hi bi bi ri si bu na þu mâ nâ yý ve ri yor: Her mu sîbe tin, her be lâ nýn al týn da, Ce nâb-ý Hakk ýn giz li rah met ve ke re mi var dýr. Ýþ te o rah met var ya, o mu sî be tin ver di ði e lem - den ve ýz tý rap tan o da ha faz la dýr ve o nu geç miþ - tir. Bu in ce lik li yo ru mun ü ze rin de bi raz dü þün! Ýl ginç. Dü þü ne ce ðim bu nu. A ma yi ne de i çim hu zur suz, ne yap ma lý yým? O lay la rý de ðiþ ti re me ye ce ði mi ze gö re doð ru o - la ný yap ma lý, o lay la ra ba ký þý mý zý de ðiþ tir me li yiz. Pen ce re ye ba kar san ca mý gö rür sün, pen ce re den ba kar san dý þa rý sý ný gö rür sün. Be di üz za man Haz ret le ri, rah me tin en i hâ ta lý te cel li si ni son ba - har da ve kýþ mev si min de gös te ri yor. 10. Sö zün 6. Ha ki ka ti, bu nun en ha ri ka i zah la rýy la do lu. Ya ni þu kýþ mev si mi nin ar ka sýn dan ba ha ra bak tý rý yor. Hiç kim se nin o lum lu bak ma dý ðý bir mev sim de, ya ni Mü mît (Ha ya tý a lan) is - mi nin te cel li si nin ar ka sýn dan Muh yî (Ha ya tý ve ren) is mi nin te cel li si ni gös te ri yor. Kah ha - râ ne fýr tý na la rýn ar ka sýn da giz le nen ve ge le - cek ba har i çin ha zýr la nan þe ker gi bi tat lý ne - ti ce le re dik kat çe ki yor. Kar la kap lý yol lar, ba - ha ra çý kar. Mu sî bet ler, has ta lýk lar, ba þa ge len her tür lü fe lâ ket ler, in san la rý te miz li yor, saf - laþ tý rý yor, ol gun laþ tý rý yor. Ye ni bir ha ya ta ha - zýr lý yor. A ðaç lar yap rak la rý ný dök tü ðü gi bi, ka der de in san la rýn ha ta la rý ný ku sur la rý ný dö - kü yor, tör pü lü yor. Al lah bi zim sa de ce fi zi kî bün ye mi zi bü yü tüp ge liþ tir mi yor, i çi mi zi de, duy gu la rý mý zý da ge liþ ti ri yor, bü yü tü yor. O - lan bi ten den ders al ma mý zý is ti yor biz den. Me se lâ bir bar dak tuz lu su yu biz i çe mez - ken, ba lýk la rýn tuz lu su da na sýl ya þa dý ðý ný, so - lun gaç la rý yar dý mýy la tuz lu su yu tat lý su ya na - sýl çe vir dik le ri ni, o rah me tin te cel li si ni bu ra da da her þey de gör me mi zi is ti yor biz den. De - niz ler ki min i se, i çin de ki ba lýk lar da o nun dur ha ki ka ti ne u laþ ma mý zý is ti yor biz den. Per de - le re ta kýl ma ma mýz is te ni yor. On la rýn ar ka sýn - da ki gü zel lik le ri de gör me miz bek le ni yor. Öð - ren ci ler her sa bah o ku la na sýl baþ lý yor sa, biz de ye ni þey ler öð ren mek i çin ha yat o ku lu na her sa bah ye ni den baþ la ma lý yýz. Bu nu a çar mý sýn bi raz? Aç ma ya ça lý þa yým. O tur du ðum yer den a - ðaç la rý, ev le ri, yol dan ge çen le ri sey re di yor dum bu gün. Bir þey ta kýl dý gö zü me; ya ný ba þým da ki ke di, da ha dün yav ruy du. Ma sam da ki gül, bir - kaç ay ön ce yok tu. Az ön ce se lâm ve rip ge çen ço cuk, on se ne ön ce o da yok tu. Bü yü dü ler, yü rü dü ler, o ku la gi di yor lar, ko nu þu yor lar, ba - na se lâm ve ri yor lar. A ðaç lar da öy le. Yap rak la - rý dö kül me ye baþ la dý. Her mev sim ay rý bir þek le gi ri yor lar. Al lah her þe yi, a ma her þe yi hal den ha le so ku yor. Kar þým da du ran ev ler, a - part man lar i se öy le de ðil hep ay ný. A ma e vin i - çin de ki in san lar öy le de ðil. Dük kâ ným da ki ka - fes ay ný, a ma kaç mu hab bet ku þu gel di geç ti i - çin den. Bu nu fark et tim bu gün. De ði þen ler var, de ðiþ me yen ler var. De ði þen le ri gö rüp, on - la rý de ðiþ ti ren Rab bi miz i gör me miz is te ni yor biz den, bu nu an la dým. Ha ya tý bir o kul gi bi gör sek, ye ni þey ler öð re nen öð ren ci nin se vin ci gi bi biz de ne ka dar mut lu o la ca ðýz kim bi lir. Yi ne o lay la rýn, ar zu la rý mýn is ti ka me tin de ge liþ me si ni is te mek ten ken di mi a la mý yo rum. Bu sý kýn tý, bu ký sýr dön gü sü rek li tek rar la ný yor. As lýn da nef si miz bast (ge niþ le me) hâ lin de fe - rah la ma yo luy la na si bi ni a lý yor, a ma kabz (da - ral ma) ha lin de nefs i çin hiç bir na sip yok tur. Bu da Al lah ýn bir ih sa ný dýr nef si mi ze. Ken di ne gel - sin di ye. Hâ li ni, en câ mý ný bir dü þün sün di ye. Ne den? O nu da sen dü þün. Ha zýr cý lý ða a lýþ ma. Ne o lur sen söy le. Â ta ul lah Ýs ken de rî: Sa na ve ril me yen bir þey - den e lem duy man, ü zül men, bu nun Al lah tan ol du ðu nu bil me men den i le ri ge lir di yor. Ý çim de bir kor ku var. Ya rý na çý ka ma ya ca ðým di ye. Öm rün bit se de ne çý kar, e be dî bir öm rün var me rak et me. Bu yo lun kýv rým la rý yok lu ða de ðil, a hi re te çý kar. Gün ler gi bi ö mür ler de ký sal dý. Dost lar da a zal dý. Dost a rý yor san Al lah ye ter. Ha ki kî dost, se nin a yýp ve ku su ru nu gör dü ðü, bü tün za - af la rý ný bil di ði hal de se ni terk et me yen dir, se nin le ar ka daþ lý ða ve soh be te de vam e - den dir. Böy le bir dost a rý yor san, bil ki Ke - rim o lan Mev lâ dan baþ ka sý yok tur. Ka fam çok ka rý þýk. Ya pa ca ðým iþ le re tam o dak la na mý yo rum. Ne der sin? Ya pa ca ðýn i ki iþ ten, han gi si nef si ne a ðýr ge li - yor sa o nu yap. Çün kü, nef se an cak hak ve doð - ru o lan þey a ðýr ge lir. Dü þün mek ten kaç mak i çin, nef sin yap ma - ya ca ðý þey yok. Oy sa ken di miz le baþ ba þa kal - ma lý ve ko nuþ ma lý yýz. Ben þu an da Al lah tan baþ ka ki min rý za sý ný ka zan ma nýn pe þin de yim di ye dü þün me li yiz. Di ðer in san lar da be nim gi bi de ðil mi? Öy le i se bir a ra ya gel di ði miz de bu ger çe ði ne den u nu tu yo ruz? Al lah var ken, O nun rý za sý ný ka zan mak var ken, ni ye bir bi ri - mi zin te vec cü hü nü, tak di ri ni ka zan ma ya ça lý - þý yo ruz, ni çin bu na ö ze ni yo ruz? Dün bir bi ri - mi zi ta ný mý yor duk, ya rýn da yi ne her bi ri miz ken di he sa bý nýn en di þe siy le en ya kýn la rý nýn bi le yü zü ne ba ka ma ya cak de ðil mi mah þer de? Bü tün in san lar la bu dün ya da ký sa bir han dost lu ðu muz var. Bu dün ya bir han, bir bek le - me sa lo nu o ka dar. Bun dan gaf let bi zi Al lah ýn rý za sýn dan u zak laþ tý ran müt hiþ bir teh li ke. Bu nu nef se ka bul et tir mek çok güç a ma? Öy le, ne fis i þi ne gel me - yen þe yi te vil e der. Ö lü - mü gör se ken di üs tü ne al maz, baþ ka sý na ve rir. Ha ni, Yen ge ce ni - çin yan yan gi der sin de miþ ler: Ser de ka ba da yý lýk var. de miþ. Ne fis de ay nen böy le. Nef se doð ru yü rü me yi i mân öð re tir. Ýs lâm öð re tir. Bi raz ol sun fe rah la dým. Ne de miþ a ta la rý mýz: Fu ka ra kal bi ni se vin dir - mek de i ba det sa yý lýr. Hem se nin se vin cin be - nim de se vin cim dir. Al - lah gön lü mü ze e be dî fe - rah lýk ver sin in þal lah. Bir so ru da ha di ye ce ði ni bi li yo rum, a ma bu haf ta bi ze ay rý lan yer bu ka dar. *** Se lâm ve du â i le. Rab - bi miz e son su za ka dar hamd, E fen di mi ze (asm) sa lâ tü se lâm ol sun.

3 Y HA BER 23 EY LÜL 2012 PAZAR 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Mescid-i Aksa tehlikede 1948 FÝLÝSTÝN ÝSLÂMÎ HAREKETÝ NÝN ORGANÝZE ETTÝÐÝ FAALÝYETLE, ÝSRAÝL ÝN MESCÝD-Ý AKSA YI BÖLME PLANLARININ HER GEÇEN GÜN DAHA DA TEHLÝKELÝ BÝR HAL ALDIÐI HATIRLATILDI. NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 Zilkade 1433 Ru mî: 10 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Fi lis tin Ýs lâ mî Ha re ke ti nin or ga ni ze et ti ði 17. Mes cid-i Ak sa Teh li ke de fa a li ye ti Ýs ra il sý nýr la rý i çin de bu lu nan Um mu l-fahm þeh rin de dü zen len di. Ba tý Þe ri a nýn ku zey do ðu sun da ki Um mu l-fahm da ki et kin li ðe 1948 Fi lis tin Ýs lâ mî Ha re ke ti Li de ri Ra id Sa lah, yar dým cý sý Þeyh Ke mal Ha tib, Mes cid-i Ak sa Mü dü rü Na cih Be ki rat, Fi lis tin Yük sek Ýs lâm Kon se yi Baþ ka ný ve Mes cid-i Ak sa Ý mam Ha ti bi Ýk ri me Sab ri, A rap Halk la rý Yük sek Ýz le me Ko mi te si Baþ ka ný Mu ham med Zey dan ve ÝSLÂMÎ DEÐERLER DE TEHDÝT ALTINDA A hi lik Haf ta sý i çin mev lit AHÝLÝK Haf ta sý dolayýsýyla An tal ya nýn Dem re Es naf Sa nat kâr lar Þo för ler ve Nak li ye ci ler O da sý Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan mev lit o ku tul du. Ar tan te rör o lay la rý dolayýsýylabu yýl de ði þik eð len ce ve fa a li yet ler ip tal e dil di. Ve fat e den es naf lar ve þe hit ler hatýrasý na Dem re Es naf Sa nat kâr lar Þo för ler ve Nak li ye ci ler O da sý Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan mev lit o ku tul du. Ýl çe ye bað lý Gök ya zý Ma hal le si Sa na yi Ca mi in de o ku tu lan mev lit prog ra mý na çok sa yý da sa na yi es na fý ka týl dý. Dem re Müf tü sü Ba hat tin A tak lý, mev lit ön ce si ver di ði va az da, Ýn san la rý kan dý ra rak, ge re ðin den faz la kâr ya pa rak ka za na maz sý nýz. Ka za nýr sý nýz, a ma ken di ni zi kan dý rýr sý nýz, o ka zanç si ze fay da sað la maz. Bir gün mut la ka si ze za rar o la rak ge ri dö ner de di. An tal ya / ci han 750 de re ce de yan gýn e ði ti mi KOCAELÝ Bü yük þe hir Be le di ye si ve Tür ki ye Be le di ye ler Bir li ði (TBB) iþ bir li ði i le ger çek leþ ti ri len te mel it fa i ye ci lik e ði tim le ri nin 23 ün cü sü dü zen le nen prog ram la ta mam lan dý. Bu gü ne ka dar 71 il, 222 il çe ve 6 ül ke de ki it fa i ye teþ ki lâ týn da gö rev ya pan it fa i ye er le ri ne e ði tim ve ril di. Ýt fa i ye er le ri, e ði tim le ri kap sa mýn da, kon tey ner da o luþ tu ru lan 750 de re ce ý sý da ger çek bir yan gýn or ta mý ný da ya þa dý. E ði tim ler Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si Ýt fa i ye E ði tim Mer ke zi nin (KO BÝ - TEM) U lus la ra ra sý Fu ar Mer ke zi nde ki uy gu la ma plat for mun da ger çek leþ ti ril di. Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si Ýt fa i ye Da i re si Baþ ka ný Do ðan Ka ra, it fa i ye e ði tim le ri nin yan gýn la rý bü yük o ran da a zalt tý ðý ný vur gu la dý. Ko ca e li / ci han Um mu l-fahm Be le di ye Baþ ka ný Ha lid Ha me dan ýn ya ný sý ra çok sa yý da Fi lis tin li ka týl dý. Ra id Sa lah ko nuþ ma sýn da Ýs ra il e yük le ne rek, Ýs ra il, Mes cid-i Ak sa yý böl me pla nýy la ken di so nu nu ha zýr lý yor de di. Sa lah, Ýþ gal so na e re ne ka dar dur mak yok, za lim ler Ý lâ hî a da let ten na si bi ni a la cak di ye ko nuþ tu. Su ri ye de ki sa va þa da de ði nen Sa lah, sa va þýn bir an ön ce so na er me si ni te men ni et tik le ri ni, Su ri ye de yý ký lan bü tün ca mi le rin ye ni den in þa sý nok ta sýn da kat ký da bu lu na cak la rý ný söz le ri ne ek le di. ARAP Halklarý Yüksek Ýzleme Komitesi Baþkaný Muhammed Zeydan ise düzenledikleri faaliyetle Mescid-i Aksa nýn tehlikede olduðunu hatýrlattýklarýný, ancak bugün Aksa nýn daha büyük bir tehlikeyle karþý karþýya bulunduðunu söyledi. Hz. Muhammed e (asm) hakaret içeren filme ve karikatürlere de tepki gösteren Zeydan, Hastalýklý kalplerin Peygamber Efendimize (asm) yönelttiði hakaretler ortada. Film, karikatür ve benzeri yollarla deðerlerimize hakaret ediliyor, tehlike altýnda bulunan yalnýzca Mescidi Aksa deðil, Ýslâmî deðerler de tehdit altýnda deðerlendirmesinde bulundu. Canýmýz, malýmýz, evlâdýmýz, her þeyimiz sana feda olsun ey Nebi diyen Ummu l-fahm Belediye Baþkaný Halid Hamedan da yaptýðý konuþmada bütün katýlýmcýlarý Hz. Muhammed in (asm) sünnetine sahip çýkmaya çaðýrdý. Faaliyette Hz. Muhammed e (asm) hakaret içeren saldýrýlarýn artmasý dolayýsýyla, Ýnsanlarýn en hayýrlýsýna destek adý altýnda Hz. Muhammed (asm) konulu bölümlere yer verildi. Mýsýr, Tunus, Libya ve Özgür Suriye bayraklarýnýn yaný sýra Türk Bayraðýnýn da faaliyet alanýný süslediði görüldü. Þehrin Ýsrail sýnýrlarý içerisinde olmasý dolayýsýyla Batý Þeria ve Gazze deki Filistinliler faaliyete katýlamadý. Geçen yýl 70 bin kiþinin katýldýðý faaliyet, Mescid-i Aksa için düzenlenen en büyük faaliyet olarak tanýmlanýyor. Kudüs / aa Um mu l-fahm da ki faaliyete 1948 Fi lis tin Ýs lâ - mî Ha re ke ti Li de ri Ra id Sa lah, yar dým cý sý Þeyh Ke mal Ha tib, Mes cid-i Ak sa Mü dü rü Na cih Be ki - rat, Fi lis tin Yük sek Ýs lâm Kon se yi Baþ ka ný ve Mes cid-i Ak sa Ý mam Ha ti bi Ýk ri me Sab ri, A rap Halk la rý Yük sek Ýz le me Ko mi te si Baþ ka ný Mu - ham med Zey dan ve Um mu l-fahm Be le di ye Baþ ka ný Ha lid Ha me dan ýn ya ný sý ra bin ler ce Fi - lis tin li ka týl dý. Sa id Sa lah a (sað da), Mes cid-i Ak sa Ý mam Ha ti bi Ýk ri me Sab ri (sol da) pla - ket tak dim et ti. FO TOÐ RAFLAR: A A ir ti ni as ya.com.tr Ye ni den ih ya Ta til ön ce sin de çý kan en son ya zý mýz, Köp rü nün hiz met le ri baþ lý ðý ný ta þý yor du. O ya zý ya ta kad düm e den Pa zar ya zý la rý ný ta kip e den o kur la rý mý zýn ha týr la ya ca ðý ü ze re, fýt rî bir se yir i çin de þe kil le nen o ya zý lar, 1980 li yýl lar da ki Köp rü e ki bi nin genç ku þak tan ka tý lým lar la tek rar ih ya sý gi bi bir nok ta ya gel miþ ti. Kýr þe hir den Þa hin Tok mak, nur yol cu su ma il gru bun da ki me sa jýn da þun la rý i fa de et miþ: Köp rü ek sen li geç miþ yýl lar öz le mi ni i fa de e den bir ça lýþ ma ya bu grup ne ka dar yar dým cý o la bi lir; Ye ni As ya nýn mis yo nu na uy gun ne gi bi ye ni ça lýþ ma lar ya pý la bi lir; bir lik te dü þü ne lim. Me se lâ a hir za man fit ne le ri ne kar þý du yar lý lýk o ra ný mýz ne du rum da? Ma a le sef biz le ri de et ki le yip teh dit e den se kü ler leþ me ve dün ye vî leþ me rüz gâr la rý na na sýl kar þý ko ya bi lir ve hiz met le ri mi zi ne þe kil de da ha ve rim li ha le ge ti re bi li riz? O ku ma yaz ma sý bol o lan, a ma son za man lar da o ku ma yý a zal tan bir ce ma at gö rün tü sün den na sýl kur tu la bi li riz? Bil has sa li se ve ü ni ver si te ler de hiz met le ri mi zi na sýl can lan dý ra bi li riz? Bu gi bi ö nem li ko nu lar da be ra ber ce ka fa yo ra rak bir nur plat for mu o luþ tu ra bi lir mi yiz? Genç Yo rum der gi mi ze, es ki Köp rü nün iþ le vi ni gö re cek bir di na mizm ka zan dý ra bi lir mi yiz? So mut bir ça lýþ ma ko nu su o la rak tek li fim: Ýlk dos ya mýz da, Es ki þe hir de Üs ta dýn ce za al dý ðý tek dâ vâ o lan te set tü rü iþ le ye bi li riz. Bu ko nu yu bil has sa ha ným la rýn yo rum la ma sý çok da ha i sa bet li ve is ti fa de li o lur di ye dü þü nü yo rum. *** Bi le cik ten Tar kan Ü nal da þun la rý yaz mýþ: Köp rü ru huy la il gi li ya zý la rý ný zý il giy le o ku dum. His set ti ðim ve göz lem le di ðim ka da rýy la her kes o ru hu ve bir lik te li ði a rý yor. Be nim ta ný dý ðým, u zun yýl lar bi zim der sa ne le ri miz de kal mýþ o lan ve Ye ni As ya is mi nin geç ti ði her yer de he ye can la nan çok ka bi li yet li kar deþ le ri miz de var. Ga ye miz Nur la rýn in ti þa rý i se e li ka lem tu tan, Ye ni As ya dan ye tiþ miþ bu ve ben ze ri genç le re im kân ve re lim. Ye ni ka bi li yet le re de ka pý la rý mý zý a ça lým. Ý na ný yo rum ki, Köp rü ru hu böy le ih ya e di le cek tir. Al lah a e ma net o lu nuz. *** Ne yap ma lý yýz? Bu a ra da, ka týl dý ðý mýz ba zý plat form lar da, es ki Köp rü nün ye ni den ih ya sý öz le mi nin þi fa hen de di le ge ti ril di ði ne ve bu ta le bin cid dî an lam da mâ kes ve des tek bul du ðu na þa hit ol duk. De mek ki, a ra dan o tuz yýl a ya kýn bir za man geç miþ ol ma sý na rað men, o dö nem de or ta ya ko nu lan hiz met ha ri cî mah fil ler de ol du ðu gi bi iç bün ye de de öy le si ne de rin iz ler bý rak mýþ ki, her fýr sat ta o hiz met ler yâd e di li yor ve tek rar can lan dý rýl ma sý ih ti ya cý vur gu la ný yor. Ýn þa al lah bun lar ay ný za man da mak bul bir du a hük mü ne ge çer. Ta bi î, Ri sa le-i Nur da et raf lý ca i zah e dil di ði gi bi, du a nýn çe þit le ri var. Bun la rýn en çok bi li nip söy le nen le ri, kav lî ve fi i lî du a lar. Köp rü mo de li ni ve mâ nâ sý ný tek rar ih ya e de lim söy lem le ri kav lî du a ya te ka bül e der ken, bu nun ta hak ku ku na yö ne lik mü þah has a dým lar a týl ma sý i se fi i lî du a ya kar þý lýk ge li yor. Ve bu du a la rýn ka bu lü, ih lâs, sa mi mi yet ve te sa nüd mâ nâ la rý i çin de gös te ri le cek müþ te rek gay ret le re bað lý. Ýþ te bu nok ta da çok in ce ça lýþ ma mýz lâ zým. Es ki kad ro lar a çý sýn dan ön ce lik le gün de me al ma mýz ge re ken hu sus lar dan bi ri, he lâl leþ me. Ve o dö nem de ki müþ te rek ça lýþ ma la rýn bi ze ka zan dýr dý ðý tec rü be bi ri ki mi ni o lum lu an lam da ye ni den dev re ye so ka bi le cek bir or tak i ra de. O yýl lar da he nüz dün ya ya göz le ri ni aç ma mýþ o lan genç ku þak la rýn ilk a dým o la rak yap ma sý ge re ken þey i se, o Köp rü sa yý la rý na mut la ka u la þýp her bi ri ni tek tek in ce le me le ri. Ki, yu ka rý da bah set ti ði miz ya zý da Zü be yir Er ge ne kon dan ak tar dý ðý mýz me saj, bu nok ta da gü zel bir ör nek. Me rak lý ve is tek li genç ler yýl la rýn da çý kan sa yý lar dan bir te ki ni da hi bu lup in ce le dik le rin de, bu he ye ca ný his se dip pay la þa cak lar dýr. De ne mek is te yen le re yol a çýk...

4 KÜLTÜR SANAT 4 23 EYLÜL 2012 PAZAR Y HABERLER FO TOÐ RAF: CÝHAN 30 sa nat çý Ý kin ci ba kýþ i çin bir a ra da Con tact Press I ma ges Fo toð raf A jan sý Ro bert Pled ge nin an la tým la rý i le Ber lin Du va rýn dan Ý kiz Ku le le re te ma lý su nu mun da ya kýn ta rih te dün ya ya mal ol muþ o lay lar göz ler ö nü ne se ril di. Ý kiz ku le sal dý rý sý fo toð raf çý lýk i çin dö nüm nok ta sý ol du ncontact Press I ma ges Fo toð raf A jan sý nýn ku ru - cu la rýn dan Ro bert Pled ge, fo toð raf gös te ri sin de ya kýn ta rih te ya þa nan o lay la rý göz ler ö nü ne ser di. Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si, Bur sa Kent Kon se yi ve Bur sa Fo toð raf Sa na tý Der ne ði (BUF SAD) iþ bir li ðiy le, Bur sa Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (BTSO) nýn a na spon sor lu - ðun da dü zen le nen Bur sa Fo to Fest te geç mi þin 40 yý - lý na ý þýk tu tan 250 fo toð raf sa nat se ver le rin be ðe ni si ne su nul du. Con tact Press I ma ges Fo toð raf A jan sý Ro - bert Pled ge nin an la tým la rý i le Ber lin Du va rýn dan Ý - kiz Ku le le re te ma lý su nu mun da ya kýn ta - rih te dün ya ya mal ol muþ o lay lar göz ler ö nü ne se ril di. 11 Ey lül 2001 ta ri hin de New York ta i kiz ku le le re ya - pý lan sal dý rý la rýn fo toð raf çý lýk i çin bir dö nüm nok ta sý ol du ðu nu söy le yen Pled ge, Sal dý rý lar dan son ra 6 gün bo yun ca ha va a lan la rý ka pa lý ol du ðu i çin ba sýn men sup la rý hiç bir þe kil de böl ge ye gi de rek ne ga tif fo - toð raf çe ki min de bu lu na ma dý. E li mi ze sa de ce a ma - tör ler ta ra fýn dan çe ki len di ji tal fo toð raf lar ve vi de o lar u la þý yor du. Ben ce bu o lay di ji tal fo toð raf çý lýk i çin bir dö nüm nok ta sý ol du. O gün ger çek le þen bu va him sal dý rý ne de niy le dün ya i ki ye bö lün dü ve i le ti þim çok a zal dý di ye ko nuþ tu. Bur sa / ci han Ah þap kül tür mer ke zi ne Ab dur ra him Ka ra koç un is mi ve ri le cek nkahramanmaraþ IN El bis tan il çe sin de be le di ye Köp rü ba þý Ma hal le si ne sos yal fa a li yet le re ev sa hip li - ði ya pa bi le cek ah þap bir kül tür mer ke zi in þa e di yor. Bi na ya geç ti ði miz ay lar da vefat e den ün lü þa ir Ab - dur ra him Ka ra koç un a dý nýn ve ril me si dü þü nü lü yor. El bis tan Be le di ye si Köp rü ba þý Ma hal le si Halk Ek mek bi na sý ya ný na ah þap bir kül tür mer ke zi ha zýr lý yor. Sa - de ce ze mi ni be ton o la rak plan la nan ko na ðýn di ðer ký sým la rý ah þap tan ya pý lý yor. 240 met re ka re lik i ki a - lan dan o lu þan pro jey le il gi li o la rak bil gi ve ren El bis - tan Be le di ye Baþ ka ný Av. Dur muþ Kü çük, ha yat stan - dart la rý yük se len El bis tan a ol duk ça kul la nýþ lý bir sos - yal te sis ka zan dýr ma ya ça lýþ týk la rý ný kay det ti. Baþ kan Kü çük, El bis tan her a lan da ol du ðu gi bi sos yal ve kül tü rel a lan da da bü yü me ye de vam e di yor. Be le di ye o la rak ken di im kân la rý mýz la yap týr dý ðý mýz ah þap kül - tür mer ke zi El bis tan ýn ye ni bir de ðe ri o la cak. Ý ki kat o la cak o lan bu mer ke ze geç ti ði miz ay lar da e be di ye te u ður la dý ðý mýz mem le ke ti mi zin ye tiþ tir di ði en ün lü þa ir ler den Ab dur ra him Ka ra koç un a dý nýn ve ril me si var. Bu ko nu i le il gi li o la rak þa i ri mi zin a i le fert le riy le gö rü þe ce ðiz di ye ko nuþ tu. Kah ra man ma raþ / ci han Kül tür le ra ra sý di ya log i çin çi zi len re sim ler gö rü cü ye çýk tý ncafer Sa dýk A ba lý oð lu (CSA) E ði tim ve Kül tür Vak fý ta ra fýn dan Ý tal yan si vil top lum ör gü tü As so ci a - zi o ne di Pro mo zi o ne So ci a le Lu na ri a i le bir lik te AB- Tür ki ye Kül tür le ra ra sý Di ya log-kül tür ve Sa nat Hi be prog ra mý kap sa mýn da dü zen le nen Kül tür le ra ra sý Re sim Kam pý nda yer li ve ya ban cý 20 res sa mýn or ta - ya koy du ðu e ser ler den o lu þan ser gi, Pa muk ka le Ü ni - ver si te si (PA Ü) Kon gre ve Kül tür Mer ke zi Ser gi Sa - lo nu nda a çýl dý. Ser gi nin a çý lý þýn da ko nu þan CSA E - ði tim ve Kül tür Vak fý Baþ ka ný A li A ba lý oð lu, Av ru pa Bir li ði ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin or tak la þa kat ký la - rýy la ger çek leþ tir dik le ri Kül tür le ra ra sý Re sim Kam - pý nda res sam la rýn yap tý ðý re sim le ri sa nat se ver le re sun mak tan o nur duy duk la rý ný söy le di. Tür ki ye nin pek çok kül tü re ev sa hip li ði yap tý ðý ný ha týr la tan A ba - lý oð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: An tik dö nem den be ri ti ca ret mer ke zi o lan De niz li de yüz yýl lar dan be ri kül tür le r a ra sý di ya log fark lý yol lar la de vam e di yor. Þim di de biz ler sa nat yo luy la bu di ya lo ðu sür dür me ça ba sýn da yýz. Biz ler kül tür le ra ra sý re sim kam pý pro - je si ne baþ lar ken, far ký kül tür ler den sa nat çý la rý bir a - ra ya ge tir mek hem u lus la r a ra sý bir di ya log o luþ tur - mak hem de bu ve si ley le ül ke mi ze sa nat yo luy la ta ze bir so luk ka zan dýr ma yý he def le dik de di. De niz li / a a TAZÝYE Muhterem arkadaþýmýz Hikmet Çetiner'in kayýnvalidesi Cemile Yetiþenoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bornova Yeni Asya Okuyucularý ÝZMÝR BAÞBAKANLIK Ta nýt ma Fo nu, Gü ney do - ðu A na do lu Pro je si (GAP) Böl ge Kal kýn ma Ý da re si ve Mar din Va li li ði nce des tek le nen 2. U lus la ra ra sý Mar din Bi e na li baþ la dý. Kü - ra tör lü ðü nü Pa o lo Co lom bo ve Lo ra Sa - rý as lan ýn yap tý ðý, bu yýl ki baþ lý ðý Ý kin ci Ba kýþ o lan Mar din Bi e na li nde so na e re - ce ði 21 E kim e ka dar 8 ay rý nok ta da 30 sa nat çý fark lý dal lar da sa nat la rý ný ser gi le - me im kâ ný bu la cak. Bi e na lin Mar din li le - rin þehir i çin de gün lük hayat la rý ný sür - dür dük le ri il ginç me kân la rýn, nor mal þartlar da bir gez gi nin gi re me ye ce ði ve de - ne yim le ye me ye ce ði þe kil de 30 sa nat çý ya ser gi a la ný o la rak su na ca ðý kay de dil di. Bi - e na lin a çý lý þý dolayýsýyla, bi e nal me kâ ný se - çi len þehrin en bü yük ko na ðý ol ma ö zel li - ði ne sa hip Tok mak çý lar Ko na ðý nda dü - zen le nen tö ren de ko nu þan Va li Tur han Ay vaz, Mar din in eþ siz bir ha zi ne ol du ðu - nu söy le di. Bu eþ siz ha zi ne yi bütün dün - ya ya ta nýt mak i çin, be le di ye baþ ka ný, mil - let ve kil le ri ve halk i le yo la çýk týk la rý ný i fa - de e den Ay vaz, Mar din bir ha zi ne, bu ha zi ne yi sa de ce ül ke miz in san la rý na de ðil, ay ný za man da dün ya in san la rý na da gös ter - me miz ve ta nýt ma mýz bir so rum lu luk tur. Ýn þal lah 1,5 se ne son ra bu nu ba þa ra rak Mar din i 5 bin, 10 bin yýl ön ce si ne a it þe hir ko nu mu na ka vuþ tu ra rak dün ya nýn gö rü - Ca mý al týn la süs lü yor lar GELENEKSEL Türk el sa nat la rý a ra sýn da ö nem li ye ri o lan hat ve tez hip sa na tý nýn te ma sýy la Ýs tan - bul da ger çek leþ ti ri len 7. Al týn El ler Ge le nek sel El Sa nat la rý Gün le ri ne, Çu kur ca Cam Se ra mik A töl ye si nin el e me ði ü rün le ri dam ga sý ný vur - du. Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür AÞ iþ let me le rin den Çu kur ca Cam Se ra mik A - töl ye si, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý i le Be yoð lu Be - le di ye si nin dü zen le di ði 7. Al týn El ler Ge le nek sel El Sa nat la rý Gün le ri nde ü rün le ri ni ser gi li yor. Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di ye si nin hi ma ye sin de Te pe ba þý nda dü zen le nen or ga ni zas yo na Çu kur ca Cam Se ra mik A töl ye - si nin de da hil ol du ðu 65 ge le nek sel el sa na tý us - ta sý ka týl dý. Çu kur ca Cam Se ra mik A töl ye si So - rum lu su Sab ri ye Pa muk Gül pek, hat ve tez hip sa na tý nýn uy gu lan dý ðý ü rün ler baþ ta ol mak ü ze re bütün ça lýþ ma la rý nýn zi ya ret çi ler ta ra fýn dan çok be ðe nil di ði ni ve hat ta work shop e ði ti mi al mak is te yen ku rum lar ol du ðu nu an lat tý. Bur sa nýn ya - ný sý ra A dý ya man, Af yon, An ka ra, An tak ya, An - tal ya, Ay dýn, Ba lý ke sir, Bar týn, Bi le cik, Bit lis, Ça - nak ka le, De niz li, Di yar ba kýr, E dir ne, Er zu rum, Es ki þe hir, Ga zi an tep, Ha tay, Ýs tan bul, Ýz mir, Ka ra man, Kü tah ya, Ma ni - sa, Kah ra man ma raþ, Mar din, Mer sin, Muð la, Os ma ni ye, Sa kar ya, Þan lý ur fa, Zon gul - dak ve To kat ýn el sa nat la rý ör nek le ri nin de ser gi len di ði faaliyet sü re sin ce se def, kis - pet çi lik, ke çe ci lik, lü le ta þý, Ol tu ta þý, gü müþ, hat, ça rýk, ba kýr, mut - te ka, çi ni, de ri, ka zaz, sim sýr ma, tel kýr ma, tez hip, min ya tür, kün de ka ri, e dir ne ka ri, çöm lek, kut nu do ku ma, el do ku ma, i pek do ku ma, ki lim do ku ma, cam iþ le me, taþ iþ le me, bý çak iþ le me, ah þap iþ le me, bas ton iþ le me, ye me ni, kö rük lü çiz me, bas ký yaz ma, tel kýr ma gi bi bir çok el sa - na tý be ðe ni ye su nul du. Bur sa / ci han nü mü ne su na ca ðýz de di. GAP Ý da re si Baþ - ka ný Sad ret tin Ka ra ho ca lý gil i se Mar din in kök lü ta ri hi ne ya ký þýr bi çim de dü zen le nen u lus la r a ra sý faaliyet ler le sa na týn mer ke zi, sa nat se ver le rin uð rak ye ri ha li ne gel di ði ni söy le di. Mar din Bi e na li nin Di rek tö rü Dö - ne Ot yam, bi ne a lin bu yýl çok da ha yo ðun il gi gör dü ðü nü, bu sebep le bi e na le ka tý lý - mýn yük sek ol du ðu nu söy le di. Ot yam, bir ay sü re cek bi e nal i çin 8 me kan be lir le dik le - ri ni, bu yýl bi e na le hal kýn ve es na fýn da ka - týl dý ðý ný i fa de e de rek, Bu nun i çin de ku a - för ler de var ký ra at ha ne ler de. Hal kýn çok ol du ðu yer le re gir dik. 30 a ya kýn sa nat çý bi - e na le ka tý lý yor de di. Mar din / a a 7. Al týn El ler Ge le nek sel El Sa nat la rý Gün le ri ne 65 ge le nek sel el sa na tý us ta sý ka týl dý. FO TOÐ RAFLAR: CÝHAN B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Dü ðün çi çe ði gil ler den, ko ru lar da, kýr lar da ye ti þen bir bit ki. 2. Ay ný i þi ya pan la rýn giy dik le ri, tü zük le be lir til miþ, bir ör nek giy si. - Türk bu dun la rýn - ca þa man la ra ve ri len âd. 3. Ya kýn ma ve ya ha fif se me yo luy la þim di ki za man. - En do - ðu u cu i le en ba tý u cu a ra sýn da 6 sa at lik fark bu lu nan dün ya nýn yüz öl çü mü a çý sýn - dan en bü yük ül ke le rin den bi ri si. 4. Ça dýr, ka ne pe ör tü sü gi bi ku maþ tan o lan þey le - rin ye re sar kan bö lü mü. - Be lir ti, i þa ret. 5. Bit ki bi li mi. - Ý pek bö cek le ri nin ko za yap - ma la rýn dan bir haf ta, on gün ön ce, çok yap rak ye me dev re si. 6. Ül ke nin va li yö ne ti - min de ki bö lü mü, vi la yet. - Dek, de ðin, ka dar, be ri vb. e dat lar la bir lik te kul la ný la rak bir fi i lin, bir ha re ke tin, bir ye rin, bir þe yin baþ la dý ðý ve ya so na er di ði nok ta yý, za man ve u zak lýk ba ký mýn dan a bart ma lý bir bi çim de an la tan bir söz. - Bü yük, süs lü köþk, sa ray gi bi ya pý. 7. Kü çük li m on. - Der viþ se lâ mý. - Buð day gil ler de ol du ðu gi bi yap - rak lar da sa pýn bir bö lü mü nü u zun la ma sý na sa ran, ge niþ dýþ bö lüm. 8. Si ma ke li me - sin de ses li ler. - Is lan dý ðý za man ko lay ca bi çim len di ri le bi len yu mu þak ve yað lý top rak. - Ben zer, eþ, denk. 9. Ba zý be sin le rin ya pý mýn da ma ya lan ma yý sað la mak i çin kul la ný - lan mad de, fer ment. - Bir il gi e ki. 10. U yuk la ma, u yuk lar gi bi ha re ket siz kal ma. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Mü ze le rin dü zen len me si, ko run ma sý ve ser gi len me siy le il - gi li bi lim da lý. 2. A na do lu'ya Bi zans lý lar za ma nýn da ve ri len bir i sim. 3. Ya rar la ný lan im - kân. - Bir so ru e ki. 4. Has ta lýk tan kur tul ma, i yi leþ me. - A tar da mar ve top lar da mar la rýn i - çin de do la þa rak hüc re ler de ö züm le me, ya dým la ma gö rev le ri ni sað la yan plaz ma ve yu - var lar dan o luþ muþ kýr mý zý renk li sý vý. 5. Bir þe yin en ar ka dan ge len bö lü mü, bi ti mi, ni ha - yet. - Bu cak. 6. Ba rem de or ta. - Ha ber ci. 7. A lim de ses siz ler. - So kak ke li me sin de ses siz Valilikçe düzenlenen ve 3 gün sürecek faaliyetler kapsamýnda Siirt te ilk kez Türkiye Oryantiring Fedarasyonu nca düzenlenen yarýþma yoðun ilgi gördü. FO TOÐ RAF: AA Tillo da, bilim ve kültür günleri baþladý TÝLLO ilçesinde, Tillo Iþýk Hadisesi Bilim ve Kültür Günleri baþladý. Valilikçe düzenlenen ve 3 gün sürecek faaliyetler kapsamýnda Siirt te ilk kez Türkiye Oryantiring Fedarasyonu nca düzenlenen yarýþma yoðun ilgi gördü. Vali Ahmet Aydýn, beraberinde Milletvekili Afif Demirkýran ile faaliyet kapsamýnda düzenlenen Siirt yöresine özgü el sanatlarýnýn teþhir edildiði serginin açýlýþýný yaptý. Faaliyetin bütün Siirtlilere hayýrlý olmasýný dileyen Aydýn, bu tür organizasyonlarýn süreceðini belirtti. Organizasyon kapsamýnda þehre dâvet edilen Türkiye Oryantiring Federasyonu Baþkaný Mehmet Genç in yönetiminde 5 kategoride yarýþma yapýldý. Genç yaptýðý açýklamada, federasyon olarak Tillo nun tanýtýmýna katký sunmak istediklerini söyledi. Þehre geldikleri 3 günden bu yana Siirt Üniversitesi nde ve okullarda eðitim çalýþmasý yaptýklarýný ifade eden Genç, 3 günlük hýzlý bir çalýþma ile gençleri festivale yetiþtirerek kültürel deðerlerin daha iyi tanýtýlmasýna katký sunduysak ne mutlu bize. 10 yýldýr faaliyette olan federasyonumuz Türkiye nin her yerinde faaliyet yürütürken bugün de Tillo da bu güzel heyecaný yaþýyoruz. Burada farklý yaþ gruplarýndaki öðrencilerde bu dala yönelik büyük bir istek söz konusu. Umarým bundan sonra da burada faaliyet gerçekleþtirebiliriz. Tillo ilçesi öðrencisi, idarecisi ve yönetimiyle oryantiring sporuna kucak açmýþ durumda dedi. Siirt / aa DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI Y E D Ý E M Ý N R A K E G E M A T A H A R Ý N E L E R A L A M A N Ý M E C E L A R A E Ç Ý G C Ý N A Y E T E S E N A K M AN Ý R Ý Ý S A N E K Ý N E K B A Y R A M L A B A D A E V A L A B A L I K Ý K A ler. 8. Ýs viç re'nin en u zun ýr ma ðý. - Has ta lý ðýn ya da bir du ru mun en kor ku lu a ný. 9. Köy ler, þe hir ler, ül ke ler a ra sýn da bir yer den bir ye - re gi diþ ge liþ, mü na ka le, mu va sa - la, te mas. 10. Ba kan lýk ve el çi lik - ten baþ la ya rak cum hur baþ kan lý - ðý na ka dar yük se len, yük sek ma - kam sa hi bi ya ban cý la ra ve ri len þe - ref un va ný. 11. Bir ku rum, ku ru - luþ vb.nin he sap iþ le riy le uð ra þan kim se, mu ha se be ci. - Bir renk. 12. Ki na ye li an la tým. - Bir hak kýn di ðer bir kim se ye ge çi ril me si.

5 Y DÜNYA 23 EYLÜL 2012 PAZAR 5 PAKÝSTAN'DAKÝ GÖSTERÝLERDE ÖLÜ SAYISI 23'E YÜKSELDÝ Pakistan da Cuma namazýnýn ardýndan, Ýslâm karþýtý filme yönelik yapýlan Pakistan hükümeti, Cuma gününü Peygambere Sevgi Günü ilân etmiþ ve resmî protestolarda çýkan çatýþmalarda ölenlerin sayýsý 23 e yükseldi. Hastane tatil kararý almýþtý. Bunun üzerine ülkedeki bütün büyük siyasî partiler, dinî yetkililerinin verdiði bilgiye göre, polisle protestocular arasýndaki çatýþmalarda örgütler, ticarî gruplar ve ulaþtýrma kuruluþlarý protesto gösterileri yapacaklarýný ülkenin en büyük þehri Karaçi de 15, Peþaver, Lahor ve Ýslamabad þehirlerinde ise açýklamýþtý. Ülkenin büyük þehirlerinin tamamýnda sokaklara dökülen halk, 8 kiþi öldü. Ülke genelindeki hastahanelerde 200 ün üzerinde yaralý olduðu güvenlik noktalarý, iþ yerleri, araçlar, sinemalara saldýrmýþ ve protestocularla polis belirtilirken, yaralýlardan durumu aðýr olanlarýn bulunduðu kaydedildi. arasýnda silâhlarýn kullanýldýðý çatýþmalar çýkmýþtý. Ýslamabad / aa Google ve Youtube a boykot ARAP AKTÝVÝSTLER, ÝNTERNET ARAMA MOTORU GOOGLE VE ONA BAÐLI VÝDEO PAYLAÞIM SÝTESÝ YOUTUBE U, HZ. MUHAMMED E (ASM) HAKARET ÝHTÝVA EDEN FÝLMÝ YAYINDAN KALDIRMADIÐI ÝÇÝN BOYKOT ETMEYE HAZIRLANIYOR. A RAP ak ti vist ler, in ter net a ra ma mo to ru Go og le ve o na bað lý vi de o pay la þým si te si Yo u Tu be u, Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil mi ya yýn dan kal dýr ma dý ðý i çin boy kot et me ye ha zýr la ný yor. Ey le mi or ga ni ze e den ler, Ey lül de bu si te le rin kul la nýl ma ma sý ný ön gö ren boy kot çað rý sý na ge niþ çap lý ka tý lým ol ma sý ný ve u ya rý ni te li ði ta þý yan bu ey le min, söz ko nu su si te le ri cid dî de re ce de mad dî za ra ra uð rat ma sý ný bek le dik le ri ni kay det ti ler. Sos yal pay la þým si te si Fa ce bo ok ta da, Go og le a ra ma mo to ru nun hiç kul la nýl ma ma sý, bu nun ye ri ne al ter na tif a ra ma mo tor la rý nýn ter cih e dil me si yö nün de çað rý lar ya pý lý yor. Mý sýr da Hür ri yet ve A da let Par ti si (HAP) mil let ve ki li Ha san el-brens de, Fa ce bo ok ta ki he sa býn da yap tý ðý a çýk la ma da, bil gi sa yar prog ram cý la rý nýn a cil o la rak Go og le a al ter na tif ge çi ci bir a ra ma mo to ru yap ma la rý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ö te yan dan Mý sýr da ki ba zý bi li þim fir ma la rý da, an laþ ma þart la rý ný ih lâl, sos yal ba rýþ ve gü ven li ði teh dit et ti ði ge rek çe siy le Go og le ýn ka pa týl ma sý i çin dâ vâ aç tý. Ka hi re / a a MISIR, PROTESTOLAR ÝÇÝN GÖZLEM MERKEZÝ KURUYOR MISIR Müf tü lü ðü, Ýs lâm a ve Hz. Mu ham med e (asm) yö ne lik ka ra la ma kam pan ya la rý ný ta kip et - mek ve ve ri le cek tep ki le ri be lir le mek a ma cýy la u lus - lar a ra sý göz lem mer ke zi kur ma gi ri þi mi baþ la ta ca - ðý ný du yur du. Mý sýr Müf tü lü ðü Ba sýn Da nýþ ma ný Ýb - ra him Necm, mer ke zin ba þý na El-Ez her Þey hi Ah - met et-tay yip ve Mý sýr Müf tü sü A li el-cu ma nýn ge ti ril me si ni ve ku ru mun ön de ge len â lim ler ta ra - fýn dan de net len me si ni tek lif et ti. Ýs lâm a ve Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren sal dý rý la rýn hiç - bir za man bit me ye ce ði ni di le ge ti ren Necm, Tüm ka ra la ma kam pan ya la rý ný bir a ra da top la yan bir bi rim o luþ tur ma mýz ge re ki yor. Böy le ce en uy gun ce va bý ve en doð ru tep ki yi ve re bi lir, yurt dý þýn da ya þa yan Müs lü man lar la ko or di ne o la bi li riz di ye ko nuþ tu. Mý sýr Müf tü lü ðü nde ö zel lik le Ba tý ba sý nýn da çý kan ha ber le ri de ðer len dir mek ü ze re ku rul muþ ö zel bir bö lü mün bu lun du ðu nu be lir ten Necm, bö lü - mün hu kukî ve il mî ma na da ka ra la ma kam pan ya la rý na ge re ken tep ki yi gös ter di ði ni, son o lay lar da Hz. Pey gam be ri ABD ve Av ru pa da doð ru va sýf la rýy la ta nýt mak i çin e lin den ge le ni yap tý ðý ný söy le di. Ku rul ma sý plan la nan mer kez le il gi li Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî ye des tek çað rý sý yap týk la rý ný be lir ten Necm, Mý sýr Müf tü lü ðü nün a dý ge çen mer ke - zin ku rul ma sýy la il gi li bü tün si ya sî ta raf lar ve di nî grup lar i le mü za ke re le re ha zýr ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Ka hi re / a a FO TOÐ RAF: A A Rus ya nýn stra te jik u çak la rý Kýr gýz üs sü ne i ne cek RUS YA Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin, haf ta i çi ger çek leþ tir di ði Kýr gý zis tan zi ya re tin de ül ke de ki as ke rî var lýk la rý ný 2017 son ra sýn da en az 15 yýl da ha ga ran ti le di. Yak la þýk 500 mil yon do lar lýk bor cun si lin me si ya da ya tý rý ma dö nüþ tü rül me si, dev hid ro e lek trik san tral ku rul ma sý kar þý lý ðýn da Mos ko va böl ge de ki as ke rî var lýk la rý ný güç len di ri yor. ABD i le nü fuz mü ca de le si ne se bep o lan Ma nas as ke rî üs sü i se Af ga nis tan o pe ras yon la rý nýn so na er me si nin ar dýn dan ka pa ný yor son ra sý ABD nin Ma nas as ke rî üs sü nü bo þal ta ca ðý ný kay de den Kýr gý zis tan Cum hur baþ ka ný Al - maz bek A tam ba yev, Si vil o lan ha va li ma ný, si vil o la rak ka la cak de di. Rus ya nük le er si lâh ta þý ya bi len stra te jik bom bar dý man u çak la rý ný da Kýr gý zis tan da bu lu nan Kant as ke rî üs sü ne in dir me ye ha zýr la ný yor. Rus ya Sa vun ma Ba ka ný A na to li Serd yu kov ko nu i le il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Al tý ay lýk bir sü re i çin de Kant as ke rî üs sü nün tek nik o la rak ya pý lan dý rýl ma sý ta mam la na cak. Bu nun an la mý, te o rik o la rak bi zim stra te jik sa vaþ u çak la rý mýz üs se i ne bi le cek. An cak bu i niþ ler le il gi li re el du rum i yi ce de ðer len di ril me si ge re ki yor a çýk la ma sýn da bu lun du. Moskova / ci han Ha wa ii de tsu na mi nin ge tir di ði en kaz bu lun du JA PON YA DA ge çen yýl mey da na ge len tsu na mi fe lâ ke tin den son ra Ha wai i de bu lu nan plas tik ku tu nun, tsu na mi nin ge tir di ði de niz en ka zý ol du ðu doð ru lan dý. ABD U lu sal Ok ya nus ve At mos fer Da i re si nin söz cü sü Ben Sher man, Ja pon kon so los luk yet ki li le ri nin, haf ta ba þýn da ok ya nus ta yü zer ken bu lu nan ma vi ku tu nun, Fu ku þi ma dan gel di ði ni doð ru la dýk la rý ný a çýk la dý. Sher man, ku tu nun, tsu na mi fe lâ ke tin den son ra ABD ve Ka na da su la rý na sü rük le nen 12. doð ru la nan en kaz par ça sý ol du ðu nu kay det ti. Ku tu, gü ney do ðu da ki O a hu sa hi lin de Wa i ma na lo a çýk la rýn da far k e dil miþ ti. Ho no lu lu / a a Çin: Japonya yý görüþme masasýna bekliyoruz ÝH TÝ LAF LI a da so ru nu so nu cu Ja pon ya i le dip lo ma tik kriz ya þayan Çin hü kü me ti, so ru nun çö zü mü i çin Tok yo hü kü me ti ni gö rüþ me ma sa sý na ça ðýr dý. Pe kin de dü zen le nen o la ðan ba sýn top lan tý sýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Çin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Hong Le i, Tok yo hü kü me tin den i ki li i liþ ki ler de se be bi yet ver di ði o lum suz et ki le ri gi der me si ni is ter ken, so ru nun çö zü mü i çin Ja pon hü kü me ti ni gö rüþ me ma sa sý - na dâ vet et ti. Hong Le i, Ja pon ya nýn ger çek le ri ve Çin in ras yo nel tu tu mu nu cid di yet le al gý la ya rak, Çin in top rak bü tün lü ðü ne ay ký rý bü tün ey lem ler den u zak dur ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Çin in Di a o yü, Ja pon ya nýn i se Sen ka ku o la rak ad lan dýr dýk la rý in san sýz a da lar i le il gi li Ja pon ya nýn sa týn a la rak mil lî leþ tir me gi ri þim le ri, Çin de gös te ri le re se bep ol muþ ve i ki ül ke a ra sýn da dip lo ma tik kri ze yol aç mýþ tý. Pe kin / ci han Ür dün-su ri ye sý ný rýn da ger gin lik ÜR DÜN-Su ri ye sý ný rýn da ki böl ge ler de yo ðun si lâh ses le ri nin i þi til di ði ve þid det li pat la ma la rýn mey da na gel di ði bil di ril di. Gör gü þa hit le ri böl ge de ya þa nan ger gin li ðin, Su ri ye den ka ça rak Ür dün e gir me ye ça lý þan sý ðýn ma cý la rýn sal dý rý ya uð ra ma sý ný ön le mek a ma cýy la Ür dün güç le ri nin, Su ri ye or du su nun dik ka ti ni baþ ka yön le re çek mek i çin a teþ aç mýþ ol ma sýn dan kay nak la na bi le ce ði ni ö ne sür dü. Am man / a a T. C. GAZÝOSMANPAÞA / ÝSTANBUL 5. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2012/659 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri: Ýstanbul ili, Sultangazi ilçesi, Atýþalaný Mahallesi Mevkii, 104 ada, 12 parsel sayýlý, 347,83 m 2 arsa üzerinde kain, 22/348 arsa paylý, 2. kat, (10) baðýmsýz bölüm numaralý, daire nitelikli taþýnmaz. Taþýnmazýn Adresi: Atýþalaný Mah. Mevkii 140. Sokak No: 26 Sultangazi/Ýstanbul Taþýnmazýn Yüzölçümü: 70 m 2 daire Taþýnmazýn Özellikleri: Söz konusu taþýnmazýn Sultangazi ilçesi, Atýþalaný, 104 ada, 12 parsel, 140 Sokak No: 26 kapý sayýlý yer olduðu anlaþýlmýþtýr. Parselin üzerinde B.A.K. sistemde inþa edilmiþ bodrum kat, zemin kat, üç normal katlý bir bina olduðu anlaþýlmýþtýr. Binanýn cephesi kaplamalý olduðu, demir doðrama giriþ kapýsýnýn olduðu, binada elektrik, su ve doðalgaz tesisatýnýn bulunduðu anlaþýlmýþtýr. Borçluya ait dairenin 2. kat, (10) no'lu baðýmsýz bölüm daire olduðu, salon, iki oda, hol, mutfak, banyo ve wc'den ibaret dairenin giriþ kapýsý çelik kapý, pencere doðramalarý pvc, iç doðramalarý ahþap, ýslak zeminleri seramik olduðu, banyo ve wc'de duvarlarýn seramik kaplý olduðu, mutfakta dolaplarýn olduðu, oda döþemelerinin laminat olduðu, toplam net kullaným alanýnýn 70 m 2 olduðu anlaþýlmýþtýr. Takdir Olunan Kýymeti: ,00 TL KDV Oraný: % 1 1. Satýþ Günü: 13/11/2012 Salý 14:00-14:15 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü: 23/11/2012 Cuma 14:00-14:15 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve saatte Gaziosmanpaþa 5. Ýcra Müdürlüðü'nde açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmaz ise en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile yukarýda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttýrmaya çýkýlacaktýr. Bu arttýrmada da bu miktar elde edilememiþ ise taþýnmaz en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere arttýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok arttýrana ihale edilecektir. Þu kadarki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüchaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmaz ise satýþ talebi düþecektir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, ihale damga vergisi, 1/2 tapu harcý ile taþýnmaz tahliye ve teslim masraflarý alýcýya aittir. Belediye tellaliye harcý, 1/2 tapu harcý ile taþýnmazýn aynýndan kaynaklanan vergi borçlarý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden muteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Tebligat yapýlamayan ilgililere Ý.Ý.K mad. uyarýnca iþ bu gazete ilaný teblið yerine sayýlacaktýr. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/659 sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 17/09/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27. B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA (TAÞINMAZ SATIÞ) MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI Dosya No: 2012/53 Talimat. Örnek No: 27 Borçluya ait ve bir borçtan dolayý ipotekli/hacizli bulunan ve aþaðýda tapu kaydý, kýymeti, satýþ gün ve saati ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen; Ýstanbul ili, Eyüp ilçesi, Alibeyköy Mahallesi, Saya Mevkiinde kain 392 ada, 17 parsel sayýlý m 2 miktarlý arsa vasýflý taþýnmazýn 22/315 hissesi, Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðü kaleminde açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresleri tapuda kayýtlý olmayan (Mübrez tapu kaydýnda belirtilen) alakadarlara takip borçlularýna gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 2- ÝMAR DURUMU: Eyüp Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih, 597 sayýlý imar durum belgesine göre söz konusu taþýnmaz; tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama Ýmar Planýnda H: mt TAKS: 0.37 yapýlanmalý konut alanýnda küçük bir kýsmý da yolda kalmaktadýr denilmiþtir. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI : Satýþa konu taþýnmaz Eyüp ilçesi, Yeþilpýnar Mahallesi, Ortanca Sokakta, tapunun 392 ada, 17 parsel numarasýnda kayýtlý ve Ortanca Sokaktan 12 dýþ kapý numarasý alan m 2 miktarlý kayden: arsa,ü mahallen kargir binanýn 22/315 hissesi niteliðindedir. Ortanca Sokaða paralel cephesi 14 mt, yola dik ortalama derinliði mt olan ve tamamý 315 m 2 alana sahip arsa üzerinde, 12 dýþ kapý numaralý, Bodrum kat+zemin kat+4 normal kat+çekme kattan müteþekkil, B.A.K. tarzda, bitiþik nizamda, 2.sýnýf malzeme ve iþçilik kalitesi ile inþa edilmiþ olan bina mevcut olduðu tespit edilmiþtir. Söz konusu binanýn bodrum katýnda iki daire, bina ana giriþinin de yer aldýðý emin katýnda iki daire, normal katlarý ve çekme katýnda ikiþer daire olmak üzere ceman on dört daire mevcut, daireleri hol, salon, iki oda, mutfak, banyo, WC ve normal katlarýnda balkon, çekme katýnda açýk teras mahallerinden ibaret, daireleri PVC ve ahþap doðramalý, seramik ve parke zeminli, duvarlarý sývalý ve boyalý, bina kat sahanlýk ve basamaklarý mermer kaplama olup, dýþ cephesi mantolama yapýlmýþ durumda, sývalý ve boyalýdýr. Tamamý 315 m 2 alana sahip arsa üzerinde yer alan binanýn, kapalý alanlarý itibariyle toplam inþaat alaný 1400 m 2 civarýnda olup, taþýnmaz bulunduðu semt ve mevki itibariyle tamamý teþekkül etmiþ, belediye ve altyapý hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarýn talep gören iskana elveriþli konut sahasýnda yer almaktadýr. Ana binada 2. katta 8 nolu dairenin borçlu tasarrufunda olduðu tespit edilmiþtir. 4- TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ: Taþýnmazýn 22/315 hissesi için ,35 TL kýymet takdir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: Yukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1. Satýþý: 23/10/2012 günü, saat: 13:30-13:40 arasýnda Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðü'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu va satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla, 2. Satýþ: 02/11/2012 günü, ayný saatlerde ve yerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilmemiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ Ýsteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. a- Artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin ve alacaða mahsuben iþtirak edeceklerin kendinden önceki sýrada bulunan alacaklýlarýn alacaðýnýn, (muhammen bedelin % 20'siyle sýnýrlý olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanýn "þartsýz, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Yabancý para kurunda günlük deðiþimler olmasý ve 805 sayýlý Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. b- Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhaleye itiraz vaki olmasý halinde dahi, (alacaðýna tekabül eden satýþ bedelini müþteri sýfatýyla ödemekte imtina suretiyle alacaklýya ihale yapýlmamýþ olmasý þartý ile) satýþ bedeli nakten icra veznesine yatýrýlýr (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarý ile Katma Deðer Vergisi (150 m 2 'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasýna raðmen iþyeri olarak kullanýlmýþ dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda % 18 olarak KDV müþteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müþteri tarafýndan ödenir. Birikmiþ emlak vergisi, tellaliye ve tapu satým harcý satýþ bedelinden müþteriye iade edilir. c- Ýhaleye iþtirak edenlerin icra satýþ dosyasý, tapu kaydý, þartname, ilan ve tebligatlarý incelemek suretiyle ihaleye katýldýðýný kabul ettiði. Satýlacak taþýnmazýn Tapu kaydýnda varsa; taþýnmazýn bütünleyici parçalarýnýn (MK.. md. 684, 862), taþýnmazýn eklentilerinin (MY. Md. 686, 862), Hukuki semerelerinin (MK.. md. 879), Taþýnmazýn birleþtirilmesi durumunun (MK. Md. 859), ÝÝK md. göre Taþýnmaz mükellefiyetlerinin (Ýntifa hakký MK. m. 794, oturma hakký MK. m. 823, üst hakký MK. m. 834, kaynak hakký MK. m. 837, Ýrtifak haklarý MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldýðý kabul edilir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacaða mahsuben satýþta ÝÝK. 140, 151, 268. md. emredici hükmüne raðmen sýra cetveli düzenlenmemekte olduðundan; Taþýnmaz üzerinde haciz, ipotek, satýþ vaadi vesair haklarý olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satýþ tarihinden itibaren yedi gün içinde ÝÝK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sayýlý S.S. Kurumu K. Md. 21, 1479 sayýlý Bað-Kur K. Yasasý md. 17, 3065 sayýlý Katma D.V Kanunun 55, Amme Alacaðýnýn Tahsili Hakkýndaki Kanunu md. 21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1 ÝÝK. 83/c-2, 100, 142/1, 151,. maddelerine göre sýra ve alacaðýn aslýna yönelik þikâyet ve itiraz dava haklarýný kullanmalarý ve icra dosyasýna dava açtýklarýna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. f- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca satýþ bedelini yatýrmasý için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ve ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. g- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. h- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/53 Talimat sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur *(ic. Ýf. K. 126) *(*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *Yönetmelik Örnek No: 27. B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de.

6 6 23 EYLÜL 2012 PAZAR HA BER Y ca ni as ya.com.tr Dar be siz ve dar be ci siz bir Tür ki ye i çin Si liv ri de de vam e den 365 sa nýk lý Bal yoz Dâ vâ sý nda mah ke me ni ha yet ka ra rý ný ver di. U zun tu tuk lu luk hâ li ba þýn dan be ri ten kit e di len bir ko nuy du. A çýk la nan ka ra ra gö re 3 es ki ko mu tan 20 þer yýl ce za a lýr ken, 79 sa ný ða 18, 214 sa ný ða 16 yýl ve 34 sa ný ða da be ra at ka ra rý ve ril di. Bu a ra da 15, 13 ve 6 yýl ce za a lan lar ol du ðu gi bi, tu tuk suz yar gý la nan ba zý i sim ler i çin de ya ka la ma ka ra rý ve ril di ði an la þýl dý. Dü ne ka dar Tu tuk lu luk sü re si u za dý, ka rar lar ge ci ki yor di ye tar tý þan lar; bun dan son ra da Bu ka rar da ha ke sin leþ me di, tem yi ze gi de cek di ye tar tý þa cak. Ta mam, tar tý þýl sýn, a ma bir þey u nu tul ma sýn: Tür ki ye ne e dip et me li, dar be ci ler den ve dar be ci an la yýþ tan kur tul ma lý. El bet te a da let mül kün te me li dir ve hiç kim se hak sýz lý ða uð ra ma ma lý, hak sýz lý ða uð ra dý ðý þüp he si ne dü þül me me li. Bu nun la bir lik te ne re dey se her 10 yýl da bir dar be yi yen Tür ki ye nin dar be ci ler le ka nun ö nün de he sap laþ ma sý da ge re ki yor du. Bu he sap laþ ma nýn ne öl çü de ya pýl dý ðý ay rý bir ko nu, a ma he sap laþ ma ol ma dan dar be he ves le ri ni sön dür mek müm kün de ðil. Þu nu da he men i lâ ve e de lim ki, ye ni dar be ci ler le he sap la þýl ma ya ça lý þýl dý ðý gi bi es ki dar be ci ler le de yi ne ka nun ö nün de he sap la þýl ma lý dýr. Ger çek an lam da â dil bir he sap laþ ma o lur sa, o za man ül ke miz; er ken kal ka nýn dar be yap ma ya ça lýþ tý ðý bir ül ke ol mak tan kur tu la bi lir. Mah ke me de vam e der ken or ta ya ko nu lan gö rüþ le re ba ký lýr sa, dar be i le suç la nan lar yap týk la rý nýn dar be ol du ðu nu, o la ca ðý ný hiç ka bul et me di ler. On la ra gö re bu ça lýþ ma la rý, bu ha zýr lýk la rý yap mak dar be ye ha zýr lýk de ðil, ka nun la rýn on la ra ver di ði gö rev di. Ni te kim TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nda bu þe kil de yo rum la nan meþ hur 35. Mad de hâ len ye rin de du ru yor. (Mad de þöy le dir: Si lâh lý Kuv vet le rin va zi fe si; Türk yur du nu ve A na ya sa i le ta yin e dil miþ o lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni kol la mak ve ko ru mak týr. ) El bet te bu mad de yi Dar be yap mak meþ rû dur, si lâh lý kuv vet le rin hak ký dýr þek lin de yo rum la mak doð ru de ðil, a ma ma a le sef uy gu la ma bu þe kil de o lu yor. 12 Ey lül 1980 ta ri hin de ik ti da ra el ko yan la rýn Ül ke u çu ru mun ke na rýn day dý, biz kur tar dýk de me le ri bu mad de ye a týf o la rak yo rum la na maz mý? Keþ ke dar be ci ler ve dar be ha zýr lý ðý ya pan lar ger çek an lam da piþ man ol sa ve töv be et se... Dar be ler þim di ye ka dar da ha çok mil le ti ve si ya set çi le ri mað dur e di yor du. Dün ya þart la rý nýn de ðiþ me siy le ar týk Tür ki ye de de dar be ci le re ka nun ö nün de he sap sor ma im kâ ný doð du. Dar be ci le re he sap so rul ma sý ka dar ö nem li o lan bir nok ta da ye ni dar be ci le rin ye tiþ ti ril me me si dir. Bu da an cak e ði tim sis te mi nin hür ve de mok rat bir an la yýþ la ye ni den e le a lýn ma sýy la o la bi lir. Si vil e ði tim ku rum la rý ný dar be ci an la yýþ tan te miz le mek ö nem li ol du ðu gi bi, as ke rî e ði tim ve ren o kul la rýn da bu göz le e le a lýn ma sý i cap e der. As ke rî o kul lar da ne ve na sýl öð re ti li yor? so ru la rý cid di yet le a raþ tý rýl ma lý. Yok sa, En ka li te li e ði tim as ke rî o kul lar da ve ri li yor þek lin de ez ber ce vap lar ve ri le rek so ru la rý red det mek Tür ki ye nin men fa a ti ne de ðil. Tür ki ye ký sa za man da bu nu ya par ve ye ni dar be ci le rin ye tiþ me si ne ma ni o lur sa dar be ci ler ger çek an lam da mað lûp e dil miþ o lur. Yok, yaþ lý dar be ci ler e ce za ve ri lir ken sis tem ye ni ve genç dar be ci ler ye tiþ tir me ye de vam e der se ül ke sý kýn tý lar dan kur tu la maz. Dar be teh dit ve teh li ke le ri gös te ri yor ki, sað lam bir de mok ra si kur mak i çin sis te min mut la ka kök ten ve te mel den dü zel til me si lâ zým. Bu nun bir yo lu da Av ru pa ül ke le ri nin u laþ tý ðý e ko no mik ve sos yal se vi ye ye ka vuþ mak týr. Tür ki ye yi i da re e den ler, i ki de bir Ko pen hag Kri ter le ri ol maz sa, An ka ra Kri ter le ri der yo lu mu za de vam e de riz de mek ten vaz geç me li. An ka ra Kri ter le ri þim di ye ka dar dar be le re ma ni o la ma dý. O hal de dar be le re ma ni o lan sað lam ve de mok rat bir sis te me ka vuþ ma lý yýz, a dý ne o lur sa ol sun... Te men ni miz, her þart al týn da hak kýn ve hu ku kun mu ha fa za e dil me si, â dil ka rar la rýn ve ril me si, Tür ki ye nin ger çek ten hür ve de mok rat bir ül ke o la rak mil le tiy le kay naþ ma sý dýr. Dar be le rin mil le ti dev let ten küs tür dü ðü, si ya se ti ve si ya set çi le ri kat let ti ði, ül ke yi ge ri ye gö tür dü ðü tar tý þýl maz bir ger çek. Dar be siz ve dar be ci siz bir Tür ki ye i çin du â e de lim... GEÇMÝÞ OLSUN Ekonomi sayfasý editörümüz Ümit Kýzýltepe nin babasý Beyazýt Kýzýltepe nin trafik kazasý geçirdiðini ve tedavisinin hastahanede devam ettiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah dan (cc) acil þifalar dileriz. Y Dar be ci le rin mal var lý ðý na ted bir ta le bi DEV RÝM CÝ 78'LÝ LER FE DE RAS YO NU, 12 EY LÜL DAR BE SÝ DÂ VÂ SI NIN SA NIK LA RI EV REN VE ÞA HÝN KA YA'NIN MAL VAR LIK LA RI NA TED BÝR KO NUL MA SI NI ÝS TE DÝ. DEVRÝMCÝ 78 li ler Fe de ras yo nu, dar be ne de niy le ge lir el de et tik le ri ko nu sun da kuv vet li þüp he ol du ðu ve da va nýn a çýl ma sýn dan son ra mal ka çýr ma gi ri þim le ri i çin de bu lun duk la rý ge rek çe siy le 12 Ey lül dar be si dâ vâ sý nýn sa nýk la rý Ke nan Ev ren ve Tah sin Þa hin ka ya nýn mal var lýk la rý na ted bir ko nul ma sý ný is te di. Dev rim ci 78 li ler Fe de ras yo nu Hu kuk Ça lýþ ma Gru bu a vu kat la rý i le 12 Ey lül dö ne min de iþ ken ce ya da i dam dolayýsýyla ö len le rin ya kýn la rý nýn a vu kat la rý, ta lep di lek çe le ri ni An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si ne ver di. Di lek - AB: Dâvâlarý deðil, yargý sürecini deðerlendiriyoruz AV RU PA Bir li ði (AB) Ko mis yo nu, Bal yoz dâ vâ sý ka ra rý na i liþ - kin ký sa bir a çýk la ma yap tý. AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me ve Kom þu luk Si ya se ti nden so rum lu ü ye si Ste fan Fü le nin söz - cü sü Pe ter Sta no, yap tý ðý a çýk la ma da, Ko mis yon un tek tek da va la rýn ö zü ne i liþ kin yo rum yap ma dý ðý ný söy le di. Sta no, an cak Av ru pa stan dart la rý çer çe ve sin de bü tün a day ül ke ler - de yar gý sü re ci nin na sýl yü rü tül dü ðü ne i liþ kin de ðer len dir me - Ký lýç: Yar gý tay sü re ci ta mam lan ma lý A NA YA SA Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç, Bal yoz Dâ vâ sý nda a lý nan ka ra ra i liþ kin, Ne za man ki bu ka rar, Yar gý tay ta ra fýn dan o na nýr ve ke sin le þir an cak on dan son ra A na ya sa Mah ke me si ne, e ðer bir te mel hak lar da ih lâl var sa, bi ze ge le bi lir de di. Ký lýç, A na ya sa Mah ke me si nde bi rey sel baþ vu ru ko nu sun da bil gi ver mek ü ze re te le viz yon la rýn An ka ra tem sil ci le riy le bir a ra ya gel di. Top lan tý da so ru la rý ya nýt la yan Ký lýç, Bal yoz Dâ vâ sý nda ve ri len ka ra rýn, ke sin ol ma dý ðý ný, tem yiz a þa ma sý bu lun du ðu nu ha týr la ta rak, de vam e den bir dâ vây la il gi li dü þün ce le ri ni söy le me si nin doð ru ol ma ya ca ðý ný be lirt ti. Ka ra rýn, Yar gý tay sü re ci ta mam lan ma dan A na ya sa Mah ke me si nin ö nü ne gel me si nin müm kün ol ma dý ðý na i þa ret e den Ký lýç, Ne za man ki bu ka rar, Yar gý tay ta ra fýn dan o na nýr ve ke sin le þir. An cak on dan son ra A na ya sa Mah ke me si ne, e ðer bir te mel hak lar da ih lâl var sa bi ze ge le bi lir. Ak si hal de ol ma ya cak ta bi i di ye ko nuþ tu. Ký lýç, baþ ka bir so ru ü ze ri ne, Bal yoz Dâ vâ sý nýn Yar gý tay da tem yiz e dil me si ve A na ya sa Mah ke me si ne baþ vu rul ma sý ha lin de, bu ko nu da bir du ruþ ma ya pa bi le ce ði ni kay det ti. Ha þim Ký lýç, A na ya sa Mah ke me si ne top lu dâ vâ lar da ya pý lan bi rey sel baþ vu ru lar de ðer len di ri lir ken, dâ vânýn ge ne li ü ze rin den de ðil baþ vu ran ki þi a çý sýn dan ka rar la rýn ve ri le ce ði ni di le ge tir di. An ka ra / a a çe de, sa nýk la rýn a tý lý su ça ko nu dar be ey le mi sa ye sin de hak sýz ka zanç el de e dip et me dik le ri nin tes bit e dil me si a ma cýy la mah ke me nin ta le bi ü ze ri ne Ma lî Suç la rý A raþ týr ma Ku ru mu nun (MA SAK) sa nýk la rýn mal var lýk la rýy la il gi li a raþ týr ma yap tý ðý ve so nu cu mah ke me ye gön der di ði ha týr la týl dý. MA SAK ra po ruy la da va dos ya sýn da ki bel ge ve ka yýt la ra gö re, dar be ne de niy le ge lir el de et tik le ri ko nu sun da kuv vet li þüp he ol du ðu ve da va nýn a çýl ma sýn dan son ra mal ka çýr ma gi ri þim le ri i çin de bu lun duk la rý ge rek çe siy le CMK 128. T. C. SULTANBEYLÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2009/355 Esas. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma günü saat: 10:00-10:05'de Sultanbeyli 2. Ýcra Müdürlüðü Önünde yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ ,00 TL 1 Sultanbeyli Ýlçesi Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi Ýle Fýrat Caddesi Köþesinde Ve Eyyubi Caddesi No: 138 Adresinde Bulunan Bahçeli+Bodrum+Zemin+Asma+ Ýki Normal Kattan Meydana Gelen; Üçüncü Normal Kat Kolonlarý Yapýlmýþ Asma Kat Ýle Birlikte Beþ Katlý, Bir ,00 YTL Toplam Adet Depo, Üç Adet Asma Katlý Dükkân, Biri Natamam 4 Daireli Bina (Enkaz) (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. mad de si ge re ðin ce, du ruþ ma gü nü bek len me den sa nýk la rýn ta þýn maz la rý, þir ket his se le ri, a raç la rý ve ban ka lar da ki mev du at la rý ü ze ri ne ted bir ni te li ðin de el koy ma ka ra rý ve ril me si is ten di. Di lek çe de ay rý ca, mah ke me nin, dos ya ya u la þan MA SAK ra po run da sa nýk lar dý þýn da ki ki þi le rin mal var lý ðýy la il gi li bil gi ler bu lun ma sý ve bu bil gi le rin giz li tu tul ma sý a ma cýy la ra po run Ey lül 2012 a ra sýn da ör nek a lýn ma dan in ce le ne bi le ce ði ne yö ne lik a ra ka ra rýn dan da dö nü le rek, bel ge le rin ta ma mý nýn fo to ko pi le ri nin ve ril me si ta lep e dil di. An ka ra / a a ler de bu lun duk la rý ný vur gu la dý. Ge çen yýl ki Ý ler le me Ra po ru da hil ol mak ü ze re Ko mis yon un yar gý sü re ci ne i liþ kin sa nýk hak la rý ve a dil yar gý la ma hak ký na yö ne lik en di þe le ri ni gün - de me ge tir di ði ni be lir ten Sta no, Tür ki ye nin bu ek sik lik le ri ni a ci len gi der me si ge rek ti ði ni kay det ti. Ko mis yon söz cü sü ko - nu nun 10 E kim de ya yýn la na cak Ý ler le me Ra po run da da ha de tay lý e le a lý na ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Brük sel / ci han Kýlýçdaroðlu, partisinin Gaziantep il teþkilâtýnýn düzenlediði toplantýya katýldý. FO TOÐ RAF: AA Her tür lü dar be ye kar þý yýz CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Bal yoz Pla ný dâ vâ sýn da ve ri len ka ra ra i liþ kin, Tür ki ye de ne re den ge lir se gel sin her tür lü dar be ye kar þý yýz. A ma bir ül ke de a dil yar gý la ma yok sa, ki þi le ri a la cak sý nýz i çe ri a ta cak sý nýz, sa vun ma hak ký ver me ye cek si niz, bu nu ka bul et mi yo ruz. Ö zel yet ki li mah ke me le ri ka bul et mi yo ruz de di. Ký lýç da roð lu, Kar tal da dü zen le nen Ba rý þa Çað rý mi tin gin de ki ko nuþ ma sýn da, Tür ki ye de a da le tin ol ma dý ðý ný, ki me so ru lur sa so rul sun her ke sin ka bul e de ce ði ni sa vun rak, Bu yar gý la ma sis te miy le, si ya si o to ri te nin em ri ne ve ri len bu yar gý dü ze niy le bu ül ke de a da let ol maz i fa de si ni kul lan dý. A da le ti sað la ya cak par ti nin CHP ol du ðu nu i fa de e den Ký lýç da roð lu, CHP nin öz gür lük ten, e þit lik ten, sað lýk lý bü yü me den ya na ol du ðu nu söy le di. Ký lýç da roð lu, bu gün ka rar a çýk la nan Bal yoz Pla ný dâ vâ sý na i liþ kin de þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye de ne re den ge lir se gel sin her tür lü dar be ye kar þý yýz. Bu nu bir kö þe ye ya za ca ðýz. Halk tan bü yük bir güç yok tur. O nu da bir kö þe ye ya za ca ðýz. A ma bir ül ke de a dil yar gý la ma yok sa, ki þi le ri a la cak sý nýz, i çe ri a ta cak sý nýz, sa vun ma hak ký ver me ye cek si niz, bu nu ka bul et mi yo ruz. Ö zel yet ki li mah ke me le ri ka bul et mi yo ruz. Bi zim i nan cý mýz þu dur; var sa suç lu ce za sý ný çe ker, a da let i çin de çe ker. A ma a da le ti a lýp çöp se pe ti ne a ta cak sý nýz, on dan son ra bu ül ke de a da let a ra ya cak sý nýz. Bu nu ka bul et mi yo ruz. A da let, kut sal bir kav ram dýr, ü ze ri ne tit ren me si ge re ken bir kav ram dýr. O nu yü celt me miz ge re kir. AKP ik ti da rý, a da let kav ra mý ný da çöp se pe ti ne at tý. Ýstanbul / a a Çi çek, A na ya sa nýn 138. mad de si ni ha týr lat tý ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Bal yoz Pla ný dâ vâsý ka ra rý na i liþ kin de ðer len dir me si nin so rul ma sý na, Biz de A na ya sa var mý? 138 i bir o ku yu ve rin, on dan son ra so ru so run kar þý lý ðý ný ver di. Çi çek, Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý i le bir lik te A hi lik Haf ta sý kut la ma tö ren le ri i çin gel di ði Kýr þe hir de ga ze te ci le rin, Bal yoz Pla ný dâ vâ sý ka ra rý ko nu sun da ki so ru la rýn ce vap lan dýrd. Çi çek, Ol maz, ce za ka nu nu na ba kýn, A na ya sa ya, 138 e bir ba ký ver, on dan son ra so ru sor. Biz de A na ya sa var mý? 138 i bir o ku yu ve rin, on dan son ra so ru so run ce va bý ný ver di. Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý i se, yak la þýk 18 ay sü ren da va da ka ra rýn ön ce ki gün a çýk lan dý ðý ný ha týr la ta rak, ka rar so nuç la rý ü ze rin de bir yo rum yap ma nýn doð ru ol ma dý ðý ný, he nüz yar gý sal a þa ma nýn de vam et ti ði ni söy le di. Ya zý cý, tem yiz a þa ma sý ný gö rüp, ka rar ke sin leþ tik ten son ra mah ke me ka rar la rý ü ze rin de de ðer len dir me yap ma nýn de mok ra tik il ke le rin ge le ne ði ol du ðu nu vur gu la dý. TBMM Baþ ka ný Çi çek in i þa ret et ti ði A na ya sa nýn 138. Mad de si nde, ha kim le rin, gö rev le rin de ba ðým sýz ol duk la rý, a na ya sa ya, ka nu na ve hu ku ka uy gun o la rak vic da ni ka na at le ri ne gö re hü küm ver dik le ri be lir ti li yor. Kýrþehir / a a Or ta do ðu da, Müs lü man lar i le ba rýþ i çin de ya þý yo ruz nýstanbul'daký Ka dim Ki li se si Sür ya ni Or to doks Ce ma a ti Ru ha nî Li de ri Met ro po lit Fi lük si nos Yu suf Çe tin, Sür ya ni ce ma a ti o la rak Or ta do ðu da u zun yýl lar dýr Müs lü man lar i le iç i çe, ba rýþ ve kar deþ lik i çe ri sin de ya þa dýk la rý ný söy le di. Be ra be rin de ki he yet le Ay dýn ýn Di dim il çe si ni zi ya re tin de Be le di ye Baþ ka ný Mü min Ka ma cý nýn ko nu ðu o lan Çe tin, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Çe tin, ga ze te ci le rin Or ta do ðu da i nanç fark lý lýk la rý se be biy le de vam e den an laþ maz lýk la ra i liþ kin so ru su nu, Dün ya, Tan rý nýn ma ne vi bah çe si dir. Tan rý is te sey di, tüm in san la rý tek din de top lar dý. Fark lý lýk lar zen gin lik tir. Tan rý nýn is te ði fark lý lýk la rýn a henk i çin de ya þa ma sý dýr. Biz Sür ya ni ler, Or ta do ðu da Müs lü man lar i le yýl lar ca iç i çe, ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þý yo ruz. Ýn sa ný sev me yen Tan rý yý se ve mez. Tüm bu dü þün ce ler i çin de dün ya ba rý þý i çin du â e di yo ruz þek lin de ce vap ver di. Ye ni e ði tim sis te min de din e ði ti mi ne i liþ kin so ru ü ze ri ne Çe tin, U ma rým bu sis tem ha zýr la nýr ken di ðer din le re men sup in san lar da dü þü nü le rek ya pýl mýþ týr. Bu ko nu da hü kü me ti mi ze gü ve ni yo ruz. Ha yýr lý sý ol sun de di. Aydýn / a a Ký þa nak tan Os lo a çýk la ma sý nbdp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gül tan Ký þa nak, Os lo gö rüþ me le rin de gün de me ge len 3 ta le be ce vap ve ril me di ði i çin bu gün dý þa rý da kan der ya sý ol du ðu nu sa vun du. BDP ta ra fýn dan Tak sim de ki E li te World Ho tel de dü zen le nen A na ya sa Ya pým Sü re ci ne Top lum sal Ka tý lým Kon fe ran sý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Ký þa nak, Tür ki ye nin a ci len de mok ra tik bir a na ya sa ih ti ya cý ol du ðu nu söy le di. Hal kýn ye ni a na ya sa ta lep le ri ne si ya si le rin ka yýt sýz ka la ma ya ca ðý ný be lir ten Ký þa nak, zor lu bir sü reç ten geç tik le ri ni ve tüm o lum suz luk la ra rað men TBMM A nay sa Uz laþ ma Ko mis yo nu nda gö rev al dýk la rý ný kay det ti. Gül tan Ký þa nak, Os lo gö rüþ me le ri ne de de ði ne rek, Ka mu o yu na a çýk la nan bel ge ler de gö rü yo ruz ki gö rüþ me ler de red de di len ve ye ri ne ö ne ri ge ti ril me yen 3 ta lep var. Bun lar, a na ya sa kon se yi, ba rýþ kon se yi, ha ki kat ve a da let kon se yi. Bu 3 ta le be ya nýt ve ril me di ði i çin bu gün dý þa rý da kan der ya sý var. Ül ke nin do ðu sun dan ba tý sý na her gün o cak la ra a teþ dü þü yor di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin bu sü re ci da ha faz la ta þý ya ma ya ca ðý ný sa vu nan Ký þa nak, 1994 te ol du ðu gi bi Kürt le rin par la men to dý þý na çý ka rýl ma sý gay ret le ri ne rað men gö re vi mi zin bi lin cin de yiz. Biz za ten si ne-i mil le tiz, za ten hal kýn i çin de yiz, hal kýn ta ken di si yiz. Si ya si o la rak yü rü tü le cek o pe ras yon la ra si ya si o la rak kar þý lýk ve re ce ðiz i fa de le ri ni kul lan dý. Ýstanbul / a a BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Kuzey Marmara bölge toplantýsý Pazar günü saat da aþaðýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin katýlmalarýný rica ederiz. Yer: Sultan Orhan mah.1148/1 sokak No. 18 Gebze/Kocaeli Ýrtibat: Talip Çiçek : (0532) Osman Yiðit : (0542)

7 Y 23 EYLÜL 2012 PAZAR HA BER 7 Cum hur baþ ka ný Gül ün Ý yi þey ler o la cak bü yük ü mi diy le baþ la tý lan u cu a çýk a çý lým ýn ve Os lo pa zar lý ðý o la rak tar tý þý lan a ký bet siz Os lo gö rüþ me le ri nin a ka bin de týr ma nan te rör dü þün dü rü cü. Bel li ki te rör ör gü tü, de mok ra tik leþ me yi ve mev zu ba his gö rüþ me le ri tâ viz o la rak gör müþ; ve ri len va ad ler le bek len ti ler e gir miþ; bu nun kar þý lan ma ma sýy la te rö rü da ha da az dý rýp koz o la rak kul lan mak ta. Gö rü nen o ki te rör ör gü tü ne si lâh bý rak tý rýl ma dýk ça ve te rör bit me dik çe, söz ko nu su teh dit ler ve þan taj lar de vam e de cek. De mok ra tik Top lum Kon gre si Eþ baþ ka ný ba ðým sýz mil let ve ki li Ay sel Tuð luk, se ne ba þýn da Ta raf ga ze te si ne gön der di ði mek tup ta, Er do ðan ýn Kürt so ru nu na çö züm ze mi ni ha zýr la ma sý du ru mun da cum hur baþ kan lý ðý i çin her tür lü des te ði ve re cek le ri ni ya zýp, ön ce lik le Ö ca lan ýn hüc re hap si nin so na er di ril me siy le ev hap si ne a lýn ma sý ve PKK nýn si vil ya pý lan ma sý KCK men su bu se kiz bin tu tuk lu nun ser best bý ra kýl ma sý nýn ya ný sý ra, dev le tin böl ge de ö zerk yö ne ti mi/sta tü yü ka bul et me si kar þý lý ðýn da te rör ör gü tü nün a teþ ke si i lân e de ce ði ni bil dir miþ ti. Ha ka ret fil mi ne kar þý gül da ðýt tý lar nýslam'a a ðýr ha ka ret ler i çe ren Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti ad lý film le re tep ki ler de vam e di yor. Si vil top lum ku ru luþ la rý Bur sa U lu Ca mi i nde va tan daþ la ra gül da ðý týp Mev lid-i Þe rif o kut tu. 69 si vil top lum ku ru lu þu nun ü ye si ol du ðu Bur sa Gö nül lü ler Plat for mu (BGK) Ýs lam a ve Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil me gös te ri len tep ki le rin i ti dal i çe ri sin de ya pýl ma sý ge rek ti ði çað rý sýn da bu lun du. U lu Ca mii ö nün de va tan daþ la ra gül da ðý tan plat form yö ne ti ci le ri, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren film se be biy le is ten me yen o lay lar ol du. On lar ha ka ret e di yor, biz Pey gam be ri mi zi tem sil e den gül da ðý tý yo ruz. de di. BGK Ýc ra He ye ti a dý na a çýk la ma ya pan Baþ kan Ya kup Ka yý han, þun la rý söy le di: Fil mi ký ný yo ruz ve fil min ya sak lan ma sý ný is ti yo ruz. Film de Pey gam be ri mi ze ha ka ret e di le rek fit ne ve fe sat ü re til miþ tir. A maç la rý Müs lü man la rý pro vo ke e dip, ga le ya na ge ti re rek i maj o pe ras yon la rý yap mak týr. Fil min 11 Ey lül ün yýl dö nü mün de ve ABD se çim le ri a ri fe sin de pi ya sa ya sü rül me si ni yet le ri a çýk et mek te dir. Av ru pa da ki ka ri ka tür re za le ti de, Ýs ra il de ca mi de ki iç ki fes ti va li pro vo kas yo nu da, bu film de ser gi le nen e dep siz lik de, Ba tý da hýz la ar tan Ýs la mi yet e o lan il gi nin ha zým sýz lý ðý do la yý sý i le Müs lü man i ma jý ný kö tü gös ter me gay re tin den baþ ka bir þey de ðil dir. Bur sa/ci han Ak ça ka le ye as ke rî a raç sev ký ya tý ya pýl dý nþan LIUR FA NIN Su ri ye sý ný rýn da ki Ak ça ka le il çe si ne as ke rî a raç sev ký ya tý ya pýl dý. Bü yük öl çü de Öz gür Su ri ye Or du su na bað lý bir lik le rin kon tro lü ne ge çen ve ça týþ ma la rýn a ra lýk lar la de vam et ti ði Rak ka þeh ri ne bað lý Tel Ab yad il çe si nin kar þý sýn da yer a lan Ak ça ka le ye, Þan lý ur fa da ki 20. Zýrh lý Tu gay Ko mu tan lý ðý ndan o büs ler gön de ril di. Gü ven lik tedbir le ri al týn da il çe ye u laþ tý rý lan as ke rî a raç lar, 2. Hu dut Ta bur Ko mu tan lý ðý na bað lý 5. Bö lük Ko mu tan lý ðý na ge ti ril di. Bu a ra da son gün ler de ça týþ ma la rýn yo ðun laþ tý ðý Ak ça ka le nin kar þý sýn da ki Su ri ye nin Tel Ab yad böl ge sin den de a ra lýk lar la top ses le ri du yu lu yor. Þanlýurfa / a a Ýn san Hak la rý Ku ru lu na 9 ü ye se çil di nýn SAN Hak la rý Ku ru lu na 9 ü ye nin se çi miy le il gi li ka rar lar, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Ýn san Hak la rý Ku ru lu ü ye li ði ne Prof. Dr. Se rap Ya zý cý i le Yrd. Doç. Dr. Le vent Kor kut u, Ba kan lar Ku ru lu da Se la met Ýl day, Prof. Dr. Yu suf Þev ki Hak ye mez, Doç. Dr. Ab dur rah man E ren, Fat ma Ben li, Dr. HÝk met Tü len, Ö mer Ci had Var dan i le Yýl maz En sa roð lu seç miþ ti. Se çi len ü ye le re i liþ kin ka rar lar Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. An ka ra / a a 27 ka çak sýnýrda ya ka lan dý ne DÝR NE DE ya sa dý þý yol lar dan yurt dý þý na çýk ma ya ça lý þan 27 ka çak ya ka lan dý. Jan dar ma e kip le ri, mer ke ze bað lý Bos na, Ye ni ka dýn, Or ha ni ye köy le ri i le Me riç ve Ýp sa la il çe le rin de dü zen le dik le ri o pe ras yon lar da, Fi lis tin, Myan mar, Pa kis tan, Ce za yir, E rit re ve Gür cis tan uy ruk lu 27 ka çak ya ka la dý. Edirne / a a Siyasî cesâret(sizlik) cev ni as ya.com.tr HER ÞEY OR TA DA Os lo mü zâ ke re le ri nden bu ya na u fuk ta çö züm yok de yip 100 yýl da bir o lu þan ta rih sel bir fýr sat o la rak tek çý ký þýn Ým ra lý nýn ha zýr la dý ðý yol ha ri ta sý nda ki ö zerk Kür dis tan ol du ðu teh di di ni sa vu ran Tuð luk tan son ra, Ö ca lan dan Kan dil de ki Ka ra yý lan a, top ye kûn te rör ör gü tü e le baþ la rý, kent ler de or ta öl çek li is ya ný tah rik le çok kan a ka cak! teh di di ni tek rar la dý lar Bu ve ti re de týr ma nan te rör sal dý rý la rýy la, ma yýn tu za ðý ve pu su lar la peþ pe þe be þer-o nar as ker, po lis ve ko ru cu nun þe hit e dil me si, te rör ör gü tü nün söz ko nu su te rör le teh dit plâ ný ný ay nen sür dür dü ðü nü or ta ya ko yu yor. Yurt i çin de, dað lar da bin ler ce te rö ris tin ya ný sý ra sý ný rýn he men ö te sin de ki te rö rist kamp la rýn da yu va la nan bin ler ce te rö rist yüz ler ce ki þi lik ka la ba lýk grup lar ha lin de sý zýp ka ra kol la ra ve as ke rî üs le re kat li am gi bi bas kýn lar da bu lu nu yor, Þem din li ve Bey tü þþe bab da ol du ðu gi bi þehir mer kez le ri ne sal dý rý yor, yol ke sip a dam ka çý rý yor, ro ke ta tar lar la, u zun nam lu lu si lâh lar la o to büs ta rý yor, gü ven lik güç le riy le a çýk ça ça týþ ma la ra gi ri yor. Bu a çý dan Ge nel kur may ýn her o pe ras yon son ra sý, Þu ka dar te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di a çýk la ma la rý nýn, Baþ ba kan ýn en son Bir ay da 500 PKK lý öl dü rül dü söz le ri nin hiç bir an la mý kal mý yor. Ge nel kur may Baþ ka ný Ö zel in 25 as ke rin can ver di ði Af yon da ki pat la ma i çin söy le di ði gi bi Her þey or ta da. Zi ra et ki siz ha le ge ti ri len te rö rist le rin ye ri ne te rör ör gü tü bas - AKP anayasa deðiþmese de olur demeye baþladý AKP GENEL BAÞKAN YARDIMCISI DENEMEÇ, ANAYASANIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNÝ CANI GÖNÜLDEN ÝSTEDÝKLERÝNÝ, ANCAK DEÐÝÞTÝRÝL- MEZSE DE ÝCRAATLARINA DEVAM EDECEKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Re ha De ne meç, 2002 yý lýn dan 2012 yý lý na, ü ze rin de de ði þik lik ler ya pýl sa da bu a na ya sa i le gel dik le ri ni be lir te rek, E li miz ko lu muz bað lýy dý. Bu na rað men bu ül ke ye bir de ði þim ya þat týk. A na ya sa nýn de ðiþ ti ril me si ni ca ný gö nül den is ti yo ruz, an cak de ðiþ ti ril mez se de biz ic ra at la rý mý za de vam e de riz de di. De ne meç, Ko ne vi Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen par ti si nin Kon ya 28. Ýl Da nýþ ma Mec li si Top lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, ül ke nin hak et ti ði se vi ye ye ge ti ril me si i çin çok ça lý þýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. 30 Ey lül de ya pý la cak kon gre son ra sý par ti de bir ta kým de ði þik li le rin o lup ol ma ya ca ðý nýn tar tý þýl dý ðý ný i fa de e den De ne meç, ve ri len gö re vi her ke sin la yý kýy la ye ri ne ge tir mek du ru mun da ol du ðu nu be lirt ti. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek baþ kan lý - ðýn da ki ko mis yo nun ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na de vam et ti ði ne dik ka ti çe ken De ne meç, bü tün par ti le rin ye ni a na ya sa i çin söz ver di ði ni ak tar dý. De ne meç, a na ya sa ya pý mý i çin sü re nin ký sal dý ðý ný, ye ni dö ne min ar dýn dan art ar da se çim le rin ya pý la ca ðý ný vur gu la ya rak, söz le ri ne þöy le de vam et ti: A na ya sa de ði þik li ði ni ya pa ca ðýz di ye kim se o kol tuk tan kal ka mý yor, a ma AKP nin dý þýn dan pek a na ya sa de ði þik li ði ya pýl sýn ta raf ta rý o lan par ti de yok gi bi. Bu nu da bil mek lâ zým. Sü re ký sa lý yor. Ya pý lýr sa an cak bu dö nem de ya pý lýr. Biz 2002 yý lýn dan 2012 yý lý na, ü ze rin de de ði þik lik ler ya pýl sa da bu a na ya sa i le gel dik. E li miz ko lu muz bað lýy dý. Bu na rað men bu ül ke ye bir de ði þim ya þat týk. A na ya sa nýn de ðiþ ti ril me si ni ca ný gö nül den is ti yo ruz an cak de ðiþ ti ril mez se de biz ic ra at la rý mý za de vam e de riz. Konya / a a BU ANAYASAYI DEÐÝÞTÝREMÝYORSAN, BAÞKANLIK SÝSTEMÝNÝ KONUÞMA BAÞ KAN LIK ve ya rý baþ kan lýk sis te - mi ni tar týþ ma nýn ge re ði nin ol ma dý ðý ný be lir ten De ne meç, Ben baþ kan lýk sis - te mi ni par ti nin ku ru luþ a þa ma sýn dan be ri des tek li yo rum, a ma þim di bun la rý ko nuþ ma nýn çok e hem mi ye ti nin ol - ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. Ne den? Çün - kü bu an cak bir a na ya sa de ði þik li ðiy le o la bi le cek bir du rum. E ðer a na ya sa yý de ðiþ ti re mi yor sa nýz baþ kan lýk ve ya rý baþ kan lýk sis te mi ni ko nuþ ma nýn çok faz la bir an la mý yok de di. Hak kâ ri'nin Yük se ko va il çe sin de so kak or ta sýn da uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý so nu cu þe hit dü þen po lis me mu ru Ýs ma il Öz türk çü i çin mem le ke ti Van'da tö ren dü zen len di. FO TOÐ RAF: A A Þe hit po lis, duâlarla uðurlandý HAK KÂ RÝ NÝN Yük se ko va il çe sin de ön ce ki gün so kak or ta sýn da þe hit e di len po lis me mu ru Ýs ma il Öz türk çü son yol cu lu ðu na mem le ke ti Van da duâ lar la u ður lan dý. Böl ge Tra fik Þu be Mü dür lü ðü bah çe sin de ya pý lan tö re ne ka tý lan E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, þe hi din e þi Þen gül i le ço cuk la rý 10 ya þýn da ki E mir ve 7 ya þýn da ki Bey za nýn ya ný na gi de rek, baþ sað lý ðý di le ðin de bu lun du. Þe hi din Türk Bay ra ðý na sa rý lý na a þý tö ren a la ný na ge ti ril di ði sý ra da, Öz türk - Gerçekten, Türkiye niçin stratejik müttefiki ve model ortaðý ABD den ve güdümündeki dostu Kuzey Irak bölgesel yönetimi nden kontrolündeki terörist kamplarýn tasfiyesi talebinde bulunmaz? Neden hesâbýný sormaz? Neden buna siyasî cesâreti yok? ký sý al týn da ki böl ge den ve ö zel lik le PKK nýn kon trol et ti ði Ku zey I rak ta on lar ca te rö rist kam pýn dan ka yýp lar ýn ye ri ne ye ni te rö rist ler ko nu lu yor. BM nez din de ku ru lan 12 bin ki þi nin ya þa dý ðý Mah mur Kam pý ný ku þa tan, genç le rin kaç ma ma sý i çin kam pýn gi riþ ve çý ký þý ný tu tan PKK nýn 20 Ey lül e ka dar sü re ve rip, kamp ta ki her â i le den bir ço cu ðun ör gü te ve ril me si ni is te me si, bu nun bir ör ne ði. Baþ ta Mah mur ol mak ü ze re Ku zey I rak ta bu lu nan Er bil e 100 ki lo met re me sâ fe de ki BM gö ze ti min de ki kamp tan ör gü te e le man top lan ma sý, kam pa sý ðý nan her â i le den ka dýn ve ya er kek bir ki þi nin ör gü te ka týl ma sý çü nün ta bu tu na son kez sa rý lan e þi ve ya kýn la rý, a ðýt ya kýp göz ya þý dök tü. Ko nuþ ma la rýn ve Müf tü Ni me tul lah Ar vas ýn o ku du ðu du â nýn ar dýn dan bir sü re mes lek taþ la rý nýn om zun da ta þý nan Öz türk çü nün na a þý, tek bir ses le ri i le am bu lan sa bý ra kýl dý. Da ha son ra Bo ya lar Ca mi i ne ge ti ri len þe hit po lis me mu ru Öz türk çü nün ce na ze si, ký lý nan na maz dan son ra Ak köp rü Me zar lý ðý nda göz yaþ la rý a ra sýn da top ra ða ve ril di. Van / aa yö nün de bas ký kur ma sý, da ha ön ce ço cuk la rý PKK saf la rýn da öl müþ ve ya ya ra lan mýþ o lan â i le le rin de ör gü te tek rar e le man ver mek zo run da bý ra kýl ma la rý; ör gü te 15 i le 25 yaþ a ra sýn da e le man ver mek is te me yen a i le ler den ya zor la bir ki þi nin a lý na ca ðý ya da kamp tan gön de re cek le ri teh di din de bu lu nul ma sý, va zi ye ti e le ve ri yor. TE RÖ RÝST KAMP LA RI TAS FÝ YE PKK ens trü ma ný ný kul la nan la rýn ba þýn da, I rak ý iþ ga lin de tu tan ve Tür ki ye i le te rör le mü ca de le an laþ ma sý ný ya pan ABD i le Ku zey I rak böl ge sel yö ne ti mi ge li yor. Te rör ör gü tü, stra te jik müt te fik ABD ve son dö nem de An ka ra i le ya kýn la þan ye rel yö ne ti min hi mâ ye sin de böl ge de yu va lan mýþ, ci rit a tý yor, BM kamp la rýn da bas ký ve hâ ki mi yet ku ru yor. Kan dil dað la rýn da yu va la nýp si lâh, mü him mat ve lo jis tik des te ði sað lan dý ðý gi bi, böl ge de ki kamp la rý kon trol e dip her tür lü bas ký yý uy gu lu yor; mi li tan te min e di yor. Bu nun i çin dir ki, An ka ra nýn te rör ör gü tü nü böl ge de ki e ge men lik ve çý kar pro je le rin de is ti mal e den Was hing ton ve bu na göz yu mup des tek ve ren Er bil nez din de ön ce lik le bu kamp la rýn ka pa týl ma sý ný sað la ma sý þart. Ger çek ten, Tür ki ye ni çin stra te jik müt te fi ki ve mo del or ta ðý ABD den ve gü dü mün de ki dos tu Ku zey I rak böl ge sel yö ne ti mi nden kon tro lün de ki te rö rist kamp la rýn tas fi ye si ta le bin de bu lun maz? Ne den he sâ bý ný sor maz? Ne den bu na si ya sî ce sâ re ti yok? ÞEHÝT POLÝS, KUR'ÂN KURSUNA MALZEME GÖTÜRÜRKEN SALDIRIYA UÐRAMIÞ BU ARADA. þe hit po lis me mu ru Öz türk çü nün, e vi nin ya nýn da ki Kur ân kur - su na mal ze me al ma ya gi der ken sal dý rý ya uð ra dý ðý öð re nil di. Ý ki yýl lýk gö rev sü re si dol ma sý na rað men Yük se ko va da gö nül lü o la rak ça lýþ ma ya de vam e - den 3 ço cuk ba ba sý Ýs ma il Öz türk çü (34), TO KÝ Ko nut la rý nda i ka met e di yor - du. Çev re sin de se vi len bi ri o lan Öz türk çü, ar ka daþ la rý nýn bas ký sýy la TO KÝ Ko - nut la rý nda yö ne ti ci li ðe a day ol du. Ya pý lan se çim de yüz de 87 oy a la rak yö ne - ti ci se çil di. Öz türk çü, baþ kan se çil dik ten son ra TO KÝ Ko nut la rý nýn ya nýn da bu lu nan ca mi de ki Kur ân kur suy la da il gi len me ye baþ la dý. Ýn þa a tý de vam e - den Kur ân kur su na des tek ver mek i çin mes lek taþ la rýn dan pa ra top la dý. Us - ta la rýn ta le bi doð rul tu sun da çi vi, tel ve bo ya gi bi mal ze me le ri al ma ya git ti ði sý ra da Öz türk çü, Di ze Ma hal le si Es ki Ka sap lar So ka ðý nda sal dý rý ya uð ra dý. Vü cu du na 3 kur þun i sa bet e den Öz türk çü þe hit ol du. Hak kâ ri / ci han HABERLER KPSS'nin önlisans mezunlarýna yönelik oturumu 159 il ve ilçe merkezinde ve Lefkoþa'da yapýldý. KPSS ön li sans sý na vý ya pýl dý nön li sans me zun la rý i çin dü zen le nen Ka mu Per so ne li Seç me Sý na vý (KPSS) ya pýl dý. Ölç me Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zin ce (ÖSYM) ger çek leþ ti ri len, KPSS nin ön li sans me zun la rý na yö ne lik o tu ru mu 159 il ve il çe mer ke zin de ve Lef ko þa da sa at da baþ la dý. A day la ra 120 so ru i çin 120 da ki ka sü re ve ril di. Kim lik ve gü ven lik kon trol le riy le sa lo na gi riþ iþ lem le ri nin za ma nýn da ya pý la bil me si i çin a day lar, sý na výn baþ la ma sa a tin den ön ce sý na va gi re cek le ri bi na nýn ka pý sýn da ha zýr bu lun du. A day lar, sý nav sa lo nu na sý na va gi riþ bel ge le ri ve nü fus cüz da ný ya da pa sa port la rý kon trol e di le rek a lýn dý. Ge rek li kim lik kon trol le ri ve yer leþ tir me iþ lem le ri ta mam lan dýk tan son ra sa lon baþ ka ný sý nav da u yu la cak ku ral la rý a day la ra o ku du ve il gi li o tu rum da ce vap la na cak test i çin kul la ný la cak sý nav ev ra kýy la i çin de ka lem, sil gi bu lu nan ku tu lar da ðý týl dý. Sý nav so nuç la rý ÖSYM nin nuc.osym.gov.tr in ter net ad re sin den öð re ni le cek. Sý nav so nuç bel ge si ba sýl ma ya cak ve a day la rýn ad res le ri ne gön de ril me ye cek. KPSS, or ta öð re tim dü ze yi ne yö ne lik bugün ya pý la cak o tu rum la ta mam la na cak. Ankara / aa 7. An tep Fýs tý ðý Fes ti vali baþladý nga ZÝ AN TEP Bü yük þe hir Be le di ye si nin dü zen le di ði 7. U lus la ra ra sý An tep Fýs tý ðý Kül tür ve Sa nat Fes ti va li baþ la dý. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A sým Gü zel bey, fes ti va lin a çý lý þýn da ki ko nuþ ma sýn da, faaliyete KKTC, Po lon ya, Bel çi ka, Slo ven ya, Kýr gý sýz tan, Sýr bis tan, Çek Cum hu ri ye ti ol mak ü ze re 13 ül ke den ka tý lý mýn ol du ðu nu söy le di. Fes ti va lin bu yýl ki o nur ko nu ðu nun Hol lan da ol du ðu nu i fa de e den Gü zel bey, bu yýl i ki ül ke a ra sýn da ki dip lo ma tik i liþ ki le rin 400. yýl dö nü mü ol du ðu nu ha týr lat tý. Tür ki ye ge ne lin de ya þa nan te rör o lay la rý na da de ði nen Gü zel bey, Te rör o lay la rý yü zün den fes ti va li er te le me söz ko nu su ol sa da biz de vam ka ra rý ný ver dik, böy le lik le eþ ki ya nýn ek me ði ne yað sür me miþ ol du ðu mu za i na ný yo ruz di ye ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan fes ti val me þa le si ni ya kan pro to kol ü ye le ri, yer li ve ya ban cý e kip ler le kor tej yü rü yü þü yap tý. Kor te jin ar dýn dan fes ti va le ka tý lan yer li ve ya ban cý grup la rýn gös te ri le ri fes ti val a la ný ný dol du ran Ga zi an tep li ler ta ra fýn dan iz len di. Hol lan da dan ge len Ams ter dam Klez mer Band Gru bu nun kon se ri ne i se ko nuk lar eþ lik et ti. Fes ti va li a çý lýþ kon se rin de i se ün lü sa nat çý E rol Ev gin i le Ye ni Tür kü ses len dir di ði par ça lar la Ga zi an tep hal ký na u nu tul maz bir fes ti val ge ce si ya þat tý. Sa nat çý la ra Ga zi an tep ta ný tým la rý na yap mýþ ol duk la rý kat ký dan do la yý pla ket ve çi çek tak di mi ya pýl dý. Gaziantep / Ye ni As ya 4 as ke ri þe hit e den te rö rist öl dü rül dü nhak KÂ RÝ-Çu kur ca ka ra yo lun da, 15 Ey lül de mey da na ge len ve 4 as ke rin þe hit e dil di ði ma yýn lý sal dý rý yý ger çek leþ tir di ði de ðer len di ri len bir te rö ris tin, et ki siz ha le ge ti ril di ði bil di ril di. Hak kâ ri Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, hal kýn hu zu ru ve em ni ye ti i çin te rör ör gü tü men sup la rý na yö ne lik sür dü rü len mü ca de le kap sa mýn da, gü ven lik güç le ri nin, Hak kâ ri-çu kur ca ka ra yo lun da mo tor lu dev ri ye gö re vi yap tý ðý be lir til di. 20 Ey lül 2012 gü nü sa at sý ra la rýn da ger çek le þen dev ri ye gö re vi sý ra sýn da, ka ra yo lu na el ya pý mý pat la yý cý tü rü ma yýn dü zen le me ha zýr lý ðýn da o lan bir grup te rö ris tin tes bit e dil di ði vur gu la nan a çýk la ma da, þöy le de nil di: Ay ný yol da 15 Ey lül 2012 ta ri hin de ma yýn lý sal dý rý ya pa rak 4 as ke ri mi zin þe hit ol ma sý na yol a çan grup ol du ðu tah min e di len ör güt men sup la rýy la gi ri len ça týþ ma da, 1 te rör ör gü tü men su bu et ki siz ha le ge ti ril miþ, 1 u zun nam lu lu bik si si lâ hý, 5 sýrt çan ta sý, 1 dür bün, 1 vi de o ka me ra, 1 el tel si zi i le 2 el bom ba sý ve çok sa yý da mü him mat e le ge çi ril miþ tir. Hakkâri / a a TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Abdullah ve Vehbi Albayrak'ýn annesi Hatice Albayrak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kýrýkkale Yeni Asya Okuyucularý

8 8 23 EKONOMÝ EYLÜL 2012 PAZAR Y Bakan Zafer Çaðlayan, TÝM Baþkaný Büyükekþi (saðda) ve kalabalýk bir iþ adamý heyeti ile Van daydý. Van a 3. ge li þi miz, fab ri ka a çý lýþ la rý i çin o la cak TÜR KÝ YE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, ye ni ya tý rým teþ vik le ri nin o luþ tur du ðu el ve riþ li ik lim sa ye sin de Van a ye ni ya tý rým lar ya pý la ca ðý ný, te mel ler a tý la ca ðý ný, fab ri ka lar yük se le ce ði ni be lir te rek, Ýn þal lah Van a ü çün cü ge li þi miz, fab ri ka a çý lýþ la rý i çin o la cak Ýh ra cat ar týþ la rý ný kut la mak i çin o la cak de di. Ya tý rým teþ vik top lan tý la rýn da ro ta la rý nýn 6. böl ge de ki il ler ol du ðu nu kay de den Bü yü kek þi, bun dan ön ce E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan ve ka la ba lýk bir i þ a da mý he ye ti i le Muþ ve Þan lý ur fa ya git tik le ri ni ha týr lat tý. Bü yü kek þi, bu u zun yol da Van ýn ü çün cü du rak la rý ný ol du ðu nu kay de de rek, Van a bun dan yak la þýk bir yýl ön ce gel miþ tik. Dep rem Van ý sars mýþ, can ka yýp la rý bütün ül ke nin ca ný ný a cýt mýþ tý. Bu a cý yý pay laþ mak i çin, mad dî ma ne vî na sýl bir kat ký mýz o lur dü þün ce siy le Van a koþ muþ tuk. Van a i kin ci ge li þi miz ya tý rým teþ vik pa ke ti i le ol du. Bir yýl ön ce a cý mý zý pay laþ mak i çin gel di ði miz Van a, þim di u mut i çin, ya tý rým i çin, iþ siz li ði ön le mek i çin, ih ra cat i çin gel dik Ye ni ya tý rým teþ vik le ri nin ya rat tý ðý el ve riþ li ik lim sa ye sin de Van a ye ni ya tý rým lar ya pý la cak, te mel ler a tý la cak, fab ri ka lar yük se le cek. Ve in þal lah Van a ü çün cü ge li þi miz, fab ri ka a çý lýþ la rý i çin o la cak Ýh ra cat ar týþ la rý ný kut la mak i çin o la cak Ben bu na yü rek ten i na ný yo rum þek lin de ko nuþ tu. Bu na Van lý la rýn da i nan ma sý ný is ti yo rum Bü yü kek þi, Van ýn son yýl lar da ih ra ca tý ný art týr ma ya baþ la dý ðý ný, 10 yýl ön ce 22 fir ma nýn Van dan ih ra cat yap tý ðý ný ve bu sa yý nýn 2011 yý lýn da 54 e yük sel di ði ni de söz le ri ne ek le di. Van / Mustafa Gökmen Þah Ýnn Pa ra di se yi ne li der KA MER Hol ding, al ter na tif tu rizm sek tö rün de Þah Ýnn Pa ra di se mar ka sýy la % 20 lik pa zar pa yýy la ya ka la dý ðý sek tör li der li ði ni ko ru yor. Ka mer Hol ding, 1999 da gir di ði sek tör de bir ko yup beþ al dý. Þah Ýnn Su it O tel mar ka sýy la 112 o da lý bir bu tik o tel le baþ la yan yol cu lu ðu Þah Ýnn Pa ra di se ta til kö yü kon sep tiy le 1500 ki þi ka pa si te si ne u laþ tý. Ka mer Hol ding in tu rizm sek tö rün de bü yü yen mar ka sý Þah Ýnn Pa ra di se bu gü ne ka dar top lam da 22 mil yon do lar lýk ya tý rým la 107 mil yon do lar lýk ci ro ya u laþ tý yý lýn da 214 bin ge ce le me ra ka mý na u la þan Þah Ýnn Pa ra di se 42 bin zi ya ret çi a ðýr la dý. Her yýl müþ te ri le ri i çin iç de ko ras yon ve teks til ye ni le me le ri ya pan al ter na tif tu rizm li de ri, yýl lýk et kin lik plan la ma la rý ný bir ön ce ki yýl da a ðýr la dý ðý mi sa fir le rin is tek le ri doð rul tu sun da o luþ tu ru yor. Þah Ýnn Pa ra di se Ge nel Mü dü rü Yu suf Yü cel, ko nuy la il gi li o la rak, Þah Ýnn Pa ra di se tu rizm de 13 yýl lýk sü reç te top lam da 2 bu çuk mil yon ge ce le me ra ka mý na u laþ tý. Ge len zi ya ret çi ler 2007 yý lý na ka dar % 60 yurt dý þý % 40 yurt i çi o ra nýn day dý yý lýn dan son ra bu o ran % 80 yurt i çi % 20 yurt dý þý o la rak de ði þim gös ter di de di. Ýs tan bul / Recep Bozdað DUYURU Güney Akdeniz illeri (Adana-Mersin- Osmaniye-Hatay-Kahramanmaraþ) Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve tarihte gerçekleþtirilecektir. Temsilcilerimizin iþtiraki önemle rica olunur. Tarih: Pazar Saat: 10:00 Yer : Osmaniye-Kalecik Köyü irtibat: (0544) (0 505) TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Mehmet Ýþleyen ve eþi Hatice Hanýmefendinin Nurefþan ismini verdikleri bir kýzlarý dünyaya gelmiþtir. Yavruya Cenâb-ý Haktan hayýrlý uzun ömürler diler, anne ve babayý tebrik ederiz. Kýrýkkale Yeni Asya okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Mürsel Dönmez ve eþi Ýlknur Hanýmefendinin Elif ismini verdikleri bir kýzlarý dünyaya gelmiþtir. Yavruya Cenâb-ý Haktan hayýrlý uzun ömürler diler, anne ve babayý tebrik ederiz. Kýrýkkale Yeni Asya okuyucularý DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 21 EYLÜL 2012 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7920 ÖN CE KÝ GÜN 1,7940 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3260 ÖN CE KÝ GÜN 2,3340 DÜN 101,95 ÖN CE KÝ GÜN 102,20 DÜN 685 ÖN CE KÝ GÜN 687 p p p p Benzine 26 kuruþ ÖTV zammý AKARYAKITTA ALINAN VERGÝ ORANLARININ ARTTIRILMASIYLA AKARYAKIT ÞÝRKETLERÝ 95 OKTAN KURÞUNSUZ BENZÝN FÝYATLARINA 26 KURUÞ ZAM YAPTI. A KAR YA KIT TA a lý nan ver gi o ran la rý nýn art tý rýl ma sýy la a kar ya kýt þir ket le ri 95 ok tan kur þun suz ben zin fi yat la rý na 26 ku ruþ zam yap tý. An ka ra ve Ýz mir de lit re si 4,49 li ra dan sa tý lan 95 ok tan kur þun suz ben zi nin fi ya tý 4,75 li ra dan sa týl ma ya baþ la dý. Ýs tan bul da i se 4,48 li ra dan sa tý lan 95 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re si 4,74 li ra dan sa tý lý yor. Üç bü yük il de in di rim ön ce sin de lit re si 4-4,01 li ra a ra sýn da sa tý lan mo to rin fi yat la rý da 4,36-4,37 li ra a ra sýn da sa týl ma ya baþ la dý. Da ðý tým fir ma la rý nýn be lir le di ði ta van fi yat lar, re ka - Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO), bu sene Balkanlar ýn önemli ülkesi Bosna Hersek te 5. kez Türk Ürünleri Sergisi organize etti. Sergi, Eylül 2012 tarihleri arasýnda Saraybosna daki Ýskenderiye Sergi Merkezi nde açýldý. Sergide sanayi, elektrik, elektronik, SARAYBOSNA'DA AHÝLÝK SEMPOZYUMU DÜZENLENDÝ. Ti ca rî ha yat, A hi lik an la yý þýy la dü ze lir ÝSTANBUL TÝCARET ODASI YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ ÝSRAFÝL KURALAY, AHÝLÝK RUHUNUN BUGÜN MODERN ÝÞLETMELERDE DAHÝ UYGULANABÝLECEK GÜZEL KAVRAMLARA SAHÝP OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. ÝS TAN BUL Ti ca ret Ü ni ver si te si (Ý - TÝ CÜ), U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde Ýs tan bul Ti ca ret O da sý, TÝ KA ve Es naf ve Sa nat kâr lar Der ne ði nin (ES DER) des te ðiy le Bal kan lar da Sos yal Ba rý þýn Ýn þa sýn da A hi li ðin Ro lü i sim li bir sem poz yum ger çek leþ tir di Ey lül 2012 ta rih le ri a ra sýn da ger çek le þen sem poz yum da, A hi lik ko nu su ve ti ca rî ha ya ta y a n s ý m a s ý ko nu þul du. Sem poz yu mun o tu rum la rý U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nin sa lon la rýn da ya pýl dý. Prof. Dr. Ö zer Çý nar A çý lýþ da ko nu þan U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ö zer Çý nar, ü ni ver si te hak kýn da bil gi ler ve re rek, ye ni e ði tim ve öð re tim yý lý na 1500 öð ren ci i le de vam e de cek le ri ni ha týr lat tý. E ði tim gö ren öð ren ci le rin yüz de 50 den faz la sý nýn Tür ki ye den gel di ði ni be lir ten Prof. Çý nar, yüz de 10 luk kýs mý di ðer ül ke ler den ge len öð ren ci le rin o luþ tur du ðu nu ge ri ka la ný nýn i se Boþ nak öð ren ci ler den ol du ðu nu söy le di. Saraybosna / Ye ni As ya bet ve ser bes ti ne de niy le, þir ket ler ve þehirle re gö re kü çük çap lý de ði þik lik ler gös te ri yor. Ben zi ne en son 19 Ey lül de ku ruþ in di rim ya pýl mýþ tý. Dün kü Res mî Ga ze te de ya yým la nan Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la a kar ya kýt ü rün le rin de ÖTV art tý rýl dý. 95 ok tan kur þun suz ben zin ve kat ký lý kur þun suz ben zin den lit re ba þý na a lý nan ÖTV tu ta rý 1,8765 li ra dan 2,1765 li ra ya, 98 ok tan kur þun suz ben zin de 1,9985 li ra dan 2,2985 li ra ya, mo to rin ve kýr sal mo to rin de de 1,2945 li ra dan 1,5945 li ra ya yük sel til miþ ti. An ka ra / a a Türk ürünleri sergisi büyük ilgi gördü inþaat, ev gereçleri, tekstil, kozmetik, tanýtým, hizmet, gýda, hediyelik eþya vb sektörlerden olmak üzere 107 Türk firmasý katýldý. Sergi, Bosnalýlardan büyük ilgi görürken, sergiye katýlan firmalara ÝTO Baþkan Vekili Dursun Topçu tarafýndan berat larý verildi. A HÝ LÝK BÜTÜN ÝN SAN LIK Ý ÇÝN ÝS TAN BUL Ti ca ret O da sý Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ýs ra fil Ku ra lay i se, Ý TO o la rak A hi lik an la - yý þý ný ya þat ma ya ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ku ra lay, A hi lik ru hu nun bu gün mo dern iþ let me - ler de da hi uy gu la na bi le cek gü zel kav ram la ra sa hip ol du ðu nu be lir te rek, ya pýl ma sý ge re - ke nin bu ru hun müm kün ol du ðun ca gü zel bir þe kil de an lat mak ol du ðu nu ak tar dý. Ku ra - lay, þun la rý söy le di: A hi li ðin te mel pren sip le ri ni ha ya ta ge çir mek i çin ça lýþ ma lar yü rüt - Ýsrafil Kuralay me li yiz. E li ni ze, di li ni ze ve be li ni ze sa hip çý kýn. Ka pý nýz, gön lü nüz ve al ný nýz a çýk ol sun pren si bi yay gýn laþ tý rýl ma lý. Bu söz ler ka dar gü zel ve et ki li o lan baþ ka bir an lat ma bi çi mi o la bi lir mi? Bu pren sip - le ri ha ya ta ge çi re bi lir sek, ti ca re ti de dü zel ti riz, top lu mu da dü zel ti riz. BAÞ ÇAR ÞI DA ÝZ LE RÝ VAR Ý TÝ CÜ Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Yü cel O ður lu da bu yý lýn Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun Bal kan lar dan çe ki li þi nin 100 ün cü yý lý ol du ðu nu ha týr la ta rak, Bu böl ge den as ke rî ve si - ya sî o la rak çe kil miþ o la bi li riz, an cak in sa ný bað lar as la kop ma mýþ týr de di. O ður lu, halk la - rýn ye ni den kay naþ ma sý i çin her tür lü or ga ni zas yo nun ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, bu tür sem poz yum gi bi or ga ni zas yon la rýn Bos na Her sek gi bi bir ül ke de ya pýl ma sý nýn i se Prof. Dr. Yücel Oðurlu ay rý bir ö ne mi nin ol du ðu nu i fa de et ti. O ður lu, Sa ray bos na nýn ün lü çar þý sý Baþ çar þý yý ha - týr la ta rak, Bu gün Baþ çar þý da ki es na fý in ce le di ði niz de A hi lik pren sip le ri nin iz le ri ni gö re bi lir si niz de di. ÖN CE GÖ NÜL LE RE GÝR DÝK ES NAF ve Sa nat kâr lar Der ne ði (ES DER) Baþ ka ný Mah mut Çe li kuþ da Türk ler fet het ti ði yer ler de ön ce lik le gö - nül le ri fet het ti ler. Bu nu da ti ca ret le yap tý lar. Es naf la za na at kâr la yap tý lar. Es naf, yer leþ ti ril dik le ri böl ge ler de hal - kýn gön lü nü ka zan dý. O yüz den bu gün bi le a ra mýz da güç lü bir bað mev cut di ye ko nuþ tu. Ahmet Tabakoðlu FA ZÝ LET LÝ ÝN SAN TÝ PÝ MOTORLU TAÞITLAR ÖTV'SÝ YÜKSELDÝ BA KAN LAR Ku ru lu ka ra rý i le ba zý mal la rýn ÖTV tu tar la rýn da ar tý þa gi dil di. Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le ba zý mal la rýn ÖTV tu tar la rýn da ve ta pu harç la rýn da ar tý þa gi dil di. Bu na gö re, 95 ok tan kur þun suz ben zin ve kat - ký lý kur þun suz ben zin den lit re ba þý na a lý nan ÖTV tu ta rý 1,8765 li ra dan 2,1765 li ra ya, 98 ok tan kur þun suz ben zin de 1,9985 li ra dan 2,2985 li ra ya, mo to rin ve kýr sal mo to rin de de 1,2945 li ra - dan 1,5945 li ra ya yük sel di. Mo tor lu ta þýt lar dan 1600 cm3 mo tor si lin dir hac mi ni aþ ma yan - lar dan a lý nan ÖTV mik ta rý yüz de 37 den yüz de 40 a çý ka rýl dý. Al kol lü i çe cek ler den a lý nan ÖTV mik tar la rý da art tý rý la rak þa rap tan a lý nan ÖTV 21,58 li ra dan 25,25 li ra ya, ra ký dan a lý - nan ÖTV i se 66 li ra dan 77 li ra ya yük sel til di. Ta pu iþ lem le rin de de bin de 16,5 o la rak uy gu - la nan ta pu harç la rý bin de 20 ye yük sel til di. An ka ra / a a SON o la rak Prof. Dr. Ah met Ta ba koð lu da A hi lik ku ru mu nun ta rih çe si hak kýn da a çý lýþ kon - fe ran sý ver di. Prof. Dr. Ta ba koð lu, her top lum da A hi li ðe ben zer o lu þum la rýn or ta ya çý ka bi - le ce ði ni ha týr la ta rak, Ba tý da ki þo val ye li ði, Ja pon ya da ki sa mu ray la rý ör nek gös ter di. Prof. Dr. Ta ba koð lu, bu tür o lu þum la rýn fa zi let li in san ti pi nin en i yi ör nek le ri ol du ðu nu be lirt ti. TÝ KA Bal kan Böl ge So rum lu su Zül küf O ruç da Bos na Her sek i a na va tan top ra ðýn dan ay rý gör me dik le ri ni, ken di top ra ðý mýz gi bi hiz met et me ye ö zen gös ter dik le ri ni vur gu la dý. ÝÞ KUR genç le ri çað rý yor TÜR KÝYE Ýþ Ku ru mu (ÝÞ KUR), mü ra ca at e den genç le re çað rý mer ke zi gö rev li si ye tiþ ti ren çe þit li ü ni ver si te ler de e ði tim im kâ ný sað lý yor. ÝÞ KUR un fi nan se et ti ði ve yak la þýk 2 ay lýk kur su bi ti ren yaþ a ra sý genç ler, ta nýn mýþ fir ma lar da i þe baþ lý yor. Ku rum sal fir ma la rýn çað rý mer ke zi gö rev li si ih ti ya cý nýn art ma sýy la bir lik te ha re ke te ge çen ÝÞ KUR, çe þit li ü ni ver si te ler le iþ bir li ði ne gi de rek genç le ri bu a lan da is tih dam e di yor. Bu mer kez ler den bi ri de Bah çe þe hir Ü ni ver si te si nde a çýl dý. Bah çe þe hir Ü ni ver si te si Sü rek li E ði tim Mer ke zi (BÜ SEM) Ge nel Di rek tö rü E lif Çe tin, çað rý mer kez le ri ne müþ te ri tem sil ci si ye tiþ tir mek ü ze re yak la þýk 8 ay dýr kurs dü zen le dik le ri ni söy le di. ÝÞ - KUR un o nay la dý ðý müf re dat çer çe ve sin de e ði tim ver dik le ri ni be lir ten Çe tin, kurs lar dan ye ti þen genç le rin çað rý mer ke zi müþ te ri tem sil ci si o la rak de ði þik fir ma lar da i þe baþ la dý ðý ný i fa de et ti. Ýs tan bul / ci han Hybrid Ya ris E kim de sa týþ ta TO YO TA, e ri þi le bi lir ye ni hib rit mo de li Ya ris Hybrid i pa za ra sun ma ya ha zýr la ný yor. Hem e lek trik hem ben zin li mo to ra sa hip Ya ris Hybrid, i ki mo to run bir a ra da en ve rim li þe kil de ça lýþ ma sý, e ner ji ta sar ru fu sað la yan ken di ken di ni þarj e de bil me tek no lo ji si, üs tün ya kýt e ko no mi si, dü þük kul la ným ma li ye ti, çev re ci, ses siz ve ke yif li sü rüþ de ne yi mi ö zel lik le ri i le mo dern þe hir li bir a raç o la rak gö ze çar pý yor. Ya ris Hybrid, 48 bin 750 TL den baþ la yan ö zel ta ný tým fi ya týy la E kim a yýn da sa tý þa su nu lu yor. Pe u ge ot dan ca zip fýr sat lar PE U GE OT, Ey lül a yýn da ca zip ta kas a van taj la rý su nu yor. 308 mo del le rin de 3 bin 500 TL o la rak uy gu la nan ta kas in di ri mi, 3008, 5008 ve 508 mo del le rin de 5 bin TL o la rak ger çek le þi yor. Pe u ge ot, ha fif ti ca ri a raç seg men tin de ki o yun cu la rý Ye ni Part ner Te pe e ve Bip per Te pe e i çin de ö nem li kre di a van taj la rý ve pe þin a lým in di rim le ri su nu yor. Ye ni Part ner Te pe e ve Bip per Te pe e müþ te ri le ri 18 bin TL ye 18 ay 0 fa iz im kâ nýn dan fay da la na bi li yor lar. Pe þin a lým yap mak is te yen müþ te ri ler i se ö zel in di rim ler le bu Pe u ge ot mo del le ri ne sa hip o la bi li yor lar. E ko no mi Ser vi si

9 23 EYLÜL 2012 PAZAR DÝZÝ 9 EBRU OLUR 7 ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar ISLÂMIN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR. HASTALIKLARA YOL AÇAR. NESLÝ MAHVEDER VE DÝNÎ HAYATA ZARAR VERÝR. Al ko lün ha ram ol ma sý nýn a sýl se be bi ne dir? Ýs lâm di ni nin he de fi, þu beþ de ðe ri ko ru mak - týr: Din, can, a kýl, ne sil ve mal. Al kol lü iç ki, bu beþ de ðe ri yý kar. Ni te kim Pey gam ber E fen di mi zin (asm) i fa de siy le, Ýç ki bü tün kö tü lük le rin a na sý dýr. Ýç ki ön ce ve der hal ak lý gi de rir. Bün ye de ka - lý cý has ta lýk la ra yol a çar. Ca ný ve nes li mah ve - der. Mad dî an lam da in sa ný sar sar. Di nî ha ya ta za rar ve rir. Ýç ki yi ha ram ký lan â yet, bu ya sa ðýn ge rek çe si - ni ve hik me ti ni de a çýk la mýþ týr: Ey Î man e den - ler! Ýç ki, ku mar, put lar ve fal ok la rý þüp he siz þey tan i þi pis lik ler dir. Bun lar dan ka çý nýn ki, sa a - de te e re si niz. Þüp he siz þey tan, iç ki ve ku mar yü zün den a ra ný za düþ man lýk ve kin sok mak ve si zi Al lah ý an mak tan ve na maz kýl mak tan a lý - koy mak is ter. Ar týk bun lar dan vaz ge çer si niz de ðil mi? di yor. Ýç ki nin za rar la rý ne ler dir? Ýç ki; si nir sis te mi ni, be yin da mar la rý ný, o mu - ri lik ve çev re si nir le ri ni çok ça buk yýp ra týr. Be - yin ü ze rin de öl dü rü cü dar be le ri var dýr. Be yin si nir le ri ni ze de le ye rek kýs mî felç le re ve muh te lif has ta lýk la ra se bep o lur. Göz si nir le ri ni tah rip e - de rek göz le rin bo zul ma sý na ne den o lur. Kalp hüc re le ri ni ze de ler ve yo rar. Böb rek te ya ra a çar, ka nýn sü zül me si ni ak sa týr. Ya ra lý böb rek id rar - da ki ze hir le ri sü ze mez ha le ge lir. Bu ze hir li mad de ler ka na ka rý þýr ve ü re mi de ni len kan ze hir len me si ne yol a çar. Da mar lar da ki reç len - me mey da na ge ti rir. Bu i se er ken bu na ma ya se - bep o lur. Hüc re le ri u yuþ tu rur, vü cu dun has ta - lýk la ra kar þý mu ka ve me ti ni ký rar. Ka ra ci ðe rin, kan yý ðýl ma sýy la ön ce bü yü me si ne, son ra bü zül - me si ne yol a çar. Ýç ki nin ruh ü ze rin de ki za rar la rý i se çok da ha va him dir: Zi hin, dik kat, þu ur ve i râ de ü ze rin de kor kunç da ðý nýk lýk la ra se bep o lur. Þid det li ü - mit siz lik ve ka ram sar lýk do ðu rur. Dik kat, þu ur ve i râ de nin za yýf la ma sýy la kav ga la ra, ci nâ yet le - re, a i le ge çim siz lik le ri ne, ni ce yu va la rýn yý kýl ma - sý na, ni ce dost luk la rýn bo zul ma sý na, ni ce a cý tra fik ka za la rý na ve ni ce â sâ yi þi ih lâl e di ci kar ga - þa la ra ne den o lur. Ýç ki nin uh re vi za rar la rý ne ler dir? Ýç ki bü yük gü nah lar dan dýr. Ýç ki nin uh re vî za rar la rý fi zi kî ve sos yal bün ye - miz ü ze rin de de ðil; -Al lah af fet me di ði tak dir deben li ði miz, ki þi li ði miz, ka rak te ri miz, var lý ðý mýz, ma ne vi ya tý mýz, e be dî ü mit le ri miz, sa a de ti miz ve se vin ci miz ü ze rin de tam bir yý kým ge ti rir. Çün kü Al lah ýn a çýk neh yi ne kar þý du yar sýz ka lýn mýþ týr. Ýç ki gü na hý af fe di lir mi? Al lah ýn af fý, mer ha me ti ve mað fi re ti ge niþ tir. Kim gü na hý terk e der ve Al lah a dö ner se, Al - lah ýn af ve mað fi re ti nin in þal lah- o nun la o la - ca ðý na da ir kuv vet li ha ber ler ve müj de ler var dýr. Al lah bü tün gü nah la rý ba ðýþ lar ve si ler. Ye ter ki kul Rabb i ne bir a dým at sýn; Al lah ku lu nu ko þa - rak ku cak lar. Ye ter ki kul ha ra mý he lâl, he lâ lý ha ram say - ma sýn ve hiç bir þe yi or tak koþ ma ya rak O na dön sün, tev be et sin; yer le gök a ra sý gü nah la rý da ol sa, Al lah af fe der. Ýç ki i çe nin kýrk gün töv be si ka bul ol - maz mý? Ýs lâ mi yet te böy le bir hü küm yok tur. E fen di miz (asm) za ma nýn da halk ca hi li yet dö ne min den çý kýp gel miþ ti. Za man la Ýs lâm ter bi ye si ni al dýk ça Ca hi li ye Dev ri a det le ri ni bir bir bý rak tý. Ýç ki de bun lar dan bi riy di. Ca hi li - yet dö ne min de su gi bi iç ki tü ke ti li yor du. Fa kat Ýs lâ mi yet za man la iç ki yi ha ram kýl dý ðýn dan, Ýs lâm ter bi ye si al tý na gi ren ler bu be lâ dan kur tul du lar. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN Töv be i çin kýrk gü nü bek le me ye ge rek yok - tur. Sar hoþ luk geç tik ten he men son ra piþ man - lýk du yan, bir da ha iç ki iç me ye ce ði ne da ir Al - lah a iç ten lik le söz ve ren, tev be ve is tið far e den bi ri si in þal lah ba ðýþ la nýr. Ýçkinin ruh üzerindeki E fen di miz (asm) za ma nýn da top lum da zararlarý ise çok daha al ko lün ye ri ve o na ba kýþ a çý sý ney di? vahimdir: Zihin, dikkat, þuur E fen di miz (asm) za ma nýn da halk ca hi li yet dö ne min den çý kýp gel miþ ti. Za man la Ýs lâm ter - bi ye si ni al dýk ça ca hi li ye dev ri a det le ri ni bir bir bý rak tý. Ýç ki de bun lar dan bi riy di. Ca hi li yet dö ne min de su gi bi iç ki tü ke ti li yor - du. Fa kat Ýs lâ mi yet za man la iç ki yi ha ram kýl dý - ðýn dan, Ýs lâm ter bi ye si al tý na gi ren ler bu be lâ - dan kur tul du lar. Sa ha be ler Ýs lâm ýn ilk dö nem le rin de al - kol a lýr lar mýy dý? Si zi ten zih e di yo rum ve ka mu o yu na söy lü yo - rum. Bu so ru yu tu zak sa yý yo rum. Bu so ru nun a ma cý sa ha be le ri al kol i le kö þe ye sý kýþ týr mak i se, na fi le! Çün kü hiç kim se he nüz e mir gel me den i ta at e dip et me mek ten so rum lu o la maz ve ký - na na maz! Sa ha be ler ca hi li ye dö ne min den çý kýp Ýs lâ mi - yet i le þe ref len miþ bah ti yar züm re dir. Hic re tin dör dün cü yý lý na ka dar, he nüz ha ram ký lýn ma yan iç ki bir ca hi li ye a de ti o la rak kul la ný lý yor du. Fa kat ha ram ký lýn dýk tan son ra ar týk kul la nýl ma dý. Bu nun la be ra ber, iç ki yi ha ram ký lan â yet ve irâde üzerinde korkunç daðýnýklýklara sebep olur. Þiddetli ümitsizlik ve karamsarlýk doðurur. ön ce sin de Müs lü man lar iç ki nin ne ið renç bir þey ol du ðu nu ken di a ra la rýn da ko nu þur du - rur lar dý. Me se lâ bu dö nem de Haz ret-i Ö - mer in (ra) de fa lar ca, Yâ Rab bi! Ýç ki hak kýn - da bi ze a çýk ve ke sin bir be yan da bu lun! di ye du â et ti ði bi li ni yor. Al kol â ye ti ne den ve han gi o lay ü ze ri ne in di? Ýç ki nin ka de me ka de me ha ram ký lýn ma sý, bu ha ra mýn al gý lan ma sý ve yer leþ me sin de et - ki li ol muþ; Müs lü man lar o ca hi li ye dev ri a lýþ - kan lý ðý ný bir an da bý rak mýþ lar ve Al lah ýn em - ri ne bo yun eð miþ ler dir. ALKOL BAÐIMLISI M. Y.: 20 YILDIR KAHVALTI NEDÝR, NORMAL ÝNSANLAR NASIL YAÞAR BÝLMEZDÝM Pey gam ber E fen di miz (asm) Me di ne ye gel - dik le rin de Me di ne de iç ki i çi li yor ve ku mar oy na ný yor du. Me di ne li ler Pey gam ber E fen di - miz e (asm) iç ki nin hük mü nü sor du lar. Pey - gam ber E fen di miz (asm) de he nüz Ce nâb-ý Hak tan bir hü küm gel me di ði i çin sü kût bu - yur du. O es na da Haz ret-i Ö mer tek rar, Ya Rab! Ýç ki hak kýn da bi ze a çýk ve ke sin bir be - yan da bu lun! di ye duâ et ti. Bir sü re son ra Ce nâb-ý Hak, iç ki hak kýn da, Sa na iç ki yi ve ku ma rý so ru yor lar. De ki: Ý ki - sin de de hem bü yük gü nah, hem de in san lar i - çin ba zý fay da lar var dýr. Gü nah la rý fay da sýn - dan bü yük tür. â ye ti ni na zil bu yu ra rak iç ki - nin ha ram ký lýn ma sý na zi hin le ri ha zýr la dý. Ni - te kim bu â yet ten son ra bir ký sým Müs lü man - lar iç ki yi bý rak tý lar. Fa kat bu â yet te ke sin bir ya sak la ma bu lun - ma ma sý ne de niy le Müs lü man lar a ra sýn da iç ki ye de vam e den ler var dý. Bun lar dan bi ri si sar hoþ - ken ak þam na ma zýn da Kur ân ý yan lýþ o ku du. Bu nun ü ze ri ne, Ey î mân e den ler! Sar hoþ ol du - ðu nuz za man ne söy le di ði ni zi bi lin ce ye ka dar, cü nüp ol du ðu nuz za man da e ðer yol cu de ðil se - niz, gus le din ce ye ka dar na ma za yak laþ ma yýn. â ye ti na zil ol du. Bu dö nem de Pey gam ber E fen di miz (asm) na - maz ön ce le rin de: A ra nýz da sar hoþ var sa na ma - za yak laþ ma sýn bu yu rur du. Bir gün bir ye mek es na sýn da iç ki kul la nan lar a ra sýn da ön ce a týþ ma lar baþ la dý, son ra yük sek ses le tar týþ ma lar ya þan dý, ar dýn dan hiç ya ký þýk al ma yan bir gü rül tü ve pa týr tý kop tu. Bu nun ü - ze ri ne iç ki yi ha ram ký lan son â yet na zil ol du. Bu â yet yu ka rý da i fa de et ti ði miz Mâ i de Sû re si nin 90 ve 91. Â yet le ri i di. Pey gam be ri miz (asm) bu ke sin ya sa ðý, Ha be - ri niz ol sun ki; iç ki ha ram ký lýn mýþ týr! di ye rek Me di ne so kak la rýn da tel lâl i le i lân et tir di. Bu ya sak la ma yý du yan Müs lü man lar ev le rin - de bu lu nan iç ki le ri der hal dök tü ler. Me di ne so - kak la rýn dan gün ler ce sel gi bi iç ki ak tý. Ýç ki hic re tin dör dün cü yý lýn da ha ram ký lýn dý. Al kol ve al kol i çe ren mad de ler i lâç sek tö - rün de kul la ný la bi lir mi? Alkolü kul lan ma ya i ten ne den çev rem ve ar ka daþ la rým dý. Me ra ký ma ye nil dim. Ar týk a i lem den ve ço cuk la rým dan ko pa cak du ru ma ge lin ce, bý rak ma ya ka rar ver dim. Ne za man dýr kul la ný cý sý nýz? lýk kul la ný cý yým. 60 gün dür a yý ðým. Bu nu kul lan ma ya i ten ne den çev rem 32yýl ve ar ka daþ la rým dý. Me ra ký ma ye nil - dim. Ar týk a i lem den ve ço cuk la rým dan ko pa cak du ru ma ge lin ce, bý rak ma ya ka rar ver dim. En baþ - ta ço cu ðum be ni bý rak ma nok ta sý na ge tir di. Al ko - lü bý rak ma mý çok is ti yor du. Þu an oð lum as ker de, bu ra ya yat tý ðý mý du yun ca, i zin a lýp be ni zi ya re te gel di. Al kol kul la ný mý ný kim se ye tav si ye et mi yo rum. A i lem bu ko nu da çok des tek ol du lar. E þim i þi min ba þý - na geç miþ ti. Bu ra da ki grup top lan tý la rý mý hiç ka çýr mý yo - rum. Bu ra da ki des tek ve ren ar ka daþ lar ol ma say dý, bu nu bý ra ka maz dým. Si zi ba ðým lý lý ða dö nüþ tü ren ney di? Bi ri ba na a dým la hi tap et se, kü für le kar þý lýk ve ri - yor dum. Ya ni iç mek i çin ma ze ret uy du ru yor - dum. Al ter na ti fi yok tu. Ken di mi o þe kil de i yi his - set ti ði mi dü þü nü yor dum. A ma yan lýþ ya pý yor mu - þum. Þu an ki du ru mu ma ba ký yo rum. Ben 20 yýl - dýr kah val tý ne dir bil mez dim. Þim di sa bah e þim kah val tý ha zýr lý yor. Be ra ber ge zi yo ruz. Ak þam ye - me ði ni be ra ber ya pý yo ruz. Yü rü yüþ le re çý kýp bir yer de o tu rup çay i çi yo ruz. Böy le bir haz zý bu gü ne ka dar ya þa ma mýþ tým. 22 yýl lýk ev li li ðim de böy le gü - zel þey ler hiç ya þa ma mý þým. Bu ra dan e þi me çok te - þek kür e di yo rum. Be ni ya rý yol da bý rak ma dý ðý i çin. Ben de o nu ya rý yol da bý rak ma ya ca ðým ve al - ko lü ha ya tým dan çý ka ra ca ðým. Al ko lün ken di si ya da þa rap i lâç o la rak tü ke ti - le mez. Bu na ce vaz yok tur. Fa kat al kol ay ný za man da bir kim ya sal or ga - nik bi le þik tir. Be lir li o ran lar da i lâç lar da al kol kul la ný mý nýn týb bî ge rek çe le ri var sa, bu ra da za - ru ret pren si bi iþ ler. Týb bî ge rek çe si yok sa kul la nýl ma sý na di nen de ce vaz yok tur. Ki þi sel te miz lik ü rün le rin de (diþ te miz le - me su yu, ko lon ya, krem ve sa bun gi bi) al - kol bu lun du ðu nu bi li yo ruz. Bun la rý kul - lan ma nýn fýk hen bir sa kýn ca sý var mý dýr? Ý çin de al kol bu lu nan te miz lik ü rün le ri i le te - miz lik yap mak ta iç me mek þar týy la di nen bir sa kýn ca yok tur. YARIN: KÜBRA YILMAZTÜRK

10 10 23 EYLÜL 2012 PAZAR SPOR Y Taraftarýn cebi yanýyor HA BER LER Futbolseverlerin gönül verdiði takýmýn formasýný sýrtýna geçirmesinin maliyeti renklere göre deðiþiyor. En pahalý forma 119 lira ile G.Saray'ýn olurken, 102 lira ile Beþiktaþ ikinci, 99 lira ile de F.Bahçe üçüncü sýrada yer alýyor. FUTBOL ta kým la rý nýn bi let sa tý þý ve rek lam ge lir le ri dý þýn da ki fi - nan sal kay nak la rý a - ra sýn da for ma sa týþ - la rýn dan el de et tik le ri mik tar lar ö nem li yer tu tu yor. For ma sa týþ - la rýn da, ta kým la rýn lig de gös ter dik le ri per - for mans ka dar Av ru pa'da oy na dýk la rý maç - lar da el de et tik le ri ba þa rý lar et ki li o lu yor. Ta raf ta rýn gö nül ver di ði ta ký mýn for ma sý ný sýr tý na ge çir me si nin ma li ye ti i se renk le re gö re de ði þi yor. Ye ni se zon i ti ba rýy la en pa - ha lý for ma 119 li ra i le Ga la ta sa ray'ýn ki o lur - ken, 102 li ra i le Be þik taþ i kin ci, 99 li ra i le de Fe ner bah çe ü çün cü sý ra da ge li yor. Lider G.Saray, Akhisar önünde GALATASARAY, Sü per Lig'in 5. haf ta sýn da bu gün li - gin ye ni e kip le rin den Ak hi sar Be le di yes por i le Ýs tan - bul'da kar þý la þa cak. Ga la ta sa ray i le Ak hi sar Be le di yes - por a ra sýn da Türk Te le kom A re na'da oy na na cak kar þý laþ ma sa at 20.00'de baþ la ya cak. Lig de 10 pu an la zir ve de bu lu nan sa rý kýr mý zý lý lar, Ak hi sar Be le di yes - por kar þý sýn da sa ha dan 3 pu an la ay rý la rak, li der li ði ni sür dür me yi he def li yor. Me te Kal ka van'ýn yö ne te ce ði kar þý laþ ma da, Ýs ma il Þen can ve Ce mal Bin gül yar - dým cý ha kem o la rak gö rev ya pa cak. Ga la ta sa ray'da, To mas Uj fa lu si i le Sab ri Sa rý oð lu sa kat lýk la rý ne de niy - le bu gün kü kar þý laþ ma da for ma gi ye me ye cek. Sa rý - kýr mý zý lý ta ký mýn Manc hes ter U ni ted i le oy na dý ðý U - E FA Þam pi yon lar Li gi ma çýn da sa kat la nan ve sað uy - luk ar ka a da le sin de bi rin ci de re ce de zor lan ma tes pit e di len U mut Bu lut'un du ru mu nun i se bu gün ya pý la - cak son kon trol den son ra net le þe ce ði a çýk lan dý. Mustafa Denizli yalanlamasý FENERBAHÇE Kulübü, Mustafa Denizli'nin kulübe danýþman olacaðýna dair çýkan haberi yalanladý. Sarý-lacivertli kulüpten yapýlan açýklamada, bugün bir gazetede çýkan Denizli'nin danýþman olarak göreve geleceði haberinin asýlsýz olduðu belirtilerek, ''Kaynak gösterilmeksizin ve imzasýz olarak yayýnlanan haberde, eski teknik direktörlerimizden Sayýn Mustafa Denizli'nin kulübümüzde danýþman olarak görev yapacaðý iddia edilmektedir. 'Masa baþý haberi' olduðu açýkça gözlenen ilgili haber tamamen asýlsýzdýr. Sportif Direktörümüz ve Teknik Sorumlumuz Sayýn Aykut Kocaman'ý, bu vesileyle takýmýmýzý ve kulübümüzün yapýsal iþleyiþini yýpratmaya yönelik, bu tip haberlere itibar edilmemesini rica ederiz'' denildi. TV'DE BUGÜN 13:00 Mallorca - Valencia NTV Spor 15:30 Liverpool - Manchester United Lig TV 3 16:00 Samsunspor - Boluspor TRT 1 16:30 Bayer Leverkusen - M'gladbach TRT Haber 17:00 Sivasspor - Kasýmpaþa Lig TV 2 17:00 S.B. Elazýðspor - Bursaspor Lig TV 18:00 Manchester City - Arsenal Lig TV 3 18:30 Werder Bremen - Vfb Stuttgart TRT Haber 19:00 Atletico Madrid - Valladolid NTV Spor 20:00 Galatasaray - Akhisar Bld.Spor Lig TV 20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor TRT 3 (Spor) 22:00 BSA Botafogo - Corinthians Lig TV 3 22:30 Rayo Vallecano - Real Madrid NTV Spor En çok ta raf ta ra sa hip o lan ta kým ko nu sun da fark lý id di a lar di le ge ti ril - se de for ma sa týþ la - rýn da li der li ði Fe - ner bah çe e lin de tu - tu yor. Sa rý Ka nar - ya'nýn res mi sa týþ ka na lý o lan Fe ne ri um'un ve - ri le ri ne gö re ta ký mýn þam pi yon ol du ðu se zo nun da 267 bin Sa rý-la ci vert li for ma sa tý lýr ken, bu ra kam se zo nun da 310 bi ne çýk tý. 119 li ra i le en pa ha lý for ma ya sa hip Ga la ta sa ray'ýn bir baþ ka mo del for ma sý - ný i se 89 li ra dan al mak müm kün. Sa rý-kýr mý - zý lý lar, for ma sa týþ la rýn da i kin ci sý ra da ge li yor. Ge çen se zo nun þam pi yo nu, GSSto re'lar a ra - cý lý ðýy la 250 bin lik sa tý þa u la þýr ken, se zo nun - da bu ra kam sa de ce 90 bin i di. Sa rý-kýr - mý zý lý lar se zo nu nu se ki zin ci sý ra da ta mam la mýþ tý. Pa ha lý for ma da 102 li ra i le i kin ci sý ra da ge len Be þik taþ'ýn ge çen se zon sa týþ lar dan yü - zü pek gül me di. Si yah-be yaz lý la rýn se zo nu for ma sa týþ ra ka mý 40 bin ci va - rýn da ger çek leþ ti. Oy sa bu ra kam 'de 140 bi ni bu lu yor du. Trab zons - por'un for ma la rý nýn fi ya tý i se 75 i le 95 li ra a - ra sýn da de ði þi yor. Bor do-ma vi li li le rin li sans - lý ü rün le ri ni ta raf tar lar la bu luþ tu ran TS Club da pre ci si on for ma 95 li ra, la ser for ma 85 li ra, vic tory for ma 75 li ra dan sa tý - þa su nu lu yor. Trab - zons por'un for ma sa - týþ la rý i le il gi li ke sin bir ra ka ma u laþ mak müm kün ol ma dý. An cak ya pý lan tah min le re gö re 100 bin ci va rýn da ol du ðu i fa de e di li yor. Ö te yan dan Tür ki ye nin ön de ge len ta kým la - rý nýn for ma la rý ka dar ti þört le ri de yo ðun il gi gö rü yor. Fe ne ri um da ti þört ler 23,96-44,95 li ra a ra lý ðýn dan sa tý lý yor. GSSto re da ki ti - þört le rin fi yat la rý 10 i le 44,90 a ra sýn da de ði - þi yor. Kar tal Yu va sý nda ki fi yat lar 30 li ra, TS Club da ki ler de 20 li ra ci va rýn da sey re di yor. Cas trol Ford Te am Tür ki ye'nin genç e ki bi Mu rat Bos tan cý-o nur Va tan se ver Kýtalararasý Ralli Þampiyonasý ya rý þý ka za nan ilk Türk e kip ün va ný ný ka zan dý. YALTA'DA TARÝH YAZDIK Castrol Ford Team Türkiye'den Yaðýz Avcý-Bahadýr Gücenmez ekibi kariyerindeki ilk IRC (Kýtalararasý Ralli Þampiyonasý) zaferine Ukrayna'nýn Yalta þehrinde ulaþtý. Tecrübeli ikili bu baþarýsý ile ayný zamanda bir IRC rallisi kazanan ilk Türk ekip ünvanýný almýþ oldu. KITALARARASI Ral li Þam pi yo na - sý(irc)'nda se zo nun 10'un cu a yak mü ca - de le si o lan Yal ta Ral li si Ey lül ta rih - le rin de ger çek leþ ti ril di. Uk ray na'nýn Cri - me a böl ge sin de yer a lan Yal ta þeh ri nin Ka ra de niz'e ba kan dað la rýn da ki as falt e - tap lar da ko þu lan ral li "Türk" çý kar ma sý na sah ne ol du. 73 e ki bin start al dý ðý ral li de ül ke miz den de Cas trol Ford Te am Tür - ki ye a dý na Ya ðýz Av cý-ba ha dýr Gü cen - mez ve Mu rat Bos tan cý-o nur Va tan se - ver i le fer di ya rý þan Ey tan Hal fon-se dat Bos tan cý e kip le ri mü ca de le et ti. 3 gün sü ren as falt ze min li zor lu ral li de ilk gü nü ü çün cü, i kin ci gü nü i kin ci sý ra da ta - mam la yan Ya ðýz Av cý-ba ha dýr Gü cen - mez i ki li si Ford Fi es ta S2000 i le son gü - nü li der li ðe yük se le rek, Ký ta la ra ra sý Ral li Þam pi yo na sý (IRC) ya rý þý ka za nan ilk Türk e kip ün va ný ný da ka zan mýþ ol du. Cas trol Ford Te am Tür ki ye'nin genç e - ki bi Mu rat Bos tan cý-o nur Va tan se ver i - kin ci gün i ki kez las tik pat la ta rak 21.li ðe ka dar ge ri le se de son gün yap týk la rý a tak - la ya rýþ ge nel klas man ye din ci si, sý nýf 6 ve i ki çe ker klas ma ný i kin ci si o la rak ta mam - la ma yý ba þar dý. TOS FED Spor Ku ru lu Baþ ka ný Me tin Çe ker'in spor ko mi ser li ði, TOS FED es ki ge nel sek re te ri ve E ði tim Ku ru lu Baþ ka ný Ba nu Ba þe ren'in i se FI A Göz lem ci li ði gö rev le ri ni yap tý ðý or ga ni - zas yon da ya rý þan bir di ðer Türk e kip Ey - tan Hal fon-se dat Bos tan cý ge nel klas - man 12.li ði nin sa hi bi ol du.bu ya rýþ tan çok de ðer li pu an la rý Tür ki ye Ral li Þam - pi yo na sý'na ta þý ma yý ba þa ran Ya ðýz Av cý- Ba ha dýr Gü cen mez e ki bi, Do ðu Av ru pa Ral li Þam pi yo na sý'na Ey lül ta rih le - rin de Bul ga ris tan'da dü zen le ne cek o lan Sli ven Rally i le de vam e de cek ler. Kobe Bryant THY'nin yeni reklam filminde TÜRK Ha va Yol la rý'nýn (THY) ye ni rek lam fil mi i çin Ýs tan bul a ge len ün lü bas ket - bol cu Ko be Bryant, çe kim ler sý ra sýn da Bar ce lo na for ma sý giy di. THY twit ter he - sa býn dan fo toð ra fý "Ko be Bryant Türk Ha va Yol la rý Mes si for ma sý giy di" þek lin - de du yur du. Dün ya nýn en ö nem li fut bol yýl dý zý Mes si i le NBA yýl dý zý Ko be Byrant, THY nin rek lam fil min de bir lik te rol a la - cak. Dün ya pý lan ba sýn top lan tý sýn da rek - lam fil mi nin i çe ri ði ne da ir bil gi ve ril mez - ken, bu gün THY nin twit ter he sa býn da Ko be Byrant ýn çe kim ler sý ra sýn da bir fo - toð ra fý pay la þýl dý. Fo toð ra fýn al týn da Ýs - pan yol ca Ko be Bryant Türk Ha va Yol la rý Mes si for ma sý giy di" de nil di. Hattat Holding amatör takýma sponsor oldu nhattat Hol ding, Böl ge sel A ma tör Lig de mü ca de - le e den Bar týns por i le spon sor luk an laþ ma sý ya pa rak ku lü be 250 bin TL lik des tek le bu gü ne ka dar Böl ge sel A ma tör Lig de A na do lu ta kým la rý na ve ri len en bü yük spon sor luk be de li ne im za at mýþ ol du. Spo ra ve spor - cu ya ver di ði des tek le ri ni sür dü ren Hat tat Hol ding son o la rak Böl ge sel A ma tör Lig de 3. kez mü ca de le et me - ye ha zýr la nan kýr mý zý-si yah lý e ki be spon sor ol du. Ye ni se zon la bir lik te Bar týns por lu spor cu lar gö ðüs le rin de Hat tat a dý ný ve lo go su nu ta þý ya cak lar. Hat tat Hol ding Ýþ Ge liþ tir me Di rek tö rü Tol ga Ton guç, Hat tat Hol - ding o la rak spo ra bü yük ö nem ver dik le ri ni ve des tek - le ri nin bun dan son ra da de vam e de ce ði ni söy le di. Edirnesporlu Deniz Doðan Dünya Þampiyonasý'nda ntürkýye Kadýnlar Basketbol 2. Ligi'nde (TKB2L) mücadele eden Edirnespor Basketbol Kulübü sporcularýndan Deniz Doðan'ýn, ''3X3 Gençler Dünya Basketbol Þampiyonasý''na çaðrýldýðý bildirildi. Edirnespor Basketbol Kulübü'nden yapýlan açýklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takýmlar Departmaný'ndan Edirnespor Basketbol Kulübü'ne gönderilen resmi davet yazýda, Doðan'ýn Eylül'de Ýspanya'da düzenlenecek ''3X3 Gençler Dünya Basketbol Þampiyonasý''na çaðrýldýðý belirtildi. Açýklamada konuyla ilgili görüþlerine yer verilen Doðan, ''Ay yýldýzlý forma ile Dünya Þampiyonasý'nda mücadele edecek olmaktan ötürü mutluyum' ifadelerini kullandý. Adidas'la basketbol coþkusu 29 Eylül'de Caddebostan'da nbas KET BOL SE VER LER Ey lül 2012 ta rih le rin de a di - das ýn des te ði i le, NBA ta ra fýn - dan dü zen le nen NBA 3X Tur nu va sý nda bu lu þa cak. Cad de bos tan da dü zen le ne cek tur nu va da, 17 yaþ al tý genç ler - den o lu þan kar ma ta kým lar bas ket bol sa ha sýn da kar þý kar - þý ya ge le cek. Ger çek leþ ti ri le cek maç lar da genç ler, bas ket bol he ye can ve coþ ku su nu do ya sý - ya ya þa ya cak. a di das ýn et kin - lik le ri i le renk le ne cek tur nu va - da, ka za nan ta kým la rý yi ne a di das tan sür priz he di ye ler bek li yor. Tur nu va ya ka tý lan ta kým lar ay rý ca a di das stan - dýn da çek ti re cek le ri fo toð raf ve vi de o la rý Fa ce bo ok ta ar ka daþ la rýy la pay la þa bi le cek. Et kin lik a la nýn da üç lük a - týþ ya rýþ ma la rý ve ye te nek gös te ri le ri ya pý la cak. Profesyoneller bu defa kortlarda terleyecek n'türkýye'nýn e ko no mi si ne yön ve ren pro fes yo nel ler bu kez kort lar da ter le ye cek!' Fark lý sek tör ler de ça lý þan pro fes yo nel ler 28 Ey lül-9 E kim ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan - bul Cham pi ons Cup (ICC) Te nis Tur nu va'sýn da bir a - ra ya ge li yor. Bu yýl ilk kez dü zen le ne cek o lan ICC, ca lý - þan la rýn e kip ru hu nu pe kiþ tir mek ve cen til men ce re ka - be ti de ne yim le mek a ma cýy la or ta ya çýk tý. ICC Te nis Tur nu va sý, Ýn gil te re Baþ kon so los lu ðu'nda dü zen le nen lans man la ta ný týl dý. Baþ kon so los Le igh Tur ne ra, spo ra des tek ver me nin ö ne mi ne de ði ne rek bu yýl il ki ger çek - leþ ti ri le cek o lan ICC'de ken di ta kim la ri nin da ya rý þa cak ol ma sýn dan mem nu ni yet duy du ðu nu söy le di. Tur ner, "Mo dern bir ul ke o lan Tür ki ye, ya tý rým ve iþ i çin ha ri ka bir yer. Ha li ha zýr da 2 bin Ýn gi liz þir ke ti Tür ki ye'de ak tif o la rak fa a li yet gös te ri yor. Vo da fo ne, Bri tish Pet rol (BP), Marks&Spen cer, Shell, HSBC gi bi bü yük þir ket ler yýl - lar dýr Tür ki ye'de o nem li bir var lik gos te ri yor ve ço ðu - nun Ýn gi liz ol du ðu ha týr lan mý yor bi le" di ye ko nuþ tu. G.Saray bugün Arif Erdem'e plaket verecek ngalatasaray, bu gün oy na ya ca ðý Ak hi sar Be le di - yes por ma çý ön ce sin de, "Ga la ta sa ray Ef sa ne le ri ni A ný yor" pro je si kap sa ma - dýn da, bu haf ta A rif Er - dem'i a na cak. Türk Te le - kom A re na da dü zen le ne - cek tö ren le Ga la ta sa ray ýn 90 lý yýl lar da ki en ö nem li fut bol cu la rýn dan A rif Er - dem e Ga la ta sa ray ve Türk fut bo lu na yap tý ðý hiz met - ler den ö tü rü Ga la ta sa ray Spor Ku lü bü ta ra fýn dan pla ket tak dim e di le cek.

11 Y A Ý LE SAÐ LIK 23 EY LÜL 2012 PAZAR 11 E ði tim de rol mo del Peygamberimiz (asm) E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR HÜ SE YÝN ARS LAN, A Ý LE HA YA TIN DA EN BÜ YÜK ROL MO DE LÝN PEY GAM BER E FEN DÝ MÝZ (ASM) OL DU ÐU NU SÖY LE DÝ. EÐÝTÝMCÝ-YAZAR Hü se yin Ars lan, a i le ha ya týn da en bü yük rol mo de lin Pey gam ber E fen di miz (asm) ol du ðu nu söy le di. Ars lan, a i le ler den ço cuk la rý ný so yut kav ram lar la kor kut ma ma la rý ný da is te di. Ak tif E ði tim-sen Mer sin Þu be si ta ra fýn dan kül tür mer ke zin de dü zen le nen A i le i çi i le ti þim ko nu lu kon fe ran sa ka tý lan Ars lan, Pey gam ber E fen di miz in (asm) eþ le ri ve ço cuk la rý i le o lan di ya log la rýn dan ör nek ler ver di ði ko nuþ ma sýn da, eþ ler a ra sýn da say gý ve sev gi nin i le ti þim kur ma da ö nem li ol du ðu na i þa ret et ti. Ha ným la rýn fiz yo lo jik ve bi yo lo jik ya pý sý ný de ðiþ tir mek i çin mü ca de le e den mil let le rin ge le cek le ri ni ko ru ma la rý nýn im kân sýz ol du ðu na vur - gu ya pan Ars lan, Örf ve a det ler in sa nî ol ma lý dýr. Ýn sa nî ol ma dý ðý za man top lum la rý da ðý tý yor i fa de si ni kul lan dý. Eþ le re ko nu þur ken mut la ka birbir le ri nin gö zü ne bak ma la rý ný tav si ye e den Ars lan, ka dýn lar dan i se iþ ten ge len eþ le ri ni ka pý da kar þý la ma la rý ný is te di. Ev li li ðin ha ya týn sý nav bo yu tu ol du ðu nu an la tan Ars lan, Ço cuk la rý ný zý so yut kav ram la rýn (cin, þey tan, ruh gi bi) ya ný sý ra ba ba ve Al lah i le ço cuk la rý ný zý kor kut ma yýn de di. A i le ya pý sý nýn ko ru na bil me si hu su sun da eþ le rin bir bir le ri ne da ha an la yýþ lý, sev gi ve say gý do lu dav ra nýþ lar la yak laþ ma la rý ný â yet ve ha dis ý þý ðýn da an la tan Ars lan þun la rý söy le di: Her a i le de i le ti þim fark lý lýk lar gös te rir. He pi - mi zin ken di ki þi sel ö zel lik le ri miz den kay nak la nan i le ti þim bi çi mi var dýr. Ön ce e be vey nin a ra la rýn da ki i le ti þi min sað lýk lý ol ma sý ge re kir. Zi ra yu va nýn hu zur ve gü ven li ði ço cu ðun ge li þi mi ve ruh sal sað lý ðý i çin bu ge rek li dir. A i le i çi ka rar lar a lý nýr ken, a i le nin di ðer fert le ri nin de fi kir le ri so rul ma lý. On la rýn dü þün ce le ri ne de ðer ve ril me li di ðer a i le ü ye le ri ni ö te ki leþ tir me ve yok say ma, a i le i çi i le ti þi mi öl dü rüp ev li li ðin yý kýl ma sý na ze min ha zýr la ya bi lir. Ço cuk e ði ti mi ko nu sun da ö zel lik le 0-6 yaþ dö ne mi ö nem li. Ço cu ðun bu dö nem de al dý ðý e ði ti min son ra ki yýl lar da or ta ya çý ka bi le cek prob lem le ri çöz me hu su sun da be lir le yi ci bir rol oy nar. Mer sin / ci han Hü se yin Ars lan, a i le ya pý sý nýn ko ru na bil me si hu su sun da eþ le rin bir bir le ri ne da ha an la yýþ lý, sev gi ve say gý do lu dav ra nýþ lar la yak laþ ma la rý ný â yet ve ha dis ý þý ðýn da anlattý. FO TOÐ RAF: CÝHAN Yapýlan araþtýrmaya göre 6 sa at ten az u yu yan la rýn ki lo al ma ya da ha me yil li ol du ðu belirtildi. Ka li te li uy ku za yýf la tý yor FAZLA ki lo lu ki þi le rin ge ce i yi u yu ya rak ki lo ver me ih ti ma li nin da ha faz la o la bi le ce ði be lir len di. Ka na da da ya pý lan a raþ týr ma ya im za a tan Je an-phi lip pe Cha put ve An ge lo Tremb lay, 6 sa at ten az u yu yan la rýn ki lo al ma ya da ha me yil li ol du ðu nu be lirt ti. Ka na da Týp Der ne ði nin der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma, az u yu ma nýn, aç lýk his si ni te tik le di ði ni ve iþ ta hý kon trol e den lep tin, gre lin ve kor ti zol hor mon la rý nýn sal gý lan ma sý ný o lum suz et ki le di ði ni, bu sebep le az u yu yan la rýn ki lo al dý ðý ný gös ter di. A raþ týr ma cý lar, ki lo ver mek is te yen le re, di yet lis te le ri nin ve spo run ya nýn da i yi uy ku nun da ö ne ri le bi le ce ði ni be lirt ti. Son yýl lar da bir çok a raþ týr ma da uy ku nun o be zi tey le mü ca de le de ö nem li ol du ðu be lir len miþ ti. 6 ay sü ren bir a raþ týr ma da ka li te li uy ku u yu yan ki þi le rin ki lo ver me ih ti ma li nin yüz de 33 faz la ol du ðu gö rül müþ tü. An ka ra / a a Uy ku suz luk hi per tan si yo nu te tik li yor AZ u yu ma nýn, di renç li hi per tan si yo nu art tý ra bi le ce ði be lir len di. A me ri kan Kalp Der ne ði ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma ya, 200 den faz la yük sek tan si yon has ta sý ka týl dý. Bi li m a dam la rý, uy ku ka li te si dü þük o lan la rýn, di renç li hi per tan si yo na ya - ka lan ma ris ki nin i yi u yu yan lar dan ne re dey se 2 kat faz la ol du ðu nu gör dü. A raþ týr - ma da, yük sek tan si yon has ta la rý nýn uy ku so ru nu ya þa ma ih ti ma li nin da ha faz la ol du ðu, dü þük uy ku ka li te si nin de di renç li hi per tan si yo nu te tik le ye bi le ce ði vur gu - lan dý. Ý tal ya da ki Pi sa Ü ni ver si te si ta ra fýn dan des tek le nen a raþ týr ma da, ka dýn la - rýn uy ku ka li te si nin er kek le re gö re da ha dü þük ol du ðu da be lir len di. An ka ra / a a Da mar ge niþ le me le ri la zer le te da vi e di li yor MEDÝCAL Park Sam sun Has ta ne si De ri ve Züh re vi Has ta lýk la rý Uz ma ný Uzm. Dr. Yük sel Ol tu lu, Yüz de ve vü cu dun her han gi bir ye rin de ki da mar ge niþ le me le ri nin la zer le te da vi si müm kün dür de di. Dr. Yük sel Ol tu lu Has ta la rýn kli ni ðe te da vi i çin en çok baþ vur du ðu da mar sal lez yon la rý, ya nak, gö zal tý ve bu run ü ze rin de ki te len ji ek ta zi de di ði miz kýr mý zý ve ya ma vi kýl cal da mar lar, uy luk, ba cak ve diz ar ka sýn da bu lu nan ma vi ve ya kýr mý zý kýl cal da mar lar ve ya nis pe ten da ha de rin yer le þim li ma vi da mar lar dýr. Da mar sal pa to lo ji de ðer len di ril mek te, her has ta nýn pa to lo ji si ne ö zel te da vi plan la ma sý ya pýl mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Dr. Yük sel Ol tu lu, ba cak böl ge sin de ki va ris le rin ve kýl cal da mar çat la ma la rý nýn da la zer i le ko lay ca te da vi e di le bil di ði ni söy le di. Dr. Ol tu lu, þöy le de vam et ti: Son yýl lar da la zer te da vi le ri çok bü yük a þa ma kay det miþ tir. Gü nü müz de la zer ler pek çok a lan da gü ven le kul la nýl mak ta dýr. Bu ge liþ me ler ö zel lik le ba cak va ris le ri nin ma vi ve kýr mý zý renk te o lan la rýn da, yüz de ve vü cu dun her han gi bir ye rin de ki da mar ge niþ le me le ri nin la zer le te da vi si ni müm kün kýl mýþ týr. Dr. Yük sel Ol tu lu, Ö zel lik le çok u zun Uzm. Dr. Yük sel Ol tu lu sü re gü ne þe ya da so lar yu ma ma ruz kal ma, yaþ lý lýk, trav ma, ha mi le lik, lo kal uy gu la nan ste ro id i lâç lar, do ðum kon trol hap la rý gi bi et ken ler yüz de ve ya ba cak lar da kýl cal da mar ge niþ le me le ri (te len ji ek ta zi) o luþ tur mak ta dýr. Ge ne yaþ lý lýk ya da gü neþ gi bi sebep ler le göv de ve yüz de an ji om de ni len kýr mý zý kü çük be nek þek lin de da mar sal lez yon lar o luþ mak ta dýr. Bu yü zey sel yer le þim li o lan da mar sal pa to lo ji ler de ge nel lik le tek se ans lýk te da vi ba zen i ki se ans lýk te da vi ye ter li ol mak ta dýr. Ba cak lar da u zun sü re a yak ta kal ma, þiþ man lýk, ha re ket siz lik, si ga ra kul la ný mý gi bi sebep ler le ven ler (top lar da mar) i çin de ba sýnç ar tý þý ol ma sýn dan do la yý da mar lar be lir gin ha le ge le bi lir. Sam sun / ci han Yý lan zeh iri ye ni i lâç la rýn ü re til me si ne ý þýk tu ta bi lir YILANLARIN, za ra rý bir çok has ta lýk la ben zer lik gös te ren ze hir le ri ni ya rar lý mo le kül le re dö nüþ tü re bil di ði be lir len di. Ýn gi liz ve A vus tral ya lý bi li ma dam la rý, yý lan la rýn ze hir le ri ni ve do ku ör nek le ri ni in ce le di. Bi li m a dam la rý, in sa ný öl dü re bi len yý lan zehi ri mo le kül le ri nin nor mal pro te in ler den tü re di ði ni be lirt ti. A raþ týr ma, zeh rin ge çir di ði baþ ka laþ ma nýn in ce len me siy le, þe ker, kan ser gi bi has ta lýk lar i çin ye ni i lâç la rýn ü re til me si ne ý þýk tu ta bi le ce ði ni or - ta ya koy du. Na tu re Com mu ni ca ti ons der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma ya im za a tan lar dan Ga vin Hutt ley, yý lan zeh ri ni kü çük bir i lâç fab ri ka sý na ben ze te rek, a raþ týr ma nýn ze hir li bir mo le kü lün or ga niz ma i çin ya rar lý o lan bir mo le kü le dö nü þe bi le ce ði ni gös ter di ði ni de vur gu la dý. A raþ týr ma cý lar, ilk kez zeh rin, ö zel lik le ri ni kay be dip zeh ri ü re ten can lý nýn me ta bo liz ma sý na sað lýk lý þe kil de dö ne bil di ði ni gös ter miþ ol du. Sidney / a a Pros pek tüs le re ye ni dü zen le me ÝLÂÇ ku tu la rýn da dok tor ve has ta lar i çin ay rý ay rý ta li mat o la cak. TRT ha ber si te sin de ya yýn la nan ha be re gö re, i lâç la rýn kul lan ma kla vu zu o lan pros pek tüs le re ye ni dü zen - le me ge li yor. Sað lýk Ba kan lý ðý nýn Av ru pa Bir li ði mev zu a tý na u yum i çin ge tir di ði dü - zen le mey le i lâç am ba laj la rýn da pros pek tüs ler ye ri ne sað lýk çý lar i çin Ký sa ü rün bil - gi si, has ta lar i çin de Kul lan ma ta li ma tý bu lu na cak. Ký sa Ü rün Bil gi si dok tor, ec - za cý ve di ðer sað lýk e le man la rý nýn an la ya bi le ce ði ter mi no lo jik muhteva ve bi lim sel dü zey de ha zýr la na cak. Gün lük ko nuþ ma di lin de ha zýr la na cak o lan kul lan ma ta li - mat la rýn da da, i lâ cýn ni çin ve na sýl kul la nýl dý ðý, kul lan ma dan ön ce dik kat e dil me si ge re ken ler, sak la ma þartla rý ve muh te mel yan et ki ler bu lu na cak.

12 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERLER Y23 EYLÜL 2012 PAZAR Rusya, geçtiðimiz kýþ saatleri geri almamýþtý. Rus ya kýþ sa a ti ne dö nü yor n GE ÇEN yýl dö ne min Dev let Baþ ka ný Dmit ri Med ve dev in tek li fi i le ký þýn sa at le ri bir sa at ge ri al ma yan Rus ya, bu kýþ sa at le ri tek rar ge ri al ma ya ha zýr la ný yor. Kýþ mev si min de ka ran lýk ta i þe ve o ku la git mek zo run da ka lan va tan daþ lar ye ni uy gu la ma dan þi kâ yet çi ol muþ, Mart a yýn da Krem lin e ü çün cü kez çý kan Rus ya Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin de uy gu la ma yý ip tal e de bi le cek le ri ni söy le miþ ti. Kýþ sa a ti ile il gi li ya sa ta sa rý sý ný Rus ya Par la men to su alt ka na dý Du ma ya mu ha le fet par ti sin den Li be ral De mok rat Par ti mil let ve ki li Ser gey Ka laþ ni kov ver di. In ter fax a ko nu i le il gi li a çýk la ma da bu lu nan Ka laþ ni kov, ta sa rý nýn ya sa laþ ma sý du ru mun da E kim a yýn da sa at le rin bir sa at ge ri a lý na ca ðý ný söy le di. Mu ha lif ve kil, Þim di grup lar da ko nu gö rü þü lü yor. Her ke sin bu ta sa rý yý des tek le ye ce ði ni u mu yo rum de di. Ko mü nist Par ti ve A da let li Rus ya par ti si de ta sa rý ya des tek ve re ce ði ni a çýkl adý. Ge çen yýl Rus ya 30 E kim de sa at le ri bir sa at ge ri al ma dý ðý i çin Tür ki ye i le za man far ký kýþ ay la rýn da 2 sa a te çýk mýþ tý. Moskova / cihan Özellikle köylere sýðýnan Arakanlý Müslümanlara yardým götüren Türk Kýzýlayý, ihtiyaç sahiplerini belirleyerek kart daðýtýyor. Bu kartlarla daðýtým alanýna gelenler yardým paketlerini alabiliyor. FOTOÐRAFLAR: AA Türk Kýzýlayý, Arakanlý Müslümanlarýn yanýnda DÝNÎ ÝNANÇLARI DOLAYISIYLA ÖLÜM, HAPÝS VE TECAVÜZ TEHDÝDÝYLE KARÞI KARÞIYA KALDIKLARI ÜLKELERÝNDEN KAÇARAK BANGLADEÞ E SIÐINAN MYANMAR IN ARAKAN EYALETÝ MÜSLÜMANLARINA TÜRK KIZILAYI TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR DEVAM EDÝYOR YA SA dý þý yol lar la gir dik le ri Bang la deþ in Cox s Ba zar þeh rin de ki köy ler de, or man lýk a lan lar da ya da sý ðýn ma cý kamp la rýn da ha yat mü ca de le si ve ren A ra kan Müs lü man la rý na yar dým e li ni u za tan Türk Ký zý la yý, böl ge de ça lýþ ma la rý na bü tün hý zýy la de vam e di yor. Bang la deþ Ký zý la yý i le bir lik te or tak ça lýþ ma yü - rü ten Türk Ký zý la yý, ö zel lik le köy le re sý ðý nan A ra kan lý Müs lü man la ra dü zen li o la rak gý da yar dý mý ya pý yor. Da ðý tým ön ce sin de ih ti yaç sa hip le ri ni be lir le yen ve kart da ðý tan Türk Ký zý la yý, a la na bu kart lar la ge len ve sý ra ya gi ren ih ti yaç sa hip le ri ne be lir le nen yar dým pa ket le ri ni ve ri yor. Cox s Ba zar / a a Al man ya da ki çir kin ka yýp kam pan ya sý i çin ip tal çað rý sý n BER LÝN E ya le ti Baþ ba ka ný Kla us Wo we re it, Müs lü man genç le rin ra di kal leþ me si ni en gel le mek a ma cýy la Fe de ral Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan plan la nan Ver misst (Ka yýp) ad lý a fiþ kam pan ya sý nýn ta ma men ip tal e dil me si ni is te di. Wo we re it yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, tar týþ ma lý kam pan ya nýn Fe de ral Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans-Pe ter Fri ed rich ta ra fýn dan gün cel ko nu lar o lan ka ri ka tür ler ve di ne ha ka ret fil min den do la yý er te len di ði ni be lir te rek, Bu ye ter li de ðil. Müs lü man genç le rin ra di kal leþ me si nin en gel len me si nin a maç lan dý ðý kam pan ya tü müy le prob lem li i fa de si ni kul lan dý. Kam pan ya nýn bü tün Müs lü man la ra yö ne lik ge nel bir þüp he u yan dýr dý ðý ný ve bir lik te hayata za rar ver di ði ni i fa de e den Wo we re it, kam pan ya nýn gü ven ka zan mak ye ri ne gü ven siz li ðe yol aç tý ðý ný kay det ti. Kam pan ya nýn ip ta li ni is te yen Wo we re it, plan la nan a fiþ kam pan ya sý nýn ba þa rý sýz ol du ðu nu kay det ti. Müs lü man der nek ler ta ra fýn dan sert bir þe kil de e leþ ti ri len kam pan ya, dün Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan gü ven lik dolayýsýyla er te len miþ ti. Berlin / aa 800 litrelik cezve ile Bosna yetimleri için yardým toplandý. Türk Kýzýlayý yetkilileri, bölgedeki yardýmlarýn düzenli olarak devam edeceðini belirtiyor. MUH TAÇ LAR YE RÝN DE TES BÝT E DÝ LÝ YOR TÜRK Ký zý la yý nýn böl ge de yü rüt tü ðü ça lýþ ma la rý de ðer len di ren Türk Ký zý la yý yet ki li si Ö mer Ke mal Bo ra lý, da ðý tým la rýn dü zen li o la rak de vam et ti ði ni kay de de rek, Bu gün her bi ri 20 ki log ram dan o lu þan gý da ko li le ri mi zi 500 a i le ye da ðý tý mý ný ger çek leþ ti ri yo - ruz. Bu gün 500 a i le, a ma bun dan son ra de vam e de cek yar dým la rý mýz de di. Da ðý tým ön ce sin de köy le re gi de rek bu ra da ki ih ti yaç sa hi bi A ra kan lý Müs lü man la rýn be lir len di - ði ni ve ye rin de tes bit ya pýl dý ðý ný i fa de e den Bo ra lý, be lir le nen a i le le re da ha ön ce den ha zýr la nan kart la rýn ve ril di ði ni, bu a i le le rin da ðý tým a lan la rý na bu kart lar la ge le rek yar dým pa ket le ri ni al dý ðý ný söy le di. Yar dým la rýn dü zen li o la rak de vam e de ce ði ni be lir - ten Bo ra lý, Hal ký mý zýn yar dým e li ni A ra kan lý Müs lü man kar deþ le ri mi ze u laþ týr mak - tan Türk Ký zý la yý o la rak bü yük bir o nur ve se vinç duy mak ta yýz di ye ko nuþ tu. Bir fin can kah ve, u nu tul maz dost luk n SA KAR YA DA, Bos na da ki sa vaþ sý ra sýn da ye tim ka lan ço cuk lar i çin Gu in ness Re kor lar ki ta bý na gi ren 800 lit re lik dev cez vey le yar dým top lan dý. Is la mic Re li ef i sim li yar dým ku ru lu þu ve Tür ki ye Bos na Her sek Kül tür Der nek le ri Fe de ras yo nu (TBHKDF) ta ra fýn dan Bir fin can kah ve, u nu tul maz dost luk slo ga nýy la baþ la tý lan yar dým kam pan ya sýn da, Or han Ga zi Mey da ný nda va tan daþ la ra dün ya nýn en bü yük cez ve sin de ya pý lan Türk kah ve si ik ram e dil di. Bir Boþ nak fir ma ta ra fýn dan ba kýr dan ya pý lan 124 san ti met re yük sek li ðin de, 95 san ti met re ça pýn da ve 800 lit re lik cez ve ye, va tan daþ lar yo ðun il gi gös ter di. Bos na Her sek Kül tür Der nek le ri Fe de ras yo nu Baþ ka ný Mu zaf fer Gü neþ, el de e di le cek ge li rin Bos na þe hit le ri nin ye tim ka lan ço cuk la rý na ba ðýþ la na ca ðý ný söy le di. Sakarya / cihan

13 8 23 EYLÜL 2012 PAZAR 23 EYLÜL 2012 PAZAR l SAYI: 74 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLÂVESÝDÝR POZÝTÝF PENCERE ASR-I KIYA MET TE Asr-ý Sa a det genç le ri di ye a dý ný koy du ðu muz genç ler den bi ri si i di Ser taç kar de þi miz. Þim di de ar týk o kü çük ta nýþ ma la rý mýz bü yü me ye baþ la dý ve müf ri ta ne i ka zý na u laþ ma sa da, be kâr lýk tan kur tu lup, a i le sa a de ti ne ka vuþ ma sý i le ar týk da ha gü zel ve mut lu bir ha yat saf ha sý baþ la mýþ ol du. Nur kar deþ le ri mi zi mut lu gün le rin de de gör mek ve on la rýn a ra la rýn da ol mak ne bü yük bir ma ne vî lez zet. Ruh, ne fes a lý yor. Â lem-i er vah ta baþ la yan bir lik te li ðin â lem-i þe ha det te gö rü nür hâ le gel me si in sa ný he ye can lan dý rý yor. Bir de ka bir, bir de ha þir ve Cen ne tü l-fir devs gö rüþ me le ri ni (in þa al lah) dü þün se niz ya, e vet, bi li yo - SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com rum, dü þü ne mi yor su nuz, çün kü ha ki ka ten dün ya da a hi ret at mos fe ri his set mek çok da öy le ko lay bir þey de ðil. A ma nü mu ne si ya þa ný yor iþ te. E be dî cen ne te gi di yor o lan la rýn dün ya hal le ri de cen ne tâ sâ dýr. Doð ru su, Be kâr lýk sul tan lýk týr di ye söy le nen sö zün ne mak sa da hiz met et ti ði ni bil mem. A ma bil di ðim bir þey var ki, bu za man da be kâr lýk a kýl kâ rý de ðil. Hem dün ye vî an lam da de ðil, hem de uh re vî an lam da. O nun i çin genç yaþ ta ev le nen le ri ya da ev len di ri len le ri teb rik et mek lâ zým. Ta biî ki ev li lik so rum lu lu ðu nu ta þý ya cak bir mad dî ma ne vî bi ri ki mi de göz ar dý et me mek lâ zým dýr. As lýn da ev li lik de böy le bir þey. Za ma ný ný, þart la rý ný, mev si mi ni, denk li ði ni i yi gö zet mek lâ zým dýr. Ki ta dý kaç ma sýn. De ðil mi? ** Ser taç kar de þi miz le ta ný þýk lý ðý mýz çok u zun de ðil. A ma ký sa da ol sa ge liþ me ler biz le ri öy le bir bað la bað la dý ki, Bi ri miz Þark ta, bi ri miz Garp ta da ol sak, bir ve be ra be riz an la yý þý na çok tan u laþ tý bi le. Ser taç kar de þi mi zin dü ðün dâ ve ti ye sin de kul lan dý ðý me saj, be ni bu lun du ðum þe hir den çek ti al dý. Ve þevk ve gay ret i çe ri sin de, ko nuþ ma ya pa ca ðým mut lu a i le mo de li ko nu mu za da ça lý þa rak, yol la ra düþ tük. Ta biî Kýy met li Ser taç, ar kan da dað gi bi bir ce ma a tin var sa, hiç gam mý o lur? Da ha ben Mer sin e a yak ba sar bas maz, be ni Bas ri A ða be yi miz kar þý la dý. Ger çek ten in san böy le il gi ler kar þý sýn da ken di ni da ha bir ö zel his se di yor, da ha bir nur la rýn ö zel li ði ni an lý yor. Ya ni nur la rýn i çin de o lun ca, ya ký nýn da o lun ca in san on dan et ki le ni yor. O si ni yor in sa nýn ru hu na, ha ya tý na. An la ya ca ðý nýz, nur la ra sý ðý ný yo ruz. Baþ ka ca ne yi miz var ki? Bir de nur var ken baþ ka ne ye sý ðý na cak sýn? Bas ri A ða be yi mi zin Nur cu luk ha tý ra la rý ný din li yo ruz. Der si mi zi a lý yo ruz. On lar ya þa mýþ lar, biz ya þa nan la rý din li yo ruz. Ol sun ne ya pa lým? Biz müþ te ri yiz. Ken di mi zi bý ra ký ve ri yo ruz nur lu ha tý ra la rý din le me ye. El bet te ya þa yan din le nir. Yo lu nuz Mer sin e dü þer se, Bas ri A ða bey i le ö zel bir or tam da þöy le bir soh bet e din. Ne ler de mek is te di ði mi o za man an la ya cak sý nýz. Bi ze du â et Bas ri A ða bey. Yine Mersin, yine gençler! Siz ler, ö zel in san lar sý nýz. ** Dü þü nün ki, Ser taç kar de þi mi zin dü ðün me ra si mi o lu yor. Bas ri A ða be yi miz ve ye ni Mer sin vak fý kar de þi miz biz le ri kar þý lý yor. Ýþ le ri ko lay laþ týr mak böy le bir þey ol sa ge rek. Ya ni i þin bir ye rin den tut mak ne gü zel bir an lam. Bu tam bir kar deþ lik yan sý ma sý. A ða bey ler a ða bey li ði ni ya pa cak, kar deþ ler de kar deþ lik ser gi le ye cek. Yok sa, iþ çýk maz. ** Dü ðün me ra si mi nin muhtevasýna ba kýl dý ðýn da genç le ri mi zin ne ka dar te miz ve seç kin bir iç ya pý ya, ruh dün ya sý na sa hip ol duk la rý ný gör mek müm kün. Te set tür lü ge lin ha ný mýn i man ti tiz li ði, ha ram-he lâl ti tiz li ði me ra sim de dâ vet li le re a de ta bir ö ðüt ni te li ðin de i di. Ta biî bu tür dü ðün gi bi me ra sim le rin i çi nin bü yük ler ta ra fýn dan de ðil de genç ler ta ra fýn dan dol du rul ma sý, e ðer þu ur lu genç ler se çok da ha i sa bet li o lu yor. Ta bii an ne ba ba lar ve genç ler el e le o lur sa da ha bir gü zel o lur. Genç ler i man lý ol ma nýn ge re ði ni gün lük ha yat la rýn da ya þa mak is ti yor lar. Ö zel lik le de dü ðün me ra si mi gi bi bir dü ðüm nok ta sý bu ra da be lir le yi ci o lu yor. Çün kü ço ðu or tam lar da ba zen an ne ba ba lar da da hil, Ne o la cak ca ným, bir kez ya þa nýr, bir da ha mý dü ðün ya pa cak sýn, ge re ði ni yap. gi bi çok da sað lýk lý ol ma yan ö ne ri ler, me ra si mi a de ta han çer li yor. Oy sa ki dü ðün de mek bir dö nüm nok ta sý de mek tir, ye ni bir baþ lan gýç de mek tir. El bet te bu baþ lan gý cýn da sað lýk lý bir te mel le baþ la ma sý on dan son ra ki za man la rý da et ki le ye cek bir a þa ma dýr. ** Ýþ te Mer sin Gon dol Ho tel in bah çe sin de ger çek le þen me ra sim böy le bir þu u ru yan sý tý yor du. Ger çek ten al kýþ la na cak bir ol gun me ra sim ol du. Teb rik ler, genç ler! Kur ân-ý Ke rim, mut lu a i le mo de li ko nuþ ma sý ve si ne viz yon sa de li ði ve ik ram lar la tam bir e ði ten dü ðün ler baþ lý ðý mý zý ha týr lat tý. Ö zel lik le Sa id Kü çü koð lu Be ye fen di nin o ku du ðu Kur ân ti lâ ve ti, or tam da ki, me kân da ki kö tü ruh la rý def e den bir o pe ras yon ni te li ðin de i di. Son ra sýn da ben de ni zin Mut lu A i le Mo de li ko nuþ ma sýn da al tý ný çiz di ði miz hu sus, ev li lik le rin þim di ki gü zel gö rün tü le ri nin ar dýn dan ge le cek gü zel za man la rý e le al mýþ tý. Ya ni ya rýn de ði þik ha yat hal le ri i le kar þý laþ tý ðý mýz da, iþ te o za man þim di ki o ku duk la rý mý zýn, din le dik le ri mi zin im da dý mý za gel di ði ni gö re ce ðiz. Ek me di ði miz bir þe yi bu la ma ya ca ðý mýz gi bi ça lýþ ma dý ðý mýz bir ders ten de ba þa rý lý o la ma ya ca ðý mýz ka çý nýl maz dýr. O za man ev li lik der si ne de ça lýþ ma mýz ge re ki yor. Hem ev le nen le rin hem de ev len di ren le rin bu der si öl çü sü i çe ri sin de e le al ma la rý ö nem li dir. Çün kü ço ðu kez ba kýl dý ðýn da yu va yý da ðý tan un sur eþ ler de ðil, eþ le ri o lum suz et ki le yen çev re ol mak ta dýr. Bu hat ta ba zen ya kýn ak ra ba çev re si da hi o la bil mek te dir. Ýþ te ya kýn ak ra ba la rýn da bu der se ça lýþ ma la rý ge re kir ki, yu va la rýn yý kýl ma sý na se bep ol ma sýn lar. Ö zel lik le ko nuþ ma mýz da, Müs lü man a i le mo de li nin ki tap lar dan bes len me si ge rek ti ði ne dik kat çek tik. Mut lu luk doð ru bil gi i le ka za ný lýr. Yo lu nu þa þýr mýþ mut lu luk yok tur. bu ra da da ken di ni gös ter di. ** Ta biî dâ vet li top lu lu ðu i çin de ki nur yüz lü in san la rýn or ta ma kat týk la rý ma ne vi yat, a de ta me ra si min ma ya sý ol du. An la þý lý yor ki, bir a dým a tar ken mut la ka o a dým da du a sý güç lü, ma ne vi ya tý güç lü bü yük le ri de a ra mýz da gör mek o me ra si min an la mý ný güç len di ri yor. ** Ser taç kar de þi miz, ev li lik son ra sý baþ la ya cak ilk dö nem nur ders le ri nin ço ðu nun ken di e vin de ol ma sý ný tek lif et miþ. Ye ni bir ev ku ru yo ruz, bu or ta mýn nur lan ma ya ih ti ya cý var. Lüt fen ba na nur ders le rin de ön ce lik ve rin! is te ði ni Bas ri A ða be ye i let miþ. Ne gü zel de ðil mi? Ger çek ten bu genç ler, if ti har e di le cek genç ler! Ne di ye lim, i ki dün ya sa a de ti di li yo ruz. Mer sin de ye ni bir Med re se-i Nu ri ye a çýl dý. Nur Ta le be le ri nin her bi ri nin e vi, bir med re se-i nu ri ye dir. Cen net ten bir þu be, mü min a i le le ri. Ha yýr lar ge tir sin in þa al lah! MEBRURE ÞENLER meb ru re sen ma il.com Ün lü Ga ze te ci Þu le Yük sel Þen ler in ro ma ný Hu zur So ka ðý yýl lar dýr el ler den düþ me yen, çok ki þi nin ör tün me si ne ve hi da ye te er me si ne se bep o lan bir ki tap týr. 70 ler de ba sý lan ro man san ki bu gün ba sýl mýþ gi bi bas ký ya pý yor ve çok sa tý lan la rýn zir ve sin de kal ma yý ba þar mýþ, na di de bir e ser dir. Ro man bir aþ kýn ge tir di ði hi da ye ti an la tý yor. Bu tür ro man lar çok ya zýl mýþ ol ma sý na rað men Hu zur So ka ðý ro ma ný nýn bu gi ze mi ni ne re den al dý ðý ný dü þün me mek el de de ðil. Sý ra dan bir aþk ki ta bý ka te go ri sin de ya zýl mýþ gi bi gö rün me si ne rað men o nu bü yü lü ya pan, o ku muþ ki þi le rin sý kýl dýk ça tek rar tek rar o ku ma la rý nýn, hat ta sol cu la rýn bi le o ku ma sý hay ret ve ri ci dir. Ý çin de ki saf lýk ve ma su mi yet, ro man da ki kah ra man la rýn ya þan tý la rý o ka dar et ki li lan se e dil miþ ki, o ku yu cu nun zih ni ne bir e kol o la rak gir miþ. Hu zur So ka ðý o ku yan ki þi le rin ro ma ný ve ka rak ter le ri ni na sýl ha yal et tik le ri ni, han gi ha yal ler þeh rin de pem be ve ka týk sýz saf duy gu la rýy la be yin le rin de hap set tik le ri ni hep ÞULE YÜKSEL ÞENLER'ÝN HÝDAYETE ERMESÝNE SEBEP OLAN VE "HUZUR SOKAÐI" ADLI KÝTABIN KAHRAMANI BÝLÂL'ÝN TEMSÝL ETTÝÐÝ ÜZEYÝR ÞENLER'ÝN KIZI MEBRURE ÞENLER'DEN; HASTA YATAÐINDA YATAN BABASI ADINA, ATV'DE YAYINLANAN HUZUR SOKAÐI ADLI FÝLME BÝR ÝTÝRAZNÂMEDÝR: Ro man lar film o lur sa, o ku yu cu la rýn ha yal le ri su ya dü þer Film de ki Fey za, ro man da ki Fey za ya hiç uy mu yor, en çok tep ki de bu ra dan ge li yor. Ro man da ki Bi lâl mer ha met li, a ma i nanç la rý na çok a þý rý bað lý, i nan cý na ters bir ha re ket te sert tep ki ve ren bi ri, film de ki Bi lâl i se, san ki za ma ne din dar la rý na ben zi yor. me rak e de rim. Ben ce ro man ve kah ra man lar bi rer ta ne de ol sa, ro ma nýn o ku yu cu su ka dar çe þit li ha yal ler le süs len miþ bir ki tap Hu zur So ka ðý. Bu ro ma ný film yap ma ya kal ka nýn, bü tün o ku yu cu la rýn ha yal le rin de ki tip le me yi her ke sin ha yal et ti ði gi bi çe vir me si müm kün mü a ca ba? Sü rek li te le fon a lý yo rum ar ka daþ lar dan, hep si; Ha yal le ri mi zi yýk tý lar, hiç ha ya li miz de ki gi bi de ðil, bu ka dar mý ba sit? di yor lar. ATV de ya yýn la nan Hu zur So - ka ðý ný sey re den ler Þim di ne o la cak, hep böy le de vam mý e de cek ler ha yal le ri mi zi yýk ma ya? di yen di ye ne. Bir de bu ki ta bý o ku ma yýp, fil mi ni sey ret tik ten son ra o ku yan ki þi le rin es ki si ka dar et ki le ne cek le ri ni hiç san mý yo rum. Çün kü Hu zur So ka ðý gün cel len di, hâ liy le bü yü sü bo zul du. Bu ro man o ku yu cu nun ha ya lin de hep san ki Kaf Da ðý nýn ar ka sýn da ya þa nan ma ne vî bir ha yat o la rak ka lýr ken, þim di tek no lo jik as rýn ge re ði el ler de cep te le fo nu ve gü nü müz in sa ný nýn sý ra dan ya þa yý þý i le ro man, Kaf Da ðýn dan i çi mi ze dü þü ver di. Bel ki di ye cek se niz bu ro ma nýn kah ra man la rý bu ya zý lan la rý ya þa ma dý? E vet ya þa dý lar li yýl la rýn din siz li ði or ta sýn da Nur sa çan Sa id Nur sî nin ta le be si o lan Ü ze yir (Ö zer) Þen ler ve o ker va na son ra ka tý lan Þu le Yük sel Þen ler ve a i le si ta ra fýn dan... Za ma nýn da tam mo dern ve cum hu ri yet çi, ba lo ve mü zik zi ya fet le rin de ön sý ra yý a lan bu a i le, bü yük o ðul la rý Ö zer Þen ler in Nur cu ol ma sý i le bü yük bir dep rem ya þa dý. An ne ve ba ba çok yý kýl dý, bi ri cik mo dern bir genç o la rak ye tiþ tir me ye ça lýþ týk la rý o ðul la rý Ö zer, ak lý ný kay bet miþ ti. A kýl has ta ha ne si ne bi le ya týr dý lar na maz kýl dý ðý i çin Döv dü ler, hap set ti ler. A ma fay da et me - di, Ö zer Þen ler, Sa id Nur sî Haz ret le ri nin e tek le ri ne sý ðý nýp, o nun ma ne vî â le min de ben li ði ni e rit ti, kay bol du, or ta ya Üs ta dýn is mi ni ver di ði bir Ü ze yir çýk tý. O Ü ze yir i kim se bir þey den kor ku ta ma dý, yýl dý ra ma dý, Üs ta dý nýn tem bi hi ü ze ri ne a i le si ne sýk sýk git ti. Her git ti ðin de ün lü mü zis yen le rin iç ki li hal de gü zel kýz kar deþ le riy le soh bet et tik le ri ni gör dük çe çýl dýr dý, sof ra la rý ný baþ la rý na çal dý. Býk ma dan yal var dý, að la dý, ör tün me le ri i çin. A ðýr bir has ta lý ða ya ka la nýn ca kýz kar de þi Þu le den son ar zu su ri sa le ders le ri ne git me si ol du. Mec bu ren git mek zo run da kal dý ðý Ri sa le-i Nur ders le rin den et ki le nen Þu le Yük sel Þen ler de vam lý a ða be yi nin na si hat ve ri ca la rýy la ma ne vî ik li me gü zel bir a dým at tý. Bu a dým Tür ki ye yi bi le de rin den et ki le di. A ða bey-kar deþ sý ra dan bir za man da o la ða nüs tü ya þa dý lar, din siz li ðe mey dan o ku yup, Tür ki ye nin mey dan la rýn da Ý lâ hî e mir le ri çýn çýn çýn lat tý lar. Ha pis le re gü le rek gir di ler, iþ ken ce le ri kah ka ha lar la kar þý la dý lar, dün ya ni met le ri ni el le ri nin ter siy le i tip, Kaf Da ðý nýn ar ka sýn da ya þa yan ha yal pe rest ler gi bi ya þa yýp, ha yal le ri ni ger çe ðe dö ke rek mut lu ol du lar. O yýl lar da ki di nî mü ca de le le ri ni o ka dar sev di ler ki, ha yal le ri hep o ra da kal dý, be den le ri gü nü müz de ol sa da Ü ze yir Þen ler hep öy le der: Ben 50 i le 65 yýl la rý a ra sýn da (Sa id Nur sî i le ge çir dik le ri yýl lar) sý ký þýp kal dým ve o ra dan çýk ma ya hiç ni ye tim yok, As hab-ý Kehf gi bi u yu yo rum, ya þa dý ðý ma bak ma yýn. Ýþ te bel ki bu dur Hu zur So ka ðý ný hu zur lu ya pan Ro ma nýn kah ra ma ný Fey za, sos ye te ve zen gin ký zý bel ki de bi raz þý ma rýk o la bi lir, a ma hýr çýn ve er kek si de ðil. Film de ki Fey za, ro man da ki Fey za ya hiç uy mu yor, en çok tep ki de bu ra dan ge li yor. Ro man da ki Bi lâl mer ha met li, a ma i nanç la rý na çok a þý rý bað lý, i nan cý na ters bir ha re ket te sert tep ki ve ren bi ri, film de ki Bi lâl i se, san ki za ma ne din dar la rý na ben zi yor. Da ha bir bö lü mü nü sey ret tik, ba ka lým na sýl ge li þe cek, u ma rým da ha kö tü man za ra lar la kar þý laþ ma yýz. Doð ru su Hu zur So ka ðý fil mi nin ya pým cý sý ný teb rik e di yo rum. Ben ol sam as la ce sa ret e de mez dim. Ki ta býn kah ra man la rý ya þar ken on lar la bir ke re bi le gö rüþ me yap ma dan böy le zor bir i þe kol la rý ný sý va dý ðý i çin... U ma rým bun dan son ra böy le se vi len ro man lar film ha li ne ge ti ril mez, ha yal le ri mi ze do kun maz lar, do kun ma sýn lar da!

14 2 23 EYLÜL 2012 PAZAR 23 EYLÜL 2012 PAZAR 7 NURBAN KAYA Ve ne fes al ma ya baþ la dý ðý za man, sa ba ha... (Tek vir Sû re si, 17-18) Seherin en derin karanlýðýnda, bir bakmýþsýn ayan olmuþ aydýnlanmýþ. O güzel seher vakti geçip gidivermiþ. Bütün sesler görevini tamamlamýþ tek tek kapanýr gök semalarý. Uyanýksan aldýn hayýr, rýzkýný; uyuduysan kaldýn kuru çöller gibi bereketsiz. K Se her le kâ i nat u ya ný yor a ran lý ðýn en de rin en kuy tu ye rin de, se he rin ay dýn lý - ðý baþ lar. Ye ni bir gün i çin, gün be gün ge ri sa yým baþ lar. Ö mür der gâ hýn dan bir say fa da ha çev ri lir. Bel ki se vap la rýn a ðýr bas tý ðý, bel ki gü nah la rýn... A ma geç ti git ti, ne gi den za man ge ri ge lir, ne de sa yý lý ne - fes ler. Öm rü müz uy ku mi sâ li, ba zen tat lý bir rü ya, ba zen kâ bus do lu bir zin dan. Ses siz ce, ses siz li ði din li yo rum. Sa ba hýn zi fi ri ka ran lý - ðýn da. Et raf ta çýt çýk mý yor, san ki kâ i nat sus muþ. Tek tük u zak lar dan ha fif çe du yu lan kö pek le rin hav la ma sý. Sa ba - hýn ge li þi ni ha ber ve ri yor lar gi bi. Bü tün hay van lar zi kir sa at le ri ni bek li yor lar. Ce nâb-ý Al lah ýn on la ra em ret ti ði se her vak ti ni, u yan em ri ni. Bi raz dan en iç li ma ka mýy la gö nül le re iþ le yen sa bah e za ný du yu la cak se he rin, se rin bu ðu lu ses siz li ðin de. Bi ri bi te cek, bi ri baþ la ya cak e zan la - rýn. U yan dýr mak i çin, yak mak i çin sev da a te þi ni. Çið dam la sý bi le dal dan düþ mek i çin bek li yor em ri ni. Gör - kem li çý nar a ða cý nýn da lýn da he ye can la bek li yor, gü ne - þin pa rýl tý sýy la top ra ða u sûl ca sü zül me yi. Zi kir hal ka sý - nýn her bir ne fe ri a de ta u yan dý ra cak u yu yan be den le ri. Yor gun düþ müþ gö nül le ri. Tek tek zi kir çýð lýk la rý a ta cak - lar. Kalk ey in san! U yan, se her de ne gü zel lik ler var. Sa - ða nak sa ða nak ya ðan be re ket ler var. Rý zýk lar da ðý tý lý yor al na si bi ni! Dal ma uy ku sev da sý na. U yan! Din le bak, bin bir ses li en gü zel kâ i nat kon se - ri ni. Bül bü lü ay rý, ser çe si ay rý, ku þu bö ce ði, u ça ný ay rý ka ça ný ay rý, sa bit du ra ný ay rý. Bül bül uç sa da dal dan da la, san ma kök le ri top ra ðý sa ran a ðaç la ra, kim se kal - maz zi kir de bir bi rin den ge ri de. Ey gö nül, a sýl sen u - yan! Dâ vet var en sev gi li den, bu luþ ma vak ti gü nün en te miz ye rin den. Kal dýr üs tün de ki gaf let yor ga ný ný. Çöz bir bir üs tü ne a tý lan sa yý sýz þey tan bo ðu mu nu. Boz ma zi kir hal ka sý ný, kalk kýl na ma zý ný sa na u la þan e ma ne ti, i let ya ra ta na. Se he rin en de rin ka ran lý ðýn da, bir bak - mýþ sýn a yan ol muþ ay dýn lan mýþ. O gü zel se her vak ti ge çip gi di ver miþ. Bü tün ses ler gö re vi ni ta mam la mýþ tek tek ka pa nýr gök se ma la rý. U ya nýk san al dýn ha yýr, rýz ký ný; u yu duy san kal dýn ku ru çöl ler gi bi be re ket siz. Gü neþ ya vaþ ya vaþ do ðar. A de ta in san la rý bek ler gi bi. Bel ki kal kar ký lar na ma zý ný, ye ti þir gü nün be re - ke ti ne, hay rý na. Fer sah fer sah yük se lir pem be li ði arz a. U yan ey ne fis bel ki gör dü ðün son gü ne þin o la - cak bu se nin, ya sev di ði nin. Hiç sa bah e za ný ný o en iç li ma ka mý ný, en iç li hü zün lü se siy le, en çok sev di ði niz, ca ný nýz, ka ný nýz, an ne niz ke fe - ne sa rý lý can sýz yer de ya tar ken göz yaþ la rý i çin de din le di - niz mi?. Ben din le dim. O sa bah e za ný öy le duy gu lu, öy le a cýk lý gel di ki!. Yü re ði mi yak tý geç ti. Yer de ya tan se ni bir da ha as la sar ma ya cak, kok la ma ya cak o lan. Ýþ te ö mür def te ri ka pan dý mý, her þey bit ti git ti. Sen sa rý la maz sýn o so ðuk be de ne, çok sev sen de; sý ca cýk yü re ði ke fen de. Ö mür say fa mýz ka pan ma dan, kalk kýl na ma zý ný kim bi lir bel ki kýl dý ðýn son na maz o lur. Her ye ni gün, ye ni bir son de mek tir. E bû Hü rey re ra dý yal la hu anh den ri va yet e dil di ði - ne gö re, Re sû lul lah sal lal la hu a ley hi ve sel lem þöy le bu yur du: Mü na fýk la ra sa bah ve yat sý na ma zýn dan da ha a ðýr ge - len hiç bir na maz yok tur. Ýn san lar bu i ki na maz da ne ka - dar çok e cir ve se vap ol du ðu nu bil se ler di, e mek le ye rek de ol sa ce ma a te ge lir ler di (Bu hâ rî) ARZU KONAN Es-Sadýk Hz. Ebu Bekir (ra) Hayatýmýzda görüp geçireceðimiz insanlar arasýnda en büyük sadakat örneði, fedakârlýðýn büyük temsilcisi olan güzel dosta doðru yolculuða çýkýyoruz. Her ne kadar acizliðim anlatmaya yetmese de, yüreklere bir nebze olsun güzel dostun selâmý ulaþýr umarým. Onu biraz olsun hissederiz diye düþünüyor, kendisinden de þefaat dileðinde bulunuyorum. Buyrun öyleyse yolculuðumuza baþlayalým... *** Fedakârlýk örneði, sadakat timsâli, yüksek ruhlu, cömert, Sevgilinin güzel dostu... Cahiliye âdetlerine iltifat etmemiþ, Mekke de herkes tarafýndan sevilip saygý duyulan bu nurlu dost, zengindi, itibarlýydý, ticaretle meþgul olur, düþkünlere yardým ederdi. Ýnsanlýðýn düþtüðü vahþetten insanlýðý kurtaracak bir kurtarýcýnýn bekleyiþi içindeydi. Bir çok haberle müjdelenen peygamberin bir an önce gelmesini istiyordu. Bu esnada Peygamberimizle (asm) de iyi arkadaþtýlar. Bir gece rüya gördü ve tâbir ettirdi. Tabir, beklenen peygamberin en kýsa zamanda Mekke de çýkacaðý ve kendisinin de onun (asm) veziri olacaðý þeklindeydi. Hz. Ebu Bekir (ra) bu yoruma çok sevindi ki kýsa bir süre sonra rüya ve yorum gerçek oldu. Mekke Hz. Muhammed e (asm) gelen peygamberlikle çalkalandý. Buna karþý çýkanlar oldu. O sýrada Hz. Ebu Bekir (ra) Yemen de idi. Döndüðünde arkadaþlarý gelip ona arkadaþý Hz. Muhammed in (asm) susmasýný istediklerini söylediler. Hz. Ebu Bekir arkadaþýný onayladý. Hemen kalkýp Peygamberimizin (asm) evine gitti. Sevgiliye: Ey Ebu Kasým, peygamberlik iddiasýnda bulunduðun doðru mu? dedi. Efendimiz (asm): Evet ey Ebu Bekir! Ben sana ve bütün insanlara Âlemlerin Rabbi tarafýndan gönderilmiþ bir elçiyim. Ýnsanlarý bir ve tek olan Allah a inanmaya, putlara tapmaktan vazgeçirmeye çaðýrýyorum. buyurdu. Hz. Ebu Bekir bu dâvet üzerine hiç tereddütsüz þehadet edip erkeklerden ilk Müslüman olma þerefine ulaþtý. Bu konuda Resulullah (asm) bir hadisinde þöyle buyurmuþtur: Ebu Bekir den baþka Ýslâm a dâvet ettiðim herkes, önce bir þaþkýnlýk ve tereddüt geçirdi. Fakat Ebû Bekir kendisine Ýslâmý anlattýðýmda ne tereddüt geçirdi ne durakladý. Resûlullah ýn (asm) sadýk dostu Ýslâmý bekleyen gönlünü ve fikrini Ýslâma çevirdi. Ne zaman vahiy dinlese kalbi coþuyor, kâinata haykýrmak istiyordu, baþkalarýnýn da Ýlâhî feyz ve kurtuluþa ermesi aþkýyla yanýyordu. Elinde olan 40 bin dirhem servetini Resûlullah a (asm) Ýslâm adýna kullanýlmasý için vermiþti. Bu güzel dost hem Ýslâmý yayýyor, hem de fakirlere yardýmda bulunuyordu. Resulullah ýn (asm) yanýndan ayrýlmýyordu, onu (asm) çok seviyordu. Hz. Ebu Bekir in yardýmlarýyla Ýslâm, Mekke ufuklarýný aydýnlatýyor, karanlýklar daðýlýyordu. Bu esnada müþrikler de rahat durmuyor, Müslüman olanlara iþkence ve eziyetler yapýyorlardý. Bir gün Hz. Ebu Bekir, Resulullah tan (asm) izin alýp tevhid dâvâsýný Kâbe de ilân etti. Müþrikler onu bayýltýncaya kadar dövdüler. Yakýnlarý aldýlar ellerinden. Hz. Ebû Bekir gözünü açtýðýnda ise etrafýna bakýndý ve ilk sözü Resulullah tan (asm) ne haber? oldu. Ölüm baygýnlýðýnda bile Resulullah ý (asm) sordu. Kendi gözüyle görmeden de söylenenlere inanmadý. Resulullah ýn (asm) nazarýnda o insanlarýn en sevgilisi olmuþtu. Kýzý Âiþe yi Efendimize nikâhladýðýnda daha da yakýn oldular. Vakit Hicret vaktiydi. Hz. Ali (ra) Resûlullah ýn (asm) yataðýnda yatarak müþrikleri oyalamýþ, Hz. Ebu Bekir de Resulullah a (asm) yol arkadaþý olmuþtu. Sevr Daðýndaki maðarada yaþadýklarý da hem hüzünlendiren hem dostluðu anlatan bir olaydý. Hz. Ebû Bekir (ra) maðaradaki küçük delikleri elbisesini yýrtarak parçalarla týkadý. Yalnýz bir deliðe parça yetmemiþti. Hz. Ebu Bekir (ra) ayaðýyla deliði kapadý. Resulullah (asm) dostunun dizlerine mübarek baþýný koyup uyudu. Kýsa süre sonra Hz. Ebu Bekir in (ra) ayaðýný müthiþ bir sýzý sardý. Acýsý yüreðine kadar ulaþmýþtý. Lâkin fedakârlýðýn, sevginin ölçüsüne bakýn ki, uyuyan Sevgiliyi (asm) uyandýrmamak adýna kýpýrdamadý, inlemedi. Yalnýzca gözleri acýya teslim oldu. Birkaç damla Resulullah ýn (asm) nur yüzünde nura karýþtý. Mübarek yüzünde ýslaklýk hissiyle uyanan Resulullah (asm), Hz. Ebû Bekir e: Ne oldu ey Ebu Bekir? dedi. Hz. Ebû Bekir: Anam, babam sana feda olsun ya Resulullah (asm)! Ayaðýmý birþey soktu dedi. Maddî ve manevî dertlerin dermaný olan Resulullah (asm), mübarek tükürüðünü aðrýyan yere sürdü. O anda sýzýsý kesildi. Akabinde Resulullah (asm) þu duâyý etti: Ey Allah ým! Ebu Bekir in derecesini kýyamet günü benimle beraber eyle.. Düþman tehlikesinden kurtulmak için üç gün maðarada kaldýlar. Hz. Ebû Bekir in kýzý onlara yiyecek getiriyor, oðlu ise haber ulaþtýrýyordu. Üç gün sonra maðaradan çýkýp Hicret için Medine nin yolunu tuttular. Ýþte sadakat; sevdiði ve baðlandýðý þahsa benzemek, varlýðýný ona adamak demekti. Kendi varlýðýný sevdiðinin varlýðýnda yok bilmekti. Bu nedenledir ki Hz. Ebû Bekir e (ra) sýddýk ünvaný verildi. Kýyamete kadar bu ünvanla anýlacaktý artýk. Resulullah (asm) hastalanmýþtý. Sahabiler ve Hz. Ebû Bekir sýk sýk ziyaretinde bulunuyorlardý. Bir gün Resulullah (asm) þöyle buyurdu: Cenâb-ý Hak, kulunu dünya ile ahireti tercih hususunda serbest býraktý. Ama o kul ahireti tercih etti. Sahabiler bu ifadeden bir þey anlamadýlar, ama Es-Sadýk Hz. Ebu Bekir anlayýp aðlamaya baþladý ve þunlarý söyledi; Babalarýmýz, analarýmýz, çocuklarýmýz, canlarýmýz, mallarýmýz sana feda olsun ya Resulullah (asm). Bunun üzerine Efendimiz (asm): Aðlama ey Ebu Bekir. Eðer Allah tan baþka bir dost edinecek olsaydým, Ebû Bekir i dost edinirdim. Ýslâm kardeþliði ve sevgisi þahsî dostluklarýn üzerindedir. buyurdu. Resulullah ýn (asm) vefatý sýrasýnda Hz. Ebu Bekir (ra) baþka bir yerde idi. Haberi aldýðýnda kimseyle konuþmadan hemen Resulullah ýn (asm) odasýna girdi. Yüzündeki örtüyü kaldýrdý ve nurlu alnýndan öptü. (O nur yüzünü görüp, mis kokusunu koklamak ne saadet. Lâkin onu (asm) görüp de ayrýlýk acýsýna dayanmak da acýlarýn en aðýrý olsa gerek) Tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde þunlarý söyledi: Bizler Allah ýn kullarýyýz ve O na döneceðiz. Anam babam sana feda olsun! Sen sað iken de güzeldin, ölü iken de güzelsin. Cenâb-ý Hak sana ölüm þiddetinden baþka ikinci bir keder vermeyecektir. Takdir edilmiþ olan bu ölüm geçidini ise, þimdi atlatmýþ bulunuyorsun. Ne gariptir ki, Resulullah ýn (asm) ölümü sýrasýnda bile münafýklar nifaklarýndan ve bozgunculuklarýndan vazgeçmiyorlardý. Hz. Ebu Bekir, ashabýn ileri gelenleri tarafýndan halife seçildi. Birçok hizmette bulundu. Ýyi bir idareciydi. Kur ân sayfalarýnýn toplatýlmasý onun zamanýnda oldu. Tam bir takva ehliydi, cömertti. Bütün varlýðýný Allah yolunda harcadý. Bir hatýrasýný Hz. Ömer þöyle anlatýr: Bir defasýnda Ýslâm dâvâsý için Resulullah (asm), yardýmda bulunmamýzý emir buyurmuþtu. Bu, servetimin çok olduðu zamana rastgeldi. Ýçimden Bugün Ebu Bekir i geçebilirim! dedim. Malýmýn yarýsýný getirip Resulullah a (asm) teslim ettim. Resulullah (asm): Ailene ne býraktýn ey Ömer? dedi. Getirdiðim kadarýný da aileme býraktým dedim. Biraz sonra Ebu Bekir geldi. O ise malýnýn tamamýný getirmiþti. Resulullah (asm) ona da; Ailene ne býraktýn ey Ebu Bekir dedi. Hz. Ebu Bekir in verdiði cevap þuydu: Onlara da Allah ve Resulü nün sevgisini býraktým. Ben bunun üzerine Artýk hiçbir hayýr yarýþýnda Ebu Bekir i geçemem dedim. Resulullah Efendimiz (asm) onun fedakârlýðýný medheden ifadelerde bulunmuþtur. Hz. Ebu Bekir, Peygamber Efendimizden (asm) sonra iki yýl gibi kýsa bir süre hayatta kaldýðýndan ve devlet iþleriyle ilgilendiðinden 142 hadis rivayet etmiþtir. Hicri 13. yýlýnda Sýddýk-i Ekber vefat etmiþtir. Rivayet ettiði hadislerden biri þudur ki, günümüze de güzel bir uyarýdýr: Size doðruluðu tavsiye ederim. Doðruluktan ayrýlmayýnýz. Çünkü doðrulukla iyilik bir aradadýr ve her ikisi de cennettedir. Yalandan sakýnýnýz. Çünkü yalan, kötülükle beraberdir ve her ikisi de cehennemdedir. Allah tan af ve âfiyet isteyiniz. Çünkü hiç kimseye imanda yakînden sonra af ve âfiyetten daha hayýrlý bir þey verilmemiþtir. Birbirinizi kýskanmayýnýz. Birbirinize düþmanlýk etmeyiniz. Ey Allah ýn kullarý, kardeþ olunuz. Allah ondan razý olsun... *** Yüreðe acýnýn inmesi nedir bilir misin? Bu acýya raðmen sükûta bürünüp Sessizlik içinde aðlamak... Ebu Bekir olup yüreðine inen acýyý Sevgiliye hissettirmemektir... Kaynak: Sahabiler Ansiklopedisi.

15 6 23 EYLÜL 2012 PAZAR 23 EYLÜL 2012 PAZAR 3 ANADOLU NUN SÝNESÝ Bir annenin gözyaþlarý RAÞÝT YÜCEL E þi ni genç yaþ ta kay bet ti Ha ti ce ha ným. Ý ki ya þýn da bir ký zý i le kal mýþ tý. Ev len me di. Her þe yi ni ký zý na a da mýþ tý. Yýl lar bo yu o nun ge le ce ði i çin ça lýþ tý çýr pýn dý. Bir teks til fab ri ka sýn da ça lýþ tý yýl lar ca. Baþ la rý ný so ka cak la rý bir ev le ri var dý sa de ce, ay lar yýl la rý ko va la yýp gi di yor du. Ý þe git ti ði za man ký zý na an ne si ba ký yor du. On dört ya þý na gel miþ ti Ha ti ce Ha ný mýn ký zý. Tah si li ne de vam e di yor du. Bu es na da Ha ti ce Ha ný mýn an ne si ve fat et ti. Böy le ce bir da lý ký rýl mýþ tý a de ta. An ne si hem e vin be re ket di re ði, hem de ký zý na yýl lar ca an ne lik ya pan bir ta ne si i di. O nun du â ve ni yaz la rý a i le si nin ma ne vî si gor ta sý i di a de ta. Ha ti ce Ha ným ger çi ba zý va kit na maz la rý ný ký lý yor du, a ma ço ðu gü nü na maz sýz ge çi yor du. Hâl böy le o lun ca ký zý Se da da i ba det siz bir ha yat ya þý yor, çev re nin et ki si i le þim di den ge li þi gü zel ar ka daþ lýk la ra ö ze ni yor, e ve o kul dan son ra gel me ye rek çar þý da, pa zar da ar ka daþ la rý i le gö nül eð len di ri yor du. An ne si nin ýs rar la rý ve hay ký rýþ la rý, hat ta göz yaþ la rý bu na en gel o la mý yor du. Li se yýl la rý baþ la mýþ tý. Se da ü ni ver si te ye ha zýr lýk i çin ö zel ders ha ne ye git mek i çin çýr pý ný yor du. An ne Ha ti ce Ha ným, ça re siz lik i çin de ký zý ný her þe ye rað men ha zýr lýk ders ha ne si ne ka yýt et tir di. Ders ha ne sa hi bi de fi yat ta bi raz in di rim ve tak sit ya pa rak bu i þe bi raz kat ký da bu lun muþ ol du. Li se son sý nýf ta i di ar týk Se da. O yýl ü ni ver si te im ti han la rýn da ye ter li pu a ný a la ma dý. Bu na se vi ye siz ve ha ya tý ö nem se me yen ta výr la rý da se bep ol muþ tu. Se da ar týk an ne si ne kar þý ge li yor, ha ya tý nýn a ký þý na en gel ol ma sý ný is te mi yor du. Bu hal ler an ne yi de rin den ü zü yor du. Da ha faz la da ü ze ri ne git mek ten de kor ku yor du. Ü ze ri me gel me an ne, yok sa e vi terk e de rim sö zü nü ilk de fa duy muþ tu Ha ti ce Ha ným. Ar týk genç kýz ol muþ tu Se da. Ya rý a çýk ha ya tý ve se vi ye siz ar ka daþ lýk la rý var dý. So nun da, A na do lu nun bir ü ni ver si te sin de is te di ði bir fa kül te yi tut tur muþ tu. An ne si çok se vin di bu du ru ma. Ký zý ný gö nül den ku cak la dý ve de fa lar ca öp tü. Bir ta raf tan da ü zü lü yor du. Çün kü; yal nýz ka la cak tý. Bu du ru mu öð re nen pat ro nu, Ha ti ce Ha ný mý ma ka mý na ça ðýr dý ve: Bak Ha ti ce Ha ným, yýl lar ca fab ri kam da ça lý þý yor sun. Hiç bir ak si ha re ke ti ni zi gör me dik. Bir ma aþ i le kýz ço cu ðu nu o ku tur ken sý kýn tý çe ker sin. Ben ký zý mý za burs ve re ce ðim, ze kâ tý ma sa ya rým. Fa kat ký zý mýz git ti ði yer de ge li þi gü zel yer de kal ma sýn. Be nim o þe hir de çok sev di ðim bir ar ka da þým var. Ken di si Ye ni As ya ga ze te si nin tem sil ci si, hem de kýz ve er kek ço cuk la rýn ka la cak yer le ri i le cid dî mâ nâ da il gi le ni yor, gö zü nüz ar ka da kal maz in þa al lah. Çok te þek kür e de rim Ek rem Bey, ben de ka ra ka ra dü þü nü yor dum, bu ço cuk ne re de ka la cak e lin mem le ke tin de di ye. Sen hiç me rak et me Ha ti ce Ha ným, Se da bi zim ký zý mýz sa yý lýr. Ar týk li se ha ya tý bit ti. Bun dan son ra ba þör tü sü tak ma sý ve ken di ne çe ki dü zen ver me si lâ zým. A ma o ra da be ra ber kal dý ðý kýz la rý mýz i le i yi ge çin me si, na maz la rý ný kýl ma ya gay ret et me si ve ge li þi gü zel hal le rin den vaz geç me si ge re ki yor. Val la hi Ek rem Bey, be nim ký zým çok so rum suz laþ tý, bu söy le dik le ri ni zi yap ma sý müm kün de ðil. Ben na sýl söy le rim bi le mi yo rum? Sen bir þey söy le me, ben ar ka da þý ma te le fon e de rim, o ge re ken le ri söy ler. Ek rem Bey ka dir þi nas lýk gös te rir ve yol harç lýk la rý ný da ve re rek Ha ti ce Ha ný mý gön de rir. Bur sa dan Se da an ne si i le be ra ber hem ka yýt i çin, hem de ka la cak yer i çin gi der ler. Ýlk ön ce ka yýt iþ le ri ni bi ti rir ler. O kul çev re sin de ki gay rý res mî yurt ve ku ru luþ la rýn ýs ra rý na bak ma ya rak Ýb ra him Be yin ad re si ne ge lir ler. Ýb ra him Bey mü te bes sim bir si ma i le kar þý lar mi sa fir le ri ni. He men ye mek söy le tir ve ka rýn la rý ný do yu rur, çay i çer ken Se da yý teb rik e der. Bak ký zým, se nin ka la ca ðýn yer bir da i re ve biz bu ra ya Nur Ders ha ne si de riz. Se nin gi bi kýz la rý mýz bu ra da ka lýr ve muh te lif fa kül te ler de tah sil le ri ni ya par lar. Yýl lar dýr bu ders ha ne de ka lan kýz la rý mýz þim di ev ha ný mý ve muh te lif mes lek ler de ça lý þý yor lar, hâ lâ da ha ber le þi yo ruz. Be nim de se nin gi bi bir ký zým var, o da Nur Ri sa le le ri ni o ku yor ve hiz met le re yar dým cý o lu yor. Bu ra da ar ka daþ la rýn i le u yum lu ha re ket et me li sin, þim di ol ma sa da ba þör tü lü ol ma lý sýn, na maz la rý ný kýl ma lý sýn, ders ha ne nin ku ral la rý var dýr on la ra uy ma lý sýn. Bu söz le rin di le ge ti ril di ði an Se da nýn si ma sý de ðiþ miþ ti. Bu be ye fen di ne ler söy lü yor an ne? Ba na ne den da ha ön ce bun la rý söy le me din? Kim ver di bu ad re si sa na? Ha ti ce Ha ný mýn ak lý na ge len ler ba þý na gel miþ ti. Bak ký zým, bu be ye fen di nin ad re si ni, pat ro num Ek rem Bey ver di ve se nin mas raf la rý ný da o kar þý la ya cak. Ol maz an ne, ben bu þart la rý ka bul e de mem, na sýl ör tü nü rüm, na sýl na maz ký la rým, na sýl böy le bir bas ký nýn al tý na gi re rim? An ne nin göz yaþ la rý iþ te o za man pý nar gi bi ak ma ya baþ la dý. Ýþ ye rin den dý þa rý çý kan an ne bir ke na ra o tu ra rak hýç ký rýk lar i çe ri sin de að lý yor du. Hiç að la ma an ne, ben bu ra da ka la mam, Bur sa dan ar ka daþ la rým var bu ra yý ka za nan, ben on lar i le ka la ca ðým. Ha ti ce Ha ným mah zun ve ke der li o la rak Ýb ra him Be yin iþ ye rin den ay rý lýr lar. Bak an ne, ben o ka dar so rum suz bir kýz de ði lim. Ta mam ba zý ha ta la rým ol du, se ni çok üz düm, a ma ar týk dü zen li bir ha ya tý ben de is ti yo rum. Ve an ne si ni u ður lar Se da. Ha ti ce Ha ný mýn göz yaþ la rý bir tür lü din mez. Se da, ar ka daþ la rý i le bu lu þur. On lar bir da i re ki ra la mýþ lar dýr. Ý çe ri gir di ði za man ar ka daþ la rý si ga ra la rý ný yak mýþ lar, i çe ri du man dan gö rün mü yor du. O kul baþ la mýþ tý ay lar ve gün ler ge çi yor du. Ek rem Bey yi ne ta ah hüt et ti ði bur su an ne si ne ve ri yor, böy le ce Ha ti ce Ha ným ký zý nýn mas raf la rý ný kar þý lý yor du. Se da be ra ber kal dý ðý ar ka daþ la rý nýn taþ kýn ha re ket le ri ne ar týk zor ta ham mül e di yor du. Ar ka daþ la rý er kek ar ka daþ la rý ný e ve ge ti ri yor, ge li þi gü zel ha re ket ler ya pý yor lar ve geç sa at ler de e ve ge liþ le ri Se da nýn den ge si ni bo zu yor du. Sý nýf ar ka da þý Nu ray i se Se da i le ar ka daþ lýk kur du. Se ve cen ve sa mi mî bir kýz dý. Ba þör tü lü ol du ðu hal de tu tum ve dav ra nýþ la rý ný Se da be ðe ni yor du. Bir gün ders ha ne ye dâ vet et ti Se da yý. Se da or tam la rý ný be ðen di. Bir kaç ay bu dost luk de vam et miþ ti. Ar týk ev de ki tu tum ve dav ra nýþ lar çe kil mez hâ le ge lin ce Se da ken di dün ya sýn da bir ka rar ver di. Nu ray, ben de si zin le ka la bi lir mi yim? Bu söz Nu ray ý çok se vin dir di. Ta bii ne de mek, çok se vi ni riz A ma ba þör tü sü? Za man la ta kar sýn in þa al lah Se da ar ka daþ la rýn dan i zin is te ye rek ders ha ne ye yer leþ ti. Gün den gü ne ders ha ne nin sý cak lý ðý na ve â hen gi ne ken di si ni öy le a lýþ týr dý ki, her kes ha li ne gýb ta i le bak ma ya baþ la dý. Bu ha li ne en çok an ne si ve Ek rem Bey se vin di. Ar týk Se da mü kem mel bir Nur Ta le be si ol muþ tu. Hem ders le rin de ba þa rý lý, hem de Nur Ri sâ le le ri nin ta ma mý ný bir kaç de fa bi tir miþ ti. Mim siz me de ni ye tin se fa hat ve re za le ti ni Nur Ri sa le le ri ve o nu o ku yan lar i za le e di yor du. Se da bir çok ar ka da þý nýn da ders ha ne de kal ma sý na ve si le ol du. Ý man ha ya ta ha yat ol muþ tu. Bir an ne nin göz yaþ la rý o za man se vinç göz yaþ la rý na dön müþ ve Ha ti ce ha ným da ar týk e mek li ol muþ, o da Nur ker va ný nýn þef kat kah ra ma ný ol muþ tu. AYÞE NUR Ve Rahman ýn kullarý, o kimseler ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahiller kendilerine lâf attýklarý zaman Selâmetle! derler. (Furkan Sûresi, 63. âyet) Provokatif dâvetinize icabet etmiyoruz Fenalýða hiddetle mukabele etmek þeytaný sevindirir zannýmca. Sükûnet, feraset, kötülüklere ehemmiyet vermemek Müslümanlýðýn sesidir. Bu pýsýrýk olmak da deðil, kendine sövdürmek hiç deðil! Eðer bir olsa âlem-i Ýslâm, Sünnet-i Seniyye ýþýðýnda ilim ve fenne olunsa râm, inanýn kahrolur þeytan. Kuvvet sahibi, söz sahibi olmalý Ýslâm. Haf ta lar dýr Ýs lâm dün ya sý a yak ta, öf ke git tik çe ya - yý lý yor. Se bep ma lûm; küf rün be yaz per de ye ak ta rýl mýþ hâ li. Yer A me ri ka, yö net men es fel-i sâ fi lîn! Ne fark e der ki; kü für na sýl ol sa tek mil let de ðil miy di? A me ri ka, Da ni mar ka, Fran sa, Hol lan da... Ha ka ri ka tür le, ha re zil süf li yat la rý ný gös te ren sö züm o na film ler le... Kü für top ye kûn bir mil let ti! So run þu ki; bu top ye kûn küf rün kar þý sýn da Müs lü man lar de ðil mi ki tam bir üm met! Ne ol ma lý, na sýl ol ma lý tep ki ve rir ken va zi yet? Ne dir sa hi üm met? Kur ân-ý A zi müþ þan da 64 de fa ge çen üm met ke li me si nin ne re sin de yiz biz Müs lü man lar? Ha ni üm meti i câ be o lan, ha ni in san la rý hay ra ça ðý ran ve i yi li ði em re dip, kö tü lük ten men e den? Ha ni Ba ka ra, Âl-i Ým ran, Ma i de, Saf fat, A raf Sû re le rin de Al lah a ve a hi ret gü - nü ne i man e den, in san la rý hak ka i le ten ve hak la hük me den, kö tü lü ðü neh ye dip ha yýr da ya rý þan ve bü tün bun la rý ya par ken doð ru ve â dil o lan top lu luk? Haf ta lar dýr bu a þa ðý lýk in san la rýn ki sû ret le ri bu dur da a sýl la rý þey tan se bep ol du ðu ka rý þýk lý ða ba ký yo rum. Gös te ri ler, ze val e di len el çi lik ler, pro tes to lar da ö len Müs lü man lar... Son ra üm me te ba ký yo rum; E fen di miz Pey gam be ri mi zi (asm) ko ru ma a dý na ve ri len a þý rý re ak si yon lar, hak lýy ken hak sýz du ru ma ge len ve as lýn da fe ra se tin den kor kul ma sý ge re ken Müs lü ma na, üm me te? Al lah Re sû lü nün (asm) i þa ret et ti ði ve o lay la ra Al lah ýn nu ruy la ba kan, öz gü ven sa hi bi o lup, te vek kül le yü rü yen; fe ra set, ih lâs ve a kýl i le ha re ket e den, þey ta nýn o yun la rý ný çel me le yen o hik met sa hi bi top lu luk! Ne ga rib ve ne hü zün lü! Â lem le re rah met o la rak gön de ri len Kut lu Ne bi yi (asm) ta ný ma dan, bil me den, it ti bâ et me den gü ya o nu sa vu nan bir üm met. Düþ ma nýn si lâ hýy la si lâh lan ma mýþ, ye te nek ve il mi ni sü kû ta uð rat mýþ bir üm met. Ba na Re sû lul lah ý (asm) an lat de se niz; ö zün den u zak, tak li dî bir kaç söz cü ðün dý þýn da ke lâ mý ol ma yan, bir sö zün han gi ma kam da, du rum da, ki me ne i çin söy len di ði ni na kýs fe him le riy le tat bi ke ça lý þan, ta as su bî ha re ket ler le Pey gam be ri mi zin (asm), son ra sa ha be nin, Ýs lâm â lim le ri nin iç ti hat la rýn dan, i lim le rin den u zak; bir kýs mý ta ma men yek ne sak, ký ya met kop sa u mu run da ol ma ya cak (!) ne re de if rat ve tef rit ten u zak ehl-i sün net ve l-ce ma at! Kü für tek mil let de miþ tik ya? Bu as ra mý ö zel di kü für? E bû Ce hil ler, Ab dul lah ibn-i U bey ler, E bu Le heb ler, Ve lid bin Mu ði re ler 14 a sýr ge ri de mi kal dý bel ler si niz? 14 a sýr son ra bin ler ce E bu Ce hil ve E bu Le heb var. Hep si va zi fe si ni (!) ya par. Ö nem li o lan Ýs lâm üm me ti nin tav rý, tar zý ne o la cak? Uð run da a na-ba ba-ev lâ dý gör me yen ve hat ta can dan vaz ge çi len Pey gam ber-i Zî þân ýn (asm) üm me ti na sýl ha re ket e der? Mes cit te na maz ký lar ken mü ba rek sýr tý na de ve pis li ði ko yan E bu Ce hil e, O Kut lu Ne bi nin (asm) mu ka be le si na sýl dý ki? Ya Ta if te taþ la nýr ken, ço luk-ço cuk o nun la a lay e der ken, ken di si ne kar þý ya pý lan mü te ca viz ha re ket le re, e zi yet le re, a lay ve ha ka ret le re kar þý sa býr ve me ta net le, va kur tav rý ný boz ma dan kar þý la yan E fen di miz (asm); rah met ve mer ha me tin, sa býr ve me ta ne tin mü ces sem hâ liy di a de ta. Ka ba lýk la ra he def o lur da ka ba ol maz dý as la. Mü te ca viz le re mü te va zi lik le mu ka be le e der, Hz. Ö mer (ra) baþ ta ol mak ü ze re hid det ve cev val mu ka be le ye sa býr ve se ba tý tel kin e der di. (Ey Mu ham med), sen hik met le, gü zel ö ðüt le Rab bi nin yo lu na ça ðýr ve on lar la en gü zel þe kil de mü ca de le et 1 em ri kar þý sýn da dost ve düþ ma nýn it ti fa kýy la doð ru lu ðu, a da le ti, mer ha me ti, te va zu ve sab rýy la â lem le re rah met ti o. Han gi þey tâ nî ve u fu net li çýð lýk hâ þâ de ðe ri ni dü þü re bi lir di ki! Þu du rum da na sýl bir mu ka be le ya pýl ma lý ki, ka pý ar ka sýn da e li ni o vuþ tu ra rak bek le yen hiz büþ þey tan kah rol sun! Bu tür ha ka ret le re, film le re ve ka ri ka tür le re kar þý na sýl bir ta výr ta ký na lým ki dün ya nýn dört bir ya nýn da Ýs lâ mý ve Müs lü man la rý þid det yan lý sý, ca hil, öl dü ren-ya kan yý kan bir di nin men sup la rý o la rak lan se e den o dak la rýn ça ný na ot tý kan sýn? Bý ra kýn dün ya nýn dört bir ya ný ný; ül ke miz de bi le gör selya zý lý med ya dan, pes pa ye sa nal söz lük kö þe le ri ne ka dar Müs lü man la rý ve Ýs lâm â le mi ni ta ham mül süz, öl dür me ye ha zýr, þid det yan lý sý o la rak gös te ren bir gü ruh var. Ne ka dar da tra ji ko mik! Bu nu ya pan lar ki ken di kof laþ mýþ izm le ri ne, i de o lo ji le ri ne ve put laþ týr dýk la rý li der le ri ne ya pý lan en u fak e leþ ti ri ye kü für le kar þý lýk ve ren, as ke rî o to ri te ye he def gös te ren, bas ký cý to ta li ter zih ni yet li ler bu da ay rý bir vak a. Bu að zý bo zuk, a te ist-ag nos tik mü lev ves le re de ka pak o la cak va kar lý, hay si yet ve þe re fi ni Ýs lâm dan a lan üm me tî du ruþ i na nan la rýn þi a rý ol ma lý dýr. Ý mam-ý Rab ba ni Haz ret le ri ne so rar lar: Müs lü man lar la a lay e den le re ta výr ne ol ma lý? Ce va ben, Tev be Sû re si nde ge çen ve kâ fir le ri ta ným lar ken kul la ný lan necs ve rics ta ným la rý ný (pis ve za rar lý) gös te re rek On lar la iþ ya pýl maz, meþ ve ret e dil mez, kýy met ve ril mez. A þa ðý tu tu lur. de miþ ti. Ýþ te Üs tad Be di üz za man da, tam bu nok ta da Kas ta mo nu Lâ hi ka sý nda ha ki kî tav ra i þa ret e di yor; Hiz büþ þey ta nýn bu tür fa a li yet le ri ne kar þý mü te yak kýz o lun ma sý ve Fe na þey le zih nen meþ gul ol mak da fe na dýr di ye rek kö tü lü ðün ya yýl ma sý ve ko nu þul ma sý nýn da, bu na se bep ol ma nýn da doð ru ol ma dý ðý na i þa ret e der. Be di üz za man Haz ret le ri nin i þa ret et ti ði bu nok ta; o lay la rýn ba þýn da film den kü çük bir a zýn lý ðýn ha ber dar ol ma sý, 500 ü geç me yen iz len me o ra ný na kar þýn bu gün 30 mil yon ki þi nin fil mi iz le di ði ve yak la þýk 5 mil yon web say fa sýn da film den bah se dil me si (aa), ol ma sý ge re ken dav ra nýþ tar zý ný doð ru lar ni te lik te. Deð di mi? Si yo nist Ýs ra il in fi nan sör lü ðü nü yap tý ðý üç ku ruþ luk bir film i çin deð di mi? Or ta do ðu da Ý ran-ýs ra il he sap laþ ma sý nýn, Hý ris ti yan- Müs lü man ça týþ ma sý nýn; hâ sý lý ko ca bir fit ne nin e kil me ye ça lý þý lan to hu mu na ge rek li o lan su, â lem-i Ýs lâ mýn de ðir me nin den gel me sin! Son o la rak ha týr lat mak ta fay da var: Mes cid-i Ne be vî de E fen di miz (asm); Hz. E bu Be kir (ra) ve as ha býy la o tur mak ta. Der ken bir be de vî a dam gi rer hu zu ra. Ne den dir bi lin mez; Hz. E bu Be kir e (ra) sa yýp dök me ye baþ lar, hid det le. Su sar haz ret, ses len mez. Son ra tek rar ge lir; ay ný öf key le, söy len me le rin ar dý ar ka sý ke sil mez. Yi ne sü kût ta dýr Hz. E bu Be kir (ra). Lâ kin an la ma dý da ne den dir? Ni ha yet ay ný a dam ü çün cü sün de de ge lip ha ka ret le ri ne de vam e din ce, kar þý lýk ve rir haz ret. O da söy le nir. Re su lul lah (asm) ri da sý ný top lar, git mek te dir. Te lâþ la a yak la nýr Hz. E bu Be kir (ra); Ne re ye ya Ra su lul lah? Ne ol du böy le? Ce vap ve rir e dep, va kar tim sâ li Ne bi (asm); Ey E bu Be kir; o a dam i ki de fa ge lip sa na ha ka ret et ti ðin de sen sus tun, lâ kin me lek ler sa vun du se ni, hak ký ný. Ü çün cü sün de kar þý lýk ver din, me lek ler git ti ey E bu Be kir; ye ri ne ge len lâ net li þey tan dý. Ve ben de þey ta nýn dur du ðu yer de dur mam! Bun dan dýr a yak lan mam. Fe na lý ða tar zýy la, hid det le bel ki mu ka be le et mek þey ta ný se vin di rir zan ným ca. Sü kû net, fe ra set, kö tü lük le re e hem mi yet ver me mek Müs lü man lý ðýn se si dir. Bu pý sý rýk ol mak da de ðil, ken di ne söv dür mek hiç de ðil! E ðer bir ol sa â lem-i Ýs lâm, Sün net-i Se niy ye ý þý ðýn da i lim ve fen ne o lun sa ram, i na nýn kah ro lur þey tan. Kuv vet sa hi bi, söz sa hi bi ol ma lý Ýs lâm. Ve Rah man ýn kul la rý, o kim se ler ki, yer yü zün de te va zu i le yü rür ler ve ca hil ler ken di le ri ne lâf at týk la rý za man Se lâ met le der ler. 2 Rabb-i Ra hîm Ýs lâm â le mi ne kuv vet, nus ret ve mu zaf fa ri yet ver sin in þâ al lah! Kur â nî düs tur la rý an la mak ve ya þa mak, ya þat mak þu üm me te na sip ol sun. Â kif in de di ði gi bi; Ýb ret ol sun bi ze, her gün o ku ruz ez ber de! Yok sa, bir mak sat a ran maz mý bu â yet ler de? Lâf zý muh kem ya lý nýz, an la þý lan, Kur ân ýn: Çün ki kay dýn da de ðil, hiç bi ri miz ma na nýn: Ya a çar Nazm-ý Ce lil in, ba ka rýz yap ra ðý na, Ya hud üf ler ge çe riz bir ö lü nün top ra ðý na. Ne re dey se yüz yýl ev vel söy le nen bu hak ki kat de ði þir in þa al lah. Þu is tik bal in ký lâ bý i çin de en yük sek gür sa da Ýs lâ mýn sa da sý o la cak týr. 3 Ü mit vâ rýz... Dip not lar: 1- Nahl 125. â yet. 2- Fur kan: 63. â yet. 3- Be di üz za man Sa id Nur sî, Sü nû hat.

16 4 23 EYLÜL 2012 PAZAR 23 EYLÜL 2012 PAZAR 5 RÖPORTAJ TUÐBA AKTAÞ ALMANYA'NIN MÜNSTER ÞEHRÝNDE "ÝSLÂM ÝLAHÝYATI" OKUYAN VE YÜSEK LÝSANSINI BU ALANDA YAPAN BÝLÂL ERKÝN: Ýs la mo fo bi de Ba tý med ya sý nýn ve ce ha le tin ro lü bü yük n Ken di ni zi ký sa ca ta ný týr mý sý nýz? Ay dýn lý bir a i le nin ev lâ dý o la rak 1987 se ne - sin de Köln de doð dum ve bü yü düm. Ýl ko ku lu bi tir dik ten son ra li se (Gymna si um) e ði ti mi mi A bi tur de re ce sin de bi tir dim. Köln Ü ni ver si te si nde 2007 ve 2010 yýl la rý a ra sýn da Ýs lâm Bi lim le ri ve Bil gi sa yar bö lü mü nü o ku ya rak Bac he lor me zu nu ol dum. Ar dýn dan Ýs lâm Ý lâ hi ya tý is min de ki yük sek li sans bö lü mü nü o ku mak i çin Müns ter þeh ri ne yer leþ tim. Bu ra da ki e ði ti mi mi 2012 se ne sin de mas ter se vi ye sin de bi tir dim. Þu an da Al man ya da ku ru lan al tý mer kez den bi ri ni teþ kil e den Müns ter þeh ri nin Ýs lâm Te o lo ji Mer ke zi nde wis sens chaft lic he hilfs kraft, ya ni Türk çe tâ bi riy le a raþ týr ma gö rev li si o la rak ça lýþ mak ta yým. Bu nun ya nýn da dok to ra te zi min ko nu su nu be lir li yo rum. A ka de mik ha ya tý mýn dý þýn da de ði þik sos yal fa a li yet ler de ak ti fim. Bun la rýn a ra sýn da 2009 yý lýn da bir kaç ar ka daþ la kur muþ ol du ðu muz Study Co ach 2.0 (www.studyco ach.de) pro je si bu lun mak ta. Bu pro je i le Al man ya ça pýn da A bi tur ya pan ve ü ni ver si te o ku mak is te yen öð ren ci le re hiç bir üc ret ta lep et mek si zin bil gi, des tek ve yar dým sað la ma ya ça lý þý yo ruz. Web si te miz de ki on li ne da nýþ ma im kâ ný i le Al man ya ça pýn da tec rü be sa hi bi ü ni ver si te öð ren ci le ri ni ve ya me zun a ka de mis yen le ri, da ha bu yo lun ba þýn da o lan ve ka rar sýz A bi tur öð ren ci le riy le bu luþ tur mak is ti yo ruz. Bö lüm ler ve baþ vu ru sis te mi hak kýn da hiç bir so ru nun ce vap sýz kal ma ya ca ðý ný um du ðu muz web si te miz de, ü ni ver si te li genç le ri mi zin bi rer reh ber ve ör nek teþ kil et me le ri te men ni miz dir. Ý kin ci fa al ol du ðum or ga ni zas yon Müns ter Ü ni ver si te si nde bu lu nan, Müs lü man öð ren ci ler den mü te þek kil Is la misc he Hochs chul ve re i ni gung Müns ter / U nab hän gi ge Mus li misc he A ka de mi ker (Ýs lâ mî Öð ren ci Top lu lu ðu / Ba ðým sýz Müs lü man A ka de mis yen ler) a dýn da ki öð ren ci top lu lu ðu dur. Bu ra da a ka de mik ki þi lik le ri dâ vet e dip Ýs lâm di niy le a lâ ka lý ko nu lar hak kýn da ko nuþ ma lar, film iz le nim le ri, se mi ner ler ve fa a li yet ler dü zen le mek te yiz. Ay rý ca ü ni ver si te de ki Müs lü man genç le ri tem sil e de rek on la rýn is tek ve dü þün ce le ri ni hem ü ni ver si te yet ki li le ri ne hem de si ya sî le re i let mek te yiz. Ým kân ol duk ça da de ði þik sos yal ku rum la rýn fa a li yet le rin de yar dým la rý mý e sir ge me me ye ça lý þý yo rum. n Al man ya da do ðup, bü yü müþ bi ri si o la rak, Müs lü man kim li ði niz le, na sýl bir ha yat sür dü nüz ve na sýl bir mu a me le i le kar þý laþ tý nýz bu gü ne ka dar? Müs lü man ve Türk bir a i le den ge len bir genç o la rak, Al man ya da Köln gi bi ya ban cý la rýn çok ol du ðu bü yük bir þe hir de ha yat sür mek ko lay bir þey de ðil. Ken dim den yo la çý ka rak ve et ra fým da göz le di ðim tec rü be le re da ya na rak þu nu di ye bi li rim: 11 Ey lül Sal dý rý sý ön ce sin de, fa kat bil has sa o lay lar son ra sýn da Al man top lu mun da ya ban cý düþ man lý ðý, Ýs lâm kar þýt lý ðý ve dýþ la ma ha re ket le ri be lir gin hâ le gel me ye baþ la dý. Bu du rum ü ni ver si te ha ya tý ma ka dar sü re gel di. Ne va kit ü ni ver si te ye baþ la dýy sam, o va kit et ra fým da ki in san la rýn to le ran sý yük sel miþ gi biy di. E ðer Ýs lâm Bi lim le ri da lýn da ba þa rý lý bir a raþ týr ma cý ol mak is ter se niz, ön yar gý la rý nýz dan kur tu lup ob jek tif bir ba kýþ a çý sýy la Ýs lâm di ni ne ve Müs lü man la ra yak laþ ma nýz lâ zým. Sa ný rým bu bil gi yi o bö lü mü o ku yan in san lar o de re ce i çer le miþ ol ma lý ki, hiç so run ya þa ma dým de sem ye ri dir. Bu de mek de ðil dir ki, gör dü ðü müz kö tü mu â me le ye ay nen mu ka be le de bu lu na lým. Bu ko nu da ho ca mýn her za man tek rar la dý ðý söz ak lý ma ge lir: Ek mek a ta na ek mek at mak her ki þi nin i þi dir. Ek mek a ta na taþ at mak þer ki þi nin i þi dir. Taþ a ta na ek mek at mak i se er ki þi nin i þi dir. n Pe ki Al man ya da di nî kim li ðiy le ya þa yan bir a ka de mis yen o la rak e din di ði niz tec rü be ler den bah se der mi si niz? Az ön ce de bah set ti ðim gi bi, a ka de mik ha ya tým da dýþ lan ma, a la ya a lýn ma, dis kri mi ne e dil me gi bi o lay la rýn dý þýn da kal dým. Hem öð ren ci ar ka daþ la rým hem ho ca la rým, Müs lü man ol sun ol ma sýn, be ni da i ma cid di ye al dý lar ve gös ter me le ri ge rek ti ði say gý çer çe ve si nin ga yet üs tün de bir tu tum a la rak ba na çok i yi mu â me le gös ter di ler. Bu öz gü ve ni min art ma sý na ve ön yar gý la rý mý yen me me yar dým cý ol du di ye bi li rim. O nun i çin hep si ne te þek kür borç lu yum. n Bir a ka de mis yen o la rak Al man ya da ki Müs lü man genç le rin is tik ba li ni na sýl gö rü yor su nuz? Bu ko nu da son yýl lar da göz lem le di ði niz bir ge liþ me var mý? Al man ya ar týk de de le ri mi zin ve ba ba la rý mý zýn gör dü ðü ge çi ci gur bet de ðil, bu ra da do ðup bü yü yen ye ni BÝLÂL Eðitim seviyesi düþük kiþinin Ýslâmiyet e bakýþ açýsý daha dar, eðitim seviyesi yüksek olan kýsmýn bakýþ açýsý ise daha geniþ olmakta. Önceleri aþýrý sað ideolojisinden kaynaklanan ýrkçýlýk bugünlerde bir Ýslâm karþýtlýðý ya da Ýslâm korkusu (Ýslamofobya) hâlini almýþ durumda. Bunda medyanýn katkýsý çok büyüktür. nes lin va ta ný ol muþ du rum da. Ço ðu ken di si ni Türk, A rap ya da Bos na lý de ðil, Al man o la rak gö rü yor. Baþ ka bir dil le bu gü nün genç le ri Al man ca yý a na dil bel le miþ ve bu kül tü rün i çin de ye tiþ miþ ol ma la rýn dan is tik bal le ri nin biz den ön ce ki ne sil le re na za ran da ha a çýk ol ma sý dýr. Ta bii ki e ði tim de ki ek sik lik ya da zor luk lar var dýr, a ma bun lar za man la ge ri le mek te ve Türk a sýl lý a ka de mis yen ler, iþ a dam la rý, pro fe sör ler ve si ya set çi ler bu lun mak ta. Bu as lýn da bü yük bir ba þa rý dýr. Bu ki þi ler ço ðu za man iþ çi sý ný fýn da ki a i le ler den gel dik le rin den, bü yük bir ba þa rý nýn sim ge si o la rak gö rül müþ ler dir. Ar týk bu gü nün genç le ri bu ki þi le ri ör nek al mak ta ve et ra fý nýn da ver di ði des tek ve mo ti vas yon i le i yi yer le re gel mek i çin ça ba la mak ta dýr. Al lah on la rýn yar ve yar dým cý sý ol sun. MÜS LÜ MAN ÜL KE LER DE BA ÞÖR TÜ LÜ ÖÐ REN CÝ LE RÝN ZOR LUK ÇEK ME SÝ U TANÇ VE RÝ CÝ n Al man ya da ü ni ver si te de o ku yan ba þör tü lü öð ren ci le rin ar tý þý ný göz lem li yo ruz. Ba zý ül ke ler de e ði tim ha ya týn da zor luk çe ken ve ya ký sýt la nan ba þör tü lü öð ren ci le rin, Al man ya da ki du ru mu nu, im kân la rý ný na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Bil has sa Müs lü man ül ke ler de ba þör tü lü öð ren ci le rin e ði tim ko nu sun da zor luk çek me si bir u tanç ve si ka sý dýr. Al man ya da ba þör tü lü öð ren ci le rin zor luk çek me den o ku ma im kâ ný na sa hip ol ma la rý bu ül ke le re to kat gi bi ce vap o lu yor. Al man ya da ki yö ne ti ci ler, bir top lu mu güç len di ren ve ba þa rý yý ge ti ren en ö nem li un su run e ði tim ol du ðu nun bi lin cin de ler. Ýn san la rýn po tan si yel le ri ni dil, ýrk ve renk ay rý mý yap mak sý zýn i yi yön de kul lan mak i çin bü yük bir ça ba sarf et mek te dir ler. Bu im kân lar bu ka dar ge niþ ol sa da, ku sur suz luk se vi ye si ne u laþ mýþ de ðil. Ni te kim ba þör tü sü ta kan öð ren ci ler öð ret men lik bö lü mü nü bi tir dik ten son ra dev let o kul la rýn da öð re tim im kâ ný ný bu la ma mak ta. Din sel ba ðým sýz lýk (Re li gi ö se Ne utr li tät) il ke si ne da ya na rak uy gu la nan bu ya sa her o ku la yan sý ma mak ta. Bir yan dan öð ret men le rin ba þör tü tak ma sý ný ya sak la yan dev let, di ðer yan dan Bav ye ra gi bi e ya let ler de ki o kul la rýn du var la rý na haç sem bo lü a sýl ma sý na tep ki siz ka lý yor. O nun i çin ba þör tü ya sa sý nýn de ðiþ ti ril me si i çin ça lý þan la ra des tek ver me li yiz di ye dü þü nü yo rum. ERKÝN MA NE VÎ DE ÐER LE RÝ DA Ý MA EN ÜST TE TUT MA LI n Ya ban cý bir ül ke de ya þa ma nýn ge tir di ði zor luk la rý a þa bil me yo lun da genç le re ö ner mek is te dik le ri niz ne ler dir? Ya þým dan do la yý bir ba ba ya hut bir am ca gi bi na si hat ve re me ye ce ði me gö re, genç le re ö ner di ðim þey ler da ha çok bir a ða bey tav si ye si o la rak an la þý la bi lir. E din di ðim tec rü be le re ba ka rak genç le re ba þa rý lý ol ma la rý i çin þu tav si ye le ri ve re bi li rim: - Da ha il ko kul da bi le ders le re i yi ça lý þýp gü zel so nuç lar el de e dil me li. Bu ko nu da e be veyn le rin ve çev re nin des te ði çok ö nem li dir. - Ön ce a zim gös ter me li, son ra gay ret et me li ve en so nun da da Al lah a gü ve nip hak kýn da ha yýr lý sý ne i se o nu di le me li. - Ha yat ta kar þý ný za çý kan ne o lur sa ol sun Bun da bir ha yýr var dýr di ye rek o i þe dört el le sa rýl ma lý. - Ön ce ken di ni zi, ki þi li ði ni zi ve ka rak te ri ni zi öð re nip, kö tü huy la rý nýz dan a rýn ma ya gay ret et me li. Her þer den bir ders a lý nýp bun dan son ra ay ný ha ta yý tek rar la ma ma ya gay ret et me li. - Ma ne vî de ðer le ri ve in san lar la i yi ge çin me yi da i ma mad dî de ðer le rin üs tün de tut ma lý. ÝS LA MO FO BÝ DE BA TI MED YA SI NIN VE CE HA LE TÝN RO LÜ BÜ YÜK n Al man hal ký nýn Ýs lâ mi yet e ba kýþ a çý sý ný bir te o log o la rak na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Bir Müs lü man-hý ris ti yan di ya lo ðu nun her i ki ta raf i çin el zem ol du ðu nu dü þü nü yor mu su nuz? Bu ko nu da ki fi kir le ri ni zi a la bi lir mi yiz? Al man hal ký di ye bir ge nel le me ya pý lýr sa, Ýs lâm kar þý tý in san la ra yap tý ðý mýz e leþ ti ri den ge ri ye kal ma yýz. Bir Müs lü man gör dü ðün de ba zý la rý nýn ak lý na na sýl te rör o lay la rý ge li yor sa, bi zim de ak lý mý za Al man hal ký de di ði miz de þöy le ya da böy le di ye gel me me si lâ zým. Bir top lu mu de ði þik ta ban la ra a yýr dý ðý nýz da, bu ta ban la rýn ken di ne has ö zel lik le ri ol du ðu nu gö rür sü nüz. Bu ö zel li ðin ço ðun luk la e ði tim le il gi si ol du ðu nu gö rü rüz. E ði tim se vi ye si dü þük ki þi nin Ýs lâ mi yet e ba kýþ a çý sý da ha dar, e ði tim se vi ye si yük sek o lan kýs mýn ba kýþ a çý sý i se da ha ge niþ ol mak ta. Ýs tis na lar ka i de yi boz ma dý ðý gi bi þu nu tes bit et mek ge re kir. Ön ce le ri a þý rý sað i de o lo ji sin den kay nak la nan ýrk çý lýk bu gün ler de bir Ýs lâm kar þýt lý ðý ya da Ýs lâm kor ku su (Ýs la mo fob ya) hâ li ni al mýþ du rum da. Bun da med ya nýn kat ký sý çok bü yük tür. Bu prob le mi or ta dan kal dý ra bil mek i çin, dev let, med ya, si ya set ve bi lim a dam la rý bir lik te ça lýþ ma la rý ve hal ký bi linç len dir me le ri ge re kir. Ýs lâm kon fe ran sýn da bu yö ne doð ru ça lýþ ma la rýn ilk a dým la rý a týl dý. As lýn da bu plat form Ýs lâ mî ku ru luþ la rýn tem sil ci le ri i le dev let a dam la rý nýn bir di ya log i çi ne gir me le ri yo lun da bü yük bir ge liþ me. Ü ni ver si te ler de ki ye ni ku ru lan ya da ku ru la cak o lan Ýs lâm Ý la hi yat Mer kez le ri de bu ön yar gý la rýn ve so run la rýn a zal ma sý i çin ö nem li rol ta þý mak ta. A maç, sa de ce a ka de mik bir ze min de te o lo jik a raþ týr ma lar yap mak de ðil, o a raþ týr ma lar sa ye sin de top lum da ki de ði þim le ri te tik le ye rek bu prob lem le rin a zal ma sý na se bep ol mak ol ma lý dýr. n Mas ter te zi ni zin ko nu su il ginç ve has sas. A raþ týr ma la rý ný zý Kur ân-ý Ke rîm de ki u lü l-emr tâ bi ri ü ze ri ne yo ðun laþ týr mýþ sý nýz. Bu ko nu da ki gö rüþ le ri niz ne dir? Kur ân-ý Ke rîm in 4. sû re si nin 59. â ye tin de þöy le yaz mak ta: Al lah a i ta at e din, Pey gam be re i ta at e din ve siz den o lan u lü l-emr e i ta at e din. Ben te zim de a dý ge çen u lü l-emr in kim ler ol du ðu nu A rap ça ya zýl mýþ tef sir ler ý þý ðýn da a raþ týr dým. Za man sal o la rak 8. yüz yý lýn baþ la rýn dan bu gü ne ka dar ya zýl mýþ 20 kü sûr tef si ri a na liz et tim. Or ta ya çý kan so nuç çok il ginç. Baþ lar da u lü l-emr o la rak e mir ler, ya ni ha li fe ve as ha býn ön de ge len le ri an la þýl mýþ. 10. yüz yýl dan i ti ba ren dev let i da re ci le ri, â lim ler ve i lim a dam la rý u lü l-emr o la rak ta ným lan mýþ. 20. yüz yý la ka dar böy le de vam et tiy se de 20. yüz yý lýn i çe ri sin de ba zý tef sir ci ler bun la rýn a kýl sa hip le ri, mah ke me ça lý þan la rý, dev let me mur la rý, sen di ka ve par ti baþ kan la rý ya da ga ze te yö ne ti ci le ri ol du ðu nu yaz mýþ. Bu gö rüþ le rin ya nýn da ta sav vu fî ve Þiî kay nak la rý da göz den ge çir dim. Ta sav vu fî tef sir ler de u lü l-emr in me þa yih-i ki râm, mür þid-i kâ mil ve þeyh ler ol du ðu ya zý lýr ken Þiî mü fes sir ler, bun la rýn ma sum i mam lar, ya ni Pey gam be ri mi zin (asm) so yun dan ge len Ehl-i Beyt e men sup gü nah sýz in san lar ol du ðu nu söy ler ler. Bu so nuç lar gös te ri yor ki, muh kem (a çýk lan ma ya ge rek ol ma yan) â yet o la rak sý nýf lan dý rý lan Ni sâ Sû re si nin 59. â ye ti kar þý mý za, a çýk la ma lar sa ye sin de de ði þik fi kir le re yer ver di ren bir me tin o la rak çý ký yor. Klâ sik za ma nýn mü fes sir le ri ken di fi kir le ri nin ya nýn da mev cut o lan fi kir le ri ya lan la ma dýk la rý gi bi ken di fi kir le ri nin tek doð ru ol du ðu nu söy le me miþ ler dir. Bu gün ler de Müs lü man ol ma yan ki þi ler bi le â yet le ri hiç bir kay na ða da yan ma dan ken di baþ la rý na an la dýk la rý ný sa vun mak ta, þah sî fi kir le ri ni Müs lü man la ra mal et mek te ve bu du rum Müs lü man la rý zor du rum da bý rak mak ta dýr. Oy sa kay nak la ra göz at ma mýz, bi ze ü ze ri toz la kap lan mýþ ne ka dar bü yük bir ha zi ne nin var lý ðýn dan ha ber e di yor. BE DÝ ÜZ ZA MAN, BÜ YÜK FE DA KÂR LIK LAR YAP TI n Be di üz za man Sa id Nur sî Ýs lâm â le min de yan ký yap mýþ bir ses. Bu i sim hak kýn da ki gö rüþ le ri ni zi a la bi lir mi yiz? Sa id Nur sî, Tür ki ye de Ýs lâm di ni ne bü yük hiz met le ri geç miþ bir â lim dir. Za ma nýn da ki di ðer â lim le ri gi bi zor þart lar al týn da ta le be ler ye tiþ tir miþ, üm met-i Mu ham me din (asm) hi da ye ti i çin bü yük fe da kâr lýk lar yap mýþ týr. Al lah on dan ve Müs lü man la ra ken di ni a da mýþ ne ka dar in san var sa, hep sin den ra zý ve mem nun ol sun. n Son o la rak ne söy le mek is ter si niz? Ba na dü þün ce le ri mi pay laþ ma im kâ ný sun du ðu nuz i çin çok te þek kür e de rim. MERVE ÝRÝYARI Din dar ol mak Din dar ol mak/o la bil mek bu ha yat ta in sa na ve ri len en gü zel he di ye dir. Zi râ in san lar kalp le ri hu zur lu, sev gi do lu ve yas la na cak la rý bir güç lü da ya nak bu la rak ya þa ma ya baþ lar lar. Din dar ol mak, in sa nýn kýy me ti ni an la týr, Al lah ýn bi ze ver di ði de ðe ri an la týr. Al lah biz le re çok bü yük de ðer ve ri yor ken, in san lar bu de ðe ri gör mez den ge li yor lar. Din dar ol mak, ben cil ol ma ma yý öð re tir in sa na E ðer hod gâm bi ri si ol ma yý se çer sen bu ken di el le rin i le ken di ku yu nu kaz mak o lur. E ðer, Ben ya þa ya yým di ðer in san lar ne o lur sa ol sun der sen sen de ya þa ya maz sýn. Bel ki ya þý yor sun dur, a ma bir mo no ton lu ðun da e si ri ol muþ sun dur. E ðer ha ya týn mo no ton luk lar i çe ri sin de i ler li yor san, gün geç tik çe sý kýl ma ya baþ lar sýn. Din dar bir in sa nýn as lýn da sý kýl ma ya bi le vak ti yok tur ya da ol ma ma lý dýr. Din dar ol mak, in san la rý se ve bil mek tir. Ay rým cý lýk yap ma mak týr. Ge çen gün ler de a çýk bir ký zýn o je li el le ri i le Al lah a du â et ti ði ni ve Ýsm-i A zam i le yap tý ðý du â sý nýn sa mi mi ye ti ne þa hit ol dum, kon ser va tu ar öð ren ci siy miþ ve biz den du â is te di. Ýs men du â e de riz ce va bý na çok se vin di ve sa mi mî o la rak biz den yar dým is te di. Kim bi lir tu tu na cak da lý ný ca mi de a ra yan bir ma ne vî ha zi ne av cý sý dýr Din dar ol mak, yar dým bek le ye ne e li ni u zat mak týr. En ö nem li si de in san la ra du â et mek tir. Du â bir in san i çin en bü yük yar dým dýr. Hiç ta ný ma dý ðýn muh taç la ra du â et mek Din dar ol mak, bü tün pey gam ber le re say gý duy mak týr. Al lah on la rý i man e dil sin di ye gön der miþ ken, bi zim de on la ra tam kal bi miz le bað lý ol ma mýz ge re kir. Hz. Mu sa (as), Hz. Da vud (as), Hz. Ý sa (as) hep bi zim Pey gam be ri mi zi (asm) müj de le di ler, biz ler de on lar i çin her za man du â e de ce ðiz. O pey gam ber le rin ha ki kî din le ri ne it ti bâ e den ler de Su ri ye i çin bir þey ler ya pý yor lar. Al lah on la rýn kal bi ni en ký sa za man da Ýs lâm i le þe ref len dir sin. Din dar ol mak, kim se yi ten kit et me mek tir. Çün kü he pi mi zin kar þý sýn da ki ne gö re bel li bir ha ta sý var dýr. Ben ha ta la rý mý say sam bi ni bu lur her hal de; a ma on la rý bir ge ce gi bi ör ten Rab bim var i ken; kar þým da ki ki þi nin ha ta sý ný da ben ört me li yim. Din dar ol mak, bü yük bir ay rý ca lýk týr. Din dar ol mak ih lâs lý ol mak týr. Ýh lâs ya nýn da sab ret me he di ye si i le gü lüm ser. Bi li riz ki bi zim ya ný mýz da ki en bü yük kay nak Al lah ýn biz ler i çin gön der di ði Kur ân-ý Ke rim dir. O nun ý þý ðý i le ye ni bir ý þýk o lan Ri sâ le-i Nur i se, bi zi ba sa mak lar a de din ce yu ka rý çý ka rýr. A ma ki bir ba sa mak la rý ný de ðil, din dar ol ma nýn ba sa mak la rý ný

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı