DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER"

Transkript

1 HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER KÜLTÜR BAKANI GÜNAY: AÇILIM SÜRECÝNÝ DEVLET ÝÇÝNE ÇÖREKLENEN VE TERÖRÜ BÝR GEÇÝM SEKTÖRÜ HALÝNE DÖNÜÞTÜRMÜÞ OLAN GÜÇLER BALTALADI VE SABOTE ETTÝ.? ÝNSAFSIZCA ELEÞTÝRDÝLER u Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, a çý lým sü re ci ni dev le tin i çin de ki ba zý çev re le rin bal ta la dý ðý ný söy le di. Gü nay, "A çý lým pro je le ri mi zi hem in saf sýz ca e leþ ti ren, hem de za man za man sa bo - te e den, dev le tin i çi ne çö rek len miþ güç ler ol du. A çý lým sü re ci mi zden hoþ nut ol ma yan, te rö rü bir ge çim sek tö rü ha li ne dö nüþ tür müþ çev re le rin bal ta la ma az mi ol du de di. SUALÝN CEVABI VERÝLMELÝ Ertuðrul Günay ugü nay'ýn TV8'de Er kan Tan'a yap tý ðý bu a çýk la ma lar, yýl lar dýr ses len di ri len tes bi tin bir ba kan ta ra fýn dan i fa de e dil me si yö nüy le dik kat çe ker ken, Dev let i çin de çö rek le nip te rö rü ge çim sek tö rü ha li ne ge ti ren ler ve sýrf bun dan do la yý, te rö rü bi tir mek i çin baþ la tý lan a çý lým la rý sa bo te e den ler kim ler? su a li ni gün de me ta þý dý. nha be ri say fa 9 da Foça ilçesindeki askerî üssün geçiþ güzergâhýna teröristler tarafýndan mayýnlý tuzak kuruldu. FOTOÐRAF: AA 1 ASKER ÞEHÝT, 11 YARALI Te rör Ýz mir de u Ýz mir Va li si Ca hit Ký raç, Fo ça il çe sin de as ke rî a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma da 1 as ke rin þe hit ol du ðu nu, 11 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Bu a ra da, Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si A ziz Ko ca oð lu da ilk pat la ma nýn ar dýn dan üs sün bu lun du ðu ye re yar dý ma gi den it fa i ye a ra cý nýn böl ge ye u laþ ma sýy la i kin ci bir pat la ma ol du ðu nu a çýk la dý. Ha be ri say fa 8 de Terörden beslenenler FARUK ÇAKIR IN YAZISI 8 DE ÝÞLETMELERÝN DURUMU ÝYÝ DEÐÝL Ekonomik göstergeler eksiye dönüyor uýs tan bul Sa na yi O da sý (Ý SO) ta ra fýn dan ha zýr la nan 2012 ilk ya rý E ko no mik Du rum Tes bit An ke tine gö re, bu yý lýn ilk 6 ay lýk dö ne min de 2011 i kin ci ya rý ya ký yas la tüm te mel gös ter ge ler de ar týþ bil di ren iþ let me ler o ra ný a za lýr ken, a za lýþ bil di ren iþ let me ler o ra ný art tý. n 10 da SIÐINMACILAR 50 BÝNÝ GEÇTÝ Göç dal ga sý hýz lan dý uge çen yýl Ni san a yý i çe ri sin de Su ri ye de baþ la yan iç ka rý þýk lýk lar ne de niy le bu gü ne ka dar Tür ki ye ye 80 bin 971 Su ri ye li gel di. Bu gü ne ka dar top lam 30 bin 744 Su ri ye va tan da þý ül ke si ne dö ner ken, çe þit li il ler de ku ru lan ça dýr kent ve kon tey ner kent lerde 50 bin 227 Su ri ye va tan da þý na her tür lü des tek sað la ný yor. Ha be ri say fa 7 de ANAYASA UZLAÞMA KOMÝSYONUNDA TARTIÞMA BÝTMÝYOR Ba sýn hür ri ye tin de de ih ti lâf umec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da top la nan A na ya sa ko mis yo nun da, a na ya saya Ba sýn hür dür, hiç bir þe kil de san sür e di le mez cüm le si ya zýl dý. An cak ba sý na yö ne lik sý nýr la ma kri ter le rin de an laþ ma sað la na ma dý. n 8 de BAKAN BOZDAÐ: Ye rel se çim ler se ne ye u Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, 2014 yý lý nýn Mart a yýn da ya pýl ma sý plan la nan ma hal lî i da re ler se çim le ri nin ö ne a lý na rak 2013 yý lýn da ya pý la ca ðý ný a çýk la dý.n 8 de AMERÝKA'DAN ÝLK KEZ U çu þa ya sak böl ge sin ya li usu ri ye de ki kriz 17. a yý ný ge ri de bý ra kýr ken ABD den ilk de fa Su ri ye ü ze rin de u çu þa ya sak böl ge o luþ tu rul ma sý ko nu sun da a çýk la ma gel di. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn u lu sal gü ven lik da nýþ ma ný John Bren nan, Su ri ye nin bir bö lü mün de u çu þa ya sak böl ge o luþ tu rul ma sý nýn u zak bir ih ti mal ol ma dý ðý ný söy le di. Ha be ri say fa 7 de Or du i þi ni yap sýn umý sýr Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki la tý, or du dan, a sýl i þi o lan ül ke gü ven li ði ni sað la ma ko nu sun da da ha dik kat li ol ma sý ný is te di.ha be ri say fa 7 de SELDEN SONRA Bafra, Venedik gibi uya þa nan yoð un ya ðýþ ve sel den son ra Sam sun un Baf ra il çe si Ve ne dik gi bi ol du. Ýl çe de köy ler he li kop ter ler le ta ra ný yor. n 6 da ISSN YILI ZORLU GEÇECEK u10 ÝHMALLER ORMAN YANGINLARINI ARTTIRDI u06

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Allah kimin hidayetini murad ederse onun gönlünü Ýslâma açar, göðsüne geniþlik verir. Kimi saptýrmayý murad ederse, onun da, sanki gökyüzünde yükseliyormuþ gibi göðsünü daraltýp sýkýþtýrýr. En âm Sû re si: 125 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Ramazan ayýnýn orucu, yerle gök arasýnda asýlý bekler. Fýtýr sadakasý verilmedikçe Allah'a arz edilmez. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2449 / Ha di s-i Þe rif Me â li Kanaat tükenmez bir hazinedir En gü zel mes lek: SAHABE MESLEÐÝ Her an ne ba ba nýn en bü yük e mel le rin den bi - Kanaat, tükenmez bir ri si, ev lât la rý na i yi bir tah sil yap týr mak, gü zel bir mes lek sa hi bi ol ma la rý ný sað la mak hazinedir hadîsinin sýrrýyla, týr. Bu nun i çin yap ma dýk la rý fe da kâr lýk kal kanaat bir define-i hüsn-ü maiþet maz. Ye ter ki ev lâ dým o ku sun, sýr ve rahat-ý hayattýr. Hýrs ise, bir tým da ki ce ke ti mi sa tar o nu o mâden-i hasâret ve sefalettir. ku tu rum di yen ba ba la rý çok gör mü þüz dür. Ger çek ten de YE DÝN CÝ NÜK TE ço cu ðu nu o kut mak ve i yi bir s raf, hýr sý in taç e der. Hýrs üç ne ti ce yi ve rir: mes lek sa hi bi yap mak i çin e vi - İ Bi rin ci si: Ka na at siz lik tir. Ka na at siz lik ni, tar la sý ný, trak tö rü nü sa tan i se sa ye, ça lýþ ma ya þev ki ký rar. Þü kür ye - a i le ler var dýr. Ak þa ma ka dar te ri ne þek vâ et ti rir, tem bel li ðe a tar. Ve miz li ðe gi dip, ço cu ðu nun o kul mas raf la rý ný kar þý la yan meþ ru, he lâl, az ma lý (Hâ þi ye-1) terk e dip, gayrý meþ ru, kül fet siz bir ma lý a rar. Ve o yol - Tah si li ni ta mam la yan bir genç, seç miþ ol du ðu mes le - fe da kâr an ne ler mev cut tur. da iz ze ti ni, bel ki hay si ye ti ni fe da e der. ðin dip lo ma sý ný a la rak i þe baþ la dý ðýn da, o an ne ba ba nýn Hýr sýn Ý kin ci Ne ti ce si: Hay bet ve ha sâ ret tir. Mak - mak sat la rý ha sýl ol muþ tur. Çok þü kür Rab bi mi ze, e mek su du nu ka çýr mak ve is tis ka le mâ ruz ka lýp tes hi lât ve le ri miz bo þa git me di, ev la dý mýz mes le ði ni e li ne al dý di ye mu a ve net ten mah rum kal mak, hat tâ El-ha rî su hâ i - bü yük bir se vinç ve mut lu luk du yar lar. bun hâ si run ya ni, Hýrs, ha sâ ret ve mu vaf fa ki yet siz - Bir in san, an ne ba ba sý nýn yap tý ðý fe da kâr lýk lar ve ken di li ðin se be bi dir o lan darb-ý me se le mâ sa dak o lur. gay ret le ri so nu cu tah si li ni ta mam la yýp i yi bir mes lek sa - Hýrs ve ka na a tin te si ra tý, zî ha yat â le min de ga yet hi bi o la bi lir. Bu mes lek ten ka zan dý ðý pa ra ve i ti bar i le i yi ge niþ bir düs tur la ce re yan e di yor. Ez cüm le, rýz ka bir ha yat ya þa ya bi lir. A ma dün ya nýn en i yi mes le ði ve en muh taç a ðaç la rýn fýt rî ka na at le ri, on la rýn rýz ký ný yük sek ka zan cý, sa de ce bu dün ya da ge çer li dir. E be dî ha on la ra koþ tur du ðu gi bi, hay vâ nâ týn hýrs la me þak ya týn yur du o lan a hi ret â le min de baþ ka mes lek ler ve baþ kat ve nok sa ni yet i çin de rýz ka koþ ma la rý, hýr sýn bü yük za ra rý ný ve ka na a tin a zîm men fa a ti ni gös te rir. ka ka zanç lar ge çer li o la cak týr. Dün ya da ki ser vet de, þöh - Hem za yýf u mum yav ru la rýn li san-ý hal le riy le ret de ka bir ka pý sý na ka dar dýr. E ðer in sa nýn a hi re te yö ne ka na at le ri, süt gi bi lâ tif bir gý da nýn, um ma dý ðý lik bir ka zan cý ve o ra da ge çer li bir mes le ði yok sa, e be dî bir yer den on la ra ak ma sý ve ca na var la rýn hýrs la ha ya týn da fa kir ve ze lil bir du ru ma düþ me si ka çý nýl maz nok san ve mü lev ves rý zýk la rý na sal dýr ma sý, dâ - dýr. O hal de an ne ve ba ba la rýn en bü yük ga ye si ve gay re vâ mý zý par lak bir su ret te is pat e di yor. ti, ço cuk la rý na e be dî ha yat ta lâ zým o la cak bir tah sil ve Hem se miz ba lýk la rýn va zi yet-i ka na at kâ râ - mes lek im kâ ný sað la mak ol ma lý dýr. ne si, mü kem mel rý zýk la rý na me dar ol ma sý ve Pe ki böy le bir tah sil ve mes lek var mý dýr? di ye bir su til ki ve may mun gi bi ze kî hay van la rýn hýrs la rý - al ak la ge le bi lir. E vet e be dî ha ya týn ka za nýl ma sý i zýk la rý pe þin de do laþ mak la be ra ber kâ fi de re ce - çin ya pý la cak en yük sek tah sil Al lah ýn rý za sý ný de bul ma ma la rýn dan cý lýz ve za yýf kal ma la rý, yi - tah sil et mek, en gü zel mes lek i se sa ha be ne hýrs ne de re ce se beb-i me þak kat ve ka na at mes le ði ne sa hip ol mak týr. ne de re ce me dar-ý ra hat ol du ðu nu gös te rir. Sa ha be mes le ði, Pey gam ber E fen di mi - Hem Ya hu di mil le ti hýrs i le, ri bâ i le, hi le do - zin (asm) za ma nýn da ya þa yýp Ýs lâm ý ka la bý i le rý zýk la rý ný zil let li ve se fa let li, gayr-ý meþ - bul e den ve ha yat la rý ný i man ve Kur ân e ru ve an cak ya þa ya cak ka dar rý zýk la rý ný bul ma sý sas la rý na gö re tan zim e den in san la rýn tut ve sah râ ni þin le rin, ya ni be de vî le rin, ka na at kâ tuk la rý yol ve yap týk la rý dav ra nýþ lar dýr. Sa ha râ ne va zi yet le ri, iz zet le ya þa ma sý ve kâ fi rýz ký be e fen di le ri miz bu yo lun zor luk la rý na, çi le ve bul ma sý, yi ne mez kûr dâ vâ mý zý kat î is pat e der. ýz tý rap la rý na hiç al dýr ma dan, i nanç la rýn dan hiç ta viz Hem çok â lim le rin Ha þi ye-2 ve e dip le rin Ha þi ye-3 ze ver me den, Ba þý ma ne ler ge lir? di ye hiç dü þün me den bu kâ vet le ri nin ver di ði bir hýrs se be biy le fakr-ý hâ le düþ me le ri ve çok ap tal ve ik ti dar sýz la rýn, fýt rî yol da yü rü müþ ler dir. Bü tün dik kat le ri ni Al lah Re su ka na at kâ râ ne va zi yet le riy le zen gin leþ me le ri lü nün (asm) hâl ve ha re ket le ri ne tek sif et miþ ler, o nun kat î bir su ret te is pat e der ki, rýzk-ý he lâl, acz ve ha ya tý nýn her ka re si ni ken di ha yat la rý na ak tar ma ya ça lýþ if ti ka ra gö re ge lir, ik ti dar ve ih ti yar i le de ðil. mýþ lar dýr. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ha ya tý i se, Hz Bel ki o rýzk-ý he lâl, ik ti dar ve ih ti yar i le mâ kû sen Ay þe (r.a) va li de mi zin i fa de siy le, Kur ân dan i ba ret ti. Ya mü te na sip tir. Çün kü, ço cuk la rýn ik ti dar ve ih ti ya rý ni sa ha be mes le ði, ta ma men Kur ân ve Sün net-i Se niy ye gel dik çe rýz ký a za lýr, u zak la þýr, sa kil le þir. Ka na at, tü - yo lu de mek tir. Be di üz za man Haz ret le ri bu yo lu Cad de-i ken mez bir ha zi ne dir. (Fet hu l-ke bîr, 2:309.) ha dî si nin Küb râ-yý Kur â ni ye di ye ta rif et mek te dir. sýr rýy la, ka na at bir de fi ne-i hüsn-ü ma i þet ve ra hat-ý ha yat týr. Hýrs i se, bir mâ den-i ha sâ ret ve se fa let tir. DÝPNOTLAR Hâ þi ye-1: Ýk ti sat sýz lýk yü zün den müs teh lik ler ço - ða lýr, müs tah sil ler a za lýr. Her kes gö zü nü hü kû met ka pý sý na di ker. O va kit ha yat-ý iç ti ma i ye nin me da rý o - lan san at, ti ca ret, zi ra at te na kus e der. O mil let de te den nî e dip su kut e der, fa kir dü þer. Ha þi ye-2: Ý ran ýn â dil pa di þah la rýn dan Nu þi re vân-ý Â - dil in ve zi ri, a kýl ca meþ hur â lim o lan Bü zürc mehr den (Bü - zürg-mihr) sor muþ lar: Ne den u le ma, ü me ra ka pý sýn da gö rü nü yor da, ü me ra u le ma ka pý sýn da gö rün mü yor? Hal - bu ki, i lim e mâ re tin fev kin de dir. Ce va ben de miþ ki: U le - ma nýn il min den, ü me ra nýn ceh lin den dir. Ya ni, ü me ra, ceh lin den il min kýy me ti ni bil mi yor lar ki, u le ma nýn ka pý sý na gi dip il mi a ra sýn lar. U le ma i se, ma ri fet le rin den, mal la rý nýn kýy me ti ni da hi bil dik le ri i çin, ü me ra ka pý sýn da a rý yor lar. Ýþ te Bü zürc mehr, u le ma nýn a ra sýn da fakr ve zil let le ri ne se bep o lan ze kâ vet le ri nin ne ti ce si bu lu nan hýrs la rý ný za rif bir su - ret te te vil e de rek nâ zi kâ ne ce vap ver miþ tir. (Hüs rev) Hâ þi ye-3: Bu nu te yid e den bir ha di se: Fran sa da e dip - le re, i yi di len ci lik yap týk la rý i çin di len ci lik ve si ka sý ve ri li yor. Lem a lar, 19. Lem a Her mes lek za man la bir ta kým ih mal ve ku sur lar so nu cu u nu tul ma ya yüz tut tu ðu gi bi, sa ha be mes le ði de ba zý de vir ler de ih mâ le uð ra mýþ, u nu tul ma ya yüz tut muþ tur. Ba zen de bu mes le ði bes le yen da mar lar ha in el ler ta ra fýn dan ke sil miþ, sa ha be mes le ði nin kay na ðý o lan Kur ân-ý Ke rim or ta dan kal dý rýl mak is ten miþ tir. Ö zel lik le dec ca liz min zir ve yap tý ðý de vir ler de Kur ân ve i man e sas la rý na hü cum e di le rek sa ha be mes le ði or ta dan kal dý rýl mak is - ten miþ tir. A ma Kur ân-ý Ke rim ký ya me te ka dar Ce nab-ý Hak ta ra fýn dan mu ha fa za e di le ce ðin den, Cad de-i Küb râ-yý Kur â ni ye o lan sa ha be mes le ði de mu ha fa za e dil miþ, Pey gam ber va ris le ri o lan mü ced did ler hem i man e sas la rý ný, hem de sa ha be mes le ði ni ye ni den ih ya et miþ ler dir. Bu mes le ðin za ma ný mýz da ki Pîr i i se, Be di üz za man Haz ret le ri ol muþ tur. En deh þet li za man da, i man e sas la rý nýn en faz la hü cu ma ma ruz kal dý ðý bir de vir de, Ýs lâm a ve Kur ân a en þid det li sal dý rý ve su i kast la rýn ya pýl dý ðý bir a sýr da, Be di üz za man or ta ya çýk mýþ, sar sý lan te mel le ri ye ni den te sis e de rek i man kal a sý ný ta mir ve tak vi ye et miþ tir. Kur ân dan al dý ðý il ham la Kur ân ý ye ni den tef sir et miþ, Ýs lâm ý as rýn id ra ki ne in ti kal et tir miþ tir. Bu nu ya par ken de sa ha be e fen di le ri mi zi ör nek al mýþ, on la rýn yo lu nu za ma nýn hu ra fe le rin den ve bid a la rýn dan te miz le ye rek sa ha be mes le ði ni ih ya ve ic ra et miþ tir. Ri sa le-i Nur, baþ tan so na sa ha be mes le ði ni ders ver mek te dir. Zi ra bu mes lek, in sa ný doð ru dan doð ru ya Kur ân ve Sün net-i Se niy ye yo lu na sevk et mek te dir. Bu za man da in san la rýn tek ke ler de, za vi ye ler de, çi le ha ne ler de yýl lar ca sü ren tah sil ve te kâ mül yo lun dan git me si müm kün ol ma dý ðýn dan, Ri sa le-i Nur ta ri ka te uð ra ma dan ha ki ka te ge çen en ký sa, fa kat en mus ta kim yol o lan sa ha be mes le ði ni ter cih et miþ tir. Bu mes lek te faz la ke þif ve ke râ met bu lun maz. Za ten is ten mez ve ar zu da e dil mez. Zi ra sa ha be ler sa ir ev li ya lar gi bi ke þif ve ke ra met gös ter me miþ ler dir. A ma on la rýn ma ne vî ma kam la rý pey gam ber ler den he men son ra gel mek te dir. En bü yük bir ve li, en kü çük bir sa ha be nin ma ne vi ma ka mý na ye ti þe mez. On lar soh bet-i Ne be vi ye ye maz har ol muþ lar, ý þýk la rý ný doð ru dan doð ru ya Nü büv vet Gü ne þin den al mýþ lar dýr. Bü tün sa ha be ler en bü yük ve lâ yet ma ka mýn da dýr lar. A ma on la rýn ve lâ yet le ri ke ra met le re ih ti yaç duy ma ya cak ka dar yük sek tir. Sa ha be mes le ði nin a hir za man da ki pî ri o lan Be di üz za man Haz ret le ri, bu mes le ðin ö zel lik le ri ni þöy le i fa de et mek te dir: Sa ha be le rin ve lâ ye ti, ve lâ yet-i küb râ de ni len, Eðer insanýn ahirete yönelik bir kazancý ve orada geçerli bir mesleði yoksa, ebedî hayatýnda fakir ve zelil bir duruma düþmesi kaçýnýlmazdýr. O halde anne ve babalarýn en büyük gayesi ve gayreti, çocuklarýna ebedî hayatta lâzým olacak bir tahsil ve meslek imkâný saðlamak olmalýdýr. Peki böyle bir tahsil ve meslek var mýdýr? diye bir suâl akla gelebilir. Evet ebedî hayatýn kazanýlmasý için yapýlacak en yüksek tahsil Allah ýn rýzasýný tahsil etmek, en güzel meslek ise sahabe mesleðine sahip olmaktýr. ve ra set-i nü büv vet ten ge len, ber zah ta ri ki ne uð ra ma ya rak, doð ru dan doð ru ya zâ hir den ha ki ka te ge çip, ak re bi yet-i Ý lâ hi ye nin in ki þa fý na ba kan bir ve lâ yet tir ki, o ve lâ yet yo lu, ga yet ký sa ol du ðu hal de, ga yet yük sek tir. Ha ri ka la rý az, fa kat me zi yâ tý çok tur. Ke þif ve ke ra met on da az gö rü nür.. (Mek tu bat, s. 84) Bu za man da sa ha be mes le ði nin tem sil ci le ri Ri sa le-i Nur ta le be le ri dir. Ri sa le-i Nur, Kur ân ý Ke rim in ma ne vî bir mu ci ze si ol du ðun dan, bu za man da Cad de-i Küb ra-yý Kur â ni ye yol cu la rý Ri sa le-i Nur ta le be le ri dir. Bu mes le ðin e sa sý ih las sýr rý na da ya nýr. On dan son ra u huv vet, tak va, a mel-i sa lih, kar de þa ne mu hab bet, müf ri ta ne ir ti bat, se bat ve me ta net, ik ti sat ve is tið na gi bi e sas lar ge lir. Sa ha be mes le ði nin Pî ri o lan Be di üz za man Haz ret le ri nin ha ya tý, bu e sas lar da hi lin de geç miþ tir. Be di üz za man, Be nim mes le ðim sa ha be mes le ði, aç kal mak var, ha pis lik var, zah met var, var, var, var der di. (Son Þa hit ler) Ri sa le-i Nur a gö nül ve ren ler de zah me te ve çi le ye ta lip o lan ve sa ha be mes le ði ni ter cih e den bah ti yar lar dýr. On lar bu dün ya da zah met ve sý kýn tý ya ta lip o lur ken, kar þý lý ðýn da mad di ve ya ma ne vî bir mü kâ fat da bek le mez ler. On lar sa de ce Ce nab-ý Hakk ýn rý za sý ný ta lep e der ler. Ý man hiz me tin de is tih dam e dil mek, on lar i çin en bü yük hiz met, en yük sek ma kam dýr. Sa ha be mes le ði ne sa hip ol mak ne ka dar me zi yet li i se, o ka dar da me su li yet li dir. Bu mes lek te se bat et mek, ih las ve sa da kat le hiz met et mek, mes le ði nin iz ze ti ni mu ha fa za et mek ge rek mek te dir. Ta viz siz is tik rar çiz gi sin den ay rýl ma dan yo lu na de vam e den ler, bu mes le ðin me su li ye ti ni id rak e den ler dir.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 Ramazan 1433 Ru mî: 28 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Trafik dersi iki yýla çýktý MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý, daha önce beþinci sýnýfda okutulan trafik güvenliði dersinin, ilkokul 4 üncü sýnýftan itibaren verilmesini kararlaþtýrýldý. Bakanlýk, bu doðrultuda eðitim sistemine göre ilkokul 4, ortaokul bölümündeki ilk yýl yani 5 inci sýnýflarda okutulmasý amacýyla öðrenci sayýsý kadar trafik ve ilkyardým dersi kitabý bastýrdý. Milli Eðitim Bakanlýðý Destek Hizmetleri Genel Müdürlüðü, valilikleri aracýlýyla il milli eðitim müdürlüklerine yazý gönderdi. Yazýda, trafik güvenliði dersi ile ilgili kitaplarýn ilkokul 4 üncü sýnýf, ortaokul bölümünde 5 inci sýnýflara daðýtýlmasý uyarýsýnda bulunuldu. Ders kitabýnýn daðýtýmý ile ilgili herhangi bir sorun yaþanmamasý istenirken, ders kitaplarýnýn 4 ve 5 inci sýnýf öðrencisi sayýlarý kadar basýldýðý, sayýnýn yetersiz kalýnmasý durumunda bilgilendirilerek eksikliklerin giderilmesini talimatý verdi. Bakan adýna Genel Müdür Yusuf Esener imzasý bulunan 6 Aðustos 2012 tarihli yazýda, dersin, , ve eðitim öðretim yýllarýna mahsus olmak üzere ilkokul 4 üncü sýnýflarda okutulmasýnýn kararlaþtýrýldýðýna dikkat çekildi. Ankara/cihan ir ti ni as ya.com.tr Öz kök ve jan dar ma Hil mi Öz kök Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na o tur du ðun da, ken di si ni o ra da gör mek is te me yen, a ma en gel de o la ma yan se le - fi Kýv rý koð lu nun em ri va ki le ri so nu cu, bil has sa Ka ra Kuv vet le ri ve Jan dar ma Ko mu tan lýk la rý - na ge ti ri len i sim ler le bü yük sý kýn tý ya þa dý. Bun lar dan Ay taç Yal man ý dün bi raz an lat týk. Þim di de Er ge ne kon dâ vâ sý nýn sað lýk se be - biy le tu tuk suz sa ný ðý, o dö nem Yal man gi bi o - nun hak kýn da da e leþ ti ri ya zý la rý yaz dý ðý mýz Jan - dar ma es ki Ko mu ta ný Þe ner E ruy gur a ba ka lým. Ev ve lâ Öz kök ün A yý þý ðý ve Ya ka moz bel ge - le ri ba na gel di ðin de E ruy gur a, bun la rý bil di ði mi söy le dim. Ka rar gâh ta o nu u yar dým söz le ri. An cak E ruy gur dö ne min de Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðýn da ya pý lan giz li din le me ler den ha - be ri o lup ol ma dý ðý su a li ne Öz kök ün ver di ði, Ha yýr, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nýn Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý i le bað lan tý sý e ði tim ve ha re - kât ko nu su dur. Jan dar ma Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý dýr ve yet ki le ri de faz la dýr ce va bý il ginç. On la rýn ya pýl dý ðý du yu lu yor du de yip, din le - me le rin ya sal da ya na ðý o lup ol ma dý ðý na da ir so - ru ya ver di ði Bil mem müm kün de ðil ce va bý da. Öz kök, Bü lent A rýnç, Meh met E min Ka ra - meh met, Mus ta fa Bal bay, Tun cay Öz kan i le ya - pý lan gö rüþ me ler var. Bir ký sým ses li, gö rün tü lü ka yýt lar, çö züm ler var. Bun lar la gö rü þüp gö rüþ - me me ko nu sun da si ze bir þey söy le di mi? Si ze bil gi ar zý ol du mu? so ru su nu da, Bu na ben zer gö rüþ me le rin ol du ðun dan bil gim var. An cak jan dar ma nýn ö zel du ru mu var. Ge nel kur may da ga ze te ci ler le na sýl ko nu þu la ca ðý ko nu sun da dü - zen le me var. Di ðer kuv vet ko mu tan la rý yap týk la - rý top lan tý la rý ba na arz e der ler. A ma jan dar ma - nýn top lan tý la rý ný bi le mem di ye ce vap la mýþ. Ya sa dý þý din le me le rin ya pýl dý ðý na i liþ kin id di - a la rýn ol du ðu nu, böy le bir þe yi yap ma ka bi li ye ti - nin Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðýn da bu lun du - ðu nu be lir ten Öz kök, bu nun ü ze ri ne E ruy gur a Ýs tih ba rat Da i re Baþ ka ný Le vent Er söz ve Tek - nik Ýs tih ba rat Da i re Baþ ka ný Ha san A til la U ður i le gö rüþ me ta le bi ni i let miþ. Ve bu ki þi ler le gö - rüþ me sin de on la ra el le rin de çok bü yük bir ka - bi li yet ol du ðu, dik kat li ol ma la rý u ya rý sý yap mýþ. Jan dar ma bil gi sa yar la rýn da in ce le me ya pýp ya - pa ma ya ca ðý ný da ad lî mü þa vi ri ne da nýþ mýþ Öz - kök ve on dan jan dar ma Ý çiþ le ri ne bað lý ol du ðu i çin in ce le me ya pý la ma ya ca ðý ce va bý al mýþ. Tu - tuk lu sa nýk lar dan Er gün Poy raz ýn jan dar ma ta - ra fýn dan ko run du ðu nu duy du ðu nu da söy le miþ. U ður un i fa de sin de Öz kök, Sað dan sol dan bil gi ve de di ko du lar ge li yor. Ý nan say dým so ruþ - tur ma baþ la týr dým de di þek lin de be yan la rý ol - du ðu söy len di ðin de es ki ko mu ta nýn Böy le bir ko nuþ ma geç miþ o la bi lir de me si i se di ðer be - yan la rýy la da, bir son ra ki su a le ver di ði ce vap ta ki On la ra söy le dik le rim tav si ye ni te li ðin dey di. O ko nu da be nim em rim de de ðil ler di sö züy le de çe li þi yor. E ðer de di ði gi bi jan dar ma o na bað lý de ðil se na sýl bu ki þi le re so ruþ tur ma baþ la ta cak? Bu çe liþ ki li be ya ný say maz sak, Öz kök ün söz - le rin den çý kan so nuç þu: Jan dar ma Ge nel kur - may a bað lý de ðil. A ra la rýn da ki ir ti bat e ði tim ve ha re kât la sý nýr lý. Ve jan dar ma nýn bað lý ol du ðu yer Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý. A ma kâ ðýt ü ze rin de ki bu bað lý lý ðýn fi i li yat ta ki ge çer li li ði tar týþ ma ya a çýk. De ve ku þu i çin so ru lan De ve mi, kuþ mu? su a li, bu bað lam da jan dar ma ya da u yar la na bi lir: E vet, jan dar ma ki me bað lý: Ý çiþ le ri ne mi, Ge - nel kur may a mý? Yok sa i ki si ne de mi bað lý de ðil? Pe ki, a sa yiþ hiz met le ri nok ta sýn da Tür ki ye nin yüz de ýn da yet ki li ve gö rev li bir ku ru mun sis tem de ki ye ri böy le mu al lak ta bý ra ký la bi lir mi? Ki, bu be lir siz lik dar be ler de kal ký yor. Çün kü dar be le ri ya pan kad ro la ra bak tý ðý mýz da, Ge nel - kur may Baþ ka ný i le Ka ra, De niz ve Ha va Kuv vet - le ri Ko mu tan la rý ný ta mam la yan be þin ci hal ka - nýn Jan dar ma Ko mu ta ný ol du ðu nu gö rü yo ruz. So nuç o la rak, bu gü nün tar týþ ma lý Jan dar ma Ko mu ta ný i çin 2015 te Ge nel kur may Baþ ka ný o - la cak ha ber le ri nin çýk tý ðý bir or tam da ko nu çok da ha fark lý bir ö nem ve has sa si yet ka za ný yor.

4 4 10 KÜLTÜR SANAT AÐUSTOS 2012 CUMA Y Gül me ce Baþ ken ti miz Ak þe hir TÜRK PATENT ENSTÝTÜSÜ, ADINA HER YIL ANMA VE MÝZAH GÜNLERÝ DÜZENLENEN NASREDDÝN HOCA'NIN YAÞADIÐI VE TÜRBESÝ- NÝN BULUNDUÐU KONYA'NIN AKÞEHÝR ÝLÇESÝ- NÝ, GÜLMECE BAÞKENTÝ OLARAK TESCÝLLEDÝ. ADINA her yýl an ma ve mi zah gün le ri dü zen le nen Nas red din Ho ca nýn ya þa dý ðý ve tür be si nin bu lun du ðu Kon ya nýn Ak þe hir il çe si, Türk Pa tent Ens ti tü sü ta ra fýn dan Gül me ce Baþ ken ti o la rak tes cil len di. Ak þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ab dül ka dir O ðul, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, u zun za man dýr Ak þe hir i çin kul lan dýk la rý Gül me ce Baþ ken ti is mi ni tes cil et tir dik le ri ni be lirt ti. Ak þe hir den in san lý ða ses le nen Nas red din Ho ca nýn, ha zýr ce vap lý ðý ve in ce mi zah an la yý þýy la in san la rý gül dü rür ken, dü þün dür dü ðü nü i fa de e den O ðul, Nas red din Ho ca nýn ül ke miz de ve dün ya da doð ru bir þe kil de ta ný týl ma sý ný a maç la dýk la rý ný söy le di. Her yýl dü zen le dik le ri U lus la ra ra sý Nas red din Ho ca An ma ve Mi zah Gün le ri i le bu a ma ca hiz met et tik le ri - ni i fa de e den O ðul, þun la rý kay det ti: Nas red din Ho ca a dýy la gül me ce nin fark lý a lan la rýn da dü zen le nen ya rýþ ma lar, bi lim sel, kül tü rel et kin lik ler Ak þe hir in Gül me ce Baþ ken ti ol du ðu nun gös ter ge si dir. Ak þe hir i ta ný týr ken Gül me ce Baþ ken ti i fa de si kul la nýl mak ta dýr. Ta ný tým pro je le rin de Gül me ce Öy kü le ri Ya rýþ ma sý, Gül me ce Va pu ru, Gül me ce Tre ni i sim le ri kul la nýl mýþ týr. Biz de Gül me ce Baþ ken ti tes ci li ni al mak i çin Türk Pa tent Ens ti tü sü ne baþ vu ru yap týk ve baþ vu ru muz o lum lu so nuç lan dý. Ak þe hir, 10 yýl lý ðý na Gül me ce Baþ ken ti o la rak tes cil len di. O ðul, Nas red din Ho ca nýn Gül me ce Baþ ken ti Ak þe hir va sý ta sýy la da ha i yi an la tý la ca ðý ný, Nas red din Ho ca gül me ce si nin di ðer kül tür le re de ak ta rý la ca ðý ný di le ge tir di. Konya/aa Kay nak tan ça lý þan la rý na ney kur su Kay nak Hol ding ça lý þan la rý, Ra ma zan a yýn da bo þa - lan öð le ye me ði sa at le ri ni ney üf le me yi öð re ne rek ge çi ri yor. Ney ler, hol ding ta ra fýn dan te min e di lir ken, ders le ri ku ru mun ku rum sal i le ti þim uz man la rýn dan o lan ney zen Bi lal Ak bu lut ve ri yor. Ney i le 15 yýl dýr il - gi le nen Bi lal Ak bu lut, i sim yap mýþ ney zen ler den ders al mýþ. Ney i le Ra ma zan ýn ma ne vî at mos fer a çý sýn - dan u yuþ tu ðu nu ve bo þa çý kan öð le ye me ði za ma ný ný de ðer len dir mek i çin i yi fýr sat mey da na gel di ði ni an - la tan Ak bu lut, bu sa ye de ça lý þan la rý nýn da gü zel bir uð raþ e din di ði ni i fa de et ti. Kay nak Hol ding Ge nel Sek re te ri Kür þat Yü ce, kurs sa ye sin de ga yet gü zel bir or tam o luþ tu ðu nu be lir te rek, Ýþ ar ka daþ la rý mýz öð - len sa at le rin de prog ra ma va kit a yý ra rak me sa i le rin - den çal ma dan ney üf le me de bel li bir me sa fe kat et - miþ o la cak lar di ye ko nuþ tu. Ýstanbul/cihan Ak þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ab dül ka dir O ðul Bir Gülmece Þenliði baþlangýcýnda Temsili Nasreddin Hoca'nýn eþeðe ters binme seramonisinden bir an. FOTO: RECEP BOZDAÐ En gel li ler, En gel siz mi si niz? di ye cek TÜRKÝYE O mu ri lik Felç li le ri Der ne ði (TOFD), en gel li le rin kar þý laþ týk la rý so run la rý o yun la an la ta cak. Yok sa En gel-siz Mi si niz i sim li o yun 29 A ðus tos ta sah ne a la cak. En gel li o la rak ya þa ma ya ça lý þan in san la rýn ver dik le ri mü ca de le nin ve ya þa dýk la rý güç lük le rin an la tý la ca ðý o yun da ger çek ha yat tan ke sit ler bu lu na cak. Yok sa Siz En gel-siz Mi si niz i sim li o yu nun pro va ça lýþ ma la rý sü rü yor. Tür ki ye O mu ri lik Felç li le ri Der ne ði Baþ ka ný Ra ma zan Baþ ýn yaz dý ðý o yu nu, Ti yat ro A töl ye si nden Ay te kin Ö zen yö ne te cek. 11 i pro fes yo nel, 6 sý en gel li 17 ki þi nin rol a la ca ðý o yun 29 A ðus tos ta ri hin de Yu nus Em re Kül tür Mer ke zi nde sah ne a la cak. Ýstanbul/cihan Ö dül lü Gü len Yüz ler fo toð raf ya rýþ ma sý SOSYAL Des tek Prog ra mý (SO DES) Fu a rý kap sa mýn da Gü len Yüz ler i sim li fo toð raf ya rýþ ma sý dü zen len di. Ma lat ya Va li li ði Pro je O fi si nden ya pý lan a çýk la ma da, fo toð raf sa na tý a ra cý lý ðýy la SO DES kap sa mýn da ki il le rin in san o dak lý o la rak tabiî, ta ri hî, tu ris tik, sos yal ve kül tü rel ö ge le ri ni bel ge le ye rek, kent le rin ta nýn ma sý ný sað la mak, kent le re a it gör sel bel lek o luþ tur mak a ma cýy la ya pý la cak ya rýþ ma ya, 31 A ðus tos a ka dar baþ vu ru la bi le ce ði be lir til di. A day la rýn ya rýþ ma ya en çok 5 fo toð raf la ka tý la bi le ce ði bil di ri len a çýk la ma da fo toð raf la rýn SO DES kap sa mýn da ki A dý ya man, Að rý, Ar da han, Bat man, Bay burt, Bin göl, Bit lis, Di yar ba kýr, E la zýð, Er zin can, Er zu rum, Ga zi an tep, Gü müþ ha ne, Hak ka ri, Ið dýr, Kars, Ki lis, Ma lat ya, Mar din, Muþ, Si irt, Þan lý ur fa, Þýr nak, Tun ce li, Van, Mer sin, A da na, Ha tay, Os ma ni ye ve Kah ra man ma raþ sý nýr la rý i çe ri sin de çe kil miþ ve da ha ön ce hiç bir ya rýþ ma da ö dül al ma mýþ ol ma sý ge rek ti ði kay de dil di. Malatya/cihan B U L M A C A ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Ya sin-i Þe rif li Du a Ki ta bý Mü ba rek Ra ma zan a yý o ruç a yý ol du ðu ka dar, ay ný za man da Kur ân ve du a a yý dýr. Bir yan dan o ruç tu tu lur ken, di ðer yan dan da A rap ça o ku ma yý bi len ler Kur ân ve du a ki tap la rý nýn o ri ji nal me tin le ri ni, bil me yen ler i se Türk çe me al ve ma na la rý ný o ku ma ya en çok bu ay da ö zen gös te rir ler. Ca mi ve mes cit ler Kur ân tah si li ve mu ka be le si i çin ge len her yaþ tan Müs lü man la do lu dur. El ham dü lil lah mil le ti miz, son dok san yýl da ba zý a leyh te þart la ra ve de zen for mas yo na rað men, i ba det le rin de nok san ve ya ku sur lar ol sa bi le i man ve i nan cý ný mu ha fa za e di yor. Ýþ te, Ye ni As ya Neþ ri yat (YAN) o la rak biz de ö zel lik le bu ay da ih ti ya cý da ha çok his se di len bir du a ki ta bý ha zýr la dýk: Ya sin-i Þe rif li Du a Ki ta bý YAN A raþ týr ma Mer ke zi im za lý ki tap, 16 x 24 cm e bat lý ve 80 say fa lý. Kar ton ka pak i çin de þa mu a kâ ðý da ba sý lý E se rin Tak dim in de, e se rin ya yým ge rek çe si yle il gi li o la rak þu hu sus vur gu la ný yor: Her ü rün bir ih ti ya ca bi na en ha zýr lan mak ta dýr. E li niz de ki bu e ser de bir is te ðe yö ne lik o la rak A raþ týr ma Mer ke zi miz ta ra fýn dan u zun sü re li bir e mek so nu cu ha zýr lan dý. Ney di ih ti yaç o la rak bi ze bil di ri len? Ev le ri miz de, çan ta mýz da bu lun du ra bi le ce ði miz; ra hat ça top lan tý lar da, ce na ze tö ren le rin de da ðý ta bi le ce ði miz; ko lay o ku na bi len bil gi sa yar hat lý bir du a ki ta bý Ay ný ya zý da de va men, e se rin muh te va sý hak kýn da da þu bil gi ler ve ri li yor: Biz de e li niz de ki üç bö lüm den o lu þan bu ki ta bý ha zýr la dýk. Bi rin ci bö lü mü ne Ya sin-i Þe rif i o ku nu þuy la bir lik te me a li ni ve ö lüm le il gi li o la rak i lâ hi yat çý ya za rý mýz Sü ley man Kös me ne nin bir ya zý sý ný koy duk. Ý kin ci bö lüm o la rak du ay la il gi li Ri sa le-i Nur dan ö züm sen miþ bir ya zý ek le dik. Gün lük o la rak o ku ma ya en çok ih ti yaç duy du ðu muz du a la rý da, na maz da o ku nan lar ve muh te lif du a lar o la rak tas nif e de rek, ü çün cü bö lüm yap týk. Bu muh te va nýn hac mi ar týr ma ma sý i çin de bir hay li se çi ci dav ran dýk. Tah min e de bi le ce ði niz gi bi, e ser de ki du a lar A rap ça me tin le ri nin ya nýn da bun la rýn trans krip si yon la rý (Türk çe o ku nuþ la rý) ve Türk çe me al le ri i le bir lik te ve ri li yor. Ki ta býn a ðýr lýk nok ta sý ný teþ kil e den ü çün cü bö lüm de na maz du a la rý nýn ya ný sý ra muh te lif du a lar bu lu nu yor. Na maz du a la rý he pi mi zin ma lû mu: *Süb ha ne ke, *Et te hiy ya tü, *Al la hüm me Sal li ve Ba rik, *Rab be na du a la rý, *Ku nut du a la rý, *A men tü Pe ki muh te lif du a lar da ne ler var, þim di de o na ba ka lým: *Ýs ti ha re du a sý, *Ve si le (e zan) du a sý, *Þi fa du a la rý, *Ka bir zi ya re tin de o ku na cak du a lar, *El li i kin ci ge ce du a sý, *Ha cet du a sý, *Ye mek du a la rý, *Se ki ne du a sý, *Vey sel Ka ra nî nin du a sý, *Ýsm-i  zam du a sý, *Ter cü man-ý Ýsm-i  zam du a sý, *Sey yi dü l-is tið far du a sý, *Sa lât-ý tef ri ci ye, *Sa lât-ý mün ci ye (Sa lât-ý tün ci na), *Yük sek fe yiz ve ren bir sa lâ vat-ý þe ri fe, *Es ma ü l-hüs na Gö rül dü ðü gi bi, he men he men her Müs lü ma nýn bil me si va cip ve ya sün net o lan du a lar bun lar. Ge rek fe yiz len mek, ge rek se de bil gi le ri ni ik mal et mek is te yen ler ce mu hak kak su ret te e di nil me si ge re ken bu gü zel e ser en gü zel du a la rý bir a ra da su nu yor, di ye bi li riz! O ku yu cu la rý mýz bi li yor lar ki, YAN o la rak ilk gü nü müz den bu ya na Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nýn ya ný sý ra A rap ça i ba re li ki tap lar ve Türk çe kül tür ki tap la rý ya yýn la mak ta yýz. Bu nok ta da ge rek Kur ân-ý Ke rim in çe þit li ver si yon la rý i le E lif ba, Cev þen dâ hil du a ki tap la rý nýn ya yý mý na da bü yük bir ö zen gös te ri yo ruz. An cak ih ti yaç ve fay da den ge si ni gö zet mek de, ol maz sa ol maz pren si bi miz. Ya ni o ku yu cu la rý mýz ne le re ih ti yaç du yu yor ve il gi gös te ri yor sa biz de e li miz den gel di ðin ce o ku yu cu la rý mý zýn ta lep le ri ni kar þý la ma ya gay ret e di yo ruz. E li niz de ki ki tap da, son za man lar da ya yýn la dý ðý mýz ben zer tür de ki ki tap la rýn son ör ne ði. Bu yýl A rap ça i ba re li ki tap lar ko nu sun da üs tü mü ze dü þe ni yap tý ðý mýz i nan cýn da yýz. Ha týr lar sa nýz, ön ce ki ay lar da Ya sin-i Þe rif ve Na maz Tes bi ha tý i le ga ze te mi zin pro mos yon ki ta bý o lan Kur ân O ku ma Reh be ri / E lif bâ yý ya yýn dün ya sý na ka zan dýr mýþ týk. Bu dal da ki ya yýn la rý mýz in þal lah ih ti yaç ve il gi niz nis pe tin de de vam e de cek tir. Gay ret biz den, tev fik Al lah tan dýr. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ku zey Af ri ka'da bir dev let. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 2. Kö le lik, kul luk, hü küm al týn da bu lun ma. - De ni zin, gö lün kü çük gi rin ti ler bi çi min de ka ra ya doð ru so kul du ðu bö lü mü. 3. Ve ben ze ri nin ký sa sý. - Tar la sý ný rý. - Giy si le rin boy na ge len, boy nu çe vi ren bö lü mü. 4. Ba sit þa ka lar ya pa rak her ke si gül dü ren, þa ka cý kim se. 5. Ba ba, pe der. - Ka ra buð day gil ler den, de re ký yý la rýn da, su lak ça yýr lar da ken di li ðin den ye ti þen, çok yýl lýk ve yap rak la rý seb ze o la rak kul la ný lan bir bit ki. 6. Ya rým, ya rý. - He lâl ol ma yan. 7. Do lay lý an la tým. 8. Ku tu ya yer leþ tir mek, ku tu ya koy mak. 9. Av ru pa or tak pa ra bi ri mi. - Kaz Da ðý'nýn mi to lo jik a dý. - A ley hi se lâ mýn ký sa sý. 10. Kü çük er kek kar deþ. - Bar yu mu sim ge le yen harf ler. 11. Ý ba re nin ço ðu lu. - Es ki ki tap lar da bö - lüm. 12. Gam (I I) di zi sin de do i le mi a ra sýn da ki ses. - Ye se vi tek ke sin de þeyh. - A pan sýz bir denbi re. SOL DAN SA ÐA 1. Bü yük zýrh an la mýn da ki Hz. Mu ham med (a.s.m) E fen di mi ze va hiy le ge len, Es ma-i Hüs nâ yý i çi ne a lan em sal siz bir mü na cât ve ben zer siz bir duâ. 2. Ge rek ti ren se bep ler. 3. Gü ney Af ri ka'nýn mil let ler a ra sý tra fik i þa re ti. - Sün gü gi bi tü fe ðin nam lu su u cu na ta ký lan ve ya bel ka yý þý na a sý lý o la rak ta þý nan bir çe þit bý çak. 4. As ya'da bir göl. - Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ luk. 5. Bir er kek DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI Ý D A A S A M E A B D A L A V E R E A D A Ý L A N M I A C Ý L L C E N A Z E A L A B A A F R A B K E U L A E R N A A K M A R A L S E N S A Z K A Þ E N E E E A L A K A F E T A L E P R K L A S a dý. - A çý ölç me ye ya ra yan dön me ha re ket li cet vel. 6. Kon trol dý þý kö pek. - Fars ça da yol. - He men he men, san ki. 7. Har man sa vur mak ta kul la ný lan, ça tal bi çi min de, tah ta dan ta rým a ra cý. - Fars ça da yý lan. 8. Ýs pi noz gil ler den, ye þi lim si ve ya sa rý tüy lü, ko ni bi çi min de kü çük ga ga lý, ö tü cü kuþ. - Es ki me tin ler de Re ceb a yý nýn sim ge si. 9. Et çil ler ta ký mý nýn fok gil ler fa mil ya sýn dan, 1-2 met re bo yun da, pos tu de ðer li, me me li de niz hay va ný, a yý ba lý ðý. - Rus ça da e vet. - Çe þit li ku maþ lar dan ya pýl mýþ, kal ça ya ka dar i nen ve pal to ya ben ze yen üst giy si si. 10. A vuç i çi i le top la ma. - Bü luð ça ðý na gel me miþ ço cuk

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Bir aile düþünelim. Baba televizyon baþýnda haber izliyor. Anne elindeki kitabýna yoðunlaþmaya çalýþýyor. Çocuklarýn biri bilgisayarda film izlerken, diðeri internette sörf yapýyor. Dýþarýdan bakýldýðý vakit beraber gibi görülen Hitap þekilleri Mü nev ver in san lar, gö nül sul tan la rý, E fen di miz (asm) ve Kur ân-ý Ha kîm in sa nýn na sýl bir ci ha zat ve ik ram lar la do lu ol du ðu nu ve in sa na na sýl hi tap e di le ce ði ni, a çýk ve her ke sin an la ya ca ðý bir tarz da be yan et miþ ler dir. Ça ðý mý zýn gö nül sul ta ný Hz. Be di üz za man i se e se rin de bu yu ru yor ki: Ýn sa nýn ma hi yet-i câ mi a sýn da na kýþ la rý zâ hir o lan yet miþ ten zi ya de es mâ var dýr. Me se lâ, ya ra tý lý þýn dan Sâ ni, Hâ lýk is mi ni ve hüsn-ü tak vî min den Rah mân ve Ra hîm i sim le ri ni ve hüsn-ü ter bi ye sin den Ke rîm, Lâ tif i sim le ri ni, ve hâ ke zâ, bü tün â zâ ve â lâ týy la, ci ha zat ve ce vâ hi riy le, le tâ if ve mâ ne vi yâ týy la, ha vass ve his si ya týy la ay rý ay rý es mâ nýn ay rý ay rý na kýþ la rý ný gös te ri yor. De mek na sýl es mâ da bir Ýsm-i  zam var; öy le de, o es mâ nýn nu ku þun da da hi bir nakþ-ý â zam var ki, o da in san dýr. 1 Bu ka dar de ðer ler man zu me si o lan in sa nýn ken di ni o ku ma ma sý ay rý bir ko nu ve ma ka le. Fa kat Ýs lâm di nin de in sa na söv mek da hi gü nah lar hal ka sý na kay de dil miþ. Ýlk o la rak in san hak la rý ný or ta ya ko yan ve ko ru yan E fen di miz (asm) 14 a sýr ön ce bu yu ru yor ki: Müs lü ma na söv mek fâ sýk lýk týr. 2 Fa sýk ki þi i se: Ha dis il min de, küf re düþ me mek þar týy la söz ve fi il le rin de di nin e mir le ri ne ay ký rý ha re ket e den, ký sa ca sý Ýs lâm di ni nin çiz di ði sý nýr la rýn dý þý na ken di is te ðiy le çý kan. Ya ðýn bo zul ma sý gi bi, ha ya týn vi rüs ve mik rop la rý hâ li ne gel mek. Be þe rin sý kýn tý sý... Hz. Al lah ir þad ve i kaz i çin Hz. Mu sa (as) i le Hz. Ha run a (as) teb lið e di yor: Fi ra vun az mýþ týr a ma siz o na git ti ði niz za man kav ga et me yin. O na yu mu þak söz ler le hi tap e dip, o nun Al lah ýn yo lu na gir me si i çin bir gay re tin sa hi bi o lun. O nu ik na et me ye ça lý þýn. Sulh ve sü kûn i çin de bir gi ri þi niz ol sun. 3 Bu gün i ri li u fak lý 200 dün ya ül ke si ve 7 mil yar lýk bü yük dün ya a i le si bu nun ne re sin de? U lus lar a ra sý i liþ ki ler, va kýf lar, si vil top lum ku ru luþ la rý, der nek ler ve ma a le sef bu Ra ma zan da â lem-i Ýs lâm, ne re sin de yiz? Hz. Be di üz za man ýn u zun yýl lar dan be ri e ser le ri ni te teb bu e den bir abd-i a ci zim. Hol lan da da Nur Mu ham med kar de þi miz le yap tý ðý mýz te teb bu da ba ký nýz e ser le rin de dâvâ ar ka daþ la rý na ve ta le be le ri ne na sýl hi ta be de bu lu nu yor: A ziz, sýd dýk, sa dýk, me tin, sar sýl maz, yýl maz, mu vaf fa ký yet li, se bat kâr, fe da kâr, ve fa dar, mü ba rek, fa al, hâ lis, kýy met tar, muh lis, ih las lý, e min, kah ra man, bah ti yar, u san maz, çe kin mez, ha mi yet li, cid dî, muh te rem, kýy met li, mü te fek kir, þef kat kâr, ha ki ki, me ta net li, ça lýþ kan, gay yûr, gay ret li, sev gi li, â hi ret kar de þim, hiz met-i Kur â ni ye de ar ka daþ la rým, ze ki, fe ra set li, e nîs, sa mi mi, mü dak kik, müþ tak, me rak lý, mü te har rî, i man hiz me tin de se bat kâr, muk te dir, di ra yet li, þan lý, kuv vet li, ru hum, ca ným kar deþ le rim, ta rîk-i hak ta ve ber zah se ya ha tin de ve â hi ret yo lun da nu ra nî yol daþ la rým, müs ta kim, mü te yak kýz, müt te hid, mü ca hid kar deþ le rim vs. em sâ li ru hu mu zun mâ-i ni sa ný ve âb-ý ha ya tý gi bi i fa de ler. Bu mez kur her ke li me ü ze ri ne de bi rer ma ka le ya za rýz ve ya zý lýr. Ýn þa al lah hik met, ka der mü sa a de e der se o la cak týr. Ýþ te in sa ný ta ný yan ve na sýl hi tap e di le ce ði ni e ser le rin de ya zýp gös te ren sul ta ný mýz. Bun la rýn ne re sin de ol ma lýy dýk? Þi fa lý Bit ki ler ki ta bý ný ya zar ken bir Ja pon i lim a da mý ö nü me çýk tý: U NES CO ta ra fýn dan ba rýþ ö dü lü a lan Ja pon i lim a da mý dok tor Ma sa ru E mo to nun ba sýn da yer a lan tes pit ve a çýk la ma la rý, her dam la su ya na sýl ba ka ca ðý mý zý, na sýl hi tap e de ce ði mi zi söy ler ken Bu be nim 7,5 yýl lýk ça lýþ mam sü re sin de, kan ser ve ben ze ri has ta lýk la ra i yi ve gü zel ko nu þul muþ, hi tap e dil miþ su lar dan i çi ril di ve o has ta la rýn te da vi sin de o lum lu ge liþ me ler baþ la dý di yor. 4 Bu bes me le nin ay rý bir sýr rý. Fa kat su ya hi tap su yun þek li ni de ðiþ ti ri yor. Çi çek ler a ðaç lar ha ke za.. Pe ki in sa na hi tap ne le rin çeh re si ni ve þek li ni de ðiþ ti ri yor ve de ðiþ ti re cek, mu ra dý mýz bu dur... Dip not lar: 1- Söz ler, 31. Söz, B.S.Nur sî; 2- Ne sâ î; Tah ri mu d-dem, 27; 3- Ta ha Su re si, 44. â yet; 4- Ba sýn Bak H.U. Þi fa yap rak la rý. Aile içinde ortak meþguliyet alanlarý bu aile, esasýnda birbirinden baðýmsýz ve kopuktur. Aralarýnda iliþkileri yok gibidir. Çünkü herkes kendi âleminde. Diyalog neredeyse sýfýra yakýn. Bu ailede, bu tür tablolar eðer sýkça yaþanýyorsa durum vahim! Günümüzde ailelerin bir kýsmý maalesef sadece yemek saatlerinde bir araya geliyor. Yemek biter bitmez herkes fildiþi kulesine çekiliyor. Bazýlarýnýn böyle bir þansý bile yok; kendilerine çizdikleri dar çerçeveli dünyalarýyla meþguller. Hayat þartlarý, ancak akþamdan sonra geç vakitler bir araya gelmeye izin veriyor. Gündüz anne ve baba iþte, çocuklar okulda. Aile okulunda bir arada geçirebilecekleri zaman dilimi öylesine kýsýtlý ki... Ýþte kýsýtlý olan bu vakitleri en verimli þekilde deðerlendirmek elimizde. Peki, bunu nasýl saðlayabiliriz? Gayet basit. Meselâ herkesin hoþlandýðý þeyleri bir listede maddeler halinde sýralayarak baþlayabiliriz. Bir kâðýda eþimizin, çocuklarýmýzýn yapmaktan zevk aldýklarý her þeyi not alalým. Sonunda muhakkak ortak maddelerin olduðunu göreceksiniz. O zaman hemen hayata geçirmek üzere harekete geçin. Eðer ortak zevkler bulamadýysanýz, onlarýn hoþlandýklarý þeyleri deneyin. Arada onun hâl ve hareketlerini izleyin. Böylece onun ruh dünyasýna kýsa bir ziyaret gerçekleþtirmek olacaksýnýz. Eþiniz de sizin bu tavrýnýzdan hoþnut kalacaktýr. Çocuðunuz hangi oyunu çok seviyorsa, beraber oynama teklifinde bulunun. Basit bir oyun gibi gözükse çok eðlenceli ve eðitici olur. Diðer taraftan erkekler hanýmlarýna ev iþlerinde yardýmcý olabilir. Küçücükmüþ gibi görülen yardýmýnýz, eþiniz için büyük bir mutluluða dönüþecektir. Ve size de yansýyacaktýr. Ýleride paylaþtýðýnýz bu güzel anlarý hatýrladýkça kýymet kazanacaktýr. Bu sayede hayatýnýz zenginleþmiþtir, siz fark etmezseniz de... Günahlarýn mahiyeti ve önemsememenin tehlikesi Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nda, bu a sýr da her in sa na yüz ler ce, bin ler ce gü na hýn her an hü cum et ti ði ne dik kat çe ki lir. Ger çek ten de bu gün kü ha yat þart la rýn da pek çok ha di se de, or tam da, te mas e di len, a lâ ka ku ru lan þey ler de gü nah lar la ve o lum suz du rum lar la kar þý laþ ma mak he men he men im kân sýz gi bi. Mü min in san i çin gü na ha düþ me nin çe þit li se bep ve yol la rý var dýr. En yay gýn o lan la rý þöy le sý ra la mak müm kün dür: Ýn sa nýn nef si ne e sir düþ me si. Ar ka daþ, kom þu, dost ha tý rý ný ký ra ma yýp on la ra tâ bi ol ma sý. Ken din den men kul mec bu ri yet ler! ih das e dip çý kar ma sý. Me de ni yet, gü nün ge re ði, ma ka mýn ge re ði ve mo da gi bi ba ha ne le re ye nik düþ me si. Bir se fer den bir þey ol maz! al dat ma ca sý na kan ma sý vb. Ta bii ki bü tün bun la rýn bir ço ðu meþ ru ve ca iz de ðil dir. A ma in san lar; ça ðýn ge re ði, i þin ge re ði, þart la rýn ge re ði, mec bu ri yet! gi bi ma a le sef meþ rû ol ma yan ba ha ne, ge rek çe, ken di ni kan dýr ma ve ký lýf uy dur ma lar la e sir dü þe bil mek te dir. Ne ti ce de kü çük ten baþ la yan ve git tik çe bü yü yen gü nah la ra ra hat lýk la gi ri le bil mek te dir. Sos yal bir var lýk o lan in sa nýn bu gün kü ha yat þart la rý, gün lük fa a li yet le ri, iþ ve va zi fe ge re ði i ra de dý þý gü nah lar la kar þý laþ ma ma sý müm kün de ðil. Bu ra da ö nem li o lan, i ra de miz ha ri cin de bi ze ge len gü nah ve men fî lik le rin mec bu ri yet gi bi yo rum lar la meþ rû ka bul le nil me yip on lar la ül fet pey da e dil me me si, ic ra e dil me me si ve on lar dan ka çý nýl ma sý dýr. Bu ko nu da ki bir baþ ka teh li ke i se, gü nah ko nu sun da ki has sa si ye tin ve þu u run kay bol ma sý dýr. Bu da müp te lâ lý ðý ne ti ce ve rir ki bu teh li ke çok da ha bü yük tür. Bü yük ol sun, kü çük ol sun, gü nah la rýn Al lah ko ru sun ha fi fe a lýn ma sý ve ya ö nem - / sen me me si; o fi i li iþ le yen ki þi yi kü für le kar þý kar þý ya ge ti re bi lir. E vet, gü nah kal be iþ le yip, si yah lan dý ra si yah lan dý ra, tâ nur-u i ma ný çý ka rýn ca ya ka dar ka tý laþ tý rý yor. Her bir gü nah i çin de küf re gi de cek bir yol var. O gü nah, is tið far la ça buk im ha e dil mez se, kurt de ðil, bel ki kü çük bir mâ ne vî yý lan o la rak kal bi ý sý rý yor. (Lem a lar, 2. Lem a, 1. Nük te) tes pi ti o la yý net o la rak or ta ya ko yu yor. Ýn sa nýn, ya ra tý lý þý ve fýt ra týn da var o lan ya pý ve di sip lin ge re ði, her han gi bir gü nah ve ya kö tü ha re ke te en u fak bir yol ve ta viz ver me si, a kýl, kalp ve his dün ya sýn da ge ri dö nül mez tah ri bat la ra yol a ça bi lir. Bu na i ki çar pý cý ör nek ver mek is ti yo rum. Me se lâ, Ýs lâ mi yet te þa ka dan da ol sa ta lâk ya ni bo þa ma ke li me si nin kul la nýl ma sý na hiç bir þe kil de ce vaz ve i zin yok tur. Ke zâ al kol lü iç ki ler ve u yuþ tu ru cu gi bi ya sak lan mýþ mad de le rin hiç bir þart ta, hiç bir þe kil de en kü çük bir de ne me si ne bi le as la ce vaz ve i zin yok tur. (Týb bî du rum lar müs tes na.) Bu nun ya nýn da di nî farz la rýn ye ri ne ge ti ril me sin de de- yi ne ö zür du rum la rý ve þe ri a týn koy du ðu ke sin sý nýr lar ha riç- er te le me ve yap ma ma ol maz. Ýn sa nýn psi ko lo ji si, fýt ra tý ve ya ra tý lýþ ö zel li ði ge re ði ö zel lik le yan lýþ ic râ ve te þeb büs le rin, bün ye de dur du ru la maz bir tah ri ba tý ve yer leþ me si söz ko nu su dur. His, ha yal, ha fý za, da mar, a sap, ne fis, zevk vb. duy gu la rýn her bi ri si nin ken di ne has ö zel li ði ve al gý la ma sý var dýr. Bu ko nu nun in ce de ta yý ný bil me yen ma sum in san lar ma a le - sef çe þit li se bep ler le; me se lâ ar ka daþ tek li fi, i lân, rek lâm, me de ni yet, mo da, gü nün þart la rý, genç li ðin ge re ði, (þah sî) mec bu ri yet vb. ad lar al týn da gay ri meþ rû hal le re dü þüp gü nah iþ le ye bil mek te dir ler. Ýþ te bü tün bun la rý en gü zel þe kil de i zah e den, for mü le e den ve teh li ke ye i þa ret e den Üs tad Be di üz za man ýn bir baþ ka tes pi ti ne göz a ta rak ko nu yu bað la ya lým: Mâ si ye tin (gü nah la rýn) ma hi ye tin de, bil has sa de vam e der se, kü für to hu mu var dýr. Çün kü o mâ si ye te de vam e den, ül fet pey da e der (a lýþ kan lýk ha li ne ge lir), son ra o na â þýk ve müp te lâ o lur. Ter ki ne im kân bu la ma ya cak de re ce ye ge lir. Son ra o mâ si ye ti nin i ka ba mû cip ol ma dý ðý ný (ce za yý hak et me di ði ni) te men ni ye baþ lar. Bu hâl böy le ce de vam et tik çe, kü für to hu mu ye þil len me ye baþ lar. En ni ha yet, ge rek i ka bý (a za bý) ve ge rek dâ rü l-i ka bý (a zap yur du; ce hen ne mi) in kâ ra se bep o lur. Ve ke za, mâ si ye te te ret tüp e den ha câ let ten (gü na hýn ar dýn dan ge len u tan ma duy gu sun dan) do la yý, o mâ si ye tin mâ si yet ol ma dý ðý ný (gü na hýn gü nah ol ma dý ðý ný) id di â et mek le, o mâ si ye te mut ta li o lan (bi len) me lek le ri bi le in kâr e der. Hat tâ þid det-i ha câ let ten (þid det li u tan mak tan) yevm-i he sa býn [he sap gü nü nün] gel me ye ce ði ni te men ni e der. Þa yet yevm-i he sa bý nef ye den ed nâ bir veh mi bu lur sa (he sap gü nü nü in kâr e den kü çük bir þüp he yi bu lur sa), o veh mi ko ca man bir bür han ad de der. (de lil ka bul e der.) En ni ha yet ne dâ met e dip terk et me yen le rin kal bi kü su fa tu tu lur (ka ra rýr), mah vo lur, gi der. El-i yâ zü bil lâh! (Mes ne vi-i Nu ri ye, Hab be, s. 107/8, ye ni: 203) E vet bu sö zün ü ze ri ne baþ ka söz söy le me ye ge rek yok. Ce nâb-ý Hak bu mü ba rek gün ler hür me ti ne bü tün ehl-i i ma ný ve üm met-i Mu ham med i (asm) her tür lü gü nah tan mu ha fa za ey le sin. ( min). TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ka dý nýn i ba de ti i le il gi li di nî hü küm ler Meh met Ha ni fi Te pe: Bu ra da ka dýn lar a ra sýn da, ka dýn la rýn â det gün le rin de ca mi e gi re bi le ce ði, Kur ân o ku yup din le ye bi le ce ði, o ruç tu tup na maz ký la bi le ce ði þek lin de bir fi kir ya yý lý yor. Bu fik re ka týl ma yan ka dýn lar ca hil lik le it ham e di li yor. Bu nun doð ru su ne dir? MU A FÝ YET HÜK MÜ NÜN KAP SA MI VE HÝK ME TÝ Âdet li ve ni fas lý ka dýn lar a kan kan dan do la yý ha des ten, ya ni hük mî kir li lik ten kur tu la mý yor lar. Do la yý sýy la hük mî kir li li ðin sür me si na maz kýl ma la rý na en gel teþ kil e di yor. Ay ný ge rek çey le ka dýn lar bu dö nem de Kur ân-ý Ke rîm e el sür mez ler ve Kâ be yi ta vaf et mez ler. Çün kü her i ki si de na maz da ol du ðu gi bi yi ne ab dest al ma yý ge rek li ký lan i ba det ler dir. Fa kat ca mi e gir me le rin de ve o ku nan Kur ân ý din le me le rin de sa kýn ca yok tur. Bu dö nem de du â ni ye tiy le ez ber den â yet de o ku ya bi lir ler. Ke za ka dýn lar â det ve lo ðu sa dö nem le rin de o ruç tut maz lar. Ka dýn la rýn bu dö nem de o ruç tut mak tan mu af o luþ la rý da ken di le ri ne gös te ri len Ý lâ hî bir þef kat ge re ði dir. Çün kü kan kay bý, güç kay bý de mek tir. Kan kay bý na rað men o ruç la em re dil miþ ol sa lar dý, bu ken di le ri i çin mâ lâ yu tak (güç ye ti ril me yen) bir e mir o lur du. Al lah güç ye ti ril mez e mir ler ver mek ten mü nez zeh tir. Ka dýn lar bu dö nem de tut ma dýk la rý o ruç la rý te miz lik dö ne min de ka za e der ler. Fa kat kýl ma dýk la rý na maz la rý son ra dan ka za et mez ler. Ce nâb-ý Al lah ýn on la ra ta ný dý ðý baþ ka bir ko lay lýk da bu dur. AL LAH KO LAY LIK DÝ LÝ YOR Al lah Rah man ve Ra hîm dir. Kul la rý na zor lan dýk la rý her yer de ko lay lýk di le miþ, güç ye ti re me dik le ri iþ le ri ve i ba det le ri tek lif et me miþ tir. Al lah hiç kim se yi gü cü nün yet ti ðin den faz la sýy la mü kel lef tut maz. 1 â ye ti bu hu su su bil di rir.  det ve ni fas ha li ka dý nýn sü rek li kan kay bý na uð ra dý ðý, güç kay bet ti ði, psi ko lo jik ger gin lik ler ya þa dý ðý, sý kýn tý gör dü ðü za man di lim le ri dir. Bu zor gün ler de ka dýn dan i ba det mü kel le fi ye ti nin kal dý rýl mýþ ol ma sý Al lah ýn þef ka ti ni ve mer ha me ti ni gös te ren Ý lâ hî bir ta sar ruf tur. Bü tün bun lar Ý la hî kay nak lý e mir ler ol du ðun dan dep res yon ko nu su o la cak bir du rum da söz ko nu su ol maz. Çün kü o ruç ve na maz her ne ka dar Al lah ýn em ri i se, bu dö nem de o ru ca ve na ma za a ra ver mek de Al lah ýn em ri dir. Ne ti ce de ka dýn yi ne Al lah ýn em ri ni yap mýþ o lu yor. MU A FÝ YET HÜK MÜ NÜN KAY NAK LA RI Ko nu ya da ir ha dis ler den sa de ce bir ka çý þöy le dir: * E bû Hu meyþ in ký zý Fâ tý ma, Pey gam ber E fen di miz e (asm) gel di. Ve: Yâ Re sû lal lah! Ben is ti hâ za ya müp te la bir ka dý ným. Sü rek li kan gö rü yo rum. Te miz le ne mi yo rum. Na ma zý bý ra ka yým mý? di ye sor du. Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm): Ha yýr! Bu bir da mar ka nýn dan i bâ ret tir. Ha yýz de ðil dir. Ha yýz gör me ye baþ la dý ðýn da na ma zý bý rak, ha yýz ke sil dik ten son ra yý kan ve na ma zý ný kýl bu yur du. 2 * Mu â ze (ra) de di ki: Ben  i þe ye (ra): Ha yýz lý ka dýn ne den o ru cu ka zâ e di yor da, na ma zý ka zâ et mi yor? di ye sor dum. Ba na: Sen Ha rû ri ye 3 mi sin? de di. Ben: Ben Ha rû ri ye de ði lim. Öð ren mek i çin so ru yo rum. de dim.  i þe (ra): Bu biz ler de de o lur du da, biz ler o ru cu ka za et mek le emr o lu nur, fa kat na ma zý ka za et mek le emr o lun maz dýk. de di. 4 * Hac es na sýn da Hz. A i þe (ra) â det gör müþ tü. Pey gam ber E fen di miz (asm): Bu, Al lah ýn (cc)  dem in kýz la rý na yaz dý ðý bir fýt rî þey dir. Kâ be yi ta vaf ha riç hac cýn bü tün i cap la rý ný ye ri ne ge tir. 5 bu yur du. * Haz ret-i  i þe Va li de miz (ra) an la tý yor: Re sû lul lah (asm) ba na: Mes cit ten ba þör tü sü nü ge tir! bu yur du. Ben:  det li yim! de dim. Re sû lul lah E fen di miz (asm):  de tin e lin de o lan bir þey de ðil ya... bu yur du. 6 Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si: Müs lim, Hayz, 333; Bu hâ rî, Ha rû rî ler, Kû fe ci va rýn da Ha rû ra kö yün de o tu ran Hâ ri cî fýr ka sý dýr. Bun lar, din de þid det yan lý sýy dý lar. Üm - me tin ic mâ ý na mu ha lif bir þe kil de, ha yýz lý nýn ha yýz za - ma nýn da kýl ma dýk la rý na maz la rý ný son ra dan ka zâ et - me le ri nin vâ cip ol du ðu na hük me der ler di. 4- Müs lim, Hayz, Ne sâ î, Ha yýz, 1; Bu hâ rî, Ha yýz, 1; 6- Ne sâ î, Ha yýz, 18

6 6 10 AÐUSTOS 2012 CUMA YURT HABER Y Sav cý lar, her ih ba rý dik ka te a lýr mý? Ha di se yi duy muþ su nuz dur. Ga ze te mi zin Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz ün Müf lis Pro je: Ke ma lizm ki ta bý hak kýn da so ruþ tur ma a çýl mýþ. Gü leç yüz i le Ye ni As ya Neþ ri yat Ya yýn Mü dü rü A lâ ed din Te mur i fa de ver me ye da vet e dil miþ. 10 gün i çin de i ca bet e dil me di ði tak dir de zor la gö tü rü le cek le ri teb lið o lun muþ. Ha be ri o ku yun ca þa þýr dýk. Tür ki ye, de mok rat ol du, ar týk es ki gün le ri ge ri de bý rak tý zan ne di yor duk. Nus ret De mi ral la rýn, Nuh Me te Yük sel le rin, ge ce ya rý sý bas kýn la rýy la, in san la rý te dir gin et ti ði gün le rin ge ri de kal dý ðý ný sa ný yor duk. A ma ya nýl mý þýz mý di ye lim, ne di ye lim, bi le mi yo ruz. Ve min-el ga ra ib!.. Kâ zým Gü leç yüz ün mev zu i le a lâ ka lý ya zý sýn da ki i fa de ler den ta kip le dü þün ce le ri mi zi be yan e de lim. So ruþ tur ma nýn, ki tap ta o kul lar da ço cuk la ra söy let ti ri len An dý mýz met ni nin il kel ve u cu be o la rak ni te len me si ni ve Ke ma list da yat ma nýn so na er di ril me si ta le bi nin di le ge ti ril me si ni Cum hu ri yet ve Türk lü ðü a þa ðý la ma o la rak gö ren bir va tan da þý mý zýn þi kâ ye ti ü ze ri ne a çýl dý ðý þek lin dey di. Ýþ te bi zim þa þýr dý ðý mýz nok ta bu: Sav cý nýn, bir gam ma zýn lü zum suz ih ba rý ný dik ka te a la rak ha re ket et me si... Ya ni bi le mi yo ruz, Tür ki ye de o ka dar hak sýz ve ka nun suz tat bi kat lar o lu yor ki, hat ta bun la ra suç du yu ru sun da bu lu nan lar ol du ðu gi bi, bu na mü ma sil ya zý ya zan la rý mýz da o lu yor. A ma ne de re ce de ðer len di ri li yor bi le mi yo ruz. Me se lâ, Bur sa da bu lu nan ADD nin ý þýk lý pa no sun da, mil le ti ve hü kü me ti hem tah kir, hem de tah rik e di ci i fa de ler ya zý lý yor, bun la rý gö ren var mý? As lýn da i þin ga ra be ti de bu ra da ya. Ýþ A ta türk ve ya A ta türk çü lük o lun ca a kan su lar du ru yor. Hak sýz da o lun sa, ka nun suz da o lun sa, o, kal kan o la rak kul la ný lýn ca kim se bir þey di ye mi yor, yu mu þak kar na do ku na mý yor. Þi kâ yet çi gam ma zýn, Gü leç yüz ün ki ta býn da e leþ tir di ði, her sa bah o kul lar da o ku tu lan ve dün ya nýn bel li baþ lý baþ ka bir dev le tin de gö rül me yen An dý mýz ý re fe rans gös te re rek Cum hu ri yet ve Türk lü ðü a þa ðý la dý ðý id di a sý ü ze ri ne so ruþ tur ma a çýl dý ðý be lir ti li yor du. Ya ni o va tan daþ kim dir bi le mi yo ruz, a ma Kâ zým Gü leç yüz, on dan hem da ha i yi bir cum hu ri yet çi dir (ger çek ma na da) hem de, da ha i yi Türk tür (ta bii ýrk çý lýk ma na sýn da de ðil). Ken di si de bir hu kuk çu o lan Kâ zým Gü leç yüz, ha di se nin sey ri ni, ya zý sýn da þöy le an la tý yor du: An cak mad de de ya pý lan son de ði þik lik ler le, bu suç la il gi li so ruþ tur ma la rýn A da let Ba kan lý ðý iz ni ne bað lan dý ðý ný ha týr la yýn ca, mad de met ni ni a çýp tek rar bak týk ve öy le ol du ðu nu gör dük. Bu nun ü ze ri ne Ka dir Be ye de dik ki: 301 so ruþ tur ma la rý Ba kan lýk iz ni ne tâ bi ol du ðu na gö re, o i zin çýk ma dan bi zim i fa de ye çað rýl ma ma mýz ge re kir. Bir yan lýþ lýk ol ma sýn! Ka dir Bey, çað rý yý ya pan sav cý ya bu nu da sor du; pro se dü rün böy le ol du ðu, bi zim i fa de le ri miz a lýn dýk tan son ra Ba kan lý ða ya zý ya za cak la rý ce va bý ný al dý. Bu du rum da bi ze, i fa de çað rý sý na i ca bet et mek ten baþ ka ya pa cak bir þey kal ma dý. Ve haf ta ba þýn da A lâ ed din Bey le bir lik te ad li ye ye gi dip Ka dir Bey le bu lu þa rak sav cý nýn o da sý na git tik. An cak çað rý yý ya pan sav cý i zin liy di, o nun ye ri ne ba kan nö bet çi sav cýy la gö rüþ tük. Ma sa sý nýn ü ze rin de, dos ya dan çý ka rýl mýþ Müf lis Pro je: Ke ma lizm ki ta bý mýz bu lu nan nö bet çi sav cý i se bi zi i çe ri al dýk tan he men son ra de di ki: Ku su ra bak ma yýn, si zi bo þu na bu ra ya ka dar yor mu þuz. Çün kü bu dos ya TCK 301 le il gi li ve 301 so ruþ tur ma la rý nýn a çýl ma sý A da let Ba kan lý ðý nýn iz ni ne bað lý. Sav cý ar ka da þý mý zýn gö zün den kaç mýþ ol ma lý. Bu a þa ma da i fa de ni zi a la mam. Þim di dos ya yý Ba kan lý ða gön de re ce ðim. Biz de sav cý bey le ve da la þa rak ay rýl dýk. So nuç o la rak, þi kâ ye ti ya pan muh bir va tan da þýn baþ vu ru sun da top A da let Ba kan lý ðýn da. E ðer so ruþ tur ma a çýl ma sý na i zin ve rir se, sü reç o yön de i ler le ye cek; biz de þim di ve re me di ði miz i fa de le ri mi zi gi dip ve re ce ðiz. Ak si hal de, ya ni Ba kan lýk ha yýr der se dos ya ka pa na cak. Baþ ka þi kâ yet ler o lur mu, o nu da gö re ce ðiz. Bu il ginç o lay, sa de ce ya sa la rý de ðiþ tir me nin ye ter li ol ma dý ðý ný, de ði þik lik le rin uy gu la ma ya yan sý ma sýn da bi le rek ve ya bil me ye rek ha ta lar ya pý la bil di ði ni gös te ren ti pik ör nek ler den bi ri. Nö bet çi sav cý nýn göz den kaç ma o la rak i fa de et ti ði þey, ne ti ce i ti ba rýy la ön ce An ka ra da ya pý lýp son ra Ýs tan bul da tek rar la nan bir ha ta. Ve bir baþ ka sav cý ta ra fýn dan dü zel ti li yor. A ma bu ba sit ha ta yo lun da ha ba þýn da i ken dü zel til miþ ol sa da, sý cak Ra ma zan gü nü bi zi bir-i ki sa at li ði ne da hi ol sa i þi miz den gü cü müz den a lý ko yup bo þu na uð raþ týr dý ðý gi bi, ad li ye me ka niz ma sý ný da ge rek siz ye re meþ gul e di yor. Son so ruþ tur ma hi kâ ye mi zin ö ze ti bu. Ha di se nin mu ha ta bý o lan Gü leç yüz ün ya zý sýn da an lat týk la rý nýn in si ca mý nýn bo zul ma ma sý i çin u zun ca bir kop ya la ma mec bu ri ye tin de kal dý ðý mýz bu ký sým, ne ka dar en te re san de ðil mi? Sa yýn sav cý la rýn ka nu nu an la yýþ la rý fark lý. Hâl bu ki ba sit bir ba kýþ la bu an la yýþ fark lý lý ðý ol ma sa, kim se ne ra hat sýz o lur, ne de va kit bo þa gi der. Ne de mem le ke tin sav cý la rý ve mah ke me si boþ ye re iþ gal e dil miþ o lur. Ta biî bu nu o ku yun ca, mah ke me le ri mi zin ga rip du ru mu ve be nim yýl lar ön ce þa hit ol du ðum bir þey ak lý ma gel di. Bir ve si ley le ta nýþ tý ðý mýz bir sav cý nýn ya nýn da o tu rur ken, gö rev li bi ri si bir to mar dos ya ge tir di, sav cý da on la rý aç tý tek tek im za la dý. Dik ka ti mi çek miþ ti, o ku ma dan in ce le me den im za la mýþ tý. Gö rev li çý kýn ca bu nu sor dum Bun lar dâ vâ dos ya la rý de ðil mi? de dim. E vet! de di. Pe ki, o ku ma dan ni ye im za la dý nýz? de di ðim de i se, Bu ka dar çok dos ya yý tek tek o ku yup im za la mak zor de di. Þa þýr mýþ tým ta bi î. A da let bek le yen va tan daþ la ra in þa al lah bir yan lýþ lýk ya pýl ma mýþ týr! di ye i çim den ge çir miþ tim. Ya ni, mül kün te me li o lan a da le ti ger çek mâ nâ da kul lan mak lâ zým. Bu her ke se lâ zým dýr. Eh iþ te, öl müþ git miþ, dün ya dan a lâ ka sý ke sil miþ in san la rýn ha tý rý i çin, ya þa yan in san la ra zul met mek de bir ne vi a da let siz lik o lu yor ta bi î. En ufak bir kývýlcýmýn dahi büyük felâketlere sebebiyet verebileceði, bu yüzden ormanlýk bölgelerde çok hassas davranýlmasý gerektiði vurgulanýyor. FO TOÐ RAF: AA Ýhmaller, orman yangýnlarýný arttýrdý YURDUN ÇEÞÝTLÝ YERLERÝNDE MEYDANA GELEN YANGINLARDA ORMANLIK ALANLAR ZARAR GÖRDÜ. OR HA NE LÝ il çe si ne bað lý E ren ler kö yü mev ki sin de dev ri len di na mit yük lü kam yon da mey da na ge len pat la ma so nu cu çý kan or man yan gý nýn da, top lam 25 hek tar ka ra çam or ma ný za rar gör dü. Bur sa Or man Böl ge Mü dü rü Ah met Kök sal Coþ kun, E ren ler kö yü nün gü ne yin de çý kan or man yan gý ný nýn ta ma men kon trol al tý na a lýn dý ðý ný ve böl ge de ki so ðut ma ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan dý ðý ný be lirt ti. Coþ kun, ka ra çam or ma ný nýn en yo ðun ol du ðu böl ge de çý kan yan gý nýn, rüz gâ rýn da et ki siy le hýz la ya yýl dý ðý ný, bu yüz den bü tün e kip le rin hýz lý bir þe kil de yan gýn böl ge si ne sevk e dil di ði ni, Ýz mir, De niz li, Ma ni sa, Ba lý ke sir ve Ýs - Sel böl ge si ne ha va dan ta kip n VENEDÝK'E dö nen Sam sun un Baf - ra il çe sin de köy ler he li kop ter ler le ta ra - ný yor. Baf ra Ýl çe Kay ma ka mý A li Ka týr cý, yar dým ta lep e den va tan daþ la ra Sa hil Gü ven lik ve Ýl Ö zel Ý da re si e kip le ri nin u - laþ týk la rý ný be lir te rek, He li kop ter ler le köy le ri mi zi kon trol e di yo ruz. Yar dým ta - lep e den le re en ký sa sü re de u laþ ma ya gay ret gös te ri yo ruz de di. Kay ma kam Ka týr cý, Böl ge de çok yo ðun bir ya ðýþ var. Bü tün iþ ma ki ne le ri miz ha re ket ha - lin de ve de ði þik köy le re ma ki ne le ri mi zi ser vis et tik. Ko lay dan sa hi le ka dar o lan yer ler de cid dî sý kýn tý mev cut. Can kay bý - mýz yok. Ted bir le ri mi zi al dýk. Al lah tan te men ni miz bir can kay bý nýn ol ma ma - sý di ye ko nuþ tu. Sam sun / ci han Ka ra man a ye ni dev let has ta ne si n KARAMAN'DA TO KÝ ta ra fýn dan ya - pý mý de vam e den 300 ya tak lý Dev let Has ta ne si nin in þa a tý yýl so nu bi te cek. Ö zel has ta ne le ri a rat ma ya cak bir ko nu - ma sa hip o lan ye ni Dev let Has ta ne - si nin 2013 yý lýn da hiz me te a çýl ma sý i çin yo ðun ça ba sarf e di li yor. Ýl Sað lýk Mü - dü rü Nu ri ye U lu, TO KÝ nin has ta ne yi A - ra lýk a yýn da tes lim et mek ü ze re ha zýr - lýk la rý ný yap tý ðý ný kay de de rek, Biz ge rek in þa at mü hen dis le ri miz, ge rek has ta ne i da re miz ce sü rek li ta ki bi ni ya pý yo ruz. Ü - mit e di yo ruz ki in þa al lah A ra lýk a yýn da biz has ta ne mi zin bi na sý ný tes lim al mýþ o la ca ðýz ün ilk ay la rýn da hal ký mý zý bu has ta ne ye ka vuþ tur mak i çin ça ba gös te ri yo ruz de di. Ka ra man / ci han tan bul dan des tek al dýk la rý ný be lirt ti. Coþ kun, Bü yük bir teh li ke at lat týk, a ma e kip le ri miz i yi ça lýþ tý. Bu na rað men 25 hek tar ka ra çam or ma ný za rar gör dü. Ka ra çam or ma ný nýn i çin de genç leþ tir me sa ha sý da var dý. An cak o ra ya sýç ra ma dan yan gý ný sön dür dük de di. Coþ kun, yan gýn böl ge si nin son ba har ve ilk ba har dö ne min de hýz la ye ni den a ðaç lan dý rý la ca ðý ný vur gu la dý. U zun sü re dir yað mur yað ma dý ðý na dik ka ti çe ken Coþ kun, ot lar ve ça lý lýk la rýn i yi ce ku ru du ðu nu, en u fak ký výl cý mýn bü yük fe la ket le re se be bi yet ve re bi le ce ði ni, bu yüz den ö zel lik le pik nik a la ný dý þýn da ki or man lýk böl ge ler de çok has sas dav ra nýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Bur sa / a a VA KIF ZEY TÝN LÝ ÐÝNDE 5 AY RI NOK TA DA YAN GIN ANTALYA'DAKÝ Va kýf Zey tin li ðinde çý kan yan gýn da 10 hek tar lýk a la nýn za rar gör dü ðü bil di ril di. Va kýf Zey tin li ði nde 5 ay rý nok ta da çý kan ve rüz gâ rýn et ki siy le bü yü yen yan gýn kon trol al tý na a lý na rak sön dü rül dü. Yan gýn da 10 hek tar lýk a la nýn za rar gör dü ðü ve böl ge nin en ge be li ol ma sý se be biy le e kip le rin yan gý na mü da ha le de za man za man zor lan dý ðý i fa de e dil di. Yet ki li ler, çý kan yan gý nýn so ðut ma ça lýþ ma la rý ya pýl dý ðý a la na 500 met re u zak lýk ta ki fark lý bir nok ta da da yan gýn çýk tý ðý ný ve ký sa sü re de bu yan gý nýn da sön dü rül dü ðü nü bil dir di. An tal ya / a a MA KÝ LÝK A LAN ZA RAR GÖR DÜ ÝZ MÝR'ÝN Fo ça il çe sin de ön ce ki ak þam sa at le - rin de ot luk a lan da baþ la yan ve þid det li rüz gar se be biy le hýz la i ler le yen yan gý nýn çem be re a - lýn dý ðý be lir til di. Or man Böl ge Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, Me ne men Or man Þef li ði böl ge sin de bu lu nan Es ki fo ça yo lu ü ze rin de ki Tür kel li kö yü ya kýn la rýn da ot luk ve ma ki lik a - lan da yan gýn çýk tý. Rüz ga rýn þid de tiy le hýz la i - ler le yen yan gý na mü da ha le e den e kip ler, yan - gý ný yer le þim yer le ri ne u laþ ma dan çem be re al - ma yý ba þar dý. So ðut ma ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði böl ge de, 10 hek tar a la nýn za rar gör dü ðü kay de dil di. Ýz mir / a a 15 HEK TAR ZEY TÝN LÝK VE KI ZIL ÇAM YAN DI ÝZ MÝR Or man Böl ge Mü dü rü Ýb ra him Ay dýn, Ber ga ma il çe sin de çý kan yan gýn da 15 hek tar a la nýn za rar gör dü ðü nü söy le di. Ay dýn, Ka pý - ka ya kö yün de baþ la yan yan gý na 2 u çak, 5 he - li kop ter, 35 a ra zöz i le mü da ha le et tik le ri ni be - lirt ti. Ay dýn, 15 hek tar zey tin lik, ký zýl çam or - ma ný ve ma ki lik a la nýn za rar gör dü ðü nü di le ge tir di. Ýb ra him Ay dýn, yan gý nýn Yer li tah ta cý kö yü ne u laþ ma ih ti ma li ni de ça lýþ ma lar la en - gel le dik le ri ni i fa de et ti. Ýz mir / a a

7 Y DÜNYA 7 Suriye den göç dalgasý hýzlandý AFAD TAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, BUGÜNE KADAR 80 BÝN 971 SURÝYE VATANDAÞI TÜRKÝYE YE GÝRÝÞ YAPTI. BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD) ta ra fýn dan Su ri ye den ge len ler i çin 8 ça dýr kent ve 1 kon tey ner kent ku rul du ðu be lir ti len a çýk la ma da, 2011 yý lý Ni san a yý i çe ri sin de Su ri ye de baþ la yan iç ka rý þýk lýk lar ne de niy le, nü fus ha re ket le ri ne yö ne lik o la rak bu gü ne ka dar ül ke mi ze ge len 80 bin den faz la Su ri ye va tan da þý i çin, Baþ ba kan lýk A FAD ta ra fýn dan 4 i li miz de ku ru lan kamp lar da bir yý lý aþ kýn sü re dir, her tür lü in sa ni yar dým ih ti ya cý kar þý lan mak ta dýr. Baþ kan lý ðý mý zýn ko or di nas yo nun da; il gi li ku rum ve ku ru luþ lar ca ça dýr kent ler de ve kon tey ner kent te ba rýn ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal ak ti vi te, e ði tim, i ba det, ter cü man lýk, ha ber leþ - me, ban ka cý lýk ve di ðer hiz met ler ve ril mek te dir. Kon tey ner kent ve ça dýr kent ler de her tür lü ko or di nas yon; u lu sal ve u lus lar a ra sý a fet ve a cil du rum lar da ül ke miz a dý na yet ki li ku rum o lan Baþ ba kan lýk A FAD ta ra fýn dan sað lan mak ta dýr. Baþ ba kan lýk A FAD ýn gön der di ði ö de nek ler i le ku ru lan kamp lar da; o kul, ca mi, ti ca ret, po lis ve sað lýk mer ke zi, ba sýn bri fing bi ri mi, ço cuk o yun a lan la rý, te le viz yon iz le me ü ni te le ri, su de po su, a rýt ma mer ke zi, tra fo ve je ne ra tör gi bi do na tý lar da yer al mak ta dýr. Kon tey ner kent ve ça dýr kent ler de; ül ke mi ze gi riþ ya pan Su ri ye va tan daþ la rý na gün lük o la rak 3 ö ðün sý cak ye mek ve ril me ye de vam e dil mek te dir de nil di. Ankara / ci han 50 BÝN 227 SU RÝ YE LÝ HA LEN TÜR KÝ YE DE 8-9 A ðus tos ta rih le rin de 2 bin 219 Su ri ye va tan da þý nýn Tür ki ye ye gi riþ yap tý ðý, 71 i nin i se ken di is tek le ri i le ül ke le - ri ne dön dü ðü be lir ti len a çýk la ma da, Bu gü ne ka dar ül ke mi ze top lam 80 bin 971 Su ri ye va tan da þý gi riþ yap mýþ týr. Top lam 30 bin 744 Su ri ye va tan da þý ül ke si ne dön müþ tür. Ha tay da 10 bin 662, Ga zi an tep te 7 bin 879, Ki lis te 12 bin 30 ve Þan lý ur fa da 19 bin 195 ol mak ü ze re top lam 49 bin 766 Su ri ye va tan da þý ül ke miz de ba rýn dý rýl mak ta dýr. Ay rý ca, 44 ü re fa kat çi, 417 si has ta ve ya ra lý ol mak ü ze re top lam 461 ki þi has ta ne de bu lun mak ta dýr. Has ta ne de - ki ler le bir lik te ül ke miz de top lam 50 bin 227 Su ri ye va tan da þý bu lun mak ta dýr de nil di. A çýk la ma da Ha tay da ki ça - dýr kent ler de o luþ tu ru lan 35 ders lik te o kul ça ðýn da ki 420 si kýz, 385 i er kek ol mak ü ze re top lam 805, Ki lis te 64 ders lik te 2 bin 690, Ga zi an tep te 4 kreþ ve 4 ça dýr ders lik te 416 ve Þan lý ur fa da 12 ders lik te 600 ol mak ü ze re top - lam 4 bin 511 Su ri ye li ço cuk ve gen ce o kul ön ce si, ilk ve or ta öð re tim e ði ti mi ve ril di ði kay de dil di. Yeni baþbakan Vail Nadir Halki Suriye Devlet baþkaný Beþþar Esed, Vail Nadir Halki yi baþbakanlýða getirdi. Suriye Devlet Televizyonu, Esed rejimden ayrýlarak muhaliflere katýlan eski Baþbakan Riyad Hicab ýn yerine Saðlýk Bakaný Vail Nadir Halki nin atandýðýný duyurdu. Hicab ýn yurtdýþýna kaçmasýnýn ardýndan Baþbakan Birinci Yardýmcýsý Ömer Galvancý, geçici olarak baþbakanlýða atanmýþtý. ABD: Su ri ye de u çu þa ya sak böl ge o luþ tu ru la bi lir SU RÝ YE DE KÝ kriz 17. a yý ný ge ri de bý ra kýr ken ABD den ilk de fa Su ri ye ü ze rin de u çu þa ya sak böl ge o luþ tu rul ma sý ko nu sun da a çýk la ma gel di. ABD Baþ ka ný Ba rak O ba ma nýn u lu sal gü ven lik da nýþ ma ný John Bren nan, Su ri ye nin bir bö lü mün de u çu þa ya sak böl ge o luþ tu rul - ma sý nýn u zak bir ih ti mal ol ma dý ðý ný söy le di. Bren nan u çu þa ya sak böl ge nin mu ha lif le rin kon tro lün de o lan bir a lan da o luþ tu ru la bi le ce - ði ni be lirt ti. ABD de ki Cum hu ri yet çi ler, Su ri ye de ki kri ze yö ne lik po li ti ka la rý se be biy le O ba ma yý e leþ ti re rek, ül ke de u çu þa ya sak böl ge o - luþ tu rul ma sý ko nu sun da u lus lar a ra sý gi ri þim baþ lat ma sý ný is te miþ ti. Cum hu ri yet çi ler, O ba ma yö ne ti mi ne mu ha lif le re si lâh des te ði nin ve ril me si ni is ti yor. ABD yö ne ti mi i se, þu a na ka dar mu ha lif le ri doð ru dan si lâh lan dýr ma fik ri ne sý cak bak mý yor. Ba sý na ko nu þan John Bren nan, Su ri ye de ki kriz i le il gi li o la rak ABD nin sü rek li se nar yo la rý göz den ge çir di ði ni söy le di. Bu ko nu da bir çok se çe nek ü ze rin de du - rul du ðu nu i fa de e den Bren nan, ABD bu ko nu yu cid di yet le in ce li yor. A van taj ve de za van taj la rý de ðer len di ri yor de di. Þam / ci han Bel çi ka da nük le er a larm n BEL ÇÝ KA DA 2022 yý lý na ka dar ça lýþ tý rýl ma sý plan la nan Do el 3 nük le er san tra li muh te mel çat lak lar se be biy le ka pa týl dý. Fe de ral Nük le er Kon trol A jan sý (FANC), 1982 yý lýn da fa a li ye te gi ren ve Fran sýz GDF Su ez in iþ ti ra ki E lec tra bel þir ke tin ce iþ le ti len bin me ga vat lýk san tra lin iþ le yi þin de ki dü zen siz lik ler se be biy le en az A ðus tos so nu na ka dar ka pa lý tu tu la ca ðý ný du yur du. Nük le er san tral ça lý þan la rý nýn ve çev re sin de i ka met e den hal kýn gü ven de ol du ðu nu bil di ren FANC, E lec tra bel den so ru nun kay na ðý ný tes pit e dip ik na e di ci çö züm ö ne ri le ri sun ma sý ný is te di. FANC dan ya pý lan a çýk la ma da, san tra lin gü ven li ði ga ran ti e di le ne dek ye ni den ça lýþ tý rýl ma sý nýn söz ko nu su ol ma dý ðý vur gu lan dý. Brüksel / a a ABD en sý cak Tem muz u ya þa dý n ABD, me te o ro lo jik sý cak lýk la rýn ka yýt al tý na a lýn ma ya baþ la dý ðý 1895 yý lýn dan bu ya na ki en sý cak Tem muz a yý ný ya þa dý. A me ri kan Me te o ro lo ji Da i re si (NO - A A), Tem muz a yýn da or ta la ma sý cak lý ðýn 25,3 san tig rat de re cey le bu gü ne ka dar ki or ta la ma nýn 1,8 san tig rat de re ce ü ze rin de sey ret ti ði ni a çýk la dý. Da ha ön ce Tem muz a yýn da or ta la ma sý cak lýk 25,2 san tig rat de re cey le 1936 da en yük sek de ðe re u laþ mýþ tý. NO A A, 32 e ya let te sý cak lýk la rýn 117 yýl da sa de ce on kez u laþ tý ðý se vi ye ye çýk tý ðý ný bil dir di. Ya ðýþ la rýn da nor mal mik ta rýn al týn da kal dý ðý ný i fa de e den NO A A, 48 e ya le tin yüz de 63 ün de ku rak lý ðýn ha kim ol du ðu nu be lirt ti. Washington / a a Se la nik te ca mi sö zü tu tu la cak mý? Müslüman Kardeþler: Ordu iþine baksýn MISIR Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki la tý, or du dan, Mý sýr ý ve sý nýr la rý ný ko ru ma ko nu sun da da ha dik kat li ol ma sý ný ve Ýs ra il le ya pý lan Camp Da vid Ba rýþ An laþ ma sý ný ye ni den göz den ge çir me si ni is te di. Teþ ki la týn Dev ri me yö ne lik komp lo de vam e di yor baþ lý ðýy la ya - yým la dý ðý bil di ri de Bu va ta nýn ev lat la rý nýn þe hit düþ tü ðü son sal dý rý lar kar þý sýn da, or du nun, a sýl i þi o lan ül ke gü ven li ði ni sað la ma ko nu sun da da ha dik kat li ol ma sý ve Camp Da vid An laþ ma sý ný ye ni den göz den ge çir me si ge re kir i fa de le ri ne yer ve ril di. Kahire / a a BM: Afganistan da 6 ayda 1145 sivil öldü BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM), Af ga nis tan da, 2012 yý lý nýn ilk al tý a yý i çe ri sin de bin 145 si vi lin öl dü ðü nü bil dir di. BM nin ha zýr la dý ðý ra por da, si vil le rin yüz de 80 i nin Ta li ban, yüz de 10 u nun iç ve dýþ güç ler ta ra fýn dan öl dü rül dü ðü, yüz de 10 u nun i se ki min ta ra fýn dan öl dü rül dü ðü nün be lir len me di ði be lir til di. Af ga nis tan da 2011 de ö len ve ya ra la nan si vil sa yý sý nýn top lam 3 bin 21 ki þi ol du ðu, sa de ce 2012 nin ilk al tý a yý i çe ri sin de i se ö lü ve ya ra lý sa yý sý nýn 3 bin 99 ki þi ol du ðu i fa de e dil di. Kabil / a a Mu son mev si mi ev siz bý rak tý n FÝLÝ PÝN LER DE mu son yað mur la rý nýn yol aç tý ðý sel ler se be biy le baþ þe hir Ma ni la ve çev re sin de yak la þýk 2 mil yon ki þi zor du rum da. De vam e den ya ðýþ ve sel teh li ke si se be biy le hal kýn bü yük bö lü mü e vi ni terk et ti ve yet ki li le rin yar dý mýy la ha ya tý ný sür dü rü yor. Sel den en faz la et ki le nen böl ge ler den o lan Ma ri ki na nýn be le di ye baþ ka ný Fa bi an Ca diz, ha va þart la rý nýn ön gö rü le mez ol du ðu nu be lirt ti. Ca diz, bir çok ma hal le de in san la rýn ev le ri ne dön mek is te di ði ni an cak teh li ke nin ha len de vam et ti ði ni söy le di. Si vil Sa vun ma Mü dü rü Be ni to Ra mos da ba zý a i le le ri zor la tah li ye et tik le ri ni bil dir di. Mu son yað mur la rý nýn ar dýn dan Sa lý gü nün den be ri Ma ni la da sel ve taþ kýn lar mey da na ge li yor. Manila / a a Se la nik te Müs lü man la rýn, bay ram na ma - zý ný ca mi de kýl ma ta le bi Yu na nis tan Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý nýn o na yý ný bek li yor. Se la nik Be le di ye Baþ ka ný Yan nis Bu ta ris, yap tý ðý a - çýk la ma da, þe hir de ki i ki ta ri hi ca mi den bi ri - nin Müs lü man la ra i ba det me kâ ný o la rak tah sis e dil me si ko nu su nun Dý þiþ le ri Ba kan - lý ðý ný da il gi len dir di ði ne i þa ret et ti. Bu ta ris, þe hir de ki Müs lü man der nek le ri nin, bir ca - mi nin i ba de te a çýl ma sý i çin ver di ði sö zü ha - týr lat ma sý ü ze ri ne bir a çýk la ma yap tý. Yu - nan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn da mu ta býk ol - ma sý du ru mun da bay ram na ma zý i çin yýl - da bir gün Ye ni Ca mi nin Müs lü man la ra tah sis e dil me si ih ti ma li ne de ði nen Bu ta ris, þe hir de bir ca mi nin i ba de te a çýl ma sý ta le bi - nin ye ni bir ta lep ol ma dý ðý ný ve ko nu nun sa de ce Se la nik Be le di ye si ni de ðil, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ný da a çýk ça il gi len dir di ði ni söy - le di. Ý ba de te a çýl ma sý i le il gi li de ðer len dir - me le rin A la ca Ý ma ret Ca mi si i çin de ðil, Ye ni Ca mi i çin ya pýl dý ðý ný be lir ten Bu ta ris, 19 A ðus tos gü nü Müs lü man la ra i ba det me kâ - ný ve ri le ce ði hak kýn da ken di si nin hiç bir za - man va at te bu lun ma dý ðý ný sa vun du. Bu - ta ris, A la ca Ý ma ret in ye tim ha ne ol du ðu - nu ve hiç za man ca mi ol ma dý ðý ný i le ri sür - dü. Bu ta ris, bay ram la rýn, Müs lü man la rýn ký sa sü re li tu ris tik ge zi yap ma la rý i çin ve si le ol du ðu nu i fa de e de rek, E ðer bir gün i çin na maz kýl ma la rý na im kân ve rir sek, bay - ram la rý ný ken ti miz de kut la ma ya ve bu na pa ra lel o la rak ta til yap ma ya ge le cek çok sa yý da zi ya ret çi ka za na ca ðýz de di. Bu ta - ris, ge çen yýl, Se la nik te 1484 yý lýn da Ý ne - göl lü Ýs hak Pa þa ta ra fýn dan yap tý rý lan A la - ca Ý ma ret Ca mi si ni zi ya ret e den Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu na da ca mi nin i - ba de te a çý la ca ðý sö zü nü ver miþ ti. Ö te yan - dan ba sýn da ko nuy la il gi li ha ber ler de, Ye ni Ca mi nin yýl da bir de fa i ba de te a çýl ma sý nýn plan lan dý ðý ný be lir ti li yor. Atina / a a Erbilli din adamlarý, I rak ta BM Tem sil ci lik Bü ro su na I rak, Su ri ye ve Myan mar da ki o lay la rý pro tes to e den bir mek tup bý rak tý. Â lim ler den çað rý: Ar týk kan ak ma sýn ER BÝL LÝ a lim ler, BM ye Su ri ye ve Myan mar da dö kü len ka ný dur dur ma sý çað rý sýn da bu lun du. Er bil de bu lu nan Müs lü man din a dam la rý, I rak ta BM Tem sil ci lik Bü ro su na I rak, Su ri ye ve Myan mar da ki o lay la rý pro tes to e den bir mek tup bý rak tý. Er bil li a lim le rin, Su ri ye ve Myan mar re jim le ri nin halk la rý ný mað dur et me le ri ni ký na dýk la rý mek tup ta, u lus lar a ra sý ör güt ler den Su ri ye ve Myan mar da a kan ka ný dur dur ma sý i çin bir an ön ce ha re ke te geç me çað rý sýn da bu lun du. Müs lü man A lim ler Bir li ði Er bil Þu be si Baþ ka ný Þeyh Ni ya zi Ra gýp, Su ri ye hal ký ný ve Myan mar lý Müs lü man la rý des tek le mek ve u lus lar a ra sý top lu mun, BM in Su ri ye de ya þa nan lar ve Bur ma da ki soy ký rým kar þý sýn da ses siz kal ma sý ný ký na mak a ma cýy la I rak ta ki BM Tem sil ci lik Bü ro su ö nün de pro tes to dü zen le dik le ri ni bil dir di. Erbil / a a

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Terörden beslenenler Terörün sebep ve sonuçlarý ile ilgili çok þey konuþuldu. Problem devam ettiði için daha da donuþulacak. Zaten konuþmadan, akan kanýn sebepleri ve sonuçlarý ile ilgili hadiseleri tahlil etmeden bu musibetten kurtulmak kolay deðil. Kan akýtmaya ve can yakmaya devam eden terörün elbette tek bir sebebi yoktur. Ýçeriden ve dýþarýdan kaynaklanan pek çok sebep, kanlý terör örgütünün zemin bulmasýna sebep olmuþtur. Dýþarýdaki düþman larýn ülkemiz aleyhindeki bir terör örgütünü desteklemesi neyse de, içeride de ayný anlayýþta olanlarýn varlýðý insaný ciddî ciddî düþündürüyor. Yýllardan beri çeþitli vesilelerle ifade edildiði üzere içeride de terörden beslenen, o sebeple nemalanan, terörün sona ermesini istemeyen kiþi ya da gruplarýn varlýðýndan bahsediliyor. Kimileri bu tesbiti inandýrýcý bulmayabilir, ama hadiselerin cereyan ediþ þekline bakýldýðýnda yabana atýlacak bir tesbit olmadýðý ortaya çýkar. Geçmiþ yýllarda da müsbet bir geliþme olacaðý zaman hemen terör hadiseleri çoðalýrdý. Güneydoðu da uzun süre devam eden sýkýyönetim ve sonrasýndaki olaðan üstü hal, baþka nasýl izah edilebilir ki? Çokça seslendirilen bu tesbiti, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay bir defa daha dile getirmiþ. Açýlým sürecini devletin içerisindeki bazý çevrelerin baltaladýðýný ifade eden Günay þöyle demiþ: Türkiye de herkes bu iþin [terörün] önleneceðine inandýk. Açýlým projelerimizi hem insafsýzca eleþtiren hem de zaman zaman sabote eden, devletin içine çöreklenmiþ güçler oldu. Açýlým sürecimizi baltalayan, bundan hoþnut olmayan, terörü bir geçim sektörü haline dönüþtürmüþ çevrelerin baltalama azmi oldu. (Cihan bülteni, 9 Aðustos 2012) TV8 de Erkan Tan ýn konuðu olan Ertuðrul Günay, þunlarý da söylemiþ: Bugün terörün hâlâ kendisine bir tarla bulabilmesinin sebebi geçmiþ iktidarlarýn, 80 li yýllarý kastederek söylüyorum, inkârcý ve vahþi politikalarýdýr. Halkýmýzý devlet ile içselleþtirdiðimiz hale getirdiðimiz zaman daha büyük bir baþarý elde edeceðiz. Terörün kökü; dað baþýnda terörist ile acýmasýz mücadele ederken halka inanýlmaz bir þefkatle yaklaþmak ile kazýnabilir. Nasýl bir güçtür ki, tek baþýna iþ baþýna gelen bir iktidar döneminde bile devletin içine çöreklenmiþ olarak kalmaya devam edebiliyor? Ayrýca, terörü bir geçim sektörü haline dönüþtürmüþ çevreler in kimler olduðunun da daha açýk bir dil ile ifade edilmesi icap eder. Nihayetinde bu sözleri söyleyen iþ baþýndaki bir yetkili dir. Ve bu tesbit daha önce de ekseriyetle uzmanlar tarafýndan dile getirilmediði için umumî kabul gören bir bakýþ açýsýdýr. Türkiye yi idare edenler ne edip etmeli ve terörü bir geçim sektörü haline dönüþtürmüþ çevreler in ipliðini pazara çýkarabilmelidir. Bu yapýlamadan terörle etkili ve caydýrýcý bir mücadelenin yapýlmasý kolay görünmüyor. Öyle ya, terörü bir geçim sektörü haline dönüþtürmüþ çevreler belli baþlý yerlere çöreklenmiþse terör nasýl önlenecek? Geliþen dünya þartlarýnda pek çok problemin kaynaðý, para nýn yönü izlenerek bulunabilir. Terör örgütü bunca maddî imkâný nereden buluyor? Terör devam ettikçe kimin ya da kimlerin kasasýna para giriyor? Terörün sona ermesi kimin ya da kimlerin kâr dan zarar etmesine sebep olacak? Bu sorularýn cevaplarý aranýrsa terörü bir geçim sektörü haline dönüþtürmüþ çevreler net bir þekilde ortaya konulabilir. Kanlý terör örgütünün 12 Eylül 1980 darbesi sonrasýnda yapýlan yanlýþlardan ve haksýzlýklardan nemalandýðýný da görmek gerek. Güya Türkiye yi uçurumun kenarý ndan kurtaran darbeciler öyle yanlýþlara imza attýlar ki, çeyrek asýrdýr kan akýtan bir örgüt, bir þebeke ortaya çýktý. Terörü besleyen ve terörden beslenenler konuþulurken o günlerin de hatýrlanmasý, incelenmesi ve yorumlanmasý gerekir. Bir yandan terörü bir geçim sektörü haline dönüþtürmüþ çevreler devre dýþý býrakýlmaya çalýþýlýrken, bir yandan da devlet ile milletin kaynaþmasýný temin edecek politikarý hayata geçirmek lazým. Bu kaynaþmayý, manevî deðerleri ortak payda olarak görmek ve ona göre projeler geliþtirerek saðlayabiliriz. Yok, bizim elimizde topuz var. Maneviyatla iþimiz olmaz diyenler varsa onlar; terörü bir geçim sektörü haline dönüþtürmüþ çevreler in tuzaðýna düþmüþ demektir. Önce o tuzaktan kurtulmak lazým, vesselam... GEÇMÝÞ OLSUN Bilecik Ören Köyünden muhterem ablamýz Mevlüde Koç Baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun der, Allah'tan acil þifalar dileriz. Bilecik Yeni Asya Haným Okuyucularý Ye rel se çim ler 2013 te BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, ye rel se çim le rin er ke ne a lýn ma sý i le il gi li o la rak Ma hal li se çim le ri bir de fa ya mah sus ö ne a lan ge çi ci bir mad de yi a na ya sa ya ek le mek su re tiy le ma hal li se çim le rin 2014 yý lý nýn Mart a yýn da de ðil de 2013 ün Ka sým, A ra lýk ve ya E kim a yýn da, ta bi par ti le rin de gö rüþ le riy le ya pýl ma sý te min e di le cek de di. Boz dað, Bur dur Be le di ye Baþ ka ný Se ba hat tin Ak ka ya ya ma ka mýn da zi ya ret et ti. Boz dað, zi ya ret te yap tý ðý ko nuþ ma da, AKP hü kü me ti o la rak da ye rel yö ne tim le rin güç len di ril me si yö nün de ö nem li a dým lar at týk la rý ný di le ge ti re rek, Bü yük þe hir Be - TERÖR ÝZMÝR DE: 1 ÞEHÝT 11 YARALI ÝZ MÝR VA LÝ SÝ CA HÝT KI RAÇ, FO ÇA ÝL ÇE SÝN DE AS KE RÝ A RA CIN GE ÇÝ ÞÝ SI RA SIN DA MEY DA NA GE LEN PAT LA MA DA, 1 AS KE RÝN ÞE HÝT OL DU ÐU NU, 11 KÝ ÞÝ NÝN YA RA LAN DI ÐI NI BÝL DÝR DÝ. ÝZ MÝR ÝN Fo ça il çe sin de, as ke ri a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma da bir as ker þe hit ol du, 11 as ker de ya ra lan dý. Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be si yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Fo ça il çe si gi ri þin de as ke ri bir a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da pat la ma mey da na gel di. Sal dý rý da as ke ri per so nel Öz kan A teþ þe hit ol du, 11 as ker de ya ra lan dý. Ya ra lý lar dan Ha san Fur kan Öz men, Sa lih U zun, Ö zay De mi rer, Gen cer Çe tin, A li As lan ve Ýs ma il Du rak E ge Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si ne, 2 si Ýz mir Ka tip Çe le bi Ü ni ver si te si A ta türk E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne, 3 ü i se Me ne men Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. E ge Ü ni ver si te sin de ki ya ra lý as ker ler den Ha san Fur kan Öz men in be yin cer ra hi ser vi sin de a cil o la rak a me li ya ta a lýn dý ðý, di ðer ya ra lý la rýn te da vi si nin i se has ta ne a cil ser vi sin de sür dü ðü kay de dil di. Sal dý rý nýn he men ar dýn dan böl ge gü ven lik kor do nu na a lý na rak, o lay ye ri in ce le me e kip le ri ta ra fýn dan a raþ týr ma baþ la týl dý. Sal dý rý yý dü zen le yen le rin ya ka lan ma sý i çin baþ la tý lan ça lýþ ma kap sa mýn da, il çe den çý kýþ la ra gü ven lik nok ta sýn da ya pý lan a ra ma lar la i zin ve ri li yor. Böl ge ü ze rin de as ke ri ve po lis he li kop ter le rin ce de ha va dan ta ra ma ça lýþ ma sý ya pý lý yor. Ýz mir / a a GE ÇÝM LÝ ga zi si jan dar ma er Er han Ya kut un, e vi ne o to büs le gön de ril di ði id di a sý ü ze ri ne Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý Bur sa Va li sin den a çýk la ma yap tý. Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Hak ka ri Ge çim li Jan dar ma Ka ra kol Ko mu tan lý ðý na ya pý lan sal dý rý da ya ra la nan jan dar ma er Er han Ya kut i le il gi li ba zý ba sýn ya yýn or gan la rýn da yer a lan ha ber ve yo rum lar ü ze ri ne a çýk la ma ya pýl ma sý nýn fay da lý gö rül dü ðü i fa de e dil di. A çýk la ma da, Ya kut un, Hak ka ri den Van a he li kop ter le, Van dan An ka ra ya am bu lans u çak la sevk e dil di ði ni, An ka ra da kar þý la nan Ya kut un ha va a la nýn dan o to büs ter mi na li ne re fa kat çi ne za re tin de gö tü rü le rek u ður lan dý ðý ný bil dir di. A çýk la ma da, Ya kut a yol sü re sin ce mað dur ol ma ma sý i çin Hak ka ri Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý ta ra fýn dan mad di des tek sað lan dý ðý nýn tes pit e dil di ði be lir til di. le di ye ler Ka nu nun da de ði þik lik ler ya pý la ca ðý ný ve nü fu su 750 bi ni a þan il le rin bü yük þe hir o la ca ðý ný bil dir di. Boz dað, bu uy gu la may la 16 o lan bü yük þe hir sa yý sý nýn 29 a çý ka ca ðý ný kay det ti. Ma hal li se çim le rin 2013 yý lý i çin de ya pýl ma sý yö nün de bir ö ne ri le ri nin ol du ðu nu ha týr la tan Boz dað, di ðer si ya si par ti ler den de o lum lu yak la þým o lur sa ma hal li se çim le ri bir de fa ya mah sus ge çi ci bir mad de yi a na ya sa ya koy mak su re tiy le er ke ne al ma yö nün de ka rar la rý ol du ðu nu söy le di. MHP nin bu ka ra ra o lum lu yak la þým ser gi le di ði ne i þa ret e den Boz dað, Ma hal li se çim le ri bir de fa ya mah sus ö ne a lan Bur sa Va li si Þa ha bet tin Har put da Er han Ya kut u, Ý ne göl de ki ba ba e vin de zi ya ret et ti. Har put, bir ga ze te ci nin Ba ba Cen giz Ya kut un, oð lu Er han ýn An ka ra dan Ý ne göl e o to büs le gön de ril me siy le il gi li bir ser ze ni þi var dý de me si ü ze ri ne þun la rý ak tar dý: Ba zý þey le rin te fer ru at ü ze rin de ta ký lýp, a sýl me se le le ri ka çýr ma mak la zým. Bu ra da be le di ye baþ ka ný mýz, mil let ve ki li miz ö zel am bu lans, a raç lar ha zýr la mýþ lar. Bun lar tam gel me den ço cuk bir an ön ce A i le me ka vu þa yým di ye o to bü se bin miþ gel miþ. Bun da hiç bir þey yok ki. Za ten ço cu ðun ge le me ye ce ði bir du rum ol sa, o nu ko mu tan la rý, dok tor la rý gön de rir mi? Mü sa a de e der mi? Et mez. Ya ni ço cu ðu mu za sa hip çý kýl mý yor muþ, ka de ri i le baþ ba þa bý ra kýl mýþ gi bi bir gö rün tü ver mek bi zi, dev le ti, mil le ti ü zer. Do la yý sýy la ka ti yen böy le bir du rum söz ko nu su de ðil. Bu nun böy le bi lin me si ge rek. Ankara-Bursa / a a ge çi ci bir mad de yi a na ya sa ya ek le mek su re tiy le ma hal li se çim le rin 2014 yý lý nýn Mart a yýn da de ðil de 2013 ün Ka sým, A ra lýk ve ya E kim a yýn da, ta bi par ti le rin de gö rüþ le riy le ya pýl ma sý te min e di le cek de di. Bun dan se çim le rin 4 yý la in di ri le ce ði yö nün de bir al gý la ma nýn çýk ma ma sý ný is te yen Boz dað, se çim le rin 5 yýl da bir ya pý la ca ðý ný, sa de ce bir de fa ya mah sus bu dö nem de ki se çi min er ken ya pý la ca ðý ný kay det ti. Kýþ þart la rýn da se çim ça lýþ ma sý nýn zor ol du ðu na i þa ret e den Boz dað, se çi min er ke ne a lýn ma sýy la ça lýþ ma la rýn da ha ko lay ya pý la bi le ce ði ni bil dir di. Burdur / a a YOL BÝR SÜ RE ÖN CE TRA FÝ ÐE A ÇIL MIÞ SAL DIRI NIN mey da na gel di ði ya kýn böl ge de i ka met e den va tan daþ lar, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, as ke ri üs se gi - den yol ta ra fýn dan bir pat la ma se si duy duk la rý ný ve ön ce as ke ri mü him ma týn pat la dý ðý ný san dýk la rý ný, bir sü re son ra i - kin ci bir pat la ma se si da ha duy duk la rý ný i fa de et ti. Üs se gi den yo lun ký sa bir sü re ön ce si ne ka dar gü ven lik ge rek çe siy le tra fi ðe ka pa lý ol du ðu nu be yan e den va tan daþ lar, yo lun bir sü re ön ce tra fi ðe a çýl dý ðý ný söy le di. Saldýrýnýn hemen ardýndan bölge güvenlik kordonuna alýnarak, olay yeri inceleme ekipleri tarafýndan araþtýrma baþlatýldý. FO TOÐ RAF: A A 2 AY RI PAT LA MA OL DU ÝZ MÝR Va li si Ca hit Ký raç, o lay ye rin de ki in ce le me le rin ar dýn dan, am bu lans he li kop ter ve as ke ri he li kop ter ler le E ge Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si ne sevk e di len 6 as ke ri zi ya ret et ti. Has ta ne çý ký þýn da ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lu nan Ký raç, sa bah sa at ci va rýn da as ke ri per so ne li ta þý yan ser vis a ra cý nýn sal dý rý ya uð ra dý ðý ný söy le di. Va li Ký raç, þöy le de vam et ti: Ma yýn lý, u zak tan ku man da lý sal dý rý da 2 ay rý pat la ma ol du, 1 þe hi di miz, 11 ya ra lý mýz var. Ya ra lý la rý mý zýn 3 ü Me ne men Dev let Has ta ne si nde. 2 si nin a - me li ya tý de vam e di yor ve ha ya ti teh li ke le ri yok. 6 ya ra lý mýz E ge Ü - ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si nde, bi ri nin a me li ya tý de vam e di yor. 2 ya ra lý Ýz mir Ka tip Çe le bi Ü ni ver si te si A ta türk E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde. Ýn þal lah bu son kay bý mýz o lur, ü zün tü - lü yüz. Mil le ti mi ze, þe hi di miz i çin baþ sað lý ðý ve ya ra lý la rý mýz i çin a - cil þi fa lar di li yo rum. Ký raç, ga ze te ci le rin, sal dý rý son ra sý yü rü tü len ça lýþ ma la ra i liþ kin so ru su ü ze ri ne, po lis ve jan dar ma nýn kýr sal a - lan da ça lýþ ma la rý sür dür dü ðü nü be lir te rek, Sal dýr gan la rýn ya ka - lan ma sý i çin böl ge de ha va dan ve ka ra dan ça lýþ ma lar de vam e di - yor. A lýn ma sý ge re ken tüm ted bir ler a lýn dý di ye ko nuþ tu. Jan dar ma ve Va li den a çýk la ma GA ZÝ BA BA SI: ZEN GÝN OL SAM FARK LI O LUR DU VA LÝ Har put un ev de bu lun du ðu sý ra da ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan ba ba Cen giz Ya kut i se mo ra li nin i yi ol ma dý ðý ný be lir te rek, zen gin bir fab ri ka tör ol say dý ev la dý nýn baþ ka bir mu a me le gö re ce ði ni ö ne sür dü. A ma ben ga ri ba ným, ben de pa ra yok di yen Ya kut, dev le tin a ciz ol - ma dý ðý ný an la ta rak, Dev le ti mi zin pa ra sý var. Be nim de hu zu rum var, yü ce dev le ti min de hu zu ru var, her þe yi var. Se nin oð lu nu þu an da he - li kop ter i le Es ki þe hir As ke ri Ha va li - ma ný na ya da Ye ni þe hir Ha va li ma - ný na in dir dik. Ge lin a lýn de me le ri ni bek ler dim i fa de le ri ni kul lan dý. Ba sýn hür ri ye tin de an laþ maz lýk nye NÝ A na ya sa nýn ya zý mý i çin o luþ tu ru lan ko mis yon da, Din, vic dan ve i nanç hür ri ye ti mad de si ya zýl dý, ba sýn öz gür lü ðü ko nu sun da uz la þý la ma dý. Mec lis A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu nda, Din, vic dan ve i nanç hür ri ye ti mad de si se be biy le tar týþ ma ya þan dý. Ye ni A na ya sa nýn, Te mel Hak ve Hür ri yet ler bö lü mü nün Din, vic dan ve i nanç hür ri ye ti mad de si tar týþ ma la rýn ar dýn dan þöy le ya zýl dý: Her kes din, vic dan ve i nanç hür ri ye ti ne sa hip tir. Bu hür ri yet bir di ne i nan ma, di ni i nan cý ný de ðiþ tir me ve her han gi bir di ne i nan ma ma hür ri ye ti ni de i çe rir. Bu hak tek ba þý na ve ya top lu ca a çýk ve ya ka pa lý o la rak i ba det, öð re tim, uy gu la ma ve tö ren yap mak su re tiy le di ni ni ve i nan cý ný ya þa ma, a çýk la ma ve yay ma hür ri ye ti ni de kap sar. Hiç kim se i ba det, di ni uy gu la ma ve tö ren le re ka týl ma, di ni i nanç ve ka na at le ri ni a çýk la ma ya zor la na maz. Di ni i nanç, dü þün ce ve ka na at le rin den do la yý ký na na maz, suç la na maz ve fark lý mu a me le ye ta bi tu tu la maz. BA SIN ÖZ GÜR LÜ ÐÜ NE GE NEL AH LAK KRÝ TE RÝ A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu, ba sýn öz gür lü ðü i le il gi li mad de de de uz laþ ma ya va ra ma dý. Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da top la nan ko mis yon da, A na ya sa ya Ba sýn hür dür, hiç bir þe kil de san sür e di le mez cüm le si ya zýl dý. An cak ba sý na yö ne lik sý nýr la ma kri ter le rin de an laþ ma sað la na ma dý. AKP ve MHP ka mu dü ze ni, ge nel ah lak se be biy le sý nýr la ma is ter ken, CHP, la ik a na ya sal dü ze nin þid det yo luy la de ðiþ ti ril me si, ýrk, dil, din, cin si yet, böl ge ve mez hep far ký gö ze te rek top lum da nef ret duy gu la rý nýn o luþ tu rul ma sý kri te ri ni ö ne sür dü. Ankara Gül i le Ber di mu ha me dov Am bar lý Li ma ný ný gez di ncum HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül i le Türk me nis tan Dev let Baþ ka ný Gur ban gu li Ber di mu ha me dov, Am bar lý Li ma ný nda in ce le me ler de bu lun du. Cum hur baþ ka ný Gül, ö zel bir zi ya ret i çin Tür ki ye ye ge len Ber di mu ha me dov i le ay ný a raç la Am bar lý Li ma ný na gel di. Gül i le Ber di mu ha me dov a Am bar lý Li ma ný Yö ne tim Bi na sý nda U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý Müs te þar Yar dým cý sý Su at Hay ri A ka ta ra fýn dan bri fing ve ril di. E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan ýn da ka týl dý ðý bri fin gin ar dýn dan Gül i le Ber di mu ha me dov, Am bar lý Li ma ný nda ki Mar port a ge çe rek, bu ra da da in ce le me ler de bu lun du. Cum hur baþ ka ný Gül i le Ber di mu ha me dov, bu ra da ü ze ri le rin de Türk ve Türk me nis tan bay rak la rý bu lu nan ba ret tak tý. Gül i le Ber di mu ha me dov a, Ar kas Hol ding Li man Hiz met le ri Grup Baþ ka ný Ha kan Genç ta ra fýn dan ha zýr la nan ha ri ta ve ma ket ö nün de, li ma nýn ö zel lik le ri ve ça lýþ ma pren sip le ri hak kýn da bil gi ve ril di. Gül i le Ber di mu ha me dov da ha son ra TCSG 303 nu ma ra lý Sa hil Gü ven lik e a it tek ne ye bi ne rek li man dan ay rýl dý. Ba sý na ka pa lý ger çek le þen bri fin gin ar dýn dan Mar port ta ki in ce le me den ba sý nýn gö rün tü al ma sý na i zin ve ril di. Cum hur baþ ka ný Gül, ga ze te ci le rin poz ver me le ri ni is te me si ü ze ri ne yan lýþ yer de du ru yor su nuz di ye rek, bir baþ ka a çý dan ga ze te ci le re Ber di mu ha me dov i le poz ver di. Bu a ra da, Gül ve Ber di mu ha me dov un kra vat tak ma dýk la rý gö rül dü. Ýstanbul / a a Er do ðan dan en gel li le re müj de nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, ka mu da yüz de 3 e te ka bül e den en gel li kad ro la rý nýn dol du ru la ca ðý ný a çýk la dý. Ö zür lü Me mur Seç me Sý na vý (ÖMSS) so nu cu na gö re a ta ma sý ya pý la cak 7 bin 746 ö zür lü nün, An ka ra Ti ca ret O da sý Kon gre Sa lo nu nda ki Me mur Yer leþ tir me Tö re ni ne ka tý lan Baþ ba kan Er do ðan, a ta ma sý ya pý lan en gel li le ri kut lar ken, a ta ma sý ya pý la ma yan la rýn da ü zül me me si ni is te di. Al lah ýn iz ni ve mil le tin des te ðiy le is tih dam sü re ci nin de vam e de ce ði ni be lir ten Er do ðan, Ka mu da ne ka dar yüz de 3 e te ka bül e den en gel li ih ti ya cý var sa bun dan son ra bu en gel li yer leþ tir mey le il gi li ka mu dan biz bu tes pi ti yap týk tan son ra res en bu im kân la rý baþ la ta ca ðýz. Ya ni Baþ ba kan o la rak bi zim ta li ma tý mýz la in þal lah bu a dý mý at mak su re tiy le bel li bir pe ri yot ta bu ra lar do la na ka dar en gel li kar deþ le rim ka mu da yer le ri ni al mýþ o la cak di ye ko nuþ tu. Er do ðan, an ne ba ba lar dan en gel li ço cuk la rýn e ði ti mi ko nu sun da da ha du yar lý ol ma la rý ný is te ye rek, En gel li kar deþ le ri mi zin de en i yi e ði tim al ma la rý ný, iþ pi ya sa sýn da re ka bet te ö ne çýk ma la rý ný ar zu e di yo ruz. E ði ti min ö nün de ki en gel le ri tek tek kal dýr ma ya de vam e di yo ruz de di. Ankara / a a Ev li lik e ði tim le ri yay gýn laþ tý rý lý yor naý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, ev li lik ön ce si e ði ti min pi lot uy gu la ma sý nýn ta mam lan dý ðý ný be lir te rek, e ði tim le rin Ra ma zan Bay ra mý nýn ar dýn dan yurt ge ne lin de yay gýn laþ tý rýl ma sý ný plan la dýk la rý ný bil dir di. Þa hin, Al tý nok ta Kör ler Der ne ði nce bir AVM de dü zen le nen if tar da yap tý ðý ko nuþ ma da, ça lýþ ma la rýn da ön ce in san an la yý þý na ö nem ver dik le ri ni vur gu la dý. Ýn san la rý din le me den, on la rýn so run la rý na çö züm bul ma nýn im kan sýz ol du ðu nu di le ge ti ren Þa hin, top lum la rýn ge liþ miþ lik se vi ye si nin de za van taj lý grup la ra ver di ði kýy met le i liþ ki li ol du ðu nu söy le di. E ðer biz i le ri de mok ra si ye gi de cek ve cum hu ri ye tin 100. yý lýn da dün ya nýn en bü yük 10. e ko no mi si o la cak sak en gel li le rin ö nün de ki bü tün en gel le ri kal dýr ma mýz ge re ki yor di yen Ba kan Þa hin, hu ku ki ko nu da bir çok en ge lin kal dý rýl dý ðý ný be lirt ti. Ev li lik ön ce si e ði tim le re yö ne lik pi lot uy gu la ma nýn bit ti ði ni di le ge ti ren Ba kan Þa hin, Ar týk pro je nin pi lot uy gu la ma sý bit ti. Bay ram dan son ra bü tün Tür ki ye ye yay gýn laþ tý rý yo ruz di ye ko nuþ tu. A i le ve hu kuk, a i le ve sað lýk, a i le ve i le ti þim ko nu baþ lýk la rýn da e ði tim set le ri nin ha zýr lan dý ðý ný be lir ten Þa hin, bu ko nu da ki e ði ti ci e ði tim le ri nin de ta mam lan dý ðý ný söy le di. Ba kan Þa hin, pro je nin yurt ge ne li ne yay gýn laþ tý rýl ma sý na yö ne lik dü zen le ye cek le ri et kin li ðe Baþ ba kan Er do ðan ýn e þi E mi ne Er do ðan ýn da ka týl ma sý nýn plan lan dý ðý ný da söz le ri ne ek le di. Ankara / a a

9 HA BER 9 Y Mü bâ rek Ra ma zan da a lan kon tro lü nü el de et ti ði an la þý lan ve 18 gün dür sü - ren Þem din li, Çu kur ca ve Bey tüþ þe - bap ta ki ça týþ ma ve o pe ras yon la rýn ar dýn dan Ýz mir Fo ça da De niz Üs sü ne bir bu çuk met - re me sâ fe de as ke rî ser vis a ra cý na ya pý lan çif - te bom ba lý te rö rist sal dý rý da bir as ke rin þe hit o lup a ra la rýn da si vil le rin de ol du ðu 11 ki þi - nin ya ra lan ma sý i le, Tür ki ye nin te rör le mü - ca de le si ye ni den gün dem de. Doð ru su, 1991 de ki Bi rin ci Kör fez Sa va - þý yla I rak ýn 36. pa ra le lin ku ze yin den bö lün - me siy le Ku zey I rak a Çe kiç Güç ko ru ma sý al - týn da ko nuþ la nan ve Ni san 2003 te A me ri - ka nýn I rak ý iþ ga liy le ko nu mu nu güç len di ren te rör ör gü tü PKK nýn a ðýr si lâh la rý, u çak sa - var la rý, ro ke ta tar la rý kul lan ma sý, te rö rün var dý ðý va ha me ti e le ve ri yor. E sa sen iþ gal son ra sý da ðý tý lan I rak or du su - nun tank tan to pa a ðýr ve ha fif si lâh la rý nýn ö - nem li bir kýs mý nýn peþ mer ge le rin ya ný sý ra te rör ör gü tü ne bý ra kýl dý ðý, A me ri kan med ya - sýn da yer a lýp tar týþ ma ko nu su ol muþ tu. Baþ ta Þem din li çev re sin de ki a yak lan ma stra - te ji si ni te li ðin de ki o lay lar ve en son Çu kur - ca da ki Ge çit li Ka ra ko lu na ya pý lan sal dý rý ol mak ü ze re, týr ma nan te rör ey lem le ri ni ve çö züm yol - la rý ný gö rüþ mek ü ze re Mec lis in o la ða nüs tü top - lan tý ya çað rýl ma sý na, Mec lis te ki ik ti dar ve mu - ha le fet par ti le ri nin bir bi ri ne ta ma men zýt fark lý tep ki le ri, Tür ki ye nin o tuz yýl dýr o tuz bin den faz la can a lan te rö re kar þý hâ lâ te rör le mü ca de - le stra te ji si nin ol ma dý ðý ný a çý ða çý ka rý yor. MÜ CA DE LE Ý YÝ GÝT MÝ YOR! Ke za A na mu ha le fet Par ti si Ge nel Baþ ka - ný nýn, Te rör sal dý rý la rý nýn art tý ðý bir dö nem de par la men to nun o la ða nüs tü top lan ma sý, Tür ki - ye nin o la ða nüs tü ko þul la rýn da ta bi i dir. Bu nun te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý i le a lâ ka sý yok - tur be yâ ný na mu ka bil, Baþ ba kan ýn Mec lis in top lan ma sý, te rör ör gü tü nün TBMM yi top la - ya cak güç te ol du ðu an la mý na ge lir. AKP böy le bir gün dem le Mec lis e gel me ye cek tir çý ký þý, si - ya se tin ka fa ka rý þýk lý ðý ný gös te ri yor. Ne var ki bu va him tab lo ya kar þý, hü kû met câ ni bin den hâ lâ te rör le mü ca de le de ki ba þa - rý dan dem vu rul ma sý dik kat çe ki ci. 8 þe hi din ve ril di ði 7 A ðus tos da ki Çu kur - ca-ge çit li Ka ra ko lu sal dý rý sýn dan son ra Baþ - ba kan Er do ðan, Te rör le mü ca de le de dün - den çok da ha i le ri bir nok ta ya gel dik di ye ko nu þu yor. Mil lî Sa vun ma Ba ka ný, Mü ca - de le çok i yi gi di yor di yor. Oy sa res mî ra kam lar la or ta ya ko nu lan te - rör bi lân ço su, son on yýl da te rö rün on lar ca kat art tý ðý ný or ta ya ko yu yor. Zi ra 2002 de te rör ey lem le ri â de ta sý fýr la nýp þe hit sa yý sý top lam 10 la sý nýr lý ka lýr ken, AKP ik ti da rýn da 2003 te 31, 2004 te 75, 2005 te 105, 2006 da 111, 2007 de 146, 2008 de 171 e u laþ mýþ da kýs men ge ri le yip 80 de ka lan þe hit sa yý sý, 2010 dan i ti ba ren ye ni den týr ma - na rak 106 ya, 2011 de 162 ye var mýþ nin da ha ilk ya rý sýn da 9 A ðus tos i ti ba rýy la þe hit sa - yý sý nýn 120 le ri bul ma sý, Tür ki ye nin te rör le mü ca de le de id di a e dil di ði gi bi i le ri ye de ðil, ge ri ye git ti ði nin bâ riz bel ge si. Ö zet le, Tür ki ye nin te rör le mü ca de le de en van te ri, i þin iç yü zü nü de þif re e di yor. Son on yýl da 1170 e ya kýn þe hit ve ril me si, Tür ki - ye de te rör le mü ca de le nin çok i yi git me di ði - nin gös ter ge si. Her de fa sýn da te rö rün be li ký rýl dý ðý, te rör ör gü tü ne bü yük dar be vu - rul du ðu, he sâ bý nýn so ru la ca ðý þek lin de ki de meç le rin, hal kýn in fi â li ni din dir me, ka mu - o yu nun ga zý ný al ma ve o ya la ma dan ö te bir an la mý ol ma dý ðý ný su yü zü ne çý ka rý yor. TE RÖ RE DES TE ÐÝN HE SA BI Ger çek þu ki, Tür ki ye te rör le mü ca de le de or tak bir ak la sa hip de ðil. Po lis A ka de mi si öð - re tim ü ye si Prof. Dr. Ýh san Bal ýn, Biz PKK yla mü ca de le de or tak ak lýn teþ ki lin de so run ya þý - yo ruz. Ok ya nus ta pu su la sýn dan þüp he du yan bir nok ta da yýz. Sü rek li da i re çi zi yo ruz. Pu su la - sý i yi a yar lan mýþ bir or tak ak la ih ti ya cý mýz var söz le ri, bu ger çe ðin tes bi ti. (Mil li yet, ) Her sal dý rý dan son ra sý nýr la rýn ge çil me si ni tar tý þý yo ruz, U lu de re o la yýn da ken di is tih ba ra - tý mýz la 34 va tan da þý mý zý öl dür dü ðü mü zü ka - bul et tik. Ya ni yan lýþ is tih ba rat ver di ði mi zi. Bu ra da bir so ru nu muz var. Yýl lar dýr tar tý þý yo - ruz, a ma a þa mý yo ruz. Bu nu çöz me miz ge re ki - yor de ðer len dir me si, o tuz yýl lýk te rör mü ca - de le si nin te me li ol ma yan gü nü bir lik nev zu hur ge liþ me ler ü ze ri ne yü rü tül dü ðü nün i fâ de si. Ka çak çý lýk i çin ya pýl mýþ ka ra kol la rýn on ca sal dý rý ya uð ra dý ðý hal de, hâ lâ te rör sal dý rý la rý - na kar þý do na ným lý, as ker ka bi li ye ti ve ko num o la rak gü ve ni ve re bi le cek do na ným da ka ra - kol la rýn in þa e dil me me si ni bu na ör nek gös te - ren Prof. Bal ýn, sa de ce bom ba a ta ný ya ka la - mak la ka lan o pe ras yon cu ka fa dan þi kâ yet - le, va tan da þý ný ko ru ya ma yan meþ ru o to ri te - nin ol ma yý þý nýn zâ fi ye te yol aç tý ðý yo ru mu, her gün ye ni bir te rör o la yýy la te yid e di li yor. Oy sa Ýz mir Fo ça da ki te rö rist sal dý rý sý ný Te - rö rün ya yýl ma sý nok ta sýn da at tý ðý a dým la rýn bir baþ ka ör ne ði cüm le siy le te rö rün art tý ðý ný ik - rar e den yo ru mu nun a ka bin de Mec lis Baþ ka - ný nýn, Bu bir dev let so ru nu dur. Bu so ru nun da ya nýþ ma i çin de, gün de lik si ya se tin mal ze me - si ya pýl ma dan, dev let ak lýy la çö zül me si ge re ki - yor ö ne ri siy le, Tür ki ye nin te rör le mü ca de le - de or tak a kýl la çö züm ü bul ma sý þart. Mec lis Baþ ka ný nýn be yâ nýy la, te rör le mü ca - de le de ev ve la te rö rist le re a kýl ve ren, des tek ve - ren, plân la ma ve si lâh des te ði ya pan, sý kýþ týk la - rýn da il ti ca im kâ ný ný sað la yan ve Tür ki ye nin i a - de nok ta sýn da ta lep le ri ni ye te rin ce kar þý la ma - yan lar ýn be lir le nip he sa bý nýn so rul ma sý lâ ým. An ka ra ký sýr tar týþ ma lar ye ri ne bu na yo - ðun laþ ma lý Te rör le mü ca de le de or tak a kýl Ö zel den Ký lýç da roð lu na i a de-i zi ya ret nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da - roð lu, Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge - ne ral Nec det Ö zel i le bir a ra ya gel di. CHP Ge nel Mer ke zi ne sa at de ge len Or ge ne ral Ö zel i, ge nel mer ke - zin gi ri þin de Ge nel Baþ kan Yar dým - cý sý Ha luk Koç ve Ge nel Baþ kan lýk Ö zel Ka lem Mü dü rü Tun cay Cey lan kar þý la dý. Ý a de-i zi ya ret ni te li ði ta - þý yan gö rüþ me, bir bu çuk sa at sür dü. Ký lýç da ra oð lu, ge nel mer kez den ay rý - lýr ken Or ge ne ral Ö zel e a ra ba sý na ka dar eþ lik et ti. An ka ra / a a Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan i zin siz se ya hat u ya rý sý n DI ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, ha yýr se ver der nek ve va tan daþ la rý yar dým da ðý - tý la cak ül ke le re i zin siz git me me le ri ko nu sun da u yar dý. Ba kan lýk tan ya pý - lan ya zý lý a çýk la ma da, son za man lar - da Tür ki ye ya da Ba tý Av ru pa ül ke le - rin de ki va tan daþ lar ta ra fýn dan ku rul - muþ o lup, ba zý Af ri ka ül ke le rin de yar dým da ðýt mak ta o lan der nek le rin muh te lif so run lar la kar þý laþ tý ðý nýn öð re nil di ði be lir til di. A çýk la ma da, Söz ko nu su ha yýr se ver der nek ve va - tan daþ la rý mý zýn yar dým da ðý ta cak la rý ül ke le re i zin siz git me me le ri ve ül ke - de bu lun duk la rý sý ra da il gi li dýþ tem - sil ci lik le ri miz le te mas ha lin de bu - lun ma la rý ö nem ta þý mak ta dýr i fa de - le ri ne yer ve ril di. An ka ra / a a Myan mar i çin 2 mil yon 184 bin 898 li ra top lan dý n BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du - rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD), Myan mar i çin baþ la tý lan yar dým kam pan ya sýn da 2 mil yon 184 bin 898 li ra top lan dý ðý ný bil dir di. A - FAD tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, baþ kan lýk nez din de a çý lan yar dým kam pan ya sý he sap la rýn da, bu gün i ti - ba rýy la top la nan tu ta rýn 2 mil yon 184 bin 898 li ra ol du ðu be lir til di. A - çýk la ma da, Myan mar da ya þa nan iç ça týþ ma, et nik ký yým ve yok sul luk ne de niy le ül ke nin A ra kan böl ge sin - de ya þa yan Müs lü man kar deþ le ri mi - zin bu zor gün le rin de ya nýn da o lan ve ba ðýþ la rý ný e sir ge me yen tüm ku - rum ve ku ru luþ la rý mýz i le ha yýr se ver va tan daþ la rý mý za te þek kür e de riz i - fa de le ri yer al dý. An ka ra / a a YÖK Ge nel Sek re ter li ðine a ta ma nyük SE KÖÐ RE TÝM Ku ru lu (YÖK) Ge nel Sek re ter li ði ne Sü ley man Ne - ca ti Ak çeþ me a tan dý. YÖK Baþ kan lý - ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, YÖK Ge nel Sek re ter li ði ne Ak çeþ me nin a tan dý ðý bil di ril di. Af yon da 1959 yý - lýn da do ðan Ak çeþ me, An ka ra Ü ni - ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si nden me - zun ol du yýl la rýn da Ýs lam A raþ týr ma la rý Mer ke zi nde ge nel sek re ter o la rak gö rev ya pan Ak çeþ - me, Ýs lam Ta rih, Sa nat ve Kül tür A - raþ týr ma Mer ke zi nde yýl - la rýn da per so nel ve i da ri iþ ler so - rum lu su o la rak ça lýþ tý. 3 yýl dan be ri Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn ge nel mü - dür lü ðü nü yü rü ten Ak çeþ me, A rap - ça ve Ýn gi liz ce bi li yor. An ka ra / a a KÜL TÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, a çý lým sü re ci ni dev le tin i çe ri sin de ki ba zý çev - re le rin bal ta la dý ðý ný ifade ederek, Açý lým sü - re ci mi zi bal ta la yan, bun dan hoþ nut ol ma yan te rö rü bir ge çim sek tö rü ha li ne dö nüþ tür müþ çev re le rin bal ta la ma az mi ol du dedi. TV8 de Er kan Tan ýn ko nu ðu o lan Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, gün de me i liþ kin a çýk la ma lar yap tý. Günay, a çý lým pro je - le ri i le ö nem li me sa fe ler kat et tik le ri ni ifade ederek, Tür ki ye de her kes bu i þin ön le ne ce - ði ne i nan dýk. A çý lým pro je le ri mi zi hem in saf - sýz ca e leþ ti ren hem de za man za man sa bo te e den, dev le tin i çi ne çö rek len miþ güç ler ol du. A çý lým sü re ci mi zi bal ta la yan, bun dan hoþ nut ol ma yan te rö rü bir ge çim sek tö rü ha li ne dö - nüþ tür müþ çev re le rin bal ta la ma az mi ol du diye konuþtu. Hal ký ka zan ma yo lun da ki ba þa - rý la rý nýn te rö rü ar týr dý ðý ný i fa de e den Gü nay, Ço ðal ma ya baþ la yan te rör o lay la rýn dan de - rin ü zün tü du yu yo rum. Hal ký ka zan ma mü - ca de le sin de sa býr la, ta ham mül le ve du rak sa - ma sýz de vam et mek ge re ki yor. Za man za man du rak sa ma lar ya þa ný yor ve a sýl a ma cý mýz dan u zak la þý yo ruz. Bi zim bu tar la yý ku rut ma mý - zýn yo lu te rö rist i le dað ba þýn da mü ca de le e - der ken o nun bes len di ði þe hir köy gi bi a lan - lar da hal ký ka zan mak ko nu sun da her za man in san hak la rý na say gý lý gay re ti mi zi sür dür - mek tir. Bu gün te rö rün ha la ken di si ne bir tar - la bu la bil me si nin se be bi geç miþ ik ti dar la rýn, 80 li yýl la rý kas te de rek söy lü yo rum, in kâr cý ve vah þi po li ti ka la rý dýr. Hal ký mý zý dev let i le iç sel - leþ tir di ði miz ha le ge tir di ði miz za man da ha bü yük bir ba þa rý el de e de ce ðiz. Te rö rün kö - kü; dað ba þýn da te rö rist i le a cý ma sýz mü ca de - le e der ken hal ka i na nýl maz bir þef kat le yak - laþ mak i le ka zý na bi lir de di. ELEÞTÝRÝRKEN TÜRKÝYE'YE KIYMAYALIM Te rö re des tek ve dý þa rý dan bir kýþ kýrt ma - nýn a þi kâr ol du ðu nu di le ge ti ren Gü nay, Mu ha le fe te sor mak ge re kir Su ri ye de ken - di hal ký na si lâh doð rul tan bir yö ne tim var. Biz fi i li bir yak la þým da bu lun mu yo ruz. Biz sa de ce u lus lar a ra sý ta le bi dil len di ri yo ruz. Bu tür ge rek çe le rin ka mu o yun da pay la þýl - ma sý Tür ki ye ye kar þý hak sýz lýk o lur. Mu ha - le fe tin e leþ ti ri hak ký ný say gý i le kar þý lý yo - rum; a ma e leþ ti rir ken Tür ki ye ye kýy ma ya - lým di ye ko nuþ tu. Te rör i le Su ri ye a ra sýn da pa ra lel lik o la bi - le ce ði ni söy le yen Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Su ri ye me se - le si or ta ya çýk týk tan son ra e ðer bi zim ya ra - mý zý ka nat ma ya baþ la mýþ ol sa lar dý e leþ ti ri - le re hak lý lýk pa yý ve ri le bi lir di. 28 yýl dan bu ya na biz ay rý lýk çý te rör be la sý i le uð ra þý yo - ruz. Te rör i le Su ri ye a ra sýn da bir pa ra lel lik dü þü nü le bi lir a ma a ðýr bir bað lan tý kur mak yan lýþ lýk o lur. Te rör ko nu su AKP i le baþ la - ma dý. SUALÝN CEVABI VERÝLMELÝ Günay'ýn yaptýðý bu açýklamalar, yýllardýr seslendirilen tesbitin bir bakan tarafýndan ifade edilmesi yönüyle dikkat çekerken, "Devlet içinde çöreklenip terörü geçim sektörü haline getirenler ve sýrf bundan dolayý, terörü bitirmek için baþlatýlan açýlýmlarý sabote edenler kimler?" sualini gündeme taþýdý. An ka ra / ci han cev ni as ya.com.tr drbat ho o.com Fa iz siz va kýf ban ka mo de li Za man za man fa iz siz ban ka cý lýk hak kýn da ya zý yo ruz. Tür ki ye de ve dün ya da din dar lar ca ku ru lan fa iz siz ban ka cý lýk ku rum la rý nýn, ö zün de fet va ya da ya lý ol du ðu nu, Ýs lâm â lim le ri - nin he lâl say dý ðý tür den a kit le ri ter cih e de rek ban ka cý lýk iþ lem le ri yap týk la rý ný an la tý yo ruz. Ba zen da ha i yi ye u laþ ma la rý a dý na tek lif le ri miz de o lu yor. Bu gün de bun lar dan bi ri ni ya za ca ðýz. Baþ lýk ta da ol du ðu gi bi, fa iz siz ban - ka cý lýk ku rum la rý va kýf lar ta ra fýn dan ku ru lup iþ le til se da ha gü zel o lur. Yan lýþ an la þýl ma sýn tek lif bi ze a it ve öz gün bir tek lif de ðil. Sa de ce bi zim de ka týl dý ðý mýz ve des tek len me si ni ar zu et ti ði miz bir gö rüþ. Fa iz siz ban ka cý lý ðýn ba ba sý Ah met en-nec car da Bu gün kü ak lým ve fik rim ol sa i di o gün bu fa iz siz ban ka la rý va kýf fa iz siz ban ka o la rak kur gu lar dým de miþ. Ne den? Ül ke mi ze mev cut fa iz siz ban ka lar kâr a maç lý ti ca rî ban ka cý lýk ya pý yor. Bu ban ka la rýn pat ron la rý (ya ni bü yük or - tak la rý) ve ser ma ye dar lar (ya ni kü çük or tak la rý) ken di pa ra la rý ný ser ma ye o la - rak ban ka ya koy muþ lar. Yö ne ti mi o luþ - tur muþ lar. Pro fes yo nel kad ro ban ka yý yö ne ti yor. On lar da bu yö ne ti mi yö ne ti yor ya da de net li yor lar. So nuç ta or tak lar ban ka dan kâr bek li - yor lar. Za rar et ti ren ya da bek le nen öl - çü de kâr et tir me yen yö ne ti ci ler bu or - tak lar ca bas ký al týn da tu tu lu yor. Do la yý sýy la ban ka üst yö ne ti mi ve ça - lý þan la rý, pa ra ar zý i le pa ra ta le bi a ra sýn - da ki pa ra trans fe ri ne a ra cý lýk i þi ni he lâl ve meþ ru bir a ra cý lýk bi çi min de de yap - sa lar da hi kâr bas ký sý on la rý da sa rýp sar ma lý yor ve yan lýþ yap ma la rý na se bep o la bi li yor. Za rar et me me mec bu ri ye ti yö ne ti me bil has sa i ki hu sus ta yan lýþ yap tý rý yor: Bi rin ci si ih ti ya cý ol ma yan la ra da kre - di ver me ye ça lý þan bir ban ka cý lýk an la - yý þý fa iz siz ban ka cý la rý da sar ma ya baþ - lý yor. Ya ni pa zar la ma hi le le ri bu ban ka - lar da da az da ol sa uy gu la na bi li yor. Hem de borç lu ya þa mak gü zel bir þey miþ gi bi. Oy sa Pey gam be ri miz bu yu ru yor ki Borç din dar lý ðýn bir le ke si dir. Bu za - man da za ru ri ol ma yan ih ti yaç lar i çin kre di a lýp da sü rek li borç lu ha le düþ - mek is te ne cek bir þey de ðil el bet te. Ý kin ci si fa iz siz ban ka dan kre di a lýp da za ma nýn da ö de ye me yen borç lu la ra kar þý ya pý lan mu a me le, Kur ân da ö vü - len karz-ý ha sen (gü zel, se vim li, ah la kî ö dünç) pren sip le ri ne ay ký rý o la bi li yor. A man dik kat. Ak si hal de va kýf fa iz siz ban ka ih ti ya cý da ha da ar ta cak. Zi ra va kýf fa iz siz ban ka da, yö ne ti ci - ler, va kýf pa ra yý yö ne te cek. Za rar ris ki bas ký un su ru ol ma ya cak. As lýn da bel ki de bu ban ka tü rü ne bir ör nek le baþ la mak lâ zým. Böy le ce fa iz siz ti ca rî ban ka lar da ken di le ri ne çe ki dü - zen ver mek i çin uy gun ör ne ði ön le rin - de gö re bi lir ler. A ca ba bu ör nek ban ka Tür ki ye Va - kýf lar Ban ka sýn dan a yý rý la cak o lan ser - ma ye i le mi ku rul ma lý? Cum hu ri ye ti ku ran lar dev let pa ra sý i - le fa iz li ban ka ya ör nek ve ön cü ol muþ - lar. Os man lý yý ku ran la rýn ve yü cel ten - le rin va kýf la rý nýn VGM ka sa sýn da ki ve Va kýf lar Ban ka sýn da ki ge lir le ri de fa iz - siz ban ka ya tah sis e di le mez mi? Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ve Va kýf - lar Mec li si bu tek li fi mi ze ne der a ca ba? Bir not: Bu gün ler de bir fa iz li ban ka (hem de bir ö zel sek tör ban ka sý) bay ram kre di si rek lam la rýn da ye þil ren gi ve Kur ân cüz le rin de ki de se ni ta bir ca iz i se te pe te pe kul la ný yor. Ra ma zan da yýz ya Bu bir hak sýz re ka bet de ðil mi? He le ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu nun hak sýz re ka be ti ge niþ le ten ye ni ku ral la rýn dan son ra Ge çen yýl lar da da ben zer du rum la rý ya þa mýþ týk. BDDK ya du yu ru lur. DEV LET TE TE RÖR DEN BES LE NEN LER KÝM LER? KÜL TÜR BA KA NI GÜ NAY: A ÇI LIM SÜ RE CÝ NÝ DEV LET Ý ÇÝ NE ÇÖ REK LE NEN VE TE RÖ RÜ BÝR GE - ÇÝM SEK TÖ RÜ HA LÝ NE DÖ NÜÞ TÜR MÜÞ O LAN GÜÇ LER BAL TA LA DI VE SA BO TE ET TÝ. ÇA LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa - ruk Çe lik, Þu an da Su ri ye de on bin le rin ka ný a ký tý lý yor. Bin ler ce kar de þi miz þe hit e di li yor. A ma kü re sel vic da nýn i ni si ya ti fi - ni or ta ya koy ma ma sý son de re ce an lam lý - dýr de di. Sul tan Sa ra yý Res to ran da dü zen le nen if tar ka tý lan Ba kan Çe lik, Su ri ye de ya þa - nan la rýn her ke sin yü re ði ni dað la dý ðý ný i - fa de et ti. Çe lik, þun la rý kay det ti: Þu des pot yö ne tim le re ba ký nýz. Kol tuk - tan baþ ka bir þey dü þün mü yor. Bir de ken - di le ri ni ma aþ lý al kýþ la yan la rýn halk ol duk la - rý ný zan ne di yor lar. Kol tu ða o de re ce bað - lan mýþ lar ki öy le bir kol tuk sev da sýn da dýr - lar ki hal kýn des te ði nin yan daþ la rý va sý ta sýy - la ve ri len bil gi ler doð rul tu sun da doð ru ol - du ðu nu zan ne di yor lar. On lar böy le ya pý - yor. Þu an da Su ri ye de on bin le rin ka ný a ký - tý lý yor. Bin ler ce kar de þi miz þe hit e di li yor. A ma kü re sel vic da nýn i ni si ya ti fi ni or ta ya koy ma ma sý son de re ce an lam lý dýr. E sip gür le yen ler, Su ri ye de ki zul mün ar týk son bul ma sý ný laf ta söy le yen le rin, bu kü re sel un sur la rýn bu gün sus kun kal ma la rý, kat li a - mýn zir ve nok ta sýn da ol du ðu bir sü reç te sus kun kal ma la rý ma ni dar dýr. E la zýð / a a Su ri ye de ka n a ký yor, kü re sel vic dan ses siz Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 7 AÐUSTOS ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN ÖN CE KÝ GÜN DÜN 639 ÖN CE KÝ GÜN 639 DO LAR DÜN 1,7840 ÖN CE KÝ GÜN 1,7880 DÜN 2,1950 ÖN CE KÝ GÜN 2,2060 u u u Fýn dýk Ku rut ma Mer ke zi, 13 A ðus tos ta a çý la cak nka LÝ TE LÝ Fýn dýk Pro je si kap sa mýn da Trab zon da ku ru lan Fýn dýk Ku rut ma Mer ke zi nin bü yük öl çü de ta mam lan dý ðý, te sis ler de fýn dýk ku rut ma iþ le mi ne 13 A ðus tos Pa zar te si gü nü baþ la na ca ðý bil di ril di. Trab - zon Ti ca ret Bor sa sý(ttb) ndan ko nuy la il gi li ya pý - lan ya zý lý a çýk la ma da, TTB Ko or di na tör lü ðü nde Gý - da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan - lý ðý nýn kat ký la rý, fýn dýk ih raç re kort me ni Ol tan Gý - da nýn fi nans ma ný i le 2 a þa ma lý o la rak uy gu - la nan pro je kap sa - mýn da 50 bin jüt çu - va lýn üc ret siz o la rak ü re ti ci le ri da ðý týl dý ðý be lir til di. Pro je nin i - kin ci a þa ma sý o lan ve ge niþ kap sam lý o la rak Tür ki ye de ilk de fa uy gu - la na cak ma ki ne li sis tem o lan Fýn dýk Ku rut ma Mer ke zi nde i se 13 A ðus tos Pa zar te si gü nü ü re ti ci le re üc ret siz o la - rak hiz met ver me ye baþ la na ca ðý kay de dil di. Ar sin Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde ku ru lan ve de ði þik ka - pa si te ler de 7 ku rut ma ma ki ne si nin yer al dý ðý mer - ke ze fýn dý ðý ný ge ti re cek ü re ti ci le rin, ü rü nün ne mi ne gö re sa at a ra sýn da bir sü re de fýn dý ðý ný ku ru ta - bi le ce ði i fa de e dil di. Mer ke ze ge ti ri le cek fýn dýk la rýn ön ce ne mi nin tes pit e di le ce ði ni be lir ti len a çýk la ma - da, Ü re ti ci le rin ku rut ma iþ le min de ak sak lýk ya þa - ma ma la rý i çin ön ce den sý ra al ma la rý ge re ki yor. Sý ra iþ le mi no lu te le fon dan ve ya li te li - fin dik.org si te si nin ya ný sý ra Ar sin Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde ki ku rut ma mer ke zi o fi sin den de a lý na bi - li yor de nil di. Trab zon / ci han Av ru pa nýn bü yü me tah mi ni re vi ze e dil di nav RU PA Mer kez Ban ka sý nýn (ECB) A ðus tos a yý ra po run da yer a lan an ket te Av ro Böl ge si nin bü - yü me tah min le ri a þa ðý çe ki lir ken Av ro böl ge si e - ko no mi si nin a þa ðý yön lü risk ler le kar þý kar þý ya ol - du ðu na i þa ret e dil di. E ko no mist ve a ka de mis yen - le rin ka tý lý mýy la ger çek le þen ECB an ke tin de, böl - ge nin 2012 yý lý GSYH tah mi ni yüz de 0,3 dü þü þe re vi ze e dil di. Ma yýs a yýn da GSYH nin yüz de 0,2 da ra la ca ðý ön gö rül müþ tü yý lýn da i se GSYH nin yüz de 0,6 bü yü ye ce ði tah mi nin de bu - lu nul du. Bir ön ce ki an ket te bek len ti, bü yü me de yüz de 1 lik ar týþ o la ca ðý yö nün dey di. An ket te 2012 AB u yum lu TÜ FE ar týþ bek len ti si yüz de 2,3 o la rak ka lýr ken 2013 AB u yum lu TÜ FE ar tý þý ön ce ki yüz - de 1,8 lik se vi ye sin den yüz de 1,7 ye re vi ze e dil di. Ýþ siz lik o ra ný tah min le ri i se yu ka rý çe kil di. Bu na gö re, iþ siz lik o ra ný 2012 yý lý i çin yüz de 11 den yüz - de 11,2 ye, 2013 yý lý i çin de yüz de 10,9 dan yüz de 11,4 e yük sel til di. Ön ce ki gün de Ýn gil te re Mer kez Ban ka sý ül ke nin bu yýl i çin bü yü me tah mi ni ni yüz de 0 a in dir di ði ni a çýk la mýþ tý. Ýs tan bul / a a TE PAV, DTÖ'nü ya kýn iz le me ye a la cak ndün YA ti ca ret sis te mi ve ö zel lik le Dün ya Ti ca - ret Ör gü tü (DTÖ) çok ta raf lý ti ca ret mü za ke re le ri ko nu la rýn da ge liþ me le ri iz le mek a ma cýy la Tür ki - ye E ko no mi Po li ti ka la rý A raþ týr ma Vak fý (TE - PAV) bün ye sin de Ti ca ret Ça lýþ ma la rý Mer ke zi ku rul du. Va kýf tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, TE - PAV bün ye sin de ku ru lan Ti ca ret Ça lýþ ma la rý Mer ke zi nin di rek tör lü ðü ne, DTÖ nez din de Tür - ki ye Cum hu ri ye ti Da i mi Tem sil ci li ði gö re vi ni 4 yýl yü rü ten Bü yü kel çi Boz kurt A ran ge ti ril di. TE - PAV Di rek tö rü Gü ven Sak da Mer ke zin ku ru lu - þu na i liþ kin yap tý ðý de ðer len dir me de, son yýl lar da Türk dýþ ti ca re ti nin gel miþ ol du ðu nok ta i ti ba rýy - la kü re sel ti ca ret te gö rü len ge liþ me le rin ve bu a - lan da ki en ö nem li u lus la ra ra sý ku ru luþ o lan DTÖ kap sa mýn da ki ti ca ret mü za ke re le ri nin ya kýn dan ta ki bi nin bü yük ö nem ta þý dý ðý ný bil dir di. Tür ki - ye nin çok ta raf lý ti ca ret ku ral la rý na yön ver me si ge re ken bir ko nu ma u laþ tý ðý ný be lir ten Sak, þun la - rý kay det ti: TE PAV bün ye sin de dün ya ti ca ret sis - te mi ve ö zel lik le DTÖ çok ta raf lý ti ca ret mü za ke - re le ri ko nu la rýn da ge liþ me le ri ta kip e de rek, baþ ta iþ çev re le ri ve si vil top lum ku ru luþ la rý ol mak ü ze - re ka mu o yu nu bil gi len dir me ye ve po li ti ka o luþ tu - ran çev re le re a raþ týr ma ya da ya lý des tek sað la ma ya yö ne lik ça lýþ ma lar ya pa cak bir Ti ca ret Ça lýþ ma la - rý Mer ke zi kur duk. Mer kez, DTÖ de ki ge liþ me - le ri çok ya kýn dan iz le yen Çin Halk Cum hu ri ye ti, Bre zil ya, Hin dis tan ve Av ru pa da ki ben zer mer - kez ler le yo ðun bir iþ bir li ði ne gi re cek. An ka ra / a a THY kýþ ay la rýn da 44 li ra ya u çu ra cak ntürk Ha va Yol la rý (THY) er ken re zer vas yon yap tý ran yol cu la rý na, yurt i çi her þey da hil 44 li ra - ya uç ma fýr sa tý sun du. THY, kýþ dö ne min de se ya - hat e de cek yol cu la rý ný, bi let le ri ni er ken al ma la rý du ru mun da bü yük bir in di rim ya pa rak tüm yurt i çi u çuþ lar da 44 li ra ya (her þey da hil tek yön in - ter net sa týþ üc re ti) u çu ru yor. Sý nýr lý sa yý da kol tuk i çin ge çer li o lan bu in di rim den fay da lan mak is te - yen yol cu lar, 8 A ðus tos 14 A ðus tos 2012 ta rih le - ri a ra sýn da ya pa cak la rý bi let le me iþ le mi i le u çuþ la - rý ný 5 Ka sým Ma yýs 2013 ta rih le ri a ra sýn - da ger çek leþ ti re bi le cek. Kap sam dý þý se ya hat dö - nem le ri ve kam pan ya i le il gi li de tay lý bil gi le rin si te sin den, Türk Ha va Yol la rý sa týþ nok ta la rýn dan ve ya çað rý mer ke zin den a lý na bi le ce ði bil di ril di. Kay se ri / ci han Gös ter ge ler ek si ye dö nü yor ÝSO'NUN 2012 ÝLK YARI EKONOMÝK DURUM TESPÝT ANKETÝ'NE GÖRE BU YILIN ÝLK 6 AYLIK DÖNEMÝNDE 2011 ÝKÝNCÝ YARIYA KIYASLA TÜM TEMEL GÖSTERGELERDE ARTIÞ BÝLDÝREN ÝÞLETMELER ORANI AZALIRKEN, AZALIÞ BÝLDÝREN ÝÞLETMELER ORANI ARTTI. Kýr mý zý et ü re ti mi miz art tý TÜR KÝ YE NÝN top lam kýr mý zý et ü re ti mi bu yý lýn i kin ci dö ne min de (Ni san-ma yýs-ha zi ran) bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de 6,7 o ra nýn da ar ta rak 182 bin 872 to na u laþ tý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2012 yý lý nýn 2. dö ne mi ne i liþ kin kýr mý zý et ü re tim is ta tis tik le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, bu yý lýn i kin ci üç ay lýk dö ne min de top lam kýr mý zý et ü re ti mi 182 bin 872 ton ol du. Kýr mý zý et ü re ti mi, bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de 6,7, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re i se yüz de 6,6 o ra nýn da art tý. Söz ko nu su dö nem de, kýr mý zý et ü re ti mi nin 159 bin 320 to nu nu sý ðýr e ti, 926 to nu nu man da e ti, 19 bin 969 to nu nu ko yun e ti, 2 bin 657 to nu nu ke çi e ti o luþ tur du. Top lam 159 bin 320 ton o lan sý ðýr e ti ü re ti mi bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de 6,4, bir ön ce ki yý lýn ay - ný dö ne mi ne gö re yüz de 10,5 art tý. Ko yun e ti ü re ti mi 19 bin 969 ton o la rak ger çek leþ ti. Bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de 15,2 o - ra nýn da ar tan ko yun e ti ü re ti mi, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 16,7 a zal dý. An ka ra / a a ÝS TAN BUL Sa na yi O da sý (Ý SO) ta ra fýn - dan ha zýr la nan 2012 ilk ya rý E ko no mik Du rum Tes pit An ke ti ne gö re, bu yý lýn ilk 6 ay lýk dö ne min de 2011 i kin ci ya rý ya ký yas la tüm te mel gös ter ge ler de ar týþ bil - di ren iþ let me ler o ra ný a za lýr ken, a za lýþ bil di ren iþ let me ler o ra ný art tý. An ket ça - lýþ ma sý nýn so nuç la rý, Ý SO Yö ne tim Ku ru - lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük ta ra fýn dan dü - zen le nen ba sýn top lan tý sýy la a çýk lan dý ilk ya rý an ke ti nin, bir ön ce ki dö ne - me gö re bi raz da ha o lum suz so nuç - lan dý ðý na i þa ret e di lir ken, 2011 i kin ci ya - rý dan 2012 ilk ya rý ya ar týþ bil di ren iþ let - me ler o ra ný ü re tim de yüz de 53,5 den 49 a, iç sa týþ lar da yüz de 52,1 den 46,1 e, dýþ sa týþ lar da yüz de 44,7 den 43,1 e, ye ni si pa riþ ler de yüz de 48,8 den 46,9 a, is tih - dam da da yüz de 42,5 den 38,9 a ge ri le di. A za lýþ ger çek leþ ti ði ni bil di ren iþ let - me ler o ra ný i se ü re tim de yüz de 18,1 den 26,3 e, iç sa týþ lar da yüz de 17,3 den 27,7 ye, dýþ sa týþ lar da yüz de 23,2 den 30,8 e, ye ni si pa riþ ler de yüz de 16,9 dan 25,1 e, is tih dam da yüz de 17,3 den 25,2 ye yük sel di. Ça lýþ ma da yer a lan so nuç la ra i liþ kin de ðer len dir - me de, 2012 ilk ya rý da 2011 i kin ci ya rý ya gö re tüm te mel gös ter ge ler de so run ya - þa yan iþ let me ler o ra ný nýn ö nem li öl çü - de art tý ðý nýn al tý çi zi lir ken, ö zel lik le iç sa týþ lar da so run ya þa yan iþ let me ler o ra - nýn da ki 10,4 pu an lýk ar tý þýn iç ta lep te ki dur gun lu ðu gös ter me si a çý sýn dan dik - ka ti çe ki ci ol du ðu na i þa ret e dil di. An ke te gö re, gö re, kriz dö nem le rin de bo zu lan fi nan sal den ge ler ne de niy le va - de li iþ lem ler kar þý lý ðý ve ri len çek ve se - net le rin kar þý lýk sýz çýk ma ve pro tes to o - la sý lýk la rý ar tý yor. An ke te gö re, 2012 yý lý i kin ci ya rý ya yö ne lik bek len ti le ri da ha i - yim ser o lan iþ let me ler, 2012 yý lý i kin ci ya rý sý nýn tüm gös ter ge ler de ilk ya rý ya gö re da ha o lum lu geç me si ni bek li yor i kin ci ya rý da ü re tim le rin de da ral - ma bek le yen iþ let me le rin o ra ný yüz de 15, iç sa týþ la rýn da yüz de 13,7, dýþ sa týþ - lar da yüz de 16, ye ni si pa riþ ler de 13,4 ve is tih dam lar da 10,5 ol du. Tüm gös ter ge - ler de da ral ma bek le yen iþ let me le rin o - ra ný yüz de 10 la rýn ü ze rin de sey re di yor. Ça lýþ ma ya ka tý lan iþ let me ler, 2012 yý lý gay ri sa fi yurt i çi ha sý la bü yü me hý zý ný yüz de 4,1 ol ma sý bek len ti sin de bu lu nu - yor Ü FE tah mi ni or ta la ma sý yüz - de 8,5, TÜ FE tah mi ni or ta la ma sý i se yüz de 8,6 o la rak be lir len di. Ça lýþ ma ya ka tý lan iþ let me le rin, 2012 yý lý so nu ABD do la rý kur tah mi ni 1,86 TL i ken, av ro ku ru tah mi ni 2,35 TL ol - du. Bu tah min ler göz ö nü ne a lýn dý ðýn - da av ro_do lar pa ri te si nin 1,26 dü ze yin - de o la ca ðý or ta ya çý ký yor. Ýþ let me ler, re ka bet gü cü a çý sýn dan kar - þý laþ týk la rý so run lar a ra sýn da yüz de 15,6 lýk pay i le Ka yýt dý þý e ko no mi, hak sýz re ka bet or ta mý ilk sý ra da yer a lý yor. Bu so ru nu, Ham mad de ve e ner ji ma li yet le - ri nin, ver gi o ran la rý nýn yük sek li ði ve Kar lý lýk o ra ný nýn düþ me si ta kip e di yor. An ket so nuç la rý nýn ar dýn dan de ðer len - dir me de bu lu nan Ta nýl Kü çük, e ko no mik du rum tes pit an ke ti ça lýþ ma sý nýn, 2012 ilk ya rý da e ko no mi de ki yu mu þak i ni þi te yit e - der þe kil de so nuç lan dý ðý ný be lirt ti. Kü çük, Biz ler sa na yi ci yiz o lum lu bek len ti i çin de ol ma lý yýz. Sa na yi ci mi zin mü ca de le si ne des tek ve ril me li dir. Sa na - yi ci miz cid di risk ler a lý yor a ma bu key fi o la rak a lýn mýþ bir risk de ðil dir. Risk a la - rak ü re ti mi ni de vam et tir me ye ça lý þý - yor di ye ko nuþ tu. TÜR KÝ YE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, kü re sel e - ko no mi de ki dur gun luk ne de niy le 2012 yý lý nýn zor lu ge çe ce ði ni be lirt ti. TÝM bün ye sin de dü zen le nen E xim - bank ve Ka tý lým Ban ka la rý top lan tý sýn da ko nu þan Bü yü kek þi, En u zun sý nýr kom þu muz o lan Su ri ye de ca ný mý zý ya - kan o lay lar ya þa nýr ken, kü re sel e ko no - mi de ki dur gun luk, 2012 yý lý nýn hay li zor lu ge çe ce ði ni or ta ya ko yu yor de - di.av ru pa da ki kriz de rin le þir ken, kü re - sel e ko no mi de ki ya vaþ la ma ya bað lý o la - rak dün ya ge ne lin de fa iz ler de ve ge ti ri - ler de ye ni bir dü þüþ ya þan dý ðý na de ði nen Bü yü kek þi, Bu sü reç te Tür ki ye de fa iz - le rin gö re li o la rak yük sek kal ma sý ne de - niy le, dün ya i le ge ti ri fark la rý a çý lý yor. Tür ki ye de ki yük sek fa iz ül ke mi zi bir çe - kim mer ke zi ha li ne ge ti ri yor. Bu na bað lý o la rak Tür ki ye ye son dö nem de, ay lýk ca - ri a çýk tan da ha faz la ser ma ye gi ri þi ol du di ye ko nuþ tu yý lý Tem muz a yýn dan i ti ba ren ser ma ye gi ri þi nin hýz lan ma sý i le bir lik te dö viz kur la rý nýn düþ me ye baþ la - dý ðý na i þa ret e den Bü yü kek þi, Türk li ra sý hýz la de ðer le nir ken, Mer kez Ban ka sý nýn bu du ru ma ka yýt sýz kal dý ðý ný gö rü yo ruz. Oy sa e ko no mi o la rak çok zor bir dö nem - den ge çi yo ruz. Dün ya e ko no mi si ve ti ca - re ti ya vaþ lar ken, bek len ti an ket le rin de ih - ra cat si pa riþ le ri ge ri li yor. Böy le bir or - tam da Türk Li ra sý nýn ye ni den de ðer len - me sü re ci ne gir me si, zor bir dö nem de re ka bet gü cü mü zü e roz yo na uð ra tý yor tes pit le rin de bu lun du. Ýh ra cat çý la rýn i ki kol dan bas ký al týn da ol du ðu nu an la tan Bü yü kek þi, Bir yan dan Av ru pa da pa zar ka yýp la rý ya þý yo ruz, di ðer yan dan dü þen kur ve pa ri te ne de niy le ka yýp la rý mýz da ha da bü yü yor. Ýh ra cat la bü yü me mo de li ni se çen bir ül ke o la rak, re ka bet çi li ði mi zi ko ru mak i çin et ki li, se ri ve de her þey den ö nem li si hýz lý a dým lar at ma mýz ge re ki - yor de di. Ýs tan bul / a a 2012 yý lý zor lu ge çe cek Ya tý rým plan la yan iþ let me ler de dü þüþ nson yýl lar da iþ let me le ri bü yük öl çü de yurt dý þý na borç al ma ya yön len di ren dö viz kre di le - rin de ki dü þük fa iz im kâný ve kur ar týþ la rý nýn enf las yo nun al týn da kal ma sý nýn 2011 yý lý i kin ci ya rý sýn da bü yük öl çü de ter si ne dön se de 2012 ilk ya rý sýn da kre di fa iz o ran la rýn da ki nis pi dü - þüþ ve kur lar da ö nem li bir ha re ket ol ma ma sý, iþ let me le rin ye ni den dö viz ya da dö viz kre di le - ri ni art týr ma ya yö nelt ti ilk ya rý sýn da bü - yük öl çek li iþ let me le rin yüz de 65,1 i kul lan dýk - la rý kre di ler i çin de dö viz ya da dö vi ze en deks li kre di le rin pa yý nýn yüz de 70 ten yük sek ol du ðu - nu be lir tir ken, bu o ran kü çük ler de yüz de 44,3, or ta lar da yüz de 51,8 i le da ha dü þük se vi ye de bu lu nu yor. Yurt i çin de ya tý rým yap ma yý plan - la yan iþ let me le rin o ra ný, 2012 ilk ya rý i çin yüz - de 48,3 i ken 2012 i kin ci ya rý i çin yüz de 41,4 e ge ri le di. Yurt dý þýn da ya tý rým yap ma yý plan la - yan iþ let me le re ba kýl dý ðýn da 2012 ilk ya rý i çin yüz de 11,9 o lan o ran, 2012 i kin ci ya rý i çin yüz - de 9,3 e ge ri le di. Ýs tan bul / a a Þir ket le re kâr pa yý da ðý tý mý na dü zen le me nþýr KET LE RÝN kar pa yý a van sý da ðý tý mýn da u - ya cak la rý u sul ve e sas lar be lir len di. Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn Kâr Pa yý A van sý Da ðý tý - mý Hak kýn da Teb li ði, Res mi Ga ze te nin dün - kü sa yý sýn da ya yým la na rak, yü rür lü ðe gir di. Teb lið, Ser ma ye Pi ya sa sý Ka nu nu na ta bi ol ma - yan a no nim þir ket ler i le li mi ted ve ser ma ye si pay la ra bö lün müþ ko man dit þir ket le ri kap sý - yor. Þir ket le rin kâr pa yý a van sý da ðý ta bil me le ri i çin þir ket ge nel ku ru lun ca kâr pa yý a van sý da - ðý týl ma sý na i liþ kin ka rar a lýn ma sý ve kâr pa yý a - van sý da ðý tý la cak he sap dö ne min de ha zýr la nan 3, 6 ve ya 9 ay lýk a ra dö nem fi nan sal tab lo la ra gö re kâr e dil miþ ol ma sý ge re ke cek. Da ðý tý la cak kâr pa yý a van sý, var sa geç miþ yýl lar za rar la rý nýn ta ma mý nýn, ver gi, fon ve ma li kar þý lýk la rýn, ka - nun la ra ve söz leþ me ye gö re ay rýl ma sý ge re ken ye dek ak çe le rin, var sa im ti yaz lý pay sa hip le ri, in ti fa se ne di sa hip le ri ve ka ra ka tý lan di ðer kim se ler i çin ay rý la cak tu tar la rýn, o lu þan a ra dö nem ka rýn dan in di ril me si su re tiy le he sap la - na cak. Ö de ne cek kâr pa yý a van sý, he sap la nan tu ta rýn ya rý sý ný ge çe me ye cek. Ay ný he sap dö - ne mi i çin de iz le yen a ra dö nem ler de de kâr o - luþ ma sý ha lin de da ðý tý la cak kâr pa yý a van sý tu - ta rý be lir ti len le rin ya ný sý ra ön ce ki a ra dö nem ve ya dö nem ler de ö den miþ o lan kâr pa yý a van sý tu tar la rý da in di ri le rek he sap la na cak. Ö de ne - cek kâr pa yý a van sý, bu þe kil de he sap la nan tu - ta rýn ya rý sý ný ge çe me ye cek. An ka ra / a a tu

11 DÝZÝ 11 PAPAZLIK VE FELSEFE EÐÝTÝMÝ ALDIKTAN SONRA MÜSLÜMAN OLAN AHMED ÝSA WAGNER: KUR ÂN ÝN SAN SÖ ZÜ DE ÐÝL ÝLÂHÎ METÝNLER KONUSUNDA YILLARCA EÐÝTÝM ALMIÞ BÝRÝSÝ OLARAK ÞUNU TÜM BENLÝÐÝMLE SÖYLEYEBÝLÝRÝM KÝ, KUR'ÂN-I KERÝM ÝNSAN ELÝNDEN ÇIKMIÞ BÝR METÝN DEÐÝL. KUR'ÂN-I KERÝM'Ý OKUYAN HER ÝNSAF SAHÝBÝ KUR'ÂN-I KERÝM'ÝN ALLAH KELÂMI OLDUÐUNU KABUL EDER. BUNU ANLAMAK ÝÇÝN YILLARCA EÐÝTÝM ALMIÞ OLMAYA GEREK YOK. H A Z I R L A Y A N MUSTAFA ABLAK Senarist - Yönetmen 11 Ön ce ki is mim Chris tof i di. Müs lü man ol - duk tan son ra i se Ah met Ý sa is mi ni al dým He i del berg do ðum lu yum. An nem ve ba bam i ki si de Hes se ne ya kýn o lan kü çük bir köy den gel miþ ler. Ba bam es ki den ma ki - ne tek nis ye ni o la rak en düs tri sek tö rün de yak la þýk 10 se ne ça lýþ tý. Son ra mes lek o la - rak Pro tes tan va iz lik yap mak is te di. Bu nun i çin ü ni ver si te de 4 se ne o ku duk tan son ra pa paz o la bil di. He i del berg'de 4 se ne din bi - lim le ri o ku du. An nem de o a ra da di ni e ði - tim ci o la rak ça lýþ tý. Ben de 1974'te ba bam ü ni ver si te de o ku du ðu za man doð dum. Ý ki ab lam var. As ker li ði mi sos yal hiz met ler de yap týk tan son ra 2 se ne Be tel'de ki ki li se nin ö zel bir ü ni ver si te sin de din bi lim le ri o ku - dum. O ra da sa de ce din bi lim le ri der si gö rü - lü yor du. Pa paz ol mak ve ya din der si ver - mek is te yen ler o ra ya ge li yor du. Ben din bi - lim le rin ya ný sý ra fel se fe o ku dum. A ma pa - paz ol mak i çin de ðil de mas tý rým i çin o ku - dum. Mas tý rý mýn ya rý sý ný bi tir dim. Son ra ha ya tý ma Ýs lâm di ni gir di. Ev len dik ten son - ra Ü ni ver si te ha ya tý ma a ra ver mek zo run da kal dým. Za ten bir Müs lü man o la rak pa paz o ku lu na de vam e de mez dim HIRÝSTÝYANLIKTAKÝ KUSUR VE HATALARIN HÝÇBÝRÝSÝ ÝSLÂMÝYETTE YOK Din bi lim le ri o ku du ðu nuz za - man, 3 te mel di li öð re ni yor su - nuz: La tin ce, es ki Yu nan ca, es - ki Ýb ra ni ce. Bu dil ler Ýn cil'in o - ri ji nal hâ li ni o ku ya bil mek i çin öð re ti li yor. Es ki Ýn cil Ýb ra ni ce, ye ni Ýn cil de Yu nan ca ya zýl mýþ. Son ra dan hem es ki, hem ye ni Ýn cil La tin ce ya zýl mýþ. La tin ce za ten Ka to lik le rin kul lan dý ðý dil dir. Pro - tes tan din bi lim le ri ni o ku du ðu muz gi bi, Ka to lik le rin din bi li mi ni de öð re ni yo ruz. O ri ji nal le ri ni öð re ti yor lar ki, ter cü me le ri - ne ih ti ya cý mýz ol ma sýn. Kur'ân'ý o ku mak ve an la mak i çin A rap ça öð re nil di ði gi bi Din bi lim le ri ve dil le rin ya nýn da ta rih der si de gö rü yor duk. Ya hu dî le rin, ye ni Ýn - cil'in ta ri hi ni, Ý sa'nýn ya þa mý ný, es ki ki li se ya ni Ro ma ta ri hi ni o ku yor duk. Hat ta o ku - lu muz da in san lar la na sýl ko nu þu la ca ðý ný, baþ ka in san la rý et ki le me nin yol la rý ný ve tek - nik le ri ni öð re ni yor duk. Din bi lim le ri ü ni - ver si te sin de baþ ka din ler le il gi li çok faz la bil gi ve ril mi yor. Ö zel lik le ko nu su Ýs lâm o - lan se mi ner ler çok az. Bu nun se be bi i se, Ýs - lâm'la il gi len dik le rin de ken di ek sik lik le ri ni ve ha ta la rý ný da ha i yi far ke de cek ol ma la rý - dýr. Çün kü Hýristiyan lýk ta ki ku sur ve ha ta - la rýn hiç bi ri si Ýs lâ mi yet te yok tur. O nun i çin Ýs lâm'la il gi len mi yor lar ki, ken di din le ri teh li ke ye gir me sin. Çün kü bu gün Hýristiyan lýk ta ki tüm ek sik ve yan lýþ bil gi le - rin ce vap la rý nýn Ýs lâ mi yet te ol du ðu a çýk ve net, a ma kas ten ih mal e di len bir ger çek tir. ÝSLÂMÝYETLE ÝLGÝLÝ GERÇEKLERÝ GÝZLEMEYE ÇALIÞIYORLAR Haz ret-i Ý sa'nýn, Haz ret-i Mu ham med'in ge le ce ði ni müj de le di ði söz le ri on lar i çin çok teh li ke li. Haz ret-i Ý sa da da hil tüm pey - gam ber le ri gön de ren Yü ce Ya ra tý cý nýn vah - yet ti ði Kur'ân-ý Ke rim'de "söz de" Ý sa'nýn ta - Hýris ti yan lýk ta ki ku sur ve ha ta la rýn hiç bi ri sinin Ýs lâ mi yet te olmadýðýný söyleyen Ahmet Ýsa, Müslüman olduktan sonra huzuru bulduðunu vurguluyor. kip çi le ri nin du ru mu çok a çýk ça göz ler ö nü - ne se ril miþ tir. Ýþ te, bu ger çek le ri gö rüp de Müs lü man ol ma sýn lar di ye "Ýs lâ mi yet" il gi li tüm bil gi ler Hýristiyan lar dan u zak laþ tý rýl - mak ta dýr. Ya ni Hýristiyan o kul la rý ta le be le - ri ne Ýs lâ mi ye ti öð ret me ye kor ku yor lar. HADÝSLER TARÝHTEKÝ EN SAÐLAM KAYNAK Biz Müs lü man lar Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya týy la il gi li tüm de tay la rý bi li yo - ruz. "An ne si kim, ba ba sý kim, ner de ve ne za man doð du?" gi bi... Ýs lâm'da; Kur'ân-ý Ke rim'de a çýk ça bah se dil me yen ko nu lar, ha dis-i þe rif ler le in san lý ða an la týl mýþ týr. Hat ta ha dis bi li mi o ka dar mu az zam bir Hazreti Ýsa'nýn, Hazret-i Muhammed'in geleceðini müjdeleyen sözleri onlar için çok tehlikeli. Peygamberleri gönderen Allah Kur'ân-ý Kerim'de "sözde" Ýsa'nýn takipçilerinin durumunu açýkça gözler önüne sermiþtir. Ýþte, bu gerçekleri görüp de Müslüman olmasýnlar diye "Ýslâmiyet" ilgili tüm bilgiler Hýristiyanlardan uzaklaþtýrýlmaktadýr. o lay ki, be nim bil di ðim ka da rýy la ha dis ler ta rih te en sað lam ya zý lý kay nak la ra sa hip - tir. Bir ha di sin sað lam ol du ðu nu an la mak i çin tüm ra vi zin ci ri ne bak mak ye ter li. Hýristiyan lýk ta i se, Haz ret-i Ý sa'nýn ha ya tý hak kýn da bu lun ma sý ge re ken sa hih bil gi ler yok de ne cek ka dar az. Hat ta, doð du ðu yý lý da hi doð ru o la rak bil mi yor lar ki, gü nü nü bil sin ler. Ner de doð du ðu da bi lin mi yor, tah min e di li yor sa de ce. Ço cuk lu ðu hak - kýn da da pek bir þey bi lin mi yor. Ye ni Ýn - cil'de da ha çok söz le ri ve ko nuþ ma la rý var, in san la ra Al lah'ý ve di ni an la tý yor. A ma bun la rýn doð ru ol du ðu da bel li de ðil, hiç - bir sað lam kay na ða da yan mý yor. BARNABAS ÝNCÝLÝ Ü ni ver si te nin son za man la rýn da en son ta kip et ti ðim pro je "Bar na bas" Pro tes tan lý - ðýy dý. Gün ler ce ve haf ta lar ca kü tüp ha ne de a raþ týr dým: "Bar na bas" kim? Pa u lus kim? On lar la il gi li ne tür bil gi ler var? Bar na bas Pro tes tan lý ðý; Ýs lâ mi ye tin tak li di o lan bir din gi bi gös te ri li yor. Ya ni Hz. Ý sa Ýs lâ mi - yet te ki gi bi an la tý lý yor. Kay nak la rýn çok ka rý þýk ol du ðu nu gör - düm. Ký sa ca sý hiç kim se nin tam bir bil gi si yok. Her þey ka ran lýk ta kal mýþ gi bi. Sað - lam bir ta rih kay nak yok. Ba na gö re Bar - na bas Ýn ci li'nin ru hî bir yö nü var ve i çe ri - sin de doð ru la rý ya zý yor. Ýn san la rý ger çek - le re yak laþ tý ra bi lir. Bu gün Ka to lik dün ya sý red det se de, Müs lü man la rýn ka bul et ti ði Bar na bas in ci li Ý lâ hî me saj lar i çe ri yor. HIRÝSTÝYANLIKTA KURALLAR BÜTÜNÜ YOK Pa paz ol mak i çin e ði tim al dý ðým Ü ni - ver si te de di nî i lim ler o ku du ðum za man gör düm ki, ar týk Hýristiyan lýk ta her þe ye boþ ve ril miþ. Ta bi, Ka to lik ler ku ral la rý na ve kül tür le ri ne da ha çok bað lý lar. A ma Pro tes tan lar da ar týk eþ cin sel ler bi le ev le - ne bi li yor. Bu nun i çin pa pa zýn iz ni ni de a - lý yor lar. Pro tes tan lar al kol ve u yuþ tu ru cu - nun i yi mi kö tü mü ol du ðu nun far kýn da bi le de ðil ler. Ge nel o la rak þu kö tü dür ve ya þu i yi dir de ni le bi le cek ku ral la rý yok. Me se - la "ev li lik te ne ya pa bi li riz, ne ya pa ma yýz?" di ye bil gi yok. Ve ya "ne yi ye bi li riz, ne yi ye - me yiz?", "na sýl dav ran ma lý yýz?" gi bi nok ta - lar ce vap sýz kal mýþ týr. Bun lar la il gi li doð ru ve tat min e di ci hiç bir ku ral lar bü tü nü yok. Þu an ki Hýristiyan lýk ta her ke sin ken di ne a it bir dü þün ce si var, fa kat han gi dü þün ce - nin doð ru ol du ðu nu is pat e de cek de lil ler ve bil gi ler or ta da yok. KUR'ÂN ÝNSAN SÖZÜ DEÐÝL Ý lâ hî me tin ler ko nu sun da yýl lar ca e ði tim al mýþ bi ri si o la rak þu nu tüm ben li ðim le söy le ye bi li rim ki, Kur'ân-ý Ke rim in san e - lin den çýk mýþ bir me tin de ðil. Kur'ân-ý Ke - rim'i o ku yan her in saf sa hi bi Kur'ân-ý Ke - rim'in Al lah ke lâ mý ol du ðu nu ka bul e der. Bu nu an la mak i çin yýl lar ca e ði tim al mýþ ol ma ya ge rek yok. Be ni ra hat sýz e den bir hu sus var, o da þu: te le viz yon tar týþ ma la rýn da Kur'ân-ý Ke rim i le il gi li ya pý lan prog ram lar da faz la bil gi si ol ma yan ba zý kim se le rin san ki Kur'ân'da ya zý lan la rýn ta ma mý ný an lý yor - muþ gi bi ko nuþ ma la rý dýr. Me se la bi ri si di - yor ki "Kur'ân'da þu þu ya zý yor." di ðe ri di - yor ki" Ha yýr, o ra dan þu ma na çý ký yor." Ba na gö re Kur'ân çok de rin ma na lar i çe - ren bir ki tap. O nun hak kýn da ko nuþ mak o Her þeyin yavaþ yavaþ çöktüðünü görüyoruz. Ýnsanlar Almanya'da veya diðer Avrupa ülkelerinde inançlarýný kaybetmiþler. Þu anda bu toplumlarda önemli olan þey sadece para gibi maddî olan þeyler. Batý dünyasýnýn geleceðini iyi görmüyorum. Bugünkü Batý'ya baktýðýmýz zaman her þey para için. Ahlâkî deðerler kayboluyor. ka dar da ko lay ol ma ma lý. Kur'ân hak kýn da ger çek ten i lim sa hi bi o lan lar ko nuþ ma lý. MÜSLÜMAN OLUÞUM VE ÇEVRENÝN TEPKÝLERÝ Þeyh Na zým Kýb rý sî ve si le siy le Ýs lâ ma yö nel dim. Ü ni ver si te yýl la rý mýn so nun da ABD'den 300 mark de ðe rin de bir ki tap si - pa riþ et tim. O za man lar Þeyh Na zý mý ta ný - mý yor dum. O ku yan bi ri si i çin 300 mark bü yük pa ray dý. Bu ki ta býn be ni i ler le te ce - ði ni dü þü nü yor dum ve gel me si ni 6 haf ta bek le dim. Ýlk say fa sýn da Þeyh Na zým'ýn res mi var dý. Ben Müs lü man ol ma dan ön ce de doð - ru la rý a ra yan bir in san dým. Müs lü man ol - duk tan son ra bu a çý dan be nim i çin çok þey de ðiþ me di ya ni. Duy gu la rý mý so rar sa - nýz be nim i çin ras yo nel bir çiz giy di. Ye ni bir þey ler his set me dim ya ni. Ben yap mak is te di ðim ve yap mam ge re ken þe yi yap tým sa de ce. Þim di o yol ü ze rin de yü rü yo rum. Be nim ar ka daþ la rým da be nim gi bi di nî i lim ler tah sil e den in san lar dý. On lar la o lan ar ka daþ lý ðým bir kaç gün ve ya bir haf ta son ra bit ti. A ma kav ga fa lan et ti ði miz ya da bir bi ri mi zi ka bul le ne me di ði miz i çin de ðil di. On lar la ko nu þa cak or tak nok ta - mýz kal ma dý ðý, git ti ðim yol da yü rü me dik - le ri i çin ir ti ba tý mýz ke sil di. Ak ra ba la rým dan ve ya ar ka daþ la rým dan doð ru dan bir tep ki al ma dým. Kim se ba na düþ man gö züy le bak ma dý. Kim se "teb rik e de riz" de de me di. Ne ga tif tep ki ler a i lem - den gel di. Ba bam Pro tes tan pa paz ol du ðu, an nem de çok din dar bir Hýristiyan ol du - ðu i çin "þok"a gir di ler di ye bi li rim. Hâ lâ da ka bul len miþ de ðil ler. A i lem i çin zor bir du rum du, hâ lâ da zor la ný yor lar. Ar ka daþ la rým ve ak ra ba la rým la ar týk ko - nu þa cak ko nu muz kal ma mýþ tý, her ke sin yo lu baþ kay dý. Kim se kim se ye "Ar týk her þey bit ti!" de me di. Ken di ken di ne bit ti. Þim di ra hi be lik ya pan es ki bir o kul ar ka - da þým la hâ lâ gö rü þü yo rum ve i yi an la þý yo - rum. An nem ve ba bam la baþ ta çok kav ga et tik ve tar týþ týk. Çün kü a i lem bu gün de ol du ðu gi bi Ýs lâm'ý, be nim seç ti ðim bu yo - lu ka bul et mi yor lar. On lar la o lan ba ðý mý ko par ma ma ya ça lý þý yo rum. Üç ço cu ðum var, a ma on la ra gi din ce hâ lâ bi zi se ve rek kar þý la mý yor lar. Þü kür ler ol sun, na maz ký lý yor ve di ðer i ba det le ri de ya pý yo rum. Ü ni ver si te yi bý - rak tým, çün kü Hýristiyan din bi lim le ri o - ku yor dum ve Müs lü man o la rak o na de - vam e de mez dim. Ü ni ve si te yi bý rak tý - ðým dan be ri pa zar cý o la rak ça lý þý yo rum. Hiç plâ ným da o lan bir þey de ðil di, a ma ar týk bu þe kil de ya þý yo rum. Ve bun dan go cun mu yo rum. Ya pý lan fe da kâr lýk la rýn kar þý lý ðý ný ek sik siz ve re cek o la nýn kud ret sa hi bi Yü ce Al lah ol du ðu na yü rek ten i - na ný yo rum. Zor luk lar sa de ce yü zey sel. Me se la 2 ay ön ce si ne ka dar u zun sa ka lým var dý. Be ni gö ren ler pe þim den "Bin La din, Bin La din" di ye ba ðý rý yor du. "Ta li ban mý sýn?" fa lan di yor du. Sa ka lý mý ký sal týn ca bun lar bit ti. Ý - nanç lý bir in san i sen, bu ra da dýþ la ný yor - sun. Sa na fark lý göz le ba ký yor lar ve fark lý mu a me le e di yor lar. BATI DÜNYASINDA AHLÂKÎ DEÐERLER KAYBOLUYOR Her þe yin ya vaþ ya vaþ çök tü ðü nü gö rü - yo ruz. Ýn san lar Al man ya'da ve ya di ðer Av - ru pa ül ke le rin de i nanç la rý ný kay bet miþ ler. Þu an da bu top lum lar da ö nem li o lan þey sa de ce pa ra gi bi mad dî o lan þey ler. Ba tý dün ya sý nýn ge le ce ði ni i yi gör mü yo rum. Bu gün kü Ba tý'ya bak tý ðý mýz za man her þey pa ra i çin. Ah la kî de ðer ler kay bo lu yor. GELECEK ÝSLÂM'INDIR 11 Ey lül o la yý o lum suz bir sü reç baþ lat - mýþ týr, ma a le sef bu nu ka bul et mek la zým. Fa kat bu o lum suz du rum yi ne Müs lü man - la rýn le hi ne dön müþ tür. Böy le o lum suz bir o lay la bi le ol sa in san la rýn gün dem le ri ne Ýs lâm gir miþ tir. Ýs lâm hak kýn da so ru lar so ran ve bu so ru la rýn en gü zel ce vap la rý ný Ýs lâm'da bu lan bin ler ce in san her ge çen gün Müs lü man ol mak ta dýr. Ýs lâm ar týk da ha faz la ko nu þu lu yor. Dün ya da ko nu þu - lan i ki þey den bi ri. Ön ce den Ka pi ta lizm ve Ko mü nizm ko nu þu lu yor du. Ko mü nizm hâl le dil di gi bi gö rü nü yor. Þim di i se Ka pi - ta lizm ve Ýs lâm ko nu þu lu yor. Ge le cek hak kýn, ya ni Ýs lâm'ýn dýr. Bi zim kur tu lu þu - muz i se, bu ker va nýn i çin de bu lun mak la müm kün dür. Ker van bir yol bu lup he de fi - ne va ra cak týr. Yü ce Al lah bi zi bu ker va nýn i çin de o lan lar dan ey le sin, ge ri sin de ka lan - lar dan ol mak tan ko ru sun.

12 12 Y Ý LAN TEBRÝK VE PROTESTO Görevde iken Baas modeli bir ihtilâli önlediði anlaþýlan ve bunu Ergenekon mahkemesinde tanýk sýfatýyla verdiði ifadelerle tarihe tescil ettiren Genelkurmay eski Baþkaný emekli Orgeneral HÝLMÝ ÖZKÖK'e tebrik ve teþekkürlerimizi sunarken, demokrasi ve millî irade düþmaný Ergenekoncu ve ihtilâlci zihniyeti, hassaten rahmetli Baþbakan Adnan Menderes için Ezaný aslî þekline çevirerek büyük yanlýþ yaptý diyen 28 Þubat dönemi Genelkurmay Baþkanlarýndan emekli Orgeneral ÝSMAÝL HAKKI KARADAYI'yý da protesto ediyoruz. Hürriyetçi ve Demokrat Fikir Platformu adýna YUNUS SULUOÐLU TÜRKLER BELEDÝYESÝNE AÝT MERKEZ MAHALLESÝ 027C.12D.4d PAFTA 140 ADA 16 PARSEL M2'LÝK VE 027C.12D.4a/4b PAFTA 137 ADA 4 PARSEL M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAÞINMAZLARIN ALANLARININ SATIÞLARINA ÝLÝÞKÝN ÝHALE ÝLANI 1-Mülkiyeti Türkler Be le di ye si'ne a it Bel de miz. Mer kez Ma hal le sin de 027C.12D.4d Paf ta 140 A da 16 Par sel 3963,72 m 2 lik 1 Ad. Ta þýn ma zýn a la ný, 2886 Sa yý lý Dev let Ý ha le Ka nu nu nun 45. mad de si ne gö re A çýk Tek lif U su lü nü dü zen le yen mad de le ri ne gö re ya - pý la cak i ha le i le sa tý la cak týr. 2- Ýhale 29-AÐUSTOS-2012 Çarþamba günü saat 9:30'da Belediye Baþkan odasýnda Encümen Huzurunda yapýlacaktýr. 3- Muhammen Bedel: Ýhale Konusu Arsa satýþ iþinin muhammen bedeli ,20.TL'dir. 4- Geçici Teminat Bedeli: Ýþin konusu taþýnmaz alanýnýn satýþ iþinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin % 3 'ü Tutarýndaki ,00TL'dir. (2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiði üzere; Geçici Teminat Bedeli tedavüldeki Türk parasý ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarýnýn verecekleri süresiz Teminat Mektuplarý cinsinden verilebilir.) 5- Mülkiyeti Türkler Belediyesi'ne ait Beldemiz Merkez Mahallesinde 027C.12D.4a/4b Pafta 137 Ada 4 Parsel 1999,92 m 2 lik 1 Ad. Taþýnmazýn alaný,2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine göre Açýk Teklif Usulü nü düzenleyen maddelerine göre yapýlacak ihale ile satýlacaktýr. 6- Ýhale 29-AÐUSTOS Çarþamba günü saat 10:30'da Belediye Baþkan odasýnda Encümen Huzurunda yapýlacaktýr. 7- Muhammen Bedel: Ýhale Konusu Arsa satýþ iþinin muhammen bedeli ,20.TL'dir. 8- Geçici Teminat Bedeli: Ýþin konusu taþýnmaz alanýnýn satýþ iþinin Geçici Teminat bedel, muhammen bedelin % 3 'ü Tutarýndaki ,00TL'dir. (2886 sayýlý Devlet ihale Kanununun 26. maddesinde belirtildiði üzere; Geçici Teminat Bedeli tedavüldeki Türk parasý ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarýnýn verecekleri süresiz Teminat Mektuplarý cinsinden verilebilir.) 5- Ýsteklilerde aranýlan þartlar ve belgeler: - Ýhaleye iþtirak dilekçesi, - Nüfus Cüzdaný fotokopisi, - Adrese dayalý Nüfus Kayýt örneði - Yasal tebligat adresini belirten imzalý adres beyaný. (Ýhaleye vekaleten katýlanlar da yukarýdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.) - Geçici Teminat Bedelinin Belediye Veznesine ödendiðine dair makbuz. - Þartname bedelinin belediye veznesine ödendiðine dair makbuz. - Tüzel Kiþiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi, - Tüzel Kiþiler adýna ihaleye iþtirak eden kiþilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi, - Tüzel Kiþiler adýna ihaleye iþtirak eden kiþilerin Noter tasdikli Ýmza Sirküsü, 6- Ýhaleye Katýlamayacak olanlar : 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kiþiler, doðrudan veya dolaylý olarak ihaleye katýlamazlar. 7- Belediye Encümeni ihaleyi yapýp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 8- Müracaat Belgelerinin Verilmesi; Müracaat belgeleri kapalý bir zarfa konularak ; Encümen Baþkanlýðýna sunulmak üzere, Ýhale günü saat 9:00'a kadar Belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðüne verilecektir. 9- Ýhale Þartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içersinde Türkler Belediye Baþkanlýðý Mali Hizmetler Müdürlüðünden 500,00.TL þartname bedeli karþýlýðýnda temin edilebilir. (Adresimiz : Merkez Mah.Atatürk Cad. No: 9 Türkler Kasabasý ALANYA/ANTALYA Tel: ) TÜRKLER BELEDÝYE BAÞKANLIÐI B: Resmi Ýlanlar ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Mesut, Murat ve Mehtap Nurver'in babasý muhterem ablamýz Gülnaz Nurver'in eþi, muhterem aðabeyimiz Mustafa Nurver' in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý TÜRKLER BELEDÝYESÝNE AÝT MERKEZ MAHALLESÝ 027C.12D.4c/4d PAFTA 137 ADA 3 PARSEL 9983,12 M2'LÝK PARSELDEKÝ TAÞINMAZIN ALANININ SATIÞINA ÝLÝÞKÝN ÝHALE ÝLANI 1- Mülkiyeti Türkler Belediyesi'ne ait Belde miz Mer kez Ma hal le sin de 027C.12D.4c/4d Paf ta 137 A da 3 Par sel 9983,12 m 2 lik 1 Ad. Ta þýn ma zýn a la ný, 2886 Sa - yý lý Dev let Ý ha le Ka nu nu nun 35/a mad de si ne gö re Ka pa lý Tek lif U su lü nü dü zen le yen mad de le ri ne gö re ya pý la cak i ha le i le sa tý la cak týr. 2- Ýhale 29-AÐUSTOS-2012 Çarþamba günü saat 11:30'da Belediye Baþkan odasýnda Encümen Huzurunda yapýlacaktýr. 3- Muhammen Bedel: Ýhale Konusu Arsa satýþ iþinin muhammen bedeli ,20.TL'dir. 4- Geçici Teminat Bedeli: Ýþin konusu taþýnmaz alanýnýn satýþ iþinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin % 3 'ü Tutarýndaki ,00TL'dir. (2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 26.maddesinde belirtildiði üzere; Geçici Teminat Bedeli tedavüldeki Türk parasý ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarýnýn verecekleri süresiz Teminat Mektuplarý cinsinden verilebilir. ) 5- Ýsteklilerde aranýlan þartlar ve belgeler : A)- Dýþ Zarf - Ýhaleye iþtirak dilekçesi, - Nüfus Cüzdaný fotokopisi, - Adrese dayalý Nüfus Kayýt örneði - Yasal tebligat adresini belirten imzalý adres beyaný. (Ýhaleye vekaleten katýlanlar da yukarýdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.) - Geçici Teminat Bedelinin Belediye Veznesine ödendiðine dair makbuz. - Þartname bedelinin belediye veznesine ödendiðine dair makbuz. - Tüzel Kiþiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi, - Tüzel Kiþiler adýna ihaleye iþtirak eden kiþilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi, - Tüzel Kiþiler adýna ihaleye iþtirak eden kiþilerin Noter tasdikli Ýmza Sirküsü, B) Ýç Zarf - Teklif Mektubu. (2886 sayýlý D.Ý.K'nun 37.maddesine uygun olacak.) 6- Ýhaleye Katýlamayacak olanlar : 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen kiþiler, doðrudan veya dolaylý olarak ihaleye katýlamazlar. 7- Belediye Encümeni ihaleyi yapýp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 8- Teklifler; sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 38.maddesindeki hususlara uyulmak kaydýyla, - Encümen Baþkanlýðýna sunulmak üzere, ihale günü saat 9:00'a kadar Belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðüne verilecektir. 9- Ýhale Þartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içersinde Türkler Belediye Baþkanlýðý Mali Hizmetler Müdürlüðünden 500,00.TL. þartname bedeli karþýlýðýnda temin edilebilir. (Adresimiz : Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 9 Türkler Kasabasý ALANYA/ANTALYA Tel: ) TÜRKLER BELEDÝYE BAÞKANLIÐI B: Resmi Ýlanlar TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Yüksel Aluç ile Ayþe hanýmefendinin Hatice Sena Ýsmini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder. Yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Hüseyin Yasul ve Ailesi T. C. SÝNCAN 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/781 esas. Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý. Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Ankara ili, Etimesgut Ýlçesi, Eryaman Mahallesi, ada, 7 parsel, 3081,00 m 2 alanlý arsa üzerinde yapýlan beton iþyerinde, 30/3081 arsa paylý zemin kat, 34 nolu dükkân açýk artýrma yoluyla satýlýktýr. (Adresi: Ankara ili Etimesgut Ýlçesi, Eryaman mahallesi, 2. cadde ile 303 sokaðýn köþesinde, giriþi 2. Caddeden AVM Eryaman Ýþmerkezinde zemin kat 34 nolu dükkândýr.) Taþýnmaz zemin katta olup m 2 'dir. Kaloriferli sistemle ýsýtýlmaktadýr. Duvarlar alçý sývalý ve boyalýdýr. WC ve lavabolar iþmerkezinde ortak olarak bulunmaktadýr. Dükkânda yer döþemeler seramik kaplamadýr. Büronun giriþinde ve dýþ cepheler 10 mm camlý kapý bulunmaktadýr. Konumu nedeniyle ulaþým kolaylýðý vardýr. Ýmar durumu dosyada mevcuttur. Satýþ bedeli üzerinden tahakkuk edecek %18 KDV alýcýya aittir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:30-10:35 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk artýr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da SÝN CAN 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ ME ZAT SA LO NU ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr.bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la - mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü SÝN - CAN 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ ME ZAT SA LO NU ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra - sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le - bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: Resmi Ýlanlar

13 Hazýrlayan: e-posta: 13 ENSTÝTÜ Bu gü nün ha kim me de ni ye tin de in san la rý baþ ka la rý na hak sýz lýk ve zul met mek ten u zak tu ta bi le cek tek güç dev le tin ka mu - sal gü cü dür. Oy sa bu ka mu gü cü de net len - mez se ken di si zul me se bep o la bi lir. De net len - me si ve a da le tin sý nýr la rý i çin de tu tul ma sý ha - lin de da hi et ki si an cak ceb rî ve ha ri ci et ki bi - çi min de o lur. Bu güç her han gi bir se bep le et - ki siz ha le gel di ðin de top lum sal o to ri te kay bo - la ca ðýn dan in sa nýn dav ra nýþ la rý ný sý nýr la yan bir güç de kal ma mýþ o lur ve in san vah þi le þir. Oy sa Kur ân me de ni ye tin de, in sa nýn ken di dav ra nýþ sý nýr la rý ný, vah ye ve ya þa yan va hiy o - lan sün ne te ken di hür i ra de siy le ta bi o la rak biz zat ken di vic da nýn da bul ma sý is te nir. Ýn sa - ný ve dav ra nýþ la rý ný dev le tin ha ri ci et ki sin den ön ce vic da nýn da hi lî et ki si sý nýr lar. Bu vic da nî ta výr u mu mi leþ ti ðin de vic dan-ý u mu mi de ni len top lum sal sað du yu or ta ya çý - kar. An cak bu, dev le tin ka mu sal gü cü nün ge - rek siz ol du ðu an la mý na gel mez. Zi ra bu or tak sað du yu dev le tin meþ ru i ye ti nin ve ka mu kuv - ve ti nin sý nýr la rý ný çi zer. Em ro lun du ðu gi bi dos doð ru ol mak in sa - nýn vic da ný na da ya lý bir em rin so nu cu i se o doð ru luk baþ ka la rý na ve top lu ma si ra yet e der. Bu se bep le Kur ân me de ni ye ti, in san lar ve top lum lar a ra sý i liþ ki ler de kuv ve te ve men fa - a te da ya lý ça týþ ma ye ri ne hak ve a da le te da - ya lý î sâr, in fak ve it ti fak ý he def tu tan bir me - de ni yet tir. Me de ni yet ler a ra sý i liþ ki ler bir bi riy le sü rek li ça týþ ma a la nýn da ki i ki ay rý var lý ðýn zo run lu ve yý ký cý i liþ ki si o la rak gö rül me me li dir. Me de ni yet - le rin i yi ve doð ru yön le ri as lýn da Ý lâ hî ve vah yî - dir ve do la yý sýy la or tak kay nak tan bes le nir. Bu se bep le Be di üz za man, Kur ân me de ni ye - ti ni, Ba tý me de ni ye ti nin bir al ter na ti fi ve ya an ti te zi o la rak de ðil, doð ru dan doð ru ya vah ye da ya lý i ma nýn bir ne ti ce si o la rak ka bul ve ta rif e der. Yi ne bu se bep le Be di üz za man, bir me de ni - yet pro je si nin sa hi bi o la rak gör dü ðü Ba tý yý ve do la yý sýy la Ba tý me de ni ye ti nin tüm un sur la rý - ný top tan red det mez, vah ye da ya lý Hris ti yan - lý ðýn ü rü nü o lan me de ni yet le iþ bir li ði ya pý la - bi le ce ði ni ve in san lý ða fay da lý yön le ri nin a lý na - bi le ce ði ni ka bul e der. Bu yö nüy le, Kur ân me de ni ye ti, kor ku ve ko run ma e sa sý na da ya lý ka pa lý bir me de ni yet de ðil, öz gü ve ne ve sü rek li ge liþ me e sa sý na da - ya lý bir a çýk me de ni yet tir. Ba tý me de ni ye ti ne men sup o lan lar, yan lýþ bil gi ler le Ýs lam a düþ man ol duk la rýn dan Ýs - lam ý da ken di le ri ne düþ man zan net mek te dir - ler. Oy sa Kur ân da hiç bir top lu lu ða ve me de - ni ye te top tan düþ man lýk e dil me si tav si ye e dil - me miþ tir. Müs lü man la rýn ta rih bo yun ca Ba tý me de ni ye ti nin gü zel lik le ri ni ay nen al ma sý nýn se be bi de bu ön yar gý sýz lýk hâ li ve me de ni ye tin il mi ne ve i yi yön le ri ne in san lýk a dý na ta lip ol - ma sý dýr. Kur ân ýn ve Be di üz za man ýn ta rif et ti ði bü - tün in san lý ðýn sa a de ti ni he def le yen me de ni - yet ha ya lî bir me de ni yet de ðil dir, ta rih te de ta hak kuk et miþ tir. Bil has sa ta rih te Bos na, En - dü lüs, Hin dis tan, Ýs tan bul, Þam, Ku düs gi bi Ýs lâm mer kez le ri nin çok kül tür lü lü ðü ve bu ra - lar da ya þa yan in san la rýn bü yük ek se ri ye ti nin mut lu luk i çin de ya þa mýþ ol ma sý bu nun þa hit - le ri dir. Kur ân ýn dört te mel e sa sý var dýr: Tev hid, nü büv vet, ha þir ve a da let. Bu dört e sas, ay ný za man da Kur ân me de ni - ye ti nin, dü þün ce de ve uy gu la ma da ge çer li dört te mel pren si bi du ru mun da dýr. Þöy le ki; Ýn sa nýn baþ ka in san lar la ve di ðer var lýk lar la a ra sýn da bir lik bað la rý kur ma sý ve do la yý sýy la on la rý doð ru ta ný yýp ta ným la ma sý i çin, ön ce, her þe yi ya ra tan Al lah a ger çek ten i nan ma sý ya ni doð ru Tev hid i nan cý na sa hip ol ma sý lâ - zým dýr. Ý nanç sýz lýk so ðuk ve do nuk bir ruh ha li dir, kar deþ le ri bi le kar deþ lik ten çý ka rýr, her þe yi her þe ye düþ man ya par, a da le ti bi ti rir, zul mü do ðu rur. Ý man ve tev hid i se bü tün var - lýk la rý bir bi ri ne dost ve kar deþ ya par. Ýn sa nýn Al lah ýn rý za sý ný ka za na bil mek i çin pey gam ber lik mü es se se si ne i nan ma sý ve pey - gam ber le rin gös ter di ði is ti ka met te git me si ge - re kir. Ta rih bo yun ca ger çek me de ni yet le rin pey gam ber ler ce te sis e dil miþ ol ma sý da bu du - ru mu te yit et mek te dir. Ýn sa nýn ken di si ne ve baþ ka la rý na zul met me - si ni en gel le ye cek o lan ya ni â dil dav ran ma sý ný sað la ya cak o lan þey i se sý rat-ý müs ta kim ü ze re ol mak ya ni her an kul luk i çin de ve i ba det ha - lin de ol du ðu nun þu u run da o la rak ya þa mak týr. A da le ti tat bik et mek i ba det tir. Ý ba det et mek a da let tir. Kur ân me de ni ye tin de a da let i ba de ti i çe rir ve Be di üz za man ýn i fa de siy le a da let na ma zýn - da kýb le Kur ân dýr. Dün ya bil has sa sa na yi dev ri mi nin ü rü nü o - lan sun i lik ler se be biy le bü yük bir ma ne vi buh - ran ge çir mek te dir. Ma ne vi te mel le ri sar sý lan in san lýk ye ni bir ha yat pren si bi ne muh taç týr. Kur ân ýn ta rif et ti ði ya þa ma bi çi mi bu pren - sip le re da ya lý dýr. Bu se bep le Müs lü man la rýn gö re vi, Ýs lâm ý ya þa yan ör nek in san lar ol mak týr. Ý lim, ir fan ve üm ran la do na nýp hiz me te ve he sa ba ha zýr ol - mak ve Kur ân me de ni ye ti ni ya þa ya rak teb - lið et mek tir. Ýn san mut lak a da le tin ta hak kuk e de ce ði mah ke me-i küb ra da i ma nýn dan ve a me lin den he sa ba çe ki le ce ði ni dik ka te al ma lý, bü tün var - lýk lar la ve Ya ra tý cý sýy la i liþ ki le ri ni bu na gö re dü zen le me li dir. Ruh ve mad de bir bü tün lük o luþ tur du ðu gi - bi i nanç ve i ba det de bir bü tün lük o luþ tu rur. Sa de ce i nan dým de mek ye ter li ol ma dý ðý gi bi, kuv vet li bir i man e sa sý na da yan ma yan ah lâ kî ya þa yýþ da ye ter li de ðil dir. Bu se bep le Müs lü man la rýn ger çek ten me - de ni leþ me le ri i ba det ten u zak bir ha yat ya þa - ma la rý na de ðil, ak si ne, her bi çi miy le i ba de te tam o la rak ri a yet et me le ri ne bað lý dýr. Kur ân ýn hak ve a da let an la yý þýn da top lu - mun fay da sý ve se lâ me ti i çin fer din hak la rý ve bil has sa ha yat hak ký fe da e dil mez. Tam a da le - tin tat bik e dil me si nin müm kün ol du ðu hal ler - de, denk leþ ti ri ci a da let a dý na de ni le rek zul me ka pý a çýl maz. Zi ra Kur an ýn a da let an la yý þýn da her kes e - þit tir ve hak hak týr, hak kýn bü yü ðü ne kü çü ðü - ne ya da hak sa hi bi nin bü yük lü ðü ne kü çük lü - ðü ne ba kýl maz. Yi ne Kur ân ýn a da let an la yý þýn da bir kül tü re ve ya top lu ma a i di yet ten (a sa bi yet ten) de ðil ma su mi yet ten yo la çý ký lýr ve dev le tin ve top - lu mun ki þi le ri tas nif e dip bas ký al týn da tut ma - sý na, ö te ki leþ tir me ye i zin ve ril mez. Bu ö zel lik le riy le Kur an me de ni ye ti Ba tý dan in san hak la rý der si al ma ya muh taç de ðil dir. Ak si ne, Ba tý ya ve tüm in san lý ða ger çek in sa ni - yet ve me de ni yet der si ve re cek öl çü de sað lam pren sip le re da ya nýr. Ýs lam ta ri hi bu nun ör - nek le riy le do lu dur. Ýn san do ðuþ tan ge len vaz ge çil mez, dev re dil - mez te mel hak ve hür ri yet le re sa hip tir. Mo - dern çað da ve Ba tý me de ni ye tin de in san hak - la rý o la rak ta rif e di len bu hak, Ýs lâm kül tür ve me de ni ye tin de ki kul hak ký nýn ta ken di si dir. Üs te lik bu hak müs lim-gay ri müs lim her ke si kap sar... Bu se bep le Kur ân a zýn lýk kav ra mý ný red de der: Kim ta ra fýn dan, ki me kar þý ve han gi se bep le o lur sa ol sun her tür lü zul me kar þý çý - kar. A zýn lýk ol ma yý bir zu lüm se be bi o la rak gör me di ði gi bi ço ðun luk ol ma yý da zul met me hak ký ve ren bir du rum o la rak gör mez. Ço ðun lu ða sa hip ol mak ço ðul cu lu ðu ih mal ma na sý na ge le mez. Ço ðun luk ol mak her is te - di ði ni ya pa bil mek de mek de ðil dir. Ken di si ni a zýn lýk ta his se den her kes, i la ve hak lar la des - tek len me li dir. Hak hak týr, bü yü ðü ne kü çü ðü - ne ba kýl maz pren si bi nin bir so nu cu o la rak az çok ta, çok az da dýr. Kur ân me de ni ye tin de sos yal ba rýþ ve a da let de ö nem li dir. An cak sos yal a da let sa de ce top - lum i çin de ðil, ön ce lik le Al lah i çin tat bik ve te sis o lu nur. Bu a maç la ne fis ter bi ye si ne ö nem ve ri lir, ben cil lik ya sak la nýr, yar dým laþ ma key fî ve þah - sî bir i yi lik dav ra ný þý ol mak tan çý ka rý lýr. Bu se bep le Kur ân da yar dým laþ ma, ze kât gi - bi mec bu ri ve di nî bir em re dö nüþ tü rü lür. Bu em ri ta mam la mak ü ze re ha va dan ka za ný lan pa ra de mek o lan fa iz ya sak la nýr. Sa de ce mü - ba de le va sý ta sý ol ma sý bek le nen pa ra nýn risk - siz ka zanç â le ti o la rak kul la nýl ma sý red de di lir. Kur ân me de ni ye tin de cö mert lik teþ vik e di - lir; an cak is raf an la mý na ge le cek tü ke tim bi - çim le ri ve tü ke ti mi ar tý rý cý pa zar la ma hi le le ri teþ vik e dil mez. Ta sar ruf ve tu tum lu luk teþ vik e di lir an cak mal bi rik tir mek ve cim ri lik de hoþ gö rül mez. Kur ân-ý Ke rim (ve o nun bir tef si ri o lan Ri - sa le-i Nur) in sa ný ve top lu mu fik ren, ru hen, his sen ol gun laþ ma ya, me de ni yet ve kül tür de te kem mül ve te kâ mü le gö tü rür. Böy le ce akl-ý se lim, kalb-i se lim ve zevk-i se li me sa hip in san lar la do lu bir ce mi ye ti ve me de ni ye ti or ta ya çý ka rýr. Bu me de ni ye ti ya þa yan top lu mun ru hu da vü cu du da te miz dir, i çi de dý þý da nur lu dur, in sa ný da hay va ný da hu zur lu dur. Be di üz za man ve çað da þý A li ya Ýz zet be go viç zu lüm ve bas ký al týn da son de re ce o lum suz þart la ra rað men sar sýl maz bir i man ve ü mit le Ýs lâm me de ni ye ti nin ye ni den di ri li þi nin mi - ma rý o la rak ça lýþ mýþ lar, ha yat la rý ný bu u ður da fe da et miþ ler ve bu ru hu genç li ðe üf le miþ ler - dir. Her i ki si ne gö re de me de ni yet hak ve a da - le te da yan ma lý, a þý rý lýk lar dan u zak ol ma lý, tüm in san lý ðýn mut lu lu ðu nu a maç la ma lý dýr. ir Müs lü ma nýn i ba det le - ri i le var lý ðýn ge nel rit - mi ne u yu yor ol ma sý, ru - hun da, muh te me len bü - yük bir fe rah lýk ve kâ i - nat i le u yum i çin de ol - mak tan kay nak la nan bir â henk o luþ tu ru yor. Me se lâ o ruç tu tan bir fer din hem Gü neþ, hem de Ay i le ve bu kü re le rin var lý ðýn ge nel â hen gi ne u yu mun dan or ta ya çý kan ha re ket ler i le bir u yu mu var. O ruç i ba de ti nin gün lük baþ lan gýç ve bi tiþ le ri ni, Gü neþ in ko - num la rý i le Ra ma zan a yý nýn yýl i çin de ye ri ni, a yýn po zis yon la rý i le be lir le yen muh te þem bir ni zam ku rul muþ. Bu a hen gin fer din hem ruh, hem de be den sað lý ðý ü ze rin de çok o lum lu et - ki le ri nin ol du ðu, ru ha kâ i nat ge niþ li - ðin de bir fe rah lýk sað la dý ðý ve var lýk la ir ti ba tý çok güç len dir di ði göz le ni yor. A me ri ka da ya yým la nan ve Bur ton Gold berg in ha zýr la dý ðý All ter na ti ve Me di ci ne (Al ter na tif Týp) i sim li ki - tap ta te da vi me tot la rý a dý al týn da e le a lý nan baþ lýk lar dan bi ri; o ruç. Bu ra da bir i ba det þek li o lan o ruç tan bah se dil - mi yor, an cak fark lý sað lýk mer kez le ri - nin uy gu la dýk la rý fark lý o ruç þe kil le ri, te da vi a çý sýn dan e le a lý ný yor. Dün ya da yal nýz ca çe þit li o ruç þe kil le ri i le te da vi uy gu la yan mer kez ler den ve dok tor - lar dan bah se di li yor. Ki ta býn o ru cu e le a lýþ þek li ni þöy le ö zet le ye bi li riz: O ruç hi per tan si yon, baþ að rý la rý, a ler - ji ler ve ar trit gi bi pek çok has ta lýk du ru - mu i çin ma li ye ti dü þük ve et ki li bir te - da vi me to du dur. Be de ni, yi ye cek le ri sin dir me i þin de ra hat la ta rak, sis te min tok sin ler den a rýn dý rýl ma sý ný hýz lan dý rýr. A me ri can Ho lis tic Me di cal As so ci - a ti on (AH MA=A me ri kan Bü tün cül Týp Bir li ði) nin ku ru cu la rýn dan E varts G. Lo o mis Þu an e li miz de bu lu nan en i yi te da vi me tot la rýn dan bi ri o ruç - tur de mek te dir. Ýn san la rýn ço ðu i çin o ruç i yi leþ me sü re ci ni hýz lan dý rý cý bir fonk si yon üst len mek te dir ve ge nel o - la rak fi zi kî, zih nî ve ru hî an lam da sað - lýk i çin sa yý sýz fay da la rý ol du ðu dü þü - nül mek te dir. Ký sa sü re li o ruç lar (i ki, beþ gün a ra sý) ev ler de ki þi sel sað lýk i - da me prog ram la rý çer çe ve sin de yü rü - tü le bi lir. Týb bî da nýþ man lýk i le bir lik te yü rü tü le cek o lan da ha u zun sü re li o - ruç lar, im mün (ba ðý þýk lýk) sis te mi nin güç len me si ne hiz met e de bi lir, i lâç a - ler ji le ri ni a zal ta bi lir ve çe þit li sað lýk prob lem le ri i çin i lâç a lý mý ih ti ya cý ný a zal ta bi lir ya da or ta dan kal dý ra bi lir. Yi ye cek le rin bes le yi ci kom po nent le - re ay rýl ma sýn da, kar bon hid rat ve pro - te in ler den gli ko jen o luþ tu rul ma sýn da, ka ra ci ðer de de po lan ma sýn da ve bu - nun be den fonk si yon la rý i çin e ner ji ye dö nüþ tü rül me sin de bü yük bir e ner ji har can mak ta dýr. Ka lo ri a lý mý ký sýt lan - dý ðýn da ve ya e li mi ne e dil di ðin de, be - den e ner ji si ni baþ ka yön le re kay dý rýr. Tok sin a lý mý dur du ðu i çin be den de ki tok sin le rin a tý lý mý ko lay la þýr. Kan da ki yað mik ta rý a za la ca ðý i çin ka nýn a ký þý ko lay la þýr ve do ku ok si je nas yo nu hýz - la nýr. Sin di rim i çin har ca nan e ner ji a - zal dý ðý i çin faz la lýk e ner ji, im mün sis - te mi ne (ba ðý þýk lýk sis te mi ne), hüc re ge li þi mi ve tok sin le rin e li mi ne e dil me - si sü reç le ri ne kay dý rý lýr ve bun la rýn fa - a li ye ti ar tar. Be den yað la rý nýn ya kýl - ma sý ve e ner ji ye dö nüþ tü rül me si, pes - ti sid ve çe þit li i lâç lar gi bi a tý lým la rý i çin e ner ji ih ti ya cý o lan mo le kül le rin ka na geç me si ne ve vü cut tan a týl ma sý na yar - dým cý o lur. Be de nin ö zün de var o lan es ki ve ge rek siz do ku la rýn tes bit e di lip e li mi ne e dil me si sü re ci ve bun la rýn ar týk la rý o lan be sin le rin ye ni sü reç ler de kul la nýl ma sý iþ le mi hýz la nýr. Fiz yo lo jik fonk si yon - lar i yi le þir. Has ta nýn di ye ti ve çev re sin de ki ler ko nu sun da ki du yar lý lý ðý ar tar. Fark lý e kol le rin fark lý ký sýt la - ma lar la ve fark lý sü re ler de uy - gu la dýk la rý o ruç tür le ri var dýr. Has ta nýn ö zel du ru mu na gö re de de ði þik lik ler ya pýl mak ta dýr. Bu da yal nýz ca fiz yo lo jik yö - nü i le e le a lýn dý ðýn da bi le her in san be de ni nin o ru ca ih ti ya cý ol du ðu nu or ta ya koy mak ta dýr. El bet te Ra ma zan o ru cu ve ya i ba det mak sa dý i le tu - tu lan di ðer na fi le o ruç la rýn a sýl tu tul ma se be bi, em re dil - miþ ol ma sý ve ya Kâ i nat Sul ta - ný nýn rý za sý ný ka zan mak týr. O - ruç tut ma ga ye miz o la rak de ðil, an cak yap tý ðý mýz i ba det le rin ge - ri sin de ki muh te þem hik me ti ve in sa ný ger çek ten her yö nü i le en i - yi þe kil de ta ný yan bi ri ta ra fýn dan em - re dil di ði ni an la mak i çin yal nýz ca mad dî be de ne sý nýr lý ba kýþ a çý sýn dan u la þýl mýþ bu so nuç lar çok ö nem li. Ý - na ný yo rum ki, sað lýk a çý sýn dan tav si ye e di len o ruç lar i çin de de in sa na en uy - gun o la ný, bah se di len hik met le ri en i - yi þe kil de or ta ya çý ka ra ný va hiy kay - nak lý ve in sa nýn bü tün â lem ler le ir ti - ba tý ný gö ze ten i ba det þek lin de tu tu lan o ruç tur. Üs te lik bu o ruç, se ne i çin de - ki bü tün za man di lim le rin de do laþ - ma sý, baþ lan gýç ve bi ti þin de kâ i na týn ge nel rit mi i çin de rak se den Gü neþ le ir ti bat lan dý rýl ma sý i le var lý ðýn bü tü nü i le kâ i na týn ge ne li i le be de ni mi zi ir ti - bat lan dý ran ö zel lik ler arz e di yor. Bu an lam da Da lai La ma nýn dok to ru o lan Dr. Yes he Don den in þu söz le ri çok ö - nem li: Sað lýk, mik ro koz moz o lan in - san i le mak ro koz moz o lan kâ i nat a ra - sýn da ki u yum ve mü kem mel i liþ ki dir. Has ta lýk i se bu i liþ ki nin bo zul ma sý - dýr. Gö rü nen o ki, za man geç tik çe O ruç tu tun, sýh hat bu lun ha dî si ni kâ i nat ki ta bý çok da ha i yi tef sir e de - cek. O ru cun, var lý ðýn ge nel rit mi i le fer - din þah sî dün ya sý a ra sýn da kur du ðu bað la rý, bun la rýn be den ve ru hu muz ü ze rin de ki et ki le ri ni þu an muh te me - len çok az bi li yo ruz. An cak bil di ði miz ka da rý i le bu bað lan tý nýn bü yük lü ðü ve ku þa tý cý lý ðý, ru hu mu zu fark lý â lem - ler le ir ti bat lan dýr dý ðý ko nu sun da net bir fi kir ve ri yor. Bel ki de bu ay da his - set ti ði miz hu zur, var lý ðýn ku þa tý cý ru - hu i le ru hu mu zun bu en gin bað lan tý - sýn dan kay nak la ný yor. Kâ i na týn bü tü nü nü e lin de tu tan, i - çin de ki her un su ru çe kip çe vi ren, var lýk i çin de ki ko nu mu mu zu en i yi þe kil de bi len, o ruç la ruh ve be den le ri - mi zi ter bi ye e den Rabb-ý Ke rim e kul ol mak ne gü zel! Ya þa dý ðý mýz dün ya - nýn ve ül ke mi zin bü tün o lum suz luk - la rý na rað men, o ruç, na maz ve di ðer i ba det le ri miz le var lýk â le mi nin ruh la - ra fe rah lýk ve ren din len di ri ci rit mi ne ken di mi zi kap tý ra lým ve kul lu ðun son suz zev ki ni, bü tün kâ i na týn sul - ta ný na da yan mýþ lý ðýn ya þat tý ðý bü yük em ni ye ti i lik le ri mi ze ka dar his se de lim. O RUÇ TUT, SÝH HAT BUL Hak, Adalet ve Medeniyet 7. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 1. Masa So nuç Bil di ri si B KUR'ÂN MEDENÝYETÝ, BATIDAN ÝNSAN HAKLARI DERSÝ ALMAYA MUHTAÇ DEÐÝLDÝR. AKSÝNE, BATIYA VE TÜM ÝNSANLIÐA GERÇEK ÝNSANÝYET VE MEDENÝYET DERSÝ VERECEK ÖLÇÜDE SAÐLAM PRENSÝPLERE DAYANIR. ÝSLAM TARÝHÝ BUNUN ÖRNEKLERÝYLE DOLUDUR.

14 14 SPOR Y Madalyaya 1500 metre kaldý Londra Olimpiyatlarý'nda Aslý Çakýr Alptekin ve Gamze Bulut bugün 1500 metrede madalya için piste çýkacak. LONDRA O lim pi yat la rý'nda mil li at let ler As lý Ça - kýr Alp te kin ve Gam ze Bu lut, bu gün ka dýn lar 1500 met re fi na lin de ma dal ya i çin mü ca de le e - de cek. As lý Ça kýr Alp te kin ve Gam ze Bu lut, bu - gün O lim pi yat Kö yü'nde ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. As lý Ça kýr Alp te kin, i ki Türk o la rak fi na le kal ma nýn se vin ci ni ya þa dýk la - rý ný be lir te rek, ''Tür ki ye'yi tem sil et mek o nur ve - ri ci. Ýn þal lah i ki miz de ma dal ya ya u zan mak is ti - Süper Kupa'ya Cüneyt Çakýr GALATASARAY i le Fe ner - bah çe a ra sýn da 12 A ðus tos Pa zar ak þa mý Ye ni Er zu rum Sta dý'nda oy na na cak TFF Sü per Ku pa ma çý ný FI FA ko - kart lý ha kem Cü neyt Ça kýr yö ne te cek. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Mer kez Ha kem Cüneyt Çakýr Ku ru lu'ndan (MHK) ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Cü neyt Ça kýr'ýn yar dým cý lýk la rý - ný Ba hat tin Du ran ve Ta rýk On gun ya pa cak. Sü - ley man A bay da kar þý laþ ma nýn dör dün cü ha ke mi o la cak. MHK, TFF Sü per Ku pa ma çýy la bir lik te bir il ke im za a ta rak, bu maç ta çiz gi ha kem le ri ni gö rev len dir di. Bü lent Yýl dý rým ve Hü se yin Gö çek bu fi nal de çiz gi ha ke mi o la rak gö rev ya pa cak. E U RO 2012 EKÝBÝ TAM KADRO E U RO 2012'de gö rev a la rak, 16 yýl a ra dan son ra Av ru pa Þam pi yo na sý'nda maç yö ne ten ilk Türk ha ke mi o lan Cü neyt Ça kýr i le Ça kýr'ýn yö net ti ði 3 maç ta da ken di si ne yar dým cý lýk ya pan FI FA ko - kart lý ha kem ler Bü lent Yýl dý rým ve Hü se yin Gö çek ve FI FA ko kart lý yar dým cý ha kem ler Ta rýk On gun ve Ba hat tin Du ran, fi re siz o la rak TFF Sü per Ku pa ma çýn da gö rev ya pa cak.cü neyt Ça kýr, pa zar gün kü maç la, ha kem lik ka ri ye rin de ki ilk TFF Sü per Ku pa kar þý laþ ma sý na çý ka cak. Ça kýr da ha ön ce Þan lý ur - fa'da oy na nan 2010 Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý fi na li ni yö net miþ ti. E U RO 2012'de 1'i ya rý fi nal ol mak ü ze - re 3 kar þý laþ ma da dü dük ça lan Cü neyt Ça kýr, Ýs - pan ya-ý tal ya a ra sýn da ki Av ru pa Þam pi yo na sý fi na - lin de dör dün cü ha kem o la rak gö rev yap tý. Ça kýr þim di ye ka dar 64 u lus la ra ra sý maç yö net ti. yo ruz. Bu nun i çin gel dik. Ha zý rýz, e li miz den ge - le nin en i yi si ni ya pa ca ðýz. Her ke sin yü re ðiy le, du a la rýy la bi zim le ol ma sý ný is ti yo ruz'' de di. Ya rýþ i çin bir lik te bir tak tik ge liþ ti rip ge liþ tir me ye cek le - ri so ru su na Alp te kin, ''Ho ca la rý mýz ko nu þa cak ve bi ze bil di re cek. Biz sa de ce ya rý þa o dak la ný yo - ruz. O lim pi yat lar bü yük bir or ga ni zas yon, i ki miz de ya rý þa ki lit len dik'' þek lin de ce vap ver di. O lim - pi yat la ra 2008'de de ka týl dý ðý ný, an cak kö tü bir so nuç al dý ðý ný an la tan Alp te kin, söz le ri ne þöy le de vam et ti: ''Bu du rum be ni kam çý la dý i çin ha zýr lan dým. Ko lay bir yol dan geç me dik. Her þey çok zor. Ö nem li o lan zo ru ba þar mak. Dev le ti miz bi ze çok gü zel im kân lar ver di, çok i yi yer le re gel - dik. At le tizm çok zor bir branþ. Biz a cý dan zevk a la rak ko þu yo ruz. Bu nun bi lin cin de an tren ma na ve ya rýþ la ra çý ký yo ruz. Çok di sip lin li bir ha ya tý - mýz var. Sos yal ak ti vi te miz yok. Bi zi mo ti ve e den tek þey ma dal ya.'' Gam ze Bu lut i se, son Av ru pa At le tizm Þam pi yo na sý'nda As lý Ça kýr Alp te kin i - le ilk i ki sý ra yý al dýk la rý ný ha týr la ta rak, ''Bu nun te - sa düf ol ma dý ðý ný bu ra da gös ter dik. Bugün bü - yük bir gün ve e li miz den ge le nin en i yi si ni ya pa - ca ðýz'' de di. ''Tür ki ye'yi en i yi þe kil de tem sil e de - ce ðiz'' di yen Bu lut, ''Her ke sin du a la rý ný bek li yo - ruz. Ben ya da As lý ab la, i ki miz den bi ri bir ma - dal ya al sýn. Ha yýr lý sý ney se o ol sun'' di ye ko nuþ tu. UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turun rövanþýnda Romen Vaslui'yi deplasmanda 4-1 yenen Fenerbahçe, tur atladý. FOTOÐRAF: A.A F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le me tu ru rö van þýn da Vas lu i'yi 4-1 ye ne rek tur at la yan Fe ner bah çe'nin play-off tu run - da ki muh te mel ra kip le ri bel li ol du. Ku lü bün in ter net si te sin de ya pý lan a çýk la ma da, U E FA Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le me rö vanþ maç la rýn da a lý nan so nuç lar dan son ra play-off tu run da sa rý-la ci - vert li le rin muh te mel ra kip le ri nin bel li ol du ðu bil di ril di. Ku ra ya se ri ba þý o la rak ka tý la ma ya cak o lan Fe ner bah çe'nin muh te mel ra - kip le ri nin, ku ra ya se ri ba þý o la rak gi re cek Rus ya'nýn Spar tak Mos - ko va, Uk ray na'nýn Di na mo Ki ev, Yu na nis tan'ýn Pa nat hi na i kos, Da ni mar ka'nýn Ko pen hag ve Por te kiz'in Spor ting Bra ga ta kým la - rý ol du ðu kay de dil di. Bu a ra da, Ý tal ya'nýn U di ne se, Fran sa'nýn Lil - le, Ýs pan ya'nýn Ma la ga ve Al man ya'nýn Bo rus si a Mönc heng lad - bach ta kým la rý da Fe ner bah çe gi bi ku ra ya se ri ba þý o la rak ka tý la - ma ya cak. Ku ra çe ki mi bugün sa at 13.00'te ya pý la cak. Erol Togay vefat etti FENERBAHÇE NÝN ESKÝ OYUNCUSU VE TEKNÝK DÝREKTÖRÜYDÜ FENERBAHÇE'NÝN es ki fut bol cu su ve tek nik di rek tö - rü E rol To gay, ha ya tý ný kay bet ti. Fe ner bah çe Ku lü - bü'nden ya pý lan a çýk la ma da, ''Fe ner bah çe miz de fut - bol cu ve tek nik di rek tör o la rak gö rev ya pan es ki mil li fut bol cu E rol To gay ya þa ma ný yi tir di. Mer hu ma Tan - rý'dan rah met, ke der li a i le si ve tüm fut bol ca mi a sý na baþ sað lý ðý di le riz'' de nil di. 1 Þu bat 1950 yý lýn da do ðan E rol To gay, fut bo la Ve fas por'da baþ la dý. Da ha son ra Al tay'a trans fer o lan To gay, 1978 yý lýn da Fe ner bah - çe'ye geç ti se zo nun dan i ti ba ren i ki se zon A - da na De mirs por'da ka ri ye ri ni sür dü ren To gay, ak tif fut bol ha ya tý ný son lan dýr dý. To gay, 1 Mart 1980 yý lýn - da Ý nö nü Sta dý'nda oy na nan Fe ner bah çe-a da na De - mirs por kar þý laþ ma sýn da sa rý-la ci vert li ta ký mýn go lü nü pe nal tý dan a ta rak ta ri he geç ti. Ha va top la rýn - da ki ha ki mi ye ti ne de niy le ken di si ne ''Ka fa cý E rol'' la - ka bý ta kýl dý. E rol To gay, 1 kez Ü mit ve 19 kez de (A) ol mak ü ze re top lam 20 kez mil li for ma yý giy di yý lýn da Hol lan da lý ça lýþ tý rý cý Gu us Hid dink'in ar dýn - dan Fe ner bah çe tek nik di rek tör lü ðü ne ge ti ri len E rol To gay, sa de ce 3 maç ta ký mýn ba þýn da ka la bil di. e ni as ya.com.tr F.Bahçe bu defa mahçup etmedi UE FA Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le me tu ru i - kin ci ma çýn da Ro man ya'nýn Vas lui ta ký - mý ný 4-1 ye ne rek e le yen Fe ner bah çe bi zi mah cup et me di. Ýs tan bul'da ki ilk maç ta her ke si ha yal ký rýk lý ðý na uð ra týp, Vas lui i le 1-1 be ra be re ka lan sa rý-la ci vert li ler, dep las man da ra ki bi ni fark - lý ye ne rek ka li te si ni sa ha ya yan sýt ma sý ný bil di. E - ðer Fe ner bah çe bu ta kým kar þý sýn da e len sey di ger çek ten çok ya zýk o lur du. Çün kü ta kým lar a ra - sýn da çok bü yük ka li te far ký var dý. Ýs tan bul'da ki ilk maç tan ders çý ka ran Tek nik Di rek tör Ay kut Ko ca man'ýn kad ro da yap tý ðý de ði þik lik ler sa ha ya o lum lu yan sý dý. Meh met To puz, Sel çuk Þa hin ve Ca ner Er kin'e ilk on bir de for ma ve re rek or ta sa - ha yý güç lü tut tu. Ö zel lik le Sel çuk Þa hin ve Meh - met To puz gö rev le ri ni çok i yi yap tý lar. Ca ner Er - kin Fe ner bah çe'nin ilk go lü nü at tý a ma lü zum suz bir pe nal tý ya se be bi yet ver di. Ay rý ca, ge ri de Ha - san A li'ye ye te rin ce des tek ver me ye rek, ra ki bin bu ka nat tan a tak yap ma sý na yar dým cý ol du. Ma çýn a dam la rý ka le ci Vol kan De mi rel ve 2 gol a tan Dirk Kuyt ol du. Vol kan'ýn pe nal tý yý kur tar - ma sý bel ki de tu ru Fe ner bah çe'ye ge tir di. Vol kan, pe nal tý dý þýn da çok kri tik i ki to pu da çeldi. Kuyt i - se at tý ðý i ki gol de de fýr sat çý lý ðý ný gös ter di. A de ta tek vu ruþ us ta sý. Da ha ön ce de yaz dým. Kuyt bu se zon bu tip vu ruþ lar dan ra kip ta kým la ra çok gol a ta cak. Sa ha da güç lü ve ken di ne gü ve ni yor. Kap - tan A lex yi ne gü zel a sist ler yap tý. Kuyt'ýn i kin ci go lün de ki or ta sý mü kem mel di. Ba ro ni i le ri ye çýk - tý ðý an lar da at tý ðý þut lar la Vas lui sa vun ma sý na kor ku sar dý. Bu o yun cu, Ay kut Ko ca man'ýn sa ha - da ki en bü yük ko zu. 90 da ki ka bo yun ca di ri kal - ma sý ný bi li yor. Sow'a at týr dý ðý gol de ki pa sý a kýl do luy du. Gök han Gö nül bu de fa sað ka nat tan i yi çý kýþ lar yap tý ve i ki go lün a sis tin de baþ rol oy na dý. Be kir, Fe ner bah çe'nin ye di ði gol de ha ta lý ol ma sý - na kar þý lýk, da ha son ra to par lan dý. E ge men'le bir - lik te ba þa rý lý bir maç çý kar dý. Þim di Yo bo ve Kra sic'in gel me siy le bir lik te Ay - kut Ko ca man kad ro da ye ni dü zen le me ler ya pa - cak. Ge çen se zon Yo bo-be kir i ki li si u yum lu oy - na dý. Yi ne ay ný ter ci hi mi ya pa cak bil mi yo ruz a - ma E ge men'in gel me siy le bu böl ge de al ter na tif ler ço ðal dý. Sýrp fut bol cu Kra sic'in ne re de oy na ya ca - ðý me rak ko nu su. Sað böl ge de Meh mut To puz ve Kuyt var. Gök han Gö nül'le bir lik te i yi bir üç lü ol du lar. Ge çen se zo nun flaþ is mi Stoch sü rek li ye dek ka lý yor. Ay kut Ko ca man bel ki bu böl ge de Kra sic'ten fay da la na bi lir. Fe ner bah çe'nin ye ni ra - kip le ri bu gün bel li o la cak. Se ri ba þý o lan ta kým lar Fe ner bah çe'den pek üs tün de ðil ler. Rus ve Uk - ray na ta kým la rý Türk ta kým la rý na ters ge li yor. Da ni mar ka'dan Ko pen hang çý kar sa Fe ner bah çe i çin denk bir ku ra o lur dü þün ce sin de yim. Trabzonspor taraftarý yýldýz ýný bekliyor SÜPER Lig de se zon baþ la ma sý na az bir sü rü ka la Trab zons por da trans fer be lir siz li ði ha la sü rü yor. Tek nik he ye tin ra po ru doð rul tu sun da for vet ve sa vun ma ya bi rer yýl dýz a ra yan bor do-ma vi li e - kip te trans fe rin bir tür lü ne ti ce len di ri le me me si trans fer de geç ka lýn dý ðý yo rum la rý nýn ya pýl ma - sý na ne den o lu yor.ye ni se zon ön ce si kad ro su na Le i ces ter City den So u le man Bam ba, Genç ler - bir li ði nden So ner Ay doð du i le Ya sin Öz te kin, Bu cas por dan Em re Gü ral ve 1461 Trab zons - por'dan Ze ki Yav ru yu ka tan Tras zons por, Bu rak Yýl maz dan bo þa lan for vet hat tý na i se he nüz is te - di ði trans fe ri ya pa ma dý. Baþ kan Sad ri Þe ner in 'dün ya ça pýn da bir yýl dýz a la ca ðýz' sö zü ne de niy le ta raf tar a lý na cak fut bol cu yu me rak la bek li yor. UJFALUSÝ: G.Saray çok iyi takým oldu GA LA TA SA RAY'IN tec rü be li sa vun ma o yun cu su To mas Uj fa lu si, Fi o ren ti na'ya kar þý yap týk la rý ha zýr lýk ma çýn da al dýk la rý 10'lýk ga li bi ye tin, Fe - ner bah çe ma çý ön ce si ken - di le ri i çin ö nem li ol du ðu nu söy le di. Ye ni trans fer ler den Dany'nin sa vun ma da ki per - for man sý nýn so rul ma sý ü ze - ri ne Çek o yun cu, ''Ger çek - ten çok i yi bir fut bol cu a lýn - dý. Ö nem li bir trans fer ya pýl - dý. Ken di si Ka me run Mil li Ta ký mý'nda da for ma gi yen tec rü be li bir i sim" de di.

15 15 y KA RÝ LE RÝN HA YAT LA RI [Gü zel Kur ân O ku yan Meþ hur lar] 20 Ey lül 1940 yý lýn da Kur tan kö yü o la rak bi li nen Sa ra ve kö - yün de doð du. Ba ba sý Ab dü la ziz Ýs ma il Ah - med Say yad dýr. Ah med Say yad ah lâ ký, su re ti ve ses gü zel li ðiy le meþ hur du. Se si Mu ham med Rý - fat a ben zer di. Ya kýn çev re de se si meþ hur o lun ca Mý sýr Rad - yo sun da Kur ân o ku ma im ti ha - ný na gir di. An cak im ti ha ný ka - zan dý ðý ha be ri gel di ði gün ve fat et ti. (1944) Ab dü la ziz Say yad, ba ba sý ve - fat et ti ðin de he nüz dört ya þýn - day dý. Ken di kö yün de Ga rib Mu ham med Cad dan Kur ân e - ði ti mi a lýp ye di ya þýn da ha fýz ol - du. Da ha son ra din i lim le ri ni o - ku tan bir o kul da e ði tim al ma ya baþ la dý. Bu ra da se si ve o ku ma - sýy la meþ hur ol du. Bun dan son - ra o ku lun bü tün me ra sim le rin - de o ku ma ya baþ la dý. Ýlk de fa on i ki ya þýn da bü yük bir mec lis te o ku - ma ya çað rýl dý. Say yad ýn bir son ra ki e ði tim ye - ri Mý sýr da ki ün lü Ez her Ü ni ver si te si ol - du. Bu ra da U su lid din Fa kül te si ne gir di ve Ez her in meþ ru ta sýn da kal ma ya baþ la dý. Ab dü la ziz Say yad, Kur ân dün ya sýn da ki a sýl ü nü nü Mus ta fa Ýs ma il le kar þý laþ ma - sýn dan son ra el de et ti. Bir gün Mus ta fa Ýs - ma il in çað rýl dý ðý bir ye re o da git ti. O ra da o ku yu þu - nu din le yen Mus ta fa Ýs ma il den bü yük tak dir al dý. Mus ta fa Ýs - ma il Say yad ý çok be ðen miþ ve: Ya Þa ban, sen ba na genç li ði - mi ha týr la tý yor sun di ye rek son o ku yu þu o na yap týr mýþ tý. Mý sýr - da ki â det le re gö re son o ku yu þu AH MET ER GE NE KON Þa ban Ab dü la ziz Say yad (1940?) en bü yük ka ri ya - par dý. Say yad bu - ra da ki meþ hur o - ku yu þun dan son - ra Mý sýr da cid di o la rak ta kip e dil - me ye baþ lan dý. MUS TA FA ÝS MA ÝL ÝN ÖV GÜ SÜ Za ma ný nýn en bü yük ka rii Mus - ta fa Ýs ma il Say yad dan sýk lýk la bah se der, Bu gen ce dik kat e - din. Kur ân ti la ve ti dün ya sýn da bü yük bir ge le ce ði var di ye rek o nu tak dir e der di. Say yad 1966 ta Ez her den en i yi de re cey le me zun ol du. Bun - dan son ra Ez her de ders ver me - ye baþ la dý. Ez her de ça lýþ ma ya baþ la dý. Fa kat bu ra da da faz la kal ma dý. Ken di kö yü ne ya kýn o - lan çe þit li o kul lar da Kur ân, tef - sir ve ha dis ders le ri ver di. Da ha son ra Me nuf þeh ri nin en bü yük ca mii o lan Ze vin Ca mi - i nde su re ka rii ol du. Halk o ku - ma sý i çin de vam lý ken di si ni me - ra sim le re ça ðý rýr lar dý. Git ti ði yer - ler de bü yük iz di ham lar ya þa nýr dý. Me ra sim ler de þeh rin bü yük le ri ve þeyh le ri de ken di si ni din le mek i çin ha zýr bu lu nur lar dý. Bu nun bir se be bi de Say yad ýn Kur ân ý di ðer ka ri ler den fark lý o la rak, mâ - nâ ve tef si riy le o ku ma sýy dý. Say yad, Ra ma zan ge ce le ri ni ha fýz lar ce mi ye tin de Kur ân o - ku ya rak ih ya e der di. RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE Ý ti kâf ne dir? Ý TÝ KÂF lü gat te bir þe ye de vam et mek de - mek tir. Dî nî bir te rim o la rak i se iti kâf, e - zan o ku nan ve ka met ge ti ri len bir mes cit - te, bir câ mi de ve ya i bâ det ya pý lan bir ma - bet te i ti kâf ni ye ti i le bir sü re i kâ met et - mek ten i bâ ret tir. F O T O Ð R A F L A R I N D Ý L Ý 22 RAMAZAN Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapýsýna kadardýr. Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasýn, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ý ebediyesini hayat-ý dünyeviye için bozmasýn, mâlâyâni þeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapýsýný açýp saadet-i ebediyeye girsin. (Mektubat) ÇO CUK ÇA MER VE Ý RÝ YA RI Kü çük ha ta E TA MÝN iþ le yen an ne - si ni dik kat li bir þe kil de iz li yor du. Ka dýn ca ðýz týp ký bir ma ki ne gi bi tý - kýr tý kýr iþ li yor ve or ta - ya da gü zel bir de sen çý ký yor du. Ýþ ler ken bir a ra du rak la dý ve ö nün - de ki ör nek kâ ðý dý ný e li - ne al dý, son ra yap tý ðý na bak tý. Bir ters lik var dý, i ki sin de ki il mek le ri de say ma ya baþ la dý. Bir il - mek ka çak lýk yap mýþ ve ken di si ni u nut tur muþ - tu. An la yýn ca an ne si sök me ye baþ la dý. Ne den sö kü yor - sun an ne? Yan lýþ yap mý þým da on dan ký zým. A ma çok bir fark yok ki. Ben ce bu ka dar uð raþ ma na ge rek yok. Þim di bir far ký yok - muþ gi bi gö rü nür a ma bu bi tip de di ðer le ri düz - gün o lun ca bir ta ne nin yok sun lu ðu ken di ni çok bel li e de cek ve di ðer le ri - ni de et ki le ye cek. Bir çü - rük do ma tes sað lam la rýn ya nýn da du run ca ne o lu - yor muþ öð ren me din mi ge çen ler de? E vet, dur duk ça di - ðer le ri ni de et ki li yor ve on lar da da ha ça buk çü rü yor lar. Ta mam, sök an ne, e mi nim ki da ha gü zel o la cak týr. * Ha ta kü çük ol sun bü yük ol sun ha ta dýr ve her za man dü zel til me ye ça lý þýl maz sa o ra dan bi ze ba kar du rur ço cuk lar. Týp ký o da mý zý da ðý týn - ca, o da top lan maz i se da ha faz la da ðý la ca ðý gi - bi. Bu yüz den ya ra maz - lýk ya pýn ca bu nu te la fi et me ye ça lý þa lým. Ý ti kâfýn hük mü ne dir? Ra ma za nýn son on gü nü gel di ðin de, na maz ký lý nan bir mes cit te i bâ det i çin i ti - kâf ni ye tiy le in zi vâ ya çe kil mek sün net-i mü ek ke de dir. Pey gam ber E fen di miz (asm) Me dî ne ye hic ret ten son ra her yýl Ra ma za nýn son on gü nün de i ti kâ fa çe ki lir, bü tün ge ce yi ve gün düz le ri i bâ det le ih yâ e der di. Re sûl-i Ek rem le (asm) bir lik te mü bâ rek ha ným - la rý da hâ ne-i sa a det le ri nin bir o da sýn da i ti kâf ya par lar dý. Haz ret-i  i þe va li de miz (ra) ra ma za nýn son on gü nü Pey gam ber E fen di miz in (asm) i ti ka fa gir di ði ni, i bâ - NUR DAN TE FEY YÜZ LE RÝM BA KÝ ÇÝ MÝÇ * GÜN LÜK mu hak kak Nûr lar la iþ ti gâl et mek lâ zým ki nef sin gâf let ku la ðý o lan kuv ve-i vâ hi - me þey ta nýn ves ve se le ri ni din le - me sin. Ri sâ le-i Nûr ü ze ri ne de rin le - me si ne te fek kür et mek lâ zým. Çün kü Ri sâ le-i Nûr te fek kür le ri en fü sî â lem de çok bü yük te sir ya pý yor. Gaf le ti par ça lý yor! Ül - fe ti ký rý yor! Ün si ye ti da ðý tý yor! * U huv vet-i Ýs lâ mi ye i le mür - te bit ve a lâ ka dar o lan, çok ra bý - ta-i mâ ne vî ye yi bu la bi lir. Bir bi - ri ne mâ nen lü zûm ol sa mad - de ten yar dým e der ve et me li - dir. Mü min mü mi ne af fe di ci ol - ma lý! Çün kü Al lah af fe den le ri se ver. Müs lü man kar de þi mi ze kar þý af fe di ci ve ke rîm ol mak ta ni çin cim ri lik ya pý yo ruz? Ýn san ku sûr suz ol maz! Çün kü det le meþ gul ol du ðu nu, a i le si ni na maz i - çin u yan dýr dý ðý ný ve ha ným la rýn dan u zak kal dý ðý ný be lir tir. Ý ti kâf ki fâî ni te lik te bir sün net-i mü ek - ke de dir. Ya ni bir bel de de i ti kâf sün ne ti ni bir Müs lü man ye ri ne ge tir di ðin de di ðer Müs lü man lar dan bu me sû li yet kal kar. DU Ey Mü ci be d-da a vât! Müs te cap ol ma - yan du a dan, mak bul ol ma yan a mel den, meþ kur ol ma yan sa yden, meb rur ol ma - yan i ba det ten, mes tur ol ma yan gü nah tan sa na sý ðý ný rým! Bi zi ba ðýþ la!  min! Sý ðý ný la cak sað lam ka le: Sün net-i se niy ye in san me lek de ðil, dün ya da cen net de ðil dir. Ku sûr suz mu - yuz ki ku sûr suz in san a rý yo ruz? Öy ley se af fe di ci o la lým! Ten kîd e der ken a man dik kat! Þahs-ý mâ ne vî yi in ci te cek fi il ler - den ak rep ten, yý lan dan ka çar gi - bi kaç ma lý yýz! Yok sa ha tar-ý a - zîm o lur! Ce ma at hu kû ku þa hýs hu kû - kun dan da ha ö nem li dir. Ce ma - at hu kû ku na ya pý lan ta ar ruz, þa hýs hu kû ku na ya pý lan ta ar ruz - dan çok da ha mes u li yet li dir. A - man dik kat! Þa hýs lar bi zim is ti kâ met im ti - ha ný mýz o la bi lir. Þah sýn tak lîd e dil me si de, ten kîd e dil me si de ha ta dýr. Öy ley se pren sip ler le ha re ket et me li yiz. * Ýn sa nýn ser ma ye si i se, cüz-i lâ ye te cez zâ gi bi cüz î bir þey dir. O cüz-i ih ti ya rî si nin mey dan-ý ce ve lâ ný, ký sa cýk þu za man-ý ha - zýr ve bir ân-ý sey yal dir. E vet, in sa nýn e lin de ki cüz-ü ih ti ya rî i le iþ le dik le ri ef al le rin - de, Ce nâb-ý Hakk a a it ne tâ i ci ER HAN AK KA YA dü þün me mek ge rek tir. (On Ye din ci Lem a) Ýn sa nýn i râ de-i cüz i ye si za yýf - týr. Ce nâb-ý Hak o za yýf, cüz î i - râ de yi, i râ de-i kül li ye si nin ta al - lû ku na bir þart-ý â di yap mýþ týr. Ýl let-i ha kî kî, i râ de ve kud ret-i Rab ba ni ye dir. Ku lun e lin de an - cak ve an cak çok za yýf bir i râ dei cüz iy ye var dýr. Kul se çer, Al - lah ya ra týr. * Þey tan lar ve þey tan la ra u - yan lar, da lâ le te sü lûk et tik le ri i - çin, kü çük bir ha re ket le çok tah rî bat ya pa bi lir ler. (On Ü çün - cü Lem a) Þey tan la rýn kâ i nat ta i cad ci - he tin de hiç bir med hal le ri yok - tur. An cak va zî fe le ri þer dir, tah - rîp tir, a de mî dir ve boz mak týr. Öy ley se sün ne te sý ðýn ma lý yýz. Çün kü sün net-i se niy ye hýsn-ý ha sîn dir! Þey ta nýn bir fi i li halk et me ve in sa na te sîr et me et ki si yok tur! Hay rý ön le mek i çin il let-i tam - me þart la rý ný terk et tir me ves ve - se si var dýr.

16 y 22 RAMAZAN RA MA ZAN NÂ ME ÝFTAR SOF RA SI IS PA NAK LI GÖ ÐÜS SAR MA SI Fa kir fu ka ra nýn hak ký dýr, ze kât. Ah ret te mü kâ fa tý o lur, kat kat. Kul ol Rab bi ne rah met ve guf ra ný ka zan Yak la þý yor so na yir mi i ki dir Ra ma zan. HA SAN ÞEN Â lem-i Ýs lâm mun ta zam or du ki Þü kür sav mý mýz ol du yir mi i ki Di zi len ni met le re bak sof ra da ki! Fi kir ha zi ne si Þehr-i Ra ma zan AB DUL LAH ÞA HÝN MEB RU RE ÞEN LER Mal ze me ler: 1 bü yük ta vuk göð sü 1 çor ba ka þý ðý sal ça 1 a det so ðan 250 gr ýs pa nak 2 a det ha vuç 2 yu mur ta HAZIRLANIÞI: n Ta vuk göð sü nün te miz len me si: Kes kin bir bý çak la ta vuk e ti ni ke mi ði ni ka zý ya rak ay rý lýr. Ta vuk ka fe si ta ma men çý kar tý lýr. De ri si üs tün de ka lýp ze de len me me si ge re kir. E tin ka lýn o lan yer le ri bý çak la in ce bif tek gi bi ke si lip e tin az ol du ðu böl ge le re ko nup ta vuk göð sü ke mik siz bir ka re þek li ne ge ti ri lir. Is pa nak a yýk la nýp bol su da bir kaç kez yý ka nýp, kü çük kü çük doð ra nýr. Ha vuç ka zý nýp u fak u fak doð ra nýr. So ða nýn ka bu ðu so yu lup in ce cik ký yý lýr. Ta va ya yað ko nup doð ran mýþ so ðan da ka tý la rak kav ru lur. Ha vuç ve tuz ka tý la rak ký sýk a teþ te bir mik tar kav ru lur. Is pa nak lar i la ve e di lip ü ze ri ka pak la ör tü lüp pi þi ri lir. Is pa nak lar yu mu þa yýn ca a teþ ten a lý nýr. Faz la su yu süz dü rü lür. Yu mur ta lar da bir kap ta i yi ce haþ la nýp su yu süz dü rü lür. Ka buk la rý so yu lur. Ta vuk göð sü nün ü ze ri ne u zun la ma sý - na ýs pa nak lý iç yay dý rý lýr. Haþ lan mýþ yu mur ta lar u zun la ma sý na or ta dan i ki ye bö lü nür. Yu mur ta lar göð sün ü ze ri ne u zun la ma sý na sý ra la nýr. Gö ðüs dik kat li ce i çin de ki mal ze me dý þa rý ta þý rýl ma dan ru lo þek lin de sa rý lýr. Ta vuk ru lo su ka lýn bir ip le ros to gi bi sý ký ca sa rý lýr. Bir ten ce re ye yer leþ ti rip az bir su i le ký sýk a teþ te dön dü re dön dü re pi þi ri lir. Ve ya mi ni fý rýn da pi þi ri lir. Piþ tik ten son ra ip ler ke si lip çý ka rý lýr. Ýn ce in ce di lim le re bö lü nüp ya nýn da bir gar ni tür le ser vis ya pý lýr. A fi yet ol sun. Ramazan orucu Ömür gaflet içinde geçen bir hazan, Ýmdada yetiþti geldi, þimdi Ramazan, Ýnsan gaflete düþebilir belki bazan, Gel bu bereketli aydan sevap kazan, Ramazan bereketli kazançlý bir ay, Gel sen de bu sofradan çýkar pay, Hamd ederek oruçla otuz günü say, Ýftardan sonra bol bol iç çay, Rabbim þükür eriþtirdin yine oruca, Rahmet hazinesinden çýkýlýr burca, Ýkramýný gönder rahmetinden bolca Ubudiyetimizi Yaradana yapalým kulca, Camilerde okunur mukabele her vakit, Cemaat rahlede hafýzlarý eder takip, Kürsüye de arada çýkar bazen bir hatip, Minberden vaazý nasihatla eder hitap, Manevî bir hava hissedilir her yerde Oruç gönüllere þifa devadýr çok derde, Kötülüklere þerlere çekilir perde, Oruç þefaatçi olur bize mahþerde, Rahmet bereket yaðar saðanak saðanak, Oruç þeytana nefse karþý en iyi sýðýnak, Rahmet ikliminden güzel bir kaynak, Maðfiretime koþ der bize yüce Hak, Ne bereketli ne mübarek Ramazan Her bir Kur ân harfine binler yazan, Muteþem olur Davudî okunan o Ezan, Ýftar vakti ne muhteþem, ne muazzam On bir ayýn sultanýdýr oruç siyam, Nefisler hakkýyla Allah a (cc) eder kýyam, Sevaplar binler olur ne bereketli eyyam, Yýlma sevaba, yardýma eyle devam, HASAN YEÞÝLKAYA BÝR þa hýs, Ha rem-i Þe rif in ka pý sýn da, Ey doð ru la ra yar dým e den, ha ram lar dan ka çý nan la rý ko ru yan Al lâ hým! di ye rek hep ay ný du â yý o ku yor du. O na, Sen baþ ka du â bil mez mi sin? de di ler. O þöy le a çýk la dý, bu du â yý tek rar et me se be bi ni: Ben Beyt-i Þe rî fi ta vâf e der ken a ya ðý ma ta ký lan bir þe yi e ði lip al dým. Bir de bak tým ki, i çin de bin al týn bu lu nan bir ke se. Þey ta ným la î mâ ným mü câ de le ye tu tuþ tu lar. Bin al týn çok pa ra, se nin bü tün ih ti yaç la rý ný kar þý lar de di þey ta ným. Î mâ ným i se, Bu ha ram dýr, bo þu na sak la ma; sa hi bi ni bul, tes lim et! de di. Ben böy le mü câ de le i çin de i ken, bi ri nin se si du yul du: Bu ra da, i çin de bin al tý ným bu lu nan ke sem kay bol muþ tur. Kim bul du i se ge tir sin, o na o tuz al týn müj de ve re yim! Bin ha ram dan o tuz he lâl ha yýr lý dýr, di ye rek ke se yi sa hi bi ne tes lim et tim. O da ba na o tuz al týn ver di. Bu nu a lýp ba - HÝ KÂ YE LER DEN HA KÝ KA TE DER LE YEN: OR HAN A LA GÖZ Doð ru lu ðun mü kâ fa tý kýr cý lar çar þý sýn da ge zer ken, bir A rap kö le nin bu pa ra ya sa týl dý ðý ný gö rün ce, he men sa týn al dým. Bir müd det son ra bu kö le nin ya ný na bir ký sým A rap - lar ge lip giz li ce ko nuþ ma ya baþ la dý lar. Kö le den ne ko nuþ tuk la rý ný sor dum. Sak la ma yýp ay nen an lat tý: Ben Mað rip sul tâ ný nýn oð lu yum. Ba bam, Ha beþ me li kiy le cenk e dip sa va þý kay bet ti. Be ni de e sir a lýp bu ra lar da sat - tý lar. Ba bam bun la rý gön der miþ, el li bin al týn da ver miþ ki, be ni sa týn a lýp gö tür sün ler. Sen ba na çok i yi lik et tin, ken di ev lâ dýn gi bi bak týn. Bun dan do la yý mem nun kal dým. Bun lar be ni sa týn a la cak lar; sa kýn az al tý na râ zý ol ma, el li bin al tý na sat be ni. De di ði gi bi ol du. El li bin al tý na sat tým kö le yi. Bu ka dar bü yük ser ma ye i le bir ký sým mal lar a lýp Bað dat a git tim. O ra da aç tý ðým dük kân da mal la rý mý sa tý yor dum. Bir ta ný dý ðým ge lip, Meþ hur bir tüc car dos tum ve fât et ti, ay gi bi gü zel kýz ca ðý zý yal nýz kal dý. Gel bu nu sa na a la lým de di. Ben de ka bul et tim. Ký zýn, çe hiz o la rak ge tir di ði bir ta kým ta bak la rýn ü ze rin de i çi al týn do lu ke se ler var dý. Hep si nin ü ze rin de de bi ner al týn ya zý lý i ken, bi rin de do kuz yüz yet miþ al týn ya zý lý i di. Bu nun se be bi ni sor du ðum da kýz ca ðýz de di ki: Ba bam bu ke se yi Ha rem-i Þe rif te kay bet miþ. Bu lan bir he lâl zâ de ke se yi i â de e din ce, o tuz al tý ný o na müj de o la rak ver miþ, on dan ge ri ye ka lan lar dýr bu ke se de ki al týn lar. Bu nun ü ze ri ne ben Al lâh a hamd ve þü kür ler de bu lun dum; bun lar hep doð ru lu ðun, i yi li ðin be re ke ti, di ye rek hâ di se yi kýz ca ðý za an lat tým. Sü rur ve sa â de ti miz da ha da per çin len miþ ol du! (Ne vâ dir-i Sü hey lî, s ) KÂ Ý NAT KÝ TA BI MUS TA FA ÖZ TÜRK ÇÜ Kâ i nat ki ta bý i çe ri sin de bir nok ta yým! Ya Al lah, Ya Rah man, Ya Ra him! Ya Ferd, Ya Hayy, Ya Kay yum! Ya Ha kem, Ya Adl, Ya Kud düs! Se nin Ýsm-i A zam ýn, Arþ-ý A zam ýn, Ma kam-ý Mah mud un ve Kur ân-ý Mu ci zü l-be yan ýn, mü na cat-ý Kur ân ýn, Ev râd-ý Kud si ye nin hak ký i çin... Re sûl-i Ek rem in (asm), As hab-ý Be dir in, Ku man dan-ý As hab-ý Be dir in hak ký i çin... Bil di ði miz ve bil me di ði miz bü tün Es mâ-i Hüs na n... Rah man, Ra him, Ve dud, Ce lil, Ce mil, Nur, Ha kim, Be dii ism-i þe rif le rin hür me ti ne... Ri sa le-i Nur un hak ka ni ye ti, Üs ta dý mý zýn ha tý rý, Ri sa le-i Nur un has þa kirt le ri nin ih lâs ve sa da kat le ri nin, Ya sin-i Þe rif le rin, A ye te l-kür sî le rin ve Ýh las-i Þe rif le rin, A ye tü l-küb râ nýn, Te fek kür nâ me nin, A sa-yý Mu sa nýn hür me ti ne... Ýsm-i A zam ý nýn ve Kur ân-ý Ha kim in her ta ra fý kap la yan nu ru nun hür me ti ne... Ya Hà lýk, Ya Hà lýk-ý Zül ce lâl ve Ya Zül ce lâl-i ve l-ýk ram! Ya Ý lâ he l-ev ve lî ne ve l-â hi rîn! Ya Hay yu Ya Kay yûm! Ya Rab be s-se ma vâ ti ve l-arz! Ya Nu rü s-se mâ vât-ý ve l-arz! Ya Kâ di ye l-hâ cât, Ya Dâ fi e l-be liy yât! Ve Yâ Mu cî be d-da a vât! Ý la hi Ya Rab, Ý la hi Ya Rab, Ý la hi Ya Rab! Al la hým! Hamd yal nýz Sa na dýr. Ham da lâ yýk yal nýz Sen sin. Bi zi yal nýz bý rak ma, bi zi mah vet tir me, bi ze yar dým et. Bi ze dün ya da da, a hi ret te de i yi lik ver. Bi ze a cý, bi ze mer ha met et. Var lý ðý na, bir li ði ne, ih san et ti ðin mad dî ve ma ne vî ni met le re hamd-ü se na lar ol sun. Kâ i nat Ki ta bý i çin de bir nok ta yým, a ci zim... Yal va rý þým Sa na dýr... Mu î ni miz ol Al la hým, ne o lur!

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı