ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE"

Transkript

1 Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ni as ya.com.tr ÝSLÂM DÜNASININ GÖZÜ TÜRKÝE DE Dr. Mustafa Ceriç G. KURMA AÇIKLAMA APTI Ka ra ha re kâ tý bil me ce si u Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, ka ra ve ha va o pe ras yon la rý nýn bü yük bir bö - lü mü nün yurt i çin de, a ðýr lýk lý o la rak Çu kur ca böl ge sin de sür dü rül dü - ðünü ve I rak ýn ku ze yin de, sý nýr ö te - sin de bir kaç nok ta da ka ra ve ha va ha re kâ tý na de vam e dil di ði ni a çýk la - dý. Ön ce ki gün beþ ay rý nok ta da 22 ta bur la o pe ras yon þek lin de ya pý lan a çýk la ma lar ise ha re kâ t konusunda soru iþaretlerine yol açtý. n8 de Te rö re i nat ye ni a na ya sa ueni a na ya sa sü re ci nin TBMM de baþ la dý ðý gün Hak kâ ri nin Çu kur ca il çe sin de ger çek le þen ha in sal dý rý - la ra top lu mun her ke si mi tep ki gös te rir ken, va tan daþ lar ye ni a - na ya sa sü re ci nin de vam et me si ni is ti yor. nha be ri say fa 8 de SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI: Birlik zamaný nha be ri sayfa 8 de BOSNA-HERSEK REÝS'ÜL ULEMASI MUSTAFA CERÝÇ: TÜRKÝE KABEDERSE BÜTÜN ÝSLÂM DÜNASI KABEDER, TÜRKÝE KAZANIRSA TÜM ÝSLÂM ÂLEMÝ KAZANIR. HER ÞEHÝDÝN ACISINI BOÞNAKLAR ÜREKLERÝNDE HÝSSEDÝOR ubosna-hersek Reis'ül Ulemasý (Diyanet Ýþleri Baþkaný) Dr. Mustafa Ceriç, Hakkâri'deki hain saldýrýnýn acýsýný bütün Boþnaklar olarak yüreklerinde hissettiklerini ifade ederek, ''Bosna'da savaþ zamanýnda yaþadýðýmýz katliâmlardan aslýnda bütün Müslümanlarýn ibret almasý gerekir. Türkiye kaybederse, bütün Ýslâm dünyasý kaybeder. Türkiye kazanýrsa bütün Ýslâm dünyasý kazanýr'' dedi. Þehitlere hatim ve duâlý uðurlama FO TOÐ RAF: A A TÜRKÝE, BÜTÜN ÝSLÂM DÜNASINA ÖRNEK MODEL OLUOR umerhum Aliya Ýzzetbegoviç'in yakýn arkadaþlarýndan, El Ezher ve Chicago üniversiteleri mezunu, Sýrbistan, Hýrvatistan ve Slovenya'daki Boþnaklarýn da manevî lideri olan Bosna-Hersek'in Reis'ül Ulemasý Dr. Mustafa Ceriç, Türkiye'nin terör saldýrýlarýyla kendi iç iþleriyle uðraþmak zorunda býrakýlmak istendiðine dikkati çekerek, ''Çünkü Türkiye, Ýslâm dünyasýna model oluyor dedi. n7 de ÝSPANA DA TERÖR ÖRGÜTÜ ETA SÝLÂHA VEDA ETTÝ Te rö rü a kýl ve de mok ra si bi tir di ÝSPANA BAÞBAKANI ZAPATERO: BÝRLÝK OLMANIN BÝR NETÝCESÝ u Ýs pan ya Baþ ba ka ný Jo se Lu is Rod ri gu ez Za pa te ro, E TA nýn, si lâh lý fa a li yet - le ri ni bý rak ma sýy la il gi li a çýk la ma sý ný, Bu, de mok ra si nin, ya sa la rýn ve ak lýn bir ba þa rý sý di ye de ðer len dir di. Za pa te ro, ay rý ca Bu son, bütün si ya sî par ti - le rin bir lik ol ma sý nýn bir ne ti ce si dir de di. E TA te rör ör gü tü 43 yýl dýr sü ren si - lâh lý fa a li ye ti ni ön ce ki gün dur dur du ðu nu a çýk la mýþ tý. nha be ri sayfa 7 de ÖLDÜRÜLEN KADDAFÝ NÝN MEZARI BÝLÝNMEECEK Dik ta tör le re ders ol sun DIÞÝÞLERÝ: ÝBRET ALINMALI u Türk Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Mu am mer Kad da fi nin ve kýrk yý lý aþ kýn sü ren o tok - ra tik re ji mi nin a ký be ti nin böl ge de ce re - yan e den de ði þim ve de mok ra tik dö nü - þüm ha re ket le ri ba ký mýn dan tüm bo - yut la rýy la dik ka te a lýn ma sý ge re ken a cý bir ders teþ kil et ti ði ni a çýk la dý. BAÞINDAN VURULARAK ÖLDÜ u Ö te yan dan, Lib ya da U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin (UGK) Baþ ka ný Mah mud Cib ril, Kad da fi nin UGK as ker le ri i le ken di si ne bað lý bir lik ler a ra sýn da ki çap - raz a teþ te ba þýn dan vu ru la rak öl dü ðü - nü a çýk lar ken, UGK as ker le ri ne karþý di - re niþ gös ter me di ði ni söyledi. n7 de uhakkari'deki ha in sal dý rý da þe hit dü þen as ker ler düzenlenen cenaze törenleri ve dualarla uðurlandý. Vatandaþlar, hep bir a ðýz dan o ku nan du â la ra a min de di. Bu a ra - da, Ma lat ya nýn Da ren de il çe sin de, þe hit dü þen 24 Meh met çik için 24 ha tim o kun du. Ha in sal dý rý da þe hit o lan Pi ya de As teð men Bi lâl Öz can ýn Bey lik dü zü nde ki e vi nin ö - nün de ku ru lan ta zi ye ça dý rýn da Kur â n-ý Ke rim o ku nup, du â lar e dil di. n8 de HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. ANALAR AÐLAMASIN uson te rör sal dý rý la rýy la sý cak sa at le rin ya þan dý ðý, Hak kâ ri nin Çu kur ca il çe si sa kin le ri, ar týk kan dö kül me si ni is te me dik le ri ni söy le di. Son ça týþ ma la rýn ken di le rin de bü yük bir ü zün tü, kor ku ve pa - nik o luþ tur du ðu nu di le ge ti ren va tan daþ lar, Ar týk a na lar að - la ma sýn, göz ya þý dö kül me sin. Bu a kan kan lar bir an ön ce dur du rul sun. di ye ko nuþ tu. nha be ri sayfa 8 de ISSN

2 2 22 E KÝM 2011 CUMARTESÝ LÂ HÝ KA Ýslâm ýn ve Asya nýn istikbali gayet parlak görünüyor Ýslâm ýn ve Asya nýn istikbali, uzaktan gayet parlak görünüyor. Çünkü Asya nýn hâkim-i evvel ve âhiri olan Ýslâmiyetin galebesi için dört-beþ mukavemetsûz kuvvetler ittifak ve ittihad etmektedirler. Hâ ti me slâm ýn ve As ya nýn is tik ba li, u zak tan ga - İ yet par lak gö rü nü yor. Çün kü As ya nýn hâ kim-i ev vel ve â hi ri o lan Ýs lâ mi ye tin ga le be si i çin dört-beþ mu ka ve met sûz kuv vet ler it ti fak ve it ti had et mek te dir ler. Bi rin ci kuv vet: Ma a rif ve me de ni yet le mü ceh hez o lan Ýs lâ mi ye tin kuv vet-i ha ki ki ye si dir. Ý kin ci si: Te kem mül-ü me bâ dî ve ve sâ it le mü ceh hez o lan ih ti yac-ý þe did dir. Ü çün cü sü: As ya yý ga yet se fa let te, baþ ka yer le ri ni ha yet re fa het te gör mek ten neþ et e den te neb büh-ü tâm ve te yak kuz-u kâ mil le mü ceh hez o lan gýp ta ve re ka bet ve kîn-i muz mer dir. Dör dün cü sü: Ehl-i tev hi din düs tu ru o lan tev hid-i ke li me; ve ze mi nin ha si ye ti o lan i ti dal ve tâ dil-i mi zaç; ve za ma nýn zi ya sý o lan te nev vür-ü ez han; ve me de ni ye tin ka nu nu o lan te lâ huk-u ef kâr; ve be de vi ye tin lâ zý mý o lan se lâ met-i fýt rat; ve za ru re tin se me re si o lan ha fif lik ve cü ret-i te þeb büs le mü ceh hez o lan is ti dad-ý fýt rî dir. Be þin ci si: Bu za man da mad de ten te rak ki ye mü te vak kýf o lan i lâ-yý ke li me tul lah, Ýs lâ mi ye tin em riy le ve za ma nýn il câ â týy la ve fakr-ý þe di din ic ba rýy la ve her ar zu yu öl dü ren ye sin öl me siy le ha yat bu lan ü mit le mü ceh hez o lan ar zu-yu me de ni yet ve meyl-i te ced düt tür. Ve bu kuv vet le re yar dým et mek i çin e ca nib i çi ne ih ti lâl ve ren ve me de ni yet le ri ih ti yar lan dý ran me sâ vi-i me de ni ye tin me ha si ni ne ga le be si dir. Ve sa yin se fa he te a dem-i ki fa ye ti dir. Bu nun i ki se be bi var dýr: Bi rin ci si: Din ve fa zi le ti düs tur-u me de ni yet et me mek lik ten neþ et e den mü sa a de-i se fa het ve mu va fa kat-i þeh vet-i ne fis tir. Ý kin ci si: Hub büþ þe he vat ve di ya net siz li ðin ne ti ce si o lan mer ha met siz lik ten neþ et e den ma i þet te ki müt hiþ mü sa vat sýz lýk týr. E vet, þu di ya net siz lik Av ru pa me de ni ye ti nin iç yü zü nü öy le ka rýþ týr mýþ ki, o ka dar fý rak-ý fe sa di ye yi ve ih ti lâ li ye yi tev lid et miþ. Fa ra za hab lü l-me tin-i Ýs lâ mi ye ve sedd-i Zül kar neyn gi bi þe ri at-ý gar râ nýn ha ki ka ti ne il ti ca ve ta has sun e dil mez se, bu fý rak-ý fe sa di ye, on la rýn â lem-i me de ni yet le ri ni zîr ü ze ber e de cek ler dir. Na sýl ki þim di den teh dit e di yor lar. A ca ba ha ki kat-i Ýs lâ mi ye nin bin ler me sa i lin den yal nýz ze kât me se le si düs tur-u me de ni yet ve mu a ve net o lur sa, bu be lâ ya ve yý la nýn yu va sý o lan ma i þet te ki müt hiþ mü sa vat sýz lý ða de vâ-i þâ fî ol ma ya cak mý dýr? E vet, en mü kem mel ve bo zul maz bir de va o la cak týr. E ðer de nil se: Þim di ye ka dar Av ru pa yý ga lip et ti ren se bep, bun dan son ra ne den et me sin? Ce vap: Bu ki ta býn mu kad de me si ni mü ta lâ a et. Son ra bu na da dik kat et: Se beb-i te rak kî si, her þe yi geç al mak ve geç de bý rak mak ve me ta net et mek þe nin de o lan bu ru det-i mem le ket; ve me kân ve mes ke nin dar lý ðý; ve sa kin le rin kes re tin den neþ et e den fikr-i mâ ri fet ve ar zu-yu san at; ve de niz ve ma den ve sa ir ve sa i tin mü sa a de siy le ha sýl o lan te â vün ve te lâ huk i di. Fa kat þim di te kem mül-ü ve sa it-i nak li ye i le, â lem bir þehr-i va hid hük mü ne geç ti ði gi bi, mat bu at ve tel graf gi bi ve sa it-i mu ha be re ve mü da ve le i le, ehl-i dün ya, bir mec li sin eh li hük mün de dir. Vel ha sýl, on la rýn yük le ri a ðýr, bi zim ki ha fif ol du ðun dan, ye ti þip ge çe ce ðiz e ðer tev fik re fik ol sa. Mu hâ ke mât, s LÛ GAT ÇE: a dem-i ki fa yet: e ter siz lik. bu ru det-i mem le ket: Mem - le ke tin so ðuk lu ðu. fý rak-ý fe sa di ye ve ih ti lâ li ye: Ýh ti lâl ve fit ne-fe sat yo luy la çý - kan ay rý lýk lar. hub büþ þe he vat: Þeh vet sev - gi si. kîn-i muz mer: Giz li kin. me sâ vi-i me de ni yet: Me de - ni ye tin çir kin lik le ri, gü nah la rý. meyl-i te ced düt: e ni len me, ta ze len me mey li. sa y: Ça lýþ ma, ça ba. se lâ met-i fýt rat: Fýt ra týn se - lîm o lu þu. þehr-i va hid: Tek bir þe hir. tâ dil-i mi zaç: Mi za cýn den ge - len me si. te kem mül-ü me bâ dî: Gü zel, mü kem mel baþ lan gýç. te kem mül-ü ve sa it-i nak li ye: Na kil va sý ta la rý nýn ge liþ me si. te lâ huk-u ef kâr: Fi kir le rin bir - bi ri ne ek len me si; bil gi bi ri ki mi. te neb büh-ü tâm: Tam u ya nýþ. te nev vür-ü ez han: Zi hin le rin ay dýn lan ma sý. te yak kuz-u kâ mil: Mü kem - mel u ya nýk lýk. ve sa it-i mu ha be re ve mü da - ve le: Ý le ti þim ve ha ber leþ me va - sý ta la rý. ye s: Ü mit siz lik. ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Kâinatta zerreleri nakþeder hikmet ile Halkeder canlýlarý onlara rahmet ile Her çeþit kusurdan ârý her fiilinde sarîh Her düzeni en mükemmel her tasarrufu nezîh Her ne varsa canlý cansýz hikmetiyle dokunur eryüzünde gökyüzünde ism-i Hakîm okunur Hikmet emir hüküm ilim sahib-i Ol Zülcelâl Hakký bâtýldan ayýrýr adl-i Bâkî bî-zevâl Kâinatta boþ abes hiçbir þeyi yaratmadý Hem olur mu halk-ý Hakk da hiç umûru âdi Hakla hakikatla adaletle O hüküm verir Hükmü karþýsýnda kürre zerreler gibi erir El-Hakîm Açtýðý rahmetini önleyecek hem olamaz Önlediðini kim açmaya da mecâl bulamaz Ýsm-i Hakîm ehl-i tefekkürde tezâhür eder Týbký usuf kölelikten taht-ý Mýsýr a gider Kâinatýn her özeti her birimi bir kitâb Zerreleri Sâhib-i Hikmeti gösterir hitâb Hâfýza-i beþeri hikmetle donatan Hakîm Gelecek hal birçok ilmi etmiþ ilhâm O Alîm Kâinat kitabýnýn bir sayfasý yeryüzüdür Bahçe satýr sözcük aðaç hepsi vahdet mührüdür Kendini tanýttýrýp sevdirmek ister Rabbimiz Tanýyýp imanla hem sevdirmeli taâtýmýz Ý nan cýn ha yat tan dýþ lan ma sý nýn a cý to kat la rý yyasaryeniasya.com.tr Na sýl dü rüst lü ðün, gü ve ni lir li ðin, ah lâk, na mus ve þe re fin ka mu sal a lan çiz gi le ri yok sa, bun la rýn ka bý hük mün de o lan di nî ya þan tý yý ve þi â rý ný ka mu sal a la nýn dý þý na at mak müm kün de ðil dir. Bu nu ya pan lar pek de dü rüst ve ah lâk lý de ðil ler ki, uh re vî sa at le ri yer ve za ma na hap set mek is ti yor lar. Ha ya týn i çin den di ni dýþ la yan la rýn ver di ði me saj, as lýn da þu dur: Ev le ri niz ve ka mu ya a it ol ma yan yer ler de Al lah i le a ra nýz da ki her tür lü mü na se be ti ya pa bi lir ve ya þa ya bi lir si niz, fa kat bi zim sý nýr la rý mý za gir di ði niz de her þe yi ni zi e vi ni ze hap se dip, bi zim ka nun la rý mý za gö re ha re ket e de cek si niz. Bi zim gi bi ol ma nýz þar týy la ka mu hiz me ti ve re bi lir ve a la bi lir si niz. Ken di mi ze ben ze me yen le ri ve üs te lik a hi re ti ha týr la tan la rý gör mek is te mi yo ruz gi bi bir di zi me saj ve ren le rin bil me le ri ge re ken þey, di nin ha ya týn i çin de ya þan ma sý ge rek ti ði, i nan cýn as lýn da ha ya týn ta ken di si ol du ðu ve Ýs lâ mi yet in ha ki kî in san lýk ol du ðu dur. Oy sa ha ki kî din dar, uh re vî sa at le ri nde ha ya ta da ir þu ders le ri al mak ta dýr: Ý yi lik ya pýn, yap tý ðý ný zý gü zel ya pýn. Mu hak kak ki Al lah i yi lik ya pan ve i yi kul luk ta bu lu nan la rý se ver. (Ba ka ra, 195.) Al da tan biz den de ðil dir. Si zin en ha yýr lý nýz, in san la ra en fay da lý o la ný nýz dýr. Si zin en ha yýr lý nýz, ah lâ ký en gü zel o la ný nýz dýr. Dört þey var dýr ki, on lar sen de ol duk tan son ra dün ya da el de et me di ðin þey ler i çin gam çek me: Doð ru söz, e ma ne ti ko ru mak, gü zel ah lâk, he lâl rý zýk. Müs lü man, di lin den ve e lin den e min o lu nan kim se dir. gi bi ha dis-i þe rif ve â yet-i ke ri me ler den yüz ler ce in san lýk ders le ri a lýn mak ta dýr. Ýþ te din dar in san, bu ders le rin ta lim le ri ni ha ya týn her a la nýn da ya þa ma ya ça lý þan dýr. Bu gün ehl-i dün ya de di ði miz in san la rýn te le viz yon la rý na, ga ze te le ri ne bak tý ðý mýz da cid dî an lam da çif te stan dart ser gi le dik le ri gö rül mek te dir. A dam öl dür me yi, zi na yý, hýr sýz lý ðý ve ar sýz lý ðý ký na yan söy lem ve prog ram la rýn he men ar ka sýn dan bun la rý teþ vik e den di zi ler, ga rip çe liþ ki ler den ha ber ver mek te dir. Ah lâk sýz lý ðý gö zün i çi ne so kar ca sý na ha ber ya pan lar ve teþ vik e den ler ye ri gel di ðin de ah lâk çý ke si le bil mek te dir. Oy sa, her kes a lýþ ve riþ yap tý ðý in san la ra gü ven mek is ter. Bir men fa at uð ru na her þe yi fe da e de cek ki þi ler le ay ný or tam da bu lun mak is te mez. Hýr sý i çin, nef sî haz ve zevk le ri ni hiç kim se nin gö zü nün ya þý na bak ma ya rak tat min e den in san la ra, ço cuk la rý ný e ma net et mek is te mez. Duy gu la rý ný kon trol e de me yen, bir öf ke pat la ma sýy la kat le den in san lar la ay ný yer de bu lun mak is te mez. Na mus la rý, ýrz la rý pay-i mal e den þef kat yok su nu in san lar la ay ný ma hal le de o tur - mak is te mez. Tar tý yý, öl çü yü ek sik ya pan, ha ram yi yen in san lar la ti ca ret yap mak is te mez. Tür lü tür lü ya lan lar söy le yen, kü çük bir men fa a ti i çin kýrk tak la a tan dal ka vuk lar la ay ný iþ ye rin de ol mak is te mez. Baþ ka la rý nýn duy gu la rý na ö nem ver me yen, her þe yi nef si ne fe da e den nar sist tip ler le ay ný ha va yý so lu mak is te mez. Ki bir ve gu rur la do la þan, Kuv vet liy sem hak lý yým di ye rek, ni ce ga ri ba nýn can la rý ný ya kan a mir ler, me mur lar ve yö ne ti ci ler le ça lýþ mak is te mez. Se lâm ver me yi bil me yen, bir te bes sü mü çok gö ren, i ki ke li me yi bir a ra ya ge ti re me yen fa kat ö nem li mev ki le ri iþ gal e den kü çük in san la rýn ra i ye tin de ol mak is te mez. Va tan, mil let di ye rek kan dý rýp, per de ar ka sýn da ha in ce iþ ya pan la ra, in san sû re tin de ki ca na var la ra, va ta ný, ca ný, na mu su e ma net et mek is te mez. As lýn da her kes ah lâk lý bir ha ya tý is ter. Hat ta ah lâk sýz lar bi le bu nu is ter. Fa kat ah lâ kýn di nin ka bý ol du ðu nu ka bul len mek is te mez. Ý nan cýn ve i ba det le rin hem þah sî ha ya tý, hem de sos yal ha ya tý dü ze ne ko ya ca ðý ný bil mez ler. Di ni, ha ya týn i çin den dýþ la yan lar, as lýn da hem ken di le ri ni, hem ço cuk la rý ný, hem de ge le cek ne sil le ri teh li ke ye a tan yak la þým lar ser gi le mek te dir ler. Hâ sý lý, baþ ka la rý nýn ha ya tý nýn, i nan cý nýn, dü þün ce si nin ö nem sen di ði bir hu kuk dü ze ni ne ve a na ya sa ya ih ti yaç var dýr. Say gý ek se ni ne o tur muþ, hem ah lâk, hem in san lýk hem de mer ha met ve þef ka te da ya lý bir dü ze ne ih ti yaç var dýr. Ka mu sal a lan sý nýr la rý nýn kalk tý ðý, vic dan la rýn hâ kim ol du ðu ka nun la ra ih ti yaç var dýr. Çün kü, da ha i yi, da ha say gýn, da ha ya þa na bi lir, ya ni da ha i nanç lý bir ha yat sür me is te ði her ge çen gün ken di ni his set tir mek te dir. Bu gün do ðu suy la ba tý sýy la ka rý þýk lýk lar ya þa yan in san lýk, i nan cýn ha yat tan dýþ lan ma sý nýn to kat la rý ný ye mek te dir. Ýn san la rýn ne gi ye ce ði ni, ne yi ye ce ði ni, ne o ku yup, ne dü þü ne ce ði ni zor la da ya tan ka nun lar dan bi r an ön ce kur tu lun ma lý dýr. Ýl ginç tir ki, son gün ler de mec lis gün de mi ne gi ren ka dýn la rýn gi yim mev zu u hem çok ko mik, hem de bir o ka dar a cý na cak bir du rum dur. Ka dýn la rýn gi yim le ri, er kek le rin i ti þip tar týþ tý ðý bir mev zu ol mak ta ve bu sü reç te hiç bir ka dýn mil let ve ki li nin Se çi mim be nim me se lem dir, si zi il gi len dir mez di ye me me si, bu me se le nin ve is tis ma rýn da ha u zun sü re gün de me ge le ce ði ni gös ter mek te dir. Ka na da lý ba þör tü lü bir mil let ve ki li ka dýn, ver di ði bir de meç te þu nu söy le miþ tir: Vü cu dum be nim ken di me se lem dir. Kim se ba na na sýl gö rün mem ge rek ti ði ni ve ya gü zel mi, çir kin mi ol du ðu mu söy le ye mez. Ben, bun dan da ha ö nem li iþ le ri min ol du ðu nun far kýn da yým. Ma dem cum hu ri yet pren sip le ri hür ri yet-i vic dan ka nu nu i le din siz le re i liþ mi yor; el bet te müm kün ol du ðu ka dar dün ya ya ka rýþ ma yan ve ehl-i dün ya i le mü ba re ze et me yen, a hi re ti ne, i ma ný na ve va ta ný na da hi na fi bir tarz da ça lý þan din dar la ra i liþ me mek ge rek tir ve el zem dir. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 850) HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Hem þuursuz canlýnýn hikmetli iþler görmesi Anneyi yavruya teshir rahmetin göstergesi Çiçeði ince tohumda planýný saklamak Sonra dönüp hikmetiyle zerreden aðaç yapmak... Sence anlamsýz mýdýr arýlarýn uðultusu? Hem eserken þevk ile rüzgârýn o hýþýltýsý... Kâinatýn hikmetli bir sayfasý hava âlemi Zerrelerin birçok iþler görmesi hem keremi Hepsi memurdur birer baharda tohumlar biter Anlamak isteyen için bunca âyetler yeter Gönlünü aç kýl tefekkür Rabbime ol tam gedâ Eyle tahsîs sevgini setretmesin hem mâsivâ Þüphesiz iman için kalbini hâlis kýlan, onu gösteriþ ve kin gibi kötü duygulardan arýndýran, dilini doðru tutan, ruhunu mânevi gýdalarlatatmin eden, yolunu dosdoðru tutan, kulaðýna hak sözüdinleten ve gözünü Allah'ýn kudret eserlerine ve sadece meþrû olan þeylere çeviren kiþi kurtuluþa ermiþtir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2916 / Ha di s-i Þe rif Me â li

3 HABER 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 25 Zilkade 1432 Ru mî: 9 T. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý DOÐUM ORANI AZALIOR Türkiye de geçen yýl 1 milyon 238 bin 970 doðum gerçekleþti yýlýnda binde 17,4 olan kaba doðum hýzý, 2010 da binde 17 ye geriledi. TÜR KÝ E DE ge çen yýl, 1 mil yon 238 bin 970 do ðum ger çek leþ ti, ka ba do ðum hý zý bin de 17 ye ge ri le di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2010 yý lý na i liþ kin do ðum is ta tis tik - le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, 2009 yý lýn da 1 mil - yon 254 bin 946 o lan can lý do ðum sa yý sý, 2010 yý lýn da 1 mil yon 238 bin 970 e ge ri le di. Ge çen yýl do ðan be bek le rin yüz de 51 i er kek, yüz de 49 u i se kýz ol du. Ka ba do ðum hý zý bin de 17 o la rak be lir len di. Söz ko nu su ra kam 2009 yý lýn da bin de 17,4 dü ze yin dey di. Di ðer bir i fa - Al man ya Tre ni 26 E kim de yol da TÜRKÝE-Fe de ral Al man ya a ra sýn da im za la nan Ýþ gü cü De ði þim An laþ ma sý kap sa mýn da, ilk kez 1961 yý lýn da Sir ke ci den Mü nih e kal kan Al - man ya Tre ni, TRT TÜRK ün pro je si çer çe ve - sin de, 50 yýl son ra ye ni den yo la çý ka cak. ol cu - la rý a ra sýn da ilk göç e den ki þi ler, si ya set çi ler, sa n'at çý lar, ya zar lar ve ga ze te ci le rin de bu lun - du ðu tren, 26 E kim de Sir ke ci Ga rý ndan Mü - nih e u ður la na cak. TRT Ge nel Mü dü rü Ýb ra - him Þa hin, TRT TÜRK Ge nel a yýn ö net - me ni Ü mit Sez gin i le U lus ta ki TRT Ýs tan bul Mü dür lü ðü nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn - da, Tür ki ye-fe de ral Al man ya Ýþ gü cü An laþ - ma sý nýn 50. yý lý do la yý sýy la ha ya ta ge çi re cek le - ri, ilk Türk iþ çi le ri ni gö tü ren Sir ke ci-mü nih hat týn da ki tre nin, ye ni den kal dý rýl ma sý pro je si - ne i liþ kin bil gi ver di. Ýs tan bul / a a TV ler da dý ol du EÐÝTÝMCÝ a zar Sa it Çam lý ca, an ne le rin ço cuk - la rý ný dün ya ya ge tir di ði ni, da dý lý ðý ný i se te le viz - yo na yap týr dýk la rý ný i fa de et ti. Bar týn ýn U lus il çe si ne bað lý Kum lu ca bel de - sin de, dü zen le nen Ço cuk ve Þid det ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Sa it Çam lý ca, þid de tin do - ðuþ tan ge len bir ö zel lik ol ma dý ðý ný, ya ra lý ru hun, sev gi siz kal bin is ya ný ol du ðu nu söy le di. Çam lý - ca, Ço cuk la rý mý zý sev gi siz bý rak mak, saç la rý ný ok þa ma mak, el le rin den tut ma mak zu lüm dür, ev lâ dý ný dip lo ma ba þa rý sý ka dar se ven an ne-ba - ba, ev lât la rý na al dýk la rý cep te le fo nu mar ka sý ka - dar se vi lir ler, an ne le rin di zi pe þin de, ba ba la rýn i - se te le viz yon kar þý sýn da ol duk la rý za man, ço cu - ða ki tap o ku, ders ça lýþ de me le ri nin bir et ki si ol - maz. An ne-ba ba nýn ki tap o ku du ðu nu ço cuk la - rýn gör me si ge re kir de di. Bar týn / ci han 27 % dey le 2009 yý lýn da bin nü fus ba þý na 17,4 do - ðum, 2010 yý lýn da i se bin nü fus ba þý na 17 do - ðum düþ tü. Ka ba do ðum hý zý böl ge sel baz da in ce len di ðin de, ge çen yýl ka ba do ðum hý zý nýn en yük sek ol du ðu böl ge bin de 27,3 i le Gü ney - do ðu A na do lu Böl ge si, en dü þük ol du ðu böl ge i se bin de 11,4 i le Ba tý Mar ma ra ol du. Ge çen yýl ge nel do ður gan lýk hý zý (15-44 yaþ gru bun da bin ka dýn ba þý na dü þen do ðum sa yý sý) i se bin - de 71,5 ol du. Ge nel do ður gan lýk hý zý 2009 yý - lýn da bin de 72,9 o la rak he sap lan mýþ tý. ORTALAMA ÇOCUK SAISI: 2 TOPLAM do ður gan lýk hý zý (bir ka dý nýn do ður gan ol du ðu dö nem ya ni yaþ dö ne mi bo yun ca do ðu ra bi le ce ði or ta la ma ço cuk sa yý sý) 2009 yý lýn da 2,07 ço cuk i ken bu ra kam 2010 yý lýn da 2,03 ço cuk ol du. Baþ ka bir de yiþ le bir ka dý nýn do ður gan ol du ðu dö nem bo yun ca do ðu ra bi le ce ði or ta la - ma ço cuk sa yý sý 2 o la rak he sap lan dý. a þa ö zel do ður gan lýk hýz la rý in ce len di ðin de i se en yük sek do ður gan lýk hý zý nýn yaþ gru bun da ol du ðu gö rül dü. a þa ö zel do ður gan lýk hý zý nýn Ýs tan bul, Ba tý Mar ma ra, E ge, Do ðu Mar ma ra, Ba tý A na do lu, Ak de niz, Or ta A na do lu, Ba tý ve Do ðu Ka ra de niz böl ge le rin de yaþ gru bun da, Ku zey do ðu, Or ta do ðu ve Gü ney do ðu A na - do lu böl ge le rin de i se yaþ gru bun da yük sek ol du ðu gö rül dü yý lýn da do ðum ya - pan an ne le rin or ta la ma ya þý i se 27,2 ol du. Do ðum lar da en yük sek or ta la ma yaþ 27,8 i le Ýs - tan bul, en dü þük or ta la ma yaþ i se 26,2 i le Or ta A na do lu Böl ge sin de gö rül dü. An ka ra / a a Ba tan ge mi de 8 ka yýp DIÞÝÞLERÝ Ba kan lý ðý, Ad ri ya tik te ya þa nan ka za nýn ar dýn dan ba tan ve mü ret te ba tý nýn ta ma mý Türk o lan Re i na 1 i sim li ge mi nin kap - tan ve i kin ci kap ta ný nýn kur ta rýl - dý ðý ný, ka lan 8 per so ne lin a ran - ma sý na Ar na vut luk ma kam la rýn - ca ha len de vam e dil di ði ni bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a - çýk la ma da, Tür ki ye nin Ti ran Bü - yü kel çi li ði ve Baþ ba kan lýk De niz - ci lik Müs te þar lý ðý A na A ra ma Kur tar ma Ko or di nas yon Mer ke - zi nden a lý nan bil gi le re gö re, Dur - res-ba ri a ra sýn da 189 yol cu i le se - fer ya pan Türk bay rak lý An ka ra fe ri bo tu i le Mal ta bay rak lý Re i na 1 i sim li yük ge mi si nin, sa at te Ar na vut luk un Dur res Li ma ný nýn yak la þýk 20 de niz mi li a çý ðýn da çar pýþ tý ðý kay de dil di. A çýk la ma da þun lar be lir til di: Ka za nýn ar dýn - dan ký sa sü re son ra ba tan ve mü - ret te ba tý nýn ta ma mý Türk o lan Re i na 1 i sim li ge mi nin kap tan ve i kin ci kap ta ný kur ta rýl mýþ o lup, ka lan 8 per so ne lin a ran ma sý na Ar na vut luk ma kam la rýn ca ha len de vam e dil mek te dir. An ka ra Fe ri - bo tun da bir ha sar ve can kay bý ol - ma mýþ týr. Ti ran Bü yü kel çi li ði miz a ra ma-kur tar ma ça lýþ ma la rý ný ya - kýn dan ta kip et mek te o lup, Dur res þehrin de ku ru lan kriz mer ke zin de Bü yü kel çi li ði mi zin i ki per so ne li de gö rev yap mak ta dýr. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Sö mü rü ye is yan Zen gin ül ke le rin li der le ri nin ve ya IMF, Dün ya Ban ka sý gi bi ku ru luþ la rýn top lan tý - la rý es na sýn da ya pý lan pro tes to ey lem le ri - ni bi li yo ruz. Bu ey lem ler de za man za man ger - gin lik le rin ya þan dý ðý ný ve ey lem ci ler le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ça týþ ma lar ce re yan et ti ði ni de. A ma bu ey lem le rin ge nel de a nar þist ve mar ji - nal grup la rýn i þi o la rak gö rü lüp, o nun i çin pek cid dî ye a lýn ma dý ðý da bir vâ ký a. Bu yüz den, söz ko nu su top lan tý la rýn ya pý la ca ðý þe hir ler de ki em - ni yet bi rim le ri nin gün de min de ge çi ci bir a larm du ru mu o la rak yer iþ gal et tik ten son ra u nu tu lup gi di yor lar ve son ra yi ne ru tin a ký þa dö nü lü yor. New ork ta dün ya ka pi ta liz mi nin mer ke zi o - la rak bi li nen Wall Stre et in he men ya ký nýn da baþ la yan ey lem le rin de böy le ol du ðu dü þü nül - müþ tü baþ lan gýç ta. A ma son ra i þin ren gi de ðiþ ti. Ýlk gün ler de pro tes to lar yüz de 1 lik mar ji nal bir ke si min ma ri fe ti o la rak su nul ma ya ça lý þýl dý ve sa man a le vi gi bi par la yýp sö ne ce ði zan ne dil di. Ne var ki, öy le ol ma dý. Hem New ork ta ki ey lem le re ka tý lým hýz la art tý, hem de pro tes to lar A me ri ka nýn di ðer þe hir le ri ne ya yýl dý. Da ha sý, çok ký sa sü re de bir çok baþ ka ül ke ye de sýç ra dý, Bu nun so nu cun da, Wall Stre et e fen di le ri nin kon tro lün de ki med ya, baþ lan gýç ta gör mez lik ten gel me yi ter cih et ti ði ey lem le re da ha faz la bi gâ ne ka la ma dý. Pro jek tör ler ey lem a lan la rý na çev ril di. Be ra be rin de, e ko no mist ler ve sos yal bi lim ci - ler, pro tes to la rýn ar kap la ný na i liþ kin e sas lý a na - liz ler yap ma ya baþ la dý lar. Bir a vuç zen gi nin ser - ve ti ni her ge çen gün kat la ya rak bü yü tür ken, e - me ðiy le ge çi nen le ri mað dur e den a da let siz sö - mü rü sis te mi ye ni den sor gu lan ma ya baþ lan dý. Be di üz za man 19. yüz yýl ka pi ta liz mi ni e leþ ti rir - ken, Bu de vir de su i is ti ma lât o de re ce ye var dý ki, bir ser ma ye dar, ken di ye rin de o tu rup, ban ka lar va sý ta sýy la bir gün de bir mil yon ka zan dý ðý hal de, bir bi ça re a me le, sa bah tan ak þa ma ka dar tah te - larz (ye ral týn da ki) ma den ler de ça lý þýp, ku t-u lâ - ye mut (öl me ye cek ka dar) de re ce sin de, on ku - ruþ luk bir üc ret ka za ný yor. Þu hal müt hiþ bir kin, bir ið bi rar (kýr gýn lýk) ver di ki, a vam ta ba ka sý ha - vas sa i lân-ý is yan et ti di yor (Mek tu bat, s. 618). A ra dan ge çen bu kadar za ma na; hak ye ri ne kuv vet ve fa zi let ye ri ne men fa at ü ze ri ne bi na e - di len sis te min ü ret ti ði bun ca kriz le re ve za man i çin de ya pýl dý ðý söy le nen i yi leþ tir me ve yu mu - þa ma la ra rað men i þin ö zün de çok faz la de ði þen bir þey ol ma dý ðý, son ge liþ me ler le or ta ya çý ký yor. Wall Stre et Jo ur nal ga ze te sin de çý kan En zen - gin 400 A BD'linin top lam 1.53 tril yon do la rý var. Bu nun 700 mil yar do la rý, en te pe de ki 50 ki þi nin e lin de bil gi si (Va tan, ) buna bir ör nek. A me ri ka da ki ey lem ci le rin is ya ný, bu du ru mu ne ti ce ve ren çar pýk sis te me. Bu hak sýz dü zen den ne ma la na rak ser vet le ri ne ser vet ka tan la rýn on la - rý yüz de 1 lik mar ji nal bir grup o la rak ni te le - me si i se, tep ki ve öf ke le ri ni da ha týr man dýr mýþ. Bu na kar þý di yor lar ki: A sýl yüz de 1 siz si niz, biz i se top lu mun yüz de 99 u nu tem sil e di yo ruz. Ey lem le rin A rap ba ha rý na ben ze ti lip Tah rir Wall Stre et e ta þýn dý de nil me si, be ra be rin de, A ca ba bu o lay la rýn ar ka sýn da da So ros un par - ma ðý mý var? su a li ni gün de me ge tir di. Sos yal med ya að la rý nýn bu pro tes to lar da da et kin þe kil - de dev re de ol ma sý, bu so ru i þa ret le ri ni art týr dý. Ger çi her ta þýn al týn da So ros u a ra yýp bu ki þi - ye ger çek te ol du ðun dan da ha bü yük bir güç at - fet mek, a bar tý o la rak gö rü le bi lir. A ma So ros u, o da ðýn da meþ hur Rots child a i le si nin de yer al dý - ðý ve dün ya nýn gi di þa týn da et kin rol ler üst len miþ bir or ga ni zas yo nu nun vit rin de ki ak tö rü o la rak gör mek, kar þý kar þý ya o lu nan vâ ký a yý da ha den - ge li ve ger çek çi yo rum la ma nýn yo lu nu a ça bi lir. Pe ki, bu bað lam da Wall Stre et ey lem le rin de de So ros par ma ðý o la bi lir mi? Müm kün. Su ret-i hak tan gö rü ne rek gaz al mak ve hak lý ta lep le ri yön len dir mek, hep baþ vu ra gel dik le ri bir tak tik. A ma Sa id Nur sî nin tes bi ti bu o lay lar da da ge - çer li: Be þer (in san lýk) e sir ol mak is te me di ði gi bi e cir (üc ret li) ol mak da is te mi yor. (a.g.e., s. 800) Sö mü rül me yi ise hiç is te mi yor...

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı