ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE"

Transkript

1 Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ni as ya.com.tr ÝSLÂM DÜNASININ GÖZÜ TÜRKÝE DE Dr. Mustafa Ceriç G. KURMA AÇIKLAMA APTI Ka ra ha re kâ tý bil me ce si u Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, ka ra ve ha va o pe ras yon la rý nýn bü yük bir bö - lü mü nün yurt i çin de, a ðýr lýk lý o la rak Çu kur ca böl ge sin de sür dü rül dü - ðünü ve I rak ýn ku ze yin de, sý nýr ö te - sin de bir kaç nok ta da ka ra ve ha va ha re kâ tý na de vam e dil di ði ni a çýk la - dý. Ön ce ki gün beþ ay rý nok ta da 22 ta bur la o pe ras yon þek lin de ya pý lan a çýk la ma lar ise ha re kâ t konusunda soru iþaretlerine yol açtý. n8 de Te rö re i nat ye ni a na ya sa ueni a na ya sa sü re ci nin TBMM de baþ la dý ðý gün Hak kâ ri nin Çu kur ca il çe sin de ger çek le þen ha in sal dý rý - la ra top lu mun her ke si mi tep ki gös te rir ken, va tan daþ lar ye ni a - na ya sa sü re ci nin de vam et me si ni is ti yor. nha be ri say fa 8 de SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI: Birlik zamaný nha be ri sayfa 8 de BOSNA-HERSEK REÝS'ÜL ULEMASI MUSTAFA CERÝÇ: TÜRKÝE KABEDERSE BÜTÜN ÝSLÂM DÜNASI KABEDER, TÜRKÝE KAZANIRSA TÜM ÝSLÂM ÂLEMÝ KAZANIR. HER ÞEHÝDÝN ACISINI BOÞNAKLAR ÜREKLERÝNDE HÝSSEDÝOR ubosna-hersek Reis'ül Ulemasý (Diyanet Ýþleri Baþkaný) Dr. Mustafa Ceriç, Hakkâri'deki hain saldýrýnýn acýsýný bütün Boþnaklar olarak yüreklerinde hissettiklerini ifade ederek, ''Bosna'da savaþ zamanýnda yaþadýðýmýz katliâmlardan aslýnda bütün Müslümanlarýn ibret almasý gerekir. Türkiye kaybederse, bütün Ýslâm dünyasý kaybeder. Türkiye kazanýrsa bütün Ýslâm dünyasý kazanýr'' dedi. Þehitlere hatim ve duâlý uðurlama FO TOÐ RAF: A A TÜRKÝE, BÜTÜN ÝSLÂM DÜNASINA ÖRNEK MODEL OLUOR umerhum Aliya Ýzzetbegoviç'in yakýn arkadaþlarýndan, El Ezher ve Chicago üniversiteleri mezunu, Sýrbistan, Hýrvatistan ve Slovenya'daki Boþnaklarýn da manevî lideri olan Bosna-Hersek'in Reis'ül Ulemasý Dr. Mustafa Ceriç, Türkiye'nin terör saldýrýlarýyla kendi iç iþleriyle uðraþmak zorunda býrakýlmak istendiðine dikkati çekerek, ''Çünkü Türkiye, Ýslâm dünyasýna model oluyor dedi. n7 de ÝSPANA DA TERÖR ÖRGÜTÜ ETA SÝLÂHA VEDA ETTÝ Te rö rü a kýl ve de mok ra si bi tir di ÝSPANA BAÞBAKANI ZAPATERO: BÝRLÝK OLMANIN BÝR NETÝCESÝ u Ýs pan ya Baþ ba ka ný Jo se Lu is Rod ri gu ez Za pa te ro, E TA nýn, si lâh lý fa a li yet - le ri ni bý rak ma sýy la il gi li a çýk la ma sý ný, Bu, de mok ra si nin, ya sa la rýn ve ak lýn bir ba þa rý sý di ye de ðer len dir di. Za pa te ro, ay rý ca Bu son, bütün si ya sî par ti - le rin bir lik ol ma sý nýn bir ne ti ce si dir de di. E TA te rör ör gü tü 43 yýl dýr sü ren si - lâh lý fa a li ye ti ni ön ce ki gün dur dur du ðu nu a çýk la mýþ tý. nha be ri sayfa 7 de ÖLDÜRÜLEN KADDAFÝ NÝN MEZARI BÝLÝNMEECEK Dik ta tör le re ders ol sun DIÞÝÞLERÝ: ÝBRET ALINMALI u Türk Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Mu am mer Kad da fi nin ve kýrk yý lý aþ kýn sü ren o tok - ra tik re ji mi nin a ký be ti nin böl ge de ce re - yan e den de ði þim ve de mok ra tik dö nü - þüm ha re ket le ri ba ký mýn dan tüm bo - yut la rýy la dik ka te a lýn ma sý ge re ken a cý bir ders teþ kil et ti ði ni a çýk la dý. BAÞINDAN VURULARAK ÖLDÜ u Ö te yan dan, Lib ya da U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin (UGK) Baþ ka ný Mah mud Cib ril, Kad da fi nin UGK as ker le ri i le ken di si ne bað lý bir lik ler a ra sýn da ki çap - raz a teþ te ba þýn dan vu ru la rak öl dü ðü - nü a çýk lar ken, UGK as ker le ri ne karþý di - re niþ gös ter me di ði ni söyledi. n7 de uhakkari'deki ha in sal dý rý da þe hit dü þen as ker ler düzenlenen cenaze törenleri ve dualarla uðurlandý. Vatandaþlar, hep bir a ðýz dan o ku nan du â la ra a min de di. Bu a ra - da, Ma lat ya nýn Da ren de il çe sin de, þe hit dü þen 24 Meh met çik için 24 ha tim o kun du. Ha in sal dý rý da þe hit o lan Pi ya de As teð men Bi lâl Öz can ýn Bey lik dü zü nde ki e vi nin ö - nün de ku ru lan ta zi ye ça dý rýn da Kur â n-ý Ke rim o ku nup, du â lar e dil di. n8 de HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. ANALAR AÐLAMASIN uson te rör sal dý rý la rýy la sý cak sa at le rin ya þan dý ðý, Hak kâ ri nin Çu kur ca il çe si sa kin le ri, ar týk kan dö kül me si ni is te me dik le ri ni söy le di. Son ça týþ ma la rýn ken di le rin de bü yük bir ü zün tü, kor ku ve pa - nik o luþ tur du ðu nu di le ge ti ren va tan daþ lar, Ar týk a na lar að - la ma sýn, göz ya þý dö kül me sin. Bu a kan kan lar bir an ön ce dur du rul sun. di ye ko nuþ tu. nha be ri sayfa 8 de ISSN

2 2 22 E KÝM 2011 CUMARTESÝ LÂ HÝ KA Ýslâm ýn ve Asya nýn istikbali gayet parlak görünüyor Ýslâm ýn ve Asya nýn istikbali, uzaktan gayet parlak görünüyor. Çünkü Asya nýn hâkim-i evvel ve âhiri olan Ýslâmiyetin galebesi için dört-beþ mukavemetsûz kuvvetler ittifak ve ittihad etmektedirler. Hâ ti me slâm ýn ve As ya nýn is tik ba li, u zak tan ga - İ yet par lak gö rü nü yor. Çün kü As ya nýn hâ kim-i ev vel ve â hi ri o lan Ýs lâ mi ye tin ga le be si i çin dört-beþ mu ka ve met sûz kuv vet ler it ti fak ve it ti had et mek te dir ler. Bi rin ci kuv vet: Ma a rif ve me de ni yet le mü ceh hez o lan Ýs lâ mi ye tin kuv vet-i ha ki ki ye si dir. Ý kin ci si: Te kem mül-ü me bâ dî ve ve sâ it le mü ceh hez o lan ih ti yac-ý þe did dir. Ü çün cü sü: As ya yý ga yet se fa let te, baþ ka yer le ri ni ha yet re fa het te gör mek ten neþ et e den te neb büh-ü tâm ve te yak kuz-u kâ mil le mü ceh hez o lan gýp ta ve re ka bet ve kîn-i muz mer dir. Dör dün cü sü: Ehl-i tev hi din düs tu ru o lan tev hid-i ke li me; ve ze mi nin ha si ye ti o lan i ti dal ve tâ dil-i mi zaç; ve za ma nýn zi ya sý o lan te nev vür-ü ez han; ve me de ni ye tin ka nu nu o lan te lâ huk-u ef kâr; ve be de vi ye tin lâ zý mý o lan se lâ met-i fýt rat; ve za ru re tin se me re si o lan ha fif lik ve cü ret-i te þeb büs le mü ceh hez o lan is ti dad-ý fýt rî dir. Be þin ci si: Bu za man da mad de ten te rak ki ye mü te vak kýf o lan i lâ-yý ke li me tul lah, Ýs lâ mi ye tin em riy le ve za ma nýn il câ â týy la ve fakr-ý þe di din ic ba rýy la ve her ar zu yu öl dü ren ye sin öl me siy le ha yat bu lan ü mit le mü ceh hez o lan ar zu-yu me de ni yet ve meyl-i te ced düt tür. Ve bu kuv vet le re yar dým et mek i çin e ca nib i çi ne ih ti lâl ve ren ve me de ni yet le ri ih ti yar lan dý ran me sâ vi-i me de ni ye tin me ha si ni ne ga le be si dir. Ve sa yin se fa he te a dem-i ki fa ye ti dir. Bu nun i ki se be bi var dýr: Bi rin ci si: Din ve fa zi le ti düs tur-u me de ni yet et me mek lik ten neþ et e den mü sa a de-i se fa het ve mu va fa kat-i þeh vet-i ne fis tir. Ý kin ci si: Hub büþ þe he vat ve di ya net siz li ðin ne ti ce si o lan mer ha met siz lik ten neþ et e den ma i þet te ki müt hiþ mü sa vat sýz lýk týr. E vet, þu di ya net siz lik Av ru pa me de ni ye ti nin iç yü zü nü öy le ka rýþ týr mýþ ki, o ka dar fý rak-ý fe sa di ye yi ve ih ti lâ li ye yi tev lid et miþ. Fa ra za hab lü l-me tin-i Ýs lâ mi ye ve sedd-i Zül kar neyn gi bi þe ri at-ý gar râ nýn ha ki ka ti ne il ti ca ve ta has sun e dil mez se, bu fý rak-ý fe sa di ye, on la rýn â lem-i me de ni yet le ri ni zîr ü ze ber e de cek ler dir. Na sýl ki þim di den teh dit e di yor lar. A ca ba ha ki kat-i Ýs lâ mi ye nin bin ler me sa i lin den yal nýz ze kât me se le si düs tur-u me de ni yet ve mu a ve net o lur sa, bu be lâ ya ve yý la nýn yu va sý o lan ma i þet te ki müt hiþ mü sa vat sýz lý ða de vâ-i þâ fî ol ma ya cak mý dýr? E vet, en mü kem mel ve bo zul maz bir de va o la cak týr. E ðer de nil se: Þim di ye ka dar Av ru pa yý ga lip et ti ren se bep, bun dan son ra ne den et me sin? Ce vap: Bu ki ta býn mu kad de me si ni mü ta lâ a et. Son ra bu na da dik kat et: Se beb-i te rak kî si, her þe yi geç al mak ve geç de bý rak mak ve me ta net et mek þe nin de o lan bu ru det-i mem le ket; ve me kân ve mes ke nin dar lý ðý; ve sa kin le rin kes re tin den neþ et e den fikr-i mâ ri fet ve ar zu-yu san at; ve de niz ve ma den ve sa ir ve sa i tin mü sa a de siy le ha sýl o lan te â vün ve te lâ huk i di. Fa kat þim di te kem mül-ü ve sa it-i nak li ye i le, â lem bir þehr-i va hid hük mü ne geç ti ði gi bi, mat bu at ve tel graf gi bi ve sa it-i mu ha be re ve mü da ve le i le, ehl-i dün ya, bir mec li sin eh li hük mün de dir. Vel ha sýl, on la rýn yük le ri a ðýr, bi zim ki ha fif ol du ðun dan, ye ti þip ge çe ce ðiz e ðer tev fik re fik ol sa. Mu hâ ke mât, s LÛ GAT ÇE: a dem-i ki fa yet: e ter siz lik. bu ru det-i mem le ket: Mem - le ke tin so ðuk lu ðu. fý rak-ý fe sa di ye ve ih ti lâ li ye: Ýh ti lâl ve fit ne-fe sat yo luy la çý - kan ay rý lýk lar. hub büþ þe he vat: Þeh vet sev - gi si. kîn-i muz mer: Giz li kin. me sâ vi-i me de ni yet: Me de - ni ye tin çir kin lik le ri, gü nah la rý. meyl-i te ced düt: e ni len me, ta ze len me mey li. sa y: Ça lýþ ma, ça ba. se lâ met-i fýt rat: Fýt ra týn se - lîm o lu þu. þehr-i va hid: Tek bir þe hir. tâ dil-i mi zaç: Mi za cýn den ge - len me si. te kem mül-ü me bâ dî: Gü zel, mü kem mel baþ lan gýç. te kem mül-ü ve sa it-i nak li ye: Na kil va sý ta la rý nýn ge liþ me si. te lâ huk-u ef kâr: Fi kir le rin bir - bi ri ne ek len me si; bil gi bi ri ki mi. te neb büh-ü tâm: Tam u ya nýþ. te nev vür-ü ez han: Zi hin le rin ay dýn lan ma sý. te yak kuz-u kâ mil: Mü kem - mel u ya nýk lýk. ve sa it-i mu ha be re ve mü da - ve le: Ý le ti þim ve ha ber leþ me va - sý ta la rý. ye s: Ü mit siz lik. ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Kâinatta zerreleri nakþeder hikmet ile Halkeder canlýlarý onlara rahmet ile Her çeþit kusurdan ârý her fiilinde sarîh Her düzeni en mükemmel her tasarrufu nezîh Her ne varsa canlý cansýz hikmetiyle dokunur eryüzünde gökyüzünde ism-i Hakîm okunur Hikmet emir hüküm ilim sahib-i Ol Zülcelâl Hakký bâtýldan ayýrýr adl-i Bâkî bî-zevâl Kâinatta boþ abes hiçbir þeyi yaratmadý Hem olur mu halk-ý Hakk da hiç umûru âdi Hakla hakikatla adaletle O hüküm verir Hükmü karþýsýnda kürre zerreler gibi erir El-Hakîm Açtýðý rahmetini önleyecek hem olamaz Önlediðini kim açmaya da mecâl bulamaz Ýsm-i Hakîm ehl-i tefekkürde tezâhür eder Týbký usuf kölelikten taht-ý Mýsýr a gider Kâinatýn her özeti her birimi bir kitâb Zerreleri Sâhib-i Hikmeti gösterir hitâb Hâfýza-i beþeri hikmetle donatan Hakîm Gelecek hal birçok ilmi etmiþ ilhâm O Alîm Kâinat kitabýnýn bir sayfasý yeryüzüdür Bahçe satýr sözcük aðaç hepsi vahdet mührüdür Kendini tanýttýrýp sevdirmek ister Rabbimiz Tanýyýp imanla hem sevdirmeli taâtýmýz Ý nan cýn ha yat tan dýþ lan ma sý nýn a cý to kat la rý yyasaryeniasya.com.tr Na sýl dü rüst lü ðün, gü ve ni lir li ðin, ah lâk, na mus ve þe re fin ka mu sal a lan çiz gi le ri yok sa, bun la rýn ka bý hük mün de o lan di nî ya þan tý yý ve þi â rý ný ka mu sal a la nýn dý þý na at mak müm kün de ðil dir. Bu nu ya pan lar pek de dü rüst ve ah lâk lý de ðil ler ki, uh re vî sa at le ri yer ve za ma na hap set mek is ti yor lar. Ha ya týn i çin den di ni dýþ la yan la rýn ver di ði me saj, as lýn da þu dur: Ev le ri niz ve ka mu ya a it ol ma yan yer ler de Al lah i le a ra nýz da ki her tür lü mü na se be ti ya pa bi lir ve ya þa ya bi lir si niz, fa kat bi zim sý nýr la rý mý za gir di ði niz de her þe yi ni zi e vi ni ze hap se dip, bi zim ka nun la rý mý za gö re ha re ket e de cek si niz. Bi zim gi bi ol ma nýz þar týy la ka mu hiz me ti ve re bi lir ve a la bi lir si niz. Ken di mi ze ben ze me yen le ri ve üs te lik a hi re ti ha týr la tan la rý gör mek is te mi yo ruz gi bi bir di zi me saj ve ren le rin bil me le ri ge re ken þey, di nin ha ya týn i çin de ya þan ma sý ge rek ti ði, i nan cýn as lýn da ha ya týn ta ken di si ol du ðu ve Ýs lâ mi yet in ha ki kî in san lýk ol du ðu dur. Oy sa ha ki kî din dar, uh re vî sa at le ri nde ha ya ta da ir þu ders le ri al mak ta dýr: Ý yi lik ya pýn, yap tý ðý ný zý gü zel ya pýn. Mu hak kak ki Al lah i yi lik ya pan ve i yi kul luk ta bu lu nan la rý se ver. (Ba ka ra, 195.) Al da tan biz den de ðil dir. Si zin en ha yýr lý nýz, in san la ra en fay da lý o la ný nýz dýr. Si zin en ha yýr lý nýz, ah lâ ký en gü zel o la ný nýz dýr. Dört þey var dýr ki, on lar sen de ol duk tan son ra dün ya da el de et me di ðin þey ler i çin gam çek me: Doð ru söz, e ma ne ti ko ru mak, gü zel ah lâk, he lâl rý zýk. Müs lü man, di lin den ve e lin den e min o lu nan kim se dir. gi bi ha dis-i þe rif ve â yet-i ke ri me ler den yüz ler ce in san lýk ders le ri a lýn mak ta dýr. Ýþ te din dar in san, bu ders le rin ta lim le ri ni ha ya týn her a la nýn da ya þa ma ya ça lý þan dýr. Bu gün ehl-i dün ya de di ði miz in san la rýn te le viz yon la rý na, ga ze te le ri ne bak tý ðý mýz da cid dî an lam da çif te stan dart ser gi le dik le ri gö rül mek te dir. A dam öl dür me yi, zi na yý, hýr sýz lý ðý ve ar sýz lý ðý ký na yan söy lem ve prog ram la rýn he men ar ka sýn dan bun la rý teþ vik e den di zi ler, ga rip çe liþ ki ler den ha ber ver mek te dir. Ah lâk sýz lý ðý gö zün i çi ne so kar ca sý na ha ber ya pan lar ve teþ vik e den ler ye ri gel di ðin de ah lâk çý ke si le bil mek te dir. Oy sa, her kes a lýþ ve riþ yap tý ðý in san la ra gü ven mek is ter. Bir men fa at uð ru na her þe yi fe da e de cek ki þi ler le ay ný or tam da bu lun mak is te mez. Hýr sý i çin, nef sî haz ve zevk le ri ni hiç kim se nin gö zü nün ya þý na bak ma ya rak tat min e den in san la ra, ço cuk la rý ný e ma net et mek is te mez. Duy gu la rý ný kon trol e de me yen, bir öf ke pat la ma sýy la kat le den in san lar la ay ný yer de bu lun mak is te mez. Na mus la rý, ýrz la rý pay-i mal e den þef kat yok su nu in san lar la ay ný ma hal le de o tur - mak is te mez. Tar tý yý, öl çü yü ek sik ya pan, ha ram yi yen in san lar la ti ca ret yap mak is te mez. Tür lü tür lü ya lan lar söy le yen, kü çük bir men fa a ti i çin kýrk tak la a tan dal ka vuk lar la ay ný iþ ye rin de ol mak is te mez. Baþ ka la rý nýn duy gu la rý na ö nem ver me yen, her þe yi nef si ne fe da e den nar sist tip ler le ay ný ha va yý so lu mak is te mez. Ki bir ve gu rur la do la þan, Kuv vet liy sem hak lý yým di ye rek, ni ce ga ri ba nýn can la rý ný ya kan a mir ler, me mur lar ve yö ne ti ci ler le ça lýþ mak is te mez. Se lâm ver me yi bil me yen, bir te bes sü mü çok gö ren, i ki ke li me yi bir a ra ya ge ti re me yen fa kat ö nem li mev ki le ri iþ gal e den kü çük in san la rýn ra i ye tin de ol mak is te mez. Va tan, mil let di ye rek kan dý rýp, per de ar ka sýn da ha in ce iþ ya pan la ra, in san sû re tin de ki ca na var la ra, va ta ný, ca ný, na mu su e ma net et mek is te mez. As lýn da her kes ah lâk lý bir ha ya tý is ter. Hat ta ah lâk sýz lar bi le bu nu is ter. Fa kat ah lâ kýn di nin ka bý ol du ðu nu ka bul len mek is te mez. Ý nan cýn ve i ba det le rin hem þah sî ha ya tý, hem de sos yal ha ya tý dü ze ne ko ya ca ðý ný bil mez ler. Di ni, ha ya týn i çin den dýþ la yan lar, as lýn da hem ken di le ri ni, hem ço cuk la rý ný, hem de ge le cek ne sil le ri teh li ke ye a tan yak la þým lar ser gi le mek te dir ler. Hâ sý lý, baþ ka la rý nýn ha ya tý nýn, i nan cý nýn, dü þün ce si nin ö nem sen di ði bir hu kuk dü ze ni ne ve a na ya sa ya ih ti yaç var dýr. Say gý ek se ni ne o tur muþ, hem ah lâk, hem in san lýk hem de mer ha met ve þef ka te da ya lý bir dü ze ne ih ti yaç var dýr. Ka mu sal a lan sý nýr la rý nýn kalk tý ðý, vic dan la rýn hâ kim ol du ðu ka nun la ra ih ti yaç var dýr. Çün kü, da ha i yi, da ha say gýn, da ha ya þa na bi lir, ya ni da ha i nanç lý bir ha yat sür me is te ði her ge çen gün ken di ni his set tir mek te dir. Bu gün do ðu suy la ba tý sýy la ka rý þýk lýk lar ya þa yan in san lýk, i nan cýn ha yat tan dýþ lan ma sý nýn to kat la rý ný ye mek te dir. Ýn san la rýn ne gi ye ce ði ni, ne yi ye ce ði ni, ne o ku yup, ne dü þü ne ce ði ni zor la da ya tan ka nun lar dan bi r an ön ce kur tu lun ma lý dýr. Ýl ginç tir ki, son gün ler de mec lis gün de mi ne gi ren ka dýn la rýn gi yim mev zu u hem çok ko mik, hem de bir o ka dar a cý na cak bir du rum dur. Ka dýn la rýn gi yim le ri, er kek le rin i ti þip tar týþ tý ðý bir mev zu ol mak ta ve bu sü reç te hiç bir ka dýn mil let ve ki li nin Se çi mim be nim me se lem dir, si zi il gi len dir mez di ye me me si, bu me se le nin ve is tis ma rýn da ha u zun sü re gün de me ge le ce ði ni gös ter mek te dir. Ka na da lý ba þör tü lü bir mil let ve ki li ka dýn, ver di ði bir de meç te þu nu söy le miþ tir: Vü cu dum be nim ken di me se lem dir. Kim se ba na na sýl gö rün mem ge rek ti ði ni ve ya gü zel mi, çir kin mi ol du ðu mu söy le ye mez. Ben, bun dan da ha ö nem li iþ le ri min ol du ðu nun far kýn da yým. Ma dem cum hu ri yet pren sip le ri hür ri yet-i vic dan ka nu nu i le din siz le re i liþ mi yor; el bet te müm kün ol du ðu ka dar dün ya ya ka rýþ ma yan ve ehl-i dün ya i le mü ba re ze et me yen, a hi re ti ne, i ma ný na ve va ta ný na da hi na fi bir tarz da ça lý þan din dar la ra i liþ me mek ge rek tir ve el zem dir. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 850) HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Hem þuursuz canlýnýn hikmetli iþler görmesi Anneyi yavruya teshir rahmetin göstergesi Çiçeði ince tohumda planýný saklamak Sonra dönüp hikmetiyle zerreden aðaç yapmak... Sence anlamsýz mýdýr arýlarýn uðultusu? Hem eserken þevk ile rüzgârýn o hýþýltýsý... Kâinatýn hikmetli bir sayfasý hava âlemi Zerrelerin birçok iþler görmesi hem keremi Hepsi memurdur birer baharda tohumlar biter Anlamak isteyen için bunca âyetler yeter Gönlünü aç kýl tefekkür Rabbime ol tam gedâ Eyle tahsîs sevgini setretmesin hem mâsivâ Þüphesiz iman için kalbini hâlis kýlan, onu gösteriþ ve kin gibi kötü duygulardan arýndýran, dilini doðru tutan, ruhunu mânevi gýdalarlatatmin eden, yolunu dosdoðru tutan, kulaðýna hak sözüdinleten ve gözünü Allah'ýn kudret eserlerine ve sadece meþrû olan þeylere çeviren kiþi kurtuluþa ermiþtir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2916 / Ha di s-i Þe rif Me â li

3 HABER 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 25 Zilkade 1432 Ru mî: 9 T. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý DOÐUM ORANI AZALIOR Türkiye de geçen yýl 1 milyon 238 bin 970 doðum gerçekleþti yýlýnda binde 17,4 olan kaba doðum hýzý, 2010 da binde 17 ye geriledi. TÜR KÝ E DE ge çen yýl, 1 mil yon 238 bin 970 do ðum ger çek leþ ti, ka ba do ðum hý zý bin de 17 ye ge ri le di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2010 yý lý na i liþ kin do ðum is ta tis tik - le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, 2009 yý lýn da 1 mil - yon 254 bin 946 o lan can lý do ðum sa yý sý, 2010 yý lýn da 1 mil yon 238 bin 970 e ge ri le di. Ge çen yýl do ðan be bek le rin yüz de 51 i er kek, yüz de 49 u i se kýz ol du. Ka ba do ðum hý zý bin de 17 o la rak be lir len di. Söz ko nu su ra kam 2009 yý lýn da bin de 17,4 dü ze yin dey di. Di ðer bir i fa - Al man ya Tre ni 26 E kim de yol da TÜRKÝE-Fe de ral Al man ya a ra sýn da im za la nan Ýþ gü cü De ði þim An laþ ma sý kap sa mýn da, ilk kez 1961 yý lýn da Sir ke ci den Mü nih e kal kan Al - man ya Tre ni, TRT TÜRK ün pro je si çer çe ve - sin de, 50 yýl son ra ye ni den yo la çý ka cak. ol cu - la rý a ra sýn da ilk göç e den ki þi ler, si ya set çi ler, sa n'at çý lar, ya zar lar ve ga ze te ci le rin de bu lun - du ðu tren, 26 E kim de Sir ke ci Ga rý ndan Mü - nih e u ður la na cak. TRT Ge nel Mü dü rü Ýb ra - him Þa hin, TRT TÜRK Ge nel a yýn ö net - me ni Ü mit Sez gin i le U lus ta ki TRT Ýs tan bul Mü dür lü ðü nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn - da, Tür ki ye-fe de ral Al man ya Ýþ gü cü An laþ - ma sý nýn 50. yý lý do la yý sýy la ha ya ta ge çi re cek le - ri, ilk Türk iþ çi le ri ni gö tü ren Sir ke ci-mü nih hat týn da ki tre nin, ye ni den kal dý rýl ma sý pro je si - ne i liþ kin bil gi ver di. Ýs tan bul / a a TV ler da dý ol du EÐÝTÝMCÝ a zar Sa it Çam lý ca, an ne le rin ço cuk - la rý ný dün ya ya ge tir di ði ni, da dý lý ðý ný i se te le viz - yo na yap týr dýk la rý ný i fa de et ti. Bar týn ýn U lus il çe si ne bað lý Kum lu ca bel de - sin de, dü zen le nen Ço cuk ve Þid det ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Sa it Çam lý ca, þid de tin do - ðuþ tan ge len bir ö zel lik ol ma dý ðý ný, ya ra lý ru hun, sev gi siz kal bin is ya ný ol du ðu nu söy le di. Çam lý - ca, Ço cuk la rý mý zý sev gi siz bý rak mak, saç la rý ný ok þa ma mak, el le rin den tut ma mak zu lüm dür, ev lâ dý ný dip lo ma ba þa rý sý ka dar se ven an ne-ba - ba, ev lât la rý na al dýk la rý cep te le fo nu mar ka sý ka - dar se vi lir ler, an ne le rin di zi pe þin de, ba ba la rýn i - se te le viz yon kar þý sýn da ol duk la rý za man, ço cu - ða ki tap o ku, ders ça lýþ de me le ri nin bir et ki si ol - maz. An ne-ba ba nýn ki tap o ku du ðu nu ço cuk la - rýn gör me si ge re kir de di. Bar týn / ci han 27 % dey le 2009 yý lýn da bin nü fus ba þý na 17,4 do - ðum, 2010 yý lýn da i se bin nü fus ba þý na 17 do - ðum düþ tü. Ka ba do ðum hý zý böl ge sel baz da in ce len di ðin de, ge çen yýl ka ba do ðum hý zý nýn en yük sek ol du ðu böl ge bin de 27,3 i le Gü ney - do ðu A na do lu Böl ge si, en dü þük ol du ðu böl ge i se bin de 11,4 i le Ba tý Mar ma ra ol du. Ge çen yýl ge nel do ður gan lýk hý zý (15-44 yaþ gru bun da bin ka dýn ba þý na dü þen do ðum sa yý sý) i se bin - de 71,5 ol du. Ge nel do ður gan lýk hý zý 2009 yý - lýn da bin de 72,9 o la rak he sap lan mýþ tý. ORTALAMA ÇOCUK SAISI: 2 TOPLAM do ður gan lýk hý zý (bir ka dý nýn do ður gan ol du ðu dö nem ya ni yaþ dö ne mi bo yun ca do ðu ra bi le ce ði or ta la ma ço cuk sa yý sý) 2009 yý lýn da 2,07 ço cuk i ken bu ra kam 2010 yý lýn da 2,03 ço cuk ol du. Baþ ka bir de yiþ le bir ka dý nýn do ður gan ol du ðu dö nem bo yun ca do ðu ra bi le ce ði or ta la - ma ço cuk sa yý sý 2 o la rak he sap lan dý. a þa ö zel do ður gan lýk hýz la rý in ce len di ðin de i se en yük sek do ður gan lýk hý zý nýn yaþ gru bun da ol du ðu gö rül dü. a þa ö zel do ður gan lýk hý zý nýn Ýs tan bul, Ba tý Mar ma ra, E ge, Do ðu Mar ma ra, Ba tý A na do lu, Ak de niz, Or ta A na do lu, Ba tý ve Do ðu Ka ra de niz böl ge le rin de yaþ gru bun da, Ku zey do ðu, Or ta do ðu ve Gü ney do ðu A na - do lu böl ge le rin de i se yaþ gru bun da yük sek ol du ðu gö rül dü yý lýn da do ðum ya - pan an ne le rin or ta la ma ya þý i se 27,2 ol du. Do ðum lar da en yük sek or ta la ma yaþ 27,8 i le Ýs - tan bul, en dü þük or ta la ma yaþ i se 26,2 i le Or ta A na do lu Böl ge sin de gö rül dü. An ka ra / a a Ba tan ge mi de 8 ka yýp DIÞÝÞLERÝ Ba kan lý ðý, Ad ri ya tik te ya þa nan ka za nýn ar dýn dan ba tan ve mü ret te ba tý nýn ta ma mý Türk o lan Re i na 1 i sim li ge mi nin kap - tan ve i kin ci kap ta ný nýn kur ta rýl - dý ðý ný, ka lan 8 per so ne lin a ran - ma sý na Ar na vut luk ma kam la rýn - ca ha len de vam e dil di ði ni bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a - çýk la ma da, Tür ki ye nin Ti ran Bü - yü kel çi li ði ve Baþ ba kan lýk De niz - ci lik Müs te þar lý ðý A na A ra ma Kur tar ma Ko or di nas yon Mer ke - zi nden a lý nan bil gi le re gö re, Dur - res-ba ri a ra sýn da 189 yol cu i le se - fer ya pan Türk bay rak lý An ka ra fe ri bo tu i le Mal ta bay rak lý Re i na 1 i sim li yük ge mi si nin, sa at te Ar na vut luk un Dur res Li ma ný nýn yak la þýk 20 de niz mi li a çý ðýn da çar pýþ tý ðý kay de dil di. A çýk la ma da þun lar be lir til di: Ka za nýn ar dýn - dan ký sa sü re son ra ba tan ve mü - ret te ba tý nýn ta ma mý Türk o lan Re i na 1 i sim li ge mi nin kap tan ve i kin ci kap ta ný kur ta rýl mýþ o lup, ka lan 8 per so ne lin a ran ma sý na Ar na vut luk ma kam la rýn ca ha len de vam e dil mek te dir. An ka ra Fe ri - bo tun da bir ha sar ve can kay bý ol - ma mýþ týr. Ti ran Bü yü kel çi li ði miz a ra ma-kur tar ma ça lýþ ma la rý ný ya - kýn dan ta kip et mek te o lup, Dur res þehrin de ku ru lan kriz mer ke zin de Bü yü kel çi li ði mi zin i ki per so ne li de gö rev yap mak ta dýr. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Sö mü rü ye is yan Zen gin ül ke le rin li der le ri nin ve ya IMF, Dün ya Ban ka sý gi bi ku ru luþ la rýn top lan tý - la rý es na sýn da ya pý lan pro tes to ey lem le ri - ni bi li yo ruz. Bu ey lem ler de za man za man ger - gin lik le rin ya þan dý ðý ný ve ey lem ci ler le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ça týþ ma lar ce re yan et ti ði ni de. A ma bu ey lem le rin ge nel de a nar þist ve mar ji - nal grup la rýn i þi o la rak gö rü lüp, o nun i çin pek cid dî ye a lýn ma dý ðý da bir vâ ký a. Bu yüz den, söz ko nu su top lan tý la rýn ya pý la ca ðý þe hir ler de ki em - ni yet bi rim le ri nin gün de min de ge çi ci bir a larm du ru mu o la rak yer iþ gal et tik ten son ra u nu tu lup gi di yor lar ve son ra yi ne ru tin a ký þa dö nü lü yor. New ork ta dün ya ka pi ta liz mi nin mer ke zi o - la rak bi li nen Wall Stre et in he men ya ký nýn da baþ la yan ey lem le rin de böy le ol du ðu dü þü nül - müþ tü baþ lan gýç ta. A ma son ra i þin ren gi de ðiþ ti. Ýlk gün ler de pro tes to lar yüz de 1 lik mar ji nal bir ke si min ma ri fe ti o la rak su nul ma ya ça lý þýl dý ve sa man a le vi gi bi par la yýp sö ne ce ði zan ne dil di. Ne var ki, öy le ol ma dý. Hem New ork ta ki ey lem le re ka tý lým hýz la art tý, hem de pro tes to lar A me ri ka nýn di ðer þe hir le ri ne ya yýl dý. Da ha sý, çok ký sa sü re de bir çok baþ ka ül ke ye de sýç ra dý, Bu nun so nu cun da, Wall Stre et e fen di le ri nin kon tro lün de ki med ya, baþ lan gýç ta gör mez lik ten gel me yi ter cih et ti ði ey lem le re da ha faz la bi gâ ne ka la ma dý. Pro jek tör ler ey lem a lan la rý na çev ril di. Be ra be rin de, e ko no mist ler ve sos yal bi lim ci - ler, pro tes to la rýn ar kap la ný na i liþ kin e sas lý a na - liz ler yap ma ya baþ la dý lar. Bir a vuç zen gi nin ser - ve ti ni her ge çen gün kat la ya rak bü yü tür ken, e - me ðiy le ge çi nen le ri mað dur e den a da let siz sö - mü rü sis te mi ye ni den sor gu lan ma ya baþ lan dý. Be di üz za man 19. yüz yýl ka pi ta liz mi ni e leþ ti rir - ken, Bu de vir de su i is ti ma lât o de re ce ye var dý ki, bir ser ma ye dar, ken di ye rin de o tu rup, ban ka lar va sý ta sýy la bir gün de bir mil yon ka zan dý ðý hal de, bir bi ça re a me le, sa bah tan ak þa ma ka dar tah te - larz (ye ral týn da ki) ma den ler de ça lý þýp, ku t-u lâ - ye mut (öl me ye cek ka dar) de re ce sin de, on ku - ruþ luk bir üc ret ka za ný yor. Þu hal müt hiþ bir kin, bir ið bi rar (kýr gýn lýk) ver di ki, a vam ta ba ka sý ha - vas sa i lân-ý is yan et ti di yor (Mek tu bat, s. 618). A ra dan ge çen bu kadar za ma na; hak ye ri ne kuv vet ve fa zi let ye ri ne men fa at ü ze ri ne bi na e - di len sis te min ü ret ti ði bun ca kriz le re ve za man i çin de ya pýl dý ðý söy le nen i yi leþ tir me ve yu mu - þa ma la ra rað men i þin ö zün de çok faz la de ði þen bir þey ol ma dý ðý, son ge liþ me ler le or ta ya çý ký yor. Wall Stre et Jo ur nal ga ze te sin de çý kan En zen - gin 400 A BD'linin top lam 1.53 tril yon do la rý var. Bu nun 700 mil yar do la rý, en te pe de ki 50 ki þi nin e lin de bil gi si (Va tan, ) buna bir ör nek. A me ri ka da ki ey lem ci le rin is ya ný, bu du ru mu ne ti ce ve ren çar pýk sis te me. Bu hak sýz dü zen den ne ma la na rak ser vet le ri ne ser vet ka tan la rýn on la - rý yüz de 1 lik mar ji nal bir grup o la rak ni te le - me si i se, tep ki ve öf ke le ri ni da ha týr man dýr mýþ. Bu na kar þý di yor lar ki: A sýl yüz de 1 siz si niz, biz i se top lu mun yüz de 99 u nu tem sil e di yo ruz. Ey lem le rin A rap ba ha rý na ben ze ti lip Tah rir Wall Stre et e ta þýn dý de nil me si, be ra be rin de, A ca ba bu o lay la rýn ar ka sýn da da So ros un par - ma ðý mý var? su a li ni gün de me ge tir di. Sos yal med ya að la rý nýn bu pro tes to lar da da et kin þe kil - de dev re de ol ma sý, bu so ru i þa ret le ri ni art týr dý. Ger çi her ta þýn al týn da So ros u a ra yýp bu ki þi - ye ger çek te ol du ðun dan da ha bü yük bir güç at - fet mek, a bar tý o la rak gö rü le bi lir. A ma So ros u, o da ðýn da meþ hur Rots child a i le si nin de yer al dý - ðý ve dün ya nýn gi di þa týn da et kin rol ler üst len miþ bir or ga ni zas yo nu nun vit rin de ki ak tö rü o la rak gör mek, kar þý kar þý ya o lu nan vâ ký a yý da ha den - ge li ve ger çek çi yo rum la ma nýn yo lu nu a ça bi lir. Pe ki, bu bað lam da Wall Stre et ey lem le rin de de So ros par ma ðý o la bi lir mi? Müm kün. Su ret-i hak tan gö rü ne rek gaz al mak ve hak lý ta lep le ri yön len dir mek, hep baþ vu ra gel dik le ri bir tak tik. A ma Sa id Nur sî nin tes bi ti bu o lay lar da da ge - çer li: Be þer (in san lýk) e sir ol mak is te me di ði gi bi e cir (üc ret li) ol mak da is te mi yor. (a.g.e., s. 800) Sö mü rül me yi ise hiç is te mi yor...

4 4 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ KÜLTÜR SANAT mfut ho o.com Ýl ha mi e ðin A ða bey Bir ses ge li yor çok u zak lar dan Bu ses bel li ki ö lü mün se si Du ya ný gö tü rür bu dün ya dan Ö lü me ha zýr lan ma lý du yan bu se si Gi de nin ki mi mem nun ki mi mah zun Kalp ler bý ra kýr ar dýn dan, göz yaþ la rýy la. Ne mut lu hak yol dan gi den in sa na, Bu lu þur o ra da sev dik le riy le. Bu nun i çin, in san mes rur ve mü te bes sim Bir hal de kar þý la ma lý öm rün son de mi ni. Ýz mit in ka dim te mel ta þý ve e mek tar la rýn dan, hak yol dan gi den bir a ða be yi mi zi, so ðuk bir güz gü nün - de, 17 E kim 2011 ta ri hin de a hi re te yol cu et tik. As len Er zu rum lu o lan Ýl ha mi A ða be yi mi zin, bil - di ðim ka da rýy la di ðer kar deþ le ri de Nur Ta le be si i di. Ýz mit in a rým ca/kör fez il çe sin de i ka met et mek tey - di. ýl lar ca Pek tim de ça lýþ týk tan son ra e mek li ol - muþ tu. a rým ca bel de sin de ki e vin de yýl lar ca Ri sâ le-i Nur ders le ri ya pýl mýþ tý. Þu an da ders ha ne o lan ye ri de o ver miþ ti za ten. Ýs ti ka met li, son de re ce te va zu sa hi bi ve dâ vâ sý na sa dýk bir a ða be yi miz di. Bu nun böy le ol du ðu, Ýz mit ce ma a ti nin bü yük ço ðun lu ðu nun ce na ze si ne ka týl - ma sýy la da an la þýl mýþ ol du. O ka la ba lýk ve þu ur lu i - man lý ce ma a tin hep bir a ðýz dan gür bir ses le hak la rý - ný he lâl et me si ve Ý yi bi li riz þa hit li ði, a ða be yi miz i - çin mu hak kak ki bir be rat se ne di an la mýn da dýr di ye i na ný yo ruz le rin ba þýn da ya pý lan bir fa a li yet te ki sa mi mi - ye ti ni bir a ða be yi miz an lat mýþ tý. Ýs tan bul da kâ ðýt top la ya rak ya pý lan bir hiz met bi na sýn dan bah se dil - miþ. Ýz mit ce ma a ti de ay ný fi kir den yol da çý ka rak kâ - ðýt top la ma ya baþ la mýþ lar. Ýl ha mi A ða bey de sa mi - mi yet le kâ ðýt top la ma ya baþ la mýþ. Ken di ne gö re e - pey bir mik tar top la dý ðý ný dü þü ne rek, a ra ba sý o lan bir a ða be yi ýs rar la a ra yýp ge lip al ma sý ný söy le miþ. O a ða - bey de gel di ðin de bak mýþ lar ki top lam kg kâ ðýt var. O za man ki pa ray la an cak gi diþ-ge liþ ma zot pa ra sý ný bi le kar þý la mý yor. Fa kat bu ra da be lirt mek is - te di ðim, ce ma a tin al dý ðý bir ka ra rý sa mi mî ve ti tiz bir þe kil de uy gu la yýp, so nuç lan dýr ma ya ça lýþ ma sý. Ýz mit te ki Cu mar te si ders le ri ne ge nel lik le ge lir, kol tuk lar da yer ol du ðu hal de ço ðun luk la ö zel lik le ye re o tu rur du. Son za man lar da has ta lý ðý na rað men bu ö zel li ði ni yi ne de de ðiþ tir me miþ ti. Son Cu mar te si der sin de ( ) yi ne ký sa bir soh bet yap mýþ, ders bi tip, yat sý na ma zý ný da kýl dýk - tan son ra va kýf mer ke zin den be ra ber çýk mýþ týk. O ge ce sa at su la rýn da yük sek tan si yon dan has ta - ne ye kal dý rýl mýþ ve bir da ha da a yý la ma mýþ tý. Al la hým! Sen o nun Rab bi sin, o nu Sen ya rat týn. O nu Ýs lâm a Sen hi da yet et tin. Ru hu nu a lan da Sen - sin. Giz li ve a çýk hâl le ri ni en i yi bi len Sen sin. O nu af - fet men i çin a ra cý lýk et me ye gel dik, ne o lur o nu ba - ðýþ la! (E bû Dâ vud) Al lah o na rah met et sin! Ýn nâ lil lâh ve in nâ i ley hi râ ci ûn. Evliya Çelebi nin musýkî dünyasýna Seyahat naðme SE A HAT NA ME SÝN DE, dö ne mi nin mu sý kî kül tü rü - ne ay na tu tan; IV. Mu rad i le mu sý kî soh bet le ri ya pan, bü yük mu sý kî þi nas Ev li ya Çe le bi nin ha ya týn da ki nað - me ler gü nü mü ze ta þý ný yor. Çe le bi nin Se ye hat na - me si ne a týf ta bu lu nan Se ya hat-nað me baþ lýk lý kon - ser Bo ra Uy maz ýn yo ru muy la, yarýn akþam sa at de CRR de! 400 yýl ön ce 4000 bes te kâr Ge zip an lat tý ðý yer ler ka dar gü zel se si ve mu sý kî ye o lan tut - ku suy la da meþ hur Ev li ya Çe le bi nin ya þa dý ðý dö nem mu sý kî cen ne ti o la rak ni te len di ri li yor. Sebebi, gü nü - müz den yak la þýk 400 yýl ön ce, bu top rak lar da IV. Mu rad, A li Uf ki, Çöm lek çi za de Re cep Çe le bi ve It - rî nin de a ra la rýn da bu lun du ðu mü zik a da mý nýn ye tiþ miþ ol ma sý. CRR de ger çek le þe cek o lan Se ya hatnað me baþ lýk lý kon ser de dö ne min e ser le ri nin ya ný sý - ra Se ya hat na me de bah si ge çen mu sý kî bil gi le ri ne de yer ve ri le cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Ta rih yaz mak i çin di ni ni bi le cek sin TARÝHÇÝ-AZAR Meh med Ni ya zi, Bir mil le tin ha fý za - sý ný e sir al dý ðý nýz za man on la rýn ge le ce ði ni in þa et mek çok ko lay dýr de di. Ö tü ken a yýn la rý ta ra fýn dan ya yým la - nan Plev ne ad lý son ro ma ný nýn ta ný tý mý a ma cýy la Ti - maþ Ki tap-kah ve de dü zen le nen top lan tý da ko nu þan Meh med Ni ya zi, ya zý lan ta rih ki tap la rýn da ki kay nak la rýn hep yurt dý þýn dan a lýn dý ðý ný söy le di. Ni ya zi, Bir mil le tin ta ri hi ni yaz mak i çin ön ce di ni ni bi le cek sin. O din, mil le - tin vic da ný ný o luþ tu rur. Ha re ke ti i zah i se vic dan la müm - kün o lur. Bu nu bil me ye nin ta rih yaz ma þan sý o la maz. Ý - kin ci o la rak i se o mil le tin di li ni bi le cek sin. Ke li me le rin za man la ne ka dar ve na sýl de ði þim gös ter di ði ni bil mek ge rek. Ak si hal de ya zý lan ta rih doð ru çý ka rým lar ya pa - maz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Japon -Türk Eðitim Vakfý (JATEF) ve Okayama Türk Kültür Merkezi tarafýndan düzenlenen 6. Türk - Japon Dostluk Mehter, Japonlar ýn gönlünü fethetti Buluþmasý, Türk Hava ollarý nýn desteði ile 5-11 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Japonya nýn Osaka ve Okayama þehirlerinde gerçekleþtirildi. Bu yýl düzenlenen faaliyetin geliri, 11 Mart 2011 de Japonya da meydana gelen deprem ve tsunami felâketinden zarar görenlere baðýþlandý. Türkpetrol Vakfý koordinatörlüðünde yürütülen proje çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ýstanbul Tarihi Türk Müziði Topluluðu Mehter Bölümü ve Japon Tenriodaiko Davul Topluluðu 7 Ekim 2011 tarihinde Osaka da ve 10 Ekim 2011 tarihinde Okayama da 3 konser verdi, 2 açýk hava gösterisi yaptý ve festival yürüyüþüne katýldý. Konserlerde halk oyunlarý ekibi Ege ve Karadeniz bölgesinden örnekler sunarken topluluða baðlý semazenler de bir gösteri gerçekleþtirildi. Ayrýca Renaiss galerisinde açýlan sergide Türkpetrol Vakfý tesbih koleksiyonu ile ebru sanatçýsý Sadrettin Özçimi ve Hattat Mustafa Cemil Efe nin eserlerinden örnekler sergilendi ve büyük ilgi gördü. Mehter Bölümü nün, konserlerde Japon halk þarkýsý Sakura yý da repertuarýna dahil etmesi, seyirciler tarafýndan büyük coþku ile karþýlandý. eni Asya / Ýstanbul SELÇUKLU DEVRÝ, ÝSLÂMIN ALTIN ÇAÐLARINDAN BÝRÝDÝ urt içi ve yurt dýþýndan çok sayýda akademisyenin katýldýðý Selçuklularda Bilim ve Düþünce Sempozyumu Konya da baþladý. Keçe sanatý tekrar canlandýrýlacak ÝS TAN BUL Ay dýn Ü ni ver si te si ta ra fýn dan, Ýs tan bul Kal kýn ma A jan sý 2010 yý lý Kar A ma cý Güt me yen Ku ru luþ la ra ö ne lik a ra tý cý En düs tri le rin Ge liþ ti ril me si Ma lî Des tek Prog ra mý na su nu lan ve bir yýl sü re sin ce 130 ki þi nin uy gu la ma lý e ði tim a la ca ðý Ke çe Mer ke zi Pro je si des tek al ma ya hak ka zan dý. Gün gö ren il çe sin de ya þa yan, 18 yaþ ü ze rin de o lan ve o ku ma yaz ma bi len, ge le nek sel ve mo dern ke çe ü re tim tek nik le ri ni kul la - na rak teks til ü rün le ri ve ak se su ar ü ret - me ye is tek li, bu a lan da ü re tim yap ma sý - ný en gel le ye cek be den sel en ge li ol ma - SOL DAN SA ÐA 1. Tav si ye mek tu bu. - Ö - lü le re ge çi ci ha yat ren gi ve ren pey gam ber. 2. Gü ven, gü venç, em ni yet. - Rüz gâ rýn es - ti ði yö nü gös ter mek i çin di rek þap ka la rý - nýn üs tü ne ko nu lan yel ko van bi çi min de ki a raç. 3. Gü müþ renk li, yu mu þak, dö vül - gen, sü nek bir me tal. - u mur ta, yað da ký - zar týl dýk tan ya hut su da haþ lan dýk tan son - ra ü ze ri ne sa rým sak lý yo ðurt dö kü le rek ya - pý lan ye mek. 4. A þýk ke mi ði. - Be lir ti ler, a - lâ met ler. 5. Bas kýn ge len, e zen, e zi ci. - Ku - zu se si. 6. Dü þün ce siz ce her i þe a tý lan, cü - ret kâr. - Bi lim sel bir ger çe ði gös ter mek, bir ya sa yý doð ru la mak, bir var sa yý mý ka - nýt la mak a ma cýy la ya pý lan iþ lem. 7. Bir ses len me ni da sý. - Par lak, gü zel ba kýþ lý. - Ýs yan e den. 8. Ger çek leþ ti ril me si za ma na bað lý is tek. - Bir kim se nin bir þe yi an la ma ve ya ya pa bil me ni te li ði, ka bi li yet, is ti dat. 9. Her ke sin söy le di ði ni ya pan, il ti fat tan hoþ - la nan, il ti fat me rak lý sý (kim se). - Bir kim se - nin, bir tü zel ki þi nin mül ki ye ti al týn da bu - lu nan, ta þý nýr ve ya ta þýn maz var lýk la rýn bü tü nü. 10. Bir el i þi ni ve ya me ka nik bir i - þi ger çek leþ tir mek i çin ö zel o la rak ya pýl - mýþ nes ne. - Baþ sað lý ðý di lek le ri. yan 30 va tan da þýn, ke çe sa na tý a la nýn da ken di le ri ni ge liþ ti re rek, ge lir el de et me si i çin bü yük bir fýr sat su na cak. Ke çe ü re - tim tek nik le ri ni kul la na rak fark lý teks til ü rün le ri ve ak se su ar ü re ten ka tý lým cý lar, kay bol mak ta o lan ke çe sa n'a tý ný ye ni den can lan dý ra rak Ýs tan bul un öz gün lü ðü - nün ge liþ ti ril me si ne ve kül tü rel sür dü - rü le bi lir li ði ne bü yük bir kat ký sað la ya - cak. Öð re tim prog ra mý nýn a çý lýþ top lan - tý sý, 27 E kim 2011 ta ri hin de Ýs tan bul Ay dýn Ü ni ver si te si Flor ya Kam pü sü nde yer a lan Ke çe Mer ke zi nde ger çek le þe - cek. e ni as ya / Ýs tan bul BULMACA CUM HUR BAÞ KAN LI ÐI hi ma ye sin de dü zen le nen Sel çuk lu lar da Bi lim ve Dü þün ce Sem poz yu mu yurt i çi ve yurt dý þýn dan çok sa yý da a ka de mis ye nin ka týl dý - ðý a çý lýþ o tu ru muy la baþ la dý. Sem poz yu mun ev sa hip - li ði ni üst le nen Sel çuk lu Be le di ye Baþ ka ný U ður Ýb ra - him Al tay a çý lýþ ko nuþ ma sýn da; Sel çuk lu la rýn, ha kim ol du ðu böl ge de si ya sî, di nî ve il mî an lam da bir çok ye - ni li ðe im za a tan bir dev let ol du ðu nu söy le di. Kon ya De de man O tel de ya pý lan a çý lýþ prog ra mýn da Sel çuk - lu Be le di ye Baþ ka ný U ður ib ra him Al tay, 11. yüz yýl da Or ta do ðu ve A na do lu da hü küm sü ren Sel çuk lu la rýn dün ya ta ri hin de çok ö nem li, na di de bir dev let ol du - ðu nu bil dir di. Sel çuk lu Dev le ti nin hü küm sür dü ðü yýl lar da bi lim ve dü þün ce a la nýn da çý ðýr aç tý ðý ný be lir - ten Al tay, Sel çuk lu dev ri bu gün dün ya nýn ha ya tý ný et ki le yen Bi ru ni, Ýb ni Si na, Mev lâ nâ, Ma tu ri di ve Ko - ne vi le rin ye tiþ ti ði bir de vir dir. Bu de vir Ýs lâm me de - ni ye ti nin al týn çað la rýn dan bi ri dir. Bu yüz den Sel çuk - lu Dev le ti ay rý ca in ce len me si ge re ken, e le a lýn ma sý ge re ken bir dev let. Sel çuk lu yu bu ka dar yü cel ten baþ ka bir et ken de bir a ra da ya þa ya bil me pra ti ði nin en gü zel ör nek le rin den bi ri ni dün ya ya en i yi þe kil de sun ma sý dýr. þek lin de ko nuþ tu. Bu an lam da Sel çuk - lu la rýn bir çok et nik grup a ra sýn da say gý ve sev gi ye da ya lý bir a ra da ya þa ma i ra de si sað la dý ðý ný vur gu la - yan Al tay, bu gün bir a ra da ya þa ma ko nu sun da so - run ya þa yan dün ya nýn, Sel çuk lu la rý ye ni den ta ný ma - ya ih ti ya cý ol du ðu nu kay det ti. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Sad ra zam la rýn ya da çe þit li dev let a dam la rý - nýn pa di þa ha ver dik le ri ar ma ðan. 2. Mer ha le, a dým. - a pý lan iþ, e dim, fi - il. 3. Can kur ta ran san da lý. - i ðit, ö zel lik le Ba tý A na do lu köy yi ði di, zey - bek. 4. Av ru pa Pa ra An laþ ma sý. - Ýþ siz lik, iþ siz kal ma. 5. Gü zel ko ku. 6. Bir bi nek hay va ný. - Hoþ nut suz luk be lir ten söz ve ya ya zý. 7. Hal ter spo - run da a ðýr lý ðý o luþ tu ran ki lo la rý bir bi ri ne bað la yan me tal çu buk. - Ýç A - na do lu að zýn da hi kâ ye. 8. Çi çek siz bit ki ler de ü re me or ga ný. - Dut gil ler - den, ku zey ya rým kü re nin ge nel lik le ý lý man böl ge le rin de ye ti þen, yap rak - la rýy la i pek bö ce ði bes le nen a ðaç. 9. Pa di þah fer ma ný. - Bir ten bih sö zü. 10. Bir ko nu da di ren me, a yak di re me. - Dü ðün ler de çal gý sýz o la rak tür - küy le oy na nan bir halk o yu nu. 11. Tek lik i kin ci ki þi yi gös te ren söz. - Prob lem, so run. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 12. Ge yik gil ler den, Gü ney Av ru pa ve Ku zey Af ri ka'da 1 T E L E F E R Ý K Z E K ya þa yan, ya zýn pos tun da ak be - nek ler o lu þan, er - kek le ri nin boy - nuz la rý u ca doð ru kü rek bi çi min de ge niþ le yen bir cins ge yik. Sem poz yum Dü zen le me Ku ru lu Baþ ka ný Prof. Dr. Mus ta fa De mir ci i se sem poz yu mun dü zen len me se - bep le ri ve a maç la rý ko nu sun da bil gi ver di. De mir ci, ge nel de dün ya, ö zel de Ýs lâm ta ri hi ü ze rin de çok ö - nem li et ki le ri o lan Sel çuk lu me de ni ye ti nin Tür ki - ye de, Ýs lâm dün ya sýn da ve dün ya da ta nýn ma dý ðý ný söy le di. Prof. Dr. De mir ci, ap tý ðý mýz a raþ týr ma ne ti ce sin de, Ýs lâm ve dün ya ta ri hin de çok ö nem li et ki le ri o lan Sel çuk lu ta ri hiy le il gi li a ka de mis yen sa - yý sý nýn ma a le sef Tür ki ye de 30, Ýs lâm dün ya sýn da 5 ka dar ol du ðu nu tes bit et tik. Bu du rum, 11. yüz yýl da ye tiþ tir di ði bi lim, dü þün ce ve ta sav vuf in san la rýy la Ýs lâm me de ni ye ti ne, dün ya ta ri hi ne çok ö nem li et - ki le ri o lan Sel çuk lu la rýn ta nýn ma sý a çý sýn dan ü zün - tü ve ri ci dir. i fa de si ni kul lan dý. Sem poz yu mun a ka - de mik dün ya ya ye ni den yol gös te re ce ði ni vur gu la - yan De mir ci, sem poz yum i çin u lus la r a ra sý çap ta du yu ru yap týk la rý ný, or ga ni zas yo na teb lið sun mak ü ze re 500 ki þi nin mü ra ca at et ti ði ni ak tar dý. Cum - hur baþ kan lý ðý hi ma ye sin de Kon ya Sel çuk lu Be le di - ye si nin ev sa hip li ðin de dü zen le nen; IR CÝ CA, TÝ KA, Türk Ta rih Ku ru mu, Ta ri hî Kent ler Bir li ði, Kon ya Va li li ði, Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si, Sel çuk i le Kon ya ü ni ver si te le ri nin des tek ver di ði 2. U lus la ra - ra sý Sel çuk lu Kül tür ve Me de ni ye ti-sel çuk lu lar da Bi lim ve Dü þün ce Sem poz yu mu 3 gün sü re cek. Sem poz yum da 21 de ði þik ül ke den 120 a ka de mis yen 116 teb lið su na cak. Kon ya / ci han Ý P F O A P N E A K K A A D E A T E T K O A S R E A N S T L E A N Z E E B A L A M T A T Ý T A C O M A A K A Z A R O J E B B O L E R O N Ý S R I Z A T A K A M S E L T D A M L M A M E A K E L A M A Þ E L Ý S A K A

5 MEDA POLÝTÝK 5 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ ÇARÞAMBA sa ba hý u yan dý ðý mýz da duy duk la rý mýz tek ke li me i le kor kunç i di. Bu gi bi du rum lar da top lu mun duy gu sal tep ki le ri, bu da bel ki çok do ðal ve sað lýk lý, en te pe nok ta la ra u la þý yor. An cak, bu gi bi du rum lar da da hi yi ne de se rin kan lý lý ðý el den bý rak ma mak ge re ke bi lir. Tep ki sel dav ra nýþ lar do ðal ve sað lýk lý a ma ye ni þe hit le - re en gel o la ma dý, o la mý yor ve o la ma ya cak. Se rin kan lý lýk i se baþ ka genç le rin ö lü mü ne bir ih ti mal en gel o la bi lir. Bu ya zý da, se rin kan lý lýk der ken kas tet ti ðim i ki ko nu yu aç ma ya gay ret e de ce ðim. Bi rin ci si, her kor kunç o lay son ra sýn da a de ta copy-pas - te ya ni kop ya la-ya pýþ týr yön te miy le di le ge ti ri len res mi ve si vil tep ki ler den vaz ge çil me si ge re ði. Her kor kunç, þe hit ver me miz le so nuç la nan o lay dan son ra as ke ri yet ki li ler böl ge nin çem be re a lýn dý ðý ný ve ge niþ çap lý bir o pe ras yo nun baþ la týl dý ðý ný a çýk lý yor lar. Bu res mi de me ci duy du ðum da be nim mi dem kal ký yor. Dev le tin gü ven lik güç le ri nin as li i þi za ten bir sal - dý rý son ra sý ge re ði ni yap mak. An cak, bir a raþ týr ma ya pýl sýn, di ye lim son men fur o lay dan son ra a çýk la nan bu çem be re al ma ve ge niþ kap sam lý o pe ras yon lar son ra sý kaç ki þi nin ya ka lan - dý ðý bir a çýk lan sýn. Res mi yet ki li ler ken di ka pa lý çev re le rin de ya þý yor lar; va tan daþ bu çem be re al ma ve ge niþ çap lý o pe ras yon laf la rý ný duy du ðun da suç lu la rýn yi ne sýr ra ka dem bas týk - la rý ný an lý yor, ve ma a le sef de doð ru su nu an lý yor. Dev le tin en te pe sin den da ha a þa ðý ma kam la ra ka dar, lüt fen, her men fur sal dý rý son ra sý, ar týk sab rý mýz taþ mýþ - týr, PKK ya dev le tin kah re di ci gü cü nü gös te re ce ðiz, kim se dev let le güç ya rý þý na gir me sin, vs. gi bi ar týk ku la - ða çok an lam sýz ge len söz ler sar fe dil me sin. Bu söz le ri ek ran lar dan du yan va tan daþ la rýn, dev let bü yük le ri ne ne de dik le ri ni bu ra da yaz ma ya hem a i le ter - bi yem, hem ba sýn ka nu nu, hem de TCK 301 i zin ver - mez za ten. Pe ki dev let ne ya pa cak? Dev let bu tür an lam sýz, ar týk ku lak la rý a þýn dýr mýþ bu söz le rin i fa de si ye ri ne, ko nu nun ge re ði ni yap ma lý dýr. Bu ge rek ne dir, bu gün bu nu aç ma nýn za ma ný de ðil a ma a kýl tu tul ma sý ya þa ma yan her kes bu nu bi raz bi li yor. Ý kin ci ko nu i se te rör o lay la rý, sal dý rý lar, þe hit ler i le bir hu kuk dev le ti nin at ma sý el zem a na ya sal, ya sal a dým lar a - ra sýn da ki her tür lü zi hin sel ba ðý tü müy le ko par mak. Te rör sür dü ðü sü re ce a na ya sal, ya sal re form la rý yap - mak o la nak sýz dýr yak la þý mý nýn ne ka dar yan lýþ ve teh li - ke li bir yak la þým ol du ðu dün Hak ka ri de ver di ði miz þe - hit ler le bir kez da ha or ta ya çýk tý. 24 Ma yýs 1993 gü nü de E la zýð-bin göl yo lun da 33 as - ke ri mi zi kay bet tik; bu o la yýn ha la tam ay dýn lan ma dý ðý ka ný sý yi ne ak lý ba þýn da her ke se e ge men. O gün TBMM nin gün de min de o lan af me se le si, bu sal dý rý ne de niy le raf la ra kal dý rýl ma mýþ ol sa, muh te me len 19 E kim 2011 kor kunç sal dý rý sý da ger çek leþ me ye bi lir i di. Bir ke sim, kim ol duk la rý çok ka ran lýk, ne za man ya sal, a na ya sal a dým lar TBMM nin gün de min de i ken sal dý rý - yor, þe hit ler ver di rip, a na ya sal ve ya sal re form la rý gün - dem den çý kart tý yor i se, TBMM nin böy le kon jonk tür ler - de ge ri a dým at ma sý nýn bu ka ran lýk ke si min tu za ðý na düþ mek an la mý na gel di ði ni ha la na sýl an la mý yo ruz? Bu gün bu ko nu ya gir me ye ce ðim a ma 18 E kim ge ce si bir tu ga ya (!) ger çek leþ ti ri len ve bu sa týr la rý yaz dý ðým sa - at ler de 24 þe hit ve çok sa yý da ya ra lý i le so nuç la nan o lay ül ke mi zin gü ven lik a la nýn da ne ka dar a cýk lý bir du rum da ol du ðu nu or ta ya bir kez da ha koy du. 200 PKK lý nýn sý ný ra a ðýr si lah lar la yak laþ tý ðý ný gö re - me yen, sa ba ha ka dar sü ren ça týþ ma da a nýn da des tek ü re te me yen bir or du ya ne ka dar or du de ne bi le ce ði ni siz o kur la rýn tak di ri ne bý ra ký yo rum; bu nok ta da be - nim de se rin kan lý lý ðým bi ti yor doð ru su. E mek li De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný Öz den Ör nek bu so ru nun ce va bý ný as lýn da a ný la rýn da yaz mýþ i di di ye ha týr lý yo rum. E ser Ka ra kaþ, Star, 21 E kim 2011 ACI bü tün a ðýr lý ðýy la ü ze ri mi ze çök tü - ðün de ye ter di yo ruz; ar týk sö zün bit ti ði yer de yiz! De rin öf ke ve ça re siz li ðin med ya da - ki son sö zü bu ol du! A ma dü þü nün þöy le bir... ýl lar dýr ne çok söy le dik, man þet yap týk, tek rar la dýk bu la fý ve so nun da nay lon laþ tý! Ý çin de ki kýr gýn lýk duy gu su nu bi le ak ta ra maz ol du. En kö tü sü de ya vaþ ya vaþ mi li ta rist bir me sa ja dö nüþ tü. Oy sa... En kor kunç sa vaþ lar bi le e nin de so - nun da bi ter. En kes kin düþ man lýk lar bi le çö zü lür, öf ke ler di ner. A ma söz bit mez. So nun da o tu rup ko nuþ ma mýz ge - re kir. a ni ký rýk dö kük de ol sa, ba zen bo - ða zý mýz da tý ka nýp kal sa da sö ze muh - ta cýz. Söz bi ter se, in san lýk bi ter! *** Doð ru! Vu ru lup dü þen de li kan lý lar i çin bi - zim sö zü mü zün bir an la mý kal ma dý ar týk! Dün Ka nat ýn (At ka ya) yaz dý ðý gi bi... Göz yaþ la rý nýn dam la ya ma ya ca ðý bir yer de... A jans gö rün tü le ri nin iz le ne me ye ce - ði bir yer de... Kür sü ko nuþ ma la rý nýn, mey dan nu - tuk la rý nýn, top lan tý çý ký þý ya pý la cak a - çýk la ma la rýn ve el bet te la net le me/ ký - na ma me saj la rý nýn zer re mis kal ta þý - ma dý ðý bir yer de genç be den ya tý yor du. On lar sö zü mü zün bit ti ði yer de ler. On la rýn ge ri de ka lan se ven le ri i çin de te sel li söz le ri miz ne ka dar an lam lý - dýr, tar tý þý lýr! *** A ma bu ül ke... Ve si ya set ku ru mu bil me li ki... Ko nuþ ma dan ol maz! A ma han gi sö zün bit me si, han gi si - nin tam da þim di baþ la ma sý ge rek ti ði ni i yi bil mek zo run da yýz. Me se la ar ka sý na sa vaþ ve þid de tin sak lan dý ðý ba rýþ kav ra mý na ih ti ya cý - mýz yok! Sa vaþ ba ron la rý na tes lim ol muþ par - ti ler ve sa va þa ba ðým lý ör güt ler bi zi kli - þe slo gan lar ve par lak i fa de ler le da ha faz la kan dý ra maz lar. Köh ne miþ ba rýþ slo gan la rý na de ðil, ger çek ten ba rýþ si ya se ti nin yo lu nu a - ça cak söz le re ih ti ya cý mýz var. BDP bu nu be ce re me ye cek se Kürt hal ký nýn ö nün den çe kil me li dir. Da ha faz la in kâr e de me ye ce ði miz bir ger çek de þu... a þa dýk la rý mýz semp tom la rý ba ký - mýn dan el bet te te rör dür a ma di na - mik le riy le ve son Çu kur ca sal dý rý sýn da gör dü ðü müz ha liy le bas ba ya ðý sa vaþ - týr! Te rör le yo ðun lu ðu ar ta rak ve ya a za - la rak da ol sa, sü rek li mü ca de le e der sin fa kat sa vaþ la rýn ka za na ný yok tur, ba rý þý var dýr. Öy le ya da böy le ba rý þýn di li ne ha - zýr lan mak zo run da yýz. Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah, 21 E kim 2011 SOÐUKKANLILIÐI ko ru mak, tah rik le re ka pýl ma mak, de mok ra si yo lun dan sap - ma mak... Baþ ba kan PKK sal dý rý sý son ra sý yap tý ðý a çýk la ma da bu üç nok ta nýn al tý - ný çi zi yor du. Ö nem li vur gu lar dý bun lar. Çu kur ca gi bi o lay lar öf ke yi ka bar týr, in ti kam ses le ri ni ço ðal týr, si ya se tin a la ný - ný da ral týr, sa vaþ çý dil ve man tý ðý ö ne çý - ka rýr lar. Bu tür or tam lar da ilk fe da e di - len, hat ta he def gö rü len, so rum lu i lan e - di len öz gür tar týþ ma, i fa de ve ba sýn öz - gür lü ðü o lur. Böy le o lun ca fa tu ra hem ül ke ye çý kar hem þid de tin ar ka sýn da ya tan a na so ru - nun çö züm ve si ya set mec ra sýn dan i yi ce u zak laþ ma sý na... Bu gü ne ge le lim... Tür ki ye bir sü re dir Kürt me se le si ni a - la bil di ði ne tar tý þý yor. MÝT-PKK gö - rüþ me le ri nin or ta ya çýk ma sý, za být la - rýn ya yýn lan ma sý, Ta raf Ga ze te si ne Ka ra yý lan ýn yaz dý ðý mek tup, ga ze te ci - le rin Kan dil e gi dip rö por taj ve ha ber yap ma la rý bu tar týþ ma nýn ö nem li a - raç la rý ol du lar. So ru nun çö zü mü ve si la hýn dev re dý þý kal ma sý i çin bu a raç la rýn ha ya ti ö ne mi var dýr. Si ya se ti tah kim e der, çö züm ham le le ri ne meþ ru i yet kay na ðý o luþ tu - rur, di ya log ve de mok ra si at mos fe ri nin o luþ ma sý na yar dým cý o lur lar. Ni te kim bu yi ne böy le ol du. Baþ ba ka nýn söz le ri ni bu nun i çin, bu de ðer li ve has sas si ya si a la nýn ko run ma - sý na i ma et ti ði ni var say dý ðý mýz i çin ö - nem se dik... Çün kü en di þe miz þid det son ra sý çiz gi ler hýz la kay ma sý, bu tür öz gür - lük a lan la rý nýn da ral týl ma sý ih ti ma li - dir. Öf ke ka bar ma sý nýn de ne tim, do - lay lý bas ký, san sür ve o to-san sür ü ze - rin den öz gür lük ve si ya si a lan sý nýr - lan ma sý na yol aç ma sý ris ki dir. Baþ ba ka nýn söz le ri ni ö nem se dik, an - cak bi li yo ruz ki, dün baþ ba kan tüm ba - sýn ku ru luþ la rý nýn sa hip ve yö ne ti ci le ri - ni top la dý ve te le viz yon da a çýk la dý: Ba sýn te rör ör gü tü nün ho þu na gi de - cek iþ ler yap ma ma lý ve ba sýn mil li bir du ruþ ser gi le me li... Ne bu top lan tý ne de bu vur gu baþ ba - ka nýn o lay son ra sý yap tý ðý a çýk la may la doð ru o ran tý lý de ðil dir. Zi ra si ya si ik ti dar bel li ki bu gü ne ka - dar ya pý lan ki mi ya yýn la ra ve ha ber le re tep ki du ya rak ba sý ný bel li bir çiz gi ü ze - rin de dur ma ya da vet et me ni ye tiy le bu top lan tý yý dü zen le di ði a çýk týr. Ba sýn mil li bir du ruþ ser gi le me li... söz le ri nin ar ka sýn da her za man ol du ðu gi bi as ker cil bir vur gu var dýr. a þam da ki her un su ru, mil li-gay ri mil li, fay da lý-teh li ke li, ge rek li-ge rek - siz, dost-düþ man di ye i ki ye a yý ran, bu ay rý ma gö re de ðer bi çen ve iþ lev ve ren bir vur gu dur bu. De mok ra si ler de mil li du ruþ ve mil li çý kar, top lum çý ka rý ný be lir le yen de mok - ra tik de ðer ler ve öz gür tar týþ ma or ta mý - nýn ya rat tý ðý de mok ra tik al gý lar dýr. Bu nun ö nü nü kes mek hiç bir dö nem - de bu ül ke ye fay da ge tir me miþ tir... Ö nü nü aç mak i se ül ke nin yol a lýþ ta hýz lan ma sý ný sað la mýþ týr. Ör ne ðin Nok ta Der gi si, Ta raf Ga ze - te si ve di ðer ga ze te le rin ya yýn la rý ol ma - say dý, bu gün, Er ge ne kon, Bal yoz da va la - rý müm kün o la bi lir miy di? As ke ri ve sa - yet bu den li ge ri le ti le bi lir miy di? Es ki ve teh li ke li yön tem le re sa rýl - mak yan lýþ týr. Ha san Ce mal, Kürt ler ki ta býn da an la týr: Ni san 1990, Çan ka ya Köþ kü nde dev let ba sýn kar þý kar þý ya ge lir. Ve dev let þun la rý söy ler: Man þet le re, baþ - lýk la ra dik kat e din. Bö lü cü ha va ol ma - sýn. PKK nýn i þi ne ya ra ya cak, dev let güç le ri nin a ley hi ne o lan ha ber ler çý ký - yor... Bö lü cü ör güt ya yýn la rýn dan a lýn tý yap mak ya da o nun la rö por taj la ra yer ver mek, ör gü tün fik ri ni da ha ge niþ kit le - ye ya yý yor... A ra dan 21 yýl geç miþ... Di li de ðiþ tir mek ge rek... A ma, de dik, o dil ve ba kýþ ha la ya þý - yor. Ne þe Dü zel ör ne ðin, bu ba ký þýn bir so nu cu o la rak yap tý ðý, si ya si a la ný tah ki - me im kân ve ren, di ya log ve fark lý bil - mek, duy mak, gör mek iþ le vi ni ye ri ne ge ti ren bir rö por taj dan ö tü rü bö lü cü - lük le suç la ný yor ve yar gý la ný yor. Dik kat e de lim... En çok dik kat hü kü me te dü þü yor... De mok ra si den ta viz ver me mek tar zý söz ler i yi, a ma a tý lan ilk a dým lar risk li... A li Bay ra moð lu, e ni Þa fak, 21 E kim 1 TBMM NÝN iç tü zü ðün de ký ya fet le a la ka lý o la rak ya pýl mak is te nen de ði þik lik ü ze rin - de du ru yor duk. Bu gün bu bað lam da be - nim le a la ka lý kýs ma de ði ne ce ðim. BDP nin ba þör tü sü a çý lý mý ný gün de me ge tir me si tep ki le re se bep ol du. AK Par ti çev re le ri ra hat sýz. Bu i þin i çin de yi ne bir o yun ol du ðu nu dü þü nen ler çok. Bu, ra hat sýz lý ðýn bi rin ci se be bi. Di ðe ri de bu i þin çö zü mü nün BDP gi bi bir baþ ka o lu þu ma en deks li ol ma en di þe si i le a la ka lý. Er do ðan ýn ya sa ðý kal dýr mak is te di ði ko nu sun da her kes hem fi kir, an cak ya sak de vam e di yor. Sa nýl dý ðý gi bi ya sak so na er miþ de ðil ya ni. Ü ni - ver si te öð ren ci le ri nin yüz de dok sa nýn - dan faz la sý i çin çö zül müþ o la bi lir. A ma o ku la ba þor tü lü öð ren ci le ri al ma - yan yük sek e ði tim ku rum la rý hâ lâ var, öð - re tim ü ye le ri nin ta ciz le ri hâ lâ de vam e di - yor. Bu nun dý þýn da ya sak es ki si gi bi can lý ve dört kol dan ba þör tü lü ka dý nýn ha ya tý ný ka mu sal a lan da dar et me ye de vam e di - yor. De ði þen bir þey yok. Si bel in göz yaþ - la rý nýn an lat tý ðý gi bi... Ha yal kur ma hak ký - nýn bi le gas pe dil di ði za man lar da yýz hâ lâ. Ko nu nun be nim le il gi li bö lü mü i se þu zo ra ki a çýk la ma yý ka çý nýl maz ký lý - yor. Ger çek le ri bir kez da ha göz den ge çi re lim: 18 Ni san 1999 se çim le ri ne Ýs tan bul 1. Böl ge den 4. sý ra da mil let - ve ki li a da yý ol dum. (...) A day lý ðým SK ta ra fýn dan o nay lan dý. a ni se çim le re gir me me, mil let ve ki li ol - ma ma her han gi bir hu ku ki en gel yok tu. Di ðer a day lar gi bi kam pan ya mý yü rüt - tüm. Tür ki ye i çin ne ler yap mak is te di ði - mi bi re bir Ýs tan bul hal ký na an lat ma ya ça lýþ tým. Ki mi le rin ce genç ol du ðum i - çin tak dir top la dým, ki mi le rin ce ka dýn ol du ðum i çin, ki mi le rin ce de ba þör tü - lü bir ka dýn ol du ðum i çin des tek len - dim. (...) So nun da ba þör tü lü a day lar a - ra sýn da se çil mek ba na na sip ol du. Se çim er te sin de maz ba ta mý al dým. a - ni ka nu nen mil let ve ki li ol dum. (Mil let ve - ki li ol mak de mek mil let ve kil li ði i le ge len öz lük hak la rýn dan da is ti fa de et mek de - mek ti. Bu nu i fa de e di yo rum çün kü be - nim du ru mum da bu böy le ol ma dý, ya ni mil let ve kil li ði hak la rý ný kul la na ma dým çün kü her ke sin gö zü ö nün de hu kuk ci - na yet le ri bir bi ri ni ta kip et ti, bu nok - ta dan son ra. A ma bu baþ ka bir ya zý ko nu su.) Son ra gel di çat tý 2 Ma yýs a ni TBMM de ye min gü nü. a ni gö re ve baþ la ma gü nü. Bu a ra da E ce vit hü kü me tin den Ge nel Ku rul a gel me mem ü ze ri ne u ya rýl dým. Ba na sun duk la rý tek lif te Ge nel Ku rul a gel me sin, ye min et me sin, sa de ce bir o da ve re lim, Mec lis e ge lip git sin þek lin de i di. Ta bii ki bu tek li fi ge ri çe vir dim. Ça lý þa - ma dýk tan, be ni se çen le ri tem sil e de me - dik ten son ra Mec lis te ne i þim o la bi lir di? 2 Ma yýs ta Mec lis te ki DSP li ve kil ler an dý mý iç me me fi i len en gel ol du lar. Dö - ne min Mec lis Baþ ka ný Sep ti oð lu ye min et me mi is te di, DSP li ler le söz lü tar týþ - ma ya gir di, an cak DSP li ler E ce vit baþ - kan lý ðýn da pro tes to la rý ný baþ lat tý lar, Baþ kan Sep ti oð lu nu da din le me di ler. Ben i çe ri gi rer gir mez ön ce sý ra la ra vur ma ya baþ la dý lar, son ra Dý þa rý! Dý - þa rý! slo gan la rýy la al kýþ tut tu lar, E ce - vit in Bu ka dý na had di ni bil di rin i i le de pro tes to la rý ný zir ve ye çek ti ler. Bü tün bun la rý ne den yap tý lar? Ben ba þý ör tü lü bir ka dýn ol du ðum i çin. Tek se bep bu i di. Tek su çum bu i di. Tek ku su rum bu i di. 2 Ma yýs 1999 dan tam 11 gün son ra ya ni 13 Ma yýs 1999 da mi na re yi ça lan lar ký lý fý ha zýr la dý lar. Mec lis ten at tý lar ya! Bu na bir ký lýf ha zýr la na cak ya! Ba þý ör - tü lü di ye at týk di ye i ti raf e de cek de ðil - ler ya! Dün ya a lem ne der ya! Ýs te o nun i çin ký lýf ha zýr lan dý. Týp ký Ýs tik lal Mah - ke me le ri nde ön ce ce za ya çarp tý rý lan, hap se di len ve a sý lan, a ka bin de de su çu uy du ru lu ve ri len ler gi bi. DSP hü kü - me ti nin ký lý fý da be nim çif te va tan daþ lý - ðým ol du. Be nim le ay ný hu ku ki du ru mu pay la þan bü tün çif te va tan daþ la rý bir ya - na bý ra kýp, on la rýn a ra sýn dan be ni cým - býz la çe kip va tan daþ lýk tan çý kart tý lar. Gün 13 Ma yýs Üç gün son ra ya - ni 16 Ma yýs 1999 da da va tan daþ lýk tan a - týl dý ðý mý bil di ren Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý - ný Res mi Ga ze te de ya yýn la dý lar. Ý yi mi? Bu gün AK Par ti li Ýç tü zük te ba þör tü lü i le il gi li bir en gel yok. Ba þör tü lü mil let ve - ki li Ge nel Ku rul a gi re bi lir de mek le doð - ru söy lü yor, a ma ay ný AK Par ti li kal kýp da o gü ne at fen Ba þör tü lü Mec lis e gir me nin Ýç tü zü ðe ay ký rý ol du ðu nu kim se id di a et me miþ ti. Sa yýn Mer ve Ka vak çý da bu ne den le mil let ve kil li ði en gel len miþ ya da Ge nel Ku rul a gi re - me miþ de ðil dir. Baþ ka bir se bep ten mil let ve kil li ði dü þü rül müþ tür de mek le yan lýþ söy lü yor. Bu nun la ki me hiz met e di yor? Ýs tik lal Mah ke me le ri ne mi?.. Bu a çýk la ma E ce vit in 2 Ma yýs 1999 da yap tý ðý ný zim nen o nay la mak týr. Þim di on lar da Biz o nu ba þör tü sün - den at ma dýk ki, çif te va tan daþ ol du ðu i - çin at týk de mi yor lar mý?.. (Ay nen ba þör - tü lü öð ren ci le re kar þý ü re ti len ma ze ret gi - bi, öð ren ci ler sý nýf tan baþ la rý ör tü lü ol du - ðu i çin çý kar týl mý yor ki, ka yýt la ra gö re, sý - nýf dü ze ni ni boz duk la rý i çin çý kar tý lý yor - lar dý.) Þim di so ru þu: 2 Ma yýs 1999 da E - ce vit ve DSP si ne yi Dý þa rý la dý? O gün i - ti ba riy le (he nüz) bil gi le ri da hi lin de ol ma - yan çif te va tan daþ lý ðý mý mý, yok sa göz le - ri nin he men ö nün de ki ba þör tü mü mü? Mer ve Ka vak çý, e ni A kit, 21 E kim 2011 TERÖRÝST istiyor ki: Türkler ile Kürtler arasýnda bir türlü çýkmayan o iç savaþ çýksýn, kardeþlik bitsin, Türk ile Kürt çatýþsýn, kin ve nefret tohumlarý atýlsýn... Teröristi sevindirmek istiyorsan: Hiç durma, Kürtlere yönelik nefret çýðlýklarý at. Kardeþlik hukukunu ihlal et. Kin ve nefret tohumlarý ek. Terörist istiyor ki: Bölge halkýna zulmedilsin, demokratikleþmeden geri adým atýlsýn, demir yumruklar yukarý kalksýn ve böylece patronaj hep kendisinde olsun... Teröristi sevindirmek istiyorsan: Hiç durma, bölge halký için OHAL iste... Zulüm iste... Baský iste... Demir yumruk iste... Terörist istiyor ki: Meseleler konuþulmasýn, takrir-i sükûn gelsin, 90 lara dönülsün, demokratikleþme olmasýn... Teröristi sevindirmek istiyorsan: Hiç durma, konuþan herkesi sustur, itidal çaðrýsý yapana teröristin ekmeðine yað sürüyorsun de, her þeyin sorumlusu olarak demokrasiyi göster. Terörist istiyor ki: Akýl gitsin, mantýk savuþsun, terörist ile Kürtler arasýnda bir ayrým kalmasýn... Teröristi sevindirmek istiyorsan: Hiç durma, En iyi Kürt ölü Kürt tür türü faþist cümleler kur. Kürtleri PKK ile özdeþleþtir. Öfkeni yanlýþ hedeflere yönelt. Terörist istiyor ki: Aklýselim sahibi insanlar sussun... Çözüme yönelik konuþmalar yapýlmasýn... Diyalog bitsin... Silahlar, bombalar konuþsun... Ve böylece bütün gözler kendine çevrilsin... Teröristi sevindirmek istiyorsan: Hiç durma, artýk sözün bittiði yerdeyiz de, þimdi sadece silahlar konuþmalý de, çözüme yönelik konuþmalara kulaklarýný týka... Ahmet Hakan, Hürriyet, 21 E kim 2011 CUMHURÝET ta ri hi nin has - sas dö nem le rin den bi ri ni ya - þý yo ruz. Ül ke nin var lý ðý na yö nel miþ i ha ne ti de fet mek i çin ör nek bir li der li ðe muh ta cýz. O li - der lik, tek bir fer di da hi kay - bet me yi gö ze a la maz. Er do ðan dün baþ ba kan lýk ko nu tun da med ya sa hip le ri ve ya yýn yö net men le riy le bir a ra ya gel di. Baþ ba kan top lan tý da med - ya nýn te rö re hiz met et me me - si hu su su nu de ðer len dir dik - le ri ni söy le di. Böy le bir a ma cý böy le bir ze - min de a ra ma nýn ye rin de o lup ol ma dý ðý ný tar týþ ma yý bir ya na bý rak sak bi le a ca ba üç ga ze te - nin (Cum hu ri yet, Söz cü ve Ay - dýn lýk) da vet e dil me me si ni hak lý gör mek müm kün mü - dür? (e ni As ya nýn no tu: Baþ - ba kan lýk, da ha ön ce Ge nel - kur may baþ ta ol mak ü ze re bir ký sým ku rum la rýn uy gu la dý ðý ak re di tas yo na eni Asya yý da ta bi tu ta rak top lan tý ya ça ðýr - ma dý. Böy le lik le da ha ön ce þi - kâ yet et tik le ri dýþ la yý cý tav rýn biz zat uy gu la yý cý sý ol du lar.) Ga ze te le ri a yýr mak Baþ ba - kan ýn ki þi sel tak dir yet ki sin de mi ol ma lý? He le o Baþ ba kan u lu sun tüm gü cü nü bir leþ tir mek i çin yo la çýk tý ðý ný söy lü yor sa. Son ra TBMM nin giz li bir le - þi mi... Baþ ba kan ýn prog ra mý çok yo ðun du. A ma prog ra mý nýn hiç bir ay rýn tý sý, te rör so ru nu nu ko - nuþ mak i çin ka pa lý top lan tý ya pan Mil let Mec li si nde ha - zýr bu lun ma sýn dan da ha ö - nem li sa yý la maz dý. Mil li bü tün lü ðü sað la ma nýn bi rin ci du ra ðý nýn Mec lis ol du - ðu nu u nut ma ma lýy dý. Gün gör Men gi, Va tan, 21 E kim 2011 Han gi söz bit ti, han gi si baþ la ma lý! Öy le ya da böy le ba rý þýn di li ne ha zýr lan mak zo run da yýz. 200 PKK lý nýn sý ný ra a ðýr si lâh lar la yak laþ tý ðý ný gö re me yen, sa ba ha ka dar sü ren ça týþ ma da a nýn da des tek ü re te me yen bir or du ya ne ka dar or du de ne bi le ce ði ni o kur la rýn tak di ri ne bý ra ký yo rum. Ba sýn mil lî bir du ruþ ser gi le - me li... söz le ri nin ar ka sýn da her za man ol du ðu gi bi as ker cil bir vur gu var dýr. Ýk ti dar dik kat et me li... Se rin kan lý lýk ve gü ya or du Bu da be nim Ýs tik lâl Mah ke mem Li der lik Ga ze te le ri a yýr mak Baþ ba kan ýn ki þi sel tak dir yet ki sin de mi ol ma lý? Teröristi sevindirmek istiyorsan þunlarý yap HaberTürk/ 21 E kim 2011

6 6 22 E KÝM 2011 CUMARTESÝ URT HA BER MÜ CA HÝT ÇA KIR Muallak sorular verdik... Di le ko lay, tam 24 can! Þe hit le - 19E kim gü nü tam 24 as ke ri mi zi þehit ri mi zin a i le le ri ne sabr-ý ce mil ni yaz e der ken þe hit le ri mi ze Al lah tan rah met di li yo rum. Fa ce bo ok ta pro fil res mi mi ka rar týp bir haf ta son ra nor ma le çe vi re ce ði me, di lim dön dü ðün ce bir ya zý ka le me a lýp bir tep ki mi koy ma nýn da ha man týk lý o la ca ðýn a ka rar ver dim. Þim di siz Her kes de te rör uz ma ný ke sil di ca ným, Uz man lar dan da ha i yi mi bi le cek sin? di ye bi lir si niz. An cak bir va tan daþ o la rak be nim de ce va bý ný me rak et ti ðim ba zý so ru lar var. Þöy le ki; *As ke rî im kân gü cü o la rak te rö rü bi ti re me ye cek se vi ye de mi yiz? Dün ya nýn en ka la ba lýk or du la rýn dan bi ri ne sa hip ken ne den bir kaç ça pul cu di ye ta bir e di len PKK yý bi ti re mi yo ruz? Or du muz te rö rü bi tir me hu su sun da ne den ye ter siz kal mak ta? *Hal kýn ver gi le riy le sa týn a lý nan mil yon do lar lýk He ron lar, an lýk is tih ba rat pay la þým la rý... Bun lar ne za man i þe ya ra ya cak? *Tür ki ye yi i da re e den le re so ra lým: Cid dî ted bir al mak i çin kaç þe hit da ha ve re ce ðiz? *Sa kar ya lý bir i þ a da mý, bir mil let ve ki li nin te le fon ko nuþ ma sý na þa hit ol du ðu nu id di a et miþ ve þe hit sa yý sý nýn da ha faz la ol du ðu nu i le ri sür müþ tü. Bu ha ber doð ru mu dur? *Te rör le mü ca de le i çin ne den hâ lâ ye ter li e ði tim al ma mýþ er ler gö rev len di ri li yor? O ra la ra ö zel o la rak ye tiþ ti ril miþ tim ler gön de ril se te rö re kar þý da ha et ki li çö züm ol maz mý? *Ku zey I rak a 22 ta bur as ker gön de ril di. Bu ha re kâ tý ger çek leþ tir mek i çin on lar ca as ke ri mi zin þe hit ol ma sý mý ge re ki yor du? Ne den da ha ön ce dav ra nýl ma dý? Ne den te rö re kar þý dü zen le nen ha re kât lar on lar ca þe hit ve ril dik ten son ra ger çek leþ ti ri li yor? *Pro fes yo nel as ker li ðe geç mek i çin ne bek li yo ruz? Ne den hâ lâ zo run lu as ker lik te bu ka dar ýs rar cý yýz? *Te rö rist ler le baþ la yan bir ça týþ ma sa at ler ce sü rer mi? Ça týþ ma sü rer ken o böl ge ye hiç mi yar dým gi de mez? Bu nu sað la ya cak is tih ba ra tý mýz yok mu? ok i se sað la mak i çin hâ lâ ne bek li yo ruz? Var i se ne den hiç kim se a teþ al týn da ki as ker le ri mi zin yar dý mý na koþ ma dý? Bu zor gün ler de me ta ne ti el den bý rak ma yýp, sað du yu lu dav ran ma ya gay ret gös ter mek ge re kir. Dev le ti i da re e den ler den de þid det le ri ca e di yo ruz; lüt fen baþ ka can lar yan ma dan te rör il le ti ne bir ça re bu lun! Çün kü halk si zi bi raz da bu nun i çin seç ti! Muð la da te rör ör gü tü nün genç lik ya pý lan ma sýna bas kýn nmuð LA DA te rör ör gü tü nün genç lik ya pý lan ma sý ü ye si ol duk la rý id di a sýy la gö zal tý na a lý nan 11 ü ni ver si te öð ren ci sin den 5 i tu tuk lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Muð la Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip le ri, 4 gün ön ce, te rör ör gü tü nün genç lik ya pý lan ma sý ü ye si ol du ðu id di a e di len 11 ü ni ver si te öð ren ci si nin bu lun du ðu fark lý ad res le re eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. Ev le rin de ya pý lan a ra ma lar da ya sa dý þý do kü man lar, cd ve pos ter ler e le ge çi ril di ði ö ne sü rü len öð ren ci ler, em ni yet te ki i fa de iþ lem le ri nin ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan ad li ye ye sevk e dil di. Ad li ye ye sevk e di len öð ren ci ler den 5 i tu tuk lan dý, 6 sý i se Ad lî kon trol þar tý i le tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Muð la / aa Ýz mir de, 13 ki lo es rar e le ge çi ril di nýz MÝR ÝN Ke mal pa þa il çe sin de dü zen le nen o pe ras yon da 13 ki log ram es rar mad de si e le ge çi ril di, 2 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ke mal pa þa Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ve Ke mal pa þa Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na bað lý e kip ler, u ka rý ký zýl ca Ma hal le si nde ba zý ev ler de u yuþ tu ru cu mad de sak lan dý ðý ný be lir le di. Bu nun ü ze ri ne or tak bir o pe ras yon dü zen le yen po lis ve jan dar ma, 4 ay rý e ve bas kýn yap tý. a pý lan bas kýn da 13 ki log ram es rar mad de si, 2 a det ruh sat sýz av tü fe ði ve bu tü fek le re a it fi þek ler e le ge çi ril di. E kip ler, o lay la il gi li ol du ðu ge rek çe siy le M. A. ve U. S. yi gö zal tý na a lýn dý. Her i ki zan lý nýn Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü nde ki sor gu la ma la rý nýn ar dýn dan ad li ye ye sevk e di le cek le ri be lir til di. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. Ýz mir / ci han TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Barýþ Engin ile Hatice Nur Hanýmefendinin Ebrar ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve Babayý tebrik eder. avruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Ankara eni Asya Okuyucularý Em ni yet ke me ri u ya rý sý BURSA ÝL EMNÝET MÜDÜRLÜÐÜ EKÝPLERÝ SÜRÜCÜLERE, "HIZINIZ DÜÞÜK DE OLSA EMNÝET KEMERÝ TAKMAZSANIZ ARALANMA RÝSKÝNÝZ ÜKSEK" UARISI APTI. BUR SA Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, þe hir ge ne lin de ki em ni yet ke me ri uy gu la ma la rý ný arttýr dý. Ö zel lik le þe hir mer ke zin de gü nün bel li za man la rýn da ya pý lan de ne tim ler de em ni yet ke me ri tak ma yan a raç sü rü cü le ri ne ce zai iþ lem uy gu la ný yor. Hý zý dü þük a raç lar da em ni yet ke me ri ta kýl ma ma sý du ru mun da cid dî ya ra lan ma la rýn mey da na ge le bi le ce ði ni vur gu la yan em ni yet bi rim le ri, ar ka kol tuk ta o tu ran la rýn da em ni yet ke me ri tak ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Bur sa Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma da, em ni yet ke me ri nin, ka za la rý ön le me yen, an cak mey da na ge le bi le cek ya ra lan ma la rý a zal ta bi len bir gü ven lik a ra cý ol du ðu vur gu lan dý. Bu yýl uy gu la nan tar fik ce za la rý na gö re; ge rek li yer ler de hý zý ný a zalt ma yan, ön de ki a ra cý gü ven li bir me sa fe den ta kip et me yen, sa ða so la dö nüþ ku ral la rý na uy ma yan ve em ni yet ke me ri tak ma yan sü rü cü le re 66 TL pa ra ce za sý ke si li yor. AR KA DA KÝ LER DE KE MER TAK SIN Pek çok ka za da em ni yet ke me ri kul la ný mý sa ye sin de in san la rýn ha ya tý nýn kur tul du ðu nun ha týr la týl dý ðý a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Bir em ni yet ke me ri nin gö re vi ni ye ri ne ge ti re bil me si i çin, o nu kul la nan ki þi nin bo yu na ve ki lo su na uy gun þe kil de bað lan mýþ ol ma sý ge rek li dir. Bu ne den le ço cuk la rýn kul la na ca ðý em ni yet ke me ri nin se çi mi ve kul la ným þek li çok ö nem ta þýr. Em ni yet ke me ri kul lan ma mak bir ha ta ol - Birlikte Kuvvetli ve Kararlý Bir Ses Verelim! Ülkemiz, Batý'nýn ýsmarlama tehdit algýsýyla dev bir savaþ üssüne dönüþtürülmekte ve bu algýya dayalý olarak Malatya'da kurulan radar üstlerinden dolayý hedef haline getirilmektedir! Uydurduklarý bir yalanla tüm dünyayý aldatarak 2003 yýlýnda Irak'a üþüþen akbabalara þimdi inanmak için hiçbir neden yok! Türkiye'nin vatandaþlarý uluslar arasý sularda Bölge'nin tek nükleer güç sahibi tarafýndan vahþice katledilirken, ittifak sorumluluðu gereði saldýrganý durdurmayý hatýrýna getirmeyen NATO, þimdi ne oldu da Türkiye'den hayali bir saldýrý için ittifak sorumluluðu istemektedir? ABD Savunma Bakaný Panetta'nýn itirafýyla, Türkiye'ye, katillerinin bekçiliði yaptýrýlmak istenmektedir? NATO'nun Malatya'da kurmayý düþündüðü "Füze Kalkaný için Radar Üssü"ne "HAIR" diyoruz; 23 Ekim 2011 saat 11:00'da, Malatya eni Cami Meydaný'nda birlikte tepki vermeye ve tarihe not düþmeye dâvetlisiniz. Ahmet Faruk ÜNSAL MAZLUMDER Genel Baþkaný mak la bir lik te, kul la nan ki þi le rin de ba zý ko nu lar da sýk sýk ha ta yap týk la rý ný gö rü yo ruz. Ký sa me sa fe ler de ve dü þük hýz lar da em ni yet ke me ri ta kýl mý yor. Oy sa dü þük hýz lar da bi le cid dî ya ra lan ma teh li ke si var dýr ve bu nun i çin en i yi ted bir em ni yet ke me ri tak mak týr. Ar ka kol tuk ta o tu rur ken em ni yet ke me ri yi ne ta kýl mý yor. Oy sa ar ka kol tuk ta ke mer tak ma dan o tu ran bir ki þi yal nýz ca ken di ni de ðil ka za sý ra sýn da fýr la yýp çar pa bi le ce ðin den di ðer le ri ni de teh li ke ye at mak ta dýr. Ha va yas tý ðý var di ye em ni yet ke me ri ta kýl mý yor, bu da yan lýþ bir dav ra nýþ. Oy sa em ni yet ke me ri ni tak ma yan bir ki þi, sa de ce ha va yas tý ðý nýn þid det le çarp ma sý yü zün den ya ra la na bi lir, hat ta ö le bi lir. Bur sa / ci han Kre di kar tý bil gi le ri ni kop ya layan ki þi tu tuk lan dý ÝZ MÝR DE, si gor ta þir ke ti a cen te le ri nin a na sü rü cü bil gi sa yar la rýn dan yak la þýk 1500 müþ te ri nin kre di kar tý bil gi si ni el de et ti ði ve bu bil gi ler le in ter net ü ze rin den har ca ma yap tý ðý id di a e di len bir ki þi tu tuk lan dý. Ýn ter net ten a lýþ ve riþ hiz me ti ve ren bir si te nin yet ki li le ri, ba zý har ca ma la rýn kre di kar tý ö de me le ri ne, ban ka la rýn kart sa hi bi nin bil gi si dý þýn da ol du ðu ge rek çe siy le i zin ver me me si ü ze ri ne, du ru mu Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü ne bil dir di. Ýh bar ü ze ri ne a lýþ ve riþ si te si ve ban ka yet ki li le riy le gö rü þen Bi li þim Suç la rý Bü ro A mir li ði e kip le ri, kop ya lan mýþ kre di kar tý bil gi le riy le a lýþ ve riþ ya pýl dý ðý ný be lir le di. Po lis, in ter net ten a lý nan ma lýn tes li mi i çin kar go þir ke ti gö rev li si gi bi ir ti bat sað la dý ðý zan lý S.K yý (27), Al san cak sem tin de ya ka la dý. S.K nýn e vin de ya pý lan a ra ma da sah te kim lik ler ve 1500 e ya kýn ki þi nin kre di kar tý bil gi le ri e le ge çi ril di. Da ha ön ce in ter net ka fe iþ let ti ði, bir sü re dir iþ siz ol du ðu be lir le nen S.K nýn, in ter net ü ze rin den 2 si gor ta þir ke ti nin a cen te le ri nin a na sü rü cü bil gi sa yar la rý nýn þif re si ni kýr dý ðý, müþ te ri le rin kre di kar tý bil gi si ne u la þa rak kop ya la dý ðý ve bu bil gi le ri kul la na rak 3 gün de 20 a lýþ ve riþ yap tý ðý be lir len di. Su çu nu i ti raf et ti ði öð re ni len S.K, sevk e dil di ði nö bet çi mah ke me ta ra fýn dan tu tuk lan dý. A CEN TE LE RE SUÇ DU U RU SU Kre di kar tý bil gi le ri nin si gor ta þir ket le ri a cen te le ri bil gi sa yar la rýn dan kop ya lan dý ðý nýn or ta ya çýk ma sý ü ze ri ne po lis, a cen te yet ki li le ri nin i fa de le ri ne baþ vur du. Þir ket a na sü rü cü bil gi sa yar la rýn da müþ te ri le re a it bil gi le ri nin sak la na bil me si i çin gü ven lik tedbir le ri nin a lýn ma sý, ak si hal de müþ te ri ö de me bil gi le ri nin bil gi sa yar lar da sak lan ma ma sý ge rek ti ði yö nün de ya sal dü zen le me bu lun du ðu nu bil di ren po lis yet ki li le ri, a cen te ler hak kýn da ge re ken gü ven lik ön le mi ni al ma dan müþ te ri ö de me bil gi le ri ni bil gi sa yar lar da tut tuk la rý ge rek çe siy le suç du yu ru sun da bu lu nul du ðu nu kay det ti. Ýz mir / a a T. C. IÐDIR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS: 2009/1550 Esas. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý TAÞINMAZ TAPU KADI: Iðdýr Merkez, Söðütlü Mah. Beyazýt Þosesi Mevki 1553 ada 8 parselde kain 681,00 m 2 yüzölçümlü arsanýn, 1/2 hissesi TAÞINMAZLARIN CÝNS VE VASIFLARI: Ið dýr Mer kez Sö ðüt lü Ma hal le si Be ya zýt Þo se si Mev ki i 1553 a da 8 par sel o lup top lam a la ný 681 m 2 o lan Ið dýr Do ðu be ya zýt o lu ü ze rin de bu lu nan as ri me zar lý ðýn ar ka ta raf la - rýn da bu lu nan bir ar sa dýr. His se si 1/2'dir. Ý çe ri sin de in þa at öm rü nü ta mam la mýþ, her - han gi bir in þa at de ðe ri ol ma yan yýð ma bir ya pý var dýr. Be le di ye Ý mar pla ný na gö re ay rýk ni zam dýr. Mes ken böl ge si dir. 3 ka ta tah sis li dir. Taþýnmazýn zemin deðeri yapýlan soruþturma ve alým satým deðerlerine göre o bölgede arsanýn metrekaresi TL dir. Arsanýn keþif tarihi itibariyle yapýnýn deðeri 681 m 2 * 40,00 TL m 2 = ,00 TL dir. TAÞINMAZIN EVSAFI VE SATIÞ ÞARTLARI: 1- TAPU KADI : Ið dýr Mer kez, Sö ðüt lü Mah. Be ya zýt Þo se si Mev ki 1153 a da 8 par sel - de ka in 681,00 m 2 yü zöl çüm lü ar sa nýn, 1/2 his se si SA TIÞ BE DE LÝ TL ü ze rin - den BÝ RÝN CÝ ART TIR MA IÐ DIR AD LÝ E SA RA I GÝ RÝÞ KA PI SI Ö NÜN DE 12/12/2011 GÜ - NÜ SA AT 'de a çýk art týr ma yo lu i le sa tý þý ya pý la cak týr. Sa tý þa ko nu be del ü - ze rin den KDV % 18 a lý cý dan tah sil e di le cek tir. 2-) u ka rý da be lir ti len ta þýn maz a çýk ar týr ma su re tiy le bi rin ci art týr ma gü nü art týr ma be de li ta þýn ma zýn mu ham men be de li nin % 60'ý i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý nýn top la mý, sa týþ mas raf la rý, ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan ver gi bor cu mik ta rý, 1/2 ta pu har cý i le þart na me ve i lan da i ha le be de lin den ö den me si ne ka rar ve ri len di ðer ver gi ve gi der ler top la mý i le pay laþ týr ma mas raf la rý top la mý ný bul ma dý ðý tak tir de, en çok art tý - ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la art týr ma nýn on gün da ha u za týl mýþ ol du ðu ve i - kin ci sa týþ gü nü o lan 22/12/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya % 40 ý i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý nýn top la mý, sa týþ mas raf la rý, ta þýn ma zýn ay nýn - dan do ðan ver gi bor cu, 1/2 ta pu har cý be de li, pay laþ týr ma (sý ra cet ve li) gi der le ri i le þart - na me ve i lan da i ha le be de lin den ö den me si ne ka rar ve ri len di ðer ver gi ve gi der ler top la - mý ný geç me si ha lin de i ha le nin ya pý la ca ðý yu ka rý da be lir ti len mik tar lar da tek lif ya pýl ma - dý ðý tak tir de sa týþ ta le bi dü þe cek tir. Sa týþ ta rih le ri nin ta ti le i sa bet et me si ha lin de ilk iþ me sa i gü nü sa týþ gü nü o la rak ya pý la ca ðý na ka rar ve ril miþ tir. 3-) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, 1/2 ta pu harç, bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir, 1/2 ta pu a lým har cý % 18 KDV i le i ha le dam ga res mi, tah li ye tes lim gi der le ri ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir, i ha - le A lý cý sý i ha le be de li i le ay ný gün KDV ve dam ga ver gi si ni de ya týr mak zo run da dýr. 4-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su suy la fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le ON BEÞ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý Ta pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5-) Sa týþ be de li Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le ÝlK.nun 133. Mad de si ge re ðin ce i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin - den mü te sel sil sen tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 6-) Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK.nun 130. mad - de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 7-) Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin da - i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 8-) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin IÐ DIR ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ NÜN 2009/1550 E. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, Be le di ye ad li ye i lan pa no su ve ig dir.a - da let.gov.tr ad re sin den de bil gi sa hi bi o lu na bi lir, i la nýn a la ka dar la ra teb li ði ne, Ay rý ca il gi li - le re ya pý lan teb li gat la rýn bi la dön me si ha lin de sa týþ i la nýn Ý ÝK.nun 127. mad de si ge re ðin ce teb lið e dil miþ sa yý la cak týr. Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye - ri ne ge çer li dir, i lan o lu nur. 12/10/2011 Ýl gi li le rin ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ýc.Ýfl.k.126.) önetmenlik Örnek no: 27 B: ZAÝ O to büs te u nu tu lan ziy net eþ ya la rý, 54 bin li ra tut tu ÝZ MÝR Bü yük þe hir Be le di ye si ni a it o to büs ler de u nu tu lan ya da dü þü rü len ve yýl lar dýr sa hi bi çýk ma yan al týn ve di ðer ziy net eþ ya la rý, ES HOT Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan i ha ley le sa tý þa su nul du. A ra la rýn da 22 a yar bi le zik ler, A ta li ra, Re þat al tý ný, yü zük, kü pe, kün ye, ya rým ve çey rek al týn la rýn bu lun du ðu ka yýp ta ký gru bu, top lam 54 bin 50 li ra ya sa týl dý. Bin 225 a det sa a te i se a lý cý çýk ma dý. ES HOT, top lu ta þý ma a raç la rýn da bu lu nan ve sa hi bi çýk ma yan al týn ve ziy net eþ ya la rý i çin sa týþ i ha le si dü zen le di. 22 a yar muh te lif bi le zik, 2 a det A ta li ra, 1 a det ziy net A ta, 2 a det Re þat al týn, 3 a det ya rým al týn, 19 a det çey rek al týn, top lam 580 gr. a ðýr lý ðýn da 14 a yar muh te lif yü zük ve zin cir, 55 gr. a ðýr lý ðýn da 8 a yar kü pe, yü zük, kol ye u cu, 12,5 gr. a ðýr lý ðýn da 22 a yar bi le zik, top lam 57,4 gr. a ðýr lý ðýn da 14 a yar muh te lif kün ye, yü zük ve 40 gr. a ðýr lý ðýn da Ma þal lah al tý ný, ka pa lý zarf tek lif u sû lüy le tah mi ni be del den ar týþ ya pýl mak ü ze re i ha le ye ko yul du. Ýlk tek lif 52 bin 966, i kin ci 53 bin 500 li ra o la rak ve ril di. Ü çün cü tek lif so nun da 54 bin 50 li ra ya sa týl dý. A ra la rýn da an ti ka de ðe ri ta þý yan lar, al týn kap la ma lý o lan lar, hat tâ am ba la jý a çýl ma mýþ par ça la rýn bu lun du ðu bin 225 a det sa at i se sa týl ma ya rak tek rar de po ya kal dý rýl dý. Ýz mir / ci han nnüfus Cüzdanýmý ve 06 ZPM 51 plakalý Araç Ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Okan alçýn / Ankara

7 DÜN A 22 E KÝM 2011 CUMARTESÝ 7 Ýslam dünyasýnýn gözü Türkiye de BOSNA-HERSEK REÝS-UL ULEMASI DR. CERÝÇ,''TÜRKÝE KABEDERSE, BÜTÜN ÝSLÂM DÜNASI KABEDER. TÜRKÝE KAZANIRSA BÜTÜN ÝSLÂM DÜNASI KAZANIR'' DEDÝ. BOS NA-HER SEK Re is-ul U le ma sý (Di ya net Ýþ - le ri Baþ ka ný) Dr. Mus ta fa Ce riç, Hak kâ ri de ki ha in sal dý rý nýn a cý sý ný bütün Boþ nak lar o la rak yü rek le rin de his set tik le ri ni i fa de e de rek, Bos - na da sa vaþ za ma nýn da ya þa dý ðý mýz kat li âm - lar dan as lýn da bü tün Müs lü man la rýn ib ret al - ma sý ge re kir. Tür ki ye kay be der se, bütün Ýs - lâm dün ya sý kay be der. Tür ki ye ka za nýr sa bütün Ýs lâm dün ya sý ka za nýr de di. Mer hum A li ya Ýz zet be go viç in ya kýn ar ka daþ la rýn dan, Sýr bis tan, Hýr va tis tan ve Slo ven ya da ki Boþ - nak la rýn da ma ne vi li de ri o lan Bos na-her - sek in Re is-ul U le ma sý Dr. Mus ta fa Ce riç, Hak ka ri de ya þa nan sal dý rý dan do la yý de rin ü - zün tü duy du ðu nu i fa de et ti. Dr. Ce riç, Tür ki ye nin te rör sal dý rý la rýy la ken di iç iþ le riy le uð raþ mak zo run da bý ra kýl mak LÝBALILARA ses le nen BM Ge nel Sek re te - ri Ban Ki-mun, e ni den in þa, ya ra la rý sar - ma za ma ný gel di, za man in ti kam de ðil cö - mert lik za ma ný de di. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Lib ya nýn dev rik li de ri Mu - am mer Kad da fi nin ö lü mü nün Lib ya i çin ta ri hî bir ge çiþ dö ne mi ol du ðu nu söy le di. Ban, New ork ta kal kýn may la il gi li bir kon fe rens ta, Lib ya nýn ve hal kýn ka te de ce - ði yo lun zor ve en gel ler le do lu o la ca ðý ný be lirt ti. Bütün Lib ya lý la rý bir a ra ya gel me ye da vet e den Ban, si lâh la rý bý rak ma çað rý sýn - da bu lu na rak, e ni den in þa, ya ra la rý sar - ma za ma ný gel di, za man in ti kam de ðil cö - mert lik za ma ný de di. New ork/a a A cý bir dö nem so na er di ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Lib ya nýn dev rik li de ri Mu am mer Kad da fi nin öl dü - rül me si ne i liþ kin, Lib ya lý lar i çin u zun ve a - cý bir dö ne min so na er di ði ni söy le di. O ba - ma, Be yaz Sa ray ýn bah çe sin de yap tý ðý ký sa a çýk la ma da, Lib ya lý la rýn de mok ra tik ve hoþ - gö rü lü bir ül ke kur ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. O ba ma ay rý ca, Lib ya lý la ra teh li ke li si lâh la rý ko ru ma al tý na al ma ve in san hak la rý na say gý gös ter me si çað rý sýn da bu lun du. O ba ma, ABD nin Lib ya ya des tek ol ma ya de vam e - de ce ði ni kay det ti. Was hing ton / a a is ten di ði ne dik ka ti çe ke rek, þöy le ko nuþ - tu: Çün kü Tür ki ye, Ýs lâm dün ya sý na mo del o - lu yor, a ma sa de ce Ýs lâm dün ya sý i çin de ðil, böl - ge ve dün ya da ki bir çok ül ke i çin mo del o lu yor. Türk hü kü me ti nin, te rö re kar þý mü ca de le sin de ba þa rý lý ol ma sý i çin du â lar e di yo ruz. Tür ki ye, kü re sel an lam da ba rýþ ve is tik ra rýn ö nem li fak - tö rü dür. Al lah Tür ki ye ye bu du rum lar da sa býr ve güç ver sin. Tür ki ye nin te rö re kar þý mü ca - de le si, bi zim de mü ca de le miz dir. Þid det, te rör ve te rö riz mi ka bul e de bi le cek a kýl lý bir in san yok tur. Dr. Ce riç, Tür ki ye nin ö zel lik le Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si nde ya þa yan in san la rýn, Bos na sa va þý ný u nut ma ma la rý ve o sa vaþ tan ders çý - kar ma la rý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Bos na- Her sek te Müs lü man la rýn 4 yýl bo yun ca a de ta bü yük bir top la ma kam pýn da tu tul du ðu nu, 11 Tem muz 1995 yý lýn da Sreb re nit sa da i se bir gün de 10 bi ne ya kýn Müs lü man er ke ðin kat le - dil di ði ne dik ka ti çek ti. Dr. Ce riç, Tür ki ye nin Gü ney do ðu su nda ya þa yan in san la rýn din le ri ne bað lý ol duk la rý ný bi li yo rum. On la ra me sa jým; di ni ni - ze, va ta ný ný za, dev le ti ni ze bað lý ka lýn. Al lah si ze yar - dým cý o lur ve hep bir lik te o lur sak ba þa rý lý o lu ruz. Bos na da sa vaþ za ma nýn da ya þa dý ðý mýz kat li âm lar - dan as lýn da bü tün Müs lü man la rýn ib ret al ma sý ge re kir. Tür ki ye kay be der se, tüm Ýs - lâm dün ya sý kay be - der. Tür ki ye ka za - nýr sa bütün Ýs lâm dün ya sý ka za nýr di ye ko nuþ tu. Lib ya lý la ra bir lik ça ð rý sý Za fer kutla ma sýn da Tür ki ye ye bay rak jes ti Kaddafi'nin öldüðü haberini alan Trabluslular ellerinde Libya bayraklarýný alarak Þüheda Meydanýnda sevinç gösterileri düzenlediler. Bazý Libyalýlarýn ellerindeki Türk Bayraklarý da dikkatlerden kaçmadý. FO TOÐ RAF: A A Ban Ki-Mun Barack Obama TRAB LUS hal ký dev rik Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin öl dü rül me si nin ar dýn dan, Þü he da Mey da ný nda gös te ri ler dü zen le di. Trab lus ve çev re böl ge ler den pek çok Lib ya lý a - raç la rýy la kor na ça la rak, el le rin de bay rak lar la þe hir mer ke - zi ne a kýn et ti. Þe hir mer ke zin de ki Þü he da Mey da ný nda bir a ra ya ge len her yaþ tan ka dýn ve er kek, mey - dan da ku ru lan sah ne de duy gu la rý ný i fe de e de rek þar ký lar söy le di. Mey dan da ki kut la ma lar da ye ni Lib ya bay ra ðý nýn ya ný sý ra ya ban cý bay rak o la rak sa de ce Türk bay ra ðý dal - ga lan dý. Kut la ma la ra ka tý lan la rýn Ýn gi liz ce ga me o ver (o yun bit ti) ve Lib ya fre e (öz gür Lib ya) de di ði gö rül dü. Kut la ma la rýn sa ba ha ka dar sür dü. Trab lus / a a Dik ta tör le re ders ol sun DIÞÝÞLERÝ Ba kan lý ðý, Mu am mer Kad da fi nin ve kýrk yý lý aþ kýn sü ren o tok ra tik re ji mi nin a ký be - ti nin böl ge de ce re yan e den de ði þim ve de - mok ra tik dö nü þüm ha re ket le ri ba ký mýn dan tüm bo yut la rýy la dik ka te a lýn ma sý ge re ken a cý bir ders teþ kil et ti ði ni bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Mu am mer Kad da - fi nin ö lü mü nün ta ri hi bir dö nüm nok ta sý ol du - ðu be lir ti le rek, bu ge liþ mey le Lib ya da ye ni bir dö ne min baþ la dý ðý vur gu lan dý. A çýk la ma da, Düþmanlýklar bitsin ÇÝN yö ne ti mi dev rik li der Mu am mer Kad da fi nin öl dü rül me siy le il gi li o la rak Lib ya da hoþ gö rü lü ve kap sa yý cý bir si ya sî ge çiþ ger çek leþ ti ril me si çað rý sý yap tý. Çin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Ci an u nün ba kan lý ðýn in ter net say fa sýn da yer a lan a çýk la ma sýn da, Lib ya nýn ta ri hin de ye ni bir say - fa a çýl dý i fa de si kul la nýl dý. Çin in Kad da fi nin ö - lü müy le il gi li ge liþ me le ri ya kýn dan ta kip et ti ði kay de di len a çýk la ma da, u lu sal da ya nýþ ma i le mil li bü tün lü ðün ko run ma sý ný is te dik le ri be lir til - di. Gü ney Af ri ka hü kü me tin den ya pý lan ya zý lý a - çýk la ma da, Kad da fi nin ö lü mü nün düþ man lýk la rý Dr. Mustafa Ceriç þöy le de nil di: Lib ya da ki bun dan son ra ki si ya sî sü re cin ki þi sel ih ti ras la ra, kin ve in ti kam his le ri - ne ka pý lýn ma dan, top lu mun tüm ke sim le ri ni ku cak la yan kap sa yý cý bir an la yýþ la; bir lik ve be - ra ber lik i çin de ta mam la na ca ðý na o lan i nan cý mýz tam dýr. Tür ki ye, þim di ye ka dar ol du ðu gi bi, bun dan son ra da bu zor lu sü reç te tüm im kan - la rýy la dost ve kar deþ Lib ya hal ký nýn ya nýn da yer al ma ya ve her tür lü des te ði ver me ye de vam e - de cek tir. An ka ra / a a so na er dir me si nin ve ba rýþ ge tir me si nin u mul - du ðu be lir til di. A çýk la ma da, Lib ya da ki U lu sal Ge çiþ Kon se yi ne, u lu sal bir lik i le uz laþ ma sü re ci - ne baþ la ma, güç le rin si lâh sýz lan dý rýl ma sý ve top - lu ma da hil e dil me si çað rý sýn da bu lu nul du. Ýr lan - da Baþ ba kan ar dým cý sý, Dý þiþ le ri ve Ti ca ret Ba - ka ný E a mon Gil mo re, Kad da fi nin öl dü rül me siy le Lib ya ta ri hi nin ha zin ve kan lý bir say fa sý nýn ka - pan dý ðý ný bil dir di. Gil mo re, Lib ya hal ký ný, za lim ve bas ký cý Kad da fi re ji mi ni alt et mek te ki ce sa ret ve az min den do la yý se lam la dý ðý ný be lirt ti. Pe kin-jo han nes burg-dub lin / a a HA BER LER ETA, 43 yýl sonra silâhlarý býraktý n ÝSPANA'NIN ku zey do ðu sun da ki Bask böl ge si nin ba - ðým sýz lý ðý i çin mü ca de le e den ve AB te rör ör güt le ri lis te - sin de bu lu nan E TA, 43 yýl son ra si lâh lý mü ca de le yi bý rak - tý ðý ný a çýk la dý. Ýs pan ya nýn PKK sý o la rak ta rif e di len E TA, Bask böl ge sin de ya yýn la nan Ga ra ve Ber ri a ad lý ga ze te le rin in ter net si te le rin de ya yým la nan ya zý lý bil di ri de ve bir vi de o gö rün tü sün de, si lah lý fa a li yet le ri ni ta ma men so na er dir - di ði ni du yur du. E TA, Ýs pan yol ve Fran sýz hü kü met le ri ne ça týþ ma nýn so nuç la rý ný çö zü me ka vuþ tur mak i çin di rek bir di ya log yo lu a çýl ma sý çað rý sýn da bu lun du. üz le ri ka - pa lý 3 ki þi ta ra fýn dan o ku nan E TA bil di ri sin de ya pý lan a - çýk la ma dan ta ri hi di ye bah se di lir ken, Bask böl ge sin de ye ni bir si ya sî dö nem baþ la dý. Si ya sî so run la ra de mok ra tik ve a dil çö züm bu la bil mek i çin ta ri hi bir fýr sat la kar þý kar þý - ya yýz de nil di. 43 yýl dýr te rör sal dý rý la rý dü zen le yen E TA, ba zý Ýs pan yol kay nak la rý na gö re 829, ba zý la rý na gö re de 859 ki þi nin ö lü mün den so rum lu tu tu lu yor. Mad rid / a a De mok ra si nin ve ak lýn bir ba þa rý sý n ÝSPANA Baþ ba ka ný Jo se Lu is Rod ri gu ez Za pa te ro, E - TA nýn, si lâh lý fa a li yet le ri ni bý rak ma sýy la il gi li a çýk la ma sý ný, Bu, de mok ra si nin, ya sa la rýn ve ak lýn bir ba þa rý sý di ye de - ðer len dir di. Za pa te ro, ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, Bu son, bütün si ya sî par ti le rin bir lik ol ma sý nýn bir ne ti ce si dir de di. Ýs pan ya nýn de mok ra si ta ri hin de ki tüm hü kü met le re, baþ - ba kan la ra ve baþ ta ken di dö ne min de ki ler ol mak ü ze re bütün i çiþ le ri ba kan la rý na yap týk la rý ça lýþ ma lar i çin te þek - kür e den Za pa te ro, E TA ya kar þý mü ca de le de Fran sa nýn iþ bir li ði nin de ö nem li ol du ðu nun al tý ný çiz di.za pa te ro, Ýs - pan ya nýn çok u zun yýl lar a cý çek ti ði ni ve te rö re kar þý mü - ca de le et ti ði ni be lir te rek, Bi zim ki si te rö rizm siz bir de - mok ra si o la cak, a ma þim di ye ka dar o lan te rör as la ha fý za la - rý mýz dan si lin me ye cek de di. Za pa te ro ay rý ca, E TA ya kar þý bu za ma na ka dar gös ter dik le ri mü ca de le den do la yý Ýs pan - yol gü ven lik güç le ri ne de te þek kür et ti.za pa te ro, ge le cek 20 Ka sým da ya pý la cak er ken ge nel se çim ler son ra sýn da ik ti da - ra ge le cek hü kü me tin, ye ni bir dö ne me li der lik e de ce ði ni vur gu la dý. Ö te yan dan, Bask ö zerk yö ne ti mi baþ ka ný Pat xi Lo pez de E TA nýn si lâh lý mü ca de le yi bý rak ma sý na i liþ kin, E TA nýn ye nil di ði nin bir gös ter ge si dir çün kü hiç bir he de fi - ni el de e de me den so nu gel miþ tir de di. Mad rid / a a Was hing ton, iþ gal al týn da n ABD'DE, bir yan da Wall Stre et ey lem ci le ri nin u zan tý sý Baþ kent DC yi Ýþ gal Et pro tes to cu la rý, di ðer yan da sa vaþ kar þýt la rý, baþ þehir Was hing ton ýn en mer ke zi i ki nok ta sý ný iþ gal e der ken, on lar ca ça dýr la rýn a ra sýn da o yun oy na yan ço cuk lar dan sa bah spo ru nu ya pýp ev cil hay va ný ný gez di ren - le re ka dar, ma hal le gö rün tü le ri ve þa þýr tý cý man za ra lar la kar þý laþ mak müm kün. Baþ þehir DC yi Ýþ gal Et pro tes to cu - la rý nýn seç ti ði me kan, baþ þehirde ki lo bi þir ket le ri i le Kon gre ü ye le ri nin ça lý þan la rý nýn yo ðun o la rak bu lun du ðu K cad de - sin de ki McPher son Par ký. Bü yük bi na la rýn ve þe hir tra fi ði nin tam da or ta sý na ku ru lan ça dýr lar, ar týk Was hing ton ýn ne re - dey se ru tin gö rün tü le rin den bi ri ha li ne gel me ye baþ la dý. Gü - neþ ol sun, yað mur ol sun, rüz gâr ol sun, gü nü her sa bah bu park ta kar þý la yan pro tes to cu lar, bu me ka ný sa de ce gös te ri a - la ný de ðil, ev le ri ve ma hal le le ri ha li ne ge tir miþ. A me ri ka lý lar - dan ba zý la rý pro tes to cu la ra des tek ve ri yor, ba zý la rý i se her ge - çi þin de du rum dan þi kâ yet çi o lu yor. Was hing ton / a a NATO, Libya operasyonuna son vermeye hazýrlanýyor n NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya daki NATO operasyonunda sona çok yaklaþýldýðýný bildirdi. azýlý açýklama yapan Rasmussen, 42 yýl sonra Albay Kaddafi nin korku yönetimi nihayet sona erdi. Libyalýlar tarihlerindeki uzun kazanlýk döneme çizgi çekerek yeni bir sayfa açabilir. Þimdi Libya halký geleceðine gerçekten karar verebilir dedi. Libyalýlara, farklýlýklarý bir kenara býrakarak daha parlak gelecekleri için birlikte çalýþma çaðrýsýnda bulunan Rasmussen, Ulusal Geçiþ Konseyi nden sivilleri hedef alacak her türlü misillemeyi önlemelerini ve maðlup olan Kaddafi güçlerine karþý teenni göstermelerini istedi. Brüksel / aa Kaddafi sað ya ka lan dý, çap raz a teþ te öl dü rül dü LÝBA'DA U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin (UGK) ü rüt me Ku ru lu Baþ ka ný Mah mud Cib ril, dev rik li der Mu am mer Kad da fi nin UGK as - ker le ri i le ken di si ne bað lý bir lik ler a ra sýn da ki çap raz a teþ te ba þýn dan vu ru la rak öl dü ðü nü a - çýk la dý. Baþþehir Trab lus da bir ba sýn top lan tý - sýn da ko nu þan Cib ril, Kad da fi nin bir ka na li - zas yon bo ru su na sak lan ma ya ça lý þýr ken ya ka - lan dý ðý ný ve UGK as ker le ri ne di re niþ gös ter - me di ði ni söy le di. Ga ze te ci le re ad li týp ra po ru - nu o ku yan Cib ril, sað ko lun dan vu ru lan Kad - da fi nin bir kam yo na ta þýn dý ðý ný, a raç ha re ket et ti ðin de çap raz a teþ a çýl dý ðý ný ve dev rik li de - rin ba þýn dan vu rul du ðu nu be lirt ti. Cib ril, Kad - da fi nin has ta ne ye ge ti ril me den bir kaç da ki ka ön ce öl dü ðü nü söz le ri ne ek le di. Trab lus / a a Bi lin me yen bir ye re gö mü le cek LÝBA'DA dün öl dü rü len dev rik li - der Mu am mer Kad da fi nin def ni - nin bir kaç gün er te len di ði bil di ril - di. U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin Ma li - ye Ba ka ný A li Tar hu ni, Kad da - fi nin ce na ze si nin, de fin iþ lem le ri ta mam la nýn ca ya ka dar morg da tu tu la ca ðý ný be lirt ti. Kad da fi nin ce na ze si nin Mis ra ta da ol du ðu nu söy le yen Tar hu ni, ne re ye def ne di - le ce ði ko nu su net lik ka za nýn ca ya ve her kes Kad da fi nin öl dü ðün den e min o lun ca ya ka dar dev rik li de - rin ce na ze si nin morg da bek le ti le - ce ði ni kay det ti. Kad da fi nin dün bi lin me yen bir ye re gö mü le ce ði bil di ril miþ ti. Mis ra ta / a a Af Ör gü tü: Kad da fi nin ö lü mü so ruþ turul ma lý ULUSLARARASI Af Ör gü tü, Lib - ya nýn es ki li de ri Mu am mer Kad - da fi nin ö lü müy le il gi li so ruþ tur ma ya pýl ma sý çað rý sý yap tý. Af Ör gü tü, Lib ya da ki mu ha lif güç le rin Mu - am mer Kad da fi nin ö lü müy le il gi li tüm ger çek le ri ka mu ya a çýk la ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ör güt, es ki yö - ne ti min bütün ü ye le ri ne in san ca mu a me le e dil me si ge rek ti ði ni vur - gu la dý. Mer ke zi Lon dra da bu lu - nan ör güt, Kad da fi nin ö lü müy le il gi li, kap sam lý, ba ðým sýz ve ta raf - sýz bir so ruþ tur ma ya pýl ma sý çað - rý sýn da bu lun du. Lon dra / a a

8 8 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ HABER ca ni as ya.com.tr A kýl ip tal ol ma sýn Tür ki ye i le Ýs pan ya, te rör le ba þý dert te ol ma nok ta sýn da ben zer lik ler gös te ren i ki ül ke. Tür ki ye i le Ýs pan ya ya da baþ ka bir ül ke de ya þa nan te rör ha di se le ri nin tý pa týp ay ný sý ol du ðu el bet te söy le ne mez, a ma or tak nok ta la rýn var lý ðý da in kâr e di le mez. Tam da Tür ki ye nin te rör le mü ca de le si nin yo ðun laþ tý ðý bu gün ler de, Ýs pan ya nýn ba þý ný að rý tan E TA ör gü tü nün si lâh bý rak ma ka ra rý al dý ðý du yul du. Dün ya nýn han gi nok ta sýn da o lur sa ol sun, bir te rör ör gü tü nün si lâh bý rak mýþ ol ma sý dün ya i çin de Tür ki ye i çin de i yi bir ha ber dir. Ýn þal lah Ýs pan ya da ol du ðu gi bi Tür ki ye de ki si lâh lý te rör ör gü tü de gü nün bi rin de si lâh bý ra kýr. Bu gün i çin çok u zak bir ih ti mal gi bi gö rün se de, dün ya nýn hal ve gi di þi i þin o nak ta ya u la þa ca ðý ný ak la ge ti ri yor. E TA, Bask Va ta ný ve Öz gür lük i fa de si nin Bask ça ký salt ma sý nýn baþ harf le ri ni i fa de e di yor. (Bask ça: E us ka di Ta As ka ta su na). Ýs pan ya ve Fran sa sý nýr la rý i çin de ya þa yan Bask kö ken li top lu lu ða a it ba ðým sýz bir dev let kur ma a ma cý gü den Mark sist-le ni nist bir ör güt tü ve 1959 da ku rul muþ tu. Ýs pan ya nýn ya ný sý ra Av ru pa Bir li ði ve ABD ta ra fýn dan da te rör ör güt le ri lis te si ne a lý nan bu ku ru luþ, 20 E kim 2011 de si lâh lý mü ca de le ye son ver dik le ri ni a çýk la mýþ. (www.wi ki pe di a.org.) E TA nýn si lâh lý fa a li yet le ri ni bý rak ma sý ü ze ri ne bir a çýk la ma ya pan Ýs pan ya Baþ ba ka ný Jo se Lu is Rod ri gu ez Za pa te ro, Bu, de mok ra si nin, ya sa la rýn ve ak lýn bir ba þa rý sý. Bu son, bü tün si ya sî par ti le rin bir lik ol ma sý nýn bir ne ti ce si dir. Hu kuk dev le ti, bir lik te ya þa ma nýn tek mo de li o la rak üs tün gel di. Bu ba þa rý, Ýs pan yol top lu mu nun ka rar lý lý ðý ve ý lým lý yak la þý mý sa ye sin de ger çek le þe bil di de miþ. (A A, 20 E kim 2011) Te rö re kar þý ka rar lý, a ma ay ný za man da sa býr lý ol mak i þin en zor ya ný dýr. An la þý lan Ýs pan ya bu nu ba þar mýþ ve te rör ör gü tü nü si lâh bý rak ma ya mec bur et miþ. Ýs pan ya Baþ ba ka ný bu du ru mu a çýk lar ken, Bu, de mok ra si nin, ya sa la rýn ve ak lýn bir ba þa rý sý de me si de ma ni dar. Ben yap tým, ben et tim de miþ ol say dý muh te me len ka bul gör me ye cek ti. Ül ke mi zin de ge rek Ýs pan ya ve ge rek se ben zer þe kil de te rör le mü ca de le e den di ðer ül ke ler den ör nek al ma sý ge re kir. A týl ma sý muh te mel bir yan lýþ a dý mýn çok can la ra mal o la ca ðý bi lin me li ve bin dü þü nüp bir a dým a týl ma lý. En teh li ke li o lan da, ak lýn ip tal ol ma sý ve dev re dý þý kal ma sý dýr. Na sýl ki ze hir li bal son tah lil de in sa ný ze hir ler ve bel ki de öl me si ne se bep o lur. Ay ný þe kil de öf ke i le kal kan ço ðu za man za rar la o tu rur. O hal de te rö re kar þý a tý la cak a dým lar ve a lý na cak ka rar lar öf ke i le ve ak lýn ip tal e dil miþ ha liy le de ðil; ga yet u ya nýk o la rak, sa býr la ve a ma ka rar lý lýk la a lýn ma lý dýr. Akl-ý se lim i le a lý nan ve a lý na cak o lan ka rar lar baþ lan gýç ta ge niþ kit le ler ce tat min e di ci bu lun ma ya bi lir, a ma te rö rün ke sin o la rak so na er me si i çin doð ru a dým da sa býr ve se bat et mek ge re kir. Za rar la o tur ma mak i çin öf ke i le kalk ma ma ya dik kat ge re kir. Med ya ya yan sý yan ha ber le re ve yo rum la ra ba kýl dý ðýn da öf ke nin ö ne çe kil me ye ça lý þýl dý ðý ak la ge li yor. Öf ke tu za ðý, en az te rör tu za ðý ka dar teh li ke li dir. De li ce iþ yap mak, hiç kim se ye bir þey ka zan dýr maz. Þu nu da u nut ma ya lým ki son tah lil de za lim ler, ga sýp lar ve ka til ler kay bet me ye mah kûm dur. Çün kü, kü für de vam et se de zu lüm de vam et mez. Kan lý tö rer ör gü tü nün yap tý ðý da Müs lü man mil let i mi ze a pa çýk bir zu lüm de ðil mi dir? Te rö rü so na er dir mek i çin ak lý ip tal e den a dým lar dan u zak du ra lým ve Ýs pan ya ör ne ðin den is ti fa de e de lim... Te rö re kar þý or tak mü ca de le ka ra rý DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, PKK ve PJAK a kar þý mü ca de le ka rar lý lý ðý mýz, or tak ka rar lý lý ðý mýz en güç lü þe kil de de vam e de cek. Bun dan son ra da or tak bir ey lem pla ný i çin de bu te rör teh di di tü müy le tas fi ye e di le ne ka dar bir lik te ça lý þa ca ðýz de di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn da, Ý ran Dý þiþ le ri Ba ka ný A li Ek - ber Sa li hi i le yap tý ðý gö rüþ me nin ar dýn dan dü zen le nen or tak ba sýn top lan tý sýn da, PKK ve PJAK a kar þý mü ca de le ka rar lý lý ðý mýz, or tak ka rar lý lý ðý mýz en güç lü þe kil de de - vam e de cek. Bun dan son ra da or tak bir ey lem pla ný i çin de bu te rör teh di di tü müy le tas fi ye e di le ne ka dar bir lik te ça lý þa ca ðýz. Bü tün böl ge ül ke le ri ni ve böl ge halk la rý ný teh dit e den bu te rör ör gü tü ne kar þý böl ge sel bir da ya nýþ ma nýn ol ma sý ka çý nýl maz dýr di ye ko nuþ tu. Da vu toð lu, Tür ki ye i le Ý ran a ra sýn da ki bü tün me ka niz ma la rýn ça lýþ tý rý - la ca ðý ný, ük sek Gü ven lik Ko mis yo nu top lan tý sý nýn en ký sa za man da ger çek leþ ti ri le - ce ði ni be lir te rek i ki ül ke dý þiþ le ri ba kan la rý o la rak bu ko or di nas yo nu en et kin þe kil de sür dü rül me si ko nu sun da te mas la rý de vam et ti re cek le ri ni bil dir di. An ka ra / a a Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki hain saldýrý sonucu þehit olan piyade çavuþ Koray Özel için memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi. FO TOÐ RAF: A A Þe hit le ri mi zi u ður la dýk HAKKARÝ'NÝN Çu kur ca il çe sin de ki ha in sal dý rý da þe hit o lan Meh met çik ler den 9 u dün du a ve göz yaþ la rýy la son yol cu lu ðu na u ður lan dý. Hak kâ ri de ki ha in sal dý rý da þe hit o lan pi ya de on ba þý So ner A teþ sa çan ýn (21) ce na ze si Art vin in u su fe li il çe sin de, þe hit pi ya de ça vuþ Ko ray Ö zel in ce na ze si A da na da, þe hit uz man ça vuþ Ha lil Öz doð ru nun ce na ze si mem le ke ti Si nop ta, þe hit Jan dar ma Ký dem li Baþ ça vuþ Ýb ra him Ge çer in ce na ze si, mem le ke ti Kon ya nýn Ak þe hir il çe sin de, þe hit uz man ça vuþ Mus ta fa As lan ýn ce na ze si mem le ke ti Ço rum da, Þe hit Uz man Ça vuþ Meh met U lu soy i se Os ma ni ye nin Ka dir li il çe sin de top ra ða ve ril di. Þe hit pi ya de As teð men Bi lal Öz can i le jan dar ma ko man do er E yüp Ço la koð lu nun ce na ze le ri de Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný a zý cý i le Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Bay rak tar ýn da ka týl dý ðý tö ren le Ýs tan bul da son yol cu luk la rý na u ður lan dý. Baþ ba kan Erdoðan ýn ak re di tas yon u na tep ki BASIN Kon se yi Baþ ka ný Or han Bir git, ar tan te rör o lay la rý kar þý sýn da med ya tem sil ci le ri i le gö rüþ a lýþ ve riþ a maç lý bir top lan tý dü zen le yen Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn bu top lan tý ya çað rý lan ga ze te ler a ra sýn da a yý rým yap mýþ ol ma sý ný e leþ tir di. Bir git, ya zý lý a çýk la ma sun da þun la rý söy le di: Te rör gi bi, bü tün top lu mu il gi len di ren teh li ke kar þý sýn da med ya nýn or tak tu tum al ma sý ný is te yen Sa yýn Baþ ba ka nýn, ga ze te ler a ra sýn da ö te ki leþ tir me yap mýþ ol ma sý ný ü zün tü i le kar þý la dý ðý mý zý be lirt mek is te rim. Böy le bir ta výr al ma top lan tý sýn da tüm med ya ku ru luþ la rý nýn ya ný sý ra, Ga ze te ci le re Öz gür lük Plat for mu al týn da bir a ra ya gel miþ o lan TGS, TGC, An ka ra, Ýz mir, A na do lu Ga ze te ci ler Ce mi yet le ri i le Ba sýn Kon se yi nin tem sil ci le ri nin de gö rüþ le ri nin a lýn ma mýþ ol ma sý ö nem li bir ek sik lik tir. Te rö rün si ya set üs tü bir me se le ol du ðu nu söy le yen Sa yýn Baþ ba kan dan, böy le si ne ha ya ti bir so run kar þý sýn da ga ze te ler, u lu sal te le viz yon lar ve ba sýn ku ru luþ la rý a ra sýn da ak re di tas yon uy gu la mýþ ol ma sý ný e sef le kar þý la dý ðý mý zý ka mu o yu nun bil gi si ne su na rýz. Ýs tan bul / e ni As ya GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Cuma Bahçeci'nin baþarýlý bir ameliyat olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der. Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Davutoðlu, (saðda) mevkidaþý Salihi ile biraraya geldi. FO TOÐ RAF: A A BÝN LER CE KÝ ÞÝ DU Â A A MÝN DE DÝ ES KI ÞE HIR DE bir a ra ya ge len sen di ka ve si vil top lum ku ru luþ la rý te rör ör gü tü nün dü zen le di ði sal dý rý la rý ný pro tes to et ti. ak la þýk 6 bin Es ki þe - hir li, hep bir a ðýz dan o ku nan du a la ra a min de di. Pro tes to gös te ri sin - de va tan daþ lar, Türk, Kürt bir li ði ne vur gu ya pa rak, bir lik ve be ra ber lik çað rý sýn da bu lun du. Ha in sal dý rý da þe hit o lan Pi ya de As teð men Bi lal Öz can ýn e vi nin yer al dý ðý Ýs tan bul Bey lik dü zü nde ki a kup lu Ma hal le si 108. So ka ðýn gi ri þi ne bü yük boy Türk bay ra ðý a sý lýr ken, çev re de ki bi na - lar da Türk bay rak la rýy la do na týl dý. E vin ö nü ne ku ru lan ve gi ri þi ne As - teð men Öz can ýn fo toð raf la rý ko nu lan ta zi ye ça dý rýn da din gö rev li le ri ta ra fýn dan Kur an-ý Ke rim o ku nup, du a lar e dil di. Ta zi ye i çin ge len ba zý va tan daþ la rýn göz yaþ la rý na ha kim o la ma dýk la rý gö rül dü. 24 MEH MET ÇÝK Ý ÇÝN 24 HA TÝM ÇU KUR CA DA þe hit dü þen 24 Meh met çik i çin Ma lat ya nýn Da ren de il çe sin - de ki Hu lu si E fen di Kur an Kur su nda öð re nim gö ren ha fýz lar ve va tan daþ la rýn o ku du ðu 24 ha tim, So mun cu Ba ba Ca mi si nde yat sý na ma zý nýn ar dýn dan ya - pý lan du a i le ba ðýþ lan dý. Ca mi i ma mý Ha mi det tin A teþ in kýl dýr dý ðý na ma zýn ar dýn dan o ku nan Kur an-ý Ke rim i din le yen va tan daþ lar ya pý lan du a la ra a - min de di. Ý çe ri sin de So mun cu Ba ba nýn tür be si bu lu nan ca mi de ki du a ya çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Ba zý va tan daþ lar du a sý ra sýn da duy gu la rý na ha kim o - la ma ya rak göz ya þý dök tü. A da na -Ýs tan bul-es ki þe hir / a a-ci han Salihi: Karayýlan hiç yakalanmadý ÝRAN Dý þiþ le ri Ba ka ný A li Ek ber Sa li hi de Ka ra yý lan ýn Ý ran ta ra fýn - dan ya ka lan dý ðý ve da ha son ra ser best bý ra kýl dý ðý yö nün de ki id di a - la rýn so rul ma sý ü ze ri ne, id di a lar ü ze ri ne Da vu toð lu nun ken di le ri ni a ra ya rak bu so ru yu sor du ðu nu ha týr lat tý. Ken di si nin de Da vu toð - lu na bu ko nu da ki bil gi le ri top la ma sý i çin ken di sin den mü sa a de is - te di ði ni be lir ten Sa li hi, Tüm bil gi le ri top la dýk ve bu nun ger çek ol - ma dý ðý ný öð ren dik. Ka ra yý lan hiç bir za man Ý ran lý lar ta ra fýn dan ya - ka lan ma mýþ týr. a ka la say dýk biz o nu ni ye ser best bý ra ka cak týk ki? di ye ko nuþ tu. Konuk Dýþiþleri Bakaný Salihi ve beraberindeki heyet, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan da kabul edildi. Her iki kabulde, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da hazýr bulundu. Bir lik olma za ma ný KONA Si vil Top lum Ku ru luþ la rý Baþ ka ný La tif Sel vi, Hak ka ri de ya þa nan te rör sal dý rý sý ný de ðer len di rir ken, po le mik ler le kay be di le cek za ma nýn ol ma dý ðý ný, ik ti da - rýy la, mu ha le fe tiy le her ke sin bir lik te ha re ket et me si ge rek ti ði ni söy le di. Sel vi, Hak kâ ri Çu kur ca daki te rör sal dý rý sý nýn Tür ki ye nin bir lik ve be ra ber li ði ne yö ne lik ger çek leþ ti ril di ði ni söy le di. Sel vi, sal dý rý nýn za man la ma - sý na dik kat çe ke rek þun la rý söy le di: Ö zel lik le son dö - nem de ye ni, si vil, de mok ra tik bir a na ya sa ça lýþ ma la rý - nýn fi i len baþ la ma sý, tüm si ya si par ti le rin e þit or tam da kat ký ver me si, böl ge in san la rý nýn pek çok bek len ti si nin de kar þý lýk bu la ca ðý iz le ni mi ver mek te dir. Bu du rum, bir ra hat la ma o luþ tur ma sý ve de mok ra tik çö zü me yö nelt - me si ge re kir ken, PKK a de ta sü re ci ki lit le mek te, per va - sýz sal dýr gan bir yol iz le mek te dir. Bu nun ne de ni ni sor - gu la dý ðý mýz da ör güt, böl ge in san la rý nýn bek len ti ve is - tek le rin den çok, ö zel lik le Tür ki ye nin son dö nem de Or - ta do ðu da iz le di ði dýþ po li ti ka, ki mi ül ke le rin böl ge de ki he def le ri a çý sýn dan ül ke mi zi bir ka os or ta mý na çe ke rek iç so run la rýy la bo ðu þan, hu zur or ta mý ný kay bet miþ, et - ki siz bir ko nu ma ge tir me gi ri þi mi dir. Kon ya / ci han HABERLER Genelkurmay: Kara harekâtý sýnýrlarýmýz içinde GE NEL KUR MA Baþ kan lý - ðý, te rör ör gü tü ne yö ne lik ka ra ve ha va o pe ras yon la rý - nýn bü yük bö lü mü nün a ðýr - lýk lý o la rak Çu kur ca böl ge - sin de sür dü rül dü ðü nü, sý nýr ö te sin de ki I rak ýn ku ze yin - de i se bir kaç nok ta da ka ra ve ha va ha re kâ tý na de vam e dil di ði ni bil dir di. Ge nel kur - may Baþ kan lý ðýn dan ya pý - lan a çýk la ma da, ön ce ki gün ya pý lan a çýk la ma da, yurt i - çin de ve yurt dý þýn da beþ ay rý nok ta da 22 ta bur la o - pe ras yon la rýn de vam et ti - ði nin be lir til di ði ha týr la tý la - rak, þun lar kay de dil di: Med ya or gan la rýn da, bu a - çýk la ma mý zýn yan lýþ yo - rum la na rak, ya pý lan o pe - ras yon la rýn ta ma mý nýn yurt dý þý na yö ne lik ol du ðu na da - ir ya zý ve yo rum la ra yer ve - ril di ði gö rül müþ tür. Ka ra ve ha va o pe ras yon la rý nýn bü - yük bir bö lü mü yurt i çin de, a ðýr lýk lý o la rak Çu kur ca böl - ge sin de sür dü rü lür ken I rak ku ze yin de, sý nýr ö te sin de bir kaç nok ta da ka ra ve ha - va ha re ka tý na de vam e dil - mek te dir. An ka ra / a a Gül sal dý rýy la il gi li bil gi al dý CUMHURBAÞKANI Ab dul - lah Gül, Çu kur ca da ki te rö - rist sal dý rýy la il gi li 2 ko mu - tan dan ha ri ta ü ze rin de bil gi al dý. A lý nan bil gi ye gö re Gül, Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn - dan 19 E kim ge ce si 8 ay rý böl ge ye eþ za man lý dü zen - le nen ve 24 as ke rin þe hit ol - du ðu te rö rist sal dý rý nýn na sýl ger çek leþ ti ði ko nu sun da ay rýn tý lý bil gi ve ril me si ni is - te di. Bu nun ü ze ri ne Ge nel - kur may Ha re kat Baþ ka ný Kor ge ne ral Ab dul lah Re cep ve Ka ra Kuv vet le ri Ha re kât Baþ ka ný Tüm ge ne ral Ha luk Cu ma li Çe tin ka ya, dün Cum hur baþ kan lý ðý na gi de - rek, sal dý rý nýn na sýl ger çek - leþ ti ði ni ha ri ta ü ze rin de Gül e an lat tý lar. Çu kur ca Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý i le böl ge de ki A sa yiþ Te pe si, Po lis ve Jan dar ma loj man la - rý, Ka vu þak, Ba ra kam bi Te - pe, Kek lik ka ya sý Te pe, Bas ki Te pe, Han Te pe ve Ga zi Te - pe üs böl ge le ri ol mak ü ze re 8 ay rý böl ge ye 19 E kim de dü zen le nen eþ za man lý te - rö rist sal dý rý lar da 24 as ker þe hit ol muþ tu. An ka ra / a a Ar týk a na lar að la ma sýn SON te rör sal dý rý la rýy la sý - cak sa at le rin ya þan dý ðý Hak kâ ri nin Çu kur ca il ce si sa kin le ri, ar týk kan dö kül - me si ni is te me dik le ri ni söy le di. Çu kur ca lý lar, bir an ön ce a kan ka nýn dur du rul - ma sý ný ar zu la dýk la rý ný i fa - de et ti. Son ça týþ ma la rýn ken di le rin de bü yük bir ü - zün tü, kor ku ve pa nik o - luþ tur du ðu nu di le ge ti ren vatn daþ lar, Her i ki ta raf - tan da ö len ler bu ül ke nin in sa ný. Ar týk a na lar að la - ma sýn, göz ya þý dö kül me - sin. Bu a kan kan lar bir an ön ce dur du rul sun. di ye ko nuþ tu. Ýl çe de gün lük ha - yat nor ma le dö ner ken, ba - zý va tan daþ lar bir ta raf tan da o la sý ye ni ça týþ ma la rýn en di þe si ni ya þa dýk la rý ný be lirt ti. Hak kâ ri / ci han

9 HA BER 9 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ Kan lý te rör sal dý rý la rýn dan son ra, Ku zey I rak a ka ra ha re kâ tý nýn baþ la dý ðý ve Mec lis te giz li te rör gö rüþ me le ri nin ya pýl dý ðý sý ra da, te rör le mü ca de le de zâ fi yet is - tif ham la rý peþ pe þe ü þü þü yor. Par ti si nin son Ký zýl ca ha mam kam pýn da Baþ ba kan, Te rör le mü ca de le de ye ni bir dö - nem baþ la dý, þart lar ne yi ge rek ti ri yor sa o ya pý - lý yor ve ya pý la cak di ye te mi nat ver miþ ti. Ý çiþ le ri Ba ka ný, is tih ba rî bil gi le re da ya lý o la - rak bu o pe ras yon lar ya pý lý yor de miþ; a çý - lým dan so rum lu Baþ ba kan ar dým cý sý, urt i çi ve yurt dý þý o pe ras yon lar çok ba þa rý ol du ðu - nu söy le miþ ti. Bu söz le rin ü ze rin den çok geç me den, Bit lis ve Hak kâ ri-çu kur ca da o tuz in sa ný mý zý kat le - den kan lý sal dý rý lar ol du. Böl ge ye giz li zi ya re - ti nin ar dýn dan mey da na ge len bu sal dý rý la ra kar þý, da ha ön ce Gü zel þey ler o la cak di yen Cum hur baþ ka ný, Ýn ti ka mý mýz bü yük o la cak di ye ko nuþ tu, Baþ ba kan, he sap so ru la ca ðý ný a çýk la dý. Ve çok geç me den Ku zey I rak a ka ra ha re kâ tý nýn baþ la dý ðý bil di ril di An cak, sal dý rý ya da ir so ru la rýn ce va bý ve ril - miþ de ðil. Se kiz-on nok ta da ay ný an da, 1992 den bu ya na ya pý lan dör dün cü bü yük te - rör sal dý rý sý nýn en az i ki yüz-üç yüz ki þi lik ka la - ba lýk te rö rist gru bu nun sý ný rýn ö bür ya nýn da ki baþ ta Zap ol mak ü ze re te rö rist kamp lar dan gel dik le ri tes bi ti ya pý lý yor. ö re de te rö rist le rin gün ler ce ka týr lar la böl ge ye si lâh ve mü him mat ta þý yýp yý ðý nak yap tý ðý vâ him i fâ de le ri var. Ko nu nun uz - man la rý, böy le bir sal dý rý nýn haf ta lar ca sü ren kap sam lý bir ha zýr lýk la ya pý la bi le ce ði ne dik - kat çe ki yor lar. Bu du rum, sý ný rýn kev gi re dön dü ðü nü gös ter mek le bir lik te, sevk ve i dâ re de cid dî ha ta la rý, is tih ba rat ta ko or di nas yon ek sik li ði - ni su yü zü ne çý kar mak ta. Ýs ra il in in san sýz ca sus u ça ðý He ron la rýn ve ABD nin an lýk or tak is tih ba rat pay la þý mý an laþ ma sý nýn ne i þe ya ra dý ðý so ru su nu sor dur mak ta CE VAP BEK LE EN SO RU LAR Ger çek ten da ha ön ce dört de fa ba sý lan Kek - lik de re si ka ra ko lu nun be þin ci kez ba sýl ma sý na kar þý ne den ted bir a lýn ma dý? Gül ün böl ge den dön me si nin a ka bin de, Ha bur Þov un yýl dö nü - mün de, ben zer sal dý rý nýn tek rar la na bi le ce ði ne den ön gö rül me di? Ne den ay ný ha ta lar hep tek rar la ný yor? PKK nýn her yýl kýþ ön ce si, or ta lý ðý a ya ða kal - dý rýp ses ge ti re cek te rör sal dý rý la rýy la te rör se zo nu nu ka pat tý ðý bi lin di ði hal de ve se çim - den son ra Ö ca lan dan Ka ra yý lan a ey lem siz lik sü re ci nin bi tip te rö rün týr ma na ca ðý! teh dit - le ri nin sav rul du ðu or tam da, ni çin bu tür sal dý - rý lar he sap lan ma dý? Son ra, yüz ler ce te rö rist na sýl sý nýr dan sý zýp Çu kur ca yý sar dý? On ca ha van to pu, a ðýr ma ki - ne li si lâh ve mü him ma tý na sýl sý nýr dan ge çi rip çev re de ki dað la ra ta þý dý lar? Hiç mi bu nun is - tih ba ra tý a lýn ma dý? Bü tün bun lar bir ya na, þe hid as ker ler den bi ri nin sal dý rý dan bir gün ön ce Ýs tan bul da - ki â i le si ni a ra yýp Sal dý rý bek li yo ruz de me - sin den, sal dý rý ih ba rý nýn ve ril di ði söy len ti - si ne ka dar, is tih ba rî bil gi le rin te mer küz e - dil me yip ye te rin ce de ðer len di ril me di ði ne da ir bir di zi so ru ce vap sýz ka lý yor. Ge nel kur may ýn ha va mu ha le fe tin den He ron la rýn ha va lan ma dý ðý a çýk la ma sý ve u - çak la rýn an cak er te si gün sa at on beþ te sý - cak tâ ki be baþ la dý ðý ha ber le ri, or ta lý ðý da ha da bu lan dý rý yor KA RA HA RE KÂ TI NE NE TÝ CE VE RÝR? Bu mu am ma da, Baþ ba kan ýn Bý çak ke mi ðe da yan dý, Ra ma zan a hür me ten sab re di yo ruz, a ma Ra ma zan ýn bit me siy le bir lik te ba rý þýn mi lâ dý çok da ha fark lý o la cak ve fa tu ra sý a ðýr o - la cak týr res tin den bu ya na te rör le mü ca de le - de i lâ ve ten ne ya pýl dý ðý so ru su so ru lu yor. Ay rý ca bu sü re de, hü kû met ten ge len de - meç le re da ya na rak, med ya da ö zel ha re kât ýn ye ni den dev re ye so kul du ðu, hu dut böl ge le ri ne ar týk pro fes yo nel bir lik ler in ko nuþ lan dý ðý, uz man e ði tim li as ker le rin sý ný rý ko ru du ðu ve te rör le et kin mü ca de le e dil di ði ne da ir man - þet ler a týl dý Ne var ki son sal dý rý da, þe hid le rin yi ne üç-beþ ay lýk er ler ve bir kaç ay lýk pro fes yo - nel lik e ði ti mi al ma mýþ uz man er baþ lar ol - du ðu or ta ya çýk ma sý, bu hu sus ta ki söz le ri ha va da bý rak tý rý yor Di ðer yan dan, yüz ler ce ki lo met re i çe ri - de ki Ý ma di ye, Me ti na, Ga re ve Kan dil de ki te rö rist yu va la rý bir ya na, baþ ta Zap ol mak ü ze re sý ný rýn he men ar dýn da ki Ha kurk, A - va þin, Haf ta nin gi bi yüz ler ce ma ða ra nýn yer al dý ðý on lar ca te rö rist kam pý nýn tas fi ye - sin de, týp ký da ðý ta þý bom ba la mak la ka lan ha va ha re kât la rý gi bi ka ra ha re kât la - rý nýn bir so nuç ver me di ði or ta da. Bun dan dýr ki, ye te rin ce is tih ba ra tý sað lan - ma dan, tak tik ve stra te ji le ri be lir len me den a - par-to par klâ sik or du ya pý sýy la on bin ler ce as - ke rin bir kaç ki lo met re den ö te ye gi de me di ði 26. ka ra ha re kâ tý nýn da þim di ye ka dar ki 25 ka ra ha re kâ tý gi bi bir ne ti ce ver me ye ce ðin den en di þe e di li yor. Gö rü nen o ki, bu son ha re kât da, hal kýn in fi â li ni din dir mek, tep ki si ni ya týþ týr mak he sâ - bý na ya pýl mak ta. Oy sa te rör le mü ca de le de so nuç suz ha re kât lar la bek len ti le rin bo þa çýk - ma sý, yýl gýn lý ðý ve in fi â li da ha da art tý rýr; çâ re - siz lik i çin de sü re ci bal ta lar, iç ba rý þý da ha da çýk ma za so kar. Gü nü kur tar ma ya mâ tuf gü nü bir lik po - li ti ka lar ye ri ne kök lü ve ne ti ce a lý cý ted bir - ler a lýn ma lý cev ni as ya.com.tr Terörle mücadelede netice almak mka ni as ya.com.tr Ekonomi ne âlemde? Zamlarýn saðanak saðanak yaðdýðý bir dönemde hükümetin 2012 Bütçe tasarýsý Meclis e sunuldu. Önümüzdeki günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu ndaki görüþmelerin ardýndan bütçe Genel Kurul a gönderilecek. Bütçe rakamlarýný deðerlendirecek deðiliz ancak, görülüyor ki, faiz giderlerinin milyarý geçtiði, açýðýn milyarý bulduðu bir bütçe ile karþý karþýyayýz. 90 bin memur alýmý müjde diye duyurulurken, sadece öðretmen açýðýnýn 150 bin olduðunu düþünürsek, bunun aslýnda yeterli bir müjde olmadýðýný görebiliriz. Ýþsizlik rakamlarýnýn yüzde 10 un altýna inmesi gibi göstergeler ekonominin iyi yolda olduðunu tek baþýna göstermiyor. Zira bütçe tasarýsýný açýklayan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek in her þeyin güllük gülistanlýk olmadýðýný söyleyip, carî açýðýn görülmemiþ seviyelere ulaþtýðýný ifade etmesi bir itiraf niteliðinde oldu. Zira carî açýk konusunda, Abdullah Gül, Meclis açýlýnda ikazlarda bulunmuþtu. Baþbakan Erdoðan ise Gül e yeni kabine listesini sunduktan sonra, carî açýkla ilgili olarak Kaygý verici deðil, hiç endiþe etmeyin, rahat olun. Ýnþallah son çeyreðe carî açýkta da çok farklý gireceðimizi göreceksiniz. Bütün çalýþmalar tedbirler o konuda alýnýyor. Bu ülke ihracatýyla, büyümesiyle, cari açýk falan bunlarý rahatlýkla aþar demiþti. Ancak gelinen safhada, Ülkenin cari açýk sorunu var. Eðer biz burada iþe dikkat etmezsek hani rahmetli Özal ýn kemer sýkma dediði olay, iþi sýký tutmazsak biz de unanistan ýn durumuna mý düþelim? deme ihtiyacý duyuyor. Ülkenin ihraç ettiði mal ve hizmetlerden elde ettiði gelirin, ülkenin yurtdýþýndan ithal ettiði mal ve hizmetlere yaptýðý ödemelerden az olmasý anlamýna gelen carî açýk Merkez Bankasý verilerine göre, yýlýn ilk sekiz aylýk döneminde 54 milyar 261 milyon dolarý bulmuþ durumda. Bu tam manasýyla bir rekor! Carî açýðýn artmasýna sebep olan Dýþ ticaret açýðý ise, 61 milyar 435 milyon dolar civarýnda. * * * ZAMMIN ADI OLDU, GÜNCELLEME Elektrik ve doðalgazdan sonra iðneden ipliðe büyük zamlar gelmeye devam ediyor. En son zam da benzin ve motorine geldi. Malûm akaryakýta gelen zam, her þeye zam anlamýna geliyor. Piyasada meyveden tutun da kuru baklagillere kadar birçok þeye sürekli zam yapýlýyor. Fakir gýdasý olarak bilinen yumurtanýn kolisi bile 10 liraya yaklaþtý. Son zamlar ve vergi artýþlarý sonrasýnda Maliye Bakaný nýn zam yerine güncelleme yapýldý þeklindeki açýklamasýna tepkiler gelince yanlýþ anlaþýldýðýný söyleyip, güncellemeyi motorlu taþýtlar ve cep telefonundaki ÖTV zamlarý için kullanmadýðýný belirten Þimþek, Vatandaþla alay etmek söz konusu deðil dese de bu söz ekonomi literatürüne girdi bile. Baþbakan Erdoðan ýn bu güncellemeyi (!) savunurken söylediði sözler de hâlâ tartýþýlýyor. Sigara içme, içkiyi az tüket. Pahalý arabaya binme deyip unanistan gibi olmamak için zam yaptýklarýný söylemesi de þaþkýnlýkla karþýlanmýþtý. Bir de bunun üzerine Ulaþtýrma Bakaný Binali ýldýrým ýn, Tütün malzemelerine zam yapýldý; ancak bu zamlar boþa gitmiyor. Daha güzel yol, okul, hizmet olarak geri dönüyor demesi de hayli dikkat çekici deðil mi? Peki, geçtiðimiz yýllarda yaþanan küresel krizin teðet geçtiði söylenmiþti. Son günlerdeki krizin teðet bile geçmeyeceði de söylenmiþti. Bu zam ve vergi artýþýndan sonra da teðet geçmeyecek denilebilir mi? Eðer teðet bile geçmeyecekse bu zamlar ve vergi artýþlarý nedir? Son zamlarýn ve vergi artýþlarýnýn carî açýðý kapatmak için yapýldýðý açýk açýk söyleniyor. Peki, carî açýðýn tehlikesine dikkat çekenlerin yalanlanmasý nedendi? Zamlarýn ardýndan Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Baþkaný Sýtký ýlmaz ýn, Hükümetin zahmetsiz ve kolay yoldan hazine açýklarýný, dünyanýn en adaletsiz diye tanýmladýðý vergilerle kapatmaya çalýþmasýný uygun bulmuyoruz demesi yerinde bir tesbit. eni ÖTV artýþýnýn millete nasýl anlatýlacaðý konusunda endiþeli olan AKP li milletvekillerine ipuçlarý veren Baþbakan ardýmcýsý Ali Babacan ýn, Artýþý unanistan gibi olmayalým, zor duruma düþmeyelim diye; carî açýðý kontrol altýna almak için yaptýk. Böyle bir tedbir önceden alýyoruz ki; Avrupa daki depremin artçýlarý bize ulaþmasýn ifadelerini kullandýðý söyleniyor. Peki baþka yolu yok muydu da, böyle bir güncelleme (!) yapýldý? Tepki çeken vergi artýþlarý ve zamlardan sonra, yeniden deðerleme yoluyla yüzde 10.2 oranýnda yeni bir zam dalgasýnýn geleceði düþünülürse, sizce de bu milletin sabrýný test etme anlamýna gelmez mi? Te rör ör gü tü PKK nýn ye ni a na ya sa sü re ci nin TBMM de baþ la dý ðý gün Hak ka ri nin Çu kur ca il çe sin de ger - çek leþ tir di ði ha in sal dý rý la ra tep ki ler sü rü - yor. Te rör sal dý rý sý na top lu mun her ke si mi tep ki gös te rir ken, va tan daþ lar ye ni a na ya sa sü re ci nin de vam et me si ni is ti yor. Si vil top - lum ku ru luþ la rý ye ni a na ya sa i le il gi li çe þit li ça lýþ ma lar yü rü tür ken, bir a ra ya ge ti ri len uz man lar ye ni a na ya sa da ne le rin ol ma sý ge rek ti ði i le il gi li gö rüþ le ri ni bil di ri yor. Baþ - kent An ka ra da si vil top lum ku ru luþ la rý ye - ni a na ya sa i le il gi li ça lýþ ma la rý na hýz ver di. E SAM, Hak-Ýþ, Me mur-sen ve Me mur- Der ye ni a na ya sa i le il gi li çe þit li ça lýþ ma lar ya pý yor. E ko no mik ve Sos yal A raþ týr ma lar Mer ke zi (E SAM) ta ra fýn dan, Ri xos O tel de Mil li A na ya sa Þu ra sý dü zen len di. A çý lýþ ta ko nu þan TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, þun la rý söy le di: Da ha öz gür lük çü, da ha de mok ra tik bir a na ya sa is ti yo ruz. Si ya se tin ve öz gür lük le - rin a ma lar la, fa kat lar la sý nýr lan ma dý ðý, dün - ya uy gu la ma la rý ve Tür ki ye tec rü be le ri ni de göz ö nün de bu lun du ra rak, dev le tin or gan - la rýa ra sýn da a hen gi, den ge yi i yi kur muþ, dev le tin da ha et kin ve ve rim li þe kil de ça lýþ - ma sý na im kan ve re cek, bi re yin de ken di si ni i nan cýy la, dü þün ce siy le, gi ri þim ci ru huy la ge liþ tir me si ne im kan ve re cek bir çer çe ve i - çin de bu nu yap ma mýz ge rek ti ði ni dü þü nü - yo rum. Tür ki ye nin i yi yö ne ti le me me sin de, bir ký sým top lum sal so run la rý nýn te me lin de bu a na ya sa var. A ma bir ül ke nin tüm so - run la rý nýn çö zü mü de a na ya sa de ðil dir. A - na ya sa yý bir an sik lo pe di gi bi gö rüp her þe - yin ça re si, ta ri fi o ra da o la maz. A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin de ye ni a - na ya sa i çin TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in i ni si ya ti fin de baþ la yan sü re ci son de re ce ö - nem se dik le ri ni vur gu la ya rak, Bu sü re cin ba þa rý ya u laþ ma sý i çin he pi mi zin sü re cin ü - ze ri ne tit re me si ve bu sü re ce gö zü müz gi bi bak ma mýz ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum de di. DE ÐÝÞ ME EN TEK ÞE MAD DE; ÝN SAN O NU RU RUN KO RUN MA SI Me mur Der nek le ri Fe de ras yo nu nun (Me mur-der) Ha zi ran a yýn da baþ lat tý ðý 100 STK-100 Uz man i le e ni A na ya sa ya Si vil ak la þým lar ça lýþ ma sý nýn so nuç ra po - ru ya yým lan dý. A na ya sa hu kuk çu la rý Prof. Dr. Ha san Tah sin Fen doð lu i le Doç. Dr. Os man Can di rek tör lü ðün de ha zýr la nan ra por da, De ðiþ me yen tek þey de ði þim dir. Ýl la ki a na ya sa ya de ðiþ me ye cek bir mad de ek le mek ge re kir se o, an cak in san o nu ru ve o nun gü ven ce si o la cak de mok ra tik bir dü - zen ol ma lý dýr de ðer len dir me si ne yer ve ril - di. A na ya sa da öz gür lü ðün sý ný rý nýn baþ ka - la rý nýn hak la rý ol ma sý ge rek ti ði i fa de e di len ra por da, Dev le te so yut kav ram la ra da ya lý o la rak ay rý ca sý nýr la ma yet ki si ta nýn ma ma - lý dýr. Bu bað lam da ye ni a na ya sa nýn in san hak ve öz gür lük le ri ve bi rey o dak lý bir a na - ya sa ol ma sý nýn ya nýn da bu nun e sas la rýn dan o lan dü þün ce ve fi kir öz gür lü ðü nü te mel al - ma lý, o na uy gun for mül ler ü ret me li dir de - ðer len dir me sin de bu lu nul du. GÜN DOÐ DU: TE RÖ RÜN O U NU NA GEL ME ME LÝ TOBB Ü ni ver si te si nde bu gün U lus la ra - ra sý A na ya sa Kon gre si dü zen le ye cek o lan Me mur-sen in Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün - doð du, mil le tin bir lik-be ra ber lik i çin de, bü - yük bir ka rar lý lýk la te rör be la sý nýn kö kü nü ka zý ya ca ðý ný söy le di. Tür ki ye nin, güç lü de - mok ra si si, bü yü yen e ko no mi siy le böl ge sin - de li der, dün ya da sö zü din le nen bir ül ke ol - ma ya de vam e de ce ði ni ak ta ran Gün doð du, Bu güç ten ra hat sýz o lan la rýn, ta þe ron te rör ör gü tü a ra cý lý ðýy la bir lik ve be ra ber li ði mi ze, hu zur ve re fa hý mý za yö ne lik ger çek leþ tir di ði ey lem ler a ma cý na u la þa ma ya cak. De mok ra - tik leþ me ça lýþ ma la rý, her za man kin den da ha ka rar lý bir þe kil de de vam e de cek, öz gür lük - çü, de mok ra tik ye ni a na ya sa i çin çý ký lan yol - dan dö nül me ye cek. Te rör ör gü tü nün bu tür ey lem le ri, ha týr la na ca ðý ü ze re, de mok ra - tik leþ me yö nün de ka rar lý a dým la rýn a týl dý ðý za man lar da ar tý rý la rak bu yön de ki ça lýþ ma - la rýn sa bo te e dil me si a maç lan mak ta. Bu o - yu na gel me me li, de mok ra tik leþ me den ge ri a dým a týl ma ma lý. Te rör ör gü tü nün va tan - da þý mý zý tah rik et me ye yö ne lik bu tür ey - lem le rin de, ör gü tün ek me ði ne yað sür me - me li, bir lik ve be ra ber li ði miz den ta viz ver - me me li yiz. de di. Ö te yan dan Hak-Ýþ in bu gün baþ la ya cak o lan 12. O la ðan Ge nel Ku ru lu nun gün de mi de ye ni a na ya sa o la cak. An ka ra / ci han - a a De niz Fe ne ri e.v. de 6 kiþi tah li ye edildi n AN KA RA 13. As li ye Ce za Mah ke me si, De niz Fe ne ri e.v. so ruþ tur ma sý kap sa - mýn da tu tuk lu bu lu nan Za hid Ak man, Ze - ke ri ya Ka ra man, Ýs ma il Ka ra han, Mus ta fa Çe lik, Ýz zet Ku rum ve A li So lak ýn tah li ye si - ne ka rar ver di. Za hid Ak man, Ze ke ri ya Ka - ra man, Ýs ma il Ka ra han, Mus ta fa Çe lik, Ýz zet Ku rum ve A li So lak ýn a vu kat la rý, ön ce An - ka ra 11. Sulh Ce za Mah ke me si ne tah li ye ta le biy le baþ vu ru da bu lun ma sý ü ze ri ne so - ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý la rý Ve li Dal ga lý ve Ha kan Pek taþ ýn, tah li ye ta - lep le ri nin red di yö nün de ki mü ta lâ a la rý ný dik ka te a lan mah ke me, tah li ye ta lep le ri ni red det miþ ti. Bu nun ü ze ri ne, þüp he li le rin a - vu kat la rý, mah ke me nin ka ra rý na, bir üst mah ke me o lan An ka ra 13. As li ye Ce za Mah ke me si nde i ti raz da bu lun du. Mah ke - me, i ti ra zý ye rin de gö re rek, þüp he li ler Za hid Ak man, Ze ke ri ya Ka ra man, Ýs ma il Ka ra - han, Mus ta fa Çe lik, Ýz zet Ku rum ve A li So - lak ýn tah li ye si ni ka rar laþ týr dý. Mah ke me nin ka ra rý, ke sin ni te lik ta þý yor. An ka ra / a a TBMM, te rö rü haf ta ya gö rü þe cek ntbmm Ge nel Ku ru lun da ya pý lan ka pa lý o - tu rum da, AKP, CHP, MHP ve BDP nin te - rör ko nu sun da ki ge nel gö rüþ me ö ner ge si ka bul e dil di. Ge nel gö rüþ me nin, 26 E kim Çar þam ba gü nü ya pýl ma sý TBMM Ge nel Ku ru lun da ka rar laþ tý rýl dý. Ge nel Ku rul, Çar - þam ba gü nü gö rüþ me nin bi ti mi ne ka dar ça - lý þa cak. Te rör ko nu lu ge nel gö rüþ me nin ön gö rüþ me si nin ya pýl dý ðý ka pa lý o tu rum yak la - þýk 4 sa at sür dü. TBMM Baþ kan ve ki li Gül dal Mum cu, ö ner ge nin ka bul e dil me si nin ar dýn - dan bir le þi mi, 25 E kim Sa lý sa at de top - lan mak ü ze re ka pat tý. An ka ra / a a a ra lý po lis þe hit ol du na DA NA DA pa zar gü nü po lis le rin ya sa dý þý gös te ri ye mü da ha le si sý ra sýn da çöp kon tey ne - ri nin ya nýn da mey da na ge len pat la ma da ya - ra lan po lis me mu ru Ve li A taþ cý, te da vi gör - dü ðü has ta ne de þe hit ol du. et ki li ler den a lý - nan bil gi ye gö re, 16 E kim Pa zar gü nü mer kez Sey han il çe si Gül bah çe Ma hal le si O ba lar Cad de si nde te rör ör gü tü PKK/Kon gra Gel yan daþ la rý ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len kor san gös te ri ye mü da ha le sý ra sýn da bir çöp kon tey - ne rin de ki pat la ma so nu cu ya ra la nan 5 po lis me mu run dan Ve li A taþ cý, te da vi gör dü ðü Çu ku ro va Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Bal ca lý Has ta ne sin de þe hit ol du. A da na / a a a zý cý oð lu nun e þi ve fat et ti nmer HUM Va li Re cep a zý cý oð lu nun e þi Mer yem a zý cý oð lu, te da vi gör dü ðü has ta - ne de ve fat et ti. E di ni len bil gi ye gö re, do la þým bo zuk lu ðu dolayýsýyla kal dý rýl dý ðý Ö zel TDV 29 Ma yýs Has ta ne si yo ðun ba kým ser vi sin de ya tan a zý cý oð lu, ön ce ki gün ak þam sa at le - rin de ve fat et ti. Mer yem a zý cý oð lu nun ce - na ze si, dün Ay dýn ýn Sö ke il çe sin de e þi mer - hum va li Re cep a zý cý oð lu nun ya nýn da top - ra ða ve ril di. Re cep a zý cý oð lu nun kar de þi Prof. Dr. Mus ta fa Sa id a zý cý oð lu, Mer yem a zýcý oð lu nun 11 gün dür ha yat ta kal ma mü ca de le si ver di ði ni be lir te rek, Her za man çok öz le di ði ni i fa de et ti ði e þi nin ya ný na git ti. O ra da mut lu ve hu zur i çin de o la ca ðý na i na - ný yo ruz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a E NÝ a na ya sa yý ha zýr la ya cak Uz laþ ma Ko mis yo nu nun ça lýþ ma e sas la rý ný ha zýr - la mak ü ze re o luþ tu ru lan alt ko mis yon, ça lýþ ma u sul ve e sas la rý ný bü yük o ran da be lir le di. Alt ko mis yo nun ha zýr la dý ðý tas - la ða gö re, ko mis yon ka rar la rý oy bir li ði i le a lý na cak, sa lý ve per þem be gün le ri ça lý - þa cak. A lý nan bil gi ye gö re, AKP li Ah met Ý yi ma ya, CHP li A ti lla Kart, MHP li Ok - tay Öz türk ve BDP li Ay la A kat A ta dan o lu þan alt ko mis yon, Uz laþ ma Ko mis yo - nu nun ça lýþ ma e sas ve u sul le ri tas la ðý ný ha zýr la dý. e ni a na ya sa yý ha zýr la ya cak ko - mis yon, haf ta da i ki gün ça lý þa cak, ka rar - lar oy bir li ði i le a lý na cak. Uz laþ ma Ko mis - yo nu nda tem sil e di len 4 par ti de, ka rar - la rýn oy bir li ði i le ha ya ta ge çi ril me si ni is - te di. A na ya sa Uz laþ ma Kom si yo nu Mec - lis dý þýn da ki par ti ler le ve si vil top lum ku - ru luþ la rýy la da te mas ku ra cak. Ko mis yo - na ki min baþ kan lýk ya pa ca ðý i se he nüz net lik ka zan ma dý. Si ya sî Par ti ler, Ko mis - yon Baþ kan lý ðý nýn ken di a ra la rýn da dö nü - þüm lü ol ma sý ný is ti yor. Ko mis yon ü ye le ri sü re ko nu sun da ya ni ye ni a na ya sa nýn ha - zýr la na ca ðý ta rih ko nu sun da da fark lý gö - rüþ le re sa hip. AKP sü re nin sý nýr lan ma sý - ný is ter ken mu ha le fet sý nýr la ma ol ma - ma lý di yor. Ko mis yon ye ni a na ya sa yý bö - lüm bö lüm e le al ma fik ri ne sý cak ba ký yor. Uz la þý sað la na ma yan mad de ler so na bý - ra ký la cak. Gö rüþ me le rin ta mam lan ma sý - nýn ar dýn dan o mad de ler ye ni den e le a lý - na cak. Alt ko mis yon ha zýr la dý ðý tas la ðý Pa zar te si gü nü top la na cak o lan Uz laþ ma Ko mis yo nu na su na cak. An ka ra / ci han Te rö re i nat ye ni a na ya sa TE RÖRE TEP KÝ GÖS TE REN VA TAN DAÞ LAR E NÝ A NA A SA SÜ RE CÝ NÝN DE VAM ET ME - SÝ NÝ ÝS TÝ OR. STK LAR DA A NA A SA Ý LE ÝL GÝ LÝ ÇE ÞÝT LÝ ÇA LIÞ MA LAR Ü RÜ TÜ OR. Ko mis yo n oy bir li ði i le ka rar ve re cek TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek ve A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, E ko no mik ve Sos yal A raþ týr ma lar Mer ke zi nin dü zen le di ði "Mil lî A na ya sa Þû râ sý"nýn a çý lý þý na ka týl dý.

10 EKONOMÝ DR. BURHAN ÖZFATURA EKÝM 2011 CUMARTESÝ Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 20 EKÝM ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 97,10 ÖN CE KÝ GÜN 97,10 DÜN 653,83 ÖN CE KÝ GÜN 653,83 DO LAR DÜN 1,8550 ÖN CE KÝ GÜN 1,8680 DÜN 2,5510 ÖN CE KÝ GÜN 2,5580 p pppp Bü rok ra si den þi kâ yet et mek Sa yýn Baþ ba kan, za man za man bü rok ra si yi ten kid et mek te dir. Þi kâ yet çi ol mak ta dýr yý lýn dan bu ya na ik ti dar da ol duk la rý hal de, hâ lâ re form ih ti ya cýn dan söz et mek te dir. Ken di a dý ma, bü yük ço ðun lu ðu i le, bü rok rat - la ra hak sýz lýk ya pýl dý ðý ka na a tin de yim: 1- Bü rok rat la ra, tam bir yet ki ve tam bir gü ven ce ve ri yor mu yuz? Ýc ra at ya pan la rý, ini si ya tif kul la nan la - rý, tak dir e di yor, ge rek ti ðin de sa vu nu yor mu yuz? Ak si ne, me vcut tef tiþ sis te mi i le, her tür lü in si ya ti - fe en gel o lu yor mu yuz? Çok iþ ya pan, el bet te ha ta lar da ya pa cak týr, ö nem li o lan, çý kar he sap la rý nýn/ ka sýt - la rý nýn ol ma ma sý dýr. A ma, ka nun la rýn sa de ce lâf zî tef sir le ri ne gö re ha re ket e der, vic da nî ve man tý kî tef - sir le ri dýþ lar sa nýz, bü rok rat la rýn he ves le ri ni ký rar sý nýz. 2- Par ti teþ ki lât la rý ve mil let ve kil le ri, bü rok - rat la rý ra hat bý rak mak ta mý dýr? Ta yin / ter fi/ tor pil / iþ ve i ha le ta ki bi dü ze ni so na er di ri le bil - miþ mi dir? Dü rüst bü rok rat la ra kar þý bas ký lar ve teh dit ler so na er miþ mi dir? Dü rüst ve ça lýþ kan lar, hak et ti ði il ti fa tý, öv gü - yü ve tak di ri gör mek te mi dir ler? Ta yin ler de, li - ya kat mý e sas a lýn mak ta dýr, yan daþ lýk mý? 3- Ni çin, yet ki le rin bir ço ðu, va li le re dev re dil - mez? Her þey, An ka ra ya gi der, a þý rý iþ yü kü ne se be bi yet ve ri lir? 4- Ka nun lar da ni çin a çýk ve net i fa de ler kul la - nýl maz, fu luð nok ta lar bý ra ký lýr il le de þah sî yo - rum la ma la rýn ka pý sý a çý lýr? Rüþ vet ve is tis mar la ra ze min ha zýr la nýr? Ö zel lik le, u zun ve an la þýl maz teb lið ler le, iþ da ha da kar ma þýk ha le so ku lur? 5- Be lir li is tis na lar dý þýn da; a dap tas yon e ði ti mi ne mes lek i çi ge li þim e ði tim le ri ne ö nem ve ril mek te mi - dir? Per for mans sis te mi uy gu lan mak ta mý dýr? Dü rüst lük, ça lýþ kan lýk, ba þa rý, ini si ya tif kul lan - ma vb. fak tör le re ö nem ve ril mek te mi dir? 6- Bir tür si ya sî müs te þar o la rak gün de me ge ti ri len, Ba kan ar dým cý la rý, ya rar mý sað la ya - cak týr; bü rok rat la rýn üs tün de bir bas ký a ra cý o - la rak, gö rev mi i fa e de cek ler dir? Ýþ ta kip çi ði ni mes lek e din miþ, po li ti ka yý çý kar i çin ya pan tip - le rin, ar zu la rý ný mý ger çek leþ ti re cek ler dir? 7- Sa yýn Baþ ba kan ve ba kan lar her i þe ka rý þý yor lar mý; yok sa bü rok rat la ra ini si ya tif ve ri yor lar mý? Da ha bir çok fak tö rü sý ra la mak müm kün dür. A maç; ger çek ten hýz lý iþ le yen, in isi ya tif sa hi bi, ve rim li ve dü rüst bir bü rok ra tik dü ze ni sað la - ya bil mek ol ma lý dýr. Bu nu A na ya sa ve di ðer ka - nun lar i le sað la mak müm kün de ðil dir. Ö nem li o lan in san un su ru dur. Ýk ti da rýn üst se vi ye le ri - nin ser gi le ye ce ði tu tum ve dav ra nýþ la rý dýr. Has bel ka der; bir çok ba kan lýk ta, üst dü zey de gö - rev de ki ki þi le ri ta ný yo rum. Ço ðu nun ne ka dar i yi ni - yet li, bil gi li ve dü rüst ol du ðu nu bi li yo rum. e ter ki, bu in san la ra ka rý þýl ma sýn, bas ký ya pýl ma - sýn. Ýni si ya tif ve ril sin. Çý kar cý lar la, par ti zan cý lýk ya - pan lar la, mu ha tap e dil me sin ler ve ko run sun lar. Ko run sun lar; zi ra, Tür ki ye te rö rün ve maf ya - nýn ci rit at tý ðý, her ke si ra hat lýk la teh dit e de bil - di ði, bir ül ke ha li ne gel miþ tir. Dev let o to ri te si za a fa uð ra mýþ týr. Ve ri len ta viz ler yü zün den, dýþ mih rak la rýn i çe ri de ki ma þa la rý, tam an la mýy la ge mi a zý ya al mýþ lar dýr. Her ke sin ha ya tý teh dit al tý na gir miþ tir. Ne za man ve ne re de, bir ha in kur þu na ve ya bom ba ya he def o lu na ca ðý, bi lin - mez ha le gel miþ tir. Ö zel lik le te rör böl ge sin de gö rev ya pan kar deþ - le ri mi zin, Ce nâb-ý Hak yar dým cý sý ol sun. Kö tü - ler den ko ru sun. Ha in le re fýr sat ver me sin. Bu o - lum suz þart lar da ül ke si ne sa da kat le hiz met e - den le re, te þek kür et me miz ge rek mek te dir. ESAS NO: 2010/27 Tereke Amasya ili, Merkez ilçesi, Ziyaret mah/köy 61 Cilt, 87 Aile sýra no 61 sýrada nüfusa kayýtlý 15/06/1964 doðumlu, Suluova PTT Lojmanlarýnda ikamet edip, Suluova PTT Merkez Müdürlüðü'nde müdür olarak görev yapmakta iken 04/02/2010 tarihinde vefat eden müteveffa AHMET TOKMAK'ýn mirasý yasal mirasçýlarýnýn tümü tarafýndan reddedildiðinden ve TMK'nun 621.nci maddesi gereðince terekenin re'sen defterinin tutulmasýna baþlanmýþ bulunduðundan, Kefalet sebebiyle alacaklýlarýda dahil olmak üzere alakadar olanlarýn alacak ve borçlarýný ilan tarihinden itibaren en geç BÝR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliðimize müracaatlarý ile beyan ve kayýt ettirmeleri, (verecekleri evraklar ve belgeler karþýlýðýnda makbuz isteyebilecekleri) aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereðince alacaklarýný bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçýlarý ne þahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkýnda bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarýnca ilan olunur. B: T.C. AMASA SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS: 2008/634 Esas. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý TAÞINMAZ TAPU KADI: Ið dýr Mer kez, Ba har lý Mah. Þe hit Meh met Ça vuþ Cad de si 11 a da 36 par sel de ka in 327,00 m 2 yü zöl çüm lü, bod rum lu ze min kat ve üç kat lý a part man a na ta þýn maz ni te li ðin de ki ta þýn maz ü ze rin de bu lu nan 3.kat 12 no lu ba ðým sýz bö lüm de bu lu nan mes ken, tam his se si TAÞINMAZLARIN CÝNS VE VASIFLARI: Ið dýr Mer kez Ba har lý Ma hal le si a da: 11, par sel 36 ve 3 paf ta ü ze rin de bu lu nan be to nar me çok kat lý ya pý nýn 3. kat 12 nu ma ra i le nu ma ra la nan mes ke nin ta ma mý dýr. Mes ke nin bu lun - du ðu ya pý 327 m 2 lik ar sa ü ze rin de o tur tul muþ tur. Mes ken 30/270 ar sa pa yý na sa hip tir. E vin bu lun du ðu bi na O tel A zer'e dö nen yo lun kö þe sin de a na yol ü ze rin de dir. Be le di ye nin, PTT, TE DAÞ gi bi ku rum la rýn yer al tý ve ye rüs tü hiz met le rin den fay da lan - mak ta o lup in þa at yö nün den her han gi bir ek si ði yok tur. Ha li ha zýr da kul la ný ma mü sa it - tir. Ið dýr mer kez o böl ge de ta þýn ma zýn ze min de ðe ri ya pý lan so ruþ tur ma ve a lým sa tým de ðer le ri ne gö re o böl ge de ar sa nýn met re ka re si TL dir. 11 a da 36 par sel top lam 327 m 2 o lup de ðe ri; 327 m 2 x 175 TL = TL dir. 12 no lu ba ðým sýz nu ma ra lý e vin ar sa pa yý : 327 m 2 x 30/270 x TL = 6.358,34 TL dir. Da i re 3 o da, bir sa lon, mut fak, ban yo ve wcden i ba ret o lup m x 9.50 m = 123,50 m 2 lik bir a part man da i re si dir. Bi na Be le di ye nin, PTT nin her tür lü üst ve alt ya pý hiz met - le rin den ya rar lan mak ta o lup mer ke zi bir nok ta da dýr. 36 par sel ü ze rin de ya pý lan çok kat lý be to nar me ya pý yak la þýk 20 yýl lýk o lup Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý nýn ya yýn la dý ðý ya pý sý ný fý na ve bi rim fi ya ta gö re bu ya pý lar I I I. Sý nýf B gru bu ya pý sý ný fý na gir mek te o lup ke þif ta ri hi i ti ba riy le de ðe ri TL/m 2 dir. Ke þif ta ri hi i ti ba riy le ya pý nýn de ðe ri 123,50 m 2 * 498,00 TL m 2 = ,00 TL dir. An cak ya pý 20 yýl lýk ol du ðu i çin Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý nýn ya yýn la dý ðý ya pý lar i - çin a mor tis ma ný: % 20 dir. Evin amortisman deðeri: ,00 TL x % 20 = ,60 TL Keþif tarihi itibariyle evin gerçek deðeri: ,00 TL ,60 TL = ,40 TL dir. Taþýnmazýn arsa payý ve üzerindeki baðýmsýz bölümün keþif tarihi itibariyle toplam deðeri: 6.358,34 TL ,40 TL = ,74 TL dir. TAÞINMAZIN EVSAFI VE SATIÞ ÞARTLARI: 1 - TA PU KA DI : Ið dýr Mer kez, Ba har lý Mah. Þe hit Meh met Ça vuþ Cad de si 11 a da 36 par sel de ka in 327,00 m 2 yü zöl çüm lü, bod rum lu ze min kat ve üç kat lý a part man a na ta - þýn maz ni te li ðin de ki ta þýn maz ü ze rin de bu lu nan 3.kat 12 no lu ba ðým sýz bö lü mün, tam his se si SA TIÞ BE DE LÝ ,74 TL ü ze rin den BÝ RÝN CÝ ART TIR MA IÐ DIR AD LÝ E SA RA - I GÝ RÝÞ KA PI SI Ö NÜN DE 12/12/2011 GÜ NÜ SA AT da açýk arttýrma yolu ile satýþý yapýlacaktýr. Satýþa konu bedel üzerinden KDV % 1 alýcýdan tahsil edilecektir. 2-) u ka rý da be lir ti len ta þýn maz a çýk ar týr ma su re tiy le bi rin ci art týr ma gü nü art týr ma be de li ta þýn ma zýn mu ham men be de li nin % 60'ý i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý nýn top la mý, sa týþ mas raf la rý, ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan ver gi bor cu mik ta rý,1/2 ta pu har cý i le þart na me ve i lan da i ha le be de lin den ö den me si ne ka rar ve ri len di ðer ver gi ve gi der ler top la mý i le pay laþ týr ma mas raf la rý top la mý ný bul ma dý ðý tak tir de,en çok art tý ra nýn ta ah - hü dü ba ki kal mak kay dýy la art týr ma nýn on gün da ha u za týl mýþ ol du ðu ve i kin ci sa týþ gü - nü o lan 22/12/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya % 40'ý i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý nýn top la mý, sa týþ mas raf la rý, ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan ver gi bor cu, 1/2 ta pu har cý be de li, pay laþ týr ma (sý ra cet ve li) gi der le ri i le þart na me ve i lân da i - ha le be de lin den ö den me si ne ka rar ve ri len di ðer ver gi ve gi der ler top la mý ný geç me si ha - lin de i ha le nin ya pý la ca ðý yu ka rý da be lir ti len mik tar lar da tek lif ya pýl ma dý ðý tak tir de sa týþ ta le bi dü þe cek tir. Sa týþ ta rih le ri nin ta ti le i sa bet et me si ha lin de ilk iþ me sa i gü nü sa týþ gü nü o la rak ya pý la ca ðý na ka rar ve ril miþ tir. 3-) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, 1/2 ta pu harç, bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir, 1/2 ta pu a lým har cý % 1 KDV i le i ha le dam ga res mi, tah li ye tes lim gi der le ri ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Ý ha le A lý cý - sý i ha le be de li i le ay ný gün KDV ve dam ga ver gi si ni de ya týr mak zo run da dýr. 4-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su suy la fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le ON BEÞ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý Ta pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5-) Sa týþ be de li Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le Ý ÝK.nun 133.Mad de si ge re ðin ce i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be - del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel sil sen tah sil o lu na cak,bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 6-) Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK.nun 130. mad - de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 7-) Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin da i - re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 8-) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin IÐ DIR ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ NÜN 2008/634 E. sa - yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, Be le di ye ad li ye i lan pa no su ve ig - dir.a da let.gov.tr ad re sin den de bil gi sa hi bi o lu na bi lir, i la nýn a la ka dar la ra teb li ði ne, Ay rý - ca il gi li le re ya pý lan teb li gat la rýn bi la dön me si ha lin de sa týþ i la nýn Ý ÝK.nun 127. mad de si ge re ðin ce teb lið e dil miþ sa yý la cak týr. Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir, i lan o lu nur. 12/10/2011 il gi li le rin ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ýc.Ýfl.k.126.)önetmenlik Örnek no: 27 B: T. C. IÐDIR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) GAP, be yaz al týn mer ke zi ol du TÜRKÝE'NÝN PAMUK ÜRETÝMÝNÝN AKLAÞIK ÜÇTE BÝRÝNÝN KARÞILANDIÐI GAP'IN MERKEZÝ KONUMUNDAKÝ ÞANLIURFA'DAKÝ PAMUK ÜRETÝMÝ, SULU TARIMIN AGINLAÞMASI NETÝCESÝ 5 KAT ARTTI. TÜR KÝ E NÝN pa muk ü re ti mi nin yak la þýk üç te bi ri nin kar þý lan dý ðý GAP ýn mer ke zi ko nu mun da ki Þan lý ur fa da, 30 yýl ön ce top lam ta rým a la ný nýn yüz de 15 i ni o luþ - tu ran pa muk ü re ti mi, su lu ta rý - mýn yay gýn laþ ma sý ve e ko no mik ge ti ri siy le 5 kat ar ta rak yüz de 80 le re u laþ tý. Har ran Ü ni ver si te si (HRÜ) Zi - ra at Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Meh met A li Çul lu, yap tý ðý a çýk la - ma da, böl ge de Be yaz al týn o la - rak da ad lan dý rý lan pa mu ðun su - yu ve ý lý man ik li mi se ven bir bit ki ol ma sýn dan do la yý geç miþ te da ha çok E ge ve Çu ku ro va böl ge sin de ye tiþ ti ril di ði ni be lirt ti. Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük sos yal kal kýn ma pro je le rin den bi ri o lan GAP ýn ba zý bö lüm le ri nin ha ya ta ge çi ril me siy le böl ge de su - la nan ta rým a ra zi le ri nin mik ta rý - nýn art tý ðý ný an la tan Prof. Dr. Çul - lu, bu na pa ra lel o la rak pa muk e ki - mi nin de her ge çen yýl bi raz da ha art tý ðý ný i fa de et ti. Baþ lan gýç ta Har ran O va sý nda dar bir a lan da, buð day ha sa dý nýn ar dýn dan i kin ci ü rün o la rak e ki mi ya pý lan pa mu ðun þu an da böl ge de en çok ter cih e di len ta rým ü rün le - ri a ra sýn da ilk sý ra da yer al dý ðý ný i - fa de e den Prof. Dr. Çul lu, þöy le de vam et ti: 1970 ler den son ra ö zel lik le Ak - ça ka le böl ge sin de yer al tý pom paj su la rý nýn dev re ye gir me siy le kýs - men de ol sa pa muk ü re ti mi ya pýl - ma ya baþ lan dý ler den son ra o va nýn yak la þýk yüz de 15 in de pa - muk e ki mi ya pý lýr ken 1990 lý yýl la - rýn i kin ci ya rý sýn dan son ra böl ge - de ki ta rým a ra zi le ri nin su la ma ya a çýl ma sýy la bu o ran ön ce yüz de 60 la ra, ar dýn dan yüz de 80 e u laþ tý li yýl lar da fi yat po li ti ka la rý na bað lý o la rak bu o ran da za man za - man ar týþ lar ve a zal ma lar gö rül dü. Þu an da Har ran ve Þan lý ur fa o va - la rý nýn yüz de 80 in de pa muk e ki - mi ya pý lý yor. Bu yýl ki pa muk fi yat - la rý nýn du ru mu na gö re ge le cek yýl bu o ran ar ta bi lir. ''ÝT HA LA TIN Ö NÜ NE GE ÇÝ LE BÝ LÝR'' Pa muk ü re ti mi nin zah met li bir iþ ol du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Çul lu, bu na rað men su la ma im - kân la rý nýn ve ve ri len des tek le rin da ha da art ma sýy la ü re tim a lan la - rý nýn da art tý ðý ný söy le di. Prof. Dr. Çul lu, Tür ki ye nin pa - muk ü re ti mi nin yak la þýk üç te bi ri - nin Þan lý ur fa dan kar þý lan dý ðý ný be lir te rek, Tür ki ye za man za man pa muk it hal e di yor. Ö nem li bir it - ha lat var. Oy sa Tür ki ye, teks til ül - ke si. Pa muk ü re ti mi uy gun me - tot lar la ya pýl dý ðý za man re kol te si de ar ttý rý la bi lir. Böl ge de ki ü ni ver - si te ler de ya pý lan a raþ týr ma lar la ü - re ti ci le re bi lim sel des tek sað la na - bi lir de di. Þan lý ur fa / a a ILIN 9 ay lýk bö lü mün de 221 mil yar 102 mil yon 290 bin li ra mer ke zî yö ne - tim büt çe ge li ri el de e di lir ken, 220 mil - yar 868 mil yon 571 bin li ra mer ke zî yö ne tim har ca ma sý ya pýl dý. Ha zi ne Müs te þar lý ðý, Mer ke zi yö ne - tim büt çe si ve fi nans ma ný na i liþ kin Ey - lül a yý ve ri le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, Ey lül a yýn da 22 mil yar 60 mil yon 647 bin li ra lýk büt çe ge li ri ne kar þý lýk, 23 mil yar 931 mil yon 649 bin li ra mer ke zî yö ne tim ta ra fýn dan har can dý. ý lýn 9 ay lýk bö lü mün de 221 mil yar 102 mil - yon 290 bin li ra büt çe ge li ri el de e di lir - ken, 220 mil yar 868 mil yon 571 bin li ra mer ke zî yö ne tim har ca ma sý ya pýl dý. Mer ke zî yö ne tim büt çe ge lir le ri nin 188 mil yar 378 mil yon 414 bin li ra sý - ný ver gi ge lir le ri o luþ tur du. Ver gi ge - lir le ri ni 60,7 mil yar li ra sý do lay sýz, 127,6 mil yar li ra sý i se do lay lý ver gi ler - den el de e dil di. Mer ke zî büt çe har ca ma la rý nýn 186 mil yar 104 mil yon 603 bin li ra sý fa iz ha riç büt çe gi der le rin den kay nak la nýr - ken, fa iz gi der le ri de 34 mil yar 763 mil - yon 968 bin li ra yý bul du. ý lýn 9 ay lýk dö ne min de mer ke zî yö - ne tim büt çe den ge si 233 mil yon 719 bin li ra o la rak ger çek le þir ken, mer ke zî yö ne tim büt çe si fa iz dý þý den ge si de 34 mil yar 997 mil yon 687 bin li ra ol du. Mer ke zî yö ne tim büt çe na kit den ge si i se bu dö nem de 2 mil yar 166 mil yon 880 bin li ra o la rak ger - çek leþ ti. Ankara / aa E KO NO MÝK kon jonk tü rün et ki siy le ve ya tý rým cý lar dan ge len ta lep ler doð rul tu sun da, ö zel leþ tir me de a ðýr lýk 2012 ba þý na kay dý. Ý ha le i lâ nýn da bu - lu nan pek çok ö zel leþ tir me iþ le min - de, son tek lif ver me sü re le ri u za tý lýr - ken, ö zel leþ tir me prog ra mýn da yer a - lan en bü yük ö zel leþ tir me iþ - lem le rin den bi ri o lan köp rü ve o to yol ö zel leþ tir me sin - de son tek lif ver me sü re - si 16 Þu bat 2012 ye u za - týl dý. Da ha ön ce son tek lif ver me ta ri hi, 15 A ra lýk 2011 o - la rak be lir le nen i ha le de, ge çi ci te mi nat tu ta - rý da 200 mil - yon do lar o la rak a çýk lan mýþ tý. Baþ kent Do ðal gaz da i se son tek lif ver me sü re si 27 O cak 2012 ye er te len - di. Da ha ön ce 31 E kim 2011 in son tek - lif ver me ta ri hi o la rak be lir len di ði i ha le - de, ge çi ci te mi nat tu ta rý da 30 mil yon do lar o la rak tes pit e dil miþ ti. 25 yýl sü re i le iþ let me hak la rý nýn ve ril me si yön te mi i le i ha le ye çý ka rý - lan köp rü ve o to yol la rýn ö zel leþ tir - me siy le, Av ru pa ve U zak Do ðu dan ya tý rým cý la rýn ve fon lar la, yer li ya tý - rým cý la rýn da il gi len di ði i fa de e di li - yor. Baþ kent Do ðal gaz ýn ö zel leþ - tir me i ha le sin de de Koç Gru bu, Sa ban cý Gru bu, Glo bal a tý rým ve Ak fen in yer al dý ðý fir ma lar, giz li lik söz leþ me si im za la ya rak bil gi o da sý na gi rer ken, þart na - me a lan ya tý rým - cý sa yý sý nýn da 10 u aþ tý ðý kay de - di li yor. Mer ke zî yö ne tim, 9 ay da mil yar li ra har ca dý Ö zel leþ tir me de a ðýr lýk 2012 ba þý na kay dý Ý yi Ta rým Uy gu la ma la rý ö net me li ði de ðiþ ti GI DA Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn Ý yi Ta rým Uy gu la ma la rý Hak kýn da ö net me lik te De ði þik lik a - pýl ma sý na Da ir ö net me lik i Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, es - ki yö net me lik te Ta rým ve Kö yiþ le ri o la rak ge çen Ba - kan lýk a dý Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý o la - rak de ðiþ ti ril di. e ni yö net me lik te Ý yi Ta rým Uy gu la - ma la rý Ko mi te si nin ü ye sa yý sý 7 den, 8 e çý ka rý la rak, ko mi te ye Bit ki sel Ü re tim Ge nel Mü dür lü ðün den ge - nel mü dür yar dým cý sý ve ya il gi li da i re baþ ka ný nýn baþ - kan lýk et me si hük me bað lan dý. Es ki yö net me lik te Ta - rým sal Ü re tim ve Ge liþ tir me Ge nel Mü dür lü ðü tem - sil ci le rin den se çi len sek re ter ü ye ta ra fýn dan yü rü tü len ra por tör lük gö re vi, Bit ki sel Ü re tim Ge nel Mü dür lü - ðü nün il gi li da i re baþ kan lý ðý na ve ril di. Ankara / aa Mic ro soft, 5,74 mil yar do lar kâr et ti A ME RÝKA LI ya zý lým þir ke ti Mic ro soft ken di mâ lî yý lý nýn ilk çey re ðin de 5,74 mil yar do lar kâr et ti. Dün ya nýn en bü yük ya zý lým þir ke ti Mic ro soft, Tem muz-ey lül dö ne min de kâ rý nýn ge çen yýl ay ný dö ne me gö re yüz de 6 ar ta rak 5,74 mil yar do lar (his se ba þý na 68 sent) ol du ðu nu a çýk la dý. Þir ket, ge çen yýl ay ný çey rek te 5,41 mil yar do lar (his se ba - þý na 62 sent) kâr et miþ ti. Þir ket, ay ný çey rek te ge li - ri nin de yüz de 7 ar týþ la 17,37 mil yar do lar ol du ðu - nu bil dir di. Mic ro soft un 57 mil yar do lar nak di bu lu nu yor. Þir ke tin hýz lý bü yü yen ra ki bi App le i se Sa lý gü nü 81 mil yar do lar nak di bu lun du ðu nu a - çýk la mýþ tý. Seattle / aa Ta rým sal kre di kul la ný mý art tý TA RIM SAL kre di kul la ný mý bu yýl, 2002 ye gö re yüz - de 3 bin 700 ar ta rak, 529 mil yon TL den 20,5 mil yar TL ye u laþ tý. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, TBMM Ta rým, Or man ve Kö yiþ le ri Ko mis yo nu ü - ye si mil let ve kil le ri ne, Tür ki ye Ta rý mýn da ve Hay - van cý lý ðýn da Ge liþ me ler baþ lýk lý bro þür da ðýt tý. Bro - þür de yer a lan bil gi le re gö re, ta rým sal des tek mik ta rý bu yýl, 2002 ye gö re yüz de 239 art tý de 1,8 mil - yar TL lik ta rým sal des tek ya pý lýr ken, bu yýl bu mik tar 6,3 mil yar TL ye u laþ tý. Ta rým sal ü re tim de ðe ri 23,7 mil yar do lar dan 61,8 mil yar do la ra, ta rým da ki þi ba þý mil lî ge lir bin do lar dan 3 bin 500 do la ra, ta rým ü rün - le ri ih ra ca tý 4 mil yar do lar dan 12,7 mil yar do la ra çýk - tý de 161 ül ke ye bin 480 ü rün ih raç e di lir ken, 2011 de 184 ül ke ye bin 525 ü rün ih raç e dil me ye baþ - lan dý. Tür ki ye, ta rým sal e ko no mik bü yük lük i ti ba riy - le dün ya da 11. sý ra dan 7. sý ra ya yük sel di. Ta rým sal kre di fa iz o ra ný 2002 de yüz de 59 i ken, bu yýl yüz de 0-5 a ra lý ðýn da sey re di yor. Bu yýl, 2002 ye gö re en bü - yük ar týþ o ra ný, ta rým sal kre di kul la ný mýn da ger çek - leþ ti de 529 mil yon TL lik kre di kul la ný lýr ken, bu ra kam 2011 de yüz de 3 bin 775 ar ta rak 20,5 mil - yar TL ye u laþ tý. Ta rým sal kre di kul la nan çift çi sa yý sý, 550 bin den 788 bi ne yük sel di de kul lan dý rý lan kre di nin ge ri dö nüþ o ra ný yüz de i ken, bu yýl bu o ran yüz de 98,8-95 e çýk tý. Bro þür de, ba zý ta rým ü rün le rin de ki ü re tim ar týþ o ran la rý hak kýn da da bil gi ve ril di. Mý sýr ü re ti mi 2,1 mil yon ton dan 4,2 mil yon to na, çel tik 360 bin ton dan 900 bin to na, ay çi çe ði 850 bin ton dan 1 mil yon 364 bin to na, kýr mý zý et 421 bin ton dan 781 bin to na, be yaz et 726 bin ton dan 1 mil yon 444 bin to na yük sel di. Zey tin a ða cý sa yý sý, 99 mil yon a det ten 161 mil yon a de te, gý da de ne tim sa yý - sý da 39 bin den 371 bi ne çýk tý. TBMM / aa

11 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ MAKALE 11 Ki mi le ri, meþ ve re tin al dý ðý ka rar la rý, Fa lan ca nýn, fi lan ca nýn et ki sin de kal dý lar! di ye e leþ ti rir. Hal buki, sos yal-psi ko lo ji, pe da go ji, e ði tim vs. i lim ler or ta ya koy uyor ki, he pi miz et ki le yen ve et ki le nen var lýk la rýz. El bet te is ti þa re de de et ki ler ve et ki le ni riz. Meþ ve ret, bir an lam da et ki le me ve et ki len me fa a li ye ti dir zaten. Ýs tib dat, dik ta tör lük bir ki þi ve ya züm re nin et ki sin de kal mak týr. Ýs ti þa re i se, þef faf lý ðýn, tah ki kin, fi kir hür ri ye ti nin, do la yý sýy la ek se ri - fer sa dog ni as ya.com.tr A na ba ba yý ter bi ye e den Ýn sa nýn ha yat ta zevk li a ma en zor yap tý ðý va zi fe ler den o lan e be veyn lik ten da ha müþ kil bir baþ ka gö rev yok tur. Ni ha yet or ta da söz ko nu su o lan, in san dýr. Bu in san da si zin öz be öz ev lâ dý nýz dýr. Zor lan dý ðý ný zý he men her za man his se der si niz. An lat mak is te di ði ni zi an la týr ken, ver mek is te di ði ni zi ve rir ken... El bet te in sa ný en bi rin ci ter bi ye e den an ne si dir. O nun e liy le þe kil le nen ev lât, za man la çev re nin de te si riy le þah si ye ti ni o luþ tu rur. Ki þi li ðin te me lin de e be vey nin ve has sa ten an ne nin te si ri mü na ka þa sýz dýr. Her ev lât bü yü dü ðün de Rab bi mi zin i na ye ti i le o da a na ve ya ba ba o la cak týr. Bü yü yen ev lât lar za man i çe ri sin de ka zan dýk la rý ve ge liþ tir dik le ri a lýþ kan lýk ve huy la rý i le far kýn da ol ma dan a na ba ba sý ný ter bi ye e de cek ler dir. E be veyn, ev lâ dý ný ye tiþ tir me sý ra sýn da, is ter is te mez, ev lâd sa hi bi ol ma dan ön ce ki â det le ri nin, a lýþ kan lýk la rý nýn ba zý sýn dan vaz geç me du ru mun da ka lý yor. Te miz lik ko nu sun da son de re ce ti tiz o lan bir an ne, dü zen has sa sý o lan bir ba ba, bel ki de ço cuk luk la rý dev rin de yap týk la rý bas ký lar ne ti ce si ev lât la rý nýn is te di ði gi bi ye tiþ me miþ ol ma sý ger çe ði i le kar þý la þýn ca, bu se fer bu me rank gi bi iþ ter si ne dö nü yor. ap mam ve ya ya pa mam de ni len le rin, a de ta ev lâd zor la ma sýy la ya pýl dý ðý na þa hit ol mak ta yýz. A dý na hoþ gö rü de de ni len, kar þýn da ki ni ol du ðu gi bi, o nu da bir þah si yet o la rak ka bul len me tar zýn da ki ge rek çe ler le ken di sin den fe da kâr lýk lar da bu lu na rak ye ni va zi yet kar þý sýn da u yum sað lar, e be veyn. So rul du ðun da i se, ký sa ca kat lan mak a dý ný ve re rek ken di ni mü da fa a e der. E vet, a na ba ba yý ter bi ye e den; ev lâ dý dýr. Her ev lâd, va li de si nin ter bi ye si i le ha ya ta baþ lar ken; gün ge lir ter bi ye al dý ðý an ne si ni ter bi ye ye baþ lar. Bu baþ la ma da an ne nin rý za sý söz ko nu su bi le de ðil, mec bu ri yet ten kay nak la nan ka bul len me dir. a rý nýn an ne si, dü nün an ne si nin bu gün ya rým ka lan ter bi ye si ni ta mam lar, far kýn da ol ma dan. Ben, ev lâd ter bi ye si gör me miþ e be vey ni ha týr la ya mý yo rum. Ev lâ dý nýn mec bu rî ter bi ye sin den geç me miþ a na-ba ba yý da dü þü ne mi yo rum. Mü ba lâ ða lý zan net ti ði niz bu söz le ri mi ten kit ten ev vel, ev lâ dý nýz ön ce si ve son ra sý a lýþ kan lýk ve â det le ri ni zin de ði þip de ðiþ me di ði ni kon trol et me ni zi tav si ye e de rim. Ki mi din le sem, bir ne vî ken di mi din li yo rum. He ye can la, a ma ço ðu za man ü zün tü i le an la týr lar, ev lâ dý i çin yap tý ðý fe da kâr lý ðý. Gü zel ce de A na-ba ba sýn, bun la ra kat la na cak sýn der ve na si ha tý ný da ya pýþ tý rýr. Ta ri hin te ker rü rü i çe ri sin de bu dö ner du rur. Ki mi hâ lin den mem nun, ki mi de gayr-ý mem nun. A ma ne ka dar ses se da yük sel se de iþ bu dur. Ön ce ki yýl lar da ta ný dý ðý nýz bir in sa nýn, ev lât-to run sa hi bi ol du ðun da, ar týk ba zý hâl le ri ni de ðiþ miþ o la rak bul ma nýz, bu ha ki ka tý bir ke re da ha gö zü nü zün ö nü ne ko ya cak týr. Bun da þi kâ ye te hak ký nýz ol sa da yok tur ar týk. Bü kü len o du nu dü zelt me ye uð raþ ma nýn, ký rýl ma sý gi bi o lum suz ne ti ce sin den baþ ka ne yi var? Bu so nu cun, ön ce sin den a lýn ma sý ge re ken bir ted bi ri var mý? Ne ka dar ce vap sý ra la sa nýz da, iþ o la ca ðý na va rý yor ve si zi ev lâd e liy le ter bi ye ol mak bek li yor ge le cek te. Ý ra de le rin kul la nýl dý ðý bü tün bu ya þa ný lan la ra da ka der di ye rek te sel li yi bu lu yo ruz. E sa sýn da i yi ki bu te sel li kay na ðý var; yok sa bu la ma yan in san la rýn ra hat sýz lý ðý, mut suz lu ðu bi li nen ve ya þa nan bir ger çek tir. O hal de ya ký nýp du ra ca ðý mý za ge lin bu i þe gö nül lü ra zý o la lým. Du â mý zý da ka ta lým bu gö nül lü ter bi ye ye. Geç miþ te ben de ol ma sý ge re ken bu hâ lin þim di ol ma sý, bu gü ne kýs met miþ i fa de si i le rý za mý zý da sa mi mî i fa de e de lim. Ar týk ha ya týn so nu na doð ru ta mam la mýþ ve ya ta mam la ma ya yön tu tan bir ka bul le niþ, bir ter bi ye o luþ, bir e ði tim le de vam e de bi li riz. Ha ni der ler di E ði tim be þik te baþ lar, me zar da son bu lur. di ye. E vet, a na-ba ba yý ter bi ye e den ev lâ dý dýr ay ný za man da. Dün ev lâd o lan bu gün a na-ba ba o la rak; hem ev lâ dý ný hem de a na-ba ba sý ný ter bi ye et mek te dir. a rýn i se o nu bek le yen ev lâd la rý da o nu ter bi ye e de cek tir. Du â mýz i se, ter bi ye nin her i ki ta ra fa ha yýr lý ol ma sý dýr. Ayný zamanda etkileme ve etkilenme faaliyeti: Ýstiþare ye tin te si rin de kal mak týr. Ýs ti þa re nin ga ye si de za ten, 10 a kýl, 20 göz, 20 ku lak la de ðer len di rip da ha i yi yi, da ha doð ru yu, da ha gü ze li or ta ya koy mak ve or tak ka rar al mak de ðil mi dir? Ak si hal de tek gö rüþ, tek dü þün ce uy gu la nýp gi decekse, ne den meþ ve ret he ye ti o luþ tu ru yor, ne den oy la ma ya pý yor, ne den ço ðun lu ða gö re ka rar ve ri yo ruz? Et ki le me ve et ki len me ye, Asr-ý Sa a det te ki þu uy gu la ma a çý sýn dan da bak ma lý yýz: Bil di ði niz gi bi, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ir ti ha lin den he men son ra, Hz. A li (ra) ve ya kýn ak ra ba la rý de fin iþ le riy le meþ gul i ken, As hab-ý Ki ram Ha li fe seç mek i çin top la nýr. Bir ri va ye te gö re 33 bin ki þi Ve üç gö rüþ, üç fi kir, üç a kým or ta ya çý kar. a ni, üç al ter na tif ü ze rin de ký ya sý ya meþ ve ret e di lir: 1- Ha li fe Mu ha cir den ol ma lý. 2- Ha li fe lik En sar a da ha lâ yýk týr. 3- Bir Ha li fe Mu ha - cir den, bir Ha li fe de En sar dan se çil me li. Son ra Hz. E bu be kir (ra) i le Hz. Ö mer (ra) ge lir. Hz. E bu be kir (ra) bir ko nuþ ma ya par, ge rek çe le ri ni an la týr ve meþ ve re ti et ki ler. Mu ha cir den Ö mer e bi at e de lim! der, Hz. Ö mer (ra) de he men a tý lýr, Hz. E bu be kir e (ra) bi at e der ve Ha li fe se çi lir. Þim di et ki le me ve et ki len me mev zu u nu Be di üz za man dan din le ye lim: Za man-ý is tib dâ dýn hâ kim-i mâ ne vî si kuv vet i di; ki min ký lýn cý kes kin, kal bi kâ sî (ka tý) ol sa i di, yük se lir di. Fa kat, za man-ý meþ rû ti ye tin (hür ri ye tin, de mok ra si nin) zen be re ði, rû hu, kuv ve ti, hâ ki mi, a ða sý hak týr, a kýl dýr, mâ ri fet tir (bil gi, i lim dir), kâ nun dur (key fî lik de ðil, ka nun, hu ku kun üs tün lü ðü dür), ef kâr-ý âm me dir (ka mu o yu dur, meþ ve ret tir); ki min ak lý kes kin, kal bi par lak o lur sa, yal nýz o yük se le cek tir. (Mü nâ za rât, s. 33.) Bir me se le si, bir id di a sý o lan, hak lý, a kýl lý, Önce haklý ol; sonra güçlü... Apart man bo yu harf ler le yaz ýldý her ta ra fa "Güç lü or du, güç lü Tür ki ye" di ye... Her ne ka dar "güç, or du, Tür ki ye" sý ra la ma sý yan lýþ ol sa bi le, yi ne de ey val lah: Or du muz güç lü, ül ke miz güç lü ol sun. Lâ kin, ön ce lik le hak lý ol mak ge rek ti ðihususu as la ha týr dan çý kararýlmamalý. * * * Cum hu ri ye tin i lâ nýn dan he men son ra, ye ni dev le ti bir lik te kur du ðu muz yet miþ TARÝHTE BUGÜN Bir çok kim se ta ra fýn dan "A mas ya Ta mi mi" i le "A mas ya Pro to ko lü" bir bi ri - ne ka rýþ tý rý lý yor. Zi hin ler, ha liy le ça tal la þý yor. Bu se bep le, ön ce lik le ay ný yer de ve ay ný se ne i çin de ya þa nan bu i ki ay rý va ký a a - ra sýn da ki ba zý fark lý nok ta - la rý ký sa ca na za ra ver mek te fay da var. * Bu gün kü ko nu muz o lan A mas ya Pro to ko lü, 22 E kim 1919'da im za lan dý. A mas ya Ta mi mi i se, bu ta rih ten tam ta mý na dört ay ön ce (22 Ha zi ran) im za lan mýþ tý. * A mas ya Pro to ko lü, Ku - vâ yý Mil li ye (He yet i Tem - si li ye) men sup la rý i le Ýs tan - bul hü kû me ti nin tem sil ci le - ri a ra sýn da ya pýl dý. A mas ya Ta mi mi i se, Ra uf Or bay, Re fet Be le, A li Fu at, M. Ke - mal, K. Ka ra be kir, Ca fer Tay yar ve Mer sin li Ce mal Pa þa dan mü te þek kil Ku - vâ yý Mil li ye tem sil ci le ri nin ken di a ra la rýn da var mýþ ol - du ðu mu ta ba kat þart la rý ný ih ti va e di yor. * Er zu rum ve Si vas Kon - gre le rin den son ra ta raf lar ca im za la nan A mas ya Pro to - ko lü, Ýs tan bul hü kû me ti nin Ku vâ yý Mil li ye Ha re ke ti ni mu ha tap al dý ðý ný gös te ri - yor. A mas ya Ta mi mi gün le - rin de i se, Ýs tan bul hü kû me - ti he nüz A na do lu'da ki Mil lî Ha re ke ti ka bul et miþ de ðil - di. Ha tta, bu ha re ke te tam cep he al mýþ du rum day dý. * A mas ya Pro to ko lü, An - ka ra ve Ýs tan bul mer kez li hü kû met ler a ra sýn da ki buz - la rý e rit me di. Da ha çok ya - pý la cak ge nel se çim ler i le Mec lis'in yi ne Ýs tan bul'da top lan ma sý gi bi hu sus lar da kýs mî mu ta ba kat sað lan dý. Sad râ zam sir kü las yo nu Ýs tan bul'da iþ gal, A na do - lu'da i se is tik lâl ha re ke ti nin hýz ve kuv vet ka zan dý ðý bu dö nem de, çok sýk a ra lýk lar la hü kû met de ði þik li ði ya þan - dý. Öy le ki, hü kû me ti kur - mak la va zi fe len di ri len bir Sad râ zam, da ha ma ka mý na ra hat ça o tu rup a lý þa ma dan, ya is ti fa, ya da a zil so nu cu, o ma ka mý terk e dip gi di yor, ye ri ne bir baþ ka sý ge li yor. Ýþ te, A mas ya Pro toko lü ön ce si ve son ra sýn da da, böy le si bir Sad râ zam sir kü - las yo nu ya þa ný yor. "Ýn gi liz le rin a da mý" gö - züy le ba ký lan Dâ mat Fe rid Pa þa, 30 Ey lül (1919) gü nü Sad râ zam lýk ma ka mýn dan is ti fa e din ce, ye ri ne A li Rý za Pa þa tâ yin e dil di. Meþ hûr A mas ya Pro to ko - lü de iþ te bu es na da ya pýl dý. A li Rý za Pa þa, Bah ri ye Nâ zý - rý Sa lih Pa þa yý pro to kol i çin A mas ya'ya gön der di. M. Ke mal, Ra uf Or bay ve Be kir Sa mi Be yin de ha zýr bu lun du ðu A mas ya'da i - ki üç gün sü ren ça lýþ ma lar ne ti ce sin de, ta raf lar a ra - sýn da beþ mad de lik bir an - laþ ma met ni ha zýr lan dý Bu pro to ko lün en ö nem li nok ta sý ný, va ta nýn ba ðým - sýz lý ðý, bö lün mez li ði ve iþ - gal ci ler den te miz len me si i ki mil le tin har man ol du ðu bu va tan a ha li si ne ha bi re þun la rý ez ber let me ye ça lýþ týk: "Ne mut lu Tür küm di ye ne." "Bir Türk, dün ya ya be del dir." "Türk, ö vün, ça lýþ, gü ven..." "Tür küm, doð ru yum, ça lýþ ka ným..." Bu ve ben ze ri söz ler, mef hum u mu ha li fiy le her ne ka dar Türk ol ma ya ný tah rik, tah kir ve tez yif an la mý ný ta þý yor ol sa bi le, yi ne de ey val lah: Türk, mut lu ol sun. Türk, var sýn doð ru lu ðu ve ça lýþ kan lý ðýy la ö vün sün, git sin. Lâ kin, Türk, ön ce lik le hak lý ve â dil ol ma lý. Da ha ö nem li si, kim se nin "Türk lük" a dý na baþ ka sý na zu lüm ve hak sýz lýk ya pýl ma sý na mü sa a de e dil me me li. Doð ru su bu de ðil mi? O hal de, þu so ru lar tat min kâr ce vap bek li yor: 1) Bu va ta nýn yüz de o tu zu nu teþ kil e den Türk mut lu ol sun der ken, ge ri ka lan yüz de yet mi þi i çin ne de me li? On lar ha ki ki gi bi hu sus lar teþ kil e di yor. Ay rý ca, mev cut kà nun lar ve gü nün þart larý i ca bý, Mec lis i Me bu san'ýn yi ne Ýs tan bul'da top lan ma sý na ka rar ve ril miþ ol ma sý, bu pro to ko lü ö nem li ký lan nok - ta lar dan bi ri sa yý lýr. e ni Mec lis 22 Ekim 1919 Amasya Protokolü'nden Millet Meclisi'ne 16 Mart 1920'de da ðý lan Ýs tan bul'da ki son Mec lis i Me bu san, 23 Ni san'da An ka ra'da Mil let Mec li si o la rak ilk top lan tý sý ný yap tý. A mas ya Pro to ko lün den son ra, Mec lis'in ye ni len me - si ne ka rar ve ril di. Sul tan Vah ded din'in em - riy le, ge nel se çim le rin ya - pýl ma sý i çin, 21 A ra lýk'ta es - ki Mec lis fesh e dil di. Ek se ri yet le A na do lu ve Trak ya'da ki Mü da fa a i Hu - kuk Ce mi yet le ri nin be lir le - ye rek des tek le di ði a day lar Me bus o la rak Ýs tan bul'a gön de ril di. 12 O cak 1920'de ilk top lan - tý sý ný ya pan son Os man lý Mec lis i Me bu san'ý, iþ gal ci Ýn gi liz le rin 16 Mart'ta ki kan lý bas ký ný son ra sýn da da ðýl dý. Da ðý lan mil let ve kil le ri nin ço - ðu, ye ni hü kû met mer ke zi An ka ra'da top lan ma ya baþ - la dý. 23 Ni san'da da, Mil let Mec li si An ka ra'da ki ilk top - lan tý sý ný yap tý. bil gi li i se, hu ku kun üs tün lü ðü nü ka bul e di yor, ya ni pren sip le re, sis te me uy gun ha re ket e di yor sa ve ço ðun lu ðu ken di ta ra fý na çe ke bi li yor sa, bu na ne den i ti raz e dil sin ki? An cak, i ti raz; et ki le me ve ya et ki len me ye de ðil; meþ ve ret ku ral la rý nýn çið nen me si ne, çar pý týl ma sý na ve ya uy gu lan ma ma sý na ya pýl ma lý. Kal dý ki, her kes baþ ka sý nýn et ki si al týn da kal dý ðýn dan öy le ka rar ver mi yor; fi kir le ri o nun la ör tüþ tü ðü, ay ný dü þün ce ye sa hip ol du ðu için o nun gi bi ka rar ve ri yor. Fa lan ca nýn et ki sin de ka lýn dý ve ya fa lan ca e mir ber ne fer gi bi ço ðun lu ðu et ki li yor! di ye i ti raz et mek, ek se ri ye ti / ço ðun lu ðu ha fi fe al mak de mek tir. NOT: Muhterem kardeþim Rifat Okyay'ýn babasýnýn vefatýný teessürle öðrendim. Merhum Lütfullah amcamýza Allah'tan rahmet ve maðfiret diler; geride kalanlara sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým. Türk de ðil se, mut lu ol ma sýn lar mý? Ke zâ, bu tür söz le rin Türk ol ma ya ný ne de re ce ren ci de et ti ði, da ha ö nem li si, bu na ben zer söz le rin Türk'e ne ka dar düþ man ka zan dýr dý ðý he sa ba ka tý lý yor mu? 2) Türk mil le ti, bin yýl dýr "El ham dü lil lah Müs lü ma ným" di ye rek mut lu ol muþ tur. A ca ba, bu nu kal dý rýp "Ne mut lu Tür küm" tar zýn da di nin ye ri ne ýr kî vur gu yu yer leþ tir mek le, Türk mut lu ol du mu, o lu yor mu, o la cak gi bi gö zü kü yor mu? 3) Türk lük vur gu su nu ö ne çý ka ran mil li yet çi söy lem le rin, ay ný ýrk tan ol ma yan la rýn da ýrk çý lýk da ma rý ný tah rik e de rek mil le tin hu zu ru nu bal ta la dý ðý ger çe ði hâ lâ an la þýl ma dý mý? O hal de, ne den bu gi di þa ta bir son ve ri le mi yor? * * * ýl lar yý lý dýr, o ku la gi den ço cuk la rý mý za ilk se ans o la rak "An dý mýz" di ye, ko ro ha lin de ve ba ðýr ta ba ðýr ta bir me tin o kut tu ru lu yor. Bu u cû be me tin "Tür küm" di ye baþ la yýp yi ne "Tür küm" di ye bi ti yor. Bu da yet mez gi bi, ay rý ca "Var lý ðým, Türk var lý ðý na ar ma ðan ol sun" di ye, bü tün ço cuk la ra zorla söy let ti ri li yor. "An dý mýz" met ni, baþ tan so na her ne ka dar fo kur fo kur ýrk çý lýk ko ku yor ol sa da, þah sým i ti ba riy le, me se lâ þu nu ma a lif ti rah söy le ye bi li rim: "Be nim var lý ðým, bin yýl Kur'ân'a, Ýs lâ ma hiz met e den Müs lü man Türk mil le ti ne fe dâ ol sun, ar ma ðan ol sun." Ay nen, "Türk ce mi ye ti nin î mâ ný nâ mý na bir Sa id de ðil, bin Sa id fe dâ ol sun" de nil diði gi bi... Lâ kin, u nu tul ma sýn ki, bu tarz bir fe dâ kar lýk, zor la ve da yat may la de ðil, an cak ve an cak is te ye rek ve gö nül lü o la rak ya pý lýr. O kul lar da ki uy gu la ma i se, ta ma mýy la ve yüz de yüz kat'iy ye tin de zor la, bas kýy la, da yat may la ya pý lý yor. Bu na, hiç kim se nin hak ký yok tur. Kim se, be nim ya da Türk ol ma yan baþ ka sý nýn ço cu ðu na zor la "Tür küm..." de dir te mez, de dirt me me li. Ha, þa yet "Ey va tan daþ! Be nim gü cüm var; söy le ti rim, söy let ti ri yo rum" di yor san, o tak dir de ben de de rim ki: Ey gad dar ruh! Böy le yap mak la da, be ni Türk'e düþ man e de mez sin. Bu yan lý þýn la, be ni tah rik e dip bir baþ ka yan lý þýn i çi ne i te mez sin. Böy le da yat ma lar la, as lýn da Türk'ün hay rý na bir iþ yap mýþ da ol mu yor sun. Bi le rek ya hut bil me ye rek, Türk'e en bü yük za ra rý sen ve ri yor sun. Þa yet za rar ver mek is te me sey din, Türk'ün ön ce hak lý, son ra güç lü ol ma sý ný ter cih e der din. E vet, bir dev let i çin mut la ka güç kuv vet lâ zým; lâ kin, ak lýn e lin de, vic da nýn em rin de ol mak þar týy la. Ak si hal de, za man la kon trol den çý kan o "kuv vet un su ru" dö ner se ni vu rur. Ýþ te gö rü yo ruz. Bir "Güç lü or du, güç lü Tür ki ye"miz var. Bu na rað men, ha bi re vu ru lu yo ruz, öl dü rü lü yor ve ya ra la ný yo ruz. Bir yan lýþ an laþýl ma ya mey dan ver me mek i çin, þu nu da i lâ ve e de lim ki: Ca ný mý zý ya kan te rör ör gü tü nün ýrk çý lýk tan ya na bir ra hat sýz lý ðý yok tur. Irk çý lýk ce re ya nýy la mü ca de le et mek, yahut ondan kurtulmak gi bi bir der di, bir me se le si de yok tur. Bu ör güt, fik ren ol du ðu ka dar, e le man ve ta ban po tan si ye li i ti ba riy le de bu men hus ce re yan dan bes le ni yor. Do la yý sýy la, ýrk çý lý ða da ya lý ey lem, söy lem ve tar týþ ma la rýn bit me si ni as la is te mi yor. Zi ra, þu nu ga yet i yi bi li yor ki: Za hi ren kar þý sýn day mýþ gi bi gö rün dü ðü res mî ýrk çý lýk ce re ya ný nýn pi li bi ter ve ý þý ðý sö ner se, ken di si nin de so nu mu hak kak ge le cek ve tü ke nip gi de cek tir. Ýn þa al lah, o mut lu gün le ri de gör mek ü mit ve du â sýy la. U nut ma ya lým; A hi ret he sa bý na ya þý yo ruz Bü lent Bey: Ev li er kek ve ya ka dý nýn zi na yap ma sý ve ya zi na ya yak laþ ma sý hâ lin de ni kâh la rý gi der mi? Zi na yap mak la ve ya zi na ya yak laþ mak la ve ya baþ ka bir ke bâ ir iþ le mek le di nen ni kâ hýn git me si ve ya kal ma sý a ra sýn da hiç bir i liþ ki yok tur. Þirk un su ru ta þý ma dýk ça, gü nah lar ni kâ hý gö tür mez. Gü nah lar kar þý sýn da doð ru dan Al lah a dön me li ve der hal tev be et me li dir. Si zi ten zih e de rim; fa kat be þer o la rak ge nel bir has ta lý ðý mýz dün ya i çin dün ye vî kýs tas lar yet mez miþ gi bi, â hi ret i çin, gü nah lar i çin ve se vap lar i çin de dün ye vî kýs tas lar la ha re ket et me te ma yü lü müz dür. Oy sa Ýs lâm Di ni yal nýz uh re vî iþ le rin, se vap ve gü nah iþ le ri nin de ðil; dün ya iþ le ri nin de uh re vî kýs tas lar la e le a lýn ma sý ný ve de ðer len di ril me si ni bi ze tav si ye e der. Bu tav si ye bi zim dün ya yý bir ta ra fa bý rak ma mý zý ge rek tir mez. Tam ter si ne dün ya yý da ha iç ten ve da ha doð ru bir pers pek tif ten kav ra ma mý za ve si le o lur. Çün kü dün ya, â hi re tin tar la sý dýr. Dün ya, â hi re tin nü ve si ve çe kir de ði dir. Dün ya, â hi ret yo lu nun a na kav þa ðý dýr. Dün ya, a hi re te yük se len mer di ve nin ilk ba sa ma ðý dýr. Â hi ret se dün ya nýn ay na sý ve yan sý ma sý dýr. Dün ya i le â hi ret a ra sýn da gö rün mez bir se bepso nuç i liþ ki si var dýr. Bu ra da e ken, o ra da biç mek te dir. Bu ra da ya pý lan zer re ce o lum lu ve ya o lum suz her a dý mýn kar þý lý ðý ný, a hi ret te leh te ve ya a leyh te ek sik siz bul mak müm kün dür. O hal de dün ya iþ le rin de de kýs tas la rý mýz a hi re te a yar lý ol ma lý, öl çü le ri mi zi a hi re te kod la ma lý yýz. E sa sen dün ya iþ le rin de ba þa rý nýn ve ve rim li li ðin sýr rý da bu dur. Di ni mi zin ça lýþ ma yý ve fay da lý iþ ler yap ma yý i ba det say mak tan mu ra dý, her fay da lý a dý ma â hi ret he sa bý na de ðer biç mek ve kýy met ver mek is te me sin den i ba ret tir. Kö tü lük le rin gü nah de ðer le ri de, bi zim her o lum suz a dým da a hi re ti he sa ba kat ma mý zý gün de me ge ti rir. Bi na e na leyh, dün ya da bu lu nu yo ruz; a ma i na na lým- i nan ma ya lým, â hi ret he sa bý na ya þý yo ruz. Var lý ðý mýz dün ya da; a ma bi le lim-bil me ye lim, bü tün he sap la rý mýz a hi re te dö nük iþ le mek te. Nü fu su muz dün ya da; fa kat biz id rak et sek de et me sek de, cüz da ný mýz a hi re te gö re þif re len miþ. Cüs se miz dün ya da; ge lin gö rün ki, biz far kýn da ol sak da ol ma sak da, duy gu la rý mýz, ha yal le ri miz, gön lü müz, ru hu muz a hi ret ten baþ ka sý ný is te mi yor. Var sa ya lým ki, dün ya iþ le ri i çin dün ye vî kýs tas lar ge çer li ol sun. Fa kat â hi re te dö nük se vap ve gü nah de ðer le ri ni dün ye vî kýs tas lar kýs ka cýn dan sü r'at le ve mu hak kak kur tar ma lý yýz. E ðer zi na kar þý sýn da sa de ce ni kâ hýn düþ me si gi bi bir ce za, ze kât ver me ye kar þý lýk yal nýz be re ke tin gel me si gi bi bir mü kâ fat, duâ ve ni yaz la rý mý za kar þý sa de ce is tek le ri mi ze dün ya da u laþ mak gi bi bir üc ret ye ter li ol say dý, a hi re te ve e be di ye te ne lü zum o la cak tý ki? Öy ley se; se vinç le ri mi zi de, kor ku la rý mý zý da, bi le rek, se ve rek ve i na na rak a hi re te yön len dir me li yiz. Gü nah tan â hi ret he sa bý na kork ma lý ve sa kýn ma lý yýz. Se va bý da â hi ret a dý na is te me li yiz. U nut ma ma lý yýz ki, ba ki ve e be dî â hi ret ha ya tý nýn bü tün teþ ki lâ tý, tah si sa tý ve le va zý ma tý, fa ni ve üç beþ gün lük dün ya ha ya týn da te da rik e di le cek tir. Dün ya yý bu ci het ten ih mal e der sek, a hi ret te- ma a zal lah pe ri þan o lu ruz. Be di üz za man di yor ki: Ga yet câ-yý hay ret bir hal dir ki, â lem-i be ka nýn nass-ý ha dis le si nek ka na dý ka dar bir nu ru, e be dî ol du ðu i çin, bir in sa nýn müd det-i öm rün de dün ya dan al dý ðý lez zet ve ni me te mu ka bil gel di ði hal de, ba zý bi ça re in san lar, bir si nek ka na dý ka dar bu fâ ni dün ya nýn lez ze ti ni, o ba ki â le min bu fâ ni dün ya sý na de ðer lez zet le ri ne ter cih e dip þey ta nýn ar ka sýn da gi der. 1 Va him o lan bu dur. Dün ya da ni kâh git se ne o la cak? Bir da ha ev le nir sin; o lur bi ter! a Al lah ýn rý za sý gi der se; bu nun va him so nu cu na na sýl kat la na ca ðýz? Bun dan dýr ki Pey gam ber E fen di miz (asm), Ba na Cen net ve Ce hen nem arz o lun du. Bu gün kü gi bi ha yýr da bu lu nan fay da yý, þer de bu lu nan za ra rý gör me miþ tim. Þa yet siz be nim bil di ði mi bil miþ ol say dý nýz, az gü ler, çok að lar dý nýz. bu yur du da, As hab-ý Ki ram (ra) yüz le ri ni ka pa ya rak að la dý lar. 2 Bir di ðer ri va yet te Pey gam ber E fen di miz (asm), Al lah a and ol sun ki, þa yet siz be nim bil di ði mi bil miþ ol say dý nýz, az gü ler, çok að lar dý nýz. a tak la rý nýz ü ze rin de ken di ka dýn la rý nýz la eð le nip tad a la maz dý nýz. ük sek ses le Al lah a yal va ra rak yol la ra dö kü lür, dað la ra çý kar dý nýz. bu yur muþ tur. 3 Kur ân gay bî ve ya kýn ge le cek ha ber le riy le do lu de ðil mi? Ký ya met yak laþ týk ça yak laþ tý. O nu Al lah tan baþ ka or ta ya ko ya cak yok tur. Bu sö ze þa þý yor mu su nuz? Gü lü yor su nuz, að la mý yor su nuz! O ya la nýp dur mak ta sý nýz! 4 Dip not lar: 1- Lem a lar, s Ri yâ zu s-sâ li hîn, a.g.e., Necm Sû re si, 53/57-61.

12 22 E KÝM 2011 CUMARTESÝ 12 Ý LAN ESAS NO : 2010/118 E. DA VA LI LAR : Zih ni BOL URT(Fe tul lah Oð lu), Ze ke riy ya GÜ MÜÞ(Meh met Oð - lu), Ha lil Ýb ra him KUL(Et hem Oð lu), Nu ret tin lldi RIM(Re þit Oð lu), Hü se yin ADl GÜ - ZEL(Mus ta fa Oð lu), Va hit Al dýr maz(ýb ra him Oð lu), Me met Sa lim KlLIÇ(Þa mil Oð lu), A - ki bet AK KO UN (Tal ha Ký zý), A li can AK KO UN(Ab bas Oð lu), Ha san A PADIN(Ke rim Oð lu), Hü se yin A PA DIN(Ke rim Oð lu), Vah det tin DUM LU(Meh met Re þit Oð lu). Ýl yas Dur muþ(se lim Oð lu), A li KA NAR(Ö mer Oð lu), Mus ta fa ÞA HÝN(Meh met Oð lu), Ay þe ARS LAN(Meh met Ký zý), Mu sa AT GÜN(Mus ta fa Oð lu), Mu am mer USLU(Þa kir Oð lu), A li Rý za IL MAZ(A rif Oð lu), Mus ta fa A sý ýl maz(a rif Oð lu), Me li ha O RUÇ(Meh met A li Ký - zý), Ha lil...(a li Oð lu), Mus ta fa DA BAN LI(A li Oð lu), Sü ley man SO AL(Ta hir Oð lu), Mus - ta fa A ÞA(Ýs ma il Oð lu), Ab dul lah BÝ LÝR(Ah met Oð lu), Se la hat tin PO LAT(Sey fet tin Oð - lu), Ýs ma il AK OL(Meh met Oð lu), Meh met AK CAN(A li Oð lu), Hi da yet A DE MÝR(Hü se - yin Oð lu), ük sel KAR TAL(Þa hin Re cep Oð lu), Ýs ma il A I RAN(Ka dir Oð lu), u suf BUR - HAN(Mus ta fa Oð lu), Mu zaf fer SARP(Zor ba Oð lu) Da va cý ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Ka mulaþ týr ma (Be del Tes pi ti ve Tes cil) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe si i le da va a çýl dý ðý; an cak tüm a raþ týr ma la ra rað men a çýk ad - res le ri tes pit e di le me di ðin den teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma gü nü: gü nü sa at 09.15'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak dir de HUMK'un 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: T. C. MANÝSA ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya No: 2008/532 E. Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Os ma ni ye Ý li, Ka dir li Ýl çe si, Der viþ pa þa, Av lu lu 2 Kat lý Kar gir Ev Cin si, 353,33 m 2 ü zöl - çüm lü, 369 A da, 40 Par sel, 1/2 His se, Ka dir li Ýl çe si Der viþ pa þa mah. 369 a da 40 no lu par se lin bu lun du ðu mev ki e ge lin di ve ge rek li in ce le me ler ta ra fý mýz dan ya pýl dý. Tes pit ko nu su 369 a da 40 no lu par sel ta pu ka yýt la rýn da av lu lu 2 kat lý kar gir ev vasfýnda o lup 353,33 m 2 o lup 1/2 his se i le borç lu a dý na ka yýt lý dýr. Par sel ü ze rin de ha len 2 kat lý bir ya pý o lup, ya pý nýn alt ka tý ve üst ka tý mes ken dir. a pý ya i la ve o la rak bir bö lüm ya pýl mýþ o lup bu bö lü mün alt kýs mý boþ o lup üst kýs mý bu ra da ki e ve da hil e dil miþ tir. a pý nýn ze min kat a la ný 80 m 2 o lup üst ka tý i la ve si i le be ra ber a la ný 125 m 2 dir. a pý sý va lý ve bo ya lý, ah - þap ka pý ve pen ce re li, mo za ik yer dö þe me si o lan bir ya pý dýr. a pý nýn m 2 in þa at de ðe ri 200 TL ve yýp ran ma pa yý % 20 dir. a pý yak la þýk o la rak yýllýktýr. a pý nýn bu lun du ðu a lan il çe miz þe hir mer ke zi ne çok u zak ol ma ma sý na rað men a ra ma hal le ko nu mun da dýr. Kom þu par sel le rin deðeri göz önüne alýndýðýnda m 2 arsa deðeri 60 TL dir. Parselin ve üzerindeki yapýnýn deðeri: M1=125*2*200*0.8=40.000,00 TL M2= 353,33*60= ,80 TL M toplam = ,80 TL dir. borçlunun 1/2 hissesi deðeri M hisse = ,90 TL dir. Muhammen Bedeli : ,90 TL Satýþ Saati : 15:30-15:35 Arasý 2- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Os ma ni ye Ý li, Ka dir li Ýl çe si, Ta tar lý Kö yü, Kö yi çi Mev ki i, Ar sa lý 3. Kar gir ev Cin si, 8980,00 m 2 ü zöl çüm lü, 0 A da, 99 Par sel, 3/32 His se, Ýl çe miz Tart lý kö yü 99 no lu par se lin bu lun du ðu mev ki e ge lin di ve ge rek li in ce le me ler ta ra fý mýz dan ya pýl dý. Tes pit ko nu su 99 no lu par sel ta - pu ka yýt la rýn da ar sa ve 3 kar gir ev vas fýn da o lup 8980,00 m 2 o lup, 3/32 his se i le borç lu a dý - na ka yýt lý dýr. Par sel i çe ri sin de 4 a det ev i le 2 a det a hýr mev cut tur. 1- Tek kat lý sý va lý es ki ve yýp ran mýþ ha len mes ken o la rak kul la ný lan 80 m 2 a lan lý bir ya - pý var dýr, yapýnýn m 2 in þa at de ðe ri 150 TL ve yýp ran ma pa yý % 35 tir. ya pý nýn de ðe ri M1=80*150*0.65=7.800,00 TL dir. 2- Tek kat lý çin ko kap lý sý va lý es ki ve yýp ran mýþ ha len mes ken o la rak kul la ný lan 80 m 2 a lan lý bir ya pý var dýr, yapýnýn m 2 in þa at de ðe ri 125 TL ve yýp ran ma pa yý % 35 tir. yapýnýn de ðe ri M2=80*125*0.65=6.500,00 TL dir. 3- Tek kat lý çin ko kap lý sý va lý es ki ve yýp ran mýþ ha len mes ken o la rak kul la ný lan 110 m 2 a lan lý bir ya pý var dýr, ya pýnýn m 2 in þa at de ðe ri 125 TL ve yýp ran ma pa yý % 40 tir. yapýnýn de ðe ri M2=110*125*0.60=8.250,00 TL dir. 4-3 katlý halen inþaat halinde olan sývalý ve boyasýz bir yapý vardýr, yapýnýn alaný 210 m 2 ve m 2 inþaat deðeri 100 TL dir. yapýnýn deðeri M4=210*3* 100=63.000,00 TL dir. 5- Tek kat lý çin ko kap lý a hýr o la rak kul la ný lan sý va sýz 72 m 2 a lan lý bir ya pý va rdýr. apýnýn m 2 in þa at de ðe ri 75 TL ve yýp ran ma pa yý % 30 dur. yapýnýn de ðe ri M5=72*75*0.70=3.780,00 TL 6- Tek kat lý çin ko kap lý a hýr o la rak kul la ný lan sý va sýz 32 m 2 a lan lý bir ya pý va rdýr. apýnýn m 2 in þa at de ðe ri 75 TL ve yýp ran ma pa yý % 30 dur. a pý nýn de ðe ri M6=32*75*0.70=1.680,00 TL Borçlu'nun 3/32 hissesine düþen deðer =91.010,00*3/32=8.532,18 TL dir. Muhammen Bedeli : 8.532,18 TL Satýþ Saati : 15:40-15:45 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Bi rin ci a çýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ka dir li Ýc ra Mü dür lü Ö NÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Ka dir li Ýc ra Mü dür lüðü Ö NÜ ad re - sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a rasýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc - re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün - cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin vu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. KADÝRLÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/620 Tal. Örnek No: Tapu Kaydý: Ba lý ke sir i li Er dek il çe si Tatlý su Kö yü Bü yük bak raç Mev ki i 20 Cilt, 1894 Say fa No, 1884 Par sel de ka yýt lý m 2 ü zöl çüm lü Ar sa ni te li ðin de ki ta þýn maz Hali Hazýr Durumu : Da va ko nu su par se lin ta pu kay dýn da vas fý her ne ka dar ar sa o la rak gö zük se de ü ze - rin de 3 kat lý B.A Kar kas bir bi na mev cut tur. 3 Kat lý bi na nýn her ka tý bir bi rin den ba ðým - sýz o la rak ta sar la nýp ya pýl mýþ týr. Dýþ cep he si ya lý bas ký (a me ri kan si ding) o la rak ya pýl - mýþ o lan bi na nýn ka pý ve pen ce re doð ra ma la rý p.v.c'dir. Ö nün de bah çe si o lan bi na nýn bah çe sin de ka mel ya sý i le 10 a det süs a ðaç çý ðý bu lun mak ta dýr. Bi na, her bir ka tý yak la - þýk 80 m 2 ol mak ü ze re top lam da 240 m 2 bü yük lü ðün de dir. Bi na nýn o tur du ðu par sel i se i mar par se li ol ma ma sý na kar þýn ko num i ti ba riy le köy mer ke zin de de ni ze sý fýr ve sü per de niz man za ra lý bir ko num da dýr. Bi na nýn bu lun du ðu par se lin ci va rýn da da ol duk ça yo - ðun yaz lýk ev ni te li ðin de ya pý laþ ma lar mev cut tur. Ýmar Durumu : Kar þý ya ka Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn 10/02/2010 ta rih 2009/3251 sa yý lý ya zý la rýn da Ba lý ke sir Er dek Tat lý su Kö yü paf ta 5,1884 par sel de ka yýt lý ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn 1/1000 öl çek li pla - nýn da ký yý ke nar çiz gi sin den 50 m i çin de kal dý ðýn dan ye þil a lan o la rak be lir til miþ tir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:15-10:30 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Er dek Hü kü met Ko na ðý ö nü Er dek ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Er dek Hü kü met Ko na ðý ö nü Er dek ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý - ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m.126) B: T. C. ERDEK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/250 TAL. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KADI : Malatya ili Darende ilçesi Aþaðýulupýnar/Hürriyet Mahallesi Okularkasý Mevkii 172 ada 9 parsel sayýlý ve 192,65 m 2 miktarlý "AVLULU AHÞAP ÝKÝ KATLI EV" vasýflý taþýnmaz ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz Malatya ili Darende ilçesi Aþaðýulupýnar/Hürriyet Mahellesi Okularkasý Mevkii 172 ada 9 parsel sayýlý ve 192,65 m 2 miktarlý "AVLULU AHÞAP ÝKÝ KATLI EV" vasýflý taþýnmaz, belediye imar dahilinde, imar düzenlemesi görmemiþ ham kadastro parseli halinderir. Taþýnmaz üzerinde 2 katlý, çatýlý, eski, kýsmen yýðma, kýsmen betonarme, 180 m 2 takribi oturumunda bir yapý mevcuttur. apý 25 yýl kadar önce yapýlmýþtýr. ýðma kýsmýn tavaný aðaç direktir. Dýþý beton sývalýdýr. Aydýn Erdem Caddesi üzerindedir. 4 oda, salon, antre, mutfak, banyodan oluþmaktadýr. Duvarlar plastik badanalýdýr. ÝMAR DURUMU : Malatya ili Darende Ýlçesi Aþaðýulupýnar Belediye Baþkanlýðýnýn 04/03/2011 tarih ve 2011/52 sayýlý yazýlarýnda taþýnmazýn imar planý içinde bulunduðu belirtilmiþtir. SATIÞ SAATÝ : 14:00-14:10 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da DA REN DE AD LÝ E SÝ ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ O DA SIN DA (Hü kü met Ko na ðý Gi riþ Kat) a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a - ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la - mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir - me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý - ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril - di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur - ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (ÝÝK m. 12) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. DARENDE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO: 2011/25 TAL. I- Gayrimenkulün tapu kaydý, cinsi, evsafý, kýymeti: 1- TAPU KADI: Ça nak ka le i li, Boz ca a da Ýl çe si, Cum hu ri yet Ma hal le si 211 a da, 3 par sel 40,24 m 2, 211 a da 11 par sel 29,19 m 2. o lup, bu i ki par sel bir lik te lo kan ta o la rak kul la nýl mak ta dýr. Boz - ca a da Cum hu ri yet ma hal le si 159 a da 17 par sel 999,61 m 2. Bað. 2- ÝMAR DURUMU: 211 a da 3-11 par sel ler Kent sel sit a la nýn da ti ca ret a la ný o la rak ay rý lan yer de o lup, bu i ki par sel bir lik te lo kan ta o la rak kul la nýl mak ta dýr. 159 a da 17 par se lin Ta rým sal ni te li ði ko ru na cak ve bu gün kü a ra zi kul la ný mý de vam et ti ri le cek a lan lar i le 3. de re ce de do ðal sit a la ný dýr. e ni plan la ma ya pý la na ka dar ya pý laþ ma ya i zin ve ril me mek te dir. 3- MUHAMMEN BEDELÝ: Sa tý þa ko nu 211 a da 3 par se lin de ðe ri : ,00 TL, 211 a da 11 par se lin de ðe ri ,00 TL. ve 159 a da 17 parse lin de ðe ri 9.996,61 TL. o la rak be lir len miþ tir. II- SATIÞ ÞARTLARI: ukarýda adresleri, tapu kaydý, imar durumu, özellikleri verilen; taþýnmazlarýn; 1. AÇIK ARTIRMASI: 211 ada 3 parselin günü, saat ' den arasýnda, 211 ada 11 parselin a ra sýn da, 159 a da 17 par se li n i le a ra sýn da Boz ca a da Hükü met ko na ðý ad li ye bö lü mü 1. kat ta ki du ruþ ma sa lo nun da a çýk ar týr ma i - le ya pý la cak týr. Bi rin ci ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60 ý ný ve rüç han lý a la cak lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci ar týr ma - da i se rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 1- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý - ha le, dam ga, kat ma de ðer ver gi si, a lý cý sý fa tý i le ta pu harç ve mas raf la rý i le tes lim gi - der le ri a lý cý ya a it tir. Di ðer gi der ler sa týþ be de lin den ö de nir. KDV a lý cý ya a it tir. 2- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li ler (x) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rýn ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 3- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri tüm be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 4- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 5- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 6- Sa týþ i la ný il gi li le rin dos ya ve ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o - lup, teb li gat ya pýl ma ma sý ha lin de il gi li le re yi ne bu ad res te 7201 sa yý lý ka nu nun 35. mad de - si ne gö re teb li gat çý ka rý la ca ðý ad re si bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan tüm il gi li le re Teb lið Ma hi ye tin de dir B: T. C. BOZCAADA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GARÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/395 Tal. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: Taþýnmazýn tapu kaydý ve niteliði : Si vas i li, Kü çük mi na re Mah. 212 A da 123 par sel de 3 no lu ba ðým sýz bö lüm de ka yýt lý 516,29 m 2 a lan lý 3 kat lý 11 da i re li bir de po dan mü te þek - kil kar gir a part man ve ar sa sýn da A Blok 1. Kat ta bu lu nan da i re. Hali Hazýr durumu :Si vas i li, Kü çük mi na re Mah. 212 A da 123 par sel de 3 no lu ba ðým sýz bö lüm de ka yýt lý m 2 a lan lý 3 kat lý 11 da i re li bir de po dan mü te þek kil kar gir a part man ve ar sa sýn da A Blok 1. Kat ta bu lu nan da i re. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu ye rin þe hir mer ke zi ne 500 m. me sa fe de ol du ðu gö rül müþ tür. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu ma hal le de alt ya pý ve be le di ye hiz met le ri tam dýr. Bi na be to nar me kar gas sis te min de ya pýl mýþ týr, dýþ cep he si cam mo za ik tir. Mer di ven ler mer mer ve bi na a - san sör süz dür. Da i re 3 o da 1 sa lon, dýþ ka pý sý çe lik, iç ka pý lar ah þap doð ra ma dýr, o da ta ban - la rý la mi nant par ke kap lý dýr. lslak ze min ler se ra mik kap lý dýr. O da lar sa ten bo ya lý kar ton pi - yer li dir. Pen ce re ler ah þap doð ra ma dýr. I sýt ma sis te mi ka lo ri fer dir. Do ðal gaz hat tý çe kil miþ - tir. Da i re yak la þýk brüt 125 m 2 dir. a pý 3. Sý nýf B gru bu ya pý sý ný fýn dan dýr. Ýmar Durumu : Dosyasýndadýr. Muhammen deðeri : ,00 TL Satýþ þartlarý : 1- Satýþ günü saat 10:30-10:50 arasý Si vas 2. Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr - ma su re tiy le ya ný la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy - le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðýný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þartýy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de kýr ký ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çev ri me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu a - lým har cý ve tüm tes cil tes lim ve di ðer mas raf la rý a lý cý ya a it tir. % 1 o ra nýn da KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve ta pu sa tým har cý ve Tel la li ye res mi, sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak larý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den Ý ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Si vas 2. Ýc ra Müd. 2010/395 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan olunur. Not: Ta pu da ad res le ri bel li ol ma yan il gi li le re i la nen teb lið o lu nur. (ÝÝK. m.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. SÝVAS 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS: 2011/199 Tal. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý TAÞINMAZ TAPU KADI: Ið dýr Mer kez, Ka ra a ðaç Mah. Eð ri Mev ki i 105 A da 129 par - sel de ka in 456,00 m 2 yü zöl çüm lü, beþ kat lý kar gir a part man ve ar sa a na ta þýn maz ni te - li ðin de ki ta þýn maz ü ze rin de bu lu nan 4.kat 21 no lu ba ðým sýz bö lüm de bu lu nan mes ken, 100/2000 ar sa pay lý, tam his se si TAÞINMAZLARIN CÝNS VE VASIFLARI: Ið dýr Mer kez Ka ra a ðaç Ma hal le si a da: 105, par sel 129 par sel ü ze rin de bu lu nan bod - rum+ze min+beþ nor mal kat lý o lan ya pý nýn 4.nor mal ka týn da 21 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý da i re dir. 21 no lu ba ðým sýz bö lü mün ar sa pa yý 100/200 dir. Söz ko nu su par sel 456 m 2 a - lan lý dýr. Da va ko nu su ta þýn maz; Ið dýr Be le di ye si ö nün den ge çen yol ta kip e dil di ðin de, Va - kýf bank'ý geç tik ten son ra tra fik ý þýk la rýn dan he men kar þý yý Rus pa za rý di ye bi li nen ta ra fa doð ru 100 met re i ler le dik ten son ra sol kol da kö þe de bu lu nan al tý kat lý bi na da dýr. 21 no lu ba ðým sýz bö lüm A da let Kan daz'a a it o lup tam his se li dir. Da i re 3 o da, bir sa lon, mut fak, ban yo, wc ve i ki a det bal kon dan i ba ret o lup 144,50 m 2 lik bir a part man da i re si dir. Ta þýn ma zýn ze min de ðe ri ya pý lan so ruþ tur ma ve a lým sa tým de ðer le ri ne gö re o böl - ge de ar sa nýn met re ka re si TL dir. 21 nolu baðýmsýz numaralý evin arsa payý: 100/2000 ve arsanýn toplam alaný 456 m 2 dir. 105 ada 129 parsel nolu arsanýn keþif tarihi itibariyle deðeri; 700,00 TL/m 2 x 456,00 m 2 = ,00 TL dir. 21 baðýmsýz bölüm numaralý dairenin arsa payý: ,00 TL x100/2000=15.960,00 TL dir. 105 a da 129 par sel no lu ar sa nýn ü ze rin de bu lu nan a part man, Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba - kan lý ðý nýn ya yýn la dý ðý a pý yak la þýk Bi rim Ma li yet le ri Cet ve li ne göre lll-b ya pý gru bu na gir mek te dir. Bu ev saf ta ki ya pý la rýn Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðýn ca 2011 yý lýn da ya - yým la nan bi rim fi ya tý 565 TL/m 2 dir. Keþif tarihi itibariyle 21 baðýmsýz bölüm numaralý dairenin deðeri, 565,00 TL/m 2 * 144,50 m 2 = ,50 TL dir. An cak ya pý yak la þýk 15 yýl lýk o lup, Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý nýn bu tür ya pý lar i çin ya yýn la mýþ ol du ðu tab lo ya gö re % 15 o lan a mor tis man pa yý dü þül dü ðün de da i re nin ke - þif ta ri hi i ti ba riy le ger çek de ðe ri or ta ya çý ka cak týr. Dü þü le cek o lan a mor tis man de ðe ri; ,50 TL x % 15 = ,38 TL Ke þif ta ri hi i ti ba riy le e vin ger çek de ðe ri : ,50 TL ,38 TL = ,13 TL dir. 21 baðýmsýz bölüm numaralý taþýnmazýn arsa payý ve üzerindeki baðýmsýz bölümün keþif tarihi itibariyle toplam deðeri; ,00 TL ,13 TL = ,13 TL dir. TAÞINMAZIN EVSAFI VE SATIÞ ÞARTLARI: 1 - TAPU KADI : Iðdýr Merkez, Karaaðaç Mah. Eðri Mevkii 105 Ada 129 parselde kain 456,00 m 2 yüzölçümlü, beþ katlý kargir apartman ve arsa ana taþýnmaz niteliðindeki taþýnmaz üzerinde bulunan 4.kat 21 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken, 100/2000 arsa paylý, tam hissesi SATIÞ BEDELÝ TL üzerinden BÝRÝNCÝ ART- TIRMA IÐDIR ADLÝE SARAI GÝRÝÞ KAPISI ÖNÜNDE 12/12/2011 GÜNÜ SAAT da açýk arttýrma yolu ile satýþý yapýlacaktýr. Satýþa konu bedel üzerinden KDV % 1 alýcýdan tahsil edilecektir. 2-) u ka rý da be lir ti len ta þýn maz a çýk ar týr ma su re tiy le bi rin ci art týr ma gü nü art týr ma be de li ta þýn ma zýn mu ham men be de li nin % 60'ý i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý nýn top la mý, sa týþ mas raf la rý, ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan ver gi bor cu mik ta rý, 1/2 ta pu har cý i le þart na me ve i lan da i ha le be de lin den ö den me si ne ka rar ve ri len di ðer ver gi ve gi der ler top la mý i le pay laþ týr ma mas raf la rý top la mý ný bul ma dý ðý tak tir de, en çok art tý - ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la art týr ma nýn on gün da ha u za týl mýþ ol du ðu ve i - kin ci sa týþ gü nü o lan 22/12/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya % 40 ý i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý nýn top la mý, sa týþ mas raf la rý, ta þýn ma zýn ay nýn - dan do ðan ver gi bor cu, 1/2 ta pu har cý be de li, pay laþ týr ma (sý ra cet ve li) gi der le ri i le þart - na me ve i lan da i ha le be de lin den ö den me si ne ka rar ve ri len di ðer ver gi ve gi der ler top la - mý ný geç me si ha lin de i ha le nin ya pý la ca ðý yu ka rý da be lir ti len mik tar lar da tek lif ya pýl ma - dý ðý tak tir de sa týþ ta le bi dü þe cek tir. Sa týþ ta rih le ri nin ta ti le i sa bet et me si ha lin de ilk iþ me sa i gü nü sa týþ gü nü o la rak ya pý la ca ðý na ka rar ve ril miþ tir. 3-) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, 1/2 ta pu harç, bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir, 1/2 ta pu a lým har cý % 1 KDV i le i ha le dam ga res mi, tah li ye tes lim gi der le ri ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Ý ha le A lý cý sý i ha le be de li i le ay ný gün KDV ve dam ga ver gi si ni de ya týr mak zo run da dýr. 4-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su suy la fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le ON BEÞ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý Ta pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5-) Sa týþ be de li i ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le Ý - ÝK.nun 133.Mad de si ge re ðin ce i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te - mer rüt fa i zin den mü te sel silen tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de - lin den a lý na cak týr. 6-) Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya ÝlK.nun 130. mad - de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 7-) Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin da - i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 8-) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin IÐ DIR ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ NÜN 2011/199 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, Be le di ye ad li ye i lan pa no su ve ig dir.a da let.gov.tr ad re sin den de bil gi sa hi bi o lu na bi lir. Ý la nýn a la ka dar la ra teb li ði ne, Ay rý ca il gi li le re ya pý lan teb li gat la rýn bi la dön me si ha lin de sa týþ i la nýn Ý ÝK.nun 127. mad - de si ge re ðin ce teb lið e dil miþ sa yý la cak týr. Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze - te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir, i lan o lu nur. 13/10/2011 Ýl gi li le rin ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ýc.Ýfl.k.126.)önetmenlik Örnek no: 27 B: T.C. IÐDIR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 DÝZÝ 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ 13 DARBE ANAASASININ HERKESE DAATTIÐI Atatürk milliyetçiliði ne demek? KÝÞÝ E Ý ZA FE E DÝ LEN BÝR MÝL LÝ ET ÇÝ LÝK AN LA IÞI O LUR MU? FARZ-I MUHAL OL SA BÝ LE, BU NU DEV - LE TÝN TE MEL BEL GE SÝNE E SAS KA BUL ET MEK, GER ÇEK DE MOK RA SÝ AN LA I ÞI LA BAÐ DA ÞIR MI? KÂZIM GÜLEÇÜZ A ta türk mil li yet çi li ði ne de mek? A na ya sa nýn res mî i de o lo ji den a rýn dý rýl ma sý bað la mýn da A ta türk mil li yet çi li ði de ni len slo gan ýn da tar tý þýl ma sý lâ zým. Ne dir A ta türk mil li yet çi li ði? Ki þi ye i za fe e di len bir mil li yet çi lik an la yý þý o lur mu? Farz-ý mu hal, ol sa bi le, bu nu dev le tin te mel bel ge si ne e sas ka bul et mek, ger çek de mok ra si an la yý þýy la bað da þýr mý? Bu, De mi rel in de ka týl dý ðý ve il ginç gö rüþ ler ser det ti ði bir tar týþ ma. De mi rel, 1988 A ðus tos un da ki bir gö rüþ me miz de, bir za man la rýn ka fa tas çý uy gu la ma la rý ný ve Gü neþ-dil te o ri si gi bi de ne me le ri ha týr lat tý ðý mýz da, A ta türk ün mil li yet çi lik an la yý þý i çin þu de ðer len dir me yi yap mýþ tý: A ta türk ün þo ven mil li yet çi ol du ðu ke sin. Mil li yet çi li ði bir mik tar þo ven dir. O da i çin den gel di ði mu hi tin bir ge re ði dir. O yüz den, A ta türk ün Türk çü lü ðü i le ri dir. Bi zim an la dý ðý mýz dan da ha ko yu bir Türk çü lük tür bu. (Köp rü, Ey lül- 1988, Ýs lâm De mok ra si La ik lik, s. 143) Tar týþ ma nýn son dö nem de ki ka tý lým cý la rýn dan bi ri o lan Hürriyet yazarý Öz de mir Ýn ce, baþ lan gýç tan A ta türk il ke ve in ký lâp la rý, mil li yet çi li ði ve me de ni yet çi li ði i fa de le ri nin yer al dý ðý kýs mý ak ta ra rak, Ben ken di a dý ma, baþ lan gýç bö lü mü nün a na ya sa dan çý ka rýl ma sý ný ka bul e de bi li rim. O bö lüm ol ma sa da o lur di yo rum di ye yaz dý (Hür ri yet, ). Ar dýn dan, Ger çek te A ta türk mil li yet çi li ði yok tur di yen ta rih çi ýl maz Öz tu na, ko nu ya, A ta türk ü sa hip le nen fark lý bir a çý dan yak la þa rak Bu kav ram da ýs rar et mek ay ný za man da A ta türk ü 1938 de öl dür mek te þeb bü sü dür i fa de si ni kul lan dý (Tür ki ye, ). Da ha son ra, mil li yet çi en te lek tü el ca mi a nýn ön de ge len i sim le rin den Mus ta fa Ça lýk da A ta türk mil li yet çi li ði saf sa ta dýr der ken, re fe rans o la rak A ta türk ün a hi re te göç tü ðü gün yü rür lük te o lan a na ya sa yý gös ter di ve O a na ya sa nýn hiç bir ye rin de A ta türk il ke ve in ký lâp la rý i ba re si, A ta türk çü lük lâf zý, A ta türk mil li yet çi li ði yok tur de di (Za man, ). Ki þi kül tü ne da ya lý hu kuk ol maz i fa de siy le, me se le nin son de re ce ö nem li bir bo yu tu nu da ha vur gu la yan Ça lýk, yýl lar ön ce de MHP yi, 18 Ni san 1999 se çi mi son ra sýn da DSP i le ko a lis yon or ta ðý ol du ðu gün ler de Türk mil li yet çi li ði ni A ta türk mil li yet çi li ði ne dö nüþ tür me yin, ya ni Ke ma liz me tes lim ol ma yýn di ye rek i kaz et miþ ti. A ma MHP bu i ka za ku lak ver me di. Ve be de li ni 2002 se çi min de bir kez da ha Mec lis dý þý ka la rak ö de di... A ta türk mil li yet çi li ði da yat ma sý na en son i ti raz, Ha san Ce mal'den gel di. Bu ül ke de her kes A ta türk mil li yet çi si ol mak zo run da mý dýr? di ye so ran Ce mal, cevabýný Hayýr, deðil diye verdi ve þöyle devam etti: E ðer bu re ji me de mok ra si di yor sak, her ke sin A ta türk mil li yet çi li ði ni be nim se me si söz ko nu su o la maz. Ay rý ca A ta türk mil li yet çi li ði ne dir ki? Ta ri fin de an laþ mak müm kün mü? Hiç san mý yo rum. Bu mem le ket te her kes ken di meþ re bi ne gö re bir ta rif ya par, yap mýþ týr A ta türk ve mil li yet çi lik konusunda Ey lül A na ya sa sý nýn 2. mad de sin de A ta türk mil li yet çi li ði ne bað lý dev let di ye ya zýl dý ðý ný ve bu nun bir kýr mý zý çiz gi ol du ðu nu ha týr la tan Ce mal O la cak þey mi? di ye sor duk tan son ra tek ra bir kez daha tekrarladý: Her kes bu mem le ket te A ta türk mil li yet çi si o la cak sa, her kes A ta türk mil li yet çi li ði ni be nim se ye cek se, o za man bu na de mok ra si de ni lir mi? (Milliyet, ) *** Al tý ok ne re den çýk tý? Si ya sal Bi lim ler Fa kül te si nin sý ký A ta türk çü öð re tim ü ye le rin den Prof. Dr. Si na Ak þin in Ah met Tan a söy le dik le ri ise, il ke ve in ký lâp lar ko nu su na fark lý bir bo yut ge ti ri yor: A ta türk, al tý o ku ke sin bir bi çim de ta ným la mýþ ve dok trin leþ tir miþ de ðil dir. Za ten, ga rip bir bi çim de al tý ok de ni lip, al tý il ke de nil me miþ ol ma sý da di na mik ve de ðiþ ken ba zý kav ram la rý vur gu la mak i çin di bel ki de. CHP nin 1931 de ya pý lan ve al tý o ku be nim se yen 3. Ku rul ta yýn da A ta türk al tý o ka de ðin me miþ tir. (Sa bah, Ni san 1993) Pe ki, o za man A ta türk il ke le ri de ni len þey ler ne ler? E ðer Prof. Si na Ak þin'in de di ði gi bi, il ke ler den al tý ok kas te dil mi yor sa, ne dir bu il ke ler? Mil let ve kil le ri a na ya sa zo ruy la o ku duk la rý ye min met nin de A ta türk il ke ve in ký lâp la rý na bað lý ka la cak larý ný i lân e der ken, ger çek te ol ma yan bir þe ye mi bað lý lýk ye min i et miþ o lu yor lar? De mi rel bir gö rüþ me miz de, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý nýn 1980 son ra sýn da çý kar dý ðý A ta türk El Ki ta bý i sim li bir ki tap tan söz e de rek, i çin den bir kaç cüm le o ku muþ tu. Bu cüm le ler de, A ta türk çü lük þöy le ta rif e di li yor du: A ta türk çü lük, yük se len bir düþ de mek tir. Hiç bir si ya sî a kým ve ya ya ban cý bir i de o lo ji i le bað da þa maz. Ýl ke le ri cum hu ri yet çi lik, mil li yet çi lik, halk çý lýk, la ik lik, dev let çi lik ve in ký lâp çý lýk týr. De mi rel bunu þöy le yo rum la mýþ tý: CHP nin al tý o ku a lýn mýþ; par ti nin 1931 prog ra mý na ve 1937 de a na ya sa ya geç miþ; ve bu al tý ok A ta türk çü lü ðün ta ri fin de kul la nýl mýþ týr. Tür ki ye de bu gün kü si ya sî kar ga þa nýn se bep le ri a ra sýn da bu da var dýr. A ta türk, CHP. Pe ki, on la rýn dý þýn da ka lan lar ne o la cak? A ta türk çü lük den di ði za man mut la ka al tý ok ak la ge le cek se, altý ok da CHP nin amb le mi dir. Öy ley se, A ta türk çü lük le CHP li lik eþ de ðer de dir. CHP u zun se ne ler A ta türk ü böy le ta ný mýþ ve ta nýt mýþ týr. (Köp rü, Ka sým-1988, Ýs lâm De mok ra si La ik lik, s. 147) So nuç: Al tý ok da, il ke ler de boþ luk ta... *** Ýn ký lâp ka nun la rý 1982 A na ya sa sý ye di ký sým dan o lu þu yor. Çe þit li hü küm ler a na baþ lý ðý ný ta þý - yan be þin ci kýs mýn ko nu baþ lý ðý i se Ýn ký lâp ka nun la rý nýn ko run ma sý. Bu ký sým tek bir mad de den o lu þu yor. Ve bu 174. mad de nin gi ri þin de þu i fa de ler yer a lý yor: A na ya sa nýn hiç bir hük mü, Türk top lu mu nu çað daþ uy gar lýk se vi ye si nin üs tü ne çý kar ma ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin la ik lik ni te li ði ni ko ru ma a ma cý ný gü den... in ký lâp ka nun la rý nýn, a na ya sa nýn hal ko yu i le ka bul e dil di ði ta rih te yü rür lük te bu lu nan hü küm le ri nin, a na ya sa ya ay ký rý ol du ðu þek lin de an la þý la maz ve yo rum la na maz. Bu son de re ce ve ciz i fa de nin ar dýn dan, in ký lâp ka nun la rý tek tek sý ra la ný yor: * Tev hid-i Ted ri sat; * Þap ka; * Tek ke, za vi ye ve tür be le rin ka pa týl ma sý; * Ev len me ak di nin ev len dir me me mu ru ö nün de ya pýl ma sý; * Bey nel mi lel ra kam la rýn ve Türk harf le ri nin ka bu lü; * E fen di, bey, pa þa gi bi un van la rýn kal dý rýl ma sý; * Ve ba zý kis ve le rin gi yil - Atatürk ilkeleri denilen þeyler neler? Eðer Prof. Sina Akþin'in dediði gibi, ilkeler den altý ok kastedilmiyorsa, nedir bu ilkeler? Milletvekilleri anayasa zoruyla okuduklarý yemin metninde Atatürk ilke ve inkýlâplarýna baðlý kalacaklarý ný ilân ederken, gerçekte olmayan birþeye mi baðlýlýk yemin i etmiþ oluyorlar? me me si... Bu mad de ye gö re, a na ya sa nýn hiç bir hük mü, bu ka nun la rýn 6 Ka sým 1982 ta ri hin de yü rür lük te o lan hü küm le ri nin, a na ya sa ya ay ký rý ol du ðu þek lin de an la þý la maz ve yo rum la na maz mýþ. De mek ki, bi ri le ri nin çý kýp da bu se kiz a det in ký lâp ka nu nu i çin A na ya sa ya ay ký rý dýr id di a sýn da bu lun ma sýn dan kor kul muþ ve bu ih ti ma lin ö nü böy le bir ya - sak hük mü i le ke sil miþ... Böy le ce, A ta türk in ký lâp la rý a na ya sa te mi na tý ve ko ru ma sý al tý na a lýn mýþ. A ma ha ya týn di na miz mi, bu in ký lâp ka nun la rý nýn ço ðu nu fi i len iþ le mez ha le ge tir miþ du rum da. Þap ka Ka nu nun dan e fen di, bey, pa þa gi bi lâ kap ve un van la rýn kul la nýl ma sý ný ya sak la yan ka nu na va rýn ca ya ka dar... Ar týk bu in ký lâp ka nun la rý nýn da a na ya sa dan çý ka rý lýp ta rih mü ze si ne kal dý rýl ma sý ge re ki yor. *** AKDT ük sek Ku ru mu ö zel leþ ti ril sin AKDT ük sek Ku ru mu, A ta türk Kül tür, Dil ve Ta rih ük sek Ku ru mu nun ký sal týl mýþ is mi. A ta türk Kül tür, Dil ve Ta rih ük sek Ku ru mu, 1982 a na ya sa sýy la ge ti ri len mü es se se ler den bi ri. Da ha ön ce ki a na ya sa lar da böy le bir ku rum yok tu. Bu ku ru mun sta tü sü ve he def le ri, a na ya sa nýn 134. mad de sin de þöy le i fa de e di li yor: A ta türk çü dü þün ce yi, A ta türk il ke ve in ký lâp la rý ný, Türk kül tü rü nü, Türk ta ri hi ni ve Türk di li ni bi lim sel yol dan a raþ týr mak, ta nýt mak ve yay mak ve ya yýn lar yap mak a ma cýy la, A ta türk ün ma ne vî hi ma ye le rin de, Cum hur baþ ka ný nýn gö ze tim ve des te ðin de, Baþ ba kan lý ða bað lý A ta türk A raþ týr ma Mer ke zi, Türk Dil Ku ru mu, Türk Ta rih Ku ru mu ve A ta türk Kül tür Mer ke zin den o lu þan, ka mu tü zel ki þi li ði ne sa hip A ta türk Kül tür, Dil ve Ta rih ük sek Ku ru mu ku ru lur. Bu ku ru mun 1992 de al dý ðý ka rar la ra göz a ta cak o lur sak: Mil lî da ya nýþ ma ve bü tün leþ me de A ta türk çü dü þün ce i le A ta türk il ke ve in ký lâp la rý bir leþ ti ri ci bir güç o la rak de ðer len di ri li yor ve bu de ðer ler e kar þý gi ri þi le cek her tür lü ya ban cý ve bö lü cü a kým lar ýn il mî yol dan çü rü tül me si e sas a lý ný yor. Bu nun i çin de, bü tün dev let ku ru luþ la rýy la ül ke ça pýn da ko or di ne li ça lýþ ma ve ya yýn lar ya pýl ma sý; kon gre ler, pa nel ler, kon fe rans lar dü zen len me si ve fa a li yet le rin ge niþ kit le ye ta ný týl ma sýn da TRT nin ge rek li il gi yi gös ter me si ka rar al tý na a lý ný yor. Türk ta ri hin de çe þit li un sur lar ca is tis mar e di len ko nu ve bel ge le rin ger çek yön le riy le bu hu sus la rý ce vap la ya cak bi çim de in ce len me si is te ni yor. Va tan daþ la rýn, A ta türk çü dü þün ce ve A ta türk il ke le ri et ra fýn da top lan ma sý ný güç len dir me doð rul tu sun da ha re ket e di le ce ði ne ö zen gös te ri le ce ði yo - lun daki ça lýþ ma prog ra mý oy bir li ðiy le ka bul e di li yor. 12 Ey lül ön ce sin de müs ta kil bi rer ku rum o la rak mev cut o lan Türk Dil Ku ru mu i le Türk Ta rih Ku ru mu nu da bün ye si ne a lan AKDT ük sek Ku ru mu nun bu ka rar la rý, as lýn da ö nem li bir ye ni lik ih ti va et mi yor. A ta türk çü dü þün ce yi bi lim sel yol dan a raþ týr mak, ta nýt mak ve yay mak, ken di si ne a na ya sa hük mü i le gö rev o la rak ve ril miþ za ten. Ýþ te bu ra da, 1982 A na ya sa sý nýn ne den de mok ra tik bir a na ya sa o la rak ka bul e dil me di ði nin mü þah has de lil le rin den bi ri da ha kar þý mý za çý ký yor. E ðer bir dev le tin te mel hu kuk bel ge sin de tek bir dü þün ce yi e sas a lan, o nun ya yýl ma sý ný ön gö ren bir ku rum teþ kil e dil miþ se ve büt çe den o na pay ay rý lý yor sa, o dev le te de mok ra tik dev let de mek müm kün mü? Va tan daþ la rýn bu du ru ma rý za sý o lup ol ma dý ðý nýn be he me hal so rul ma sý ve ku rum hak kýn daki ka rarý da halkýn ve r me si ge rek mez mi? Da ha da ga ri bi, bu ku ru mun, A ta türk çü dü þün ce o la rak ad lan dý rý lan fik ri pay laþ ma yan bü tün gö rüþ le ri ya ban cý ve bö lü cü a kým o la rak de ðer len di re bil miþ ol ma sý. Mil le te a it büt çe den pay a la rak a yakta du ran bir dev let ku ru mu nun böy le bir il ham da bu lun ma ya ne hak ký var? Ö te yan dan, A ta türk ü ve ne ol du ðu be lir siz A ta türk çü dü þün ce yi il mî öl çü ler i çin de e leþ ti ren gö rüþ ler ni çin bö lü cü a kým o la rak de ðer len di ri li yor? Böy le bir yak la þým, za ten ku ru lu þun dan be ri A ta türk çü dü þün ce nin cen de re sin de tu tu lan dev let me ka niz ma sý ný yýl lar dýr ki lit le yen baþ lý ca se bep ler den bi ri de ðil mi? Ne re de de mok ra si, ne re de ço ðul cu an la yýþ ve ne re de dü þün ce hür ri ye ti ne say gý? *** A ta türk ö dü lü ve demokrasi 12 Ey lül cü ler ve si vil or tak la rý, A ta türk çü lü ðü dýþ dün ya da ki le rin de ka fa sý na çak ma ni ye tiy le ol sa ge rek, mil let ler a ra sý bir ar ma ðan ih das et ti ler. A ta türk U lus la ra ra sý Ba rýþ Ö dü lü a dý ve ri len bu ar ma ðan, 1986 dan i ti ba ren, be lir le nen i sim le re ve ril me ye baþ lan dý. Ö dül ilk o la rak, NA TO es ki ge nel sek re te ri Jo seph Luns a ve ril di. As ke rî bir it ti fa kýn ön de ge len bir so rum lu su na ba rýþ ö dü lü ver mek, i þin es pri si ne pek de uy gun dü þü yor du... Ö dül, 1990 da 12 Ey lül ün li de ri Or ge ne ral Ke nan Ev ren e lâ yýk gö rül dü. Ten ce re yu var lan mýþ, ka pa ðý ný bul - muþ tu. A ta türk ün is mi ni ta þý yan bir ö dül i çin, Ke nan Ev ren den da ha uy gun bir i sim bu lu na bi lir miy di? 1988 ve 1991 yýl la rýn da i se, kosko ca dün ya da, ö dü le lâ yýk kim se bu lu na ma dý. Ta bi î, A ta türk e lâ yýk bir i sim bul mak ko lay iþ de ðil di. Her se ne Ke nan Ev ren e ver mek de ol maz dý. Bu yüz den, bu se ne le ri boþ bý rak mak en uy gu nuy du. A ta türk U lus la ra ra sý Ba rýþ Ö dü lü Se çi ci Ku ru lu, 1992 de sür priz bir is mi seç ti. Ö dü lü, Gü ney Af ri ka lý zen ci li der Nel son Man de la ya ver me yi ka rar laþ týr dý. Gü ney Af ri ka da ki ýrk çý is tib da da kar þý ve ri len hür ri yet mü ca de le si nin sem bo lü o la rak gö rü lü yor du Man de la ve o na ve ri le cek ö dü lün Tür ki ye ye mil let ler a ra sý ca mi a da bü yük pres tij ge ti re ce ði he sap la ný yor du. Ne var ki, bu ka rar ve ri lir ken te mel de ki çok ö nem li ba zý nokta lar gö zar dý e dil miþ ti. Bu ih ma lin be de li de çok a ðýr ol du: Man de la ö dü lü al ma yý red de de rek, A ta türk çü le ri þaþ ký na çe vir di. Ney di bunlar? Bir de fa, Nel son Man de la nýn ver di ði mü ca de le, ýrk çý lý ða kar þý i di. Ve Man de la, her ne ka dar baþ lan gýç ta Mark sist bir çiz gi de yü rü düy se de, son ra dan de mok ra tik mü ca de le me tod la rý be nim se miþ bir li der di. Ve ül ke sin de ki Müs lü man lar la da çok i yi i liþ ki ler i çin dey di. Oy sa ö dü le a dý ve ri len A ta türk ün ýrk çý lýk ve de mok ra si kar þý sýn da ki tav rý çok fark lýy dý. De mi rel in i fa de siy le, þo ven lik de re ce si ne va ran bir mil li yet çi lik an la yý þý na sa hip o lan A ta türk ün ge rek fi kir le rin de, ge rek se ic ra a týn da de mok ra si ye yer yok tu. Zafer sonrasýnda dinle ilgili icraatýnýn Müslüman halk tarafýndan nasýl karþýlandýðý da mâlûm. *** Ýn ký lâp ta ri hi ve A ta türk çü lük Es ki den bu der sin a dý Cum hu ri yet ta ri hi i di. 12 Ey lül den son ra bu þek le çev ril di. A ca ba li se ve ü ni ver si te tah si li sü re sin ce her se ne bu ders le ri gö ren genç ler i çin den, in ký lâp la ra ve A ta türk çü lü ðe ger çek ten bað lý kaç ki þi çý kar; doð ru su a raþ týr ma ya de ðer bir ko nu... a hut bað lý lý ðý bir ke na ra bý ra ka lým; bu ders ler le öð ren ci le re in ký lâp ta ri hi nin ve A ta türk çü lü ðün dahi doð ru dü rüst öð re ti le bil di ði söy le ne bi lir mi? Dahasý, bu dersi gören öðrencilerden ilkeleri eksiksiz saymalarý istense, acaba kaçý sayabilir? Ve o ku tu lan ders ler de yýllarca 1950 son ra sý nýn ge liþ me le rine yer verilmedi. Öð ren ci le re tek par ti dö ne mi nin ic ra a tý an la tý ldý ve bel le ti ldi. Ger çi der sin a dý in ký lâp ta ri hi ve A ta türk çü lük o lun ca, baþ ka tür lü sü nün ol ma sý da bek le ne mezdi. A ma e ðer mak sat, genç le re bü tün bir cum hu ri yet ta ri hi ni öð ret mek i se, 1950 son ra sý da var. Çok partili demokrasiye geçildikten sonra yaþadýðýmýz 61 yýllýk bu dö nem de, cumhuriyet ta ri hi nin bir par ça sý ve devamý de ðil mi? Ni te kim Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý, son dö nem de bu ders prog ra mý ný, 1950 son ra sý ný da kap sa ya cak þe kil de ge niþ let ti. A ma ya pý lan de ði þik lik ler de bil has sa 27 Ma yýs ve 12 Ey lül le il gi li a çýk la ma la rýn, se çil miþ si ya set çi le ri kö tü le yip dar be le ri hak lý gös te ren bir yak la þým la ka le me a lýn ma sý, yo ðun tep kiy le kar þý lan dý. Ve bu tep ki ler ü ze ri ne, söz ko nu su bö lüm ler, su ya sa bu na do kun ma yan rö tuþ lar la bir kez da ha de ðiþ ti ril di. A ma der sin ger çek an lam da de mok ra tik bir an la yýþ la ya zýl ma sý ge re ði hâ lâ ye ri ne ge ti ril me yi bek le yen bir zo run lu luk o la rak gün dem de ki ye ri ni ko ru yor. { ARIN: ANIT ÇILGINLIÐI {

14 14 22 EKÝM 2011CUMARTESÝ SPOR AVRUPA'DA DA ÝÞLER ÝÝ GÝTMÝOR LÝGDE arzuladýðý sonuçlarý alamayan siyahbeyazlý ekibin iþleri UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi gitmiyor. Ön eleme turu maçýnda Rusya'nýn Alania takýmýný geçerek gruplara kalma baþarýsý gösteren Beþiktaþ, yer aldýðý E Grubu'nda oynadýðý 3 maçta 2 yenilgi alarak yine zirvenin gerisine düþtü. Ýsrail'in Maccabi Tel Aviv takýmýný 5-1 maðlup ederek grup mücadelesine galibiyetle baþlayan siyah-beyazlý ekip, daha sonraki iki maçýndan maðlup ayrýldý. Ýngiltere'nin Stoke City takýmýna deplasmanda 2-1 maðlup olan Beþiktaþ, Ukrayna'nýn Dinamo Kiev ekibiyle oynadýðý karþýlaþmayý da 1-0 yitirdi ve 3 puanda kaldý. Öte yandan geçen sezon Atletico Madrid'den Beþiktaþ'a gelen Portekizli oyuncu Simao, bu sezon formsuz görüntüsüyle tekpi çekmeye baþladý. Sezon baþýndan beri kendisinden istenen performansý sergileyemeyen Simao, hücumda ve savunmada takýmýna þu ana dek beklenen desteði veremedi. KARA KARTAL UÇAMIOR BU SEZON AVRUPA'DA UEFA KUPASI VE SÜPER LÝG'DE ÇIKTIÐI DEPLASMANLARDA 1 GALÝBÝET ÝLE 4 MAÐLUBÝET ALAN BEÞÝKTAÞ BAÞARISIZ BÝR GRAFÝK ÇÝZÝOR. Þanlýurfa'da boks þöleni 2 Kasým'da ntürkýe Boks Fe de ras yo nu Baþ kan lý - ðý'nýn 2011 yý lý fa a li yet prog ra mýn da yer a lan Tür ki ye Bü yük Er kek ler Fer di Boks Þam pi yo - na sý, 2-27 Ka sým 2011 ta rih le ri a ra sýn da Þan - lý ur fa'da ya pý la cak ve +91 Kg.'lar da ol mak ü ze re 10 sik let ü ze rin den ya pý la cak o lan þam pi yo na da maç - lar, 3'er da ki ka dan 3 ro und ü ze rin den oy na - na cak. Tür ki ye Þam pi yo na sý'na yaþ gru bu na da hil spor cu lar ka tý la bi le cek. Mü sa - ba ka la ra a it tek nik top lan tý i se, 19 Ka sým 2011 gü nü sa at 19.00'da, Þan lý ur fa Genç lik ve Spor Ýl Mü dür lü ðün de ger çek leþ ti ri le cek. Haliç'te kürek yarýþlarý yarýn ntürkýe ve u na nis tan Kü rek Mil li Ta - kým la rý, 23 E kim Pa zar gü nü dü zen le ne cek ''Two Na ti ons Cup 2011'' kü rek ya rý þýn da bi - rin ci lik i çin mü ca de le e de cek ler. 23 E kim Pa zar gü nü Ga la ta Köp rü sü'nde sa at 10.00'da baþ la ya cak ve 3 bin met re lik par - kur da koz la rý ný pay la þa cak o lan Tür ve u - nan spor cu lar, ya rý þý Ba lat Par ký ö nün de son lan dý ra cak lar. u na nis tan, son dört yýl - da ki dün ya ve Av ru pa þam pi yo na la rýn da 30 al týn ma dal ya ka zan dý. Radwvanska da Ýstanbul'a geliyor nte NÝS TE TEB BNP Pa ri bas WTA Cham - pi ons hips'e ka týl ma yý ga ran ti le yen 8. i sim, Po lon ya lý Ag ni esz ka Rad wans ka ol du. Rad wans ka, WTA lis te sin de ki sý ra la ma sý ný teh dit e den Fran sýz Ma ri on Bar to li'nin, ra - hat sýz lý ðý ný ge rek çe gös te re rek Krem lin Cup'tan çe kil me si ü ze ri ne, ka dýn lar dün ya sý ra la ma sý nýn 8. ba sa ma ðýn da ki ye ri ni ko - ru du ve böy le ce Ýs tan bul'da ki tur nu va ya ge le cek te nis çi ler a ra sýn da yer al dý. Bar to - li'nin, WTA lis te si nin 8. sý ra sý ný Rad wans - ka'dan dev ral mak ve do la yý sýy la Ýs tan bul bi le ti ne ka vuþ mak i çin Krem lin Cup'ý ka - zan ma sý ge re ki yor du. Alex: Þehitlere DUA EDELÝM F.Bahçe kaptaný Alex þehit ailelerine sabýrlar diledi. FENERBAHÇE Fut bol Ta - ký mý kap ta ný A lex de So u - za, Hak ka ri'de ki te rör sal dý - rý sýn da þe hit dü þen as ker ler i çin þu an da ya pa bi le cek le - ri nin du a la rý ný e sir ge me - mek ve þe hit le rin a i le le ri ne sa býr di le mek ol du ðu nu söy le di. A lex, FB TV'ye yap tý ðý a çýk la ma da, bu o - lay la rýn ol ma sý ný hiç kim se - nin is te me di ði ni be lir te rek, ''Bu, Tür ki ye'de ya þa yan her ke sin de bil di ði gi bi iç sý - kýn tý la rýn dan bir ta ne si. Þu an da bi zim ya pa bi le ce ði - miz, þe hit dü þen as ker le re du a la rý mý zý e sir ge me mek, on la rýn a i le le ri ne sa býr di le - mek. U ma lým ki so rum lu o lan in san lar, bu so run la rýn çö zül me si i çin el le rin den ge le ni yap sýn lar ve ar týk can lar yan ma sýn, þe hit ler ve ril me sin'' di ye ko nuþ tu. Mer sin Ýd man yur du ma çýn da ki si nir li ta výr la rýy - la il gi li bir so ru ü ze ri ne A - lex, maç i çin de çok o la ðan ve ba sit bir tep ki ver di ði ni, tep ki si nin bü yük ço ðun lu - ðu nun Mi ros lav Stoch'a yö ne lik ol du ðu nu kay det ti. Maç ta 2-0 ön dey ken ra ki - bin sto pe ri nin de kýr mý zý kart la o yun dý þýn da kal dý ðý - ný ha týr la tan Bre zil ya lý fut - bol cu, þöy le de vam et ti: ''O - yun bi zim a dý mý za da ha da ko lay laþ mýþ tý. Fa kat sa ha i - çin de biz o yun cu lar as lýn da bi raz da zor laþ týr ma ya baþ - la dýk. Tep ki min bü yük ço - ðun lu ðu Stoch'ay dý. Bir po - zis yon da sýr tý ka le ye dö - nük tü, ben ve Se zer boþ tuk. To pu bi ze ve re bi lir di, fa kat þut çek me yi ter cih et ti. Þan sý na da o top dön dü gol ol du ve skor 2-1'e gel di..'' U E FA Av ru pa Li gi E Gru bu'nda Uk - ray na'da Di na mo Ki ev'e 1-0 mað lup o lan Be þik taþ, bu se zon dep las man - lar da ol duk ça ba þa rý sýz bir gra fik çi zi - yor. Sü per Lig ve U E FA Av ru pa Li - gi'nde dep las man da þu a na dek 6 kar - þý laþ ma ya çý kan si yah-be yaz lý e kip, sa de ce 1 kez ga li bi yet se vin ci ya þa dý. Ýs tan bul dý þýn da ka zan mak ta bir hay li zor la nan ''Ka ra Kar tal lar'', 6 res mi kar þý laþ ma da 4 mað lu bi yet a la rak ta - raf tar la rý ný dý þar da se vin di re me di. Be þik taþ, bir dýþ sa ha ma çýn dan i se be ra ber lik le ay rýl dý. Si yah-be yaz lý e - kip, dep las man da tek ga li bi yet se vin - ci ni Sü per Lig'de ya þa dý. Bur sas por i - le dýþ sa ha da kar þý la þan Be þik taþ, ra - ki bi ni son da ki ka lar da at tý ðý gol ler le 2-1 ye ne rek bu se zon ki ilk ve tek dep las man ga li bi ye ti ni al dý. Si yah-be - yaz lý e kip, lig de ki 2 dýþ sa ha ma çýn da i se 1 ye nil gi ve 1 be ra ber lik al dý. Be þik taþ'ýn Ýs pan yol fut bol cu su Gu ti Her nan dez, Ka ta lan rad yo su O NA'ya ver di ði de meç te, ''Mes si, be nim i çin dün ya nýn en i yi si'' de di. Ýlk de fa bir Ka - ta lan rad yo su na ko nu þan Gu ti, ön ce - den Bar ce lo na'nýn e ze li ra ki bi o lan Re al Mad rid'in for ma sý ný giy di ði i çin Ka ta lan rad yo su na ko nuþ ma yý doð ru bul ma dý - ðý ný söy le di. Gu ti, kü çük bir sa kat lý ðý nýn ol du ðu nu ve 1 haf ta da i yi le þe ce ði ni an - la ta rak, ''Be þik taþ'ta ol mak tan çok mem nun ve mut lu ol du ðu nu'' di le ge - tir di. Ýs pan yol fut bol cu, Türk fut bo lun - da ki þi ke ve teþ vik id di a la rý na i liþ kin yö - nel ti len so ru ya da, ''Çok e min bil mi yo - rum, o yüz den çok faz la þey söy le mek is te mi yo rum'' der ken, Met ris Ce za e - vi'nde tek nik di rek tör Tay fun Ha vut çu ve yö ne ti ci Ser dal A da lý'yý zi ya ret le ri ko nu sun da da, ''Bu ra da a da let sis te mi fark lý, Ýs pan ya gi bi de ðil. Ke fa let yok, AVRUPA'DA KAZANAMADI Be þik taþ, U E FA Av ru pa Li gi'nde i se þu a na dek yap tý ðý 3 dep las man ma çýn da ga li bi yet a la ma dý. Ön e le - me ve grup lar da ol mak ü ze re 3 kez dý þar da ra kip le ri nin kar þý sý na çý kan si yah-be yaz lý ta kým, bu 3 ma çý da yi ti re rek ta raf tar la rý ný üz dü. Bu a ra - da, ra kip le ri ne ko nuk ol du ðu res mi maç lar da ka le sin de top lam 8 gol gö ren Be þik taþ, bu kar þý laþ ma lar da sa de ce 4 kez gol se vin ci ya þa ya bil di. U E FA Av ru pa Li gi'nde son o la rak Di na mo Ki ev dep las ma nýn da 1-0 ye ni len Be þik taþ, bu se fer Spor To - to Sü per Lig'de Mer sin Ýd man yur - du dep las ma ný na gi de cek. Dýþ sa ha - da is te nen ga li bi yet le re u la þa ma yan si yah-be yaz lý e ki bin, Mer sin Ýd - man yur du i le 24 E kim Pa zar te si gü - nü dep las man da oy na ya ca ðý ma çýn so nu cu me rak la bek le ni yor. GUTÝ: ÞÝKE DÂVÂSI HEPÝMÝZÝ ETKÝLEDÝ du ruþ ma ta ri hin bel li de ðil. On la rýn dý þa rý da ol ma la rý ho þu ma gi der di. Bi - zim de bun lar dan do la yý kö tü et ki len - di ði miz ger çek. Mo ral ver mek i çin zi ya re te git tik. As la bir ce za e vin de ol - ma dým. Be nim i çin þa þýr tý cýy dý. Çok güç lü bir et ki si ol ma dý. Sý nýf la rý, av lu su o lan bir ko lej gi biy di'' de ðer len dir me - sin de bu lun du. Ö te yan dan, Ýs pan ya'da ya yýn ya pan ö zel te le viz yon ku ru lu þu Te le cin co, 13 Þu bat 2008 ta ri hin de ya - yým la nan ''Es ta pa san do'' ad lý pa pa raz zi prog ra mýn da, Gu ti hak kýn da ''eþ cin sel ol du ðu, ev li ve ço cuk sa hi bi bi riy le i liþ - ki si ol du ðu'' þek lin de ki id di a lar dan do la - yý Ýs pan yol fut bol cu ya 75 bin Av ro taz - mi nat ö de me ye mah kum e dil di. AMATÖR LÝGE DÜÞEN MALATASPOR ANDI MA LAT AS POR Ku lü bü Baþ ka ný Mus ta fa Kork - maz, se zo nun da söz leþ me si fes he di - len ve a la cak la rý ö den me yen Ji ri Ma sek'in U E - FA'ya aç tý ðý da va so nu cun da 6 pu an la rý nýn si lin - di ði ni bil dir di. Böl ge sel A ma tör Lig 4. grup ta mü ca de le e den Ma lat yas por'un ku lüp baþ ka ný Mus ta fa Kork maz, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, se zo nun da söz leþ me si fes he di le rek ül ke si ne gön de ri len ve a la cak la rý ö den me yen Çek o yun cu Ji ri Ma sek'in U E FA'ya aç tý ðý da va so nu cun da, ta ký mýn 6 pu a ný nýn si li ne rek ce za - lan dý rýl dý ðý ný be lirt ti. O za man ki yö ne ti ci le rin da va nýn ta ki bi ni yap ma ma la rý ne de niy le böy le bir ce za i le kar þý kar þý ya kal dýk la rý ný i fa de e den Kork maz, grup ta oy na dý ðý 2 maç ta 2 be ra ber lik el de e de rek 2 pu an top la yan ta ký mýn, 6 pu an sil - me ce za sý i le ek si 4 pu a na ge ri le di ði ni kay det ti. HABERLER Mehmet Topal Ýspanya'da þehitlerimizi unutmadý nýspana'nin Valencia takýmýnda forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, Hakkari'de þehit düþen askerleri unutmadý. La Liga takýmlarýndan Valencia'nýn formasýný giyen Mehmet, hafta sonunda takýmýnýn yapacaðý karþýlaþmaya þehitlerin anýsýna siyah bantla çýkacaðýný açýkladý. Milli futbolcu, yaptýðý yazýlý açýklamada, üzüntüden televizyon izlemeyemediðini belirterek, ''Þehit ailelerimize Allah'tan sabýr diliyorum. Bu hafta sonu oynanacak maçta takýmýmýn teröre bir tepki olarak þehitlerimiz için saygý duruþunda bulunmasý hususunda teknik direktörümle görüþtüm. Ben de maça siyah bantla çýkacaðým. La Liga'daki diðer Türk kardeþlerim de ayný tepkiyi verecektir. Vatanýmýz saðolsun'' ifadelerini kullandý. Duayen baþkan Ýlhan Cavcav'dan ilginç manevra ngençlerbýrlýðý Kulübü Baþkaný Ýlhan Cavcav, bir süre önce görevine son verdiði menajer Mustafa Kaplan'ý, futbolcu izlemek üzere yurt dýþýna gönderdi. Alman teknik adam Ralf Zumdick'in gönderilmesinin ardýndan takýmýn baþýna getirilen Mustafa Kaplan, Fuat Çapa'nýn teknik direktör olmasýyla sportif menajer görevine getirildi. Kaplan, teknik direktör Çapa ile takýmdan gönderilecek futbolcular ve yapýlacak transferler konusunda anlaþamadý. Bu geliþmeler üzerine baþkan Ýlhan Cavcav, sezon öncesi hazýrlýklarýna devam eden teknik direktör Çapa ve futbolcularýn etkilenmemesi için Kaplan'ýn 2 yýllýk alacaklarýný peþin ödeyerek, kulüple iliþkisini kesti. Kick Boks An tre nör ler Ha kem ler ve Göz lem ci ler Der ne ði Baþ kan ar dým cý sý En gin ýl maz Ýstanbul'da basýn toplantýsý düzenledi. Kick boksta federasyon baþkanýna seçim çaðrýsý nkýck Boks An tre nör ler Ha kem ler ve Göz lem ci ler Der ne ði Baþ kan ar dým cý sý En gin ýl maz, Ýl Tem sil ci - si'nin se çim le be lir len me si ni is te dik le ri ni bil dir di. En gin ýl maz, Fe de ras yon Baþ ka ný Sa lim Ka yý cý'nýn Spor Ýl Mü dür lü ðü nün, ku lüp le rin, ha kem ve an tre nör le rin gö rüþ le ri ni al ma dan il tem sil ci si a ta dý ðý ný i le ri sür dü. ýl maz, söz le ri ni þöy le sür dür dü. "Gü zi de spo run ku - ru cu la rý, e mek tar la rý biz ler, dün ya ve Av ru pa þam pi yo - nu ye tiþ ti ren i li miz ku lüp le ri, ha kem ler ve mil li spor cu - lar, i li miz a dý na gö rev ya pa cak ve bi zi tem sil e de cek o - lan il tem sil ci si nin biz ler ta ra fýn dan se çim ya pý la rak be - lir len me si ni is ti yo ruz."en gin ýl maz, Sa lim Ka yý cý'nýn u lus la ra ra sý mü sa ba ka la ra ken di si ne ya kýn spor ku lüp - le ri nin spor cu la rý ný gö tür dü ðü nü, ba þa rý lý spor cu la rý i se dýþ la dý ðý ný id di a et ti. Pro fes yo nel ve A ma tör Dün ya Þam pi yo nu Ser kan ýl maz i se genç spor cu lar a çý sýn - dan kay gý la rý ol du ðu nu di le ge ti re rek, prob lem le rin bir an ön ce gi de ril me si ni ge rek ti ði ni söy le di. SÜPER LÝG'DE 7. HAFTA PROGRAMI 22 Ekim Cumartesi: Eskiþehirspor-Manisaspor (Eskiþehir Atatürk) Karabükspor-Ýstanbul B.B (Necmettin Þeyhoðlu) Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Atatürk) 23 Ekim Pazar: MKE Ankaragücü-Orduspor (Ankara 19 Mayýs) Kayserispor-Sivasspor (Kadir Has) Gaziantepspor-Gençlerbirliði (Kamil Ocak) Fenerbahçe-Samsunspor (FB Þükrü Saracoðlu) 24 Ekim Pazartesi: Mersin Ýdmanyurdu-Beþiktaþ (Tevfik Sýrrý Gür) BANK ASA 1. LÝG PROGRAMI Bugün: Kartalspor-Denizlispor (Kartal) Göztepe-Gaziantep B.Belediye (Ýzmir Atatürk) 23 Ekim Pazar: Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak) Tavþanlý Linyitspor-Güngören (Tavþanlý Ada) Elazýðspor-Akhisar Belediyespor (Elazýð Atatürk) Konyaspor-Karþýyaka (Konya Atatürk) Bucaspor-Çaykur Rizespor (eni Buca) 24 Ekim Pazartesi: Kayseri Erciyes-Giresunspor (Spor Kompleksi) Kasýmpaþa-Boluspor (Recep Tayyip Erdoðan) BEKO BASKETBOL LÝGÝ Bugün: Antalya B.Belediyesi-Fenerbahçe Ülker (Atatürk) Galatasaray Medical Park-Banvit (Abdi Ýpekçi) Hacettepe Üniversitesi-Olin Edirne (Ankara) Trabzonspor-Mersin B. Belediyesi (Hayri Gür) Pýnar Karþýyaka-Beþiktaþ Milangaz (Karþýyaka) TOFAÞ-Erdemir (Gemlik) 23 Ekim Pazar: Anadolu Efes-Aliaða PETKÝM (Abdi Ýpekçi) Bandýrma Kýrmýzý-Türk Telekom (Kara Ali Acar)

15 AÝLE - SAÐLIK 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ 15 Kene kâbusuna son veren tedavi yolda TÜR KÝ E'DEN bir grup bi lim a da mý nýn yü - rüt tü ðü ça lýþ ma da ge liþ ti ri len se rum, yük sek risk ta þý yan Ký rým Kon go Ka na ma lý A te þi (KKKA) has ta la rý nýn te da vi sin de u mut ol - du. An ka ra Nu mu ne E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si 2. En fek si yon Has ta lýk la rý ve Mik ro bi yo lo ji Kli ni ði Þe fi Prof. Dr. Hür - rem Bo dur, KKKA has ta lý ðý nýn te da vi sin de kul la ný lan se rum la il gi li ça lýþ ma ko nu sun da a çýk la ma lar da bu lun du. KKKA te da vi sin de kul la nýl mak ü ze re an ti se rum ge liþ ti ril me si - ne yö ne lik geç miþ te Bul ga ris tan ve Rus ya gi bi ül ke ler de ça lýþ - ma lar yü rü tül - dü ðü nü an la tan Bo dur, ye te rin ce an ti kor ge liþ ti re me - dik le ri i çin vü cut la rýn - da vi rüs ço ða lan bu has ta la rýn vefat et tik le ri ni söy le - di. Ül ke de ki fark lý ü ni ver si te ve has ta ne ler den en fek si yon has ta lýk - la rý uz ma ný ve ve te ri ner he kim le rin yer al dý ðý, 2007 de e tik ku - rul o na yý a lý na rak baþ la tý lan bu ça lýþ - ma nýn, An ka ra Nu mu ne E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de KKKA te da - vi si gö ren 26 has ta ü ze rin de yü rü tül dü ðü nü i fa de e den Bo dur, þu bil gi le ri ak tar dý: Ça lýþ - ma i çin ül ke miz de gö rü len KKKA has ta la rý - nýn te da vi sin de al ter na tif bir yön tem kul la - ný la bi lir mi dü þün ce siy le yo la çýk týk. Bu has - ta la ra da ha ön ce KKKA ge çi rip i yi le þen 22 do nör den a lý nan kan lar la ü re ti len an ti se - rum ve ril di. Has ta la rýn 11 in de ö lüm ris ki yok tu, 15 i nin i se du ru mu a ðýr dý. a ni kan - la rýn da ki vi rüs yü kü dolayýsýyla bu has ta lar - dan yüz de 90 ý nýn vefat et me ris ki yük sek ti. Du ru mu a ðýr 15 has ta dan 13 ü nün ya þa mý - ný yi tir me si bek le nir ken, an ti se rum la uy gu - la dý ðý mýz te da vi son ra sý sa de ce 2 has ta mý zý kay bet tik. Ça lýþ ma yý u mut ve ri ci o la - rak ni te le yen Bo dur, (Ni haî te da vi bu lun du) de mek i - çin he nüz er ken. Ýn ce - le di ði miz va k'a sa yý mýz az dý. Bu sebep le se rum i le il gi li ça lýþ - ma la rýn de vam et - me si ge - re ki yor þek lin de ko nuþ - tu. Ça lýþ ma nýn, Ja - pon ya da ki bir bi lim der gi sin de de ya yým lan - dý ðý ný be lir ten Bo dur, has ta la rýn çok bü yük bir bö lü mün de ha fif sey re den KKKA nýn ken di li ðin - den i yi leþ ti ði ni, yüz de 10 o ra nýn - da i se a ðýr sey ret ti ði ni bil dir di. Has - ta ne de ya ta rak te da vi ye ih ti yaç du yan la - rýn bu grup ta ki has ta lar ol du ðu nu kay de - den Bo dur, Bu has ta la rý biz ga yet i yi bi - li yo ruz. Ça lýþ ma yý da bun lar ü ze rin de yü - rüt tük. Ça lýþ ma so nuç la rý i ler de da ha ge - niþ bir has ta gru bun da de nen mek ü ze re de ðer len di ri le cek bil gi si ni ak tar dý. An - ka ra / a a Hamileler gribe dikkat etmeli HAVALARIN soðumasýyla baþlayan grip salgýný en çok hamile bayanlarý endiþelendiriyor. Uzmanlar, bebeklerine zarar vermekten çekinen anne adaylarýný, dikkatli olmalarý konusunda uyardý. Özel Bahar Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Nagihan Güler, hamilelikte vücut direncinin düþtüðünü söyledi. Vücut direncini düþüren sigara ve stres gibi faktörlerden uzak durulmasý uyarýsýnda bulunan Op. Dr. Güler, vücut direncini arttýrmanýn önemine iþaret etti. Ayný zamanda grip mikrobunun bulaþmasýný engelleyici tedbirler almak gerektiðini vurgulayan Dr. Güler, þu tavsiyelerde bulundu: Saðlýklý beslenmek çok önemlidir. A, C vitamini gibi vitaminleri içeren yeþil yapraklý sebzeler, karnýbahar, havuç, limon, greyfurt gibi meyveler tüketmeli. Baðýþýklýk sistemini güçlendirmek için E vitamini içeren ceviz, fýndýk, kuru baklagiller yenilmeli. Dr. Güler, grip mikrobuna karþý alýnmasý gereken tedbirleri ise þöyle sýraladý: Ellerinizi sýk sýk sýcak ve sabunlu su ile yýkayýn. Öksürük durumunda aðzýnýzý ve burnunuzu mendille kapatýn. Gerekli olmadýkça evden çýkmamaya çalýþýn. Bol bol istirahat edin. Gripten korunmak için grip aþýsýnýn da faydalý olacaðýný vurgulayan Dr. Güler, bunun için en uygun dönemin ise Eylül-Kasým dönemi olduðunu sözlerine ekledi. Bursa / cihan Dünyagöz Etiler Hastanesi nden Prof. Dr. Can Üstündað, çok ciddiye alýnmayan gözle ilgili þikâyetlerin, görme kaybýna sebep olan sinsi hastalýk glokom un habercisi olabileceðini söylüyor. Glokom hastalýðý gözlere vuruyor PROF. DR. CAN ÜSTÜNDAÐ GÖZ ÇEVRESÝNDEKÝ AÐRILAR, GECELERÝ IÞIKLARIN ÇEVRESÝNDE IÞIKLI HALKALAR GÖRME, BULANIK GÖRME GÝBÝ TÜM BU ÞÝKÂETLERÝN GÖRME KABI OLAN HASTALIK GLOKOM UN HABERCÝSÝ OLDUÐUNU SÖLEDÝ. SABAH belirginleþen baþ aðrýlarý, göz çevresi aðrýlarý, zaman zaman bulanýk görme, geceleri ýþýklarýn etrafýnda ýþýklý halkalar görme ve televizyon izlerken göz etrafýnda aðrý. Dünyagöz Etiler Hastanesi nden Prof. Dr. Can Üstündað, çok ciddiye alýnmayan bütün bu þikâyetlerin, görme kaybýna sebep olan sinsi hastalýk glokom un habercisi olduðunu söylüyor. Özellikle son yýllarda sýk duyduðumuz göz hastalýklarýndan biri haline gelen glokom (göz tansiyonu), aðýrlýklý olarak 40 yaþ üstü kiþilerde görülmekle beraber bilinenin aksine yeni doðan bebekler dahil her yaþtan insaný tehdit ediyor. Dünyagöz Etiler Hastanesi nden Prof. Dr. Can Üstündað, glokomun erken tedavi edilmediði takdirde ciddî görme kayýplarýna yol açtýðýný ifade ederek artan göz içi basýncýn gözdeki sinir hücrelerine zarar vermesiyle hastalýðýn oluþtuðuna dikkat çekiyor. Glokomun erken teþhis edilip hiç zaman kaybetmeden tedavisine baþlanmasýnýn görmenin korunabilmesi için önemli olduðunu söyleyen Dünyagöz Etiler Hastanesi nden Prof. Dr. Can Üstündað, hastalýða iliþkin þu bilgileri veriyor: Glokom gözde yavaþca kendini hissettirmeden baþlar ve ilerler. Belirtiler ortaya çýktýðýnda ise hýzlý seyrederek görme sinirlerinde onarýlmasý mümkün olmayan tahribata ve sonunda geri dönüþümü olmayan görme kaybýna yol açar. KÝMLER RÝSK ALTINDA? GLOKOM UN ortaya çýkma sebepleri arasýnda ilk sýrada genetik yatkýnlýk geliyor. Ailesinde glokom öyküsü olan kiþilerde hastalýðýn görülme riski de artýyor. Bunun yaný sýra hastalýðý tetikleyen pek çok faktör bulunuyor. Prof. Dr. Üstündað bu faktörleri þöyle özetliyor: 40 yaþ üstünde olanlar, þeker ve tansiyon hastalarý, yüksek miyop ya da hipermetrop hastalar ve migreni olan kiþiler risk gruplarý arasýnda yer alýyor. Bunun yaný sýra göz yaralanmalarý, uzun süreli kortizon tedavisi de hastalýðý tetikleyen unsurlar arasýnda. Erken ve özel tetkiklerle yapýlan doðru teþhisin hastalýðýn tedavisi için büyük önem taþýdýðýný belirten Prof. Dr. Üstündað, bu tedavi yöntemlerini þöyle anlatýyor: Hastalýðýn erken teþhisi önemli. Bu nedenle herhangi bir belirti olmasa da yýlda bir kere göz tansiyonunun ölçülmesi gerektiði konusunda hastalarýmýzý uyarýyoruz. Glokom, üç yolla tedavi edilebilir. Öncelikle hastanýn göz tansiyonu gözdeki sývýnýn üretimi kýsýlarak ya da çýkýþý arttýrýlarak düþürülür. Bu iki yöntem için kullanýlan ilâçlar vardýr. Bu ilâçlar, her gün belirli aralýklarla alýnan ve de hayat boyu kullanýlan ilâçlardýr. Ýlâç tedavisine raðmen hastanýn, göz tansiyonu düþmüyor ve görme alaný daralýyorsa; uygulanacak tedavi yöntemi ameliyattýr. Ýstanbul / NAGEHAN BARAM Par kin son be yin ul tra so nuy la tes bit e di le bi li yor ÖZEL bir be yin ul tra so - nuy la Par kin son has ta - lý ðý ris ki nin yük sek doð - ru luk o ra nýy la tes bit e - di le bil di ði bil di ril di. Al - man bi lim a dam la rý, Par kin son, mo tor ha re - ket le rin de ya vaþ la ma ve tit re me ler le ken di ni gös ter me den yýl lar ön - ce be yin de ki be lir li böl - ge le rin has ta lý ðýn or ta - ya çý ka ca ðý na da ir i pu cu ver di ði ni be lir le di. Al - man Fo cus der gi si nin ha be ri ne gö re, Her ti e Kli nik Be yin A raþ týr ma - la rý Ens ti tü sü (HIH), Tü - bin gen Nö ro lo ji Has ta - ne si ve Hom burg i le Inns bruck Týp Fa kül te si Has ta ne le ri uz man la rý - nýn yap tý ðý a raþ týr ma ya, 50 ya þýn ü ze rin de, 1800 den faz la ki þi ka - týl dý. De nek ler üç yýl bo - yun ca ta kip e dil di. Bi lim a dam la rý nýn ilk ul tra so - nun da, be yin de do pa - min ü re ten hüc re le rin bu lun du ðu böl ge o lan subs tan ti a nig ra da e - ko je ni te (par lak lýk) tes - bit et ti ði de nek le rin üç yýl i çe ri sin de Par kin son ol ma ih ti ma li nin 17 kat faz la ol du ðu gö rül dü. An ka ra / a a Fýrçalar çantada diþler yolunda KON A Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü ve Ýl Mil lî E ði tim Mü dür - lü ðü nün iþ bir li ðiy le baþ la tý lan Kon ya Fýr ça lar Çan ta - da Diþ ler o lun da pro je si kap sa - mýn da, diþ fýr ça sý i le flor jel uy - gu la ma e ði ti mi ve ril di. Ýl Sað - lýk Mü dü rü Ha san Kü çük ken - dir ci, Kon ya Ti ca ret O da sý top - lan tý sa lo nun da dü zen le nen prog ram da yap tý ðý ko nuþ ma sý na, Ýs lâ mi yet in te miz lik ve a ðýz sað lý - ðý na ver di ði ö nem bu bi li min ge liþ - me sin de ki en ö nem li et ken o la rak gö rül mek te dir. Dün ya Sað lýk Ör gü - tü diþ ve diþ e ti ra hat sýz lýk la rý ný, yay - gýn lý ðý ve tek rar la ma o ran la rý dolayýsýyla in san la rýn kar þý laþ tý ðý en bü yük sað lýk so - run la rýn dan bi ri si o la rak ta ným la mak ta dýr de di. Ço cuk ve genç le re ge li þim dö nem le - rin de a ðýz ve diþ sað lý ðý i le il gi li a lýþ kan lýk - la rýn ka zan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Kü çük ken dir ci, þun la rý kay det ti: Bu a maç la Mil lî E ði - tim Mü dür lü ðü ve Sað lýk Mü dür lü ðü müz i le bir lik te, se çi len il köð re tim o kul la rýn da ki 1. sý nýf öð ren ci le ri ne diþ fýr ça sý i le flor jel uy gu la ma sý kap sa mýn da Ký rýk ka - le Ü ni ver si te si Diþ he kim li ði Fa kül te si Res to ra tif Diþ Te da vi si A na Bi lim Da lý öð re tim ü ye si Doç. Dr. Türk - sel Dül ger gil iþ bir li ðiy le Kon ya Fýr ça lar Çan ta da Diþ - ler o lun da pro je si baþ la týl mýþ týr. Pro je kap sa mýn da diþ he kim le ri mi ze, il köð re tim o kul la rýn da ki 1. sý nýf öð - ret men le ri mi ze, Sel çuk Ü ni ver si te si Diþ he kim li ði Fa kül te si öð ren - ci le ri mi ze, A ta türk A na - do lu Sað lýk Mes lek Li se si öð ren ci le ri mi ze e ði tim ve ri le cek. 1 yýl i çin de top - lam 4 kez diþ he kim le ri kon tro lün de ger çek leþ ti ri - le cek uy gu la ma so nu cun - da ço cuk la rýn diþ le ri nin çü - rü ðe kar þý di ren ci nin art tý rýl - ma sý ný he def le dik le ri ni i fa de e - den Kü çük ken dir ci, pro je nin ha - zýr lan ma sýn da e me ði ge çen le re te - þek kür et ti. Kon ya / a a

16 Edirne yi sis basýnca Edirne de bazý bölgelerde oluþan sis, görüþ mesafesini yer yer 50 metreye kadar düþürdü. Sabah saatlerinde kentin doðu bölgelerinde yoðunluðunu artýran sis dolayýsýyla görüþ mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düþerken, trafikte seyreden sürücü ve yayalarý etkiledi. Sis hava sýcaklýðýnýn artmasýyla daðýldý. Edirne / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ HABERLER Hak kâ ri ye dost luk e li ki tap la u laþ tý HAKKÂRÝ'DEN 20 ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝNÝ KONUK EDEN ÝZMÝR KENT KÜLTÜRÜ VE GELÝÞÝMÝ PLATFORMU ÜELERÝ, KÜTÜPHANE OLUÞTURULMASI ÝÇÝN BU ÞEHRE 5 BÝN KÝTAP GÖNDERECEK. HAK KÂ RÝ'DEN 20 ü ni ver si te öð ren ci si ni Ma yýs a yýn da ko nuk e den Ýz mir Kent Kül tü rü ve Ge li þi mi Plat for mu, ü ni ver si te de kü tüp ha ne o luþ tur ma la rý i çin Hak kâ ri ye 5 bin ki tap gön der me ka ra rý al dý. Plat form Baþ ka ný, Ýz mir Mil lî Kü tüp ha ne Der ne ði ve Vak fý Baþ ka ný A vu kat Ul vi Puð, köp rü sü o luþ tur mak a ma cýy la Ma yýs a yýn da da ha ön ce de niz le ta nýþ ma mýþ 20 Hak kâ ri Ü ni ver si te si öð ren ci si ni Ýz mir de mi sa fir et tik le ri ni be lirt ti. Öð ren ci le re Ýz mir Mil lî Kü tüp ha ne si ni gös ter dik le ri ni, ya zar lar la bir a ra ya gel me fýr sa tý sun duk la rý ný ve ken ti ta nýt týk la rý ný an la tan Puð, Her þe yi bir lik te ya par sak a ra da sev gi ba ðý o luþ tu ra bi li riz di ye dü þün dük de di. Hak kâ ri Ü ni ver si te si nin bir kü tüp ha ne si ol ma dý ðý ný be lir ten Ul vi Puð, þun la rý kay det ti: Mil lî Kü tüp ha ne o la rak o ra ya 5 bin ki tap gön der me ka ra rý al dýk. Va ta nýn bü tün top ra ðý bir dir. A ma cý mýz, va tan top ra ðýn da ye ti þen bü tün ço cuk la rýn bi zim ço cuk la rý mýz ol du ðu nu, hiç bi ri ni a yýr ma dý ðý mý zý gös ter mek. Bu ne den le öð ren ci le ri mi zi bir haf ta Ýz mir de a ðýr la yýp genç le ri mi zin bir bi ri ni bi le rek, an la ya rak e leþ tir me si ni is te dik. Bu an la yý þý ü ni ver si te öð ren ci si genç le ri mi ze de a þý la mak is te dik. As lýn da biz bu fa a li yet le ri di ðer ku rum la ra da ör nek ol ma sý ve a ra da ki i le ti þi min güç len me si i çin de ger çek leþ ti ri yo ruz. Kül tür ve sev gi a þý la ma mýz ge re ki yor ÇOCUKLARIN,genç le rin ki tap tan u zak ye tiþ ti ði ni i fa - de e den Ul vi Puð, ye ni nes le kül tür a þý lan ma sý ge rek ti - ði ni di le ge tir di. Ki ta býn da kül tür a çý ðý ný ör te cek çok ö - nem li bir i lâç ol du ðu nu vur gu la yan Puð, þun la rý söy le - di: Bir yý ðýn ki tap ya zý la bi lir, film çe ki le bi lir te rör ü ze ri - ne. Ö nem li o lan bu e ser le rin o ra ya git me si ve o ço cuk - la ra u laþ ma sý ný sað la mak týr. Biz ço cuk la rý mý zýn ha ya - týn da bir pen ce re a çýl ma sý ný is ti yo ruz. Ki tap a la ma ya - cak pa ra sý o lan ço cuk lar da var. Ü ni ver si te de kü tüp ha - ne ol ma ma sý da çok bü yük ek sik lik. Hiç ol maz sa bir kü tüp ha ne or ta mýn da ki tap tan gü zel þey ler öð ren me - le ri ni is te dik. Sev me yi bil mek ve bil me yi sev mek çok ö nem li. Genç le ri mi ze bu nun a þý lan ma sý ge re ki yor. Kül tür a çý ðý ný ka pa tan genç le rin za man la si lâ ha sa rýl - mak tan vaz ge çe ce ði ne i nan dý ðý ný vur gu la yan Ul vi Puð, Tür ki ye de ki so run la rýn en bü yük sebebi nin e ði - tim ye ter siz li ði ol du ðu nu sa vun du. Puð, Ki tap, kü - tüp ha ne ve e ði tim yo luy la te rör bir tu þa ba sar gi bi ko - lay lýk la bit me ye cek tir. An cak ki tap tu tan el le rin bir sü - re son ra si lâ ha sa rýl mak tan da vaz ge çe ce ði ne i na ný yo - rum de di. Ýz mir de ki genç le rin de Hak kâ ri li genç le ri an la ma sý i çin çe þit li et kin lik ler dü zen le ye cek le ri ni i fa de e den Puð, yaz ay la rýn da Hak kâ ri ye bir ge zi dü zen le - me yi plan la dýk la rý ný söz le ri ne ek le di. Ýz mir / a a Bastonlar, Türkiye'nin tek ihracat portalinde tanýtýlýyor. Dev rek bas to nu na e-ih ra cat la DÜNACA ün lü Dev rek bas to nu ký sýt lý sa yý da ki da yak çý a dý ve ri len us ta la rýn e lin den çý ký yor. Zon gul dak ýn Dev rek il çe sin de ö zen le ü re ti len ve her bi ri nin bir bi ri ne ben ze me me siy le bi li nen bas ton lar e-ih ra cat ü ze rin den dün ya ya a çýl ma ya ha zýr la ný yor. urt dý þýn da sa n'at e se ri o la rak ka bul e di len ve her bas to nun bir bi ri ne ben ze me me siy le ün le nen bas ton la ra e-ih ra cat por ta lý tur kis hex por ter.net e ta lep ya ðý yor. Ü nü Tür ki ye sý nýr la rý ný a þan Dev rek bas to nu nun az sa yý da ki ü re ti ci le rin den Çe le bi Bas ton cu luk un fir ma sa hi bi Rüþ tü Çe le bi, bu kül tü rel mi ra sýn dün ya da ta ný tý mý ve ih ra ca tý i çin e-ih ra cat ça lýþ ma la rý na baþ la dýk la rý ný söy le di. Tür ki ye nin tek ih ra cat por ta lin de bas ton la rýn ta ný tým la rý nýn ya pýl ma sýy la bir lik te cid dî ta lep ler al dýk la rý ný i fa de e den Çe le bi, Bu sa n'a tý a yak ta tut ma ya ve dün ya pa za rýn da hak et ti ði ye ri al ma sý ný sað la ma ya ça lý þý yo ruz. Bu nun i çin de fark lý yön tem ler de ni yo ruz. Bun lar dan so nun cu su e-ih ra ca ta gir mek ol du. Ve da ha ilk haf ta da çok cid dî mik tar da ta lep ler al dýk de di. An ka ra / ci han Turk cell den i Pad 2 TURK CELL, App le ýn son tab le ti i Pad 2 yi bu gün den i ti ba ren müþ te ri le ri ne su na cak. Turk cell a çýk la ma sýn da, tek no lo ji tut kun la rý nýn, bütün i Pad 2 Wi-Fi 3G mo del le ri ne uy gun fi yat lar la 24 ay lýk ö de me ler ya da pe þin o la rak ter cih et tik le ri a van taj lý mo bil in ter net pa ke ti i le sa hip o la bi le ce ði be lir til di. Turk cell den i Pad 2 a lan ilk 5 bin müþ te ri nin i Pad 2 le rin den yýl so nu na ka dar kul la na bi le cek le ri top lam 23 TV ka na lý ve Lig TV a bo ne li ðin den fay da la na ca ðý, Turk cell in i Pad e ö zel uy gu la ma la rý ný Turk cell 3G hý zýy la kul la na bi le ce ði i fa de e dil di. Ýs tan bul / a a Ýncelenen 10 yýllýk verilere göre, kadýnlar erkeklere kýyasla %47 oranýnda fazla risk altýnda. Kadýnlarýn kazada yaralanma riski daha fazla, çünkü... OTOMOBÝLLERDEKÝ güvenliðin erkeklerin fiziðine göre tasarlandýðý, bu sebeple kadýnlarýn kazalarda yaralanma riskinin daha fazla olduðu belirlendi. ABD deki trafik kazalarýna iliþkin yaklaþýk 10 yýllýk verileri inceleyen araþtýrmacýlar, kazalarda emniyet kemeri takan kadýnlarýn yaralanma riskinin erkeklerden yüzde 47 fazla olduðu sonucuna vardý. Daha önce yapýlan araþtýrmalar kadýnlarýn daha fazla yaralanmasýnýn sürüþ farklýlýklarýndan kaynaklandýðýný gösterse de Journal of Public Health dergisinde yayýmlanan bu araþtýrma, bu durumun araçtaki güvenlik donanýmýnýn tasarýmýndan kaynaklandýðýný gösterdi. Koltuk baþlarýnýn kadýnlarýn fiziksel özellikleri gözardý edilerek tasarlandýðýný belirten araþtýrmacýlar, daha kýsa olmalarý dolayýsýyla kadýnlarýn bacaklarýndan yaralanma ihtimalinin de daha fazla olduðunu vurguladý. Washington / aa

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı