EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli"

Transkript

1 ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK BULUÞMASI BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ. RECEP GÖREN ÝN HABERÝ SAYFA 3 TE YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK EÐÝTÝM-BÝR-SEN GENEL BAÞKANI AHMET GÜNDOÐDU: BAÞÖRTÜ YASAÐI, KESÝNTÝSÝZ VE KARMA EÐÝTÝM, ANDIMIZ KALKSIN. ERDOÐAN: EN ÖNEMLÝ EÞÝK, KOMÝSYONLA AÞILDI Yeni anayasa bir yýlda çýkar FO TOÐ RAF: MU RAT SA YAN Ba þör tü sü ya sa ðý so ru nu ar týk çö zül sün. Ye ni a na ya sa da ba þör tü - sü ol ma sýn, a ma ba þör tü sü nü ya - sak la ma nýn u tanç ve si le si o la ca ðý bir ik lim o luþ tu rul sun. AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan, si ya sî par ti le rin, a - na ya sa yý si ya sî re ka be te fe da et me me - le ri nin, a lý na cak yo lu ký sal ta cak en ö - nem li hu sus ol du ðu nu be lir te rek, Ý na - ný yo rum ki bu Mec lis, mil le ti miz le bir - lik te ya pa ca ðý ye ni bir a na ya sa i le a dý ný ta ri he fark lý kay det ti re cek tir de di. Par la men to nun bir yýl i çin de bu i þi Al lah ýn iz niy le ra hat lýk la bi ti re ce ði ni i fa de e den Er do ðan TBMM de tem sil e di len bü tün par ti le ri mi zin, ön þart ol - mak sý zýn uz laþ ma ko mis yo nun da ma - sa ya o tur ma la rý ka na a tim ce en ö nem - li e þi ðin a þýl ma sý an la mý na ge lir di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 5 te KOMÝSYON YARIN TOPLANIYOR Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný yü rü te cek o lan ko mis yo n, ilk top lan tý sý ný ya rýn ya pa cak. Mec lis te gru bu bulunan par ti le rin 3'er ü ye ver di ði ko mis yon da; AKP yi Mehmet A li Þa hin, Ah met Ý yi ma ya, Mus ta fa Þen top, CHP yi A til la Kart, Sü heyl Ba tum, Rý za Tür men, MHP yi Fa ruk Bal, Tun ca Tos kay, Ok tay Öz türk, BDP yi iay la A kat A ta, Sýr rý Sü rey ya Ön der ve Al tan Tan tem sil e de cek. 5 te DÜNYADA KÜRESEL DEÐÝÞÝM YAÞANIYOR Ekonomide ABD nin tahtý artýk sarsýlýyor Tur gut Ö zal Ü ni ver si te si Ýk ti sa di ve Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si Bö lüm Baþ ka ný Prof Dr. Ra ma zan Taþ, Çin i le A me ri ka a ra sýn da son za man lar da ay yu ka çý - kan ses li kav ga nýn, kü re sel güç kay - ma sý nýn çý kar dý ðý sür tün me nin se si ol du ðu nu be lirt ti. E ko no mist Taþ, dün ya e ko no mi sin de bü yük bir de ði - þim ya þan dý ðý na dik kat çek ti. 11 de BÝR AYA YAKIN SÜREDÝR ÇALIÞIYORLAR Arama yapan Rumlar doðalgaza rastladý Kýb rýs Rum yö ne ti min ce, Af ro dit o la - rak i sim len di ri len 12. par sel de do ðal gaz a ra ma ça lýþ ma sý ya pan A me ri kan Nob - le E nergy þir ke ti ne a it plat for mun, do - ðal gaz ka bar cýk la rý na u laþ tý ðý id di a e - dil di. Rum ga ze te le ri do ðalgaz ya ta ðý - nýn ön ce ki tahmin le re gö re kat bü yük ol du ðu nu yaz dý. Rumlar, sondaja 18 Eylül akþamý baþlamýþtý. 11 de Kaddafi çölde saklanýyor Lib ya da ki U lu sal Ge çiþ Kon se yin de et nik grup Tu a reg le ri tem sil e den Mu sa el Ko ni, Kad da fi nin Ni jer ve Ce za yir sý nýr la rý ya ký nýn da, çöl de sak lan dý ðý ný id di a et ti. Ko ni, Kad da fi nin Ni jer hü kü me ti i le de sý ký bað la rý ol du ðu na ve sý nýr dan is te di ði gi bi ge çip ül ke ye dö - ne bi li yor o la bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. Ö te yan dan Kad da fi nin oð lu el Sa a di i se, Ni jer de ev hap sin de tu tu lu yor. Ha be ri sayfa 7 de 28 Þu bat sü re cin de uy gu la ma ya ko - nu lan 8 yýl lýk ke sin ti siz te mel e ði tim, 18. Mil lî E ði tim Þu ra sýn da a lý nan ka - rar ge re ðin ce ke sin ti li ha le ge ti ril sin. Mil lî Gü ven lik ders le ri ne ü ni for - ma lý su bay lar de ðil, branþ öð ret - men le ri gir sin. Ko mu tan la ra öð - ret men lik, öð ret men le re ko mu - tan lýk yap tý rýl ma sýn. O kul lar da ki kar ma e ði tim zo run lu - lu ðu na son ve ril sin. Kýz ve er kek ço - cuk la rý ný ay rý o kul lar da o kut mak is te - yen a i le le rin ta lep le ri dik ka te a lýn sýn. Ço cuk la ra her gün pe da go ji ye ay - ký rý ve bi lim sel ol ma yan i fa de ler le do lu o lan An dý mýz'ý ko ro ha lin de söy let me uy gu la ma sý ar týk kalk sýn. FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAYFA 4 TE Bir öð ret me nin ba þör tü süy le der se gir me si ki mi il gi len di - rir? di ye so ra n Gün doð du, Fe mi nist le re çað rý da bu lu nu - yo rum: Ka dý n-er kek e þit li ði slo ga nýn dan vaz ge çin; bý ra - kýn ka dý n-er kek e þit li ði ni, bu ül ke de ka dýn lar a ra sý e þit lik bi le yok. Dev let da i re sin de, ü ni ver si te de, Mec liste ba þör - tü lü le rin bu lun ma sý i çin mü ca de le e de ce ðiz. Ye ni a na ya - sa da ba þör tü sü ol ma sýn, a ma ba þör tü sü nü ya sak et me - nin u tanç ve si le si o la ca ðý bir ik lim o luþ tu rul sun dedi. Cârî açýk ikiye katlandý Tür ki ye nin câ rî iþ lem ler he sa bý a - çýðý, bu yýlýn Ocak-A ðus tos dö ne min - de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 102,4 ar ta rak, 54 mil yar 261 mil - yon do lar ol du. Câ rî a çýk ge çen yý lýn ay - ný dö ne mi ne gö re 27 mil yar 447 mil yon do lar ar týþ gös ter di. Ha be ri sayfa 11 de ISSN Simav depremi normal deðil Mýsýr Baþbakanýnýn istifasý istendi Yine Karayýlan bilmecesi Türkiye de þiþmanlýk oraný artýyor En eski otomobil 4.62 milyon dolara satýldý 16 Ýlk yerli otomobili Bursa da yapacaðýz 11

2 2 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Ölüm, en büyük bir nimet! Isparta Mevlidi ve Isparta Kahramanlarý Aðýrlaþmýþ olan vazife-i hayattan ve tekâlif-i hayatiyeden âzâd edip, yüzde doksan dokuz ahbabýna kavuþmak için âlem-i berzahta bir visal kapýsý olduðundan, en büyük bir nimettir. Ýkinci Suâl: urkan-ý Hakîm de, Hanginiz daha Fgüzel iþler yapacaksýnýz diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatý da yaratan Odur. (Mülk Sûresi, 67:2.) gibi âyetlerde, Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki, zâhiren mevt inhilâldir, ademdir, tefessühtür, hayatýn sönmesidir, hâdimü l-lezzâttýr. Nasýl mahlûk ve nimet olabilir? Elcevap: Birinci sualin cevabýnýn âhirinde denildiði gibi, mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândýr, bir tahvil-i vücuttur, hayat-ý bâkiyeye bir dâvettir, bir mebdedir, bir hayat-ý bâkiyenin mukaddimesidir. Nasýl ki hayatýn dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir. Öyle de, dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir. Çünkü, en basit tabaka-i hayat olan hayat-ý nebâtiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri san at olduðunu gösteriyor. Zira, meyvelerin, çekirdeklerin, tohumlarýn mevti tefessühle, çürümek ve daðýlmakla göründüðü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlý bir imtizâcât-ý unsuriye ve hikmetli bir teþekkülât-ý zerreviyeden ibaret olan bir yoðurmaktýr ki, bu görünmeyen intizamlý ve hikmetli ölümü, sümbülün hayatýyla tezahür ediyor. Demek çekirdeðin mevti, sümbülün mebde-i hayatýdýr; belki ayn-ý hayatý hükmünde olduðu için, þu ö- lüm dahi hayat kadar mahlûk ve muntazamdýr. Hem zîhayat meyvelerin yahut hayvanlarýn mide-i insaniyede ölümleri, hayat-ý insaniyeye çýkmalarýna menþe olduðundan, o mevt onlarýn hayatýndan daha muntazam ve mahlûk denilir. Ýþte, en ednâ tabaka-i hayat olan hayat-ý nebâtiyenin mevti böyle mahlûk, hikmetli ve intizamlý olsa, tabaka-i hayatýn en ulvîsi olan hayat-ý insaniyenin baþýna gelen mevt, elbette, yeraltýna girmiþ bir çekirdeðin hava âleminde bir aðaç olmasý gibi, yeraltýna giren bir insan da âlem-i berzahta elbette bir hayat-ý bâkiye sümbülü verecektir. Amma mevt nimet olduðunun ciheti ise, çok vücuhundan dört veçhine iþaret ederiz: Birincisi: Aðýrlaþmýþ olan vazife-i hayattan ve tekâlif-i hayatiyeden âzâd edip, yüzde doksan dokuz ahbabýna kavuþmak için âlem-i berzahta bir visal kapýsý olduðundan, en büyük bir nimettir. Ýkincisi: Dar, sýkýntýlý, daðdaðalý, zelzeleli dünya zindanýndan çýkarýp, vüs atli, sürurlu, ýztýrapsýz, bâki bir hayata mazhariyetle, Mahbûb-u Bâkînin daire-i rahmetine girmektir. Üçüncüsü: Ýhtiyarlýk gibi, þerâit-i hayatiyeyi aðýrlaþtýran birçok esbab vardýr ki, mevti, hayatýn pek fevkinde nimet olarak gösterir. Meselâ, sana ýztýrap veren pek ihtiyar olmuþ peder ve validenle beraber, ceddin cedleri, sefalet-i halleriyle senin önünde þimdi bulunsaydý, hayat ne kadar nikmet, mevt ne kadar nimet olduðunu bilecektin. Hem meselâ, güzel çiçeklerin â- þýklarý olan güzel sineklerin, kýþýn þedâidi içinde hayatlarý ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduðu anlaþýlýr. Dördüncüsü: Nevm, nasýl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattir hususan musîbetzedeler, yaralýlar, hastalar için. Öyle de, nevmin büyük kardeþi olan mevt dahi, musibetzedelere ve intihara sevk eden belâlarla müptelâ olanlar için ayn-ý nimet ve rahmettir. Amma ehl-i dalâlet için, müteaddit Sözlerde katî ispat edildiði gibi, mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet, azap içinde azaptýr; o bahisten hariçtir. Mektubat, 1. Mektub, 2. Suâl, s. 13 LÛGATÇE: mevt: Ölüm. inhilâl: Çözülme, daðýlma, parçalanma. adem: Yokluk. tefessüh: Çürüme, kokuþma. hâdimü l-lezzât: Lezzetleri mahveden, yýkan. Risâle-i Nur hareketinin tarihinde Bediüzzaman Mevlidlerinin önemli bir yeri ve deðeri vardýr. Mevlidler, Nur Talebelerinin yýllýk buluþma, kaynaþma, kuvvet alýp verme ve hasret giderme adresleridir. Bediüzzaman Hazretlerinin bâki âlemlere irtihalinden sonra ilk mevlid 1967 yýlýnda Van ilinde yapýldý. Urfa, Van ve Isparta da yapýlan ve gelenek hâline gelen Bediüzzaman Mevlidleri, 12 Eylül 1980 ihtilâline kadar devam etti. Ýhtilâlden sonra maalesef uzun yýllar boyunca mevlidler kesintiye uðradý. Sadece, Ramazan ayý sonlarýnda yapýlan Urfa mevlidi devam edebildi. 28 Ekim 1990 yýlýnda Ankara Kocatepe Camii nde gerçekleþen mevlid büyük ses getirdi. Tertipleyenler on beþ gün nezarette tutuldu. Bu zaman zarfýnda Bediüzzaman, Risâle-i Nur ve Nurculuk basýn camiasýnýn gündemine oturdu. Hatta yurt dýþýndaki çok satan meþhur dergilere bile konu oldu yýlýnda yapamadýðýmýz Kocatepe mevlidleri, sonraki yýllarda hep gerçekleþtirildi ve büyük istifadeye vesile oldu. 10 Ekim 1999 yýlýnda yapýlan son Kocatepe Mevlidinde Deprem Ýlâhî Ý- kaz broþürü daðýtýlmasý ve basýna verilen beyanatlar, 28 Þubat zihniyetini rahatsýz etti. O günden sonra gelen bütün iktidarlar döneminde bu mevlidi yapamaz olduk. Bu günkü dindar iktidar da farklý gerekçelerle buna izin veremedi. 12 yýldýr millet Kocatepe Mevlidinin hasretini çekiyor. Doðudan batýya, kuzeyden güneye farklý etnik kökenlere sahip millet fertlerini din kardeþliði potasýnda eritip kaynaþtýran ve küçük bir Türkiye yi oluþturan bu mevlide milletle birlikte aslýnda devletin de ihtiyacý var. Millî Birlik ve Kardeþlik projesinin nasýl ve hangi vasýtayla gerçekleþtirileceðinin asýl adresinin Risâle-i Nur eserleri olduðu o mevlidle görülecektir. Isparta Mevlidi kýsmen bu ihtiyaca cevap vermeye üç yýldýr devam ediyor. 9 Ekim 2011 tarihi itibariyle icra edilen bu mevlide, bulunduðumuz ilçeden biz de bir otobüsle iþtirak ettik. Otobüsün yarýsýný liseli gençler o l u þ t u r u y o r d u. Marþlar ve Ýlâhiler eþliðinde devam eden yolculuðumuz bol rahmetli bir güne denk gelmiþti. Yol boyunca devam e- den yoðun yaðmur yaðýþý, Isparta da da devam ediyordu. Türkiye nin dört bir tarafýndan gelen Nur Talebeleri camiyi týklým týklým doldurmuþtu. Öðle namazýný müteakip Risâle-i Nur dan yapýlan dersler ve okunan mevlid esnasýnda, cami avlusunda bir o kadar insan da muhabbetle kucaklaþýyor, aylarca ve yýllarca birbirini göremeyen Nur kahramanlarý hasret gideriyordu. Ýçleri nur, dýþlarý nur ve yüzleri hep tebessüm doluydu. Türk ü, Kürdü, Lâz ý, Çerkez i, Abaza ve Gürcüsü, hâsýlý otuz farklý etnik kökenden binlerce insan, Risâle-i Nur aynasýndan yansýyan Kur ân hakikatleri etrafýnda toplanmýþlardý. Bu millet ve memleket kurtuluþ için her türlü çareyi deneyecek, fakat Risâle-i Nur dan baþka çare bulamayacaklar. diyen büyük Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin bu tesbitinin ne kadar doðru olduðunu fiilen gösteriyorlar- dý. Milletin birlik ve beraberliðini saðlamak için milyarlarca lirayý harcayan, yeri geldiðinde kuvvet ve silâh kullanmak zorunda kalan devlet a- damlarý bu tabloya göz kapamak deðil, gerçek formülü görmek için ibret almalýdýrlar. Bediüzzaman Hazretlerinin Taþý topraðý benim için mübarektir. dediði Isparta yý ve Risâle-i Nur un saff-ý evvel ilk talebeleri olan Isparta Kahramanlarýný Üstad Isparta yolculuðumuz hem baþka vilâyetlere, hem de sonraki nesillere örnek gösterdi. Onlar gibi olunmasýný istedi. Gerçekten, Isparta Kahramanlarý unvanýna lâyýk olan o mübarek insanlar, ihlâs, sadâkat, sebat, metanet, tesanüd, mahviyet, terk-i enaniyet, birbirinin meziyet ve hizmetleriyle samimî olarak iftihar etmek gibi daha pek çok fazilet ve yüksek ahlâklarýyla her tarafa ve sonraki nesillere güzel bir numune oldular. Allah onlardan ebediyen razý olsun.. Þimdiki Isparta Kahramanlarý da öncekilerin yolundan gidiyor. Ayný ahlâk, ayný karakter, ayný gayret ve himmetle kudsî iman dâvâsýna sahip çýkýyorlar. Mevcut hizmet merkezlerine ilâveten, yeni ve büyük bir hizmet merkezinin inþaasýnýn arefesindeler. Onlara bu teþebbüslerinde muvaffakiyet dilerken, Bediüzzaman Mevlidinde emeði geçen ve katkýsý olan herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz. Allah onlardan da ebediyen razý olsun ve ebedî saadete nail eylesin, âmin (9 Ekim 2011 Isparta Mevlidi anýsýna) Bir otobüs çoktan yollara düþmüþtük bile Herkes mutluluðunu yüzyüze getirdi dile Sandým ki bugün Kâbe yollarýndayým Bir bütün olmuþuz kardeþlerimin yanýndayým Atasoy un Cevþen sesi ile þenlendi ortamýmýz Semadaki rahmet bulutlarý aldý gitti gamýmýz Kara bulutlar güneþin hüzmelerine yol verdi Güneþin doðuþu da batýþý kadar güzeldi Tefekkür edelim diye; Kara kayanýn üzerine çýplak kaya konmuþ O kayanýn üzerinde yeni bir çam doðmuþ Varlýða kün emri verilmiþ her þey olmuþ Anladým ki, bu bize kudreti anlatan yolmuþ Çay bahçesinde hep birlikte kahvaltýlar yenildi Getirin taamlarý Müslümanýn malý ortak denildi Beraberce Çam Daðý na vardýk güpe gündüz Þevkle; dik yamaçlar oldu önümüzde dümdüz Býraktýðýn aðaçlar dallarýný duâya kaldýrmýþ Gelen ziyaretçilerini nur âlemine daldýrmýþ Üstadým! Biliyoruz sen hep yanýmýzdaydýn Daðlar sevenlerinle dolmuþ; gözümüz aydýn Müjde vermiþtin bir gün bu günlerin geleceðini, Resûlümden aktardýn bize saadete nasýl erileceðini Her aðacýn altýnda gruplar Nurlarýný okuyor Nur fabrikasý reþhalarýný dokuyor da dokuyor Þaþýrdým Arafatta mýyým? Yoksa Arafat mý bana geldi? Ýþte Nurlarýn þimdi böyle güzel semereler verdi Yeni Asya m Barla tesislerinde güzel aðýrladý bizi Dinlendirdi, yatýrdý, doyurdu. Sonra uðurladý bizi Gücü yetenler kabir ziyaretlerine koþtu Gücü yetmeyen cennet bahçesinde coþtu Üstadýn mekânýnda namaz kýldým huþu ile Duygularýmý da duâlarýmla getirdim dile Cennet bahçesinde oturanlar geçenleri süzermiþ Hep baharda gördüm, güzü bir baþka güzelmiþ Son ziyaretimiz kýsa oldu, çok çabuk bitti Yatanlarýn ruhuna birer Fatiha-i Þerif gitti Ulu Cami de mevlid-i þerif dinlendi hep beraber Bu sürede melekler, rahmetle yere indi birer birer Mevlid boyu rahmet sindire sindire yaðdý Elhamdülillah eski dostlarý gördüm hepsi saðdý Kermesteki gençlerimize þevk ve sebat dilerim Týkýr kurabiyenin tarifini gazetede görmek isterim Bu yýl da görevimizi hakkýyla yerine getirdik Seneye tekrar buluþmak üzere yolculuðu bitirdik NAZMÝYE KESELÝ

3 Y HABER 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Zilkade 1432 Rumî: 29 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Jobs un masaya yatýrýlan baþarý kurgusu PENDÝK Belediyesinin düzenlediði Sosyoloji Okumalarý programýna katýlan Yazar Fatma Barbarosoðlu, geçtiðimiz hafta hayatýný kaybeden Apple CE- O su Steve Jobs un ölümü sonrasýnda yayýnlanan kurgu haberlerin sosyolojik perde arkasýný masaya yatýrdý. Ölümlerin genellikle baþarý hikâyesi olarak haber malzemesi olduðunu kaydeden Barbarosoðlu, Jobs un ölümününse bir baþarý kurgusu olduðunu belirterek, Steve Jobs un ölümüyle ortaya çýkan baþarý hikâyesi hiç doðal deðil! Jobs un ekibi, ölümü öncesinde bu baþarý senaryosunu hazýrlamýþtý. Onun ölümünün dünyada uyandýrdýðý etkiye sýradan bir gözle baktýðýnýzda çok farklý þeyler hissedebilirsiniz, fakat sosyoloji gözüyle baktýðýnýzda amaçlý bir kurgunun olduðunu anlýyorsunuz. Bu da, olaya olan önyargýsýz bakýþýnýzý ortadan kaldýrýyor dedi. Ýstanbul / Yeni Asya Simav depremi normal deðil ANADOLU Üniversitesi (AÜ) Uydu ve Uzay Araþtýrmalarý Enstitüsü Yer Bilimleri ve Mühendisliði Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Berkan Ecevitoðlu, Kütahya nýn Simav ilçesinde 19 Mayýs ta meydana gelen 5,9 büyüklüðündeki depremin dünyada nadir karþýlaþýlan bir durum olduðunu söyledi. Prof. Dr. Ecevitoðlu, 19 Mayýs ta Simav da 5,9 luk deprem olduðunu hatýrlatarak, normal depremlerin artçýlarýyla 3 ay içinde söndüðünü belirtti. Ecevitoðlu, þu bilgileri verdi: Simav daki olay çok farklý. Bu kadar zaman geçmesine karþýn aktivite hâlâ sönmeden devam ediyor. Bu deprem normal bir tektonik hareket deðil. Bunun incelenmesi çok ö- nemli. Simav daki depremin altýndan tektonik nedenler deðil de baþka nedenler çýkarsa bu durum 5 lik, 6 lýk depremlerin sýk sýk olacaðýný gösterir. Simav ýn fay kýrýðýnýn ötesine taþýnmasý söz konusu olabilir. Eskiþehir / aa 17 Ankara'daki Cami Çocuk Buluþmasý'nda, kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan kendileri için hazýrlanan hediyeleri alan çocuklarýn sevinçleri görülmeye deðerdi. Çocuk cami buluþmasýna yoðun ilgi DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ ÇOCUK BULUÞMASI ANKARA-DEMETEVLER'DE BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ. CAMÝDE DERS ÇALIÞIYORLAR DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðýnýn baþlatmýþ olduðu Cami Çocuk Buluþmasý programý Türkiye nin her yerinde ilgi görmeye devam ediyor. Ankara Demetevler de bulunan Özelif Camiinde hafta sonu gerçekleþtirilen programda Özelif Camii imam hatibi Halil Gürbüz tarafýndan çocuklara cami hakkýnda bilgiler verildi. Cami adabý ve cami görevlileri hakkýnda merak edilenleri çocuklara anlatan Gürbüz, çocuklarý öðlen namazýný birlikte kýlmaya dâvet etti. Namazýn ardýndan kendileri için hazýrlanan hediyeleri sevinçle karþýlayan çocuklar bütün cemaatin ellerini öperek tekrar camiye gelme sözü verdiler. ÖTE YANDAN, Düzce de, Cuma günleri vaaz ve hutbeleri sinevizyon sistemi aracýlýðýyla veren cami imamý, yurtta kalan üniversite öðrencilerini camiye çekebilmek için kablosuz internet aðý oluþturdu. Öðrenciler, 24 saat kablosuz internet hizmeti verilen camiye sadece namaz vakitlerinde deðil, ders çalýþmak için de geliyor. Diz üstü bilgisayarlarý bulunan öðrenciler, 500 metre uzaklýktaki yurttan da internete baðlanabiliyor. Camide dizüstü bilgisayarýyla ödev yapan DÜ öðrencisi Yasin Ayka ise uygulamanýn çok yerinde bir uygulama olduðunu dile getirerek, Cami bu özellikleri ile öðrencilere çok yararlý. Buraya gelerek hem ibadetimizi yerine getiriyoruz hem de günlük çalýþmalarýmýzda bize yardýmcý olan internetten yararlanýyoruz. Görsel olarak verilen vaaz ise kesinlikle çok yararlý. Görerek öðrenmek çaðýmýzýn gerekliliklerinden biri diye konuþtu. Ankara / Recep Gören Eðitimciler iyileþtirme istiyor MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý nýn teþkilât yasasýný deðiþtiren 652 sayýlý kanun hükmünde kararname ile bakanlýðýn teþkilâtlarýnda yönetici olarak görev yapýp ek ders ücreti a- lan eðitim çalýþanlarýna ek ders ücret ödenmesine son verildiðini ve yine bakanlýk birimlerinde görev yapan öðretmen haricî kadrolara da ek ödeme verilmesinin hüküm altýna alýndýðýný kaydeden Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Sekreteri Ýshak Çelebi, ek ödemenin bakanlýk teþkilâtlarýnda çalýþan bütün personele ödenmesi ve mevcut ödeme oranýna göre zam yapýlmasý gerektiðini söyledi. Bu yöndeki taleplerini Millî Eðitim Bakanlýðý na ilettiklerini ve konuyu takip ettiklerini söyleyen Ýshak Çelebi, Fiilen ders yapmayan personele ek ders ücreti ödemesinden personelin yalnýzca bir kýsmýnýn yararlandýrýlmasý, VHKÝ, memur, hizmetli, teknisyen, þoför gibi görevleri yapanlara ise herhangi bir ödeme yapýlmamasý geçmiþte büyük rahatsýzlýklar oluþturmuþtu. Bu nedenle ek ödemenin tüm personele yapýlmasý daha önceki ücretlerin üzerinde olmasý gerekiyor. Bir milyon kiþilik eðitim ordusu bir bütündür, ayrýmcýlýk yapýlmasýný istemiyoruz. Millî eðitimde hiçbir kesime üvey evlât muamelesi yapýlmasýna müsaade etmeyeceðiz dedi. Ankara / Ahmet Terzi Dindar iktidar la manevî erozyon Öncelikli gündem olan anayasada yoðunlaþýlýrken, baþka önemli konular da ihmal edilmemeli. Ki, bunlarýn baþýnda, toplumda giderek hýzlanan manevî erozyon var. Bediüzzaman ýn yüz yýl önceki Osmanlý toplumu için söylediði Milletin kalp hastalýðý zaaf-ý diyanettir, bunu takviye ile sýhhat bulabilir tesbiti günümüz tablosunda çok daha fazla geçerli. Haddizatýnda âcil ve kalýcý çözüm bekleyen terör belâsýnýn temelinde de bu gerçek yatýyor. Onun dýþýnda, istatistiklere yansýyan rakamlarýn gösterdiði üzere, evlilikler azalýrken boþanmalarýn artmasý, evlilik dýþý iliþkilerin týrmanýþa geçmesi, sokak çeteleri, alkol-uyuþturucu kullanýmýndaki yükseliþ, son günlerde çok konuþulur hale gelen kadýna ve çocuða þiddet olaylarý da. Meselâ TÜÝK istatistiklerine göre, son dört yýlda evlilikler yüzde 8.4 azalýrken, boþanmalar yüzde 26.8 artmýþ (Yeni Asya, ). Said Nursî nin Benimle görüþen ekserî dostlardan, kendi ailevî hayatlarýndan þekvalar iþittim. Eyvah dedim. Ýnsanýn, hususan Müslümanýn tahassungâhý (sýðýnaðý) ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyasý aile hayatýdýr. Bu da mý bozulmaya baþlamýþ? (Lem alar, s. 464) diye dikkat çektiði tablo, bu rakamlarda somutlaþýyor. Olayýn bizleri en çok düþündürmesi gereken cihetlerinden biri, bu tablonun, dindar ve muhafazakâr kadrolarýn iktidarýnda ortaya çýkmasý. Acaba, anayasada toplumun temeli olarak nitelenen ailenin alarm zilleri çalar hale geldiðini gösteren bu tabloda, din eðitimindeki boþluk ve yetersizliklerin yaný sýra, allanýp pullanýp Arap ülkelerine de ihraç edilen dizilerin rolü ne? O diziler ki, popüler baþrol oyuncularý, o ülkelere yapýlan resmî gezilerde first lady lere refakat ettiriliyor ve onlar tarafýndan prezante ediliyor... Keza, birileri Adým adým alkolü yasaklýyorlar iddiasýný tekrarlarken hükümetin yemin billah ederek Asla böyle bir niyetimiz yok a- çýklamalarý yaptýðý ve bu zamana kadar hiç görülmemiþ bir þekilde gazetelerin çarþaf çarþaf raký ilânlarý yayýnlamaya devam ettikleri bir süreçte, bizzat Baþbakanýn ikrarýyla, alkol tüketiminin artmasýndan daha normal ne olabilir? Bu iki örnek dýþýnda, manevî erozyonun ihale vurgunlarý, haksýz kazançlar, kayýrmalar, dýþlamalar gibi olgularda gözlenen boyutlarý da ayrý. Biliyorsunuz, bizim AKP iktidarýna yönelik ciddî endiþe ve eleþtirilerimizin en çok odaklandýðý nokta bu: Dünyevîleþme ve manevî erozyon. Eski dostlardan Yavuz Bahadýroðlu nun Dindar iktidar dindara çok pahalýya patladý. Dâvâsýný kemirdi. Maddeten zenginleþirken manen fakirleþiyoruz (Yeni Akit, ) ve Cemal Uþþak ýn On yýl önce dindarlar yoksulluk ve maðduriyetle sýnanýyordu. Bugün varlýklý ve muktedirler. Yeni bir sýnav var önlerinde. Bu sýnavý veremeyenler var (Radikal, ) tesbitleri, bu endiþelerin onlarca da paylaþýldýðýnýn ifadeleri. Evvelce Dindar demokratlýk mânâsý artýk bu partiye geçti gerekçesiyle desteklenen AKP iktidarýnda, manevî hayatta meydana gelen ve giderek derinleþen aþýnmanýn fark edilip seslendirilmeye baþlanmasýný hayra alâmet saymak lâzým. Çünkü dert bilinirse devasý âsân olur. Yakýn zamana kadar görmezlikten gelinen son derece önemli ve hayatî bir problemin nihayet görülmesi ve ikrar edilmesi, çare arayýþlarýný da gündeme getirecek ve hýzlandýracaktýr inþaallah. Hiç þüphe yok ki, bu dönemde bazý müsbet hizmetler de yapýldý. Bunlarý yok saymak haksýzlýk olur. Ama problem, tartýya vurulduðunda, manevî erozyon iþaretlerinin daha aðýr basmasý. Bu itibarla, misyonlarýný manevî tamir olarak tarif eden cemaatlere ve hizmet gruplarýna yine çok büyük görev ve sorumluluklar düþüyor. Mücahit olarak çýktýklarý yolda önce müþahitlik dönüþümüne uðrayan ve ardýndan müteahhitlikte karar kýlýp, devlet ve belediye ihaleleri ile zenginleþen kadrolarýn iktidarýnda, bu sürece paralel olarak yaþanan manevî tahribatýn tamiri için topyekûn bir seferberliðe büyük ihtiyaç var.

4 4 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA Y HABER E ði ti me öz gür lük ta le bi Ýþgalciler evlerine dönsün Kendilerini dünyanýn jandarmasý ilân eden ülkelerin yanlýþ olduðu kesin olan adýmlarý atmasýný ve atýlan bu adýmlarda ýsrar etmelerini anlamak mümkün deðil. Gerek Rusya (SSCB olduðu dönemlerde) ve gerek Amerika (geçmiþte ve günümüzde) ülkelere ve belki de dünyaya nizâmât vermek iddiasýný sürdürüyor. Sorulmuyor, ama bu yayýlmacý ülkeler e sorulsa, Biz iþgal ettiðimiz ülkelere demokrasi, hak, hukuk götüreceðiz diyorlar. Fakat herkes görüyor ki, iþgal ettikleri ülkelere haksýzlýk, kargaþa ve katliâm götürüyorlar. Bu iþgallerin en çarpýcý örnekleri I- rak ve Afganistan olarak karþýmýzda duruyor. Ýþgalci ülkere, iþgale karþý çýkan bütün insanlýk namýna seslenmek lâzým: Sana ne! Niçin dediðin þeyin tam aksini yaparak insanlarý kandýrmayý, yanýltmayý ve aldatmayý sürdürüyorsun? On binlerce kilometre uzaktaki ülkeleri iþgal etme hakkýný kimden ve nereden alýyorsun? Benzer iþgaller, her defasýnda iþgal eden ve edilenlerin zararýyla sona erdiðine göre niçin akýllanmazsýnýz? Bakýnýz, komþumuz Irak iþgal edildi, milyonlarca insan þu veya bu sebeple öldü. Hele iþgalin ilk günlerinde hava tahmin raporlarý gibi Irak ta ö- lenlerin sayýsýný dinliyorduk. Hemen her gün bir saldýrý, hemen her gün bir bomba patlýyordu. Maalesef biz de alýþmýþtýk! Irak ta, Baðdat ta bomba patlamýþ haberleri duyulunca normal miþ gibi davranýp, Bu defa kaç ölü var? diye sorar hâle gelmiþtik. Bu zulüm, bu haksýzlýk niçin devam e- diyor? diye sormayý unutarak... Benzer þekilde Afganistan da koalisyon güçleri tarafýndan iþgal edilmiþ durumda. Afganistan ý daha önce de Rusya iþgal etmiþ ve yýllarca zulmetmiþti. Ama neticede Rusya kaybetti, belki de Afganistan da aldýðý ah lar yüzünden ekonomik olarak çöktü, parçalandý. Þimdi ayný hatayý Amerika ve ona destek olan bazý ülkeler yapýyor. 10 yýldýr devam eden Afganistan iþgalinin faturasý Amerika yý sarsmýþ görünüyor. Ýþgalin 10. yýlý ný deðerlendiren Amerika ve Alman yetkililer, baþarýsýzlýklarýný itiraf etmiþler. ABD ordusunun emekli generallerinden biri, A- merikan ordusunun Afganistan ý iþgal ettiðinde, ülke hakkýnda çok az bilgisi olduðunu ve korkunç derecede basit bir anlayýþ sergilediðini söylemiþ. General Stanley McChrystal, bu durumun Afganistan daki savaþýn neden 10 yýldýr devam ettiðini açýkladýðýný da ifade etmiþ. Ayný general, koalisyon güçlerinin Ekim 2001 de ülkeye girdiðinde Afgan kültürü hakkýnda çok az þey bildiðini ve önemli bir bilgi eksikliðinin hâlâ devam ettiðini de söylemiþ. (A.A., 7 Ekim 2011) Eski Alman Genelkurmay Baþkaný Harald Kujat da Afganistan daki operasyonun baþarýsýz olduðunu itiraf edenlerden. Kujat, Mitteldeutsche Zeitung gazetesine yaptýðý açýklamada, Operasyon, ABD ile dayanýþma gösterme þeklindeki siyasî hedefine ulaþtý gerçi, ancak bir ülkede veya bölgede istikrarý saðlama hedefi açýsýndan operasyon baþarýsýz oldu demiþ. Afganistan ve Irak ýn iþgalinin ciddî bir muhasebesi yapýlsa iþgal devletleri nin kaybettiði kesin o- larak anlaþýlýr. Ama onlarýn uslanmaya, akýllanmaya ve insafa gelmeye niyetleri yok. Önümüzdeki yýllarda Afganistan dan çekileceklerini açýklýyorlar, ama bu vaadlerinden de cayabilirler. Ýþgalci ülkeler, Afganistan ve Irak tan çekilseler de çekilmeseler de insanlýk vicdaný nda mahkûm olmuþ durumdalar. Ümidimiz ve temennimiz, 10 yýldýr devam eden bu yanlýþtan bir an önce dönülür ve Afganistan da huzur ve sükûna kavuþur. TBMM Baþ kan lý ðý: Sa yýþ tay der hal a çýk la ma yap ma lý TBMM Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ba zý ba sýn or gan la rýn da mil let ve ki li ma aþ la rý i le il gi li yer a lan ha ber ler ü ze ri ne a çýk la ma yap ma ge - re ði gö rül dü ðü i fa de e dil di. A çýk la ma da, mil let ve - ki li ay lýk la rý nýn A na ya sa nýn 86. mad de sin de ö de - nek ve yol luk ol mak ü ze re dü zen len di ði, bu ö de - nek ve yol luk mik ta rý nýn 657 sa yý lý Dev let Me mu ru Ka nu nu nda ki en yük sek dev let me mu ru ma a þý na en deks len di ði kay de dil di. A çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Se çil miþ mil let ve ki li ay lýk la rý nýn bü - rok ra si ye en deks len miþ ol ma sý ay rý bir tar týþ ma ko nu su o lup, de mok ra si mi zin na sýl bir ve sa yet al - týn da ol du ðu nun a çýk bir de li li dir ten bu ya - na A na ya sa i le il gi li ka nun hü küm le ri ge re ðin ce ya pý lan dü zen li de ne tim ler so nu cun da ö de me ler de hiç bir yan lýþ lýk bu lun ma mýþ týr. Ay rý ca, mil let ve ki li ma aþ la rý nýn faz la he sap lan dý ðý id di a sý nýn bu yýl gün de me ge ti ril me si an la þý la ma mýþ týr. Mil let ve kil - le ri ne ve Mec li se kar þý o lu þan o lum suz ba kýþ a çý sý - nýn ber ta raf e dil me si a ma cýy la söz ko nu su de ne ti mi ya pan Ku rum ca ka mu o yu na i ve di lik le bil gi len di ri ci bir a çýk la ma ya pýl ma sý za ru rî dir. An ka ra / a a EÐÝTÝM-BÝR-SEN GENEL BAÞKANI AHMET GÜNDOÐDU, "OKULLARDA KOMUTAN ÝSTEMÝYORUZ, ÖÐRETMENLERDEN DE KOMUTANLIK ÝSTEMÝYORUZ" DEDÝ. FATÝH KARAGÖZ ANKARA EÐÝTÝM-BÝR-SEN 4. Ýl çe Tem sil ci le ri Top lan - tý sý, 900 il çe tem sil ci si nin ka tý lý mýy la Ký zýl ca - ha mam ger çek leþ ti ril di. E ði tim-bir-sen Ge - nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du bu ra da yap tý - ðý ko nuþ ma da, Baþ ta Do ðu ve Gü ney do ðu ol mak ü ze re ba zý hiz met böl ge le ri i çin e ði - tim ci le re de ro tas yon de ðil, dok tor lar da ol - du ðu gi bi ma lî ö zen dir me ler ya pýl ma lý dýr di ye ko nuþ tu. A na ya sa dý þýn da ký sa ve or ta va de de ü ze rin de du ra cak la rý ko nu la ra da de - ði nen Ah met Gün doð du, ba þör tü sü so ru nu - nun çö zü me ka vuþ tu rul ma sý, ke sin ti siz e ði ti - min 18. Mil lî E ði tim Þû râ ka rar la rý ge re ði ke - sin ti li ha le ge ti ril me si, Mil lî Gü ven lik Der - si ne branþ öð ret men le ri nin gir me si, din ve de ðer ler e ði ti mi ve ril me si, kar ma e ði ti min zo run lu luk ol mak tan çý ka rýl ma sý ve pe da go - jik ol ma yan an dý mýz uy gu la ma sý na son ve ril - me si gi bi ko nu la rýn ön ce lik le ri a ra sýn da yer a la ca ðý ný söy le di. FE MÝ NÝST LE RE ÇAÐ RI Bir öð ret me nin ba þör tü süy le der se gir me - si ki mi il gi len di rir di ye so ru na Gün doð du, Fe mi nist le re çað rý da bu lu nu yo rum: Ka dýner kek e þit li ði slo ga nýn dan vaz ge çin; bý ra kýn ka dýn-er kek e þit li ði ni, bu ül ke de ka dýn lar a - ra sý e þit lik bi le yok. Dev let da i re sin de, ü ni - ver si te de, Mec lis te ba þör tü lü le rin bu lun ma sý i çin mü ca de le e de ce ðiz. Ye ni a na ya sa da ba - þör tü sü ol ma sýn, a ma ba þör tü sü nü ya sak et - me nin u tanç ve si le si o la ca ðý bir ik lim o luþ tu - rul sun de ðer len dir me sin de bu lun du. E ÐÝ TÝM KE SÝN TÝ LÝ OL MA LI Ke sin ti siz e ði ti me kar þý ol ma dýk la rý ný di le ge ti ren Gün doð du, þun la rý söy le di: Alt ya pý uy gun sa yir mi yýl yap; an cak bir ta raf tan da - ha o ku la te be þir gön de re mi yor su nuz, hiz - met li ta yin e de mi yor su nuz, di ðer ta raf tan 8 yýl lýk, 12 yýl lýk, 15 yýl lýk e ði tim te o ri sin den bah se di yor su nuz. Bi lim sel mi, ha yýr; pe da go - jik mi, ha yýr; bu nun i çin bi lim sel ça lýþ ma ya - pýl dý mý, ha yýr. Bu nu biz 18. Mil lî E ði tim Þû - râ sý nda þu þe kil de tav si ye et tik: A na o ku lu bir, il ko kul dört, or ta o kul seç me li ders ler ha - vu zu nun ol du ðu, li se de ne re ye yö ne le ce ði ni be lir le di ði o na gö re mes lek e ði ti mi, dil e ði ti - Bakan Þahin, "Vakti geldiðinde açýklarýz" dedi. FO TOÐ RAF: A A An ka ra da Ka ra yý lan ya ka lan dý bil me ce si Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, te rör ör gü tü PKK nýn e le baþ la rýn dan Mu rat Ka ra yý lan ýn Ý ran ta ra fýn dan ya ka la - nýp ser best bý ra kýl dý ðý id di a la rýy la il gi li o la rak, Vak ti gel - di ðin de a çýk la rýz de di. Þa hin, Po lis A ka de mi si Gü ven lik Bi lim le ri Fa kül te si nin a ka de mik yý lý a çý lýþ tö re - ni nin ar dýn dan bir ga ze te ci nin, Mu rat Ka ra yý lan ýn Ý ran ta ra fýn dan ya ka lan dýk tan son ra ser best bý ra kýl dý ðý id di a la - rý var. Bu nun la il gi li bir a çýk la ma nýz o la cak mý? so ru su - na, Vak ti gel di ðin de a çýk la rýz kar þý lý ðý ný ver di. Ö te yan - dan Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, te rör ör gü tü yö - ne ti ci le rin den Mu rat Ka ra yý lan ýn ya ka lan dý ðý na i liþ kin id di a la rýn ger çek ol du ðu yö nün de ken di si ne at fen ba sýn - da yer a lan ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný bil dir di. A rýnç, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ka ra yý lan ýn Ý ran ta ra fýn - dan ya ka lan dý ðý, an cak da ha son ra ser best bý ra kýl dý ðý þek - lin de ki id di a la rýn ken di si ta ra fýn dan doð ru lan dý ðý yö - nün de ki ha ber le rin ya lan ol du ðu nu, ken di si nin böy le bir a çýk la ma yap ma dý ðý ný kay det ti. An ka ra / a a Eðitim-Bir-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Kýzýlcahamam'da ilçe temsilcilerine konuþtu. mi, çý rak lýk e ði ti mi, ü ni ver si te e ði ti mi gi bi ders ler a la bil di ði dört yýl ol mak ü ze re 9 yýl lýk zo run lu, a ma ke sin ti li e ði tim mo de li. Son ra li se yi is te ðe bað lý mo del þek lin de ö ne ri yo ruz. Li se dip lo ma sý is ten sin; a ma de vam mec bu - ri ye ti ol ma sýn. Ýs te yen öð ren ci 4 yýl lýk e ði ti mi 2 yýl da bi ti re bil sin. Biz ler bu mo de - lin de ka rar lý yýz. O KUL LAR DA KO MU TAN ÝS TE MÝ YO RUZ Mil lî Gü ven lik Der si ne branþ öð ret men le - ri nin gir me si ni is te dik le ri ni kay de den Gün - doð du, Mil lî Gü ven lik der si ne gi ren ler 28 Þu bat dö ne min de o kul lar da ki per so ne li di nî bir his da hi ta þý sa fiþ le di ler. Ý ki sa at ders an - lat mak i çin o ku la ge len ko mu tan lar, mü dü - rün de öð ret me nin de hiz met li nin de ko mu - ta ný o lu yor. O kul lar da ko mu tan is te mi yo ruz, öð ret men ler den de ko mu tan lýk is te mi yo ruz. Kýz la ra as ker lik yap tý rý yo ruz, gü ya Tür ki - ye de kýz lar as ker lik ten mu af, ne mu a fý. Bu ko nu da öð ret men ler de de di sip lin a dý na as - ke rî tu tum var. Bý ra ka lým öð ren ci nin sa çý ný, tý ra þý ný, ce ke ti ni, ký ya fe ti ni, e te ði ni þu su nu bu su nu; öð ren ci le rin gö nül le ri ne hi tap e de - lim. Þû râ ka rar la rý a ra sýn da da yer a lan bu ö - ne ri miz ger çek le þin ce ye ka dar mü ca de le mi zi sür dü re ce ðiz de di. KAR MA E ÐÝ TÝME SON VE RÝL ME LÝ Ah met Gün doð du, kar ma e ði tim mec bu - ri ye ti nin so na er di ril me si ge rek ti ði ni di le ge - ti re rek, Ço cu ðu nu kar ma e ði tim ve ren o - kul lar da o kut mak is te yen ve li ler var ve ço - ðun luk ta; an cak ço cuk la rý ný kýz li se si ne ve ya er kek li se si ne gön der mek is te yen ve li le re de Seçim öncesi kadro için verilen sözler tutulsun HÜ KÜ ME TÝN, 4 Ha zi ran 2011 de çý - kar dý ðý Ka nun hük mün de ki ka rar na - me (KHK) i le ka mu da ça lý þan söz leþ - me li le rin 200 bi ne ya ký ný kad ro ya ge çi - ril me si ne rað men, KHK kap sa mý dý - þýn da bý ra ký lan Be le di ye ve il Ö zel Ý da - re le rin de 4B Söz leþ me li Sta tü sün de ça lý þan 16 bin 500 ki þi Hü kü met ten ye ni bir ka rar na me bek li yor. 12 Ha zi - ran ge nel se çim le ri ön ce sin de Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Ka mu - da ne ka dar söz leþ me li var sa kad ro ya a la ca ðýz sö züy le u mut lu bir bek le yi þe gi ren Be le di ye ve Ýl Ö zel i da re si ça lý - þan la rý, 4 Ha zi ran da ya yýn la nan KHK de kap sam dý þýn da bý ra kýl dýk la rý - ný gö rün ce bü yük bir þok ya þa dý. Ka - mu o yun da yük se len tep ki ler ü ze ri ne Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve ba kan lar, ko nu nun ya sal dü zen le me TEBRÝK Muhterem aðabeyim Abdülbasir Þeker ile Nur Ayþe ge rek tir di ði ni, bu nun da Mec lis in a çýl - ma sýy la bir lik te ya pý la ca ðý ný a çýk la mýþ - tý. Mec lis in ye ni dö nem ça lýþ ma la rý na baþ la ma sý na rað men Be le di ye ve il Ö - zel Ý da re le rin de 4B Söz leþ me li Sta tü - sün de ça lý þan la rýn kad ro ya a lýn ma sýy la il gi li bir ge liþ me ol ma ma sý, ya sa yý bek - le yen 16 bin 500 ki þi ye bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý ya þat tý. Be le di ye ve il ö zel i da - re le rin de ça lý þan bin ler ce 4b söz leþ me - li in ter net ü ze rin de ör güt le ne rek Baþ - ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a ses le ri - ni du yur ma ya ça lý þý yor. Be le di ye ve Ö - zel i da re ler de ça lý þan mi mar, mü hen - dis, a vu kat, prog ram cý gi bi, ço ðun lu ðu tek nik per so nel ler den o lu þan yak la þýk ki þi nin ku la ðý þim di se çim ön - ce si Mec lis a çýl dý ðýn da ya sal dü zen le - me ya pý la cak di yen Baþ ba kan Er do - ðan a çev ril di. An ka ra / Ye ni As ya Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, Cenâb-ý Hak'tan iki cihan saadeti dilerim. Hüseyin Tetik dev let yar dým cý ol mak zo run da dýr. Gü ney - do ðu da so run var, kýz ço cuk la rý o ku mu yor. Gü ney do ðu da so run var, çün kü din e ði ti mi - ni ye ter li ver me miþ sin, kýz o kul la rý ný da ka - pat mýþ sýn. A i le ler de ký zý ný kar ma e ði tim ve - ren o ku la gön der mek is te mi yor. O za man bu a i le le rin de is tek le ri ni dik ka te a lan bir ça lýþ - ma yap ma lý sý nýz. Hay di kýz lar o ku la de mek le kýz lar o ku la git mi yor di ye ko nuþ tu. AN DI MIZ SOR GU LAN MA LI Ço cuk la rýn her gün pe da go ji ve bi lim sel ol ma yan i fa de ler le do lu o lan an dý mý zý ko ro ha lin de söy le me le ri nin sor gu lan ma sý ge rek ti - ði ni söy le yen Gün doð du, Bu, pe da go jik mi, bi lim sel mi, ne ka zan dý rý yor? Tür küm, doð - ru yum, ça lýþ ka ným de yin ce in san lar doð ru, ça lýþ kan mý o lu yor? Bun la rý dü þün mek lâ - zým i fa de le ri ni kul lan dý. O KUL LA RA BÜT ÇE AY RIL MA LI Ka yýt pa ra sý a lýn ma sý na biz de kar þý yýz di yen Gün doð du, Ön ce lik le o kul la ra ih ti - yaç la rý o ra nýn da büt çe ay rýl ma sý ge rek - mek te dir. O kul la ra büt çe a yýr ma dan, e mir gön de re rek ba ðýþ al ma yýn de mek, so ru na göz le ri ni ka pa mak týr. Ýs tis mar et miþ o lan - lar o la bi lir; a ma bü tün o kul la ra ba ðýþ so - ruþ tur ma sý i çin il de net men le ri ni gön der - mek, fe da kâr lýk la o kul la rý i da re et me ye ça - lý þan yö ne ti ci le ri son de re ce kýr mýþ týr. Ni - ye ti sor gu la mý yo rum; a ma a tý lan a dým yan lýþ bir a dým ol muþ tur. Yan lýþ lý ðý ný i fa de e din ce, ge nel ge si nin ar ka sýn da du ra ma yan bir Ba kan gö rün tü sü ve ril me me ye ça lý þý lý - yor þek lin de ko nuþ tu. RUH SUZ VE KÖR BÝR A NA YA SA ÝS TÝ YO RUZ Ye ni a na ya sa da tek der din, in sa ný ol du ðu gi bi ka bul et me si od lu nu i fa de e den Gün - doð du, Biz ler as la hak la rý pa zar lýk ko nu su yap ma yýz. Ýn san lýk or tak pay da sýn da hem fi - kir sek, Müs lü man ol ma sý nýn, din siz ol ma sý - nýn, sol cu ol ma sý nýn, sað cý ol ma sý nýn hiç bir ö ne mi yok. Ruh suz, kör bir a na ya sa is ti yo ruz ki dev let va tan da þý na e þit me sa fe de o la bil sin. Ki min ne gi ye ce ði ne, ço cu ðu nun din der si a - lýp al ma ya ca ðý na dev let ka rar ver me sin. Va - tan da þý ný ta ným la yan de ðil, ta ný yan dev let is - ti yo ruz. Bun dan son ra en bü yük i þi miz ye ni a na ya sa o la cak di ye ko nuþ tu. Mec lis, ve kil le ri ne tab let bil gi sa yar ver di MECLÝS, mil let ve kil le ri ne tab let bil gi sa yar ve rir ken, bü ro la rýn da ki bil gi sa yar la rý da ye ni le di. A lý nan bil - gi ye gö re, TBMM Baþ kan lý ðý, Türk Te le kom i le yap tý ðý an laþ ma yý ye ni - le di. Bu an laþ ma kap sa mýn da; 550 mil let ve ki li ne tab let bil gi sa yar a - lýn dý. Ya pý lan an laþ ma ne de niy le tab let bil gi sa yar la ra üc ret ö den me - di. Mil let ve kil le ri nin bü ro la rýn da sek - re ter ve da nýþ man la rýn kul lan dý ðý ma sa üs tü bil gi sa yar lar da ye ni len di. 550 ma sa üs tü bil gi sa yar, mil let ve - ki li bü ro la rý na ko nul du. Mec lis, Türk Te le kom i le yap tý ðý an laþ may la, sa - bit te le fon lar la ya pý lan gö rüþ me üc - ret le rin den yýl lýk 1.2 mil yon li ra ta sar - ruf sað la dý. Bu an laþ ma; þe hi ri çi, þe - hir le re ra sý ve u lus lar a ra sý gö rüþ me - le ri kap sý yor. An ka ra / a a A i le i çi þid det le il gi li alt ko mis yon ku rul sun ta le bi AK Par ti Di yar ba kýr Mil let ve ki li O ya E ro nat i le An ka ra Mil let ve ki li Ül ker Gü zel, TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le - me Ko mis yo nu na baþ vu ra rak, a i le i çi þid det le il gi li alt ko mis yon ku rul ma - sý ný is te di. Alt ko mis yon ku rul ma sý ta lep e di len ö ner ge de, Ka dýn la ra Kar þý Her Tür lü Ay rým cý lý ðýn Ön len - me sý Söz leþ me si nin (CE DAW), ka - dýn la ra kar þý her tür lü ay rým cý lý ðý ya - sak la dý ðý ve bir ta kým yap tý rým lar ge - tir di ði i fa de e dil di. A na ya sa da da ka dýn lar ve er kek le rin e þit hak la ra sa hip ol du ðu na i liþ kin hü küm le rin yer al dý ðý be lir ti len ö ner ge de, bu dü zen le - me le re rað men a i le i çi þid de tin dün - ya da ol du ðu gi bi Tür ki ye de de ö - nem li bir so run o la rak de vam et ti ði kay de dil di. A i le i çin de ö zel lik le ka dý na yö ne lik þid de tin, ka dýn la rý en te mel in sa nî hak la rýn dan mah rum et ti ði, a - kýl ve ruh sað lýk la rý ný o lum suz yön de et ki le di ði bil di ril di. An ka ra / a a

5 HABERLER Fransa Devlet Baþkaný Nicholas Sarkozy Ýngiltere eski Baþbakaný Tony Blair, 21. yüzyýl Batý ile Doðu nun birbirleriyle ortaklýk içinde olmalarý gereken bir yüzyýl olacak dedi. FOTOÐRAF: AA 5 Y HABER 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA Fransa Dýþiþleri Bakaný Juppe Ankara ya geliyor FRAN SA Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun res mî dâ vet li si o la rak 26 E kim de An - ka ra ya ge le cek. Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy nin Er me - nis tan zi ya re tin de, 1915 o lay la rýy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma lar la i ki li i liþ ki le rin tek rar ge ril me si nin ar dýn dan, Fran sýz hü kü me - ti nin ö nem li ba ka ný Jup pe nin zi ya re ti ay rý bir ö nem ta þý yor. Fran sa da bir dö nem baþ ba kan lýk yap mýþ o lan Jup pe nin zi - ya re ti sý ra sýn da Tür ki ye nin ko nuy la il gi li has sa si yet le ri nin en yük sek se vi ye de bir kez da ha gün de me ge ti ril me si bek le ni - yor. Fran sa da a na mu ha le fet te ki Sos ya list Par ti nin cum hur - baþ ka ný se çim le ri i çin a da yý ol ma sý bek le nen Fran co is Hol - lan de ýn, Er me ni di as po ra sý na, 1915 o lay la rýy la il gi li Er me ni id di a la rý nýn red de dil me si nin suç sa yýl ma sý ný ön gö ren ya sa - nýn Se na to dan ge çi ril me si ko nu sun da söz ver me si nin ar dýn - dan, da ha ön ce bu ko nu da fark lý tu tu muy la dik ka ti çe ken Ni co las Sar kozy, E ri van da, 1915 o lay la rýy la il gi li o la rak Tür - ki ye de tep ki ye sebep o lan a çýk la ma lar yap mýþ tý. Fran sýz ba sý - nýn da haf ta so nu çý kan ha ber ler de, ge le cek yýl dü zen le ne cek se çim ler yü zün den, Sar kozy nin ta výr de ði þik li ði i çi ne gir miþ o la bi le ce ði yo rum la rý ya pýl mýþ tý. Paris / a a Sar kozy, Tür ki ye-fran sa i liþ ki le rin den bi ha ber TBMM Dý þiþ le ri Ko mis yo nu Baþ ka ný ve AKP Ýs tan bul Mil - let ve ki li Vol kan Boz kýr, Fran sa Dev let Baþ ka ný Nic ho las Sar - kozy nin son söy lem le ri ni an la mak ta güç lük çek ti ði ni söy le di. TBMM Dý þiþ le ri Ko mis yo nu Baþ ka ný Boz kýr, Ý tal yan, Or ta do - ðu da Ba rýþ Mer ke zi nin (CIP MO) Tür ki ye de top lu mun de ði - þi mi ve ge li þi miy le il gi li dü zen le di ði kon fe ran sa ka týl mak i çin gel di ði Mi la no da, Türk dýþ po li ti ka sýn da ö ne çý kan gün dem - de ki son ge liþ me le ri de ðer len dir di. Fran sa Cum hur baþ ka ný Sar kozy nin ge çen haf ta Er me nis tan a yap tý ðý zi ya ret sý ra sýn da Tür ki ye hak kýn da sarf et ti ði söz ler ha týr la tý lan Boz kýr, Fran sa Dev let Baþ ka ný nýn, Tür ki ye-fran sa i liþ ki le ri nin ö ne min den bi - ha ber bir þe kil de hem e ko no mik i liþ ki le rin ga yet mü kem mel ol du ðu bir dö nem de hem de Tür ki ye i le Fran sa a ra sýn da bu ka dar yýl lýk geç mi þe da ya nan i yi i liþ ki ler var ken ve i ki ül ke nin ge rek Tür ki ye nin ya þa dý ðý böl ge de, ge rek dün ya da, çok ö nem - li or tak çý kar la rý var ken, ser gi le di ði bu tu tu mu an la mak ta güç - lük çe ki yor dum ve ha len de güç lük çe ki yo rum de di. Her ül - ke nin ken di iç si ya se ti nin ge rek tir di ði ba zý sebep le rin o la bi le - ce ði ni di le ge ti ren Boz kýr, Fran sa da dev let baþ kan lý ðý se çim le - ri ne gi di li yor ol ma sý da Sar kozy nin en son dav ra ný þý nýn i za hý o la rak gö rü le bi lir di ye ko nuþ tu. Milano / a a Tür ki ye-ab KPK Top lan tý sý Ka sým da Brük sel de ya pý la cak TÜR KÝ YE-AB Kar ma Par la men to Ko mis yo nu nun (KPK) 67 in ci top lan tý sý nýn, Ka sým a yýn da Brük sel de ya pý la ca ðý bil di - ril di. TBMM Ba sýn ve Halk lar Ý liþ ki ler Mü dür lü ðün den ya pý lan a çýk la ma da, Ka sým a yý so nun da dü zen le ne cek top lan tý nýn gün - de mi ni ve prog ra mý ný be lir le mek a ma cýy la, ko mis yo nun Baþ - kan lýk Di va ný nýn TBMM ka na dý i le Av ru pa Par la men to su ka - na dý nýn, 12 E kim Çar þam ba gü nü Brük sel de bir a ra ya ge le ce ði be lir til di. Tür ki ye-ab i liþ ki le ri nin de e le a lý na ca ðý bu top lan tý ya, TBMM ka na dý Baþ kan lýk Di va ný ü ye le rin den Eþ baþ kan AKP Si irt Mil let ve ki li A fif De mir ký ran, Eþ baþ kan yar dým cý la rý AKP Af yon ka ra hi sar Mil let ve ki li Sa it Aç ba ve CHP Ýs tan bul Mil let - ve ki li U mut O ran ýn ka tý la ca ðý bil di ril di. An ka ra / a a A na ya sa hu kuk çu la rý, fi kir bir li ði i çe ri sin de A NA YA SA hu kuk çu la rý, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti nin 4. a na ya sa sý ha zýr la nýr ken sü - re ce hal kýn da da hil e dil me si ko nu sun da fi kir bir li ðin de. Hu kuk çu la ra gö re, de - mok ra tik ve si vil a na ya sa i çin ge niþ ka tý lý - mýn sað lan ma sý ö nem li. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in, Ye ni A na ya sa ya pý mýn - da yön tem ko nu sun da gö rüþ le ri ni al dý ðý 24 a ka de mis yen den o lan Ka ra de niz Tek - nik Ü ni ver si te si (KTÜ) Ýk ti sa dî ve Ý da rî Bi lim ler Fa kül te si Ka mu Yö ne ti mi Bö lü - mü A na ya sa Hu ku ku A na Bi lim Da lý Öð - re tim Ü ye si Prof. Dr. Yu suf Þev ki Hak ye - mez, ye ni a na ya sa ya pým sü re ci ni de ðer - len dir di. Hak ye mez, Bu sü reç si ya sî par - ti le rin i ni si ya ti fin den kur ta rýl ma lý dýr. Sü - reç te i ni si ya tif ta ma men TBMM Baþ ka - ný nda ol ma lý dýr. Par ti le rin Uz laþ ma Ko - mis yo nun da e þit bi çim de tem sil e dil me le - ri, par ti le rin güç le ri de ðil, gö rüþ le ri nin ö - nem li ol du ðu nu gös ter me si a çý sýn dan da ö nem li. Mar ma ra Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si A na ya sa Hu ku ku A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ýb ra him Ka boð lu da ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný de ðer len dir - di. TBMM nin yet ki li ve ki lit or gan o la rak ye ni a na ya sa ya gi den yo lu ha zýr la mak i çin hu ku kî dü zen le me ler yap ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Prof. Dr. Ka boð lu, A na ya sa ça lýþ ma sý, gün lük si ya sal çe kiþ me le rin dý - þýn da, el den gel di ðin ce se rin kan lý bir tar - týþ ma or ta mýn da ko ta rýl ma lý dýr de di. Dic le Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re - tim Ü ye si Prof. Dr. Fa zýl Hüs nü Er dem de a na ya sa nýn de mok ra tik ve ka tý lým cý bir yön tem le ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ni, bu çer çe ve de sa de ce si ya sî par ti le rin ka tý lý mý e sa sý na da ya lý bir yön tem iz le me nin ye - ter li ol ma ya ca ðý ný vur gu la dý. An ka ra / a a A na ya sa de ði þik li ði de ðil, ye ni bir a na ya sa is ti yo ruz HAS Par ti Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý E - rol Er do ðan, par ti si nin a na ya sa de ði þik li - ði de ðil, ye ni a na ya sa is te di ði ni bil dir di. Er do ðan, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, a na - ya sa ça lýþ ma la rý ný en kü çük ay rýn tý sý na ka dar ö nem se dik le ri ni ve ge liþ me le ri ta - kip et tik le ri ni be lirt ti. E rol Er do ðan, þun - la rý kay det ti: Bi zim is te di ði miz ru tin bir a na ya sa de ði þik li ði de ðil, ye ni bir a na ya - sa dýr. A na ya sa de ði þik li ði i le ye ni a na ya sa fark lý an la yýþ la ra te ka bül e di yor. Bu se - bep le da ha i þin ba þýn da þu mad de ler de - ðiþ me me li þek lin de ki tar týþ ma la rý sað lýk - sýz bu lu yo ruz. Sor ma mýz ge re ken; Tür - ki ye na sýl bir a na ya sa ya ih ti yaç du yu yor so ru su dur. Biz, 12 Ey lül a na ya sa sýn da rö - tuþ is te mi yo ruz. 12 Ey lül ün a na ya sa sý yok sa yýl ma lý ve ye ni bir a na ya sa ya pýl - ma lý dýr. Ye ni a na ya sa nýn sa de ce si vil ol - ma sý da yet mez, hem si vil hem de mok - ra tik bir a na ya sa ol ma lý dýr. An ka ra / a a Anayasa Ha zýr lýk Ko mis yo nun da, ilk top lan tý ya rýn ya pý la cak YE NÝ A na ya sa ça lýþ ma la rý ný yü rü te - cek o lan ha zýr lýk ko mis yo nu, ilk top lan - tý sý ný 13 E kim Per þem be gü nü ya pa cak. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ko mis yo - nu 13 E kim Per þem be gü nü top lan tý ya ça ðýr dý. Ko mis yon; AKP den Ka ra bük Mil let ve ki li Meh met A li Þa hin, An ka ra Mil let ve ki li Ah met Ý yi ma ya ve Ýs tan bul Mil let ve ki li Mus ta fa Þen top, CHP den Kon ya Mil let ve ki li A til la Kart, Es ki þe - hir Mil let ve ki li Sü heyl Ba tum, Ýz mir Mil let ve ki li Rý za Tür men, MHP den Kon ya Mil let ve ki li Fa ruk Bal, An tal ya Mil let ve ki li Tun ca Tos kay, Er zu rum Mil let ve ki li Ok tay Öz türk, BDP den Bat man Mil let ve ki li Ay la A kat A ta, Ýs - tan bul Mil let ve ki li Sýr rý Sü rey ya ön der ve Di yar ba kýr Mil let ve ki li Al tan Tan dan o lu þa cak. An ka ra / a a AB de in san la ra ký sýt la ma kon ma sý ka bul e di le mez ÝZ MÝR Ti ca ret O da sý ný (ÝZ TO) Yö ne - tim Ku ru lu Baþ kan Yar dým cý sý Jak Es ki - na zi, mal la rýn ser best do laþ tý ðý bir or - tam da in san la ra ký sýt la ma kon ma sý nýn hak ka ni ye te uy ma dý ðý ný söy le di. Bel çi - ka nýn An ka ra Bü yü kel çi si Pol De Wit te, vi ze a lým sü re cin de Türk va tan daþ la rý nýn ya þa dý ðý sý kýn tý la rýn far kýn da ol duk la rý ný, pro se dü rü ko lay laþ týr mak i çin ça lýþ ma yap týk la rý ný söy le di. Bel çi ka nýn Fla man böl ge sin den iþ a dam la rý ve bü yü kel çi lik yet ki li le rin den o lu þan he yet, Ýz mir prog - ra mý kap sa mýn da Ýz mir Ti ca ret O da sý ný (ÝZ TO) zi ya ret et ti. Bü yü kel çi Wit te, 2012 E kim de Bel çi ka dan 400 ki þi lik iþ he ye ti nin Tür ki ye ye ge le ce ði ni, prog ra - ma Bel çi ka Pren si Phi lip pe in de eþ lik e - de ce ði ni söz le ri ne ek le di. ÝZ TO Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan Yar dým cý sý Jak Es ki na zi i - se mal la rýn ser best do laþ tý ðý bir or tam da in san la ra ký sýt la ma kon ma sý nýn hak ka ni - ye te uy ma dý ðý ný, bu ko nu da bir i yi leþ me - nin ka çý nýl maz ol du ðu nu, müm kün o lan en ký sa sü re de i yi leþ me bek le dik le ri ni i fa - de et ti. Es ki na zi, i ki ül ke a ra sýn da 2010 ra kam la rýy la 6 mil yar do lar o lan ti ca ret hac mi nin çok ye ter siz kal dý ðý ný, Ýz mir i le Bel çi ka a ra sýn da da 360 mil yon do lar lýk iþ hac mi ol du ðu nu be lirt ti. Ýz mir / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, si ya sî par ti le rin, a na ya sa yý si ya si re ka be te fe da et me me le ri nin, a lý na cak yo lu ký sal ta cak en ö nem li hu sus ol du ðu nu be lir te rek, Ý - na ný yo rum ki bu Mec lis, mil le ti miz le bir - lik te ya pa ca ðý ye ni bir a na ya sa i le a dý ný ta - ri he fark lý kay det ti re cek tir de di. Er do ðan, par ti si nin ye ni ya sa ma yý lý - nýn ilk TBMM grup top lan tý sýn da yap tý - ðý ko nuþ ma da, dün Ka ra ca ah met te hü - vel ba ki ya zý lý bir me zar ta þý nýn ba þýn - day ken, bu gün mil let ve kil le ri nin a ra sýn - da, mil le tin hu zu run da ol du ðu nu söy le - di. Bu nun zor bir du rum ol du ðu nu di le ge ti ren Er do ðan, A ma siz de bi lir si niz ki ha yat böy le iþ te de di. Er do ðan, an ne si nin ve fa tý do la yý sýy la a - cý la rý ný pay la þa rak, hü zün le ri ni ha fif le ten her ke se þah sý ve a i le si a dý na te þek kür et ti. Tür ki ye nin, 1 E kim i ti ba riy le ye ni bir baþ lan gýç yap tý ðý na i þa ret e den Baþ ba kan Er do ðan, Mec li sin bu gü ne ka dar ki en ge - niþ kap sam lý tem sil hü vi ye ti ne ka vuþ muþ bir Mec lis o la rak te þek kül et me si nin, çö - züm bek le yen so run la rýn hal li i çin bü yük bir gü ven ce, im kân ol du ðu nu bil dir di. Bu ta ri hî im kâ ný en i yi þe kil de de ðer len dir - me nin, mil le tin ken di le ri ne ver di ði ve ka - let ge re ði, ü zer le ri ne kay de dil miþ bir borç ol du ðu nu vur gu la yan Er do ðan, Ýn þal lah bu bor cu mu zu, za man kay bet me den bir an ön ce ö de ye ce ðiz de di. Er do ðan, ye ni bir a na ya sa i çin si ya sî par ti le rin bel li bir mu ta ba kat ze mi nin - den ha re ket le de ði þim sü re ci ni baþ lat mýþ ol ma la rýn dan, di ya log ka pý la rý ný aç ma la - rýn dan do la yý bü tün par ti le re te þek kür et ti. Er do ðan, þun la rý söy le di: Ya pa ca ðý - mýz a na ya sa mil le ti mi zi ve ül ke mi zi ge le - ce ðe gü ven le ta þý ya cak, güç lü bir i ra de - nin e se ri o la cak týr. Bu nu ya pa cak ye ter li bi ri kim ve tec rü be miz ol du ðun dan da kim se nin þüp he si ol ma sýn. Ý na ný yo rum ki bu Mec lis, mil le ti miz le bir lik te ya pa ca - ðý ye ni bir a na ya sa i le a dý ný ta ri he fark lý kay det ti re cek tir. Hal ký mýz ilk de fa ken di e liy le, i ra de siy le bir a na ya sa ya pa cak týr. Bu ta ri hî fýr sa tý mil le ti mi zin ka zanç ha - ne si ne kay det mek, bü yük o nur dur. TBMM de tem sil e di len bü tün par ti le ri - mi zin, ön þart ol mak sý zýn uz laþ ma ko - mis yo nun da ma sa ya o tur ma la rý ka na a - tim ce en ö nem li e þi ðin a þýl ma sý an la mý na ge lir. Bu ko nu da bi zim or ta ya koy du ðu - muz i ra de hiç bir tar týþ ma ya i zin ver me - ye cek ka dar a çýk ve net tir. An ka ra / a a Siyasî rekabet uyarýsý BAÞ BA KAN RE CEP TAY YÝP ER DO ÐAN, SÝ YA SÎ PAR TÝ LE RÝN, A NA YA SA YI SÝ YA SÎ RE - KA BE TE FE DA ET ME ME LE RÝ HA LÝN DE, A LI NA CAK YO LUN KI SA LA CA ÐI NI BÝL DÝR DÝ. ÝNGÝLTERE ESKÝ BAÞBAKANI TONY BLAÝR BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ NDE KONUÞTU: TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Orhan Alagöz'ün muhterem babasý Mustafa Alagöz'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, arkadaþýmýza ve ailesine sabr-ý cemil niyaz ederiz. Ümitvar Derneði Yönetim Kurulu Ýzmir SEMÝNERE DÂ VET Konu : Cemaatler ve Bediüzzaman Modeli Konuþmacý : Kâzým Güleçyüz Tarih : 15 Ekim 2011 Cumartesi Saat : 20:30 Yer: Yeni Asya Derneði Vakfý Büyük Cami Arkasý / Düzce BAH ÇE LÝ DEN ER DO ÐAN A TA ZÝ YE ZÝYA RE TÝ MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a ta zi ye zi - ya re tin de bu lun du. Bah çe li, par ti si nin TBMM Grup top lan tý sýn dan son ra Baþ ba - kan Er do ðan ýn Mec lis te ki ma kam o da sý na gel di. Er do ðan, Bah çe li yi ma kam o da - sý nýn ka pý sýn da kar þý la dý. Bah çe li nin zi ya re tin de MHP Grup Baþ kan ve ki li Meh met Þan dýr i le Ge nel Sek re ter Ýs met Bü yü ka ta man da ha zýr bu lun du. An ka ra / a a FO TOÐ RAF: A A 1 YIL ÝÇÝNDE EN GEÇ BU ÝÞÝ BÝTÝRMÝÞ OLALIM ER DO ÐAN ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür - dü: Par ti le rin bü yük lük le ri ne, al dýk la rý oy o ran la rý na, mil let ve ki li sa yý la rý na bak mak sý zýn uz laþ ma ko mis yo nu na her par ti nin e þit ü yey le da hil ol ma sý, ye ni bir a na ya sa i çin or ta ya koy du ðu - muz i ra de nin, sa mi mi ye ti mi zin gös - ter ge si dir. Þim di bi ze dü þen bu sü re ci ol du ðun ca po zi tif ik lim i çin de yü rüt - mek, ha yýr lý sýy la ta mam la mak týr. Si ya - si par ti le ri mi zin, ö zel lik le bu a na ya sa me se le si ni, si ya sî re ka be te fe da et me - me le ri, a lý na cak yo lu ký sal ta cak en ö - nem li hu sus tur. Bu ko nu da her kes ten bek len ti miz; mev cut po zi tif ik li mi mil - le ti mi zin bek len ti le ri is ti ka me tin de da - ha da po zi tif ha le ge tir me si ne kat ký da bu lun mak týr. Tür ki ye nin ay dýn lýk ya - ran la ra da ha hýz lý a dým lar la yol al ma sý te men ni sin de bu lu nan Er do ðan, bu ne den le bu i þin mu hak kak bir sý ný rý ol - ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Ge lin i - þi sý ký tu ta lým, 1 yýl i çin de en geç bu i þi bi tir miþ o la lým çað rý sýn da bu lun du. Dinin modern dünyadaki yeri önemli ÝN GÝL TE RE es ki Baþ ba ka ný Tony Bla ir, kü re - se le þen dün ya da ül ke le rin bir bi ren ba ðým lý ve hýz la ge liþ ti ði ni, or ta ya çý kan prob lem ler kar - þý sýn da gö nül le re ve a kýl la ra bir lik te hi tap et - mek ge rek ti ði ni be lir te rek, bu an lam da di nin mo dern dün ya da ki ye ri nin çok ö nem li ol du - ðu nu söy le di. Tony Bla ir, Bil gi Ü ni ver si te si San tral Kam pü sü nde Kü re sel leþ me nin Kriz le ri ve Fýr sat la rý baþ lýk lý kon fe rans ta yap - tý ðý ko nuþ ma sý na, Hem ba na hem he pi mi ze Ýn gil te re i le Tür ki ye a ra sýn da ki i liþ ki le rin ne ka dar ya kýn ol du ðu nu ha týr lat tý ðý nýz i çin de te þek kür e de rim di ye baþ la dý. Dün ya nýn hýz la de ðiþ ti ði ni, kar þý kar þý ya ka lý nan zor luk la rýn kü re sel ve çok u lus lu ol - du ðu nu, çö züm le rin de kü re sel ve çok u lus lu ol ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Bla ir, Hiç bir ül ke, tek ba þý na dün ya nýn so run la rý ný çö ze - mez, ken di so run la rý ný da çö ze mez. An cak kü re sel ku rum lar ve it ti fak lar ye te rin ce kuv - vet li de ðil ve kü re sel si ya set ye te rin ce ta ným - lan mýþ de ðil. Do la yý sýy la kar þý kar þý ya ol du ðu - muz zor luk la rýn üs te sin den ge le bil mek i çin ye ter li çer çe ve ye ih ti ya cý mýz var. Bu zor luk la - rýn üs te sin den kü re sel o la rak ge le bil mek i çin kar þý kar þý ya ol du ðu muz i ki lem ler hem a cil hem de bir an ön ce çö zül me si ge re ken, sü - rek li o la rak bi zi meþ gul e den ko nu lar de di. Tony Bla ir, so run la rýn çö zü mü nok ta sýn da di nin mo dern dün ya da ki ye ri ni çok ö nem li bul du ðu nu ak ta ra rak, Prob lem le re kar þý gö - nül le re ve a kýl la ra hi tap et me li yiz. Yu mu þak ve sert gü cü bir a ra da kul la na bil me li yiz di ye ko nuþ tu. Tony Bla ir, de ði þen Tür ki ye nin as - lýn da de ði þen dün ya nýn bir par ça sý ol du ðu nu be lir te rek, ba zen ba ba sý nýn dün ya sý i le oð lu - nun dün ya sý ný kar þý laþ týr dý ðý ný, i ki nes le ba kýl - dý ðýn da dün ya nýn ne ka dar de ðiþ ti ði ni gör - me nin müm kün ol du ðu nu söy le di. RECEP BOZDAÐ ÝSTANBUL GÜÇ, DO ÐU YA KA YI YOR BLA IR, je o po li tik or ta mýn da de - ðiþ ti ði ni i fa de e de rek, Bu gün güç, Do ðu ya doð ru ka yý yor. Bu nu a bar - tý yor o la bi li riz, a bar ta bi li riz, a ma hiç þüp he yok ki 21. yüz yýl Ba tý i le Do - ðu nun bir bir le riy le or tak lýk i çin de ol ma la rý ge re ken bir yüz yýl o la cak. Þu an da A rap Ba ha rý di ye i fa de e di - len de ði þik lik, böl ge de ki ül ke le ri bi - rer bi rer i çi ne a lý yor, bun lar ger çek an lam da bir dev rim. Dev rim le rin ne re de baþ la dýk la rý de ðil, ne re de bit tik le ri ö nem li dir. Böl ge de ö - nem li bir dö nü þüm söz ko nu su. A rap ül ke le rin de gö rü len dev rim, a þý rý cý lýk a þa ma sý ný ge çip, bu nun ö te sin de de mok ra tik leþ me sü re - ci ne dö nü þe cek mi? Ö nem li so ru - lar dan bi ri si bu þek lin de ko nuþ tu.

6 6 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA YURT HABER Y HABERLER Biga da evlerin alt katlarý su altýnda kaldý ÇA NAK KA LE NÝN Bi ga il çe sin de ki kuv vet li ya - ðýþ, hayatý o lum suz et ki le di. A lý nan bil gi ye gö re, et ki li ya ðýþ dolayýsýyla Sa kar ya Ma hal le si Çan Cad - de si nde ki ba zý ev le rin alt kat la rý ný su bas tý. Bi ga Ban dýr ma ka ra yo lun da ki Bah çe li Kö yü sa pa ðýn da, ya ðýþ yü zün den yol da çök me ler mey da na gel di. Ak pý nar De re si nin taþ ma sý ne de niy le yol da bi ri - ken su lar tra fi ði za man za man ak sat tý. Yað mur su la rý nýn et ki le di ði a lan lar da in ce le me ya pan Be le - di ye Baþ ka ný Meh met Öz kan, yap tý ðý a çýk la ma da, ilk kez bu ka dar u zun sü re li ya ðý þa sah ne o lan Bi - ga da met re ka re ye 70 ki log ram ya ðýþ düþ tü ðü nü be lirt ti. Þeh rin ba zý nok ta la rýn da alt ya pý nýn ye ter siz kal dý ðý ný di le ge ti ren Öz kan, Bü tün so run lu a lan - lar da ki ça lýþ ma la rý mý zý ta mam la mýþ týk. So run ya - þa ma ma mýz ge re kir ken, et ki li yað mur bi zi þa þýrt tý. 20 ka dar e ve su gir di. Ýþ yer le rin de so run yok de di. Ö te yan dan, be le di ye e kip le ri, yað mur su la rý ný tah - li ye i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Ça nak ka le / a a De niz li de þid det li ya ðýþ, 9 milyon balýðý telef etti DE NÝZ LÝ NÝN Ça me li Ýl çe si A la ba lýk Ü re ti ci le ri Bir li ði Baþ ka ný Ra ma zan Sön mez, Ça me li nin a fet böl ge si i lân e dil me si ni is te dik le ri ni be lir te rek, 9 mil yo na ya kýn ba lý ðý mýz te lef ol du de di. Sön mez, þid det li ya ðý þýn a la ba lýk çift lik le ri ni kul la nýl maz ha - le ge tir di ði ni söy le di. De re ler den ta þan su la rýn ön - le ri ne al dýk la rý çöp le ri a la ba lýk ha vuz la rý na sü rük - le di ði ni i fa de e den Sön mez, Dev let Tür ki ye nin a la ba lýk ih ti ya cý ný kar þý la yan Ça me li ba lýk çý la rý na yar dým e li ni u zat ma lý. Ha vuz lar da ba lýk kal ma dý. Bü tün ha vuz lar taþ la, çöp le dol du. 9 mil yo na ya - kýn ba lý ðý mýz te lef ol du. 8 mil yon por si yon luk, 400 bin a naç, 10 bin yav ru ba lý ðý mýz sel su la rý na ka pýl - dý di ye ko nuþ tu. Sön mez, Ça me li nin a fet böl ge si i lan e dil me si ni is te ydi. De niz li / a a Çor lu Dev let Has ta ne si acil hastalarýný kabul edemedi TE KÝR DAÐ IN Çor lu il çe sin de sa ða nak dolayýsýyla Çor lu Dev let Has ta ne si i le 85 ev ve iþ ye ri ni su bas tý, bir ge ce kon du da da du va rýn çök - me si so nu cu 1 ki þi ya ra lan dý. Þid det li sa ða nak son ra sý Çor lu Dev let Has ta ne sin de de su bas ký ný ya þan dý. Has ta ne nin a cil gi riþ kýs mý ve ze min ka - tý nýn su lar al týn da kal ma sý dolayýsýyla bir sü re a cil has ta ka bul e di le me di. Has ta ne ça lý þan la rý el le rin - de ki mal ze me ler le, bi na ya do lan yað mur su la rý ný tah li ye et me ye ça lýþ tý. Has ta ne ye a cil o la rak ge len ba zý has ta lar Te kir dað a sevk e dil di. Te kir dað ve çev re sin de et ki li o lan sa ða nak dolayýsýyla, Ka zý - mi ye, Ce ma li ye, Nus ra ti ye ve Ha vuz lar ma ha le le - rin de ço ðun lu ðu bod rum ve ze min kat ol mak ü - ze re 85 ev ve iþ ye ri ni su bas tý. Te kir dað / a a TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Cemil Bardakçýoðlu'nun aðabeyi Nurettin Bardakçýoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý Hakkâri den tarihe yolculuk CUMHURÝYET EÐÝTÝM GEZÝLERÝ'NE KATILAN HAKKÂRÝLÝ ÖÐRENCÝLER ÝLK KEZ YAÞADIKLARI ÞEHRÝ ARKALARIN- DABIRAKARAKYENÝHEYECANLARLADOLUÝKÝBÝNKÝLOMETRELÝKÇANAKKALEYOLCULUÐUNAÇIKTI. MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý nýn Türk ve dünya tarihinde çok önemli bir yeri olan Çanakkale Savaþlarýný, Kurtuluþ Savaþý nýn ve zaferlerin daha iyi kavranýlmasý amacýyla düzenlenen Cumhuriyet Eðitim Gezileri Projesi ne bu yýl pek çok ilden ilköðretim ve ortaöðretimden 6 bin 500 öðrenci katýlýyor. Proje, Millî Eðitim Bakanlýðý personelinin, öðretmenlerin, rehberlerin ve seyahat acentasý çalýþanlarýnýn büyük titizlikle ve özveriyle çalýþtýklarý, yoðun emek verilen dev bir proje olma niteliði taþýyor. Yolculuk, Dur yolcu. Bilmeden gelip bastýðýn, bu toprak, bir devrin battýðý yerdir. / Eðil de kulak ver bu sessiz yýðýn, bir vatan kalbinin attýðý yerdir dizelerinin yazýlý olduðu Gelibolu yarýmadasý sýrtlarýna, Çanakkale ye doðru Hakkâri den baþladý. Ailelerinin uðurladýðý öðrenciler, öðretmenleriyle birlikte memleketlerinden ayrýlarak iki bin kilometrelik heyecanlý yolculuða koyuldular. Kimisi heyecanlý, meraklý, kimisi a- ilesinden ayrýldýðý için hüzünlü... Bu uzun yolculuðun ilk duraðý Gaziantep. Öðrenci kafilesi ardýndan Ankara yý ziyaret etti. Yol boyunca rehber Elif Çiftçioðlu, çocuklara görecekleri yerler hakkýnda bilgiler verdi. ATALARIMIZIN TARÝH YAZDIÐI ÞEHÝRÝN ADI ÇANAKKALE Çanakkale ye varan öðrenciler, öðretmenlerince otel odalarýna yerleþtirildi. Görecekleri Gelibolu Millî Parký için heyecanlý olan öðrencilerden Semra Duman, Biz Çanakkale de sadece þehitlikler olduðunu düþünüyorduk. Ama burasý büyük bir þehirmiþ dedi. Sabahýn erken saatlerinde uyanan öðrenciler, öðretmenleri ve diðer illerden geziye katýlan öðrencilerle Gelibolu Yarýmadasýna geçmek üzere feribota bindi. Öðrenciler feribota binerken çok heyecanlandýlar, özellikle yolculuk ettikleri otobüsün de ayný feribotta olmasý ilgilerini çekti. Hatta bir öðrenci, Bilgisayar oyununda feribota binmiþtim, ama þimdi gerçekten buradayým dedi. Hakkârili çocuklar, Çanakkale Savaþlarýnýn büyük kahramanlarýndan Seyit Onbaþý'nýn 275 kiloluk mermiyi kaldýrdýðý heykelin önünde fotoðraf çektirdi. FOTOÐRAF: AA Hakkâri'den Çanakkale'ye gelen çocuklar, þehitlikleri gezip, anýt önünde fotoðraf çektirdi. FOTOÐRAF: AA SEYÝT ONBAÞI'YA ÇOK ÞAÞIRDILAR Rehberin Gelibolu Millî Parký ný gezerken anlattýklarýný merakla dinleyen ve sorular soran Hakkârili öðrenciler Seyit Onbaþý nýn 275 kilogramlýk mermiyi taþýmýþ olmasýna çok þaþýrdýlar. Þehitlikleri gezerken meydanýn büyüklüðüne de hayret eden öðrenciler, Ne kadar büyük bir alanda savaþmýþlar. Ne kadar üzücü, bir sürü þehit var dediler. Þehitliklerde Hakkârili iki askerin mezarýnýn da olduðunu gören öðrenciler çok etkilendiler ve burada fotoðraf çektirdiler. O sýrada bir arkadaþlarý Þehitler arasýnda ayrým olmaz, diðerlerinin de fotoðrafýný çekelim dedi. Bir öðrenci ise, Bana sorarlarsa nerelisin diye? Artýk sadece Hakkâriliyim demeyeceðim, Çanakkaleliyim de diyeceðim diye konuþtu. Anýt parký gezerken yerdeki kozalaklar dikkatlerini çeken öðrencilerden ilköðretim 8. sýnýf öðrencisi Bekir Çiftçi, þehitlikleri gördüðünde çok duygulandýðýný ve sayýlarýnýn çok olmasýna da þaþýrdýðýný belirterek, Ýyi ki buralara geldik, bu bir fýrsattý bizim için dedi. SÝPERLERDE TARÝHÝ DÝNLEDÝLER Uykusuz uykularýn yeriydi siperler... Ö- lüme gidilen, ölümden dönülen yerlerdi... dizelerinden de anlaþýldýðý üzere siperler, savaþýn en zor, hüzünlü, en yorucu, sabýrlý yüzünün yaþandýðý alanlardý. Özellikle erkek öðrenciler çok merakla incelediler siperleri, Bu dar yerde nasýl uyumuþlar, nasýl yaþamýþlar? diye sorular sordular rehberlerine. Mehmetçiðin yýllar önce savaþtýðý alanlara inen öðrenciler, siperleri incelediler, rehberlerinin savaþ yýllarýna iliþkin anlattýklarýný, siperlerde oturarak yaþarmýþcasýna dinlediler. Bazý öðrenciler paçalarýný sýyýrýp, ayakkabýlarýný çýkararak denize ayaklarýný ilk kez sokmanýn heyacýný yaþadý. Hakkârili öðrenciler Gelibolu Millî Parký ndaki gezintiye devam ederken, Ordu dan geziye katýlan ortaöðretim öðrencileriyle de sohbet edip hatýra fotoðrafý çektirdiler. Ortaöðretim 11. sýnýf öðrencisi Hilal Paç da Çanakkale ye ilk kez geldiðini söyleyerek, þehitliklerden ve savaþýlan alanlardan etkilendiðini belirtti. Ortaöðretim öðrencisi Ýlyas Aksoy, Dedelerimizin bizim için yaptýklarýný zaten biliyorduk, ama buraya gelince manevî duygularýmýz daha çok arttý. Millî Eðitim Bakanlýðý na teþekkür ediyorum diye konuþtu. ATALARIMIZIN BÝZLER ÝÇÝN NELER YAPTIKLARINI GÖRDÜK Ordulu ortaöðretim 10. sýnýf öðrencisi Sertan Saruhan Yataðan ise, Buralarýn atmosferi çok farklý. Kitaplarda okuduk, öðretmenlerimiz anlattý. Ama görmek daha etkili oldu. Buralara herkesin gelmesi gerektiðini düþünüyorum. Çünkü buralar çok kutsal yerler diye konuþtu. Erkan Çamlý isimli öðrenci de, Buralarý çok merak ediyordum. Burada atalarýmýzýn bizler için neler yaptýklarýný gördük. Kýnalý Hasan o- layýndan çok etkilendim dedi. Ýlköðretim 8. sýnýf öðrencisi Sözdar Bal da Seyit Onbaþý nýn savaþta yaptýklarýndan çok etkilendiðini, Þehitliklerden de çok etkilendim. Buraya gelirken annem, Git bak bakalým, bizim buradan da þehitler var mý? demiþti. Þehitler arasýnda iki kiþi vardý Hakkâri den. Gördüðüm her þeyi anlatacaðým anneme diye konuþtu. Geziye tarihî yerleri görmek için katýldýðýný belirten ilköðretim 6. sýnýf öðrencisi Selma Saraçoðlu, Þehitlerin mezarlarýný görmek ve onlar için duâ okumak istedim dedi. ''BÝZÝM ÝÇÝN DE BÝR FIRSAT OLDU'' Gezi boyunca öðrencilerle ilgilenen Hakkâri Ticaret Meslek Lisesi öðretmeni Serap Kaya, Hakkâri den Çanakkale ye öðrencilerle birlikte hareket ettiklerini belirtti. Kendisiyle birlikte bir öðretmenin de görevli olduðunu söyleyen Kaya, þunlarý söyledi: Otobüsümüzde 40 öðrenci var. Bu öðrenciler her okuldan 1 er 2 þer öðrenci olmak þartýyla seçildi. Bu projeye ilk kez katýldým. Çanakkale deki þehitlikleri ben de ilk kez gördüm. Geldiðim için çok memnunum. Çocuklar yola çýkarken çok meraklýydýlar. Atalarýmýzýn, dedelerimizin can verdiði yerleri görmeyi çok istiyorlardý. Gördüklerinden çok etkilendiler. Ben de þehitliklerden çok etkilendim. Biz öðretmenler için de büyük bir fýrsat oldu, iyi ki gelmiþim. Tarihi ve atalarýnýn nerelerde savaþtýklarýný görmenin yaný sýra öðrenciler, büyük þehirdeki hayatý, hayata dair pek çok þeyi de gezi sayesinde görme, tanýma imkâný buldu. Ankara / aa T. C. GEBZE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/1408 E. Ý po te ðin pa ra ya çev ril me si yo luy la ic ra ta ki bi do la yý sý i le sa tý þý na ka rar ve ri len a þa ðý da ta pu kay dý, a de di, cin si, ev sa fý, kýy me ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len ta þýn maz lar Mü dür lü ðü müz de a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. TAÞINMAZLARIN TAPU KAYDI 1- Ko ca e li Ý li, Da rý ca Ýl çe si, 112 paf ta par sel sa yý lý, 250,00 m 2 yü zöl çüm lü, Ar sa va sýf lý ta þýn maz da kat ir ti fak lý, Bod rum kat, 4/92 ar sa pay lý, 2 (i ki) ba ðým sýz bö lüm no lu iþ ye ri. 2- Ko ca e li Ý li, Da rý ca Ýl çe si, 30KI I I a paf ta, 1341 a da, 14 par sel sa yý lý, 442,00 m 2 yü zöl - çüm lü, Ar sa va sýf lý ta þýn maz. TAÞINMAZLARIN ÝMAR DURUMU 1- Kocaeli Ýli, Darýca Ýlçesi, 112 pafta, 4689 parsel, 1/1000 ölçekli Ýmar Planýnda Ticaret alanýnda kalmakta olup, Bitiþik nizam, 4 kat - H: 12,50 m - Yoldan çekme mesafesi: Min. 3,00 m -Komþudan çekme mesafesi: Min. 3,00 m Arka bahçe mesafesi: H/2 'dir. 2- Kocaeli Ýli, Darýca Ýlçesi, 30KIIIa pafta, 1341 ada, 14 parsel, 1/1000 ölçekli Ýmar Planýnda Konut alanýnda kalmakta olup, Ayrýk nizam, 4 kat - TAKS: 0,40 - KAKS: 1,60 - H: 12,50 m Ön bahçe çekme mesafesi: Min. 3,00 m - Yan bahçe çekme mesafesi: Min. 3,00 m - Arka bahçe mesafesi: H/2 'dir TAÞINMAZLARIN HALÝ HAZIR DURUMU VE EVSAFI 1- Ko ca e li Ý li, Da rý ca Ýl çe si, 112 paf ta, 4689 par sel de kat ir ti fak lý, Bod rum kat, 4/92 ar - sa pay lý, 2 (i ki) ba ðým sýz bö lüm no lu dük kân; Da rý ca Ti ca ri mer ke zin de, Cum hu ri yet Cad - de si, No: 11 ad re sin de ki, yýl lýk (yýp ran ma pa yý: % 15) bi na nýn bod rum ka týn da yer al - mak ta dýr. Kýy met tak di ri ya pý lan ta þýn ma zýn yer al dý ðý bi na, çok kat lý a part man tü rü ya - pý laþ ma nýn çok yo ðun ol du ðu bir böl ge de. Res mi da i re le re ve Ban ka la ra çok ya kýn dýr. Ko nut ve Ýþ ye ri ta le bi nin çok yo ðun ol du ðu bir böl ge de bu lun ma sý i ti ba rý i le a lým -sa tým ka bi li ye ti çok yük sek tir. Be le di ye hiz met le ri nin ta ma mýn dan ya rar lan mak ta o lup, u la - þým im kân la rý çok i yi dir. Ta þýn maz, 75,00 m 2 ta ban a lan lý o lup, ký ra at ha ne o la rak kul la - nýl mak ta dýr. Ýn þa a týn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, ö zet le ya pý sal ö zel lik le ri dik ka te a lý na rak, T.C. Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý'nýn ya pý yak la þýk bi rim ma li yet cet - vel le ri ne gö re, 3. Sý nýf B Gu ru bu (Ka lo ri fer li ve a san sör lü sos yal ko nut lar) ya pý tü rü ne uy gun dur. 2- Ko ca e li Ý li, Da rý ca Ýl çe si, 30KI I I a paf ta, 1341 a da, 14 par sel; D. 100 Ka ra yo lu i le Bay ra - moð lu Ma hal le si a ra sýn da ki Fa tih Sul tan Meh met Cad de si ü ze rin de ki De niz Yýl dýz la rý Ýl - köð re tim O ku lu ve Sað lýk O ca ðý'na çok ya kýn Kuþ te pe Mer kez Ca mii'nin kar þý sýn da bu - lun mak ta o lup, ü ze rin de her han gi bir ya pý ol ma yan boþ bir Ý mar par se li dir. Çok kat lý a - part man tü rü ya pý laþ ma nýn yo ðun ol du ðu bir böl ge de, Res mi da i re le re ve Ban ka la ra çok ya kýn dýr. Ko nut ta le bi o lan bir böl ge de bu lun ma sý i ti ba rý i le a lým -sa tým ka bi li ye ti çok yük sek tir. Be le di ye hiz met le ri nin ta ma mýn dan ya rar lan mak ta o lup, u la þým im kân la rý çok i yi dir. TAÞINMAZLARIN KIYMETÝ 1- Ko ca e li Ý li, Da rý ca Ýl çe si, 112 paf ta, 4689 par sel de kat ir ti fak lý, Bod rum kat, 4/92 ar - sa Pay lý, 2 (i ki) ba ðým sýz bö lüm no lu dük kân; De ðe ri ni et ki le yen tüm ob jek tif un sur lar, ya pý sal Ö zel lik le ri, ko nu mu ve bu böl ge de ki em sal ta þýn maz a lým-sa tým ser best pi ya sa ra yiç le ri dik ka te a lýn dý ðýn da ar sa pa yý ve in þa at ma li ye ti bir lik te de ðe ri ,00 TL (Yüz bintl)'dýr. 2- Ko ca e li Ý li, Da rý ca Ýl çe si, 30KI I I a paf ta, 1341 a da, 14 par sel; de ðe ri ni et ki le yen tüm ob jek jif un sur lar ve bu böl ge de ki em sal ta þýn maz a lým -sa tým ser best pi ya sa ra yiç le ri dik ka te a lý na rak. Ar sa de ðe ri 442,00 m 2 x 350,00 TL/m ,00 TL (Yü zel li dört bin - ye di yüz TL)'dir. SATIÞ ÞARTLARI 1- Kocaeli Ýli, Darýca Ýlçesi, 112 pafta, 4689 parselde kat irtifaklý, Bodrum kat, 4/92 arsa paylý, 2 (iki) baðýmsýz bölüm nolu dükkânýn 1. Satýþý : 18/11/2011 günü 10:40-10:50 saatleri arasýnda 2. Satýþý : 28/11/2011 günü 10:40-10:50 saatleri arasýnda; 2- Kocaeli Ýli, Darýca Ýlçesi, 30KIIIa pafta, 1341 ada, 14 parsel sayýlý, 442,00 m 2 'yüzölçümlü, 'Arsa' vasýflý taþýnmazýn 1. Satýþý : 18/11/2011 günü 11:00-11:10 saatleri arasýnda 2. Satýþý : 28/11/2011 günü 11:00-11:10 saatleri arasýnda 1- GEBZE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE a çýk ar týr ma su re tiy le sa týþ la rý ya pý la cak týr. Bi rin ci ar týr ma tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý - ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Bu be del ler le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ar týr ma 10 gün da ha u za tý la rak i kin ci sa týþ yu - ka rý da be lir ti len yer, ta rih ve sa at te tek rar ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný, rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç - me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu a lým har cý ve mas raf lar i le KDV a lý cý ya a it tir. (KDV Ka nu nun da yer a lan is tis na lar sak lý dýr.) Ta - pu sa tým har cý, bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e - di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Ý ÝK 127'in ci mad de si ge re ðin ce sa týþ i la ný nýn teb li ði: Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma - yan a la ka dar la ra gön de ri len teb li gat la rýn im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný nýn ka im ol - mak ü ze re teb lið o lu nur. 7- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Geb ze 3. Ýc ra Mü dür lü ðü 2009/1408 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝK m. 126) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. ADALET BAKANLIÐI HONAZ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/528 Tal. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, kýymeti, adeti, evsafý: TAPU KAYDI : Denizli Ýli, Honaz ilçesi. Kaklýk Köyü, Köyiçi Mevkii, 29 Ada, 4 Parseldeki 544,00 m 2 Miktarlý Tarla Niteliðinde Taþýnmaz ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ : Ta þý nmaz ta pu kay dýn da tar la vas fýn da gö rül mek le be ra ber, 544,00 m 2 ar sa ü ze rin de Bod rum + 2 kat lý be to nar me ya pý bu lun mak ta dýr. Par se lin bu - lun du ðu böl ge Kak lýk Be le di ye si nin tüm alt ya pý hiz met le rin den ya rar la na bi lir du rum - da dýr. Par sel i çerisin deki 3 kat lý ya pý 3/A ya pý sý ný fýn da ya pýl mýþ týr. Bod rum, ze min ve 1 nor mal kat tan o lu þan ya pý da 3 mes ken var dýr. Mes ken ler de 3 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, tu va let ve 2'þer a det bal kon mev cut tur. Ya pý nýn ý sýn ma sis te mi so ba lý dýr. Ya pý - nýn pen ce re doð ra ma la rý plas tik doð ra ma, dýþ cep he si sý va lý ve bo ya lý, mer di ven ba sa - mak la rý ve sa han lýk la rý mer mer i le kap lý dýr. Ya pý nýn ça tý sý te ras þek lin de dir. DEÐERLERÝ : ,00 TL SATIÞIN ÞARTLARI Taþýnmazýn birinci satýþ günü 15/11/2011 Salý Günü Honaz Adliyesi Ýcra Müdürlüðü odasýnda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetinin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý ve mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmaz ise ençok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla; Cuma Günü Ho naz Ad li ye si Ýc ra Mü dür lü ðü o da sýn da ay ný þart lar da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þer. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar Mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gün geç me mek ü ze re me hil ve re bi lir. Res mi i ha le dam ga pu lu,ta pu a lým har cý ve mas raf la rý, Ta þýn maz la rýn tes lim mas raf la rý, ta - þýn maz la rýn %18 KDV 'nin a lý cý ya a it ol du ðu, Ta pu Sa tým har cý, Ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan Bi rik miþ ver gi borç la rý i le Tellaliye Resmi satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin ve ir ti fak hak ký sa hip le ri nin bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri ge rek mek te dir. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ý ÝK' nun 133. Md. ge - re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil - le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Bu sa týþ i la ný ay rý ca Ga ze te i le a la cak lý, a la cak lý ve ki li, borç lu ve borç lu lar i le his se - dar la ra ve il gi li le re, hac zen a la cak lý o lan la ra ve i ha le ye ka týl mak is te yen le re i la nen teb - lið o lu nur. Þart na me ga ze te i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Mü dür lü - ðü müz de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ðin de is te yen le re gön de ri le cek tir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþka bil gi al mak is te yen le rin Mü dür lü ðü mü zün; 2011/528 Tal. sa yý lý dos ya sý na mü ra ca at ta bu lun ma la rý i la n o lu nur. 03/10/2011 B: 62883

7 Y 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA DÜNYA 7 Kaddafi çölde saklanýyor UGK YETKÝLÝSÝNE GÖRE KADDAFÝ, ÜLKENÝN GÜNEYBATISINDAKÝ ÇÖL BÖLGESÝNDE SAKLANIYOR. NÝJER HÜKÜMETÝ ÝLE SIKI BAÐLARI OLAN KADDAFÝ'NÝN SINIRDAN ÝSTEDÝÐÝ GÝBÝ GEÇÝÞ YAPTIÐI ÝDDÝA EDÝLDÝ. Ku veyt, Ko so va yý ta ný dý KU VEYT ÝN Ko so va Cum - hu ri ye ti ni res men ta ný dý ðý bil di ril di. Ku veyt hü kü met söz cü lü ðü nün Ku veyt Dev let Ha ber a jan sý KU NA ya yap tý - ðý a çýk la ma da, Ko so va i le Ku - veyt a ra sýn da bü yü kel çi lik dü ze yin de dip lo ma tik i liþ ki le - rin ku ru la ca ðý nýn du yu rul du - ðu bil di ril di. A çýk la ma da, Ku veyt Baþ ba ka ný Nas ser Mu ham med El Ah med El Sa bah ýn ta li ma tý ü ze ri ne Ko - so va nýn res men ta nýn dý ðý na, i ki ül ke a ra sýn da bü yü kel çi lik dü ze yin de i liþ ki le rin ku rul - ma sý i çin de Dý þiþ le ri Ba ka ný - nýn gö rev len di ril di ði ne dik - kat çe kil di. Priþtine / a a Ti mo þen ko ya 7 yýl ha pis ce za sý UK RAY NA DA KÝ Tu run - cu Dev ri min sim ge is mi ve es ki Baþ ba ka ný Yul ya Ti - mo þen ko, ül ke si ni Rus ya i le yap tý ðý gaz an laþ ma sýn da za ra ra uð rat tý ðý ge rek çe siy - le 7 yýl ha pis ce za sý na çarp - tý rýl dý. Baþ þe hir Ki ev de dün gö rü len dâ vâ da ha kim Ro - di on Ki re yev, o ku du ðu u - zun ka rar ö ze ti nin so nun - da, Mah ke me Ti mo þen - ko yu suç lu bul du ve ken di - si ni 7 yýl ha pis ce za sý na mah kum et ti i fa de si ni kul - lan dý. Moskova / a a Ko le ra sal gý nýn da 2 bin 500 ki þi öl dü BM Ço cuk la ra Yar dým Fo nu (U NI CEF), ba tý Af ri - ka nýn bu gü ne ka dar ki en kö tü ko le ra sal gý nýn da 2 bin 500 e ya kýn ki þi nin öldüðünü bil dir di. U NI CEF in a çýk la - ma sýn da, bu yýl ay rý ca Ma - li den Kon go ya ka dar 10 ül ke de 85 bin den faz la ko - le ra va k'a sý nýn tes bit e dil di - ði be lir til di. A çýk la ma da, böl ge nin ta ri hi nin en bü - yük sal gý nýy la kar þý kar þý ya ol du ðu, ko le ra dan ö lüm o - ra ný nýn 4,7 ye ka dar çýk tý ðý kay de dil di. Her han gi bir has ta lýk tan ö lüm o ra ný yüz - de 1 i ge çer se yük sek o la rak ka bul e di li yor. Cenevre / a a Mla diç, za tür re þüp he siy le has ta ne de BOS NA Sa va þý sý ra sýn da ya pý lan Sreb re nit sa soy ký - rý mý baþ ta ol mak ü ze re çe - þit li sa vaþ suç la rýn dan tu - tuk la nan Rat ko Mla diç, has ta ne ye kal dý rýl dý. Mla - diç in a vu kat la rýn dan Mi - loþ Þal yiç, es ki La hey de tu tuk lu o lan mü vek ki li nin za tür re þüp he siy le has ta - ne ye kal dý rýl dý ðý ný be lirt ti. Mla diç, ge çen haf ta çýk tý ðý mah ke me de sað lý ðý nýn i yi ol ma dý ðý ný, böb rek ta þý að - rý sý çek ti ði ni söy le miþ ti. Lahey / a a LÝB YA DA KÝ U lu sal Ge çiþ Kon se yi nden (UGK) bir yet ki li, fi ra ri li der Mu am mer Kad da fi nin ül ke nin gü ney ba tý sýn da ki çöl böl ge sin de sak lan dý ðý ný söy le di. U lu - sal Ge çiþ Kon se yi nde et nik grup Tu a - reg le ri tem sil e den Mu sa el Ko ni Trab - lus ta ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Kad da fi nin Ni jer ve Ce za yir sý nýr la rý ya - ký nýn da, çöl de sak lan dý ðý na i nan dý ðý ný MISIR IN baþ þeh ri Ka hi re de gös te ri ya pan Hý ris - ti yan lar i le gü ven lik kuv vet le ri a ra sýn da ya þa nan ça týþ ma la rýn ar dýn dan ül ke ge ne lin de gü ven lik ted bir le ri art tý rý lýr ken, Mý sýr lý yet ki li ler tan si yo - nun dü þü rül me si i çin yo ðun ça ba har cý yor. Baþ - ba kan Ý sam Þe ref, ül ke de ik ti dar da bu lu nan Yük - sek As ke rî Kon sey ü ye le ri i le ül ke de ki son du ru - mu gö rüþ tü. Þe ref, gö rüþ me den son ra dev let te - le viz yo nun da yap tý ðý a çýk la ma da 24 ki þi nin vefat kay det ti. Kad da fi re ji mi nin, coð ra fi o la - rak sak lan ma ya uy gun o lan bu böl ge yi da ha ön ce de kul lan dý ðý ný be lir ten Ko ni, Kad da fi nin Ni jer hü kü me ti i le de sý ký bað la rý ol du ðu na ve sý nýr dan is te di ði gi bi ge çip ül ke ye dö ne bi li yor o la bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. Kad da fi nin oð lu el Sa a di, Ni jer de ev hap sin de tu tu lu yor. Mu am - et ti ði, 292 ki þi nin ya ra lan dý ðý o lay lar i le il gi li komp lo id di a la rý ný yi ne le di. Þe ref, Mý sýr hal ký na çað rý da bu lu na rak, halk tan söy len ti le ri dik ka te al ma ma la rý ný is te di. As ke ri sav cý lýk o lay lar i le il gi - si ol du ðu id di a sý i le gö zal tý na a lý nan 25 ki þi hak - kýn da so ruþ tur ma ya baþ la dý. Ö te yan dan El Sa vi Kül tür Mer ke zi nde cum hur baþ kan lý ðý a day la rý, si ya sî ler ve top lum ön der le ri ko nu yu e le al mak ü ze re bir a ra ya gel di ler. A rap Bir li ði es ki Ge nel mer Kad da fi nin Ce za yir sý ný rý ya ký nýn da sak lan dý ðý, böl ge de ki Tu a reg ler ta ra fýn - dan ko run du ðu id di a e dil miþ ti. UGK Baþ ka ný Mus ta fa Ab dül ce lil haf ta so nu yap tý ðý a çýk la ma da, Kad da fi nin hâ lâ ül - ke de o lup ol ma dý ðýy la ya da ye riy le il gi li doð ru lan mýþ bil gi ol ma dý ðý ný kay det - miþ ti. Trablus / a a Sirte'de aðýr silâhlar kullanan muhalifler ile Kaddafi yanlýlarýnýn çatýþmasý sürerken, firarî liderin yeri henüz tam olarak bilinemiyor. BM den Ýs ra il e: Ba tý Þe ri a da ki Fi lis tin li le re sal dý rý la rý dur dur BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi ser li ði, Ýs ra il e, Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer le þim ci le rin Fi lis tin li si vil le re sal dý rý la rý ný dur dur - ma sý çað rý sýn da bu lun du. Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi ser li ði söz cü sü Ru pert Col vil le, Ce nev re de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la - ma da, Ýs ra il in iþ gal al týn da ki Fi lis tin top rak la rýn da bu lu nan Fi lis tin li si vil le ri ve mül kü ko ru ma yü küm lü lü ðü bu lun du ðu - nu söy le di. Col vil le, sal dý rý la rýn tam an la mýy la so ruþ tu rul ma sý ve kur ban la ra taz mi nat ö den me si ge rek ti ði ni söy le di. Söz cü, ge çen a yýn baþ la rýn dan be ri de vam e den sal dý rý la rýn Ba tý Þe ri - a da ki yer le þim ci þid de ti ha re ke ti nin gös ter ge si ol du ðu nu i fa de et ti. Ba tý Þe ri a nýn Kus ra Kö yün de bir Ýs ra il as ke ri 23 Ey lül de bir si vi li vu ra rak öl dür müþ tü. Ay ný köy de 6 E kim de de Fi lis tin - li le re a it 200 zey tin a ða cý sö kül müþ tü. Cenevre / a a NE TAN YA HU, YER LEÞ KE ÝÞ GA LÝ NÝ YA SAL LAÞ TIR MA NIN PE ÞÝN DE ÝS RAÝL Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu nun, Fi lis tin li ler e a it ö zel a - ra zi ler ü ze rin de ku ru lan Ya hu di yer le þim yer le ri ni ya sal laþ týr ma nýn yol la rý ný a ra dý ðý bil di ril di. Ha a retz ga ze te si nin ha be ri ne gö re, Ne tan - ya hu, Ýs ra il A da let Ba ka ný Ya a kov Ne e man a, bu ev le rin ya sal laþ tý rýl - ma sý ný sað la ya cak çö züm le ri or ta ya koy ma sý a ma cýy la bir e kip kur - ma sý ta li ma tý ver di. Ne tan ya hu nun bu ko nu da ki a ra yýþ la rý nýn, yi ne ö - zel Fi lis tin a ra zi le ri ü ze rin de ku rul muþ bu lu nan bu yer le þim yer le ri nin ö nü müz de ki 6 ay i çin de yý kýl ma sý i le il gi li dev let ka ra rý na kar þý, Ýs ra il a þý rý sa ðýn dan ge len bas ký lar dan kay nak lan dý ðý kay de dil di. Tel Aviv / a a Mýsýr'daki geliþmeleri ele almak için toplanan siyasiler ve toplum önderleri Ýsam Þeref hükümetinin göstericileri koruyamadýðý gerekçesiyle istifasýný istedi. Mý sýr baþ ba ka ný nýn is ti fa sý is ten di Sek re te ri Amr Mu sa, El Ghad Par ti si Li de ri Ey - men Nur, Li be ral Par ti Li de ri Ý þ a da mý Ne cip Sa - vi ris, Ýn san Hak la rý Der ne ði Baþ ka ný Ne cip Gab - ri el gi bi i sim le rin ka týl dý ðý top lan tý da ka tý lým cý lar Mý sýr da ge çiþ dö ne min de as ke rî yö ne tim ye ri ne si vil bir kon se yin ül ke yi yö net me si ge rek ti ði gö - rü þü nü sa vun du lar. Bir çok ka tý lým cý, Ý sam Þe ref hü kü me ti nin gös te ri ci le ri ko ru ya ma dý ðý ge rek - çe si i le is ti fa ya dâ vet et ti. Kahire / a a TEBRÝK Muhterem arkadaþýmýz Abdülbasir Þeker ile Nur Ayþe Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, Cenâb-ý Hak'tan iki cihan saadeti dileriz. Ümitvar Derneði Yönetim Kurulu Ýzmir NA TO Fü ze Sa vun ma Sis te mi ABD Sa vun ma ba ka ný Le on Pa net ta, ge len tep - ki ler ü ze ri ne sa vun ma sis te min de Ýs ra il le bil gi pay la þý mý ol ma ya ca ðý ný söy le ye rek Baþ ba kan Er do ðan ýn söz le ri ni te yit et ti. Fü ze kal ka ný a dý al týn da iç te ve dýþ ta çok faz la sa - yý da spe kü las yon ya pýl dý. Hat ta Tür ki ye ye a çýk ça düþ man lýk ya pan Fran sa baþ ka ný Sar kozy Biz ke di ye ke di de riz di ye rek, Tür ki ye i le Ý ran ýn a ra sý ný aç ma ya ça lýþ tý. Tür ki ye nin res mî a çýk la ma la rý nýn ak si ne bu pro je nin Ý ran a kar þý ya pýl dý ðý ný söy le yen Sar kozy, Türk düþ man lý ðý sa ye sin de yak la þan se çim ler den ken di ne pay çý kar ma ya ça lý þý yor. Sar kozy ye bir di ye ce ðim yok, zi ra ken di si ya se ti ve po li ti ka sý ge re ðin ce bu nu ya pý yor. Lâ kin hü kü me ti yýp rat mak a dý na ya pý lan her an laþ ma ya ve pro je ye kar þý çýk mak doð ru mu dur? Ý yi ce dü þün mek lâ zým dýr. Fü ze kal ka ný pro je si nin ö nem li bir a ya ðý o lan ve Ma lat ya Kü re cik te ku rul ma sý plan la nan ra dar i le il gi - li o la rak ya pý lan e leþ ti ri le rin il ki, bu an laþ ma nýn ABD i le ya pýl dý ðý ve NA TO pro je si ol ma dý ðý id di a sý i di. Ay rý ca bu ra dan el de e di le cek bil gi le rin müt te fik ül ke - ler le pay la þý la ca ðý, ya ni Ýs ra il e de ve ri le ce ði a çýk la ný - yor du. ABD Sa vun ma Ba ka ný, NA TO ül ke le ri a ra sýn - da yer al ma yan Ýs ra il le bil gi pay la þý mý ol ma ya ca ðý ný be lir te rek spe kü las yon la ra a çýk lýk ge tir di. Za ten Ýs ra il de bu ra da rýn ben ze ri o lan ve ay ný iþ - le vi gö ren bir ben ze ri var. Ya ni Ýs ra il in böy le bir ra - dar bil gi pay la þý mý na ih ti ya cý yok. Bu ül ke ken di si i - le il gi li o lan teh dit le re kar þý yýl lar ca ön ce den ted bi - ri ni al mýþ, ge rek li si lâh ve teç hi za tý el de et miþ. O - nun der di baþ ka. Tür ki ye ye düþ man lýk a dý na her tür lü fit ne ve en tri ka ya ça nak tut ma ya de vam e di - yor. Ken di çý kar la rý a dý na ko nuþ tu ðu i çin Sar kozy gi bi on la ra da söy le ye cek bir sö züm yok. Ýl ginç tir, bu pro je i le il gi li o la rak en sert tep ki yi Rus ya gös ter di. Hat ta NA TO ya al ter na tif o la rak Av ras ya Bir li ði a dý al týn da ye ni bir po li ti ka a ra yý þý - na gir di. Ya pý lan spe kü las yon la rýn ak si ne a sýl he de - fin baþ ka ol du ðu çok net bir bi çim de or ta ya çýk tý. U zay sa vaþ la rý a dý ve ri len ve yýl lar ön ce Sov yet ler Bir li ði nin bas ký sý i le ra fa kal dý rý lan pro je ler ye ni den gün de me ge li yor. Tür ki ye ye kar þý sert bir a çýk la ma yap ma sý bek le - nen Ý ran Dev let baþ ka ný Ah me di ne cad i se, bek le - ne nin ak si ne dip lo ma tik bir dil kul lan dý ve en di þe - le ri ni di le ge tir di. Tür ki ye nin NA TO ül ke si ol ma - sý dolayýsýyla i le bu tip pro je le ri an la yýþ la kar þý la dý - ðý ný söy le di ve bek le ne nin ak si ne na zik bir dil kul - la na rak pro je ye kar þý ol du ðu nu di le ge tir di. Hâl bu - ki Tür ki ye nin Su ri ye po li ti ka sý dolayýsýyla ken di - sin den man gal da kül bý rak ma ya cak sert lik te bir me saj ver me si bek le ni yor du. Türk do nan ma sýn da yýl lar ca si lâh e lek tro ni ði ve ra - dar ko nu sun da ça lýþ mýþ bi ri si o la rak þu nu söy le mek is te rim ki; ra dar lar muh te mel bir sý cak sa vaþ ta en ö - nem li sa vun ma teç hi zat la rýn dan bi ri si dir. Za ten sa vaþ za ma nýn da tah rip e dil me si ge re ken ön ce lik li he def ler a ra sýn da yer al mak ta dýr. Son on yýl da ya pý lan sa vaþ la - ra ba kýl dý ðýn da ilk vu ru lan yer le rin ba þýn da yer al - mak ta dýr. I rak ve Sýr bis tan ýn ba þý na ge len le re ba kýl - dý ðýn da, si lâh la rýn dan son ra vu ru lan en ön ce lik li te - sis le ri nin ra dar la rý ol du ðu gö rü le cek tir. Ra dar la rý yok e di len bir sa vaþ gü cü ne ka dar bü yük o lur sa ol sun a de ta kör sa vaþ çý gi bi dir. Düþ man la rý na kar þý sa va þa maz ve ye nil gi ye mah kûm o lur. Bu sebep - le si lâh ka dar ö nem li dir. Yýl lar ca NA TO ya hiz met et miþ bir ül ke o lan Tür - ki ye de ne ka dar ra dar te si si in þa a e dil se, o ka dar fay - da lý o la ca ðý na i na ný yo rum. Ne ti ce de bun la rýn pa ra sý bü tün ü ye ül ke ler den çý ký yor. Yok, bu nu Ben ken dim ya pa ca ðým de sen, ma li ye mi zin gü cü yet mez ve ön ce - lik le ya pýl ma sý ge re ken alt ya pý, e ði tim ve sað lýk ya tý - rým la rý i çin ay rý lan büt çe den pa ra a yýr mak ge re kir. El bet te ilk he def o lu na ca ðý i çin sa kýn ca la rý var dýr, lâ - kin Tür ki ye za ten NA TO nun cep he ül ke si dir. Al lah ko ru sun ya pý la cak ilk sa vaþ ta ka çý nýl maz o la rak he def o la cak týr. Al man ya ve Fran sa gi bi ül ke le rin coð ra fî o la - rak mev kii Or ta Av ru pa ol du ðu i çin tu zu ku ru dur. On la ra sý ra ge le ne ka dar sý ra da çok dev let var dýr. Kýs sa dan his se bu ol mak ge rek tir ki; her i ki ki þi den bi ri si nin o yu nu al mýþ o lan bu hü kü me te ö zel lik le dýþ po li ti ka ko nu sun da mu ha le fet e der ken dik kat e dil - me si ge rek li dir. U nut ma ya lým ki Av ru pa ve As ya da hat ta Af ri ka da re ka bet i çin de ol du ðu muz ül ke ler AKP hü kü me ti ne kar þý çýk mý yor lar. Do la yý sýy la on la - rýn tah rik le ri ne ka pýl mak ye ri ne hü kü me tin a çýk la - ma la rý ný dik ka te al ma lý dýr. A ta la rý mýz Kol ký rý lýr yen i çin de ka lýr di ye rek re ka bet i çin de ol du ðu muz ül ke - le re kar þý yü rü tü len po li ti ka lar da bu hu su su di le ge - tir me ye ça lýþ mýþ lar dýr, ves se lâm GEÇMÝÞ OLSUN Isparta'daki mevlide katýlan Samsun Çarþamba okuyucularýmýzýn, dönüþ yolu üzerinde Afyon civarýnda trafik kazasý geçirdiðini öðrendik. Arkadaþlarýmýza acil þifalar diler, geçmiþ olsun dileklerimizi sunarýz. Samsun Yeni Asya Okuyucularý

8 8 12 MEDYA POLÝTÝK EKÝM 2011 ÇARÞAMBA Y Ne Arap Baharý, ne devrim Bursa ya hiç yakýþmýyor Osmanlý nýn ilk baþþehri, evliyalar diyarý, altý padiþahý topraðýnda barýndýran Bursa, gerçekten de bir Osmanlý Bursa dýr. Her ne kadar daha önceki bazý belediyeler tarafýndan Avrupa þehri diye lânse edildiyse de, Bursa Osmanlý dýr. Osmanlý Bursalý dýr. Hz. Peygamber in (asm) müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han ýn çocukluk dönemi de bu þehirde geçmiþtir. Hasýlý, i lâ-yý kelimetullah için Ýslâma hizmet eden ecdadýn duâsýna mazhar olan Bursa, Müslümandýr. Hem öyle bir Müslümandýr ki, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin de bir nevî duâsýna mâsadak olmuþtur. Üstad, 1952 senesindeki Gençlik Mahkemesi için Emirdað dan Ýstanbul a gidip gelirken geçtiði Bursa nýn köylerindeki çarþaflý kadýnlarý görünce sevinerek, (hâlen de köylerde ferace ismi verilen bu örtüler kullanýlýyor) Maþaallah! Bursa nýn Ýslâmiyet gömleði yýrtýlmamýþ demiþtir. Bursa nýn en büyük sembolü Ulu Cami dir. Emir Sultan dýr. Üftade Hazretleridir. Osman Gazi, Orhangazi ve yeþil türbeleridir. Ýki tane Sultan Murad dýr. Cem Sultan dýr. Yýldýrým Bayezid dir. Ve hakeza Ýþte böyle Ýslâmiyetle imtizaç etmiþ, ekseriyeti dindar o- lan Bursa ya ters düþen haller de olmuyor deðil. Bunlardan en belirginleþmiþ olaný da, bizim ikamet ettiðimiz yer olan Fatih Sultan Mehmed bulvarý üzerindeki bazý nâhoþ þeylerdir. Gerçi burasý eski Bursa deðil, yeni meskûn mahallerden, Nilüfer kazasý sýnýrlarý içerisindedir. Ýlçe belediyesi de CHP nin elindedir. Ýþte burasý son senelerde birden geliþmiþ, fakat bu geliþmeye paralel olarak da, Ýstanbul daki Ýstiklâl ve Baðdat caddelerine kötü mânâda benzetilmeye çalýþýlmýþtýr. Daha doðrusu, sefahatin, iþretin, millete ters düþen hallerin boy gösterdiði yer olmasýna çalýþýlmaktadýr. Kafeler bulvar boyunca sýrayla dizilmiþ, haydi buna içki olmayýnca bir derece neyse denilebilir. Fakat, biriki senedir bulvarýn orta yerinde faaliyet göstermeye baþlayan, zannedersem Ýstanbul merkezli olan benzin isimli bir açýk hava meyhanesi açýlmýþtýr. Herkesin gelip geçtiði, bulvarýn göbeðinde ve bahçede de masalar atýlarak, alkollü içkiler içilip, iþret edilmektedir. (Bildiðimiz kadarýyla baþka yerlerdeki meyhaneler kapalý mekânlardadýr.) Ve zannedersem bunlar, yani bu þekildeki durum müskiratla alâkalý kanun, vs. ye de muhaliftir. Ama kim ilgilenecek bilinmez. Pek çok okul talebesinin, çoluk-çocuk ve insanlarýn gelip geçtiði yer olan bu iþret yeri; Bursa ya, Müslüman Bursa ya hiç yakýþmamaktadýr. Üstelik, adamlar iþi öyle azýya almýþlar ki, bulvarýn diðer ucuna da ayný isimle ikinci bir iþret yeri yapma hazýrlýðýndalar. Bilmiyoruz, Valilik makamýnýn, Büyükþehir Belediyesinin bunlardan haberi var mý? Bunlarla alâkalý bir düþünce veya müeyyideleri var mýdýr? Bursa nýn veya baþka yerlerin iþret ve sefahat sevenlerinin buluþma yeri olan bu meyhaneleri millet istememektedir. Birkaç nefisperest haramzadenin keyfi için de, zaten camisi kýt olan bu semtte, ezan seslerinin de onlarýn gürültü ve þamatasýna karýþarak duyulmamasý hepimizi üzmektedir. Ne ezana, ne Müslümana saygýsý olmayan bu yer, çok kimseyi rahatsýz etmektedir. Ýnþaallah, bu yazýmýzý okuyan sayýn yetkililer, milleti rahatlatýp, sevindirecek bir icraatta bulunurlar. SEVÝNÇ, iyimserlik ve umudun ardýndan, gerçekliðe dönmenin ve Ortadoðu ve Kuzey Afrika daki olaylarý sakin kafayla deðerlendirmenin vaktidir. Birbirini takip eden ayaklanmalarýn hýzý öyle yüksekti ki yepyeni bir döneme girdiðimiz sonucuna varmak akla yatkýndý. Bugün, Tunus ve Mýsýr daki diktatörlerin düþüþünden bu yana altý aydan fazla süre geçtikten sonra, kritik sorular ortaya çýkýyor. Ýki ülkede de gerçekten neler olduðunu sormak meþrudur. Her yerde kafa karýþýklýðý söz konusu: Gelecek Tunus meclis seçimlerine 110 dan fazla siyasi parti katýlacak ve Mýsýr, eski rejimin üyelerinin, özellikle Ordu komutanlarýnýn korunmasý için gerçekleþen gizli pazarlýklara þahit oluyor. Tunus taki siyasi manzara belirsiz ve Mýsýr da ordunun ayaklanmayý ele geçirdiði, bazý liderlerin ikili oynadýðý hissi hakim. Bize acele etmememiz gerektiði, Devrimlerin zaman aldýðý söylendi. Tarih, özgürlüðün bir bedeli olduðunu gösteriyor. Doðru. Adanmalý ve iyimser kalmalýyýz fakat aþýrý idealist ve saf olmamalýyýz. Durum, Tunus ta ve daha çok Mýsýr da endiþeye sebep oluyor: Her iki ülkede de siyasi manzara kaosu andýrýyor. Laik ve Ýslami eðilimler arasýndaki kutuplaþma, bu ülkelerin sosyal ve ekonomik sorunlarý hakkýnda ciddi anlamda tartýþýlmasýný engelliyor. Silahlý Kuvvetler denetlemiyorlarsa da Tunus ve Mýsýr toplumlarýndaki geliþmeleri izliyor ve yabancý ülkeler konum ve stratejilerini yeniden ayarlýyor. Eski diktatörlüklere dönmeyeceðimiz doðru olabilir fakat ne tür bir demokrasi olacaðý açýk deðil. Bazýlarý bunu söylemek için çok erken olduðunu düþünüyor. Bu zaman deðil, bir içerik ve jeopolitik hususlar meselesi. Þahit olduðumuz þey Arap baharý olmaktan çok uzak. *** Resim, ilk duygusal bakýþta görünenden daha az umut verici ve daha ürkütücü. Arap Kýþý korkusu! Arap Baharýnda ilk günlerin coþkulu/romantik atmosferinin yerini daha çok kaygýlar ve ciddî soru iþaretleri aldý. Libya ya yakýndan bakarsak bu sorular daha kritik, kafa karýþýklýðý ise daha derin hale geliyor. Fransa, Ýngiltere ve ABD, NATO aracýlýðýyla Muammer Kaddafi den kurtardýðýna göre, onlarý gelecekte ne bekliyor? Ulusal Geçiþ Hükümetini oluþturan insanlar kim? Ülke petrolünün daðýtýmý konusunda, böyle açýkça ve çaba harcamadan Batý ülkeleri lehine bu kadar hýzlý kararlarý nasýl veriyorlar? Demokrasi, özgürlük ve Libya nýn haysiyeti hakkýndaki güzel sözlerin ardýnda, ülkenin zenginliðini kontrol edip ele geçirmek için nasýl oyunlar oynanýyor? Senaryo Irak ý hatýrlatýyor: Ýþler hala karýþýk, Kaddafi ortadan kayboldu ve çok yakýnda durum kontrol altýna alýnacak. Kontrol, özgürlüðe doðru demokratik bir yol olmaktan çok ekonomik ve jeopolitik olacak. Kafa karýþýklýðý var, evet. Fakat açýkça, bu bir devrim deðil. Büyük Güçler, Suriye rejiminin kaderi hakkýnda anlaþmazlýða düþmüþ görünüyorlar. Fransa, Ýngiltere ve ABD nin Beþar Esad a çekilmesini söylemeleri altý ay aldý. Ürkekçe ondan býrakmasýný isterken, Çin ve Rusya onlara hiçbir þey yapmamalarý için yardým ediyor gibi görünüyor. Ne bir BM kararý ne de net bir beyan; Suriye ayaklanmasýna açýk bir destek yok. Tekrarlamak gerekirse bu ne zaman ne de demokrasi meselesi; sonuca götüren etmen jeopolitik unsurlar. Suriye kaný, ülkenin jeopolitik konumunun deðerini gösteriyor: Politik hesaplar adýna dökülebilir ve dökülecektir. Yeni kurulan Ulusal Konsey, yabancý müdahale istemiyor fakat uluslararasý ve diplomatik destek talep ediyor ancak söz ötesinde bir þey elde e- demiyorlar. Batý, Çin ve Rusya, Suriyeli Ýslamcýlar konusunda endiþeleniyor ve hiçbir þeyin deðiþmediðini bir kez daha kanýtlýyor. Büyük Güçler çýkarlarý korunduðu sürece sivillerin katledilmesi karþýsýnda sessiz kalacak. Yemen ve Bahreynliler unutulmuþ hissedebilirler ve gerçekte de öyle: Davalarý, umutlarý ve kanlarý, güçlünün fedakarlýðýna layýk deðil. Türk hükümeti ise daha fazla dahil olmak i- çin uðraþýyor. Arap lider ve aktivistler ile konferanslar, atölyeler ve toplantýlar düzenlediler. Yeni bir politik ve jeopolitik vizyonla mý hareket e- diyor yoksa ekonomik nüfuz mu arýyor? Kilit soru Türk hükümetinin ODKA içinde yeni ittifaklarý ne dereceye kadar baþlatmak istediði. ABD, Avrupa ülkeleri, Ýsrail, Çin ve Rusya arasýndaki rekabetten faydalanan baðýmsýz bir o- yuncu mu? Türkiye mevcut kafa karýþýklýðýna netlik getirecek potansiyele sahip mi? Yanýt açýk olmaktan uzak: Türkiye iyi niyeti, kayda deðer ekonomik çýkarlarý ve jeopolitik ittifaklarý uzlaþtýrmaya çalýþýr gibi görünüyor. Bunlar kritik zamanlar. Sorunun politik, ekonomik ve jeopolitik boyutlarýný topluca göz ö- nünde bulundurarak bölgesel yaklaþým için çabalamalýyýz. Resim, ilk duygusal bakýþta görünenden daha az umut verici ve daha ürkütücü. Gördüðümüz ne bir Arap baharý ne de bir Devrim. ODKA içinde bir þey tuhaf biçimde deðiþiyor. Arap Uyanýþý bir bilmece olarak kalmaya devam ediyor. Hükümet ve politikacýlarýn kötü niyetli hesaplarýný deðerlendirince, halklarýn umut ve iyimserliðini paylaþýp onlara saygý duymak güç. En bilgece tavýr, diktatörlerin ve özgürleþtirenlerin, düþmanlarýn ve ayný zamanda dostlarýn uygun olmayan hakikat, yalan ve yozlaþmalarýný meydana çýkarmayý unutmadan, hayallere kýymet veren ahlaki bir duruþu benimsemek ve tutarlýlýðý derinlemesine çalýþmalarla birleþtirmek gibi görünüyor. Tarýk Ramazan / Star, DÝKTATÖRLÜKTEN demokrasiye geçiþ baþlýðýyla Ortadoðu daki geliþmelerin ele alýnacaðý toplantýda konuþacak isimlerden biri olan Abdulmünim Abul Futuh un ilk günkü oturumu kaçýrmasý, Arap Baharý nýn gerçekten bazý þeyleri deðiþtirdiðinin iþaretiydi. Mýsýr da Müslüman Kardeþler in devlet baþkanlýðý yarýþýna katýlmama kararýna itiraz ederek adaylýðýný açýklayan Abul Futuh, Baþbakanlýk Dolmabahçe Çalýþma Ofisi ndeki toplantýyý Kahire Havaalaný ndaki grev nedeniyle kaçýrmýþtý. Zira özgürlüklerin tadýný a- lan herkes daha çok hak istiyordu. Önceki gün, Mýsýr ýn önemli azýnlýk gruplarýndan Kýptiler, daha fazla özgürlük ve kiliselerinin korunmasý talebiyle meydana inince çýkan çatýþmalarda onlarca insan öldü. Dün ise Mýsýr seçim komisyonu, partilerin dinî kavramlarý kullanmasýný yasaklarken, Müslüman Kardeþler Çözüm Ýslam sloganýndan vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Sadece Mýsýr da deðil, Tunus, Libya, Yemen, Suriye ve bölge ülkelerindeki çok hýzlý geliþmeler yaþanýyor ve ne olup bittiðini anlamak bir yana, olaylarý takip etmek bile çok güç. Bu yüzden Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi Koordinatörlüðü nün Georgetown Üniversitesi ile birlikte Ýstanbul da düzenlediði 2 günlük toplantý, bölgede olup bitenleri anlamak; ekmek, özgürlük ve sosyal adalet sloganýyla yýllýk rejimleri sarsan Arap Baharý nýn neresinde olduðumuzu görmek bakýmýndan önemliydi. Avrupa, Amerika, Ortadoðu ve Türkiye den akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve diplomatlardan oluþan 60 tan fazla üst düzey katýlýmcý vardý toplantýda. John Esposito, Fehmi Hüveydi, Ahmet Davutoðlu, Raþid Gannuþi, Nadia Mustafa ve Abdulmünim Abul Futuh konuþmacýlardan bazýlarýydý. Tahrir Meydaný nda tarih yazan birkaç aktivist de katýlýmcýlar arasýndaydý. Kamuya açýk bölümü dýþýnda Chatham kurallarý geçerli olduðu için bire bir kimin ne söylediðini paylaþmak mümkün deðil, ama toplantýya yansýyan hava, halen umutlar korunmakla birlikte Arap Baharý nda ilk günlerin coþkulu/romantik atmosferini daha çok kaygýlarýn ve ciddi soru iþaretlerinin aldýðýný gösteriyor. Arap Baharý nýn önde gelen iki ülkesi Mýsýr ve Tunus ta, Bin Ali ve Mübarek düþtü ama eski rejimler ayakta. Bu yüzden yaþananlara devrim denip denmeyeceði bile tartýþmalý. Libya da Kaddafi avý hâlâ sürüyor. Suriye ve Yemen in a- kýbeti belirsiz. Siyasî tsunamiden, krallýklarýn ne kadar nasipleneceðini kimse bilmiyor. Bu çerçevede, Arap Baharý nýn karþý karþýya olduðu zorluklarýn bir kýsmýný þöyle saymak mümkün: 1- Depremi tetikleyen, bölgedeki sosyo-ekonomik sorunlardý. Deðiþim aktörleri, bu aðýr sorunlarý çözecek vizyona ve politikalara sahip mi? Yoksa istikrarsýzlýkla þartlar daha mý aðýrlaþacak? Mýsýr ýn sadece turizmdeki kaybýnýn yüzde 80 olduðu söyleniyor. 2- Devrimci ruh ile normal hayata dönüþ arasýnda bir denge kurulacak mý? Farklýlýklarýna bakmadan liderleri deviren farklý akýmlar, inþa sürecinde de ayný uzlaþma kabiliyetini gösterebilecek mi? Ýslami siyasi hareketler kimliklerini ve toplumsal meþruiyetlerini korurken, dünyayla barýþýk demokratik bir siyaset geliþtirebilecekler mi? Deðiþimciler, eski rejimin provokasyonlarýna karþý kitleleri uyaracak dil ve imkânlara sahip mi? Gösteriler, grevler, bitmeyen gruplar arasý gerilimler normalleþmeyi geciktirip, kitleleri devrime soðutabilir. 3- Ýnsan haklarý, adalet ve güvenlik, insanlarýn temel sorunlarýydý. Yeni yönetimler bu sorunlarý çözebilecek mi? Doðu Avrupa daki dönüþümde AB ve NATO nun deðerleri tayin etme ve yol göstericilik rolünü kim oynayacak? 4- Mýsýr da Sina; Libya da Bingazi gibi eski yönetimlerin ihmal ettiði bölgeler vardý. Yeni yönetimler herkese eþit hizmet sunan, merkezî, þeffaf devlet yapýlarý kurabilecek mi? 5- Dünya ve özellikle Batý, baþlayan devrim dalgasýnýn tabii sonucuna varmasýna razý olacak mý? Kazanan aktörlerin kimliði gereði, 1990 larda Cezayir de; 2006 da Filistin de sandýk sonuçlarýný tanýmayan içerideki güçler ve Batýlý müttefikleri bu kez seçim sonuçlarýný kabule hazýr mý? 6 Deðiþim aktörlerinin talebi olan þeffaflýk ve adaletin saðlanmasý ile eski rejime dair kirli dosyalarý kapatarak bir noktada geçmiþle uzlaþma arzusu arasýnda denge kurulabilecek mi? 7- Tahrir de Ýsrail bayraðýnýn yakýlmayýþý, bazýlarýna deðiþimin dýþ politikayla ilgisi olmadýðýný düþündürmüþtü. Halbuki içeride o- nurunu kazanmak isteyenler, dýþarýda da bunu isteyecekti. Bu durumda, Batý nýn özellikle de ABD nin Ýsrail öncelikli yaklaþýmý ile yeni yönetimlerin dýþ politika anlayýþý örtüþecek mi? Bölgede daha Ýslamî, daha Amerikan karþýtý, daha baðýmsýz yeni Türkiye lerin ortaya çýkmasýný, Batý kabul edecek mi? Arap Baharý nýn baþarýsýnda; bu faktörlerin yanýsýra, yeni aktörler ile ulusal/uluslar arasý eski aktörler arasýnda kapalý kapýlar arkasýnda yapýlan müzakereler etkili olacak. Ümit edelim, halklar her halükârda düne göre daha özgür ve daha müreffeh olsun. Abdülhamit Bilici / Zaman, Yeni anayasa ve kýrmýzý çizgiler HELSÝNKÝ Zirvesi nden bu yana yaþanan deðiþim sürecini taçlandýracaðýna inandýðýmýz yeni anayasanýn, Türkiye de her þeyden önce, demokratik hukuk devletinin temelini atmasý gerekiyor. Gerçi 82 Anayasasý nýn deðiþtirilemez 2. maddesinde Cumhuriyet in temel nitelikleri arasýnda laik, demokratik hukuk devleti kavramý da sayýlýyor ama devlet bu niteliðini ayný maddede yer alan Atatürk milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel ilkelere dayanan nitelemeleriyle yitiriyor. Bir kere, bir devletin anayasal olarak herhangi bir milliyetçiliðe baðlý olmasý, evrensel temel hak ve özgürlüklerin baþýnda gelen siyasi düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðünü o milliyetçiliðe baðlý olmayan bireyler açýsýndan kýsýtlar. Atatürk milliyetçiliðine yapýlan bu atýf herkesin dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin kanun önünde eþitliðini öngören 10. Madde ile de çeliþir. Devlet için bir yerde makbul (Atatürk milliyetçisi) bireyler ile baþka türlü düþünen bireyler arasýndaki eþitlik nasýl saðlanacaktýr? 10. Madde deki eþitlik geçerli ise devlet neden yansýz deðil de sanki bir bireymiþ gibi Atatürk milliyetçisi olmak durumundadýr? Ayný maddenin atýfta bulunduðu baþlangýç bölümünde de zorunlu yargý yetkisini kabul ettiðimiz Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nce (AÝHM) ifade özgürlüðünün kapsamýnda deðerlendirilebilecek hususlar var. Söz gelimi Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlýðýnýn, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliði esasýnýn, Türklüðün tarihî ve manevî deðerlerinin, Atatürk milliyetçiliði, ilke ve inkýlâplarý ve medeniyetçiliðinin karþýsýnda korunma göremeyeceði cümlesindeki faaliyetler tanýmlanmýþ ve esas olan þiddet/terör ayýrýmýna tabi tutulmuþ deðil. Hâl böyle olunca 82 Anayasasý nýn baþlangýç bölümüyle tüm deðiþtirilemez maddelerinin yürürlükten kaldýrýlmasý devletin evrensel standartlara uygun laik, demokratik bir hukuk devletine dönüþmesi için þart görünüyor. Kaldý ki askerî darbe ürünü 1982 A- nayasasý nýn deðiþtirilemez maddelerinin herkesten önce o darbeyi yapanlarýn kurucu iradesini yansýttýðý açýk. Bu maddelerin yeni anayasaya taþýnmasý bir yerde o darbenin güncellenmesi anlamýný taþýyor. Bu nedenle CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu nun deðiþtirilemez maddelerden partinin ön þartý, kýrmýzýçizgisi olarak söz etmesi büyük hata. Buna gerekçe olarak bir de kurucu iradenin iradesi gösterilirse, partinin demokrasi dýþýnda neyi savunduðunu açýkça sorgulamak gerekir. Akýn Özçer / Taraf, Neo-Osmanlýcýlýk yahut liberal müdahalecilik ARAP Baharý denilen sürece dahil edilmek istenen Suriye deki muhalefet hareketi yeni bir aþamaya gelmiþ görünüyor. Mýsýr ve Tunus örneðinden ilham alarak Suriye de baþlayan gösterilerin bu kadar kanlý olacaðýný muhalefet kestirememiþti. Oysa Baas rejiminin geçmiþine bakýldýðýnda nasýl tepki vereceðine dair elimizde yeterince acý örnekler var. Hama da yaþananlar 30 yýl geriye gitse, Hafýz Esad ýn yerine Beþar Esad gelse de benzer sertlikte tepki verecek kadar rejimin özellikleri korunuyordu. Aradaki tek fark devleti elinde bulunduran katý çekirdeðin dýþýndan biri olarak, dünyadaki geliþmelerden az çok haberdar birinin yönetimde olmasýydý. Ailenin asker kökenli olmayan, derin Baas yapýsýnýn dýþýnda biri olarak Esad ýn sürece yayýlmýþ bir normalleþme, kapalý yapýyý rahatlatma niyetleri iþ baþýna geldiðinden beri iþaretlerini verse de derin devletin direnciyle karþýlaþtýðý gerçeði gösterilerden çok önce de biliniyordu. Muhalefetin, harekete geçerken temel bir strateji ve siyaset anlayýþýndan mahrum olduðu, bu daðýnýklýðýn buðün bile devam etmesinden anlaþýlýyor. Mýsýr ve Tunus ta muhalefetin apolitik yapýsýna raðmen Suriye deki rejimin özellikleri nedeniyle muhalefetin iþinin hiç de kolay olamayacaðý ilk baþtan belliydi. Bu durum yönetimi elinde tutan Baascý kadrolar kadar Suriye nin stratejik konumuyla da yakýndan ilgiliydi. Hem Ýsrail le olan iliþkilerden dolayý rejimin güvenlik kaygýlarýný gerekçe göstermesi hem de Batý açýsýnda Ortadoðu denkleminde Liberal müdahalecilerin neo-osmanlý hamaseti yaparak Türkiye yi askerî operasyonlarýn içine çekmeye teþvik etmeleri ikiyüzlü bir oyundur. Suriye nin özel konumu durumu iyice karmaþýk hale getirdi. Muhalefet daðýnýk, ortak bir liderlik ve örgütten yoksun dolayýsýyla her türlü dýþ müdahaleye açýk özellik sergiliyordu. Rejim ise her türlü özgürlük talebini güvenlik sorunu yaparak içe kapanýp acýmasýz bir þiddet uygulamaya hazýrdý. Gelinen noktada muhalefet hala Ortak bir yapýlanma oluþturabilmiþ deðil. Rejim ise daha da sertleþerek, kan akýtma pahasýna gösterileri bastýrmayý deniyor. Son durumda, gösteriler iyice azalýrken silahlý mücadelenin ayak sesleri duyulmaya baþladý. Diaspora destekli muhalefet pek çok birleþme giriþimlerinde sonuçsuz kaldý. Ortak bir yapý oluþturulmamasýnda ideolojik ve örgütsel farklýlýklar kadar batýnýn müdahalesi, muhalefeti yönlendirme stratejisi belirleyici oldu. Suriye muhalefetinin Ýslamcý karakter kazanacaðý korkusuyla gerek Amerika gerekse AB sürece müdahale ederek kontrol etme giriþimleri hala devam ediyor.. Kurulan Suriye Ulusal Konseyi nin ne kadar süre iþleyeceði, içerdeki muhalefeti ne kadar temsil edeceði, dýþ destekle ne kadar ayakta duracaðý henüz belli deðil. Bu noktada önemli geliþme Suriye deki deðiþim taleplerinin silahlý bir mücadeleye dönüþme eðilimidir. Bölge ve bölge dýþý ülkelerin ajanlarýnýn cirit attýðý, el altýndan silahlý gruplarý organize ettiði haberlerine bakýlacak olursa durum gittikçe tehlikeli bir týrmanýþ gösteriyor. Geliþmeler gösteriyor ki, Türkiye nin tavrý sadece Suriye ve muhalefeti deðil Türkiye nin geleceðini de ilgilendirecek bir boyuta evrilme riski göründü bile. Silahlý bir mücadelenin Suriye de kanlý bir savaþa yol açacaðýný kestirmek zor deðil. Böylesi bir savaþýn galibinin olup olmayacaðý bir yana, muhtemelen bölünmüþ bir Suriye ile karþýlaþma ihtimali çok yüksek. Üstelik aralarýna kan girmiþ derin farklýlýklarý doðuracaðý a- çýk. Mezhep ve etnik esasa dayalý parçalanmýþ bir Suriye ne Baas rejimine nede muhaliflerin hayrýna olacaktýr. Silahlý bir mücadele dýþarýdan askeri destek almak yani dýþ müdahaleye açýk olmak demektir. Suriyeli muhalefete hangi güçler ne amaçla askeri destek verdiði/vereceði sorusu herkesin düþünmesi gereken bir temel sorudur. Liberal müdahalecilik yanlýlarýnýn bu a- þamada adeta Türkiye yi Suriye ye askeri müdahaleye itercesine teþvik, tahrik ettikleri bir ortamda mezhebi hassasiyetlerin öne çýkarýlmasý bile yeterince kaygý verici. Ancak liberal müdahalecilerin neo-osmanlý hamaseti yaparak Türkiye yi askeri operasyonlarýn içine çekmeye teþvik etmeleri son derece ikiyüzlü bir oyundur. Bir kere Türkiye nin bölgede emperyal rol oynamasýna hem ulus devlet yapýsý hem de ideolojik özellikleri teorik düzlemde ö- nemli bir engel teþkil ediyor. Bir ulusdevletin Osmanlý gibi ulus üstü devlete özgü müdahalesi iþin doðasýna aykýrýdýr. Olsa olsa Türkiye nin Suriye ye NATO gibi Batý ittifaký adýna müdahaleye hazýrlanmak istendiði ortaya çýkar. Ýkinci önemli çeliþki, Osmanlý fikrine herkesten önce karþý olan liberal müdahaleciliðin teorisyenleri Suriye konusunda birden neo Osmanlýcý kesilmiþ olmasýdýr. Bunla baðlantýlý üçüncü büyük çeliþki de batýnýn Ýslam dünyasýna, Ortadoðuya müdahil olmasýndan her zaman endiþe eden, karþý çýkan Osmanlý ruhundan bahsedenlerin liberal müdahalecilerle benzer argümanlarý kullanýyor olmalarýdýr. Neo-Osmanlýcýlýk söylemi ile duygularý tavlanmýþ kitlenin liberal müdahaleciliðe razý edilmesi durumunu yaþýyoruz. Diðer tarafta Esad rejimin de bunca kan döküldükten sonra ayakta duracaðýný varsaymasý tam bir körlük olsa gerek. Muhtemelen Baas klaný ya Esad ý kurban vererek anlaþma yoluna gidecek ki bu da muhalefetin açýkta kalmasý demektir, ya da Suriye nin bölünmesi pahasýna kan dökülmesini göze alacak gibi geliyor. Akif Emre / Yeni Þafak,

9 Y VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Bir o ku yu cu muz, dün kü ( ) ya zý mýz ü ze ri ne, Çok muz tar kal sak ve ya çok sý kýþ tý - rýl sak da lâ net leþ mek ca iz mi? di ye so ru yor. Lâ net leþ me ne dir, ne za man, han gi ha di se ü ze - ri ne or ta ya çýk mýþ týr? Kur ân ve Sün net-i Se niy ye lâ net le þ me ye na sýl ba kar? Nec ran böl ge si Hý ris ti - yan la rý, Ýs lâ mi yet hak kýn da gö rüþ mek i çin Me di - ne ye alt mýþ ki þi lik bir he yet gön de rir ler. 1 Mes cid-i Ne be vî de Pey gam ber E fen di miz (asm) i le gö rüþ me ye baþ lar lar. An cak, Nec ran lý lar Ha zan mev si mi Yap rak lar bir bir düþ tü ye re. Her bir yap rak bir þey ler ha týr lat tý in sa na Her do ðu þun bir ba tý þý, Her ba ha rýn bir ký þý var. Ve bir son ba ha rý ya þý yo ruz þim di. Ý yi ki her þe yin bir bâ kî ci he ti ni bi li yo ruz, þü - kür. En çok bu ha ya týn son ol du ðu na i na nan la ra a cý rým. Na sýl ya þar lar? Ha yat tan na sýl zevk a lýr lar? As lýn da mev sim le rin bi ze an lat týk la rý o ka dar þey ler var ki A sýl bun la rý o ku mak lâ zým. Sa id Nur sî bu mev sim le ri ka te go ri len di ri yor. Na maz va kit le ri ne tem sil o la rak ve ri yor. Sa bah na ma zý ný ilk ba ha ra, Öð le na ma zý ný yaz mev si mi ne, Ý kin di na ma zý ný son ba ha ra, Ak þam na ma zý ný ký þa teþ bih e di yor. As lýn da her gün bir ö mür ser ma ye si nin ö ze ti - ni ya þý yo ruz. El bet te mev sim le rin bi rin de, bel ki dost la ra ve sev dik le ri mi ze Al la ha ýs mar la dýk di ye me den bu â le me ve da e de ce ðiz. Ar ka mýz dan ki mi að la ya cak, Ki mi ü zü le cek. O ba kým dan kâ i na týn ma ne vi gü ne þi o lan Pey - gam be ri miz (asm) Kýl dý ðý nýz na maz la rý son na - ma zý nýz mýþ gi bi ký lýn bu yur muþ tu. O nu (asm) u nut ma dýk. Dün ya bu an lam da bü yük bir ma nev ra mey - da ný dýr. Bin ler ce in san dün ya ya mer ha ba de me den gel di ði gi bi, bin ler ce si de bu fa ni di ya ra Al la ha ýs - mar la dýk di ye me den gö çüp git mek te dir. O dak nok ta mýz hep bu ol du. E li mi zi a çýp, Ce nâb-ý Hakk ýn ver di ði sa yý sýz ni met le re hep þük ret tik. Bi zi in san o la rak ya rat tý ðý i çin. Ýn san in san dýr. Han gi ýrk tan o lur sa ol sun fark et mez Her in sa nýn mü kel le fi ye ti ay ný dýr. Kul luk ta her in san e þit tir. A ma a mel ve fa zi let ler de ay rý lý yo ruz. Ha zan mev sim le ri bir yok o lu þu de ðil, ta ze bir baþ lan gý cý ha týr la týr. Dün ya nýn bin bir ga i le si i çin de bâ kî va zi fe le ri u nut ma mak, o nu mi henk nok ta sý yap mak týr. O za man ha ya týn sýr la rý ný an la ma ya baþ la rýz. Ne dün ya nýn hü zün le ri biz le ri kah re der, Ne de se vinç ler in sa ný di va ne leþ ti ri rir. Ýn sa ný i ba det ve du â lar ra hat la týr. Has ta lýk la rýn yüz de el li den faz la sý nýn bu mâ - ne vî de ðer le rin yok lu ðun dan kay nak lan dý ðý ný týp o to ri te le ri ýs rar i le söy le mek te dir. O za man ha zan mev sim le ri in sa na yük ol - mak tan çý kar, ha yat gü zel leþ me ye baþ lar. Duâ bir ubûdiyettir; ubûdiyet ise, semerâtý uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nevi duâ ve ibâdetin vakitleridir; o maksadlar, gàyeleri deðil. Meselâ, yaðmur namazý ve duâsý bir ibâdettir. Yaðmursuzluk, o ibâdetin vaktidir; yoksa, o ibâdet ve o duâ, yaðmuru getirmek için deðildir. Eðer sýrf o niyet ile olsa, o duâ, o ibâdet hâlis olmadýðýndan, kabule lâyýk olmaz. Bediüzzaman Said Nursî Lânetleþmek caiz mi? i man et mek is te mi yor, di re ti yor, ko nuþ ma yý tar - týþ ma de re ke si ne in di ri yor lar dý. Üs te lik Sa na bil gi gel dik ten son ra ar týk kim bu ko nu da se nin le tar tý þa cak o lur sa, de ki: Ge lin, o - ðul la rý mý zý ve o ðul la rý ný zý, ka dýn la rý mý zý ve ka dýn - la rý ný zý, ken di mi zi ve ken di ni zi ça ðý ra lým, son ra da lâ net le þe lim; Al lah ýn lâ ne ti nin ya lan cý la ra ol ma sý - ný di le ye lim. 2 me â lin de ki â ye te rað men hâ lâ i nat ve ýs rar la tar týþ ma yý sür dü rü yor lar dý. Pey gam be ri miz (asm), Hz. Ha san ve Hz. Hü se - yin in (ra) el le rin den tut tu, Hz. A li, Hz. Fa tý ma (ra), ha ným la rý Hz. A i þe ve Hz. Haf sa yý (ra) da yan la rý na a lýp, Hý ris ti yan he ye ti ni lâ net le me ye ça - ðýr dý. Ya Rab bi, ki min di ni hak de ðil se o nu he lâk et! di ye kar þý lýk lý lâ net bed du â sý na dâ vet et ti. He lâk ol mak tan kor kan Nec ran lý lar, lâ net leþ - me ye ya naþ ma dý lar. Ciz ye ver me yi ka bul et ti ler. 3 Ciz ye, Müs lü man la rýn ko ru ma sý al týn da o lan gayr-i müs lim ler den a lý nan ver gi dir. Ya Ýs lâ mý se - çe cek ler di, ya lâ net le þe cek ler di ve ya ciz ye ver me yi 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA MAKALE 9 ka bul e de cek ler di Baþ ka me se le ler i çin na zil o lan â yet ten ve ya va - rid o lan ha dis ten ik ti bas ca iz mi? Ýk ti bas, ö dünç al ma an la mýn da dýr. Bir â ye ti, bir ha di si, bir sö zü tam ve ya ya rým o la rak an lam lý bir bi çim de ak tar ma sa n'a tý dýr. Kur ân ýn ke li me le ri mu' ci ze dir ve bir bi ri ne ba - kar. Sa ha nýn uz man la rý, â yet ve ha dis ten ik ti ba sýn ca iz ol du ðu nu söy le miþ ler ve yap mýþ lar dýr. Me se - lâ Be di üz za man, me â li, Ey yüb ü de ha týr la ki, Rab bi ne þöy le ni yaz et miþ ti: Ba na ger çek ten za rar do kun du. Sen i se mer ha met li le rin en mer ha met - li si sin. 4 þek lin de o lan â yet ten, Sa býr kah ra ma ný Haz ret-i Ey yûb A ley his se lâ mýn þu mü nâ câ tý, hem mü cer reb [tec rü be e dil miþ], hem te sir li dir. Fa kat, â yet ten ik ti bas su re tin de, biz ler mü nâ câ tý mýz da Ey Rab bim! Ba na ger çek ten za rar do kun du. Sen i - se mer ha met li le rin en mer ha met li si sin. de me li - yiz. 5 di ye rek ik ti ba sýn ca iz ol du ðu na i þa ret e der. O hal de, Nec ran lý lar i çin i nen â ye ti ký yas i le þöy le ik ti bas e de bi li riz: E ðer bi ri si, yan lýþ dü þün ce, id di a ve dav ra nýþ lar da bu lu nur, de lil ler a pa çýk gös - te ril di ði hal de in kâr da ýs rar e der se ve bu dav ra ný þý, fit ne ye, ö zel lik le di nî mu sî be te se be bi yet ve ri - yor sa lâ net leþ me ca iz gö rü le bi lir. Tâ ki, ya lan cý - lar i le sýd dýk lar, sah te kâr lar la dü rüst ler or ta ya çýk - sýn! An cak, mü mi nin lâ net leþ me sin de de þef kat bo yu tu ha kim ol ma lý. Ken di hak kýn dan fe ra gat e - de bi lir. Þöy le duâ e de bi lir: Ya Rab bi! Sa mi mî o lup bil gi siz li ðin den do la yý nef sin, þey ta nýn hi le le ri ne ka pý lan la rý ýs lâh i le, on la ra doð ru la rý an la ma yý na - sip ey le, on la rý af fey le, mað fi ret ey le, mer ha met ey le. Bi le rek, is te ye rek, ta am mü den ya pan la rý i se kah rey le! Al lah ýn lâ ne ti ya lan cý lar ü ze ri ne ol sun! Dip not lar: 1- Ýbn-i Hi þam, es-si re, bey rut ts.i, ; Ha mi dul lah, Ýs lâm Pey gam be ri, I Âl-i Ým ran Sû re si: Ýbn-i Hi þam, A ge. 4- En bi yâ Sû re si, Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, YAN, O cak 2005, s. 20. Demokrasinin tüm renkleriyle '69 Meclisi Tür ki ye'nin de mok ra si ta ri hin de 1969 yý lý (12 E kim) ge nel se çim le ri nin a - pay rý bir ye ri var. He nüz a þý la ma yan re kor la rý i çin de ba - rýn dý ran bu se çim ler de dik kat çe ken hu - sus lar þun lar: a) En çok par ti (8 par ti) bu se çim de par - la men to ya gi re bil di. De mok ra si, he men bü tün renk le riy le Mec lis'e yan sý mýþ ol du. b) Bu na rað men de mok ra tik er dem li li - ðin bir te zâ hü rü o la rak san dýk tan "tek par ti ik ti da rý" çýk tý. A da let Par ti si, oy la rý bö len ba ðým sýz lar ha re ke ti ne ve pa ram - par ça ol muþ gö rü nen si ya sî tab lo ya rað - men, a çýk a ra ön de bi rin ci par ti ol ma yý ba þar dý. Ren gâ renk bir si ya sî tab lo 1969 yý lý ge nel se çim le ri so nu cu 450 ü ye li Mec lis'te tem sil e di len 8 par ti nin fik ri ya tý (mis yo nu) i le oy o ran la rý hak - kýn da þöy le bir ö zet le me yap mak müm - kün: 1) A da let Par ti si Dar be sonu cu dev ri len De mok rat Par - ti nin de va mý. Hür ri yet çi, ýs lâ hat çý. E ko - no mi de li be ral i ka me ci. Ge nel Baþ ka ný Sü ley man De mi rel. Oy o ra ný: Yüz de i le 256 ü ye lik ka zan dý. (Bir yýl son - ra, Fer ruh Boz bey li i le Sa a det tin Bil giç'in ba þý ný çek ti ði 41 ki þi lik mil let ve ki li gru bu par ti den ay rýl ma sý na rað men, yi ne de ik - ti dar da kal ma yý ba þar dý.) 2) C. Halk Par ti si Tek par ti dev ri nin ye gâ ne sâ bý ka lý sý. Cun ta cý lar la iç li dýþ lý, dar be ci ler le iþ tu - tar. E ko no mi de mer ke zi yet çi; do la yý sýy la rüþ vet çi, ka yýr ma cý, peþ keþ çi. Ge nel Baþ - ka ný Ýs met Ý nö nü. Oy o ra ný: Yüz de i le 143 san dal ye ye sa hip ol du. (Bir son ra ki ge nel se çim ler ön ce sin de, par ti de ge nel baþ kan lýk kri zi ya þan dý. Ý nö nü E ce vit'e mað lup düþ tü.) 3) Gü ven Par ti si CHP'nin "or ta nýn so lu" po li ti ka sý na ters dü þe rek ay rý lan bir gru bun kur du ðu par ti. Sað oy la rý böl mek i çin, sað cý mil li yet çi bir gö rü nüm yan sýt ma ya ça lýþ tý. Bir a ra i smi ni Mil lî Gü ven Par ti si o la rak de ðiþ tir di. Ge - nel Baþ ka ný Tur han Fey zi oð lu. Meþ hûr la rý: A ra re ji min Baþ ba kan la rýn dan Fe rit Me - len, Ba kan lýk ya pan lar dan Ve fa Ta nýr, Coþ kun Kýr ca. Oy o ra ný: Yüz de 6.57 i le 15 ü ye lik ka zan dý. 4) Mil let Par ti si Fev zi Pa þa nýn fah rî baþ kan lý ðýn da 1948'de ku ru lan par ti nin ye ni ver si yon la - rýn dan bi ri. Mil li yet çi söy lem ler le, ha ma sî nu tuk lar la oy top la ma sev da sýn da. Ge nel Baþ ka ný Os man Bö lük ba þý. Oð lu De niz, ön ce ki dö nem de MHP'den mil let ve ki li ol - du. 1972'de bu par ti nin ba þý na es ki ge nel - kur may baþ kan la rýn dan di ne mu a rýz, Nur - cu la rýn a zý lý düþ ma ný Ce mal Tu ral ge ti ril - di. Oy o ra ný: Yüz de 3.22 i le 6 mil let ve ki lli - ði ka zan dý. 5) M. Ha re ket Par ti si Bu gün de ay ný i sim le Mec lis'te tem sil e - di len bu par ti nin ilk Ge nel Baþ ka ný Al - pars lan Tür keþ'tir. 27 Ma yýs (1960) Dar be - sin de ak tif rol al dý. Cun ta nýn i çin de çý kan an laþ ama zý lar so nu cu 14 Türk çü fi kir da - þýy la bir lik te yurt dý þý na gön de ril di. Dön - dük ten son ra si ya se te a týl dý. Bu par ti, Ekim 1969 tarihli Hürriyet gazetesi se çim le rin de yüz de 3'ün ü ze rin de oy al - ma sý na rað men, Mec lis'e an cak 1 ü ye (Tür keþ'i) gön de re bil di. 6) Bir lik Par ti si A le vi le rin par ti si ol ma id di a sýy la si ya set sah ne si ne çýk tý. Li der kad ro su nu A le vî ay - dýn lar teþ kil e di yor du. Par ti nin amb le mi, or ta da Hz. A li'yi tem sil e den ars lan fi gü rü, et ra fýn da da 12 i ma mý tem si len 12 yýl dýz þek lin dey di. Ge nel Baþ kan lý ðý ný Hü se yin Ba lan'ýn yap tý ðý bu par ti nin en þöh ret ka - za nan is mi Mus ta fa Ti mi si ol du. Oy o ra ný: Yüz de 2.80 i le 8 mil let ve kil li ði ka zan dý. 7) Ye ni Tür ki ye Par ti si Ek rem A li can baþ kan lý ðýn da ku ru lan bu par ti, söz de dar be mað du ru DP'nin boþ lu - ðu nu dol dur mak i çin si ya set te sah ne al dý. An cak, her de fa sýn da (61, 65, 69 se çim le ri) oy la rý böl mek ten baþ ka bir fonk si yo nu ol - ma dý. Bir a ra Sað lýk Ba kan lý ðý da ya pan Di yar ba kýr lý (Sil van B.B.) Yu suf A zi zoð lu, bu par ti nin a ðýr top la rýn dan bi ri o lup se - çim de ge nel baþ kan lýk mev ki in dey di. Oy o ra ný: Yüz de 2.17 i le 6 mil let ve kil li ði. 8) Tür ki ye Ýþ çi Par ti si Sos ya list ay dýn lar i le dev rim ci sen di ka cý - la rýn ko a lis yo nu ma hi ye tin de ki bu par ti - nin ba þýn da Meh met A li Ay bar var dý. Par - ti nin þöh ret ka zan mýþ di ðer i sim le ri a ra - sýn da þun lar yer a lýr: Ke mal Türk ler, Be - hi ce Bo ran, Çe tin Al tan, Mih ri Bel li. Oy o - ra ný: 2.68 i le 2 mil let ve kil li ði. 9) Ba ðým sýz lar Ha re ke ti 1969'da ye ni le nen Mec lis'e dam ga sý ný vu ran en dik ka te de ðer ha di se le rin den bi ri de, Nec met tin Er ba kan ön cü lü ðün de ki "Ba ðým sýz lar Ha re ke ti"dir. Þüp he siz, bu ha re ke tin dý þýn da ka lan müs ta kil du rum - da ki si ya set çi ler de var dý. An cak, de mok - ra si ta ri hi miz de ilk de fa o la rak, top lam yüz de 5.62 oy o ra ný i le 13 ba ðým sýz mil let - ve ki li se çi le bil miþ ti. Ay rý ca, ye ter li de - re cede oy a la ma yan bir çok a day, Kon ya ba ðým sýz mil let ve ki li Er ba kan'ýn ba þýn - da bu lun du ðu "Mil lî Gö rüþ" çiz gi sin de yer a lý yor du. Ba ðým sýz lar, en çok AP ta ba nýn dan oy al mýþ tý. Bir ön ce ki ge nel se çim de yüz de o lan AP'nin oy la rýn da yüz - de 6 7 ci va rýn da bir a zal ma ol muþ tu. Ba ðým sýz lar Ha re ke ti, i ki bu çuk ay ka dar son ra ye ni bir si ya sî par ti ye dö - nüþ tü. Nec met tin Er ba kan baþ kan lý ðýn da ki Mil lî Ni zam Par ti si, 26 O cak 1970'te ku rul du. Par ti nin ta nýn mýþ di ðer i sim - le ri þun lar: A. Tev fik Pak su, Sü ley man A rif Em re, Ha san Ak say, Feh mi Cu ma - lý oð lu, Ýs ma il Müf tü oð lu ve AP Is par ta mil let veki li Hü sa met tin Ak mum cu. Di ðer ge nel se çim ler 1946'dan gü nü mü ze ya pý lan ge nel se - çim ler de Mec lis'e kaç par ti nin gir di ði ne da - ir yap tý ðý mýz a raþ týr ma ne ti ce sin de, ka rþý - mý za a þa ðý da ki tab lo çýk tý: 1946: Ý ki par ti. (CHP, DP) 1950: Üç par ti. (CHP, DP, MP) 1954: Üç par ti. (CHP, DP, CMP) 1957: Dört par ti. (CHP, DP, CMP, HP) 1961: Dört par ti. 1965: Al tý par ti. 1969: Se kiz par ti 1973: Ye di par ti. 1977: Ye di par ti. 1983: Üç par ti. 1987: Üç par ti. 1991: Beþ par ti 1995: Beþ par ti. 1999: Beþ par ti. 2002: Ý ki par ti (AKP, CHP) 2007: Üç par ti+ba ðým sýz blok 2011: Üç par ti+ba ðým sýz blok GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Sütkardeþi yapmak faziletli midir? Eskiþehir den Süleyman Akkýn: Mahrem olsunlar diye sütkardeþliðine i- zin var mýdýr? Sütkardeþi yapmanýn gerekçeleri ve ölçüleri nelerdir? Çocuklarý sütkardeþi yapmanýn dinî bir gerekçesi yoktur. Bu konuda dinî bir emir de yoktur. Sadece zorluklarýn ve ihtiyaçlarýn getirdiði gerekçelere binaen verilen bir ruhsat ve bu ruhsatla ilgili dinî bir düzenleme söz konusudur. Meselâ Kur ân, kendisiyle evlenilmesi haram kýlýnan kadýnlar arasýnda, sütanneleri ve süt kýz kardeþleri de sayar. 1 Pey gam ber E fen di miz de (asm), Süt em - mek, soy ba ðý nýn ha ram kýl dý ðý her þe yi ha - ram ký lar. bu yur muþ tur. 2 Bu â yet ve ha dis, ruh sa ta da ya lý o la rak mey da na ge ti ri len süt kar deþ li ði i le il gi li hu - ku ku dü zen li yor. Süt kar deþ li ðin o luþ ma vak ti, Ý mam-ý Þa fi - î ye gö re do ðum dan son ra ilk i ki yýl; Ý mam-ý A zam a gö re i se ilk o tuz ay dýr. Ye ni do ðan ço cuk ilk o tuz ay i çe ri sin de baþ ka bir an ne den a zý cýk bir süt em miþ ol - ma sý ha lin de, o an ne nin ken di ço cuk la rýy la süt kar de þi o lur. Ýlk o tuz ay dan son ra em miþ o lur sa süt - kar deþ li ði mey da na gel mez. Süt kar deþ li ði nin ký sa ca öl çü le ri bun lar dýr. Ge rek çe le ri ne ge lin ce As lýn da di ne so rar sa nýz, ev li lik yo lu nu ka pa yýp mah re mi yet yo lu nu a çan a dým la rý din tas vip et mez. Çün kü di nin bir ga ye si nes li ko ru mak ve ar ttýr mak týr. Süt kar deþ li ði i se ev li lik yo lu nu ka pý yor. Geç ti ði miz gü nün bi rin de te le fo nu mu a - ra yan bir de li kan lý að lý yor du: Sev di ði kýz, ken di siy le süt kar de þi çýk mýþ! Bir çý kar yol o - lup ol ma dý ðý ný ya na ya na a raþ tý rý yor du. Ben ö lü rüm, ay rý la mam! di yor du. Fa kat ma a le sef, yýl lar ön ce o lan ol muþ! Muh te rem an ne ler ve ya a i le ler ka rar la rý - ný ver miþ ler, uy gu la ma yý yap mýþ lar; bu nu o na süt kar de þi yap mýþ lar! Bel ki bir ih ti yaç var dý; bi le mi yo rum. Her na sýl sa; bu de li kan lý o kýz la süt kar de - þi ya pýl mýþ! Bir bir le ri ne öz kar deþ gi bi ol muþ lar! A ma bil mi yor lar! Ne den bil mi yor lar? O da ay rý bir mu am - ma! Ma dem bu ço cuk la rý süt kar de þi yap tý nýz; süt kar de þi gi bi, i ki mah rem gi bi ye tiþ ti re - cek si niz! Kar deþ ol duk la rý ný bi le rek bü yü ye - cek ler. Bir bir le ri ni kar deþ o la rak se ve cek ler ve böy le be nim se ye cek ler. Ý ki na mah rem gi bi ye tiþ tir me ye cek si niz! Bu ko nu da so rum lu luk a i le ler de dir. Gü - nah ve ve bal a i le ler de dir. Bu sebep le, soy dan kar deþ ol ma yan ço - cuk la rýn süt kar de þi ol ma la rýn da di nî bir fa - zi let yok tur. Baþ ka bir i fa dey le, bir bi ri ne mah rem ol - ma yan ço cuk la rý bir bi ri ne mah rem yap - mak se vap lý bir dav ra nýþ de ðil dir. Bu nun di - ni bir ge rek çe si yok tur! A ma þu ra sý bir ger çek tir ki, ha yat sý kýn tý - lar la do lu dur. Ço cu ðu nu za an ne sü tü ih ti ya cý ol muþ - tur. Ya ký ný nýz da bu lu nan bir an ne nin o nu em zir me si ha ya tî bir zo run lu luk ha li ni al - mýþ týr. Her ne ka dar bu em zir me ne ti ce sin de, o an ne nin ço cuk la rý i le bu ço cuk süt kar de þi o lu yor lar i se de, bu ço cu ðu aç lýk tan ve ha - ya tî sý kýn tý lar dan kur tar mak i çin din-i mü - bin bu na mü sa a de e di yor. Bu mü sa a de yi e mir te lâk ki et me mek lâ - zým dýr. Ýh ti yaç yok sa süt kar deþ li ði yo lu nu aç ma - mak da ha doð ru o lur. Dur duk yer de ço cuk la rýn ge le ce ði ne i po - tek koy mak fa zi le te de ðil, gü na ha da ha ya - kýn dýr. DU Â Ey Ah ke mü l-hâ ki min! Hak ký an la ma yý, ha ki ka ti kav ra ma yý, mes lek-i ha ki ka te uy - ma yý, hik me te ram ol ma yý, is ti ka met te git - me yi, rah me te yar ol ma yý, þe fa a te u laþ ma yý, mað fi re te na il ol ma yý cüm le mi ze mü yes ser kýl! Â min! Dip not lar: 1- Ni sa Sû re si, 4/ Bu hâ rî, 2553; Müs lim, 1444.

10 10 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA Y KÜLTÜR SANAT Karacaahmednâme BULMACA Þefkat, aþktan keskindir Kadýnlarýn hayatýnýn ikiye ayrýlmasý fikri, anne olduktan sonra vardýðým ilk kanaattir. Zira anne olmadan önce ve anne olduktan sonra diye bir dönüm noktasý vardýr kadýnýn hayatýnda. Daha önce bu ayrýmý bu kadar net yapabiliyor muydum, tartýþýlýr Çünkü daha deðmemiþti ruhumun mihrak noktasýna þefkatin uhrevî esintisi. Öyle ki bu esinti, sýradan bir neferken kadýn, þefkat kahramaný sýfatýyla oturtuyor arzýn merkezine ve dahi hayatýn nirengi noktasýna Sahi, aþktan keskinliði, bütün duygularýn þahý olmasý bundan deðil mi? Henüz anne olmamýþ hemcinslerimin hadi caným dediðini duyar gibiyim. Olsun, bana düþen anneliðin verdiði tecrübenin bilmiþliðiyle, bir þefkat tebessümüdür. Evet anneler, benimle tebessüm edebilirsiniz henüz körpe kýzlarýnýza. Tebessüm edin diyorum, zira Asla vazgeçemeyeceklerim in listesi azaldýkça günbegün, þaþýyorum kendime. Þikâyet eden iradesizliðinden, verdiði kararlarý uygulayamadýðýndan dertlenen ben, þimdilerde hayret makamýndayým irade ve kararlýlýk yolunda ilerlerken Þimdilerde bencillikten arýnmak oluyor annelik benim için. O kadar ki, aþama aþama yaþarken tatlý arýnmayý, huzur damlalarý bir bir yer ediniyor kalbimde. Oysa ne kadar ben odaklý yaþýyordum. Öðrendiklerim, sevdiklerim, yapmak istediklerim hep iflâh olmaz bir ben cile yatýrýmdý. Ýstediðim saatte televizyon izlemek, canýmýn istediði saate kadar uyumak gibi hâllerin yanýnda bir simitle bile gün geçirmek ve fütursuzca gezintiler yapmak gibi umarsýzlýklarýmla birlikte aðlamak ve sevinmek gibi duygularý aþýrý bir þekilde yaþamak tarzýnda alýþkanlýklarým hep oldu. Ve hep öyle devam edecek zannettim. Hayat böyle akýp giderken, bambaþka bir boyut aldý ve sarýp sarmaladý beni. Annelikti bu boyutun adý. Artýk iki boyutlu deðildi hayat benim için. Bir de bunun ü- çüncü boyutu vardý ki, o da annelikti. Soðukkanlý olmak için uðraþmanýn, gözyaþlarýma bir baþkasý üzülmesin diye hâkim olmanýn zahmeti içindeki rahmetin tarifi imkânsýz tadýný yaþadým. Hiçbir karþýlýk beklemeden bölerken gece uykularýmý, kalkamadýðým sabahlarý andým. Annem erken kaldýrmasýn diye kilitlediðim kapýmý hatýrlarken, tebessümle geçtim eski ben in önünden. Canýmýn her istediðini yapamazken de mutlu olabilirken, dýþarýya çýkmadan önce, iki kere düþünüp vazgeçerken huzuru yaþayabildiðimi yudum yudum anladým. Evet anladým: Anne olmak, anne olmadan önce kurulan bütün büyük cümleleri yutmakmýþ. Kýzýmýn bebeklerini uyuturken, her öðünde birkaç bebeðin aðzýna kaþýkla yemek verirken, belki de anne olmak yeniden çocuk olmakmýþ. Öyle ki kendini hayal bile edemeyeceðin hâllerde bulabilmekmiþ. Sizi bilmem; ama artýk sevgililer birbirinden ayrýlýnca deðil, çocuklar kaybedince annelerini bir þey kopup gidiyor içimden. Ve her gece annesiz çocuklar i- çin yükseliyor duâlar ellerimden. Arka sokaktaki çocuk yuvasýnýn önünden geçerken, daha önce hiç geçmemiþ gibi gördüðüm her çocuða gözlerim dolu dolu bakmanýn, aslýnda anneliðin bütün kâinattaki yavrulara sarýlmak olduðunu þimdi anlýyorum. Hamken, kendini seversin. Yanarsýn annelikle kendinden öte yavrunu seversin. Ve piþersin annelikte Bir baþkasýný sevmenin, yavrunla birlikte bütün insanlýðýn çocuklarýný kendinden çok sevmenin ne anlama geldiðini iþte o zaman anlarsýn. Her ne kadar Hamdým, yandým, piþtim üçlemesi aþk için sýralansa da bence hamken yanmak aþký, yanmada piþmekse þefkati anlatýyor. Yoksa Amerika nýn ünlü tabiat parký Yellowstone National Park ta çýkan bir yangýnda anne kuþun gelen tehlikeyi fark ederek, yavrularýný bir aðacýn arkasýna getirmesini, kendisinin yanacaðýný bile bile onlarý kanatlarýnýn altýnda saklamasýný ve yangýn yayýlmadan, çok rahatlýkla uçup oradan uzaklaþmasý mümkün iken, yavrularýnýn yanýnda kalmayý tercih etmesini ne ile açýklayabilirdik. Bu annelik hakikati karþýsýnda Þefkat aþktan keskindir diye haykýrmak çok mu? Hazýrlayan: Erdal Odabaþ BÜTÜN Ýstanbul un tarihî semtlerini gezerek gerek görsel, gerekse yazýlý anlamda tarihe not düþen merhum A. Süheyl Ünver in Karacaahmet Mezarlýðý yla ilgili olarak yazdýklarý ve çizdiði resimler Üsküdar Belediyesi tarafýndan kitaplaþtýrýldý. Mezarlýk kültürü açýsýndan bir ilk niteliðinde olan çalýþma Türkiye nin en büyük mezarlýklarýndan Karacaahmet Mezarlýðý hakkýnda Hoca'nýn Süleymaniye Kütüphanesi nde bulunan defterlerinden faydalanýlarak hazýrlandý. Saðlýðýnda kültüre ve fikir dünyasýna yaptýðý katkýlar dolayýsýyla birçok ödül alan, yayýnlanmýþ makale ve kitaplarýnýn sayýsý 2000 i, çizdiði resimler ve tezhipleri 500 ü bulan Ünver in hayatý, düþüncesi ve eserleri ile ilgili bir panel yapýlacak. Ýstanbul un bütün tarihî semtlerini gezerek, görsel ve yazýlý olarak tarihe not düþen merhum A. Süheyl Ünver in, Karacaahmet Mezarlýðý ile ilgili olarak yazdýklarý kitaplaþtýrýldý. mezarlýktarihine damgavuracak SOLDAN SAÐA 1. Dokuzuncu Cumhurbaþkanýmýzýn soyadý. - Bildirme, anlatma. 2. Öz hayat öyküsü. 3. Terazi. - Evren. 4. Doðruluðuyla, dürüstlüðüyle tanýnmýþ kimse. - Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk, menekþe renginin kýrmýzýya çalaný. - Bazý nesne ve araçlarýn tutmaya yarayan bölümü. 5. Bir uzaklýk nidasý. - Karelere ayrýlmýþ zemin üzerinde on altý taþla iki kiþi arasýnda oynanan oyun. - Türk Lirasýnýn kýsaltmasý. 6. Köken bilimi. - Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taþ. 7. Kuþlarda ve böceklerde uçmayý saðlayan organ. - Asýl konu, temel motif. 8. Kadýn rakip. - Utanma, utanç duyma. 9. Kýzýl, koyu uyuþuk kan. - Ceza olarak ayak tabanlarýna vurmakta kullanýlan, ayaklarý uygun bir durumda sýkýþtýrýp tutan, kalýnca bir sopa ile bunun iki ucuna baðlý bir ipi olan cezalandýrma aracý yýllarý arasýnda yaþamýþ büyük Türk Ýslâm düþünürünün adý. - Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Patlýcangillerden, yapraklarý tüylü, çiçekleri salkým durumunda, vitamince zengin, kýrmýzý ürünü için yetiþtirilen bir bitki. - Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayý baðýþlama. 2. Bir malýn tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. þeylerin kime ait olduðunu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâðýt. - Karýþýk renkli. 3. Küçük ve renkli taþlarla yapýlan yer süslemesi. - Argon elementinin simgesi. 4. Kullar, insanlar. - Resim veya harfle yapýlan iþaret. 5. Yunanca burun anlamýna gelen ön ek. - Dam topraðýnýn aþaðý dökülmesini önleyen saçak aðacý. 6. Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiðinde adýn baþýna getirilen ve uzatýlabilen bir seslenme sözü. - Manda yavrusu. 7. Tren vagonlarýný çeken, tekerlekli, buharlý, elektrikli, termik motorlu veya sýkýþtýrýlmýþ havalý makine. 8. Otomobil vb. taþýtlarýn konulduðu üstü örtülü yer, arabalýk. - Anadolu'nun doðu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuþularak oynanan, aðýr ritimli bir halk o- yunu. 9. Olaðandan daha hacimli, olaðaný aþan büyüklüðü olan. - Ýtelemekten emir. 10. Allahýn sevgi ve ilgisinden yoksun olma. - Binme, yük çekme, taþýma vb. hizmetlerde kullanýlan, tek týrnaklý hayvan. 11. Þaþkýnlýktan sersemleþmek. 12. Geleneksel olarak yayýlan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim deðiþtiren alegorik bir anlatýmý olan halk hikâyesi. - Saçlarýn, sakalýn, hayvan tüylerinin karýþýklýðýný gidermeye veya kadýnlarýn saçlarýný tutturmaya yarayan diþli araç. Vefatýnýn 25. yýlýnda da anýlacak ÜSKÜDAR Belediyesi yayýnladýðý Karacaahmetname kitabýný Ünver in 25. ölüm yýldönümünde sevenleriyle buluþturmaya hazýrlanýyor. Kültür-sanat sezonunu ünlü hekim, sanatkâr ve entelektüel A. Süheyl Ünver vefatýnýn 25. yýlýna özel bir programla açacak olan Üsküdar Belediyesi, düzenlediði programda Ünver in hayatý, düþüncesi ve eserleri üzerine bir panel gerçekleþtirecek. Bugün saat da Baðlarbaþý Kültür Merkezi nde gerçekleþecek program A. Süheyl Ünver ile ilgili iki sergi ile misafirlerini karþýlayacak. Oturum baþkanlýðýný Prof. Dr. Ýsmail Kara nýn yaptýðý panelde konuþmacý olarak Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Semih Ýrteþ, Beþir Ayvazoðlu, Nevzat Kaya gibi Süheyl Ünver in kendilerine hocalýk yaptýðý isimler yer alacak. Hocanýn kýzý Gülbün Mesara ve öðrencisi Prof. Dr. Aykut Kazancýgil tarafýndan yayýna hazýrlanan Karacaahmedname kitabý panelde katýlýmcýlara hediye edilirken, panel sonunda mini bir konserle Türk Müziði icra edilecek. Ýznik çinisi ni orijinali gibi yapýyorlar NAKKAÞ ÇÝFT, 1600 LÜ YILLARDA OSMANLI NIN EN ÝHTÝÞAMLI ESERLERÝNDE KUL- LANILAN ÝZNÝK ÇÝNÝSÝNÝ ORÝJÝNALÝNE UYGUN TEKNÝKLE GERÇEKLEÞTÝRÝYOR. FOTOÐRAFLAR: AA Ýlk önce kalem iþleri yaptýklarýný ifade eden Güvenç Güven, Edirne Selimiye Camii, Ýstanbul Sultanahmet Camii ve Rüstempaþa Camii nin kalem iþlerinin, yaklaþýk 200 yýl sonra orijinal desen, renk ve kalitesinde restorasyonunu yaptýklarýný belirtti BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI HA B A T E F Ý L Ý N E Y A N E S E K A M A R A R A K A S A A. Süheyl Ünver GELENEKSEL Türk san'atlarýyla uðraþan nakkaþ Nursen ve Güvenç Güven çifti, 1600 lü yýllarda Osmanlý nýn en ihtiþamlý eserlerinde kullanýlan Ýznik çinisini orijinaline en yakýn teknikle gerçekleþtiriyor. Ýlk önce kalem iþleri yaptýklarýný ifade eden Güvenç Güven, E- dirne Selimiye Camii, Ýstanbul Sultanahmet Camii ve Rüstempaþa Camii nin kalem iþlerinin, yaklaþýk 200 yýl sonra orijinal desen, renk ve kalitesinde restorasyonunu yaptýklarýný belirtti. Güven, yurtiçi ve yurtdýþýnda 50 ye yakýn caminin san'at deðeri yüksek kalem iþlerini gerçekleþtirdiklerini, fýrçayý, kalemi eline alan herkesin cami süslemeye baþlamasýyla kalem iþlerini býraktýklarýný söyledi. Çalýþmalarý eþiyle birlikte yürüttüklerini ifade eden Güven, eþinin yýllarý arasýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümünde hocalýk yaptýðýný hatýrlatarak, 1995 yýlýnda çini üstadý Faik Kýrýmlý dan dersler aldýktan sonra eþiyle birlikte 16. yüzyýl orijinal teknikle Ýznik çinisi çalýþmalarýna baþladýklarýný dile getirdi. Güven, geleneksel san'atlarýn çoðunun, sene duraklama yaþadýðýný ve Osmanlý nýn Batý hayranlýðý döneminde bu san'atýn da durduðunu anlatarak, 16. yüzyýlda Ýznik çinisinin en güzel örnekleri yapýlmýþ. Sarayýn destekleriyle büyük ilerlemeler kaydedilmiþ. Çinicilik bütün san'at alanlarýnda olduðu gibi en yüksek noktasýna ulaþmýþ. Fakat daha sonra Batý hayranlýðýnýn baþlamasýyla bütün san'atlar gibi çinicilik de ihmale uðramýþ ve 1600 lerin baþýnda çinicilik tamamen yok olmuþ dedi. Aradan geçen yaklaþýk yýl sonra çini üstadý Faik Kýrýmlý ile birlikte Ýznik çinisinin yeniden hayat bulduðunu dile getiren Güven, Faik Kýrýmlý nýn özellikle Topkapý Sarayý ndaki Osmanlýca arþivlerden faydalanarak, 8-10 yýllýk bir çalýþmanýn ardýndan yeniden orijinalliði yakaladýðýný söyledi. Eþiyle birlikte Faik Kýrýmlý dan orijinal Ýznik çinisi tekniðini öðrendiðini anlatan Güven, þunlarý kaydetti: En güzel çinilerin üretildiði dönemlerde desenleri nakkaþlar çiziyordu. Hem ben hem de eþim nakkaþ olduðumuz için orijinal Ýznik çinisini öðrenmemiz kolay oldu. Kýsa sürede atölye kurarak çalýþmalarýmýzý hýzlandýrdýk. Ýznik çinisini çerçeveye soktuk. San'atseverler ve koleksiyonerler yoðun ilgi gösteriyor. Orijinaline en yakýn çalýþmalar yapýyoruz. Seri imalatýmýz yok, tek tek yapýyoruz. Ürettiklerimizi Türkiye nin en önemli san'at uzmanlarýna ve akademisyenlerine gösteriyoruz. Konya / aa E R A P A T Ý K A R Ý N A M A Y A K Ý K A K A K A L A K U F U M A L A K Ý H A S A N Þ B R R Ý K E K A B A T O K A N A K A L A K A Y E K Þ K I R E Y I T A L A K A T E K A N A N A K Ayaküstü sadakatsizlikler Haydarpaþa istasyonunda pür-telâþ koþturuyor, az sonra 4. perondan kalkacak olan Pendik trenine yetiþmeye çalýþýyorum. Zira denizin diðer yakasýndaki evime, Yalova ya ulaþabilmem için 1 saat içinde feribotta olmalýyým. Acele adýmlarým nihayet beni boþ bir koltuða ulaþtýrdýðýnda, soluk alýyorum derin derin. Çantamý kucaðýma, vücudumu koltuða, ruhumu yolculuðun seyrine býrakýp merakla çevremi inceliyorum. Gözüme ilk çarpan, gazete yahut kitap okuyanlar. Sonra sýrasýyla bezgin ruhlu yaþlýlar, kulaklýklarýndan taþan müziðin etkisiyle kendi dünyalarýna hapsolmuþ gençler, endiþeyle harmanlanmýþ neþelerini cömertçe etrafa daðýtan aileler, ciddiyetin yüzlerinde yuva kurduðu takým elbiseli iþ adamlarý misafir oluyor âlemime. Derken karþýmdaki çocuklu çifte takýlýyor gözlerim. Yaþadýklarýna Her þey çok kýsa bir sürede olup bitiyor: Yan peronda bekleyen trene, dekolteli bir kadýn giriyor. Tam karþýmda oturan erkeðin gözleri bu açýk giyimli kadýna kayýyor ve ardýndan bakakalýyor. Onun bu bakýþýný takip eden tesettürlü e- þi sesini yükseltmeden, lâkin kýzgýnlýðýný belli e- dercesine söyleniyor: Niçin bakýyorsun? Çok dikkat çekici. cevabýný veriyor erkek. Bakma! Öyle giyinmiþ diye bakman mý gerekir? Öfkesi burnunda, soluyor. Göz göze geliyoruz kadýnla. Tam da o lâhzada tren hareket ediyor. Bakýþlarýmý kaçýrýyor, pencereden dýþarýyý seyre koyuluyorum. * Þahit olduðum manzara bana iki þey anlatýyor. Ýlki, erkeðin hatasýný algýlama sürecinde kendini savunmak adýna suçu kadýna atmasý. Çünkü o bakýþýnýn kendince saðlam bir sebebi var; kadýnýn açýk giyimi. Karýsýna yakalandýðý halde, üste çýkarak, haklý olduðu imajý vermesi bundan. Ýkincisi ise, çiftin evliliðinde yaþanan ayaküstü sadakatsizliklerin altýnda yatan sebepler. Ya kadýn eþine gerekli ilgi ve ihtimamý göstermiyor ya birbirlerini sevmiyorlar. Belki de hiç tahmin edemeyeceðimiz baþka baþka etkenler, kusurlar, sebepler Benim kafamý kurcalayan sair nokta, suçlunun kim olduðu? Bakan mý, baktýran mý? Peki ya, böylesi benzer bir olayda nasýl bir tutum geliþtirmesi gerekir eþlerin? Biraz düþündüm ve imdadýma Nur Sûresinin 30 ve 31. âyetleri yetiþti. Mü min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakýnsýnlar, ýrzlarýný korusunlar. Bu davranýþ onlar için daha nezihtir. Þüphe yok ki, Allah onlarýn yaptýklarýndan hakkýyla haberdardýr. Mü min kadýnlara da söyle, gözlerini haramdan sakýnsýnlar, ýrzlarýný korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kýsýmlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Baþörtülerini ta yakalarýnýn üzerine kadar salsýnlar. Zinetlerini, kocalarýndan, yahut babalarýndan, yahut kocalarýnýn babalarýndan, yahut oðullarýndan, yahut üvey oðullarýndan, yahut erkek kardeþlerinden, yahut erkek kardeþlerinin o- ðullarýndan, yahut kýz kardeþlerinin oðullarýndan, yahut Müslüman kadýnlardan, yahut sahip olduklarý kölelerden, yahut erkekliði kalmamýþ hizmetçilerden, yahut da henüz kadýnlarýn mahrem yerlerine vakýf olmayan erkek çocuklardan baþkalarýna göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarýný yere vurmasýnlar. Ey mü minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluþa eresiniz! Fark ettiniz mi, ilk uyarý mü'min erkeklere geliyor. Evvela, gözlerini sakýnmalarý için uyarýlýyor, akabinde Yaratýcýnýn onlarýn her halini görüp gözetmekte olduðu hatýrlatýlýyor. Tesettür kavramýnýn kadýna mahsus olmadýðýný, erkeðin gözünü gerektiði yerde setretmesi gerektiðini öðreniyoruz böylece. Takiben ayný ikaz kadýnlara da yapýlýp mahremleri bildiriliyor. Ve âyetin sonunda ola ki þahit olduðumuz gibi bir olay gerçekleþtiðinde fertlerin ne yapmalarý gerektiði belirtiliyor: Hep birlikte tövbe, istiðfar. Sahi, baþýmýza her ne gelirse gelsin, baðýþlanmayý dilemekten baþka çaremiz yok bizim! Ýstanbul dan baþlýyor, yýl boyunca 9 ilde miniklerle buluþacak BOSCH Çevre Çocuk Tiyatrosu, perdelerini 22 E- kim de Ýstanbul Bahçelievler Kültür Merkezi nde açýyor den bu yana 31 binin üzerinde çocuða ulaþarak, çevreye duyarlý nesiller yetiþtirilmesine katkýda bulunan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini ilk olarak 22 Ekim de Ýstanbul Bahçelievler Kültür Merkezi nde açýyor. Yeni eðitim ve öðretim yýlýnda Ýstanbul sýnýrlarýný da aþarak, Mersin, Adana, Antakya, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Kayseri, Niðde, Nevþehir ve Aksaray olmak üzere 9 ili gezip bir turne yapacak olan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu sayesinde minikler ve aileleri, La Fonten Orman Mahkemesinde adlý hayvan ve tabiat sevgisi aþýlayan oyun ile eðlenirken öðrenmeye devam ediyor. Kültür Sanat Servisi

11 Y 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA EKONOMÝ 11 HABERLER Ca rî a çýk yüz de 102,4 art tý TÜR KÝ YE NÝN ca rî iþ lem ler he sa bý a çý ðý, bu yý lýn O cak - A ðus tos dö ne min de, ge çen yý lýn ay ný dö - ne mi ne gö re yüz de 102,4 ar ta rak, 54 mil yar 261 mil yon do lar ol du. Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan a - çýk la nan 2011 yý lý A ðus tos a yý na i liþ kin ö de me ler den ge si ve ri le ri ne gö re, ca ri a çýk 2011 yý lý O cak - A ðus tos dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 27 mil yar 447 mil yon do lar ar týþ gös ter di. Ge çen yý lýn 8 ay lýk dö ne min de ca rî a çýk 26 mil yar 814 mil yon do lar dü ze yin dey di. Ge çen yýl A ðus - tos ta 3 mil yar 24 mil yon do lar a çýk ve ren ca rî iþ - lem ler he sa býn da, bu yý lýn ay ný a yýn da 3 mil yar 964 mil yon do lar a çýk mey da na gel di. Ca rî iþ lem - ler a çý ðý nýn art ma sýn da dýþ ti ca ret a çý ðýn da ki ar týþ et ki li ol du. An ka ra / a a E ko no mi de ABD nin tah tý sar sý lý yor TUR GUT Ö zal Ü ni ver si te si Ýk ti sa dî Ý da rî Bi lim - ler Fa kül te si Bö lüm Baþ ka ný Prof Dr. Ra ma zan Taþ, Çin i le A me ri ka a ra sýn da son za man lar da ay - yu ka çý kan ses li kav ga nýn, kü re sel güç kay ma sý nýn çý kar dý ðý sür tün me nin se si ol du ðu nu be lirt ti. E ko - no mist Taþ, dün ya e ko no mi sin de bü yük bir de ði - þim ya þan dý ðý na dik ka ti çe ke rek, Tür ki ye, Çin, Rus ya gi bi ül ke le rin i ki li ti ca ret te do lar ye ri ne yer li pa ra kul lan ma ya baþ la ma la rý ve mer kez ban ka la rý - nýn dö viz re zerv le ri i çin de ki do lar pa yý ný a zalt ma - la rý do la rýn re zerv pa ra ol mak tan ya vaþ ya vaþ çýk - ma sý na, bu da A me ri ka nýn sýrf do lar ba sa rak ha - va dan ka zan dý ðý sen yo raj ge li ri nin tü ken me si ne yol a çý yor de ðer len dir me sin de bu lun du. Do la rýn de ðe ri ni, ar týk FED den da ha çok Çin in e lin de tut tu ðu 3 tril yon do lar lýk re zer vi na sýl kul la na ca ðý be lir li yor di yen Ra ma zan Taþ, dü ne ka dar sa de ce re el e ko no mi nin, ü re ti min ve ih ra ca týn mer ke zi o - lan Çin in ar týk fi nan sal e ko no mi nin de mer ke zi ha li ne gel di ði ni söy le di. An ka ra / a a Rum lar, do ðal gaz bul du KIB RIS Rum yö ne ti min, söz de Mün ha sýr E ko - no mik Böl ge (MEB) i çe ri sin de bu lu nan ve Rum - lar ta ra fýn dan Af ro dit o la rak i sim len di ri len 12. par sel de do ðal gaz a ra ma ça lýþ ma sý ya pan A me ri - kan Nob le E nergy þir ke ti ne a it plat for mun, do - ðal gaz ka bar cýk la rý na u laþ tý ðý id di a e dil di. Fi le - left he ros ga ze te si nin ha be ri ne gö re, do ðal gaz ya - ta ðý bu gü ne ka dar ki en i yim ser he sap la ma lar dan yüz de da ha bü yük ve son daj ku yu sun dan do ðal gaz bu ha rý çýk ma ya baþ la dý. Ga ze te, de niz ta ba ný nýn al týn da da ha bin met re i ni le cek ol ma sý - na rað men, yü ze ye do ðal gaz ka bar cýk la rý çýk tý ðý ný bil dir di. Ha be re gö re, son üç gün dür yük sek has - sa si ye te sa hip plan lý ek a raþ týr ma lar ya pý lý yor ve bun lar do ðal gaz ya ta ðý nýn ka bu ðu nun, de niz ta - ba ný nýn yü ze yi ne met re da ha ya kýn ol - du ðu nu gös te ri yor. Bu, do ðal gaz ya tak la rý na gir - mek i çin son daj ma ki ne si nin u laþ ma sý ge re ken de rin li ðin, da ha ön ce he sap lan dý ðýn dan yak la þýk 700 met re da ha az ol du ðu ve bu da a raþ týr ma son da jý ça lýþ ma la rý nýn, da ha ký sa za man da ta - mam la na ca ðý an la mý na ge li yor. Rum lar, son da ja 18 Ey lül ak þa mý baþ la mýþ tý. Lef ko þa / a a KO BÝ le re des tek i çin bü yük an laþ ma RUS YA DA KÝ Kü çük ve Or ta Öl çek li Ýþ let me ler (KO BÝ) Bir li ði o lan A PO RA i le Türk Kü çük ve Or ta Öl çek li Ýþ let me le ri Des tek le me ve Ge liþ tir me Baþ kan lý ðý (KOS GEB) ve Tür ki ye Ý þa dam la rý ve Sa na yi ci ler Kon fe de ras yo nu (TUS KON) KO BÝ le - rin des tek len me si i çin güç bir li ði yap ma yý ön gö ren an laþ ma ya im za at tý. Rus ve Türk KO BÝ le ri a ra - sýn da ki iþ bir li ði an laþ ma sý na, Rus A PO RA Baþ ka ný ve ay ný za man da dev let ban ka sý Si ber bank Baþ kan Yar dým cý sý o lan Ser gey Bo ri sov, KOS GEB Baþ ka - ný Mus ta fa Kap lan ve TUS KON Baþ ka ný Rý za Nur Me ral Si ber bank ýn Mos ko va da ki ge nel mer - ke zin de dü zen le nen tö ren le im za at tý. KOS GEB Baþ ka ný Kap lan yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye de ki iþ let me le rin yüz de 99 u nu KO BÝ le rin o luþ tur du - ðu nu ve bun la rýn sa yý sý nýn da ge çen yýl ya pý lan is - ta tis tik le re gö re 3 mil yon 200 bin ol du ðu nu kay - det ti. Kap lan, is tih da mýn yüz de 78 i ni kat ma de ðe - rin de yüz de 55 i ni KO BÝ le rin o luþ tur du ðu nu be - lir te rek, Gi ri þim ci nin des tek len me si çok ö nem li di ye ko nuþ tu. Mos ko va / a a Nar ha sa dý baþ la dý TÜR KÝ YE NÝN nar ü re tim mer kez le rin den Mer - sin in Tar sus il çe sin de ha sat baþ la dý. Zi ra at O da sý Baþ ka ný A li Er ge zer, bir grup ü re ti ci i le ilk ha sa dý ger çek leþ tir dik ten son ra yap tý ðý a çýk la ma da, dün - ya da en çok nar ü re ti mi ya pý lan ül ke nin 600 bin ton la Ý ran ol du ðu nu, bu ül ke yi de 350 bin ton la Tür ki ye nin ta kip et ti ði ni söy le di. Bunun 200 bin to nu nun i se Tar sus tan el de e dil di ði ni i fa de e den Er ge zer, il çe de 2 mil yon nar a ða cý bu lun du ðu nu ve ü re ti ci le rin na ra o lan il gi si nin her ge çen gün art tý - ðý ný vur gu la dý. Bu yýl Tar sus ta nar re kol te si nin 200 bin to nu a þa ca ðý ný ve ü re ti len na rýn yüz de 85 i nin baþ ta Rus ya ol mak ü ze re, Al man ya, Hol lan da, Uk - ray na, Ýn gil te re ve Fran sa gi bi Av ru pa ül ke le ri ne ih raç e di le ce ði ni kay de den Er ge zer, Tür ki ye de en yay gýn o la rak ü re ti len Hi caz na rý nýn ka li te ve ve - rim o la rak Çu ku ro va böl ge si i çin i de al bir ü rün ol - du ðu nu vur gu la ya rak, A ðaç la rýn ya þý na gö re dö - nü me 2 i la 5 ton a ra sýn da ve rim a lý yo ruz. A ða cýn ya þý i ler le dik çe ve rim mik ta rý ar tý yor. Ýl çe miz de ki ha sat da her ge çen yýl ar ta cak de di. Mer sin / a a DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ Bursa Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Sanayici Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Selim Yedikardeþ, ihracatta otomotiv ve tekstilin yarýþ halinde olduðunu söyledi. Yedikardeþ, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin büyük bir ihtimalle Bursa'da yapýlacaðýný belirterek, "ARGE'lerin gösterge tablolarý Bursa'yý gösteriyor. Bursa'da bu yatýrýmý yapacaðýz. Bir babayiðit mutlaka Bursa'dan çýkacak" dedi. Ýþ adamý Selim Yedikardeþ sorularýmýzý þöyle cevapladý: Tekstil sektörü bir dönem krize girdi. Bugünkü durumu nedir? Þu anda Türkiye'de iki sektör çok önde. Ýhracatta otomotiv ile tekstil yarýþ halinde. 3 senelik periyotta otomotiv öndeydi. Bir de Türk sanayisi yerli otomobilini yapacak. ARGE'lerin gösterge tablolarý bunun Bursa'da olacaðýný gösteriyor. Bursa'da bu yatýrýmý yapacaðýz. Yapmaya aday firmalarýmýz da yavaþ yavaþ sanayi bakanýmýzýn da söylediði gibi baþladý. Bir EROLDOYURAN DÖ VÝZ babayiðit mutlaka Bursa'dan çýkacak. Ben öyle görüyorum. Bu geç kalýnmýþ bir þey. Kýsmet bugüneymiþ. Tekstil ile ilgili yatýrýmdayýz. Yatýrýmda olmak demek, öngürüleri olmak demek. Biz Çin'in rekabetini kýrdýk. Þimdi Hindistan'la savaþýyoruz. Hedefimiz Ýspanya ve Ýtalya. Çin artýk korkulacak bir rakip deðil mi? Çin artýk çok gerilerde kaldý. Çin þu anda vatandaþýmýzýn da bildiði gibi bir liralýk imal eden, kalitesiz, seri üretimlerde yapabildikleri bazý þeyler var. Biz þu anda kupon yapýyoruz. Tayming olarak Avrupa'ya lojistik a- çýsýndan çok yakýn bir yerdeyiz. Yapmýþ olduðumuz modernizasyon, altyapý, çevreye duyarlýlýk bunlarýn hepsini Türkiye aþmýþ E FEK TÝF 10 EKÝM A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ durumda. Þu anda çevreci yatýrým Çin'de baþladýðý zaman þu anda iþçilik maliyetleri 280 dolarlarý aþtý. Ýlk zamanlarda bunlar günde bir tabak pirince çalýþýyorlardý. Þimdi 20 dolara çýktýlar. Bir sonraki evresi 20 dolar, 40 dolar ve 120 dolar. Þu anda 280 dolara iþçi bulmakta zorlanýyorlar. DO LAR DÜN 1,8430 ÖN CE KÝ GÜN 1,8340 Çin'de imal edilen ürünler modern fabrikalarda mý üretiliyor? Çevre örgütlerinin þu anda çok büyük baskýsý var. Fabrikalarýnýn tamamý üçüncü dünya. Komünist ülke rejimleri gibi, sosyolojik dengeyi bozucu imalatlar yapýyorlar. O imalatlarýn tamamý bizim gibi akreditasyonlu iþletmeler olmaya baþladýðý zaman, Çin - merak etmeyin- bizim iki mislimiz fiyat verecek. Biz yaþadýðýmýz ülke koþullarýnda bazen krizlerle, bazen dünyada yaþanýlan düzeltmelerle terbiyesini aldýk. Þu anda çok dikkatli ve seriyiz. Türkiye herþeyin merkezi haline gelmeye baþladý. Ticaretin, sanayinin, kongre kültür merkezinin merkezi olmaya baþladý. Þu anda merkez ibreleri üç ilimizi göstermekte. Bunlardan baþkentliði yapan, bunlara aðabeylik yapan Ýstanbul var. S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,5080 ÖN CE KÝ GÜN 2,4910 DÜN 98,80 ÖN CE KÝ GÜN 98,55 DÜN 668,07 ÖN CE KÝ GÜN 646,12 ÝLK YERLÝ OTOMOBÝLÝ BURSA DA YAPACAÐIZ BURSA DEMÝRTAÞ OSB SANAYÝCÝ ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ BAÞKANI SELÝM YEDÝKARDEÞ, TÜRKÝYE'NÝN ÝLK YERLÝ OTOMOBÝLÝNÝN ÜRETÝMÝ ÝÇÝN BURSA'DA ARGE ÇALIÞMALARININ BAÞLADIÐINI BELÝRTEREK, "ADAY FÝRMALAR YAVAÞ YAVAÞ ORTAYA ÇIKIYOR. BÝR BABAYÝÐÝT MUTLAKA BURSA'DAN ÇIKACAK" DÝYE ÝDDÝALI KONUÞTU. T. C. SOMA (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/4 Satýþ. 1- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, NAMAZGAH mahallesi, 399 ada, 13 parsel, 224 m 2, Arsa Özellikleri : Seher ve Özbek sokaða cepheli, Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 4 katlý konut alanýnda, yaklaþýk 20 m 2.yola terki mevcut, : 14:00-14:15 -Arasý Muhammen Bedel: ,00-TL 2- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, NAMAZGAH mahallesi, 399 ada, 12 parsel, 165 m 2, Arsa Özellikleri : Seher ve Özbek sokaða cepheli, Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 4 katlý konut alanýnda, yaklaþýk 10 m 2.yola terki mevcut, : 14:30-14:45 -Arasý Muhammen Bedel: ,00-TL Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ 14/11/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da AD LÝ - YE YA ZI ÝÞ LE RÝ MÜ DÜR LÜ ÐÜ O DA SIN DA ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be - de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 24/11/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a - la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ýný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be - del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç - me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin - de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i - le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark - tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma - dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i - re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma - ra sýy la me mur lu ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 27/09/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝKm. 126) B: A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Bur sa De mir taþ Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si Sa na yi ci Ý þa dam la rý Der ne ði Baþ ka ný Se lim Ye di kar deþ Yeni Asya'ya konuþtu. LPG tü ke ti mi 2 mil yon to nu aþ tý TÜR KÝ YE NÝN O cak - Tem muz dö ne - min de LPG kul la ný mý 2 mil yon 121 bin 747 ton o la rak ger çek leþ ti. Top - lam LPG tü ke ti mi i çin de o to ga zýn pa - yý i se yüz de 70,08 e yük sel di. E ner ji Pi - ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu nun (EPDK) Sý vý laþ tý rýl mýþ Pet rol Gaz la rý (LPG) Pi ya sa sý 2011 O cak - Tem muz dö ne mi pi ya sa ra kam la rýn dan yap tý ðý der le me ye gö re, bu yý lýn 7 a yýn da 446 bin 372 ton LPG ü re ti mi ya pýl dý, bu na kar þýn 1 mil yon 675 bin 375 ton pet - rol it ha la tý ger çek leþ ti. An ka ra / a a An tal ya da ki sel pa mu ða za rar ver di AN TAL YA DA et ki li o lan þid det li ya - ðý þýn ö zel lik le Ak su il çe sin de ki ha sat bek le yen pa mu ða za rar ver di ði bil di - ril di. An tal ya Gý da Ta rým ve Hay van - cý lýk Ýl Mü dü rü Bed rul lah Er çin, böl - ge de yap týk la rý ön tes bit le re gö re Ak - su, Se rik, Mu rat pa þa ve Ma nav gat il - çe le rin de ki top lam 27 köy de ta rým a - lan la rýn da ha sar o luþ tu ðu nu kay det ti. Er çin, böl ge de za rar gö ren top lam ta - rým a la ný mik ta rý ný be lir le mek i çin ça - lýþ ma la rýn sür dü ðü nü be lir te rek, Ta - rým sal an lam da en bü yük za ra rýn o - luþ tu ðu yer Ak su il çe si. Bu il çe de pa - muk a ra zi le ri var. Pa muk ta ha sat he - nüz ya pýl ma mýþ tý. Ay rý ca böl ge de ha - sat bek le yen mý sýr ve nar da da ha sar o luþ tu. Ak su il çe si ay rý ca se ra la rýn yo - ðun ol du ðu bir böl ge. Bu ra da ki se ra lar da, sel su la rý dolayýsýyla za rar gör müþ du rum da de di. An tal ya / a a Türk ürünlerine dýþarýda güven var mý? Þu anda "Made in Turkey" etiketi basýlýyor. Meselâ þu anda Özdilek Havlu Avrupa'da satýlýyor. Adam eline aldýðý zaman "o Türk malý" diyor. Kalitelidir, ama biraz pahalýdýr diyor. Þu anda herþeyin bir bedeli var. Kaliteyi pahalýya alýyorsanýz bilinki ileride fazlasýyla size geri dönecektir. Biz þu anda sembolik kârlarla çalýþýyoruz. Dünyanýn belki kâr oranýnýn üzerinde hâlâ devam eden sektörlerde kârlar var. Ürünlerimizi son teknoloji makina parkurlarýyla, nitelikli elemanlarýmýzla, otomasyon teknolojisiyle yapýyoruz. Aslýnda doðru mu yapýyoruz? Evet, biz doðru yapýyoruz. Türk ihracatçýsýnýn yeni pazar hedefleri hangi bölgeler? Þu anda yeni pazar hedefimizde Pasifik Okyanusu, Ortadoðu ve bilhassa Afrika ülkeleri var. Afrika þu anda her türlü yeniliðe aç. Evleri yok. Evler inþa edilecek. Her ev yapýldýðý zaman yaklaþýk 73 tane sektör içerisinde alýcýlarý oluyor. Bunlarda tekstil sektörü çok fazla. Tekstil denilince beþikten, mezara kadar herþey. Doðduðunuzda kundak bezinizden, ölünecek kefen bezinize kadar herþey tekstilde. Türkiye'nin yýllýk ihracat rakamlarý bu yýl 135 milyar dolarý gösteriyor. Bu baþarýlý bir rakam mý? 135 milyar dolarý ben þöyle tahmin ediyorum. 142 milyar dolar seviyesinde. Burada parite artýþý da sözkonusu. Sezon baþýnda baþladýðýmýzda 1.26 paritedeydi. Seneye ayný ivme ile gittiðimizde bunun 150 milyar dolarlarý rahat yakalacaðýný görüyoruz. Þu anda Ortadoðu'da liderlerin deðiþmesinden dolayý yönetim deðiþiklikleri var. Avrupa'da sancýlý ekonomiler var. Biz bunlarla baðlantýlýyýz. Buradaki sisli ve puslu havalar kalkarsa þu anda hem Ortadoðu'da, hem de Avrupa ülkelerinde kariyerimiz ve kalitemiz iyi olduðu için, satýþlarýmýza inanýyoruz. Tür ki ye, ta rým sal ar-ge de Ý ÝT ül ke le ri ne mo del o la cak GIDA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý Müs te þar Yar dým cý - sý Er dal Su may ta oð lu, Tür ki ye nin ta rým da e ði tim, a raþ týr - ma ve ge liþ tir me ça lýþ ma la rýy la Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý na (Ý ÝT) ü ye ül ke le re mo del o la ca ðý ný kay det ti. Er dal Su may ta - oð lu, Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý Gý da Gü ven li ði ve Ta rým sal Kal kýn ma 6. Ba kan lar Kon fe ran sý nýn 3-6 E kim ta rih le ri a - ra sýn da Ýs tan bul da ya pýl dý ðý ný ha týr la ta rak, Ý ÝT ü ye si ül ke - le rin bir a ra ya gel di ði kon fe ran sa 37 ül ke den 22 ba kan, 13 u lus lar a ra sý ku ru luþ tan 25 tem sil ci i le yer li ve ya ban cý 200 ün ü ze rin de üst dü zey yö ne ti ci nin ka týl dý ðý ný be lirt ti. Tür ki ye nin 3. kez ev sa hip li ði yap tý ðý kon fe rans ta, Ý ÝT ül - ke le rin de gý da gü ven li ði, ta rým sal kal kýn ma, gý da ya e ri þim, ye ter li bes len me ko nu la rý nýn ma sa ya ya tý rýl dý ðý ný, ü ye ül ke - ler a ra sýn da ki iþ bir li ði im kân la rý nýn de ðer len di ril di ði ni kay - de den Su may ta oð lu, kon fe rans ta ta rým da ya þa nan su sý kýn - tý sý, ku rak lýk, aç lýk gi bi so run la ra da çö züm a ran dý ðý ný an - lat tý. Ar-ge ça lýþ ma la rý kap sa mýn da, su sý kýn tý sý ya þa nan ül - ke ler de ku rak lý ða kar þý da ya nýk lý ve yük sek ve rim sað la ya bi - le cek to hum ge liþ ti ril me si ko nu su nun da gün de me ge ti ril - di ði ni kay de den Su may toð lu, Kon fe ran sa ka tý lan ü ye ül ke - le rin ba kan la rý ve üst dü zey tem sil ci le ri, son yýl lar da ta rým - sal ar-ge ça lýþ ma la rýn da ö nem li me sa fe kay de den Tür ki ye i le iþ bir li ði yap mak ve tec rü be le rin den fay da lan mak is te - dik le ri ni i fa de et ti ler. Tür ki ye, ta rým da e ði tim, a raþ týr ma ve ge liþ tir me ça lýþ ma la rýy la Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý na ü ye ül - ke le re mo del o la cak di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a

12 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA 12 ÝLAN Y 2011/5 Satýþ. 1- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, Namazgah mahallesi, 323 ada, 7 parsel, 15 m 2, Arsa Özellikleri : Þuyulu, Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 4 katlý konut alanýnda : 13:30-13:45 - Arasý Muhammen Bedel : 225,00 TL 2- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, Namazgah mahallesi, 323 ada, 8 parsel, 38 m 2, Arsa. Özellikleri : Þuyulu, yaklaþýk 21 m 2. yola terki mevcuttur. Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 4 katlý konut alanýnda : 14:00-14:15 - Arasý Muhammen Bedel : 570,00 TL 3- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, Namazgah mahallesi, 399 ada, 17 parsel, 210 m 2 Arsa Özellikleri : Yaklaþýk 25 m 2. yola terki mevcuttur. Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 4 katlý konut alanýnda : 14:30-14:45 -Arasý Muhammen Bedel : ,00 TL 4- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, Namazgah mahallesi, 400 ada, 32 parsel, 120 m 2, Arsa Özellikleri : Yaklaþýk 10 m 2. yola terki mevcuttur. Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 3 katlý konut alanýnda :15:00-15:15 - Arasý Muhammen Bedel : ,00 TL 5- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, Namazgah mahallesi, 400 ada, 33 parsel, 183 m 2 Arsa Özellikleri : Þuyulu, yaklaþýk 7 m 2. yola terki mevcuttur. Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 3 katlý konut alanýnda : 15:30-15:45 - Arasý Muhammen Bedel : ,00 TL 6- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, Namazgah mahallesi, 400 ada, 34 parsel, 131 m 2 Arsa Özellikleri : Yaklaþýk 7 m 2. yola terki mevcuttur. Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 3 katlý konut alanýnda : 16:00-16:15 - Arasý Muhammen Bedel: ,00 TL 7- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, Namazgah mahallesi, 430 ada, 162 parsel, 29 m 2 Arsa Özellikleri : Þuyulu, yola terki mevcuttur. Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 4 katlý konut alanýnda : 16:30-16:45 -Arasý Muhammen Bedel : ,00 TL Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ 15/11/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da AD LÝ - YE YA ZI ÝÞ LE RÝ MÜ DÜR LÜ ÐÜ O DA SIN DA a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la - mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 25/11/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la - rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç - me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin - de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i - le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se ic ra if las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark - tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma - dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i - re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma - ra sýy la me mur lu ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 27/09/2011 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. SOMA (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2009/3750 ESAS. Örnek No: 64 Malatya 6. Ýcra Müdürlüðü'nden Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn: Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: 1. GAYRÝMENKUL ÝÇÝN Taþýnmazýn Tapu kaydý : Ma lat ya Mer kez Hi da yet mah. ta pu nun 1477 a da 1 par se lin de ka yýt lý m 2 mik tar lý ar sa dýr. Taþýnmazýn Özellikleri : Ta þýn maz Ma lat ya Be le di ye si Ý mar hu dut la rý i çe ri sin de - dir. Her tür lü alt ve üst ya pý hiz met le rin den fay da lan mak ta dýr. Ý mar du ru mu: Yo la terk - ler ya pýl dýk tan ve kom þu par sel le an laþ týk tan son ra 5 met re ön bah çe li ay rýk ni zam 3 kat in þa at yap ma ya el ve riþ li dir. Ha li Ha zýr Du ru mu: Mev cut du ru mu ken di par se li ü ze rin de kýs men de yol dan ka lan a lan da tek kat lý, ça tý lý, yýð ma, 100,00 m 2 a lan lý, i ki o da, bir sa - lon, mut fak, ban yo, la va bo, wc, an tre ve hol den o lu þan, so ba lý, iç ka pý la rý ah þap, dýþ pen ce re le ri pvc çift cam, ýs lak a lan lar ka ro dö þe li, o da lar ve sa lon ta ba ný pvc par ke kap lý, du var lar yað lý bo ya lý, so ba lý müs ta kil mes ken dir. Mül ki ye ti nin ta ma mý borç lu la ra a it tir. Ta þýn ma zýn ta mamý sa tý la cak týr. Taþýnmazýn adresi : Malatya Merkez Taþtepe mah. 5. cad. 7. sok. No: 31 Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 25/11/2011 Cuma günü saat 09:40-09:50 2. Satýþ Günü : 05/12/2011 Pazartesi günü saat 09:40-09:50 2. GAYRÝMENKUL ÝÇÝN Taþýnmazýn Tapu kaydý : Ma lat ya Mer kez Ço lak lý kö yü Yu ka rý ho lo mev ki i, ta pu - nun 329 par se lin de ka yýt lý ,00 m 2 a lan lý su lu tar la dýr. Ta þýn ma zýn Ö zel lik le ri : Ta þýn maz i mar pla ný dý þýn da, Su la ma su yu mev cut o lup, ü ze rin de muh te lif cins ve yaþ lar da ka yý sý a ðaç la rý mev cut o lup, a ðaç lar di ðer his se dar la - ra a it o lup, borç lu ta þýn ma za ze min de or tak týr. Ta þýn ma zýn top rak ya pý sý kil li týn lý, % 3-5 e ðim li de rin sü rüm lü, taþ sýz su lu ta rým a ra zi si dir. Mül ki ye ti nin 3/16 his se si borç lu ya a it o lup bu his se sa tý la cak týr. Taþýnmazýn adresi : Malatya Merkez Çolaklý köyü sýnýrlarý içerisinde, Malatya Elazýð karayolunun yakýnýnda bulunmaktadýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 25/11/2011 Cuma günü saat 10:00-10:10 2. Satýþ Günü : 05/12/2011 Pazartesi günü saat 10:00-10:10 3. GAYRÝMENKUL ÝÇÝN Taþýnmazýn Tapu kaydý : Ma lat ya Mer kez Ço lak lý kö yü Yu ka rý ho lo mev ki i, ta pu nun 350 par se lin de ka yýt lý ,00 m 2 a lan lý su lu tar la dýr. Taþýnmazýn Özellikleri : Ta þýn maz i mar pla ný dý þýn da, Su la ma su yu mev cut o lup, ü ze rin de muh te lif cins ve yaþ lar da ka yý sý a ðaç la rý mev cut o lup, a ðaç lar di ðer his se dar la - ra a it o lup, borç lu ta þýn ma za ze min de or tak týr. Ta þýn ma zýn top rak ya pý sý kil li týn lý, % 3-5 e ðim li de rin sü rüm lü, taþ sýz su lu ta rým a ra zi si dir. Mül ki ye ti nin 5/264 his se si borç lu ya a it o lup bu his se sa tý la cak týr. Taþýnmazýn adresi : Malatya Merkez Çolaklý köyü sýnýrlarý içerisinde, Malatya Elazýð karayolunun yakýnýnda bulunmaktadýr. Takdir Olunan Kýymeti : 1.748,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 25/11/2011 Cuma günü saat 10:20-10:30 2. Satýþ Günü : 05/12/2011 Pazartesi günü saat 10:20-10:30 4. GAYRÝMENKUL ÝÇÝN Taþýnmazýn Tapu kaydý : Ma lat ya Mer kez Ço lak lý kö yü Bað de re si mev ki i, ta pu nun 311 par se lin de ka yýt lý ,00 m 2 a lan lý su suz tar la dýr. Taþýnmazýn Özellikleri : Taþýnmaz imar planý dýþýnda, borçlu taþýnmaza zeminde ortaktýr. Taþýnmazýn toprak yapýsý killi týnlý, %3-5 e ðim li de rin sü rüm lü, taþ sýz su suz ta - rým a ra zi si dir. Mül ki ye ti nin 9/64 his se si borç lu ya a it o lup bu his se sa tý la cak týr. Taþýnmazýn adresi : Malatya Merkez Çolaklý köyü sýnýrlarý içerisinde, Malatya Elazýð karayolunun yakýnýnda bulunmaktadýr. Takdir Olunan Kýymeti : 7.889,00 TL KDV Oraný : % 18 1.SatýþGünü : 25/11/2011 Cuma günü saat 10:40-10:50 2. Satýþ Günü : 05/12/2011 Pazartesi günü saat 10:40-10:50 5. GAYRÝMENKUL ÝÇÝN Taþýnmazýn Tapu kaydý : Malatya Merkez Çolaklý köyü Baðderesi mevkii, tapunun 312 parselinde kayýtlý ,00 m 2 alanlý susuz tarladýr. Taþýnmazýn Özellikleri : Taþýnmaz imar planý dýþýnda, borçlu taþýnmaza zeminde ortaktýr. Taþýnmazýn toprak yapýsý killi týnlý, % 3-5 e ðim li de rin sü rüm lü, taþ sýz su suz ta - rým a ra zi si dir. Mül ki ye ti nin 3/32 his se si borç lu ya a it o lup bu his se sa tý la cak týr. Taþýnmazýn adresi : Malatya Merkez Çolaklý köyü sýnýrlarý içerisinde, Malatya Elazýð karayolunun yakýnýnda bulunmaktadýr. Takdir Olunan Kýymeti : 3.316,00 TL KDV Oraný : %18 1. SatýþGünü : 25/11/2011 Cuma günü saat 11:00-11:10 2. SatýþGünü : 05/12/2011 Pazartesi günü saat 11:00-11:10 6. GAYRÝMENKUL ÝÇÝN Taþýnmazýn Tapu kaydý : Malatya Merkez Çolaklý köyü Baðderesi mevkii, tapunun 331 parselinde kayýtlý ,00 m 2 alanlý susuz tarla ve kerpiç evdir. Taþýnmazýn Özellikleri : Taþýnmaz imar planý dýþýnda, borçlu taþýnmaza zeminde ortaktýr. Üzerinde bulunan kerpiç ev baþka hissedara aittir. Taþýnmazýn toprak yapýsý killi týnlý, % 3-5 eðimli derin sürümlü, taþsýz susuz tarým arazisidir. Mülkiyetinin 3/16 hissesi borçluya ait olup bu hisse satýlmaktadýr. Taþýnmazýn adresi : Malatya Merkez Çolaklý köyü sýnýrlarý içerisinde, Malatya Elazýð karayolunun yakýnýnda bulunmaktadýr. Takdir Olunan Kýymeti : 8.849,00 TL KDV Oraný : % SatýþGünü : 25/11/2011 Cuma günü saat 11:20-11:30 2. Satýþ Günü : 05/12/2011 Pazartesi günü saat 11:20-11:30 7. GAYRÝMENKUL ÝÇÝN Taþýnmazýn Tapu kaydý : Malatya Merkez Çolaklý köyü Baðderesi mevkii, tapunun 332 parselinde kayýtlý ,00 m 2 alanlý susuz tarladýr. Taþýnmazýn Özellikleri : Taþýnmaz imar planý dýþýnda, borçlu taþýnmaza zeminde ortaktýr. Taþýnmazýn toprak yapýsý killi týnlý, % 3-5 eðimli derin sürümlü, taþsýz susuz tarým arazisidir. Mülkiyetinin 3/32 hissesi borçluya ait olup bu hisse satýlacaktýr. Taþýnmazýn adresi : Malatya Merkez Çolaklý köyü sýnýrlarý içerisinde, Malatya Elazýð karayolunun yakýnýnda bulunmaktadýr. Takdir Olunan Kýymeti : 2.897,00 TL KDV Oraný : % SatýþGünü : 25/11/2011 Cuma günü saat 11:40-11:50 2. Satýþ Günü : 05/12/2011 Pazartesi günü saat 11:40-11:50 Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmazlar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te MA LAT YA 6. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ'nde a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu - ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik - tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr - ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i - se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. (Ban ka te mi nat mek tu bu ib ra zý ha lin de sa týþ gü nün den en az 1 gün ev vel ib ra zý ge re kir) Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la - li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV ve Dam ga ver gi si a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/3750 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Sa týþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gönderilmiþ olup, adreste tebligat yapýlamamasý veya adresleri bilinmeyenler için de iþbu satýþ ilanýnýn ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K. 126) Yönetmelik Örnek No: 27 (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. MERKEZ / MALATYA 6. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/1163 Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI : Balýkesir ili, Erdek ilçesi, Yalý Mahallesi, Gümrük sokak, Cilt no: 30, Sayfa no: 2954, 296 Ada, 11 nolu Parselde 113,66 m 2, Arsa niteliðindeki taþýnmazýn 20/100 arsa paylý, 1. Kat 3 Nolu Baðýmsýz Bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ : Ba lý ke sir i li, Er dek il çe si, Ya lý Ma hal le si, Güm rük so kak, Cilt no: 30, Say fa no: 2954, 296 A da, 11 no lu Par sel de 113,66 m 2, Ar sa ni te li ðin de ki ta þýn ma zýn 20/100 ar sa pay lý, 1. Kat 3 No lu Ba ðým sýz Bö lüm de ki mes ken o lup, 2 O da, 1 Sa lon, Mut fak ve Ban yo + wc'den i ba ret tir. Da i re nin du var la rý al çý düz le me ta van la rý i se kar ton pi yer dir. O da la rýn yer dö þe me si ha lý, di ðer ha cim le rin i se se ra mik tir. Da i re nin ka pý la rý ah þap, pen ce re le ri i se p.v.c.dir. Da i re kat ka lo ri fer li o lup ban yo sun da du þa ka bi ni o lup ar ka bal kon da p.v.c. i le ka pa týl mýþ du rum da dýr. Gi riþ ka pý sý çe lik o lan da i re nin ban yo ve mut fak la rý da 1. sý nýf týr. Yak la þýk 115 m 2 o lan da i re ko num o la rak þe hir mer ke zin de ve de ni ze ya kýn ko num da dýr. ÝMAR DURUMU : Erdek Belediye Baþkanlýðýnýn tarih ve 1253 sayýlý yazýsýnda, "Ýlçemiz Yalý mahallesinde tapunun pafta: 28, Ada: 296, Parsel: 11'de kayýtlý taþýnmaz 1/1000 ölçekli "19MI" imar planý kapsamýnda; Meskun (Ticaret) Alan, bitiþik nizam, 4 kat (hmax:12.50m) inþaat müsaadelidir. Taþýnmazýn takdir edilen deðeri; ,00-TL.dir. SATIÞ SAATÝ : 14:20-14:30 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ: ,00 TL Satýþ Þartlarý : 1-Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Er dek Hü kü met Ko na ðý ö nü a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la - cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa - týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ERDEK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/205 TALÝMAT. Örnek No: Tapu Kaydý : Antalya ili Serik ilçesi Ayanoz Köyü Bahçelik Mevkii 242 parsel 11680,00 m 2 Tarla, Hissesi Tam Hali Hazýr Durumu : Ta pu kay dýn da be lir ti len tar la, kil li týn lý top rak teks tü rün de dir. Dü ze ya kýn to poð ra fik ya pý - da dýr. DSÝ su la ma sis te mi var dýr. Dev let im kâ ný i le su la nýr. A ya noz kö yü yer le þim bi ri mi gü ne - yin de 1 km. me sa fe de bah çe lik mev ki in de dir. Ka das tro yo lu var dýr, u la þý mý ko lay dýr. Par sel ü - ze rin de a çýk tar la seb ze ci li ði ya pý la bi lir. Par sel ü ze rin de 10 a det 60 yaþ ü ze ri me þe a ðaç la rý bir ev bu lun mak ta dýr. A ðaç lar TL, Ev i se TL. de ðe rin de dir. Ka pi ti li zas yon fa iz o ra ný % 5, De kar net ge li ri 600 TL /De kar par sel de borç lu nun his se si tam dýr. Ýmar Durumu : Se rik Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn 22/04/2010 ta rih ve sa yý lý ya zý la rýy la Be le di ye sý nýr la rý ve mü ca vir a lan sý nýr la rý dý þýn da kal dý ðý bil di ril miþ tir. Muhammen Bedeli : ,00 TL : 15:30-15:40 Arasý 2- Tapu Kaydý : Antalya ili Serik ilçesi Ayanoz Köyü Bahçelik Mevkii 250 parsel ,00 m 2 Kargir iki evi olan Tarla, Hissesi Tam Hali Hazýr Durumu : Ta pu kay dýn da be lir ti len tar la, kil li týn lý top rak teks tü rün de dir. Par se lin or ta sýn da 6 m. yük sek li ðin de top rak te pe var dýr. Di ðer ký sým la rý te pe e te ði ne ha fif me yil li a ra zi ya pý sýn - da dýr. DSÝ su la ma sis te mi var dýr. Dev let im kâ nýy la su la ma ya pý lýr. A ya noz kö yü yer le þim bi ri mi gü ne yin de 1 km.me sa fe de bah çe lik mev ki in de dir. Ka das tro'yo lu var dýr. U la þý mý as falt i le ya pý lýr. Par se lin ü ze rin de nar bah çe si var dýr. Ka lan ký sým la rýn da a çýk tar la seb ze ve hu bu bat ye tiþ ti ri ci li ði ya pýl mak ta dýr. Par se lin ü ze rin de 550 a det 6 ya þýn da nar a ðaç - la rý 22 a det 60 yaþ ü ze ri me þe a ðaç la rý bu lun mak ta. Nar a ðaç la rý 110,000 TL. me þe a - ðaç la rý 6600 TL de ðe rin de dir. Ka pi ti li zas yon fa iz o ra ný % 5 ob jek tif un sur i la ve si % 10 net ge li ri de kar 600 TL / de kar borç lu nun his se si tam o lup, Ýmar Durumu : Se rik Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn 22/04/2010 ta rih ve sa yý lý ya zý la rýy la Be le di ye sý nýr la rý ve mü ca vir a lan sý nýr la rý dý þýn da kal dý ðý bil di ril miþ tir. Muhammen Bedeli : ,00 TL : 15:50-16:00 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da SE RÝK 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ - ÐÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü SE RÝK 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler, a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la - cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn (Ke sin ve sü re siz dos ya no su be lir - ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ Pe þin Pa ra i le dir. A lý cý is te - di ði tak tir de ken di si ne, on gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, Ý ha le Dam ga res mi i le a lý cý ta ra fýn dan ya tý rýl ma sý ge re ken ta pu a lým har cý i le mas raf la rý i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Gay ri men ku lun ay nýn dan o lan bi rik miþ em lak ver gi si tel - la li ye be de li ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, sa týþ i la ný nýn teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i le i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝKm. 126) B: T. C. SERÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/4838 Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri...: TAPU KAYDI : Ba lý ke sir i li Mer kez A sa ri çi ma hal le si, 1764 A da, 125 Par sel de ka - yýt lý 208,75 m 2 mik ta rýn da yü zöl çü mü ne sa hip ni te li ði Ar sa o lup, 70/800 Ar sa pay lý 4. Kat ta 11 No lu mes ken o lup, His se si Tam dýr. NÝTELÝKLERÝ : Ba lý ke sir i li mer kez, Hi sa ri çi ma hal le si A la ca so kakta Gö nül a pat - ma ný No: 6 ad re sin de dör dün cü kat ta 8 no lu da i re dir. Bu lun du ðu bi na beþ kat lý o la rak be to nar me kar kas tarz da in þa e dil miþ tir. A san sör lü ve do ðal gaz ý sýt ma lý dýr. Dýþ cep he si sý va lý ve bo ya lý dýr. Ça tý ör tü sü ki re mit kap la ma dýr. Da i re gi riþ ka pý sý ah þap tab la lý dýr. Pen ce re le ri PVC doð ra ma lý dýr. Ý ki o da, bir sa lon, mut fak, ban yo, WC'si mev cut tur. Sa lon ve o da ta ban la rý ah þap par ke kap lý dýr. Du var lar al çý düz le me li ve sa ten bo ya lý dýr. Ýç ka pý - lar ah þap doð ra ma ve bo ya lý dýr. Mut fak do lap la rý ah þap ve yað lý bo ya lý o lup, tez gâh ü ze - ri du va rý de kor lu fa yans kap lý dýr. Ban yo ve wc ta ban la rý se ra mik kap lý dýr. Klo zet, la va bo - su mev cut tur. Da i re de tak ri bi kul la ným a lam 90 m 2 dir. Þe hir mer ke zin de o lan ta þýn ma - zýn alt ya pý sý tam o lup, ci var la rýn da her tür lü sos yal do na tý mev cut tur. ÝMAR DURUMU : Bitiþik Ticaret Nizamlý 5 (Beþ) katlý, Bina Yüksekliði = 15,50 m, Bina Derinliði: I=(K+(H/2)), Ön Bahçe Mesafeleri = 0,00 m, Ara Bahçe Mesafesi: H/2 dir. KIYMETÝ : ,00 YTL Birinci Satýþ günü: Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : Saatleri arasýnda Balýkesir 4. Ýcra Müdürlüðü Adresinde A çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar - týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü - ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top lamýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve - ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa - ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 0,02 a þan ký sým i çin Yüz de 0,01 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi - rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. 30/09/2011 B: BALIKESÝR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 Y AÝLE - SAÐLIK 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA 13 Çocuklardaki geniz etine dikkat edilmeli KIRIKKALE Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kazkayasý, geniz eti olan çocuklarda, týkayýcý uyku apnesi, horlama, burun týkanýklýðý, dikkat daðýnýklýðý ve buna baðlý ders baþarýsýnda azalma, huzursuzluk ve asabiyet problemi görülebildiðini belirtti. Prof. Dr. Kazkayasý, geniz etinin týkayýcý ö- zelliðinin yaný sýra, bu bölgeye yerleþen mikroplarýn hýzla ç o ð a l m a s ý dolayýsýyla üst ve alt solunum yollarýnda tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olduðunu anlattý. Geniz etinin çok büyüdüðünde genizi kapatarak, týkayýcý uyku apnesi denilen uykuda solunumun duraklamasýna kadar varan ciddî problemler oluþturduðuna dikkati çeken Kazkayasý, þunlarý söyledi: Geniz eti probleminin uzun sürmesi durumunda çocuklarýn yüz ifadelerinde de deðiþiklik olabiliyor. Üst solunum yollarý, nefes alma esnasýnda sürekli mikroorganizmalarla temas halindedir. Geniz bölgesinde mukoza altýnda, burundan gelen mikroplarla mücadele eden çok sayýda lenfoid oluþumlar mevcuttur. Pasif sigara içiciliði, alerji ve özellikle mikroorganizmalarýn tekrarlayan temaslarýna maruz kalma neticesinde geniz eti giderek büyür ve 4-7 yaþ civarýnda maksimum büyüklüðe eriþir. Bu yaþtan sonra genellikle küçülür. Ö- z e l l i k l e ç o c u k yuvasý gibi çocuklarýn sürekli birbirlerini enfekte ettikleri ortamlarda geniz eti sorununun görülme sýklýðý daha da artar. Sorunun uzun sürmesi durumunda uzun ve ince yüz yapýsý, yüksek damak, üst çenenin öne doðru büyümesi, aðzýn sürekli açýk olmasý hali, bozuk diþler ve göz altlarýnda çöküklük gibi tipik bir yüz ifadesi ortaya çýkmaktadýr. Kýrýkkale / aa Özellikle geliþmekte olan ülkelerde yaþayan, ruhsal bozukluðu olan kiþilerin üçte ikisi saðlýk hizmetlerindeki eksikler dolayýsýyla hiçbir yardým kurumuna ulaþamýyor ya da yetersiz tedavi alýyor. En iyi yatýrým ruh saðlýðýna UZMANLAR, BÝREYSEL VE TOPLUMSAL SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝÇÝN, RUHÎ BOZUKLUK YAÞAYAN KÝÞÝLERÝN TEDAVÝYE ULAÞMASININ ÇOK ÖNEMLÝ OLDUÐUNU BELÝRTÝYOR. DÜNYA genelinde her yýl insanlarýn yaklaþýk yüzde 30 u ruhsal bir bozukluk geçiriyor. Birçok insanýn hayatýnýn bir döneminde yaþayabildiði depresyon baþta olmak üzere þizofreni, alkol ve madde kullaným bozukluklarý da kalp, kanser ve inme gibi týbbî hastalýklardan çok daha fazla yeti yitimine yol açýyor. Uzmanlar, bireysel ve toplum saðlýðýnýn korunmasý için ruhsal bozukluk yaþayan kiþilerin tedaviye ulaþmasýnýn çok önemli olduðunu, bunun için hekim ve ilgili diðer saðlýk personeli ile yatak sayýsýnýn yeterli olmasý gerektiðini vurguluyor. Türkiye Psikiyatri Derneði Genel Baþkaný Doç. Dr. Doðan Yeþilbursa, 10 Ekim Dünya Ruh Saðlýðý Günü ile ilgili olarak bu yýlki temanýn En iyi yatýrým ruh saðlýðýna yatýrým olarak belirlendiðini söyledi. Depresyon, þizofreni, alkol ve madde kullaným bozukluklarý gibi ruhsal hastalýklarýn, kalp hastalýklarý, kanser ve inme gibi diðer týbbî hastalýklardan çok daha fazla yeti yitimine yol açtýðýna dikkati çeken Yeþilbursa, Bedensel hastalýklarýn oluþumu ve seyri üzerine olan etkileri göz önüne alýndýðýnda ruhsal hastalýklara baðlý kayýplarýn dünya ekonomisindeki payýnýn daha yüksek olduðu düþünülebilir dedi. Yeþilbursa, her yýl dünyadaki insanlarýn yüzde 30 una yakýnýnýn ruhsal bir bozukluk geçirdiðini belirterek, Bu insanlarýn özellikle geliþmekte olan ülkelerde yaþayan üçte ikisi saðlýk hizmetlerindeki eksikler nedeniyle hiçbir yardým kurumuna ulaþamýyor ya da yetersiz tedavi alýyor diye konuþtu. 2011/6 Satýþ. 1- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, Namazgah mahallesi, 430 ada, 89 parsel, 2250 m 2, Arsa Özellikleri : Parselasyon iþlemleri tamamlanmamýþ, yaklaþýk 643 m 2. yola, 185 m 2. park alanýna terki mevcuttur. Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 3 ve 4 katlý konut alaný ve yeþil alanda bulunmaktadýr. : 11:30-11:45 - Arasý Muhammen Bedel : ,00 TL 2- Tapu Kaydý : MANÝSA ili, SOMA ilçesi, Namazgah mahallesi, 430 ada, 45 parsel, 1624 m 2, Arsa Özellikleri : Parselasyon iþlemleri tamamlanmamýþ, yaklaþýk 776 m 2. yola, 48 m 2. park alanýna terki mevcuttur. Ýmar Durumu : Bitiþik nizam 2 ve 4 katlý konut alaný ve yeþil alanda bulunmaktadýr. : 11:00-11:15 -Arasý Muhammen Bedel: ,00 TL Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ 15/11/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da AD LÝ YE YA ZI ÝÞ - LE RÝ MÜ DÜR LÜÐÜ O DA SIN DA ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la - mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 25/11/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak - lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li - nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a - ÜLKEMÝZDE KÝÞÝ BAÞINA DÜÞEN PSÝKÝYATRÝST SAYISI DÜÞÜK DÜNYADAKÝ hemen hemen bütün ülkelerde ruh saðlýðý alanýnda çalýþanlarýn, ayaktan ve yataklý ruh saðlýðý hizmetleri sunan merkezlerin sayýsý, yapýsý ve ruh saðlýðýný geliþtirmek, korumak ve ruhsal hastalýklarý tedavi etmek için sunulan hizmetin niteliði hâlâ olmasý gerekenin çok altýnda olduðunu vurgulayan Yeþilbursa, þöyle devam etti: Saðlýk Bakanlýðý 2011 verilerine göre halen aktif olarak çalýþan bin 625 psikiyatrist bulunmaktadýr. Ülkemizde 100 bin kiþiye düþen psikiyatrist sayýsý 2.20 dir. Avrupa Birliði nin 15 ülkesinde 100 bin kiþiye ortalama 12.9 psikiyatrist düþmektedir. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ, WHO) 2008 verilerine göre Avrupa bölgesinde her 100 bin kiþiye 8 psikiyatri yataðý düþen Ýtalya dan sonra 100 bin kiþiye 10 psikiyatri yataðý ile (adlî ve uzun süreli bakým ve baðýmlýlýk tedavisi i- çin kullanýlan yataklar dahil) Türkiye ikinci en az yatak sayýsýna sahip ülke. Dünya üzerinde ruhsal hastalýðý olan birçok kiþinin hâlâ tedaviye ulaþamadýðýný ifade eden Yeþilbursa, bu konuda yeterli ve etkili tedbirler alýnmadýðýný söyledi. Yeþilbursa, Dünya Ruh Saðlýðý Federasyonu nun (WFMH) bu sebeple ruh saðlýðý alanýna yatýrýmlarýn arttýrýlmasýný amaç edinmiþ bir kampanya baþlatarak Birlik, Görünürlük, Yasal Haklar, Ýyileþme konularý üzerinde durduðunu belirtti. T. C. SOMA (SULH HUKUK MAH) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) PSÝKOLOJÝK SORUNUNUZ VARSA KORKMAYIN PSÝKÝYATRÝST, psikolog, psikolojik danýþman ve sosyal çalýþmacýlarýn meslek dernekleri, hasta dernekleri gibi tüm yapýlanmalarýn hükümetlerin saðlýk konusundaki politik gündemlerine ruh saðlýðý alanýnda yapýlacak çalýþmalarý eklemesi için iþbirliði içinde çalýþmasý gerektiðini anlatan Yeþilbursa, görünürlülük a- çýsýndan da ruhsal hastalýklar ve ruhsal hastalýðý olanlara dair damgalamayla (stigma) mücadele edilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Yeþilbursa, ruhsal hastalýðý olan kiþilerin toplum tarafýndan kendisine ve topluma zarar verebilecek, tehlikeli, korkutucu kiþiler olarak algýlanýp düþmanca ve ayrýmcý tutumlara maruz kalabildiðini ifade ederek, Birçok insan, etiketlenme korkusu nedeniyle ruhsal hastalýklarýný saklamakta, bu nedenle tedavi kurumlarýna baþvurmamaktadýr dedi. Ankara / aa lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver - me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me - hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra if las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o - lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur - lu ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 27/09/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝKm.126) B: Uçucu madde içeren okul ürünleri kalp saðlýðýný tehdit ediyor HACETTEPE Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Ünitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Okan Yýldýz, Türkiye de 10 eriþkinden 4 ünün fazla kilolu, 3 ünün ise obez olduðunu söyledi. Yýldýz, 2009 yýlýnda 199 ülkede yapýlmýþ bir çalýþmaya göre, dünyada 1,5 milyar fazla kilolu, 502 milyon obez eriþkinin olduðu görüyoruz. 18 yaþ altýnda 170 milyon çocuk ise obez. OKULLARIN açýlmasýyla aileler çocuklarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyor. Uzmanlar, uçucu madde içeren ürünlerin baþta ö- lümcül kalp problemleri olmak üzere mide bulantýsý, kusma, baygýnlýk ve ciddî baþ aðrýsý gibi saðlýk problemlerine sebep olduðuna dikkat çekiyor. Sivas Ýl Saðlýk Müdürü Bahattin Ýlter, uçucu madde içeren ürünlerin sebep olduðu saðlýk problemlerinin en ö- nemli belirtilerinin kullanýcýnýn aðýz ya da burun çevresinde çýkan sivilceler olduðunu söyledi. Uçucu madde içeren ürünleri, tiner ve boya incelticiler, su bazlý olmayan yapýþtýrýcýlar, solventler, cilâ ve boya çýkarýcýlarý, ayakkabý boyalarý, kokulu silgiler, iþaretleyici kalemler, resim boyalarý, kokulu defterler, oyun hamurlarý, u- çan balonlar ve diðer birçok kýrtasiye malzemeleri olarak sýralayan Ýlter, özellikle okul çaðýndaki çocuklarýn kullandýðý ürünleri satýn alýrken velilerin çok dikkatli olmalarý su bazlý olan ürünleri tercih etmeleri gerektiðini dile getirdi. Sivas / cihan Türkiye de þiþmanlýk oraný artýyor 1970 lerden sonra bizde obezite arttý. Türkiye de de 10 eriþkinden 4 ü fazla kilolu, 3 ü ise obezdir dedi. Obezite ve fazla kilonun baþta diyabet olmak üzere birçok hastalýða sebep olduðunu dile getiren Yýldýz, buna baðlý olarak Türkiye de diyabet görülme sýklýðýnýn yüzde e kadar çýktýðýna dikkati çekti. Bireysel çözümlerle obeziteyle mücadelede sonuç alýnamayacaðýný belirten Yýldýz, Dünyada her 50 kiþiye bir hýzlý gýda tüketim zinciri þubesi düþmektedir dedi. Ankara / aa

14 14 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA SPOR Y SÝNAN ERDEM TENÝSÝN YILDIZLARINI BEKLÝYOR ÝSTANBUL'DA EKÝM TARÝHLERÝNDE YAPILACAK WTA CHAMPÝONSHÝPS'ÝN HAZIR- LIKLARI SÜRÜYOR. TENÝS FEDERASYONU BAÞKANI AYDA ULUÇ, "ÇIRAÐAN SARAYI'NDA GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK KURA ÇEKÝMÝNE BAÞBAKAN ERDOÐAN'DA KATILACAK" DEDÝ. EMÝR PRELDZÝC: TÜRK MÝLLÝ TAKIMINA ÇABUK ALIÞTIM FENERBAHÇE Ülker Basketbol Takýmý'nýn milli oyuncusu Emir Preldzic, bu sezon Beko Basketbol Ligi'nde favorilerin kendileriyle birlikte Anadolu E- fes ve Galatasaray olacaðýný söyledi. E- mir Preldzic, geçen sezona oranla A- nadolu Efes ve Galatasaray'ýn çok güçlü kadrolar kurduklarýný belirterek, ''Ligde çok ciddi rakipler var karþýmýzda. Biz, Anadolu Efes ve Galatasaray þampiyonluk için mücadele ederiz'' dedi. Süren lokavt nedeniyle NBA'den bir çok oyuncunun Türkiye'de forma giyecek olmasýna deðinen Preldzic, ''Genel olarak NBA oyuncularýnýn geliþi Türkiye için güzel bir þey oldu. Türk taraftarlarý bir çok NBA oyuncusunu izleme fýrsatý bulacak. Ama tüm sezon kalamayacaklardýr herhalde. O anlamda kötü'' ifadelerini kullandý Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda A Milli Takým kadrosunda yer alan Sloven asýllý oyuncu, yaþadýðý deneyimi anlattý. Türk Milli Takýmý'nda yer alýrken yaþadýðý duygularý aktaran Preldzic, ''Ýlk baþta garip geldi. Farklý bir milli takým için oynayacaktým. Ancak takýmdaki herkes bana yardýmcý oldu ve kýsa zamanda adapte oldum. Ýki ay boyunca ekip olarak çok iyi çalýþtýk ve Avrupa Þampiyonasý'nda iyi þeyler de bekliyorduk. Maalesef talihsizlikler oldu'' dedi. ÝSTANBUL'UN ev sahipliðinde, Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilecek kadýn tenisinin en prestijli turnuvasý WTA Championships'in (Sezon Sonu Þampiyonasý) organizasyon çalýþmalarý sürüyor. Organizasyona sahne olacak Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki çalýþmalar devam ederken, Türkiye Tenis Federasyonu Baþkaný Ayda Uluç, Feriye Lokantasý'nda basýn mensuplarýyla yaptýðý sohbet toplantýsýnda çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. Uluç, organizasyona 2 haftalarýnýn kaldýðýný belirterek, ''Çalýþmalar programladýðýmýz gibi gidiyor'' dedi. BÝLET SATIÞLARI ÇOK ÝYÝ GÝDÝYOR Baþkan Uluç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalýþmalarýn devam ettiðini ifade ederek, ''Çalýþmalarýn en önemli tarafý zemindi. Bu konuda birçok yazýþmalar yaptýk. Sinan Erdem Spor Salonu yanýnda bir de antrenman için kort hazýrladýk. Sporcular körükten buraya geçecekler. Bunun yanýnda Bakýrköy Tenis Kulübü'nün iki kortunu kullanacaðýz. Yýldýzlar maç yapacaklarý kortun zeminine benzer sahada çalýþacaklar'' diye konuþtu. Biletlere de ilginin üst seviyede olduðunu kaydeden Ayda Uluç,''Biletlere ilgi tahminimizin üstünde oldu. Yarý final ve final biletleri tükendi. Ýlk gün biletleri de bitmek üzere. Diðer günlerin bilet satýþlarý ise sürüyor. Ayrýca localarýn çoðu satýldý. Organizasyonun açýlýþýnda sürpriz olacak. Yirmi dakikalýk bir açýlýþ yapacaðýz'' dedi. BAÞBAKAN KURA ÇEKÝMÝNE GELECEK Maçlarý izleyecek seyircilerin salonda kalýp günü geçirmeleri için maçlar arasýnda fazla vakit býrakmayacaklarýna dikkati çeken Ayda U- luç, ''Seyircilerin bol bol maç izlemesini istiyoruz. Yediþer dakikalýk bir ara düþünüyoruz. Ben ayrýca güvenliðe büyük önem veriyorum. Sporcularýn hiçbir rahatsýzlýk hissetmemesini istiyorum. Maçlar öðleden sonra baþlayacak. Ýlk maçý 15.00'te baþlatacaðýz. Son maçýmýz ise 21.00'de olacak. Kura çekimi de Çýraðan Sarayý'nda olacak. Büyük ihtimalle Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da kura çekimine katýlacak'' dedi. Takýmlar, Süper Lig'de atýlan gollerin yüzde 25'ini müsabakalarýn son 15 dakikalýk bölümünde kaydetti. FOTOÐRAF: A.A SÜPER LÝGDE 115 GOLÜN 61'ÝNÝ YABANCILAR ATTI SPOR Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada atýlan 115 golün 61'i yabancý oyuncular tarafýndan kaydedildi. Ligde ilk 5 haftada oynanan müsabakalarda kaydedilen 115 golün 80'i ayakla, 23'ü kafayla, 9'u ise penaltýdan atýlýrken, 3 futbolcu da kendi kalesine gol atma þanssýzlýðý yaþadý. 78 farklý ismin 115 gol kaydettiði ligde en golcü isimler 7 gol kaydeden Trabzonspor'dan Burak Yýlmaz, 5'er gol atan Mersin Ýdmanyurdu'ndan Mert Nobre ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'dan Webo oldu. GOLLER YABANCILARDAN Ligde þu ana kadar atýlan 115 golün 61'i yabancý oyunculardan gelirken, 51 golü de Türk oyuncular kaydetti. Ligde ilk 5 haftalýk periyotta Ankaragücü'nden Jan Rajnoch, Mersin Ýdmanyurdu'ndan Joseph Boum ve Medical Park Antalyaspor'dan Milchev Minev kendi kalesine gol atma þanssýzlýðý yaþadý. Ýlk 5 haftada Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor'un bütün gollerini Türk oyuncular atarken, Sivasspor'un bütün gollerinde yabancý oyuncularýn imzasý bulunuyor. GOLLER SON 15 DAKÝKADA Ligde atýlan 115 golün daðýlýmýna bakýldýðýnda, takýmlarýn 29 gol attýðý karþýlaþmalarýn son 15 dakikasý en fazla gol atýlan bölümü oldu dakikalar arasý þu ana kadar atýlan gollerin yüzde 25'i kaydedilirken, ilk 15 dakika 11 golle en az gol atýlan zaman dilimi oldu. Trabzon'da kadýn ve çocuklara çaðrý TRABZONSPOR Kadýn Taraftarlar Derneði Baþkaný Zümrüt Turgay, bordomavili kadýn taraftarlarý, TrabzonsporAnkaragücü maçýna davet etti. Turgay, federasyonun kadýnlar ile 16 yaþ altý çocuklarýn Süper Lig'deki maçlarý ücretsiz izlemesi için karar aldýðýný anýmsatarak, maçlarý izleyecek kadýnlarýn bilet ücretlerinin TFF tarafýndan karþýlanacaðýný aktardý. Zümrüt Turgay, Trabzonsporlu kadýn taraftarlarýn, takýmlarýna destek olmalarý amacýyla, 14 Ekim Cuma günü saat 20.00'de, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanacak TrabzonsporAnkaragücü maçýna gelmelerini istedi. PWA hatadan döndü, Enes Yýlmazer birinci oldu RÜZGAR sörfünde, ''The Professional Windsurfers Association'' (PWA) tarafýndan ilk açýklanan gençler slalom sýralamasýnda yer almayan Arkas Sporlu Enes Yýlmazer'in, sýralamada birinci olduðu ilan edildi rüzgar sörfü yarýþ sezonunun tamamlanmasýnýn ardýndan, PWA tarafýndan ilan edilen sýralamada, Fransýz sporcu Jules Denel'in gençler slalomda birinci olduðu a- çýklandý. PWA daha sonra, 22 yaþ altý kategorisindeki sýralamanýn belirlenmesiyle ilgili kendi veritabanlarýndan dolayý bir hata yapýldýðýný ve bu sýralamada Arkas Sporlu Enes Yýlmazer'in ilk sýrada yer aldýðýný ilan etti. 22 yaþ altýndaki gençler arasýnda dünya sýralamasýnda birinci olan Yýlmazer, PWA dünya sýralamasýnda da 24'üncü sýrada yer aldý. Kaleci Cenk Millî Takýma davet bekliyor BEÞÝKTAÞ'IN kalecisi Cenk Gönen, A Milli Futbol Takýmý'nda oynayacak düzeyde olduðunu söyledi. Cenk Gönen, kendisine ait ''cenkgonen.com'' adresli internet sitesinde yer alan açýklamasýnda, A Milli Takým aday kadrosuna neden çaðrýlmadýðý sorusunu ve milli takýmda oynayabileceði düþüncesini içeren pek çok e- posta almanýn yanýnda, günlük yaþantýsýnda da bu tarz yaklaþýmlarla karþýlaþtýðý için bu açýklamayý yapma ihtiyacýný duyduðunu belirterek, þu ifadeleri kullandý: ''Rüþtü ile Beþiktaþýmýzýn kalesini 1,5 sezondur baþarý ile koruyorum. Ýnþallah baþarýmýz artarak devam edecek. Bu süreçte neden A Milli Takým aday kadrosuna çaðrýlmadýðým ile ilgili bana ulaþan bir bilgi bulunmamakta... Deðil aday kadroya çaðrýlmak, A Milli Takým kalesini koruyacak kadar yeteneðe, tecrübeye ve mental güce sahip olduðumu biliyorum. Ben de çeþitli yaþ gruplarýnda pek çok defa giydiðim formayý A Milli Takým'da da giyip ülkeme en iyi þekilde hizmet etmek istiyorum."

15 Y Beþiktaþ'ta transfer ücretleri el yakýyor sezonu ilk transferdöneminde 10 futbolcuyu renklerine baðlayan, takýmýn baþýna yeni bir teknik direktör getiren, kiralýk oynayan 2 futbolcusunun da bonservislerini alan Beþiktaþ, yaptýðý bu transferlere 4 yýl için maç baþý ücretleri hariç, bonservis bedelleriyle birlikte 45 milyon 493 bin avro ödeyecek. Tayfur Havutçu'nun þike ve teþvik iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklanmasýnýn ardýndan takýmýn baþýna Portekizli Carlos Carvalhal'i getiren siyah-beyazlýlar, 4'ü yabancý, 10 futbolcu transfer ederken, geçen sezon kiralýk oynayan Manuel Fernandes ve Ersan Adem Gülüm'ün de bonservislerini aldý. Ýlk olarak Trabzonsporlu Egemen Korkmaz'ý renklerine baðlayan Beþiktaþ, Gençlerbirliði'nden Mustafa Pektemek, Rapid Wien'den Veli Kavlak ve Tanju Kayhan, Bayer Leverkusen'den Burak Kaplan, Tavþanlý Linyitspor'dan Mehmet Akyüz, Atletico Madrid'den Alves'i kadrosuna katýp, Manchester United'dan Bebe, Benfica'dan Sidnei, Schalke 04'ten de Edu'yu kiraladý. Beþiktaþ'ýn yeni transferleri, sözleþme süreleri ve alacaklarý paralar þöyle: Carlos Carvalhal: 1 yýllýk sözleþme. 500 bin avro çalýþma ücreti alacak. Egemen Korkmaz: 4 yýllýk sözleþme. Yýllýk 1 milyon 100 bin avro, maç baþýna da 25 bin avro alacak. Toplam maliyeti 4 milyon 400 bin avro. Mustafa Pektemek: 4 yýllýk sözleþme. ilk yýl 2 milyon TL, ikinci yýl 2 milyon 250 bin TL, üçüncü yýl 2 milyon 500 bin TL, son yýl 2 milyon 750 bin TL. Ayrýca ilk yýl maç baþý 30, ikinci yýl maç baþý 35, üçüncü yýl maç baþý 40, son yýl da maç baþý 45 bin TL ödenecek. Bonservisi için Gençlerbirliði Kulübü'ne 4 milyon avro verilecek. Toplam maliyeti 7 milyon 810 bin avro. Veli Kavlak: 4 yýllýk sözleþme. Ýlk yýl 600 bin avro artý maç baþý 10 bin avro, sonraki yýllar 400 bin avro artý maç baþý 15 bin avro ödenecek. Bonservisi için Rapid Wien Kulübü'ne 750 bin avro verilecek. Toplam maliyeti 2 milyon 550 bin avro. Tanju Kayhan: 4 yýllýk sözleþme. Yýllýk 350 bin avro artý 11 bin avro maç baþý ücret alacak. Bonservisi için Rapid Wien Kulübü'ne 1 milyon 50 bin lira ödenecek. Toplam maliyeti 2 milyon 450 bin avro. Burak Kaplan: 4 yýllýk sözleþme. Yýllýk 350 bin avro artý maç baþý 11 bin avro ödenecek. Bonservis bedeli olarak kulübüne 650 bin avro verilecek. Toplam maliyeti 2 milyon 50 bin avro. Mehmet Akyüz: 4 yýllýk sözleþme. Ýlk yýlý 450 sonraki yýllarda sýrasýyla 550, 700 ve 850 bin TL alacak. Ayrýca ilk yýl maç baþý 25, sonraki yýllarda 30'ar bin TL alacak. Bonservis bedeli olarak Tavþanlý Linyitspor'a 900 bin TL ödenecek. Toplam maliyeti 1 milyon 383 bin avro. Sidnei: Kiralýk. 1 milyon 100 bin avro ücret alacak. Kiralama bedeli olarak kulübüne 200 bin avro ödenecek. Toplam maliyeti 1 milyon 300 bin avro. Bebe: Kiralýk. 700 bin avro ücret alacak. Kiralama bedeli olarak 1 milyon avro ödenecek. Toplam maliyeti 1 milyon 700 bin avro. Julio Alves: 5 yýllýk sözleþme. Yýllýk 300 bin avro alacak. Bonservisinin yarýsýna 3 milyon 100 bin avro ödenecek. Toplam maliyeti 4 milyon 600 bin avro. Edu: Kiralýk. 1 milyon 150 bin avro alacak. Kulübüne kiralama bedeli olarak 500 bin avro ödenecek. Toplam maliyeti 1 milyon 650 bin avro. Manuel Fernandes: 3 yýllýk sözleþme. Ýlk yýl 2 milyon, ikinci yýl 2 milyon 100, üçüncü yýl ise 2 milyon 200 bin avro alacak. Bonservisi için 2 milyon avro ödenecek. Toplam maliyeti 8 milyon 300 bin avro. Ersan Gülüm: 4 yýllýk sözleþme. Yýllýk 1 milyon 200 bin avro artý maç baþý 20 bin avro alacak. Bonservis bedeli olarak 2 milyon avro ödenecek. Toplam maliyeti 6 milyon 800 bin avro. SPOR Konya'da futbolcular kazan kaldýrdý BANK Asya 1. Lig takýmlarýndan Konyaspor'da, maaþ, prim, maç baþý ücret ve peþinatlarý ödenmeyen futbolcular antrenmanlara çýkmama kararý aldý. 25 milyonu aþan borçlarý nedeniyle tarihin en sýkýntýlý günlerini geçiren yeþil-beyazlý kulüpte, futbolcular, ödeme sözü verilen maaþ, prim, maç baþý ücret ve peþinatlar noktasýnda herhangi bir ilerleme saðlanamamasý üzerine önceki akþamki antrenmana çýkmadý. Oyuncularýn kararlarýný kendisine ilettiðini belirten Teknik Direktör Osman Özdemir, yaptýðý açýklamada, sezon baþýndan beri ciddi sýkýntýlar yaþadýklarýný söyledi. Oyuncular ve teknik kadro olarak her zaman özverili davrandýklarýný ifade eden Özdemir, ''Ödemelerle ilgili bazý sözler vardý, bunlar yerine getirilmeyince futbolcular doðal olarak tepkilerini ortaya koydu. Karara saygý duyuyorum. Biz teknik adam ve futbolcular, kimsenin oyuncaðý olmak istemiyoruz. Biz bir þehri temsil ediyorsak bizim bu kulübe önem verdiðimiz kadar þehrin de Konyaspor'a önem vermesi gerekiyor'' dedi. ANKARAGÜCÜ HAZIRLIKLARI: Trabzonspor 14 Ekim Cuma akþamý oynayacaðý Ankaragücü maçý hazýrlýklarýný dün 11.00'de yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Þenol Güneþ yönetiminde yapýlan antrenmana, milli takým kamplarýnda bulunan Burak Yýlmaz, Serkan, Giray, Zokora, Cech, Pawel Brozek, Glowacki ve Adrian ile sakatlýðý bulunan Henrique katýlmadý. Isýnma hareketleriyle baþlayan sabah antrenmaný þut çalýþmasýyla son buldu. TRABZONSPOR'DAN BÜYÜK TARÝHÎHAMLE Trabzonspor Kulübü Baþkaný Sadri Þener, ''ÝMKB'deki þirket birleþmesi kulübe 300 milyon dolarlýk artý deðer kazandýrmýþtýr'' dedi. Þener, Þampiyonlar Ligi'nde gruptan çýkacaklarýný söyledi. TRABZONSPOR Kulübü Baþkaný Sadri Þener, ÝMKB'deki þirket birleþmesinin kulübe 300 milyon dolarlýk artý deðer kazandýrdýðýný bildirdi. Baþkan Þener'in, kulübün resmi yayýn organý Trabzonspor Dergisi'nin Ekim sayýsýnda ''Önemli Hamleler'' baþlýðýyla kaleme aldýðý yazý, kulübün resmi internet sitesinde yayýmlandý. Þener, yazýsýnda bir takýmýn baþarýsýnda saha sonuçlarýnýn önemli yer iþgal ettiðini belirterek, ancak kulüplerin saha sonuçlarýnýn yaný sýra izledikleri politikalarla da devamlýlýklarýný ve büyüklüklerini sürdürebildiklerini ifade etti. Bu açýdan bakýldýðýnda göreve geldiklerinden bu yana saha sonuçlarýnda camiaya yaþattýklarý baþarýlarýn yaný sýra Roberto Carlos fena kýzdý Anzhi Mahaçkale futbol takýmýnýn oyuncu-teknik direktörü Roberto Carlos, kendisine atfedilen ve doðru olmayan haberler sebebiyle Rus basýnýný boykot kararý aldý. Carlos, Steven Gerard ve Nicolas Anelka'nýn takýma dahil edilebileceðine iliþkin haberlerin kendi aðzýndan çýkmýþ gibi yansýtýldýðýný söyledi. Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener bir çok insanýn gözünden kaçan önemli adýmlar da attýklarýný belirten Baþkan Sadri Þener, þöyle devam etti: TARÝHÝ NÝTELÝK TAÞIYOR ''Bunlardan en önemlisi ise hiç kuþkusuz hayata geçirdiðimiz mali disiplindir. Özellikle ÝMKB'deki þirket birleþmesi kulübe 300 milyon dolarlýk artý deðer kazandýrmýþtýr. Bahsettiðimiz yeniden yapýlandýrma hamlesi ayrýca kulübün dengelerinin tam anlamýyla oturmasý açýsýndan da büyük önem taþýmaktadýr. Sýrf bu icraatýmýz bile Trabzonspor tarihinin en önemli hamlelerinden biridir. Kulüp a- dýna büyük bir baþarýdýr. Trabzonspor için hassasiyet gösteren herkes eminiz ki yaptýðýmýz operasyonun ne anlama geldiðini çok iyi algýlamaktadýr. Bu hamle sadece bugünler için deðil, yarýnlarda bu kulübü yönetmeye talip olanlar için de önemli bir mesafedir. Bu nedenle tarihi bir nitelik taþýmaktadýr.'' OYUNCULARIN DEÐERÝ ARTTI Þener, bir diðer tarihi sürecin de UEFA Þampiyonlar Ligi'nde yaþandýðýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: ''Futbolun kulüpler seviyesindeki en önemli organizasyonunda yer almak, üstelik lider olarak takýmýmýzýn adýný gündeme taþýmak, Avrupa'nýn ö- nemli kulüplerini Trabzon'a getirmek sadece sportif anlamda deðil, tanýtým düzeyinde de kente yapýlan büyük bir katkýdýr. Avrupa sahnesinde devamlýlýk, bizim ilk seçildiðimiz günden beri seslendirdiðimiz hedeflerimizin baþýnda gelmekteydi. Ne mutlu bize ki bunu da baþardýk. Þimdi hedefimiz gruptan baþarýyla çýkarak bu mücadeleyi gelecek yýlýn içerisine de taþýmak. Bunu yapabileceðimizi gösterdik. Devler liginde mücadelemizi sürdürmemiz oyuncularýmýzýn tanýnmýþlýklarýyla, deðerlerini de arttýrmaktadýr. Oyuncularýmýzda yaþanan bu olumlu yükseliþ kulübümüzün ekonomik seviyesini de daha ilerilere taþýyacaktýr.'' TÜRKÝYE Voleybol Federasyonu'nun (TVF) yerli oyunculara daha fazla forma þansý verilerek, milli takýmlara kalifiye oyuncu yetiþtirilebilmesi amacýyla yabancý oyuncu sayýsýnda yaptýðý deðiþiklik bu sezon uygulanacak. Camiada bir hayli tartýþýlan, ancak TVF'nin uygulamakta kararlý olduðu sisteme göre takýmlar, bu sezon kadrolarýnda sadece üç yabancýya yer verebilecek ve bu oyunculardan sadece ikisini ayný anda sahaya sürebilecek. Aroma 1. Ligleri'nde ilk etap maçlarý sonunda ilk 8 sýrayý alan takýmlar, final etabýna yükselecek. Final e- tabýnda 4'er takýmlý iki grup halinde tek devreli turnuva usulüne göre yapýlacak maçlarýn ardýndan, 3'üncü ve 4'üncü olan takýmlar normal lig etabýndaki yerine dönecek, 1'inci ve 2'nci olan takýmlar ise çapraz eþleþerek, yarý final oynayacaklar. Yarý finalde yenilenler yine normal lig etabýndaki yerine dönerken, galipler finale yükselecek. Finalistler birer gün arayla 12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA 15 Filede yeni sezon BUGÜN AÇILIYOR AROMA KADINLAR VE ERKEKLER 1. LÝGLERÝNDE YENÝ SEZON BUGÜN START ALACAK. TAKIMLAR BU SEZON KADROLARINDA SADECE 3 YABANCIYA YER VEREBÝLECEK VE SADECE ÝKÝSÝNÝ AYNI ANDA OYNATABÝLECEK. AROMA Kadýnlar ve Erkekler Birinci liglerinde sezonu, bugün start alacak. Otoriteler, Fenerbahçe'nin hem kadýnlar hem de erkeklerde þampiyonluklarýyla biten sezonunun ardýndan, bu sezon da kýyasýya bir mücadele yaþanacaðý görüþünde birleþiyor. Liglerde, Aroma 2. liglerinden yükselen 5 takým da dahil olmak üzere toplam 24 takým mücadele edecek. Geçen sezon Aroma Kadýnlar Ýkinci Ligi'nin þampiyonu Emlak TOKÝ ile ikinci olan Yeþilyurt 1. Lig'e yükselmiþti, ancak Emlak TOKÝ, ani bir kararla kulübün tüm haklarýný, yine 2. Lig takýmlarýndan Pursaklar Voleybol Ýhtisas'a devretti. Böylece Pursaklar Voleybol Ýhtisas, Yeþilyurt ile birlikte bu sezon 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandý. Erkeklerde ise 2. Lig'de ilk iki sýrayý alan 4 Eylül Belediye ve Belediye Plevne ile MEF Okullarý'nýn kapanmasýyla lige dahil olan Niksar Belediye, 1. Lig'de mücadele verecek. Takýmlarýn çift devreli lig usulüne göre mücadele edeceði ligde, kadýnlarda 1. etabýn ilk devresi 13 E- kim-3 Ocak, 2. devresi ise 7 Ocak- 14 Mart tarihlerinde yapýlacak. Erkeklerde ilk etabýn ilk devresi 12 Ekim-8 Ocak, ikinci devresi de 15 Ocak-25 Mart tarihleri arasýnda oynanacak. 2011sezonuþampiyonuFenerbahçe,geçenhaftaArkasspor'u3-0yenerekSüperKupa'nýnsahibioldu. 2 YABANCI OYNAYACAK üç maç yapacak ve iki maç kazanan ekip þampiyon olacak. Ayrýca, ilk e- tap sonunda kadýnlar ve erkeklerde son iki sýrayý alan 11'inci ve 12'nci takýmlar, 2. Lig'e düþecek. Ligde final etabý sonunda þampiyon olan takým, Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye Kupasý Þampiyonu CEV Cup'a katýlmaya hak kazanacak. Birden çok kupada temsil etme hakký kazanan kulüp, en büyük kupaya katýlmak zorunda olacak. Müsabakalardaki puanlama sistemi bu yýl da deðiþmeyecek. Galip takýma 3 puan verilecek, maðlup takým puan alamayacak. ERKEKLER ÝLK HAFTA PROGRAMI 12 Ekim Çarþamba: 16:00ZiraatBankasý - ÇankayaBelediye (TVFBaþkent) 18:00 Maliye Milli Piyango - Arkas Spor (TVF Baþkent) 20:00 Halkbank - 4 Eylül Belediye (TVF Baþkent) 20:15 Fenerbahçe - Ýstanbul B. Belediye (Burhan Felek) 17:30 Belediye Plevne - Torul Gençlik (Tokat Haldun Akbaþ) 16:30 Niksar Belediye - G.Saray Yurtiçi Kargo (Tokat Niksar) 15 Ekim Cumartesi: 15:00 Çankaya Belediye - Niksar Belediye (TVF Baþkent) 13:00 Torul Gençlik - Fenerbahçe (Gümüþhane Torul) 15:00 G.Saray Yurtiçi Kargo - Belediye Plevne (Burhan Felek) 17:30 Ýstanbul Büyükþehir Belediye - Halkbank (Burhan Felek) 16:00 Arkas Spor - Ziraat Bankasý (Ýzmir Halkapýnar) 16:00 4 Eylül Belediye - Maliye Milli Piyango (Sivas 4 Eylül)

16 En es ki o to mo bi le 4,62 mil yon do lar DÜN YA NIN yü rür hal de ki en es ki o to mo bi li ol du ðu be lir ti - len 127 ya þýn da ki Fran sýz ya pý mý Mar kiz i sim li bu har lý a - raç, ABD de dü zen le nen mü za ye de de 4,62 mil yon do la ra sa týl dý. Fran sýz kon tu Ju les Al bert de Di on ta ra fýn dan Ge or - ges But ton ve Char les Ar mand Tre par do ux i sim li i ki za na - at kâ ra 1884 de yap tý rý lan bu har lý o to mo bil, ken di si ne bi çi len de ðe rin i ki ka tý na a lý cý bul du. RM A uc ti ons mü za ye de e vi, þim di ye ka dar dört sa hi bi bu lu nan a ra cýn sa at te a za mî 61 km hý za u la þa bil di ði ni be lirt ti. A raç 20 lit re lik de po suy la 32 km yol ka te de bi li yor. 2,7 met re u zun luk ta ve 952 ki lo a ðýr lý - ðýn da ki Mar kiz in al týn ren gi kap la ma la rý, dört in ce te ker le ði ve dört yol cu kol tu ðu bu lu nu yor. Ankara / aa Müs lü man o lan Al man çift di nî ni kah kýy dý OR DU NUN Ün ye il çe sin de ki ço cuk luk ar ka da þý ný zi ya re - te ge len Al man Yul ta Dol me i er i le e þi Ra hin hold Mahl - mann, Müs lü man ol duk tan son ra il çe müf tü sü ne di nî ni kâh kýy dýr dý lar. Ýs lâm di ni ne geç mek i çin Ün ye Ýl çe Müf tü sü Ay dýn Yýð man a baþ vu ran Yul ta Dol me i er (55) i le e þi Ra hin hold Mahl mann (47) i çin ih ti da tö re ni dü - zen len di. Þa hit le rin hu zu run da Ke li me-i Þe ha det ge ti re - rek Müs lü man o lan Dol me i er, ken di is te ðiy le Ay þe Ha - ti ce e þi Mahl mann i se Ha san A li a dý ný al dý. Yul ta Doll me i er, Müs lü man lý ðý seç tik ten son ra ö len an ne si ni rü ya sýn da gör me ye baþ la dý ðý ný, an ne si nin de ve fa týn dan ön ce ken di si nin de Müs lü man lý ðý ter cih et me si ni is te di - ði ni kay det ti. Din le ri ni de ðiþ ti re rek Müs lü man o lan Ha - san A li ve Ay þe Ha ti ce, Müf tü Yýð man dan di nî ni kâh kýy ma sý ný is te di. Çif tin ni kâh þa hit li ði ni müf tü lük gö rev - li le rin den Ö mer Þim þek ve Ah met Bu lat yap tý. Ordu / aa ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y12 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA Hizmet, yaþlýlarýn ayaðýna gidiyor HAKKÂRÝ'DE BAÞLATILAN UYGULAMA ÝLE EVÝNDE MAKÝNESÝ OLMAYAN YAÞLILARIN ÇAMAÞIRLARI YIKANIP KURUTULDUKTAN SONRA EVLERÝNE TESLÝM EDÝLÝYOR. VATANDAÞLAR HÝZMETTEN OLDUKÇA MEMNUN. Baðlar Toplum Merkezi personeli, yaþlý ve özürlülerin evine giderek çamaþýrlarýný alýp merkeze getiriyor. HAK KÂ RÝ DE Sos yal Hiz met ler Mü dür lü ðü bün ye sin de hiz met ve ren Bað lar Top lum Mer ke zin de baþ la tý lan uy gu la ma kap sa mýn - da, e vin de ma ki ne si ol ma yan yaþ lý la rýn ça ma - þýr la rý, mer kez de yý kan dýk tan son ra ev le ri ne tes lim e di li yor. Te rör dolayýsýyla köy le rin den göç e de rek Bað lar Ma hal le si ne yer le þen ve e - vin de ça ma þýr ma ki ne si bu lun ma yan a i le le re yö ne lik top lum mer ke zin de a çý lan yý ka ma e - vin de, yaþ lý lar i çin ye ni bir hiz met baþ la týl dý. Mer kez de ki per so nel ler, yý ka ma e vi ne ge le - me yen yaþ lý la rýn ve ö zür lü le rin e vi ne gi de rek, ça ma þýr la rý ný a lýp mer ke ze ge ti ri yor. Bu ra da - ki ma ki ne ler de yý ka nan mal ze me ler, ku ru tul - duk tan son ra ye ni den ev le re tes lim e di li yor. Bað lar Top lum Mer ke zi Mü dü rü Yýl dý rým Us ta, bir sü re ön ce top lum mer ke zin de üc - ret siz ça ma þýr yý ka ma bö lü mü o luþ tu rul du - ðu nu be lir te rek, bu ra da e vin de ma ki ne si ol - 20 bin Ýn gi liz hac yol cu su ÝN GÝL TE RE Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, bu yýl hac ca gi de cek va tan daþ - la rý na yar dým i çin kut sal top rak la ra he yet gön de ri yor. 20 bi ne ya kýn va tan da þýn hac ca git mek i çin baþ vu ru yap tý ðý ný be lir ten ba kan lýk, ha cý a day la rý nýn dik kat et me si ge re ken ba zý hu sus - la ra vur gu yap tý. Ha cý a day la rý nýn vi ze a la bil mek i çin me nen - jit a þý sý yap týr mak zo run da ol duk la rý ný be lir ten ba kan lýk, grip a þý sý ný da tav si ye et ti. Ba kan lý ðýn gö rev len di re ce ði he ye tin Mek ke de bir o tel de hiz met ve re ce ði kay de dil di. Londra / aa ma yan va tan daþ la ra, üc ret siz ça ma þýr yý ka ma hiz me ti ve ril di ði ni söy le di. Mer kez de 10 ta ne ça ma þýr ma ki ne si bu lun du ðu nu i fa de e den Us ta, þöy le de vam et ti: An cak mer ke zi mi ze ge le me yen yaþ lý ve ö zür lü ka dýn la ra yö ne lik ye ni bir ça lýþ ma baþ lat týk. Bu kap sam da, per - so ne li miz mer ke zi mi ze ge le me yen yaþ lý ve ö - zür lü va tan daþ la rý mý zýn ev le rin den ça ma þýr - la rý ný a lýp bu ra ya ge ti ri yor. Ma ki ne ler de yý ka - ma ya pýl dýk tan son ra, tek rar ev le ri ne gö tü rü - le rek, ken di le ri ne tes lim e di li yor. Yaþ lý lar dan Ze li ha Ak bu lu, mad dî du ru mu nun i yi ol ma - ma sý dolayýsýyla e vin de ma ki ne bu lun ma dý ðý - ný, mer kez de ki yý ka ma e vi ne de gi de me di ði ni an la ta rak, top lum mer ke zi nin bu hiz me ti sa - ye sin de, ar týk ça ma þýr la rý ný el de yý ka ma dý ðý ný söy le di. Ak bu lu, hiz me tin mem nu ni yet ve - ri ci ol du ðu nu be lir te rek, mer kez ça lý þan la rý - na te þek kür et ti. Hakkâri / aa Mev lâ nâ ya zi ya ret çi tra fi ði hýz lan dý AN KA RA-KON YA a ra sý ný 1,5 sa a te dü þü ren Yük sek Hýz lý Tren (YHT) se fer le riy le bir lik te Mev lânâ Mü ze si nin zi ya ret çi sa yý sýn da ar týþ ya þan dý. YHT se fer le ri nin 24 A ðus tos ta baþ la ma sýy la bir lik te, Tür ki ye nin en çok zi ya ret e di len mü ze le rin den bi ri o lan Mev lâ nâ Mü ze si nin zi ya ret çi sa yý sý da art tý. Ge çen yýl Ey lül a yý i çin de 195 bin 26 yer li ve ya ban cý tu ris tin gel di ði mü ze yi bu yý lýn ay ný dö ne min de 208 bin 972 ki þi zi ya ret et ti. Bu yýl A ðus - tos a yýn da 131 bin 66 o lan tu rist sa yý sý nýn i se Ey lül a yýn da 77 bin 906 ki þi da ha art ma sý, YHT nin Kon ya yý zi ya ret e den tu rist sa yý sýn da et ki li ol du ðu nu gös ter di. Her ge çen yýl zi - ya ret çi sa yý sý ar tan mü ze yi, bu yý lýn 9 a yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 59 bin 979 ar týþ la, 1 mil yon 326 bin yer li ve ya ban cý tu rist zi ya ret et ti. Konya / aa En kö tü tak si þo för le ri Ro ma da AL MAN O to mo bil Ku lü bü (A DAC) Av ru pa nýn 22 þeh rin de ki tak si þo för - le riy le il gi li ra por ha zýr la dý. Ken di le ri ni iþ a da mý o la rak ta ný tan A DAC ü ye le ri; sü rü cü yü, a ra cý ve tur me sa fe si ne ne ka dar sa dýk ka lýn dý ðý ný de ðer len dir di. A raþ týr ma da Al man ya da tak si i le se - ya hat et me nin ol duk ça pa ha lý ol du ðu or ta ya çý kar ken, sa de ce Köln he sap lý tak si ta ri fe siy le ilk 10 a gi re bil di. A - DAC nin el de et ti ði so nuç la ra gö re sek tö rün en bü yük so ru nu tak si sü rü - cü le ri. Sü rü cü ler kýr mý zý ý þýk ta ge çi yor, yo lu u za tý yor, fa tu ra la rý yan lýþ ya zý yor ya da yol cu al ma yý red de di yor. Test te sü rü cü le rin ya rý sý bek le nen stan dart la - rý ye ri ne ge ti re me di. En i yi tak si sü rü - cü le ri Mü nih te bu lu nur ken sý ra la ma - nýn en son sý ra sýn da i se Ro ma nýn tak - si sü rü cü le ri yer al dý. Frankfurt / cihan

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

DARBELERDEN NEMALANDILAR

DARBELERDEN NEMALANDILAR SiyahMaviKýrmýzýSarý PROF. DR. KÂZIM YETÝÞ: FETHÝN ROMANI YOK Ha be ri say fa 6 da MÜJDELÝ FETHÝN 557. YILDÖNÜMÜ Fatih ve Belde-i Tayyibe Ýstanbul un fethinde mehter Sultan Fatih in kiþiliði Fetih kasidesi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı