Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý ANAYASA MAHKEMESÝ BAÞKANI KILIÇ: KÝMSENÝN, ÝÇÝNE DÜÞÜLEN DURUMU SAVUNACAK MECALÝ YOK. YARGI BAÐIMSIZLIÐI ÖRTÜSÜ ALTINDA ELE GEÇÝRME SÖZÜ YARGIYA SAYGISIZLIK n Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, Yüksek yargýnýn deðerli mensuplarý da özeleþtirisini cesaretle yapma erdemini göstermelidir. Yýllardýr yargý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý örtüsü altýnda yüksek yargýnýn içine düþürüldüðü durumu kimsenin savunacak mecali yoktur dedi. n Kýlýç, ayrýca, Yargý organlarýna yapýlan seçimleri kimin seçtiði ya da kimin seçildiði gözetilerek bir yerleri ele geçirme planý olarak nitelemek demokrasi anlayýþý ile baðdaþmadýðý gibi, yargý mensuplarýna yapýlan bir büyük saygýsýzlýktýr deðerlendirmesinde bulundu. Haberi sayfa 5 te Y GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 2 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr YIL: 41 SAYI: Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek'in istifasýný isteyen muhalif hareketin "1 milyon yürüyor" çaðrýsý için, Kahire'deki Tahrir Meydanýnda yüzbinlerce kiþi toplandý. Muhalif lider Muhammed Baradey, Hüsnü Mübarek Cuma gününe kadar iktidarý terk etmeli çaðrýsý yaptý. FOTOÐRAF: AA TUNUS VE MISIR DA DÝKTA REJÝMLERÝNÝ SARSAN OLAYLAR, ÞÝMDÝYE KADAR BASKIYLA SÝNDÝRÝLEN ÝNSANLAR, KENDÝ GÜÇLERÝNÝN FARKINA VARIP KORKU ÝMPARATORLUKLARINA KARÞI KOYMAYA BAÞLADILAR ÞEKLÝNDE YORUMLANIYOR. GÝZLÝ ÝSTÝHBARATLARLA SÝNDÝRÝLEN ÝNSANLAR MEÐERSE HALK BUNLARDAN DAHA GÜÇLÜYMÜÞ n Ýngiltere'de Arapça yayýnlanan El Kudüs El Arabî gazetesi, Tunus'un ardýndan Mýsýr'da yaþanan geliþmeler için, "insanlarýn kendi güçlerinin farkýna varýp korku imparatorluklarýna karþý koymaya baþladýklarý" yorumunda bulundu. Gazetede, þimdiye kadar korku imparatorluklarýnýn insanlarý gizli istihbaratlarla sindirdiði belirtildi. n Mýsýr'da bir grup göstericinin "Korku imparatorluklarýný çok güçlü bilirdik, meðerse halk bunlardan daha güçlüymüþ" þeklindeki sloganlarýna atýf yapýlan yorumda, "insanlarýn artýk hak, hukuk, demokrasi, adalet, eþitlik ve güçlünün zayýfý ezmeyeceði bir adalet sisteminin kurulmasýný istedikleri" vurgulandý. Haberi sayfa 7 de YOLSUZLUK ÜRETEN SÝSTEM DEÐÝÞMELÝ Raporun amacý örtbas ÝSRAÝL'ÝN MAVÝ MARMARA RAPORUNA TEPKÝ n Uluslararasý Af Örgütü, Ýsrail in Mavi Marmara baskýný ile ilgili Turkel Komisyonu tarafýndan yapýlan ulusal soruþturma nýn örtbastan öte birþey olmadýðýný açýkladý. Haberi sayfa 7 de YÖK ten Danýþtay a itiraz ALES'TEKÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARINA KARÞI n YÖK, Danýþtay 8. Dairesinin, 2010 Akademik Personel ve Lisans Üstü Eðitim Giriþ Sýnavý (ALES) sonbahar dönemi kýlavuzundaki kýlýk kýyafetle ilgili düzenlemelerin yürütmesini durdur ma kararýna itiraz etti. Haberi sayfa 4 te Hükümete red, gösteriye devam MÜSLÜMAN KARDEÞLER'DEN YENÝ HÜKÜMETE HAYIR n Mýsýr daki en önemli muhalif grup olan Müslüman Kardeþler, Hüsnü Mübarek in rejimine karþý gösteriler devam ederken yaptýðý açýklamada yeni hükümeti reddederek, Mübarek rejimi düþene kadar gösterilerin sürmesi çaðrýsýnda bulundu. Haberi sayfa 7 de Haberi 7 de Mübarek in yerine kim gelecek? ABD'LÝ UZMANLARIN CEVAP ARADIÐI SORU n ABD medyasý ve düþünce kuruluþlarýnda Mýsýr da yaþanan olaylara iliþkin yapýlan tartýþmalarda, Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek in gitme zamanýnýn geldiði, ancak göstericilerin belirli bir gündem ve tek liderden yoksun olduðu noktalarý ön plana çýkýyor. Haberi sayfa 7 de Bayan Mübarek Ýngiltere de KOCASINDAN ÖNCE O, MISIR'I TERK ETTÝ n Hüsnü Mübarek in yarý Ýngiliz eþi Suzanne'ýn Ýngiltere de olduðu bildirildi. Mýsýr da sokaða dökülen halkýn görevi býrakmasýný istediði 82 yaþýndaki Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek in ve ailesinin, Ýngiltere ile çeþitli baðlarý bulunuyor. Haberi sayfa 7 de ISSN ÜRDÜN KRALI ABDULLAH HÜKÜMETÝ FESHETTÝ Haberi sayfa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Bu memleketteki hükûmet, â lem-i Ýs lâma kar þý Ri sâ le-i Nur a muh taç ge le cek ya kýn bir za man da, bu Be di uz za man Sa id Nur si. Si ze kat i yen ve çok e mâ re ler le ve kat î ka na a tim le be yan e di yo rum ki, va tan, bu mil let ve bu mem le ket te ki hü kû met, â lem-i Ýs lâ ma ve dün ya ya kar þý ga yet þid det le Ri sâ le-i Nur gi bi e ser le re muh taç o la cak. S i ze kat i yen ve çok e mâ re ler le ve kat î ka na a tim le be yan e di yo rum ki, ge le - cek ya kýn bir za man da, bu va tan, bu mil let ve bu mem le ket te ki hü kû met, â lem-i Ýs lâ ma ve dün ya ya kar þý ga yet þid det le Ri sâ le-i Nur gi bi e ser le re muh taç o la - cak; mev cu di ye ti ni, hay si ye ti ni, þe re fi ni, me fâ - hir-i ta ri hi ye si ni o nun ib râ zýy la gös te re cek tir. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 148, Mek tup No: 43 *** [Ri sâ le-i Nur un bu va tan ve mil le te ka zan dýr - dý ðý bü yük ve çok mu kad des i ki ne ti ce yi be yan et me si, fil ha ki ka ay nen bu i ki ne ti ce nin te za hü rü bu mem le ket te ve â lem-i Ýs lâm da gö rül müþ ol - ma sý do la yý sýy la bu mek tup çok e hem mi yet li dir.] Ri sâ le-i Nur, bu mü ba rek va ta nýn mâ ne vî bir hâ lâs kâ rý ol mak ci he tiy le; þim di i ki deh þet - li mâ ne vî be lâ yý de fet mek i çin mat bu ât â le mi i le te za hü re baþ la mak, ders ver mek za ma ný gel di ve ya ge le cek gi bi dir zan ne de rim. O deh þet li be lâ dan bi ri si: Hý ris ti yan di ni ni mað lûp e den ve a nar þi li ði ye tiþ ti ren þi mal de çý - kan deh þet li din siz lik ce re ya ný bu va ta ný mâ ne vî is ti lâ sý na kar þý Ri sâ le-i Nur bir sedd-i Zül kar neyn gi bi bir sedd-i Kur â nî va zi fe si ni gö re bi lir. Ý kin ci si:  lem-i Ýs lâm ýn bu mü ba rek va ta nýn a hâ li si ne kar þý pek þid det li i ti raz ve it ti ham la rý - ný i zâ le et mek i çin mat bu at li sa nýy la ko nuþ mak lâ zým gel miþ di ye kal bi me ih tar e dil di. Ben dün ya nýn hâ li ni bil mi yo rum, fa kat Av - ru pa da is ti lâ kâ ra ne hük me den ve ed yân-ý se - mâ vi ye ye da yan ma yan deh þet li ce re ya nýn is ti - lâ sý na kar þý Ri sâ le-i Nur ha ki kat la rý bir kal a ol du ðu gi bi, â lem-i Ýs lâm ýn ve As ya ký ta sý nýn hâl-i ha zýr da ki i ti raz ve it ti ha mý ný i zâ le ve es - ki de ki mu hab bet ve u huv ve ti ni i a de et me ye ve si le o lan bir mu ci ze-i Kur â ni ye dir. Bu mem le ke tin va tan per ver si ya sî le ri ça buk ak lý ný ba þý na a lýp Ri sâ le-i Nur u tab e de rek res men neþ ret me le ri lâ zým dýr ki, bu i ki be lâ ya kar þý si per ol sun. A ca ba bu yir mi se ne zar fýn da i mân-ý tah ki - kî yi pek kuv vet li bir sû ret te bu va tan da neþ re - den Ri sâ le-i Nur ol ma say dý; bu deh þet li a sýr - da, a cip in ký lâp ve in fi lâk lar da bu mü ba rek va - tan, Kur ân ý ný ve i ma ný ný deh þet li sad me ler - den tam mu ha fa za e de bi lir miy di? Mek tû bât, s. 812 *** Hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün - ye vi ye si ne ve si yâ si ye si ne ve uh re vi ye si ne pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý - na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça - lýþ ma la rý el zem dir ki, ge çen deh þet li gü nah la - ra kef fâ ret ve ge le cek þid det li be lâ la ra ve a nar - þî li ðe kar þý bir set o la bil sin. Söz ler, On Ü çün cü Söz, s. 253 *** E vet, ko mü nist per de si al týn da a nar þist li ðin em ni yet-i u mu mi ye yi boz ma ya deh þet li ça lýþ ma - sý na kar þý, Ri sa le-i Nur ve þa kirt le ri, i man-ý tah ki - kî kuv ve tiy le bu va ta nýn her ta ra fýn da o müt hiþ if sa dý dur du ru yor ve ký rý yor, em ni ye ti ve â sâ yi þi te mi ne ça lý þý yor ki, pek çok bir kes ret te ve mem - le ke tin her ta ra fýn da bu lu nan Nur ta le be le rin - den, bu yir mi se ne de a lâ ka dar üç dört mah ke me ve on vi lâ ye tin za bý ta la rý, em ni ye ti ih lâ le da ir bir vu ku at la rý ný bul ma mýþ ve kay det me miþ. Ve üç vi lâ ye tin in saf lý bir ký sým za bý ta la rý de miþ ler: Nur ta le be le ri mâ ne vî bir za bý ta dýr.  sâ yi þi mu - ha fa za da bi ze yar dým e di yor lar. Ý man-ý tah ki kî i - le, Nu ru o ku yan her a da mýn ka fa sýn da bir ya sak - çý yý bý ra ký yor lar, em ni ye ti te mi ne ça lý þý yor lar. Lem a lar, 26. Lem a, 15. Ri ca, s. 572 LÜ GAT ÇE me fâ hir-i ta ri hi ye: Ta ri he a it ö vünç du yu la cak hu sus lar. fil ha ki ka: Ha ki kat te, i - þin doð ru su. hâ lâs kâr: Kur ta rý cý. sedd-i Zül kar neyn: Zül kar neyn in yap týr dý ðý bü yük sed. ed yân-ý se mâ vi ye: Se - mâ vî, Ý lâ hi din ler. sad me: Dar be, yý ký cý mü da ha le ler. Câmiü's-Saðîr, B ir za man lar kuþ uç maz, ker - van geç mez bir yer di Bar la. A ma þim di kuþ lar da u çu - yor, ker van lar da ge çi yor. Ge rek yurt i çin den, ge rek se yurt dý þýn dan ka dýn-er kek, genç-ih ti yar, ço luk-ço cuk hat ta müs - lim-gayr-i müs lim pek çok in sa nýn uð - rak ye ri ol du bu þi rin bel de miz. Yaþ lar ay rý, baþ lar ay rý. Renk ler ay rý, cins ler ay rý. Bel ki ya þa dýk la rý dün ya lar da ay rý. Bar la da in san man za ra la rý ný gö rün ce þu so ru la rý ken di ni ze sor ma dan ge çe - mez si niz: Bu in san lar kim? Ne re den ge li yor lar, ne re ye gi di yor lar? Bu ra da ne a rý yor lar? Bu in san la rý Bar la ya çe ken sýr ne dir? Bu so ru la rýn ce vap la rý ný bel ki Ri sâ le-i Nur da ge çen þu sa týr lar da bul mak müm kün: Bar la, ehl-i î ma nýn ma ne vî im da dý na gön de ri len Ri sâ le-i Nur kül li ya tý nýn te - lif e dil me ye baþ lan dý ðý ilk mer kez dir. Bar la, mil let-i Ýs lâ mi ye nin, hu sû san A na do lu hal ký nýn ba þý na ge len deh þet li bir da lâ let ve din siz lik ce re ya ný na kar þý, Kur ân dan ge len bir hi da yet nû ru nun, bir sa a det gü ne þi nin tu lû et ti ði bel de dir. Bar la, rah met-i Ý lâ hi ye nin ve ih san-ý Rab ba nî nin ve lûtf-u Yez da nî nin bu mü ba rek A na do lu hak kýn da, bu kah ra - man Ýs lâm mil le ti nin ev lât la rý ve â lem-i Ýnsanlarýn övgüsüne düþkünlük, kiþiyi kör ve saðýr eder. Bar la, mil let-i Ýs lâ mi ye nin, hu sû san A na do lu hal ký nýn ba þý na ge len deh þet li bir da lâ let ve din siz lik ce re ya ný na kar þý, Kur ân dan ge len bir hi da yet nû ru nun, bir sa a det gü ne þi nin tu lû et ti ði bel de dir. Bar la sen bir baþ ka sýn! SEREncAm ah me doz de mir.com AH MET ÖZ DE MÝR Ýs lâm hak kýn da, ha yat ve me mat la rý nýn, e be dî sa a det le ri nin me da rý o lan e ser le - rin le me ân et ti ði bah ti yar yer dir. (Ta - rih çe-i Ha yat, s. 240) Bar la, ilk med re se-i Nu ri ye þe re fi ni ka - zan dý ðýn dan mü ba rek bir yer dir. Mah ru - mi ye tin ve sý kýn tý la rýn had saf ha da ol du - ðu, i man i le küf rün çar pýþ tý ðý 1920 li yýl - la rýn so nun da Sýd dýk Sü ley man bir gün Biz ya zý yo ruz, biz o ku yo ruz, Üs tad bu ka dar zah me ti ni ye çe ki yor? di ye i çin - den ge çi rir. O na bun la rý dü þün dü ren ve sor du ran ü mit siz lik tu fa ný nýn o gün az - gýn laþ týr dý ðý þart lar dý. O böy le dü þü nür - ken Be di üz za man bir den, Kar da þým, gö - re cek sin, ben bun la rý bü tün dün ya ya o - kut tu ra ca ðým di ye rek o na ve o nun gi bi dü þü nen le re ü mit ve ri yor du. Çün kü Be - di üz za man ü mit ve müj de in sa nýy dý; ye i - se yer yok tu o nun dün ya sýn da. Mer hum Bay ram Yük sel den biz zat din le di ðim bu na ben zer bir baþ ka ha tý ra da ha var dýr. O lay, Be di üz za man ýn 1954 yý lýn dan i ti ba ren a ra sý ra ge lip kal dý ðý Bar la da ki Ha cý En ver in e vin de ge çer. Ev bu gün hâ lâ es ki ö zel li ði ni ve gü zel li - ði ni ko ru mak ta dýr. Bar la nýn zi ya ret e di - len me kân la rýn dan bi ri si dir. Üs ta dýn ilk med re se sin den bi raz yu ka rý da dýr. E ðir - dir Gö lü ne nâ zýr bü yük çe, ah þap tan ya - pýl mýþ bal ko na sa hip tir. Üs ta da ha ya tý - nýn so nu na ka dar ih lâs ve sa da kat la hiz - met e den Bay ram Yük sel þun la rý an la týr: Bir gün bu la þýk yý ký yor dum, Üs ta dý - mýz da bal kon da o ku yor du. A ra mýz da on beþ met re ka dar me sa fe var dý. Ý çim den de dim. Bu Bar la çok mah ru mi yet li bir yer, mü ba rek Üs tad, gel di ði za man bu ra - da du ru yor. Hâl bu ki Is par ta da ha gü zel, her þey mü kem mel ve Is par ta da hem ta - le be çok, hem hiz met ge niþ, va sý ta fi lan da bol, di ye i çim den böy le ko nuþ tum. Üs tad be ni ça ðýr dý. Gel ev lâ dým Bay ram de di. Ev lâ dým, sen bu ra yý ke rih gör me, bu ra sý çok mü him, cid den çok mü him, bu ra sý i le ri de nur la na cak Ýn þâ al lah de di. Ý ki o lay a ra sýn da bel ki o tuz-o tuz beþ se - ne geç miþ tir. U fuk lar he nüz ay dýn lýk de - ðil dir. A ma Be di üz za man a gö re ne ka ran - lýk, ne de ü mit siz lik var dýr. O hep ü mit - vâr dýr. Yýl lar ön ce de Ü mit var o lu nuz. Þu is tik bal in ký lâ bý i çin de en yük sek gür se da Ýs lâm ýn se da sý o la cak týr di yor du. O gün ha yal ka bul e di len söz ler bu - gün ger çek ol du. Nu ra su sa yan gö nül ler Nur lu bel de le re, nu run par la dý ðý yer le - re ko þu yor ar týk. Üs ta dý an la tan ki tap la - rý o ku yup, film le ri sey re di yor. Nu run ko ku su o lan ki tap lar bi le ar týk yok sa tý - yor. Fu ar lar ri sâ le ler le ve ri sâ le kay nak lý e ser ler le gü zel le þi yor. Hür A dam Be di - üz za man Sa id Nur sî fil mi ken di sa ha - sýn da bir ilk. Þim di bu film sey re di li yor, bir da ha, bir da ha Es ki den ma kam mev ki pe þin de ko - þan lar ve ya meþ hur ol mak is te yen ler Üs tad ve Ri sâ le-i Nur a ley hi ne ki tap lar yaz dý lar, kon fe rans lar ver di ler. Ba zý la rý bu ki tap la rý o ku ma ya ve kon fe rans la rý din le me ye zor lan dý lar. Bu gün on lar ne - re de der si niz? Ar týk Nu run bay ra mý var Bu gün Nu run bay ra mýn dan söz e de bi - li yor sak, Bar la yý i yi o ku mak ve i yi ta ný - mak tan ge çi yor. Nur sev da lý la rý Bar la ya ko þu yor lar, hak ký ve ha ki ka ti öð ren mek i çin. Son ra baþ ka nur men zil le ri ne. Bar la da, 1926 yý lý nýn so ðuk bir kýþ mev si min den gü nü mü ze u za nan a cýtat lý çe tin bir mü ca de le nin ve ya nur lu bir yol cu lu ðun a yak iz le ri ni, bel ki de toz la rý ný bul mak müm kün dür. Tür ki ye Bar la dan do ðan Nur lu gü ne - þi ko nu þu yor. Bar la sen bir baþ ka sýn, ta ri hin le, Be - di üz za man la, sýd dîk la rýn la... Mâruf umum enbiyanýn memâlik-i Ýslâmiye ve Osmaniyeden zuhuru, kader-i Ýlâhînin bir iþaret ve remzidir ki; bu memleket insanlarýnýn makine-i tekemmülâtýnýn buharý diyanettir. Ve bu Asya ve Afrika tarlasýnýn ve Rumeli bostanýnýn çiçekleri ziya-yý Ýslâmiyet ile neþv ü nema bulacaktýr. Bediüzzaman Said Nursî, Divân-ý Harb-i Örfî, s. 62 No: 1944 / Hadis-i Þerif Meâli A te þ nimeti PARILTI SAMÝ CEBECÝ sa mi_ce be ma il.com Bu dün ya da ya ra týl mýþ la rýn en þe ref li si o la rak mi sa fir e di len in san la rýn, ha - ya tý nýn de va mý i çin lâ zým o lan her þey, o da ha dün ya ya gel me den ön ce ha zýr - lan mýþ, in san her þe yi ha zýr ve em ri ne hiz - met kâr o la rak bul muþ tur. Ha yat i çin lâ zým o lan var lýk lar, gü neþ, ha va, top rak, su ve a teþ un sur la rý dýr. Bü tün ni met ler gi bi, a teþ da hi en bü yük ni met ler a ra sýn da dýr. Ýlk çað lar da ya þa yan in san lar, mâ den dev - ri ne a teþ sa ye sin de geç ti. Ya þa mak ta ol du ðu - muz mo dern ça ðýn bü tün ge rek le ri, ge nel lik - le hep a teþ sa ye sin de el de e dil di. A teþ siz ha - yat dü þü nü le mez. Ye me ði mi zi pi þir mek ten, her tür lü a lan la ra ka dar kul lan dý ðý mýz a te þin, ne bü yük bir ni met ol du ðu nu ço ðu in san lar dü þü ne mez. Hat ta, o nun ni met ol du ðu nun far kýn da bi le de ðil dir. Ço ðu ni met le rin, ni - met ol du ðu nun far kýn da ol ma dý ðý gi bi.. O dur ki, yem ye þil a ðaç tan si ze a teþ çý ka - rýr; o nun la a te þi ni zi ya kar sý nýz. (Ya sin Sû re - si: 80) â ye tiy le na zar-ý dik ka ti a te þe çe ken Ce nâb-ý Hak, o nu da bir ni met o la rak ken - di si nin ih san et ti ði ni ha týr la tý yor. Hem de a - te þin yan ma sý i çin lâ zým o lan ok si jen mad - de si nin kay na ðý nýn a ðaç lar ol du ðu na i þâ ret e di yor. Ok si jen siz or tam da a teþ yan maz. O - nun i çin or man la ra dün ya nýn ak ci ðer le ri de - ni lir. Or man yan gýn la rý i çin spi ker ler Ak ci - ðer le ri miz ya ný yor tâ bi ri ni kul la nýr lar. A te þin ya ra tý lý þý bü tü nüy le ha yýr dýr. An cak, a teþ yü zün den cü z'î þer ler de o la bi lir. Ev ler, a ra ba lar ve or man lar ya na bi lir. Böy le du rum - lar i çin A te þin ya ra tý lý þý þer dir de ni le mez. Çün kü, Be di üz za man Haz ret le ri nin tes bit et - ti ði gi bi Hayr-ý ke sîr i çin þerr-i ka lîl ka bul e - di lir. Ya ni Çok ha yýr i çin, az þer ka bul e di - lir. E ðer, o cüz î þer gel me sin di ye a teþ ya ra - týl ma ya cak ol say dý, o za man þerr-î ke sir (çok þer) o lur ve in san ha ya tý zo ra gi rer di. A teþ, ta bi a tý i ca bý ya kar. Lâ kin, o da hi e - mir al týn da dýr. Diz gi ni, Al lah ýn e lin de dir. Yak ma! em re dil di ði za man ya ka maz. Bi - lin di ði ü ze re, Nem rut la mü ca de le ye gi ri - þen ve hak ký teb lið e den Haz ret-i Ýb ra him i (as), Nem rut a te þe at týr dý. Ce nâb-ý Hak a - te þe Ey a teþ, Ýb ra him i çin se rin ve se lâ met - li ol. (En bi ya Sû re si: 69) di ye em ret ti ve a - teþ o nu ya ka ma dý. De mek ki, a teþ e mir al - týn da ha re ket e di yor. Ken di ta bi a týy la ve kö rü kö rü ne ha re ket et mi yor. A teþ, Haz - ret-i Ýb ra him i (as) yak ma dý ðý gi bi, el bi se si - ni da hi ya ka ma dý. Bun dan ha re ket le, â ye tin i þâ re tin den a te þin yak ma ya ca ðý mad dî bir mad de ol du ðu mâ nâ sý ný çý ka ran Be di üz za - man, am yant de ni len a te þin yak ma dý ðý bir mad de nin, in san la rýn bul du ðu ö nem li ke - þif ler den bi ri ol du ðu nu söy lü yor. Dün ya nýn kar nýn da ki Mag ma ta ba ka - sýn da ve gü ne þin ta ma mýn da var o lan a teþ un su ru nun, kâ i na týn her ta ra fý ný is ti lâ et ti - ði ni ve â hi ret â le min de ce hen nem gi bi bir ne ti ce si ol du ðu nu i fâ de e den Üs tad Haz - ret le ri; ce hen nem a te þi ne kar þý da i man ve Ýs lâ mi yet gi bi bir zýr hý el de et me nin za rû - re tin den bah se di yor. Ve a te þin bü tün mer - te be le ri ne sa hip o lan ce hen nem de Zem- he rir de ni len ek si de re ce ler de ki don du ru - cu a te þin de ol du ðu nu ha ber ve ri yor. Kâ fir ve mü nâ fýk la rýn te mel li ka la ca ðý e be dî bir a zap ül ke si o lan ce hen ne me, a þý rý gü nah - kâr o lan, fa kat i ma ný ný kay bet me miþ bu lu - nan mü min le rin de gi re ce ði ve gü nah kir - le rin den te miz len dik ten son ra cen ne te ge - le ce ði di ni mi zin öð ret ti ði ger çek ler den dir. Zi ra, cen net te miz dir ve te miz o lan la rýn ye ri dir. Gü nah kir le rin den a rýn dý ra cak en güç lü te miz le yi ci mad de i se a teþ tir. De mi - rin pa sý ný a teþ gi der di ði gi bi, gü nah kir le ri - ni de an cak ce hen nem a te þi te miz ler. Ý ma ný za yýf ve ya hiç i nan ma yan bâ zý in - san lar, ce hen ne min vü cu du nu ha fi fe a lýr - lar. Hat ta Fi lân ar tist ler de o ra da o la cak di ye a lay et ti ði ni sa nýr lar. Hal buki, Gök le ri ve ye ri ya ra tan, on la rýn ben ze ri ni ya ra ta - maz mý? El bet te ya ra týr. O her þe yi ya ra tan ve her þe yi hak kýy la bi len dir. (Yâ sin Sû re si: 81) fer man e den  lem le rin Rab bi, â hi ret â - lem le ri ni kur du ðu, cen net ve ce hen ne mi in san la rýn göz le ri ö nü ne ge tir di ði za man her þey an la þý la cak, fa kat o ra da ki piþ man - lýk lar sa hi bi ne hiç bir þey ka zan dýr ma ya cak - týr. Mü him o lan ger çek le ri bu ra da gör mek ve o ra ya ha zýr lýk yap mak týr. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 29 Safer 1432 Ru mî: 20 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý O tel hýr sý zý na gö zal tý n AN TAL YA DA sah te kim lik le o tel - ler de o da ki ra la yan ve di ðer müþ te ri - le rin o da la rý na gi re rek hýr sýz lýk yap tý ðý id di a e di len ki þi gö zal tý na a lýn dý. An - tal ya A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü, Hýr sýz - lýk Bü ro A mir li ði e kip le ri o tel ler de ar - tan hýr sýz lýk o lay la rý na kar þý yap tý ðý is - tih ba ri ça lýþ ma so nu cu H.Ö yü (47) gö zal tý na al dý. Zan lý nýn 14 hýr sýz lýk su - çun dan hak kýn da ya ka la ma ka ra rý bu - lun du ðu ve 33 hýr sýz lýk o la yý na da ka - rýþ tý ðý be lir til di. Zan lý nýn ya pý lan üst a ra ma sýn da i se ü ze rin de ken di fo toð - ra fý bu lu nan 6 fark lý kim lik çýk tý. Ge - nel lik le lüks o tel ler de bir gün lük o da ki ra la yan zan lý nýn, di ðer müþ te ri le ri - nin o da la rý na da ha çok ge ce ve sa bah kah val tý sa at le rin de gi re rek hýr sýz lýk yap tý ðý id di a e dil di. Zan lý nýn sor gu su de vam e di yor. Antalya / a a 3 adet uçaksavar mermisi bulundu n MAL TE PE DE bir hur da dük kâ ný nýn de po sun da 3 a det u çak sa var mer mi si bu lun du. Fýn dýk lý Ma hal le si Sar ma þýk So kak ta ki hur da cý nýn de po bö lü - mün de 3 a det u çak sa var mer mi si ol - du ðu ih ba rý ný de ðer len di ren Mal te pe Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, e - mek li ma ki ne mü hen di si ol du ðu öð - re ni len Al tan B nin (78) iþ ye ri ne bas - kýn dü zen le di. Bu ra da ya pý lan a ra ma - da iþ ye ri nin de po sun da 3 u çak sa var mer mi si bu lun du. Ýþ ye ri sa hi bi Al tan B. gö zal tý na a lýn dý. Al tan B nin po li se ver di ði i fa de de, söz ko nu su mer mi le ri yýl ön ce il gi duy du ðu i çin hur - da cý dan al dý ðý ný i le ri sür dü. Al tan B, es ki iþ ye rin den ye ni si ne ta þý nýr ken mer mi le ri gö ren bir ki þi nin du ru mu po li se bil dir di ði ni söy le di ði öð re nil di. Al tan B, Cum hu ri yet Sav cý sý nýn ta li - ma týy la ser best kal dý lý yýl lar da kul la nýl dý ðý id di a e di len ve in ce len - mek ü ze re em ni yet kri mi nal la bo ra - tu va rý na gön de ri len u çak sa var mer - mi le ri nin dü ze ne ði ol ma dan kul la ný - la ma ya ca ðý i fa de e dil di. O lay la il gi li so ruþ tur ma baþ la tan po lis yet ki li le ri, ko nu nun as ke rî ma kam lar la ya pý la cak ya zýþ ma la rýn ar dýn dan net le þe ce ði i fa - de et ti ler. Ýs tan bul / a a TRT'nin Anadolu Üniversitesi ile birlikte kurduðu TRT Okul kanalý düzenlenen törenle yayýna baþladý. Baþbakan Erdoðan, "TRT, ülkemizin ekranýdýr" dedi. FO TOÐ RAF: A A TRT Okul yayýnda TRT VE A NA DO LU Ü NÝ VER SÝ TE SÝ ÝÞ BÝR LÝ ÐÝY LE KU RU LAN E ÐÝ TÝM KA NA LI TRTO - KUL MEB ÞÛ RÂ SA LO NU NDA DÜ ZEN LE NEN TÖ REN LE YA YIN HA YA TI NA BAÞ LA DI. TRT ve A na do lu Ü ni ver si te si iþ bir li ðin de ya þam bo yu e ði tim slo ga nýy la ku ru lan e ði tim ka na lý TRT-O kul MEB Þû râ Sa lo nu nda dü zen le nen tö ren le ya yýn ha ya tý na baþ la dý. Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, tö ren de yap tý - ðý ko nuþ ma da, Son yýl lar da TRT ham le ü ze ri ne ham le ya pý yor ve her ham le sin de çý ta yý bi raz da ha yük sel ti yor. Ba þa rý lý bir ka mu ya yýn cý lý ðý nýn na sýl o la ca ðý ný her ke se çok gü zel þe kil de i fa de e di yor. TRT O kul da bun lar dan bi ri si dir de di. A rýnç, TRT nin 14. ka na lý nýn a çý lý þý ný yap týk la rý ný söy le di. Ay ný za man da TRT nin 43. ku ru luþ yýl dö nü - mü ol du ðu nu ha týr la tan A rýnç, ge çen yýl lar i çin de TRT nin bir o kul o la rak çok gü zel in san lar ye tiþ - tir di ði ni, il gi çe ken prog ram lar la her ke sin dik ka ti - ni top la dý ðý ný söy le di. Mil yon la ra hi tap e de cek, ha ya týn her yö nü nü e ði tim i çe ri si ne a la cak gü zel bir ka na lýn a çý lý þý ný yap týk la rý ný be lir ten A rýnç, TRT nin ye ni dö ne min de ya yý na baþ la yan 10 ka - na lý nýn sa de ce Tür ki ye sý nýr la rý i çin de de ðil, pek çok coð raf ya da mil yon lar ca in sa na hi tap et ti ði ni söy le di. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu da TRT nin ya yýn cý lýk ta bir o kul ol du ðu nu be lir te - rek, bir çok ba þa rý lý ya yýn cý nýn bu o kul da ye ti þe rek a lan la rýn da ö nem li iþ le re im za at týk la rý ný söy le di. TRT O kul ka na lý nýn A na do lu Ü ni ver si te siy le iþ - bir li ði i çin de yo la çýk tý ðý ný an la tan Çu buk çu, bu yol da ba kan lýk o la rak TRT ye yol ar ka daþ lý ðý yap - mak tan bü yük mut lu luk duy duk la rý ný be lirt ti. Te - le viz yo nun en ö nem li kit le i le ti þim a raç la rýn dan ol du ðu na dik ka ti çe ken Çu buk çu, bu a ra cýn dün - ya nýn çe þit li ül ke le rin de a çýk ve u zak tan e ði tim de son de re ce iþ lev sel bir þe kil de kul la nýl dý ðý ný kay - det ti. TRT Ge nel Mü dü rü Ýb ra him Þa hin, TRT O kul ka na lý i çin cid dî zor luk lar çek tik le ri ni di le ge tir di. Son ka nun de ði þik li ði nin ar dýn dan A na do - lu Ü ni ver si te sin den ya yýn i çin üc ret ta lep et tik le ri - ni ve an la þa ma dýk la rý ný an la tan Þa hin, o ka na lýn ço cuk ka na lý o la rak ya yýn ha ya tý na de vam et ti ði ni söy le di. Þa hin, 1 yýl lýk yo ðun bir ça lýþ ma nýn ar dýn - dan ka na lýn ya yýn ha ya tý na baþ la dý ðý ný i fa de et ti. Þa hin, ka na lýn 12 sa at a çýk öð re tim ya yý ný ya pa ca - ðý ný, di ðer 12 sa at e ði tim ko nu sun da ak la ge len ne var sa bu ya yýn di li min de o la ca ðý ný bil dir di. Top lam 14 ka na la u laþ týk la rý ný di le ge ti ren Þa hin, Ýn san lar ar týk vur du lu, kýr dý lý þey ler den u zak laþ - ma ya ça lý þý yor lar de di. Þa hin, ka na lýn bü tün plat - form lar da iz le ne bi le ce ði ni söy le di. A na do lu Ü ni - ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Da vut Ay dýn da 1 mil - yon 100 bin a çýk öð re tim öð ren ci le ri bu lun du ðu - na i þa ret e de rek, te le viz yo nu bu e ði tim mo de li nin ol maz sa ol ma zý o la rak ni te le di. TRT O kul pro - je si, in sa na ya tý rým pro je si dir di yen Ay dýn, pro je - ye kat ký sað la yan la ra te þek kür et ti. Ýs tan bul da kar beklenmiyor ÝS TAN BUL Me te o ro lo ji Böl ge Mü dü rü Mus ta fa Yýl dý rým, Ýs tan bul da dün sa bah sa - at le rin de baþ la yan kar ya ðý þý nýn ö zel lik le Ýs tan bul un ku zey ve do ðu il çe le rin de da ha faz la et ki li ol ma sý nýn bek len di ði ni kay det ti. Yýl dý rým, bu gün en dü þük sý cak lý ðýn -3, en yük sek sý cak lý ðýn 8 de re ce, ha va nýn par ça lý ve az bu lut lu o la ca ðý ný ve ya ðýþ bek - len me di ði ni be lirt ti. Yýl dý rým, Ýs tan bul da bu gün kar ya ðý þý bek lenme di ði ni be lir te rek, bu gün ve ya rýn ge ce ve sa bah sa at le rin de gö rü le cek don ve buz lan ma ya kar þý il gi li le ri ve va tan daþ la rý u yar dý. Yýl dý rým, Per þem be gü nü Ýs tan bul da par ça lý bu lut lu, za man za man da çok bu lut lu bir ha va gö rü le ce ði ni, sý cak lý ðýn i se en dü þük 0 en yük sek 10 de re ce bek len di ði ni kay de de rek, Cu ma gü nü yað mur bek len di ði ni ve en dü þük sý - cak lý ðýn 2 de re ce en yük sek sý cak lý ðýn da 8 de re ce o la ca ðý ný bil dir di. Ýs tan bul / a a DÜZ CE DE KÝ yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla Bo lu Da ðý ve Ak ça ko ca ka ra yo lun da, bü yük ve zin cir siz a raç la rýn ge çi þi ne i zin ve ril mi yor. Düz ce nin yük sek ke sim le - rin de dün baþ la yan ve ge ce geç sa at ler de þe hir mer ke zin de de et ki li ol ma ya baþ la - yan kar ya ðý þý, ha ya tý o lum suz et ki li yor. Tra fik e kip le ri, Bo lu Da ðý gi ri þi o lan Kay naþ lý il çe si ve Düz ce-ak ça ko ca ka ra - yo lu nun gi ri þi o lan Bo ða zi çi bel de sin de, bü yük to naj lý a raç la rýn ge çi þi ne i zin ver - mi yor. Kü çük a raç lar i se zin cir ta ka rak yo la de vam e de bi li yor. E kip ler, Bo lu Da - ERDOÐAN: TRT, ÜLKEMÝZÝN EKRANI BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, TRT, mil le ti mi zin, ül ke mi zin ek ra ný dýr. TRT bi - zim viz yo nu mu zu dün ya ya gös te re cek, ta - þý ya cak en ö nem li a raç lar dan bi ri dir de di. Er do ðan, TRT O kul ka na lý nýn a çý lý þý dolayýsýyla Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý Þû râ Sa lo - nu nda dü zen le nen tö ren de yap tý ðý ko nuþ - ma da, ye ni ka na lýn ül ke ye mil le te ve ö zel - lik le genç le re ha yýr lý ol ma sý ný di le di, e me ði ge çen le ri teb rik et ti. Bil gi ye u laþ mak ko nu - sun da tek no lo jik im kan la rý kul la na bil me nin cid dî bir re ka bet ar tý þý o luþ tur du ðu nu be lir - ten Er do ðan, bu sü reç te mo dern a raç la rýn ya rar sað la mak ka dar za rar ver mek i çin de kul la ný la bi le ce ði ger çe ði nin gö rül me si ge - rek ti ði ni kay det ti. Er do ðan, Türk çe nin en gü zel þek liy le kul la ný mý nok ta sýn da TRT nin ö nem li bir iþ lev gör dü ðü nü be lir te rek, a i le - nin, a i le de ðer le ri nin mu ha fa za e dil me si, ço cuk la rýn e ði ti mi, mil lî ve ma ne vî de ðer le - re say gý nok ta sýn da TRT nin çok fark lý bir yer de dur du ðu nu vur gu la dý. An ka ra / a a Düzce ve Bolu Daðý'nda zincirsiz araçlarýn geçiþine polis tarafýndan izin verilmiyor. Zin cir siz a rac a i zin yok ðý gi ri þin de ki Kay naþ lý i le Düz ce-zon gul - dak ka ra yo lu nun Ka ba lak ram pa sý mev - ki in de yap týk la rý de ne tim ler de, sü rü cü le - ri, dik kat li ol ma la rý ve yo la zin cir siz çýk - ma ma la rý ko nu sun da u ya rý yor. Kar ka - lýn lý ðý Bo lu Da ðý D-100 ve D-655 Düz ce- Zon gul dak ka ra yo lun da yer yer san ti met re ye u laþ tý. Ka ra yol la rý e kip le ri, yol aç ma ve tuz la ma ça lýþ ma la rý na de - vam e di yor. Yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla tra fik te ak sa ma lar ya þa nan böl ge de, çok sa yý da mad dî ha sar lý ka za nýn mey da na gel di ði bil di ril di. Düzce / a a TAH LÝL Bursa nutku ve CHP KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Baþ ba kan la a na mu ha le fet par ti si li de ri a ra - sýn da yi ne dü ze yi gi de rek dü þen a ðýz da la - þý nýn, fa na tik ta raf tar ve kar þýt larý dý þýn da hiç kim se nin il gi si ni çek ti ði ni zan net mi yo ruz. CHP nin yar gýy la il gi li son dü zen le me le re tep - ki si ni, M. Ke mal e at fe di len ve hu kuk-ni zam ta - ný maz lý ða tah rik e den meþ hur Bur sa nut kun dan ha re ket le so kak di re ni þi bo yu tu na var dýr ma sý - nýn i se, bu par ti yi Ký lýç da roð lu i le yap ma ya ça lý - þýr gö rün dü ðü a çý lým çiz gi si nin çok u zak la rý na sa vu ra rak, AKP nin ek me ði ne yað sür mek ten baþ ka hiç bir ne ti ce ver me ye ce ði ka na a tin de yiz. Yol a ça ca ðý ge rek siz ge ri lim ler ca ba sý. Bir grup CHP li nin dek la re et ti ði di re niþ çað - rý sý i çin Mil let ve ki li ar ka daþ la rý mýz A ta türk ün Bur sa nut kun dan e sin len miþ o la bi lir ler. Böy le bir me tin var di yen Ký lýç da roð lu nun bu gi ri þi - mi o nay la ma an la mýn da ki yak la þý mý çok yan lýþ. Bu nun söy lem ol mak tan çý kýp ey le me dö nüþ - me si ve be ra be rin de ya þan ma sý muh te mel ça týþ - ma gö rün tü le ri, CHP yle il gi li o la rak top lum sal ha fý za da yer et miþ o lan þir ret ve yý ký cý mu ha le - fet i ma jý ný bir de fa da ha ta ze le yip kö rük le ye cek. Yi ne bu par ti nin 27 Ma yýs ön ce sin de, ül ke nin dar be or ta mý na gir me sin de çok ö nem li et ki le ri o lan tah rip kâr at rak si yon la rý tek rar ha týr la na cak. Bu na bir de Er ge ne kon bað lan tý lý çev re le rin bir kez da ha baþ lat ma yý dü þün dük le ri cum hu ri yet mi ting le ri ek le nir se, or ta ya çý ka cak tab lo dört se ne ön ce ki 27 Ni san sü re ci ni an dý rýr ha le ge lir. Do la yý sýy la, CHP baþ ta ol mak ü ze re bu çe þit ha zýr lýk lar i çin de o lan la ra, o dö nem de AKP nin cum hur baþ ka ný ný seç me si ni en gel le me ge rek çe - siy le ya pý lan la rýn, mi ting le rin, Ge nel kur may si - te sin de ki 27 Ni san muh tý ra sý nýn, AYM den çý - kan 367 ka ra rý nýn so nu cu nu ha týr lat mak is te riz. Gül ün Çan ka ya ya çýk ma sý ný en gel le ye bil di ler mi, yok sa 22 Tem muz se çi min de AKP nin de - ðir me ni ne su ta þý yýp, bu par ti nin da ha güç lü bir oy des te ðiy le yi ne ik ti dar ol ma sý ný mý sað la dý lar? Ta ri hin yi ne te ker rür et me me si ni is ti yor lar sa, bu ya þa nan lar dan ib ret ve ders a la rak, hal kýn gön lü nü ka zan ma yý he def le yen po zi tif ve ya pý cý po li ti ka lar ü ret mek ten baþ ka bir ça re le ri bu lun - ma dý ðý ný ar týk gör mek ve an la mak zo run da lar. Ak si tak dir de, i çin de do la nýp dur du ðu muz fâ - sit da i re, ký sýr dön gü da ha da de rin le þe rek sü rer. Ön ce ki de vir ler de so kak ey lem le riy le ya pý lan mu ha le fe tin, ken di i çin de bir man tý ðý var dý. Bu o lay lar la dar be or ta mý o luþ tu ru la cak ve þart la rýn ye te rin ce ol gun laþ tý ðý nýn dü þü nül dü ðü nok ta da ya pý la cak dar bey le ön gö rü len he de fe va rý la cak tý. A ma ar týk kla sik dar be le rin dev ri ka pan dý. O nun i çin, mo da sý geç miþ ve iþ le vi ni kay bet - miþ o lan es ki yön tem ler den me det um ma sýn lar. E ðer Tu nus ta baþ la yýp Mý sýr ve Ye men gi bi ül - ke ler de de vam e den o lay la ra ba ka rak iþ tah la ný - yor lar sa, son de re ce yan lýþ bir ký yas ya pý yor lar. Çün kü o ül ke ler de on yýl lar dýr el le rin de tut tuk - la rý ik ti da rý bir tür lü bý rak mak is te me yen ko kuþ - muþ dik ta re jim le ri ve hal kýn bun la ra kar þý bi rik - miþ çok yo ðun tep ki si var. Tür ki ye de i se se çim le ge len bir ik ti dar iþ ba þýn da. O nu mað lûp e dip ye - ri ne gel me nin yo lu da yi ne san dýk tan ge çi yor. Se çim dö nem le rin de hal kýn ter cih le ri nin na sýl ma ni pü le e dil di ði, ha ri cî ad res ler ce de des tek le - nen ne tür psi ko lo jik ha re kât lar yü rü tül dü ðü, be yin le rin na sýl yý kan dý ðý, ta ma men ay rý ko nu. A ma bü tün bun la rý a þa rak hal ka ger çek le ri an lat ma nýn ve gös ter me nin yo lu, dü rüst, ya pý cý ve i nan dý rý cý söy lem ve po li ti ka lar dan ge çi yor. So nu nun ne re ye va ra ca ðý ný hiç kim se nin kes - ti re me ye ce ði so kak pro vo kas yon la rýn dan de ðil. Ve son bir not: Genç le re, in ký lâp la rý ko ru mak uð ru na, ge rek ti ðin de Bu mem le ke tin po li si var, jan dar ma sý var, or du su var, ad li ye si var de me - yip, El le, taþ la, so pa ve si lâh la; ne si var sa o nun la ken di e se ri ni ko ru ya cak týr tel ki ni nin ya pýl dý ðý Bur sa nut ku nu re fe rans ka bul e den bir an la yý þýn, hu kuk dev le tin den söz et me ye hak ký yok tur. Çün kü hu kuk dev le tin de han gi ge rek çey le o - lur sa ol sun, hiç kim se el le, taþ la, so pa ve si lâh la so ka ða dö kü lüp ka nun la ra mey dan o ku ya maz.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN dan Ömer Döngeloðlu: Yeni sya yý tebrik ediyorum GR ÇK T H BR V RiR Y BRU OUR U RÖPORTJI SYF 11 D YI: 42 S YI: 15.040 S Y I BH TI I F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR 4 OCK 2012 ÇRÞB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı