Akraba deðil, kardeþiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akraba deðil, kardeþiz"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I KERÝM VE MESCÝD ÝSTÝYOR Ha be ri say fa 7 de YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 ARALIK 2010 PAZARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr Akraba deðil, kardeþiz BAÞ BA KAN ER DO ÐAN, BÝZ BU COÐ RAF YA DA BÝR BÝ RÝY LE ZO RA KÝ BÝR LÝK TE LÝK KUR - MUÞ HALK LAR DE ÐÝ LÝZ. BÝZ BÝR BÝ RÝ MÝ ZÝN AK RA BA SI DE ÐÝL, KAR DE ÞÝ YÝZ DE DÝ. Ba tý Bri tan ya nýn bü yük bö lü müy le Ýs koç ya da da et ki li o lan ti pi sebebiy le u la þým da ka os ya - þan dý. Yüz ler ce a raç o to yol lar da kal dý. Sü rü cü - ler tra fik te zor an lar ya þa dý. FO TOÐ RAF: A A HER YER KAR ALTINDA AVRUPA DONUYOR n Yo ðun kar ya ðý þý Av ru pa ký t a - sý bo yun ca ha va tra fi ði ni, ka ra - yo lu ve de mir yo lu u la þý mý ný o - lum suz et ki li yor. Don du ru cu so - ðuk lar ve kar ya ðý þý baþ ta Ýn gil - te re ol mak ü ze re ký t a da hayatý felç et ti. Ku zey Ýr lan da son 25 yý - lýn en yo ðun kar ya ðý þýy la kar þý kar þý ya. Kar ka lýn lý ðý ba zý yer ler - de 60 san ti met re ye ka dar u laþ tý. Ha be ri say fa 7 de Baþbakan Erdoðan, Bitlis'in ortak tarihi, medeniyeti ve þahsiyetleriyle abide bir þehir olduðunu belirterek, Mevlânâ Abdürrahim Bitlisî'den Mevlânâ Ýdris-i Bitlisî'ye, Müþtak Baba'dan Bitlis'in Nurs Köyü'nde doðmuþ Bediüzzaman Said Nursî'ye kadar nice büyük Bitlisli zâtý rahmetle yâd ediyorum'' dedi. FO TO: A A KAZDIKÇA MÜHÝMMAT ÇIKIYOR Poyrazköy de kazý çalýþmalarýna devam MERMÝ VE PATLAYICI BULUNDU n Bey koz Poy raz köy de ki bir a ra zi de gü ven lik kuv vet le rin ce ya pý lan ka zý ça lýþ ma la rý na de vam e di ldi. Ka zý ça lýþ ma la rý, iþ ma ki ne le ri nin des te - ðiy le sür dü rü ldü. Ger çek leþ ti ri len ka zý ça lýþ ma la - rý sý ra sýn da 30 ka lýp plas tik pat la yý cý ve 900 mer - mi bu lun muþ tu. Ha be ri say fa 5 te ULUSLARARASI MEDENÝYET VE DEÐERLER SEMPOZYUMU ÝSTANBUL DA YAPILDI Ba rý þýn a nah ta rý Ýs lâ mî de ðer ler Ýs ra fil Ku ra lay TERÖR HERKESÝN ORTAK MESELESÝ n Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, in kâ rýn Tür ki ye yi hiç bir ye re ta þý ma ya ca ðý na be lir te rek, Ýn kâr, kar deþ li ði mi zi pe kiþ tir - mez, böl ge nin dert le ri ne der man ü ret mez, böl ge nin so run la rý - ný çöz mez de di. Te rö rün sa de ce dev let e liy le çö zü le me ye ce ði - ne dik ka ti çe ken Baþ ba kan, her ke sin çö zü me kat kýsýný is te di. AYRILAMAYIZ; ETLE TIRNAK GÝBÝYÝZ n Erdoðan, þöyle konuþtu: Biz bu coðrafyada birbiriyle yýl önce tanýþmýþ insanlar deðiliz. Biz bu coðrafyada bin yýldýr varýz, bin yýldýr biriz ve bin yýldýr beraberiz ve etle týrnaðýz, biz birbirimizin akrabasý deðil, birbirimizin kardeþiyiz. Bu birlikteliði bozmaya kimsenin gücü yetmez. Ha be ri say fa 4 te ÝSLÂM MEDENÝYETÝNÝN DAHA ÝYÝ ANLATILMASINA ÝHTÝYAÇ VAR n U lus la ra ra sý Me de ni yet ve De ðer ler Sem poz yu mu: Ýs tan bul Yak la þý - mý nda ko nu þan U TE SAV Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Ýs ra fil Ku ra lay, Dün- ya nýn da ha ya þa nýr bir ha le gel me si i çin Ýs lâm me de ni ye ti nin ku þa tý cý de ðer le ri nin ça ðý mýz da da ha i yi an la týl ma sý na ih ti yaç var dýr. Me de ni yet dü þün ce si nin ye ni den ge liþ me si i çin Ýs lâm dün ya sýn da ki kar deþ lik ge liþ - ti ril me li dir de di. Ümit Kýzýltepe nin haberi say fa 6 da Ü zer le ri ne, so kak ta so ðuk tan öl müþ va tan daþ - la rýn re sim le ri ni a þan Þef kat -Der ü ye le ri, sa ba - ha ka dar so kak ta kal dý lar. FO TOÐ RAF: A A SOKAKTA SABAHLADILAR EVSÝZLERE DESTEK n Kýþ mev si mi nin et ki si ni gös - ter me siy le so kak ta ya þa yan va - tan daþ la rýn da zor gün le ri baþ - la dý. Bu se bep le, Tak sim Mey - da ný nda top la nan Þef kat -Der ü ye le ri, ev siz le rin ha ya tý na dik - kat çek mek ve on la rýn dert le ri - ni gün de me ge tir mek mak sa - dýy la bir ge ce dý þa rý da sa bah la - ma ey le mi yap tý. Ha be ri say fa 6 da ARTIÞ OLSAYDI 2 BÝN 324 TL OLACAKTI Asgarî ücrete 32 yýldýr büyümeden pay yok DÝSK RAPOR HAZIRLADI n Tür ki ye Dev rim ci Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe de ras yo - nu A raþ týr ma Ens ti tü sü (DÝS KAR) ra po run da, 32 yýl - lýk dö nem de Gay ri Sa fi Mil li Ha sý la sa bit fi yat lar la 3,19 kat ar tar ken, as ga rî üc ret te re el bir ar týþ mey - da na gel me di ði be lir ti le rek, As ga rî üc ret e ko no mik bü yü me o ra nýn da bir ar týþ kay det sey di, bu gün brüt 2 bin 324 TL o la cak tý de nil di. Say fa 11 de HÝPER SENSÝTÝVÝTE YE DÝKKAT Yeni çaðla birlikte ortaya çýkan hastalýk KULAKLARDA ÇINLAMA VE UÐULTU n Tek no lo jik ve e lek tro nik ci haz lar la ya þa dý ðý - mýz ye ni çað da, ye ni has ta lýk lar da týp li ta re tü - rü ne gi ri yor. Bil gi sa yar, cep te le fo nu, baz is tas - yon la rý, mik ro dal ga fý rýn gi bi ci haz lar dan ya yý - lan e lek tro man ye tik dal ga lar ku lak ta ra hat sýz e di ci ve ka lý cý u ðul tu ya se bep o lur ken, ki þi nin de ha ya tý ný al t üst e di yor. Ha be ri say fa 3 te Açýklama, hukuk dýþýdýr n MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný A. Fa - ruk Ün sal, Ge nel - kur may Baþ kan lý ðýn - ca 17 A ra lýk ta ri hin de ya pý lan ba sýn a çýk la - ma sý halk i ra de si ne yö ne lik hu kuk dý þý bir kal kýþ ma dýr de di. Ha be ri say fa 5 te Ýsrail, Filistinlilere zulmediyor Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Ýsrail in Batý Þeria da Filistinlilere karþý sert bir ayrýmcýlýk yaptýðýný belirtti. HRW tarafýndan açýklanan raporda Ýsrail in, Filistinlileri temel ihtiyaçlarýndan mahrum býraktýðý kaydedildi. Öte yandan Ýsrail hava kuvvetlerinin Gazze Þeridi nde düzenlediði hava saldýrýsýnda 5 Filistinlinin öldüðü bildirildi. Ha be ri say fa 7 de ISSN KADINLAR ÞÝDDET VE TÖREDEN ÞÝKÂYETÇÝ Haberi sayfa 3 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fen ve san'at silâhýyla cihad edeceðiz Cen net te bir ka rýþ lýk yer (e be dî ol du ðu i çin), kü re-i arz ve ü ze rin de bu lu nan lar dan dün ya ve i çin de ki - ler den da ha ha yýr lý dýr. Kütüb-i Sitte, No: 7296 / Hadis-i Þerif Meâli Be di uz za man Sa id Nur si. eziyorlar. Biz de fen ve san'at Ecnebîler, fünun ve sanayi silâhýyla bizi istibdad-ý mânevîleri altýnda silâhýyla, Ý lâ-i Kelimetullah ýn en müthiþ düþmaný olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ý efkâra cihad edeceðiz. iz ka lû be lâ dan ce mi yet-i Mu ham me dî de dâ hi liz; ci he tü l-vah det-i it ti ha dý mýz Tev - hid dir, pey man ve ye mî ni miz î man dýr. Ma dem ki mu vah hi diz; müt te hi diz. Her bir mü min, Î lâ-i Ke li me tul lah i le mü kel lef - tir; bu za man da en bü yük se be bi, mad de ten te - rak kî et mek tir. Zî ra, ec ne bî ler, fü nun ve sa na yi si - lâ hýy la bi zi is tib dad-ý ma ne vi le ri al týn da e zi yor lar. Biz de fen ve sa n'at si lâ hýy la, Î la-i Ke li me tul la hýn en müt hiþ düþ ma ný o lan ce hil ve fakr ve ih ti lâf-ý ef kâ ra ci had e de ce ðiz. Am ma ci had-ý ha ri cî yi Þe ri - at-ý Gar ra nýn be râ hin-i kâ tý a sý nýn el mas ký lýnç la rý - na ha va le e de ce ðiz. Zî ra, me de ni le re ga le be çal - mak ik na i le dir; söz an la ma yan vah þî ler gi bi, ic bar i le de ðil dir. Biz mu hab bet fe da i le ri yiz; hu sû me te vak ti miz yok tur. Ta rih çe-i Ha yat, s. 94 ** Ýs tib dat, zu lüm ve ta hak küm dür. Meþ rû ti yet, a - da let ve Þe ri at týr. Pa di þah, Pey gam be ri mi zin em ri - ne i ta at et se ve yo lu na git se ha lî fe dir; biz de o na i - ta at e de ce ðiz. Yok sa, Pey gam be re ta bî ol ma yýp zu lüm e den ler, pa di þah da ol sa lar hay dut tur lar. Bi zim düþ ma ný mýz ce ha let, za rû ret, ih ti lâf týr. Bu üç düþ ma na kar þý sa n'at, ma ri fet, it ti fak si lâ hýy la ci had e de ce ðiz. Ve bi zi bir ci het te te yak ku za ve te - rak kî ye sevk e den ha kî ki kar deþ le ri miz Türk ler le ve kom þu la rý mýz la dost o lup el e le ve re ce ðiz. Zî ra hu sû met te fe na lýk var; hu sû me te vak ti miz yok tur. Ta rih çe-i Ha yat, s. 102 ** Be þin ci Kuv vet: Ýz zet-i Ýs lâ mi ye dir ki, Î la-i Ke li - me tul la hý î lân e di yor. Ve bu za man da Î lâ-i Ke - li me tul lah, mad de ten te rak kî ye mü te vak kýf; ve me de ni yet-i ha kî ki ye ye gir mek le Î lâ-i Ke li me - tul lah e di le bi lir. Ýz zet-i Ýs lâ mi ye nin î man i le kat î ver di ði em ri, el bet te â lem-i Ýs lâ mýn þahs-ý ma ne vî si o ka tî em ri is tik bal de tam ye ri ne ge - ti re ce ði ne þüp he e dil mez. E vet, na sýl ki es ki za man da Ýs lâ mi ye tin te rak kî si düþ ma nýn ta as su bu nu par ça la mak ve i na dý ný kýr - mak ve te ca vü za tý ný de fet mek si lâh i le, ký lýnç i le ol muþ; is tik bal de, si lâh, ký lýnç ye ri ne, ha kî ki me de - ni yet ve mad dî te rak kî ve hak ve hak ka ni ye tin mâ - ne vî ký lýnç la rý düþ man la rý mað lûp e dip da ðý ta cak. Bi li niz ki, bi zim mu ra dý mýz, me de ni ye tin me - ha si ni ve be þe re men fa a ti bu lu nan i yi lik le ri dir. Yok sa, me de ni ye tin gü nah la rý, sey yi ât la rý de ðil ki; ah mak lar o sey yi at la rý, o se fa het le ri me ha sin zan - ne dip, tak lit e dip, ma lý mý zý ha rap et ti ler. Ve dî ni rüþ vet ve rip, dün ya yý da ka za na ma dý lar. Me de ni - ye tin gü nah la rý i yi lik le ri ne ga le be e dip, sey yi a tý ha - se na tý na râ cih gel mek le, be þer i ki Harb-i U mû mi i le i ki deh þet li to kat yi yip, o gü nah kâr me de ni ye ti zîr ü ze ber e dip, öy le bir kus tu ki, yer yü zü nü kan la bu laþ týr dý. Ýn þâ al lah is tik bal de ki Ýs lâ mi ye tin kuv ve - tiy le, me de ni ye tin me hâ si ni ga le be e de cek, ze min yü zü nü pis lik ler den te miz le ye cek, sulh-u u mû mi - yi de te min e de cek. E vet, Av ru pa nýn me de ni ye ti fa zî let ve hü da üs - tü ne te sis e dil me di ðin den, bel ki he ves ve he va, re - ka bet ve ta hak küm ü ze ri ne bi nâ e dil di ðin den; þim di ye ka dar me de ni ye tin sey yi â tý ha se na tý na ga - le be e dip ih ti lâl ci ko mi te ler le kurt laþ mýþ bir a ðaç hük mü ne gir di ði ci het le; As ya me de ni ye ti nin ga - le be si ne kuv vet li bir me dar, bir de lil hük mün de - dir. Ve az va kit te ga le be e de cek tir. Ta rih çe-i Ha yat, s. 149 ** On lar si zi mað lûp et ti ði si lâh i le, ya ni a kýl i le, fikr-i mil li yet le, meyl-i te rak kî i le, te mâ yül-ü a - dâ let i le mað lûp e de bi lir si niz. Ben ce þim di ký - lýç vu ran, o ký lýn cýn ak si dö ner, ye tim le ri ne do - ku nur. Þim di ga le be ký lýç i le de ðil dir. Ký lýç ol - ma lý, lâ kin ak lýn e lin de. Mü nâ za rât, s. 68 LÜ GAT ÇE ci he tü l-vah det-i it ti - had: Ü ze rin de an laþ ma sað la nan bir lik nok ta - la rý. pey man: Ahd, ye min. ih ti lâf-ý ef kâr: Fi kir le rin ay rý lý ðý, u yuþ maz lý ðý. be râ hin-i kâ tý a: Þek siz ve þüp he siz o lan kat î de lil ler, bür han lar. Î la-i Ke li me tul lah: Al - lah ýn is mi ni, dâ vâ sý ný yü celt mek, yay mak. râ cih: Üs tün o lan. ha san gu ma il.com ADALET ÝLE ÝBADET KATRE HASAN GÜNEÞ aþ ve ku ru her þey ki tab-ý mü - Ybîn de ya zý lý dýr. Kur ân-ý Ha - kim de her þey ya a çýk ya da giz li ya ni re miz ler ve i þa ret ler þek lin de mev cut tur. E vet, Kur ân da her þey mev cut tur, an cak Ce nâb-ý Hak bir lü tuf o la rak o nu ko lay laþ týr mýþ ve dört a na e sas ve mak sat ü ze ri ne bi na et miþ tir. Ri sâ le-i Nur da bir kaç ba his te bu dört e sas ve mak sat tev hid, nü büv vet, ha þir ve a da let o la rak zik re di lir. Ý þâ râ tü l-ý câz da bu dör dün cü e sas a da - let i le i ba det þek lin de bi raz da ha de tay lan dý rý lýr. Kâ i nat mad dî ve ma ne vî her yö nüy le a da let ü ze - ri ne ku ru lu dur ve o nun la de vam e der. An cak i ba - det de a da le tin ay rýl maz bir par ça sý dýr. De mek ki, i - ba det de Kur ân-ý Ke rim in vaz ge çil mez e sas la rýn - dan ve mak sat la rýn dan dýr. Yer de ve gök te ne var - sa Ce nâb-ý Hakk ý zik re der, i ba det e der. Ge ri ye ka lan sa de ce in san lar ve cin ler dir. Kur ân-ý Ke - rim in en ö nem li mak sat la rýn dan bi ri si de, bu i ki ta i fe de a da le tin ve i ba de tin hâ kim ký lýn ma sý dýr. Ce nâb-ý Hak Kur ân-ý Ke rim de muh te lif â yet - ler de kâ i nat ta ki muh te þem ic ra a tý ný ve bun lar da ki mi zan, öl çü ve tak dir gi bi fi il le ri ni zik re der ve bun la rýn ken di si nin bir düs tu ru ve pren si bi ol du - ðu nu ha týr la týr. Ýn san dan da yap tý ðý iþ ler de bu pren si be ya ni öl çü ye dik kat et me si ni, a da let li ol - ma sý ný em re der. Me se lâ Rah man Sû re si nde fer - man e der: Gö ðü yük selt ti ve mi za ný koy du. Sa kýn mi zan da hak sýz lýk ve taþ kýn lýk yap ma yýn! Mi sâl ve ri le cek o lur sa, he men ü ze ri miz de ki at mos fer den, Ay ve Gü neþ in bi ze o lan me sa fe si ne; yýl dýz la rýn ve ga lak si le rin bü yük lük le ri ne ve u zak lýk la rý na ka dar has sas ve i de al þe kil de yer leþ ti ril miþ bir kâ i nat i - çin de ya þý yo ruz. Ce nâb-ý Hakk ýn Adl ve Mu kad - dir i sim le ri nin te cel li si sa ye sin de dir ki, at mos fe ri - miz ko ru yu cu bir ta van dýr. U zay dan ge len za rar lý ý þýn la rý sü ze cek ve me te or yað mu ru na kal kan o la - cak þe kil de þef faf bir ta van dýr. Yi ne he men at - mos fe rin dý þýn da ya ni tam te pe miz de do la þýp du - ran bin ler ce gök ta þý uy gun bir yük sek lik te dir ki, her bi ri bir mem le ke ti yer le bir e de cek bü yük lük - te ki bu taþ lar bi ze do kun ma mak ta dýr. Yer kü re nin Gü neþ e o lan me sa fe si ve ek se ni nin e ðik li ði ve yö rün ge sin de ki hý zý gi bi da ha ni ce ha ri - ka lýk lar da bir he sa ba da ya nýr. Bu gün kü i le ri tek no - lo ji sa ye sin de hýz ve çe kim he sap la rý na gö re, u za ya uy du lar gön de ren ve yö rün ge le ri ne yer leþ ti ren in - sa noð lu, Ce nâb-ý Hakk ýn a da let te ki ve he sap ta ki ký lý kýrk ya ran has sa si ye ti ni i yi id rak et me li ve he sap gü nü nü u nut ma ma lý, mi zan da hak sýz lýk ve taþ kýn lýk yap ma ma lý dýr.  yet te ki Gök ler de ki mi zan i le in sa na em re di len mi zan ýn ar ka ar ka ya zik re dil me si dik kat çe ki ci dir. Ta rih te öl çü yü ve a - da le ti ih lâl e den, zul me ve da lâ le te sa pan es ki ka - vim le rin se mâ vî taþ lar la ce za lan dý rýl dýk la rý ný Kur ân-ý Ke rim ve di ðer se ma vî ki tap lar bah set - miþ tir. Ta ri hî a raþ týr ma lar da bu ha ki kat te yid e dil - miþ tir. Za ten ký ya met de böy le baþ la ya cak týr. Yer - yü zün de a da let ve öl çü kal ma yýn ca, in sa nýn zul - mü ne kar þý gayz ve öf ke ye ka pý lan yer ve gök, Ýs ra - fil in (as) su ru i le ser best bý ra ký la cak. Ce nâb-ý Hak öl çü yü de ðiþ ti re cek. Öl çü sa ye sin de cen net mi sâ li Cenâb-ý Hak Kur ân-ý Kerim de muhtelif âyetlerde kâinattaki muhteþem icraatýný ve bunlardaki mizan, ölçü ve takdir gibi fiillerini zikreder ve bunlarýn kendisinin bir düsturu ve prensibi olduðunu hatýrlatýr. Ýnsandan da yaptýðý iþlerde bu prensibe yani ölçüye dikkat etmesini, adaletli olmasýný emreder. bir me kân o lan þu Yer kü re; yýl dýz la rýn yað mur gi bi yað dý ðý, ok ya nus la rýn tu tuþ tu ðu, dað la rýn pa muk gi bi a týl dý ðý, ce hen ne mî bir hâl a la cak týr. E vet, a da - let o ka dar ö nem li bir mak sat týr ki, o nun i çin ký ya - met de ko pa cak týr. Ni te kim a da let siz lik ten ca ný ya - nan bi ri si bü tün ba ha ne le ri red de de rek de miþ: Bý - ra kýn a da let ye ri ni bul sun, is ter se ký ya met kop sun. Öl çü ve a da let a tom al tý par ça cýk lar da da a kýl la ra dur gun luk ve re cek se vi ye de de vam e der. Yýl - dýz lar da ve ge ze gen ler de ça lý þan Adl ve Mu - kad dir is mi nin ka le mi ve per ge li san ki mil - yar lar ca de fa kü çü le rek a to mun i çi ne gi rer. O ra da da yö rün ge le ri çi zer, he sap la rý ya par; hýz la rý ve kuv vet le ri den ge ye ge ti rir. Ha þir mey da nýn da da ay ný ka lem ve ay ný kud ret i le he sa ba çe ki le ce ði mi zi u nut ma mak ge re ki yor. Koru bizi Ya Rabbi! Nefsin desisesinden, Hevâ ve hevesinden, Haram olan besinden, Koru bizi YA RABBÝ. Þeytan-ý ins ve cinden, Düþmanlýktan ve kinden, Yalan yere yeminden, Koru bizi YA RABBÝ. Kaderine isyandan, Her çeþit yalandan, Her türlü su-i zandan, Koru bizi YA RABBÝ. Ýftiradan, gýybetten, Cimrilikten, hasetten, Sebeblere minnetten, Koru bizi YA RABBÝ. Kadýnýn iþvesinden, Yarýn endiþesinden, Yi ne can lý lar da Ce nâb-ý Hakk ýn Adl is mi mu az zam dýr. On la rýn hüc re ya pý la rýn da ki þe kil len di ril me le ri ne; rý zýk la rý ný el de e de cek ci haz lar la ken di le ri ni sa vu na cak si lâh lar la do na týl ma sý na ka dar mu az zam bir öl çü ve tak dir i le bü tün ih ti yaç la rý za ma nýn da ve ye rin de ken di le ri ne ve ri lir Ka ra lar da ve de niz ler de za yýf can lý lar, bin ler ce yýl dýr var lýk la rý ný ve ne sil le ri ni güç lü le re rað men mu ha fa za e der ler. Adl is mi de niz le rin de rin lik le rin de, or man la rýn ka ran lýk la rýn da da bü yük bi hik met ve has sa si yet le de vam e der gi der. Se be Sû re sin de Ce nâb-ý Hak fer man e der Çok ça zýrh lar i mal et ve bi çim le me de öl çü yü gö zet de dik. Siz de i yi iþ ler, sa lih a mel ler ya pýn, çün kü ben her ya pa ca ðý ný zý gö ze ti yo rum. Bir ça lý ya di ken li bir el bi se yi, bir hay va na ko ru yu cu gü zel bi kür kü, vü cut þek li ne en uy gun þe kil de, en gü zel öl çü ler de di kip giy di ren Ce nâb-ý Hak, Hz. Da vud dan da (as) öl çü lü bir zýrh yap ma sý ný is ter. Ay ný þe kil de ma ne vî bir zýrh o lan sa lih a me li ve a da le ti is ter. Ce nâb-ý Hak biz den, sa na yi de ve san'at ta da öl çü ve he sa bý, i le ri tek no lo ji yi is te di ði gi bi i ba de ti de is ter ve gö zet le di ði ni de i fa de e der. A da let ve i ba det a ra sýn da ki mü na se be da ha da i yi an la mak i çin Be di üz za man Haz ret le ri nin þu i fa de si ne de bak mak ge re ki yor Þe ri at da, yüz de dok san do kuz ah lâk, i ba det â hi ret ve fa zi le te a it tir. Ya ni a da let ve þe ri a i ba det siz ol maz, ne re dey se yok de mek tir. Ma lûm a da let de mek hak ve hu ku ka ri a yet et mek de mek tir. Hu kuk i se hu ku kul lah ve hu kuk-u i bad o la rak i ki ye ay rý lýr. Bi rin ci si bi zi yok tan var e dip sa yý sýz ni met le riy le do na ta rak mu az zam bi va zi fey le yer yü zü ne ha li fe o la rak gön de ren  lem le rin Rab bi nin e mir le ri ni yap mak týr, em re dil di ð þe kil de i ba det et mek tir. Di ðe ri de kul hak ký na ri a yet et mek tir. Ge nel de in san lar hu kuk de ni lin ce, Ce nâb-ý Hakk ýn mer ha met ve þef ka ti ni dü þü ne rek gaf let e der ve i kin ci kýs mý an lar. An cak ar za ha li fe o la cak is ti dat lar,  lem le rin Rab bi nin mu ha ta bý ol mak gi bi hu sus lar ve va zi fe nin bü yük lü ðü dü þü nül dü ðün de ger çek, da ha net o la rak fark e di lir ve i ba det bu â le mi a yak ta tu tan dört sü tun dan bi ri si o la rak kar þý mý za çý kar. Ri sâ le-i Nur da da i fa de e dil di ði gi bi i ba det ay n za man da kul hak ký i le de il gi li dir. Bir kap ta nýn, bi ko mu ta nýn ya da baþ ka bir yö ne ti ci nin gö re vin de k ih mal sa de ce ken di si i le sý nýr lý de ðil dir. So rum lu ol du ðu ki þi le rin de hu ku ku nu ih mâl et miþ tir. Bu se bep le i ba de ti terk e den in san, can lý can sýz, i ba det e den bü tün var lýk la rýn hu ku ku nu çið ne mek te dir. A da le ti her za man her ke se uy gu la mak ko lay de ðil dir. Bil has sa ki þi ler güç lü ol du ðu za man lar da a da let bir ya na i ti lir, sa de ce ki tap lar da ka lýr. Vak tiy le Av ru pa da bir prens mah ke me ye ge ti ril di ðin de, ne ya pa ca ðý ný þa þý ran hâ ki min; Bi zim ka nun la rý mýz hal ký mu ha ke me et mek i çin dir prens le ri de ðil! sö zü meþ hur dur. An cak on dan a sýr lar ön ce Ha li fe Hz. A li nin (ra) halk tan bir Ya hu di i le ve Fa tih Sul tan Meh med in bi Rum mi mar i le e þit þart lar da mu ha ke me e dil me si dün ya nýn na sýl a yak ta dur du ðu nun bir a çýk la ma sý dýr. Pren si a da le te a yak di re ten; güç ve kud re ti, gu rur ve ki bi ri dir. Hz. A li (ra) ve Fa tih Sul tan Meh med i a da le tin kar þý sýn da diz çök tü ren i se; kalb le ri ni ve baþ la rý ný sec de ye gö tü ren i ba det tir, Ýs lâm dýr. Ý þâ râ tü l Ý câz dan bir bö lüm ak ta ra lým: A ka i di ve i mâ nî hü küm le ri ka vî ve sa bit kýl mak la me le ke ha li ne ge ti ren, an cak i ba det tir. E vet, Al lah ýn e mir le ri ni yap mak tan ve ne hiy le rin den sa kýn mak tan i ba ret o lan i ba det le, vic da nî ve ak lî o lan i ma nî hü küm ler ter bi ye ve tak vi ye e dil mez se, e ser le ri ve te sir le ri za yýf ka lýr. Zamanýn fitnesinden, Koru bizi YA RABBÝ. Yapýlan her israftan, Türlü lâf-ü güzaftan, Haksýzlýða taraftan, Koru bizi YA RABBÝ. Tabiata tapmaktan, Dalâlete sapmaktan, Hatalarý yapmaktan, Koru biz YA RABBÝ. Hakka karþý fikirden, Ucubtan ve kibirden, Günah-ý kebâirden, Koru bizi YA RABBÝ. Bu can durmaz kafeste. Ölmeden son nefeste, Tevhid en güzel beste. Nasib eyle YA RABBÝ. MEHMET KOVANCI SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 14 Muharrem 1432 Ru mî: 7 K. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Kadýnlar þiddet ve töreden þikâyetçi ÝL MÜFTÜLÜKLERÝ BÜNYESÝNDE 2004 DEN ÝTÝBAREN FAALÝYETE GEÇMEYE BAÞLAYAN AÝLE ÝRÞAT VE REHBERLÝK BÜROLARINA ÞÝKÂYETLER, ÞÝDDET VE TÖRELERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ÜZERÝNDE YOÐUNLAÞIYOR. DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ta li ma - týy la, il müf tü lük le ri bün ye sin de 2004 ten i ti ba ren fa a li ye te ge çen A i le Ýr þat ve Reh ber lik Bü ro la rý, ka dýn müf tü yar dým cý la rý ya da ço ðun lu ðu ka dýn din gö rev li le ri a ra cý lý ðýy la bin - ler ce a i le ye yön ve ri yor. Tür ki ye ge ne - lin de ki 11 ka dýn müf tü yar dým cý sýn - dan bi ri si o lan A da na Ýl Müf tü Yar - dým cý sý Sa li ha Bil giç, yap tý ðý a çýk la ma - da, a i le ku ru mu nu o luþ tu ran an ne, ba ba ve ço cuk lar la il gi li prob lem le rin ya ný sý ra yan lýþ te lak ki ler den kay nak - la nan so run la ra çö züm ü ret mek a ma - cýy la o luþ tu ru lan A i le Ýr þat ve Reh ber - lik Bü ro su na ka dýn lar dan ge len þi kâ - yet le rin, þid det ve tö re ler de yo ðun laþ - tý ðý ný bil dir di. Bil giç, Ya þa dý ðý mýz yüz yýl da bu so run lar dan bah se dil me - si ni bi le ü zü cü bu lu yo ruz. Bu ve ben - zer þi kâ yet ler le bi ze baþ vu ran ka dýn la - rý mý za bu so run lar la na sýl ba þa çý ka bi - le cek le ri ni an la tý yo ruz. Ge rek ti ðin de de e þi ve tüm a i le bi rey le riy le gö rüþ - me ye dâ vet e di yo ruz. Bü ro muz da, bir ev or ta mýn da ge çen gö rüþ me nin ar - dýn dan so run çö zü me ka vuþ tu ru lun - ca ya ka dar a i le i le sü rek li ir ti bat ha lin - de o lu yo ruz de di. Sa li ha Bil giç, 2004 de A da na, Ýs tan - bul, Ýz mir, A da na, Sam sun ve E la - zýð da pi lot uy gu la ma o la rak, ar dýn - dan da di ðer il müf tü lük le ri bün ye sin - de o luþ tu ru lan ve bu gün 67 il mer ke zi i le il çe ler de ki alt bü ro la rýy la bir lik te sa yý la rý 170 i bu lan A i le Ýr þat ve Reh - ber lik Bü ro la rý na er kek le rin de baþ vu - ru su nu ka bul et me le ri ne rað men yar - dým ta le bin de bu lu nan la rýn yüz de 50 den faz la sý ný ka dýn la rýn o luþ tur du - ðu nu kay det ti. Ka dý nýn a i le bir lik te li - ði nin de va mýn da be lir le yi ci rol üst len - di ði ni i fa de e den Bil giç, Sað lýk lý bir top lum da sað lýk lý an ne i le müm kün o lu yor. Bu nun i çin ka dýn e ði ti mi ön - ce li ði mi zi o luþ tu ru yor. 9 ka dýn din gö rev li mi zin ö zel e ði tim al dýk tan son - ra gö rev yap tý ðý bu bü ro da bin ler ce yu va nýn yý kýl ma sý ný ön le di ði mi zi söy - le mek a bar tý ol maz de di. GENÇ LER SO RUN LARDAN KAÇIYOR BÝLGÝÇ, Türk top lu mu nun güç lü a i le bað la rýy la di ðer top - lum lar dan fark lý ö zel lik ta þý dý ðý ný, bun da da be lir le yi ci ro lü ka dýn la rýn üst len di ði ni i fa de e de rek, þun la rý söy le di: Ö zel - lik le genç ne sil, da ha ev li li ðin ilk yýl la rýn da ya þa nan so run - lar kar þý sýn da kaç ma yý ter cih e di yor. Bu ne den le res mî ka - yýt la ra þid det li ge çim siz lik o la rak ge çen oy sa, al týn da in cir çe kir de ði ni bi le dol dur ma ya cak di ye ni te len di re bi le ce ði - miz so run lar dan kay nak lý bo þan ma lar ol duk ça yo ðun luk - ta. Bu bir ka çýþ an cak, ka çýþ bir çö züm ol ma dý ðý gi bi baþ ta an ne ve ba ba sý ay rýl mýþ ço cu ðun mut suz lu ðu ol mak ü ze re çe þit li top lum sal so run la rý da be ra be rin de ge ti ri yor. Biz bu so run la rýn ya þan ma ma sý, a i le bir lik te li ði nin de va mý i çin yön len di ri ci gö rev üst le ni yo ruz. Ca mi i çi fa a li yet ler de, ka - dýn va iz ler ta ra fýn dan ve ri len va az ve hut be ler de a i le ko nu - su na a ðýr lýk ver dik le ri ni, ca mi dý þý fa a li yet ler de i se kon fe - rans lar, çe þit li si vil top lum ku ru luþ la rý i le bir lik te ha zýr la nan prog ram lar ve e ði tim fa a li yet le riy le ka dý ný yön len dir dik le ri - ni an la tan Bil giç, dev le tin di ðer sos yal hiz met bi rim le riy le iþ bir li ði i çin de ol duk la rý ný be lir tti. A da na / a a Bediüzzaman Seti YE NÝ AS YA dan SÝ ZE ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr Ye ni As ya Med ya Grup mi lâ dî ye ni yý lý i ki o ri ji - nal e ser le kar þý lý yor. Ýl ki Be di üz za man A jan da - sý. Ý kin ci si Be di üz za man Tak vi mi. Be di üz za man A jan da sý Ri sa le-i Nur Ens ti tü sün ce ha zýr la nan ve dün ya da bir ilk o lan Be di üz za man Tak vi mi, Ye ni As ya Neþ ri - yat ta ra fýn dan sa tý þa su nul du. 13x19 e ba dýn da 365 gün lük yap rak tak vim ha lin - de ha zýr la nan Be di üz za man Tak vi mi, muh te va sýy la da or iji nal ve il gi çe ki ci. Tak vim; Be di üz za man Sa id Nur sî, Ri sâ le-i Nur ve Nur cu luk i le il gi li bil gi le rin yer al dý ðý a de ta mi ni bir an sik lo pe di hü vi ye ti ta þý yor. Â yet ve ha dis ler, Ri sâ le-i Nur dan pa saj lar, kav - ram lar, por tre ler, gü nün ta ri hi, Ay dýn la rýn Gö züy le Be di üz za man, Müs lü man Ý lim Ön cü le ri, Ri sâ le-i Nur Kon gre si Dek le ras yon la rý gi bi zen gin ve do yu - ru cu bir muh te va ya sa hip. 20 TL den sa tý þa çý ka rý lan, 1. ha mur ka li te sin de be yaz kâ ðý da dört renk o la rak ba sý lan tak vi me sa hip ol mak is te yen ler, Ye ni As ya Neþ ri yat bü ro la rýn dan, seç kin ki tap ve kýr ta si ye ci ler den, ay rý ca in ter net ten ye ni as ya ki tap.com ad re sin den de te min e de bi lir ler. Be di üz za man 2011 A jan da sý 17x24 e ba dýn da, 464 say fa ter mo de ri lüks cilt, 1. ha mur kâ ðý da bas ký lý, renk li o la rak ha zýr la nan a jan - da ge çen se ne ilk o la rak pi ya sa ya su nul muþ ve bü - yük bir hüsn-ü ka bul gör müþ tü. Ge niþ bir muh te va ya sa hip o lan a jan da nýn o - lan ilk bö lü mün de Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya tý an la týl mýþ, ha yat dev re le ri ne a it kro no lo - jik bil gi le re yer ve ril miþ. A jan da, her say fa sýn da Ri sâ le-i Nur dan ve ci ze le - rin yer al dý ðý, Be di üz za man ýn res mi nin bu lun du ðu, her a yýn bi ti min de Be di üz za man ýn ha ya týn dan ke - sit le rin ve ril di ði her ke sin e li nin al týn da bu lun ma sý ge re ken an sik lo pe dik bir e ser o la rak ha zýr lan mýþ. Ye ni As ya Neþ ri yat ta ra fýn dan 25 TL den sa tý þa su nu lan e ser, in ter net ü ze rin den ye ni as ya ki tap.com ad re sin den de te min e dile bi linir.* Ga ze te nin ver di ði ri sâ le ler Trab zon dan E yüp Ay gün ya zý yor: Bir-i ki se ne dir ga ze te niz sa ye sin de ri sâ le le ri o ku ma - ya baþ la dým. Zor ge li yor du ba na. Di li a ðýr ol du ðu i çin. Ga ze te az az ver di ðin den da ha ra hat o ku yor dum. Ben ce Sa id Nur sî nin ba zý fi kir le ri me se lâ Kürt me se le si i le il gi li o lan lar bil bo ard lar da ve ril me li. Hal kýn dik ka ti çe kil me li. Her o la ya Kur ân göz lü ðüy le bak tý ðýn dan fi kir - le ri sað lam. Bir de es ki den Ri sâ le ler sa de leþ me li di ye dü þü - nü yor dum. Sa de si ni o ku yun ca ya zý nýn ru hu u çu yor. Te si ri kal mý yor. Bu da þa þý la cak bir du rum. Þim di ki gi bi lû gat la be ra ber ya yýn lan ma lý. Se lâm lar. Med ya Sem poz yu mun da Sa id Nur sî den me saj lar Ba sýn Ya yýn Bir li ði i le Bað cý lar Be le di ye si nin or tak la þa dü zen le di ði ve A ra lýk gün le rin de ger çek le þen U lus la ra ra sý Med ya Sem poz yu mu na ka tý lan ga ze te miz Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz ün, Üs tad Be di üz za man ýn 2. Meþ rû ti - yet dö ne mi ga ze te le ri ne yö nelt ti ði ve a ra dan yüz yý lý aþ kýn bir za man geç me si ne rað men bu gün de ge çer li ði ni ko ru yan Ah lâk-ý Ýs lâ mi ye yi sars - tý lar ve ef kâr-ý âm me yi pe ri þan et ti ler e leþ ti ri si - ni de ak tar dý ðý ko nuþ ma sý, bü yük ço ðun lu ðu med ya, ü ni ver si te ve STK men sup la rýn dan o lu - þan din le yi ci ler ta ra fýn dan il giy le kar þý lan dý. Ý ki Be di üz za man man þe ti da ha Ge ri de bý rak tý ðý mýz gün ler de, Ye ni As ya nýn Ri - sâ le-i Nur un med ya da ki di li ol du ðu nu bir kez da ha gös te ren i ki man þe ti miz da ha ka yýt la ra geç ti. Bun lar dan bi ri ni, E lif der gi sin de Su ad Al kan a ko - nu þan ün lü sos yo log Prof. Dr. Ni lü fer Gö le nin Di - nin u nut tu rul ma sý ný Sa id Nur sî ön le di i fa de si o luþ - tur du (9 A ra lýk). Di ðe rin de de, Al man Genç ler Bir li ði nin 22 ya þýn - da ki yö ne ti ci si Mic ha el Send ker le U mut Ya vuz un yap tý ðý mü lâ kat ta ki Ke ma lizm kay bet tir di, Be di üz za - man çað at la týr me sa jý ný man þe te ta þý dýk (11 A ra lýk). Bu mü lâ ka tý yap ma mý zýn ve si le si i se, Send ker in bir in ter net si te si ne yaz dý ðý ve Türk çe ter cü me si ab ha ber si te sin de ya yýn la nan ma ka le sin de, Ba tý lý an lam da hu kuk dev le ti ve de mok ra si nin Ýs lâm la bað daþ tý ðý ný Sa id Nur sî nin 70 yýl ön ce di le ge tir di ði - ne da ir bir tes bi te yer ver miþ ol ma sýy dý. Ve biz Send ker in bu tes bi ti ni de, Gö le nin sö zü nü man þet yap tý ðý mýz gü nün ga ze te sin de, man þe tin he - men al týn da Be di üz za man 70 yýl ön ce söy le miþ ti baþ lý ðýy la ver miþ tik. Sa mi Ce be ci A vus tral ya da Yö ne tim Ku ru lu ü ye miz ve ya za rý mýz Sa mi Ce be - ci, A vus tral ya Nur Vak fý nýn dâ vet li si o la rak ge çen haf ta Mel bo ur ne e git ti. Ý ki haf ta de vam e de cek o lan zi ya re tin de Sydney e de uð ra ya cak o lan Ce be ci, iz le - nim le ri ni bi lâ ha re o ku yu cu la rý mýz la pay la þa cak. Yeni çaðýn yeni hastalýðý BÝL GÝ SA YAR cep te le fo nu, baz is tas yon la rý, mik - ro dal ga fý rýn gi bi ci haz lar dan ya yý lan e lek tro man - ye tik dal ga lar ye ni bir çað has ta lý ðý ný be ra be rin de ge tir di. Ku lak ta ra hat sýz e di ci ve ka lý cý u ðul tu ya se bep o lan ve ki þi nin ha ya tý ný alt-üst e den bu has - ta lýk týp li ta re tü rü ne 'E lek tro man ye tik Dal ga la ra Kar þý A þý rý Du yar lý lýk (Hi per Sen si ti vi te) o la rak geç ti. E lek tro man ye tik dal ga lar ko nu sun da cid di a raþ týr ma la rýy la ta ný nan Sa kar ya Ü ni ver si te si (SA - Ü) E lek trik E lek tro nik Mü hen dis li ði Bö lüm Baþ - ka ný Prof. Dr. Os man Çe rez ci, ö zel lik le cep te le - fon la rý baz is tas yon la rýn dan kay nak la nan bu has - ta lý ðýn gi de rek yay gýn laþ tý ðý ný be lir te rek, ya kýn bir za man da top lum sað lý ðý ný teh dit e der bir dü ze ye ge le bi le ce ði ni söy le di. Çe rez ci, "Bu dal ga lar be yin i çe ri sin de sý cak lýk ar tý þý na ve gen leþ me ye se bep o - lu yor. Bu da ku lak ta, vý zýl tý i le u ðul tu a ra sýn da ra - hat sýz e di ci ye ni ve sü rek li bir ses dal ga sý mey da - na ge ti ri yor. Ki þi üst ses le rin ol ma dý ðý or tam lar da, ya ni ev de din le nir ken ya da u yu ma ya ça lý þýr ken bu ses dal ga sý - ný da ha be lir - gin du yu yor. Bu da din len - me si ni ve sað - lýk lý u yu ma sý ný en gel li yor, ya - þam ka li te si ni d ü þ ü r ü y o r. Ay rý ca baþ að - rý sý, hu zur suz - luk ve te dir - gin lik de yan be lir ti le ri o la - rak gö rü lü yor." di ye ko nuþ tu. Has ta lý ðýn ö - zel lik le baz is tas yon la rý na ya kýn yer ler de o tu ran lar da da ha sýk gö rül dü ðü nü i fa de e den Çe rez ci, Tür ki - ye'de bu has ta lý ðýn bi lin me di ði ni, an cak Av ru pa'da týp li ta re tü rü ne gir di ði ni vur gu la dý. Ö zel lik le 3G hiz - me ti nin dev re ye gir me sin den son ra bu tür þi ka yet le - rin Tür ki ye'de art tý ðý ný di le ge ti ren Çe rez ci, þu bil gi - le ri ver di: "Ö zel lik le baz is tas yon la rý na ya kýn yer ler de o tu ran lar da da ha sýk gö rü lü yor. Bu in san lar e lek tro - man ye tik dal ga la ra kar þý þid det li du yar lý lýk gös te ri - yor. Son bir i ki yýl dýr çok sa yý da in san bu ra hat sýz lýk - tan þi ka yet çi. Bu in san lar ön ce ku lak bu run bo ðaz uz ma ný na gi di yor. An cak þi ka yet le ri geç mi yor. Bi ze de bir çok has ta ge lip yar dým is ti yor. Tür ki ye'de has - ta lý ðýn teþ hi si ko nu sun da sý kýn tý ya þa ný yor. Bu ra hat - sýz lýk an cak e lek tro man ye tik dal ga tes ti ne ta bi tu tu - la rak teþ his e di le bi li yor. Ül ke miz de bu nun la il gi li bir mer kez yok. Av ru pa'da teþ his bu ko nuy la il gi li ö zel mer kez ler bu lu nu yor. An cak te da vi nok ta sýn da he - nüz bir ge liþ me yok. Sa de ce in san la ra baz is tas yon la - rýn dan u zak dur ma la rý ö ne ri li yor."

4 4 HA BER FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Adam a duyulan ihtiyaç FARK mit va rýz, ü mit var ol mak i çin se bep ler de ço ða lý yor. Þü kür ler ol sun ki, he men her gün Þu is tik bal in ký lâ bý i çin de en yük sek gür sa da Ýs lâ mýn sa da sý o la cak týr müj de - si nin i þa ret le ri ni gö rü yor ya da du yu yo ruz. Bi li nen ger çek le ri ye ni den ha týr lat mýþ o la ca ðýz, a ma gü zel ha ber le ri tek rar la mak ta fay da var: Ya kýn za ma na ka dar din af yon dur/ din öl dü rül me li dir an la yý þý ný dev le tin res mî po li ti ka sý ha li ne ge ti ren ve uy gu la yan Rus ya, bu gün Müs lü man la ra ku cak a çar du ru ma gel di. Bu gün kü Rus ya da ba zý Ýs lâm ül ke - le rin den da ha faz la Müs lü man ya þý yor. Hat ta bu se bep le Rus ya, Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý na ü ye ol mak is te di ði ni be lirt miþ ti... Ra ma zan ve Kur ban Bay ra mý na maz la rý nýn cad de ler de ve so kak lar da ký lýn dý ðý da yi ne her sek çe bi li ni yor. Bir kaç gün ön ce Rus ya dan gü zel bir ha ber da ha gel di. Bu na gö re, Rus ya Baþ ba ka ný Vla di mir Pu tin, baþ þe hir Mos ko va da ye ni bir ca mi ya pý la ca ðý na da ir söz ver miþ. Rus ya nýn ku ru lu þun dan i ti ba ren çok u lus lu ve din li bir dev let ol du ðu nu be lir ten Pu tin, Bi zim or - tak a ma cý mýz di ni, di li ve ýr ký ne o lur sa ol sun her va tan da þý mý zýn ül ke de ken di ni e þit ve hu zur lu his - set me si dir. Ýn san la rý mý za ül ke mi zin tek ol du ðu nu an lat mak lâ zým. Rus ya top rak la rýn da çe þit li u lus lar yüz yýl lar ca ba rýþ i çin de ya þa mýþ týr. Biz Do ðu lu Hý - ris ti yan la rýz: Or to dok suz. Ba zý bi li ma dam la rý Do ðu Hý ris ti yan la rýn bir çok il ke si nin Ýs lâ ma da ha ya kýn ol du ðu nu söy lü yor lar. Ka to lik le re da ha u za ðýz de - miþ. (Ye ni As ya, 18 A ra lýk 2010) Bun la rý ha týr lat mak la, Rus ya da ki Müs lü man la - rýn hiçbir prob le mi ol ma dý ðý ný söy le mek is te mi yo - ruz. El bet te Rus ya da ki Müs lü man la rýn da de ði þik ko nu lar da çek tik le ri sý kýn tý lar var dýr, a ma Mos ko - va ya ye ni ca mi ha be ri, se vi nil me si ge re ken bir ha - ber dir. (Ye ri gel miþ ken; Tak sim e ca mi, Mos ko - va dan son ra ya kal ma sýn! di ye lim!) Müj de li baþ ka bir ha ber de Hol lan da dan gel di. Ha be re gö re, ya pý mý bü yük tar týþ ma la ra yol a çan Hol lan da nýn en bü yük ca mii Es sa lam mos ke e, Rot ter dam da Be le di ye Baþ ka ný Ah med A bo u ta leb (E bu ta lip) ve be le di ye nin i mar ve is kân iþ le rin den so rum lu en cü men ü ye si Ha mit Ka ra kuþ un ka týl dý - ðý bir tö ren le i ba de te a çýl miþ. (A A, 19 A ra lýk 2010) 2 bin 600 met re ka re bü yük lü ðün de, bin 500 ki þi ka pa si te li Es se lam Ca mi i, 50 þer met re yük sek li ðin de i ki mi na re ye sa hip miþ. Ya pý mý na 7 yýl ön ce baþ la nan ve bü yük o ran da 15. yy. Mem lük mi ma ri si ör nek a lý na rak in þa e di len ca - mi, Du a bi de ki Ju me i rah Ca mi si ne de ben zi - yor muþ. Ye ni ca mi de ba yan lar ve ço cuk la ra yö - ne lik fark lý ak ti vi te le rin dü zen le ne ce ði bö lüm ler de bu lu nu yor muþ. Ca mi de genç ne sil le re de hi - tap e de bi le cek Hol lan da ca di li ne ha kim bir i ma - mýn gö rev ya pa ca ðý ný be lir ten ca mi yö ne ti ci le - rin den Ab dul rez zak Bo u ta her, ca mi nin ha yýr - se ver lik, mer ha met ve kar þý lýk lý an la yý þýn mer - ke zi ol ma sý ný um duk la rý ný da söy le miþ. Ca mi de genç ne sil le re de hi tap e de bi le cek Hol lan da ca di li ne ha kim bir i ma mýn ol ma sý ge - rek ti ði tes bi ti ve müj de si çok ö nem li. Ca mi yap mak mü him, a ma da ha ö nem li si e hil i mam, e hil gö rev li ye tiþ tir mek te... Bü tün Ýs lâm dün ya sý a dam a du yu lan ih ti ya cý bi rin ci gün dem mad de si yap ma lý ve ih ti ya cý kar þý - la cak sa yý da e hil a dam ye tiþ tir me li... Kuyumcu, soygun giriþimini þaka sandý nkon YA DA, bir ku yum cu dük kâ ný mas ke li i ki ki þi ta ra fýn dan si lah la so yul mak is ten di. Ýþ ye ri sa hi bi, o la yýn ken di si ne ya pý lan bir þa ka ol du ðu - nu dü þün dü ðü i çin ra hat dav ran dý ðý ný bil dir di. E di ni len bil gi ye gö re, Ab dul lah Ko yun cu, mer - kez Sel çuk lu il çe si Dum lu pý nar Ma hal le si Ka le - ba þý So kak ta ki ku yum cu dük kâ nýn da, al týn la rý vit ri ne yer leþ tir di ði sý ra da mas ke li i ki ki þi el le - rin de ki si lâh la i çe ri gir di. Ken di si ne þa ka ya pýl - dý ðý ný dü þü ne rek ra hat dav ra nan Ko yun cu, bir þüp he li nin e lin de ki si la hý al ma ya ça lýþ tý. Bu sý ra - da ü ze ri ne bi ber ga zý sý kýl ma sý ü ze ri ne o la yýn cid di ye ti ni an la yan Ko yun cu, þüp he li le ri kor - kut mak i çin a ni bir ha re ket le tez gâ hýn al tý na e - ði le rek bir þey ler çý kar tý yor gi bi yap tý. Pa nik le - yen soy gun cu lar, po li sin de gel di ði ni gö rün ce o - lay ye rin den kaç tý. Po lis, þüp he li le ri ya ka la mak i çin so ruþ tur ma baþ lat tý. Kon ya / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Biz bu coð raf ya da bir bi riy le yýl ön ce ta nýþ - mýþ in san lar de ði liz. Biz bu coð raf ya da bir - bi riy le zo ra ki bir lik te lik kur muþ halk lar de - ði liz. Biz bu coð raf ya da bin yýl dýr va rýz, bin yýl dýr bi riz ve bin yýl dýr be ra be riz ve et le týr - na ðýz, biz bir bi ri mi zin ak ra ba sý de ðil, bir bi - ri mi zin kar de þi yiz. Bu bir lik te li ði boz ma ya kim se nin gü cü yet mez de di. Er do ðan, Bit lis te be le di ye yi zi ya re tin de si vil top lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le riy le bir a ra ya gel di. Bu ra da ko nu þan Er do ðan, Bit lis'in, or tak ta ri hin, or tak me de ni ye tin, ay ný za man da kar - deþ li ðin a bi de þe hir le rin den bi ri ol du ðu nu be - lir te rek, ''Mev la na Ab dür ra him Bit li si'den, ast - ro no mi ye yön ver miþ i lim a da mý Fah ret tin Ah la ti'ye, Þeyh Ta hir-i Kür di'den, Mev la na Ýd - ris-i Bit li si'ye, Müþ tak Ba ba'dan, Bit lis'in Nurs Kö yü'nde doð muþ Be di üz za man Sa id Nur sî'ye ka dar ni ce bü yük Bit lis li za tý bu ve si ley le bir kez da ha rah met le yad e di yo rum'' de di. Er do ðan, a maç la rý nýn bi rin ci de re ce de oy top la ma ol ma dý ðý ný, ga ye le ri nin bu böl ge nin dert le ri ne bir an ön ce der man ü ret mek, böl ge - yi kal kýn dýr mak ve böl gey le bir lik te Tür ki - ye nin kar deþ li ði ni en i le ri se vi ye ye ta þý mak ol - du ðu nu söy le di. Er do ðan, Ýn kar, Tür ki ye yi hiç bir ye re ta þý maz; in kâr, kar deþ li ði mi zi pe kiþ - tir mez, böl ge nin dert le ri ne der man ü ret mez, so run la rý ný çöz mez de di. Yo la çýk týk la rý an dan i ti ba ren kalp le ri ni, göz le ri ni, ku lak la rý ný aç týk la - rý ný ve böl ge de ki va tan da þýn se si ne ku lak ver - dik le ri ni an la tan Er do ðan, bu so ru nu çöz mek i çin kol la rý ný sý va dýk la rý ný be lirt ti. Bit lis te dev - let a dam lý ðý yap mýþ Þük ri Bit li si nin i fa de le ri ni ha týr la tan Er do ðan, þöy le de vam et ti: 1500 lü yýl lar da ka le me al dý ðý bu i fa de, çok il ginç. Türk i le Türk, Kürt i le Kürt. Ev de ko yun, ya ban da kurt... Bu di ze ler bun dan 500 yýl ön ce ya zýl mýþ. 500 yýl ön ce Þük ri Bit - li si, Kürt i le Türk ün bir bi ri ne kar deþ ol du - ðu nu, bir bir le riy le kay naþ tý ðý ný, bü tün leþ ti ði - ni, ya ba na, düþ ma na kar þý Türk i le Kürt ün bir ve be ra ber ol du ðu nu an la tý yor. Biz bu coð raf ya da bir bi riy le yýl ön ce ta nýþ - mýþ in san lar de ði liz. Biz bu coð raf ya da bir bi - riy le zo ra ki bir lik te lik kur muþ halk lar de ði liz. Biz bu coð raf ya da bin yýl dýr va rýz, bin yýl dýr bi riz ve bin yýl dýr be ra be riz ve et le týr na ðýz, biz bir bi ri mi zin ak ra ba sý de ðil, bir bi ri mi zin kar de þi yiz. Bu bir lik te li ði boz ma ya kim se nin gü cü yet mez. Bu kar deþ li ðin i çi ne fit ne sok - ma ya hiç kim se nin gü cü yet mez. Ýþ te o nun i çin gün de lik po li ti ka la ra da gün de lik çö - züm le re de ta ký lýp kal ma ya ca ðýz. Bit lis / a a BAÞ BA KAN ER DO ÐAN: BU COÐ RAF YA DA BÝN YIL DIR VA RIZ, BÝN YIL DIR BÝ RÝZ VE BÝN YIL DIR BE - RA BE RÝZ VE ET LE TIR NA ÐIZ, BÝZ BÝR BÝ RÝ MÝ ZÝN AK RA BA SI DE ÐÝL, BÝR BÝ RÝ MÝ ZÝN KAR DE ÞÝ YÝZ. Ak ra ba de ðil, kar de þiz Büt çe ma ra to nu bi ti yor ntbmm Ge nel Ku ru lun da, 2011 yý lý büt çe si nin gö rüþ me le ri bu haf ta ta mam la na cak. Gö rüþ me ler, her gün sa at de baþ la ya cak, Ge nel Ku rul sa - de ce 26 A ra lýk gü nü sa at de top la na cak sa at le ri a ra sýn da a ra ve ri le cek gö rüþ - me le re, gün lük prog ra mýn ta mam lan ma sý na ka dar de vam e di le cek. Ka mu i da re le ri nin büt çe le ri ü ze - rin de ki gö rüþ me ler 4 tur da ta mam la na cak. Tur la - rýn bi ti min den son ra Büt çe Ta sa rý sý nýn mad de le ri oy la na cak. Gö rüþ me ler de, grup lar ve Hü kü met a - dý na ya pý la cak ko nuþ ma lar 40 ar da ki ka; ki þi sel ko - nuþ ma lar 5 er da ki ka o la cak. Ki þi sel ko nuþ ma lar da her tur da bi ri leh te, bi ri a leyh te ol mak ü ze re i ki ü - ye ye söz ve ri le cek. Her tur i çin so ru-ce vap iþ le mi 20 da ki ka i le sý nýr lan dý rý la cak. Büt çe gö rüþ me le ri - nin so nun da grup la ra ve Hü kü me te bi rer sa at, ki - þi sel ko nuþ ma cý la ra 10 ar da ki ka sü re ve ri le cek. TBMM Ge nel Ku ru lu nu, gö rüþ me le rin son gü nü TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin yö ne te cek. Spor da Þid det Ko mis yo nu, bu haf ta da her gün top la na rak il gi li le ri din le ye cek. An ka ra / a a CHP Ku rul ta yý na i ti raz neský CHP Genç lik Ge nel Kol la rý Baþ ka ný U - mut Tunç, ku rul tay da PM nin o lu þu mun da ka dýn ko ta sý nýn he sap lan ma yön te mi ne i liþ kin di va na i ti - raz da bu lun du ðu nu, i ti ra zý ný ya sal sü re si i çin de se - çim ku ru lu na ta þý ya ca ðý ný bil dir di. Tunç, yap tý ðý a - çýk la ma da, yüz de 25 o lan ka dýn ko ta sý nýn, 68 ki þi - lik blok lis te de ve 12 ü ye nin se çil di ði 18 ki þi lik Bi - lim Yö ne tim ve Kül tür Plat for mu lis te sin de ay rý ay rý uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni sa vu na rak, bu yön de - ki i ti ra zý ný di va na i let ti ði ni söy le di. Ken di si nin de ku rul tay de le ge si ol du ðu nu ve 20 de le ge nin im za - sýy la i ti raz da bu lun du ðu nu kay de den Tunç, ku rul - ta yýn ar dýn dan 3 gün i çin de se çim ku rul la rý na ya - sal i ti raz hak ký bu lun du ðu nu, ken di si nin de bu sü - re i çin de i ti ra zý ný ya pa ca ðý ný i fa de et ti. U mut Tunç, ký sa sü re ön ce Genç lik Kol la rý Ge nel Baþ - kan lý ðý gö re vin den a lýn mýþ tý. Tunç un bu gö re vi yü rüt tü ðü sý ra da Genç lik Kol la rýn ca Ge nel Mer - kez bi na sýn da dü zen le nen AKP E zi yet le ri ad lý ser gi, par ti yö ne ti min ce e leþ ti ril miþ ti. An ka ra / a a Türk dün ya sý med ya tem sil ci le ri bu lu þu yor nbaþbakanlik Ba sýn-ya yýn ve En for mas yon Ge nel Mü dür lü ðü (BYEGM) i le Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi (SAM) ta ra fýn dan Türk Di li Ko nu þan Ül ke ler Med ya Fo ru mu An ka - ra da dü zen le ni yor A ra lýk 2010 ta rih le rin de Ri xos Grand An ka ra da ger çek leþ ti ri le cek. Fo - rum a Türk çe ko nu þan ül ke le rin med ya tem sil ci - le ri ka tý la cak. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn da ka týl ma sý bek le nen fo rum da Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Dý þiþ le ri Ba ka - ný Prof. Dr. Ah met Da vu toð lu, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi Baþ ka ný Prof. Dr. Bü lent A ras, Ba sýn-ya yýn ve En for mas yon Ge nel Mü dü rü Mu rat Ka ra ka ya bi rer ko nuþ ma ya pa cak - lar. Fo ru ma ka tý lan med ya tem sil ci le ri, A ra - lýk ta rih le rin de An ka ra ve Ýs tan bul da dü zen le ne - cek ge zi ve in ce le me prog ra mý na ka týl dýk tan son ra 25 A ra lýk ta ül ke le ri ne dö ne cek. An ka ra / a a KAH RA MAN MA RAÞ O lay la rý nýn yýl dö nü mü do la yý sýy la þe hir de ya - pý lan ba sýn a çýk la ma sý sý ra sýn da ger gin lik ya þan dý. Ba sýn a çýk la ma - sý ya pý lan mey da na gir mek is te - yen bir gru ba po lis mü da ha le et ti, bu ki þi ler den gö zal tý na a lý nan lar ol du. O lay la rýn 32. yýl dö nü mü do - la yý sýy la A le vi Bek ta þi Fe de ras yo - nu ta ra fýn dan Kah ra man ma raþ Müf tü lük Mey da ný nda kit le sel ba sýn a çýk la ma sý et kin li ði dü zen - len di. Ba sýn a çýk la ma sý ya pýl dý ðý sý ra da mey da na a çý lan bir so kak ta top la nan ve genç ler den o lu þan bir grup, Türk bay ra ðý a ça rak ve tek - bir ge ti re rek et kin li ði pro tes to et - ti. Po lis, mey da na gir mek is te yen genç le re po lis bi ber ga zý sý ka rak mü da ha le et ti. So kak a ra sý na ka - ça rak da ðý lan genç ler, bir sü re son ra ye ni den top la na rak bir baþ - ka so kak tan mey da na gir me ye ça lýþ tý. Grup ta ki le ri a la na sok ma - yan, ba zý ki þi le ri gö zal tý na a lan po lis, ba sýn a çýk la ma sý ya pan grup ta ki le ri mey dan dan çý kar ta - rak baþ ka bir ye re gö tür dü. Po lis i - le grup ta ki ler a ra sýn da ya þa nan ger gin lik sü rer ken Va li Meh met Ni ya zi Ta ný lýr, Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Ay dýn ve MHP li yö ne ti ci - ler genç le ri ya týþ týr ma ya ça lýþ tý. Kah ra man ma raþ / a a HATAY'IN Sa man dað il çe sin de Tür ki ye nin tek Er - me ni kö yü o lan Va kýf lý da ya þa yan Er me ni ler, Er - me ni Soy ký rým Ya sa Ta sa rý sý nýn her yýl ye ni den gün de me ge ti ril me sin den ra hat sýz. Va kýf lý Kö yü Muh ta rý Berç Kar tun, Bu si ya si o yun la rý her se ne duy mak tan sý kýl dýk de di. Tür ki ye ve Er me nis tan ýn bir an ön ce bir a ra ya ge - le rek di as po ra ya ko nuþ ma hak ký ver me me si ge rek ti - ði ni kay de den Kar tun, gün de me ge ti ri len ya sa ta sa - rý sý ný ký na dýk la rý ný söy le di. A me ri ka nýn her za man ki gi bi Tür ki ye ve Er me nis tan ý kar þý kar þý ya ge tir mek is te di ði ni ak ta ran Kar tun, Bu si ya sî o yun la rý ar týk her se ne duy mak tan sý kýl dýk. A me ri ka her za man ki gi bi Tür ki ye ve Er me ni le ri kar þý kar þý ya ge tir mek i - çin e lin den ge le ni ya pý yor. Hoþ bir þey de ðil. Ký ný yo - ruz. Her se ne si ya sî ol du ðu nu dü þün dü ðü müz Er - me ni ta sa rý sý sýk tý bi zi. Tür ki ye ve Er me nis tan ýn di - as pa ro da ki Er me ni le re ko nuþ ma hak ký ver me me le ri ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Za ten hep i ki dev le tin u - zak kal ma sýn dan do la yý mey dan Er me ni di yas pa ro - su na kal dý. Ses le ri ni çý ka ra bil mek i çin A me ri ka da ki Er me ni yan lý la rý ný kul la nýp si ya sî a maç la rý ný ger çek - leþ tir mek is ti yor lar. Bil mi yo rum bu a maç lar dan ne ka za na cak lar, ki me fay da sý o la cak ben de an la mý yo - rum di ye ko nuþ tu. Halk lar a ra sýn da bir so run ol du ðu na hiç bir za - man i nan ma dý ðý ný kay de den Kar tun, Tür ki ye ve Er me nis tan ýn bir an ön ce iþ bir li ði ya pýp el çi lik ler ku rup kar þý lýk lý bir a ra ya ge lip sý nýr ka pý la rý ný a çýp bu iþ le ri dü zelt me li ler. Be nim bil di ðim halk la çö - zü le cek bir iþ tir bu ar týk. Si ya sî rant la o la cak bir iþ de ðil dir. On lar hep ken di si ya sî dü þün ce le ri ni or ta - ya çý ka rý yor lar. A ma bu ka pý la rýn a çýl ma sýy la ben ce halk lar ken di a ra sýn da za ten ba rý þý sað la ya cak lar. Ve halk lar a ra sýn da bir so run ol du ðu na i nan mý yo - ruz. i fa de le ri ni kul lan dý. Ha tay / ci han Ü HER KES E LÝ NÝ BE DE NÝ NÝ, YÜ RE ÐÝ NÝ TA ÞIN AL TI NA KO YA CAK SON de re ce ib ret ve ri ci bir sü reç ten ge çil di ði ni be lir ten Er do ðan, Ak i le ka ra nýn çok da ha be - lir gin bir hal al dý ðý bir sü reç ten ge çi yo ruz de - di. Er do ðan, te rö rün sa de ce dev let e liy le çö - zü le me ye ce ði ni ve her ke sin or tak me se le si ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý kay det ti: Kir li si - ya set ar týk da ha faz la ka zan ma sýn, pro vo ka - tör ler, tah rik çi ler ka zan ma sýn. Ar týk be nim ül - kem de genç le rin ö lü mün den si lâh tüc car la rý ka zan ma sýn. Be nim do ðu lu, gü ney do ðu lu kar de þi mi ar týk bi ri le ri da ha faz la is tis mar et - me sin. Ýþ te bu me se le de sa de ce dev le tin me se le si de ðil, bu me se le sa de ce dev let e liy le çö zü le cek bir me se le de ðil. Bu me se le de si - zin, he pi mi zin, bi zim or tak me se le miz dir. Bu - nu bir lik te çöz mek zo run da yýz. Sa de ce hü kü - met de ðil, her kes e li ni be de ni ni, yü re ði ni ta - þýn al tý na ko ya cak ve biz hep bir lik te bu gün - le ri ge ri de bý ra ka ca ðýz. Bu mil le tin kar deþ li ði - ne kas te den ler ye te rin ce se vin di. Ar týk fit ne - ci le ri, pro vo ka tör le ri, si lâh tüc car la rý ný de ðil, ken di mi zi se vin dir me za ma ný dýr. Son dö nem - de ken di si ni Kürt hal ký nýn tem sil ci si gi bi lan se e den ler, þu an da dön dü ler, Kürt hal ký ü ze rin - de bas ký kur ma nýn gay re ti i çi ne gir di ler. Ko - nu þan la ra bas ký uy gu la ný yor, ya zan la ra bas ký uy gu la ný yor, çö züm di yen le re, te rör bit sin di yen le re bas ký uy gu la ný yor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Bitlis te toplu açýlým ve TOKi teslim törenlerine katýldý. FO TOÐ RAF: AA Türkiye nin tek Ermeni köyü olan Vakýflý nýn Muhtarý Berç Kartun, Her sene siyasî olduðunu düþündüðümüz Ermeni tasarýsý sýktý bizi dedi. FO TOÐ RAF: CÝHAN Ma raþ o lay la rý nýn yýl dö nü mün de ger gin lik Soy ký rým o yu nun dan sý kýl dýk Kül tür Ba kan lý ðý kü çül me ye ça lý þý yor KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý Müs te þa rý Ýs met Yýl maz, Ba kan - lý ðý kü çült me ye ça lýþ týk la rý ný, il çe ler de ki kü tüp ha ne le rin o ku - ma sa lo nu o la rak Ýl Ö zel Ý da re le ri ne dev re di le ce ði ni bil dir di. Ýs met Yýl maz, Ýs tan bul Kül tür Sa nat Mec li si nin Üs kü dar da ki Fa tih Mah ke me sin de ya pý lan soh bet top lan tý sýn da, Ba kan lý - ðýn çok bü yük ol du ðu nu, bu se bep le yö net mek te zor luk ya þa - dýk la rý ný söy le di. Bir ya sa ta sa rý sý ol du ðu nu ve Ba kan lý ðý kü - çült mek is te dik le ri ni vur gu la yan Yýl maz, þöy le ko nuþ tu: Biz - den ön ce ki dö nem de Ba kan lý ðý kü çült me pro je si var dý. Mec li - se su nu lan bu ya sa ta sa rý sý na gö re, il ler de ki Kül tür ve Tu rizm Ýl Mü dür lük le ri i le il halk kü tüp ha ne le ri ka pa tý lý yor du. Sa de ce ar ke o lo ji mü ze le ri ve yaz ma e ser kü tüp ha ne le ri ka lý yor du. Ýl halk kü tüp ha ne le ri Ýl Ö zel Ý da re le ri ne dev re di le cek ti. Biz ge lin - ce bu nu de ðiþ tir dik. Þim di il halk kü tüp ha ne le ri biz de ka la cak. Ýl çe kü tüp ha ne le ri ni o ku ma sa lo nu þe kil de Ýl Ö zel Ý da re le ri ne dev re di yo ruz. Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lük le ri ni ka pat mý yo - ruz, il ler de ki kü tüp ha ne le ri de dev ret mi yo ruz. O ra la rý ör nek o - la rak gös te re ce ðiz. Ýl çe ler de ki kü tüp ha ne le ri de biz de net le - ye ce ðiz. Bi raz kü çül me ye ça lý þý yo ruz. Ýstanbul / a a

5 Ankara Ýnanç Özgürlüðü Platformu'nun Abdi Ýpektçi Parký nda düzenlediði eylemin 255. haftasýnda, bazý üniversitelerde baþörtüsü yasaðýnýn hâlâ sürdüðü belirtildi. HABER 5 E ðer... Fil min ba þýn da du va ra a sý lý bir si lâh gö rü - nür se... Bi lin ki fil min so nun da o si lâh mut la ka pat lar. Ý yi de þim di ne a lâ ka di ye dü þü nüp... Dam üs tün de sak sa ðan vur be li ne kaz - ma yý... Di ye bi lir si niz. Hak lý sý nýz. Ýk ti sa dî ve si ya sî gün dem böy le si ne yo - ðun ken si lâh tan bah set mek ne yin ne si? Ger çek ten haf ta i çin de ya þa nan þu ge liþ - me le re ba ký nýz. TBMM Ge nel Ku ru lu nda Ma li ye Ba - ka ný nýn su nu muy la büt çe mü za ke re le ri baþ la dý. Li der ler ve mil let ve kil le ri sert söz ler le si - ya sî or ta mý ger di ler. Öð ren ci ler po lis le ça týþ tý. Yu mur ta lar ha va da u çuþ tu. Bü yü me ve ca rî a çýk ra kam la rý a çýk lan dý. Ben zin zam lan dý. Mer kez Ban ka sý po li ti ka fa i zi ni yüz de 7 den yüz de 6,50 ye çek ti. 11 ay lýk büt çe per for man sý se vin dir di. Ýþ siz lik o ra ný Ey lül dö ne min de ya tay bir se yir gös ter di. Bü tün bu ko nu lar haf ta bo yun ca ka mu o - yu nu meþ gul et ti. Biz bun la rý bir ya na bý rak týk si lâh ý ya zý ko nu su yap týk. Ni ye? Çün kü bu hen ga me de ço ðu mu zun dik ka - ti ni çek me yen, a ma can gü ven li ði mi zi ya kýn - dan il gi len di ren bir ya sa ta sa rý sý Ý çiþ le ri Alt Ko mis yo nu nda tar tý þý lý yor. Bu ta sa rý; Ki þi le rin si lâh e din me ve kul la ný mý ný dü - zen li yor. Ori ji na li ni gör me dik. Ba sý na sý zan bil gi le re gö re ta sa rý þu ö zel - lik le ri ta þý yor. Si lâh a lý mý ve ruh sat a lý mý ko lay la þý yor. Si lâh ta þý ma ruh sa tý i ki ye, bu lun dur ma ruh sa tý 5 e çý kar tý lý yor. Si lâh al mak i çin he yet ra po ru þar tý kal dý rý - lý yor, tek he kim im za sý ye ti yor. Si lâh e din me ya þý 18 e in di ri li yor. Ay rý ca es ki den si lâh al ma sý sa kýn ca lý bu - lun du ðu i çin ruh sat lý si lâh e di ne me yen ci na - yet, u yuþ tu ru cu, gasp gi bi suç lar dan hü küm gi yen ki þi ler de va li lik le re mü ra ca at e de rek ruh sat lý si lâh a la bi le cek ler. Si lâh ta cir le ri so kak lar da ki bil bord lar da, in ter net si te le rin de si lâh rek lâ mý ya pa bi le - cek ler. Ýd di a lar va him. Da ha doð ru su a kýl al maz. Böy le bir ta sa rý nýn ya sa laþ ma sý ha lin de da - ha faz la kan a ka ca ðý þüp he siz di. Za ten dü ðün ler de, as ker u ður la ma la rýn da, maç son ra sý kut la ma lar da ma gan da kur þu - nuy la ma sum in san la rý mý zý kay be di yo ruz. E vin de si lâh la oy na yan ço cuk la rý mý zýn a cý ha ber le ri yü re ði mi zi dað lý yor. Si lâh lar la mü ca de le yi a maç la yan U mut Vak fý nýn ka yýt la rý na gö re her yýl 500 i la 700 ki þi ka za kur þu nuy la ö lü yor. Yýl da or ta la ma 2300 ki þi i se bu si lâh lar la ci na ye te kur ban gi di yor. Ül ke de bir mil yon ki þi nin si lâh ta þý ma ve - ya bu lun dur ma ruh sa tý var. Ruh sat sýz si lâh lar la bu sa yý nýn 2 mil yon ol du ðu tah min e di li yor. Bu id di a lar ba sý na yan sý yýp tep ki ler yo ðun - la þýn ca Ý çiþ le ri Ko mis yo nu Baþ ka ný Zi ya ed - din Ak bu lut id di a la rý ya lan la dý, ak si ne ta sa rý i le si lâh e din me ve kul la ný mý na sý nýr la ma ge ti ril di ði ni söy le di. Pe þin den AKP Grup Baþ kan ve ki li Su at Ký lýç, ta sa rý nýn se çim son ra sý na ka la ca ðý ný ve du yar lý lýk la rýn dik ka te a lý na ca ðý ný a çýk la dý. De rin bir ne fes al dýk. U ma rýz si lâh lo bi si nin et ki sin de kal ma dan bir ya sa ha zýr la nýr. E sa sýn da top ye kûn bir si lâh sýz lan ma kam - pan ya sý a çýl ma lý dýr. Si lâh ruh sa tý çok ö zel du rum lar da ve ril - me li, müm kün ol du ðu ka dar ký sýt lan ma lý dýr. Ya zý nýn ba þý na dö ner sek; U nut ma ya lým ki ev de bu lu nan ve ya be le ta ký lan si lâh bir gün ge lir pat lar. O silâh bir gün patlar MAKRO - DALGA Silâh ruhsatý çok özel durumlarda verilmeli, mümkün olduðu kadar kýsýtlanmalýdýr. Unutmayalým ki evde bulunan veya bele takýlan silâh bir gün gelir patlar. RECEP TAÞCI ni as ya.com.tr Poyrazköy ü kaz dýk ça mü him mat çý ký yor n BEY KOZ Poy raz köy de ki bir a ra zi de gü - ven lik kuv vet le rin ce ya pý lan ka zý ça lýþ ma - la rý na dün de de vam e dil di. Poy raz köy Ke - çi lik mev ki in de o lay ye ri in ce le me e kip le ri - nin jan dar ma eþ li ðin de de dek tör ler yar dý - mýy la ger çek leþ tir di ði ka zý ça lýþ ma la rý, dün de iþ ma ki ne le ri nin des te ðiy le sür dü rül dü. Bu a ra da jan dar ma e kip le ri de, gü ven lik a - ma cýy la a ra ma ya pý lan a ra zi nin gi ri þin de bek le til di. Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý - ðýn ca yü rü tü len þan taj ve as ke rî ca sus luk id di a la rý na i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da, Göl cük te ki Do nan ma Ko mu tan lý ðýn da ya pý lan a ra ma lar da e le ge çi ri len bel ge ler a - ra sýn da ki kro ki ler den yo la çý ký la rak 5 gün - dür ger çek leþ ti ri len ka zý ça lýþ ma la rý sý ra sýn - da 30 ka lýp plas tik pat la yý cý ve 900 mer mi bu lun muþ tu. Ýstanbul / aa Bu haf ta ý lýk ge çe cek n HA VA sý cak lýk la rý bu haf ta mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey re der ken, sý - cak lýk lar, ku zey ve iç ke sim ler de 6 i la 8, gü ney böl ge ler de de 2 i la 4 de re ce ar ta - cak. Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü - dür lü ðün den ya pý lan de ðer len dir me ye gö re, yur dun ba tý böl ge le ri, Or ta Ak de niz ü ze rin den ge len ye ni bir ý lýk ve ya ðýþ lý ha - va nýn et ki si ne gir di. Ha va sý cak lýk la rý nýn ba tý böl ge ler den baþ la mak ü ze re ül ke ge - ne lin de ar ta rak, haf ta ba þýn dan i ti ba ren Mar ma ra, Ku zey E ge, Ka ra de niz, Ýç A na - do lu i le Do ðu A na do lu böl ge le rin de mev - sim nor mal le ri nin 6 i la 8, Gü ney E ge, Ak - de niz ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le rin - de de 2 i la 4 de re ce ü ze rin de sey ret me si bek le ni yor. Bu gün Mar ma ra, E ge, Ba tý Ak de niz, Do ðu Ka ra de niz ký yý la rý i le sa - bah sa at le rin de An ka ra, Es ki þe hir, Çan ký - rý, Bo lu, Düz ce ve Ka ra bük çev re le ri a ra - lýk lý ya ðýþ lý ge çe cek. Ya ðýþ lar, ge nel lik le yað mur ve sa ða nak, sa bah ilk sa at ler de Is - par ta, Af yon, Kü tah ya, Bi le cik, Bo lu, Çan - ký rý ve Ço rum un yük sek le rin de kar la ka - rý þýk yað mur ve kar þek lin de o la cak. Ya - rýn dan i ti ba ren haf ta so nu na ka dar, ül ke ge ne lin de ö nem li bir ya ðýþ bek len mi yor. Mar ma ra i le yur dun iç ve do ðu ke sim le - rin de sa bah sa at le rin de sis, do ðu böl ge ler - de buz lan ma ve don o la yý nýn gö rü le ce ði tah min e di li yor. Ankara / aa Doðu da 37 köy yolu kapalý n DO ÐU A na do lu Böl ge si nde et ki li o lan kýþ þart la rý ha ya tý o lum suz et ki li yor. Böl ge - de, Bin göl de 28, Muþ ta 6 ve Er zu rum da 3 köy yo lun da kar se be biy le u la þým sað la na - mý yor. Ýl Ö zel Ý da re Ge nel Sek re ter lik le ri - ne bað lý kar la mü ca de le e kip le ri nin, ka pa lý köy yol la rý nýn u la þý ma a çýl ma sý i çin baþ lat - tý ðý ça lýþ ma lar de vam e di yor. Yet ki li ler, yol aç ma ça lýþ ma la rýn za man za man et ki li o - lan ti pi dolayýsýyla güç lük le ya pýl dý ðý ný i fa - de et ti. Bu a ra da, kar ya ðý þý nýn ar dýn dan ya þa nan so ðuk ha va et ki si ni art tý rý yor. Ge - ce en dü þük ha va sý cak lýk la rý, Ar da han da ek si 12, Er zu rum da ek si 7, Að rý da ek si 4, Ið dýr da ek si 2 ve Er zin can da da 1 de re ce o la rak öl çül dü. Gü nün en yük sek ha va sý - cak lýk lar da Ar da han da 3, Er zu rum ve Að - rý da 4, Kars ta 7, Er zin can da 8, Ið dýr da da 13 de re ce ol du. Erzurum / aa Açýklama hukuk dýþý MAZ LUM DER GE NEL BAÞ KA NI ÜN SAL, GE NEL KUR MAY'IN BA SIN A ÇIK - LA MA SI HALK Ý RA DE SÝ NE YÖ NE LÝK HU KUK DI ÞI BÝR KAL KIÞ MA DIR DE DÝ. MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal, Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý nýn dil tar - týþ ma la rý ü ze ri ne yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma nýn halk i ra de si ne yö - ne lik hu kuk dý þý bir kal kýþ ma ol du ðu nu söy le di. Ün sal, ya zý lý a çýk la ma sýn da Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn es ki a lýþ kan lýk la - rýn dan vaz geç me yi dü þün me - di ði ni gös te ren bu a çýk la ma - nýn, par la men ter de mok ra si ye ve halk i ra de si ne i na nan va - tan daþ lar ta ra fýn dan ge rek ti ði gi bi de ðer len di ri le ce ði ni söy le - di. Ýn san la rýn a na dil de e ði tim ve hiz met al ma ta lep le ri ni de - ðer len dir me si ge re ken ku ru - mun si ya sî i ra de, tar týþ ma sý ge re ke nin i se ül ke ka mu o yu o lud ðu nu kay den MAZ LUM - DER Baþ ka ný Ün sal, þun la rý kay det ti: Si ya sî i ra de nin kont - ro lü al týn da ki bir me mur lu - ðun bað lý ol du ðu i ra de yi de hi - çe sa ya rak ve yet ki gasp e de - rek yap mýþ ol du ðu bu a çýk la - ma hu ku kun a yak lar al tý na a - lýn ma sý dýr. Ne ti ce de Baþ ba - kan lý ðýn söz ko nu su ba sýn a - çýk la ma sý na i liþ kin so ruþ tur ma baþ lat ma sý, par la men ter de - mok ra si ve halk i ra de si ne kar - þý suç teþ kil e den a çýk la ma lar - da bu lu nul muþ ol ma sý ne de - niy le so rum lu la rý ce za lan dýr - ma sý, söz ko nu su a çýk la ma Ge nel kur may Baþ ka ný nýn o - na yý i le ya yýn lan mýþ i se Ge nel - kur may Baþ ka ný hak kýn da ge - re ði ni yap ma sý zo run lu dur de di. Ýstanbul / Yeni Asya AN KA RA Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu, ar - týk gü nü müz de çö zü le me yen prob lem le - rin, en i yi ih ti mal le gör mez den ge lin di ði ni bil dir di. An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for - mu nun Ab di Ý pekt çi Par ký nda dü zen le - nen ey le min 255. haf ta sýn da ya pý lan a çýk - la ma da, ü ni ver si te ler de ba þör tü sü hu su - sun da dü zen le me ya pýl dý ðý söy len se de ge - len baþ vu ru lar da hâ lâ bö þür tü sü ta kan öð - ren ci le rin a þa ðý lan dý ðý nýn gö rül dü ðü be lir - til di. Li se ler de ki Mil lî Gü ven lik ders le ri ne hiç bir e ði tim for mas yo nu ol ma yan su bay - la rýn gir di ði ha týr la tý lan a çýk la ma da, þu i fa - de le re ye re ve ril di: Ço cuk la rý mýz bas ký al - týn da ders iþ le me ðe de vam et mek te dir. Ar - týk gü nü müz de çö zü le me yen prob lem ler, en i yi ih ti mal le gör mez den ge li ni yor. Bu da ya ra la rýn kan gre ne dö nüþ me si ne yol a - çý yor. Da ha kö tü sü i se in san la rýn a cý la rý, güç lü le rin men fa at le ri uð ru na kul la ný lý yor. Bir bir le ri i le ça tý þan güç lü ler, bi rey le rin e - ko no mi den sað lý ða, hu kuk tan a i le ye ka dar bü tün ku rum la ra o lan gü ven duy gu su nu sar sa rak rant sað la ma ya ça lý þý yor lar. Kay - bet ti ði miz de ðer ler bu ka o sun bi rer ü rü - nü dür. Þid det o lay la rý na se bep o lup ül ke - mi zi çýk ma za sü rük le yen ki mi çý kar cý la rý, hiç bir fert af fet me ye cek tir. Ba rý þý is tis mar e den ler ken di vic dan sa vaþ la rýn da kay bo la - cak týr. A çýk la ma da, Ýn san hak la rý kav ra - mý nýn söz de kal dý ðý bu za man da, öz gün, a - dil, er dem li, in san fýt ra tý na ay ký rý düþ me - yen, tüm ta raf la rýn ka týl dý ðý ve hiç bir gü - cün et ki si al týn da ol ma yan ye ni bir top - lum sal söz leþ me o luþ tur ma nýn vak ti gel - miþ tir de nil di. Ankara / Recep Gören Þýk ve uygun bulmadým DEV LET Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, dil tar týþ ma sý nýn ar dýn dan Ge nel kur may Baþ - kan lý ðý nýn yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma ya i liþ kin Bu ka ra rý biz ken di i çi miz de top la - nýp de ðer len dir me dik, a ma doð ru su bir ke li mey le i fa de et mek ge re kir se, çok þýk ve uy gun bul ma dý ðý mý i fa de et mek is te rim de di. Sa pan ca da ki Gü ral O - tel de ya pý lan AKP Ýs tan bul Ýl Baþ kan lý ðý 10. Ýs ti þa re ve De ðer len dir me Top lan - tý sý na ka tý lan Ya zý cý, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Ga ze te ci le rin Ge nel Kur may Baþ kan lý ðý nýn dil tar týþ ma la rý ü ze ri ne yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma yý sor du - ðu Ya zý cý, ko nu yu he nüz top la nýp de ðer len dir me dik le ri ni söy le di. Ya zý cý, bu ko nu da ki söz le ri ne þu þe kil de de vam et ti: Bu ka ra rý biz ken di i çi miz de top la - nýp de ðer len dir me dik, a ma doð ru su bir ke li mey le i fa de et mek ge re kir se, çok þýk bul ma dý ðý mý ve uy gun bul ma dý ðý mý i fa de et mek is te rim. Ý çe ri ði bir ya na, i - çe rik te ba zý cüm le le re re zer vim var, a ma bu nun ö te sin de A na ya sa ve ya sa lar çer çe ve sin de, hu ku kun üs tün lü ðü il ke si ni de gö zet ti ði miz de on la rýn gö rev a - la ný na gir di ði ka ný sýn da de ði lim. Ül ke sa hip siz de ðil, ül ke nin sa hi bi var, ül ke - nin sa hi bi de par la men to dur, hü kü met tir, dev le tin bü tün or gan la rý dýr. Bu þe - ma i çe ri sin de sa de ce bir grup sa hi bi, di ðer le ri sa hip lik dý þýn da di ye bir al gý ya yol a ça cak be yan la rý ke sin lik le doð ru bul mu yo rum. Sakarya / aa DEVLET BAKANI HAYATÝ YAZICI: So run lar gör mez den ge li ni yor HABERLER AÝHM, Türkiye'yi 6 yýlda toplam 100 milyon TL tazminate mahkum etti. AÝHM, Türkiye aleyhine 2 bin 154 karar verdi n AVRUPA Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin (AÝHM) verileri adalet sistemindeki sýkýntýlarý gözler önüne seriyor yýlý itibariyle AÝHM, yapýlan baþvurularda 2 bin 154 ünde Türkiye aleyhine karar verdi. Türkiye, AÝHM de iþlem görmekte olan baþvurular açýsýndan Rusya dan sonra ikinci sýrada yer alýyor yýlýndan bu yana ödenen tazminat miktarý ise 100 milyon TL yi aþtý. Adalet Bakanlýðý, insan haklarý baþvurularýna iliþkin olarak insan haklarý konusundaki geliþmeleri izliyor. Bu konulardaki çalýþmalara katýlan bakanlýk, geliþmelerin iç hukuka yansýtýlmasý için ilgili kurum ve birimleri bilgilendiriyor. Ayrýca AÝHM e Türkiye aleyhine yapýlan baþvurulara karþý yapýlacak savunmalar için bilgi ve belge saðlýyor. Gerektiðinde oturumlara temsilci gönderiyor yýlý itibariyle AÝHM e yapýlan baþvurulara iliþkin bilgiler ise þöyle: AÝHM in Türkiye aleyhine verdiði karar sayýsý 2 bin 154. Türkiye lehine verdiði karar sayýsý 45. Delegeler Komitesinin Türkiye aleyhine verdiði karar sayýsý 13. Dostane Çözümle sonuçlanan baþvuru sayýsý ise 957. AÝHM nin kabul edilemez bulduðu baþvurularýn sayýsý da bin 37. Diðer sebeplerle kayýttan silinen baþvurular 260 iken kabuledilebilirlik karar 25, kýsmen kabuledilebilirlik karar da 84 oldu. Halen incelenmesi devam eden derdest baþvurular 897. Þu an AÝHM de toplam 5 bin 472 dosya bulunuyor. AÝHM kararlarý sonucu ödenen tazminat miktarlarý ise þöyle: Türkiye 2004 yýlýnda 22 milyon 227 bin 431 TL, 2005 yýlýnda 16 milyon 218 bin 875 TL, 2006 yýlýnda 13 milyon 847 bin 145 TL, 2007 yýlýnda 26 milyon 221 bin 833 TL, 2008 yýlýnda 10 milyon 391 bin 440 TL ve 2009 yýlýnda da 11 milyon 662 bin 799 TL olmak üzere son 6 yýlda toplam 100 milyon 569 bin 525 TL tazminat ödedi. Ankara / cihan Al gül: Pey gam be ri se ven ör nek a lýr n BUR SA U lu dað Ü ni ver - si te si nden Prof. Dr. Hü se yin Al gül, Pey - gam be ri sev mek söz le ol maz. Se ven sev di ði - ni ör nek a lýr. O nu se - ven yan lýþ yap maz de di. Kon ya nýn Sey di þe hir il çe - sin de Ü mit Bur cu Der ne - ði nin be le di ye sa lo nun da dü zen le di ði ve Bur sa U lu - dað Ü ni ver si te si nden Prof. Dr. Hü se yin Al gül ün ko - nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ha ya týn da teb lið me to du ko nu lu kon fe rans yo - ðun il gi gör dü. Sa lo na ge len va tan daþ lar der nek gö rev li le - ri ta ra fýn dan þe ker ve gül su yu i le kar þý lan dý. Prof. Dr. Hü - se yin Al gül, þun la rý söy le di: Pey gam be ri miz (asm) Kur an-ý o ku du, sev di ve ya þa dý. O nun öð ret me ni Al - lah týr. Al la hu Te â lâ o nu i lâ hî med re se de e ðit ti. O nun ha - ya tý bi ze ör nek o la rak gös te ril di. A hi ret te mut lu ol mak is - te yen ler i çin Pey gam be ri miz de en gü zel ör nek lik var dýr. Dü rüst, sað lam dur mak ve ça lýþ mak i çin en i yi ör nek Pey - gam be ri miz dir. Pey gam be ri sev mek söz le ol maz. Se ven sev di ði ni ör nek a lýr. O nu se ven yan lýþ yap maz. Her þey - den çok o nu sev mez se niz mü min o la maz sý nýz. Al lah ý ve Re su lü nü bir lik te sev me li. Al lah a ve Re su lü ne i na nan lar i ba det le ri ni sü rek li ya par. Ý ba det e den in san boþ söz söy - le me me li. Ý ba det hu þu i çin de ya pýl ma lý. Konya / cihan Þim þek: A kar ya kýt ta ver gi nispeten yük sek n MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, Tür ki ye de a kar ya kýt ü rün le ri ü ze rin de ki ver gi yü kü nis pe ten yük sek tir de di. Ba kan Þim þek, Ka nal 7 de ka týl dý ðý prog ram da, a kar ya kýt fi - yat la rý na i liþ kin bir so ru ya, a kar ya kýt ü rün le ri ni ko nu su nun bir kaç bo yut lu bir ko nu ol du ðu yö nün de ce vap ver di. Þim þek, u lus la r a ra sý pet rol fi yat la rý ne re den ne re ye gel di ði - ne ba kýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Bi rin ci te mel de ðiþ ke nin a - kar ya kýt fi yat la rý nýn, 1998 den be ri pi ya sa ta ra fýn dan be lir - len me si ol du ðu na dik kat çe ken Ba kan Þim þek, i kin ci te mel de ðiþ ke nin i se kur ol du ðu nu vur gu la dý. Ba kan þim þek, söz - le ri ni þöy le sür dür dü: Pet rol ve do ðal ga zý it hal e di yor su - nuz. Do la rýn, TL ku ru da çok ö nem li de pet rol fi yat - la rý 147 do la ra çýk tý na sýl o lu yor da fi yat lar o gün kü se vi ye - nin ü ze rin de. Pe ki ku ra bak tý nýz mý? Ba kýl ma mýþ. Doð ru - dur; a kar ya kýt ü rün le ri ü ze rin de cid di bir ver gi yü kü var dýr. A ma e sas tar týþ ma mýz ge re ken me se le þu; 2002 yý lýn da da bu ver gi yü kü var dý de 100 li ra lýk ben zin ya da mo to - rin al dý ðý nýz da 70 li ra sý ver giy di. Þim di 65 li ra sý ver gi. Yük - sek, dü þük de mi yo rum a ma AK Par ti hü kü met le ri dö ne - min de a kar ya kýt fi yat la rý ü ze rin de ki ver gi yü kü o ran sal o la - rak art ma dý. Di yor lar ki mut lak o la rak art tý. TL cin sin den art tý ðý söy le ni yor. TL cin sin den ar tar. Tür ki ye nin ver gi le ri - ni TL cin sin den sa bit tut sak, har ca ma lar sa bit dur mu yor ki. Ma aþ la rý sa bit li yor mu yuz? Ha yýr. Ankara / aa

6 6 YURT HABER HABERLER Þefkat-Der üyeleri, evsizlere dikkat çekmek ve onlarýn sorunlarýný gündeme getirmek amacýyla eylem yaptý. FO TOÐ RAF: A A Evsizlere destek için sokakta sabahladýlar nkiþ mevsiminin etkisini göstermesiyle sokakta yaþayan vatandaþlarýn da zor günleri baþladý. Bu sebeple, Taksim Meydaný nda toplanan Þefkat-Der üyeleri, evsizlere dikkat çekmek ve onlarýn sorunlarýný gündeme getirmek amacýyla eylem yaptý. Soðuk kýþ gecelerinde evsizlerin düþtüðü sýkýntýlarý empati kurarak kamuoyuna aktarmak isteyen Þefkat-Der üyelerinin eylemine, HAS Parti Genel Baþkan yardýmcýlarý Zeki Kýlýçarslan ve Mehmet Bekaroðlu da destek verdi. Üzerlerine, sokakta soðuktan ölmüþ vatandaþlarýn resimlerini asan Þefkat-Der Baþkaný Hayrettin Bulan ve dernek üyeleri, önceden hazýrladýklarý konuyla ilgili bildirileri vatandaþlara daðýttý. Hayrettin Bulan, eylemin Ýstanbul un yaný sýra Ankara, Kocaeli, Konya gibi büyük illerde ayný anda yapýldýðýný belirterek, Sokakta yaþayan vatandaþlarýn içinde bulunduklarý zor durumu daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için böyle bir eyleme baþvurduk. Bu gece, hava aydýnlanana kadar Taksim Meydaný ve Ýstiklâl Caddesi nde kalýp vatandaþlara evsizlerin sorunlarýný anlatacaðýz dedi. Devletin, sosyal devlet ilkesinden yola çýkarak evsizlere destek olmasýný isteyen Bulan, eyleme ilginin az olmasýndan da yakýndý. Ýstanbul / aa Kýzýlay Sýcak Çorba projesine devam ediyor ntürk Kýzýlayý Ýzmir Þubesi, soðuk kýþ gecelerinde yoksullara sýcak çorba daðýtýyor. Bu uygulamayý üç yýldýr yaptýklarýný belirten Kýzýlay Ýzmir Þube Baþkaný Prof. Dr. Aslý Özer, Toplumdaki ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerimizi arttýrmak için 2007 yýlýnda Sýcak Çorba projesini baþlattýk dedi. Soðuk kýþ aylarýnda daðýtýlan bir kap sýcak çorbayla, üþüyen insanlarýn kalplerini de ýsýttýklarýný söyleyen Prof. Dr. Özer Konak ilçesi Basmane semtindeki Hatuniye Camii yanýnda bulunan parkta aralýk, ocak ve þubat aylarýnda, yaklaþýk 300 kiþiye her akþam bir kap sýcak çorba ve ekmek veriyoruz. Halkýmýzýn baðýþlarý arttýkça helva da ikram ediyoruz. Devletten hiçbir ad altýnda maddî destek almayan Türk Kýzýlayý Ýzmir Þubesi olarak, halkýmýzýn baðýþlarýyla yine halkýmýza hizmet ediyoruz. þeklinde konuþtu. Özer, çorbada tuzu olmasýný isteyenlerin, þubelerini ziyaret edip 200 lira karþýlýðýnda bir akþamlýk çorba ve ekmek ya da 115 lira karþýlýðýnda helva daðýtýmýný üstlenebileceðini söyledi. Ýzmir / cihan TEM üzerine býrakýlan sprey tüpleri TIR yaktý niðdir DAN Kâðýthane ye tekstil malzemesi getiren bir TIR ýn dorsesi, yol üzerine býrakýlan sprey tüpleri dolayýsýyla yandý. TEM Otoyolu Kavacýk Kavþaðý nda dün sabah saat sýralarýnda çýkan yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Beytullah Gökçe nin kullandýðý 76 DC 339 plâkalý TIR a baðlý 76 DC 340 plâkalý dorse, Kavacýk Kavþaðý na yaklaþýk 1 km kala alev aldý. Sürücü Gökçe aynadan dorsenin yandýðýný fark edince hemen TIR ý dorsesinden ayýrarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yoldan geçen vatandaþlarýn da müdahale ettiði yangýn olay yerine gelen Kavacýk ve Ümraniye Ýtfaiye ekipleri tarafýndan kýsa sürede söndürüldü. Ýstanbul / cihan Ýlköðretim birinci sýnýflara boðmaca aþýsý nokula yeni adým atan mini mini birler artýk boðmacaya karþý da aþýlanacak. Ýlköðretim birinci sýnýflar için oluþturduðu aþý takvimini geniþletme kararý alan Saðlýk Bakanlýðý, halen uygulanan kýzamýk-kýzamýkçýk-kabakulak, çocuk felci ve difteri-tetanoz aþýlarýnýn yanýna boðmaca aþýsýný da ilâve etti. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Torunoðlu, ilk dozlarý bebeklik çaðýnda yapýlan ilköðretim birinci sýnýf öðrencileri için uygulanan aþýlarýn, pekiþtirme dozlarý olduðunu belirterek, kýsa bir zaman içinde aselüler boðmaca aþýsýnýn da pekiþtirme dozu olarak çocukluk aþý takvimindeki yerini alacaðýný bildirdi. Ankara / aa Uludað da mahsur kalan kiþiler bulundu nbur SA DA, týr man dýk la rý U lu dað da yön le ri ni kay be - de rek mah sur ka lan ki þi le re u la þýl dý. A lý nan bil gi ye gö - re, sa ba ha kar þý jan dar ma yý a ra yan ve yön le ri ni kay - bet tik le ri ni be lir te rek yar dým ta le bin de bu lu nan 33 ki þi, si vil sa vun ma ve jan dar ma e kip le ri ta ra fýn dan bu lun du. Mah sur kal dýk la rý Ma den Böl ge si nde kork tuk la rý i çin ka pý sý ný ký ra rak gir dik le ri bir te le si yej bi na sý na sý ðý nan 33 ki þi nin, e kip ler ta ra fýn dan bu lu na - rak O tel ler Böl ge si ne in di ril di. Bursa / aa Ýstanbul Ti ca ret O da sý ve U lus la ra ra sý Tek no lo jik, E ko no mik ve Sos yal A raþ týr ma lar Vak fý iþ bir li ðiy le dü zen le nen U lus la ra ra sý Me de ni yet ve De ðer ler Sem poz yu mu, ÝTO nun Eminönü ndeki Meclis Salonu nda gerçekleþtirildi. Ba rý þýn a nah ta rý Ýs lâ mî de ðer ler DÜN YA NIN DA HA HU ZUR LU VE BA RIÞ Ý ÇÝN DE YA ÞA MA SI ÝÇÝN EV REN SEL DE ÐER LER DE BÝR LE ÞÝL ME SÝ NÝN Ö NE MÝ NE Ý ÞA RET E DEN U TE SAV BAÞ KA NI KU RA LAY, BU DE ÐER LE RÝN DE ÝS LÂM ME DE NÝ YE TÝN DE VAR OL DU ÐU NU SÖY LE DÝ. ÜMÝT KIZILTEPE ÝSTANBUL ÝSTANBUL Ti ca ret O da sý (Ý TO) ve U lus la ra - ra sý Tek no lo jik, E ko no mik ve Sos yal A raþ - týr ma lar Vak fý (U TE SAV) iþ bir li ðiy le dü - zen le nen U lus la ra ra sý Me de ni yet ve De ðer - ler Sem poz yu mu ön ce ki gün ger çek leþ ti ril - di. Ý TO da ger çek leþ ti ri len Sem poz yum da Ýs tan bul Yak la þý mý e le a lýn dý. Sem poz yu - mun a çý lý þýn da ko nu þan Ün lü dü þü nür Prof. Dr. A li Maz ru i, As ya nýn, bü tün me de ni yet - le rin be þi ði ve çýk tý ðý yer, Av ru pa nýn i se ka - pi ta lizm ve u lu sal cý lýk gi bi la ik mo del le rin be þi ði ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye nin, As - ya nýn ma ne vî de ðer le ri i le Av ru pa nýn et ki - le ri ni bün ye sin de bu lun du ran bir ül ke ol du - ðu nu vur gu la yan Maz ru i, do ðu ve ba tý me - de ni yet le ri a ra sýn da ge çiþ nok ta sýn da bu lu - nan Tür ki ye nin, di ðer me de ni yet le ri de öð - ren me ye ha zýr ol du ðu nu kay det ti. Me de ni - yet ler a ra sýn da ki a lýþ ve ri þin çok ö nem li ol - du ðu nu vur gu la yan Maz ru i, Ba tý me de ni ye - tin de i ler le me kay det mek i çin sa vaþ la rýn mey da na gel di ði ni, hiç bir me de ni yet te gö - rül me yen þe kil de in san la rýn bir bir le riy le sa - vaþ tý ðý ný ve çok faz la kan dö kül dü ðü nü an - lat tý. Maz ru i, "Ba tý me de ni ye ti i ler le me kay - det mek i çin di ðer in san la rý kat let miþ tir. Ba tý, hem i yi hem de kö tü ö zel lik le ri i çin de ba rýn - dý rýr. Av ru pa me de ni ye ti ýrk çý lýk ko nu sun da kö tü ör nek ler ver miþ, sö mür ge ci lik ve kö le - ci lik fa a li yet le ri ger çek leþ tir miþ ler ve bu nu ki li se ma ri fe tiy le yap mýþ lar dýr. Hris ti yan lar, hem ýrk çý fa a li yet ler yü rüt müþ hem de yar - dým laþ ma ö zel lik le ri ni dün ya ya gös ter miþ - ler dir di ye ko nuþ tu. Ay dýn lan ma nýn, Ýs lâm me de ni ye ti nin çý kýþ nok ta sý ol du ðu nu, Ýs - lâm ýn A rap Ya rý ma da sý na gel me siy le böl - ge de ay dýn lan ma ya þan dý ðý ný an la tan Maz - ru i, þun la rý kay det ti: Hz. Mu ham med in (asm) ha ya tý bo yun ca a maç la rýn dan bir ta - ne si, bu ay dýn lan ma yý bü tün A rap Ya rý ma - da sý na yay mak tý. Ýs lâm, hem e þit li ði hem de ay dýn lan ma yý il ke o la rak be nim se miþ tir. Ýs - lâm me de ni ye ti, ay dýn lan ma yý il ke o la rak be nim se miþ tir. Al lah da ay dýn lan ma i çin ilk o la rak o ku vah yi ni gön der miþ tir. Ýs lâ mi - yet te bil gi nin kul la ný mý ön plan da dýr. Kur ân-ý Ke rim, bo zul ma dan ka lan ki tap týr. Bil gi, Ýs lâm me de ni ye ti nin te me li ol muþ tur. Müs lü man lar her za man ye ni bil gi le ri al ma - ya ha zýr dýr, ta rih te bu nu gö rü yo ruz. Müs lü - man bi lim a dam la rý her za man o ku muþ, ka le mi, mü rek ke bi kul la na rak ye ni bil gi ler o luþ tur muþ lar. Maz ru i, Tür ki ye nin do ðu - nun li de ri ol mak tan sa ba tý nýn ta kip çi si ha - li ne gel di ði ni ö ne sü re rek, Tür ki ye, hiç bir za man yal nýz ol ma mýþ týr ve þim di de de ðil - dir. Tür ki ye nin po tan si ye li ve ye te ne ði ye - ni den fa a li ye te ge çi ril me li dir de di. DÜN YA NIN HU ZU RA ÝH TÝ YA CI VAR U TE SAV Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Ýs ra fil Ku ra lay da dün ya nýn ça týþ ma ya de ðil hu zu - ra, bir bi ri ni yok et me ye de ðil bir lik te var ol - ma ya ve ba rý þa ih ti ya cý ol du ðu nu i fa de e de - rek, bu nok ta da de ðer ler ko nu su nun ö ne mi - nin da ha faz la his se dil di ði ni an lat tý. Dün ya - nýn da ha hu zur lu ve sulh i çin de bir yer ol - ma sý i çin ev ren sel de ðer ler de bir le þil me si nin ö ne mi ne i þa ret e den Ku ra lay, bu de ðer le rin de Ýs lâm me de ni ye tin de var ol du ðu nu söy le - Tür ki ye nin do ðu nun li de ri ol mak tan sa ba tý nýn ta kip - çi si ha li ne gel di ði ni ö ne sü re n Prof. Dr. Ali Mazrui, Tür ki ye, hiç bir za man yal nýz ol ma mýþ týr ve þim di de de ðil dir. Tür ki ye nin po tan si ye li ve ye te ne ði ye ni den fa a li ye te ge çi ril me li dir de di. U TE SAV Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Ýs ra fil Ku ra lay, dün - ya nýn ça týþ ma ya de ðil hu zu ra, bir bi ri ni yok et me ye de - ðil, bir lik te var ol ma ya ve ba rý þa ih ti ya cý ol du ðu nu i fa - de e de rek, bu nok ta da de ðer ler ko nu su nun ö ne mi nin da ha faz la his se dil di ði ni an lat tý. di. Ba tý me de ni ye ti nin tek ku tup lu ve Av - ru pa mer kez li bir kül tü rel an la yýþ la di ðer me de ni yet le rin var ol ma sý na fýr sat ver me - di ði ni, çe þit li þe kil ler de on la rý yok et ti ði ni an la tan Ku ra lay, Ba tý me de ni ye ti Müs lü - man lar ü ze rin de yo ðun bir bas ký uy gu la - ya rak, Müs lü man la rý te rö rist o la rak gös te - ri yor. Ýs lâm me de ni ye ti, bir a ra da ya þa ma - nýn en gü zel ör nek le ri ni gös ter miþ tir. Os - man lý da her kes is te di ði gi bi ya þa ma im kâ - ný bul muþ tur, bu gün de öy le dir di ye ko - nuþ tu. U lus la r a ra sý a re na da ge çer li o la cak de ðer le re ih ti yaç bu lun du ðu nu be lir ten Ku ra lay, þöy le de vam et ti: Ýs lâm me de ni - ye ti nin or ta ya koy du ðu de ðer ler gün de me ge ti ril me li. E ko no mik kriz, kriz ol ma nýn ö te sin de kü re sel leþ me nin de so nu cu o la - rak or ta ya çý kan ah lâ kî bir kriz dir. Ye ni ve a dil bir dün ya dü ze ni ne ih ti yaç var dýr. Ýs - lâm coð raf ya sýn da hem me de ni yet hem de de ðer ler çer çe ve sin de kriz ya þa ný yor. Bu tab lo yu ka bul et mek müm kün de ðil. Bi - zim a da let an la yý þý mýz bu tab lo i le bað daþ - maz, bu nun çö zü mü i çin ne yi kay bet ti ði - mi zi bul ma lý yýz. Dün ya nýn da ha ya þa nýr bir ha le gel me si i çin Ýs lâm me de ni ye ti nin ku þa tý cý, baþ ka me de ni yet le ri yok et me yen de ðer le ri nin ça ðý mýz da da ha i yi an la týl ma - sý na ih ti yaç var dýr. Me de ni yet dü þün ce si - nin ye ni den ge liþ me si i çin Ýs lâm dün ya sýn - da ki kar deþ lik ge liþ ti ril me li dir. BA TI AR TIK U ZAK TA DE ÐÝL, Ý ÇÝ MÝZ DE Ý S T A N B U L Y A K L A Þ I M I Ter tip He ye ti Baþ ka ný Prof. Dr. Re cep Þen türk de me de ni ye tin kül tür de es ki bir ko nu ol du ðu nu ve son za man lar da ye ni - den gün cel lik ka zan dý ðý ný be lir te rek, dün - ya da me de ni ye ti müs ta kil bir bi lim ko nu - su ha li ne ilk ge ti ren le rin Müs lü man lar ol - du ðu na dik ka ti çek ti. Gü nü müz de AB sü - re ci nin is ter is te mez me de ni yet ko nu su nu tar týþ ma yý ge rek tir di ði ni, kü re sel leþ me nin de ko nu yu cid dî o la rak tar týþ ma yý zo run lu ha le ge tir di ði ni i fa de e den Þen türk, i le ti - þim ve u la þým tek no lo ji sin de ki ge liþ me nin, me de ni yet ler a ra sý i liþ ki ler de ya pý sal bir dö nü þüm ya þat tý ðý ný, ta rih te sa de ce kom - þu ül ke ler i le ti þim i çin dey ken, son yýl lar da coð ra fî me sa fe nin ö ne mi ni kay bet ti ði ni an lat tý. "Ba tý me de ni ye ti ar týk u zak ta de ðil i çi miz de, a ma bu sü reç te me de ni yet ler a - ra sý i liþ ki le ri dü zen le ye cek, ü ze rin de kon - sen süs ku rul muþ o lan ev ren sel de ðer ler he nüz o luþ ma dý di yen Þen türk, bu ko nu - da cid dî bir ek sik lik söz ko nu su ol du ðu nu, bu nun me de ni yet ler a ra sý ça týþ ma gi bi ko - nu la rýn or ta ya çýk ma sý na ze min ha zýr la dý - ðý ný kay det ti. Þen türk, Ba tý me de ni ye ti nin 19. yüz yý la ka dar sa de ce ken di ni me de ni - yet o la rak gör dü ðü nü, fark lý mez hep le rin bir bi ri i le sa vaþ ha lin de ol du ðu nu i fa de e - de rek, fark lý me de ni yet le rin bir a ra da ya - þa ma sý ko nu sun da Ýs lâm dün ya sýn da cid dî bir bi ri kim bu lun du ðu nu an lat tý. Þen - türk, Ýs tan bul da ha li fe, pat rik, Er me ni pat riði, ha ham ba þý bir lik te ya þý yor du, ha - len de öy le. Ba tý da mü sa ma ha e dil me yen bir dö nem de Ýs tan bul da böy le si ne çok me de ni yet li bir mo de lin o luþ tu rul ma sý, gü nü mü ze il ham su na cak bir yak la þý mý ser gi le mek te dir di ye ko nuþ tu. ULUSLARARASI Me de ni yet ler ve De ðer ler Sem poz yu mu ko nu ya Ýs tan bul Yak la þý mý yla ye ni den bak mak ve kat ký yap mak i çin dü zen len di. Me de ni ye te, Ýs tan bul Yak la þý mý ndan mak sat, Ýs tan bul un 1453 te feth e dil me si i le bir lik te uy gu la ma ya ko nu lan A çýk Me de ni yet yak la þý mý dýr. Bu sa ye de, dün ya Müs lü mün la rý nýn li de ri o lan Ha li fe, Or ta doks la rýn ru ha nî li - de ri o lan Or to doks Pat ri ði, Er me ni le rin ru ha nî li de ri o lan Er me ne Pat ri ði ve Ya hu di le rin li - de ri o lan Ha ham Ba þý a sýr lar ca Ýs tan bul da bir lik te ya þa mýþ lar dýr. Yi ne bu sa ye de, Ýs tan bul di ni ço ðul cu luk ve din hür ri ye ti a çý sýn dan, Or ta Çað da gü nü müz de ki Lon dra, New York, San Fran cis co ve Pa ris gi bi bir çok din men su bu nu ba rýn dý ran koz mo po li tik bir kül tür mer - ke zi ha li ne gel miþ tir. A çýk me de ni ye tin be nim sen di ði ve Mev lâ nâ Ce lâ led din Ru mî gi bi dü - þü nür le rin di le ge tir di ði ev ren sel in sa nî de ðer ler yat mak ta dýr. M U R A T Y A L Ç I N T A Þ : GEÇ MÝÞ TE BÝR LÝK TE YA ÞAN DI, YÝ NE YA ÞA NA BÝ LÝR ÝSTANBUL Ti ca ret O da sý (Ý TO) Yö ne tim Ku ru - lu Baþ ka ný Mu rat Yal çýn taþ ta, me de ni yet le rin hi kâ ye si nin ay ný za man da ça týþ ma la rýn da hi - kâ ye si ol du ðu nu be lir te rek, me de ni yet le rin bir bi rin den ay rýþ tý ðý, bir bir le ri nin de ðer le ri ni an la mak tan, ka bul et mek ten u zak laþ tý ðý öl - çü de ça týþ ma ya baþ la dý ðý ný ve me de ni yet le rin ken di sin den fark lý o lan me de ni yet le re ha yat hak ký ver mek is te me di ði ni an lat tý. Me de ni - yet ler a ra sýn da ki te mel an la yýþ; say gý, hoþ gö - rü, bir bi ri ni an la ma ya ça lýþ ma ol ma sý ge re kir - ken, hep ken di sin den fark lý o la ný yok et me ü - ze ri ne ku rul du ðu nu i fa de e den Yal çýn taþ, Türk top lu mun da da ba zen bu nun ya þan dý ðý - ný, bi rey le rin ken di sin den fark lý dü þü nen, i na - nan bi rey le ri an la ma ya ça lýþ mak ye ri ne on la rý ken di le ri ne ben zet me ye ça lýþ týk la rý ný söy le di. Yal çýn taþ, Me de ni yet ler Ça týþ ma sý te zi ni or - ta ya a tan Sa mu el Hun ting ton, Ba tý i le Do ðu, ö zel de Ba tý i le Ýs lam me de ni ye ti nin ça tý þa ca - ðý ný sa vun du ðu nu ha týr la ta rak, Bu tez, Ýs la - ma fo bi a gi bi hiç te me li ol ma yan ve bir çok in - sa nýn ya þam tar zý ný cid dî an lam da o lum suz et ki le yen a kým la rýn çýk ma sý na yol aç tý de di. Bu prob le min te me li ne i ne bi lir ve bu gi bi top - lan tý lar da çö züm ler ü re te bi lir se, ya rý nýn dün - ya sý nýn bu gü nün dün ya sýn dan çok da ha gü zel ve ya þa na bi lir o la ca ðý ný be lir ten Yal çýn taþ, Bu top rak la rýn geç mi þi, ü ze rin de fark lý me de ni - yet le rin, i na nýþ la rýn, kül tür le rin ya þa ya bil miþ ol ma sý, gü nü müz de de fark lý me de ni yet le rin bir a ra da, bir bi ri ni an la ya rak ya þa ya bil me pro - je si nin de ya þa mýn ger çek le ri ne uy gun bir pro - je ol du ðu nu gös te ri yor di ye ko nuþ tu.

7 DÜNYA 7 Ýs ra il in ha va sal dý rý sýn da 5 Fi lis tin li öl dü n ÝS RA ÝL ha va kuv vet le ri nin Gaz ze Þe ri di nde ön ce ki gün dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da 5 Fi lis tin li öl dü. Ýs ra il or du sun ca ya pý lan a çýk la ma da, Ýs ra il top rak la rý na ro ket sal dý rý sý na ha zýr la nan bir gru bun he def a lýn dý ðý be lir til di. Fi lis tin li kay nak lar, ö len le rin Ýs lâ mî Ci had ve Hal kýn Di re niþ Ko mi te si ü ye le ri ol du ðu nu be lirt ti. Gaz ze Þe ri di nin kon tro lü nü e lin de tu tan Ha mas gru bu ro ket sal dý rý la rý ný fren le me ye ça lý þýr ken, da ha kü çük grup lar bu tür sal dý rý la ra de vam e di yor. Gazze / aa Bang la deþ te tek ne bat tý: 35 ö lü n BANG LA DEÞ ÝN ku zey do ðu sun da ki Sur ma Neh ri nde bir tek ne nin bat ma sý so nu cu, ilk be lir le me le re gö re 35 ki þi öl dü. Kur tar ma e kip le ri nin a çýk la ma la rý na gö re, ne hir den, ço ðu ka dýn ve ço cuk la ra a it 35 ce set çý ka rýl dý. Bang la deþ in ö zel NTV ka na lý, tek ne nin, kum yük lü bir yük ge mi si ne çarp ma sý nýn ar dýn dan bat tý ðý ný du yur du. Dakka / aa Ýs ken de ri ye de bal kon çök tü: 4 ö lü, 9 ya ra lý n MI SIR IN Ak de niz ký yý sýn da ki Ýs ken de ri ye þeh rin de bir a part ma nýn bal ko nun çök me si so nu cu 4 ki þi öl dü, 9 ki þi ya ra lan dý. Mý sýr dan ya yýn ya pan ö zel On te le viz yo nun ha be ri ne gö re, þe hir mer ke zin de ki Ab dul se lam A ref Cad de si nde bu lu nan bir bi na nýn 5. ka tý nýn bal ko nu, he nüz bi lin me yen bir ne den le çök tü. O lay da, bal kon dan ko pan be ton par ça la rý nýn cad de den ge çen le re i sa bet et me si so nu cu 4 ki þi nin öl dü ðü, 9 ki þi nin ya ra lan dý ðý be lir til di. Ge çen haf ta da Ýs ken de ri ye de bir teks til fab ri ka sý nýn a þý rý ya ðýþ lar dan do la yý çök me si so nu cu Mý sýr Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn res mî a çýk la ma sý na gö re 17 ki þi ölmüþ, 11 ki þi ya ra lan mýþ tý. Mý sýr da, in þa at lar da ek sik mal ze me kul la ný mý ve plan sýz ya pý laþ ma dan do la yý bi na ve bal kon çök me le ri sýk ça ya þa ný yor. Kahire / aa Ma he mu ti nin ce na ze tö re ni ne bin ler ce ki þi ka týl dý n ÇÝN ÝN ku zey ba tý sýn da ki Sin can-uy gur Ö zerk Böl ge si nin baþ þehri U rum çi de bin ler ce ki þi, Per þem be gü nü ha ya ta ve da e den di nî li der Mol la Ma he mu ti nin ce na ze tö re ni i çin so kak la ra dö kül dü. Ha teng ge li Ca mi si yet ki li si, te le fon la yap tý ðý a çýk la ma da, Mol la Ma he mu ti nin kalp kri zin den ö lü mü nün ar dýn dan ca mi yi zi ya ret e den Müs lü man la rýn sa yý sý nýn 5 bi ni bul du ðu nu ak tar dý. Söz ko nu su ca mi, Tem muz 2009 da Uy gur Türk le riy le Çin li Han lar a ra sýn da pat lak ve ren et nik ça týþ ma la rýn mer ke zin de yer al mýþ tý. Sin can-uy gur Ö zerk Böl ge si nde i yi ta ný nan Müs lü man li der Ma he mu ti 74 ya þýn day dý. Urumçi / aa Su dan da 12 bin ki þi kamp la ra doð ru gi di yor n SU DAN DA or du i le Dar fur lu is yan cý lar a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar dan ka çan 12 bin ka dar ki þi nin, za ten ka pa si te sin den faz la mül te ci yi ba rýn dý ran kamp la ra doð ru git mek te ol du ðu bil di ril di. Bir leþ miþ Mil let ler ba rýþ gü cü tem sil ci le rin den dün ya pý lan a çýk la ma da Su dan lý as ker ler is yan cý lar a ra sýn da Gü ney Dar fur un Khor A bec he Kö yün de bu ay i çe ri sin de en az 3 kez ça týþ ma çýk tý ðý be lir til di. Dar fur da ko nuþ lu BM gü cü U NA MID den ya pý lan a çýk la ma da Mis yo nu muz yak la þýk 12 bin ki þi nin ça týþ ma lar dan kaç tý ðý ný ve Ku zey Dar fur da ki El Fas her ya ký nýn da bu lu nan Shan gil To ba ya i le Zam Zam mül te ci kamp la rý na i ler le di ði ni be lir le miþ tir de nil di. Hartum / aa Çin den Pa kis tan a te rö rizm le sa vaþ öv gü sü n ÇÝN Baþ ba ka ný Ven Ji a ba o, u lus la ra ra sý top lu mun Pa kis tan ýn te rö riz me kar þý yü rü tü len kü re sel sa vaþ ta yap tý ðý fe da kâr lýk la rý tak dir et me si ve say gý duy ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ven, 3 gün lük res mi bir zi ya ret a ma cýy la gel di ði Pa kis tan ýn baþþehri Ýs la ma bad da Pa kis tan U lu sal Mec li sin de dü zen le nen bir le þik o tu rum da yap tý ðý ko nuþ ma da, Pa kis tan, te rö riz me kar þý yü rü tü len u lus la r a ra sý sa vaþ ta ön saf tay dý ve he pi miz ce çok ya kýn dan bi li nen bü yük fe da kar lýk lar yap tý ve ö nem li kat ký lar da bu lun du de di. Pa kis tan mec li sin de ko nuþ ma ya pan ilk Çin li li der o lan Ven, te rö rizm le sa va þýn bel li din le re, et nik grup la ra de ðil, te rö riz mi bes le yen a na fak tör le rin or ta dan kal dý rýl ma sý na o dak lan ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ýslamabad / aa Ýs ra il, Fi lis tin li le re zul m e di yor ÝN SAN Hak la rý Ýz le me Ör gü tü (HRW), Ýs ra il in Ba tý Þe ri a da Fi lis tin li le re kar þý sert bir ay rým cý lýk yap tý ðý ný be lirt ti. HRW ta ra fýn dan dün a çýk la nan bir ra por da Ýs ra il in, Ba tý Þe ri a da ki Fi lis tin li le ri te mel ih ti yaç la rýn dan mah rum bý ra kýr ken, Ya hu di yer le þim bi ri min de ki Ya hu di le re i se a þý rý de re ce de ko lay lýk sað la dý ðý ný kay det ti. Ra por da bu ay rým cý uy gu la ma la rýn ne gü ven lik ne de baþ ka bir a çý dan hiç bir ya sal ge rek çe ye sa hip ol ma dý ðý vur gu la nýr ken, Ýs ra il de u lus la r a ra sý yü küm lü lük le re u ya rak yer le þim yer le rin den ge ri çe kil me ye ve Fi lis tin li le rin hak la rý nýn ih lâl e dil me si ne son ver me ye çað rýl dý. HRW ta ra fýn dan ya yýn la nan 166 say fa lýk Ay rý ve E þit siz: Ýs ra il in Ýþ gal Al týn da ki Fi lis tin Top rak la rýn da Ay rým cý Uy gu la ma la rý ad lý ra por da Ýs ra il in, i ki hal kýn bu lun du ðu ve bü yük kýs mý nýn sa de ce Ýs ra il ta ra fýn dan kon trol e dil di ði Ba tý Þe ri a da i ki yön lü bir si ya set iþ le til di ði be lir ti li yor. Ra por, ka pý kom þu su o lan ve ya yan ya na ya þa yan Fi lis tin li ler ve Ya hu di le re kar þý Ýs ra il dev le ti nin Çad lý lar, Türk ha yýr se ver ler ve Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ndan mat bu Kur ân is ti yor, mes cit ve o kul ya pý mý i çin des tek bek li yor. Baþ kent En ce mi ne nin 30 ki lo met re gü ne yin de ki Kun dul kö yün de ki Mes ci der rah man Ca mi si ve Med - re se si nde 300 ü kýz, 250 si er kek, 550 ço cuk, ha fýz lýk e ði ti mi a lý yor. Ha fýz lýk e ði ti mi ve ren Ý mam Sa lih Mu ham med þöy le ko nu þu yor: Bu ra sý Al lah ýn e - vi. Gö rü yor su nuz ha lý yok, mih rap da i yi du rum da de ðil. Tür ki ye Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðýn dan ve ha yýr se ver ler den mes ci di mi zin ta mir e dil me si ni is ti - yo ruz. Halk, bu ra da Kur ân-ý Ke rim o ku yor lar, na maz ký lý yor. 5 ho ca üc ret al ma dan bu i þi ya pý yor. Bu in san la rýn ev le ri var, ço cuk la rý ve ih ti yaç la rý var. Mos ko va da et nik ça týþ ma kor ku su RUS po li si, a þý rý sað cý grup la rýn ve Kaf kas kö ken li le rin muhtemel gös te ri le ri ve et nik ça týþ ma ris ki dolayýsýyla baþþehir Mos ko va ve ci va rýn da yüz ler ce ki þi yi gö zal tý na al dý. I tar Tass a jan sý nýn ha be ri ne gö re, po lis, Mos ko va da, Spar tak Mos ko va ta raf ta rý yak la þýk 5 bin ki þi nin 11 A ra lýk ta Ký zýl Mey dan ya kýn la rýn da Kaf kas kö ken li le re sal dýr ma sý ve gü ven lik güç le riy le ça týþ ma sý nýn ar dýn dan de vam e den et nik ça týþ ma ris ki dolayýsýyla önceki gün 800 den faz la ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý ný bil dir di. Bu grup la rýn gös te ri yap ma la rý nýn ya sak lan dý ðý ný ve ön lem o la rak Mos ko va çev re sin de ki böl ge le rin ka ra kol la rýn da 800 den faz la ki þi nin gö zal týn da tu tul du ðu nu be lir ten po lis yet ki li le ri, gö zal týn da ki le rin ýrk çý grup lar mý, yok sa Kaf kas kö ken li ler mi ol du ðu na a çýk lýk ge tir me di. Gü ven lik güç le ri, o la sý gös te ri le ri ne kar þý yo ðun gü ven lik ön lem le ri al ma yý sür dü rü yor. Moskova / a a ÝNSAN HAKLARI ÝZLEME ÖRGÜTÜ, ÝSRAÝL'ÝN BATI ÞERÝA'DA FÝLÝSTÝNLÝLERE KARÞI 'SERT BÝR AYRIMCILIK' UYGULADIÐINI BELÝRTÝRKEN, AYRIMCILIÐIN HÝÇ BÝR YASAL GEREKÇEYE SAHÝP OLMADIÐI HATIRLATILDI. uy gu la ma la rý te mel a lý na rak ha zýr lan mýþ. Ra por da ABD ve AB ye ve ay rý ca iþ gal böl ge le rin de bu lu nan þir ket le re Ýs ra il in ay rým cý ve u lus la r a ra sý hu ku ku ih lâl e den yer le þim po li ti ka la rý ný des tek le mek ten vaz geç me çað rý sý ya pý lý yor. HRW Dýþ Ý liþ ki ler Mü dür Yar dým cý sý Car roll Bo gert, He men yan la rýn da ki Ya hu di yer le þim ci ler dev le tin ver di ði bü tün im kân lar dan so nu na ka dar fay da la nýr ken, Fi lis tin li ler sa de ce ýrk la rýn dan, et nik kö ken le rin den do la yý e lek trik ten, su dan, o kul dan, yol dan mah rum bý ra ký la rak sis te ma tik o la rak ay rým cý lý ða uð ru yor lar i fa de le ri ni kul la ný yor. Bo gert, Ýs ra il yer le þim le ri ge li þir ken, Ýs ra il kontro lün de ki Fi lis tin li le rin i se sa de ce e þit ol ma yan de ðil ay ný za man da ay rý bir za man sýç ra ma sýn da ya þý yor lar, ba zen de top rak la rýn dan ve ev le rin den sü rü lü yor lar. þek lin de di le ge ti ri yor. Ra po ra gö re Ýs ra il in ay rým cý po li ti ka la rý, Fi lis tin li le rin ya þa dýk la rý yer le ri ya þa na maz ha le ge ti rir ken, Fi lis tin li le ri bu ra dan ay rý la ma ya zor lu yor. Kudüs / cihan Ah me di ne jad gö rüþ me ler den u mut lu Ý RAN Cum hur baþ ka ný Mah mud Ah me di ne jad, ül ke le riy le yap týk la rý nük le er gö rüþ me ler den u mut lu ol du ðu nu, mü ca de le den, iþ bir li ði ne ge çil me si ge rek ti ði ni söy le di. Ah me di ne jad, Ý ran res mi TV ka na lýn da ki söy le þi sin de, Ce nev re de bu ay ya pý lan gö rüþ me le rin tu ta nak la rý ný dik kat le in ce le di ði ni be lir te rek, o lum lu nok ta lar gör düm de di. Ah me di ne jad, mü za ke re le rin i yi geç ti ði ni i fa de e de rek, mü ca de le po li ti ka sý dö ne mi ni, iþ bir li ði po li ti ka sý dö ne mi ne ge çir me za ma ný gel di di ye ko nuþ tu. Ah me di ne jad ýn bu i fa de le ri, Ý ran ýn mü za ke re ler de Ba tý a çý sýn dan ol duk ça so run lu bu lu nan nok ta la rý mü za ke re et me ye a çýk ol du ðu þek lin de yo rum lan dý. Ý ran, 5+ 1 gö rüþ me le ri ni BM Gü ven lik Kon se yi nin 5 da i mi ü ye si ve Al man ya i le ya pý yor. Gö rüþ me le re ge le cek ay Ýs tan bul da de vam e di le cek. Tahran / aa 10 YIL DA YA HU DÝ NÜ FU SU YÜZ DE YÜZ DEN FAZ LA ART MIÞ DA HA SI Ýs ra il po li ti ka la rý nýn, Ya hu di yer le - þim ci le ri Do ðu Ku düs ve C Böl ge si ne yer - leþ me ye teþ vik et ti ði ak ta rý lý yor. Bu na ör - nek o la rak da i ki böl ge de 1992 de 241 bin o lan Ya hu di nü fu sun 2010 da 490 bi ne u - laþ tý ðý bil gi si ve ri li yor. HRW yet ki li si Bo gert bu du ru mu Ýs ra il li po li ti ka cý lar il le gal yer - le þim yer le ri nin do ðal bü yü me si ni sað la - mak i çin ça ba har car ken, Fi lis tin li le rin i se ken di ev le ri ne u laþ ma sý na en gel o la rak ha ya tý on lar i çin ya þa na maz ha le ge ti ri yor - lar. Ýs ra il yer le þim yer le ri hak kýn da ki po li ti - ka lar, e þit li ðe vu rul muþ bir dar be dir ve nor mal bir Fi lis tin hayatý i çin bü yük bir en - gel dir þek lin de de ðer len di ri yor. Ra por da bu uy gu la ma nýn in san hak la rý ya sa la rý na da ta ma men ay ký rý ol du ðu ak ta rý lý yor. Çad lý lar Kur ân ve mes cid i çin des tek is ti yor Tür ki ye Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ve ha yýr se ver le rin bu ko nu da ki des tek ve teþ vik le ri ne ih ti yaç du yu yo ruz. Hiç bir yer den bi ze yar dým gel mi yor. O kul ve ders lik le re, a i le si ol ma yan ço cuk lar i çin i se ya tak ha ne ye ih ti ya cý mýz var. Ýn sa nî Yar dým Vak fý ÝHH a ra cý lý ðýy la böl ge ye yap tý rý lan i ba det ha ne ler den bi - ri de As hab-ý Suf fa Mes ci di. Ka ba in þa a tý bi ten ta mam lan dý ðýn da 60 ki þi nin ay ný an da i ba det e de bi le ce ði 150 met re ka re lik mes cit i çin 40 bin do lar har - can mýþ. Bin 500 ki þi nin ya þa dý ðý A da Kö yün de ya pý mý de vam e den Da rüs - sa a det Fa tih Sul tan Meh met Ca mi i nin 1 ay i çin de ta mam lan ma sý bek le ni - yor. Ca mi nin ya nýn da 2 ders lik li o kul da in þa e di li yor. Encemine / aa Av ru pa do nu yor YO ÐUN kar ya ðý þý Av ru pa ký t'a sý bo yun ca ha va tra fi ði ni, ka ra yo lu ve de mir yo lu u la þý mý ný o lum suz et ki li yor. Ku zey Ýr lan da son 25 yý lýn en yo ðun kar ya ðý þýy la kar þý kar þý ya. Kar ka lýn lý ðý ba zý yer ler de 60 san ti met re ye ka dar u laþ tý. Ba tý Bri tan ya nýn bü yük bö lü müy le Ýs koç ya da da et ki li o lan ti pi dolayýsýyla u la þým da ka os ya þan dý. Yüz ler ce a raç o to yol lar da kal dý. Lon dra be ya za bü rün dü. He at hrow, Gat wick ve City ha va li man la rýn da yüz ler ce se fer ip tal e dil di. Al man ya da da buz lan ma can ka yýp la rýy la so nuç la nan tra fik ka za la rý na yol aç tý. De mir ve ha va yo lu u la þý mý da sek te ye uð ra dý. Çok sa yý da o kul da ta til e dil di. Ý tal ya da ül ke nin gü ney-ku zey yön lü a na o to ba nýn da yüz ler ce a raç yol lar da kal dý. Yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla hýz lý tren ler Flo ran sa ya gi re mi yor. A þý rý so ðuk lar Ma ca ris tan da i se can al dý 5 ki þi do na rak öldü. Ýs veç med ya sý, kýþ mev si mi nin bu ilk ay la rýn da bu den li þid det li bir so ðu ðun 1800 lü yýl la rýn or ta la rýn dan be ri ilk kez kay de dil di ði ni be lir ti yor. ABD Temsilciler Meclisinde yeni Ermeni ataðý GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN Yi ne ay ný kâ bus baþ la dý. Söz de Er me ni soy ký rý mý ya sa ta sa rý sý yi ne ABD Tem sil ci ler Mec li si gün de mi ne ge ti ril me ye ça lý þý lý yor. Da ha ön ce ko mis yon da ka bul e di len ta sa rý, O ba ma yö ne ti mi nin mü da ha le siy le Tem sil ci ler Mec li si gün de mi ne gel me miþ ti. An cak a ni bir a tak la, Er me ni lo bi si ko nu yu ye ni den gün de me ta þý ma yý ba þar dý. 252 sa yý lý ka rar ta sa rý sý 21 A ra lýk ta gö rü þül me si ya rým kal mýþ ta sa rý la rý gö rüþ mek i çin tek rar top la na cak o lan Tem sil ci ler Mec li si nin gün de mi ne a lý na bi lir mi? Tek nik o la rak bu müm kün. Zi ra Mec lis Baþ ka ný Nancy Pe lo si za ten da ha ön ce Dýþ Ýþ le ri Ko mis yo nun da mil let ve kil le ri ni oy ver mek ü ze re son an da top lan tý ya gel me ye ik na e den ki þi. Hem de 22 ye kar þý 23 oy la. Ya ni Er me ni lo bi si nin et ki sin de. Ö te Yan dan De mok rat Par ti nin de ta sa rý yý gün de me ge ti rip ge tir me me yi tar týþ tý ðý söy le ni yor. Ya hu di lo bi si nin de Tür ki ye-ýs ra il i liþ ki le rin de ki ger gin li ðin et ki siy le ta sa rý yý des tek le ye bi le ce ði yo rum la rý da ya pý lý yor. An cak Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun gö rüþ tü ðü Clin ton, ABD yö ne ti mi nin tav rý nýn de ðiþ me di ði ni ve ta sa rý nýn geç me me si i çin el le rin den ge le ni ya pa cak la rý ný söy le di ði bil di ri li yor. Pe ki ne o la cak? Biz ce ta sa rý hiç gün de me ge ti ril me ye cek. A ma yal nýz ca þim di lik. De mok les in ký lý cý ba þý mý zýn ü ze rin de sal lan ma ya de vam e de cek. Ö zel lik le de ö nü müz de ki 24 Ni san ön ce sin de ko nu nun ye ni den ve da ha güç lü bir þe kil de gün de me ge le ce ði ke sin. Ö zel lik le son a ra se çim ler de se çi len mil let ve kil le ri nin yüz de dok sa ný nýn Er me ni ta sa rý sý ný des tek le di ði, di as po ra ta ra fýn dan sýk sýk di le ge ti ri li yor. Ka rar ta sa rý sý nýn Tem sil ci ler Mec li si ta ra fýn dan ka bul e dil me si, pra tik te çok bü yük ö nem arz e di yor. Zi ra ge çen haf ta ol du ðu gi bi e ya let mec lis le ri nin bu ko nu da ya sa çý kar ma sý nýn ö nün de ki en gel, ABD dýþ po li ti ka sý na ay ký rý ol ma sý i di. Yö ne ti min ta sa rý nýn Mec lis ten geç me si ni en gel le me me si, o nay la dý ðý an la mýn da yo rum la na bi le cek tir. Son gün ler de Er me ni le rin Ýn cir lik Üs sü nün de bu lun du ðu a ra zi i le il gi li o la rak hü kü met, Mer kez Ban ka sý ve Zi ra at Ban ka sý na kar þý aç tý ðý 63 mil yon do lar lýk dâ vâ, si gor ta þir ket le ri ne kar þý a çý lan dâ vâ lar, Er me ni di as po ra sý nýn bu ko nu yu gün dem de tut ma ça ba la rý nýn ü rü nü. Kongre de söz de soy ký rý mýn dan et ki le nen Er me ni le rin a i le le ri ne i liþ kin bir ar þiv o luþ tu rul ma sý da ay ný çer çe ve de de ðer len di ri li yor. Bü tün bu ge liþ me ler ö nü müz de ki ay lar da, ö zel lik le yýl ba þýn dan son ra, Tem sil ci ler Mec li si nde Cum hu ri yet çi le rin ço ðun lu ðu e le ge çir me si yü zün den, bu ko nu da e pey ba þý mý zýn að rý ya ca ðý ný gös te ri yor. Da ha ön ce de be lirt ti ði miz ü ze re, bu so ru nun ar týk çö zül me si ge rek. Ta rih sel ol mak tan çok si ya sal bir so run ha li ne ge len, 1915 o lay la rý nýn dün ya gün de min den çý ka rýl ma sý nýn yo lu da Er me nis tan la so run la rýn çö zül me sin den ge çi yor. Ak si hal de dün ya nýn en güç lü di as po ra la rýn dan bi ri si o lan Er me ni di as po ra sý nýn bu lun du ðu ül ke le rin mec lis le rin den bu ko nu da ka nun ve ka rar çý kar ma la rý nýn ö nü ne ge çi le me ye cek tir. Ký sa ca sý; ar týk bu ko nu ya da ha cid dî e ðil me nin vak ti gel di de ge çi yor. Ya so ru nu çö ze cek ya da u lus lar a ra sý ka mu o yu nun e zi ci ço ðun lu ðu nun söz de Er me ni id di a la rý ný ta ný ma sý ný sey re de ce ðiz. Cha vez, ABD li elçiye ka pý la rý ka pa dý n VE NE ZÜ EL LA Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez, yö ne ti mi ne say gý gös ter me mek le suç la dý ðý ye ni ABD Bü yü kel çi si nin ül ke ye gi ri þi ne i zin ver me ye ce ði ni a çýk la dý. Cha vez, ABD Bü yü kel çi si Larry Pal mer ýn ül ke ye gi re me ye ce ði ni söy le ye rek, E ðer ge lir se o nu ha va a la nýn da ya ka la mak ge re ke cek. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ni co las Ma du ra, o na ben den bir kah ve ýs mar la ya cak sýn ve son ra bay bay. O, bu ül ke ye gi re mez di ye ko nuþ tu. Cha vez, ye ni A me ri kan bü yü kel çi si ni is te me dik le ri ni Was hing ton a ya zý lý o la rak da i let tik le ri ni be lirt ti. ABD nin Ca ra cas a bü yü kel çi a ta dý ðý Larry Pal mer, A ðus tos a yýn da yap tý ðý a çýk la ma da, Ve ne zü el la top rak la rýn da Ko lom bi ya lý ge ril la lar ol du ðu nu, Kü ba nýn Ve ne zü el la si lâh lý kuv vet le ri ü ze rin de bas ký uy gu la dý ðý ný ve as ker le rin mo ral le ri nin dü þük ol du ðu nu söy le miþ ti. Caracas / aa

8 8 Huy lu hu yun dan vaz geç mez! GK Baþ kan lý ðý mýz i lâ mâ þal lah bir mad de ba ðým lý sý gi bi! Bir sü re li ði ne di þi ni sý kýp çe ne - si ni tu ta bi li yor a ma so nun da da - ya na ma yýp yi ne ü ze ri ne va zî fe ol - ma yan iþ le re bur nu nu sok mak - dan ken di ni a la ko ya mý yor. Bu ib - ti lâ ken di baþ ku man da ný o lan Cum hur baþ ka ný Sa yýn Gül e laf ye tiþ tir me had siz li ðin de bi le or ta - ya çý ký yor. Sa yýn Gül ün Türk çe res mî dil ol ma ya de vâm et mek þar týy la Kürd ce ve di ðer ma hal lî dil le rin kül tü rel mî râs o la rak ko run ma sý ve say gý gör me si yo - lun da ki bir be yâ ný da hî GK da ki if lâh ka bûl et mez le ri ga le yâ na ge - tir me ðe ye ti yor ve Baþ ku man - dan a baþ kal dýr ma su çu nu iþ le - me le ri ne yo la çý yor. De mok ra tik sý fa tý na lâ yýk her ül ke de bu nun kar þý lý ðý mes ul le - rin der hâl gö rev le rin den az le dil - me si dir! A ma Tür ki ye de ma a le sef bir mü ey yi de si yok! Da ha doð ru su o - nu uy gu la ya cak öz gü ven yok po - li ti ka cý lar da! Oy sa bu i râ de mev cûd ol sa o ken di da yat dýk la rý a na ya sa la rý bi le çið ne mek den çe kin me yen le re so - rul ma sý ge re ken su al ler so ru lur du! Me se lâ ken di yurd daþ la rý nýn di li ni, kim li ði ni ve var lý ðý ný he - sab sor ma ko nu su ya pan lar - dan; 25 E kim Ha zî ran 2010 a ra sý ye dik le ri tam 33 ka - ra kol bas ký nýn da ve ri len top lam 357 þe hid Meh med ci ðin he sâ bý so ru la bi lir di! O Meh med cik le ri göz gö re gö - re ö lü me yol la yan bâ zý ge ne ral le - re han gi ge rek çey le ma dal ya ve - ril di ði so ru la bi lir di! Me se lâ He ron lar ýn PKK ya, yâ ni bi zim ki ler de dik le ri ta ra fa faz la zâ yi ât ver dir di ði i çin dev re - den çý ka rýl ma sý ný is te yen su bay la - rýn he sâ bý so ru la bi lir di! 23 Tem muz 1974 de Kýb rýs Ha re kâ tý sü rer ken Türk U çak la - rý ta ra fýn dan ba tý rý lan Türk fýr - ka tey ni nin he sâ bý ve üs te lik ha - yat da ka la bi len al tý sý su bay 42 bah ri ye li nin ni çin biz zat bi zim do nan ma mýz ta ra fýn dan de ðil de Me vo ot Yam ad lý bir Ýs râ il kor - ve ti ta ra fýn dan kur ta rýl dý ðý so ru - la bi lir di! O me se le 36 yýl ev vel di. Þim - di ak lý mý zý ba þý mý za top la dýk. Do nan ma yý dü zelt dik. di yen le - re i se 13 E kim 2010 gü nü A den Kör fe zi nde de niz hay dut la rý na kar þý mü câ de le e den fi lo nun san cak ge mi si o la rak yo la çý kan Gök çe a da Fýr ka tey ni nin bir san da la ta ar ruz e der ken ne den ka ra ya o tur du ðu so ru la bi lir di! Yâ hut ay ný do nan ma da na sýl o - lup da teð men le rin a mi ral le ri ni öl dür me plan la rý ya pa bil dik le ri so ru la bi lir di! Yâ hut TSK da u þak ve hiz met - çi o la rak kul la ný lan Meh med ci ðin ve bun lar dan Si liv - ri de sa nýk pa þa la rýn pa puç la rý ný te miz le mek zo run da bý ra ký lan la - rýn he sâ bý da so ru la bi lir di! Vel hâ sýl gö rü lü yor ki TSK dý þa - rý dan mü dâ ha le ol mak sý zýn biz - zat ken di ni ýs lâh et me ye te ne ði ne sâ hib de ðil dir! Zâ ten hiç bir mü - es se se de ðil dir! He le o bü yük lük - de ki ler hiç de ðil dir! O nun i çin de da ha bir sü re di - þi ni sýk ma sý ra sý hâ lâ Mil let de - dir! Çün ki on la rýn ken di le ri ne biç - di ði ta raf ol ma po zis yo nu su gö tü rür a ma Mil let in ta raf ol - ma po zis yo nu as lâ gö tür mez! Yað mur At sýz, Star, 19 A ra lýk 2010 MEDYA- POLÝTÝK CHP Ku rul ta yý ba na mo ren le ri ha týr lat tý (...) KEMAL Ký lýç da roð lu nu din ler - ken þu nu dü þün düm: Ke mal Bey bu da ha ön ce bin ler ce kez tek rar lan mýþ laf lar la an cak ken - di si ka dar ye ni le ye cek tir CHP yi. CHP de ði þi me aç gö zü kü yor a ma bu de ði þim Tür ki ye yi de ðiþ tir me ye pek ye te ce ðe ben ze mi yor doð ru su. Ge çen ler de ik lim le rin de ði þim le riy - le il gi li bir prog ram da, bü yük bu zul küt le le ri nin or ta sý na dev ka ya la rýn sý - kýþ tý ðý ný, bun la rýn bu zul lar la sü rük - len di ði ni, son ra bu zul la rýn e ri ði ni, su ol du ðu nu ve o ka ya la rýn taþ yý ðý ný o - la rak kal dý ðý an la tý lý yor du. O i ri taþ par ça la rý na mo ren de ni - yor muþ. Bu zul lar la sü rük le nip son ra bir yer - de ta ký lýp ka lan mo ren ler, yüz yýl lar i - çin de rüz ga rýn ve sý cak lý ðýn et ki siy le par ça la nýp toz ha li ne ge lip yok o lu - yor muþ. Dün ya po li ti ka sý na da, Tür ki ye nin po li ti ka sý na da ba kýn ca da, son za - Kemal Ký lýç da roð lu nu din - ler ken þu nu dü þün düm: Ke - mal Bey bu da ha ön ce bin ler - ce kez tek rar lan mýþ laf lar la an cak ken di si ka dar ye ni le - ye cek tir CHP yi. man lar da bu zul la rýn sü r'at le e ri di ði ni fark e di yo ruz. Her þey çok hýz lý de ði þip es ki an - lam la rý ný yi ti re rek ye ni an lam lar ka - za ný yor. A ma Ký lýç da roð lu nun ko nuþ ma sý - ný din le dik çe, Bu zul lar e ri yor, a ma mo ren ler mo ren o la rak ka lý yor di ye dü þün düm. Bu es ki i nanç, Biz çok i yi yiz, biz çok i yi bir top lu muz, biz mü kem me - liz a ma bi zi yö ne ten ler her þe yi kö tü ya pý yor söy le mi, CHP nin Ge nel Baþ ka ný nýn ku rul tay da yap tý ðý ko - nuþ ma nýn a na fik ri o lur sa, ben de ði - þim i çin CHP yi de ðil, za man la rüz - gâr la gü ne þin mo ren le ri toz et me si ni bek le me yi ter cih e de rim. Hem da ha ön ce gör me di ði miz bir þe yi gö rü rüz.. Hem de bu, CHP nin de ði þi min den da ha ça buk ger çek le þir. Sa nem Al tan, Va tan, 19 A ra lýk 2010 Frederick Deligne, Nice-Matin, France Mev lâ nâ yý an mak mý, an la mak mý? ÞEB-Ý A rus tö ren le ri, Mev la na dü þün ce si - nin tar tý þýl dý ðý TV prog ram la rý, in ter net te - ki sos yal pay la þým si te le rin de o nun e ser le - rin den a lýn tý la nan öz lü söz ler, hat ta o sýk tek rar la nan ah, ne gü zel söy le miþ pir! iç - len me le ri... Hep si bir u zak lý ðýn i fa de si! Far - kýn da sý nýz, de ðil mi? O nu an dýk ça biz den da ha da u zak la þý yor Mev la na! Öy le dir! Bir i nanç, dü þün ce ve ey lem a - da mý ný an la ma ya güç ye ti re me di ði miz de ya da bu i þi mi ze gel me di ðin de... O nu tar - týþ ma yýz bi le! Bu çok yo ru cu ge lir. Sa de ce o nu a na rýz! Öv güy le ve sýk sýk! Mev la na bir a þýk, þa ir ve mu ta sav výf! Ne re dey se her be yi tin de, her sa tý rýn da, her sö zün de Ku ran a yet le ri ne ve ya bir pey - gam ber sö zü ne gön der me var. Tam da bu yüz den se kü ler Türk ay dý ný ve Do ðu da çý kýþ a ra yan mis tik Ba tý lý nýn yap tý ðý gi bi Mev la na dan mo dern bir fi lo zof çý kar mak, he le o nu bir ki þi sel ge li þim gu ru su gi bi kul lan mak çok a cýk lý ve u mar sýz bir ça ba! Mev la na hâ lâ yol gös te ri yor! Doð ru! Fa - kat tö ren ler le ve ya a fo riz ma lar la a nan la ra de ðil, an la yan la ra! TV de Þeb-i A rus ü ze ri ne bir soh bet prog ra mýn da su nu cu yu Mev le vi ko nuþ - ma cý þöy le u ya rý yor: E fen dim, Kon ya da ki tö ren le re gös te ri de me ye lim, gös te ri de ðil on lar, tö ren, da ha doð ru su a yin di yor. Ýlk ba kýþ ta, çok hak lý bir i ti raz! Fa kat bi raz da - ha dü þü nün ce... Ya hu öy le a yin mi, o lur - muþ? Us lu, us lu... Se yir ci li... Dev let o nay lý ve ka tý lým lý... Yap ma yýn. Gü nah týr! Hik met ka yýp sa e ðer... O nu Twit ter ve ya Fa ce bok ha ber leþ me le ri mi ze bo ca et ti ði miz öz lü söz ler de bu la ma yýz. Du - run bi raz! (...) Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah, 19 A ra lýk 2010 yseri ilânlar SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN Fax: 0 (212) ELEMAN n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen Ýstanbul-Fatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456) (0536) n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) n SATILIK KELEPÝR daire 120 m 2, 2+1, bina yaþý 0, 13 katlý, 13.kat, doðalgaz (kombi), krediye uygun TL. (0543) n KARTALTEPE'de 100 m 2, 2+1, bina yaþý arasý, 3 katlý, zemin kat, doðalgaz sobalý, krediye uygun, TL. (0535) n SAHÝBÝNDEN ANKARA-Demetevler de satýlýk full yapýlý 3+1 asansörlü (orta kat) daire, Doðu-güney- batý cepheli 110 m 2, yaþý : yýl, TL Hasan Bal Gsm: (0505) n BAHÇEÞEHÝR'de SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m 2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) TL (0535) SATILIK ARSA n ORHANGAZÝ'de m 2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara TL vade (0532) n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda tarla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) Kayseriye 18 km Uzaklýkta m 2 Tarla TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market mail.com ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) (212) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden geleceði parlak projelerle deðeri yükselen Adapazarý Kaynarca'da dönümü TL ile TL arasý müstakil tapulu araziler (0536) VASITA n 2006 STAREX panelvan çok temiz vade takas olur, km, motor hacmi, cm 3, motor gücü arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. (0543) n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543) n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n 50 m 2 kelepir satýlýk dükkân TL. 0(212) n 200 m 2, doðalgaz (merkezi), iþ yeri TL. (0535) n SATILIK ÝÞHANI kelepir 600 m 2, 4 katlý, bina yaþý yýl arasý, doðalgazlý TL (0543)

9 MA KA LE 9 Kabirde Cennet, Mahþer de sorgu FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Ö mer: Bir ki þi i man la kab re gi ri yor. Ka bir de o ki þi ye gi de ce ði yer gös te ri li yor. A ma he sap gü nün - de o ki þi tek rar he sa ba çe ki li yor. Ki þi a mel def te ri - nin sað ta ra fýn dan ve ri le ce ði ni bi li yor ve sý rat tan ge çe ce ði ni de bi li yor. A ma ta bi ri ca iz se bun la ra ne ge rek var? Za ten ka bir de bu ki þi cen net ten bir pen ce re gör dü ðü i çin bütün bu sý nav lar dan ge çe - ce ði ni bi li yor. Ne den tek rar he sa ba çe ki li yor? 1- Kul, ken di a ký be ti ni dün ya da ü mit le, ber zah ta i se ger çe ðe ya kýn þe kil de gö rür. Gi de ce ði yer ko nu sun da ken di si ne bil gi ve ri le bi lir. Fa kat gi de ce ði ye ri gör mek ve ya bil mek ay rý; hak sa hi bi ne hak ký nýn ve ril me si i çin, ki þi nin hak et ti ði ye ri hak e de rek bul ma sý i çin, a da le tin, mer ha me tin, af fýn ve mað fi re tin ger çek mâ nâ da te cel li si i çin du ruþ ma la ra ka týl mak ay rý dýr. 2- Â hi ret te hiç bir þey bu dün ya da ki gi bi ce re yan et mez. Dün ya tek lif yur du, â hi ret üc ret yur du dur. O ra da za man fark lý dýr. O ra sý e ze li yet, e be di yet ve son suz luk ül ke si dir. Son suz luk, Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin i fa de si ne gö re, ma zi yi, hâ li ve is tik ba li iç i çe ve bir den tu tar. 1 O ra sý kes ret da i re si de ðil, çok luk lar ül ke si de ðil, vah det da i re si dir. 2 O ra da ha ki kat le re ba ký þý mýz fark lý dýr. Bu ra da i man ko nu su o lan â hi ret le il gi li he men her ha ber, o ra da mü þa he de miz al týn da o la cak týr. Ka bir su â li, ka bir a za bý, mah þer, sý rat, Cen net, Ce hen nem... vs. uh re vî hâ di se ler bu ra da ki gi bi ha ber den ve î mân ko nu su ol mak tan çý ka cak, bi rer ya þa ný lan ger çek o la rak bi zi i çi ne a la cak týr. Ým ti han yok tur ar týk. Ým ti han dün ya da kal mýþ týr. Her þey dün ya da at tý ðý mýz to hum la rýn mey ve si ve fi da ný o la rak kar þý mý za çý ka cak týr. 4- Hâ ki min þef ka ti ve mer ha me ti ay rý; mað fi re ti, af fý ve ba ðýþ la ma sý ay rý; kah rý, ga za bý, ce lâ li ve ga li bi ye ti ay rý; hik me ti, hük mü, ka ra rý ve a da le ti ay rý dýr. Hâ kim, suç lu yu i dam la yar gý lar, son ra dö ner þef ka tin den ve mer ha me tin den ka le mi ni ký rar. Kâ nun lar ge re ði suç lu su nun ba zý dav ra nýþ la rý ný af fa ko nu ya par. Hâ kim-i E ze lî o lan Ce nâb-ý Hak kýn, ö lüm le yük sek hu zu ru na al dý ðý ku lu na, kul luk vas fý ný kay bet me miþ ku lu na, dün ya da Ken di Zât-ý U lû hi ye ti ne sý ðýn ma yý ih mal et me miþ ku lu na, her ne ka dar gü nah kâr da ol sa, her ne ka dar he sa bý gö rü le cek iþ le ri de ol sa, Cen ne tin den ve rah me tin den bir e sin ti his set ti re rek is ti ra ha tý ný te min et me si þef ka tin den ve mer ha me tin den dir. He sap ve yar gý la ma ay rý, þef kat ve mer ha met ay rý te cel li ler dir. Za ten Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ih ba rýy la Cen net de, Ce hen nem de bi ze u zak yer ler de de ðil dir; bi ze a yak ka bý mý zýn ba ðýn dan da ha ya kýn dýr Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur muþ tur ki: Müs lü man, kab rin de Rabb in den ve Pey gam be rin den so rul du ðun da Al lah tan baþ ka hiç bir i lâh ol ma dý ðý na ve Mu ham med in (asm) Al lah ýn el çi si ol du ðu na þa ha det e der. Bu þa ha det, Al lah ýn, Al lah i man e den le re dün ya ha ya týn da da, â hi ret ha ya týn da da sa bit söz le rin de da i ma se bat ih san e der. 4 me â lin de ki yük sek â ye ti nin ger çek leþ me si dir. 5 Bu ha dis te dün ya da i man ü ze re se bat e den bir ku lun ka bir su â li sý ra sýn da da i man ü ze re bu lu na ca ðý müj de len miþ tir. Ce nâb-ý Hak di ler se bu ku lu na Cen ne ti ni gös te rir. 6- Ni te kim Pey gam ber E fen di miz (asm) bil di ri yor ki: Kul kab re ko nul du ðun da, dost la rý dö nüp git ti ði ve on la rýn a yak ses le ri he nüz i þi til di ði sý ra da i ki me lek ge lir. O nu o tur tur lar ve Haz ret-i Mu ham med i (asm) kast e de rek, Bu zat hak kýn da ne dü þü nü yor sun? di ye so rar lar. O ki þi mü min i se þöy le der: 'O nun Al lah ýn ku lu ve el çi si ol du ðu na þa hit lik e de rim.' Bu nun ü ze ri ne ken di si ne: Ce hen nem de ki ye ri ne bak! Al lah o ra yý Cen net i le de ðiþ tir di. de nir. O ki þi her i ki ye ri ni de gö rür. Kab ri yet miþ ar þýn ge niþ le ti lir. Ký yâ met Gü nü in san lar di ril ti lin ce ye ka dar kab ri hoþ ko ku lar la dol du ru lur. 6 Bu ra da bir he sap gör me ve yar gý la ma yok tur. Bu ra da va zi fe li me lek ler ku lun i man da se bat ü ze re ol du ðu nu tes bit e di yor lar ve ken di le ri ne ve ri len yet ki çer çe ve sin de ku lu i man da ki se ba tý dolayýsýyla Cen net i le müj de li yor lar. Bu kul mah þer yar gý la ma sýn dan, ya ni Mah ke me-i Küb râ dan, ya ni bü yük du ruþ ma dan kur tul muþ de ðil dir. Ni te kim Ce hen nem de ki ye rin den mak sat bu du ruþ ma nýn so nu cu ol sa ge rek tir. Fa kat bu ku lun af fe dil me ye ve ba ðýþ lan ma ya li ya ka ti var dýr. Ce nâb-ý Al lah ýn bu li ya kat ü ze ri ne ku lu nu ba ðýþ la ma sý u mul mak ta dýr. Muh te me len mah þer de o da o la cak týr. Çün kü O, ku lu i le ku lu nun zan ný çer çe ve sin de mu a me le ya pý yor. 7 Ya ni ba ðýþ lan dý ðý ný dü þü nen ve bu nu Al lah tan u man ku lu nu ba ðýþ lý yor. Bu nu me lek ler bi li yor lar. 7- E sas o lan Al lah ýn hak sýz lýk yap ma ya ca ðý ný ve zul met me ye ce ði ni bil mek ve bu na i man et mek tir. Dün ya da ve ri len ha ber ler le ye tin mek, â hi re ti mü þa he de et me yi â hi re te bý rak mak týr. Dün ya da gay ba i ma ný en yük sek ke mal say mak; gay býn ay rýn tý sý ný gör me yi â hi re te bý rak mak týr. 8- Ni ha yet ber zah â le mi de, mah þer ve sý rat da â lem-i gayb tan ol du ðun dan; ber zah ta gi de ce ðin ye rin gös te ril me si mah þer de ki bü yük mu ha ke me i le çe liþ mez. DU Â Ey Bâ kî-i Ra hîm! Kab ri mi zi dar ey le me! Mah þe ri mi zi zor ey le me! He sa bý mý zý bâr ey le me! Af fý ný ve mað fi re ti ni ehl-i i ma na að yar ey le me! Re sû lul lah a ley his sa la tü ves se lâ mý bü tün üm me te þe fa at kâr ey le! Rah me ti ni bü tün mü mi ni ne yâr ey le! Cen ne ti ni ehl-i i ma na di yar ey le! Be ka mý zý Cen net kýl! Cen ne ti mi zi bâ kî kýl! Â min! Dip not lar: 1- Söz ler, s. 430., 2- Mek tû bât, s. 223., 3- Ri yâ zu s-sâ li hîn, 444., 4- Ýb râ hîm Sû re si: 27., 5- Ri yâ zu s-sâ li hîn, 426., 6- Câ mi - ü s-sa ðîr, 1/558., 7- Bu hâ rî, Tev hid, 15; Tir mi zî, Tev be, 1; Bu ha di - sin yo ru mu i çin ba ký nýz: Söz ler, s. 39. YERÝN KULAÐI Darbe heveslisi ve alkýþçýsý medya A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr 1950 le re ka dar bes le me ba sý nýn du ru mu iç ler a cý sý dýr. Çok par ti li ha ya ta, kýs mî bir de mok ra si ye ge çil me si ne rað men, ay ný bað naz ve ka tý ya yýn ha ya tý de vam et ti ri lir. Ke ma list ba sýn, ja ko ben la ik li ðin ve il ke le rin mü da fi i dir le re ka dar, Ýs lâ mî de ðer le re e hem mi yet ve ren ve ya o is ti ka met te ya yýn ya pan el le tu tu lur göz le gö rü lür de re ce de gün lük bir ga ze te yok tur. Dog ma tik ve bað naz dev let an la yý þý nýn kah re di ci bas ký sý de vam et mek te dir. Bu ta rih ler de i se, baþ ta haf ta lýk Ýt ti had ga ze te si ol mak ü ze re çe þit li ga ze te ler çý ka rýl ma ya baþ la nýr la ra ka dar bes le me ba sý nýn ve de rin dev le tin en bü yük si lâ hý, ko zu yi ne ir ti câ ö cü sü dür. Sýk sýk, tem cid pi la vý gi bi ir ti ca kam pan ya la rý ý sý tý lýp ý sý tý lýp ka mu o yu nun ü nü ne sü rü lü yor, as ker ler ve i dâ re ci ler kýþ kýr tý lý yor du. Gös ter dik le ri is ti ka met te ic ra at yap ma yan lar kor ku tu lu yor du. Da yan dýk la rý nok ta, Ýl ke ve Ýn ký lâp lar, ya ni Ke ma lizm! Bu hu su su Meh met A li Bi rand, 19 Ma yýs 1993 ta rih li Sa bah ta ki ya zý sýn da þöy le i ti raf e der: Bi zim de a ra la rýn da bu lun du ðu muz lâ ik lik yan daþ la rý, yýl lar ca bað naz bir tu tum ser gi le di. Da i ma bi zim de dik le ri miz doð ruy du ve din un su ru na a ðýr lýk ve ren her kes kö tüy dü. Ge ri ci lik le suç la dýk, Ti ca nî ol duk la rý ný söy le dik. Bi ze gö re la ik lik â de ta ü ze rin de tar tý þýl ma ya cak bir ta bu i di ve her kes e zil me liy di. Üs te lik e li miz de de ö nem li bir so pa var dý: Or du. E ðer bi raz ge li þir ler se or du nun he men mü da ha le e dip ge re ke ni ya pa ca ðý ný söy le ye rek kor ku tur duk. Çok ha ta lý bir yak la þým ol du ðu nu yýl lar son ra ya vaþ ya vaþ öð ren me ye baþ la dýk. Ma a le sef Tür ki ye de ba sýn, es ki den be ri hay si yet ký rý cý ya yýn lar la Ýs lâm ah lâ ký ný ze de le di ve ka mu o yu nun fi kir le ri ni pe ri þan et ti... Meþ rû ti yet dö ne min de bir ký sým ya zar-çi zer de, a ce mi lik, öl çü süz lük, hür ri yet ve meþ rû ti yet ha va sý nýn taþ kýn lýk la rýy la Ýs tan bul u Av ru pa ya, A na do lu yu da Ýs tan bul a ký yas e de rek on la rýn pa ra le lin de neþ ri yat ya pa rak hay si yet ký rý cý bir neþ ri yat i le ah lâk-ý Ýs lâ mi ye yi sars tý lar. Ve ef kâr-ý u mu mî ye yi pe ri þan et ti ler. 1 Hâ len kö kü dý þa rý da o lan ba zý ya pý lan ma lar ir ti ca kam pan ya la rý ný sür dü rü yor, teþ vik e di yor. Ke ma list-ey yam cý ba sýn, dar be le ri da i ma des tek le di, al kýþ la dý. Ül ke nin de mok ra tik leþ me sin de ve in san hak la rý nýn yer leþ me sin de en bü yük va zi fe yi ba sýn-ya yýn or gan la rý yap ma sý ge re kir ken; ma a le sef Türk ba sý ný (ço ðun luk la), de mok ra si nin teh li ke ye gir di ði dö nem ler de an ti de mok ra tik güç ler le iþ bir li ði ya pa rak on la rý öv dü, al kýþ la dý. Ta biî bu dav ra nýþ, on la rýn ta ri hî alt ya pý ve ge liþ me se yir le rin den kay nak la ný yor du. Dip not: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Di van-ý Harb-i Ör fî, YAN, s. 25. Balcý Osman ýn ballý sohbeti NEJDET PEHLÝVAN kü çü cük bir bal ma ki ne si dir. Ýn cir çe kir de ði ka dar kü çü cük ba þý na o nun ö nem li va zi fe si nin mü kem mel prog ra mý ya zýl mýþ. Kü çü cük kar nýn da gý da la rýn en tat lý sý pi þi ri lip Bal arýsý yaratýlýþ ve yaptýðý i mal e di li yor. Ken di si ni sa vun ma sý i çin de E mek li öð ret men Os man Bey ar ka - en ar ka ya si lâ hý yer leþ ti ril miþ. Si lâ hýn da da þý mýz, kýrk yýl lýk bal cý dýr. Her yýl iþler bakýmýndan büyük bir can lý or gan la rý tah rip et me ve öl dür me ö - Tem muz a yý na ka dar Düz ce çev re - kudret mu cizesidir. O zel li ði ta þý yan bu ze hir li sün gü, o nun cis mi sin de, Tem muz-a ðus tos ta da, ne or gan cýk la rý na za rar ver me ye cek þe kil de küçücük bir bal makinesidir. Trak ya da ön ce den plan la dý ðý me kân lar da o luþ tu rul muþ. A rý nýn vü cu du nun bu þe kil a rý ko van la rýy la ko nak lar ve bal ü re ti mi i çin Ýncir çekirdeði kadar küçücük de ya ra týl ma sý ve o na o la ða nüs tü gö rev ler ça lý þýr. Biz de yýl lar dýr o nun hi le siz, saf bal la - baþýna onun önemli yük len me si hiç þu ur suz, in ti zam sýz, öl çü rýn dan a lýr, ke mâl-i a fi yet le rý zýk la ný rýz. süz o lan ta bi a týn ve te sa dü fün e se ri o la bi lir Ge çen ler de bir kaç ar ka daþ Os man vazifesinin mükemmel mi? A rý nýn bu mü kem mel vü cu du nu ya pa - Be yin mi sa fi ri ol duk. Soh bet sý ra sýn da bi - programý yazýlmýþ. Küçücük bil mek i çin son suz dik kat ve i lim i le ve ga ze, ça yýn ya ný sý ra ü ze ri ne bal sü rül müþ yet hik met ve i ra de i le tam bir in ti zam ve karnýnda gýdalarýn en tatlýsý ha fif te re yað lý ta ze ek mek ik ram et ti. Ta - den ge ge rek tir di ði ke sin dir. Ký sa ca sý, her biî ik ram bal lý o lun ca soh be ti mi zin sey ri piþirilip imal ediliyor. ya nýy la mu ci ze o lan bu a rý, Al lah ýn bir sa de bal, a rý ko nu la rýn da yo ðun laþ tý. Bir ar ka da þý mýz sor du: Kýrk yýl lýk bal cý lýk i þi sa na mem nun ol du ðun na sýl bir ka zanç sað la dý ki, hiç u san ma dan bu i þi sür dür me de sin? Os man Bey, ça yýn dan bir kaç yu dum çek ti ve: Ka zan dý ðým se ne ler de ol du, kay bet ti ðim de. A rý cý lýk çok has sas bir mes lek. Za man o lur, ba lý ko ya cak yer bu la maz sýn, za man o lur, a rý la rýn bir has ta lýk la top lu ö lüm le re ma ruz ka lýr ve ya o lum suz ik lim þart la rýn dan mas raf la rý ný bi le çý ka ra maz sýn. Al lah be re ket ver sin, kýs me ti mi ze dü þen bi ze ye ti yor. de di ve tat lý bir te bes süm le sö zü ne de vam et ti: A rý cý lý ðýn 40 yýl dýr be ni ken di si ne bað la yýp gö tür me si, mad dî ka zanç de ðil, mâ ne vî ka zan cý dýr, uh re vî ta ra fý dýr as lýn da. Ar ka daþ lar dan Ö mer Bey a ra ya gir di: A rýy la ba lýn mâ ne vî, uh re vî ka zan cý da mý o lu yor muþ? Bal cý Os man ba þý ný sal la ya rak an lat ma ya de vam et ti: Siz hiç Kur ân o ku maz mý sý nýz? Kur ân da 16. Sû re Nahl, ya ni A rý Sû re si dir. Sû re nin 68. â ye ti Rab bin bal a rý sý na il ham et ti.. di ye baþ lar. Ben bu sû re yi Kur ân da a ra sý ra o ku rum, a ma mâ nâ sý ný a rý lar la meþ gu lken sü rek li o ku rum ve tev hid de lil le ri ni te fek kür e de rek se vap ka za ný rým. Kýrk yýl i çin de a rý lar la ha þir ne þir o la rak, on la rý çok yön den ta ný ma fýr sa tý bul dum. E vet, bal a rý sý ya ra tý lýþ ve yap tý ðý iþ ler ba ký mýn dan bü yük bir kud ret mu ci ze si dir. O n'at hâ ri ka sý o lup, her þe yi ted bir, ter bi ye ve i da re e den Ce nâb-ý Hakk ýn iþ le rin den dir. Ye ri gel miþ ken bir ger çe ði da ha i fa de e de yim: Al lah (cc) a rý la rý ya rat ma fi i li ni bü tün yer yü zün de sa yý sýz a rý lar da, ay ný hik met le, ay ný dik kat le, ay ný öl çü de, ay ný an da, ay ný tarz da iþ le mek te dir ki, bu ha ki kat Ya ra tý cý nýn bir li ði ni, tek li ði ni is pat e der. Ýþ te ben a rý la rým la be ra ber ken, si ze ký sa ca i fa de et me ye ça lýþ tý ðým bu ha ki kat le ri te fek kür e de rim. Nahl Sû re si nin yer yü zü sa hi fe sin de ki tek vi nî â yet le ri ni o ku ma ya ça lýþ mak tan çok tat lý fe yiz ler a lý rým. Bil mem an la ta bil dim mi? Sað ol sun, Os man Bey bi zi öy le si ne a ðýr la mýþ tý ki, bal ik ra mýy la að zý mý zý, di li mi zi; soh be tiy le de ak lý mý zý, ru hu mu zu, kal bi mi zi tat lan dýr mýþ tý. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Para kazanmak çok pahalýya patlýyor KRÝZANTEM MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN Her kes ge çim sý kýn tý sýn dan, ha yat pa ha lý lý ðýn dan bah se di yor. Sa bah er ken den ka rýn ca lar gi bi yol la ra dö kü len in san lar ak þam yor gun ar gýn ev le ri ne dö nü yor. Gün lük ko nuþ ma lar ve soh bet ler hep dün ya iþ le ri ü ze ri ne. A hi ret ten bah se den çok az. Dün ya ya ça lýþ mak in sa ný çok yo ru yor, tü ke ti yor a de ta. Ýn san i se yi ne de sým sý ký sa rý lý yor dün ya ya. Bir ke re ka zan dýy sa, bin ke re kay be di yor. Bir a dým i ler le diy se, bin ke re dü þü yor. Yi ne de can hav liy le yap tý ðý ham le ler le tu tu nu yor dün ya ya ve bi raz da ha ka zan mak is ti yor. Be di üz za man Haz ret le ri ne ku lak ver di ði miz de ba kýn ne di yor: Ehl-i dün ya, hu su san ehl-i da lâ let, pa ra sý ný u cuz ver mez, pek pa ha lý sa tar. Bu cüm le yi her sa bah ha týr la yýp, o gün yo la böy le bir te fek kür i le çýk sak ne gü zel o lur. Dün ya ya a it bütün hýrs la rý mý zý bir ya na bý ra kýp, o gün Al lah rý za sý i çin ne ler ya pa bi le ce ði mi zi dü þü ne lim. Ý þi mi zi hak kýy la, a da le ti gö ze te rek, doð ru luk tan ay rýl ma ya rak ye ri ne ge ti ri yor mu yuz? Herhan gi bir yol suz luk, u sûl süz lük gör dü ðü müz de Ba na ne ca ným, ben i þi me ba ka yým, i þim den ol ma ya yým man tý ðý i le ses siz mi ka lý yo ruz? Yok sa ge rek ti ði yer de, ge re ken doð ru la rý söy le ye rek, yan lýþ la rý gös te re rek iþ ar ka daþ la rý mý zý i kaz e di yor mu yuz? Pat ron, A ra yan o lur sa bu ra da ol ma dý ðý mý söy le de di ðin de, o nun ya la ný na or tak ol ma yý mý ter cih e di yo ruz? Yok sa Ben ya lan söy le ye mem di ye rek, doð ru yu söy le ye bi li yor mu yuz? Dün ya men fa at le ri i çin, i nan cý mýz dan ve has sa si yet le ri miz den vaz ge çil di ði nok ta lar da bu na i ti raz e dip öy le ol ma ma sý ge rek ti ði ni ce sur bir þe kil de i fa de e de bi li yor mu yuz? Ne dü þü nü yor su nuz? Ýþ yer le rin de bun lar dan çok da ha faz la sý ný gö rü yor ve ma ruz ka lý yor su nuz de ðil mi? Böy le du rum lar da tu tum ve dav ra nýþ la rý nýz na sýl ol du? Ha ki ka ten de dün ya, pa ra sý ný ne ka dar pa ha lý ya sa tý yor muþ de ðil mi? Kar þý lý ðýn da biz den ne çok þey is ti yor. Ý nan cý mýz dan ve mâ ne vî de ðer le ri miz den ta viz ver me mi zi, ya lan söy le me mi zi, dal ka vuk luk yap ma mý zý, hat ta na mus, þe ref ve hay si ye ti mi zi is te ye bi li yor. Vel hâ sýl, ehl-i dün ya nýn az ve men hus bir pa ra kar þý lý ðýn da biz den is tek le ri bit mi yor. Rýz ký mý zý Al lah tan is te ye rek ve sa de ce O na el a ça rak, â hir za ma nýn fit ne le rin den O na sý ðýn ma lý yýz. Ehl-i dün ya nýn is tek le ri ni ye ri ne ge tir me ye ça lýþ mak ye ri ne, Al lah ýn biz den ne is te di ði ni dü þü ne rek ha re ket et me li yiz. Bü tün Al lah dost la rý da böy le dü þün müþ ler, dün ya ma lý na e hem mi yet ver me miþ ler dir. Bir gün bir a dam Ý mâm-ý Þâ fiî Haz ret le ri ne gü nü nün na sýl geç ti ði ni sor muþ. O da Ben den is te nen se kiz þe yi dü þün mek le geç ti de miþ. A dam þa þýr mýþ. Ne dir bu se kiz þey? di ye öð ren mek is te miþ. Ý mam-ý Þa fiî baþ la mýþ an lat ma ya: Bak, her gün ben den kim ler ne ler is ti yor sa na an la ta yým: 1- Rab bim ben den far zý ný is ti yor. 2- Re su lul lah (asm) ben den sün ne ti ni is ti yor. 3- A i lem gün lük na fa ka sý ný is ti yor. 4- Ne fis ken di ne tâ bi ol ma mý is ti yor. 5- Þey tan, ar ka sýn dan git me mi is ti yor. 6- Ki râ men Kâ ti bin me lek le ri ha yýr lar yaz dýr ma mý is ti yor. 7- Ge çen gün ler ih ti yar la ma mý is ti yor. 8- Son o la rak da, Hz. Az ra il (as) ha zýr ol ma mý is ti yor! Ýþ te ben her gün bu su al le rin mu ha ta bý o la rak u ya ný yo rum. Ve bu su âl ler ben den ce vap bek li yor. A dam dü þün me ye baþ lar. Ba þý ný ö ne e ðer ve Me ðer ben den her gün ne ler is te ni yor muþ, ben i se dün ya is tek le ri ne dal mý þým der. Biz de Ý mam-ý Þa fiî gi bi, biz den a sýl is te nen le ri dü þü ne rek her gü nü mü zü o na gö re plan la ya lým. Yok sa, ehl-i dün ya nýn is tek le ri ne mu ka be le et me miz hem pek pa ha lý, hem za rar i çin de za rar lý, hem fay da sýz Ya zý mý zý, Be di üz za man Haz ret le ri nin ta le be le ri ne bir çok de fa tek rar la dý ðý bir i kaz i le nok ta la ya lým ki, her kes ten zi ya de muh taç o lan nef si me de bir ders ol sun: Kar de þim, bu za man çok a ca yip ol muþ, par ma ðý ný ver sen e li ni, e li ni ver sen ko lu nu, ko lu nu ver sen vü cu du nu a lýr. Za ru rî rýz ký ný zý bul sa nýz ki fâ yet e di niz.

10 10 POZÝTÝF PENCERE A i le ku rar ken, ko ru ma yý da kur ma lý SEBAHATTÝN YAÞAR Ai le ü ze rin de ki a larm sü rü yor. Ev li lik dü þün ce sin den, a day a day la rý na, a day lar da a ra nan ö zel lik le re, a day se çim le ri ne, ev li lik ha zýr lýk la rý na, ev li lik a þa ma sý na ve son ra sýn da ki il gi/il gi siz lik le re ka dar her þey cid dî cid dî gün de me a lý ný yor. A ma na sýl? Ev li lik, ön ce dü þün ce de baþ lar, son ra son ra duy gu lar da ve so nun da da me kâ na, eþ ya la ra si ner, za man la eþ ya lar bi le a i le nin bir par ça sý o lu ve rir ler. Kol tuk ta kým la rý, buz do la bý, ça ma þýr ma ki ne si, te le viz yon vs, çe yiz le rin ol maz sa ol maz la rý o lur lar. Ha ya tý ko lay laþ tý ran ma ki ne ler, o tur ma grup la rý, do lap lar, ki tap lýk lar, ten ce re ler ve da ha ne ler, ne ler Es ki den ev li lik ler eþ ya ön ce lik li de ðil di. Ön ce duy gu lar da ku ru lur du ev li lik ler, son ra son ra a lý nan eþ ya lar ha ya týn, ev li li ðin il mek il mek do ku nu þu o lur du. Hep si mut lu lu ðun bir par ça sý o lur lar dý. Þim di ler de i se, ha ya tý ko lay laþ týr mak ü ze re dü þü nü len eþ ya lar; ha ya tý, ev li li ði zor laþ tý rýr ha le gel di ler. Bü tün eþ ya lar ta mam lan ma dan ev li lik ol mu yor. Ev li lik ön ce si, a i le nin et kin le ri (!) a ra cý lý ðýy la, Þu da ol maz sa ol maz! di ye rek bir de ði þik rüz gâr es ti ri li yor. Bu nun ev li lik son ra sý bi le iz le ri e pey ce bir sü rü yor. Son ra sýn da da ye ni ev li le rin, e þiy le bir lik te þöy le bir çar þý ya çý kýp, bir lik te o lu þan zevk ler doð rul tu sun da bir þey ler al ma zev ki kal mý yor. Her þey a lýn mýþ. Kö tü o lan þu ki, ev li lik dü þün ce si de mad dî leþ ti. A day lar hak kýn da, kü çük harf ler le, a ma de rin den ve et ki li, ki þi tah lil le ri ya pý lý yor. Ne iþ ya pý yor muþ? Ma a þý ne ka dar mýþ? Ne si var mýþ? Kim ler den miþ? gi bi mad dî le þen ba kýþ lar ön pla na ge çi yor. Mad dî al gý, gün de min ta or ta ye rin de. A dam lýk de ðe ri, pa ra da pul da, eþ ya da, ev de, a ra ba da a ra nýr ol du. Ah lâ ký na sýl mýþ?, Ar ka daþ la rý kim miþ?, Kül tür dü ze yi na sýl mýþ?, E ði tim li miy miþ?, Kaç ki tap o ku muþ? Sa nat sal bir et kin li ði var mý ki? gi bi so ru lar ak la ge li yor mu a ca ba? Bi raz lüks so ru lar! Yok da ha ne ler! ka bi lin den A ma þim di bu run kýv rý lan la rýn ek sik li ði, son ra sýn da ha ya tý ký vý rý yor. A i le kur mak ve ko ru mak A i le kur mak ka dar, o nu ko ru mak da ha ö nem li ha le gel di. Yap mak zor, yýk mak ko lay, o nun i çin ted bir ler ha ya tî de re ce de ö nem li. Çe yiz le rin i çin de ki te le viz yon a de ta bir bom ba gi bi, a i le nin na sýl yý ký la bi le ce ði nin, in sa nî za af la rýn na sýl kul la ný la bi le ce ði nin bir bir dü þün ce alt ya pý sý ný o luþ tur mak ta dýr. O za man bir a i le nin bo zul ma ma sý i çin eþ le rin, ço cuk la rýn, ak ra ba la rýn var güç le riy le ça ba har ca ma la rý ka çý nýl maz dýr. Ak si hal de bo zu lan sa de ce bir a i le ol ma mak ta dýr. Çün kü bir a i le yý ký mý, pek çok yý kým la rý da be ra be rin de ge tir mek te dir. Ku ru lan a i le, ken di so nu nu ha zýr la ya cak kur du nu da be ra be rin de ta þý mak ta dýr. Ýn sa nýn mut lu sý ðý na ðý, bi ri le ri ta ra fýn dan ta ci ze uð ru yor ve bel li o dak lar a i le ya pý sý ný boz mak ve yýk mak i çin var gü cüy le uð ra þý yor. Yüz ler ce yý kým di zi le ri bom bar dý man et ki si ni sür dü rü yor. Ar týk bu bir mis yon ha li ne gel di. Tür ki ye de ki kir len me yet mi yor muþ gi bi, bu kir li lik Ýs lâm ül ke le ri ne de, te le viz yon di zi le ri o la rak Tür ki ye den sýç rý yor. Yý ký cý lar, Tür ki ye yi Ýs lâm ül ke le ri ne kar þý yan lýþ bir po zis yon da kul la ný yor lar. Bu tah ri ba týn so nuç la rý son ra son ra or ta ya çý ka cak týr. Ö zel lik le te le viz yon di zi le rin de ki a i le kur gu su nu bir göz lem le yin. Biz zat a i le bi rey le ri ne ses le ne rek a i le yi yoz laþ týr ma ça ba la rý ný sür dü rü yor lar. E þi ne ya lan söy le yen bey, be yin den bu nun in ti ka mý ný al ma ya ça lý þan ba yan lar, her tür lü hi le ler yap mak ta çe kin me yen ço cuk ve genç ta výr la rý, a i le ü ze rin de ne de rin plan lar ya pýl dý ðý nýn a pa çýk ör nek le ri dir. Ev le ri mi zin en ö zel kö þe le rin de ye ri ni al mýþ bu lu nan te le viz yon lar yý kým e ki bi o la rak, a þa ma a þa ma fa a li yet le ri ni ger çek leþ ti ri yor lar. Yý kým a raç la rý ný a lan lar, ev le re mon te e den ler, en mah rem o da la ra yer leþ ti ren ler ve ka nal la rý ter cih e den ler i se, a i le bi rey le ri. Du yar lý a i le ü ye le ri i se ten kit ler ya pa rak, yý kým lar iz le me ye de vam e di yor lar. Bu gün bir baþ ka sý nýn hi kâ ye si vah vah lar la iz le nir ken, ya rýn sý ra yý bir baþ ka sý al mak ta, son ra sýn da i se, iz le yen ler sý ra ya gir mek te dir ler. Za man la, iz le nen le rin, ten kit e di len le rin, bir par ça sý o lu ve ri yor in san lar. Te le viz yon bü yük yý kým ya pý yor., Bu var ya bu, hiç ma sum de ðil. hi kâ ye le ri tam bir ko me di. A dam lar da o nu is ti yor za ten, Be ni sev me, a ma iz le ye ter, bir gün se ni de iz le riz. Çe yiz eþ ya la rýn dan te le viz yo na kar þý bir ba kýþ de ði þik li ði ne ih ti yaç var. A i le ku ru lur ken, yý kým un sur la rýn dan a rýn dýr ma lý eþ ya la rý. Kul lan ma yý bil me li kar de þim! di yen le ri du yar gi bi yim. Kul la nýl ma dan, kul la na bi lir se niz ne mut lu. Ne fis un su ru da göz ar dý et me me li. Nef si des tek le ye ni, ne fis de des tek ler. E vet, a i le ku rar ken, ko ru ma yý da kur ma lý. ** Haz ret-i Pey gam ber, ký zý Haz ret-i Fa tý ma yý ev len dir di ðin de, o nun mad dî ve ma ne vî ih ti yaç la rý o la bi lir dü þün ce siy le, o na bel li bir za man kom þu ol muþ tur. Hat ta her sa bah na ma zý na o nun e vi nin bu lun du ðu mes ci de gi de rek, al tý ay bo yun ca na maz dö nü þü ký zý nýn ka pý sý ný çal mýþ ve na ma za u yan dýr mýþ týr. El bet te Haz ret-i Fa tý ma sa bah na ma zý na u ya ný yor du. A ma O (asm) þef ka tiy le, ev li lik ye ni bir ha yat týr, ye ni bir baþ lan gýç týr. Bu sü reç te her han gi bir yan lýþ o luþ ma ma sý i çin bü yük le rin reh ber li ði ne ih ti yaç var dýr dü þün ce sin den ha re ket le, bir dav ra ný þýn sü rek li lik ka zan ma sý i çin ne yap mak ge rek ti ði nin der si ni ver miþ tir. Ýþ te a i le ku rar ken, ko ru ma yý da kur mak, bu dur. KÜLTÜR-SANAT A ya sof ya Mü ze si Yýl lý ðý ye ni den ya yýn da SOL DAN SA ÐA 1. Es ki bir Türk ka ða - ný. - Hac i ba de ti ni ta mam la yan kim se. 2. O to yol, sü r'at yo lu. - Ku zey Av ru - pa'da ya þa yan, çok yu mu þak ve in ce tüy le ri o lan, pos tu i çin av la nan kü çük hay van. 3. Bas ký ve ya zý da kul la ný lan, de ði þik bo yut lar da ke sil miþ kâ ðýt. - Es ki za ma na a it e ser ler. 4. A lev ren gi. - Ü - ze ri ne ip lik cin si bir þey ler sa rý la bi len de lik li si lin dir. 5. Ek sik, nok san. - Gü ney Af ri ka'nýn tra fik i þa re ti. 6. Ý lâ hî yar dým. - Bu run il ti ha bý. 7. Ký ta 'nýn ký sa sý. - Es ki dil de as ker ler. - A rap ça da su. 8. Ar ka sý sýr lý cam. - Va li de, an ne. - Ge nel a lý cý kan gu ru bu. 9. A no fel tü rü siv ri si ne ðin sok ma sýy la in san dan in sa na bu la þan, tit re me, a teþ ve ter nö bet le riy le ken di ni gös te ren bir has ta lýk. - Di le mek ten e - mir. 10. Bir i þin ya pýl ma sý i çin har ca nan be den ve ka fa gü cü. - Halk a ra sýn da felç has ta lý ðý. - Bir ses len me ni da sý. ÝLK SA YI SI 1959 YI LIN DA, SON SA YI SI DA 1992 DE ÇI KAN A YA SOF YA MÜ ZE SÝ YIL LI - ÐI, 18 YIL A RA DAN SON RA 13. SA YI SIY LA YE NÝ DEN YA YIN HA YA TI NA BAÞ LA DI. ÝLK sa yý sý 1959 yý lýn da, son sa yý sý da 1992 de çý kan as lýn da A ya so ya Ca mi i Yýl lý ðý o la rak ad lan dý rýl ma sý ge re ken A ya sof ya Mü ze si Yýl lý ðý, 18 yýl a ra dan son ra 13. sa yý sýy la ye ni den ya yýn ha ya tý na baþ la dý. Bir çok a raþ týr ma cý ve uz ma nýn kat ký la rýy la ha zýr la nan 435 say fa dan o lu þan yýl lýk ta, geç miþ ten baþ la yan ge nel bil gi len dir me ve der le me ler i le mü ze nin son dö nem de ge çir di ði res to ras yon lar, de vam e den ça lýþ ma lar, pro je ler ve mü ze nin bi lim sel ya pý sý hak kýn da bil gi ler yer a lý yor. Yýl lý ðýn ön sö zün de ya zan A ya sof ya Mü ze si Baþ ka ný Ha luk Dur sun, A ya sof ya Mü ze si Yýl lý ðý nýn ye ni bir an la yý þýn ü rü nü o la rak or - Çini ile cam birleþince KÜ TAH YA DA ÇÝ NÝ CÝ LÝK VE CAM ÝÞ LE ME SA N'A TIY LA UÐ RA ÞAN Ý KÝ AR KA DA ÞIN, CAM Ü ZE RÝ NE ÇÝ NÝ DE SEN LE RÝ NÝ ÝÞ LE ME SÝY LE YE NÝ BÝR SA N'AT AN LA YI ÞI OR TA YA ÇIK TI. KÜ TAH YA DA çi ni ci lik ve cam iþ le me sa na týy la uð ra þan i ki ar ka da þýn, çi ni ci li ði cam i le bir leþ ti re rek cam ü ze ri ne çi ni de sen le ri ni iþ le me siy le ye ni bir sa n'at an la yý þý doð du. Çi ni us ta sý Ka dir Ya vaþ ve ar ka da þý cam iþ le me sa nat çý sý Ah met Al týn taþ, güç le ri ni ve sa nat de ne yim le ri ni bir leþ ti re rek ye ni bir sa n'at an la yý þý ný or ta ya çý kar dý. Ön ce çi ni alt ya pý sý ü ze rin de ki de sen le ri cam la kap la yýp da ha par lak ve can lý renk le re sa hip, da ha da ya nýk lý bir ü rün el de e den i ki ar ka daþ, ca mi, ev ve köþk ler de ki de ko ras yon lar da bu cam kap lý ka ro la rý kul lan ma ya baþ la dý. Ý ki ar ka daþ da ha son ra çi ni de sen le ri ni ca ma uy gu la dý. Cam da ye ni bir bo yut ka za nan de sen ve renk ler le or ta ya çý kan so nuç, ye ni bir sa n'at an la yý þý nýn ilk a dý mý ol du. Ge liþ tir dik le ri ü rü nü tes cil et ti ren i ki ar ka daþ, çi ni ye o ran la dýþ et ken ler den za rar gör me yen, sol ma yan, yýp ran ma yan ö zel lik te e ser ler ü re ti yor. Bir kültürel miras: Dengbejlik BÝTLÝS Va li si Nu ret tin Yýl maz, Biz geç mi þi mi zi u nut mu yo ruz. Ýn san la rý mýz la gu rur du yu yo ruz. Kür dü, Tür kü, La zý, Çer ke zi ve A ce mi yýl lar dýr bir a ra da, iç i çe ve mut lu luk i çin de ya þý yo ruz de di. Kürt çe de söz, ses mâ nâ sý na ge len deng i le söy le yen mâ nâ sýn da ki bej ke li me si nin bir le þi min den o lu þan deng bej lik sa na tý nýn ta ný tý mý kap sa mýn da, Bit lis Kül tür Mer ke zi nde Kül tü rel Mi ras Deng bej lik pa ne li dü zen len di. Pa nel de ko nu þan Va li Yýl maz, yýl lar ca ül ke de, yö re de dü þün ce le ri, duy gu la rý, top lu ma ý þýk tu tan in san la rýn, ih ti yaç la rý ný gez dik le ri yer ler de bir bir le ri ne ak ta ra rak ö nem li bir ge B U L M A C A ta ya çýk tý ðý ný, da ha ön ce ki sa yý lar da sa de ce mü ze yö ne ti mi ni yap mýþ ol du ðu ça lýþ ma lar ön plan da tu tu lur ken, 13. sa yý da da ha a ka de mik ve da ha ge niþ ka tý lým lý bir A ya sof ya Mü ze si Yýl lý ðý nýn he def len di ði ni be lirt ti. Bu sa yý da, doð ru dan A ya sof ya yý il gi len di ren a raþ týr ma la rýn se çil di ði ni, bir der gi den ö te A ya sof ya a raþ týr ma la rý þek lin de da ha çok a ka de mik ni te li ðe sa hip bir ya yý nýn ha zýr lan ma sý na ça lý þýl dý ðý ný an la tan Dur sun, bu yýl lý ðýn 13. sa yý sý na 26 bi lim a da mý ve a raþ týr ma cý nýn kat ký yap tý ðý ný, or tak im za la rýn da bu lun du ðu 22 ya zý nýn ya yým lan dý ðý ný i fa de et ti. Yýl lýk ta yer a lan ya zý la rýn 4 ay rý ül ke den, Ý tal ya, Yu na nis tan, Al man ya ve Tür ki - OR TA YA ÇI KAN E SE RE Ý SÝM BUL MA YA ÇA LI ÞI YOR LAR AL TIN TAÞ bu yön tem - den de ko ras yon la rýn ya - ný sý ra he di ye lik eþ ya ya pý - mýn da da ya rar la ný la bi le ce - ði ni an la ta rak, or ta ya çý - kan e ser le il gi li i sim a ra yýþ - la rý nýn sür dü ðü nü söz le ri - ne ek le di. Ya vaþ da Türk çi - ni ci li ði ne a it de sen le ri ca - ma uy gu la yýp de rin lik ve re - rek çi ni ve cam sa nat la rý - na ye ni bir bo yut ka zan dýr - dýk la rý ný i fa de e de rek, Çi - niy le uð raþ tý ðým i çin füz - yon ca ma il gi du yu yor - dum. Ar ka da þým la tec rü - be le ri mi zi bir leþ ti re rek ye - ni bir sa nat an la yý þý ný or ta - ya çý kar dýk. Bu e ser ler ca - mi, o tel ve res to ran gi - bi me kân lar da kul la ný la bi li - yor de di. Kü tah ya / a a Cam da ye ni bir bo yut ka za nan de sen ve renk ler le or ta ya çý kan so nuç, ye ni bir sa n'at an la yý þý nýn ilk a dý mý ol du. FOTOÐRAFLAR: AA EKONOMÝK ve Sos yal A raþ týr ma lar Mer ke zi (E SAM) Ko ca e li Þu be sin ce dü zen le nen Cu ma Söy le þi le ri nin son ko nu ðu, Ga ze te ci ler Ce mi ye ti Ko ca e li Þu be Baþ ka ný Ha lit Yýl maz ol du. E SAM Ko ca e li Þu be Baþ ka ný Sa lim Te ko ðul ve Yö ne tim Ku ru lu Ü ye le ri nin ev sa hip li ðin de ger çek le þen prog ram da med ya nýn gü cü ve Ko ca e li de ki ye rel med ya ko nu la rý e le a lýn dý. Med ya alt ya pý sý ný far kýn da ol ma dan o ku du ðu li se de al dý ðý ný, ga ze te ci ol ma ha ya li kü çük ken baþ la dý ðý ný di le ge ti ren Ga ze te ci ler Ce mi ye ti Þu be Baþ ka ný Ha lit Yýl maz söz le ri ni þöy le sür dür dü: Med ya nýn gü cü mü gü cün med ya sý mý tar týþ ma la rý ya pý la dur sun, et ki gü cü a çý sýn dan med ya Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bit ki le ri in cel eyen bi lim. - Mü hen dis cet ve li. 2. ABD'de bir e ya let. 3. Bey nin her bir bö lü mü. - U zak lýk be lir tir bir ni da. - Es ki den köy le re yol su e lek trik hiz met le ri ge ti ren ku ru luþ. 4. Ün lü hi kâ ye ci Sa id Fa ik'in so ya dý. 5. Bir mas tar e ki. - A lýþ ve riþ te dur - gun luk. 6. Ye ni çe ri ma a þý. - U zak lýk be lir tir bir ni da. - Bir so ru e ki. 7. Çok ol ma yan. - Mo ðol hü küm da rý. 8. Þe ker has ta la rý nýn kul lan dý ðý tat lan dý rý cý. 9. Ku sur, a rý za. - Pa - di þah fer ma ný. 10. A mir ler gru bu. 11. Ak de niz, Mar - ma ra ve Ka ra de - Bir önceki bulmacanýn cevaplarý niz'de ya þa yan te kir le rin i ri si. - A ruz vez nin de ký sa o kun ma sý ge re ken he ce yi öl çü ye uy dur - mak i çin u zun o - ku ma. 12. Ka - rak ter, tip. - Is - par ta i li ne bað lý il çe ler den bi ri. ye ol mak ü ze re top lam 26 bi lim a da mý nýn kat ký la rýy la ha zýr lan dý ðý ný be lir ten Dur sun, ay rý ca Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý na bað lý çe þit li mü ze ve il gi li ku rum lar da bu lu nan uz man la rýn da kat ký sað la dý ðý ný bil dir di. Dur sun, u zun yýl lar dan be ri çý ka rý la ma yan mü ze yýl lý ðý nýn, A ya sof ya Mü ze si nin ge çir miþ ol du ðu ev re le ri, ge li þim ve de ði þim le ri il gi li çev re le re u zun bir dö nem du yu ra ma dý ðý i çin bu ye ni sa yý da ön ce geç miþ ten baþ la yan ge nel bil gi len dir me ve der le me nin ya pýl dý ðý ný, son ra da mü ze nin son dö nem de ge çir di ði res to ras yon lar, de vam e den ça lýþ ma lar, pro je ler ve mü ze nin bi lim sel ya pý sý hak kýn da bil gi ve ril di ði ni an lat tý. Ýstanbul / aa Gazeteciler Cemiyeti Kocaeli Þube Baþkaný Halit Yýlmaz, Cuma Söyleþileri nin misafiri oldu. Med ya, top lu mun ay na sý ol ma lý dýr le ne ðin tem sil ci le ri ni Bit lis te bu luþ tur duk la rý ný söy le di. Bit lis te bir il ki ger çek leþ tir dik le ri ni i fa de e den Yýl maz, þöy le ko nuþ tu: Bu ge le ne ði tüm Tür ki ye ye du yur mak i çin bir a ra ya gel dik. Bu prog ram da e me ði ge çen her ke se te þek kür e di yo rum. Bit lis, folk lo rüy le, kül tü rüy le, ta ri hiy le, A na do lu nun gi riþ ka pý sý dýr ve A na do lu nun müh rü bu ra da dýr di yo ruz. Bit lis, her za man Tür ki ye de ö nem li bir yer e din miþ ve ken di si ni top lu ma ka bul et tir miþ bir þe hir. Ýn san la rý mý zýn ta ri hî bil gi le ri, kül tü rel ya pý la rý, ve bir bi riy le o lan i liþ ki le ri ge le ce ðe ü mit le bak ma mý - çok ö nem li dir. O nun i çin bu gü cü e li ne ge çir mek is te yen erk ler hep var dýr ve o la cak týr da. Et ki le di ði halk ke sim le ri pen ce re sin den ba kýn ca da bü yük so rum lu luk ta þý tan da bir mes lek tir. Dü rüst ga ze te ci lik yap ma yan bir in sa nýn e lin den ko lay lýk la bir in san bi ti ri le bi lir. Bu nun i çin med ya nýn yan lýþ yap ma lük sü yok tur. Çün kü yan lýþ ya pý lýn ca dü zel til me si zor dur. Med ya, top lu mun ay na sý ol ma lý dýr. Gö rü ne ni, ya þa na ný yan sýt ma sý ge re kir. Yan lý ol mak, ob jek tif ha be re i de o lo ji bu laþ týr mak týr. O kun mak i çin san sas yon ve a bar tý ma le sef et kin bir a raç ol muþ tur. Prog ram so nun da E SAM Þu be Baþ kan Yar dým cý sý Ab dul lah Ka ya, Ha lit Yýl maz a ka tý lý mý do la yý sýy la þilt tak dim et ti. zý sað la yan en ö nem li un sur. Biz ge le ne ði mi zi, ge le ce ðe ta þý mak is ti yo ruz. Biz geç mi þi mi zi u nut mu yo ruz. Ýn san la rý mýz la gu rur du yu yo ruz. Kür dü, Tür kü, La zý, Çer ke zi ve A ce mi yýl lar dýr bir a ra da, iç i çe ve mut lu luk i çin de ya þý yo ruz. Biz bu nu ge le ce ðe ta þý ya ca ðýz. Sa yý sý git tik çe a za lan ö nem li þah si yet le ri hem li te ra tü re ka zan dýr mak ve hem de ta rih te ki yer le ri ni al ma la rý i çin prog ra mý dü zen le dik le ri ni an la tan Yýl maz, bu ra da ko nu þu lan la rýn ve ha zýr la nan bil di ri le rin ki tap ha li ne ge ti ri le rek, bü tün kü tüp ha ne le re gön de ri le ce ði ni söy le di. Bitlis / aa S Ý P A H Ý Ý F A D E 2 A S A L E T S E V A B 3 T A L A B E A T E N A 4 A B A A N L Ý R B 5 N E M A E E H A D Ý 6 Ý T A L Ý K J E L 7 S R A M H A T M 8 T B M A K A R A S 9 E T A L O N V A D Ý 10 O Y N E M E L A Z I M

11 EKONOMÝ 11 HA BER LER Akaryakýt zammýna tepki ntüketýcý Haklarý Derneði (THD) üyeleri, tüketicilerin akaryakýt zammýna iliþkin þikayetlerini içeren kaðýtlarý bir posta güvercini ayaðýna baðlayarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a yolladý. THD üyeleri Ankara Yüksel Caddesi nde yaptýklarý basýn açýklamasýyla akaryakýt fiyatlarýný protesto etti. THD Genel Baþkaný Baþkaný Turhan Çakar burada yaptýðý açýklamada, Türkiye nin dünyanýn en pahalý akaryakýtýný kullandýðýný yineledi. Ortalama fiyatý 2003 yýlýnda 1,799 lira olan 95 oktan kurþunsuz benzinin, 2010 yýlýndaki zamla birlikte yýllýk ortalama fiyatýnýn 3,668 liraya çýktýðýný bildiren Çakar, 8 yýlllýk dönemde enflasyon ortalama yüzde 77 olurken, benzin fiyatlarý ortalama yüzde 203 arttý þeklinde konuþtu. Çakar, Türkiye de bir depo benzin 200 liraya dolarken, Suriye de bir aracýn deposunun 70 liraya dolduðunu aktararak, Türkiye de benzin pompasýndan bir benzin, iki zam akýyor dedi. Uygulanan vergi politikasý devam ettiði ve fiyatlarýn serbest belirlendiði sürece vatandaþýn faturayý ödeyeceðini ifade eden Çakar, hükümetten akaryakýttan alýnan ÖTV yi kaldýrmasýný istedi. Çakar, hükümetin çaðrýlara kulak vermediðini öne sürerek, tüketicilerin akaryakýt zammýna iliþkin þikayetlerini içeren kaðýtlarý bir posta güvercini ayaðýna baðlayarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a yolladý ve protesto eylemini noktaladý. Ankara / aa ÇAY KUR un yýl lýk iþ lem hac mi 1 mil yar do la rýn ü ze rin de n ÇAYKUR Ge nel Mü dü rü Ek rem Yü ce, ÇAY - KUR un yýl lýk iþ lem hac mi nin 1 mil yar do la rýn ü ze - rin de ol du ðu nu, ö zel sek tö rün de bu ci var da iþ lem hac mi bu lun du ðu nu be lirt ti. Yü ce, ça yýn Ri ze nin en ö nem li ge lir kay na ðý hat ta i lin tek ü rü nü ko nu mun da ol du ðu nu be lirt ti. Ri ze de e ki le bi lir ta rým a lan la rý nýn 547 bin de kar ol du ðu nu, çay ta rý mý ya pý lan a la nýn i se 500 bin de kar ol du ðu na i þa ret e den Yü ce, Bu da il - de ki ta rým a lan la rý nýn yüz de 90 ý nýn ü ze rin de ki a lan - da çay ta rý mý ya pýl dý ðý ný gös te ri yor. Bu du rum ça yýn il de mo no pol ü rün ol ma sý ný sað lý yor de di. Böl ge de yýl lar i ti ba riy le 1 mil yon i le 1 mil yon 200 bin ton a ra - sýn da yaþ çay ü re til di ði ni i fa de e den Yü ce, Sa de ce ÇAY KUR da hiz met a lý mý yön te mi de da hil ol mak ü ze re 20 bin ci va rýn da in san ça lý þý yor. Ö zel sek tör de de 15 bi ne ya kýn ça lý þan var. ÇAY KUR un yýl lýk iþ lem hac mi 1 mil yar do la rýn ü ze rin de. Ö zel sek tö rün de bu ci var da iþ lem hac mi bu lu nu yor. Bu da cid dî bir pa zar ol du ðu nu, çay sek tö rü nün Tür ki ye ge ne lin de sek tör de a ra sýn da en bü yük sek tör ler i çe ri sin de ol du - ðu nu gös te ri yor di ye ko nuþ tu. Ri ze / a a TZOB: Ta rým is tih dam de po su ntürkýye Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ - ka ný Þem si Bay rak tar, ta rým sek tö rü nün ge rek e ko no - mi nin ge rek se is tih da mýn lo ko mo ti fi ol ma ya de vam et ti ði ni kay det ti. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ - ÝK) a çýk la dý ðý 2010 yý lý Ey lül a yý ve ri le rin de i se ta rým sek tö rü nün top lam is tih dam i çe ri sin de ki pa yý nýn yüz - de 26,6 ol du ðu nu ha týr la tan Bay rak tar, ve ri le rin ta rým sek tö rü nün Tür ki ye i çin ha len ö nem li bir is tih dam de po su ol du ðu nu gös ter di ði ni bil dir di. Bay rak tar, ta - rým da ça lý þan nü fu sun ö nem li bir bö lü mü nün giz li iþ - siz du ru mun da ol du ðu nun da al tý ný çi ze rek, Ta rým sek tö rü, iþ siz li ðin art ma sý ný ön le ye rek, sos yal ris ki a zal - tan ki lit ko num du ru mu nu ko ru mak ta dýr. An cak ta - rým sek tö rü ne ye te ri ka dar des tek o lun ma dý ðý tak tir de bu yü kü ta þý ma ya ca ðý a þi kar dýr. Ta rý mýn bu yü kü ta þý - ya bil me si i çin ü re tim ve ya tý rý mýn teþ vi ki i le kýr sal kal - kýn ma po li ti ka la rý na da ha faz la ö nem ve ril me si ge rek - mek te dir. Sek tö rün ya pý sal so run la rý nýn bir an ön ce çö zü me ka vuþ tu rul ma sý ge rek mek te dir de di. Bay rak - tar, ay rý ca çift çi le re Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü nün a þý rý ya ðýþ, don ve do lu o lay la rý na i liþ - kin ya pa ca ðý a çýk la ma la rý ta kip et me le ri ve er ken ted - bir al ma la rý ný u ya rý sýn da bu lun du. An ka ra / a a Türk mü te ah hit le ri nin göz de si Lib ya ntürkýye'nýn Lib ya Bü yü kel çi si Le vent Þa hin Ka ya, Türk fir ma la rý nýn son 5 yýl da Lib ya da mü te ah hit lik a - la nýn da pro je ba zýn da 14,5 mil yar do lar lýk ta ah hüt üst - len di ði ni söy le di. Lib ya nýn Tür ki ye i çin ö zel lik le mü - te ah hit lik sek tö rü a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu vur gu - la yan Ka ya, Türk fir ma la rý nýn son 5 yýl da Lib ya da mü - te ah hit lik a la nýn da pro je ba zýn da 14,5 mil yar do lar lýk ta ah hüt üst len di ði ni bil dir di. Ka ya, þöy le de vam et ti: Türk þir ket le ri Lib ya da 5 yýl da 14,5 mil yar do lar tu ta - rýn da pro je üst len miþ ler dir yý lýn da üst le ni len pro je tu ta rý 2,6 mil yar do lar dýr li yýl lar dan be ri mü te ah hit le ri miz Lib ya da gü ven ka zan mýþ lar dýr, Lib - ya ya yer leþ miþ ler dir. Za man za man ra kam lar i niþ çý kýþ gös ter se de 40 yý la ya kýn bir sü re dir bin ler ce, on bin - ler ce Türk va tan da þý Lib ya da ek me ði ni ka zan mýþ týr. Þu an da tah mi ni miz 25 bi nin ü ze rin de Türk va tan da - þý mýz bu ra da iþ çi o la rak ça lýþ mak ta dýr. 200 ü aþ kýn Türk þir ke ti Lib ya da mü te ah hit lik sek tö rün de fa a li - yet te bu lun mak ta dýr. Mü te ah hit lik sek tö rün de Türk fir ma la rý Lib ya da ilk sý ra da yer al mak ta dýr. Tür ki ye i - le Lib ya a ra sýn da ti ca rî i liþ ki le rin de ge liþ ti ði ni di le ge - ti ren Ka ya, i ki ül ke ti ca ret hac mi nin 2,2 mil yar do la rý aþ tý ðý ný söy le di. Tür ki ye nin he de fi nin 3 yýl da bu ra ka - mý 5 mil yar, 5 yýl da i se 10 mil yar do la ra çý kar mak ol - du ðu nun al tý ný çi zen Ka ya, bu nun i çin Tür ki ye i le Lib ya a ra sýn da Ser best Ti ca ret An laþ ma sý mü za ke re - le ri nin sür dü ðü nü söy le di. Trab lus / An ka ra / a a Et fiyatýndaki artýþ balýða talebi artýrdý TÜRKÝYE Dev rim ci Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe de ras - yo nu A raþ týr ma Ens ti tü sü (DÝSK-AR) ra po run da, 32 yýl lýk dö nem de Gay ri Sa fi Mil li Ha sý la sa bit fi - yat lar la 3,19 kat ar tar ken, as ga ri üc ret te re el bir ar týþ mey da na gel me di ði be lir ti le rek, As ga ri üc - ret e ko no mik bü yü me o ra nýn da bir ar týþ kay det - sey di, bu gün brüt 2 bin 324 TL o la cak tý de nil di. DÝSK-AR ýn As ga ri Üc ret A ra lýk Dö nem Ra po - ru nda 2009 da kü re sel kriz den kay nak la nan e ko - no mi de ki ge ri le me nin ar dýn dan, 2010 yý lý nýn ü - çün cü dö ne min de Gay ri Sa fi Yur ti çi Ha sý la de ðe - ri nin, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re sa bit fi - yat lar la yüz de 5,5 ar týþ gös ter di ði, 2010 yý lý nýn do - kuz ay lýk dö ne min de i se bu o ra nýn yüz de 8,9 ol - du ðu ha týr la týl dý. An cak, ne kriz ön ce sin de, ne de son ra sýn da ya þa nan e ko no mik ge liþ me le rin hal ka yan sý ma dý ðý sa vu nu lan ra por da, Bu du rum, ü re - ti len kat ma de ðe rin (top lum sal kay nak la rýn) a dil bir bi çim de da ðýl ma dý ðý nýn gös ter ge si dir. As ga ri üc ret be lir len me sin de ya þa nan, bu an lam da i yi bir ör nek tir de nil di. E ko no mik ge liþ me nin, As ga ri Üc ret Tes pit Ko mis yo nu ka rar la rý na yan sý týl ma - dý ðý i le ri sü rü len ra por da, e ko no mik re fa hýn pay - laþ tý rýl ma sý a çý sýn dan en ö nem li a raç lar dan bi ri o - lan as ga ri üc re tin, cid di bir bas ký al týn da bu lun du - ðu i fa de e dil di. Yýl la ra gö re GSMH ve as ga ri üc - ret te ki ar týþ la rýn kar þý laþ tý rýl dý ðý ra por da, þun lar kay de dil di: 32 yýl lýk bir dö nem dik ka te a lýn dý ðýn - da (1978 yý lýn dan bu ya na) GSMH, sa bit fi yat lar la 3,19 kat ar tar ken, as ga ri üc re tin ne re dey se ye rin - de say dý ðý gö rül mek te dir. As ga ri üc ret, ge çen 30 yýl lýk sü reç zar fýn da 32 yýl ön ce sin de ki se vi ye le ri ni cid di bir bi çim de aþ ma þan sý ný bu la ma mýþ týr yý lý na ka dar 1978 yý lýn da ki e ko no mik gü cü - ne u laþ ma yan as ga ri üc ret, bu yýl da u laþ tý ðý dü ze - yi, hi per enf las yon or ta mýn da ya þa nan i ki kriz le cid di bir bi çim de kay bet miþ, 1978 ve 1999 se vi ye - si ne an cak 2004 yý lýn da ye ni den u la þa bil miþ tir yý lýn dan bu ya na i se as ga ri üc ret ye rin de say - ma ya de vam et mek te dir. Di ðer Av ru pa ül ke le ri i le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da, en u - zun ça lýþ ma sü re le ri ne ve en az üc ret li i zin hak ký na sa hip o lan Türk iþ çi le ri ne la yýk gö rü nen bu üc re tin ye ter siz ol du ðu nun, ya pý lan bi lim sel ça lýþ ma lar la da gö rül dü ðü di le ge ti ri len ra por da, þu gö rüþ le re yer ve - KIRÞEHÝR SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/991 KARAR NO: 2010/1474 Davacýlar Süleyman Deðerli, Orhan Deðerli vekili Av. Gökhan Maraþ tarafýndan davalýlar Oya Deðerli, Ali Karakaya ve arkadaþlarý aleyhine açýlan iþtirak halindeki mülkiyetin müþterek mülkiyete çevrilmesi davasýnýn mahkememizce yapýlan açýk yargýlamasý sonunda: Mahkememizce 24/11/2010 tarih 2009/991 esas, 2010/1474 karar sayýlý ilamý ile Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ÝLE, Kýrþehir ili Merkez Yenice mahallesi 2916 ada 6 parseldeki malik Süleyman Deðerli'ye ait 456/2400 hissedeki, Yenice mahallesi 2916 ada 7 parseldeki malik Süleyman Deðerli'ye ait 187/2400 hissedeki ve Yenice mahallesi 386 ada 134 parseldeki malik Süleyman Deðerli'ye ait tam hissedeki Süleyman Deðerli'nin iþtirak halindeki mülkiyetinin Kýrþehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/ sayýlý veraset ilamýndaki ve yine muris Süleyman Deðerli mirasçýlarýndan Selahattin Deðerli'ye ait Kýrþehir sulh hukuk mahkemesinin 2009/ sayýlý veraset ilamýndaki ve yine muris Süleyman Deðerli 'nin mirasçýlarýndan Hayrettin Karakaya'ya ait Kýrþehir sulh hukuk mahkemesinin 2009/ sayýlý veraset ilamýndaki hisseleri doðrultusunda MÜÞTEREK MÜLKÝYETE ÇEVRÝLMESÝNE, Peþin alýnan harçtan 17,15 TL karar harcýnýn mahsubu ile bakiye kýsmýn karar kesinleþtiðinde yatýrana iadesine, Davacýnýn yapmýþ olduðu masraflarýn kendi üzerinde býrakýlmasýna karar verilmiþtir. Kararýn bir kýsým davalýlar ZEKÝYE FÝLÝZ, AYÞE ÝREY (DEÐERLÝ)'nin adresleri tesbit edilemediðinden kendilerine mahkeme kararýnýn ilanen tebliði gerekmiþtir. Ýþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra davalýlar ZEKÝYE FÝLÝZ, AYÞE ÝREY (DEÐERLÝ) teblið edilmiþ sayýlacaðý, tebliðden itibaren 8 gün içerisinde herhangi bir itiraz yoluna baþvurmadýðý takdirde kararýn kesinleþeceði hususu karar tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 09/12/2010 B: DO LAR DÜN 1,5450 ÖN CE KÝ GÜN 1,5450 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,0370 ÖN CE KÝ GÜN 2,0370 tu ril di: Bu na kar þýn, or ta la ma as ga ri üc re tin de ðe ri, tor ba ya sa da ya pýl ma sý dü þü nü len ve yaþ a ra sý genç le rin fi i li o la rak üc ret le ri nin dü þü rül me si ni a - maç la yan dü zen le me i le a þa ðý çe kil mek is ten mek te - dir. Yi ne böl ge sel as ga ri üc ret uy gu la ma sý i le as ga ri üc re tin az ge liþ miþ böl ge ler de dü þü rül me si a maç lan - mak ta dýr. Hal bu ki, as ga ri üc ret, e ko no mik bü yü me o ra nýn da bir ar týþ kay det sey di, bu gün brüt 2 bin 324 TL o la cak tý. Kom þu muz Yu na nis tan da as ga ri üc ret TL dü ze yin de dir. Ýs tan bul/a a DÜN 68,35 ÖN CE KÝ GÜN 68,35 DÜN 458,79 ÖN CE KÝ GÜN 458,79 tu tu tu Asgarî ücrete büyümeden pay yok DÝSK ÝN ASGARÎ ÜCRET RAPORUNDA, 32 YILLIK BÝR DÖNEM DÝKKATE ALINDIÐINDA GSMH SABÝT FÝYAT- LARLA 3,19 KAT ARTARKEN, ASGARÎ ÜCRETÝN NEREDEYSE YERÝNDE SAYDIÐI GÖRÜLMEKTEDÝR DENÝLDÝ. Yerli uçak yeniden gündeme geldi TÜR KÝ YE'NÝN ta ma mýy la yer li sa vaþ u ça ðý ü ret me ha ya li, Sa - vun ma Sa na yii Ýc ra Ko mi te si top lan tý sý nýn ar dýn dan ya pý lan a çýk la may la, ger çek leþ me sü re - ci ne gir di. En son Ko mi te top - lan tý sýn da, Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý nýn 2020 li yýl lar - dan son ra ki jet e ði tim u ça ðý ve mu ha rip u çak ih ti ya cý nýn kar - þý lan ma sý a ma cýy la, ilk Türk sa vaþ u ça ðý nýn kav ram sal ta sa - rým ya pýl ma sý ve bu çer çe ve de, Tu saþ-türk Ha va cý lýk ve U zay Sa na yii AÞ i le söz leþ me gö rüþ - me le ri ne baþ lan ma sý ka rar laþ - tý rýl dý. Top lan tý nýn ar dýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye de ilk de fa bir sa vaþ u ça ðý nýn pro - je len di ril me si ta li ma tý ve ril di ði be lir ti le rek, U çak, ye ni ne sil o la cak. F4 u çak la rý nýn gö rev sü re le ri nin bi ti þi ni kar þý la ya cak þe kil de F16 ve F35 ler le be ra - ber gö rev ya pa bi le cek bir harp u ça ðý o la cak i fa de si yer al dý. Tür ki ye nin ilk yer li sa vaþ u ça - ðý nýn ta sa rým ve i ma la tý a þa - ma la rýn da, Tu saþ-türk Ha va - cý lýk ve U zay Sa na yii AÞ (TA I) ve Tu saþ Mo tor Sa na yii A.Þ (TE I) ön cü ku ru luþ lar o la cak yý lýn dan i ti ba ren u çak mo tor la rý ta sar la ma yý ve ü ret - me yi he def le yen TE I, dün ya stan dart la rýn da ta sa rým im ka - ný na sa hip TAI i le mil li u çak ta sa rý mý na yo ðun la þa cak. TA I nin ve TE I nin, al dýk la rý u lus la r a ra sý i ha le ler le, ha va cý lýk sa na yi in de bir dün ya þir ke ti ol - du ðu nu be lir ten uz man lar, bu - gün, bir çok si vil ve as ke ri u çak ak sa mýn da her i ki ku ru lu þun da par ça la rý nýn bu lun du ðu nu vur - gu lu yor lar. An ka ra /a a ET fiyatlarýndaki artýþ, vatandaþlarý Balýk almaya yöneltti. Eskiþehir Taþbaþý mevkiinde balýkçýlýk yapan esnaflar, et fiyatlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle vatandaþlarýn balýk aldýklarýný söylediler. Balýk satýþlarýndaki artýþýn nedeninin, et fiyatlarýnýn pahalý olduðunu ifade eden balýkçý esnafý, vatandaþ kýrmýzý eti pahalý bulunca ya tavuk etine ya da balýða yöneliyor. Böyle olunca da, bizim iþlerimiz artýyor. Bu da bütün yaz bugünleri bekleyen bizlerin iþine yarýyor dediler. Eskiþehirlilere her yýl olduðu gibi bu yýlda taze balýk satýþý sunduklarýný belirten Eskiþehirli balýkçýlar, denizlerdeki mahsulde bir sýkýntý olmadýðýný vatandaþlarýn istedikleri türdeki balýðý tezgâhlardan uygun fiyata kýþ boyunca temin edebileceklerini belirttiler. Eskiþehir/aa Asgari ücret, ekonomik büyüme oranýnda artýþ kaydetseydi, bugün brüt 2 bin 324 TL olacaktý. TA I nin ve TE I nin, al dýk la rý i ha le ler le, ha va cý lýkta dün ya þir ke ti ol du ðu belirtiliyor. 2 kiþilik uçak üretip dünyaya satacak ALMANYA'DA havacýlýk ve uzay mühendisliði alanýnda eðitim alan, airbus uçaklarýný üreten firmada 19 yýl çalýþan Koç Consulting Genel Müdürü Aydoðan Koç, bu birikimlerini Türkiye de yapacaðý yatýrýmla deðerlendirecek. Koç, Türkiye de yapacaðý yaklaþýk 30 milyon avroluk yatýrýmla 2 kiþilik spor uçak üreterek, dünya pazarýna satmayý hedefliyor. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasý (TATSO) 7. Genel Kurulu nda yönetim kuruluna seçilen Aydoðan Koç, know-how teknolojiyi kullanarak Türkiye de yeni ürünler geliþtirdiklerini ifade etti. Almanya da geliþtirilen hafif bir uçaðý Türkiye de üreteceklerini belirten Koç, Bu uçak þu anda uçuyor, sertifikasyonu alýndý. Bu uçaðý Türkiye de geliþtirip dünya pazarý için seri üretim yapmayý düþünüyoruz. Bu uçaðý ayný gövdeyi kullanarak hem sivil havacýlýk hem askerî eðitim uçaðý olarak geliþtirmeyi, üretmeyi yapmayý hedefliyoruz. Uçaðý, gelecekte de insansýz hava aracý (ÝHA) olarak geliþtirmeyi planlýyoruz diye konuþtu. 300 kilometre hýzla bir saatte 16 litre benzin harcayacak uçakta en yeni carbon fiber teknolojisi kullanýlacak. Köln / aa TÜR KÝ YE NÝN E KO NO MÝ DE KÝ VE ÝN SA NÎ GE LÝÞ MÝÞ LÝK TE KÝ YE RÝ DÜNYANIN en bü yük e ko no - mi si ne sa hip ilk 20 ül ke a ra - sýn da bu lu nan Tür ki ye nin, Bir leþ miþ Mil let ler Ýn sa nî Ge - liþ miþ lik Ýn dek si ne gö re 169 ül ke i çe ri sin de 83. sý ra da ol - du ðu na i þa ret e di len ra por da, Ý ran, Rus ya, Sýr bis tan ve Su - u di A ra bis tan dan, in sa nî ge - liþ miþ lik an la mýn da ge ri ol - ma mýz na sýl a çýk la na bi lir? de nil di. A i le le ri i le bir lik te 20 mil yon ki þi yi doð ru dan et ki - le yen as ga rî üc re tin, iþ çi nin a i le si i le bir lik te tüm zo run lu ih ti yaç la rý ný kar þý la ya cak bi - çim de tesbit e dil me si ge rek - ti ði vur gu la nan ra por da, tes - bit ko mis yo nu na e mek ör - güt le ri nin de ka tý lý mý nýn sað - lan ma sý, as ga rî üc ret ü ze rin - de ki ver gi le rin kal dý rýl ma sý, her ke se ay ný o ran da be lir len - me si, as ga rî üc re tin ge lir da - ðý lý mý ný dü zen le yi ci yön de be lir len me si ve e ko no mik bü yü me den pay al ma sý ge - rek ti ði i fa de e dil di. Ki ðý lý, ma ða za la rý na bir ye ni si ni ek le di ER KEK Gi yim sek tö rün de fa a li yet gös te ren Ki ðý lý, 2010 un son ay la - rýn da Tür ki ye de ki ma ða za la rý na bir ye ni si ni da ha ek le di. Ki ðý lý nýn ye ni ma ða za sý Mer sin Çam lý bel Cad de - sin de ü ze rin de hiz me te a çýl dý. Ki ðý lý ma ða za sý ye ni kon sep ti ve de ko - ras yo nu i le Ab dul lah Ki ðý lý o la rak a çýl dý. Mar ka yö ne ti ci si Ha zel A li - ba þoð lu, 9. Þu be yi Mer sin de aç týk - la rý ný söy le di. Ma ða za la rýn da ki þi ye ö zel di kim hiz me ti sun duk la rý ný be - lir ten A li ba þoð lu, yurt i çin de 180 o - lan ma ða za sa yý sý e yurt dý þýn da i se 15 o lan ma ða za sa yý sý ný ma ða za u laþ ma yý he def le - dik le ri ni i fa de et ti. Mer sin / ci han Ku veyt Türk Al man ya da ilk þu be si ni aç tý TÜR KÝ YE'DE yak la þýk 25 yýl dýr hiz - met ve ren Ku veyt Türk Ban ka sý, Mann he im þeh rin de Al man ya da ki ilk hiz met þu be si ni hiz me te sok tu. Ku - veyt Türk Ban ka sý nýn Yurt dý þý Or ga - ni zas yon ve Ya tý rým cý Ý liþ ki le ri Mü dü - rü Ah met Bi çer, Av ru pa da ilk þu be le - ri ni ne den Al man ya da aç ma yý ter cih et tik le ri ni þöy le a çýk la dý: Al man ya AB nin en güç lü e ko no mi si ne sa hip ül ke si ve bu nu son kriz de bir kez da - ha gös ter miþ ol du. Dün ya da da ilk 5 bü yük e ko no mi i çe ri sin de ve Tür ki - ye nin de en bü yük ti ca ri or ta ðý. Do la - yý sýy la Tür ki ye de ki he men bü tün ku - ru luþ lar i çin Al man ya, ö nem li bir ül - ke. Ö zel de de Ku veyt Türk i çin-av ru - pa da Ýs lâ mî, fa iz siz ban ka cý lýk fa a li - ye ti ne baþ la mak is te yen ku rum o lan Ku veyt Türk i çin en ö nem li ve ilk pa - zar do ðal o la rak Al man ya. Bu i ki li i liþ - ki le rin güç lü ol ma sý na ek o la rak ta bii ki Al man ya da 3 mil yon Türk nü fu - sun, 4 mil yon Müs lü man nü fu sun ol - ma sý da ö nem li bir ek ten. Bi çer, he - def le ri nin Al man ya da sa de ce Türk le - re ve ya Müs lü man la ra de ðil za man la bü tün Al man ya ya hi tap et mek ol du - ðu nu be lirt ti. Mann he im/

12 12 RÖPORTAJ CUMHURÝYET TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ MÜ SÝ AD'IN YA YIN LA DI ÐI TA RIM RA PO RU NA E ME ÐÝ GE ÇEN AH MET AK YÜZ VE HA LÝM AY DIN: "TA RI MA GE RE KEN DE ÐE RÝ CUM HU RÝ YE TÝN KU RU - LU ÞUN DAN BU YA NA VE RE ME DÝK. GE LE CE ÐÝN TA RIM DA OL DU ÐU NU GÖ RE ME DÝK. HER KO NU DA YI ÐIL MIÞ SI KIN TI LAR YÜ ZÜN DEN TA RIM ÖN - CE LÝK LÝ O LA MA DI. TÜR KÝ YE'NÝN TA RIM PROB LEM LE RÝ NÝ A ÞA BÝL ME SÝ Ý ÇÝN BÝ LÝNÇ LÝ PRO FES YO NEL TA RIM ÝÞ LET ME LE RÝ NE ÝH TÝ YA CI VAR" DEDÝ. H. HÜSEYÝN KEMAL Tür ki ye de ta rý mýn bü yük bir buh ran ya þa dý ðý a þi - kâr. A na do lu yu gez di ði niz de, çift çi le rin du ru mu - nu din le di ði niz de iç ler a cý sý bir tab lo çý ký yor kar þý - mý za. Bu nun hem bi linç siz lik le hem de doð ru bir ta rým po li ti ka sý ol ma ma sýy la a lâ ka sý var. Biz de MÜ SÝ AD ýn ya yýn la dý ðý ta rým ra po ru doð rul tu sun - da ra po ra bü yük e me ði geç miþ o lan Ah met Ak - yüz ve Ha lim Ay dýn la ta rý mýn so run la rý ný ko nuþ - tuk. Ak yüz da ha çok hay van cý lýk la il gi le nir ken; Ay dýn, bit ki sel ta rým la il gi le ni yor. Ra por Tür ki - ye nin ta rým ko nu sun da ki po tan si ye li ni or ta ya ko yar ken Tür ki ye nin ta rým da kü re sel ak tör ol - ma sý i çin ya pýl ma sý ge re ken le ri ir de li yor. Ra po ru nuz Tür ki ye de ki ta rým la il gi li ne di yor? Bu tür ra por la rýn ya zýl ma sý ko nu - sun da geç kal dý ðý ný dü þü nü yor mu su nuz? Ha lim Ay dýn: Bi zim ça lýþ ma mýz pal ya tif çö - züm ler ko nu sun da ya pýl mýþ bir a raþ týr ma de ðil. MÜSÝAD, pro fes yo nel kad ro la rýy la ta rým da ki po - tan si ye li or ta ya ko yar ken bu po tan si yel çer çe ve - sin de in san la rýn re fah se vi ye si nin na sýl yük sel ti le - ce ðiy le il gi li bir ça lýþ ma yap mýþ týr. Siz se ra cý lý ðý bil me den ön ce po tan si ye li niz sa de ce top rak ve su i le sý nýr lý dýr. Oy sa se ra cý lý ðý, di key ta rý mý bi yo tek - no lo ji yi gör dü ðü nüz za man ö nü nü ze ye ni bir stra - te ji çý kar. O nun için hiç bir za man geç ka lýn maz. Ta rým la il gi li ça lýþ ma lar da geç ka lýn ma dýy - sa en ya kýn ör ne ðiy le ne den kur ban lýk lar dý þar dan te min e dil di? Ah met Ak yüz: MÜSÝAD Tür ki ye de hay - van cý lý ðýn gi di þa tý ko nu sun da il gi li STK lar gi bi hü kü me te ö ne ri ler de bu lun ma hak ký na sa hip tir. Bu nun i çin de 2005 ten bu ya na baþ la yan ra por ça lýþ ma la rýn da or ta ya çý ka bi le cek so run lar la il gi li hü kü me te i kaz lar da bu lun muþ tur. Ya ni ba zý so - run lar ya þan ma dan ge rek li mer ci ler bil gi len di ril - miþ tir. Hü kü me tin ta rým la il gi li ça lýþ ma la rý ný STK lar dan ön ce yap ma sý ge re kir di. H. A: Gün lük so run la rýn dý þýn da ta rým ra po - ru nun a ma cý bu gü nün gö züy le ye ni bir po tan si - yel tes bit e dip i kin ci a þa ma da bu po tan si yel le Tür ki ye nin kü re sel bir o yun cu ha li ne gel me si ni sað la mak týr. Ha lim Bey siz de min hiç bir þey i çin geç ka lýn ma mýþ týr de di niz, an cak so run or ta - ya çý k ma dan ted bir le rin a lýn ma sý ge rek - mi yor mu? H. A: Rus ya da ku rak lýk ol du ve buð day fi ya tý - na yan sý dý. Tür ki ye de de buð day fi ya tý yük sel di. Bu tür du rum lar ra por lar la te lâ fi e di le cek þey ler de ðil. Et ko nu su da öy le. Tür ki ye nin ki þi ba þý na gay ri sa fi mil lî ha sý la sý 3 bin do lar ken bu gün bin do lar dan bah se di li yor. Hay van sal ü re tim - de bu ka dar hýz lý bir ta le bi kar þý la mak müm kün mü? E ðer pla ný ný zý yap ma dýy sa nýz müm kün de - ðil. Bu ra por o la bi le cek de ði þik lik le re kar þý po - tan si ye li mi zi or ta ya ko yu yor. Ah met Bey ha ki ka ten et ko nu sun da ya þa - nan sý kýn tý ki þi ba þý na dü þen ge li rin yük sel - me siy le mi il gi li? A. A: Bu nun et ki si in kâr e di le mez. Þu an da tü - ket ti ði miz et mik ta rý Av ru pa stan dart la rý nýn al týn - da ve fi yat o la rak yük sek. Bu e tin da ha ka li te li ve e ko no mik ko þul lar da ü re til me siy le il gi li ça lýþ ma lar geç miþ te i yi ya pýl ma dý ðý, plan lan ma dý ðý i çin bu sý - kýn tý la rý ya þý yo ruz. Tür ki ye nin ta rým ko nu sun da a na so run la rý ne ler? Ne den ye te rin ce ve rim a la mý yo ruz? H. A: Tür ki ye de en ö nem li so run Öl çek e - ko no mi si ya ni a ra zi le rin par ça lý ol ma sý. An tal - ya da ü re ti ci 30 bin ton do ma tes ü re tir ken Kü - tah ya-hi sar il çe sin de bu mik tar 4 to na dü þü yor. Bu du rum da re ka bet müm kün mü? Hi sar do ma - te si nin de ðe ri ni de an la ta cak bi ri le ri yok sa se ra - ya, hib ri te baþ lar sý nýz. Hem bi yo lo jik çe þit li li ði - ni zi öl dür müþ o lur su nuz hem de þeh re gö çe ne - den o lur su nuz. Bu nun ya nýn da mes le ði ni bi len Bi linç li çif çi o ra ný dü þük. Arz ta lep den ge si ni sað la ya cak Ta rým Bor sa sý yok; bir yýl ön ce so - ðan pa ra et miþ se bir he men çif çi ta lep den ge si ne bak ma dan so ðan e ke bi li yor. En ö nem li si de MÜ SÝ AD ýn ya yýn la dý ðý Ta rým Ra po ru doð rul tu sun da ra po ra bü yük e me ði geç miþ o lan Ah met Ak yüz ve Ha lim Ay dýn la ta rý mýn so run la rý ný ko nuþ tuk. Stra te jik Gý da Sto ku muz yok. Stra te jik Gý da Sto ku nu bi raz a çar mý sý nýz? H. A: Spe kü la tör le ri en çok he ye can lan dý ran þey bu dur. Nü fus ar tý þý, pi ya sa ko þul la rý, ik lim þart la rý he sap la na rak ta rým ü rü nü nü stok lar sý nýz. E ðer o lum suz bir ne den den do la yý fi yat lar ar tar sa stok tan ü rün çý ka rýp fi yat la rýn nor mal leþ me si ni sað lar sý nýz. Bu tür he sap la ma la rýn ya pýl ma sý i çin se her þe yin ka yýt lý ol ma sý ge re kir ya ni iz le ne bi lir, sür dü rü le bi lir ta rým. Fa kat bi zim gi bi ül ke ler de ka yýt dý þý hay van sa yý sý çok yük sek o la bi li yor Bi linç li bir çift çi yok ken, ka yýt dý þý hay van o ra ný yük sek ken, bir ta rým bor sa sý o luþ ma - mýþ ken ö ne re ce ði niz þey ler ne ka dar uy gu - la na bi lir? H. A: Tür ki ye e ðer kü re sel bir ak tör ol mak is ti - yor sa o yu nu ku ral la rý na gö re oy na mak zo run da. Ta rým la il gi li so run lar sa i ki gün de çö zü le cek so - run lar de ðil. Av ru pa hâ lâ ta rým la il gi li so run la rý ný çöz me ye ça lý þý yor. Bu nun ya nýn da Tür ki ye nin bi - yo lo jik çe þit li li ði ni de ko ru ma sý ge re kir! Bi yo lo jik çe þit li li ðin pi ya sa da ki kar þý lý ðý ne dir? H. A: Ýs pir Ça yý nýn ye tiþ tir di ði fa sul ye nin ta dý hiç bir yer de yok tur. An cak çay bo þa a kar, fa sul - ye nin de de ðe ri ni kim se bil mez. Ni te lik li su kay - nak la rý nýn ni te lik li kul la ný mý di ye bir an la yýþ yok biz de. Bu su fa sul ye yi lez zet len di ri yor sa o ra yý fonk si yo nel gý da va di si i lân e de lim gi bi bir an la - yýþ da yok. Ö zel li ði o lan, kop ya la na ma yan, baþ ka ül ke de ye tiþ ti ri le me yen ü rün le rin ay rý bir mo - del le ay rý bir pa zar da sa tý la rak e ko no mi ye kat ký sý sað la na bi lir. An cak ta rým la uð raþ mak, köy lü ol mak Tür - ki ye de a þa ðý la nan bir du rum de ðil mi? A. A: Bi linç sý kýn tý mýz var. Ta rý mýn sa na yi gi - bi bir sek tör o la rak al gý lan ma ma sý bü yük bir so - run. Ta rý ma ge re ken de ðe ri cum hu ri ye tin ku ru - HES LER BÝ YO LO JÝK ÇE ÞÝT LÝ LÝ ÐÝ TEH DÝT E DÝ YOR HES ler ko nu sun da ki gö rü þü nüz ne dir? H.A: Bel li böl ge ler de dur du rul du. An cak bü yük bir teh dit ol du ðu nu zan net mi yo rum. Bu ko nu da ne ler ol du ðu nu bi raz bek le yip gör me miz ge re ke bi lir. Su la rýn kul la nýl ma sý ko nu sun da ba kan lýk lar a ra sýn da ko or di nas - yon suz luk ol du ðu nu gör dük. Ba kan lýk la rýn da i re baþ kan la rý ný top la dýk. Ta rým ba kan lý ðý ken di ne gö re bir su la ma pla ný ge liþ tir miþ, an - cak bun dan DSÝ nin ha be ri yok. Kay se ri nin Ya mu la Ma hal le si ne öz gün pat lý can çe þi di var dýr. Ký zý lýr mak ýn su yuy la bes le nen Ya mu la Pat lý caný da ha son ra ba - raj ku rul ma sýy la be ra ber ö zel li ði ni yi tir me - ye ve pat la ma ya baþ la mýþ. Bo ru lar la ge len su yun ý sý sý de ði þ miþ ve mi ne ral le ri ta þý ya - maz hal al mýþ. Ýþ te bu gi bi nok ta lar da da E ner ji Ba kan lý ðý Ta rým Ba kan lý ðýy la ge rek li ir ti ba ta geç mi yor. Ýþ te bo ru i çin de a kan su hem çev re si - ni su suz bý ra ký yor hem de su la dý ðý bit ki nin ö zel li ði ne za rar ve ri yor. Su din le nin ce bü tün mi ne ral ler çö kü yor, dup du ru su ge li yor. Ýn san lar su te miz di ye se vi - ni yor, an cak bit ki mi ne ral is ti yor. HES ler son ra - sý bi yo lo jik o la rak ta bi a týn et ki le ne ce ði ke sin, bek le yip gör mek, i yi ta kip et mek ge rek. lu þun dan bu ya na ve re me dik. Ge le ce ðin ta rým da ol du ðu nu gö re me dik. Hü kü met bir ta kým mu sî - bet le rin ya þan ma sýn dan son ra ta rý mýn far ký na var dý. Her ko nu da yý ðýl mýþ sý kýn tý lar yü zün den ta rým ön ce lik li o la ma dý. Bu hü kü met dö ne min - de a çýl mýþ AB mü za ke re fa sýl la rýn dan ta rým la il - gi li o lan 13. fa sýl da cid dî tar týþ ma lar ya þa na ca ðý ke sin. Bu tar týþ ma la rýn bi ze çok þey öð re te ce ði ke sin. AB biz den Hay van re fa hý nýn sað lan ma - sý ný is ti yor. Gün lük ka lo ri ih ti ya cýn dan, gez me do laþ ma a la ný na ka dar Tür ki ye nin ta rým prob - lem le ri ni a þa bil me si i çin bi linç li pro fes yo nel ta - rým iþ let me le ri ne ih ti ya cý var dýr. Dev let ta rým ko nu sun da çift çi le re na sýl yar dým cý o la bi lir? Ba kan lýk Hav za lar Mo de li ni or ta ya koy du. Keþ ke uy gu la na bil se. Bu nun i çin mil yon lar ca ve ri ta ran dý ve Tür ki ye de han gi ü rü nün han gi böl ge de da ha ve rim li o la bi le ce ði tes bit e dil di. Ar týk uy gun ü rün le ri e ken ler teþ vik a la bi li yor ler de Kis sin ger, A me ri ka ya bir ta rým mo - de li bi çi yor: E ðer mil let le ri e ko no mik o la rak de - net le mek is ter se niz e ner ji le ri ni, e ðer bir ül ke nin in san la rý ný de net le mek is ter se niz gý da sý ný de net le - yin di yor. 60 yýl dýr A me ri ka bu stra te ji ü ze ri ne po li ti ka ge liþ ti ri yor. Öy le bir to hum ü re te cek sin ki sen den baþ ka kim se ü ret me ye cek baþ ka sý dik ti ðin - de to hum dan to hum el de e de me ye cek Mc Do - nald s i ne ði ni em b ri yo sun dan ta ba ða ka dar ken di ye tiþ ti ri yor. Sen böy le bir sa na yi dev ri mi ne kar þý Meh met E fen di nin e li ne ta rý mý bý ra kýr san dün ya i le re ka bet e de mez sin. Tür ki ye de ta rým da hiç mi ge liþ me yok? H. A: Tür ki ye de ta rým ko nu sun da bi linç li bir ke sim ge li þi yor. Ba kan lýk bi ze Hav za la rým var, su yum var, þu num var, bu num var di yor, a ma on lar dün de var dý. Bu po tan si ye li bi li yor sun da ne den ve rim dü þük? Ha zýr la dý ðý mýz ra por da bi - linç li bir güb re le mey le Tür ki ye nin 10 mil yar ge - lir el de e de ce ði ni he sap la dýk. Halim Aydýn, Av ru pa fonk si yo nel ta rým da po tan si yel o la rak Tür ki ye nin ge ri sin de dir. An cak Tür ki ye po tan si ye li ni or ta ya ko ya ma mak ta dýr diyerek tarým politikasýný eleþtirdi. Hay van lar ko nu sun da ne tür ça lýþ ma lar ya - pý la bi lir? A. A: Ken di ýrk la rý mýz ü ze rin den þart la rý mý za u yum sað la ya cak ve ve ri mi da ha yük sek cins ler ge liþ tir me miz lâ zým. Ýs ra il, so ðuk ik lim hay van - la rý nýn sý cak ik li me u yum sað la ma la rý i çin ça lýþ - ma lar ya pý yor. H. A: Biz ra po ru muz da yer li ýrk la rýn fonk si yo nel ta rým da ö te ki ýrk la rýn sa süt ve et ü rün le rin de ya ni kon van si yo nel ta rým da de ðer len di ril me si ko nu su na dik kat çe ki yo ruz. Bi yo lo jik tür le rin ko run ma sý a çý - sýn dan böy le bir a çý lým ge ti ri yo ruz. Ö zel lik li et le rin, süt le rin ve ta rým ü rün le ri nin fi yat lan dý rýl ma sý nýn ge nel ü rün le rin ki ne na za ran da ha yük sek tu tul ma sý ge rek ti ði ne i na ný yo ruz. Bu da e ko no mi ye kat ký de - ðer an la mý na ge lir. Yok sa yük sek ve rim el de et mek i çin ge ne ti ðiy le oy nan mýþ ü rün le re yö nel mek hem çif çi nin ha fý za sý ný sil mek tir hem de bi yo lo jik çe þit li - li ði kat let mek tir. Ba tý da bi lim a dam la rý do muz dan i ne ðe gen trans fer et me yi ba þar mýþ lar dýr. Bu da ba - tý da et ü re ti mi ni art týr mýþ týr. A. A: AB biz den yüz de 40 lar da o lan ta rým nü - fu su nun cid dî o ra na dü þü rül me si ni is ti yor. Bu da cid dî bir iþ siz ler or du su an la mý na ge li yor. MÜSÝAD fonk si yo nel ta rým ö ne ri siy le in san la rýn iþ siz kal ma la rý nýn ö nü ne ge çi le bi le ce ði ni söy lü yor. AB nin ta rým da koy du ðu ba zý sý nýr lar bi - zim i çin vaz ge çil mez sý nýr lar mý ol ma lý? H. A: Tür ki ye i çin bun lar he def ra kam lar ol ma - ma lý, çün kü Tür ki ye nin ken di ne has þart la rý var. Tür ki ye de yak la þýk 4 bin en de mik bit ki, 7 bin çe þit to hum var. Av ru pa da i se yak la þýk 3 bin çe þit bit ki var. Av ru pa fonk si yo nel ta rým da po tan si yel o la rak Tür ki ye nin ge ri sin de dir. An cak Tür ki ye po tan si - ye li ni or ta ya ko ya ma mak ta dýr. Me se lâ dý þar dan Tür ki ye ye 2 mil yar do lar en de mik bit ki ta le bi var - dýr, an cak bu nu Tür ki ye kar þý la ya ma mak ta dýr. Ö te yan dan Tür ki ye ye ö zel to hum la rýn ban ka lar da mu ha fa za e dil me si bir an lam i fa de et mez bun la rýn da e ko no mi ye ka zan dý rýl ma sý ge rek mek te dir. Dün ya ye ni pa zar a ra yý þý i çin de Ba tý gö zü - nü do ðu ya, As ya ya dik miþ du rum da. Tür - ki ye bu du rum da ta rým sal a çý dan ken di ni fark lý laþ týr ma im kâ ný na sa hip mi? H. A: Bi lin di ði gi bi Ba tý lý la rýn ve sað lýk ör güt le - ri nin do muz e ti nin he lâl-ha ram lý ðý ko nu sun da bir ay rý mý söz ko nu su de ðil. On lar i çin i nek de, do - muz da ay ný dýr. Do muz dan i ne ðe gen trans fe ri ne bu ne den le kar þý çý kýl maz. Da ha faz la et el de et - mek i çin bu tür trans fer le rin ya pýl dý ðý ný da bi li yo - ruz. Hat ta Türk ler do muz dan gen trans fer e dil miþ ko yu na Ko muz di yor muþ. Hat ta bu trans fer ler ta vuk la ra da uy gu la ný yor muþ. Or ta do ðu bir gün ken di le ri ne Ba tý dan ge len et ler ko nu sun da so ru lar sor ma ya baþ la ya cak týr! Tür ki ye bu ya pý da he lâl/ ha ram kav ra mý ný i yi iþ ler se Or ta do ðu da ih ra cat çý bir ül ke o la bi lir yý lýn da ki 500 mil yar he de fi - ne bu sa ye de u la þa bi lir. Tür ki ye ye de bu ü rün ler gi ri yor o la maz mý? H. A: O nu ben bi le mem. So nuç ta böy le bir teh - li ke var. Þi kâ yet e dil me dik çe bu tür de ne tim ler ya - pýl mý yor.. Tür ki ye nin ta rým sek tö rü ko nu sun da ön - gö rü le ri niz ne ler dir? Hav za mo de li nin ve fonk si yo nel ta rý mýn çok tar - tý þýl ma sý du yu rul ma sý ge re ki yor. Da mýz lýk dü ve it - ha la tý ya pý la rak a çý lan ma ka sýn ka pan ma sý lâ zým. Et ve Ba lýk Ku ru mu fonk si yo nu nu ye ri ne ge ti re me di. Ku ru mun Mer kez Ban ka sý gi bi ça lýþ ma sý et faz la sý o lun ca al ma sý sý ký ný o lun ca arz et me si ge re kir. Bu ya pý sýy la iþ le vi nin za ma nýn da ye ri ne ge tir til me di Ge tir til me di H. A: Ken di i çin de ya pý sal so run la rý var. Alt ya - pý sý ye ter li de ðil. Ku ru mun e ko no mik a çý ðý var ve bu nun ka pan ma sý ge re kir. Bu nu ka pat mak i çin de re gü le e di ci de ðil, tüc car gi bi dav ra ný yor. Ö zel sek tö rün ra ki bi o lu yor. Bu fonk si yo nu nu yan lýþ oy na ma sý nýn so nuç la rý. Bu da ma ka sýn a çýl ma sý na ne den ol du. Ka mu i ha le le ri ni en çok Et Ba lýk Ku - ru mu a lý yor. E tin fi ya tý nýn yük sel me si ni sað la yan da ken di si o lu yor. A. A: Dün ya i le re ka bet e de cek þart lar o luþ tu - rul maz sa Tür ki ye de ta rým i ler le mez. Av ru pa da çift çi le re cid dî süb van si yon lar ve ri li yor. Her kes hay van cý lýk sek tö rü ne da lý yor e ðer pi ya sa bes le yi ci fak tör ler le des tek len mez se hüs ran la so nuç la na bi - lir. Bu hay van la rý na sýl bes le ye cek si niz? A ra zi zen - gi ni o lan dev let me ra la rý ný bi r an ön ce ýs lâh et me li ve yem bit ki si ye tiþ ti re cek yer ler ha li ne ge tir me li.

13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað Ümit Kýzýltepe OTOMOBÝL Sayfa Tasarým: Sedat Serdar 13 Nis san 2011 de % 2.5 u ön gö rü yor Uluslararasý alanda, gerek satýþ, gerekse üretim açýsýndan büyük talep gören Duster, 2011 den itibaren bazý yeni pazarlarda Renault markasý adý altýnda satýþa sunulacak. Duster 4x2 1.5 dci Laureate DUSTER AMBÝANCE VE LAUREATE OLMAK ÜZERE ÝKÝ FARKLI DONANIM PAKETÝ VE 1.6 LÝTRE 105 HP BENZÝNLÝ, 1.5 LÝTRE 85 HP VE 110 HP DÝZEL MOTOR SEÇENEKLERÝYLE SATIÞA SUNULUYOR. RECEP BOZDAÐ DUS TER, Da ci a nýn ilk SUV u ol ma ö zel li ði ni ta þý yor ve uy gun fi ya týy la a lý cý nýn dik ka ti ni çek - me ye ça lý þý yor. Re na ult ve Nis san alt ya pý la rý ný kul la nan Dus ter ýn mo tor la rý Re na ult dan, plat for mu i se Nis san dan a lýn ma. Nis san B plat for mu nu kul la nan a raç yer den yük sek ya - pý sý, u cuz lu ðu ve pi ya sa þart la rýn da ma kul fi ya - týy la SUV al ma yý ak lýn dan bi le ge çir me yen le - rin ak lý ný çe ler. Di ðer bir i fa dey le, ge rek ya kýt ta sar ru fu, ge rek se de ca zip fi yat se çe nek le riy le SUV sý ný fýn da ki re ka be te ye ni bir bo yut ka zan - dýr ma yý ba þar dý, de sek yan lýþ ol maz. GÖ ZE HOÞ GE LEN SA DE TA SA RIM Dus ter ýn kas lý hat la rý güç lü bir gö rü nüm sað lar ken, yük sek göv de ya pý sý sað lam gö rü nü - mü pe kiþ ti ri yor. Ge niþ ça mur luk la rý ve düz bu run ya pý sý a ra cýn güç lü gö rün me si ni sað lý - yor. Ön ve ar ka da kul la ný lan si yah tam pon lar ve yan ka pý la rýn al týn dan ge çen de mir bar lar, ta van ray la rýy la bir le þe rek or ta ya kom pakt ve di na mik bir SUV gö rün tü sü çý kar tý yor ve Dus - ter ýn ta sa rý mý ný zen gin gös ter me si ni ne ti ce ve ri yor. Dus ter ýn ar ka kýs mýn da da ha sa de bir ta sa rý mý ter cih e dil miþ. Ar ka cam lar i se ka rar - týl mýþ. Ma lûm dur ki, SUV seg men tin de yer a lan a raç lar ge nel lik le yük sek sa týþ fi yat la rý na sa hip tir. Ar tý bun la rýn ta sa rým la rý i çin faz la sýy la da uð ra - þý lýr. Fa kat Dus ter gö ze hoþ ge len sa de ta sa rý mý ve a de ta ben sað - la mým di yen ya pý sýy la bir çok SUV kul la ný cý sý nýn bek len ti le ri ni kar þý la ya cak bir ta sa rý ma sa hip. Ne ti ce o la rak, yer den yük sek ya pý sý sa ye sin de bo zuk yol lar da kork ma dan gi - de bi li yor su nuz. 4x2 ver si yo nu a ra zi ye çýk mý - yor sa nýz ol duk ça man týk lý bir ter cih ben ce. Yeni Mercedes-Benz Vito ve Viano Türkiye de MER CE DES-BENZ, ha fif ti ca ri a raç pa za rý nýn göz de mo del le ri Vi to ve Vi a no yu ye ni le di. Çok fark lý a lan lar da kul la ným imkâný su nan ye ni Vi to ve Vi a no ö zel lik le ye ni mo tor ve þan zý man la rý ve gü - ven lik do na ný mý i le dik kat çe ki yor. Ge niþ ha cim li a - raç la rýn en üst ka te go ri - si ni ta ným la yan ye ni Mer ce des-benz Vi a no ken di sý ný fýn da de ðer - le ri ye ni den be lir li yor. Ye ni mo tor lar ve ye ni þan zý man lar ya kýt tü ke - ti mi ni ve e mis yo nu dü - þü rür ken a ra cýn per for - man sý ný da art tý rý yor. Ye ni yü rü yüþ ta kým la rý a za mî sü rüþ kon fo ru ve sü rüþ gü ven li ði ni sað lý yor. Bun la rýn ö te sin de ye ni Vi a no gün cel Mer ce - des-benz o to mo bil mo del le ri ni hatýrla tan yü - ÝÇ ME KÂN DA HA Ý YÝ O LA BÝ LÝR DÝ DÝÐER mar ka lar i le kar þý laþ týr ma da Da ci a Dus ter ýn za yýf yö nü iç me kâ ný o la rak gö zü ke bi lir... Sa ný rým uy - gun fi yat kay gý sý bun da et ki li o lu yor. Ý çi ne bi nin ce, di - ðer Da ci a mo del le rin den iç me kân ta ný dýk ge li yor ve her za man ki gi bi çok sa de. Kon sol da kul la ný lan mal - ze me ka li te si bi raz za yýf gö rü nü yor. De ri di rek si yon, e lek trik li ay na ve e lek trik li ar ka cam la rýn op si yo nel o - la rak a lýn dý ðý Dus ter ýn dik ka ti mi çe ken nok ta sý kul - la ný lan ses sis te mi. Di rek si yon dan kon trol im kâ ný ve - ren ses sis te mi MP3 des te ði ne sa hip. Sak la ma gö zü nok ta sýn da sý kýn tý ol ma yan Dus ter da or ta kon sol da ka pak lý bir göz ol say dý i yi o lur du san ki. Ýç me kân da kul la ným a çý sýn dan zor ge len nok ta ar ka cam la rýn i ki ön kol tu ðun or ta sý na ko nul muþ kon trol bu ton la rý ol - du. i ki ön kol tu ðun or ta sý na ko nul muþ. Bir de e lekt - rik li ay na kon tro lü nün ye ri pek uy gun de ðil. Ön ve ar - ka da o tu ran yol cu lar i çin ye ter li diz me sa fe si bu lu - nan Dus ter, 475 lit re lik ba gaj hac miy le bü yük a i le le - rin ih ti yaç la rý ný da hi ko lay lýk la kar þý lar. MO TOR VE DE PER FOR MANS zü ve ye ni den ta sar la nan ar ka kýs mý i le dik kat çe ki yor. A raç i çin de i se ye ni le nen cock pit Vi a - no ya bir bi nek o to mo bi li za ra fe ti ve ri yor. E ko no mik li ði, çev re u yu mu ve di - na miz mi i le ha fif ti ca rî a raç ka - te go ri si ne ye ni bir bo yut ge - ti ren ye ni Mer ce des-benz Vi to, ye ni ge liþ ti ri len mo - tor la rý ve þan zý man la rý i - le dik kat çe ki yor. E mis - yon de ðer le ri ve ya kýt tü ke ti mi se çi len mo to ra gö re % 15 e va ran o ran - lar da dü þü rü len ye ni Vi - to nun per for man sý da art - tý rýl dý. Crew bus o la rak ta - ným la nan mi ni büs ti pi dý þýn - da ki Mer ce des-benz Vi to mo del - le rin de op si yo nel o la rak su nu lan Blu e - EF FI E CI ENCY tek no lo ji si i le ge rek e mis yon, ge rek se ya kýt tü ke ti mi da ha da dü þü rü le bi li yor. Da ci a mo del le ri nin hep si nin ka pu tu nun al týn da Re na ult dan a lýn ma ü ni te ler bu lu nu yor. Am bi an ce ve La u re a te ol mak ü ze re i ki fark lý do - na ným pa ke ti ve 1.6 lit re 105 HP ben zin li, 1.5 lit re 85 HP ve 110 HP di zel mo tor se çe nek le riy le sa tý þa su nu lu yor. 4x2 ve 4x4 ver - si yon la rý bu lu nan Dus ter ýn tes ti mi ze ko nuk o lan La u re a te do na ným pa ke ti ne sa hip 1.5 dci 4x2 ver si yo nu nu hem ha - fif a ra zi de, hem de as falt ta kul lan dýk. Doð ru su ha fif a - ra zi þart la rýn da tah min e di len den da ha ba þa rý lý bu la ca - ðý ný za e mi nim. 5 i le ri ma nu el þan zý man la gü cü ne sa - hip a ra cý mýz km/s hýz lan ma sý ný 13,9 sa ni ye de ger çek leþ ti rir ken, Dus ter ýn mak si mum hý zý 155 km/s. Dü þük tü ke tim de ðer le riy le be ðe ni mi zi ka za nan dci mo tor test sü rü þü müz de or ta la ma 5,6 lt/100 km ya - kýt tü ket ti. Dus ter in süs pan si yon sis te mi yol dan ge - len dar be le ri iç me kâ na en az þe kil de yan sý tý yor. 4x4 di - zel ver si yon la be ra ber sa týn a lý na bi len ESP sis te mi bü - tün do na ným lar da ol ma sý ge re ki yor. Yu mu þak ya pý sýy la kon for lu yol cu luk lar su nan kol tuk lar la bir lik te, i çe ri ye bi raz da ha az mo tor se si yan sý say dý, u zun yol cu luk lar faz la sýy la ra hat ge çer. So nuç o la rak, Da ci a nýn ilk SUV si ol ma ö zel li ði ni ta þý yan Dus ter, uy gun fi ya tý, dü þük ya kýt tü ke ti mi, güç lü mo to ru ve gö ze hoþ ge len ta sa rý mý i le ter cih e di le bi lir. DUSTER E AUTOBEST ÖDÜLÜ O TO MO BÝL pa za rý na 2010 yý lýn da su nu lan en i yi mo de le ve ri len A u to best 2011 ö dü lü nü bu yýl Da ci a Dus ter ka zan dý. Re na ult dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 2010 ilk - ba ha rýn dan be ri Av ru pa, Tür ki ye ve Ku zey Af ri ka ül ke le - rin de sa týþ ta o lan Da ci a Dus ter, ti ca ri leþ ti ril di ði bütün ül ke ler de bu gü ne dek 60 bin sa týþ la bü yük bir ba þa rý el - de et ti. U lus la ra ra sý a lan da, ge rek sa týþ ge rek se ü re tim a çý sýn dan bü yük ta lep gö ren Dus ter, 2011 den i ti ba ren ba zý ye ni pa zar lar da Re na ult mar ka sý al týn da sa tý þa su - nu la cak. A u to best jü ri si nin ü ye le ri, a ra la rýn da ya kýt tü - ke ti mi, çok yön lü lük, iç me kân ge niþ li ði ve ta sa rým ol - mak ü ze re 13 fark lý kri ter ü ze rin den de ðer len dir me ya - pa rak sý ra la ma yý be lir le di. Bu kri ter le rin her bi ri ü ze rin - den pu an la ma ya pýl dý ve Da ci a Dus ter 3600 pu an ü ze - rin den top lam 863 pu an al dý. 15 jü ri ü ye sin den 10 u Da - ci a Dus ter ý ka za nan mo del o la rak gös ter di. A u to best jü ri si ge liþ mek te o lan pa zar lar dan (Do ðu Av ru pa, Rus - ya, Tür ki ye) 15 uz man ga ze te ci den o lu þu yor. NIS SAN O to mo tiv Tür ki ye Sa týþ Mü dü rü Ýb ra him A naç, bu yý lý 12 bin 500 a raç sa tý þý ya pa rak ka pat ma yý, ge le cek yýl i se yüz de 2,5 ci va rýn da pa zar pa yý ön gör dük le ri ni söy le di. A naç, Bi zim i çin çok hýz lý ge çen 2010, i yi bir yýl dý. Yak la þýk 12 bin 500 a - raç sa tý þýy la yý lý ka pa ta ca ðýz ve pa zar pa yý mý zý da ar ttýr - mýþ o la ca ðýz yý lýn da ki he de fi miz çok da ha ag re sif, yüz de 2,5 ci va rýn da bir pa zar pa yý ön gö rü yo ruz. Do la yý sýy - la çok cid dî bir bü yü me he - de fi ni ya ka lý yo ruz. An cak bi zim i çin e sas o lan sat - mak de ðil, ka li te li sa týþ yap mak. Müþ te ri mem nu - ni ye tin de de Tür ki ye de ilk üç mar ka a ra sýn da yer al - ma yý he def li yo ruz de di. Ki a, FI FA spon sor lu ðu nu u zat tý 2007 yý lýn dan be ri FI FA nýn res mî spon so ru o lan Ki a Mo - tors, FI FA i le spon sor luk an - laþ ma sý ný 2022 yý lý so nu na ka dar u zat tý ðý ný a çýk la dý yý lý Dün ya Ku pa sý nda FI FA nýn res mî o to mo tiv spon so ru o lan Ki a Mo tors, 2014, 2018 ve 2022 yýl la rýn - da ki FI FA Dün ya Ku pa sý tur - nu va la rýn da ve di ðer bütün FI FA mü sa ba ka la rýn da FI - FA nýn or ta ðý o la rak yer a la - cak. Dün ya nýn en ö nem li ve en çok ta kip e di len spor ak ti - vi te si o la rak ka bul e di len FI - FA Dün ya Ku pa sý nýn ye ni lik - çi Ki a mar ka sý i le bir lik te a nýl - ma sý, her i ki ta raf i çin de bü - yük ar tý de ðer ler ta þý yor. Al fa Ro me o Mi To ya 2450 E u ro ya va ran in di rim AL FA Ro me o Tür ki ye, lüks kü çük sý nýf ta ki tem sil ci si Mi - To mo de li i çin 31 A ra lýk ta ri - hi ne ka dar sü re cek ve bir çok sa týn al ma ko lay lýk la rý ný bir a ra da ba rýn dý ran bir fýr sat kam pan ya sý na start ver di. Kam pan ya kap sa mýn da Al fa Ro me o Mi To mo de li i çin 2450 E u ro ya va ran ö zel in di - rim ler su nu lur ken, 24 a ya va ran ba lon ö de me li ö zel kre di im kân la rý da su nu lu yor. 135 HP güç ü re ten ye ni Mul - ti a ir ben zin li mo tor la kom bi - ne e dil miþ o la rak su nu lan TCT kod lu 6 i le ri o to ma tik þan zý man lý Al fa Ro me o Mi - To ver si yo nu, 22 bin 400 E u - ro luk a nah tar tes lim sa týþ fi - ya týy la da sý ný fýn da e ko no - mik bir se çe nek o la rak dik - kat le ri üs tü ne çe ki yor. Fer ra ri 458 I ta li a ö dü le doy mu yor FER RA RI NÝN ye ni lik çi V8 mo tor ve üs tün ta sa rým ö - zel lik le riy le ön pla na çý kan en ye ni mo de li ol ma sýy la dik kat çe ken 458 I ta li a mo de li, Ýn - gil te re nin ol du ðu ka dar u - lus lar a ra sý dü zey de uz man o to mo tiv TV ya yýn la rýn dan Fifth Ge ar e ki bi ta ra fýn dan Yý lýn Hýz lý O to mo bi li ö dü lü - ne lâ yýk gö rül dü. Da ha ön ce BBC Top Ge ar Der gi si nin Yý - lýn Sü per O to mo bi li ve Yý lýn O to mo bil, MSN Cars ýn Yý - lýn O to mo bi li, A u to Ex press Der gi si nin i se Yý lýn Per for - mans O to mo bi li seç ti ði Fer - ra ri 458 I ta li a, u laþ tý ðý sa týþ ba þa rý sý ný al dý ðý ö dül ler le taç lan dý rý yor. Fer ra ri 458 I ta - li a, 378 bin E u ro dan baþ la - yan a nah tar tes lim sa týþ fi - ya týy la Tür ki ye de de yo ðun il gi gör me ye de vam e di yor. A u di A1 in gü ven li ði ne 5 yýl dýz PÝ YA SA YA çýk tý ðý an da bütün dün ya da ken di hay - ran kit le si ni o luþ tu ran A u di A1, E u ro NCAP gü - ven lik test le rin den 5 yýl dýz la çýk tý. A1 böy le ce ken - di seg men ti nin en gü ven li a raç la rýn dan bi ri ol du. A u di A1 in pa sif gü ven lik ön lem le ri, E u ro NCAP çar pýþ ma test le rin den tam pu an a la rak çýk tý. Ha va yas týk la rý, ko ru yu cu bar lar, a lü min yum göv de si ve da ha bir çok gü ven lik tedbirle riy le, A u di A1 ön, ar ka ve yan çar pýþ ma test le rin den en yük sek pu an o lan 5 yýl dý zý al dý. A1, be bek yol cu gü ven li ðin den de ba þa rýy la çýk tý. AB U laþ týr ma Ba kan lýk la rý, o to - mo bil ku ru luþ la rý, si gor ta ku rum la rý, tü ke ti ci yi ko - ru ma der nek le ri, ü ni ver si te ler ve a raþ týr ma ku - rum la rý ta ra fýn dan o luþ tu ru lan bir kon sor si yum ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len E u ro NCAP test le ri, Av ru pa da sa tý lan o to mo bil le rin her yön den ge le - bi le cek çar pýþ ma la ra kar þý da ya nýk lý lý ðý öl çü yor. Ye ni Fo cus ü re ti mi Al man ya da baþ la dý YE NÝ Ford Fo cus un se ri ü re ti mi ne Ford un Gü ney Ba tý Al man ya da ki Sa ar lo u is Fab ri ka sý nda baþ lan dý. Ta ma men ye ni le nen Ford Fo cus, þir ke tin kü re sel var lýk la rýn dan en i yi þe kil de ya rar la nýl ma sý ný he def - le yen Tek Ford pla ný nýn ö nem li bir par ça sý ný o - luþ tu ru yor. Ford un bir ilk o lan glo bal ge li þim pla ný doð rul tu sun da ye ni Fo cus üç ký ta da ü re ti le cek ve dün ya ge ne lin de 120 ül ke de sa tý þa su nu la cak. Ba tý Av ru pa da ye ni Fo cus un ü re til di ði tek fab ri ka o la - rak 40 ýn cý ku ru luþ yýl dö nü mü nü kut la yan Al man - ya nýn Sa ar land böl ge sin de ki Sa ar lo u is Fab ri ka sý, dört ka pa lý, beþ ka pý lý ve sta ti on ol mak ü ze re üç göv de ti pi nin tamamýnýn ü re ti mi ni ger çek leþ ti re - cek. Yük sek per for mans lý ST mo de li nin ü re ti mi i se 2012 yý lýn da, Çin in Chang qing ve Tay land ýn Ra - yong þe hir le rin de ki fab ri ka la rýn dev re ye gir me le riy - le bir lik te baþ la ya cak. Fab ri ka da ha len Ford Fo - cus un ya ný sý ra Ford Ku ga mo del le ri ü re ti li yor. Mitsubishi den yeni yýla fýrsatlar 2011 yýlý yaklaþýlýrken, Mitsubishi kaçýrýlmayacak fiyat avantajlarý ile kullanýcýlarýný bekliyor. Herkesi otomobil sahibi olmaya davet eden Mitsubishi, sunduðu 5 bin TL yi aþan indirimlerle yeni yýla yeni bir Mitsubishi ile girmeyi kolaylaþtýrýyor. Düþük yakýt tüketimi ve þehir içi kullaným pratikliði ile öne çýkan Mitsubishi Motors ailesinin en genç üyesi Colt un 3 ve 5 kapýlý modellerinde 5 bin TL ye varan indirimler sunuluyor. Kampanya dahilinde 28 bin 600 TL den baþlayan fiyatlarla satýþa sunulan Colt un, Sport donaným paketinin fiyatý ise 29 bin 900TL. Colt un en üst donaným seviyesine sahip Colt Elegance modelinin otomatik vites seçenekli versiyonunun fiyatý ise 31 bin 330 TL. Mitsubishi nin modelleri ve fiyatlarý hakkýnda daha fazla bilgi almak için adresini ziyaret edebilirsiniz.

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR FENER'DE KÝMLER GÝDECEK? TEKNÝK DÝREKTÖR AYKUT KOCAMAN, BAÞTA KAZIM KAZIM OLMAK ÜZERE BÝRKAÇ FUT- BOLCUNUN SEZONUN ÝKÝNCÝ YARISINDA TAKIMDAN GÖNDERÝLECEÐÝNÝ RESMEN AÇIKLADI. BÝZE GÖRE F.Bahçe 9 puan öndeki Trabzon'u yakalar mý? Bu sezon ilk frikik golünü atan Alex, bundan önce geçen sezonun 32 haftasýnda yine Kadýköy'de Eskiþehirspor ile yaptýklarý ve 2-0 kazandýklarý mücadelenin 13. dakikasýnda frikikten gol atmýþtý. Alex gol sayýsýný 12'ye yükselterek, gol krallýðý yarýþýnda zirvedeki Emenike ile ayný gol sayýsýna ulaþtý. FOTOÐRAF: A.A Gol yükü Alex'in sýrtýnda SÝVAS'A ATTIÐI FRÝKÝK GOLÜYLE 3 PUANI GETÝREN ALEX, SARI-LACÝVERTLÝ EKÝPTEKÝ VAZGEÇÝLMEZLÝÐÝNÝ BÝR KEZ DAHA ÝSPATLADI. ALEX TRANSFER EDÝLDÝÐÝ SEZONUNDAN BU YANA 106 GOLÜN SAHÝBÝ OLDU. A LEX De So u za, Spor To to Sü per Lig'de Si vass por i le yap týk la rý kri tik mü ca de le - de at tý ðý fri kik go lüy le Fe ner bah çe'ye çok ö nem li bir 3 pu an ka zan dý ra rak, ta ký mý i çin vaz ge çil mez ol du ðu nu bir kez da ha ka nýt la dý. Sa rý-la ci vert li e ki bin ö zel lik le dü þüþ ya þa dý ðý dö nem ler de spor ka mu o - yun da e leþ ti ri le rin o da ðý o lan Bre zil ya lý fut bol cu, 7. se zo nu nu ge çir di ði Fe ner - bah çe'de, el de e dil me si zor is ta tis tik le re sa hip ol du. Ta ký mý nýn gol ve a sist yü kü - nü sýrt la yan A lex'in Fe ner bah çe for ma sý - ný giy di ði se zo nun dan bu ya - na, sa rý-la ci vert li ta kým da for ma gi yen 13 for vet o yun cu su top lam da 182 gol a - tar ken, Bre zil ya lý fut bol cu bu sü re de tek ba þý na 106 gol kay de de rek ö nem li bir ba þa rý ya im za at tý. KÝMLER, KAÇ GOL ATTI se zo nun dan, bu se zo nun ilk ya rý sý nýn so nu na ka dar Fe ner bah çe'nin lig maç la rýn da oy na yan for vet ler Se mih 47, Nob re 34, De i vid 23, Gü i za 22, Kez - man 20, A nel ka 14, Ni ang 9, Van Ho o ij - donk 8, Gök han Ü nal 2, Ser hat A kýn 2 ve Mu rat Ha cý oð lu 1 gol at tý. Bu sü reç te kad ro da yer a lan Za fer Bir yol ve Ýl han Par lak'ýn sa rý-la ci vert li ta kým a dý na lig de go lü bu lun mu yor. GOL KRAL LI ÐIN DA ÝD DÝ A LI Fe ner bah çe'de el de et ti ði ba þa rý lar a - ra sýn da se zo nun da gol kral lý - ðý da bu lu nan Bre zil ya lý fut bol cu Alex, Spor To to Sü per Lig'de se zo nun ilk ya rý - sýn da at tý ðý 12 gol le, Kar de mir Ka ra - büks por lu E me ni ke i le zir ve de yer a lý - yor.a lex, 'de el de et ti ði kral lýk i le Fe ner bah çe'nin ilk ya ban cý gol kra lý ol muþ tu. FENERBAHÇE Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca man, Si - vass por ma çýn da kö tü bir so nuç la kar þý laþ ma la rý du ru - mun da is ti fa e de ce ði þek lin de ya kýn la rý na i fa de ler de bu lun du ðu yö nün de ki ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý - ðý ný a çýk la ya rak, ''Ya pa ma ya ca ðý mý gör dü ðüm an da, his set ti ðim an da be ni hiç bir kuv vet hiç bir gö re vin ba - þýn da tu ta maz. Hep böy le ya þa dým'' de di. Fe ner bah çe yö ne ti mi nin ö zel lik le son 6-7 yýl dýr, tek nik a dam la rýn se zo nu bi tir me si ni yeð le di ði ni i fa de e den Ko ca man, ''Ba zen çok net an la ya bi li yo rum. Baþ ta baþ kan ol mak ü ze re iç le ri nin a cý dý ðý dö nem ler da hi, de ði þik li ðin ih ti - yaç ol du ðu dö nem ler de da hi hep tek nik a dam la rýn se - zo nu bi tir me si ni yeð le di ler. Bir ge le nek o luþ tur du lar. Or ta ve u zun va de de bu Fe ner bah çe i çin doð ru ve an - lam lý bir þey. Be nim tav rým, ya rar lý o la ma ya ca ðý mý his - set ti ðim, bir þey ya pa ma ya ca ðý mý his set ti ðim an da hiç - bir güç be ni bu ra da tu ta maz. Böy le bir þey o lur sa da çok a çýk bir þe kil de söy le rim bu nu'' þek lin de ko nuþ tu. KA ZIM KAD RO MUZ DA OL MA YA CAK Ay kut Ko ca man, Ka zým Ka - zým'ýn se zo nun i kin ci ya rý sýn da kad ro la rýn da ol ma ya ca ðý ný a çýk - la dý. Ta kým dan ay rýl ma sý muh te - mel bir kaç o yun cu nun da bu lun - du ðu nu an cak i sim le ri ni a çýk la - mak is te me di ði ni kay de den Ay - kut Ko ca man, þöy le de di: ''Sel çuk to par lan dý. Cris ti an i yi gö rü nü - Kazým Kazým yor. Ay ný þe kil de An dre San tos'u u zun za man dýr böy le cid di ve is tek li gör mü yor duk. Bu nu gör mek son de re ce se vin di ri ci. Prob lem yok de mek tir. Ben bu gün kü bü tün un sur la rýy la kad ro mu zun son de re ce güç lü ve ye ter li ol - du ðu nu dü þü nü yo rum. Ye ter li li ði yük sek bir kad ro ya sa - hip ol du ðu mu zu dü þü nü yo rum. Bi raz da ha yu ka rý doð ru çýk ma yý dü þün dük le ri ve is te dik le ri an dan i ti ba ren, a ra - mýz dan ay rý lan lar o la bi lir, o yun cu ya çok faz la ih ti ya cý mýz yok. Yö ne tim bas týr dý di ye dü þün me yin. Böy le bir þey de söz ko nu su de ðil. Fe ner bah çe yö ne ti mi sa de ce bu gü ne a - it de ðil, ih ti yaç ha sýl ol du ðu za man tek nik di rek tör den ge len ta lep doð rul tu sun da her za man ge re ke ni yap mýþ týr, bu gün de ya par.'' Ko ca man, Ka zým'ý ne den dü þün me di ði so ru su na, ''Ö nü müz de ki dö nem de on dan ve rim a la - ma ya ca ðý mý dü þü nü yo rum'' ce va bý ný ver di. Boksör Sinan Þamil Sam yoðun bakýma kaldýrýldý HASTANEYE kaldýrýlan WBC Dünya Kýtalararasý Aðýr Sýklet Boks Þampiyonu Sinan Þamil Sam, yoðun bakýmda tutuluyor. Sinan Þamil Sam, 15 Aralýk Çarþamba gecesi kan kusmasý üzerine 29 Mayýs Hastanesi'ne yatýrýldý. Boks Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç, Sinan'ýn durumuyla yakýndan ilgilendiklerini belirtti. MEHMET ILGAZ Zir ve den ya vaþ ya vaþ kop ma ya baþ la yan Fe ner bah çe ol maz sa ol maz maç la rýn dan bi ri ni da ha çok zor lan ma sý na rað men A - lex de So u za'nýn müt hiþ fri ki ði i le ka za sýz geç - ti. Ko ra kor oy na yan ra ki bi kar þý sýn da kos ko ca 45 da ki ka da doð ru dü rüst bir po zis yon bu la - ma dan so yun ma o da sý na git ti ler. Tri bün ler bi - le ta kým la rýn dan o ka dar ü mit siz di ki, go lün an cak pe nal tý dan o la bi le ce ði ni dü þü ne rek, I si ar Di a'nýn dü þü rül dü ðü an da be yaz nok ta yý gös - ter me yen hakem Yu nus Yýl dý rým' ý u zun ca bir sü re pro tes to et ti ler. Savunmada Di e go Lu ga no'yu ye dek ku lü be - si ne gön de ren Ay kut Ko ca man, An ka ra gü cü ma çýn da at tý ðý i kin ci gol de sa vun ma yý hal laç pa mu ðu na çe vi ren Sta nis lav Ses tak'ý tu ta ma - ma nýn fa tu ra sý ný bu fut bol cu ya kes miþ o la cak. Ta bi Ca ner Er kin' i de u nut ma mak ge rek. Ne sa vun ma da ne de hü cum da bek le ne ni haf ta lar - dýr ve re me yin ce, ye de ði o lan Bre zil ya Mil li Ta - ký mý'nýn sol be ki An dre San tos for ma þan sý ya - ka la dý. Bre zil ya lý da ha der li top lu bir gö rün tü çiz di. En a zýn dan son haf ta lar da sol ta raf tan ve - ri len ge dik ler bu maç ta ya þan ma dý. Fe ner bah çe'de sa kat lýk tan dön dük ten son ra bir tür lü ön ce ki for mu nu ya ka la ya ma yan Ma - ma do u Ni ang sen dro mu ya þa ný yor. Se ne gal li fut bol cu ön ce den ce za a la nýn da her po zis yo - nun i çe ri sin dey ken, þim di ler de sað da, sol da, 18'in dý þýn da her yer de gör me ye baþ la dýk. Böy le o lun ca da ya gol nok ta la rýn da top tan u zak ta ka lý yor ya da son vu ruþ lar da, güç süz ol du ðu i - çin et ki li vu ra mý yor. Bu da bi ze Da ni el Gu i - za'nýn ya þa dý ðý sý kýn tý yý ha týr la tý yor. Ýs pan yol gol cü de i le ri de top la bu lu þa ma dý ðýn dan ge ri ye ge lip me þin yu var la ðý ta þý ma ya ça lýþ mýþ tý. Ýn þa - al lah Ma ma do u Ni ang da ay ný a ký be ti ya þa mak zo run da kal maz. Çün kü Ýs pan yol da ken di ül - ke sin den gol kra lý o la rak gel miþ ti. Ýç sa ha maç la rýn da kar þý laþ ma la rýn ba þýn da bul du ðu gol ler le is ta tis tik le re dam ga sý ný vu ran Fe ner bah çe li fut bol cu lar bu se fer gol ge cik tik çe ba ya ðý stres ya þa dý lar. He le bir de 1-0'ý ko ru ya - ca ðýz di ye o ka dar te laþ lan dý lar ki a de ta a ce mi - ler man ga sý gi biy di ler. Ha ke min bi tiþ dü dü ðü ne de çok se vin di ler. San ki pu an far ký 11 ye ri ne 9 o lun ca þam pi yon o la cak lar. O tren çok tan kalk tý ve Ka ra de niz'e doð ru yo lu nu ya rý la dý. Baþkan Sadri Þener genel kurulda 2. sandýkta oyunu kullandý. Þener: G.Saray Stadý açýlsa da kurtulsak TRABZONSPOR'UN 61. Ge nel Ku ru lu'nun i kin ci gü nün - de ku lüp baþ ka ný Sad ri Þe ner de o yu nu kul lan dý. 19 Ma - yýs Spor Sa lo nu'nda ger çek le þen ge nel ku rul da 2. san dýk - ta o yu nu kul la nan Þe ner, ge nel ku ru lun ca mi a ya ha yýr lý ol ma sý di le ðin de bu lun du. Oy ve rir ken sa lon da az sa yý da bu lu nan ü ye ler ta ra fýn dan al kýþ la nan Þe ner, Trab zons - por'un 42 pu an la lig de ö nem li bir ba þa rý ya ka la dý ðý ný be - lir te rek, ''Ö nem li bir ko num da yýz. Bu nu de vam et ti re bil - me miz i çin tüm ca mi a o la rak ke net len me miz ge re ki yor. 26 yýl dýr þam pi yon lu ða u la þa mý yo ruz, ya ka la dý ðý mýz bu fýr sa tý de ðer len dir me li yiz. U ma rým bir lik te li ði miz bun - dan son ra da de vam e der ve mut lu so na u la þý rýz'' de di. Bir ga ze te ci nin, ''Dün 'biz le uð ra þa cak lar' bi çi min de a çýk - la ma yap tý nýz. Bu nu bi raz a çar mý sý nýz'' so ru su ü ze ri ne de Þe ner, ''Me se la bu gün bir ga ze te de Ga la ta sa ray'ýn Türk Te le kom A re na Sta dý'na i liþ kin tam say fa ha ber var. A çýl - sa da bir kur tul sak þu iþ ten'' cevabýný ver di. F.Bahçe Acýbadem'in baþarýsý VOLEYBOL Dün ya Ba yan lar Ku lüp ler Þam pi yo na sý'nda (A) Gru bu'nda yer a lan Fe ner bah çe A cý ba dem, grup ta - ki i kin ci ma çýn da Tay land'ýn Fe der bra u ta ký mý ný 30 ye - ne rek, ya rý fi na le yük sel di. Fe ner bah çe A cý ba dem, bu - gün TSÝ 09.00'da ya rý fi nal de Mi ra dor i le kar þý la þa cak. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 HÝDAYET EVÝNE DÖNDÜ NBA'DE SE ZON BA ÞIN DA PHO E NÝX SUNS'A TRANS FER O LAN MÝL LÝ BAS KET BOL CU HÝ - DA YET TÜR KOÐ LU SÜR PRÝZ BÝR ÞE KÝL DE ES KÝ TA KI MI OR LAN DO MA GÝC'E GE RÝ DÖNDÜ. ABD'li bas ket bol cu Ko be Bryant THY'nin rek lam yü zü ol du. Kobe'nin THY reklamý 2011'de çok ses getirecek TÜRK Ha va Yol la rý Ge nel Mü dü rü Te mel Ko til, hthy'nin þu an da 4 yýl - dýz lý bir ha va yo lu þir ke ti gö rün dü ðü nü be lir te rek, ''Ýn þal lah 2011'de beþ yýl dý - za çý ka ca ðýz'' de di. THY'nin son yýl lar da Manc hes ter U ni ted, Bar - ce lo na fut bol ta kým la rý i le E u ro le a gu e bas ket bol li gi - ne spon sor ol ma sý, Ke vin Kost ner'li rek lam film le ri - nin ar dýn dan þim di de ABD'nin yýldýz basketbolcusu Ko be Bryant'ýn ge le - cek yýl ki rek lam film le rin - de oy na ya ca ðý ný kay de den Ge nel Mü dür Ko til, ''Ko - be Bryant'lý rek lam film le - ri mi zin çok il ginç bir se - nar yo su var. Þim di a çýk la - ya mam a ma ge le cek yýl hep bir lik te gö re ce ðiz. Mart a yýn dan i ti ba ren bu film ler ABD ve Or ta do ðu ül ke le rin de, da ha son ra da tüm dün ya da gös te ril me - ye baþ la na cak'' de di. NBA'de kýsaca ''Türk'' olarak anýlan Hidayet Türkoðlu, Phoenix'te son maçlarda yedekten oyuna girmeye baþlamýþtý. A me ri kan U lu sal Bas ket bol Li - gi'nde (NBA) se zon ba þýn da Pho e nix Suns'a trans fer o lan mil li bas ket bol cu Hi da yet Tür koð lu ön ce ki gün süp riz bir þe kil de, 5 yýl for ma sý ný giy di ði ve 2 se zon ön ce lig de fi nal oy na dý ðý Or - lan do Ma gic ta ký mý na ge ri dön dü. NBA'de 3 ta kým a ra sýn da 8 o yun cu yu kap sa yan ta kas ta Or lan do Ma gic, Pho e nix Suns'tan Hi da yet Tür koð lu, Ja son Ric hard son ve E arl Clark'ý kad - ro su na ka tar ken, A ri zo na ta ký mý Suns'a, Vin ce Car ter, Mic ka el Pi et rus ve Mar cin Gor tat i le 2011 ilk tur draft (o yun cu seç me) hak ký ný ver di. Flo ri da e ya le ti nin güç lü ta ký mý Ma gic bu nun la da ye tin me ye rek, Was hing - ton Wi zards'ýn ''so run lu yýl dý zý'' Gil - bert A re nas'ý al dý ve kar þý lý ðýn da Ras - hard Le wis'i baþ kent e ki bi ne ver di. YENÝ TAKIMINDA BAÞARISIZ NBA'de 2009 yý lýn da ki üs tün per - for man sý nýn ar dýn dan Or lan do Ma - gic'ten is te di ði üc re ti a la ma yan ve 5 yýl for ma sý ný giy di ði ta ký mýn dan ay rý lan Tür koð lu, To ron to Rap tors'la ge çir di - ði kö tü se zo nun ar dýn dan bu yýl ba þýn - da Pho e nix Suns'a trans fer ol muþ tu. Tür koð lu, A ri zo na e ki bin de de o yun Hi da yet'in 5 yýl for ma sý ný giy di ði es ki e ki bi Ma gic'e dön me si Or lan do'da se vinç le kar þý lan dý. ku ru cu Ste ve Nash i le i yi bir i ki li o luþ - tu ra ma yýn ca ve is te di ði po zis yon da oy na ya ma yýn ca ba þa rý yý ya ka la ya ma - dý. Lig de Flo ri da e ki bi Or lan do Ma gic i se, NBA'de LeB ron Ja mes'li Cle ve - land Ca va li ers ve yýl dýz lar top lu lu ðu Bos ton Cel tics kar þý sýn da 2009 Do ðu Kon fe ran sý þam pi yon lu ðu nu ka zan - ma sýn da ve fi na le yük sel me sin de bü - yük kat ký sý o lan Tür koð lu'nu, 4 ye ri ne 5 yýl lýk söz leþ me is te di ði i çin göz den çý ka rýp ye ri ne Vin ce Car ter'ý kad ro su - na ka týn ca ge çen se zon is te di ði per for - ma ný ya ka la ya ma dý. Ma gic, bu se zo na da kö tü baþ la yýp, kad ro su nu ö nem li yýl dýz lar la dol du ran Mi a mi He at ve Bos ton Ce litcs'in ar ka sýn da ka lýn ca a - ra yý þa gir di. Son 6 maç ta 5 mað lu bi yet a lan ve es ki gün le ri ni a ra yan Ma gic, es ki yýl dý zý mil li bas ket bol cu Tür koð - lu'nun a ra la rýn da bu lun du ðu 4 ye ni o - yun cu yu önceki ak þam ya pý lan ta kas la kad ro su na kat mýþ ol du. ''E VE HOÞ GEL DÝN'' ME SA JI Hi da yet Tür koð lu'nun 5 yýl for ma - sý ný giy di ði es ki e ki bi Ma gic'e dön me - si Or lan do'da se vinç le kar þý lan dý. Or - lan do Ma gic'in res mi in ter net si te - sin de ''E ve Hoþ gel din'' me sa jý ve ri lir - ken, ken tin en bü yük ga ze te si Or lan - do Sen ti nel'de ya yýn la nan Josh Rob - bins im za lý ha ber de ''Hi da yet'in es ki gün le ri ne dö ne ce ði ni ve ta ký mý ný sýrt la ya ca ðý ný u mu yo ruz'' i fa de si yer al dý. Ö te yan dan ta ký mýn an tre nö rü Stan Van Gundy dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ''Hi do biz den ay rýl dýk - tan son ra To ron to ve Pho e nix'te ne - den i yi oy na ya ma dý bil mi yo rum. An - cak Türk'ün ye te nek le ri nin tü ken me - di ði ni i yi bi li yo rum'' de di.ma gic'te, Tür koð lu'nun ta ký ma dön me sin de yýl dýz o yun cu Dwight Ho ward'ýn da et ki li ol du ðu ko nu þu lu yor. 2012'de söz leþ me si so na e re cek Ho ward'ý ta - kým da tut mak is te yen Ma gic yö ne ti - mi nin, Tür koð lu i le i yi bir i ki li o luþ - tu ran Ho ward'ý bu trans fer ve Wi - zards'tan ge len A re nas i le et ki le me ye ça lýþ tý ðý da kay de dil di. Tol ga A da na lý - New York Gençlerbirliði önünde baþarýlý bir futbol ortaya koyan Sercan Yýldýrým attýðý 2 golle maçýn adamý oldu. Sercan attýðý her gol sonrasý sevincini hocasý Ertuðrul Saðlam'la paylaþtý. FOTOÐRAF: A.A Saðlam: Ýlk yarýyý iyi bir yerde bitirdik SÜ PER Lig'de dep las man da Genç ler bir li ði'ni 51 ye - nen Bur sas por'da tek nik di rek tör Er tuð rul Sað lam, zor bir dep las man ma çý ný fark lý skor la ka za na rak se - zo nun ilk ya rý sý ný i yi bir yer de bi tir dik le ri ni söy le di. Sað lam,se zo na Sü per Ku pa i le baþ la dýk la rý ný be lir te - rek, ''Av ru pa Þam pi yon lar Li gi sü re ci ni ya þa dýk. Genç ler bir li ði ma çýy la se zo nun ilk dev re si bit ti. Ku - pa da Kar þý ya ka i le ya pa ca ðý mýz maç la 56. res mi kar - þý laþ ma mý zý oy na ya ca ðýz. Hem Þam pi yon lar Li gi sü - re ci ni ya þa dýk, hem de Sü per Lig'de zir ve ya rý þýn dan kop ma dýk'' de di. O yun cu la rý nýn çok i yi mü ca de le et - ti ði ni, zor bir dep las man dan fark lý bir skor la se zo nun ilk ya rý sý ný ta mam la dý ðý ný söy le yen Sað lam, "Ay rý ca ta raf tar la ra da te þek kür e di yo rum. Kar þý ya ka ma çý ný ka za nýp, dev re a ra sý na hu zur lu ve mut lu bir þe kil de din le ne rek gir me yi dü þü nü yo ruz. Hiç pe nal tý kul lan - ma ma mýz il ginç. Bu ko nu da kim se yi suç la ya mam. Ma çýn bu ka dar ko lay o la ca ðý ný dü þün mü yor duk. Ý - kin ci ya rý nýn ba þýn da ki gol ma çý bi tir di'' di ye ko nuþ tu. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y20 ARALIK 2010 PAZARTESÝ Türkiye'nin, 1954 yýlýnda kurulan Avrupa Nükleer Araþtýrma Organizasyonu'na aday üyeliði kabul edildi. Tür ki ye CERN e ü ye o lu yor AV RU PA Nük le er A raþ týr ma Or ga ni zas yo nu nun ge nel ku ru lun da, Tür ki ye nin de a ra la rýn da bu lun du ðu beþ ül ke nin a day lýk baþ vu ru su ka bul e dil di. Ön ce ki gün ya pý lan Av ru pa Nük le er A raþ týr ma Or ga ni zas yo nu nun (CERN) 157 in ci ge nel ku rul top lan tý sýn da Tür ki ye, Kýb rýs, Ýs ra il, Sýr bis tan ve Slo ven ya nýn ü ye li ðe gi den a day lýk sü re ci nin baþ la ma sý ný be nim sen di. Bütün a day ül ke le rin, res mî gö rüþ me le rin ya pý la ca ðý 3 yýl lýk bir sü re cin ar dýn dan CERN e a sil ü ye ol ma sý ön gö rü lü yor. CERN ge nel di rek tö rü Rolf He u er, bu ye ni ü ye lik baþ vu ru la rýy la bir lik te, or ga ni zas yo na yö ne lik kü re - sel öl çek li des te ði gör müþ ol mak tan mut lu luk duy du ðu nu i fa de et ti yý lýn da 12 Av ru pa ül ke si ta ra fýn dan ku ru lan CERN, 1990 lý yýl la ra ge lin di ðin de 20 ü ye sa yý sý na u laþ tý. Av ru pa dý þýn dan da bü yük des tek gör me si ne kar þýn, ký t'a ha ri ci ü ye lik ka bu lü ne yö ne lik tar týþ ma lar bu yý lýn Ha zi ran a yýn da o lum lu yön de so nuç lan mýþ tý. Ka ra ra gö re, Av ru pa ký t'a sý dý þýn dan her han gi bir ül ke ar týk or ga ni zas yo na baþ vu ra bi li yor ve CERN de dýþ pro je le re ka tý la bi li yor. Tam ü ye lik ha lin de ül ke ler CERn yö ne tim ku ru lun da gö rev a la rak, ve ri le cek ka rar lar da tam yet ki ye sa hip o lu yor lar. Go og le dan in san vü cu du ha ri ta sý n GO OG LE Dün ya, gök yü zü, Ay ve Mars tan son ra in san vü cu du nun ha ri ta sý na el at mýþ du rum da. Ye - ni ge liþ tir di ði Body Brow ser (vü cut ta ra yý cý sý) ad lý yük sek tek no lo ji li, üç bo yut lu uy gu la ma sa ye sin de, Go og le E arth ün sun du ðu so kak gö rü nüm mo dun - da ki gi bi in san vü cu du i çin de do la þa bil mek müm - kün o la cak. Res mî o la rak kul la ný ma a çýl mak ü ze re o lan uy gu la ma nýn a na to mi ü ze ri ne ça lý þan lar ve di - ðer me rak lý lar i çin ol duk ça ya rar lý o la ca ðý ön gö rü lü - yor. Ü ze rin de ça lýþ tý ðý sü re bo yun ca uy gu la ma yý göz ler den u zak tut ma yý ba þa ran Go og le, sa nal or - tam da do laþ mak ta o lan vi de oy la kul la ný cý la rýn ye ni göz að rý sý na göz at ma fýr sa tý ný su nu yor. Prog ram ay ný za man da WebGL o la rak ad lan dý rý lan ve üç bo - yut lu gra fik le rin Flash ya da Ja va gi bi ö zel ek len ti le - re ih ti yaç du yul ma dan gös te ril me si ne o la nak sað - la yan ye ni in ter net tek no lo ji si nin kul la ný mý na da ön cü lük e di yor. Uy gu la ma i çin de vü cu du bö lüm le re a yýr mak, or gan la rý, ke mik le ri ve bütün kas grup la rý - nýn ad la rý ný iþ lev le riy le bir lik te gö re bil mek müm - kün. Prog ram, in ce len mek te o lan vü cu dun is te ni - len yö ne doð ru çev ri le bil me si ne de imkân sað lý yor. 456 yýl son ra tek rar ay ný gün de n KU ZEY A me ri ka da 21 A ra lýk gün dö nü mü bu yýl Ay tu tul ma sý i le ay ný za ma na denk dü þe cek. Ka na da Kra li yet As tro no mi Top lu lu ðu ndan Gary Boy le tam ay tu tul ma sý nýn, ha va þart la rý nýn uy gun ol ma sý ha lin - de Ka na da dan gö rü le bi le ce ði ni söy le di. Ot ta wa Car - le ton Ü ni ver si te si As tro no mi uz man la rýn dan Prof. Ro bert Dick i se, ge ce bi le ol sa ay tu tul ma sý nýn gö ze za rar ver me ye cek dür bün ya da te les kop lar la iz len - me si ni sa lýk ver di. NA SA dan ya pý lan a çýk la ma da i se, ka yýt la rý mý za gö re en son 1554 yý lýn da ger çek le þen bu ta ri hî te sa düf, 456 yýl son ra tek rar ce re yan e de cek. Tam tu tul ma sý ra sýn da Ay, ba kýr kýr mý zý sý ren gi ni a la - cak de nil di. 21 A ra lýk Sa lý gü nü Ka na da sa a tiy le sa ba - ha kar þý de baþ la ya cak o lan tam ay tu tul ma sý de so na e re cek. Ottawa / aa Binlerce insan hayatlarýný riske atarak, denizleri, daðlarý, nehirleri geçerek daha iyi bir hayat için güvenli ve zengin ülkelere kaçýyor. Her 33 kiþiden biri göçmen MÜLTECÝ-DER BAÞKANI TANER KILIÇ, "SON 10 YILDA DÜNYA GÖÇMEN NÜFUSUNUN, 150 MÝLYONDAN 214 MÝLYON KÝÞÝYE YÜKSELDÝÐÝ TAHMÝN EDÝLÝYOR. BUGÜN DÜNYADA HER 33 KÝÞÝDEN BÝRÝ GÖÇMEN KÖKENLÝ" DEDÝ. ÝZ MÝR DE bu lu nan Mül te ci ler le Da ya nýþ ma Der ne ði (Mül te ci-der), 18 A ra lýk Dün ya Göç men ler Gü nü nde, Göç men Ol mak ko nu lu bir ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Mül te ci-der Baþ ka ný Ta ner Ký lýç ve ü ye ler, 8 A ra lýk 2007 de Se fe ri hi sar il çe sin de mey da na ge len tek ne ka za sýn da ö len ve i sim le ri bi lin me yen 13 ki þi nin Do ðan çay sem tin de ki me zar la rý ný zi ya ret et ti. Bu ra da ko nu þan Der nek Baþ ka ný Ký lýç, bü tün ül ke le ri in san ha ya tý nýn pa zar lýk ko nu su ya pýl ma dý ðý, göç men ve ya ban cý düþ man lý ðý ný ön le mek i çin ge rek li ted bir le rin a lýn dý ðý, il ti ca ve gö çün se bep le riy le mü ca de le i çin üst le ri ne dü þen yü küm lü lük le ri ye ri ne ge tir dik le ri, in san hak la rý nýn ve o nu ru nun ko run du ðu bir dün ya o luþ tur ma ya da vet et tik le rin söy le di. Ký lýç, 8 A ra lýk 2007 yi 9 A ra lýk a bað la yan ge ce, Se fe ri hi sar Sý ða cýk a çýk la rýn da ba tan met re lik bir tek ne de, i fa de le re gö re 85 can bu lu nu yor du. Bun lar dan sa de ce al tý sý kur tul du, 46 ki þi nin ce set le ri ni Sa hil Gü ven lik e kip le ri ve ba lýk çý lar bul du. Ge ri ye ka lan lar sa ka yýt la ra ka yýp o la rak geç ti. Üç yýl son ra yý lýn ay ný gün le rin de, bu kez Me riç Neh ri ký yý la rý na çý ka rýl mýþ, bi ri 7 ay lýk ha mi le üç ki þi nin ce set le ri ha fý za la rý mýz da ye ri ni al dý. Bu fo toð raf la ra, Ha zi ran 2010 da Me riç in az gýn su la rýn da bo ðu lan, ü çü ço cuk 16 ki þi nin in san ka çak çý la rý ta ra fýn dan na sýl su ya at la ma ya zor lan dý ðý na da ir te le fon ko nuþ ma la rý eþ lik et ti. Dün ya Göç men Gü nü nden üç gün ön ce i se dün ya ha ber a jans la rýn da, A vus tral ya da i çin de ço cuk la rýn da bu lun du ðu on lar ca mül te ci ve göç me ne ö lüm ge - ti ren bir tek ne nin dev dal ga lar ta ra fýn dan par ça la nýr ken çe ki len gö rün tü le ri yer al dý. Ha yat la rý ný ris ke so ka rak de niz le ri, dað la rý, ne hir le ri geç me ye ça lý þan bin ler ce in san, ül ke le rin de ki zu lüm den ka ça rak gü ven li bir ül ke ye ya da e ko no mik sý kýn tý lar dan ka ça rak in san o nu ru na ya ký þýr bir ha ya ta u laþ ma yý u mu yor. Bu gün dün ya da ha yat ta kal mak, iþ ken ce ve in san lýk dý þý mu a me le gör me mek i çin ev le ri ni, sev dik le ri ni, ül ke le ri ni terk e den, BMMYK ya ka yýt lý 15,2 mil yon mül te ci bu lu nu yor de di. Çok da ha faz la sa yý da in sa nýn sa yý ký lan e ko no mi ler de iþ bu la ma dý ðý ný, et nik ve di nî ay rým cý lýk tan do la yý e ði tim ve iþ im kân la rý na u la þa ma dý ðý ný be lir te rek, dün ya da ki kay nak la rýn a dil da ðý týl ma sý ný ve da ha i yi in sa nî ha yat þart la rý is te dik le rin den do la yý ül ke le ri ni terk et tik le ri ni söy le di. Ta ner Ký lýç, Son 10 yýl da dün ya göç men nü fu su nun, 150 mil yon dan 214 mil yon ki þi ye yük sel di ði tah min e di li yor. Bu gün dün ya da her 33 ki þi den bi ri göç men kö ken li. Bu ar tý þýn ar ka sýn da u lus la r a ra sý ve ye rel ça týþ ma la rýn, sa vaþ la rýn, in san hak la rý ih lâl le ri nin ve e ko no mik sö mü rü nün ö nem li pa yý var. Hâ lâ hem mül te ci ler hem göç men ler i çin va rýþ nok ta sý o lan sa na yi leþ miþ ül ke le rin de ö zel lik le Av ru pa nýn çev re sin de göç men le ri dur dur mak i çin in san hak la rý si ci li tar týþ ma lý ül ke ler le yap tý ðý pa zar lýk lar var. Bu pa zar lýk lar da in san hak la rý nýn ih lâl e dil me si ne, ký sa dö nem li si ya sî çý kar lar uð ru na ya ban cý düþ man lý ðý na (xe nop ho bi a) kar þý ye ter li ön lem le rin a lýn ma ma sý na dik kat çek mek is ti yo ruz. þek lin de ko nuþ tu. Ha tim ge le ne ði de vam e di yor A SIR LAR DAN bu ya na Er zu rum un di nî ya þan tý - sýn da ö nem li bir ye ri bu lu nan "Bin bir Ha tim ler baþ la dý. Ha tim le rin du â sý 21 O cak 2011 de U lu ca - mi i nde ya pý la cak. Pir A li Ba ba ta ra fýn dan 500 yýl ön ce baþ la tý lan Bin bir Ha tim ge le ne ði bu yýl da sü rü yor. Er zu rum Ýl Müf tü lü ðü ne bað lý il mer ke zi ve il çe ler de ki ca mi ler de Kur ân-ý Ke rim o ku tu la - cak. Va tan daþ la rýn ve müf tü lük per so ne li nin 21 O cak a ka dar ca mi ler de va kit na maz la rýn dan ön - ce o ku ya ca ðý ve yak la þýk 5 bin ha ti min du â sý 21 O cak gü nü Er zu rum U lu ca mi i nde ger çek leþ ti ri le - cek. Er zu rum Ýl Müf tü Yar dým cý sý Os man Ya zý cý, Bin bir Ha tim ge le ne ði ni 17 A ra lýk gü nü baþ lat týk - la rý ný söy le di. Bi rin ci Dün ya Sa va þý sý ra sýn da ký sa sü re li o la rak Bin bir Ha tim ge le ne ði ne a ra ve ril di - ði ne i þa ret e den Müf tü Yar dým cý sý Ya zý cý, o ta rih - ten bu ya na söz ko nu lu ha tim ve duâ ge le ne ði nin ak sa týl ma dan sür dü rül dü ðü nü kay det ti. Bin bir Ha tim ler den mu rad, þeh rin, ve þe hir hal ký nýn be lâ ve mu sî bet ler den ko run ma sý. Erzurum / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı