FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ"

Transkript

1 ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul a çýl - dý. O kul da ba þör tü lü öð ret men ler de ders ve re cek. 3 TE MEHMED ÂKÝF ERSOY UN KAYIP KUR ÂN MEÂLÝ YAYINLANDI Mehmed Âkif Ersoy un Mýsýr da yazdýðý, fakat bazý endiþeleri dolayýsýyla yayýnlamaktan vazgeçerek, vefatýndan sonra yakýlmasýný vasiyet ettiði Kur ân Meâli nin üçte birlik kýsmý gün yüzüne çýktý. 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Alex: Kur ân ý okudum umil li yet in ha be ri ne gö re Fe ner bah - çe nin din dar bir Hý ris ti yan o la rak bi li - nen fut bol cu su A lex de So uza nýn, u - zun sü re dir il gi duy du ðu Kur â n-ý Ke ri - mi o ku yup bi tir di ði or ta ya çýk tý. A lex e bir hay ra ný nýn twit ter ü ze rin den Kur ân ý o ku yup o ku ma dý ðý ný sor ma sý ü ze ri ne, A lex o ku dum ce va bý ný ver di. YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ACI ÜSTÜNE ACI: CEPHANELÝKTE 25 ÞEHÝT FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ FOTOÐRAF: CÝHAN AFYONKARAHÝSAR'DAKÝ MÜHÝMMAT DEPO KOMUTANLIÐINDA MEYDANA GELEN PAT- LAMADA 25 ASKER ÞEHÝT OLDU. OLAYIN KAZA MI, SABOTAJ MI OLDUÐU ARAÞTIRILIYOR. SABOTAJ MI, KAZA MI? SORUSUNA CEVAP ARANIYOR u Türkiye acý üstüne acý yaþýyor. Güneydoðu'daki terör olaylarýnda verdiðimiz þehitlerin yasýný tutarken, bir acý haber de Afyonkarahisar'dan geldi. TSK'dan yapýlan açýklamaya göre, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlýðýna baðlý Mühimmat Depo Komutanlýðýnda, el bombalarýnýn depolandýðý bir cephanelikte yapýlan çalýþma esnasýnda, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen patlama sonucunda, 25 askerî personel þehit oldu, 4 askerî personel de hafif þekilde yaralandý. Þiddetli patlama sonrasý mühimmatlar çevreye yayýldý, civardaki evlerde de önemli hasarlar meydana geldi. EL BOMBALARININ ÝSTÝFÝ NÝÇÝN GEÇ SAATLERDE YAPILIYORDU? u TSK'nýn ihtiyatlý bir dille duyurduðu faciada bazý sorular cevap bekliyor. Olayda bir sabotaj ihtimali üzerinde durulurken, patlamanýn gecenin geç saatlerinde olmasý þüpheleri arttýrýyor. "El bombalarý istiflenirken patladý" denilmesine raðmen, uzmanlar el bombalarýnýn yere düþmekle patlamayacaðýný belirtiyor. Zayýf ihtimal de olsa intihar eylemi üzerinde de durulan olayda çok sayýda askerin cephanelikte ne aradýðý ise, patlamada cevap bekleyen bir baþka soru. Adlî ve idarî soruþturmanýn baþlatýldýðý olayda bu sorularýn açýða çýkartýlmasý isteniyor.nha be ri say fa 8 de FOTOÐRAFLAR: AA CUMHURBAÞKANI GÜL: E lim o lay cid dî þe kil de a raþ tý rýl ma lý u Pat la ma yý de ðer len di ren Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Bu e lim o lay, cid dî bir þe kil de a raþ tý rýl mak ta dýr. Af - yon ka ra hi sar dan ge len ha - ber, a cý la rý mý zý kat la mýþ, yü - rek le ri dað la mýþ týr. Mil le ti mi - zin ba þý sa ðol sun i fa de le ri ni kul lan dý. nha be ri say fa 8 de BAKAN VEYSEL EROÐLU: Sabotaj deðil, kaza uorman ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, pat la ma nýn bir sa bo taj ol ma dý ðý ný, ka - za ol du ðu nu söy le di. E roð lu, Dý þa rý dan bir sa bo taj söz ko - nu su de ðil, ka za ol du ðu ko - nu sun da mut ma i nim. Çün kü ya pý sý ný bi li yo rum þek lin de ko nuþ tu. nha be ri say fa 8 de DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN UYSAL: Sonuçlar gizlenmesin udp Ge nel Baþ ka ný Uy sal, 25 as ke ri mi zin ha ya tý na mal o lan bu pat la ma nýn çok yön lü a raþ tý rýl ma sý ve so nuç - la rý nýn giz len me den ka mu o - yuy la pay la þýl ma sý ge rek - mek te dir diyerek ko nuy la il - gi li ba zý çe kin ce le ri ni or ta ya koy du. nha be ri say fa 8 de CEPHANELÝKTEKÝ ASKER Namaza gitti, kurtuldu uya ra lý kur tu lan la rýn il ginç hi kâ ye le ri de or ta ya çý ký yor. Ba kan Vey sel E roð lu, bun la - rýn ba zý la rý ný þöy le an lat tý: Hat ta bi ri si yat sý na ma zý ný kýl mak i çin ben dý þa rý çý ka - yým de miþ. Þu an da has ta - ne de ya ra lý. Bir kýs mý nö bet - çiy miþ. nha be ri say fa 8 de ERDOÐAN MUHALEFET LÝDERÝ GÝBÝ Baþörtülüler de okusun ubaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye de baþörtüsü tartýþmasýyla ilgili olarak, Biz iktidarýmýzýn belli dönemine kadar bile hâlâ bu sorunu çözemedik. Baþý açýk nasýl okuyorsa baþý örtülü de okusun. Eðer baþý örtülü okuyamýyorsa bu bir ayrýmcýlýk deðil midir? dedi. nha be ri say fa 9 da Mülteci teknesi battý uýzmir in Menderes ilçesi yakýnlarýnda içinde yaklaþýk 100 ü aþkýn kaçak göçmenin bulunduðu tekne battý. Kazada 57 kaçak ölürken, 46 sý sað olarak kurtarýldý. nha be ri say fa 9 da ÇEVRE KÖYLERDEKÝ EVLERÝN CAMLARI KIRILDI Atom bombasý atýldý sandýk upatlamayý çevredeki köyde oturanlar da fazlasýyla hissetti. Askerî bölgenin yanýndaki köydeki vatandaþlar, patlamanýn etkisiyle ortaya çýkan sesi tarif edemezken, Yaðmur yaðar gibi þarapnel parçasý geldi. Askeriyeye füze ya da atom bombasý geldi diye düþündük sözleriyle durumu ortaya koydular.n8 de MURSÎ: ZALÝMLERDEN HESAP SORACAÐIZ u7 ISSN TERÖRE ÝNAT YATIRIMA DEVAM u10

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Onu (Kur ân'ý) size indirdik ki Kitap ancak bizden evvelki Yahudi ve Hýristiyanlara indirildi; biz ise onlarýn ders verdiði hakikatlerden habersizdik demeyesiniz. H AD Ý S Yeryüzünde bir günah iþlendiðinde onu görüp de kalben nefret eden kiþi, günahý görmeyen kimse gibi olur. Orada bulunmadýðý halde, iþittiðinde ona rýzâ gösteren kimse de gören kimse gibidir. En'âm Sû re si: 156 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 421 / Ha di s-i Þe rif Me â li Þu dâ rý dün ya da ki mu sî bet ler, be lâ lar... ok E ðer de sen: Bi rin ci Meb has ta is pat et tin ki, ka de rin her þe yi gü zel dir, ha yýr dýr. On dan ge len þer de ha yýr dýr, çir kin lik de gü zel dir. Hal bu ki, þu dâ rý dün ya da ki mu sî bet ler, be liy ye ler, o hük mü cerh e di yor. Eðer de sen: Bi rin ci Meb has ta is pat et tin ki, ka de rin her þe yi gü zel dir, ha yýr dýr. On dan ge len þer de ha yýr dýr, çir kin lik de gü zel dir. Hal bu ki, þu dâ rý dün ya da ki mu sî bet ler, be liy ye ler, o hük mü cerh e di yor. El ce vap: Ey þid de ti þef kat ten þe did bir e le mi his - se den nef sim ve ar ka da þým! Vü cud hay rý mahz, a - dem þer ri mahz ol du ðu na, bü tün me hâ sin ve ke - mâ lâ týn vü cu da rü cû u ve bü tün ma â si ve me sâ ib ve ne kà i sin e sâ sý a dem ol du ðu de lil dir. Mâ dem a dem þer ri mahz dýr; a de me mün cer o - lan ve ya a de mi iþ mâm e den hâ lât da hi þer ri ta zam - mun e der. O nun i çin, vü cu dun en par lak nu ru o - lan ha yat, ah vâ li muh te li fe i çin de yu var la nýp kuv - vet bu lu yor, mü te bâ yin va zi yet le re gi rip ta saf fî e di - yor ve mü te ad dit key fi yâ tý a lýp mat lûb se me râ tý ve - ri yor ve mü te ad dit ta výr la ra gi rip Vâ hi bi Ha ya týn nu ku þu es mâ sý ný gü zel ce gös te rir. Ýþ te þu ha ki kat - ten dir ki, zî ha yat la ra â lâm ve me sâ ib ve me þak kat ve be liy yât sû re tin de, bâ zý hâ lât â rýz o lur ki; o hâ lât i le ha yat la rý na en va rý vü cud te ced düd e dip zu lü - mâ tý a dem te bâ ud e de rek ha yat la rý ta saf fî e di yor. Zî râ, te vak kuf, sü kû net, sü kût, a tâ let, is ti ra hat, yek - ne sak lýk, key fi yât ta ve ah vâl de bi rer a dem dir. Hat tâ en bü yük bir lez zet, yek ne sak lýk i çin de hi çe i ner. El hâ sýl: Mâ dem ha yat Es mâi Hüs nâ nýn nu ku þu - nu gös te rir; ha ya týn ba þý na ge len her þey ha sen dir. Me se lâ, ga yet zen gin, ni ha yet de re ce de sa nat kâr ve çok sa nat lar da mâ hir bir zât, â sâ rý sa na tý ný, hem kýy met tar ser ve ti ni gös ter mek i çin, â di bir mis kin a da mý, mo del lik va zi fe si ni gör dür mek i çin, bir üc - re te mu ka bil, bir sa at te mu ras sâ, mu san nâ, yap tý ðý göm le ði giy di rir, o nun üs tün de iþ ler ve va zi yet ler ve rir, teb dil e der; hem, her ne vi sa na tý ný gös ter mek i çin ke ser, de ðiþ ti rir, u za týr, ký sal týr. A ca ba þu üc ret - li mis kin a dam, o zâ ta de se, Ba na zah met ve ri yor - sun, e ði lip kalk mak la va zi yet ve ri yor sun, be ni gü - zel leþ ti ren bu göm le ði ke sip ký salt mak la gü zel li ði mi bo zu yor sun de me ye hak ka za na bi lir mi? Mer ha - met siz lik, in saf sýz lýk et tin di ye bi lir mi? Ýþ te, o nun gi bi, Sâ nii Zül ce lâl, Fâ tý rý Bî mi sâl, zî - ha ya ta göz, ku lak, a kýl, kalp gi bi ha vâs ve le tâ if i le mu ras sâ o la rak giy dir di ði vü cud göm le ði ni Es mâi Hüs nâ nýn na kýþ la rý ný gös ter mek i çin çok hâ lât i - çin de çe vi rir, çok va zi yet ler de de ðiþ ti rir. E lem ler, mu sî bet ler ne vin de o lan key fi yât, bâ zý es mâ sý nýn ah kâ mý ný gös ter mek i çin le me â tý hik met i çin de bâ zý þu â â tý rah met ve o þu â â tý rah met i çin de la tîf gü zel lik ler var dýr. Söz ler, 26. Söz, 4. Meb has *** Yir mi Al týn cý Söz de sýr rý ka de re da ir be yan e dil - di ði gi bi, mu sî bet ve has ta lýk lar da in san la rýn þek - vâ ya üç ve cih le hak la rý yok tur. Bi rin ci Ve cih: Ce nâ b-ý Hak, in sa na giy dir di ði vü - cut li ba sý ný san a tý na maz har e di yor. Ýn sa ný bir mo - del yap mýþ; o vü cut li ba sý ný o mo del üs tün de ke ser, bi çer, teb dil e der, tað yir e der, muh te lif es mâ sý nýn cil ve si ni gös te rir. Þâ fî is mi has ta lý ðý is te di ði gi bi, Rez zak is mi de aç lý ðý ik ti za e di yor, ve hâ ke zâ... Ý kin ci Ve cih: Ha yat mu si bet ler le, has ta lýk lar la ta saf fi e der, ke mal bu lur, kuv vet bu lur, te rak ki e - der, ne ti ce ve rir, te kem mül e der, va zi fe i ha ya ti ye yi ya par. Yek ne sak is ti ra hat dö þe ðin de ki ha yat, hay rý mahz o lan vü cut tan zi ya de, þer ri mahz o lan a de - me ya kýn dýr ve o na gi der. Ü çün cü Ve cih: Þu dâ rý dün ya, mey da ný im ti han - dýr ve dâ rý hiz met tir. Lez zet ve üc ret ve mü kâ fat ye ri de ðil dir. Ma dem dâ rý hiz met tir ve ma hal li u - bu di yet tir. Has ta lýk lar ve mu si bet ler, di nî ol ma - mak ve sab ret mek þar týy la, o hiz me te ve o u bu di - ye te çok mu va fýk o lu yor ve kuv vet ve ri yor. Ve her - bir sa a ti bir gün i ba det hük mü ne ge tir di ðin den, þek vâ de ðil, þük ret mek ge rek tir. Lem a lar, 2. Lem a, 2. Nük te LÛ GAT ÇE: dâ rý dün ya: Dün ya â le - mi, dün ya mem le ke ti. be liy ye: Be lâ, müþ kü - lât, mu sî bet. cerh: Çü rüt mek, ya ra - la mak. hay rý mahz: Hay rýn tâ ken di si; mut lak ha yýr; tam ha yýr. ma â si: Gü nâh ve is yan lar. me sâ ib: Mu sî bet ler, fe - lâ ket ler, sý kýn tý lar. VE CÝ ZE Kur'ân'ýn hakîki tercümesi kâbil deðil. Ve lisân-ý nahvî olan lisân-ý Arabî yerinde Kur'ân'ýn meziyetlerini ve nüktelerini baþka lisân muhâfaza edemez. Ve herbir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimât-ý Kur'âniyenin mu'cizâne ve cemiyetli tâbirlerinin yerinde beþerin âdi ve cüz'î tercümeleri tutamaz, onun yerinde câmilerde okunmaz. Bediüzzaman Tadýmlýk, ibretli ve lâtifeli hakikatler ne ja il.com C de ðer li dost lar, i - ki a ya ya kýn sü ren To ros lar da ki yay la se fa sý dün den i ti - ba ren ar týk so na er - di. Þim di tek rar i ka - met gâ hý mýz o lan An tal ya ya av det et tik. Bun dan son ra Ce nâb-ý Hak na sip e der se Tür ki ye ve dün ya tur la rý mýz kal dý - ðý yer den de vam e de cek in þa al lah. To ros la rýn o Kud ret Ha ri ka sý çam or man la rýn da ki Ý lâ hî mü zi - ðin ço cuk lu ðum dan be ri iç dün - yam da çýn la yan ses le ri ö mür bo - yu ku lak la rým da çýn la ma ya de - vam e de cek in þa al lah. Kur â nî ter bi ye den u zak, Ýs lâ mî alt ya pý - dan mah rum o lan a kýl, ruh ve kalp le rin, sün ne tul lah ta bir e di - len Ý lâ hî ve fýt rî ka nu nun ge re ði bü tün ta bi a týn di li ni an la yýp yo - rum la ma sý bek le ne mez. On la ra gö re bu ses ler sa de ce bir u ðul tu - dan i ba ret tir. Fa kat as rýn ma ne vî ta bi bi, cen net me kân Üs ta dý mýn ta bi riy le ça lýþ kan rüz gâr, cev val hiz met kâ rýn bü tün a ðaç la ra, ne - bat la ra ve kâ i na ta ver di ði ha re - ket li lik le cûþ-u hu rû þa ge len çam a ðaç la rý nýn, rüz gâ rýn þid - de ti ne gö re, ba zen kuv vet li bir ýs - lý ða, ba zen tat lý bir te bes sü me dö nen ve bit me yen mu sý kî si nin kal be ver di ði sü rur, be de ne ver - di ði ok si jen, ru ha ver di ði çok te - sir li ve do yu ru cu haz zý ke li me ler - le i fa de et mek ten a ciz ol du ðu mu da be lirt mek is te rim. Bu de ru nî his le re ma a le sef bir se ne has ret ka la ca ðým. Mu hak - kak ki Rab bim e ma ne ti ni al maz - sa! Bü tün bu al dý ðý mýz mad dî ve ma ne vî e ner ji yi yi ne ken di yo lun - da sâ fî yâ ne ve ha li sa ne sarf et me - yi Rab bim na sip et sin in þa al lah. Ken di mi be de nen ve zih nen da - ha zin de ve ta ze len miþ his se di - yo rum el ham dü lil lâh. Bu mü na se bet le de baþ ta ken - dim ol mak ü ze re siz de ðer li dost - lar la bu mâ nâ da zih nî ve ta ze bir te fek kür, ye ni len me ve fi kir jim nas ti ði yap mak is te dim. Bu ya zým da çe þit li za man lar da al dý - ðým not lar dan bir de met sun mak is te dim. Yaz dan çý kýp son ba ha ra ilk a dým la rý at tý ðý mýz bu za man di li min de kü çük bir nük te, tat lý, te sir li bir ders ve ke yif li bir ib ret ol mak di lek ve te men ni sin de bu - lun mak is ti yo rum. Ýþ te ib ret li ve lâ ti fe li ha ki kat - ler den bir de met: BAÞ KÖ ÞE! Haz ret-i Þems i, ko nu þup na - si hat et me si i çin bir mec li se da - vet et miþ ler. Haz ret, mec li se gi - rer gir mez, ka pý e þi ði ne o tur - muþ. Ken di si ni baþ kö þe ye dâ vet e den le re de þu ce va bý ver miþ: A dam a dam sa o tur du ðu her yer kö þe o lur o na! A dam a dam de - ðil se, kö þe bi le e þik o lur o na! Ý ÇÝ MÝZ DE KÝ HO ROZ Ço cuk: Ba ba cý ðým, de miþ. Ba na bir ho roz al san da, sa bah - la rý ö tüp be ni na ma za kal dýr sa. A dam: Ca ným o ðul, di ye ce - vap ver miþ. Se nin i çin de ki ho - roz öt me dik ten son ra, dý þa rý da - ki ho ro zun fay da ve re ce ði ni mi sa ný yor sun? YE ME ÐÝ TA ÞI MAK Sa sa ni hü küm dar la rýn dan Ard þir Ba be gân, dok to ru na, Bir gün de ne ka dar ye mek ye - me li? di ye sor du. Dok to ru: Üç yüz gram ka dar ye ter de di. Ba be gân: Bu ka dar cýk þey in - sa na ne kuv vet ve rir ki? di ye bu nu az bu lun ca, dok tor þu kar þý lý ðý ver di: Bu ka da rý se ni ta þýr. Bun dan faz la o - lur sa sen o nu ta þýr sýn. DA HA ZO RU NU YA PI YOR! Hz. A li ye (ra): Al lah, bu ka dar in sa ný na sýl he sa ba çe ker? di ye so rul du ðun da, þöy le ce vap ver miþ tir: Na - sýl rý zýk lan dý rý yor sa öy le. CÝM RÝ Meþ hur Cim ri Pa þa, at la - rý nýn ar pa ye me si ge rek ti ði - ni söy le yen se yis le ri ne ký zar ve her se fe rin de; Lâ hav le çe ker miþ. Bir gün at la rý der man sýz - lýk tan yý ðý lýp ka lýn ca, hid det le sor muþ: At la rý ma ne ol du? Se yis, ce va bý ya pýþ týr mýþ: Ne o la cak e fen dim, Lâ hav le yi ye yi ye Ve lâ kuv - ve te ol du lar. NE O LU YOR! Meh met Kýr kýn cý, Ho cam, ben na maz kýl mak la Al lah a ne fay dam o lu yor? di ye so ran bi - ri ne þu ce va bý ver miþ: Se nin na maz kýl ma mak la ken di ne ne fay dan o lu yor? NA SIL GE ÇÝ RÝR? Ne cip Fa zýl a: Al lah, de ve yi ið - ne nin de li ðin den ge çi re bi lir mi? di ye sor muþ lar. E vet, ge çi rir de - miþ. Bu nun ü ze ri ne De ve yi mi kü çül tür, yok sa ið ne yi mi bü yül - tür? de miþ ler. Ne cip Fa zýl, Ý lâ hî Kud re tin son suz lu ðu nu i fa de ba - býn da, þu ce va bý ver miþ: Ne de ve - yi kü çül tür, ne ið ne yi bü yül tür. Gök te ki yýl dýz la rý se nin göz be be ði - ne sýð dýr dý ðý gi bi, vý zýr vý zýr ge çi rir. KA DER Ke nân Rý fâ i ye sor muþ lar: Ma - dem ki ne ti ce de ka de rin de di ði o - lu yor. O hal de ni çin ça lý þý yo ruz? Þu ce va bý ver miþ: Ça lýþ mak da ka de rin i ca bý ol du ðu i çin! ÝF TÝ HAR Þeyh Þâ mil, çar lýk i da re si ta ra - fýn dan ya ka la nýp e sir e dil di ðin - de, Çar I I. A lek san dýr: Si zin gi bi bü yük bir in sa ný mi sa fir et mek le if ti har e de rim de yin ce, Þeyh Þâ mil in ce va bý þu ol muþ: Siz be nim mi sa fi rim ol say dý nýz, ben da ha çok if ti har e der dim. ÝN SAN ve TAN SÝ YON Ýn san, kâ i na ta hâ kim bir var - lýk týr. di yen fel se fe öð ret me ni - ne, öð ren ci ler den bi ri, þu ce va - bý ver miþ: Tan si yo nu na bi le hâ kim o la ma yan in san, kâ i na ta na sýl hâ kim o lur? BÝL MEK Ý ÇÝN ÖÐ REN MEK Ta rih bi yog ra fi si ve mo nog - ra fi sa ha la rýn da e ri þil me si çok güç bil gi siy le, dün ya ça pýn da bir þah si yet o lan Ýb nü le min Mah mud Ke mâl (Ý nal) a sor - muþ lar: Siz de ki bil gi nin çok a - zý na sa hib ol ma la rý na rað men siz den çok da ha faz la ta ný nan - lar var. Bu nun se be bi ne dir? Þöy le ce vap ver miþ: Ben bil - mek i çin öð ren dim, on lar sa bi - lin mek i çin! HER KES YA NIN DA KÝ NÝ VE RÝR! Ken di si ne ha ka ret e di len Hz. Ý - sa ya (a.s.): Ni çin kar þý lýk ver me - di niz? di ye sor duk la rýn da: Her - kes ya nýn da ki ni ve rir de miþ. On - da o lan, be nim ya ným da yok tu. ÞÜK RE DÝ YO RUM A da mýn bi ri, Mu ham med bin Vâ si nin ba ca ðýn da ki ya ra yý gö - rüp, Sa na a cý yo rum de di ðin - de, on dan þu ce va bý al mýþ: Ben, ay ný ya ra nýn gö züm de çýk ma dý ðý na þük re di yo rum. SA BIR Cü neyd-i Bað dâ dî ye: Sa býr ne dir? di ye sor duk la rýn da þu ce va bý ver miþ: Yü zü nü ek þit - me den, a cý yý yu dum la mak týr. YET MEZ MÝ? Asr-ý Sa a det te ki muh te þem ha di se ler den duy gu la nan bir genç: Keþ ke Pey gam be ri miz in (asm) de ve si ol say dým de yin ce, A li Su ad a týl mýþ: Üm me ti ol - man yet mi yor mu? PEY GAM BER HÂ NE SÝ Hz. Mev lâ nâ, ev le rin de yi ye - cek o la rak hiç bir þey kal ma dý ðý - ný söy le yen ha ný mý na tek rar tek rar sor muþ: Ger çek ten hiç - bir þey kal ma dý mý? E vet, de - miþ e þi. Hiç yi ye ce ði miz kal - ma dý. O yok luk ta tü ken mez ha zi ne le rin sa hi bi ni bu lan Mev lâ nâ, el le ri ni kal dý rýp: Al - lah ým sa na hamd-ü se nâ lar ol - sun di ye þük ret miþ. E vim, Pey gam ber ha ne si ne ben ze di. DER DÝN DE VÂ SI ZI Ýbn-i Si na ya: Dün ya da de vâ - sý ol ma yan bir dert var mý dýr? di ye sor duk la rýn da: Der din de - vâ sý zý, i yi nin kö tü ye muh taç ol - ma sý dýr ce va bý ný ver miþ. NOT: Af yon'da ki fe cî ka za da ve - fat e den þe hit le ri mi ze Al lah'tan rah met ve maðfiret di ler; ge ri de ka lan ailelerine ve yakýnlarýna sabr-ý ce mil ih san et me si ni Cenabý Hak'tan ni yaz e derim. N.E.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 20 Þevval 1433 Ru mî: 25 Aðustos 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Almanya da üç dinli ilkokul HABERLER ALMANYA NIN OSNABRÜCK ÞEHRÝNDE, ÝSLÂMÝYETÝN, HIRÝSTÝYANLIÐIN VE MUSEVÝLÝÐÝN BÝRLÝKTE ÖÐRETÝLDÝÐÝ BÝR ÝLKOKUL AÇILDI. OKULDA BAÞÖRTÜLÜ ÖÐRETMENLER DE DERS VERECEK. Japon üniversitesinden Müslüman öðrenciler için büyük kolaylýk JAPONYA NIN önemli üniversitelerinden Doshisha Üniversitesi, Müslüman öðrencilerin rahat abdest alabilmeleri için tuvaletlere ek lavabo yerleþtirdi. Kyoto da bulunan üniversitedeki Müslüman öðrenciler, boþ sýnýflarda ya da kampüsün sakin bölgelerinde namazlarýný kýlýyor. Ancak tuvaletlerde abdest almada zorluk yaþýyordu. Bunun üzerine üniversite yönetimi harekete geçti. Yönetim, tuvaletlerde öðrencilerin daha rahat abdest almalarý için yere daha yakýn ek lavabolar yerleþtirdi. Müslüman öðrenciler bu þekilde ayaklarýný daha rahat bir þekilde yýkayabilecek. Tokyo / cihan AL MAN YA DA Os nab rück Pis ko pos - lu ðu Söz cü sü Her mann Ha ar mann, üç di nin bi ra ra da öð re ti le ce ði o ku lun di ðer o kul lar gi bi bir o kul ol du ðu nu, an cak din öð re ni mi nin bi raz da ha ön plan da tu tul du ðu nu be lirt ti. Öð ren - ci le rin, o ku ma, yaz ma ve he sap la ma gi bi ko nu lar da bir lik te ders gö re cek le - ri ni, din le ri ni i se ay rý ya pý la cak ders ler - de öð re ne cek le ri ni i fa de e den Ha ar - mann, bu o ku lu fark lý ký lan þe yin, din - ler de ki bay ram lar gi bi ö zel gün ler de öð ren ci le rin bir lik te ol ma sý, fark lý lýk la - TOBB, Di yar ba kýr a da i mam ha tip li se si açýyor TÜRKÝYE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB), Ko ca e li nin ar dýn dan Di - yar ba kýr a da i mam ha tip li se si in þa e de cek. 24 ders lik li i mam ha tip li se - si in þa sý i çin TOBB i le Di yar ba kýr Va li li ði a ra sýn da pro to kol im za lan - dý. Pro to kol im za tö re nin de ko nu - þan TOBB Baþ ka ný Rý fat Hi sar cýk lý - oð lu, söz le ri ne Af yon ka ra hi sar da mey da na ge len pat la ma da þe hit o - lan as ker le rin a i le le ri ne baþ sað lý ðý di le ye rek baþ la dý. Hi sar cýk lý oð lu, Af yon ka ra hi sar dan ge len ha ber ci ðe ri mi zi dað la dý. Þah sým ve Yö ne - tim Ku ru lum a dý na þe hit le ri mi ze rah met, ya kýn la rý na ve Tür ki ye ye baþ sað lý ðý di li yo rum de di. Di yar ba - kýr ýn son yýl lar da cid dî ya tý rým al - ma ya baþ la dý ðý na dik kat çe ken Hi - TOBB Baþ ka ný Rý fat Hi sar cýk lý oð lu, sar cýk lý oð lu, Bu gün ler de zor bir dö nem den ge çi yo ruz. Te rör den me det u man lar bi zi bi ze dü þür mek is ti yor lar. Ay rý gay rý çý ka rýp ken di - le ri ne men fa at sað la mak is ti yor lar. A ma bu nu ya pa ma ya cak lar. Çün - kü bu top rak la rýn ma ya sý kar deþ lik - tir. Çün kü biz bir ve be ra ber o lur - sak ö nü müz de hiç bir þey du ra maz. Üs te sin den ge le me ye ce ði miz hiç bir en gel kal maz. Yap ma mýz ge re ken tek þey, tek yü rek o la rak ça lýþ ma ya de vam et mek di ye ko nuþ tu. Hi sar - cýk lý oð lu, TOBB o la rak biz de böl - ge de ki dö nü þü me kat ký da bu lun - mak is te dik. Ya tý rý mýn en ö nem li si - nin de genç le re ya pý lan ya tý rým ol - du ðu nu dü þün dük. Çün kü genç di - mað lar en bü yük ha zi ne miz. On la - ra ya pý lan ya tý rým Di yar ba kýr ý ge liþ - ti re cek, Tür ki ye yi ge liþ ti re cek. Böy - le ce hep bir lik te bü yü ye ce ðiz. Ge le - ce ði miz o lan genç le ri mi zin i yi bir o kul da, mo dern ders lik ler de e ði - tim al ma la rý i çin kol la rý sý va dýk þek lin de ko nuþ tu. Hi sar cýk lý oð lu, pro je de e me ði ge çen her ke se te þek - kür et ti. An ka ra / ci han rýn an la týl ma sý ve bir bi rin den öð re nil - me si ol du ðu nu kay det ti. BA ÞÖR TÜ LÜ ÖÐ RET MEN DERS VE RE CEK Ha ar mann, öð ren ci le re ve ri le cek ye mek le re de dik kat e di le ce ði ni be lir - te rek, sý nýf lar da din le re a it sem bol le rin de yer a la ca ðý ný, o kul da ba þör tü lü ve kip pa lý öð ret men le rin de ders ve re ce - ði ni söy le di. Öð ren ci le rin bir bir le riy le ko nu þa rak di ðer din ler de fark lý o lan þey le ri öð ren me le ri nin sað la na ca ðý ný i - BE YOÐ LU NDA, ba zý si vil top lum ku ru luþ - la rý ve mes lek ör güt le ri nin ü ye le ri, zo run - lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ve ka mu o yun da o la rak bi li nen ya sa yý pro tes to et ti. Tak sim Tram vay Du ra ðý nda top la nan ve el le rin de ye ni e ði tim sis te mi ni e leþ ti ren ya zý la rýn bu lun du ðu dö viz le ri ta þý yan grup ta ki ler, ü dur du ra ca ðýz ya zý lý pan kart aç tý. Slo gan a ta rak, al kýþ lar ve ýs - lýk lar eþ li ðin de Ga la ta sa ray Mey da ný na yü rü yen grup ta ki ler, Ga la ta sa ray Li se si ö - nün de bir sü re o tur ma ey le mi yap tý. Bu - ra da, grup a dý na ya pý lan ba sýn a çýk la ma - fa de e den Ha ar man, böy le lik le kar þý - lýk lý say gý ve hoþ gö rü nün öð re til me si - nin a maç lan dý ðý ný kay det ti. Ha ar - mann, bu yýl 22 öð ren ci i le bir sý ný fýn a çýl dý ðý ný, ge le cek yýl sý nýf sa yý sý nýn i ki - ye çý ka rý la ca ðý ný, son ra ki yýl lar da da bu sa yý nýn da ha da ar ta ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Al man ya da bir il ki teþ kil e den o kul pro je si, Þu ra ve A þa ðý Sak son ya Di ya net Ýþ le ri Türk Ýs lâm Bir li ði (DÝ - TÝB), Ka to lik Ki li se si i le Os nab rück Ya hu di Ce ma a ti i le ta ra fýn dan ger çek - leþ ti ri li yor. Ber lin / a a Beyoðlu nda sivil toplum ve meslek kuruluþlarý zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ve ka mu o yun da o la - rak bi li nen ya sa yý pro tes to et ti. Protestocular sloganlar atarak Galatasaray Lisesi ne kadar yürüdüler protestosu ÖLÇME, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM), 2010-Týp ta Uz man lýk E ði ti mi Gi riþ Sý na vý (TUS) nda ye ni pu an la ma ve yer leþ tir me iþ lem le ri so nu cun da ba zý he kim le rin uz man lýk a lan la rý ný, ba zý he - kim le rin i se ya þa dýk la rý þeh ri de ðiþ tir - mek zo run da ka la cak la rý id di a sý nýn ya - nýl tý cý ol du ðu nu bil dir di. ÖSYM den ya - pý lan a çýk la ma da, Yar gý ka ra rý i le 5 so - ru nun ip ta li son ra sýn da il gi li tes ti ce - vap la yan tüm a day la rýn, bu so ru la rý doð ru ya nýt la dý ðý ka bul e di le rek ya pý lan ye ni de ðer len dir me so nu cun da, sýn da, ye ni e ði tim yý lý nýn baþ la ma sý na gün ler kal dý ðý ha týr la tý la rak, e ði tim sis te mi nin ço cuk la rýn ha ya tý ný, top lu mun ge le ce ði ni ka rar ta ca ðý id di a e dil di. Yet ki li - le rin i ti raz la ra ce vap ver me di ði sa vu nu lan a çýk la ma da, So run la rýn na sýl çö zü le ce ði ya nýt la na mý yor. Ve li ler, e ði tim ci ler, bi lim in san la rý i se ül ke nin dört bir ya nýn da ya - sa ya kar þý çý kýþ la rý ný sür dü rü yor. E ði tim yý lý baþ la ma dan, bu ya sa ço cuk la rýn ba þý - na yý kýl ma dan ey lem le ri mi ze de vam e de - ce ðiz. Bu ya sa nýn dur du rul ma sý ný is ti yo - ruz de nil di. Ýs tan bul / a a ÖSYM den, TUS a çýk la ma sý TUS Son ba har Dö ne mi Yer leþ tir me So nuç la rý na gö re her han gi bir prog ra - ma yer le þe me miþ a day lar dan ter cih le - rin den bi ri ne yer leþ me ye hak ka za nan - lar i le 2010-TUS Son ba har Dö ne mi Yer leþ tir me So nuç la rý na gö re bir prog - ra ma yer leþ miþ a day lar dan da üst ter - cih le rin den bi ri ne yer le þen le rin, is te dik - le ri tak dir de, bu ter cih le ri ne yer leþ me - le ri sað la na cak týr. A day la rýn zor lan ma - la rý ve/ve ya is tek le ri dý þýn da o to ma tik o la rak yer leþ ti ril me le ri söz ko nu su de - ðil dir de nil di. An ka ra / ci han FO TOÐ RAF: A A Hacý adaylarýnýn zorunlu aþýlarýnýn yapýlmasýna baþlandý. Aþý yaptýran hacý adaylarýna aþý kartlarý veriliyor. FO TOÐ RAF: CÝHAN Hacý adaylarý aþý yaptýrdý nhaci adaylarýnýn zorunlu aþýlarýnýn yapýlmasýna baþlandý. Erzincan Ýl Müftülüðü konferans salonuna gelen hacý adaylarý, burada menenjit ve polio (çocuk felci) aþýsý yaptýrarak kartlarýný aldý. Erzincan Ýl Müftüsü Burhan Ýþliyen, 2011 yýlý için hacca yazýlan 211 hacý adayýmýzýn aþýlarýný, Saðlýk Ýl Müdürlüðü iþ birliði içinde müftülük konferans salonunda yapýyoruz. Hazýrlýklarýmýz devam ediyor. Bu seminerlerimiz içerisinde 211 hacý adayýmýzýn aþýlarýný yapýyoruz. Aþýlarýný yaptýrdýktan sonra da aþý kartlarýný kendilerine veriyoruz dedi. Erzincan / cihan Türkiye nin Caný kampanyasý nwwf Türkiye nin, nesli tehlike altýnda olan canlý türlerinin korunmasýný amaçlayan Türkiye nin Caný kampanyasýnýn ikinci aþamasýna geçildi. WWF Türkiye den yapýlan açýklamaya göre, geçen yýl baþlatýlan kampanyanýn ikinci aþamasýnda Anadolu nun dört bir yanýnda yerel sivil toplum kuruluþlarýnýn daha fazla tabiat koruma projesinin hayata geçirilmesi amaçlanýyor. Bunun için 5 liralýk baðýþta bulunmak isteyenlerin CAN yazýp 8486 ya mesaj atmalarý gerekiyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baþtak, dünyada sadece bir gün içinde, canlý türünün, bir yýlda ise yaklaþýk 50 bin canlý türünün sonsuza dek yok olduðunu belirterek, yeryüzündeki dört memeli türünden biri, sekiz kuþ türünden biri, dört iðne yapraklý aðaç türünden biri, üç sürüngen türünden biri ve beþ köpek balýðý türünden birinin yakýn gelecekte yok olma tehlikesiyle karþý karþýya olduðuna iþaret etti. Ýstanbul / aa ÝÜ nün Rektörlük Binasý elden geçecek nýs TAN BUL Ü ni ver si te si nin (Ý Ü) 147 yýl lýk ta ri hi Rek tör lük Bi na sý res to re e di le cek. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si nden ya pý lan a çýk la ma da, i da re nin, e ði tim - den kül tü re, sað lýk tan spo ra ha ya týn her a la nýn da Ýs tan bul a hiz met et ti ði ak ta rý la rak, Ý Ü nün ta ri hî bi na sý nýn da i da re ce kap sam lý bir o na rým dan ge çi ri - le ce ði be lir til di. A çýk la ma da, yýl la rý a ra - sýn da ya pý mý ta mam la nan ve 1923 te Ý Ü ye tah sis e - di len Be ya zýt ta ki ta ri hî Rek tör lük Bi na sý nýn res to re e di le ce ði be lir ti le rek, i da re nin bu i þi, 8 mil yon 185 bin li ra i le ya pa ca ðý bil di ril di. Ýs tan bul / a a KAYIP Üst resimde görünen SEBAHATTÝN TEMUR U zun za man dýr te da vi gör dü ðü To kat Dev let Has ta ne si Psi ki yat ri ser vi sin den 27 A ðus tos Pa zar te si gü nü öð le sa at le rin de ay rýl mýþ bir da ha ge ri dön me miþ tir. Be le di ye den a nons lar ya pýl mýþ, ma hal li ga ze te ler de ka yýp i lân la rý çýk mýþ ve po lis ta ra fýn dan da a ran ma sý na rað men he nüz bir so nuç a lý na ma mýþ týr. Ka yýp þa hýs 1.65 bo yun da 50 kg a ðýr lý ðýn da dýr. Kay bol du ðu gün ü ze rin de ký sa kol lu, ma vi ya ka lý sa rý ti þört, ko yu renk e þof man var dýr ve sa kal lý dýr. Ka yýp þa hýs ag re sif ya pý da de ðil dir. Gö ren ya da ye ri ni bi len le rin 155 Po lis hat tý na bil dir me le ri in sa ni yet na mý na ri ca o lu nur.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT B U L M A C A 1 Müs bet ha re ket ve da i re le ri Yap ma nýn zor lu ðu nu en i yi yý kan lar bil mez ler... Bir e ser vü cu da ge tir mek, bir þe yi bi na et mek, or ta ya koy mak el bet te ki zah met ge rek ti rir. Ça lýþ mak, ça ba la mak ve e me ði or ta ya koy duk tan son ra e se ri mi zi gör mek, sey ret mek el bet te ki mem nu ni yet ve ri ci dir. Boz ma ya, yýk ma ya, or ta dan kal dýr ma ya ge lin ce, bu nun ko lay ol du ðu nu, zah met siz ol du ðu i yi bi li nir. Men fi lik, kö tü lük, ka ram sar lý ðýn ve ü mit siz li ðin e lin de düþ man lý ða dö nü þe rek in sa nýn kal bi ni, ak lý ný, ru hu nu ve duy gu la rý ný sar mýþ sa o in san dan ha yýr gel mez ve o in san baþ ka in san lar gi bi nor mal dav ra na maz... E sas, fi kir ler den zi ya de duy gu la ra ha kim ol mak la baþ lar, men fi li ðin ö nü ne geç mek nok ta sýn dan... Duy gu sal o la rak men fi dav ra nan ve dü þü nen, müs bet fi kir le re ve dü þün ce le re kar þý a de ta ken di ni hap se der, mah kûm ký lar... Bir son ra ki e sas i se müs be ti or ta ya ko ya rak, müs bet ha re ket le ri, fi il le ri her þe ye ha kim ký la bil mek tir. Za ten müs bet ha re ket e den a dam na di ren duy gu sal ve fi kir yö nün den nok sa ni yet gös te rir. Müs bet ha re ket ler, da i ma müs bet fiil le ri do ðu rur, müs bet in san lev ha la rý ný et ra fý na yan sý týr. Da ha bir son ra ki e sas i se müs bet fi il ler i cad ve ih ya e de ce ðim di ye men fi li ðe ka pý aç mak týr. Bu i se men fi li ðin i ki mis li ne dâ ve ti ye çý kar mak týr. Ý yi hiçbir fi il kö tü fi kir ve a kýl sa hip le rin ce men fi o la rak tak dim e dil mez ve e dil me me li dir de. Müs bet ha re ke tin ve fi i lin i çin de ki men fi li ði bi le or ta dan kal dýr mak lâ zým ge lir ken baþ ka men fi lik le re yol aç mak a kýl kâ rý o la maz. E sas lar dan baþ ka bir e sa sa ge çer sek; bi ze da i ma lâ zým o lan müs bet ha re ke tin gü cü ne, kuv ve ti ne ve te si ra tý na i nan mak ve müs bet ha re ket le re ki min e lin de ve ne re de o lur sa ol sun sa hip çý ka bil mek ol ma lý dýr. Kim se di ye mez ki men fi ha re ket le ya pý lan þu þu fi il ler mu vaf fak ol muþ, ba þa rý ya im za at mýþ. Men fi li ðin en ö nem li düþ ma ný i se ke sin lik le fi kir le rin ö te sin de ha ya len bi le o na a kýl da yer ver me mek, dü þün ce sis te mi mi zin i çe ri si ne al ma mak týr. Bir ö nem li e sas da müs bet ha re ke ti da i ma biz ken di miz den ne beân et ti re bil me li yiz. Men fi lik ler i çin de müs bet ha re ke ti baþ ka la rýn dan bek le mek el bet te ki a bes o lur. Da ha ö nem li o lan i se e le le ver me nin, o muz o mu za yü rü me nin bi rin ci te me li ve da i ma ku ra lý müs bet ha re ket et mek tir. Hiçbir þe kil de baþ ka la rýnýn e lin den ve di lin den men fi lik le rin a ra mý za gir me si ne mü sa a de et me mek tir. Vel ha sýl müs bet ha re ket e den, men fi ha re ket e de mez... Men fi lik yol bu la maz ki müs bet ha re ke ti en gel le ye bil sin... Be di üz za man ý din le mek bu müs bet ha re ket ko nu sun da Le m alarý, Ýh lâs la rý o ku mak, U huv vet Ri sa le le ri ni vird e din mek bi zim en bü yük a van ta jý mýz ve kâ rý mýz ol ma lý dýr. Müs bet hiz met le rin, müs bet ha re ket ve da i re le ri i çe ri sin de ol mak ü mid ve duâ sýy la SOL DAN SA ÐA 1. Ha kim lik, e ge men lik. - Arapçada su. 2. Ýþ siz, iþ siz güç süz, ba þý boþ. - E la zýð'da ba raj ve hid ro e lek trik san tra linin a dý. 3. Bal lý ba ba gil ler den, ma vi ve ya mor renk li çi çek le ri ko ku sa na yi sin de kul la ný lan bir bit ki. - Bir ül ke de it hal e di le cek mal la rýn çe þit le ri ni, o ran la rý ný ve ya mik tar la rý ný gös te ren lis te. 4. Yap ma, et me. - Vu ruþ ma ya da ya rýþ ma dan ön ce, i ki ký lý ç o yun cu su nun bir bi ri ni, son ra yar gý cý ve se yir ci le ri sa vut la rýy le ö zel bi çim de e sen le me le ri. 5. Bir kim se ye, bir a i le ye ken di a dýn dan ay rý o la rak son ra dan ta ký lan, o kim se nin ve ya o a i le nin bir ö zel li ðin den kay nak la nan ad. - Ge çim bol lu ðu, gev þek lik, pör sük lük, yu mu þak lýk. 6. Kla sik Türk Mü zi ði a raç la rýn dan, i ri ka rýn lý, ki riþ li, mýz rap la ça lý nan bir çal gý. - Su ka ba ðýn dan ya pýl mýþ ve ya a ðaç tan o yul muþ maþ ra pa. - Ak ci ðer se si. 7. Ne fes a lýp ver mek. - Toy, i þe a lýþ kýn ol ma yan, ya ba ni. 8. Ko mik ke li me sin de or ta. - Kay se ri yö re sin de ha la. - A yý ba rý na ðý. 9. Ke ten, ke ne vir, pa muk, jüt gi bi tür lü do ku ma mad de le rin den ya pý lan in ce ha lat. - Si yam kral la rý na ve ri len ad. 10. Bir met re küp hac min de ve + 4 C'de ki a rý su yun a ðýr lý ðý. - Ba tak lýk lar da ya þa yan, ba lýk çý la ben zer, e ti yað lý ve a ðýr, i ri bir kuþ. Mehmed Âkif Ersoy un Kur ân Meâli nin tanýtým toplantýsý, Fatih Sultan Mehmed Vakýf Üniversitesi Medeniyetler Ýttifaký Enstitüsü konferans salonunda yapýldý. Âkif in kayýp Kur ân meâli yayýnlandý MEHMED ÂKÝF ERSOY UN MISIR DA YAZDIÐI, FAKAT BAZI ENDÝÞELERÝ DOLAYISIYLA YAYINLANMAKTAN VAZGEÇEREK, VEFATINDAN SONRA YAKILMASINI VASÝYET ETTÝÐÝ KUR ÂN MEÂLÝ NÝN ÜÇTE BÝRLÝK KISMI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI. ÝSMAÝL TEZER ÝSTANBUL ÝSTÝKLÂL Mar þý mý zýn ya za rý, Sa fa hat þa i ri Meh med  kif Er soy un, Türkiye Di ya net Ýþleri Riyaseti ta ra fýn dan ken di si ne ha va le o lu nan Kur ân Me â li ni bi tir dik ten son ra, ba zý en di þe ler do la yý sýy la ya yýn la mak tan vaz geç ti ði ve eserin ya kýl dý ðý bi li ni yor du. An cak ter cü me nin la ti ni ze e di le rek dak ti lo ya çe ki len yak la þýk üç te bir lik bö lü mü bu lu na rak Mah ya Ya yýn cý lýk ta ra fýn dan ya yýn lan dý. E MA NE TÝ MÝL LE TÝ ME TEV DÝ E DÝ YO RUM Ön ce ki gün Fa tih Sul tan Meh med Va kýf Ü ni ver si te si Me de ni yet ler Ýt ti fa ký Ens ti tü sü kon fe rans sa lo nun da, Meh met  kif Er soy un Kur ân Me â li nin gün yü zü ne çý kan üç te bir lik bö lü mü nün ta ný tým top lan tý sý ya pýl dý. Top lan tý da, me â lin üç te bir lik bö lü mü nü 25 yýl dýr has sa si yet le sak la dý ðý ný i fa de e den Prof. Dr. Re cep Þen türk,  kif in me â li ni na sýl bul du ðu nu he ye can la anlattý. Bu gün ta ri hî bir gün dür. Bu gün u zun yýl lar dýr ü ze rim de ta þý dý ðým bir e ma ne ti mil le ti me tev dî et ti ðim gün dür. Bu nun i çin Al lah a þük re di yo rum di yen Þen türk, Me â lin çok tra jik, a cý lar la, en di þe ler le, kor ku lar la do lu bir ta ri hi var ve biz bu ta ri hi in þa al lah bu ra da kýs men de ol sa mut lu bir so na ge tir me ye ça lý þa ca ðýz. Ya kýl dý ðý, yok ol du ðu dü þü nü len ve ken di sin den ü mit ke si len bir ha zi ne bu gün gün ý þý ðý na çý ký yor. Ta rih tas hih e di le cek ve ye ni den ya zý la cak. Biz ler de bu nun þa hi di ol mak ta yýz. Me âl ta ma men kay bol ma mýþ týr. 3 te bir lik kýs mý e li miz de dir. Bun dan son ra da kay bol ma ya cak týr. Yak la þýk çey rek a sýr dýr a ðýr lý ðý ný ta þý dý ðým bir yü kü, mil le ti me tev di et miþ o lu yo rum. Bu yük ten kur tu lu yo rum de di. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ga ze te mi zin Ba þet Kö þe si ya za rý. 2. A me ri kan ar mu du de ni len mey ve. - Ro ta nýn ses siz le ri. 3. Sö ðüt gil ler den, su lak böl ge ler de ye ti þen, bo yu ba zý tür le rin de o tuz ve ya kýrk metreye de ðin çý kan, ke res te sin den ya rar la ný lan bir a ðaç. - Baþ lýk, ga ze te a dý ný gös te ren ya zý. mar ka, a la me ti fa ri ka, bir ke li me, he ce ve ya bir kaç harf ten o lu þan kli þe. 4. Ýr lan da Kur tu luþ Or du su'nun ký sa sý. - Gök yü zü, se ma. 5. Ya sak la ma, i zin ver me me. - Bir er kek a dý. 6. Ta ký mýn ký sa sý. - Na zi hü cum ký ta sý. 7. Üzerine iplik sarýlan silindir. 8. Ke li me tü ret mek ve ya ke li me nin gö re vi ni be lirt mek i çin kul la ný lan þe kil ve ri ci ses ve ya ses ler. - Bir kim se nin, bir tü zel ki þi nin mül ki ye ti al týn da bu lu nan, ta þý nýr ve ya ta þýn maz var lýk la rýn bü tü nü. 9. Bir gök cis mi nin da i re bi çi min de gö rü nen yü ze yi. - Her han gi bir sa nat e ser le rin de iþ le nen ko nu. 10. Ma u rý ce Ra vel'in bir bes te si. - Ký sa ca Av ru pa Bir li ði. 11. Ýn gi liz Giz li Ser vi si MI5'ýn, 20'nci yüz yý lýn en ün lü ka dýn ca su su o la rak ni te le di ði ba yan. 12. Bir ti ca ret i þi nin ku rul ma sý, yü rü tül me si i çin ge re ken a na pa ra ve pa ra ya çev ri le bi lir mal la rýn bü tü nü. - Fars ça da ek mek DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI K E K O V A A H A L Ý A L E M Ý M Ý S A L L M E L A N E T L A V A E M E Ç R S E M A H R E Þ A D Ý Y E A L Ý Ý N O K A E N Ý Y Y T L L A K A B D U E A N A A L E N E N E L E M E A D A E D E V A T F Ý L Ý Z Prof. Dr. Hayreddin Karaman (sað baþta), Prof. Dr. Recep Þentürk (ortada) ve Mahya Yayýncýlýk Sorumlusu M. Sebahattin Ýhvan (sol baþta) M. Âkif in Kur ân meâliyle ilgili duygularýný paylaþtýlar. FO TOÐ RAFLAR : ERHAN AKKAYA  KÝF Ý EN DÝ ÞE YE SEVK E DEN ÞART LAR ÝN ÞA AL LAH OR TA DAN KALK TI Ta þý dý ðý e ma ne ti en di þe ler ve kor ku lar la mu ha fa za et me ye ça lýþ tý ðý ný ak ta ran Þen türk, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü:  kif in en di þe le ri ni, bel ki o nun ka dar ol ma sa bi le, kýs men ben de ya þa dým. Ar ka daþ la rým, be nim bu ko nu da ne den bu ka dar ke tum ol du ðu mu so ru yor lar. Çün kü ben bu nu  kif in e ma ne ti o la rak, di ðer ta raf tan da mil le tin e ma ne ti o la rak de ðer len dir dim ve  kif in va si ye ti ne ay ký rý o la cak her han gi bir du ru mun ol ma ma sý i çin e lim den ge len gay re ti gös ter me ye ça lýþ tým. An cak in þa al lah  kif i en di þe ye sevk e den o þart lar ar týk or ta dan kalk mýþ týr. Meh met  kif in ya kýn ar ka da þý Yoz gat lý Ýh san E fen di nin öð ren ci si Mus ta fa Run yun un ve fa týn da, oð lu A li Yah ya yý 1988 yý lýn da E ren köy de ki e vin de zi ya ret et ti ði ni ve kü tüp ha ne de tek sir kâ ðýt la rý na dak ti lo i le ya zýl mýþ say fa la rýn yer al dý ðý dos ya yý gör dü ðü nü kay de den Þen türk, Bun la rýn ne ol du ðu nu A li Yah ya be ye sor dum. A li Yah ya Bey ba na bu nun  kif in Kur ân ter cü me si ol du ðu nu söy le di. Bu dos ya yý is te yip ör ne ði ni al dým. Yýl lar bo yun ca bu met ni çe þit li en di þe ler le hiç kim sey le pay laþ ma dan mu ha fa za et tim. An cak bir ve si ley le bu sýr rý mý pay laþ tý ðým A sým Cü neyd Kök sal kar de þi min teþ vik ve ýs ra rý ya yým la ma ko nu su nu gün de mi mi ze al ma mý za sebep ol du. Baþ ta Hay red din Ka ra man olmak üzere ho ca la rý mýzla yap tý ðý mýz is ti þa reler, hac ve um re es na sýn da yap tý ðý mýz is ti ha re ler ne ti ce sin de, be nim i çin ger çek ten zor o lan ya yýn la ma ka ra rý ke sin leþ miþ ol du de di.  KÝF NE DEN EN DÝ ÞE ET MÝÞ TÝ? TBMM de 1925 yý lýn da a lý nan bir ka rar la Kur ân-ý Ke rim in ter cü me e dil me si ne ka rar ve ril miþ ve bu nun i çin Di ya net Ýþ le ri Ri ya se ti ne bir tah si sat ay rýl mýþ tý. Kur ân ý ter cü me et me gö re vi de, en gü zel ter cü me yi o nun ya pa ca ðý dü þü nü le rek Meh med  kif Er soy a ha va le e dil miþ ti.  kif bu ça lýþ ma yý ön ce ka bul et mek is te me miþ, fa kat ya kýn çev re sin ce ik na e di le rek E kim 1925 ta ri hin de Kur'ân meâlini yazma i þi ni üst len miþ ti.  kif çalýþmaya 1926 yý lýn da Mý sýr da baþ la mýþ ve 1928 yý lýn da ilk þek li ni ta mam la mýþ tý. Bun dan son ra dört yýl bo yun ca ü ze ri ni ça lý þa rak met ni göz den ge çir miþ ve 1932 yý lýn da da son þek li ni ver miþ ti. Bu sý ra lar da Tür ki ye de ki ca mi ler de na maz ký lý nýr ken Kur ân ýn as lý ye ri ne ter cü me si nin o ku na ca ðý þa yi â la rý ku la ðý na ge lin ce, yap tý ðý ter cü me nin bu a maç la kul la ný la ca ðýn dan en di þe len miþ; yap tý ðý ter cü me yi tes lim et mek ten vaz ge çe rek söz leþ me yi fes het miþ ti. Bu nu biz zat ken di si nin þu þe kil de i fa de et ti ði söylenir: Ter cü me gü zel ol du, hat ta um du ðum dan da ha i yi. Lâ kin o nu ve rir sem, na maz da o kut ma ya kal ka cak lar. Ben o va kit Al lah ý mýn hu zu ru na çý ka mam ve Pey gam be ri min yü zü ne ba ka mam. ME  LÝN O RÝ JÝ NAL NÜS HA SI YA KIL MIÞ TI Meh met  kif in, 1936 yý lýn da Tür ki ye ye dö ner ken, Mý sýr da ki ya kýn ar ka da þý Yoz gat lý Meh met Ýh san E fen di ye, Ben sað o lur da ge lir sem, nok san la rý mý ik mal e der, on dan son ra ba sa rýz. Þa yet ö lür de ge le mez sem bu nu ya kar sýn di ye rek, def ter le ri ni tes lim et ti ði bi li ni yor. Meh met Ýh san E fen di i se Meh met  kif in ve fa tý na kar þýn, sað lý ðýn da yak ma ya ký ya ma dý. Ýh san E fen di, 1961 yý lýn da ö lüm dö þe ðin dey ken oð lu Ek me led din e ça lýþ ma o da sýn da ki çek me ce yi gös te rip i çin de ki ni yak ma sý ný va si yet et ti. Ký sa bir sü re ön ce 27 Ma yýs Ýh ti lâ li nin de vu ku bul ma sý dolayýsýyla nüs ha lar ya kýl dý. An cak Ýh san E fen di nin Mý sýr da soh bet le ri ne ka tý lan Mus ta fa Run yun ta ra fýn dan mu ha fa za e di len me â lin Fa ti ha Sû re sin den Tev be su re si ne ka dar o lan, tek sir kâ ðýt la rý na dak ti lo i le La tin harf le riy le ya zýl mýþ hal de ki nüs ha sý, yýllar sonra Prof. Dr. Re cep Þen türk ün eline geçerek, bugün yayýnlanmýþ oldu. ÂKÝF ÝN ENDÝÞESÝNÝ, BEDÝÜZZAMAN NASIL ÝFADE EDÝYORDU? TÜRKÝYE de din aleyhindeki uygulamalar dolayýsýyla, Âkif in Mýsýr da yazdýðý Kur ân Meali ni Türkiye Diyanet Ýþleri Reisliði ne göndermek istememesiyle ilgili endiþesi; Bediüzzaman Said Nursî nin ayný yýllarda Risale-i Nur eserlerinde ifade ettiði bir tesbitle daha iyi anlaþýlýyor. Bediüzzaman, þöyle demiþti: Ýþittim ki, en dehþetli ve muannid bir zýndýk, Kur ân a karþý sû-i kastýný, tercümesiyle yapmaya baþlamýþ. Ve demiþ ki: Kur ân tercüme edilsin, tâ ne mal olduðu bilinsin Yani, lüzumsuz tekrarâtý herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehþetli bir plân çevirmiþ. Fakat Risâle-i Nur un cerh edilmez hüccetleri katî ispat etmiþ ki, Kur ân ýn hakîki tercümesi kàbil deðil. Ve lisân-ý nahvî olan lisân-ý Arabî yerinde Kur ân ýn meziyetlerini ve nüktelerini baþka lisân muhâfaza edemez. Ve herbir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimât-ý Kur âniyenin mu cizâne ve cemiyetli tâbirlerinin yerinde beþerin âdi ve cüz î tercümeleri tutamaz, onun yerinde câmilerde okunmaz, diye Risâle-i Nur her tarafta intiþârýyla o dehþetli plâný akîm býraktý. (Sözler, s. 425) ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Bil gi ve i man ça ðý na doð ru Kýy met li o kur la rý mýz, Bil gi ve i nan cýn her a çý dan ken di si ni his set tir di ði bir za man di li min de ya þý yo ruz. Gün geç mi yor ki ye ni bir bu luþ la ha ya tý mýz ko lay laþ ma sýn Ve yi ne gün geç mi yor ki, i nan cýn in sa na ver di ði ü mit le duy gu dün ya mýz fark lý coþ ku lar la ye ni len me sin Böy le bir çað da ya yýn dün ya sý na kat ký sað la mak is te yen ya yý ne vi miz Ye ni As ya Neþ ri yat A raþ týr ma Mer ke zi im za lý Ri sa le-i Nur E ði tim Se ti nin 3. Ba sa ma ðý ný da sa tý þa sun du. Bu ba sa ma ðýn ki ta bý ný da ilk i ki sin de ol du ðu Me tin Ü nal, Ah met Du rak ve Ýr fan Tu ran ha zýr la dý. Ki tap 152 say fa. Se ti mi zin bu Ü çün cü Ba sa mak ki ta bý, ni çin i ba det e di yo ruz, sos yal ha yat ve na maz ko nu la rý ný e le a lý yor. Ki tap ta top lam beþ bö lüm var. Bi rin ci bö lüm de Al lah ýn i ba det le re ih ti ya cý nýn o lup ol ma dý ðý, an ne ba ba hak ký ve na maz ü ze rin de du ru lu yor. Ý kin ci bö lüm ne fis ve ma lý ný Ce nâb-ý Hak ka sat mak, gýy be tin za rar la rý ve re sim ler le na maz ko nu la rý na ay rýl mýþ. Ü çün cü bö lüm ne fis ve ma lý ný Ce nâb-ý Hak ka sat ma da ki kâr lar, kin ve düþ man lý ðýn za rar la rý ve ta dil-i er kân iþ len miþ. Dör dün cü bö lüm de na maz kýl mak is te me yen nef se i kaz lar, ik ti sa dýn ö ne mi ve ce ma at a da bý e le a lý ný yor. Be þin ci bö lü mün ko nu la rý: Ý ba det le ri miz ön ce den ve ri len ni met le rin þük rü dür, ze kâ týn ö ne mi, na ma zý bo zan du rum lar. Ri sa le-i Nur E ði tim Se ti, yaþ a ra lý ðýn da ki ço cuk la rý mý zýn Al lah a i man, i ba det ler ve te mel Ýs lâ mî ko nu la rýn an la ma sý yö nüy le gü zel bir ça lýþ ma. Ge rek bas ký ka li te si, re sim ler ve ta sa rým ö zel lik le ri, ge rek se an la tým sa de li ði ba ký mýn dan ter cih e di le cek ö zel lik le re sa hip. Bu ki tap la rýn reh ber li ðin de ço cuk la rý mýz, kâ i na ta, çev re le ri ne, o lay la ra, Ri sa le-i Nur un ka zan dýr mýþ ol du ðu i ma nî pen ce re den ba ka bi le cek; müs bet de ðer len dir me le ri ya pa bi le cek ler Kýy met li o kur la rý mýz, Yaz mev si mi ni ge ri de bý rak týk. Þim di ö nü müz de u zun bir son ba har ve kýþ dö ne mi var. Böy le bir za man di li mi ni en ve rim li bi çim de ge çir mek i çin mut la ka Kur ân-ý Ke rim o ku ya lým. Ev le ri miz de her gün o ku ya ca ðý mýz Kur ân-ý Ke rim, hem ken di mi zi, hem de a i le mi zi ma ne vî a çý dan bes le ye cek, e vi mi ze be re ket ve hu zur dol ma sý na se bep o la cak týr. Kur ân o ku nan ev ler de tü ten bu ram bu ram hu zur at mos fe ri çev re mi zi de et ki le ye cek, dün ya nýn ma ne vî den ge si ni bi le de ðiþ ti re cek tir. Bu nun na sýl o la ca ðý ný me rak e di yor sak, bu ko nu la rý an la tan yüz ler ce tef si ri ve ki ta bý in ce le ye bi li riz. Ken di mi zi ye ni le me yi sað la ya cak bir di ðer ki tap i se Be di üz za man Sa id Nur sî nin Ri sa le-i Nur Kül li ya tý. Bu kül li yat, Al lah a i ma nýn, pey gam ber lik mis yo nu nun, Kur ân ýn, i man e sas la rý nýn an la þýl ma sýn da son de re ce ö nem li bir gö rev yap tý, yap ma ya de vam e di yor. Ri sa le le ri her gün býk ma dan, u san ma dan o ku mak; o ku yan la rýn a kýl, ruh, kalp ve duy gu dün ya la rý ný ye ni li yor. E vet, baþ ta Kur ân, Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya tý ve ha dis le ri ol mak ü ze re, Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ný o ku ma ya gay ret e de lim. Çün kü bu ki tap lar, muh taç ol du ðu muz ma ne vî des te ði ve gü cü bi ze sað la ya cak ni te lik le re sa hip. Ýn san i se her an, her gün ma ne vî bes len me ye ih ti yaç du yan bir var lýk. Gü nü müz de ya þan mak ta o lan mad dî bu na lým la rý aþ ma nýn bel ki de en ö ne mli yo lu, ma ne vî o la rak kuv vet len mek ten ge çi yor. Ri va yet le ri in ce le di ði miz de, ya þa mak ta ol du ðu muz za man di li mi, in san lýk ta ri hi nin son ve en ö nem li dö ne meç le rin den bi ri sin de yer al mak ta. Bu za man da a yak ta kal ma ya, dün ya ya, in san lý ða yol gös ter me ye, Ýs lâ mi yet i bir ke re da ha bü tün gü zel lik le riy le ser gi le me ye mec bu ruz. E ðer bu zor lu ve bir o ka dar mu kad des gö re vi hak kýy la yap maz sak, ta rih kar þý sýn da he sap ve re me yiz. Üs te lik bu nun he sa bý a hi ret te de kar þý mý za çý kar. E vet, bi zim ta ri hî gö re vi miz, bil gi ve i man mer ke zin de in san lý ða yol gös ter mek. Kur ân ý in san lý ða an lat mak, i zah et mek, ta nýt mak ve a çýk la ma ya gay ret et mek. Son tah lil de, a hi re tin var lý ðý ný is pat la yýp, ö lüm den son ra bir baþ ka â le me gi di le ce ði ni ke sin de lil ler le or ta ya koy mak. Ýþ te biz bu nun i çin va rýz. Kýy met li o kur la rý mýz, bu sa týr lar la bu haf ta ki soh be ti mi zin so nu na gel miþ bu lu nu yo ruz. Bir son ra ki ya zý mýz da bu luþ mak ü ze re hoþ ça ka lýn

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Sa ný rým genç ev li le rin yap tý ðý en bü yük ha ta lar dan bi ri bu. His sî, duy gu sal bir ev li lik yap mýþ lar dýr. Eþ o la rak seç tik le ri nin gü zel li ði ne, zen gin li ði ne vu ru lup di ðer o lum suz yön le ri ni gör mez den gel miþ ler, na sýl ol sa de ðiþ ti ri rim de miþ ler dir. De ði þim bu ka dar ko lay mý sa hi? Ev len di ði ya þa ka dar bel li bir e ði tim ve a i le di sip li nin den ge çen gen cin, e þi nin is tek le ri Mer hum de mok rat a ða be yi miz Ý çin de if ti har la, is tik rar la, is ti ka met le yü rü mek te ol du ðu muz bu a ziz dâ vâ ve hiz met sah ra sý na göz le ri mi zi aç tý ðý mýz da gör dü ðü müz çok müm taz þah si yet ler den ve dâ vâ a dam la rýn dan bi ri si de E mir dað eþ ra fýn dan mer hum Ham za E mek A ða be yi miz di. 1 Ta ný dý ðým da E mir dað ýn da ma ni fa tu ra cý lýk ve ku maþ ti ca re ti ya pý yor du. Ken di le ri ni o ta rih ler de, Kon ya da hiz me tin ka le taþ la rý ve hýsn-ý ha sî ni me sa be sin de o lan Sa a det Ek mek Fab ri ka sý nda mer hum Maz har Ý yi dö ner in ya nýn da, kah ra man a ða be yi miz Sa id Ge ce ge zen in dük kân ve ev le rin de, mer hum Ab dül me cid Nur sî nin (Ün lü kul) e vin de ve mer hum Sab ri Ha lý cý am ca mý zýn ha lý ma ða za sý nýn ça lýþ ma bü ro sun da gö rür dük, gör mek le kal maz can ku la ðýy la ve kalp gö züy le din ler dik. Çün kü o E mir dað ýn da, nu run ka rar gâ hýn da bü yük Ýs lâm mü te fek ki ri Hz. Be di üz za man a fa sý la sýz, kor ku suz ve Al lah i çin hiz me tin de bu lu nu yor ve bir mâ nâ da da o nun pos ta cý lý ðý ný ya pý yor du. Çok þey ler an la týr dý. Bir is tik rar a bi de si i di. Biz ler on la rý ör nek a lýr dýk ve öy le de de vam et tik. Hz. Be di üz za man, E mir dað Lâ hi ka sý nda ki bir çok mek tu bu Ham za E mek A ða be yi miz le o ta rih ler de Mer hum Baþ ba kan Ad nan Men de res e gön de rir di Þu ba týn da Cum hur baþ ka ný Ce lal Ba yar ý zi ya re ti miz de de Bi zim Sa id Nur sî i le ir ti ba tý mý zý Baþ ve kil Ad nan Bey sað lar dý de miþ ti. Ham za E mek o ta rih ler de Hz. Be di üz za man dan i zin a la rak E mir dað De mok rat Par ti il çe baþ ka ný o lur. Bu ci het ler le de mek tup la rý Baþ ve kil e o gö tü rür dü. El bet te o mek tup la rýn i çin de ki â yet ve ha dis ler, bu gün kü a na ya sa ça lýþ ma la rýn da da muh kem e mir ler ve çý kýþ yol la rý dýr. Bu nun la il gi li Kon ya De de man O te li nde bir kon fe ran sý mýz da var dýr. Hz. Be di üz za man ne is ti yor? Bir gün E mir dað Lâ hi ka sý nýn 437. sa hi fe sin de ki mek tu bu gö tü rür, es ki baþ ba kan lýk bi na sýn da, dö ne min ö zel ka lem mü dü rü Ah met Sa lih Ko rur un tan zim et ti ði lis te nin en son sý ra sý o lan 99. sý ra sý na E mir dað ýn dan Be di üz za man ýn ta le be si Ham za E mek di ye yaz dý rýr. Ö zel ka lem mü dü rü i çe ri gi rip lis te yi Baþ ba kan a gös te rir, mer hum Baþ ba kan is mi gö rün ce lis te yi ter si ne çe vi rir ve Bu za tý i çe ri al der. Ö zel ka lem dý þa rý çý kar ve ba ðý rýr: Ham za E mek, Ham za E mek! O ra da bu lu nan mil let ve kil le ri de da hil çok la rý i ti raz e der: Bu ki þi ye ni gel di, biz sa at ler ce bek li yo ruz. Ö zel ka lem ce vap ve rir: Baþ ba kan lis te yi ters çe vir di, e mir o nun dur Ý çe ri gi ren Ham za E mek A ða bey di yor ki: Ý çe ri gir dim, Ad nan Men de res be ni kar þý la rý na o turt tu, o tur du ðu ye rin ar ka du va rýn da Kâ be re sim li kü çük bir du var sec ca de si var dý. Mek tu bu o ku du ve de di ki: Ho ca e fen di haz ret le ri ne ben den çok se lâm gö tür, o nun el le rin den ö pe rim. Ho ca e fen di haz ret le ri ne de ki: Biz bu ko ca DP de beþ ki þi yiz, e ðer is te di ðim mâ nâ da 55 ki þi o lur sak, bu a na ya sa nýn üs tü ne bes me le çek ti re ce ðim ve o nun ar zu ve is tek le ri ni ha ya ta ge çi re ce ðim, çok zor þart lar da ça lý þý yo ruz, du â et sin, him me ti ni e sir ge me sin. Yi ne a ða be yi miz der di ki: E mir dað ýn da o ku yo rum, o za man li se ve or ta o kul ta le be le ri nin baþ la rýn da o meþ hur þap ka lar var ve mec bu ri i di. Ben de Hz. Üs tad ýn ya ný na þap ka i le gi ri yo rum ve hiz me tin de bu lu nu yo rum. Bir bak tým PTT den bir pos ta me mu ru ka pý yý çal dý ve Hz. Üs tad ba na de di ki: Bu pos ta me mu ru be nim ya ný ma ge lir ken þap ka sý ný sa lo na ko yar, öy le ya ný ma gi rer. Ba na çý kar de se çý ka rýr dým, fa kat bu tarz da bir ir þad da bu lun du, o gün bu gün hiç bir þap ka giy me dim. Son ra e ser le rin i çi ne gi rin ce þap ka me se le si an la þýl mýþ ol du. Bir ha tý ra da ha: Li se yi bi tir dim, ü ni ver si te ye git mek is ti yo rum, ken di le ri ne da nýþ tým. Bu hiz met ve ben sa na ye te rim, bü yük ih ti yaç var, ti ca re te ve hiz me te de vam ey le, sen is tih dam e di li yor sun de di. Ay rý ca DP il çe baþ kan lý ðý i çin de ken di le ri i zin ver di, o nun a ka bin de o gö re vi bir müd det de vam et tir dik ve çok hiz met le re ve si le ol du Bu zat lar bi rer des tan gi bi, ne re le re sýð dý ra cak sýn? Ki tap la ra sýð dýr ma ya ça lý þý yor lar, a ma as lýn da on la rý kalp le re sýð dýr mak ve on la rýn ha yat la rý ný kah ra man ca sý na ya þa mak ve ya þat mak lâ zým. U zun boy lu, mert ve gü ler yüz lü, ha lim se lim bir zat tý, o nun la yü rür ken bir ar ka daþ gi bi yü rür dük. Dip not: 1- Ham za E mek D. 1922, V E þi nin hu yu nu / ka rak te ri ni de ðiþ tir me ye kalk mak! doð rul tu sun da de ðiþ me si müm kün mü dür? Müm kün se ne ka dar? Pe ki ya de ðiþ mek is te mi yor sa? De ðiþ mek is te me yen ve bu na gay ret et me ye ne dý þa rý dan ge len mü da ha le le rin hiç bir et ki si ve fay da sý ol maz. Hat ta bu de ðiþ tir me ça ba la rý ev de fýr tý na ve ka sýr ga la rýn kop ma sý na se bep o lur; a i le nin hu zur at mos fe ri ni o lum suz et ki ler. Ka dýn la rýn er ke ði de ðiþ tir me ça ba sý er kek te þu dü þün ce yi do ðu rur: Ben ye ter siz mi yim? E þim be ni ar týk be ðen mi yor. Es ki si gi bi be ni sev mi yor. Bu dü þün ce ler, ken di ni de ðiþ tir mek bir ya na, o nu da ha da huy suz laþ tý rýr. Ken di ha ta ve ku sur la rý ný dü zelt mek ye ri ne e þi nin ku sur la rý na o dak la nýr. O nu in cit me ye, e leþ tir me ye, üz me ye baþ lar. Ay ný du rum ka dýn i çin de ge çer li dir. Er kek ka dý ný de ðiþ tir mek i çin ça ba la dý ðýn da, ka dýn da þu fi kir u ya nýr: E þim be ni ar týk ol du ðum gi bi ka bul et mi yor. Bir baþ ka sý mý var? Söz ve ey lem le ri mi zin bi zi han gi dü þün ce ve nok ta la ra gö tür dü ðü nü gö re bil me li yiz. E þi miz den ön ce ken di mi zi de ðiþ tir me miz ge re kir. Bu ge nel bir ka i de dir: Ken di ni de ðiþ tir me yen, ken di ni ýs lah et me yen baþ ka sý ný de ðiþ ti rip ýs lah e de mez! SÖZ LE RÝ NÝ ZE DÝK KAT E DÝN Ki mi eþ ler, tar tý þýr ken di li ne ge len her þe yi söy ler. Üs te lik ses a ya rý ný da yap ma dan. Yük sek bir ton la ko nuþ mak ye ri ne da ha yu mu þak ve za rif bir üs lûp la, ta ne ta ne ko nuþ ma lý dýr. Ay rý ca eþ ler bir bi ri ni suç la yý cý i fa de ler kul lan ma ma lý dýr. Za ten kim o lur sa ol sun bu tarz i fa de ler den ra hat sýz o lur. A kýl lý o lan, e þi ni di rekt o la rak e leþ tir mez. Çün kü e leþ ti ri bir þe yi be ðen me di ði mi zin i fa de si dir. Sü rek li o la rak e leþ ti ri ye ma ruz ka lan ta raf be ðe nil me di ði ni dü þü nür ve e þin den u zak laþ ma ya baþ lar. Böy le lik le e leþ ti ri i yi ni yet le ya pý lý yor ol sa da hi a ma cý na u laþ maz. Çün kü yön tem yan lýþ týr. Lâf çak mak da, yi ne ki mi eþ le rin sýk ça uy gu la dý ðý tu tum lar dan bi ri dir. O lum suz söz ler, bed du â, kü für i se, çok a ðýr ve hiç hoþ ol ma yan hal ler dir. Dil ya ra sý nýn geç me di ði ni u nut ma ma lý. Da i ma müs bet, po zi tif yak la þým ser gi le me li dir. Suriye'ye insanî, ideolojik ve diplomatik bakýþ Kar deþ va tan daþ ka ný nýn o luk o luk ak ma ya de vam et ti ði, or ta lý ðýn ha ra be ye dön dü rül dü ðü bu gün kü Su ri ye i le il gi li bir bi riy le ör tüþ me yen çok fark lý yak la þým lar var. Tes bit le ri mi ze gö re, bir bi rin den fark lý lýk arz e den ba kýþ a çý la rý ný ka te go rik o la rak üç a na grup ta top la mak müm kün. BÝR: Me se le ye in sa nî a çý dan ba kan lar. Ý KÝ: Me se le ye i de o lo jik na zar la ba kan lar. ÜÇ: Ge liþ me le re dip lo ma tik za vi ye den ba kan lar. Su ri ye'de ya þa nan la ra i de o lo jik (di nî, ýr kî, mez he bî...) na zar la ba kan lar la u yuþ mak, an laþ mak, hay li zor gö rü nü yor. Bu ka te go ri de ki le ri "ü mit siz vak'a" þek lin de de ðer len dir mek lâ zým. Fa kat, Su ri ye'ye in sa nî pen ce re den ba kan lar la "Dip lo ma si, ön ce lik li me se le miz ol ma lý" di yen le ri bir bi ri ne yak laþ týr mak ve bu i ki ka te go ri de o lan la rý va sa tî bir çiz gi de bu luþ tur mak pe kâ la müm kün. Zi ra, bi ri di ðe ri ne ma ni de ðil. Bi ri di ðe ri ni nak zet mi yor. Ay ný an da her i ki ko ri dor da ar dý na ka dar a çýk tu tu la bi lir. Ya ni, bir ta raf tan in sa nî yak la þým lar ke sin ti siz de vam e der. Me se lâ, can der di ne düþ müþ maz lûm mül te ci ler en i yi þe kil de mi sa fir e di lir ve her tür lü ih ti yaç la rý im kân lar zor la na rak kar þý lan ma ya ça lý þý lýr. Bir ta raf tan da, Su ri ye'de ki yö ne ti ci ler le ir ti ba tý kes me den dip lo ma tik ka nal lar ar dý na ka dar iþ le til me ye gay ret e di lir. Mev cut hü kü me ti miz, iþ te tam da bu nok ta da i ki le me düþ müþ, a de ta pa ra dok sal bir va zi yet ser gi li yor. Bun dan mut la ka çýk ma mýz, kur tul ma mýz ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. * * * Baþ ba kan Er do ðan'ýn (S. Soy lu'nun par ti si ne trans fer tö re ni ni de i çi ne a lan) son grup top lan tý sýn da bil has sa Su ri ye i le il gi li söy le dik le ri ni dik kat le din le dik. Ko nuþ ma sý nýn mül te ci ler le il gi li kýs mý ný tak dir et me mek el de de ðil. Tür ki ye'nin maz lûm mül te ci le ri in sa nî ge rek - Yakýn Tarih Yazýlarý Kaf kas Böl ge sin de top rak ve nü fuz sa hi bi beþ ül ke a ra sýn da dü zen le - nen kon fe rans Kars'ta dü zen len di. "Kars Kon fe ran sý" is miy le 26 Ey lül 1921'de baþ la yan top lan tý, 13 E kim gü - nü so na er di. Ev sa hip li ði ni Tür ki ye' nin yap tý ðý Kon fe ran sa Sov yet Rus ya, Gür cis tan, Er me nis tan ve A zer bay can tem sil ci le ri iþ ti rak et ti. Tür ki ye'yi An ka ra hü kü me ti a dý na Þark Cep he si Ku man da ný Kâ zým Ka ra - be kir Pa þa baþ kan lý ðýn da ki he yet tem - sil et ti. Kon fe rans ta, ka tý lým cý ül ke le rin sý nýr - la rý ný be lir le me nin ya ný sý ra, Bo ðaz lar me se le si de ko nu þu lup bir ta kým ka rar - çe ler le kar þý la ma ve a ðýr la ma da gös ter di ði has sa si ye te da ir söy le dik le ri de cid den tak di re, teb ri ke þâ yân. An cak, ko nu Su ri ye'nin li de ri, yö ne ti mi ve yö ne tim kad ro la rýy la o lan dip lo ma tik mü na se bet ler nok ta sý na gel di ðin de, zi hin ler i yi ce ça tal la þý yor. Baþ ba kan'ýn bu çer çe ve de ki ko nuþ ma la rý, da ha zi ya de "E sed dev ril me li, re jim yý kýl ma lý, yö ne tim de ðiþ me li..." nok ta sýn da yo ðun la þý yor. Üs te lik, a ra da hiç ih ti yat pa yý bý rak ma dan, ke sin hat lar la, kes kin söz ler le ve bü tün bað la rý ko par ma ya ra zý bir üs lûp i le ko nu þu yor. Ýþ te bu üs lûp ve be yan tar zý iç po li ti ka da re vaç bul sa da hi, dýþ po li ti ka nýn te ra zi si o lan dip lo ma si nin ke fe si ne sýð maz, sýð dý rý la maz. E vet, bu tarz bir üs lûb u be yan, dip lo ma si de ki san'at ve ma ha re te uy gun düþ mü yor. Ve lev ki, zik re di len is nat ve it ham lar doð ru ol sa bi le... Ya ni, Beþ þar E sed, e li kan lý bir dik ta tör; yö ne tim bi çi mi köh ne miþ Ba as; E sed'in a dam la rý bi rer gad dar za lim ol ma sý na rað men, hü kü me ti mi zin söz ve dav ra nýþ bi çi mi yi ne de böy le if rat de re ce sin de ol ma ma lýy dý. Bir ke re, mev cut re jim le hâ lâ BM'nin ba ðým sýz bir ü ye si o lan Su ri ye i le ilgi li o la rak, Tür ki ye, ön ce lik le dün ya ül ke le riy - Kars Konferansý la ra bað lan dý. Ne var ki, Rus lar, kon fe rans ta Kars, Art vin ve Ar da han sý nýr la rý i le Bo ðaz lar me se le si nin fark lý bir an laþ ma ya tâ bi tu - tul du ðu nu id di a e de rek, bu ko nu yu yýl - lar ca gün dem de tut ma ya de vam et ti. Rus ya, 1917 Bol þe vik Ýh ti lâ lin den son - ra Kaf kas böl ge sin den çe kil miþ ti. Bu nu fýr sat bi len Gür cis tan, Er me nis - tan i le A zer bay can, ba ðým sýz lý ðý ný i lân et miþ ler di. An cak, Rus ya, a ra dan da ha i ki yýl geç me den tek rar Kaf kas lar'a çö rek len - di ve bu her üç ül ke yi de Sov yet Sos ya - list Cum hu ri yet ler Bir li ði ne (SSCB) da hil ol ma ya mec bur et ti. Bu mer ha le den son ra, ar týk ba ðým - le müþ te rek ha re ket et me li. Dip lo ma si de yal nýz lýk tür bü lan sý na düþ me me ye â za mî de re ce de dik kat ve has sa si yet gös ter me li. Da ha sý, Su ri ye'ye en ya kýn ve en u zun (910 km'lik sý nýr hat týy la) sý nýr kom þu su ül ke Tür ki ye'dir. Baþ ka ve u zak ta ki bir dev le tin Su ri ye i le bo zu þup ba rýþ ma sý, nis be ten ko lay dýr. Bi zim da ha has sas dav ran ma mýz ge re ki yor. Su ri ye'de es ki den de ay ný Ba as re ji mi var dý. Es ki den de ül ke nin ba þýn da e li kan lý bir dik ta tör var dý. Biz, re ji min de ðiþ me si ni, dik ta tör le rin dev ril me si ni ar zu et mek le be ra ber, bu ar zu yu dip lo ma si ka nal la rý ný ber ha va e der ce si ne iz har et me me li; he le he le re jim ve yö ne ti mi de ðiþ tir me ye yö ne lik bir ça ba i çin dey miþ gi bi bir gö rün tü yü ser gi le mek ten ka çýn ma lý yýz. Sen, ken di ül ken de ki re ji mi ve yö ne ti mi de ðiþ tir me ye ta lip ve ya a ma de ol du ðu nu hay ký ra bi lir sin. An cak, u lus lar a ra sý hu kuk ve dip lo ma si ger çe ði, bir baþ ka ül ke i çin ay ný tarz bir hay ký rý þý i çin sa na ge çit ver me ye bi lir. Ge çit ver mek bir ya na, i þi ni da ha da zor laþ tý ra bi lir. Hat ta, yap tý ðýn u sûl ha ta sý yü zün den, yo lu na da ha baþ ka ba ri yer ler de ku ru la bi lir. Ýþ te, bi zim en di þe miz de bu nok ta dan kay nak la ný yor. Zi ra, u sûl ha ta sý ya pýl dý ðýn da, e sa sa var mak da ha da müþ kil le þi yor. Hü kü me tin i yi ni ye tin den þüp he et mi yo ruz. Sarf e di len söz le rin e sa sa da ir kýs mý da doð ru ka bul e di le bi lir. Lâ kin, u sûl e sas tan ön ce ge lir. He le dip lo ma si de, u sû le ri a yet, a de ta mec bu rî is ti ka met tir. Ýs ti ka met li yol da git me ye nin söy le dik le ri ne ka dar gü zel ve doð ru ol sa da, fay da dan zi ya de za rar ge tir me ih ti ma li da ha yük sek tir. Hem ken di si ne, hem baþ ka sý na... Bu ra da, hü kü me te yö ne lik hem hak et ti ði tak di ri, hem de ge re ken i ka zý u sû lün ce ya pa bil diy sek ne mut lu. sýz lýk tan söz et mek müm kün de ðil di. Za ten, bu üç kaf kas ül ke si de Rus ya i le im za la dýk la rý "Mos ko va Ant laþ ma sý" se be biy le ken di ba þý na ha re ket e de mez du ru ma gel miþ ler di. Ko mü nist dik ta nýn þid det len me siy le de, sö mür ge den be ter bir ha le düþ tü ler. Yet miþ se ne bo yun ca ko mü nist Rus - ya'nýn e sa re ti al týn da ya þa yan bu ül ke ler, 1990'lý yýl lar dan i ti ba ren ye ni den ba ðým - sýz lýk la rý na ka vuþ ma ya baþ la dý lar. Gü nü müz de i se, es ki ka tý lý ðýn dan bir hay li u zak laþ mýþ gö rü nen Rus ya, Ýs lâm dün ya sý i le ba rýþ ma ya ve hat ta Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý na tam ü ye ol ma ar zu - su nu iz har i le kay naþ ma ya ça lý þý yor. Ne re den ne re ye... TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Mahþerde kurtaran ameller Ýz ru muz lu o ku yu cu muz: Mah þer gü nün de ha li miz ne o la cak? A mel le ri miz bi zi na sýl kur tar cak? ÝYÝ AMELLER RAHMETTENDÝR Sa lih a mel le ri mi zin Mah þer gü nü e li miz den tut ma sý Al lah ýn rah me tin den dir. Pey gam ber E fen di miz (asm) u zun ca bir ha dis te bir mah þer ke si ti ni þöy le su nu yor: Ben ge çen ge ce rü ya-yý sâ dý ka da ne ler ne ler gör düm. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, a zap me lek le ri et ra fý ný sar mýþ tý. O an da al mýþ ol du ðu ab dest gel di ve o nu kur tar dý. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, ken di si i çin ka bir a za bý ha zýr lan mýþ tý. Na ma zý gel di ve o nu kur tar dý. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, þey tan lar et ra fý ný ku þat mýþ tý. Yap tý ðý zi kir ler gel di ve o nu kur tar dý. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, su suz luk tan di li dý þa rý ya sark mýþ, so lu yor du. Tut tu ðu Ra ma zan o ru cu gel di ve o na su ik râm et ti. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, ö nü ka ran lýk, ar ka sý ka ran lýk, sa ðý ka ran lýk, so lu ka ran lýk, üs tü ka ran lýk, al tý ka ran lýk tý. Yap tý ðý hac ve um re si gel di ve o nu bu ka ran lýk lar dan çý kar dý. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, ö lüm me le ði ru hu nu al mak i çin gel miþ ti. An ne ve ba ba sý na yap tý ðý i yi lik ler gel di, me le ðin o an da ru hu nu al ma sý na ma ni ol du. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, mü min ler le ko nuþ tu ðu hal de, on lar ken di siy le ko nuþ mu yor lar dý. Ak ra ba la rýy la o lan i yi i liþ ki le ri gel di ve on la ra hi tâ ben, Bu ak ra ba la rý na i yi lik e der di de di. Bu nun ü ze ri ne on lar da o zât la ko nuþ tu lar. O da on la ra ka rýþ tý. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, pey gam ber ler hal ka hal ka ol muþ lar dý. Han gi hal ka nýn ya ný na var sa ko vu lu yor du. O an da cü nüp lük ten gus let me si gel di, el le rin den tu ta rak on la rý ya ný ma o turt tu. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, Ce hen ne min ha ra re ti ni el le riy le yü zün den u zak laþ týr ma ya ça lý þý yor du. O an da ver di ði sa da ka lar gel di, ü ze ri ne göl ge, yü zü ne kar þý per de ol du. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, a zap ze bâ nî le ri ya ný na gel miþ ti. O an da i yi li ði tav si ye e dip kö tü lük ten sa kýn dýr ma sý gel di. Ve o nu bu hal den kur tar dý. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, Ce hen nem u çu ru mun dan düþ müþ tü. Dün ya da i ken Al lah kor ku sun dan dök tü ðü göz yaþ la rý gel di ve o nu a teþ ten kur tar dý. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, a mel def te ri sol ta ra fýn dan ve ril miþ ti. Al lah kor ku su gel di ve a mel def te ri ni a lýp sað e li ne ver di. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, te ra zi si nin i yi lik ke fe si ha fif gel miþ ti. Kü çük yaþ ta ö len ço cuk la rý gel di ve te râ zi si ni a ðýr laþ týr dý. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, Ce hen ne min tam ký yý sýn da bek li yor du. Al lah kor ku sun dan kal bi nin ür per me si gel di, o nu bu hal den kur tar dý. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, kor ku dan yaþ hur ma da lý nýn sal lan ma sý gi bi tit ri yor du. Al lah a o lan hüsn-ü zan ný gel di ve tit re me si ni din dir di. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, Sý rat Köp rü sün de sü rü ne rek ve e mek le ye rek yol al ma ya ça lý þý yor du. Ba na ge tir di ði sa lâ vat lar gel di, e lin den tu ta rak a ya ða kal dýr dý. Böy le ce Sý ra tý geç ti. Üm me tim den bir a dam gör düm ki, Cen net ka pý la rý na ka dar gel di, fa kat ka pý lar yü zü ne ka pan dý. Ge tir di ði Ke li me-i Þe hâ det ler gel di, e lin den tu ta rak Cen ne te gir dir di. 1 KIYAMET GÜNÜ ALLAH'IN ÝLK SÖZÜ Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur du ki: Di ler se niz Ký yâ met gü nü Al lah ýn mü min le re ilk söy le ye ce ði söz i le mü min le rin Al lah a ilk söy le ye cek le ri sö zü si ze ha ber ve re yim: Al lah mü min le re: Ba na ka vuþ ma yý ar zû e der miy di niz? bu yu rur. Mü min ler: E vet, ey Rab bi miz. der ler. Ce nâb-ý Al lah: Ni çin? di ye so rar. Mü min ler: Af fý ný ve ba ðýþ la ma ný u mar dýk. der ler. Ce nâb-ý Al lah da: Öy ley se si ze af fý mý ve ba ðýþ la ma mý vâ cip kýl dým. bu yu rur. 2 Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur du ki: Ýn san lar di ril ti le cek le ri za man en ev vel ben kab rim den çý ka ca ðým. Rab le ri nin hu zu ru na gel dik le rin de söz cü le ri ben o la ca ðým. Ü mit le ri ni kes tik le rin de müj de le ri ben o la ca ðým. O gün hamd san ca ðý be nim e lim de o la cak týr. Ben Rab bim ka týn da  de mo ðul la rý nýn en de ðer li si yim. Bun la rý ö vün mek i çin söy le mi yo rum. 3 Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur du ki: Cen net ka pý sý ný ilk de fa ben ça la ca ðým. Ku lak lar, o ka pý hal ka la rý nýn ka nat la ra de ðer ken çý kar dý ðý ses ten da ha gü zel bir ses duy ma mýþ týr. 4 Öy ley se, Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin i fâ de siy le, dün ya ve â hi ret te dâ i mî se vinç is te yen, Haz ret-i Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn î mân dâ i re sin de ki ter bi ye si ni ken di ne reh ber et me li dir. 5 Dipnotlar: 1- Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Söz ler, s. 133.

6 MEDYA POLÝTÝK 6 Y ÞEMDÝNLÝ ü ze rin de yo ðun bir a lan ça lýþ ma sý ya pan PKK nýn um du ðu nu bu la ma yýn ca Bey tüþ þe bap a sal dýr - ma sý sür priz miy di? ki þi lik ka la ba lýk bir PKK lý grup ra hat lýk la þe hir mer ke zi ne a ðýr si lah lar la bas kýn yap ma ya ge li yor. Ýl çe nin e lek tri ði ni ke si yor. Tak vi ye in ti ka li ni ön le mek i çin il çe gi ri þin de ki köp rü yü u çu ru yor. 6 nok ta ya eþ za man lý sal dý rý ya pý yor. So nuç ta 10 þe hit ve ri yo ruz, 20 PKK lý öl dü rü lü yor. Has ta lan dým ve sa kin leþ ti ri ci yut tum. Ýs tih ba rat ta yüz de yüz ba þa rý yok tur ey val lah. A ma bu ka dar ka la ba lýk ça kal sü rü sü nün il çe mer ke zi - ne fev ka la de or ga ni ze bir sal dý rý ger çek leþ tir me si, ba þa rý - sýz da ol sa, ge ri de 20 ö lü de bý rak sa dü þün dü rü cü dür. PKK nýn Bey tüþ þe bap ýn Mez ra bel de si ne 7 ki lo met re me sa fe de ge çi ci kam pý var. 2 yýl dýr Bey tüþ þe bap kýr sa lýn da as ke ri o pe ras yon ya pýl - ma mýþ. 2 yýl il çe kýr sa lýn da o pe ras yon ya pýl ma dý ðý ný halk bi li - yor. Ve halk, te rör ör gü tü nün Bey tüþ þe bap kýr sa lýn da dar - be len me miþ di ri gü cün den ha ber dar. PKK nýn Çu kur ca, Yük se ko va, Þem din li, Bey tüþ þe bap, Ciz re gi bi nok ta lar ü ze rin de yo ðun ça lýþ ma la rý ol du ðu dil - le re pe le senk ol du. An tep, Ha tay, Ki lis ve Ur fa ay rý bir ö zel sa vaþ a la ný ha li - ne gel di. Hal böy ley ken Bey tüþ þe bap Gar ni zon Ko mu ta ný Tuðg. Bil ge han Say maz ýn il çe kýr sa lý na yö ne lik 2 yýl lýk bu hu zur ve gü ve ni ni ne ye bað la mak ge re kir bil mi yo rum. Kob ra lar ve Ý HA lar i çin u çu þa mü sa it ha va þart la rý nýn ol ma dý ðý söy le ne ce ði ne, Bey tüþ þe bap kýr sa lýn da mev cut PKK bi ri ki mi i çin sal dý rý gü nü ne ka dar ne den Ý HA tes pi ti is ten me di? Bu mu kur may ak lý ve ön gö rü sü? Her gün ev lat la rý mý zý göz yaþ la rýy la u ður la dý ðý mýz bu kri tik dö ne meç te pa sif sa lon ge ne ral le ri de ðil, ak tif cep he ge ne ral le ri ge re ki yor. Bey tüþ þe bap ta ol mak cep he de ol mak de ðil dir. Dað lý ca ya ge lip ta bur da 10 sa at bil gi sa yar o yu nu oy na - yan ge ne ral le ri u nut ma dýk. Stra te jik ak lýy la, li der li ðiy le, i na nýl maz ma nev ra la rýy la gö nül le ri mi zi fet he de cek, dos ta gü ven düþ ma na kor ku sa la cak ge ne ral le rin za ma ný. Bu ga ra bet bir ya na, ne re de as ke ri is tih ba rat, JÝT ve MÝT? Ha ni MÝT, ba þa rýy la KCK ya sýz mýþ tý, bu an ga je un sur - lar ne iþ ya par? Her tür mo lo tof la ma da, Kürt genç le ri nin da ða çý ka rýl - ma sýn da, ba zen de il KCK so rum lu su o la rak ar zý en dam e den bu hu lul ve ya an ga je un sur lar Çu kur ca, Dað lý ca, Han te pe, Ge dik te pe, Þem din li, Bey tüþ þe bap sal dý rý la rý ný ne den ha ber ve re me di? Ya eþ siz bir kü re sel gö ze tim a ðý o lan Ec he lon un li de ri ABD nin an lýk is tih ba rat des te ði ne ol du? Sý nýr la rý mý zý gü le oy na ya ge çen ka la ba lýk PKK grup la rý - ný ABD gö re mi yor mu a ca ba? Ha týr la yýn de ABD iþ ga li al týn da ki I rak ýn Dý þiþ le ri Ba ka ný Hoþ yar Ze ba ri, Tür ki ye I rak sý ný rý na 140 bin as ker yýð dý id di a sýy la pa nik yap mýþ tý. Sý nýr da ki as ke ri ha re ket li lik ten do la yý pa nik le yen kuk la I rak yö ne ti mi ni ra hat lat mak is te yen bir Pen ta gon yet ki li si ne de miþ ti? Tür ki ye sý ný rý ný uy du dan ta kip e di yo ruz. Türk or du su sý nýr böl ge sin de bir ha re ket li lik i çin de de ðil. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Se an McCor mack da Pen ta gon u te yit e de rek: Türk as ke ri, sý nýr böl ge si nin ol duk ça u za ðýn da o pe ras - yon ya pý yor de miþ ti. Bun dan on yýl lar ca ön ce 1960 lar da ABD Baþ ka ný Lyndon John son ýn Çin li ler in tu va le te bi le git tik le ri ni uy - du dan gö rü yo ruz de me miþ miy di De Ga ul le e? De mek ki ABD yle pren sip te ge çer li an lýk is tih ba rat to - ka laþ ma la rý, pra tik te iþ le mi yor. A cý ger çek Tür ki ye nin te rör ör gü tü ne kar þý yal nýz ol - du ðu dur. Her þe ye rað men bu bir u mut suz luk se be bi de ðil dir. Ev vel ce TSK, Ka zan Va di si nde te rör ör gü tü ne sert bir vu ruþ yap tý. A ma Ka zan Va di si yi ne te rö rist ler le dol du. Ka to Da ðý nda et ki li bir o pe ras yon ya pýl mýþ tý. Hat ta o - pe ras yon da PKK nýn Ka to so rum lu su öl dü rül müþ tü. A ma Ka to dan te rö rist ge çi þi ha len de vam e di yor. Bun lar, kay bet ti ði bir hüc re yi her da im ye ni le me ye ça lý - þan PKK ya kar þý o pe ras yo nel tav rýn ke sin ti siz ol ma sý ge - rek ti ði ni gös te ri yor. A ma hâ lâ PKK ey lem ya pý yor, gü ven lik bi rim le ri miz ce vap ma hi ye tin de kar þý o pe ras yon baþ la tý yor. PKK sal dý rý sý ol ma dýk ça, so nu ca yö ne lik ka rar lý/ke sin ti - siz bir o pe ras yo nel i ni si ya tif kul la nýl mý yor. Ce va bý nýz a ðýr bi le ol sa sa de ce sal dý rý ya ce vap la te rör le o pe ras yo nel mü ca de le yü rü mez. Gül te kin Av cý, Bu gün, 6 Ey lül 2012 YENÝ öð re tim yý lýn baþ lar ken med ya da çok ça yer a lan e ði tim ya zý la rý a ra sýn da Ber rin Ka ra kaþ ýn ya zý sý ( Ta lim Ter bi ye su nar: Üç nok ta lý ya zar lar..., Ra di kal, 30 A ðus tos) ö zel lik le dik kat çe ki ciy di. Bu ya zý as lýn da hak kýn da çok ça ko nu þup çok ça re form lar plan la dý ðý mýz O kul un da ha doð ru su O ku lu muz un ni çin bir tür lü sa hi ci bir de ði þi min-ge li þi min sah ne si o la ma dý ðý ný çok öz lü bi çim de a - çýk lý yor du. Ber rin Ka ra kaþ, me rak bu ya! Ta - lim Ter bi ye Ku ru lu Baþ ka ný nýn ha ber ka nal la rýn da ye ni dü zen le mey le il gi li yap tý ðý a çýk la ma lar da al tý ný çi ze rek ö ne - mi ni ö zel lik le vur gu la dý ðý bir der sin, Dil ve An la tým der si nin ku ru lun si te sin de yer a lan ve söz ko nu su der si ve re cek öð - ret men ler i çin ha zýr la nan Öð re tim Prog ram la rý bö lü mü nü zi ya ret et miþ. Her hal de, Ba ka lým, bu ö zel lik le ö nem ve ri len der sin öð ret men le ri ne iþ le ri ni ko lay laþ týr mak i çin ne tür ö ne ri ler ge ti - ril di ði ni o ku yup-öð re ne lim di ye rek. Ra di kal ya za rý ilk dört mad de de di le ge ti ri len ö ne ri le ri ol du ðu gi bi kö þe si ne ta þý mýþ. Biz de o ku yup, biz de bil gi le ne - lim: 1- Me tin ler, Türk Mil li E ði ti mi nin ge nel a maç la rý na ve te mel il ke le ri ne uy - gun ol ma lý dýr. 2- Me tin ler de A ta türk il ke ve in ký lâp - la rý na ay ký rý i fa de ler yer al ma ma lý dýr. 3- Me tin le rin mil li kül tü rü mü ze, ah - lâk an la yý þý mý za, ya sa la rý mý za, ge le nek - le ri mi ze, örf ve â det le ri mi ze, mil le ti mi - zin bö lün mez bü tün lü ðü ne uy gun ol - ma sý na ö zen gös te ril me li dir. 4- Si ya si ku tup laþ ma la ra yol a ça cak bö lü cü ve i de o lo jik me tin le re yer ve ril - me me li dir. Þim di siz söy le yin: Bu çer çe ve i çin de ka la rak ak lý ba þýn da bir öð re ti min ve ri - le bil me si müm kün mü dür? Çi zi len sý - nýr lar, ge ti ri len öl çüt ler ya zar lýk e ði ti - mi ni des tek le me si a ma cýy la müf re da ta gi ren Dil ve An la tým ad lý der sin ta þý - ma sý ge re ken ru ha u yu yor mu þim di? Öð ret men le rin kul la na cak la rý me tin le re i liþ kin ko nu lan sý nýr lar i çin de ka la rak ya zar lýk e ði ti mi nin güç len di ril me si dü - þü nü le bi lir mi? Ö nü müz de du ran ve o - ku ya na bir ta kým ce za ya sa la rý i le te rör le mü ca de le ka nu nu nu ha týr la tan bu sý nýr - lar i çin de ka la rak e li i ler de doð ru dü rüst ka lem tu tan bi ri si çý ka bi lir mi? Dik kat et tiy se niz öð ret men le re yö ne lik bu ta li - mat lar i çin de i de o lo jik me tin le re yer ve ril me me si de yer a lý yor. Bu du rum kar þý sýn da yok sa siz de be nim gi bi A ma na sýl o lur, i de o lo jik me tin ler den u zak du rul ma sý ný is te yen bu Öð re tim Prog - ra mý nýn ken di si za ten son de re ce i de o - lo jik bir me tin! mi di yor su nuz? Bu tab - lo yu ben o tuz yýl ön ce Ý de o lo ji le rin so - nu nun gel di ði ni i lan e den bu yu ran bir i - de o lo ji for mü lüy le ö zet le miþ tim... Ber rin Ka ra kaþ, ku ru mun si te sin de kar þý laþ tý ðý bu ta li mat lar lis te si nin 8. mad de sin de yer a la ný ný da ak tar mýþ. O da þöy le bir þey: Se çi len me tin ler de e ði - tim öð re tim fa a li yet le ri nin a maç la rý na uy gun ol ma yan i fa de ler üç nok tay la (...) gös te ril mek kay dýy la çý ka rýl ma lý dýr. Ý yi yi ne de, uy gun ol ma yan i fa de ler hep ten yok e dil mek ye ri ne üç nok tay la ge çiþ ti ri li yor di yor sa nýz çok da hak sýz sa yýl maz sý nýz... Ö nün de ki me tin de üç nok tay la kar þý la þan öð ren ci de bel ki de bu üç nok ta nýn do ður du ðu bir me - rak, bir ke þif ar zu su pe ka la ge li þe bi lir! Ka ra kaþ ýn ku ru mun si te sin den ak - tar dý ðý bu ta li mat la rý o ku yun ca is ter is - te mez ak lý ma ne re dey se tam bir yýl ön - ce ya yým la dý ðým bir ya zým gel di. Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn gö rev le ri nde bü - yük de ði þik lik baþ lýk lý bu ya zý da Mil li E - ði tim Ba ka ný nýn him me tiy le ger çek le - þen Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ku ru luþ ve ör güt len me si ni dü zen le yen bir Ka nun Hük mün de Ka rar na me ye öv gü ler düz - müþ tüm. Ka rar na me, çok ö nem li o la - rak, 1973 ve 1983 ta rih li Mil li E ði tim Te mel Ka nu nu ve 1992 ta rih li Mil li E - ði tim Teþ ki lat Ka nu nu nda yer a lan A - maç ý or ta dan kal dý rý yor du. Ka rar na me - nin kal dýr dý ðý bu A maç þöy le bir þey di: A ta türk in ký lap ve il ke le ri ne ve A na - ya sa da i fa de si ni bu lan A ta türk mil li yet - çi li ði ne bað lý; Türk mil le ti nin mil li, ah la - ki, in sa ni, ma ne vi ve kül tü rel de ðer le ri ni be nim se yen, ko ru yan ve ge liþ ti ren; a i le - si ni, va ta ný ný, mil le ti ni se ven ve da i ma yü celt me ye ça lý þan... Ka rar na me bu Mil li E ði tim Ba kan lý - ðý nýn ye ni le nen gö rev le ri ni þöy le sý ra lý - yor du: O kul ön ce si, ilk ve or ta öð re nim ça - ðýn da ki öð ren ci le ri be de nî, zih nî, ah la - kî, ma ne vî, sos yal ve kül tü rel ni te lik ler yö nün de ge liþ ti ren ve in san hak la rý na da ya lý top lum ya pý sý nýn ve kü re sel dü - zey de re ka bet gü cü ne sa hip e ko no mik sis te min ge rek tir di ði bil gi ve be ce ri ler le do na ta rak ge le ce ðe ha zýr la yan e ði tim ve öð re tim prog ram la rý ný ta sar la mak, uy gu la mak, gün cel le mek; öð ret men ve öð ren ci le rin öð re tim hiz met le ri ni bu çer çe ve de yü rüt mek ve de net le mek... Ka rar na me böy le ce A na ya sa nýn 42. mad de sin de di le ge len E ði tim ve öð re - tim, A ta türk il ke le ri ve in ký lâp la rý doð - rul tu sun da... þar tý ný da dý þa rý da bý ra ký - yor du... Ne ka dar se vin miþ tik... Hiç bek len - me dik bir an da Es ki Re jim in O kul u da ni ha yet ken din den baþ ka her han gi bir i - de o lo ji ye ha yat hak ký ta ný ma yan bir i de - o lo ji nin ve sa ye tin den kur tar mak yo lun - da çok ö nem li bir a dým a tý lý yor du... Ha týr la ta yým: Bu ge liþ me ta mý ta mý na bir yýl ön ce ya þa ný yor... Pe ki a ma bu gün na sýl ol du da bi raz ön ce o ku du ðu muz ta li mat lar tek rar kar þý mý za çýk tý? di ye so ru yor sa nýz, so - ru nun ce va bý ný ben de bil mi yo rum doð ru su... Kür þat Bu min, Ye ni Þa fak, 6 Ey lül 2012 DÜN Ku zey Ca ro li na'nýn Char lot te ken tin de baþ la yan De - mok rat Par ti Ku rul ta yý'nda ki et ki le yi ci ko nuþ ma sýn da ken di si ni bin bir güç lük le Har vard Hu kuk'ta o ku tan MS has ta sý pom pa cý ba ba sýn dan, ev len dik ten son ra ü ni ver si te kre di le ri ni ve mort ga ge la rý ný ge ri ö de mek i çin Ba rack'la çek tik le ri çi le ler den bah se den Mic hel le O ba ma'dan et ki - len miþ o la bi li rim. A ma tüm Ýs lam dün ya sýn da ya rýn, Cu ma na ma zý son - ra sý O ba ma i çin yar dým san dýk la rý ku rul ma sý ö ne rim þa ka de ðil, cid di yim. Kon gre i çin ne re dey se mey dan o kur ca sý na New York'tan son ra ABD'nin i kin ci fi nans mer ke zi o lan bu "Al týn'a Hu cüm" di ya rý ný se çen O ba ma, kam pan ya sý i çin bü yük þir ket ler den ba ðýþ ka bul et mi yor. Bu ko nu da öy le - si ne du yar lý lar ki kon gre nin ya pýl dý ðý Bank of A me ri ca Sta dý'ný es ki a dý o lan Pant hers o la rak a ný yor lar. Bu du yar - lý lýk lar la da ra lan kam pan ya büt çe sin de ta sar ruf i çin De - mok rat Par ti'nin kon gre si dört gün den üç gü ne dü þü rül - dü. Ya ni "O ba ma ca re" di ye dal ga geç tik le ri biz de ki SSK sis te mi nin bi le bat tý ðý, yük sek ver gi kar þý tý var ye mez am - ca la rýn a da yý Rom ney'e kar þý fa kir a ma gu rur lu O ba ma la - rýn a cil pa ra ya ih ti ya cý var. Bi ze ne bun dan di ye bi lir si niz? A ma Rom ney'nin dýþ po li ti ka e ki bi ve va at le rin den ha ber dar o lan her dün ya lý - nýn ge ze ge ni bek le yen bu dört yýl lýk fe la ket kar þý sýn da "bi - ze ne" de mek gi bi bir lük sü pek yok. Ta bii Rom ney, AKP hü kü me ti ne "Ýs lam cý te rö rist" di - yen Rick Perry, Fi lis tin li le re "Os man lý'da yok tu böy le bir þey, son ra dan keþ fe dil miþ" di yen Newt Gin grich, Öz be - kis tan'a "U be ki-be ki-be ki-be ki-stan-stan" di yen Her man Ca in, baþ kan o lur sa Ý ran'da 1980'den be ri ol ma yan ABD el çi li ði ni ka pat ma sö zü ve ren Bach mann ya da en ö nem li dýþ po li ti ka ko nuþ ma sý ný þe ker le me dük kâ nýn da ya pan Çay Par ti si'nin göz de si San to rum gi bi ra kip le ri dü þü nül - dü ðün de eh ve ni þer sa yý la bi lir. A ma bu ger çek ten de dün ya nýn ya rý sý ný þer ek se ni ne dâ hil et me ye ha zýr la nan bir eh ve ni þer ol ma lý. Rom ney'nin dýþ po li ti ka e ki bi nin yüz de 80'i Bush'un dýþ po li ti ka e ki bin den ge li yor. Ý sim ler ta ný dýk. Bush'u I rak'a so kan A me ri kan ne o-con la rý nýn Pro ject for a New A me - ri can Cen tury et ra fýn da top la nan e ki bin den se kiz i sim Rom ney'nin dýþ po li ti ka e ki bin de yer a lý yor. En teh li ke li i sim Bush'un I rak iþ ga li ön ce si BM'de ki pis iþ le ri ni hal le den þa hin John Bol ton. U zun bý yýk la rýn dan ha týr la ya bi le ce ði niz Bol ton, Was hing ton'da ki "Ýs ra il Ý ran'ý vur ma lý" lo bi si nin et kin i sim le rin den. Bol ton'un a dý Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý i çin bi le ge çi yor. Pro ject for a New A me ri can Cen tury'nin ku ru cu su, A - me ri can Ex cep ti o na lism de nen ya ni ABD'nin bü tün di - ðer ül ke ler den fark lý o la rak dün ya ya de mok ra si ve öz gür - lük yay ma mis yo nu o lan bir dev let ol du ðu fik ri nin ön cü - le rin den Ro bert Ka gan da Rom ney'nin e ki bin de. Yi ne Rom ney'nin da nýþ ma ný o lan E li ot Co hen de ay ný e kip ten, 11 Ey lül sal dý rý la rýn dan son ra I rak'ta kit le im ha si lah la rý var ar gü ma ný nýn sa hi bi Co hen. Bush'a 2003'te I rak'ýn Ni jer'den zen gin leþ ti ril miþ u ran - yum al dý ðý ný söy le ten Ro bert Jo seph de e kip te. En ta ný dýk o la ný Tür ki ye'de ki bü yü kel çi li ði sý ra sýn da her tür lü ka ran lýk, cun ta va ri i þin i çin de ol mu þ E ric E del man. I rak'ta bir dö nem ABD'nin ko lon yal va li si o lan Bre - mer'in söz cü sü Dan Se nor yi ne Rom ney'nin ya kýn e ki - bin de ve teh li ke li bir i sim. Ýs ra il sa ðý na ya kýn o lan Se - nor, Ne tan ya hu'nun hay ran la rýn dan bi ri. "Mitt-Bi bi ye ni Re a gan-thatc her o la cak" twe et le ri ya pýp e de bi le - cek le ri nin ilk i þa re ti. Pe ki, Rom ney dýþ po li ti ka da ne di yor? Bu e kip le ne de - ne bi le cek se o nu ta bi i. Cum hu ri yet çi le rin Kon gre si'nde ki A me ri can Ex cep ti o - na lism vur gu su ilk i þa ret ler. Rom ney ko nuþ ma sýn da "Ben baþ kan lý ðý ma bir iþ tu ruy la baþ la ya ca ðým. O ba ma bir ö zür tu ruy la baþ la dý. A me ri ka'nýn di ðer u lus la ra dik te et ti ði ni söy le di. Ha yýr. A me ri ka di ðer u lus la rý dik ta tör ler den kur - tar dý" söz le ri bu "de mok ra si mü ca hi di" ABD kâ bu su nun ge ri dö nüþ i þa re ti. O ba ma'nýn a çýk ka lan mik ro fon da Pu tin'e "Se çi me ka - dar es nek lik gös ter" ri ca sý ný da di li ne do la yan Rom ney, Rus ya'yý bir nu ma ra lý je o po li tik düþ man i lan et miþ du - rum da, Rus ya'ya kar þý ür kek de ðil er kek po li ti ka va at e di - yor. Çin i çin de a ðýr ko nuþ tu: Ma ni pü la tör. Ta bii Cu ma'dan son ra dün ya da ki Müs lü man la rý ne - den O ba ma'nýn kam pan ya sý na sa da ka ver me ye ça ðýr dý ðý - mý bun lar tam a çýk la mý yor. Rom ney'nin dýþ po li ti ka viz yo nun da en ge niþ yer tu tan i ki ül ke var: Ý ran ve Ýs ra il. "O ba ma, Ýs ra il gi bi müt te fik le ri mi zi o to bü sün al tý na at - tý" di yen Rom ney, Ýs ra il'i bir nu ma ra lý müt te fik o la rak gör mek le kal mý yor, BM ka rar la rý nýn ak si ne Ku düs'ün de Ýs ra il'in do ðal baþ ken ti ol du ðu nu söy lü yor Ý ran'la i se ko nuþ ma ya bi le kar þý. U zun u zun kör fez de ki fi lo la rýn güç len di ril me sin den, as ke ri mü da ha le se çe ne ði - nin his set ti ril me sin den bah set mek te. Ý ran'dan Türk Ke - ma list le ri gi bi "A ye tul lah lar" di ye bah set me si de ca ba sý. Rom ney'nin Or ta do ðu ve A rap Ba ha rý viz yo nu de Er - tuð rul Öz kök çiz gi sin de en di þe li mo dern. "De mok ra si ta - mam a ma Ý ran ve ci ha dist le re dik kat" vur gu su var. Tür ki ye'nin a dý i se i ki yer de ge çi yor. Bi ri çok il ginç Ýs ra il mad de si al týn da. Ön ce Tür ki ye ve Mý sýr'la Ýs ra il'in böl ge - de ki var lý ðý i çin bir lik te ça lýþ mak tan bah se di yor son ra da ek li yor: ABD, Tür ki ye ve Mý sýr'da ki an ti-ýs ra il po li ti ka la ra kar þý þid det le kar þý çýk ma lý ve on la ra çý kar la rý nýn Ýs ra il'i i - zo le et mek ten geç me di ði ni a çýk ça gös ter me li. Tür ki ye'nin geç ti ði i kin ci bö lüm Su ri ye. Rom ney'nin e - ki bi "Su ri ye'de da ha çok yap tý rým a ma E sed son ra sý A le vi - le rin du ru mu nun dik ka te a lýn ma sý" gi bi vur gu lar la ken di - ne bir kur ta rý cý rol biç mi yor. "Tür ki ye ve Su u di A ra bis - tan'la si vil le rin ko run ma sý i çin bir lik te ça lýþ ma lý yýz" cüm - le siy le top Tür ki ye'ye a týl mýþ. Ya ni "Tür ki ye ma sa sý nýn ba þýn da O ba ma var" de nen Was hing ton, ka sým dan son ra o to ban da çok hav la dý ðý i çin kö pe ði ni a ra ba sý nýn ü ze ri ne bað la yýp öl dür müþ Rom - ney'nin dýþ po li ti ka da o ut so ur cing hiz me ti al dý ðý ne o- con la rýn ye ni den e li ne ge çe bi lir. O yüz den gön lü nüz den ne ko par sa, Al lah rý za sý i çin O - ba ma'ya bir yar dým... Yýl dý ray O ður, Ta raf, 6 Ey lül 2012 Es ki re ji min o ku lu SÜLEYMAN Soy lu yu se ve rim.. Dü rüst, la fý ný bi len, sö zün de du ran si ya set çi i - ma jý ya rat mýþ týr se çim le rin den bek le di ði o yu a - la ma yýn ca ge nel baþ kan lý ðý bý rak ma sý ný tak dir et tim.. Ben si zin bil di ði niz po li ti ka cý lar dan de ði lim de di, ge nel baþ kan lýk kol tu ðu na ya pýþ ma dý.. Çün kü par ti nin o yu kaç o - lur sa ol sun, ka sa da bi raz pa ra var sa ge - nel baþ kan lýk tat lý dýr.. Te nez zül et me di ði i çin o za man bra - vo de miþ tim.. Dün de me dim.. Ý ma jý ze de len di.. Sý ra dan po li ti ka cý - lar dan far ký kal ma dý.. *** Ne de ni ni söy le ye yim.. Soy lu, dün AKP ye ge çer ken e sas e vi - me gel dim de di.. De mok rat Par ti ney di? O ra da sý ra dan bir ü ye de ðil di ki, ge - nel baþ kan dý.. Par ti nin a nah ta rý on day - dý.. Mey dan la ra o çýk tý, par ti yi o yö net - ti, o dö nem AKP i le se çim ya rý þý na o gir di.. AKP i çin e sas e vim de miþ.. E sas e vi AKP i se, DP eð re ti e vi miy di? DP Ge nel Baþ ka ný i ken söy le dik le ri de eð re ti miy di? Meh met Tez kan, Mil li yet, 6 Ey lül 2012 Ge nel baþ ka nýn e sas e vi! Bey tüþ þe bap so ru la rý Obama giderse neo-conlar gelir Stra te jik ak lýy la, li der li ðiy le, i na nýl maz ma nev ra la rýy la gö nül le ri mi zi fet he de cek, dos ta gü ven düþ ma na kor ku sa la cak ge ne ral le rin za ma ný. ABD Baþkan adayý Romney'nin dýþ politika ekibinin yüzde 80'i Bush'un dýþ politika ekibinden geliyor. Bush'u Irak'a sokan Amerikan neoconlarýnýn Project for a New American Century etrafýnda toplanan ekibinden sekiz isim Romney'nin dýþ politika ekibinde yer alýyor. 2012/293 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Ýpotekli olup, satýþýna karar alýnan taþýnmazýn cinsi, evsafý ve kýymeti; TAPU KAYDI: Silivri Tapu Sicil Müdürlüðünün tarih, 1428 sayýlý kaydýna göre; Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Çanta-Fatih Mahallesi, Ova Mevkiinde kain, 247 ada, 6 nolu parsel sayýlý, 445,00 m 2 yüzölçümlü, "Arsa" vasfý ile ana taþýnmaz olarak kayýtlý gayrimenkulün; Dosyanýn icrai haciz þerhi iþlenmiþ (½) hissesi Zehra ALBAYRAK adýna kayýtlý olup hisse kaydý üzerinde baþka bir takyidat bulunmamaktadýr. Taþýnmazýn ayrýca (1/8) hissesinin de Zehra ALBAYRAK adýna kayýtlý olduðu görülmüþtür. ÝMAR DURUMU : Silivri Belediye Baþkanlýðý, Plan ve Proje Müdürlüðünün tarih, 1232 sayýlý yazýsýna göre; Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Çanta, Sancaktepe Mahallesi, eski 10320, yeni 247 ada, 6 nolu parsel, tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planýnda; Kýsmen "Konut" alanýnda, kýsmen "Yol" alanýnda kalmaktadýr. Konut alaný, Serbest Nizam, Emsal: 0.50, H= 7.00 m, 2 Kat olarak imar durumu mevcut olup, parselin büyük kýsmýndan 12 m'lik yol geçmektedir. Kalan kýsmýn ise parselin kuzeyindeki nolu parsel ile tevhit edilmesi gerektiði belirtilmiþtir. HALÝHAZIR DURUMU : Satýþa konu taþýnmaz; Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Çanta-Fatih, Sancaktepe Mahallesi, Rami Albayrak Caddesi, No: 33'de kain, 247 ada, 6 no ile kayýtlý parselin icrai haciz þerhi iþlenmiþ (½) hissesi'dir. 247 ada, 6 Nolu Parsel: 445,00 m 2 alanlý olup "Arsa" vasýflýdýr. Parsel üzerinde herhangi bir yapý bulunmamaktadýr. Düz topoðrafik yapýya sahiptir. Tabi toprak ve bitki örtüsü ile kaplýdýr. Parsel sýnýrlarý belli deðildir. Konum olarak, Çorlu istikameti, Kýnalý Köprülü kavþaðýnýn güneyinde yer almaktadýr. Parsel sahile 1. parsel konumunda olup ayrýca yanýnda bulunan dereye bitiþiktir. E-5 Karayolu 700 m mesafede olup toplu taþýma araçlarý ile ulaþým buradan saðlanmaktadýr. Yakýn çevresinde, Albayrak Tatil Köyü, Gümüþ Kumsal Tatil Sitesi, yazlýk amaçlý kullanýlan yapýlar ve boþ parseller bulunmaktadýr. Bölge, alt yapý olarak belediye hizmetlerinden faydalanabilmektedir. KIYMETÝ : Satýþý konu olan taþýnmazýn 445,00 m 2 x 450,-TL/m 2 = ,00 TL. olacaðý Satýþa esas, Zehra Albayrak'ýn payýna isabet eden deðer ise; Hisse payý (1/2) x ,00 TL = ,00-TL. (YüzBinYüzYirmi BeþTürkLira)'sýna mütehammil olacaðý kanaatine varýlmýþtýr. 1. Satýþ Günü : 02/11/2012 Cuma 11:30-11:40 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 12/11/2012 Pazartesi 11:30-11:40 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve sa at te SÝ LÝV RÝ 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA LE MÝN DE SÝ LÝV RÝ /ÝS TAN BUL'da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý - ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la - cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la bedelle alýcý çýkmaz ise satýþ talebi düþecektir. 2- Arttýrmaya iþtirak edecekle rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ½ tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/293 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýf. K. 126) 28/08/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27. B: T. C. SÝLÝVRÝ / ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

7 Y DÜNYA 7 Ýs ra il as ker le ri Gaz ze'de Ýsrail askerleri 6 buldozer ve 3 tank eþliðinde Gazze þeridinin güneyindeki Han Yunus þehrinin doðusuna girdi. Ýs ra il e a it in san sýz ha - va a ra cý nýn (Ý HA) Gaz ze de ki El-Me ga zi Mül te ci Kam pý nýn do ðu su na dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da ise 3 ki þi öl dü 1 ki þi a ðýr ya ra lan dý. ÝSRAÝL askerî araçlarýnýn Gazze þeridinin güneyindeki Han Yunus þehrinin doðusuna girdikleri bildirildi. Ýsrail askerleri 6 buldozer ve 3 tank eþliðinde Han Yunus þehrinin doðusundaki Huzaa beldesine Ebu Riyde kapýsýndan giriþ yaptý. Askerler Gazze sýnýrýndaki tarým arazilerine ateþ açtý. Görgü þahitlerinin bildirdiðine göre, Gazze þeridinin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine de 5 füze isabet etti. Hava saldýrýsýnda 3 Filistinli öldü Ýs ra il e a it in san sýz ha va a ra cý nýn (Ý HA) Gaz ze de ki El-Me ga zi Mül te ci Kam pý nýn do - ðu su na dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da 3 ki þi öl - Mý sýr a na ya sa sýn da mu kad de sat gö rü þül dü n MISIR'DAKÝ Ýs lâ mî e ði lim li si ya sî par ti le rin tem sil ci le ri nin, ha zýr lan mak ta o lan ye ni a na - ya sa da Al lah a, Pey gam ber le re, Haz re ti Mu - ham med in (asm) eþ le ri ne, Hu le fa-i Ra þi din e ve Sa ha be ye ha ka ret e dil me si ni ya sak la yan mad de ko nul ma sý ný gö rüþ mek i çin top lan dý ðý bil di ril di. Mý sýr ýn Þû râ Mec li si nde ger çek le - þen top lan tý ya Hür ri yet ve A da let Par ti si (HAP), Nur, Vefd ve Dev ri min Ge le ce ði par - ti le rin den tem sil ci ler, di ðer par ti le rin tem sil - ci le ri ve cum hur baþ kan lý ðý es ki a day la rýn dan Amr Mu sa nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu ül ke - nin i le ri ge len le rin den ba zý la rý nýn ka týl dý ðý kay de dil di. Top lan tý da Ez her in, Al lah ýn Za tý - na, pey gam ber le re, Haz re ti Pey gam be rin (asm) ha ným la rý na, Dört Ha li fe ye ve Sa ha - be ye ha ka ret te bu lun ma yý ya sak la yan mad de ko nul ma sý is te ði nin gö rü þül dü ðü be lir til di. Söz ko nu su mad de i le ül ke de çýk ma sý muh te - mel Hý ris ti yan-müs lü man ve Sün nî-þiî ça týþ - ma sý nýn en gel len me si he def le ni yor. Kahire / a a Mur sî: Za lim ler he sap ve re cek n MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî, suç iþ le yen kim se nin su çu nu ört me - le ri nin müm kün ol ma dý ðý ný be lir te rek, He - sap so rul ma dýk hiç bir za lim kal ma ya cak de di. Ka hi re de ki 1. Ü ni ver si te Öð ren ci le ri Bir li ði Kon fe ran sý nda ko nu þan Mur sî, Mý - sýr ýn si vil bir dev let ol du ðu nu i fa de e de rek, ye ni a na ya sa nýn ya zýl ma sý ve re fe ran du ma su nul ma sý i le Mý sýr ý a na ya sal bir meþ rû i ye te ka vuþ tur mak is te dik le ri ni i fa de et ti. Mý sýr ýn es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek dö ne - mi nin yol suz luk la do lu ol du ðu nu kay de den Mur si, Biz þe hit le rin in ti ka mý ný a la na ka dar o, hu zur bul ma ya cak. He sap so rul ma dýk hiç bir za lim kal ma ya cak di ye ko nuþ tu. Mur sî nin bu a çýk la ma yý, öð ren ci le rin es ki Sa vun ma Ba ka ný Ma re þal Hü se yin Tan ta - vi yi kast e de rek, Halk Ma re þal in yar gý lan - ma sý ný is ti yor slo gan la rýn dan son ra yap ma - sý dik ka ti çek ti. Kahire / a a Kuveyt'te domuz etli sosis satacaklardý! n ÜLKEDE ikamet eden yabancýlarla beraber yaklaþýk 4 milyon nüfusu olan Kuveyt, ihtiyacý olan gýda tüketim mallarýnýn neredeyse tamamýný yurt dýþýndan temin ediyor. Ülkede kesilen taze et ve tavuk miktarý ihtiyacý karþýlamadýðý için, yurt dýþýndan donmuþ olarak getirtiliyor. Donmuþ et ithalatý daha çok Çin, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Hindistan dan ithal edilirken, donmuþ tavuk ve hindi, donmuþ salam ve sosisler ise baþta Brezilya olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden temin ediliyor. Ancak, son günlerde gazete sayfalarýnda yer alan haberlerden sonra, Kuveytliler artýk donmuþ et, tavuk ve bunlarýn yan ürünlerini satýn alýrken bir defa düþünecekler. Çünkü, geçtiðimiz hafta ele geçirdikleri domuz eti ve yaðýndan yapýlmýþ sosislerden sonra kontrollerini sýklaþtýran belediye zabýtasý, bu hafta da yine Brezilya da üretilmiþ olan 735 kilogram domuz etli sosis ele geçirdi. Suna Durmaz / Kuveyt Sün ne te kanunî sta tü n ALMANYA'NIN baþ þeh ri Ber lin, ül ke de ki 16 e ya let a ra sýn da sün ne te ya sal sta tü ka - zan dý ran ilk yö ne tim ol du. Ber lin Mu se vi Has ta ne si, Köln E ya let Mah ke me si nin sün ne ti suç sa yan ka ra rý nýn ar dýn dan du - ru mun a çýk lý ða ka vuþ tu rul ma sý i çin Ber lin E ya let yö ne ti mi ne baþ vur du. Ber lin E ya le ti A da let Ba ka ný Tho mas He il mann, e ya let te sün ne tin ya sal ol du ðu nu res men a çýk la dý. Berlin / cihan dü 1 ki þi a ðýr ya ra lan dý. Gaz ze Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü, Ýs ra il e a it in san sýz ke þif u ça ðý nýn Gaz ze þe ri din de i çin de 4 ki þi nin ol du ðu bir a - ra ca fü ze fýr lat tý ðý ný kay det ti. Gör gü þa hit le ri böl ge de ki çift lik le rin bi rin de a raç tan i nen 4 gen cin ü ze ri ne Ýs ra il in fü ze fýr lat tý ðý ný söy le - di. 3 ki þi nin vefat et ti ði sal dý rý da a raç tan i nen di ðer gen cin a ðýr ya ra lý ol du ðu be lir til di. Ýs - ra il Or du (IDF) Söz cü lü ðü nden ya pý lan a - çýk la ma da sal dý rý üst le nil di. Ýs ra il u çak la rý Pa zar te si gü nü de Gaz ze nin gü ne yin de ki Ha mas ýn as ke rî ka na dý Ýz zed din el-kas sam Tu gay la rý na a it e ði tim mer ke zi ne i ki sal dý rý dü zen le miþ ti. Gaz ze / a a Filistin Esirler Ba ka ný A ta ul lah E bu s-se beh. BM, SÝVÝLLERÝ KORUYAMADI Ö ZE LEÞ TÝ RÝ YA PAN BM GE NEL SEK RE TE RÝ BAN KÝ-MUN, BM GÜ VEN LÝK KON SE YÝ NÝN SU RÝ YE DE SÝ VÝL HAL KI KO RU MA SO RUM LU LU ÐU NU YE RÝ NE GE TÝR ME DÝ ÐÝ NÝ VE GÜ VE NÝ LÝR LÝ ÐÝ NE GÖL GE DÜ ÞÜR DÜ ÐÜ NÜ BE LÝRT TÝ. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Su ri ye ko nu sun da ha re ke te geç mek te ba þa rý sýz ol du ðu ge rek çe siy le BM Gü ven lik Kon se yi ni e leþ tir di. Ban, BM nin kat li am ve sa vaþ suç la rý na kar þý si vil hal ký ko ru ma so rum lu lu ðu na i liþ kin o tu ru mun ya pýl dý ðý BM Ge nel Ku ru lu nda, Kon sey in ha re ket siz kal ma sý nýn Su ri ye hal ký na za rar ver di ði ni ve BM nin gü ve ni lir li ði ne göl ge dü þür dü ðü nü be lirt ti. Ar tan þid det kon trol den çýk tý ðýn da, in sa nî du rum kö tü leþ ti ðin - de, kriz Su ri ye sý nýr la rý ný aþ tý ðýn da ba þý mý zý baþ ka ye re çe vi re me - yiz i fa de si ni kul la nan Ban, BM nin so rum lu luk la rý ný üst len me si ge rek ti ði ni söy le di. Ban, si ya sî çö züm bul mak a ma cýy la et ki li hü - kü met le rin de ha re ke te geç me si ni is te di. New York / a a Fi lis tin de aç lýk gre vi sü re cek Gaz ze de ki Fi lis tin Hü kü me ti E sir ler ve Öz - gür lü ðe Ka vu þan lar Ba ka ný A ta ul lah E bu s-se - beh, Fi lis tin li e sir le rin da ha ön ce baþ lat týk la rý aç - lýk gre vi ne 13 Ey lül de de vam e de cek le ri ni be lirt - ti. E bu s-se beh, e sir le rin is tek le ri nin ye ri ne ge ti - ril me si i çin yü rüt tük le ri 28 gün lük aç lýk gre vi nin ar dýn dan Ýs ra il i le an laþ ma ya var dýk la rý ný an cak Dý rar E bu es-si si nin hüc re hap sin de 100 gün - dür aç lýk gre vi yap tý ðý ný gö rün ce aç lýk gre vi mü - ca de le si ne de vam et me ka ra rý al dýk la rý ný söy le di. E bu s-se beh, Ýs ra il yö ne ti mi ne di ren me ye de - vam e de cek le ri ni kay det ti. Gazze / a a A RAP BÝR LÝ ÐÝ: BMGK MÜ DA HA LE ET ME LÝ ARAP Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil el-a ra bi, Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Gü ven lik Kon se yi nin Su ri ye re ji mi ta ra fýn dan uy gu la nan þid de ti ve bu na kar þý mu ha le fe tin ver di ði tep ki yi dur dur ma sý, ay - rý ca BM ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si El-Ah dar el-ýb ra - hi mi nin gö re vi ni ba þa rýy la ye ri ne ge ti re bil me si i çin a cil a dým lar at ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Su ri ye de ki ya þa nan sü re ci Kan lý di ye ni te len di ren A ra bi, bu gi di þa týn sa de ce Su ri ye dev le ti ve hal - ký de ðil bü tün böl ge i çin va him so nuç lar do ðu ra ca ðý ný, bu se bep - le si ya sî, böl ge sel ve ah lâ kî so rum lu luk ge re ði þid det o lay la rý nýn dur ma sý i çin ça ba gös te ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Kahire / a a Suriye ordusunun çeþitli þehirlerde aðýr silâhlarla düzenlediði operasyonlarda yüzlerce kiþi öldü, çok sayýda bina tahrip oldu. FOTOÐRAF: A.A Kadýn ve çocuklar ölüyor SURÝYE Ge nel Dev rim Kon se yi (SRGC), or du nun çe þit li þe hir ler de yö ne tim kar þýt - la rý na a ðýr si lâh lar la dü zen le di ði o pe ras - yon lar da, ço ðu Ha lep te 218 ki þi nin öl dü - ðü nü bil dir di. SRGC, re ji me bað lý güç ler ta ra fýn dan yü rü tü len o pe ras yon la rýn yo - ðun laþ tý ðý Ha lep te 110, Þam ve ban li yö le - rin de 46, Dey ru z Zor da 24, Hu mus ta 15, Ýd lib te 14, Laz ki ye de 5, De ra da 3, ve Rak - ka da 1 ki þi nin öldüðünü du yur du. Kon - sey, öl dü rü len ler den 22 si nin ço cuk, 10 u - nun ka dýn ol du ðu nu kay det ti. MUALÝFLER: MISIR BÝZÝ TANISIN Öz gür Su ri ye Or du su (Ö SO) Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî ye Su - ri ye U lu sal Kon se yi ni(suk) ta ný ma sý i çin çað rý da bu lun du. Ö SO si ya sî da nýþ ma ný Bes - sam ed-da de, A rap Bir li ði top lan tý sýn da Beþ - þar E sad a yö ne ti mi bý rak ma çað rý sý ya pan Mur sî nin ken di le ri ne, SUK un Mý sýr ta ra fýn - dan ta nýn ma sý, Ka hi re de ki Su ri ye Bü yü kel - çi li ði nin SUK a tes lim e dil me si ve Su ri ye ye u çak se fer le ri nin dur du rul ma sý ta lep le ri ni yük sek ses le di le ge ti re bil me ce sa re ti ver di ði - ni söy le di. Da de ta lep le ri nin Su ri ye dev ri mi - ni des tek le ye cek ey lem ler ol du ðu nu vur gu - la ya rak, Mur sî nin ko nuþ ma la rý nýn mo ral le - ri ni yük selt ti ði ni be lirt ti. KRÝZ, LÜBNAN'A SIÇRAYABÝLÝR Lüb nan Baþ ba ka ný Ne cib Mi ka ti, Lüb nan ýn si ya sî se bep ler ve coð ra fi ko nu mun dan do la yý, Su ri ye kri zi nin sýç ra ma sý muh te mel ül ke ler - den bi ri ol du ðu nu söy le di. Lüb nan da Ba kan - lar Ku ru lu top lan tý sýn da ko nu þan Mi ka ti, Lüb - nan lý la rýn tek bir saf ta bir leþ me si ge rek ti ði ni ve ay ný ge mi nin yol cu su ol duk la rý ný ha týr la ta rak, böl ge de e ðer fýr tý na e ser se hep si nin be ra ber ba ta cak la rý ný be lirt ti. Kriz den ken di le ri ni u zak tut tuk la rý ný ve Lüb nan a kri zin sýç ra ma ma sý i - çin ça lýþ týk la rý ný bil di ren Mi ka ti, Su ri ye hal ký - nýn bir an ön ce gü ven li ði ne ka vuþ ma sý ný te - men ni e di yo rum de di. HABERLER Ýsrail lobisi, geri adým attýrdý n ABD DE Demokrat Parti Ulusal Kurultayý nda onaylanan parti programýna, Kudüs Ýsrail in baþkentidir ve öyle de kalacaktýr cümlesi ve Tanrý ya atýf yapan ifade, tartýþmalý bir oylamanýn ardýndan tekrar konuldu. Programda sözkonusu iki deðiþikliðin yapýlmasýný içeren teklif, parti delegelerince yapýlan sesli oylama yöntemiyle kabul edildi. Ancak Kurultay Baþkaný Los Angeles Belediye Baþkaný Antonio Villaraigosa nýn, deðiþikliklerin kabul edildiðini açýklamadan önce üç kez oylama yaptýrmasý dikkati çekti. Bu üç oylamada da, deðiþikliklere hayýr diyenlerin sesinin, evet diyenlerle hemen hemen ayný olduðu gözlendi. Villaraigosa nýn evet lerle hayýr lar arasýndaki ayrýmýn çok belirgin olmamasýna raðmen, üçüncü oylamadan sonra, deðiþiklik tekliflerinin kabul edilmesi için gereken üçte iki oy çoðunluðuna ulaþýldýðýný açýklamasý üzerine bazý delegelerden yuhalama sesleri duyuldu. Demokrat Parti nin kabul ettiði programda, partinin daha önceki programlarýnda yer alan Kudüs, Ýsrail in baþkentidir ve öyle de kalacaktýr cümlesi ve Tanrý kelimesinin çýkarýldýðý görülmüþtü. Washington / a a O ba ma res men a day n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, par ti si ta ra fýn dan Ka - sým da ki baþ kan lýk se çim le ri i çin res mi o la rak ye ni - den baþ kan a da yý i lân e dil di. De mok rat Par ti nin North Ca ro li na e ya le ti nin Char lot te þehrin de ya pý lan u lu sal ku rul tay da, O ba ma nýn par ti sin den ye ni den baþ kan a da yý o la rak se çil me si de le ge ler ta ra fýn dan oy - lan dý. Oy la ma dan ön ce O ba ma nýn a day lý ðý ný, es ki ABD Baþ ka ný Bill Clin ton a çýk la dý. Clin ton, O ba ma yý a day gös te rir ken o nu, dý þa rý dan so ðuk, i çe ri den i se yü re ði A me ri ka i çin ya nan bir a dam o la rak ta ným - la dý. Da ha son ra par ti de le ge le ri nin ta ma mý, O ba - ma nýn a day lý ðý ný o nay la ya rak res men i lân et ti. O ba - ma nýn ye ni den a day gös te ril me si for ma li te ni te li ði ta þý yor, çün kü ön se çim ler de par ti den O ba ma ya ra - kip hiç bir a day çýk ma mýþ tý. Washington / a a Af ga nis tan da çoc uk ö lüm le ri en gel le ne mi yor n BM Ço cuk la ra Yar dým Fo nu U NI CEF, Af ga nis - tan da 5 ço cuk tan bi ri nin ye ter siz bes len di ði ni a çýk la dý. U NI CEF, ya yým la dý ðý ra por da, u lus lar a ra sý top lu mun 2001 de Ta li ban yö ne ti mi nin so na er me sin den son ra ül ke ye yap tý ðý on mil yar lar ca do lar yar dý ma rað men ye ter siz bes len me ko nu sun da az ge liþ me kay de di le bil - di ði ni be lirt ti. Si vil top lum ku ru lu þu Sa ve the Chil - dren ýn Af ga nis tan söz cü sü Chris ti ne Ro ehrs, ra po - run, bu gün ye ter siz bes len me nin 2004 te ki se vi ye ka - dar yük sek ol du ðu nu gös ter di ði ni vur gu la dý. Ro ehrs, Af ga nis tan da ço ðu 5 ya þý na gir me den her gün 275 ço - cu ðun ön le ne bi lir has ta lýk lar dolayýsýyla öl dü ðü ne, bu has ta lýk la rýn al týn da da ge nel lik le ye ter siz bes len me nin yat tý ðý na dik ka ti çek ti. Ra por da, 0-5 ya þýn da ki ço cuk la - rýn yüz de 18 i nin (bir mil yon ço cuk) ye ter siz bes len di - ði, þid de tin en faz la ol du ðu Af ga nis tan ýn gü ne yin de bu o ra nýn yüz de 29,5 e çýk tý ðý kay de dil di. Nis pe ten da ha gü ven li o lan ül ke nin or ta ke sim le rin de i se bu o ra nýn yüz de 13 e in di ði be lir til di. Kabil / a a BM den kim ya sal a çýk la ma sý n BM, kim ya sal la rýn sað lýk ve çev re ye za rar ver di ði ni bil dir di. BM Çev re Prog ra mý nýn (U NEP) ha zýr la dý ðý ye ni ra por da, kim ya sal lar se be biy le sað lýk ve çev rey le il - gi li teh li ke le rin da ha da art tý ðý be lir ti le rek, yýl la rýn da Sah ra al tý Af ri ka sý nda ta rým i lâ cýy la bað lan tý lý has ta lýk la rýn muh te mel ma li ye ti nin 90 mil yar do la ra u - la þa bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu nul du. Ra por da, kim ya sal i - laç ze hir le me le ri nin yol aç tý ðý ma li ye tin, HIV/A ÝDS ha - riç, te mel sað lýk hiz met le ri i çin Sah ra al tý na ya pý lan u - lus lar a ra sý yar dým mik ta rýn dan faz la ol du ðu vur gu lan - dý. Ra por da, baþ ta gü ven lik ted bir le ri nin za yýf ol du ðu ge liþ mek te o lan e ko no mi ler de ol mak ü ze re, kim ya sal ü re ti min de ki ar tý þýn sað lýk hiz met le ri ma li yet le ri ni arttýr dý ðý ve çev re ye za rar ver di ði kay de dil di. BM Çev re Prog ra mý, 2002 yý lýn da u lus lar a ra sý top lum ta ra fýn dan ka bul e di len, 2020 yý lý na ka dar kim ya sal kul la ný mý ve ü re ti mi nin in san sað lý ðý na en az za rar ve re cek þe kil de dü zen len me si he de fi ne u laþ mak i çin hü kü met le ri ve sa na yi ku ru luþ la rý ný eþ gü düm i çin de ha re ke te geç - me ye de ça ðýr dý. BM / a a TEBRÝK ve DUYURU Ankara' da Üniversite kazanan kardeþlerimizi tebrik eder. Erkek ve kýz öðrencilerimize yere hususunda yardým edilecektir. Ýrtibat: Koç Yurdu arkasý Akýncýlar Sk. No: 21/8 Maltepe / ANKARA Erkekler için : (0 505) / 0 (312) Bayanlar için : (0 506) Ankara Yeni Asya Temsilciliði

8 8 7 EYLÜL 2012 CUMA HA BER Y Af yon da ki pat la ma nýn ak la ge tir dik le ri Tür ki ye nin ü ze rin de ka ra bu lut lar do la þý yor. Bir ta raf tan 30 yýl dan bu ya na ba þý mýz da ki te rör be lâ sý, ye ni den en can ya ký cý bo yu ta u laþ mýþ du rum da, bir ta raf tan tra fik ka za la rý bir a fet gi bi can al ma ya de vam et mek te, tabiî a fet ler de ül ke nin ya ka sý ný bý rak mý yor. Þim di bun la rýn ya ný sý ra bu kez de cep ha ne lik pat la ma sý ve 25 as ke rin þe hit ol ma sý. Tek ba þý na bak tý ðý nýz da bel ki Af yon ka ra hi sar da ki cep ha ne lik pat la ma sý bir ka za gi bi gö rü le bi lir. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma ya ba kýl dý ðýn da da son de re ce ih ti yat lý bir dil kul la nýl dý. Cep ha ne lik te ya pý lan ça lýþ ma es na sýn da, he nüz bi lin me yen bir ne den le mey da na ge len pat la ma de ni le rek, pat la ma nýn se be bi nin a raþ tý rýl dý ðý du yu rul du. As ke rin yap tý ðý a çýk la ma da ad lî ve i da rî so ruþ tur ma nýn baþ la týl dý ðý bil di ril di. A dým a dým gi de cek o lur sak Or ta da i ki ih ti mal var. Ya ka za, ya sa bo taj. E ðer te rör o lay la rý nýn bu ka dar týr man dý ðý bir dö ne me gel me sey di ka za a çýk la ma sý kar þý sýn da hiç kim se nin ak lý na bir þey gel me ye cek ti. Ka za ve sa bo taj ih ti ma lin de ay rý ay rý þu so ru lar so ru la cak tý. 1- Bu ra sý el bom ba sý de po su ol du ðu na gö re, el bom ba sý nýn na sýl pat la ya ca ðý ný bil mek i çin bom ba uz ma ný ol ma ya ge rek ol ma dan her ke sin bi le ce ði a çýk bil gi ler var. Bir ke re el bom ba sý, sar sýl ma i le, çarp ma i le ye re düþ me i le pat la maz. Mut la ka pi mi nin çe kil miþ ol ma sý ge re kir. Pi mi nin çe kil me si gi bi bir du rum söz ko nu su mu? Al lah ko ru sun yi ne ruh has ta sý Teð men Meh met Tü mer in er Ýb ra him Öz türk ü ce za lan dýr ma sý na ben zer bir du rum söz ko nu su o la bi lir mi? 2- He nüz te yit e di le me yen bir bil gi ye gö re, pat la ma nýn bir as ke rin e lin de ki el bom ba sý nýn pat la ma sý son ra sýn da fa ci a ya dö nüþ tü. E ðer böy le i se bu as ke rin bir can lý bom ba o la rak bu o la yý ger çek leþ tir miþ ol ma sý söz ko nu su o la bi lir mi? Bel li böl ge ler den ge len le re, cep ha ne lik gi bi kri tik yer ler de gö rev ve ril me di ði he sa ba ka tý lýr sa, Af yon ka ra hi sar cep ha ne li ðin de bu ku ral dý þý na çý kýl mýþ o lu na bi lir mi? 3- Bi rin ci þýk tan da ha ö nem li bir ko nu þu. Mü him mat de po la rý na ge ce gi riþ le ri as ke ri ye de ya sak uy gu la ma lar dan bi ri dir. Af yon ka ra hi sar, ge ce mü him mat çek me yi ge rek ti re cek bir a ci li yet te bu lu nan ça týþ ma böl ge si de ðil. Þýr nak ve ya ben ze ri bir böl ge ol sa, ha di ça týþ ma þid det len di ve ih ti yaç or ta ya çýk tý gi bi bir ma ze ret o lur. Böy le bir du rum ol ma dý ðý na gö re, 30 dan faz la as ke rin ka týl dý ðý bir ge ce ça lýþ ma sý ne i çin ya pý lýr? 4-3 Tem muz 1997 de Ký rýk ka le MKE de ya þa nan o kor kunç fa ci a dan son ra or ta ya bir di zi id di a a týl dý. Ay lar ca bu id di a cid dî ve ri ler le bir a çýk la ma ya pýl ma dan or ta yer de do la þýp dur muþ tu. Tüy le ri di ken di ken e den id di a þu i di: Cep ha ne lik ten bom ba lar ça lý ný yor. Bu ça lý nan bom ba lar sa yým da or ta ya çýk ma sýn di ye böy le bir yo la baþ vu rul du. Cep ha ne lik ha va ya u çu rul du. E vet. Ýd di a in sa nýn ka ný ný don du ru yor. A ma bu id di a la rý çü rü te cek bir a çýk la ma yo lu na gi dil me miþ ti. Cep ha ne lik ler as ke ri böl ge ler i çin de çok da ha ay rý ca lýk lý böl ge ler o la rak bi li nir. O ra ya gi riþ çý kýþ lar, ö te ki as ke ri böl ge ler den çok da ha faz la has sa si yet gös te ri len yer ler ko nu mun da. Bý ra kýn gi riþ le rin ö zel u sûl ler le ya pýl dý ðý ný, o ra da nö bet tu tan la rýn bi le ki þi sel a raþ týr ma la rý ay rý yü rü tü lür. Ruh sað lý ðýn dan, gü ven lik bil gi le ri ne ka dar. Sý ra dan as ker ler i çin du rum böy le i ken o ra da e sas i þi ya pan tek nik gö rev li ler hak kýn da yü rü tü len gü ven lik ya da eh li yet ça lýþ ma la rýn da bir ih mal mi söz ko nu su dur? Vel ha sýl, Tür ki ye nin gö zü nün ya þý ku ru mu yor. Al lah bu mil le te sa býr ve güç ver sin. Ü nal Ta nýk, ro ta ha ber, 5 Ey lül 2012 Köylüler deprem sandý AFYONKARAHÝSAR'DAKÝ pat la ma nýn mey da na gel di ði as ke rî böl ge nin ya nýn da ki köy de ki va tan daþ lar, pat la ma nýn et ki si ni þid det li þe kil de his set ti. Köy de ya þa yan Mus ta fa Gök, pat la ma nýn ar dýn dan A ta köy Dat lar mev ki in de ki tar la sý na þa rap nel düþ tü ðü nü bil dir di. Tar la sýn da bir çu kur o luþ tu ðu nu an la tan Gök, þun la rý kay det ti: ''Sa bah far ký na var dýk. Bu ra sý pat la ma nýn ol du ðu ye re 1 ki lo met re u zak lýk ta. Baþ ka yer ler de de o la bi lir. Bü yük pat la ma nýn ar dýn dan ol du. Yað mur ya ðar gi bi þa rap nel par ça sý gel di.'' TEBRÝK Berra Nur Hanýmefendi ile Hasan SaidKavunoðlu Beyefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte iki cihan saâdeti dileriz. Kýrklareli Yeni Asya Okuyucularý Afyonkarahisar'daki askerî mühimmat depolarýnda meydana gelen patlamalarda þehit düþen askerlerin yakýnlarý büyük bir üzüntü içindeydi. FOTOÐRAF: A,A Faciada soru iþaretleri AFYONKARAHÝSAR'DA konuþlu Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlýðý'na baðlý Mühimmat Depo Komutanlýðý'nda, el bombalarýnýn depolandýðý cephanelikte meydana gelen patlamada, 25 asker þehit oldu, 4 asker de yaralandý. Olayla ilgili idarî ve adlî soruþturma baþlatýldý. Ataköy'deki 500. Ýstihkam Ana Depo Komutanlýðý Þehit Uzman Çavuþ Mete Saraç Kýþlasý'ndaki mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanýn ardýndan yangýn çýkarken, kýsa süre sonra bir patlama sesi daha duyuldu. Patlamanýn ardýndan çýkan yangýn nedeniyle, çok sayýda ekip ve yangýn söndürme aracý birliðe girdi. Herhangi bir patlama ihtimaline karþýn, bölgeye girmek için olay yerine zýrhlý araç istendi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet'e ait panzerler birliðe giriþ yaptý. Öte yandan, bölgede elektrikler kesilirken, polis araçlarýndan, yakýn yerlerde oturan vatandaþlarýn uzaklaþmalarý yönünde anonslar yapýldý. Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu, patlamanýn meydana geldiði bölgede incelemelerde bulundu. ORMAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, pat la ma ya i liþ kin ''Ta ma men bir tas nif, sa yým ya pý lýr ken mey da na ge len bir ka za, te rör le a lâ ka sý yok, kon trol lü nok ta. Ýg lo tip de di ði miz cep ha ne lik le re dý þa rý dan mü da ha le, sa bo taj söz ko nu su de ðil. Ta ma men bir ka za ol du ðu ko nu sun da ben de ke sin lik le mut ma i nim'' de di. Pat la ma nýn mey da na gel di ði ig lo ti pi cep ha ne li ði gör dü ðü ne be lir ten E roð lu, þöy le de vam et ti: ''El bom ba la rý nýn bu lun du ðu bir cep ha ne lik te ma a le sef sa yým, tas nif ya pý lýr ken i çe ri de el bom ba sý nýn ka za ne ti ce sin de pat la ma sý so nu cun da bü yük bir pat la ma mey da na gel miþ, ar ka sýn dan yan gýn mey da na gel di. Pat la ma nýn ol du ðu ký sým yan dý. Ta ma men bir ka za ne ti ce si, muh te me len bir el bom ba sý nýn ye re düþ me si ne ti ce sin de bir pat la ma. Bu ra sý bir cep ha ne lik, za man za man o la bi li yor böy le ka za lar. Pa kis tan'da, Hin dis tan'da da ol du. A cý bir ha di se, bir ka za ne ti ce sin de o lan bir hu sus.'' 15 YA RA LI BAÞ VUR DU Af yon ka ra hi sar Dev let Has ta ne si'nde te da vi al tý na a lý nan ya ra lý la rý zi ya re ti nin ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan E roð lu, "15 ya ra lý mýz var dý, bun lar - TEBRÝK Kardeþimiz Ertuðrul Gürlekoðlu ile Döndü Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç evlilere iki cihân saâdeti dileriz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý dan 7 ta ne si a yak ta te da vi e dil di. 8 ya ra lý mý zýn te da vi si sü rü yor. Ha ya ti teh li ke le ri yok. Hep si i le tek tek gö rüþ tüm, sað lýk du rum la rý i yi. A i le le ri ne ha ber ve ril di. Ço ðu nun ya kýn la rý za ten gel di'' di ye ko nuþ tu. Ya ra lý as ker ler le gö rüþ tü ðü nü, tas nif ya par ken ka za so nu cu pat la ma ya þan dý ðý ný an lat týk la rý ný be lir ten E roð lu, cep ha ne lik te ki i kin ci pat la may la ma a le sef i çe ri de bu lu nan as ker le rin þe hit A düþ tü ðü nü, dý þar da bu lu nan as ker le rin de ya ra lan dý ðý ný kay det ti. MÜ HÝM MAT LA RA DO KUN MA YIN Ba kan E roð lu, va tan daþ la rý u yar mak is te di ði ni be lir te rek, ö zel lik le a ra zi ye çok sa yý da bir kýs mý pat la ma mýþ el bom ba sý ve mü him mat ya yýl dý ðý ný, va tan daþ lar dan bu ko nu da dik kat li ol ma la rý ný is te di. Böl gey le il gi li her tür lü ted bi rin a lýn dý ðý ný söy le yen E roð lu, her han gi bir so run ya þan ma ma sý i çin bu mü him mat la ra as la do ku nul ma ma sý ný ve yet ki li le re ha ber ve ril me si ni is te di. Af yon ka ra hi sar Va li si Ýr fan Bal kan lý oð lu da pat la ma nýn ya þan dý ðý, as ke rî a lan dý þýn da ka lan böl ge ye sa çýl mýþ mü him mat la rýn bu lu na bi le ce ði ne Afyonkarahisar'daki bir askerî cephanelikte el bombalarýnýn tasnif iþlemlerinin yapýldýðý sýrada olduðu iddia edilen patlamayla ilgili soru iþaretleri cevap bekliyor. 25 ASKER ÞEHÝT OLDU, 4 ASKER YARALANDI GE NEL KUR MAY Baþ kan lý ðý'ndan ya pý lan a çýk la ma da, 5 Ey lül 2012 ta ri hin de sa at sý ra la rýn da, Af yon ka ra hi sar'da ko nuþ lu Ka ra Kuv vet le ri Lo jis tik Ko mu tan lý ðý'na bað lý Mü him mat De po Ko mu tan lý ðý'nda, el bom ba la rý nýn de po lan dý ðý cep ha ne lik te ya pý lan ça lýþ ma es na sýn da, he nüz bi lin me yen bir sebeple pat la ma mey da na gel di ði be lir til di. Pat la ma so nu cun da, 25 as ke ri per so ne lin þe hit ol du ðu, 4 as ke rî per so ne lin de ha fif þe kil de ya ra lan dý ðý be lir ti le rek, ''O lay la il gi li i da rî ve ad lî so ruþ tur ma ya baþ lan mýþ týr. E lim o lay so nu cu ha ya tý ný kay be den þe hit le ri mi ze Al lah'tan rah met, a i le le ri ne ve mes lek taþ la rý na sa býr, ya ra lý la rý mý za a cil þi fa lar di le riz'' i fa de le ri kul la nýl dý. Ankara / aa SABOTAJ DEÐÝL, KAZA dik ka ti çe ke rek, ''Böl ge de ya þa yan va tan daþ la rý mýz dan, bul duk la rý ya ban cý ci sim le re can gü ven li ði a çý sýn dan ke sin lik le do kun ma ma la rý ný, he men 155'e ha ber ver me le ri ni is ti yo ruz'' de di. KÝM LÝK TES BÝ TÝ Ý ÇÝN DNA TES TÝ YA PI LA CAK ''Þe hit ce na ze le ri kim lik tes bi ti i çin An ka ra'ya mý gö tü rü le cek?'' so ru su ü ze ri ne de E roð lu, þe hit le rin kim lik tes bit le riy le il gi li ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni, bu ko nu da her han gi bir ka rar ve ril me di ði ni bil dir di. E roð lu, ''Ma a le sef pat la ma nýn ne ti ce siy le ba zý la rý par ça lan mýþ. Bun la rýn DNA test le rin den geç me si ge re ki yor. Tüm e kip ler bu ra da. Du rum bel li ol duk tan son ra ka rar ve ri le cek'' de di. Ka za da ev le rin de mad dî ha sar mey da na ge len va tan daþ la rýn mad dî ha sar la rý nýn da kar þý la na ca ðý ný kay de den E roð lu, ''Mad di za ra rýn ö ne mi yok, 25 ca nýn kay bol ma sý e sas yü re ði mi zi ya kan nok ta'' de di. Þe hit le rin i sim le ri nin bel li o lup ol ma dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne de E roð lu, ''Þe hit le ri mi zin i sim le ri þu an da bel li, lis te ya yýn la na cak. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý mýz bu gün ve ya ya rýn i sim lis te si ni ya yýn la ya cak'' di ye ko nuþ tu. Afyonka ra hi sar/a a-ci han DÂVET Baþta Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ý Kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve ahirete intikal eden Risale-i Nur Talebeleri, sair ehl-i iman ve þühedanýn ruhlarýna ithafen okutulacak Mevlid-i Þerife bütün Müslümanlar dâvetlidir. Yer: Isparta Merkez Ulu Camii. Tarih: 30 Eylül 2012 Pazar (Öðle namazýný müteakip) Organizasyon: Isparta Yeni Asya Temsilciliði Gül: Bu e lim o lay, cid dî bir þe kil de a raþ tý rýl malý dýr CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Af yon ka ra hi sar'da as ke rî mü him mat de po sun da dün ge ce mey da na ge len pat la ma nýn ''a cý la rý kat la dý ðý ný ve yü rek le ri dað la dý ðý ný'' be lir te rek, ''Bu e lim o lay, cid di bir þe kil de a raþ tý rýl mak ta dýr'' de di. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zi'nden ya pý lan a çýk la ma da Gül, at la ma da 25 as ke rin þe hit ol ma sý dolayýsýyla mil let çe bü yük bir ü zün tü ya þan dý ðý ný kay det ti. Gül'ün a çýk la ma sý þöy le: ''Af yon ka ra hi sar'da, Ka ra Kuv vet le ri Lo jis tik Ko mu tan lý ðý'na bað lý Mü him mat De po Ko mu tan lý ðý'nda ki cep ha ne lik te dün ge ce mey da na ge len pat la ma da, 25 as ke ri mi zin þe hit ol ma sý ne de niy le, mil let çe bü yük bir ü zün tü ya þý yo ruz. Af yon ka ra hi sar'dan ge len ha ber, a cý la rý mý zý kat la mýþ, yü rek le ri dað la mýþ týr. Mil le ti mi zin ba þý sa ðol sun. Bu e lim o lay, cid dî bir þe kil de a raþ tý rýl mak ta dýr. Mu kad des va tan gö re vi ni ya par ken þe hit o lan as ker le ri mi ze Al lah'tan rah met, ke der li a i le le ri mi ze baþ sað lý ðý ve sa býr lar di li yo rum.'' Çiçek: Olay aydýnlatýlmalý TÜRKÝYE Bü yük Mil let Mec li si (TBMM) Baþ ka ný Ce mil Çi çek, bö lü cü ha in ler ta ra fýn dan Ga zi an tep, Þem din li ve Bey tüþ þe bap'ta dü zen le nen sal dý rý lar so nu cun da ve ri len þe hit le rin ar dýn dan Af yon ka ra hi sar'da mey da na ge len pat la ma nýn a cý la rý kat la dý ðý ný be lir te rek, "Bu tür ke der ve ri ci o lay la rýn ne de ni nin en ký sa za man da ay dýn la tý la ca ðý ný dü þü nü yor, tek rar et me me si i çin her tür lü ted bi rin a lý na ca ðý na i na ný yo rum." de di. Tür ki ye Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken de, Af yon ka ra hi sar'da mey da na ge len pat la ma ya i liþ kin, ''Bu tür ke der ve ri ci o lay la rýn en ký sa za man da ay dýn la tý la ca ðý ný dü þü nü yor, tek rar et me me si i çin her tür lü ted bi rin a lý na ca ðý na i na ný yo rum'' de di. DP: Patlama çok yönlü araþtýrýlmalý DEMOKRAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, Af yon ka ra hi sar'da ki pat la ma nýn çok yön lü a raþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Uy sal, ya zý lý a çýk la ma sýn da, þe hit le re Al lah'tan rah met, ya kýn la rý na da baþ sað lý ðý di le di. Da ha faz la can kay bý na sebep ol ma ma sý i çin çev re ye da ðý lan pat la yý cý la rýn bü yük bir ti tiz lik le te miz len me si ge rek ti ði ni be lir ten Uy sal, ''25 as ke ri mi zin ha ya tý na mal o lan bu pat la ma nýn çok yön lü a raþ tý rýl ma sý ve so nuç la rý nýn giz len me den ka mu o yuy la pay la þýl ma sý ge rek mek te dir. So rum lu la ra kim o lur sa ol sun ge re ken ce za nýn ve ril me si ni bek li yo ruz'' i fa de le ri ni kul lan dý. MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Af yon ka ra hi sar'da ki pat la may la il gi li ''ad lî ve i da rî sü reç le rin te kem mül et ti ri le rek, pat la ma nýn ü ze rin de ki þüp he ve so ru i þa ret le ri nin gi de ril me si'' ge rek ti ði ni bil dir di. CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Af yon ka ra hi sar'da ki pat la ma ya i liþ kin, ''En bü yük a cý, Meh met çik le rin þe hit ol ma sý nýn yü rek le ri mi zi dað la yan a cý sý dýr. En bü yük a cý ev lât a cý sý dýr'' de ðer len dir me sin de bu lun du. An ka ra / a a Patlamanýn þiddetiyle çok sayýda binanýn camlarý kýrýldý. Diðer cephanelik patlamalarý AFYONKARAHÝSAR'DAKÝ as ke rî mü him mat de po sun da ki pat la ma, son yýl lar da ya þa nan ben zer bü yük pat la ma la rý gün de me ge tir di. Pa mu ko va'da 27 Tem muz 1995 ta ri hin de çý kan yan gýn, 15. Ko lor du Ko mu tan lý ðý'na bað lý mü him mat de po su na da sýç ra mýþ, çok sa yý da mü him mat ha va ya uç muþ tu. Tür ki ye'nin i kin ci bü yük cep ha ne li ðin de ya þa nan pat la ma so nu cu il çe de ki 15 bin ki þi tah li ye e dil miþ, il çe ha ya let þehre dön müþ tü. Ký rýk ka le'de Ma ki ne ve Kim ya En düs tri si Ku ru mu (MKE)'na bað lý Mü him mat Fab ri ka sý Ýþ let me si'nde 1997 yý lýn da mey da na ge len pat la ma so nu cun da i se 4 ki þi öl müþ, 100'e ya kýn ki þi de ya ra lan mýþ tý. Pat la ma, Ký rýk ka le'de o ta ri he ka dar Ma ki ne Kim ya'ya bað lý iþ let me de mey da na ge len dört bü yük pat la ma dan bi ri o la rak ka yýt la ra geç miþ ti. Ký rýk ka le'de 29 A ðus tos 2008'de MKE'ye a it ba rut fab ri ka sý nýn de po sun da mey da na ge len pat la ma da da 3 ki þi öl müþ, 26 ki þi de ya ra lan mýþ tý. Yi ne Ký rýk ka le'nin Yah þi han il çe sin de bu yýl 2 O cak'ta Mü him mat A na De po Ko mu tan lý ðý A yýr ma ve A yýk la ma Te si si'nde mey da na ge len pat la ma da 4 iþ çi öl müþ tü. Sa kar ya / ci han

9 MER SÝN Em ni yet Mü dür lü ðü, ga ze te ci - le re o lay lar da ken di le ri ni ko ru ya bil me - le ri ve grup i çe ri sin de a yýrt e dil me le ri ni sað la ya cak dar be le re da ya nýk lý þap ka da - ðýt tý. Em ni yet Mü dü rü A rif Ök süz, Po li - se vin de dü zen le nen soh bet top lan tý sýn - da yap tý ðý ko nuþ ma da, Af yon ka ra hi - sar da 25 as ke rin þe hit ol du ðu pat la ma ne de niy le gü ne ü zün tü lü baþ la dýk la rý ný söy le di. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü ta - ra fýn dan ba sýn men sup la rý i çin ö zel þap - ka te min e dil di ði ni bun la rýn dar be le re da ya nýk lý ol du ðu nu di le ge ti ren Ök süz, sa rý ze min ü ze ri ne ba sýn ve press ya - zý la rý nýn bu lun ma sý ne de niy le ka la ba lýk grup i çe ri sin de ba sýn men sup la rý nýn da ko lay lýk la gö rül me si ni sað la ya cak þap ka la rýn bil has sa so kak ta po lis mu ha bir li ði ya pan la ra kat ký sað la ya ca ðý ný kay det ti. Mer sin Ga ze te ci ler Ce - mi ye ti Baþ ka ný Ah met Ü nal i se, em ni yet yet - ki li le ri nin bu kat ký sýn - dan çok mem nun ol - duk la rý ný be lir te rek, o la sý sal dý rý la ra kar þý þap ka nýn ba sýn men - sup la rý ný ko ru ya ca ðý ný di le ge tir di. Ök süz, ko nuþ ma - la rýn ar dýn dan ba sýn men sup - la rý na þap ka la rý ný ver di. HA BER LER HA BER 9 Y BDP: Se nin i þin da ða çý ký þý en gel le mek tir nbdp Eþ Ge nel Baþ kan la rý Se la hat tin De - mir taþ i le Gül tan Ký þa nak, Di yar ba kýr da or tak bir ba sýn top lan tý sý ya pa rak, Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Ge niþ le til - miþ Grup Top lan tý sý nda ki a çýk la ma la rý na ce vap ver di. NTV nin ha be ri ne gö re, De - mir taþ, Af yon ka ra hi sar da mey da na ge len pat la ma nýn sý ra dan bir o lay ol ma dý ðý ný ve hü kü me tin o la yý ört bas et me o la sý lý ðý nýn ol du ðu nu sa vun du. Baþ ba kan Er do ðan ýn a çýk la ma la rý ný de ðer len dir De mir taþ, ken - di le ri nin ö zerk lik is te di ði ni an cak, Baþ ba - kan ýn ko pu þu da yat tý ðý ný söy le di. Ken di le - ri nin PKK lý la ra ne den te rö rist de me di ði yö nün de ki bas ký la ra da do lay lý ce vap ve - ren De mir taþ, Si zin ta rif et ti ði niz te rö rist ta ný mý na BDP uy mak zo run da de ðil de di. Do ku nul maz lýk la rýn kal dý rýl ma sý ko nu su - na da de ði nen De mir taþ, Böy le bir þey o - lur sa par le men to i le i liþ ki le ri mi zi son kez tar tý þý rýz. di ye ko nuþ tu. Baþ ba kan ýn ken - di si ne Kan dil da ðý nýn yo lu nu gös ter me siy - le il gi li a çýk la ma lar da ya pan De mir taþ, þöy le de di: Se nin i þin Kan dil in yo lu nu gös ter mek de ðil. Da ða çý ký þý en gel le ye cek çö zü mü ü ret mek tir. PKK kur ye li ði yap ma. Da ðýn yo lu nu bi len bi li yor, gi den gi di yor. Bu po li ti ka la rý nýn genç le ri na sýl da ða çý - kar dý ðý ný sen da ha i yi bi lir sin. Ký þa nak i se, Hak ka ri nin Þem din li il çe sin de PKK lý la ra sa rýl ma sý na gös te ri len tep ki le re ce vap ver - di ve ör güt mi li tan la rý na ne den sa rýl dý ðý ný an lat tý. Ký þa nak, Ben Þem din li de bir düþ - ma na sa rýl ma dým. Ben çö züm i çin ö lü mü gö ze al mýþ, da ða çýk mýþ bi ri ne mer ha ba de dim. On lar be nim i çin düþ man de ðil. 30 bin Kürt gen ci öl müþ se bu ah la ki so run - dur. E lim de gö rün tü ler var. To ka la þýr ken u ma rým bu so ru nu çö ze riz de dim. Gö - rün tü le rin ta ma mý ya yýn lan sýn. On la rý o - ra dan in dir mek, sos yal ha ya ta kat mak her in sa nýn gö re vi dir di ye ko nuþ tu. ÖSYM kriz ü re tim mer ke zi ne dö nüþ tü nchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Pe ri han Sa rý, ÖSYM nin ço cuk la rýn ve genç le rin ge le ce ði ni teh dit e den bir kriz ü re tim mer - ke zi ne dö nüþ tü ðü nü id di a et ti. Sa rý, ya zý lý a çýk la ma sýn da, A vu kat lar Ý çin Ad li Yar gý Ha kim ve Sav cý A day lý ðý Ya rýþ ma Sý na - vý nýn ip tal e dil me si nin ÖSYM nin ve hü - kü me tin bir su çu ol du ðu nu i le ri sür dü. ÖSYM nin yap tý ðý nýn ha ta de ðil, sis te ma tik be ce rik siz lik ol du ðu nu ö ne sü ren Sa rý, þun la rý kay det ti: ÖSYM ar týk ço cuk la rý - mý zýn, genç le ri mi zin ge le ce ði ni teh dit e den bir kriz ü re tim mer ke zi ne dö nüþ müþ tür. YGS de þif re va k'a sý, LYS de yan lýþ pu an he sap la ma sý, KPSS de so ru la rýn sýz dý rýl ma - sý, TUS ta bir yýl ön ce ki so ru la rýn tek rar so - rul ma sý ve en son TUS ta ha ta lý so ru lar yü - zün den bir bu çuk yýl son ra ye ni den yer leþ - tir me ler ya pýl ma sý gi bi skan dal la ra bir ye - ni si da ha ek len di. Bu bü yük be ce rik siz li ðin so rum lu la rý he sap ver me li dir. Ýs ti fa et mek gi bi so rum lu ve o nur lu bir dav ra nýþ i çin de ol ma sý bek len me yen ÖSYM Baþ ka ný, AKP Hü kü me ti ta ra fýn dan der hal gö rev den a - lýn ma lý dýr. An ka ra / a a Hak kâ ri de bir te rö rist tes lim ol du nþem DÝN LÝ il çe sin de, te rör ör gü tü PKK ü ye si bir ki þi nin, gü ven lik güç le ri ne tes lim ol du ðu bil di ril di. Va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Bit lis in Tat van il çe si nü fu su - na ka yýt lý is mi a çýk lan ma yan te rör ör gü tü men su bu nun, 3 Ey lül de Þem din li il çe sin - de ki as ke rî sý nýr bir li ði ne gi de rek, si lâh ve teç hi za týy la tes lim ol du ðu be lir til di. A çýk - la ma da, o lay la il gi li ad li tah ki ka týn de vam et ti ði kay de dil di. Hak kâ ri / a a TEBRÝK Kýrþehir Ahi Üniversitesini kazanan erkek ve kýz öðrenci kardeþlerimizi tebrik ederiz. Kalacak yer ve danýþmanlýk konusunda yardýmcý olunur. Erkek öðrenciler için: Gürbüz Kaya : (0 533) Ayhan Sarý : (0 505) Bayan öðrenciler için: Hikmet Altan : 0 (386) Gürbüz Kaya : (0 533) Genel Temsilcilik: Necati Ceylan : (0 543) Þahin Tokmak : (0 533) Kýrþehir Yeni Asya Temsilciliði MEN DE RES Ýl çe si Ah met bey li Bel - de si ya kýn la rýn da ka çak la rý ta þý yan tek ne nin bat ma sý so nu cu 57 ka - çak ö lür ken, 45 ka çak sað kur ta - rýl dý. Ýz mir Va li Ve ki li Ar da han To tuk, Men de res il çe si a çýk la - rýn da ka çak la rý ta þý yan tek ne nin bat ma sý so nu cu ço ðu ka dýn ve ço - cuk ö lü sa yý sý nýn 57 ye yük sel di ði ni a çýk la dý. Böl ge de a ra ma ve kur tar ma ça lýþ ma la rýn da 43 ki þi nin ce se di ne u la - þý la rak çý kar týl dý ðý ný be lir ten To tuk, Ö lü sa yý sý 43 e çýk tý. Tek ne nin am bar bö lü mün - de de ha len 15 ce se din bu lun du ðu tes pit e - dil di. dal gýç lar ta ra fýn dan göz le ya pý lan bu tes pit doð rul tu sun da ö lü sa yý sý nýn 57 ol du - ðu nu tah min e di yo ruz de di. To tuk, o lay son ra sý kur ta rý lan 46 ki þi den bi ri nin tek ne kap ta ný, di ðe ri nin de yar dým cý sý ol du ðu nun be lir len di ði ni ve gö zal tý na a lýn dýk la rý ný kay - det ti. Bu a ra da, kur ta rý lan ka çak la rýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu nu bil di ril di. KA YA LIK LA RA ÇAR PA RAK BAT TI Av ru pa ya ya sa dý þý yol lar dan çýk mak is te yen ve i çin de ço ðu ço cuk ve ka dýn ka - çak la rýn bu lun du ðu ba lýk çý tek ne si, ka ya - lýk la ra çar pa rak bat tý. Tek ne nin gü ver te - sin de bu lu nan ve yü ze rek ký yý ya u la þan ka çak lar, böl ge ye sevk e di len e kip ler ta - ra fýn dan kur ta rýl dý. Kur ta rý lan ki - þi le rin I rak ve Su ri ye uy ruk lu ol duk la rý be lir len di. Kürt çe bi - len as ker ler a ra cý lý ðýy la ka çak - la rýn a lý nan ilk i fa de le rin de, Ýz mir in Bas ma ne Sem ti nde ki o tel ler de kal dýk la rý, bu ra da in - san ta cir le riy le ir ti bat kur duk - tan son ra da Ýn gil te re ye git mek ü ze re an laþ týk la rý ný söy le dik le ri bil di ril di. Ba lýk çý tek ne si nin de ni ze a çýl dýk tan yak la þýk 50 met re son ra ka - ya lýk la ra çar pýp su a la rak bat tý ðý sap tan dý. Bir kýs mý yü ze rek ký yý ya çý kan ka çak la rýn, tek ne nin gü ver te sin de bu lun duk la rý öð - re nil di. An cak yi ne ka çak la rýn ver di ði bil - gi ye gö re tek ne nin ki lit li o lan alt böl me - sin de ka dýn ve ço cuk la rýn da a ra la rýn da bu lun du ðu çok sa yý da ki þi nin ol du ðu nun be lir til me si ü ze ri ne Sa hil Gü ven lik dal - gýç la rý, su al týn da a ra ma ve kur tar ma ça - lýþ ma sý baþ lat tý. Ýz mir / a a - ci han ÝZMÝR'ÝN MENDERES ÝLÇESÝ YAKINLARINDA ÝÇÝNDE YAKLAÞIK 100'Ü AÞKIN KAÇAK GÖÇMENÝN BULUNDUÐU TEKNE BATTI. KAZADA 57 KÝÞÝ ÖLÜRKEN, 46'SI SAÐ OLARAK KURTARILDI. DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh - met Gör mez, ca mi ya pým la rý nýn sa de ce yük sek bir din dar lýk gös ter ge si o la rak e - le a lý nýp ü ze rin den ya pý lan yan lýþ de ðer - len dir me le rin ol du ðu nu be lir te rek, Ca mi i le o ku lu kar þý kar þý ya ge tir mek... Hiç bi ri di ðe ri nin as la al ter na ti fi de ðil - dir de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ve Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Ü ni ver si - te si iþ bir li ðiy le 2-5 E kim ta rih le ri a ra - sýn da Ýs tan bul da ya pý la cak 1. U lu sal Ca mi Mi ma ri si Sem poz yu mu na i liþ kin Hi div Kas rý nda dü zen le di ði ba sýn top - lan tý sýn da Gör mez, her yýl e kim a yý nýn bi rin ci haf ta sý ný Ca mi ler Haf ta sý o la - rak kut la dýk la rý ný ha týr lat tý. Gör mez, haf ta do la yý sýy la bu yýl 2 bü yük faaliyet ger çek leþ ti re cek le ri ni, ilk gün An ka - ra da ca mi ve en gel li ler ko nu su nu e le a la cak la rý ný, 2 E kim de i se Ýs tan bul Hil - ton O te li nde 1. U lu sal Ca mi Mi ma ri si Sem poz yu mu dü zen le ye cek le ri ni bil - dir di. Gör mez, Tür ki ye de ca mi le rin yüz de 99 u nu hal kýn, ha yýr se ver va tan - daþ la rýn yap tý ðý ný be lir te rek, Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðý nýn Ca mi Bil gi Ban ka sý o luþ tur du ðu nu, bu ban ka i le Tür ki ye de va ro lan 85 bin ca mi ve mes ci din bü tün ö zel lik le ri nin tes bit e dil di ði ni, sos yo log - la rýn bu bil gi ban ka sý ü ze rin den ve ri le ri kul la na rak çok cid dî a ka de mik a raþ týr - ma lar yap ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ca - mi ya pým la rýy la il gi li de ðer len dir me le re de de ði nen Gör mez, Di ya net Ýþ le ri Baþ - ka ný o la rak za man za man ge rek Türk film le rin de ge rek ba zý ya zý lar da, ro - man lar da, ma ka le ler de, ha ber ler de ve de ðer len dir me ler de ken di si ni son de re - ce ra hat sýz e den bir þey ler ol du ðu nu be lir te rek, Ca mi ya pým la rý nýn sa de ce yük sek bir din dar lýk gös ter ge si o la rak e - le a lý nýp ü ze rin den ya pý lan yan lýþ de ðer - len dir me ler var. Ca mi i le o ku lu kar þý kar þý ya ge tir mek... Hiç bi ri di ðe ri nin as la al ter na ti fi de ðil dir. Bu ül ke de þu ka dar has ta ne, ca mi, o kul var dýr. Bun lar bir - bi ri nin al ter na ti fi o lan þey ler de ðil dir, bun lar bir bi ri ni ta mam la yan ya pý lar dýr di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Ca mi i le o kul bir bi ri nin al ter na ti fi de ðil Po lis ten ga ze te ci le re dar be ye da ya nýk lý þap ka TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Mehmet Kalýnoðlu'nun oðlu Hasan Said ile Berra Nur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrîk eder, genç çifte iki cihân saâdeti dileriz. Tekirdað Yeni Asya Okuyucularý Diya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, 2-5 E kim ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul da ya pý la cak 1. U lu sal Ca mi Mi ma ri si Sem poz yu mu na i liþ kin Hi div Kas rý nda ba sýn toplantýsý yaptý. U mut yol cu lu ðu felâket i le bit ti CHP ye rel se çim i çin 3 Ka sým de di AKP Grup Baþ kan ve ki li Nu ret tin Ca nik li, CHP nin ye rel se çim le rin 3 Ka sým 2013 te ya pýl - ma sý nýn da ha uy gun o la ca ðý gö rü þü nü i fa de et ti - ði ni söy le di. Nu ret tin Ca nik li, 29 Mart 2014 te ya pý la cak o lan ye rel se çim le rin ö ne a lýn ma sý ko - nu su nu gö rüþ mek ü ze re CHP Mec lis gru bu nu zi ya ret et ti. Ca nik li, CHP Grup Baþ kan ve kil le ri Mu he rem Ýn ce ve E mi ne Ül ker Tar han i le 45 da - ki ka gö rüþ tü. Gö rüþ me nin ar dýn dan a çýk la ma ya pan Ca nik li, MHP i le yap tý ðý mýz gö rüþ me de ö nü müz de ki ma hal li se çim le rin 27 E kim 2013 te ya pýl ma sý nýn uy gun o la ca ðý ko nu sun da ön mu ta - ba kat or ta ya çýk mýþ tý de di. CHP grup baþ kan ve - ki le ri nin ta rih ko nu sun da 3 Ka sým 2013 un da ha uy gun o la ca ðý gö rü þü nü ken di le riy le pay laþ tý ðý ný kay de den Ca nik li, Ken di le ri böy le bir a na ya sa de ði þik li ði ne kar þý ol ma dýk la rý ný, an cak bu a maç - la ya pý la cak o lan a na ya sa de ði þik li ði ça lýþ ma la rý na ak tif o la rak bir lik te ka týl ma yý dü þün me ye cek le ri - ni bi zim le pay laþ tý. Ya ni, ya pý la cak dü zen le me nin or tak im zay la TBMM Baþ kan lý ðý na tak dim e dil - me si ça lýþ ma sý na ka týl ma yý dü þün me dik le ri ni söy le di ler. Da ha ön ce MHP i le yap tý ðý mýz gö rüþ - me de, me tin ü ze rin de an la þýl ma sý ha lin de bir lik - te ve ri le bi le ce ði ko nu sun da ka na at or ta ya çýk - mýþ tý di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a FO TOÐ RAFLAR: A A FO TOÐ RAF: CÝHAN Ba þý ör tü lü de o ku sun nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Ba þý a çýk na sýl o ku yor sa ba þý ör tü lü de o ku sun de di. Baþ - ba kan Er do ðan CNN In ter na ti o nal da Chris ti a - ne A man po ur un ko nu ðu o la rak, çe þit li so ru la rý ce vap la dý. Baþ ba kan Er do ðan, Tür ki ye de ba þör - tü sü tar týþ ma la rýy la il gi li so ru ü ze ri ne, þun la rý söy le di: AK Par ti ik ti da rýn dan ön ce ki ik ti dar lar dö ne min de ba þör tü lü o lan la rýn ü ni ver si te ye git - me si ne mü sa a de e dil me di. Ben ký zý mý, kýz la rý mý A me ri ka da o kut mak du ru mun da kal dým. A me - ri ka mü sa a de et ti, A me ri ka hâ lâ mü sa a de e di - yor, Ba tý mü sa a de e di yor, a ma be nim ül kem de mü sa a de e dil mi yor du. Biz ik ti da rý mý zýn bel li dö ne mi ne ka dar bi le hâ lâ bu so ru nu çö ze me dik. Þim di ye ni ye ni çö zü yo ruz. Çö zü lü yor. Ni çin in san lar ba þör tü le ri ne de niy le o ku ya ma sýn lar? Ba þý a çýk na sýl o ku yor sa ba þý ör tü lü de o ku sun. E ðer ba þý ör tü lü o ku ya mý yor sa bu bir ay rým cý lýk de ðil mi dir? Bý ra ka lým ra hat lýk la o ül ke nin ev - lât la rý is te dik le ri ü ni ver si te yi, is te dik le ri gi bi im - ti ha ný na gi ri yor; ka zan dý ðý ü ni ver si te ye git sin ve o ra da da o ku sun. An ka ra / a a Din le me ka ra rý ný öz gür lük ha kim le ri ve re cek n3. YAR GI Pa ke ti kap sa mýn da kol luk kuv vet le ri ta ra fýn dan ta lep e di len te le fon din le me, a ra ma yap týr ma, mal la ra ted bir koy ma, tu tuk la ma ka ra - rý ver me, tu tuk la ma ka rar la rý na kar þý ya pý lan i ti - raz la rý in ce le me gi bi ö nem li ka rar la ra öz gür lük ha kim le ri im za a ta cak. Te rör le Mü ca de le Ka nu - nu nun (TMK) 10. Mad de si i le gö rev li bi rim de gö rev ya pan öz gür lük ha kim le ri, geç miþ te sýk ça ya þa nan ya sa dý þý din le me, u sul süz a ra ma ka rar - la rý nýn da ö nü ne ge çe cek. Ma lat ya Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Mu zaf fer Sa yýn, yap tý ðý a çýk la ma da, öz gür lük ha ki mi o la rak ad lan dý rý lan TMK 10. mad de siy le gö rev li ha kim le rin 3. Yar gý Pa ke - ti nin yü rür lü ðe gir me si nin ar dýn dan gö re ve baþ - la dýk la rý ný be lirt ti. Tür ki ye de 26, Ma lat ya da i se 2 öz gür lük ha ki mi nin gö rev len di ril di ði ni kay de - den Sa yýn, öz gür lük ha kim le ri nin yar gý la ma la ra ka týl ma ya cak la rý ný, te le fon din le me, a ra ma yap - týr ma, mal la ra ted bir koy ma, tu tuk la ma ka ra rý ver me, tu tuk la ma ka rar la rý na kar þý ya pý lan i ti - raz la rý de ðer len di re cek le ri ni be lirt ti. Sa yýn, Da - ha ön ce nö bet çi mah ke me de gö rev li ha kim hem tu tuk la ma ka ra rý ve rip hem de ay ný ki þi nin yar - gý la ma sý na ka tý lý yor du. Bu da ih sa sý rey o la rak de ðer len di ri li yor du. Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah - ke me si nin de bu yön de ki çe kin ce le ri i le bu du - rum öz gür lük ha kim le ri nin gö re ve baþ la ma sýy la or ta dan kal dý rýl dý de di. Ma lat ya / a a TMMOB den Ga zi an tep sal dý rý sý na ký na ma ntür KÝ YE Mi mar lar Mü hen dis ler O da la rý Bir - li ðine (TMMOB) bað lý o da la rýn baþ kan ve tem - sil ci le ri Ga zi an tep te bom ba lý te rör sal dý rý sý nýn ger çek leþ ti ril di ði ye re çe lenk ve ka ran fil ler ko ya - rak o la yý ký na dý. Ga zi an tep in Kar þý ya ka sem tin - de ki bom ba nýn pat la dý ðý nok ta da ya pý lan çe - lenk li ve ka ran fil li te rö rü ký na ma top lan tý sý na TMMOB a bað lý o da baþ kan la rý ve ü ye le ri ka týl - dý. TMMOB Ýl Ko or di nas yon Ku ru lu a dý na ba - sýn a çýk la ma sý ný ya pan Ýn þa at Mü hen dis le ri O - da sý Baþ ka ný Me lih Me riç, Ga zi an tep geç miþ te ve gü nü müz de çok kül tür lü lü ðün, hoþ gö rü nün, bir lik ve be ra ber li ðin mer ke zi ol muþ tur. Or ta - do ðu coð raf ya sý ü ze rin de yüz ler ce yýl lýk he sap - la rý o lan güç ler böl ge de ki et nik ve mez hep sel çe liþ ki le ri kul la na rak ye ni bir yan gýn oluþtur ma a þa ma sýn da dýr. Ül ke mi zin çok kül tür lü, çok et - nik ve mez hep sel ya pý lý coð raf ya sý ný göz ö nü ne a la rak hü kü me ti mi zi ve hal ký mýz u ya nýk ol ma ya ça ðý rý yo ruz. Ta ri hin de rin lik le rin den ge len, bir - bi ri nin et nik ya pý sý na ve i nanç la rý na say gý lý, be - ra ber ya þa ma ve or tak de ðer de hü zün len me ve se vin me kül tü rü nü ö züm se miþ bi rey ler o la rak te rö rün her tür lü sü nü ký ný yo ruz. Te rö rü lâ net li - yo ruz. Te rö re kar þý hep be ra ber dim dik a yak ta - yýz. de di. O da tem sil ci le ri da ha son ra pat la ma - nýn ol du ðu böl ge de ki Þe hit ka mil Em ni yet Mü - dür lü ðü nü de zi ya ret e de rek geç miþ ol sun di - lek le ri ni i let ti. Ga zi an tep / ci han

10 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 5 EYLÜL ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ EKMEK ÝSRAFI Resmî rakamlara göre Türkiye de yýlda üretilen 44 milyar ekmekten 4 milyarý israf ediliyor. Özellikle turizmin yoðun olduðu bölgelerde her gün römorklar dolusu ekmeðin çöpe gittiði biliniyor. Bu hesapla satýn aldýðýmýz her on ekmeðin birini çöpe atýyoruz. Günlük zararýmýz 3 milyon Türk lirasýna yakýn. Bu israfýn Afrika ülkelerinde açlýk ve kýtlýðýn pençesindeki insanlarý pekâlâ doyurabileceði ifade ediliyor. Japonlar gibi hiç ekmek yemeyen milletler olmakla birlikte ekmek israfý ülkemizde olduðu gibi bütün dünya ülkelerinde yaygýndýr. Bununla beraber fazla satýn aldýðýmýzdan çöpe gidebilir kaygýsýyla -kilo almayý da göze alarakgerektiðinden çok yiyerek yaptýðýmýz ekmek israfýný hesaba katmýyoruz. NEDEN ÝSRAF EDÝYORUZ? Konuyu biraz daha açacak olursak ekmek israfýnýn sebepleri olarak þunlarý söyleyebiliriz. - Halkýmýzýn midede hazmý güç olmasýna raðmen taze ve sýcak ekmek yeme arzusu, çok zaman ihtiyaçtan fazla ekmek satýn alma alýþkanlýðý, ekmeði bölerek, kabuðunu kopararak yenmesi ve bir süre bekleyen ekmeðin bayatladý diye tüketilmemesi. - Toplu tüketim yerleri olarak hastane, resmî daireler, yatýlý okul ve özellikle askeriyede ekmek tahsis miktarýnýn fazla olmasý. - Ekmek kalitesinin düþüklüðü. Bazý fýrýnlarda maliyeti düþürmek amacýyla kalitesiz hammadde, vasýfsýz iþçi, yetersiz teknoloji ve bilgi eksikliði dolayýsýyla kalitesiz ekmek üretimi. - Yerel yönetimlerin ihtiyaçtan fazla fýrýn açýlmasýna izin vererek sözde rekabeti teþvik ederek ekmek fiyatlarýnýn ucuz olabileceði þeklinde hatalý davranýþlarý dolayýsýyla atýl kapasitehaksýz rekabet ve kalitesiz üretime sebep olmalarýdýr. VARLIK VE YOKLUKTA Sabah kahvaltýda taze ekmekte mi yiyemeyeceðiz, hem ekmek dediðin kaç kuruþ ki? diyebilirsiniz. Ancak insan olmak, varlýkta da, yoklukta da israf etmemeyi gerektirir. Nihayetinde üretim de tüketim de amaç deðildir. Her ikisi de ihtiyacý karþýlayacak kadarla sýnýrlý tutulmalýdýr. Unutmayalým mülk onundur, emaneten kullanýyoruz. Her þeyde olduðu gibi ekmek de ihtiyaç kadar tüketilmeli, fazlasý israftýr. Ýsraf ise haramdýr. EKONOMÝ 10 Y DOSYA NO: 2012/1978 TALÝMAT. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Ýstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kapadýk köyü, 334 Ada 1 parsel 203,77 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý ana taþýnmazda 25/203 arsa paylý 1. kat 6 nolu Baðýmsýz Bölüm NÝTELÝKLERÝ : Satýþa ko nu "Da i re" ni te lik li ta þýn maz ta pu nun E sen yurt Ýl çe si, Ka pa dýk kö yü, 334 a da, 1 par sel nu ma ra lý, 203,77 m 2 yü zöl çüm lü a na ta þýn maz ü ze rin de ki bi na da, 1. kat ta yer a lan 25/203 ar sa pay lý, 6 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý ta þýn ma zý o lup ta þýn ma zýn yer al dý ðý bi na ad res o la rak E sen yurt il çe si, Ör nek ma hal le si, so kak ü ze rin de, kö þe ba þýn da yer al mak ta dýr. Bi na u la þý mý ko lay bir böl ge de yer al mak ta dýr. Top lu ta þým a raç la rýy la u la þým im ka ný na sa hip tir. Bi na nýn yer al dý ðý böl ge de tek nik alt ya pý i ma lat la rý bü yük o ran da ta mam lan mýþ týr. Böl ge ye be le di ye ve ka mu hiz met le ri ve ril mek te dir. Çev re sin de az kat lý, a part man ti pi ya pý laþ ma lar bu lun mak ta dýr. Çar þý, pa za ra, a lýþ ve riþ ve i ba det yer le ri ne, o kul ve has ta ne ye ya kýn ko num da dýr. Ye rin de ya pý lan in ce le me de, da i re nin hol, 2 a det o da, sa lon, ban yo, wc, ko ri dor, mut fak ve bal kon bö lüm le rin den o luþ tu ðu, brüt 100,00 m 2 ol du ðu be lir len miþ tir. Dýþ ka pý sý çe lik o lan da i re de do ðal gaz bu lun ma dý ðý tes pit e dil miþ tir. Is lak ze min ler se ra mik fa yans, ku ru ze min ler la mi nant par ke kap lý dýr. Ýç ka pý lar A me ri kan pres ka pý o lup pen ce re ler pvc'den mamül çift camlýdýr. ÝMAR DURUMU : Esenyurt Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün 24/04/2012 tarihli yazýsýnda; Esenyurt Ýlçesi, 334 ada, 1 parsel Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin 12/11/2010 tarih 2573 sayýlý kararý ile onaylanan Esenyurt 2. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda Konut Alanýnda kaldýðý belirtilmektedir. KIYMETÝ : ,00 Birinci Satýþ günü: 22/10/ :00-10:10 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 01/11/ :00-10:10 Saatleri arasýnda Büyükçekmece 3. Ýcra Müdürlüðü odasý- (E5 Karayolu üzeri Aymerkez AVM karþýsý, Uðurlu-Koza Plaza 1.Kat BÜYÜKÇEKMECE/ÝST.) Adresinde 1)- Açýk artýrma suretiyle ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci sa týþ gü nü nün res mi ta ti le rast la ma sý ha lin de i kin ci sa tý þýn ta ti li iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer ve sa at te ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun - da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2)- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Sa týþ tan do ðan Yüz de. 1. KDV i le ½ ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 Tel laliye resmi borçluya ait olacaktýr. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3)- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5)- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6)- Satýþa iþti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan olunur. 24/08/2012 (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (*) Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/614 TAL. Örnek No: Tapu Kaydý : Bursa Ýli, Ýznik Ýlçesi, Ta cir Kö yü, Yö rük ler Ba yý rý Mev ki i, ,00 m 2, Paf ta G23d24b, Par sel 2968, Cilt 30, Sayfa 2941, Tarla Vasfýnda Taþýnmazýn Tam Hissesi Hali Hazýr Durumu : 2968 Parsel: Ta pu kay dýn da tar la o la rak gö rü nen ta þýn maz, me yil li, ký raç, ka das tro yo lu na cep he siz, ka rý þýk mey ve bah çe si di r. A ra zi Kul la ným Ka bi li ye ti Sý nýf la ma sý na gö re ü çün cü sý nýf ta rým a ra zi si dir. Ta þýnmaz Ýþlemeli tarým kültürüne elveriþlidir. Ýmar Durumu : Taþýnmaz Plansýz Alanlar Ýmar Yönetmeliði hükümlerine tabi olup imar planý yoktur. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:30-10:40 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da ÝZ NÝK A DA LET SA RA YI Ö NÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ÝZ NÝK A DA LET SA RA YI Ö NÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o - lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top lamýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ talebi düþecektir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye ücreti satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. ÝZNÝK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/887 TAL. Örnek No: Tapu Kaydý : Bursa Ýli, Ýznik Ýlçesi, Tacir Köyü, Man ga Mev ki i, ,00 m 2, 2160 Par sel, Cilt 22, Say fa 2154, Tar la Vas fýnda Ta þýnmazýn Tam Hissesi Hali Hazýr Durumu : 2160 Parsel: Tapu kaydýnda tarla olarak görünen taþýnmaz, meyilli, kýraç, kadastro yoluna cephesiz, içerisinde kýsmen herekli bað da bulunan zeytinliktir. Arazi Kullaným Kabiliyeti Sýnýflamasýna göre üçüncü sýnýf tarým arazisidir. Taþýnmaz Ýþlemeli tarým kültürüne elveriþlidir. Ýmar Durumu : Taþýnmaz Plansýz Alanlar Ýmar Yönetmeliði hükümlerine tabi olup imar planý yoktur. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:50-11:00 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da ÝZ NÝK A DA LET SA RA YI Ö NÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ýný ve rüç hanlý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ÝZ NÝK A DA LET SA RA YI Ö NÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç - hanlý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o - lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edecek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin dir, ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ý ÝK m. 126) Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýlgi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. ÝZNÝK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ANKARA TÝCARET ODASI BAÞKANI SALÝH BEZCÝ, TERÖRE MARUZ KALAN BÖLGELERE ÖZEL SEKTÖRÜN DAHA FAZLA SAHÝP ÇIKMASI GEREKTÝÐÝNE ÝÞARET EDEREK, ''TERÖRE ÝNAT YATIRIMA DEVAM'' DEDÝ. Te rö re i nat ya tý rý ma de vam AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Sa lih Bez ci, te rö riz me kar þý çö züm yol - la rý a ra sýn da ya tý rý mýn da bü yük ö nem arz et ti ði ni be lir te rek, Te rö re i nat ya tý - rý ma de vam de di. Bez ci, yap tý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, te rö re ma ruz ka lan böl ge le re ö zel sek tö rün da ha faz la sa hip çýk ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e de rek, hü kü me tin GAP Ey lem Pla ný çer çe ve sin de böl ge ye 38 mil yar li ra ya tý rým yap tý ðý ný ve 400 bin ki þi ye bu kap sam da is tih dam sað la dý ðý ný a ným sat - tý. Bez ci, böl ge de ki or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de yak la - þýk 260 ya tý rým cý nýn sý ra bek le di ði ni bil dir di. YER LÝ YA TI RIM CI Ö NEM LÝ Te rö rün sos yal ve e ko no mik boþ luk la rý de ðer len dir - di ði ni i fa de e den Bez ci, þun la rý kay det ti: Ýþ dün ya sý na dü þen gö rev te rör ne ka dar hýz ka za nýr sa ka zan sýn ya tý - rým yap ma ya, ül ke e ko no mi si ne hiz met et me ye de vam et mek. Te rö re i nat ya tý rý ma de vam. Te - rö rizm le mü ca de le de yer li ya tý rým cý nýn ö ne mi yad sý na maz bir ger çek. Çün kü dýþ ya tý rým cý ül ke de te rö rün art tý ðý ný, is - tik ra rýn a zal dý ðý ný gör dü ðü an da ül ke mi - ze ya tý rým yap mak tan çe ki ne cek. Bu ra da ya þa na cak e ko no mik boþ lu ðu A hi kül tü - rüy le bes len miþ yer li ya tý rým cý la rý mý zýn dol dur ma sý ge re ki yor. U nu tul ma ma lý dýr ki, te rör ör güt le ri, þe be ke ör güt le ri ve il - le gal grup lar dün ya nýn hiç bir ye rin de hiç bir za man e - mel le ri ne u la þa ma mýþ týr. Te rör ör gü tü de ül ke miz ü ze - rin de ki kir li o yun la rý ný da ha faz la sür dü re me ye cek. Tür - ki ye Cum hu ri ye ti, e ko no mik ya pý sýy la, si ya sî is tik ra rýy la ve a sýr la ra u za nan dev let ge le ne ðiy le çok güç lü bir dev - let tir. Bu mil let ev lât la rý ný, kar deþ le ri ni, eþ le ri ni top ra ðý ve rir ken bi le ha in le ri se vin dir me mek i çin göz ya þý dök - me yen bir mil let. Kim se nin þüp he si ol ma sýn ki, ül ke miz bu be la nýn al týn dan kal ka cak týr. Ankara / aa BAÞBAKAN Yardýmcýsý Ali Babacan, G- 7 mekanizmasý eskiden çok etkindi ama artýk bakýyoruz ki G-7 nin yerini hýzla G- 20 alýyor. G-7 grubu artýk bir araya geldiðinde artýk o eski temsil güçleri yok, ancak 20 ülkeyi masanýn etrafýnda oturttuðunuzda temsil gücü yüksek bir karar mekanizmasý görebiliyorsunuz dedi. Babacan, ÝMKB Baþkaný Ýbrahim Turhan ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen Asya Borsalarý Ýstanbul Buluþmasý nda yaptýðý konuþmada, bildiði kadarýyla Ýstanbul da böyle bir toplantýnýn ilk defa yapýldýðýný belirterek, Asya borsalarýnýn temsilcileri beraberce ne yapýlabilir? Ýþ birliði ve koordinasyon nasýl arttýrýlabilir? bu toplantýda ele alacaksýnýz dedi. Dünya dengelerinin hýzla deðiþmekte olduðu bir dönemden geçildiðini ifade eden Babacan, þunlarý kaydetti: Dünyanýn ekonomik aðýrlýðý bir süredir batýdan doðuya doðru kaymaktadýr. Ekonomik aðýrlýk merkezi geliþmiþ olan ülkelerden geliþmekte olan ülkelere doðru kaymaktadýr. Son yaþadýðýmýz krizi, bu kayýþ trendini hýzlandýrdý li yýllarýn baþlarýnda geliþmekte olan ülkelerin toplam küresel ekonomik aktivite içerisindeki paylarý yüzde 23 iken bugün bu oran yüzde 47 ye yükseldi. Dünyanýn ilk 10 ekonomisine baktýðýmýzda Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya gibi ülkelerin, yukarýda yer aldýðýný, Ýngiltere, Fransa, Kanada gibi ülkelerin ise listede daha aþaðý sýralarda yer aldýðýný görüyoruz lerde Asya ekonomilerinin dünya ekonomisindeki payý sadece yüzde 8 iken, bu oran yüzde 20 lere yükseldi. Bu ekonomik büyüklük ve aktivite açýsýndan bakýldýðýnda öz bilgiler veriliyor. Ýs tan bul / a a SON yýl lar da ya ka la dý ðý bü yü me ve is - tih dam ra kam la rý i le Ba tý Ak de niz Böl - ge si e ko no mi si nin lo ko mo ti fi ko nu - mu na yük se len ta rým sek tö rü, bu per - for man sý ný 2012 yý lý nýn ilk 6 a yýn da da sür dür dü. Ba tý Ak de niz böl ge si nin in - san kay nak la rý plat for mu ba gev ka ri - yer.com un is tih dam en dek si ve ri le ri ne gö re bu yý lýn ilk 6 a yýn da ta rým sek tö - rü nün is tih dam ra kam la rýn da, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 23 o - ra nýn da ar týþ gö rül dü. Ay ný dö nem i - çe ri sin de BA GEV Ka ri yer ve ri ta ba nýn - da sek tör le il gi li top lam 33 ye ni iþ i lâ ný ya yýn la nýr ken, yak la þýk 70 ki þi ye ye ni iþ im kâ ný doð du. En çok is tih dam ar tý þý iþ çi a i le ve zi ra at mü hen di sin de ol du. Ba tý Ak de niz E ko no mi si ni Ge liþ tir me Vak fý Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ah met A dar, 2012 i çin de ta rým da en çok e le - man a ra nan þe hir le rin ba þýn da An tal ya ge lir ken, bu i li sý ra sýy la Bur dur, Is par ta, Ýs tan bul, A da na, Af yon ka ra hi sar ve An ka ra ta kip e di yor. Ýþ i lân la rýn da e ði - tim kri te ri ne ba kýl dý ðýn da, li se me zun - la rý na ge len iþ ta lep o ra ný yüz de 40 i - ken, il ko kul me zun la rý i çin bu o ran yüz de 30 lar da sey re di yor. de di. Ah - met A dar, bu du ru mu Ta rým; il ko kul ve li se me zun la rý i çin çok ö nem li bir ka ri yer a la ný o la rak ö ne çý ký yor. söz le - riy le de ðer len dir di. Antalya / cihan Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan: Dünyanýn ekonomik aðýrlýðý Doðu ya kayýyor Ta rým da is tih dam yüz de 23 art tý A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan CMS, en çok ihracat yapanlar arasýnda AVRUPA NIN üçüncü büyük jant üreticisi olan ve dünyanýn en önemli otomobil firmalarýna jant ihraç eden CMS Jant ve Makine San. A.Þ., Türkiye nin ilk 1000 ihracatçý listesinde bir yýlda 52 ncilikten, 42 nciliðe yükseldi. Yüzde yüz Türk sermayesiyle, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche baþta olmak üzere otomotiv sektöründeki dünya devlerine jant üreten CMS, Türkiye nin Ýhracat Þampiyonlarý Ligi ne girdi. CMS son 4 yýldýr ihracat rakamlarýný artýrýyor da 74 üncü sýrada yer alan CMS, bir yýl sonra 52 nci, 2011 de de 42 nci oldu. Ekonomi Servisi S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 99,85 ÖN CE KÝ GÜN 98,95 DÜN 687 ÖN CE KÝ GÜN 682 DO LAR DÜN 1,8180 ÖN CE KÝ GÜN 1,8179 DÜN 2,2940 ÖN CE KÝ GÜN 2,2792 u u u u

11 11 Ý LAN Y SAHÝBÝNDEN SATILIK KANGO 2005 model, 1.5, camlý, çok temiz ve bakýmlý km de beyaz renkli Kango sahibinden satýlýk. Tel: (0 536) SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0 532) SATILIK DEVREMÜLK Ýhlas Armurtlu'da 5 Ocak -19 Ocak arasý devremülk satýlýktýr. Tel: (0 535) /1387 TLMT. Örnek No: 25* Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Birinci artýrmanýn 13/09/2012 günü saat 11:00-11:10'da Merter Mah. Kayalar Sok. No: 10 K: 1-2 Güngören Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu - lun ma dý ðý tak tir de 18/09/2012 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa - tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma - sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den KDV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na - me si nin icra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne - ði nin is te ye ne gön de re bil ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan olunur. 17/08/2012 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi 2.000,00 1 Adet 1 Adet Ýþ Çýkartma Makinasý Megatek Elettrotecnica Marka, Ýþ Çýkartma Makinasý Megatek Elettrotecnica Marka 1.800,00 1 Adet 1 Adet Ýþ Silme Makinasý Megatek Marka, Seri Numaralý Ýþ Silme Makinasý Megatek Marka 6.500,00 1 Adet 1 Adet Elettrotecnica Mega Tek Marka Ayakkabý Soðutucu, Elettrotecnica Mega Tek Marka Ayakkabý Soðutucu 6.000,00 1 Adet 1 Adet Omec Marka Ayakkabý Pres Makinasý, Omec Marka Ayakkabý Pres Makinasý 6.500,00 1 Adet 1 Adet Elekttrotekcnica Mega Tek Marka Üste Atma Fýrýný, Elekttrotekcnica Mega Tek Marka Üste Atma Fýrýný 1.250,00 1 Adet 1 Adet Omega Omg-070 V Marka Vakum Pres Makinasý, Omega Omg-070 V Marka Vakum Pres Makinasý 5.500,00 1 Adet 1 Adet Ünalsan Marka Zýmpara Mak. Toz Haznesi Ve Baðlý Olan Cozmopol Marka Zýmpara Mak., Ünalsan Marka Zýmpara Mak. Toz Haznesi Ve Baðlý Olan Cozmopol Marka Zýmpara Mak ,00 1 Adet 1 Adet Silpar Marka Preze Makinasý, Silpar Marka Preze Makinasý 2.250,00 1 Adet 1 Adet Silpar Marka Preze Makinasý (E )), Silpar Marka Preze Makinasý (E ) 5.000,00 1 Adet 1 Adet Elettratecnica Megatek Marka Buhar Makinasý ( ), Elettratecnica Megatek Marka Buhar Makinasý ( ) 5.000,00 1 Adet 1 Adet Elettrotecnica Megatek Marka Pistarizma Makinasý (090768,1/020), Elettrotecnica Megatek Marka Pistarizma Makinasý (090768,1/020) 3.000,00 1 Adet 1 Adet Elettrotecnica Megatek Marka Arka Monta Fýrýný (090762,1/011), Elettrotecnica Megatek Marka Arka Monta Fýrýný (090762,1/011) ,00 1 Adet 1 Adet Cerým Marka (K 124 Plc) Arka Monta Makinasý, Cerým Marka (K 124 Plc) Arka Monta Makinasý 3.500,00 1 Adet 1 Adet Elettrotecnica Megatek Marka Buhar Makinasý (09/0599/1005), Elettrotecnica Megatek Marka Buhar Makinasý (09/0599/1005) ,00 1 Adet 1 Adet Cerim (K 78)Marka Ön Monta Makinasý, Cerim (K. 78) Marka Ön Monta Makinasý 5.000,00 1 Adet Elettrotecnica Megatek Marka Buhar Makinasý ( /017) ,00 1 Adet 1 Adet Elettrotecnica Megatek Marka Ön Monta Makinasý (09/0830/1/046), Elettrotecnica Megatek Marka Ön Monta Makinasý (09/0830/1/046) 5.000,00 1 Adet 1 Adet Prestij Markasý Mb Saya Tel Týrpan Makinasý, Prestij Markasý Mb Þaya Tel Týrpan Makinasý 2.250,00 1 Adet 1 Adet Silpar Marka (K6185) Fýrça Makinasý, Silpar Marka (K6185) Fýrça Makinasý 2.000,00 1 Adet 1 Adet Sabal Marka Bombe Kampre Makinasý ( ), Sabal Marka Bombe Kampre Makinasý ( ) Elettrotecnica Megatek marka lateks makinasý (09/0765 1/025) 3.500,00 1 Adet 2.000,00 1 Adet 1 Adet Elettrotecnica Megatek Marka Bombe Yapýþtýrma Makinasý (090771,1/018), Elettrotecnica Megatek Marka Bombe Yapýþtýrma Makinasý (090771,1/018) 6.500,00 1 Adet 1 Adet Elettrotecnica Megatek Marka Fort Yapýþtýrma Makinasý (090787,1/012), Elettrotecnica Megatek Marka Fort Yapýþtýrma Makinasý (090787,1/012) 6.500,00 1 Adet 1 Adet Atom Marka Sp 588/ Pres Makinasý, Atom Marka Sp 588/ Pres Makinasý 1.000,00 1 Adet 1 Adet Taking Marka Fort Bombe Traþ Makinasý, Taking Marka Fort Bombe Traþ Makinasý 750,00 1 Adet 1 Adet Cem Marka Kapsül Basma Makinasý, Cem Marka Kapsül Basma Makinasý 2.500,00 1 Adet 1 Adet Ermak Marka Kapsül Basma Makinasý (Erx 665), Ermak Marka Kapsül Basma Makinasý (Erx 665) 2.500,00 1 Adet 1 Adet Ermak Marka Saya Delme Makinasý, Ermak Marka Saya Delme Makinasý 6.500,00 1 Adet 1 Adet Tahmini 16 Metre Uzunluðunda Elektrikli Üretim Bandý, Tahmini 16 Metre Uzunluðunda Elektrikli Üretim Bandý 700,00 1 Adet 1 Adet Toplama Bilgisayar (Hp Led Monitör Compaq Kasa, Klavye Logitech Mause), Toplama Bilgisayar (Hp Led Monitör Compaq Kasa, Klavye Logitech Mause) 100,00 1 Adet 1 Adet Samsung Clp 325 Model Yazýcý, Samsung Clp 325 Model Yazýcý 1.250,00 5 Adet 5 Adet Arçelik Marka Klima (Ünitesiz), Arçelik Marka Klima (Ünitesiz) 1.300,00 2 Adet 2 Adet Asus Marka Dizüstü Bilgisayar, Asus Marka Dizüstü Bilgisayar 600,00 1 Adet 1 Adet Hp Marka Masaüstü (Compaq) Bilgisayar (Hp 22" Led Monitör), Hp Marka Masaüstü Compaq) Bilgisayar (Hp 22" Led Monitör) 150,00 1 Adet 1 Adet Canon Marka Mp 280 Fotokopi Yazýcý, Canon Marka Mp 280 Fotokopi Yazýcý 700,00 1 Adet 1 Adet General Lelektrik Profile Çift Kapý Buzdolabý, General Lelektrik Profile Çift Kapý Buzdolabý 150,00 1 Adet 1 Adet Laserjet M1212 Nf Mfp Yazýcý Faks Fotokopi Makinasý, Laserjet M1212 Nf Mfp Yazýcý Faks Fotokopi Makinasý 275,00 1 Adet 1 Adet Fujitsu Siemens Liftebook E Serisi Dizüstü Bilgisayar, Fujitsu Siemens Liftebook E Serisi Dizüstü Bilgisayar 800,00 1 Adet 1 Adet Samsung Marka Le 40D550Kýwxtk 106 Ekran Lcd Televizyon, Samsung Marka Le 40D550Kýwxtk 106 Ekran Lcd Televizyon 1.000,00 1 Adet 1 Adet Samsung Marka 82 Ekran Lcd Televizyon, Samsung Marka 82 Ekran Lcd Televizyon , Takým 1400 Takým 1400 Çift Farklý Numaralarda Ayakkabý Kalýbý, 1400 Çift Farklý Numaralarda Ayakkabý Kalýbý , Takým 1100 Takým 1100 Çift Farklý Numara Ve Model Ve Renklerde Erkek Ayakkabýsý, 1100 Çift Farklý Numara Ve Model Ve Renklerde Erkek Ayakkabýsý TOPLAM ,00 TL (ÝÝK m. 114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. BAKIRKÖY 8. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/5 Satýþ. Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : TRABZON ili, MERKEZ ilçesi, Ýki nolu Beþirli mahallesi, 1421 ada, 2 parselli apartmanýn C Blok 2. Kattaki 11 nolu baðýmsýz bölümü. Özellikleri : Ýskan sahasýndadýr. Ýmar Durumu : Mevcuttur. 1. Satýþ Günü : 08/10/ Satýþ Günü : 18/10/2012 Satýþ Saati : 10:00-10:10 Arasý Satýþ Yeri : ADLÝYE EK BÝNA 20 NOLU ODA Muhammen Bedel : ,36 TL Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ, yukarýda belirtilen bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a ra sýn da sa týþ ye rin - de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yu ka rý da be lir ti len i kin ci sa týþ gü nün de ay ný yer ve sa at ler a ra sýn - da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu a rtýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la - mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mcktu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve - ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra kýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra if las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Me mur lu ðu - mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 31/08/2012 B: T. C. TRABZON 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Davacý Akdeniz Elektrik Da ðý tým A.Þ ve ki li ta ra fýn dan a þa ðý da e sas nu ma ra sý ya zý lý dos ya da da va lý sü tu nun da i s mi be lir ti len ki þi hak kýn da a çý lan Ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sý nýn ve ri len Ten sip a ra ka ra rý u ya rýn ca; 1- DAVA DÝLEKÇESÝNÝN ÖZETÝ: Da va cý Ak de niz E lek trik Da ðý tým A.Þ. ve ki li a þa ðý da par sel, ma li ki ve cin si ve ka mu laþ týr ma mik ta rý gös te ri len ta þýn ma zýn ta pu da ka yýt lý ol - du ðu nu, 2942 Sa yý lý Ka nu nun 4650 sa yý lý ka nun i le de ði þik 8 ve 10. mad de le ri ge re ðin - ce Ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cili i le ta þýn ma zýn ka mu laþ tý rý lan kýs mý nýn 5018 Sa yý lý Ka mu Ma li Yö ne ti mi ve Kon trol Ka nu nunun 45. mad de si u ya rýn ca Te daþ Ge nel Mü dür lü ðü a dý na tes ci li ta lep e dil miþ o lup: 2-a) 2942 Sayý lý Ka nu nun 10. mad de si ge re ðin ce mah ke me miz ce ya pý la cak teb lið gü - nün den i ti ba ren ken di si ne teb li gat ya pý la ma yan la ra teb lið ye ri ne geç mek ü ze re ka mu - laþ tý rý lan ta þýn maz lar ü ze ri ne hak id di a e den le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de Ý da ri Yar gý da ip tal ve mad di ha ta la ra kar þý da Ad li Yar gý da dü zelt me da va sý aç ma la rý, b) Belirtilen sürede kamu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak - dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den taþýnmazýn Tedaþ Genel Müdürlüðü adýna tescil edileceði; c) Mahkemece tespit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na Va kýf bank A - lan ya Þu be si ne ya tý rý la ca ðý; d) Konu ya ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me mi ze bil dir me le ri hu su su 7201 Sa yý lý Ka nu nun 28. Ve 2942 Sa yý lý Ka nu nun de ði þik 10.Mad de si ge re ðin ce tüm da va lý la ra da ve ti ye ye ri ne geç - mek ü ze re da va di lek çe si nin ö ze ti i le ka mu laþ týr ma iþ le mi i le bil gi le ri i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ALANYA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLAN VE DAVA DÝLEKÇESÝNÝN TEBLÝÐ DUYURUSU Dosya No: 2012/2977 Esas. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, kýymeti, satýþ gün ve saatleri, evsafý : Tapuda Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Altýparmak Mh Ada, 23 Parsel Sayýlý ve 117, 33 m 2,miktarlý arsa vasýflý taþýnmazda kat irtifaký kurulmuþ olup 20/114 arsa paylý Çýrpan Mh. (taþýnmazýn bulunduðu yer Altýparmak Mh.'den ayrýlarak Çýrpan Mh. adýný almýþtýr) 3. Aydýn Sk. N: 2/1 adresindeki Þengül Apartmanýnýn 4. Ka týn da ki 6 no'lu da i - re ve ek len ti si 6 no'lu de po dur. Borç lu ya a it ta þýn ma zýn da i çe ri sin de bu lun du ðu bi na bod rum+ze min+4 nor mal kat lý ol mak ü ze re top lam 6 kat lý ve B. A. kar kas ni te li ðin de ya pýl mýþ o lup a san sör süz ve o to park sýz dýr. Be her ka týn da 1'er a det mes ken ni te lik li da - i re si bu lu nan bi na nýn ön dýþ cep he du var yü zey le ri sý va lý ve bo ya lý, e ðik ah þap ça tý lý ve ü zeri ki re mit ler i le ör tü lü dür. Mes ken a maç lý o la rak kul la ný lan söz ko nu su da i re nin brüt a la ný 80,00 m 2 ve net kul la ným alaný ise 74,00 m 2 olup. 2 adet oda, salon, antre, mutfak ve müþterek banyo-wc-lavabo bölümlerinden teþkil edilmiþtir. Salon ve odalarýn tabanlarý laminat parke antre ve mutfak bölümlerinin seramik ile kaplý, duvarlarý sývalý ve plastik boyalý tavan kenarlarý da alçý kartonpiyerlidir. Salon ve antre bölümlerine açýk durumda olan mutfak bölümünde, üzeri mermer kaplý tezgah ile alt ve üst MDF dolaplarý mevcuttur. Müþterek mahalde bulunan banyo-wc-lavabo bölümünde taban ve duvarlar tamamen seramik olarak yapýlmýþtýr. De mir gi riþ ka pý sý çe lik iç ka pý la rý ah - þap, çift cam lý o lan bal kon ka pý sý i le pen ce re çer çe ve le ri i se PVC pro fil dir. Do ðu ve ba tý cep he li o lan da i re nin i ki cep he sin de de 1'er a det bal ko nu mev cut ol mak la bir lik te do ðu cep he sin de ki bal ko nun önü PVC pro fil çer çe ve li, ca me kan lar i le ka pa týl mýþ týr. Do ðal - gaz lý kom bi kat ka lo ri fer sis te mi i le ý sý týl mak ta o lup e lek trik, do ðal gaz ve su a bo ne lik - le ri bu lun mak ta dýr. Ge nel lik le mes ken a maç lý o la rak kul la ný lan 5 ve ya 6 bi ti þik ni zam bi na la rýn bu lun du ðu bir ma hal de yer a lan borç lu ya a it ta þýn maz Bur sa þe hir mer ke zi ne ya kýn ko num da o lup, ma hal lin de e lek trik, su, te le fon, do ðal gaz ve ka na li zas yon gi bi her tür lü alt ya pý hiz met le ri mev cut tur. ÝMAR DURUMU : Dosyada mevcut 27/07/2012 Tarihli imar durum bölgesine göre, h: m Bitiþik nizam 5 Kat konut alanýnda kalmaktadýr. TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ : TL Ýþ bu gayrimenkul satýþ ilaný, tebligat yapýlamayan ilgililere ayný zamanda ilan yolu ile teblið yerine de kaim olacaktýr. Satýþ Þartlarý : 1. Satýþ 08/10/2012 Pazartesi günü saat: 10:00-10:05 saatleri arasýnda Bursa Adliyesi Kafeterya Salonunda (Zemin Kat) açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrýmda tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný karþýlamak þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile 2. Satýþ 18/10/2012 Perþembe günü saat 10:00-10:05 saatleri arasýnda ayný yerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrýmda da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. a- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn (mu ham men be de li % 20'sýy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis be tin de pey ak çe si (na kit Mem le ket pa ra sý) ve ya bu mik tar ka dar bir mil li ban ka nýn "þart sýz ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þik lik ler ol ma sý ve 805 sa yý lý ka - nu nun 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Satýþ peþin para iledir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hil (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le (a la ca ðý na) mah su ben i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý ha riç) sa týþ be de li nak den ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr, (Md 134/4) Tel la li ye, res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV, (150 met re ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de met ruk du rum da o lan bi - na lar da, tar la, bi na, han, o tel, ar sa ve bi na lar da % 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di - lir) Tah li ye ve tes lim giderleri, tellaliye, tapu alým-satým harcý müþteri tarafýndan ödenir. Birikmiþ emlak vergisi, cezalarý ve ferileri ile satýþ bedelinden ödenir. c- Ýhaleye iþ ti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý, ka bul et ti ði Sa tý la cak ta þýn ma zýn ta pu kay - dýn da var sa ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK Md 684, 862), ta þýn ma zýn ek len ti - le ri nin (MK Md 686, 862). hu ku ki se me re le ri nin (MK Md 879), ta þýn ma zýn bir leþ ti ril me - si du ru mu nun (MK Md 859) Ý ÝK 128 Md'ye gö re ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (in ti fa hak ký MK m 794, o tur ma hak ký MK m 823, üst hak ký MK m 834, kay nak hak ký MK m 837, ir ti fak hak la rý MK m 838, kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK m 507) mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacaða mahsuben satýþta ÝÝK md. Emredici hükmüne raðmen sýra cetveli düzenlenmemekte olduðunda taþýnmaz üzerinde haciz, ipotek, satýþ vaadi vs Haklarý olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satýþ tarihinden itibaren 7 gün içinde ÝÝK md 100, 151 ve 268, 4792 sayýlý S.S Kurumu K. Md. 21, 1479 sayýlý Bað-Kur K. Yasasý md sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanununun 55. amme alacaðýnýn tahsili hakkýndaki kanunu md. 21. MK 766, 789, 777/2, 796/1, ÝÝK 83/c / maddelerine göre sýra ve alacaðýn aslýna yönelik þikayet ve itiraz dava haklarýný kullanmalarý ve icra dosyasýna dava açtýklarýna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu ve si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. f- Ýhalaye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ve son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca satýþ bedelini yatýrmasý ve verilen 10 gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. g- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk tutup, tebligat pul ve masraflarý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. h- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 05/09/2012 *Ýc ra Ýf las Ka nu nu 126 *Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *Yö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. BURSA 16. ÝCRA MÜ'DÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) DOSYA NO: 2011/64 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dý, kýy me ti, sa týþ gün ve sa a ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len; Ýs tan bul Ý li, E yüp Ýl çe si, Üç þe hit ler Mah. 316 a da, 66 par sel sa yý lý 1.124,80 m 2 mik tar lý ar sa ü ze rin de A Blok, 1. Nor mal Kat, 10 ba - ðým sýz bö lüm nu ma ra lý da i re nin ta ma mý Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresle ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la - ka dar la ra gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye - ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2- ÝMAR DURUMU: Eyüp Belediye Baþkanlýðý, Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün tarih 6226 sayýlý Ýmar durum belgesine göre Eyüp Ýlçesi Ýslambey Mah. 63 pafta 316 ada 66 parsel sayýlý yer t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlý Revizyon Nazým Ýmar Planýnda 500 Kiþi/ha yapýlanmalý konut alanýnda t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp Sit Alaný Koruma Amaçlý Ýmar Planýnda H: 9.50 mt. blok nizam yapýlanmalý konut alanýnda kalmaktadýr. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU: Satýþa konu taþýnmaz; Eyüp ilçesi, Ýslambey Mahallesi, Bülbüldere Caddesinde, tapunun 316 ada, 66 parsel numarasýnda kayýtlý ve Bülbüldere Caddesinden dýþ kapý numarasý, alan 1.124,80 m 2 miktarlý arsa dahilindeki kat irtifaklý kargir apartmanda 18/576 arsa paylý A Blok 1. Kat (10) nolu dairedir. Tamamý 1.124,00 m 2 alana sahip arsa üzerinde, A ve B Blok olarak inþa edilmekte olan iki blok kargir apartman mevcut olup, söz konusu binalar; 2 bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat + çatý kattan müteþekkil, B.A.K. tarzda, ayrýk blok nizamda ve halen inþaatý devam etmektedir. Söz konusu binalarýn katlarýnda üçer daire mevcut olup kaba inþaatlarý tamamlanmýþ durumda, ince inþaat imalatlarý halen devam etmekte olup, bir blokta doðrama, iç ve dýþ sýva ve boya, zemin kaplamalarý, elektrik ve sýhhi tesisatlar, diðer blokta iç sýva imalatý tamamlanmýþ durumdadýr. Binada yer alan normal kat daireleri hol, iki oda, salon, mutfak, banyo, WC mahallerinden ibaret, takribi 80 m 2 alana sahip, çatý arasý piyesli dairenin 2. katta yer alan esas daire kýsmý hol, salon, iki oda, mutfak, banyo, WC, çatý arasý piyesinde ise iki oda, WC-Duþ mahallerinden ibaret olup 115 m 2 civarýnda alan ihtiva etmektedir. Keþif tarihi itibariyle her iki blokta ince inþaat imalatlarýnýn devam ettiði tespit edilmiþ olup, taþýnmazýn bulunduðu semt ve mevki itibariyle tamamý teþekkül etmiþ, belediye ve altyapý hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarýn talep gören iskana elveriþli konut sahasýnda yer almaktadýr. 4- MUHAMMEN KIYMETÝ : Taþýnmazýn tamamýna TL kýymet takdir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: Yukarýda açýk tapu kaydý imar ve hali hazýr durumu ve kýymeti belirtilen Gayrimenkulun Birinci açýk artýrmasý; günü saat: 11:00-11:10 arasýnda ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDE açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen muhammen bedelin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek kaydý ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla günü saat: 11:00-11:10 arasýnda ÝSTANBUL 10.ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ'NDE i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra - na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tak dir e di len kýy me tin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. a- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin tah min e di len mu ham men be de lin ve a la ca ða mah - su ben iþ ti rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn (mu ham men be de lin % 20'si i le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit pa - ra) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. b- Satýþ pe þin pa ray la dýr. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la ca ðý na mah su ben i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý ha riç) sa týþ be de li nak den ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr, (md. 134/4) i ha le pu lu, ta pu a lým harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1 mes - ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na - lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da % 18 o la rak) a lý cý ya a it o la cak týr. Tel la li ye res - mi, bi rikmiþ emlak vergisi ve tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenir. c- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si yle fa iz ve mas raf la ra da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler le bir lik te 15 gün i çe - ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma - dýk ça paylaþtýrmadan hariç tutulacaktýr. d- Satýþ bedeli hemen ve ya ve ri len müh let i çer isin de ö den mez i se, Ý ÝK'nun 133. mad - de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i - çin ve ri len 10. Gün so nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. e- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açýk olup tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen talipliye bir örneði gönderilebilir. f- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/64 TAL sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Sa tý þ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý ve ya ad res le ri bi lin me yen le rin de ye ri ne ka im ol - mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (*) Yö net me lik Ör nek No: 27. (Ý ÝK. 126) B: T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI)

12 12 ENSTÝTÜ Y Hazýrlayan: e-posta: Kürt sorununa DEMOKRATÝK açýlým ÇALIÞMANIN KONUSU VE AMACI Ül ke mi zin Do ðu ve Gü ney do ðu sun da gün geç mi yor ki bir ça týþ ma ol ma sýn, bir ö lüm ha be ri gel me sin li yýl lar dan bu ya na var lý ðý ný de rin den his set ti ren bu te rör ol gu su, a lý nan çe þit li tedbirle re ve ve ri len mü ca de le ye rað men bir tür lü or ta dan kal dý rý la ma dý. Bu ol gu, bir yan dan sü rek li te yak kuz da dur ma sý ge re ken bir as ke rî var lý ðýn kül fe ti ni in san la rýn o muz la rý na yük ler ken, di ðer yan dan da top lu mun sos yal ve e ko no mik du ru mu nu gün geç tik çe da ha da kö tü leþ tir di. Bu du rum da böl ge nin di ðer so run la rý nýn gö rü nür ha le gel me si ne sebep ol du. Ýh mal e dil me me si ge re ken bir nok ta, Do ðu da te rör o lay la rý ný bes le yen so run la rýn sa de ce Do ðu ve Gü ney do ðu ya has so run lar ol ma dý ðý ger çe ði dir. Tür ki ye nin ge ne lin de var o lan de mok ra tik leþ me so ru nu, böl ge de da ha da yo ðun la þa rak ka na yan bir ya ra ha li ne gel miþ tir. Ya ni so ru nun te me lin de ki sebep le rin pek ço ðu böl ge sel de ðil, u lu sal ni te lik te dir. So ru nun bu ö zel li ði, ya pý la cak re form la rýn u lu sal bo yut la rý nýn da bu lun du ðu ger çe ði ni or ta ya çý kar mak ta dýr. Tür ki ye nin Do ðu ve Gü ney do ðu sun da ki te rör ko nu su nu an la ya bil mek i çin, gö rü nen ka rý þýk lýk la rýn ar dýn da ki so run la rý doð ru bir þe kil de a na liz et mek ge rek mek te dir. Bu a na li zi ya pa bil mek i çin kar þý mý za çý ka bi le cek en gel ler var dýr. Bu en gel le ri aþ ma dan so ru nu çöz me yo lu na git mek bey hu de ça ba lar dan ö te ye gi de me ye cek tir. Bu en gel le rin en ö nem li le rin den bi ri si, u lus dev let pa ra no ya la rý nýn or ta ya çý kar dý ðý uy gu la ma lar dýr. Hâ lâ u lus dev let pa ra no ya la rý i le meþ gul o la rak, tek tip in san, tek i de o lo ji, tek ya þa ma bi çi mi gi bi an ti de mok ra tik da yat ma la rý sür dü rür sek bu ko nu da i ler le me kay det mek müm kün de ðil dir. Ý kin ci en gel i se, dev le tin di ne yak la þý mý dýr. So ru nu çö ze bil mek i çin top lu mun i nanç la rý ný bir ve ri o la rak ka bul e dip, o na gö re çö züm yol la rý a ra mak ge re kir. Top lu mun i nanç la rý ný yok sa ya rak so run la rý çöz me ye ça lýþ mak, yi ne bey hu de bir ça ba ol ma nýn ö te si ne gi de mez. Bu nok ta da, bu i ki te mel en gel le ha ya tý bo yun ca mü ca de le e den Be di üz za man Sa id Nur sî nin gö rüþ le ri ö zel bir ö nem arz et mek te dir. Be di üz za man ( ) ha ya tý nýn bü yük kýs mýn da ya þa dý ðý top rak la rýn so run la rý nýn na sýl çö zü le bi le ce ði ü ze rin de dur muþ tur. Os man lý dö ne min de pa di þah la ra, cum hu ri yet dö ne min de de cum hu ri yet hü kü met le ri ne, böl ge nin so run la rý ný ya za rak so run la rýn na sýl çö zü le ce ði ne da ir fi kir ler i le ri sür müþ tür. Ö - Türk ve Kürt unsurlarýný birbirine kaynaþtýran, benzerliklerini arttýran temel zemin, her iki toplumun da Müslüman olmasýdýr. Ýki toplum arasýndaki bu din kardeþliði duygusu var oldukça, barýþ ve kardeþlik içinde yaþanmýþ, bu duygu kaybedilmeye baþlayýnca, çatýþmalar baþ göstermiþtir. Türkler ve Kürtler arasýnda var olan Ýslâm kardeþliði duygusunu yaralayan en önemli tarihî olay ise, hiç kuþkusuz sonuçlarý açýsýndan Fransýz Ýhtilâli olmuþtur. zet le, Bi zim düþ ma ný mýz ce ha let, za ru ret, ve ih ti lâf týr. Bu üç düþ ma na kar þý ma ri fet, sa n'at ve it ti had si lâ hýy la mü ca de le e de ce ðiz di ye rek, so run la rýn na sýl çö zül me si ge rek ti ði ne da ir pren sip ler koy muþ tur. ÇALIÞMANIN YÖNTEMÝ Bu ça lýþ ma nýn a ma cý, Be di üz za man Sa id Nur sî nin e ser le ri o lan Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nda, Do ðu ve Gü ney do ðu da ya þa nan so run lar hak kýn da ki çö züm teklif le ri ni sun mak týr. A ma ca gi der ken, en baþ ta mü el li fin ko nu hak kýn da ki a na liz le ri dik kat le tes bit e dil miþ ve bu pren sip le rin bu gün kü þart lar i çe ri sin de na sýl pra ti ðe dö nüþ tü rü le ce ði ü ze rin de du rul muþ tur. Bu ça ba so nu cun da, mü el li fin gö rüþ le ri nin bu gün na sýl uy gu la na ca ðý na da ir çe þit li yo rum la ra gi dil miþ tir. Yo rum ya pý lýr ken hiç kuþ ku suz mü el li fin e ser le ri te mel a lýn mýþ týr. Bu e ser ler dý þýn da ki kay nak lar sa de ce mü el li fin gö rüþ le ri ni güç len dir mek a ma cýy la kul la nýl mýþ týr. TEORÝK ÇERÇEVE Tür ki ye nin Do ðu ve Gü ney do ðu sun da ya þa yan Kürt ler, 16. yüz yýl da Ya vuz Sul tan Se lim in Do ðu se fe rin den son ra, yo ðun ca Türk - ler le bir a ra da ya þa ma ya baþ la mýþ lar dýr. Hiç kuþ ku suz bun dan ön ce de i ki top lu lu ðun kar þý laþ tý ðý dö nem ler ol muþ tur; an cak bu ta rih ten son ra, i ki top lu luk a ra sýn da ki si ya sal ve sos yal et ki le þim da ha da art mýþ týr. Bu ta rih ten i ti ba ren Sul tan Se lim in yö ne tim an la yý þý, böl ge de ya þa yan Kürt a þi ret le ri ni mem nun et miþ; son ra ki yýl lar da ki Os man lý nýn ga za an la yý þýn dan mem nun o lan Kürt a þi ret le ri, 19. yüz yý la ka dar Os man lý Dev le ti ne sa da kat te bir ku sur et me miþ ler dir. Hat ta Türk- Kürt öy le si ne kay naþ mýþ i ki top lu luk ha li ne gel miþ tir ki, kül tür le ri, ha yat bi çim le ri, gün de lik ha yat la rý bü yük öl çü de ben zer lik ler ta þý ma ya baþ la mýþ týr. Türk ve Kürt un sur la rý ný bir bi ri ne kay naþ tý ran, ben zer lik le ri ni art tý ran te mel ze min, her i ki top lu mun da Müs lü man ol ma sý dýr. Ý ki top lum a ra sýn da ki bu din kar deþ li ði duy gu su var ol duk ça, ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þan mýþ, bu duy gu kay be dil me ye baþ la yýn ca, ça týþ ma lar baþ gös ter miþ tir. Türk ler ve Kürt ler a ra sýn da var o lan Ýs lâm kar deþ li ði duy gu su nu ya ra la yan en ö nem li ta ri hî o lay, hiç kuþ ku suz Fran sýz Ýh ti lâ li ol muþ tur. Bu o lay dan son ra, Os man lý top rak la rýn da ki pek çok et nik gru bun a yak lan ma ya baþ la ma sý za man i çin de Müs lü man grup la rýn da bun dan et ki len me si ne sebep ol du. 19. yüz yýl dan i ti ba ren, A rap la rýn, Ar na vut la rýn ve Kürt le rin i çin de de ký pýr dan ma lar gö rül me ye baþ la dý. A rap ve Ar na vut Müs lü man lar Os man lý nýn çö küþ yýl la rýn da ay rý lý ðý ter cih e der ken, Kürt ler e ze li kar deþ le ri Türk ler le Bi rin ci Dün ya Sa va þý ve Ýs tik lâl Sa va þý nda o muz o mu za mü ca de le et ti ler. Bu sý ra da Be di üz za man, ta le be le riy le bir lik te düþ man la ra kar þý sa va þa rak, Türk ve Kürt un sur la rý a ra sýn da ki da ya nýþ ma nýn ö nem li ör nek le rin den bi ri ni ver miþ tir. Bi rin ci Dün ya Sa va þý nda ta le be le riy le bir lik te Rus-Er me ni it ti fa ký na kar þý sa va þa rak e sir düþ müþ tür. Bir sü re Rus ya da e sir ha ya tý ya þa mak zo run da kal mýþ týr. Rus ya dan, Bol þe vik ih ti lâ li hen gâ me sin de ka ça rak Ýs tan bul a ge len Be di üz za man, Ýs tan bul iþ gal e di lin ce de iþ ga le kar þý di re nil me si ge rek ti ði ni sa vun muþ ve mil lî mü ca de le yi des tek le yen be yan na me ya yýn la ya rak kur tu luþ mü ca de le si ve ril me si ni is te miþ tir. Be di üz za man, sa vaþ tan son ra ki an laþ ma lar da ay rý lýk çý ça ba la rý des tek le me di ði gi bi, bi lâ kis bir lik ve be ra ber li ðin sür dü rül me si i çin ö nem li kat ký lar da bu lun muþ tur. Sevr Ant laþ ma sý sý ra sýn da Do ðu da ku ru la cak bir Kürt dev le ti pro je si ne kar þý çý ka rak Os man lý ya ta bi o lun ma sý ge rek ti ði ni sa vun muþ tur. Ye ni dev let ku rul ma ya baþ la yýn ca da Mec lis e gi de rek, ül ke nin da ha gü zel gün le re ha zýr lan ma sý i çin ça ba sarf et miþ tir. An cak, ku ru cu i ra de i le a ra sýn da ki de rin fi kir ay rý lýk la rý ný fark e din ce An ka ra yý terk et miþ, mü ca de le si ni A na do lu nun üc ra kö þe le rin de, sür gün ve ha pis ha ya tý i çin de sür dür mek zo run da kal mýþ týr. Bu dö nem de, Cum hu ri ye tin ku ru cu la rý, bir u lus dev let in þa sü re ci ne gi riþ miþ ler di. Fran sýz Ýh ti lâ li nden mül hem bir mil li yet çi lik an la yý þý i le top ra ða bað lý bir mil li yet çi lik ge liþ tir miþ ler ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti nde ya þa yan her ke sin Türk ol du ðu i de o lo ji si ni, res mî i de o lo ji o la rak em po ze et miþ ler dir. Bu Cum hu ri yet pro je si, dev le tin res mî ay gýt la rý ta ra fýn dan, bü tün hal ka zor la ka bul et ti ril me ye ça lý þýl mýþ týr. Bu an la yý þa gö re halk, mo dern leþ ti ril me si ge re ken bir top lu luk tu, e lit le rin ha zýr la dý ðý pro je nin halk ü ze rin de uy gu lan ma sý ge re ki yor du. Pro je hýz la uy gu lan ma ya baþ lan dý. Ar týk pro je ye gö re, Tür ki ye de ya þa yan her kes Türk tü. Halk Ev le ri a ra cý lý ðýy la top lu ma su nu lan ya þa ma bi çi mi nin, Köy Ens ti tü le ri i le i de o lo jik te mel le ri a týl ma ya baþ lan dý. Ý de o lo ji nin ta þý yý cý la rý da öð ret men ler di. Bu Cum hu ri yet pro je si u zun yýl lar çe þit li bas ký a raç la rý va sý ta sýy la uy gu lan dý. Bu po li ti ka la rý be nim se me yen Be di üz za man, sür gü ne gön de ril di ði A na do lu nun üc ra bir kö þe si o lan Bar la da, ge li þen o lay la ra kar þý fik ri mü ca de le ver mek i çin e ser ler yaz ma ya baþ la dý. Hal kýn bü yük bir ek se ri ye ti de dev le tin o to ri ter yü zü ne kar þý her han gi bir þey ya pa ma dý. Bu sü reç te hem et nik mil li yet çi lik bes len di, hem de her han gi bir baþ kal dý rý ha re ke ti ne kar þý dev le tin sert yü zü gös te ril di. Top lu mun ge ne lin de u lus dev let pro je le ri uy gu la nýr ken, çý kan is yan lar da güç kul la ný la rak bas tý rýl dý se çim le ri i le bir lik te kýs mî bir ra hat la ma dö ne mi ne gi ril miþ se de üst üs te ge len dar be ler de mok ra tik bir ze mi nin o luþ ma sý ný en gel le di le re ge lin di ði za man, bas ký lar kar þý sýn da ken di le ri ni de mok ra tik yol lar dan i fa de e de me yen ba zý ey lem ci ler, il le gal yol lar dan bu nu gös ter me ça ba sý na gir di ler. Bu so nu ca hal kýn ma ruz kal dý ðý an ti de mok ra tik uy gu la ma lar, e ko no mik sý kýn tý lar, e ði tim po li ti ka la rýn da ki yan lýþ lýk lar ve gü ven lik an la yý þýn da ki ha ta lar da ek le nin ce, böl ge de ki kar ga þa i çin den çý kýl maz bir ha le gel di. Top lum da ki hu zur suz luk so na er me di ðin den ça týþ ma sü re ci gün den gü ne ar ta rak de vam et ti. DEVAMI 13. SAYFADA

13 ENSTÝTÜ 13 I. TEMEL ÝLKELER: De mok ra tik leþ me, em pa ti ve sa mi mi yet Þid de tin pan ze hi ri nin þid det ol ma dý ðý a çýk týr. Bu ger çek in san i liþ ki le rin de ö nem li bir ku ral dýr. Bu sebep le te rör be lâ sý na bu laþ mýþ böl ge nin so run la rý ný çöz me nin en doð ru yo lu, de mok ra tik il ke ler çer çe ve sin de bir yak la þým ge liþ tir mek tir. Be di üz za man, Do ðu top lu luk la rý ný kur ta ra cak en ö nem li a nah tar ke li me o la rak hür ri ye ti gös ter miþ tir. Hat ta Ýs lâm dün ya sý ný i çi ne düþ tü ðü ge ri kal mýþ lýk du ru mun dan kur ta ra cak ye gâ ne a ra cýn da hür ri yet ol du ðu nu e ser le ri nin pek çok ye rin de be lirt miþ tir. Bun dan do la yý, Tür ki ye nin Do ðu ve Gü ney do ðu su i le il gi li ya pý la cak bir a çý lý mýn, de mok ra tik leþ me ze mi nin de e le a lýn ma sý ge rek mek te dir. An cak bu ça ba sa de ce böl ge i çin dü þü nü le mez. Çün kü Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me sin de sa mi mi ye tin öl çü sü, ül ke de ya þa yan her kes i çin hür ri yet is te mek tir. Ya ni Hak kâ ri de ya þa yan da, Trab zon da ya þa yan da, Ýz mir de ya þa yan da, An tal ya da ya þa yan da hür ri yet le ri ne sa hip ol ma lý dýr. Ak si tak dir de sað la na cak de mok ra tik i yi leþ tir me ler böl ge sel bir fonk si yo na sa hip o lur ki, bu uy gu la ma top lum ta ra fýn dan sa mi mi yet siz gi ri þim ler o la rak de ðer len di ri lir. De mok ra tik leþ me, ül ke nin gü ven li ði i çin bir a raç o la rak e le a lýn ma ma lý; bi lâ kis top lu mun hayat stan dar dý ný yük sel te cek bir a maç o la rak al gý lan ma lý dýr. Ül ke ge ne lin de ya þa na cak bir ku cak laþ ma nýn ön þart la rýn dan bi ri si de em pa ti dir. Yö ne ti ci ler hal ký, halk yö ne ti ci le ri an la ya bil me li dir. Ö zel lik le halk yö ne ti ci ler den sa mi mî bir yak la þým bek le mek te dir. Hal kýn bu en di þe le ri nin gi de ril me si i çin, dev le tin sa mi mî ol du ðu mut la ka gös te ril me li dir. Sa mi mi ye tin öl çü sü de, yu ka rý da i fa de e dil di ði gi bi, dev le tin u lus-dev let uy gu la ma la rýn dan ve di ni dýþ la yan an la yý þýn dan vaz geç me si o la cak týr. II. YÖNETÝM: Ýn san mer kez li bir yak la þým Be di üz za man, yö ne ti min in sa na hiz met i çin var ol ma sý ge rek ti ði ni be lirt miþ tir. E me vi ler den mi ras ka lan hü kü me tin se lâ me ti ve a sa yi þin de va mý i çin eþ has fe da e di lir mil le tin se lâ me ti i çin her þey fe da e di lir an la yý þý ný e leþ ti re rek, bü tün dü þün ce le rin mer ke zin de in sa nýn ol ma sý ge rek ti ði ni vur gu la mýþ týr. Bu gün mo dern de mok ra si ler de de gö rü len bu yak la þý mýn Tür ki ye de pek çok sý kýn tý la rý gi de re ce ði mu hak kak týr. Bu an la yýþ bu gün Do ðu da ve Gü ney do ðu da ya þa nan pek çok o la yý na sýl de ðer len dir mek ge rek ti ði ne da ir ö nem li i puç la rý ver mek te dir. 1. Ý da rî ya pý Tür ki ye, et nik kim lik le re gö re þe kil le nen bir dev let ol ma ma lý dýr. Bi lâ kis, de mok ra tik de ðer ler le ge liþ ti ril me li dir. Ya ni bu gün Kürt le rin ya da baþ ka et nik grup la rýn ya þa dý ðý böl ge le re ve ri le bi le cek fe de ras yon, baþ ka böl ge ler i çin de ör nek o la cak ve dev le tin i da rî ya pý lan ma sýn da et ni si te ön pla na ge çe cek tir. Bu gün mo dern de mok ra tik de ðer ler, in san la rý et nik kim lik le ri ne gö re a yýr ma yý de ðil, re fah i çin de bir a ra da ya þat ma yý a maç la mak ta dýr. Bu ko nu da, Be di üz za man Sa id Nur sî nin ge çen yüz yý lýn ba þýn da, ye rin den yö ne tim ko nu sun da Prens Sa ba had din e ver di ði ce vap ma ni dar dýr. Sa id Nur sî, ye rin den yö ne ti mi o lum lu kar þý la mak la be ra ber, et nik mil li yet çi li ðin yay gýn ol ma sýn dan do la yý en di þe le ri ni di le ge tir miþ tir. Ya ni, ay rý lýk la ra sebep o la bi le ce ði ni i fa de et miþ tir. Bu gün Kürt le rin yo ðun ya þa dý ðý yer ler de, hiz me te mahalli bir ni te lik kat mak la be ra ber, si ya sal an lam da bir fe de ras yo na gi dil me si teh li ke li dir. E ko no mik faaliyetler, hiz me tin hal ka u laþ ma sý, e ði tim fa a li yet le ri, mahalli yö ne tim le rin hýz lý ve da ha i yi gö re bi len el le ri ne tes lim e dil me li dir. An cak ay rý lý ðý çað rýþ tý ra cak, hat ta is te te cek ve kö rük le ye cek bir fe de ras yon i çin Be di üz za man ýn yüz yý lýn ba þýn da ta þý dý ðý kay gý lar hâ lâ ge çer li li ði ni ko ru mak ta dýr. 2. Res mî dil Her ül ke nin bü rok ra tik ya zýþ ma la rýn da ve or tak ko nu lar da bir lik sað la mak i çin kul lan dý ðý bir res mî di li var dýr. Tür ki ye nin res mî di li de Türk çe dir. Bu, dev let yö ne ti min de bir li ðin sað lan ma sý i çin ge rek li dir. An cak bu du rum in san la rýn a na dil le ri ni ko nuþ ma la rý na en gel ol ma ma lý dýr. Kürt çe den ya da A rap ça dan baþ ka dil bil me yen in san la ra, hiz met al dýk la rý res mî ku rum lar da çe þit li ko lay lýk lar ge ti ril me li, bü rok ra tik iþ lem ler de yar dým cý o la cak ted bir ler a lýn ma lý dýr. Bu çer çe ve de, hiz met a lan lar la i le ti þi min ko lay lýk la sað la na bil me si i çin mahalli dil le ri bi len me mur lar a tan ma lý dýr. Be di üz za man, di lin e ði tim ve sos yal ha yat ta ki ö ne mi ne de ay rý ca vur gu yap mýþ týr. Bu an lam da Med re se tüz zeh ra pro je si çer çe ve sin de Türk çe nin lâ zým, A rap ça nýn va cip, Kürt çe nin i se ca iz ol du ðu nu i fa de et miþ tir. Bu ra dan, A rap ça nýn di nî ve ci be ler den do la yý öð re nil me si ge rek ti ði ni, Kürt çe nin gün lük ha yat ta ser best çe kul la ný la bil me si ni, Türk çe nin i se sos yal ha ya týn bir ge re ði o la rak her kes ta ra fýn dan bi lin me si nin fay da lý o la ca ðý ný an lý yo ruz. Ay rý ca, Be di üz za man hal ka u laþ ma da ma hal li li san la ra ön ce lik ve ril me si ni vur gu la - dýk tan son ra, bil gi nin or tak bir dil le i fa de e di le bil me si ge rek ti ði ni di le ge tir miþ tir. Bü tün bu bil gi ler den an la þýl dý ðý ü ze re, in san la ra a na dil le ri ü ze rin de sý nýr la yý cý bir bas ký uy gu lan ma ma lý dýr. 3. Yö ne ti ci le rin hal ka yak la þý mý Cum hu ri yet dö ne min de dev let i le halk a ra sýn da ki ko puk lu ðun sebeple rin den bi ri si de me mur la rýn hal ka kar þý dav ra nýþ la rý ol muþ tur. Be di üz za man, bas ký cý dev let ye ri ne, hiz met e den dev let mo de li ni ö ner miþ tir. Bu mo del de me mur lar hal ka ta hak küm e den de ðil, hiz met e den ol ma lý dýr. Be di üz za man, Do ðu ve Gü ney do ðu böl ge si nin ö nem li bir ö zel li ði ne dik kat çek miþ ve böl ge de din his si nin in san lar a ra sýn da ki i liþ ki le ri be lir le me de ö nem li bir fonk si yon ic ra et ti ði ni i fa de et miþ tir. Böl ge hal ký, ken di din dar ol ma sa da yö ne ti ci si nin din dar ol ma sý ný ter cih e der. Be di üz za man bu ko nu da, Baþ ba kan Ad nan Men de res e gön der di ði mek tup lar da da çe þit li i kaz lar da bu lun muþ tur. Yö ne ti ci le rin hal ka yak la þý mýn da, dev le tin þef kat e li ni gös ter me si ge rek ti ði ni i fa de et miþ, hal kýn a ra sýn da et nik ay rým cý lý ðý kö rük le yen po li ti ka lar dan vaz ge çil me si ni ve hal ký din le ye rek, an la ya rak on la rý kü çük gör me den hiz met gö tü rül me si ni tav si ye et miþ tir. III. KÜLTÜREL ÇALIÞMALAR: Fark lý lýk lar zen gin lik tir Tür ki ye de ya þa yan fark lý din, ýrk ve mez he be sa hip in san la rý bir zen gin lik o la rak al gý la mak ge rek mek te dir. Cum hu ri ye tin ku ru cu i fa de si nin ter cih et ti ði tek tip in san ye tiþ tir me a ma cýn dan vaz ge çi le rek, de mok ra tik ya þa ma bi çim le ri nin zo run lu bir ge rek li li ði o lan fark lý lýk la rýn bü tün ö zel lik le ri ni ge liþ tir me le ri ne i zin ver me yo lu ter cih e dil me li dir. 1. Ens ti tü ler Tür ki ye de ya þa yan fark lý kül tü rel grup la rýn her bi ri ne ken di kül tür le ri ni ge liþ tir me im kâ ný ve ril me li dir. Top lum la rýn din le ri ni, dil le ri ni, ya þa ma bi çim le ri ni, gün de lik ha yat la rý ný a raþ týr mak, ge liþ tir mek ve on la rý baþ ka la rý na an lat mak, de mok ra tik hak la rýn dan dýr. Tür ki ye nin Do ðu ve Gü ney do ðu sun da ya þa yan Kürt le rin de ken di kül tür le ri ni ge liþ tir mek a ma cýy la, ens ti tü ler ku ra rak, dil ve kül tür le ri ni a raþ týr ma la rý tabiî bir du rum dur. Be di üz za man, Kürt çe nin e lif ba ve sarf-nah vi ni ya zan Mut ki li Ha lil Ha ya li E fen di yi bu gay ret le rin den do la yý tak dir le be ra ber, Kürt çe ü ze ri ne ya pý la cak ça lýþ ma la rý teþ vik et miþ tir. Bu ra da Kürt ýrk çý lý ðý ya pan e ser ler le Kürt le rin kül tü rel e ser le ri ni or ta ya çý ka ran e ser le ri Bugün Kürtlerin ya da baþka etnik gruplarýn yaþadýðý bölgelere verilebilecek federasyon, baþka bölgeler için de örnek olacak ve devletin idarî yapýlanmasýnda etnisite ön plana geçecektir. Hâlbuki bugün modern demokratik deðerler, insanlarý etnik kimliklerine göre ayýrmayý deðil, refah içinde bir arada yaþatmayý amaçlamaktadýr. bir bi rin den a yýr mak ge re kir. Çün kü ýrk çý lýk ne re de o lur sa ol sun ve kim den ge lir se gel sin red de dil me si ge re ken bir ze hir dir. Bu na kar þýn kül tü rel a raþ týr ma lar top lum la rýn ge liþ me si a çý sýn dan ya rar lý ça lýþ ma lar dýr. Bu gü ne ka dar Kürt ler le il gi li ça lýþ ma la rý ço ðun luk la, ýrk çý ve nas yo nal sos ya list in san la rýn yap mýþ ol ma sý bir han di kap ol mak la bir lik te, bu gün de mok ra tik a çý lým çer çe ve si i çe ri sin de ob jek tif ve sa mi mî ça lýþ ma la rýn ya pýl ma sý na bü yük ih ti yaç var dýr. 2. Ya yýn lar Tür ki ye de kul la ný lan Türk çe dý þýn da ki dil ler de ya yýn ya pýl ma sý nýn ö nün de ki en gel le rin gün den gü ne kal dý rýl ma sý o lum lu bir ge liþ me dir. Geç ti ði miz dö nem de TRT Þeþ in ku rul ma sý dev let le Kürt çe ko nu þan va tan daþ la rý mýz a ra sýn da ki ko puk lu ðun gi de ril me sin de ö nem li bir fonk si yon ic ra e de cek tir. Bu ge liþ me ler dev let-top lum kay naþ ma sý nýn ze mi ni ni o luþ tu ra cak týr. Bu çer çe ve de Tür ki ye de kul la ný lan Türk çe dý þýn da ki dil ler de ga ze te, der gi ve ki tap ya yýn lan ma sýn dan çe ki nil me me li dir. Bu ko nu da ge rek li hu ku kî dü zen le me ler ya pýl ma lý dýr. 3. Yer ad la rý Ýn san, ya þa dý ðý top rak lar la za man i çin de bü tün le þir. O ra la ra, ta ri hi yüz yýl lar ca es ki ye gi den i sim ler ve ri lir. Bu i sim ler de o top lum la rýn geç miþ le ri ne da ir pek çok kül tü rel hi kâ ye yi i çe rir. Bun dan do la yý, o top rak la ra san ki ye ni ta þý nýl mýþ gi bi ye ni i sim ler ver mek doð ru de ðil dir. Bi li yo ruz ki, sa de ce Kürt le rin ya þa dý ðý yer i - sim le ri de ðil, A na do lu nun pek çok ye rin de i sim ler te pe den in me ka rar lar la de ðiþ ti ril miþ tir. Bu ta výr, yüz yýl lar i çin de o lu þan kül tü rel bi ri ki mi hi çe say mak týr. Yer ad la rý nýn o bel de nin geç mi þin de hi kâ ye si o lan ke li me ler den se çil me si ne i zin ve ril me li, þu an da ki i sim ler de is te nir se es ki ha li ne ge ti ri le bil me li dir. IV. GÜVENLÝK: Suç lu i le ma su mu a yýr mak Bu gün, in sa nýn mo dern dev let ten en bü yük bek len ti le rin den bi ri si, hiç kuþ ku suz gü ven lik tir. Baþ ta Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge miz ol mak ü ze re Tür ki ye ge ne lin de bir gü ven lik so ru nu ya þan mýþ týr. Gü ven lik so run la rýn dan do la yý ö lüm ha ber le ri nin gel me di ði gün he men he men yok gi bi dir. Ýþ te bun dan do la yý a ci len a lýn ma sý ge re ken ba zý ted bir ler, gü ven li ðin da ha i yi ha le gel me si ne ze min ha zýr la ya cak týr. Bu ted bir ler de mok ra tik sý nýr lar i çin de ol ma lý, suç lu i le ma su mu bir bi rin den a yý ra cak ni te lik le ri ta þý ma lý dýr. 1. Ko ru cu lu ðun kal dý rýl ma sý Si lâh, tabiatý ge re ði kon trol e dil me si ge re ken bir â let tir. Kon trol et me ye te ne ði ne sa hip ol ma yan in san la rýn e lin de bir ö lüm ma ki ne si ne dö nü þe bi lir. Si lâh la rýn kon trol e di le bil me si i çin de bel li bir e ði tim dü ze yi ge rek mek te dir. Bu sebeple, Do ðu ve Gü ney do ðu gi bi, düþ man lýk la rýn yay gýn ol du ðu yer ler de, halk tan ba zý in san la ra si lâh da ðýt mak, kar ga þa yý da ha da art tý ra cak týr. I I. Ab dül ha mid, Os man lý Dev le ti ni a yak ta tu ta bil mek ve Müs lü man a ha li yi ken di si ne bað la ya bil mek i çin Ýt ti had-ý Ýs lâm ý res mî po li ti ka o la rak uy gu lar ken, top lum sal an lam da da ça lýþ ma lar yap mýþ týr. Bun la rýn ba þýn da A rap, Ar na vut ve Kürt Müs lü man la rý ný bir ça tý al týn da tut mak i çin yap tý ðý ça lýþ ma lar ge lir. Pa di þah, bü tün Müs lü man un sur la rý bir a ra da tut mak i çin A rap lar dan a þi ret o kul la rý, Ar na vut lar dan mu ha fýz a la yý kur dur du ðu gi bi, Kürt ler den de Ha mi di ye A lay la rý ný kur muþ tur. Bu a lay lar, I I. Ab dül ha mid dö ne min de dev le te sa dýk bir te ba or ta ya çý kar mýþ sa da, son ra ki dö nem de, hal kýn i çin de düþ man lýk ve re ka bet le rin art ma sý na, ça týþ ma la ra ve sos yal hu zur suz luk la ra ze min ha zýr la mýþ týr. Ko ru cu luk sis te mi de böy le bir uy gu la ma dýr. Bel li ki þi le rin ko ru cu ya pý la rak el le ri ne si lâh ve ril me si, hal kýn i ki ye bö lün me si ne ze min ha zýr la mýþ týr. Ko ru cu o la ma yan a þi ret ler te rör ör gü tü nün ta ra fý na i til miþ tir. Ay rý ca, e li si lâh lý bir ký sým ca hil in san lar bu si lâh la rý yan lýþ yer ler de kul la na bil miþ ler dir. Za ten Do ðu ve Gü ney do ðu top lu mun en ö nem li ö zel lik le rin den bi ri si re ka bet, ay rý lýk ve ih ti lâf týr. Bir de el le ri ne si lâh ge - çin ce ka rý þýk lýk lar da ha da art mýþ týr. Geç ti ði miz yýl lar da ya þa nan Bil ge Kö yü kat li â mý bu nun so mut ör nek le rin den sa de ce bir ta ne si dir. 2. Su çun þah sî li ði me se le si Te rör o lay la rý na kar þý ön le yi ci ted bir ler al mak el bet te bir zo run lu luk tur. An cak, bu te þeb büs ler de dik kat e dil me si ge re ken en ö nem li ko nu lar dan bi ri si, suç lu i le suç su zun ay rýl ma sý me se le si dir. Geç ti ði miz yýl lar da, Do ðu ve Gü ney do ðu da gü ven li ði sað la mak a ma cýy la ya pý lan ça lýþ ma lar da, bu ku ra lýn ih lâl e dil di ði, suç lu bir kaç ki þi i çin kö yü nün ce za lan dý rýl ma sý, bir suç lu i çin ak ra ba la rý nýn ta ki ba ta uð ra týl ma sý gi bi pek çok va k'a lar gö rül müþ tür. Be di üz za man ýn e ser le rin de en çok i kaz et ti ði ko nu lar dan bi ri si bu dur. Be di üz za man ýn ilk e ser le rin den son mek tu bu na ka dar pek çok e ser le rin de bu ko nu da i kaz lar da bu lun du ðu gö rül mek te dir. Be di üz za man su çun þah sî li ði il ke sin den yo la çý ka rak, bir ki þi nin gü na hý nýn baþ ka sý na yük le ne me ye ce ði ni sü rek li vur gu la mýþ týr. Ya kýn ta rih te, Er ge ne kon dâ vâ sý ve si le siy le tek rar ha týr la nan pek çok va k'a da bu ku ra lýn ih lâl e dil di ði gö rül mek te dir. Þem din li dâ vâ sý da bu çer çe ve de e le a lýn ma sý ge re ken ö nem li bir ör nek tir. Ýn san la rý po tan si yel suç lu o la rak ka bul et mek ne de mok ra si ye ne de Ýs lâm a u yan bir du rum dur. Bu sebep le ya pýl ma sý ge re ken, sa de ce suç lu nun ce za lan dý rýl ma sý dýr. Bu ko nu da geç miþ te mað dur o lan in san la ra, a dil bir yar gý la ma so nu cun da hak la rý tes lim e dil me li dir. 3. Köy le rin bo þal týl ma sý Bu çer çe ve de e le a lýn ma sý ge re ken ko nu lar dan bi ri si de gü ven li ðin sað lan ma sý i çin köy le rin bo þal týl ma sý me se le si dir. Do ðu ve Gü ney do ðu da gü ven li ði sað la mak a ma cýy la, ya pý lan ça ba lar i çin de köy le rin bo þal týl ma sý ve köy lü le rin gö çe zor lan ma sý da var dýr. Hâl bu ki bir köy de bir kaç suç lu var sa sa de ce o ki þi ler ce za lan dý rýl ma lýy dý. O kö yün ta ma mý ný ce za lan dýr mak an la mý na ge len köy bo þalt ma uy gu la ma sý doð ru bir uy gu la ma de ðil dir. Bu tür uy gu la ma lar pek çok so ru nu da be ra be rin de ge tir miþ tir. Ye rin den yur dun dan ko vu lan in san lar za ten ye ter siz o lan ge çim kay nak la rýn dan mah rum bý ra kýl mýþ, sý ðýn dýk la rý þehir iþ siz li ðin, se fa le tin pen çe sin de pe ri þan ol muþ lar, a i le bü tün lü ðü nü mu ha fa za e de mez ha le gel miþ ler dir. A i le bü tün lü ðü nün za yýf la ma sýy la or ta ya çý kan o to ri te boþ lu ðu yo ðun genç nü fu su suç ve te rör ör güt le ri nin is tis ma rý na a çýk ha le ge tir miþ tir. So run la rý gi de ril me si i çin köy le rin gü ven lik so ru la rý çö zül me li, ha yat stan dart la rý yük sel til me li ve göç e den in san la rýn ye ni den ken di top rak la rý na dön me le ri ne im kân ta nýn ma lý dýr. V. EKONOMÝK AÇIDAN GERÝ KALMIÞLIÐIN GÝDERÝLMESÝ De mok ra si nin ze mi ni, e ði tim ve e ko no mik ge liþ me dir. Bu i ki si nin ge liþ miþ ol du ðu top lum lar da de mok ra si de ge liþ miþ tir. Tür ki ye de de mok ra si nin tam o la rak yer le þe me me si nin te mel sebep le rin den bi ri si de, e ko no mik ge ri kal mýþ lýk týr. Böl ge de e ko no mi yi i yi leþ tir me ye dö nük ça lýþ ma lar, de mok ra tik a çý lý mýn ha yat bul ma sý na ze min ha zýr la ya cak týr. 1. Fa kir lik, sý kýn tý lar Do ðu ve Gü ney do ðu böl ge si, Os man lý dan bu ya na fe o dal bir ya pý ya sa hip ol ma sýn dan do la yý, ge liþ me im kâ ný bu la ma mýþ týr. Bu ge ri kal mýþ lýk, böl ge de ki fe o dal bey le rin e ge men lik le ri ni sür dür me le ri i çin bir im kân ol muþ tur. An cak bu gün so run la rý çöz mek i çin fa kir lik sý kýn tý sý ný aþ mak ge rek mek te dir. Tür ki ye nin di ðer böl ge le rin de gö rü len ge liþ me tren di nin bu ra ya da yan sý tý la bil me si i çin ge re ken ted bir ler a lýn ma lý dýr. Ki þi ba þý na dü þen mil lî ge li rin ço ðal týl ma sýy la be ra ber, ge lir a da let siz li ði nin gi de ril me si, kay nak la rýn her kes ta ra fýn dan a dil bir pay la þým la kul la nýl ma sý sað lan ma lý dýr. 2. Ye ni is tih dam im kân la rý nýn ge liþ ti ril me si Yu ka rý da bah se di len so run la rý çö ze bil mek i çin, ya pýl ma sý ge re ken le rin ba þýn da ye ni is tih dam im kân la rý nýn ge liþ ti ril me si gel mek te dir. Böl ge de iþ siz li ðin had saf ha da ol ma sý, genç le rin ken di le ri ni il le gal yol la ra it me le ri ne ze min ha zýr la mak ta dýr. Bu sebep le, bü tün Tür ki ye de ol du ðu gi bi böl ge de de is tih dam im kân la rý nýn ge liþ ti ril me si ge rek mek te dir. Ýs tih dam im kân la rý nýn ge liþ ti ril me si i çin, e ko no mik faaliyet ler mo dern leþ ti ril me li, þe hir le rin e ko no mik ö zel lik le ri ne uy gun ya tý rým lar ya pýl ma lý, hal kýn ça lýþ ma mo ti vas yo nu nu ge liþ ti ri ci e ði tim prog ram la rý uy gu lan ma lý ve böl ge de ki iþ a dam la rý be lir le nen he def ler doð rul tu sun da ya tý rý ma teþ vik e dil me li dir. An cak bu teþ vik ler, hal ký tem bel li ðe ve kar þý lýk sýz pa ra al ma ya a lýþ tý rý cý ol ma ma lý dýr. Böy le ce, böl ge hal ký göç et me den doð du ðu top rak lar da ge çi ne bil me li dir. Ay rý ca genç ler i çin ça lýþ ma im kân la rý ü ret mek a ma cýy la dev let ya da ö zel sek tör ma ri fe tiy le böl ge de pek çok fab ri ka lar ya pýl ma lý ve bu fab ri ka lar da böl ge nin iþ siz genç le ri is tih dam e dil me li dir. { HAFTAYA DEVAM EDECEK {

14 14 SPOR Y e ni as ya.com.tr 2. ve 3. ligde bütün giderler Federasyondan A Milli Takýmýmýz, bugün Hollanda ile oynayacaðý 2014 FIFA Dünya Kupasý grup eleme maçý ile birlikte, 496'ncý karþýlaþmasýna çýkacak. Milli Takýmýmýz, Hollanda maçý öncesinde son hazýrlýk karþýlaþmasýnda Avusturya'ya deplasmanda 2-0 yenilmiþti. 2014'e Hollanda'lý start 2014 Dünya Kupasý Avrupa Elemelerinde (A) Milli Futbol Takýmý grubundaki ilk maçta bugün deplasmanda Hollanda ile karþýlaþacak. Amsterdam Arena'da TSÝ 21.30'da baþlayacak maçý Ýspanyol hakem Carballo yönetecek. Star TV karþýlaþmayý naklen yayýnlayacak. Gruptaki diðer maçlarda Estonya-Romanya, Andorra-Macaristan karþýlaþacak. 31 bilet için 207 takým yarýþacak n1978 Ar jan tin'den 34 yýl son ra ilk kez bir Gü ney A me ri ka ül ke sin de dü - zen le ne cek 2014 Dün ya Ku pa sý Fi nal - le ri'nde 32 ta kým mü ca de le e de cek. Ev sa hi bi Bre zil ya'nýn di rekt ka tý la ca ðý fi nal le re a it 31 bi let i çin FI FA'ya bað lý 207 ta kým e le me ler den ge çe cek. Bu 31 ta ký mýn 5'i Af ri ka'dan, 4'ü As - ya'dan, 4'ü Gü ney A me ri ka'dan, 3'ü Ku zey, Or ta A me ri ka ve Ka ra yip - ler'den ge le cek. Af ri ka dý þýn da ki di ðer 3 ký ta nýn pla yoff'lar da kon ten jan la rý ný 1'er ta kým ar týr ma þan sý bu lu nu yor. Ay rý ca, Ok ya nus ya da an cak pla - yoff'ta ka za na cak bir ta ký mý Bre zil - ya'ya gön de re bi le cek. 1950'de parasýzlýk yüzünden gitmedik n TÜRKÝYE, 1950'de Brezilya'da düzenlenen finallerde yer alma hakkýný kazanmasýna raðmen, dönemin zorluklarý, mesafenin uzaklýðý ve maddi imkansýzlýklar nedeniyle turnuvaya katýlamadý. Ay-yýldýzlý ekip, Suriye ile tek eleme maçý oynamýþ ve rakibini Ankara 19 Mayýs Stadý'nda 7-0 yenmiþti. Ancak, masraflý olacaðý gerekçesiyle Brezilya'da düzenlenen finallere gidilmedi. Türk Milli Takýmý, 58 yýl sonra Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupasý'nda bu kez yer alabilmek için ya grup birinciliðini elde edecek, ya da en iyi 8 grup ikincisi arasýna girip, play-off'- taki rakibini saf dýþý býrakacak. 2002'de Dünya Üçüncüsü olduk ntür KÝ YE, Gü ney Ko re ve Ja pon - ya'da ya pý lan 2002 Dün ya Ku pa - sý'nda 2. de fa boy gös ter di. Bre zil ya, Kos ta Ri ka ve Çin'in bu lun du ðu grup - tan i kin ci o la rak bir üst tu ra çý kan Türk Mil li Ta ký mý, bu tur da Ja pon ya'yý, çey rek fi nal de de Se ne gal'i e le ye rek, ta ri hin de ilk kez hem bir Dün ya Ku - pa sý'nda, hem de u lus la ra ra sý bü yük bir tur nu va da ya rý fi na le yük sel me yi ba þar dý. Ya rý fi nal de Bre zil ya'ya 10 ye - nil dik ten son ra, ü çün cü lük ma çýn da ev sa hi bi Gü ney Ko re'yi 3-2 ye nen Türk Mil li Ta kým, dün ya ü çün cü sü un va nýy la ku pa yý ta mamladý yýlýnda Brezilya'da düzenlenecek 20. Dünya Kupasý Finalleri öncesinde Avrupa Elemeleri'nde heyecan bugün baþlýyor. (A) Milli Futbol Takýmý, (D) Grubu'ndaki ilk maçýnda bugün deplasmanda, grubun en önemli ekibi Hollanda ile karþýlaþacak. Amsterdam Arena'da TSÝ 21.30'da baþlayacak ve Star TV'den naklen yayýnlanacak maçý Ýspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetecek. Carballo'nun yardýmcýlýklarýný Roberto Fernandez Alonso ve Juan Carlos Jimenez Yuste yapacak. David Borbalan Fernandez dördüncü hakem olacak. Hollanda, Macaristan, Romanya, Estonya ve Andorra ile birlikte (D) Grubu'nda yer alan (A) Milli Takým, Ekim 2013'te tamamlanacak grup maçlarý sonucunda ilk sýrayý alarak, 2014 Dünya Kupasý'na direkt katýlmayý hedefliyor. Gruptaki diðer maçlarda Estonya-Romanya, Andorra- Macaristan bugün karþý karþýya gelecek. 89 YILDA 495 MAÇ OYNADIK A Milli Takýmýmýz, bugün Hollanda ile oynayacaðý 2014 FIFA Dünya Kupasý grup eleme maçý ile birlikte, 496'ncý karþýlaþmasýna çýkacak. Millilerimiz, 89 yýllýk tarihinde, 259'u resmi, 236'sý özel olmak üzere, geride kalan toplam 495 maçta 179 galibiyet, 116 beraberlik alýrken, 200 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yýldýzlý ekibimiz bu maçlarda 642 gol atarken, kalesinde 739 gol gördü. A Milli Basketbol Takýmýmýz uzun bir süre önde götürdüðü müsabakayý son 50 saniyedeki hatalardan kaybetti. UMUTLAR TÜKENÝYOR EUROBASKET 2013 ELEMELERÝNDE KAYSERÝ'DE ÝTALYA'YA KAYBEDEN A MÝLLÝ TAKIMIMIZ FÝNALLERE GÝTME YOLUNDA ÖNEMLÝ BÝR YARA ALDI. EUROBASKET 2013 Elemeleri nde F Grubu nda yer alan A Milli Takýmýmýz, grubundaki altýncý maçýnda lider Ýtalya ile Kayseri Kadir Has Salonu'nda oynadý ve karþýlaþmayý maðlup olarak finallere gitme yolunda önemli bir yara aldý. A Milli Basketbol Takýmý Baþantrenörü Bogdan Tanjeviç, ''Ýlk maçta olduðu gibi kazanmaya çok yakýndýk ama baþaramadýk'' dedi. Karþýlaþmaya iyi baþladýklarýný ama devamýný getiremediklerini belirten Tanjeviç, ''Ýlk yarýda çok farklý sayýyla öndeydik. Kazandýðýmýzý düþündük, bu bizi etkiledi. Ýkinci yarýnýn baþýnda ise çok kötüydük. Hatta Ýtalya enerji harcamadan aradaki farký kapatmaya çalýþtý. Sonra tekrar iyi mücadele ettik ve farký 11 sayýya çýkardýk'' diye konuþtu. Bu karþýlaþmanýn guruptaki ilk Ýtalya maçýna çok benzediðini ifade eden Tanjeviç, ''Ýlk maçta olduðu gibi kazanmaya çok yakýndýk ama baþaramadýk. Maçýn sonuna doðru 4 sayý farký korumaya çalýþýrken alan savunmasýna döndük. O dakikada yediðimiz üçlüðe engel olamadýk ve farký bire indirdik. Sonra bir turnike yedik böylece Ýtalyanlar hatalarýmýzý cezalandýrmýþ oldu. Ýtalya baský görmeden mücadele etti. Bu maçlarý üzerinde baský olmayan takýmlar daha rahat oynar. Onlarýn kaybedeceði bir þey yoktu, bunu çok iyi kullandýlar ve galip geldiler. Matematiksel hesap kalmadý artýk, kalan iki maçý kazanmak zorundayýz'' dedi. Hollanda maçý, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcý'nýn A Milli Takým kariyerindeki 8. karþýlaþmasý olurken, ilk resmi maçý olmasý nedeniyle de ayrý bir öneme sahip. Aday kadroda bulunan Emre Belözoðlu 85 maçla en fazla milli olma, Arda Turan ise 13 golle en golcü unvanýný taþýyor. HOLLANDA ÝLE 9. MAÇIMIZ A Milli Takýmýmýz, 4'ü resmi 4'ü özel olmak üzere 8 kez karþý karþýya geldiði Hollanda ile 9. randevusuna çýkacak. Þimdiye kadar oynanan 8 karþýlaþmanýn 2'sini kazanýp, 3'ünde berabere kalan Millilerimiz, 3 kez de sahadan yenik ayrýldý. Bu maçlarda attýðýmýz 5 gole karþýlýk kalemizde 8 gol gördük. Ahmet Cömert'te 11 Türk boksörü çeyrek finalde n '27. Uluslararasý Ahmet Cömert Boks Þampiyonasý'' nda 19 Türk sporcu ringe çýkarken, Türk sporculardan 11'i çeyrek finale yükseldi. Sabah seansýnda 52 kiloda iki Türk boksör birbiriyle karþýlaþtý. Cengiz Onat rakibi Adem Dinçer'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Ringe 60 kiloda çýkan Abdullah Nevruz, Bulgar rakibini, Yasin Yýlmaz ise Özbek rakibini yenerek çeyrek finale yükselen isimler oldu. 69 kiloda Osman Aydýn, Macar rakibini, Ýhsan Erdoðan ise Türk rakibi Akýn Tunçkýlýç'ý maðlup ederek bir üst tura yükseldi. 60 kiloda ringe çýkan Berat Þimþek, Cezayirli rakibine, Fehmi Menevþe ise Yunan boksöre yenilerek elendi. G.Saray bugün Ýtalya'da Genoa ile özel maç oynuyor ngalatasaray Futbol Takýmý, Ýtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa ile bugün deplasmanda özel maç yapacak. Sarý-kýrmýzýlý takým, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, 7 Eylül 1893 tarihinde kurulan Genoa Kulübü'nün 119. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla Ýtalyan ekibiyle karþý karþýya gelecek. Luigi Ferraris Stadý'nda oynanacak karþýlaþma TSÝ 22.30'da baþlayacak. Galatasaray kafilesi, maç için dün öðleden sonra Ýtalya'ya gitti. Beko Ýtalya Basketbol Ligi'ne sponsor oldu narçelýk A.Þ.'nin uluslararasý markasý Beko, basketbol sponsorluðu yolculuðunda dünya çapýnda gerçekleþtirdiði projelere bir yenisini ekledi. Beko, son yýllarda üstlendiði Almanya, Rusya ve Litvanya lig sponsorluklarýnýn ardýndan, Ýtalya Basketbol Ligi "Lega Basket Serie A" nýn da isim sponsorluðunu üstlendiðini açýkladý.22 Eylül 2012 günü Montepashi Siena ve Pallacanestro Cantù takýmlarý arasýnda gerçekleþecek 2012 Ligi Supercup karþýlaþmasý ile Beko ve Ýtalya basketbolu ilk defa bir araya gelecek Sezonu 2. ve 3. Lig, bu hafta sonu oynanacak karþýlaþmalarla baþlayacak. Futbol Federasyonu, 8 ve 9 Eylül 2012'de oynanacak karþýlaþmalarla baþlayacak liglere isim sponsoru olarak yine "Spor Toto" ile anlaþma yaptý. Sezon öncesinde önemli yenilik ve deðiþiklikler hayata geçirildi. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararý ile bu yýl da, her 2 ligde yer alan toplam 88 profesyonel takýmýn otel, yemek gibi deplasman giderleri karþýlanacak ve kulüpler önemli bir mali yükümlülükten kurtarýlacak. Her 2 ligle ilgili isim haklarýndan elde edilen 5'er milyon liralýk gelir de, bu ligdeki takýmlara aktarýlacak. Böylece kulüp baþýna çok önemli bir gelir kalemi bulunmuþ olacak. Bunun yaný sýra 2.Lig ve 3.Lig'deki tüm kulüplere belli sayýda maç ve antrenman topu gönderildi. Ayrýca bu 2 ligde yer alan takýmlar, Ziraat Türkiye Kupasý'nda mücadele edecek. 2. Lig'de bu sezon 34 takým, 17'þerli olarak "Beyaz" ve "Kýrmýzý" grupta mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karþýlaþmalar sonunda, gruplarýný 1. sýrada tamamlayan 2 takým direkt olarak PTT 1. Lig'e yükselirken, gruplarýnda 16. ve 17. sýralarda yer alan 4 takým, 3. Lig'e düþecek. Çift devreli lig müsabakalarý sonunda gruplarýnda 2., 3., 4. ve 5. sýrayý alan takýmlar, PTT 1. Lig'e yükselecek 3. takýmýn belirleneceði Play-Off müsabakalarýna katýlacak. Tek maç eleme usulüne göre tarafsýz sahada oynanacak Play- Off müsabakalarý sonunda oynanacak final maçýný kazanan takým PTT 1. Lig'e yükselecek. 3. Lig'de ise bu sezon 54 takým, 18'erli olarak 3 ayrý grupta mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karþýlaþmalar sonunda, gruplarýný 1. sýrada tamamlayan 3 takým direkt olarak 2. Lig'e yükselirken, gruplarýnda 16., 17. ve 18. sýralarý alan üç gruptaki 9 takým Bölgesel Amatör Lig'e düþecek. Çift devreli lig müsabakalarý sonunda gruplarýnda 2., 3., 4. ve 5. sýrayý alan takýmlar, 2. Lig'e yükselecek son 3 takýmýn belirleneceði Play-Off müsabakalarýna katýlacak. Tek maç eleme usulüne göre tarafsýz sahada oynanacak Play- Off müsabakalarýný birinci sýrada tamamlayan 3 takým daha 2. Lig'e yükselecek. Bu ligdeki bütün takýmlara baþarýlar diliyor, kazasýz ve sakatlýklarýn olmadýðý bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Ediz'in ölümü tartýþma baþlattý Saðlýk kontrolleri boþuna mý yapýlýyor? ES KÝ ÞE HÝRS POR'LU E diz'in 26 ya þýn da a ni bir þe kil de ve fat et me si, se zon ön ce si ya pý lan sað lýk kon trol le ri ni ye ni den gün de me ge tir di. Þim di her kes bir bi ri ne "Sü rek li sað lýk kon tro lün den ge çen bu genç spor cu na sýl a ni den ö le bil di? Sað lýk kon trol le ri bo þu na mý ya pý lý yor?" di ye so ru yor. NTV Spor'da ya - Ediz Bahtiyaroðlu yýn la nan Spor Ser vi si prog ra mý na te le fon la bað la nan Fi zik Te da vi ve Spor cu Sað lý ðý Uz ma ný Dr. Ha kan Er türk, E diz'in genç yaþ ta ve fa tý ný de ðer len dir di. Hiç bir kalp rahatsýzlýðý olmayan birinin de kalp krizinden ölme ihtimalinin olduðunu ama bunun çok nadir göründüðünü belirten Dr. Hakan Ertürk, "Buna 'ani ölüm' denir ama nadiren görünür. Genellikle sezon öncesi taramalarýnda bu durumlarýn büyük kýsmýný elemine etmek mümkün. Sezon öncesi kontrollerinin aslýnda yeterli olduðunu ifade eden Ertürk, ancak bazen çok sayýda futbolcu gelince kontrollerin olmasý gerektiði gibi yapýlamadýðýný söyledi. Saðlýk kontrollerindeki eksikleri de anlatan Dr. Hakan Ertürk "Eksik olan kýsým genellikle sistem sorgulamalarýnýn, kiþilerin ve ailelerinin týbbi geçmiþinin çok iyi deðerlendirilmemesi. Bazen baktýðýmýz zaman aslýnda daha önceden gelen ufak bulgularýn olduðu ya da ailede çok erken ölümlerin olduðunu görüyoruz" dedi. "Türkiye'de idmanlarda hekimlerin sözü dinlenmiyor" diye konuþan Ertürk, spor hekimlerinin sorun olduðu zaman sorun çözen kiþi olarak görüldüðünü ama spor hekimlerinin asýl iþinin sorun yaþanmasýný önlemek olduðunu belirtti. Bursasporlu taraftarlar transferlerden memnun KA LÝ TE LÝ trans fer ya pa ma dý ðý i çin Av ru pa dan e len di ði e leþ ti ri le ri ne ma ruz ka lan Bur sas por da yüz ler gül me ye baþ la dý. Ye þil-be yaz lý ta ký mýn kad ro su na, Tun cay Þan lý ve Fer nan do Bel lusc hi gi bi tec rü be li i sim le ri kat ma sý ta raf tar la rý mem nun et ti. Pin to, Ba tal la, Tun cay ve Bel lusc hi dört lü sü nün bu se ne i yi iþ ler ya pa ca ðý na i na nan ta raf tar lar, Tun cay trans fe ri nin geç ya pýl ma sý ný e leþ tir di.

15 Romain Sa to 2 yýl lýk söz leþ me im za la dý BE KO Bas ket bol Li gi ta kým la rýn dan Fe ner bah çe Ül ker, da ha ön ce trans fe ri ni du yur du ðu Ro ma in Sa to i le 2 yýl lýk söz leþ me im za la dý. Sa rý-la ci vert li ku lüp, 1981 do ðum lu ve 1.95 met re bo yun da ki Or ta Af ri ka lý for ve tin res mi söz leþ me ye im za at tý ðý ný in ter net si te si a ra cý lý ðýy la du yur du. Sa to, Xa vi er Ü ni ver si te si nden me zun ol duk tan son ra, 2004 yý lý draf týn da NBA ta kým la rýn dan San An to ni o Spurs ta ra - fýn dan se çil di. Sý ra sýy la Bar ce lo na, Mon te pasc hi Si e na ve Pa nat hi na i kos ta kým la rýn da oy na yan Sa to, Mon te pasc hi Si e na da oy na dý ðý 4 se zo nun tü mün de þam pi yon luk ya þa dý, bu nun ya ný sý ra 2009 yý lýn da Ý tal ya Sü per Ku pa En De ðer li O yun cu su (MVP), 2010 yý lýn da da Ý tal ya Li gi MVP si se çil di. Sa to ay rý ca, Pa nat hi na i kos i le 2011 yý lýn da THY Av ru pa Li gi ve Yu na nis tan Li gi þam pi yon lu ðu ya þa dý.

16 Y AÝLE - SAÐLIK 15 A ni ha va de ði þi mi ne dik kat! HABERLER PROF. DR. BÝR SEL KA VAK LI: A NÝ HA VA DE ÐÝ ÞÝM LE RÝ, ÝN SAN BÜN YE SÝ NÝ A DAP TAS YON VE SA VUN MA ME KA NÝZ MA SI NI BOZ MA SI DOLAYISIYLA HAS TA LIK LA RA ZE MÝN HA ZIR LI YOR. SONBAHARIN gel me siy le bir lik te gö rü len a ni ý sý de ði þim le ri, has ta lýk la ra ze min ha zýr lý - yor. Me mo ri al A ta þe hir Has ta ne si Ýç Has ta - lýk la rý Bö lü mü nden Prof. Dr. Bir sel Ka vak lý, mev sim ge çiþ le rin de sað lýk lý kal ma nýn yol la - rý na i liþ kin a çýk la ma sýn da, sý cak lýk la rýn bir gün yük sek bir gün dü þük ol ma sý nýn, bu du - ru ma ha zýr lýk sýz ya ka la nan ki þi le rin sað lý ðý ný teh li ke ye at tý ðý ný be lirt ti. A ni ha va de ði þim - le ri nin, in san bün ye si nin a dap tas yon ve sa - vun ma me ka niz ma sý ný boz ma sý dolayýsýyla has ta lýk la ra da ze min ha zýr la dý ðý ný kay de - den Ka vak lý, de ði þen ý sýy la vü cut di ren ci nin dü þe bil di ði ni, mev sim ge çiþ le rin de ki ý sý de - ði þik lik le rin den et ki le nip, has ta ol ma ma nýn yo lu nun bi linç li ol mak tan geç ti ði ni kay det - ti. Ka vak lý, has ta lýk lar dan ko run mak i çin i yi bir vi ta min ve mi ne ral des te ði sað lan ma sý, doð ru bir bes len me prog ra mý be nim sen - me si, be sin çe þit li li ði ne ö nem ve ril me si ge - rek ti ði ne i þa ret e de rek, þu bil gi le ri ver di: Bol su tü ke ti mi vü cu dun sý vý ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sý i çin çok ö nem li dir. Ha zýr mey ve su la rý, çay, kah ve ve a sit li i çe cek ler sý vý ih ti ya cý na ce vap ver mek i çin ye ter li de - ðil dir. Hem ta bi hem de sað lýk lý ol ma la rý ne de ni i le bit ki çay la rý ter cih e di le bi lir. Si ga - ra ve al kol den u zak du rul ma lý dýr. Si ga ra ba - ðý þýk lýk sis te mi ne o lum suz et ki e de rek has - ta lýk la rýn o lu þu mu nu ko lay laþ týr mak ta dýr. A þý rý al kol tü ke ti mi de si ga ra i le bir leþ ti ðin - de çok da ha za rar lý ha le ge le bi lir. Yaþ ve sað lýk du ru mu na gö re eg zer siz ya pý la rak ba ðý þýk lýk sis te mi güç len di ril me li dir. Yü rü - yüþ, bi sik let ve yüz me ge nel lik le her ke sin ya pa bi le ce ði ak ti vi te ler dir. Ýs tan bul / a a Ýn ter net ü ze rin den sa tý lan i lâç la rý al ma yýn ntüm Ec za cý Ýþ ve ren ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Ecz. Nur ten Say dan, in ter net ten sa tý lan ve ö lüm sa - çan bit ki sel i lâç lar ko nu sun da va tan daþ la rý u yar dý. Say dan, Bit ki sel i lâç lar as la ma sum ve za rar sýz de - ðil dir. Seb ze, mey ve i sim le ri al ma sý on la rýn i lâç ol du - ðu nu u nut tur ma ma lý dýr de di. Tüm Ec za cý Ýþ ve ren - ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Ecz. Nur ten Say dan yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, bit ki sel o lan lar da hil bütün i lâç la rýn kim ya sal ol du ðu nu vur gu la ya rak, Ý lâç do - zun da ve ye rin de kul la nýl maz sa ze hir et ki si gös te re - bi lir. di ye ko nuþ tu. Ý lâç la rýn ec za cý la rýn uz man lýk a - la ný ol du ðu nu kay de den Say dan, Ýs ter bit ki sel yol - dan el de e dil miþ ol sun, is ter se kim ya sal yol dan el de e dil miþ ol sun bü tün i lâç la rýn e ði ti mi ni a lan tek mes - lek ec za cý lýk mes le ði dir. Her tür lü i lâ cý kul la nýr ken ec za cý ný za da nýþ ma nýz ge re kir. Ý lâç; te le viz yon rek lâ - mý ve ya in ter net rek lâ mý i le kul la ný la maz, ö lüm cül so nuç lar do ðu rur. Bu nun ör nek le ri ni ma a le sef gö - rü yo ruz. Hiç bir i lâ cýn rek lâ mý ya pý la maz ve kul lan - dý rýl ma ya ö zen di ri le mez. Gý da tak vi ye si a dý al týn da rek lâ mý ya pý lan bit ki sel i lâç lar bu yüz den can yak - ma ya de vam e di yor di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han D vi ta mi ni ko les te ro lü dü þür mü yor nd VÝTAMÝNÝNÝN ko les te ro lü dü þür me di ði be lir len - di. New York ta ki Roc ke fel ler Ü ni ver si te si nden Ma - nish Pon da ve e ki bi nin yap tý ðý a raþ týr ma, sa ný la nýn ak si ne D vi ta mi ni nin ký sa va de de ko les te ro lü dü þür - me di ði ni gös ter di. A raþ týr ma cý lar, D vi ta mi ni ek sik - li ði o lan 151 ka tý lým cý yý i ki gru ba a yýr dý. Ýlk grup ta ki - le re 8 haf ta bo yun ca me ga doz da D3 vi ta mi ni, i - kin ci grup ta ki le re pla ce bo ve ril di. A me ri kan Kalp Der ne ði nin der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma nýn so - nun da, her i ki grup ta ki le rin ko les te rol se vi ye sin de de ði þim gö rül me di. Bi li m a dam la rýn dan Ma nish Pon da, a raþ týr ma nýn D vi ta mi ni nin ko les te rol se vi - ye sin de i yi leþ me sað la dý ðý yö nün de ki i na ný þa göl ge dü þür dü ðü nü vur gu la dý. U zun va de de gü neþ ý þý ðýn - dan ya rar lan ma nýn ko les te rol se vi ye si ü ze rin de ki et - ki si nin be lir len me si a ma cýy la bu yýl da ha kap sam lý a - raþ týr ma lar ya pý la bi le ce ði bil di ril di. D vi ta mi ni ek sik - li ði ve ö zel lik le kalp-da mar has ta lýk la rý na bað lý ö lüm ris ki a ra sýn da ki i liþ ki yýl lar dýr bir çok a raþ týr ma ya ko - nu ol du. Was hýng ton / a a Ço cuk lar, hak la rý ný o yun i le öð re necek neskýþehýr Bü yük þe hir Be le di ye si Ço cuk Hak la rý Bi ri mi, ço cuk hak la rý ve ço cu ða yö ne lik al gý o luþ tur - mak a ma cýy la ha zýr la nan Söz Kü çü ðün ad lý ku tu o - yu nu Es ki þe hir li ço cuk lar la bu luþ tu ru yor. Es ki þe hir Bü yük þe hir Be le di ye si Sos yal Hiz met ler Da i re Baþ kan lý ðý bün ye sin de geç ti ði miz yý lýn Ni san a yýn dan be ri fa a li yet gös te ren Ço cuk Hak la rý Bi ri mi, ye ni bir pro je yi da ha ha ya ta ge çir di. Bil gi Ü ni ver si te - si ta ra fýn dan ha zýr la nan Söz Kü çü ðün ad lý ku tu o - yu nu nu 9-16 yaþ a ra sý Es ki þe hir li ler le bu luþ tu ran Ço cuk Hak la rý Bi ri mi, ço cuk la rýn ka nu nî hak la rý ve bu hak la rýn han gi du rum lar da ih lâl e dil di ði ni uz - man lar eþ li ðin de eð len ce li bir þe kil de ço cuk la ra öð - re ti yor. Geç ti ði miz gün ler de dü zen le nen fa a li yet kap sa mýn da, Söz Kü çü ðün ad lý ku tu o yu nu Bü yük - þe hir Be le di ye si nin O dun pa za rý Ýþ lik Ev ler E ði tim Mer ke zi nde her gün ve sa at le ri a ra sýn da ço cuk lar i le bu luþ tu. Es ki þe hir / ci han Si ga ra, kalp kri zi ni 5 kat faz la te tik ler GÜNLÜK bir pa ket si ga ra i çen ler, iç me yen le re gö re 5 kat da ha faz la kalp kri zi ge çir me ris ki ta þý yor. Uz - man lar, gün lük bir pa ket si ga ra kul la ný mý nýn kal bin ça lýþ ma rit mi ni bo za rak, vü cu da kan pom pa la ma ya zor lan dý ðý ný be lir ti yor. Ma nav gat Sað lýk Der ne ði (MA SA DER) Baþ kan Yar dým cý sý ve Kalp Has ta lýk la - rý Uz ma ný Dr. Fa tih De mir ci oð lu, kalp has ta lýk la rý i - çe ri sin de kalp kri zi nin en sýk ö lüm se bep le ri a ra sýn - da bu lun du ðu nu kay det ti. Tü tün ma mul le ri kul la - nan la rýn kalp has ta lýk la rý hu su sun da u ya nýk ol ma sý ge rek ti ði ni be lir ten De mir ci oð lu, ö zel lik le gö ðüs að - rý sý o lan has ta la rýn ken di si ne da ha faz la dik kat et me - si ge rek ti ði ni ve gö ðüs að rý sý nýn kalp kri zi nin ha ber - ci si o la bi le ce ði ni i fa de et ti. Si ga ra nýn kalp kriz le rin de en bü yük se bep ol du ðu nu be lir ten De mir ci oð lu, son yýl lar da genç ler de kalp kri zi va k'a la rý nýn art ma sý nýn, genç ler de si ga ra kul la ný mý nýn yük sek ol ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. De mir ci oð lu, þu bil gi le ri ver di: Si ga ra i çen ler de, iç me yen le re gö re kalp kri zi - ne ya ka lan ma sý ris ki 5 kat da ha faz la. Kalp has ta lýk - la rý i çe ri sin de kalp kri zi en sýk ö lüm se bep le ri a ra - sýn da bu lun mak ta dýr. Ö zel lik le genç ler de kalp kriz - le ri ni sýk gör mek te yiz. Bu nun baþ lý ca se be bi, si ga ra kul la ný mý nýn çok a þý rý ol ma sý dýr. 25 i le 30 ya þýn da kalp kri zi ge çi re rek ha ya tý ný kay bet me sin de en ö - nem li et ken si ga ra dýr. Si ga ra ya bað lý kalp kriz le ri nin üç te bi ri ö lüm le so nuç la ný yor. An tal ya / ci han

17 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR FOTOÐRAFLAR: CÝHAN HZ. A LÝ NÝN A ÐA BE YÝ NÝN MES CÝ DÝ NÝN YE RÝ NE ÇAR ÞI KU RUL DU DÖRT bü yük ha li fe den Hz. A li nin a ða be yi Ý mam A kil in (U kayl) Sur il çe si Ba lýk çý lar ba þý sem tin de bu lu nan mes ci di de sa tý lan di nî ya pý lar a ra sýn da bu lu nu yor. Cum hu ri yet dö - ne mi ne ka dar a yak ta du ran mes ci din ye rin de þu an da çar þý ku ru lu. Baþ ba kan lýk Os - man lý Ar þiv le ri nde ki bel ge le re ve 1800 lü yýl la ra a it sal na me le re (yýl lýk lar) gö re, Haz re ti Pey gam ber in (asm) am ca sý nýn oð lu Hz. U kayl in ma ka mý Ça rýk lý bel de si ne bað lý A dak lý Kö yün de bu lu nu yor. Hz. U kayl Vak fý i le mes ci din i se De mir ci ler Çar þý sý nda ol du ðu be - lir ti li yor. An cak va kýf bi na sý ve mes cit da ha son ra sa tý la rak yok e dil miþ. Y Ca mi; sa týl mýþ ve ü ze ri ne fab ri ka ya pýl mýþ Dicle Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Haspolat, Hamza Bey Camii nin Diyarbakýr ýn satýlan ve yýktýrýlan yüzlerce eserden sadece biri olduðunu belirterek, aslýna uygun restore edilmesi için Diyarbakýr Valiliði'ne baþvurdu. DÝYARBAKIR DA KENTSEL DÖNÜÞÜM KAPSAMINDA YIKTIRILAN BÝR ÇELTÝK FABRÝKASININ ALTINDAN, 1930 LU YILLARA VAKIFLARCA SATILAN VE 600 YILLIK OLAN BÝR CAMÝ ÇIKTI. DÝYARBAKIR DA kent sel dö nü þüm kap sa mýn da yýk tý - rý lan bir çel tik fab ri ka sý nýn al týn dan 600 yýl lýk bir ca mi çýk tý. Ta ri hî ca mi nin 1930 lu yýl lar da va kýf lar ca sa tý lan yüz ler ce e ser den bi ri ol du ðu an la þýl dý. Sa týl dýk tan son ra va kýf la rýn kay dýn dan si li nen ta ri hî ca mi nin 1444 yý lýn da, þe hit 27 sa ha be nin yat tý ðý böl ge de, zi ya - ret çi le rin i ba det ih ti ya cý i çin in þa e dil di ði be lir til di. Ca mi nin, es ki ih ti þa mý na ka vuþ ma sý i çin A nýt lar Ku - ru lu ta ra fýn dan ye ni den tes cil e dil me si ge re ki yor. Di yar ba kýr ýn Sur il çe sin de Bü yük þe hir Be le di ye si, TO KÝ, Di yar ba kýr Va li li ði ve Sur Be le di ye si ta ra fýn dan yü rü tü len Kent sel Dö nü þüm Pro je si kap sa mýn da 27 þe hit sa ha be kab ri nin bu lun du ðu Hz. Sü ley man Ca mii çev re sin de ki ge ce kon du lar te miz le ni yor. Ca mi nin he - men ya nýn da bu lu nan ve yýl lar ca çel tik fab ri ka sý o la rak kul la ný lan bi na nýn al týn dan Ak ko yun lu Dev le ti nin sa - yý lý e ser le rin den bi ri o lan Ham za Bey Ca mii çýk tý. Ta - ri hî ya pý da in ce le me ya pan bi lim a dam la rý, ta ri hî ya pý - nýn Ak ko yun lu Ham za Bey Ca mii ol du ðu nu be lir te - rek, du ru mu yet ki li le re bil dir di. DÝ YAR BA KIR DA YÜZ LER CE CA MÝ VE MES CÝT SA TIL DI Cum hu ri yet Halk Par ti si nin ül ke yi yö net ti ði dö nem - de, 1935 yý lýn da Va kýf lar Ka nu nu nda ya pý lan bir de ði þik - lik le yurt ça pýn da yüz ler ce ca mi ve mes ci din yýk tý rýl dý ðý bi li ni yor. El de ki ve ri le re gö re Di yar ba kýr da 35 ca mi ve mes cit ya sa týl dý ya yý kýl dý ya da iþ ye ri o la rak kul la nýl - ma sý su re tiy le tas fi ye e dil di. Va tan daþ la rýn i le ri de ca mi yap ma sý nýn ö nü ne geç mek i çin de 12 ca mi ve 16 mes - ci din ar sa sý yi ne ay ný þe kil de sa týl dý. A na do lu nun ilk Müs lü man va li si sa ha be Sul tan Sa sa Mes ci di yýk tý rý lýr - ken, Hz. A li nin a ða be yi Ý mam A kil Mes ci di sa týl dý. Ba zý ca mi ve mes cit le ri sa týn a lan ha yýr se ver ler tek rar i ba de te tah sis e der ken, 20 e ya kýn ta ri hî ca mi ve mes - ci din a dý i se sa de ce va kýf la rýn ka yýt la rýn da kal dý. A NA DO LU NUN ÝLK MÜS LÜ MAN VA LÝ SÝ NÝN CA MÝ SÝ YOK E DÝL DÝ Di yar ba kýr ý fet he de rek A na do lu nun ka pý la rý ný Ýs lâ mi - yet e a çan Ýs lâm or du sun da bu lu nan sa ha be Sul tan Sa sa, za fer den son ra Ha li fe Hz. Ö mer ta ra fýn dan Di yar ba kýr a va li o la rak a tan dý. 6 ay gö rev yap týk tan son ra ve fat e den Sul tan Sa sa, Ha san pa þa Ha ný ö nün de ki a la na ken di a dýy - la yap tý rý lan ca mi nin av lu su na def ne dil di. A na do lu nun ilk Müs lü man va li si Sa sa nýn tür be si ve ca mi si de tas fi ye - ye kur ban git ti. Sul tan Sa sa nýn 1925 yý lý na ka dar med fun bu lun du ðu ca mi ve tür be si, böl ge de a çý la cak Ga zi Cad - de si ge rek çe gös te ri le rek yý kýl dý. Va kýf lar Ge nel Mü dür - lü ðü nde Sul tan Sa sa Tür be si ve Ca mi i o la rak ka yýt lý 5 No lu par se lin yol dan ge ri ye ka lan bö lü mü ha ra be hal de du ru yor. Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü bu ra ya ye ni bir mes - cit yap mak i çin pro je ha zýr la dý. Diyarbakýr / cihan 3 milyar genetik kod analiz edildi ÝNSAN genomunun þimdiye kadarki en ayrýntýlý analizini yayýmla yan bi lim a dam la rý, ge ne tik ko du mu zun sa - ný lan dan çok da ha bü yük bir kýs mý nýn bi yo lo jik o la rak ak tif ol du ðu nu keþ fet ti. Na tu re, Ge no me Bi o logy ve Ge no me Re se arch der gi le rin de ya yým la nan keþ - fin, çok sa yý da has ta lý - ðýn te da vi sin de bü yük rol oy na ma sý bek le ni - yor. Ýn san ge no mun - da iþ lev gö ren bütün un sur la rýn be lir len - me si ni a maç la yan The Ency clo pe di a of DNA E le ments (En - co de) pro je si, 2003 yý lýn da baþ la týl mýþ ve ge no mun sa de ce yüz - de 1 lik kýs mý ný in ce le yen bö lüm, 2007 yý lýn da ya yým - lan mýþ tý. Ýngiltere, ABD, Ýspanya, Singapur ve Japonya da 32 laboratuvarda 500 den fazla bilim adamýnýn katýlýmýyla yürütülen projede insan DNA sýný oluþturan 3 milyar genetik kod çiftinin tamamý analiz edildi. Bilim adamlarý, insan genomunun yüzde 80 inin belirli bir iþlevi yerine getirdiðini ortaya çýkardý. Þimdiye kadar genomun sadece yüzde 2 sini oluþturan protein kodlu genler araþtýrýlmýþtý. Bilim adamlarý, ayný zamanda hücrelerdeki 4 milyon genin ne zaman aktif ne zaman pasif olacaðýný kontrol eden bir düzenleme sisteminin varlýðýný da keþfetti. New York / aa

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı