GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 14 KA SIM 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr YAPI SÝSTEMÝ RANT ARACI OLDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 14 KA SIM 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr YAPI SÝSTEMÝ RANT ARACI OLDU"

Transkript

1 Y YA KONUÞAN PROF. DR. AHMET ÖZER DEN ÖNEMLÝ UYARI Çözüm, öldürmek deðil, demokrasi DAÐDAKÝLERÝN ANA BABALARI BURADA YAÞIYOR u Siz Te rör ör gü tü nü yok e de ce ðim de di ði niz za man, ço cu ðu - nu da ða ver miþ ve si zin On lar dan a yý ra ca ðým, ay rý tu ta ca ðým de di ði niz hal ka Se nin ço cuk la rý ný öl dü re ce ðim di yor su nuz. Çün kü dað da o lan lar gök ten zem bil le o ra ya in me di ler, bu ra lar - dan git ti ler ve a na ba ba la rý, ak ra ba la rý bu top rak lar da ya þý yor. ÞÝDDET ÇÖZÜM GETÝRMEZ, ÇARE DEMOKRATÝKLEÞME u Ne ka dar mi li tan öl dü rür sen o ka dar hal ký kay be der, çö züm - den u zak la þýp çö züm süz lü ðün ba ta ðý na sap la nýr sýn. Ar týk si ya - set ak lý bu ger çe ði gör me li ve þid de tin dý þýn da baþ ka yol ve yön - tem le r bul ma lý. Bu da de mok ra tik leþ me den baþ ka bir þey de ðil. n H. H Ü S E Y Ý N K E M A L Ý N R Ö P O R T A J I S A Y F A 6 D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâbe nin gülsuyu bizden olsun Zorunlu askerlik kaldýrýlmalý Muþ ta 50 köy yolu kapandý Hazýrladýklarý bomba patladý Düþük primli emekliye zam yok u3 u9 u9 u8 u10 14 KA SIM 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr YIL: 42 SA YI: YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ni as ya.com.tr YAPI SÝSTEMÝ FO TOÐ RAF: A A RANT ARACI OLDU RANT ARACINA DÖNÜÞEN YAPI SÝSTEMÝ SORGULANIRKEN, ÇÜRÜK BÝNALARI YAPANLAR- DAN, ÝZÝN VERÝP GÖZ YUMANLARDAN, DENETLEYENLERDEN HESAP SORULMASI ÝSTENÝYOR. O kul lar da ha sar tes bi ti uvan Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü A li Ýh san Sa yý lýr, 32 uz man e ki bin o kul lar da ki ha sar tesbit ça lýþ ma sý na baþ la dý ðý ný bil dir di. Sa yý lýr, Van da 23 E kim de ki dep rem de bir köy o ku lu nun yý kýl dý ðýný, 145 o ku lun ha sar gör dü ðü nü hatýrla ta rak, 9 Ka sým da ki dep rem de i se o kul lar da ki ha sa rýn da ha faz la ol du ðu nu söy le di. nha be ri say fa 8 de Ýn san lýk kah ra ma ný o la rak a ný la cak udepremde ö len Ja pon a ra ma kur tar ma or ga ni zas - yo nu ça lý þa ný At sus hi Mi ya za ki i çin dü zen le nen tö ren - de ko nu þan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý yet ki li si Bü yü kel çi Do ðan Ak dur, Biz le ri çok duy gu lan dý ran bu yar dým la rý nýz i çin Ja - pon hal ký ve hü kü me ti ne þük ran la rý mý zý sun mak is te riz. Mi ya za ki nin öy kü sü zih ni miz de her za man ay rý bir sem bo lik an lam ta þý ya cak týr. Türk mil le ti o nu her za man bir in san lýk kah ra ma ný o la rak a na cak týr dedi. n8 de I sýn ma prob le mi ni çöz me ye ça lý þý yor du uvan depreminin ar dýn dan yar dý - ma ge len, 5.6 lýk dep rem den bir gün ön ce yar dým ör gü tü ne ra por ver mek i çin Tok yo ya dö nen Ja pon yar dým e ki bi nin þe fi Yu me ka O ta, ö len At sus hi Mi ya za ki ve sað kur - ta rý lan Mi yu ki Kon nai i le dep rem - ze de le ri ý sýt mak i çin bir pro je ü ze - rin de ça lýþ týk la rý ný söy le di. n8 de NÝYE HÝÇBÝR ÝÞLEM YAPILMADI? umi mar lar O da sý Kay se ri Þu be si ve Kay se ri Kent Kon se yi Baþ ka ný Ha kan Ma hi roð lu, ya pý sis te mi nin rant a ra cý ha li ne ge ti ril di ði ne dik - kat çe ke rek, Van dep re mi nin ar dýn - dan hiç bir so rum lu hak kýn da iþ lem ya pýl ma ma sý nýn da il ginç bir du - rum ol du ðu nu söy le di. O BÝNALARI UZAYLILAR MI YAPTI? u Ýs tan bul da ki bi na la rýn çü rük ol - du ðu yö nün de ya pý lan a çýk la ma la - rýn ci na yet iþ le yen bi ri nin i ti ra fýn - dan ne far ký ol du ðu nu so ran Ma hi - roð lu, San ki u zay lý lar mý gel di Ýs - tan bul da, An ka ra da, Kay se ri de, Van da, Düz ce de ka çak ve çü rük ya pý lar yap tý? diye konuþtu. n9 da Mi mar lar O da sý Kay se ri Þu be si ve Kay se ri Kent Kon se yi Baþ ka ný Ha kan Ma hi roð lu, Bin ler ce in sa ný mý zý Ýz mit te, A da pa za rý nda, Göl cük te kay bet tik de ne ol du? O bi na la rýn iz ni ni ve ren ler, de net le yen ler ya da o bi na la ra göz yu - man lar, ya pan lar hak kýn da bir tek iþ lem ya pýl dý ðý ný duy du nuz mu? Ya da E la zýð veya Van dep re min den son ra. Du ya maz sý nýz, çün kü bu ra sý Tür ki ye e leþ ti ri sin de bu lun du. FO TOÐ RAF: A A Me di ne de hacýlardan dep rem ze de le re du a ume di ne de Pey gam ber E fen di mi zin kab ri ni zi ya ret e den ha cý lar, bu ra da kýl - dýk la rý na maz son ra sý Van da ki dep - rem ze de ler i çin du a et me yi u nut mu - yor. Dört yýl dýr bek le di ði hac i çin a lýþ - ve riþ ya par ken ilk dep re me ya ka lan Van lý Cev det An te re li, sü rek li hem þeh - ri le ri i çin du a et ti ði ni söyledi. n3 te ADALET BAKANLIÐINDAN AÇIKLAMA Kozinoðlu, aðýr spor yaptýktan sonra fenalaþtý ua da let Ba kan lý ðý, O DA TV so ruþ tur ma - sý kap sa mýn da tu tuk la nan MÝT çi Kâþif Ko zi noð lu nun ce za e vin de ha ya tý ný kay - bet me si ne i liþ kin a çýk la ma yap tý. Ba kan - lýk, Ko zi noð lu nun, u zun sü re li ve a ðýr spor yap týk tan son ra duþ a lýp o da sý na gel di ðin - de ya ta ðýn da fe na laþ tý ðýný, tan si yo nu nun yük sel me si ne de niy le ken di si ne di lal tý ha - pý ve ril di ðini ve bu se bep le â cil bu to nu na ba sa rak gö rev li le ri du rum dan ha ber dar et tik le ri ni bil dir di. nha be ri say fa 8 de CAN GÜVENLÝÐÝ SEBEBÝYLE Suriye'deki diplomat aileleri Türkiye'ye döndü utür ki ye nin Þam Bü yü kel çi li ði ve Ha - lep Baþ kon so los lu ðunda ki per - so ne lin bü yük bö lü mü i ki ge ce ön ce ki sal dý rý la rýn ar dýn dan a i - le le riy le bir lik te Tür ki ye ye gön - de ril di. nha be ri say fa 7 de ISSN

2 2 Y LÂHÝKA Þu dâr-ý dünyadaki musîbetler, belâlar... Has ta lýk lar ve mu sî bet ler, di nî ol - ma mak ve sab ret mek þar týy la, o hiz me te ve o u bu di ye te çok mu - va fýk o lu yor ve kuv vet ve ri yor. Ve her bir sa a ti bir gün i ba det hük - mü ne ge tir di ðin den, þek vâ de ðil, þük ret mek ge rek tir. Eðer de sen: Bi rin ci Meb has ta is pat et tin ki, ka de rin her þe yi gü zel dir, ha yýr dýr. On dan ge len þer de ha yýr dýr, çir kin lik de gü zel dir. Hal bu ki, þu dâr-ý dün ya da ki mu sî bet ler, be liy ye ler, o hük mü cerh e di yor. El ce vap: Ey þid det-i þef kat ten þe did bir e le mi his se den nef sim ve ar ka da þým! Vü cud hayr-ý mahz, a dem þerr-i mahz ol du ðu na, bü tün me hâ sin ve ke mâ lâ týn vü cu da rü cû u ve bü tün ma â si ve me sâ ib ve ne kà i sin e sâ sý a dem ol du ðu de lil dir. Mâ dem a dem þerr-i mahz dýr; a de me mün cer o lan ve ya a de mi iþ mâm e den hâ lât da hi þer ri ta zam mun e der. O nun i çin, vü cu dun en par lak nu ru o lan ha yat, ah vâl-i muh te li fe i çin de yu var la nýp kuv vet bu lu yor, mü te bâ yin va zi yet le re gi rip ta saf fî e di yor ve mü te ad dit key fi yâ tý a lýp mat lûb se me râ tý ve ri yor ve mü te ad dit ta výr la ra gi rip Vâ hib-i Ha ya týn nu kuþ-u es mâ sý ný gü zel ce gös te rir. Ýþ te þu ha ki kat ten dir ki, zî ha yat la ra â lâm ve me sâ ib ve me þak kat ve be liy yât sû re tin de, bâ zý hâ lât â rýz o lur ki; o hâ lât i le ha yat la rý na en var-ý vü cud te ced düd e dip zu lü mât-ý a dem te bâ ud e de rek ha yat la rý ta saf fî e di yor. Zî râ, te vak kuf, sü kû net, sü kût, a tâ let, is ti ra hat, yek ne sak lýk, key fi yât ta ve ah vâl de bi rer a dem dir. Hat tâ en bü yük bir lez zet, yek ne sak lýk i çin de hi çe i ner. El hâ sýl: Mâ dem ha yat Es mâ-i Hüs nâ nýn nu ku þu nu gös te rir; ha ya týn ba þý na ge len her þey ha sen dir. Me se lâ, ga yet zen gin, ni ha yet de re ce de sa n'at kâr ve çok sa n'at lar da mâ hir bir zât, â sâr-ý sa n'a tý ný, hem kýy met tar ser ve ti ni gös ter mek i çin, â di bir mis kin a da mý, mo del lik va zi fe si ni gör dür mek i çin, bir üc re te mu ka bil, bir sa at te mu ras sâ, mu san nâ, yap tý ðý göm le ði giy di rir, o nun üs tün de iþ ler ve va zi yet ler ve rir, teb dil e der; hem, her ne vi sa n'a tý ný gös ter mek i çin ke ser, de ðiþ ti rir, u za týr, ký sal týr. A ca ba þu üc ret li mis kin a dam, o zâ ta de se, Ba na zah met ve ri yor sun, e ði lip kalk mak la va zi yet ve ri yor sun, be ni gü zel leþ ti ren bu göm le ði ke sip ký salt mak la gü zel li ði mi bo zu yor sun de me ye hak ka za na bi lir mi? Mer ha met siz lik, in saf sýz lýk et tin di ye bi lir mi? Ýþ te, o nun gi bi, Sâ ni-i Zül ce lâl, Fâ týr-ý Bî mi sâl, zî ha ya ta göz, ku lak, a kýl, kalp gi bi ha vâs ve le tâ if i le mu ras sâ o la rak giy dir di ði vü cud göm le ði ni Es mâ-i Hüs nâ nýn na kýþ la rý ný gös ter mek i çin çok hâ lât i çin de çe vi rir, çok va zi yet ler de de ðiþ ti rir. E lem ler, mu sî bet ler ne vin de o lan key fi yât, bâ zý es mâ sý nýn ah kâ mý ný gös ter mek i çin le me ât-ý hik met i çin de bâ zý þu â ât-ý rah met ve o þu â ât-ý rah met i çin de la tîf gü zel lik ler var dýr. Söz ler, 26. Söz, 4. Meb has *** Yir mi Al týn cý Söz de sýrr-ý ka de re da ir be yan e dil di ði gi bi, mu sî bet ve has ta lýk lar da in san la rýn þek vâ ya üç ve cih le hak la rý yok tur. Bi rin ci Ve cih: Ce nâb-ý Hak, in sa na giy dir di ði vü cut li ba sý ný san a tý na maz har e di yor. Ýn sa ný bir mo del yap mýþ; o vü cut li ba sý ný o mo del üs tün de ke ser, bi çer, teb dil e der, tað yir e der, muh te lif es mâ sý nýn cil ve si ni gös te rir. Þâ fî is mi has ta lý ðý is te di ði gi bi, Rez zak is mi de aç lý ðý ik ti za e di yor, ve hâ ke zâ... Ý kin ci Ve cih: Ha yat mu sî bet ler le, has ta lýk lar la ta saf fi e der, ke mal bu lur, kuv vet bu lur, te rak ki e der, ne ti ce ve rir, te kem mül e der, va zi fe-i ha ya ti ye yi ya par. Yek ne sak is ti ra hat dö þe ðin de ki ha yat, hayr-ý mahz o lan vü cut tan zi ya de, þerr-i mahz o lan a de me ya kýn dýr ve o na gi der. Ü çün cü Ve cih: Þu dâr-ý dün ya, mey dan-ý im ti han dýr ve dâr-ý hiz met tir. Lez zet ve üc ret ve mü kâ fat ye ri de ðil dir. Ma dem dâr-ý hiz met tir ve ma hall-i u bu di yet tir. Has ta lýk lar ve mu sî bet ler, di nî ol ma mak ve sab ret mek þar týy la, o hiz me te ve o u bu di ye te çok mu va fýk o lu yor ve kuv vet ve ri yor. Ve her bir sa a ti bir gün i ba det hük mü ne ge tir di ðin den, þek vâ de ðil, þük ret mek ge rek tir. Lem a lar, 2. Lem a, 2. Nük te LÜ GAT ÇE dâr-ý dün ya: Dün ya â le mi, dün ya mem le ke - ti. be liy ye: Be lâ, müþ - kü lât, mu sî bet. cerh: Çü rüt mek, ya ra - la mak. hayr-ý mahz: Hay rýn tâ ken di si; mut lak ha yýr; tam ha yýr. ma â si: Gü nâh ve is - yan lar. me sâ ib: Mu sî bet ler, fe lâ ket ler, sý kýn tý lar. ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS N ÞER HÝ Tâ ezelden ebede hamd ü senâ hem Zâtýna Kullarýn tesbih u tehlili yücelir katýna Her medih minnet ubudiyetle yapýlan þükür Zâtýnadýr kullarýn yaptýklarý teþekkür Her kemâl cemâl azâmet münhasýrdýr þânýna Yücelir sâlih amelin hoþ sözün divânýna Övgüye lâyýk olan medhe övülmeye deðer Sebebe deðil O na kim hamd eder lutfa erer Ýzzet ü azâmeti takdir edilip biline Güzel isim yüce sýfat san'atýyle övüle Göklerin yerin hükümrâný olan Rabbim Hamîd Kâinata ilmi kudretiyle tek O dur Muhît Hamd ile Kur ân da baþlar ilk sözü Rabbimizin Mü minîn de etmeli hamd kürsi de de va izîn El-Hamîd Gâye-i hilkate bak hamd nazara çok verilir Hem de hikmetini düþünmeye nâs sevk edilir Hamd inin, mânasý esmâsýný geniþ kavramak Zerreden Hakk a açýlan pencere aralamak Her nakýþ Rabbimi öven methiye manzumesi Zerrelerden yükselir ta zîm ü tesbihât sesi Ebede kadar medihler hepsi O nun Zâtýna Medhe sebep ni meti ikrâm eden Rabbim sana Kâinat fabrikasý üretiyor hamd ü þükür Vereni bil hamd ile için dýþýn dolsun huzûr HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Hamd ü þükr etmeliyiz o nimeti yaratana Yoksa yanýlýr yiyenler, þükr ederse satan a Rabbime çok hamd eden kul menzîli âlâya gel Hem de çok zikr ile O na durma koþ Mevlâya gel Çok övülen zikr edilen vahdeti kübraya gel Dâimen hamd le O na divânýna Canân a gel Ey! günâhtan muzdarip tathîr için deryâya gel Kesme ümmidini asla tevbe kýl Ýllâ ya gel Kim samimiyse ona hazretidir âlicenâp Yerde gökte rahmetiyle O yüce Zât âfýtâp Hissen olsun her zaman yap yalnýz O nun sohbeti Boþ lâkýrtýdan uzak yüceltiver hem vahdeti Dâ rü l-er kâm dan dâ rü l-â hir za ma na K ur ân ý an la mak ve ha ya ta tat bik e de bil mek ti bü tün gay ret. Kur ân la ne fes a la bil mek ve hâl le ne bil mek ti bü tün has ret. Tâ Asr-ý Sa a det te baþ la dý bu hay rât. Gö nül ler de te sîr-i a zi mi ni gös ter di o Haz ret. Çün kü rûh la rýn ih ti ya cý, kalb le rin mü reb bî si, a kýl la rýn mu al li miy di o yü ce Hi tab. Ý mân i le fark e di li yor du o kud sî se dâ. Te lâþ lan mýþ tý bü tün müþ rik ler. Çün kü küf fâ ra nûr, nar gi bi gö rün me ye baþ la mýþ tý. Bun dan dý en di þe ler ve bü tün te lâþ. O Nûr bü tün kâ i na tý zi ya lan dýr mýþ tý çok tan. Yut muþ tu sa býk kü tüb-i se mâ vi ye yi der hal. Gö nül le re ta aþ þuk dol muþ ve he ye ca na gel miþ ti As hâb. Dol muþ tu yer yü zü bek le nen o has ret ve be re ket le â ci len. Kâ i na týn E fen di si (asm) i le zir ve le re çýk tý Asr-ý Sa a det. Su sa mýþ rûh lar iç me ye baþ la mýþ tý ka na ka na o der ya dan. Muh taç gö nül ler, ih ti ya cý ný þid det le his se den ler coþ muþ ve koþ muþ tu o dâ vâ ya der hal. Ay dýn lan mýþ tý bü tün be þe ri yet Kur ân ýn nû ruy la. Kâ i na týn Se beb-i Vü cû du E fen di miz (asm) çal ka la mýþ tý o as rý ve ge le cek a sýr la rý. E lin de mu cîz nû ma bir ki tap la baþ la mýþ tý teb li ðe. Per va ne ol muþ tu o na (asm), nû ra mey le den fýt rat lar. Der ya gi bi coþ muþ tu As hâb-ý Ki ram. Ýþ te böy le bir he ye can la baþ la dý Dâ rü l-er kâm da soh bet ler. Ýk sir-i nû râ nî o lan soh bet-i Ne be vî den sýb ga lan mýþ tý Dâ rü l-er kâm as ha bý. Ýþ te böy le baþ la mýþ tý bu hiz met tâ Asr-ý Sa a det te. Mi lâ dî 615 yý lýn da müþ rik le rin Müs lü man lar ü ze rin de ki bas ký la rý gün geç tik çe ar tý yor du. Hz. Mu ham med (asm) e min bir yer a ra dý ve tes bit et ti. Sa fa Te pe si nin do ðu sun da dar bir so kak i çin de bu lu nan Er kâm bin E bi l-er kâm bin E sed in e viy di bu e mîn yer. Bu ev gi riþ çý kýþ lar i çin el ve riþ liy di mü min ler i çin. Et raf tan ge len gi den le rin ko lay ca kon trol e di le bi le ce ði gü ven li bir yer di. Ar týk, Hz. Mu ham med (asm) bu ra da mu al lim, ilk Müs lü man lar da ta le be i di ler. Mek ke dö ne mi nin ilk yýl la rýn da Dâ rü l-er kâm bir tâ lim mer ke zi o la rak kul la nýl mýþ tý. Bu ra da Kur ân â yet le ri o ku nu yor, ya zý lý yor, di nî bil gi ler öð re ti lip bun la rýn pra tik le ri ya pý lý yor du. Böy le lik le Dâ rü l-er kâ mý, Hz. Mu ham med in (asm) ho ca lý ðý ný yap tý ðý ilk med re se, ilk Ýs lâm ü ni ver si te si say mak müm kün dü. Haz ret-i Ö mer in (ra) Ýs lâm la þe ref len me si ne ka dar, Re sûl-i Ek rem (asm), Ýs lâ mý öð ret me ve an lat ma va zî fe si ni bu ra da yü rüt tü. Baþ ta Haz ret-i Ö mer (ra) ol mak ü ze re bir çok kim se bu ev de Müs lü man ol ma þe re fi ne er di ler. Dâ rü l-er kâm ý, Er kâm bin E bî l-er kâm Haz ret le ri, hiç sa týl ma mak ve te vâ rüs o lun ma mak þar týy la ve kil o la rak oð lu na bý rak mýþ týr. Ýs lâm ta ri hin de bü yük e hem mi ye ti hâ iz bu lu nan bu ev, bu gün Kâ be kar þý sýn da, Dâ rü l-hay zû ran a dýy la a nýl mak ta ve di nî bir o ku la tah sis e dil miþ bu lun mak ta dýr. Yu ka rý da ki bil gi ler ý þý ðýn da Asr-ý Sa a det te Müs lü man la rýn sý ðý na ðý, tâ lim ye ri, Kur ân ý o ku ma, an la ma, te fek kür et me ve i lim mec li si o la rak kul la ný lan Er kâm ýn e vin den bu gün a la ca ðý mýz ders ler ol ma lý dýr. Çün kü E fen di miz (asm) Bu üm me tin so nu, ba þý nýn kur tul du ðu gi bi kur tu lur. 1 bu yur muþ tur. Bu ci het ten de bak tý ðý mýz da Dâ rü l-er kâm da ha bir ö nem arz et mek te dir. Gü nü mü zün Dâ rü l-er kâm ý ne re le ri o lur? di ye dü þü nür ken el bet te ki Be di üz za mân Haz ret le ri nin Ri sâ le-i Nur mes le ði, sa ha be mes le ði nin bir cil ve si dir. 2 î zâh la rý çer çe ve sin de Ri sâ le-i Nur med re se le ri (ders ha ne le ri) ak lý ma ge li yor. Çün kü Ri sâ le-i Nur med re se le rin de bu as rýn Kur ân ders le ri o lan î mân ha kî kat le ri tâ lim ve te fek kür e di li yor. Ay nen Dâ rü l-er kâm ýn e vin de ya pýl dý ðý gi bi. Çün kü za man, â hir za man o la rak Asr-ý Sa a det ten iz dü þüm ler ta þý yor.  hir za mân da Kur ân ve sün net-i Ra sûlu l lah (asm) u nut tu rul ma ya ça lý þý lýr ken san ki tek râr Dâ rü l-er kâm ih ya e di li yor. Kur ân ha kî kat le ri tek rar te fek kür ve te zek kür e di li yor. O ra dan bu ra ya bir duy gu se li a ký yor, e si yor ve se rin le ti yor san ki ya nan gö nül le ri. A kýl lar te fek kür, kalb ler te ber rur, rûh lar te zek kür e di yor ha kî kat-i Kur â ni ye i le. Ev ler do lup ta þý yor, Kur ân ý þid det li ih ti yaç his se den gö nül ler le. Ki mi za man Med re se-i Nû ri ye, ki mi za man Der sa ne-i Nû ri ye de dik o Nûr lu me kân la ra. Ne fes a lýp þi fa bul duk Kur ân ýn mâ ne vî ders le riy le o nûr lu me kân lar da. Kar deþ ler le hâl len dik ve dert leþ tik o nûr lu ev ler de.  hir za mâ nýn deh þet li gü nâh la rýn dan ve sav let li bid a la rýn dan sý ðýn dýk o gü zî de ha ne le re. Fit ne ve fe sâd deh þet len dik çe â hir za mâ nýn in san la rý o la rak sý ðýn dýk o e mîn ev le re. Rû hu muz se rin le di, kal bi miz gý da lan dý ve ak lý mýz nûr lan dý Kur ân ýn mâ ne vî ders le riy le. As rýn Sa hi bi Üs tad Be dî üz za mân Haz ret le ri de Þim di res men din ted ri sa tý i çin hu sû sî ders ha ne ler a çýl ma sý na i zin ve ril me si ne bi nâ en Nûr þa kirt le ri müm kün ol du ðu ka dar her yer de kü çü cük bir ders ha ne-i Nû ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fâ de e der; fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Ý mân ha kî kat le ri nin î zâ hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. Es ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, in þâ al lah Nûr Med re se le ri beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek ve yir mi se ne dir e di yor. 3 di ye ders ha ne-i Nû ri ye ler a çýl ma sý ný tav si ye bu yur muþ tur. Yi ne ge len bir mek tu bun da da Her bir a dam e ðer ha ne sin de dört beþ ço luk ço cu ðu bu lun sa ken di ha ne si ni bir kü çük med re se-i Nû ri ye ye çe vir sin. E ðer yok sa, yal nýz i se, çok a lâ ka dar kom þu la rýn dan üç-dört zat bir leþ sin ve bu he yet bu lun duk la rý ha ne yi kü çük bir med re se-i Nû ri ye it ti hâz et sin. 4 bu yur mak ta dýr. Üs tâ dý mý za sa dak te di yo ruz ve o me kân la ra koþ ma ya de vam e di yo ruz in þâ al lah! Dip not lar: 1- Hü se yin Ber zen ci, Ký ya met A lâ met le ri. 2- E mir dað Lâ hi ka sý (1), 2006, s: E mir dað Lâ hi ka sý (2), 2006, s: E mir dað Lâ hi ka sý (2), 2006, s: 657. Þu üç þeyle kul, dünya ve âhiretin bol nimetlerine kavuþur: Belâya karþý sabýr, kadere rýzâ, refah vebollukta duâ. Câmiü s-saðîr, No: 1870 Ha di s-i Þe rif Me â li SERDAR AKTAÞ Al lah ne den kur ban is ter? Al lah, rah met-i Ý lâ hi ye ha zi ne le rin den in sa na gön der di ði mil yon lar ca ni me ti ne mu ka bil, a ca ba o kul ken di si ne tev dî e di len ni met ler den Al lah ýn seç ti ði bir ni me ti sýrf lil lah i çin fe dâ e de bi le cek mi, bu so ru nun ce va bý ný al mak i çin (ilm-i e ze li siy le bu nu bil di ði hal de) kur ban is ter. As lýn da in san lýk ta ri hi bir kur ban me se le siy le baþ la dý de nil se her hal de yan lýþ ol maz. Ha ni  dem A ley his se lâ mýn ço cuk la rýn dan Ha bil in kur ba ný der gâh-ý Ý lâ hî de ka bul e dil miþ ti de, Ka bil in ki i se ka bul gör me miþ ti ya, on dan bah se di yo rum. Ha bil ve Ka bil in a ra sý ný a yý ran; i yi yi ve kö tü yü, doð ru yu ve yan lý þý, gü ze li ve çir ki ni, ih lâ sý ve ri ya yý, tak va yý ve fýs ký, E bû Be kir i ve E bû Ce hil i mey da na çý ka ran kur ban im ti ha nýn dan. E vet, kur ban de yip geç me mek lâ zým. Zi ra kur ban kes mek le in san, hadd-i za týn da ken di nef si ni kur ban e der. Na sýl ki bir an ne ço cu ðu i çin ca ný ný, gö zü nü bi le kýrp ma dan se ve se ve fe da e der ve bu fe da kâr lýk o nun an ne lik gö re vi nin en ba riz bir vas fý o lur; ay nen öy le de bir kul, kul lu ðu nun en be lir le yi ci vas fý o lan hak yo lu na ken di ni fe da et me nin bir ni þa ne si o la rak em vâ lin den bir hay va ný kur ban e der. E ðer o kul, gü cü yet ti ði hal de kur ban kes mez ve ya ge tir di ði kur ba ný ný ih lâs bý ça ðýy la ke sip, tak va tep si siy le Rab bi ne sun maz i se kul lu ðu nu na sýl is pat e de bi lir? Mal, mülk ve ser vet ba zen en bü yük fit ne ler den bi ri o la bi lir. A ma hü ner bu dün ya zen gin li ðiy le Ka run laþ mak de ðil, gö nül zen gin li ðiy le Mu sa la þa bil mek. An cak böy le lik le ger çek kur ba ný ke se bi li riz. Ne di yor du Fu zu li; Yýl da bir kur ban ke ser ler halk-ý â lem ýyd i çün Ben se nin sâ at-be-sâ at dem-be-dem kur bâ ný nam. Ya ni þa ir; Ýn san lar her ne ka dar yýl da bir de fa Kur ban Bay ra mýn da kur ban ke ser ler se de, ben Al lah ýn (cc) her sa at ve her an kur ba ný yým de mek te dir. Yý lýn üç yüz alt mýþ beþ gü nü Al lah a kur ban o la bil mek, O nun â le mi i ha ta e den kud re ti ne ken di ni tes lim e de rek za yýf ve a ciz i ra de siy le O na du â e dip yal va ra bil mek, der di ni O na de mek ve te sel li yi O ndan bul mak, tam bir ke mer bes te-i u bu di yet le O na kul o la bil mek ne bü yük bah ti yar lýk. Na sýl ki her þe yin bir mad de ve bir mâ nâ ci he ti var. Ay nen öy le, i ba det le rin de hem þe kil, hem ma na ci he ti var. O nun i çin hiç bir i ba det, â det ye ri ni bul sun di ye ya pý lan ge li þi gü zel ha re ket ler de ðil, bi lâ kis ma na bo yu tu i le ö ne çý kan kul luk gös ter ge le ri dir. Me se lâ; na maz dan mu rad ya týp kalk mak de ðil, al nýn da ki sec de nin þe ha de tiy le kul lu ðun mi 'ra cý na yük sel mek tir. O ruç tan mu rad aç su suz kal mak de ðil, e li ni u zat sa ye ti þe bi le ce ði ta am lar dan sýrf emr-i Ý lâ hî se be biy le u zak dur mak týr. Hacc dan mu rad gö nül Kâ be si ni ta vaf et mek tir. Ze kât tan mu rad ay nen Kur ban da ol du ðu gi bi fe da kâr lý ðýn de re ce si ni mal ve ser vet mi za nýy la ölç mek tir. Bir fark la ki ze kâ tý hal ka ve rir, kur ba ný Hakk a ve rir. An cak her i ki si de di ðer i ba det ler de ol du ðu gi bi Hakk a gi der. Ya ni di ye ce ðim þu ki, bir Kur ban Bay ra mý ný da ha ge ri de bý rak tý ðý mýz þu gün ler de ve ge le cek se ne ki Kur ban Bay ra mý na u la þýp u la þa ma ya ca ðý mýz da bel li de ðil ken, ge lin biz bi zim i çin meç hul o la ný bek le me ye lim ve bu gün den te zi yok nef si mi zi Hak yo lu na kur ban e de lim.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 Zilhicce 1432 Ru mî: 1 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Kâ be nin gül ko ku su na Is par ta ta lip DÜNYA GÜL ÇÝÇEÐÝ ÜRETÝMÝNÝN YÜZDE 60, GÜL YAÐININ YÜZDE 65 ÝNÝ KARÞILAYAN ISPARTA, KÂBE NÝN YIKANMASINDA KULLANILAN GÜL SUYUNU ÜCRETSÝZ GÖNDERMEK ÝSTÝYOR. DÜNYADA gül ya ðý ih ti ya cý nýn yüz de 65 i ni kar þý la yan Is par ta, Kâbe nin yý - kan ma sýn da kul la ný lan gül su yu nu üc ret siz gön der mek is ti yor. Gül ve Gül Ü rün le ri Sa týþ Ko o pe ra ti fi (Gül - bir lik) Ge nel Mü dü rü Ha san Çe lik, yap tý ðý a çýk la ma da, Müs lü man lar i - çin bü yük ö nem arz e den Kâbe nin yý kan ma sýn da kul la ný lan gül su yu nu her yýl Gül bir lik o la rak gön der me ye ha zýr ol duk la rý ný söy le di. Geç miþ yýl - lar da Kâbe nin yý kan ma sý i çin ih ti yaç du yu lan gül su yu nun Gül bir lik ta ra - fýn dan kar þý lan dý ðý ný be lir ten Çe lik, 1989 yý lý na ka dar her yýl bir ton gül su yu gön der dik le ri ni kay det ti. An cak 1989 yý lýn dan son ra Su u di A ra bis tan Hac ve Ev kaf Ba kan lý ðýn dan o nay ya - zý sý gel me di ði i çin gül su yu gön de re - me dik le ri ni an la tan Çe lik, Her yýl Su u di A ra bis tan Hac ve Ev kaf Ba - kan lý ðý na Kâbe nin yý ka ný þýn da kul la - ný la cak gül su yu nun Is par ta dan kar þý lan ma sý i çin ya zý ya zýp, o nay gel di ðin de de bi ze ve ri len ad re se gül su yu nu gön de rir dik. Fa kat son Gül bir lik Ge nel Mü dü rü Ha san Çe lik yýl lar da gön der di ði miz ya zý la ra her han gi bir ya nýt gel mez ol du. Biz de gül su yu gön de re mi yo ruz di ye ko nuþ tu. Yap týk la rý a raþ týr ma da Kâbe nin yý - kan ma sý i çin gül su yu nun Ý ran dan te min e dil di ði ni öð ren dik le ri ni söy le - yen Çe lik, bu se bep le Su u di A ra bis - tan Hac ve Ev kaf Ba kan lý ðý nýn gül su - yu ta le bin de bu lun ma dý ðý ný kay det ti. An cak Müs lü man lar i çin bü yük ö - nem arz e den Kâbe nin Is par ta da ü - re ti len gül su yu i le yý kan ma sý ný ar zu - la dýk la rý ný be lir ten Çe lik, Bir ton de - ðil, i ki ton gül su yu nu üc ret siz gön - der me ye ha zý rýz. Bu bi zim i çin bü yük bir gu rur ve þe ref tir de di. Kâbe nin Is par ta gü lün den el de e di len gül su yu i le yý kan ma sý ko nu - sun da Türk bü rok rat lar dan da des - tek bek le dik le ri ni di le ge ti ren Çe lik, Gül bir lik a dý na ya pý lan ya zýþ ma la - rýn ye ter siz kal dý ðý ný, Ba kan lýk nez - din de bir ça lýþ ma nýn ya pýl ma sý ný ar zu la dýk la rý ný bil dir di. Es ki Is par ta Be le di ye Baþ ka ný Ha - san Ba la man da yap tý ðý a çýk la ma da, ken di dö ne min de Kâbe nin yý kan - ma sýn da kul la ný la cak gül su yu nun Is par ta dan kar þý lan ma sý yö nün de Mek ke ve Me di ne de ki yet ki li ler le gö rüþ tük le ri ni an cak o lum lu bir cevap a la ma dýk la rý ný kay det ti. Ba la - man, Su u di A ra bis tan ýn Ta if þeh rin - de Is par ta gü lü ye tiþ ti ril di ði ni ve o ra - dan el de e di len gül su yu i le Kâbe nin yý kan dý ðý ný be lirt ti. Is par ta / a a FA TÝH pro je si ni TÜ BÝ TAK ko or di ne e de cek MERASÝMLE YIKANIYOR ÝNTERNET Tek no lo ji le ri Der ne ði Baþ ka ný (I NETD) Mus ta fa Ak gül, Fýr sat la rý Ar týr ma ve Tek no lo ji yi Ý yi leþ tir me Ha re ke ti (FA TÝH) pro je si ni ko or di ne et me gö re vi nin Tür ki ye Bi lim - sel ve Tek no lo jik A raþ týr ma Ku ru mu na (TÜ BÝ TAK) ve ril - di ði ni söy le di. I NETD Baþ ka ný Ak gül, yap tý ðý a çýk la ma da, FA TÝH pro je si nin nin Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn o kul lar da ki bil gi tek no lo ji si kul la ný mý ný i le ri bir dü ze ye gö tür me pro je si ol du ðu nu i fa de et ti. Pro je nin 3 yýl lýk bir sü reç te bütün o - kul lar da ki in ter net alt ya pý sý ný ye ni le mek, bütün sý nýf la rý et - ki le þim li tah ta i le do nat mak ve her sý ný fa/öð ret me ne bir di - züs tü bil gi sa yar ver me yi he def le di ði ni, bu nun da ha son ra her öð ren ci ye e-ki ta bý des tek le yen bir tab let bil gi sa yar ver - me ye dö nüþ tü ðü nü an la tan Ak gül, þöy le de vam et ti: Pro - je yi ko or di ne et me gö re vi TÜ BÝ TAK a ve ril miþ tir. Bu ül - ke miz i çin çok ö nem li bir pro je dir. Ba þa rý lý ol du ðu tak dir de ül ke mi ze cid dî kat ký la rý o la cak týr, bi li þi mi et kin kul la nan ku þak lar, da ha e ði tim li ku þak lar, bi li þim in san kay na ðý zen - gin li ði ve ül ke miz de bi li þim sek tö rü nün ge liþ me si ne ö - nem li kat ký da bu lu na cak, ül ke mi zin bil gi top lu mu na yö - nel me si ne ö nem li bir iv me ve re cek tir. An ka ra / a a ÝSLÂM â le mi nin en ö nem li mer ke zi o lan Mek ke de yer a lan ve Bey tul lah (Al - lah ýn e vi) o la rak a ný lan Kâ be nin yý kan ma iþ lem le ri, ö zel bir me ra sim le ger çek le - þi yor. Kur ban Bay ra mý a re fe sin de yýl da bir kez yý ka nan ve ör tü sü de ðiþ ti ri len Kâ - be, Ra ma zan a yý ön ce si ya da Mu har rem a yýn da da Su u di A ra bis tan lý yö ne ti ci le - rin i ni si ya ti fi ne bað lý o la rak yý ka na bi li yor, an cak ör tü sü de ðiþ ti ril mi yor. Ýs lâm ül - ke le ri i le Müs lü man nü fu sun yo ðun o la rak ya þa dý ðý ül ke ler den tem sil ci le rin de ka týl dý ðý yý ka ma tö ren le ri, ký lý nan i ki re kât na maz i le baþ lý yor. Ýç ký sým da ki du var - la rýn gül su yu ka rýþ tý rýl mýþ zem zem le be yaz ör tü ler kul la ný la rak te miz len me si nin ar dýn dan, ay ný ka rý þým ze mi ne ser pi le rek sa de ce hur ma yap rak la rý kul la ný la rak sü pü rü lü yor. Ze mi nin ve du var la rýn be yaz ör tü ler le ku ru lan ma sý nýn ar dýn dan, gül e san sý nýn ser pil me si ve misk tüt sü le ri ya kýl ma sýy la te miz lik so na e ri yor. Mescid-i Nebevi iç ve dýþ kýsýmlarýndaki mimarisiyle ziyarete gelenleri büyülüyor. FO TOÐ RAF: A A Me di ne den dep rem ze de le re du â MEDÝNE DE Pey gam ber E fen di mi zin (asm) kab - ri ni zi ya ret e den ha cý lar, bu ra da kýl dýk la rý na maz son ra sý Van da ki dep rem ze de ler i çin duâ et me yi u nut mu yor. Hac i ba de ti i çin dün ya nýn dört bir ta ra fýn dan ge le rek, kut sal top rak lar da bu lu þan mil yon lar ca Müs lü man, ha cý ol duk tan son ra ki - mi si Mek ke den yurt la rý na dö ner ken Me di ne ye ge len ler i se Rav za-i Mu tah ha ra nýn (Pey gam se - ri mi zin kab ri) bu lun du ðu Mes cid-i Ne be vi ni ya ný sý ra, mü ba rek bel de de ta ri hî mes cit ler i le Hic re tin ar dýn dan Pey gam be ri miz Hz. Mu - ham med (asm) ko mu ta sýn da ki Müs lü man la rýn müþ rik ler le yap týk la rý U hud ve Hen dek sa vaþ la - rý nýn ya þan dý ðý me kân la rý zi ya ret e di yor. Va kit na maz la rý ný Mes cid-i Ne be vi de kýl mak i çin a - de ta ya rý þan ha cý lar, fýr sat bul duk la rýn da da Me - di ne çar þý la rýn da do la þa rak a lýþ ve riþ ya pý yor. Türk ha cý ka fi le le ri, çar þý lar da ki a lýþ ve riþ le ri nin ya ný sý ra ta ri hî þeh rin çev re sin de ço ðun lu ðu Türk gi ri þim ci ler ce iþ le ti len hur ma bah çe le ri ne de gi de rek, bu ra dan bol bol hur ma a lý yor. Ha cý lar Van da ki dep rem ze de ler i çin duâ et - me yi de u nut mu yor. Dört yýl dýr bek le di ði hac i - çin a lýþ ve riþ ya par ken ilk dep re me ya ka lanan Van lý Cev det An te re li, sü rek li hem þeh ri le ri i çin du â et ti ði ni söy le di. Sa de ce ken di si nin de ðil bütün ka fi le nin hat ta ka fi le baþ kan la rý ho ca la rýn da Van i çin du â et tik le ri ni be lir ten An te re li, bü - tün Tür ki ye nin Van i çin se fer ber ol du ðu nu gör me nin çok gü zel bir duy gu ol du ðu nu kay det - ti. Van ýn mem le ke tin bir par ça sý ol du ðu nu, on - la rýn a cý la rý nýn ken di a cý la rý gi bi ol du ðu nu be lir - ten Fat ma Süt lü i se að la dýk la rý ve sü rek li duâ et - tik le ri ni söy le di. Yi ne ilk dep re mi Van da ya þa yan ha cý lar dan Ne þet A da kan da her gün her na maz son ra sý duâ et tik le ri ni an lat tý. Me di ne / ci han - a a 21 % ni as ya.com.tr Ye ni As ya nýn baþ lat tý ðý Ke ma lizm tar týþ ma sý bü yü yor Ye ni As ya nýn Ses ge ti ren man þet ler i ni, dik - kat li o ku yu cu la rý mýz i yi bi lir ler. Ki, bun la rýn çar pý cý ör nek le rin den ba zý la rý ný, 2008 ve Þu bat la rýn da ga ze te miz le bir lik te ver di ði miz ö zel i lâ ve ler de der li top lu bir þe kil de tak dim et miþ tik. Bu bað lam da Ye ni As ya nýn ö nem li ö zel lik le - rin den bi ri de, gün dem be lir le me vas fý. Ki mi le ri nin E ti niz ne, bu du nuz ne? Ti ra jý nýz ka - dar ko nu þun de yip du dak bü ke rek, ço ðu za man a - de me mah kûm et me ye ça lýþ tý ðý ve ka a le al maz gö - rün dü ðü, a ma bil has sa kri tik dö nem ve ko nu lar da ki tav rý ný özel bir me rak ve dik kat le ta kip e dip, bu nu ba zan a teþ püs kü ren tep ki le riy le a çý ða vur du ðu bir ga ze te o la rak Ye ni As ya nýn gün dem ta yin et me gü - cü, el bet te ki fi kir le ri nin sað lam lý ðýn dan ge li yor. Bu nun son ör ne ði ni, Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ün ha zýr la dý ðý ve E kim 2011 ta rih le rin de ya yýn la dý ðý mýz Müf lis pro je: Ke ma lizm di zi si nin ar dýn dan Ke ma lizm tar týþ - ma la rý nýn bir kez da ha a lev len me siy le gör dük. Tar týþ ma yý te tik le yen ilk ge liþ me ler den bi ri, Ak þam ya za rý Na ge han Al çý nýn bir TV prog ra - mýn da M. Ke mal i çin dik ta tör ke li me si ni kul - lan ma sý ol du. Bu nun ü ze ri ne meþ hur 5816 sa yý lý ka nun ye ni den dev re ye so kul du ve so ruþ tur ma baþ la týl dý. A ma es ki dö nem ler den fark lý o la rak, so ruþ tur ma a çýl ma sý destek yerine tepki aldý. Ar dýn dan, ya zý la rý ný Ye ni Þa fak ta sür dü ren Hi lal Kap lan la, A ta türk çü lük hak kýn da ki ki ta bý ve si le siy le fark lý ya yýn or gan la rýn ca ya pý lan mü lâ - kat lar ya yýn lan dý. Ye ni As ya da bun lar a ra sýn day - dý ve ga ze te miz, Kap lan ýn Ye ni a na ya sa da A ta - türk ol ma sýn ( ) sö zü nü ö ne çý kar dý. Ya zý di zi mi zin de vam et ti ði gün ler de Ha san Ce mal Mil li yet ga ze te sin de ki kö þe sin de Her - kes A ta türk mil li yet çi si ol mak zo run da mý? di - ye sor du ve A ta türk mil li yet çi li ði nin her kes ta - ra fýn dan ka bul e di le cek bir ta ri fi nin ya pý la ma - ya ca ðý ný vur gu la dý ( ). Ce mal in ar dýn dan A ta türk mil li yet çi li ði ne dir? so ru su nu gün de me ta þý yan Sa bah ya za rý En gin Ar - dýç ( ), bir baþ ka ya zý sýn da da A na ya sa da ö - zel i sim geç me me li de di. Ve þun la rý sor du: A me ri kan hu ku kun da Ge or ge Was hing ton il - ke le ri di ye bir kav ram var mý? Fran sýz a na ya sa la - rýn da Bü yük kur ta rý cý Ge ne ral De Ga ul le den söz e di li yor mu? Sov yet a na ya sa sýn da Le nin ya da Sta lin in ký lâp la rý zik re dil miþ miy di? ( ) Der ken, 10 Ka sým a re fe sin de Va tan ya za rý O kay Gö nen sin A ta türk ü ko ru ma ka nu nu i le M. Ke mal a dý na ya pý lan çir kin hey kel ler i e leþ tir di. Ve hem o ka nu nun yü rür lük ten kalk ma sý ný, hem de çir kin hey kel le re son ve ril me si ni is te di ( ). Da ha son ra, Ta raf ya za rý Me lih Al tý nok, A ta - türk çü ler den ko run ma ka nu nu baþ lýk lý ya zý sýn da, 5816 sa yý lý ka nu nu ve A ta türk çü lük a dý na ser gi le - nen þir ret lik le ri esprili bir dil le e leþ tir di ( ). Mil li yet ya za rý Ha san Pu lur da A ta türk ü ko ru ma ka nu nu kal dý rýl ma lý dýr di ye yaz dý. Ge rek çe si Çün - kü A ta türk çü ler var dý ( ). Pu lur, çok gü ven - di ði ve da yan dý ðý A ta türk çü le rin, o ka nun ol ma sa da, A ta türk e do kun dur ma ya cak la rý na i na ný yor du. A ma Hür ri yet ya za rý E ge Can sen o nun ka dar i - yim ser de ðil di ve ha let-i ru hi ye si ni þu sa týr lar la kö þe si ne yan sýt tý: Cum hu ri yet in din ci ve bö lü cü düþ man la rý, ta ri - hi me tin le ri ni A ta türk ü kö tü le ye cek mal ze me top - la mak i çin o ku mak ta dýr. Bu a maç la, o ra dan bu ra - dan seç me ce a lýn tý lar ya pa rak ma lu mat fu ruþ luk gös te ri le riy le A ta türk ü a þa ðý la mak ta lar. Med ya nýn yüz de 80 i on la ra ku cak aç mýþ ken, san ki bu cum hu - ri yet kar þýt la rý nýn ses le ri ni du yur mak ta sý kýn tý la rý var mýþ gi bi, bi zim ga ze te de bu tez gâ hýn bir par ça sý ha li ne gel miþ tir. Bu nu da gü nün bir za ru re ti ka bul e di yo rum. Son Söz: Kö tü ni yet li ler le tar týþ ma ya gir - mek, sa de ce on la rýn i þi ne ya rar. ( ) Sýð ve dü zey siz suç la ma la rý bir ya na, lo go su nun ya ný na A ta türk res mi ni koy mak la ö vü nen Hür ri yet ga ze te si ni de tez gâ hýn bir par ça sý ha li ne gel mek le e leþ ti rip, bu nu gü nün bir za ru re ti o la rak ka bul et - ti ði ni ya zan ve tar týþ ma ya da ce sa re ti nin kal ma dý ðý - ný i ti raf e den bu ya za rýn i fa de le ri, ge li nen nok ta yý çok a çýk bir þe kil de göz ler ö nü ne se rer ken, ay ný za - man da Ye ni As ya nýn çok zor þart lar da tek ba þý na yü rüt tü ðü mü ca de le nin za fe ri ni de tes cil e diyor. Ve do ðan her ye ni gün de, bu tes ci lin ye ni ör - nek le ri de gel me ye de vam e di yor.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Edebiyatçýlarýn buluþma sya ho o.com Eþinin bedduâsýný almak! Ai le de i ki in sa nýn bir bi ri ne eþ ol ma sý, bir ka - der bir lik te li ði dir. Ya da baþ ka bir i fa dey le, ha yat or tak lý ðý. Bu bir lik te lik; ha yat, eþ ler i çin bir bi ri ne ko lay laþ - sýn di ye dir. Yar dým laþ ma dün ya sý nýn bel ki de ilk te za hü rü dür a i le bir lik te li ði. Ýn sa nýn mad dî ve ma ne vî var lý ðý, a i le de an cak te za - hür e di yor. A i le de, in san; in san la þý yor. Bu, er kek i çin de ay ný dýr; ba yan i çin de. Do la yý sýy la her ko nu da, bir bir le ri nin yük le ri ni ha - fif le ten ol mak, iþ le ri ni ko lay laþ tý ran ol mak, e be dî ar - ka daþ lý ðý ka zan dý ran ol mak as lo lan dýr. Ko lay laþ tý rý nýz, zor laþ týr ma yý nýz ha di si nin ilk te za - hür le ri nin ön ce a i le de gö rül me si ya ký þan dýr. A i le de zor laþ tý rýp, o nun dý þýn da ki dün ya da ko lay - laþ tý ran to ka ta müs te hak týr. Hu kuk, böy le bir or tam da yý kým dýr. Hak ve hu ku kun ilk an tren man la rý a i le de ya þa nýr. Bu ra da bu nu be ce re me yen ler, dýþ dün ya da za ten ba þa rý sýz dýr lar. ** E þi nin bed du â sý na mu ha tap o ka dar dün ya yý kur - tar ma der di i çe ri sin de bed baht var ki. Bun lar, e vi nin dý þýn da muh te þem ne za ket li ler (!), muh te þem hoþ gö rü lü ler (!) ve bel ki de çok yön lü muh te þem ler. A ma bir tek en ö nem li da i re le rin de za yýf mah - lûk lar o lu yor lar. Ka ba lýk la rý ný tat min et tik le ri tek yer, ken di ne a i le o la rak ta ným la dýk la rý a i le o cak la rý dýr. Eþ ler, se ni ba na sor sa lar e de bi ya tý i le ya nýp tu - tuþ mak ta dýr. Böy le ler kah re di ci bed du â lar, að za a lýn ma ya cak a - ðýr lâf lar, e ve gir di ðin de e þin ço cuk la rýn kö þe bu cak kaç týk la rý bir i ti ci man za ra nýn mu ha ta bý dýr lar. Ken di si ne e ma net e di len ha yat ar ka daþ la rý nýn rý za - la rý ný ka za na ma mak ne bü yük bir ka yýp týr. Ev de gö rül mek is ten me mek, ev de ol du ðu za man - lar ev a ha li si i çin a za ba dö nü þen za man lar o lan ba ba man za ra la rý ne a cý dýr. Et ra fýn dan bir he ye can dal ga sý o lu þa cak, e þi i le ço cuk la rý i le ha ya týn, bir lik te li ðin ta dý ný, ne þe si ni çý ka ra cak ba ba lar; ha ya tý, bir lik te li ði a za ba dö nüþ - tür müþ ler dir. A i le de kim se nin hak ký ný he lâl et me di ði bir ba - ba ve ya an ne ol mak ne bü yük bir ta lih siz lik tir. Ya da an ne ba ba sý nýn du â la rý na u la þa ma mak, on la rýn rý za la rý ný ka za na ma mak ne bü yük bir ka - yýp ha li dir. An ne ba ba sý nýn ha yýr du â la rý ný a la ma yan han gi ev - lâ dýn yü zü gü ler? Ya ný ba þýn da e þi nin du â sý ný bu la ma yan, ço cuk la rý - nýn te bes süm le ri ni gö re me yen han gi ba ba mut lu dur? Böy le bir ruh ha li ta þý ma yan han gi in san ya þa dý ðý ha ya tý an lam lý bu lur? O za man ne ya pýp et me li, her gün ev den çý kar ken, bir da ha ge ri dö ne me ye ce ði ger çe ði ni dik ka te a la rak, he lâl leþ me li ve a i le ye ne þe yi dâ vet et me li dir. Ne þe nin ol ma dý ðý, se vin cin his se dil me di ði ik lim ler, ço rak týr, ku rak týr ve ve rim siz dir. Sev gi si ek sik o lan bir yer den, ve rim bek le mek a bes tir. Sev gi, ba þa rý yý te tik le yen en mü him ak tör dür. O za man sev me ye ne der si niz. Ge lin a dý sev gi o lan bir dün ya ku ra lým. A ma bu nu ön ce i çi miz de ku ra lým. Osmanlý Türkçesi öðrenmek isteyenlerin sayýsý arttý SON dönemde dizi ve televizyon programlarýnda tarih unsuruna aðýrlýk verilmesi geçmiþle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenleri Osmanlý Türkçesi öðrenmeye yöneltiyor. Konuyla ilgili bilgi veren Yýldýz Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öðretim Üyesi Doç. Dr. Fatmagül Demirel, halk arasýnda Osmanlý Türkçe sini öðrenme isteðinin arttýðýný belirterek, bunda dizilerin ve televizyonlardaki tarih programlarýnýn da büyük etkisinin olduðunu söyledi. Demirel, yaygýn olarak kullanýlan Osmanlýca tabirinin yanlýþ olduðunu, eski yazýya Osmanlý Türkçesi denmesi gerektiðini belirtti. Osmanlý Türkçesi öðrenmeye yönelik yoðun bir talebin olduðunu ifade eden Demirel, üniversitelerinde Osmanlý Türkçesi nin lisansüstü programlarýnda seçmeli ders olarak okutulduðunu, her öðrencinin de bu dersi seçtiðini, hatta teknik bölümlerindeki lisans öðrencilerinin de derse ilgi gösterdiklerini dile getirdi. Demirel, þunlarý kaydetti: Camileri ya da diðer tarihî yerleri gezen insanlar, buradaki yazýlarý gördüklerinde bunun önce Arapça olduðunu düþünüyorlar, Arap alfabesi olduðu için. Bazý kitabelerde Arapça duâlar var, ama birçok kitabenin de Türkçe yazýldýðýný görüyoruz. Önünden geçtikleri birçok tarihî mekânýn üzerinde eski harflerle yazýlmýþ yazýlarý okuyamayan insanlarda merak uyanýyor ve Osmanlý Türkçesi öðrenmek için kurslara yöneliyorlar. Ýstanbul / aa mekâný bu müze olacak AHMED HAMDÝ TANPINAR EDEBÝYAT MÜZE KÜTÜPHANESÝ NDE, 7 BÝNDEN FAZLA KÝTAP, 100 DEN FAZLA SÜRELÝ EDEBÝYAT VE ESTETÝK KONULU DERGÝ YER ALIRKEN, BAZI YAZARLARIN KÖÞELERÝ DEBULUNUYOR. KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Ýs - tan bul da bir e de bi yat mü ze kü tüp ha ne si nin o - kur-ya zar çev re si ne, ya yýn dün ya sý na ya kýn bir a lan da ve ta ri hî do ku i çin de ol ma sý ný ar zu et - tik le ri ni ve Ah met Ham di Tan pý nar E de bi yat Mü ze Kü tüp ha ne si ni ha ya ta ge çir dik le ri ni be - lir te rek, Ýs ti yo ruz ki bir a raþ týr ma cý bu mü ze kü tüp ha ne de Ýs tan bul i le il gi li çe þit li dil ler den ne a rar sa bu la bil sin de di. Gü nay, Gül ha ne Par ký nda yer a lan A lay Köþ kü nde ki Ah met Ham di Tan pý nar E de bi yat Mü ze Kü tüp ha ne - si nin a çý lý þýn da, Ba kan lýk o la rak kü tüp ha ne ci lik a la nýn da ye ni a dým lar at ma ya ça lýþ týk la rý ný, Mü ze kü tüp ha ne kon sep ti nin Tür ki ye de ye ni ol du ðu nu, bun dan ön ce ki dö nem ler de pek de - nen me di ði ni, kü çük ba zý ör nek le ri bu lun du ðu - nu söy le di. Ba kan lýk po li ti ka sý o la rak ilk kez mü - ze kü tüp ha ne kon sep ti ni e le al dýk la rý ný be lir ten Gü nay, A ra lýk a yýn da An ka ra da baþ la dýk ve Meh met  kif Er soy E de bi yat Mü ze Kü tüp ha - ne si ni aç týk. Ar dýn dan A da na Ka ra ca oð lan E de - bi yat Mü ze Kü tüp ha ne si ni hiz me te sok tuk. Ya - þar Ke mal in ö ne ri siy le Ka ra ca oð lan a dý na böy le bir ça lýþ ma yap týk. Di yar ba kýr da Ah med A rif in is miy le bir mü ze aç týk. Di yar ba kýr ýn bü tün e de - bi yat ve sa nat in san la rý ný kap sa yan bir mü ze kü - tüp ha ne Ah med A rif in is miy le a çýl dý. Dör dün - cü mü ze mi zi bu gün Ah met Ham di Tan pý nar is miy le a çý yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul i le il gi li bü tün kay nak lar bu lu na bi le cek A lay Köþ kü nün, gö re vi ne baþ la dý ðýn da ba - kan la rýn ça lýþ ma sý i çin res to re ve tah sis e di len bir bi na ol du ðu nu, ba sý nýn da ken di si nin de bun dan pek hoþ lan ma dý ðý ný di le ge ti ren Gü - nay, þöy le de vam et ti: Res to ras yon kon sep ti, 121 yýllýk Sirkeci Garý restore edilecek AL MAN mi mar A u gust Jas mund ta ra fýn dan in þa e di len ve 1890 yý - lýn da gör kem li bir tö ren le hiz me - te gi ren Ýs tan bul un ba tý ya a çý lan ka pý la rýn dan Sir ke ci Ga rý, ta ri hi - nin en bü yük res to ras yo nu i çin ha zýr la ný yor. Bi na, res to ras yon pro je le ri çi zil dik ten son ra, ko ru - ma ku ru lu nun o na yý nýn ar dýn - dan i ha le ye çý ký la rak res to re e di - le cek. 121 yýl dýr Ýs tan bul dan ba - tý ya gi den le ri ta þý yan tren le rin kalk tý ðý Sir ke ci Ga rý, ta ri hi bo - yun ca ba zý kü çük res to ras yon lar ge çir di. Ça tý nýn ba tý bö lüm le ri - nin ak ma sý dolayýsýyla bi na da çü - BULMACA rü me ler mey da na gel di. Bu nun ü ze ri ne ha re ke te ge çen TCDD, bi na nýn res to re e dil me si ne ka rar ver di. Sir ke ci Ga rý nýn þu an da res to ras yon pro je le ri çi zi li yor. Ça tý sýn da prob lem ol du ðu i çin bi na yý ko ru mak an la mýn da, ça tý, ge çi ci o la rak ko ru ma al týn da a lý - na cak. Res to ras yon pro je le ri ta - mam lan dýk tan son ra o nay i çin Kül tür Var lýk la rý ný Ko ru ma Ku - ru lu na su nu la cak. O nay a lýn dýk - tan son ra i ha le ye çý ký la cak ve res - to ras yon baþ la ya cak. Yet ki li ler, res to ras yo nun, 2-3 yýl i çin de bi te - ce ði ni be lirt ti. Ýstanbul / aa DÜZELTME VE ÖZÜR: Dün bu sayfada, 30. TÜYAP Kitap Fuarý nda çizer ve yazarlarýmýzýn imza günlerinin tarihi yanlýþ yazýlmýþtýr. Doðrusu þöyle olacaktýr: Hayreddin Ekmen 19 Kasým Cumartesi, Ýbrahim Özdabak ve Ýslâm Yaþar ise 20 Kasým Pazar günü saat saatleri arasýnda Yeni Asya Neþriyat standýnda eserlerini imzalayacaklardýr. Düzeltir, özür dileriz. SOL DAN SA ÐA 1. Mik rop lu has ta lýk la rýn te da vi - sin de kul la ný lan bir tür an ti bi yo tik. - Hid ro jen le ok si jen den o lu þan, sý vý du ru mun da bu lu nan, renk - siz, ko ku suz, tat sýz mad de. 2. Di rek te pe li ði. - Bir yer den, bir kim se den zor ba lýk la a lý nan pa ra. 3. Bir þey den ve ya bir kim se den ya na ol ma, a leyh kar þý tý. - Ko nuk. 4. Doy ma dan ye mek ten çe kil mek. - Bir be sin mad de si. - Yý lýn dör dün cü a yý. 5. Su kat ma - ný na va rýn ca ya ka dar de rin li ði ne ka zý lan, ge nel lik le si lin dir bi çi min de, çev re si ne du var ö rü len, su yun - dan ya rar la ný lan çu kur. - Gü zel ka dýn. - Ü ye. 6. Os man lý Dev le ti'nde Ye ni çe ri O ca ðý nýn kal dý rýl ma - sýn dan ön ce ki gü ven lik gö rev li si. - Bir kim se den bir þe yi yap ma sý ný ve ya yap ma ma sý ný is te me, di le - me, is tem. 7. Tan tal e le men ti nin sim ge si. - Döl e þi. 8. Gö zet le yi ci kim se. - Can lý la rýn be sin ler de ki u çu - cu ol ma yan bi le þik le ri da mak, bo ðaz ve dil yü ze - yin de ki mu ko za nok ta la rý a ra cý lý ðýy la al gý la dý ðý du - yum. 9. Mik ros kop la ya pý lan in ce le me de ba zen lam la rýn üs tü ne ka pa tý lan dört kö þe, kü çük ve in ce cam par ça sý. - Bü yük Mil let Mec li si nin ký sa ya zý lý - þý. - Bir bað laç. 10. Çe liþ ki li ve tu tar sýz i ki cüm le yi bir bi ri ne bað la ma ya ya ra yan bir söz. - An lam, kav - ram, mef hum. hýz lý ça lýþ ma dü ze ni ne uy gun de ðil di. Bir sü re Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü müz bu bi na yý kul lan dý. Ýs tan bul da bir e de bi yat mü ze kü tüp - ha ne si nin o kur ya zar çev re si ne, ya yýn dün ya sý - na ya kýn bir a lan da ve ta ri hî do ku i çin de ol ma - sý ný ar zu et miþ tik. Bu mü ze yi ha ya ta ge çir dik. Ýs ti yo ruz ki bu mü ze kü tüp ha ne de, bir a raþ týr - ma cý Ýs tan bul i le il gi li çe þit li dil ler den ne a rar sa bu la bil sin. Bel ki mü ze kü tüp ha ne si sö zü nün al tý na, bir de ký ra at ha ne si de me miz ge re ki yor. Çün kü Ýs tan bul da ki o kur ya zar la rý mýz, þa ir le - Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Pem be ye ça lan be yaz tüy lü, ka nat la rý gri renk li, alt ga ga sýn da de ri den bir ke se si o lan i ri kuþ, ka þýk çý ku þu.- Bir nota. 2. Gü ney Kut bun da bir ya nar dað a dý. - Ek sik siz, ke sin ti siz. 3. Son. - Me ges te rol a se ta týn ký sa ya zý lý þý. 4. Bir so nuç el de et mek, her han gi bir þey or ta ya koy mak i çin güç har ca ya rak ya pý lan et kin lik, ça lýþ ma. - Öz su. 5. Ser sem, ah mak, a lýk. - Yü ce, yük sek. 6. Bir saz çeþidi. 7. Bir leþ miþ Mil let le rin ký sa ya zý lý þý. 8. Ge rek ti ðin de yar dým da bu lun ma ma, bir kim se nin gü ve ni ni yok et me. 9. Ya rar lý. - Ta yin etme Pey gam ber lik. 11. Or ta Çað da Ba tý lý la rýn Müs lü - man la ra ver dik le ri ad. 12. Ge nel lik le u zun bir nes ne - 2 nin in ce le rek bi ten son ve siv ri nok ta sý. - Ya rar sýz i þe ya ra maz Gülhane de Topkapý Sarayý surlarý üzerinde bulunan Osmanlý döneminde padiþahlarýn kullandýðý eski Alay Köþkü yeniden düzenlenerek Ahmet Hamdi Tanpýnar Müzesi haline getirildi. Ýçinde Ýstanbul ile ilgili kitaplarýn bulunacaðý müzenin açýlýþýný Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay yaptý. FOTOÐRAFLAR: AA ri miz, e de bi yat çý la rý mýz i çin ça lýþ ma, bu luþ ma me kâ ný ol sun is ti yo ruz. Bu na dö nük de ba zý dü zen le me le ri miz var. Çe lik Gü ler soy Ki tap lý - ðý ný bu mü ze ye ta þý ma dü þün ce si nde ol duk la - rý ný i fa de e den Gü nay, Yýl dýz Sa ra yý i çin de çok uy gun ko þul lar da ol ma yan, mah ze ne in di ril miþ bu lu nan bir e de bi yat mü ze si var. Bu ra yý be ra - ber ce de ðer len di re bi li riz. Ýs ti yo rum ki bu mü - ze, Ýs tan bul i le il gi li e de bi yat a raþ týr ma la rý nýn mer ke zi ha li ne gel sin. Gül ha ne Par ký, in san la - rýn se yir i çin do laþ tý ðý bir me kân de ðil, ay ný za - man da þa i ri ni, ya za rý ný ra hat lýk la bu la bil di ði ger çek bir me kân o la bil sin de di bin den faz la ki tap yer a lý yor AHMET Ham di Tan pý nar E de bi yat Mü ze Kü - tüp ha ne sin de, e de bi ya týn çe þit li a lan la rý na i liþ - kin Tür ki ye de ya yým la nan bel li baþ lý e ser le rin tamamý bir a ra da yer a lý yor. 7 bin den faz la ki - tap, 100 den faz la sü re li e de bi yat ve es te tik ko - nu lu der gi nin yer al dý ðý kü tüp ha ne de, Ah met Ham di Tan pý nar, Yah ya Ke mal, Ne cip Fa zýl Ký - sa kü rek, Ne dim, Or han Pa muk ve Na zým Hik - met in büst le ri ve öz geç miþ le ri ni an la tan kö þe - ler bu lu nu yor. Kü tüp ha ne, ya zar, ya yý ne vi, çe - vir men, ya yýn cý, te lif a jan sý gi bi ak la ge le bi le cek e de bi yat la il gi li bü tün ku rum ve ku ru luþ la rýn her tür lü faaliyeti ne a çýk o la cak. Ah met Ham di Tan pý nar E de bi yat Mü ze Kü tüp ha ne si, iþ le yiþ ve ça lýþ ma a çý sýn dan bir uz man lýk kü tüp ha ne si o la rak il halk kü tüp ha ne si ne bað lý ça lý þa cak. Ý ki kat lý bi na nýn üst ka tý kü tüp ha ne ve mü ze o la - rak hiz met ve rir ken, gi riþ ka tý E de bi yat çý lar kah ve si o la rak kul la ný la cak. Ýs tan bul / a a BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A Þ Ü Ç E V A H Ý R Ý Y C R E R T T E N T K A M A Z Ý T Ý Ressam Stefano Ussi nin 1873 tarihli Sürre Alayý adlý tablosu, Millî Saraylar Tablo Koleksiyonu nda yer alan en büyük ve en çok ilgi çeken tablosu. Millî Saraylarýn zengin tablo koleksiyonu var TBMM Millî Saraylar Daire Baþkanlýðýnýn zengin bir tablo koleksiyonu bulunuyor; 200 den fazla sanatçýnýn, yaklaþýk 600 eseri sergileniyor. Millî Saraylarýn tablo koleksiyonunda pek çok farklý konuda eser yer alýyor. Koleksiyonda, Ayvazovski, Stefano Ussi, Rudolf Ernst, Gustave Boulanger, Narcisse Berchere, Alberto Pasini, François Dubois, Georges Washington, Victor Huguet, Luigi Acquarone, Fausto Zonaro, Þeker Ahmed Paþa, Halil Paþa, Osman Hamdi, Süleyman Seyyid, Hüseyin Zekai Paþa, Hoca Ali Rýza, Þevket Dað ve Abdülmecid gibi 200 den fazla ünlü Türk ve yabancý ressamýn eserleri bulunuyor. Dolmabahçe Sanat Galerisi nde, sanatseverler ile eserleri buluþturan süreli sergiler de düzenleniyor. Ýtalyan oryantalist ressam Stefano Ussi nin 1873 tarihli Sürre Alayý adlý tablosu, Millî Saraylar Tablo Koleksiyonu nda yer alan en büyük ve en çok ilgi çeken tablosu. Millî Saraylar Daire Baþkanlýðý, baðlý bulunduðu TBMM nin 300 den fazla eserin de sanatsal açýdan deðerlendirilmesini ve ihtiyacý olanlarýn restorasyonu yapýyor. Ankara / aa Ý Y E O S A K A T T E K Y A B A N A A A Ý S A Ý N A R L E M E K N A N A Ý K M R T E D E B K S L A K D A V A K P E K Ý A A Ý N B A K U L A K N T E R E T N K A T Ý N A E U L A M A K

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Bir o ku yu cu muz, Af ga nis tan da Ta li ban a men sup si lâh lý bir gru bun, dul ka dýn i le ký zý ný ön ce taþ la dýk la rý ve son ra vur duk la rý ha be ri çýk tý. Müs lü man o lan Al man ve Ýn gi liz ar ka daþ la rý ma, Ýs lâ ma me yil li ar ka daþ la rý bu ha ber le ri so ru yor; on lar da ha liy le i zah ta zor la ný yor lar. Bu ha be ri na sýl de ðer len dir mek ge re kir? di ye so ru yor. Kit le le ri ma ni pu le et mek, ya nýlt mak, is te ni len yö ne sevk et mek i çin ya pý lan as pa ra gas, uy dur ma ha ber le re dik kat et me li. Her þey hor mon lan dý ðý gi bi, ha ber ler de hor mon lan dý, Meþ ve ret ler, u sû lü ne uy gun ya pýl ma lý Ay ný dâ vâ, ay ný i de al i çin bir a ra ya ge len in san la rýn ni yet le ri, ga ye le ri, he def le ri ay ný da ol sa, fark lý dü þün ce le rin, de ði þik gö rüþ fark lý lýk la rý nýn ol ma sý ih ti mal da hi lin de dir. Dâ vâ ay ný da ol sa, ga ye ve he def ler ay ný da ol sa, fark lý meþ rep te ki de ði þik mi zaç ta ki in san la rýn bir a ra ya ge le rek her han gi bir ko nu da is ti þa re de bu lun ma la rý du ru mun da fark lý gö rüþ ve dü þün ce le rin, de ði þik fi kir ve ka na at le rin di le ge ti ril me si ka çý nýl maz dýr ve nor mal bir du rum dur. Mi zaç lar, meþ rep ler, psi ko lo jik ya pý la rý fark lý o lan in san lar dan, ay ný gö rüþ ve dü þün ce le ri bek le mek, ay ný fi kir ve an la yýþ la rý bek le mek doð ru de ðil. Bu ra dan ha re ket le bir ko nu ü ze rin de is ti þa re yap mak ga ye siy le bir a ra ya ge len in san la rýn, ön ce lik le ve ö nem le yan lýþ te lâk ki et se ler da hi, be ðen me se ler bi le fark lý gö rüþ ve dü þün ce le er ta ham mül e dip, say gý gös ter me le ri hu su su dur. Ay ný dâ vâ et ra fýn da fark lý meþ rep te ki, de ði þik mi zaç ta ki in san la rýn bir a ra ya ge len ca mi a ve ce ma at ler de gö rüþ fark lý lýk la rýn dan kay nak la nan ba zý sý kýn tý ve prob lem le rin ya þan ma sý nor mal dir. Hiç bir sza man, hiç bir ce ma at te sý fýr prob le mi bek len me me li. A ma as ga rî sý kýn tý la rýn, en az prob lem le rin vu ku bul du ðu ca mi a ve ce ma at le rin o la bi le ce ði ih ti ma li ka vi dir. Bü tün sý kýn tý la rýn ve prob lem le rin pan ze hi ri meþ ve ret-i þer i ye dir. En bü yük sý kýn tý la rýn, ça re siz ha le gel miþ gi bi gö rü nen prob lem le rin ye gâ ne ça re si u sû lü ne gö re ya pý lan is ti þa re ler dir. Kro nik le þe rek kan gren ha li ne ge len sý kýn tý lar da hi E fen di mi zin (asm) ta rif et ti ði þe kil de, ya þan tý sý i le gös ter di ði bi çim de ya pý la cak o lan is ti þa re ler le ko lay ca hal le di lir. Ýs ti þa re ler ya pýl dý ðý hal de, prob lem ler ve sý kýn tý lar ha len sü rüp de vam e di yor sa, bi lin me li dir ki bir yer ler de yan lýþ ya pýl mýþ týr, da ha a çýk bir i fa de i le u sû lü ne uy gun bir meþ ve ret ya pýl ma mýþ týr. U sû lü ne uy gun bir meþ ve re tin e sas la rý, dik kat e dil me si ge rek li hu sus lar ký sa ca þöy le ce sý ra la na bi lir: 1- Meþ ve ret he ye ti li ya kat li, e hil ki þi ler den o luþ ma lý. Böy le bir he ye tin teþ ki li yi ne u sû lü ne uy gun bir se çim le vü cu da ge ti ril me li. Ý þin eh li ol ma yan ki þi ler den o lu þan meþ ve ret he yet le ri nin a la cak la rý ka rar la rýn sý kýn tý la rý çö ze bil me nok ta sýn da ye ter siz ka la ca ðý ke sin dir. 2- Bü tün meþ ve ret ü ye le ri nin her tür lü ta hak küm den u zak, ta ma men hür ve ser best bir þe kil de fi kir ve dü þün ce le ri ni i fa de e de bil me li dir. Böy le bir or ta mýn o luþ ma dý ðý ze min ler de, a lý na cak meþ ve ret ka rar la rý nýn sað lýk lý o la ma ya ca ðý bi lin me li dir. 3- Bü tün meþ ve ret he ye ti ü ye le ri ne e þit ko nuþ ma hak ký ta nýn ma lý. Ko nuþ ma lar her tür lü çe kiþ me, kar þý lýk lý a týþ ma lar dan u zak, en kü çük in ci ti ci, ký rý cý ko nuþ ma la ra mey dan ver me den ya pýl ma lý. 4- Mü za ke re ler kar þý lýk lý so ru-ce vap þek lin den zi ya de, her ü ye ko nu i le il gi li dü þün ce ve ka na at le ri ni söy le me li. Di ðer ü ye le rin söy le dik le ri ni sa mi mi yet le din le me li ve ka bul len me se da hi say gý gös ter me li. Böy le yap ma yýp, il le de söy le dik le ri nin ka bu lü nok ta sýn da ýs rar cý o lur sa; ko nu þu lan la rý din le me yip ve ya ko nuþ ma cý la ra sü rek li ce vap ver me gay re ti ne gi rer se, meþ ve re tin u sû lü ne uy gun bir þe kil de ya pýl ma sý ný en gel le miþ o lur. 5- Meþ ve ret te ki ko nu nun ö zel li ði ne gö re ri a yet e dil me si ge re ken giz li li ðe dik kat et me li. Tar tý þý lan ko nu lar la il gi li ü ye le rin ser det tik le ri ko nuþ ma lar dý þa rý ya ta þýn ma ma lý. Böy le yap ma yýp, ko nu þu lan lar dý þa rý ya ta þý nýr sa hoþ ol ma yan du rum lar mey da na ge le bi lir. 6- A lý nan ka rar la ra baþ ta bü tün meþ ve ret ü ye le ri ol mak ü ze re, ca mi a ya men sup fert le rin sa hip le ne rek uy ma la rý da ö nem li bir hu sus tur. A lý nan ka rar la ra uy mak ö nem li bir va zi fe ve ve ci be dir. Bi lin di ði gi bi meþ ve ret ka rar la rýn da ha ta e dil miþ de ol sa uy mak ta bir se vap, i sa bet e dil miþ ol sa i ki se vap kar þý lý ðý var. Asparagas haberlere dikkat! top lum ha ber kir li li ði bom bar dý ma nýn da. Dün ya yý deh þe te ve ren bu ha ber lerle ilgili çok mi sal var: ABD U lu sal Gü ven lik Ar þiv le ri nin a çýk la nan res mî bel ge le ri, Ge or ge W. Bush yö ne ti mi nin 2001 yý lýn da ik ti da ra ge lir gel mez I rak a sa vaþ aç mak i çin ba ha ne a ra dý ðý ný or ta ya koy du. 11 Ey lül 2001 sal dý rý la rýn dan bir kaç sa at son ra I rak a sal dý rý yý gün de me ge ti ren dö ne min Sa vun ma Ba ka ný Do nald Rums feld, Ba kan lý ðý nýn bir a vu ka týn dan I rak re ji mi i le El Ka i de li de ri U sa me bin La din a ra sýn da bað lan tý bul ma sý ný is te di. ABD yö ne ti mi, Sad dam Hü se yin re ji mi nin 11 Ey lül sal dý rý la rýy la bað lan tý sý ol ma dý ðý ný da ha son ra ka bul et miþ ti. Yö ne ti min I rak re ji mi nin nük le er si lâh ü ret ti ði ne i liþ kin or ta ya at tý ðý de lil le rin de te mel siz ol du ðu be lir len miþ ti. ( ta rih li ga ze te ler.) ABD yöne ti mi ve ba sý ný nýn, dün ya yý ya lan lar la kan dýr dý ðý ný, ma ni pu le et ti ði ni bi li yor ar týk. Öl dü rül dü ðü a çýk la nan U sa me bin La din in de bir pa ra van ve ta þe ron ol du ðu nu da Bu na ben zer bin ler ce yer li ve ya ban cý as pa ra gas ha ber ler say mak müm kün. Af ga nis tan a dö ner sek: Gü ven lik yet ki li le ri nin BBC ye ver di ði bil gi le re gö re i fa de si ne dik kat! Ta li ban mi li tan la rý ol duk la rý sa ný lan bir grup si lâh lý ki þi, ah lâk sýz lýk ve zi na yap týk la rý ge rek çe siy le an ne i le ký zý ný ön ce taþ la dýk la rý ve son ra vur duk la rý... i fa de si ne de Ta li ban mi li ta ný ol duk la rý sa ný lý yor muþ! Ta li ban el bi se si gi yen ABD as ke ri o la maz lar mý? Ci na ye tin, Ka bil ve Kan da har a ra sýn da stra te jik ö ne me sa hip ve bir za man lar ti ca ret mer ke zi o lan Gaz ni de, Af gan gü ven lik kon tro lü ne dev re di le cek bir kaç yer den bi ri o lan hü kü met bi na sý na 300 met re u zak lýk ta iþ len di ði ne dik kat çe kil di ði ne de dik kat çe ke lim. Her ke se þu hu sus lar da ha týr la tý la bi lir: Ci na ye tin, kat li â mýn, ca na var lý ðýn di ni, ýr ký yok tur. Ýs lâm coð raf ya sýn da Müs lü man ol ma yan la rýn; Hý ris ti yan coð raf ya sýn da Hý ris ti yan ol ma yan lar iþ le dik le ri ci na yet le rin o din le re is nat e dil me si de bir ci na yet tir. Ni te kim, PKK, ço luk-ço cuk, ka dýn, ih ti yar, si vil, as ker de me den iþ le dik le ri ci na yet ler, Müs lü man lar þöy le kat let ti, böy le kat let ti! di ye ha ber ya pý lý yor. Hal bu ki, PKK Ýs lâ mi yet le, din, ma ne vi yat la a lâ ka sý ol ma yan Le ni nist ler den te þek kül et miþ bir ci na yet þe be ke si dir. Þu hu su sa da dik kat çe ke lim: Nor veç ca na va rý An ders Beh ring Bre i vik in 22 Tem muz 2011 ta ri hin de ger çek leþ tir di ði ve dün ya yý deh þe te ve ren kat li â mý 100 e ya kýn ki þi yi kat le den An ders Beh ring Bre i vik, ken di si ni Hris ti yan, mu ha fa za kâr ve mil li yet çi o la rak va sýf lan dý rý yor A ðus to su nun i kin ci haf ta sýn da baþ la yan Lon dra da ki yað ma ve yan gýn o lay la rý Bel li mer kez ler den or ga ni ze e di len komp lo lar o la bi lir... Ha ber le rin ar ka sýn da giz le nen ger çek le ri a raþ týr mak en i yi si... Meþ hûr Sad râ zam lar dan A lem dar Mus ta fa Pa þa i le is ya na kal ký þan Ye ni çe ri men sup la rý a ra sýn da 14/15 Ka sým (1808) ge ce si Bâ bý â li'de baþ la yan ve yüz ler ce in sa nýn ö lü müy le ne ti ce le nen deh þet li ha di se, ta ri hin ka yýt la rýn da "A lem dar Vak'a sý" is miy le yer a lý yor. Bu ha di se nin baþ lan gý cý, as lýn da Sul tan I I I. Se lim'in taht tan in di ril di ði tâ 1807 Ma yýs'ý na ka dar gi dip da ya nýr. Ye ni lik çi Pa di þah Sul tan I I I. Se lim'in kur muþ ol du ðu Ni zâm ý Ce dit Or du su nun var lý ðýn dan ra hat sýz o lan ba zý kim se ler, Ye ni çe ri O ca ðýn da ma so nik fa a li yet ler de bu lu na rak as ker le ri ið fal et me ye baþ la dý lar.. Ýð fal ve if sat ça ba la rý ký sa sü re de yan ký bul du. O cak ta ve so kak ta is yan ses le ri yük sel me ye baþ la dý. Ýs yan cý lar, ken di le ri ne bir e le ba þý bul mak ta da hiç zor lan ma dý. Ka bak çý Mus ta fa de ni len bir zor ba, is yan ha re ke ti nin ba þý na geç ti. Bü yük de re Ça yý rýn da top la nan ço ðun lu ðu ça pul cu â si ler, baþ la rýn da Ka bak çý Mus ta fa ol du ðu hal de, ön ce Le vent Çift li ðin de ki Ni zâm ý Ce did Ta bu ru nu sý na dý lar. Ta bu run ko mu ta ný, iç ça týþ ma çýk ma sýn, kar deþ ka ný a ký týl ma sýn di ye rek, bun la ra kar þý koy ma dý. Yü rü yüþ le ri ne de vam e den is yan cý lar, Un ka pa ný'na hiç mu ka ve met gör me den ge le bil di ler. Bu ra da i se, on la ra bü yük bir ih ti yat kuv ve ti o la rak Ye ni çe ri as ker le ri de da hil ol du. Bu ra dan bü yük bir kuv vet le Sa ray'a ve hü kû met mer ke zi ne doð ru i ler le me ye de vam eden is yan cý lar, ya ka la ya bil dik le ri dev let a dam la rý ný bi rer bi rer kat let ti ler. Zor du rum da ka lan I I I. Se lim, bü tün ye ni lik ha re ket le ri ni dur dur du ðu nu, Ni zâm ý Ce di di kal dýr dý ðý ve taht tan çe kil di ðini a çýk la dý. 29 Ma yýs gü nü ka fe se gön de ri len I I I. Se lim'in ye ri ne Sul tan IV. Mus ta fa tah ta ge ti ril di. A si ler ve ö nem li bir kýs mý ið fal e dil miþ Ye ni çe ri as ker le ri dev le te ha kim ol ma ya baþ la dý. Zor ba lýk, yer yer ba þý ný al dý yü rü dü. Alemdar, harekete geçiyor Ye ni lik ta raf ta rý o lan â yân dan, yâ rân dan bir çok dev let a da mý, da ha faz la bas ký ya da ya na ma ya rak, ça re yi Ýs tan bul'u terk et mek te bul du. Alemdar Vak'asý Ýs tan bul'dan ay rý lan la rýn ço ðu, ken di le ri ne ya kýn gör dük le ri Rus çuk  yâ ný A lem dar Mus ta fa Pa þa ya sý ðýn dý. Ay ný za man da Si lis tre Va li si ve Tu na Se ras ke ri o lan A lem dar Mus ta fa Pa þa, ge liþ me ler kar þý sýn da Ýs tan bul ü ze ri ne bü yük bir kuv vet le git me ye ka rar ver di. Tem muz a yý son la rýn da em rin de ki 15 bin as ker le ha re ke te geçen A lem dar Pa þa, kar ga þa ya son ver mek, bo zu lan dev let iþ le ri ni ye ni den ra yý na o turt mak ve taht tan in di ri len I I I. Se lim'i tek rar tah ta ge çir mek i çin Ýs tan bul'a gel di. Ön ce, Tur na cý ba þý lýk pâ ye siy le Ru me li Ka le le ri Na zý rý ve A ða sý o la rak ta yin e di len Ka bak çý Mus ta fa'nýn ü ze ri ne kuv vet gön de re rek o nu ber ta raf et ti. He men ar dýn dan, hýz la Sa ray'a ha re ket et ti. An cak, Sa ray'da I I I. Se lim'in di ri siy le de ðil, ö lü süy le kar þý laþ tý. Sul tan IV. Mus ta fa, a le la ce le bir ka rar la o nun öl dü rül me si ne ra zý ol muþ tu. (Ga rip tir ki, ken di si de Tem muz 1808'de ay ný â ký be te mâ ruz kal dý. Ge niþ bil gi a þa ðý da.) Hadiselerin odaðýndaki þahsiyet: Alemdar Mustafa Paþa ( /15 Kasým 1808) Þeh zâ de Mah mud'u em ni yet al tý na a lan A lem dar, Sul tan IV. Mus ta fa'yý taht tan ay rýl ma ya mec bur et ti ve o nu ka fe se ka pat tý. Ay ný an da, Os ma noð lu Ha ne da ný nýn ha yat ta ka la bi len tek er kek fer di Þeh za de Mah mud tah ta ge ti ril miþ ol du. Genç Pa di þah Sul tan I I. Mah mud, gös ter miþ ol du ðu bun ca gay ret ve fe da kâr lý ðý na mü kâ fa ten, A lem dar Mus ta fa Pa þa yý Sad râ zam yap tý. A lem dar'ýn üç bu çuk ay ka dar sü ren Sad râ zam lý ðý dev re sin de Se ned i Ýt ti fa kýn ha zýr lan ma sý ve Ni zam ý Ce did'e em sâl Sek ban ý Ce did'in ku rul ma sý gi bi ö nem li ge liþ me ler ya þan dý. Ne var ki, ha di se ler bir sü re son ra tek rar pat lak ver di. Fit ne a te þi ye ni den a lev len di. Ýf sat e di len Ye ni çe ri O ca ðý ye ni den fo kur fo kur kay na ma ya baþ la dý. 14/15 ge ce si a yak la nan Ye ni çe ri as - ker le ri, Bâ bý â li'de ki Sad râ zam A lem dar Mus ta fa Pa þa ya â ni bas kýn yap tý lar. Sa ray'dan yar dým sýz ka lan ve ka la ba lýk is yan cý lar la ba þa çý ka ma ya ca ðý ný an la yan A lem dar Pa þa, ba rut do lu fý çý la rý a teþ le ye rek, ken di siy le bir lik te yüz ler ce Ye ni çe ri a ske ri nin ö lü mü ne se be bi yet ver di. Ýs yan cý lar, bu nun la da ye tin me ye rek Sa ray'a yü rü dü ler. Sa ray'da ki mu ha fýz kuv vet ler le on la ra mu ka be le e den Sul tan I I. Mah mud, Sek bân ý Ce did'i kal dýr dý ðý ný söy le ye rek va zi ye ti i da re et me ye ça lýþ tý. Bu ba þa rý dan ce sa ret a lan Ye ni çe ri ler, ken di le ri ne mu ha lif gör dük le ri dev let a dam la rý ný öl dür me ye ve Sek ban O ca ðýn da ki as ker ler le ça týþ ma ya de vam et ti ler. Ne ti ce de, bin ler ce va tan da þýn ka ný a ký týl dý ve Ye ni çe ri ler 1826'ya ka dar sü re cek ye ni bir ha ki mi yet dev re si baþ la mýþ ol du. 1826'da, Pa di þa hýn fer ma nýy la Ye ni çe ri O ca ðý sön dü rül dü, bin ler ce men su bu öl dü rül dü. Bir as ke rî o ca ðýn ka pa týl ma sý ye ri ne ýs lâh e dil me si ve top tan ce za lan dýr ma ye ri ne "su çun þah sî li ði" pren si biy le ha re ket e dil me si da ha doð ruy du. A ma, ne ya zýk ki bu ya pý la ma dý ðý i çin, o tarih te çok bü yük dram lar ya þan dý. Et me bul ma dün ya sý Sul tan IV. Mus ta fa, 29 Ma yýs 1807'de taht tan zor la in di ri len Sul tan I I I. Se lim'le am ca zâ de i di ler. Fýt ra ten, hýr çýn bir ta bi a ta sa hip ol du ðu ri va yet e di lir. Sal ta nat sü re si bir yýl i ki ay ka dar an cak sü re bil di. Ne var ki, bu ya lan cý dün ya sal ta na tý nýn pý rýl tý lý ha ya tý, bir çok la rý gi bi o nun da ba si re ti ni bað la mýþ tý. Ha di se le rin ký zýþ tý ðý ve sal ta na tý nýn teh li ke ye gir di ði bir es na da, am ca sý nýn oð lu nu öl dürt mek te te red düt et me di. Yap tý ðý he sa ba gö re, tec rit te ki I I I. Se lim i le Þeh zâ de Mah mud'un vü cu du or ta dan kal dý rý lýr sa, ken di pa di þah lý ðý nýn de va mý ke sin lik ka za na cak. Çün kü, Os man lý Ha ne da nýn dan pa di þah o la bi le cek baþ ka er kek kal ma mýþ tý. Ne var ki, yap tý ðý he sap, ge liþ me le rin sey ri ne uy ma dý. Va ký a lar, bir bir a ley hi ne dön me ye baþ la dý. Ne ti ce de, ken di si de ay nen am ca zâ de si nin a ký be ti ne uð ra dý. Ön ce ka fe se ko nul du, ar dýn dan I I. Mah mud'un du ru mu teh li ke ye gir me sin di ye öl dü rül dü. Böy le lik le, Sul tan I I. Mah mud, Os ma no ðul la rý nýn tek er kek va ri si o la rak, ve fat e din ce ye ka dar (1839) taht ta kal dý. On dan son ra pa di þah o lan la rýn ta ma mý, yi ne o nun ne slin den gel me dir. Sul tan Ab dül me cid, Sul tan Ab dü la ziz o nun o ðul la rý, Sul tan I I. Ab dül ha mid ve di ðer le ri i se o nun to run la rý dýr. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan KASIM FERÞADOÐLU Hayat yolculuðu ve insan Ha yat, ha ya tý ve re nin e mir ve ya sak la rý doð rul tu sun da har ca ma nýn þu u ru i çin de ol mak bü yük bir ka zanç ve ni met tir. Ýn san la rýn en faz la kýy me ti ni an la ma dýk la rý ve za yi et tik le ri þey za man ve ö mür ser ma ye si dir. Ben ce in sa nýn en bü yük me se le si ve en müz min has ta lý ðý bu dur. Çün kü kâ i nat o nun i çin ku rul muþ ve her þey o na hiz met et mek te dir. Çün kü in san, bu kâ i nat i çin de bü yük bir mis yon yük len miþ ve o na mu az zam bir ma kam tev di e dil miþ tir. Bu ma kam i se, ha li fe-i arz ma ka mý dýr. Bu ha liy le in san ya ra tý lan la rýn üs tün de bir po tan si ye le sa hip tir. E ðer in san ya ra tý lýþ hik me ti ni u nu tur, dün ya ya ge liþ ga ye si o lan þük rü ve kul lu ðu nun ge re ði ni i fa et mez. Yal nýz ye me-iç me ve eð len me yi ga ye e di nir se el bet te bu lun du ðu ma kam i ti ba rýy la su kut e der ve mer te be o la rak en a þa ðý se vi ye le re dü þer ce za ya müs te hak ha le ge lir. Ýn san an cak kalp ve ru hu na mü na sip bir mâ ne vî el bi se giy di rir se o za man ha ki kî in san mer te be si ne yâ ni a lâ yý il li yi ne çý kar ve in san lýk mer te be si ne u la þýr. Çün kü in san dün ya nýn fa ni ve ge çi ci ol du ðu nu an cak bu þe kil de an lar. Ýn sa nýn ha ya tý dün ye vî bir ha yat tan i ba ret gö rüp a hi ret ha ya tý na ver di ði za rar i se, an cak þey ta nýn ið va sý ve nef si nin hi le siy le dir. Ha ya týn ger çek mak sa dý ný an la ma sý ve kur tu lu þu i se þey ta nýn ve nef sin yap tý ðý tah ri ba tý ta mir yap ma sý i le dir. Ha ya týn ken di si za ten in san ol ma yý öð ren me yol cu lu ðu dur. Ha ki kî in san, ha ya tý bo yun ca ru hu nu ge niþ let mek ve ke mal nok ta ya ge tir me nin mü ca de le si ni ve rir. Hay van la rýn ha yat prog ra mý sý nýr lý dýr ve tek bir iþ yap mak la prog ram lan mýþ týr. Ýn san i se ya ra tý lýþ ve do na ným o la rak fýt rat ve ruh prog ra mý o la rak sý nýr sýz ka bi li yet ler le do na týl mýþ týr. Ýn san bu ka bi li yet le ri ni dar bir a lan la sý nýr lý tu tar sa el bet te ru hu nu ol gun lu ða u laþ tý ra maz. Ýn san ya ra tý cý sýy la ba ðý ný ke ser se ken di ni yal nýz his se der. E ðer in san ya ra tý cý sýy la bað lan mýþ bir kul o lur sa ru hun yük sek ha yat de re ce si ne çý kar. Ha yat yol cu lu ðun da ru hu yük sek de re ce ye çý kar mak i çin þöy le mu ha se be yap mak lâ zým dýr. E vet in san bir yol cu dur. Dün ya i se yol cu la rýn ko nak la yýp bir müd det son ra ay rý la cak la rý ge çi ci bir ko nak týr. Hz. Pey gam be ri miz (a.s.m) Ben dün ya da bir a ðaç al týn da göl ge le nip de bý ra kýp gi den bir yol cu gi bi yim bu yu ran Pey gam be ri miz (a.s.m) biz le re dün ya da bir yol cu gi bi dav ran ma mý zý ö ðüt le mek te dir. Ce nâb-ý Hâk, Bi zim si zi boþ ye re ya rat tý ðý mý zý ve Bi ze dön me ye ce ði ni zi mi san dý nýz? (Mü mi nun Sû re si, 115) bu yur mak ta dýr. El bet te in san ba þý boþ o la maz. Ya ra týl mýþ la rýn en üs tü nü ve en de ðer li si el bet te o nis bet te bü yük o la cak týr. Ýn san lý ðýn zih ni ni meþ gul e den Ýn san lar bu dün ya ya ni çin gel miþ tir? Va zi fe le ri ne ler dir? Dün ya ya ve ha ya ta na sýl ba ka cak týr? So nu ne o la cak týr gi bi so ru la ra ce va bý yi ne Yü ce Al lah ver miþ tir: (O Al lah) ö lü mü de, ha ya tý da han gi niz da ha gü zel iþ iþ le ye cek di ye, im ti han et mek i çin ya rat mýþ týr. (Mülk Sû re si, 2) Ýn san ký sa öm rü nü çok i yi de ðer len di re rek geç mi þi ni ve ge le ce ði ni dü þün me li dir. Yâ ni geç mi þi nin mu ha se be si ni ne ka dar ya pa bi lir ve geç mi þin den ders çý ka rýr sa o de re ce ge le ce ði ne gü ven le ba ka bi lir. Geç mi þin den ders a la ma yan, bu lun du ðu a ný de ðer len di re mez ve ge le ce ðin den bir þey bek le ye mez. Ýn sa nýn ba þý na a çý lan va zi fe yi ne in san ka dar de ðer li ve üs tün. Zi ra o dað la rýn, ye rin ve gök le rin o muz la mak tan çe kin di ði bü yük e mâ ne ti, sa de ce o o muz la mýþ týr. O hal de o e ma ne tin so rum lu lu ðu nu ta þý ma ya ça lý þa cak týr. Va zi fe bü yük, so rum lu luk a ðýr, a ma o nis bet te de mü kâ fat bü yük tür. Ne ti ce de i se, in sa ný bü yük bir sa a det bek le mek te dir. O hal de ha ya ta bu a çý dan bak ma lý ve bu pa ha bi çil mez ha ya tý boþ þey ler le öl dür me mek ve za yi et me mek lâ zým dýr. Ha yat el bet te bu ka dar de ðer siz de ðil dir. A le xan dre Vi net in i fa de siy le Ha yat ne bir bay ram, ne de bir yas gü nü dür sö zü biz le re ha ya týn ne ka dar de ðer li ol du ðu nu gös ter mek te dir. De mek ki in san, ha ya tý ný na sýl öl dü re ce ði ni de ðil, na sýl de ðer len di re ce ði nin he sa bý ný yap ma lý dýr. Scho pen ha u er in þu sö zü bu nu gü zel i fa de et mek te dir: Ba sit in san lar, za man la rý ný na sýl öl dü re cek le ri ni, de ðer li in san lar da na sýl ka za na cak la rý ný dü þü nür ler. Ýþ le ri mi zin ve rim li, gý da la rý mý zýn ya ra yýþ lý ve lez zet li ol ma sý ný is te di ði miz gi bi öm rü mü zün de ve rim li, ka zanç lý ol ma sý i çin ça lýþ ma lý yýz. Bi ri ne du â e dil di ðin de ço ðun luk la Al lah u zun ö mür ver sin! der ler. Ço ðu za man da ha yýr lý ke li me si ni ek le me yi u nu tur lar. Hal bu ki ha dis ler de ki tav si ye le re gö re ha yýr sýz ve u zun bir öm rün þans sýz lýk ol du ðu i fa de e di lir. Ma ne vi yat bü yük le ri de bu ha yýr ü ze ri ne ka fa yor muþ lar ve þöy le tav si ye de bu lun muþ lar dýr: Ha yýr lý, ve fay da lý, ký sa ö mür, ha yýr sýz ve fay da sýz u zun bir ö mür den da ha üs tün dür. Biz ler her za man ha ya týn ký sa lý ðýn dan þi kâ yet e de riz de, lâ kin za ma ný mý zý ve öm rü mü zü pek de ðer len dir me yiz. Se ne ca der ki, Ö nem li o lan e se rin u zun lu ðu de ðil, i yi ve ka li te li ol ma sý dýr. Mon ta ig ne de Ha ya týn de ðe ri u zun ya þan ma sýn da de ðil, i yi ya þa nýl ma sýn da dýr der. Hiç bir þey ha yat ka dar kýy met li de ðil dir. O hal de ak la en uy gun o lan da o nun kýy me ti öl çü sün de mâ na ve ma hi ye ti ni i yi kav ra mak ve o na gö re ha re ket et mek tir.

6 RÖPORTAJ 6 Y Zulme, zillete, hukuksuzluða karþý birlikte mücadele edilmeli PROF. DR. AHMET ÖZER, PKK ÝLE MÜCADELEDE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN KONULARA DÝKKAT ÇEKEREK, "TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK EDECEÐÝM DEDÝÐÝNÝZ ZAMAN, 'ONLARDAN AYIRACAÐIM, AYRI TUTACAÐIM' DEDÝÐÝNÝZ HALKA 'SENÝN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEÐÝM' DÝYORSUNUZ ASLINDA" DÝYOR VE EKLÝYOR: "HALKIN TATMÝNÝ ÝSE MÝLÝTAN ÖLDÜRMEKLE DEÐÝL DEMOKRATÝKLEÞME ÝLE OLUR." Son dö nem de Tür ki ye, ken di ni e sir a lan so run la rýn ü ze ri ne git me gay re ti gös te ri - yor. Bir ta raf tan dev le ti e le ge çir miþ o lan Er ge ne kon te rör ör gü tü nü bi tir mek is ter ken ö bür ta raf tan da PKK i le mü ca de le si ni sür dü - rü yor. Bun la rý ya par ken ba zý ha ta lar ya pýl sa bi - le de mok ra tik leþ me sü re ci nin tek çý kýþ nok ta sý ol du ðu ge nel ka na at o la rak ka bul gö rü yor. Biz de sü re ci Sos yo log Prof. Dr. Ah met Ö zer le ko nuþ tuk. Bu so run lar la il gi li pek çok ma ka le si o lan Ö zer in ay rý ca Beþ Bü yük Ta ri hi Kav þak - ta Kürt ler ve Türk ler a dýn da bir ki ta bý da bu - lu nu yor. Ar týk her ke sin ken di ne gö re dev let kur ma dö ne mi nin bit ti ði ni söy le yen Ö zer, PKK i le mü ca de le e der ken dik kat e dil me si ge - re ken hu sus la rýn ol du ðu nu be lir ti yor. Ö zer e gö re dað da ki in san la rýn a i le le ri böl ge de ya þý yor ve Hal kýn tat mi ni mi li tan öl dür mek le de ðil, de mok ra tik leþ me i le o lur. n De mok ra tik leþ tik çe Tür ki ye nin fark lý gö rüþ le rin de ki ke sim le ri nin bir çe kiþ me i çi ne gir di ði ni söy le mek müm kün mü? Bu nor mal. Çün kü bu de ði þi mi is te yen ler le sta tü ko yu ko ru mak is te yen le rin mü ca de le si. Bi ri de ði þip de mok ra tik le þe lim der ken ö bü rü ha yýr ay ný ka la lým di yor. Çün kü de mok ra tik - leþ me sta tü ko dan ya na o lan la rýn sal ta na tý na son ve re cek. O ne den le is te mi yor lar. Bu nu böy le söy le mek a bes le iþ ti gal o la ca ðýn dan va - tan-mem le ket-sa kar ya e de bi ya tý na sý ðý nýp ta - raf tar top la ma ya ve de ði þi mi en gel le me ye ça lý - þý yor lar. Yýl lar ca bu bað lam da iç ve dýþ mih rak a dý al týn da su n'î düþ man lar tü ret ti ler. Kýb rýs me se le si, Er me ni so ru nu, Kürt so ru nu, Ýr ti ca, Ko mü nizm vb bir çok ko nu yu bu a maç la kul - lan dý lar. A ma bak tý lar ki bu bir i þe ya ra mý yor; Ko mü nizm de dik le ri SSCB da ðýl dý, Ýr ti ca de - dik le ri si ya sî da mar ik ti dar ol du, Kýb rýs ýn Tür - ki ye ye her ba kým dan a yak ba ðý ol du ðu an la þýl - dý. Er me ni ka pý sý nýn ka pa lý ol ma sý Tür ki ye nin ya ra rý na de ðil. Þim di el le rin de bir Kürt me se - le si kal dý. E ðer de ði þir sek Kürt ler bi zi bö le cek di yor lar. Oy sa yap mýþ ol du ðu muz a raþ týr ma - lar da Kürt ler ay rýl mak is te me dik le ri ni or ta ya ko yu yor. A sýl de ðiþ mez sek bö lün me o la bi lir. Bel ki de sta tü ko uð ru na bu nu bi le gö ze a lýp teþ vik e de bi lir ler. TÜR KÝ YE DE DE ÐÝ ÞÝ ME DÝ RE NEN LER DÝK TA TÖR LE RÝN SO NU NA BAK SIN n Ö nü müz de ki 15 se ne nin bu tür çe kiþ me ler le ge çe ce ði ni söy lü yor su nuz. Bu çe kiþ me ler son ra sýn da or tak bir an la yýþ çý ka cak mý? Ya ni ku tup laþ ma bi te cek mi? Ö nü müz de ki beþ on yý la bu mü ca de le dam - ga sý ný vu ra cak, a ma bu de ði þim den ya na o lan - la rýn za fe ri i le bi te cek. Bu hem di ya lek ti ðin ge - re ði, hem de dün ya nýn gi di þa tý nýn ge re ði. De - ði þi me di re nen le rin ha li pür me la li i çin A rap ba ha rýn da ya þa nan la ra ve de ði þi me di re nen dik ta tör le re ib ret le bak mak ye ter li.. De ðiþi me di ren mek de mek Tür ki ye nin u lus dev let has - ta lý ðýn dan kur tul ma sý de mek. Çün kü bu gün ya þa dý ðý mýz so run la rýn te me lin de, çok dil li, çok din li, çok kül tür lü bir im pa ra tor luk tan tek çi bir u lus dev le te yu ka rý dan a þa ðý ya bas kýy - la ev ril me miz ve bu nun ge tir di ði ço cuk luk has ta lýk la rýn dan bir tür lü kur tul ma ma mýz ya - tý yor. Þim di ar týk bu has ta lý ðýn a þýl ma sý nýn za - ma ný gel miþ çok tan ge çi yor bi le.. n Tür ki ye nin ö nem li bir ço ðun lu ðu nun di nî re fe rans la ra ö nem ver di ði dü þü nü lür se Tür ki ye dün ya ü ze rin de na sýl bir dev let an la yý þý ný tem sil e de cek? Tür ki ye dý þa a çýk o la cak, ge li þen dün ya ya en teg re o la cak. Bu nu ya par ken ken di ne öz gü çað daþ de ðer le ri ko ru ya rak dün ya ya a çý la cak. Do ðu dan ba kýn ca ba tý nýn, ba tý dan ba kýn ca do - ðu nun tem sil ci si gi bi gö rü ne cek. Bu bir de za - van taj de ðil, ak si ne a van taj dýr Tür ki ye i çin. E - ðer ö nü müz de ki beþ on yýl i çin de so run la rý ný çö züp yo lu na de vam e der se böl ge si nin en say - gýn de mok ra si si ha li ne ge le cek. Ne de ni de þu: Tür ki ye Ku zey Gü ne yi (Zen gin-yok sul ül ke le - ri) a yý ran en le min or ta sýn da; ay rý ca Do ðu-ba tý (de mok ra si i le yö ne ti len-de mok ra si dý þý yön - tem ler le yö ne ti len) ül ke le ri bir bi rin den a yý ran boy la mýn da or ta sýn da. Ya do ðu nun ge liþ me - miþ ül ke le ri nin ya ný na sav ru la cak ya da ba tý nýn ge liþ miþ zen gin ül ke le ri nin e þi ti o la cak. Bu yol - cu luk ta AB ü ye lik sü re ci bir ma ni ve la et ki si ya - pa bi lir. Bu ra da Tür ki ye nin Müs lü man ül ke ol - ma sý a ley hi ne de ðil, tam ter si ne le hi ne bir fak - tör. Çün kü Tür ki ye Or tado ðu ve Müs lü man â - le min de la ik li ði be nim se miþ, ek sik le ri ol sa da de mok ra si i le yö ne ti len ye gâ ne ül ke. Bu da hem ba tý hem AB i çin stra te jik ö ne mi ni art tý rý - yor. O ne den le ge le cek te de mok ra si i le yö ne ti - len, Müs lü man lýk la de mok ra si nin bað daþ tý ðý ný gös te ren i yi bir ör nek o la bi lir. O tak tir de böl ge - si nin li de ri ol ma ma sý i çin bir ne den yok. DE RÝN DEV LET Ý ÇÝN DE NÝZ BÝT TÝ n Bu gü ne dö ner sek De rin Dev let in o yun ku ru cu ol mak tan çýk tý ðý ný dü þü nü yor mu su nuz? De rin dev let yýl lar ca ken di ni ül ke nin ger çek sa hi bi san dý, bü yük ço ðun lu ðun da böy le san - ma sý i çin bü yük ça ba har ca dý, ka nu nî ya da ka - nun suz bir çok iþ yap tý. A ma ar týk de niz bit ti. Çün kü es ki den bil gi te ke li de on la rýn e lin dey di. Bi lin me si ni is te dik le ri þey le ri is te dik le ri bi çim - de ser vis e di yor lar dý. Bil gi ça ðýn da, her ke sin bil gi ye u laþ tý ðý bir çað da bu nu ar týk ya pa maz - lar. O nun i çin a yaz da kal dý lar. Ar týk her kes kra lýn çýp lak ol du ðu nu gö rü yor. Tek çi ve ka tý mer ke zi yet çi u lus dev let ten kal ma an la yýþ lar ve po li ti ka lar if lâs et ti, iþ le mi yor. Bu ya pý la rýn ha - kim ol du ðu dev let Bü rok ra tik Dev let tir. Bü - rok ra tik dev let ya pa nýn ya ný na kâr kal dý ðý, kim - se nin he sap ver me di ði, hu ku kun üs tün lü ðü de - ðil üs tün le rin hu ku ku nun iþ le diði bir dev let. Bu an la yýþ if lâs et ti. Bu nun ye ri ne ar týk de mok ra tik dev let ge le cek. De mok ra tik dev let i se he sap so - ran, ya pa nýn ya ný na kâr kal ma yan, o ne den le her ke sin ken di ne çe ki dü zen ver di ði, hu ku kun üs tün lü ðü nün hü küm sür dü ðü bir dev let tir. Böy le bir dev let ya pý sý, ya ni dev le tin in sa ný de - ðil, in sa nýn dev le ti nin ha kim ol du ðu bir ya pý nýn ha kim ol du ðu bir ül ke de de rin dev let ar týk iþ ya pa maz ha le ge lir, yok ol ma mak i çin bi raz di - re nir, a ma so nuç ta tü ke nir gi der. ER GE NE KON UN Ü ZE RÝ NE GÝT MEK Ý ÇÝN YE NÝ A NA YA SA ÞART n Meh met Ba ran su, Er ge ne kon sü re cin de yüz ba sa mak lý bir çý ký þýn ilk a dým la rýn da yýz de miþ ti. Siz Tür ki ye top lu mu nun yu ka rý doð ru týr ma na bi le ce ði ni dü þü nü yor mu su nuz? Er ge ne kon her kim se ve her ney se Tür ki - ye yi Ba tý dan ko par týp do ðu ya sü rük le me ye ça lý þan, bu nu da halk des te ði i le ya pa ma ya ca - ðý ný bil di ði i çin dar bey le yap ma ya ça lý þan, dar - be i çin de or tam ha zýr la mak ne de niy le o ra ya bu ra ya bom ba ko yan bir ya pý lan ma. A ma ar týk Tür ki ye bu ko nu da da ge ri dö nül mez bir nok - ta ya gel di, nor mal leþ me yo lu na gir di. As ke rî ve sa yet tam bit me se de si vil leþ me yö nün de ö - nem li a dým lar var ve sa yet kýs men ge ri le di de ne bi lir. Ye ni a - na ya sa nýn bu nu ya sal gü ven ce ye bað - la ma sý lâ zým. Tür ki ye e ðer ye ni a na ya sa yý bu man ta li te i le ya pa bi lir se üst ba sa mak la ra doð - ru týr ma na bi lir. Bu nu da bu gün kü mec li sin si - ya sal i ra de si ya pa bi lir. Çün kü hal kýn % 87 sinin ve seç me nin % 95 i nin ka tý lý mýy la Tür ki ye de ki güç lü dört e ði li min tem sil e dil di ði bir par la - men to var kar þý mýz da. Hal kýn bu par la men to - dan en bü yük bek len ti si 12 Ey lül dar be a na ya - sa sý nýn ta ri hin çöp se pe ti ne a týp ye ri ne yep ye - ni bir a na ya sa yap ma sý dýr. n Yu ka rý doð ru týr man dýk ça ka mu o yu nun ya kýn dan ta ný dý ðý ga ze te ci ler, a ka de mis yen ler de gö zal tý na a lý na bi lir. Tür ki ye de bu ku tup laþ ma yý ar ttý rýr mý? Na sýl bir yol iz len me li Ben ce bu yan lýþ o lur. Þid de te bu laþ ma mýþ, þid de ti des tek le me miþ ve kö rük le me miþ söz ve ya zý yý bu nun dý þýn da, dü þün ce öz gür lü ðü kap - sa mýn da gör mek lâ zým. Bu hu sus ta çok i le ri gi di lir se si lâh ters te pe bi lir. Di ðer bir de yiþ le o za man mev cut sü reç su la na bi lir, ka mu nun a - da let duy gu su tat min ol ma dan ve so nuç al ma - dan sü reç son la na bi lir. A sýl teh li ke o dur. Bu - gün mev cut tu tuk lu luk ha li çok u zun bu gi de - ril me li. Tu tuk lu o lan la rýn dâ vâ la rý hýz la so nuç - lan ma lý. E ðer suç iþ le yen var sa hü küm giy me li yok sa sa lý ve ril me li. Da ha bu dâ vâ lar so nuç lan - dýr ma dan bu sü re ci gö zal tý ve tu tuk la ma lar la sür dür mek mev cut sü re ci bal ta lar di ye dü þü - nü yo rum. n Er ge ne kon un üs tü ne git tik çe bu din dar la rýn rö van þý o la rak al gý la ný yor. Bu al gý yý kýr mak müm kün mü? Ýs lâ mî ke sim den na sýl bir yak la þým ser gi len me li Ýs lâ mî ke sim yap tý ðý iþ ler de, sarf et ti ði söz - ler de ve yap tý ðý ey lem ler de, sa de ce ken di ne Müs lü - man ol ma dý ðý ný, her - ke sin hak ký ný hu ku - ku nu ko ru du ðu nu, ko ru mak is te di ði ni or ta ya koy ma lý. Ö - zel lik le de ik ti dar.. Ak si tak dir de de - mok ra tik dev le tin de ne tim ve he sap so ra bi lir li ði ze de le - nir, in ti kam an la yý þý - na dö nü þür ki bu son de re ce yan lýþ o - lur. Ay rý ca bu ül ke de mað dur lar bir bü tün o la rak it ti fak et me li. Sa - de ce din dar la rýn de ðil bu so run. On lar la be ra - ber Kürt ler, A le vi ler, e mek çi ler, yok sul lar, sis - te min dý þý na i til miþ ler. Hep si it ti fak et me li bir nok ta da bu luþ ma lý. Zul me, zil le te, hu kuk suz - lu ða kar þý bir lik te mü ca de le et me li. TÜR KÝ YE DÝ NA MÝK LE RÝ KEN DÝ NE GÖ RE DEV LET KUR MA FÝK RÝ NÝ AÞ MIÞ TIR n Er ge ne kon sü re ci nin ye ni bir dev let kur ma an la mýn da si ya sî bir yö nü ol du ðu nu dü þü nü yor mu su nuz? Ki mi si ne gö re ye ni bü rok ra tik kad ro ku ru la na ka dar in san lar re hin a lý ný yor? Çok faz la komp lo te o ri le ri ne i ti bar et me mek lâ zým. A ma bir ger çek de var. O da þu: Bu i þin Ýslami kesim yaptýðý iþlerde, sarf ettiði sözlerde ve yaptýðý eylemlerde, sadece kendine Müslüman olmadýðýný, herkesin hakkýný hukukunu koruduðunu, korumak istediðini ortaya koymalý. Özellikle de iktidar... Aksi takdirde demokratik devletin denetim ve hesap sorabilirliði zedelenir, intikam anlayýþýna dönüþür ki bu son derece yanlýþ olur. Ayrýca bu ülkede maðdurlar bir bütün olarak ittifak etmeli. Sadece dindarlarýn deðil bu sorun. Onlarla beraber Kürtler, Aleviler, emekçiler, yoksullar, sitemin dýþýna itilmiþler. Hepsi ittifak etmeli bir noktada buluþmalý. Zulme, zillete, hukuksuzluða karþý birlikte mücadele etmeli. i de o lo gu Rus A le xan dýr Du gin dýr. O na gö re Tür ki ye Ba tý kam pýn dan kop ma lý, Rus ya, Ý ran, Hin dis tan, Pa kis tan gi bi ül ke ler le ye ni bir pak - týn, Do ðu Kam pý nýn i çin de yer al ma lý. Ha týr - la nýr sa Mil lî Gü ven lik Ku ru lu es ki Ge nel sek re - te ri Ge ne ral Tun cer Ký lýç da bu me al de söz ler sarf et miþ ti. A ma ba zý la rý sö zün de ö te sin de bu nun as ke rî ve si vil ör güt le me si ni de yap mýþ an la þý lan. Þim di bu a çý ða çýk tý. Þim di ge li nen nok ta da ar týk Tür ki ye gel di ði nok ta dan ge ri gi - de mez. Kim se ken di ne gö re ye ni bir Tür ki ye ku ra maz. An cak el bir li ði i le de mok ra tik le þen ve ge li þen bir Tür ki ye ku ru la bi lir. Ne Er ge ne - kon ken di ne gö re bir Tür ki ye ku ra bi lir, ne Tür ki ye bö lü nür, ne ir ti ca ge lir, ne de AK Par ti ken di ne gö re bir Tür ki ye ku ra bi lir. Bun la rýn hep si ham ha yal. Çün kü Tür ki ye nin di na mik - le ri bu nu aþ mýþ týr, Tür ki ye nin gel di ði nok ta da bu na el ver mez. O hal de ya pý la cak iþ de mok ra - tik bir Cum hu ri yet kur mak týr. Ý çin de Tür kün, Kür dün, Laz ýn, Çer kez in, A rab ýn vs e þit, öz - gür mut lu mü ref feh ya þa dý ðý bir Tür ki ye.. Bi zi 21. Yüz yý la ta þý ya cak Tür ki ye böy le bir ül ke o la cak. KÜRT LE RÝN YÜZ DE 87 SÝ AY - RIL MAK ÝS TE MÝ YOR n Bü yük tar týþ ma o luþ tu ran KCK o pe ras yon la rý hak kýn da ki gö rüþ le ri niz ne ler? KCK nýn böl ge de a yak lan ma çý ka ca ðý söy le ni yor ö bür ta raf tan da tu tuk la ma la rýn an ti de mok ra tik ol du ðu be lir ti li yor Prof. Dr. Ah met Ö zer Ýk ti dar par ti si A çý lým Po li ti ka la rýy la dað da ki - le ri o va ya in di re ce ðim di ye yo la çýk mýþ tý. Þim - di o va da si ya set ya pan, hat ta hal kýn oy la rý i le be le di ye baþ ka ný, mec lis ü ye si, mil let ve ki li se - çi len le ri i çe ri a tý yor. Bu o po li ti kay la çe li þir. Bu sü reç so ru nun çö zü mü ne hiz met et mez, ak si - ne çö züm süz lü ðü de rin leþ ti rir. Böl ge in sa ný ný meþ rû si ya sî ze min den ko par ta rak baþ ka kul - var lar da baþ ka a ra yýþ la ra sü rük ler ki bu Tür ki - ye yi yö ne ten le rin ba la ta yý diz le ri ne vur ma sý o - lur. Bu yan lýþ tan dö nül me li dir. A yak lan ma ya ge lin ce. Böl ge de yap mýþ ol du - ðu muz sos yo lo jik a raþ týr ma da Kürt le re sor duk Ay rýl mak is ti yor mu su nuz? di ye. % 87 si Ha - yýr ce va bý ver dir. Tür ki ye nin e þit yurt taþ la rý o - la rak ya þa mak is te dik le ri ni söy le di ler. Ö te yan - dan dö nüp ba tý da ki Türk yurt taþ la ra sor duk. Bu Kürt ler ne yap mak is ti yor? di ye. On lar da Kürt ler bö lün mek is ti yor de di % 77 si. Gö rül - dü ðü gi bi ol gu i le al gý çe liþ ki si ve ça týþ ma sý var bu ra da. Ol gu (ya ni Kürt ler) ay rýl mak is te me di ði hal de, al gý (ya ni Türk yurt taþ la rýn al gý sý) bun lar bö lü nü cek þek lin de. O hal de bu al gý ol gu ça týþ - ma sý ný dü zelt mek ge re kir. Çün kü 80 yýl dýr dev - let Kürt yok her kes Türk tür de miþ. Þim di Kürt de var Kürt so ru nu da var bu nu çö ze ce ðiz de di ðin de 80 yýl lýk ya la ný 80 gün de ter si ne çe - vir me nin güç lü ðü i le kar þý la þý yor. Üs tü ne üst lük bir de 30 yýl lýk ça týþ ma or ta mýn ya rat týðý gü ven bu na lý mý var. Bu iþ le ri zor laþ tý rý yor. O nun i çin her ke sin i yi ni yet le dav ran ma sý, em pa ti yap ma sý lâ zým. Ay rý ca bu bö lün me pa ra no ya sýn dan in - san la rý sý yýr mak lâ zým. Ö zel lik le si ya set çi le rin bu ko nu da so rum lu dav ran ma sý çok ö nem li. HAL KIN TAT MÝ NÝ MÝ LÝ TAN ÖL DÜR MEKLE DE ÐÝL, DE MOK RA TÝ LEÞ MEY LE O LUR n PKK nýn hak ký ný sa vun du ðu nu id di a et ti ði hal ký he def al ma sý hal ka göz da ðý mý? Bu nun te rör ör gü tü a çý sýn dan sos yo lo jik a na li zi ne dir? PKK si lâ hý bir si ya set a ra cý o la rak kul la ný yor. Bu nu da halk i çin yap tý ðý ný söy lü yor ve gö rü - nen o ki böl ge hal ký nýn da a zým san ma ya cak bir kýs mý ný da bu söy le mi ne i nan dýr mýþ gö rü - nü yor. Do layý sýy la bu ra da ya pýl ma sý ge re ken bir so nuç o lan PKK yý ge rek siz leþ tir mek tir. Bu nun da yo lu Kürt so ru nu nu çöz mek ten Kürt le rin bir ta kým hak la rý ný ver mek ten ge çi - yor. Þim di tam za ma ný. Çün kü ye ni a na ya sa bu nu baþ la ta bi lir ve Kürt ler de so run la rý nýn çö - zü me ka vuþ tu ðu al gý sý ný ya ra ta bi lir. O tak tir de hâ lâ di re nen o lur sa mar ji nal ol mak tan ö te ye gi de mez. Bu bir. Ý kin ci si, res mi a ðýz lar sü rek li ka mu o yu na halk i le te rö rü bir bi rin den a yý rý yo ruz de dik - ten son ra te rör ör gü tü nü yok e de ce ðiz di yor - lar. Bu ra da res min tü mü nü gör me me den kay - nak lý de rin bir çe liþ ki var. Bi le rek ya da bil me - ye rek o la yýn can da ma rý göz den ka çý rý lý yor. Çün kü siz te rör ör gü tü nü yok e de ce ðim de - di ði niz za man, o nu des tek le yen ya da ço cu ðu - nu da ða ver miþ ve si zin on lar dan a yý ra ca ðým ay rý tu ta ca ðým de di ði niz hal ka se nin ço cuk - la rý ný öl dü re ce ðim di yor su nuz as lýn da. Ab - surd o lan da bu. Çün kü dað da o lan lar gök ten zem bil le o ra ya in me di ler, bu ra lar dan git ti ler ve bun la rýn a na ba ba la rý, ak ra ba la rý bu top rak - lar da ya þý yor. n Pe ki, o hal de ne yap mak ge re kir? Ya pýl ma sý ge re ken þey þu; ge çen gün Prof. Do ðu Er gil söy lü yor du: Ör gü tü halk i çin ge - rek siz leþ tir mek. Ya ni ar týk var lý ðý ný ge rek li ký - la cak ne den le ri or ta dan kal dýr mak. Baþ ka yo lu yok. Pe ki bu na sýl o lur? De mok ra tik ta lep le rin ih ya sý i le o lur el bet te. Öl çü halk ar týk ben tat - min ol dum de yin ce dir. Hal kýn tat mi ni i se mi - li tan öl dür mek le de ðil de mok ra tik leþ me i le o - lur. Çün kü ne ka dar mi li tan öl dü rür sen o ka - dar halk tan u zak la þýr sýn, o ka dar hal ký kay be - der sin, o ka dar çö züm den u zak la þýp çö züm - süz lü ðün ba ta ðý na sap la nýr sýn. O ne den le biz hep þu nu dil len dir dik: Ne ka dar az ö lüm o lur - sa o ka dar çok çö züm o lur, ak si ne ne ka dar çok ö lüm o lur sa o ka dar az çö züm o lur. Ö - lüm ler art týk ça her i ki halk bir bi rin den da ha u - zak laþ mýþ o lur a ra ya gi de rek bü yü yen bir kan dâ vâ sý gi rer. Ar týk si ya set ak lý bu ger çe ði gör - me li ve si ya set ak lý nýn ya ra tý cý lý ðý þid de tin dý - þýn da baþ ka yol ve yön te me le ri bul ma lý dýr. Bu da de mok ra tik leþ me den baþ ka bir þey de ðil.

7 DÜN YA 7 Y veh bi ka ma il.com Güç lü or du di yen ler e ðer sa mi mî i se niz! Mev cut as ker lik sis te mi i le ya ni mü kel lef as ker lik sis te mi i le çað - daþ mo dern or du lar se vi ye si ne çý ký la bi le ce ði ni id di a e den kim var sa çok bü yük bir ya nýl gý i çe ri sin de dir. Zi ra bu sis tem köh ne miþ, ge ri kal mýþ bir zih ni ye - tin a dý dýr. Güç lü or du o la bil mek i çin ön - ce güç lü bir ül ke ye son ra da mo dern ve pro fes yo nel leþ miþ bir si lâh lý gü ce ih ti yaç var dýr. E fen dim biz te rör le mü ca de le e di yo ruz bu nun i çin sa yý sý çok o lan bir or du ya ih ti - ya cý mýz var di yen bi ri si is ter as ker is ter si - vil ol sun, te rö rist le na sýl mü ca de le e di le ce - ði ni bil me yen in san lar dan bi ri dir. Za ten te rö rü alt e de me yi þi mi zin te mel sebebi mev cut sis tem dir. Çün kü kü çük ve o pe - ras yo nel bir lik le ri ol ma yan bir or du, te rör - le ve ya PKK i le mü ca de le de ye ter siz dir, bü yük ka yýp lar ver me ye mah kûm dur. Si lâh lý kuv vet ler yýl lar ca dü zen li or du - lar la sa vaþ mak ü ze re e ði til miþ ler bu na gö - re si lâh, a raç ve ge reç ler le do na týl mýþ lar - dýr. Ge ril la har bi ve ya ker rü fer har bi de - ni len vur-kaç sa va þý i çin ö zel ye tiþ ti ril miþ as ker le re bir lik le re ih ti yaç var dýr. E ðer bun lar la te rö ris tin kar þý sý na çý kar sa nýz te - rö rist kor ku sun dan ka ça cak yer a rar. Yýl lar ca gü ya PKK i le mü ca de le e di yo - rum di ye yan lýþ yö ne tim yü zün den on la rý þý mart tý nýz ve bu ha le ge tir di niz. Ar týk ye ter! Lüt fen ak lý ný zý ba þý ný za a lý nýz. Ba - yat la mýþ ve za ra rý men fa a tin den çok faz la o lan þu mü kel lef as ker lik sis te mi ni kal dý - ra rak güç lü or du i çin gay ret e di niz. Te rö rist le mü ca de le de ö zel tim ler ve pro fes yo nel as ker ler gö rev al ma lý dýr. Sý nýr gü ven li ði i çin mo dern teç hi zat la do na týl - mýþ ö zel sý nýr bir lik le ri ku rul ma lý dýr. Mec bu rî as ker lik ya pan as ker ler der hal dað lar dan ve ka ra kol lar dan çe kil me li, te - rör ör gü tü ne kar þý ö zel tim ler ve pro fes - yo nel as ker ler den o luþ tu ru lan as ker ler gö rev len di ril me li dir. De va sa ve han tal bir ya pý da o lan or du - nun sa yý sý a zal tý la rak ta ma men pro fes yo - nel leþ ti ril me li dir. Bu nu sað la mak i çin be del li as ker lik bir fýr sat týr. Be del li as ker lik ve or du mu zun kü çül - me si i le bir lik te el de e di len pa ra i le sa - vun ma har ca ma la rý a kýl cý bir þe kil de ya - pýl ma lý sý nýr la rýn ko run ma sý i le a lâ ka lý mo dern a raç ve ge reç le rin te min e dil me si sað lan ma lý dýr. Dün ya mýz çok de ðiþ ti. Ba þa rý lý ol mak i - çin pa ra ve ser ma ye ge rek mi yor ar týk. E - lin a da mý ga raj da Go og le ku ru yor a ra - ba sý ný sa týp App le þir ke ti ni or ta ya çý ka - rý yor. Ba þa rý lý ol mak i çin pro je ü ret mek ve gi ri þim ci lik ön pla na çýk mýþ du rum da. E ðer gö re vi ni i yi bir þe kil de yap mak is ti - yor i sen, pro je ler ü re tip a mir le ri nin ko - mu tan la rý nýn ö nü ne çýk mak zo run da sýn. Ge ne ral le rin dar be yap ma yý bý ra kýp mo dern bir or du ku rul ma sý na ça lýþ ma sý i - çin Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn der hal Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý ge rek li dir. Bu nun i çin a na ya sa nýn de ðiþ ti - ril me si ni bek le me ye ge rek yok tur. Za ten he men he men bu ko nu da kon sen süs (uz - laþ ma) sað lan mýþ du rum da dýr. Ay rý ca eþ ký ya i le ba þa çý ka cak ma ne vi - ya tý güç lü as ker ler ko mu ta ka de me si ne ge ti ril me li dir. Es ki bir Ge nel kur may Baþ - ka ný nýn i ti raf et ti ði gi bi si lâ hý ný bý ra kýp ka çan lar le ke dü þür mek te dir. Al lah tan kor kan ve ö lür sem þe hit ka lýr sam ga zi - yim di yen as ker le ri ye tiþ tir mek i çin as ke - rî o kul la ra e mir ler ve ril me li, ta li mat lar çý - ka rýl ma lý dýr. Di ni mi zin di re ði o lan na maz i ba de ti nin ya pý la bil me si i çin en kü çük bir lik ler dâ hil ol mak ü ze re ca mi ve i ba det ha ne ler a çýl - ma lý, as ker le ri mi zin mo ral de ðer le ri güç - len di ril me li dir. Ak si tak dir de te rör kar þý - sýn da a kan her dam la kan dan baþ ta Baþ - ba kan ol mak ü ze re hü kü met ve Ge nel - kur may baþ ka ný so rum lu dur. A me ri ka yý ye ni den keþ fet me ye ge rek yok tur. Gü nü müz sa vaþ la rýn da ve te rör le mü ca de le de kul la ný lan ba þa rý lý yön tem ler sýr de ðil dir. Uy du lar ve bi li þim tek no lo ji - sin de ki ge liþ me ler sa ye sin de en kü çük o - pe ras yon lar da hi iz le ne bil mek te dir. Tek - no lo ji nin gü cü ta ri hin hiç bir dö ne min de bu ka dar ö nem li ha le gel me miþ ti. Ce sa ret ve kah ra man lý ðýn ye ri ni mo dern si lâh a - raç ve ge reç le ri kul lan ma ka bi li ye ti al mýþ - týr. Bü tün bun lar dan ga fil ol mak a yýp týr, gü nah týr, ves se lâm SURÝYE'DE A rap Bir li ði nin, Su ri ye nin ü ye - li ði nin as ký ya a lýn ma sý ka ra rý na tep ki gös te - ri le ri dü zen le ni yor. Su ri ye Dev let Te le viz yo - nu, yüz bin le ce yö ne tim yan lý sý nýn ül ke nin bir çok þehrin de, A rap Bir li ði nin ka ra rý na tep ki gös ter mek ve Dev let Baþ ka ný Beþ þar E - sad yö ne ti mi ne des tek le ri ni gös ter mek i çin gös te ri ler dü zen le di ði ni be lirt ti. Baþ þehir Þam baþ ta ol mak ü ze re, Ha lep, Laz ki ye, Deyr Ez Zor ve Ha se ke þehirle rin de sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren top lan ma ya baþ la yan ve Beþ þar E sad pos ter le ri ta þý yan yö ne tim yan lý - sý Su ri ye li ler, A rap Bir li ði ne tep ki slo gan la rý at tý. Þam yö ne ti mi de, A rap Bir li ði nin Su ri - ye nin ü ye li ði ni as ký ya al ma ka ra rý ný ka nun dý þý ve A rap Bir li ði i le ya pý lan an laþ ma ya ay - ký rý o la rak ni te le miþ ti. Þam ýn A rap Bir li ði nez din de ki Bü yü kel çi si Yu suf Ah med, Bu ka rar, or tak A rap gi ri þi mi nin so nu an la mý na ge li yor ve A rap Bir li ði yö ne ti mi nin A me ri ka - lý lar ve Ba tý lý lar ta ra fýn dan dik te e di len bir prog ram iz le di ði ni is pat lý yor de miþ ti. ÝLÝÞKÝLERÝ ASKIYA ALMIÞTI A rap Bir li ði top lan tý sýn da, Su ri ye nin ü ye - li ði as ký ya a lýn ma sý ve Þam yö ne ti mi ne yap - tý rým uy gu lan ma sý ka ra rý a lýn mýþ tý. A rap Bir li ði nin Su ri ye ko nu lu top lan tý sý na baþ - kan lýk e den dö nem baþ ka ný Ka tar ýn Baþ ba - ka ný Ha mad bin Ca sým Su ri ye re ji mi nin, A - rap Bir li ði nin ça lýþ ma pla ný ný uy gu la ma dý ðý i çin Beþ þar E sad re ji miy le i liþ ki le rin as ký ya a - lýn dý ðý ný be lirt miþ ti. Su ri ye he yet le ri nin bun - dan son ra hiç bir þe kil de A rap Bir li ði ne ka - bul e dil me ye ce ði ni ve Su ri ye de ki si vil ö lüm - le rin sür me si ha lin de A rap Bir li ði nin ko nu - yu BM da hil bütün u lus la r a ra sý ör güt le re ta þý ya ca ðý ný vur gu la yan Ka tar lý ba kan, A rap Bir li ði ü ye si 22 ül ke nin Su ri ye de ge le cek dö - nem de bir ge çiþ yö ne ti mi i çin bir pro je o luþ - tu rul ma sý ný sað la mak a ma cýy la bütün mu - ha lif grup la ra çað rý ya pýl ma sý yö nün de gö rüþ bil dir di ði ni kay det miþ ti. A rap ül ke le ri nin dý - þiþ le ri ba kan la rý na Þam da ki bü yü kel çi le ri ni de çek me le ri çað rý sý ya pan Bin Ca sým, top - lan tý da ay rý ca Su ri ye ye si ya sî ve e ko no mik yap tý rým uy gu lan ma sý ka ra rý çýk tý ðý ný da bil - dir miþ ti. Ka ra rýn çer çe ve si tam be lir li ol ma - mak la bir lik te A rap Bir li ði nin Su ri ye ye bu yap tý rým la rý uy gu la mak ta ka rar lý ol du ðu di le ge ti ril miþ ti. Ka hi re de üç gün i çin de Su ri - ye de ki bütün mu ha lif grup lar la A rap Bir li ði Su ri ye Ko mis yo nu bir a ra ya ge le cek. Su ri ye mu ha le fe tiy le gö rü þül dük ten son ra top lan tý - nýn so nu cu na gö re, Su ri ye li mu ha lif le rin tem sil ci o la rak ta ný nýp ta nýn ma ma sý hu su - sun da bir so nu ca va ra ca ðý a çýk lan dý. BM YE baðlý Siyasî Sorunlar ve Sömürgeciliðin Tasfiyesi Komisyonu nun Ýþgal Altýndaki Golan Topraklarýnýn Suriye ye Ýadesi konulu karar tasarýsý 159 a karþý 1 oyla kabul edildi. Suriye nin resmi haber ajansý SANA nýn haberine göre oylamada sadece Ýsrail ret oyu verdi, ABD, Kanada ve bazý ada ülkelerinin de aralarýnda bulunduðu 9 üye çekimser kaldý. Karar; Ýsrail den Golan topraklarýný ilhak etme kararýný hemen iptal etmesini talep ederek, Ýsrail in Suriye nin iþgal altýndaki Golan topraklarýnýn özelliðini ve yasal durumunu deðiþtirecek herhangi bir tedbir, idarî ve yasal icraatý geçersiz saydýðýný, uluslar arasý kanunlara ve savaþ zamanýnda sivillerin korunmasýna iliþkin Cenevre anlaþmasýna aykýrý olduðuna dikkat çekti. Karar, Ýsrail den Golan daki Suriyeli vatandaþlara Ýsrail vatandaþlýðýný ve kimliðini dayatmaktan vazgeçmesini ve baskýcý uygulamasýný durdurmasýný içeriyor. Ýsrail in büyük yenilgisi Ý RAN Sa vun ma Ba ka ný Ah med Va hi di, Ýs ra - il sal dý rý sý nýn bu re jim i çin bir in ti har o la ca - ðý ný söy le di. Ý ran Rad yo Te le viz yon Ku ru - mu nun (I RIB) ha be ri ne gö re Ba kan Va hi di, ye ni si lâh la rýn ta ný tým tö re nin de ga ze te ci le - re yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs ra il in son gün ler de sal dý rý teh dit le ri ni ye ni den gün de me ge tir - me si ni de ðer len dir di. Ýs ra il in Ý ran a sal dý ra - cak güç te ve du rum da ol ma dý ðý ný be lir ten Va hi di, böy le bir ey le min so nuç la rý nýn si - yo nist yet ki li ler ce de bi lin di ði ni söy le di. Ý - ran gi bi bir güç le ça týþ ma ya gir mek si yo nist Ýs ra il i çin in ti har o lur i fa de si ni kul la nan Va hi di, Ýs ra il in in ti har et mek is te ye ce ði za - man böy le bir ka rar al ma sý ge rek ti ði ni be - lirt ti. Va hi di, o la sý bir sal dý rý ya ve re cek le ri ilk ce vap la düþ ma ný sal dý rý fik rin den cay dý - ra cak la rý ný be lir te rek, Ýs ra il sal dý rý sý nýn bu ül ke i çin so nun baþ lan gý cý o la ca ðý ný söz le ri - ne ek le di. ABD ve Ýs ra il, Ý ran a yö ne lik as ke - rî sal dý rý se çe ne ði nin ma sa da ol du ðu nu sü - rek li tek rar lý yor. Tah ran / a a ABD ve Rus ya, fü ze kal ka ný ko nu sun da ay rý nok ta lar da RUSYA Dev let Baþ ka ný Di - mit riy Med ve dev, ABD ve Rus ya nýn, ABD nin, mer ke zi Av ru pa da o lan fü ze kal ka ný pla ný ko nu sun da hâ lâ çok ay rý nok ta lar da ol duk la rý ný söy le - di. Med ve dev, As ya-pa si fik zir ve si nin dü zen len di ði Ho - no lu lu da ABD Baþ ka ný Ba - rack O ba ma i le gö rüþ me si nin ar dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, ABD nin fü ze kal ka ný pla ný na ha la çok fark lý bak týk la rý nýn an la þýl ma sý ü ze - ri ne, bu ko nu da muh te mel çö züm ler a ra yý þý ný sür dür me - ye ka rar ver dik le ri ni kay det ti. Ho na lu lu / a a Ýran la savaþa girmek Ýsrail in intiharý olur Yu nan lý lar ye ni hü kü met ten u mut lu n YUNANÝSTAN'DA, üç bü yük par ti nin des te ðiy le ku ru - lan Lu kas Pa pa di mos baþ kan lý ðýn da ki ge çi ci hü kü me tin a çýk lan ma sý nýn ar dýn dan ya pý lan ilk ka mu a raþ týr ma la rý, Yu nan hal ký nýn ül ke nin ye ni yö ne ti min den u mut lu ol du - ðu nu or ta ya koy du. An ket so nuç la rý na gö re, Yu nan hal - ký nýn bü yük bö lü mü Pa pan dre u hü kü me ti nin is ti fa et - me si ni ve ge niþ ka tý lým lý iþ bir li ði hü kü me ti ku rul ma sý ný o lum lu bir ge liþ me o la rak de ðer len di rir ken, ye ni hü kü - me tin ba þý na Pa pa di mos un ge ti ril me si ni de doð ru bir se - çim o la rak gö rü yor. A ti na da ya yým la nan haf ta lýk To Vi - ma ga ze te si nin Ka pa Re se arch a raþ týr ma þir ke ti ne ül ke ge ne lin de yap týr dý ðý a raþ týr ma, hal kýn yüz de 78 i nin ye ni hü kü me te u mut la bak tý ðý ný, yüz de 72,9 u nun da Pa pa di - mos un baþ ba kan ol ma sý ný o nay la dý ðý ný or ta ya koy du. A - raþ týr ma ya ka tý lan la rýn yüz de 49 u, ül ke nin ye ni hü kü - met le E u ro Ku þa ðý nda ki ye ri nin da ha gü ven de ol du ðu na i nan dý ðý ný be lir tir ken, yüz de 56,6 sý da ye ni hü kü me tin sü re si nin 3 ay dan da ha u zun ol ma sýn dan ya na ol du ðu nu kay det ti. Bu a ra da Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar - kozy ve Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel, Yu na nis - tan ýn ye ni Baþ ba ka ný Lu cas Pa pa de mos i le bir te le fon gö rüþ me si yap tý. Fran sýz hü kü me tin den ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, Sar kozy ve Mer kel, Pa pa de mos a, A ti na nýn yap ma sý ge re ken re form lar la il gi li AB ye ver di ði ver di ði sö zü tut ma sý ný is te di. A ti na / a a Ý tal yan ba sýn: Sý ra Mon ti de n ÝTALYA'DA Sil vi o Ber lus co ni nin Cum hur baþ ka ný Gi or - gi o Na po li ta no ya is ti fa sý ný sun ma sý nýn ar dýn dan Ý tal yan ba sý ný, Ber lus co ni nin ve da sý son ra sýn da, sý ra Mon ti de baþ lý ðý ný kul lan dý. Sil vi o Ber lus co ni nin, ön ce ki ak þam sa at - le rin de cum hur baþ kan lý ðý na gi de rek is ti fa sý ný sun ma sý nýn ar dýn dan, Ý tal ya da göz ler, ký sa bir sü re ön ce ha yat bo yu se na tör i lân e di len Ma ri o Mon ti ta ra fýn dan ku rul ma sý bek le nen hü kü me te çev ril di. Ý tal yan ba sý ný, ön ce ki gün Tem sil ci ler Mec li si nde Av ru pa Bir li ði nin (AB) geç me si i - çin bas ký yap tý ðý e ko no mik tedbir ler i çe ren fi nan sal is tik rar ya sa sý nýn o nay lan ma sý nýn ar dýn dan is ti fa sý ný ve ren Ber lus - co ni nin, baþ ba kan lý ðýn, mec li sin ve son o la rak is ti fa sý ný ver di ði cum hur baþ kan lý ðý sa ra yý Qu i ri na le nin ö nün de bin ler ce ki þi ta ra fýn dan pro tes to e dil di ði ni bil dir di. Ha ber - ler de, pro tes to la rýn cum hur baþ kan lý ðýn dan ge len is ti fa ha - be riy le ye ri ni se vinç gös te ri le ri ne bý rak tý ðý ak ta rýl dý. Ba sýn - da yer a lan ha ber ler de, 75 ya þýn da ki Ber lus co ni nin 18 yýl - lýk si ya sî ka ri ye ri bo yun ca, top lam da 3336 gün Ý tal ya Baþ - ba kan lý ðý gö re vi ni üst le ne rek, bir re ko ra da im za at tý ðý be - lir til di. Ber lus co ni nin, 8 Ma yýs 2008 de baþ la yan ve ön ce ki gün so na e ren ik ti da rý i se 1283 gün sür dü. Ro ma / a a Po lis, Wall Stre et kar þýt la rý nýn kamp la rý ný da ðýt tý n ABD'DE po lis, Den ver ve Salt La ke City þehirle rin de Wall Stre et kar þý tý ha re ke tin yan lý la rý nýn kur du ðu ça dýr kamp la rý da ðýt tý. Ye rel med ya nýn bil dir di ði ne gö re, Den ver da gös te - ri ci le rin kamp la rý terk et me yi red det me si ü ze ri ne po lis göz ya þar tý cý gaz kul la na rak ça dýr kam pý bo þalt tý ve di re nen le ri gö zal tý na al dý. Ye rel te le viz yon, gö zal tý sa yý sý ný be lirt me di. Salt La ke City þehrin de de po lis an ti Wall Stre et kam pý ný güç kul la na rak da ðýt tý ve kam pý terk et mek is te me yen le ri gö zal tý na al dý. KSL te le viz yo nu 15 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý - ný bil dir di. ABD de Ey lül or ta sýn da New York ta do ðan Oc cupy (Ýþ gal) ha re ke ti nin ar dýn dan ül ke de ki bir çok e ya - let te ku ru lan ça dýr kamp lar da haf ta i çin de dört ki þi nin öl - me si nin ar dýn dan yet ki li ler Wall Stre et kar þý tý mi li tan lar - dan kamp la rý bo þalt ma la rý ný is te miþ ler di. Was hing ton / a a A rap Bir li ði ka ra rý na tep ki SURÝYE'DE YÖNETÝM YANLILARI, ARAP BÝRLÝÐÝ'NÝN, "SURÝYE'NÝN ÜYELÝÐÝNÝN ASKIYA ALINMASI" KARARINA TEPKÝ GÖSTERMEK VE DEVLET BAÞKANI BEÞÞAR ESAD YÖNETÝMÝNE DESTEKLERÝNÝ GÖSTERMEK ÝÇÝN GÖSTERÝLER DÜZENLEDÝ. ÞAM BÜ YÜ KEL ÇÝ LÝÐÝ VE HA LEP KON SO LOS LU ÐU KIS MEN TAH LÝ YE E DÝ LÝ YOR TÜRKÝYE'NÝN Þam Bü yü kel çi li ði ve Ha lep Baþ - kon so los lu ðu nda ki per so ne lin bü yük bö lü mü ön ce ki ge ce ki sal dý rý la rýn ar dýn dan a i le le riy le bir - lik te Tür ki ye ye gön de ri li yor. Re jim yan lý la rýn ön - ce ki ge ce dü zen le di ði sal dý rý lar dan son ra Su ri - ye de ki dip lo ma tik mis yon la rýn bo þal týl ma sý na ka rar ve ril di. Bu ra da ki per so ne lin bü yük bö lü mü dün Tür ki ye ye dön dü. Bü yü kel çi nin ge ri çað rýl - ma sý ko nu sun da i se he nüz bir ka rar a lýn ma dý ðý öð re nil di. Su ri ye de ya þa nan o lay la ra en çok tep ki gös te ren ül ke ler den Tür ki ye, A rap Bir li ði nin Su ri - ye nin ü ye li ði ni as ký ya al ma ka ra rý nýn ar dýn dan re - jim yan lý la rý nýn he de fi ol muþ tu. Þam Bü yü kel çi li ði ve Ha lep Baþ kon so los lu ðu taþ yað mu ru na tu tu - lur ken, bu ra da ki per so nel den ya ra la nan ol ma dý ðý bil di ril di. Laz ki ye de ki Tür ki ye Fah ri Kon so los lu ðu - na da sal dý rý dü zen len miþ ti. Þam / ci han ELÇÝLÝKLERE SALDIRDILAR Su u di A ra bis tan, Su ri ye nin baþ þehri Þam da gös te ri ci le rin, A rap Bir li ði nin ön ce ki ge ce Su ri ye i le il gi li yap tý rým ka ra rý al ma sý nýn ar dýn dan Su u di bü yü kel çi li ði ne sal dýr dý ðý ný a çýk la dý. Res mî Su u di a jan sý nýn ha be rin de, gös te ri ci le rin, ön ce ki ge ce el çi lik bi na sý na gi re rek, bi na nýn cam la rý ný kýr dýk la - rý ve i çe ri yi yað ma la dýk la rý be lir til di. Ha ber de, ha - sa rýn ay rýn tý sý na ve bü yü kel çi li ðin ça lý þýp ça lýþ ma - dý ðý na i liþ kin i se bil gi ve ril me di. Su ri ye de ay rý ca re jim yan lý sý gös te ri ci le rin, Ka tar Bü yü kel çi li ði ne yu mur ta ve do ma tes at tý ðý be lir til di. Ri yad / a a Suriye'nin bir çok þehrinde Esad yanlýlarý gösteri düzenledi. OBAMA: SURÝYE TECRÝD EDÝLDÝ ABD Baþ ka ný Ba rack O ba - ma, A rap Bir li ði nin Su ri - ye nin ü ye li ði ni as ký ya al ma - sý ka ra rý nýn, Su ri ye yi da ha da tec rit et ti ði ni söy le di. Ýn - gil te re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li - am Ha gu e de, A rap Bir li - ði nin Su ri ye ye yö ne lik yap - tý rým ka rar la rý ný mem nu ni - yet le kar þý la dýk la rý ný be lir te - rek, Su ri ye de hal ka yö ne lik þid de te son ve ril me si çað rý - sýn da bu lun du. Su ri ye de de - vam e den þid de tin ü zü cü ol - du ðu nu ve son ve ril me si ge - rek ti ði ni vur gu la yan Ha gu e, A rap Bir li ði nin Su ri ye hal ký - nýn öl dü rül me si ne son ve ril - me si ne i liþ kin ça ba la rý ný des tek le dik le ri ni bil dir di. Ho no lu lu / Lon dra / a a BM KOMÝSYONUNUN ALDIÐI KARAR ÝLE ÝSRAÝL, GOLAN'DAKÝ SURÝYELÝ VATAN- DAÞLARA ÝSRAÝL VATANDAÞLIÐINI VE KÝMLÝÐÝNÝ DAYATMAKTAN VAZGEÇECEK VE BASKICI UYGULAMALARINI DURDURACAK. Diðer yandan Suriye nin BM Daimî Temsilcisi Beþþar El Cafer kararýn onaylanmasýndan sonra okuduðu bildiride, kararýn lehine oy kullanan ülkelere teþekkür ederek çekimser kalan ülkelerden tutumlarýný gözden geçirmelerini istedi. cihan

8 8 HABER Y Meclis, Þa hin hak kýn daki gen so ruyu görüþecek ca ni as ya.com.tr A na ya sa ya si vil kat ký Tür ki ye bir ta raf tan Van ve il çe le ri ni yý kan dep re min ya ra la rý ný sar ma ya ça lý þý lýr ken, bir yan dan da ye ni ve si vil bir a na ya sa ha zýr la ma ya ça lý þý yor. Her fýr sat ta i fa de e dil di ði ü ze re, 12 Ey lül 1980 dar be si nin ü ze rin den bun ca yýl geç tik ten son ra, hâ lâ dar be a na ya sa sý i le yö ne ti li yor ol mak a yýp o la rak he pi mi ze ye ter. Ger çi de ði þik ta rih ler de ya pý lan ça lýþ ma lar la 12 Ey lül 1980 a na ya sa sý nýn pek çok mad de si de ðiþ ti, a ma a na ya sa nýn dar be ci an la yý þý na do ku nan kim se ol ma dý. Ya pý lan de ði þik lik ler le dar be a na ya sa sý nýn bel ki de ya rý dan faz la mad de si ye ni len di, a ma ne ti ce de ðiþ me di. Þöy le dü þü ne lim: Çü rük bir bi na nýn dýþ cep he bo ya sý, ça tý sý nýn ren gi, pen ce re le rin de ki ca mý, so ka ðýn da ki ta be lâ sý de ðiþ ti; a ma sa kat lý ðý so na er me di. Ýs miy le, cis miy le, an la yý þýy la, de ðiþ mez ve de ðiþ ti ril me si da hi tek lif e di le mez mad de le ri i le dar be ci le rin ha zýr lat tý ðý ve mil le te zor la ka bul et tir di ði 12 Ey lül 1980 a na ya sa sý uy gu la ma da. Ge nel se çim ler de ve ri len söz ler ü ze ri ne, ye ni ve si vil bir a na ya sa ha zýr lan ma sý i çin ça lýþ ma lar ya pý lý yor. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si bu ko nu da ko mis yon lar kur du ve ça lýþ ma lar baþ lat tý. Ge rek si ya sî par ti ler den ve ge rek se si vil top lum ku ru luþ la rýn dan bu ko nu da gö rüþ ler is ten di ði ka mu o yu na yan sý dý. Ha zýr lan ma sý dü þü nü len ye ni a na ya sa ya si vil kat ký ya pýl ma sý çok ö nem li. Ýn þal lah bu ça lýþ ma lar i þi u zat maz ve muh te mel ge cik me ler ba ha ne ol maz. Ka mu o yu na yan sý yan bil gi le re gö re, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, si vil top lum ku ru luþ la rýn dan son ra Mec lis te tem sil e dil me yen si ya sî par ti ler, yük sek yar gý or gan la rý, sen di ka lar, bir lik ler, ü ni ver si te ler, ye rel ga ze te ve te le viz yon la ra da ya zý gön de re rek, ye ni a na ya sa i le il gi li gö rüþ is te miþ. (A A, 12 Ka sým 2011) 14 bin 593 si vil top lum ku ru lu þun dan son ra, ye ni a na ya sa i çin gö rü þü is te nen ku rum ve ku ru luþ la rýn bir kýs mý þöy le: A na ya sa Mah ke me si, Yar gý tay, Da nýþ tay, Sa yýþ tay, As ke rî Yük sek Ý da re Mah ke me si, As ke rî Yar gý tay, U yuþ maz lýk Mah ke me si. TBMM de tem sil e dil me yen bü tün si ya sî par ti le rin ge nel baþ kan la rý (Res men ka yýt lý 60 si ya sî par ti) Türk Diþ He kim le ri Bir li ði, Türk Ec za cý la rý Bir li ði, Türk Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu, Türk Mü hen dis ve Mi mar O da la rý Bir li ði, Türk Ta bip le ri Bir li ði, Türk Ve te ri ner He kim le ri Bir li ði, Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði, Tür ki ye Ka tý lým Ban ka la rý Bir li ði, Tür ki ye No ter ler Bir li ði, Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði, Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li ði. TÜR KÝÞ, HA - KÝÞ, DÝSK, TÝSK. Me mur Sen, Ka mu Sen, KESK, BASK. 103 dev let ü ni ver si te si ve 63 va kýf ü ni ver si te si ma hal li ga ze te ve 197 ye rel te le viz yon. Gö rüþ ve de ðer len dir me is te nen ki þi, ku rum ve ku ru luþ lar el bet te ör nek bir a na ya sa ha zýr la ya cak de ðil. Hu kuk ca mi a sý dý þýn da ka lan lar, ye ni a na ya sa da yer al ma sý ný is te dik le ri mad de le ri ya da da ha doð ru su yer al ma ma sý ný is te dik le ri nok ta lar ý sý ra la sa lar ye ter. Si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ha zýr la na cak ye ni a na ya sa ya kat ký yap ma la rý, on lar dan kat ký is ten me si el bet te çok ö nem li. A ma he pi miz bi li yo ruz ki ço ðu der nek bu ko nu la ra il gi siz. Muh te me len, mek tup gön de ri len bin ler ce der nek te ko nu i le il gi li mu ha tap bi le bu lun ma ya bi lir. Bu na rað men a tý lan a dým doð ru dur. Teh li ke, bu ça lýþ ma la rýn ye ni ve si vil bir a na ya sa nýn ha zýr lan ma sý ný ge cik tir me ye ba ha ne e dil me ih ti ma li dir. Bin ler ce der nek, va kýf ve ku ru luþ lar dan cid dî an lam da ce vap lar gel di ði ni dü þü nün... Ka mu o yu na a çýk la nan bil gi le ri þüp he i le kar þý la yan lar i se ye ni a na ya sa nýn a na hat la rýy la ha zýr ol du ðu ka na a tin de. Te men ni miz, ha zýr la na cak o lan ye ni ve si vil a na ya sa nýn dar be a na ya sa sý ný a ra týr ma hi yet te ol ma ma sý... Ha zýr la dýk la rý bom ba pat la dý: 1 ö lü, 1 ya ra lý A DA NA DA te rör ör gü tü PKK le hi ne i zin siz gös te ri ha zýr lý ðýn da o lan i ki ki þi den bi ri nin, ev de yap ma ya ça lýþ týk la rý bo ru ti pi bom ba nýn pat la ma sý so nu cu öl dü ðü, di ðe ri nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. A lý nan bil gi ye gö re, mer kez Sey han Ýl çe si O va Ma hal le si So kak ta ki üç kat lý bir ev de Bi lal U. i le Fý rat A. i zin siz gös te ri ler de kul la nýl mak ü ze re bo ru ti pi bom ba yap ma ya baþ la dý. Bu ki þi ler, e vin o tur ma o da sýn da ha zýr la nan el ya pý mý bom ba nýn pat la ma sý so nu cu a ðýr ya ra lan dý. Pat la ma so nu cu ko lu ko pan Bi lal U. o lay ye ri ne çað rý lan am bu lans la A da na Dev let Has ta ne si ne, vü cu dun da a ðýr ya nýk lar bu lu nan Fý rat A. i se A da na Nu mu ne E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Bi lal U. has ta ne de ö lür ken, Fý rat A nýn du ru mu nun a ðýr ol du ðu bil di ril di. Bu a ra da, Mer sin in Ay dýn cýk il çe sin de bir kam yo net te ey lem ha zýr lý ðýn da ol duk la rý be lir ti len 7 ki þi ya ka lan dý. A raç ta ya pý lan a ra ma da ev eþ ya la rý nýn a ra sýn da giz le nen 4 ka leþ ni kof tü fek, çok sa yý da mer mi ve 8 el bom ba sý e le ge çi ril di. A da na / a a BDP NÝN, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin hak kýn da ver di ði gen so ru ö ner ge si, ya rýn TBMM Ge nel Ku ru lun da gö rü þü le cek. A lý nan ka rar u ya rýn ca, BDP nin, Þa hin hak kýn da ki gen so ru ö ner ge si nin, gün de me a lý nýp a lýn ma ma sý na i liþ kin gö rüþ me ler den son ra Ge nel Ku rul da baþ ka bir ko nu gö rü þül me ye cek. Ý çiþ le ri Ba ka ný Þa hin hak kýn da BDP, po lis dev le ti uy gu la ma la rýy la hu kuk dev le ti ni yok say dý ðý, A na ya sa yý ih lâl et ti ði, se çil miþ si ya set çi le ri he def al dý ðý, gö zal tý ve so ruþ tur ma lar da par ti zan ca dav ran dý ðý, mil let ve kil le ri ne per va sýz ca sal dýr dý ðý, Bayram Oteli enkazýnda can veren Japon arama kurtarma organizasyonu çalýþaný Miyazaki için Atatürk Havalimaný'nda resmî tören düzenlendi. FO TOÐ RAF: A A Ýn san lýk kah ra ma ný 5.6 LIK DEP REM DE Ö LEN JA PON YAR DIM GÖ NÜL LÜ SÜ MÝ YA ZA KÝ Ý ÇÝN RES - MÎ TÖ REN DÜ ZEN LEN DÝ. BÜ YÜ KEL ÇÝ AK DUR, "TÜRK MÝL LE TÝ O NU HER ZA - MAN BÝR ÝN SAN LIK KAH RA MA NI O LA RAK A NA CAK TIR'' DÝ YE KO NUÞ TU. VAN DA mey da na ge len 5.6 bü yük lü ðün de ki dep rem son ra sý yý ký lan Bay ram O te li nde ö len a ra ma kur tar ma or ga ni zas yo nu ça lý þa ný At sus hi Mi ya za ki nin ce na ze si Ja pon ya ya gön de ril me den ön ce A ta türk Ha va li ma ný nda res mî tö ren dü zen len di. Dev let Ko nu ke vi nde ki tö re ne, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Ýs tan bul Tem sil ci li ði yet ki li si Bü yü kel çi Do ðan Ak dur ve Ja pon ya nýn An ka ra Bü yü kel çi si Ki yos hi A ra ki i le di ðer yet ki li ler ka týl dý. Tö ren de ko nu þan Ak dur, Van da 9 Ka sým ge ce si ya þa nan dep rem de en kaz al týn dan çý kar tý lan fa kat ölen Mi ya za ki nin na a þý hu zu run da top lan dýk la rý ný be lir te rek, dep rem fe lâ ke tin de yar dým e li ni u zat mak i çin Tür ki ye ye gö nül lü ge len ve in san lýk uð ru na ca ný ný fe da e den Mi ya za ki nin a ký be ti nin Türk mil le ti nin kal bi ni de rin den sýz lat tý ðý ný söy le di. Mi ya za ki nin fe da kar ve yar dým se ver ru huy la her ke se u nu tul maz bir in san lýk der si ver di ði ni ve Türk-Ja pon i liþ ki le rin de da i ma i zi ka la cak bir dost luk ör ne ði gös ter di ði ni i fa de e den Ak dur, Bu duy gu ve an la yýþ la na a þý ný Ja pon ya ya gön der me den ön ce bu ra da bir tö ren dü zen le me yi bir ve fa bor cu say dýk de di. Tür ki ye dep rem le sar sýl dý ðýn da An ka ra da ki Ja pon Bü yü kel çi li ði nin, Ja pon ya nýn her tür lü des te ðe ha zýr ol du ðu nu bil di ren ilk ya ban cý tem sil ci lik ler den bi ri ol du ðu nu i fa de e den Ak dur, Biz le ri çok duy gu lan dý ran bu yar dým la rý nýz i çin Ja pon hal ký ve hü kü me ti ne þük ran la rý mý zý sun mak is te riz. Dr. Mi ya za ki nin öy kü sü zih ni miz de her za man ay rý sem bo lik bir an lam ta þý ya cak týr. Türk mil le ti o nu her za man bir in san lýk kah ra ma ný o la rak a na cak týr di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a ADALET Ba kan lý ðý, Kaþif Kozinoðlu nun u zun sü re li ve a ðýr spor yap týk tan son ra fenalaþtýðý, hastanede vefat ettiði ve vücudunda kýrýk, darp ya da cebir izine rastlanmadýðýný açýkladý. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, med ya da ya yým la nan Ko zi noð lu ce za e vin de ya þa mý ný yi tir di baþ lýk lý ha ber ler le il gi li a çýk la ma ya pýl ma sý na ih ti yaç du yul du ðu be lir til di. A çýk la ma ya gö re, Ýs tan bul 14. A ðýr Ce za Mah ke me si nin 10 Mart 2011 ta rih li ve 2011/20 sor gu sa yý lý tu tuk la ma mü zek ke re si ne is ti na den tu tuk la na rak Si liv ri 1 No lu L Ti pi Ce za Ýn faz Ku ru mu na ko nu lan, Ka þif Ko zi noð lu nun; dün (ön ce - Van dep re min de mer kez i da re ve ye rel yö ne tim le rin or tak ça lýþ ma sý ný, yar dým la rý ný en gel le di ði, gö re vi ni kö tü ye kul lan dý ðý, a çýk la ma la rýy la, gaf la rýy la dev let a dam lý ðý cid di ye ti ni a yak lar al tý na al dý ðý, va tan da þýn can ve mal gü ven li ði ni ris ke sok tu ðu ge rek çe siy le gen so ru ö ner ge si ver di. Ge nel Ku rul da, Ka sým Çar þam ba ve Per þem be gün le ri i se ba zý u lus la r a ra sý an laþ ma ve söz leþ me le rin o nay lan ma sý nýn uy gun bu lun du ðu na da ir ka nun ta sa rý la rý e le a lý na cak. Mec lis, ya rýn , Çar þam ba ve Per þem be gün le ri i se sa at le ri a ra sýn da ça lý þa cak. A AR JA PAN Program Koordinatörü Yumeka Ota ki gün) bu lun du ðu o da nýn a cil bu to nu na ba sýl ma sý ü ze ri ne der hal gö rev li per so nel ta ra fýn dan sa at 18:16 da o da sý na gi ril di ði ve Ka þif Ko zi noð lu nun o da da ya tar va zi yet te ol du ðu ve fe na laþ tý ðý nýn gö rül dü ðü i fa de e dil di. A çýk la ma da, þun lar kay de dil di: O da ar ka da þý nýn be ya ný na gö re; Ko zi noð lu nun u zun sü re li ve a ðýr spor yap týk tan son ra duþ a lýp o da sý na gel di ðin de ya ta ðýn da fe na laþ tý ðý ve tan si yo nu nun yük sel me si ne de niy le ken di si ne di lal tý ha pý ve ril di ði ve bu se bep le a cil bu to nu na Dep rem ze deleri ý sý tmak için çalýþýyordu VAN A 7.2 lik dep re min ar dýn dan yar dým i çin ko þan üç ki þi lik Ja pon yar dým e ki bi nin dep rem ze de le ri ý sýt mak i çin bir pro je ü ze - rin de ça lýþ tý ðý or ta ya çýk tý. Yý ký lan Bay ram O te li nde ö len At sus hi Mi ya za ki i le en - kaz dan sað kur ta rý lan Mi yu ki Kon na i nin e kip þe fi, As so ci a ti on for A id and Re li ef Ja pan (A AR JA PAN) (Ja pon ya Yar dým ve Kur tar ma Ku ru mu) Prog ram Ko or di na - tö rü Yu me ka O ta, Van dep rem ze de le ri i - çin pro je le ri ni ve kay bet ti ði mes lek ta þý ný an lat tý. At sus hi Mi ya za ki nin, Tür ki ye ye TBMM Plan ve Büt çe Ko mis yo nu, Kur ban Bay ra - mý dolayýsýyla ver di ði bir haf ta lýk a ra nýn ar dýn dan, ba kan lýk la rýn 2012 yý lý büt çe le ri ni gö rüþ me ye de - vam e de cek. 18 Ka sým Cu ma gü nü i se TBMM Ge - nel Sek re ter li ði Teþ ki lat Ka nu nu Tek li fi nin gö rü - þül me si bek le ni yor. Mec lis i da ri teþ ki lâ tý nýn yet ki ve so rum lu luk la rý ný dü zen le yen ka nun tek li fi ne gö re, TBMM Ge nel Sek re ter Yar dým cý lýk la rý na bað lý hiz met bi rim le ri, mü dür lük ye ri ne baþ - kan lýk sta tü sü al týn da o la cak. Ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý i le be le di ye ler, il ö zel i da re le ri, KÝT ve bun la ra bað lý bi rim ler de ça lý þan lar da TBMM de gön de ril me si ka rar laþ tý rý lan üç ki þi lik yar - dým e ki bi ne gö nül lü ka týl dý ðý ný bil di ren O - ta, Mi ya za ki nin Tür ki ye ka mu o yun da bi - li ne nin ak si ne dok tor ol ma dý ðý ný, ken di si ve Kon nai gi bi ko or di na tör ol du ðu nu söy le di. E kip o la rak ça dýr lar da ki ý sýn ma prob le mi nin çö zü mü i çin bir pro je ü ze rin - de ça lýþ týk la rý ný kay de den O ta, ça lýþ ma la - rýy la il gi li þu bil gi le ri ver di: Zi ya ret le ri miz sý ra sýn da ça dýr lar da ye re ha lý lar se ril di ði i - çin ý sýn ma prob lem le ri ol du ðu nu gör dük. Ja pon ya da ev ler de ta ba nýn yük sel til me si i çin kul la ný lan bir çe þit i zo las yon mal ze - me si nin bu so ru nun çö zü mü ne kat ký sý o - la bi le ce ði ni dü þün dük. Bu nun i çin dev let - ten ve Ja pon ya da ki bir þir ket ten yar dým al mak i çin gi ri þim ler de bu lun duk. Tür ki - ye de A ra lýk a yý nýn or ta la rý na ka dar kal - ma yý plan lý yor duk. Bu sü re i çin de bu so - ru nu çö ze bi le ce ði mi zi dü þü nü yor duk. Bu pro je yi bun dan son ra ha ya ta ge çi - re bi le cek mi si niz? so ru su na i se O ta, Þu an i çin bir þey söy le ye mem. Be lir siz lik ler var. Bu pro je yi de vam et tir mek ni ye tin - de yiz. Bu ra da bu lun ma mýz her han gi bir ka rý þýk lý ða ne den o lur sa vaz ge çe bi li riz. Bu, ü ze rin de dü þün me miz ge re ken bir ko nu ce va bý ný ver di. Tür ki ye i le il gi li çok o lum lu dü þün ce le ri ol du ðu nu di le ge ti - ren Yu me ka O ta, tsu na mi fe lâ ke ti son - ra sý ül ke si ne Tür ki ye den yar dým git ti ði - ni, bu nun ken di le ri i çin bü yük an lam ta - þý dý ðý ný i fa de et ti. O ta, Bu yüz den Van da ki dep rem son ra sý yar dým i çin gö nül lü ol duk de di. An ka ra / a a Spor dan son ra fe na laþ mýþ Kaþif Kozinoðlu AS KER ÇI KA CAK, PO LÝS GE LE CEK ba sa rak gö rev li le ri du rum dan ha ber dar et tik le ri an la þýl mýþ týr. Ko zi noð lu sa at 18:18 de o da sýn dan sed yey le a lýn mýþ ve ay ný an da 112 A cil Ser vi se bil gi ve ri le rek am bu lans gön de ril me si is ten miþ tir. Ka þif Ko zi noð lu, sa at 18:24 te mah kum ka bul bi ri min de ki re vi re ge ti ril miþ, bu es na da ki þi nin bi lin ci nin a çýk ol du ðu ve ra hat ne fes a lýp ve re bil di ði göz len miþ tir. 18:37 de am bu lan sýn gel me si ü ze ri ne bu a raç ta ki sað lýk per so ne lin ce ma hal lin de va kit ge çi ril mek si zin ken di si ne mü da ha le e dil miþ, 18:47 de i se am bu lan sa ko nu la rak Si liv ri Dev let Has ta ne si ne sevk e dil miþ tir. Am bu lans sa at 19:15 te has ta ne ye gi riþ yap mýþ, a cil dok to ru ve da hi li ye uz ma ný nýn bütün mü da ha le le ri ne rað men Ko zi noð lu sa at 19:30 da ya þa mý ný yi tir miþ tir. Si liv ri Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn 12 Ka sým 2011 ta rih li ve 2011/6951 sa yý lý Ö lüm Mu a ye ne ve O top si Tu ta na ðý na gö re; dok tor ta ra fýn dan ce set ü ze rin de el le ya pý lan yok la ma da her han gi bir ký rýk, darp ve ya ce bir i zi ne rast lan ma dý ðý be lir len miþ tir. Mü te vef fa, ke sin ö lüm se be bi nin be lir le ne bil me si i çin Ýs tan bul Ad lî Týp Ku ru mu Baþ kan lý ðý na gön de ril miþ tir. An ka ra / a a gö rev len di ri le bi le cek. Mec li sin gü ven li ði ni po lis sað la ya cak, as ke rî ta bur Mec lis ten ay rý la cak. Mec lis te ki TBMM Baþ ta bip li ði, Sað lýk Ba kan lý - ðý na bað lý bir bi rim ha li ne ge ti ri le cek. TBMM Sa na yi, Ti ca ret, E ner ji, Ta bii Kay nak lar, Bil gi ve Tek no lo ji Ko mis yo nu, Ti ca rî Sýr, Ban ka Sýr rý ve Müþ te ri Sýr rý Hak kýn da Ka nun Ta sa rý sý ný 17 Ka sým gü nü gö rü þe cek. TBMM Dý þiþ le ri Ko mis yo nu 16 Ka sým gü nü, ba - zý u lus lar a ra sý an laþ ma la ra i liþ kin ka nun ta sa rý la - rý ný e le a la cak. KÝT Ko mis yo nu da de ne tim le ri ne de vam e de cek. An ka ra / a a HABERLER Okullarda hasar tesbitine baþlandý nvan Ýl Millî Eðitim Müdürü Ali Ýhsan Sayýlýr, 32 uzman ekibin okullardaki hasar tesbit çalýþmasýna baþladýðýný bildirdi. Sayýlýr, Van da 23 Ekim deki depremde bir köy okulunun yýkýldýðý, 145 okulun hasar gördüðünü hatýrlatarak 9 Kasým daki depremde ise okullardaki hasarýn daha fazla olduðunu söyledi. Sayýlýr, 32 uzman ekibimiz il genelindeki okullarýmýzda hasar tesbit çalýþmalarýna baþladý. Bu çalýþmanýn önümüzdeki hafta içinde bitmesini bekliyoruz. Ancak bu depremde önceki depreme göre okullarýmýzdaki hasarýn daha büyük olduðunu gözlemledik. Önceki depremde sýva çatlaðý bulunan Merkez Kâzým Karabekir Anadolu Lisesi nin kolon ve kiriþlerinde çatlaklar var. Hasar tespit çalýþmasý tamamlandýktan sonra bütün okullarýmýzýn durumu netleþecek. Önümüzdeki fotoðrafa göre durum deðerlendirmesi yaparak aðýr hasarlý olup da eðitim veremeyecek durumdaki okullarla ilgili çalýþma yapacaðýz dedi. Van / aa Dep rem ze de öð ren ci ye na kil im kâ ný nmýllî E ði tim Ba kan lý ðý, Van da mey da na ge len dep rem dolayýsýyla, bu il de bu lu nan or ta öð re tim ku rum la rýn da öð re nim gö ren öð ren ci le re baþ ka il ler de ki o kul la ra na kil im kâ ný sun du. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn in ter net si te sin de ki a çýk la ma da, Van da mey da na ge len dep rem ne de niy le, bu il de bu lu nan or ta öð re tim ku rum la rýn da öð re nim gö ren o lan öð ren ci le rin di ðer il le re na kil ta lep le ri ne i liþ kin ya zý nýn bütün va li lik le re gön de ril di ði be lir til di. A çýk la ma da, Bu na gö re, öð ren ci ve li le ri nin 31 A ra lýk 2011 e ka dar baþ vu ru da bu lun ma la rý kay dýy la, Van da bu lu nan fen li se le ri, A na do lu öð ret men li se le ri, A na do lu li se le ri, A na do lu i mam ha tip li se le ri, mes le kî ve tek nik or ta öð re tim ku rum la rý i le gü zel sa nat lar ve spor li se sin de öð re nim gör mek te o lan öð ren ci ler den di ðer il ler de bu lu nan o kul ve ku rum la ra na kil ve ya mi sa fir öð ren ci o la rak git me le ri ne im kan ve ril di. Na kil ler de a çýk kon ten jan bu lun ma sý na ba kýl mak sý zýn sa de ce pu an þar tý ye ter li o la cak týr. Pu an þar týy la na kil im ka ný bu la ma yan öð ren ci le re i se mi sa fir öð ren ci o la rak ya rar lan ma im ka ný sað lan dý de nil di. Van / aa Bay ram O tel de a ra ma ça lýþ ma la rý ta mam lan dý nvan DA mey da na ge len 5.6 bü yük lü ðün de ki dep rem de yý ký lan Bay ram O tel in en ka zýn da ki a ra ma ve kur tar ma ça lýþ ma la rý ta mam la dý. Yak la þýk 4 gün dür ge ce-gün düz de vam e den a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý dün sa bah so na er di ril di. Ö te yan dan, o te lin en ka zý nýn kal dý rýl ma sý i çin iþ ma ki na la rý kul la ný la rak ça lýþ ma la ra de vam et ti. Böl ge den ay rýl ma yan a ra ma kur tar ma e kip le ri, en kaz da her han gi bir ki þi nin bu lun ma ih ti ma li dolayýsýyla ha zýr bek le til di. Bu a ra da en kaz et ra fýn da ge niþ gü ven lik tedbirle ri a lýn dý, va tan daþ lar böl ge ye yak laþ tý rýl ma dý. Yet ki li ler, Bay ram O tel in gi ri þin de bir ban ka ya a it þu be bu lun du ðu nu ha týr la ta rak, bu a lan da ki ça lýþ ma la rýn ban ka yet ki li le ri nin yön len dir me ve de ne ti min de ya pý la ca ðý ný bil dir di ler. O te lin en ka zýn dan 25 ki þi nin ce se di çý kar tý lýr ken, 15 ki þi de ya ra lý o la rak kur ta rýl mýþ tý. Bu a ra da, Bay ram ve As lan o tel le ri nin en ka zýn dan 39 ki þi ö lü o la rak çý ka rýl mýþ tý. Van / aa 2 ka za da 6 ki þi öl dü nartvýn ve Ka ra man ýn Ay ran cý il çe sin de mey da na ge len 2 ay rý trfik ka za sýn da 6 ki þi öl dü, 3 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ýl yas Yýl dý rým ýn kul lan dý ðý (37) 53 EF 282 plâ ka lý o to mo bil, Yu su fe li- Art vin ka ra yo lu De mir kent mev ki in de, kon trol den çý ka rak Ço ruh Neh ri ne uç tu. O lay ye ri ne ge len jan dar ma e kip le rin ce bir vinç yar dý mýy la ne hir den çý kar tý lan a raç ta ki sü rü cü Yýl dý rým ýn ya ný sý ra Ka dir Coþ kun (23) i le Em rah To pal (23) vefat et ti. Ay ný a raç ta ki Ha kan Ay dýn i se ya ra lan dý. Ay ran cý-e reð li ka ra yo lu nun 20. ki lo met re sin de ki A ðýz bo ðaz Kö yü ya kýn la rýn da i se Ca vit Ca nik li (46) yö ne ti min de ki 34 UF 3447 plâ ka lý ha fif ti ca rî a raç dev ril di. A raç ta bu lu nan Ze li ha ve Mu sa Ca nik li i le Mu rat Taþ kýn vefat et ti. Ya ra la nan sü rü cü i le Feh mi Taþ kýn (18), E reð li Dev let Has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý. A raç ta bu lu nan la rýn An tal ya da ak ra ba la rý nýn ce na ze tö re ni ne ka týl dýk tan son ra Si vas a dön mek i çin yo la çýk týk la rý öð re nil di. Art vin - Ka ra man / a a

9 Ki þi ler ve ül ke ler... Hiç far k et mi yor. Borç çev ri le mi yor sa kriz do ðar. Ý ki ke re i ki - nin dört et ti ði ka dar ke sin. O yüz den borç lan ma da öl çü kaç ma ma lý. Büt çe a çýk la rý ve borç lar i çin bu öl çü AB ta - ra fýn dan ko nul muþ. A dý na Ma as trich Kri ter le ri de ni yor. Bu kri ter le re gö re; ül ke le rin büt çe a çýk la rý mil lî ge li rin yüz de 3 ü nü, ka mu borç la rý i se mil lî ge li rin yüz de 60 ý ný aþ ma ma lý kri ziy le bir lik te bu kri ter ler kâ ðýt ü ze - rin de kal dý. Baþ ta Yu na nis tan, Ý tal ya, Bel çi ka, Ýr lan da, Por te kiz, Ýs pan ya kri ter le ri yý kýp geç ti. Bu ül ke ler ban ka la rý kur tar mak i çin büt çe kay nak la rý ný se fer ber e der ler ken ver gi le re do - kun ma dý lar. Ýz le nen bu po li ti ka da ka çý nýl maz o la rak büt çe a çýk la rý nýn ve borç la rýn ka bar ma sý na se - be bi yet ver di. Öy le ki büt çe a çýk la rý yüz de 10 la ra çý kar - ken, borç yük le ri yüz de yüz le ri bul du. Yu na nis tan ýn ka mu borç sto ku mil lî ge li ri - nin yüz de 143 ü ne, Ý tal ya nýn yüz de 119 u na u laþ tý. Ma as trich kri ter le ri ne gö re bu de ðer ler yüz - de 60 ý geç me me liy di. Hal böy le o lun ca kriz ka çý nýl maz dý. Ýlk o la - rak Yu na nis tan if lâs bay ra ðý ný çek ti. AB ker hen de ol sa yar dým e li ni u zat tý. Ak si hal de a la cak lý ban ka lar zor du rum da ka la cak fi nans sek tö rü çö ke cek ti. Bor cun ya rý sý si lin di, ay rý ca 130 mil yar e u - ro luk bir yar dým pa ke ti ha zýr lan dý. Ta biî kar þý lý ðýn da bir be del ö de ne cek. Üc - ret ler in di ri le cek, sos yal har ca ma lar ký sý la cak, ver gi ler ar ttý rý la cak... Bu ted bir le re hal kýn tep ki si ge cik me di. So - kak lar sa vaþ a la ný na dön dü. E ko no mik kriz si ya sî kri ze dö nüþ tü. Baþ ba - kan Pa pan dre u is ti fa et ti. Ý tal ya da i se iþ ler da ha da zor. Av ro böl ge si - nin 3. bü yük e ko no mi si o lan Ý tal ya nýn bor cu 1,9 mil yar e u ro. Kur ta rýl ma sý i çin çok da ha bü yük bir kay na - ða ih ti yaç du yu lu yor. Yu na nis tan da ol du ðu gi bi pro tes to gös te ri - le ri ül ke yi sar sý yor. Baþ ba kan Ber lus co ni büt çe oy la ma sý ný ka - zan dý, a ma mec lis te ço ðun lu ðu kay bet ti. Kol tu ðu bý ra ký yor. Se çim ler er ke ne a lý ný yor. Bü tün bu si ya sî ve ik ti sa dî ge liþ me ler mut la - ka Tür ki ye yi de et ki le ye cek tir. Ön ce þu nu i fa de e de lim. Tür ki ye ma lî di sip - lin yö nün den i yi va zi yet te. Büt çe a çý ðý yüz de 2 nin al týn da, borç sto ku yüz de 40 ci va rýn da. E ko no mi mi zin en par lak gös ter ge le ri. G-20 zir ve si ne ka tý lan Baþ ba kan Er do ðan bu gös ter ge ler sa ye sin de ha va at tý. Al man Baþ ba ka ný Mer kel kar þý sýn da el pen çe di van dur du di ye is tih za ko nu su o lan Pa pan dre - u nun ak si ne Er do ðan ýn, ken din den e min pe þin sa tan tüc car la rý hatýrla tan fo toð ra fý nýn ge ri pla - nýn da bu gös ter ge le rin ver di ði gü ven yat mak tay dý. Mil let çe gu rur duy duk. An cak faz la da ha va ya ka pýl ma ya lým. E vet. Büt çe a çý ðý mýz kri ter le re uy gun. Çün - kü it ha lat art týk ça ver gi ler de art tý ðýn dan büt - çe denk le þi yor. A ma ca rî a çýk da re ko ra ko þu yor. Ya ni iç a - çýk da ra lýr ken dýþ a çýk ge niþ li yor. Bu nu da gör mek lâ zým. Ke za ka mu borç sto ku ma kul se vi ye de, a ma ö zel sek tö rün dýþ bor cu 200 mil yar do la rý a þa - rak kur ris ki ni gün de me ta þý yor. Ay rý ca... Av ru pa da de rin le þe rek ya yý lan e - ko no mik kriz ih ra ca tý mý zý o lum suz yön de et - ki ler ken, it ha la tý mýz hýz kes mi yor... Enf las yon ca na va rý hort lu yor... Fa iz ler týr ma ný yor... Ýþ siz lik u mut ver mi yor... Bü - yü me hý zý dü þü yor... Ö vü nür ken bu ve ri le ri de u nut ma ya lým. Son o la rak þu nu da ha týr la ta lým. E ko no mik gös ter ge ler ne ka dar ý þýl tý lý o lur sa ol sun Tür ki - ye he nüz kal kýn mýþ bir ül ke de ðil dir. Av ru pa ül ke le riy le boy öl çü þe mez. Kal kýn ma, bi rey le rin or ta la ma e ði tim dü zey - le ri, sos yal hiz met ler den ya rar lan ma im kân la rý, ha yat stan dart la rý nýn ka li te si, or ta la ma öm rün u za ma sý, sað lýk lý ço cuk ye tiþ ti ril me si gi bi de - ðer ler dik ka te a lý na rak be lir le ni yor. Bir leþ miþ Mil let ler Kal kýn ma Prog ra mý Ýn - sa nî Ge liþ me En dek si nin 2011 ra po run da ül - ke le ri kal kýn ma se vi ye le ri ne gö re sý ra lý yor. 187 ül ke a ra sýn da Tür ki ye nin ye ri ni me rak e di yor mu su nuz? Söy le ye lim. 92. sý ra da yýz. Pek de öy le sa ða so la ca ka sa ta cak ko - num da de ði liz. ni as ya.com.tr HA BER 9 Y MÜ DA FA A NI YAP MI YOR SUN, DÂ VÂ NI SA VU NU YOR SUN! Hep mef kû re si ni, dâ vâ sý ný sa vu nur. Bu se bep le Yas sý a da da yar gýç lar, Sen ken di mü da fa a ný yap mý yor sun, Men de res i, dâ vâ - ný mü da fa a e di yor sun! di ye çý ký þýp sö zü nü ke ser ler. O i se, Men de res, va ta ný ný se ven bir in san. O nun i çin ben de vam lý o nun ya - nýn da o la ca ðým di ye mu ka be le e der. Ha ya tý ný, Mec lis ve par ti ko nuþ ma la rý ný, mef kû re si ni, dâ vâ sý ný, hi tâ be le ri ni, ça lýþ ma - la rý ný ve not la rý ný Ba bam Tev fik Ý le ri, Ko - nuþ ma la rý ve Gö rüþ le ri i le Tev fik Ý le ri, Yas sý a da ve Kay se ri Gün lük le ri ha lin de ki - tap laþ tý ran ký zý Câ hi de Ý le ri nin tes bi tiy le Tev fik Ý le ri, Men de res e gö nül den bað lý i di. Mah ke me ler ne ti ce len di ðin de her kes ba ba - mýn da i dam e di le ce ði ni söy lü yor du. Ka rar - la rýn ve ril di ði gün e ve, Müj de, Tev fik Bey mü eb be de çarp tý rýl mýþ, i dam e dil me ye cek! di ye bir te le fon gel di. Bel ki de ba ba ma böy le bir þey ol ma ya ca ðý ný dü þün dü ðü müz i çin, O mü him de ðil, Men de res in du ru mu na - sýl? di ye sor duk. Men de res in i dam e di le ce - ði ni du yun ca ne ya pa ca ðý mý zý, ne dü þü ne - ce ði mizi þa þýr dýk. Bü tün â i le pe ri þan ol duk di yor. Se kiz ay son ra an cak Yas sý a da da ki ba ba - la rýy la gö rüþ me iz ni nin çýk tý ðý ný ve ilk zi ya - re ti miz de o den li me þak kat li ha li ne rað men Ge lir ken kar ge tir di niz di ye es pri yap tý ðý ný an la tan Câ hi de Ý le ri, Yas sý a da da ki ilk gö - rüþ me yi þöy le an la týr: O ka dar za man son - ra en kýy met li var lý ðý mýz ba ba mý zý gö rü yo - ruz. Ne var ki sev gi mi zi gös ter me mi ze bi le mü sa a de et me di ler. Bir þey söy le me ye im - kâ ný mýz yok. Her ma sa nýn ba þýn da bir as ker ba þý mýz da bek li yor. Sâ de ce sa rý lý yo ruz. To - pu to pu 10 da ki ka gö rü þe bi li yo ruz ve son ra yi ne ay rý lý yo ruz. Ba bam dâ vâ sý ný sa vun ma - dan, it ham la ra, if ti ra la ra ce vap ver me den git mek ten kor ku yor. Bel li ki has ta lýk baþ la - mýþ. An cak þu söz le ri, Yas sý a da da ki zor ba, zu - lüm ve vah þe ti â de ta ö zet le mek te: Ba bam o ka dar bi zi öz lü yor ki bir mek tu bun da, Bir a ra dü þün düm ki, i dam e dil sem di ye O i - dam sý ra sýn da â i lem ge le bi lir, hiç de ðil se on la rý u zak tan gö re bi li rim. E ðer baþ ka tür lü ö lür sem, on la rý hiç bir þe kil de gö re mem di - ye has re ti ni kâ ðý da dö ker FEV KA LÂ DE EN GÝN TES LÝ MÝ YET VE TE SEL LÝ Ger çek ten, 30 Ey lül 1960 da ký zý na yaz dý - ðý mek tup ta, Her sa bah el le ri ni gök le re kal dý ra rak ni yâz e den ve sý ðý ný la cak, gü ve ni - le cek tek ka pý nýn Al lah ka pý sý ol du ðu nu bi - len in san, bü tün kö tü lük ler den kur tul ma nýn yo lu nu bul muþ tur di yen Tev fik Ý le ri nin zin dan dan gön der di ði her bir mek tu bu, bi - rer i man ve sa býr nü mû ne si dir, hay si yet ve þe ref lev ha sý dýr 20 E kim 1960 ta ri hin de Vas fi ye Ha ným a, Iz tý ra bý ný ba þýn da taç gi bi ta þý yan me le ðim hi tap lý mek tu bun da, Ve þük ret mek te yim. Hiç bir id di a, hiç bir ne ti ce be ni en di þe len - dir mez. Se ni de en di þe len dir me sin. Ye ter ki be nim yü züm den sa na, ço cuk la rý ma ve ya - kýn la rý ma bir kir gel me sin. Þük rol sun o yok. Al lah ýn de di ði o la cak týr di ye te sel li e - der. 2 A ra lýk ta Câ hi de ye yaz dý ðý mek tup ta, Sev gi li ký zým, be nim i çin ya pa ca ðý nýz du â, ev ve la he sap ve re ce ðim gü ne ka dar sað-sâ - lim ol mam ve son ra a lýn a ký i le he sâ bý mý ver mem i çin ol sun. Ne pa ha sý na o lur sa ol - sun, þe re fi mi, hay si ye ti mi, nâ mu su mu a yak - lar al týn dan kur tar mak, bi rin ci gâ yem dir di ye þe ref ve hay si ye ti ne has sa si ye ti ni be lir - tir. Sev gi li ca ným Vas fi yem baþ lý ðýy la yaz dý - ðý bir di ðer mek tu bun da i se, Þim di be ni a - lâ ka dar e den tek þey, siz le rin var lý ðý nýz ve sað lý ðý nýz dýr. O nun þük rün den â ciz ol du ðu - ma ka ni im. Al lah ba na, bi ze, yav ru la rý mý zýn a cý sý ný tat týr ma sýn, on la rýn ýz tý rap la rý ný gör - me ye lim. Ge ri si Ge ri si hiç tir ve tak di ri-i Ý lâ hi dir. Ne o la cak sa, ne ge le cek se O ndan. Ve O ndan baþ ka sýn dan bir þey is te mek ve bek le mek O na þirk koþ mak tan baþ ka bir þey o la maz di ye fev ka lâ de en gin rý zâ ve tes - li mi yet der si ni ve rir VAS FÝ YE HA NIM, RAH ME TE VAR DI, TEV FÝ KÝ NE KA VUÞ TU Vas fi ye Ha ným, zi ya re ti miz de e þi Tev fik Ý le ri i le il gi li bir hâ di se yi, saf vet, sa dâ kat ve du â nýn mâ ne vî ik si ri nin mi sâ li o la rak an lat - mýþ ve il gi li mek tu bu o kut muþ tu: Sa bah na ma zý na kal kar ken gayr-ý ih ti ya rî o la rak bir-i ki de fa san ki Tev fik ev de i miþ gi bi, Tev fik! Na ma za kalk! di ye ses len dim. Bir - kaç gün son ra ba na ge len mek tup ta, ay ný gün i çin (24 A ðus tos 1960) ay nen þöy le ya - zý yor du: Kýz la rý mýn da sa bah la rý se nin le be - ra ber ni yâz da bu lu nuþ la rý na ba yýl dým. Ne fe - si min sa na ka dar gel me si ne gay ret e di yo - rum di yor sun. Ý nan ki i ki sa bah Tev fik! di - yen se sin le u yan dým. ( ) Se ni teb rik e de - rim di ye ya zý yor du. Bir mek tu bun da, Na maz dan son ra, yý - kan mýþ ruh ha liy le se nin le ko nu þu yo rum di yen Ý le ri, i ki gün son ra (26 A ðus tos 1960) Vas fi ye Ha ným a yaz dý ðý mek tup ta þu cüm - le le ri der ce der: Sa at Bir sa at ten be ri se nin ve kýz la rý mýn ni yâz la rý ný sey re di yo - rum ve du â la rý na iþ ti rak e di yo rum. Her za - man ki gi bi du â la rý ma bil has sa sýh ha ti ni zi, sað lý ðý ný zý ek le miþ bu lu nu yo rum. Si zin de be nim i çin tek is te ye ce ði miz ha yýr lý sý i le bu ol ma lý dýr. On dan son ra ki le ri o lu ru na, tak di - re bý rak mak i câb e der ve ben ce o ka dar mü - him de ðil dir. Se nin ve yav ru la rý nýn ne fes a - lýr ol du ðu nu zu bil mek be nim i çin her þey dir ve bin ler ce þük re de ðer. Yi ne 2 Ka sým 1960 ta Vas fi ye Ha ným a, Bak Vas fi yem, el bet te bir an ev vel si ze ka - vuþ mak e me lim dir. A ma a çýk söy lü yo rum; en bü yük e me lim, bu mah þer den, þe ref le rin, hay si yet le rin, nâ mus la rýn i ki pa ra lýk e dil di ði bu pa na yýr dan þe ref ve nâ mu su mu kur tar - mak týr. Bu gü ne ka dar e þim ve ço cuk la rým ol du ðu nu zu is pat et ti niz. Bi r an ev vel ka - vuþ mak fik ri ni bir ya na bý ra ka lým. Ý câb e - der se, A ra býn de di ði gi bi, At git ti, þe ref kur - tul du di ye lim. Al lah bü yük tür ve mu' ci ze le - ri her an te cel li et mek te dir. Ca ným gör me - si ni bi le lim. En ev vel Tev fik Ý le ri, en bü yük e me li ne, þe re fiy le, hay si ye tiy le, nâ mu suy la Hak kýn rah me ti ne vâ sýl ol du. Bi r an ev vel ka vuþ - mak fik ri ni bir yana bý ra ka lým de miþ ti. Ya - rým a sýr son ra Vas fi yem de di ði Vas fi ye Ha ným, rah met-i Rah man a u laþ tý; Tev fi - ki ne ka vuþ tu Bi rer hiz met, cehd, çi le, fe dâ kâr lýk, sa býr, þü kür, te vek kül ve tes li mi yet ni þâ ne si o la - rak Ruh la rý na bin ler Fâ ti ha lar cev ni as ya.com.tr Ýki hizmet ve fedakârlýk niþânesi; Tevfik ve Vasfiye Ýleri (3) 92. SI RA DA YIZ MÝ MAR LAR O da sý Kay se ri Þu be si ve Kay se ri Kent Kon se yi Baþ ka ný Ha kan Ma hi roð lu, Van da mey da na ge len dep rem son ra sý art çý sar sýn tý la rýn o la ca ðý bi lin me si ne rað men ha sar gö ren ve ya gör me yen ya pý la rýn kul la nýl ma sý - nýn doð ru ol ma dý ðý na i þa ret et ti. Ya pý sis te mi nin rant a ra cý ha li ne ge ti ril di ði - ne dik kat çe ken Ma hi roð lu, Van dep re mi nin ar dýn dan hiç bir so rum lu hak kýn da iþ lem ya pýl - ma ma sý nýn da il ginç bir du rum ol du ðu nu söy - le di. Ma hi roð lu, þun la rý söy le di: Ýn saf ya hu o ka dar yý ký lan bi na var, o ka dar ö lü var ya ra lý var a ra dan gün ler geç miþ hâ lâ hiç bir so rum lu hak kýn da ne bir iþ lem ya pýl dý, ne de bu ko nu da bir dü þün ce den bah se di li yor. Dep rem den son ra art çý sar sýn tý la rýn o la ca ðý bi lin me si ne rað men ha sar gö ren, gör me yen ya pý la ra i liþ kin göz ka ra rý ya pý lan tes bit ça lýþ - ma sýn dan baþ ka bir ça lýþ ma ya pýl ma mýþ. Gün - ler son ra ge len 5.4 þid de tin de ki dep rem de sa - de ce bu ça lýþ ma nýn dü zey li bir þe kil de ya pýl - ma ma sý yü zün den ye ni yý kým la ra ye ni ö lüm le - re yol aç mýþ ve bu ko nu da da kim se den ses çýk mý yor. Ýs tan bul da ki bi na la rýn çü rük ol du ðu yö - nün de ya pý lan a çýk la ma la ra da de ði nen Ma hi - roð lu, bu a çýk la ma nýn ci na yet iþ le yen bi ri nin i - ti ra fýn dan ne far ký nýn ol du ðu nu sor du. Ma hi - roð lu, San ki u zay lý lar mý gel di Ýs tan bul da, An ka ra da, Kay se ri de, Van da, Düz ce de ka çak ve çü rük ya pý lar yap tý. O hal de bu i ti ra fý ya - pan lar i çin en a zýn dan gö re vi ih mal a çý sýn dan de ðer len di ri lip ge re ken le rin ya pýl ma sý ge rek - mez mi? Ge rek mez. Çün kü bu ra sý Tür ki ye. Bin ler ce in sa ný mý zý Ýz mit te, A da pa za rý nda, Göl cük te kay bet tik de ne ol du. O bi na la rýn iz - ni ni ve ren ler, de net le yen ler ya da o bi na la ra göz yu man lar, ya pan lar hak kýn da bir tek iþ lem ya pýl dý ðý ný duy du nuz mu? Ya da E la zýð dep re - min den son ra ya da Van dep re min den son ra. Du ya maz sý nýz çün kü bu ra sý Tür ki ye e leþ ti ri - sin de bu lun du. Kay se ri / ci han U LAÞ TIR MA sek tö rü nün ge le cek yýl i çin be lir - le nen he def le ri çer çe ve sin de ka ra yol la rý alt ya - pý sýn da ki 158 ka ra nok ta da i yi leþ tir me ça lýþ - ma la rý sür dü rü le cek; bun lar dan 125 i nin ya pý - mý ta mam la na cak. Hü kü me tin 2012 yý lý prog ra mýn da, Tür ki - ye de ö zel lik le yük ta þý ma cý lý ðý nýn yüz de 89 dü ze yin de ka ra yo lu i le ger çek leþ ti ri li yor ol ma - sý nýn, ka ra yol la rýn da ki a ðýr ta þýt tra fi ði ni yük - selt ti ði ve bu du ru mun tra fik gü ven li ði ni o - lum suz yön de et ki le di ði be lir til di. Alt sek tör - ler den ka ra yo lun da, bö lün müþ yol ya pým ça - lýþ ma la rý na ön ce lik le yo ðun ta þýt tra fi ði ne sa - hip a na gü zer gah lar da de vam e di le cek. A ðýr ta þýt tra fi ði yük sek gü zer gah lar bi tüm lü sý cak kap la ma lý ha le ge ti ri le cek. Tra fik gü ven li ði alt - ya pý sý ve de ne tim hiz met le ri nin i yi leþ ti ril me si ve ka ra nok ta la rýn gi de ril me si su re tiy le yük sek ka li te stan dart la rýn da hiz met ve ren, gü ven li ve di ðer ta þý ma tür le ri i le u yum lu bir ka ra yo lu a - ðý o luþ tu ru la cak. Bö lün müþ yol ya pý mý ve stan dart la rý nýn yük sel til me si prog ra mýy la bu yý lýn e kim a yý i ti ba rýy la yak la þýk bin 525 ki lo - met re bö lün müþ yol ta mam lan dý ve o to yol lar da hil çok þe rit li ka ra yo lu a ðý 21 bin 248 ki lo - met re ye u laþ tý. Ay ný dö nem de yak la þýk bin 250 ki lo met re de BSK kap la ma ya pý mý ta - mam lan dý. Ka ra yol la rý, 2012 i çin top lam bin 133 ki lo met re bö lün müþ yol, bin 322 ki lo met - re i ki þe rit li yol ya pa cak. A ðýr ta þýt tra fi ði bu lu - nan yol la rýn fi zi ki stan dar dý yük sel ti le cek yý lýn da or ta la ma gün lük a ðýr ta þýt tra fi ði bin a ra cýn ü ze rin de o lan gü zer gah lar da top lam 3 bin 758 ki lo met re BSK ya pý mý ve ye ni len me - si ger çek leþ ti ri le cek. Ka ra yo lu alt ya pý sýn da ki ka ra nok ta lar da i yi leþ ti ri le cek. Ge le cek yýl 158 ka ra nok ta da i yi leþ tir me ça lýþ ma la rý sür dü rü le - cek; he def doð rul tu sun da bun lar dan 125 i nin ya pý mý ta mam la na cak. Ay rý ca; 2012 yý lýn da Tra fik Gü ven li ði Pro je si kap sa mýn da 220 ya - ya alt-üst ge çi di ya pý mý pro je sin den 100 ü nün ta mam lan ma sý plan la ný yor. A ðýr lýk de ne tim le - ri nin et kin leþ ti ri le ce ði nin be lir til di ði prog ra ma gö re, mev cut a ðýr lýk-bo yut kon trol de ne tim is tas yon sa yý sý ar tý rý la rak 2012 de 12 mil yon a - ra cýn de net len me si sað la na cak. An ka ra / a a MUÞ TA ön ce ki gün et ki li o lan yo ðun kar ya ðý þý, 50 köy yo lu nun u la þý ma ka pan ma sý na yo la aç tý. Muþ Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re ter Yar dým cý sý Þeh mus Yen tür, kar ya ðý þý dolayýsýyla 102 köy yo lu nun u la þý ma ka pan dý ðý ný, an cak ya pý lan ça - lýþ ma lar ne ti ce sin de 52 köy yo lu nu u la þý ma aç - týk la rý ný be lirt ti. Yen tür, ha len 50 yo lun u la þý ma ka pa lý ol du ðu nu söy le di. Kar ya ðý þý nýn dur du ðu - nu ve e kip le rin yol aç ma ça lýþ ma la rý na baþ la dý ðý - ný i fa de e den Yen tür, Kent mer ke ze bað lý 10, Bu la nýk il çe si ne bað lý 20 ve Var to il çe sin de i se 20 köy yo lu u la þý ma ka pa lý du rum da. E kip le ri - miz yol aç ma ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Ký sa sü re de köy le ri mi ze u laþ ma ya ça lý þa ca ðýz de di. ER ZU RUM EK SÝ 19 DE RE CEYÝ GÖR DÜ So ðuk ha va nýn et ki li ol du ðu Do ðu A na do lu Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 19 de re ce o la rak Er zu rum da öl çül dü. Me te o ro lo ji Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da o - lan Do ðu A na do lu Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 19 de re cey le Er zu rum da öl - çü lür ken böl ge de ki di ðer il ler de ge ce en dü þük ha va sý cak lýk la rý Að rý da ek si 16, Kars ta ek si 13, Ar da han da ek si 12, Ið dýr ve Er zin can da ek si 7 de re ce o la rak kay de dil di. Yet ki li ler, böl ge de Çar þam ba gü nün den i ti ba ren kar ya ðý þý bek len - di ði ni, ge ce sý cak lýk la rýn da ar týþ o la ca ðý nýn tah - min e dil di ði ni bil dir di. KA RA DE NÝZ YAY LA LA RI BE YA ZA BÜ RÜN DÜ Do ðu Ka ra de niz Böl ge si nde ön ce ki gün - den i ti ba ren et ki li o lan kar ya ðý þý se be biy le yük sek ke sim ler be ya za bü rün dü. Trab zon, Ri ze ve Gü müþ ha ne de ki yay la lar da ka lan be si ci ler, ya zýn çýk týk la rý yay la lar dan, ký þý ge çir mek i çin, bes le dik le ri ko yun ve i nek le - ri yan la rý na a la rak da ha al çak ke sim ler de ki me ra la ra ya da köy le ri ne ge ri dön dü. Trab - zon-muþ-er zu rum / a a Bakan Yýl maz: Sý kýn tý nýn se be bi ce ha let nmýl LÎ Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, E - ðer Gü ney do ðu da bu gün bir sý kýn tý var sa, o - nun da se be bi ce ha let tir. Ýþ te bu ce ha le ti yen - me nin yo lu da dev let, mil let e le e le o la rak e - ði ti me ya tý rým yap mak týr de di. Si vas ta ki te - mas la rý nýn ar dýn dan Za ra il çe si ne gi den Yýl - maz, bu ra da ha yýr se ver bir a i le ta ra fýn dan yap tý rý lan, 18 ders lik li Ha lil Ýb ra him Çift çi Ýl - köð re tim O ku lu nun te mel at ma tö re ni ne ka týl dý. Ba kan Yýl maz, tö ren de yap tý ðý ko nuþ - ma da, þun la rý kay det ti: Hü kü met o la rak 2 düþ ma ný mýz var di yo ruz, 2 hu sus la mü ca de - le e de ce ðiz, bi ri si yok sul luk, bi ri si ce ha let. Yok sul o lan ev de kav ga bit mez der ler. Kav - ga yý a zalt mak i çin yok sul lu ðu or ta dan kal dýr - mak ge re kir. Bu nun i çin dev let, mil let el e le ça lý þý yo ruz, çok i yi bir nok ta ya gel dik. Ýn þal - lah bir lik te ça lý þa rak yok sul lu ðu ye ne ce ðiz. Ý - kin ci bir düþ ma ný mýz var, o da ce ha let. E ðer Gü ney do ðu da bu gün bir sý kýn tý var sa, o nun da se be bi ce ha let tir. Ýþ te bu ce ha le ti yen me - nin yo lu da dev let, mil let e le e le o la rak e ði ti - me ya tý rým yap mak týr. Si vas / a a Zo run lu as ker lik kal dý rýl ma lý nde MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na - mýk Ke mal Zey bek, zo run lu as ker lik sis te mi - nin kal dý rýl ma sý ve pro fes yo nel or du ya ge çil - me si ge rek ti ði ni sa vun du. Zey bek, yap tý ðý ya - zý lý a çýk la ma da, as ker li ði pro fes yo nel bir iþ o - la rak ni te len dir di. Pro fes yo nel or du ya ge çil - me si ge rek ti ði ni vur gu la yan Zey bek, a çýk la - ma sýn da Tür ki ye bir an ön ce doð ru yu yap - ma lý ve pro fes yo nel or du ya dön me li dir. Bir sa ni ye bi le ge cik mek yan lýþ týr. Zo run lu as ker - lik kal dý rýl ma lý, pro fes yo nel or du ku rul ma lý - dýr i fa de le ri ne yer ver di. Zo run lu as ker lik sis - te mi nin kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni sa vu nan Zey - bek, or ge ne ra li ne ka dar or du nun pro fes yo nel as ker ler den o luþ ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Av - ru pa da hiç bir ül ke de zo run lu as ker li ðin ol ma - dý ðý na dik ka ti çe ken Zey bek, þun la rý kay det ti: Zo run lu as ker lik, ta ri hi mi zin bo zul ma dö ne - min de bi ze so kuþ tu rul muþ o lan bir sis tem dir. Bi zim ta ri hi miz de böy le bir sis tem yok tur. Bi - zim or du muz, Tan zi ma ta ka dar pro fes yo nel or du dur, Ye ni çe ri ler, Si pa hi ler dir. Her Türk as ker do ðar. Ni ye? Her Türk as ker lik ya par sa, bi li mi kim ya pa cak? Os man lý, o ku muþ a da ma o ka dar de ðer ve ri yor du ki, 1914 yý lý na ka dar o ku muþ la rý as ke re al mý yor du. An ka ra/ a a Yal sý zu çan lar, Tev fik Ý le ri yi an la ta cak nçira ÐAN Pa la ce Kem pins ki nin Ma yýs 2009 dan be ri Ka lem Kül tür iþ bir li ðin de dü - zen le di ði Çý ra ðan O ku ma la rý nda Sa dýk Yal sý - zu çan lar Ka sým ko nu ðu. Yal sý zu çan lar bö - lüm ler o ku ya ca ðý Ve fa A part ma ný e se rin de Men de res le be ra ber Yas sý a da ya dü þen, Tev - fik Ý le ri nin ha ya tý ný an la tý yor. Tev fik Ý le ri U - laþ týr ma, Mil lî E ði tim ve Ba yýn dýr lýk Ba ka ný o - la rak yýl lar ca ba þa rýy la ça lýþ mýþ, Ad nan Men - de res in ya ký nýn da bir dev re þahitlik et miþ, Yas sý a da da yar gý la nýp i da ma mah kûm e dil - miþ bir bü rok rat. Ý le ri, i dam ce za sý ö mür bo - yu hap se çev ril dik ten son ra, kan se rin pen çe - sin de ký sa sü re de mum gi bi e ri miþ ti. Çý ra ðan O ku ma la rý Bu gün sa at da Çý ra ðan Pa la - ce Kem pins ki de. Ka tý lým i çin re zer vas yon te - le fo nu 0(212) Ýstanbul / Yeni Asya Ya pý sis te mi rant a ra cý ha li ne ge ti ril di MÝ MAR LAR O DA SI KAY SE RÝ ÞU BE SÝ VE KAY SE RÝ KENT KON SE YÝ BAÞ KA NI HA KAN MA HÝ ROÐ LU, YA PI SÝS TE MÝ NÝN RANT A RA CI HA LÝ NE GE TÝ RÝL DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. Muþ ta 50 köy yo lu u la þý ma ka pan dý FO TOÐ RAF: A A Ka ra nok ta lar yok e di le cek

10 EKONOMÝ HABERLER Y 10 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 11 KASIM ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 101,90 ÖN CE KÝ GÜN 101,10 DÜN 684,56 ÖN CE KÝ GÜN 679,27 DO LAR DÜN 1,7760 ÖN CE KÝ GÜN 1,7790 DÜN 2,4400 ÖN CE KÝ GÜN 2,4280 p p p p Dü þük prim ö de ye rek e mek li o la na zam yok ne MEK LÝLE RÝN me rak la bek le di ði in ti bak ya sa sýn - dan dü þük prim ö de ye rek e mek li o lan lar ya rar la na - ma ya cak. Ça lýþ ma Ba kan lý ðý yet ki le ri, 2000 ön ce sin de e mek li o lan lar dan ö zel lik le dü þük prim ö de yen le rin as ga rî ay lýk uy gu la ma sý i le za ten ko run du ðu nu ve bun la ra yük sek ay lýk ö den di ði ni be lir te rek, bu þe kil de ko ru nan bu grup la rýn ay lýk la rý nýn da ha da yük sel til - me si nin bek le nen bir du rum ol ma dý ðý ný söy le di. Yet - ki li ler, bu na gö re bek len ti le rin çok yük sek tu tul ma - ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, ay rý ca in ti bak ýn 2.5 mil yon ci va rýn da e mek li yi kap sa ma sý dolayýsýyla ma - li yet a çý sýn dan ve ri le cek zam la rýn da çok yük sek ol - ma ya ca ðý nýn tah min e dil di ði ni be lirt ti. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý yet ki li le rin den e din di ði bil gi ye gö re, 2000 ön ce sin de dü þük prim ö de ye rek e - mek li o lan la rýn ay lýk la rý nýn yük sel til me si söz ko nu su ol ma ya cak. Ý yi leþ me, yük sek prim ö de di ði hal de dü - þük ma aþ a lan e mek li le ri kap sa ya cak. ntvmsnbc.com Pu tin: Av ru pa borç krizi için a cil tedbir a lma lý nrus YA Baþ ba ka ný Vla di mir Pu tin E u ro Böl ge - si nde ya þa nan borç kri zi i le il gi li a cil tedbir a lýn ma sý - ný is te di. Rus ya i le il gi li ya ban cý uz man la rýn bir a ra ya ge le rek o luþ tur duk la rý Val dai Ku lüp top lan tý sýn da ko nu þan Pu tin, Rus ya nýn ti ca re ti nin yüz de 50 den faz la sý nýn Av ru pa ül ke le ri i le ol du ðu nu, kriz söy len - ti le rin den faz la sý i le en di þe et tik le ri ni söy le di. Za ma - nýn da çö züm a lýn ma ma sý du ru mun da, e ko no mik dur gun luk ya þa na bi le ce ði u ya rý sý ya pan Pu tin, Ma lî pi ya sa lar, ban ka cý lýk cid dî ma na da et ki le nir. Son ra da bu ü re ti mi o lum suz et ki ler. Bu nun ol ma ma sý ný ar zu e di yo ruz. Av ru pa fi nan sal o to ri te le rin, Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn bir an ön ce sü re ce mü da hil ol - ma sý ný is ti yo ruz de di. Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn doð ru dan mü da ha le si ol ma dan kri zin çö zü le me ye - ce ði yö nün de Rus uz man la rýn gö rüþ be yan et ti ði ni ha týr la tan Rus ya Baþ ba ka ný, U lus lar a ra sý Pa ra Fo - nu nun kri ze mü da ha le de ye ter li fo nu yok. Kri zin çö zü mü i çin 1,5 tril yon E u ro ya ih ti yaç var Mü da - ha le de geç ka lýn ma ma sý ge re ki yor. Ba zen kü çük ha - ta lar, hiç bir þey ya pýl ma ma sýn dan da ha i yi e leþ ti ri si ge tir di. Kriz sü re ci ne mü da ha le nin yüz de 5 le re u la - þa bi le cek enf las yon et ki si o la bi le ce ði ni kay de den Pu - tin, Bu ra da i yi ya da kö tü a ra sýn da ter cih yap mý yo - ruz. Kö tü ve da ha kö tü a ra sýn da bir du rum söz ko - nu su. Da ha fa ki re gö re fa ki ri seç mek doð ru o lur. An cak bu Av ru pa lý mes lek taþ la rý mý zýn so rum lu lu - ðun da.. ha týr lat ma sý yap tý. Mos ko va / ci han Ki þi ba þý na en az ban ka þu be si Muþ ta nkýþý ba þý na en az ban ka þu be si Muþ ta bu lu nu yor. 406 bin 886 nü fus lu Muþ ta 12 ban ka þu be si ol du ðu dü þü nül dü ðün de bu þehirde yak la þýk her 34 bin ki þi - ye bir ban ka þu be si dü þü yor. Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu (BDDK) i le Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö - re, 2010 yý lý so nu i ti ba riy le 73 mil yon 722 bin 988 ki - þi nü fus lu Tür ki ye de top lam 10 bin 423 ban ka þu be - si bu lu nu yor. Ýl ler ba zýn da her bir ban ka þu be si nin kaç ki þi ye hiz met ver di ði ne ba kýl dý ðýn da; ki þi ba þý na en az ban ka þu be si nin Muþ ta en faz la ban ka þu be si - nin de Ýs tan bul da ol du ðu gö rü lü yor. 406 bin 886 ki - þi nin ya þa dý ðý Muþ ta 12 ban ka þu be si, 13 mil yon 255 bin 685 ki þi nü fus lu Ýs tan bul da i se 3 bin 126 ban ka þu be si bu lu nu yor. Muþ ta yak la þýk 34 bin ki þi - ye, Ýs tan bul da i se 4 bin 240 ki þi ye bir ban ka þu be si dü þü yor. Ki þi ba þý na en az ban ka þu be si nin bu lun du - ðu il ler sý ra la ma sýn da Muþ u, Þan lý ur fa, Hak kâ ri ve Van iz li yor. Ki þi ba þý na en faz la ban ka þu be si nin bu - lun du ðu il ler sý ra la ma sýn da i se Ýs tan bul un ar dýn dan Muð la, An ka ra ve An tal ya ge li yor. 817,5 bin nü fus lu Muð la da 4 bin 592 ki þi ba þý na, 4 mil yon 771,7 bin nü fus lu An ka ra da 4 bin 641 ki þi ba þý na 1 ban ka þu - be si dü þü yor. Muð la da 178, An ka ra da bin 28 ban ka þu be si fa a li yet gös te ri yor. An ka ra / a a ÝSTOÇ MAÐAZAMIZA Otoket Çizimi yapan Bay Eleman Aranýyor. Ýrtibat : (0531) (212) MASACI TÝCARET ZAYÝ 34 TCR 79 Plâkalý Ticarî Taksi Aracýmýn Nolu Fiþ Sayfalarý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Yaþar Hamoðlu Elektrikte kömürün payý artacak YERLÝ LÝNYÝTÝN ELEKTRÝK ÜRETÝMÝNDEKÝ PAYININ ARTTIRILMASI ÝÇÝN, ÝLK AÞAMADA LÝNYÝTTE 7 BÝN MEGAVAT (MW) DÜZEYÝNDE BÝR TERMÝK POTANSÝYELÝN ÖZEL SEKTÖRE ÝHALE EDÝLMESÝ PLANLANIYOR. TÜR KÝ YE NÝN e ner ji de dý þa ba ðým lý lý ðý ný a zalt mak i çin yol lar a ra - nýr ken, yer li ve u cuz bir e ner ji kay na ðý o lan lin yit ten e lek trik ü re - ti mi nin ar ttý rýl ma sý i çin düð me ye ba sýl dý. Yer li lin yi tin e lek trik ü - re ti min de ki pa yý nýn art tý rýl ma sý ça lýþ ma la rý çer çe ve sin de, ilk a þa - ma da lin yit te 7 bin Me ga vat (MW) dü ze yin de bir ter mik po tan - si ye lin ö zel sek tö re i ha le e dil me si plan la ný yor. Bu çer çe ve de, E - lek trik Ü re tim A no nim Þir ke ti (E Ü AÞ) ya tý rým mo de li nin ge liþ ti - ril me si i çin u lus la r a ra sý bir da nýþ man fir ma i le ça lý þýr ken, E ner ji Ba kan lý ðý da ö zel sek tö rün gö rüþ le ri ni al ma ya baþ la dý. Ya tý rým mo del le ri a ra sýn da, yap-iþ let, yap-iþ let-dev ret, rö do vans (ma den o cak la rý nýn iþ le til me si nin ki ra ya ve ril me si) ve ka mu or tak lý ðý mo del le ri ü ze rin de tar tý þýl ma ya baþ lan dý. E ner ji ve Ta biî Kay nak - lar Ba kan lý ðý yet ki li si, söz ko nu su mo del ler a ra sýn da en faz la yap-iþ let mo de li nin ö ne çýk tý ðý ný be lir tir ken, Ya tý rým ya pa cak fir ma la rýn han gi or tam da ve han gi mo del le bu ya tý rým la rý en hýz lý þe kil de ger çek leþ tir me im kân la rý var, on la rý öð re ni yo ruz de di. Yet ki li, 2-3 ay i çe ri sin de i ha le a þa ma sý na ge li ne ce ði ni, ya tý rým la rýn da en az 3-4 yýl za man a la ca ðý ný bil dir di. YABANCI YATIRIMCILAR DA ÝLGÝLENÝYOR E Ü AÞ ye a it lin yit sa ha la rýn dan ilk a þa ma da, Kon ya-ka ra pý nar, Kah ra man ma raþ-el bis tan, Trak ya sa ha sý, Af þin-el bis tan Kýþ la köy, Çöl lo lar i le C, D ve E sa ha la rý i ha le e di le cek. Yet ki li, söz ko nu su sa ha lar dan e lek trik ü re ti mi ko nu sun da ABD, Gü ney Ko re ve Ja - pon ya dan bü yük fir ma la rýn cid dî ma na da il gi len di ði ni de kay det - ti. Tür ki ye nin e lek trik ü re ti mi i çin ku ru lu gü cü ha len 52 bin 24 MW dü ze yin de bu lu nu yor. Ü re tim ka pa si te si ne 7-8 bin MW yer li lin yit ten ek len me si du ru mun da, ka pa si te yak la þýk yüz de art mýþ o la cak. Tür ki ye nin ke sin le þen top lam lin yit re zer vi i se 11,7 mil yar ton dü ze yin de, bu da dün ya lin yit re zer vi nin yak la þýk yüz de 1,6 sý nýn Tür ki ye de bu lun du ðu an la mý na ge li yor. An ka ra / a a EPDK 36 fir ma ya li sans ver di- E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (EPDK), E lek trik, Do ðal gaz ve Pet rol Pi ya sa sý Li sans Yö net me lik le ri hü küm le ri çer çe ve sin de top lam 36 fir ma ya çe þit li tür ler - de ve sü re ler de li sans ver di, 8 fir ma nýn li sans la rý ný i se so na er dir di. EPDK nýn du yu ru su Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Du yu ru ya gö re, E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lu nun 6, 20 ve 26 E kim 2011 ta rih li ka rar la rýy la, E lek trik Pi ya - sa sý Li sans Yö net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de top lam 30 fir ma ya li sans ve ril di. Ku rul, 20 E kim 2011 ta rih li ka ra rýy la, Do - ðal Gaz Pi ya sa sý Li sans Yö net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de 2 tü zel ki þi ye li sans ver di. E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lu - nun 6 ve 10 E kim 2011 ta rih li ka rar la rýy la, Pet rol Pi ya sa sý Li sans Yö net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de 2 fir ma ya ma de ni yað, 1 fir ma ya da de po la ma li san sý ve ril di. TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye e ðer dün ya nýn ilk 10 bü yük e ko no mi si a ra sý na gi re cek se ve zen - gin o la cak sa gi ri þim ci sa yý sý ný art týr - mak zo run da de di. Hi sar cýk lý oð lu, Ký rýk ka le Ti ca ret ve Sa na yi O da sý ü - ye le riy le bir a ra ya gel di ði ye me ðin ar - dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma - da, ya rýn dan i ti ba ren Glo bal Gi ri þim - ci lik Haf ta sý nýn kut lan ma ya baþ la na - ca ðý ný söy le di. Bu haf ta da gi ri þim ci li - ðin far kýn da lý ðý ný or ta ya çý ka ra cak la - rý ný vur gu la yan Hi sar cýk lý oð lu, þöy le ko nuþ tu: Gi ri þim ci lik, son 30 yýl dýr Türk in sa ný o la rak ken di miz de keþ - fet ti ði miz en bü yük ö zel li ði miz. O a - çý dan in þal lah ö nü müz de ki dö nem de Tür ki ye e ðer dün ya nýn ilk 10 bü yük e ko no mi si a ra sý na gi re cek se ve zen - gin o la cak sa gi ri þim ci sa yý sý ný art týr - mak zo run da. Her yýl 750 bin ki þi is - tih da ma ka tý lý yor. Nü fus ar tý yor. Bu çer çe ve de bun la ra iþ bu la bil me nin tek bir yo lu var, Tür ki ye nin gi ri þim ci sa yý sý ný art týr ma sý lâ zým. Ýþ te biz de dün ya da kut la nan Glo bal Gi ri þim ci - lik Haf ta sý çer çe ve sin de 81 il de 400 ün ü ze rin de et kin lik dü zen le ye - rek, bü tün Tür ki ye de gi ri þim ci ol - ma nýn far kýn da lý ðý ný ö zen di re ce ðiz. TÜRK ÝÞ ADAMLARI ÝSTANBUL'DA TOPLANACAK Ge le cek haf ta so nu Türk iþ a dam - la rý ný bir a ra ya ge ti re cek le ri ni de ha - týr la tan Hi sar cýk lý oð lu, þun la rý kay det - ti: Dün ya Türk Ýþ Kon se yi ni, Türk di as po ra sý ný Ýs tan bul da top lu yo ruz. Her i ki yýl da bir dü zen le ni yor. Bu nun ku rul tay baþ kan lý ðý ný ben ya pý yo rum. Ý ki yýl ön ce yak la þýk 81 ül ke den 2 bi - ne ya kýn ka tý lým cý ya ev sa hip li ði yap - mýþ týk. Ýn þal lah bu sa yý bu se ne da ha da ar ta cak. Tüm dün ya da iþ ya pan Türk gi ri þim ci le ri bir a ra ya ge ti re rek, ya ban cý la rýn ken di ül ke le rin de dü - zen le miþ ol duk la rý ül ke men fa at le ri doð rul tu sun da ki di as po ra yý biz de ha re ke te ge çi re ce ðiz. Dün ya da iþ ya - pan Türk iþ a dam la rý nýn ge rek si ya - se ten ge rek e ko no mik o la rak fa a li yet - ler de bu lun ma sý i çin i ki gün lük bir zir ve miz var. Ký rýk ka le / a a BAÞ BA KAN LIK Top lu Ko nut Ý - da re si Baþ kan lý ðýn dan (TO KÝ) ko nut ve ya iþ ye ri a lan yak la þýk 172 bin ki þi nin ya rar la na bi le ce ði in di rim kam pan ya sý 21 Ka sým da baþ la ya cak. Ý da re ye o lan borç la - rý ný he men ö de yen le re yüz de 20, 3 tak sit te ö de yen le re i se yüz de 17 in di rim uy gu la na cak. TO KÝ, bor cu nu ö de yip ta pu su nu he - men al mak is te yen ko nut ve iþ - ye ri sa hip le ri nin bek le di ði 2011 yý lý nýn son in di rim kam pan ya sý ný 21 Ka sým da baþ la tý yor. Kam - pan ya dan yak la þýk 8 mil yar 98 mil yon li ra tu ta rýn da borç ba ki - ye si bu lu nan 169 bin 749 ko nut ve 2 bin 56 iþ ye ri a lý cý sý ya rar la - na bi le cek. Ge çen yý lýn so nu na ka dar ya pý lan ko nut ve iþ ye ri sa - týþ la rý ný kap sa ya cak kam pan ya, 19 A ra lýk ta son bu la cak. TO KÝ, ko nut ve iþ ye ri a lý cý la - rýn dan ge len yo ðun ta lep ü ze ri - ne ye ni bir in di rim kam pan ya sý dü zen le di. Ý da re, hak sa hip le ri ne pe þin ve 3 ay va de li ol mak ü ze re i ki ö de me al ter na ti fi sað la dý. Bu - na gö re, borç ba ki ye si ni pe þin o - la rak ka pa tan lar yüz de 20, 3 ay va de li e þit tak sit ler ha lin de ka pa - tan lar i se yüz de 17 in di rim den ya rar la na cak. Kam pan ya kap sa - mýn da söz ko nu su in di rim den fay da lan mak is te yen ler, ko nut kre di si de kul la na bi le cek. Sa týþ iþ lem le ri ni ger çek leþ ti - ren ban ka lar a ra cý lý ðýy la yü rü tü - le cek kam pan ya dan, sa týþ la rý 2010 yý lý so nu na ka dar ger çek - leþ ti ri len, ge ri ö de me si 2010 yý lý so nu na ka dar baþ la mýþ ve de - vam e den ko nut i le iþ ye ri sa hip - le ri ya rar la na bi le cek. Va de si 12 ay dan az ka lan pro je ler i se kam - pan ya dan ya rar la na ma ya cak. YILIN ÝLK KAMPANYASINA 9 BÝN 500 KÝÞÝ BAÞVURMUÞTU Yýl da i ki kez er ken ö de me de in di rim kam pan ya sý dü zen le yen TO KÝ, bir yan dan a lý cý la rýn ta le - bi ni kar þý lar ken di ðer yan dan da yýl da tah sil e de ce ði a la - cak la rý ný ký sa sü re de tah sil e de - rek, na kit ih ti ya cý ný gi der miþ o - lu yor. TO KÝ nin Ni san-ma yýs dö ne - min de uy gu la dý ðý er ken ö de me in di ri min den ya rar lan mak i çin 9 bin 500 ki þi baþ vur muþ, bor - cu nu pe þin ka pa tan va tan daþ lar yüz de 20, 3 tak sit te ka pa tan lar yüz de 17 in di rim den ya rar lan - mýþ, TO KÝ de 320 mil yon li ra lýk ge lir el de et miþ ti. An ka ra / a a YE NÝLE NE BÝLÝR e ner ji ve ý sýn ma so ðut - ma sis tem le ri a la nýn da pek çok ül ke de ya tý rým la rý bu lu nan Al man e ner ji þir ke ti Sti e bel-el tron un, Tür ki ye de fab ri ka ya - tý rý mý yap mak i çin ta ka sa uy gun a ra zi ve or tak a ra yý þý na baþ la dý ðý bil di ril di. Ya pý - lan ya zý lý a çýk la ma da, fir ma nýn Tür ki ye tem sil ci li ði nin Sis tem Bar ter ýn ta kas por ta lý kas de po.com ad lý in ter - net si te si ne ver di ði i lan la ya tý rým la rý i çin or tak ve a ra zi a ra dý ðý, ilk e tap ta 100 mil - yon E u ro luk te sis ya tý rý mý plan la yan þir - ke tin, in þa at a la nýn da da a nah tar tes li mi pro je le re gir me yi plan la dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da gö rüþ le ri ne yer ve ri len Sti e - bel-el tron Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Ce - mal Yaþ lak, Tür ki ye e ko no mi si nin son yýl lar da el de et ti ði is tik rar i le ya ban cý ya - tý rým cý la rýn da dik ka ti ni çek ti ði ni be lir te - rek, þun la rý kay det ti: Sti e bel-el tron dün - ya ge ne lin de 15 ten faz la ül ke de ya tý rým - la rý bu lu nan Av ru pa nýn en bü yük ý sýn - ma ve so ðut ma sis tem le ri fir ma sý dýr. Fir - ma o la rak Tür ki ye de ye ni le ne bi lir e ner ji, ý sýn ma so ðut ma sis tem le ri ve in þa at a la - nýn da ya tý rým lar plan lý yo ruz. Ku rul ma sý plan la nan fab ri ka i çin uy gun a ra zi ve part ner a ra yý þý i çin de yiz. Ta kas de po.com ü ze rin den çok sa yý da iþ a da mýy la ir ti ba ta geç tik. Þart lar da an la þa bi lir sek ilk e tap ta 100 mil yon E u ro luk bir ya tý rým ön gö rü - yo ruz. Sa de ce Mar ma ra Böl ge si de ðil A - na do lu il le ri de ya tý rým a raþ týr ma mýz i - çin de yer a lý yor. Ýs tan bul / Yeni Asya Çað la yan Hin dis tan a gi de cek E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, Ka sým 2011 ta rih le ri a ra sýn da Hin dis tan da Ýs tan bul Ti ca ret O da sý (Ý TO) ta ra fýn dan dü zen le ne cek Türk Ýh raç Ü rün le ri Ser gi si nin a çý lý þý ný ger çek - leþ ti re cek ve çe þit li te mas lar da bu lu na cak. E ko no mi Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re Çað la yan, Hin dis tan zi ya re tin de, Ma ha rash tra E ya let Baþ ba ka ný Prith vi raj Cha van i le gö - rü þe cek, Hin dis tan ýn ön de ge len fir ma la rý nýn CE O la rý i le bir a ra - ya ge le cek. Hin dis tan ýn en ö nem li sek tör le rin den bi ri o lan di zifilm sek tö rü nün yo ðun laþ tý ðý Boll ywo od un ön de ge len ya pým cý ve yö net men le ri i le da bu lu þa cak o lan Çað la yan, Boll ywo od la Türk di zi ve film sek tö rü iþ bir li ði o la nak la rý ný ve or tak di zi ve film ya pým ko nu la rý ný de ðer len di re cek. Çað la yan ay rý ca Türk Ýh raç Ü rün le ri Ser gi si nin a çý lý þý ný ya pa cak ve böl ge de fa a li - yet gös te ren Türk iþ a dam la rýy la bir a ra ya ge le cek. Gö rüþ - me ler de ti ca ret im kân la rý nýn ar ttý rýl ma sý ko nu la rý ma sa ya ya tý rý la cak. Ba kan Çað la yan, Tür ki ye de ki ya tý rým im kân la - rý, Tür ki ye nin ya tý rým cý ya sun du ðu fýr sat la ra i liþ kin a çýk - la ma lar da bu lu na cak. A çýk la ma ya gö re Hin dis tan ýn en ge liþ miþ ve sa na yi leþ miþ böl ge le rin den bi ri si o lan Ma ha rash tra e ya le ti, ül ke nü fu su nun yüz de 9,4 ü nü ba rýn dýr mak la bir lik te, ül ke de ki top - lam ü re ti min yüz de 19 u, ih ra ca týn yüz de 27 si de bu e ya let ten ya pý lý yor. An ka ra / a a Gi ri þim ci sa yý sý ný ar ttýrmalýyýz TO KÝ nin indirim kam pan ya sý 21 Ka sým da baþlayacak ya tý rým i çin a ra zi a rý yor Ýyileþme, yüksek prim ödeyip düþük maaþ alanlarý kapsayacak.

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 A ta türk de mok rat mýy dý? s.bu id nur si.de Edremit ten mesaj var!... Tür ki ye mi zin Van-Er ciþ mer kez li tit re me si bir tür lü sü kûn bul mu yor. Üç beþ or ta kuv vet te ki dep rem ve i ki bin kü su ru ge çen art çý la ra rað men ih ti zaz de vam e di yor. Bü yük zel ze le nin a cý la rý ný he nüz sa ra ma mýþ ken, bu kez yi ne ay ný da i re de Van de ni zi nin sa hi lin de ki Ed re mit ten Rab bi miz baþ la dý ül ke mi zi tit ret me ye A ya ðý yer de ki ta þa çarp tý ðýn da kal bi ni yok la yan bir kül tü rün in sa ný so ru do lu ba kýþ lar la bir bi ri ne ba ký yor. Ken di le ri ne ya pý lan i kaz la rýn a sýl se bep le ri ni a ra mak la meþ gul ler. Çok tan tes lim ol muþ lar. Fa kat göz le rin de ki beht, hay ret ve is tif ham, so ru la rý nýn hâ lâ ce vap bu la ma dý ð ý ný gös te ri yor. Van lý lar Be di üz za man ý çok se ver ler Bil has sa hem þeh ri le ri de ol duk la rýn dan, is mi a nýl dý ðýn da say gý do lu bir be þû þi yet dal ga lan dý rýr si ma la rý ný. E ser le rin de mu sî bet ler le ha re ket le ri miz ve bil has sa i da re ci le rin ic ra at la rý a ra sýn da çok ça mü na se bet ler ku ran Be di üz za man ýn Kur â nî dü þün ce si nin þu zel ze le de mut la ka dik ka te a lýn ma sý ge re ði ni Ye ni As ya o la rak mü te ma di yen dik ka te sun duk. E mir dað Lâ hi ka sýn da ki bir mek tup ta; Bu gün ler de has ta lý ðým i ti ba rýy la ký þýn pek þid det li hid de ti ne ta ham mül e de me dim. Çok tec rü be le rim le, u mu mî bir ha ta nýn ne ti ce sin de ha va i le ze min, zel ze le ve fýr tý na i le ga zab-ý Ý lâ hî yi ha ber ver mek ne vin den hid det e di yor lar gi bi â de te mu ha lif bir va zi yet gös ter di ler. Ben de bun dan bir mâ ne vî fýr tý na ya a lâ met his set tim. Kal bi me gel di ki: A ca ba yi ne Ýs lâ mi yet ve ha ka ik-ý i ma ni ye za ra rý na bir ha tâ-yý u mu mî mi mey da na gel di? Â de tim ol ma dý ðý hal de ve dün ya si ya se ti ni terk et ti ðim hal de bu nok ta i çin sor dum: Ne var? Ce ri de ler ne ha ber ve ri yor lar? Ba na de di ler ki: Din pro pa gan da sý ný ya pan din dar la rýn ser bes ti yet ka nu nu ge ri kal mýþ. Fa kat sol cu lar hak kýn da ki ka nu nu tâ cil e dip tas dik et miþ ler. Son dep rem de Ed re mit is mi ge çin ce ir kil dim. Bu Ý lâ hî i kaz ve der si din le yen her in san mut la ka ken di si ne gö re de ðer len di re cek ti. Be di üz za man Haz ret le ri nin din i lim le riy le fen i lim le ri ni ay ný ça tý al týn da top la mak is te di ði ü ni ver si te nin te me li ni at tý ðý yer i di Ed re mit. Uð run da mu sî bet ler zin ci ri ne tu tul du ðu muh te þem Med re se tüz zeh ra pro je si Sul tan Re þad ýn yar dý mýy la bu ra da te me li ni at mýþ tý ki, Bi rin ci Dün ya Sa va þý yo lu nu kes miþ ti. Fa kat ha ya tý nýn son ne fe si ne ka dar pe þi ni bý rak ma dý ðý a de ta Ley la sý Ýþ te zel ze le nin mer kez üs sü Be di üz za man ýn kaz ma sý ný vur du ðu ve te mel ta þý ný koy du ðu yer di. Ed re mit in þi rin li ði ni bi len ve Be di üz za man ý ta ný yan lar dan Med re se tüz zeh ra nýn ev ve lâ böl ge ye ve da ha son ra Ýs lâm coð raf ya sý na yö ne lik pro je le ri ni e ser ler de o ku yan la rýn zi hin le ri nin, be nim ka fam da ki te da i le re ya kýn dü þün ce ler le dol du ðun dan e mi nim. Din siz Ba tý fel se fe si nin ter bi ye siy le ye ti þen ler; Van lý la rý an la ya ma ya cak la rý gi bi, þu dü þün ce le ri mi zi de an la ya ma ya cak lar dýr. Ya ra dý lýþ ta te sa düf, ta bi at ve se bep le rin gü cü nün bi rer saf sa ta ol du ðu nu, bütün can lý la rý dört a na un sur dan ya ra tan Rab bi mi zin em bri yo ya ver di ði mil yar lar ca þek lin bi rer mu' ci ze ol du ðu nu ve ak lý ný her me se le ye ha kim kýl mak is te yen u ka lâ ve ser sem zih ni ye tin en kü çük me se le nin ma hi ye ti ni an la mak ta â ciz ol du ðu nu bi len ler i se, Van lý la rýn göz le rin de ki sor gu yu az çok an la ya cak lar dýr. Zel ze le ye biz zat mu ha tap o lan lar, ka der den a tý lan ta þýn hik me ti ni a ra ya dur sun lar... Fa kat a ci zâ ne be nim ka na a tim, bu zel ze le nin böl ge de de vam e den yan lýþ lar la mü na se be ti nin ol du ðu dur. Av ru pa ve A me ri ka nýn din siz le riy le pro je bir li ði i çin de bu lu nan hü kü me tin böl gey le a lâ ka lý çok yan lýþ bir ka ra rý na coð raf ya mýz tit re me siy le mu ha le fet e di yor. 12 Ey lül 1980 den i ti ba ren Ýs lâm Bir li ði ni en gel le mek ü ze re Ý kin ci Av ru pa nýn bu ra da yü rüt tü ðü pro je ye A NAP ma a le sef mü da hil ol du ðu gi bi, 28 Þu bat son ra sýn da ki AKP de ay ný pro je ye da hil o la rak hem Tür ki ye miz de ve hem de â lem-i Ýs lâm da ka os ve fe lâ ke tin pi mi ni çek mek le meþ gul. Av ru pa da o tuz kü sur se ne dir pi þi ri len Kürt me se le si nin bi rin ci he de fi Tür ki ye nin bü tün lü ðü nü par ça la mak, i kin ci he de fi de Ýs lâm Bir li ði ni en gel le ye rek ka lý cý ka os la ra im kân ha zýr la mak tý Ma a le sef AKP hü kü me ti nin hem Kürt le re yö ne lik ic ra at la rý ve hem de A rap dün ya sýn da oy na dý ðý men fî rol, bu he def le re hiz met e di yor. Bu ka dar yan lýþ tan son ra da hi, e ðer bu hü kü met, düþ me pa ha sý na da ol sa Türk mil le ti nin ve böl ge hal ký nýn doð ru la rý na ku lak ve rir se ha ya tý nýn en bü yük hay rý ný iþ le miþ o lur. Ma dem ki Bar za ni ve Ta la ba ni biz de ki Mark sist BDP i le Er bil de Kürt kon fe ran sý na ha zýr la ný yor lar. Hü kü me ti mi zin da ha ak tif dav ra na rak böl ge nin i le ri ge len le ri, me se le yi bi len a ka de mis yen ler, si vil top lum tem sil ci le ri ve si ya set çi ler le â ci len bir kaç top lan tý yap ma sý; ken di si ni sý kýþ tý ran ha ri cî düþ man la ra kar þý Tür ki ye ka mu o yu nu ve A rap dün ya sý nýn mu te dil ef kâ rý ný da ya nak ya pa rak ha re ke te geç me si ge re kir. Biz Van dep re min den, Er ciþ ve Ed re mit fis ke le rin den bu nu an lý yo ruz. Ed re mit ten, Med re se tüz zeh ra dan ve ya Be di üz za man dan ge len me sa jý hü kü met doð ru o ku ma lý ve ge re ði ni yap ma lý di yo ruz. A ta türk dö ne mi, Þev ket Sü rey ya nýn da de yi miy le, bir tek a dam dev ri dir. ATATÜRK i çin kul la ný lan U lu, Ya ra tý cý, Yü ce ben ze ri sý fat la rýn di nî re fe rans la rý nýn da bu lun ma sý, 1945 yý lý na ka dar Türk Dil Ku ru mu söz lük le rin de din ke li me si nin me ca zî an lam da kul la ný mý na ör nek o la rak Ke ma lizm Türk ün di ni dir cüm le si nin ve ril me si te sa dü fî de ðil dir. Bu din sel leþ me nin top lu mun e ði tim li ta ba ka la rýn da cid dî bir et ki ya rat tý ðý þüp he siz dir. Cum hu ri yet in ilk yýl la rýn da Tür ki ye yi zi ya ret e den Gra ce El li son a bir Ma a rif mü fet ti þi ta ra fýn dan ya pý lan Bi zim pey gam be ri miz Ga zi miz dir. Biz o A ra bis tan lý þa hýs i le i liþ ki mi zi so na er dir dik. Mu ham med in di ni A ra bis tan a pek uy gun du; a ma bi ze ya ra maz yo ru mu bu et ki yi yan sý tan il ginç bir ör nek tir. Bu ör nek ler de de gö rül dü ðü gi bi, þa hýs kül tüy le des tek le nen se kü ler bir mil li yet çi lik, Durk he im ýn da ön gör dü ðü gi bi, ken di ne öz gü â yin ve sem bol ler a ra cý lý ðýy la din sel leþ miþ tir. Ce lâl Ba yar ýn A ta türk ü sev me nin mil lî bir i ba det ol du ðu nu söy le me si Durk he im ýn te zi ni doð ru lar ma hi yet te dir. Bir i de o lo ji nin se kü ler te mel li ol ma sý ve mil lî bir li de ri kut sa ma sý, ge nel lik le zan ne dil di ði nin ter si ne, o nun di nî ni te lik ka zan ma sý ný en gel le mez. Ni te kim 1930 lu yýl la rýn ders ki tap la rýn da ACILI ve þa þýr tý cý bir haf ta ge çir dik yi ne. Van dep re mi, ö zel lik le son sar sýn tý da ya þa mý ný yi ti ren ler he pi mi ze çok ö nem li bir ders ver di. Ben bu der sin, bi zim ya kýn ta ri hi miz a çý sýn dan da ol duk ça an lam lý ol du ðu nu dü þü yo rum. Bel ki de, bu gün ler de bi ten bir ta ri hi an lat mak i çin, ya rýn ta rih çi ler Van dep re mi me ta fo ru nu kul la na cak lar. Dü þü nün, Van ýn ku ru lu ol du ðu top rak lar bin ler ce yýl ö te den ge len me de ni yet le re ku cak aç mýþ. Üç ö nem li uy gar lýk (U rar tu, Sel çuk lu ve Os man lý) bu top rak lar da sa yý sýz e ser bý rak mýþ. Bu e ser le rin bu gü ne ge len le ri dep rem de yý kýl ma dý. Ya ni yak la þýk üç Sek sen kü sur yýl dýr sü ren çar pýk mo dern leþ me hi kâ ye si nin bit ti ði ni, ye ni bin yýl lýk ya pý la ra dep rem de bir þey ol ma dý. U rar tu uy gar lý ðý nýn en ö nem li ya pý la rýn dan o lan Van Ka le si a yak ta. Mi mar Si nan ýn e ser le rin den o lan ve 1567 yý lýn da ya pýl dý ðý bi li nen Hüs rev Pa þa Ca mii a yak ta... Bi zim hoy rat lý ðý mý za uð ra yýp yok o lan lar dý þýn da on lar ca ki li se, ca mi i, küm bet, köp rü de bu dep rem de yý ký la cak ka dar za rar gör me di. Ya ni dep rem, Tür ki ye Cum hu ri ye ti nden ön ce bu top rak lar da ku rul muþ o lan üç bü yük uy gar lý ðýn, bi ze rað men, hâ lâ a yak ta ka lan e ser le ri ne pek za rar ver me di. Fer hat Ken tel, ge çen gün Van dep re mi i çin Tür ki ye nin be ton la uy gar laþ ma sý ya da mo dern leþ me si bir kez SORUYU ters ten so rar sa nýz ger çe ðe da ha ça buk u la þýr sý nýz: A ta türk dik ta tör müy dü? þek lin de bir ah mak tar týþ ma sý na gi re ce ði ni ze, A ta türk de mok rat mýy dý? di ye so ru nuz. Ha yýr, de ðil di. Bu nun i yi ya da kö tü o la rak yo rum lan ma sý, a dý üs tün de, yo ru ma kal mýþ bir me se le dir. O de vir de baþ ka ça re yok tu gi bi ge rek çe ler yal nýz ca yo rum dur. A ta türk bir as ker di. Bir as ke rin de mok rat ol ma sý, e ði ti mi ne, ye tiþ me tar zý na, mes le ði ne ay ký rý dýr. A ta türk de mok rat de ðil di. Mu ha le fe tin hiç bir þek li ne i zin ver me miþ tir. Hiç bir çý kýn tý lý ða ta ham mül et me mi þir. Yal nýz pa di þah çý la ra de ðil, o nun tek a dam yö ne ti mi ne kar þý çý kan ken di cum hu ri yet çi ar ka daþ la rý na bi le hoþ gö rüy le bak ma mýþ, hem on la rý tas fi ye et miþ, hem de ör ne ðin Bü yük Nu tuk ta ha ka ret ler yað dýr mýþ týr. Pe ki ya Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si?... di ye cek si niz. Tek par ti nin em ri ne ve ril miþ, me bus lar A ta türk ta ra fýn dan sap tan mýþ ve a day gös te ril miþ tir. Tek ku ru cu li der i çin Be þe ri yet Ha ri ka sý sý fa tý nýn kul la nýl ma sý, dö ne min res mî neþ ri ya týn da o nun giz li ruh il let le ri nin do ður du ðu bir pey gam ber... de ðil... ha ki ki bir de ha ol du ðu nun be lir til me si bu kut sal laþ týr ma nýn se kü ler kav ram lar ve in sa nüs tü lük te zi ü ze rin den 1945 e ka dar Türk Dil Ku ru mu söz lük le rin de din ke li me si nin me ca zî ya pýl dý ðý ný or ta ya koy mak ta dýr. Bu nun so nu cun da i se i de o lo ji, ku ru luþ dö ne mi kut sa ma sý ve li der kül tüy le þe kil len di ri len, ken di ne öz gü â yin ve sem bol ler le kit le le re nü fu zu he def le - da ha en ka zýn al týn da kal dý di yor du. Çok doð ru a ma bu ra da, bir kez da ha vur gu su na dik ka ti ni zi çe ke rim. Bu mo dern leþ me hi kâ ye si, sa yý sýz de fa lar en kaz al týn da kal dý; en çok da, pa ra dok sal bir þe kil de, as ker çiz me si al týn da e zil di. A ma her se fe rin de hiç bir þey ol ma mýþ gi bi yo la de vam e dil di. A ma ar týk ye ter! Ö len gen ce cik in san lar dan, yurt taþ la rý mýz dan u tan ma mýz yok sa do kuz þid de tin de dep rem le rin ül ke si Ja pon ya dan ge lip, 5 þid de tin de dep rem de ö len Mi ya za ki den u ta na lým (bu Dr. Mi ya za ki nin a dý nýn ve ri le ce ði Van da has ta ne kam pan ya sý çok an lam lý, u ma rým ger çek le þir). As lýn da Van dep re mi, kor ku la rý mý zý da ye ne ce ði miz ve bu an lam da ger çek le ri söy le ye ce ði miz bir mi lat ol ma lý. Ya ni sek sen kü sur yýl dýr sü ren bu çar pýk mo dern leþ me hi kâ ye si nin bit ti ði ni, ye ni de mok ra tik bir Cum hu ri yet kur ma nýn za ma ný nýn gel di ði ni, bü tün sap lan tý lar dan, kor ku lar dan, 20. yüz yý lýn kan lý ba tak lý ðýn da kay bol muþ i de o lo ji ler den ken di mi zi sý yý rýp i lan e de lim. Bu ra da ýs rar, þim di ye ka dar bu yo la kar þý çý kan la rý vur du. Her ke sim den, her dü þün ce den in san bas ký cý re ji min ga za bý na uð ra dý. Mus ta fa Sup hi ler den Be di üz za man a, Sa ba hat tin A li ye, Men de res e ka dar bir çok ay dýn, dü þü nür, si ya set çi kat le dil di, zu lüm gör dü. A ma bu çü rü müþ lük öy le bir ye re gel di ki, bu ra da ýs rar et mek yal nýz sta tü ko ya kar þý çý kan la rý de ðil, o sta tü ko yu ko ru yan, o nu o luþ tu ran la rý da vu ra cak bun dan böy le... Çün kü bu sta tü ko yu, çü rü müþ lü ðü kö rü kö rü ne sa vu nan la rýn ar týk bu yüz yýl da tek ça re si dar be, kör te rör, bas ký gi bi in san lýk dý þý yön tem le re baþ vur mak týr. Ýþ te gö rü yor su nuz, za ma ný mýz öy le bir za man ki, za ten bu nu yap ma ya kal kan lar a çý ða çý ký yor, yar gý la ný yor. Er ge ne kon, Bal yoz da va la rý tam bu sü re cin bir so nu cu o la rak gün de mi miz de bu gün. Ce mil Er tem / Star, par ti yö ne ti min de a day gös ter mek bi le baþ lý ba þý na gü lünç tür. Se çim bir for ma li te dir. Mec lis, ka rar a lý cý de ðil o nay la yý cý bir ku rum dur. Hiç kim se bu þe kil de hal ký ya vaþ ya vaþ e ðit ti de me sin, ül ke miz de 1908 yý lýn dan be ri hem de çok par ti li se çim ler ya pýl mak tay dý mec li si, 1908 mec li si nin ge ri ye git miþ ver si yo nu dur. Bü tün bun lar halk i ra de si di ye pa zar lan mýþ ve tek a dam i ra de si, bü yük ön de rin halk nez din de ki mu az zam pres ti ji ne da ya ný la rak da ya týl mýþ týr. Pe ki ya Ser best Fýr ka?... di ye cek si niz. An cak A ta türk is te di ði ve uy gun gör dü ðü za man e mir le ku rul muþ, ken di ken di ni ka pat ma sý na göz yu mul muþ, da ha doð ru su ken di ken di ni fes het me ye teþ vik e dil miþ tir. Pe ki ya dev rim ler?... di ye cek si niz. Za ma na ya yý la rak, sý ray la ve key fe ke der ya pýl mýþ týr. Ni çin al fa be de ði þi mi 1928 yý lýn da ol muþ tur da 1924 yý lýn da ol ma mýþ týr? Ni çin so ya dý ka nu nu i çin 1934 yý lý bek len miþ tir de bu iþ da ha cum hu ri ye tin ba þýn da bi ti ril me mi þir? Ni çin ka dýn la ra seç me ve se - yen bir dog ma or ta ya çýk mak ta dýr. Bir Mu ci ze o la rak Cum hu ri yet Bu yo ru mu ya par ken, Cum hu ri yet ku ru cu la rý nýn te mel a maç la rý nýn dað ya maç la rý na dü þen göl ge le ri mu ci ze o la rak yo rum la ya bi le cek, me ta fi zik a la na kay ma e ði li mi kuv vet li bir dog ma ya rat mak ol du ðu nu söy le me nin doð ru ol ma dý ðý na i þa ret et mek ge re kir. So run on la rýn ya ra tý lan i de o lo ji ve þa hýs kül tü nün, din sel lik bo yu tu na ev ril me ye faz la sýy la yat kýn ol du ðu nu gö re me miþ ol ma la rýn dan kay nak lan mak ta dýr. Söz ko nu su i de o lo ji di nî ka rak te ri ne de niy le Cum hu ri ye tin ku ru lu þu da da hil ol mak ü ze re mo dern u lus dev le tin o lu þum sü re ci ni bir mu ci ze o la rak gör me e ði li min de dir. Cum hu ri yet re ji mi nin I. Dün ya Sa va þý ön ce sin de yay gýn ol ma dý ðý doð ru dur yý lýn da Av ru pa da Fran sa ve Ýs viç re dý þýn da cum hu ri yet bu lun ma mak tay dý. A ma sa vaþ son ra sý ko þul lar da hem çok u lus lu im pa ra tor luk la rýn çe kir dek le ri (A vus tur ya, Rus ya ve Tür ki ye), hem de on la rýn yý kýn tý la rý ü ze ri ne ku ru lan u lus-dev let le rin ço ðu bu re ji mi be nim se miþ ti. Bu bir an lam da za ma nýn ru hu nun da yat tý ðý ATATÜRK Ü Ko ru ma Ka nu nu geç miþ yýl lar da bin ler ce in sa nýn ca ný ný yak tý, ay lar ca ha pis ya tan lar ol du. He le bun la rýn i çe ri de ki mah kum lar la ya þa dýk la rý ha tý ra lar dil den di le an la tý lýr dý ki, hay li il ginç tir. Dü þü nün bir, i çer de tür lü suç lar dan mah kum in san lar var, si ze han gi suç tan ce za e vi ne gir di ði ni zi so ru yor lar: A ta tür kü Ko ru ma Ka nu nun dan di yor su nuz. Bu nu ka til le rin, hýr sýz la rýn bi le hav sa la sý al mý yor, su çun tam o la rak ne ol du ðu nu an la ma ya ça lý þý yor lar, sor duk ça so ru yor lar. So nuç ta, Hýmm, de mek ki bu dev let düþ ma nýy mýþ so nu cu nu çý ka rý yor lar... (...) A ta türk ün ya pýp et tik le ri ni tar tý þa ma dýk, A ta türk çü le rin ki ne hiç ge le me dik. En ba sit ör nek, þu 10 Ka sým la rýn 9 u 5 ge çe sin de tüm yurt ta ya þa nan si ren ses le ri tu haf lý ðý na kim se se si ni çý kar ma ya çý kar ma ya bu gün le re gel dik. çil me hak ký i çin ön ce be le di ye se çim le ri, son ra, dört yýl son ra ge nel se çim ler gi bi a dým a dým, a lýþ tý ra a lýþ tý ra bir yol iz len miþ tir? Bu dev rim ler i çin, bý ra kýn hal ký, A ta türk ün ken di ya kýn çev re sin den bi le hiç bir za man hiç bir ö ne ri, hiç bir i ni si ya tif, hiç bir ka rar ya da e leþ ti ri gel me miþ, her þey Ga zi Pa þa is te di ði za man, o nun is te di ði þe kil de ve öl çü de o lup bit miþ tir. A ta türk dö ne mi, Þev ket Sü rey ya nýn da de yi miy le, bir tek a dam dev ri dir. Tek a dam yö ne tim le ri, bü yük ba þa rý la ra ol du ðu ka dar va him yan lýþ la ra da yol a ça bi lir ler. Ör ne ðin, her ke si bir çýr pý da Ça ða tay ca ko nuþ ma ya zor la yan dil dev ri mi... Çok ký sa sü re de, A ta türk ün biz zat ken di si ne bi le yan lýþ yap týk de dir ten bü yük fal so... Bü tün bun lar i yi mi dir, kö tü mü? Biz ka rýþ ma yýz, ka ra rý ken di niz ve re cek si niz. Fa kat bu du rum da, A ta türk ün ru hun da dik ta tör lük yok tu di ye ya zý lar ya zan la ra biz gü le riz a ma að zý mýz la de ðil. En gin Ar dýç / Sa bah, Türk Dil Ku ru mu: Ke ma lizm Tür kün di ni dir an lam da kul la ný mý na ör nek o la rak Ke ma lizm Türk ün di ni dir cüm le si nin ve ril me si te sa dü fî de ðil dir. Van dan ön ce Van dan son ra de mok ra tik bir Cum hu ri yet kur ma nýn za ma ný nýn gel di ði ni ar týk i lân e de lim. Dün ya nýn baþ ka bir ye rin de, bu ka dar be yin yý ka ma fa a li - ye ti ne rað men hiç ba þa rý lý o lun ma yan baþ ka bir psi ko lo jik de ney var mý? bir ter cih ti. Müs lü man dün ya da da cum hu ri yet re ji mi çok sa yý da ta raf tar bu lu yor du. A zer bay can Halk Cum hu ri ye ti (1918), Trab lus Cum hu ri ye ti (1918) ve Rif Cum hu ri ye ti (1923), dýþ ge liþ me ler ne de niy le u zun sü re ya þa ya ma mýþ lar; a ma cum hu ri yet çi li ðin Müs lü man en te lek tü el le rin bir bö lü mü ta ra fýn dan da be nim sen di ði ni or ta ya koy muþ lar dý. Bu, ye ni Türk dev le ti nin cum hu ri yet re ji mi ni ka bu lü nün ra di kal bir ka rar ol du ðu ger çe ði ni de ðiþ tir mez. An cak ra di kal lik mu ci ze den ol duk ça fark lý dýr. Bi za ti hi cum hu ri ye tin ku ru lu þu nun da hi mu ci ze leþ ti ril me si nin her dev le tin ya rat tý ðý ku ru luþ mi to lo ji siy le ka rýþ tý rýl ma ma sý ge rek li dir. Ben zer þe kil de bu tür kut sa ma la rýn her dev le tin yap tý ðý top lum sal laþ týr ma fa a li ye ti nin de ö te si ne geç ti ði ni be lirt mek ya rar lý o lur. Kar þý kar þý ya bu lun du ðu muz her þe yin mü kem mel ol du ðu, gü nü müz de ki so run la rýn bu mü kem me lik ten sap ma o la rak yo rum lan dý ðý bir al týn çað kav ra sal laþ tý rýl ma sý ve sa de ce il ko kul da de ðil, be þik ten me za ra uy gu la nan bir top lum sal laþ týr ma gay re ti dir. M. Þük rü Ha ni oð lu / Sa bah, A ta türk çü lük ten cum hu ri ye te ge çiþ (Ha ni þu sen fo ni or kes tra sý ör ne ðin den yo la çý kar sak, Tür ki ye Tür ki ye o la lý böy le zu lüm gör me di di ye cek ka dar bu tu haf uy gu la ma dan þi ka yet çi yim.) Dün ya nýn en il kel ka bi le le rin de bi le ol ma yan bir an ma þek liy le A ta türk ü da yat mak bu top lum da hiç bir mey ve ver me di. A ta türk çü le rin an la ya ma dý ðý þey tam da bu. He pi miz il ko kul dan i ti ba ren A ta türk ke li me sin den býk tý rý la rak, ga rip tö ren ler den kaç ma ça re le ri a ra ya rak bü yü dük. Dün ya nýn baþ ka bir ye rin de, bu ka dar be yin yý ka ma fa a li ye ti ne rað men hiç ba þa rý lý o lun ma yan baþ ka bir psi ko lo jik de ney var mý dýr bil mi yo rum. De nek ler her þe yin far kýn da, de ne yi ya pan lar la ar týk dal ga ge çer ha le gel miþ ken, hâ lâ bu de ne yin ba þa rý ya u la þa ca ðý ný dü þü nen bir grup saf dil yü zün den mem le ke tin çek me di ði kal ma dý. Bu ül ke de A ta türk ü A ta türk çü le rin e lin den kur tar ma dan hiç bir me se le yi sað lýk lý tar tý þa ma ya ca ðý mý zý dü þü nü yo rum. A ta türk dik ta tör dü de ðil di, ben ce bu ö nem li de ðil þu an da. Her ta ra fý dik ta tör ol sa, bir dik ta tö rün yir mi o tuz yýl sü re si var dýr. Ge lir ge çer. Mil let le rin ha ya týn da bu çok ö nem li bir sü re sa yýl maz, to par la na bi lir ler. Fa kat bi zim der di miz A ta türk çü le rin dik ta tör lü ðüy le ki, dok san yýl dýr bit me di. A ta türk çü ler, A ta türk a dý na ya pý lan saç ma lýk la rý gö rüp ken di le ri bu na bir son ver me li ler, me se le nin doð ru çö zü mü bu dur. A ma laf tan an la ma ya cak lar sa da, kim se nin sýr týn da yük ta þý ma ya ni ye ti yok bu ül ke de ar týk... E lif Ça kýr / Star,

12 12 Ý LAN Y ESAS Da va cý Ha lil Ka ya li ve ki li ta ra fýn dan Öz ya ka cýk Nak li ye Tu rizm Pet rol Ü rün le ri Sa na yi ve Ti ca ret Li mi ted Þir ke ti a ley hi ne mah ke me mi zin 2010/122 E sas sa yý lý da va dos ya sýn - da if las is tem li o la rak a çý lan da va da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; a la cak lý la rýn, if las ta - le bi nin i la nýn dan i ti ba ren on beþ gün i çin da va ya mü da ha le ve ya i ti raz e de rek, borç lu - nun if las ta le bi ni, hak kýn da ki ta kip le ri er te le mek ve borç la rý ný ö de me yi ge cik tir mek i çin yap tý ðý ný i le ri sü re rek mah ke me den ta le bin red di ni is te ye bi le cek le ri 2004 sa yý lý Ý.Ý.K.'nun 178/2. mad de si u ya rýn ca i lan o lu nur. B: T. C. SÖÐÜT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN (TÝCARET MAHKEMESÝ) DOSYA NO: 2011/1031 Esas. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Bi rin ci ar týr ma 17/11/2011 gü nü sa at 10:00-10:10 Fý rat Mah. Mus ta fa Ke mal Cad. No: 152 KAHTA-ADIYAMAN ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le rin % 60 is tek li bu lun - ma dý ðý tak dir de 22/11/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa - týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den he sap la na cak K.D.V.nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 27/10/2011 Muhammen kýymeti TL Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 TL 1 Adet Hitachi Marka Tomografi Cihazý x-ray CT Scanner-Pronto Xe Model-2005 Üretimli, Seri 4263 No: KA , Elektrik tesisatý, Mitsubishi Marka bilgisayar ve tüm ekipmanlarý ile birlikte. (ÝÝK.114/1, 114/3) Yönetmelik örnek no: 25 B: T. C. KAHTA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/967 Esas. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: 1- Taþýnmazýn Bilgileri : Pazar Mahallesi 220 ada 42 parsel Taþýnmazýn Adresi : Pazar Mahallesi Þuhut Taþýnmazýn Yüzölçümü : m 2 1/2 hissesi Taþýnmazýn Özellikleri : Av lu lu i ki kat lý ker piç bi na o la rak ta pu kü tü ðün de ka yýt lý pa zar ma hal le si ça yýr cad de sin de bu lu nan ta þýn maz çar þý mer ke zi ne çok ya kýn dýr. Ti ca ri sa - ha da gü ney cep he li ve a la ný çok bü yük ol du ðun dan do la yý ar sa o la rak ol duk ça de ðer li dir. Bi na dýþ tan dý þa öl çüm le ri ne gö re 11,00 m x 9,00 m=99 m 2 gel mek te dir. 2 kat i se top lam 198 m 2 et mek te dir. Bi na da gi riþ te 1 sa lon, 3 o da, 1 mut fak, 1 wc, bir ban yo bu lun mak ta dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL (Borçluya ait 1/2 hissesi) 1. Satýþ Günü : 03/01/2012 Saat 10:00-10:10 2. Satýþ Günü : 13/01/2012 Saat 10:00-10:10 2- Taþýnmazýn Bilgileri : Þuhut Ýlçesi Hacý Musa Mahallesi Çayýr Caddesi 111 ada 1 parsel Taþýnmazýn Adresi : Þuhut Ýlçesi Hacý Musa Mahallesi Taþýnmazýn Yüzölçümü : m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : Kar gir dük kân ve ev o la rak ta pu kü tü ðün de ka yýt lý ta - þýn maz, bi na a la ný top lam 166,00 m 2 dir. Ý mar pla nýn da bi ti þik ni zam, bod rum+4 kat lý ti ca ri sa ha da kal mak ta dýr. Bi na üç kat lý yýð ma ya pý sis tem li dir. Ze min kat ta bir dük kân i le tek gi riþ li i ki a det so ðut ma de po su bu lun mak ta dýr. 1 kat ta 1 gi riþ ho lü i le 2 o da, 1 mut fak, 1 ban yo ve 1 wc bu lun mak ta dýr. 2. kat 1. ka ta bað lan tý lý ve çek me kat þek lin de o lup ön kýs mýn da bir te ras mev cut tur. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL 1. Satýþ Günü : 03/01/2012 Saat 10:10-10:20 2. Satýþ Günü : 13/01/2012 Saat 10:10-10:20 3- Taþýnmazýn Bilgileri : Þuhut Ýlçesi Altýgöz mahallesi 33 ada 1 parsel Taþýnmazýn Adresi : Þuhut Ýlçesi Altýgöz mahallesi Koçoðludamý mevkii Taþýnmazýn Yüzölçümü : ,00 m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : Ta þýn maz tar la ni te li ðin de o lup yo la ya kýn e ðimsiz kil li týn lý ya pý da dýr. Su lu ta rým ü rün le ri e ki le bi lir. Ay rý ca kom þu par sel de bu lu nan ku yu dan su la ma im kâ ný bu lun mak ta dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL (Borçluya ait 7/18 hisse) 1. Satýþ Günü : 03/01/2012 Saat 10:20-10:30 2. Satýþ Günü : 13/01/2012 Saat 10:20-10:30 4- Taþýnmazýn Bilgileri : Þuhut Ýlçesi Altýgöz mahallesi 33 ada 2 parsel Taþýnmazýn Adresi : Þuhut Ýlçesi Altýgöz mahallesi Koçoðludamý mevkii Taþýnmazýn Yüzölçümü : ,00 m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : Ta þýn maz tar la ni te li ðin de o lup yo la ya kýn e ðim siz kil li týn lý ya pý da dýr. Su lu ta rým ü rün le ri e ki le bi lir. Ta þýn maz ü ze rin de ,00 TL de ðe rin - de son daj ku yu su bu lun mak ta dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,88 TL (Borçluya ait 7/18 hisse) (sondaj kuyusu+taþýnmaz deðeri) 1. Satýþ Günü : 03/01/2012 Saat 10:30-10:40 2. Satýþ Günü : 13/01/2012 Saat 10:30-10:40 SATIÞ ÞARTLARI: 1- Bi rin ci Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de Þu hut Ad li ye si Ön Bah çe si AD RE - SÝN DE A ÇIK AR TIR MA SU RE TÝY LE YA PI LA CAK TIR. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me - tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tiy le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tiy le 13/01/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i - ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. K.D.V., i ha le dam ga ver gi si, ta pu a lým har cý ve mas raf lar a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ay nýn - dan kay nak la nan ver gi ler ve Tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tikleri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak týr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup ma srafý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/967 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T.C. ÞUHUT ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKÜL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/ 1233 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1. TAÞINMAZ (C Blok Zemin Kat 5 nolu iþyeri): Zonguldak ili Çaycuma ilçesi, Fatih Mah. Kurukum Mevkii, Ada No: 28, Parsel No: 67, Cilt No: 6, Sayfa No: 525'de kayýtlý, 1.596,00 m 2 yüzölçümlü ana taþýnmaz üzerinde kurulu kat irtifaký gereðince 1/68 arsa paylý Zemin Kat 5 nolu baðýmsýz bölüm iþyeri nitelikleri ile tapuya kayýtlýdýr. ÖZELLÝKLERÝ : A na ta þýn maz Ýs tas yon Mev ki i nin mer ke zin de es ki Per þem be yo lu ü - ze rin de yer al mak ta o lup, A, B, C, D blok lar ol mak ü ze re bir bi ri ne bi ti þik 4 blok ol mak ü ze re ze min+2 mes ken ka tý ol mak ü ze re pro je len di ril miþ tir. A ve B blok lar Ýs tas yon Ma hal le si An ka ra Cad de si ne, C ve D blok lar ar ka yo la cep he li dir. Ta þýn maz da ze min kat ta 10 iþ ye ri, nor mal kat lar da 8 mes ken ol mak ü ze re 10 ba ðým sýz bö lüm var dýr. Mev - cut ha lin de i se sa de ce A ve B blok ta ze min kat ta ki 10 iþ ye ri mev cut o lup C ve D blok la - rýn ta ma mý, A ve B blo ðun nor mal kat larý ya pýl ma mýþ týr. Bu ne den le sa tý þa ko nu ta þýn maz ü ze ri ne pro je si ge re ðin ce ba ðým sýz bö lüm in þa a tý ya pýl ma dý ðýn dan boþ ar sa ni te li ðin de dir. ÝMAR DURUMU : Çaycuma Belediyesi F 28-A-07-C-2-D imar paftasýnda Blok nizam 4 katlý ticari bölge imarý vardýr. MUHAMMEN BEDELÝ : 3.014,00 TL Birinci artýrma tarihi : günü, saat: den 14.30'a kadar. Ýkinci artýrma tarihi : günü, saat: den 14.30'a kadar. 2. TAÞINMAZ (D Blok Zemin Kat 2 nolu iþyeri) : Zonguldak ili Çaycuma ilçesi, Fatih Mah. Kurukum Mevkii, Ada No: 28, Parsel No: 67, Cilt No: 6, Sayfa No: 531'de kayýtlý, 1.596,00 m 2 yüzölçümlü ana taþýnmaz üzerinde kurulu kat irtifaký gereðince 1/68 arsa paylý Zemin Kat 2 nolu baðýmsýz bölüm iþyeri nitelikleri ile tapuya kayýtlýdýr. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmazýn tüm özellikleri satýþa konu (1) nolu taþýnmaz gibidir. ÝMAR DURUMU : (1) nolu taþýnmaz gibidir MUHAMMEN BEDELÝ : 3.014,00 TL Birinci artýrma tarihi : günü, saat: den 14.45'e kadar. Ýkinci artýrma tarihi : günü, saat: den 14.45'e kadar. 3. TAÞINMAZ (D Blok Zemin Kat 3 nolu iþyeri) : Zon gul dak i li Çay cu ma il çe si, Fa tih Mah. Ku ru kum Mev ki i, A da No: 28, Par sel No: 67, Cilt No: 6, Say fa No: 532'de ka yýt lý, 1.596,00 m 2 yü zöl çüm lü a na ta þýnmaz ü ze rin de ku ru lu kat ir ti fa ký ge re ðin ce 1/68 ar sa pay lý Ze min Kat 3 no lu ba ðým sýz bö lüm iþ ye ri ni te lik le ri i le ta pu ya ka yýt lý dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmazýn tüm özellikleri satýþa konu (1) nolu taþýnmaz gibidir. ÝMAR DURUMU : (1) nolu taþýnmaz gibidir MUHAMMEN BEDELÝ : 3.014,00 TL Birinci artýrma tarihi : günü, saat: den 15.00'a kadar. Ýkinci artýrma tarihi : günü, saat: den 15.00'a kadar. 4. TAÞINMAZ (D Blok Zemin Kat 4 nolu iþyeri) : Zon gul dak i li Çay cu ma il çe si, Fa tih Mah. Ku ru kum Mev ki i, A da No: 28, Par sel No: 67, Cilt No: 6, Say fa No: 533'de ka yýt lý, 1.596,00 m 2 yü zöl çüm lü a na ta þýn maz ü ze rin de ku ru lu kat ir ti fa ký ge re ðin ce 1/68 ar sa pay lý Ze min Kat 4 no lu ba ðým sýz bö lüm iþ ye ri ni te lik le ri i le ta pu ya ka yýt lý dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmazýn tüm özellikleri satýþa konu (1) nolu taþýnmaz gibidir. ÝMAR DURUMU : (1) nolu taþýnmaz gibidir MUHAMMEN BEDELÝ : 3.014,00.TL Birinci artýrma tarihi : günü, saat:15.10 dan 15.20'ye kadar. Ýkinci artýrma tarihi : günü, saat:15.10 dan 15.20'ye kadar. 5.TAÞINMAZ TAPU KAYDI : Zonguldak ili Çaycuma ilçesi, Kayýkçýlar Köyü, Yenipýnaryaný Mevkii, Pafta No: F28, Parsel No: 352, Cilt No: 4, Sayfa No: 352'de kayýtlý, m 2 yüzölçümlü tarla nitelikleri ile tapuya kayýtlýdýr. ÖZELLÝKLERÝ :Taþýnmaz üzerinde satýþa konu borçlunun mülkiyet payý / olup, ayrýca beyanlar hanesinde borçlu adýna kayýtlý Üç Katlý Kargir Ev vardýr. Taþýnmaz üzerinde beyanlar hanesinde borç lu a dý na ka yýt lý 1 a det ze min +2 kat lý bi na i - le 1 a det tek kat lý ga raj mev cut tur. 3 kat lý bi na be to nar me sis te min de, ze min kat ta ön cep he de a töl ye, ar ka cep he de 1 a det mes ken, 1.kat ön cep he de 1 a det, ar ka cep he de 1 a det ol mak ü ze re 2 mes ken, 2.kat ta tek da i re li mes ken bu lun mak ta dýr. Ta þýn ma zýn sol cep he si ne bi ti þik bir a det ka zan da i re si ve de po bu lun mak ta dýr. I sýt ma sis te mi ka lo ri - fer li dir. Ze min kat ta ta mam lan ma o ra ný % 95, di ðer kat lar da % 98 dir. Bi na nýn 2 ay rý gi ri þi var dýr. Ze min kat ar ka cep he de ki da i re i le 1 kat ön cep he de ki da i re ye ve 2. kat ta ki da i re ye ka zan da i re si ya nýn da ön cep he de ki ka pý dan gi riþ ve ril miþ tir. 1. kat ar ka cep he - de ki da i re ye sað yan cep he den gi riþ ve rilm iþ tir. Bi na nýn top lam in þa at a la ný 624 m 2, ka - zan da i re si 57 m 2 dir.ta þýn maz ü ze rin de bu lu nan ga raj i se 15,5 m 2 dir. Ta þýn maz Ka yýk - çý lar Kö yü i çin de yer al mak ta o lup, Ü ni ver si te ya pýl mýþ ol ma sý ve Çay cu ma- An ka ra a na ka ra yo lu na çok ya kýn ol ma sý bu böl ge nin de ðe ri ni o lum lu et ki le miþ tir. Ay rý ca bu böl ge - de ki top rak lar ve rim li ve ta rý ma el ve riþ li dir. Taþýn ma zýn top lam ar sa be de li TL o lup, borç lu his se si ne i sa bet e den kýs mý ,86.TL dir. Ta þýn maz ü ze rin de ki bi na i - se be yan lar ha ne sin de borç lu a dý na ka yýt lý dýr. ÝMAR DURUMU : Çaycuma Belediyesi F 28-A-12-B-2-D imar paftasýnda Ayrýk nizam 2 katlý imarý vardýr. MUHAMMEN BEDELÝ : ,86 TL Birinci artýrma tarihi : günü, saat: dan 15.40'a kadar. Ýkinci artýrma tarihi : günü, saat:15.30 dan 15.40'a kadar. Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ her bir ta þýn maz i çin yu ka rý da gös te ri len bi rin ci ar týr ma ta rih ve sa at le ri a ra sýn da Çay cu ma Ad li ye si Ýc ra Mü dür lü ðü ö nün de; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la - cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a - la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la, her bir ta þýn maz i çin yu ka rý da gös te ri len i kin ci ar týr ma ta rih ve sa at le ri a ra sýn da Çay cu - ma Ad li ye si Ýc ra Mü dür lü ðü ö nün de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len de ðe rin % 40'ý ný ve rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ ve pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, i ha le dam ga ver gi si i le KDV ve ta þýn ma zýn tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it - tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Ýþ bu i lan tüm il gi li ler i çin teb li gat ye ri ne ge çer. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re catýný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. (Ý ÝK m.126) 19/10/2011 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. ÇAYCUMA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/278 Tal. Örnek No: Tapu Kaydý: Ta pu da Bi le cik Ý li Mer kez Ýl çe si, Cum hu ri yet Ma hal le si. 478 A da, 1 Par sel de ka yýt lý A na ta - þýn maz ni te li ði 11 Dük kân lý Kar gir Bi na o lan gay ri men ku lün Ze min kat 2/18 ar sa pay lý 1. no lu ba ðým sýz (dük kân) bö lü mü o la rak ka yýt lý dýr. Hali Hazýr Durumu : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Bi le cik Ý li mer kez il çe si, Cum hu ri yet (Ye ni A dý Hür ri yet) ma hal le si 478 A da, 1 Par selde ki 11 dük kân lý kar gir bi na nýn 1. no lu ba ðým sýz iþ ye ri dir. Söz ko nu su iþ ye ri tek kat lý ve i çe ri sin de as ma ka tý mev cut tur ve top lam a la ný 164,00 m 2 dir. Ýþ ye ri nin ze mi ni se - ra mik kap lý du var lar sý va lý ve be yaz bo ya lý dýr. Ýþ ye ri cep he sin de ki ký sým lar A lü min yum pro fil - den dir. Kü çük Sa na yi Si te sin de ki Ýþ ye ri e lek trik ve su gi bi ka mu hiz met le rin den ya rar lan mak - ta dýr. Müþ te mi la tý i le kul la ný la bi lir du rum da dýr. Ýmar Durumu : Bilecik Ýli, Merkez Ýlçesi, Cumhuriyet Mah. 478 Ada 1 nolu parsel Belediye þehir imar planýnda Küçük sanatlar alaný h: 7,70 ve imar parseli durumundadýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da T.C A da let Ba kan lý ðý Bi le cik De - ne tim li Ser best lik Ve Yard. Mer. Þu be Müd. Top lan tý Sa lo nu Ga zi pa þa Ma h. Plev ne Sok. Arz Bir lik Ýþ Mer ke zi Bi le cik ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri - ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü T.C A da let Ba kan lý ðý Bi le cik De ne tim li Ser best lik Ve Yard. Mer. Þu be Müd. Top lan tý Sa lo nu Ga zi pa þa Mah. Plev ne Sok. Arz Bir lik Ýþ Mer ke zi Bi le cik ad re sin de yu - ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la - rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o - lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be de i le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa - týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki fark la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o - lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce - lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve - ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur - ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (ÝÝK m. 126) B: T. C. BÝLECÝK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/2219 Örnek No: Tapu Kaydý: Tapuda Bilecik Ýli Merkez Ýlçesi, Ýstiklal Mahallesi, Hakalmaz mevkii. 292 Ada, 182 Parsel de kayýtlý 291,90 m 2 yüzölçümlü Ana taþýnmaz niteliði arsa olan gayrimenkulün bodrum kat 1. baðýmsýz (Depo) bölümü 1/4 arsa paylý olarak kayýtlýdýr. Hali Hazýr Durumu : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Bi le cik Ý li, Mer kez Ýl çe si, Ýs tik lal Ma hal le si, Ha kal maz mev ki i, 292 A - da, 182 Par sel de bu lu nan ta þýn ma zýn bod rum kat 1. ba ðým sýz (de po) bö lüm dür. Söz ko nu su ta þýn maz or tak kul la ným a lan la rý i ti ba ri i le kul la ný la bi lir du rum da dýr. Bi na nýn ý sýt ma sis te mi kom bi li ve ya kýt o la rak do ðal gaz kul la nýl mak ta dýr. Ba ðým sýz bö lüm ha li ha zýr da mes ken o la - rak kul la nýl mak ta, pro je ve ek le ri ne gö re de po vas fý ný ta þý mak ta dýr. Mes ken 3 o da 1 sa lon, mut fak, wc, ban yo ve bal kon müþ te mi la týn dan o luþ mak ta dýr. Ýç ö zel lik le ri i ti ba ri i le du var la - rý al çý sý va lý ve kar ton pi yer süs le me li, ýs lak ha cim ler se ra mik kap lý dýr. Yer dö þe me le ri i se; yi ne ay ný þe kil de ýs lak ha cim ler se ra mik kap lý, di ðer ku ru ha cim le rin ze mi ni la mi nat par ke dö þe - me li dir. Du var lar sa ten bo ya lý ve gi riþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. Da i re a la ný 115,00 m 2 dir. Ýmar Durumu : Bilecik Ýli, Merkez Ýlçesi, Ýstiklal Mah. 292 Ada, 182 Parseldeki gayrimenkul Belediye þehir imar planý içerisindedir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:20-14:30 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da T.C A da let Ba kan lý ðý Bi le cik De ne tim li Ser best lik Ve Yard. Mer. Þu be Müd. Top lan tý Sa lo nu Ga zi pa þa Mah. Plev ne Sok. Arz Bir lik Ýþ Mer ke zi Bi le cik ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma - da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü T.C A da let Ba kan lý ðý Bi le - cik De ne tim li Ser best lik Ve Yard. Mer. Þu be Müd. Top lan tý Sa lo nu Ga zi pa þa Mah. Plev ne Sok. Arz Bir lik Ýþ Mer ke zi Bi le cik ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar tý rma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe - þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tapu alým harcý, damga vergisi ile K.D.V. alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler ve tellaliye ücreti satýþ bedelinden ödenir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi - ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti ile i ha le nin fes hi ne se bep o - lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zarar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce - lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si için da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýlgi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. BÝLECÝK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/205 TAL. "Ýþ bu i la nýn, Ý ÝK.'nun 127. mad de si ge re ðin ce ta pu kay dýn da is mi ge çen il gi li le rin ad - res le ri ne teb li gat gön de ril miþ ol du ðun dan ta pu da il gi li le rin ad res le ri nin ka yýt lý ol ma - ma sý ha lin de ad re si tes pit e di le me yen ler i le teb lið çý kar tý lýp da teb li gat la rý bi la in faz i a - de dö nen il gi li le re teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý i lan o lu nur." Bir borç tan do la yý sa týl ma sý na ka rar ve ri len ta þýn maz la rýn cin si, ni te li ði,kýy me ti, a de - di, ö nem li ö zel lik le ri: 1 No lu Ta þýn maz : Ta pu nun Ak sa ray Mer kez Za fer Mah a da 1 par sel de ba ðým - sýz bö lüm no: 11 o lan trib leks mes ken ni te lik li 5.676,00 m 2 yüz öl çüm lü 8 a det 3 kat lý be to nar me bi na ve ar sa sýn da 1/16 ar sa pay lý ta þýn maz tam his se li dir. Ta þýn maz Yu nus Em re Mah So kak No: 42/1 ad re sin de bu lun mak ta dýr. Trib leks mes ken bod rum+ ze min+2 kat lý be to nar me -kar kas o la rak in þa e dil miþ o lup bi na nýn bod rum ka týn da kö - mür lük, wc, ka pa lý o to park böl me le ri, ze min kat ta sa lon, mut fak, an tre, wc ve bal kon, 1. kat ta 3 a det o da ve ban yo, 2. kat ta i se 1 a det o da, te ras ve wc bu lun mak ta o lup brüt top lam 268 m 2 ve net a la ný i se 215 m 2 'dir. Ke þif gü nü i ti ba riy le o da la rýn ta ba ný la mi - nant par ke i le kap lý, mut fak, ban yo ve wc böl me le ri nin ta ba ný ve du var la rý fa yans týr. O - da la rýn ta van la rý al çý- kar ton pi yer ya pý lý, du var lar al çý sý va ü ze ri sa ten bo ya lý dýr. Dýþ ka - pý sý çe lik ka pý dýr. Ýç ka pý lar A me ri kan pa nel ka pý ve pen ce re ler pen dir. Bal kon ka pý sý da pen dir. He nüz ye ni o lan bi na da a san sör yok tur. Mes ken do ðal gaz lý o lup do ðal gaz te si - sa tý çe kil miþ fa kat da i re iç le ri ne a lýn ma mýþ týr. Kat ir ti fa ký ku ru lu dur. Mev ki o la rak pýr - lan ta dü ðün sa lo nu na ya kýn dýr. Çev re de ya pý laþ ma yo ðun dur. E ði tim, sað lýk ku ru luþ la rý ve a lýþ ve riþ mer kez le ri ne ya kýn dýr. E lek trik, su ve ka na li zas yon gi bi bü tün alt ya pý hiz - met le ri ta mam lan mýþ týr. De ðe ri ar sa pa yý be de li da hil ,00 TL o la rak bi lir ki þi ta - ra fýn dan tes pit e dil miþ o lup bu de ðer ü ze rin den sa tý la cak týr. SATIÞ ÞARTLARI: Satýþ yapýlacak gayrimenkulllerin sýra numarasýna göre satýþ tarihi ve saatleri: Sýra No 1. 1.satýþ tarihi 2. satýþ tarihi Satýþ saatleri 1 Nolu Taþýnmaz 20/12/ /12/ :00-10:10 Saatleri arasý Yukarýda yazýlý gayrimenkullerin satýþý Aksaray Adliyesi Mezat Salonunda (Adres: Aksaray Adliyesi Zemin Kat No: Z-27 AKSARAY) yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de a - çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la ta - þýn maz lar yi ne yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de ay ný yer de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar - týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da (Türk li ra sý) pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver - gi si, % 18 KDV, ta þýn ma zýn tah li ye ve tes li mi mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi, bi rik miþ ver gi ler, ta pu harç ve mas raf la rý nýn 1/2'si sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/205 TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 24/10/2011 (Ý ÝK m.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. AKSARAY 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe K A M P A N Y A L A R H A B E R L E R... Ford dan ö zel Ma vi I þýk nford, Ka sým a yý na ö zel dü zen le nen Ford Ma vi I þýk Kam pan ya sý i le bi nek ve ti ca rî a raç lar da çok ca zip a van taj lar su - nu yor. Sý fýr fa iz li kre di ler, dü þük ay lýk ö - de me ler, ÖTV ve FKas ko he di ye si Ford tut kun la rý ný bek li yor. Ma vi ý þýk, az ya - kýt la çok yol kat e den Ford la rýn 2012 mo del le ri ni, tam 5 ye ni a van taj la Ford tut kun la rý na su nu yor. 1. A van taj: Bütün Ford a raç lar i çin TL lik kre di a lýp, sý fýr fa iz le 24 ay da ge ri ö de ye bi lir si niz. 2. A van taj: Tran sit Con nect Kom bi sa hi bi ol mak is ti yor sa nýz ÖTV far ký ný Ford O to san si zin i çin ö dü yor. 3. A van taj: Ti ca rî a raç sa hi bi ol mak is ti yor sa nýz ba lon ö de me li kre di kul la - na bi lir si niz. 4. A van taj: Ford Op ti ons kul la nýr sa - nýz ay lýk 288 TL den baþ la yan tak sit ler ve üc ret siz FKas ko he di ye si i le is te di ði - niz a ra ca sa hip o la bi lir si niz 5. A van taj: FKas ko yap tý rýr sa nýz 1 yýl bo yun ca 200 TL lik Ford O to san he di ye çe kin den ya rar la nýr sý nýz. Pe u ge ot da ben zer siz Ka sým npeugeot, Ka sým a yýn da ben zer siz fýr sat lar su nu yor. Ya kýt e ko no mi si, ve - rim li li ði ve sü rüþ kon fo ru i le ön pla na çý - kan Pe u ge ot 508 ve 3008 mo del le ri nin ben zin li mo tor se çe nek le rin de 30 bin TL ye va ran tu tar lar da 18 ay 0 fa iz le kre di im kâ ný dik kat çe ki yor. Ay rý ca di zel 508 mo del le rin de, 5008 de ve RCZ de 20 bin TL ye 12 ay 0 fa iz im kâ ný su nu - lu yor. Bütün bu a van taj la ra ek o la rak dos ya mas raf la rý ný da Pe u ge ot kar þý lý - yor. 207 mo de lin de 6 bin 500 TL, 107 ve 206+ mo del le rin de 3 bin 500 TL ye va - ran in di rim ler i le bir lik te di ðer mo del ler - de ki ca zip fi yat a van taj la rý mev cut. Sý ný - fý nýn be ðe ni len mo del le ri a ra sýn da o lan Pe u ge ot 5008 de 7 bin 800 TL ye va ran fi yat a van ta jý i le bir lik te Vi de o Pa ke ti pro mos yo nu da de vam e di yor. SE AT ýn a van taj la rý nseat, di na mik ve spor tif ta sa rý mýy la be ðe ni top la yan Le on ve I bi za da a van - taj lý fi yat lar sun ma ya de vam e di yor. Seg men tin de ra kip le ri a ra sýn da e ko no - mik fi ya týy la ö ne çý kan I bi za, kam pan ya - da Re fe ren ce do na ným se vi ye sin de 1,4 lt 85 hp SE AT I bi za 28 bin 900 TL den baþ la yan tav si ye e di len kam pan ya lý a - nah tar tes lim fi ya týy la a lý na bi li yor. SE - AT ýn mo del a i le si I bi za, 1.2 lt TSI DSG 7 i le ri o to ma tik mo tor se çe ne ðiy le ge niþ - le yen mo tor yel pa ze si, 3 Ka pý, 5 Ka pý ve Spor to u rer ver si yon la rý ve do na ným se - çe nek le riy le de fark lý be ðe ni le re hi tap e - di yor. SE AT ýn ge niþ mo tor yel pa ze siy le ö ne çý kan Le on, Style do na ný ma sa hip 1,2 TSI mo tor lu se çe ne ði 40 bin 900 TL den baþ la yan fi yat la ra sa hip. Trans por ter da in di rim var nvolk SWA GEN Ti ca rî A raç, A ma rok ve Trans por ter mo del le rin de 2 Bin TL ye, Ca ra vel le ve Craf ter mo del le rin de 3 bin TL ye va ran in di rim uy gu lu yor. Vdf i le ya pý lan iþ bir li ðiy le a van taj lý kre di im kân la rý nýn su nul du ðu kam pan ya da ay rý ca sa týþ son ra sýn da da ca zip se çe - nek ler mev cut. Volk swa gen Ti ca rî A raç, sa týþ son ra sýn da da a van taj lý uy gu la - ma lar su nu yor. Tra fi ðe çý kýþ ta ri hi 4 yaþ ve ü ze rin de o lan Volk swa gen Ti ca rî A - raç lar a yö ne lik ser vis kam pan ya sýn da, me ka nik, e lek trik a töl ye iþ çi li ði, yað ve yað de ði þi mi üc ret le rin de a raç ya þý nýn 3 ka tý ya ni; 4 ya þýn day sa yüz de 12, 5 ya - þýn day sa yüz de 15 in di rim su nu lu yor. Volkswagen A ma rok; To yo ta Hi lux, Nis san Na va ra, ve Mit su bis hi L200 ün ol duk ça bi lin di ði bir seg ment te sa ný rým kon fo ru ve þeh re hi tap e den ta sa rý mý i le yer a la cak. Volk swa gen A ma rok 2.0 TDI: ÞEHRE YAKIÞMIÞ VOLKSWAGEN, ESKÝMO DÝLÝNDE 'KURT' ANLAMINA GELEN AMAROK ÝLE ÝLK KEZ PÝCKUP SEGMENTÝNE EL ATIYOR. AMAROK KONFORU, ÞEHRE HÝTAP EDEN TASARIMI VE DE FÝYATIYLA DÝKKATLERÝ ÇEKÝYOR. TEST SÜRÜÞÜ RECEP BOZDAÐ HERKESÝN Pic kup ih ti ya cý fark lý lýk gös te re bi lir; a ra da kö yü me gi de rim, 3-5 eþ ya ta þý rým ya da þe hir de de bi raz gez sem fe na ol maz, di yen ler i çin fi ya tý, di zay ný ve ka li te si i le i yi bir a raç ol muþ Volk swa gen A ma rok. Za ten A ma rok tü rü a raç la rý in san lar bi raz da ho bi a maç lý kul la nýr ve as falt ta kul lan mak da ön ce lik li dir. Ge nel lik le de bu tür a raç a lý nýr ken a ðýr a ra zi þart la rý dü þü nül mez. Ký sa ca sý Volk swa gen bu yön ler den ba kýn ca, A ma rok i le þeh re u yan ve de þeh re ya ký þan bir a raç yap mýþ. Volk swa gen, es ki mo di lin de kurt an la mý na ge len A ma rok i le ilk kez pic kup seg men ti ne el a tý yor. To yo ta Hi lux, Nis san Na va ra, ve Mit su bis hi L200 ün ol duk ça bi lin di ði bir seg ment te A ma rok, sa ný rým kon fo ru ve þeh re hi tap e den ta sa rý mý i le yer a la cak. Ta biî fi ya tý ný da u nut ma mak ge re ki yor. A ma rok un ya pý lý ön ta sa rý mý a ra cýn gü cü vur gu la yan ön ta sa rý mý faz la sýy la dik ka ti çe ki yor. Bü yük far lar ve ge niþ ýz ga ra sý da göz den kaç mý yor. Ça mur luk la rýn ge niþ mi ge niþ ya pý sý, jant la rý nýn bü yük lü ðü kar þý ný za de va sa ve bir a raç çý ka rý yor. MO TOR VE PER FOR MANS Ül ke miz de 2.0 TDI çift tur bo lu mo tor la sa tý lan A ma rok 163 hp güç ü re ti yor ve çift tur bo ö zel li ði sa ye sin de en dik ram pa lar da bi le yük sek per for mans ve çe kiþ sað lý yor. Trend li ne ve High li ne o la rak 2 pa ket al týn da ve tek þan zý man se çe ne ði ne sa hip a raç; 5254 mm u zun lu ða, 1954 mm ge niþ li ðe, 1834 mm yük sek li ðe sa hip d/d de 163 hp güç ü re ten di zel mo tor a sýl gü zel li ði ni d/d a ra lý ðýn da ver di ði 400 nm tor ku na borç lu. Bu sa ye de en a ðýr yük le rin al týn dan ba þa rýy la kal ka bi le ce ði ni gös te ren A ma rok gü cü nü Volk swa gen in ge liþ tir di ði 4 mo ti on sis te mi ni kul la na rak dört te ker le ði ne de ðiþ ken o la rak da pay laþ tý rý yor. 182 km/s son hý za sa hip a raç þe hir i çin de 9.6 lt/100km, þe hir dý þýn da 6.9 lt/100km ve or ta la ma da 7.8 lt/100km tü ke ti yor nor mal ve ri ler de. An cak test a ra cý mýz da yo ðun bir tra fik te kal dý ðý mýz þe hir i çin de ya kýt tü ke tim de ðe ri 16 lt/100 km yi bul du. Þe hir dý þýn da i se bu de ðer 8.2 lt/100 km ol du kg lýk test a ra cý mýz a raç 80 lit re lik ya kýt de po su na sa hip. 6 i le ri ma nu el vi tes li a ra cý mýz 5. vi tes te son hý za u la þýp, 6. vi tes te ya kýt tü ke ti mi ni dü þü rü yor ve e ko no mik sü rü þü ya ka lý yor. Bu a ra da sert deb ri yaj ya pý sý kul la ný cý lar a ra sýn da þi kâ yet ko nu su o la bi le ce ði ni ay rý ca be lirt mek is te rim. A ma rok un bü yük ka sa sý sý ný fý nýn en ge niþ yük le me a la ný ný su nu yor ve 2,52 m 2. A ma rok un dýþ ya lý tý mý ve ses al ma ma sý nok ta sýn dan ba þa rý lý de sek yan lýþ ol mak. Zi ra i çe ri ye çok az rüz gâr ve mo tor se si a lý yor. Ý ÇE RÝ DE KÝ GÖ RÜ NÜM Ya kýt Tü ke ti mi Ya kýt tü rü: di zel Þe hir i çi: 9,6 lt Tek nik Ö zel lik ler Þe hir dý þý: 6,9 lt mo tor: 2.0 TDÝ Or ta la ma: 7,8 lt Mo tor Hac mi: 1968 cc Test or ta la ma: 12,1 lt/100km Si lin dir sa yý sý: 4 Ya kýt de po: 80 lt Max. güç: 163 hp 4000 d/d Ba gaj: 2,52 m2 Max. tork: 400 nm d/d Max. hýz: 182 km/s A MA ROK UN i çin de bi nek mo del ler de kul la ný lan ö ðe le rin ço ðu nu gör mek müm kün. Di rek si yo nu, gös ter ge tab lo su, sin yal kol la rý ses sis te mi ve kli ma kon trol le ri gi bi ü ni te ler di ðer VW mo del le ri i le ay ný. A sýl fark lý lýk lar vi tes ko lu - nun et ra fý na bak tý ðý nýz da. A ma rok tek tuþ la 4 çe ker mo da ge çen ve a ra zi de tam per for mans sað la mak is te miþ. Sol ký sým da a ra cý 4x2 mo dun dan 4x4 mo du na ve 4x4 low mod la rý na ge çi ren bir ku man da bu lu nu yor. Sað ký sým da i se ESP sis te mi ni ka pa tan bir bu ton ve e ðim i niþ sis te mi ni dev re ye a lýp a ra - cýn a yar la rý ný a ra zi kul la ný mý na gö re de ðiþ ti ren off-ro ad düð me si bu lu nu yor. A ma rok un stan dar la rýn da off-ro ad abs, o to ma tik yo kuþ çý kýþ-i niþ a sis ta ný ve esp var. A ma rok ta ay rý ca an ti pa ti naj sis te mi ve e lek tro nik dif ran si yel ki - li di de var. A ma rok bir Pic kup a ma kol tuk la rýn da klâ sik Volk swa gen kon fo ru mev cut. Di rek si yon tep ki le ri ba þa rý lý i ken, fren per for man sý da mem nun e di - ci. A ma rok un gü ven lik ma na sýn da bütün do na ným pa ket le rin de sü rü cü ve yol cu ha va yas týk la rý na ek o la rak yan ha va yas týk la rý da stan dart. SO NUÇ VOLK SWA - GEN A ma rok, ge rek bi nek a - raç kon fo ru, ge rek gö rü nü - mü i ti ba riy le þeh re ya ký þýr bir a raç. He! Ben a ra zi de de kul - la na ca ðým di - yor sa nýz o nu da ya pa bi lir si - niz. A ma rok bu nun i çin de uy gun do na - ným la ra sa hip. Son cüm le, a - raç is miy le ben de seg - ment te ye ri mi al mak is ti yo - rum, di yor. Hyun dai i40 a al týn ma dal ya nhyundaý i40 ýn ü re tim ka li te si ve da ya nýk lý lý ðý bir kez da ha is pat lan dý. E u ro NCAP in çar pýþ ma test le rin den en yük sek de re ce o lan 5 yýl dý zý a la rak yol cu la rý i çin en üs tün se vi ye de gü ven lik sun du ðu nu ispat la yan i40, bu kez de A u to mo ti ve Circ le In ter na ti o nal ýn 2011 Yý lý i çin dü zen le nen E u ro Car Body ya rýþ ma sýn da Al týn Ma dal ya i le o nur lan dý rýl dý. Av ru pa nýn en ön de ge len te da rik çi le ri ve ü re ti ci le ri nin o luþ tur du ðu A u to mo ti ve Circ le In ter na ti o nal a bað lý bu lu nan 500 den faz la dün ya ça pýn da ki ü ye si nin oy la rýy la bi rin ci se çi len i40 ýn en kap sam lý mü hen dis li ðe, en ge liþ miþ ma ter yal le re, en et kin ü re ti me ve en üs tün gü ven li ðe sa hip o la rak bu ö dü lü ka zan dý ðý be lir til di. Bu yýl ki ö dül i çin a day gös te ri len 9 fark lý Av ru pa lý ve Ja pon o to mo bi li ge ri de bý ra kan i40 sa ye sin de Hyun dai de ilk kez ka týl dý ðý ya rýþ ma dan bi rin ci ay rýl dý ve bu ö dü lü a lan ilk U zak do ðu lu ü re ti ci ol du. Hyun da i nin yük sek da ya ným lý ve ul tra-ha fif çe lik göv de si sa ye sin de ka za a nýn da yol cu la rý en üst se vi ye de ko ru yan i40, top lam da 50 pu an üs tün den 37,98 pu an a la rak, ya rýþ ma nýn þu a na ka dar ki en yük sek no tu nu da el de et miþ ol du. Fi at 500, ABD de 'Sý ný fý nýn En Gü ven li O to mo bi li' se çil di nfýat'in kü çük sý nýf ta ki i kon mo de li Fi at 500, ABD de ra kip le ri ni a çýk fark la ge ri de bý ra ka rak Sý ný fý nýn En Gü ven li O to mo bi li se çil di. Fi at 500, ABD de a raç gü ven li ði ko nu sun da o to ri te o lan I IHS (The In su ran ce Ins ti tu te for High way Sa fety-o to yol Gü ven li ði Si gor ta Ens ti tü sü) ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len çar pýþ ma test le ri so nu cun da gös ter di ði per for mans la Sý ný fý nýn En Gü ven li O to mo bi li ol ma ba þa rý sý na e riþ ti. Fi at 500 Tür ki ye de 1.2 lit re 69 HP ve 1.4 lit re 100 HP lik ben zin li mo tor se çe ne nek le ri ve TL den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu lu yor. Ye ni nýkýncý el a raç al mak ve ya sat mak is te yen le rin re fe rans si te si ha li ne ge len DOD un sa nal or tam da ki yü zü zi ya ret çi le ri nin is tek le ri ne da ha hýz lý bir þe kil de ce vap a la bi le ce ði alt ya pý sý, gör sel ve zen gin muhtevasý i le hiz me te baþ la dý. Gör sel ve i çe rik o la rak zen gin le þen ye ni si te de DOD un ye ni hiz met le ri de su nu lu yor. Ý kin ci el a ra cý ný sat mak ve ya 2. El a raç al mak is te yen zi ya ret çi ler sa nal or tam dan bir çok fark lý hiz me te ko lay ca u la þa bi li yor. Ye ni si te si nin en çok dik kat çe ken bö lüm le rin den bir ta ne si, a ra cý nýn de ðe ri ni öð ren mek is te yen ler i çin su nu lan Key DOD uy gu la ma sý. On li ne eks per tiz hiz me ti nin ve ril di ði Key DOD (Ken di Eks per ti zi ni Yap) uy gu la ma sýn da kul la ný cý a raç fi ya tý ný et ki le yen yaþ, ki lo met re, do na ným ve ka por ta du ru mu gi bi bil gi le ri sis te me iþ le ye rek ko lay ca a ra cý nýn yak la þýk de ðe ri ni öð re ni yor. Co o per Dis co ve rer A/T3 en i yi SUV las tiði se çil di ncooper Dis co ve rer A/T3, A me ri ka nýn en gü ve ni lir ve say gýn ya yýn la rýn dan bi ri o lan Con su mer Re ports Der gi si ta ra fýn dan en i yi SUV ve Pick-up las ti ði se çil di yý lýn da ay ný de ðer len dir me de 9. sý ra da o lan Co o per Ti res, a ra dan ge çen 3 yýl da ya pý lan tek no lo jik ge liþ tir me ler sa ye sin de bi rin ci li ði el de et ti. Con su mer Re ports Der gi si ta ra fýn dan ya pý lan de ðer len dir me de top lam 13 fark lý mar ka las tik test e dil di. Dis co ve rer A/T3 ün a çýk a ra fark la en i yi las tik se çil di ði tes tin so nu cun da, A/T3 ün kar lý ze min de çe kiþ per for man sý mü kem mel, ýs lak ve ku ru ze min de fren per for man sý i le ýs lak ze min de yol tu tuþ per for man sý i se çok i yi o la rak de ðer len di ril di. Club To tal Kart i le 1 yýl lýk ya kýt be da va n DÜNYANIN bü yük a kar ya kýt þir ket le rin den To tal, Club To tal kart i le ka zan dýr ma ya de vam e di yor. 17 Ka sým 31 A ra lýk 2011 ta rih le ri a ra sýn da To tal is tas yon la rýn dan tek se fer de 45 TL de ðe rin de a kar ya kýt ve o to gaz a lý mý ya pan Club To tal kart sa hip le ri a ra sýn da ya pý la cak çe kiþ le her gün 1 ki þi 1 yýl lýk be da va ya kýt ka zan ma þan sý ný ya ka la ya cak. Club To tal ay rý ca ki þi ye de her 45 TL lik a kar ya kýt ve o to gaz a lý mýn da a nýn da 5, 10 ve 15 TL de ðe rin de be da va ya kýt sür priz le ri ka zan dý rý yor.

14 14 SPOR Y TFF ARDA TURAN'I UYARDI HIRVATÝSTAN YENÝLGÝSÝNÝN SORUMLUSU OLARAK GUSS HÝDDÝNK'Ý GÖSTEREN MÝLLÝ FUTBOLCU ARDA TURAN'A FEDERASYONDAN TEPKÝ GELDÝ. FEDERASYON YÖNETÝCÝSÝ CÜNEYT TANMAN, "MESAJ VERMEK ONUN ÝÞÝ DEÐÝL" DEDÝ. TÜRKÝYE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Mil li Ta - kým lar dan So rum lu Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Cü - neyt Tan man, 2012 Av ru pa Þam pi yo na sý e le me - le ri play-off ilk ma çýn da Hýr va tis tan'a 3-0 ye ni len A Mil li Ta kým'a Türk Te le kom A re na'da tep ki gös te ril me si nin ar dýn dan, ma çýn ne den A na do - lu'da oy nan ma dý ðý yö nün de ki e leþ ti ri le ri doð ru bul ma dý ðý ný söy le di. Cü neyt Tan man, yap tý ðý a - çýk la ma da, A Mil li Ta kým'ýn Türk Te le kom A re - na'da Es ton ya i le oy na dý ðý ve ben zer so run la rýn ya þan dý ðý ma çýn ar dýn dan, bu nun tek rar lan ma - ma sý i çin di ya log sað la dýk la rý ný ak ta rýr ken, þu i fa - de le ri kul lan dý: ''Türk Te le kom A re na'ya ve o ra ya ma çý iz le me ye ge len ta raf tar la ra hak sýz lýk yap ma - ya lým. Tür ki ye'nin ne re sin de o lur sa ol sun, bu ka - dar ö nem li bir maç ta skor 3-0'a gel dik ten son ra tep ki o lur. Böy le ö nem li bir maç ta 3-0 ge ri ye düþ müþ mil li ta kým, de ðil Ýs tan bul'da, han gi il de des tek gö rür? Bu du rum Ýs tan bul-a na do lu prob - le mi de ðil. Fut bol kül tü rü müz le a la ka lý bir þey. Ko nu yu bu a çý dan tar tý þa bi li riz.'' KONUÞMASIN, FUTBOLUNU OYNASIN Fut bol da çok sý kýn tý lý bir sü reç ya þa dýk la rý ný ve tar týþ ma la rýn da doð ru plat form da ya pýl ma dý ðý ný Zagreb'e umutsuz gittiler ak ta ran Cü neyt Tan - man, fut bol cu la ra da tav si ye ler de bu lun du. Her ke sin çok dik kat li ol ma sý ge rek ti ði bir dö nem den ge çil di ði ni an la tan Tan man, ''Ben tüm ak tör le ri u ya ra cak Cüneyt Tanman de ði lim. Bu ko nu da TFF'nin yet ki li or gan la rý var. A ma es ki bir fut bol - cu o la rak, bu kri tik dö nem de fut bol cu la ra da tav - si yem var. Pro fes yo nel o yun cu kriz çý kar maz. Yap týk la rý nýn ne le re mal o la ca ðý ný he sap et mek zo run da dýr. O nun i þi me saj ver mek de ðil, sa ha da i yi yap tý ðý ný, sa na tý ný ser gi le mek tir'' de di. MAHALLE TAKIMI YÖNETMÝYORUZ Tan man, mil li fut bol cu la rýn al dýk la rý prim le - ri ge ri ver me le ri yö nün de ba sý na yan sý yan ha - ber ler den duy du ðu ü zün tü yü de vur gu lar ken, ''TFF'nin ge lir le ri nin bü yük bö lü mü A Mil li Ta kým'ýn mar ka de ðe rin den Av ru pa Þam pi yo na sý'nýn sa de ce ka tý lým ge li ri 7,5 mil - yon av ro. Ay rý ca spon sor luk la rýn hep si de mil li ta ký mýn ba þa rý sý na ve per for man sý na o dak lý Avrupa Þampiyonasý elemeleri play-off rövanþýnda 15 Kasým'da deplasmanda Hýrvatistan'la karþýlaþacak olan A Milli Futbol Takýmý, dün öðle saatlerinde yaptýðý antrenmanla Ýstanbul'daki hazýrlýklarýný tamamladý. FÝYAPI Ýnönü Stadý''nda ilk 15 dakikasý O nun i çin fut bol cu - la ra bu tarz e leþ ti ri ler yap mak doð ru de ðil. Biz bu ar ka daþ la rý mý - za mil li ta ký mýn ö - nem li ol du ðu nu, bu - ra ya gel dik le rin de tüm ül ke nin ar ka la - rýn da ol du ðu nu gös - Arda Turan te re cek ken, o yun cu la rý mil li ta kým lar dan so ðu - tu cu yak la þým lar son de re ce yan lýþ'' i fa de le ri ni kul lan dý. A Mil li Ta kým'ýn Hýr va tis tan kar þý sýn - da al dý ðý ba þa rý sýz so nuç son ra sý ya pý lan e leþ ti - ri le re de ði nen Cü neyt Tan man, þöy le de vam et ti: ''E leþ ti ri o la cak ta bi. Her ko nu da za ten e - leþ ti ri li yo ruz. Oy sa, ya þa ný lan þi ke ve teþ vik id - di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma sü re ci ni biz baþ - lat ma dýk. Ne Gu us Hid dink'le, ne de Er sun Ya - nal'la söz leþ me le ri biz yap ma dýk. Biz ay rý ca ma hal le ta ký mý yö net mi yo ruz. Bir so run var sa, fut bol a da mý gi bi o tu ru ruz ma sa ya ve çö ze riz. Er sun Ya nal o la yýn da da ol du ðu gi bi. Her þe yin ko nu þu la ca ðý, tar tý þý la ca ðý ve çö zü le ce ði gün var dýr. Bu nun za man la ma sý ö nem li dir.'' basýna açýk tutulan antrenmanda Ay - Yýldýzlý futbolcular, düz koþu ve ýsýnma hareketlerinin ardýndan topla çeþitli oyunlar oynadý. Antrenmanda Hýrvatistan maçý sonrasýnda sað ayak bileðinde aðrý þikâyeti olan Mehmet Topal, takýmla birlikte çalýþýrken, sakatlýðý OÐUZ ÇETÝN'E FATURA KESÝLEMEZ A Mil li Ta kým So rum lu Yar dým cý sý O ðuz Çe tin'e yö ne lik ya pý lan e leþ ti ri le ri an la ma dý ðý ný ve bir fut bol a da mý o la rak o nun la il gi li söy le - mek is te di ði þey ler bu lun du ðu nu di le ge ti ren Cü neyt Tan man, söz le ri ni þöy le sür dür dü: ''Bir yar dým cý tek nik a da mýn gö rev ta ri fi nin ne ol - du ðu nu bi len var mý? 'Tek so rum lu O ðuz Çe - tin'dir' de mek ne de re ce doð ru? Dün ya nýn en ö nem li tek nik a dam la rýn dan bi ri ni ge ti re cek si - niz, her tür lü im ka ný sað la ya cak sý nýz, is te di ði yar dým cý lar la ça lýþ ma im ka ný su na cak sý nýz, son ra da fa tu ra yý yar dým cý sý na ke se cek si niz. E - leþ ti ri ta bii ki o la bi lir a ma 'Tek so run lu O - ðuz'dur' de mek bü yük hak sýz lýk. Dört a yý aþ - kýn dýr be ra ber ça lý þý yo ruz. Bir fut bol a da mý o - la rak iz le ni mim þu; O ðuz Çe tin i yi bir yar dým cý ho ca nýn da ö te sin de, yö ne ti ci lik vas fý o lan bir tek nik a dam. Al man ya ma çýn da Ar da'yý ku lü - be de ke na ra yol la dý di ye e leþ ti ri lir ken, bu maç - tan son ra ku lü be nin hiç dý þý na çýk ma dý di ye e - leþ ti ri yor lar. Bun dan ön ce ki maç la rý bir iz le ye - lim, O ðuz Çe tin hiç ye ri ne o tur du mu? E leþ ti ri ya par ken bi raz hak ka ni yet li ol mak la zým.'' düzelen Kazým ve sarý - kart cezalasý durumuna düþen futbolcularýn yerine çaðýrýlan Serkan Balcý da çalýþmalarda yer aldý. A Milli Takým, 15.30'da Türk Hava Yollarý'na ait uçakla Hýrvatistan'la oynanacak ikinci maç için Zagreb'e gitti. FOTOÐRAF: A.A MÝLAN'I ÖRNEK ALAN REAL MADRÝD SPOR ÞEHRÝ NÝ GENÝÞLETÝYOR DÜNYANIN en bü yük fut bol ku lüp le - rin den bi ri o lan Re al Mad rid, 6 yýl ön ce aç tý ðý ''spor þeh ri ni'' ya pý la cak ye ni in þa - at lar la da ha da ge niþ le te cek. Mad rid'de, ha va a la ný ya kýn la rýn da ki Val de be bas yer le þim ye rin de 1 mil yon 200 bin met - re ka re lik a lan da ku ru lan ''Re al Mad rid Spor Þeh ri'', 2012 yý lýn da baþ la ya cak ye - ni pro je ler le da ha da ge niþ le ti le rek, fut - bol cu lar i çin ö zel ko nut lar ya pa cak. Þim di ye ka dar 300 bin met re ka re lik a - lan da 12 fut bol sa ha sý, jim nas tik sa lon - la rý, yük sek tek no lo ji i le do na týl mýþ tak - tik ça lýþ ma o da la rý, sý cak-so ðuk ha vuz ve hid ro te ra pi gi bi sað lýk te sis le ri, Re al Mad rid te le viz yo nu ve rad yo su nun stüd yo la rý bu lu nur ken, bun lar i çin top - lam da 70 mil yon av ro har can mýþ tý yý lý nýn ilk ay la rýn da baþ la ma sý ve 2013 yý lý so nun da bit me si ön gö rü - len ye ni pro je kap sa mýn da i se spor þeh ri ne, bir o tel, A ta kým da ki fut bol - cu lar ve tek nik he yet i çin ko nut lar ya - pýl ma sý ön gö rü lü yor. Ýs pan yol ba sý - nýn da ki ha ber ler de, Re al Mad rid'in 'spor þeh ri'' i çin ken di si ne Ýs pan yol Fut bol Fe de ras yo nu'nun Mad rid'in Las Ro zas böl ge sin de ki kamp a la ný ný ve ya Ý tal ya'nýn Mi lan ta ký mý nýn kamp ve an tre man sa ha sý Mi la nel lo'yu ör - nek al dý ðý be lir ti li yor. Re al Mad rid ku lü bün den bir yö ne ti ci ''E vi miz de en i yi te sis le ri kur duk tan son ra ne den bir o te le gi dil sin?'' der ken, fut bol cu la rýn maç lar ön ce sin de ki kamp lar da o te le git mek ye ri ne ye ni in þa e di le cek ö zel ko nut lar da ka la ca ðý ve her tür lü kon - fo run sað la na ca ðý bil di ri li yor. Türk futbolu bitkisel hayata girdi AMil li Ta ký mý nýn Hýr va tis tan kar þý sýn - da ya þa dý ðý re za let a de ta maç da ha oy nan ma dan bel li ol muþ tu. Ha týr la - ya lým; 2010 Dün ya ku pa sý na gi de me yin ce Hid dink'in mil li ta ký mýn ba þý na ge ti ri li þi o lay ol muþ ve bir yý ðýn tar týþ ma lar ya þan mýþ tý. Ý ki se ne ön ce sin den a lý nan bu yan lýþ ka rar bir tur nu va nýn dý þýn da da ha kal ma mý za ne den ol du. TT A re na'da gör dü ðü müz ger çek ol - duk ça ya lýn dý. Ru hu nu kay bet miþ, san ki bit - ki sel ha yat ta ya þa yan bir mil li ta kým! Grup maç la rýn da ra hat lýk la ka za na bi le ce ði miz maç lar da bi le ya tek far ký ko ru ma ya ya da be ra ber li ðe ra zý o lan o yun an la yý þý o yun cu lar ü ze rin de ne ga tif et ki yap miþ ve öz gü ven le ri - ni yok et miþ san ki. Hýr va tis tan kar þý sýn da ki bek len me dik bo ca la ma nýn ne de ni de buy du. Sa ha da gü ven yok tu. Hid dink'in gel di ði gün - den bu ta ra fa maç lar da ra ki bin den kor kan bir mil li ta kým iz li yo ruz mü te ma di yen. Hid dink i de al kad ro su nu hiç bir za man o - luþ tu ra ma dý. Mil li ta ký mýn sto pe rin de ki min oy na ya ca ðý maç sa a ti ne ka dar mu al lak ta o la - bi li yor sa i de al kad ro dan söz et mek müm kün o la bi lir mi? Ha ya ti bir maç ta gö rev ve ri le cek Gi ray'a grup lar da bir da ki ka bi le for ma ve ril - me miþ. I ki yýl ön ce sin den ya pýl ma yan plan la - ma lar ko ca bir mil li ta ký mý or ta da bý ra ký ve ri - yor iþ te! Da ha bir haf ta ön ce Fa tih Te rim Mer sin ma çý na Sab ri'yi or ta sa ha da baþ lat mýþ a ma bu na sa de ce bir 45 da ki ka da ya na bil miþ - ti. Bu na rað men Hid dink göz gö re gö re ay ný ha ta yý tek rar la dý. Ken di e vin de mut lak ka zan - mak pa ro la sýy la ma ça baþ lý yor san or ta sa ha ya to pu kul lan ma be ce ri si o lan o yun cu la rý koy - ma lý sýn. Hid dink i se bü tün o fan sif yü kü Ar da ve Bu rak'ýn üs tü ne yý ka rak gol ye me mek i çin sür müþ o yun cu la rý ný sa ha ya. Sað ön de Ha - mit'i ter cih et me si hü cum et kin li ði nin ya ný sý - ra sa vun ma ö zel lik le rin den fay da lan mak i çin - di. Hid dink muh te me len i ki ma çýn so nun da gol süz e þit lik le gi di le cek pe nal tý la ra gö re kur - muþ tu plan la rý ný. A ma he sap lar tut ma dý. Kim se nin bek le me di ði bir so nuç çýk tý or ta ya. Baþ ta be lirt ti ðim gi bi bi zi bu ra ya ge ti ren ne - den ler le o yun i çin de ki ha ta lar iz di vaç e din ce fark lý bir so nuç bek le mek ha yal ci lik ten ö te ye ge çe mi yor. A day kad ro se çi min den kad ro se çi - mi ne ka dar on lar ca yan lýþ lýk Hid dink'in ka ri ye ri i le bað daþ ma dý ne ya zýk ki. Nu ri Þa hin'in ta ký - mýn da for ma giy me ye baþ la mýþ ken mil li ta ký ma kat ký sý nýn ol ma ya ca ðý ný dü þü ne me yiz de ðil mi? A ma ka zan mak is ti yor sa nýz Nu ri'nin tek dev re - lik bi le me di niz en kö tü sün den ya rým sa at lik per for man sýn dan bi le ya rar lan ma nýz ge re kir. Fe de ras yo nun þi ke ko nu sun da ki çe liþ ki li ta výr la - rý ve ni hai ka ra rýn bir tür lü ve ri le me me si i se ül - ke fut bo lu nu bu gir da ba sü rük le yen ö nem li bir et ken ol du. Biz bu fil mi bil mem ki ka çýn cý de fa iz le dik ve da ha ne ka dar iz le ye ce ðiz a ca ba? Trabzonspor-Ýnter maçý biletleri satýþa çýkýyor UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda, 22 Kasým'da, Trabzonspor ile Ýtalya'nýn Ýnter takýmlarý arasýnda oynanacak karþýlaþmanýn biletleri bugünden itibaren satýþa sunulacak. Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapýlan açýklamaya göre, bordo-mavililer ile Ýnter arasýnda, 22 Kasým salý günü, Trabzon'daki Hüseyin Avni Aker Stadý'nda oynanacak maçý izlemek isteyen taraftarlar, maç biletlerini bugün itibaren Biletix giþeleri ile adresinden satýn alabilecek.

15 Y SPOR 15 FENERBAHÇE'DE BARONÝ ÝYÝLEÞTÝ SA KAT LI ÐI GE ÇEN BRE ZÝL YA LI FUT BOL CU ES KÝ - ÞE HÝRS POR MA ÇIN DA FOR MA GÝY MEK ÝS TÝ YOR. FENERBAHÇELÝ Cris ti an Ba ro ni, çok cid di bir sa kat lý ðý nýn ol ma dý ðý ný ve Ay kut Ko ca man'ýn ken di si ne þans ver me si du ru mun da Es ki þe - hirs por kar þý sýn da for ma gi ye bi le ce - ði ni söy le di. Cris ti an Ba ro ni Fe ner - bah çe Te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la - ma da, Si vass por ma çýn da yap týk la rý Cristian Baroni normal koþulara baþladý. ha ta lar dan ders çý kar dýk la rý ný ve Es - ki þe hirs por kar þý sýn dan ga lip ay rýl - mak i çin el le rin den ge le ni ya pa cak - la rý ný i fa de et ti. Si vass por kar þý sýn da a lý nan mað lu bi ye te de ði nen yýl dýz o - yun cu, "Si vass por ma çýn da al dý ðý - mýz mað lu bi yet he pi mi zi faz la sýy la üz dü. Sa ha i çe ri sin de e li miz den ge - le ni yap týk fa kat de mek ki ek sik ka - lan bir þey ler var dý ki maç tan mað - lup ay rýl dýk. Bu mað lu bi yet ten çý - kar ma mýz ge re ken ders le ri çý kar dýk ve bir son ra ki maç ta da e li miz den ge le nin en i yi si ni yap mak i çin sa ha - ya çý ka ca ðýz. Ka dý köy de Es ki þe hirs - por ma çýn dan 3 pu an al mak i çin e li - miz den ge le ni ya pa ca ðýz" de di. AÐRILARIM GEÇÝYOR Sa kat lý ðý i le il gi li so ru ü ze ri ne i se Cris ti an Ba ro ni, cid di bir þe yi nin ol - ma dý ðý ný be lir te rek, söz le ri ni þu i fa - de ler le ta mam la dý:"sa kat lý ðým i yi ye doð ru gi di yor ve çok cid di bir sa kat - lý ðým yok. Son maç tan son ra að rý la - rým var dý. Dok to ru muz la bir lik te te - da vi mi zi sür dür dük. Þu an da ken di - mi i yi his se di yo rum ve u mu yo rum ki ö nü müz de ki maç ta ho cam þans ve rir se for ma gi ye bi li rim" JUDODA 5 MADALYA KAZANDIK SAMOA A da la rý'nýn baþ ken ti A pi a ken tin de so na e ren Ju do Dün ya Ku - pa sý mü sa ba ka la rýn da Tür ki ye, 6 spor cuy la ka týl dý ðý tur nu va dan 5 ma dal ya i le dön dü. Dün ya Ku pa sý mü sa ba ka la rý nýn son gü nün de er - kek ler 73 ki lo da maç lar ya pýl dý. Bu sýk let te ya rý þan i ki Türk spor cu Ha - san Van lý oð lu ve Se zer Huy suz ra - kip le ri ni ye ne rek ya rý fi na le çýk tý. Ha san Van lý oð lu ya rý fi nal de Çin li ra ki bi ni, Se zer Huy suz i se ABD'li ra ki bi ni ye ne rek fi na le yük sel di. Bu so nuç la rýn ar dýn dan fi nal de 2 Türk ju do cu kar þý kar þý ya gel di. Fi nal de Se zer Huy suz, Ha san Van lý oð lu'nu ye ne rek al týn ma dal ya ya u za nýr ken, Ha san Van lý oð lu i se gü müþ ma dal - ya da kal dý. Gü nün di ðer ma çýn da i - se ba yan lar ar tý 78 ki lo da Bel kýs Zeh ra Ka ya fi na le yük sel me si ne kar þýn gü müþ ma dal ya da kal dý. Türk spor cu fi nal de Ýn gi liz ra ki bi ne ye ni le rek, i kin ci ol du. Bayrampaþa'daki þampiyonada 7 i le 18 yaþ a ra sýn da ol mak ü ze re 24 ka te go ri de ço cuk ya rýþ tý. TÜRKÝYE Sat ranç Fe de ras yo nu Ýs tan bul Tem sil ci li ði ve Bay ram pa þa Be le di ye si iþ bir li ðiy le dü zen le nen ''Ýs tan bul Kü - çük ler ve Yýl dýz lar Sat ranç Þam pi yo na - sý'' ya pýl dý. Bay ram pa þa'da ki Se mih Er - den Spor Sa lo nu'nda ger çek leþ ti ri len þam - pi yo na ya i liþ kin bil gi ve ren Tür ki ye Sat - ranç Fe de ras yo nu E - ði tim ve Tek nik Ku - ru lu ü ye si Sim ten Kan ber, Ýs tan bul'dan 7 i le 18 yaþ a ra sýn da, kýz ve er kek ol mak ü ze re 24 ka te go ri de ço cuk ya rýþ tý ðý ný be lir te rek, her ço cu - ðun de re ce si nin, ken di ka te go ri sin de ve ri le ce ði ni kay det ti. Kan ber, her spor - cu nun 7 maç yap tý ðý ný ve pu an la rý na gö re de re ce ler ka za na ca ðý ný söy le di. Þam pi yo na da, 1170 ço cu ðun sat ranç oy na dý ðý ný ve sat ranç oy na ný la bi le cek bir spor sa lo nu nun bu lun ma dý ðý ný an - la tan Kan ber, Be le di ye nin sa lon, e kip, gü ven lik, te miz lik ko nu sun da des tek ol - du ðu nu bil dir di. Sim ten Kan ber, ma çý - ný bi ti ren ço cuk la rýn tur nu va sa a ti ni bek le me si i çin bir yer bu lun ma sý ge rek - ti ði ni be lir te rek, ''Hiç bir spor sa lo nu bu ka dar spor cu yu ve ve li yi bir a ra da bu - lun du ra maz'' de di. ORGANÝZASYONDAN ÞÝKAYET 11 ya þýn da ki ço cu ðu sat ranç þam pi yo - na sý na ka tý lan Ýs tan bul Cer ra hi Has ta ne si Baþ he ki mi Sa ti a Ad van, ço cu ðu nun her yýl bu tur nu va ya ka týl dý ðý ný be lir tir ken, bu yýl tur nu va nýn in þa a tý bit me miþ bir spor sa lo nun da ya pýl ma sý ný e leþ tir di. Ad van, Bayrampaþa Belediye Baþkaný Atila Aydýner, masalarý dolaþarak çocuklara baþarýlar diledi. Bayrampaþa'da satranç þöleni E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr ''Ýstanbul Küçükler ve Yýldýzlar Satranç Þampiyonasý'' Bayrampaþa Semih Erden Spor Salonu'nda yapýldý. 7 ile 18 yaþ aralýðýndaki bin 170 kiþinin katýldýðý organizasyona veliler de büyük bir ilgi gösterdi. ço cuk la rýn tur nu va nýn ger çek leþ ti ril di ði a la na a lýn dý ðý ný i fa de e de rek, þun la rý söy - le di: ''Ve li ler i çin o luþ tu ru lan bek le me sa - lo nu nun in þa at bit me di ði i çin çi men to toz lu bir or tam da ço cuk lar ko þu yor ve oy nu yor. Bu lun du ðu muz sü re bo yun ca o to zu biz de ço cuk lar da so lu du. O toz, ak - ci ðer le re ya pý þýr ve çýk maz. Çe þit li en fek - si yon la ra se bep o lur. As tý mý o lan ço cuk - lar i çin bü yük so run la ra se bep o la bi lir. Sa - bah or ta lýk göz gö zü gör me ye cek þe kil - dey di. Gö rev li le re 'Bu ra yý de ðiþ ti re mi yor - sa nýz, ýs lak tu tun' de dim'' Ço cu ðuy la þam - pi yo na ya ka týl mak ü ze re ge len Ýs tan bul Tek nik Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Be dii Öz de mir de 3 sa at bo yun ca spor sa lo nu nu a ra dý ðý ný, an cak in ter net te hiç bir þe kil de ha ri ta ya da ad res bu la ma - dý ðý ný i fa de e de rek, ''Üc re tin bü yük lü ðü ö - nem li de ðil, an cak ben ka yýt pa ra sý nýn i a - de si ni ta lep e di yo rum. Böy le bir or ga ni - zas yon gör me dim'' de di. AYDINER: DESTEÐÝMÝZ SÜRECEK Bay ram pa þa Be le di ye Baþ ka ný A ti la Ay dý ner, þam pi yon da yap tý ðý ko nuþ ma - da þun la rý söy le di: Sat ranç in san gü cü - nü or ta ya ko yan bir spor. Bun dan do la - yý ço cuk la rý mý zý kut lu yo rum. Ýs mi ni du yur muþ bi lim a dam la rý nýn ço ðu nun i yi bir sat ranç us ta sý ol du ðu nu u nut ma - ya lým. Bu gü zel spo ra ço cuk la rý mý zý teþ vik et mek i çin e li miz den ge le ni yap - ma lý yýz. Ve li le ri mi ze de ço cuk la rý nýn ya nýn da o lup on la ra des tek ol duk la rý i - çin kut lu yo rum. Bu ve si le i le ço cuk la rý - mý zýn hep si ne ba þa rý lar di ler ken biz le ri yal nýz bý rak ma yan Bay ram pa þa lý ve Ýs - tan bul lu la ra te þek kü rü bir borç bi li yo - rum.sat ran ca o lan des te ði miz bun dan son ra da de vam e de cek.

16 744 ki lo met re hý za u laþ tý lar n ABD'NÝN U tah e ya le tin de, ya rýþ a raç la rý i çin yük sek çö zü nür lük lü gö rün tü ve fo toð raf tek no lo ji le ri ge liþ ti ren bir fir ma nýn ta ný tý mý i çin sa - at te 744 ki lo met re hý za u la þýl dý. De ne me, e ya le tin ku zey ba tý sýn da yer a lan ve dün ya ka ra hýz re kor la rý ya rýþ la rý nýn ya pýl dý ðý Bon ne vil le Tuz Düz lük le ri nde geç ti ði miz haf ta ger çek leþ ti ril di. Rep lay XD þir ke ti nin ge liþ tir di ði kü çük, ha fif ve yük sek çö zü nür lük lü ka me ra lar, Spe ed De - mon a dý ve ri len ö zel do na ným lý bir a ra cýn çe þit li yer le ri ne yer leþ ti ril di. Pi lot Ge or ge Po te et in sür dü ðü a raç, sa at te 744 ki lo met re hý za u laþ tý. Ne fes ke sen an lar, a ra cýn i çin de ve dý þýn da fark lý a çý la ra yer leþ ti ri len ka me ra lar ta ra fýn dan kay de dil di. De ne me, tek nik bir ak sak lýk ve ka za ya þan ma dan ba þa rýy la ta mam lan dý. Salt La ke City / ci han Hýz denemesinde herhangi bir aksaklýk olmadý. Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y RAMAZAN DEDE ATA TOPRAÐINDA 1924'TEKÝ MÜBADELEYLE YUNANÝSTAN'DAN GELEN, BURSA'YA YERLEÞTÝRÝLEN 77 YAÞINDAKÝ RAMAZAN TURHAN, YUNANÝSTAN'IN VODÝNA ÞEHRÝNDE ATALARININ DOÐDUÐU TOPRAKLARI ZÝYARET ETTÝ. Keresye'da evini bulamayan Ramazan Dede çok üzüldü. FOTOÐRAFLAR: AA BURSA'NIN mer kez Os man ga zi il çe si nin Gün doð du Kö - yün de ya þa yan, 1924 te ki mü ba de ley le Yu na nis tan dan bu ra - ya göç e den 77 ya þýn da ki Ra ma zan Tur han, Yu na nis tan ýn Vo di na þehrin de a ta la rý nýn doð du ðu top rak la rý zi ya ret et ti. Os man ga zi Be le di ye si, Yu na nis tan ýn Vo di na þehri nin Ke - res ya Kö yün den 87 yýl ön ce göç e den 20 ki þi yi a ta la rý nýn top rak la rýy la bu luþ tur du. A ta la rý 1924 te ki mü ba de ley le Bur - sa ya göç e den köy lü ler, de de le rin den ve ba ba la rýn dan din le - dik le ri hi kâ ye le rin i zi ni es ki a dý Ku rum se lo va o lan Ke res - ya da a ra dý. Bü yük le rin den din le di ði göç hi kâ ye le riy le bü yü - yen Ra ma zan Tur han, bir za man lar Türk le rin ve Rum la rýn bir a ra da ya þa dý ðý köy de a i le sin den ka lan iz le ri bul mak i çin ki lo met re ler ce yol ka tet ti. Ta ma men Rum kö yü ha li ne ge len Ke res ya da a i le si nin e vi ni bu la ma yan Tur han çok ü zül dü. Turhan, i le si nin Tür ki ye ye mü ba de ley le gel di ði ni ha týr la ta - rak, ken di si nin hep bu kö yün hi kâ ye le riy le bü yü dü ðü nü söy le - di. Ba ba sý nýn e vi ni ve tar la la rý nýn ye ri ni an lat tý ðý ný an cak bu la - ma dý ðý ný i fa de e den Tur han, Çok ü zül düm. U ma rým tek rar bu ra ya ge le rek a raþ týr ma fýr sa tým o lur de di. Geç miþ te Türk le - rin ve Bul gar la rýn bir a ra da ya þa dý ðý köy de a i le sin den ka lan iz - le ri a ra yan ve bu gün ta ma men Rum kö yü ha li ne ge len Ke res - ya da a i le si nin e vi ni bu la ma yan 4 ço cuk ve 11 to run sa hi bi Tur - han, ba ba sý nýn 35 ya þýn day ken köy de ki 34 ha ney le bir lik te Bur - sa nýn Gün doð du kö yü ne yer leþ ti ril di ði ni söy le di. Bu a ra da, Os - man lý Ým pa ra tor lu ðu dö ne min den bir ev, ca mi ve çeþ me nin kal dý ðý kö yü zi ya ret e den ler duy gu sal an lar ya þa dý. Ra ma zan Tur han ve di ðer köy lü ler, çeþ me den su i çip Bur sa da bu lu nan ya kýn la rý i çin þi þe le re su dol dur du. Bur sa / a a Ziyaretleri geleneksel hale getireceðiz Köylülerle birlikte Keresya yý ziyaret eden Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar, gezilerin bu yýl üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, daha önce Demirtaþ köylülerini terk ettikleri köyleriyle buluþturduklarýný ifade etti.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

BASÝT TEDBÝRLERLE HA BE RÝ SAY FA 12 DE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

BASÝT TEDBÝRLERLE HA BE RÝ SAY FA 12 DE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ÖZEL OKULLAR BÝRLÝÐÝ DERNEÐÝ: ÖÐRENCÝLER DÝJÝTAL EÐÝTÝME ÖNLENDÝRÝLMELÝ HA BE RÝ SA FA 3 TE KAN DÂVÂLARI BÝTÝRÝLECEK / 6 DA BASÝT TEDBÝRLERLE GRÝPTEN KORUNMAK MÜMKÜN usoðuk algýnlýðý ve gribe þifa saðlayacak

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı