Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý ANAYASA MAHKEMESÝ BAÞKANI KILIÇ: KÝMSENÝN, ÝÇÝNE DÜÞÜLEN DURUMU SAVUNACAK MECALÝ YOK. YARGI BAÐIMSIZLIÐI ÖRTÜSÜ ALTINDA ELE GEÇÝRME SÖZÜ YARGIYA SAYGISIZLIK n Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, Yüksek yargýnýn deðerli mensuplarý da özeleþtirisini cesaretle yapma erdemini göstermelidir. Yýllardýr yargý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý örtüsü altýnda yüksek yargýnýn içine düþürüldüðü durumu kimsenin savunacak mecali yoktur dedi. n Kýlýç, ayrýca, Yargý organlarýna yapýlan seçimleri kimin seçtiði ya da kimin seçildiði gözetilerek bir yerleri ele geçirme planý olarak nitelemek demokrasi anlayýþý ile baðdaþmadýðý gibi, yargý mensuplarýna yapýlan bir büyük saygýsýzlýktýr deðerlendirmesinde bulundu. Haberi sayfa 5 te Y GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 2 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr YIL: 41 SAYI: Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek'in istifasýný isteyen muhalif hareketin "1 milyon yürüyor" çaðrýsý için, Kahire'deki Tahrir Meydanýnda yüzbinlerce kiþi toplandý. Muhalif lider Muhammed Baradey, Hüsnü Mübarek Cuma gününe kadar iktidarý terk etmeli çaðrýsý yaptý. FOTOÐRAF: AA TUNUS VE MISIR DA DÝKTA REJÝMLERÝNÝ SARSAN OLAYLAR, ÞÝMDÝYE KADAR BASKIYLA SÝNDÝRÝLEN ÝNSANLAR, KENDÝ GÜÇLERÝNÝN FARKINA VARIP KORKU ÝMPARATORLUKLARINA KARÞI KOYMAYA BAÞLADILAR ÞEKLÝNDE YORUMLANIYOR. GÝZLÝ ÝSTÝHBARATLARLA SÝNDÝRÝLEN ÝNSANLAR MEÐERSE HALK BUNLARDAN DAHA GÜÇLÜYMÜÞ n Ýngiltere'de Arapça yayýnlanan El Kudüs El Arabî gazetesi, Tunus'un ardýndan Mýsýr'da yaþanan geliþmeler için, "insanlarýn kendi güçlerinin farkýna varýp korku imparatorluklarýna karþý koymaya baþladýklarý" yorumunda bulundu. Gazetede, þimdiye kadar korku imparatorluklarýnýn insanlarý gizli istihbaratlarla sindirdiði belirtildi. n Mýsýr'da bir grup göstericinin "Korku imparatorluklarýný çok güçlü bilirdik, meðerse halk bunlardan daha güçlüymüþ" þeklindeki sloganlarýna atýf yapýlan yorumda, "insanlarýn artýk hak, hukuk, demokrasi, adalet, eþitlik ve güçlünün zayýfý ezmeyeceði bir adalet sisteminin kurulmasýný istedikleri" vurgulandý. Haberi sayfa 7 de YOLSUZLUK ÜRETEN SÝSTEM DEÐÝÞMELÝ Raporun amacý örtbas ÝSRAÝL'ÝN MAVÝ MARMARA RAPORUNA TEPKÝ n Uluslararasý Af Örgütü, Ýsrail in Mavi Marmara baskýný ile ilgili Turkel Komisyonu tarafýndan yapýlan ulusal soruþturma nýn örtbastan öte birþey olmadýðýný açýkladý. Haberi sayfa 7 de YÖK ten Danýþtay a itiraz ALES'TEKÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARINA KARÞI n YÖK, Danýþtay 8. Dairesinin, 2010 Akademik Personel ve Lisans Üstü Eðitim Giriþ Sýnavý (ALES) sonbahar dönemi kýlavuzundaki kýlýk kýyafetle ilgili düzenlemelerin yürütmesini durdur ma kararýna itiraz etti. Haberi sayfa 4 te Hükümete red, gösteriye devam MÜSLÜMAN KARDEÞLER'DEN YENÝ HÜKÜMETE HAYIR n Mýsýr daki en önemli muhalif grup olan Müslüman Kardeþler, Hüsnü Mübarek in rejimine karþý gösteriler devam ederken yaptýðý açýklamada yeni hükümeti reddederek, Mübarek rejimi düþene kadar gösterilerin sürmesi çaðrýsýnda bulundu. Haberi sayfa 7 de Haberi 7 de Mübarek in yerine kim gelecek? ABD'LÝ UZMANLARIN CEVAP ARADIÐI SORU n ABD medyasý ve düþünce kuruluþlarýnda Mýsýr da yaþanan olaylara iliþkin yapýlan tartýþmalarda, Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek in gitme zamanýnýn geldiði, ancak göstericilerin belirli bir gündem ve tek liderden yoksun olduðu noktalarý ön plana çýkýyor. Haberi sayfa 7 de Bayan Mübarek Ýngiltere de KOCASINDAN ÖNCE O, MISIR'I TERK ETTÝ n Hüsnü Mübarek in yarý Ýngiliz eþi Suzanne'ýn Ýngiltere de olduðu bildirildi. Mýsýr da sokaða dökülen halkýn görevi býrakmasýný istediði 82 yaþýndaki Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek in ve ailesinin, Ýngiltere ile çeþitli baðlarý bulunuyor. Haberi sayfa 7 de ISSN ÜRDÜN KRALI ABDULLAH HÜKÜMETÝ FESHETTÝ Haberi sayfa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Bu memleketteki hükûmet, â lem-i Ýs lâma kar þý Ri sâ le-i Nur a muh taç ge le cek ya kýn bir za man da, bu Be di uz za man Sa id Nur si. Si ze kat i yen ve çok e mâ re ler le ve kat î ka na a tim le be yan e di yo rum ki, va tan, bu mil let ve bu mem le ket te ki hü kû met, â lem-i Ýs lâ ma ve dün ya ya kar þý ga yet þid det le Ri sâ le-i Nur gi bi e ser le re muh taç o la cak. S i ze kat i yen ve çok e mâ re ler le ve kat î ka na a tim le be yan e di yo rum ki, ge le - cek ya kýn bir za man da, bu va tan, bu mil let ve bu mem le ket te ki hü kû met, â lem-i Ýs lâ ma ve dün ya ya kar þý ga yet þid det le Ri sâ le-i Nur gi bi e ser le re muh taç o la - cak; mev cu di ye ti ni, hay si ye ti ni, þe re fi ni, me fâ - hir-i ta ri hi ye si ni o nun ib râ zýy la gös te re cek tir. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 148, Mek tup No: 43 *** [Ri sâ le-i Nur un bu va tan ve mil le te ka zan dýr - dý ðý bü yük ve çok mu kad des i ki ne ti ce yi be yan et me si, fil ha ki ka ay nen bu i ki ne ti ce nin te za hü rü bu mem le ket te ve â lem-i Ýs lâm da gö rül müþ ol - ma sý do la yý sýy la bu mek tup çok e hem mi yet li dir.] Ri sâ le-i Nur, bu mü ba rek va ta nýn mâ ne vî bir hâ lâs kâ rý ol mak ci he tiy le; þim di i ki deh þet - li mâ ne vî be lâ yý de fet mek i çin mat bu ât â le mi i le te za hü re baþ la mak, ders ver mek za ma ný gel di ve ya ge le cek gi bi dir zan ne de rim. O deh þet li be lâ dan bi ri si: Hý ris ti yan di ni ni mað lûp e den ve a nar þi li ði ye tiþ ti ren þi mal de çý - kan deh þet li din siz lik ce re ya ný bu va ta ný mâ ne vî is ti lâ sý na kar þý Ri sâ le-i Nur bir sedd-i Zül kar neyn gi bi bir sedd-i Kur â nî va zi fe si ni gö re bi lir. Ý kin ci si:  lem-i Ýs lâm ýn bu mü ba rek va ta nýn a hâ li si ne kar þý pek þid det li i ti raz ve it ti ham la rý - ný i zâ le et mek i çin mat bu at li sa nýy la ko nuþ mak lâ zým gel miþ di ye kal bi me ih tar e dil di. Ben dün ya nýn hâ li ni bil mi yo rum, fa kat Av - ru pa da is ti lâ kâ ra ne hük me den ve ed yân-ý se - mâ vi ye ye da yan ma yan deh þet li ce re ya nýn is ti - lâ sý na kar þý Ri sâ le-i Nur ha ki kat la rý bir kal a ol du ðu gi bi, â lem-i Ýs lâm ýn ve As ya ký ta sý nýn hâl-i ha zýr da ki i ti raz ve it ti ha mý ný i zâ le ve es - ki de ki mu hab bet ve u huv ve ti ni i a de et me ye ve si le o lan bir mu ci ze-i Kur â ni ye dir. Bu mem le ke tin va tan per ver si ya sî le ri ça buk ak lý ný ba þý na a lýp Ri sâ le-i Nur u tab e de rek res men neþ ret me le ri lâ zým dýr ki, bu i ki be lâ ya kar þý si per ol sun. A ca ba bu yir mi se ne zar fýn da i mân-ý tah ki - kî yi pek kuv vet li bir sû ret te bu va tan da neþ re - den Ri sâ le-i Nur ol ma say dý; bu deh þet li a sýr - da, a cip in ký lâp ve in fi lâk lar da bu mü ba rek va - tan, Kur ân ý ný ve i ma ný ný deh þet li sad me ler - den tam mu ha fa za e de bi lir miy di? Mek tû bât, s. 812 *** Hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün - ye vi ye si ne ve si yâ si ye si ne ve uh re vi ye si ne pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý - na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça - lýþ ma la rý el zem dir ki, ge çen deh þet li gü nah la - ra kef fâ ret ve ge le cek þid det li be lâ la ra ve a nar - þî li ðe kar þý bir set o la bil sin. Söz ler, On Ü çün cü Söz, s. 253 *** E vet, ko mü nist per de si al týn da a nar þist li ðin em ni yet-i u mu mi ye yi boz ma ya deh þet li ça lýþ ma - sý na kar þý, Ri sa le-i Nur ve þa kirt le ri, i man-ý tah ki - kî kuv ve tiy le bu va ta nýn her ta ra fýn da o müt hiþ if sa dý dur du ru yor ve ký rý yor, em ni ye ti ve â sâ yi þi te mi ne ça lý þý yor ki, pek çok bir kes ret te ve mem - le ke tin her ta ra fýn da bu lu nan Nur ta le be le rin - den, bu yir mi se ne de a lâ ka dar üç dört mah ke me ve on vi lâ ye tin za bý ta la rý, em ni ye ti ih lâ le da ir bir vu ku at la rý ný bul ma mýþ ve kay det me miþ. Ve üç vi lâ ye tin in saf lý bir ký sým za bý ta la rý de miþ ler: Nur ta le be le ri mâ ne vî bir za bý ta dýr.  sâ yi þi mu - ha fa za da bi ze yar dým e di yor lar. Ý man-ý tah ki kî i - le, Nu ru o ku yan her a da mýn ka fa sýn da bir ya sak - çý yý bý ra ký yor lar, em ni ye ti te mi ne ça lý þý yor lar. Lem a lar, 26. Lem a, 15. Ri ca, s. 572 LÜ GAT ÇE me fâ hir-i ta ri hi ye: Ta ri he a it ö vünç du yu la cak hu sus lar. fil ha ki ka: Ha ki kat te, i - þin doð ru su. hâ lâs kâr: Kur ta rý cý. sedd-i Zül kar neyn: Zül kar neyn in yap týr dý ðý bü yük sed. ed yân-ý se mâ vi ye: Se - mâ vî, Ý lâ hi din ler. sad me: Dar be, yý ký cý mü da ha le ler. Câmiü's-Saðîr, B ir za man lar kuþ uç maz, ker - van geç mez bir yer di Bar la. A ma þim di kuþ lar da u çu - yor, ker van lar da ge çi yor. Ge rek yurt i çin den, ge rek se yurt dý þýn dan ka dýn-er kek, genç-ih ti yar, ço luk-ço cuk hat ta müs - lim-gayr-i müs lim pek çok in sa nýn uð - rak ye ri ol du bu þi rin bel de miz. Yaþ lar ay rý, baþ lar ay rý. Renk ler ay rý, cins ler ay rý. Bel ki ya þa dýk la rý dün ya lar da ay rý. Bar la da in san man za ra la rý ný gö rün ce þu so ru la rý ken di ni ze sor ma dan ge çe - mez si niz: Bu in san lar kim? Ne re den ge li yor lar, ne re ye gi di yor lar? Bu ra da ne a rý yor lar? Bu in san la rý Bar la ya çe ken sýr ne dir? Bu so ru la rýn ce vap la rý ný bel ki Ri sâ le-i Nur da ge çen þu sa týr lar da bul mak müm kün: Bar la, ehl-i î ma nýn ma ne vî im da dý na gön de ri len Ri sâ le-i Nur kül li ya tý nýn te - lif e dil me ye baþ lan dý ðý ilk mer kez dir. Bar la, mil let-i Ýs lâ mi ye nin, hu sû san A na do lu hal ký nýn ba þý na ge len deh þet li bir da lâ let ve din siz lik ce re ya ný na kar þý, Kur ân dan ge len bir hi da yet nû ru nun, bir sa a det gü ne þi nin tu lû et ti ði bel de dir. Bar la, rah met-i Ý lâ hi ye nin ve ih san-ý Rab ba nî nin ve lûtf-u Yez da nî nin bu mü ba rek A na do lu hak kýn da, bu kah ra - man Ýs lâm mil le ti nin ev lât la rý ve â lem-i Ýnsanlarýn övgüsüne düþkünlük, kiþiyi kör ve saðýr eder. Bar la, mil let-i Ýs lâ mi ye nin, hu sû san A na do lu hal ký nýn ba þý na ge len deh þet li bir da lâ let ve din siz lik ce re ya ný na kar þý, Kur ân dan ge len bir hi da yet nû ru nun, bir sa a det gü ne þi nin tu lû et ti ði bel de dir. Bar la sen bir baþ ka sýn! SEREncAm ah me doz de mir.com AH MET ÖZ DE MÝR Ýs lâm hak kýn da, ha yat ve me mat la rý nýn, e be dî sa a det le ri nin me da rý o lan e ser le - rin le me ân et ti ði bah ti yar yer dir. (Ta - rih çe-i Ha yat, s. 240) Bar la, ilk med re se-i Nu ri ye þe re fi ni ka - zan dý ðýn dan mü ba rek bir yer dir. Mah ru - mi ye tin ve sý kýn tý la rýn had saf ha da ol du - ðu, i man i le küf rün çar pýþ tý ðý 1920 li yýl - la rýn so nun da Sýd dýk Sü ley man bir gün Biz ya zý yo ruz, biz o ku yo ruz, Üs tad bu ka dar zah me ti ni ye çe ki yor? di ye i çin - den ge çi rir. O na bun la rý dü þün dü ren ve sor du ran ü mit siz lik tu fa ný nýn o gün az - gýn laþ týr dý ðý þart lar dý. O böy le dü þü nür - ken Be di üz za man bir den, Kar da þým, gö - re cek sin, ben bun la rý bü tün dün ya ya o - kut tu ra ca ðým di ye rek o na ve o nun gi bi dü þü nen le re ü mit ve ri yor du. Çün kü Be - di üz za man ü mit ve müj de in sa nýy dý; ye i - se yer yok tu o nun dün ya sýn da. Mer hum Bay ram Yük sel den biz zat din le di ðim bu na ben zer bir baþ ka ha tý ra da ha var dýr. O lay, Be di üz za man ýn 1954 yý lýn dan i ti ba ren a ra sý ra ge lip kal dý ðý Bar la da ki Ha cý En ver in e vin de ge çer. Ev bu gün hâ lâ es ki ö zel li ði ni ve gü zel li - ði ni ko ru mak ta dýr. Bar la nýn zi ya ret e di - len me kân la rýn dan bi ri si dir. Üs ta dýn ilk med re se sin den bi raz yu ka rý da dýr. E ðir - dir Gö lü ne nâ zýr bü yük çe, ah þap tan ya - pýl mýþ bal ko na sa hip tir. Üs ta da ha ya tý - nýn so nu na ka dar ih lâs ve sa da kat la hiz - met e den Bay ram Yük sel þun la rý an la týr: Bir gün bu la þýk yý ký yor dum, Üs ta dý - mýz da bal kon da o ku yor du. A ra mýz da on beþ met re ka dar me sa fe var dý. Ý çim den de dim. Bu Bar la çok mah ru mi yet li bir yer, mü ba rek Üs tad, gel di ði za man bu ra - da du ru yor. Hâl bu ki Is par ta da ha gü zel, her þey mü kem mel ve Is par ta da hem ta - le be çok, hem hiz met ge niþ, va sý ta fi lan da bol, di ye i çim den böy le ko nuþ tum. Üs tad be ni ça ðýr dý. Gel ev lâ dým Bay ram de di. Ev lâ dým, sen bu ra yý ke rih gör me, bu ra sý çok mü him, cid den çok mü him, bu ra sý i le ri de nur la na cak Ýn þâ al lah de di. Ý ki o lay a ra sýn da bel ki o tuz-o tuz beþ se - ne geç miþ tir. U fuk lar he nüz ay dýn lýk de - ðil dir. A ma Be di üz za man a gö re ne ka ran - lýk, ne de ü mit siz lik var dýr. O hep ü mit - vâr dýr. Yýl lar ön ce de Ü mit var o lu nuz. Þu is tik bal in ký lâ bý i çin de en yük sek gür se da Ýs lâm ýn se da sý o la cak týr di yor du. O gün ha yal ka bul e di len söz ler bu - gün ger çek ol du. Nu ra su sa yan gö nül ler Nur lu bel de le re, nu run par la dý ðý yer le - re ko þu yor ar týk. Üs ta dý an la tan ki tap la - rý o ku yup, film le ri sey re di yor. Nu run ko ku su o lan ki tap lar bi le ar týk yok sa tý - yor. Fu ar lar ri sâ le ler le ve ri sâ le kay nak lý e ser ler le gü zel le þi yor. Hür A dam Be di - üz za man Sa id Nur sî fil mi ken di sa ha - sýn da bir ilk. Þim di bu film sey re di li yor, bir da ha, bir da ha Es ki den ma kam mev ki pe þin de ko - þan lar ve ya meþ hur ol mak is te yen ler Üs tad ve Ri sâ le-i Nur a ley hi ne ki tap lar yaz dý lar, kon fe rans lar ver di ler. Ba zý la rý bu ki tap la rý o ku ma ya ve kon fe rans la rý din le me ye zor lan dý lar. Bu gün on lar ne - re de der si niz? Ar týk Nu run bay ra mý var Bu gün Nu run bay ra mýn dan söz e de bi - li yor sak, Bar la yý i yi o ku mak ve i yi ta ný - mak tan ge çi yor. Nur sev da lý la rý Bar la ya ko þu yor lar, hak ký ve ha ki ka ti öð ren mek i çin. Son ra baþ ka nur men zil le ri ne. Bar la da, 1926 yý lý nýn so ðuk bir kýþ mev si min den gü nü mü ze u za nan a cýtat lý çe tin bir mü ca de le nin ve ya nur lu bir yol cu lu ðun a yak iz le ri ni, bel ki de toz la rý ný bul mak müm kün dür. Tür ki ye Bar la dan do ðan Nur lu gü ne - þi ko nu þu yor. Bar la sen bir baþ ka sýn, ta ri hin le, Be - di üz za man la, sýd dîk la rýn la... Mâruf umum enbiyanýn memâlik-i Ýslâmiye ve Osmaniyeden zuhuru, kader-i Ýlâhînin bir iþaret ve remzidir ki; bu memleket insanlarýnýn makine-i tekemmülâtýnýn buharý diyanettir. Ve bu Asya ve Afrika tarlasýnýn ve Rumeli bostanýnýn çiçekleri ziya-yý Ýslâmiyet ile neþv ü nema bulacaktýr. Bediüzzaman Said Nursî, Divân-ý Harb-i Örfî, s. 62 No: 1944 / Hadis-i Þerif Meâli A te þ nimeti PARILTI SAMÝ CEBECÝ sa mi_ce be ma il.com Bu dün ya da ya ra týl mýþ la rýn en þe ref li si o la rak mi sa fir e di len in san la rýn, ha - ya tý nýn de va mý i çin lâ zým o lan her þey, o da ha dün ya ya gel me den ön ce ha zýr - lan mýþ, in san her þe yi ha zýr ve em ri ne hiz - met kâr o la rak bul muþ tur. Ha yat i çin lâ zým o lan var lýk lar, gü neþ, ha va, top rak, su ve a teþ un sur la rý dýr. Bü tün ni met ler gi bi, a teþ da hi en bü yük ni met ler a ra sýn da dýr. Ýlk çað lar da ya þa yan in san lar, mâ den dev - ri ne a teþ sa ye sin de geç ti. Ya þa mak ta ol du ðu - muz mo dern ça ðýn bü tün ge rek le ri, ge nel lik - le hep a teþ sa ye sin de el de e dil di. A teþ siz ha - yat dü þü nü le mez. Ye me ði mi zi pi þir mek ten, her tür lü a lan la ra ka dar kul lan dý ðý mýz a te þin, ne bü yük bir ni met ol du ðu nu ço ðu in san lar dü þü ne mez. Hat ta, o nun ni met ol du ðu nun far kýn da bi le de ðil dir. Ço ðu ni met le rin, ni - met ol du ðu nun far kýn da ol ma dý ðý gi bi.. O dur ki, yem ye þil a ðaç tan si ze a teþ çý ka - rýr; o nun la a te þi ni zi ya kar sý nýz. (Ya sin Sû re - si: 80) â ye tiy le na zar-ý dik ka ti a te þe çe ken Ce nâb-ý Hak, o nu da bir ni met o la rak ken - di si nin ih san et ti ði ni ha týr la tý yor. Hem de a - te þin yan ma sý i çin lâ zým o lan ok si jen mad - de si nin kay na ðý nýn a ðaç lar ol du ðu na i þâ ret e di yor. Ok si jen siz or tam da a teþ yan maz. O - nun i çin or man la ra dün ya nýn ak ci ðer le ri de - ni lir. Or man yan gýn la rý i çin spi ker ler Ak ci - ðer le ri miz ya ný yor tâ bi ri ni kul la nýr lar. A te þin ya ra tý lý þý bü tü nüy le ha yýr dýr. An cak, a teþ yü zün den cü z'î þer ler de o la bi lir. Ev ler, a ra ba lar ve or man lar ya na bi lir. Böy le du rum - lar i çin A te þin ya ra tý lý þý þer dir de ni le mez. Çün kü, Be di üz za man Haz ret le ri nin tes bit et - ti ði gi bi Hayr-ý ke sîr i çin þerr-i ka lîl ka bul e - di lir. Ya ni Çok ha yýr i çin, az þer ka bul e di - lir. E ðer, o cüz î þer gel me sin di ye a teþ ya ra - týl ma ya cak ol say dý, o za man þerr-î ke sir (çok þer) o lur ve in san ha ya tý zo ra gi rer di. A teþ, ta bi a tý i ca bý ya kar. Lâ kin, o da hi e - mir al týn da dýr. Diz gi ni, Al lah ýn e lin de dir. Yak ma! em re dil di ði za man ya ka maz. Bi - lin di ði ü ze re, Nem rut la mü ca de le ye gi ri - þen ve hak ký teb lið e den Haz ret-i Ýb ra him i (as), Nem rut a te þe at týr dý. Ce nâb-ý Hak a - te þe Ey a teþ, Ýb ra him i çin se rin ve se lâ met - li ol. (En bi ya Sû re si: 69) di ye em ret ti ve a - teþ o nu ya ka ma dý. De mek ki, a teþ e mir al - týn da ha re ket e di yor. Ken di ta bi a týy la ve kö rü kö rü ne ha re ket et mi yor. A teþ, Haz - ret-i Ýb ra him i (as) yak ma dý ðý gi bi, el bi se si - ni da hi ya ka ma dý. Bun dan ha re ket le, â ye tin i þâ re tin den a te þin yak ma ya ca ðý mad dî bir mad de ol du ðu mâ nâ sý ný çý ka ran Be di üz za - man, am yant de ni len a te þin yak ma dý ðý bir mad de nin, in san la rýn bul du ðu ö nem li ke - þif ler den bi ri ol du ðu nu söy lü yor. Dün ya nýn kar nýn da ki Mag ma ta ba ka - sýn da ve gü ne þin ta ma mýn da var o lan a teþ un su ru nun, kâ i na týn her ta ra fý ný is ti lâ et ti - ði ni ve â hi ret â le min de ce hen nem gi bi bir ne ti ce si ol du ðu nu i fâ de e den Üs tad Haz - ret le ri; ce hen nem a te þi ne kar þý da i man ve Ýs lâ mi yet gi bi bir zýr hý el de et me nin za rû - re tin den bah se di yor. Ve a te þin bü tün mer - te be le ri ne sa hip o lan ce hen nem de Zem- he rir de ni len ek si de re ce ler de ki don du ru - cu a te þin de ol du ðu nu ha ber ve ri yor. Kâ fir ve mü nâ fýk la rýn te mel li ka la ca ðý e be dî bir a zap ül ke si o lan ce hen ne me, a þý rý gü nah - kâr o lan, fa kat i ma ný ný kay bet me miþ bu lu - nan mü min le rin de gi re ce ði ve gü nah kir - le rin den te miz len dik ten son ra cen ne te ge - le ce ði di ni mi zin öð ret ti ði ger çek ler den dir. Zi ra, cen net te miz dir ve te miz o lan la rýn ye ri dir. Gü nah kir le rin den a rýn dý ra cak en güç lü te miz le yi ci mad de i se a teþ tir. De mi - rin pa sý ný a teþ gi der di ði gi bi, gü nah kir le ri - ni de an cak ce hen nem a te þi te miz ler. Ý ma ný za yýf ve ya hiç i nan ma yan bâ zý in - san lar, ce hen ne min vü cu du nu ha fi fe a lýr - lar. Hat ta Fi lân ar tist ler de o ra da o la cak di ye a lay et ti ði ni sa nýr lar. Hal buki, Gök le ri ve ye ri ya ra tan, on la rýn ben ze ri ni ya ra ta - maz mý? El bet te ya ra týr. O her þe yi ya ra tan ve her þe yi hak kýy la bi len dir. (Yâ sin Sû re si: 81) fer man e den  lem le rin Rab bi, â hi ret â - lem le ri ni kur du ðu, cen net ve ce hen ne mi in san la rýn göz le ri ö nü ne ge tir di ði za man her þey an la þý la cak, fa kat o ra da ki piþ man - lýk lar sa hi bi ne hiç bir þey ka zan dýr ma ya cak - týr. Mü him o lan ger çek le ri bu ra da gör mek ve o ra ya ha zýr lýk yap mak týr. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 29 Safer 1432 Ru mî: 20 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý O tel hýr sý zý na gö zal tý n AN TAL YA DA sah te kim lik le o tel - ler de o da ki ra la yan ve di ðer müþ te ri - le rin o da la rý na gi re rek hýr sýz lýk yap tý ðý id di a e di len ki þi gö zal tý na a lýn dý. An - tal ya A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü, Hýr sýz - lýk Bü ro A mir li ði e kip le ri o tel ler de ar - tan hýr sýz lýk o lay la rý na kar þý yap tý ðý is - tih ba ri ça lýþ ma so nu cu H.Ö yü (47) gö zal tý na al dý. Zan lý nýn 14 hýr sýz lýk su - çun dan hak kýn da ya ka la ma ka ra rý bu - lun du ðu ve 33 hýr sýz lýk o la yý na da ka - rýþ tý ðý be lir til di. Zan lý nýn ya pý lan üst a ra ma sýn da i se ü ze rin de ken di fo toð - ra fý bu lu nan 6 fark lý kim lik çýk tý. Ge - nel lik le lüks o tel ler de bir gün lük o da ki ra la yan zan lý nýn, di ðer müþ te ri le ri - nin o da la rý na da ha çok ge ce ve sa bah kah val tý sa at le rin de gi re rek hýr sýz lýk yap tý ðý id di a e dil di. Zan lý nýn sor gu su de vam e di yor. Antalya / a a 3 adet uçaksavar mermisi bulundu n MAL TE PE DE bir hur da dük kâ ný nýn de po sun da 3 a det u çak sa var mer mi si bu lun du. Fýn dýk lý Ma hal le si Sar ma þýk So kak ta ki hur da cý nýn de po bö lü - mün de 3 a det u çak sa var mer mi si ol - du ðu ih ba rý ný de ðer len di ren Mal te pe Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, e - mek li ma ki ne mü hen di si ol du ðu öð - re ni len Al tan B nin (78) iþ ye ri ne bas - kýn dü zen le di. Bu ra da ya pý lan a ra ma - da iþ ye ri nin de po sun da 3 u çak sa var mer mi si bu lun du. Ýþ ye ri sa hi bi Al tan B. gö zal tý na a lýn dý. Al tan B nin po li se ver di ði i fa de de, söz ko nu su mer mi le ri yýl ön ce il gi duy du ðu i çin hur - da cý dan al dý ðý ný i le ri sür dü. Al tan B, es ki iþ ye rin den ye ni si ne ta þý nýr ken mer mi le ri gö ren bir ki þi nin du ru mu po li se bil dir di ði ni söy le di ði öð re nil di. Al tan B, Cum hu ri yet Sav cý sý nýn ta li - ma týy la ser best kal dý lý yýl lar da kul la nýl dý ðý id di a e di len ve in ce len - mek ü ze re em ni yet kri mi nal la bo ra - tu va rý na gön de ri len u çak sa var mer - mi le ri nin dü ze ne ði ol ma dan kul la ný - la ma ya ca ðý i fa de e dil di. O lay la il gi li so ruþ tur ma baþ la tan po lis yet ki li le ri, ko nu nun as ke rî ma kam lar la ya pý la cak ya zýþ ma la rýn ar dýn dan net le þe ce ði i fa - de et ti ler. Ýs tan bul / a a TRT'nin Anadolu Üniversitesi ile birlikte kurduðu TRT Okul kanalý düzenlenen törenle yayýna baþladý. Baþbakan Erdoðan, "TRT, ülkemizin ekranýdýr" dedi. FO TOÐ RAF: A A TRT Okul yayýnda TRT VE A NA DO LU Ü NÝ VER SÝ TE SÝ ÝÞ BÝR LÝ ÐÝY LE KU RU LAN E ÐÝ TÝM KA NA LI TRTO - KUL MEB ÞÛ RÂ SA LO NU NDA DÜ ZEN LE NEN TÖ REN LE YA YIN HA YA TI NA BAÞ LA DI. TRT ve A na do lu Ü ni ver si te si iþ bir li ðin de ya þam bo yu e ði tim slo ga nýy la ku ru lan e ði tim ka na lý TRT-O kul MEB Þû râ Sa lo nu nda dü zen le nen tö ren le ya yýn ha ya tý na baþ la dý. Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, tö ren de yap tý - ðý ko nuþ ma da, Son yýl lar da TRT ham le ü ze ri ne ham le ya pý yor ve her ham le sin de çý ta yý bi raz da ha yük sel ti yor. Ba þa rý lý bir ka mu ya yýn cý lý ðý nýn na sýl o la ca ðý ný her ke se çok gü zel þe kil de i fa de e di yor. TRT O kul da bun lar dan bi ri si dir de di. A rýnç, TRT nin 14. ka na lý nýn a çý lý þý ný yap týk la rý ný söy le di. Ay ný za man da TRT nin 43. ku ru luþ yýl dö nü - mü ol du ðu nu ha týr la tan A rýnç, ge çen yýl lar i çin de TRT nin bir o kul o la rak çok gü zel in san lar ye tiþ - tir di ði ni, il gi çe ken prog ram lar la her ke sin dik ka ti - ni top la dý ðý ný söy le di. Mil yon la ra hi tap e de cek, ha ya týn her yö nü nü e ði tim i çe ri si ne a la cak gü zel bir ka na lýn a çý lý þý ný yap týk la rý ný be lir ten A rýnç, TRT nin ye ni dö ne min de ya yý na baþ la yan 10 ka - na lý nýn sa de ce Tür ki ye sý nýr la rý i çin de de ðil, pek çok coð raf ya da mil yon lar ca in sa na hi tap et ti ði ni söy le di. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu da TRT nin ya yýn cý lýk ta bir o kul ol du ðu nu be lir te - rek, bir çok ba þa rý lý ya yýn cý nýn bu o kul da ye ti þe rek a lan la rýn da ö nem li iþ le re im za at týk la rý ný söy le di. TRT O kul ka na lý nýn A na do lu Ü ni ver si te siy le iþ - bir li ði i çin de yo la çýk tý ðý ný an la tan Çu buk çu, bu yol da ba kan lýk o la rak TRT ye yol ar ka daþ lý ðý yap - mak tan bü yük mut lu luk duy duk la rý ný be lirt ti. Te - le viz yo nun en ö nem li kit le i le ti þim a raç la rýn dan ol du ðu na dik ka ti çe ken Çu buk çu, bu a ra cýn dün - ya nýn çe þit li ül ke le rin de a çýk ve u zak tan e ði tim de son de re ce iþ lev sel bir þe kil de kul la nýl dý ðý ný kay - det ti. TRT Ge nel Mü dü rü Ýb ra him Þa hin, TRT O kul ka na lý i çin cid dî zor luk lar çek tik le ri ni di le ge tir di. Son ka nun de ði þik li ði nin ar dýn dan A na do - lu Ü ni ver si te sin den ya yýn i çin üc ret ta lep et tik le ri - ni ve an la þa ma dýk la rý ný an la tan Þa hin, o ka na lýn ço cuk ka na lý o la rak ya yýn ha ya tý na de vam et ti ði ni söy le di. Þa hin, 1 yýl lýk yo ðun bir ça lýþ ma nýn ar dýn - dan ka na lýn ya yýn ha ya tý na baþ la dý ðý ný i fa de et ti. Þa hin, ka na lýn 12 sa at a çýk öð re tim ya yý ný ya pa ca - ðý ný, di ðer 12 sa at e ði tim ko nu sun da ak la ge len ne var sa bu ya yýn di li min de o la ca ðý ný bil dir di. Top lam 14 ka na la u laþ týk la rý ný di le ge ti ren Þa hin, Ýn san lar ar týk vur du lu, kýr dý lý þey ler den u zak laþ - ma ya ça lý þý yor lar de di. Þa hin, ka na lýn bü tün plat - form lar da iz le ne bi le ce ði ni söy le di. A na do lu Ü ni - ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Da vut Ay dýn da 1 mil - yon 100 bin a çýk öð re tim öð ren ci le ri bu lun du ðu - na i þa ret e de rek, te le viz yo nu bu e ði tim mo de li nin ol maz sa ol ma zý o la rak ni te le di. TRT O kul pro - je si, in sa na ya tý rým pro je si dir di yen Ay dýn, pro je - ye kat ký sað la yan la ra te þek kür et ti. Ýs tan bul da kar beklenmiyor ÝS TAN BUL Me te o ro lo ji Böl ge Mü dü rü Mus ta fa Yýl dý rým, Ýs tan bul da dün sa bah sa - at le rin de baþ la yan kar ya ðý þý nýn ö zel lik le Ýs tan bul un ku zey ve do ðu il çe le rin de da ha faz la et ki li ol ma sý nýn bek len di ði ni kay det ti. Yýl dý rým, bu gün en dü þük sý cak lý ðýn -3, en yük sek sý cak lý ðýn 8 de re ce, ha va nýn par ça lý ve az bu lut lu o la ca ðý ný ve ya ðýþ bek - len me di ði ni be lirt ti. Yýl dý rým, Ýs tan bul da bu gün kar ya ðý þý bek lenme di ði ni be lir te rek, bu gün ve ya rýn ge ce ve sa bah sa at le rin de gö rü le cek don ve buz lan ma ya kar þý il gi li le ri ve va tan daþ la rý u yar dý. Yýl dý rým, Per þem be gü nü Ýs tan bul da par ça lý bu lut lu, za man za man da çok bu lut lu bir ha va gö rü le ce ði ni, sý cak lý ðýn i se en dü þük 0 en yük sek 10 de re ce bek len di ði ni kay de de rek, Cu ma gü nü yað mur bek len di ði ni ve en dü þük sý - cak lý ðýn 2 de re ce en yük sek sý cak lý ðýn da 8 de re ce o la ca ðý ný bil dir di. Ýs tan bul / a a DÜZ CE DE KÝ yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla Bo lu Da ðý ve Ak ça ko ca ka ra yo lun da, bü yük ve zin cir siz a raç la rýn ge çi þi ne i zin ve ril mi yor. Düz ce nin yük sek ke sim le - rin de dün baþ la yan ve ge ce geç sa at ler de þe hir mer ke zin de de et ki li ol ma ya baþ la - yan kar ya ðý þý, ha ya tý o lum suz et ki li yor. Tra fik e kip le ri, Bo lu Da ðý gi ri þi o lan Kay naþ lý il çe si ve Düz ce-ak ça ko ca ka ra - yo lu nun gi ri þi o lan Bo ða zi çi bel de sin de, bü yük to naj lý a raç la rýn ge çi þi ne i zin ver - mi yor. Kü çük a raç lar i se zin cir ta ka rak yo la de vam e de bi li yor. E kip ler, Bo lu Da - ERDOÐAN: TRT, ÜLKEMÝZÝN EKRANI BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, TRT, mil le ti mi zin, ül ke mi zin ek ra ný dýr. TRT bi - zim viz yo nu mu zu dün ya ya gös te re cek, ta - þý ya cak en ö nem li a raç lar dan bi ri dir de di. Er do ðan, TRT O kul ka na lý nýn a çý lý þý dolayýsýyla Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý Þû râ Sa lo - nu nda dü zen le nen tö ren de yap tý ðý ko nuþ - ma da, ye ni ka na lýn ül ke ye mil le te ve ö zel - lik le genç le re ha yýr lý ol ma sý ný di le di, e me ði ge çen le ri teb rik et ti. Bil gi ye u laþ mak ko nu - sun da tek no lo jik im kan la rý kul la na bil me nin cid dî bir re ka bet ar tý þý o luþ tur du ðu nu be lir - ten Er do ðan, bu sü reç te mo dern a raç la rýn ya rar sað la mak ka dar za rar ver mek i çin de kul la ný la bi le ce ði ger çe ði nin gö rül me si ge - rek ti ði ni kay det ti. Er do ðan, Türk çe nin en gü zel þek liy le kul la ný mý nok ta sýn da TRT nin ö nem li bir iþ lev gör dü ðü nü be lir te rek, a i le - nin, a i le de ðer le ri nin mu ha fa za e dil me si, ço cuk la rýn e ði ti mi, mil lî ve ma ne vî de ðer le - re say gý nok ta sýn da TRT nin çok fark lý bir yer de dur du ðu nu vur gu la dý. An ka ra / a a Düzce ve Bolu Daðý'nda zincirsiz araçlarýn geçiþine polis tarafýndan izin verilmiyor. Zin cir siz a rac a i zin yok ðý gi ri þin de ki Kay naþ lý i le Düz ce-zon gul - dak ka ra yo lu nun Ka ba lak ram pa sý mev - ki in de yap týk la rý de ne tim ler de, sü rü cü le - ri, dik kat li ol ma la rý ve yo la zin cir siz çýk - ma ma la rý ko nu sun da u ya rý yor. Kar ka - lýn lý ðý Bo lu Da ðý D-100 ve D-655 Düz ce- Zon gul dak ka ra yo lun da yer yer san ti met re ye u laþ tý. Ka ra yol la rý e kip le ri, yol aç ma ve tuz la ma ça lýþ ma la rý na de - vam e di yor. Yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla tra fik te ak sa ma lar ya þa nan böl ge de, çok sa yý da mad dî ha sar lý ka za nýn mey da na gel di ði bil di ril di. Düzce / a a TAH LÝL Bursa nutku ve CHP KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Baþ ba kan la a na mu ha le fet par ti si li de ri a ra - sýn da yi ne dü ze yi gi de rek dü þen a ðýz da la - þý nýn, fa na tik ta raf tar ve kar þýt larý dý þýn da hiç kim se nin il gi si ni çek ti ði ni zan net mi yo ruz. CHP nin yar gýy la il gi li son dü zen le me le re tep - ki si ni, M. Ke mal e at fe di len ve hu kuk-ni zam ta - ný maz lý ða tah rik e den meþ hur Bur sa nut kun dan ha re ket le so kak di re ni þi bo yu tu na var dýr ma sý - nýn i se, bu par ti yi Ký lýç da roð lu i le yap ma ya ça lý - þýr gö rün dü ðü a çý lým çiz gi si nin çok u zak la rý na sa vu ra rak, AKP nin ek me ði ne yað sür mek ten baþ ka hiç bir ne ti ce ver me ye ce ði ka na a tin de yiz. Yol a ça ca ðý ge rek siz ge ri lim ler ca ba sý. Bir grup CHP li nin dek la re et ti ði di re niþ çað - rý sý i çin Mil let ve ki li ar ka daþ la rý mýz A ta türk ün Bur sa nut kun dan e sin len miþ o la bi lir ler. Böy le bir me tin var di yen Ký lýç da roð lu nun bu gi ri þi - mi o nay la ma an la mýn da ki yak la þý mý çok yan lýþ. Bu nun söy lem ol mak tan çý kýp ey le me dö nüþ - me si ve be ra be rin de ya þan ma sý muh te mel ça týþ - ma gö rün tü le ri, CHP yle il gi li o la rak top lum sal ha fý za da yer et miþ o lan þir ret ve yý ký cý mu ha le - fet i ma jý ný bir de fa da ha ta ze le yip kö rük le ye cek. Yi ne bu par ti nin 27 Ma yýs ön ce sin de, ül ke nin dar be or ta mý na gir me sin de çok ö nem li et ki le ri o lan tah rip kâr at rak si yon la rý tek rar ha týr la na cak. Bu na bir de Er ge ne kon bað lan tý lý çev re le rin bir kez da ha baþ lat ma yý dü þün dük le ri cum hu ri yet mi ting le ri ek le nir se, or ta ya çý ka cak tab lo dört se ne ön ce ki 27 Ni san sü re ci ni an dý rýr ha le ge lir. Do la yý sýy la, CHP baþ ta ol mak ü ze re bu çe þit ha zýr lýk lar i çin de o lan la ra, o dö nem de AKP nin cum hur baþ ka ný ný seç me si ni en gel le me ge rek çe - siy le ya pý lan la rýn, mi ting le rin, Ge nel kur may si - te sin de ki 27 Ni san muh tý ra sý nýn, AYM den çý - kan 367 ka ra rý nýn so nu cu nu ha týr lat mak is te riz. Gül ün Çan ka ya ya çýk ma sý ný en gel le ye bil di ler mi, yok sa 22 Tem muz se çi min de AKP nin de - ðir me ni ne su ta þý yýp, bu par ti nin da ha güç lü bir oy des te ðiy le yi ne ik ti dar ol ma sý ný mý sað la dý lar? Ta ri hin yi ne te ker rür et me me si ni is ti yor lar sa, bu ya þa nan lar dan ib ret ve ders a la rak, hal kýn gön lü nü ka zan ma yý he def le yen po zi tif ve ya pý cý po li ti ka lar ü ret mek ten baþ ka bir ça re le ri bu lun - ma dý ðý ný ar týk gör mek ve an la mak zo run da lar. Ak si tak dir de, i çin de do la nýp dur du ðu muz fâ - sit da i re, ký sýr dön gü da ha da de rin le þe rek sü rer. Ön ce ki de vir ler de so kak ey lem le riy le ya pý lan mu ha le fe tin, ken di i çin de bir man tý ðý var dý. Bu o lay lar la dar be or ta mý o luþ tu ru la cak ve þart la rýn ye te rin ce ol gun laþ tý ðý nýn dü þü nül dü ðü nok ta da ya pý la cak dar bey le ön gö rü len he de fe va rý la cak tý. A ma ar týk kla sik dar be le rin dev ri ka pan dý. O nun i çin, mo da sý geç miþ ve iþ le vi ni kay bet - miþ o lan es ki yön tem ler den me det um ma sýn lar. E ðer Tu nus ta baþ la yýp Mý sýr ve Ye men gi bi ül - ke ler de de vam e den o lay la ra ba ka rak iþ tah la ný - yor lar sa, son de re ce yan lýþ bir ký yas ya pý yor lar. Çün kü o ül ke ler de on yýl lar dýr el le rin de tut tuk - la rý ik ti da rý bir tür lü bý rak mak is te me yen ko kuþ - muþ dik ta re jim le ri ve hal kýn bun la ra kar þý bi rik - miþ çok yo ðun tep ki si var. Tür ki ye de i se se çim le ge len bir ik ti dar iþ ba þýn da. O nu mað lûp e dip ye - ri ne gel me nin yo lu da yi ne san dýk tan ge çi yor. Se çim dö nem le rin de hal kýn ter cih le ri nin na sýl ma ni pü le e dil di ði, ha ri cî ad res ler ce de des tek le - nen ne tür psi ko lo jik ha re kât lar yü rü tül dü ðü, be yin le rin na sýl yý kan dý ðý, ta ma men ay rý ko nu. A ma bü tün bun la rý a þa rak hal ka ger çek le ri an lat ma nýn ve gös ter me nin yo lu, dü rüst, ya pý cý ve i nan dý rý cý söy lem ve po li ti ka lar dan ge çi yor. So nu nun ne re ye va ra ca ðý ný hiç kim se nin kes - ti re me ye ce ði so kak pro vo kas yon la rýn dan de ðil. Ve son bir not: Genç le re, in ký lâp la rý ko ru mak uð ru na, ge rek ti ðin de Bu mem le ke tin po li si var, jan dar ma sý var, or du su var, ad li ye si var de me - yip, El le, taþ la, so pa ve si lâh la; ne si var sa o nun la ken di e se ri ni ko ru ya cak týr tel ki ni nin ya pýl dý ðý Bur sa nut ku nu re fe rans ka bul e den bir an la yý þýn, hu kuk dev le tin den söz et me ye hak ký yok tur. Çün kü hu kuk dev le tin de han gi ge rek çey le o - lur sa ol sun, hiç kim se el le, taþ la, so pa ve si lâh la so ka ða dö kü lüp ka nun la ra mey dan o ku ya maz.

4 4 HA BER FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Keþke örnek olabilsek FARK Arap ül ke le rin de baþ la yan halk ha re ket le ri bü tün dün ya da ol du ðu gi bi Tür ki ye den de ya kî nen iz le ni yor. Son yýl lar da Ýs lâm ül ke le - ri i le o lan i liþ ki le ri miz i yi yön de ge liþ ti. Ba zý kom - þu la rý mýz la a ra mýz da var o lan vi ze ler kalk tý, ba zý - la rýy la da ti ca re ti miz ço ðal dý. A tý lan bu a dým lar, kom þu ol sun ol ma sýn Ýs lâm ül ke le ri i le i liþ ki le ri - mi zin ge liþ me si ne de yar dým cý ol du. Tu nus tan son ra Mý sýr da da halk so kak lar - da. Tu nus lu lar, u zun yýl lar dan be ri ül ke yi i da - re e den Zey nel A bi din bin A li nin ül ke yi terk et me siy le mak sat la rý na u laþ mýþ gö rü nü yor lar. Þim di ay ný ba þa rý ya Mý sýr hal ký ka vuþ mak is ti - yor. On lar da sý ký yö ne ti me rað men so kak lar da ve o tuz yýl dýr ül ke yi i da re e den Hüs nü Mü ba - rek ten kur tul mak is ti yor lar. Ý da re ci le rin san dýk la ge lip san dýk la git me di ði ül ke ler de her za man böy le kav ga lar o lur. Dü - þü nün ki Mý sýr da hür ve a dil se çim ler ya pý lý - yor ol say dý, mil let so ka ða çý kýp kav ga ya tu tu - þur muy du? Vak tin de ve za ma nýn da a týl ma yan a dým lar, ül ke ler i çin bü yük fa tu ra la rýn ö den - me si ne se bep o lu yor. Mý sýr da ne ler ya þan dý ðý ve bun dan son ra ne ler o la ca ðý tam o la rak bi li ne mi yor. El bet te çok sa yý da tah min var, a ma bu tah min le rin han gi si nin ger - çek le þe ce ði mu am ma. As lýn da Mý sýr ya da Tu - nus ta ya þa nan lar sa de ce bu ül ke le rin prob lem le ri de ðil. Bü tün Ýs lâm ül ke le ri bu ha di se ler den ders a - lýp, a týl ma sý ge re ken a dým la rý bir an ön ce at mak du ru mun da. Has ta lýk la il gi li o la rak, Has ta ol - mak tan de ðil, geç kal mak tan kork di ye bir söz var. Ben zer þe kil de bü tün ül ke ler, uy gun a dým la rý at mak ta geç kal ma ma lý dýr. Çün kü e cir da hi ol - mak is te me yen in san lýk, hiçbir þe kil de e sir li ði ka - bul et mez. Hiç kim se e sir lik dev ri bit ti di ye dü - þün me sin. As lýn da en bü yük e sa ret, in san la rýn hür ri yet le rin den yok sun bý ra kýl ma sý dýr ve ma a le - sef ço ðu ül ke de bu ya pý lý yor. Doð ru yol da a tý la cak a dým la rýn da ge cik me - me si lâ zým. Me selâ Su ri ye Dev let Baþ ka ný, ön - ce ki gün yap tý ðý a çýk la ma da re form sö zü ver - miþ. Kom þu muz Su ri ye nin böy le bir a dým at - ma sý ný el bet te mem nu ni yet le kar þý la rýz, a ma bu a dý mýn hem ge cik me den hem de ger çek bir re form a dý mý ol ma sý þart týr. Bu tar týþ ma lar Ýs lâm dün ya sý ný ye te rin ce ta ný - ma dý ðý mý zý an la ma mý za da se bep ol du. Mý sýr de - yin ce ak la sa de ce tu riz min gel me si doð ru de ðil. Bel ki her yýl bin ler ce ki þi tu rizm ni ye tiy le bu ül ke - le re gi di yor, a ma ka lý cý iþ bir li ði ku ru la bil miþ de ðil. Mý sýr da ki is yan ý gö rün ce ak lý na sa de ce Ý ran ge - len ler var. Hat ta bir TV ka na lýn da, prog ra ma ka tý - lan bir Mý sýr lý ey lem ci ye bu so rul du. Ba þör tü lü ol ma yan o ey lem ci de, Be nim hâ lim bu nu mu gös te ri yor? di ye bir an lam da hay re ti ni i fa de et ti. Ay ný þe kil de Tu nus ta ki hâl ve gi di þi an la tan ba - þör tü lü bir ha ným, Ben 15 gün ön ce bu hâ lim le herhan gi bir ka ra ko la da hi gi re mi yor dum. Yü zü - nü ve ba þý ný aç ma yan lar hiç bir dev let da i re si ne gi dip i þi ni ta kip e de mi yor du. Bin A li git ti, 15 gün - dür ra hat la dýk di yor du. (NTV, 31 O cak 2011) Bu be yan lar, ba zý Ýs lâm ül ke le rin de ki ya - sak la rýn Tür ki ye yi bi le a rat tý ðý ný ak la ge ti ri - yor. Bu ül ke ler de ki tar týþ ma lar, Tür ki ye yi ö ne çý ka rý yor, a ma keþ ke ger çek an lam da ve her ko nu da ör nek o la bil sek. Tu nus ve Mý sýr da ya - þa nan lar Tür ki ye nin so rum lu lu ðu nu da ha da art týr dý. Gü zel ör nek o la bi lir sek hem biz, hem de bü tün dün ya ka za nýr... TAZÝYE Eski Genel Müdürümüz Bekir Gönüllü ile arkadaþlarýmýz Ahmet venusret Gönüllü' nün annesi, Faik Altun'un kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. c YÖK, Da nýþ tay 8. Da i re si nin, 2010 A ka de mik Per so nel ve A LES son ba har dö ne mi ký la vu zun - da ki ký lýk ký ya fet le il gi li dü zen le me le rin yü rüt - me si ni dur dur ma ka ra rý na i ti raz et ti. YÖK ün itiraz dilekçesinde, þu görüþlere yer verildi: Bireylerin fiziksel olarak teþhislerine imkân saðlayan resmi belgelerde yüzün açýk olmasý, kimliðinin belirlenebilir olmasý için yeterlidir. Baþýn kapatýlarak dahi aþýlmasý mümkün olmayan tedbirlerin uygulandýðý sýnavda, adaylarýn fiziksel teþhisinin güç olacaðý, böylelikle güvenlik sorunlarýnýn oluþacaðýna iliþkin gerekçelerin makul ve inandýrýcý olmadýðý açýktýr. ALES gerçekleþmiþ olup sýnav güvenliði açýsýndan herhangi bir sorun oluþmamýþtýr. Sýnava giren bu kitleye, kamu görevlisi statüsüne iliþkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasý uygun deðildir. Mahkemelerin görevi kural koymak olamayýp, yetkili organlarca konmuþ olan kurallarý somut uyuþmazlýklara uygulamaktýr. Hâkimin rolü pasiftir, yani hâkimler ancak baþvuru üzerine somut bir durumda hukukun ne olduðunu söyleyebilirler ancak kanun yapamazlar. Anayasa Mahkemesi ne dahi kural koyma yetkisi verilmemiþken, Danýþtay ýn müstakar kararlarýndan bahisle kýlavuzlarýn deðiþtirilemeyeceði iddia edilemez. Bu durum anayasa dahi deðiþirken Danýþtay kararlarýnýn anayasa üstü bir konumda olduðu, deðiþtirilemeyeceði tarzýnda bir yoruma sebebiyet verir. An ka ra / a a Öz can: Ý ti ra zý mý zýn ka bul e di le ce ði ni te men ni e di yo rum YÖK Baþ ka ný Yu suf Zi ya Öz can, fa ce bo ok ve twit ter dan Da - nýþ tay 8. Da i re si nin A LES i le il gi li al dý ðý yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý na ya pý lan i ti ra zý de ðer len dir di. Öz can, me sa jýn da, Da - nýþ tay 8. Da i re si nin al mýþ ol du ðu (A LES i le il gi li) yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý na i ti raz et miþ bu lu nu yo ruz. Be ni çok ü zen ve öð ren ci le ri mi zi mað dur et ti ði ne i nan dý ðým söz ko nu su ka rar la il gi li yap tý ðý mýz i ti ra zýn ka bul e di le ce ði ni te men ni e di - yo rum. Bu ve si ley le tüm a day la rý mý zýn e þit þart lar da, gü ven li bir þe kil de sý nav la ra gir me si nin sað la na ca ðý ný be lirt mek te de fay da gö rü yo rum... i fa de le ri ne yer ver di. An ka ra / ci han AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Mý - sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek e tav si ye de bu lun du ve Biz ler in sa nýz, fa ni yiz. Her bi ri miz ö le ce ðiz. He pi mi zin gi de - ce ði yer 2 met re küp çu kur dur. He pi miz ge lip ge çi ci yiz. Ba ki o lan say gýy la a nýl mak týr. Hal kýn in sa nî ta lep le ri ne ku lak ve - rin de di. Par ti si nin grup top lan tý sýn da ko nu þan Er do ðan, kar deþ hak la rýn is tik rar sýz lýk ya þa ma ma sý i çin el le rin den ge - len ça ba yý sarf et tik le ri ni di le ge tir di. Ý çin de ki so run la rý çö ze - me yen, iç ka rý þýk lýk lar dan kur tu la ma yan ül ke ler ay dýn lýk ge - le ce ðe u la þa maz lar di yen Er do ðan, ö zet le þun la rý kay det ti: Bu nun i çin Fi lis tin de u lu sal uz la þý çað rý sý yap týk, bu nun i çin Lüb nan da si ya si uz la þý yý sað la ma ya ça lýþ týk. Ta rih te bas kýy la a yýk ta kal ma yý ba þa ran hiç bir yö ne tim yok tur. Ýn san lýk o nu - ru ve hay si ye ti tüm du var la rý yýk mýþ, maz lu mun a hý a hes te de ol sa çýk mýþ týr. Hal kýn de mok ra tik ta lep le ri ne hiç bir ik ti dar du yar sýz ka la maz. Hal ka rað men hiç bir ik ti dar a yak ta du ra - maz. Sa yýn Hüs nü Mü ba rek e tav si ye de, iç ten u ya rý da bu lu - nu yo rum. Biz ler in sa nýz, fa ni yiz. Her bi ri miz ö le ce ðiz, ge ri de bý rak týk la rý mýz dan do la yý sor gu la na ca ðýz. He pi mi zin gi de ce - ði yer 2 met re küp çu kur dur. He pi miz ge lip ge çi ci yiz. Ba ki o - lan say gý i le a nýl mak týr. Biz ler halk i çin va rýz, halk i çin bu gö - rev le ri ya pý yo ruz. Hal kýn hay ký rý þý na ku lak ve rin. Halk tan ge - len de ði þim ar zu su nu te red düt et me den kar þý la yýn. Ya rýn öl - dü ðü nüz de ho ca e fen di ge lip Cum hur baþ ka ný, dev let baþ ka - ný, baþ ba kan, ba kan ni ye ti ne de me ye cek. Mil yar der ler ni ye - ti ne de me ye cek. Er ki þi ni ye ti ne di ye cek. Ha tun ki þi ni ye ti - ne di ye cek. Hal kýn hay ký rý þý na, son de re ce in sa ni ta lep le ri ne ku lak ve rin. Halk tan ge len de ði þim ar zu su nu hiç te red düt et - me den kar þý la yýn. Ýs tis mar cý la rýn, kir li o dak la rýn, Mý sýr ü ze ri - ne ka ran lýk se nar yo la rý o lan ke sim le rin i ni si ya tif al ma sý na fýr - sat ver me den; Mý sýr ýn hu zu ru, gü ven li ði, is tik ra rý a dý na ön ce siz a dým a týn. Hal ký tat min e de cek a dým lar a týn. Bu gü nün dün ya sýn da öz gür lük ler er te le ne mez. Bi zim te men ni miz bu o lay la rý nýn bü yük a cý la ra dö nüþ me den so nuç lan ma sý dýr. Mý - sýr lý kar deþ le ri mi ze de ses le ni yo rum. Bu di re niþ sü re cin de si - lah tan u zak, ta ri hi ni ze, kül tü rü nü ze sa hip çý kýn. Sa de ce öz - gür lük le re sa hip ol ma nýn has sa si yet li mü ca de le si ni ve rin di - yo rum. Öz gür lük ve de mok ra si bir u lu fe de ðil bir hak týr. Tür ki ye, kar deþ Mý sýr ve Tu nus hal ký nýn ya nýn da dur ma ya, u mut la rý da pay laþ ma ya de vam e de ce ðiz. An ka ra / a a BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn baþ da nýþ - ma ný Ýb ra him Ka lýn, Tür ki ye nin, Ýs lâm kar þý tý ön - yar gý la rýn bir ü rü nü o la rak gör dü ðü o ya la ma la rýn o luþ tur du ðu düþ ký rýk lýk la rý na rað men, Av ru pa Bir li ði (AB) ü ye li ði ne yö ne lik ça ba sý ný ka rar lý lýk la sür dü re ce ði ni söy le di. Ka lýn, The Was hing ton Ti mes a ver di ði de me - cin de, AB nin ba zý il ke ler be lir le di ði ni ve Tür ki - ye nin de bu il ke ler te me lin de Ta mam, si zin ku - lü bü nü zün bir par ça sý ol mak is ti yo ruz de di ði ni be lir te rek, An cak, Baþ ba kan ýn da ün lü ben zet - me sin de söy le di ði gi bi, þim di ma çýn or ta sýn da (pe - nal tý ku ral la rý ný de ðiþ ti ri yor su nuz) i fa de si ni kul - lan dý. AB ü ye li ði nin ka bul e dil me me si nin Tür ki ye a çý sýn dan dün ya nýn so nu ol ma ya ca ðý na dik ka ti çe ken Ka lýn, An cak þa yet Av ru pa hoþ gö rü süz bir ký ta ya dö nü þür se, so nun da kay be den ken di si o lur. Ta rih te ki bü tün bü yük güç ler hoþ gö rü le ri ni kay - bet tik le rin de bü yük lük le ri ni de yi tir miþ tir de di. Tür ki ye nin Fran sa ve Al man ya ta ra fýn dan or - ta ya a tý lan tam ü ye lik ye ri ne im ti yaz lý or tak lýk fik ri ni a çýk bir þe kil de red det ti ði ni söy le yen Ka - lýn, ni ha ye tin de AB nin tam ü ye lik ya da tam bir ret a ra sýn da ter cih yap mak zo run da ka la ca ðý ný, bu nun a ra sýn da bir se çe nek ol ma dý ðý ný kay det ti. Ka lýn, Tür ki ye nin bir çok Av ru pa ku ru lu þu na ü - ye ol du ðu na ve Av ru pa i le ti ca re ti ne i þa ret e de - rek, Ge nel an lam da da ol sa Av ru pa top lu muy la, e ko no mi siy le, po li ti ka la rýy la ya da dýþ po li ti ka sýy - la bü tün leþ mek ten söz e di yor sa nýz biz za ten o - ra da yýz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a AB Ko mis yo nu nun ge niþ le me ve kom þu luk po li - ti ka sýn dan so rum lu ü ye si Ste fan Fü le nin söz cü - sü Na tas ha But ler, Av ru pa Bir li ði nin Tür ki ye yi, ü ye lik i le Kýb rýs a ra sýn da bir ter cih yap ma ya zor la - ma dý ðý ný söy le di. But ler, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye i le mü za ke re sü re ci nin de vam et me si nin Tür ki ye ve AB i çin stra te jik ö ne mi ol du ðu nu be lir - te rek, AB Ko mis yo nu nun, 2005 te ki mü za ke re çer çe ve an laþ ma sý kap sa mýn da Tür ki ye nin ü ye - lik sü re ci ne bað lý ol du ðu nu kay det ti. Tür ki ye nin de AB sü re ci ne bað lý ol ma sý ge rek ti ði ni be lir ten But ler, Tür ki ye, kri ter le ri kar þý la mak i çin da ha faz la ça ba gös ter me li de di. Kýb rýs ko nu sun da i se AB Ko mis yo nu nun Kýb rýs so ru nu nun kap sam lý çö zü mü yö nün de ki ça ba la rý des tek le di ði ni i fa de e den But ler, Tür ki ye nin de bu yön de ki çö zü me kat ký sý nýn ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. But ler, AB nin Tür ki ye yi, AB ü ye li ði i le Kýb rýs a ra sýn da bir ter cih yap ma ya zor la dý ðý ný dü þün mü yor mu - su nuz so ru su na, þu ce va bý ver di: Ha yýr. A ma yi - ne de Kýb rýs ko nu su nun ö nem li bir çok po li ti ka a - la ný na et ki si var. Kýb rýs so ru nu na kap sam lý bir çö - zü mün, Tür ki ye nin ka tý lým mü za ke re le ri ne o - lum lu et ki le ri o la cak týr. Londra / aa KCK sa nýk la rý red di ha kim is te di nterör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu id di a e di len KCK i le il gi li da va nýn 19. du ruþ ma sýn da sa nýk a vu kat la rý a dil yar gý la - ma ve sa vun ma hak ký nýn ký sýt lan dý ðý ný i le ri sü re rek red di ha kim ta le bin de bu lun du. Te - rör ör gü tü KCK da va sý nýn 19. du ruþ ma sý na Di yar ba kýr 6. A ðýr Ce za Mah ke me si nde de - vam e dil di. Sa nýk lar yo ðun gü ven lik ön lem - le ri al týn da Di yar ba kýr Ad li ye si ne ge ti ril di. Du ruþ ma sa lo nu na er kek sa nýk lar a lýn dýk tan yak la þýk ya rým sa at son ra ka dýn tu tuk lu sa - nýk lar a lýn dý. Du ruþ ma da kim lik tes pi ti i çin is mi o ku nan sa nýk la rýn hiç bi ri ce vap ver me - di. Bu nun ü ze ri ne mah ke me baþ ka ný Men - de res Yýl maz, du ru mu, Tu tuk lu sa nýk la rýn i sim le ri o ku nun ca ce vap ver me dik le ri gö rül - dü di ye kay da geç ti. Yýl maz, ce za e vi gö rev li - le ri nin ken di si ne i let ti ði ne gö re, tu tuk lu 15 sa ný ðýn ra por lu ol duk la rý i çin du ruþ ma ya ka - tý la ma dýk la rý ný söy le di ði ni kay det ti. Du ruþ - ma da söz a lan sa nýk a vu kat la rýn dan Ci han Ay dýn, bu gü ne ka dar Kürt çe sa vun ma ya i liþ - kin bü tün ta lep le rin mah ke me ce red de dil di - ði ni ve mah ke me nin ret ge rek çe sin de de CMK nýn 202. mad de si ni gös ter di ði ni söy le - di. Ci han, a dil yar gý la ma ve sa vun ma hak ký - nýn ký sýt lan dý ðý ge rek çe siy le mah ke me he ye - ti nin bu da va dan çe kil me si ni ta lep e di yo ruz. Mah ke me nin her ü ye si i çin ay rý ay rý red di ha kim ta le bin de bu lu nu yo ruz de di.mah ke - me he ye ti, sa nýk a vu kat la rý nýn red di ha kim ta le bi nin de ðer len di ril mek ü ze re Di yar ba kýr 4. A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril me si ne ka rar ver di. Di yar ba kýr / a a Rem zi Gür, As lan lý Köþk ün ta pu su nu al dý nýþ ADAMI Rem zi Gür, da ha ön ce Ha lis Top rak a a it o lan ve TMSF nin sat tý ðý As - lan lý Köþk ün ta pu su nu mah ke me ka ra rýy la al dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ta sar ruf Mev du a tý Si gor ta Fo nu (TMSF), köþ kün tah li ye si i çin Ha lis Top rak a teb li gat ta bu lun du. Top rak Gru bu nun, Fo na o lan borç la rý nýn tas fi ye si yö nün de 6 Þu bat 2008 ta ri hin de im za la dý ðý Ek Pro to kol hü küm le ri ni ye ri ne ge tir me - me si se be biy le, Gru bun Fo na o lan borç la rý - nýn tah si li ni te mi nen, bah se ko nu pro to kol kap sa mýn da i po tek ve ha ciz le ri mu ha fa za e - di len ta þýn maz lar dan, Top rak Ýn þa at Ti ca ret ve Sa na yi A.Þ. ye a it, As lan lý Köþk i ha le de en yük sek pe yi sü ren Rem zi Gür e 23 mil - yon 800 bin li ra be del le i ha le e dil miþ ti. Ya - pý lan i ha le nin ip ta li ta le biy le Ha lis Top rak, Meh met Top rak ve Ah met Top rak ta ra fýn - dan Sa rý yer Ýc ra Hu kuk Mah ke me si nin 2009/132 E. sa yý lý dos ya sý i le a çý lan i ha le nin fes hi da va sý se be biy le 6183 sa yý lý Am me A - la cak la rý nýn Ta kip ve Tah sil U su lü Hak kýn - da Ka nu nun 99. mad de si ge re ðin ce ta þýn - maz i ha le a lý cý sý a dý na tes cil e di le me miþ ti. An cak Sa rý yer Ýc ra Hu kuk Mah ke me sin de gö rül mek te o lan i ha le nin fes hi da va sý nýn Mah ke me ce red de dil me si ü ze ri ne Top rak Gru bu, da va yý Yar gý tay a ta þý dý. Yar gý tay, As lan lý Köþk i le il gi li ye rel mah ke me nin ka - ra rý ný o na dý. Ka ra rýn ka nu ni yol lar dan ge çe - rek Fon le hi ne ke sin leþ me si se be biy le, As - lan lý Köþk o la rak ad lan dý rý lan ta þýn maz, i - ha le a lý cý sý Rem zi Gür a dý na tes cil e dil di. Rem zi Gür a dý na ta pu tes cil bel ge si de çý ka - rý la rak ve ril di. Ýs tan bul / a a YÖK, Da nýþ tay ka ra rý na i ti raz et ti He pi miz ge lip ge çi ci yiz Ü ye lik ka rar lý lýðý mýz sü re cek Baðýþ: Havlu atan biz olmayacaðýz AB: Türkiye tercihe zorlanmýyor DEVLET Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Tür ki ye nin AB sü re ciy le il gi li en gel çý kar - ma ça ba sý i çin de o lan ke sim ler bu lun du ðu nu söy le ye rek, AB ye her þey den ev vel di yo ruz ki; fi - þi çe ken biz ol ma ya ca ðýz, hav lu a tan biz ol ma ya - ca ðýz. Biz 1959 da çýk tý ðý mýz yol da ka rar lý yýz, de - vam e di yo ruz de di. Ba kan Ba ðýþ, Dip lo ma si Mu - ha bir le ri Der ne ði (DMD) ü ye le ri ne ön ce ki gün ak - þam ver di ði ye mek te Tür ki ye-ab i liþ ki le ri ve ü ye - lik sü re cin de ge li nen nok ta ya i liþ kin gö rüþ le ri ni ak tar dý. Tür ki ye nin AB sü re ci i le il gi li müm kün ol du ðu ka dar en gel çý kar ma ça ba sý i çin de o lan ke sim ler var ve bu ke sim ler, her fýr sa tý de ðer len - di ri yor lar di yen Ba ðýþ, Tür ki ye yi bu sü reç te de - mo ra li ze et me ça ba la rý nýn te sa dü fi ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ba kan Ba ðýþ, Tür ki ye nin AB i le fi þi ni ki - min çe ke ce ði tar týþ ma la rý nýn ha týr la týl ma sý na kar þý lýk, Tür ki ye nin AB sü re ci nin her za man san - cý lý ol du ðu nu, ü ye lik i çin 1959 yý lýn da baþ vu rul du - ðu nu ve 2004 yý lý na ka dar ta rih bi le a lý na ma dý ðý - ný ha týr lat tý. Ba ðýþ, Bu sü reç i çin hiç bir ül ke bi zim gi bi 45 yýl bek le me miþ tir de di. Ba kan Ba ðýþ, Tür ki ye ar týk Av ru pa nýn has ta a da mý de ðil, ger - çek ten en di na mik e ko no mi si ne sa hip ül ke si di - ye rek, þun la rý söy le di: Tür ki ye bu nu ha ket mi yor. Pa ra gu ay, U ru gu ay va tan daþ la rý nýn vi ze siz git ti ði Schen gen böl ge si ne vi ze al mak be nim að rý ma gi di yor. Mol do va i le vi ze mu a fi yet mü za ke re le ri - ne baþ la mýþ o lan AB nin, bi zim le bu na baþ la ma - ma sý be nim að rý ma gi di yor. An ka ra / a a WAS HING TON TI MES'A KO NU ÞAN BAÞ BA KAN ER DO ÐAN'IN BAÞ DA NIÞ MA NI ÝB RA HÝM KA LIN, "TÜR KÝ YE, AB Ü YE LÝ ÐÝ NE YÖ NE LÝK ÇA BA SI NI KA RAR LI LIK LA SÜR DÜ RE CEK" DE DÝ. BAÞ BA KAN ER DO ÐAN, MI SIR CUM HUR BAÞ KA NI MÜ BA REK'E "BÝZ LER ÝN SA NIZ, FA NÝ YÝZ. HER BÝ RÝ MÝZ Ö LE CE ÐÝZ. HAL KIN ÝN SA NÎ TA LEP LE RÝ NE KU LAK VE RÝN" TA VSÝ YE SÝN DE BU LUN DU. Bazý kiþilerin, Ýran, Suriye ve bazý diðer ülkeleri örnek göstererek Türkiye'yi "Görüyorsunuz ya, iliþkilerini sadece Müslüman ülkelerle, özellikle de Ortadoðu'nun kötü çocuklarýyla geliþtirmeye çalýþýyorlar" þeklinde eleþtirdiklerini belirten Ýbrahim Kalýn, Türkiye'nin Rusya ve Balkan ülkelerine olduðu gibi Yunanistan'a yönelik yaklaþýmýna da iþaret ederek, "Resmin tamamýna bakarsanýz, bunun herkese yönelik bir çaba olduðunu görürsünüz" dedi. Geçmiþ olsun Muhterem kardeþim Selahattin Akyýlýn'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini duyduk. Kardeþimize geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Raif Zernekli, Fevziye Zernekli, Salih Zernekli, Veysel Zernekli, NalanZernekli, Hatice Zernekli, Ömer Zernekli, Yusuf Zernekli, Mine Zernekli, Hülya Zernekli, Ali Zernekli ÝZMÝR

5 BAÞKENT YAZILARI CEVHER ÝLHAN Se çim yak laþ týk ça, gü nü bir lik, yü zey sel ve a yýp lý po li tik po le mik ler le si ya sî tan si yon yük se li yor. Bu yüz den ka mu o yun da cid dî tar tý þýl ma sý ge re ken bir çok hu sus gün de min ge ri si ne i ti li yor. Bun lar dan bi ri de A ti na yý zi ya ret e den Er me nis tan Dev let Baþ ka ný Þerj Sar kis yan la, Yu na nis tan Cum hur baþ ka ný Ka ro los Pa pu li as un Tür ki ye yi bar bar lýk la suç la ma sý na, An ka ra dan hâ lâ doð ru dü rüst bir ce va býn ve ril me me si As lýn da ge çen a yýn ilk haf ta sýn da Er zu rum da AB bü yü kel çi le ri kon fe ran sý nda Yu na nis tan Baþ ba ka ný Pa pan dre u nun Tür ki ye nin Kýb rýs ta iþ ga li sür dük çe Av ru pa Bir li ði ne ü ye o la maz res ti ni çe kip se kiz Türk sa vaþ u ça ðý nýn kü çük bir Yu nan a da sý ü ze rin de u çuþ yap tý ðý ný sor ma sý, Baþ ba kan Er do ðan ýn son Yu na nis tan zi ya re tin de ki can-ci ðer ta ri hi nin en i yi dö ne mi dost luk ve iþ bir li ði ha va sý nýn ha va da kal dý ðý ný gös te ri yor. Er do ðan her ne ka dar AB de Tür ki ye ye uy gu la nan mu a me le hiç bir ül ke ye uy gu lan ma mýþ týr. 50 yýl dýr Tür ki ye o ya la ný yor. Tür ki ye ne yap tý si ze? kar þý lý ðý ný ver se de, Ba kýn bi zim Ba tý Trak ya da ki se çil miþ müf tü le ri miz hâ lâ ka bul e dil mi yor, a ta ma ya pýl mý - Sýnavla, 300 hakim ve savcý adayý alýnacak n A DA LET Ba kan lý ðý, sý nav la 300 ad li yar gý ha kim ve sav cý a da yý a la cak. A da let Ba kan lý ðý nýn dün ba zý ga ze te ler de yer a lan du yu ru su na gö re, ya zý lý ve söz lü mü la kat i le 9-5 in ci de re ce li kad ro lar i çin 300 ad li yar gý ha kim ve sav cý a da yý a lý na cak. Baþ vu ru lar e lek tro nik or tam da, 21 Þu bat Pa zar te si gü nü baþ la ya cak ve 11 Mart 2011 Cu ma gü nü me sai bi ti min de so na e re cek. Ya zý lý sý nav, Yük se köð re tim Ku ru lu Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM) ta ra fýn dan, 9 Ni san 2011 Cu mar te si gü nü An ka ra da sa at 9.30 da ya pý la cak. (Sý nav 2,5 sa at sü re cek) Sý na výn or ga ni zas yon ve uy gu lan ma sý ta ma men, ÖSYM nin so rum lu lu ðun da ger çek leþ ti ri le cek. Ankara / aa Ka dýn te rö rist tes lim ol du n ÞIRNAK'IN Si lo pi il çe sin de te rör ör gü tü PKK dan ka çan bir ka dýn güç le ri ne tes lim ol du. E di ni len bil gi ye gö re, 2006 yý lýn da te rör ör gü tü ne ka tý lan ve Þýr nak ýn Si lo pi il çe si nü fu su na ka yýt lý o lan Z.B. (24) ad lý ka dýn te rö rist, Si lo pi il çe si ya kýn la rýn da ki Ha bur Sý nýr Ka pý sý nda gü ven lik güç le ri ne tes lim ol du. Tes lim o lan te rö rist i fa de si a lýn mak ü ze re Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na gö tü rül dü. Te rö ris tin i fa de si a lýn dýk tan son ra Si lo pi Sav cý lý ðý na çý kar tý la cak. Þýr nak / a a Hiz bul lah a 3 tu tuk la ma n TE RÖR ör gü tü Hiz bul lah a yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn ca sor gu la nan ve mah ke me ye sevk e di len 13 ki þi den 3 ü tu tuk lan dý. Ýs tan bul Nö bet çi 11. A ðýr Ce za Mah ke me si ne sevk e di len Fik ret G, Sa it Þ. ve Meh met Þe fik T, tu tuk lan dý. Sav cý lýk ça ser best bý ra ký lan 10 þüp he li den 6 sý na, ad li kon trol uy gu lan ma ka ra rý ve ril di ði öð re nil di. Ýstanbul / aa Ergenekon sanýðý: CHP, ü ze ri miz den is tis mar ya pý yor n ER GE NE KON so ruþ tur ma sý kap sa mýn da a vu kat Yu suf E ri kel in de a ra la rýn da bu lun du ðu 8 sa nýk lý dâ vâ nýn i kin ci du ruþ ma sý na dün de vam e dil di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da gö rü len du ruþ ma da ko nu þan tu tuk lu sa nýk lar dan a vu kat Yu suf E ri kel CHP ye gön der me ler de bu lun du. E ri kel, On lar sa de ce bi zim ü ze ri miz den is tis mar ya pý yor lar. Gü ya CHP, Er ge ne kon sa nýk la rý ný mil let ve ki li ya pa cak mýþ. Ba na böy le bir tek lif te bu lun sa lar sa ðo lun de rim de di. CHP nin a ma cý nýn AKP yi ik ti da ra ge tir mek ol du ðu nu ö ne sü ren E ri kel, Hep söy lü yo rum ben, CHP se çim le re ka týl ma sýn, AKP nin o yu yüz de 20 ye dü þer. Va tan daþ, CHP nin kor ku sun dan AKP ye oy ve ri yor. id di a sýn da bu lun du. Ýs tan bul / ci han-aa HABER Ýç te sert, dý þa yu mu þak yor. Bu ra da Pat ri ðin bi zim ta ra fý mýz dan a tan ma sý ne ka dar doð ru de ðil se, Ba tý Trak ya da da bi zim müf tü mü zün a tan ma sý doð ru de ðil dir ör ne ði ni ver me si, son dönem de Yu na nis tan la i liþ ki le rin var dý ðý va zi ye ti bel ge li yor. ER ME NÝ A ÇI LI MI NIN VAR DI ÐI VAR TA Bel li ki An ka ra, e ko no mik kriz i çin de kýv ra nan Yu na nis tan ý en kri tik ve za yýf a nýn da bi le ik na et miþ de ðil. Bu va zi yet, ay rý ca hâ len Kýb rýs ü ze rin den Yu na nis tan ýn in sa fý na ka lan ve tý ka nan mü zâ ke re sü re cin de AB i le i liþ ki le rin ký rýl gan lý ðý ný e le ve ri yor. Da ha sý o lup bi ten ler, Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun kom þu lar la sý fýr so run söy le mi nin ak si ne, Er me ni a çý lý mý nýn da i çi nin boþ ol du ðu nu or ta ya ko yu yor. Tür ki ye nin AB ü ye li ði nin Kýb rýs ko nu su nun ya ný sý ra Er me nis tan sý ný rý ný aç ma sý na bað la yan Pa pu li as un, Er me ni le rin ve Yu nan lý la rýn ta ri hî bað la rýn dan söz e dip, 1915 o lay la rý na i liþ kin Er me ni id di a la rý na ar ka çý ka rak, Pon tus soy ký rý mý da ay ný bar bar lar ta ra fýn dan ya pýl mýþ; halk la rý mý zýn kat le til me si ne yol aç mýþ týr cüm le si, bu nun i fâ de si. Ke za Sar kis yan ýn bu na ek o la rak AB ye Tür ki ye ü ye li ði nin Er me ni soy ký rý mý ný ka bul et me si þar tý nýn ko þul ma sý ný ta lep et me si, AKP si ya sî ik ti da rý nýn çok ça ö vün dü ðü an cak ka dük ka lan Er me ni pro to kol le ri nin çö züm lü ðü nü bir kez da ha su yü zü ne çý ka rý yor. Böy le ce, Er me ni a çý lý mý a dý al týn da kom þu lar la sý fýr so run söy le miy le ön ce ki Ký lýç tan ö ze leþ ti ri çað rý sý A NA YA SA MAH KE ME SÝ BAÞ KA NI KI LIÇ, YÜK SEK YAR GI NIN DE ÐER LÝ MEN SUP LA RI NIN DA ÖZ E LEÞ TÝ RÝ SÝ NÝ CE SA RET LE YAP MA ER DE MÝ NÝ GÖS TER ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ BE LÝRT TÝ. A NA YA SA Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç, Yük sek yar gý nýn de ðer li men sup la rý da öz e leþ ti ri si ni ce sa ret le yap ma er de mi ni gös ter me li dir. Yýl lar dýr yar gý ba ðým sýz lý ðý ve ta raf sýz lý ðý ör tü sü al týn da yük sek yar gý nýn i çi ne dü þü rül dü ðü du ru mu kim se nin sa vu na cak me ca li yok tur. Yar gý or gan la rý na ya pý lan se çim le ri ki min seç ti ði ya da ki min se çil di ði gö ze ti le rek bir yer le ri e le ge çir me pla ný o la rak ni te le me, de mok ra si an la yý þý i le bað daþ ma dý ðý gi bi yar gý men sup la rý na ya pý lan bir bü yük say gý sýz lýk týr de di. A na ya sa Mah ke me si ü ye li ði ne se çi len Er dal Ter can ýn ye min tö re ni, A na ya sa Mah ke me si Yü ce Di van Sa lo nun da ya pýl dý. Tö ren de ko nu þan Ha þim Ký lýç, yar gý nýn bir top lu mu a rýn dý ran, hak ih la li ni or ta dan kal dý ran, güç lü ve zor ba lar kar þý sýn da güç sü zün ve mað du run hak a ra ma ka pý sý ol du ðu nu söy le di. Ký lýç, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bu ka pý dan hak ký ný a la ma dan, e li boþ dö nen ler, bi lin me li dir ki de mok ra tik re jim le rin ge le ce ði ni teh dit e den en cid dî teh li ke gru bu nu o luþ tu rur. Tý kan mýþ, han tal, iþ le me yen, çað dý þý bir yar gý sis te miy le ge le ce ðe u mut la yü rü me im ka ný mýz kal ma mýþ týr. Bu sis tem, bu bü yük ül ke ye ya kýþ mý yor. Hal ký mýz ya sa ma dan, yü rüt me den ve yar gý nýn tem si lin den so run la rýn çö zü mü nü bek li yor. Suç lu a ra ma nýn an lam sýz lý ðý a çýk týr. Bu so run la ra çö züm ü ret me si ge re ken her kes o lu þan tab lo dan so rum lu dur. Yük sek yar gý nýn de ðer li men sup la rý da öz e leþ ti ri si ni ce sa ret le yap ma er de mi ni gös ter me li dir. Yýl lar dýr yar gý ba ðým sýz lý ðý ve ta raf sýz lý ðý ör tü sü al týn da yük sek yar gý nýn i çi ne dü þü rül dü ðü du ru mu kim se nin sa vu na cak me ca li yok tur. Yar gý or - hü kû met le rin çö ze me di ði ni çöz mek pro pa gan da sýy la, baþ ta ABD ve Fran sa ol mak ü ze re Minsk Gru bu nun da yat ma sýy la a par-to par ha zýr la nýp im za la nan pro to kol ler in i þi da ha da zor laþ týr dý ðý an la þý lý yor. Doð ru su, Er me nis tan ýn baþ ta Ka ra bað ol mak ü ze re A zer bay can ýn yüz de yir mi si ni iþ gal et ti ði, bir mil yon Müs lü man A ze rî kaç ký ný nýn (göç me ni nin) on ye di yý lý aþ kýn dýr yurt la rý ný, ev le ri ni terk le pe ri þan lýk la a cý lar i çi ne sü rük len di ði va sat ta, Er me nis tan sý ný rý nýn a çýl ma sý i çin Ka ra bað iþ ga li nin so na er di ril me si þar tý ko þul ma dan, E ri van ýn bin bir if ti ray la Ba tý mer kez le rin de or ta ya at tý ðý çir kin soy ký rým if ti ra sý ndan vaz geç me si a çýk ça dek lâ re e dil me den, salt kar þý lýk lý ku ru i yi ni yet te men ni le riy le, ka pa lý i bâ re ler le dol du ru lan ger çek ler den yok sun pro to kol me tin le ri nin va ra ca ðý var ta bu i di. Da ha sý hal ka kar þý top lu a çý lýþ lar da, par ti top lan tý la rýn da her fýr sat ta si ya sî ra kip le ri ne dört bu çuk ay son ra ki se çi mi he def le yen si ya sî sal vo lar sa vu nan Er do ðan ýn bu suç la ma la ra sus kun kal ma sý, as lýn da O ba ma nýn Tür ki ye ye ge li þiy le ta ri hî bü yük fýr sat o la rak res men baþ la tý lan Er me ni a çý lý mý nýn a ký bet siz a ký be ti ni de de þif re e di yor BAR BAR LIK SUÇ LA MA SI NA SES SÝZ! Þu ha le ba kýn; AKP hü kû me ti nin â lây-ý vâ lâ i le ka bul et ti ði pro to kol ler in her i ki ül ke par la men to la rýn da im za lan ma sý a þa ma sýn da, Er me ni di as po ra sý nýn pe þi ne dü - Anayasa Mahkemesi üyeliðine seçilen Erdal Tercan için Yüce Divan Salonunda yemin töreni yapýldý. Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, Tercan'ýn cübbesini giydirdi. FOTOÐRAF: AA gan la rý na ya pý lan se çim le ri ki min seç ti ði ya da ki min se çil di ði gö ze ti le rek bir yer le ri e le ge çir me pla ný o la rak ni te le me, de mok ra si an la yý þý i le bað daþ ma dý ðý gi bi yar gý men sup la rý na ya pý lan bir bü yük say gý sýz lýk týr. Dün ol du ðu gi bi bu gün de her yar gý men su bu na mu su na e ma net e di len gö re vi o nur la sür - þe rek A me ri kan Kon gre si nde söz de soy ký rým ta sa rý sý ný ge çir me ye res men ça lýþ mak la kal ma yan E ri van, An ka ra yý kö tü le yen po li ti ka la rý bü tün dün ya nýn gö zü ö nün de sür dür mek te. Kom þu Er me ni ler le mil le tin iz ze ti ni ko ru yan o nur lu bir dost luk, ba rýþ ve an laþ ma su ya düþ mek te. Er me nis tan ve Yu na nis tan cum hur baþ kan la rý, Bi zi ay ný bar bar lar kes ti büh ta nýn da bir leþ mek te. U lus la r a ra sý ze min de, ö zür di le me, taz mi nat ve top rak ta lep le ri ne va ran Er me ni soy ký rý mý ya la ný na Rum kat li â mý uy dur ma sý ek len mek te. Er me ni me se le si gâ i le si ne i lâ ve ten bir de Tür ki ye nin ba þý na Rum me se le si çý ka rýl mak ta. Tür ki ye ye ha ka ret e di lip a çýk ça bar bar lýk la ve ka til lik le ta ným la nýp suç lan mak ta Ve iç te en u fak bir si ya sî id di a ya a man sýz en a ðýr i fâ de ler le mu ka be le e den, mu ha le fe tin en kü çük bir ten ki di ne a bar tý lý tep ki ler ve ren, stad yum da ki ýs lýk lan ma ve pro tes to yu da hi gün ler ce ce vap la yan Baþ ba kan, Pa pu li as ya da Sar kis yan a tek ke li me ce vap ver me mek te. An ka ra dan hiç bir a çýk la ma gel me mek te Pe ki ni çin? Ba rýþ ve dost luk bek le yen An ka ra nýn A ti na ve E ri van ýn a ðýr it ham la rý na sus kun kal ma sý nýn, çe kin me si nin se be bi ne dir? Was hing ton dev re de ol du ðu i çin mi? Son ra, hak sýz lý ða ve ha ka re te kar þý bu tür ses siz lik, na sýl stra te jik de rin lik li dýþ po li ti ka o lur? An la þý lýr gi bi de ðil dür me ye de vam e de cek tir. Yük sek yar gý nýn de ðer li men sup la rý, ö ne ri len her çö zü mü ka os ya ra týr ni te le me siy le pe þi nen red det me a lýþ kan lý ðýn dan vaz geç me li dir. Yar gý gü cü nü ve sa ye te dö nüþ tü re rek, bu nu yar gý ba ðým sýz lý ðýy la meþ ru laþ týr ma ya ça lýþ ma nýn hu kuk dev le tin de ye ri o la maz. An ka ra / a a TO KÝ den u cuz ko nut kam pan ya sý TOP LU Ko nut Ý da re si Baþ kan lý ðý (TO KÝ), O cak a yýn da ki kam pan ya nýn ar dýn dan bu ay da u cuz ko nut sa týþ kam pan ya sý dü zen li yor. TO KÝ den ya pý lan a çýk la ma da, O cak a yýn da 6 bin 758 ko nu tu çe ki liþ siz-ku ra sýz sa tý þa çý ka ran TO KÝ nin, Þu bat a yýn da da yok sul ke si mi il gi len di ren 5 bin 834 ko nut luk (2 o da, 1 sa lon) ku ra lý sa týþ kam pan ya sý baþ lat tý ðý bil di - ril di. Tak sit le ri tes lim den son ra baþ la ya cak ko nut lar dan al mak is te yen ler, 17 Þu bat-4 Mart ta rih le ri a ra sýn da il ler de va li lik le re, il çe ler de kay ma kam lýk la ra baþ vu ra cak. Baþ vu ru sa hip le rin de, baþ ta ge lir du ru mu ol mak ü ze re, alt ge lir gru bu ko nut sa týþ la rýn da is te nen tüm þart lar a ra na cak. Ko nut al ma ya hak ka za nan lar, no ter hu zu run da çe ki le cek ku ray la be lir le ne cek. U cuz ko nut lar, 20 il de sa tý þa çý ka rý lý yor. 15 yýl (180 ay) va de li sa tý þa çý ka rý la cak ko nut lar i çin pe þi nat 4 bin li ra dan, ay lýk tak sit ler de 225 li ra dan baþ lý yor. Ko nut sa týþ la rý ve baþ vu ru þart la rý hak kýn da de tay lý bil gi, TO KÝ nin ki.gov.tr in ter net ad re si i le pro je le rin bu lun du ðu va li lik ve kay ma kam lýk lar dan e di ni le bi lir. An ka ra / a a 5 Çok geçmeden GÜNCEL HUKUK AV. KADÝR AKBAÞ Yük sek yar gý da ya þan mak ta o lan tý ka nýk lý ðý aþ mak i çin hü kü met Yar gý tay ve Da nýþ tay a ye ni da i re ler ek len me si ni ön gö rü yor. Bu na i liþ kin ka nun ta sa rý sý CHP nin i na nýl maz bir üs lup ve yo ðun luk ta tep ki si ne yol aç tý. Hal ký so kak so kak di ren me ye ça ðý ran ta lih siz çý kýþ son ra sý, A na ya sa Ko mis yo nun CHP li ü ye le ri ko mis yon dan is ti fa e de rek ko mis yo nu bo þalt tý lar. Da nýþ tay ve Yar gý tay a ye ni da i re ler ek len me si ve ye ni ü ye ler se çil me si ne gös te ri len tep ki nin te me lin de, bu gü ne ka dar Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun o luþ tu rul ma sýn da uy gu la nan kast si te mi nin bel li bir ke si min, yük sek yar gý ya ü ye o la rak se çil me yi ken di le ri ne tan sýn mýþ bir ay rý ca lýk o la rak gör me le ri yat mak ta dýr. Bel li bir zih ni yet al gý sý na sa hip çev re le rin bu im ti yaz la rý ný yi tir me le ri, HSYK nýn ye ni ü ye ya pý sý se be biy le ge rek li þart la rý ha iz her ke sin bu ya rýþ ta e þit þan sa sa hip ol ma la rý, ü ye çe þit li li ði nin sað la na cak ol ma sý ra hat sýz lýk o luþ tur mak ta dýr. CHP nin A na ya sa Ko mis yo nu nu terk et me si nin ko mis yon ça lýþ ma la rý ný en gel le me me si ve ta sa rý nýn ko mis yon dan geç me si ü ze ri ne a ra la rýn da Ýs tan bul ve An ka ra Ba ro su nun da yer al dý ðý 24 Ba ro yar gý da son re form ta sa rý sý na kar þý çýk tý. Baþ ta Ýs tan bul ve An ka ra ol mak ü ze re bel li ba ro la rýn bu yol da CHP yi yal nýz bý rak ma la rý bek len mez di el bet te. Es ki den ol sa bu tab lo ya bir kaç is tis na dý þýn da bü tün Ba ro lar ka tý lýr dý. Ta sa rý ya kar þý çý kan Ba ro lar, Çok Geç Ol ma dan baþ lý ðýy la ta sa rý ya i liþ kin en di þe le ri ni ka mu o yu i le pay laþ mýþ lar. Yük sek Yar gý nýn a de ta bir mu ha le fet par ti si gi bi, mu ha le fe ti i ka me et me si ne des tek ve ren, ta raf sýz lý ðý ný yi tir di ði ni per va sýz ca or ta ya ko yan a çýk la ma, ey lem ve ka rar la rý ný a çýk ça ö ven, hat ta teþ vik e den, ka rar la rýn da ki i de o lo jik bað naz lý ðý, bel li bir ha yat bi çi mi ni kut sa yan ve da ya tan, hat ta bu u ður da ö zel ha ya týn en mah rem a lan la rý na bi le mü da he le hak ký ný ken din de gö ren bir an la yý þý yü cel ten ke sim le rin, bu gün Çok Geç Ol ma dan di ye rek ka mu o yu nu du yar lý ol ma ya ça ðýr ma la rý her han gi bir an lam i fa de et mi yor. Ta sa rý ön ce lik le Yar gý tay ve Da nýþ tay da ya þa nan tý ka nýk lý ðý aþ ma yý he def li yor. U mu lur ki ta sa rý bu ön ce lik li a ma cýn ger çek leþ me si ne hiz met et mek le bir lik te Yar gý tay ve Da nýþ tay da bir zih ni yet dö nü þü mü ne de ka pý a ra lar. Hu ku kun Üs tün lü ðü il ke si ye ri ne, ke ma list i de o lo ji nin sýð, çað dý þý, in san o nu ru nu dik ka te al ma yan pra tik le ri ni, bað naz ca top lu ma da ya tan an la yýþ so na e rer. Yar gý tay ve Da nýþ tay ka rar la rý nýn, ö zel lik le a ra dö nem ler ve bu dö ne min þe kil len dir di ði an la yý þýn et ki si ni sür dür dü ðü dö nem ler de a lý nan ka rar la rýn in ce len me si bel li bir ha yat bi çi mi ni hu kuk a dý na top lu ma da ya tan i de o lo jik bað naz lý ðýn yük sek yar gý da ne den li de rin lik li ol du ðu nu gör me mi zi sað la ya cak týr. Hiç bir si ya si ce re ya na ta bi o la ma yan bir a da let ci ha zý top lu mun her ke si mi ne gü ven ve re cek tir. Top lu mun bir ke si mi nin gü ven duy ma dý ðý, ka rar la rýn da Hu ku kun Üs tün lü ðü, a da le tin te si si ne dö nük en di þe le rin, has sa si yet le rin ye ri ni baþ ka du yar lý lýk la ra bý rak tý ðý bir yar gý er ki sý kýn tý la rýn sür git de va mý na yol a ça cak týr. Bu ko nu da te mel so rum lu luk Yar gý tay, Da nýþ tay ve A na ya sa Mah ke me si nin ü ye le ri ne düþ mek te dir. Bu a ðýr so rum lu luk on la rý Si ya sal e ði lim le ri, ya þam bi çim le ri ne o lur sa ol sun top lu mun hu ku ka ve a da le te o lan öz le mi ni gi der me ye, ye ni den en yük sek dü zey de i ti ma da þa yan ol ma ya, biz le re bir hu kuk dev le tin de ya þý yor ol du ðu mu zu ha ya tý mý zýn her a la nýn da his set ti re cek bir du yar lý lýk la ça ba gös ter me ye mec bur bý rak mak ta dýr. Valilik: TBMM çevresinde eyleme izin vermeyiz AN KA RA Va li li ði, Tor ba ya sa ta sa rý sý ný pro tes to et mek a ma cýy la KESK, DÝSK, TTB ve TMMOB un TBMM çev re sin de ya rýn dü zen le mek is te di ði ka nun suz ey le min gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan mut la ka en gel le ne ce ði ni bil dir di. An ka ra Va li li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ba sýn ya yýn ku ru luþ la rý mün te þir ha ber le rin den ve KESK, DÝSK, TTB ve TMMOB ta ra fýn dan or tak la þa ya pýl dý ðý an la þý lan du yu ru lar dan TBMM Ge nel Ku ru lun da gö rü þül mek te o lan tor ba ya sa ta sa rý sý ný pro tes to et mek a ma cýy la tüm il ler den An ka ra ya yü rü yüþ baþ la tý la ca ðý nýn ve yarýn da An ka ra da bu lu þu lup TBMM çev re sin de zin cir o luþ tur mak su re tiy le bir gün sü rey le kit le sel ba sýn a çýk la ma sý a dý al týn da ka nu na ay ký rý top lan tý ve gös te ri yü rü yü þü dü zen len mek is ten di ði nin öð re nil di ði be lir til di. A çýk la ma da, 2911 sa yý lý Top lan tý ve Gös te ri Yü rü yüþ le ri Ka nu nu nun 22. mad de sinin, TBMM ye bir ki lo met re u zak lýk ta ki a lan lar i çe ri sin de top lan tý ya pý la maz hük münü içerdiði ha tý la tý la rak, þöy le de nil di: Ka nun la rýn iþ bu a çýk hü küm le ri kar þý sýn da, TBMM çev re sin de ge rek çe si ne o lur sa ol sun hiç bir ey le min ger çek leþ ti ril me si ya sal o la rak müm kün de ðil dir. An ka ra i lin de iþ bu ya sal ol ma yan ey le me te ves sül e dil me si ha lin de, mey da na ge le bi le cek her tür lü o lay lar dan ve do ða bi le cek za rar lar dan or ga ni ze e den ku ru luþ lar i le yö ne ti ci le ri nin ve söz ko nu su ey le me ka tý lan la rýn so rum lu o la ca ðý, ka nun suz ey le min gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan mut la ka en gel le ne ce ði ve ey le mi or ga ni ze e den ler i le ka tý lan lar hak kýn da da ge rek li ya sal iþ lem le rin ya pý la ca ðý hu su su ka mu o yu na say gýy la su nu lur. An ka ra / a a

6 6 YURT HABER HABERLER Saðlýk þehrine ilk adým TÜRK SAÐLIK TURÝZMÝ ORGANÝZASYONU SAÐLIK ÞEHRÝ PROJESÝ ÝÇÝN ÇANAKKALE NÝN TERMAL BÖLGELERÝNDE ÝNCELEME YAPTI. Osmangazi de 77 derecelik sýcak su bulunduðu bildirildi. 77 de re ce lik su bu lun du nbur SA Ýl Ö zel Ý da re si nin ku ru lu þu o lan Je o ter mal A.Þ ta ra fýn dan mer kez Os man ga zi il çe sin de bin 28 met re de rin lik te 77 de re ce lik sý cak su bu lun du ðu bil di - ril di. Bur sa Va li si Þa ha bet tin Har put, Ga zi ak de mir Ma - hal le si nde yü rü tü len son daj ça lýþ ma la rý ný ye rin de in ce - le dik ten son ra ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, yak la þýk 3,5 ay lýk ça lýþ ma nýn so nu cun da a ra dýk la rý sý cak su ya u - laþ týk la rý ný söy le di. Böl ge de bin 28 met re de rin lik te 77 de re ce sý cak lýk ta su bul duk la rý ný i fa de e den Har put, Da - ha ön ce den bul du ðu muz 640 met re de rin lik te 88 de re - ce lik su yun ar dýn dan böy le bir kay na ða u laþ mak tan do - la yý mut lu yuz. Kay na ðýn mo to pomp hý zý sa ni ye de 35 lit - re de di. Su yun tek nik ö zel lik le ri ni ö nü müz de ki gün ler - de dü zen le ye ce ði bir ba sýn top lan tý sýn da an la ta ca ðý ný di - le ge ti ren Har put, Bu ku yu di ðer le rin den ba ðým sýz. Za - man za man Bur sa da bir ku yu dan çý kan su da ha ev vel baþ ka ku yu dan çý kan su yu et ki le ye rek a zal ma la ra yol a - ça bi li yor du. Bu ra dan çý kan su i se di ðer ku yu la rý et ki le - mi yor di ye ko nuþ tu. Har put, Bur sa da ki ba zý o tel ve kap lý ca te sis le ri ne su da ðý tý mý i le il gi li ça lýþ ma lar son a þa - ma sý na gel di. Bir kaç ay i çin de ta lep sa hip le ri ne sý cak su ver me ye baþ la ya ca ðýz. Ö zel lik le kap lý ca su yu nu ý sýt ma ve di ðer sað lýk hiz met le rin de kul lan mak ü ze re di ðer pro je - ler le a lâ ka lý bil gi pay la þý mýn da bu lu na ca ðýz. Sý cak su ta le - bin de bu lu nan 50 iþ let mey le gö rüþ tük. Bur sa / a a A cý pa yam da gö çük: 1 ö lü nde NÝZ LÝ'NÝN A cý pa yam il çe si ne bað lý Ka ra is ma - il ler Kö yün de ki bir kö mür o ca ðýn da mey da na ge - len gö çük te 1 iþ çi öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, Ka ra is - ma il ler Kö yün de ö zel bir ma den fir ma sý ta ra fýn dan iþ le ti len Ka ra do ru Ma den O ca ðý nda he nüz bi lin - me yen bir sebep le gö çük mey da na gel di. O la yýn mey da na gel di ði böl ge de ça lý þan Hü se yin Da vul cu (38) ad lý iþ çi, gö çük al týn da kal dý. Ma den de ki di ðer iþ çi ler ta ra fýn dan a ðýr ya ra lý o la rak gö çük ten çý kar - tý lan Da vul cu, A cý pa yam Dev let Has ta ne si ne kal - dý rý lýr ken yol da öl dü. Ma den ka za sýn da ö len iþ çi - nin üç ço cuk ba ba sý ol du ðu öð re nil di. De niz li / a a TÜRK Sað lýk Tu riz mi Or ga ni zas yo nu (TU - HE TO) Da nýþ ma Ku ru lu Baþ ka ný Ýb ra him Ar tu kars lan i le ku rul Ü ye le ri Ah met Çað rý Ka ra mý sýr ve Ser dar Tü tün cü, Sað lýk Þeh ri pro je si kap sa mýn da, Ça nak ka le nin ter mal tu riz me uy gun böl ge le rin de in ce le me yap tý. Ar tu kars lan ve be ra be rin de ki ler, u zun yýl lar Ça nak ka le Ti ca ret ve Sa na yi O da sý nda (ÇTSO) gö rev ya pan Ça nak ka le li sa na yi ci Hay red din De re li eþ li ðin de ter mal tu riz me el ve riþ li böl ge le ri in ce le di. De re li, yap tý ðý a çýk la ma da, TU HE TO nun gün de mi ne Sað lýk Þeh ri kon sep ti ni a la rak, sað lýk tu riz mi te sis le ri ku ru la bi le cek böl ge ler - de a raþ týr ma yap tý ðý ný ve bun la rý yurt i çi i le yurt dý þýn da ki ya tý rým cý la rýn bil gi si ni sun du ðu - nu söy le di. TU HE TO Da nýþ ma Ku ru lu Baþ ka ný Ýb ra - him Ar tu kars lan i le ku rul ü ye le ri Ah met Çað rý Ka ra mý sýr ve Ser dar Tü tün cü nün bu kap sam - da ki ilk zi ya ret le ri ni Ça nak ka le ye yap tý ðý ný i fa - de e den De re li, Sað lýk þeh ri nin ol maz sa ol - maz lar a ra sýn da yer a lan ter mal, ka li te li ha va, ok si jen, gü neþ, de niz, kum ve ko lay u la þým þart la rý nýn böl ge de mev cut ol du ðu nu gö ren he yet, te mas la rý ný sür dü re cek de di. De re li, he ye tin bu kap sam da Ça nak ka le On se kiz Mart Ü ni ver si te si (ÇO MÜ) Rek tö rü Prof. Dr. A li Ak de mir i zi ya ret et ti ði ni, zi ya - ret te pro je nin de ðer len di ril di ði ni be lirt ti. De - re li, Ak de mir in o lum lu ve ya pý cý tav rý kar þý - sýn da, ü ni ver si te i le be ra ber ya pa bi le cek ler ko nu sun da gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lu nan he ye - tin, da ha son ra Va li Ab dül ka dir A ta lýk i le gö - rü þüp, böl ge hak kýn da bil gi al dý ðý ný söy le di. Pro je nin Ça nak ka le ye ka zan dý rýl ma sý ha lin de Yollarda kar ve buz kazalarý tetikliyor KIR ÞE HÝR'ÝN Mu cur il çe sin de yol cu o to bü - sü nün dev ril me si so nu cu 35 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Ýs tan bul dan Ma lat - ya ya gi den Fik ret Tuð ran yö ne ti min de ki 44 LH 688 pla ka lý yol cu o to bü sü, Mu cur il çe si Çam lýk böl ge sin de kar ya ðý þý ve buz lan ma dolayýsýyla kon trol den çý ka rak dev ril di. Ka za - da, sü rü cü Fik ret Tuð ran da hil 35 va tan daþ ya ra lan dý. Ya ra lý lar, am bu lans lar la Mu cur ve Kýr þe hir Dev let Has ta ne le ri ne kal dý rýl dý. Ka - zay la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý bil di ril di. To kat ta pi ka býn dev ril me si so nu cu ay ný a i le - den 6 ki þi ya ra lan dý. To kat ta ki has ta ne le re kal dý rý lan ya ra lý la rýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu nu öð re nil di. Van ýn Ö zalp il çe sin de de as ke ri a ra cýn þa - ram po le yu var lan ma sý so nu cu 10 as ker ya ra - lan dý. Mol la to puz Kö yün den Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na dö nen as ke rî kam yon, sü rü - cü nün buz lan ma dolayýsýyla di rek si yon ha ki - mi ye ti ni kay bet me si so nu cu Te pe dam Kö yü ya kýn la rýn da þa ram po le yu var lan dý. Van As - ker Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý as ker le rin sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu bil di ril di. Düz - ce de de bir o to büs fir ma sý na a it yol cu ser vi - si nin dev ril me si so nu cu 8 ki þi ya ra lan dý. Ya - ra lý lar sað lýk e kip le rin ce Düz ce de ki has ta ne - le re kal dý rýl dý. Kü tah ya da i se gö re ve gi den it - fa i ye a ra cý nýn bir o to mo bil le çar pýþ ma sý so - nu cu 1 ki þi ya ra lan dý. Kýr þe hir / a a Ovit Daðý geçit vermiyor Rize-Erzurum karayolunun Ovit Daðý mevkii yoðun kar nedeniyle ulaþýma kapandý. Alýnan bilgiye göre, Rize-Erzurum karayolunun Ýkizdere-Ýspir arasýnda bulunan 2 bin 600 rakýmlý Ovit Daðý nda, kar yaðýþý ve tipi ulaþýmý olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalýnlýðýnýn yer yer 2 metreye ulaþtýðý bölgede, Rize-Erzurum karayolunun ulaþýma kapandýðý belirtildi. Rize / aa þehrin bin a ra sýn da nü fu su a ðýr la ya ca - ðý ný an la tan De re li, ken te çok ö nem li bir ya tý - rý mýn ka zan dý rý la ca ðý ný kay det ti. Ýb ra him Ar - tu kars lan i se, Tür ki ye de Sað lýk Þeh ri pro je - le ri nin ha ya ta ge çi ril me si du ru mun da ül ke e - ko no mi si ne cid dî kat ký lar sað la na ca ðý ný be - lirt ti. Ar tu kars lan, pro je le rin ger çek le þe bil me - si nin dev le tin des te ði ne bað lý ol du ðu nu i fa de e de rek, sað lýk tu riz mi nin ký sa de ðil, yý lýn 365 gü nü de vam et ti ði ni, Sað lýk Þeh ri ku ru la cak þehrin e ko no mi si ne ö nem li kat ký lar sað la ya - ca ðý ný vur gu la dý. Ça nak ka le / a a Ka pa lý köy o kul la rý a töl ye ye dö nü þü yor RÝZE'DE ta þý ma lý e ði tim ne de niy le ka pa lý o - lan köy o kul la rý nýn do ku ma a töl ye si ne dö - nüþ tü rül me si i çin ça lýþ ma yü rü tü lü yor. Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Ra sim Çe lik, yap tý ðý a - çýk la ma da, son yýl lar da uy gu la nan ta þý ma lý e - ði tim dolayýsýyla köy o kul la rý nýn a týl du rum - da kal dý ðý ný, bu o kul la rýn de ðer len di ril me si i - çin ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný söy le di. Yak la þýk 2 yýl - dan bu ya na yü rü tü len, ken dir ip li ðin den ü - re ti len fe re ti ko be zi nin yay gýn laþ tý rýl ma sý ça - lýþ ma la rý kap sa mýn da ka pa lý ve a týl du rum da o lan köy o kul la rý nýn kul la nýl ma sý nýn gün de - me gel di ði ni be lir ten Çe lik, Pro je kap sa mýn - da il ge ne lin de 317 ka pa lý köy o ku lu muz ol - du ðu nu be lir le dik. Bu o kul lar dan ba zý la rý ya - pý lan pro to kol ler le köy muh tar lýk la rý na, ba zý - la rý da ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na tah sis e dil miþ ti. Ýlk e tap ta bu o kul lar dan 50 sin de pro je kap sa mýn da ça lýþ ma ya pýl ma sý ka rar - laþ tý rýl dý de di. Pro je nin uy gu la na ca ðý o kul la - rý be lir ler ken in san la rýn yo ðun o la rak bu lun - du ðu köy ve ma hal le le rin se çil di ði ni, böy le ce ça lý þan la rýn u la þým so ru nu nun or ta dan kalk tý ðý ný an la tan Çe lik, þu a na ka dar 10 o - ku lun ta di lat ça lýþ ma la rý nýn ta mam la na rak hiz me te gir di ði ni kay det ti. Çe lik, pro je i çin Mil lî E ði tim Ba kan lý ðýn ca top lam 4 mil yon li ra ö de nek ay rýl dý ðý ný kay det ti. Ra sim Çe lik, fe re ti ko a töl ye si ne dö nüþ tü rü len köy o kul - la rý nýn bir bö lü mü nün de kreþ ve a na sý ný fý o la rak ta sar lan dý ðý ný, böy le ce bu a töl ye ler de ça lý þan ka dýn la rýn ço cuk la rý nýn da yan la rýn - da o la bil di ði ni kay det ti. Ri ze / a a yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) Gsm: (0555) EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL E LE MAN ÝZ MÝR'in TÝ RE il çe sin de Me sul Mü dür lük ya pa cak, ça lý þa cak Op tis yen a ra ný yor. (0 505) Göz de Op tik Mus ta fa Ku ru n AN TAL YA A LAN YA'da a çý la cak o lan Kre þi miz i çin so rum lu Mü dür a ran mak - ta dýr. Ýr ti bat Te le fo nu: (0555) n GEB ZE'de BU LU NAN fir ma mý za do ðal gaz te si - sa tý, pro je ve ta ki bin de de ne yim li, a u - to cad bil gi si ye ter li, sü rü - cü eh li ye ti o lan, Tek ni ker a lý na cak týr. Be þi roð lu Mü hen dis lik GEB ZE/KO CA E LÝ (0262) (0532) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) n Sa hi bin den De niz li Can - kur ta ran'da Ar sa 435m 2 B+2 Kat Ý mar lý (0533) VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ notogaz Satýmý Ateþ oto Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4- Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli merkez:(212) Topkapý Þube:(212) (0532) ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN DÝN ÇER NAK LÝ YAT Ga ran ti li, Ma ran goz lu (0212 ) (0216 ) (0532) nýs KÂN LI KAT mül ki yet li sa tý lýk iþ ye ri 150 m 2, ta kas lý, TL. (0543) ZAYÝ Nüfus cüzdanýmý kaybettim hükümsüzdür. Ethem AYTEKÝN

7 DÜNYA 7 Pakistan-Hindistan nükleer silâh yarýþý! GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN Önce Tunus, ardýndan Mýsýr'da cereyan eden protestolar, halkýn gücünün farkýna vararak korku imparatorluklarýna karþý koymaya baþladýðý þeklinde yorumlanýyor. FOTOÐRAF: AA Ýn san lar ar týk kor ku im pa ra tor luk la rý na KARÞI KOYUYOR ÝN GÝL TE RE DE A RAP ÇA YA YIM LA NAN EL KU DÜS EL A RA BÝ GA ZE TE SÝ, TU NUS VE MI SIR DA YA ÞA NAN GE LÝÞ ME LER LE ÝL GÝ LÝ, ÝN SAN LA RIN KEN DÝ GÜÇ LE RÝ NÝN FAR KI NA VA RA RAK KOR KU ÝM PA RA TOR LUK LA RI NA KAR ÞI KOY MA YA BAÞ LA DIK LA RI YO RU MUN DA BU LUN DU. ÝNGÝLTERE'DE A rap ça ya yým la nan El Ku - düs El A ra bi ga ze te si nin in ter net si te sin de, a dý ve ril me yen bir ga ze te ci nin yo ru mu na yer ve ril di. Ben A rap dün ya sýn da 20 yýl dýr ga ze te ci lik ya pý yo rum, son gün ler de A rap dün ya sýn da mey da na ge len o lay la rýn be ni ya nýlt ma ya ca ðý ný tah min e di yo rum, çün kü ya pý lan lar ger çek de mok ra si i çin dir di yen ga ze te ci, kor ku im pa ra tor luk la rý nýn in san - la rý giz li is tih ba rat lar la sin dir di ði ni kay det - ti. Yö ne tim le rin güç le ri ni sa de ce hal ka kar þý kul lan dý ðý ný i fa de e den ga ze te ci, bü - tün A rap ül ke le rin de hal kýn bu þe kil de bas ký al týn da tu tul du ðu na i þa ret et ti. Ga ze - te ci nin yo ru mun da, Son dö nem de in san - lar ken di güç le ri nin far ký na va ra rak bu kor ku im pa ra tor luk la rý na kar þý koy ma ya baþ la dý lar de nil di. Mý sýr da bir grup gös te - ri ci nin Kor ku im pa ra tor luk la rý ný çok güç - lü bi lir dik, me ðer se halk bun lar dan da ha güç lüy müþ þek lin de slo gan la rý na a týf ta bu lu nu lan yo rum da, in san la rýn ar týk hak, hu kuk, de mok ra si, a da let, e þit lik ve güç lü - nün za yý fý ez me ye cek bir a da let sis te mi nin ku rul ma sý ný is te dik le ri be lir til di. Ga ze te nin yo ru mun da, Mý sýr da hal kýn sö mü rül mek ten ve a þa ðý lan mak tan býk tý - ðý i çin kit le ler ha lin de so kak la ra dö kül dü - ðü gö rü þü ne yer ve ri le rek, þöy le de vam e - dil di: Mý sýr da zen gin ler sýr tý ný dev le te da ya mýþ, yok sul hal kýn i se el le rin de ki tek ge çim kay na ðý o lan tez gâh la rý da el le rin - den a lý nýn ca, hem e lit ta ba ka ya, hem de ik ti da ra kar þý di ren mek ten baþ ka ça re si kal ma mýþ tý. Ül ke de ki ik ti dar ve zen gin ler sa de ce ken di ko num la rý ný dü þü nü yor, hal ka hiç bir þey ver mi yor lar, bi la kis hal - kýn e lin de ki ni de al ma ya ça lý þý yor lar. HAL KIN HER KE SÝ MÝN DEN TEP KÝ GEL DÝ Gös te ri le rin ger çek kah ra man la rý nýn halk ol du ðu i fa de e di len yo rum da, her ne ka dar fa kir ke sim ler ta ra fýn dan a yak lan ma baþ la týl mýþ sa da bun la ra des tek ve ren, ce - sa ret len di ren a vu kat la rýn ve e ði tim li in - san la rýn u nu tul ma ma sý is ten di. Yo rum da, gös te ri le rin si ya sî da ya na ðý ol muþ ol say dý Ka hi re nin mer ke zin de ki Tah rir Mey da - ný nda en faz la 500 gös te ri ci nin o la ca ðý ve ül ke ça pýn da ya pý lan gös te ri le re de halk ta ra fýn dan des tek ve ril me ye ce ði gö rü þü di le ge ti ril di. Mý sýr da ya pý lan gös te ri ler de hiç bir gös te ri ci nin suç un su ru teþ kil e den bir a let ta þý ma dý ðý na dik kat çe ki len yo - rum da, hal kýn Mü ba rek is ti fa et, Ce mal Mü ba rek ba ba na söy le, halk sen den ve ba ban dan nef ret e di yor ve Bu halk ül ke - si ni se ven ger çek dev let baþ kan la rý ve dev - let a dam la rý ný is ti yor gi bi slo gan lar a týl dý - ðý na i þa ret e dil di. An ka ra / a a ABD'de Mübarek'in gitmesine kesin gözle bakýlýrken, yerine kimin geleceði tartýþýlýyor. FOTOÐRAF: AA Hüsnü Mübarek in yerine kim gelecek? ABD med ya sý ve dü þün ce ku ru luþ la rýn da Mý sýr da ya þa nan o - lay la ra i liþ kin ya pý lan ba zý tar týþ ma lar da, Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in git me za ma ný nýn gel di ði, an cak gös te ri ci - le rin be lir li bir gün dem ve tek li der den yok sun ol du ðu nok ta la - rý ön pla na çý ký yor. ABD nin ö nem li müt te fik le rin den o lan Mý - sýr da ki ge liþ me ler ABD ba sý ný ve dü þün ce ku ru luþ la rýn da ya - kýn dan iz le ni yor. Was hing ton yö ne ti mi, Ka hi re yö ne ti mi ne mu ha lif ler le di ya log ve hal kýn re form ta lep le ri ne ya nýt ve re rek de mok ra si yö nün de dü zen li ge çiþ sað la ma sý tav si ye sin de bu - lu nu yor. Bro o kings Ens ti tü sü nün in ter net si te sin de ya zý sý ya - yým la nan Shib ley Tel ha mi, Tu nus ve Mý sýr da or ta ya çý kan is - yan la rýn ABD i le bað lan tý lý o la ma ya ca ðý ný be lirt ti. ABD Baþ ka - ný Ba rack O ba ma nýn a le nen Mü ba rek i is ti fa ya ça ðýr ma sý ve ya ça ðýr ma ma sý nýn, A rap ve Mý sýr ka mu o yu nun dü þün ce le ri ni çok az et ki le ye ce ði ni sa vu nan Tel ha mi, Mý sýr da ki min ye ni Cum hur baþ ka ný o la ca ðý nýn da ABD ye bað lý ol ma dý ðý ný kay - det ti. Tel ha mi, ABD nin Or ta do ðu da ki as ker le ri ve A rap-ýs ra il an laþ maz lý ðý gi bi se bep ler le, ken di siy le iþ bir li ði i çin de o lan re - jim le ri, hal ký bu re jim le re kar þý ol sa bi le, ter cih et me ye de vam e de ce ði gö rü þü nü di le ge tir di. Was hing ton / a a Ür dün Kra lý Ab dul lah hü kü me ti fes het ti ÜR DÜN Kra lý Ab dul lah ýn hü kü me ti fes het ti ði, baþ - ba kan lý ða Sa mir Ri fa i nin ye ri ne Ma ruf Ba kit i a ta dý - ðý bil di ril di. Ür dün lü bir yet ki li, Kral Ab dul lah ýn, zen gin bir si ya set çi o lan Baþ ba kan Sa mir Ri fa i nin is ti fa sý ný res men ka bul et - ti ði ni ve es ki as ke ri da nýþ - ma ný Ma ruf Ba kit ten ye ni ka bi ne yi kur ma sý ný is te di - ði ni a çýk la dý. Am man / a a BA YAN MÜ BA REK ÝN GÝL TE RE DE MISIR'DA so ka ða dö kü len hal kýn gö re vi bý rak ma sý - ný is te di ði 82 ya þýn da ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü - ba rek in ve a i le si nin, Ýn gil te re i le çe þit li bað la rý bu lu - nu yor. Hüs nü Mü ba rek in e þi Su zan ne Mü ba rek in (69) ba ba sý Mý sýr lý bir pe di at rist, an ne si i se Ýn gi liz bir hem þi re. Su zan ne Mü ba rek in ba ba sý Sa leh Ta bet 1934 yý lýn da öð ren ci si ol du ðu Gal ler de ki Car diff Ü - ni ver si te sin de, Lily May Pal mer i sim li Gü ney Gal li bir hem þi rey le ta ný þý yor ve Lon dra da ev le ni yor. Su - zan ne Mü ba rek in Ýn gil te re i le bað la rý se be biy le, Mý - sýr da ya þa nan o lay la rýn ar dýn dan bu ül ke ye gel di ði - ne da ir çe þit li ha ber ler ba sýn da yer a lý yor. Su zan ne Mü ba rek i ki yýl ön ce ver di ði bir de meç te, hâ lâ Ýn gil - te re de ku zen le ri ol du ðu nu söy le miþ ve Her i ki kül - tür de ve dil de de ken di mi ra hat his se di yo rum de - miþ ti. Ýn gi liz ba sý ný, Hüs nü Mü ba rek in Ba tý da bir - çok yer de mül kü ol du ðu na dik ka ti çe ki yor. Mü ba - rek in Los An ge les, Was hing ton, New York gi bi þe - hir ler de gay ri men kul le ri bu lun du ðu, ay rý ca ABD, Ýs - viç re ve Ýn gil te re de ban ka he sap la rý nýn mev cut ol - du ðu ö ne sü rü lü yor. Lon dra / a a STK LAR DAN ÇE KÝL ÇAÐ RI SI MISIR'DA 50 in san hak la rý ör gü tü ya yýn la dý ðý or - tak bil di riy le, halk is ya ný nýn 8. gü nü ne gir di ði ve en az 125 ki þi nin öl dü ðü ül ke nin kan gö lü ne dön - me me si i çin, Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek i ik ti dar dan çe kil me ye da vet et ti. Ka hi re Ýn san Hak la rý A raþ týr ma la rý Mer ke zi, Mý sýr E ko no mik ve Sos yal Hak lar Der ne ði ve A rap Ad li Ba ðým sýz lýk Mer ke zi gi bi si vil top lum ku ru luþ la rý nýn da a ra la - rýn da bu lun du ðu Mý sýr ýn en ö nem li in san hak la rý ko ru ma ör güt le ri, Cum hur baþ ka ný Mü ba rek in Mý sýr hal ký nýn ta le bi ne say gý gös ter me si ve ül ke - nin kan gö lü ne dön me me si i çin ik ti dar dan çe kil - me si ge rek ti ði ni bil dir di ler. Ül ke de ay rý ca bü tün si ya si par ti ve po li tik güç ler i le si vil top lum tem - sil ci le ri ni bir a ra ya ge ti re cek bir ku rul ta ra fýn dan ye ni bir a na ya sa ha zýr lan ma sý çað rý sý ya pan STK lar, al tý ay i çin de ad li de ne tim al týn da öz gür ve þef faf mil let ve ki li ve dev let baþ kan lý ðý se çim - le ri nin ya pýl ma sý ný is te di ler. Ka hi re / a a SU ÝÝS TÝ MAL LE RE YOL A ÇAN SÝS TEM DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME LÝ BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi se ri Na vi Pil lay, Mý sýr da ki yö ne tim kar þý tý gös te ri le ri ö ve rek, bu ül ke nin, su iis ti mal le re se bep o lan sis te mi de ðiþ - tir me si ge rek ti ði ni söy le di. Pil lay, bü tün dün ya - nýn, Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek ve ye - ni den ya pý lan dý rý lan hü kü me tin, ra di kal de ði þim ta le biy le sü re ge len pro tes to la ra na sýl tep ki gös - te re ce ði ni iz le di ði ni be lir te rek, Mý sýr ýn su iis ti mal - le re se bep o lan sis te mi de ðiþ tir me si ge rek ti ði ni kay det ti. Ýn san Hak la rý Ev ren sel Bil di ri si ne gö re in san la rýn su iis ti mal ler den ko run ma sý ge rek ti ði ni ha týr la tan Pil lay, ha ber le re gö re Mý sýr da ki gös te - ri ler de 300 ki þi nin öl me si, 3 bin ki þi nin ya ra lan - ma sý ný da ký na dý. Ce nev re / a a MÜS LÜ MAN KAR DEÞ LER: YE NÝ HÜ KÜ ME TE HA YIR MISIR'DA Müs lü man Kar deþ ler, ye ni hü kü - me ti red det ti. Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba - rek in re ji mi ne kar þý e þi ben ze ri gö rül me miþ gös te ri le rin ye din ci gü nün de ya zý lý a çýk la ma - da bu lu nan Müs lü man Kar deþ ler, ye ni hü kü - me ti red det ti ði ni bil dir di. Mý sýr da ki en ö - nem li mu ha lif grup o lan Müs lü man Kar deþ - ler, ye ni hü kü me tin a çýk lan ma sýn dan bir kaç sa at son ra ki bu a çýk la ma sýn da ay rý ca Mü ba - rek re ji mi dü þe ne ka dar gös te ri le re de vam çað rý sýn da bu lun du. An ka ra / a a Pa kis tan ýn yüz den faz la nük le er si lâ ha sa hip ol du ðu a çýk lan dý. Böy le ce bir kaç yýl da ra ki bi Hin dis tan ýn ö nü ne geç miþ. Hem de A me ri - ka nýn Hin dis tan i le 2008 de yap tý ðý iþ bir li ði an laþ - ma sý na rað men. Ya rý þa ba ký nýz. Bir ta ne si bi le on bin ler ce in sa nýn ö lü mü ne yol a - ça bi le cek ve ü çün cü dün ya sa va þý ný baþ la ta bi le cek si lâh la rýn yüz den faz la sý, si ya sal is tik rar sýz lýk, Ta li - ban, Af ga nis tan sa va þý dolayýsýyla çok kay gan bir ze - mi ne dö nü þen Pa kis tan ýn e lin de. Hin dis tan da bu ya rýþ ta on dan ge ri kal ma ma ya uð ra þý yor. A me ri ka 1998 yý lýn da her i ki ül ke nin nük le er si lâh de ne me si yap ma sý ü ze ri ne koy du ðu yap tý rým la rý, 11 Ey lül sal - dý rý la rý son ra sýn da kal dý rý ver miþ. Þim di 100 mil yon do lar lýk da yar dým ya pý yor, Pa kis tan si lâh la rý ný ge - liþ tir sin di ye. Ý þin ü zü cü ta ra fý her ül ke de de mil yon lar ca in san aç lýk sý ný rý nýn al týn da ya þý yor. Tabiî fe lâ ket ler le sar - sý lan bu i ki ül ke, yi ne de ma sum ço cuk la rýn bo ða - zýn dan ke sip nük le er si lâh lan ma ya pa ra a yý rý yor. Pe ki di ðer le ri? Nük le er Si lâh sýz lan ma An laþ ma sý ný hiç im za la - ma yan Ýs ra il in e lin de 200 ta ne nük le er si lâh var. Nük le er prog ra mý i le il gi li o la rak ký ya met ler ko pa rý - lan Ku zey Ko re nin e lin de i se yal nýz ca al tý. Ýlk sý ra da A me ri ka yer a lý yor nük le er si lâh lan ma - da. O nu Rus ya ve Çin ta kip e di yor. A ma bu ül ke le - rin nük le er si lâh la rý ya sal sa yý lý yor. Zi ra on la rýn ki an laþ ma lar uy gun muþ. Öl dü rür ken hu ku ka uy gun bir þe kil de öl dü re cek miþ. Ne ga rip de ðil mi? Pa kis tan ý, Ku zey Ko re yi nük le er si lâ ha sa hip ol - du ðu i çin, he le Ý ran ý da ha nük le er si lâh ya pa cak dü ze ye bi le gel me miþ o lan nük le er prog ra mý i çin sý - kýþ tý ran A me ri ka, dün ya nýn en çok nük le er si lâ hý na sa hip ül ke si. Hem de bu ko nu da ki tek sa bý ka lý ül ke ol ma sý na rað men. Ma a le sef dün ya da hu kuk güç lü nün kon tro lün de. O yüz den hiç bir hu ku kî yö nü bu lun ma yan, U lus lar a ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu nun de ne ti mi ne de a - çýk ol ma yan Ýs ra il in nük le er si lâh la rý ko nu sun da kim se nin se si çýk mý yor. Pe ki Ýs ra il bu nük le er si lâh la rý ki me kar þý kul la na - cak? Ne den bu ka dar nük le er si lâ ha ih ti yaç du yu - yor? Gö rü nür de ki tek düþ ma ný Ý ran ol du ðu na gö re, bu si lâh la rýn he de fi bi zim sý nýr kom þu muz o la cak. Ya ni muhtemel bir teh li ke den en çok et ki le ne cek böl ge ler den bi ri si ül ke miz. An cak çok en di þe len me yin. Ku man da sý bi zim e - li miz de ol ma sa da, ne ka dar gü ven li sak lan dý ðý ný bil me sek de, bi zim de NA TO þem si ye si al týn da el li a tom bom ba mýz var mýþ. Nük le er e ner ji san tra li miz bi le yok, a ma bom ba mýz var. Al lah he pi mi zi bir nük le er fe lâ ket ten ko ru sun. Gö rü nen o ki, ký ya me tin kop ma sý i çin il la da bir kuy ruk lu yýl dýz çarp ma sý ge rek mi yor. Ýn sa noð lu ký - ya met si lâh la rý ný ne ya pa ca ðý be lir siz li der le rin e li ne ver miþ, a kýl lý ca dav ran ma la rý i çin du â e di yor. BM: Tu nus ta 219 ki þi öl dü BM, Tu nus ta Zey ne la bi din Bin A li yö ne ti mi nin dev - ril me siy le so nuç la nan a yak lan ma lar da, 72 si ce za ev - le rin de çý kan o lay lar da ol mak ü ze re en az 219 ki þi - nin öl dü ðü nü bil dir di. Tu nus ta ki in san hak la rý he - ye ti nin baþ ka ný Bac re Waly Ndi a ye, 17 A ra lýk ta baþ - la yan pro tes to lar sý ra sýn da 510 ki þi nin de ya ra lan dý - ðý ný söy le di. Tu nus lu yet ki li ler da ha ön ce gös te ri ler - de 78 ki þi nin öl dü ðü nü a çýk la mýþ tý. BM, ül ke de haf - ta lar dýr sü ren gös te ri ler sý ra sýn da ki can ka yýp la rýy la il gi li in ce le me ler de bu lun mak ü ze re bu ül ke ye bir in san hak la rý he ye ti gön der miþ ti. Tu nus / a a Sreb re nit sa sa ný ðý ya ka lan dý SREB RE NÝT SA DA 8 bin Boþ nak si vi lin kat le dil me sin - de yer a lan Ak rep ler (Þkor pi o ni) ad lý pa ra mi li ter gru bun ü ye si Mi lo rad Mo miç in Fran sa da tu tuk lan dý - ðý bil di ril di. Sýr bis tan ýn res mi ha ber a jan sý Tan jug un ver di ði ha be re gö re, Sýr bis tan Sa vaþ Suç la rý Sav cý lý ðý ta ra fýn dan, 1995 yý lýn da Ak rep ler in ü ye si o la rak Boþ - nak si vil le re yö ne lik sa vaþ su çu iþ le mek ten a ra nan 47 ya þýn da ki Mo miç, sah te kim lik le ya þa dý ðý Fran sa nýn gü ney do ðu sun da ki Gre nob le þeh ri ya ký nýn da tu tuk - lan dý. Mo miç in, Fran sa da Guy Mo ni er is mi ni kul - la na rak ya þa dý ðý ve i þe gi der ken gü ven lik güç le rin ce ya ka lan dý ðý bil di ril di. Bel grad Yük sek Mah ke me si Sa - vaþ Suç la rý Bö lü mü, 2007 yý lýn da Ak rep ler in 4 ü ye si - ne Sreb re nit sa da iþ le dik le ri sa vaþ suç la rý se be biy le yak la þýk 20 þer yýl ha pis ce za sý ver miþ ti. Sreb re nit sa da 1995 Tem mu zun da 8 bin Boþ nak ýn öl dü rül me sin de ö nem li rol oy na yan Ak rep ler, Bos na da ki sa va þýn ( ) ya ný sý ra Hýr va tis tan ve Ko so va da ki ça týþ - ma lar da da yer al mýþ tý. Bel grad / a a

8 8 MED YA PO LÝ TÝK Moritanya ya Risâle-i Nur Külliyatý gönderdik KÖRFEZ MEKTUBU SUNA DURMAZ / Ge çen ler de, Ku veyt in meþ hur yar dým ku ru lu þu o lan Cem îy ye tü l-ýs lâh a (Ýs lâh Der ne ði) yap mýþ ol du ðum bir zi ya ret te, Mo ri tan ya Ku veyt Bü yü kel çi si nin e þi i le ta nýþ tým. Üm mü gül süm bint Ab dul lah a dýn da ki bu ha ným, mü te vâ zi hâ li, gü ler yü zü, ki bar ve fa sih ko nuþ ma sý i le ör nek bir dip lo mat e þi ol du ðu nu gös te ri yor du. Türk ol du ðu mu öð ren di ðin de çok se vi nen Üm mü gül süm Ha ným Ben de, A ca ba Ku veyt te Türk ha ným lar var mý dýr? di ye me rak e di yor dum. Ta nýþ tý ðým ilk Türk siz ol du nuz; bu yüz den çok se vin dim. Mo ri tan ya hal ký Tür ki ye yi çok se vi yor ve her ko nu da mu vaf fak ol ma sý i çin çok ça du â e di yor. Mo ri tan ya nýn Tür ki ye de bü yü kel çi li ði yok tu. Fi lis tin me se le si ko nu sun da gös ter miþ ol du ðu nuz du yar lý lýk se be biy le, hal ký mý zýn Türk le re bes le miþ ol du ðu bu sev gi art tý ve ge çen yýl Tür ki ye de Bü yü kel çi lik aç týk. de di. Doð ru su, Ku zey Af ri ka nýn 3 mil yon nü fus lu bir ül ke si o lan Mo ri tan ya da ki kar deþ le ri mi zin Tür ki ye ye du â et tik le ri ni i þit mek ten do la yý ben de çok mem nun ol muþ tum. O gün, Cem iy ye tü l-ýs lâh ýn baþ ka ný Su ad Ca rul lah Ha ným ve yar dým cý sý nýn da ka týl dý ðý soh bet te, söz i ki de bir Tür ki ye ye ge li yor du. Ben de, Tür ki ye bu gün kü ko nu mu na ko lay gel me di. Ba þa rý nýn ar ka pla nýn da ö nem li fak tör ler var. En ö nem li fak tör i se, bü yük fe da kâr lýk la ra kat la na rak ya pýl mýþ o lan i man hiz met le ri ve müs bet ha re ket çiz gi sin den þa þýl ma mýþ o lun ma sý dýr. Bu u ður da çok çi le ler çe kil miþ ve çok göz yaþ la rý dö kül müþ tür. Meselâ: Üs tad Be di üz za man ve ta le be le ri sýrf i man hiz me ti yap týk la rý i çin de fa lar ca hap se gir me le ri ne rað men, müs bet ha re ket ten as la vaz geç me miþ ler dir. A rap kar deþ le ri miz Tür ki ye yi in ce ler ken, bütün bun la rý göz ö nü ne a la rak in ce le sin ler de dim. Bu nun ü ze ri ne Üm mü gül süm Ha ným, hem Tür ki ye hak kýn da da ha faz la bil gi al mak, hem de ken di si nin kur muþ ol du ðu ký sa a dý Ti mi rîs o lan Ka dýn Ge li þi mi ve Câ hil lik le Mü câ de le Vak fý ný Ye ni As ya a ra cý lý ðýy la Türk ha yýr se ver le re ta nýt mak is te di ði ni, bu yüz den be nim le bir da ha gö rüþ mek is te di ði ni söy le di. Bu nu du yun ca, Fe süb hâ nal lah! de dim. Çün kü, ak lý ma uy gun o lan bir ye re ver me miz i çin bi ze e ma net e di len A rap ça Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý gel miþ ti. Ön ce ki yýl lar da, Ku veyt Ünv. Ý la hi yat Fa kül te si da hil, bir i ki ye re kül li yat he di ye et miþ tik. Bu yüz den, E li miz de ki A rap ça kü lli ya tý ne re ye ve re ce ðiz? di ye ay lar dýr a i le ce dü þü nü yor duk. Ý çim den bir ses Ki tap la rý Mo ri tan ya ya gön der! de di. Üm mü gül süm Ha ným a Si ze Be di üz za man ýn yaz mýþ ol du ðu tef sir ki tap la rý ný ver sem, Mo ri tan ya Ünv. Ý la hi yat Fa kül te si ne gö tü rür mü sü nüz? di ye sor dum. O da Mem nu ni yet le gö tü rü rüm. Siz hiç en di þe len me yin. E ma ne ti ni zi Bu ki tap lar Türk hal ký nýn Mo ri tan ya ya he di ye si dir di ye rek Na vak þot Ü ni ver si te si ne ve re ce ðim; hat ta Mo ri tan ya Kül tür Ba ka ný na da hi ve re bi li rim de di. Ben de Ba ka na de ðil de, siz Ý lâ hi yat Fa kül te si ne ve rin da ha i yi o lur de dim. Üm mü gül süm Ha ným la i kin ci gö rüþ me miz de hem ki tap la rý he di ye et tim, hem de ken di si i le ký sa bir rö por taj yap tým. Üm mü gül süm Ha ným bi ze ký sa ca Mo ri tan ya yý ta ný týr mý sý nýz? Mo ri tan ya Ýs lâm Cum hu ri ye ti coð ra fî o la rak Ku zey Ba tý Af ri ka da bu lu nu yor. Sý nýr la rý; gü ney de Se ne gal, ku zey de Ce za yir ve Ba tý Sah ra, Do ðu da Ma li, Ba tý da i se At las Ok ya nu su i le çev ri li dir. A ra zi bü yük lü ðü ba ký mýn dan dün ya nýn 29. bü yük ül ke si ko nu mun da bu lu nan Mo ri tan ya nýn nü fu su 2009 sa yý mý na gö re 3 mil yon 291 bin dir. At las Ok ya nu su na 650 km u zun lu ðun da sa hi li bu lu nan Mo ri tan ya' da a na ge çim kay na ðý ba lýk çý lýk týr. Ba lýk çý lý ðýn ya ný sý ra, zi ra at ve hay van cý lýk da ya pýl mak ta dýr. Ül ke top rak la rý nýn bü yük bir bö lü mü iþ len me miþ boz kýr lar ve çöl ler le kap lý dýr. Mo ri tan ya top rak la rý pet rol, de mir, ba kýr, fos fat ve al týn gi bi tabiî kay nak lar a çý sýn dan zen gin dir de Fran sa dan ba ðým sýz lý ðý ný a lan Mo ri tan ya nýn baþ þehri Na vak þot tur. Ül ke nin res mî di li A rap ça ve Fran sýz cadýr. Mo ri tan ya hal ký hic rî 2. yüz yýl da Ýs lâm la ta nýþ mýþ týr. Da ha son ra 5. ve 6. yüz yýl da gü ney Mý sýr dan göç e den A rap ka bi le le ri Mo ri tan ya ya hic ret et miþ ler. Ön ce le ri, yer li halk o lan A ma zik ler bu göç le re þid det le kar þý koy muþ lar. An cak din bir li ði yü zün den düþ man lýk faz la sür me miþ; A rap ve A ma zik ka bi le le ri bir bi ri ne ka rýþ mýþ lar. Mi lâ dî 11. yüz yýl da Mo ri tan ya da ku ru lan Mu râ bi tîn Dev le ti za ma nýn da Mo ri tan ya, il mî ba kým dan Ýs lâm ta ri hin de ö nem li bir yer ka zan mýþ týr. MORÝTANYA KADINI E fen dim bi raz da Mo ri tan ya ka dý nýn dan bah se de lim. Meselâ: Þu an ü ze ri niz de o lan ge le nek sel ký ya fe ti ni zin a dý ne dir? Mo ri tan ya ka dý ný nýn e ði tim du ru mu ve top lum da ki ye ri na sýl dýr? Lil lâ hil hamd Mo ri tan ya hal ký nýn ta ma mý Müs lü man dýr ve ay ný za man da da ge nel de din dar dýr lar. Er kek le ri miz Der ra a de ni len gö ðüs ta ra fý na kýþ lý o lan bir el bi se gi yer ler. Kýz ço cuk la rý i se bü lû ða e rin ce, dýþ ký ya fet o la rak Mil ha fe de ni len be nim üs - tüm de gör dü ðü nüz ký ya fe te bü rü nür ler. Ýç ký ya fet o la rak b lûz ve e tek gi yi lir. Bun la rýn ü ze ri ne Mil ha fe sa rý lýr. Mil ha fe nin bir u cu be le bað la nýr, di ðer u cu i se baþ i le be ra ber üst be de ne sa rý lýr. Mo ri tan ya ka dýn la rý nýn ne re dey se ta ma mý bu ký ya fe ti gi yer ler. Su dan lý ka dýn lar da bi zim ký ya fe ti miz gi bi gi yi nir ler. E ði tim du ru mu na ge lin ce; fa kir lik se be biy le, Mo ri tan ya nýn kýr sal ke sim le rin de ka dýn lar a ra sýn da üm mî lik (o ku ma-yaz ma bil me me) o ra ný yük sek tir. E ði tim ba ký mýn dan þe hir li ka dýn la rýn du ru mu da ha i yi dir. Ka dýn mil let ve kil le ri miz, bü yü kel çi le ri miz, dýþ iþ le ri ba kan lý ðý yap mýþ o lan ka dýn ba ka ný mýz var dýr. Hat ta Ka dýn Ba kan lý ðý a dýn da bir de ba kan lýk var. Ba þýn da ka dýn bu lu nan bu ba kan lýk; ka dýn la rýn e ði tim, ev li lik ve bo þan ma gi bi bir çok me se le le ri i le il gi len mek te dir. Ýz le miþ ol du ðum bir tv prog ra mýn da Mo ri tan ya a i le sin de ka dý nýn sö zü ge çer, hat ta a i le nin ma lî iþ le ri ni da hi ka dýn gö rür di ye duy muþ tum. Bu doð ru mu? (Gü le rek) Yok yok öy le bir þey! Yan lýz þu nu söy le ye bi li rim: Mo ri tan ya er ke ði ka dý na kar þý çok bü yük say gý bes ler. Biz de el-mar a tü a mâ me ti l-ce vâ di ve ni â li l-ki lâ bi di ye bir a ta sö zü var dýr. Bu a ta sö zü Ka dýn yi ðit le rin baþ tâ cý, kö pek gi bi al çak o lan la rýn i se ça rý ðý dýr mâ nâ sýn da dýr. Hat ta, â lim le ri i le meþ hur o lan Hil le tü l-er ba î ne Ce vâ den (Kýrk yi ðit Ka bi le si) di ye bir ka bi le miz da hi var. Mo ri tan ya er ke ði yi ðit tir. Yi ðit er kek le rin ka dý na duy du ðu bu say gý ka dý ný yü celt miþ tir. An cak, ka dý nýn yü cel me si de sý nýr lý dýr ta bi î. Hamd ol sun Müs lü ma nýz; ka dý nýn e þi ne ve ço cuk la rý na kar þý va zi fe le ri var dýr. Bu yüz den Mo ri tan ya ka dý ný, hu du du nu bi lir. ÝSLÂMIN ÜÇ DÜÞMANI: CEHÂLET, AÇLIK VE FAKÝRLÝK Ce hâ let, aç lýk ve fa kir li ðin Ýs lâm üm me ti nin baþ düþ ma ný ol du ðu nu söy le miþ ti niz. Bu düþ man la mü câ de le i çin Ka dýn Ge li þi mi ve Câ hil lik le Mü câ de le ad lý bir va kýf kur du ðu nu zu ve bu vak fýn Tür ki ye li ha yýr se ver ler den yar dým bek le di ði ni söy le miþ ti niz. Bi raz da bu ko nu ü ze rin de du ra lým... Bi zim ec dâ dý mýz ta rih te i lim ve ti ca ret er bâ bý o la rak ta ný nýr lar dý. Mo ri tan ya Ýs lâm ta ri hi ne bir çok â lim ve sa yý sýz yaz ma e ser ka zan dýr mýþ týr. Yaz ma e ser le rin bol lu ðu i le meþ hur duk. Bi ze Þe na kît la rýn ül ke si der ler di. Geç miþ te ki çöl ça dýr la rý i lim ça dýr la rý hük mün dey di. Lâ kin, za man la bu ö zel li ði mi zi kay bet tik ne ya zýk ki. Bu gün ül ke ge ne lin de o ku ma-yaz ma bil me yen le rin o ra ný % 46 dýr. Be nim va kýf kur du ðum böl ge de i se bu o ran % 80 i bul mak ta dýr. Vak fý mýz baþþehir Na vak þot a 160 km u zak lý ðýn da bu lu nan A râ gen Hav za sýn da bu lu nan ba lýk çý ka sa ba la rýn da fa a li yet gös ter mek te dir. Bu ra da ki halk ol duk ça fa kir dir. Ço cuk lar ve ka dýn lar ba lýk çý lýk la uð ra þý yor lar. Bu yüz den o ku la git mek is te mi yor lar. Dev le tin böl ge de aç mýþ ol du ðu o kul lar öð ren ci kay dý ol ma dý ðýn dan do la yý ka - Mo ri tan ya Ku veyt Bü yü kel çi si nin e þi Üm mü gül süm bint Ab dul lah, yazarýmýz Suna Durmaz'ýn sorularýný cevaplandýrdý. pan dý yý lýn da kur muþ ol du ðu muz va kýf, bu in san la rý sýrf o ku ma ya ik na et mek i çin 2 yýl ça lýþ tý. Son ra kurs lar a ça bil dik. Þim di hamd ol sun on lar ca ka dýn, kýz ve er kek ço cuk la rý o ku ma yaz ma öð ren di ler. Va kýf ay rý ca ba sit sað lýk hiz met le ri de ve ri yor. Böl ge At las Ok ya nu su ký yý sýn da ol du ðu i çin iç me su yu sý kýn tý sý çe ki yor. Ku yu lar ol sa da, tuz lu de niz su yu nun top ra ða ka rýþ ma sý yü zün den ku yu su la rý da tuz lu o lu yor. Bu da bir çok sað lýk prob le mi ne yol a çý yor. MÝSYONERLÝK FAALÝYETLERÝ Af ri ka nýn bir çok ül ke sin de yap týk la rý gi bi, tu rist ký lý ðýn da Mo ri tan ya ya gi ren mis yo ner le rin Müs lü man fa kir hal ký al dat ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le miþ ti niz. E vet. Ýþ te bu ko nu çok ö nem li. Da ha ön ce de de di ði miz gi bi câ hil lik ve fa i kir lik Ýs lâm üm me ti i çin çok bü yük teh li ke dir. Ö zel lik le de ka dýn ve ço cuk lar mis yo ner le rin tu za ðý na dü þe bi li yor lar. Bi zim fa kir köy le ri mi ze sý zan mis yo ner ler, ço cuk la ra bi ri a cý, di ðe ri tat lý i ki çi ko la ta ve ri yor lar mýþ. A cý o la ný Mu ham med gön der di, tat lý o la ný i se Ý sa di yor lar mýþ. Ýþ te câ hil lik yü zün den bu ka dar ba sit bir yön tem le da hi in san la rý a kî de le rin den dön dü re bi li yor lar. Hamd ol sun, Mo ri tan ya dev le ti nin de yar dý mýy la, si vil top lum ku ru luþ la rý bu gi bi tah rip fa a li yet le ri ni dur dur mak i çin ça lý þý yor lar ve bü yük öl çü de de ba þa rý lý ol du lar. MORÝTANYA'DA TÜRK OKULU Mo ri tan ya da bir Türk Ko le ji ol du ðu nu siz den öð ren dim. Son o la rak bi raz da bu o kul dan bah sede lim. Al lah bu o ku lu a çan lar dan ve ve si le o lan lar dan ra zý ol sun. 5-6 yýl ön ce baþ þehir Na vak þot ta ku ru lan Burç Türk Ko le ji a dýn da ki bu o kul, ver miþ ol du ðu kuv vet li e ði tim le kýy met li bir i lim bur cu ol du ðu nu is pat la dý. O kul son de re ce mo dern di zayn e dil miþ. Â let ve e da vat la rý Tür ki ye li ha yýr se ver ler gön der miþ ler. Bu ka dar i yi se vi ye de Mo ri tan ya da i kin ci bir o kul da ha yok. O kul da ki e ði tim A rap ça ve Fran sýz ca dýr. Türk çe ve Ýn gi liz ce i se ya ban cý dil o la rak öð re ti li yor. Faz la rað bet yü zün den bu o ku la ka yýt yap týr mak çok zor. Mo ri tan ya nýn en seç kin a i le le ri ço cuk la rý nýn bu ra dan me zun ol ma sý i çin ça ba lý yor lar. Ben de ö nü müz de ki yýl ül ke me dö ne ce ðim ve Fran sýz ca sý çok i yi o lan kü çük oð lu mu kuv vet li bir A rap ça e ði ti mi al ma sý i çin Türk Ko le ji ne gön de re ce ðim. E ði ti min ya ný sý ra, bu ra da o ku yan ço cuk lar son de re ce ah lâk lý o lu yor lar. Bun da Türk öð ret men le rin te si ri çok bü yük. Al lah on lar dan ra zý ol sun. Son o la rak, Türk ha yýr se ver le re çok te þek kür e di yor ve Mo ri tan ya da da ha faz la o kul aç ma la rý ný ri ca e di yo ruz. Ay rý ca Türk ya tý rým cý la rý da ül ke mi ze bek li yo ruz. Ö zel lik le de çok bü yük im kân lar o lan ba lýk çý lýk sek tö rün de ya tý rým yap ma la rý i çin. Not: Ýl gi le nen ler i çin Ti mi ris Vak fý nýn i le ti þim ad res le ri þu þe kil - de: Na vak þot te le fon nu ma ra la rý: / / ma il ad re si: ti mi ma il.com AS KER LÝK Ý ÇÝN DE ÐÝL, GÜ VEN LÝK ÝÇÝN AS KER LÝK MO DERN dün ya da as ker lik ay nen po lis lik gi bi pro fes yo nel bir mes lek tir ve dün ya nýn en güç lü ve et kin or du la rý, zo run lu as ker ler den de ðil gö nül lü pro fes yo nel as ker ler den o lu þan or du lar dýr. Ve bu ül ke ler de as ker lik i le il gi li hiç bir te mel prob lem ve tar týþ ma da yok tur. Ay nen biz de po lis lik le il gi li te mel bir prob lem ve tar týþ ma ol ma dý ðý gi bi. Her fýr sat ta A ma biz de te rör var na ka ra tý ný ö ne sü ren le re he men be lir te lim ki Ýn gil te re I RA te rö rü nü top lam 229 bin as ke ri o lan pro fes yo nel or du suy la mü ca de le e de rek bi tir di. Ve e þit lik ol sun di ye zo run lu as ker li ði ak lý na bi le ge tir me di. As ker li ði bir mes lek o la rak gör dü ve kad ro la rý ný li se ve ü ni ver si te me zu nu baþ vu ru sa hip le rin den se çe rek dol dur mak ta hiç zor lan ma dý ay nen biz de po lis teþ ki la tý nýn ü ni ver si te me zu nu po lis a da yý bul mak ta hiç zor lan ma dý ðý gi bi. Þim di þöy le bir dü þü ne lim. Bi ri kal kýp de se ki; Po lis lik, ki þi le rin her an ö lü mü gö ze al ma sý ný ge rek ti ren teh li ke li bir mes lek tir ve in san la rýn bir kýs mý gü ven i çin de ya þar ken di ðer bir kýs mý nýn her an bir ka til ve ya hýr sýz la ça týþ ma ya gir me ve ha ya tý ný kay bet me ris ki i çin de ya þa ma la rý bü yük bir hak sýz lýk ve a da let siz lik tir. O yüz den tüm po lis le rin iþ le ri ne der hal son ve ri lip tek tip zo run lu po lis li ðe ge çil me li ve iç gü ven li ði sað la mak i çin her kes dev le tin uy gun gör dü ðü bir yer de 12 ay zo run lu po lis lik yap ma lý dýr. PRO FES YO NEL PO LÝS LER YE RÝ NE ZO RUN LU AS KER LER A ca ba han gi a kýl sa hi bi bu fik re rað bet e der? Hýr sýz ve ka til ler dý þýn da bu tek li fe kim se vi nir? Han gi va tan daþ böy le bir sis tem de ken di ni da ha gü ven de his se der? Bu tek li fe baþ ta po lis le rin ken di le ri kar þý çýk maz mý? Po lis ler; Biz bu gü ven lik mes le ði ne ris ki ni bi le bi le ta lip ol duk ve i þi mi zi se ve rek ya pý yo ruz. Her kes ken di i þi ne bak sýn. Biz ken di mi zi mað dur fa lan de ðil ak si ne þans lý his se di yo ruz. Biz ken di mi ze hak sýz lýk ya pýl dý ðý dü þün ce sin de hiç de ði liz de mez ler mi? Pro fes yo nel po lis li ði kal dý rýp ye ri ne zo run lu a ce mi po lis li ði ge tir me tek li fi ni ya pa nýn ak lýn dan þüp he e dil mez mi? Ýç gü ven li ði sað lý yan po lis ler i çin du rum böy le i se, dýþ gü ven li ði sað la mak tan so rum lu as ker i çin du rum ne den fark lý ol sun? A kýl ve bi li mi reh ber e di nen mo dern ül ke ler bu nu böy le ya pý yor ve ak si ni bi le dü þün mü yor. Kal dý ki biz de as ker le rin cid di bir kýs mý jan dar ma o la rak iç gü ven li ði sað la ma gö re vi ya pý yor. A kýl ve çað daþ lýk, za man i çin de po lis kad ro la rý nýn ye ter li se vi ye ye ge ti ri lip tüm ül ke nin iç gü ven li ði nin pro fes yo nel po lis ler ta ra fýn dan sað lan ma sý ný ge rek ti rir. Tür ki ye za ten bu sü reç te i ler li yor, ve ak lý ba þýn da hiç kim se bu na i ti raz et mi yor. Zo run lu gö rev yap mak ta o lan jan dar ma la rýn ye ri ni ma aþ lý pro fes yo nel po lis le rin a lý yor ol ma sýn dan kim se þi ka yet çi de ðil. Ak si ne, son de re ce mem nun. Du rum böy le i ken po lis le re zo run lu as ker lik yap týr mak, ör ne ðin ken di gö rev ye ri ni ter ket ti rip baþ ka bir böl ge de jan dar ma lýk yap týr mak, a ca ba han gi a kýl ve man tý ða hiz met tir? E ðer iç gü ven lik i çin jan dar ma ye ter siz ka lý yor sa, o za man po lis le ri jan dar ma yap mak ye ri ne ye ni po lis a lým la rý ný hýz lan dýr mak ge rek mez mi? KI SA SÜ RE LÝ BÝR E ÐÝ TÝM YET MEZ A kýl ve bi li mi reh ber e di nen bir ül ke nin si lah lý kuv vet le ri nin te mel he de fi ül ke nin gü ven li ði ni sað la mak ve bu nu da en dü þük ma li yet le ve en et kin bir þe kil de yap mak týr. As ker li ðin de dok tor luk ve mü hen dis lik gi bi u zun sü re li yo ðun bir e ði tim ge rek ti ren cid di bir uz man lýk ha li ne gel di ði bu tek no lo ji ça ðýn da bu he de fe bir kaç ay lýk bir for mas yon e ði ti mi al mýþ zo run lu as ker ler le u la þý la maz. Mev cut uy gu la ma ül ke sa vun ma sý i çin cid di bir za a fi yet tir ve bu uy gu la ma as ker lik ku ru mu nun te mel a ma cý nýn ül ke sa vun ma sý ný sað la mak tan zi ya de tüm er kek va tan daþ la rý as ker lik tez ga hýn dan ge çir mek ol du ðu iz le ni mi ver mek te dir. Fut bol dan bir ör nek ver mek ge re kir se, a ra sý ra ha lý sa ha lar da top oy na yan ki þi ler den o luþ tu rul muþ bir ma hal le ta ký mý nýn mes le ði fut bol o lan ve yýl la rý ný e ði tim kamp la rýn da ge çir miþ pro fes yo nel ler den o lu þan bir ta kým i le kar þý laþ ma sý ha lin de ne o la ca ðý hak kýn da her hal de pek þüp he yok tur. As ker lik de ar týk bir an ön ce ya pý lýp a ra dan çý ka rý la cak bir meþ ga le ol mak tan çý ka rý lýp yo ðun tek no lo jik e ði tim ve üs tün be ce ri ge rek ti ren bir pro fes yo nel mes lek ha li ne ge ti ril me li dir. Tür ki ye e ðer Ha ki ki mür þit i lim dir sö zün de ve ak lý reh ber e din me id di a sýn da sa mi mi i se, pro fes yo nel as ker li ðe ge çiþ sü re ci ni hýz lan dý ra rak mi a dý ný dol dur muþ zo run lu as ker lik uy gu la ma sý na bir an ön ce son ver me li dir. E ko no mik gü cü ol ma yan bir ül ke nin as ke ri gü cü de Zorunlu askerliðin kaldýrýlýp ordunun tamamen profesyonel bir hale gelmesi Türkiye nin askerî ve ekonomik gücü için bir devrim olacaktýr. yok tur, ve zo run lu as ker lik ül ke e ko no mi si ni ve do la yý sýy la sa vun ma sý ný o lum suz et ki le mek te dir. Ü ni ver si te yi ye ni bi ti ren bir genç as ker lik en ge li yü zün den mes le ði i le a la ka lý cid di bir i þe a lýn ma mak ta, ve ü ni ver si te de öð ren dik le ri ni uy gu la ma fýr sa tý bu la ma dan as ke re gi din ce de cid di bil gi ve be ce ri ya ni be yin e roz yo nu na uð ra mak ta dýr. Genç ler bu sü reç te mes lek he ye can la rý ný bü yük e tap ta yi tir mek te dir ler - ta bii ken di le ri ni bu a kýl dý þý sü re ce mah kum e den sis te me o lan say gý la rý ný da. Hat ta ü ni ver si te ö nün de ki yý ðýl ma nýn en bü yük se beb le rin den bi ri de zo run lu as ker lik tir. GENÇ LE RÝN AS KER LÝK KOR KU SU Çok ki þi ü ni ver si te e ði ti mi ni, ký sa dö nem ve ya ye dek su bay o la rak as ker lik yap mak i çin bir ba sa mak o la rak gör mek te, ve rast ge le bö lüm le re kay dý ný yap týr mak ta dýr. As ker li ði da ha da ö te le mek is ti yen ler i se öð ren ci lik sta tü le ri ni yýl lar ca u zat mak ta (ki mi si ye ni bir bö lü me baþ la mak ta), ve en ve rim li ol ma sý ge re ken yýl la rý ný a de ta bo þa har ca mak ta dýr. Yurt dý þýn da e ði tim gö ren ler de o ku lu bi ti rin ce ül ke le ri ne dön mek ye ri ne dö viz li as ker lik hak ký ný el de et mek i çin bir i þe gir mek te, ve za man i çin de o ra ya yer le þip be yin gö çü nün bir par ça sý ol mak ta dýr. Zo run lu as ker lik uy gu la ma sý nýn ül ke nin top lam be yin gü cü ne, bil gi ta ban lý ol ma sý ge re ken e ko no mi ye ve e ko no mik güç le bað lan tý lý as ke ri gü ce o lan o lum suz et ki si bu ka dar a çýk i ken bu uy gu la ma da ýs rar a ca ba han gi man tý ða hiz met tir? As ke ri gü cün as ker sa yý sý i le doð ru dan o ran tý lý ol du ðu gün ler çok ge ri de kal dý, ve za man tek no lo ji, uz man lýk ve pro fes yo nel lik za ma ný dýr. Ar týk ba yat la mýþ her Türk as ker do ðar ez be ri ni bir ya na bý ra kýp ve sa yý la rý yüz bin ler le i fa de e di len as ker ka ça ðý re a li te siy le yüz le þip dýþ gü ven li ði sað la yan as ker li ði ay nen iç gü ven li ði sað la yan po lis lik gi bi i yi e ði til miþ gö nül lü ler den o lu þan bir mes lek ha li ne ge tir me li, böy le lik le hem ül ke e ko no mi si can lan dý rýl ma lý, hem de ül ke nin as ke ri gü cü da ha et kin ve mo dern ha le ge ti ril me li dir. Za ten bu mo dern çað da sa vaþ la rýn ço ðu si ya si ve e ko no mik a lan lar da ol mak ta dýr. Ar týk e þit lik a dý na her ke si as ke re al ma ez be ri de ra fa kal dý rýl ma lý (ne den se ko nu as ker lik o lun ca ka dýn - er kek e þit li ði u nu tu lu ve ri yor), ve as ker lik de ö zel e ði tim ve pro fes yo nel lik ge rek ti ren bir mes lek o la rak gö rül me li dir. Her ke sin iç gü ven lik i çin po lis lik yap ma ma sý na sýl e þit li ðe ay ký rý de ðil se, dýþ gü ven lik i çin as ker lik yap ma ma sý da öy le e þit li ðe ay ký rý de ðil dir. Kal dý ki zo run lu as ker lik ya pan la rýn cid di bir kýs mý jan dar ma o la rak iç gü ven lik hiz me ti ver mek te, ya ni bir ba ký ma po lis lik yap mak ta dýr. Za ten za man iþ bö lü mü ve uz man lýk za ma ný dýr, ve en yük sek ve rim her ke sin bir mes le ði çok i yi yap ma sýy la ve so nuç la rý nýn pay la þýl ma sýy la a lý nýr. Yok sa e þit lik ol sun di ye her ke si her mes lek te ça lýþ týr ma ya kalk mak, o e ko no mi nin ce na ze na ma zý ný kýl dýr mak i çin i ma ma da ve ti ye çý kar mak týr. Ta ri hî sü re ce ba ka cak o lur sak, mil li bir a na ne o la rak gör dü ðü müz zo run lu as ker li ðin as lýn da bir Fran sýz i ca dý ol du ðu nu gö rü rüz. Dün ya zo run lu as ker lik le Fran sýz Dev ri mi nden son ra ilk mad de sin de Her Fran sýz bir as ker dir ya zan 5 Ey lül 1798 ta rih li ka nun la ta nýþ tý, ve bu or du baþ ko mu tan Na pol yon i le þöh ret bul du. AS KER LÝK Ý ÇÝN Ö ZEL E ÐÝ TÝM ÞART An cak zo run lu as ker lik o nu i cad e den Fran sa da bi le 1996 da kal dý rýl mýþ týr, ve Fran sa ve Ýn gil te re da hil ço ðu Av ru pa ül ke si de ði þen dün ya þart la rýn da mo dern sa vaþ tek ni ði nin ar týk son de re ce uz man lýk ge rek ti ren bir uð ra þý ol du ðu nu gö re rek pro fes yo nel as ker li ðe geç miþ ler dir. Bu þe kil de ül ke sa vun ma sý çok da ha az sa yý da as ker le, da ha kü çük bir sa vun ma büt çe siy le, ve çok da ha et kin o la rak ya pýl mak ta dýr. Tür ki ye de son yýl lar da pro fes yo nel or du ya geç me yö nün de cid di i ler le me ler kay det ti, an cak ar týk çað dý þý kal mýþ o lan Na pol yon ge le ne ði ni ter ket me ce sa re ti ni hâ lâ gös te re me di. Zo run lu as ker li ðin kal dý rý lýp or du nun ta ma men pro fes yo nel bir ha le gel me si Tür ki ye nin as ke ri ve e ko no mik gü cü i çin bir dev rim o la cak týr. As ker lik i çin as ker lik ez be ri bo zu lup mer ke zin de i yi e ði tim li pro fes yo nel le rin ol du ðu gü ven lik i çin as ker lik uy gu la ma sý nýn so nuç la rý gö rü lün ce, tek piþ man lý ðý mýz bu nu ni ye 50 yýl ön ce ha ya ta ge çir me di ði miz o la cak týr. Prof. Dr. Yu nus Çen gel Ye ni Þa fak,

9 ÝLHAMDAN SATIRA OSMAN ZENGÝN 9 MA KA LE Ýz mir den Er han Çe tin: Es na fým. Ba zen müþ te ri nin du ru mu na gö re va de li sa týþ lar ya pý yo ruz. Va de li sa týþ lar da va de far ký da söz ko nu su o lu yor. Va de li sa týþ lar da va de far ký ca iz mi dir? Ý mam Ma lik in müm taz ta le be le rin den Ýbn-i Ka sým i le öð ren ci si Ka dý Seh nûn a ra sýn da þöy le bir ko nuþ ma ge çi yor: Ka dý Seh nûn, ho ca sý na: Ya nýn da bir mal bu lu nan bi ri si ne gel sem ve ka ça sat tý ðý ný sor sam, o da; Pe þin el li ye, ve re si ye yü ze! de se, ben ma lý ve re si ye yü ze ve ya pe þin el - li ye al mak is te sem; bu, Ý mam Ma lik e gö re ca iz mi dir? di ye so run ca, ho ca sý Ýbn-i Ka sým: Ý mam Ma lik in de di ði þu dur: E ðer sa tý cý is ter se sa tar, is ter se sat maz; a lý cý da is ter se a lýr, is ter se al - maz du rum da o lur lar sa ca iz dir 1 di ye ce vap ver di. Va de far ký dört mez he be gö re ca iz dir. Vâ de li sa týþ lar da ö nem li o lan; ma lý sa tar ken pe þin þu fi a ta, ve ya vâ de li bu fi â ta ol mak ü ze re bir fi at ü ze rin de an laþ mak týr, an la þýr ken net ol - mak týr ve bu þart týr. E ðer bir fi ât ü ze re an laþ ma ol maz; fi ât meç hul ka lýr sa, bu ca iz de ðil dir. Me - se lâ, Ö de me gü nün gel di ðin de bir ba ka rýz gi bi bir söz le sa týþ da, a lýþ da ya pýl maz. So nuç o la rak; va de li sa týþ lar da, ma kul bir o ran - da va de far ký is te mek te bir sa kýn ca yok tur. Bu ra - da e sas o lan, enf las yon ve ya baþ ka se bep ler le bu va de den do la yý sa tý cý nýn za rar gör me me si dir. A - lý cý nýn da bu ma kul far ký ka bul et me si dir. *** E rol Bey: Bir a dam bi le rek kul hak ký ye se, son ra he lâl leþ me den ken di si ne tak - va na sip ol sa, i ba det le ri ni yap ma ya baþ la - sa ve hak kýy la i ba det le ri ni yap sa kul hak - ký af o lu nur mu? Ön ce lik le ki þi nin ku su ru nu gör me si, ha ta sý ný an - la ma sý, yan lý þý ný ka bul ve i ti raf et me si kul hak ký da ol sa ha ta sý nýn ba ðýþ lan ma sý i çin ö nem li bir a dým - dýr. Ni te kim Be di üz za man ýn i fa de siy le, Ku su ru nu i ti raf e den, is tið far e der. Ýs tið far e den, is ti â ze e der. Ýs ti â ze e den, þey ta nýn þer rin den kur tu lur. 2 Töv be si ol ma yan gü nah yok tur. Af fý ka bil ol ma - yan ku sur yok tur. Fa kat her gü na hýn, her ku su run bir töv be þek li var dýr. Kul hak ký i le il gi li gü nah la rýn töv be si, hak sa hi bi i le he lâl leþ mek ten baþ lar. Ýlk a - dým hak sa hi bi i le he lâl leþ mek tir. Mad di bir be del var sa ö de mek de bu ilk a dý mýn i çe ri sin de yer a lýr. Ar dýn dan töv be e di lir ve in þal lah kul ba ðýþ la nýr. Ki þi i le he lâl leþ me im kâ ný var ken he lâl leþ me yip ken di ni tak va ya ve i ba de te ver se kul hak kýn dan do la yý töv be yap mýþ ol maz. Fa kat ö lüm ve ya kay - bol mak gi bi ne den ler le he lâl le þe ce ði ku la ve ya va - ris le ri ne u la þa mý yor sa, an cak bu du rum da tak va ve i ba det le kul hak ký nýn ba ðýþ la na ca ðý u mu lur. Ak si tak dir de, kul hak ký nýn baþ ka tür lü af fý söz ko - nu su ol maz! Kul hak ký, ö den me si þart o lan ö nem li hak lar dan dýr. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur du ki: Ký ya met gü nü hak lar sa hi bi ne ek sik siz ö de ne cek - tir. Boy nuz lu ko yu nun boy nuz suz ko yu nu boy nuz la - ma sý nýn hak ký bi le a lý na cak týr. 3 Pey gam ber E fen di - miz (asm) bir baþ ka ha dis le rin de þöy le bu yur du: En ha yýr lý nýz, baþ ka sý nýn hak ký ný gü zel ce ö de yen dir. 4 Ke za Re sû lul lah E fen di miz in (asm) bir di ðer ha dis le ri de þöy le dir: Üç þey i man ah lâ kýn dan dýr: 1-Öf ke len di ðin de yan lýþ bir þey yap ma yan, 2-Se - vin di ðin de hak tan ay rýl ma yan, 3-Gü cü yet ti ði hal - de hak ký ol ma yan þe yi zim me ti ne ge çir me yen. 5 Pey gam ber E fen di miz (asm) as hab-ý ki ra ma þöy le sor du: Müf lis kim dir, bi li yor mu su nuz? As hab-ý Ki ram (ra): Müf lis, pa ra sý ný ma lý ný kay be den dir. de di ler. Al - lah Re su lü (asm) þöy le bu yur du: Üm me tim den müf lis: Ký ya met Gü nün de na - ma zý ný kýl mýþ, o ru cu nu tut muþ, ze kâ tý ný ver miþ (ve böy le ce Al lah hak ký ný ö de miþ) o la rak ge lir. Fa - kat a mel def te rin de: Þu na söv dü., Bu na zi na if ti - ra sý yap tý., Þu nun ma lý ný ye di., Bu nun ka ný ný dök tü., Þu nu döv dü. di ye ya zý lý bu lun mak ta dýr. Ha se na tý nýn se va býn dan a lý nýr, þu na ve ri lir. Ý ba - det le ri nin se va býn dan a lý nýr, bu na ve ri lir. E ðer ü - ze rin de ki kul hak ký ö den me den ön ce se vap la rý tü - ke nir se, a la cak lý la rýn gü nah la rýn dan a lý nýp o nun ü ze ri ne ve ri lir. Böy le ce e lin de se va bý kal maz ve yük len di ði gü nah lar ken di si ni a te þe sü rük ler. 6 DU Â Ey Ga niyy-i Ha mîd! Ru hu mu zu i nan cýn la zen gin kýl! Gön lü mü zü sev gin le zen gin kýl! Vic da ný mý zý kor kun la zen gin kýl! Dün ya mý zý ke re min le zen gin kýl! Â hi re ti mi - zi cen ne tin le zen gin kýl! Ýn sâ ni ye ti mi zi ham din le zen - gin kýl! Kul lu ðu mu zu þük rün le zen gin kýl! Ham di mi zi ve þük rü mü zü ka bû lün le zen gin kýl! Â min! Dip not lar: 1- Hay ret tin Ka ra man, Gü nün Me se le le ri, C.2, S Lem a lar, s Câ mi ü s-sa ðîr,3/ Câ mi ü s-sa ðîr, 1/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Ri yâ zu s-sâ li hîn, 218 FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Ve fa tý nýn 36.yý lýn da Re fet Ba rut çu A ða be yi ha týr la mak An ka ra da 1970 yý lý nýn yaz ay la rýn da, Ce nâbý Hak, bi zi Ri sâ le-i Nur lar la mü þer ref et - miþ ti. 17 yaþ i çe ri sin dey dik o za man. Bi - zim le ta ný þan a ða be yi mi zin dâ vet et ti ði a part man da i re si ne 3 ar ka daþ gel miþ tik. Ý çe ri gir di ði miz de peþpe þe þaþ kýn lýk lar ya þa mýþ týk. O ra da bu lu nan la - rýn hep si nin san ki ay ný kar deþ ler miþ gi bi bir bi ri ne ben ze yen nu ra nî sî ma la rý ve bu za man in sa nýn da gö rül me yen mü te va zý hal ler gi bi. A ma, bi zi en çok þa þýr tan ve hiç u nut ma ya ca ðý mýz bir þey de, o ra da bu lu nan yaþ lý ve sa kal lý bir ih ti yar dý. Bi zi sa lo na dâ vet et tik le rin de kol tuk fa lan ol - ma yan ko ca sa lo nun or ta sý na, hal ka ya pa rak o - tur muþ bir kaç genç ve yaþ lý ve sa kal lý bir ih ti yar zat la kar þý laþ mýþ týk. On da da bir ga rip lik yok tu. Ha ni o la bi lir di, bi ri si nin de de si, ba ba sý o la bi lir di. Fa kat, o genç le rin o yaþ lý za ta, de de le ri yaþ la rýn - da ki za ta, a ða bey di ye hi tap et me le ri be ni çok þa þýrt mýþ tý. Ý çim den ya bun lar da ne bi çim in - san, de de si ya þýn da ki am ca ya hiç a ða bey de nir mi? di ye i çim den ge çir miþ tim. Me ðer bun lar Nur cu lar mýþ, bun la rýn li sa nýn da e na ni ye ti ih sas et ti re cek þeyh lik vs. gi bi un van lar ye ri ne, kar deþ lik vas fý var mýþ. An cak, kü çük ler de bü yük le re a ða bey hi ta býy la mu ha tap o lu yor - muþ. Ýþ te bu zat, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz - ret le ri nin saff-ý ev vel (ilk) ta le be le rin den, as ker e - mek li si yüz ba þý Re fet Ba rut çu A ða bey miþ. O ra sý da, çe þit li yük sek o kul lar da o ku yan ü ni ver si te ta - le be le ri nin kal dý ðý bir ders ha ne" i miþ. Re fet A ða - be yin e vi ne ya kýn ol du ðu i çin, o ders ha ne ye her gün ge lir, o ra da bu lu nan genç ler le be ra ber (da ha zi ya de genç ler o ku yup, o din le ye rek) Ri sâ le-i Nur mü za ke re si ya par lar mýþ. O an da da biz o nun ü - ze ri ne gel mi þiz. Ha ya tý mýz da böy le bir þey le ilk de fa kar þý laþ tý ðý mýz dan, bi ze ga rip ge len her ha li in ce li yor, et ra fa dik kat e di yor duk. O es na da ta biî ders te o ku nu yor du, a ma biz o ra ya ku la ðý mý zý çok ver mi yor duk. Ha ni, li san-ý kal den zi ya de li san-ý ha le dik kat e di yor duk. Fa kat, di nî ter bi ye i le bü - yü dü ðü müz den, yi ne de ar ka daþ la rým dan da ha çok ben dik kat e di yor, din li yor dum o ku na ný. Her ne ka dar çok bir þey an la ma sam da. O ku nan ders de, 5. ve ya 6. söz dü. Der sin bi ti - min de Re fet A ða bey bir den bi ze hi tap e de rek, ön ce i ki ar ka da þý ma sor du. an lat ba ka yým ne an la dýn? di ye. Her i ki si de, kem-küm ya pýp ce - vap ve re me di ler. Son ra ay ný þe kil de, þa ha det par - ma ðý ný kal dý rýp, baþ ve or ta par mak la rý ný hal ka ya pa rak ba na doð ru u za týp, a ðýr a ðýr ay ný þe yi sor du an lat ba ka yým, ne an la dýn? di ye. Ger çi o za man, o ku nan bah sin li sa nen a ðýr lý ðýn dan do la - yý tam an la ya ma mýþ tým, a ma an la tý lan tem sil ak - lým da kal mýþ tý, o nu an lat tým i ki as ker var mýþ. di ye rek. O za man rah met li Re fet A ða bey et ra - fýn da ki le re de dö ne rek yi ne ay ný par mak ha re - ket le riy le be ni i þa ret e dip, bun da iþ var, bun da iþ var de miþ ti. Ne ka dar çok se vin miþ tim. Ta biî son ra dan mut ta lî o lu yor duk o hal le re. Ders ha ne ye git ti ði miz ilk gün de, Üs ta dýn saff-ý ev vel ta le be si i le mu ha tab ol mak, ya ni Nur Ta le - be le ri nin ön cü a ða bey le rin den bi riy le ta nýþ mak çok gü zel bir þey miþ, o za man biz o nu tam id rak e de me sek de. Me ðer, Re fet A ða be yin o hi ta bý, bi - ze du â ma ka mý na geç miþ ve o gün bu gün dür bu Nur da i re sin den, is ti ka me ti hiç boz ma ya rak ay rýl - ma dýk El ham dü lil lah. O i ki ar ka da þým da ma a le - sef de vam et me di ler, son ra sýn da bir kaç de fa gi - de lim di ye tek lif et tiy sem de gel me di ler. Ce nâb-ý Hak, son ne fe si mi ze ka dar bu dâ vâ dan a yýr ma sýn Ýn þa al lah! 2 Þu bat 1975 se ne sin de 89 ya þýn da i ken ve fat e den Re fet A ða bey le a lâ ka lý, o gün bu gün - dür bir ha tý ra ve o nu rah met le ya d e di le cek bir ya zý yaz mak is ti yor dum, a ma bir tür lü na sip ol - mu yor du. Kýs met bu gü ney miþ. Bu ve si ley le, hem o na, hem de 1939 yý lý nýn ay ný gü nün de ve fat e - den, Bar la lý ve Üs ta dýn yi ne saff-ý ev vel ta le be le - rin den o lan Ma ran goz Mus ta fa Ça vuþ A ða bey - ler le be ra ber, ve fat e den bü tün Nur Ta le be le ri ne de rah met ler di le riz. Ce nâb-ý Hak, ma kam la rý ný cen net bah çe le rin den bir bah çe ey le sin Ýn þa al lah! Va de far ký ve kul hak ký GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Do ðu ve Gü ney do ðu me se le le ri nin çö zü - müy le il gi li o la rak, bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî nin 100 se ne ön ce ki tek lif le ri ne an cak ye ni ye ni u laþ ma ya ve id rak et me ye baþ la dýk. O, in san lý ðýn te mel me se le le ri hak kýn da Kur â nî çö züm tek lif le - rin de bu lun du ðu gi bi, böl ge i çin de hâ lâ ta ze - lik ve ge çer li li ði ni ko ru yan tek lif ler sun muþ tu. O, 1907 de, Ýs tan bul a gel miþ ve var o lan Türk-Kürt kar deþ li ði ni, Ýt ti had-ý Ýs lâm ý pe kiþ ti - re cek, ay rý ye ten din i lim le riy le fen i lim le ri nin bir a ra da o ku tul ma sýy la i lim bir li ði ni te min e de cek Med re se tüz zeh ra ü ni ver si te si nin Van da te si si i çin I I. Ab dül ha mid e pro je si ni sun muþ tur. Ne var ki, o gün kü ik ti dar, Pa di þa hýn da tas vi biy le, E ði tim me se le si hü kü me tin gün de min de dir de yip, o na sus pa yý hük mün de sa yý la bi le cek bir ih san-ý þa ha ne tek lif e der. O i se bu nu red de rek tý mar ha ne ve ha pis ha ne ye gir me yi gö ze a lýr da Kürt a þi ret le riy le Hür ri yet, Meþ rû - ti yet vb. ko nu lar ü ze rin de soh bet ler ger çek - leþ ti rir ve böl ge nin þah sýn da ül ke nin ve Ýs lâm â le mi nin bü tün prob lem le ri ni teþ his e der, çö - züm yol la rý gös te rir. Ve bu soh bet le ri ni Mü - nâ za rât i sim li e se rin de top lar ve ya yýn lar. E - ðer o nun bu dü þün ce ve tek lif le ri ye te rin ce dik ka te a lýn say dý, ne Kürt so ru nu, ne PKK be - lâ sý, ne de mok ra si, ne hür ri yet, ne dil ve ne de ge ri kal mýþ ü ni ver si te ler prob le mi miz ka lýr dý. Be di üz za man, böl ge, Tür ki ye ve Ýs lâm â le mi nin te mel prob le mi ni ve üç düþ ma ný ný þöy le ö zet ler: Ce ha let, fa kir lik ve ih ti lâf. Bu düþ man la ra kar þý mü ca de le et me nin yo lu da san at, ma ri fet ve it ti fak týr. Be di üz za man, ül ke nin ve do la yý sýy la Kürt le - rin te mel so run la rýn dan bi ri si nin de, is tib dat ol du ðu nu söy ler. Bu, ha ya týn bü tün a lan la rý na si ra yet e de rek, ka bi li yet le ri öl dür mek te, su is ti - mal le re ka pý aç mak ta ve se fâ le ti ge tir mek te dir. Bu nun i lâ cý o la rak da meþ rû ti ye ti, hür ri ye ti / ha ki kî a da let ve meþ ve re te da ya nan cum - hu ri ye ti / de mok ra si yi ön gö rür. Te mel hak ve hür ri yet le rin de bu çer çe ve - de mut la ka ih yâ e dil me si ge rek ti ði ni sa vu nur. Ül ke nin ve do la yý sýy la Kürt le rin or tak bir di ðer prob le mi de e ði tim me se le si dir. Bu gün o ku ma yaz ma o ra ný nýn en az ol du ðu yer ler Kürt le rin o - tur du ðu böl ge ler dir. Ay rý ca, o ku ma yaz ma bil - mek me se le yi hal let mi yor. Keþ fe di ci ze kâ yý ka - zan dý ran ve te fek kü re yö nel ten, a raþ týr ma ya i ten ak tif ve de mok ra tik bir e ði tim sis te mi ge re kir. Tek-tip dü þün ce ye da ya lý, ez ber ci, pa sif bir e - ði tim sis te mi, is ti dat ve ka bi li yet le ri mah vet - mek te dir. Gü nü müz de ü ni ver si te yi bi ti ren le rin bi le ço ðu nun ki tap o ku ya ma ma sý, siz ce dik - kat çe ki ci de ðil mi? Bir Ja pon yýl da or ta la ma 25 ki tap; 25 Türk i se, or ta la ma bir ki tap o ku yor! Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le riy le bir lik te bü tün ül ke in sa ný nýn ge liþ me si ni, kal - kýn ma sý ný, hu zur ve mut lu lu ðu nu ger çek ten is ti yor mu su nuz? O za man her kes Be di üz za - man ýn tek lif le ri ne sa rýl ma lý ve ö zet o la rak þu çað rý ya ku lak ver me li: Tür ki ye nin her tür lü fark lý lýk la rý ta ný yan, ço ðul cu lu ðu bir zen gin lik o la rak gö ren, res - mî i de o lo ji den a rýn dý rýl mýþ, a na ya sal va tan - daþ lý ðý e sas a lan ye ni, de mok ra tik ve si vil bir a na ya sa ya ih ti ya cý var dýr. (Ri sâ le-i Nur Ens - ti tü sü, 5. Ri sâ le-i Nur Kon gre si, Kürt So ru nu Ma sa sý Dek la ras yo nu 1. Mad de si) YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Do ðu ve Gü ney do ðu me se le le ri ü ze ri ne... BEDESTEN Son bir a sýr i çin de, ön ce im pa ra - tor luk la rýn, ar dýn dan dik ta cý re - jim le rin so nu nu ha zýr la yan ge liþ - me ler ya þan dý. Dün ya da ki to ta li ter re jim ler bir bir yý ký lýr ken, ço ðu A rap o lan Ýs lâm dün ya - sýn da ki ha ne dan kral lýk la rý i le "Cum hu - rî kral lýk la rý" var lýk la rý ný ko ru ma ya de - vam et ti. Ne var ki, on lar da mu kad der â ki bet - ten kur tu la ma ya cak, "ay ný tas ay ný ha - mam" bir tarz ý i da re i le ha yat la rý ný i - da me et ti re me ye cek ler di. Ni te kim, ya þa nan son ge liþ me ler, me - se le nin bu nok ta ya ge lip da yan dý ðý ný gös te ri yor. Mý sýr, Tu nus, Su ri ye, Ye men ve ben - ze ri du rum da ki ül ke ler de zu hur e den si ya sî ve sos yal ma hi yet te ki þid det li san - cý lan ma lar, mev cut hâ lin ar týk mu hal en der mu hal ol du ðu nu, bü tün Ýs lâm dün ya sý na ez ber et tir miþ ol du. Bu de mek tir ki, ya bir "ye ni hâl" o la - cak, ya da "iz mih lâl"; baþ ka da bir çý kýþ yo lu gö rün mü yor. Ba as'a kar þý "si ya sal Ýs lâm" Bi rin ci Dün ya Sa va þý es na sýn da Os - man lý'nýn mih ve ri nden çý kan Müs lü - man top lu luk lar i le da ha ev vel den Av - ru pa lý la rýn sö mür ge si du ru mu na dü þen Ýs lâm ül ke le ri nin ço ðu, Ý kin ci Dün ya Sa va þý ný mü te a ki ben ya rý ba ðým sýz bir du ru ma yük sel di ler. Sov yet Rus ya i le Av ru pa dev let le ri nin ya ný sý ra ABD yö ne tim le ri de on la rý ken di ha li ne bý rak ma dý. Her bi ri ay rý bir mü da ha le yön te miy - le, on la rý ken di le ri ne uy du bi rer ül ke ye dö nüþ tür me ça ba sý i çi ne gir di ler. Ne ya zýk ki, Os man lý'dan son ra baþ sýz ve sa hip siz ka lan bu ül ke ler de, is ter is - te mez ec ne bi ta sal lu tun dan et ki len di ler ve ço ðu dik ta tör yal e yi lim ler ser gi le ye - rek Ba as de ni len A rap sos ya liz mi ne doð ru kay ma ya baþ la dý lar. Yö ne tim þek li, is ter kra li yet, is ter cum - hu ri yet ol sun, he men hep si de sos ya - lizm den et ki len di ler. Baþ ta ki i da re ci ler i - se, is ter kral, is ter cum hur baþ ka ný ol sun, yu ka rý da is mi ni zik ret ti ði miz dev let le rin ma a le sef et ki si al tý na gir di ler. Des pot la ra mu ha le fet i le on la rýn sis - tem le ri ne kar þý al ter na tif bir sis tem ge - tir me ye ça lý þan Ýh vân ý Müs li mîn i sim li ce ma at, ön ce Mý sýr'da or ta ya çýk tý. Ar - dýn dan Su ri ye ve baþ ka ül ke ler... Yer yer þid de te baþ vu ran bu ca mi a nýn a sýl ga ye ve mak sa dý "si ya sal Ýs lâm ha re - ke ti" þek lin de an la þýl dý. Bu mâ nâ da an la þý lan bir ha re ket i se, ü ze ri ne mev cut müs te bit le rin ka hýr ve ga za bý ný çek ti. Ne ti ce: Kan ve hüs rân ol du. Va sat çiz gi ye doð ru Za man gös ter di ve is pat et ti ki, Müs - lü man la rýn kur tu lu þu, hu zur ve re fa hý, ba rýþ ve em ni ye ti, müf rit Ba as zih ni ye - tiy le, kra li yet le ve sa ir dik ta cý re jim ler le sað la na ma dý ðý gi bi, va sa týn ö bür ce na - hýn da du ran "si ya sal Ýs lâm" an la yý þýy la da sað la na mý yor. Va sat de nen or ta yol, hür ri yet çi ve cum hu ri yet çi de mok ra si yo lu dur. Bu yol, Müs lü man top lu luk lar da Ýs lâ - mýn dý þý na çýk ma dý ðý gi bi, zýt ve ay ký rý da düþ mez. Te men ni e de riz ki, ha riç ül ke ler de ki din kar deþ le ri miz, da ha faz la be del ö de - me den, bu va sat çiz gi ye bir an ev vel vâ - sýl o la bil sin ler. O r ta do ðu'da ki ül ke le rin ha ri ta sý ný cet vel le çi zer gi bi þe kil len di ren Av ru - pa'nýn mü te câ viz hü kû - met le ri, ay rý ca uy du la rý ha - li ne ge tir me ye ça lýþ týk la rý bu ül ke le rin yö ne tim þek li - ni, hat ta yö ne ti ci le ri ni da hi be lir le me ma ha re ti ni or ta - ya koy du lar. Bu çer çe ve de tan zim et - tik le ri Su ri ye dev le ti nin yö - ne ti mi ne, a zýn lýk du ru mun - da ki (nü fu sun 1/4'ü) Nu sey rî - le ri iþ ba þý na ge tir di ler. Alt mýþ yet miþ yýl dýr Su - ri ye'yi is tib dat la yö ne ten E - sed/e sat Ha ne da ný nýn da bað lý bu lun du ðu Nu sey rî ler, Þi î/ba tý nî fýr ka sýn dan bir mez hep o lup, Hz. A li'ye (kv) kut si yet i za fe e der ler. Su ri ye nü fu su nun ek se ri - ye ti ni i se, Müs lü man Sün - ni ler teþ kil e di yor. Sün ni le rin i çin de en i yi teþ ki lân ma im kâ ný ný bu - lan lar i se, Ýh vân ý Müs li - mîn/müs lü man Kar deþ ler gru bu dur. Mer ke zi Mý sýr'da bu lu nan Ýh vân ý Müs li mîn Ce mi ye ti - nin Su ri ye ko lu, 1970'li yýl la - rýn baþ la rýn dan i ti ba ren Nu - sey rî re ji mi ne kar þý si ya sî, i - de o lo jik ve hat ta ör güt sel mu ha le fe te baþ la dý lar. Yer yer þid de te baþ vur du lar ve si lâh lý ey lem ler de bu lun du - lar. Bu du rum, on la rý E sat re ji miy le kan dâ vâ lý bir ha le ge tir di. Ýh vân ý Müs li mîn'in en ka la ba lýk ve en çok teþ ki - lân dý ðý yer, Su ri ye'nin Ha - ma þeh riy di. On la rýn bu ra da güç ka - zan ma sýn dan ve ül ke ça - pýn da bir a yak lan ma yý or - ga ni ze et me sin den en di þe e den Ha fýz E sad, ü zer le ri ne a teþ yað dý ra rak kat li âm yap ma yo lu nu seç ti. Ýþ te, bu nok ta dan ha re - ket le, 2 Þu bat 1982'de Ha - ma þeh rin de ki Sün nî Müs lü - man Kar deþ le rin (do la yý sýy la hal kýn) ü ze ri ne ha va dan ve ka ra dan bom ba lar yað dý rýl - dý. Ay rý ca, ya ka la nan lar da a nýn da i dam e dil di. Gün ler ce sü rüp gi den bu me za li min bi lân ço su bi lin - mi yor. Su ri ye dev le ti de, bu güne ka dar her han gi bir res mî a çýk la ma da bu lun - ma dý. U lus la ra ra sý ku ru luþ la rý ra kam la rý i se, bir bi ri ni tut - mu yor. En kuv vet li tah - min le re gö re, en az 25 bin Müs lü ma nýn o ra da kat le - dil di ði þek lin de dir. Bu kor kunç kat li âm dan son ra, Ýh vân ý Müs li mî nin Su ri ye'de ki var lý ðý ve kuv ve ti bü yük çap ta sin di ril miþ ol du. 2 ÞUBAT 1982 TARÝHTE BUGÜN, Suriye diktatörü Hafýz Esad'ýn emriyle bombardýman edilen Hama þehrinde on binlerce Müslüman katledildi. Blançosu belirsiz Hama katliâmý Vasat çizgiye doðru M. LATÝF SALÝHOÐLU

10 10 Kalbimdeki misafir KUMBARAMDAKÝ KELÝMELER SALÝHA FERÞADOÐLU A zi zim!* Ni ce dir u nut mu þuz dost lu ðun, ya ren li ðin ne de - mek ol du ðu nu. So ðuk mu so ðuk bir kýþ gü nü a lev a lev yan ma ya baþ la yan yü re ðim, bir lâh za da ha týr - la yý ver di. Að la mak me ðer ne ka dar ko lay mýþ böy le si müþ kil an lar da. Kir pik ler na sýl da sis le re bü rü nü ve rir miþ. Taþ kýn bir ýr mak gi bi çað lar mýþ göz yaþ la rý; düþ tü ðü ye ri, gön lü mü zü ta de rin den ya kar mýþ. Ha tý ra lar bi - rer bi rer can la nýr, ký ya ma du rur, se lâm ve rir miþ. Sak lam baç oy na yan a fa can ço cuk lar mi sa li he ye can - la yer le rin den çý ka ge lir miþ her bi ri. Biz le re dü þen i se bir du va ra yas la nýp baþ ro lü nü oy na dý ðý mýz öm rü - mü zü e li m ah kûm, bî ça re, bi gâ ne sey ret mek miþ. A zi zim! Za man, sa vaþ mey dan la rýn da sü r'at le ko þan bir A - rap a tý na ben zer miþ. Hý zý na ye ti þil me si müm kün ol - ma yan. Gü zel li ði sey ri ne do yul ma yan. Ar ka sýn dan öy le ce ba ka ka lý nan. Di ðer a dý rü ya o lan. Kut sal ki tap - ta üs tü ne ye min ler e di len, beþ va kit e zan la ken din den ha ber ve ren. O bir mu am ma bir sýr bir týl sým i miþ. Ýn san, an cak a i le sin den, sev dik le rin den, dost la rýn dan ay rý lýn ca bu gi zem li dü þün far ký na va ra bi lir miþ. A zi zim! Hâ lâ öl me miþ de ðer le ri miz; ben böy le bil dim, böy le söy le rim. Sev gi an la mý ný yi tir me miþ, ben cil lik her yer de ha kim de ðil miþ, sýr sak la na bi lir miþ bu za - man da da. Say gý a ðýr lý ðý ný ko ru yor, o nam i le hür met gö rü yor muþ. Gü ven, bütün bu say dýk la rý mý du yun ca ge ri gel miþ, za ten lü ga tin de terk et mek, küs mek yok i miþ. Dost luk ha yat ta i miþ, me ðer nu ruy la sa rýp sar - ma lý yor, zi ya sýy la ay dýn la tý yor muþ bi zi. A zi zim! Ek me ðin i çi ni yi ye me yen bir ga ri be, ka buk la rý ný ver mek, he di ye nin en bü yü ðü de ðil de ne dir? Ge ce - nin bir ya rý sý kor kuy la sýç ra dý ðýn da, ar ka da þý ný çe kin - mek si zin u yan dý rýp, gü ven le o na sa rýl mak cö mert li - ðin en gü zel ör ne ði de ðil mi dir? Has ta lan dý ðýn da ba - þu cu na ge lip, bir is te ði nin o lup ol ma dý ðý ný de fa lar ca sor ma sý sev gi nin en na di de gös ter ge si de ðil de ne dir? Hü zün gir dap la rýn da bo ðul du ðu nu gö rüp, dert le ri ni pay la þan, on la rý yok et mek i çin ça ba la yan bi ri si dos - tun ta ken di si de ðil mi dir? Ýþ te ha ki kat! O na bak tý - ðýn da, bir ay na ya bak tý ðý ný zan ne dip ken di ni gör - mek, e ne l dost! di ye bil mek tir. A zi zim! Dos tum! Kar de þim! Bu lu tu na sa dýk yað mur lar gi bi, se ma va tý na müþ tak yýl dýz lar mi sa li, Þems i bek le yen Mev lâ nâ mi sa li gel. Yýl lar çok geç me den, a ný lar giz len me den, bir bi ri mi - ze e ma net bý rak tý ðý mýz iz ler si lin me den gel. A dý na ka dim lik vas fý ek len me den, su çu se ne le re a týp, ve fa - sýz lý ðý na söy len me den, biz le ri zu lü ma ta terk et me - den ev vel, va kit ler den bir va kit te; sa bah, i kin di, yat sý fark et mez, çýk gel. Ye ni den þi ir ler o ku ya yým sa na; Se ni sev dim le baþ la yan, ye ni den þar ký lar, tür kü ler söy le ye lim; Kal dým Ýs tan bul lar da di yen, ye ni den þeh ri keþ fe çý ka lým; dar, kor kunç, köh ne so kak lar da kay bo lup. Ye ni den bir fo toð raf çek ti re lim, lâ kin bu se fer levh-i mah fuz da bak mak ü ze re. A zi zim! Son sö züm; e li ni kal bi ne koy, be ni o ra da bu la cak sýn. *Ül ke min dört bir ya ný na da ðýl mýþ Ýs tan bul lu dost la rý ma. KÜLTÜR-SANAT Mer kel in ye di ði ye mek ALMANYA'DA YAÞAYAN VE AKÞAM EVÝNDE YEMEK YÝYEN HER AÝLE FERDÝ; ALMAN BAÞBAKANI ANGELA MERKEL'ÝN ÖNÜNDE DE AYNI YEMEÐÝN OLDUÐUNU VE NÝHAYET ONUN DA BU KADARINI TÜKETECEÐÝNÝ BÝLÝP, BUNA ÝNANARAK, YARINA AÝT HERHANGÝ BÝR ENDÝÞEYÝ TAÞIMIYOR. Bir zamanlarýn Komünist Doðu Bloku Almanyasý'ndan Batý Almanya'ya Utanç Duvarý çizgisinden bakýþ... Almanlarýn -Yabancýlar dýþarý diyen ýrkçýlarýna bir Müslüman bayan afiþle cevap veriyor -Biz gidersek tek renk ve mat halde kalýrsýnýz diyor. Ýþte demokrasi bu...! MEHMET KAPLAN meh met kap ma il.com.tr HE MEN söy le mek te fay da var: Al - man ya i na nýl ma zý ba þar mýþ. Na sýl mý? Þöy le: Al man ya da ya þa yan ve ak þam e vin de ye mek yi yen her a i le fer di; Al - man Baþ ba ka ný An ge la Mer kel in ö - nün de de ay ný ye me ðin ol du ðu nu ve ni ha yet o nun da bu ka da rý ný tü ke te - ce ði ni bi lip, bu na i na na rak, ya rý na a it her han gi bir en di þe yi ta þý mý yor. E ko no mik bir gü ven ce var ve her - ke sin e vi ne gi ren pa ra bel li. O pa ra a i - le fert le ri ne ye te cek ka dar ve ta kip li Ka za ra iþ ten çý kar ve ya çý ka rý lýr sa nýz ay so nun da o a çýk meb lâð ka da rý ný iþ - siz lik fo nun dan dev let he sa bý ný za pa - ra o la rak ya tý rý yor. Al man ya, u la þým da de mir yol la rý na az ö nem ver me miþ; çok mer kez li bir hýz lý tren a ðý kur muþ, a ma çok pa ha lý. Haf ta so nu i se a la - bil di ði ne u cuz. Haf ta a ra sý iþ dý þýn - da hiç bir þey dü þün - mü yor lar. Her kes ak þam e vi ne çe ki - li yor. Ak þam la rýn en ta dý na do yul - maz ö zel li ði o ku - yu cu la rý mý zýn mu hab bet ve nur a kan soh bet le ri Kü çük Ýs tan bul de - dik le ri ve en faz la ak - þam se kiz do kuz sa at le - ri ne ka dar a çýk o lan ve as - Bediüzzaman Said Nursî, bu zamanda anlaþýlmayý bekliyor RÝ SÂ LE-Ý Nur Ens ti tü sü Bur sa Þu be - si ta ra fýn dan dü zen le nen, Es ki Sa - id den Ye ni Sa id e Be di üz za man Sa id Nur sî ko nu lu se mi ne re ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan A vu kat Ni hat De rin - de re Be di üz za man ýn, Kur ân ve sün ne te gö re ha re ket et ti ði i çin söz - le ri da i ma ya þa ya cak týr. Be di üz za - man bu za man da bi le an la þýl ma yý bek li yor. Bu yö nüy le de Sa id Nur sî en bü yük sýr dýr. Köy lü le re de mok ra - si yi an la tý yor. Do ðu da Kürt le rin Türk ler le ça týþ tý rýl ma sý 100 yýl ön ce - si ne da ya ný yor. Bun la rý Ýs tan bul da kah ve yu dum la ya rak an lat mý yor. Zor dö nem ler de zor þart lar da an la tý yor di ye ko nuþ tu. De rin de re, ay rý ca, Meþ rû meþ rû ti ye tin da ya na ðý Ýs lâm ah lâ ký dýr. Ý man ve hür ri yet öy le par - lar de di. Bur sa/hü se yin Hiç dur maz A vu kat Ni hat De rin de re Meþhur Berlin Kulesi lýn da hiç de Ýs tan bul a ben ze me yen Ber lin, Kra uz berg sem ti dý þýn da Al - man ya da ha yat çok du ra ðan Haf ta so nu Türk-Al man fark et mi - yor: Her kes tek þey pe þin de; GRÝL Bil di ði niz man gal. Ken din pi þir ken - din ye fas lý! Bu a ra da: Al man ya, dün ya nýn be - þin ci bü yük e ner ji tü ke ti ci si ko nu - mun da ve bu nun de va mý ný i le ri de na - sýl sað lar bi le mem. Bir Ýn gil te re, bir Fran sa gi bi sö mür ge ci ve sin si ce kan e men ler den de sa yýl maz lar. Ne ya parney ler on lar i le ri de yi ne ken di le ri dü - þün sün. Yal nýz; ta sa sý bi ze mi düþ tü de di ye mem çün kü mil yon lar ca va - tan da þý mýz Al man ya da ya þý yor. Bir de Be di üz za man bu ül ke de ye - þe ren Ýs lâ mî an la yý þý Prens Bis - mark tan be ri his se de rek; Bah ti yar Al man mil le ti i fâ de si ni kul lan ma sý son de re ce mü him dir! Al lah i çin, Al man la rýn tra fik iþ le ri çok mun ta zam. An cak bun da da bi ze ben ze me ye baþ la mýþ lar. Sol la ma ve ha va at ma hu yu mu zu kap mýþ lar (!) Ye ni le ne bi lir e ner ji, e ner ji tü ke ti - min de ol duk ça dü þük pa ya sa hip o lan Al man ya rüz gâr fa ki ri. So ðuk ve sý - výk Tek ik lim li: Yý lý na gö re hep son - ba har ve ya hep kýþ! Bir Ha zi ran a yý nýn son haf ta la rý i le Tem muz ba þýn da gü - neþ gö rü yor o da bi ze na sip ol du. Ca - ným Tür ki ye miz ger çek ten de cen - net Al man ya Türk le ri di ye bir kav - ram var, çün kü üç ne sil dir bu ül ke ye göç müþ, yer leþ miþ, o ra da doð muþ in - san la rý mýz var. Tür ki ye den Al man - ya ya en az 3 mil yon ci va rýn da in sa ný - mýz göç müþ U zun sö ze ne hâ cet! Siz le re her þe yi fo toð raf lar i le bel ge le dik. Son söz: Al man ya, ken di le ri i çin a - lýn te ri dö ken in sa ný mý za da ha sa mi - mî dav ran sýn. Ý ki yüz lü ol ma sýn: Av ru - pa Bir li ði me se le sin de de Gi re lim-gir me ye lim o bi zi bað lar O za man ne de riz: Dan ke/te þek kür - ler Al man ya!.. Bizden çaldýklarý tarihle kurduklarý müzelerden biri Pergamon Müzesi yani bildiðiniz BERGAMA ve Apollon meselesi. Sanat Müzesi projesine sanatçý desteði BAHÇELÝEVLER Belediye Baþkaný Osman Develioðlu nun açýkladýðý ve ilk kez Ýstanbul Bahçelievler de gerçekleþtirilecek Sanat Müzesi projesine, ünlü sanatçýlardan destek geldi. TODER Baþkaný (Tiyatro Oyuncularý Derneði Baþkaný) Yalçýn Özden, Magazin Gazetecileri Derneði Baþkaný Sinan Tosun, Türk Sanat Müziði Sanatçýsý Sami Aksu, sunucu Fatih Mühürdar, Türk Halk Müziðinin ünlü sesi Mahmut Tuncer, Sanatçýlar Berrin, Kürþat ve Burhan Topal Belediye Baþkanýný makamýnda ziyaret ederek Sanat ve sanatçýnýn dostu baþkana Sanat Müzesi projesinden ötürü, teþekkür ediyoruz dediler. Belediye Baþkaný Osman Develioðlu Sanatýn ve sanatçýnýn yanýndayýz. Sanat Müzesi de Bahçelievler de projelendirilerek gerçekleþtirilecek ve yaþayan ve vefat etmiþ tüm sanatçýlarýmýzýn tarihe mal olmuþ eserleri müzede yer alacak dedi. Said Temur / Ýstanbul Küçük ressamlardan büyük sergi BEYOÐLU Belediyesi Çocuk Sanat Atölyeleri ilk karma sergisi geçen Cumartesi günü açýldý. Beyoðlu Belediyesi Cihangir Sanat Galerisi ndeki Beyoðlu nun Çocuklarý temalý sergide, semt konaklarý bünyesindeki resim atölyelerinde eðitim alan 8-14 yaþ arasý öðrencilerin yaptýðý resimler sergileniyor. Ressam Nursel Balpýnar koordinatörlüðündeki Beyoðlu nun Çocuklarý temalý sergi açýlýþýnda, Beyoðlu Belediyesi Çocuk Sanat Atölyeleri Çocuk Korosu Türkiye nin en genç keman virtüözlerinden Muhammed Yýldýrýr ýn þefliðinde mini bir konser verdi. Çocuk sanat atölyelerinde eðitim alan çocuklarýn gösterileri ile renklenecek sergi açýlýþý Beyoðlu Belediye Bakaný Ahmet Misbah Demircan tarafýndan gerçekleþtirildi. Kültür Sanat Servisi SOL DAN SA ÐA 1. ( ), Hý ris ti yan lýk ta bir mez hep ku ru cu su, An tak ya pis ko po su. - Du var i çin de sý ra sý ra, pen ce re gi bi a çý lan ve ar ka - dan yem ver me ye el ve riþ li o lan ö küz yem lik le rin den her bi ri. 2. Ha va cý bül te ni. - Hin dis tan' da kab i pek ten ya pý lan bi rin ci cins taf ta. 3. U mu du o lan, bek le yen, u mut lu. - Pers im pa ra tor la rý nýn sa ray la rýn da, ta va ný sü - tun lar ü ze ri ne o tur tul muþ taht sa lo nu. 4. Bal a rý la rý nýn bit ki ve çi çek ler - den top la dýk la rý bal ö zün den ya pýp ko van la rýn da ki pe tek göz le ri ne dol - dur duk la rý, ren gi be yaz dan es me re ka dar de ði þen tat lý, ko yu, sý vý mad - de. - Tür ki ye Kö mür Ýþ let me le ri nin ký sa sý. - Alt ta ba ka, ha va sýn zýt tý. 5. Pi ya sa da tep ki ve ya et ki. - Ýn ce yün lü do ku ma. 6. Ký sa boy lu ço rap. - Ha la, ba ba nýn kýz kar de þi. 7. Ki lo am pe rin ký sa sý. 8. Bo a gil ler den, Af ri ka ve As ya'da ya þa yan, ze hir siz, çok güç lü ve bü yük bir yý lan. - Fý rýn at - mos fer le rin de çok BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI G A Z E L A R O K O K O U Z A M A P E R Ý V A N Y Ý T Ý K E S A N A K A A Z A R A M U K Ý L A M N E V A Z Ý L E T M L A A T A B Ý S E Y U M A K J E R A M Ý L Ý R A K A A S A H E L A K O R E H B A K Ý R A K A V A R A A D A Þ A B A K A L Ý T kul la ný lan, ko ku suz, din gin bir ga zýn e le - men ti. 9. Me ka nik yol lar la ha re ket et ti ri - len ve ya ken di ken di - ni yö ne ten (a let). - A - pan sýz, bir denbi re. 10. Can lý or ga niz ma - da ve ya can lý hüc re - ler de ha re ke ti, e ner ji - yi sað la mak i çin o lu - þan, bi yo lo jik ve kim - ya sal de ði þim le rin bü - tü nü B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Es ki Mý sýr'ýn ö lü ler putu. - Bir kim se ye a it kü çük yer le þim ye ri, çift lik Rus dev ri min den ön ce yö ne - tim de bu lu nan ha ne dan. - Mü - hen dis cet ve li. 3. Üst ten sa ða doð ru e ðik mat baa ya zý sý. - Sat - ranç ta be ra ber lik. 4. Ar go da bir ses len me ni da sý. - Kýz ev lât. 5. Um mak tan e mir. - Di lin hi sset ti ði lez zet. - Fo toð raf çý lýk ta bas ký. 6. Din gil. - Yay gýn bir ku mar tü rü. 7. A þýk ke mi ði. - Ma vi, la ci vert. 8. Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ luk. - Gör me ö zür lü. - Bir il gi e ki. 9. Taþ, mer - mer vb. gi bi sert ci sim ü ze rin de ki oy ma ve ya ka bart ma ya zý, ta rih. 10. Bir iþ i çin ge rek li o lan mal ze - me le rin, par ça la rýn tamamý. - Bir þe yin fi ya tý ný art týr ma, bin di rim. 11. Gü zel, hoþ. - Or to doks lar da Ý - sa, Mer yem ve ya er miþ le rin tah ta ü ze ri ne mum lu ve yu mur ta lý bo - ya lar la ya pýl mýþ di nî muhtevalý re - sim le ri. 12. Ye ni çe ri kü tük def te ri. - Ge le cek, is tik bal.

11 EKONOMÝ 11 HABERLER Ýh ra cat ye ni yý la i yi baþ la dý n O CAK a yýn da ih ra cat 2010 yý lý nýn ay ný a yý na gö re yüz de 22,67 ar týþ la 9 mil yar 655 mil yon do lar ol du. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, 2011 yý lý ilk ih ra cat ra kam la rý ný Sam sun da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýy la a çýk la dý. TÝM Baþ ka ný Bü yü kek þi, O cak a yýn da ih ra ca tý 2010 yý lý nýn ay ný a yý na gö re yüz de 22,67 ar týþ la 9 mil yar 655 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti ði ni a çýk la dý. Son 12 ay lýk ih ra ca týn i se ön ce ki dö ne me gö re yüz de 13,39 ar týþ la 115 mil yar 754 mil yon do lar ol du ðu nu kay de den TÝM Baþ ka ný Bü kü yü kek þi, 2011 ilk a yýn da en faz la ih ra cat ya pan sek tör le ri miz, 1 mil yar 493 mil yon do lar i le o to mo tiv en düs tri si, 1 mil yar 311 mil yon do lar i le ha zýr gi yim ve kon fek si yon, 1 mil yar 215 mil yon do lar i le kim ye vi mad de ler ve ma mül le ri sek tör le ri miz ol du de di. Ta rým ve or man cý lýk gru bu sek tör le ri 1 mil yar 400 mil yon do lar ih ra cat la O cak a yýn da top lam i çin de yüz de 14,50 pay a lýr ken, 7 mil yar 959 mil yon do lar ih ra cat ya pan sa na yi gru bu sek tör le rin pa yý yüz de 82,44, 296 mil yon do lar ih ra cat ger çek leþ ti ren ma den ci lik sek tö rü mü zün pa yý i se 9,43 ol du. O cak a yýn da, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re en faz la ih ra cat ar tý þý ný, yüz de 59,27 i le Ge mi ve Yat sek tö rü ya ka lar ken, Su Ü rün le ri ve Hay van sal Ma mul ler sek tö rü yüz de 45,93 ar týþ la, Kim ye vi Mad de ler ve Ma mul le ri Sek tö rü i se yüz de 44,96 ar týþ la dik kat çek ti. Sam sun / a a Pet rol fi yat la rý 100 do la rý aþ tý n MISIR'DA gün ler dir ya þa nan is yan pet rol fi yat la rý na yan sý dý. Brent pet ro lü 2008 den bu ya na ilk kez 101 do la ra u laþ tý. ABD ham pet ro lü i se 92 do la rýn ü ze ri ne hýz lý bir ha re ket ger çek leþ tir di. Pet rol fi yat la rý son i ki gün de yüz de 8 yük se liþ gös ter di. O PEC Ge nel Sek re te ri Ab dul lah El Bed ri, Mý sýr da ki kar ga þa nýn pet rol a ký þý ný et ki le me ye ce ði ni be lirt ti. El Bed ri, pet rol ar zý sý kýn tý sý ol ma sý ha lin de, pi ya sa ya mü da ha le e de cek le ri ni kay det ti. Bu a ra da, bir O PEC de le ge si, kar te lin, 22 Þu bat ta Ri yad da ya pý la cak bir e ner ji kon fe ran sýn da bir a ra ya ge le rek pet rol fi yat la rý ný e le a la ca ðý ný söy le di. Güm rük Ge nel Mü dür lü ðü'nde bü yük de ði þim n GÜM RÜK LER Ge nel Mü dür lü ðü ve taþ ra teþ ki lâ tý yö ne ti min de ö nem li de ði þik lik ler ya pýl dý. Güm rük ler Ge nel Mü dür lü ðü ne, Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Rem zi Ak çin a tan dý. Ýs tan bul Güm rük Mü dü rü Lüt fi E kin ci gö rev den a lýn dý, ye ri ne Bur sa Güm rük ve Mu ha fa za Baþ mü dü rü Tev fik Us ta ge ti ril di. An ka ra, An tal ya, Ho pa, Si nop, Ha bur, Gür bu lak Güm rük ve Mu ha fa za Baþ mü dür le ri de gö rev le rin den a lýn dý, yer le ri ne a ta ma lar ya pýl dý. A ta ma ka rar la rý Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yýn lan dý. A çýk bu lu nan kad ro la ra a ta ma lar ya pý lýr ken, ba zý baþ mü dür lük ler de de yer de ði þik li ði ol du. An ka ra / a a Söz leþ me lilerin baþ ka ku ru ma geç me si nin ö nü a çýl dý n GAZÝANTEP 1. Ý da re Mah ke me si, ku rum de ðiþ tir mek is te yen bin ler ce söz leþ me li per so ne li il gi len di ren ö nem li bir ka rar ver di. Dev let Me mur la rý Ka nu nu nun 4/b mad de si ne gö re, ça lýþ tý ðý ku rum dan is ti fa e den söz leþ me li per so nel, baþ ka bir ku ru ma bir yýl dol ma dan yer leþ ti ri le mi yor du. Ga zi an tep Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si nde söz leþ me li ça lý þan bir hem þi re, KPSS pu a ný i le ÖSYM ta ra fýn dan baþ ka bir ku ru ma yer leþ ti ril di. An cak söz leþ me li per so ne lin is ti fa sý nýn ü ze rin den bir yýl geç me den baþ ka bir ku ru ma ge çe me ye ce ði ge rek çe siy le, baþ vu ru su red de dil di. Bu nun ü ze ri ne Sað lýk-sen ko nu yu yar gý ya ta þý dý. Ye rel mah ke me, da va cý nýn ça lýþ tý ðý ku rum da ki söz leþ me si ni fes het me den baþ ka bir ku ru ma baþ vur du ðu i çin, Ken di is te ði i le fe sih du ru mu nun o luþ ma dý ðý na ka rar ve rip, i da re nin iþ le mi ni ip tal et ti. Böy le ce söz leþ me li per so ne lin ça lýþ tý ðý ku rum dan is ti fa et me den KPSS i le baþ ka bir ku ru ma yer leþ me si nin ö nü a çýl mýþ ol du. Ga zi an tep / a a MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 31 OCAK 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ MA LÝ YE Ba kan lý ðý He sap Uz man la rý Ku ru lu nun 2010 yý lý ver gi de ne tim le ri, in ce le me ye a lý nan mü kel lef le rin, el de et tik le ri her 100 li ra lýk ge li rin 82,5 li ra sý ný ka çýr dý ðý ný, sa de ce 17,5 li ra sý ný be yan et ti ði ni or ta ya koy du. He sap Uz man la rý, geç ti ði miz yýl 813 mü kel le fi in ce le me ye ta bi tut tu. Ver gi in ce le me le ri so nu cun da bu mü kel lef ler i çin 3 bin 52 ra por dü zen len di. De ne tim ler sý ra sýn da 37 mil yar 47 mil yon 963 bin 625 li ra lýk mat rah ta in ce le me ya pýl dý. De ne ti me a lý nan mü kel lef le rin dev le te 37 mil yar li ra ge lir be yan e de rek, bu nun ü ze rin den ver gi ö de di ði, bu na kar þý lýk 174 mil yar 546 mil yon 373 bin 659 li ra lýk ge li rin dev let ten giz len di ði an la þýl dý. Böy le ce in ce le nen mü kel lef le rin el de et tik le ri ka zan cýn sa de ce yüz de 17,5 lik bö lü mü nü be yan et ti ði, yüz de 82,5 lik bö lü mü i se ka çýr dý ðý be lir len di. He sap Uz man la rý, in ce le me ler so nu cun da mü kel lef le re 2 mil yar 454 mil yon 187 bin 897 li ra ver gi bor cu çý kar dý, 2 mil yar 971 mil yon 882 bin 345 li ra da ce za kes ti. Mü kel lef ba þý na or ta la ma ge lir ka ça ðý mik ta rý da 260 mil yon 263 bin 637 li ra ol du. TZOB'un açýklamasýna göre, Ocak ayýnda üretici ile market arasýndaki fark mandalina da yüzde 499'a çýktý. Ü re ti ci ile mar ket a ra sýn da ki fark, yüz de 500 lere çýk tý AHMET TERZÝ ANKARA TÜRKÝYE Zi ra at O da la rý Bir li ði nin (TZOB) ge çen ay, ü re ti ci ile mar ket a ra sýn da ki fi yat far ký nýn yaþ seb ze ve mey ve de yüz de 498,9 a ka dar çýk tý ðý ný be lirt ti. TZOB, ü re ti ci, hal, pa zar ve mar ket ler de ki gý da fi yat la rý ný der le ye rek ha zýr la dý ðý fi yat bül te ni ni a çýk la dý. Bu na gö re, O cak a yýn da mar ket ler de fi ya tý en çok ar tan ü rü nün so ðan fi ya tý en çok dü þen ü rü nün i se li mon ol du. TZOB dan ya pý lan a çýk la ma da, O cak a yýn da ki, ü re ti ci ve mar ket fi yat la rý a ra sýn da ki fark in ce len di ðin de, ü re ti ci ve mar ket a ra sýn da ki fi yat far ký nýn man da li na da yüz de 499 ol du ðu be lir ti le rek, Ü rün grup la rý i ti ba rýy la bak tý ðý mýz da i se bu o ra nýn yaþ seb ze ve mey ve de yüz de 498.9, ku ru tul muþ ü rün ler de yüz de 286.4, bak la gil ler de yüz de pi rinç te yüz de 199 la ra ve hay van sal ü rün ler de yüz de 206 la ra ka dar çýk tý ðý gö rül mek te dir de nil di. Bül te ne gö re, ge çen ay kýr mý zý mer ci - DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5880 ÖN CE KÝ GÜN 1,6060 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1840 ÖN CE KÝ GÜN 2,1960 p DÜN 68,35 ÖN CE KÝ GÜN 68,80 p DÜN 465,79 ÖN CE KÝ GÜN 468, li ra nýn 82,5 li ra sý ka çý rýl mýþ HESAP UZMANLARININ 2010 DA ÝNCELEMEYE ALDIÐI MÜKELLEFLER, DEVLETE 37 MÝLYAR 47 MÝLYON LÝRA GELÝR BEYANINDA BULUNURKEN, 174 MÝLYAR LÝRAYI ÝSE DEVLETTEN KAÇIRMIÞ. YANÝ, HER 100 LÝRALIK KAZANCIN 82,5 LÝRASI KAÇIRILMIÞ. EN FAZ LA KA ÇAK YÜZDE 70,1 ÝLE KURUMLAR VERGÝSÝNDE DE NE TÝM LER sý ra sýn da ge lir ver gi sin de 537 mil yon 111 bin 952 li ra lýk mat rah bü yü teç al tý na a lýn dý. Söz ko nu su be ya na kar þýn 1 mil yar 261 mil yon 877 bin 280 li ra nýn ka çý rýl dý ðý or ta ya çýk tý. Ku rum lar ver gi sin de in ce le nen ge lir 4 mil yar 694 mil yon 224 bin 947 li ra, ka çý rý lan ge lir 6 mil yar 840 mil yon 193 bin 621 li ra, kat ma de ðer ver gi sin de de be yan e di len ge lir 26 mil yar 865 mil yon 294 bin 569 li ra, ka çý rý lan ge lir i se 3 mil yar 593 mil yon 895 bin 383 li ra ol du. De ne tim ler so nu cun da ka çak o ra ný, ge lir ver gi sin de yüz de 70,1, ku rum lar ver gi sin de yüz de 59,3, kat ma de ðer ver gi sin de yüz de 11,8, ö zel tü ke tim ver gi sin de yüz - mek te yüz de 0,8, pi rinç te yüz de 2,8, ku zu e tin de yüz de 6,6, da na e tin de yüz de 8, do ma tes te yüz de 10,9, li mon da i se yüz de 11,7 fi yat dü þü þü göz le nir ken, so ðan da yüz de 81,4, ye þil fa sul ye de yüz de 47,6, siv ri bi ber de yüz de 27,5, sa la ta lýk ta yüz de 25,8, pat lý can da yüz de 22, pa ta tes te yüz de 14,3, ku ru in cir de yüz de 5, man da li na da yüz de 3,7 ar týþ ol du. O cak a yýn da ki ü re ti ci fi yat la rý na ba kýl dý ðýn da i se, so ðan da yüz de 64,7, ye þil fa sul ye de yüz de 47,1, pat lý can da yüz de 35,6, ku ru in cir de yüz de 17,4, siv ri bi ber de yüz de 16,1, ýs pa nak ta yüz de 16, ku ru ü züm de yüz de 12,9, sa la ta lýk ta yüz de 11, fýn dýk ta yüz de 7,1, ku zu e tin de i se yüz de 2,9 fi yat ar tý þý ol du. Da na e tin de yüz de 2,1, el ma da yüz de 4,9, ha vuç ta yüz de 12,3, do ma tes te yüz de 20,6, li mon da yüz de 20,7 fi yat dü þüþ le ri gö rül dü. Et fi yat la rýn da ki dü þüþ te it ha lat ka rar la rý ne ti ce sin de ül ke ye çok mik tar da kar kas e tin ge li þi be lir le yi ci o lur ken, so ðan da gö rü len fi yat ar tý þýn da i se ü re tim mik ta rýn da ya þa nan dü þüþ ve ya ðýþ la rýn ü rün de çü rü me ye yol aç ma sýy la bir lik te pa zar la nan ü rün mik ta rýn da ki a zal ma et ki li ol du. HAZÝNE, 2010 yý lý i çin prog ram la dý ðý 200,3 mil yar li ra lýk top lam borç ö de me si nin 194,8 mil yar li ra sý ný ger çek leþ ti re bil di. Ha zi ne ta ra fýn dan ya yým la nan Ka mu Borç Yö ne ti mi Ra po ru na gö re, Ha zi ne 2010 yý lý i çin plan la dý ðý borç ö de me si nin, 5,5 mil yar li ra al týn da kal dý. Ge çen yýl ger çek leþ ti ri len top lam borç ö de me si nin 178,1 mil yar li ra sý iç borç, 16,7 mil yar li ra sý da dýþ borç tan mey da na gel di. Ýç borç ser vi si nin 136,2 mil yar li ra sý ný a na pa ra, 41,9 mil yar li ra sý ný da fa iz o luþ tur du. Dýþ borç ta da da ðý lým, 10,7 mil yar li ra a na pa ra, 6 mil yar li ra fa iz ö de me si þek lin de ol du. Ýç borç lan ma nýn a ðýr lýk lý or ta la ma va de si 44,1 ay o la rak be lir len di da or ta la ma va de, 35,3 ay dü ze yin dey di. TL cin si is kon to lu iç borç lan ma nýn a ðýr lýk lý or ta la ma ma li ye ti de yüz de 8,1 ol du da ma li yet, yüz de 11,6 do la yýn day dý. Bu na gö re, borç lan ma da or ta la ma va de 9 ay u za dý, or ta la ma fa iz i se 3,5 pu an ge ri le di. Mer ke zi yö ne tim iç borç ö de me pro jek si yon la rý na gö re, bu yý lýn O cak a yýn da 28,8, Þu bat ta 16,5, Mart ta 4,8, Ni san da 8,3, Ma yýs ta 14,5, Ha zi ran da 5,9, Tem muz da 7,3, A ðus tos ta 14,3, Ey lül de 9,9, E kim de 5,5, Ka sým da 13,1 ve A ra lýk ta da 0,9 mil yar li ra ö de me ya pý la cak. Mer ke zi yö ne tim dýþ borç ö de me pro jek si yon la rý na gö re de bu yýl 10,8 mil yar do lar dýþ borç ö de me si ger çek leþ ti ri le cek. Pro jek si yo na gö re, dýþ borç ö de me si 2012 de 10,3 mil yar, 2013 te 8 mil yar, 2014 te 8,6 mil yar, 2015 te de 7,4 mil yar do lar o la cak. ÞUBAT-NÝSAN DÖNEMÝNDE 33,9 MÝLYAR LÝRA BORÇ ÖDENECEK Ha zi ne, 2011 yý lý nýn Þu bat, Mart ve Ni san ay la rýn da top lam 33,9 mil yar li ra ö de me ya pa cak. Ha zi ne Müs te þar lý ðý nýn Þu bat-ni san 2011 dö ne mi Ýç p de 10,9, ban ka ve si gor ta mu a me le le ri ver gi sin de de yüz de 20 o la rak he sap lan dý. Dam ga ver gi sin de yüz de 98,3 ü bu lan ge lir ka ça ðý o ra ný, ge çi ci ver gi de yüz de 71,8 o lur ken, ve ra set ve in ti kal ver gi si yö nün den in ce le me ye a lý nan 2 mü kel le fin i se ver gi ye ta bi 25 bin 390 bin li ra lýk ge li ri tü müy le be yan dý þý bý rak tý ðý göz len di. He sap Uz man la rý Ku ru lu yet ki li le ri, son yýl lar da risk a na li zi ça lýþ ma la rý na a ðýr lýk ve ril di ði ni, in ce le ne cek mü kel lef le rin se çi min de de bu ça lýþ ma la rýn be lir le yi ci ol du ðu nu i fa de et ti. Yet ki li ler, 2010 yý lý de ne tim so nuç la rý nýn da, in ce le ne cek mü kel lef le rin se çi min de ne ka dar i sa bet li dav ra nýl dý ðý ný or ta ya koy du ðu nu vur gu la dý. An ka ra / a a 2010 da 48 mil yar li ra fa iz ö de dik Borç lan ma Stra te ji si ne gö re, ö de me le rin 29,7 mil yar li ra sý iç borç ser vi sin den, 4 mil yar li ra sý da dýþ borç ser vi sin den o lu þa cak. Ha zi ne bu dö nem de 25,5 mil yar li ra tu ta rýn da da iç borç lan ma ya gi de cek. Söz ko nu su dö nem de dýþ borç lan ma ya pýl ma ya cak. 25,5 mil yar lýk iç borç lan ma nýn 20,4 mil yar li ra sý pi ya sa dan i ha le ler yo luy la, 4,1 mil yar li ra sý i se ka mu ya sa týþ lar yo luy la ger çek leþ ti ri le cek. Þu bat a yýn da ki 16,5 mil yar li ra lýk ö de me ye kar þý lýk 13,5 mil yar li ra, Mart ta ki 4,8 mil yar li ra lýk ö de me ye kar þý lýk 4,5 mil yar li ra lýk, Ni san da ki 8,4 mil yar li ra lýk ö de me ye kar þý lýk da 7,5 mil yar li ra lýk iç borç lan ma ya gi di le cek. VERGÝ DIÞI TOPLAM GELÝR 6,4 MÝLYAR LÝRA OLDU Ha zi ne nin 2010 yý lýn da ver gi dý þý top lam ge lir le ri 6 mil yar 362 mil yon 661 bin li ra ol du. Ha zi ne Müs te þar lý ðý, Ka mu Ýk ti sa di Te þeb büs le ri (KÝT), ka mu ban ka la rý ve GSM þir ket le rin den el de e di len ge lir le re i liþ kin ca rî fi yat lar la Ver gi Dý þý Ge lir le ri a çýk la dý. Bu na gö re, 2010 yý lýn da KÝT ler den el de e di len te met tü (kâr pa yý) ge lir le ri top la mý 1 mil yar 80 mil yon 198 bin li ra, ha sý lat pay la rý top la mý da 332 mil yon 475 bin li ra ol du. Ka mu ban ka la rýn dan el de e di len te met tü ge lir le ri 3 mil yar 65 mil yon 453 bin li ra yý bul du yý lýn da ka mu ban ka la rýn dan el de e di len di ðer ge lir ler top la mý da 53 mil yon 173 bin li ra o la rak he sap lan dý. Söz ko nu su dö nem de, GSM þir ket le rin den 1 mil yar 830 mil yon 127 bin li ra top lam ver gi dý þý ge lir kay de dil di. Ýþ ti rak ler den el de e di len ge lir ler de 1 mil yon 235 bin li ra ol du. Bu na gö re, Ha zi ne nin 2010 yý lýn da ver gi dý þý ge lir le ri top la mý 6 mil yar 362 mil yon 661 bin li ra ya u laþ tý. An ka ra / a a

12 12 Ý LAN ÝSTANBUL 6. ÝÞ MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2008/58 Esas KARAR NO : 2010/743 Karar Davacý SSK Genel Müdürlüðü tarafýndan davalýlar 1-Vehbi Koç Üniversitesi Vakfý 2- Yýlmaz Yazýcý 3-Ayhan Söyler 4-Yücel Koca 5-Mustafa Gündoðdu 6-Epi Temizlik Güvenlik Hizmetleri Taah.Turizm Ltd.Þti. aleyhine açýlan alacak davasýnda ; Davanýn kýsmen kabul ve kýsmen reddi ile; Hak sahiplerinden, Hatice için 1.272,60 TL, Pýnar için 427,24 TL, Rýdvan için 448,23 TL, Netice için 307,17 TL, Nefide için TL olmak üzere toplam 2.790,92 TL kurum zararýnýn 22/01/2000 tahsis-onay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine, TL avukatlýk ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine, Davacý vekili tarafýndan yapýlan 353,48 TL yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine karar verilmiþ, Dava dilekçesi davalý Yüceel Koca ya ilanen tebligat yapýldýðýndan, Talatpaþa cad. Horþan Sok. No: 31/2 Gültepe /Ýstanbul adresinde ikamet eden davalý adýna yukarda hüküm özetinin ilanen tebliðine, Davalýnýn yasal süre içinde kanuni yollara baþvurmasý aksi takdirde hükmün kesinleþeceði hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 24/11/2010 B: 6926 T. C. KARAPINAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/49 Esas. 04/01/2011 Davacý vekili tarafýndan mahkememizin 2010/49 esas sayýlý dosyasý ile davacý Döndü Tuncer'in babasý olan Mustafa Taþ'ýn aþaðýda kimlik bilgisi yazýlý bulunan Elife Taþ ile 1932 yýlýnda evlendiðini, 1937 yýlýnda gaipliðine karar verilmesi talep olunan Elife Taþ'ýn taraflarýn birlikte oturduklarý konutlarý adresindeki Þabanlý Köyünden Karapýnar Ýlçesine gitmek için ayrýldýðýný ve bir daha da geri dönmediðini, o günden beri kayýp olduðunu, Gaipliðine karar verilmesini talep etmekle: Gaipliðine karar verilmesi istenilen Elife Taþ'ýn duruþmanýn býrakýldýðý 09/03/2011 gününde saat 09.00'da mahkememize gelmesi gerektiði, Gaipliðine karar verilmesi istenen Elife Taþ'ýn hakkýnda bilgisi olan kiþi veya kiþilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize baþvurmasý Elife Taþ'ýn hakkýndaki bilgisini mahkememize söylemesi gerektiði, Elife Taþ hakkýnda bilgi verilmediði takdirde gaipliðine karar verileceði ilanen teblið olunur. GAÝPLÝÐÝNE KARAR VERÝLMESÝ TALEP OLUNAN TC KÝMLÝK NO : ADI SOYADI : ELÝFE TAÞ BABA ADI : BEKÝR ANA ADI : FATMA DOÐUM TARÝHÝ : 24/06/1912 DOÐUM YERÝ : KARAPINAR B: 2238 T. C. BAKIRKÖY 7. AÝLE MAHKEMESÝNDEN 2008/576 ESAS, 2010/1058 SAYILI KARARININ ÝLANEN TEBLÝÐÝ DAVACI : TATIANA AYGÜN - T.C No : VEKÝLÝ : Av. NÝLÜFER ÞEREFOÐLU - M. Çakmak Cad. Gediz sk. Cevher iþhaný No: 11 K: 2.D: 26 Þirinevler/Ýstanbul DAVALI :YÜKSEL AYGÜN - T.C No: DAVA : BOÞANMA DAVA TARÝHÝ : 18/09/2008 KARAR TARÝHÝ : 14/12/2010 Taraflar arasýnda mahkememizde görülen boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonucunda: 14/12/2010 tarih ve 2008/576 esas, 2010/1058 karar sayýlý karar ile davanýn KABULÜ ile, Ýstanbul ili, Þiþli ilçesi, Ýnönü mah, köyü/mah cilt 16, hane 258, BSN: 18'de nüfusa kayýtlý, COUSTANTIN ve MARIA DAN OLMA, 01/08/1973 Unghený doðumlu, kimlik numaralý TATIANA AYGÜN ile ayný hanede BSN: 11 de nüfusa kayýtlý, MUZAFFER ve MÜJGAN dan olma, 28/06/1979 Beyoðlu doðumlu, kimlik numaralý YÜKSEL AYGÜN ün BOÞANMALARINA, karar verilmiþ olup; Ýþbu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ve yasal süresi (15 gün ) sonunda da temyiz edilmediði taktirde hükmün aynen kesinleþeceði, teblið yerine kaim olmak üzere ÝLAN OLUNUR. 11/01/2011 B: 7006 T. C. ÝSTANBUL 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ DOSYA NO : 2010/28829 ESAS. ALACAKLI : GÜRSEL KAHRAMAN VEKÝLÝ : Av. MUSTAFA ERDEM TOZLU Ordu cad. Etem Ruhi Han No: 292/6 Laleli-Ýst. BORÇLU : SARKÝS SAHAKYAN Mesihpaþa mah. Mustafa Kemal cad. No: 56 Aksaray-Ýst. BORÇ MÝKTARI : ,00-TL. Asýl alacaðýn icra masraflarý, faizi ve vekâlet ücreti Ýle tahsili talebidir. Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 7 nolu ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ödeme emrini ilan tarihinden itibaren borcu ve masraflarýný yedi güne onbeþ gün ilavesi ile yirmiiki gün içerisinde ödemeniz. (teminat vermeniz) Borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza size ait deðilse yine yirmiiki gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý red ettiðiniz taktirde Mercii önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine yirmiiki gün içinde bildirmediðiniz taktirde, ayný müddet içerisinde 74. Madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði ödeme emri yerine geçerli olmak üzere ilan ve ihtar olunur. 25/01/2010 B: 7064 K. MARAÞ 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/181 KARAR NO: 2010/1108 Davacý NAZÝK DEMÝRCÝ tarafýndan davalý Mikdat DEMÝRCÝ aleyhine ikame edilen BOÞANMA davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda. Mahkememizin tarih ve 2010/1108 sayýlý kararý ile davanýn kabülü ile taraflarýn BOÞANMALARINA karar verilmiþtir, ancak dosyamýz davalýsý olan ve Kahramanmaraþ ili Türkoðlu ilçesi Önsenhopuru köyü hane 12'de kayýtlý, Hasan ve Elif oðlu, Türkoðlu D.lu, TC kimlik nolu MÝKDAT DEMÝRCÝ'nin yapýlan tüm aramalara raðmen adresi tesbit edilemediðinden kararýn ilanen tebliðine karar verilmiþ olup iþ bu ilan özetinin gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 8 gün mahkememiz kararýnýn davalýya teblið edilmiþ sayýlacaðý hususu iianen teblið olunur. B: 5313 T. C. PATNOS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ SAYI: 2010/28 Esas. 2010/44 Kar. Davacý Ertuðrul Narin tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine mahkememizde açýlan Ýsim tashihi davasýnda; Aðrý ili Patnos ilçesi BAÐBAÞI Köyü Nüfusuna kayýtlý Ertuðrul ve Bahar dan olma Patnos Doðumlu RAHÝM NARÝN in açmýþ bulunduðu davada Nüfus kaydýnda yer alan Rahim isminin iptali ile isminin BÝLAL olarak düzeltildiðine dair hakkýnda mahkememizin tarih ve 2010/28 esas, 2010/44 karar sayýlý ilamý ile Türk Medeni Kanunun ile Nüfus Yasasý uyarýnca düzeltilmiþ olduðu ve mahkememizin iþ bu hükmün 4721 sayýlý yasanýn 27/2. maddesi uyarýnca ulusal basýnda ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR B: T.C. A DA NA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/923 GE REK ÇE LÝ KA RAR KA RAR NO : 2010/855 HÜ KÜM : Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da va nýn KA BU LÜ NE, A da na Ý li, Sa rý çam Ýl çe si, Ký lýç lý Kö yü, Cilt No:127, Ha ne No:26, T.C. No:' 'de ka yýt lý Rem zi ve Pe ri han"dan ol ma 26/07/1972 A da na Do ðum lu Sen di Ül vi o lan is mi nin SE ZA Ý UL VÝ O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE VE NÜ FUS KA YIT LA RI NA TES CÝ LÝ NE, B: 6234 T. C. ANKARA 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2007/470 Esas. DAVACI : MEHMET ÞEREF KANBER DAVALILAR : 1- YAÞAR SABAHAT KANBER 2- BEHÝYE NÝLGÜN BALKAN 3- AYÞE NEÞE ÇELEBÝ Davacý Mehmet Þeref Kanber vekili tarafýndan davalýlar aleyhine tarihinde Tapu Ýptali Ve Tescil davasý açýlmýþ olup Davalý Behiye Nilgün Balkan'ýn yapýlan tüm araþtýrmalar neticesinde adresi tespit edilip dava dilekçesi ve duruþma günü teblið olunamadýðýndan adý geçen davalýya dava dilekçesi ve duruþma gününün Türkiye genelinde ilanen tebliðine karar verilmiþ olmakla; "Davacý Mehmet Þeref Kanber'in miras payýný ihlal etmek kastýyla yapýlan dava konusu Ýzmir ili Menderes ilçesi Özdere Beldesinde bulunan gayrimenkul satýþlarýnýn miras payý oranýnda tenkisi ile Ankara'da davalýlardan Yaþar Sabahat Kanber adýna kayýtlý bulunan gayrimenkullerin muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescillerine mümkün olmadýðý takdirde tenkislerine ve dava sonuna kadar olmak üzere dava konusu Ankara ilinde bulunan gayrimenkuller üzerine 3. kiþilere devir ve temlikinin önlenmesi bakýmýndan takdiren teminatsýz olarak ya da teminat mukabilinde ihtiyati tedbir konulmasýna" karar verilmesi talepli dava dilekçesi ilanen tebliðine " Mahkememizdeki duruþma günü olan günü saat 10.30'da mahkememizde hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz HMUK 509. ve 510. maddeleri gereðince yokluðunuzda davaya devam edilip karar verileceði duruþma günü yerine kaim olmak üzere davalý Behiye Nilgün Balkan'a ilanen teblið olunur. B: 6841 T. C. SARIYER ÝCRA DAÝRESÝ (MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANIDIR) DOSYA NO: TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý bulunan menkul mallar satýþa çýkartýlmýþtýr. Açýk artýrma CUMA günü saat: 'de SARIYER Ýlçesi, TARABYA YEDÝEMÝN OTOPARKI, SALCIKIR CAD. NO: 33/D SARIYER'de yapýlacaktýr. O gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli çýkmadýðý takdirde ÇARÞAMBA 2.SATIÞ ayný yer ve saatlerde yapýlacaktýr. Þu kadar ki; artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ bakiyesinin alacaðýný rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden belirlenecek %... KDV., ihale damga resmi, alýcýya ait olacaðý, ihale þartnamesinin dosyasýnda görülebileceði, satýþa katýlmak isteyenlerin muhammen deðerin % 20 si oranýnda nakti veya milli bir bankanýn teminat mektubunu veya döviz veya teyidi yapýlmýþ milli bir bankanýn bloke çek ini vermelerinin þart olduðu, masrafý verildiði takdirde þartname bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. (X)Vasýta satýþlarýnda; tescil iþlemlerinin tamamlanmasýný müteakip teslim iþlemleri yapýlacaktýr. MENKULÜN SIRA ADEDÝ KIYMETÝ ÖZELLÝKLERÝ TL 34 EN 9589 PLAKALI, 2008 MODEL, SUZUKÝ MARKA, SWÝFT 4X4 TÝPÝ, GRÝ RENKLÝ BÝNEK OTOMOBÝLÝ, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER VAR. ARABANIN MUHTELÝF YERLERÝ PASLI, ANAHTARI VE RUHSATI YOK. B: 6977 ÝSTANBUL 6. ÝÞ MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN 2006/127 Esas. 2010/823 Karar. Davacý SGK Baþkanlýðý tarafýndan davalý olarak 1-Cornelia Gisela Battal 2-)Cengiz Kayýþkan aleyhine açýlan alacak davasýnda; Mahkememizce 15/12/2010 tarihinde verilen kararda; Davanýn Kabulüne, 2.489,21 TL kurum zararýnýn 26/02/2001 tahsis ve onay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine, 1.100,00 TL avukatlýk ücreti ile 701,58 TL yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine karar verilmiþ, verilen karar davalýlara ilanen teblið edildiðinden, Bayramören Topçu köyü, Çankýrý adresinde ikamet eden davalý Cengiz Kayýþkan ile Bebek Germecik sok. Dilek apartmaný. No:11/03 Beþiktaþ /Ýstanbul adresinde ikamet eden davalý Cornelia Gisela Battal adýna yukardaki ilam özetinin ilanen tebliðine, Davalýlarýn yasal süre içinde kanuni yollara baþvurmasý aksi takdirde hükmün kesinleþeceði hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 10/01/2010 B: 6927 T. C. EYÜP 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/190 DAVACI : ÞÜKRAN TUÐCU DAVALI : OSMAN TUÐCU DAVA : BOÞANMA CEVAP SÜRESÝ : 15 GÜN Davacý tarafýndan evlilik birliðinin temelinden sarsýlmasý nedeniyle aleyhinize açýlan boþanma davasýnda; davacýnýn boþanmaya karar verilmesine iliþkin dava dilekçesi belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye ile gönderilmiþ olup, tebligat yapýlamadýðýndan ve adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir.. Duruþma Günü: 17/03/2011 günü saat: 09:45'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K. nun 213 ve 375. maddeleri gereðince yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. Ýþ bu ilan yayýmlandýðý tarihten itibaren 15 gün sonra yapýlmýþ sayýlacaktýr. ÝLAN OLUNUR. 25/01/2011 B: 6922 T. C. GAZÝOSMANPAÞA 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/2064 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma günü saat arasýnda Baþar Otoparký- Gaziosmanpaþa/Ýstanbul adresinde yapýlacaktýr. O gün kýymetinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. açýk artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaða rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýnýn geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden kanunen belirlenen oranda K.D.V nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ihaleye katýlanlardan % 20 teminat ödemelerinin gerektiði, ayrýca tebligat yapýlamayanlara iþ bu ilanýn ilanen teblið mahiyetinde olduðu ilan olunur. Muammen Kýymeti Lira Adedi Cinsi (mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 TL 1 34 UY 9033 PLAKALI VOLKSWAGEN MARKA 2007 MODEL LT TDI TÝPÝ KÝRLÝ BEYAZ RENKLÝ OTOBÜS MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT ANAHTAR RUHSAT YOK. B: 6921 T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/435 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü Saat 11:30-11:35 MUSTAFAPAÞA MAH. 729 SK. NO: 22 GEBZE yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V. nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize buyurmalarý ilan olunur S.No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi ,00 YTL 1 Adet 41 UG 824 PLAKALI 1991 MODEL MERCEDES- BENZ MARKA OTOBÜS MUHTELÝF YERLERDE ÇÝZÝKLER MEVCUT ANAHTAR VE RUHSATI VAR. Toplam: ,00 YTL B: 7017 MANÝSA / DEMÝRCÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NDAN ÝLAN 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesindeki genel þartlar ve Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. maddesinde belirtilen þartlar ile, aþaðýdaki þartlarý taþýmak koþulu ile itfaiye Eri kadrolarýna açýktan atama ile alým yapýlacaktýr. BAÞVURU GENEL VE ÖZEL ÞARTLARI: Ýlan edilen kadrolara atanmak için baþvuracak adaylarýn 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasýnda belirtilen aþaðýdaki genel þartlara sahip olmalarý gerekmektedir. 1. Türk vatandaþý olmak 2. Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile adaylarýn 30 yaþýný doldurmamýþ olmak 3. Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadýnlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. 4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmýþ, Tecilli ya da muaf olmak 5. Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýklarý bulunmamak, 6. Siyasi ve Medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak, 7. Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak. (Aðýr hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymiþ bulunmamak) Sýra No'da belirtilen 10. derece Ýtfaiye Eri Kadrosu için 2 Yýllýk Meslek Yüksek Okulu Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Bölümü Mezunu olmak ve Bilgisayar sertifikasý sahibi olmak Sýra No'da belirtilen 10. derece Ýtfaiye Eri Kadrosu için 2 Yýllýk Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý Programý Bölümü veya Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Bölümü, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Bölümü Mezunu olmak ve Bilgisayar sertifikasý sahibi olmak yýlý (Kamu Personeli Seçme Sýnavý) sýnavýna girmiþ ve KPSSP93 puan türünden en az 75 puan ve üzeri almýþ olmak. 11. Belediyemize baþvuran adaylarýn KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere atama yapýlacak boþ kadrolarýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðrýlacaktýr. Sýnava çaðrýlan adaylar için sýnava giriþ belgesi düzenlenecektir. Sýnava giriþ belgeleri 23 Þubat 2011 çarþamba günü saat: ile saatleri arasýnda Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacaktýr. BAÞVURU YERÝ VE ÞEKLÝ: Baþvurular 21 Þubat 2011 pazartesi günü saat: ile 22 Þubat 2011 Salý günü Saat:17.00'ye kadar Demirci Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. ya da posta yolu ile yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER Demirci Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacak baþvuru formu aday tararýndan eksiksiz ve okunaklý þekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aþaðýdaki belgeler eklenecektir. 1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu) 2. Öðrenim durumlarýný gösterir belgenin aslý veya noter tasdikli sureti. 3. Son 3 ay içinde çekilmiþ 3 adet vesikalýk fotoðraf 4. KPSS sýnav sonuç belgesinin aslý veya ÖSYM'ce onaylý sureti. 5. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alýnmýþ). 6. Erkek adaylar için askerlikle iliþiðinin olmadýðýna dair belge. SINAV YERÝ ZAMANI VE SAATÝ: Sýnav yeri Demirci Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý olup; Perþembe günü saat: 10.00'da yapýlacaktýr. Dayanýklýlýk sýnavý yine ayný gün saat: 14.00'de Belediyemiz Ýtfaiye Amirliðinde yapýlacaktýr. Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylar dayanýklýlýk testi için yanlarýnda eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir. SINAV KONUSU (MÜLAKAT) a) Türkiye Cumhuriyet Anayasasý b) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi c) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu d) Mahalli Ýdareler ile ilgili Temel Mevzuat e) Genel Kültür. DEÐERLENDÝRME Sözlü sýnav mülakat þeklinde yapýlýr. Adaylarýn bu sýnava alýmlarý Alfabetik Soyadý sýrasýna göre olur. Baþvuranlar arasýndan en yüksek puana sahip adaydan baþlamak üzere, ilan edilen kadro sayýsýnýn 3 katý aday belirlenerek Sözlü sýnava çaðrýlýr. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almýþ olmak gerekir. Baþarý notu, sözlü mülakat sýnavýnda alýnan nottur. Yüksek puandan baþlamak üzere; Kadro sayýsý kadar ASÝL, Kadro sayýsýnýn yarýsý kadar yedek üye belirlenecektir. Atama yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlacaktýr. Atama yapýlacaklara sýnavýn bitiþ tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde Belediyemiz Ýlan Panosunda ve Belediyemiz ( ) web sitesinde ilan edilir. Sýnav Komisyonu; sýnav sonunda personel alýmý için ilana çýktýðý kadrolarda, baþarý puanlarýný düþük bulduðu veya yeterli bulmadýðý takdirde sýnav duyurusunda ilan edilenlerin bir kýsmýný ya da tamamýný alýp almama hakkýna sahiptir. Baþvuru ve iþlemler sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya herhangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr ve bunlarýn atamalarý yapýlmaz. Bu gibi durumlarý tespit edilenlerin atamalarý yapýlmýþ olsa dahi atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. ÝLAN OLUNUR. B: 6860 T. C. BAKIRKÖY 5. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/522 Davacý Hatice Coþkun tarafýndan mahkememize açýlan tarihli gaiplik davasýnda; Davacý Hatice Coþkun oðlu CUMA COÞKUN un tarihinde evini terk ettiðini, bu tarihten bu yana da kendisinden bir haber alýnamadýðýný, Cuma Coþkun un kaybolduðu zamanýn da göz önüne alýnarak gaipliðine karar verilmesi istenildiðinden CUMA COÞKUN hakkýnda bilgisi olanlarýn, görenlerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize baþvurmalarý aksi halde gaipliðine karar verileceði ilan olunur B: 6932 T.C. MUÐLA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: Davacý Muðla Belediyesi vekili tarafýndan Muðla ili, Merkez, Karabaðlar Mah. 57 pafta, 200 ada, 1 parselin 17,00 -mt lik Düðerek yoluna rastlayan 3.667,76 -m 2 ve yeþil alan rastlayan 365,90 m 2 olmak üzere toplam m 2 lik kýsmýnýn kamulaþtýrma bedelinin tespitine ve taþýnmazýn davalýlar adýna kayýtlý bu kýsmýnýn tapu kaydýnýn iptali ile müvekkilleri adýna tapuya tescili davasýnda mahkememizce verilen tensip ara kararý gereðince, Muðla ili, Merkez, Karabaðlar Mah. 57 pafta, 200 ada, 1 parselin 17,00 -mt lik Düðerek yoluna rastlayan 3.667,76 -m 2 ve yeþil alan rastlayan 365,90 m 2 olmak üzere toplam m 2 lik kýsmýnýn kamulaþtýrma bedelini tespitine ve taþýnmazýn davalýlar adýna kayýtlý bu kýsmýnýn tapu kaydýnýn iptali ile müvekkilleri adýna tapuya tesçili talep edilmiþtir.taþýnmazlar üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine ve davacý Muðla Belediyesine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarýda esas numarasý yazýlý dava dosyasýna sunulmasý ile duruþma günü olan günü saat 10.50'de duruþmada bizzat hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde HUMK nun 213/2. Maddesi gereðince yargýlamaya yokluklarýnda devam olunacaðý ve mahkememizce belirlenecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Muðla Ziraat Bankasýnda açýlacak hesaba yatýrýlacaðý hususu, dava dilekçesi ve duruþma günü yerine kaim olmak üzere ilan olunur. B: 87894

13 Ý LAN 13 DATA MENKUL KIYMETLER TÝC. A.Þ. NÝN TEDRÝCÝ TASFÝYE KAPSAMINDAKÝ DÖRDÜNCÜ ÖDEME CETVELÝNE ÝLÝÞKÝN ÝLAN Sermaye Piyasasý Kurulu nun tarihli toplantýsýnda Data Menkul Kýymetler Ticareti A.Þ. nin (Aracý Kurum) faaliyetlerinin Sermaye Piyasasý Kanunu nun (SPKn.) 46. maddesi birinci fýkrasýnýn (g) ve (h) bentleri uyarýnca sürekli olarak durdurularak, alým satýma aracýlýk yetki belgesinin iptal edilmesine ve Aracý Kurum un tedrici tasfiye kapsamýna alýnmasýna, tedrici tasfiye iþlemlerinin Yatýrýmcýlarý Koruma Fonu (Fon) tarafýndan yerine getirilmesine karar verilmiþtir. SPK.46/B maddesi ve Aracý Kurumlarýn Tedrici Tasfiye Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin (Yönetmelik) 13. maddesi hükümleri uyarýnca hazýrlanan ve Aracý Kurum un tedrici tasfiye kapsamýndaki alacaklý müþterileri ile bu müþterilerin alacaklý olduklarý nakit tutarlarýný ve/veya sermaye piyasasý araç miktarlarýný, aynen teslim edilemeyen hisse senedi alacaklarý ile hisse senedi iþlemlerinden doðan nakit alacaklarý nedeniyle hak sahibi müþterilere Fon dan ödenecek avans tutarlarýný gösterir alacaklýlar cetveli tarihinde ilan edilmiþtir. Bu defa Aracý Kurum un bir kýsým malvarlýðýnýn nakde çevrilmesi sonucu elde edilen nakdin daðýtýmýna iliþkin olarak; SPKn.46/B maddesi ve Yönetmeliðin 19. maddesi hükümleri uyarýnca dördüncü ödeme cetveli hazýrlanarak, Fon un Askerocaðý Cad. No: 1/15 Kat: 3 Elmadað Þiþli/ÝSTANBUL adresinde ilgililerin bilgisine sunulmuþtur. Ödeme cetvelinde belirlenen alacak tutarlarý, dördüncü ödeme cetveline iliþkin iþbu ilanýn Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayýnlanmasýný müteakip, alacaklýlarýn daha önce bildirdikleri hesap numaralarýna havale edilecektir. Aracý Kurumlarýn Tedrici Tasfiye Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 19. ve 23. maddeleri uyarýnca ilan olunur. B: 7071 ESAS NO: 2010/862 Esas. YATIRIMCILARI KORUMA FONU NDAN T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma Ýlaný) 2010/10436 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallarr satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25/02/2011 saat 11.20/11.30 arasýnda Alkop Alüminyum San. Sitesi Akçaburgaz Mevkii 1. Otoyol Çýk. A5 Blok. No.5/6/7 Büyükçekmece Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günkü kýymetinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. Artýrma yapýlacaðý þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...KDV'nin alýcýya ait ojacaðý ve satýþ, þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 25/01/2011 Lira Adet Malýn Cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) ,00 4 KF MARKA PERÇÝN MAKÝNASI (CO / FA.15C)(FA -10C/(B )(FA 10 C/B )(FA 5.5C/R ) 5.000,00 1 KF marka FA-2Cs.n: A ,00 1 Heading machine marka (Çinmalý) CH3 Sno perçin makinasý 5.000,00 1 KF marka diþ açma makinasý A5-15 THC S.no: T ,00 1 CHUN 24 marka CPR-65 diþ açma mak. S.no: model CPR6S ,00 4 KF marka diþ açma mak. (AS-004 TAÇ S.NO:Z )(AS-004 THC- S.no:Z ),(AS-5.5 TAÇ-S.no:Q ) (AS-003 THC SNO: H ) ,00 1 Markasýz el yapýmý yýkama makinasý yeþil Renkli 5.000,00 1 Yazýcý Shrink AMB makinasý 2007 imal yýlý s.no: ,00 1 SHIXI MACHNERY 203 B HX P2-PT make no.277 perçin makinasý 3.000,00 1 Tiryaki delme mak. Ýmal yýlý 2007 s.no: ,00 1 Kardeþler marka hidrolik Pres mak. Yeþil renkli seri no: yok 5.000,00 1 BIELAWSKA marka satýr Taþlama mak. Rok TYP: EA2X H3 model no. KXM 10B Lira Adet Malýn Cinsi (Önemli nitelik ve özellikler) 5.000,00 1 SHENYANG marka torna manuel CA 6236 S.no: ,00 1 BLADE SPEEDÝNM.P.M þerit testere makinasý 2.000,00 1 KILMAK 400 A TURBOFAN kaynak makinasý sarý renkli 5.000,00 1 Kunming Haksan Mak. Takým bileme makinasý Serinoz 5.000,00 1 STAR marka Univaersal Freeze Mak. Serinoz. B: 7075 ERZURUM AÝLE MAHKEMESÝ NDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/411 Esas. KARAR NO: 2010/949 Davacý NURGÜL KÖKTÜRK aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; 1- Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ÝLE, Erzurum ili, Pasinler ilçesi, Alvar, Cilt NO: 20, Hane NO: 7 de nüfusta kayýtlý Eþref ve Nafiye den olma 15/10/1970 doðumlu NURGÜL KÖKTÜRK (Kýzlýk Soyadý: KINAÞ), ile ayný yerde nüfusa kayýtlý Ali ve Mejbure den olma 16/03/1970 doðumlu HÜSEYÝN KÖKTÜRK ün TMK nun 166/4.maddesine göre FÝÝLÝ AYRILIK NEDENÝ ÝLE TARAFLARIN BOÞANMALARINA, 2-Taraflarýn müþterek çocuðu 15/04/1996 D.lu TOLGA KÖKTÜRK ün velayetinin DAVACI ANNEYE býrakýlmasýna, 3-Taraflarýn müþterek çocuðu 15/04/1996 D.lu TOLGA KÖKTÜRK ile velayet hakký kendisine verilmeyen DAVALI BABASI ile ayný þehirde oturmalarý halinde her ayýn 1. Ve 3. Cumartesi günleri saat: 10:00 dan Pazar günleri saat 17:00 ye kadar Dini Bayramlarýn 2. günü saat 10:00 dan 3. günü saat 17:00 ye kadar ayrýca her yýl Temmuz ayýnýn 1.günü saat 10:00 dan 31.günü saat 17:00'ye kadar bir ay süre ile, Taraflarýn farklý þehirde oturmalarý halinde her yýl Temmuz ayýnýn 1. günü saat 10:00 dan 31.günü saat 17:00 ye kadar bir ay süre ile DAVALI BABASI ile aralarýnda görüþmeleri suretiyle T.M.K.nun 182. md. uyarýnca þahsi münasebetlerinin TESÝSÝNE, 4- Taraflarýn müþterek çocuðu 15/04/1996 D.lu TOLGA KÖKTÜRK için dava tarihi olan 22/06/2009 tarihinden itibaren her ay davalýdan alýnarak çocuðun ihtiyacý için davacýya aylýk TL TEDBÝR NAFASI VERÝLMESÝNE, Kararýn kesinleþmesi ile bu nafakanýn, taraflarýn müþterek çocuðu için ÝÞTÝRAK NAFAKASI olarak DEVAMINA, her ay iþletilecek þekilde DAVALIDAN tahsil edilerek DAVACIYA verilmesine, Dair, davalýnýn yokluðunda, davacý vekilinin yüzüne karþý, kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içerisinde Yargýtay Temyiz yasa yolu açýk olmak üzere 30/12/2010 tarihinde karar verilmiþ olmakla; Ýþ bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra, dava dilekçesi ile duruþma günü kendisine ilan yoluyla teblið olunan davalý Hüseyin KÖKTÜRK e, T.K. nun 28. Maddesine göre teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. B: 6971 T. C. ÝZMÝR 7. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DAVALI: TÜLAY BALATLI Yedikule Sokak No. 18 Soðanlý Kartal/ ÝSTANBUL Davacý Ýbrahim Balatlý vekili Av. Mustafa Nedret Akýncýoðlu tarafýndan davalý Tülay Balatlý aleyhinize açýlan Boþanma davasý ile taraflarýn boþanmalarýný yargýlama giderleri ile vekâlet ücretinin davalý tarafa yükletilmesini talep etmiþ, Davalý gerek yukarýda belirtilen adreste ve gerekse herhangi bir baþka adreste dava dilekçesi ve duruþma günü teblið edilememiþ yapýlan adres araþtýrmalarý da sonuç vermediðinden duruþma günü ile dava dilekçesinin gazete ilan yoluyla tebliðine karar verildiðinden, Davalýya 22/03/2011 günü saat 09:25'te yapýlacak duruþmaya katýlmasý ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi taktirde davanýn yokluðunda devam edip sonuçlanacaðý iþ bu ilanýn gazete ile ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra teblið olunmuþ sayýlacaðý dava dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 6854 ÞÝÞLÝ 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ NDEN ÝLANEN ÖDEME EMRÝ TEBLÝÐÝ DOSYA NO BORÇLULAR TAKÝP TARÝHÝ BORÇ MÝKTARI (Takip Tarihi Ýtibariyle Faiz ve Masraf Hariç) 2009/18731 ENVER YAÞAR ,00 TL Kocasinan merkez imarý. Zafer sok. No: 14 Bahçelievler Ýstanbul 2009/21430 FATMA DÝLÞAHÝN ,29 TL Ferit selim paþa cad. Dumlupýnar sok. Erkoç apt. no:26 d:7 Bahçelievler Ýstanbul 2009/17917 SALÝH ÇATAK Maviþehir Sit. E blok Zemin Kat. Merkez/Uþak ,30 TL 2009/17917 RAMAZAN ÇATAK Maviþehir Sit. E blok Zemin Kat Merkez Uþak ,30 TL Alacaklý EVREKO Sigorta A.Þ. tarafýndan aleyhinizde yapýlan icra takibinde gönderilen 7 No.lu ödeme emri bila teblið iade olunmuþ, yapýlan zabýta tahkikatýnda adresinizin tespitine imkan bulunmadýðýndan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda borcunuzun faiz, masraf ve sair ferileri ile birlikte, kanuni süreye 15 gün ilavesiyle 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat hakkýna veya imzayý red ettiðiniz takdirde tetkik merci önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, vaki itirazlarýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borcu itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz aksi halde hapis ile tazyik olunacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapis ile cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam olunacaðý ödeme emri yerine geçerli olmak üzere Ýlan ve ihtar olunur (Ýc.Ýf. K.60) B: 7070 T. C. ÞÝÞLÝ 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/75 Esas. Davacý Fahrettin Okçuoðlu vekili tarafýndan davalý Robabeh Rosie Esmaili Okçuoðlu aleyhine Mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Sular Ýdaresi Levsu Sitesi C/2 Blok, D: 6 Kaðýthane/ÝSTANBUL adresinde bulunan davalý Robabeh Rosie Esmaili Okçuoðlu adýna dava dilekçesinin ve duruþma gününün teblið edilemediði, yapýlan araþtýrmalardan da adresi tespit edilemediðinden dava dilekçesinin ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþmanýn býrakýldýðý 06/04/2011 günü saat: 10:20 de Mahkememizde hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, delillerinizi ibraz etmeniz, duruþmaya gelmediðiniz veya mazeret bildirmediðiniz taktirde iþbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra baþlamak üzere 10 gün içinde cevap vermeniz, vermediðiniz taktirde H.U.M.K. nun 213. maddesi uyarýnca yargýlamanýn yokluðunuzda yapýlacaðý ve hüküm kurulacaðý dava dilekçesinin ve duruþma gününün teblið yerine geçerli olmak üzere ilan olunur B: 7068 T. C. ÜSKÜDAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/868 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 23/02/2011 saat 10:00-10:10 arasýnda ÜSKÜDAR /ÝSTANBUL Ünalan Mah. Ayazma Cad. Koç Çamlýca Ýþmerkezi No: 131 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 28/02/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resminin alýcý tarafýndan ödeneceði, aynýndan doðan vergi borcu ve tellaliyenin ihale bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) 25/01/2011 Lira Adet Malýn Cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , FJ 3590 Plaka sayýlý 2008 model HONDA CÝVÝC Premium OTM Tipli hususi otomobil Muhtelif yerlerinde kýrýk ve çizikler mevcuttur. B: 7106 T. C. ELAZIÐ ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ENCÜMENÝNDEN ÝLAN TAÞINMAZ MAL SATIÞI YAPILACAKTIR. 1- Ýdarenin; a) Adresi : Ýl Özel Ýdaresi Malatya Yolu 4. km. ELAZIÐ b) Telefon ve Fax No ( 0424) (0424) Mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait Rýzaiye Mahallesi Þehit Ýlhanlar Caddesi üzerinde bulunan tapuda Ada 1129, Pafta 38 Parsel 32'de kayýtlý arsa üzerindeki Vali Muharrem Göktayoðlu Ýþ Merkezindeki dükkânlarýn ayrý ayrý satýþ iþi,2886 sayýlý D.Ý.K.nun 45. Maddesi gereðince "Açýk Teklif Usulü" ile ihaleye çýkarýlmýþtýr. 3- Vali Muharrem Göktayoðlu Ýþ Merkezindeki bodrum ve zemin kattaki dükkânlarýn satýþ iþine ait muhammen bedelleri aþaðýya çýkartýlmýþtýr. 4- Ýhale aþaðýda belirtilen tarih ve saatte Ýl Özel Ýdaresi toplantý salonunda Ýl Encümenince yapýlacaktýr. 5- Satýþý yapýlacak taþýnmazlar K.D.V.'den muaftýr. 6- Ýhale ile ilgili dosyalar 50,00.-TL bedel karþýlýðý Ýl Özel Ýdaresinden temin edilebilirler. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 7- ÝHALEYE KATILABÝLMEK ÝÇÝN a) Ýþin adýna alýnmýþ geçici teminatý yatýrdýðýna ait dekont veya banka teminat mektubunu, b) Noter tasdikli imza sirküsünü. c) Nüfus cüzdan suretini ve muhtardan tasdikli ikametgâh ilmühaberini, d) Tebligat için adres beyaný, varsa irtibat için telefon ve faks numarasý ile elektronik posta adresini, e) Vekâleten ihaleye katýlma halinde istekli adýna katýlan kiþinin Noter tasdikli imza sirkülerini. f) Tüzel kiþi olmasý halinde teklif vermeye yetkili olduðunu gösterir belge ile imza sirkülerini, g) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde þekli ve içeriði ilgili mevzuatlarca belirlenen Noter tasdikli Ortak Giriþim Beyannamesini. Ýhale saatinden önce Ýhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 8-Telgraf veya faksla yapýlacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 9- Þartnameye uymayan teklifler kabul edilmez. 10- Ýhale komisyonu, 2886 Sayýlý kanunun 29. maddesi gereðince Ýhaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. Ýlan Olunur. B: 5940 TAZÝYE TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Prof. Dr. Mehmet Ýpçioðlu'nun annesimeliha Hatunun nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Konya Yeni Asya Okuyucularý Kardeþimiz Erol Toros' un babasý, hayatýný Ýman ve Kurân dâvâsýna adamýþ deðerli aðabeyimiz Mustafa Toros'un vefa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Hak'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Osman Ýlhan, Mustafa Kale, Basri Özdemir, Velid Menek, Haþim Çeken, Ahmet Demirdöðmez Hüseyin Yüksekdað, Abdullah Yaman MERSÝN TAZÝYE Balýkesir Ýl Emniyet Müdürü Ömer Aydýn'ýn babasý Ahmet Aydýn'ýn ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Al lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya - kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Ali Kurnaz ve Ailesi Balýkesir TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Arif Tomaz'ýn annesi Þadiye Tomaz'ýn ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu meye Ce nâ b-ý Hak'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn - la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Þirinevler - Yenibosna Yeni Asya Okuyucularý T. C. HINIS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Ý LAN MET NÝ SA YI: 2009/107 E sas. T.C. A DA NA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/712 GE REK ÇE LÝ KA RAR KA RAR NO : 2010/834. 1Da va nýn KA BU LÜ i le, A da na i li, Sa im bey li il çe - si, Him met li Kö yü, Cilt No 16. Ha ne No 17. TC. No 'dc nü fu sa ka yýt lý, Na dir ve Ay - fer'den ol ma 10/05/1978 Do ðum lu Ü mit KIL LI'nýn nü fus ka yýt la rýn da KIL LI O LAN SO YÝS MÝ NÝN "..DE NÝZ." O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE VE NÜ FUS KA YIT LA RI NA TES CÝ LÝ NE, B: 6220 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sa yý: 2010/1127 E sas. 21/01/2011 Mah ke me mi zin 30/12/2010 Ta rih, 2010/1127 E sas, 2010/1541 Ka rar sa yý lý ka - ra rý i le Ri ze i li, Ý kiz de re il - çe si, Gür de re Kö yü nü fu - su na ka yýt lý Þük rü ve Gü - lüm ser den ol ma 1979 do ðum lu TÜ LAY KA RA - DE NÝZ in ký sýt lan dý ðý ve Ken di si ne Ab la sý BÝR SAN KA RA DE NÝZ'in VA SÝ O - LA RAK A TAN DI ÐI NA da ir ka rar ve ril di ði, Ý lan o lu - nur, B: 7089 T. C. PENDÝK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/254 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat arasýnda BAHÇELÝEVLER MAHALLESÝ GÜLÞEN SOKAK NO: 22 PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , VEV 24 PLAKALI 2008 MODEL PEUGEOT.1-9 PREMÝER OTOBÜS, MUHT.ÇÝZÝKLÝ ANAHTAR RUHSAT YOK. B: 7098 T. C. PENDÝK 1.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma Ýlaný) 2010/ 254 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat arasýnda MERKEZ OTOPARKI DOÐU MAHALLESÝ YANYOL PENDÝK HOSPÝTAL YANI PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , FC 4161 PLAKALI 2008 MODEL PEUGEOT J-9 PREMÝER OTOBÜS MUHT.ÇÝZÝKLÝ B:7100 Da va cý Mah bu le SA LIÞ ve müþ te rek le ri ta ra fýn dan Sa ki ne ve Ci han SA LIÞ a ley hi ne a çý lan GA ÝP LÝK da va sý nýn ve ri len a ra ka rarý u ya rýn ca; Er zu rum i li Hý nýs il çe si Ak ba yýr kö yü Cilt no: 12, Ha ne no: 5 BSN no: 52 de nü fu sa ka - yýt lý Mah bup ve Sa ki ne den ol ma, Ber lin 05/01/1989 d.lu CÝ HAN SA LIÞ ve Er zu rum i li Hý nýs il çe si Ak ba yýr kö yü Cilt no: 12, Ha ne no: 5 BSN no: 29 da nü fu sa ka yýt lý Se la hat tin ve Mak bu le den ol ma, Hý nýs 04/07/1969 d.lu SA KÝ NE SA LIÞ ýn ga ip lik le ri ne ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ ol mak la; Yu ka rý da a çýk kim li ði ya zý lý Ci han SA LIÞ ve Sa ki ne SA LIÞ ý bi lip ta ný yan la rýn, yer le ri ni ve ad res le ri ni bi len le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de Mah ke me mi ze baþ - vur ma la rý, ak si hal de Ci han SA LIÞ ve Sa ki ne SA LIÞ ýn ga ip lik le ri ne ka rar ve ri le ce ði, du - ruþ ma ta ri hi mi zin 30/03/2011 ta ri hi ol du ðu hu su su i lan o lu nur. B: 6976

14 14 SPOR YILDIRIM: ÞAMPÝYONLUK 12 ADAM'LA KAÇINILMAZ FENERBAHÇE Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, sarý-lacivertli futbol takýmýnýn sezonun ikinci yarýsýnýn baþýndaki performansýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ''Teknik kapasitesi son derece iyi olan takýmýmýzýn gücü, taraftarýmýzýn desteði ile birleþtiðinde þampiyonluk kaçýnýlmaz olacak, önümüzde hiçbir engel duramayacaktýr'' dedi. Sarý-lacivertli kulübün aylýk resmi yayýn organý Fenerbahçe Dergisi'nin þubat sayýsýnda ''Cehennem donuncaya kadar Fenerbahçeliyim'' baþlýðýyla yer alan baþ yazýsýnda camiaya seslenen Aziz Yýldýrým, iddialý mesajlar verdi. Futbol takýmýnýn, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarýsýnýn hemen baþýnda lider Trabzonspor ile puan farkýný 4'e indirmeyi baþardýðýný anlatan baþkan Yýldýrým, ''Özellikle, takýmýmýzýn, ligde lider durumda olan Trabzonspor'a karþý ortaya koyduðu futbol, hepimizin þampiyonluk yolundaki inancýný pekiþtirdi. Bu durum, tek vücut olup kenetlenirsek neler baþarabileceðimizi net olarak göstermiþtir'' ifadelerini kullandý. Guti, Ülker'in yeni gofret markasý Bolero'yu tanýttý. GUTÝ REKLAM FÝLMÝNDE OYNADI nbeþýktaþ'in Ýspanyol yýldýzý Guti, reklam filminde oynadý. Ülker, yeni gofret markasýný tüketicisiyle buluþtururken, reklam filminde siyah-beyazlý kulübün ünlü Ýspanyol futbolcusu Guti'yi kamera karþýsýna geçirdi. Guti'nin çekimleri, yaðmurlu bir güne denk gelmesine raðmen oldukça keyifli geçerken, Ýspanyol yýldýz iyi oyunculuðuyla göz doldurdu. Guti'nin hayatýndan bir kesit sunan, ürün üzerine esprilerle örülmüþ reklam filminin yönetmenliðini Ömer Faruk Sorak gerçekleþtirdi. F.BAHÇE ÜLKER ZALGÝRÝS KARÞISINDA nfenerbahçe Ülker Basketbol Takýmý, THY Avrupa Ligi 2. tur (Top 16) (H) Grubu 3. hafta maçýnda bugün Ýstanbul'da, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karþýlaþacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karþýlaþma saat 20.15'de baþlayacak. Gruptaki ilk 2 maçýný da kazanan Fenerbahçe Ülker liderlik koltuðunda otururken, Litvanya temsilcisi ise henüz galibiyet elde edemedi. GÖZ LEM Hagi istifasýný vermeli SA ÝD O KUR nso il.com. G.Sa ray'ýn bi rin ci prob le mi Ha gi'dir. Ha gi oldu ðu sü re ce G.Sa ray fut bol o la rak u fal - ma ya de vam e de cek tir. Lig de hiç bir id di - a sý kal ma yan G.Sa ray'ýn, Bur sas por kar þý sýn da ki kad ro ya pý sý, o yun an la yý þý id di a mý doð ru lu yor. Ye ni a lý nan ka le ci ti rü bün de o tu ru yor. San tro for mev ki si i çin Stan cu trans fer e dil di ke nar da o tu - ru yor. G.Sa ray yi ne sa ha da san tro for suz oy nu - yor. Hoþ bu sis tem de san tro fo ra dün ya nýn en i - yi si ni de koy sa nýz et ki li o la maz. G.Sa ray o yu nu sa de ce ken di ya rý sa ha sýn da oy na yý dü þü nen bir an la yýþ la sa ha day dý. Hü cu ma çýk ma dü þün ce si ol ma dan G.Sa ray ta ký mý nýn fut bol oy na ma sý müm kün de ðil dir. Bu G.Sa ray'ýn kim ya sý na ay ký - rý dýr. G.Sa ray e ðer ra ki bin den kor ka rak da ha ya çý ký yor ve de sa vun ma yý a na dü þün ce ya pýp, hü - cu mu ge ri pla na a tý yor sa spor cu suy la, yö ne ti - F.Bah çe Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, "Tek niði son de re ce i yi o lan ta ký - mý mý zýn gü cü, ta raf ta rý mý zýn des - te ði i le bir leþ ti ðin de þam pi yon luk ka çý nýl maz o la cak, ö nü müz de hiç - bir en gel du ra ma ya cak týr" dedi. Dev re a ra sý kam pý nýn i yi de ðer len di ril di ði - nin, li gin ilk i ki haf ta sýn da a lý nan ga li bi yet ler - le or ta ya çýk tý ðý ný kay de den A ziz Yýl dý rým, þun la rý kay det ti: ''Ta ký mý mýz, ga li bi yet ler se ri - si ya ka la ya bi le cek ve da ha ön ce yi ne ken di si - ne a it o lan re kor la rý ký ra bi le cek güç ve ka pa - si te de dir. An cak u nu tul ma ma lý dýr ki, ta kým o yu nu o lan fut bol da, ta raf ta rý mý zýn, ya ni 12. A dam'ýn kat ký sý son de re ce ö nem li dir. Ö zel - lik le e vi miz de, Þük rü Sa ra coð lu Stad yu - min le, tek nik a da mýy la Ga la ta sa ray lý lý ða i ha net e di li yor de mek tir. Yö ne ti min Re ij ka ard'ý gön de - rip, Ha gi'yi ge tir me si, va ro lan has ta lý ðý dü zelt me ye ri ne a te þi ni yük selt miþ tir. Ge çen haf ta Si vas ma çý bir bu çuk po zis yon la zor ka za nýl mýþ tý. Bi - raz mü ca de le var dý o ka dar. Bu haf ta G.Sa ray'ýn ya rým po zis yon bi le yok tu. Dev re a ra sýn da G.Sa ray trans fer ya pa rak kö tü gi di þin ö nü ne ge çe cek ti bir an lam da. Po lat yö ne - ti mi, ö zel lik le de Hal dun Üs tü nel'in git me sin den son ra, trans fer ko nu sun da hep fi yas ko ya þa dý. 1,5 ay lýk boþ luk ta trans fe ri bi ti re me yip ma ça i ki gün ka la o yun cu yu ge ti rip, bir kaç haf ta ha zýr ol ma sý bir kaç haf ta da u yum sað la ma sý i çin bek le ni yor sa, bu trans fe rin ne fay da sý o la bi lir ki? O za man trans fer yap ma mak da ha doð ru de ðil mi? Hem al dý ðý o yun cu la rýn ka li te si yö nüy le G.Sa ray, bý ra - kýn üç bü yük le ri A na do lu ta kým la rý nýn bi le ge ri - sin de kal dý. Ad nan Po lat'ýn yap ma sý ge re ken, bu du ru mu dü zelt mek se, ön ce lik le Ha gi'nin is ti fa sý ný is te me lidr. G.Sa ray, Ha gi'nin staj ya pa ca ðý yer de - ðil dir. Ad nan Po lat is ti fa et sin de me ye ce ðim. Çün kü geç ti ði miz haf ta beþ es ki ku lüp baþ ka - ný Po lat'a des tek dek la ras yo nu ya yýn la dý lar. Böy - le bir des te ðe Po lat'tan çok G.Sa ray ku lü bü nün ih ti ya cý var dý. O ne den le sa yýn Ad nan Po lat, ar - týk G.Sa ray baþ ka ný bü yük lü ðü ne ya ký þan a dým - la rý at ma lý. Baþ kan lý ðýn da spor tif ba þa rý o la rak di - be vu ran ve son i ki se ne si he ba o lup gi den G.Sa - ray'ýn, ge le cek yýl la rý ný kur ta ma a dý na sað lam ve ra di kal a dým lar at ma lý. mu'nda oy na dý ðý mýz mü sa ba ka lar da, ta raf - ta rý mýz i ni si ya tif al ma lý ve ta ký mý na sa hip çýk ma lý dýr. Geç ti ði miz gün ler de oy na dý ðý mýz Trab zons por ma çý, biz le re ye rin de ve bi linç li ya pý lan te za hü ra týn, ta ký mý mý zý na sýl a teþ le - di ði ni, bu nun la bir lik te ra kip ta ký mý da bas ký al tý na a la rak on la ra na sýl ha ta lar yap týr dý ðý ný net o la rak gös ter miþ tir. Top ra kip ta ký ma geç ti ðin de ya da ha ta lý bir ha kem ka ra rýn da, ýs lýk lar la pro tes to et mek, fut bol ta ký mý mý zýn a tak la rý sý ra sýn da da des tek le yi ci ni te lik te te - za hü rat yap mak, ma çýn sko ru na doð ru dan et ki et mek te dir. Tek nik ka pa si te si son de re ce i yi o lan ta ký mý mý zýn gü cü, ta raf ta rý mý zýn des te ði i le bir leþ ti ðin de þam pi yon luk ka çý nýl - maz o la cak, ö nü müz de hiç bir en gel du ra ma - ya cak týr. Ta raf tar la rý mýz þu be le ri mi zin tüm mü sa ba ka la rýn da mü sa ba ka ya öz gü bir þe kil - de ta ký mý ný des tek le me li dos ta düþ ma na kar - þý, ta ký mý i le ke net le nip sa ha ya na sýl ha kim o - lu na bi le ce ði ni gös ter me li dir. Ba þa rý da se vin - ci miz, ba þa rý sýz lýk ta ü zün tü müz or tak týr.'' F.BAHÇELÝ LUGANO ALKOL KONTROLÜNE YAKALANDI FENERBAHÇE'NÝN U ru gu ay lý fut bol cu su Di e go Lu ga no, Be þik taþ'ta tra fik de ne ti mi ya pan po lis le re u zun sü re al kol met re yi üf le - me mek i çin di ren dik ten son ra ya pý lan kon - trol de 0.12 pro mil al kol lü çýk tý. Or ta köy'de tra fik de ne ti mi ya pan tra fik po lis le ri, FB'li fut bol cu Di e go Lu ga no yö ne ti min de ki 34 GV 0169 pla ka lý o to mo bi li dur dur du. Lu ga - no, po lis le rin ýs ra rý na rað men al kol met re yi üf le me yi red det ti. A ra cýn dan i ne rek bir ko - ko reç çi nin ö nün de çay i çe rek bek le me ye baþ la yan Lu ga no'nun ter cü ma ný, po lis ler ce o lay ye ri ne çað rýl dý. Lu ga no, de ne tim a la ný - na gel dik ten son ra a ra cý ný o to par ka çe ken ter cü ma ný nýn da a ra cý lýk yap ma sý na rað men al kol met re yi üf le me me ko nu sun da ki ýs ra rý - ný sür dür dü. Lu ga no'ya bu kez, al kol ra po ru a lýn mak ü ze re ön ce Þiþ li Et fal E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si ne, ar dýn dan da Ad li Týp Ku ru mu na gö tü rü le ce ði bil di ril di. Bu tek li fi de ka bul et me di ði ni be lir ten Lu ga no, bir sü - re son ra po lis a ra cý na bin di ri le rek, has ta ne - ye doð ru yo la çý kar týl dý. Be þik taþ Mey da - ný'na ge lin di ði sý ra da Lu ga no, al kol met re ci - ha zý ný üf le me yi ka bul et ti. Po lis o to mo bi lin - de al kol met re yi üf le yen fut bol cu nun, 0.12 pro mil al kol lü çýk tý ðý tes pit e dil di. Lu ga no, bir sü re son ra da ter cü ma ný nýn a ra cý na bi - ne rek po lis ler den ay rýl dý. Bu a ra da Lu ga no, ko ko reç çi dük ka ný ö nün de bek ler ken ba zý fut bol se ver le rin ýs ra rý ný kýr ma ya rak ha tý ra fo toð ra fý çek tir di. Ortaköy'deki kontrolden sonra a ra cýn dan i ne rek bir ko ko reç çi nin ö nün de çay i çe rek bek le me ye baþ la yan ün lü fut bol cu, çev re sin de ki çok sa yý da po lis e ki bin den ra hat sýz o la rak ''no show'' de di ði du yul du. FOTOÐRAF: A.A PENCERE 17'de 17 hayali bitti NADÝ AKSOY Maça hangi kadro ile çýkarsan çýk, hangi formda oyuncuyu oynatýrsan oynat, takýmýn form durumu ne olursa olsun ve puana ne kadar ihtiyaç duyarsan duy çoðunlukla istatistikler kazanýr. Olimpiyat Stadyumunda oynadýðý hiçbir maçý kazanamayan ve en iddialý zamanýnda bile rakibini yenemeyen Beþiktaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'a karþý yine kaybetti. Hem de kurduðu yeni ve ümit veren kadrosuyla çýktýðý maçta, Fenerbahçe-Trabzon maçý oynandýðý hafta rakiplerinden en az birinin kaybedeceðin ve zirveye bir adým daha yaklaþacaðý haftada. Ne rakibin 5 haftadýr kazanamamasý, ne Beþiktaþ ýn 5 gollü Buca maçý ve ümit veren, keyif veren futbol. Hiç biri Ýstatistikleri deðiþtirmeye yetmedi. Abdullah Avcý yönetimindeki Ýstanbul Baþkan Aziz Yýldýrým, dev re a ra sý kam pý nýn i yi de ðer len - di ril di ði nin, li gin ilk i ki haf ta sýn da a lý nan Antalyaspor ve Trabzonsporga li bi yet ler le or ta ya çýk tý ðý ný söyledi. BEÞÝKTAÞ KUPADA G.ANTEP BELEDÝYE ÖNÜNDE nbe ÞÝK TAÞ, Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý çey rek fi na - lin de eþ leþ ti ði Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di yes por i le ilk ma çý bu gün Ýs tan bul'da ya pa cak. Fi ya pý Ý nö - nü Sta dý'nda sa at 20.00'de baþ la ya cak ma çý ha kem De niz Ço ban yö ne te cek. Si yah be yaz lý lar, çey rek fi - nal ön ce si ay ný grup ta yer al dý ðý Bank As ya 1. Lig e ki bi ne Ga zi an tep'te 1-0 yenilmiþti. ASLAN DAN TÝMSAH A 2 SEZONDA 10 PUAN nsüper Lig'de geçen sezonu þampiyon tamamlayan, bu sezon da þampiyonluk yarýþýndaki iddialý takýmlardan biri olan Bursaspor'un, son iki sezondur Galatasaray ile yaptýðý maçlarda yüzü güldü. Yeþil-beyazlý takým, son 2 sezondur Galatasaray ile oynadýðý 4 karþýlaþmanýn 3'ünü kazanýp, birinden beraberlikle ayrýlýrken, güçlü rakibine hiç yenilmedi. Bursa'da Galatasaray'a karþý son yenilgisini 3 sezon önce 17 Aðustos 2007'de 2-1'lik skorla alan Bursasor, deplasmanda da rakibine 2 sezon önce 6 Mart 2009'da yine 2-1'lik skorla boyun eðmiþti. ERSAN ÝLYASOVA'NIN 15 SAYISI YETMEDÝ nnba'de Milli basketbolcu Ersan Ýlyasova, takýmý Milwaukee Bucks'ýn deplasmanda Los Angeles Clippers'a yenildiði maçta 15 sayý attý. 26 dakika sahada kalan ve 6 ribaunt alan Ýlyasova, bitime 6,5 dakika kalan 6 faulle oyun dýþý kaldý. Maçta kullandýðý 8 atýþýn 7'sinde basketi bulan Ersan Ýlyasova, hiç asist yapamadý. Milli basketbolcu Hidayet Türkoðlu da, takýmý Orlando Magic'in deplasmanda Memphis Grizzlies'e yenildiði maçta 13 sayýyla oynadý. 35 dakika sahada kalan ve 4 ribaunt, 2 asist yapan Hidayet, 8 kez kullandýðý 3 sayýlýk atýþlarda 3 isabet buldu. Büyükþehir Belediyespor Beþiktaþ a acý çektirmeye devam ediyor. Futbolcular ve Beþiktaþ Camiasý maçý kazanmayý ne kadar isterse istesin, futbolcular 3 puan için ne kadar þartlanýrsa þartlansýn, ne kadar mücadele ederse etsin olmuyor iþte. Sen 9 tane korner kullanýp müsait pozisyonlarý deðerlendiremezsin, rakip gelir ilk kornerinde golü bulup öne geçer. Atmasý gerekenler atamaz, tutmasý gereken tutamaz ise soðuk havaya raðmen takýmýna güvenip Olimpiyat Stadýna formasýna ter olmak için gelen Beþiktaþ taraftarý yine üzülür ve yine ümitleri kýrýlýr. Aurelio nun kýrmýzý kart ihaneti, Schuster in Ýbrahim Üzülmez li savunma anlayýþý, ki (maç kazanan kadronun iyilerinden Ýsmail in neden yedek kaldýðýný anlayamadýk), 1-1 beraberliði yakalayan takýmýn tam rakibine üstünlük kurduðu bir ortamda teknik direktörün maçýn soðumasýný saðlayacak ve kendini attýracak icraatý, orta sahasý çökmüþ takýmýna Ernst ile yapýlan müdahalenin gecikmesi ve hiç olmazsa berabere bitecek bir maçýn acemice kaybedilmesi. Geçen haftada yazmýþtým Beþiktaþ için þampiyonluk treni kaçmýþtýr ve gerçekçi olmayan 17'de 17 hülyasý bitmiþtir. Beþiktaþ için bundan sonraki hedef, Avrupa kupasý maçlarýnda tur atlamak ve olabilirse Türkiye Kupasýný kazanmak. Zira pazar günkü sonuçlardan sonra Trabzon, Bursa ve Fenerbahçe yi geçip lig ikincisi olarak Þampiyonlar Ligine götürecek bir puan tablosu da ne yazýk ki görünmüyor. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ F.Bahçe kovalýyor Sü per Lig'de 19. haf ta maç la rý ge ri de ka lýr ken Trab zons por ye nil me si ne rað men li der li ði ni ko - ru du. Bu haf ta dep las man da Fe ner bah çe i le kar þý la þan Trab zons por, kar þý laþ ma dan 2-0 mað lup ay rýl sa da 43 pu an la zir ve yi bý rak ma dý. An cak Þe nol Gü neþ ve ta le be le ri nin bir haf ta i çin de i ki der bi yi kay bet me si ca mi a i çin de ü zün tü i le kar þý lan dý. Ay rý - ca i ki haf ta da 5 pu an kay bedil - me si zir ve ya rý þýn da ö nem li bir a - van taj kay bý na ne den ol du. Trab - zons por'u, Lu ga no ve Ni ang'ýn at - tý ðý gol ler le 2-0 ye ne rek pu a ný ný 39'a yük sel ten Fe ner bah çe i se bu E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr TOPLU SONUÇLAR K. De mir çe lik Ka ra büks por - Kay se ris por ( 0-0 ) Si vass por - Me di cal Park An tal yas por ( 1-1 ) Bu cas por - Ka sým pa þa ( 4-0 ) Bur sas por - Ga la ta sa ray ( 2-0 ) An ka ra gü cü - Ma ni sas por ( 1-3 ) Bü yük þe hir Be le di yes por - Be þik taþ ( 2-1 ) Ga zi an teps por - Genç ler bir li ði ( 1-1 ) Fe ner bah çe - Trab zons por ( 2-0 ) Es ki þe hirs por - Kon yas por ( 1-0 ) GOL KRALLIÐI GOL kral lý ðý na ba kýl dý ðýn da Fe ner bah çe li De So u za i - le Kar de mir De mir çe lik Ka ra büks por'dan E me ni ke 12'þer gol le ilk sý ra da yer a lý yor. Bu o yun cu la rý Fe ner - bah çe li Ni ang 10, Trab zons por lu Bu rak Yýl maz i le Ma ni sas por lu Simp son 9'ar, Bü yük þe hir Be le di yes - por'dan Tum i le Trab zons por lu U mut Bu lut 8'er, Be - þik taþ lý Da Sil va, Trab zons por lu Co el ho, Fe ner bah çe li Se mih Þen türk ve Me di cal Park An tal yas por lu Dos San tos da 7'þer gol le ta kip et ti. HAFTANIN KARMASI Volkan (Kayserispor), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Cem Can (Gençlerbirliði), Holmes (Ýstanbul Belediye), Vederson (Bursaspor), Mehmet Topuz (Fenerbahçe), Vinicius (Ýstanbul Belediye), Musa (Bucaspor), Miller (Bursaspor), Mehmet Güven (Manisaspor), Erman (Sivasspor). HAFTANIN FUTBOLCUSU Mehmet Güven (MANÝSA) HAFTANIN HAKEMÝ M.Kamil Abitoðlu (ESKÝÞEHÝRSPOR - KONYASPOR) HAFTANIN TAKIMI FENERBAHÇE 20. HAFTANIN PROGRAMI 4 Þu bat Cu ma: Bur sas por - Si vass por. 5 Þu bat Cu - mar te si: Ka sým pa þa-ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por, Be þik taþ-kar de mir Ka ra büks por, Kay se ris - por-an ka ra gü cü, Ma ni sas por-fe ner bah çe. 6 Þu bat Pa zar: Kon yas por-ga zi an teps por, Trab zons por- Me di cal Park An tal yas por, Genç ler bir li ði-bu cas por, Ga la ta sa ray-es ki þe hirs por. PUAN DURUMU haf ta da 3. sý ra da yer al dý ve li - der le a ra sýn da ki pu an far ký ný 4'e dü þür dü. Fe ner bah çe bu ga li bi - yet le bir lik te Bur sas por'la þam pi - yon luk ya rý þýn da en ö nem li a day lar a ra sýn da yer al dý. Ayrýca, Trab zons por ga li bi ye ti kol tu ðu sal lan tý da o - lan Ay kut Ko ca man'ýn ye ri ni korumasýný da saðladý. Zir ve nin en ya kýn ta kip çi si Bur sas por, haf ta nýn 3 pu an a lan e kip le rin den ol du. Ye þil-be yaz lý e kip, sa - ha sýn da Ga la ta sa ray kar þý sýn da 2-0 ga lip gel di ve 41 pu an la 2. sý ra da ki ye ri ni ko ru du. Ga la ta sa ray i se bu mað lu bi yet le bir lik te bü tün u mu du nu ku pa ya bað la - dý. E ðer bu kul var da ba þa rý lý o lup, þam pi yon o la bi lir - se Tür ki ye'yi U E FA Av ru pa Li gin de tem sil hak ký na ka vu þa cak. Ga la ta sa ray sý ra la ma da 2 ba sa mak bir - den ge ri le di ve 26 pu an la 10. ol du. Ge çen haf ta 5-1'lik Bu cas por ga li bi ye tiy le ta raf tar - la rý nýn yü zü nü gül dü ren Be þik taþ, O lim pi yat Sta dýn - da bir tür lü üs tün lük sað la ya ma dý ðýi Bü yük þe hir Be - le di yes por'a 2-1 ye nil di. Haf ta yý pu an sýz ge çen ve li - der Trab zons por'la o lan 12 pu an lýk far ký ka pa ta ma - yan Be þik taþ'ýn 31 pu an la 5. sý ra da ki ye ri de ðiþ me di. Haf ta nýn son ma çýn da Es ki þe hirs por, sa ha sýn da Kon yas por'u 1-0 ye ne rek çý ký þý ný sür dür dü ve Beþiktaþ'ýn ardýndan 28 puanla 6. sýraya yükseldi. TA KIM LAR O G B M A Y Av P 1. TRAB ZONS POR BUR SAS POR FE NER BAH ÇE KAY SE RÝ BE ÞÝK TAÞ ES KÝ ÞE HÝR MA NÝ SAS POR GA ZÝ AN TEP B.ÞE HÝR BLD GA LA TA SA RAY K.D.Ç. KA RA BÜK MP AN TAL YA AN KA RA GÜ CÜ GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ SÝ VASS POR KON YAS POR BU CAS POR KA SIM PA ÞA

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ AÝLE - SAÐLIK 15 Çölyak hastalarýnýn gluten sýnavý BUÐDAY, ARPA, YULAF VE ÇAVDARDA BULUNAN 'GLUTEN' ADLI PROTEÝNE KARÞI ALERJÝ ÝLE GELÝÞEN ÇÖLYAK HASTA- LIÐI, MÝLYONLARCA KÝÞÝNÝN HAYATINI ETKÝLERKEN, HASTALAR 'GLUTEN'SÝZ ÜRÜNLER ÜRETÝLMESÝNÝ ÝSTÝYOR. HA CET TE PE Ü ni ver si te si Gý da Mü hen dis li ði Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Ha mit Kök sel, son yýl lar da a ler jik ra hat sýz lýk la rýn dün ya ge ne lin de gi de rek art tý ðý nýn tesbit e dil di ði ni söy le di. Bu sebep le ö zel lik le Av ru pa Bir li ði (AB) ül ke le ri nin a ler jen le re kar þý ça lýþ ma la rý ný ge niþ let ti ði ni i fa de e den Prof. Dr. Kök sel, bu ça lýþ ma lar da ö ne çý kan ko nu la rýn ba þýn da, a ler jen bu la þý la rýn o luþ tur du ðu so run la rýn gel di ði ni an lat tý. Fýn dýk, yer fýs tý ðý, ka buk lu de niz ü rün le ri ve glu ten muhtevalý bir çok ü rü nün en kü çük ka lýn tý sý nýn bi le bu gý da la ra has sa si yet gös te ren has ta la rý o lum suz et ki le ye bil di ði ni be lir ten Kök sel, þun la rý söy le di: Gý da sa na yi si nin a ler jen ler hak kýn da bil gi len me si ve ö zel lik le bu la þý lar ko nu sun da ön lem ler al ma sý ge re ki yor. Tür ki ye de ar týk, gý da ü re ti min de a ler jen bu la þý la rý nýn cid di yet le e le a lýn ma sý nýn za ma ný gel di. SA LA TA NIN SU YU NA BAN DI RI LAN EK MEK BÝ LE BÜ YÜK RÝSK Çöl yak Der ne ði Baþ ka ný Þeb nem Er ce be ci i se a ler jen bu la þý lar ko nu sun da en bü yük mað du ri ye ti çöl yak has ta la rý nýn ya þa dý ðý ný be lir te rek, bu so ru nun çö zü mü nü en çok ken di le ri nin is te di ði ni söy le di. Er ce be ci, çöl yak has ta lý ðý nýn buð day, ar pa, çav dar ve yu laf ta bu lu nan, bir pro te in o lan glu te ne kar þý vü cu dun has sa si yet gös ter me si ol du ðu nu i fa de e de rek, þöy le ko nuþ tu: Çöl yak, ö mür bo yu sü ren bir ra hat sýz lýk tan. Ýn ce ba ðýr sak a ler ji si o la rak da ta ným la nan bu has ta lýk ta glü ten siz di yet le ya þam so run suz sür dü rü le bi lir. Tür ki ye de her 100 ki þi den 1 i nin çöl yak has ta sý ol du ðu bi li ni yor. Sa yý bu ka dar faz la an cak çöl yak has ta la rý i çin ne ö zel bir res to ran ne de bir fab ri ka var. Has ta lar dý þa rý da yi ye mi yor çün kü bü yük sý kýn tý lar ya þý yor. Bir lo kan ta da et, dö ner, köf te ya da sa la ta yi ye mi yo ruz. Dö ner ke sil di ðin de ke na rýn da ki pi de den, köf te ya pý lýr ken i çi ne ko nu lan ü rün ler den bu la þan glu ten ye me ði mi zi a de ta ze hir li yor. Ta ba ða ve ya ka þý ða bu la þan en kü çük glu te nin bi le ha yat la rý ný da ha zor laþ tý ra bil di ði ni di le ge ti ren Er ce be ci, Bu nu kim se bil mi yor. Sa la ta nýn su yu na ek me ði ni ban dý ran bir ba ba, ço cu ðu na ne öl çü de za rar ver di ði ni kes ti re mi yor. Ma kar na ka rýþ tý rý lýr ken kul la ný lan bir ka þýk la çöl yak has ta sý i çin ha zýr lan dý ðý sa ný lan ye mek ya da mut fak ta ki un toz la rý, biz ler i çin her za man bü yük risk de di. ÇÖL YAK HAS TA LI ÐI ÇÖLYAK has ta lý ðý ba ðýr sak lar da ki sin di ri mi sað la yan vil lus de ni len ya pý la rýn bo zul ma sý na se bep o lan ve do la yý sýy la da yi ye cek ler de ki be si nin e mil me si ni en gel le yen ve in ce ba ðýr sak ta ha sar lar o luþ tu ran bir sin di rim has ta lý ðý o la rak ta ným la ný yor. Kü çük ço cuk lar da kus ma, is hal, ka rýn þiþ li ði, iþ tah sýz lýk, ki lo a la ma ma ve boy u za ma sýn da ya vaþ la ma gi bi ti pik be lir ti ler le or ta ya çý ka bi le ce ði gi bi, da ha i - l e r i yaþ lar da sa de ce kan sýz lýk, boy ký sa lý ðý, ke mik za yýf lý ðý ve ne de ni bi li ne me yen ka ra ci ðer has ta lý ðý gi bi çok de ði þik be lir ti ler le de ken di ni gös te re bi li yor. Çöl yak has ta sý o lan ki þi ler buð day da, ar pa da, çav dar da ve ke sin ol ma mak la bir lik te yu laf ta bu lu nan ve glu ten o la rak ad lan dý rý lan bir pro te i ne ta ham mül e de mi yor ve glu ten i çe ren yi ye cek ler ye dik le rin de çok kü çük ve par mak þek li ne ben ze yen vil lus o la rak ad lan dý rý lan in ce ba ðýr sak ta ki e mi li mi sað la yan ya pý la rý kay be di yor lar. Vil lus lar ol ma dan ki þi ne ka dar yi ye cek yer se ye sin bes le ne me ye ce ði i çin cid dî so run lar la kar þý la þý yor lar. Çöl yak has ta lý ðý gas tro en te ro log ta ra fýn dan ya pý la cak kan tah lil le ri ve in ce ba ðýr sak bi yop si si i le ta ným la na bi li yor. Has ta lýk hayatý nýn herhan gi bö lü mün de or ta ya çý ka bi li yor ve tek te da vi yön te mi o la rak ö mür bo yu glu ten i çe ren gý da lar dan u zak dur mak gös te ri li yor. Bur sa / a a Zayýflamaya yardýmcý sebzeler TOP LUM DA ço ðun luk la yan lýþ bi li nen di yet hiç ye me mek ya da u zun sa at ler aç kal mak de ðil dir. Di yet, ki þi yi i de al ki lo su na ge tir mek i çin sað lýk lý bir bes len me þek li uy gu lan ma sý dýr. Ha yat Der gi si nin ha be ri ne gö re, za yýf la ma ya ya ra ya cak seb ze ler þun lar: SE MÝ ZO TU DÝN LEN DÝ RÝ YOR Se mi zo tu nun, ka ný te miz le di ði ni, bol id rar sök tür dü ðü nü, si nir kriz le ri ve be yin yor gun lu ðu nu ge çir di ði ni, böb rek te ki kum ve ta þý dök tü ðü nü bil di ri li yor. Se mi zo tu nun, þe ker has ta la rý nýn su suz lu ðu nu a zalt tý ðý ný, þiþ man la ra ki lo ver dir di ði ni be lir ten uz man lar, se mi zo tu, ye þil sa la ta o la rak ye nir se fay da sý nýn faz la ol du ðu nu i fa de e di yor. EN GÝ NAR KAL BÝN DOS TU Uz man lar, en gi na rýn, be yin yor gun lu ðu nu ça bu cak ge çir di ði ni, kal bi kuv vet len dir di ði ni, o nu ra hat sýz e den ü re ve ko les te ro lü dü þü re rek kal bin ra hat ça lýþ ma sý ný sað la dý ðý ný, þe ker has ta la rý i çin de çok fay da lý ol du ðu nu, mi de ve ba ðýr sak la rý te miz le ye rek is hal le ri dur dur du ðu nu kay de di yor. Günde, 3 bardak çayýn 6 faydasý ARAÞTIRMALAR sabah, öðlen, akþam düzenli olarak içilen üç bardak çayýn kalp krizinden, baþ aðrýsýna birçok sorunu ortadan kaldýrdýðýný ortaya koydu. Ýngiliz Daily Mail gazetesi, yapýlan araþtýrmalarý inceleyerek düzenli olarak günde üç bardak çayýn kalp krizinden, baþ aðrýsýna birçok sorunu ortadan kaldýrdýðýný açýkladý. Londra Üniversitesi Eczacýlýk bölümünden Profesör Simon Gibbons Sabah, öðlen ve akþam olmak üzere günde üç bardak çay içilmeli. Çayý, sýcak suyun içinde en az 5 dakika bekletin dedi. PI RA SA VÝ TA MÝN VE MÝ NE RAL KAY NA ÐI Pý ra sa nýn bol vi ta min ve mi ne ral kay na ðý ol du ðu nu vur gu la yan uz man lar, mi de-ba ðýr sak ra hat sýz lýk la rý, de ri has ta lýk la rý, da mar sert li ði i çin fay da lý ol du ðu nu be lir ti yor. Ay rý ca, pý ra sa çor ba sý nýn, böb rek le ri ça lýþ tý ra rak bol id rar sök tür dü ðü nü ve vü cut ta bi rik miþ ü rik a si di dý þa rý at tý ðý ný i fa de e di yor. Ba ðýr sak la ra yu mu þak lýk ve ren pý ra sa, he mo ro it te da vi sin de kul la ný la bi lir. PAT LI CAN ZA YIF LA TI YOR Pat lý ca nýn pan kre as, ka ra ci ðer ve böb rek le ri kuv vet len dir di ði ni, bol id rar sök tür dü ðü nü, vü cut ta ki faz la su yu dý þa rý bo þalt tý ðý ný ve ki lo ver dir di ði ni kay de den uz man lar, þe ker has ta la rý nýn, pat lý can sa la ta sýn dan çok fay da gör dü ðü nü, kan sýz lý ða i yi gel di ði ni, ka ný art týr dý ðý ný i fa de e di yor. Uz man la ra gö re, pat lý can, en sað lýk lý o la rak kül ve ya o cak ta pi þi ri lip ka buk la rý so yul ma lý ve in ce ký yýl ma lý. Ýs tan bul / YENÝ ASYA ÝÞTE ÇAYIN FAYDALARI: Kalp krizini engelliyor Hollanda da 15 yýllýk bir araþtýrmanýn sonucunda, çayýn içindeki antioksidanlarýn kötü kolesterolü ve kalp krizi riskini azalttýðý ortaya çýktý. Sindirime yardýmcý Yeþil çay, sindirim sistemini daha çok çalýþtýrýyor ve kötü yaðlarýn yüzde 30 oranýnda atýlmasýný saðlýyor. Zencefil çayý ise mide bulantýsýna iyi geliyor. Beyin tümörü riskini azaltýyor Northumbira Üniversitesi nde yapýlan bir araþtýrma her gün 100 ml çay içen birinin beyin tümörü riskini yüzde 34 oranýnda azalttýðý açýklandý. Kanserle savaþýyor Çayýn içinde bulunan polyphenoller, kanserli hücrelerin büyümesini durduruyor. Çayda, sebze ve meyvelerden daha çok antioksidan olduðunu belirten Tayvanlý bilim adamlarý günde bir bardak yeþil çay içmenin akciðer, prostat ve mide kanserine yakalanma riskini azalttýðýný belirtti. Uzmanlar çayýn 70 dereceden daha sýcak içilmemesi için uyarýyor. En iyi aðrý kesici Harvard Üniversitesi nde yapýlan bir araþtýrma, düzenli olarak çay içenlerin baðýþýklýk sisteminin, ortalama bir insandan 5-6 kat daha kuvvetli olduðunu ortaya çýkardý. Çayýn içinde bulunan alkylmanin maddesinin bakteri ve parazitlerle savaþtýðýna dikkat çeken bilim adamlarý, çayýn cilt saðlýðýna da iyi geldiðini bildirdi. Uykusuzluða birebir Yatýþtýrýcý etkisi olan triptopan amino asidi, çayýn içinde yüksek oranda vardýr. Bu sayede gerginlik ve uykusuzluk için uzmanlar çay tavsiye ediyor. Londra / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR ARADA YAÞAMAK PANELÝ DÜZENLENDÝ Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y2 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA HABERLER Brüksel'de peçeyle sokaða çýkan kadýna verilen para cezasý mahkemece 'orantýsýz' bulundu. Pe çe li ka dý na ce za, mah ke me den dön dü n BRÜK SEL DE be le di ye nin pe çey le so ka ða çýk tý ðý i çin Ku zey Af ri ka a sýl lý bir ka dý na uy gu la dý ðý pa ra ce za sý mah ke me den dön dü. Brük sel mah ke me si, Et ter be ek Be le di ye si nin ka mu gü ven li ði ni ih lâl ge rek çe siy le uy gu la dý ðý pa ra ce za sý ný o ran tý sýz bul du. Bel çi ka par la men to sun da o nay la nan, ka mu ya a çýk a lan lar da yü zü ta ma men ya da kýs men ka pa ta cak þe kil de ör tün me nin ya sak lan ma sý ný ön gö ren ya sa tek li fi, ül ke de ki si ya sî kriz dolayýsýyla se na to gün de mi ne a lý na mý yor. Brüksel / aa 'Medeniyetlerin Buluþtuðu Kent Antakya'da Bir Arada Yaþamak Paneli'nde yapýlan görüþmelerde bir arada yaþamanýn önemine ve gerekliliðine deðinildi. FOTOÐRAF: AA Antakya: Hoþgörü þehri AN TAK YA OR TO DOKS KÝ LÝ SE SÝ VAK FI ES KÝ BAÞ KA NI AR KE O LOG JO SEF NA SEH, FARK LI DÝN LE RÝN BÝR A RA DA HU ZUR Ý ÇE RÝ SÝN DE YA ÞA DI ÐI AN TAK YA NIN DÜN YA YA ÖR NEK O LA CAK BÝR YER OL DU ÐU NU BE LÝRT TÝ. AN TAK YA Or ta doks Ki li se si Vak fý Es ki Baþ ka ný Ar ke o log Jo sef Na seh, Do ðuþ Ü ni ver si te si ta ra fýn dan Mil le ni um Kül tür Te sis le ri nde dü zen le nen Me de ni yet le rin Bu luþ tu ðu Kent An tak ya da Bir A ra da Ya þa mak Pa ne li nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, þid de ti sev gi ye dö nüþ tür mek ge rek ti ði ni söy le di. Yüz yýl lar dan bu ya na An tak ya da in san la rýn ba rýþ ve kar deþ lik i çe ri sin de ya þa dý ðý ný i fa de e den Na seh, Fark lý din le rin bir a ra da hu zur i çe ri sin de ya þa dý ðý An tak ya, dün ya ya ör nek o la cak bir yer. Bu ö zel li ði mi zi ko ru ya rak bun dan son ra da bi ra ra da sev giy le di ya log i çe ri sin de ya þa ya bil di ði mi zi her - ke se gös ter me li yiz di ye ko nuþ tu. An tak ya Mu se vi Hav ra sý Vak fý Baþ ka ný Þa ul Ce nu di oð lu da ba rý þa kar deþ li ðe i na nan la rýn se si ni en çok yük selt me si ge re ken bir dö nem de o lun du ðu nu kay det ti. Ka o sa a çýk bir yer de ya þa nýl dý ðý ný be lir ten Ce nu di oð lu, ba rý þa de ðer ve ren in san la rýn el e le ver me si ge rek ti ði ni, ak si tak dir de ço cuk la ra da ha az ya þa ný lýr bir dün ya bý ra ký la ca ðý ný söy le di. An tak ya da din le rin i ba det ye ri nin fark lý ol ma sý nýn kar deþ çe ya þa ma ya en gel ol ma dý ðý ný vur gu la yan Ce nu di oð lu, fark lý din le rin men sup la rý nýn se vin ci, ü zün tü yü hep bir lik te ya þa dý ðý ný be lirt ti. Hatay / aa BÝR A RA DA YA ÞA MA NIN YO LU SEV GÝ DEN GE ÇER AN TAK YA Or to doks Ki li se si Vak fý Baþ ka ný Fa di Hu ri gil i se kül tür ler a ra sý di ya lo - ðun, uz laþ ma nýn ve bir a ra da ya þa ma nýn yo lu nun sev gi den geç ti ði ni söy le di. Þe hir - de di ni, di li, mez he bi, ýr ký, kül tü rü ne o lur sa ol sun kar þý da ki nin ön ce lik le in san o la - rak ka bul e dil di ði ni i fa de e den Hu ri gil, An tak ya nýn kül tü rüy le, in sa nýy la, sev gi nin, ba rý þýn ve top lum sal uz la þý nýn, me de ni yet le rin bu luþ tu ðu þe hir ol du ðu nu kay det ti. An tak ya Eh li beyt Vak fý Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Þe fik Ka zar, An tak ya nýn fark lý din ve mez hep le rin bir a ra da ya þa dý ðý mo za ik bir þe hir ol du ðu nu söy le di. Sün nî, Hý ris ti - yan, A le vî, Er me ni nin bir a ra da ya þa dý ðý An tak ya da her ke sin bir bi ri nin kö tü ve i yi gü nün de ya nýn da ol ma ya ça lýþ tý ðý ný be lir ten Ka zan, dün ya var ol duk ça Ha tay ýn ba - rýþ, kar deþ lik ve hoþ gö rü þeh ri o la rak ka la ca ðý ný i fa de et ti. An tak ya Ha va ri Ki li se si Ru ha nî Li de ri Mel ki Ça ðan da, An tak ya nýn çok ge niþ bir ha zi ne ye sa hip ol du ðu nu kay det ti. Ýn san la rýn bir a ra da so run suz bir þe kil de ya þa ma sý nýn þeh re ay rý bir gü zel - lik kat tý ðý ný vur gu la yan Ça ðan, bu nun her ke se ör nek ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. A me ri ka lý lar sý zýn tý dan bî ha ber n A ME RÝKA LI LA RIN yüz de 42 si nin Wi ki le aks in ne ol du ðu nu bil me di ði or ta ya çýk tý. ABD de a çýk la nan a raþ týr ma, A me ri ka lý la rýn sa de ce yüz de 9 u nun Wi ki le aks in i yi bir þey ol du ðu nu dü þün dü ðü nü, yüz de 22 si nin de ha in o la rak gör dü ðü nü or ta ya koy du. A raþ týr ma, A me ri kan Va nity Fa ir der gi si nin ta le bi ü ze ri ne ya pýl dý. New York / aa So ðuk lar da bu run dan ne fes alýnmalý n TÜR KÝ YE Ký zý lay Der ne ði uz man he kim le rin den Dr. Dur sun Bos tan cý, so ðuk ha va da a ðýz dan ne fes a lýn ma sý nýn kalp kri zi ris ki ni art týr ma sý ya nýn da, bir çok sa kýn ca sý ol du ðu nu söy le di. Bos tan cý, a ðýz dan ne fes al ma nýn in san sað lý ðý ný o lum suz yön de et ki le di ði ni be lir te rek bu run dan ne fes al mak ge rek ti ði ni i fa de et ti. Bos tan cý, Doð ru dan a ðýz dan a lý nan ne fes da mar lar da da ha çok bü züþ me ye se bep o lu yor. Bu da tan si yo nu yük sel ti yor ve kalp kri zi ris ki ni art tý rý yor. Ay rý ca, mi de ye de so ðuk ha va do lu yor. Bu da mi de yi o lum suz et ki li yor. Müm kün ol du ðun ca ö zel lik le so ðuk ha va lar da bu run dan ne fes al ma ya dik kat e dil me li. Bu ru nun tý ka lý ol ma ma sý na ö zen gös te ril me li. So ðuk ha va da dý þa rý çý kar ken de a ðýz te miz bir at ký i le ka pa týl ma lý di ye ko nuþ tu. Sakarya / cihan Dün ya nýn en bü yük e lek trik san tra li n KA ZA KÝS TAN dün ya nýn en bü yük e lek trik san tra li ni ku ru yor. Ka za kis tan, Rus ya i le E ki bas tuz da ki GRES-2 Su Da ðý tým E lek trik San tra li nin ü çün cü ü ni te si ni ha ya ta ge çi ri yor. Ü ni te nin in þa a tý ve iþ let me hak kýy la il gi li an laþ ma yý, Ka za kis tan Cum hur baþ ka ný Nur sul tan Na zar ba yev o nay lan dý. Te si sin in þa a tý ve iþ le til me si ni Rus ya þir ke ti ger çe leþ tir yor. Top lam 700 mil yon do lar lýk pro je, Rus ya nýn Vnes he ko nom bank ve Av ras ya Kal kýn ma Ban ka sý nda a lý nan kre di ler le ya pý la cak. Ü çün cü ü ni te nin dev re ye gir me siy le san tra lin ka pa si te si yüz de 50 ar ta cak. Almatý / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN dan Ömer Döngeloðlu: Yeni sya yý tebrik ediyorum GR ÇK T H BR V RiR Y BRU OUR U RÖPORTJI SYF 11 D YI: 42 S YI: 15.040 S Y I BH TI I F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR 4 OCK 2012 ÇRÞB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı