GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 14 KA SIM 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr YAPI SÝSTEMÝ RANT ARACI OLDU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 14 KA SIM 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr YAPI SÝSTEMÝ RANT ARACI OLDU"

Transkript

1 Y YA KONUÞAN PROF. DR. AHMET ÖZER DEN ÖNEMLÝ UYARI Çözüm, öldürmek deðil, demokrasi DAÐDAKÝLERÝN ANA BABALARI BURADA YAÞIYOR u Siz Te rör ör gü tü nü yok e de ce ðim de di ði niz za man, ço cu ðu - nu da ða ver miþ ve si zin On lar dan a yý ra ca ðým, ay rý tu ta ca ðým de di ði niz hal ka Se nin ço cuk la rý ný öl dü re ce ðim di yor su nuz. Çün kü dað da o lan lar gök ten zem bil le o ra ya in me di ler, bu ra lar - dan git ti ler ve a na ba ba la rý, ak ra ba la rý bu top rak lar da ya þý yor. ÞÝDDET ÇÖZÜM GETÝRMEZ, ÇARE DEMOKRATÝKLEÞME u Ne ka dar mi li tan öl dü rür sen o ka dar hal ký kay be der, çö züm - den u zak la þýp çö züm süz lü ðün ba ta ðý na sap la nýr sýn. Ar týk si ya - set ak lý bu ger çe ði gör me li ve þid de tin dý þýn da baþ ka yol ve yön - tem le r bul ma lý. Bu da de mok ra tik leþ me den baþ ka bir þey de ðil. n H. H Ü S E Y Ý N K E M A L Ý N R Ö P O R T A J I S A Y F A 6 D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâbe nin gülsuyu bizden olsun Zorunlu askerlik kaldýrýlmalý Muþ ta 50 köy yolu kapandý Hazýrladýklarý bomba patladý Düþük primli emekliye zam yok u3 u9 u9 u8 u10 14 KA SIM 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr YIL: 42 SA YI: YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ni as ya.com.tr YAPI SÝSTEMÝ FO TOÐ RAF: A A RANT ARACI OLDU RANT ARACINA DÖNÜÞEN YAPI SÝSTEMÝ SORGULANIRKEN, ÇÜRÜK BÝNALARI YAPANLAR- DAN, ÝZÝN VERÝP GÖZ YUMANLARDAN, DENETLEYENLERDEN HESAP SORULMASI ÝSTENÝYOR. O kul lar da ha sar tes bi ti uvan Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü A li Ýh san Sa yý lýr, 32 uz man e ki bin o kul lar da ki ha sar tesbit ça lýþ ma sý na baþ la dý ðý ný bil dir di. Sa yý lýr, Van da 23 E kim de ki dep rem de bir köy o ku lu nun yý kýl dý ðýný, 145 o ku lun ha sar gör dü ðü nü hatýrla ta rak, 9 Ka sým da ki dep rem de i se o kul lar da ki ha sa rýn da ha faz la ol du ðu nu söy le di. nha be ri say fa 8 de Ýn san lýk kah ra ma ný o la rak a ný la cak udepremde ö len Ja pon a ra ma kur tar ma or ga ni zas - yo nu ça lý þa ný At sus hi Mi ya za ki i çin dü zen le nen tö ren - de ko nu þan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý yet ki li si Bü yü kel çi Do ðan Ak dur, Biz le ri çok duy gu lan dý ran bu yar dým la rý nýz i çin Ja - pon hal ký ve hü kü me ti ne þük ran la rý mý zý sun mak is te riz. Mi ya za ki nin öy kü sü zih ni miz de her za man ay rý bir sem bo lik an lam ta þý ya cak týr. Türk mil le ti o nu her za man bir in san lýk kah ra ma ný o la rak a na cak týr dedi. n8 de I sýn ma prob le mi ni çöz me ye ça lý þý yor du uvan depreminin ar dýn dan yar dý - ma ge len, 5.6 lýk dep rem den bir gün ön ce yar dým ör gü tü ne ra por ver mek i çin Tok yo ya dö nen Ja pon yar dým e ki bi nin þe fi Yu me ka O ta, ö len At sus hi Mi ya za ki ve sað kur - ta rý lan Mi yu ki Kon nai i le dep rem - ze de le ri ý sýt mak i çin bir pro je ü ze - rin de ça lýþ týk la rý ný söy le di. n8 de NÝYE HÝÇBÝR ÝÞLEM YAPILMADI? umi mar lar O da sý Kay se ri Þu be si ve Kay se ri Kent Kon se yi Baþ ka ný Ha kan Ma hi roð lu, ya pý sis te mi nin rant a ra cý ha li ne ge ti ril di ði ne dik - kat çe ke rek, Van dep re mi nin ar dýn - dan hiç bir so rum lu hak kýn da iþ lem ya pýl ma ma sý nýn da il ginç bir du - rum ol du ðu nu söy le di. O BÝNALARI UZAYLILAR MI YAPTI? u Ýs tan bul da ki bi na la rýn çü rük ol - du ðu yö nün de ya pý lan a çýk la ma la - rýn ci na yet iþ le yen bi ri nin i ti ra fýn - dan ne far ký ol du ðu nu so ran Ma hi - roð lu, San ki u zay lý lar mý gel di Ýs - tan bul da, An ka ra da, Kay se ri de, Van da, Düz ce de ka çak ve çü rük ya pý lar yap tý? diye konuþtu. n9 da Mi mar lar O da sý Kay se ri Þu be si ve Kay se ri Kent Kon se yi Baþ ka ný Ha kan Ma hi roð lu, Bin ler ce in sa ný mý zý Ýz mit te, A da pa za rý nda, Göl cük te kay bet tik de ne ol du? O bi na la rýn iz ni ni ve ren ler, de net le yen ler ya da o bi na la ra göz yu - man lar, ya pan lar hak kýn da bir tek iþ lem ya pýl dý ðý ný duy du nuz mu? Ya da E la zýð veya Van dep re min den son ra. Du ya maz sý nýz, çün kü bu ra sý Tür ki ye e leþ ti ri sin de bu lun du. FO TOÐ RAF: A A Me di ne de hacýlardan dep rem ze de le re du a ume di ne de Pey gam ber E fen di mi zin kab ri ni zi ya ret e den ha cý lar, bu ra da kýl - dýk la rý na maz son ra sý Van da ki dep - rem ze de ler i çin du a et me yi u nut mu - yor. Dört yýl dýr bek le di ði hac i çin a lýþ - ve riþ ya par ken ilk dep re me ya ka lan Van lý Cev det An te re li, sü rek li hem þeh - ri le ri i çin du a et ti ði ni söyledi. n3 te ADALET BAKANLIÐINDAN AÇIKLAMA Kozinoðlu, aðýr spor yaptýktan sonra fenalaþtý ua da let Ba kan lý ðý, O DA TV so ruþ tur ma - sý kap sa mýn da tu tuk la nan MÝT çi Kâþif Ko zi noð lu nun ce za e vin de ha ya tý ný kay - bet me si ne i liþ kin a çýk la ma yap tý. Ba kan - lýk, Ko zi noð lu nun, u zun sü re li ve a ðýr spor yap týk tan son ra duþ a lýp o da sý na gel di ðin - de ya ta ðýn da fe na laþ tý ðýný, tan si yo nu nun yük sel me si ne de niy le ken di si ne di lal tý ha - pý ve ril di ðini ve bu se bep le â cil bu to nu na ba sa rak gö rev li le ri du rum dan ha ber dar et tik le ri ni bil dir di. nha be ri say fa 8 de CAN GÜVENLÝÐÝ SEBEBÝYLE Suriye'deki diplomat aileleri Türkiye'ye döndü utür ki ye nin Þam Bü yü kel çi li ði ve Ha - lep Baþ kon so los lu ðunda ki per - so ne lin bü yük bö lü mü i ki ge ce ön ce ki sal dý rý la rýn ar dýn dan a i - le le riy le bir lik te Tür ki ye ye gön - de ril di. nha be ri say fa 7 de ISSN

2 2 Y LÂHÝKA Þu dâr-ý dünyadaki musîbetler, belâlar... Has ta lýk lar ve mu sî bet ler, di nî ol - ma mak ve sab ret mek þar týy la, o hiz me te ve o u bu di ye te çok mu - va fýk o lu yor ve kuv vet ve ri yor. Ve her bir sa a ti bir gün i ba det hük - mü ne ge tir di ðin den, þek vâ de ðil, þük ret mek ge rek tir. Eðer de sen: Bi rin ci Meb has ta is pat et tin ki, ka de rin her þe yi gü zel dir, ha yýr dýr. On dan ge len þer de ha yýr dýr, çir kin lik de gü zel dir. Hal bu ki, þu dâr-ý dün ya da ki mu sî bet ler, be liy ye ler, o hük mü cerh e di yor. El ce vap: Ey þid det-i þef kat ten þe did bir e le mi his se den nef sim ve ar ka da þým! Vü cud hayr-ý mahz, a dem þerr-i mahz ol du ðu na, bü tün me hâ sin ve ke mâ lâ týn vü cu da rü cû u ve bü tün ma â si ve me sâ ib ve ne kà i sin e sâ sý a dem ol du ðu de lil dir. Mâ dem a dem þerr-i mahz dýr; a de me mün cer o lan ve ya a de mi iþ mâm e den hâ lât da hi þer ri ta zam mun e der. O nun i çin, vü cu dun en par lak nu ru o lan ha yat, ah vâl-i muh te li fe i çin de yu var la nýp kuv vet bu lu yor, mü te bâ yin va zi yet le re gi rip ta saf fî e di yor ve mü te ad dit key fi yâ tý a lýp mat lûb se me râ tý ve ri yor ve mü te ad dit ta výr la ra gi rip Vâ hib-i Ha ya týn nu kuþ-u es mâ sý ný gü zel ce gös te rir. Ýþ te þu ha ki kat ten dir ki, zî ha yat la ra â lâm ve me sâ ib ve me þak kat ve be liy yât sû re tin de, bâ zý hâ lât â rýz o lur ki; o hâ lât i le ha yat la rý na en var-ý vü cud te ced düd e dip zu lü mât-ý a dem te bâ ud e de rek ha yat la rý ta saf fî e di yor. Zî râ, te vak kuf, sü kû net, sü kût, a tâ let, is ti ra hat, yek ne sak lýk, key fi yât ta ve ah vâl de bi rer a dem dir. Hat tâ en bü yük bir lez zet, yek ne sak lýk i çin de hi çe i ner. El hâ sýl: Mâ dem ha yat Es mâ-i Hüs nâ nýn nu ku þu nu gös te rir; ha ya týn ba þý na ge len her þey ha sen dir. Me se lâ, ga yet zen gin, ni ha yet de re ce de sa n'at kâr ve çok sa n'at lar da mâ hir bir zât, â sâr-ý sa n'a tý ný, hem kýy met tar ser ve ti ni gös ter mek i çin, â di bir mis kin a da mý, mo del lik va zi fe si ni gör dür mek i çin, bir üc re te mu ka bil, bir sa at te mu ras sâ, mu san nâ, yap tý ðý göm le ði giy di rir, o nun üs tün de iþ ler ve va zi yet ler ve rir, teb dil e der; hem, her ne vi sa n'a tý ný gös ter mek i çin ke ser, de ðiþ ti rir, u za týr, ký sal týr. A ca ba þu üc ret li mis kin a dam, o zâ ta de se, Ba na zah met ve ri yor sun, e ði lip kalk mak la va zi yet ve ri yor sun, be ni gü zel leþ ti ren bu göm le ði ke sip ký salt mak la gü zel li ði mi bo zu yor sun de me ye hak ka za na bi lir mi? Mer ha met siz lik, in saf sýz lýk et tin di ye bi lir mi? Ýþ te, o nun gi bi, Sâ ni-i Zül ce lâl, Fâ týr-ý Bî mi sâl, zî ha ya ta göz, ku lak, a kýl, kalp gi bi ha vâs ve le tâ if i le mu ras sâ o la rak giy dir di ði vü cud göm le ði ni Es mâ-i Hüs nâ nýn na kýþ la rý ný gös ter mek i çin çok hâ lât i çin de çe vi rir, çok va zi yet ler de de ðiþ ti rir. E lem ler, mu sî bet ler ne vin de o lan key fi yât, bâ zý es mâ sý nýn ah kâ mý ný gös ter mek i çin le me ât-ý hik met i çin de bâ zý þu â ât-ý rah met ve o þu â ât-ý rah met i çin de la tîf gü zel lik ler var dýr. Söz ler, 26. Söz, 4. Meb has *** Yir mi Al týn cý Söz de sýrr-ý ka de re da ir be yan e dil di ði gi bi, mu sî bet ve has ta lýk lar da in san la rýn þek vâ ya üç ve cih le hak la rý yok tur. Bi rin ci Ve cih: Ce nâb-ý Hak, in sa na giy dir di ði vü cut li ba sý ný san a tý na maz har e di yor. Ýn sa ný bir mo del yap mýþ; o vü cut li ba sý ný o mo del üs tün de ke ser, bi çer, teb dil e der, tað yir e der, muh te lif es mâ sý nýn cil ve si ni gös te rir. Þâ fî is mi has ta lý ðý is te di ði gi bi, Rez zak is mi de aç lý ðý ik ti za e di yor, ve hâ ke zâ... Ý kin ci Ve cih: Ha yat mu sî bet ler le, has ta lýk lar la ta saf fi e der, ke mal bu lur, kuv vet bu lur, te rak ki e der, ne ti ce ve rir, te kem mül e der, va zi fe-i ha ya ti ye yi ya par. Yek ne sak is ti ra hat dö þe ðin de ki ha yat, hayr-ý mahz o lan vü cut tan zi ya de, þerr-i mahz o lan a de me ya kýn dýr ve o na gi der. Ü çün cü Ve cih: Þu dâr-ý dün ya, mey dan-ý im ti han dýr ve dâr-ý hiz met tir. Lez zet ve üc ret ve mü kâ fat ye ri de ðil dir. Ma dem dâr-ý hiz met tir ve ma hall-i u bu di yet tir. Has ta lýk lar ve mu sî bet ler, di nî ol ma mak ve sab ret mek þar týy la, o hiz me te ve o u bu di ye te çok mu va fýk o lu yor ve kuv vet ve ri yor. Ve her bir sa a ti bir gün i ba det hük mü ne ge tir di ðin den, þek vâ de ðil, þük ret mek ge rek tir. Lem a lar, 2. Lem a, 2. Nük te LÜ GAT ÇE dâr-ý dün ya: Dün ya â le mi, dün ya mem le ke - ti. be liy ye: Be lâ, müþ - kü lât, mu sî bet. cerh: Çü rüt mek, ya ra - la mak. hayr-ý mahz: Hay rýn tâ ken di si; mut lak ha yýr; tam ha yýr. ma â si: Gü nâh ve is - yan lar. me sâ ib: Mu sî bet ler, fe lâ ket ler, sý kýn tý lar. ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS N ÞER HÝ Tâ ezelden ebede hamd ü senâ hem Zâtýna Kullarýn tesbih u tehlili yücelir katýna Her medih minnet ubudiyetle yapýlan þükür Zâtýnadýr kullarýn yaptýklarý teþekkür Her kemâl cemâl azâmet münhasýrdýr þânýna Yücelir sâlih amelin hoþ sözün divânýna Övgüye lâyýk olan medhe övülmeye deðer Sebebe deðil O na kim hamd eder lutfa erer Ýzzet ü azâmeti takdir edilip biline Güzel isim yüce sýfat san'atýyle övüle Göklerin yerin hükümrâný olan Rabbim Hamîd Kâinata ilmi kudretiyle tek O dur Muhît Hamd ile Kur ân da baþlar ilk sözü Rabbimizin Mü minîn de etmeli hamd kürsi de de va izîn El-Hamîd Gâye-i hilkate bak hamd nazara çok verilir Hem de hikmetini düþünmeye nâs sevk edilir Hamd inin, mânasý esmâsýný geniþ kavramak Zerreden Hakk a açýlan pencere aralamak Her nakýþ Rabbimi öven methiye manzumesi Zerrelerden yükselir ta zîm ü tesbihât sesi Ebede kadar medihler hepsi O nun Zâtýna Medhe sebep ni meti ikrâm eden Rabbim sana Kâinat fabrikasý üretiyor hamd ü þükür Vereni bil hamd ile için dýþýn dolsun huzûr HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Hamd ü þükr etmeliyiz o nimeti yaratana Yoksa yanýlýr yiyenler, þükr ederse satan a Rabbime çok hamd eden kul menzîli âlâya gel Hem de çok zikr ile O na durma koþ Mevlâya gel Çok övülen zikr edilen vahdeti kübraya gel Dâimen hamd le O na divânýna Canân a gel Ey! günâhtan muzdarip tathîr için deryâya gel Kesme ümmidini asla tevbe kýl Ýllâ ya gel Kim samimiyse ona hazretidir âlicenâp Yerde gökte rahmetiyle O yüce Zât âfýtâp Hissen olsun her zaman yap yalnýz O nun sohbeti Boþ lâkýrtýdan uzak yüceltiver hem vahdeti Dâ rü l-er kâm dan dâ rü l-â hir za ma na K ur ân ý an la mak ve ha ya ta tat bik e de bil mek ti bü tün gay ret. Kur ân la ne fes a la bil mek ve hâl le ne bil mek ti bü tün has ret. Tâ Asr-ý Sa a det te baþ la dý bu hay rât. Gö nül ler de te sîr-i a zi mi ni gös ter di o Haz ret. Çün kü rûh la rýn ih ti ya cý, kalb le rin mü reb bî si, a kýl la rýn mu al li miy di o yü ce Hi tab. Ý mân i le fark e di li yor du o kud sî se dâ. Te lâþ lan mýþ tý bü tün müþ rik ler. Çün kü küf fâ ra nûr, nar gi bi gö rün me ye baþ la mýþ tý. Bun dan dý en di þe ler ve bü tün te lâþ. O Nûr bü tün kâ i na tý zi ya lan dýr mýþ tý çok tan. Yut muþ tu sa býk kü tüb-i se mâ vi ye yi der hal. Gö nül le re ta aþ þuk dol muþ ve he ye ca na gel miþ ti As hâb. Dol muþ tu yer yü zü bek le nen o has ret ve be re ket le â ci len. Kâ i na týn E fen di si (asm) i le zir ve le re çýk tý Asr-ý Sa a det. Su sa mýþ rûh lar iç me ye baþ la mýþ tý ka na ka na o der ya dan. Muh taç gö nül ler, ih ti ya cý ný þid det le his se den ler coþ muþ ve koþ muþ tu o dâ vâ ya der hal. Ay dýn lan mýþ tý bü tün be þe ri yet Kur ân ýn nû ruy la. Kâ i na týn Se beb-i Vü cû du E fen di miz (asm) çal ka la mýþ tý o as rý ve ge le cek a sýr la rý. E lin de mu cîz nû ma bir ki tap la baþ la mýþ tý teb li ðe. Per va ne ol muþ tu o na (asm), nû ra mey le den fýt rat lar. Der ya gi bi coþ muþ tu As hâb-ý Ki ram. Ýþ te böy le bir he ye can la baþ la dý Dâ rü l-er kâm da soh bet ler. Ýk sir-i nû râ nî o lan soh bet-i Ne be vî den sýb ga lan mýþ tý Dâ rü l-er kâm as ha bý. Ýþ te böy le baþ la mýþ tý bu hiz met tâ Asr-ý Sa a det te. Mi lâ dî 615 yý lýn da müþ rik le rin Müs lü man lar ü ze rin de ki bas ký la rý gün geç tik çe ar tý yor du. Hz. Mu ham med (asm) e min bir yer a ra dý ve tes bit et ti. Sa fa Te pe si nin do ðu sun da dar bir so kak i çin de bu lu nan Er kâm bin E bi l-er kâm bin E sed in e viy di bu e mîn yer. Bu ev gi riþ çý kýþ lar i çin el ve riþ liy di mü min ler i çin. Et raf tan ge len gi den le rin ko lay ca kon trol e di le bi le ce ði gü ven li bir yer di. Ar týk, Hz. Mu ham med (asm) bu ra da mu al lim, ilk Müs lü man lar da ta le be i di ler. Mek ke dö ne mi nin ilk yýl la rýn da Dâ rü l-er kâm bir tâ lim mer ke zi o la rak kul la nýl mýþ tý. Bu ra da Kur ân â yet le ri o ku nu yor, ya zý lý yor, di nî bil gi ler öð re ti lip bun la rýn pra tik le ri ya pý lý yor du. Böy le lik le Dâ rü l-er kâ mý, Hz. Mu ham med in (asm) ho ca lý ðý ný yap tý ðý ilk med re se, ilk Ýs lâm ü ni ver si te si say mak müm kün dü. Haz ret-i Ö mer in (ra) Ýs lâm la þe ref len me si ne ka dar, Re sûl-i Ek rem (asm), Ýs lâ mý öð ret me ve an lat ma va zî fe si ni bu ra da yü rüt tü. Baþ ta Haz ret-i Ö mer (ra) ol mak ü ze re bir çok kim se bu ev de Müs lü man ol ma þe re fi ne er di ler. Dâ rü l-er kâm ý, Er kâm bin E bî l-er kâm Haz ret le ri, hiç sa týl ma mak ve te vâ rüs o lun ma mak þar týy la ve kil o la rak oð lu na bý rak mýþ týr. Ýs lâm ta ri hin de bü yük e hem mi ye ti hâ iz bu lu nan bu ev, bu gün Kâ be kar þý sýn da, Dâ rü l-hay zû ran a dýy la a nýl mak ta ve di nî bir o ku la tah sis e dil miþ bu lun mak ta dýr. Yu ka rý da ki bil gi ler ý þý ðýn da Asr-ý Sa a det te Müs lü man la rýn sý ðý na ðý, tâ lim ye ri, Kur ân ý o ku ma, an la ma, te fek kür et me ve i lim mec li si o la rak kul la ný lan Er kâm ýn e vin den bu gün a la ca ðý mýz ders ler ol ma lý dýr. Çün kü E fen di miz (asm) Bu üm me tin so nu, ba þý nýn kur tul du ðu gi bi kur tu lur. 1 bu yur muþ tur. Bu ci het ten de bak tý ðý mýz da Dâ rü l-er kâm da ha bir ö nem arz et mek te dir. Gü nü mü zün Dâ rü l-er kâm ý ne re le ri o lur? di ye dü þü nür ken el bet te ki Be di üz za mân Haz ret le ri nin Ri sâ le-i Nur mes le ði, sa ha be mes le ði nin bir cil ve si dir. 2 î zâh la rý çer çe ve sin de Ri sâ le-i Nur med re se le ri (ders ha ne le ri) ak lý ma ge li yor. Çün kü Ri sâ le-i Nur med re se le rin de bu as rýn Kur ân ders le ri o lan î mân ha kî kat le ri tâ lim ve te fek kür e di li yor. Ay nen Dâ rü l-er kâm ýn e vin de ya pýl dý ðý gi bi. Çün kü za man, â hir za man o la rak Asr-ý Sa a det ten iz dü þüm ler ta þý yor.  hir za mân da Kur ân ve sün net-i Ra sûlu l lah (asm) u nut tu rul ma ya ça lý þý lýr ken san ki tek râr Dâ rü l-er kâm ih ya e di li yor. Kur ân ha kî kat le ri tek rar te fek kür ve te zek kür e di li yor. O ra dan bu ra ya bir duy gu se li a ký yor, e si yor ve se rin le ti yor san ki ya nan gö nül le ri. A kýl lar te fek kür, kalb ler te ber rur, rûh lar te zek kür e di yor ha kî kat-i Kur â ni ye i le. Ev ler do lup ta þý yor, Kur ân ý þid det li ih ti yaç his se den gö nül ler le. Ki mi za man Med re se-i Nû ri ye, ki mi za man Der sa ne-i Nû ri ye de dik o Nûr lu me kân la ra. Ne fes a lýp þi fa bul duk Kur ân ýn mâ ne vî ders le riy le o nûr lu me kân lar da. Kar deþ ler le hâl len dik ve dert leþ tik o nûr lu ev ler de.  hir za mâ nýn deh þet li gü nâh la rýn dan ve sav let li bid a la rýn dan sý ðýn dýk o gü zî de ha ne le re. Fit ne ve fe sâd deh þet len dik çe â hir za mâ nýn in san la rý o la rak sý ðýn dýk o e mîn ev le re. Rû hu muz se rin le di, kal bi miz gý da lan dý ve ak lý mýz nûr lan dý Kur ân ýn mâ ne vî ders le riy le. As rýn Sa hi bi Üs tad Be dî üz za mân Haz ret le ri de Þim di res men din ted ri sa tý i çin hu sû sî ders ha ne ler a çýl ma sý na i zin ve ril me si ne bi nâ en Nûr þa kirt le ri müm kün ol du ðu ka dar her yer de kü çü cük bir ders ha ne-i Nû ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fâ de e der; fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Ý mân ha kî kat le ri nin î zâ hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. Es ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, in þâ al lah Nûr Med re se le ri beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek ve yir mi se ne dir e di yor. 3 di ye ders ha ne-i Nû ri ye ler a çýl ma sý ný tav si ye bu yur muþ tur. Yi ne ge len bir mek tu bun da da Her bir a dam e ðer ha ne sin de dört beþ ço luk ço cu ðu bu lun sa ken di ha ne si ni bir kü çük med re se-i Nû ri ye ye çe vir sin. E ðer yok sa, yal nýz i se, çok a lâ ka dar kom þu la rýn dan üç-dört zat bir leþ sin ve bu he yet bu lun duk la rý ha ne yi kü çük bir med re se-i Nû ri ye it ti hâz et sin. 4 bu yur mak ta dýr. Üs tâ dý mý za sa dak te di yo ruz ve o me kân la ra koþ ma ya de vam e di yo ruz in þâ al lah! Dip not lar: 1- Hü se yin Ber zen ci, Ký ya met A lâ met le ri. 2- E mir dað Lâ hi ka sý (1), 2006, s: E mir dað Lâ hi ka sý (2), 2006, s: E mir dað Lâ hi ka sý (2), 2006, s: 657. Þu üç þeyle kul, dünya ve âhiretin bol nimetlerine kavuþur: Belâya karþý sabýr, kadere rýzâ, refah vebollukta duâ. Câmiü s-saðîr, No: 1870 Ha di s-i Þe rif Me â li SERDAR AKTAÞ Al lah ne den kur ban is ter? Al lah, rah met-i Ý lâ hi ye ha zi ne le rin den in sa na gön der di ði mil yon lar ca ni me ti ne mu ka bil, a ca ba o kul ken di si ne tev dî e di len ni met ler den Al lah ýn seç ti ði bir ni me ti sýrf lil lah i çin fe dâ e de bi le cek mi, bu so ru nun ce va bý ný al mak i çin (ilm-i e ze li siy le bu nu bil di ði hal de) kur ban is ter. As lýn da in san lýk ta ri hi bir kur ban me se le siy le baþ la dý de nil se her hal de yan lýþ ol maz. Ha ni  dem A ley his se lâ mýn ço cuk la rýn dan Ha bil in kur ba ný der gâh-ý Ý lâ hî de ka bul e dil miþ ti de, Ka bil in ki i se ka bul gör me miþ ti ya, on dan bah se di yo rum. Ha bil ve Ka bil in a ra sý ný a yý ran; i yi yi ve kö tü yü, doð ru yu ve yan lý þý, gü ze li ve çir ki ni, ih lâ sý ve ri ya yý, tak va yý ve fýs ký, E bû Be kir i ve E bû Ce hil i mey da na çý ka ran kur ban im ti ha nýn dan. E vet, kur ban de yip geç me mek lâ zým. Zi ra kur ban kes mek le in san, hadd-i za týn da ken di nef si ni kur ban e der. Na sýl ki bir an ne ço cu ðu i çin ca ný ný, gö zü nü bi le kýrp ma dan se ve se ve fe da e der ve bu fe da kâr lýk o nun an ne lik gö re vi nin en ba riz bir vas fý o lur; ay nen öy le de bir kul, kul lu ðu nun en be lir le yi ci vas fý o lan hak yo lu na ken di ni fe da et me nin bir ni þa ne si o la rak em vâ lin den bir hay va ný kur ban e der. E ðer o kul, gü cü yet ti ði hal de kur ban kes mez ve ya ge tir di ði kur ba ný ný ih lâs bý ça ðýy la ke sip, tak va tep si siy le Rab bi ne sun maz i se kul lu ðu nu na sýl is pat e de bi lir? Mal, mülk ve ser vet ba zen en bü yük fit ne ler den bi ri o la bi lir. A ma hü ner bu dün ya zen gin li ðiy le Ka run laþ mak de ðil, gö nül zen gin li ðiy le Mu sa la þa bil mek. An cak böy le lik le ger çek kur ba ný ke se bi li riz. Ne di yor du Fu zu li; Yýl da bir kur ban ke ser ler halk-ý â lem ýyd i çün Ben se nin sâ at-be-sâ at dem-be-dem kur bâ ný nam. Ya ni þa ir; Ýn san lar her ne ka dar yýl da bir de fa Kur ban Bay ra mýn da kur ban ke ser ler se de, ben Al lah ýn (cc) her sa at ve her an kur ba ný yým de mek te dir. Yý lýn üç yüz alt mýþ beþ gü nü Al lah a kur ban o la bil mek, O nun â le mi i ha ta e den kud re ti ne ken di ni tes lim e de rek za yýf ve a ciz i ra de siy le O na du â e dip yal va ra bil mek, der di ni O na de mek ve te sel li yi O ndan bul mak, tam bir ke mer bes te-i u bu di yet le O na kul o la bil mek ne bü yük bah ti yar lýk. Na sýl ki her þe yin bir mad de ve bir mâ nâ ci he ti var. Ay nen öy le, i ba det le rin de hem þe kil, hem ma na ci he ti var. O nun i çin hiç bir i ba det, â det ye ri ni bul sun di ye ya pý lan ge li þi gü zel ha re ket ler de ðil, bi lâ kis ma na bo yu tu i le ö ne çý kan kul luk gös ter ge le ri dir. Me se lâ; na maz dan mu rad ya týp kalk mak de ðil, al nýn da ki sec de nin þe ha de tiy le kul lu ðun mi 'ra cý na yük sel mek tir. O ruç tan mu rad aç su suz kal mak de ðil, e li ni u zat sa ye ti þe bi le ce ði ta am lar dan sýrf emr-i Ý lâ hî se be biy le u zak dur mak týr. Hacc dan mu rad gö nül Kâ be si ni ta vaf et mek tir. Ze kât tan mu rad ay nen Kur ban da ol du ðu gi bi fe da kâr lý ðýn de re ce si ni mal ve ser vet mi za nýy la ölç mek tir. Bir fark la ki ze kâ tý hal ka ve rir, kur ba ný Hakk a ve rir. An cak her i ki si de di ðer i ba det ler de ol du ðu gi bi Hakk a gi der. Ya ni di ye ce ðim þu ki, bir Kur ban Bay ra mý ný da ha ge ri de bý rak tý ðý mýz þu gün ler de ve ge le cek se ne ki Kur ban Bay ra mý na u la þýp u la þa ma ya ca ðý mýz da bel li de ðil ken, ge lin biz bi zim i çin meç hul o la ný bek le me ye lim ve bu gün den te zi yok nef si mi zi Hak yo lu na kur ban e de lim.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 Zilhicce 1432 Ru mî: 1 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Kâ be nin gül ko ku su na Is par ta ta lip DÜNYA GÜL ÇÝÇEÐÝ ÜRETÝMÝNÝN YÜZDE 60, GÜL YAÐININ YÜZDE 65 ÝNÝ KARÞILAYAN ISPARTA, KÂBE NÝN YIKANMASINDA KULLANILAN GÜL SUYUNU ÜCRETSÝZ GÖNDERMEK ÝSTÝYOR. DÜNYADA gül ya ðý ih ti ya cý nýn yüz de 65 i ni kar þý la yan Is par ta, Kâbe nin yý - kan ma sýn da kul la ný lan gül su yu nu üc ret siz gön der mek is ti yor. Gül ve Gül Ü rün le ri Sa týþ Ko o pe ra ti fi (Gül - bir lik) Ge nel Mü dü rü Ha san Çe lik, yap tý ðý a çýk la ma da, Müs lü man lar i - çin bü yük ö nem arz e den Kâbe nin yý kan ma sýn da kul la ný lan gül su yu nu her yýl Gül bir lik o la rak gön der me ye ha zýr ol duk la rý ný söy le di. Geç miþ yýl - lar da Kâbe nin yý kan ma sý i çin ih ti yaç du yu lan gül su yu nun Gül bir lik ta ra - fýn dan kar þý lan dý ðý ný be lir ten Çe lik, 1989 yý lý na ka dar her yýl bir ton gül su yu gön der dik le ri ni kay det ti. An cak 1989 yý lýn dan son ra Su u di A ra bis tan Hac ve Ev kaf Ba kan lý ðýn dan o nay ya - zý sý gel me di ði i çin gül su yu gön de re - me dik le ri ni an la tan Çe lik, Her yýl Su u di A ra bis tan Hac ve Ev kaf Ba - kan lý ðý na Kâbe nin yý ka ný þýn da kul la - ný la cak gül su yu nun Is par ta dan kar þý lan ma sý i çin ya zý ya zýp, o nay gel di ðin de de bi ze ve ri len ad re se gül su yu nu gön de rir dik. Fa kat son Gül bir lik Ge nel Mü dü rü Ha san Çe lik yýl lar da gön der di ði miz ya zý la ra her han gi bir ya nýt gel mez ol du. Biz de gül su yu gön de re mi yo ruz di ye ko nuþ tu. Yap týk la rý a raþ týr ma da Kâbe nin yý - kan ma sý i çin gül su yu nun Ý ran dan te min e dil di ði ni öð ren dik le ri ni söy le - yen Çe lik, bu se bep le Su u di A ra bis - tan Hac ve Ev kaf Ba kan lý ðý nýn gül su - yu ta le bin de bu lun ma dý ðý ný kay det ti. An cak Müs lü man lar i çin bü yük ö - nem arz e den Kâbe nin Is par ta da ü - re ti len gül su yu i le yý kan ma sý ný ar zu - la dýk la rý ný be lir ten Çe lik, Bir ton de - ðil, i ki ton gül su yu nu üc ret siz gön - der me ye ha zý rýz. Bu bi zim i çin bü yük bir gu rur ve þe ref tir de di. Kâbe nin Is par ta gü lün den el de e di len gül su yu i le yý kan ma sý ko nu - sun da Türk bü rok rat lar dan da des - tek bek le dik le ri ni di le ge ti ren Çe lik, Gül bir lik a dý na ya pý lan ya zýþ ma la - rýn ye ter siz kal dý ðý ný, Ba kan lýk nez - din de bir ça lýþ ma nýn ya pýl ma sý ný ar zu la dýk la rý ný bil dir di. Es ki Is par ta Be le di ye Baþ ka ný Ha - san Ba la man da yap tý ðý a çýk la ma da, ken di dö ne min de Kâbe nin yý kan - ma sýn da kul la ný la cak gül su yu nun Is par ta dan kar þý lan ma sý yö nün de Mek ke ve Me di ne de ki yet ki li ler le gö rüþ tük le ri ni an cak o lum lu bir cevap a la ma dýk la rý ný kay det ti. Ba la - man, Su u di A ra bis tan ýn Ta if þeh rin - de Is par ta gü lü ye tiþ ti ril di ði ni ve o ra - dan el de e di len gül su yu i le Kâbe nin yý kan dý ðý ný be lirt ti. Is par ta / a a FA TÝH pro je si ni TÜ BÝ TAK ko or di ne e de cek MERASÝMLE YIKANIYOR ÝNTERNET Tek no lo ji le ri Der ne ði Baþ ka ný (I NETD) Mus ta fa Ak gül, Fýr sat la rý Ar týr ma ve Tek no lo ji yi Ý yi leþ tir me Ha re ke ti (FA TÝH) pro je si ni ko or di ne et me gö re vi nin Tür ki ye Bi lim - sel ve Tek no lo jik A raþ týr ma Ku ru mu na (TÜ BÝ TAK) ve ril - di ði ni söy le di. I NETD Baþ ka ný Ak gül, yap tý ðý a çýk la ma da, FA TÝH pro je si nin nin Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn o kul lar da ki bil gi tek no lo ji si kul la ný mý ný i le ri bir dü ze ye gö tür me pro je si ol du ðu nu i fa de et ti. Pro je nin 3 yýl lýk bir sü reç te bütün o - kul lar da ki in ter net alt ya pý sý ný ye ni le mek, bütün sý nýf la rý et - ki le þim li tah ta i le do nat mak ve her sý ný fa/öð ret me ne bir di - züs tü bil gi sa yar ver me yi he def le di ði ni, bu nun da ha son ra her öð ren ci ye e-ki ta bý des tek le yen bir tab let bil gi sa yar ver - me ye dö nüþ tü ðü nü an la tan Ak gül, þöy le de vam et ti: Pro - je yi ko or di ne et me gö re vi TÜ BÝ TAK a ve ril miþ tir. Bu ül - ke miz i çin çok ö nem li bir pro je dir. Ba þa rý lý ol du ðu tak dir de ül ke mi ze cid dî kat ký la rý o la cak týr, bi li þi mi et kin kul la nan ku þak lar, da ha e ði tim li ku þak lar, bi li þim in san kay na ðý zen - gin li ði ve ül ke miz de bi li þim sek tö rü nün ge liþ me si ne ö - nem li kat ký da bu lu na cak, ül ke mi zin bil gi top lu mu na yö - nel me si ne ö nem li bir iv me ve re cek tir. An ka ra / a a ÝSLÂM â le mi nin en ö nem li mer ke zi o lan Mek ke de yer a lan ve Bey tul lah (Al - lah ýn e vi) o la rak a ný lan Kâ be nin yý kan ma iþ lem le ri, ö zel bir me ra sim le ger çek le - þi yor. Kur ban Bay ra mý a re fe sin de yýl da bir kez yý ka nan ve ör tü sü de ðiþ ti ri len Kâ - be, Ra ma zan a yý ön ce si ya da Mu har rem a yýn da da Su u di A ra bis tan lý yö ne ti ci le - rin i ni si ya ti fi ne bað lý o la rak yý ka na bi li yor, an cak ör tü sü de ðiþ ti ril mi yor. Ýs lâm ül - ke le ri i le Müs lü man nü fu sun yo ðun o la rak ya þa dý ðý ül ke ler den tem sil ci le rin de ka týl dý ðý yý ka ma tö ren le ri, ký lý nan i ki re kât na maz i le baþ lý yor. Ýç ký sým da ki du var - la rýn gül su yu ka rýþ tý rýl mýþ zem zem le be yaz ör tü ler kul la ný la rak te miz len me si nin ar dýn dan, ay ný ka rý þým ze mi ne ser pi le rek sa de ce hur ma yap rak la rý kul la ný la rak sü pü rü lü yor. Ze mi nin ve du var la rýn be yaz ör tü ler le ku ru lan ma sý nýn ar dýn dan, gül e san sý nýn ser pil me si ve misk tüt sü le ri ya kýl ma sýy la te miz lik so na e ri yor. Mescid-i Nebevi iç ve dýþ kýsýmlarýndaki mimarisiyle ziyarete gelenleri büyülüyor. FO TOÐ RAF: A A Me di ne den dep rem ze de le re du â MEDÝNE DE Pey gam ber E fen di mi zin (asm) kab - ri ni zi ya ret e den ha cý lar, bu ra da kýl dýk la rý na maz son ra sý Van da ki dep rem ze de ler i çin duâ et me yi u nut mu yor. Hac i ba de ti i çin dün ya nýn dört bir ta ra fýn dan ge le rek, kut sal top rak lar da bu lu þan mil yon lar ca Müs lü man, ha cý ol duk tan son ra ki - mi si Mek ke den yurt la rý na dö ner ken Me di ne ye ge len ler i se Rav za-i Mu tah ha ra nýn (Pey gam se - ri mi zin kab ri) bu lun du ðu Mes cid-i Ne be vi ni ya ný sý ra, mü ba rek bel de de ta ri hî mes cit ler i le Hic re tin ar dýn dan Pey gam be ri miz Hz. Mu - ham med (asm) ko mu ta sýn da ki Müs lü man la rýn müþ rik ler le yap týk la rý U hud ve Hen dek sa vaþ la - rý nýn ya þan dý ðý me kân la rý zi ya ret e di yor. Va kit na maz la rý ný Mes cid-i Ne be vi de kýl mak i çin a - de ta ya rý þan ha cý lar, fýr sat bul duk la rýn da da Me - di ne çar þý la rýn da do la þa rak a lýþ ve riþ ya pý yor. Türk ha cý ka fi le le ri, çar þý lar da ki a lýþ ve riþ le ri nin ya ný sý ra ta ri hî þeh rin çev re sin de ço ðun lu ðu Türk gi ri þim ci ler ce iþ le ti len hur ma bah çe le ri ne de gi de rek, bu ra dan bol bol hur ma a lý yor. Ha cý lar Van da ki dep rem ze de ler i çin duâ et - me yi de u nut mu yor. Dört yýl dýr bek le di ði hac i - çin a lýþ ve riþ ya par ken ilk dep re me ya ka lanan Van lý Cev det An te re li, sü rek li hem þeh ri le ri i çin du â et ti ði ni söy le di. Sa de ce ken di si nin de ðil bütün ka fi le nin hat ta ka fi le baþ kan la rý ho ca la rýn da Van i çin du â et tik le ri ni be lir ten An te re li, bü - tün Tür ki ye nin Van i çin se fer ber ol du ðu nu gör me nin çok gü zel bir duy gu ol du ðu nu kay det - ti. Van ýn mem le ke tin bir par ça sý ol du ðu nu, on - la rýn a cý la rý nýn ken di a cý la rý gi bi ol du ðu nu be lir - ten Fat ma Süt lü i se að la dýk la rý ve sü rek li duâ et - tik le ri ni söy le di. Yi ne ilk dep re mi Van da ya þa yan ha cý lar dan Ne þet A da kan da her gün her na maz son ra sý duâ et tik le ri ni an lat tý. Me di ne / ci han - a a 21 % ni as ya.com.tr Ye ni As ya nýn baþ lat tý ðý Ke ma lizm tar týþ ma sý bü yü yor Ye ni As ya nýn Ses ge ti ren man þet ler i ni, dik - kat li o ku yu cu la rý mýz i yi bi lir ler. Ki, bun la rýn çar pý cý ör nek le rin den ba zý la rý ný, 2008 ve Þu bat la rýn da ga ze te miz le bir lik te ver di ði miz ö zel i lâ ve ler de der li top lu bir þe kil de tak dim et miþ tik. Bu bað lam da Ye ni As ya nýn ö nem li ö zel lik le - rin den bi ri de, gün dem be lir le me vas fý. Ki mi le ri nin E ti niz ne, bu du nuz ne? Ti ra jý nýz ka - dar ko nu þun de yip du dak bü ke rek, ço ðu za man a - de me mah kûm et me ye ça lýþ tý ðý ve ka a le al maz gö - rün dü ðü, a ma bil has sa kri tik dö nem ve ko nu lar da ki tav rý ný özel bir me rak ve dik kat le ta kip e dip, bu nu ba zan a teþ püs kü ren tep ki le riy le a çý ða vur du ðu bir ga ze te o la rak Ye ni As ya nýn gün dem ta yin et me gü - cü, el bet te ki fi kir le ri nin sað lam lý ðýn dan ge li yor. Bu nun son ör ne ði ni, Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ün ha zýr la dý ðý ve E kim 2011 ta rih le rin de ya yýn la dý ðý mýz Müf lis pro je: Ke ma lizm di zi si nin ar dýn dan Ke ma lizm tar týþ - ma la rý nýn bir kez da ha a lev len me siy le gör dük. Tar týþ ma yý te tik le yen ilk ge liþ me ler den bi ri, Ak þam ya za rý Na ge han Al çý nýn bir TV prog ra - mýn da M. Ke mal i çin dik ta tör ke li me si ni kul - lan ma sý ol du. Bu nun ü ze ri ne meþ hur 5816 sa yý lý ka nun ye ni den dev re ye so kul du ve so ruþ tur ma baþ la týl dý. A ma es ki dö nem ler den fark lý o la rak, so ruþ tur ma a çýl ma sý destek yerine tepki aldý. Ar dýn dan, ya zý la rý ný Ye ni Þa fak ta sür dü ren Hi lal Kap lan la, A ta türk çü lük hak kýn da ki ki ta bý ve si le siy le fark lý ya yýn or gan la rýn ca ya pý lan mü lâ - kat lar ya yýn lan dý. Ye ni As ya da bun lar a ra sýn day - dý ve ga ze te miz, Kap lan ýn Ye ni a na ya sa da A ta - türk ol ma sýn ( ) sö zü nü ö ne çý kar dý. Ya zý di zi mi zin de vam et ti ði gün ler de Ha san Ce mal Mil li yet ga ze te sin de ki kö þe sin de Her - kes A ta türk mil li yet çi si ol mak zo run da mý? di - ye sor du ve A ta türk mil li yet çi li ði nin her kes ta - ra fýn dan ka bul e di le cek bir ta ri fi nin ya pý la ma - ya ca ðý ný vur gu la dý ( ). Ce mal in ar dýn dan A ta türk mil li yet çi li ði ne dir? so ru su nu gün de me ta þý yan Sa bah ya za rý En gin Ar - dýç ( ), bir baþ ka ya zý sýn da da A na ya sa da ö - zel i sim geç me me li de di. Ve þun la rý sor du: A me ri kan hu ku kun da Ge or ge Was hing ton il - ke le ri di ye bir kav ram var mý? Fran sýz a na ya sa la - rýn da Bü yük kur ta rý cý Ge ne ral De Ga ul le den söz e di li yor mu? Sov yet a na ya sa sýn da Le nin ya da Sta lin in ký lâp la rý zik re dil miþ miy di? ( ) Der ken, 10 Ka sým a re fe sin de Va tan ya za rý O kay Gö nen sin A ta türk ü ko ru ma ka nu nu i le M. Ke mal a dý na ya pý lan çir kin hey kel ler i e leþ tir di. Ve hem o ka nu nun yü rür lük ten kalk ma sý ný, hem de çir kin hey kel le re son ve ril me si ni is te di ( ). Da ha son ra, Ta raf ya za rý Me lih Al tý nok, A ta - türk çü ler den ko run ma ka nu nu baþ lýk lý ya zý sýn da, 5816 sa yý lý ka nu nu ve A ta türk çü lük a dý na ser gi le - nen þir ret lik le ri esprili bir dil le e leþ tir di ( ). Mil li yet ya za rý Ha san Pu lur da A ta türk ü ko ru ma ka nu nu kal dý rýl ma lý dýr di ye yaz dý. Ge rek çe si Çün - kü A ta türk çü ler var dý ( ). Pu lur, çok gü ven - di ði ve da yan dý ðý A ta türk çü le rin, o ka nun ol ma sa da, A ta türk e do kun dur ma ya cak la rý na i na ný yor du. A ma Hür ri yet ya za rý E ge Can sen o nun ka dar i - yim ser de ðil di ve ha let-i ru hi ye si ni þu sa týr lar la kö þe si ne yan sýt tý: Cum hu ri yet in din ci ve bö lü cü düþ man la rý, ta ri - hi me tin le ri ni A ta türk ü kö tü le ye cek mal ze me top - la mak i çin o ku mak ta dýr. Bu a maç la, o ra dan bu ra - dan seç me ce a lýn tý lar ya pa rak ma lu mat fu ruþ luk gös te ri le riy le A ta türk ü a þa ðý la mak ta lar. Med ya nýn yüz de 80 i on la ra ku cak aç mýþ ken, san ki bu cum hu - ri yet kar þýt la rý nýn ses le ri ni du yur mak ta sý kýn tý la rý var mýþ gi bi, bi zim ga ze te de bu tez gâ hýn bir par ça sý ha li ne gel miþ tir. Bu nu da gü nün bir za ru re ti ka bul e di yo rum. Son Söz: Kö tü ni yet li ler le tar týþ ma ya gir - mek, sa de ce on la rýn i þi ne ya rar. ( ) Sýð ve dü zey siz suç la ma la rý bir ya na, lo go su nun ya ný na A ta türk res mi ni koy mak la ö vü nen Hür ri yet ga ze te si ni de tez gâ hýn bir par ça sý ha li ne gel mek le e leþ ti rip, bu nu gü nün bir za ru re ti o la rak ka bul et - ti ði ni ya zan ve tar týþ ma ya da ce sa re ti nin kal ma dý ðý - ný i ti raf e den bu ya za rýn i fa de le ri, ge li nen nok ta yý çok a çýk bir þe kil de göz ler ö nü ne se rer ken, ay ný za - man da Ye ni As ya nýn çok zor þart lar da tek ba þý na yü rüt tü ðü mü ca de le nin za fe ri ni de tes cil e diyor. Ve do ðan her ye ni gün de, bu tes ci lin ye ni ör - nek le ri de gel me ye de vam e di yor.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Edebiyatçýlarýn buluþma sya ho o.com Eþinin bedduâsýný almak! Ai le de i ki in sa nýn bir bi ri ne eþ ol ma sý, bir ka - der bir lik te li ði dir. Ya da baþ ka bir i fa dey le, ha yat or tak lý ðý. Bu bir lik te lik; ha yat, eþ ler i çin bir bi ri ne ko lay laþ - sýn di ye dir. Yar dým laþ ma dün ya sý nýn bel ki de ilk te za hü rü dür a i le bir lik te li ði. Ýn sa nýn mad dî ve ma ne vî var lý ðý, a i le de an cak te za - hür e di yor. A i le de, in san; in san la þý yor. Bu, er kek i çin de ay ný dýr; ba yan i çin de. Do la yý sýy la her ko nu da, bir bir le ri nin yük le ri ni ha - fif le ten ol mak, iþ le ri ni ko lay laþ tý ran ol mak, e be dî ar - ka daþ lý ðý ka zan dý ran ol mak as lo lan dýr. Ko lay laþ tý rý nýz, zor laþ týr ma yý nýz ha di si nin ilk te za - hür le ri nin ön ce a i le de gö rül me si ya ký þan dýr. A i le de zor laþ tý rýp, o nun dý þýn da ki dün ya da ko lay - laþ tý ran to ka ta müs te hak týr. Hu kuk, böy le bir or tam da yý kým dýr. Hak ve hu ku kun ilk an tren man la rý a i le de ya þa nýr. Bu ra da bu nu be ce re me yen ler, dýþ dün ya da za ten ba þa rý sýz dýr lar. ** E þi nin bed du â sý na mu ha tap o ka dar dün ya yý kur - tar ma der di i çe ri sin de bed baht var ki. Bun lar, e vi nin dý þýn da muh te þem ne za ket li ler (!), muh te þem hoþ gö rü lü ler (!) ve bel ki de çok yön lü muh te þem ler. A ma bir tek en ö nem li da i re le rin de za yýf mah - lûk lar o lu yor lar. Ka ba lýk la rý ný tat min et tik le ri tek yer, ken di ne a i le o la rak ta ným la dýk la rý a i le o cak la rý dýr. Eþ ler, se ni ba na sor sa lar e de bi ya tý i le ya nýp tu - tuþ mak ta dýr. Böy le ler kah re di ci bed du â lar, að za a lýn ma ya cak a - ðýr lâf lar, e ve gir di ðin de e þin ço cuk la rýn kö þe bu cak kaç týk la rý bir i ti ci man za ra nýn mu ha ta bý dýr lar. Ken di si ne e ma net e di len ha yat ar ka daþ la rý nýn rý za - la rý ný ka za na ma mak ne bü yük bir ka yýp týr. Ev de gö rül mek is ten me mek, ev de ol du ðu za man - lar ev a ha li si i çin a za ba dö nü þen za man lar o lan ba ba man za ra la rý ne a cý dýr. Et ra fýn dan bir he ye can dal ga sý o lu þa cak, e þi i le ço cuk la rý i le ha ya týn, bir lik te li ðin ta dý ný, ne þe si ni çý ka ra cak ba ba lar; ha ya tý, bir lik te li ði a za ba dö nüþ - tür müþ ler dir. A i le de kim se nin hak ký ný he lâl et me di ði bir ba - ba ve ya an ne ol mak ne bü yük bir ta lih siz lik tir. Ya da an ne ba ba sý nýn du â la rý na u la þa ma mak, on la rýn rý za la rý ný ka za na ma mak ne bü yük bir ka - yýp ha li dir. An ne ba ba sý nýn ha yýr du â la rý ný a la ma yan han gi ev - lâ dýn yü zü gü ler? Ya ný ba þýn da e þi nin du â sý ný bu la ma yan, ço cuk la rý - nýn te bes süm le ri ni gö re me yen han gi ba ba mut lu dur? Böy le bir ruh ha li ta þý ma yan han gi in san ya þa dý ðý ha ya tý an lam lý bu lur? O za man ne ya pýp et me li, her gün ev den çý kar ken, bir da ha ge ri dö ne me ye ce ði ger çe ði ni dik ka te a la rak, he lâl leþ me li ve a i le ye ne þe yi dâ vet et me li dir. Ne þe nin ol ma dý ðý, se vin cin his se dil me di ði ik lim ler, ço rak týr, ku rak týr ve ve rim siz dir. Sev gi si ek sik o lan bir yer den, ve rim bek le mek a bes tir. Sev gi, ba þa rý yý te tik le yen en mü him ak tör dür. O za man sev me ye ne der si niz. Ge lin a dý sev gi o lan bir dün ya ku ra lým. A ma bu nu ön ce i çi miz de ku ra lým. Osmanlý Türkçesi öðrenmek isteyenlerin sayýsý arttý SON dönemde dizi ve televizyon programlarýnda tarih unsuruna aðýrlýk verilmesi geçmiþle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenleri Osmanlý Türkçesi öðrenmeye yöneltiyor. Konuyla ilgili bilgi veren Yýldýz Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öðretim Üyesi Doç. Dr. Fatmagül Demirel, halk arasýnda Osmanlý Türkçe sini öðrenme isteðinin arttýðýný belirterek, bunda dizilerin ve televizyonlardaki tarih programlarýnýn da büyük etkisinin olduðunu söyledi. Demirel, yaygýn olarak kullanýlan Osmanlýca tabirinin yanlýþ olduðunu, eski yazýya Osmanlý Türkçesi denmesi gerektiðini belirtti. Osmanlý Türkçesi öðrenmeye yönelik yoðun bir talebin olduðunu ifade eden Demirel, üniversitelerinde Osmanlý Türkçesi nin lisansüstü programlarýnda seçmeli ders olarak okutulduðunu, her öðrencinin de bu dersi seçtiðini, hatta teknik bölümlerindeki lisans öðrencilerinin de derse ilgi gösterdiklerini dile getirdi. Demirel, þunlarý kaydetti: Camileri ya da diðer tarihî yerleri gezen insanlar, buradaki yazýlarý gördüklerinde bunun önce Arapça olduðunu düþünüyorlar, Arap alfabesi olduðu için. Bazý kitabelerde Arapça duâlar var, ama birçok kitabenin de Türkçe yazýldýðýný görüyoruz. Önünden geçtikleri birçok tarihî mekânýn üzerinde eski harflerle yazýlmýþ yazýlarý okuyamayan insanlarda merak uyanýyor ve Osmanlý Türkçesi öðrenmek için kurslara yöneliyorlar. Ýstanbul / aa mekâný bu müze olacak AHMED HAMDÝ TANPINAR EDEBÝYAT MÜZE KÜTÜPHANESÝ NDE, 7 BÝNDEN FAZLA KÝTAP, 100 DEN FAZLA SÜRELÝ EDEBÝYAT VE ESTETÝK KONULU DERGÝ YER ALIRKEN, BAZI YAZARLARIN KÖÞELERÝ DEBULUNUYOR. KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Ýs - tan bul da bir e de bi yat mü ze kü tüp ha ne si nin o - kur-ya zar çev re si ne, ya yýn dün ya sý na ya kýn bir a lan da ve ta ri hî do ku i çin de ol ma sý ný ar zu et - tik le ri ni ve Ah met Ham di Tan pý nar E de bi yat Mü ze Kü tüp ha ne si ni ha ya ta ge çir dik le ri ni be - lir te rek, Ýs ti yo ruz ki bir a raþ týr ma cý bu mü ze kü tüp ha ne de Ýs tan bul i le il gi li çe þit li dil ler den ne a rar sa bu la bil sin de di. Gü nay, Gül ha ne Par ký nda yer a lan A lay Köþ kü nde ki Ah met Ham di Tan pý nar E de bi yat Mü ze Kü tüp ha ne - si nin a çý lý þýn da, Ba kan lýk o la rak kü tüp ha ne ci lik a la nýn da ye ni a dým lar at ma ya ça lýþ týk la rý ný, Mü ze kü tüp ha ne kon sep ti nin Tür ki ye de ye ni ol du ðu nu, bun dan ön ce ki dö nem ler de pek de - nen me di ði ni, kü çük ba zý ör nek le ri bu lun du ðu - nu söy le di. Ba kan lýk po li ti ka sý o la rak ilk kez mü - ze kü tüp ha ne kon sep ti ni e le al dýk la rý ný be lir ten Gü nay, A ra lýk a yýn da An ka ra da baþ la dýk ve Meh met  kif Er soy E de bi yat Mü ze Kü tüp ha - ne si ni aç týk. Ar dýn dan A da na Ka ra ca oð lan E de - bi yat Mü ze Kü tüp ha ne si ni hiz me te sok tuk. Ya - þar Ke mal in ö ne ri siy le Ka ra ca oð lan a dý na böy le bir ça lýþ ma yap týk. Di yar ba kýr da Ah med A rif in is miy le bir mü ze aç týk. Di yar ba kýr ýn bü tün e de - bi yat ve sa nat in san la rý ný kap sa yan bir mü ze kü - tüp ha ne Ah med A rif in is miy le a çýl dý. Dör dün - cü mü ze mi zi bu gün Ah met Ham di Tan pý nar is miy le a çý yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul i le il gi li bü tün kay nak lar bu lu na bi le cek A lay Köþ kü nün, gö re vi ne baþ la dý ðýn da ba - kan la rýn ça lýþ ma sý i çin res to re ve tah sis e di len bir bi na ol du ðu nu, ba sý nýn da ken di si nin de bun dan pek hoþ lan ma dý ðý ný di le ge ti ren Gü - nay, þöy le de vam et ti: Res to ras yon kon sep ti, 121 yýllýk Sirkeci Garý restore edilecek AL MAN mi mar A u gust Jas mund ta ra fýn dan in þa e di len ve 1890 yý - lýn da gör kem li bir tö ren le hiz me - te gi ren Ýs tan bul un ba tý ya a çý lan ka pý la rýn dan Sir ke ci Ga rý, ta ri hi - nin en bü yük res to ras yo nu i çin ha zýr la ný yor. Bi na, res to ras yon pro je le ri çi zil dik ten son ra, ko ru - ma ku ru lu nun o na yý nýn ar dýn - dan i ha le ye çý ký la rak res to re e di - le cek. 121 yýl dýr Ýs tan bul dan ba - tý ya gi den le ri ta þý yan tren le rin kalk tý ðý Sir ke ci Ga rý, ta ri hi bo - yun ca ba zý kü çük res to ras yon lar ge çir di. Ça tý nýn ba tý bö lüm le ri - nin ak ma sý dolayýsýyla bi na da çü - BULMACA rü me ler mey da na gel di. Bu nun ü ze ri ne ha re ke te ge çen TCDD, bi na nýn res to re e dil me si ne ka rar ver di. Sir ke ci Ga rý nýn þu an da res to ras yon pro je le ri çi zi li yor. Ça tý sýn da prob lem ol du ðu i çin bi na yý ko ru mak an la mýn da, ça tý, ge çi ci o la rak ko ru ma al týn da a lý - na cak. Res to ras yon pro je le ri ta - mam lan dýk tan son ra o nay i çin Kül tür Var lýk la rý ný Ko ru ma Ku - ru lu na su nu la cak. O nay a lýn dýk - tan son ra i ha le ye çý ký la cak ve res - to ras yon baþ la ya cak. Yet ki li ler, res to ras yo nun, 2-3 yýl i çin de bi te - ce ði ni be lirt ti. Ýstanbul / aa DÜZELTME VE ÖZÜR: Dün bu sayfada, 30. TÜYAP Kitap Fuarý nda çizer ve yazarlarýmýzýn imza günlerinin tarihi yanlýþ yazýlmýþtýr. Doðrusu þöyle olacaktýr: Hayreddin Ekmen 19 Kasým Cumartesi, Ýbrahim Özdabak ve Ýslâm Yaþar ise 20 Kasým Pazar günü saat saatleri arasýnda Yeni Asya Neþriyat standýnda eserlerini imzalayacaklardýr. Düzeltir, özür dileriz. SOL DAN SA ÐA 1. Mik rop lu has ta lýk la rýn te da vi - sin de kul la ný lan bir tür an ti bi yo tik. - Hid ro jen le ok si jen den o lu þan, sý vý du ru mun da bu lu nan, renk - siz, ko ku suz, tat sýz mad de. 2. Di rek te pe li ði. - Bir yer den, bir kim se den zor ba lýk la a lý nan pa ra. 3. Bir þey den ve ya bir kim se den ya na ol ma, a leyh kar þý tý. - Ko nuk. 4. Doy ma dan ye mek ten çe kil mek. - Bir be sin mad de si. - Yý lýn dör dün cü a yý. 5. Su kat ma - ný na va rýn ca ya ka dar de rin li ði ne ka zý lan, ge nel lik le si lin dir bi çi min de, çev re si ne du var ö rü len, su yun - dan ya rar la ný lan çu kur. - Gü zel ka dýn. - Ü ye. 6. Os man lý Dev le ti'nde Ye ni çe ri O ca ðý nýn kal dý rýl ma - sýn dan ön ce ki gü ven lik gö rev li si. - Bir kim se den bir þe yi yap ma sý ný ve ya yap ma ma sý ný is te me, di le - me, is tem. 7. Tan tal e le men ti nin sim ge si. - Döl e þi. 8. Gö zet le yi ci kim se. - Can lý la rýn be sin ler de ki u çu - cu ol ma yan bi le þik le ri da mak, bo ðaz ve dil yü ze - yin de ki mu ko za nok ta la rý a ra cý lý ðýy la al gý la dý ðý du - yum. 9. Mik ros kop la ya pý lan in ce le me de ba zen lam la rýn üs tü ne ka pa tý lan dört kö þe, kü çük ve in ce cam par ça sý. - Bü yük Mil let Mec li si nin ký sa ya zý lý - þý. - Bir bað laç. 10. Çe liþ ki li ve tu tar sýz i ki cüm le yi bir bi ri ne bað la ma ya ya ra yan bir söz. - An lam, kav - ram, mef hum. hýz lý ça lýþ ma dü ze ni ne uy gun de ðil di. Bir sü re Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü müz bu bi na yý kul lan dý. Ýs tan bul da bir e de bi yat mü ze kü tüp - ha ne si nin o kur ya zar çev re si ne, ya yýn dün ya sý - na ya kýn bir a lan da ve ta ri hî do ku i çin de ol ma - sý ný ar zu et miþ tik. Bu mü ze yi ha ya ta ge çir dik. Ýs ti yo ruz ki bu mü ze kü tüp ha ne de, bir a raþ týr - ma cý Ýs tan bul i le il gi li çe þit li dil ler den ne a rar sa bu la bil sin. Bel ki mü ze kü tüp ha ne si sö zü nün al tý na, bir de ký ra at ha ne si de me miz ge re ki yor. Çün kü Ýs tan bul da ki o kur ya zar la rý mýz, þa ir le - Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Pem be ye ça lan be yaz tüy lü, ka nat la rý gri renk li, alt ga ga sýn da de ri den bir ke se si o lan i ri kuþ, ka þýk çý ku þu.- Bir nota. 2. Gü ney Kut bun da bir ya nar dað a dý. - Ek sik siz, ke sin ti siz. 3. Son. - Me ges te rol a se ta týn ký sa ya zý lý þý. 4. Bir so nuç el de et mek, her han gi bir þey or ta ya koy mak i çin güç har ca ya rak ya pý lan et kin lik, ça lýþ ma. - Öz su. 5. Ser sem, ah mak, a lýk. - Yü ce, yük sek. 6. Bir saz çeþidi. 7. Bir leþ miþ Mil let le rin ký sa ya zý lý þý. 8. Ge rek ti ðin de yar dým da bu lun ma ma, bir kim se nin gü ve ni ni yok et me. 9. Ya rar lý. - Ta yin etme Pey gam ber lik. 11. Or ta Çað da Ba tý lý la rýn Müs lü - man la ra ver dik le ri ad. 12. Ge nel lik le u zun bir nes ne - 2 nin in ce le rek bi ten son ve siv ri nok ta sý. - Ya rar sýz i þe ya ra maz Gülhane de Topkapý Sarayý surlarý üzerinde bulunan Osmanlý döneminde padiþahlarýn kullandýðý eski Alay Köþkü yeniden düzenlenerek Ahmet Hamdi Tanpýnar Müzesi haline getirildi. Ýçinde Ýstanbul ile ilgili kitaplarýn bulunacaðý müzenin açýlýþýný Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay yaptý. FOTOÐRAFLAR: AA ri miz, e de bi yat çý la rý mýz i çin ça lýþ ma, bu luþ ma me kâ ný ol sun is ti yo ruz. Bu na dö nük de ba zý dü zen le me le ri miz var. Çe lik Gü ler soy Ki tap lý - ðý ný bu mü ze ye ta þý ma dü þün ce si nde ol duk la - rý ný i fa de e den Gü nay, Yýl dýz Sa ra yý i çin de çok uy gun ko þul lar da ol ma yan, mah ze ne in di ril miþ bu lu nan bir e de bi yat mü ze si var. Bu ra yý be ra - ber ce de ðer len di re bi li riz. Ýs ti yo rum ki bu mü - ze, Ýs tan bul i le il gi li e de bi yat a raþ týr ma la rý nýn mer ke zi ha li ne gel sin. Gül ha ne Par ký, in san la - rýn se yir i çin do laþ tý ðý bir me kân de ðil, ay ný za - man da þa i ri ni, ya za rý ný ra hat lýk la bu la bil di ði ger çek bir me kân o la bil sin de di bin den faz la ki tap yer a lý yor AHMET Ham di Tan pý nar E de bi yat Mü ze Kü - tüp ha ne sin de, e de bi ya týn çe þit li a lan la rý na i liþ - kin Tür ki ye de ya yým la nan bel li baþ lý e ser le rin tamamý bir a ra da yer a lý yor. 7 bin den faz la ki - tap, 100 den faz la sü re li e de bi yat ve es te tik ko - nu lu der gi nin yer al dý ðý kü tüp ha ne de, Ah met Ham di Tan pý nar, Yah ya Ke mal, Ne cip Fa zýl Ký - sa kü rek, Ne dim, Or han Pa muk ve Na zým Hik - met in büst le ri ve öz geç miþ le ri ni an la tan kö þe - ler bu lu nu yor. Kü tüp ha ne, ya zar, ya yý ne vi, çe - vir men, ya yýn cý, te lif a jan sý gi bi ak la ge le bi le cek e de bi yat la il gi li bü tün ku rum ve ku ru luþ la rýn her tür lü faaliyeti ne a çýk o la cak. Ah met Ham di Tan pý nar E de bi yat Mü ze Kü tüp ha ne si, iþ le yiþ ve ça lýþ ma a çý sýn dan bir uz man lýk kü tüp ha ne si o la rak il halk kü tüp ha ne si ne bað lý ça lý þa cak. Ý ki kat lý bi na nýn üst ka tý kü tüp ha ne ve mü ze o la - rak hiz met ve rir ken, gi riþ ka tý E de bi yat çý lar kah ve si o la rak kul la ný la cak. Ýs tan bul / a a BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A Þ Ü Ç E V A H Ý R Ý Y C R E R T T E N T K A M A Z Ý T Ý Ressam Stefano Ussi nin 1873 tarihli Sürre Alayý adlý tablosu, Millî Saraylar Tablo Koleksiyonu nda yer alan en büyük ve en çok ilgi çeken tablosu. Millî Saraylarýn zengin tablo koleksiyonu var TBMM Millî Saraylar Daire Baþkanlýðýnýn zengin bir tablo koleksiyonu bulunuyor; 200 den fazla sanatçýnýn, yaklaþýk 600 eseri sergileniyor. Millî Saraylarýn tablo koleksiyonunda pek çok farklý konuda eser yer alýyor. Koleksiyonda, Ayvazovski, Stefano Ussi, Rudolf Ernst, Gustave Boulanger, Narcisse Berchere, Alberto Pasini, François Dubois, Georges Washington, Victor Huguet, Luigi Acquarone, Fausto Zonaro, Þeker Ahmed Paþa, Halil Paþa, Osman Hamdi, Süleyman Seyyid, Hüseyin Zekai Paþa, Hoca Ali Rýza, Þevket Dað ve Abdülmecid gibi 200 den fazla ünlü Türk ve yabancý ressamýn eserleri bulunuyor. Dolmabahçe Sanat Galerisi nde, sanatseverler ile eserleri buluþturan süreli sergiler de düzenleniyor. Ýtalyan oryantalist ressam Stefano Ussi nin 1873 tarihli Sürre Alayý adlý tablosu, Millî Saraylar Tablo Koleksiyonu nda yer alan en büyük ve en çok ilgi çeken tablosu. Millî Saraylar Daire Baþkanlýðý, baðlý bulunduðu TBMM nin 300 den fazla eserin de sanatsal açýdan deðerlendirilmesini ve ihtiyacý olanlarýn restorasyonu yapýyor. Ankara / aa Ý Y E O S A K A T T E K Y A B A N A A A Ý S A Ý N A R L E M E K N A N A Ý K M R T E D E B K S L A K D A V A K P E K Ý A A Ý N B A K U L A K N T E R E T N K A T Ý N A E U L A M A K

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı