YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR. HASTALIKLARA YOL AÇAR. NESLÝ MAHVEDER VE DÝNÎ HAYATA ZARAR VERÝR. nebru OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 9 DA YAPILAN YARDIMLAR DEVAM EDÝYOR Türk Kýzýlay ý, Arakanlý Müslümanlarýn yanýnda nhaberý SAYFA 12 DE ELÝF E KÝMÝZ GA ZE TE NÝN ÝÇ SAYFALARINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EYLÜL 2012 PAZAR/ 75 Kr ni as ya.com.tr DARBE DÜZENÝNE DE BALYOZ ÞART BAL YOZ DÂ VÂ SIN DA EK SÝK DAR BE TE ÞEB BÜ SÜ MAH - KûM OL DU; ÞÝM DÝ SI RA, DAR BE A NA YA SA SI BAÞ TA OL MAK Ü ZE RE, 12 EY LÜL MEVZUATININ TAMAMEN TASFÝYESÝNDE. BALYOZ KARARININ YANKILARI DEVAM EDÝYOR u1. Or du es ki Ko mu ta ný Çe tin Do ðan'la Ha va Kuv vet le ri es - ki Ko mu ta ný Ýb ra him Fýr tý na ve De niz Kuv vet le ri es ki Ko mu - ta ný Özden Örnek'in eksik darbe teþebbüsü suçlamasýndan 20'þer yýl, diðer muvazzaf veya emekli sanýklarýn 15-18'er yýl hapse mahkûm edilmesinin yankýlarý devam ederken, darbe düzenine de neþter atýlmasý gerektiði belirtiliyor. DARBECÝLÝÐÝN BÜTÜN DAYANAKLARI KALKMALI u Bu çerçevede, 27 Mayýs darbesiyle oluþturulup 17 Eylül ihtilâliyle tah kim e di len an ti de mok ra tik dü ze nin a na ya - sal ve ya sal bü tün da ya nak la rý nýn or ta dan kal dý rý lýp yer le - ri ne AB kri ter le rin de i fa de si ni bu lan çað daþ ve de mok ra - tik bir hukuk sis te minin i ka me si i çin ar týk da ha faz la va - kit kay be dil me me si ge re ði ne dik kat çe ki li yor. Müslümanlarla barýþ içindeyiz u Ýs tan bul da ki Ka dim Ki li se si Sür ya ni Or to doks Ce ma a ti Ru - ha ni Li de ri Met ro po lit Fi lük si nos Yu suf Çe tin, Sür ya ni ce ma a ti o - la rak Or ta do ðu da u zun yýl lar dýr Müs lü man larla iç i çe, ba rýþ ve kar deþ lik i çe ri sin de ya þa dýk la rý - ný söy le di. nha be ri say fa 6 da Google ve Youtube boykot edilecek u A rap ak ti vist ler, in ter net a ra - ma mo to ru Go og le ve o na bað lý vi de o pay la þým si - te si Yo u tu be u, Peygamberimize ha ka ret i çe ren fil - mi ya yýn dan kal - dýr ma dý klarý i çin boy kot et me ye ha zýr la ný yor. nha be ri say fa 5 te DENEMEÇ: DEÐÝÞTÝRÝLMEZSE DE ÝCRAATLARIMIZA DEVAM EDERÝZ AKP Anayasa deðiþmese de... demeye baþladý uakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Re ha De ne meç, a na ya sa ya pý mý i çin sü re nin ký sal dý ðý ný vur gu la ya rak, Biz 2002 yý lýn dan 2012 yý lý na, ü ze rin - de de ði þik lik ler ya pýl sa da bu a na ya sa i le gel dik. E li miz ko lu muz bað - lýy dý. Bu na rað men bu ül ke ye bir de ði þim ya þat týk. A na ya sa nýn de ðiþ ti - ril me si ni ca ný gö nül den is ti yo ruz, an cak de ðiþ ti ril mez se de biz ic ra at la - rý mý za de vam e de riz þek lin de ko nuþ tu. nha be ri say fa 7 de Benzine 26 kuruþ ÖTV zammý geldi uakaryakýtta alýnan vergi oranlarýnýn arttýrýlmasýyla a kar ya kýt þir ket le ri 95 ok tan kur þun suz ben zin fi yat la rý na 26 ku ruþ zam yap tý. Zam la, Ýs tan bul'da ben zi nin fi ya tý 4.74 li ra ya yük sel di. nha be ri say fa 8 de HARÇLAR DA ZAMLANDI n8 de Dar be ci le rin mal var lý ðý na ted bir ta le bi nhaberý SAYFA 6 DA Kara filme Bursa da STK lardan mevlidli cevap uýs lama a ðýr ha ka ret ler i çe ren Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti ad - lý film le re tep ki ler de vam e di yor. Si vil top lum ku ru luþ la rý Bur sa U - lu Ca mi inde va tan daþ la ra gül da ðý týp mev li d o kut tu. n7 de KPSS ön lisans sýnavý yapýldý uösym ta ra fýn dan düzenlenen Ka mu Per so ne li Seç me Sý na vý 159 il ve il çe mer ke zin de ya pýl dý. A day la ra 120 so ru i çin 120 da ki - ka sü re ve ril di. A day lar, sa lon la ra kim lik ve sý na va gi riþ bel ge le ri i - le a lýn dý. KPSS, or ta öð re tim dü - ze yi ne yö ne lik bu gün ya pý la cak o tu rum la ta mam la na cak. n7 de AKÇAKALE YE ASKERî ARAÇ SEVKÝYATI u7 ISSN MESCÝD-Ý AKSA TEHLÝKEDE u3

2 2 23 EY LÜL 2012 PAZAR Y LÂ HÝ KA Â Y E T Sonra yaptýklarýný, Ýlâhî ilmimizle onlara anlatacaðýz; çünkü Biz onlardan hiçbir zaman uzak deðildik. H AD Ý S Kýyamet günü ölüm beyaz bir koç þeklinde getirilip Cennet ve Cehennem ortasýnda durdurulur. Sonra insanlarýn gözü önünde boðazlanýr. Sevincinden ölen birisi olsaydý o anda Cennet ehli sevincinden dolayý ölürdü. Eðer üzüntüsünden dolayý ölen olsaydý, Cehennem ehli kederlerinden ölürlerdi. A'raf Sûresi: 7 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 446 / Ha di s-i Þe rif Me â li Yüz ruhum olsa âsâyiþe feda ediyorum Benim yüz ruhum olsa âsâyiþe feda ediyorum. Onun için Velâ tezirû vâziratün vizra uhrâ kanun-u esasiyesiyle, beþ câni yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek, bir câni yüzünden on mâsum çoluk çocuk, peder ve validelerine zulmetmemek için, Risale-i Nur imân hizmetiyle beraber âsâyiþi tamamýyla temin edip herkesin kalbinde fenalýða karþý bir yasakçý býrakýyor. A nka ra ya bu de fa gel di ði min mü him bir se be bi, Ýs lâ mi ye te cid dî ta raf tar Da hi li ye Ve ki li Na mýk Ge dik i gör - mek ve Ýs lâ mi ye tin kah ra ma ný o lan Ad nan Be ye ve Tev fik Ý le ri gi bi mü - him zat la ra bir ha ki ka tý söy le mek tir ki: Hem De mok rat a e zan-ý Mu ham me dî gi bi çok kuv vet ver mek ve Ri sa le-i Nur un neþ ri ne mü sa a de si gi bi çok ta raf tar ol mak ve â lem-i Ýs - lâ mý, hat tâ bir ký sým Hý ris ti yan dev let le ri ni de mem nun et mek i çin, A ya sof ya yý mu zah ra fat - tan te miz le yip i ba det ma hal li yap mak týr. Bu i se, bu me se le i çin o tuz se ne si ya se ti terk et ti ðim hal de, bu nok ta ha tý rý i çin Na mýk Ge dik i gör - mek is te dim ve gel dim. Ad nan Bey, Na mýk Ge - dik ve Tev fik Ý le ri gi bi zat la rýn ha tý rý i çin baþ ka ye re git me dim. Hem Ri sa le-i Nur, Kur ân ýn ka nun-u e sa si ye - siy le bü tün A na do lu ve vi lâ yât-ý þar ki ye de â sâ - yi þi te min e den Ri sa le-i Nur un 500 bin nüs ha sý ko mü nist li ði sus tur du ðu gi bi, â sâ yi þi te min et ti - ði ne bir de li li bu dur ki: On kü sur se ne ev vel Af yon Müd de-i U mu - mî si 600 bin fe da kâr ta le be si var; 500 bin nüs - ha Ri sa le-i Nur dan neþ ret miþ. Bel ki â sâ yi þe za - rar ge lir de di. O na kar þý Sa id de miþ ki: Mâ dem 600 bin fe - da kâr ta le be si var. Bu on beþ se ne dir ba na bu ka dar zul me di li yor. Bir tek vu ku â tý hiç bir za bý ta ve mah ke me gös te re me di. Hem de dim: Ey müd de-i u mu mî! E ðer bin müd de-i u mu mî, bin em ni yet mü dü rü ka dar â - sâ yi þin te mi ni ne Ri sa le-i Nur hiz met et me miþ - se, Al lah be ni kah ret sin. Siz de ba na ne ce za ve rir se niz ve rin de dim. O bu sö zü me kar þý hiç bir ça re bu la ma dý. Yal nýz bir i ki se ne son ra Nu run bir kü çük ta - le be si Ri sa le-i Nur a za rar ge le cek zan nýy la ken - di ni in ti har e de cek ti ki, tab et ti ði bir kü çük ri sa - le ye za rar gel me sin. Son ra Üs ta dý o nu men et ti ve kü çü cük bir ha di se ol du ve i ki si de ba rýþ tý rýl dý. Hal bu ki bir Üs ta dýn on ta ne fe da kâr ta le be si bu lun sa hat tâ bi ri se lâm et miþ to kat vu rul - muþ, bi ri e li ni öp müþ tah kir e dil miþ hiç bir fe - da kâ rý, â sâ yi þe i liþ me mek i çin sü kût et miþ ler. Sa id den i þit miþ ler ki, Be nim yüz ru hum ol sa â sâ yi þe fe da e di yo rum. O nun i çin Ve lâ te zi rû vâ zi ra tün viz ra uh râ ka nun-u e sa si ye siy le, beþ câ ni yü zün den dok san mâ su ma za rar gel me - mek, bir câ ni yü zün den on mâ sum ço luk ço - cuk, pe der ve va li de le ri ne zul met me mek i çin, Ri sa le-i Nur i mân hiz me tiy le be ra ber â sâ yi þi ta - ma mýy la te min e dip her ke sin kal bin de fe na lý ða kar þý bir ya sak çý bý ra ký yor. Ben de bin ru hum ol sa, Kur ân ýn bu ka nun-u e sa si ye si ne fe da et ti - ði mi Ta rih çe-i Ha yat is pat e di yor ve mey dan da - dýr. Ve mah ke me ler de ka bul et miþ ler. Hat tâ te za hü re bir ri ya kâr lýk, bir hod fu ruþ luk, bir e na ni yet mâ nâ sý ný ve rip halk lar la gö rüþ me yi de terk et ti ði ve rah met-i Ý lâ hî nin ih sa nýy la se si de ke sil miþ ki, dost lar la gö rüþ me ye mec bur ol - ma sýn ve ha týr la rý da ký rýl ma sýn. E mir dað Lâ hi ka sý, 449 LÛ GAT ÇE: muzahrafat: Pislikler, süprüntüler. vilâyât-ý þarkiye: Doðu illeri. müdde-i umumî: Savcý. riyakârlýk: Gösteriþ, iki yüzlülük. hodfuruþluk: Kendini beðendirmeðe çalýþan. Ken dim le ko nuþ ma lar SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com a va lar so ðu ma ya, gün ler de ký - sal ma ya baþ la dý. Bah çe ler de mah þe rin pro va sý ya pý lý yor â de ta. Yap rak lar, an ne a ðaç tan ay rý lýr ken, el ve dâ di yor. Son ba har i yi den i yi ye ken di ni his set ti ri yor. Kal bim o lan dan bi ten den mem - nun a ma ak lým yi ne ra hat dur mu yor. Ay rý lý ðýn her çe þi di ni his set ti ri yor bu mev sim. Bir yap rak düþ mü yor sa de ce. Ö mür yap ra ðý nýn da bir gün dü þe ce ði ni ha týr la tý yor. Gü zel, gü zel, a ma ru ha do ku nan bir mev sim bu Ne ya pa lým, ka buk suz öz yok bu dün ya da. Ön ce bu nu bil me li yiz. Her lez ze tin i çin de bir e - lem var. Ýs ti yo ruz ki hep a ma hep, her þey bi zim ar zu mu za gö re dön sün, öy le yü rü sün. Oy sa bu ne ka dar doð ru? Biz ne yiz ki, ar zu muz ku sur suz ol sun... Son ra da gel sin sý kýn tý dert, ke der. Gö - rü yor sun ya hem ba þý mý za ol ma dýk þey le ri biz a çý yo ruz, son ra da on dan þi kâ ye te baþ lý yo ruz. Hal bu ki tes lim ol mak, ta þý dý ðý mýz kim li ðin ve i nan cý mý zýn da ge re ði. Al lah ne ya par sa, yap tý ðý her i þin de en gü ze li ni ya par, her i þin de bin bir hik met var de yip, o in ce li ði, o sýr rý a ra - ma mýz ve Rab bi miz hak kýn da hüsn-ü zan et - me miz ge re kir ken, i ti raz ve þi kâ yet yo lu na sa - pý yo ruz. Son ra da o çýk maz yol lar da âh vah e - dip ya ký ný yo ruz. Ke re mi ne, lüt fu na ve her ni - me ti ne þü kür ler ol sun, Rab bi mi zin. Bi ze ne ver diy se gü zel, ne yi ver me diy se on dan da gü - zel. O bi zi biz den da ha i yi bi lir, bi zi biz den da - ha çok dü þü nür. Me rak et me, e lem çek me. Bu ha ya tý biz pa zar dan al ma dýk. Te sa dü fen de bul ma dýk. Bu ni me te ça lýþ may la da u laþ ma dýk. Mec câ nen O nun ih sa ný, O nun lüt fu bu. Sa fi lez zet ni ye yok bu dün ya da? Bu ra sý lez zet le rin as lî ye ri de ðil de o nun i çin. Bu ra sý göl ge ler dün ya sý. Cen net te ki bü tün ni - met le rin sa de ce nü mû ne le ri bu ra da. Ken di le ri o ra da. On la ra, a sýl la rý na müþ te ri o la lým di ye. Bir de yol cu ol du ðu mu zu u nut ma ya lým, dün ya ya bað lý kal ma ya lým di ye Rab bi miz, her lez ze tin i - çi ne bir e lem koy muþ. Yü zü mü zü e be dî bir â le - me çe vir me mi zi is ti yor biz den. Mu sî bet ler, ö - lüm ler, zel ze le ler, mev sim ler de mey da na ge len de ði þik lik ler hep si bu nun i þa re ti. A ma Rah me tim ga za bý mý geç ti di yor Rab bi miz. E vet, bir ha dis-i kud sî de ay nen böy le de ni li - yor. Ý lim ve ir fan sa hi bi bi ri si bu na þu mâ nâ yý ve ri yor: Her mu sîbe tin, her be lâ nýn al týn da, Ce nâb-ý Hakk ýn giz li rah met ve ke re mi var dýr. Ýþ te o rah met var ya, o mu sî be tin ver di ði e lem - den ve ýz tý rap tan o da ha faz la dýr ve o nu geç miþ - tir. Bu in ce lik li yo ru mun ü ze rin de bi raz dü þün! Ýl ginç. Dü þü ne ce ðim bu nu. A ma yi ne de i çim hu zur suz, ne yap ma lý yým? O lay la rý de ðiþ ti re me ye ce ði mi ze gö re doð ru o - la ný yap ma lý, o lay la ra ba ký þý mý zý de ðiþ tir me li yiz. Pen ce re ye ba kar san ca mý gö rür sün, pen ce re den ba kar san dý þa rý sý ný gö rür sün. Be di üz za man Haz ret le ri, rah me tin en i hâ ta lý te cel li si ni son ba - har da ve kýþ mev si min de gös te ri yor. 10. Sö zün 6. Ha ki ka ti, bu nun en ha ri ka i zah la rýy la do lu. Ya ni þu kýþ mev si mi nin ar ka sýn dan ba ha ra bak tý rý yor. Hiç kim se nin o lum lu bak ma dý ðý bir mev sim de, ya ni Mü mît (Ha ya tý a lan) is - mi nin te cel li si nin ar ka sýn dan Muh yî (Ha ya tý ve ren) is mi nin te cel li si ni gös te ri yor. Kah ha - râ ne fýr tý na la rýn ar ka sýn da giz le nen ve ge le - cek ba har i çin ha zýr la nan þe ker gi bi tat lý ne - ti ce le re dik kat çe ki yor. Kar la kap lý yol lar, ba - ha ra çý kar. Mu sî bet ler, has ta lýk lar, ba þa ge len her tür lü fe lâ ket ler, in san la rý te miz li yor, saf - laþ tý rý yor, ol gun laþ tý rý yor. Ye ni bir ha ya ta ha - zýr lý yor. A ðaç lar yap rak la rý ný dök tü ðü gi bi, ka der de in san la rýn ha ta la rý ný ku sur la rý ný dö - kü yor, tör pü lü yor. Al lah bi zim sa de ce fi zi kî bün ye mi zi bü yü tüp ge liþ tir mi yor, i çi mi zi de, duy gu la rý mý zý da ge liþ ti ri yor, bü yü tü yor. O - lan bi ten den ders al ma mý zý is ti yor biz den. Me se lâ bir bar dak tuz lu su yu biz i çe mez - ken, ba lýk la rýn tuz lu su da na sýl ya þa dý ðý ný, so - lun gaç la rý yar dý mýy la tuz lu su yu tat lý su ya na - sýl çe vir dik le ri ni, o rah me tin te cel li si ni bu ra da da her þey de gör me mi zi is ti yor biz den. De - niz ler ki min i se, i çin de ki ba lýk lar da o nun dur ha ki ka ti ne u laþ ma mý zý is ti yor biz den. Per de - le re ta kýl ma ma mýz is te ni yor. On la rýn ar ka sýn - da ki gü zel lik le ri de gör me miz bek le ni yor. Öð - ren ci ler her sa bah o ku la na sýl baþ lý yor sa, biz de ye ni þey ler öð ren mek i çin ha yat o ku lu na her sa bah ye ni den baþ la ma lý yýz. Bu nu a çar mý sýn bi raz? Aç ma ya ça lý þa yým. O tur du ðum yer den a - ðaç la rý, ev le ri, yol dan ge çen le ri sey re di yor dum bu gün. Bir þey ta kýl dý gö zü me; ya ný ba þým da ki ke di, da ha dün yav ruy du. Ma sam da ki gül, bir - kaç ay ön ce yok tu. Az ön ce se lâm ve rip ge çen ço cuk, on se ne ön ce o da yok tu. Bü yü dü ler, yü rü dü ler, o ku la gi di yor lar, ko nu þu yor lar, ba - na se lâm ve ri yor lar. A ðaç lar da öy le. Yap rak la - rý dö kül me ye baþ la dý. Her mev sim ay rý bir þek le gi ri yor lar. Al lah her þe yi, a ma her þe yi hal den ha le so ku yor. Kar þým da du ran ev ler, a - part man lar i se öy le de ðil hep ay ný. A ma e vin i - çin de ki in san lar öy le de ðil. Dük kâ ným da ki ka - fes ay ný, a ma kaç mu hab bet ku þu gel di geç ti i - çin den. Bu nu fark et tim bu gün. De ði þen ler var, de ðiþ me yen ler var. De ði þen le ri gö rüp, on - la rý de ðiþ ti ren Rab bi miz i gör me miz is te ni yor biz den, bu nu an la dým. Ha ya tý bir o kul gi bi gör sek, ye ni þey ler öð re nen öð ren ci nin se vin ci gi bi biz de ne ka dar mut lu o la ca ðýz kim bi lir. Yi ne o lay la rýn, ar zu la rý mýn is ti ka me tin de ge liþ me si ni is te mek ten ken di mi a la mý yo rum. Bu sý kýn tý, bu ký sýr dön gü sü rek li tek rar la ný yor. As lýn da nef si miz bast (ge niþ le me) hâ lin de fe - rah la ma yo luy la na si bi ni a lý yor, a ma kabz (da - ral ma) ha lin de nefs i çin hiç bir na sip yok tur. Bu da Al lah ýn bir ih sa ný dýr nef si mi ze. Ken di ne gel - sin di ye. Hâ li ni, en câ mý ný bir dü þün sün di ye. Ne den? O nu da sen dü þün. Ha zýr cý lý ða a lýþ ma. Ne o lur sen söy le. Â ta ul lah Ýs ken de rî: Sa na ve ril me yen bir þey - den e lem duy man, ü zül men, bu nun Al lah tan ol du ðu nu bil me men den i le ri ge lir di yor. Ý çim de bir kor ku var. Ya rý na çý ka ma ya ca ðým di ye. Öm rün bit se de ne çý kar, e be dî bir öm rün var me rak et me. Bu yo lun kýv rým la rý yok lu ða de ðil, a hi re te çý kar. Gün ler gi bi ö mür ler de ký sal dý. Dost lar da a zal dý. Dost a rý yor san Al lah ye ter. Ha ki kî dost, se nin a yýp ve ku su ru nu gör dü ðü, bü tün za - af la rý ný bil di ði hal de se ni terk et me yen dir, se nin le ar ka daþ lý ða ve soh be te de vam e - den dir. Böy le bir dost a rý yor san, bil ki Ke - rim o lan Mev lâ dan baþ ka sý yok tur. Ka fam çok ka rý þýk. Ya pa ca ðým iþ le re tam o dak la na mý yo rum. Ne der sin? Ya pa ca ðýn i ki iþ ten, han gi si nef si ne a ðýr ge li - yor sa o nu yap. Çün kü, nef se an cak hak ve doð - ru o lan þey a ðýr ge lir. Dü þün mek ten kaç mak i çin, nef sin yap ma - ya ca ðý þey yok. Oy sa ken di miz le baþ ba þa kal - ma lý ve ko nuþ ma lý yýz. Ben þu an da Al lah tan baþ ka ki min rý za sý ný ka zan ma nýn pe þin de yim di ye dü þün me li yiz. Di ðer in san lar da be nim gi bi de ðil mi? Öy le i se bir a ra ya gel di ði miz de bu ger çe ði ne den u nu tu yo ruz? Al lah var ken, O nun rý za sý ný ka zan mak var ken, ni ye bir bi ri - mi zin te vec cü hü nü, tak di ri ni ka zan ma ya ça lý - þý yo ruz, ni çin bu na ö ze ni yo ruz? Dün bir bi ri - mi zi ta ný mý yor duk, ya rýn da yi ne her bi ri miz ken di he sa bý nýn en di þe siy le en ya kýn la rý nýn bi le yü zü ne ba ka ma ya cak de ðil mi mah þer de? Bü tün in san lar la bu dün ya da ký sa bir han dost lu ðu muz var. Bu dün ya bir han, bir bek le - me sa lo nu o ka dar. Bun dan gaf let bi zi Al lah ýn rý za sýn dan u zak laþ tý ran müt hiþ bir teh li ke. Bu nu nef se ka bul et tir mek çok güç a ma? Öy le, ne fis i þi ne gel me - yen þe yi te vil e der. Ö lü - mü gör se ken di üs tü ne al maz, baþ ka sý na ve rir. Ha ni, Yen ge ce ni - çin yan yan gi der sin de miþ ler: Ser de ka ba da yý lýk var. de miþ. Ne fis de ay nen böy le. Nef se doð ru yü rü me yi i mân öð re tir. Ýs lâm öð re tir. Bi raz ol sun fe rah la dým. Ne de miþ a ta la rý mýz: Fu ka ra kal bi ni se vin dir - mek de i ba det sa yý lýr. Hem se nin se vin cin be - nim de se vin cim dir. Al - lah gön lü mü ze e be dî fe - rah lýk ver sin in þal lah. Bir so ru da ha di ye ce ði ni bi li yo rum, a ma bu haf ta bi ze ay rý lan yer bu ka dar. *** Se lâm ve du â i le. Rab - bi miz e son su za ka dar hamd, E fen di mi ze (asm) sa lâ tü se lâm ol sun.

3 Y HA BER 23 EY LÜL 2012 PAZAR 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Mescid-i Aksa tehlikede 1948 FÝLÝSTÝN ÝSLÂMÎ HAREKETÝ NÝN ORGANÝZE ETTÝÐÝ FAALÝYETLE, ÝSRAÝL ÝN MESCÝD-Ý AKSA YI BÖLME PLANLARININ HER GEÇEN GÜN DAHA DA TEHLÝKELÝ BÝR HAL ALDIÐI HATIRLATILDI. NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 Zilkade 1433 Ru mî: 10 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Fi lis tin Ýs lâ mî Ha re ke ti nin or ga ni ze et ti ði 17. Mes cid-i Ak sa Teh li ke de fa a li ye ti Ýs ra il sý nýr la rý i çin de bu lu nan Um mu l-fahm þeh rin de dü zen len di. Ba tý Þe ri a nýn ku zey do ðu sun da ki Um mu l-fahm da ki et kin li ðe 1948 Fi lis tin Ýs lâ mî Ha re ke ti Li de ri Ra id Sa lah, yar dým cý sý Þeyh Ke mal Ha tib, Mes cid-i Ak sa Mü dü rü Na cih Be ki rat, Fi lis tin Yük sek Ýs lâm Kon se yi Baþ ka ný ve Mes cid-i Ak sa Ý mam Ha ti bi Ýk ri me Sab ri, A rap Halk la rý Yük sek Ýz le me Ko mi te si Baþ ka ný Mu ham med Zey dan ve ÝSLÂMÎ DEÐERLER DE TEHDÝT ALTINDA A hi lik Haf ta sý i çin mev lit AHÝLÝK Haf ta sý dolayýsýyla An tal ya nýn Dem re Es naf Sa nat kâr lar Þo för ler ve Nak li ye ci ler O da sý Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan mev lit o ku tul du. Ar tan te rör o lay la rý dolayýsýylabu yýl de ði þik eð len ce ve fa a li yet ler ip tal e dil di. Ve fat e den es naf lar ve þe hit ler hatýrasý na Dem re Es naf Sa nat kâr lar Þo för ler ve Nak li ye ci ler O da sý Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan mev lit o ku tul du. Ýl çe ye bað lý Gök ya zý Ma hal le si Sa na yi Ca mi in de o ku tu lan mev lit prog ra mý na çok sa yý da sa na yi es na fý ka týl dý. Dem re Müf tü sü Ba hat tin A tak lý, mev lit ön ce si ver di ði va az da, Ýn san la rý kan dý ra rak, ge re ðin den faz la kâr ya pa rak ka za na maz sý nýz. Ka za nýr sý nýz, a ma ken di ni zi kan dý rýr sý nýz, o ka zanç si ze fay da sað la maz. Bir gün mut la ka si ze za rar o la rak ge ri dö ner de di. An tal ya / ci han 750 de re ce de yan gýn e ði ti mi KOCAELÝ Bü yük þe hir Be le di ye si ve Tür ki ye Be le di ye ler Bir li ði (TBB) iþ bir li ði i le ger çek leþ ti ri len te mel it fa i ye ci lik e ði tim le ri nin 23 ün cü sü dü zen le nen prog ram la ta mam lan dý. Bu gü ne ka dar 71 il, 222 il çe ve 6 ül ke de ki it fa i ye teþ ki lâ týn da gö rev ya pan it fa i ye er le ri ne e ði tim ve ril di. Ýt fa i ye er le ri, e ði tim le ri kap sa mýn da, kon tey ner da o luþ tu ru lan 750 de re ce ý sý da ger çek bir yan gýn or ta mý ný da ya þa dý. E ði tim ler Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si Ýt fa i ye E ði tim Mer ke zi nin (KO BÝ - TEM) U lus la ra ra sý Fu ar Mer ke zi nde ki uy gu la ma plat for mun da ger çek leþ ti ril di. Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si Ýt fa i ye Da i re si Baþ ka ný Do ðan Ka ra, it fa i ye e ði tim le ri nin yan gýn la rý bü yük o ran da a zalt tý ðý ný vur gu la dý. Ko ca e li / ci han Um mu l-fahm Be le di ye Baþ ka ný Ha lid Ha me dan ýn ya ný sý ra çok sa yý da Fi lis tin li ka týl dý. Ra id Sa lah ko nuþ ma sýn da Ýs ra il e yük le ne rek, Ýs ra il, Mes cid-i Ak sa yý böl me pla nýy la ken di so nu nu ha zýr lý yor de di. Sa lah, Ýþ gal so na e re ne ka dar dur mak yok, za lim ler Ý lâ hî a da let ten na si bi ni a la cak di ye ko nuþ tu. Su ri ye de ki sa va þa da de ði nen Sa lah, sa va þýn bir an ön ce so na er me si ni te men ni et tik le ri ni, Su ri ye de yý ký lan bü tün ca mi le rin ye ni den in þa sý nok ta sýn da kat ký da bu lu na cak la rý ný söz le ri ne ek le di. ARAP Halklarý Yüksek Ýzleme Komitesi Baþkaný Muhammed Zeydan ise düzenledikleri faaliyetle Mescid-i Aksa nýn tehlikede olduðunu hatýrlattýklarýný, ancak bugün Aksa nýn daha büyük bir tehlikeyle karþý karþýya bulunduðunu söyledi. Hz. Muhammed e (asm) hakaret içeren filme ve karikatürlere de tepki gösteren Zeydan, Hastalýklý kalplerin Peygamber Efendimize (asm) yönelttiði hakaretler ortada. Film, karikatür ve benzeri yollarla deðerlerimize hakaret ediliyor, tehlike altýnda bulunan yalnýzca Mescidi Aksa deðil, Ýslâmî deðerler de tehdit altýnda deðerlendirmesinde bulundu. Canýmýz, malýmýz, evlâdýmýz, her þeyimiz sana feda olsun ey Nebi diyen Ummu l-fahm Belediye Baþkaný Halid Hamedan da yaptýðý konuþmada bütün katýlýmcýlarý Hz. Muhammed in (asm) sünnetine sahip çýkmaya çaðýrdý. Faaliyette Hz. Muhammed e (asm) hakaret içeren saldýrýlarýn artmasý dolayýsýyla, Ýnsanlarýn en hayýrlýsýna destek adý altýnda Hz. Muhammed (asm) konulu bölümlere yer verildi. Mýsýr, Tunus, Libya ve Özgür Suriye bayraklarýnýn yaný sýra Türk Bayraðýnýn da faaliyet alanýný süslediði görüldü. Þehrin Ýsrail sýnýrlarý içerisinde olmasý dolayýsýyla Batý Þeria ve Gazze deki Filistinliler faaliyete katýlamadý. Geçen yýl 70 bin kiþinin katýldýðý faaliyet, Mescid-i Aksa için düzenlenen en büyük faaliyet olarak tanýmlanýyor. Kudüs / aa Um mu l-fahm da ki faaliyete 1948 Fi lis tin Ýs lâ - mî Ha re ke ti Li de ri Ra id Sa lah, yar dým cý sý Þeyh Ke mal Ha tib, Mes cid-i Ak sa Mü dü rü Na cih Be ki - rat, Fi lis tin Yük sek Ýs lâm Kon se yi Baþ ka ný ve Mes cid-i Ak sa Ý mam Ha ti bi Ýk ri me Sab ri, A rap Halk la rý Yük sek Ýz le me Ko mi te si Baþ ka ný Mu - ham med Zey dan ve Um mu l-fahm Be le di ye Baþ ka ný Ha lid Ha me dan ýn ya ný sý ra bin ler ce Fi - lis tin li ka týl dý. Sa id Sa lah a (sað da), Mes cid-i Ak sa Ý mam Ha ti bi Ýk ri me Sab ri (sol da) pla - ket tak dim et ti. FO TOÐ RAFLAR: A A ir ti ni as ya.com.tr Ye ni den ih ya Ta til ön ce sin de çý kan en son ya zý mýz, Köp rü nün hiz met le ri baþ lý ðý ný ta þý yor du. O ya zý ya ta kad düm e den Pa zar ya zý la rý ný ta kip e den o kur la rý mý zýn ha týr la ya ca ðý ü ze re, fýt rî bir se yir i çin de þe kil le nen o ya zý lar, 1980 li yýl lar da ki Köp rü e ki bi nin genç ku þak tan ka tý lým lar la tek rar ih ya sý gi bi bir nok ta ya gel miþ ti. Kýr þe hir den Þa hin Tok mak, nur yol cu su ma il gru bun da ki me sa jýn da þun la rý i fa de et miþ: Köp rü ek sen li geç miþ yýl lar öz le mi ni i fa de e den bir ça lýþ ma ya bu grup ne ka dar yar dým cý o la bi lir; Ye ni As ya nýn mis yo nu na uy gun ne gi bi ye ni ça lýþ ma lar ya pý la bi lir; bir lik te dü þü ne lim. Me se lâ a hir za man fit ne le ri ne kar þý du yar lý lýk o ra ný mýz ne du rum da? Ma a le sef biz le ri de et ki le yip teh dit e den se kü ler leþ me ve dün ye vî leþ me rüz gâr la rý na na sýl kar þý ko ya bi lir ve hiz met le ri mi zi ne þe kil de da ha ve rim li ha le ge ti re bi li riz? O ku ma yaz ma sý bol o lan, a ma son za man lar da o ku ma yý a zal tan bir ce ma at gö rün tü sün den na sýl kur tu la bi li riz? Bil has sa li se ve ü ni ver si te ler de hiz met le ri mi zi na sýl can lan dý ra bi li riz? Bu gi bi ö nem li ko nu lar da be ra ber ce ka fa yo ra rak bir nur plat for mu o luþ tu ra bi lir mi yiz? Genç Yo rum der gi mi ze, es ki Köp rü nün iþ le vi ni gö re cek bir di na mizm ka zan dý ra bi lir mi yiz? So mut bir ça lýþ ma ko nu su o la rak tek li fim: Ýlk dos ya mýz da, Es ki þe hir de Üs ta dýn ce za al dý ðý tek dâ vâ o lan te set tü rü iþ le ye bi li riz. Bu ko nu yu bil has sa ha ným la rýn yo rum la ma sý çok da ha i sa bet li ve is ti fa de li o lur di ye dü þü nü yo rum. *** Bi le cik ten Tar kan Ü nal da þun la rý yaz mýþ: Köp rü ru huy la il gi li ya zý la rý ný zý il giy le o ku dum. His set ti ðim ve göz lem le di ðim ka da rýy la her kes o ru hu ve bir lik te li ði a rý yor. Be nim ta ný dý ðým, u zun yýl lar bi zim der sa ne le ri miz de kal mýþ o lan ve Ye ni As ya is mi nin geç ti ði her yer de he ye can la nan çok ka bi li yet li kar deþ le ri miz de var. Ga ye miz Nur la rýn in ti þa rý i se e li ka lem tu tan, Ye ni As ya dan ye tiþ miþ bu ve ben ze ri genç le re im kân ve re lim. Ye ni ka bi li yet le re de ka pý la rý mý zý a ça lým. Ý na ný yo rum ki, Köp rü ru hu böy le ih ya e di le cek tir. Al lah a e ma net o lu nuz. *** Ne yap ma lý yýz? Bu a ra da, ka týl dý ðý mýz ba zý plat form lar da, es ki Köp rü nün ye ni den ih ya sý öz le mi nin þi fa hen de di le ge ti ril di ði ne ve bu ta le bin cid dî an lam da mâ kes ve des tek bul du ðu na þa hit ol duk. De mek ki, a ra dan o tuz yýl a ya kýn bir za man geç miþ ol ma sý na rað men, o dö nem de or ta ya ko nu lan hiz met ha ri cî mah fil ler de ol du ðu gi bi iç bün ye de de öy le si ne de rin iz ler bý rak mýþ ki, her fýr sat ta o hiz met ler yâd e di li yor ve tek rar can lan dý rýl ma sý ih ti ya cý vur gu la ný yor. Ýn þa al lah bun lar ay ný za man da mak bul bir du a hük mü ne ge çer. Ta bi î, Ri sa le-i Nur da et raf lý ca i zah e dil di ði gi bi, du a nýn çe þit le ri var. Bun la rýn en çok bi li nip söy le nen le ri, kav lî ve fi i lî du a lar. Köp rü mo de li ni ve mâ nâ sý ný tek rar ih ya e de lim söy lem le ri kav lî du a ya te ka bül e der ken, bu nun ta hak ku ku na yö ne lik mü þah has a dým lar a týl ma sý i se fi i lî du a ya kar þý lýk ge li yor. Ve bu du a la rýn ka bu lü, ih lâs, sa mi mi yet ve te sa nüd mâ nâ la rý i çin de gös te ri le cek müþ te rek gay ret le re bað lý. Ýþ te bu nok ta da çok in ce ça lýþ ma mýz lâ zým. Es ki kad ro lar a çý sýn dan ön ce lik le gün de me al ma mýz ge re ken hu sus lar dan bi ri, he lâl leþ me. Ve o dö nem de ki müþ te rek ça lýþ ma la rýn bi ze ka zan dýr dý ðý tec rü be bi ri ki mi ni o lum lu an lam da ye ni den dev re ye so ka bi le cek bir or tak i ra de. O yýl lar da he nüz dün ya ya göz le ri ni aç ma mýþ o lan genç ku þak la rýn ilk a dým o la rak yap ma sý ge re ken þey i se, o Köp rü sa yý la rý na mut la ka u la þýp her bi ri ni tek tek in ce le me le ri. Ki, yu ka rý da bah set ti ði miz ya zý da Zü be yir Er ge ne kon dan ak tar dý ðý mýz me saj, bu nok ta da gü zel bir ör nek. Me rak lý ve is tek li genç ler yýl la rýn da çý kan sa yý lar dan bir te ki ni da hi bu lup in ce le dik le rin de, bu he ye ca ný his se dip pay la þa cak lar dýr. De ne mek is te yen le re yol a çýk...

4 KÜLTÜR SANAT 4 23 EYLÜL 2012 PAZAR Y HABERLER FO TOÐ RAF: CÝHAN 30 sa nat çý Ý kin ci ba kýþ i çin bir a ra da Con tact Press I ma ges Fo toð raf A jan sý Ro bert Pled ge nin an la tým la rý i le Ber lin Du va rýn dan Ý kiz Ku le le re te ma lý su nu mun da ya kýn ta rih te dün ya ya mal ol muþ o lay lar göz ler ö nü ne se ril di. Ý kiz ku le sal dý rý sý fo toð raf çý lýk i çin dö nüm nok ta sý ol du ncontact Press I ma ges Fo toð raf A jan sý nýn ku ru - cu la rýn dan Ro bert Pled ge, fo toð raf gös te ri sin de ya kýn ta rih te ya þa nan o lay la rý göz ler ö nü ne ser di. Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si, Bur sa Kent Kon se yi ve Bur sa Fo toð raf Sa na tý Der ne ði (BUF SAD) iþ bir li ðiy le, Bur sa Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (BTSO) nýn a na spon sor lu - ðun da dü zen le nen Bur sa Fo to Fest te geç mi þin 40 yý - lý na ý þýk tu tan 250 fo toð raf sa nat se ver le rin be ðe ni si ne su nul du. Con tact Press I ma ges Fo toð raf A jan sý Ro - bert Pled ge nin an la tým la rý i le Ber lin Du va rýn dan Ý - kiz Ku le le re te ma lý su nu mun da ya kýn ta - rih te dün ya ya mal ol muþ o lay lar göz ler ö nü ne se ril di. 11 Ey lül 2001 ta ri hin de New York ta i kiz ku le le re ya - pý lan sal dý rý la rýn fo toð raf çý lýk i çin bir dö nüm nok ta sý ol du ðu nu söy le yen Pled ge, Sal dý rý lar dan son ra 6 gün bo yun ca ha va a lan la rý ka pa lý ol du ðu i çin ba sýn men sup la rý hiç bir þe kil de böl ge ye gi de rek ne ga tif fo - toð raf çe ki min de bu lu na ma dý. E li mi ze sa de ce a ma - tör ler ta ra fýn dan çe ki len di ji tal fo toð raf lar ve vi de o lar u la þý yor du. Ben ce bu o lay di ji tal fo toð raf çý lýk i çin bir dö nüm nok ta sý ol du. O gün ger çek le þen bu va him sal dý rý ne de niy le dün ya i ki ye bö lün dü ve i le ti þim çok a zal dý di ye ko nuþ tu. Bur sa / ci han Ah þap kül tür mer ke zi ne Ab dur ra him Ka ra koç un is mi ve ri le cek nkahramanmaraþ IN El bis tan il çe sin de be le di ye Köp rü ba þý Ma hal le si ne sos yal fa a li yet le re ev sa hip li - ði ya pa bi le cek ah þap bir kül tür mer ke zi in þa e di yor. Bi na ya geç ti ði miz ay lar da vefat e den ün lü þa ir Ab - dur ra him Ka ra koç un a dý nýn ve ril me si dü þü nü lü yor. El bis tan Be le di ye si Köp rü ba þý Ma hal le si Halk Ek mek bi na sý ya ný na ah þap bir kül tür mer ke zi ha zýr lý yor. Sa - de ce ze mi ni be ton o la rak plan la nan ko na ðýn di ðer ký sým la rý ah þap tan ya pý lý yor. 240 met re ka re lik i ki a - lan dan o lu þan pro jey le il gi li o la rak bil gi ve ren El bis - tan Be le di ye Baþ ka ný Av. Dur muþ Kü çük, ha yat stan - dart la rý yük se len El bis tan a ol duk ça kul la nýþ lý bir sos - yal te sis ka zan dýr ma ya ça lýþ týk la rý ný kay det ti. Baþ kan Kü çük, El bis tan her a lan da ol du ðu gi bi sos yal ve kül tü rel a lan da da bü yü me ye de vam e di yor. Be le di ye o la rak ken di im kân la rý mýz la yap týr dý ðý mýz ah þap kül - tür mer ke zi El bis tan ýn ye ni bir de ðe ri o la cak. Ý ki kat o la cak o lan bu mer ke ze geç ti ði miz ay lar da e be di ye te u ður la dý ðý mýz mem le ke ti mi zin ye tiþ tir di ði en ün lü þa ir ler den Ab dur ra him Ka ra koç un a dý nýn ve ril me si var. Bu ko nu i le il gi li o la rak þa i ri mi zin a i le fert le riy le gö rü þe ce ðiz di ye ko nuþ tu. Kah ra man ma raþ / ci han Kül tür le ra ra sý di ya log i çin çi zi len re sim ler gö rü cü ye çýk tý ncafer Sa dýk A ba lý oð lu (CSA) E ði tim ve Kül tür Vak fý ta ra fýn dan Ý tal yan si vil top lum ör gü tü As so ci a - zi o ne di Pro mo zi o ne So ci a le Lu na ri a i le bir lik te AB- Tür ki ye Kül tür le ra ra sý Di ya log-kül tür ve Sa nat Hi be prog ra mý kap sa mýn da dü zen le nen Kül tür le ra ra sý Re sim Kam pý nda yer li ve ya ban cý 20 res sa mýn or ta - ya koy du ðu e ser ler den o lu þan ser gi, Pa muk ka le Ü ni - ver si te si (PA Ü) Kon gre ve Kül tür Mer ke zi Ser gi Sa - lo nu nda a çýl dý. Ser gi nin a çý lý þýn da ko nu þan CSA E - ði tim ve Kül tür Vak fý Baþ ka ný A li A ba lý oð lu, Av ru pa Bir li ði ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin or tak la þa kat ký la - rýy la ger çek leþ tir dik le ri Kül tür le ra ra sý Re sim Kam - pý nda res sam la rýn yap tý ðý re sim le ri sa nat se ver le re sun mak tan o nur duy duk la rý ný söy le di. Tür ki ye nin pek çok kül tü re ev sa hip li ði yap tý ðý ný ha týr la tan A ba - lý oð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: An tik dö nem den be ri ti ca ret mer ke zi o lan De niz li de yüz yýl lar dan be ri kül tür le r a ra sý di ya log fark lý yol lar la de vam e di yor. Þim di de biz ler sa nat yo luy la bu di ya lo ðu sür dür me ça ba sýn da yýz. Biz ler kül tür le ra ra sý re sim kam pý pro - je si ne baþ lar ken, far ký kül tür ler den sa nat çý la rý bir a - ra ya ge tir mek hem u lus la r a ra sý bir di ya log o luþ tur - mak hem de bu ve si ley le ül ke mi ze sa nat yo luy la ta ze bir so luk ka zan dýr ma yý he def le dik de di. De niz li / a a TAZÝYE Muhterem arkadaþýmýz Hikmet Çetiner'in kayýnvalidesi Cemile Yetiþenoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bornova Yeni Asya Okuyucularý ÝZMÝR BAÞBAKANLIK Ta nýt ma Fo nu, Gü ney do - ðu A na do lu Pro je si (GAP) Böl ge Kal kýn ma Ý da re si ve Mar din Va li li ði nce des tek le nen 2. U lus la ra ra sý Mar din Bi e na li baþ la dý. Kü - ra tör lü ðü nü Pa o lo Co lom bo ve Lo ra Sa - rý as lan ýn yap tý ðý, bu yýl ki baþ lý ðý Ý kin ci Ba kýþ o lan Mar din Bi e na li nde so na e re - ce ði 21 E kim e ka dar 8 ay rý nok ta da 30 sa nat çý fark lý dal lar da sa nat la rý ný ser gi le - me im kâ ný bu la cak. Bi e na lin Mar din li le - rin þehir i çin de gün lük hayat la rý ný sür - dür dük le ri il ginç me kân la rýn, nor mal þartlar da bir gez gi nin gi re me ye ce ði ve de - ne yim le ye me ye ce ði þe kil de 30 sa nat çý ya ser gi a la ný o la rak su na ca ðý kay de dil di. Bi - e na lin a çý lý þý dolayýsýyla, bi e nal me kâ ný se - çi len þehrin en bü yük ko na ðý ol ma ö zel li - ði ne sa hip Tok mak çý lar Ko na ðý nda dü - zen le nen tö ren de ko nu þan Va li Tur han Ay vaz, Mar din in eþ siz bir ha zi ne ol du ðu - nu söy le di. Bu eþ siz ha zi ne yi bütün dün - ya ya ta nýt mak i çin, be le di ye baþ ka ný, mil - let ve kil le ri ve halk i le yo la çýk týk la rý ný i fa - de e den Ay vaz, Mar din bir ha zi ne, bu ha zi ne yi sa de ce ül ke miz in san la rý na de ðil, ay ný za man da dün ya in san la rý na da gös ter - me miz ve ta nýt ma mýz bir so rum lu luk tur. Ýn þal lah 1,5 se ne son ra bu nu ba þa ra rak Mar din i 5 bin, 10 bin yýl ön ce si ne a it þe hir ko nu mu na ka vuþ tu ra rak dün ya nýn gö rü - Ca mý al týn la süs lü yor lar GELENEKSEL Türk el sa nat la rý a ra sýn da ö nem li ye ri o lan hat ve tez hip sa na tý nýn te ma sýy la Ýs tan - bul da ger çek leþ ti ri len 7. Al týn El ler Ge le nek sel El Sa nat la rý Gün le ri ne, Çu kur ca Cam Se ra mik A töl ye si nin el e me ði ü rün le ri dam ga sý ný vur - du. Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür AÞ iþ let me le rin den Çu kur ca Cam Se ra mik A - töl ye si, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý i le Be yoð lu Be - le di ye si nin dü zen le di ði 7. Al týn El ler Ge le nek sel El Sa nat la rý Gün le ri nde ü rün le ri ni ser gi li yor. Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di ye si nin hi ma ye sin de Te pe ba þý nda dü zen le nen or ga ni zas yo na Çu kur ca Cam Se ra mik A töl ye - si nin de da hil ol du ðu 65 ge le nek sel el sa na tý us - ta sý ka týl dý. Çu kur ca Cam Se ra mik A töl ye si So - rum lu su Sab ri ye Pa muk Gül pek, hat ve tez hip sa na tý nýn uy gu lan dý ðý ü rün ler baþ ta ol mak ü ze re bütün ça lýþ ma la rý nýn zi ya ret çi ler ta ra fýn dan çok be ðe nil di ði ni ve hat ta work shop e ði ti mi al mak is te yen ku rum lar ol du ðu nu an lat tý. Bur sa nýn ya - ný sý ra A dý ya man, Af yon, An ka ra, An tak ya, An - tal ya, Ay dýn, Ba lý ke sir, Bar týn, Bi le cik, Bit lis, Ça - nak ka le, De niz li, Di yar ba kýr, E dir ne, Er zu rum, Es ki þe hir, Ga zi an tep, Ha tay, Ýs tan bul, Ýz mir, Ka ra man, Kü tah ya, Ma ni - sa, Kah ra man ma raþ, Mar din, Mer sin, Muð la, Os ma ni ye, Sa kar ya, Þan lý ur fa, Zon gul - dak ve To kat ýn el sa nat la rý ör nek le ri nin de ser gi len di ði faaliyet sü re sin ce se def, kis - pet çi lik, ke çe ci lik, lü le ta þý, Ol tu ta þý, gü müþ, hat, ça rýk, ba kýr, mut - te ka, çi ni, de ri, ka zaz, sim sýr ma, tel kýr ma, tez hip, min ya tür, kün de ka ri, e dir ne ka ri, çöm lek, kut nu do ku ma, el do ku ma, i pek do ku ma, ki lim do ku ma, cam iþ le me, taþ iþ le me, bý çak iþ le me, ah þap iþ le me, bas ton iþ le me, ye me ni, kö rük lü çiz me, bas ký yaz ma, tel kýr ma gi bi bir çok el sa - na tý be ðe ni ye su nul du. Bur sa / ci han nü mü ne su na ca ðýz de di. GAP Ý da re si Baþ - ka ný Sad ret tin Ka ra ho ca lý gil i se Mar din in kök lü ta ri hi ne ya ký þýr bi çim de dü zen le nen u lus la r a ra sý faaliyet ler le sa na týn mer ke zi, sa nat se ver le rin uð rak ye ri ha li ne gel di ði ni söy le di. Mar din Bi e na li nin Di rek tö rü Dö - ne Ot yam, bi ne a lin bu yýl çok da ha yo ðun il gi gör dü ðü nü, bu sebep le bi e na le ka tý lý - mýn yük sek ol du ðu nu söy le di. Ot yam, bir ay sü re cek bi e nal i çin 8 me kan be lir le dik le - ri ni, bu yýl bi e na le hal kýn ve es na fýn da ka - týl dý ðý ný i fa de e de rek, Bu nun i çin de ku a - för ler de var ký ra at ha ne ler de. Hal kýn çok ol du ðu yer le re gir dik. 30 a ya kýn sa nat çý bi - e na le ka tý lý yor de di. Mar din / a a 7. Al týn El ler Ge le nek sel El Sa nat la rý Gün le ri ne 65 ge le nek sel el sa na tý us ta sý ka týl dý. FO TOÐ RAFLAR: CÝHAN B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Dü ðün çi çe ði gil ler den, ko ru lar da, kýr lar da ye ti þen bir bit ki. 2. Ay ný i þi ya pan la rýn giy dik le ri, tü zük le be lir til miþ, bir ör nek giy si. - Türk bu dun la rýn - ca þa man la ra ve ri len âd. 3. Ya kýn ma ve ya ha fif se me yo luy la þim di ki za man. - En do - ðu u cu i le en ba tý u cu a ra sýn da 6 sa at lik fark bu lu nan dün ya nýn yüz öl çü mü a çý sýn - dan en bü yük ül ke le rin den bi ri si. 4. Ça dýr, ka ne pe ör tü sü gi bi ku maþ tan o lan þey le - rin ye re sar kan bö lü mü. - Be lir ti, i þa ret. 5. Bit ki bi li mi. - Ý pek bö cek le ri nin ko za yap - ma la rýn dan bir haf ta, on gün ön ce, çok yap rak ye me dev re si. 6. Ül ke nin va li yö ne ti - min de ki bö lü mü, vi la yet. - Dek, de ðin, ka dar, be ri vb. e dat lar la bir lik te kul la ný la rak bir fi i lin, bir ha re ke tin, bir ye rin, bir þe yin baþ la dý ðý ve ya so na er di ði nok ta yý, za man ve u zak lýk ba ký mýn dan a bart ma lý bir bi çim de an la tan bir söz. - Bü yük, süs lü köþk, sa ray gi bi ya pý. 7. Kü çük li m on. - Der viþ se lâ mý. - Buð day gil ler de ol du ðu gi bi yap - rak lar da sa pýn bir bö lü mü nü u zun la ma sý na sa ran, ge niþ dýþ bö lüm. 8. Si ma ke li me - sin de ses li ler. - Is lan dý ðý za man ko lay ca bi çim len di ri le bi len yu mu þak ve yað lý top rak. - Ben zer, eþ, denk. 9. Ba zý be sin le rin ya pý mýn da ma ya lan ma yý sað la mak i çin kul la ný - lan mad de, fer ment. - Bir il gi e ki. 10. U yuk la ma, u yuk lar gi bi ha re ket siz kal ma. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Mü ze le rin dü zen len me si, ko run ma sý ve ser gi len me siy le il - gi li bi lim da lý. 2. A na do lu'ya Bi zans lý lar za ma nýn da ve ri len bir i sim. 3. Ya rar la ný lan im - kân. - Bir so ru e ki. 4. Has ta lýk tan kur tul ma, i yi leþ me. - A tar da mar ve top lar da mar la rýn i - çin de do la þa rak hüc re ler de ö züm le me, ya dým la ma gö rev le ri ni sað la yan plaz ma ve yu - var lar dan o luþ muþ kýr mý zý renk li sý vý. 5. Bir þe yin en ar ka dan ge len bö lü mü, bi ti mi, ni ha - yet. - Bu cak. 6. Ba rem de or ta. - Ha ber ci. 7. A lim de ses siz ler. - So kak ke li me sin de ses siz Valilikçe düzenlenen ve 3 gün sürecek faaliyetler kapsamýnda Siirt te ilk kez Türkiye Oryantiring Fedarasyonu nca düzenlenen yarýþma yoðun ilgi gördü. FO TOÐ RAF: AA Tillo da, bilim ve kültür günleri baþladý TÝLLO ilçesinde, Tillo Iþýk Hadisesi Bilim ve Kültür Günleri baþladý. Valilikçe düzenlenen ve 3 gün sürecek faaliyetler kapsamýnda Siirt te ilk kez Türkiye Oryantiring Fedarasyonu nca düzenlenen yarýþma yoðun ilgi gördü. Vali Ahmet Aydýn, beraberinde Milletvekili Afif Demirkýran ile faaliyet kapsamýnda düzenlenen Siirt yöresine özgü el sanatlarýnýn teþhir edildiði serginin açýlýþýný yaptý. Faaliyetin bütün Siirtlilere hayýrlý olmasýný dileyen Aydýn, bu tür organizasyonlarýn süreceðini belirtti. Organizasyon kapsamýnda þehre dâvet edilen Türkiye Oryantiring Federasyonu Baþkaný Mehmet Genç in yönetiminde 5 kategoride yarýþma yapýldý. Genç yaptýðý açýklamada, federasyon olarak Tillo nun tanýtýmýna katký sunmak istediklerini söyledi. Þehre geldikleri 3 günden bu yana Siirt Üniversitesi nde ve okullarda eðitim çalýþmasý yaptýklarýný ifade eden Genç, 3 günlük hýzlý bir çalýþma ile gençleri festivale yetiþtirerek kültürel deðerlerin daha iyi tanýtýlmasýna katký sunduysak ne mutlu bize. 10 yýldýr faaliyette olan federasyonumuz Türkiye nin her yerinde faaliyet yürütürken bugün de Tillo da bu güzel heyecaný yaþýyoruz. Burada farklý yaþ gruplarýndaki öðrencilerde bu dala yönelik büyük bir istek söz konusu. Umarým bundan sonra da burada faaliyet gerçekleþtirebiliriz. Tillo ilçesi öðrencisi, idarecisi ve yönetimiyle oryantiring sporuna kucak açmýþ durumda dedi. Siirt / aa DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI Y E D Ý E M Ý N R A K E G E M A T A H A R Ý N E L E R A L A M A N Ý M E C E L A R A E Ç Ý G C Ý N A Y E T E S E N A K M AN Ý R Ý Ý S A N E K Ý N E K B A Y R A M L A B A D A E V A L A B A L I K Ý K A ler. 8. Ýs viç re'nin en u zun ýr ma ðý. - Has ta lý ðýn ya da bir du ru mun en kor ku lu a ný. 9. Köy ler, þe hir ler, ül ke ler a ra sýn da bir yer den bir ye - re gi diþ ge liþ, mü na ka le, mu va sa - la, te mas. 10. Ba kan lýk ve el çi lik - ten baþ la ya rak cum hur baþ kan lý - ðý na ka dar yük se len, yük sek ma - kam sa hi bi ya ban cý la ra ve ri len þe - ref un va ný. 11. Bir ku rum, ku ru - luþ vb.nin he sap iþ le riy le uð ra þan kim se, mu ha se be ci. - Bir renk. 12. Ki na ye li an la tým. - Bir hak kýn di ðer bir kim se ye ge çi ril me si.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ANKARA DA UÇAK KRÝZÝ BÜYÜYOR

ANKARA DA UÇAK KRÝZÝ BÜYÜYOR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y B E K L E Y Ý N Ý Z... YIL: 43 SA YI: 15.232 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 TEMMUZ 2012 PAZAR/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ANKARA DA UÇAK KRÝZÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ YAPILDI nfaruk ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 16 DA ISPARTA DA MEVLÝD COÞKUSU Savaþýn izleri silinmemiþ uisparta da 1980 e kadar devam edegelen, uzun süre ara verilmesinin ardýndan tekrar

Detaylı

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý dan Prof. Dr. Adil Bebek: Bu hizmetiniz takdire þayan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 15.041 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 5 OCAK

Detaylı