Akraba deðil, kardeþiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akraba deðil, kardeþiz"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I KERÝM VE MESCÝD ÝSTÝYOR Ha be ri say fa 7 de YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 ARALIK 2010 PAZARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr Akraba deðil, kardeþiz BAÞ BA KAN ER DO ÐAN, BÝZ BU COÐ RAF YA DA BÝR BÝ RÝY LE ZO RA KÝ BÝR LÝK TE LÝK KUR - MUÞ HALK LAR DE ÐÝ LÝZ. BÝZ BÝR BÝ RÝ MÝ ZÝN AK RA BA SI DE ÐÝL, KAR DE ÞÝ YÝZ DE DÝ. Ba tý Bri tan ya nýn bü yük bö lü müy le Ýs koç ya da da et ki li o lan ti pi sebebiy le u la þým da ka os ya - þan dý. Yüz ler ce a raç o to yol lar da kal dý. Sü rü cü - ler tra fik te zor an lar ya þa dý. FO TOÐ RAF: A A HER YER KAR ALTINDA AVRUPA DONUYOR n Yo ðun kar ya ðý þý Av ru pa ký t a - sý bo yun ca ha va tra fi ði ni, ka ra - yo lu ve de mir yo lu u la þý mý ný o - lum suz et ki li yor. Don du ru cu so - ðuk lar ve kar ya ðý þý baþ ta Ýn gil - te re ol mak ü ze re ký t a da hayatý felç et ti. Ku zey Ýr lan da son 25 yý - lýn en yo ðun kar ya ðý þýy la kar þý kar þý ya. Kar ka lýn lý ðý ba zý yer ler - de 60 san ti met re ye ka dar u laþ tý. Ha be ri say fa 7 de Baþbakan Erdoðan, Bitlis'in ortak tarihi, medeniyeti ve þahsiyetleriyle abide bir þehir olduðunu belirterek, Mevlânâ Abdürrahim Bitlisî'den Mevlânâ Ýdris-i Bitlisî'ye, Müþtak Baba'dan Bitlis'in Nurs Köyü'nde doðmuþ Bediüzzaman Said Nursî'ye kadar nice büyük Bitlisli zâtý rahmetle yâd ediyorum'' dedi. FO TO: A A KAZDIKÇA MÜHÝMMAT ÇIKIYOR Poyrazköy de kazý çalýþmalarýna devam MERMÝ VE PATLAYICI BULUNDU n Bey koz Poy raz köy de ki bir a ra zi de gü ven lik kuv vet le rin ce ya pý lan ka zý ça lýþ ma la rý na de vam e di ldi. Ka zý ça lýþ ma la rý, iþ ma ki ne le ri nin des te - ðiy le sür dü rü ldü. Ger çek leþ ti ri len ka zý ça lýþ ma la - rý sý ra sýn da 30 ka lýp plas tik pat la yý cý ve 900 mer - mi bu lun muþ tu. Ha be ri say fa 5 te ULUSLARARASI MEDENÝYET VE DEÐERLER SEMPOZYUMU ÝSTANBUL DA YAPILDI Ba rý þýn a nah ta rý Ýs lâ mî de ðer ler Ýs ra fil Ku ra lay TERÖR HERKESÝN ORTAK MESELESÝ n Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, in kâ rýn Tür ki ye yi hiç bir ye re ta þý ma ya ca ðý na be lir te rek, Ýn kâr, kar deþ li ði mi zi pe kiþ tir - mez, böl ge nin dert le ri ne der man ü ret mez, böl ge nin so run la rý - ný çöz mez de di. Te rö rün sa de ce dev let e liy le çö zü le me ye ce ði - ne dik ka ti çe ken Baþ ba kan, her ke sin çö zü me kat kýsýný is te di. AYRILAMAYIZ; ETLE TIRNAK GÝBÝYÝZ n Erdoðan, þöyle konuþtu: Biz bu coðrafyada birbiriyle yýl önce tanýþmýþ insanlar deðiliz. Biz bu coðrafyada bin yýldýr varýz, bin yýldýr biriz ve bin yýldýr beraberiz ve etle týrnaðýz, biz birbirimizin akrabasý deðil, birbirimizin kardeþiyiz. Bu birlikteliði bozmaya kimsenin gücü yetmez. Ha be ri say fa 4 te ÝSLÂM MEDENÝYETÝNÝN DAHA ÝYÝ ANLATILMASINA ÝHTÝYAÇ VAR n U lus la ra ra sý Me de ni yet ve De ðer ler Sem poz yu mu: Ýs tan bul Yak la þý - mý nda ko nu þan U TE SAV Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Ýs ra fil Ku ra lay, Dün- ya nýn da ha ya þa nýr bir ha le gel me si i çin Ýs lâm me de ni ye ti nin ku þa tý cý de ðer le ri nin ça ðý mýz da da ha i yi an la týl ma sý na ih ti yaç var dýr. Me de ni yet dü þün ce si nin ye ni den ge liþ me si i çin Ýs lâm dün ya sýn da ki kar deþ lik ge liþ - ti ril me li dir de di. Ümit Kýzýltepe nin haberi say fa 6 da Ü zer le ri ne, so kak ta so ðuk tan öl müþ va tan daþ - la rýn re sim le ri ni a þan Þef kat -Der ü ye le ri, sa ba - ha ka dar so kak ta kal dý lar. FO TOÐ RAF: A A SOKAKTA SABAHLADILAR EVSÝZLERE DESTEK n Kýþ mev si mi nin et ki si ni gös - ter me siy le so kak ta ya þa yan va - tan daþ la rýn da zor gün le ri baþ - la dý. Bu se bep le, Tak sim Mey - da ný nda top la nan Þef kat -Der ü ye le ri, ev siz le rin ha ya tý na dik - kat çek mek ve on la rýn dert le ri - ni gün de me ge tir mek mak sa - dýy la bir ge ce dý þa rý da sa bah la - ma ey le mi yap tý. Ha be ri say fa 6 da ARTIÞ OLSAYDI 2 BÝN 324 TL OLACAKTI Asgarî ücrete 32 yýldýr büyümeden pay yok DÝSK RAPOR HAZIRLADI n Tür ki ye Dev rim ci Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe de ras yo - nu A raþ týr ma Ens ti tü sü (DÝS KAR) ra po run da, 32 yýl - lýk dö nem de Gay ri Sa fi Mil li Ha sý la sa bit fi yat lar la 3,19 kat ar tar ken, as ga rî üc ret te re el bir ar týþ mey - da na gel me di ði be lir ti le rek, As ga rî üc ret e ko no mik bü yü me o ra nýn da bir ar týþ kay det sey di, bu gün brüt 2 bin 324 TL o la cak tý de nil di. Say fa 11 de HÝPER SENSÝTÝVÝTE YE DÝKKAT Yeni çaðla birlikte ortaya çýkan hastalýk KULAKLARDA ÇINLAMA VE UÐULTU n Tek no lo jik ve e lek tro nik ci haz lar la ya þa dý ðý - mýz ye ni çað da, ye ni has ta lýk lar da týp li ta re tü - rü ne gi ri yor. Bil gi sa yar, cep te le fo nu, baz is tas - yon la rý, mik ro dal ga fý rýn gi bi ci haz lar dan ya yý - lan e lek tro man ye tik dal ga lar ku lak ta ra hat sýz e di ci ve ka lý cý u ðul tu ya se bep o lur ken, ki þi nin de ha ya tý ný al t üst e di yor. Ha be ri say fa 3 te Açýklama, hukuk dýþýdýr n MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný A. Fa - ruk Ün sal, Ge nel - kur may Baþ kan lý ðýn - ca 17 A ra lýk ta ri hin de ya pý lan ba sýn a çýk la - ma sý halk i ra de si ne yö ne lik hu kuk dý þý bir kal kýþ ma dýr de di. Ha be ri say fa 5 te Ýsrail, Filistinlilere zulmediyor Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Ýsrail in Batý Þeria da Filistinlilere karþý sert bir ayrýmcýlýk yaptýðýný belirtti. HRW tarafýndan açýklanan raporda Ýsrail in, Filistinlileri temel ihtiyaçlarýndan mahrum býraktýðý kaydedildi. Öte yandan Ýsrail hava kuvvetlerinin Gazze Þeridi nde düzenlediði hava saldýrýsýnda 5 Filistinlinin öldüðü bildirildi. Ha be ri say fa 7 de ISSN KADINLAR ÞÝDDET VE TÖREDEN ÞÝKÂYETÇÝ Haberi sayfa 3 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fen ve san'at silâhýyla cihad edeceðiz Cen net te bir ka rýþ lýk yer (e be dî ol du ðu i çin), kü re-i arz ve ü ze rin de bu lu nan lar dan dün ya ve i çin de ki - ler den da ha ha yýr lý dýr. Kütüb-i Sitte, No: 7296 / Hadis-i Þerif Meâli Be di uz za man Sa id Nur si. eziyorlar. Biz de fen ve san'at Ecnebîler, fünun ve sanayi silâhýyla bizi istibdad-ý mânevîleri altýnda silâhýyla, Ý lâ-i Kelimetullah ýn en müthiþ düþmaný olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ý efkâra cihad edeceðiz. iz ka lû be lâ dan ce mi yet-i Mu ham me dî de dâ hi liz; ci he tü l-vah det-i it ti ha dý mýz Tev - hid dir, pey man ve ye mî ni miz î man dýr. Ma dem ki mu vah hi diz; müt te hi diz. Her bir mü min, Î lâ-i Ke li me tul lah i le mü kel lef - tir; bu za man da en bü yük se be bi, mad de ten te - rak kî et mek tir. Zî ra, ec ne bî ler, fü nun ve sa na yi si - lâ hýy la bi zi is tib dad-ý ma ne vi le ri al týn da e zi yor lar. Biz de fen ve sa n'at si lâ hýy la, Î la-i Ke li me tul la hýn en müt hiþ düþ ma ný o lan ce hil ve fakr ve ih ti lâf-ý ef kâ ra ci had e de ce ðiz. Am ma ci had-ý ha ri cî yi Þe ri - at-ý Gar ra nýn be râ hin-i kâ tý a sý nýn el mas ký lýnç la rý - na ha va le e de ce ðiz. Zî ra, me de ni le re ga le be çal - mak ik na i le dir; söz an la ma yan vah þî ler gi bi, ic bar i le de ðil dir. Biz mu hab bet fe da i le ri yiz; hu sû me te vak ti miz yok tur. Ta rih çe-i Ha yat, s. 94 ** Ýs tib dat, zu lüm ve ta hak küm dür. Meþ rû ti yet, a - da let ve Þe ri at týr. Pa di þah, Pey gam be ri mi zin em ri - ne i ta at et se ve yo lu na git se ha lî fe dir; biz de o na i - ta at e de ce ðiz. Yok sa, Pey gam be re ta bî ol ma yýp zu lüm e den ler, pa di þah da ol sa lar hay dut tur lar. Bi zim düþ ma ný mýz ce ha let, za rû ret, ih ti lâf týr. Bu üç düþ ma na kar þý sa n'at, ma ri fet, it ti fak si lâ hýy la ci had e de ce ðiz. Ve bi zi bir ci het te te yak ku za ve te - rak kî ye sevk e den ha kî ki kar deþ le ri miz Türk ler le ve kom þu la rý mýz la dost o lup el e le ve re ce ðiz. Zî ra hu sû met te fe na lýk var; hu sû me te vak ti miz yok tur. Ta rih çe-i Ha yat, s. 102 ** Be þin ci Kuv vet: Ýz zet-i Ýs lâ mi ye dir ki, Î la-i Ke li - me tul la hý î lân e di yor. Ve bu za man da Î lâ-i Ke - li me tul lah, mad de ten te rak kî ye mü te vak kýf; ve me de ni yet-i ha kî ki ye ye gir mek le Î lâ-i Ke li me - tul lah e di le bi lir. Ýz zet-i Ýs lâ mi ye nin î man i le kat î ver di ði em ri, el bet te â lem-i Ýs lâ mýn þahs-ý ma ne vî si o ka tî em ri is tik bal de tam ye ri ne ge - ti re ce ði ne þüp he e dil mez. E vet, na sýl ki es ki za man da Ýs lâ mi ye tin te rak kî si düþ ma nýn ta as su bu nu par ça la mak ve i na dý ný kýr - mak ve te ca vü za tý ný de fet mek si lâh i le, ký lýnç i le ol muþ; is tik bal de, si lâh, ký lýnç ye ri ne, ha kî ki me de - ni yet ve mad dî te rak kî ve hak ve hak ka ni ye tin mâ - ne vî ký lýnç la rý düþ man la rý mað lûp e dip da ðý ta cak. Bi li niz ki, bi zim mu ra dý mýz, me de ni ye tin me - ha si ni ve be þe re men fa a ti bu lu nan i yi lik le ri dir. Yok sa, me de ni ye tin gü nah la rý, sey yi ât la rý de ðil ki; ah mak lar o sey yi at la rý, o se fa het le ri me ha sin zan - ne dip, tak lit e dip, ma lý mý zý ha rap et ti ler. Ve dî ni rüþ vet ve rip, dün ya yý da ka za na ma dý lar. Me de ni - ye tin gü nah la rý i yi lik le ri ne ga le be e dip, sey yi a tý ha - se na tý na râ cih gel mek le, be þer i ki Harb-i U mû mi i le i ki deh þet li to kat yi yip, o gü nah kâr me de ni ye ti zîr ü ze ber e dip, öy le bir kus tu ki, yer yü zü nü kan la bu laþ týr dý. Ýn þâ al lah is tik bal de ki Ýs lâ mi ye tin kuv ve - tiy le, me de ni ye tin me hâ si ni ga le be e de cek, ze min yü zü nü pis lik ler den te miz le ye cek, sulh-u u mû mi - yi de te min e de cek. E vet, Av ru pa nýn me de ni ye ti fa zî let ve hü da üs - tü ne te sis e dil me di ðin den, bel ki he ves ve he va, re - ka bet ve ta hak küm ü ze ri ne bi nâ e dil di ðin den; þim di ye ka dar me de ni ye tin sey yi â tý ha se na tý na ga - le be e dip ih ti lâl ci ko mi te ler le kurt laþ mýþ bir a ðaç hük mü ne gir di ði ci het le; As ya me de ni ye ti nin ga - le be si ne kuv vet li bir me dar, bir de lil hük mün de - dir. Ve az va kit te ga le be e de cek tir. Ta rih çe-i Ha yat, s. 149 ** On lar si zi mað lûp et ti ði si lâh i le, ya ni a kýl i le, fikr-i mil li yet le, meyl-i te rak kî i le, te mâ yül-ü a - dâ let i le mað lûp e de bi lir si niz. Ben ce þim di ký - lýç vu ran, o ký lýn cýn ak si dö ner, ye tim le ri ne do - ku nur. Þim di ga le be ký lýç i le de ðil dir. Ký lýç ol - ma lý, lâ kin ak lýn e lin de. Mü nâ za rât, s. 68 LÜ GAT ÇE ci he tü l-vah det-i it ti - had: Ü ze rin de an laþ ma sað la nan bir lik nok ta - la rý. pey man: Ahd, ye min. ih ti lâf-ý ef kâr: Fi kir le rin ay rý lý ðý, u yuþ maz lý ðý. be râ hin-i kâ tý a: Þek siz ve þüp he siz o lan kat î de lil ler, bür han lar. Î la-i Ke li me tul lah: Al - lah ýn is mi ni, dâ vâ sý ný yü celt mek, yay mak. râ cih: Üs tün o lan. ha san gu ma il.com ADALET ÝLE ÝBADET KATRE HASAN GÜNEÞ aþ ve ku ru her þey ki tab-ý mü - Ybîn de ya zý lý dýr. Kur ân-ý Ha - kim de her þey ya a çýk ya da giz li ya ni re miz ler ve i þa ret ler þek lin de mev cut tur. E vet, Kur ân da her þey mev cut tur, an cak Ce nâb-ý Hak bir lü tuf o la rak o nu ko lay laþ týr mýþ ve dört a na e sas ve mak sat ü ze ri ne bi na et miþ tir. Ri sâ le-i Nur da bir kaç ba his te bu dört e sas ve mak sat tev hid, nü büv vet, ha þir ve a da let o la rak zik re di lir. Ý þâ râ tü l-ý câz da bu dör dün cü e sas a da - let i le i ba det þek lin de bi raz da ha de tay lan dý rý lýr. Kâ i nat mad dî ve ma ne vî her yö nüy le a da let ü ze - ri ne ku ru lu dur ve o nun la de vam e der. An cak i ba - det de a da le tin ay rýl maz bir par ça sý dýr. De mek ki, i - ba det de Kur ân-ý Ke rim in vaz ge çil mez e sas la rýn - dan ve mak sat la rýn dan dýr. Yer de ve gök te ne var - sa Ce nâb-ý Hakk ý zik re der, i ba det e der. Ge ri ye ka lan sa de ce in san lar ve cin ler dir. Kur ân-ý Ke - rim in en ö nem li mak sat la rýn dan bi ri si de, bu i ki ta i fe de a da le tin ve i ba de tin hâ kim ký lýn ma sý dýr. Ce nâb-ý Hak Kur ân-ý Ke rim de muh te lif â yet - ler de kâ i nat ta ki muh te þem ic ra a tý ný ve bun lar da ki mi zan, öl çü ve tak dir gi bi fi il le ri ni zik re der ve bun la rýn ken di si nin bir düs tu ru ve pren si bi ol du - ðu nu ha týr la týr. Ýn san dan da yap tý ðý iþ ler de bu pren si be ya ni öl çü ye dik kat et me si ni, a da let li ol - ma sý ný em re der. Me se lâ Rah man Sû re si nde fer - man e der: Gö ðü yük selt ti ve mi za ný koy du. Sa kýn mi zan da hak sýz lýk ve taþ kýn lýk yap ma yýn! Mi sâl ve ri le cek o lur sa, he men ü ze ri miz de ki at mos fer den, Ay ve Gü neþ in bi ze o lan me sa fe si ne; yýl dýz la rýn ve ga lak si le rin bü yük lük le ri ne ve u zak lýk la rý na ka dar has sas ve i de al þe kil de yer leþ ti ril miþ bir kâ i nat i - çin de ya þý yo ruz. Ce nâb-ý Hakk ýn Adl ve Mu kad - dir i sim le ri nin te cel li si sa ye sin de dir ki, at mos fe ri - miz ko ru yu cu bir ta van dýr. U zay dan ge len za rar lý ý þýn la rý sü ze cek ve me te or yað mu ru na kal kan o la - cak þe kil de þef faf bir ta van dýr. Yi ne he men at - mos fe rin dý þýn da ya ni tam te pe miz de do la þýp du - ran bin ler ce gök ta þý uy gun bir yük sek lik te dir ki, her bi ri bir mem le ke ti yer le bir e de cek bü yük lük - te ki bu taþ lar bi ze do kun ma mak ta dýr. Yer kü re nin Gü neþ e o lan me sa fe si ve ek se ni nin e ðik li ði ve yö rün ge sin de ki hý zý gi bi da ha ni ce ha ri - ka lýk lar da bir he sa ba da ya nýr. Bu gün kü i le ri tek no - lo ji sa ye sin de hýz ve çe kim he sap la rý na gö re, u za ya uy du lar gön de ren ve yö rün ge le ri ne yer leþ ti ren in - sa noð lu, Ce nâb-ý Hakk ýn a da let te ki ve he sap ta ki ký lý kýrk ya ran has sa si ye ti ni i yi id rak et me li ve he sap gü nü nü u nut ma ma lý, mi zan da hak sýz lýk ve taþ kýn lýk yap ma ma lý dýr.  yet te ki Gök ler de ki mi zan i le in sa na em re di len mi zan ýn ar ka ar ka ya zik re dil me si dik kat çe ki ci dir. Ta rih te öl çü yü ve a - da le ti ih lâl e den, zul me ve da lâ le te sa pan es ki ka - vim le rin se mâ vî taþ lar la ce za lan dý rýl dýk la rý ný Kur ân-ý Ke rim ve di ðer se ma vî ki tap lar bah set - miþ tir. Ta ri hî a raþ týr ma lar da bu ha ki kat te yid e dil - miþ tir. Za ten ký ya met de böy le baþ la ya cak týr. Yer - yü zün de a da let ve öl çü kal ma yýn ca, in sa nýn zul - mü ne kar þý gayz ve öf ke ye ka pý lan yer ve gök, Ýs ra - fil in (as) su ru i le ser best bý ra ký la cak. Ce nâb-ý Hak öl çü yü de ðiþ ti re cek. Öl çü sa ye sin de cen net mi sâ li Cenâb-ý Hak Kur ân-ý Kerim de muhtelif âyetlerde kâinattaki muhteþem icraatýný ve bunlardaki mizan, ölçü ve takdir gibi fiillerini zikreder ve bunlarýn kendisinin bir düsturu ve prensibi olduðunu hatýrlatýr. Ýnsandan da yaptýðý iþlerde bu prensibe yani ölçüye dikkat etmesini, adaletli olmasýný emreder. bir me kân o lan þu Yer kü re; yýl dýz la rýn yað mur gi bi yað dý ðý, ok ya nus la rýn tu tuþ tu ðu, dað la rýn pa muk gi bi a týl dý ðý, ce hen ne mî bir hâl a la cak týr. E vet, a da - let o ka dar ö nem li bir mak sat týr ki, o nun i çin ký ya - met de ko pa cak týr. Ni te kim a da let siz lik ten ca ný ya - nan bi ri si bü tün ba ha ne le ri red de de rek de miþ: Bý - ra kýn a da let ye ri ni bul sun, is ter se ký ya met kop sun. Öl çü ve a da let a tom al tý par ça cýk lar da da a kýl la ra dur gun luk ve re cek se vi ye de de vam e der. Yýl - dýz lar da ve ge ze gen ler de ça lý þan Adl ve Mu - kad dir is mi nin ka le mi ve per ge li san ki mil - yar lar ca de fa kü çü le rek a to mun i çi ne gi rer. O ra da da yö rün ge le ri çi zer, he sap la rý ya par; hýz la rý ve kuv vet le ri den ge ye ge ti rir. Ha þir mey da nýn da da ay ný ka lem ve ay ný kud ret i le he sa ba çe ki le ce ði mi zi u nut ma mak ge re ki yor. Koru bizi Ya Rabbi! Nefsin desisesinden, Hevâ ve hevesinden, Haram olan besinden, Koru bizi YA RABBÝ. Þeytan-ý ins ve cinden, Düþmanlýktan ve kinden, Yalan yere yeminden, Koru bizi YA RABBÝ. Kaderine isyandan, Her çeþit yalandan, Her türlü su-i zandan, Koru bizi YA RABBÝ. Ýftiradan, gýybetten, Cimrilikten, hasetten, Sebeblere minnetten, Koru bizi YA RABBÝ. Kadýnýn iþvesinden, Yarýn endiþesinden, Yi ne can lý lar da Ce nâb-ý Hakk ýn Adl is mi mu az zam dýr. On la rýn hüc re ya pý la rýn da ki þe kil len di ril me le ri ne; rý zýk la rý ný el de e de cek ci haz lar la ken di le ri ni sa vu na cak si lâh lar la do na týl ma sý na ka dar mu az zam bir öl çü ve tak dir i le bü tün ih ti yaç la rý za ma nýn da ve ye rin de ken di le ri ne ve ri lir Ka ra lar da ve de niz ler de za yýf can lý lar, bin ler ce yýl dýr var lýk la rý ný ve ne sil le ri ni güç lü le re rað men mu ha fa za e der ler. Adl is mi de niz le rin de rin lik le rin de, or man la rýn ka ran lýk la rýn da da bü yük bi hik met ve has sa si yet le de vam e der gi der. Se be Sû re sin de Ce nâb-ý Hak fer man e der Çok ça zýrh lar i mal et ve bi çim le me de öl çü yü gö zet de dik. Siz de i yi iþ ler, sa lih a mel ler ya pýn, çün kü ben her ya pa ca ðý ný zý gö ze ti yo rum. Bir ça lý ya di ken li bir el bi se yi, bir hay va na ko ru yu cu gü zel bi kür kü, vü cut þek li ne en uy gun þe kil de, en gü zel öl çü ler de di kip giy di ren Ce nâb-ý Hak, Hz. Da vud dan da (as) öl çü lü bir zýrh yap ma sý ný is ter. Ay ný þe kil de ma ne vî bir zýrh o lan sa lih a me li ve a da le ti is ter. Ce nâb-ý Hak biz den, sa na yi de ve san'at ta da öl çü ve he sa bý, i le ri tek no lo ji yi is te di ði gi bi i ba de ti de is ter ve gö zet le di ði ni de i fa de e der. A da let ve i ba det a ra sýn da ki mü na se be da ha da i yi an la mak i çin Be di üz za man Haz ret le ri nin þu i fa de si ne de bak mak ge re ki yor Þe ri at da, yüz de dok san do kuz ah lâk, i ba det â hi ret ve fa zi le te a it tir. Ya ni a da let ve þe ri a i ba det siz ol maz, ne re dey se yok de mek tir. Ma lûm a da let de mek hak ve hu ku ka ri a yet et mek de mek tir. Hu kuk i se hu ku kul lah ve hu kuk-u i bad o la rak i ki ye ay rý lýr. Bi rin ci si bi zi yok tan var e dip sa yý sýz ni met le riy le do na ta rak mu az zam bi va zi fey le yer yü zü ne ha li fe o la rak gön de ren  lem le rin Rab bi nin e mir le ri ni yap mak týr, em re dil di ð þe kil de i ba det et mek tir. Di ðe ri de kul hak ký na ri a yet et mek tir. Ge nel de in san lar hu kuk de ni lin ce, Ce nâb-ý Hakk ýn mer ha met ve þef ka ti ni dü þü ne rek gaf let e der ve i kin ci kýs mý an lar. An cak ar za ha li fe o la cak is ti dat lar,  lem le rin Rab bi nin mu ha ta bý ol mak gi bi hu sus lar ve va zi fe nin bü yük lü ðü dü þü nül dü ðün de ger çek, da ha net o la rak fark e di lir ve i ba det bu â le mi a yak ta tu tan dört sü tun dan bi ri si o la rak kar þý mý za çý kar. Ri sâ le-i Nur da da i fa de e dil di ði gi bi i ba det ay n za man da kul hak ký i le de il gi li dir. Bir kap ta nýn, bi ko mu ta nýn ya da baþ ka bir yö ne ti ci nin gö re vin de k ih mal sa de ce ken di si i le sý nýr lý de ðil dir. So rum lu ol du ðu ki þi le rin de hu ku ku nu ih mâl et miþ tir. Bu se bep le i ba de ti terk e den in san, can lý can sýz, i ba det e den bü tün var lýk la rýn hu ku ku nu çið ne mek te dir. A da le ti her za man her ke se uy gu la mak ko lay de ðil dir. Bil has sa ki þi ler güç lü ol du ðu za man lar da a da let bir ya na i ti lir, sa de ce ki tap lar da ka lýr. Vak tiy le Av ru pa da bir prens mah ke me ye ge ti ril di ðin de, ne ya pa ca ðý ný þa þý ran hâ ki min; Bi zim ka nun la rý mýz hal ký mu ha ke me et mek i çin dir prens le ri de ðil! sö zü meþ hur dur. An cak on dan a sýr lar ön ce Ha li fe Hz. A li nin (ra) halk tan bir Ya hu di i le ve Fa tih Sul tan Meh med in bi Rum mi mar i le e þit þart lar da mu ha ke me e dil me si dün ya nýn na sýl a yak ta dur du ðu nun bir a çýk la ma sý dýr. Pren si a da le te a yak di re ten; güç ve kud re ti, gu rur ve ki bi ri dir. Hz. A li (ra) ve Fa tih Sul tan Meh med i a da le tin kar þý sýn da diz çök tü ren i se; kalb le ri ni ve baþ la rý ný sec de ye gö tü ren i ba det tir, Ýs lâm dýr. Ý þâ râ tü l Ý câz dan bir bö lüm ak ta ra lým: A ka i di ve i mâ nî hü küm le ri ka vî ve sa bit kýl mak la me le ke ha li ne ge ti ren, an cak i ba det tir. E vet, Al lah ýn e mir le ri ni yap mak tan ve ne hiy le rin den sa kýn mak tan i ba ret o lan i ba det le, vic da nî ve ak lî o lan i ma nî hü küm ler ter bi ye ve tak vi ye e dil mez se, e ser le ri ve te sir le ri za yýf ka lýr. Zamanýn fitnesinden, Koru bizi YA RABBÝ. Yapýlan her israftan, Türlü lâf-ü güzaftan, Haksýzlýða taraftan, Koru bizi YA RABBÝ. Tabiata tapmaktan, Dalâlete sapmaktan, Hatalarý yapmaktan, Koru biz YA RABBÝ. Hakka karþý fikirden, Ucubtan ve kibirden, Günah-ý kebâirden, Koru bizi YA RABBÝ. Bu can durmaz kafeste. Ölmeden son nefeste, Tevhid en güzel beste. Nasib eyle YA RABBÝ. MEHMET KOVANCI SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 14 Muharrem 1432 Ru mî: 7 K. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Kadýnlar þiddet ve töreden þikâyetçi ÝL MÜFTÜLÜKLERÝ BÜNYESÝNDE 2004 DEN ÝTÝBAREN FAALÝYETE GEÇMEYE BAÞLAYAN AÝLE ÝRÞAT VE REHBERLÝK BÜROLARINA ÞÝKÂYETLER, ÞÝDDET VE TÖRELERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ÜZERÝNDE YOÐUNLAÞIYOR. DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ta li ma - týy la, il müf tü lük le ri bün ye sin de 2004 ten i ti ba ren fa a li ye te ge çen A i le Ýr þat ve Reh ber lik Bü ro la rý, ka dýn müf tü yar dým cý la rý ya da ço ðun lu ðu ka dýn din gö rev li le ri a ra cý lý ðýy la bin - ler ce a i le ye yön ve ri yor. Tür ki ye ge ne - lin de ki 11 ka dýn müf tü yar dým cý sýn - dan bi ri si o lan A da na Ýl Müf tü Yar - dým cý sý Sa li ha Bil giç, yap tý ðý a çýk la ma - da, a i le ku ru mu nu o luþ tu ran an ne, ba ba ve ço cuk lar la il gi li prob lem le rin ya ný sý ra yan lýþ te lak ki ler den kay nak - la nan so run la ra çö züm ü ret mek a ma - cýy la o luþ tu ru lan A i le Ýr þat ve Reh ber - lik Bü ro su na ka dýn lar dan ge len þi kâ - yet le rin, þid det ve tö re ler de yo ðun laþ - tý ðý ný bil dir di. Bil giç, Ya þa dý ðý mýz yüz yýl da bu so run lar dan bah se dil me - si ni bi le ü zü cü bu lu yo ruz. Bu ve ben - zer þi kâ yet ler le bi ze baþ vu ran ka dýn la - rý mý za bu so run lar la na sýl ba þa çý ka bi - le cek le ri ni an la tý yo ruz. Ge rek ti ðin de de e þi ve tüm a i le bi rey le riy le gö rüþ - me ye dâ vet e di yo ruz. Bü ro muz da, bir ev or ta mýn da ge çen gö rüþ me nin ar - dýn dan so run çö zü me ka vuþ tu ru lun - ca ya ka dar a i le i le sü rek li ir ti bat ha lin - de o lu yo ruz de di. Sa li ha Bil giç, 2004 de A da na, Ýs tan - bul, Ýz mir, A da na, Sam sun ve E la - zýð da pi lot uy gu la ma o la rak, ar dýn - dan da di ðer il müf tü lük le ri bün ye sin - de o luþ tu ru lan ve bu gün 67 il mer ke zi i le il çe ler de ki alt bü ro la rýy la bir lik te sa yý la rý 170 i bu lan A i le Ýr þat ve Reh - ber lik Bü ro la rý na er kek le rin de baþ vu - ru su nu ka bul et me le ri ne rað men yar - dým ta le bin de bu lu nan la rýn yüz de 50 den faz la sý ný ka dýn la rýn o luþ tur du - ðu nu kay det ti. Ka dý nýn a i le bir lik te li - ði nin de va mýn da be lir le yi ci rol üst len - di ði ni i fa de e den Bil giç, Sað lýk lý bir top lum da sað lýk lý an ne i le müm kün o lu yor. Bu nun i çin ka dýn e ði ti mi ön - ce li ði mi zi o luþ tu ru yor. 9 ka dýn din gö rev li mi zin ö zel e ði tim al dýk tan son - ra gö rev yap tý ðý bu bü ro da bin ler ce yu va nýn yý kýl ma sý ný ön le di ði mi zi söy - le mek a bar tý ol maz de di. GENÇ LER SO RUN LARDAN KAÇIYOR BÝLGÝÇ, Türk top lu mu nun güç lü a i le bað la rýy la di ðer top - lum lar dan fark lý ö zel lik ta þý dý ðý ný, bun da da be lir le yi ci ro lü ka dýn la rýn üst len di ði ni i fa de e de rek, þun la rý söy le di: Ö zel - lik le genç ne sil, da ha ev li li ðin ilk yýl la rýn da ya þa nan so run - lar kar þý sýn da kaç ma yý ter cih e di yor. Bu ne den le res mî ka - yýt la ra þid det li ge çim siz lik o la rak ge çen oy sa, al týn da in cir çe kir de ði ni bi le dol dur ma ya cak di ye ni te len di re bi le ce ði - miz so run lar dan kay nak lý bo þan ma lar ol duk ça yo ðun luk - ta. Bu bir ka çýþ an cak, ka çýþ bir çö züm ol ma dý ðý gi bi baþ ta an ne ve ba ba sý ay rýl mýþ ço cu ðun mut suz lu ðu ol mak ü ze re çe þit li top lum sal so run la rý da be ra be rin de ge ti ri yor. Biz bu so run la rýn ya þan ma ma sý, a i le bir lik te li ði nin de va mý i çin yön len di ri ci gö rev üst le ni yo ruz. Ca mi i çi fa a li yet ler de, ka - dýn va iz ler ta ra fýn dan ve ri len va az ve hut be ler de a i le ko nu - su na a ðýr lýk ver dik le ri ni, ca mi dý þý fa a li yet ler de i se kon fe - rans lar, çe þit li si vil top lum ku ru luþ la rý i le bir lik te ha zýr la nan prog ram lar ve e ði tim fa a li yet le riy le ka dý ný yön len dir dik le ri - ni an la tan Bil giç, dev le tin di ðer sos yal hiz met bi rim le riy le iþ bir li ði i çin de ol duk la rý ný be lir tti. A da na / a a Bediüzzaman Seti YE NÝ AS YA dan SÝ ZE ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr Ye ni As ya Med ya Grup mi lâ dî ye ni yý lý i ki o ri ji - nal e ser le kar þý lý yor. Ýl ki Be di üz za man A jan da - sý. Ý kin ci si Be di üz za man Tak vi mi. Be di üz za man A jan da sý Ri sa le-i Nur Ens ti tü sün ce ha zýr la nan ve dün ya da bir ilk o lan Be di üz za man Tak vi mi, Ye ni As ya Neþ ri - yat ta ra fýn dan sa tý þa su nul du. 13x19 e ba dýn da 365 gün lük yap rak tak vim ha lin - de ha zýr la nan Be di üz za man Tak vi mi, muh te va sýy la da or iji nal ve il gi çe ki ci. Tak vim; Be di üz za man Sa id Nur sî, Ri sâ le-i Nur ve Nur cu luk i le il gi li bil gi le rin yer al dý ðý a de ta mi ni bir an sik lo pe di hü vi ye ti ta þý yor. Â yet ve ha dis ler, Ri sâ le-i Nur dan pa saj lar, kav - ram lar, por tre ler, gü nün ta ri hi, Ay dýn la rýn Gö züy le Be di üz za man, Müs lü man Ý lim Ön cü le ri, Ri sâ le-i Nur Kon gre si Dek le ras yon la rý gi bi zen gin ve do yu - ru cu bir muh te va ya sa hip. 20 TL den sa tý þa çý ka rý lan, 1. ha mur ka li te sin de be yaz kâ ðý da dört renk o la rak ba sý lan tak vi me sa hip ol mak is te yen ler, Ye ni As ya Neþ ri yat bü ro la rýn dan, seç kin ki tap ve kýr ta si ye ci ler den, ay rý ca in ter net ten ye ni as ya ki tap.com ad re sin den de te min e de bi lir ler. Be di üz za man 2011 A jan da sý 17x24 e ba dýn da, 464 say fa ter mo de ri lüks cilt, 1. ha mur kâ ðý da bas ký lý, renk li o la rak ha zýr la nan a jan - da ge çen se ne ilk o la rak pi ya sa ya su nul muþ ve bü - yük bir hüsn-ü ka bul gör müþ tü. Ge niþ bir muh te va ya sa hip o lan a jan da nýn o - lan ilk bö lü mün de Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya tý an la týl mýþ, ha yat dev re le ri ne a it kro no lo - jik bil gi le re yer ve ril miþ. A jan da, her say fa sýn da Ri sâ le-i Nur dan ve ci ze le - rin yer al dý ðý, Be di üz za man ýn res mi nin bu lun du ðu, her a yýn bi ti min de Be di üz za man ýn ha ya týn dan ke - sit le rin ve ril di ði her ke sin e li nin al týn da bu lun ma sý ge re ken an sik lo pe dik bir e ser o la rak ha zýr lan mýþ. Ye ni As ya Neþ ri yat ta ra fýn dan 25 TL den sa tý þa su nu lan e ser, in ter net ü ze rin den ye ni as ya ki tap.com ad re sin den de te min e dile bi linir.* Ga ze te nin ver di ði ri sâ le ler Trab zon dan E yüp Ay gün ya zý yor: Bir-i ki se ne dir ga ze te niz sa ye sin de ri sâ le le ri o ku ma - ya baþ la dým. Zor ge li yor du ba na. Di li a ðýr ol du ðu i çin. Ga ze te az az ver di ðin den da ha ra hat o ku yor dum. Ben ce Sa id Nur sî nin ba zý fi kir le ri me se lâ Kürt me se le si i le il gi li o lan lar bil bo ard lar da ve ril me li. Hal kýn dik ka ti çe kil me li. Her o la ya Kur ân göz lü ðüy le bak tý ðýn dan fi kir - le ri sað lam. Bir de es ki den Ri sâ le ler sa de leþ me li di ye dü þü - nü yor dum. Sa de si ni o ku yun ca ya zý nýn ru hu u çu yor. Te si ri kal mý yor. Bu da þa þý la cak bir du rum. Þim di ki gi bi lû gat la be ra ber ya yýn lan ma lý. Se lâm lar. Med ya Sem poz yu mun da Sa id Nur sî den me saj lar Ba sýn Ya yýn Bir li ði i le Bað cý lar Be le di ye si nin or tak la þa dü zen le di ði ve A ra lýk gün le rin de ger çek le þen U lus la ra ra sý Med ya Sem poz yu mu na ka tý lan ga ze te miz Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz ün, Üs tad Be di üz za man ýn 2. Meþ rû ti - yet dö ne mi ga ze te le ri ne yö nelt ti ði ve a ra dan yüz yý lý aþ kýn bir za man geç me si ne rað men bu gün de ge çer li ði ni ko ru yan Ah lâk-ý Ýs lâ mi ye yi sars - tý lar ve ef kâr-ý âm me yi pe ri þan et ti ler e leþ ti ri si - ni de ak tar dý ðý ko nuþ ma sý, bü yük ço ðun lu ðu med ya, ü ni ver si te ve STK men sup la rýn dan o lu - þan din le yi ci ler ta ra fýn dan il giy le kar þý lan dý. Ý ki Be di üz za man man þe ti da ha Ge ri de bý rak tý ðý mýz gün ler de, Ye ni As ya nýn Ri - sâ le-i Nur un med ya da ki di li ol du ðu nu bir kez da ha gös te ren i ki man þe ti miz da ha ka yýt la ra geç ti. Bun lar dan bi ri ni, E lif der gi sin de Su ad Al kan a ko - nu þan ün lü sos yo log Prof. Dr. Ni lü fer Gö le nin Di - nin u nut tu rul ma sý ný Sa id Nur sî ön le di i fa de si o luþ - tur du (9 A ra lýk). Di ðe rin de de, Al man Genç ler Bir li ði nin 22 ya þýn - da ki yö ne ti ci si Mic ha el Send ker le U mut Ya vuz un yap tý ðý mü lâ kat ta ki Ke ma lizm kay bet tir di, Be di üz za - man çað at la týr me sa jý ný man þe te ta þý dýk (11 A ra lýk). Bu mü lâ ka tý yap ma mý zýn ve si le si i se, Send ker in bir in ter net si te si ne yaz dý ðý ve Türk çe ter cü me si ab ha ber si te sin de ya yýn la nan ma ka le sin de, Ba tý lý an lam da hu kuk dev le ti ve de mok ra si nin Ýs lâm la bað daþ tý ðý ný Sa id Nur sî nin 70 yýl ön ce di le ge tir di ði - ne da ir bir tes bi te yer ver miþ ol ma sýy dý. Ve biz Send ker in bu tes bi ti ni de, Gö le nin sö zü nü man þet yap tý ðý mýz gü nün ga ze te sin de, man þe tin he - men al týn da Be di üz za man 70 yýl ön ce söy le miþ ti baþ lý ðýy la ver miþ tik. Sa mi Ce be ci A vus tral ya da Yö ne tim Ku ru lu ü ye miz ve ya za rý mýz Sa mi Ce be - ci, A vus tral ya Nur Vak fý nýn dâ vet li si o la rak ge çen haf ta Mel bo ur ne e git ti. Ý ki haf ta de vam e de cek o lan zi ya re tin de Sydney e de uð ra ya cak o lan Ce be ci, iz le - nim le ri ni bi lâ ha re o ku yu cu la rý mýz la pay la þa cak. Yeni çaðýn yeni hastalýðý BÝL GÝ SA YAR cep te le fo nu, baz is tas yon la rý, mik - ro dal ga fý rýn gi bi ci haz lar dan ya yý lan e lek tro man - ye tik dal ga lar ye ni bir çað has ta lý ðý ný be ra be rin de ge tir di. Ku lak ta ra hat sýz e di ci ve ka lý cý u ðul tu ya se bep o lan ve ki þi nin ha ya tý ný alt-üst e den bu has - ta lýk týp li ta re tü rü ne 'E lek tro man ye tik Dal ga la ra Kar þý A þý rý Du yar lý lýk (Hi per Sen si ti vi te) o la rak geç ti. E lek tro man ye tik dal ga lar ko nu sun da cid di a raþ týr ma la rýy la ta ný nan Sa kar ya Ü ni ver si te si (SA - Ü) E lek trik E lek tro nik Mü hen dis li ði Bö lüm Baþ - ka ný Prof. Dr. Os man Çe rez ci, ö zel lik le cep te le - fon la rý baz is tas yon la rýn dan kay nak la nan bu has - ta lý ðýn gi de rek yay gýn laþ tý ðý ný be lir te rek, ya kýn bir za man da top lum sað lý ðý ný teh dit e der bir dü ze ye ge le bi le ce ði ni söy le di. Çe rez ci, "Bu dal ga lar be yin i çe ri sin de sý cak lýk ar tý þý na ve gen leþ me ye se bep o - lu yor. Bu da ku lak ta, vý zýl tý i le u ðul tu a ra sýn da ra - hat sýz e di ci ye ni ve sü rek li bir ses dal ga sý mey da - na ge ti ri yor. Ki þi üst ses le rin ol ma dý ðý or tam lar da, ya ni ev de din le nir ken ya da u yu ma ya ça lý þýr ken bu ses dal ga sý - ný da ha be lir - gin du yu yor. Bu da din len - me si ni ve sað - lýk lý u yu ma sý ný en gel li yor, ya - þam ka li te si ni d ü þ ü r ü y o r. Ay rý ca baþ að - rý sý, hu zur suz - luk ve te dir - gin lik de yan be lir ti le ri o la - rak gö rü lü yor." di ye ko nuþ tu. Has ta lý ðýn ö - zel lik le baz is tas yon la rý na ya kýn yer ler de o tu ran lar da da ha sýk gö rül dü ðü nü i fa de e den Çe rez ci, Tür ki - ye'de bu has ta lý ðýn bi lin me di ði ni, an cak Av ru pa'da týp li ta re tü rü ne gir di ði ni vur gu la dý. Ö zel lik le 3G hiz - me ti nin dev re ye gir me sin den son ra bu tür þi ka yet le - rin Tür ki ye'de art tý ðý ný di le ge ti ren Çe rez ci, þu bil gi - le ri ver di: "Ö zel lik le baz is tas yon la rý na ya kýn yer ler de o tu ran lar da da ha sýk gö rü lü yor. Bu in san lar e lek tro - man ye tik dal ga la ra kar þý þid det li du yar lý lýk gös te ri - yor. Son bir i ki yýl dýr çok sa yý da in san bu ra hat sýz lýk - tan þi ka yet çi. Bu in san lar ön ce ku lak bu run bo ðaz uz ma ný na gi di yor. An cak þi ka yet le ri geç mi yor. Bi ze de bir çok has ta ge lip yar dým is ti yor. Tür ki ye'de has - ta lý ðýn teþ hi si ko nu sun da sý kýn tý ya þa ný yor. Bu ra hat - sýz lýk an cak e lek tro man ye tik dal ga tes ti ne ta bi tu tu - la rak teþ his e di le bi li yor. Ül ke miz de bu nun la il gi li bir mer kez yok. Av ru pa'da teþ his bu ko nuy la il gi li ö zel mer kez ler bu lu nu yor. An cak te da vi nok ta sýn da he - nüz bir ge liþ me yok. Sa de ce in san la ra baz is tas yon la - rýn dan u zak dur ma la rý ö ne ri li yor."

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı