Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA AT TE ÝS TAN BUL HA LÝÇ KON GRE MER KE ZÝNDE BAÞLAYACAK. uav. KADÝR AK BAÞ IN YÖ NE TE CE ÐÝ PA NE LE PROF. DR. DO ÐU ER GÝL, PROF. DR. AH MET BAT TAL, PROF. DR. MÜM TAZ ER TÜR KÖ NE VE DR. CE MÝL ER TEM KO NUÞ MA CI O LA RAK KA TI LA CAK LAR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr YAZ SAATÝ UYGULAMASI GECE 04:00 DE BAÞLIYOR KUDÜS TE ÝSLÂM Saatler bu gece 1 saat ileri alýnýyor uha be ri sayfa 3 te 1.7 MÝLYON ADAY KATILACAK YGS he ye ca ný u Ü ni ver si te ye gi riþ te uy gu la nan bi rin ci a þa ma o lan YGS, 160 sý nav mer ke zin de ki 5727 sý nav bi na sýn da, 89 bin 283 sý nav sa lo nun da bu gün ya pý lý yor. Sý na va, 1 mil yon 692 bin 345 a day ka tý lacak. Ha be ri sayfa 3 te DEVLET BAKANI ALÝ BABACAN: Birkaç yýl zor u Ba ba can, ge le cek bir kaç yý lýn ko lay ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, Ö nü müz de dar ve do lam baç lý yol lar var. Yük sek hýz la bu yol la ra gir di ði miz de Al lah ko ru sun so nuç la rý mâ lûm. Do la yý sýy la bi raz em ni yet li gi de lim de di. Ha be ri say fa 11 de ÇOCUKLARI ÖLÜ BULUNAN ANNELER GÖZYAÞI DÖKÜYOR ÝZLERÝ SÝLÝNÝYOR ÝÞGALCÝ ÝSRAÝL YÖNETÝMÝ, ÜÇ SEMAVÎ DÝNÝN MUKADDES MEKÂNLARINI BARINDIRAN KUDÜS Ü YAHUDÝLEÞTÝRME ADIMLARINA ARA VERMEDEN TAMGAZ DEVAM EDÝYOR. Si yo nist iþ gal re ji mi böl ge yi ta ma mýy la Ya hu di leþ tir mek ve Filistinlileri yurtlarýndan etmek için her yo la baþ vu ru yor. PROF. DR. KARACA: DÝN EÐÝTÝMÝ VERÝLMEMÝÞ Kýb rýs ta ma ne vî boþ luk var uprof. Dr. Fa ruk Ka ra ca: Kýb rýs ta di nî ha yat ta bü yük bir boþ luk ve ih mal kâr lýk var. Ýn san la ra din e ði ti mi ve ril me miþ. Kýb rýs ta i lâ hi yat fa kül te si yok. Din e ði ti mi ih mal e dil miþ. Kýb rýs hal ký din den u zak la þýn ca, Tür ki ye i le o lan or tak de ðer le rin den de u zak la þa rak ken di sine ya ban cý la þý yor. Ha be ri 4 te OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU Kaddafi yi durdurduk uabd Baþ ka ný O ba ma, Lib ya da ki as ke rî mis yo nun net ve o dak lý ol du ðu nu be lir te rek, Mis yo nu muz da ba þa rý lý o lu yo ruz. Lib ya nýn ha va sa vun ma sý ný yok et tik. Kad da fi nin güç le ri ar týk i ler le ye mi yor. Ýn sa nî bir fe lâ ke tin ö nü ne ge çil di ve sa yý sýz ma sum er kek, ka dýn ve ço cu ðun ha ya tý kur ta rýl dý dedi. Ha be ri say fa 7 de MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI DA YOK EDÝLÝYOR u Müs lü man la rýn mu kad de sa tý na te ca vüz le ri ne de vam e den iþ gal yö ne ti mi Ku düs te ki me zar lýk la rý Tev rat bah çe le ri ne dö nüþ tü rür ken, Müs lü man la ra a it bütün me zar lýk la rý yok e di yor. Müs lü man la rýn ev le ri ne yö ne lik gasp lar da sü rü yor. Þe hir de in þa e di len ay rým du va rý nýn ta mam lan ma sý i çin al tý a i le ye da ha yý kým ih tar na me si ve ril di. Ku düs lü ve kil ler, Müs lü man la rýn sus kun lu ðu iþ gal ci le ri ce sa ret len di ri yor a çýk la ma sý yap tý. Ha be ri say fa 7 de LÜBNAN DA ÜÇ PKK LI YAKALANDI Ýs ra il a ja ný PKK lý lar u Ýs ra il a dý na ca sus luk fa a li ye ti yü rüt tü ðü bil di ri len üç te rör ör gü tü PKK men su bu Lüb nan da ya ka lan dý. Lüb nan As ke rî Ýs tih ba rat Teþ ki lâtý ta ra fýn dan Bo urj El Ba raj neh te ger çek leþ ti ri len o pe ras yon da ya ka la nan te rör ör gü tü men sup la rýnýn Lüb nan da Ýs ra il a dý na ca sus luk fa a li yet le ri yü rüt tük le ri ni i ti raf et tik le ri belirtildi. Ha be ri 5 te RUSYA ÝSTÝHBARATINDAN ÜST DÜZEY YETKÝLÝ: Kara harekâtý Nisan da urus ya is tih ba ra týn dan üst dü zey bir yet ki li, Fark lý ka nal lar dan el de et ti ði miz bil gi le re gö re ABD ve Ýn gil te re ön cü lü ðün de ki NA TO ül ke le ri fü ze ve ha va sal dý rý sýn da ba þa rý sýz o lur sa, Lib ya da Ni san so nu ya da Ma yýs ba þýn da ka ra ha re kâ tý na baþ la ya cak a çýk la ma sýn da bu lun du. Ha be ri say fa 7 de LEY LA TE KÝN 556 gün son ra gelen ö lüm ha be ri bi zi yýk tý. Evlât acýsý ISSN ÖZLEM AY Bunu yapanlar inþallah cezalarýný çeker. ukay se ri nin Ta las il çe sin de, yak la þýk 1,5 yýl ön ce Ra ma zan Bay ra mýn da þe ker top lar ken kay bo lan ve ce set le ri nin bu lun du ðu be lir ti len ço cuk la rýn an ne le ri, Bu a cý bi zi yýk tý. Ka ti li Al lah a ha va le e di yo ruz. Bed du a bi le et mi yo ruz di ye rek göz ya þý dök tü ler. 4 te Not: Bugün saat arasýnda Risale-i Nur Kongresi nin yapýlacaðý Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi ndeki karikatür sergime ve imzaya bekliyorum... BAÞBAKAN ERDOÐAN: 3 Ka sým da çý rak, 22 Tem muz da kal fay dýk ubaþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Biz 3 Ka sým la çý rak lýk sü re ci ni baþ lat týk, 22 Tem muz da kal fa lýk dö ne mi ni baþ lat týk, 12 Ha zi ran la us ta lýk dö ne mi ne baþ lý yo ruz. Böy le bir sü reç le i na ný yo rum ki ik ti da rý mýz Tür ki ye' mi ze çok þey ler ka zan dý ra cak di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 4 te Nöbetçi AVM dönemi uha be ri say fa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Ey iman edenler! Hepiniz, tam bir teslimiyetle, Ýslâmiyetin sulh ve selâmetine girin. Þeytanýn izinden gitmeyin. Þüphesiz o sizin ap açýk düþmanýnýzdýr. Bakara Sûresi: 208 / Âyet-i Kerime Meâli Beþeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek, yalnýz Ýslâmiyettir Beþeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnýz Ýslâmiyettir ve Ýslâmiyete inkýlâp etmiþ ve hurafattan ve tahrifattan sýyrýlacak Ýsevîlerin hakikî dinidir ki Kur ân a tâbi olur, ittifak eder. Evet, meþ hur dur ki: En kat î fa zi let o dur ki, düþ man la rý da hi o fa zi le tin tas di ki ne þe ha det et sin. Ýþ te yü zer mi sal le rin den i ki mi sal: Bi rin ci si: On do ku zun cu as rýn ve A me ri ka kýt a sý nýn en meþ hur fi lo zo fu Mis ter Carl yle, en yük sek sa da sýy la, çe kin me ye rek, fi lo zof la ra ve Hý ris ti yan â lim le ri ne neþ ri ya týy la ba ðý ra rak böy le di yor, e ser le rin de þöy le yaz mýþ: Ýs lâ mi yet ga yet par lak bir a teþ gi bi doð du. Sa ir din le ri ku ru a ða cýn dal la rý gi bi yut tu. Hem bu yut mak Ýs lâ mi ye tin hak ký i miþ. Çün kü sa ir din ler fa kat Kur ân ýn tas di ki ne maz har ol ma yan kýs mý hiç hük mün de dir. Hem Mis ter Carl yle yi ne di yor: En ev vel ku lak ve ri le cek söz le rin en lâ yý ký, Mu ham med in (A ley his sa lâ tü Ves se lâm) sö zü dür. Çün kü, ha ki kî söz, o nun söz le ri dir. Hem yi ne di yor ki: E ðer ha ki kat-i Ýs lâ mi yet te þüp he et sen, be di hi yat ve za ru ri yat-ý kat i ye de iþ ti bah e der sin. Çün kü, en be di hî ve za ru rî bir ha ki kat i se Ýs lâ mi yet tir. Ýþ te bu meþ hur fi lo zof, Ýs lâ mi yet hak kýn da bu þe ha de ti ni, e se rin de mü te fer rik yer de yaz mýþ. Ý kin ci mi sal: Av ru pa nýn asr-ý â hir de en meþ hur bir fi lo zo fu Prens Bis mark di yor ki: Ben bü tün kü tüb-ü se ma vi ye yi tet kik et tim. Tah rif ol ma la rý na bi na en, be þe rin sa a de ti i çin a ra dý ðým ha ki kî hik me ti bu la ma dým. Fa kat Mu ham med in (a ley his sa lâ tü ves se lâm) Kur ân ý ný u mum kü tüp le rin fev kin de gör düm. Her ke li me sin de bir hik met bul dum. Bu nun gi bi be þe rin sa a de ti ne hiz met e de cek bir e ser yok tur. Böy le bir e ser, be þe rin sö zü o la maz. Bu nu Mu ham med in (a ley his sa lâ tü ves se lâm) sö zü dür di yen ler, il min za ru ri ya tý ný in kâr et miþ o lur lar. Ya ni, Kur ân Al lah ke lâ mý ol du ðu be di hî dir. Ýþ te A me ri ka ve Av ru pa nýn ze kâ tar la la rý Mis ter Carl yle ve Bis marck gi bi böy le dâ hi mu hak kik le ri mah su lât ver me si ne is ti na den, ben de bü tün ka na a tim le de rim ki: Av ru pa ve A me ri ka Ýs lâ mi yet le ha mi le dir; gü nün bi rin de bir Ýs lâ mî dev let do ðu ra cak. Na sýl ki Os man lý lar Av ru pa i le ha mi le o lup bir Av ru pa dev le ti do ður du. Ey Ca mi-i E me vî de ki kar deþ le rim ve ya rým a sýr son ra ki â lem-i Ýs lâm ca mi in de ki ih van la rým! A ca ba baþ tan bu ra ya ka dar o lan mu kad de me ler ne ti ce ver mi yor mu ki, is tik ba lin kýt a la rýn da ha ki kî ve mâ ne vî hâ kim o la cak ve be þe ri dün ye vî ve uh re vî sa a de te sevk e de cek yal nýz Ýs lâ mi yet tir ve Ýs lâ mi ye te in ký lâp et miþ ve hu ra fat tan ve tah ri fat tan sýy rý la cak Ý se vî le rin ha ki kî di ni dir ki Kur ân a tâ bi o lur, it ti fak e der. Hut be-i Þa mi ye, s LÜ GAT ÇE: be di hi yat: De lil ve is pa ta muh taç ol ma yan sa rih ve a - çýk bil gi ler. za ru ri yat-ý kat i - ye: Ke sin ih ti yaç, ka tî za ru ret. iþ ti bah: Þüp he len me. ih van: Kar deþ ler. hu ra fat: As lý e sâ sý ol ma yan bâ týl ri vâ - yet ler, ba týl i na nýþ lar. Bes me le, ek me ði mi zin be re ke tiy di. is mil lah i le, se lâm i le, du â i le B Bu gün ler de a ra mýz dan ay rý lan dost la rý mý za, e be dî yol cu lu ðun ka pý sý ný ça lan la ra du â lar ol sun. Biz den ev vel gi den ah ba ba se lam lar ol sun. Rab bim me kân la rý ný cen net ey le sin in þal lah Be re ket, öy le bir sýr dýr ki, ne a kýl an lar, ne göz tar tar. Sa de ce his se de riz, ya þa rýz o nu. Ra kam lar, sa yý lar bi ter or da. Had de he sa ba gel mez. Sa a te, za ma na hiç Bir a vuç yi ye cek, bir or du ya ye ter de; bir sof ra do lu su ni met, kýy met bil me ye ne yet mez. Bir ö mür, ký sa ya da u zun ol sun, be re ket le çok o lur. Öm rün i çi ne be re ket gi rer se, o be re ket öm rün ma ya sý o lur, öm re ö mür ka tar. Bi zim e niþ te fý rýn cý dýr. Sor dum ken di si ne bu sa bah: Ne ka dar ek me ðe, ne ka dar ma ya ka tar sý nýz? di ye. Bir çu val (50 ki lo) u na 250 gram ma ya kat tý ðý ný söy le di. Ya ni 170 ta ne ek me ðin ma ya sý, bir a vuç. Bir soh bet, bir söz, bir ya zý, Al lah i çin ol du mu, o da bu be re ket ten na si bi ni a lý yor. Asr-ý Sa a det te de böy le de ðil miy di? Hat ta ve hat ta ha mur az ol sa da, ma ya çok faz lay dý o a sýr da. O nun i çin, or ta ya çý kan mah su lât be re ket liy di. O dev rin mü min le ri, gö zü pek ve kuv vet liy di. Ruh la rý Re su lul lah ýn (asm) soh be tiy le, du a sýy la ma ya lan mýþ tý. On lar i çin gö ze a lýn ma ya cak hiç bir þey yok tu. Hz. Pey gam ber in (asm) her sö zü, Kur ân ýn her â ye ti, on la rýn â lem le ri ne nur ve rah met sa çar ken, gö nül le ri ne de ha yat bah þe di yor du. On lar, bun dan zevk ve fe yiz a la rak co þu yor du. Düþ man la rý nýn kal bi de git tik çe ka tý la þý yor du. Var lýk la ra can ve ren, ha yat ge ti ren rah met, el ve riþ li yer ler de gül ler aç tý rýr, süm bül ler kok tu rur, çi çek ler le be zer o ra la rý. Ka bi li yet siz ço rak top rak la rýn na si bi i se hüs ran dýr. On la rýn tu zu nu, ço ra ðý ný art tý rýr. Be re ket böy le dir iþ te. Ay ný ot lak ta ya yý lan i ki cey la nýn ye di ði, bi ri nin gö be ðin de misk o lur, di ðe ri nin i çin de i se yal nýz güb re ye dö nü þür. A rý su i çer bal a ký týr, yý lan su i çer, ze hir dö ker. (Mü nâ za rât, 121) Ay ný ýr ma ðýn ke na rýn da, ay ný su ve top rak tan gý da a la rak bü yü yen i ki ka mýþ tan bi ri nin i çi þe ker le do lar, di ðe ri i se bom boþ bir ka val o la rak ka lýr. Öm rün en be re ket li çað la rý, ba zen genç lik yýl la rý o lur, ba zen de ih ti yar lýk yýl la rý. Ne mut lu o kim se ye ki, genç lik ça ðý ný ga ni met bi lir de, Rab bi ne kar þý o lan bor cu nu ö de me ye ça lý þýr. E le ge çen gü nü ga ni met bil ey nef sim! Sa kýn Ya rýn gel sin de ya pa rým de me. Ni ce ya rýn lar geç ti. Ni ce gün ler geç ti. El de fýr sat, el de ha yat, el de im kân var ken, e kim za ma ný geç me den u yan, kul lu ða ve hiz me te ko yul. Bes me le ki, ek me ði mi zin be re ke tiy di. Bes me le ki, i þi mi zin, a þý mý zýn da be re ke tiy di. Bes me le ki, öm rü mü zün de be re ke tiy di. To pu to pu bir i ki sa at lik bir ders, bir soh bet din le riz. A ma o gü nün ya da o ge ce nin ma ya sý o lur o ders, o soh bet, mey ve si o lur. Ha ya tý mýz da ni ce ha yýr lý ka rar la rýn a lýn dý ðý ve uy gu lan dý ðý bir an o lur. Ko ca a ða ca bir yýl kat la ný rýz ve re ce ði mey ve ler i çin. To pu to pu o bir a vuç mey ve i çin. Ba zen de hiç ver mez ya Çün kü ver mek a ða cýn e lin de mi? Ve rir se kud reti Ý lâ hi ye o gayb ha zi ne sin den, tab la cý hük mün de o lan a ðaç da u za týr el le ri ni, el le rin de ki o en gü zel mey ve le ri ni, o en ha ri ka gayb he di ye le ri ni. Mey ve yi a ðaç tan bil me mek, mey ve yi Al lah tan bil mek, en bü yük be re ket de ðil mi dir? E vet, bi zim gör dü ðü mü zün dý þýn da bir ma ne vî ya sa, bir i la hî ka nun var dýr bu dün ya da. O nun la yü rür iþ ler. O nun la gü zel le þir ö mür ler. Be re ket tir o, be re ket! Ne göz tar tar, ne a kýl an lar. Ýn san say ma ya kalk sa, a fal lar. Be re ke tin he sa bý ný ya pa cak, o nu öl çe bi le cek bir a let keþ fe dil me di he nüz. Be re ke tin art ma sý na her a sýr da, her gün de ve he le þu za man da çok da ha faz la muh ta cýz. Ma aþ la rýn art ma sý ný, ke sat gi den iþ le rin a çýl ma sý ný ve hiz met le rin yo lun da git me si ni is te di ði miz ka dar, be re ke tin de art ma sý ný is te me miz ge re ki yor. E vet, a zýn be re ke ti çok o lur. A za ka na at e den, zen gin o lur. Rah me tin en gü zel ha zi ne si o lan þük rü yap tý ðý i çin be re ke ti bu lur. Þü kür ki, ve ri len her ni me tin yer li ye rin de kul la nýl ma sý dýr. Ha yat, ku ru bir gay ret ol mak tan çý kar. Ba þý boþ ko þuþ tur ma lar dan u zak la þýr a dým lar. Ha yat, be re ket le ha re ket le nir. Ha yat o za man ha yat o lur, he de fi ni bu lur. Be re ket ke sil di ðin de, ruh çýk mýþ, ha yat git miþ gi bi, bir þey le rin ek sil di ði ni his se de riz ha ya tý mýz dan. Süt gi bi ke si lir. Süt ke si lin ce lor o lur; ha yat tan be re ket ek si lin ce, ha ya týn ta dý ka çar, ha ya týn ga ye si yok o lur. Ge çen gün hiz met bi na mý zýn i çin de ça lý þan us ta lar, su lar ke sil di ði i çin pay dos et ti ler. Ses ler bir an da ke sil di. Be re ket de böy le bir þey. Ha ya tý mý zýn i çin dey ken pek an la mý yo ruz. Çe ki lip git ti ðin de de ku ru ka vak, or ta yer de ka la ka lý yo ruz. Be re ket, ha ya tý mý zýn her þe yi dir. Bir þey ler ters git me ye baþ la yýn ca an la rýz. Be re ke tin ö ne mi ni iþ te o za man an la rýz. De lik li cep te pa ra dur maz. Ne gi rer se gir sin, de lik li cep te dur maz; dö kü lür gi der. Be re ket ma ya dýr. A zý tu tar, çok e der. Mýk na týs gi bi de mi ri ken di ne çe ker. Za ma nýn be re ket li ol ma sý ný ni yaz e di yo ruz Rab bi miz den. O za man bir öm re bi le sýð ma yan iþ ler, o bir a na sý ða bi lir. Hem bâ zan o lur ki, bir tek ke li me, bir tek tes bih, öy le bir sa a det ha zî ne si ni a çar ki, alt mýþ se ne hiz met le o a çýl ma mýþ. De mek bâ zý hâ lât o lu yor ki, bir tek â yet Kur ân ka dar fay da ve re bi lir. (Söz ler, 314) Bu nu be re ket ten baþ ka ney le i zah e de bi - Yedi hurmanýn bereketi li riz? Hak ký na ra zý o lan la rýn pa yý na dü þen, az da ol sa, çok o lur. Hak ký na ra zý ol ma yan la rýn pa yý na dü þen, çok da ol sa, az o lur. E lin de ki ni me te þük re den le rin ve o nu ih ti yaç sa hip le riy le pay la þan la rýn ver dik le ri bit mez, a zal maz. Çün kü be re ke tin mus lu ðu ka pan maz. Be re ket te bir sýr var dýr ki, a zý çok e der. Ve ren el ver me ye de vam et tik çe, Al lah da o e le ver me ye de vam e der. Has ta lar dan, yaþ lý lar dan öð re ne ce ði miz çok þey ler var. Az ma aþ la a ma çok be re ket le ge çi nen ler den a la ca ðý mýz çok ders ler ve ib ret ler var. Dik kat i le, ni yet i le, gay ret i le, be re ke ti ha ya tý mý za ka ta lým. Ha ya tý mý zý ma ya la ya lým in þal lah. Bes me le ki, ek me ði mi zin be re ke tiy di. Biz den u zak la þýp ne re ye git tiy se, o be re ket, yi ne dön sün, gel sin a ra mý za. Ýþ le ri mi ze, hiz met le ri mi ze ye ni den bir ruh ve ha yat kat sýn. Bir par ça ih lâs, na sýl ki bu nu ra nî hiz me tin hak ol du ðu nu gös te rir ve is pat e der se, bir par ça be re ket de ha ya tý mý zýn ha ya tý o lur, ha ya tý mý za ha yat ve an lam ka tar. Be re ket var sa bir öm rün i çin de, ký sa da ol sa o ö mür, o ha yat u zun o lur. Be re ket yok sa, u zun da ol sa, o ö mür ký sa dýr. Ö mür - Evet, bizim gördüðümüzün dýþýnda bir manevî yasa, bir ilahî kanun vardýr bu dünyada. Onunla yürür iþler. Onunla güzelleþir ömürler. Berekettir o, bereket! Ne göz tartar, ne akýl anlar. Ýnsan saymaya kalksa, afallar. Bereketin hesabýný yapacak, onu ölçebilecek bir alet keþfedilmedi henüz. ler de böy le dir, gün ler de böy le dir. Gün ler, ö mür le rin min ya tü rü dür. Be re ke te çok muh ta cýz. Sýk sýk söy ler dik bir du â cüm le si o la rak es ki den: Al lah bin be re ket ver sin. Ma þal lah ba re kal lah. der dik. Dil den de ðil, gö nül den söy ler dik. Çün kü söy le me yin ce bir þey le rin ek sil di ði ni his se der dik. Be re ke tin kaç ma ma sý i çin ça ba sarf e der dik. Du ay la o nu baþ ta cý e der dik. Her þey de gö rü nen be re ke tin i zi ni sür me li yiz. Be re ket siz iþ ler den e li mi zi çek me li yiz. Be re ket ne re ye git tiy se, o nu tek rar dün ya mý za dâ vet et me li yiz. Yâ Rab! Þu Re sul-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn be re ke ti hür me ti ne, bi ze ih san et ti ðin mad dî ve mâ ne vî rýz ký mý za be re ket ih san et! (Mek tu bat, 119) Ha ya tý mý za in ce den in ce ye te fek kü rü so kan, Al lah sev gi si ni ka tan, dü þün ce mi zi ve Mu'cizeler, inananlar için vardýr ve ona inananlarla beraber yaþar. Bereketten nasibimiz de, ona inandýðýmýz ve onu hayatýmýza aldýðýmýz kadardýr. öm rü mü zü be re ket len di ren ey Haz re ti Üs ta dý mýz, bin ler rah met du a sý sa na, mil yon lar se lâm lar sa na Asr-ý Sa a det ten bir be re ket mu' ci ze si i le ya zý mý zý da be re ket len di re lim in þal lah: TE BÜK GAZ VE SÝ NDE ÇO ÐA LAN YE DÝ HUR MA Ýr bâd (r.a) an la tý yor: Ge rek ba rýþ, ge rek se sa vaþ an la rýn da Re sû lul lah ýn (asm) ka pý sýn dan ay rýl maz, O nun ba na ve re ce ði e mir le ri ye ri ne ge tir mek i çin bek ler dim. Te bük te i ken bir ge ce ih ti ya cý mýz dolayýsýyla bir ye re git miþ tik. Ge ri dön dü ðü müz de Re sû lul lah (asm) ve di ðer sa ha bi ler ak þam ye mek le ri ni ye miþ ler di. Re sûl-i Ek rem (asm): Ak þam dan be ri ne re dey di niz? di ye sor du. Ben de du ru mu i zah et tim. Bi raz son ra Cu âl b. Sü ra kâ ve Ab dul lah b. Mu gaf fel el- Mü ze nî de çý ka gel di. Ye me ðe ka tý la ma yan üç ki þiy dik ve ü çü müz de çok aç týk. Bu nun ü ze ri ne Re sû lul lah (asm), ha ný mý Üm mü Se le me nin (r.an ha) ça dý rý na gir di ve yi ye bi le ce ði miz bir þey a ra dý; an cak hiç bir þey yok tu. Son ra Bi lâl e (ra) ses le ne rek: Yi ye cek bir þey var mý? di ye sor du. Bi lâl (ra) de ri den ma mul er zak çý kýn la rý ný sil ke le ye rek bir þey ler var mý di ye bak ma ya baþ la dý. So nun da çý kýn lar dan top lam ye di ta ne hur ma çýk mýþ tý. Re sûl-i Ek rem (asm) bu hur ma la rý yay van bir ta ba ða dök tü. Ar dýn dan el le ri ni hur ma la rýn ü ze ri ne ko ya rak bes me le çek ti ve: Bis mil lah de yin ve yi yin bu yur du. Biz ler de ye me ye baþ la dýk. Hem yi yor, hem de çe kir dek le ri sa yý yor dum. Be nim ki si el li dört ta ne ol muþ tu. Bir e lim le hur ma la rý að zý ma gö tür me ye ha zýr la nýr ken, di ðe riy le de çe kir dek le ri ni çý ka rý yor dum. Di ðer ar ka daþ la rým da be nim yap tý ðý mý ya pý yor lar dý. On la rýn her bi ri el li þer hur ma ye miþ ler di. Ar týk doy muþ tuk ve el le ri mi zi çek ti ði miz de ta ba ða ko nu lan ye di hur ma ol du ðu gi bi du ru yor du. Re sû lul lah (asm): Ey Bi lâl! O hur ma la rý çý ký nýn bi ri ne koy. bu yur du. Er te si gün o lun ca Re sû lul lah (asm) o hur ma la rý tek rar bir ta ba ða koy du ve: Bis mil lâh di ye rek yi yin bu yur du. Biz ler de bes me le çek tik ve do yun ca ya ka dar ye dik. On ki þi ka dar dýk. Ye me ði bý rak tý ðý mýz da hur ma la rýn yi ne hiç ek sil me miþ ol du ðu nu gör dük. Re sû lul lah E fen di miz (asm): E ðer Rab bim den ha yâ et me sey dim, si zin her bi ri niz Me di ne ye va rýn ca ya ka dar bu hur ma la rý yer di de yi ne bit mez di. de di. Me di ne ye var dý ðý mýz da kü çük bir ço cuk bi zi kar þý la dý. Re sûl-i Ek rem (asm) bu ye di hur ma yý o na ver di. Ço cuk hur ma la rý yi ye yi ye ya ný mýz dan ay rýl dý. (E bû Nu aym, De lâ i lü n-nü büv ve, s. 180; Ibn Ke sîr, el-bi dâ ye ve n-ni hâ ye, 6/116.) *** Mu' ci ze ler, i na nan lar i çin var dýr ve o na i na nan lar la be ra ber ya þar. Be re ket ten na si bi miz de, o na i nan dý ðý mýz ve o nu ha ya tý mý za al dý ðý mýz ka dar dýr. Be re ket li ö mür ler, be re ket li gün ler duâ sýy la. Be re ket li du â la rý ný zý bek le ye rek SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 R. Ahir 1432 Ru mî: 14 Mart 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý YAZ SAATÝ BÝZE UYMUYOR ENVERDER Bursa Þubesi Baþkaný Dr. Mustafa Uysal, yaz saati uygulamasýndan Türkiye nin kaybýnýn 150 milyon dolarý geçtiðini savundu. SAATÝNÝZÝ BU GECE 1 SAAT ÝLERÝ ALMAYI UNUTMAYIN GÜN ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar lan mak a ma cýy la her yýl ya pý lan i le ri sa at (yaz sa a ti) uy gu la ma sý kap sa mýn da, bü tün yurt ta sa at ler, bu gece ten i ti ba ren bir sa - at i le ri a lý na cak. Kýþ sa a ti uy gu la ma sý na 31 E kim 2010 ta ri hin de ge çi ri lir ken sa at ler te bir sa at ge ri a lýn mýþ tý. Gün ý þý ðýn dan da - ha faz la ya rar lan mak a ma cýy la ya pý - lan uy gu la ma ya i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rý da 10 Mart 2010 ta - rih li Res mî Ga ze te de ya yým lan - mýþ tý. Sa at ler, 30 E kim 2010 Pa - zar gü nü sa at te ge ri a lý - na cak. Yaz sa a ti uy gu la ma sý, ça - lýþ ma sa at le ri nin gü nün gü neþ li bö lü mü ne a lýn ma sý su re tiy le, gün ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar la nýl ma sý, e lek trik e ner ji si nin ay dýn lat ma da kul - la ný lan bö lü mün den ta sar ruf sað lan ma sý a ma cý ný ta þý yor. An ka ra / a a TÜR KÝ YE'NÝN yaz sa a ti uy gu la ma sýn dan za rar lý çýk tý ðý ný be lir ten E ner ji Ve rim li li ði Der ne ði (EN VER DER) Bur sa Þu be si Baþ - ka ný Dr. Mus ta fa Uy sal, Uy gu la ma da Tür ki ye nin kay bý 150 mil yon do la rý ge çi - yor de di. Tür ki ye de yaz sa a ti uy gu la ma sý 28 Mart Pa zar te si gü nü baþ la ya cak. EN - VER DER Bur sa Þu be si Baþ ka ný Dr. Müh. ysal, E ner ji Ba kan lý ðý ta ra fýn - dan ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu yaz sa a ti uy gu la ma sý nýn Tür - ki ye i çin uy gun ol ma dý ðý nýn or ta ya çýk tý ðý ný söy le di. E - ner ji ta sar ru fu he def le nir - ken, uy gu la ma da Tür ki - ye de bu du ru mun söz ko - nu su ol ma dý ðý ný kay de den Uy sal, ko nuy la il gi li yap tý ðý a - çýk la ma da, mev cut uy gu la ma nýn gü neþ ý þý ðýn dan 1 sa at kay bet me - mi ze yol aç tý ðý na, sa bah la rý gü neþ ol du - ðu hal de e þit me rid yen ler de ki di ðer ül ke - le re gö re Tür ki ye de res mi ha ya týn 1 sa at geç baþ la yýp, ak þam i se 1 sa at geç bit ti ði ne dik kat çek ti. Uy sal, þun la rý söy le di: Ber lin i le Pa ris i se 23 ve 30 me - rid yen ler a ra sýn da ki UTC1 sa at di li mi kul - lan mak ta, bu na kar þý lýk Mos ko va, bu ül ke ler - den 5 me rid yen i le ri de ol du ðu hal de, Tür ki - ye den 1 sa at i - le ri de. Bu he - sap la ma lar yaz sa a ti u y g u l a - ma sý nýn b i z e uy - ma dý ðý ný gös te ri yor. Ö zel lik le bü yük þe - hir ler de ça lý þan la rýn ka ran lýk ta yol la ra düþ tü ðü nü an la tan Mus ta fa Uy sal, Bun - dan do la yý u la þým prob lem le riy le kar þý la þý - yo ruz. Ça lý þan lar, ak þa müs tü a i le le ri i le din len me za ma ný bu la mý yor, a lýþ ve riþ ya - pa mý yor, ra hat la ya mý yor. Te le viz yon prog ram la rý bu a ký þa uy du ðun dan a na prog ram lar geç va kit bi ti yor, ça lý þan lar uy ku la rý ný a la mý yor, sa bah din len me den i þe gi di yor lar. Bu ký sýr dön gü, yor gun, a sa bi, ne þe siz top lum mey da - na ge ti ri yor de di. Yaz sa a ti uy gu la ma sý nýn Tür ki ye de e lek trik tü - ke ti mi ni de art týr dý ðý na dik kat çe ken Uy sal, bu dö nem de Tür ki ye nin kay bý nýn 150 mil yon do la rý geç ti ði ni kay - det ti. Bur sa / ci han Ter cih li, gü ven li in ter net hiz me ti n BÝLGÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK) Baþ ka ný Tay fun A ca rer, in ter net ser vis sað la yý cý la rý - nýn, ký sa sü re son ra fil tre le me hiz met le ri ni müþ te ri - le ri ne üc ret siz ve se çe nek li o la rak su na cak la rý be lir - te rek, a i le le rin bu uy gu la ma kap sa mýn da ha zýr la nan Gü ven li Ýn ter net Hiz me ti pa ke tin de ki Ço cuk, A i le ve Yurt Ý çi pro fil le rin den bi ri ni ter cih e de bi - le ce ði ni bil dir di. A ca rer, Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti - þim Ku ru lu o la rak gü ven li in ter net kul la ný mý na yö - ne lik ö nem li bir dü zen le me ye im za at týk la rý ný an lat - tý. 6 ay i çe ri sin de yü rür lü ðe gi re cek dü zen le me kap - sa mýn da, Gü ven li Ýn ter net Hiz me ti Pa ke ti nin Ço - cuk, A i le ve Yurt Ý çi pro fil le rin den o lu þa ca ðý ný i - fa de e den A ca rer, a i le le rin, gü ven li in ter net kul la ný - mý i çin bu pa ket ler den bi ri ni ter cih e de bi le ce ði ni an lat tý. Fa tu ra la ra üst sý nýr ge tir me uy gu la ma sý na i - liþ kin dü zen le me yi Tem muz da ta mam la ma yý plan - la dýk la rý ný da bil di ren A ca rer, Bu dü zen le me i le a - ma cý mýz tü ke ti ci nin fa tu ra þo ku ya þa ma sý nýn ö nü - ne geç mek. Be lir le ne cek li mi tin ü ze rin de ki de ðer ler i çin tü ke ti ci ye bil gi me sa jý gön de ri le cek, böy le ce fa - tu ra sür priz le ri en gel len miþ o la cak de di. 27 MÝLYON NUMARA TAÞINDI Tay fun A ca rer, ba þa rý lý bir þe kil de de vam e den nu - ma ra ta þý ma sis te min de bu gü ne ka dar 27 mil yon mo - bil, 41 bin sa bit nu ma ra nýn ta þýn dý ðý ný bil dir di. A ca - rer, Ni san a yýn da 3G im ti yaz söz leþ me le rin de yer a lan þart la rýn uy gu la nýp uy gu lan ma dý ðý na yö ne lik bir de ne - tim yap ma yý plan la dýk la rý ný kay det ti. An ka ra / a a 1 mil yon 692 bin 345 a dayýn yarýþacaðý sý nav, 10 da baþ la ya cak. 1.7 mil yon a day YGS de ter dö ke cek n ÜNÝVERSÝTEYE gi riþ te uy gu la nan bi rin ci a þa ma o lan Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS), bu gün ya pý la cak. YGS, Tür ki ye de bütün il ve ba zý il çe mer kez le ri i le KKTC nin baþ þehri Lef ko þa da, 160 sý nav mer ke zin de ki 5 bin 727 sý nav bi na sýn da, 89 bin 283 sý nav sa lo nun da ger çek leþ ti ri le cek. Sý na va, 1 mil yon 692 bin 345 a day ka tý la cak. Sý nav, sa at da baþ la ya cak ve tek o tu rum da 160 da ki ka sü re cek. Kim lik ve gü ven lik kon trol le ri i le sa lo na gi riþ iþ lem le ri nin za ma nýn da ya pý la bil me si i çin, a - day la rýn sý na va gi re cek le ri bi na nýn ka pý sýn da en geç sa at da ha zýr bu lun ma la rý ge re ki yor. A day la rýn sý na va ge lir ken yan la rýn da mut la ka 2011-YGS Sý na - va Gi riþ ve Kim lik Bel ge si i le nü fus cüz da ný ve ya pa - sa port bu lun dur ma la rý zo run lu tu tu lu yor. Ü ze rin de fo toð raf ve T.C Kim lik Nu ma ra sý bu lun ma yan nü - fus cüz dan la rý ka bul e dil me ye cek. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Köþeye çekilemeyiz Yü zün cü yý lý ol ma sý ha se biy le, se ne bo - yun ca daha özel bir dik kat ve te fek - kürle o ku ma mýz ge re ken Hut be-i Þa mi - ye de ki çok ö nem li me saj lar dan bi ri de þu: Biz za rar ver mi yo ruz, fa kat men fa at ver - me ye ik ti da rý mýz yok, o nun i çin ma zu ruz di ye, böy le ö zür be yan et me yi niz. Bu öz rü nüz ka bul de ðil. Tem bel li ði niz ve Ne me lâ zým de yip ça - lýþ ma ma nýz ve it ti had-ý Ýs lâm i le, mil li yet-i ha - ki ki ye-i Ýs lâ mi ye i le gay re te gel me di ði niz, siz ler i çin ga yet bü yük bir za rar ve bir hak sýz lýk týr. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, H. Þ., s. 351) O nun i çin, Ne me lâ zým de yip ken di ni tem - bel lik dö þe ði ne at mak za ma ný de ðil. (a.g.e.) Ben ku sur lu feh mim le (an la yý þým la), þu za - man da hey et-i iç ti ma i ye-i Ýs lâ mi ye yi (Ýs lâ mýn sos yal ha ya tý ný teþ kil e den ya pý yý), çok çark ve do lap la rý bu lu nan bir fab ri ka su re tin de ta sav vur e di yo rum. O fab ri ka nýn bir çar ký ge ri kal sa, ya - hut bir ar ka da þý o lan baþ ka bir çar ka te ca vüz et - se, ma ki na nýn mi ha ni ki ye ti (a henk li ha re ket ka - bi li ye ti) bo zu lur. O nun i çin, it ti had-ý Ýs lâ mýn tam za ma ný gel me ye baþ lý yor. Bir bi ri ni zin þah sî ku sur la rý na bak ma mak ge rek tir. (a.g.e., s. 352) Bu i fa de le rin mu ha ta bý, Ey bu söz le ri mi din - le yen bu Ca mi-i E me vî de ki kar daþ lar ve kýrk-el li se ne son ra â lem-i Ýs lâm ca mi in de ki Ýh van-ý Müs li mîn di yen hi tap cüm le sin de be lir ti li yor. A ma on la rýn da ö nün de ki ön ce lik li mu ha tap - lar i se, hiç þüp he yok ki, ken di si ni Ri sa le-i Nur ta le be si o la rak ta ným la yýp, kül li yat ta ki ve Hut - be-i Þa mi ye de ki me saj la rý bu göz le o ku yan lar... Þu hal de, bil has sa Nur cu la rýn þu ve ya bu ge - rek çey le kö þe ye çe ki lip, ni yet le ri öy le ol ma sa da ne me lâ zým cý bir ta výr ser gi le me lüks le ri yok. Ö zel lik le it ti had-ý Ýs lâm mâ nâ sý na, yi ne Üs ta - dýn i zah et ti ði te mel öl çü ve pa ra met re ler çer çe - ve sin de kat ký da bu lu nup kuv vet ve re cek ça lýþ - ma lar, ha ya tý ný Nur hiz me ti ne vak fet miþ fe da - kâr la rýn en ö nem li he def le rin den bi ri ol ma lý. Çün kü ge liþ me ler ve ha di se ler it ti had-ý Ýs lâ - mýn tam za ma ný nýn ar týk gel di ði ni gös te ri yor. Ve bu mâ nâ nýn ta hak ku ku nok ta sýn da dik kat e dil me si ge re ken çok ö nem li pren sip ler den bi ri, bir bi ri nin þah sî ku sur la rý na ba kýp ta kýl ma mak. Þah sî ku sur la rla uðraþa rak on la rý sür tüþ me ve ça týþ ma ko nu su ha li ne ge tir mek, bu nu ya - pan la ra, it ti had-ý Ýs lâm i de a li ni ge cik tir me, hat - tâ en gel le me ve ba li nin so rum lu lu ðu nu yük ler. Dik kat e di lir se, ya zý mý zýn ba þýn da Hut be-i Þa mi ye den ak tar dý ðý mýz pa saj la rýn, ben zer i fa - de ler le Ýh lâs Ri sa le si nde de yer al dý ðý gö rü lür. Me se lâ fab ri ka ör ne ði o ra da da ve ri li yor: Na sýl ki bir fab ri ka nýn çark la rý bir bi riy le re - ka bet kâ ra ne uð raþ maz, bir bi ri nin ö nü ne ta kad - düm e dip ta hak küm et mez, bir bi ri nin ku su ru - nu gö re rek ten kit e dip, sa ye (ça lýþ ma ya) þev ki ni ký rýp a ta le te uð rat maz. Bel ki (tam ter si ne) bü - tün is ti dat la rýy la bir bi ri nin ha re ke ti ni u mu mî mak sa da tev cih et mek i çin yar dým e der ler; ha - ki kî bir te sa nüd, bir it ti fak la ga ye-i hil kat le ri ne (ya ra tý lýþ ga ye le ri ne) yü rür ler. (Lem a lar, s. 392) Bu pa saj da bah se di len ya ra tý lýþ ga ye si ni de bir son ra ki pa rag ra fýn þu cüm le sin de gö rü yo ruz: Ha yat-ý e be di ye i çin de ki sa a de t-i e be di ye yi ne - ti ce ve ren bir fab ri ka nýn çark la rý hük mün de yiz. Bi rin ci Ýh lâs Lem a sý nda ki þu vur gu lu i fa de ler de bü tün bu mâ nâ la rý ta mam la yýp taç lan dý rý yor: Bü tün his si ya tý nýz la, ehl-i dün ya dan da ha þid det li bir su ret te mes lek taþ la rý nýz la ve din daþ - la rý nýz la it ti fak e di niz, ya ni ih ti lâ fa düþ me yi niz. Böy le kü çük me se le ler i çin kýy met tar vak ti mi sarf et mek ten se, o çok kýy met li vak ti mi zi kir ve fi kir gi bi kýy met tar þey le re sarf e de ce ðim de yip çe ki le rek it ti fa ký za yýf laþ týr ma yý nýz. Çün kü bu ma ne vî ci had da kü çük me se le zan net ti ði niz, çok bü yük o la bi lir. (...) Ehl-i hak kýn mað lû bi ye ti za - ma nýn da, (...) kü çük bir me se le ye sarf o lu nan se - nin kýy met tar bir gü nün, (...) bin de re ce kýy met a la bi lir, bir gü nün bin gün o la bi lir. (a.g.e., s. 383) Zi ra rý za-yý Ý lâ hî çer çe ve sin de, zer re yi yýl dýz gi bi ya pa bi le cek ö nem ve de ðer de bir gö rev bu. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER ca ni as ya.com.tr Sus kun luk tan ce sa ret a lan ül ke Müs lü man lar i çin çok ö nem li ol du ðu hal - de, ü ze rin de ye te ri ka dar du rul ma yan, ih mâl e di len bir ko nu var. Ge nel de Fi lis tin ve ö zel de Ku düs te ya þa nan lar ne den se gün de mi mi ze gel mi yor, ge le mi yor. Bu top rak lar da o lan bi te ni ya nor mal kar þý lý yor ya da bir i ki ah, vah e dip u nu tu yo ruz. En az; Tu nus ta, Mý sýr da ya da Lib ya da ya þa nan dal ga lan ma lar ka dar bu top rak lar da ya þa nan lar da ö nem li. Ku düs ki, Müs lü man la rýn Kâ be den ön ce ki ilk kýb le si. Ya ni i þin i çin de mâ ne vî yön de var. Bu na rað men Ýs ra il, hem de bü tün dün ya nýn gö zü nün i çi ne ba ka rak hak sýz lýk la ra im za at ma ya de vam e di yor. Fi lis tin de ya þa nan ve tep ki gös te ril me si ge re ken sa de ce Gaz ze ya da ben ze ri yer le rin bom ba lan ma sý de ðil. Bu nun la bir lik te a sýl kül tür, ta rih ve i nanç bom ba la ný yor. Gaz ze nin bom ba lan ma sý na ya da Fi lis tin i a çýk ha pis ha ne hâ li ne ge ti ren du var ýn ya pýl ma sý na tep ki gös ter mek yet mez. En az on lar ka dar, Ku düs ün, Mes cid-i Ak sa nýn iþ gal e dil me si ne de kar þý çý kýl ma sý lâ zým. Son gün ler de Ku düs ten yi ne ü zü cü ha ber ler ge li yor. Müs lü man la rýn mu kad de sa tý na te ca vüz le ri ne de vam e den Ýs ra il iþ gal yö ne ti mi, Ku düs te ki me zar lýk la rý Tev rat Bah çe le ri ne dö nüþ tür me ye ça lý þý yor muþ. Ay rý ca, Ku düs ün tam kal bin de yer a lan ve ken tin en gü zel ta ri hi e ser le rin den bi ri o la rak ta ným la nan Ser gey Av lu su ve et ra fýn da ki bi na lar da res men Rus ya ya dev re dil mek ü ze re. Söz ko nu su me kân, 1860 dan baþ la ya rak 1890 yý lý na ka dar de vam e den bir sü reç te, Rus Ça rý A le xan der I I nin oð lu Dük Ser gey A le xan dro viç ta ra fýn dan, Hris ti yan ha cý la rýn Ku düs ü zi ya ret le ri sý ra sýn da i ka met le ri i çin in þa a e di len bir yer miþ. Ýþ gal güç le ri ay rý ca, Ku düs te in þa a e di len ay rým du va rý nýn ta mam lan ma sý i çin Ku düs te al tý a i le ye da ha yý kým ih tar nâ me si ver miþ. Ýþ gal ci nin ye ni sür gün ka rar la rý ný ký na dýk la rý ný be lir ten Ku düs lü ve kil ler, Müs lü man la rýn sus kun lu ðu iþ gal ci le ri ce sa ret len di ri yor de miþ. Bü tün bun lar yet mez miþ gi bi, Ýs ra il Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, teh dit o luþ tur du ðu id di â sýy la Mes cid-i Ak sa ha ti bi Þeyh Ýk ri me Sab ri nin yurt dý þý na çýk ma sý ný da ya sak la mýþ. Me ðer Ýs ra il iþ gal yö ne ti mi, ge çen yýl da Þeyh Sab ri ye al tý ay lýk bir ya sak ge tir miþ. (http://mi ra si miz.org.tr) Dün ya nýn hiç bir ye rin de zu lüm ve hak sýz lýk ol ma sý ný ka bul e de me yiz. He le he le Ýs lâm ül ke le rin de ve ö zel lik le de Ku düs te ki hak sýz lý ða ta ham mül et mek müm kün de ðil. Ýs lâm ül ke le ri nin tem sil ci si ka bul e di len Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki la tý bu ko nu da çe þit li ça lýþ ma lar ya pý yor, fa kat bu ça lýþ ma la rýn bi le Ýs ra il zul mü nü dur dur ma ya yet me di ði ak la ge li yor. Bü tün dün ya ve bü tün in san lýk Ýs ra il in key fî ta výr la rý na dur de me li un son gün le rin de bir ve si le i le Kü düs e git me im kâ ný bul muþ tuk. Dö nüþ te pay laþ tý ðý mýz not lar da Mes cid-i Ak sa nýn Ýs ra il as ker le ri nin iþ ga li al týn da ol du ðu nu ha týr lat mýþ týk. El bet te Mes cid-i Ak sa ya Müs lü man lar gi rip, i ba det le ri ni ye ri ne ge ti re bi li yor lar a ma çok sý ký bir kon trol var. Mes cid-i Ak sa da ki Cu ma na maz la rý na i se genç le rin gir me si ya sak. Ýþ gal kuv vet le ri ne so rul sa, gü ven lik ba ha ne si ni i le ri sü re cek ler. Bü tün bun lar, Müs lü man la rýn sus kun lu ðu iþ gal ci le ri ce sa ret len di ri yor tes bi tiy le a çýk la na bi lir. El bet te dün ya ve in san lýk bu zul me ve hak sýz lý ða i ti raz et me li, a ma en baþ ta Ýs lâm dün ya sý nýn i ti ra zý ge re kir. Net ve ka rar lý bir þe kil de Ýs ra il iþ gal kuv vet le ri ne i ti raz e dil se; Ku düs ün, Mes cid-i Ak sa nýn ve bü tün Fi lis tin in hür ri ye ti ne ka vuþ ma sý müm kün dür. Ýn þâ al lah o gün le ri de gö rü rüz. TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Arif Turgut 'un kardeþi Ali Turgut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bozyazý Yeni Asya Okuyucularý KIBRIS TA DÝN ZAYIFLIYOR Prof. Dr. Ka ra ca, Tür ki ye i le Kýb rýs top lum la rý a ra sýn da geç miþ te ki güç lü bað la rýn gi de rek za yýf la ma sý nýn en ö nem li se be bi nin Kýb rýs hal ký nýn di nî has - sa si ye ti nin a zal ma sý ol du ðu nu vur gu la dý. KIB RIS KUZEY Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti nde psi ko-sos yal ve di ni ha yat ü ze ri ne ya pý lan bir a raþ týr ma da dik kat çe ki ci so nuç lar or ta ya çýk tý. A ta türk Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si Din Psi ko lo ji si A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Fa ruk Ka ra ca, Lef ko þe, Gir ne, Ma go sa, Gü zel yurt ve Lef ke baþ ta ol mak ü ze re a da nýn ku ze yi nin bir çok ye rin de, an ket ve yüz yü ze gö rüþ me yön te miy le psi ko-sos yal ve di ni ha yat la il gi li yap tý ðý a raþ týr ma da il ginç bul gu lar el de et ti. Di nî ha ya týn bil gi ve dav ra nýþ bo yu tu, di nin or ji na lin de ol ma yan ba zý i na nýþ ve dav ra nýþ lar (bi dat ve hu ra fe ler), bi rey sel ve sos yal ya ban cý laþ ma ko nu la rýn da öl çek le rin kul la ný la rak yü rü tü len a raþ týr ma i çin ya pý lan an ke te, yaþ la rý a ra sýn da de ði þen, yaþ or ta la ma sý 29 o lan top lam bin 350 ki þi ka týl dý. Kim lik re fe ran sý o la rak an ke te ka tý lan la rýn, yüz de 48.9 u nun Türk, yüz de 15 i nin Kýb rýs lý Türk, yüz de 16.8 i nin Müs lü man, yüz de 11 i nin Os man lý ve yüz de 7 si nin i se ken di si ni dün ya va tan da þý o la rak ta ným la dý ðý na dik ka ti çe ken Ka ra ca, ken di si ni Os man lý o la rak ta ným la yan lar da di ni i nanç bo yu tun da yük sek sa yý la bi le cek skor lar or ta ya çýk tý ðý ný be lirt ti. KAYSERÝ'NÝN Ta las il çe sin de, yak la þýk 1,5 yýl ön ce Ra ma zan Bay ra mý nda þe ker top lar ken kay bo lan ve ce set le ri nin bu lun du ðu be lir ti len ço cuk la rýn a i le le ri al dýk la rý ha ber le yý kýl dý. Tür kan Ay ýn an ne si Öz lem Ay, ço cu ðu nun ö lüm ha be ri ni a lýn ca göz yaþ la rý na bo ðul du. Ya kýn la rý na sa rý la rak að la yan an ne Ay, Ge le cek di ye ü mit e di yor dum bütün ü mit le rim bit ti. Ký zým ge le cek di ye a yak ka bý al mýþ tým. Ge lin ce gi yer di ye dü þü nü yor dum. A ma gel me di. Öl dü rü lür ken an ne be ni kur tar di ye að la dýn mý ký zým. Ben bun dan son ra na sýl ya þa ya ca ðým di ye rek göz ya þý dök tü. Ço cu ðu nu öl dü ren le re de tep ki gös te ren an ne Ay, Ýn þal lah bu nu ya pan lar sü rü nür. Be nim ci ðe rim yan dý, on la rýn ki da ha faz la yan sýn di ye fer yat et ti. An ne Ay ý ya kýn la rý te sel li et me ye ça lýþ tý. Ba ba Ýb ra him Ay da ço cuk la rý nýn i ki yýl dýr a ran ma sý na rað men bu lu na ma ma sý na tep ki gös ter di. Ý ki kar de þin an ne si o lan Ley la Te kin de tam 556 gün dür ka yýp ço cuk la rý ný bek ler - DÝN E ÐÝ TÝ MÝ ÝÞÝ KIB RIS TA ÝH MAL E DÝL MÝÞ ken kö tü ha be ri duy du ðu nu an la ta rak, Dün ak þam po lis ler le gö rüþ tük. On lar bi ze ha yýr lý ha ber ge le ce ði ni ve du â et me mi zi is te di. Biz de ya kýn la rý mý zý a ra dýk. Du a e din de di ler. Sa ba ha ka dar bek le dik. A ma sa bah te le viz yon lar dan ço cuk la rý mý zýn öl dü rül dü ðü ve gö mül dü ðü nü öð ren dik. Bu a cý bi zi i yi ce yýk tý. Çün kü biz on la rýn sað gel me si ni bek li yor duk de di. Ço cuk la rý nýn 556 gün dür bu lu na ma ma sý na da tep ki gös te ren a cý lý an ne, Ne den po lis ler 556 gün dür bu a da mý bu la ma dý. Biz te le viz yon da að lar ken bu a dam bi zim a cý mý zý, að la dý ðý mý zý iz le miþ. E li ni ko lu nu sal la ya rak do laþ mýþ. Hiç mi i zi bu lu na ma dý ve ya ka la na ma dý. Bu a dam na sýl ol muþ ta ço cuk la rý mý zý Yoz gat a gö tü rüp göm müþ. Bu nu an la mý yo ruz. Ço cuk la rý mýz ka çý rý lýr ken, hiç kim se gör me di mi, Ta las hal kýn dan kim se bu nu gö rüp po li se bil dir me di mi an la ya ma dýk. Na sýl o lu yor çö ze me dik. Biz yý kýl dýk. Ka ti li Al lah a ha va le e di yo rum di ye ko nuþ tu. KARACA Kýb rýs hal ký a ra sýn da ol du ðu gi bi Kýb rýs ýn Tür ki ye ye o lan al gý sýn da da bir ya ban cý laþ ma söz ko nu su ol du ðu nu i fa de e de rek, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Kýb rýs ta di nî ha yat ta bü yük bir boþ luk ve ih mal kâr lýk var. Bu gün Tür ki ye i le Kýb - rýs top lum la rý a ra sýn da geç miþ te ki güç lü bað la rýn gi de rek za yýf lý yor ol ma sý nýn en ö nem li se beb le rin den bi ri Kýb rýs hal ký nýn di nî has sa si - ye ti nin gi de rek za yýf la ma sý dýr. Çün kü doð ru düz gün di nî e ði tim yok. Li se ler de din ders le ri var an cak, pe da go jik for mas yon al ma mýþ i - mam lar der se gi ri yor. Tür ki ye o ra ya her branþ tan öð ret men gön der miþ a ma din kül tü rü öð ret me ni gön der me miþ. Ýn san la ra din e ði ti mi ve ril me miþ. Kýb rýs ta ki Tür ki ye ye o lan ya ban cý laþ ma his si nin ö nem li be lir le yi ci le rin den bi ri di nin sos yal ha yat ta et kin ol ma ma sý dýr. Kýb rýs ta i la hi yat fa kül te si yok. O kul lar da be nim bu a - raþ týr ma yý yap tý ðým dö ne me ka dar, din kül tü rü ve ah lak bil gi si öð ret men li ði i çin kad ro ih da sý yok tu. Din e ði ti mi i þi Kýb rýs ta ih mal e dil miþ. Hal kýn bü tün leþ me si i çin di nin bu ra da ö nem li çi men to va zi fe si gö re bi le ce ði ni kay de den Ka ra ca, A ma doð ru bir þe kil de öð re til me si þar týy la di ye ko nuþ tu. Er zu rum/a a Polisin yakaladýðý U.G. isimli þahýs sorgusunda çocuklarý öldürerek Yozgat ili Çayýralan ilçesinde gömdüðünü itiraf etti. FO TOÐ RAF: AA 2 yýl sonra gelen evlat acýsý TALAS ÝLÇESÝNDE 1,5 YIL ÖNCE RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÞEKER TOPLARKEN KAYBOLAN ÇOCUKLARIN ACI HABERÝ AÝLELERÝNÝ YIKTI. BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, Biz 3 Ka sým la çý rak lýk sü re ci ni baþ lat týk, 22 Tem muz da o ra da kal fa lýk dö ne mi ni baþ lat týk, 12 Ha zi ran la us ta lýk dö ne mi ne baþ lý yo ruz de di. Baþ ba kan Er do ðan, WOW O tel de ki Ýs tan bul Shop ping Fest in res mi a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Mar ma ray, tüp ge çit, Ýs tan bul-ýz mir o to yo lu, hýz lý tren, ü çün cü köp rü gi bi bü yük pro je le ri nin de vam et ti ði ni kay de de rek, bun lar hep 2023 ün viz yo nu, 2023 e ba kýþ ol du ðu nu söy le di. Spor da bir çok u lus la ra ra sý or ga ni zas yo nu ba þa rýy la ta mam la dýk la rý ný be lir ten Er do ðan, in þa et tik le ri kon gre ve top lan tý mer kez le riy le Ýs tan bul un u lus la ra ra sý öl çek te bir kon gre þeh ri ne dö nüþ tü ðü nü, 2010 Av ru pa Kül tür Baþþehr i et kin lik le riy le þehrin, sa nat ve kül tü rel fa a li yet ler de a dýn dan çok ça söz et tir di ði ni an lat tý. Er do ðan, þe hir u lus la ra ra sý bo yut ka zan - BABA HAMZA TEKÝN: BU ÇOCUKLARI BÝR KÝÞÝ KAÇIRAMAZ BABA Hamza Tekin, çocuklarý kaçýrýldýktan sonra kalp krizi geçirdi. Çocuklarýnýn cesetlerinin bulunduðu haberi üzerine apartman önüne gelen saðlýk ekipleri kontrolünde bulunuyor. Olayýn þokunu atlatamayan baba Hamza Tekin in isyaný ise olayý gerçekleþtirenin bir kiþi olamayacaðý yönünde. Tekin, polisin kendilerini aradýðýný ve isminin U.G. olduðu belirtilen þahsýn yakalandýðýný ve çocuklarýný öldüren kiþi olduðu bilgisinin verildiðini anlattý. Hamza Tekin, nakliyecilik yaptýðý söylenen þüphelinin tek baþýna üç çocuðu kaçýrmasýnýn mümkün olmadýðýný belirterek, Bu adam 2 yýldýr nasýl dolaþmýþ ve bu çocuklarý Yozgat a kadar götürmüþ ve gömmüþ. Hiç kimse bunu görmemiþ mi anlayamadýk dedi. Kayseri/cihan-aa 12 Haziran da ustalýk dönemine baþlýyoruz dýk ça alt ya pý ya tý rým la rý nýn da bü yü dü ðü nü, þeh rin de ði þi mi ne gö re bü yük öl çek li ya tý rým la rýn dev re ye gir di ði ni söy le di. Baþ ba kan Er do ðan, Biz 3 Ka sým la çý rak lýk sü re ci ni baþ lat týk, 22 Tem muz da o ra da kal fa lýk dö ne mi ni baþ lat týk, 12 Ha zi ran la us ta lýk dö ne mi ne baþ lý yo ruz. Böy le bir sü reç le i na ný yo rum ki ik ti da rý mýz Tür ki ye mi ze çok þey ler ka zan dý ra cak þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul/a a HAL KI NIN DÝ NÎ BÝL GÝ SÝ TÜR KÝ YE YE GÖ RE ZA YIF DÝNÝ so ru la ra ve ri len ce vap la rý de ðer len dir dik le rin de, or ta la ma pu a nýn 10 ü ze rin den 5.73 o la rak be lir len di ði ni kay de den Ka ra ca, Tür ki ye de ki bir a raþ týr ma da i se bu pu a nýn 7.71 o la rak tes pit e - dil di ði ne dik ka ti çek ti. Hal ký nýn di ni bil gi si, Tür ki ye hal ký na gö re yüz de 20 da ha za yýf çýk tý di yen Prof. Dr. Ka ra ca, di nî bil gi bo yu - tu nun, kim lik re fe ran sý na gö re in ce len di ðin de i se çok da ha dik kat çe ki ci bul gu la ra u laþ týk - la rý ný kay det ti. Di nî bil gi sko ru a çý sýn dan en dü þük gru bu, yýl dan be ri Ku zey Kýb rýs ta ya þa yan la rýn o luþ tur du ðu na i - þa ret e den Ka ra ca, 30 yýl dan be ri Kýb rýs ta ya þa yan, Kýb rýs yer li si ya da Tür ki ye den 30 yýl ön ce gi dip o ra da ya þa yan la rýn di ni bil gi dü zey le ri di ðer le ri ne o - ran la dü þük. Bu gu ru bun di ni bil gi sko ru 10 ü ze rin den 4 o la - rak tes pit e dil di de di. MÜ SÝ AD da sek tör ku ru lu baþ kan la rý bel li ol du nmüs TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ - SÝ AD), sek tör ku rul la rýn da, ye ni dö nem baþ kan lýk se çim le ri ya pýl dý. Ya pý lan se çim ler so nu cu be lir le nen 11 Sek tör Ku ru lu Baþ ka ný, bir yýl bo yun ca gö rev ya pa cak. Sek tör Ku rul la rý Baþ kan lýk se çim le ri ön ce si bir ko nuþ ma ya pan MÜ SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan, Sek tör Ku rul la rý nýn yap tý ðý ça lýþ ma lar ve ra por la ma lar dan öv güy le bah se de rek, MÜ SÝ AD Sek tör Ku rul la rý nýn bir çok sek tör der ne ðin den da ha faz la ça lý þýr ha li ne gel di ði ni ve Sek tör Ku rul la rý nýn a de ta bir der nek gi bi ça lý þýr ol du ðu nu be lirt ti. MÜ SÝ AD Ge nel Mer kez in de ger çek leþ ti ri len se çim so nu cun da gö re vi ne de vam e den ve ye ni gö re ve ge len i sim ler þu þe kil de: Ba sým Ya yýn Am ba laj Rek lam Sek tör Ku ru lu Bi lal A rý oð lu, Bil gi Tek no lo ji le ri Sek tör Ku ru lu Sa lim Ka ya, Da ya nýk lý Tü ke tim ve Mo bil ya Sek tör Ku ru lu- Mus ta fa Ak taþ, E ner ji ve Çev re Sek tör Ku ru lu- Mus ta fa Al bay rak, Gý da ve Ta rým Sek tör Ku ru lu- Dr. Ha lim Ay dýn, Hiz met Sek tör Ku ru lu- Meh met Ü nal, Lo jis tik Sek tör Ku ru lu- Þe ra fat tin A ras, Ýn þa at Sek tör Ku ru lu- Mah mut As ma lý, Ma ki ne Sek tör Ku ru lu-mus ta fa Ký lýç, O to mo tiv Sek tör Ku ru lu Sa lih Sa mi A týl gan- Teks til ve De ri Sek tör Ku ru lu- Fey sel Ab lak. Ýs tan bul/ye ni As ya Ký lýç da roð lu ndan ka yýn ba ba ya son gö rev nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nun, Tun ce li de kalp kri zi ge çi re rek bu lun du ðu bi na nýn be þin ci ka týn dan dü þüp ö len ka yýn pe de ri A li Hý dýr Öz dað (82) top ra ða ve ril di. Tun ce li Ha cý Bek taþ Ve li Kül tü rü nü Yay ma ve Yar dým laþ ma Der ne ði Ce me vi nde dü zen le nen ce na ze tö re ni ne, CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu, Tun ce li Va li si Mus ta fa Taþ ke sen, Be le di ye Baþ ka ný E di be Þa hin, Em ni yet Mü dü rü Er tan Ya vaþ, di ðer yet ki li ler ve par ti li ler ka týl dý. Ký lýç da roð lu, Ce me vi bah çe sin de ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan ta zi ye le ri ka bul et ti. Öz dað ýn ce na ze si nin def ne di le ce ði Na zi mi ye il çe sin de, Cum hu ri yet Mey da ný nda i kin ci tö ren dü zen len di. Öz dað ýn ce na ze si, da ha son ra tö ren a la nýn dan a lý na rak jan dar ma e kip le ri nin ge niþ gü ven lik ön lem le ri al týn da Ay ran lý kö yün de top ra ða ve ril di. Ký lýç da roð lu, Ay ran lý kö yün de ki ce na ze me ra si mi nin ar dýn dan ka ra yo luy la E la zýð a ha re ket et ti. Du rak a 1.6 mil yon li ra lýk taz mi nat teb li ði ný ÇÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý ta ra fýn dan A da na Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý gö re vin den u zak laþ tý rý lan Ay taç Du rak, Bü yük þe hir Be le di ye si Baþ kan Ve ki li Zih ni Al dýr maz ýn, ken di si ne ve ba zý gö rev li le re 1 mil yon 637 bin li ra lýk taz mi nat teb li ðin de bu lun du ðu nu bil dir di. Du rak, ya zý lý a çýk la ma sýn da, gö re vi sý ra sýn da Sey han Ba raj Gö lü kar þý sýn da bu lu nan saz ve ka mýþ lar dan ya pý lan ge ce kon du la rý yý ka rak ye ri ne mo dern çay bah çe le ri yap tý rýl ma sý na i liþ kin o la rak A da na Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan Ve ki li Zih ni Al dýr maz ýn im za sýy la ken di si ne taz mi nat teb li ðin de bu lu nul du ðu nu be lirt ti. Bu du ru ma çok ü zül dü ðü nü i fa de e den Du rak, a çýk la ma sýn da, Mi ma ri es te ti ði o lan pro je li mo dern çay bah çe le ri kim le ri ra hat sýz et ti ki, ben ve ar ka daþ la rý ma 1 mil yon 637 bin li ra taz min be de li çý ka rý lý yor. Bu çay bah çe le ri nin ya pý mý sý ra sýn da be le di ye de ki bü tün mi mar ve pey zaj cý la rýn da gö rüþ le ri ni al mýþ tým i fa de le ri ne yer ver di. Taz min ra po run da, Ký yý ve Ý mar Ka nu nu na ay ký rý dav ra nýl dý ðý ve be le di ye nin za ra ra uð ra týl dý ðý be lir ti li yor. A da na/a a

5 Y HA BER 5 Ýs ra il a ja ný PKK lý lar yakalandý LÜB NAN DA, ÝS RA ÝL A DI NA CA SUS LUK YAP TIK LA RI BÝL DÝ RÝ LEN PKK TE RÖR ÖR GÜ TÜ NE MEN SUP 3 KÝ ÞÝ YA KA LAN DI. PKK LI LAR HALK A RA SIN DA ÇA TIÞ MA O LUÞ TUR MA VE HAL KI YÖ NE TÝM A LEY HÝ NE KIÞ TIR MA YA YÖ NE LÝK FA A LÝ YET LER DE BU LUN MUÞ. TE RÖR ör gü tü PKK ya bir dar be de Lüb nan dan gel di. Ýs ra il a dý na ca sus luk fa a li ye ti yü rüt tü ðü bil di ri len 3 te rör ör gü tü men su bu ya ka lan dý. Te rör ör gü tü PKK nýn ül ke de ki fa a li yet le ri ni ya kýn ta ki be a lan Lüb nan As ke ri Ýs tih ba rat Teþ ki la tý ta ra fýn dan Bo urj El-Ba raj neh te ger çek leþ ti ri len o pe ras yon da, Nev ruz u ba ha ne e de rek, halk a ra sýn da et nik ça týþ ma o luþ tur ma, Mý sýr, Tu nus, Ce za - HA BER LER Ýs ra il e kar þý ge rek li a dým lar a tý la cak n DIÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, Gaz ze hal ký na in sa ni yar dým gö tü ren u lus la ra ra sý kon vo ya Ýs ra il in sal dý rý sý ný so ruþ tur mak a ma cýy la, BM Ýn san Hak la rý Kon se yi bün ye sin de o luþ tu ru lan U lus la ra ra sý Ba ðým sýz Ve ri Top la ma Mis yo nu nun var dý ðý so nuç lar çer çe ve sin de ge rek li a dým la rýn a týl ma sý nýn Tür ki ye nin ön ce lik le ri a ra sýn da ol du ðu nu bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Ve ri Top la ma Mis yo nu nun ra po run da, Ýs ra il ta ra fýn dan Gaz ze ye uy gu la nan ab lu ka nýn hu ku ka ay ký rý ol du ðu nun, Ýs ra il ta ra fýn dan ya pý lan mü da ha le de o ran tý sýz, ge rek siz ve i na nýl maz se vi ye de güç kul la nýl dý ðý nýn, Ýs ra il güç le ri nin u lus la ra ra sý in sa ni hu kuk ve in san hak la rý hu ku ku nu a ðýr bi çim de ih lal et ti ði nin tes pit e dil di ði ha týr la týl dý. A çýk la ma da, Ýn san Hak la rý Kon se yi nin ön ce ki gün ya pý lan top lan tý sýn da Ve ri Top la ma Mis yo nu nun ra po ru çer çe ve sin de, ko nu nun Kon sey ve BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi se ri ta ra fýn dan iz len me si ne yö ne lik ye ni bir ka rar ka bul e dil di ði be lir til di. Bu ko nu da son o la rak 2010 Ey lül a yýn da Kon sey de ki 47 ül ke nin 30 u nun des te ðiy le ka bul e di len me tin den da ha ge niþ ka bul gö ren ka ra rýn, bu kere oy kul la na bi len 46 Kon sey ü ye sin den 37 si ta ra fýn dan des tek len di ði, ka ra ra ve ri len des te ðin art ma sý nýn mem nu ni yet le kar þý lan dý ðý kay de dil di. Tür ki ye nin gös ter di ði tep ki le rin ve bek len ti le rin hak lý lý ðý ný te yit et ti ði nin vur gu lan dý ðý a çýk la ma da, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Tür ki ye nin bu ko nu nun ta kip çi si ol ma ya de vam e de ce ði ni bil dir di. An ka ra / a a Se çim ler i çin ted bir ge nel ge si n BAÞ BA KAN LIK, mil let ve ki li ge nel se çim le rin de se çim ku ru lu baþ kan lýk la rý nýn per so nel ve yer tah si si ne i liþ kin ta lep le ri nin i ve di lik le kar þý la na ca ðý ný, baþ ta mül ki a mir ler ol mak ü ze re tüm ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý, ban ka yö ne ti ci le ri ve gü ven lik güç le ri nin a mir le ri ta ra fýn dan ge re ken tüm ön lem ler a lý na rak, her han gi bir ak sak lý ða mey dan ve ril me me si i çin a za mi gay ret ve du yar lý lýk gös te ri le ce ði ni bil dir di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan im za lý, 24. Dö nem Mil let ve ki li Ge nel Se çim le ri baþ lýk lý ge nel ge Res mi Ga ze te de ya yým lan dý. Ge nel ge de, mil let ve ki li ge nel se çim le rin de se çim ku ru lu baþ kan lýk la rý nýn per so nel ve yer tah si si ne i liþ kin ta lep le ri nin i ve di lik le kar þý la na ca ðý ný, baþ ta mül ki a mir ler ol mak ü ze re tüm ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý, ban ka yö ne ti ci le ri ve gü ven lik güç le ri nin a mir le ri ta ra fýn dan ge re ken bütün ön lem ler a lý na rak, her han gi bir ak sak lý ða mey dan ve ril me me si i çin a za mi gay ret ve du yar lý lýk gös te ri le ce ði i fa de e dil di. An ka ra / a a Lib ya tez ke re si Res mi Ga ze te de n TÜRK Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) ya ban cý ül ke le re gön de ril me si ve bu nun la il gi li ge rek li dü zen le me le rin Hü kü met ta ra fýn dan ya pýl ma sý i çin 1 yýl sü rey le i zin ve ril me si ne i liþ kin TBMM Ge nel Ku ru lu ka ra rý Res mi Ga ze te de ya yým lan dý. Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan ka rar þöy le: Lib ya da 15 Þu bat 2011 ta ri hin de baþ la yan o lay lar ne ti ce sin de or ta ya çý kan þid det or ta mý nýn so na er di ri le bil me si ni te mi nen Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se yi ta ra fýn dan a lý nan 26 Þu bat 2011 ta rih li ve 1970 sa yý lý Ka rar i le 17 Mart 2011 ta rih li ve 1973 sa yý lý Ka rar da ka yýt lý hü küm ve çað rý la rý dik ka te a la rak ve mez kur Ka rar lar çer çe ve sin de Lib ya da is tik rar ve gü ven li ðin ye ni den te si si ne yö ne lik u lus la ra ra sý ça ba la ra çok bo yut lu kat ký da bu lun mak ü ze re, lü zum, sý nýr, kap sam, þe kil, yön tem ve za ma ný Hü kü met çe tak dir ve tes pit e dil mek kay dýy la Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin ya ban cý ül ke le re gön de ril me si ve bu nun la il gi li ge rek li dü zen le me le rin Hü kü met ta ra fýn dan ya pýl ma sý i çin A na ya sa nýn 92. mad de si u ya rýn ca 1 yýl sü rey le i zin ve ril me si Ge nel Ku ru lun 24 Mart 2011 ta rih li ve 82. Bir le þi min de ka bul e dil miþ tir. An ka ra/a a yir ve Lib ya ben ze ri þe kil de hal ký yö ne tim a ley hi ne kýþ kýrt ma ya yö ne lik fa a li yet ler de bu lun duk la rý be lir le nen, i sim le ri a çýk lan ma yan Kha lid kod ve Ci han kod ad lý ör güt men sup la rý i le Za i dan kod ad lý Ah med El Ba ba ad lý te rör ör gü tü so rum lu su nun gö zal tý na a lýn dýk la rý bil di ril di. Ya ka la nan te rör ör gü tü men sup la rý nýn sor gu lan ma la rý son ra sýn da, Lüb nan da Ýs ra il a dý na ca sus luk fa - TMY den mah kû mi yet art tý BÝA'NIN RAPORUNA GÖRE, 2010'DA TMY'DEN VERÝLEN MAHKÛMÝYETLER 2009'A GÖRE ALTI KAT ARTTARKEN, ZAMAN, TARAF, BUGÜN, YENÝ ÞAFAK, STAR VE VAKÝT GAZETELERÝ OLMAK ÜZERE EN AZ 2000 DÂVÂ AÇILDIÐI TAHMÝN EDÝLÝYOR BA ÐIM SIZ Ý le ti þim A ðý nýn (BÝ - A)2010 Med ya Göz lem Ra po ru, 104 ü ga ze te ci top lam 220 ki þi nin dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü kap sa mýn da de ðer len di ri le bi le cek dâ vâ lar dan yar gý lan dý ðý ný or ta ya koy du. BÝ A Med ya Göz lem Ma sa sý 2010 Med ya Göz lem Ra po ru nu a çýk la dý. 777 ki þi nin a dý nýn geç ti ði 56 say fa lýk ra por da ih lal ler sal dý rý ve teh dit, gö zal tý ve tu tuk la ma lar, ba sýn ve i fa de öz gür lü ðü dâ vâ la rý, dü zen le me ve hak a ra ma lar, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si, San sü re tep ki ler ve RTÜK uy gu la ma la rý baþ lýk la rýy la yer a lý yor. Giz li li ðin ih la li ve a dil yar gý la ma yý et ki le me ye te þeb büs id di a la rýy la ne re dey se ta ma mý Za man, Ta raf, Bu gün, Ye ni Þa fak, Star ve Va kit ga ze te le ri ol mak ü ze re en az 2000 da va a çýl dý ðý tah min e di li yor. Ra po ra gö re: Ya yým la dýk la rý ya zý lar ve ya ki tap lar se be biy le al tý ga ze te ci, 2010 u ha pis te ge çir di da i ki ga ze te ci ya zý la rý se be biy le ha pis tey di. 24 ga ze te ci de ga ze te ci lik fa a li yet le ri se be biy le yar gý la nýp yar gý lan ma dýk la rý a li yet le ri yü rüt tük le ri ni i ti raf et tik le ri ö ne sü rül dü. Ge çen yýl Lüb nan gü ven lik bi rim le rin ce Ýs ra il ca sus þe be ke le ri ne yö ne lik ger çek leþ ti ri len o pe ras yon lar kap sa mýn da, baþ kent Bey rut un ku ze yin de ki sa hil þehri Jo u ni eh te tu tuk la nan PKK lý la rýn Ýs ra il a dý na ca sus luk yap týk la rý or ta ya çýk mýþ tý. Te rör ör gü tü nün Kan dil de ki e le ba þý la rýn dan Mu rat Ka ra yý lan da Ýs ra il in ön de ge len ya yýn net le þe me se de ce za e vin de bu lu nu yor lar da bu sa yý 18 i di. Te rör le Mü ca de le Ya sa sý ndan yar gý la nan 149 ki þi den 33 ü ne ve ri len ce za la rýn top la mý 365 yýl 3 ay ha pis ve 49 bin 200 TL i da ri pa ra ce za sý ol du. 14 ki þiy se be ra at et ti da 23 ki þi 58 yýl ha pis ve 9 bin 740 TL pa ra ce za sý na mah kûm e dil miþ ti da 11 i ga ze te ci 14 ki þi ye ha ka ret id di a sýy la a çý lan ce za da va la rý kap sa mýn da top lam 11 yýl 4 ay 24 gün ha pis ve 23 bin 780 TL i da ri pa ra ce za sý ve ril di. Yar gý la nan 47 ki þi nin 131 yýl 9 ay 24 gün hap si is te ni yor ve 23 bin 780 TL i da ri pa ra ce za sý ö de me le ri ta lep e di li yor du da 20 si ga ze te ci 28 ki þi, ki þi lik hak la rý na sal dý rý id di a sýy la top lam 1 mil yon 835 bin 502 TL ma ne vi taz mi nat is te miy le yar gý lan dý. Mah ke me ler 9 ki þi yi top lam 983 bin 500 TL taz mi nat ö de me ye mah kum et ti da 34 ü ga ze te ci top lam 101 ki þi nin 98 yýl 5 gün hap si ta lep e di li yor du; 1 mil yon 408 bin 680 TL de taz mi nat ve i da ri pa ra ce za sý ö de me le ri is te ni yor du. or ga ný Ka nal 2 te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs ra il in düþ man la rý bi zim de düþ man la rý mýz dýr der ken, ay ný te le viz yon ka na lýn da ya yýn la nan bel ge sel de, I rak a gön de ril miþ o lan es ki MOS SAD a ja ný E li ye zer Saf rir in, PKK lý lar i le Ýs ra il li ler a ra sýn da bü yük bir aþk ve sev gi var þek lin de ki i fa de le ri, PKK-Ýs ra il a ra sýn da ki i liþ ki nin bo yut la rý ný or ta ya koy muþ tu. An ka ra/a a BÝA'nýn 2010 Medya Gözlem Raporu'nda 104'ü gazeteci olmak üzere toplam 220 kiþinin düþünce ve ifade özgürlüðü kapsamýnda yargýlanýyor.. FO TOÐ RAF: A A 10 bin ki þi nin seç men kü tü ðün de kay dý yok AKP Þan lý ur fa Ýl Baþ ka ný Yu suf E ðil mez, Þan lý ur fa da 10 bin ki þi nin seç men kü tü ðün de kay dý nýn ol ma dý ðý ný be lir tti. Par ti bi na sýn da ba sýn top lan tý sý dü zen le yen AKP Ýl Baþ ka ný Yu suf E ðil mez, Þan lý ur fa da 10 bin seç men kü tü ðün de kay dý nýn ol ma dý ðý na dik kat çe ke rek, Seç men ni te li ði ne sa hip ol du ðu hal de, muh tar lýk böl ge si as ký lis te sin de is mi bu lun ma yan lar, baþ ka bir ye re ta þý nan lar, kim lik bil gi le rin de yan lýþ lýk o lan lar bu sü re de ge rek li de ði þik lik le ri ya pa bi lir ler. Oy kul lan mak a na ya sal bir hak. YSK da kay dý bu lun ma yan seç men le rin se çim gü nü oy kul la na bil me le ri i çin bu sü re zar fýn da Yük sek Se çim Ku ru lu na baþ vur ma la rý ge re ki yor. þek lin de ko nuþ tu. Þan lý ur fa/ci han TAHRÝK" DÂVÂSI AZALDI; " SUÇU ÖVME" ARTIÞTA SU ÇU öv mek (TCK 215) id di a sýy la al tý sý ga ze te ci top - lam 70 ki þi yar gý lan dý; Top lam 105 bin TL lik i da ri pa ra ce za sý o nan dý da su çu öv mek ten 68 ki þi yar gý - la ný yor du. Hal ký kin ve düþ man lý ða tah rik ten (TCK 216) dört ki þi be ra at et ti, bir dâ vâ sü rü yor da 6 sý ga ze te ci 21 ki þi yar gý lan dý; 3 ü ga ze te ci 13 sa ný ða 16 yýl 7 ay hap se mah kûm e dil miþ ti. En az 16 ga ze te ci, yap týk - la rý ha ber ler ve ya yaz dýk la rý ya zý ve ki tap lar se be biy le 2010 u a dil yar gý la ma yý et ki le me ye te þeb büs ten (TCK 288) 4,5 yýl ha pis teh di diy le ya þa dý. So ruþ tur ma nýn giz li li ði ni ih lal suç la ma sýy la (TCK 285), 21 ga ze te ci 4,5 yýl ha pis is te miy le yar gý lan dý. En az i ki ki þi de A ta - türk ü ko ru ma ya sa sý u ya rýn ca yar gý la ný yor. Türk mil - le ti ni a þa ðý la dýk la rý id di a sýy la (TCK 301/es ki TCK 159) 12 ki þi yar gý lan dý da 37 ki þi yar gý la ný yor du. Hal ký as ker lik ten so ðut tuk la rý (TCK 318) id di a sýy la üç ki þi 8 er ay hap se mah kûm e dil di ler. Bir ya yýn cý ve çe vir - men üç ki tap yo luy la müs teh cen li ðe yer ver dik le ri id di a sýy la (TCK 226/7) yar gý lan dý lar, be ra at et ti ler. Av - ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A ÝHM), 41 ki þi ve üç ya yý nýn baþ vu ru la rýn da Tür ki ye yi 547 bin 300 TL (yak - la þýk 281 bin 085 av ro) tu ta rýn da taz mi nat ö de me ye mah kûm et ti da 44 ki þi ve Öz gür Rad yo nun baþ vu ru sun da ve ri len ce za 472 bin 392 TL i di dey se bi lan ço 183 bin 810 i di. Ýs tan bul/ye ni As ya Hü kü met, Ýn gil te re nin iþ siz li ði ne mi ça re a rý yor? AHMET TERZÝ ANKARA DE MOK RAT Par ti Ge nel Sek re te ri Be kir On gun 40 bin ya ban cý öð ret men pro je siy le il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Hü kü met, Ýn gil te re nin iþ siz li ði ne mi ça re a rý yor? di ye sor du. Yap tý ðý a çýk la ma da, Mil li E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu nun Fa tih pro je si çer çe ve sin de yurt dý þýn dan 40 bin öð ret men ge ti ri le ce ði ni a çýk lý ðý ný söy le yen On gun, Bu öð ret men le rin yýl da 10 bin ol mak ü ze re, 4 yýl da 40 bin e ta mam la na ca ðý ve ken di le riy le 5 yýl sü rey le söz leþ me ya pý la ca ðý be lir til di. Bu pro je nin Tür ki ye ye 1.5 mil yar TL ye mal o la ca ðý a çýk lan dý.bu öð ret men le rin ül ke mi ze gel me siy le bir lik te pek çok sý kýn tý da Tür ki ye ye gi re cek tir. AKP hü kü me ti, dý þa rý dan ba kan it hal et me yi nor mal kar þý lý yor. An cak bu mil let it hal öð ret me ni ka bul len mez. Ay rý ca it hal öð ret men le rin mis yo ner lik fa a li ye tin de bu lun ma ya ca ðý ný kim ga ran ti e de bi lir? di ye sor du. Tür ki ye de þu an da 350 bin e ði tim fa kül te si me zu nu boþ ta gez di ði ni söy le yen DP li On gun þu de ðer len dir me de bu lun du: Ken di va tan da þý na öð ret men lik hak ký ver me yen bir AKP ik ti da rý, na sýl o lur da 40 bin öð ret me ni dý þa rý dan it hal e der? E ði tim de ki ba þa rý sýz lýk la rý ný ka bul len me yen, ken di öð ret me ni ne, va tan da þý na gü ven me yen bir ba kan, der hal bu pro je yi dur dur ma lý dýr. Ken di va tan da þý iþ siz ge zer ken, a ca ba bu hü kü met Ýn gil te re nin iþ siz li ði ne mi ça re bu la cak týr? E ðer AKP hü kü me ti 40 bin kad ro te min et tiy se, yük sek ra kam lar la it hal öð ret men ça lýþ tý ra ca ðý na a ci len boþ ta ge zen öð ret men a day la rý ný a ta ma lý dýr. Gariplik yok mu? Bir ga rip sü reç ya þý yo ruz. Bir yan dan Tür ki ye 4 fýr ka teyn, bir de ni zal tý ve bir ye dek sa vaþ ge mi si(!) i le 130 su bay, 600 ast su bay, 50 uz man ve 300 as ke ri bu lun du ran ge mi le ri ni Lib ya ya gön de ri yor. Ö te yan dan Mec lis e Lib ya ya yö ne lik si lah am bar go su nu de net le ye cek NA TO de niz gü cün de TSK un sur la rý nýn da gö rev al ma sý ný ön gö ren Baþ ba kan lýk Tez ke re si, TBMM de gö rü þü lü yor. Ge mi ler za ten Lib ya su la rý na doð ru sey re der ken, Mec lis ten Lib ya ya sa vaþ ge mi le ri nin gön de ril me si ne da ir tez ke re çý kar týl ma sýn da ga rip lik yok mu? Biz ce var da, bi ri le ri böy le dü þün mü yor san ki! Bu nun ya ný sý ra Baþ ba kan, 28 Þu bat 2011 de, NA TO nun Lib ya da ne i þi var di ye sert çý kar ken, 21 Mart 2011 de ki ko nuþ ma sýn da, NA - TO, Lib ya nýn Lib ya lý la ra a it ol du ðu nu tes pit ve tes cil i çin o ra ya gir me li dir de di. Sa de ce 21 gün i çin de ge len bu i ki fark lý a çýk la ma, her ke sin ka fa sý ný ka rýþ týr dý. Baþ ba kan ýn bu ka dar ký sa sü re i çe ri sin de fik ri ni de ðiþ ti ren þe yin ne ol du ðu i se ol duk ça me rak e di li yor *** YA ZIK MI O LUR, SE VÝ YE MÝ GE TÝ RÝR? Par ti ler a day lis te le ri ni ha zýr la ma te la þýn da i ken, spor ve sa nat ca mi a sýn dan ün lü i sim le rin a day ol ma sý i le ma ga zin ba sý ný na hay li iþ çýk mý þa ben zi yor. Bun ca a day a da yý or ta ya çýk mýþ ken si ya set çi le rin bu ün lü le ri e leþ ti rip a kýl ver me le ri ne de rast la ný yor. Bah çe li, bir yan dan, ger çek sa nat çý la rýn TBMM de tem sil e dil me si nin Mec lis e çok bü yük bir se vi ye ge ti re ce ði ni be lir ti yor di ðer yan dan, Ýb ra him Tat lý ses in mil let ve ki li a day a da yý o la bi le ce ði ha ber le ri ni, Ba na gö re ken di si ne sem pa ti du yan in san la rýn o luþ tur du ðu da i re nin i çe ri sin de kal ma sýn da ya rar var. Bu nun dý þý na çýk tý ðý tak dir de bir sa nat çý o la rak ya zýk o lur di ye de ðer len di ri yor. Si ya set çi ler de bir ga rip doð ru su. Ye ri ge lin ce se vi ye ye ri ge lin ce ya zýk o lur di yor lar. An la mak müm kün de ðil. *** HA TIR Lib ya da ki ka rý þýk lýk ta gö re vi ba þýn da ka çý rý lan ga ze te ci ler o lu yor. Bun la rý kur tar mak i çin i se Lib ya dev le ti ve ya mu ha lif güç ler le te mas ku ra bi le cek ül ke ler a ra ný yor. Er do ðan Tür ki ye nin Lib ya po li ti ka sý ný an lat tý ðý son grup top lan tý sýn da ga ze te ci le ri na sýl kur tar dýk la rý ný an lat tý. The Gu ar di an ýn mu ha bi ri Lib ya da tu tuk la ný yor. Ül ke mi zin dev re ye gi ril me si is te ni yor. Ser best bý ra ký lý yor. The Ti mes in mu ha bir le ri tu tuk la ný yor. Ser best bý ra kýl ma bel ge le ri ne, Tür ki ye nin ha tý rý i çin ser best bý ra kýl dý di ye ya zý lý yor di ye bü yük bir gu rur la an lat tý. Pe þin den de dev le tin res mi a jan sý bir a çýk la ma geç ti; ABD, Lib ya da kay bo lan dört New York Ti mes mu ha bi ri nin ser best bý ra kýl ma sýn da oy na dý ðý rol den do la yý Tür ki ye ye te þek kür et ti di ye Biz de mes lek le ri ni ic ra e der ken zor du ru ma dü þen bu mes lek taþ la rý mýz kur tul du ðu i çin mut lu ol duk. An cak Er do ðan ýn ga ze te ci ler bý ra ký lýr ken, ser best bý rak ma bel ge le rin de yer a lan Tür ki ye nin ha tý rý i çin ser best bý ra kýl ma sýn da ki ha týr ýn ne ol du ðu nu an la ya ma dýk. Bir kah ve nin mi yok sa baþ ka þe yin mi ha tý rý var dý a ca ba? *** GER ÇE ÐÝ GÖR DÜ, A MA Geç ti ði miz yý la ka dar bir ga ze te nin baþ ya za rý o lan Ba sýn Kon se yi nin es ki Baþ ka ný þim di ler de i se CHP den a day a da yý o lan Ok tay Ek þi, çýk tý ðý bir te le viz yon ka na lýn da (Sa man yo lu Ha ber, 24 Mart 2011) ba þör tü lü mil let ve ki li tar týþ ma la rý na ka tý lýr ken bir ger çe ði i ti raf et ti. Müm taz er Tür kö ne nin ha zýr la dý ðý prog ram da, a na ya sa da ve Mec lis iç tü zü ðün de ba þör tü ve tür ban la il gi li bir ka dýn mil let ve ki li i çin en gel le yi ci bir hü küm ol ma dý ðý ný söy ler ken, Po zi tif hu kuk a çý sýn dan me se le ne dir di ye bak tý ðý mýz da ger çek bu de di. An cak pe þin den de A ma Ok tay Ek þi ye so rar sa nýz di ye rek ba þör tü sü ne kar þý ol du ðu nu söy le di. Ek þi, ni ye kar þý ol du ðu nu da ga rip bir i fa dey le i zah et ti: Tan rý nýn ya rat tý ðý o en bü yük gü zel li ðin ör tü ne rek sak lan ma sý na kar þý yým. Bir ký ya fe tin bu ger çe ði dik ka te a la rak dü zen len me si ni is te rim. Bu ne den le ü zü lü rüm. Böy le bi ri gel se, bu ha ný me fen di keþ ke bu ký ya fet le ol ma say dý, di ye dü þü rüm. Ni ye bu gü zel li ði bu ha ným lar ör tü yor di ye ken dim ce ü zü lü rüm. (!!!) Bu saç ma i fa de ler bir ta ra fa, ba þör tü sü nü ya sak la yan a na ya sa da ve ka nun lar da her han gi bir hü küm ol ma dý ðý ný ba þör tü sü ne kar þý ol du ðu nu söy le yen bi ri nin i ti raf et me si çok ö nem liy di. Di ðer ya sak çý la ra du yu ru lur *** DE ÐÝÞ MEZ TÜ SÝ AD ýn ha zýr la dý ðý ye ni a na ya sa ra po ru tar tý þýl ma ya de vam e der ken, CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu nun De ðiþ ti ri le mez mad de le rin de ðiþ ti ril me si ni doð ru bul mu yo ruz me a lin de ki sö zü i le Baþ ba kan Yar dým cý sý Ce mil Çi çek in A na ya sa nýn ilk üç i le 5 mad de siy le il gi li bir de ði þik lik dü þün me dik, dü þün mü yo ruz söz le ri ü ze ri ne þöy le bir yo rum yap mak ye rin de o lur: Gö rü yo ruz ki, de ðiþ mez mad de le re do kun ma yan la rýn ön ce de ðiþ me si ge re ki yor. Son ra de ðiþ mez mad de le rin ko nu þul ma sý ge re ki yor. Bel ki üç mad de nin de ðiþ ti ril me si da hi tek lif e di le mez a ma bu si ya set çi le rin de ðiþ me si ni tek lif et mek suç teþ kil et mez

6 06:06.qxd 3/26/2011 7:20 PM Page YURT HABER MART 2011 PAZAR Y Þi fa hi ye Med re se si, El Sa nat la rý Çar þý sý o la cak SÝVAS TA res to ras yon i ha le si 2007 yý lýn da ya pý lan ve a ra dan ge çen 4 yý la rað men bir tür lü ça lýþ ma la rýn ta mam la na ma dý ðý Þi fa hi ye Med re se si, da ha ön ce be lir til di ði gi bi Týp Mü ze si o la rak kul la nýl ma ya cak. El Sa nat la rý Çar þý sý o la rak med re se nin ya ný na in þa e di len dük kân lar, Be le di ye ta ra fýn dan yý kýl dý ðý i çin pro je de ba þa dö nül dü. Med re se es ki iþ le vi i le fa a li yet gös te re cek. Þi fa hi ye Med re se si nin res to re e dil me si i çin 2007 yý lýn da iþ yer le ri ni bo þal tan es naf lar, dük kân la rý na ka vuþ mak i çin ye ni le me ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan ma sý ný bek li yor yý lýn da a týl ve boþ du rum day ken el sa nat la rýy la uð ra þan es naf la ra ve ri len ve 2007 yý lý so nu na ka dar hiz met e den bi na, ta di lat ça lýþ ma la rý se be biy le es naf lar ta ra fýn dan bo þal týl mýþ tý. Si vas / ci han Bü yü ka da da ki dü zen le me ça lýþ ma la rý ta mam lan dý ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si so rum lu ðun da o lan A da lar Be le di ye si ta ra fýn dan tah rip e di len Bü yü ka da-çý nar Mey dan dü zen le me ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan dý ðý bil di ril di. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da Park ve Bah çe ler Mü dür lü ðü e kip le ri nin 3 bin met re ka re a la na bin 200 met re ka re çim dö þe di ði be lir til di. A la nýn 500 la le, 150 gül, 100 a det bit ki ör tü sü i le süs len di ði be lir ti len a çýk la ma da par kýn 5 kam yon ye ni ö zel bit ki top ra ðý i le zen gin leþ ti ril di ði be lir til di. Ýs tan bul / ci han TÜR KÝ YE DE KÝ ÝLK VE TEK RES MÎ SE MA GRU BU NU BÜN YE SÝN DE BU LUN - DU RAN KON YA TÜRK TA SAV VUF MÜ ZÝ ÐÝ TOP LU LU ÐU, BU YIL DÜN YA - NIN DÖRT BÝR YA NIN DA 200 E YA KIN SE MA PROG RA MI ÝC RA E DE CEK. 50 ki þi lik bir sa nat çý gru buy la fa a li yet le re de vam eden Konya Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top lu lu ðu bu yýl 7 ülkede sema gösterisi yapacak. Semazenler dünyayý gezecek KON YA Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top lu lu ðu Mü dü rü Ö mer Fa ruk Bel vi ran lý, 1991 yý lýn da fa a li ye te ge çen top lu lu ðun a ma cý nýn ta sav vuf mü zi ði ve se ma yý ge le ne ðe ve as lý na uy gun þe kil de ta nýt mak, en üst dü zey de ic ra et mek ol du ðu nu söy le di. Bu çer çe ve de 50 ki þi lik bir sa nat çý gru buy la fa a li yet le re de vam et tik le ri ni i fa de e den Bel vi ran lý, Mev lâ nâ Yý lý i lân e dil me si do la yý sýy la 2007 de baþ la yan yo ðun tem po, 2008, 2009 ve 2010 yýl la rýn da da ar ta rak de vam et ti de di. Bel vi ran lý, ge çen yýl yur ti çi ve yurt dý þýn da bir çok tur ne ye çýk týk la rý ný, ic ra et tik le ri se ma nýn bu ra lar da yo ðun il gi gör dü ðü nü vur gu la ya rak, þun la rý kay det ti: 2010 yý lýn da Fran sa, Bel çi ka, Ý tal ya, A vus tral ya, Yu na nis tan, Tu nus, Çin, Ür dün, Ý tal ya ve Al man ya da se ma ve Türk ta sav vuf mü zi ði prog ram la rý ic ra et tik. Yurt i çin de de An ka ra, A da na, Ka ra man ve A dý ya man ýn dý þýn da Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu da ki 12 i le git tik. Do ðu prog ra mý bi zim i çin çok ö nem liy di. O ra da ki hal ký ta sav vuf mü zi ði ve se ma i le bu luþ tur mak, bu ra da ki gü zel li ði, ge le ne ði mi zi o ra da da ya þat mak is te dik. Bu ga ye ye de u laþ tý ðý mý za i na ný yo rum. Ge rek yur ti çi ge rek yurt dý þýn da git ti ði miz prog ram lar da yo ðun bir iz le yi ci kit le siy le bu luþ tuk YI LIN DA 200 E YA KIN PROG RAM ÝC RA E DÝ LE CEK 2010 yý lýn da yap týk la rý prog ram lar da yur ti çi ve yurt dý þýn da top lam 150 prog ram ic ra et tik le ri ni an la tan Bel vi ran lý, 2011 yý lýn da da dün ya nýn dört bir ya nýn da 200 e ya kýn se ma prog ra mý ic ra et me yi plan la dýk la rý ný bil dir di. Bel vi ran lý, Mev lâ nâ nýn yurt dý þýn da Tür ki ye den da ha faz la ta nýn dý ðý ný ve da ha faz la il gi gör dü ðü nü di le ge ti re rek, þöy le de vam et ti: Yurt dý þýn da ki prog ram la rý mýz bü yük il gi gö rü yor. O nun e ser le ri yurt dý þýn da, Tür ki ye den çok da ha faz la o ku nu yor. Çin de git ti ði miz bir tur ne de, sa lon da tek boþ kol tuk kal ma mýþ tý. 3 prog ram da 7 bin 500 ki þi se ma iz le di. Bun da Mev lâ nâ nýn hoþ gö rü, sev gi ve kar deþ lik me saj la rý ný öð re ti le rin de sýk ça di le ge tir - me si nin bü yük ö ne mi var yý lýn da Al man ya, Ý tal ya, Ce za yir, ABD, Ýs viç re, Tu nus ve Hin dis tan da se ma prog ram la rý ic ra e de ce ðiz. Prog ram dý þýn da bir çok ül ke de de se ma a yi ni ger çek leþ ti re ce ðiz. SE MA, BU YIL ÝLK DE FA MAR MA RA VE E GE DE Ö te yan dan se ma yý Mar ma ra ve E ge de halk la bu luþ tur mak i çin bir pro je ha zýr la dýk la rý ný i fa de e den Bel vi ran lý, Ba kan lý ða sun duk la rý pro je nin mem nu ni yet le kar þý lan dý ðý ný bil dir di. Bel vi ran lý, 2010 yý lýn da yap týk la rý Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le ri ni kap sa yan prog ram la rýn yo ðun il gi gör dü ðü nü vur gu la ya rak, Bu de fa ay ný sý ný ilk de fa gi de ce ði miz Mar ma ra ve E ge böl ge si i çin dü þün dük. O böl ge ler de prog ram ek sik lik le ri mi zi his set tik. Dâ vet e dil me dik bel ki a ma ken di mi zi ta nýt mak gö re vi miz di ye dü þün düm. Bu yýl Ma yýs-ha zi ran ay la rý i çin de Mar ma ra ve E ge yi kap sa yan prog ram o la cak di ye ko nuþ tu. Kon ya / a a Camili Vadisindeki HES projesine durdurma RÝZE dare Mahkemesi, UNESCO nun Biyosfer Rezerv Alaný ilan ettiði Artvin in Borçka ilçesindeki Camili Vadisi nde (Macahel) yapýmý planlanan Düzenli Hidroelektrik Santral (HES) Projesi ne iliþkin Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn ormanlýk alanlarýn kullanýmýna izin veren kararýnýn yürütmesini durdurdu. Kararda, Camili gibi ender bulunan doðal yapýnýn insan kullanýmýna açýlmasýnýn doðru olmadýðý, ormanlýk alanlarýn HES projelerine tahsis edilmesinde herhangi bir zaruret bulunmadýðý vurgulandý. Artvin in Borçka ilçesi Camili Vadisi nde Gülkar Enerji firmasýnca kurulmasý planlanan 5.05 megavat kurulu gücündeki Düzenli HES Projesi için Çevre ve Orman Bakanlýðýnca yapýlan ormanlýk alan tahsisinin yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle, Camili Çevre Koruma ve Geliþtirme Derneði ile 18 köylü mahkemeye baþvurdu. Rize Ýdare Mahkemesi, Camili Vadisi ndeki ormanlarýn HES projelerinin kullanýmýna tahsis edilmesinde kamu yararý, mevzuat ve TÜRKÝYE NÝN önemli gölleri arasýnda yer alan ve bünyesinde 187 civarýnda kuþ türünü barýndýran Seyfe Gölü Kuþ Cenneti nde, bol yaðýþlý geçen mevsim sonrasýnda su miktarýnda artýþ yaþandý. Su seviyesinin artmasýyla göçmen kuþlar göle akýn etmeye baþladý. Bir zamanlar nesli tükenmekle karþý karþýya kalan flamingolarla birlikte 187 civarýnda kuþ türünün barýndýðý, 1990 yýlýnda tabiat parký olarak ilân edilen, çevresinde eski Tunç Çaðý nýn izlerini taþýyan 20 höyük ve tümülüsün bulunmasý sebebiyle Seyfe Gölü, birinci derecede tabiî sit alaný olarak belirlenmiþti. Seyfe Gölü, Türkiye de bulunan yaklaþýk 300 sulak alan içerisinde 4. sýrada ve Ramsar Sözleþmesi ne dâhil olan 13 sulak alan arasýnda yer alýyor. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Seyfe Gölü Ekoloji Derneði (SEYGED) Baþkaný Ömer hukuka uygunluk olmadýðýna hükmederek, Bakanlýðýn kararýnýn yürütmesinin durdurulmasýna hükmetti. Camili Vadisi nin endemik bitkiler açýsýndan çok zengin olduðu belirtilen bilirkiþi raporunda, ayrýca vadinin Uluslararasý Çevre Koruma Örgütü, Dünya Bankasý ve Küresel Çevre Fonu tarafýndan dünyanýn biyolojik çeþitlilik açýsýndan en zengin ve ayný zamanda tehlike altýndaki en önemli karasal ekolojik bölgelerinden biri olarak tanýmlandýðý anlatýldý. Bilirkiþi raporunda ayrýca HES projelerinin tabiî hayata geri dönüþümsüz zararlar vereceði ve vahþi hayatý göçe zorlayacaðýnýn kaydedildiði bildirildi. Sadece Camili Vadisi nde deðil, bölgede yapýlacak HES projelerinin Türkiye yi uluslar arasý anlaþmalar açýsýndan hukuki olarak zor duruma düþüreceðine dikkat çekilen kararda, Camili gibi ender bulunan tabiî yapýnýn insan kullanýmýna açýlmasýnýn doðru olmadýðý, ormanlýk alanlarýn HES projelerine tahsis edilmesinde herhangi bir zaruret bulunmadýðýna iþaret edildi. Rize / aa Yaðmurlar, göçmen kuþlarý geri getirdi Çetiner in gölde yaptýðý inceleme sonrasý su seviyesinde gözle görünür bir artýþ olduðu ve birçok nesli tükenen kuþ türünün Seyfe ye gruplar halinde akýn ettiðini bildirdi. Çetiner, mevsimin bol yaðýþlý geçmesinin ardýndan gölde su oranýnýn istenilen seviyeye ulaþtýðýný söyledi. Seyfe Gölü ndeki su oranýnýn artmasýyla çalýþmalarýn daha da önem kazandýðýný ve göldeki güzellikleri korumak için çalýþýlmasý gerektiðini de hatýrlatan Çetiner, Son zamanlardaki yaðýþlarla göldeki su oraný arzu edilen seviyelere ulaþtý. Ama bu göl artýk kurtuldu, çalýþma yapýlmasýna gerek yok anlamýnda anlaþýlmasýn. Aksine daha çok çalýþmamýz gerekiyor. Göldeki güzellikleri korumak için yapacaðýmýz çok þey var. Son günlerde Seyfe ye alaka arttý diye konuþtu. Kýrþehir / cihan Küçük eller fidan dikti DÜZ CE Mer kez A na O ku lu nda öð re nim gö ren kreþ ço cuk la rý a ðaç dik me yi öð ren di. Öð ret men le ri ve a i le le ri nin yar dý mýy la fi dan la rý top rak la bu luþ tu ran ço cuk lar, a ðaç dik me yi bir o yun o la rak gö rüp top rak la oy na ma nýn ta dý ný çý kar dý. Düz ce Mer kez A na O ku lu nun mi nik öð ren ci le ri, öð ret men le ri ve ve li le riy le bir lik te o kul bah çe si ne gel di. He nüz 36 yaþ la rýn da o lan ço cuk lar, bu ra da ön ce den ha zýr lan mýþ çu kur la ra mi nik el le riy le fi dan dik ti. Ta bi at sev gi si nin ço cuk la ra öð re ne bil di ði en kü çük yaþ ta a þý lan ma sý ge rek ti ði ni be lir ten a na o kul mü di re si Fi dan Yük sel, ya pý lan a ðaç dik me fa a li ye ti nin de bu nun bir par ça sý ol du ðu nu ak tar dý. Mi nik öð ren ci le rin bu þe kil de tabiatý tanýdýðýný, aðaçlarýn nasýl yetiþtiðini öðrendiðini belirten Yüksel, Bugün burada atalarýmýzýn (aðaç yaþ iken eðilir) sözünü gerçekleþtirdik dedi. Düzce / cihan T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/9125 TAL. Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðe ri ya zý lý a raç sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma sý 06/04/2011 gü nü sa at 12:30/12:35 a ra sýn da ZA LOÐ LU O TO PAR KI. KA - YA BA ÞI YO LU Ü ZE RÝ AL TIN ÞE HÝR /ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le - ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de sa týþ la rýn 11/04/2011 gü nü ay ný yer ve sa at - ler de 2. ar týr manýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la caðýna rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, i ha le ye ka tý la cak la rýn mu ham men be de lin % 20 o ra nýn da te mi nat a lý na ca ðý, mas raf ve ril diði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen - le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 TL DY 4652 PLA KA LI 2006 MO DEL FORD TRAN SÝT 350 PÝ KAP A ÇIK SEY YAR TEN TE LÝ KAM YO NET. MUH TE - LÝF YER LE RÝN DE ÇÝ ZÝK PLA KA LA RI YOK. Ý.Ý.K m.114/1,114/3 B: T. C. ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN SA YI: 2010/889 E. Da va cý Þa di ye Ben li oð lu ve ki li ta ra fýn dan da va lý Av ni Ben li oð lu a ley hi ne a çý lan bo þan ma da va sý nýn a ra ka rarý ge re ðin ce; Da va lý Av ni Ben li oð lu'na da ve ti ye teb lið e di le me di ðin den ve za bý ta tah ki ka tý na rað men ad re si tes pit e di le me di ðin den, da va di lek çe si nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Da va cý ve kili, ta raf la rýn 2003 yý lýn da ev len dik le ri ni, i ki er gin ço cuk la rý nýn ol du ðu nu, da - va lý nýn 2005 yý lýn da e vi terk et ti ði ni, gö rev ve so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir me di ði ni be - lir te rek þid det li ge çim siz lik ne de niy le ta raf la rýn bo þan ma la rý na ve mü vek ki li nin bo þan - ma dan son ra BEN LÝ OÐ LU so ya dý ný kul lan ma sý na i zin ve ril me si ni is te miþ ol mak la, da va - lý nýn 04/05/2011 gü nü sa at 10:30'da du ruþ ma da ha zýr bu lun ma sý, ak si tak tir de yok lu - ðun da yar gý la ma ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði hu su su da ve ti ye ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i - la nen teb lið o lu nur. 22/03/2011 B: T. C. FATÝH 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ'NDEN ÝLAN E sas No: 2010/528 E sas. Gi re sun, A luc ra il çe si, Boy lu ca Mah/kö yü, C: 15, H: 41, BSN: 68'de nü fu sa ka yýt lý Ha san ve A si ye ký zý Ýs tan bul 12/11/1973 do ðum lu TC no lu, "GÜL LÜ"nün a dý nýn "GÜL" o la rak dü zel til me si ne ka rar ve ril miþ tir. Du yu ru lur. 24/03/2011 B: T. C. ÜSKÜDAR 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/944 TAL. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 22/04/2011 saat 10:00-10:10 arasýnda ÜSKÜ DAR/ÝS TAN BUL NET O TO - PARK KU LE LÝ MAH. GÜ ZEL TE PE SOK. NO: 5/2 ÇEN GEL KÖY ad re sin de ya pý la cak ve o gü - nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 27/04/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir - de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) ,00 1 adet 34 BE 318 PLAKALI 2008 MODEL BMW MARKA 3.20 i MODEL BEYAZ RENKLÝ, OTOMATÝK VÝTES, MUHTELÝF YERLERÝNDE MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT, ANAHTAR VAR, RUHSAT YOK. B: 20657

7 Y DÜNYA 7 Ku düs te Ýs lâ m iz le ri si li ni yor HABERLER FÝ LÝS TÝN EN FOR MAS YON MER KE ZÝ NDEN A LI NAN BÝL GÝ LE RE GÖ RE, SÝ YO NÝST ÝÞ - GAL CÝ LER KU DÜS TE KÝ MÜS LÜ MAN LA RA A ÝT ÝZ LE RÝ YA VAÞ YA VAÞ YO KE DÝ YOR. ÝÞGAL mah ke me si nin, Ku düs te bu lu nan Ba - bu r-rah me Me zar lý ðý nýn bir bö lü mü nün Tev - rat Bah çe le ri ne dö nüþ tü rül me si ne ve Müs lü - man la rýn ö lü le ri ni bir da ha bu ra ya def net me - me le ri ne ka rar ver di ði be lir til di. Ýþ gal mah ke - me si, a þý rý sað cý A ri e King i le yi ne a þý rý sað cý ör - güt le re men sup ba zý Si yo nist le rin ve Si yo nist Ta ri hi E ser le re Do kun ma yý En gel le me i da re sin - den ba zý ki þi le rin baþ vu ru su ü ze ri ne böy le bir ka ra ra im za at tý. Ýþ gal mah ke me si nin al dý ðý bu key fi ka ra ra tep ki gös te ren Ku düs te ki Ýs lâ mî Va kýf lar Mü dü rü Þeyh Az zam El-Ha tib ko nuy la il gi li þun la rý söy le di: Meþ hur a þý rý sað cý Si yo nist A ri e King, Mes ci di Ak sa nýn gü ney do ðu cep he - si ne dü þen Ba bu r-rah me Me zar lý ðý nýn bir bu - çuk dö nüm lük bir bö lü mü nün Tev rat Bah çe le - ri ne a it ol du ðu id di a sýy la iþ gal mah ke me si ne baþ vur muþ tu. King yap tý ðý baþ vu ru da Ya hu di le - re a it ol du ðu nu id di a et ti ði bu a lan da Müs lü - man la rýn ö lü lü le ri ni def net me me le ri ve bu ra nýn u lu sal park lar bün ye sin de ko run ma sý ge rek ti ði - ni i fa de et miþ ti. Ýþ gal güç le ri Ba bu r-rah me Me zar lý ðý ný gö zet le mek i çin El-Es bat Ka pý sý na ka me ra lar yer leþ tir di ler ve me zar lý ða yak la þan, bu ra da ka zý ya pan Fi lis tin li le re he men mü da ha - le e di yor ve ö lü le ri ni bu ra da def net me le ri ni en - gel li yor lar. Mes ci di Ak sa ya ký nýn da bu lu nan Ba bu r-rah me Me zar lý ðý 22 dö nüm lük bir a la na sa hip. Ýþ gal re ji mi, Müs lü man la ra a it di ðer me - zar lýk lar i çin ol du ðu gi bi bu ra ya kar þý da kir li plan lar ha zýr la yýp ha ya ta ge çi ri yor ve bu ra da ki Ýs la mî iz le ri ta ma mýy la sil mek is ti yor. FÝ LÝS TÝN LÝ LE RÝN EV LE RÝ GASP E DÝ LDÝ Si yo nist iþ gal güç le ri nin Ku düs te al tý Fi lis tin li a i le ye da ha ev le ri ni tah li ye et me le ri ge rek ti ði yö nün de ih tar na me ler tes lim et ti ði be lir til di. Ýþ - gal re ji mi, Fi lis tin li le re a it al tý e vi ýrk çý a yý rým du va rý nýn in þa a tý se be biy le yýk mak is ti yor. Fi lis - tin hu kuk çev re le ri, söz ko nu su böl ge de þim di - ye ka dar on beþ a i le nin yý kým i çin ih tar na me ler al dý ðý ný be lirt ti ler. Si yo nist iþ gal re ji mi nin Fi lis - tin top rak la rýn da in þa et ti ði ay rým du va rý nýn in - þa sý i çin gasp et mek is te di ði 450 dö nüm lük a ra - zi nin bir par ça sýn da o lan bu ev ler E bu Du veyk bel de si be le di ye si sý nýr la rý dâ hi lin de. Bu böl ge - ler de ya þa yan Fi lis tin li ler yýl lar dýr iþ gal ci le rin bas ký sý al týn da. Fi lis tin li le rin bu ra da gay rý meþ ru bir þe kil de bu lun duk la rý ný id di a e den iþ gal ci, on la rý böl ge den sür mek is ti yor. Si yo nist iþ gal re ji mi böl ge yi ta ma mýy la Ya hu di leþ tir mek i çin her yo la baþ vu ru yor. O se beb le Ya hu di leþ tir me - nin ö nün de bü yük bir en gel teþ kil e den Fi lis tin hal ký nýn yur dun dan e dil me si ge rek ti ði ne i na - nan iþ gal re ji mi bü tün ku rum ve ku ru luþ la rýy la bu pla ný ha ya ta ge çir mek i çin ça lý þý yor. Mahkeme, Müslüman mezarlýðýnýn Tevrat Bahçeleri'ne dönüþtürülmesine karar verirken, Filistinli aileler evlerinden çýkartýlmaya devam ediyor. MÜS LÜ MAN LA RIN SUS KUN LU ÐU ÝÞ GAL CÝ LE RÝ CE SA RET LEN DÝ RÝ YOR Ýþ gal al týn da ki Ku düs þeh rin den sür gün e dil me teh di di al týn da o lan ve ay lar dýr ey lem ça dý rýn da pro tes to la rý ný sür dü ren Ku düs mil let ve kil le ri, iþ gal yö ne ti mi nin al dý ðý ye ni sür gün ka rar la rý ný ký na dýk la rý ný be lir te rek, bu yö ne ti - min tu tuk la ma, iþ ken ce, sal dý rý ve gasp yo luy la Ku düs hal ký na kar þý bar bar lý ðý ný sür dür dü ðü nü i fa de et ti ler. Ve kil ler, iþ gal re ji miy le o nun em rin de ki gasp çý Ya hu di yer le þim ci le rin sal dý rý ve bas ký lar la bu top rak la rýn a sýl sa - hi bi o lan Fi lis tin hal ký ný do ðup bü yü dük le ri top rak lar dan çý kar ma yý a maç la dýk la rý ný i fa de et ti ler. Ve kil ler ay rý ca, iþ - gal yö ne ti mi nin Mes ci di Ak sa i le di ðer mu kad des me - kân la ra yö ne lik yü rüt tü ðü kir li ve giz li plan lar ko nu sun da u ya ra rak, iþ gal ci nin Ku düs ün ö nem li þah si yet le ri ni Ku - düs ve Mes ci di Ak sa dan u zak laþ týr ma ça ba sý nýn bu plan la rý ha ya ta ge çir mek i çin yo ðun ça ba har ca dý ðý ný gös ter di ði ni be lirt ti ler. 260 gün dür Ku düs te ki Ký zýl haç Ör gü tü bi na sý ö nün de ey lem le ri ni sür dü ren ve kil ler, Si yo - nist yö ne ti min Ku düs ün i le ri ge len þah si yet le ri ni Mes ci di Ak sa dan u zak laþ týr ma ka rar la rý ný þid det le ký na dýk la rý ný be lir te rek, Fi lis tin li le rin Mes ci di Ak sa yý ko ru mak i çin da - ha çok bu ra da bu lun ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti ler. A rap ve Ýs lam ül ke le ri nin ar týk söz lü ký na ma la rý bir ke na ra bý ra - ka rak da ha et kin bir gi ri þim baþ lat ma la rý ný is te yen ve kil - ler, A rap la rýn sür dür dü ðü sus kun lu ðun iþ gal yö ne ti mi nin kir li plan la rý ný ha ya ta ge çir me si ne yar dým cý ol du ðu nu ve bu hu sus ta o nu ce sa ret len dir di ði ni i fa de et ti ler. SER GEY AV LU SU RUS YA YA! HA A RETZ ga ze te si ne gö re, Ku - düs ün tam kal bin de yer a lan ve þeh rin en gü zel ta ri hi e ser le rin den bi ri o la rak ta ným la nan Ser gey Av lu - su ve et ra fýn da ki bi na lar da res men Rus ya ya dev re di li yor. Söz ko nu su yer leþ ke, 1860 dan baþ la ya rak 1890 yý lý na ka dar de vam e den bir sü reç - te, Rus Ça rý A le xan der I I nin oð lu Dük Ser gey A le xan dro viç ta ra fýn - dan, H ris ti yan ha cý la rýn Ku düs ü zi - ya ret le ri sý ra sýn da i ka met le ri i çin in - þa e dil miþ ti. Bi rin ci Dün ya Sa va þý ön ce sin de, Rus ya dan yýl da or ta la - ma 14 bin do la yýn da ha cý nýn Ku - düs e gel di ði be lir ti li yor. O dö nem de ya pý lan 7 bi na nýn bü tün in þa at mal - ze me le ri i le mo bil ya la rý da sýrf bu a - maç la ku ru lan Rus nak li ye þir ke ti ta ra fýn dan, Rus ya dan ge ti ril miþ. Ýn gi liz man da sý dö ne min de hü kü - met bi na la rý o la rak ku la ný lan bi na - la rýn bi rin de, Rus mis yo nu gö rev li le - ri 1967 yý lý na ka dar ça lýþ ma la rý ný sür - dür müþ. Ýs ra il in se 1964 yý lýn da i çin - de ki ka ted ral ve bir bi na ha riç 3,5 mil yon do lar lýk be del bi çi len yer leþ - ke yi, ye ter li fi nans man bu lu na ma - ma sý se be biy le, na ren ci ye i le ö de ye - rek sa týn al dý ðý be lir ti li yor. An cak Rus ya, Sov yet ler Bir li ði nin da ðýl - ma sý son ra sýn da, ya sa dý þý o la rak a - lýn dý ðý ge rek çe siy le mül kün ken di si - ne i a de si ni is te miþ ti. Ý ki ül ke a ra sýn - da tar týþ ma lý o lan mülk le il gi li ka ra rý Ýs ra il in es ki Baþ ba ka ný E hud Ol - mert ver miþ ve 2008 yý lýn da Rus - ya ya yap tý ðý zi ya ret sý ra sýn da, Ba - kan lar Ku ru lu nun da o na yý i le yer - leþ ke nin Rus ya ya dev re di le ce ði ni a çýk la mýþ tý. Yer leþ ke nin res men Rus ya ya dev ri nin Rus ya Dev let Baþ ka ný Di mitry Med ve dev in Ýs ra - il e i ki ay ön ce yap ma yý plan la dý ðý zi ya ret sý ra sýn da ya pýl ma sý bek len - di ði, an cak, Ýs ra il Dý þiþ le ri per so ne li - nin gre vi se be biy le Med ve dev in ge - zi si nin ip tal ol ma sý ü ze ri ne bu nun ger çek leþ me di ði de be lir til di. Rus - ya nýn þim di bu ra yý muh te me len kül tür mer ke zi ve ya ben ze ri a maç - lar la kul la na bi le ce ði ön gö rü lü yor. Rus istihbaratý, koalisyon güçlerinin Libya'ya karadan da girebileceðini belirtti. Ka ra ha re kâ tý Ni san da mý? n RUSYA is tih ba ra týn dan üst dü zey bir yet ki li, Lib ya da ko a lis yon güç le - ri nin ka ra ha re ka tý nýn Ni san ba þýn da baþ la ya bi le ce ði ni a çýk la dý. Ri a No - vos ti ye a çýk la ma da bu lu nan kay nak, Fark lý ka nal lar dan el de et ti ði miz bil gi le re gö re ABD ve Ýn gil te re ön cü lü ðün de ki NA TO ül ke le ri Lib ya da Ni san a yýn da ka ra ha re ka tý na baþ la ya cak de di. Ýt ti fak güç le ri Kad da fi re ji mi ni ha va ve fü ze sal dý rý la rý i le de vir me de ba þa rý sýz o lur sa, bütün ve ri - ler ka ra ha re kâtý nýn baþ la ya ca ðý ný gös te ri yor tes pi tin de bu lu nan kay nak, Lib ya da bu se nar yo nun ge çer li ol ma sý du ru mun da ka ra ha re kâ tý nýn Ni - san so nu ya da Ma yýs ba þýn da baþ la ya bi le ce ði ni be lirt ti. Mos ko va / ci han Kad da fi yi dur dur duk n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Lib ya da ABD nin ön cü lü ðün de yü rü tü len o pe ras - yo nun ba þa rý lý ol du ðu nu söy le di. O ba ma, Lib ya da ki as ke ri mis yo nu muz net ve o - dak lý. Müt te fik le ri miz ve part ner le ri miz le bir lik te, BM Gü ven lik Kon se yi nin yet ki si - ni uy gu lu yo ruz. Lib ya hal ký ný Kad da fi nin güç le rin den ko ru yo ruz. Da ha faz la vah þe ti ön le mek i çin u çu þa ya sak böl ge uy gu la ma - sý ve di ðer ted bir le ri dev re ye sok tuk. Mis - yo nu muz da ba þa rý lý o lu yo ruz. Lib ya nýn ha va sa vun ma sý ný yok et tik. Kad da fi nin ABD Baþkaný Obama güç le ri, ar týk Lib ya ge ne lin de i ler le ye mi - yor. Bin ga zi gi bi yer ler de Kad da fi nin güç le ri ge ri püs kür tül dü. Do la yý sýy - la þun dan þüp he niz ol ma sýn; çok hýz lý ha re ke te geç me miz sa ye sin de, in - sa ni bir fe lâ ke tin ö nü ne ge çil di ve sa yý sýz ma sum er kek, ka dýn ve ço cu - ðun ha ya tý kur ta rýl dý þek lin de ko nuþ tu. Was hing ton / a a Libya sorularýna Srebrenitza örneðiyle cevap verdi. Ý ki yüz lü Sar kozy, Sreb re nit za yý ha týr la dý n FRAN SA Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy, Brük sel de Av ru pa Bir li ði zir ve sin de yap tý ðý ko nuþ - ma da dün ya ka mu o yun da Lib ya ya as ke rî mü da ha - le ye kar þý ar tan e leþ ti ri le re Sreb re nit za da Sýrp güç - le ri nin hun har ca kat let ti ði Boþ nak Müs lü man la rý ör nek ve re rek ce vap ver di. Lib ya ya kar þý baþ la tý lan as ke ri o pe ras yon da ni yet le ri nin Mu am mer Kad da fi yi yö ne tim den u zak laþ týr mak ol ma dý ðý ný be lir ten Kad da fi, he def le nen a ma cýn Kad da fi güç le ri nin ken di kýþ la la rý na dön me si ni sað la mak ol du ðu nu söy le di. O pe ras yo nun ba þýn dan be ri e leþ ti ri le rin o - dak nok ta sýn da o lan Sar kozy mu ha lif le rin o pe ras - yo nun a ma cýy la a la ka lý I rak ben zet me si ne Bos na Her sek ör ne ði ni ver di yý lýn da Sreb re nit za da Sýrp güç ler ta ra fýn dan öl dü rü len bin ler ce ma sum Boþ nak Müs lü man ý ha týr la tan Sar kozy, dün ya ka - mu o yu nun bu o lay kar þý sýn da ye ter li ted bir a la ma - dý ðý ný söy le di. Fran sa ka mu o yun da, po pü la ri te si ni her ge çen gün yi ti ren Sar kozy nin Lib ya mü da ha le si 2012 yý lýn da ya pý la cak cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri - ne ya tý rým a maç lý ya pýl dý ðý söy lem le ri git gi de da ha þid det li di le ge ti ril me ye baþ lan dý. Pa ris / ci han Re form pa ke ti, Suriye halkýný mem nun et me di n SU RÝ YE'DE ge çen Cu ma gü nü De ra nýn ya ný sý ra ba zý þe hir ler de ya pý lan gös te ri ler ve son ra sýn da pro - tes to cu la rýn öl me si ü ze ri ne ül ke de ki ger gin lik sü rü - yor. O lay la rýn ü ze ri ne Su ri ye yö ne ti mi ta ra fýn dan a - çýk la nan, 48 yýl lýk o la ða nüs tü ha lin kal dý rýl ma sý, ma - aþ la rýn ar tý rýl ma sý ve si ya si par ti le rin ku rul ma sý gi bi ko nu la rý i çe ren re form pa ke ti nin gös te ri ci le ri tat - min et me di ði yo rum la rý ya pý lý yor. Su ri ye nin baþ - ken ti Þam da yö ne ti me kar þý ya pý lan pro tes to gü - ven lik güç le ri nin mü da ha le si so nu cu en gel len di. Þam da E sad yan lý sý gös te ri ler ön ce ki ak þam sa at le - ri ne ka dar sür dü. Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E - sad ýn si ya si ve ba sýn da nýþ ma ný Bu sey na Þa ban ta - ra fýn dan a çýk la nan re form pa ke ti; 48 yýl lýk o la ða nüs - tü ha lin kal dý rýl ma sý, ma aþ zam mý, ye ni par ti le rin ku rul ma sý, key fi tu tuk la ma la rýn kal dý rýl ma sý ve ba - sýn a la nýn da bir di zi ye ni lik ler ge ti ri yor. Þam/ ci han Sa lih mü za ke re ye a çýk n YE MEN Dý þiþ le - ri Ba ka ný E bu Be - kir Kýr bi, Dev let Baþ ka ný (A li Ab - dul lah Sa lih) ik ti - dar de ði þi mi i çin mü za ke re ye a çýk. Ýk ti dar de ði þi mi mü za ke re le ri nin he men baþ la ma sý bek le ni yor de di. Kýr bi, Ýn gi liz Re u - Ali Abdullah Salih ters a jan sý na ver - di ði de meç te, ik ti dar de ði þi mi mü za ke re le rin de cid di en gel le kar þý la þýl ma sý nýn bek len me di ði ni be lirt ti. Dý þiþ le ri Ba ka ný Kýr bi, ön ce ik ti dar de ði - þi mi mü za ke re tak vi mi ü ze rin de an laþ ma ya va rýl - ma sý nýn bek len di ði ni bil dir di. Sa na / a a Þe hit li ðe sal dý rý ya kom þu dan ký na ma n YU NA NÝS TAN, baþ kent A ti na nýn Ni ke a sem - tin de ki Türk Þe hit li ði ne dü zen le nen sal dý rý yý ký - na dý. Yu nan Hü kü met Söz cü sü Yor gos Pe ta lo tis, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Türk Þe hit li ði ne ya pý lan sal dý rý yý nef ret le ký na dýk la rý ný bil dir di. Þe hit le rin ha tý ra sý na yö ne lik bu çir kin sal dý rý gi ri þi mi nin, ül - ke me de ni ye ti ne ve ta ri hi ne kar þý da ol du ðu nu be lir ten Pe ta lo tis, bu pro vo kas yon la rýn ba þa rý ya u la þa ma ya ca ðý ný, çün kü bütün top lu mun bun la rýn kar þý sýn da yer al dý ðý ný kay det ti. A ti na / a a Myan mar dep re min de ö lü sa yý sý ar tý yor n MYAN MAR DA geç ti ði miz gün ler de mey da na ge len 7.0 bü yük lü ðün de ki dep rem so nu cu ö lü sa - yý sý nýn 73 e yük sel di ði bil di ril di. Tay land ve Vi et - nam da da his se di len dep rem so nu cu 125 ki þi nin de ya ra lan dý ðý be lir til di. Myan mar dev let rad yo - su, dep rem so nu cu 390 ev, 14 Bu dist ta pý na ðýn za rar gör dü ðü nü du yur du. Yan gon / ci han

8 8 27 MEDYA POLÝTÝK MART 2011 PAZAR Y Ýt hal öð ret men ge tir mek bü yük yan lýþ lýk o lur PROF. DR. MEHMET ÝPÇÝOÐLU Ga ze te ha ber le rin den öð ren di ði mi ze gö re Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý, ö nü müz de ki yýl dan i ti ba ren yýl da 10 bin ol mak ü ze re 4 yýl da 40 bin ya ban cý öð ret men is tih dam et me yi plan lý yor. Her ço cuk en az bir ya ban cý dil ko nu þa cak slo ga nýn dan ha re ket le yo la çý kan ba kan lý ðýn a ma cý nýn her ço cu ða ya ban cý dil öð ret mek ol du ðu söy le ni yor. Bu na gö re Yo ðun Ýn gi liz ce e ði ti mi ve ren ö zel o kul lar da ki ben zer mo del ler den yo la çý ký la rak, dev let o kul la rýn da a na sý ný fýn dan i ti ba ren 4 yýl bo yun ca Ýn gi liz ce e ði ti mi a maç la yan pro je de ço cuk lar, a na dil öð re nir gi bi e ði ti le cek ler. Ba kan Ni met Çu buk çu ve e ki bi nin Fa tih Pro je si kap sa mýn da bir sü re dir yü rüt tü ðü ça lýþ ma ger çek le þir se A vus tral ya, Ka na da, ABD ve Ýn gil te re gi bi ül ke ler den a þa ma lý o la rak 40 bin öð ret men ge ti ri le cek ve bu öð ret men ler Türk öð ret men ler le bir lik te ders le re gi re rek ço cuk la rýn ko nuþ ma sý na yar dým cý o la cak lar. Ýlk ba kýþ ta bu pro je ço cuk la rý mý zýn dil öð re ni mi ni ger çek leþ tir me si a çý sýn dan ol duk ça ö nem arz e der gi bi gö rün se de; kül tü rel, e ko no mik ve sos yal a çý dan bir çok sa kýn ca lar ta þý mak ta dýr. Ön ce lik le bu dü þün ce gö rev de o lan ya da a ta ma bek le yen on bin ler ce öð ret men a da yý nýn ye ter li li ði ni tar týþ ma ya aç mak ta dýr. E ðer böy le bir tar týþ ma baþ la tý la cak sa sis tem de ki ba þa rý sýz lý ðý öð ret men le re yük le mek bü yük hak sýz lýk o lur. Tür ki ye Cum hu ri ye tin de ya sa yan ve Türk ü ni ver si te le rin de e ði tim gö re rek me zun o lan öð ret men le rin ba þa rý sýz lý ðý sor gu la na cak sa ön ce bun la rý ye tiþ ti ren sis te min sor gu lan ma sý ge re kir. Ýn gi liz ce öð ret men li ði bö lüm le ri ne sa de ce ke li me ve gra mer bil gi si ni öl çe rek öð ren ci a lan sis te min sor gu lan ma sý ge re kir. Ýn gi liz ce öð ret me ni ye tiþ ti ren bu ku rum lar da öð ren ci ba þa rý sý ný kâ ðýt üs tün de ki ki ta bi bil gi ler le öl çen sis te min sor gu lan ma sý ge re kir. Yi ne öð ret men ye tiþ ti ren ku rum lar dan me zun o lan öð ren ci le rin gir di ði KPSS sý na výn da bir Ýn gi liz ce öð ret me ni ni ma te ma tik so ru la rýy la e le yen sis te min sor gu lan ma sý ge re kir. Bu iþ le ri çöz mek i çin çok faz la e mek sarf et me ye ge rek yok. Ba kan lýk Ýn gi liz ce öð ret men le ri nin ye ter li li ði ko nu sun da hak lý o la bi lir. S.Ü. E ði tim Bi lim le ri Ens ti tü sü Mü dü rü AN CAK Bu nun çö zü mü dý þa rý dan öð ret men it hal et mek de ðil dir. Çö züm yo lu sis te min i çin de ki tý ka nýk lýk la rý gi der mek ten ge çer. Dil bil mek sa de ce o ku mak yaz ma be ce ri sin den i ba ret de ðil dir. Ko nu þu la ný an la mak ve ko nuþ mak e sas týr. Þu an da mev cut öð ret men le rin bu ye te ne ðe sa hip ol duk la rý söy le ne mez. An cak bu ek sik li ðin suç lu su o la rak öð ret men le ri ve a ta ma bek le yen sa yý la rý ü bu lan Ýn gi liz ce a day öð ret men le ri ni gös ter mek çok bü yük hak sýz lýk o lur. Çö züm it hal öð ret men ge tir mek de ðil, sis te min ö nün de ki tý ka nýk lýk la rý gi der mek tir. Bu nun i çin de E ði tim fa kül te le ri ne YDS sý na vý ye ri ne TO EFL gi bi o ku ma yaz ma nýn ya nýn da an la ma ve ko nuþ ma ye te ne ði ni de öl çen bir sý nav la öð ren ci a lýn ma lý dýr. Me zun öð ren ci le rin öð ret men o la rak a ta ma sý ya pý lýr ken de yi ne ay ný yön tem uy gu la na rak TO EFL ben ze ri bir sý nav uy gu lan ma lý, ma te ma tik ve ge nel kül tür ye ri ne dil be ce ri si öl çül me li dir. Bu a ra da ka li te nin art tý rýl ma sý i çin hýz la ha re ke te ge çil me li öð ret men a day la rý nýn ye tiþ ti ril di ði öð ren me or ta mý nýn mo der ni zas yo nu ger çek leþ ti ril me li dir. Çað dý þý öð ren me yak la þým la rýn dan vaz ge çi le rek, öð ren ci mer kez li öð ren me yi te mel a lan ya pý lan dýr ma cý yak la þýmla öð ren ci le rin dil ye te ne ði ni ge liþ tir me le ri sað lan ma lý dýr. I I. Dün ya sa va þýn dan kal ma sý nýf sis tem le rin den vaz ge çi le rek der sa ne ler ye ni den ya pý lan dý rýl ma lý ve tek no lo jik do na ným lar la mo der ni ze e dil me li dir. Ko nuþ ma ders le ri i çin mut la ka na ti ve spe a ker de ni len ya ban cý e ðit men ler ge ti ril me li dir. Öð ret men a day la rý en az bir sö mestr yurt dý þýn da e ði tim gö re rek te lâf fuz prob le mi ni çöz me li dir. Ay rý ca a ta ma bek le yen öð ret men a day la rý bir yýl lý ðý na yurt dý þý na gön de ri le rek ko nuþ ma ve an la ma ye te ne ði ni ge liþ ti rip, dö nüþ te a na o kul la rýn da gö re ve baþ la tý la bi lir. Bun lar ya pýl dý ðý za man, it hal öð ret me ne ih ti yaç kal ma dan ken di kay nak la rý mýz la ken di so run la rý mý zý çöz müþ o lu ruz. NATO nun Libya da ne iþi var? HÜKÜMETÝN son o lay lar es na sýn da ta kip et ti ði Lib ya si ya se ti nin Tür ki ye nin çý kar la rý na uy gun ol du ðu nu en so nun da par la men to da o nay la mýþ gö rü nü yor. Pe ki a ma, hü kü me tin ver me ye ça lýþ tý ðý iz le nim gi bi, bu si ya se tin ay ný za man da ah lâ ki de ol du ðu söy le ne bi lir mi? Hü kü met bu me se le de ger çek ten de ah lâ ki bir si ya set mi iz li yor?... Ben þah sen çý kar a ra yý þý nýn her ha lü kâr da ah lâ ka ay ký rý ol du ðu nu dü þü nen ler den de ði lim. Me se lâ, her ke sin ha ya tý ný i da me et tir mek te meþ ru bir çý ka rý var dýr, bu yön de ki bir ça ba ken di ba þý na ah lâ ka ay ký rý de ðil dir. Ah lâ ka ay ký rý o lan, bu meþ ru a ma cý baþ ka la rý nýn hak ký-hu ku ku pa ha sý na ger çek leþ tir me ye ça lýþ mak týr. Dev let çý ka rý Ne var ki, dev let ler söz ko nu su ol du ðun da çý kar a ra yý þýy la ah lâ kýn kar þý kar þý ya gel me si ih ti ma li çok da ha yük sek tir. Çün kü, her þey den ön ce, dev le tin çý ka rý de mok ra tik ül ke ler de bi le ço ðu za man yurt taþ la rýn çý kar la rý ný yan sýt maz. Dev le tin çý ka rý de ni len þey, en i yi ih ti mal le, yö ne ten le rin hal kýn çý ka rý na ol du ðu nu söy le di ði þey dir. Kal dý ki, halk tür deþ bir var lýk ol ma dý ðý i çin, yek pa re bir HÜ KÜ MET 2007 de en gel le nen a na ya sa de ði þik li ði i çin se çim son ra sý na söz ver di. Ye ni a na ya sa ya pý la cak. Bu nun an la mý, se çim ler den son ra Tür ki ye nin en ö nem li gün dem mad de si a na ya sa de ði þik li ði o la cak. Ol ma lý dýr. Bu a na ya sa mut la ka de ðiþ me li dir. Ye ni a na ya sa ba tý stan dart la rý ný aþ ma lý dýr. AB ü ye si ül ke ler a na ya sa ü ze rin den ba ha ne ler ü re te me me li dir. An cak bu gü ne ka dar a na ya sa ko nu sun da a çýk la ma ya pan la rýn ge ne li de ðiþ ti ri le mez mad de le rin ko run ma sý ge rek ti ði nin al tý ný ka lýn çiz gi ler le çiz di ler. Ve sa yet sis te mi nin de va mý an la mý na ge len bu yak la þým ge nel ka bul gö rür gi bi ol du. Yü cel Say man gi bi az sa yý da hu kuk çu halk çý ka rý ndan söz et mek de na di ren ger çe ði yan sý týr. A ma dev le tin çý ka rý nýn sa hi den de hal kýn çý ka rý ný tem sil et ti ði is tis nai du rum lar da bi le, bu çý ka rýn da (baþ ka halk lar i çin) ha yýr hah bir þey ol ma ma sý ih ti ma li var dýr. Tür ki ye nin son haf ta lar da ki Lib ya si ya se ti ba ya ðý zik zak lý bir se yir ta kip et miþ tir. Dev le tin çý ka rýy la il gi li o la rak da ha kö tü sü, bu nun ço ðu za man yurt taþ la rýn çý kar la rý na hiç a týf yap mak sý zýn be lir le nen, top lum dan ba ðým sýz bir var lýk o la rak ta sar la nan so yut dev let in çý ka rý ol ma sý dýr. Bi za ti hi dev le tin her ne pa ha sý na o lur sa ol sun be ka sý ný ve tah ki mi ni en üs tün si ya si de ðer say dý ðý i çin, bu hik met-i hü kü met çi çý kar an la yý þý i se sa de ce baþ ka halk lar i çin de ðil, dev le tin ken di te ba sý i - de ðiþ ti ri le mez mad de nin bu lun ma dý ðý ný, a na ya sa nýn i de o lo ji ler den a rýn dý rýl ma sý ge rek ti ði ni ses len dir di ler a ma ses le ri her kes ve her ke sim ta ra fýn dan tam o la rak du yul ma dý. Bel li ki du yul mak is ten me di. Bu sa ðýr lý ðý ve is tek siz li ði TÜ SÝ AD boz du. TÜ SÝ AD ez ber le ri fe na boz du. Ye ni a na ya sa i çin yap týr dý ðý ça lýþ ma nýn te mel il ke le ri ni a çýk la dý. Ye ni a na ya sa nýn; dev let de ðil in san o dak lý bir fel se fey le ka le me a lýn ma sý i de o lo ji ba ký mýn dan ta raf sýz ol ma sý, ka mu da ký lýk ký ya fet öz gür lü ðü nün e sas ol ma sý, MGK nýn a na ya sal bir ku rum ol mak tan çý ka rýl ma sý, Ge nel kur ma yýn Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý, çin de dü þü nü le bi le cek bel ki de en bü yük ris ki o luþ tu rur. Tek rar so mut du ru ma dö ner sek: Lib ya ya i liþ kin po li ti ka sý ný be lir ler ken hü kü me tin ah lâ ki mü lâ ha za lar dan çok Tür ki ye nin (ik ti sa di) çý kar la rý ný göz ö nün de tut tu ðu nun bir ta kým i þa ret le ri var. Baþ lan gýç ta, hak lý o la rak, NA TO nun Lib ya da ne i þi var? der ken bu be ya ný nýn ar ka sýn da Tür ki ye nin çý kar la rý ný ko ru ma dü þün ce si ol ma sa, hü kü met ken di ah lâ ki lik id di a sý i le tu tar lý dav ran mýþ o lur du. Böy le ce, as ke ri mü da ha le ye de ka te go rik o la rak kar þý çý ka bi lir ve Lib ya hal ký nýn öz gür lük is te yen ke si mi ne si vil-ba rýþ çý yol lar dan yar dým et me nin yol la rý ný da da ha bir ka rar lý lýk la a ra ya bi lir di. Bu ko nu da tu tar lý dav ra na ma dý ðý i çin de, hü kü met dün Lib ya da ne i þi var de di ði NA - TO nun bu gün bu ül ke de ki as ke ri ha re kâ týn ko mu ta sý ný al ma sý ný sað la ma da ki ba þa rý sý i le ö vün mek gi bi i ro nik bir gö rün tü ver mek te dir. Hü kü me tin zik zak la rý Tür ki ye nin son haf ta lar da ki Lib ya si ya se ti ba ya ðý zik zak lý bir se yir ta kip et miþ tir. Hü kü met bu me se le de a de ta ne yar dan ne de ser den vaz ge çe bil di. Ni te kim, bir yan dan Lib ya hal ký nýn öz - Devletin þekli cumhuriyettir dýþýnda deðiþtirilemeyecek anayasa maddesi yoktur ve olmamalýdýr. Yük sek ko mu ta ka de me si ne a ta ma lar si vil o to ri te ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril me si, As ke rî Yük sek Ý da re Mah ke me si ve As ke rî Yar gý tay ýn kal dý rýl ma sý, ge re ði ne i þa ret e den ben ce de çok ce sur bir çý kýþ yap tý TÜ SÝ AD. Sa ya ma dý ðý mýz di ðer de ði þik lik tek lif le ri bir bü tün o la rak de ðer len di ril di ðin de be nim de i ti raz e de ce ðim nok ta lar var. A ma re fe ran dum da çok kö tü bir sý nav ve ren TÜ SÝ AD bu ça lýþ ma sýy la mec li sin i þi ni ko lay laþ týr mýþ ve a na ya sa de ði þik li ðin de çý ta yý yük selt miþ tir. Ö zel lik le de dev le tin þek li nin cum hu ri yet ol ma sý dý þýn da a na ya sa nýn bü tün mad de le ri nin de ðiþ ti ri le bi le ce ði me sa jý ný ver miþ ol ma sý i de o lo jik sap lan tý i çin de o lan la rý ve bu sap lan tý dan çe ki ne rek ol ma sý ge re ke ni bir tür lü gür lük mü ca de le si ne sem pa tiy le bak tý ðý iz le ni mi ve rir ken, ö bür yan dan ne o lur ne ol maz di ye rek, Kad da fi nin tem sil et ti ði sta tü ko dan büs bü tün vaz geç me yi de gö ze a la ma mýþ týr. Ger çi, baþ lan gýç ta bu ka rar sýz lý ðýn kýs men an la þý la bi lir ol du ðu söy le ne bi lir; çün kü Lib ya da ki va tan daþ la rý ný sað-sa lim tah li ye e de bil mek i çin bu ül ke nin iç iþ le ri ne mü da ha le e der bir gö rün tü ver me mek ge re ki yor du. A ma ne ya zýk ki, bu o pe ras yo nu ger çek leþ ti rir ken bi le hü kü met ak lýn da hep Tür ki ye nin Lib ya da ki ya tý rým la rý nýn ge le ce ði ni tut tu ðu nun i þa ret le ri ni ver me ye de vam et ti. Bu a ra da, hü kü me tin, Lib ya ya as ke ri güç gön der me si ne i zin ve ren tez ke re nin par la men to da giz li-ka pak lý gö rü þül me si ni sað la ya rak ka mu sal ah lâk ý çið ne mek te bir sa kýn ca gör me me si de bu ah lâ ki lik me se le sin de an lam lý bir gös ter ge ol sa ge rek tir. Ben bun dan, hü kü me tin, ka mu nun ha ber dar ol ma sý ha lin de mah cup o la ca ðý ba zý da va lar güt mek te ol du ðu so nu cu çý ka rý yo rum. Ay rý ca, bu ne bi çim de mok ra si dir ki, dün ya-a le min za ten bil di ði hu sus la rý hü kü met ve par la men to ken di hal kýn dan sak la ma ih ti ya cý duy mak ta dýr?... Mus ta fa Er do ðan / Star, Deðiþtirilemeyecek anayasa maddesi yoktur T. C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/955 Da va cý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðünün da va lý lar Ah met Kork maz, Di lek Ün der ve Ak - sa O yak Si gor ta Þir ke ti a ley hi ne aç mýþ bu lun du ðu Taz mi nat da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce Ýþ bu da va di lek çe si Ö ze ti Tüm a ra ma la ra rað men ad res le ri tes pit e di le me yen da va lý - lar Ah met Kork maz ve Di lek Ün der'e i la nen teb li ði ne a dý ge çen da va lý la rýn du ruþ ma nýn a tý lý bu lun du ðu 07/04/2011 gü nü sa at 09.05'de ha zýr bu lun ma la rý ve ya bir ve kil le ken - di le ri ni du ruþ ma da tem sil et tir me le ri du ruþ ma ya gel me dik le ri ve ya ken di le ri ni bir ve - kil le du ruþ ma da tem sil et tir me me le ri ha lin de yok luk la rýn da o tu rum la ra de vam e di le - ce ði ve ka rar ve ri le ce ði hu su su 7201 sa yý lý teb li gat ka nu nu nun 21. mad de si u ya rýn ca Ý - la nen teb lið o lu nur. 08/03/2011 B: söy le ye me yen le ri çok a ðýr bir yük ten kur tar mýþ ve ra hat lat mýþ týr. As lýn da TÜ SÝ AD ýn yýl lar ön ce ya yýn la dý ðý a na ya sa de ði þik li ði ra po ru da de mok ra si çý ta sý ný yük sel ten bir ra por du. TÜ SÝ AD ya yýn la dý ðý o ra por la ve a na il ke le ri ni a çýk la dý ðý son ra po ruy la as lýn da ger çek ma na da bir si vil top lum ör gü tü mis yo nu i fa et miþ tir. A na ya sa yý hal kýn yap ma sý nýn an la mý da bu dur. TÜ Ý SAD ha zýr la ya cak, MÜ - SÝ AD ha zýr la ya cak, di ðer STK lar ha zýr la ya cak, bun lar tar tý þý la cak ve ye ni a na ya sa yý ha zýr la ya cak o lan he yet bü tün bun lar dan is ti fa de e de rek bir tas lak ko ya cak or ta ya. Söy le di ðim gi bi TÜ SÝ AD bu yo lu aç mýþ ve il ke le ri ni ce sa ret le i lan et miþ tir. Þim di di ðer STK ve a na ya sa ko nu sun da sö züm var di yen her ke sim ça lýþ ma la rý ný ve gö rüþ le ri ni a çýk la ma lý dýr ki se çim son ra sý ya pý la cak ye ni a na ya sa ça lýþ ma sý nýn ze mi ni ha zýr ol sun. Ö ner di ði her de ði þik li ði o nay la ma mak la bir lik te yap tý ðý bu ce sur ca çý ký þý se be biy le TÜ SÝ AD ý teb rik e di yo rum. E vet dev le tin þek li cum hu ri yet tir dý þýn da de ðiþ ti ri le me ye cek a na ya sa mad de si yok tur ve ol ma ma lý dýr. Re sul To sun Ye ni Þa fak, BUCA BELEDÝYESÝ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ BÝNA YIKIM ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR BUCA DAHÝLÝNDE BULUNAN KAÇAK YAPI/YAPI BÖLÜMLERÝNÝN YIKILMASI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü Ýle Ýhale edilecektir. Ýhaleye Ýliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : Menderes Cad. No: 85 BUCA/ÝZMÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu yapým Ýþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 670 adet kaçak yapý ve yapý bölümleri b) Yapýlacaðý yer : Buca Ýlçe Sýnýrlarý c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer testimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 900 (Dokuzyüz) takvim günüdür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Buca Belediyesi 8. Kat Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve Ýstenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya Ýlgili meslek odasýndan, Ýlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, Ýlgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan Ýþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10'dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir Bilanço veya eþdeðer belgeler: Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait; a) Yýl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eþdeðer belgeler, a ve b bendinde sayýlan belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Ýsteklinin; a) Cari oranýn (dönen varlýklar/ kýsa vadeli borçlar) en az 0,50 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,75'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eþdeðer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise üç önceki yýlýn belgeleri ile dört önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki son üç yýllýk dönemdeki her yýla ait toplam cirolarý gösteren gelir tablolarý, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren son üç yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu iki belgeden, son üç yýla kadar ki yýllara ait birinin sunulmasý yeterlidir. Bu belgelerin sunulan yýllara ait tutarlarýnýn toplamýnýn 1/3'ünün; ciro için teklif edilen bedelin % 15'inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri son üç yýlda saðlayamayanlar, son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalama; üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakýmýndan iki önceki yýl, ihalenin yapýldýðý yýldan bir önceki yýl olarak kabul edilir ve bu yýl ile bu yýldan iki önceki yýla kadarki gelir tablolarý dikkate alýnarak, gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Bu gelir tablolarý itibariyle yeterlik þartýnýn saðlanamamasý halinde ise, iki önceki yýl, ihalenin yapýldýðý yýldan bir önceki yýl olarak kabul edilmek üzere son altý yýla kadarki gelir tablolarý sunulabilir ve bu durumda gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel: 1 Adet Ýnþaat Mühendisi en az 5 yýl Deneyimli Ýsteklinin; ticari faaliyette bulunduðu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doðru en az bir yýl boyunca kesintisiz þekilde ve iþin niteliðine uygun olarak, yukarýda belirtilen sayý ve nitelikte anahtar teknik personeli çalýþtýrmasý ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odasý üye kayýt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odasý üye kayýt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduðu hususu ise ilgili adýna prim ödendiðini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylý belgeler ile tevsik edilir. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu Mesleki Ünvaný Mesleki Özellikleri 1 Þantiye Þefi Ýnþaat Mühendisi En az 5 yýl deneyimli 1 Müh. Makina Mühendisi En az 5 yýl deneyimli 1 Müh. Elk. Mühendisi En az 5 yýl deneyimli 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek Ýþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Teblið'de belirtilen iþ gruplarýndan A/VII, B/IV, ve B/V grubu iþler Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði ve Mimarlýk 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Buca Belediyesi 6. Kat Yapý Kontrol Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Buca Belediyesi 8. Kat Toplantý Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle, anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden Ýtibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00 B: 20815

9 Y MAKALE 9 Bediüzzaman'ýn il mî ke þif le re i þa reti GSM: Be di üz za man ý ta ný ma ve ta nýt ma ça ba la rý B e di üz za man ý ve e ser le ri ni ta ný ma ve ta nýt ma hu su sun da geç mi þe ký yas la bir hay li me sa fe a lýn ma sý na rað men, is te ni len he de fe u la þýl dý ðý ný söy le mek her hal de müm kün de ðil. Geç mi þe o ran la bu yol da el bet te bir hay li me sa fe a lýn dý. Kü çüm sen me ye cek bir o ku yu cu kit le si mey da na gel di. Be di üz za man ý ve o nun e ser le ri ni ko nu e di nen ki tap lar ve der gi ler çý ka rýl dý. Bel ki de her gün te le viz yon ve rad yo lar da ko nu i le il gi li ya yýn lar ya pý lý yor. Yurt i çin de ve dý þýn da pa nel ler, kon fe rans lar dü zen le ni yor. Bu me yan da Ye ni As ya e ko lü kýrk yýl dýr ga ze te, ki tap ve der gi le riy le Be di üz za man ý ve e ser le ri ni ge niþ kit le le re du yur ma hu su sun da za ten ü ze ri ne dü þe ni ya pý yor. Bun la rýn hep si i çi mi zi fe rah la tan çok gü zel ve tak di re þa yan hiz met ler. A ma bü tün bu ya pý lan lar kâ fi mi? A ra dan ge çen bu ka dar za man göz ö nün de bu lun du ru lun ca, Be di üz za man ve e ser le ri ye te ri ka dar ta ný týl dý mý? A ra yýþ i çin de o lan kit le ler Ri sâ le-i Nur u ta ný ya bil di mi? Muh taç gö nül le rin ne ka da rý Ri sâ le-i Nur dan fay da la na bi li yor? Söz ko nu su o lan, bir bü yük dâ hî nin, bir em sâl siz din bü yü ðü nün bir as ra ya kýn ha ya tý ve o nun or ta ya koy du ðu al tý bin say fa lýk bir þâ he ser i se, o nu ve o nun e ser kül li ya tý ný ta ný mak ve ta nýt mak el bet te ko lay de ðil. Ay rý ca bu din bü yü ðü nün ta nýn ma ma sý i çin, dev let e liy le ak la gel me dik ma ni ler, en gel ler çý ka rý lý yor sa, da ha da ö te si o nu yan lýþ ta nýt mak i çin, mil le ti on dan u zak laþ týr mak i çin, çe þit li ya lan ve if ti ra lar ya pý lý yor sa, iþ te o za man Be di üz za man ý ve o nun e ser le ri ni bi hak kýn ta ný mak ve ta nýt mak bir kat da ha zor la þý yor. Bu ko nu da ön ce lik li va zi fe ve so rum lu luk lar Nur Ta le be le ri ne dü þü yor. Zor luk la rý, en gel le ri ber ta raf et mek, ka ra la ma ve if ti ra la rý te miz le ye rek, Be di üz za man ý ge re ði þe kil de ta nýt ma i þi, hâ liy le o nun fe da kâr ve gay ret li ta le be le ri ne dü þü yor. Bu so rum lu luk la rý ye ri ne ge tir mek, on lar i çin ö nem li bir yü küm lü lük ol sa ge rek. Nur hâ dim le ri geç miþ ten bu gü ne ka dar el de ki im kân lar his pe tin de, el den gel di ðin ce, Be di üz za man ý ta ný ma ya, ta nýt ma ya, e ser le ri ni o ku yup o kut ma ya ça lýþ tý lar. Öy le gö rü nü yor ki, Nur Ta le be le ri nin bu ça ba la rý, bu gay ret le ri ol ma say dý, bel ki de bu mil let Be di üz za man la ta ný þa ma ya cak tý, o nun e ser le rin den is ti fa de e de me ye cek ti; o za man da hâ len çek mek te ol du ðu muz sý kýn tý ve prob lem le ri miz kat mer le þe rek de vam e de cek ti. Be di üz za man ý o ku ma ve ta nýt ma bâ býn da saff-ý ev vel de di ði miz a ða bey le rin gay ret ve ça ba la rý bi zim i çin ör nek a lý na cak hiz met tab lo la rý dýr. On la rýn o a kýl la ra dur gun luk ve ren, tak di re þa yan ça lýþ ma la rý na gýp ta et me mek, hay ran kal ma mak müm kün de ðil. Bu gün kü im kân la rýn hiç bi ri si nin bu lun ma ma sý nýn ya nýn da, ya sak la rýn, bas ký la rýn kol gez di ði bir de vir de o saff-ý ev vel ta be le rin her teh li ke yi gö ze a la rak, mah ke me ko ri dor la rýn da, ha pis ha ne kö þe le rin de da hi Be di üz za man ý ve e ser le ri ni sa hip le ne rek, o nu ta nýt ma yo lun da ki cehd ve gay ret le ri ni i za ha ak lý mýz, hav sa la mýz kâ fî gel mi yor. Bu me yan da Bar la Lâ hi ka sý nda; üm mî, fa kat al lâ me le rin i þi ni gö ren ve es rar-ý Kur â ni ye ye kar þý Is par ta nýn in ti ba hý na se bep o lan, a hi ret kar de þim A dil ce vaz lý Be kir A ða nýn söz ler hak kýn da ki ih ti sa sa tý dýr i fa de si nin yer al dý ðý, bi zim i çin ö nem li bir ders-i ib ret o lan bir mek tup var. Ab dül ce lil o ðul la rýn dan A dil ce vaz lý Em rul lah oð lu Be kir in, Üs ta dý na yaz dý ðý mek tup ta: E fen dim, ma lû mu nuz fa kir ta le be niz ve kar de þi niz ca hil ol du ðum hal de, gü neþ mi sâ li o lan Ri sâ le-i ber gü zi de le ri niz den u mum Nur Ri sâ le le ri ni zi o ku tup din le dim. Gü ne þin nu ru na sed çe kil me di ði gi bi ve çe kil mek ih ti mâ li ol ma dý ðý gi bi Ri sâ le le ri ni ze de sed çe ki le mez. On la rý is ti ma da ruh ve kal bi mi tet kik et tim, tet ki ka tým da ne gi bi his set miþ ve an la mýþ ol du ðu mu a ra dým. Bak tým ki, ruh ve kal bim de bir fe ye zan ve coþ kun luk var ki, be ni bi lâ ih ti yar bir va zi fe ye sevk et mek i çin he men Hay di, hay di di ye taz yi ka ta baþ la dý. Ben de ru hum da o lan bu vâ ký a yý ta kip e der ken, o Nur la rýn i râ e et ti ði mif tah la rý gör düm ve gös te ril di. An la dým ki, bu a nah tar lar la i cap e den ka pý la rý a çýp, o Nur la ra e hil o lan kar deþ le ri mi min gay ri had din (had dim ol ma ya rak) a ra yýp bul mak va zi ye ti a de ta ba na em ro lu nup, o Nur lar dan gü neþ gi bi nur sa çýl ma sý hu su sun da ben de bu hâ li ken di me va zi fe ad det tim. i fa de le rin den a la ca ðý mýz ders ler ol ma lý. fer sa dog ni as ya.com.tr Ri sâ le-i Nur mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur sî nin, veh bî, Kur â nî tâ bir le le dün il mi ne maz har ol du ðu nu gös te ren, il mî ve tek no lo jik ke þif ler le il gi li Kur ân ýn i þa ret le ri ne da ir çok sa yý da tes bi ti var dýr. Çar pý cý bir kaç mi sâl su na lým: * I þýn la ma/mo le kül le ri ne a yýr ma yo luy la u zak me sa fe ler den mad de yi ay nen nak let me nin müm kün ol du ðu na, Neml Sû re si nin 40. â ye ti nin i þâ ret et ti ði ni ha ber ve rir. 1 * Prof. E mo to Su ba ru, 12 yýl bo yun ca yap tý ðý bin ler ce de ney so nu cun da; mik ros kop la in ce le di ði don muþ su kris tal le ri nin dýþ te sir ler kar þý sýn da çok de ði þik þe kil ler de re ak si yon gös ter di ði ni; mü zik, söz ve kav ram la ra du yar lý, kris tal ler den mü te þek kil ve çev re sin de ki po zi tif-ne ga tif bil gi le ri a lýp tep ki ve ren can lý bir mad de nin var ol du ðu nu keþ fe der. Su; ne de re ce sev gi, o lum lu duy gu lar, a henk do lu Bi lim ve ak lýn hük met ti ði gü nü müz de Al lah ýn, pey g a m b e r l e r i n, me lek le rin, se mâ vî ki tap la rýn, â hi ret ha ya tý nýn ve ka de rin var lý ðý in ce den in ce ye sor gu lan mak ta, ki mi za man a lay e dil mek te ma a le sef. Ý mâ nî me se le ler de ne re dey se 14 a sýr bo yun ca bi ri ken bütün þüp he ler ve ev ham lar ye ni den gün dem de. Ýn san lar renk le ri ne, ýrk la rý na, ka vim le ri ne, dil le ri ne, cin si yet le ri ne, din le ri ne gö re ye ni den ay rýl mak ta... A da le tin ö nün de her ke sin e þit ol du ðu ha ki ka ti u nu tul mak ta Ri sâ le-i Nur da za ma ný mýz bo þu na fe lâ ket ve he lâ ket as rý o la rak de ðer len di ril mi yor! GÜ NÜ MÜ ZÜN CÝ HA DI Ý nanç sýz lý ðýn bi lim ve fel se fe den gel di ði böy le bir or tam da i man ha ki kat le ri nin a kýl, man týk yo luy la ça buk ve ko lay þe kil de is pat e dil me si za ru rî bir ih ti yaç. Ý ma nî ko nu lar da ki þüp he le rin, ev ham la rýn ik na me to duy la i zâ le si gü nü mü zün ci ha dý du ru mun da. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin te li fi o lan Ri sâ le-i Nur e ser le ri, iþ te as rý mýz da bu ci ha dý muh te þem bir þe kil de ba þa rý yor. An lat tý ðý i mâ nî ha ki kat ler le gö nül le ri, kalp le ri, ruh la rý fet he di yor. Lâ i lâ - söz ler ve mû si kî i le kar þý la þýr sa al tý gen kris tal ya pý sý da o ka dar gü zel ve düz gün þe kil a lý yor. Po zi tif, i yi söz ler ü ze ri ne su da ber rak ve es te tik ya pý sý i le mü kem mel bir al tý gen or ta ya çý ký yor... Su da ki ge o met rik þe kil, ta bi at ta ki bü tün ha yat o lay la rý nýn te mel bi çi mi ni o luþ tu ru yor. Te miz dað su yu ber rak ve düz gün bir kris tal ya pý ih ti vâ e di yor. He avy me tal mü zik ve kü für söz le ri nin ak set ti ði su yun kris tal ya pý sý i se, ya pý lan de ney ler de ta ma men par ça la nýp da ðý lý yor; es ki kris tal form la rý bin ler ce par ça ya bö lü nü yor. Kâ þi fi miz, su da gö rün me yen bir rûh â le mi nin var lý ðý na da i þâ ret e di yor. (A ca ba, ta bi at ha di se le ri ni i dâ re e den Hz. Ýs ra fil in (as) de niz/su iþ le ri ne ba kan Hut/ba lýk nâ mýn da ki a vâ ne si ni mi il men sez miþ?) 2 As lýn da bu ha ki kat, pey gam ber mu ci ze le ri ni na za ra ve ren Kur ân ta ra fýn dan on beþ a sýr ön ce ha ber ve ril miþ tir. Be di üz za man ýn 1918 ler de, A sýl ha ya ta maz har o lan i se â hi ret yur du dur 3 â ye ti ne da ya na rak, Dün ya mýz hay va na ben zi yor, ha yat e se ri gös te ri yor þek lin de ki keþ fiy le ör tü þür. Þöy le de vam e di yor 1918 yý lýn da neþ ret ti ði e se rin de: Dün ya mýz a ca ba yu mur ta ka dar kü çül se, bir ne vî he il lal lah ger çe ði ni a kýl la ra na kýþ na kýþ iþ li yor. AS RIN HAS TA LIK LA RI NI TE DA VÝ E DEN BÝR DOK TOR: BE DÝ ÜZ ZA MAN Sa vaþ mey dan la rý, a kýl has ta ne si, e sa ret ha ya tý, sür gün ler, mah ke me ler, ha pis ler, GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan hay van ol ma ya cak mý dýr? Ve ya bir mik rop kü re ka dar bü yü se, o na ben ze me ye cek mi? Ha ya tý var sa, rû hu da var dýr. 4 * Ýh lâs ve Nâs Sû re le rin den a ya çý ký la ca ðý na da ir i þa ret le ri, 39 se ne ön ce ya zar. 5 * Ba ka ra Sû re si 29. cu â yet Mâ fi l-ar dý da ki fî i le yer al týn da ha zýr gý da la rýn de po lan dý ðý na... 6 * Ge ze gen le rin ye di o la rak bi lin di ði sý ra lar da; En bi yâ Sû re si 30 un cu â ye tin i þa re tiy le on i ki ge ze ge nin bu lun du ðu na... 7 * Nur suz çok kü re ler, mah lûk lar gö zü mü zün ö nün de o lup gö re mi yo ruz 8 söz le riy le de si yah mad de le re, ka ra de lik le re, si yah e ner ji ye i þâ ret e der. NA SA nýn da pe þin de ol du ðu ka ra e ner ji nin, kâ i na týn hýz la ge niþ le me sin den mey da na gel di ði ve ta bi a týn he nüz an la þý la ma mýþ yüz de 70 i ni o luþ tur du ðu dü þü nü lü yor. Dip not lar: 1- Söz ler, s. 233; 2- Prof. Dr. Ma - sa ru E mo to, Su Kris tal le ri (Saf vet Se nih) Sý zýn - tý, A ra lýk, 2002, s. 14-5; 3- Kur ân, An ke but Sû - re si, 64.; 4- Be di üz za man Sa id Nur sî, Sü nû hat, YAN, s. 24., 5- A ge, s. 306; 6- Ý þâ râ tü l-ý câz, s ; 7- Söz ler, s. 614; 8- Mek tu bat, Bi rin ci Mek tub, s. 14. Sulh-u u mû mî nin re çe te si: Ri sâ le-i Nur ya se ni as ya.com.tr Eðer maksadýmýz bütün sosyal yaralarýmýza derman aramaksa, Bediüzzaman'ýn þahsî-içtimâî hastalýklarýmýza hazýrladýðý reçeteler ciddiyetle incelenmeli. Sulh-u umumi yani dünya barýþýnýn yolu bu reçetelerden geçiyor. ze hir len me ler, ka nun la rýn key fî uy gu lan ma sýy la ge çen u zun ve çi le li bir ö mür O, Pa di þah lý ðý, Meþ rû ti ye ti, tek par ti ve çok par ti li Tür ki ye yi gö rü yor, ül ke nin bütün san cý lý sü reç le ri ne re çe te ler ha zýr lý yor. Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da Do ðu Cep he sin de at sýr týn da þe hit ler a ra sýn da ya zý yor Ý þâ râ tü l-ý câz i sim li e se ri ni. 31 Mart is ya nýn da hal ký ve as ke ri ya týþ tý rý yor. Meþ rû ti ye tin gü zel lik le ri ni Do ðu ve Gü ney do ðu da ki a þi ret le re i zah e d i y o r. Sür gün ler de ve ha pis ha ne kö þe le rin de tev hid, n ü b ü v v e t, ha þir, a da leti ba det ha ki kat le ri nin sýr la rý ný her ke sin hat ta ço cuk la rýn da hi ko lay lýk la an la ya bi le ce ði bir þe kil de ya zý yor. Türk, Kürt ve A rap mil let le ri ni bir ve be ra ber ol ma ya mec bur ký lan za ru ret le ri, e ði ti min e hem mi ye ti ni, þark ta ku ru la cak ü ni ver si te ve e ði tim ku ru luþ la rý nýn ve si le o la ca ðý hiz met le ri, Ýs lâm â le mi i çin fi kir hür ri ye ti ve meþ ve re tin ö ne mi ni, gay ri müs lim ler le mü na se bet le rin tan zi mi ni, te mel hak ve hür ri yet le re da ya nan bir re jim de uy gu la ma da ki ak sak lýk la rýn za man i çin de ted ri cen or ta da kal ka ca ðý ný, ka mu o yu nun gü cü nü, hür ri yet ve meþ ve ret le bütün prob lem le rin çö züm le ne bi le ce ði ni an la tý yor, is pat lý yor. E ðer mak sa dý mýz bütün sos yal ya ra la rý mý za der man a ra mak sa, o nun þah sî-iç ti mâî has ta lýk la rý mý za ha zýr la dý ðý re çe te ler cid di yet le in ce len me li Sulh-u u mu mi ya ni dün ya ba rý þý nýn yo lu bu re çe te ler den ge çi yor. (0 505) Ri sâ le-i Nur da rýz kýn dört mut fa ðý (1) Son gül Ha ným: Be di üz za man, Ý þâ râ tü l-ý câz ýn 59. say fa sý 10. Bur han da di yor ki: Þâ yân-ý dik kat tir ki, o mad de-i lâ ti fe, dört mut fak ta pi þi ril dik ten son ra ve dört in ký lâp tan geç tik ten son ra ve dört süz geç ten tas fi ye e dil dik ten son ra rý zýk o la rak tak sim e di lir. Bu cüm le yi a çar mý sý nýz? Bu ra da bah si ge çen dört mut fak, dört in ký lâp ve dört süz geç ne ler dir? Mad de-i la ti fe ne dir? Bah se ko nu yer de, Nuh Sû re si nin 14. â ye ti nin tef si ri ya pý lý yor. Bu â yet-i ke ri me de Ce nâb-ý Hak, Hâl bu ki O si zi hal den ha le so ka rak ya rat mýþ týr bu yu ru yor. Bu â yet ten an la þý lý yor ki, ya ra tý lan her þey ya ra týl ma sü re ci i çe ri sin de de ði þik hâl ler ge çi ri yor. Hal den hâ le ge çip son þek li ni a lý yor. Be di üz za man Haz ret le ri bu hal le ri in san vü cu dun dan ör nek ler ve re rek a çýk lý yor. Ýn sa nýn ya ra tý lý þý es na sýn da bir dam la su, bir ta ne can lý hüc re ye dö nü þü yor, ar dýn dan bu tek hüc re sa yý sýz hüc re le re bö lü ne rek ya ra týl ma saf ha sý baþ lý yor. Son ra bir tu tam et par ça sý, ar dýn dan et ve ke mik ler, da ha son ra baþ, kalp, el ler, kol lar, ba cak lar ve sâ ir a za lar ga yet has sas öl çü cük ler i çin de ya ra tý lý yor. Bu saf ha lar dan her bi ri si bir ön ce kin den fark lý dýr. Bir dam la su hüc re den fark lý dýr. Hüc re nin ya pý sý, et ve ke mi ðin ya pý sý gi bi de ðil dir. Et ve ke mik ten el ler, kol lar, baþ, kalp ve sa ir a za lar ya ra tý lýr ve bu a za la rýn her bi ri si nin ya pý sý, ka rak te ri, gö re vi, ö zel lik le ri bir bi rin den fark lý dýr. Öy le si ne fark lý dýr ki, san ki bir ön ce ki bir son ra ki nin se be bi de ðil miþ de, müs ta kil o la rak ya ra týl mýþ gi bi dir. Son ra in san Ýn sa nýn hu yu, su yu, ta bi a tý, ka rak te ri, va zi fe si, ö zel lik le ri, der di, dü þün ce si, ar zu su, e me li, se vin ci, ke de ri hep ten fark lý dýr. Ne su ya, ne hüc re ye, ne e te, ne ke mi ðe ben ze mez. O bir in san dýr ve Hâ lýk ý na kar þý so rum lu dur, in san la ra kar þý so rum lu dur, var lýk la ra kar þý so rum lu dur. Ve o, so rum lu lu ðu nun he sa bý ný ver mek ü ze re Al lah ýn hu zu ru na doð ru yü rü mek te dir. Ýn sa nýn dün ya da ki ha ya ti ye ti ni sa yý sýz de re ce de ya ra tý lan mad de-i lâ ti fe ler sað lar. Ya ni â dî top rak ta ki mi ne ral ler den ya ra tý lan, ken di si ne lâ tif, in ce, hoþ, gü zel, tat lý ve ca zi be dar ta ne cik ler giy di ri le rek a dý na rý zýk de ni len mad de ler in sa na can lý lýk sað lar, in sa na ha yat ve rir, in sa nýn ya þa ma sý na kay nak lýk e der. Bu mad de ler den dün ya yü zün de bol ca ve çe þit çe þit ya ra týl mýþ týr. Hep si top rak tan ya ra tý lan bu lâ tif mad de ler den bin ler ce tü rü in sa nýn ö nü ne sü rül müþ tür. El ma dan ar mu da, buð day dan mu za, sa la ta lýk tan kar pu za, çi lek ten por ta ka la, so ðan dan pa ta te se in sa nýn a dý na gý da de di ði, yi ye cek de di ði, rý zýk de di ði ve ya þa mak i çin ka yýt sýz þart sýz ye me ye ih ti yaç duy du ðu her þey bi rer mad de-i lâ ti fe den ya ra týl mýþ týr. A de ta kö kü top rak tan a lýn mýþ, i çi ne cen net ten lâ tif mad de ler dü þü rül müþ, gü ne þin ba zen ký sýk, ba zen þid det li a te þin de pi þi ril miþ ve in sa na su nul muþ tur. Mad de-i la ti fe rý zýk týr. Ni te kim Be di üz za man di yor ki: O mad de-i lâ ti fe, ye mek le rin ru hu ve hü lâ sa sý dýr. O ye mek ler â lem-i a nâ sýr da da ðý nýk men ba lar dan mun ta zam bir düs tur la, mah sus bir ni zam la cem ve tah sil e di lir ler. 1 O rý zýk de ni len mad de-i lâ ti fe in sa ný bes le me ko nu mu na ge lin ce ye ka dar dört mut fak ta pi þi ri lir, dört in ký lâp tan ge çi ri lir ve dört süz geç ten sü zü lür. Ar dýn dan rý zýk o la rak gön de ril di ði in san be de nin de, in sa nýn ö len hüc re le ri nin ye ri ne ye ni si i çin bi na ta þý ol ma ya baþ lar. Böy le ce in san far kýn da ol ma dan, in san gü lüp eð le nir ken bün ye sin de bin ler ce hüc re, bin ler ce rý zýk par ça sýy la o na rý lýr, ta mir e di lir, ü re ti lir ve in sa nýn ha ya ti ye ti de vam e der. Dört mut fa ðýn ne ol du ðu na ge lin ce: Dört mut fak, top rak tan sü zü len mi ne ral le ri rý zýk hâ li ne ge ti ren a ða cýn bün ye si o la bi le ce ði gi bi, in sa nýn be den a za la rý da o la bi lir. Þöy le ki: Top rak, si ne sin de ba rýn dýr dý ðý mi ne ral le ri a ðaç ve bit ki kök le ri nin ca zi be a la ný na gi re cek ve kök ler ta ra fýn dan al gý la na cak de re ce ye ge le ne ka dar pi þi rir, ya ni ha zýr lar. Kök ta ra fýn dan a lý nan ve e mi len mi ne ral ler, a ða cýn göv de sin de a ða cýn öz su yu i le ka rý þýr ve çi çek te ye ni bir pi þir me fas lý na gi re cek de re ce ye ge ti ri lir. Ya ni bu ra da bir dö nü þü me uð ra yýp, fark lý bir yo ðun luk ka za nýr. Çi çek, ken di si ne ge len öz su i le ka rý þýk ge le ce ðin gý da ta ne cik le ri ni, þim di nin mi ne ral hüc re le ri ni a lýr, ken di ka za ný na ko yar ve o nu çað la hâ li ne ge le ne ka dar pi þi rir. Mey ve, çað la hâ lin den ol gun bir mey ve o lun ca ya ka dar dal ka za nýn da ve gü neþ fý rý nýn da pi þer ve ol gun la þýr. Çi çe ðin a vuç la rýn da top la nan gý da yu mak la rýn dan i ba ret o lan lâ tif mad de cik ler, bu ra da böy le ce þe kil le ne rek, mey ve o la rak or ta ya çý kar ve ken di ni þü kür sa hi bi in sa na su nar. Ya rýn in þâ al lah de vam e de lim. DU Â Ey Nu ru l-en vâr! Bi ze þü kür ver! Bi ze fi kir ver! Bi ze zi kir ver! Ya rým ya ma lak þük rü mü zü, fik ri mi zi ve zik ri mi zi ka bul bu yur! Kalp le ri mi zi i man ve Kur ân nû ruy la nûr lan dýr! Bi zi Sa na muh taç ol ma þu u ruy la zen gin leþ tir! Bi zi Sa na ih ti yaç duy ma ma yok sul lu ðu na dü þür me! Bi zi yal nýz Sa na te vek kül ve sec de e den ler den ey le! Â min! Dip not: 1- Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 59

10 10 Y KÜLTÜR SANAT BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÎ HAZ RET LE RÝ VE FA TI NIN 51. YI LIN DA KÜ TAH YA DA RAH MET LE A NIL DI. Ma mak Kül tür Mer ke zin de Be di üz za man ve Müs bet Ha re ket ko - nu lu kon fe ransa Ýs lâm Ya þar ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Ankara da Üstad coþkusu nan KA RA Ye ni As ya Ce be ci tem sil ci li ði ta ra fýn dan ge çen Çar þam ba gü nü Ma mak Kül tür Mer ke zin de Be di üz za man ve Müs bet Ha re ket ko nu lu kon fe rans dü zen len di. Su nu cu lu ðu nu Me sut Nur ver in yap tý ðý kon fe ran sa Ýs lâm Ya þar ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Be di üz za man Haz ret le ri nin ço cuk luk, es ki Sa id, ye ni Sa id ve 3. Sa id dö nem le rin de ki ya þan tý sýn dan ör nek ler ve re rek müs bet ha re ket an la yý þý ný or ta ya ko yan Ýs lâm Ya þar, Tür ki ye baþ ta ol mak ü ze re bütün Ýs lâm â le mi nin bu gün ki du ru mun dan an cak Üs tad Haz ret le ri nin ör nek ya þan tý sý ve müs bet ha re ket an la yý þý i le çý ký la bi le ce ði ni be lirt ti. Bu nok ta da Nur Ta le be le ri ne bü yük gö rev ler düþ tü ðü nü vur gu la dý. Ýs ma il Din ler / An ka ra Baþ kent Ti yat ro la rý Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh met Ta hir Ý ki ler, a - maç la rý nýn kuk la, ka ra göz ve or ta o yu nu nu ye ni den gün de me ta þý - ya cak, ha týr la ta cak bir prog ram ha zýr la mak ol du ðu nu söy le di. ANkaragöz Günleri kukla coþkusu yaþatacak nan KA RA Bü yük þe hir Be le di ye si, Dün ya Ti yat ro lar Gü nü nü 2 Ni san a ka dar fes ti val coþ ku sun da kut la ya cak. Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðý bün ye sin de fa a li yet le ri ni sür dü ren Baþ kent Ti yat ro la rý, bu ö zel gü nü bu yýl il ki dü zen le ne cek AN ka ra göz Gün le ri i le taç lan dý ra cak. Ge le nek sel Türk Ti yat ro su nun dal la rýn dan kuk la, ka ra göz ve or ta o yu nu tem sil le ri nin ser gi le ne ce ði AN ka ra göz Gün le ri nde, ka ra göz ve kuk la i le il gi li ser gi de a çý la cak. An ka ra ve Ka ra göz ke li me le ri nin bir le þi miy le AN ka ra göz Gün le ri a dý ný a lan ve dün baþ la yan fes ti val i le il gi li bil gi ve ren Baþ kent Ti yat ro la rý Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh met Ta hir Ý ki ler, a maç la rý nýn kuk la, ka ra göz ve or ta o yu nu nu ye ni den gün de me ta þý ya cak, ha týr la ta cak bir prog ram ha zýr la mak ol du ðu nu söy le di. Ý ki ler ay rý ca Ge le nek sel Türk Ti yat ro su ve ya di ðer a dýy la Türk Halk Ti yat ro su nun hiç hak et me di ði hal de kay bol ma sý ný rý na gel di ði ni de i fa de et ti. Re cep Gö ren / An ka ra Beste yarýþmasý kayýtlarý sürüyor nkadiköy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri iþ bir li ði i le 11 yýl dýr dü zen le nen ya rýþ ma ma sý na mü ra ca at lar, 1 Þu bat 2011 ta ri hin de baþ la mýþ o lup, son ka tý lým ta ri hi 29 Ni san 2011 ol du ðu bil di ril di. Ya rýþ ma fi na li 25 Ma yýs 2011 de Ýs tan bul Ka dý köy Ev len dir me Sa lo nun da ya pý la cak. Ön e le me so nu cu fi na le ka lan 10 e ser, fi nal de ba sýn ve hal kýn hu zu run da ya rý þa cak, 7 ki þi lik jü ri ta ra fýn dan ilk üç de re ce ye gi ren ler be lir le ne cek. Ýlk üç de re ce ye gi ren e ser sa hip le ri pa ra ö dü lü, fi na le ka lan 10 e ser sa hi bi de plâ ket i le ö dül len di ri le cek ler. Ka tý lým cý lar Ya rýþ ma Þart na me si ni Ka dý köy Be le di ye si Gö nül lü E ði tim ve Da nýþ ma Mer ke zi nden ve ya in ter net ten Ka dý köy Be le di ye si web say fa sýn dan da te min e de bi le cek. Kül tür Sa nat ser vi si A na do lu Ý lim ve A raþ týr ma Vak fý ta ra fýn dan Kü tah ya Dum lu pý nar Ka pa lý Spor Sa lo nun da dü zen le nen Be di üz za man kon fe ran sý na Kü tah ya lý lar yo ðun il gi gös ter di. Spor sa lo nu týk lým týk lým do lar ken, sa lo nun or ta sý na da ek san - dal ya ler ko nul du. O tu ra cak yer bu la ma yan dâ vet li ler kon fe ran sý a yak ta ta kip et ti ler. Kon fe rans ön ce si si ne viz yon gös te ri si ya pýl dý, dâ vet li le re Ay dýn la rýn Gö züy le Sa id Nur sî ve De mok ra tik Cum hu ri yet bro þü rü he di ye e dil di. Kü tah ya da Be di üz za man rüz gâ rý PROF. DR. AH MET AK GÜN DÜZ: BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÎ AS RIN MÜ CED DÝ DÝDÝR. BEDÝÜZZAMAN Sa id Nur sî nin ve fa tý nýn 51. yýl dö nü mü dolayýsýyla A na do lu Ý lim ve A raþ týr ma Vak fý ta ra fýn dan Kü tah ya Dum lu pý nar Ka pa lý Spor Sa lo nun da ya pý lan Be di üz za man kon fe ran sý na Holl lan da Rot ter dam Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ah met Ak gün düz ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Ka tý lý mýn yo ðun ol du ðu prog ram da bir çok iz le yi ci kon fe ran sý a yak ta iz le mek zo run da kal dý. Prof. Dr. Ah met Ak gün düz, Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya týn dan, dü þün ce le rin den ve e ser le rin den söz et ti ði ko nuþ ma sýn da, Be di üz za man Sa id Nur sî nin as rýn mü ced di didir de di. Prof. Dr. Ak gün düz, Be di üz za man ýn, Kur â ný ve i man ha ki kat le ri ni bütün in san lý ða an lat mak gi bi yük sek bir gö re vi üst len di ði ni, mil le tin bir li ði ne ça lýþ tý ðý ný, bu na rað men yýl lar ca ka sýt lý o la rak bö lü cü, dev let ve mil let düþ ma ný o la rak gös te ril me ye ça lý þýl dý ðý ný söy le di. Prof. Dr. Ak gün düz þun la rý söy le di: Sek sen ku sur se ne lik öm rü nün 28 se ne si ni sür gün den sür gü ne, zin dan zin da na ko þa rak ge çi ren Be di üz za man, bü tün öm rü nü Kur ân ve i man ha ki kat le ri ni il mî ve man tý kî de lil ler le bü tün in san lý ða an lat mak gi bi, yük sek bir gö re vi yük len miþ ken ma a le sef Cum hu ri yet nes li o nu doð ru ta ný ya ma mýþ ve a cý bir ger çek o la rak ü ni ver si te ler de, li se ler de, or ta o kul lar da ve i lim çev re le rin de Sa id Nur sî, Be di üz za man, Ri sâ lei Nur, Nur Ta le be si i sim ler ve ke li me ler söy len di ði za man ak la he men Kürt çü, bö lü cü, Hol lan da Rot ter dam Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ah met Ak gün düz, Be di üz za man ýn, Kur a ný ve i man ha ki kat le ri ni tüm in san lý ða an lat mak gi bi yük sek bir gö re vi üst len di ði ni, mil le tin bir li ði ne ça lýþ tý ðý ný söyledi. dev let düþ ma ný, mil let düþ ma ný gi bi yan lýþ sý fat lar ak la ge ti ril me ye ça lý þýl mýþ týr. MÝL LE TÝN NA ZA RIN DAN DÜ ÞÜR MEK ÝS TE DÝ LER Be di üz za man ve Ri sâ le-i Nur la rýn bi lin me si ni, ta nýn ma sý ný en gel le mek i çin ya pý lan lar dan ba zý ör nek ler su nan Prof. Ak gün düz, bu ör nek ler den bi ri nin Ýs met Ý nö nü nün Be di üz za man Haz ret le rin den Sa id Nur sî, Be di üz za man di ye söz e dil me me si ni, ö zel lik le Sa id Kür dî di ye söz e dil me si ni is te di ði ni be lir te rek Be di üz za man ýn mil le tin na za rýn da göz den dü þü rül me ye ça lý þýl dý ðý ný söy le di. Sa id Nur sî nin ka sýt lý o la rak yýl lar ca Þeyh Sa id i le ka rýþ tý rýl dý ðý na i þa ret e den Ak gün düz, Be di üz za man ýn Þeyh Sa id in a yak lan ma sý na kar þý çýk tý ðý ný, Türk Mil le ti nin a sýr lar dýr Ýs lâ mýn bay rak tar lý ðý ný yap tý ðý ný ve böy le bir mil le tin to run la rý na ký lýç çe kil me ye ce ði ni i fa de et ti ði ni be lir te rek, is yan dan vaz geç me si ni is te di ði ni söy le di. Be di üz za man Sa id Nur sî nin müs bet ha re ket öl çü sü nü ka bul et ti ði ni i fa de e den Prof. Ak gün düz, Be di üz za man ý ma ne vî bir dok tor o la rak ni te len dir di. BE DÝ ÜZ ZA MAN A SAY GI ZA MA NI BEDÝÜZZAMAN IN sos yal o lay la ra ba - ký þý ný da de ðer len di ren Ak gün düz, Be - di üz za man ýn sos yal o lay la rý da ta kip e den bir ki þi lik ol du ðu nu, mil le tin üç bü yük düþ ma nýn o la rak ce ha let, ih ti lâf ve za ru ret ol du ðu nu ve bun lar la il gi li çö züm le ri or ta ya koy du ðu nu ha týr la ta - rak Be di üz za man ýn te o ri a da mý de ðil, uy gu la ma a da mý ol du ðu nu söy le di. Be di üz za man Sa id Nur sî nin, Mil - li ye ti miz bir vü cut tur. Ru hu Ýs lâ mi - yet, ak lý Kur ân ve i man dýr söz le ri ni na za ra ve ren Ak gün düz, Be di üz za - man Sa id Nur sî nin men fi ýrk çý lý ða kar þý ol du ðu nu vur gu la dý. Be di üz za man ýn bu gün dün ya nýn her ta ra fýn da bi lin di ði ni, e ser le ri nin o kun du ðu nu i fa de e den Ak gün düz, dev le tin 80 yýl ken di de ðer le riy le kan u yuþ maz lý ðý i çin de ya þa dý ðý ný i fa de e - de rek Gü nü mü zün Be di üz za man a say gý za ma ný ol du ðu nu söy le di. Kon fe rans ön ce si bir si ne viz yon gös te ri si ya pý lýr ken, kon fe ran sa ge - len le re Ye ni As ya Ga ze te si nin 23 Mart ta ek o la rak ver di ði Ay dýn la - rýn Gö züy le Sa id Nur sî ve De mok ra - tik Cum hu ri yet bro þü rü he di ye e - dil di. Kü tah ya / Ye ni As ya SOL DAN SA ÐA 1. Yü ze yi be lir li u zun luk ta bý ra kýl mýþ ham mad de lif le riy le kap lý, par lak, yu mu þak ku maþ, ve lur. - De ri nin kýl sýz böl ge le rin de gö rü len, be yaz ký sým la rýn kýr mý zý ya, kýr mý zý ký sým la rýn i se be ya za dö nüþ me si bi çi min de be lir ti le ri o lan pig ment bo zuk lu ðu, ba ras. 2. Nem rut hey kel le ri nin bu lun du ðu i li miz. - Ti bet te ve Or ta As ya nýn Hi ma la ya böl ge sin de bu lu nan, u zun ka ba tüy lü, vah þi tip le ri kah ve ren gi ve ya si yah, ev cil tip le ri be yaz da o la bi len boy nuz lu sý ðýr. 3. Bir e se ri da ha i yi a çýk la mak i çin ya zý lan ki tap. - Kas ta mo nu'nun bir il çe si. 4. A sa rak öl dür me ce za sý (Mec). - Lâ le ye tiþ ti ri len bah çe. 5. Mer ha met e den, çok mer ha met li o lan, e sir ge yen, ko ru yan, a cý yan Al lah. - Pa sak, le ke. - Bað la ma ve kuv vet len dir me e da tý. 6. Küt dar be ler le o lu þan, de ri bü tün lü ðü nün bo zul ma dý ðý, an cak de ri al tý da mar la rýn da yýr týl ma ve ka na may la be lir gin, ma vim si, mor renk te ya ra lan ma, kon tüz yon. - Gör kem. 7. Bir renk. - Ba yan lar da i sim o la rak kul la ný lan bir ke li me. 8. Ý ri ta ne li be zel ye BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K U R A N I K E R Ý M A E L E M E M Ö D E N E K R U H A N Ý Y E T A L A A H Ý R E T A B Ý Ç Ý M M Ý N Ý H A Y Ý N A K E E Y E K A L Ý Y A F E R T E K Ý T Ý N A B A K A A T A B U K E T E Z O M R I H A N E L A M Ý K A A Z A D Ý N E R Ý M A N - Baþ ço ban. - Trab zon'un bir il çe si. 9. Son de re ce bü yük yý kým, kat la nýl ma sý güç be lâ. - Har dal gil ler fa mil ya sýn dan, 50 cm ka dar boy la na bi len, par ça lý yap rak lý, sa rým tý rak çi çek li, yap rak la rý çið o la rak sa la ta gi bi ye nen tek yýl lýk, ot su bir bit ki. 10. O tur mal ýk, taht. - Na ma za dâ vet se si. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Mý sýr'ýn baþþehri. - Ki mi yö re le ri miz de a ða. 2. Sa kar ya'nýn 16 il çe sin den bi ri ve bun la rýn en mer ke zi ve en bü yük o la ný. 3. Her han gi bir ci sim ve ya a la nýn sý nýr la rý i çin de bu lun ma yan yer, ha riç. - Ger çek ve ya ta sar lan mýþ o lay la rý an la tan düz ya zý tü rü, öy kü. 4. Kar þý lýk bek le nil me den ya pý lan yar dým. - Yay gýn kýþ ya ðý þý. 5. Ka yaç küt le le ri nin bir ký rýl ma düz le mi bo yun ca yer le rin den kay ma sý, ký rýk. - Ko ru yan hi ma ye e den. 6. Ger çek leþ me si za ma na bað lý is tek. - (Tersi) Yemek. - Ý lâ ve zeyl. 7. Ge çil me si zor ge çit. 8. A na liz yön te mi kul la na ný, a na liz i le il gi li. 9. O yu nun her han gi bir a nýn da o yun cu la rýn sa yý ya da dö nem ba ký mýn dan e þit du rum da ol duk la rý ný bil di ren de yim. 10. Du ru, sa kin ha va da çý kan ku ru so ðuk. - De mi rin sim ge si. - Es ki Türk çe de þi ir. 11. Baþþehri Ot ta wa o lan dev let. - Rus ya'da bir ne hir. 12. Ge lir ge ti ren mülk ler. - Ha va lan dýr ma a ra cý, per va ne, per va ne ka na dý, van ti la tör.

11 Y EKONOMÝ 11 HA BER LER E ði ti mi ni al dý ðý mýz mes lek te ça lýþ mý yo ruz YE NÝ BI RÝS.COM UN Se las Tür ki ye a raþ týr ma þir ke ti ne yap týr dý ðý a raþ týr ma ya ka tý lan la rýn yüz de 54 ü, e ði ti mi ni al dý ðý mes lek te ça lýþ ma dý ðý ný söy le di. A raþ týr ma, bil gi sa yar des tek li WEB gö rüþ me si tek ni ði kul la ný la rak, Tür ki ye tem si li 14 þe hir de top lam ki þiy le ya pýl dý. Ça lýþ ma da er kek le rin yüz de 56 sý, ka dýn la rýn yüz de 51 i e ði ti mi ni al dý ðý mes lek te ça lýþ ma dý ðý ný söy le di. Bu ki þi le re iþ le rin den mem nun o lup ol ma dýk la rý so rul du ðun da yüz de 76 sý nýn ka rar sýz ve ya mem nu ni yet siz ol du ðu, mem nun ol du ðu nu söy le yen le rin yüz de 24 te kal dý ðý gö rül dü. E ði ti mi ni al dýk la rý mes lek te ça lý þan la rýn o ra ný yüz de 46 da kal dý yý lýn da ya pý lan a raþ týr ma da el de e di len o ran o lan yüz de 44 i di. Her 3 ki þi den bi ri, ça lýþ tý ðý i þin ka ri yer pla ný i çin uy gun ol ma dý ðý ný, yi ne her 3 ki þi den bi ri ka ri yer plan la rý i çin ça lýþ tý ðý iþ ye ri ni de ðiþ tir me yi dü þün dü ðü nü i fa de et ti. Ça lýþ ma da her 4 ki þi den 3 ü ka ri ye ri ni plan lar ken pro fes yo nel des tek al ma dý ðý ný be lirt ti. Ça lý þan a ma iþ a ra yan lar, iþ sa hi bi ol ma yan la ra gö re yüz de 10 da ha faz la pro fes yo nel des tek al dýk la rý ný söy le di. Ýs tan bul/a a DB den Pa kis tan a 400 mil yon do lar DÜN YA Ban ka sý, Pa kis tan a 400 mil yon do lar lýk kre di yi o nay la dý. Pa kis tan ýn res mi ha ber a jan sý APP ye gö re, Dün ya Ban ka sý nýn kre di si Pa kis tan da e ði tim pro je le rin de kul la ný la cak. Kre di nin 300 mil yon do la rý ü ni ver si te e ði ti min de, ge ri ka lan kýs mý i se Sind ve Pen cap e ya let le rin de or ta e ði ti min i yi leþ ti ril me si i çin har ca na cak. Dün ya Ban ka sý da ha ön ce, ta ri hi nin en bü yük sel fe la ke ti ni ya þa yan Pa kis tan a 900 mil yon do lar kre di ver miþ ti. Ý sa la ma bad/a a Ýz mir de u çak mo to ru fab ri ka sý ku ru la cak KA LE Gru bu þir ket le rin den Ka le Ha va cý lýk i le ABD li Pratt & Whit ney or tak lý ðýy la Ýz mir de ki E ge Ser best Böl ge si nde ku ru la cak F 135 u çak mo to ru fab ri ka sý nýn te me li ni Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün at ma sý nýn plan lan dý ðý be lir til di. Ka le Gru bu Baþ ka ný Zey nep Bo dur Ok yay, bu ya tý rý mýn ül ke i çin çok bü yük ö ne me sa hip ol du ðu na i þa ret et ti. Fab ri ka nýn te mel at ma prog ra mý i çin Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ü da vet et tik le ri ni bil di ren Ok yay, Cum hur baþ ka ný nýn tak vi mi ni bek le dik le ri ni i fa de e de rek, Ni san so nu ya da Ma yýs ba þý gi bi te mel a týp yýl so nu na ka dar ü re ti me baþ la mak is te dik le ri ni söy le di. Gru bun sa vun ma sa na yin de 2 in san sýz ha va a ra cý pro je si ni ta mam la dý ðý ný, ha va a raç la rý nýn de nen di ði ni ve ba þa rý lý ol du ðu nu kay de den Ok yay, bu a raç la rýn TSK nýn en van te ri ne gir me si i çin bek len di ði ni i fa de et ti. Ýz mir/a a Lib ya nýn dýþ bor cu yok TÜR KÝYE NÝN Trab lus Bü yü kel çi li ði Ti ca ret Mü þa vir li ði ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö re, Lib ya nýn hiç bir dýþ bor cu bu lun mu yor. Ban ka cý lýk sek tö rü nün dý þa ka pa lý ol ma sý ve pet rol fi yat la rý nýn yük sek sey ret me si u lus la ra ra sý fi nan sal kri zin o lum suz et ki le rin den Lib ya yý ko rur ken, 2010 yý lý büt çe sin de yýl lýk or ta la ma 45 ABD Do la rý o la rak dik ka te a lý nan va ril fi ya tý nýn, bu ra ka mýn çok ü ze rin de ger çek le me siy le Lib ya büt çe si nin 2010 yý lýn da da faz la ver me si bek le ni yor. Lib ya da 2009 yý lýn da 9 bin 600 ABD do la rý o la rak he sap la nan ki þi ba þý na dü þen mil li ge li rin, 2010 yý lýn da 12 bin 100 ABD do la rý dü ze yin de ger çek le þti ði tah min e di li rken, 2011 so nun da da 13 bin ABD do la rý ol ma sý bek le ni yor. IMF ve Lib ya res mi o to ri te le ri nin bek len ti ve pro jek si yon la rýn da 2009 yý lýn da e ko no mi si yüz de 1,6 kü çü len Lib ya nýn bu yýl so nun da yüz de 10,6, 2011 de de yüz de 6,2 bü yü ye ce ði tah mi ni ya pýl mýþ tý. IMF tah min le ri ne gö re Lib ya nýn 2009 yý lý top lam ih ra ca tý 37,1 mil yar do lar, it ha la tý i se 22 mil yar do la ra o la rak ger çek le þir ken ge çen yýl ki ih ra ca tý nýn 47,8 mil yar do lar, it ha la tý nýn i se 25,3 mil yar do lar o la rak ger çek leþ me si bek le ni yor. Ankara / aa MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 25 MART 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5550 ÖN CE KÝ GÜN 1,5530 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1910 ÖN CE KÝ GÜN 2,1940 p DÜN 71,75 ÖN CE KÝ GÜN 71,75 p DÜN 481,27 ÖN CE KÝ GÜN 481,00 Nö bet çi AVM dö ne mi baþ la dý YAN YANA AÇILAN AVM'LERÝN BÝRBÝRÝNE ZARAR VEREREK CÝRO KAYBINA UÐRADIÐINI VE ALIÞ VERÝÞ GÜNLERÝNÝN KENDÝLERÝNÝ KURTARMA ÇABASI OLDUÐUN BELÝRTEN TESK BAÞKANI PALANDÖKEN, "NÖBETÇÝ AVM DÖNEMÝ BAÞLADI" DEDÝ TESK Baþkaný Palandöken, ayný kon sep te, ay ný mar ka lar la yan ya na a çý lan AVM le rin zararlarýný te la fi et mek i çin Ýs tan bul Shop ping Fest i dü zen le dik le ri ni söyledi. TÜR KÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, Ýs tan bul da baþ la tý lan Ýs tan bul Shop ping Fest a lýþ ve riþ gün le ri nin a lýþ ve riþ mer kez le ri nin (AVM) ken di le ri ni kur tar ma ça ba la rý ol du ðu nu söy le di. Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Bu ka dar çok bir bi ri nin ben ze ri, yan ya na, ku ral sýz ca a çýl dýk la rýn da u yar mýþ týk. AVM NÜK LE ER E ner ji, 14. Av ras ya E ko no mi Zir ve si nde ma sa ya ya tý rý lý yor. Mar ma ra Stra te jik ve Sos yal A raþ týr ma lar Ge nel Baþ ka ný Dr. Ak kan Su ver, 1973 yý lýn da dün ya ge ne lin de yüz de 1 i bul ma yan nük le er e ner ji pay la rý nýn, bu gün i ti ba ri i le yüz de 6 ya u laþ mýþ ol ma sý nýn yal nýz nük le er e ner ji nin bo yu tu nu de ðil, ge liþ me hý zý ný da or ta ya koy du ðu na dik kat çek ti. Su ver, nük le er e ner ji san tral le ri nin ka mu o yu nun gü ve ni ni a la bil me si a çý sýn dan e ni ne bo yu na tar tý þýl ma sý ge rek ti ði ni di le ge tir di Ni san 2011 gün le ri ger çek le þe cek 14. Av ras ya E ko no mi Zir ve si nin ilk gün öð le den son ra ki E ner ji O tu ru mu nda kü re sel ve Tür ki ye a çý sýn dan nük le er e ner ji san tral le ri ma sa ya ya tý rý la cak. E ner ji ve Ta bi Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Ak ku yu Nük le er San tra li Pro je si Þir ke ti Ge nel Mü dü rü A - enf las yo nu bi ze za rar ver di ði gi bi ken di ni ze de ve re cek di ye. Þim di arz/ta lep den ge si bo zu lup ci ro lar dü þün ce nö bet çi AVM dö ne mi baþ la dý de di. Ge çen yýl a çý lan AVM le rin yüz de 58 i nin, mev cut 268 AVM nin i se yüz de 80 i nin Ýs tan bul ve An ka ra da ol du ðu na dik ka ti çe ken Pa lan dö ken, Tür ki ye de ya pý mý sü ren ve pro je len di ri len AVM le rin de dev re ye gir me siy - Nük le er e ner ji yi e ni ne bo yu na tar tý þa lým le xan der Su per fin, A zer bay can E ner ji Ba ka ný Na týq A li yev, Pa kis tan Su ve E ner ji Ba ka ný Ra ja Per va iz As hraf, Bos na-her sek E ner ji Ba ka ný Va hid He co, Hol lan da O il, Gas and E nergy Law E ner ji Ko mi te si Sek re te ri Dirk Busc hle, Na buc co Ku rum sal Ý le ti þim Di rek tö rü Chris ti an Do le zal ýn ya ný sý ra, e ner ji ko nu sun da uz man bir çok ko nuþ ma cý nýn yer a la ca ðý o tu rum da Ge le ce ðin e ner ji sis te mi nük le er e ner ji o la bi lir mi, e ner ji; böl ge sel, coð ra fi ve si ya si an laþ maz lýk lar da et kin bir rol üst le ne bi lir mi gi bi so ru la ra ce vap a ra na cak. Zir ve de ay rý ca Ka ra de niz de e ner ji bir lik te li ði nin ge rek li li ði, Av ru pa da e ner ji gü ven li ði nin ge le ce ði, e ner ji i le il gi li ge le cek se nar yo la rý, e ner ji ü re ten ül ke le rin, bu nu si ya si güç ve yap tý rým a ra cý o la rak kul lan ma sý gi bi ko nu lar ü ze rin de de du ru la cak.ýs tan bul/ Ye ni As ya le top lam ki ra la na bi lir a la nýn 6,8 mil yon met re ka re ye, bin ki þi ye dü þen a la nýn da Tür ki ye de 89 met re ka re den 100 e, Ýs tan bul da i se 185 met re ka re den 247 met re ka re ye çýk ma sý bek le ni yor. An ka ra þu an da 215 met re ka re i le AVM þam pi yo nu o la rak Av ru pa or ta la ma sý nýn ü ze ri ne çý kar ken, Ý tal ya ve Çek Cum hu ri ye ti gi bi ül ke le re fark at mýþ du rum da i fa de le ri ni kul lan dý. Ba ba can: Ö nü müz de zor yýl lar var DEV LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, ge le cek bir kaç yý lýn ko lay ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, Dün ya da e ko no mik kon jonk tü rün zor ol du ðu ve böl ge miz de de si ya sal ve sos yal ge liþ me le rin böy le risk li bir þe kil de sey ret ti ði bir dö nem o la cak de di. Dev let Ba ka ný Ba ba can, Es ki þe hir Gi ri þim ci Sa na yi ci ler ve Ý þa dam - la rý Der ne ði nin (EG SÝ AD) Es ki þe hir Os man ga zi Ü ni ver si te si Kon gre Sa lo nu nda dü zen le nen 9. Ge nel Ku rul top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, fi nan sal kriz dö ne min de bir çok bü yük ban ka ve fi nans ku ru lu þu nun, dev let le rin o la ða nüs tü im kan la rýy la, des tek le riy le ve kay nak la rýy la var lý ðý ný sür dür dü ðü nü i fa de et ti. Ba ba can, p KA ZAN MA DI ÐIMIZ 41 MÝL YA RI HAR CA DIK AY NI kon sep te, ay ný mar ka lar la yan ya na a çý lan AVM le rin bir bi ri ne za rar ve re rek ci ro kay bý na uð ra dý ðý ný, te la fi et mek i çin Ýs tan bul Shop ping Fest a lýþ ve riþ gün le ri dü zen le dik le ri ni be lir ten Pa lan dö ken, þun la rý kay det ti: Av ru pa ve A na - do lu ya ka sýn da her gün bir AVM ge ce ye ka dar nö bet çi bý ra ký la cak. Se zon ol ma sý na rað - men, a lýþ ve riþ ler de yüz de 30 dan baþ la ya rak yüz de 80 e va ran in di rim baþ la ta rak hak sýz re - ka bet e de cek ler. Ay rý ca, sa at den son ra ki a lýþ ve riþ ler de eks tra in di rim uy gu la ya rak, va tan - da þýn den ge si ni bo za cak lar. Ba kýn ge çen yýl sa - de ce tü ke ti ci kre di le ri 41 mil yar li ra art tý. Bu þu de mek, hal ký mýz da ha he nüz ka zan ma dý ðý 41 mil yar li ra yý pe þi nen har ca dý. Bu hýz la de vam e - der se ö de me sý kýn tý sý ya þa yan a i le ler da ra dü - þe bi lir, sos yal sý kýn tý lar ar tar. Ço ðu ya ban cý ser - ma ye li AVM ler bun la rý dü þün mü yor ta bi i. Ya - kýn da A na do lu nun di ðer il le rin de de baþ la ma - sý ný bek li yo rum. AVM dý þýn da ki cad de ler de, ma hal le ler de ki kon fek si yon cu, tu ha fi ye ci, bil lu - ri ye ci ya ni ge le nek sel pe ra ken de ci ne yap sýn? Dük kân la rý mýz ý þýk sýz mý kal sýn? de di. Pi ya sa - nýn ku ral la rý kon ma dan ça lýþ ma þart la rý ve hak - sýz re ka bet ön le ne me ye ce ði ni vur gu la yan Pa - lan dö ken, Pe ra ken de Ya sa sý nýn mut la ka çý - ka rýl ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. An ka ra/a a þöy le ko nuþ tu: Kri zin be ra be rin de ge tir di ði e ko no mik ya vaþ la ma ve fi nans sek tö rü nün ka mu ya ge tir di ði yük, 2010 yý lýy la be ra ber kri zin fark lý bir saf ha ya bü rün me si ne ne den ol du. Bu da dev let le rin a çýk la rý nýn ve borç yü kü nün re kor se vi ye ler de art tý ðý ve ar týk dev let le rin kre di bi li te le ri nin sor gu lan dý ðý bir baþ ka dö nem ol du. Ýlk Yu na nis tan prob le mi ni gör dük. Son ra Ýr lan da ve Av ru pa da pek çok ül ke var. Tab lo, dün ya a çý sýn dan ol duk ça va him. Kri zin et ki le ri nin or ta dan kalk ma sý yýl lar sü re cek. Bu tab lo ü ze ri ne bi zim böl ge miz de, 2011 yý lýy la bir lik te Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu da ye ni ge liþ me ler gör me ye baþ la dýk di yen Ba ba can, þöy le de vam et ti: Böy le bir za man da, ö zel lik le em ti a, e ner ji ve pet rol fi yat la rý ný cid di þe kil de et ki le yen ge liþ me le ri ya þa ma ya baþ la dýk. Ö nü müz de ki bir kaç yýl ko lay ol ma ya cak. Dün ya da e ko no mik kon jonk tü rün zor ol du ðu ve böl ge miz de de si ya sal ve sos yal ge liþ me le rin böy le risk li bir þe kil de sey ret ti ði bir dö nem o la cak. Böl ge miz de bir ro tas yon, de ði þim ve dö nü þüm ka çý nýl maz gö rü nü yor. Es ki þe hir/a a MARMARAEREÐLÝSÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/170 KARAR NO: 2011/22 Davacý SATI KESKÝN aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE; Sivas ili Divriði ilçesi Kayaburun Köyü Cilt: 0093 Hane No: Sýra No: 0018'de nüfusa kayýtlý (TCKN: ) Ebuzer ve Çiçek kýzý, Divriði 04/03/1971 doðumlu SATI KESKÝN'in nüfusta SATI olan isminin ÇÝÇEK olarak TASHÝH ve TESCÝLÝNE; Bu þekilde nüfusa kayýt ve tesciline, ilan tarihinden itibaren bir yýl içinde bu isim deðiþikliðinden zarar görenlerin bu karara karþý itiraz edebilecekleri teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 23/03/2011 B: BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/670 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da Cum hu ri yet mah. Cum hu ri yet Cad. Yel pa ze Sok. No: 19. Ý ti mat O to par ký. B. çek me ce/ýs tan bul ad re sin de ya pý la cak ve o gü - nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te yenin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak %...KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak - dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 16/03/2011 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) TL 1 34 LRP 15 PLA KA SA YI LI 2006.MOD. BE YAZ RENK LÝ GA ZEL LE MAR KA KAM YO NET. Muh. Çi zik ler mev cut. B: T. C. KARTAL 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2010/458 Esas. KARAR KARAR NO : 2011/20 HÜKÜM: Yukarýda açýklanan nedenlerle 1- DAVANIN KABULÜNE, 2- Çan ký rý i li, Il gaz il çe si, Çö rek ci ler kö yü, Cilt 28, Ha ne 76, BSN 65'de nü fu sa ka yýt lý TC kim lik no lu A li ve Hu ri ye'den ol ma Sul tan bey li do ðum lu Sa - týl mýþ Ý pek ci' nin Sa týl mýþ o lan is mi nin ÖZ GÜR O LA RAK TAS HÝ HEN NÜ FU SA TES CÝ LÝ NE, ka rar ve ril di. B: T. C. BAKIRKÖY / ÝSTANBUL 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/2580 TLMT. Ör nek No: 25* Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 07/04/2011 gü nü sa at 10:00-10:05'de Fev zi Çak mak Cad. No: 22 Ha - beþ O to par ký Gün gö ren/ýst.'de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun - ma dý ðý tak tir de 12/04/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca - ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %...o ra nýn da KDV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart - na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör - ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 17/03/2011 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si ( Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri ) ,00 1 A det 1 A det 34 UM 9079 PLA KA LI 1999 MO DEL HYUN DA Ý H 100 KA PA LI KA SA KAM YO NET, ÖN DEN KA ZA LI, AR KA TAM PON DA VU RUK LAR MEV CUT, SAÐ ÖN KA PI ÇIK MIÞ ÇÝ ZÝK LER MEV CUT. DÖ ÞE ME LE RÝ ES KÝ, TEYP Ü ZE RÝN DE. A NAH TAR VE RUH SA TI YOK. (Ý ÝK m. 114/1, 114/3) *: Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 63'e kar þý lýk gel mek te dir. B: Bin 343 ma den sa ha sý i ha le e di le cek E NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, ye ni Ma den Ka nu nu çer çe ve sin de i ha le le rin baþ la ya ca ðý ný ve sa na yi ci le rin is te ði doð rul tu sun da ilk grup ta bin 343 ma den sa ha sý nýn i ha le e di le ce ði ni bil dir di. Ýlk a þa ma da 1-b gru bu 449 a det, 2. grup tan da 894 a det ma den sa ha sý ol mak ü ze re bin 343 a det sa ha nýn 30 Mart 2011 ta ri hin de i lan e di le rek i ha le sü re ci nin baþ la ya ca ðý ný an la tan Ba kan Yýl dýz, ön ce lik le sek tör den ge len ta lep ler doð rul tu sun da, mer mer sek tö rü, cam sa na yi, çi men to sa na yi, se ra mik sa na yi, tuð la-ki re mit sa na yi, yol ya pý mý, in þa at sek tö rü ve alt ya pý hiz met le rin de kul la ný la cak en düs tri - yel ham mad de le rin bu lun du ðu ruh sat grup la rý nýn i ha le si nin ya pý la ca ðý ný bil dir di. Ba kan Yýl dýz, Ma den ci li ðe da ya lý sa na yi mi zin ge liþ me si, sa na yi nin ih ti ya cý o lan ham mad de nin ül ke kay nak la rýn dan sað lan ma sý, ma den it ha la tý nýn a zal ma sý i çin i ha le sü re ci yo ðun bir þe kil de de vam e de cek tir de di. Sa ha la rýn 30 Mart 2011 ta ri hin de i lan e di le ce ði ni ve Ha zi ran a yýn da da i ha le le rin baþ la ya ca ðý ný vur gu la yan Ta ner Yýl dýz, ruh sat la rýn 10 yýl lýk o la rak ve ri le ce ði ni, 5 er ve ya 10 ar yýl lýk pe ri yot lar ha lin de u za tý la bi le ce ði ni söy le di. Yýl dýz, bu i ha le le rin ar dýn dan kö mür sa ha la rý i çin de i ha le le rin baþ la ya ca ðý ný da a çýk la dý. An ka ra/a a

12 12 MAKALE Y Ýn san ve e ði ti min ö ne mi SUNA DURMAZ dur maz su ho o.com Tür ki ye nin Ku veyt Bü yü kel çi li ði gü zel bir hiz me te im za a ta rak Ça lýþ ma Mü þâ vi ri Ýz zet Gi rit li oð lu nun ön cü lü ðün de Top lum la Kay - naþ ma ve Da ya nýþ ma top lan tý la rý ný baþ lat tý. Bu çer çe ve de, ben den de Ye ni As ya ya za rý o la - rak bir su num yap ma mý is te di ler. 7 Mart ta Bü yü kel çi lik te ya pýl ma sý plan la nan su num, or - ga ni zas yon da ki bir ak sak lýk yü zün den, 11 Mart gü nü bir Türk kah ve ha ne sin de ya pýl dý. Ku - veyt te ki Türk ha ným la rý na yö ne lik ha zýr lan mýþ o lan Ýn san ve E ði ti min Ö ne mi baþ lýk lý su nu - mu siz ler le de pay laþ mak is ti yo rum. Ön ce in sa ný ta ný ya lým: Ger çek þu ki; biz in sa ný ka tý þýk bir nut fe den (er kek ve ka dý nýn dö lün den) ya rat týk; o nu im ti han e de lim di ye, ken di si ni i þi tir ve gö rür kýl dýk (el- Ýn san 2. â yet) Var lýk lar, can lý lar ve can sýz lar o la rak i ki ka te go ri ye ay rý lýr lar. Can lý lar da; in san lar, hay van lar ve bit ki ler o la rak üç sý ný fa ay rý lýr lar. Ýn sa ný di ðer can lý lar dan a yýrt e den ve on la ra üs tün ký lan þey; ko nuþ ma, dü þün me, an la ma, öð ren me, ký yas la ma, mu hâ ke me et me, î câd et me, ez ber le me gi bi ka bi li yet le re sa hip ol ma sý dýr. Çok fark lý duy gu lar la do na týl mýþ o lan in san, ol duk ça has sas bir ya pý ya sa hip, in ce ruh lu müs tes nâ bir var lýk týr. Ýn sa ný hay van dan a yýrt e den ö zel lik le rin den bi ri de, mâ zi ve müs tak bel i le ya kî nen a lâ ka dar ol ma sý dýr. Hay van sa de ce i çin de bu lun du ðu a ný bi lir. Rýz ký ný te min et ti mi, yan ge lir ya tar. Geç mi þin ü zün tü sü, ge le ce ðin kor ku su yok tur hay van da. Oy sa in san öy le de ðil dir. Mâ zi de ge çir miþ ol du ðu sý kýn tý lar dan ve e lem ler den bir tür lü kur tu la maz, da i ma ah! ah! di ye rek geç miþ te ki sý kýn tý la rý ha týr la yýp ü zün tü du yar. Müs tak bel i se bi lin mez bir mu am ma dýr; bu yüz den, sü rek li en di þe i çin de dir. Ha ki kat te ge niþ o lan ha yat, dar bir ka fe se dö nü þür. Ha ya týn bu ka dar dar laþ ma sý na se bep, in sa nýn tûl-u e mel sa hi bi ol ma sý dýr; iþ te bu sý fat, in sa nýn ar zu la rý ný sý nýr sýz yap mak ta dýr. Ýn san þu â lem de bu lu nan var lýk la ra muh taç ve on lar la ya kýn dan a lâ ka dar dýr. Ýh ti yaç la rý â le min her ta ra fý na da ðýl mýþ; ar zu la rý son suz lu ða ka dar u zan mýþ týr. A ma bu ni ha yet siz ar zu ve e mel le ri ye ri ne ge ti re bi le cek hiç bir kuv ve ti yok tur. Bu nok ta da, in san bir ser çe ku þun dan da ha za yýf týr. Ýn san da ki i ki ci het: Ya ra dý lýþ i ti ba riy le in san da i ki ci het var dýr. Bi ri hay ra ve gü zel li ðe, o lum lu iþ ler yap ma ya ba kar. Di ðe ri i se, kö tü lü ðe, a nar þist li ðe, tah ri be ba kar. Ýn san ön ce ken di ni se ver; son ra a i le si ni, yurt taþ la rý ný, di ðer in san la rý ve hay van la rý, bit ki le ri, da ðý, ne hi ri, a yý, yýl dýz la rý se ver. Ký sa ca sý, bü tün kâ i na tý i çi ne a la bi le cek son suz bir mu hab bet var dýr in sa nýn yü re ðin de. Var lýk la rý bu ka dar se ven in san, se vil me yi de ar zu lar. Hat ta, can lý lar i çin de þef ka te ve se vil me ye en muh taç o lan var lýk, in san dýr di ye bi li riz. Ýn san sev di ði ve þef kat et ti ði gi bi nef ret de e der. Ýn san bir ka rýn ca yý in cit me yi is te me ye cek ka dar in ce ruh lu o la bi le ce ði gi bi, öz ev lâ dý da hil bin ler ce in sa ný a cý ma dan öl dü re bi le cek ka dar câ ni de o la bi lir. Ta rih say fa la rý Fi ra vun, Nem rut, Hit ler, Sta lin gi bi e li kan lý dik ta tör ör nek le riy le do lu dur... Ýn san bü tün ma lý ný da ðý ta cak ka dar cö mert ve yar dým se ver o la bi le ce ði gi bi, cim ri lik ve pin ti lik i çin de kýv ra na cak ka dar e li sý ký da o la bi lir. Ýn san bir si ne ðin ta þý dý ðý mik ro ba ye ni le cek ka dar za yýf ol du ðu gi bi, dün ya ya hük met me yi is te yen zâ lim bir dik ta tör de o la bil mek te dir. Ýn san da me lek le rin fev ki ne (a la-i Ýl li yin) yük se le bi le cek ka bi li yet ol du ðu gi bi, en a þa ðý mah lûk de re ce si ne (es fel-i Sa fi lin) dü þe cek is ti dat da var dýr. Bü tün bu te zat la rýn in san da top lan mýþ ol ma sý, o nu komp leks bir var lýk ha li ne ge ti ri yor gi bi dü þün me yin; bu du rum in sa ný yü celt mek i çin dir. Çün kü, eþ ya la rýn kýy me ti an cak zýt la rýy la kar þý laþ tý rý lýr sa or ta ya çý ka bi lir. E vet, in san da ken di ken diy le mü câ he de i çi ne gi rer se, yük se lir ve me lek le rin fev ki ne çý kar. Hz. A li ye a it o lan bir söz de, þöy le de ni yor: Ey in san, sen ken di nin kü çük bir ci sim ol du ðu nu sa nýr sýn; oy sa en bü yük â lem se nin i çin de giz li dir. Mil lî Þa i ri miz M.  kif i se Ýn san ad lý þi i rin de in sa na ken di kýy me ti ni bil, zâ týn dan ha ber dar ol di yor. Ha ber dar ol ma mýþ sýn ken di za týn dan hâ lâ sen, Ha kir bir var lý ðým der sin ey in san; fa kat bil sen, Se nin ma hi ye tin, hat ta me lek ler den de yü ce dir  lem ler sen de sak lý dýr. Ci han lar sen de top lan mýþ týr Ýn san en gü zel þe kil de (ah sen-i tak vim) ya ra týl mýþ týr Ya ra tý cý nýn ken di ne mu hâ tap o la rak al dý ðý ve vahy a ra cý lý ðýy la ko nuþ tu ðu tek mah lûk in san dýr. Bir ba ký ma, in san Yü ce Ya ra tý cý nýn en sev di ði mah lû ku dur. Hat ta Kur ân-ý Ke rim de bir sû re el-ýn san o la rak ad lan dý rýl mýþ týr. Bir â yet-i ke ri me de Biz in sa ný en gü zel þe kil de ya rat týk de ni yor. Ýn san ce set o la rak di ðer mah lûk lar dan da ha gü zel ya ra týl dý ðý gi bi, bu ce se de can ve ren a kýl ve ruh sa hi bi ol ma sýy la da gü zel ya ra týl mýþ o lan gü zî de bir var lýk týr. Ruh suz bir be den in san o la bi lir mi hiç? El bet te o la maz. Ruh suz be den ö lü dür. Ýþ te, ö lü ol du ðu i çin o be de ne ce set de nir, in san den mez. Ýn san be de ni di ðer mah lûk lar gi bi de ðil dir; sü rek li o la rak ba kým is ter; te miz lik is ter. Ço ðu muz be den te miz li ði ni ya pa rýz. Çün kü bi raz ih mal et sek, ko ku dan du rul maz; kim se ya ný mý za yak laþ mak is te mez. Ýþ te öy le de, kuþ ku suz ak lý mý zýn ve ru hu mu zun da ba ký ma ih ti ya cý var dýr. A kýl ve ru hu mu zu, mi de mi zi ze hir le yip has ta e den fast fo od mi sa li þey ler le dol dur ma ma mýz lâ zým dýr. Bu pek kýy met li i ki var lý ða i ti na gös te rip, ya ra dý lýþ ga ye le ri ne uy gun o lan bes le yi ci ve ra hat la tý cý gý da lar ve re rek ba ký ma al ma mýz ge rek mek te dir. A kýl ve ru hun ih ti yaç la rý ný ta yin et mek i çin ken di mi zi ta ný ma mýz lâ zým dýr. Her bir in sa nýn ken di ni ta ný ma sý i çin þu so ru la rý sor ma sý ge re kir: Ben ki mim? Þu dün ya da var o luþ se be bim ne dir? Ya ra tý cý ta ra fýn dan ba na ve ri len ka bi li yet ler ne ler dir? Bun la rý na sýl kul la na bi li rim? Ha yat ta ki gâ yem ve he de fim ne dir? Ýþ te bu so ru la rýn ce va bý ný bu la bi len in san mut lu lu ðu ya ka la mýþ týr. Sa de ce ye me-iç me ve eð len ce den i ba ret o lan bir ha yat tar zý, in sa ný as la mut lu et mez. A kýl ve ru hun da do yu ma er me si lâ zým dýr. A kýl ve ruh be ra ber ce do yu ma u la þýr sa, in san mut lu luk der ya sýn da yü zer ve â de ta Nu run a lâ nur o lur. Ýn san i çin e ði ti min (il min) ö ne mi: Ý lim i lim bil mek tir; Ý lim ken din bil mek tir. Sen ken di ni bil mez sen Bu ni ce o ku mak týr Yu nus Em re Bir dâ ne-i ha ki kat bir har man ha ya la ta mü rec cah týr. Be di üz za man A kýl ve ru hu do yu ra cak þey an cak i lim o la - bi lir. Ýn san, ak lý ný ay dýn la ta cak o lan mo dern fen i lim le ri ne ih ti yaç duy du ðu gi bi, kal bi ni nur lan dý ra cak o lan di nî i lim le re de ih ti yaç du yar. Yal nýz, bu ra da he men þu nu i lâ ve et mek ge re ki yor: Sa de ce di nî i lim le ri öð ren mek le kal mak, in sa ný ta as su ba ve yo baz lý ða dü þü rür. Mo dern ha ya týn ge tir di ði hýz lý de ði þim ler den, tek no lo ji den na si bi ni a la ma yan in san ka ran lýk çað da ka lýr. Bu nun ya nýn da, din den u zak ka la rak, sa de ce mo dern i lim le ri öð ren mek le ye tin mek de, in sa ný Ya ra tý cý dan u zak laþ týr dý ðý i çin, mâ ne vî buh ran la ra, þüp he le re ve ves ve se le re ka pý a çar. Al lah Te â lâ bi zi ya rat tý ðýn da, a kýl ve ru hu mu zun e sas ih ti yaç la rý mý zý da be lir le miþ ve bu nu bi ze bil dir miþ tir. Ön ce de be lirt ti ði miz gi bi, a kýl ve ruh an cak e ði tim le do yu ma e rer. Ýþ te bu yüz den Kur ân-ý Ke rim in ilk â ye ti ÝK - RA dýr. Ya ni in sa na O ku em ri ve ril mek te - dir. Pe ki ne yi o ku ya ca ðýz? Na sýl o ku ya ca ðýz? Bu â yet te, in sa na  týl dur ma, bey ni ni ça lýþ týr; et ra fýn da ki her þe yi bir ki tap gi bi o ku ve in ce le; ü ze rin de in ce in ce dü þün, var lýk la rýn bo þu na ya ra týl ma dýk la rý ný, her bi ri nin bir va zi fe si nin ol du ðu nu, bu nun gi bi in sa nýn da gâ ye siz bir var lýk o la ma ya ca ðý ný gör de ni yor. Bir çok â - A kýl ve ru hun ih ti yaç la rý ný ta yin et mek i çin ken di mi zi ta ný ma mýz lâ zým dýr. Her bir in sa nýn ken di ni ta ný ma sý i çin þu so ru la rý sor ma sý ge re kir: Ben ki mim? Þu dün ya da var o luþ se be bim ne dir? Ya ra tý cý ta ra fýn dan ba na ve ri len ka bi li yet ler ne ler dir? yet te; göz le ri mi zi, de ni ze ve ka ra ya, ge ce ve gün dü ze, dað la ra ve ne hir le re, se ma da ki a ya, gü ne þe ve yýl dýz la ra, zey ti ne, hur ma ya, ü zü me, in ci re, ka rýn ca ya, a rý ya, ö rüm ce ðe, si ne ðe, de ve ye ve at la ra çe vir me miz is te ni yor. Pe ki ne den et ra fý mý zý bu ka dar in ce le mek ge re ki yor? Bu var lýk la rýn her bi ri baþ lý ba þý na bü yük bir i lim dir de on dan. Al lah bi zi i li me ve ir fa na teþ vik e di yor. Bi zi biz den da ha i yi ta ný yan Rab bi miz, Zü mer Sû re si 9. â yet te Hiç bi len ler le bil me yen ler bir o lur mu? di ye bu yu ra rak ce hâ le tin kö tü bir þey ol du ðu na i þa ret e dip, câ hil li ðe düþ me me miz i çin bi zi i kaz e di yor. Ya ra tý cý nýn ken di ne mu hâ tap o la rak al dý ðý ve vahy a ra cý lý ðýy la ko nuþ tu ðu tek mah lûk in san dýr. Bir ba ký ma, in san Yü ce Ya ra tý cý nýn en sev di ði mah lû ku dur. Hat ta Kur ân-ý Ke rim de bir sû re el-ýn san o la rak ad lan dý rýl mýþ týr. Nun Sû re si 2. â yet te i se Al lah Te â lâ ka le me ve ka le min yaz dýk la rý na ye min e di yor. O ku ma-yaz ma o la yý mu kad des ki tap Ku rân-ý Ke rim de yer al dý ðý na gö re, i lim öð ren mek te i ba det gi bi mu kad des bir iþ tir. Pey gam be ri miz bir ha di sin de Çin de de ol sa il mi a ra yý nýz. Çün kü i lim öð ren mek her Müs lü ma na farz dýr... di yor. Bu Ha dis-i Þe rif ten þu nu an lý yo ruz: Ý lim ev ren sel bir de ðer dir; bel li bir mil le te mah sus de ðil dir. Fay da lý o lan il mi her kes a lýp kul la na bi lir. O ku mak yaþ ve za man la sý nýr lý de ðil dir. Pey gam be ri miz (asm) bu ko nu da da Ý lim be þik ten me za ra ka dar dýr di yor. Bir baþ ka ha dis te de Ý lim öð ren mek i çin yo la çý kan ki þi e ve ge ri dö nün ce ye ka dar Al lah yo lun da dýr di ye bu yu ru yor. Hz. A li i se Ba na bir harf öð re te nin bin yýl kö le si o lu rum de miþ. Pe ki bir har fe bin yýl kö le o lu nur mu hiç? Ta biî ki de ðil. Fa kat, Hz. A li bu sö zün de me câ zi o la rak il min fay da sý na i þa ret et mek is te miþ tir. Bu yüz den bin yýl kö le si o lu rum de miþ tir. Ýl min fay da la rý: 1- Ý lim doð ru yu yan lýþ tan a yýrt et me mi zi sað lar. 2- Ý lim ha ya ta ka ram sar o la rak de ðil de po zi tif bak ma mý zý sað lar. 3- Ý lim uf ku mu zu a çar, bi zi ka pa lý ku tu dan çý ka rýr. 4- Ý lim bi zi baþ ka la rý nýn bo yun du ru ðun dan çý ka rýp hür ya þa ma mý zý sað lar. Ý lim in san o la rak, va tan daþ o la rak hak la rý mý zý ve gö rev le ri mi zi bil di rir. Dik ta tör lü ðün hü küm sür dü ðü ül ke le re bir ba kýn; in san la rýn ne ka dar câ hil ol duk la rý ný gö re cek si niz. Dik ta tör ler ce hâ let sa ye sin de var o lu yor lar. 5- Ý lim kuv vet tir ve öz gü ven dir. 6- Ý lim ves ve se ve þüp he le ri yok e der. 7- Ý lim ye ni fýr sat lar do ðu rur. 8- Ý lim in sa nýn hu râ fe le re de ðil, ha ki kat le re i nan ma sý ný sað lar. Ý lim öð ren me yen boþ lu ða dü þüp baþ ka la rý na muh taç o lur Þim di di ye cek si niz ki; i lim o kul da, hat ta ü ni ver si te ler de öð re ni lir. O ku la ve ya ü ni ver si te ye gi de me yen ler, er ken yaþ ta ev le nip ço luk ço cu ða ka rý þan lar ne ya pa cak? Ý lim de yin ce sa de ce dok tor ol mak, mü hen dis ol mak, öð ret men ol mak ak lý ný za gel me sin. El bet te ki ha yat ta her kes ay ný im kân la ra sa hip o la ma mýþ ve ü ni ver si te ye gi de me miþ tir. Ta biî o la rak, her kes pro fe sör, dok tor, as ker, mü hen dis ve ya öð ret men o la maz. Ta mir ci lik, ber ber lik, e lek trik çi lik, lo kan ta cý lýk ve ter zi lik, hat ta ev ha ným lý ðý da bi rer mes lek tir. Ýþ te bu mes lek le ri da ha i yi bir þe kil de yap ma ya ya ra yan bil gi ler de i lim dir. Bir i þin er bâ bý ya ni o i þi i yi bi len, bah si ge çen i þin â li mi dir. Ý lim de di ði miz za man, in sa nýn mad dî ve mâ ne vî ha ya tý ný dü ze ne so kan, dü þün ce uf ku nu ge niþ le ten, baþ ka la rý na i ti mad et me den ken di a yak la rý ü ze rin de dur ma sý ný sað la yan, et ra fýn da mey da na ge len o lay la rý da ha i yi an la ma sý na ya ra yan fay da lý bil gi le rin ak lý mý za gel me si lâ zým dýr. Ün lü Fran sýz dü þü nü rü Bal zac Bil gi nin e fen di si ol mak i çin ça lýþ ma nýn u þa ðý ol mak þart týr di ye rek bil gi nin çok ça lýþ mak la el de e di le bi le ce ði ni i fa de et mek is te miþ tir. Ya ni Ar mut piþ að zý ma düþ þek lin de bil gi el de e dil mez; ça ba gös ter mek ge re kir. Ö nem li o lan za ma ný i yi de ðer len dir mek tir. Çün kü, za man pa ha bi çil mez de ðer de o lan bir zen gin lik tir. Bi ze ve ri len 24 sa at 24 al týn gi bi dir. Vak ti mi zi i yi de ðer len di ril di ði miz tak dir de, çok bü yük ka zanç lar el de e de bi li riz. Ýn san gün lük iþ le ri nin ha ri cin de ka lan boþ za man la rýn da, e lin de ki im kân la rý de ðer len di rip ye ni þey ler öð re ne rek ken di ni ge liþ ti re bi lir. Ye ni þey ler öð ren mek in sa na ye ni u fuk lar aç tý ðýn dan ha ya tý na ne þe ka tar. Pey gam ber E fen di miz (asm) Ý ki gü nü bir o lan za rar da dýr di ye rek bi zi ye ni þey ler öð re nip ü ret me ye teþ vik et miþ tir. Es ki den halk e ði tim mer kez le rin de mes lek kurs la rý var dý ve sa ný rým hâ lâ da var. Me se lâ, Ýs tan bul Be le di ye si nin ÝS MEK kurs la rý gi bi kurs lar bü yük hiz met sun mak ta lar. Ku veyt Ü ni ver si te si nin Hid me tü l Müc te ma di ye kurs la rý var. Ým kâ ný o lan bu tür kurs la ra gi dip A rap ça, Ýn gi liz ce gi bi dil ve ya bil gi sa yar kurs la rý a la bi lir ler. ÝPC nin de dil kurs la rý var. Hem de Cu ma gün le ri o ra dan da is ti fa de e di le bi li nir. Kurs im kâ ný bul ma yan lar i se in ter net ten fay da la na bi lir ler. Ge li þen in ter net tek no lo ji si i le kurs lar e vi mi zin i çi ne ka dar gir miþ du rum da. Ýn ter net ü ze rin de, di kiþ, ye mek ve pas ta yap ma kurs la rý, el sa nat la rý, ev e ko no mi si ne ya ra yan pra tik bil gi ler, gü zel ya zý yaz ma, ak se su ar ya pý mý ný gös te ren say fa lar var. Bun la rý ta kip e de bi li riz. Ben þah sen, hiç di kiþ ve el san at la rý bil me di ði hal de in ter net ü ze rin den bu iþ le ri öð re nen bir mü hen dis ha ným ta ný yo rum. Sýrf ho bi ol sun di ye ken di el bi se le ri ni, ta ký la rý ný yap tý ðý gi bi, çok gü zel to ka lar ya pýp sat tý. Me se le, pa ra ya ih ti yaç du yup duy ma ma me se le si de ðil ka tiy yen; me se le in sa nýn ye ni þey ler öð ren me gay re ti i çin de ol ma sý dýr. Ýn ter net ten el san at la rý öð ren me ko nu sun da ri fet.org, li si dun ya miz.com gi bi say fa lar dan çok gü zel þey ler yap ma sý ný öð re ne bi lir si niz. Ev ha ným la rý, ö zel lik le de gur bet te ki ha ným lar, þa yet ken di le ri ne fay da lý bir uð ra þý e din mez ler se, ko lay lýk la dep res yo na gi re bi li yor lar. Boþ luk in sa ný dü zen siz bir ya þan tý ya i ter. Ya týp- kalk ma ve ye me iç me sa at le ri kar ma ka rý þýk o lur. Boþ za man la rý ný spor ve ya ki tap o ku mak la de ðer len di re me yen ler, te le viz yon kar þý sýn da di zi ta ki bi ve ya ev len me prog ram la rý ný ta kip e de rek u zun sa at ler har car lar. Bu da in sa ný hu zur suz ve a sa bî e der. Hu zur suz bir an ne i se e þi ne de ev lât la rý na fay da ve re mez. Son söz o la rak þu nu söy le mek is ti yo rum: Bi li yor su nuz fert ler a i le yi, a i le ler de top lu mu o luþ tu rur. Bu du rum da ka dýn top lu mun te mel ta þý dýr. Bu yüz den ka dý nýn e ði ti mi çok çok ö nem li dir. Da ha ön ce de de ðin di ði miz gi bi, e ði tim i çin il la da ü ni ver si te ye git miþ ol mak ge rek mi yor. Bir dal da ü ni ver si te dip lo ma sý sa hi bi ol mak el bet te ya rar lý ve çok gü zel bir þey dir. A ma bu im kâ ný bu la ma mýþ o lan lar da et raf la rý ný in ce ler ler se þa yet, çok gü zel fark lý im kân la rýn bu lun du ðu nu gö re cek ler dir. Ye ter ki is tek ol sun, gay ret ve i ra de ol sun. Çün kü az min ve i ra de nin ö nün de dað lar e rir gi der.

13 Y PAZAROLA 13 Dönere hayýr, anne dolmalarýna evet Evet, yý llar ca den ge siz bes len dim. An nem be ni dö ve rek tem bih le di ði hal de, sev me di ði a dam la ra pa ra ver dim. Ve let ken bol sal ça lý tost cuk la rýn, e li ký lýç lý þö val ye dö ner ci le rin ve kat ký mad de si uz ma ný köf te ci le rin ha zýr lýk la rý ný de va sa yut kun ma lar eþ li ðin den iz ler dim. Muh te þem yi ye cek ler di. Ev le ri mi zin sað lýk lý ve te miz mut fak la rýn da yer le ri yok tu. An ne min ka ba bir a da mýn bol yað lý köf te si ne kar þý öv dü ðü gü ven li ev köf te le ri ay ný ta dý ver mi yor du. Ev de ki tost la rýn i çin den çý kan be yaz pey nir ler, tost çu nun 0.5 mm ka lýn lý ðýn da ki su cuk la rýy la ya rýþ mý yor du. U ður la rý na er te len mez is hal ler ya þa ma ma rað men so ka ðýn yi ye cek le rin den vaz ge çe mi yor dum. Ü ni ver si te yýl la rýn day sa sýk sýk bir mid ye nin ma te ma ti ði kuv vet li yap tý ðý söy len ti si, a nor mal bir þe kil de bu yi ye ce ðe haz duy ma ma se bep ol du. Bo yu na mid ye yi yor dum, a ma ba zý ge ce ler de mid ye den çý kýp bir ko ko re ce sa rý la rak ken di ek se nim de dö nü yor dum. U fak te fek hij yen so run la rý ný u mur sa mý yor dum. A ma bir gün ne ol duy sa tam bil mi yo rum. Ba na su nu lan yi ye cek ler san ki ya vaþ ya vaþ can lý bir var lý ða dö nü þü yor gi biy di. Her þey üst üs te gel di, baþ la dý ðým hiç bir yi ye ce ðin so nu nu ge ti re me dim. Aç yat tým, kar ným çok aç. Dö ner ci ha riç her yer ka pa lý. Mey dan da ki çor ba cý ya git me ye ka rar ver dim. Ver di ðim ka rar dö ner ci nin ö nün den ge çer ken a ni den if lâs e di yor. Bir ka til gi bi o lay ma hal lin de ka lý yo rum. Að zým ben den ba ðým sýz ko lay gel sin di yor. Sý cak ar tý, dö ner a te þi al týn da ya þa yan bu in san, yak la þýk 60 ki loy du. Dö ner ya ðý na ter dam la ta rak ta ri fi im kân sýz tat la ra im za a tar dý. He men her in sa nýn far kýn da ol ma dan tat mýþ lý ðý var dýr. O o o di yor dö ner ci. Ka fa sý ný sal la yýp ke yif le ni yor. Biþ kin mi ol sun ge ne di yor. Ka fa mý sa lý yo rum. Bi þi yor. Çift renk li dö ner le ri, yaþ lý pa ta tes le ri ve çok yor gun do ma tes le ri sý ray la yer leþ ti ri yor. E le riy le þe kil ve ri yor ve ke yif le ba na u za tý yor. An nem e li me vu ru yor, yi ne de i ki e lim le kav rý yo rum ek me ði. Bir ý sý rýk a lý yo rum. Ger çek ten çok i yi de ðil. Çok kö tü bir ko ku hâ kim. Ko lay gel sin de yip ay rý lý yo rum. Ý ki ý sý rýk da ha a lýp pes e di yo rum. Ka la ný ný ke na ra ko yu yo rum. Bir ke di nin gel me si ni bek li yo rum, a ma ke di gel mi yor. Son ra park ta bir sü re ba ba mýn dö ner ci le ri pro tes to e der ken söy le dik le ri ni se nar yo ya dö kü yo rum: Dö ner: sü rek li dý þa rý da ye mek yi yen bir ça lý þan i çin, bü tün ca zi be si ni yi ti ren yi ye cek. Çok ü zü lü yo rum bu du ru ma. Li se dey ken fa lan, dö ner ye mek çok ke yif li, çok zevk liy di. A ma þim di hiç o ka dar ca zip gel mi yor. Ne yi yek? di ye so ran ar ka daþ lar dan bi ri dö ner ye sek mi? di yin ce su ra tým ek þi yor. Or tam flu la þý yor ve dö ne re kar þýt bir yü rü yüþ dü zen len di ði mi ha yal e di yo rum bir den. E lin de dö viz ler, pan kart lar ta þý yan bir grup var. E le ba þý da ben. Slo gan a tý yo ruz. dö-ner-ye-mek-is-te-mi-yo-ruz. Dö- ne-re-ha-yýr. Ba sýn a çýk la ma sý ný ya pý yo rum bir e lim de söy le ye ce ðim ba sýn a çýk la ma sý ný yaz dý ðým kâ ðýt, di ðer e lim de me ga fon. Ga yet mi li tan ca hay ký rý yo rum: Dö ner ye mek ten bý kan ça lý þan lar o la rak bu gün bu ra da bi zi yal nýz bý rak ma yan bü tün an ti dö ner ci ar ka daþ la ra te þek kür e di yo ruz. Biz dö ner ye mek ten bý kan lar o la rak, Tak sim den baþ la dý ðý mýz bu yü rü yü þü mü zü, An ka ra da mec lis ö nün de o tur ma ey le mi ya pa rak son lan dý ra ca ðýz. Bu yü rü yü þü müz en gel le ne mez. Son ra po lis ler ge li yor. Að zý mý ka pat ma ya ça lý þý yor. A ma var gü cüm le ba ðý rý yo rum he ce le ye rek: Dö-ne-re-ha a a a-yýr. Ye ðen bu na sýl bir tem bel lik tir ye ðen... Ha ya tým da böy le bir tem bel lik gör me dim ben ye ðen.. Ço cu ðun ko ca man ol du ye ðen, hâ lâ al tý bez le ge zi yor ye ðen. Ya kýn da o ku la baþ la ya cak ye ðen. O ku la bez le al maz lar ye ðen. Bir an ön ce a lýþ týr ye ðen. Bu nun dý þýn da ye ðen.. E vin pis lik i çin de ye ðen.. Sa lon da seh pa da i ki ka rýþ toz var ye ðen.. Tembelli öðüt Be Bir tek te le viz yo nun pý rýl pý rýl ye ðen.. O nu da ak þa ma ka dar kar þý sýn dan kalk ma dý ðýn i çin ye ðen, gö rün tü net ol sun di ye ye ðen.. Ev de ne bir ye mek var ye ðen ne bir tat lý.. Ço cu ðu na bir süt laç yap maz mý sýn sen ye ðen.. Ço cuk sen den hiç ir mik hel va sý is te mez mi ye ðen Ko can sý cak bir çor ba is te mez mi ye ðen.. Sar ma la rý, bö rek le ri bir ya na bý rak týk ye ðen.. Ye mek de mi yap mak zor ye ðen.. Ben den söy le me si ye ðen.. Ak þa ma ka dar o tur mak la bu iþ ol maz ye ðen E li ne sü pür ge yi al ye ðen.. Ön ce mut fa ðý ný te miz le son ra bu la þýk la rý yý ka ye ðen.. Mey ve soy ma ya te miz bir bý çak bi le kal ma mýþ ye ðen.. ye ðen ci ðim.. Gül mek, ne þe len mek in san da var o lan bir duy gu dur. Fa kat her þey de ol du ðu gi bi bu duy gu la rý a þý rý ya kaç ma dan ya ni, if rat ve tef ri te düþ me den kul lan mak lâ zým dýr. Nük te yap ma lý þa ka laþ ma lý, lâ ti fe leþ me li yiz. An cal öl çü ve sý ný rý taþ ma mak þar týy la. Bi lin di ði gi bi; in san, Al lah ýn bü tün i sim ve sý fat la rý na top lu bir ay na dýr. Ya ni, on la rý yan sýt ma po tan si ye li ne sa hip tir. Do la yý sýy la mi za ha da Es mâ-i Hüs nâ (Al lah ýn i sim ve sý fat la rý) pen ce re sin den bak ma lý yýz. As lýn da mi zah, gün lük ha yat la il gi li o lup cid dî bir iþ tir. Mü kem mel li ði mi zi ve gü zel duy gu la rý mý zýn ya ra tý lýþ ha ri ka lý ðý ný gös te rir. Ya ni, ya ra tý lýþ fýt ra tý, ye me, iç me, gör me, i þit me ye muh taç ol du ðu gi bi, dü þün mek, að la mak, i ba de te, ke yif li ha ve sa ta, gül me ye, þa ka ve nük te ye ya ni mi za ha da muh taç týr. Nük te ve gü zel söz, gü zel ah lâk tan çý kar. Öy ley se di li mi zi gü zel söz ler le ve ya þan tý mý zý gü zel ah lâk la süs le me li yiz. Gü zel ü re tim al mak i çin zi hin tar la mý za gü zel ke li me ler ek me li yiz. Zi ra söy le nen her sö zün ha fý za lar da kod lan dý ðý ný u nut ma ya lým. Nük te ve es pri le ri miz de den ge yi mu ha fa za e de rek a la ya kaç ma dan ren ci de et me den ha ki ka ti dil len dir me li ve ya la na te ves sül et me me li yiz. Þa ka la þýp lâ ti fe le þir ken, gü lüp gül dü rür ken, e leþ ti rip hic ve der ken mu ha tap la rý mý zý kýr ma ma ya ö zen gös ter me li yiz. Çün kü biz de baþ ka sýn dan böy le bir þey bek le me yiz. Yi ne has sas kalp le ri ka zan mak ve ta mir et mek i çin gön de ri len Yü ce Kur ân " Hak i le ba tý lý a yýr mak i çin gel miþ tir. Yok sa o ka sim fer sa dog ma il.com Mizah ve þakada ölçü as la bir þa ka de ðil dir (Ta rýk Sû re si, 13-14) bu yu rur. Kur ân ý en gü zel þe kil de ya þa yýp yo rum la yan Hz. Re su lul lah E fen di miz dir. (a.s.m). O mü te bes sim bir çeh re i le za man za man et ra fýn da ki le re þa ka ve lâ ti fe ler yap mýþ lar dýr. (Sa hih-i Bu ha ri Muh ta sa rý, 10. cilt, 1736) Mi zah ta kül tür mi ra sý ný mu ha fa za e de bil mek ve den ge yi sað la mak i çin Ku rân ve Sün net in yük sek ah lâ kî de ðer le ri ne ö nem ver mek le müm küm dür. Mi za hý a ðýr bir a lay, ren ci de, kalp kýr ma, za af la rý is tis mar, ya lan ko nu su yap ma dan, ah lâk ve e dep çer çe ve sin de tu ta rak hiz met et mek en gü ze li dir. Nük te dan lar ve e dip ler e dep li ol ma lý dýr. Di nin e de biy le e dep len me li dir. Mu ha tap la rý ný za man za man ken di yer le ri ne koy ma lý dýr lar. Ve em pa ti i le ha re ket et me li dir ler. Hz. A li (r.a) der ki, Bir mik tar lâ ti fe ve mi zah yap mak, kö tü huy lu luk ve ek þi yüz lü lük ten kur tul ma sý na se bep tir. Ki þi nin za ma ný ný ve lü zum lu iþ le ri ni bý ra ka rak bu iþ ler le uð raþ ma sý doð ru de ðil dir. Bü yük müc te hid Ý mam-ý Þa fii Mi zah ve þa ka, týp ký ye mek te tuz gi bi dir, ha ya ta sa de ce tat ver me li dir der. Mi zah ta öl çü müz, þa ka da ve lâ ti fe de reh be ri miz, ev ve lâ yü ce Pey gam be ri miz (a.s.m), di ðer Pey gam ber ler ve on la rýn va ris le ri Mev lâ nâ lar, Nas ret tin Ho ca ler, Ýn ci li Ça vuþ lar ve Be di üz za man lar ol ma lý dýr. Gü zel gö ren gü zel dü þü nür. Gü zel dü þü nen gü zel lev ha lar gö rür. Fe na ah lâk lý fe na dü þün dü ðün den, fe na lev ha la rý gö rür. (Mek tu bat, s. 381) Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm sektöründe çalýþacak tecrübeli ve yetiþtirilmek üzere ingilizce bilen elemanlar alýnacaktýr. Cv lerinizi mail yoluyla iletebilirsiniz. y Medya Grup E LE MAN nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler nmanisa Merkezde Ulupark Karþýsýnda 148 m 2 Brüt Birinci Kat 4+1 daire acele satýlýktýr TL. Pazalýk payý vardýr Hayrettin HUYUT n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n Sahibinden Denizli Cankurtaranda villa arsasý 435m 2 B+2 Kat imarlý 35,000 TL n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ n Nüfus Cünzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma Kurtulmuþ

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR Günay Beþiktaþ'ý yine üzdü KÜL TÜR BA KA NI ER TUÐ RUL GÜ NAY, ''ÝS TAN BUL'DA BE ÞÝK TAÞ KU LÜ BÜY LE NE RE DEY SE ÖZ DEÞ LEÞ MÝÞ O LAN Ý NÖ NÜ STADI'NIN BÝR A LIÞ VE RÝÞ MER KE ZÝ NE, BÝR TÝ CA RET MER KE ZÝ NE, BÝR RANT MER KE ZÝ NE DÖ NÜÞ ME ME SÝ LA ZIM'' DE DÝ. Trabzon'daki olimpik yüzme havuzu açýldý ntürkýye'nýn ilk ü ze ri a çý lýr ka pa nýr at la ma ku le li yüz me ha vu zu o lan Trab zon'da ki o lim pik ha vuz da test ya rýþ la rý ya pýl dý yý lý nýn e kim a yýn da ya pý mý na baþ la nan ve yak la þýk 16 mil yon li ra har ca nan 10 kul var lý o lim pik yüz me ha vu zun da, Trab zon ku lüp le ra ra sý seç me le ri nin ar dýn dan ilk test ya rýþ la rý dü zen len di. Bu ra nýn ya nýn da bu lu nan 8 kul var lý Meh met A kif Er soy Yüz me Ha vu zu'nun da re vi ze e dil me siy le top lam da 18 kul var lý yüz me te sis le ri ne ka vu þa cak o lan Trab zon'da, bu te sis ler 2330 Tem muz 2011 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak 11. Av ru pa Genç lik O lim pik O yun la rý'nda kul la ný la cak. Tür ki ye'de ö zel lik le riy le tek ol ma un va ný na sa hip te si sin top lam 140 ton a ðýr lý ðýn da ki i ki ça tý ka na dý, 10 da ki ka da a çý lýp ka pa na bi li yor. A Millî Takýmýna moral yemeði ntürkýye Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Baþ ka ný Mah mut Öz ge ner, 2012 Av ru pa Þam pi yo na sý e le me le rin de 29 Mart Sa lý gü nü A vus tur ya i le kar þý laþ ma ya ha zýr la nan (A) Mil li Ta kým'a ye mek ver di. TFF'den ya pý lan a çýk la ma da, Mah mut Öz ge ner'in A vus tur ya ma çý ön ce si (A) Mil li Ta kým'a dün ak þam Vo gu e Res ta u rant'ta ye mek ver di ði kay de di lir ken, ye mek te fe de ras yon bi rin ci baþ kan ve ki li Lut fi A rý bo ðan, i kin ci baþ kan ve ki li Ser vet Yar dým cý ve mil li ta kým lar dan so rum lu yö ne tim ku ru lu ü ye si Le vent Ký zýl'ýn yer al dý ðý be lir til di. A çýk la ma ya gö re, Öz ge ner'in ye mek da ve ti ne, sa kat lý ðý ne de niy le mil li ta kým a day kad ro sun da yer a la ma yan Fe ner bah çe li fut bol cu Em re Be lö zoð lu i le A2 Mil li Ta ký mý An tre nö rü Pi er re van Ho o ij donk da ka týl dý. Hidayet yine coþtu: 20 sayý, 13 asist n AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li gi NBA'de Or lan do Ma gic'de for ma gi yen mil li bas ket bol cu Hi da yet Tür koð lu, ta ký mý nýn ken di sa ha sýn da New Jer sey Nets'i yen di ði maç ta 20 sa yý, 13 a sist le ''do ub le-do ub le'' yap tý.s 39 da ki ka sa ha da ka lan Hi da yet, 4 kez kul lan dý ðý 3 sa yý lýk a týþ lar da 3 i sa bet bul du. Or lan do'da en sko rer i sim 21 sa yý, 14 ri ba unt la oy na yan Dwight Ho ward ol du. Ma gic'de Ja son ric hard son 16, Ryan An der son 15, Bran don Bass 14 sa yý kay det ti. Or lan do bu so nuç la üst üs te 5. ga li bi ye ti ni al dý. New Jer sey'de i se Ant hony Mor row 19 sa yýy la ta ký mýn en sko rer o yun cu su ol du. Nets'de Jor dan Far mar 15 sa yý, 16 a sist, Kris Hump hri es 14 sa yýy la oy na dý. KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Ý nö nü Sta dý'nda ki ha re ket li lik ne de niy le Dol ma bah çe Sa ra yý'nýn de ni ze doð ru ka ya bi le ce ði yö nün de yap tý ðý a çýk la ma la rý na, Be þik taþ ta raf ta rý nýn tep ki gös ter di ði id di a la rý na, ''Be þik taþ ta raf ta rý ný ü ze cek her han gi bir þey söy le me dim. Be nim söy le di ðim þu; Ýs tan bul'da Be þik taþ ku lü büy le ne re dey se öz deþ leþ miþ o lan Ý nö nü stad yu mu'nun bir a lýþ ve riþ mer ke zi ne, bir ti ca ret mer ke zi ne, bir rant mer ke zi ne dö nüþ me me si la zým'' de di. Gü nay, ''Ýs tan bul Shop ping Fest''in ba sýn top lan tý sýn dan FOR MU LA 1'DE 2011 se zo nu tak vi mi þöy le: A - vus tral ya Grand Prix'si: Mart (Mel bo ur ne), Ma lez ya Grand Prix'si: Ni san (Ku a la Lum - pur), Çin Grand Prix'si: Ni san (Shan ga i), Tür ki ye Grand Prix'si: Ma yýs (Ýs tan bul), Ýs - pan ya Grand Prix'si: Ma yýs (Ka ta lun ya), Mo na co Grand Prix'si: Ma yýs (Mon te Car - DÜNYANIN en çok iz le nen spor or ga ni zas yon la rýn dan bi ri o lan For mu la 1 Dün ya Þam pi yo na sý'nda ye ni se zon, bu gün ya pý la cak A vus tral ya Grand Prix'si i le baþ la ya cak. Mel bo ur ne ken tin de ki 5 bin 303 met re lik Al bert Park Pis ti'nde 58 tur ü ze rin den ya pý la cak Grand Prix'de cu ma gü nü an tren man tur la rý, dün TSÝ 08.00'de sý ra la ma tur la rý ve 27 Mart Pa zar gü nü de TSÝ 09.00'da ya rýþ ger çek leþ ti ri le cek. Bu se zon top lam 19 Grand Prix dü zen le nir ken, Ýs tan bul, se zo nun 4. ya rý þý na ev sa hip li ði ya pa cak. For mu la 1 Tür ki ye Grand Prix'si 6-8 Ma yýs ta rih le rin de ya pý la cak. For mu la 1'de 2011 se zo nu, Ka sým ta rih le rin de ya pý la cak Bre zil ya Grand Prix'si i le so na e re cek. 12 TAKIM, 24 PÝLOT MÜCADELE EDECEK For mu la 1 Dün ya Þam pi yo na sý'nda ye ni se zon da 12 ta kým, 24 pi lo tu i le mü ca de le e de cek. Ge çen yý lýn dün ya þam pi yo nu Al man Se bas ti an Vet tel i le ta kým ar ka da þý A vus tral ya lý Mark Web ber ge çen yýl ol du ðu gi bi Red Bull a dý na ya rý þa cak. McLa ren Mer ce des Ýn gi liz pi lot la rý Le wis Ha mil ton ve Jen son But ton, Fer ra ri i se Ýs pan yol Fer nan do A lon so ve Bre zil ya lý Fe li pe Mas sa i le yo la de vam e de cek. For mu la 1'de 2011 se zo nun da en çok Al man pi lot lar yer a lý yor. Ye ni se zon da Al man lar 6 pi lot la ba þý çe ker ken, 3 Ýn gi liz, 2'þer Ýs pan yol, Bre zil ya ve Ý tal yan, 1'er de A vus tral ya lý, Rus, Ve ne zu el la lý, Ja pon, Mek si ka lý, Ýs viç re li, Fin, Hint ve Bel çi ka lý pi lot mü ca de le e de cek. son ra ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin Ý nö nü Sta dý'nda ki ha re ket li lik ne de niy le Dol ma bah çe Sa ra yý'nýn de ni ze doð ru ka ya bi le ce ði yö nün de yap tý ðý a çýk la ma la rý nýn ha týr la týl ma sý ve Be þik taþ ta raf ta rý nýn bu a çýk la ma ya tep ki gös ter di ði ni söy le me si ü ze ri ne Ba kan Gü nay, þöy le ko nuþ tu: 2011 SEZONUNDA 4 YE NÝ PÝ LOT YARIÞACAK For mu la 1'de 2011 se zo nun da 4 pi lot ilk kez mü ca de le e de cek. Wil li ams'da Ve ne zu el la lý Pas tor Mal do na do, For ce In di a'da Ýn gi liz Pa ul di Res ta, Sa u ber'de Mek si ka lý Ser gi o Pe rez ve Vir gin'de Bel çi ka lý Je ro me d'am bro si o ilk kez For mu la 1'de pis te çý ka cak. Bu a ra da Hin dis tan lý Na ra in Kart hi ke yan, u zun bir a ra dan son ra For mu la 1'e dö ner ken ge çen se zon mü ca de le e den Ni co Hul ken berg, Ped ro de la Ro sa, Ka run Chan dok, Bru no Sen na, Lu cas di Gras si, Sa kon Ya- BAÞKA BÝR YERE YAPABÝLÝRLER ''Be þik taþ ta raf ta rý ný ü ze cek her han gi bir þey söy le me dim. E ðer böy le bir þey söy le miþ sem, öy le al gý la mýþ lar sa he men dü zelt mek is - lo), Ka na da Grand Prix'si: Ha zi ran (Mon tre - al), Av ru pa Grand Prix'si: Ha zi ran (Va len ci - a), Ýn gil te re Grand Prix'si: Tem muz (Sil - vers to ne), Al man ya Grand Prix'si: Tem - muz (Nür bur gring), Ma ca ris tan Grand Prix'si: Tem muz (Bu da peþ te), Bel çi ka Grand Prix'si: A ðus tos (Spa-Fran corc hamps), Ý - te rim. Be nim söy le di ðim þu; Ýs tan bul'da Be þik taþ ku lü büy le ne re dey se öz deþ leþ miþ o lan Ý nö nü stad yu mu'nun bir a lýþ ve riþ mer ke zi ne, bir ti ca ret mer ke zi ne, bir rant mer ke zi ne dö nüþ me me si la zým. Stad yum za ten tes cil li bir ya pý. O nu ol du ðu gi bi ko ru ya bi li riz el bet te ve ya Ga la ta sa ray'ýn ol du ðu gi bi baþ ka bir yer de stad yum sa hi bi o la bi lir ler. An cak al tý na bir o to park, ar ka sý na bir o tel, i çi ne bir kon gre sa lo nu, ser gi sa lo nu, a lýþ ve riþ mer kez le ri, ye me iç me mer kez le ri yap ma yý... Sa ný yo rum Be þik taþ lý ar ka daþ la rým da böy le bir þey is te mez.'' TÜRKÝYE TURU 6-8 MAYIS'TA START ALACAK WETTEL ÝLK SIRADA: For mu la 1'de se zo nun ilk ya rý þý A vus tral ya Grand Prix'si ne, Red Bull'un Al man pi lo tu Se bas ti an Vet tel ilk sý ra da (po le po si ti on) baþ la ya cak. Mel bo ur - ne'de ki Al bert Park Pis ti'nde ya pý lan sý ra la ma tur la rý ný en i yi de re cey le ta mam la yan ge - tal ya Grand Prix'si: Ey lül (Mon za), Sin ga - pur Grand Prix'si: Ey lül (Sin ga pur), Ja pon - ya Grand Prix'si: E kim (Su zu ka), Ko re Grand Prix'si: E kim (Ye on gam), Hin dis tan Grand Prix'si.: E kim (Ye ni Del hi), A bu Da bi Grand Prix'si: Ka sým (Yas Ma ri na), Bre zil ya Grand Prix'si: Ka sým (Sa o Pa u lo). çen yý lýn þam pi yo nu Vet tel, bugünküi ya rý þa ilk cep te baþ la ma hak ký ný el de et ti. Sý ra la - ma tur la rýn da McLa ren Mer ce des'in Ýn gi liz pi lo tu Le wis Ha mil ton'ýn i kin ci sý ra da yer a lýr - ken, Red Bull'un A vus tral ya lý pi lo tu Mark Web ber ü çün cü sý ra da kal dý. FOTOÐRAF: A.A HEYECAN BAÞLIYOR FOR MU LA 1'DE 2011 SE ZO NU BUGÜN A VUS TRAL YA GRAND PRÝX'SÝ Ý LE START A LA - CAK. SON ÞAM PÝ YON VET TEL, SE ZO NUN ÝLK YA RI ÞI NA ÝLK SI RA DA BAÞ LA YA CAK. SON ÞAMPÝYON VETTEL BUGÜN ÝLK SIRADA ÇIKACAK 1. Se bas ti an Vet tel (Al man ya) Red Bull 2. Le wis Ha mil ton (Ýn gil te re) McLa ren 3. Mark Web ber (A vus tral ya) Red Bull 4. Jen son But ton (Ýn gil te re) McLa ren 5. Fer nan do A lon so (Ýs pan ya) Fer ra ri 6. Vi taly Pet rov (Rus ya) Re na ult 7. Ni co Ros berg (Al man ya) Mer ce des 8. Fe li pe Mas sa (Bre zil ya) Fer ra ri 2011'ÝN FAVORÝ ÜÇLÜSÜ 9. Ka mui Ko ba yas hi (Ja pon ya) Sa u ber 10. Se bas ti en Bu e mi (Ýs viç re) To ro Ros so 11. Mic ha el Schu mac her (Al man ya) Mer ce des 12. Ja i me Al gu er su a ri (Ýs pan ya) To ro Ros so 13. Ser gi o Pe rez (Mek si ka) Sa u ber 14. Pa ul Di Res ta (Ýn gil te re) For ce In di a 15. Pas tor Mal do na do (Ve ne zu e la) Wil li ams 16. Ad ri an Su til (Al man ya) For ce In di a A vus tral ya Grand Prix'si i le baþ la ya cak. Mel bo ur ne ken tin de ki 5 bin 303 met - re lik Al bert Park Pis ti'nde 58 tur ü ze rin den ya pý la cak. FOTOÐRAF: A.A ma mo to ve Chris ti an Kle in bu se zon ki ta kým lar da yer al ma dý. Ro bert Ku bi ca i se se zon dý þýn da ge çir di ði bir ka za da ya ra lan dý ðý i çin Re na ult'un kad ro su na a lýn ma dý. GE ÇEN SE ZON AVUSTRALYA'DA BUT TON KA ZAN DI A vus tral ya Grand Prix'si ni ge çen se zon Mc La ren Mer ce des'in Ýn gi liz pi lo tu Jen son But ton ka zan dý. Re na ult ta ký mý nýn Po lon ya lý pi lo tu Ro bert Ku bi ca i kin ci, Fer ra ri ta ký mý nýn Bre zil ya lý pi lo tu Fe li pe Mas sa i se ü çün cü o lur ken, 10 pi lot ka za lar ve me ka nik a rý za lar ne de niy le ya rý þý ta mam la ya ma mýþ tý. A vus tral ya'da 1985 yý lýn da so kak pis ti þek lin de baþ la nan ya rýþ lar, 1996 yý lýn da Mel bo ur ne ken tin de ya pý lan Al bert Park'a a lýn dý. Ço ðu za man se zo nun a çý lýþ ya rý þý o lan A vus tral ya'yý þim di ye ka dar Mc La ren ta ký mý 10 kez ka za nýr ken, Fer ra ri 6, Wil li ams i se 5 kez za fer ya þa dý. 17. Ru bens Bar ric hel lo (Bre zil ya) Wil li ams 18. Nick He id feld (Al man ya) Re na ult 19. He ik ki Ko va la i nen (Fin lan di ya) Lo tus 20. Jar no Trul li (Ý tal ya) Lo tus 21. Ti mo Glock (Al man ya) Vir gin 22. Je ro me d'am bro si o (Bel çi ka) Vir gin 23. Vi tan to ni o Li uz zi (Ý tal ya) HRT 24. Na ra in Kart hi ke yan (Hin dis tan) HRT Fenerbahçe, A2 takýmýyla yaptýðý hazýrlýk maçýný Uður Boral'ýn golüyle 1-0 kazanerken, Guiza etkili oynayamadý. Fenerbahçe boþ durmuyor FENERBAHÇE, Sü per Lig'in 27. haf ta sýn da Bur sas por i le ya pa ca ðý ma çýn ha zýr lýk la rý ný, A2 ta ký mýy la oy na dý ðý maç la sür dür dü. Sa man dý ra'da ki Fe ner bah çe Can Bar tu Te sis le ri'nde ba sý na ka pa lý ger çek leþ ti ri len ha zýr lýk mü ca de le si ni (A) ta kým, U ður Bo ral'ýn at tý ðý gol le 1-0 ka zan dý. Yü zü ne dar be a lan sa rý-la ci vert li e ki bin genç fut bol cu su Gö kay'ýn ted bir a maç lý o la rak ma çý ya rý da bý rak tý ðý bil di ril di. Mil li ta kým kamp la rýn da bu lu nan ka le ci ler Vol kan De mi rel ve Mert i le Gök han Gö nül, Meh met To puz, Se mih, Yo bo, Di a, Ni ang, Stoch, Lu ga no ve An dre San tos ha zýr lýk ma çýn da yer al ma dý. Sa kat lýk la rý ne de niy le te da vi ve ça lýþ ma la rý ný ta kým dan ay rý sür dü ren Em re ve Sel çuk'a yi ne ta kým dan ay rý prog ram uy gu la nýr ken, i ki fut bol cu nun ko þu yap týk la rý be lir til di. Cu ma gün kü an tren ma na bel að rý la rý ne de niy le ka týl ma yan Ser kan Ký rýn tý lý ha zýr lýk ma çýn da gö rev a lýr ken, gö zün de il ti hap lan ma bu lu nan Berk'in te da vi si ne te sis ler de de vam e dil di. Bursaspor maçý biletleri tükendi SÜPER Lig'de üst üs te al dý ðý ga li bi yet ler le li der li ðe yük se len Fe ner bah çe'ye ta raf tar la rý bü yük des tek ve ri yor. Sa rý-la ci vert li ta raf tar lar, ta kým la rý nýn 3 Ni san Pa zar gü nü sa ha sýn da Bur sas por i le ya pa ca ðý ma ça yo ðun il gi gös te rir ken, fi yat la rý 44 i le 200 li ra a ra sýn da de ði þen kar þý laþ ma nýn bi let le ri nin tü ken di ði a çýk lan dý. Fe ner bah çe Ku lü bü, gös ter dik le ri il gi den do la yý ta raf tar la rý na te þek kür et ti. G.SARAY'DA YENÝ DÖNEM Bülent Ünder yarýn iþbaþý yapacak GA LA TA SA RAY'DA Ghe org he Ha gi'nin ye ri ne ta ký mýn ba þý na ge ti ri len Bü lent Ün der, 28 Mart Pa zar te si gü nü iþ ba þý ya pa cak. Bü lent Ün der'in pa zar te si gü nü sa bah ger çek leþ ti ri le cek an tren ma na ka tý la ca ðý, ça lýþ ma son ra sýn da da bir ba sýn top lan tý sý dü zen le ye ce ði du yu rul du. Ö te yan dan Sü per Lig'de ki An tal yas por ma çý nýn ha zýr lýk la rý ný an tre nör Tu gay Ke ri moð lu yö ne ti min de sür dür dü. Flor ya Me tin Ok tay Te sis le ri'nde ba sý na ka pa lý o la rak ger çek leþ ti ri len an tren man da fut bol cu la rýn, ý sýn ma bö lü mü nün ar dýn dan, 5'e 2 top kap ma ça lýþ ma sý yap týk la rý, ya rý sa ha da çift ka le maç la da id ma nýn ta mam lan dý ðý bil di ril di. Mil li ta kým la ra gi den fut bol cu la rýn ka týl ma dýk la rý an tren man da, Sab ri Sa rý oð lu'nun fiz yo te ra pist eþ li ðin de ko þu i le sa ha ça lýþ ma la rý, Ser kan Kur tu luþ'un i se kon dis yo ner eþ li ðin de sa ha eg zer siz le ri yap tý ðý be lir til di. Ö te yan dan, gri bal en fek si yon ge çi ren Ay han Ak man'ýn an tren ma na ka tý la ma dý ðý a çýk lan dý. Bu gü nü i zin li ge çi re cek o lan Ga la ta sa ray ta ký mý, 28 Mart Pa zar te si gü nü ger çek leþ ti re ce ði ça lýþ may la An tal yas por kar þý laþ ma sý nýn ha zýr lýk la rý ný sür dü re cek. ZALAYETA AYRILDI n K A Y S E R Ý S P O R, for vet o yun cu su Mar ce lo Za la ye ta i le yol la rý ný a yýr dý. Ge çen se zon Ý tal ya'nýn Bo log na ta ký mýn da for ma gi yen ve se zon ba þýn da Kay se ris por'a trans fer o lan Za la ye ta'nýn söz leþ me si kar þý lýk lý o la rak fesh e dil di. Ku lü bün res mi in ter net si te sin de ya pý lan a çýk la ma da, ''Ku lü bü müz, Mar ce lo Za la ye ta i le söz leþ me si ni kar þý lýk lý o la rak so na er dir miþ tir.'' i fa de le ri ne yer ve ril di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Televizyon komþuluðu bitirdi Aþk ben li ðe kur ban e dil di Mec nun de ði lim dost; lâ kin ça ðý rýr san çöl le re ge li rim. Sa na ya lan hal de gel mem, top la rým ö zü mü ya lýn hal de ge li rim. Ka pý yý çal dý ðým da kim o? der sen; ben ol mam ka pýn da sen o lur ge li rim. Sen gel de ye ter ki, yo la yük ol mam, yol o lur ge li rim... (Hz. Mev lâ nâ) AÞK ben lik ten vaz geç mek tir. Ben ol mak tan geç ti ðin de, sen ol ma nýn i çin de, biz ol ma nýn be - re ke tin de e ri di ðin de bu duy gu yu hak kýy la his se - der sin yü re ðin de Be ni þi þi ri le rek bü yü tül müþ zi hin ler bu nu ne ka - dar his se de bi le cek ler Aþk es ki za man la ra, es ki ma sal la ra a it bir ke li me o la rak mý var lý ðý ný sür dü re cek bun dan son ra Sa de ce ma sal lar da ve ef sa ne ler de mi din le ye ce ðiz bu duy gu nun lez ze ti ni Ken di ni bi len, nef si ni bi len, had di ni bi len ve Rab - bi ni bi len in san la rýn, Ka vuþ ma ih ti ma li ol ma sa bi le, Bu duy gu nun bü yü tü cü ve öð re ti ci li ði ne i nanç la - rý hiç ek sil me miþ tir. Aþ kýn ken di si ter bi ye e der in sa ný Aþk yo lu nun yol cu la rý baþ la rý na ge len den ve a - yak la rý na ta ký lan dan þi kâ yet çi ol maz lar. Der ma ný der din i çin de gö ren ler i çin, ya þa dý ðý her sý kýn tý yol da ki i þa ret ler gi bi dir. Yön bul mak i çin ko nul - muþ i þa ret ler le, yü re ðin ke ma li ne yol a rar lar. Ýn san dün ya sü re cin de öð ren me ve ruh sal bü - yü me se rü ve nin de bu duy gu nun bes le yi ci ö zel - li ðin den na si bi nis pe tin ce is ti fa de e der. Ka bý bü yük lü ðün de dol du rur yü re ði ni Ý çin de ki öf - ke yi aþ kýn se rin li ðin de sön dü rür, yü re ði nin ký - rýl mýþ lýk la rý ný aþ kýn mer he miy le o na rýr. Aþk kut sal dýr, se bep a ran maz, sa býr a ra nýr Aþk ba ha ne dir, vus lat a ran maz Yar a ra nýr, ya ren a ra nýr a ma yar dým a ran maz Kal bin in ce ve mah rem yol la rý aþ kýn su la rýy la yý - kan ma dýk ça, ne fes a lýn maz, yol bu lun maz Yo lun zev kin den, so nun se vin ci u nu tu lur Ben lik, id di a la rýn dan ve hýrs la rýn dan vaz ge çer Gu rur ve ki bir, aþ kýn a te þin de e rir, yok o lur Böy le za man lar da â þýk, ken di ni ha fif le miþ his se der. Bütün yük le rin den a zat ol ma nýn se vin ci ni ya þar. Bi lir ki, in sa ný yo ran ve yý kan her þey nef sin den - dir. Bütün çýr pý nýþ la rý, öf ke si ve ba ðým lý lýk la rý a yak - la rýn da ki pran ga lar gi bi yo lu nu ya vaþ la týr, yü re ði ni yo rar, ne fe si ni tý kar. Â þýk yo lu se ver, yol da ol ma yý, yol ol ma yý se ver. Yü rür ken bý ra kýr, ö zü ne ya pý þan a ðýr lýk la rý ný, bütün he ves le ri ni Yü rür ken te miz ler, ru hu na sin miþ le - ke le ri ni Gu rur ve e na ni ye tin çu kur la rýn dan an cak aþ kýn þef ka tiy le düz lü ðe çý kar, O nun e lin den tu ta rak kal bi nin zir ve le ri ne týr - ma nýr. Aþk i ner ken çýk tý ðýn, dü þer ken uç tu ðun bir duy gu dur. Sa na ya þa ma se vin ci ve de vam et me he ve si su nar. Düþ tü ðün de kalk man i çin u za nan el yi ne aþ kýn þef kat li e li dir. PAÜ TARAFINDAN DEÐÝÞÝK ÝLLERDEKÝ BÝN KADINLA YAPILAN ARAÞTIRMADA, KADINLARIN YÜZDE 46,3 ÜNÜN TELEVÝZYON ÝZLEDÝÐÝNÝ, YÜZDE 15,8 ÝNÝN KOMÞU ZÝYARETÝNDE BULUNDUÐUNU, YÜZDE 13,8 ÝNÝN ÝSE ÇOCUKLARIYLA ÝLGÝLENMEYÝ TERCÝH ETTÝÐÝNÝ ORTAYA KOYDU. PA MUK KA LE Ü ni ver si te sin ce bin ka dýn la ya pý lan a raþ týr ma da, ka dýn - la rýn yüz de 46,3 ü nün te le viz yon iz - le di ði ni, yüz de 15,8 i nin kom þu zi ya - re tin de bu lun du ðu nu, yüz de 13,8 i - nin i se ço cuk la rýy la il gi len me yi ter - cih et ti ði ni or ta ya koy du. Sos yo lo ji Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Me der Tür ki ye ge ne lin de te le viz yon da ya yýn la nan ka dýn prog - ram la rý ný ta kip e dip et me dik le ri ni, bu prog ram lar dan ya rar la nýp ya rar - lan ma dýk la rý ný, ya rar la ný yor lar sa han gi ko nu lar da ya rar lan dýk la rý ný, ya rar lan ma bi çim le ri a ra sýn da bir fark lý lý ðýn o lup ol ma dý ðý ný be lir le - mek a ma cýy la bir a raþ týr ma yap týk - la rý ný söy le di. A raþ týr ma ya Tür ki - ye nin de ði þik il le rin den yak la þýk bin ka dý nýn ka týl dý ðý ný be lir ten Me der, ev li, il ko kul me zu nu, o kur-ya zar ol - ma yan, 3 ve ü ze ri ço cu ða sa hip ka - dýn la rýn ka týl dý ðý ný bil dir di. A raþ týr ma so nu cu el de e di len bil - gi le ri de ðer len di ren Me der, te le viz - yo nun yay gýn bir boþ za man ak ti vi - te si o la rak gö rül me si nin, e ði tim du - ru muy la doð ru dan o ran tý lý ol du ðu - nu an la ta rak, Ö zel lik le ça lýþ ma yan ka dýn lar te le viz yo nu da ha yay gýn bir þe kil de ter cih e di yor. Bu nun te mel ne de ni ka dýn la rýn ev dý þýn da ki sos yal hayata ak tif bir þe kil de ka týl ma ma la - rý, za man la rý ný ge çi re bi le cek da ha i yi bir al ter na tif le ri nin ol ma ma sý dýr de di. Ka dýn la rýn, ka dýn la ra yö ne lik ha - zýr la nan prog ram lar dan hayat - la rý na i liþ kin kap sam lý pek çok bil gi yi faz la ça ba har ca ma dan el de et ti - ði ne dik ka ti çe ken Me der, Bu prog - ram lar da ka dýn - la rýn gün de lik hayat la rý na i liþ kin çok ç e þ i t l i a lan - la ra yö ne lik pra tik bil gi ler ve ri li yor. Üs te - lik ka dýn lar bu bil gi le ri sa de ce te le - viz yon ba þýn da o tur ma dan, ev i çi gün de lik iþ le ri ni ger çek leþ ti rir ken de a la bi li yor lar. Do la yý sýy la bu ka dýn lar i çin bü yük bir ko lay lýk o la rak gö rü - lü yor di ye ko nuþ tu. TE LE VÝZ YON BA ÐIM LI LI ÐI A raþ týr may la il ko kul me zu nu o lan ve o kur-ya zar ol ma yan ka dýn la rýn boþ za man la rý nýn 4 sa at ve ü ze ri ni te le viz yon iz le ye rek ge çir di ði nin or - ta ya ko nul du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Me der, Ü ni ver si te me zu nu ka - dýn lar 4 sa a tin al týn da te le viz yon iz - ler ken, ar ta ka lan boþ za man la rý ný ki tap o ku ya rak ge çi ri yor. Ka dýn la rýn te le viz yon da en çok iz le me yi ter cih et tik le ri prog ram lar, iz di vaç, a i le i çi so run la rýn iþ len di ði prog ram lar, ka - yýp-te ca vüz ko nu la rý nýn iþ len di ði prog ram lar o lu yor de di. Me der, Ka dýn lar, yal nýz lýk la rý ný gi der mek, ken di le ri ni ra hat lat mak, baþ ka la rý nýn ö zel ha yat la rý ný me rak et me is te ði ni tat min et mek gi bi sebep ler le ek ran kar þý sý na ge çi yor. Ka dýn lar te le viz yon da ve ri len ko nu - ya da ha çok o dak la ný yor. Bu nun ya - ný sý ra top lu mun kül tü rel ve di nî de - ðer le ri ni ek ra na ta þý ya bi len, iþ le ri ni cid di yet le ya pan, hal kýn ya nýn da ol - duk la rý ný gös te ren ve bu nu his set ti - ren su nu cu lar prog ram la rý na da ha çok kit le yi sü rük lü yor di ye ko nuþ tu. KADIN PROGRAMLARI BAÐIMLILIÐI ARTTIRIYOR KADIN programlarý, kadýnlarýn televizyona olan baðýmlýlýðýný arttýrýyor diyen Meder, ortak bilgi ve duygu paylaþýmýnýn kadýn erkek eþitsizliðini daha da pekiþtirdiðini, hatta aile içi þiddete yol açabildiðini savundu. Meder, ayrýca, program konuklarýnýn hayat hikâyelerini anlatýrken, toplum deðerleriyle uyuþmayan yönler üzerinden oldukça ezici, saldýrgan, yargýlayýcý, yýkýcý ve iktidarý pekiþtirici hareket ettiðini vurguladý. Denizli / aa Bozlaklarýn ünlü yorumcusu Ekrem Çelebi TÜRKÜSÜNÜ arayan dinleyicilerle, dinleyicisini arayan türküleri buluþturan ve Bayram Bilge Tokel in sesi, sazý ve sunumuyla ekranlara gelen programda, Orta Anadolu türkü ve bozlaklarýnýn usta yorumcusu Ekrem Çelebi yi aðýrlýyor. Program adý: Salkým Söðüt Yayýn Tarihi: 27 Mart 2011, Pazar Yayýn Saati: 21:00 Mehmet Fuad Köprülü ve hayatý Düþünceleri, eserleri ve hayatlarý ile yakýn tarihimize damgasýný vurmuþ düþünce adamlarýmýz ve aydýnlarýmýzý hatýrlatan Portreler Galerisi nde bu hafta, Demokrasi ve özgürlüðü rehber edinmiþ bir siyasetçi olan Ordinaryus Profesör Mehmed Fuad Köprülü anlatýlýyor. Program adý: Portreler Galerisi Yayýn Tarihi: 27 Mart 2011, Pazar Yayýn Saati: 19:20 SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERLER Y Katýlýmcýlar, Kutlu Doðum Haftasý ný her yýl birlikte kutlamaya devam edecek. Viyana da Kutlu Doðum coþkusu TÜRKÝYE NÝN VÝYANA DÝN HÝZMETLERÝ MÜÞAVÝRLÝÐÝ ÝLE 10 DERNEK TARAFINDAN DÜZENLENEN KUTLU DOÐUM ÞÖLENÝ NÝN ÝLKÝ RIDVAN CAMÝÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ. Pey gam ber E fen di miz Haz re ti Mu ham - med in (asm) do ðum gü nü nü kut la mak ü ze re dü zen le nen Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn ilk þö - le ni Vi ya na da ki Ýs lâm Fe de ras yo nu na a it Rýd - van Ca mii nde ger çek leþ ti ril di. Tür ki ye nin Vi ya na Din Hiz met le ri Mü þa vir li ði i le ca mi ek sen li 10 der ne ðin or tak la þa dü zen le di ði Kut lu Do ðum þö le nin de ko nu þan ev sa hi bi Ýs lam Fe de ras yo nu Baþ ka ný Mu ham met Tur - han, yýl lar ön ce Da ni mar ka ba sý nýn da Pey - gam be ri miz Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren ka ri ka tür le rin ya yým lan dý ðý ný ha týr la ta - rak, Biz bu çir kin o lay kar þý sýn da se fa ret taþ - la ma dýk. Bi ze ya ký þa ný yap týk ve bu ra da ki si vil top lum ör güt le ri o la rak 2006 da bir a ra ya ge - le rek Kut lu Do ðu mu or tak la þa kut la ma ka ra rý al dýk de di da ku ru lan Kut lu Do ðum Plat for mu nun 6. yý lý na gi rer ken de bu bir lik - te li ðin de vam et ti ði ni ve bun dan bü yük mem - nu ni yet duy du ðu nu i fa de e den Tur han, Pey - gam ber har cýy la bir a ra ya ge len top lu luk o la - rak ay rý lý ða gay rý lý ða fýr sat ver me den bun dan son ra da her yýl Kut lu Do ðu mu bir lik te kut la - mak ü ze re ant iç tik le ri ni söy le di. O NUN HA YA TI NI AN LAT MA LI YIZ Vi ya na Din Hiz met le ri Mü þa vi ri ve A vus tur - ya Türk Ýs lâm Bir li ði (A TÝB) baþ ka ný Sey fi Boz - sil le re de an lat ma nýn ü ze ri miz de ki en ö nem li kuþ da yap tý ðý ko nuþ ma da, 2006 yý lýn da ku ru - so rum lu luk la rýn ba þýn da ge li yor de di. Vi ya na lan Kut lu Do ðum Plat for mu na e mek ve ren Ýs lâm Kül tür Mer kez le ri Baþ ka ný A li Yýl maz da, der nek yö ne ti ci le ri ne te þek kür ve duâ et tik le ri - Hz. Mu ham med in (asm) Â lem le re rah met o - ni be lir te rek, ken di i çi miz de de bir bi ri mi ze la rak gön de ril di ði ni be lir te rek, Vi ya na da 6 yýl duâ et me li yiz di ye ko nuþ tu. Ko nuþ ma sýn da, ön ce ku ru lan Kut lu Do ðum Plat for mu nun, Hz. Mu ham med in (asm) ha ya týn dan çe þit li ör yý lýn da Da ni mar ka da Pey gam be ri mi ze nek ler ve ren Boz kuþ, Pey gam be ri mi zin 15 a sýr (asm) a tý lan taþ la ra Vi ya na dan gül ler le ve ri len ön ce ki ha ya tý ný an la mak ve biz den son ra ki ne - bir ce vap ol du ðu nu söy le di. Rýdvan Camii'nde gerçekleþtirilen Kutlu Doðum programýna halk, her sene olduðu gibi yoðun ilgi gösterdi. Ý KÝN CÝ ÞÖ LEN 1 NÝ SAN DA VÝYANA Ýs lâm Fe de ras yo nu na a it Rýd van Ca mi i nde ger çek leþ ti ri len Kut lu Do ðum þö le ni, ko nuþ ma la rýn ar - dýn dan ca mi i ma mý Meh met E min Ký lýç ve A TÝB Ca mii i ma mý Ýz zet Ka ra ku ran ýn o ku du ðu Kur ân-ý Ke rim ve Ýs lâm Kül tür Mer kez le ri i ma mý A li Tü fek çi nin o ku du ðu i la hi ler le de vam et ti. Ýs lâm Fe de ras yo nu öð ren ci le - rin den 7 ya þýn da ki Pe lin Ün lü nün, A rif Ni hat As ya nýn Ya Mu ham med ad lý þi i ri nin ta ma mý ný ez be re o ku - ma sý da il giy le iz len di. Vi ya na Rýd van Ca mi in de ki Kut lu Do ðum þö le ni Kur ân-ý Ke rim ve i lâ hi ler o ku na rak ge ce geç sa at le re ka dar de vam et ti. A vus tur ya Kut lu Do ðum Plat for mu nun dü zen le di ði Kut lu Do ðum Haf - ta sý çer çe ve sin de ki i kin ci þö le nin i se 1 Ni san Cu ma gü nü, Tür ki ye Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý na bað lý o la rak ül - ke de fa a li yet gös te ren A vus tur ya-türk Ýs lâm Bir li ði (A TÝB) mer ke zin de ya pý la ca ðý bil di ril di. Vi ya na / a a Felâkete maruz kalan çocuklarý unutmadýlar. Mi nik ler, harç lýk la rý ný Ja pon ya ya gön der di n DÝYARBAKIR'IN Sil van il çe sin de e ði tim fa a li yet le ri ni sür dü ren Ö zel M.Ýh san As lan Ýl köð re tim O ku lu nun mi nik öð ren ci le ri, harç lýk la rý ný bi rik ti re rek, dep rem ve tsu na - mi fe lâ ke ti ne ma ruz ka lan Ja pon ya ya gön - der di. Ö zel M. Ýh san As lan Ýl köð re tim O ku - lu 1-A sý ný fý öð ren ci le ri, bi rik tir dik le ri harç - lýk la rý ný Ja pon ya da ki dep rem ve tsu na mi a - fet le ri ne uð ra yan mi nik kar deþ le ri ne gön - der di. Mi nik öð ren ci ler bi rik tir dik le ri harç - lýk la rý ný o kul yö ne ti mi ne tes lim et ti. O kul mü dü rü Sü ley man Na maz cý, öð ren ci ler de yar dým laþ ma, pay laþ ma duy gu su nun ge liþ - me si i çin el le rin den ge le ni yap týk la rý ný be lir - te rek, Bu tür yar dým laþ ma et kin lik le ri ni di - ðer bü tün sý nýf la rý mýz la de vam e de cek de - di. Sý nýf öð ret me ni Ýl ker Gök men i se öð ren - ci le re ve ve li le ri ne gös ter dik le ri du yar lý lýk - tan do la yý te þek kür et ti. Di yar ba kýr / ci han Vizeler kalkýnca A rap ça ya il gi art tý n HATAY'IN Ýs ken de run Ti ca ret ve Sa na yi O - da sý (ÝT SO) nda ger çek leþ ti ri len A rap ça kur su il gi gö rü yor. Su ri ye i le Tür ki ye a ra sýn da vi ze le - rin kal dý rýl ma sý ve sý nýr ti ca re ti nin ge liþ me si A - rap ça ya o lan il gi yi de art týr dý. Ýs ken de run Kör - fe zi nde sa na yi ve ti ca ret sek tö rü nün i ler le me - si, Su ri ye baþ ta ol mak ü ze re, Lüb nan, Su u di A - ra bis tan, Lib ya, Ý ran, I rak gi bi Or ta do ðu ül ke - le ri i le ti ca rî i liþ ki le rin ge liþ me si böl ge de ya þa - yan va tan daþ la rý A rap ça öð ren me ye yö nel ti - yor. ÝT SO bi na sýn da haf ta da üç gün i ki þer sa at ol mak ü ze re A rap ça ko nuþ ma ve yaz ma e ði ti - mi ve ri li yor. Kurs öð ret me ni Nes rin Ri ha ni, A - rap ça kur su na ye di den yet miþ ye di ye her ke sin ka tý la bi le ce ði ni be lir te rek, kur si yer ler a ra sýn da, dok tor, es naf ve iþ a dam la rý i le va tan daþ la rýn bu lun du ðu nu kay det ti. Ha tay / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı